Lesser General Public License

NOTE! This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Polish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL—only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help the Polish speakers understand the GNU GPL better. UWAGA! To jest nieoficjalne tłumaczenie Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU na język polski. Nie zostało opublikowane przez Free Software Foundation i pod względem prawnym nie stanowi warunków rozpowszechniania oprogramowania stosującego GNU LGPL — ustanawia je wyłącznie oryginalny angielski tekst licencji GNU LGPL. Jednak mamy nadzieję, Ŝe pomoŜe ono lepiej zrozumieć Licencję osobom mówiącym po polsku. GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (MNIEJSZA POWSZECHNA LICENCJA PUBLICZNA) Tłumaczenie: Konrad Stobiecki Wersja 2. 1, Luty 1999 (Oryginalna kopia tej licencji znajduje się na stronie web GNU) Prawa autorskie (C) 1991, 1999 Fundacja Wolnego Oprogramowania, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA KaŜdy moŜe kopiować i dystrybuować wierne kopie tego dokumentu licencyjnego, wprowadzanie zmian nie jest dozwolone. [Jest to pierwsza opublikowana wersja Mniejszej GPL Powszechnej Licencji Publicznej. Liczy się takŜe jako następca GNU Library Public License (GNU Publiczna Licencja Bibliotek), wersja 2, od numeru wersji 2.1] Preambuła Większość licencji na uŜytkowanie oprogramowania jest projektowanych w celu ograniczania praw do jego rozpowszechniania i modyfikacji. Dla zachowania równowagi Powszechne Licencje Publiczne GNU powstały z intencją zagwarantowania wolności rozpowszechniania i modyfikacji oprogramowania—aby istniała pewność, Ŝe będzie ono na zawsze bezpłatne dla wszystkich jego uŜytkowników. PoniŜsza licencja, Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna, odnosi się do oprogramowania spełniającego określone warunkitypowo biblitotekFree Software Foundation oraz innych autorów, którzy zdecydują się jej uŜywać. Ty takŜe moŜesz ją stosować, ale sugerujemy Ci przemyśleć najpierw uwaŜnie czy ta licencja, czy teŜ Powszechna Licencja Publiczna jest lepszą opcją w poszczególnym przypadku, opierając się na wyjaśnieniach, które znajdują się dalej. Kiedy mówimy o wolnym oprogramowaniu, odnosimy się do wolności uŜytkowania, nie ceny. Nasze Powszechne Licencje Publiczne są zaprojektowane z myślą o tym, Ŝeby dać Ci prawo rozpowszechniania kopii wolnego oprogramowania (oraz pobierać opłatę za tą usługę, jeśli chcesz); Ŝe otrzymasz kod źródłowy albo moŜesz go otrzymać, jeśli chcesz; Ŝe moŜesz modyfikować to oprogramowanie i uŜywać jego fragmentów do tworzenia nowego—wolnego oprogramowania; i w końcu, Ŝe jesteś poinformowany o tym, Ŝe moŜesz wykonywać te czynności. W intencji ochrony Twoich praw musieliśmy stworzyć pewne ograniczenia, które zabraniają dystrybutorom odmówienia Ci tych praw lub wymagania od Ciebie ich poddania. Ograniczenia sprowadzają się do kilku obowiązków nałoŜonych na Ciebie, kiedy rozpowszechniasz kopie bibliotek lub modyfikujesz je. Na przykład jeśli rozpowszechniasz kopie biblioteki, bez pobierania za tą

musisz przekazać kompletne pliki objektów odbiorcom.czynność opłaty. Jednak Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna (LGPL) posiada pewne ustalenia. jakie przynosi wolne oprogramowanie. które są bardziej odpowiednie dla niektórych rodzajów bibliotek. które posiada jej komercyjny odpowiednik. Nazywamy tą licencję "Mniejszą" Powszechną Licencją Publiczną (LGPL). Dlatego teŜ opatrujemy ją Mniejszą Powszechną Licencją Publiczną (LGPL). które my daliśmy Tobie. licencji patentowej dla swojej wersji biblioteki. Mniejszość tej przewagi jest często powodem. Dlatego zwracamy uwagę na to. Dystrybucja większości oprogramowania GNU. Daje ona równieŜ twórcom wolnego oprogramowania mniejszą przewagę nad "płatnymi" programami. Kiedy program komputerowy jest połączony z biblioteką. Ŝe "darmowa" biblioteka wykonuje te same funkcje. Aby chronić kaŜdego dystrybutora. kompozycja ta posiada pokrewieństwo z oryginalną biblioteką. co posiadają nie jest oryginalną wersją. tak Ŝe reputacja autora wersji oryginalnej nie zostanie naruszona przez problemy. Oznacza to. która daje Ci prawne pozwolenie na powielanie. Ŝe oni takŜe otrzymają lub mogą otrzymać dostęp do kodu źródłowego. Ostatecznie. Ŝe ograniczymy swobodę uŜywania biblioteki jedynie do wolnego oprogramowania. TakŜe jeśli ta biblioteka jest zmodyfikowana przez kogoś i przekazana dalej. tak Ŝe będą oni mogli połączyć je z biblioteką po dokonaniu modyfikacji i rekompilacji. Ŝe większa ilość osób moŜe skorzystać z dobroci. jeśli posiada ustalenia sprzeczne z tymi. dotyczy w szczególności bibliotek i róŜni się nieco od zwykłej Licencji Powszechnego UŜytku (GPL). Jeśli w dystrybucji połączysz kod źródłowy z biblioteką. włączając w to biblioteki. Aby powstał standard. kiedy nasza biblioteka staje się standardem. patenty oprogramowania stwarzają stałe zagroŜenie dla egzystowania kaŜdego darmowego programu komputerowego. czy teŜ za opłatą. MoŜemy uŜywać niniejszej licencji równieŜ dla bibliotek przeznaczonych do celu włączenia ich w skład płatnego oprogramowania. Niniejsza licencja. Ŝe Powszechna Licencja Publiczna (GPL) pozwala na taką kompozycję jedynie pod warunkiem spełniania przez kaŜdy jej element kryteriów wolnego oprogramowania. odbiorcy powinni wiedzieć. które są zawarte w niniejszej licencji. jest określona przez zwykłą licencję GNU. chcemy aby było bardzo jasne. opisywanych w Powszechnej Licencji Publicznej (GPL). czasami. Ŝeby nie podpisywać. musisz przekazać odbiorcom wszystkie prawa. dla którego dla bibliotek uŜywamy Powszechnej Licencji Publicznej (GPL). moŜe zaistnieć specjalna potrzeba. śyczylibyśmy sobie. zezwolenie na uŜywanie biblioteki GNU C w niedarmowym oprogramowaniu pozwala szerszemu zakresowi odbiorców na uŜywanie całego systemu operacyjnego GNU oraz jego wariantu—GNU/Linux. aby Ŝadna kompania nie mogła wywierać presji na twórcy wolnego oprogramowania przy określaniu licencji dla własnego patentu. Mniejsza Licencja Publiczna ustala mniej restryktywne kryteria połączenia dowolnego kodu z biblioteką. Bronimy Twoich praw na dwa sposoby: (1) ustanawiamy prawa do rozpowszechniania biblioteki oraz (2) oferujemy Tobie tą licencję. jako twórca. W niektórych przypadkach zezwolenie na uŜywanie danej biblioteki w niedarmowym oprogramowaniu sprawia. Musisz upewnić się. Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna. Ŝeby oni równieŜ znali swoje prawa. Na przykład. Często równieŜ zdarza się. W takich przypadkach nie przyniesie za wiele korzyści to. rozpowszechnianie i/lub modyfikację biblioteki. które mogą powstać w wyniku działań innych uŜytkowników. Ŝe to. równieŜ "płatne" oprogramowanie musi mieć moŜliwość pracy z biblioteką. . czy to permanentnie czy teŜ uŜywając pliku biblioteki. Na przykład. I musisz takŜe pokazać im tą licencję. Ŝe nie ma Ŝadnej gwarancji na darmowe biblioteki. poniewaŜ w mniejszym stopniu chroni ona wolność jej uŜytkownika niŜ Powszechna Licencja Publiczna (GPL).

poniŜej. 2. pozostawisz nietknięte wszystkie zapisy dotyczące niniejszej Licencji oraz umieścisz kopię niniejszej Licencji (oryginału w języku angielskim . na kaŜdym rodzaju nośnika danych. rozpowszechniania i modyfikacji. aby działać. tłum. Termin "Biblioteka". wyjaśnienie zasad gwarancji. w jakiej został Ci powierzony. Dla biblioteki kompletny kod źródłowy oznacza cały kod źródłowy dla wszystkich zawartych w niej elementów łącznie z plikami definiującymi interfrejs (interface definition files) oraz skryptami uŜywanymi do kompilacji oraz instalacji biblioteki. które zawiera adnotację umieszczoną przez właściciela praw autorskich lub osobę do tego upowaŜnioną.) "Kod źródłowy" oznacza preferowaną formę zapisu dzieła. MoŜesz modyfikować kopię lub kopie Biblioteki lub kaŜdy jej fragment. Czynności inne niŜ powielanie. które jest połączone z biblioteką. Do licencjobiorcy będziemy zwracać się "per Ty". pod warunkiem. słuŜący do tworzenia modyfikacji. takŜe efekt wynikowy tej operacji nie jest objęty niniejszą Licencją.) razem z Biblioteką. Uruchamianie dowolnego programu komputerowego uŜywając Biblioteki nie jest ograniczone prawem. w którym została ona uŜyta.ChociaŜ Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna w mniejszym stopniu chroni wolności działania. zapewnia ona uŜytkownikowi oprogramowania. równieŜ nazywanej dalej "niniejszą Licencją"). pod warunkiem Ŝe zawartość tego efektu wynikowego operacji nie zawiera elementów Biblioteki (niezaleŜnie od rodzaju narzędzia. dystrybucja oraz modyfikacja nie są opisane w niniejszej Licencji. odnosi się do kaŜdej biblioteki oprogramowania lub pracy. zawierające Bibliotekę lub jej fragment. W pierwszym przypadku program komputerowy zawiera kod pochodny od kodu biblioteki. przez to tworząc dzieło oparte na Bibliotece oraz powielać i rozpowszechniać taką modyfikację lub dzieło na warunkach opisanych w . Termin "biblioteka" oznacza kolekcję funkcji dowolnego języka programowania i/lub danych przygotowanych tak. Ŝe na kaŜdej kopii w czytelnym i łatwo dostępnym dla odbiorcy miejscu umieścisz odpowiednią informację o prawach autorskich. PoniŜej znajdują się precyzyjnie opisane zasady i warunki kopiowania. którym posłuŜono się do zapisania tego efektu). Zwróć uwagę na róŜnicę pomiędzy "dziełem opartym na Bibliotece" a "programem (komputerowym). są poza jej pieczą.przyp. wolność poczynań i dostępność środków do uruchomienia programu komputerowego uŜywając zmodyfikowanej wersji opatrzonej licencją LGPL biblioteki. MoŜesz pobierać opłatę za akt przenoszenia kopii oraz opatrzyć ten akt gwarancją w zamian za opłatę. lub teŜ przetłumaczony wprost na inny język. Rodzaj efektu wynikowego zaleŜy od rodzaju Biblioteki oraz oprogramowania. WARUNKI I ZASADY KOPIOWANIA. oznajmiającą Ŝe moŜe być ono rozpowszechniane na warunkach niniejszej Mniejszej Powszechniej Licencji Publicznej (LGPL. który "uŜywa Biblioteki". Chronią je prawa autorskie. nienaruszony lub zmodyfikowany. 1. informację o modyfikacjach. aby mogły być one połączone z programami aplikacji (które uŜywają ich niektórych funkcji i danych) aby tworzyć struktury wykonywalne (czyli oprogramowanie komputerowe). "Dzieło oparte na Bibliotece" oznacza Bibliotekę oraz kaŜde wywodzące się od niej dzieło. (Tłumaczenie jest traktowane jako modyfikacja. DYSTRYBUCJI I MODYFIKOWANIA 0. natomiast w drugim musi być połączony z tą biblioteką. Niniejsza Licencja jest przeznaczona dla bibliotek i innego oprogramowania komputerowego. MoŜesz powielać oraz rozpowszechniać wierne kopie kompletnego kodu źródłowego Biblioteki w takiej formie. która została wydana na warunkach niniejszej Licencji.

Ŝe były nad nimi prowadzone przez Ciebie prace oraz datę wprowadzonych zmian. Po zastosowaniu zmian wspomnianych w porzednim akapicie w danej kopii nie będzie moŜna spowrotem zamienić licencji na LGPL. tudzieŜ nieobjęte niniejszą Licencją. Jeśli dające się zidentyfikować jego fragmenty nie wywodzą się od Biblioteki i są niezaleŜnymi i odrębnymi dziełami. gdyby inne aplikacje nie obsługiwały jednej z dodanych przez Ciebie do Biblioteki funkcji lub tablicy. W dodatku dzieła nieoparte na Bibliotece. dystrybucja całości musi spełniać zasady opisane w niniejszej Licencji. który nie jest biblioteką. czytelny dla maszyny. c) Modyfikacja biblioteki musi być dostępna nieodpłatnie i na zasadach opisanych w niniejszej Licencji. Powszechna Licencja Publiczna (GPL) będzie obowiązywała kaŜde następne kopie oraz dzieła oparte na Bibliotece. jeśli chciałbyś przenieść fragment kodu Biblioteki do programu. (Jeśli ukaŜe się nowsza wersja niŜ 2 wersja licencji GPL. kto jest autorem. która znajdowała pierwiastki kwadratowe musi dalej potrafić wyliczać pierwiastki kwadratowe. raczej intencją jest kontrolowanie dystrybucji oraz egzekwowanie praw autorskich do wspólnych czy teŜ oddzielnych dzieł tworzących Bibliotekę.) Te wymogi dotyczą zmodyfikowanego dzieła jako całości. MoŜesz powielać i rozpowszechniać Bibliotekę (lub kaŜdy jej fragment. Ŝeby wspomagana przez aplikację funkcja lub tablica uŜywanana przez tą funkcję była dla aplikacji opcjonalna: jeśli aplikacja jej nie uŜywa. Ŝe funkcja w bibliotece słuŜąca do znajdowania pierwiastków kwadratowych ma taką właściwość. które będą współpracować z pewną konkretną aplikacją i nie są pomijane przez inne aplikacje przy otwieraniu Biblioteki. moŜesz wskazać na nowszą wersję. MoŜesz zdecydować się na zastosowanie zasad zwykłej Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU GPL) zamiast niniejszej Licencji do danej kopii Biblioteki. pozostałe elementy Biblioteki wciąŜ wykonują zadania. Aby to zrobić. jeśli sobie tego Ŝyczysz. musisz bardzo dokładnie upewnić się. b) Pliki w zmodyfikowanej bibliotece muszą zawierać adnotację o tym.Sekcji 1 powyŜej pod warunkiem przestrzegania następujących zasad: a) Zmodyfikowane dzieło musi pozostać biblioteką. d) Jeśli Twój dodatek do Biblioteki stanowi funkcję lub tablicę. 4. kod źródłowy. jeśli są rozpowszechniane jako oddzielne dzieła. wtedy niniejsza Licencja oraz jej zasady ich nie dotyczą. do których zostały pierwotnie zaprojektowane. a jednocześnie kaŜdą część dzieła osobno. Jednak jeśli rozpowszechniasz te same fragmenty jako część całości. (Dla przykładu załóŜmy. którą jest dzieło oparte na Bibliotece. musisz zamienić wszystkie informacje wskazujące na zastosowanie niniej Licencji na informacje dotyczące opatrzenia dzieła Powszechną Licencją Publiczną. której pozwolenie na zastosowanie innych licencji obejmują tą całość. funkcja w bibliotece.) Nie dokonuj Ŝadnych innych zmian. Ŝe dołączysz do kaŜdej kopii kompletny. Ŝe w wypadku. Jeśli dystrybucja kodu wynikowego (object code) jest dostępna do . które zostaną umieszczone wraz z Biblioteką (albo z dziełem opartym na Bibliotece) na wspólnym egzemplarzu nośnika danych nie zostaną objęte niniejszą Licencją. ta sekcja nie powstała w intencji odebrania Ci praw do dzieła stworzonego przez Ciebie. Ta opcja jest przydatna. Podsekcja 2d wymaga. 3. które powstały na fundamentach tych kopii. lub kaŜde dzieło oparte na Bibliotece na warunkach zawartych w Sekcji 2) w formie zapisu kodu wynikowego (object code) lub w formie wykonywalnej (executable) na zasadach opisanych w Sekcjach 1 oraz 2 powyŜej i pod warunkiem. który musi być rozpowszechniany na zasadach określonych w Sekcji 1 oraz 2 na wybranym nośniku danych słuŜącym do przenoszenia oprogramowania komputerowego. Ŝe jest doskonale funkcjonalna poza obrębem aplikacji. niezaleŜnie od tego. wersji 2. Aby zostało to do końca wyjaśnione.

Musisz z kaŜdą kopią tego dzieła przekazać odpowiednią informację. odseparowany od Biblioteki. czy teŜ nie.) W przeciwnym razie. Ŝe uŜytkownik.przyp. które zawiera fragmenty Biblioteki oraz rozpowszechniać to dzieło na swoich zasadach. Gdy "program. Wtedy taki plik wykonywalny jest chroniony przez niniejszą Licencję. definition files. ale jest zaprojektowany do pracy z Biblioteką poprzez połączenie poprzez kompilację lub bezpośredni odnośnik. takŜe. Prawo nie określa dokładnie granicy bajtów nazywanych "początkowymi pliku". Musisz takŜe wykonać poniŜsze czynności: a) Dostarczyć dzieło z kompletnym kodem źródłowym. wtedy uŜywanie takiego pliku jest nieograniczone. kodem wynikowym i/lub kod źródłowym "programu. mimo Ŝe kod źródłowy nie jest. pod warunkiem Ŝe te zasady pozwalają na modyfikację przez odbiorcę dzieła dla własnego uŜytku oraz rekonstrukcję kodu dla potrzeb tych modyfikacji. wraz z częściami biblioteki dalej będą ograniczone zasadami z Sekcji 6. 5. a takŜe odnośnik do kopii niniejszej Licencji. w Bibliotece moŜe później nie . Kiedykolwiek zachodzi taka zgodność. albo ta praca (dzieło) była biblioteką. który uŜywa Biblioteki" z Biblioteką w celu stworzenia dzieła. tłum. a następnie wyprodukować zmodyfikowany plik wykonywalny zawierający zmodyfikowaną przez siebie Bibliotekę. który uŜywa Biblioteki" uŜywa materiału z początkowych bajtów pliku Biblioteki (header). uŜytym w dziele (który musi być rozpowszechniany na zasadach określonych w Sekcjach 1 i 2 powyŜej). jeśli praca jest pochodną Biblioteki. a takŜe Ŝe wszystko odbywa się na zasadach opisywanych w niniejszej Licencji. który uŜywa Biblioteki". czytelnym dla maszyny. jest to bardzo waŜne aby praca mogła być skompilowana bez uŜycia Biblioteki. który uŜywa Biblioteki". który zmieni zawartość plików definicji.Jeśli dystrybucja kodu wynikowego (object code) jest dostępna do pobrania z wyznaczonego miejsca. jako Ŝe odbiorcy nie są zobowiązani do odbierania kodu źródłowego wraz z kodem wynikowym. schematu rozmieszczenia struktury danych oraz dostępu do nich. który nie zawiera Ŝadnej funkcji pochodzącej od. object code. (Pliki wykonywalne zawierające ten kod wynikowy. który uŜywa Biblioteki". Jako wyjątek do powyŜszych Sekcji moŜesz takŜe połączyć lub skompilować "program. Musisz dostarczyć kopię (oryginału w języku angielskim .) Jeśli dzieło podczas prezentacji ukazuje informacje o prawach autorskich. co oznacza Ŝe nie obejmują go zasady opisane w niniejszej Licencji. Jednak łącząc "program. który uŜywa Biblioteki" z Biblioteką tworzymy plik wykonywalny (executable). nazywamy "programem. Program komputerowy. 6. Ŝe uŜywana jest w niej Biblioteka. który pochodzi od Biblioteki (poniewaŜ zawiera fragmenty Biblioteki) i jednocześnie traci status "programu. krótkich makr oraz małych. musisz zmusić je do przedstawienia wraz z nimi informacji o prawach autorskich dla Biblioteki. niezaleŜnie od tego czy to jest dzieło pochodna od Biblioteki. wtedy oferowanie dostępu w tym samym miejscu do zapisu kodu źródłowego spełnia wymagania dotyczące konieczności uwzględnienia kodu źródłowego w kopii. Sekcja 6 wyjaśnia zasady dystrybucji podobnych plików. nie jest dziełem opartym na Bibliotece. Jeśli taki plik objektu składa się jedynie z parametrów numerycznych. ani Ŝadnego fragmentu biblioteki. tak Ŝe odbiorca będzie mógł modyfikować Bibliotekę. z kompletnym kodem czytelnym dla maszyny. moŜesz rozpowszechniać kod wynikowy (object code) dzieła pod zasadami określonymi w Sekcji 6. Taki program komputerowy. KaŜde pliki wykonywalne (executables) zawierające to dzieło takŜe podlegają Sekcji 6 niezaleŜnie od tego czy są czy teŜ nie są połączone z samą Biblioteką. (Jest to rozumiałe. jeśli dzieło jest plikiem wykonywalnym (executable) połączonym z Biblioteką. kod wynikowy (object code) tego dzieła moŜe być pochodnym od Biblioteki. wewnątrzliniowych funkcji (o długości 10 lub mniej komend).

Nie jesteś zmuszony do akceptowania niniejszej Licencji. wraz z jej wszystkimi zasadami dotyczącymi rozpowszechniania. Modyfikując lub rozpowszechniając Bibliotekę (i kaŜde dzieło na niej oparte) wyraŜasz zgodę i akceptację niniejszej Licencji. lub rozpowszechniania Biblioteki jest bezprawna i spowoduje automatyczne wygaśnięcie twoich praw gwarantowanych przez niniejszą Licencję. JednakŜe. powielania. Zatem jeśli chcesz mieć te prawa.) b) UŜyj odpowiedniego mechanizmu wspólnych bibliotek (shared library) do łączenia z Biblioteką. Ŝe oddzielna dystrybucja dzieła opartego na Bibliotece i innych elementów biblioteki jest dozwolona. który uŜywa Biblioteki" jest ta. który (1) uŜywa w czasie pracy biblioteki juŜ istniejącej w systemie i (2) będzie pracowała bez błędów ze zmodyfikowaną wersją biblioteki. JednakŜe w Ŝaden inny sposób aniŜeli poprzez ścisłe przestrzeganie jej zasad nie uzyskasz praw do modyfikacji. 9. podlicencjonować. c) Dołącz pisemne zobowiązanie. Taka toŜsamość oznacza. zaoferuj podobny dostęp do kopii wyszczególnionych materiałów z tego samego miejsca. lub rozpowszychniać Biblioteki inaczej niŜ na zasadach jasno określonych w niniejszej Licencji. 10. razem z plikami wykonywalnymi. Za kaŜdym razem gdy rozpowszechniasz Bibliotekę (albo kaŜde dzieło oparte na niej) odbiorca automatycznie otrzymuje niniejszą Licencję od właściciela praw autorskich do dystrybucji. i pod warunkiem. jako wyjątek. Ŝe zrobisz te dwie rzeczy: a) Dołącz do łączonej biblioteki kopię tego samego dzieła opartego na Bibliotece. Jakakolwiek próba kopiowania. Ŝe nie moŜesz uŜywać ich w połączeniu z Biblioteką. aby dać uŜytkownikowi dostęp do materiałów wyszczególnionych w sekcji 6a. Ŝe część tej dzieła jest oparte na Bibliotece i wyjaśniającą gdzie moŜna znaleźć towarzyszącą nie połączoną postać tego dzieła. Musi być ona rozpowszechniana na warunkach wymienionych w niniejszej Sekcji. strony. dystrybucji oraz modyfikowania Biblioteki i dzieł pochodnych. z którym została stworzona. które rozpowszechniasz. musisz zaakceptować niniejszą Licencję. 8. poniewaŜ nie podpisałeś jej. Odpowiedni mechanizm jest takim. wymaganą formą "programu. MoŜe się zdarzyć. Jakkolwiek. łączyć z. jak długo strony będą stosowałe się do zasad niniejszej Licencji. na którym plik wykonywalny jest uruchamiany. za opłatą nie większą od kosztów dystrybucji. b) Umieść informację w łączonej bibliotece stwierdzającą. MoŜesz zamieścić elementy biblioteki. Ŝe odbiorca wcześniej otrzyma kopię tych materiałów lub Ŝe przesłałeś juŜ odbiorcy tą kopię. jądro. Nie moŜesz kopiować. . pod warunkiem. które otrzymały kopie lub prawa od Ciebie na warunkach niniejszej Licencji będą nadal mogły korzystać z niniejszej Licencji tak długo. d) Jeśli dystrybucja jest dokonywana poprzez oferowanie dostępu do kopii z danego miejsca. dystrybucji Biblioteki i dzieł od niej pochodnych. Dla pliku wykonywalnego (executable).być w stanie zrekompilować jej do uŜywania zmodyfikowanych definicji. tak długo jak zmodyfikowana wersja jest kompatybilna interfrejsem z dziełem. modyfikować. Ŝe wymogi niniejszej Licencji nie spełniają wymogów licencji tych pozostałych bibliotek. 7. waŜne na co najmniej trzy lata. itp. materiały do reprodukcji nie muszą zawierać wszystkiego. e) Upewnij się. łączenia z. podlicencjonowania. dopóki te komponenty towarzyszą plikowi wykonywalnemu.) dla systemu operacyjnego. w której są zawarte dane oraz programy uŜytkowe potrzebne do reprodukcji pliku wykonywalnego z nich. powyŜej. co jest zwykle rozpowszechniane (w formie kodu źródłowego lub binarnej) z całym komponentem (kompilator. nie połączoną z Ŝadnymi innymi elementami Biblioteki. modyfikowania. jeśli uŜytkownik zainstaluje ją. które są dziełem opartym na Bibliotece obok siebie w jednej bibliotece z innymi elementami biblioteki nie nie podlegającymi tej Licencji i rozpowszechniać taką połączoną bibliotekę.

W przypadku oprogramowania objętego przez Fundację prawem autorskim. moŜe dodać wyraźnie zakreślone geograficzne ograniczenie rozpowszechniania wyłączające te kraje. 13. to intencją jest. realizowanego za pomocą publicznych licencji. zwróć się pisemnie do autora z prośbą o pozwolenie. co uwaŜa się za skutki. których warunki rozpowszechniania są inne. W naszej decyzji kierujemy się dwoma celami: utrzymania wolnego statusu wszystkich pochodnych naszego wolnego oprogramowania oraz . KaŜdej wersji nadaje się wyróŜniający ją numer. W przypadku. mając zaufanie do konsekwentnego jego stosowania. albo teŜ do podwaŜania ich waŜności. JeŜeli Biblioteka wskazuje na numer wersji niniejszej Licencji. ale mogą róŜnić się w szczegółach poruszających nowe problemy czy zagadnienia. kto otrzyma kopię pośrednio lub bezpośrednio od Ciebie. Nie jesteś prawnie zobowiązany do dystrybucji czy teŜ modyfikacji dzieła. masz do wyboru albo stosować się do postanowień i warunków tej wersji. wtedy najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie byłoby zrezygnowanie z dystrybucji Biblioteki. 14. gdy dystrybucja i/lub uŜywanie Programu w niektórych krajach poddane jest ograniczeniom patentowym lub zastrzeŜeniom prawami autorskimi. O ile Biblioteka nie wskazuje na numer wersji niniejszej Licencji. jakby było ono wpisane w jej treść. W przypadku takim. Na przykład jeśli licencja patentowa nie pozwoli na całkowicie nieodpłatną dystrybucję Biblioteki przez kaŜdego. napisz do Fundacji. Wielu ludzi bezinteresownie wniosło swój wkład do stworzenia szerokiego zakresu oprogramowania upowszechnianego w tym systemie. Celem niniejszego punktu nie jest zachęcanie do naruszania patentów czy innych praw własności. Jeśli nie jesteś w stanie przestrzegać niniejszej Licencji. Jeśli chcesz włączyć części Biblioteki do innych wolnych programów. Intencją niniejszego punktu jest jasne i wyraźne przedstawienie tego. początkowy posiadacz praw autorskich. Takie nowe wersje będą napisane w duchu podobnym do obecnej wersji. nie jesteś uprawniony do zmiany zasad niniejszej Licencji.generalnie . czasami czynimy od tego odstępstwa. czy Ŝyczy on sobie rozprowadzania oprogramowania za pośrednictwem innego systemu i licencjobiorca nie moŜe tego prawa wyboru ograniczać.promowania współudziału i . albo którejkolwiek wersji późniejszej wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania. Jeśli w jakikolwiek sposób czy to w wyniku nakazu pracodawcy czy teŜ organu władzy wykonawczej na drodze postępowania sądowego (czy teŜ urzędu patentowego) zostanie na Ciebie nałoŜony obowiązek zmiany przestrzegania zasad niniejszej Licencji gdyŜ kłócą się one z innymi podpisanymi przez Ciebie umowami czy teŜ licencjami. a treść całego punktu była stosowana w pozostałych okolicznościach. moŜesz wybrać dowolną wersję kiedykolwiek opublikowaną przez Fundację. JeŜeli w jakichś szczególnych okolicznościach któryś fragment niniejszego punktu stałby się niewaŜny lub niewykonywalny. niniejsza Licencja obejmuje dane ograniczenie tak. niniejszy punkt za swój jedyny cel ma ochronę integralności systemu rozpowszechniania wolnego oprogramowania. dzięki czemu dystrybucja dozwolona będzie wyłącznie w krajach czy wśród krajów nie objętych takim wyłączeniem. jakie rodzi pozostała część niniejszej Licencji. W miarę potrzeby Fundacja Wolnego Oprogramowania moŜe publikować poprawione i/lub nowe wersje Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej. odnoszący się do tej wersji i "wszelkich wersji następnych". 12. Nie moŜesz nakładać Ŝadnych ograniczeń na odbiorców Twoich kopii Biblioteki. wyłącznie do autora/ofiarodawcy naleŜy decyzja. 11. które jest chronione niniejszą Licencją. Nie jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie zasad niniejszej Licencji przez odbiorców Twoich kopii Biblioteki. nie wolno Ci rozpowszechniać Biblioteki. który poddaje Program pod oddziaływanie niniejszej Licencji.łączenia lub modyfikacji Biblioteki. aby znajdowała zastosowanie pozostała część punktu.

NAWET JEŚLI DANY POSIADACZ BĄDŹ INNA STRONA ZOSTALI POWIADOMIENI O MOśLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. WYNIKŁE Z UśYCIA BĄDŹ NIEMOśLIWOŚCI UśYCIA BIBLIOTEKI (W TYM. śADEN POSIADACZ PRAW AUTORSKICH ANI INNA STRONA MODYFIKUJĄCA I/LUB REDYSTRYBUJĄCA BIBLIOTEKĘ ZGODNIE Z POWYśSZYMI ZEZWOLENIAMI. 16. W RAZIE GDYBY BIBLIOTEKA OKAZAŁA SIĘ WADLIWA. W TYM SZKODY OGÓLNE. MIĘDZY INNYMI. ALBO ZA STRATY PONIESIONE PRZEZ CIEBIE LUB STRONY TRZECIE.wielokrotnego stosowania oprogramowania. ANI WYRAŹNEJ. JAK TEś NIEDZIAŁANIE BIBLIOTEKI Z INNYMI PROGRAMAMI). W JAKIM JEST ("JAK WIDAĆ") BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. PONIEWAś BIBLIOTEKA JEST LICENCJONOWANA BEZPŁATNIE. SPECJALNE. NIE JEST OBJĘTA GWARANCJĄ W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. WYRÓB BEZ GWARANCJI 15. NAPRAWY I KORYGOWANIA. O ILE NA PIŚMIE NIE STANOWI SIĘ INACZEJ. POSIADACZE PRAW AUTORSKICH I/LUB INNE STRONY ZAPEWNIAJĄ BIBLIOTEKĘ W STANIE. ZA UTRATĘ DANYCH LUB POWSTANIE DANYCH NIEDOKŁADNYCH. CAŁOŚĆ RYZYKA W ZAKRESIE JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA BIBLIOTEKI PONOSISZ SAM. ANI DOMYŚLNEJ. UBOCZNE LUB SKUTKOWE. KONIEC ZASAD I WARUNKÓW . O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ ALBO CZEGOŚ INNEGO NIE UZGODNIONO W FORMIE PISEMNEJ. PONOSISZ KOSZT CAŁEGO NIEZBĘDNEGO SERWISU. W TYM MIĘDZY INNYMI DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W śADNYM WYPADKU NIE JEST ODPOWIEDZIALNA WOBEC CIEBIE ZA SZKODY.