P. 1
Modul_BMM3108

Modul_BMM3108

|Views: 4,064|Likes:
Published by kawaiielah_00

More info:

Published by: kawaiielah_00 on Aug 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0KANDUNGAN ISI
 • 1.1.1 Fonetik Artikulasi
 • 1.1.2 Fonetik Akustik
 • 1.1.3 Fonetik Auditori
 • 1.2 Perbezaan Fonetik dan Fonologi
 • 1.3 Matlamat Sebutan Baku Bahasa Melayu
 • 1.4 Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu
 • 1.5 Intonasi dalam Bahasa Melayu
 • 2.0KANDUNGAN ISI
 • 2.1Definisi Artikulasi dan Artikulator
 • 2.2 Alat-Alat Artikulasi
 • 2.3 Alat-Alat Artikulasi Vokal
 • 3.0KANDUNGAN ISI
 • 3.1Definisi Diftong dan Konsonan
 • 3.2Jenis-Jenis Diftong dan Konsonan Bahasa Melayu
 • 3.3 Artikulasi Diftong dan Konsonan Bahasa Melayu
 • 4.0KANDUNGAN ISI
 • 4.1Definisi Huruf Vokal, Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu
 • 4.2Jenis-Jenis Huruf Vokal, Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu
 • 4.3Konsonan Asal, Pinjaman, Gandingan dan Rangkap Bahasa Melayu
 • 5.0KANDUNGAN ISI
 • 5.1 Simbol Vokal Bahasa Melayu
 • 5.2 Simbol Konsonan
 • 5.4 Simbol Konsonan Gandingan dan Rangkap

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

TAJUK 1

FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: • • • Konsep fonetik dan fonologi Matlamat sebutan baku Pelaksanaan Sebutan baku

Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa yang terhasil melalui mulut manusia. Fonologi lazimnya dibahagikan kepada dua bidang, iaitu fonetik dan fonemik. Fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya, daerah pengeluarannya dan sifat fizikalnya. Fonemik ialah cabang fonologi yang menitikberatkan analisis sistem bunyi sesuatu bahasa yang dikaji pada masa tertentu khususnya untuk menghasilkan sistem tulisan. Pandangan yang ini, digambarkan dalam rajah di bawah, menjadi pegangan kita.
FONETIK FONOLOGI FONEMIK

Di Barat, kajian tentang fonologi telah bermula sejak awal tahun 1800 apabila para ahli bahasa memulakan kajian tentang perubahan bunyi bahasa dengan cara membandingkan bunyi bahasa yang wujud dalam pelbagai bahasa yang berkaitan. Namun demikian, penumpuan bidang fonologi moden lebih menekankan aspek sebutan, dan seterusnya meneliti aspek fizikal artikulasi sebutan yang sebenarnya. 1

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1.menjelaskan konsep fonetik dan fonologi; 2.membanding beza antara bidang kajian fonetik dan fonologi; 3.menerangkan matlamat sebutan baku bahasa Melayu; 4.menerangkan pelaksanaan sebutan bahasa baku bahasa Melayu. KERANGKA TAJUK-TAJUK

Fonetik dan Fonologi

Konsep fonetik dan fonologi serta perbezaannya

Matlamat sebutan baku bahasa Melayu

Pelaksanaan sebutan baku bahasa Melayu

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep fonetik dan fonologi, matlamat sebutan baku bahasa Melayu dan pelaksanaan sebutan baku bahasa Melayu.

1.1 Definisi

Apakah yang dimaksudkan dengan fonologi? Fonologi (daripada Greek: φωνή, phōnē, "suara, bunyi" dan λόγος, lógos, "perkataan, pertuturan, subjek perbincangan") ialah kajian yang dilakukan mengenai pola bunyi bahasa iaitu 2

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU tentang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. Mengikut Frank Parker (1994), fonologi merupakan suatu bidang yang mengkaji sistem bunyi sesuatu bahasa: iaitu rumus-rumus yang menentukan aspek sebutan. Dalam tradisi barat, pengkajian tentang bidang fonologi ini telah bermula sejak 200 tahun yang lalu, iaitu bermula lebih kurang pada awal tahun 1800, apabila para ahli bahasa memulakan pengkajian tentang perubahan bunyi bahasa dengan cara membandingkan bunyi bahasa yang wujud dalam pelbagai bahasa yang berkaitan. Sehubungan itu dengan kata lain, fonologi ialah ilmu tentang perbendaharaan fonem sesebuah bahasa. Dalam pengkajian fonetik, ahli bahasa mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafazkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tuhuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Fonetik (daripada perkataan Yunani φωνή (phonê) "bunyi" atau "suara") ialah kajian terhadap bunyi fizikal percakapan manusia. Ia berkaitan dengan sifat fizikal bunyi (fon), serta proses penghasilan fisiologi, penerimaan auditori, dan persepsi neurofizikal. Ilmu fonetik mula dikaji seawal 2,500 tahun lalu di India purba, berikutan catatan Pāṇini mengenai tempat dan kelakuan penghasilan bunyi bagi bunyi konsonan di dalam buku bertarikh abad ke-5 SM dalam Bahasa Sanskrit. Sistem huruf Indik utama hari ini menyusun huruf konsonan mengikut klasifikasi Pāṇini. Menurut Rahimah Haji Sabran dan Rahim Sham (1985), bidang fonologi mengkaji sistem bunyi- bunyi yang tertentu dalam pertuturan, khusus bagi sesuatu bahasa. Ini jelas daripada pendapat Henderson yang menyatakan “the study of the systematic organization of selected speech sounds in the spoken form of individual language has variously been called phonology”. Menurut Dal bor, salah seorang ahli linguistik Barat, “phonology is the study of the function and patterning of speech sounds“ yang bermaksud “fonologi ialah kajian tentang fungsi dan pencorakan dalam bunyi yang bermakna yang diucapkan oleh manusia”. 3

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

Bagi Arbak Othman (1983), fonetik adalah kajian tentang bunyi-bunyi ujar. Sebagai ilmu, fonetik berusaha menemukan kebenaran-kebenaran umum dan memformulasikan hukum-hukum umum tentang bunyi-bunyi itu dan pengucapannya, manakala sebagai kemahiran, fonetik memakai data deskriptif dasar daripada fonetik ilmiah bagi memberi kemungkinan pengenalan dan pengucapan bunyi-bunyi ujar itu. Selain itu, fonetik boleh didefinisikan sebagai mempelajari segala bunyi yang diucapkan melalui mulut manusia, baik bunyi manusia, bukan bunyi bahasa, mahupun bunyi-bunyi marginal, dan memberikan simbol fonetik untuk setiap bunyi, yakni menurut Dr. Lufti Abas (1985). Menurut ahli linguistik Kenstowicz dan Kisserberth (1979) fonetik

ditafsirkannya sebagai “the study of the sounds human beings employ when speaking a language is phonetics” yang bermaksud “pengkajian tentang bunyibunyi oleh manusia yang kita gunakan semasa bertutur ialah fonetik”. Para pengkaji fonologi menggunakan istilah-istilah teknikal ketika

menjelaskan sesuatu bunyi. Antaranya ialah, bunyi-bunyi itu dibahagikan kepada bunyi-bunyi vokal, konsonan dan diftong. Bunyi-bunyi itu diberi lambang yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa. Satu unit bunyi fonetik dinamakan fon dan diberi lambang tertentu dalam kurungan siku. Contohnya [o]. Satu unit bunyi fonem diberi lambang hampir sama dengan huruf dan ditulis dalam garis miring. Contohnya /o/. Huruf pula, seperti yang kita ketahui, tidak diapit oleh sebarang tanda baca. (Fonem ialah unit bunyi yang lebih besar daripada fon dan mempunyai fungsi tertentu dalam sesuatu bahasa.) Lazimnya fonetik dikaji secara berasingan. Hal ini demikian kerana bidang fonetik amat rumit dan bersifat teknikal. Fonetik ialah ilmu yang mengkaji bunyi bahasa, iaitu ujaran atau pertuturan yang dihasilkan oleh manusia dengan mengecualikan bunyi seperti berdengkur, batuk, berdeham, bersiul, sebagainya. Ruang lingkup fonetik 4

cabang ini juga melakukan pengelasan terhadap bunyi bahasa berdasarkan cara bunyi itu dikeluarkan oleh alat tutur (artikulator). Kajian fonetik terbahagi kepada tiga cabang. Dua cabang lagi.Dari ketiga-tiga cabang ini. iaitu fonetik artikulasi.1 Fonetik Artikulasi Cabang ini mengkaji tentang cara penghasilan bunyi bahasa dan bahagianbahagian (artikulator) yang terlibat dalam penghasilan bunyi.3 Fonetik Auditori Cabang ini mengkaji tentang cara bunyi bahasa ditanggapi oleh pendengar melalui pendengaran dan diterjemahkan (persepsi) oleh otak.2 Fonetik Akustik Cabang ini mengkaji sifat-sifat bunyi bahasa.1.1. Gelombang bunyi ini dapat diukur dengan menggunakan alat seperti spektrogram dan osiloskop. 1. Antara sifat yang diberi perhatian dalam kajian fonetik akustik termasuklah nada. lelangit lembut. fonetik akustik dan fonetik auditori. fonetik artikulasi adalah cabang yang paling diberi tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran fonetik di Malaysia. 5 . seperti lidah.1. dan sebagainya.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU merangkumi antara lain proses pertuturan atau penghasilan bunyi dan pengelasan. Sifat fizikal yang dimaksudkan di sini ialah gelombang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh pita suara. anak tekak. Selain itu. Proses ini adalah proses yang paling kompleks dalam kajian fonetik kerana proses ini melibatkan kajian yang bersifat mujarad. bibir. lelangit keras. 1. iaitu fonetik akustik dan fonetik auditori agak kurang diberi perhatian kerana tiadanya peralatan dan kepakaran yang menyebabkan kesukaran untuk pengajaran. frekuensi dan amplitud. 1.

Asas kepada kajian fonologi. dan fonetik auditori. 2008: 90) 1. menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa secara teliti dan terperinci dengan tujuan untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi secara spesifik. 2.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 1. iaitu morfologi dan sintaksis.3 Matlamat Sebutan Baku Bahasa Melayu 6 . fonetik akustik. Fonetik pula bermaksud bidang yang mengkaji segala bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat artikulasi manusia dan ia memberi lambang kepada bunyi-bunyi tersebut. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang fonetik artikulasi. Perbezaan antara kedua-dua bidang kajian ini dapat dijelaskan menerusi jadual berikut: Fonetik Fenomena bunyi atau pertuturan manusia seluruhnya. Banding beza bahan tersebut. Aziz. Dapat merumuskan. (Siti Hajar Abd. kemudian bentangkan di dalam kelas anda. 1. tidak dapat menghalusi segala variasi bunyi tersebut dan tidak dapat menghuraikan sistem bunyi semua bahasa yang dituturkan oleh manusia dengan sempurna. Tidak dapat memerikan seluruh bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Fonologi Mengkaji sistem bunyi-bunyi tertentu dalam pertuturan bagi sesuatu bahasa.2 Perbezaan Fonetik dan Fonologi Fonologi ialah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang sistem bunyi yang diucapkan oleh manusia yang berfungsi atau dalam bahasa yang lebih mudah difahami bahasa yang difahami oleh kedua-dua belah pihak. Input kepada kajian linguistik tinggi.

Penggiat bahasa risau. Peranan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan pula tidak perlu dipertikaikan lagi. dengan asas yang padu dan kukuh ini. bahasa Melayu baku menghadapi cabaran dan tekanan ekoran arus pemodenan dan globalisasi. dan kosa kata. morfologi. Kegagalan meletakkan bahasa Melayu ditempat yang sewajarnya memberi kesan kepada perlaksanaan bahasa Melayu baku dengan jayanya. 2008 bahawa: ”Bahasa Melayu adalah bahasa yang mempunyai struktur dan bersistem. Namun sebagai bahasa yang hidup dan berkembang. bahasa Melayu jelas sekali telah diperlengkapkan sebagai bahasa intelek dengan wibawa yang kukuh ”. sebutan baku di Malaysia telah ditetapkan dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Kali Ke-3 (1956) yang memutuskan bahawa sebutan baku ialah sebutan fonemik (berdasarkan 7 . bahasa Melayu khususnya bahasa Melayu baku menempuh banyak proses sejak zaman kesultanan Melayu lagi sehingga pada masa ini. Menurut Awang Sariyan (2004). tatabahasa.1999). Ini boleh dilihat daripada peranannya sebagai bahasa rasmi bagi negara kita. Keyakinan negara dalam meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu adalah kerana bahasa ini sudah ada sistemnya yang tersendiri seperti ditulis oleh Rohizah Halim dan Sharifah Fazliyaton Shaik Ismail. alat komunikasi dalam urusan rasmi dan tidak rasmi. Kini. Jika dilihat dari sudut usianya bahasa Melayu sudah boleh dikelaskan sebagai bahasa yang mantap dan kukuh. Sebutan baku pula mencakup aspek fonologi sahaja. mempunyai struktur yang lengkap dan sempurna dari segi sistem ejaan. Bahasa baku ialah bahasa standard. pendidik bimbang apatah lagi pejuang bahasa yang melihat kian hari bahasa Melayu kian tersisih.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Bahasa Melayu sekarang sudah berusia lebih 2000 tahun (Asmah. sintaksis dan semantik. ia merupakan bahasa ilmu dan asas kepada perpaduan negara. Bahasa Melayu baku mempunyai keseragaman dalam empat sistem yang utama iaitu fonologi.

Untuk meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan pengguna bahasa. Pelaksanaan sebutan baku di institusi pendidikan khususnya sekolah berjalan serentak dengan KBSM (1988). dan tidak ada huruf yang senyap”. ahli. sistem ejaan.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ejaan) bukan berdasarkan kelaziman sebutan menurut dialek Riau-Johor.L pike dalam bukunya Phonemics (1943:57) iaitu ”Kata-kata dieja sebagaimana diucapkan dan diucapkan sebagaimana dieja.ahli bahasa telah bersependapat tentang dasar sebutan baku Bahasa Melayu iaitu sebutan bagi kata bahasa Melayu hendaklah berdasarkan sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan ejaan. iii. Untuk memantapkan sistem dan struktur dalaman bahasa Melayu. dan laras bahasa. Perkara ini adalah bertepatan dengan keterangan K. ii. kosa kata (perbendaharaan kata umum dan istilah). Untuk mewujudkan satu variasi sebutan baku dalam bahasa Melayu yang dapat digunakan dalam situasi formal atau situasi rasmi. iv. untuk menyeragamkan cara berbahasa dan bertutur serta mengurangkan penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan serta menghindarkan penggunaan dialek setempat di dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah 1. Secara khusus. Tujuan pembakuan bahasa Melayu adalah seperti yang berikut: i.4 Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu Menurut Awang Sariyan (1988:6). supaya sistem sebutannya menjadi mantap dan baku sejajar dengan pemantapan dan pembakuan tatabahasa. Garis panduan dasar umum tentang sebutan baku bahasa Melayu adalah seperti berikut : 8 .

Mengikut sebutan baku fonem vokal ‘i’ perlu dibunyikan dengan [ i ]. tertutup. Huruf dan fonem vokal ‘a’ Sebutan Baku Vokal ‘a’ dilafazkan dengan [ a ] pada bahagian mana pun ia terletak sama ada terbuka. Contoh: 9 Sebutan [sa ya] [be ra pa] [a pa] . di tengah atau di akhir kata. Contoh: Huruf Vokal a Fonem/ bunyi [a] Ejaan saya berapa apa Fonem vokal yang dilambangkan dengan huruf ‘i’. setiap huruf dalam ejaan Rumi atau Jawi perlulah dilafazkan dengan jelas mengikut nilai bunyi bahasa Melayu yang dilambangkan. Sebutan Johor-Riau bagi fonem vokal ‘i’ pada suku kata tertutup dibunyikan dengan [e].BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Sebutan Huruf: Pada umumnya. sama ada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup.Ini bermakna vokal ‘a’ disebut seperti mana dieja dan dieja seperti mana dilafazkan. Sebutan Kata: Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan juga berdasarkan bentuk kata (pola pada suku kata) sama ada kata dasar atau kata terbitan. Ini bermaksud vokal ‘i’ perlu dibunyikan seperti mana dieja. Intonasi: Intonasi ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam Bahasa Melayu serta keperihalan keadaan yang berkenaan.

Ini bermaksud vokal ‘u’ perlu dibunyikan seperti mana dieja. Kata terbitan dengan imbuhan awalan Ejaan Pengajar Pengedar Terasa Berlari terangkat Sebutan baku [pe nga jar] [pe nge dar] [te ra sa] [ber la ri] [ter ang kat] Sebutan Johor-Riau [pe nga ja] [pe nge da] [te ra sé] [ber la ri] [ter ang kat] Sebutan baku [be tul] [la nun] [tu tup] Sebutan Johor-Riau [ be tol] [la non] [tu top) Kata terbitan bahasa Arab. KVK + KVK. sama ada terletak pada suku kata akhir terbuka dan suku kata tertutup. Mengikut sebutan baku fonem vokal ‘u’ perlu dibunyikan dengan [ u ]. Sebutan Johor-Riau bagi fonem vokal ‘u’ pada suku kata tertutup dibunyikan dengan [o]. Contohnya: Ejaan Betul Lanun tutup Penyebutan Kata Terbitan Kata terbitan mengikut garis panduan dasar umum tentang sebutan baku Bahasa Melayu hendaklah dilafazkan berdasarkan pola ejaan KV . KVK . KV + KV .BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Ejaan Alih Mukim Hasil Sebutan baku [a lih] [mu kim] [ha sil] Sebutan Johor Riau [ a leh] [mu kem] [ha sil] Fonem vokal yang dilambangkan dengan huruf ‘u’. Indonesia dan Inggeris 10 .

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kata serapan Bahasa Arab . Indonesia dan Inggeris yang sudah sebati dengan bahasa Melayu dibunyikan seperti sebutan baku Bahasa Melayu.5 Intonasi dalam Bahasa Melayu 11 . Ejaan Standard i) Bahasa Indonesia Sama bunyi Anda Merdeka Berbeza bunyi Bangsa ii) Bahasa Arab Sama bunyi Fatwa Takwa Beza bunyi Makna iii) Bahasa Inggeris [fra sa] Frasa drama [dra ma] [fra sa] [dra ma] [mak na] [mak né] [fat wa] [tak wa] [fat wa] [tak wa] [bang sa] [bang sé] [an da] [mer de ka] [an da] [mer de ka] Sebutan baku Sebutan Johor-Riau 1.

v. Intonasi bahasa Melayu dapat dikenali dan digayakan dengan empat tingkat nada yang biasa ditandai dengan angka 1. 12 . Fungsi psikologi: Untuk membantu menggubah bahasa menjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat. ii. Fungsi struktur informasi: Untuk memberikan sesuatu yang baru berbanding dengan yang telah dimaklumi dalam makna sesebuah ujaran iaitu dengan menekankan kata yang membawa makna tersebut. Fungsi gramatis: Untuk menandakan kontras dari segi tatabahasa terhadap sesuatu ujaran. iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat. vi. seperti kegembiraan. iv. ayat terbalik atau songsang atau ayat pasif dan seumpamanya. Intonasi wujud dalam bahasa Melayu bagi menandai dan memisahkan frasa yang pelbagai jenis dan bentuknya. keakraban. kekejutan. Fungsi ‘indexical’: Untuk menandai identiti seseorang. Fungsi tekstual: Untuk membentuk nada dan gaya suara yang turun naik bagi wacana yang lebih luas seperti pembacaan teks berita yang membezakan satu berita dengan berita yang lain. sama ada sesebuah klausa atau ayat itu berupa pertanyaan atau pernyataan. positif atau negatif dan seumpamanya. seperti khatib. Nada 2 memulakan ujaran dan nada 3 merupakan nada tekanan. iaitu membantu mengenali seseorang sama ada tergolong dalam kumpulan sosial atau pekerjaan yang berbeza. seperti belajar urutan nombor yang panjang atau ungkapan dalam ucapan. kekecualian. iii. sama ada ayat penyata biasa.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Intonasi ialah nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam bahasa Melayu. kebosanan. penjual ubat atau sarjan tentera. Intonasi bahasa Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. Ada beberapa fungsi intonasi. Angka 1 menandai nada yang paling rendah dan angka 4 menandai nada yang paling tinggi. kemarahan. Fungsi emosional: Untuk menyatakan pelbagai makna sikap. Antaranya: i. 3 dan 4. ayat tanya. ayat perintah. 2. ketakutan dan ratusan sikap yang lain.

nia her.ta] [jéms bÕnd] [nẼl.lẼnd] [sun.rul éh.ros gha.ham. Contohnya: Ejaan Selangor Darul Ehsan Bosnia-Herzegovina Pyongyang New Zealand Sunway Lagoon Sebutan [se.yang] [niu zi.dé. Contohnya: Ejaan Muhammad Hatta James Bond Nelson Mandela Lim Keng Yaik Boutros Boutros-Ghali Sebutan [mu.sen man.ngor da.li] Nama tempat di Malaysia atau di luar Malaysia dilafazkan menurut kebiasaan sebutan setempat atau kebiasaan antarabangsa.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Sebutan bagi Nama Khas Nama orang di Malaysia atau di luar Malaysia dilafazkan menurut kebiasaan orang yang empunya nama atau kebiasaan setempat atau kebiasaan antarabangsa.vi.ros but.ze.la.gun] 13 .la] [lim kéng yék] [but.go.mad hat.san] [bos.wéi le.na] [pyong.

gén.mé.dun] atau (Ahli Dewan Undangan Negeri) [plus] atau (Projek Lebuh Raya Utara-Selatan) Akronim yang tidak berbentuk kata dan singkatan jenis inisialisme dalam ejaan Rumi dilafazkan dengan dua cara.él.ti. atau (ii) cara sebutan ungkapan atau nama yang penuh.dio té.lé.vi.sia] [a.gi me. iaitu (i) cara sebutan singkatan menurut bunyi huruf Rumi.ké] atau (Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan 14 .dia] Akronim atau singkatan yang terbentuk sebagai kata (dalam bahasa Melayu atau bukan bahasa Melayu) dilafazkan dengan dua cara iaitu (i) cara sebutan akronim menurut cara pemenggalan suku kata ejaan.si peng.ngi.nés.ko] atau (United Nations Educational.no.ti.nan mul.ém] atau (Tentera Laut Diraja Malaysia) [jé.pi] atau (Dewan Bahasa dan Pustaka) [ti.mé.lé.si.ti ték. Contohnya: Ejaan Bank Bumiputera Radio Televisyen Malaysia Universiti Teknologi Malaysia Agensi Pengiklanan Multimedia Sebutan [baângk bu.ra] [ra. Scientific and Cultural Organization) [am.sia] [u.di.pu.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Nama Khas yang lain yang mengandungi atau tidak mengandungi nama orang atau nama tempat dilafazkan menurut sistem sebutan baku bahasa Melayu.mi.ni.bi.da] atau (Federal Land Development Authority) (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan) [yu.no] atau (United Malays National Organization) (Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu) [ta.ka] atau (taman didikan kanak-kanak) [a.lo.di.si pe.ver. Contohnya: Ejaan DBP TLDM JKKK Sebutan [di.syen me.lé.te. Contohnya: Ejaan Felda UNESCO UMNO tadika ADUN Plus Sebutan [fél. atau (ii) cara sebutan ungkapan atau nama yang penuh.dia] atau [a.la.la. Öik.ké.nan mul.gén.ké.

Sebutan Baku Bahasa Melayu. Ilmu Fonetik dan Linguistik. (1988). Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kampung) [ar. Awang Sariyan. Raja Mukhtaruddin Raja Dain. Petaling Jaya: Mengapakah bahasa baku diperkenalkan di dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia? Apakah halangan yang akan timbul sekiranya setiap ahli di dalam masyarakat menggunakan dialek atau loghat masing-masing? 15 .ti.ém] atau (Radio Televisyen Malaysia) [pi.o] atau (Palestinian Liberation Organization) (Pertubuhan Pembebasan Palestin) RTM PLO BACAAN TAMBAHAN Asmah Hj Omar.él. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1977). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1982). Agensi Penerbitan Nusantara.

1: Kerangka Tajuk 1 ALAT-ALAT ARTIKULASI VOKAL 16 . Tumpuan khusus diberi kepada alat-alat artikulasi vokal yang digunakan untuk menghasilkan bunyi vokal. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) Mengenal pasti definisi artikulasi dan artikulator.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU TAJUK 2 SINOPSIS ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis alat-alat artikulasi yang terlibat untuk menghasilkan ujaran. Mengenal pasti alat-alat artikulasi dan artikulasi vokal Menghuraikan jenis-jenis alat-alat artikulasi dan artikulasi vokal KERANGKA TAJUK-TAJUK ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR DEFINISI ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR ALAT-ALAT ARTIKULASI Rajah 2.

Alat artikulasi terbahagi kepada dua bahagian. Oleh itu. gigi. alat-alat artikulasi meliputi artikulator dan daerah artikulasi?. iaitu mengunyah makanan. Artikulator merupakan bahagian alat pertuturan yang boleh digerakgerakkan. bibir dan gigi bawah yang terletak di bahagian bawah rongga mulut. artikulasi atau alat pertuturan merupakan alat-alat yang terlibat dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. iaitu lidah. 2. lelangit keras dan lelangit lembut. bibir dan gigi bawah yang terletak di bahagian bawah rongga mulut.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 2. Bahagian alat pertuturan ini terletak di atas rongga mulut yang tidak boleh digerak-gerakkan dan hanya dapat didekati atau disentuh dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. Artikulator adalah bahagian alat pertuturan yang boleh digerakgerakkan seperti lidah.1 Definisi Artikulasi dan Artikulator Untuk pengetahuan anda. menelan dan menghembus nafas. Daerah artikulasi termasuklah gigi atas. iaitu artikulator dan daerah artikulasi. lelangit keras dan lelangit lembut. Daerah artikulasi ialah bahagian alat pertuturan di atas rongga mulut yang tidak boleh digerak-gerakkan dan hanya dapat didekati atau disentuh dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. manakala daerah artikulasi ialah gigi atas. 2. 17 . gusi. tugas alat-alat ini saling bertindih termasuklah tugas menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Rajah 1 menunjukkan kedudukan alat-alat artikulasi manusia seperti bibir (atas dan bawah).2 Alat-Alat Artikulasi Tahulah anda bahawa.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi dan jenis-jenis alat-alat artikulasi dan artikulasi vokal. Alat-alat ini sebenarnya mempunyai tugas-tugas asas. gusi.

Lelangit keras 7. Lidah 10. Pita suara 12. 1998:16-17) Kedudukan Artikulator Daerah Artikulasi 1. Rongga hidung 14. Alat-alat artikulasi vokal meliputi rongga mulut. Gigi bawah 5. Bibir bawah 3. dan u. lidah. Tenggorok Rajah 2. e.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU lelangit. Epiglotis 11. Kedudukan lidah dapat dibahagikan kepada empat peringkat. anak tekak. separuh tinggi. i. dan rongga hidung (Nor Hashimah Jalaluddin. Rongga tekak 13. Bunyi vokal terhasil apabila udara yang dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut tanpa mengalami sebarang sekatan. separuh 18 . Sistem Ejaan Rumi mempunyai lima huruf vokal yang digunakan untuk melambangkan enam fonem vokal atau bunyi vokal baku. iaitu bahagian lidah dan keadaan bibir. Lelangit lembut 8. o.3 Alat-Alat Artikulasi Vokal Anda perlu mengetahui bahawa.2: Alat-Alat Artikulasi 2. Jenis-jenis bunyi vokal dapat ditentukan berdasarkan kedudukan bahagian lidah. Gigi atas 4. Bibir atas 2. ruang udara antara bahagian lidah yang berkenaan dan keadaan bibir. iaitu tinggi. Huruf-huruf tersebut ialah a. Anak tekak 9. Gusi 6. Rongga mulut 15.

Layari internet untuk melihat pergerakan bibir ketika menyebut bunyi vokal Bahasa Melayu. e. T in g g i e m (s Keadaan Bibir semasa menghasilkan vokal hadapan. ruang udara dapat dibahagikan kepada empat juga. o. a. separuh sempit. ≅ ] dan dua vokal tambahan dalam dialek Melayu. bibir bundar 19 S e p a ru h . bibir terhampar. Selaras dengan kedudukan bahagian lidah itu. iaitu neutral. u. keadaan bibir terbahagi kepada tiga bahagian.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU rendah dan rendah. Bahagian lidah yang terlibat pula terbahagi kepada tiga bahagian. separuh luas dan luas. Keadaan bibir semasa menghasilkan vokal belakang. iaitu [i. iaitu sempit. iaitu [ε] dan [Ο ]. seperti beg dan bos. Dalam Bahasa Melayu standard terdapat enam jenis vokal yang dapat dihasilkan. tengah dan belakang lidah seperti yang ditunjukkan dalam linguagram (gambar lidah) yang berikut: Rajah 2. Bunyi-bunyi [ε] dan [Ο ] merupakan bentuk sebutan harian dan juga perkataan yang dipinjam daripada bahasa Inggeris. hampar dan bundar. iaitu depan.3: Bahagian Lidah Seterusnya.

4: Keadaan Bibir AKTIVITI Secara berpasangan.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Rajah 2.______________________________ vii._______________________________ ii. i.__________________________ ix.___________________________ xi._______________________________ vi. berdasarkan rajah di bawah.___________________________ 20 .___________________________ xii.______________________________ iv. labelkan alat-alat artikulasi yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa.______________________________ v.___________________________ x.__________________________ viii._______________________________ iii.

(1982). TAJUK 3 ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR 21 . Nyatakan alat-alat artikulasi yang terdapat untuk kedudukan artikulator dan daerah artikulasi. Asas Fonetik. (1980). Abdullah Hassan. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Raja Mukhtaruddin Raja Dain. Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU LATIHAN 1. Ilmu Fonetik dan Linguistik. Indirawati Zahid. Nyatakan perbezaan antara artikulasi dan artikulator. Mardian Shah Omar (2006). 2. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Abdullah Hassan (penyunting) (1983). Rencana Linguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nor Hashimah Jalaluddin (1998). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan.

HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) Mengenal pasti definisi diftong dan konsonan Mengenal pasti jenis-jenis diftong dan konsonan Bahasa Melayu Menghuraikan artikulasi diftong dan konsonan Bahasa Melayu KERANGKA TAJUK-TAJUK DIFTONG DAN KONSONAN DEFINISI DAN JENIS DIFTONG SERTA KONSONAN ARTIKULASI DIFTONG ARTIKULASI KONSONAN Rajah 3.0 KANDUNGAN ISI 22 .1: Kerangka Tajuk 3 3.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan artikulasi diftong dan konsonan yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi diftong dan konsonan. Perbincangan turut ditumpukan kepada definisi dan jenis diftong serta konsonan dalam Bahasa Melayu.

seperti dua bibir. letusan. sama ada letupan. Bahasa Melayu mempunyai tiga bunyi diftong.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. diftong (diphthong) ialah gabungan dua bunyi vokal yang disebut sebagai satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah contohnya. gigi-gusi. 2006:42). lelangit lembut. geseran dan sebagainya. anak tekak dan lain-lain. Bunyi konsonan pula dapat dihuraikan berdasarkan cara penghasilannya.2 Jenis-Jenis Diftong dan Konsonan Bahasa Melayu Anda perlu mengetahui bahawa.1997:63).1 Definisi Diftong dan Konsonan Tahukah anda. mengenai (Abdullah Hassan. [# panau #] dan [# amboi #].3 Artikulasi Diftong dan Konsonan Bahasa Melayu 23 . menurut Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu (Marzukhi Nyak Abdullah.2006:44). jenis-jenis diftong dan konsonan serta artikulasi diftong dan konsonan Bahasa Melayu. lelangit keras. iaitu [ai]. dan [au] dalam [pulau] pulau?. Keadaan sebegini membezakan diftong daripada deretan vokal contohnya. Sekatan itu dapat dilakukan dalam bentuk hentian sepenuhnya. Diftong boleh membentuk suku kata seperti dalam perkataan [# tupai #]. [ai] dalam [pandai] pandai. [au] dan [oi]. 3. sengauan. hentian sebahagian atau hentian sekejapsekejap (Abdullah Hassan. Konsonan pula ialah semua bunyi selain vokal yang dihasilkan dengan melakukan sekatan terhadap arus udara yang dilepaskan melalui paru-paru. 3. 3. serta titik artikulasi atau daerah sebutannya.

Udara yang dilepaskan daripada paru-paru akan mengalami sekatan sepenuhnya sama ada di bahagian bibir. Kemudian udara akan dilepaskan serta-merta dan akan terhasillah bunyi letupan. (ii) diftong lebar yang melibatkan perubahan yang luas pada kedudukan lidah contohnya. bunyi diftong bersifat satu suku kata yang melibatkan alat artikulasi lidah?. (iii) diftong menurun. lelangit keras. iaitu diftong yang puncak kenyaringannya jatuh pada vokal pertama contohnya. lelangit lembut atau pita suara. anda juga perlu mengetahui bahawa. Diftong Bahasa Melayu terdiri (i) diftong biasa. geseran. [oi] dalam [sepoi] sepoi.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Tahukah anda bahawa. [ai] dalam [pandai] pandai dan (iv) diftong sempit. [ai] dalam [pandai] pandai. letusan. iaitu gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah contohnya.2: Kedudukan Lidah Untuk Bunyi Diftong Seterusnya. Hentian sepenuhnya dapat menghasilkan bunyi letupan (plosif). Bunyi Letupan 24 . sengauan. konsonan Bahasa Melayu meliputi bunyi letupan. malaran dan getaran. iaitu diftong yang melibatkan perubahan yang sempit pada kedudukan lidah contohnya. dan [aυ ] dalam [pulaυ ] pulau. [ai] dalam [pantai]. sisian. Kedudukan alat artikulasi lidah ketika menyebut bunyi diftong adalah seperti berikut: Rajah 3.

**bunyi [? ] adalah variasi kepada bunyi [k] dan hadir pada akhir suku kata dalam Bahasa Melayu.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Fon [p] [b] [t] [d] [k] [g] [? ] Awal Akhir [pulau] [atap] [bumi] [rəbab] [talam] [liat] [datu? ] [kad] [kata] * [garau] [bε g] ** [ana? ] *bunyi [k] tidak dapat hadir pada akhir suku kata dalam bahasa Melayu. Ini menyebabkan udara yang dilepaskan dari paru-paru akan melalui rongga hidung dan terhasillah bunyi nasal [m]. Kemudian arus udara itu dilepaskan perlahan-lahan. 25 . iaitu bunyi [t] digabungkan dengan bunyi [š] untuk menghasilkan bunyi [č]. Bunyi sisian dalam bahasa Melayu dihasilkan dengan melakukan penyekatan terhadap arus udara yang dilepaskan oleh paru-paru di bahagian lelangit keras oleh hujung lidah menyebabkan udara hanya melalui kawasan sisi di kiri dan kanan rongga mulut. dan [ϑ ]. Hentian sebahagian pula akan menghasilkan bunyi sisian. [n]. Sekatan sepenuhnya dapat menghasilkan bunyi letusan (afrikat). Ada juga pendapat yang menyatakan bunyi afrikat ini adalah hasil gabungan dua bunyi. [Ν ]. manakala bunyi [d] pula digabungkan dengan bunyi [ž] untuk mendapatkan bunyi [j]. Ini menghasilkan bunyi [l]. geseran (frikatif) dan malaran. Bunyi ini dihasilkan dengan cara menyekat arus udara sepenuhnya yang dilepaskan oleh paru-paru. Satu lagi bentuk sekatan yang dilakukan sepenuhnya akan mengeluarkan bunyi sengauan (nasal) yang dihasilkan dengan cara menurunkan anak tekak (uvula) untuk menutup rongga mulut (oral).

Udara yang dilepaskan oleh paru-paru disekat dengan menggetarkan hujung lidah di lelangit keras. Dalam bahasa Melayu hanya terdapat satu bunyi getaran. [š]. Bentuk ini menghasilkan bunyi getaran. dan sesetengah ahli fonetik menamakannya bunyi separuh vokal. [s]. Bunyi Letusan [č] [cawan] [j] [jam] [caj] [mač] Bunyi Sengauan [m] [muda] [cium] [n] [niat] [jalan] [Ν ] [Ν aΝ a] [bujaΝ ] [ϑ ] [ϑ aϑ i] * *Bunyi [ϑ ] tidak dapat hadir pada akhir suku kata Bunyi Sisian [l] [lalu] [awal] 26 . [v]. Bentuk sekatan udara yang ketiga ialah hentian sekejap-sekejap. Bunyi geseran dalam bahasa Melayu ialah [f]. kedudukan artikulator adalah seperti menghasilkan bunyi geseran tetapi geseran yang dihasilkan adalah terlalu lemah. iaitu [r].BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Bunyi geseran dihasilkan dengan menyempitkan saluran udara supaya udara yang melaluinya bergeser dan kedengaran bunyi berdesis. [z]. Bunyi malaran dalam bahasa Melayu ialah [w] dan [y]. Bunyi malaran juga sama seperti untuk menghasilkan bunyi vokal. Untuk menghasilkan bunyi malaran. dan [h].

[t]. [hafal] ‘hafal’. [s]. Udara dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser keluar di daerah rapatan bibir bawah dan gigi atas itu tanpa menggetarkan pita suara. (iii) Geseran gigi tak bersuara. [vərsi] ‘versi’. Contoh sebutan: [vΟ kal] ‘vokal’. Contoh sebutan: [fiker] ‘fikir’. [w]. Cara mengeluarkan geseran bibir-gusi bersuara pula sama dengan cara mengeluarkan geseran [f]. [n]. [k]. ? 27 . [m]. [r]. [f]. [l]. Bunyi bersuara dihasilkan dengan menggetarkan pita suara. dan [univərsiti] ‘universiti’. (ii) Geseran bibir-gusi bersuara. seperti bunyi [p]. (iv) Geseran gigi bersuara. dan [ma af] ‘maaf’. dan [y]. (v) Geseran lelangit lembut tak bersuara dan (vi) Geseran lelangit lembut bersuara. Konsonan pinjaman Bahasa Melayu terdiri daripada (i) Geseran bibirgigi tak bersuara. pita suara tidak digetarkan. seperti bunyi [b]. Lelangit lembut dinaikkan rapat kepada belakang rongga tekak. Perbezaannya ialah.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Bunyi Geseran [f] [faseh] [alaf] [v] [vε n] * [s] [sarat] [awas] [z] [zat] [lafaz] [š] [šarat] [skuaš] [h] [harta] [sah] Bunyi Getaran [r] [rasa] [siar] Bunyi konsonan terbahagi kepada bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. [g]. dan [h]. [d]. bibir bawah dirapatkan kepada gigi atas supaya membuat sempitan untuk udara keluar. Sebaliknya pita suara tidak digetarkan untuk menghasilkan bunyi tidak bersuara. Ketika mengeluarkan geseran bibir-gigi tak bersuara.

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Penghasilan geseran gigi tak bersuara ini menunjukkan daun lidah berada di antara gigi atas dengan gigi bawah. dan [bale7 ] ‘baligh’. dan [haðer] ‘hadir’ (hadzir). Perbezaannya ialah. [iθ nen] ‘Isnin’ (Ithnin). penghasilan geseran lelangit lembut bersuara menunjukkan persamaan dengan cara menghasilkan geseran lelangit lembut tak bersuara. Perbezaannya ialah. Ketika menghasilkan geseran lelangit lembut tak bersuara. 28 . dan [hadeθ ] ‘hadis’ (hadith). Cara mengeluarkan geseran gigi bersuara pula. ketika mengeluarkan bunyi [7 ] pita suara digetarkan. Menurut Raja Mukhtaruddin (1965:44). sama dengan cara mengeluarkan geseran gigi tak bersuara. [axbar] ‘akhbar’. Udara dikeluarkan dari paru-paru melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser keluar di daerah gigi itu tanpa menggetarkan pita suara. Akhirnya. Contoh sebutan: [θ alaθ a] ‘Selasa’ (thalatha). belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut supaya membuat satu sempitan. Contoh sebutan: [xabar] ‘khabar’. Contoh sebutan: [7 aeb] ‘ghaib’. Lelangit itu sendiri dinaikkan rapat kepada belakang rongga tekak. Udara dikeluarkan dari paruparu dan dibiarkan bergeser pada sempitan di daerah lelangit itu tanpa menggetarkan pita suara. Lelangit lembut dinaikkan rapat kepada belakang rongga tekak. [lo7 at] ‘loghat’. dan [axer] ‘akhir’. ketika mengeluarkan bunyi [ð] pita suara digetarkan. Contoh sebutan: [ðalem] ‘zalim’ (dzalim). bunyi ini sebenarnya terdapat dalam pertuturan orang Melayu ketika menyebut perkataan-perkataan Melayu seperti orang [Ο 7 aΝ ] dan [ba7 aΝ ] sebagai kelainan kepada getaran gusi [r].

BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU AKTIVITI Secara berkumpulan. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. BAHAN BACAAN 29 . LATIHAN 1. Berikan juga sepuluh contoh perkataan yang mengandungi diftong dialek Melayu yang berbeza. (Beri contoh daripada beberapa dialek yang berbeza. Nyatakan jenis bunyi konsonan dan diftong untuk perkataan yang bergaris berikut: (i) ghairah (vi) balai (vii) laut (viii) sepoi (ix) tekukur (x) sarat (ii) cabar (iii) masyhur (iv) dekad (v) pulau 2. Beri satu contoh perkataan untuk keenam-enam jenis konsonan pinjaman yang telah anda pelajari. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap jenis diftong Bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari.

Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Abdullah Hassan. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Asmah Hj Omar.Bhd. (1977). Mardian Shah Omar (2006). Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu. Indirawati Zahid. (1985). (2006).Bhd. Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. TAJUK 4 HURUF-HURUF DALAM BAHASA MELAYU 30 . (1997). (1975). Lutfi Abas. Raminah Sabran dan Rahim Syam. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Abdullah Hassan. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1980). Marzukhi Nyak Abdullah.

gandingan dan rangkap. KERANGKA TAJUK-TAJUK HURUF-HURUF DALAM BAHASA MELAYU DEFINISI HURUF VOKAL. pinjaman. konsonan dan diftong dalam Bahasa Melayu Membandingkan jenis-jenis huruf konsonan dalam bahasa Melayu. gandingan dan rangkap. GANDINGAN DAN RANGKAP BAHASA MELAYU 31 . PINJAMAN. Huruf konsonan pula diperincikan kepada konsonan asal. KONSONAN DAN DIFTONG DALAM BAHASA MELAYU 4.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis-jenis huruf yang terdapat dalam Bahasa Melayu. Huruf-huruf tersebut meliputi huruf vokal. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) Mengenal pasti definisi dan jenis huruf dalam Bahasa Melayu Menghuraikan jenis-jenis huruf vokal. KONSONAN DAN DIFTONG BAHASA MELAYU Rajah 4. iaitu konsonan asal.1: Kerangka Tajuk 4 KONSONAN ASAL.0 KANDUNGAN ISI JENIS-JENIS HURUF VOKAL. pinjaman. konsonan dan diftong.

Dengan perkataan lain. konsonan dan diftong dalam Bahasa Melayu. pinjaman. bunyi vokal terhasil apabila udara keluar daripada rongga mulut tidak mengalami sekatan atau himpitan. e pepet. keadaan rongga mulut dan bentuk bibir. Diftong pula terhasil daripada gabungan bunyi vokal. e taling dan o. ialah bunyi yang dihasilkan dengan melakukan sekatan terhadap arus udara yang dilepaskan melalui paru-paru.1 Definisi Huruf Vokal. Rajah 4.2006:44). Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu Anda perlu mengetahui bahawa dalam Bahasa Melayu terdapat enam huruf vokal. iaitu konsonan asal. diftong terbentuk apabila berlaku pengeluncuran bunyi-bunyi vokal. iaitu huruf a. 1977:42). hentian sebahagian atau hentian sekejap-sekejap. gandingan dan rangkap serta artikulasi diftong dan konsonan Bahasa Melayu. 4. 4.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. Huruf Vokal Fonem / Bunyi 32 Ejaan Sebutan . Sekatan itu dapat dilakukan dalam bentuk hentian sepenuhnya.2 Jenis-Jenis Huruf Vokal. u.2 di bawah menunjukkan huruf dan fonem (bunyi bahasa) dalam Bahasa Melayu. Seperti yang telah dipelajari. iaitu satu vokal mengeluncur dari satu vokal kepada vokal yang lain (Abdullah Hassan. i. Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa huruf ialah lambang dalam sistem bunyi bahasa yang daripadanya sesuatu perkataan dalam tulisan dibentuk? (Marzukhi Nyak Abdullah. Perbincangan juga turut ditumpukan kepada jenis-jenis konsonan dalam Bahasa Melayu. jenis-jenis huruf vokal. Bunyi vokal juga dipengaruhi oleh Konsonan pula pengaruh lidah.

ran] .jam] [vi.zal] [har.mak] [se.lik] [bo.rus] [wa..da] [sé.kah] [nge. terdapat 27 fonem atau bunyi konsonan yang ditunjukkan dalam rajah 4.la] [pa.da] [fa.ga] [ka.3 di bawah.bus] [gha.tat] [da.lai] [ma.jah] [zi.di] [khai.lak] [bi.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU a e taling e pepet i o u [a] [é] [e] [i] [o] [u] ada semak selak bilik botol duduk [a.rat] [la.tol] [du.dah] [naf.lem] [yu.kir] [ga.ga] [ja.ham] [syi. Huruf Konsonan b c d f g gh h j k kh l m n ng ny p q r s sy t v w x y Fonem / Bunyi [b] [c] [d] [f] [g] [gh] [h] [j] (1)[k] (2) ? (3) ‫؟‬ (4)[q] [kh] [l] [m] [n] [ng] [ny] [p] [q] [r] [s] [sy] [t] [v] [w] [z] [y] 33 Ejaan bola catat dada fakir gabus ghazal harga jaga kala kapak nikmat kadi khairat lalai madah nafkah ngeri nyala papar qari rapat saham syirik tajam virus wajah xylem yuran Sebutan [bo.ri] [nya.2: Huruf dan Fonem Vokal Bahasa Melayu Seterusnya dalam Bahasa Melayu juga.la] [ca.duk] Rajah 4.ri] [ra.rik] [ta.par] [qa.pat] [sa.pa?] [ni‫؟‬mat] [qa.la] [ka.

Daripada segi cara sebutan.pin] Rajah 4. 2006).4 di bawah. sengauan dan separuh vokal. konsonan asal Bahasa Melayu terbahagi kepada tujuh. iaitu ai. gandingan dan rangkap. Konsonan gandingan dan rangkap turut dikenali sebagai huruf gabung dan konsonan gabungan (Nik Safiah Karim et. Huruf Diftong ai au oi Fonem / Bunyi [ai] [au] [oi] Ejaan pantai pulau sepoi Sebutan [pan. Sebenarnya terdapat 19 bunyi (fon) tetapi bunyi [?] dianggap variasi kepada bunyi [k] di akhir suku kata. Pinjaman. Gandingan dan Rangkap Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa terdapat tiga jenis konsonan yang berbeza dalam Bahasa Melayu? Konsonan tersebut ialah konsonan asal. Terdapat 18 fonem konsonan asal Bahasa Melayu. iaitu letupan.tai] [pu. pinjaman.poi] Rajah 4.5 di bawah. Bacalah modul ini seterusnya untuk memahami ketiga-tiga jenis konsonan tersebut. letusan.4: Huruf dan Fonem Diftong Bahasa Melayu 4.3 Konsonan Asal. geseran. 34 . au dan oi yang ditunjukkan dalam Rajah 4.al.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU z [z] zapin [za. sisian. getaran.3: Huruf dan Fonem Konsonan Bahasa Melayu Bahasa Melayu juga menunjukkan tiga bunyi diftong.lau] [se. seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.

Sa’odah.5: Konsonan Asal Bahasa Melayu Berdasarkan Sebutan Terdapat sepuluh konsonan pinjaman dalam Bahasa Melayu yang berasal daripada Bahasa Arab melainkan konsonan v. skuasy. digantikan dengan huruf k menjadi makna. ‘a (‘alam).BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Daerah Sebutan Lelangit Lembut Lelangit Keras Gusi-L Keras Cara Sebutan Pita Suara 6 ? h 1 Letupan Letusan Sengauan Geseran Getaran Sisian Separuh Vokal t b b t b b b t b b b b b w p b Gusi 2 t d Bibir 3 4 5 k g č m f v r l y n j ϑ s z Š Ν x Rajah 4. sebagai darjah kebesaran yang dikurniakan oleh Sultan atau Yang Dipertuan Negeri. Nor ‘Aini sudah ditiadakan. Konsonan sy pula yang dipinjam lebih awal daripada Bahasa Arab. Konsonan v dipinjam daripada Bahasa Inggeris. digunakan untuk mengeja perkataan pinjaman daripada Bahasa Inggeris contohnya. Huruf ain seperti dalam perkataan ma’na. 35 . Pada tempat lain. huruf ‘i (‘ilmu). ‘u (‘umur) digugurkan. huruf hamzah digugurkan tetapi masih terdapat dalam perkataan seperti Dato’. Selain itu. Ejaan nama seperti ‘Abdullah.

dz. Hanya konsonan gandingan dan rangkap dikurangkan daripada sembilan kepada lima. iaitu kh. ny. dalam sistem ejaan lama Bahasa Melayu. iaitu empat kekal. ch. 2006:95-96). Empat lagi konsonan gandingan dan rangkap dijadikan konsonan tunggal untuk memudahkan ejaan. manakala satu berubah satu huruf. terdapat sembilan konsonan gandingan dan rangkap yang digunakan. 36 . dz menjadi z. iaitu kh. teliti kedudukan vokal dalam Bahasa Melayu berdasarkan rajah di bawah. Sebenarnya jika anda peka. Empat daripadanya dikekalkan penggunaannya hingga kini. empat konsonan gandingan dan rangkap ditukar menjadi konsonan tunggal. konsonan gandingan dan rangkap sh diubah suai menjadi sy. iaitu ch menjadi c. Namun. Kemudian senaraikan lima perkataan untuk setiap jenis vokal yang ditunjukkan. dh dan th. gh. walaupun huruf berubah.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Seterusnya. ng. Selain itu. gh. dh menjadi d dan th menjadi s. AKTIVITI Secara berpasangan. sh. bunyi sebutannya tetap sama. tidak banyak huruf dipinda dalam Sistem Ejaan Rumi Baharu. ny dan ng. (Abdullah Hassan. Akan tetapi.

Daerah Sebutan Lelangit Lembut 5 G č j ϑ Ν h Lelangit Keras Gusi KerasGusi-L Bibir Cara Sebutan Pita Suara 6 ? 1 Letupan Letusan Sengauan Geseran Getaran Sisian Separuh b w b b 2 t d 3 4 l 37 . Kemudian isikan konsonan yang dikosongkan untuk melengkapkan rajah tersebut. Teliti kedudukan konsonan Bahasa Melayu berdasarkan rajah di bawah.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU LATIHAN 1.

(1985). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. 38 . Abdullah Hassan. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Mardian Shah Omar (2006). Tatabahasa Dewan. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. (1975). Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. (1980). Nik Safiah Karim et.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Vokal BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu.Bhd.al. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. (1997). Lutfi Abas.Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Indirawati Zahid. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Abdullah Hassan. (2006). (2006). Marzukhi Nyak Abdullah. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Raminah Sabran dan Rahim Syam.

simbol konsonan. Menggunakan simbol-simbol fonologi untuk mentranskripsikan bahan yang diperdengarkan oleh rakan mahupun pensyarah. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. anda seharusnya dapat: 1. Mengenal simbol-simbol fonologi bahasa Melayu. 2.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU TAJUK 5 SIMBOL FONETIK DALAM BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui simbol fonologi dalam bahasa Melayu. KERANGKA TAJUK-TAJUK Simbol Fonologi Vokal Konsonan Diftong 39 . Simbol-simbol yang dimaksudkan ialah simbol vokal. simbol konsonan rangkap dan simbol diftong.

Dalam hal ini tumpukan hanya kepada ejaan Rumi sahaja.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang simbol fonologi yang meliputi simbol vokal. Huruf a e (pepet) e taling i o u Simbol bunyi [a] [e] [ə] [i] [i] [u] Jadual 5.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 5. simbol konsonan rangkap. Untuk mencapai tujuan tersebut.1 Simbol Vokal Bahasa Melayu Sistem ejaan bertujuan untuk mewakili bunyi yang digunakan oleh penutur sesuatu bahasa. simbol konsonan.1: Simbol Vokal Bahasa Melayu 40 . berikut disenaraikan bunyi dalam bahasa bahasa Melayu untuk dipadankan dengan simbol ejaan (huruf). dan simbol diftong. 5.

[Q] [l] [m] [n] [P] [q] [r] [s] [š] [t] [v] [w] [z] [Y] [z] Jadual 5.2: Simbol Konsonan Huruf Gabungan Vokal ai au oi Simbol bunyi [ai] [au] [oi] Jadual 5. kita dapati ada simbol-simbol bunyi yang diwakili oleh satu huruf dan ada juga yang mewakili dua huruf dalam bahasa Melayu. 2. [/].BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 5. dan 3. 41 .3: Simbol Diftong Berdasarkan senarai dalam jadual 1.2 Simbol Konsonan Huruf b c d g h j k l m n p q r s t v w x y z Simbol bunyi [b] [č] [d] [g] [h] [j] [k].

4: Konsonan Gandingan dan Rangkap 42 .4 Simbol Konsonan Gandingan dan Rangkap Konsonan Rangkap gh ny ng sy th dz akh Simbol bunyi [7 ] [ɲ] [ŋ] [∫] [θ ] [ð] [x] Rajah 5.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU 5.

2005. Agensi Penerbitan Nusantara. kemudian transkripsikan petikan tersebut dengan menggunakan simbol-simbol fonologi yang telah anda pelajari? 43 . Selangor: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn Bhd. anda dikehendaki mencari sebuah petikan pendek yang panjangnya antara 30 perkataan hingga 50 patah perkataan. Linguistik Pengenalan. Raja Mukhtaruddin Raja Dain.BMM3108 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU BACAAN TAMBAHAN Radiah Yussoff dan Nor ‘Aini Ismail. Petaling Jaya: Secara individu. Ilmu Fonetik dan Linguistik. (1982).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->