ဓမၼUပေဒျပန္႔ပာြ းေရးAသင္းခ်ဳပ္ (သို႔) Aစြန္းေရာက္ေထရ၀

ထရ၀ါဒီမ်ားသို႔

Aိပ္ဖြင့္ေပးစာ
နိဒါန္း ။

။ ယေန႔Aင္တာနက္ ေလာကတြင္ ဓမၼUပေဒျပန္႔ပြားေရးAသင္းခ်ဳပ္

(www.dhammalaws.org) ဆိုေသာ ဘေလာ့သည္ ၄င္းတို႔ Aဓမၼ၀ါဒီAျဖစ္စြပ္စြဲလိုသူရဲ႕ စကားတစ္ေၾကာင္းစာတစ္ပုဒ္လာက္ကို လိုသလိုဆြဲယူ၊ ကိုယ္လိုရာ စြဲ Aဓိပၸါယ္ ေဖာ္ျပၿပီး Aဓမၼလို႔စြပ္စြဲကာ
Aမ်ားထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။
၄င္း တို႔ စြပ္စြဲေနေသာ ဓမၼေစတီဆရာေတာ္၊ ဆူနာမီဆရာေတာ္၊ Uီးခ်စ္ငယ္(ဒႆန)၊ ဆရာႀကီး ပါရဂူ၊
UီးေAးေမာင္ (ဗုဒၶ ႏွင့္ ဗုဒၶ၀ါဒက်မ္းျပဳ) စေသာ ရဟန္း လူပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္ Aမ်ားျပည္သူမ်ားကို
ဗုဒၶစာေပျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား သင္ၾကားေပးမႈျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
ပရဟိတလူသားခ်င္းစာနာေသာ ကူညီေပးမႈမ်ားျဖင့္ ႀကီးစြာAက်ဳိးျပဳေနသူ၊ Aက်ဳိးျပဳခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို
လူAမ်ား မ်က္၀ါးထင္ထင္ျဖစ္ပါသည္။
၄င္း တို႔ Aဓမၼ၀ါဒီAျဖစ္ စြပ္စြဲေနေသာ ရဟန္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ မ်ားကို မဟန မွ AဓမၼAျဖစ္ ေၾကညာေစရန္
ႏွစ္Aတန္ၾကာ လံႈ႕ေဆာ္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း မဟနမွ ၄င္းAဖြဲAားလည္းေကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏
ႀကိဳးပမ္းမႈAားလည္းေကာင္း တစံုတရာ AသိAမွတ္မျပဳခဲ့သျဖင့္ ယင္းAဖြ႕ဲ ၏ လႈံ႕ေဆာ္Aားထုတ္မႈမ်ား
Aခ်ည္းႏွီးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ယင္းAဖြဲ႕၏ လႈ႕ံေဆာ္Aားထုတ္မႈမ်ား Aခ်ည္းႏွီးျဖစ္ခဲ့ပါေသာ္လည္း ၄င္းAဖြဲမွ ဆက္လက္ၿပီး……
၁) Aမ်ားျပည္သူမ်ားကို ဗုဒၶစာေပ၊ တရားေတာ္မ်ား၊ ပရဟိတလူသားခ်င္းစာနာေသာ ကူညီေပးမႈမ်ားျဖင့္
ႀကီးစြာAက်ဳိးျပဳေနသူ၊ Aက်ဳိးျပဳခဲ့သူမ်ားကို Aင္တာနက္တြင္ Aဓမၼ၀ါဒီမ်ားAျဖစ္ မတရားစြပ္စြဲကာ
Aသေရဖ်က္ေနမႈကိုလည္းေကာင္း၊
၂) ၄င္း ဓမၼUပေဒျပန္႔ပြားေရးAသင္းခ်ဳပ္ (www.dhammalaws.org) သည္ သာသနာေရးႏွင့္
မသက္ဆိုင္ေသာ တရား၀င္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Aဖြဲ႕မဟုတ္ဆိုသည္ကိုလည္းေကာင္း၊
၃) ထိုAဖြဲ႕ သည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာမ်ားAခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေထရ၀ါဒ ႏွင့္ တျခား
မဟာယနဗုဒၶဘာသာ စသည့္Aဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စိတ္၀မ္းကြဲကာ ပဋိပကၡသေဘာေဆာင္သည့္
ေဆာင္းပါးမ်ားAား ေရးသားေနသည္ကို လည္းေကာင္း ၊

1

၄) ထိုAဖြဲ႕သည္ ျမန္မာျပည္ ေထရ၀ါဒAဖြဲ႕Aစည္း ကို တစံုတရာ ကိုယ္စားမျပဳေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ Aမ်ားျပည္သူAေပါင္း သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္တင္ျပAပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
----------------------------------------------------------------------------------------------Aေၾကာင္းAရာ။

။ယေန႔ေခတ္သည္ ဗဟုသုတနဲ႔ နည္းပညာႀကီးစိုးေသာ ေခတ္Aခါျဖစ္ပါသည္။

ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးတို႔တြင္ Aသိဉာဏ္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔၍ မရေတာ့ပါ။

ဟိုယခင္ေခတ္ကာလတုန္းက Aထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးတြင္ ေထရ၀ါဒစာေပမ်ားကိုသာ
သိ႐ိွေလ့လာခြင့္ပဲ ရခဲ့ၾကပါသည္။
ယခုAခါတြင္ နည္းပညာက်ယ္ျပန္႔လာသည့္Aတြက္ ဗုဒၶတရားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ေထရ၀ါဒစာေပတင္မက၊ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာစာေပမ်ား၊ ဇင္ဗုဒၶဘာသာစာေပမ်ား၊
တိဗက္ဗုဒၶဘာသာစာေပမ်ားႏွင့္ AျခားAျခားေသာ ဗုဒၶစာေပမူကမ
ဲြ ်ားကို လြယ္ကူစာြ ေလ့လာလို႔
ရ႐ိွေနပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပညာ႐ွင္မ်ားက ယေန႔ေခတ္ကို ဟင္းလင္းပြင့္ေနေသာ၊
ဒိုးယိုေပါက္ျမင္ႏိုင္ေသာေခတ္၊ Aသိပညာက်ယ္ျပန္႔လာေသာေခတ္ဟု ေခၚဆိုၾကျခင္းျဖစ္၏။
ဗဟုသုတနဲ႔ နည္းပညာမ်ားက်ယ္ျပန္႔လာသည့္Aတြက္ ဘာသာရပ္ Aသီးသီးတြင္ AယူAဆ
မတူညီမႈမ်ား၊ ႐ႈျမင္မႈမတူညီမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာ၏။
AယူAဆမတူျငားေသာ္လည္း သေဘာထားႀကီးၾကေသာ ပညာ႐ွင္မ်ားပီပီ ကိုယ့္ဟာမွ မွန္တယ္ဟု
တစ္ဖက္သတ္ေျပာဆိုတာမျပဳပဲ Aခ်င္းခ်င္း AသိAျမင္ AယူAဆမ်ား ဖလွယ္၍ ပူေပါင္း
ေဆာင္႐ြက္ေနၾကမႈမ်ား လည္း ၾကားသိေနရ၏။
ယေန႔ ကမၻာ့တြင္ “လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြႏ
ဲ င္
ိုငပ
္ ါတယ္၊ သေဘာထားႀကီးဖို႔ပလ
ဲ ိုတာပါ”
ာပါ” စတဲ့
နားလည္မႈမ်ားနဲ႔ ပညာ႐ွင္မ်ား Aျပန္Aလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐က
ြ ္ေနၾကပါသည္။
ဒါသေဘာထားႀကီးတဲ့ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပါသည္္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္လည္း ဟိုယခင္ေခတ္ကလို ေထရ၀ါဒစာေပ
ေလ့လာမႈတစ္ခုတည္းနဲ႔ ရပ္တန္႔မေနပဲ ဗုဒၶတရားကို နည္းပညာAကူAညီတို႔ျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ေလလာၾကဖို႔လိုပါၿပီ။
ဒါမွသာ ဗဟုသုတAၾကားAျမင္မ်ား ျပည့္စံုၿပီး ေခတ္ကိုAမွီ ရင္ေဘာင္ တန္းႏိုင္ကာ
Aနာဂတ္ကမၻာမွာ Aရာ၀င္မွာျဖစ္ပါသည္။

2

ကိုယ္သိတာမွAမွန္ ကိုယ္နဲ႔မတူရင္ Aမွားဆိုတ့ဲ မိမိသိတ့ဲ AသိAေပၚမွာ AစြဲAားႀကီးတဲ့
ဒိ႒ဳပါဒါန္ေတြနဲ႔ ျပဳမူေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Aနာဂတ္ ကမၻာရဲ႕ ေဘးဖယ္ျခင္းကို ခံၾကရပါလိမ့္မည္။
ကမၻာ့ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဗုဒၶျမတ္စာြ ေဟာၾကားေတာ္မူခ့သ
ဲ ည့္
တရားေတာ္ေတြကို တိုးတက္လာေသာ ဗဟုသုတနဲ႔ နည္းပညာမ်ား၏ပံ့ပိုးမႈန႔ဲ ပိုမို၍ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ သိ႐ိွခြင့္ရ႐ိွလာသည္မွာ ၀မ္းေျမာက္ဖယ
ြ ္ျဖစ္ပါသည္။
ဗဟုသုတႏွင့္ နည္းပညာမ်ား Aားေကာင္းလာသည္ႏွင့္Aညီ AယူAဆမတူညီမႈမ်ား၊
သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားလည္း ျဖစ္လာၾကပါသည္။
ဒါသည္ပင္ Aသိိဉာဏ္ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔Aေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။
ဒီAယူAဆမတူညီမႈမ်ားAေပၚမူတည္ၿပီး ယေန႔ ျမန္မာေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာေလာကတြင္
Aခ်ဳိ႕ေသာပညာ႐ွင္မ်ား Aခ်င္းခ်င္း တစ္Uီးကိုတစ္Uီး Aျပစ္ေျပာ၊ ေ၀ဖန္၊ Aတင္း
Aဓမၼႏိွပ္ကြပ္ေနသာ လုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ၾကားသိ၊ ျမင္ေတြ႕ေနရ၏။
AယူAဆမတူညီလို႔ Aျပစ္ေျပာ ေ၀ဖန္တာထက္ ကိုယ္န႔မ
ဲ တူ ကိုယ့္ရန္သူလို သေဘာမ်ဳိးေတြန႔ဲ
Aတင္းAဓမၼႏိွပ္ကြပ္ေနၾကသည္မွာ Aလြန္A႐ုပ္ဆိုၿပီး Aလြနသေဘာထားေသးေသာ
္သေဘာထားေသးေသာ လကၡဏာမ်ား
ျဖစ္ပါတယ္။
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္က ေဟာၾကားေတာ္မူခ့သ
ဲ ည့္ ဗုဒၶတရားAေပၚတြင္လည္း
ကာလ၊ ေဒသ၊ Aေတြ႕Aႀကံဳစသည့္ ကြဲလမ
ဲြ ႈတို႔Aေပၚမူတည္၍ တစ္Uီးနဲ႔တစ္Uီး၊
လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးနဲ႔တစ္မ်ဳိး AယူAဆ၊ AေတြးAျမင္မ်ား ကြလ
ဲ ြလ
ဲ ာၾကသည္မွာလည္း ေလာကဓမၼတာ
သဘာ၀ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းက ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာေတာင္ေက်ာ္ခ့ၿဲ ပီကိုး။
မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တြင္ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္Uီးေဉယ်က ဆရာေတာ္Uီးဗုဓ္
သိမ္သမုတ္တာနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “ကိုဗုဓ္ သိမ္သမုတ္တာ ကံမေျမာက္ဘူး” ဟု ေ၀ဖန္လိုက္၏။
AဲဒီAခါမွာ ဆရာေတာ္ Uီးဗုဓ္ က“ ေAာင္မယ္၊ ငါ သိမ္သမုတ္တာ ကံေျမာက္တယ္၊ မေျမာက္ဘူးလို႔
ေျပာရေAာင္ ေဉယ် နင္က ဘုရားမို႔လို႔လား၊ လာခဲ့၊ ငါ ရွင္းျပမယ္ ”ဟု ျပန္ေျပာလိုက္ေလ၏။
သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္က သူသိထားတဲ့က်မ္းဂန္မ်ားသာ ဘုရားေဟာAစစ္လို႔ ယံုၾကည္ေနသလို
ဆရာေတာ္ Uီးဗုဓ္ကလည္း သူသိတာမွ ဘုရားေဟာAစစ္ဟု
ကိုယ္သိတာကိုယ္Aမွန္ထင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

3

ဘယ္Aရာကမွ ဘုရားေဟာAစစ္Aမွန္ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္တ့ဲ ဗုဒၶဘုရားမွ မ႐ိွေတာ့တာကိုး – - –

ဒါဆို စာေပပိဋကတ္ေတြက ဗုဒၶဘုရားေဟာ Aစစ္ေတြ မဟုတ္လားဟု ျပန္ေမးစရာရိွ၏။
ဗုဒၶဘုရားေဟာ Aစစ္ေတြ ပါသလို ေနာက္လူေတြက ဘုရားေဟာဆိုၿပီး တိုးထားတာေတြလည္း
ပါေနသည္ဟု သုေတသနပညာရွင္တို႔ သံုးသပ္ၾက၏။ ဘယ္ဟာက ဗုဒၶဘုရားေဟာ Aစစ္၊
ဘယ္ဟာက ေနာက္တိုးဆိုတာ စိတ္၀င္စားသူ ပညာရွင္တို႔ ေ၀ဖန္ၾကပါကုန္။
ေနာက္တိုးဆိုတာ A႒ကထာ၊ ဋီကာ (Aဖြင့္က်မ္း)တို႔ကို ေျပာတာမဟုတ္ပါ။
ဗုဒၶဘုရားေဟာပါတယ္ဆိုတဲ့ ပါဠိေတာ္ထမ
ဲ ွာကိုပဲ ဒါမွ ဘုရားေဟာAစစ္၊ ဒါကေနာက္တိုးဆိုၿပီး
Aျငင္းပြားစရာေတြျဖစ္ေနၾကလို႔ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ Uီးဗုဓ္တို႔
AယူAဆမတူျခင္း ျဖစ္ခဲ့ၾက၏။
သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ Uီးဗုဓ္တို႔တြင္လားဆိုေတာ့ – - -မဟုတ္ပါ။
ယေန႔ေခတ္တြင္ မဟာယာနဗုဒဘာသာေတြ
ၶဘာသာ
ကလည္း သူတို႔စာေပပိဋကတ္ေတြကမွ
ဘာသာ
ဗုဒၶဘုရားေဟာAစစ္ဟု ယူၾက၏။ ေထရ၀ါဒစာေပေတြက Aေရာေတြပါေနသည္။
သဂၤါယနာတင္တယ္ဆိုၿပီး Aႀကိမ္ႀကိမ္ ျပင္ထားတာ၊ ေရာထားတာဟု ဆိုၾက၏။
ေထရ၀
ကလည္း ငါတို႔ဟာမွ Aမွန္ မဟာယာနေတြက ဘုရားေဟာေတြကို ျပင္ဆင္
ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာေတြ
ာသာ
ျဖည့္စြတ္တာေတြလုပ္ထားတာဟု ေ၀ဖန္ၾက၏။
တနည္းAားျဖင့္ ကိုယ့္သမီး ကိုယ္ေခ်ာ လုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ဘယ္ဟာကမွ
ဗုဒၶဘုရားေဟာAမွန္ဟု ေျပာၾကမည္နည္း။ ေျပာမယ့္သူကလည္း ” ဘုရားမို႔လို႔လား”
ား – - – - – -။
ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာမွာကိုပဲ ျမန္မာေထရ၀ါဒက ကိုယ့္ဟာမွAမွန္၊ ယိုးဒယားေထရ၀ါဒကလည္း
သူ႔ပိဋကတ္ေတြကမွ ဘုရားေဟာAစစ္လို႔ ေျပာသလို က်န္တ့ဲ ေထရ၀ါဒႏိုင္ငံေတြကလည္း
သူတို႔စာေပေတြကမွ Aစစ္လို႔ Aသီးသီးေျပာၾကမွာပါပဲ။ ေထရ၀ါဒသဂၤါယနာ တင္တ့က
ဲ ိစၥမွာပဲ
ျမန္မာေထရ၀
ာေထရ၀ါဒက (၆)ႀကိမ္တင္ၿပီးၿပီ၊ ယိုးဒယားေထရ၀
ဒယားေထရ၀ါဒက (၉)ႀကိမ္ တင္ၿပီးၿပီ။ Aဲဒီ
ယိုးဒယားေထရ၀ါဒသဂၤါယနာ (၉) ႀကိမ္မွာ ျမန္မာျပည္မွာ တင္ခ့တ
ဲ ့ဲ ပUၥမသဂၤါယနာနဲ႔
ဆ႒သဂၤါယနာမပါပါ။ Aဲဒီ ပUၥမနဲ႔ ဆ႒မကို ယိုးဒယားေထရ၀ါဒီတို႔က AသိAမွတ္မျပဳပါ။ ယေန႔
ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ဆ႒သဂၤါယနာတင္ပိဋကတ္ေတြကို ယိုးဒယားေထရ၀ါဒ တို႔က AသိAမွတ္ မျပဳတဲ့
သေဘာပါပဲ။ (ပUၥမသဂၤါယနာနဲ႔ ဆ႒သဂၤါယနာAေၾကာင္း သီးသန္႔ post တစ္ခုေရးပါUီးမည္။)
Aဲဒီေထရ၀ါဒႏွစ္ႏိုင္ငံမွာကိုပဲ ကိုယ့္ဟာမွ Aမွန္ဆိုၿပီး ျဖစ္ေနၾက၏။

4

က်န္မဟာယာနမ်ားဆိုရင္ပိုဆိုးၿပီေပါ့။ ႏွစ္ (၂၅၀၀)ေက်ာ္Aတြင္းမွာ ကာလ၊ ေဒသ၊
ပေယာဂမ်ားAလိုက္ Aေရာေရာ Aေႏွာေႏွာ ျဖစ္ရသည္မွာ သဘာ၀ပါပဲ။
သူတို႔မွာလည္း ေနာက္တိုးAေရာေတြ ပါေနတယ္လို႔ သိဖို႔လိုသလို မိမိတို႔မွာလည္း AေရာAေႏွာေတြ
ရိွေနႏိုင္ပါလားလို႔ AသိAမွတ္ျပဳေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ကိုယ့္ဟာမွ ဘုရားေဟာAစစ္လို႔
ဇြတ္Aတင္းေျပာေနလို႔ သင့္ပါ့မလား။
ကို္ယ့္သမီး ကိုယ္ေခ်ာ မလုပ္ၾကပါနဲ႔ေတာ့။ ကိုယ္သမီးလည္း ေခ်ာတယ္လို႔ထင္ရင္ သူမ်ား
သမီးလည္း ေခ်ာတယ္လို႔ AသိAမွတ္ျပဳေပးပါ။ သူမ်ားသမီးမွာ ဆိုးတာ႐ိွတယ္လို႔ ယူဆမိရင္
ကိုယ္သမီးမွာလည္း ဆိုးတာေတြ႐ိွေနတယ္လို႔ သိဖို႔ႀကိဳးစားေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ဟာ
နည္းပညာက်ယ္ျပန္႔လာတာမို႔ သိေAာင္ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ ရေနပါၿပီ။
ဒါ့ေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြတ
ဲ ာ သဘာ၀
သဘာ၀ပါ၊ သေဘာထားႀကီးဖို႔ ပဲလိုတာဆိ
ာ ုၿပီး
Aႀကံျပဳပါရေစ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ယေန႔ ျမန္မာေထရ၀ါဒ A၀န္းA၀ိုင္းAတြင္းမွာ
တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ Aစြန္းေရာက္ေထရ၀ါဒ
ထရ၀ါဒီ
ဲ တူ ကိုယ့္ရန္သူလို သေဘာမ်ဳိးေတြန႔ဲ
၀ါဒေတြက ကိုယ္Aယူန႔မ
Aတင္းAဓမၼႏိွပ္ကြပ္ေနၾကသည္မွာ Aလြန္၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေပသည္။
ကမၻာေပၚ႐ိွ လူကိုယU္ေက်းေစေသာ ဘာသာတရားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးသူမ်ားသည္
ထိုဘာသာထဲတြင္ရိွေနၾကေသာ Aစြန္းေရာက္ ဘာသာေရးသမားမ်ားျဖစ္ၾက၏။
ဘာသာတရားေတြမွေပးခ်င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈသည္ ထို Aစြန္းေရာက္၀ါဒီတို႔ေၾကာင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းပဲ
ျဖစ္ေနၾကရမွာ လူတိုင္းAသိပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာထဲမွ
Aစြန္းေရာက္ေထရ၀ါ
ဲ ွ Aစြန္းေရာက္၀ါဒီေတြန႔ဲ Aလားတူစာြ
ထရ၀ါဒီ
၀ါဒီေတြလည္း က်န္ဘာသာေတြထမ
မိမိတို႔ႏွင့္ Aယူမတူသူမ်ားကို Aတင္းAဓမၼႏိွပ္ကပ
ြ ္ေနၾကသည္မွာ ဗုဒၶ၀ါဒမွ ေပးခ်င္သည့္
လူ႔ၿငိမ္းေAးေစမႈႏွင့္ လံုး၀ ဖီလာ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။
ဒီAစြန္းေရာက္ေထရ၀
ထရ၀ါဒီေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ၾကာရင္ မူလေထရ၀ါဒပါ နံမည္ပ်က္လာပါလိမ့္မည္။
“Aတင္
Aတင္းAၾကပ္ႏိွပ္ကြပ္ျခင္းျဖင့္ Aက်ဳိးမမ်ားႏိုင္၊ မတူတာေတြေဘးဖယ္၊ တူတာေတြႏွင့္ လက္တဖ
ဲြ ို႔
လိုAပ္ေၾကာင္း ” ဓမၼကထိကေတြၾသ၀ါဒခံ ပူေဇာ္ပမ
ဲြ ွာ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
ၾသ၀ါဒေပးခဲ့သည္မွာ မွတ္သားဖို႔ေကာင္းေပသည္။ ဒါသေဘာထားႀကီးၾကဖို႔ ေျပာတာပါပဲ။
ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ လြတ္လပ္စာြ သေဘာထားကြတ
ဲ ့A
ဲ ေပၚမွာ သေဘာထားႀကီးမွ
ၿငိမ္းခ်မ္းမွာမို႔လို႔ပါ။

5

ဒါဆိုရင္ ယေန႔ ျမန္မာေထရ၀ါဒေလာကမွာ ကိုယ္န႔မ
ဲ တူ ကိုယ့္ရန္သူလို သေဘာမ်ဳိးေတြန႔ဲ
Aတင္းAဓမၼႏိွပ္ကြပ္ေနၾကသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစU္ျဖစ္ရဲ႕လား – - – ။
Aတင္းAဓမၼႏိွပ္ကြပ္ ခံေနရသူမ်ားက

Aဓမၼ၀ါဒီေတြလား၊ Aတင္းAဓမၼႏိွပ္ကပ
ြ ္ေနသူေတြက

Aဓမၼ၀ါဒီေတြလား ဆိုတာ စU္းစားေ၀
စားေ၀ဖန္ၾကပါကုန္ – - – - ။

Realman –
Aမွန္တရားေဖာ္ထုတ္သူ
ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္သတင္
သတင္းစာ Mandalay Gazette ေဆာင္းပါးရွ
ပါးရွင္တစ္Uီး

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful