Akademisyenlere yard m etmek istiyor Makaleleri organize edin, payla n ve ke fedin

2011

çindekiler 

Mendeley nedir?  Kütüphanenizi olu turun  Belgelerinizin ve referanslar n z n yönetimi  Referanslara al nt yap lmas ve payla lmas

Mendeley nedir?

Londra merkezli Mendeley, a a daki kurumlarda görevli 15 ara t rmac ve yaz l m geli tiriciden olu maktad r.

Kurucu ortaklar ve eski yöneticileri taraf ndan desteklenmektedir.

What is Mendeley?
Mendeley makalelerinizin yönetmek, payla mak, okumak, notlar almak ve al nt yapmak için kullanabilece iniz ücretsiz yaz l md r.

Ayn zamanda makalelerinizi çevrimiçi yönetebilece iniz, yeni trendleri ve istatistikleri ke fedebilece iniz ve benzer konularda çal an ara t rmac larla ileti im kurabilece iniz bir ara t rma a d r.

What is Mendeley?

Koleksiyonuzu kurun ve yönetin

Etiketler ve notlar ekleyin ve belge bilgilerini düzenleyin Bütün belgelerinizi gösteren kütüphane (al nt veya tablo görünümü Makaleleri yazar, anahtar kelime, etiketler veya yay nlara göre filtreleyin

Kütüphanenizi olu turma

Adding your papers

Kütüphaneizi olu turmak için farkl seçenekleriniz var: ‡ Tek dosya veya klasörün tamam n ekleyin ‡ Bir klasörü takip ederek PDF dosyalar n otomatik içe aktar n ‡ Mevcut EndNote/BibTeX/RIS veritabanlar n ekleyin veya...

«kütüphane paneline PDF dosyalar n sürükleyip b rak n

« ve Mendeley kendili inden belge detaylar n ay klamaya çal acak.

Belge detaylar n inceleme

(Crossref, PubMed, ArXiv or Google Scholar) gibi çe itli veritabanlar n sorgulayarak belge detaylar n tamamlamay deneyebilirsiniz.

DOI, PubMed veya ArXiv ID bilgilerini girip büyütec basarak da aratabilirsiniz

Yanl yapt n z m fark ettiniz? CTRL+Z (veya Edit menüsünden > Undo) ile son ad m geri alabilirsiniz.

Web Importer
www.mendeley.com/import Web Importer»¶ kurmak için yer imi arac n taray c n z n S k Kullan lanlar» çubu una ekleyin

Web Importer web sayfalar ndan al nt yapman za yard m eder.

Desteklenen siteler

«Web Importer» n kullan m

Almak istedi iniz referans(lar) n oldu u sayfada «Web Importer»a t klay n

«sonra ³Import´a t klayarak referans /makaleyi Mendeley kütüphanenize ekleyin. E er mümkünse/mevcutsa, ilgili PDF dosyas da aktar lacakt r.

Kütüphanenizi çevrimiçi e itleyin ve yönetin
Ayr ca çevrimiçi referanslar ekleyebilir ve düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz

Kütüphanenizi e itleyin

Ek olarak kütüphaneniz, etkiniz ve alan n z hakk nda istatistikler alabilirsiniz.

Belgelerinizin ve referanslar n z n yönetimi

Kütüphanenizi yönetin

PDF dosyalar n dahil okuyucuda aç n

Sevdi iniz makaleleri i aretleyin

Belgeler okunmam /okunmu olarak i aretleyin

Yazar, etiket, yay n veya anahtar kelimelerle filtreleyin

Yazd kça aras n

Mendeley¶s PDF okuyucuda metin aratmak

Not al n ve vurgulay n

Mendeley Dosya Organizatörü

Mendeley ayr ca PDF dosyalar n z uygun yap land r lm klasörde organize edebilir ve belgeleri detaylar na göre yeniden isimlendirebilir.

Dosya Organizatörünü Tools > Options > File Organizer ile bulabilirsiniz

Al nt yapmak ve referanslar payla mak

Word & Open Office ile al nt yapmak

Word¶de ³Insert Citation´e t klay n

l nt yapmak istedi iniz makaleyi i aretleyin

Word & Open Office ile al nt yapmak

³Send citation´ to Word

Seçilen yönteme uygun olarak al nt gözükecektir

Kopyala-yap t r ile Google Docs¶a veya di er editörlere al nt y ekleyin

Kaynakça olu turma

Al nt lara dayanarak kaynakçay olu turun

Aç k Koleksiyonlar (³Okuma Listeleri´)

Koleksiyonlar n z herkese aç k hale getirebilirsiniz

Aç k koleksiyonlar okuma listeleri gibidir ± siz koleksiyona referanslar ekleyebilirsiniz ve bu koleksiyona abone olmu kullan c lar da Mendeley hesaplar nda bu referanslara sahip olacaklar. PDF dosyalar eklenmez.

Koleksiyonunuzu çevrimiçi gören ± di er kullan c lar ³Subscribe´a t klayarak abone olabilirler.

Payla ma Aç k Koleksiyonlar
Payla ma aç k koleksiyonlar ara t rma gruplar na özel, payla lm bir kütüphane yaratmaya ve belge ve referanslar beraber düzenlemeye ve not almaya olanak tan r.

Sadece koleksiyonun üyeleri bu koleksiyonu çevrimiçi olarak görebilir

Akademik profilinizi olu turun

Ara t rma istatistiklerini ke fedin

Ara t rma istatistiklerini ke fedin

Etkiniz nedir?

Geribildirimlerinizi bildirin ve yeniliklerden haberiniz olsun.

http://feedback.mendeley.com adresine girerek di er kullan c lar n yorumlar n okuyabilirsiniz, geribildirim b rakabilirsiniz, yeni özellikler talep edebilirsiniz veya hatalar bildirebilirsiniz

www.mendeley.com

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.