การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

เกตน์รดา โชติการ
นั กวิชาการเงินและบัญชี
สถาบันทักษิณคดีศึกษา

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการแต่เดิมผ้้ป่วย

นอกต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน แล้วจึงนำาใบเสร็จมาเบิกเงินคืน
จากสำานั กงานคลังภายหลัง ที่ผ่านมามีการเบิกจ่ายเงินเกินกว่า

ความเป็ นจริง รัฐบาลต้องจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี และด้วย
สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ทำาให้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 มีมติ
คณะรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังปฏิร้ประบบสวัสดิการรักษา
พยาบาล เป็ นระบบที่ทางสถานพยาบาลจะวางเบิกค่ารักษา

พยาบาลกับกรมบัญชีกลางโดยตรง โดยมีเป้ าหมาย 8 ประการ
คือ

รุนแรง

1.

ไม่รอนสิทธิ

2.

อาจเพิกถอนหรือจำากัดได้

หากไม่เป็ นธรรมกับระบบ

สถานบริการได้
3.
4.

สอบความ

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้

5. เน้นค่าใช้จ่ายของโรคที่
หรือเรื้ อรัง

6. ให้ผม
้ ส
ี ท
ิ ธิได้เลือกใช้
7. สร้างระบบสารสนเทศ

เกิดผลกระทบคุณภาพของ8. สร้างกลไลเพื่อตรวจ
การบริการน้อยที่สุด

โปร่งใส

ผ้้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกรณี ผ้ป่วยนอก ต้องเป็ นข้าราชการ ล้กจ้างประจำา ผ้้รบ ั เบี้ยหวัดบำานาญ และ บุคคลในครอบครัว (บุตรบุญธรรมไม่สามารถใช้สิทธิจ่ายตรงได้) ที่ มีช่ ือในฐานข้อม้ลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง โดยติดต่อ นายทะเบียนที่ต้นสังกัดเพื่อจัดทำาฐานข้อม้ลบุคลากรภาครัฐให้ สมบ้รณ์ครบถ้วน 2.โครงการเบิกจ่ายตรง คือ โครงการค่้ขนานกับระบบเบิกจ่าย ค่ารักษาเดิม (ใบเสร็จ. กรมบัญชีกลางปรับปรุงข้อม้ลที่สมบ้รณ์แล้วทุก 15 วัน (วันที่ 4 และวันที่ 8 ของเดือน) ข้าราชการ ล้กจ้างประจำา ผ้้รบ ั เบี้ยหวัดบำานาญ และบุคคลในครอบครัวสามารถตรวจสอบว่า .หนั งสือต้นสังกัด) เป็ นโครงการแบบสมัคร ใจสำาหรับผ้้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ยกเว้นผ้้ป่วยไตวาย เรื้ อรังและผ้้ป่วยมะเร็งที่จำาเป็ นต้องใช้ยานอกบัญชีหลักแห่งชาติท่ี มีค่าใช้จ่ายส้ง 6 ชนิ ด ต้องเข้าระบบเบิกจ่ายตรงทุกคน สิทธิ ประโยชน์ท่ีได้รบ ั จากโครงการเบิกจ่ายตรง คือ ผ้้ป่วยนอก : ไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน ผ้้ป่วยใน : ไม่ต้องมีหนั งสือรับรองการมีสิทธิ (หนั งสือ ส่งตัว) จากต้นสังกัดไปยื่นให้สถานพยาบาลก่อนเข้ารับการรักษา เพื่อให้เกิดความถ้กต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายค่ารักษา พยาบาล กรมบัญชีกลางจึงเห็นควรให้มีการจัดทำาฐานข้อม้ลเพื่อ ยืนยันสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเองและบุคคลในครอบครัว ซึ่งข้อม้ลดังกล่าวจะถ้กนำาไปใช้เชื่อมโยงกับการจ่ายเงินบำาเหน็จ ตกทอดอีกด้วย โดยมีแนวปฏิบัติของผ้้ใช้สิทธิการเบิกจ่ายตรงค่า รักษาพยาบาล ดังนี้ 1.

1 ได้ 3.มีช่ ือในฐานข้อม้ลตามข้อ 1 หรือไม่ ผ่าน website กรมบัญชี กลาง (www. ข้าราชการ ล้กจ้างประจำา ผ้ร้ บ ั เบี้ยหวัดบำานาญ และ บุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิซ้ ำาซ้อน (เช่น สิทธิประกันสังคม ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ สิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล.1 กรณีท่ต ี รวจสอบแล้วมีช่ ือ : ต้องสมัครลง ทะเบียนและแสกนลายนิ้ วมือ ณ สถานพยาบาลที่จะเข้ารับการ รักษาก่อน (ไม่จำากัดจำานวนโรงพยาบาลที่จะสมัคร) กรณี ผ้ป่วยนอก สามารถใช้ระบบจ่ายตรงได้หลังจาก ลงทะเบียนแล้ว 15 วัน และในช่วง 15 วันนั้ น หากต้องเข้ารักษา พยาบาล ให้นำาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลไปวางเบิกกับต้นสังกัด 2..cgd. คร้เอกชนฯ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการจ่ายตรง รักษาพยาบาลได้ ต้องใช้ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลหรือหนั งสือ .2 กรณีท่ต ี รวจสอบแล้วไม่มีช่ ือ : ให้ข้าราชการ ล้กจ้างประจำา ผ้ร้ บ ั เบี้ยหวัดบำานาญ และบุคคลในครอบครัว ติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดอย่้ เพื่อทำาการ ปรับปรุงข้อม้ลในฐานข้อม้ลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง กรณี ท่ีบิดา-มารดาของข้าราชการที่มีบุตรเป็ นข้าราชการหลายคน ฐานข้อม้ลรักษาพยาบาลของบุตร(ที่เป็ นข้าราชการ)ทุกคนต้องถ้ก ต้องตรงกัน หากมีข้อม้ลของรายใดไม่ถ้กต้องสมบ้รณ์ อาจทำาให้ บิดา-มารดาไม่มีสิทธิรก ั ษาพยาบาลได้ จึงต้องปรับปรุงข้อม้ลของ ผ้้มีสท ิ ธิในฐานข้อม้ลฯ ให้สมบ้รณ์ หลังจากมีช่ ือในฐานข้อม้ลฯ แล้ว จึงจะสามารถสมัครลงทะเบียนตามข้อ 2.th) โดยเข้าไปที่หัวข้อสวัสดิการรักษา พยาบาลและเลือกรายการตรวจสอบสิทธิการรักษาสวัสดิการ 2.go.

หนั งสือรับรองการมีสิทธิสำาหรับโครงการผ้้ป่วยนอก รักษาต่อเนื่ อง (แบบ 7101/1). กรณี เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผ้้ป่วยใน หาก ตรวจสอบแล้วมีช่ ือตามข้อ 2. ข้าราชการ ล้กจ้างประจำา ผ้ร้ บ ั เบี้ยหวัดบำานาญ และ บุคคลในครอบครัวที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงค่ารักษา พยาบาลยังคงสามารถนำาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาวางเบิกกับต้น สังกัดกรณี เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผ้้ป่วยนอก และขอ หนั งสือต้นสังกัดกรณี เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผ้้ป่วยในได้ ตามปกติ หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐที่ไม่ใช่โรง พยาบาลที่ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง สามารถนำาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล มาเบิกจากต้นสังกัดได้ การตรวจสุขภาพประจำาปี ไม่สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ได้ ต้องนำาใบเสร็จมาเบิกจากต้นสังกัด 6.1 สามารถแจ้งโรงพยาบาล เพื่อให้ ขอเลขอนุ มัติแทนหนั งสือรับรองการมีสิทธิทาง web page ได้ .รับรองจากต้นสังกัด (ใบส่งตัว) ประกอบการเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ของตน เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รบ ั นั้ นตำ่ากว่าเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รบ ั จากทางราชการ ก็มี สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดอย่้ได้ 4. และวิธีการรับรองใช้ยานอกบัญชี ยาหลักแห่งชาติ ไม่สามารถนำามายื่นต่อสถานพยาบาลได้ต้ ังแต่วัน ที่ 1 ตุลาคม 2549 เพราะผ้ร้ บ ั การรักษาโรคต่อเนื่ อง ต้องเข้า ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทุกคน 5. หนั งสือรับรองการมีสิทธิรบ ั เงินค่า รักษาพยาบาล (แบบ 7100/1).

go. 02-2710686-90 ต่อ 4441.cgd.th . 4319 หรือที่ www.หนั งสือรับรองสิทธิฯ จากต้นสังกัดของผ้้ป่วยยังใช้ได้อย่้ เหตุท่ียังคงหนั งสือรับรองสิทธิในกรณี ผ้ป่วยใน เป็ นเพราะการ ปรับปรุงฐานข้อม้ลผ้้มีสิทธิฯ จากต้นสังกัดอาจจะต้องใช้เวลาเกิน กว่าระยะเวลาการรักษาตัวในสถานพยาบาลก็ได้ ซึง่ ถ้าเกิดปั ญหา ดังกล่าวขึ้นก็จะเป็ นปั ญหากับการเบิกของสถานพยาบาลเอง ใน อนาคตเมื่อฐานข้อม้ลผ้้มีสิทธิฯ สมบ้รณ์ข้ ึน หนั งสือรับรองสิทธิลดลงและเลิกไปในที่สุด เชื่อว่าผ้้ป่วยจะใช้ ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้เริม ่ ใช้ต้ ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เมื่อลงทะเบียนครั้งแรกครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไป ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ ล้กจ้างประจำา ผ้้รบ ั เบี้ยหวัดบำานาญ และ บุคคลในครอบครัวได้รบ ั คุณภาพในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น อย่างเป็ นธรรม สามารถควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทำาให้ผ้มีสิทธิได้รบ ั ความสะดวกและลดภาระค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยยังได้สิทธิเหมือนเดิม หากผ้้มีสิทธิมี ข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถาม ไปยัง กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (กสพ) โทร. 4684. 4318.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful