Cre terea calitativ

i cantitativ a liderului pie ei bancare Moldova Agroindbank

În pofida conjuncturii interna ionale dificile, pia a financiar-bancar din Republica Moldova, urmînd trendul pozitiv de dezvoltare dup dep irea efectelor crizei economico-financiare mondiale din 2008, d dovad de consolidare continu a stabilit ii i eficien ei sale. Rezultatele atinse de la începutul anului curent denot men inerea în fond a vectorului ascendent de dezvoltare a sistemului bancar autohton, BC ÄMoldova Agroindbank´ SA avînd în acest proces o contribu ie substan ial , în primul rînd, datorit celor mai mari cote pe care le de ine pe pia a bancar a rii. Rezultatele ob inute de banc la majoritatea indicilor financiari în apte luni ale anului curent confirm stabilitatea, caracterul durabil al eficien ei managementului i corectitudinea politicilor promovate de banc . Active i performan e Fiind în continu cre tere, la finele lunii iulie 2011 activele b ncii au atins o cot de 20,5% din totalul activelor b ncilor din Moldova. Performan ele financiare la acest capitol asigur ritmul stabil de cre etere continu , astfel încît volumul total al activelor BC ÄMoldova Agroindbank´ SA se apropie spre plafonul maxim de 10 mlrd de lei. Aceast evolu ie este bazat pe politica echilibrat a managmentului, îndreptat spre asigurarea unui caracter durabil al dezvolt rii ascendente a b ncii, adecvat situa iei create pe pia , precum i pe gestiunea coerent a portofoliilor de active. Credite i solu ii noi Portofoliul de credite i în lun iulie a fost în ascenden , dep ind 6 mlrd lei la 31.07.2011 i atingînd o cota de pia de 21,8 la sut . Acest fapt a fost asigurat de realizarea sarcinilor strategice menite s extind spectrul de produse creditare oferite, prin implementarea i diversificarea continu a portofoliului, prin monitorizarea credit rii i îmbun t irea calit ii de deservire, prin abordarea individual a fiec rui client în parte fie el persoana fizic sau juridic , prin oferirea de solu ii pentru toate categoriile de vîrst i domenii de activitate: produc tori, agricultori, exportatori, medici, tineret, migran i, etc. Depozite i fidelitate În apte luni ale anului curent Moldova Agroindbank a înregistrat o stabilitate a cotei de pia în m rime de 19,4% din toate depozitele sistemului bancar, iar depozitele persoanelor fizice au atins cota de 22%. Rezultatele ob inute confirm încrederea clien ilor b ncii în cea mai notorie i competitiv banca în decursul a 20 de ani, fapt ce favorizeaz atît intensificarea rela iilor b ncii cu clien ii fideli, cît i atragerea celor noi. Carduri bancare i oferte competitive Flexibilitatea i promptitudinea de care d dovad banca în aplicarea celor mai confortabile i eficiente solu ii pentru clien i se confirm i prin rezultatele pozitive îngregistrate de banc la indicile caduri bancare aflate în circula ie. Astfel, la finele lunii iunie, cota de pia a constituit 24%, iar cota b ncii la carduri emise în aceast perioad a însumat o pondere de 28%. Cre terea a fost motivat de disponibilitatea solu ilor oferite clien ilor printr-un spectru diversificat de oferte ata ate cardurilor bancare i anume: card cu design personalizat ± cardurile cu cip, ³Clic card´, cardurile virtuale, cardurile de credit cu perioada de gra ie, cardurile salariale, etc. Profit i rentabilitate Venitul net ob inut de banc la finele lunii iulie 2011 a crescut cu peste 6 mln lei fa de perioada similar a anului trecut i a dep it volumul de 175 mln lei. Rezultatul men ionat are la baz optimizarea activit ii re elei de vînz ri i a cheltuielilor opera ionale, eficientizarea deservirii clien ilor în corespundere cu cele mai bune practici financiare, desf urarea întîlnirilor i

vînz rilor directe cu actualii i poten ialii clien i ai b ncii în peste de 30 de filiale ale b ncii din toat ara. Întreaga activitate a BC ÄMoldova Agroindbank´ SA este bazat pe o strategie de dezvoltare continu , banca fiind una rentabil cu o profitabilitate la toate categoriile de produse i servicii i cu un num r record de clien i printre b ncile comerciale, care constituie peste 600 mii de persoane fizice i juridice, deservite în cele 70 de filiale i 22 agen ii. Marca înregistrat i recuno tin interna ional . Prin amploarea i importan a sa pentru sistemul bancar i economia na ional BC ÄMoldova Agroindbank´ SA a devenit o carte de vizit a sistemului bancar al rii, apreciere f cut de publica ii interna ionale cu renume. De la începutul anului curent, BC ÄMoldova Agroindbank´ SA a cules un palmares de distinc ii i nominaliz ri gra ie performan elor ob inute:  Februarie 2011 - Marele Premiu ÄMercuriul de Aur´ la nominalizarea ÄProfi´ la Concursului Na ional ÄMarca Comercial a Anului 2010´, organizat de Camera de Comer i Industrie din Moldova.  Martie 2011 - Titlul ÄCea mai bun banc CSI pentru businessul corporativ în 2010´ în semn de apreciere a realiz rilor în domeniul deservirii clien ilor corporativi, bazate pe calitate, eficien i confort.  Martie 2011 ± Premiul ³Cea mai bun banc din rile membre ale GUAM´, pe segmentul deservirii companiilor mari.  Iulie 2011 - ³EUROMONEY´ a apreciat Moldova Agroindbank drept cea mai bun banc din Moldova în 2011. Responsabilitate social Timp de 20 de ani de activitate BC ÄMoldova Agroindbank´ SA nu doar î i men ine ferm pozi ia de lider al pie ei bancare, ci i se implic activ în via a social a rii, contribuind la cre terea calit ii vie ii cet eneilor. i în acest an banca se manifest în calitate de una din cele mai active companii în domeniul carit ii i binefacerii. Banca a sus inut financiar desf urarea celei de-a 21-a edi ii a Festivalului Prieteniei, Crea iei i Sportului, organizat de Funda ia de Binefacere ÄClipa Sideral ´. Banca a sprijinit organizarea Salonului Interna ional de Carte pentru Copii i Tineret, care a avut în acest an un succes fenomenal. În anul curent, banca a devenit sponsorul general al filmului social de lung metraj Ä2438 km sau Toate drumurile duc la Roma´. Cei mai buni absolven i ai Universit ii de Stat ÄAlecu Russo´ i Colegiului Pedagogic ÄIon Creang ´ din B l i au ob inut premii speciale din partea MAIB. Pe lîng participarea tradi ional la Programul ÄBurse de Merit´, banca a devenit în acest an primul partener privat al Proiectului ³Burse Suplimentare pentru Tinerii din Familii Dezavantajate´, organizat de Centrul de Informa ii Universitare. Activitatea de binefacere desf urat de MAIB denot nivelul înalt al responsabilit ii sociale care face parte integrant din politiica corporativ promovat de Moldova Agroindbank. Banca va depune i în continuare eforturi maxime pentru asigurarea dezvolt rii dinamice, prin promovarea valorilor principale care rezid în prosperarea clien ilor i cre terea socialeconomic a rii în ansamblu, în spiritul sloganului b ncii ÄPuterea st în noi!´.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful