Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. 11.

2010

CENTRUL NAłIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

DIRECłIA GENERALĂ EDUCAłIE ŞI ÎNVĂłARE PE TOT PARCURSUL VIEłII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

EDUCAłIE TEHNOLOGICĂ PROFESORI

- Bucureşti – 2010

. urmărind: . Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaŃionalizează profilul absolventului de învăŃământ superior. NOTĂ DE PREZENTARE Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE se adresează absolvenŃilor facultăŃilor de profil şi profesorilor care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăŃământul preuniversitar. 2 la OMECTS nr.utilizarea competenta a documentelor şcolare reglatoare.Anexa nr. precum şi asupra întregului climat educaŃional al şcolii. trans-. 2 . 11. empatice şi de cooperare necesare realizării actului educaŃional Fiind date particularităŃile disciplinelor tehnologice şi rolul pe care acestea îl au asupra formării şi maturizării profesionale a elevului. . profesorul trebuie să demonstreze că: înŃelege conceptele centrale şi metodele de investigaŃie specifice disciplinelor pe care le predă. . Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din învăŃământul preuniversitar pentru respectiva disciplină şi cu programele pentru evaluările şi examenele naŃionale. are capacitatea de a crea experienŃe de învăŃare semnificative pentru elev. în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea procesului educaŃional. .capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic intra-. Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăŃământul tehnologic. şi multidisciplinar.capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conŃinuturi.demonstrarea abilităŃilor de comunicare. înŃelege cum învaŃă şi cum se dezvoltă elevul şi poate să ofere oportunităŃi de învăŃare care sprijină dezvoltarea profesională a acestuia. .cunoaşterea de către profesor a conŃinuturilor ştiintifice şi a principalelor tendinŃe în evoluŃia disciplinelor de pregătire profesională şi a metodicii predării acestora. 2010 A. ConŃinutul şi structura programei sunt elaborate pe baza standardului ocupational „Profesor pentru învăŃămantul gimnazial şi pentru învaŃământul liceal”. în concordanŃă cu standardele de pregatire profesională . inter-. 5620 / 11.capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenŃelor dobândite de elevi. înŃelege că elevii sunt diferiŃi din punctul de vedere al felului în care învaŃă şi poate să ofere oportunităŃi instructiv-educative adaptate la diferenŃele individuale de învăŃare. solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăŃământ.

modelează activitatea la clasă conform obiectivelor evaluării. caută în mod activ oportunităŃi pentru perfecŃionarea sa profesională continuă. - înŃelege necesitatea de a asista elevii în orientarea lor către carieră şi de a integra educaŃia pentru carieră în activitatea didactică.Anexa nr. - are capacitatea de a alege şi utiliza cele mai bune metode ce vizează motivaŃia şi comportamentul pentru a crea un mediu educaŃional care încurajează interacŃiunea socială pozitivă. 2010 - înŃelege procesele de integrare curriculară şi foloseşte o varietate de strategii didactice care încurajează dezvoltarea gândirii critice a elevului. contribuie la stabilirea unor relaŃii pozitive cu colegii. - înŃelege şi foloseşte o diversitate de strategii de evaluare pentru a aprecia şi modifica activităŃile didactice. 2 la OMECTS nr. a abilităŃilor elevilor şi a diferenŃelor dintre elevi. colaborarea si interacŃiunea elevilor în activitatea de învăŃare. înŃelege criteriile de evaluare a activităŃii sale şi are capacitatea de a le integra în conceperea şi realizarea activităŃii didactice. drepturile legale ale elevului şi părinŃilor. - dezvoltă cunoaşterea şi utilizarea unor variate strategii de comunicare eficientă pentru a sprijini curiozitatea . evaluează efectele opŃiunilor şi acŃiunilor sale asupra elevilor. 5620 / 11. înŃelege aspectele de ordin legislativ ale activităŃii sale. planifică activitatea de predare-învăŃare pe baza obiectivelor şi competenŃelor curriculare. 3 . 11. a conŃinutului disciplinei. respectiv. părinŃilor. asigurând continua dezvoltare intelectuală şi socială a elevului. motivaŃia intrinsecă şi angajarea elevului în actul învăŃării. altor colegi (profesori) şi modifică aceste acŃiuni atunci când este necesar. sprijinind astfel succesul şcolar al acestuia. capacitatea de rezolvare a problemelor şi performanŃele lui în utilizarea noilor tehnologii. în aşa fel încât să stimuleze angajarea acestora în sprijinirea activităŃilor şcolii. precum şi propriile sale drepturi şi responsabilităŃi. a cunoaşterii proceselor predării-învăŃării. familiile elevilor şi altor organizaŃii existente în comunitatea în care trăieşte.

standarde de pregătire profesională. organizarea şi desfăşurarea activităŃii didactice 1. capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra. pe lângă conŃinuturile ştiinŃifice şi cele de metodică a disciplinelor. C. 2. programe pentru examene naŃionale. 2. aceste competenŃe sunt: cunoaşterea conŃinuturilor ştiinŃifice ale disciplinelor. competenŃe specifice. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naŃional. Repere/condiŃionări în elaborarea CDS/CDL (resurse umane. Proiectarea activităŃii didactice: planificare calendaristică.Anexa nr. 2010 B. obiective de referinŃă. 2 la OMECTS nr. 3. unităŃi de competenŃă si competenŃe. ModalităŃi de adecvare a unui CDS/CDL la grupuri Ńintă diferite. 2. arii curriculare. trunchi comun. programe şcolare.2.1. programe şcolare. 5620 / 11. proiecte de lecŃie (pentru diferite tipuri de lecŃii). 4 . discipline. Obiectivele predării – învăŃării – evaluării la disciplinele CDS/CDL din domeniul stiinŃei informării. planuri-cadru. Obiective cadru. Proiectarea. proiectarea unităŃii de învăŃare. auxiliare curriculare. manuale şcolare. capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conŃinuturi. module. utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: standarde de pregatire profesionala.şi interdisciplinare.3. capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităŃile de vârstă ale colectivului de elevi. capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia scolii de tipul: aprofundare/extindere/opŃional ca disciplină nouă. pluri şi transdisciplinare. interesele elevilor). TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ a. planuri cadru. cunoştinŃe de metodica disciplinelor. capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenŃelor dobândite de elevi. materiale. anumite competenŃe specifice profesorului de discipline Tehnologice competenŃe pe care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităŃii didactice. Într-o formulare sintetică. inter-. 2. competenŃe generale. 11. COMPETENłE SPECIFICE PROFESORULUI DE DISCIPLINE TEHNOLOGICE Programa vizează. context local. Elaborarea obiectivelor operaŃionale. proiectarea de activităŃi de învăŃare intra-.

folosirea resurselor psihice ale profesorului şi elevilor (capacităŃi.evaluator etc.). d. folosirea eficientă a timpului. tipuri de evaluări. caracteristici. a progresului şi a rezultatelor şcolare. frontal etc. 2. componentă fundamentală a procesului de învăŃământ: obiective. fidelitate. domenii de utilizare. Utilizarea metodelor centrate pe elev. CalităŃile instrumentelor de evaluare: validitate. modalităŃi de corectare şi notare. Valorizarea muncii elevului. Evaluarea. membru al unei echipe. 2. gestionarea situaŃiilor conflictuale. studiu individual. 6. Managementul clasei 1.) şi alternarea acestora în cadrul unei secvenŃe didactice. 3. Evaluarea procesului instructiv-educativ.2. Tipologia itemilor: definiŃie. c. FuncŃiile didactice ale mijloacelor de învăŃământ. 4. cunostinŃe. 7. facilitator. 11. 3. prezentare. a tehnicilor de învăŃare prin cooperare.1. Strategii şi modalităŃi de integrare în lecŃie a activităŃilor cu caracter practic – aplicativ 1. formarii gândirii tehnice şi a dezvoltării simŃului artistic/estetic. Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. 4. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor didactice în procesul instructiv. Mijloacele de învăŃământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăŃare-evaluare. intermediar.educativ. 2010 b. 2. Organizarea activităŃilor: crearea unui climat favorabil învăŃării. 8. 5 . persoană resursă. folosirea resurselor adecvate. clasificări. caracterizare. antrenarea persoanelor resursă din interiorul şi din afara unităŃii de invăŃământ în activităŃile clasei. funcŃii. Utilizarea tehnologiei InformaŃiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire. reguli de proiectare. 9. forme de instruire (pe grupe. 5620 / 11. Evaluarea rezultatelor scolare 1. caracterizare. Tipuri de mijloace de învăŃământ şi caracteristicile lor. obiectivitate şi aplicabilitate. experienŃe individuale sau colective). participant. 4. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice si deprinderilor practice. caracterizare. Mediul de instruire: mediul relaŃional şi mediul comunicaŃional. 4. Rolurile profesorului în facilitarea experienŃelor care conduc la formarea autonomiei elevilor în învăŃare (organizator. 2 la OMECTS nr. Forme de organizare a activităŃii didactice: clasificare. Metode didactice specifice: clasificare. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social.Anexa nr. Metode de evaluare: tradiŃionale şi complementare (tipuri şi caracterizare). 5.

Iaşi. Bucureşti. 2010 Editura Polirom. 2003. 2001 . 1999. 6 Ionescu M Didactica modernă Editura Dacia. Bucuresti. Iaşi. 2000 Pânişoară Ovidiu Comunicarea eficientă. 1995. Nicola I Tratat de pedagogie şcolară Editura Aramis. colecŃia EducaŃia XXI.Anexa nr. Cluj. 2005 Evaluarea curentă şi examenele: Ghid pentru profesori. 2003 Păun Emil Şcoala: abordare sociopedagogică Editura Polirom. 2000 8 9 Iucu RomiŃă Neacşu Ion Instruirea şcolară Introducere în psihologia educaŃiei şi a dezvoltării Editura Polirom. 2001 Editura Polirom. 2 la OMECTS nr. 5620 / 11. Stan Emil Managementul clasei Editura Aramis. 2009 5 Dragomir Mariana Managementul activităŃii didactice. 6 Bucuresti: ProGnosis. Iaşi. Iaşi. 11. Eurodidact. 7 Iucu RomiŃă Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Editura Didactică şi pedagogică. 1990. Metode de interacŃiune eficientă Editura Polirom Iaşi. 2010 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 Neacşu Ion Instruire şi învăŃare. 2010 5. Bibliografie: DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICĂ 1 Cristea Sorin Studii de pedagogie generală. Iaşi 2006 4 Cucoș Constantin Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice Editura Polirom Iaşi. Erori de evaluare şi modalităŃi de minimizare a lor. Editura StiinŃifică. Editura Polirom. Iaşi. 2004 2 3 Cristea Sorin Cucoș Constantin Fundamentele pedagogiei Pedagogie generală Editura Polirom. Bucuresti. Cluj-Napoca. Construirea instrumentelor de evaluare 6.

fasonare. TEMATICA PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGICĂ DE SPECIALITATE 1.. Iaşi. locuinŃe. A.a. s.Ed. tăiere.2004 Manuale şcolare pentru disciplina EducaŃie tehnologică. găurire. trasare. finisare Norme de tehnica securităŃii muncii • • Procese tehnologice de obŃinere a unor produse finite din lemn Calitatea şi valorificarea produselor din lemn. 11. Programe şcolare pentru disciplinele tehnologice Planurile-cadru. aprobate de M. 2002 D. structură.Anexa nr. dăltuire. A. Amphion. tipuri de semifabricate. TEHNOLOGII ŞI MATERIALE LEMNOASE • • Materiale lemnoase: specii. rindeluire. Bibliografie: Prundeanu. Bibliografie: 7 . cioplire.C. 5620 / 11. solidarizare cu şuruburi şi cuie.. 2 la OMECTS nr. conservare mediului. D. domenii de utilizare OperaŃii de bază în lucrările de tâmplărie: măsurare. Bucureşti. Organizarea spaŃiului construit Ed. încleiere. Economică preuniversitară. ORGANIZAREA MEDIULUI • Organizarea localităŃii: instituŃii. proprietăŃi. despicare. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative Curiculum naŃional. 2001 Buchman. 2010 1 6 1 7 1 8 Pedagogie. Studiul calităŃii mediului Ed. standarde de pregatire profesională Editura Polirom. şcoli destinaŃie alcătuire constructivă cerinŃe calitative funcŃiuni utilitare • • ReŃele de utilităŃi publice Prevenirea şi combaterea poluării mediului. 2. verificare.

1980 Manuale şcolare pentru disciplina EducaŃie tehnologică. Materii prime şi materiale folosite in industria EDP. 2002 Manuale şcolare pentru disciplina EducaŃie tehnologică. îndoire. Calitatea produselor.. proprietăŃi.Ed. trasarea). Peptea G. aprobate de M. 11. aprobate de M. manual pentru EDP.Ed. Economică preuniversitară. 2010 Munteanu Petre. Bucureşti. filetare) şi finisare (şlefuire. Lăcătuşărie generală EDP. Gh. 2 la OMECTS nr..C.C. aprobate de M. îndreptarea. Norme de tehnica securităŃii muncii. Manualul tâmplarului universal în industria mică Râmbu I. lustruire).. C. 1991 licee Manuale şcolare pentru disciplina EducaŃie tehnologică.a. Calitatea şi valorificarea produselor metalice Bibliografie: Ariesan. TEHNOLOGII ŞI MATERIALE METALICE • • Materiale metalice: clasificare. V. 1987 Utilaje şi tehnologia meseriei. pilire. ş. a. Bucureşti. domenii de utilizare Procese tehnologice de obŃinere a produselor de îmbrăcăminte. 8 . găurire. polizare. Zgură Gh. pregătire (curăŃirea. uşoară SpanŃu. TEHNOLOGII ŞI MATERIALE TEXTILE ŞI DE PIELĂRIE • • • Materii prime şi materiale textile şi de pielărie: clasificare.Anexa nr.. clasa a XI a 2001 Ed. 4. ş. proprietăŃi. Procese tehnologice de obŃinere a unor produse finite din metal • • Procese tehnologice de obŃinere a unor produse finite din metal. 5620 / 11. Bucureşti. domenii de utilizare OperaŃii tehnologice aplicate materialelor metalice: măsurare şi verificare.Ed. Comercializare. 1996 Ed. 3.C. ProtecŃia consumatorului Bibliografie: Ieacobeanu. Cociu. E. Tehnologii textile.. prelucrare (debitare. Tehnică. Bucureşti. Valorificare. Tehnologia prelucrării lemnului EDP.

aditivi alimentari. TEHNOLOGII ALIMENTARE ŞI GASTROTEHNICĂ • Produse alimentare: caracteristici. depozitarea alimentelor. ş. păstrarea. Bucureşti. criterii de selectare a produselor alimentare.C. Manuale şcolare pentru disciplina EducaŃie tehnologică. Popescu M. Calitatea produselor alimentare. grupe de alimente. Bucureşti.. valorificarea produselor (carne.Ed. ProtecŃia consumatorului Bibliografie: Bucur.. Ceres. Gh. Popescu V. 6.Anexa nr. valoare nutritivă şi energetică. conservarea. protecŃia mediului şi a muncii Bibliografie: Budoi. Bucureşti. Bucureşti. tomate. 1992 Ed. 1995 Manuale şcolare pentru disciplina EducaŃie tehnologică. operaŃii tehnologice (semănat. lucrări de îngrijire. 1996. recoltare. şi alŃii. Agrotehnica – manual pentru grupurile EDP. meri .. 5620 / 11. aprobate de M. factori de mediu.importanŃă. 2010 5. plantat.C. factori de mediu. Gh. 11. şi colab.. 1992 şcolare agricole Dinescu Şt. TEHNOLOGII AGRICOLE • Cultivarea plantelor agricole şi horticole: grâu. TEHNOLOGIE ŞI LIMBAJ GRAFIC 9 . 1996 Îndrumătorul crescătorului de animale Ed. lapte). EducaŃia pentru sănătate în şcoală Tehnologie culinară Editura Fiat Lux.. 7. depozitare şi valorificare). • Tehnologii tradiŃionale şi moderne de preparare a alimentelor. Bucureşti .Ed. Ştefănescu Gh. protecŃia mediului şi a muncii • Creşterea şi îngrijirea animalelor domestice: bovine – importanŃă. operaŃii tehnologice (hrănire şi îngrijire). Pomicultura Legumicultura EDP. Pârjol G. aprobate de M. AGRIS. 2 la OMECTS nr. 1999 EDP. Prevenirea toxiinfecŃiilor alimentare • • Norme de igienă în prepararea hranei.a. Alcătuirea meniurilor.

defecte uzuale. radio şi televiziune Calitatea serviciilor de comunicaŃii şi transport • • Bibliografie: DorobanŃu S.. Desen tehnic de specialitate. GhiŃă. D. clasificare. manual E. remedieri Bibliografie: Mira N. G. P. M. comunicaŃie 1995 10 . Transformarea energiei Energia electrică: producere – transport – distribuŃie – consumatori InstalaŃii electrice interioare: componente. Gh. Teste 1997 Ed. Neguş C. pentru licee industriale.2004 Ed. schiŃa unor produse simple Bibliografie: Husein.. SISTEME DE COMUNICAłII ŞI TRANSPORT • ReŃele de transport: terestru.. aprobate de M. ENERGIE • • • Forme şi surse de energie.. scheme funcŃionale. I. 11. Todea Al. Bucureşti. Bucureşti. telefonie fixă şi mobilă. curbe conice Reprezentarea în proiecŃie ortogonală a corpurilor geometrice.Ed. pe apă. Bellarte Studio.. 2 la OMECTS nr. 2003 Manuale şcolare pentru disciplina EducaŃie tehnologică. semne convenŃionale. 9.C. reprezentarea în vedere şi secŃiune • Elemente de cotare.X-a Lichiardopol. 8. ilustrări pentru diferite domenii de activitate. 1995 Manuale şcolare pentru disciplina EducaŃie tehnologică. 2010 • Procese tehnologice: definire.Ed.. execuŃie. Bucureşti. Aramis.. A. fişa tehnologică • • • Grafică şi comunicare: simboluri. aprobate de M.. clasele a IX . Constantin. prin conducte şi pe cablu ReŃele de comunicaŃii: informatice. Bucureşti.. InstalaŃii şi echipamente electrice EDP. Sibirescu.Anexa nr. aerian. racordări..C. culoarea în tehnică ConstrucŃii grafice de poligoane regulate. R. łintea I. Utilajul şi tehnologia lucrărilor de căi de EDP. Desen Tehnic Desen Tehnic. Tudose. sateliŃi.. 5620 / 11.

decizia privind cumpărarea unor produse.a.C. Bibliografie: Lichiardopol. 10. Proiectarea bugetului. G. Studiul calităŃii produselor si serviciilor Ed. 2010 Manuale şcolare pentru disciplina EducaŃie tehnologică. Calitatea produselor.. Comportamentul de consum. 98 „ AVRAM IANCU” BUCUREȘTI 11 . 2001 Manuale şcolare pentru disciplina EducaŃie tehnologică. Corint 2004 pentru clasa a IX-a Olaru.Ed. Bugetul familiei–suportul comportamentului de consum.ȘCOALA.Anexa nr. M. Economică preuniversitară. aprobate de M. ş. 11. GENERALĂ.Ed. aprobate de M. CUNOŞTINłE ECONOMICE • • • • Resursele familiei – relaŃia: venituri. 5620 / 11. Iordache. AUTORI: VIORICA STOICESCU . Studiul calităŃii produselor si serviciilor Ed. 2 la OMECTS nr. Elemente de tehnologie generala – manual Ed. G. preŃul.2001 Petre. ProtecŃia consumatorului. Niculescu ABC. economii. consum.C. T.. Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful