c   

j  

  

 V V «Ɋɭɫɨɮɨɛɢɹ»: ɗɤɫɦɨ. ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɂ. Ɋ. Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɜɵɡɜɚɧɚ ɩɨɬɨɤɨɦ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ. ɜɵɲɥɚ ɛɨɥɟɟ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ. ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɸ ɢ ɜɵɪɨɠɞɟɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɣ ɧɚɰɢɢ. Ô V . ɜɪɚɠɞɟɛɧɵɯ Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɣɱɚɫ ɪɭɫɨɮɨɛɢɹ ɩɨɨɳɪɹɟɬɫɹ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. ɒɚɮɚɪɟɜɢɱɚ. 2005 ISBN 5-699-12332-6 V m  V «Ɋɭɫɨɮɨɛɢɹ». ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɭɫɭɝɭɛɢɥɚɫɶ. ɂɧɚɱɟ ɤɚɤ ɩɨɧɹɬɶ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧɵ.

 V .

.

V .

V .

V .

.

.

V V V V  V Ô VV V V .

.

V V V V V.

!"VVVVV.

.

VV.

#V # V V.

.

V.

 V.

VVV j  V V  V $.

V V .

V !#.

V V .

%V .

!.

&V $.

V ! V .

 V .

 V .

 .

VVVV.

#VV #VV'V%V '!VV &V( V!V V V .

 V V .

.

#V .

V )V V V .

&*V .

V %+V #!V %.

V V .

.

# V .

#.

# V #V .

# V .

#V V #V .

".

.

# V 

#V 

V V !V 
! 

 .

V V V!V V V!V , V 
V V V #V V -V 

V 

 V 

V V #V !V .

 .

V %V !# V .

V .

V %V .

.

'V V .

V !&V ." V !.

V.

VV V.

 VV ! V!.

VV V!.

V V .

j .

 !".

 #$" %& G VVV -VV V !!+VV/01V!V % VV.

VVVV .

V 2V V .

 V !.

.

%#V !V V V V V V .

.

%#V V .

.

!#V .

.

# V .

V .

.

V V V !V .

V .

 V V V .!.

V .

V !V .

V %V .

' V V V .

V .

%V ! V V !.

.

V .

 V V V 2V .

V .

 .

V %V !.

.

V .

.

+V !V !.

V #.

.

V .

#V .

.

# V V %V .

V .

#V !V !V ! V .

.

V !.

V .

V " " V 'V V V .

V !V % V VV3.

V  .

V#V.

 V V !! .

V %V#V.

#V .

 V V V.

.

!V" VV V !.

V .

V .

"V V "V V V V %V  V .

%V .

V4 !% V V.

 VVV V !V%V.

 VV.

%V +V#V VVV.

 V V .

#V.

! VV.

!#V.

.

VV!.

VV.

!.

#V -.

.

V.

.

V .

V.

V .

VVV V.

%VV VV " V V V V .

V 3!.

 V .

V !V !V !.

% V !V V V .

.

VV!V V.

#!V !V.

 'V.

VV VV V5VVV.

#V!.

#V.

V.

V.

.

V V#VV!VV.

.

VV!.

V V .

.

 V .

!V .

V V V V V V .

.

 .

'V 'V V !V .

V V-VV!.

V V.

V! VVV V#!V VV.

V!#V#6V2V .

! !V.

V V#VV!V.

 VV.

.

.

V.

V.

.

V).

V.

VV! VV .

 VV.

.

VV#V #*V 2V .

 V V .

V V 'V .

V V .

 V V .

V !"VV VVV!V.

VV .

VV.

V.

V7.

V VV.

V .

V! VV3.

VV%.

VV.

 VV!.

VV! V.

VVV .

 V V V .

 V V V V V -.

.

V V .

V V V .

!.

V .

V V 8V4.

".

9 V V .

V :V:.

.

. V V "V <01#V !V 3V  V V %V V V #V !#V .

.

# V V V V .

 V V #V !#V .

# V .

.

#V !V V  .

#V V !.

'V V 4.

 V V .

!V 5. V Ô2V V .

V = V .

>V " .

 V .

V #.

.

V #V .

 V !.

".

V .

V !.

 .

+V Ô?V V V .

V .

V  V V V V V V #!V V V .

V V .

!V.

!V V % V !VV.

VVV #.

V V -#!V !V'V.

V V# VV.

.

V V . VÔ V.

V .

"V "V V V .

V @.

.

!V 4 V V AV.

.

BV Ô4V!#.

VV:VC.

DV Ô .

!.

V VA .

VVÔ-.

V.

V .

.

 V V V .

V A V !V .

.

V V %V .

V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV 9V 4! V.

V.

V!VV.

.

#V#V ! VV!V!V !.

V8V4.

"V VV!V2V.

VV V.

.

VVV !VV .V.

.

VV .

#V.

 V.

 .

%#VV.

!.

 V.

V V!.

#V.

V@.

.

! V.

V.

 VV "#VV! .

!.

#V.

V .

.

#V- VV.

V V.

V@.

.

!VV .

.

# V!.

.

#V.

V :V :.VVV V .

V V .

V V .

 V E87 V V V !V V 2V V  .

V.

.

V%V.

V V.

.

VV ! V.

VV!.

V.

V!.

VV V VVV ! V .

V!V4 V.

 V.

>'VV ! V V.

.

VV.

V V B V AV .

V V .

!!.

V #V .

V V !..V A V V $4.

V .

 V V .

.

"V 3 .

V !V.

 V !.

V!V.

VV.

.

!.

VV.

V.

"V@.

V ! V !V V .

V .

V V ' VV .

VV.

V2V.

"V.

.

VVVÔ.

.

VV .

VV.

#V .

.

#V V DV :V CV V .

!!.

V #V .

V V .

V =V .

"V V V $4..V V 'V .

V .

.

VÔE !VV4 V.

"VV V.

VV-'1F V V3 .

V %V V.

VV.

 VV#V .

.

#VV.

.

#V V .

j .

 !".

 #$" %& D #V.

.

!#V ".

V VV VEVVV.

V .

VV V4.

 .

GV Ô V V.

V VVV .

''VV'V.

V .

.

 'V V VV.

.

V-.

" V V.

VV V!#.

V VV .

.

# V .

#V .

V @.

.

!V !.

V .

.

...V V . +V Ô.

V )4.

 * V Ô2VVV)H 1:* VÔ$V)4.

 * VVV.

.

!#V .

.

#VV.

.

#V 2VV .

V V#V  V.

.

#VV#V .

«ɬɨɫɤɚ ɩɨ ɏɨɡɹɢɧɭ». ɧɟɦɰɟɜ. ɜ ɢɫɤɨɪɟɧɟɧɢɢ ɢɯ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨ ɬɨɱɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɰɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɣ. ɧɚɪɨɞ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɦɧɢɦɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ. ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. Ɍɚɤɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɩɨɜɥɟɱɺɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɨɞɴɺɦ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ.V V V ?V %V. ɉɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ. ɠɟɫɬɨɤɭɸ ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɫɚɦɭ ɟɺ ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɶ. Ɋɨɫɫɢɹ ɨɛɪɟɱɟɧɚ ɧɚ ɫɤɨɪɵɣ ɪɚɫɩɚɞ ɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ."#V V ɂɫɬɨɪɢɸ Ɋɨɫɫɢɢ. ɀɟɫɬɨɤɨɫɬɢ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ ɷɩɨɯɢ ɢ ɫɬɚɥɢɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ. ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɣ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ± ɷɬɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢɫɤɨɧɧɨɝɨ «ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɦɟɫɫɢɚɧɫɬɜɚ». ɟɝɨ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ± ɷɬɨ ɩɪɹɦɨɟ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɜɚɪɜɚɪɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ.V V ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɠɟ ɚɜɬɨɪɵ ɷɬɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɛɟɫɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨ-ɩɟɫɫɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ.V V ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ Ɋɨɫɫɢɹ ɜɫɺ ɜɪɟɦɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɥɚɫɬɢ ɞɟɫɩɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɠɢɦɨɜ.V V ɂɡɞɪɟɜɥɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɩɨɥɸɛɢɥɢ ɫɢɥɶɧɭɸ. ɟɳɺ ɫ XV ɜɟɤɚ. ɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɫɬɚɞɢɸ ± ɜ ɢɞɟɟ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ. ɧɚɱɚɥɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɚɜɬɨɪɵ ɜɢɞɹɬ ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ «Ɇɨɫɤɜɚ ± Ɍɪɟɬɢɣ Ɋɢɦ». ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ «ɚɪɯɢɬɢɩɢɱɟɫɤɢɟ» ɪɭɫɫɤɢɟ ɱɟɪɬɵ: ɪɚɛɫɤɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. ɨɧɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɜɢɧɢɬɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɛɟɞɚɯ ɤɨɝɨ ɭɝɨɞɧɨ: ɬɚɬɚɪ. ɩɟɪɟɢɧɚɱɟɧ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɬɚɪɵɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɫɢɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. ɝɪɟɤɨɜ. ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɫɬɚɥɢɧɢɡɦɚ ɢ ɜɨɥɧɭ ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɢɡɦɚ.V V Ɋɟɜɨɥɸɰɢɹ 1917 ɝɨɞɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɜɫɟɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. ɪɭɫɫɤɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɫɜɨɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɢɦɩɨɬɟɧɰɢɸ. Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ± ɷɩɨɯɢ Ƚɪɨɡɧɨɝɨ.V V Ɍɟ ɠɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɫɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɢ ɫɟɣɱɚɫ. Ɉɬɧɨɫɹɫɶ ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨ ɤɨ ɜɫɟɦɭ ɱɭɠɟɪɨɞɧɨɦɭ. ɨɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨɣ. ɋɬɚɥɢɧ ɛɵɥ ɨɱɟɧɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ. ɭɤɚɡɚɬɶ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɧɨɜɵɣ ɩɭɬɶ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɫɩɚɫɬɢ ɦɢɪ. ɡɚɜɢɫɬɢ ɢ ɩɪɟɤɥɨɧɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞ ɱɭɠɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ. ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɬ ɦɟɱɬɚɧɢɹ ɨ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɪɨɥɢ ɢɥɢ ɦɢɫɫɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɦɢɪɟ. ɉɟɬɪɚ I. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɩɚɫɟɧɢɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ ɝɢɛɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɷɬɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. ɠɟɥɚɧɢɟ ɱɟɦɭ-ɬɨ ɧɚɭɱɢɬɶ ɞɪɭɝɢɯ. ɗɬɨ «ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɫɫɢɚɧɢɡɦ» (ɚ ɩɪɨɳɟ ± «ɜɫɟɥɟɧɫɤɚɹ ɪɭɫɫɤɚɹ ɫɩɟɫɶ»). ɢɦɟɥɨ ɦɟɫɬɨ ɥɢɲɶ «ɛɵɬɢɟ ɜɧɟ ɢɫɬɨɪɢɢ». ɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟ ɤ ɱɭɠɨɦɭ ɦɧɟɧɢɸ. ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ XVI ɜɟɤɟ. ɋɬɚɥɢɧɚ. Ɉɫɜɨɛɨɠɞɚɹɫɶ ɨɬ ɱɭɠɞɨɣ ɢ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨɣ ɟɣ ɟɜɪɨɩɟɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.± ɜɨɡɪɨɠɞɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨɩɵɬɤɢ ɧɚɣɬɢ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ. ɫɬɪɚɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɺ ɛɨɥɟɟ ɩɨɯɨɠɟɣ ɧɚ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɟ ɰɚɪɫɬɜɨ. ɋɬɚɥɢɧɢɡɦ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɜɟɤɚ ɧɚɡɚɞ. ɜɫɸ ɫɜɨɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɪɚɛɫɤɢ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ ɫɢɥɟ. ɟɜɪɟɟɜ« ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɹ.V V ɇɨ ɩɪɢɱɢɧɭ ɫɜɨɢɯ ɧɟɫɱɚɫɬɢɣ ɪɭɫɫɤɢɟ ɩɨɧɹɬɶ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ɉɧɚ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɨɜ ɋɋɋɊ. ɤɪɨɜɚɜɵɯ ɤɚɬɚɤɥɢɡɦɨɜ. ɨɱɟɧɶ ɪɭɫɫɤɢɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ. ɦɚɪɤɫɢɡɦ ɛɵɥ ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɢɡɜɪɚɳɺɧ. ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ.V V ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɪɭɫɫɤɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ. ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɭɸ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɢɯ ɧɚɞɟɠɞɭ ɧɚ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ: ɢɫɬɨɪɢɢ ɭ ɧɢɯ ɜɨɨɛɳɟ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɥɨ. ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɜ ɩɫɢɯɢɤɟ ɧɚɪɨɞɚ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɜɥɚɫɬɶ. ɯɨɥɭɣɫɤɚɹ ɫɦɟɫɶ ɡɥɨɛɵ. ɧɚɱɚɬɨɣ Ɋɨɫɫɢɟɣ. ɧɚɜɢɫɲɚɹ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚɞ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɨɣ.

.

V.

V#.

V=.

%V V#!V.

%V !.

VV! V!V V V V ".

V .

V .

.

.

V .

.

 V -.

!V .

! V .

 V V!.

V VV .

V!#V#V.

VVV VVVV.

.

V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV GV V4.

 V)4 V V4 %*VV#!"VV4 % V.

.

.VV.

V!V ".

V VVVV VA .

%VV%V !.

V .

.

V V .

j .

 !".

 #$" %& € H.

.

V .

V .

.

V ! V V V V !.

V .

.

 V V .

V .

!V V %V .

+V .

V .

.

V 'V V .

 V .

 V V ?V V V ! V V V V @.

.

!.

V 4! .

.

V  V V V .

V ".

V  V .

V V .

%V V V ! VV V.

1VV V .

.

V%.

'V VV.

V V.

%V.

V $ V 'V ! V V V V " " V .

V .

!V V V V V .

".

V .

 V.

VV!#V 'V.

!.

VVVV V 2 V V %V V V V !V V .

!.

V V V .

 V V .

V V ! V .

%V ! V .

'V .

 V ! .

'V !.

.

V V .

V V #.

V !1V V .

#V !%V -V .

V V V V .

".

V #.

.

.

V .

!" V .

VV.

% V#!.

VVV.

.

VV.

'V.

VV.

!V3V ! V V .

 V .

V V .

V .

V V .V !V V .

 V .

 ".

 V V .

.

V #.

V V .

#.

V .

V V .

V .

!.

V !.

V !V %V !V V !#V .

!V V V V .

V V .

 VV ! VV 'VV !V#.

V4V.

V.

V VV V V "V V V V V .

V .V V .

V V V !%VV".

V V!V !.

 V! V.

VV V.

V!.

.

VV .

.

V .

V %V .

V .

.

V ! V V .

.

.

V : V #V V !V ".

 V !V V V .

V %V V .

V V V 90V # V  V V V !V .

V-V".

V V.

.

'VV#V !# VV!V V! V V V V.

V V.

%V.

V 4 .

V .

V .

V . V %V !V 'V V !#V +V ".

V .

%VVV".

V.

%V!VEV.

 V# V.

! V VV .

 VV!#V !'#V .

.

.

.

#V2V.

%V.

V.

VV .

V V # !V#V !+V.

 V .V!#VVV V V#V !&V .

V V V #V .

.

V !V ".

 V V V ÔA .

V .

VV"V.

IJKV V G  V -.

.

 V V .

!V V !V #V .

 V V .

V .

.

.

V.

.

 V ! 'VV !VH.

V !V ! .

V VV.

 VVV .

V'V.

!.

V4! V.

VV.

.

#V VV V = .

VV.

.

VVVÔ.

V!%VV .

VV VVV V V !V V V .

 V V V V @.

.

!.

V !V ! V .

1 V.

.

V 4% V.

 V.

VV%VV.

VEV #V.

" V !%#V V V .

.

'V ! ' V .

V V V #V V .

 V V .

V !V !#V .

" V .

.

%#V V V !.

V V V .

V V!.

V!%#VV VÔ!.

'V.

 V 'VVV V VVVVV!VV.

V.

V.

'V 'V 3%V V .

V V V V .

V V .

!.

V V Ô.

V !V HV Ô.

! " V #!%V V V V ".

 V V .

.

V .

V V .

.

V .

V V V V .

V .

.

V  V V V V . V V V V !.

V )V V 5.

.

*V 4V !.

 V V V ".

V V V !V A V V V .

V .

 V V ".

' V .

%.

'V # V .

V V !.

 V! V V.

! V.

VVVVCV V !V".

VV".

V8VV VV # VVVV.

!#V !.

#V2V!VV# V.

 V VV ÔL.

V.

 VA.

VH.

V VV4 VMV  VV.

!V:# V.

V: VVV.

V V $" "V ÔEVVHV .

 V .

.

V V.

.

V NOMV .

V V .

#V P V .

.

.

V 'V .

"'V V V 4 V V V 2.

V V .

 V V .

!V $.

 V V .

.

V !V .

 .

V".

V:V .

VV".

V.

V'VVVV .

j .

 !".

 #$" %& u V  V3V.

.

VV!V4V .

VV2V)L.

.

!.

* V %# V V V ' V 1.

V .

!V V V V V !.

.

 V V V ".

V !V V V V.

VV .

 .

'V?.

VVV .

V V.

 .

V V .

.

V 'V V .

1 V .

V V .

 .

V V 2V .

!V .

V ).

 V V  *V .

V .

V V .

 .

V 7 ! V V !V ÔHV .

V V '".

V .

.

V ! V NNV .

V .

 'V !'V .

!"' V .

! V A! V V 1! V V V V HV .

.V V HV.

".

V-VV VV1 V!VV .

V> V.

V.

V .

V" "V !.

.

.

VVVD00V V.

V.

VVVV <V -.

V "V! V#V.

VV.

".

VV.

V V .

V .

.

V V #V V !#V .

! V .

 V V . V V .

V .

V V V V ! V V %'V V .

V V .

 V V! V@!V V!V'V 'V VV.

V .

V.

V VV .

V 'V V V V @.

.

!.

V V V V V#.

.

V" V2.

 V'VVB01 VV .!V'V! '"'V'V VV8VV4VMVVV#.

.

" V 'V.

.

'.

V.

V?V V.

VV !.

 V'VP.

" VV %V V .

V Q'!.

VNM V 2.

 V V V .

V .

V V Q'!VNMOVV '"V.

VH.

.

V !.

V!#V.

VVV V !.

.

V-V!.

.

V.

VVV.

VV '"V .

V "VV V .

V !V V V .V V V V V .

 V V .

V V V V >V '"'V V $.

V V .

V $ V !V .

.

V .

!V .

V .

.

!V " V V#V .

VP.

."VV.

& V $V V .

.

 V .

.

V V #V %V .

 V .

 'V V # VV.

V.

V.

V!V.

V.

 V .

V 9V$.

V .

V %V V ! V #V V .

V #! V .

V Ô.

'V V Ô V !.

V V .

V !.

V V ' V .

.

V .

 V !.

V  VV%V!.

V.

VV! V! V .

' V V V V %V.

'V.

" V '!V.

V .

VV .

V% V.

VVV V .

 .

V V V .

V B00V V .

V V .

V .V V V .

V V V # V .

"V V .

V .

 V !%V " V V !V V #V .

 VV : V8#VOMMMV.

 .

(  .

 ) V VV 1VV.

 .

V1VV .

.

V!.

V V V.

VV .

.

V.

V V !V"VV !!.

V VVV.

V#% VVV VV.

! VV.VVV .

 .

VV!#V.

.

V V %V.

!.

V VV VV #VV #V.

V !.

V$ VV@.

.

!V( VNOM1NOMMV V V.

! V.

VV%'V VVV.

 VV V 1! V %V  V V V V .

.

V .

V H.

 V V4.

 V .

.

+V Ô. .

"V "#V V )V V NOMMMV .

ɒ.VV ɂ.V *V V .

 V .

.

V .

V .

V ( V .

"V V % .

V V V .

V  V .

V !V V % .

V V V #.

V .

"V - V V V V V V V  V .

.

V:V V V.

.

%V VÔRSTSUVWXYZ[ VXTSUV WX\ZYZ[V )V .

 V V V * V !.

V .

V !!.

#V ! .

V #V V .

 V -V V .

V .

.

V .

.

 V .

'V V V V.

#VVV.

".

V#.

.

.

VV !V"V!.

V V V !.

V .

 V L V ! V 4VMV 2V ".

V V V4.

 .

V !.

V .

.

V .

V V .

.

+V ÔLV  .

.

V !.

.

V :V.

V %+V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV <V 2V VVA!.

VV '#VV V".

#V%V.

VV .

V V 1! V V " "'V V !! .

'V 3%.

V .

.

V .

V V V #!V .

V .

V V V " "V ÔE.

VV HV V !.

V V NOMV V .

V V  .

V .

V 'V VEV".

.

V.

V !V V !V.

 .

'VVNOMMVV V .

j .

 !".

 #$" %& ÿ Ô-.

 V V V .

V .

.

 V .

# / V .

V # .

V !.

  V V ! .

V %.

'V .

.

.

V V !V "V !.

VV #V .

# V .

V V V V!.

V !V7 V1VVVV V V ! V V .

V V V V V V !V "V !.

VV .

#V.

.

# V!.

VV VV .

V4VM V.

VVV#V VVV VÔ.

V=V ' V .# VVV V! V#V .

 '!V .

V V V V 'V .

.

V V4.

 V 3V .

 V V .

!.

 V - .

VMV  V .

"V ! V V V V V 'V !V 8 V V .

V .

V HV #.

V )6* V .

V V .

!.

 V .

#V V.

.

VVVV#V.

 .

#V V NNV .

V 3V .

V !.

 V V .

V .

V .

!.

 .

V ! V .

.

.

V.

VV.

V V#.

V V! V!.

6V$" "V V4.

 .

V V VV %V.

! V V V! VVV VV V V V .

 V .

V V .

V !V V !.

 V V .

 *+V V V V V V V 2V " "V .

.

V !.

.

V ).

V V .

# V .

V V V !.

V V .

.

* V !'V V V V #'VV 'V! V !!.

# VVV#V .

'VV!#'V V .

V 'V.

.

.

.

V .) V VV.

VV!V.

V V V.

.

.

.

V.

V V .

VV.

VV VV ]V H.

 V VVNOMMVV8V.

 V!.

VV !V !V .

V Q.

.

.

V ÔV .

 V ÔV A.

V $V V V V .

VA +VÔ-V.

V V !V^VV V.

%^V.

V VV V ^V V ".

V .

!V V .

V .V !V :V V V .

!.

V .

' V V .

'V V .

V .

#V #V 2 V V V ! .

 V .

! V V .

V 3V V .

 .

V 'V V 'V !!.

# V V ! V #V VV VV.

VVV .

#V V$V V .

#V .

V! V!.

.

V 8V VV)Ô * V V .

V V V ! V V .

V !V #%V V .

V ! V V V V V V ! .

V V V V V #V 3%V !!.

 V VV' V %VV.#VV.

.

V .

VÔV!V V .

.

V 2V V V V . .

V !.

.

 V V V !.

V .

V V V .

V .

 V !.

V " .

V V V %V  V V V V .

V .

%.

V ! V .

.

!.

V .

V 'V V V!V 2V 'V !V 'V %V !.

.

V V V V .

! V V .

! V ! V V .

V ! V #V !!.

#V 2V NOMMMV V V .

.

.

V !.

V .

.

V V " "V 3V .

.

 V V #.

V .

V .

! V .

!V ) V .

.

V .* V V V V 3-V .

V Ô V V V V 'V .

'V ! V !!.

V .V V .

! V .

.

V .

V.

!V'VV 'V.

!.

 VVV VVV .

VVV!V3V..

V .

!V!!VÔ .

V! VVÔV .V'V VV VV.

V .

V.

VÔ.

V.

ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɛɵ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɱɭɠɢɦɢ ɢ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧ ɧɟ ɦɨɝ ɛɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɛɟɡ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɪɭɝɢɯ».V «ɇɭɠɧɨ.V V _V VV V . ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɨɬɧɹɥ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɢɥɵ ɢ ɞɚɥ ɜɡɚɦɟɧ ɞɪɭɝɢɟ.

V V !V.

V.

VV.

!.

 V- .

VM&6V=.

V V V ! V.

VV " V V.

.

VV VV@.

.

!.

V4 VV VV !!.

V VVV VV!.

V V.

# VV V VV VV.

# V.

.

VVÔ4.

!V V.

% V.

 VP.

V4 V V 'V4.

VH.

V V! V"V8VVVV .

VV V.

 V.

 VVÔ! VV.

 '.

'V !VV !!.

 V.

.

V VV VV!.

.

V V.

#V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV /V EV#.

V .

 .

V ! .

V#VV! V 1! VV V.

# .

V .

! .

V $V`V V ]V -.

VVV V.

.

!V.

 V V.

V:V.VQ.

V V .

j .

 !".

 #$" %& ƒ BVÔE.

 V V V .

V V ".

V V ).

" V " V .

.

V .

Ô *VV VV V !.

.

V ! V !V .

V.

V V .

 VV V V .

V $ .

V V V V % V V .

V .

.

 V V ! .

V V !.

V V V EV )4.

.

* V V .

V .

.V Ô.

V .

!.

V .

!V V H.

.

V " "V .

.

V V V #V ".

#V ! #V V #V E.

V V V V V .

.

.

V .

! V V .

!"VÔ '"V.

.

 V.

.

%VV( VVNMNVV-!.

VV .

 V !.

V V .

!"V .

V .

 V V .

 V P*V V!.!V ).1.

V!V" "VÔHV .

V)Ô .

VH"VVE.

!* VVV V .

V %VV.

V"VVVVV VV.

.

!VÔ '"V.

VV"V .

V.

# VV 'V DV-.

"V V V V V '"V V V .

V ! ! .

V V V V V.

!V VV V.

+V V . .V VV # !VV.

V .

V VV!.

V V .

!.

VV V VV !#V .

!.

V V V V V V V !.

.

'V V "! V #V V .

".VV.%V.

V V 1! VV V.

#VVVV.

!"V V !V NMNV .

V 2V V V V .

V .

V E.

V V $.

 .

 V .

!.

V .

 V V V @.

.

!V ( V V .

 V !V ".

#V ! V V V.

V.

!V %'V  VV %VV ' V !#V .

#VV #V #V .

'V ! V V V V V .

V !%.

V ".

#V " "V ).

 V  .

V V .

*V H.

V V V VV .

V V.

V !VV +VV#V!.

V.

.

'V ÔE''VVV VV V=V VVV V VV.

V .

!%V".

#V!VV.

!V".

V VV VV!.

V V.

VV .

V V V ".

.

V.

!"V3V .

.

'V V' V V V.

V?V !V@ .

V .

 V4.

!VV$! VV VÔ".

V4.

! V VV.

V#V '!VV5 V .

%V 'V%V .

V.

V 2V 'V ".

V V 'V V V @.

.

!.

V 2V NMNV V V .

 V !.

V .

V .

V V .

 V V V V #V V ".

#V # V =V .

V .

.

V #V Ô.

"V ".

V  . V .

V! V 'V!.

V.

.

VVA.

VV8" V.

.

%V.

.

V ".

V!V V V V.

V.

V.

V@.

.

!V@.

V.

.

!VV V .

V .

V ! V V V V ".

 V .

%V V Ô7 V E.

 ". VÔ8!V.

V$.

 .

 VV" V V".

V .

V H.

V .

 V V  V V .

V .

.

.

V .

.

 V > 'V V V.

.

'VV VV V! V VVVV .

$ + V V V # !' V.

 VV@.

.

!.

+VV.

VV .

.

V.

V# !V V VVV.

.

!V V 4!#V .

V V V V V .

!V % V V V V #V !.

 VV!.

V"V.

.

V.

V" "+V ) '.

*)%).

 '/))*) 0"+ V V 3.

V .

V V .

V !V V .

.

.

#V .

V !+V #V .

!%VV.

VV! .

V .

V! V #V.

 V .

V V V .

% V ! V V V ! .

V ! V .

V !V #V V -.

 V 4.

"V !V V .

V .

V V .

V .

V !%.

V Ô .

.

V 'V .

 V Ô4V V =.

 V .

 .

%'V V .

#VV NOMV V V V V .

V .

V .

V 'V V V V #V .

#V =.

 .

V .

.

V !.

 V 2V !V V .

 V #V V !V " " V .

.

V .

V V V -V V %V V .

!.

V Ô.

V 4.

"V.

 VVVVVV.

.

.

V.

VV.

V V@.

 VV VV VV!V.

 V ! .

%VV.

!.

V !V !V Ô..

VH.

VV V#V V .

V V.

V!.

.

.

6V .V !V .

 !V V4.

 .

V ! V V V .

.

 V !V VEV VV .

j .

 !".

 #$" %& .

V .

V 6V 2V !V V V V V !V "V Ô_ V V !.

V .

V !.

.

 V Ô V ".

V V .

V #V V 41! V V V V V .

V !V .

V .

V .

V .

'V .

V 3V V !.

 V V V ! V V V V % V V !.

 'V %V  V V V.

V. V .V:V!V VV9]a.V!V:V.

+VÔEV V !.

 V V !V #V V V )NO1NOMMV*V V V V .

# V V !#V V .

.

 V .

V .

 V V V %V V V .

V .

V .

V .

 .

.

VV%V .

V !.

 V .

'V.

V 3V !V V ! V V #V .

 V V V !#V V V.

 V!V.

#V "V.

#V VV V/G V!V .

! "V V V G0 V!V .

0 V!V V)V NOMMV*V V9G V VV.!#V V .

V VV Ô V ! V V .

V $.

V .

.

VQ#.V =V.

 V V .

V V V NOMMVVV#V #V.

 V VV VV.

V@.

.

!V.VV !.

! V V a0V V.

.

! V.

V V!V ".

V.:V VV6V 3VV.

#VVV.

.

#V:VC.

V) V V VV VVV.

V .

V V .

 V V V V .

V !V .

V V V .

.

'V ! .

.

"* V H.

 V V .

.

 V V Ô:# .

V 87Q:8V V V V V V !VVV ' VVV.

V!.

VV !%'V V .

.

V9].GV!V..

.

.

V!.

VV % VVV! VV.

V!.

VV V V V .

 .

VV.

V".

V).

V VV .

.

VV V V ".

V !.

* V !.

V V V .

1.

V 4.

V E .

!V V .

V V .

V V.

VGV VV V.

V .

V4V VVVV VVV. .

 V -.

 V ." V 4V V Q.

!V V %V .

V V V #V V )9].BV* V  !.0Ô 9].

%V V !.

 V .

V V .

0V!V V.V 2V : VV9].

V.

VH !.

V.

%VV" 'VV V .

.

V 4V ! V .

.

V V .

 V .

V .

V .

V .

V .

V V V H.

V V V V ! V V V !V V V -V Ô.

.

V V .

V Ô !.

V P.

"V .

.

.

V .

V .

!V .

 .

 V V !V 6V V .

 #V V !.

 V .

V V 4.

 V V 9]D]V ! V !VVV V !.

 V4.

 V . VV .

V .

.

 V V !.

V .

V .

V V !V V V .

".

V V!V .

 .

V !VVVV .

 VV.

.

.

V! V !.

.

 .

V V .

V !.

 V .

 V V =.

 V Q.

V .

!V ".

V .

.

.

V V .

V .

.

.

V V V V .

.

VQ.V 2V.

V )V V 1V .

.

V * V 1 .

!.V .

V V 2V .

 V .

'V '#V V-V VV V VV!V .% V V %V V !V "V %V V Ô.

 V.

.

V=V V.

V .

 VV. V.

V VH#VV.

V " V:V$% V`V.

.

VV !V ! V #V V .

V V =V V V .

V  V V .

.

V  .

V V V !.

 V V V V !V !VV V 2V  V V V V V !.

.

V% V VV .

 6V 3 !.

V V V V ! V V !.

V V .

 V CV !V.

.

V.

VV!.

VVV VVÔ!.

V.

V V V V V (V V 9000V V .

V !.

V .00V H!V V !.

V .

V .

 !.

'VVVVV #.

%VV!.

VV8" V V VP " VV .

%V #V V .

"V P!!.

V 4 .

.

V : V 4 V E.

.

 6V -.

"V V V V VV A V CV V V Ô .

.

V .

 .

6V @.

V .

V V % V .

V ! V .

V %V V .

!!.

V #V .

V V V V.

VA V EV V #!V V  V V .

V .

V V .

V V !.

%V .

.

 V .

%#V .

% +V .

$  1  2 3 .

4V V 2 V +V'VÔ .

 .

V V .

VV !V !.

V.

 VVV !V V V .

V . V  .

V .

.

V +V Ô$V V !& VÔ-.

V'V "V V!&V-VV!V V!VV.

.

 V#V .

j .

 !".

 #$" %& V .

 V V .

V V ' V ! V .

.

V V .

'1V V 4V !V V !V !.

% V !.

.

V V .

%V V V .

V !V +V .

V ! V.

'V VV #V .

.

#V .

.

# VV V V.

.

 V "VV! VVVV $.

V !V .

V .

! V V V V V 6V :V .

V V.

 .

#V!V .

V#V V2VA V.

ɢ ɫɬɚɪɵɯ. ɢ ɦɭɠɟɣ. ɢ ɠɺɧ. ɢ ɨɜɟɰ. ɱɬɨ ɜ ɝɨɪɨɞɟ.+V V «ɂ ɩɪɟɞɚɥɢ ɡɚɤɥɹɬɢɸ ɜɫɺ. ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ. [ɜɫɺ] ɢɫɬɪɟɛɢɥɢ ɦɟɱɨɦ». ɢ ɜɨɥɨɜ. ɢ ɨɫɥɨɜ.V V > j .

VV".  V .

V=.

ɢ ɩɨɥɨɠɢɥ ɢɯ ɩɨɞ ɩɢɥɵ. ɩɨɞ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɦɨɥɨɬɢɥɤɢ. Ɍɚɤ ɨɧ ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɝɨɪɨɞɚɦɢ mɦɦɨɧɢɬɫɤɢɦɢVV > . ɢ ɛɪɨɫɢɥ ɢɯ ɜ ɨɛɠɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɟɱɢ. ɨɧ ɜɵɜɟɥ. ɩɨɞ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɬɨɩɨɪɵ.!+V V Ôm ɧɚɪɨɞ ɠɢɜɲɢɣ ɜ ɧɺɦ.

V V .  V .

V VVV !#VV .

V.

 V" #V !V) V#V.

%.

.

VV!.

*+V#V V.

 V.

V VV!V !.

.

VV .

V.V.

'+VV VV V!V.V! VV'V.

VVVV #V .

V .

.

V $ V  V V .

 V . .

! V V V .

V V .

!V %.

VVV .

.

V .

VV VV .

!".

V.

V.

"V2V.:V .

V .

V  V !" V .

V +V .

V .

.

.

V .

.

V .

V .

 V :V .

 VVV.

.

V V'V .

 .

V.

.

 V .

V.

V .

.

V .

V V .

V .

V :V 900V V 6V :V .

".

V '" V V V V V V ".

V V 9V V V V !.

V V .

 V P.

"V .

 V .V .]V 6V .

"V 8 6V $ V V V V V V .

%V V V !V V %V .

V V ! V V .

V V V.

V.

'1V "'V6V- V.

 VV!VV.

.

#V %V .

 V V V V V V V 6V -V V V ".

V !.

%V V V  V %+V ÔH.

!"V !.

 V V .

%.

.

#V V.

V !.

'VV V=.

VV V#V!VV V .

V V 4V !V .

# V .

%V ! V V ! VV!V.

V.

V V V VBÔ DVV V) V! V VV V#V8 ! V ! V.

V"VVVV #V V % V.

 VL.

V V.

VVV *V:VV2.

 'V V 'V V V .  /V V V V %V .

!.

V )V 4.

 V V "*V 'V 'V .

V .

.

.

'V ' V V V V .

 V 'VV.

V .

.+VV:V!VVVV '!VV.

.

V .

.

 V .

 V V V %V .

 V ! V V %V V #V .

V V HV V V V V V V V V #V .

 V V V #V ! V .

V "*V V 4#!V .

 V V V V !V ! V V V V .

V V V V V V V ÔV .

% V 4!V .

V ! V %V !V .

+V V 5$.

 % )$ . V V ).

) V V .

V %V .

 'V V .

.

V .

!.

V V V .

V -V !.

V V V .

!V !.

V .

V .

.

!V :V.

V .

.

!.

V V ! 'V L(QbV EV #!V V .

%V +V .

.

V V " V V V .

 V.

V .

! V%.

V.

 V ! V .

+$.

$ 62 .

 .

7  ).

 %( 3% ).

 5 ' ).

+*'1 3% ).

  / '7  ( 3 0 $5 .

5 *3 $ $.

7  % 6 */ .

 ) .+ .

.+7) */ % + .

V&V E V VVVV .

V V.

!VV V VVV V! V V V .

j .

 !".

 #$" %& .

V"V-V!.

%VV! VVVV.

VEV V!V.

!!'V .

V .

.

+V V V .

.

.

.

V .

.

V V V %V  .

.

V .

V @.

.

! V>V V VV.

V .

V .

VV V:V.

VV.

V #!VV'!.

V!.

VV!VV ' V#VVV.

V V2!V.

!V!.

V V V V V V V .

V " "V .

V V .

".

V .

 V V V !V .

 V !#V +V .

! V H:$V ".

'V 'V ' V .

V V V EV V !V ! V V .

1V  V V .

 V V V .

 V V .

.

.

VIJKV V D  V 3V .

V  V .

 V V "V !%'V .

.

.

.

V V .

VV V ! V.

.

#V.

.

V'V.

V.

.

 V $.

V".

V!%V  V.

VV.

V V ! .

.

'V.

V!V( V V .

.

V .

V !  V V V V V =V V .

"V P ' V 8 V 4V V V!V ! V V 'V .

V V V !.

 V.

V.

1VV !V.

VV.

 VV! VV#V !VVV! VV V#VV 2V .

.

V !V V V "'V V V V !#V  +V .

 V ! V V V .

".

V .

.

.

V .

V V !.

.

V V #!V V !.

V .

"V #V .

.

!#V !.

V V V.

V :V V V V V .

'V .

V 'V V V .

V V V V.

".

VV VVV !VV!%V .

VVVV #V!##VV#V.

ɚ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢɞɟɟɣ ɧɚɲɟɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ».!"V V «« ɇɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ.V V >  .

 V HV V.

V ! !.

+V V «ɇɨɜɨɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɟ« »V V V ).

V V 1! V VV.0V V %#V'V VV !V a*V3 .

V .

V.

V.

V.

Ec.% VV.Q(V.

V VV V.

VV!V.Q(--3. ɟɫɥɢ ɨɧ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɦɵɫɥɢɬɶ. ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɦɭɱɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɦ: ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ Ɋɨɫɫɢɹ? ɜ ɱɺɦ ɫɦɵɫɥ ɟɺ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ? ɤɚɤɨɜɨ ɟɺ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨ ɜɨ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ?»V V V ).V "'V3.H. V V V VV.V !VV+V V «Ɋɭɫɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ.Ec.

V .

V 8V V V V #V '! VV .

VV .

 V # VV6*V $V .

V .

.

 V %V V 2V .5= V dVa/V ) 8V V !* V V %V V V CV 3V .

V !.

 V V !V V V .

 V V .

V V V .

'V 'V .

"'V V ! V V 4.

 .

V .

.

V@!VV.

 .

V!.

V.

.

 +V! V VV V!# VV V V V .

 V V .

.

V .

1V H!V  V V V V V ! .

V V V !V ! .

 V V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV aV 4VV!.

 V.

!V %V V .

j .

 !".

 #$" %& . . V V =.

V V V ! V V !V V C.

V A .

V ! .

 V V .

V C.

V V .

V V +) /V V V V .

V - V .

1V .

.

V V !V .

.

 V V Ô4.

 .

V .

 V V V V . V VVVCVV! .

V V .

V .

V.

.

'V V ".

V V V .

+V V V Ô.

 8+ V V V .

V ÔV V "V 2V V .

 V CV !V 'V V V V +V Ô%.

'V !.

! V ).

 +  .3 +5 $ . %V . + V V .

.

 V V Ô.

".

V V V !V V .

 V V V V.

V! V V.V VV.

'VV!.

! .

VV.

VA V V VV#V VV VV VV.

.

V#V!VV!V VV .

V V .

.

V V .

V .

.V 6V -V V ! V .$/ )).

! V V V VV VVVV!V.

V.

.

V .V ! V  'V " "V C.

V 'V V V V V .

!.

V .

VÔ2 V#!%VV.

.

V/01#V!V$.

V '.

"'VÔ V .

.

V !V #!V "V V .

'V V V .

.

+V Ô=.

V .

V .

!.

#V .

.. V + V V .V V .

.

V V !.

'V 'V V V .

V VV.

"V4 V!.

VV VV "V.

VC.

V( V.

V.

V V V .

V V Ô .

V V V .

"V V V .

 V V V V ! V VV"V V.

V V.

V  V.

V.

"V &V)2V ".

V .

V !.

 V V V #V .

.

*V @.

V V V .

.

V !.

V&V7 VVVV.

V .

.

V#6V -.

"V .

V .

V !.

V V .

V .

V VV V 4V !V !V .

!.

V.

ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ.V V V 3!. ɤɚɤ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɚɢɜɧɨ ɩɨɥɚɝɚɥɨ Äɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ³. ɧɨ ɧɚ ɧɚɰɢɢ».VCV %+V V «Ɋɢɫɤɭɹ ɩɪɨɮɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦ ɫɬɚɬɶɢ. ɧɟ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɦ ɩɪɨɫɬɨ ɟɺ ɫɦɵɫɥ: ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɤɜɚɧɬɭɟɬɫɹ.

V Ô .

.

V.

V.

.

V !V VV V V V V ! .

V C V .

.

V .

!V +V !.

V !V V !'V 2V V V !.

V.

 VVCV.

V !V !V".

V%V V+V Ô.

"VV V V VVV.

#V5.

V.

ɒ. V)! V'VVɂ.V* VV V V .

V VC.

V V.

V  .VV3.

.

V .

V V V 1! V ! .

VC V.

 '.

VV VV V .

V   *  V V .

V V .

V .

"V H.

V V V .

V _ V .

 V ) V Ô.

.

*V .

V V !V V !V V .

V !! VV.

 V 1! V!.

VC.

V -VVV V V.

!.

V.

.

 V V2VVVVV .

".

 V ! !.

VVV .

VV !.

 VV .

VV1VVV V .

V .

V .

 1 V V EV V ! V !+V Ô.

!V .

.

V V V)Ô8*V3V !VVV ''VV V.

 V4.

ȿɫɬɶ ɦɚɫɫɚ.. ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɚ ɦɟɳɚɧɫɬɜɨ»."+V V «ɇɚɪɨɞɚ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟɬ. ɚ ɫɟɣɱɚɫ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɩɭɫɬɚɹ« ɇɚɪɨɞɚ. ȿɫɬɶ ɧɟɜɪɚɫɬɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɵ ± ɢ ɦɚɫɫɵ« ȼ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɟɞɵ ɧɚɪɨɞɚ. ɱɬɨ ɭ ɧɚɫ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚɪɨɞɨɦ. ɱɬɨ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɧɚɪɨɞɨɦ ɢ ɧɟɫɥɚ ɜ ɫɟɛɟ Ȼɨɝɚ.V V V . ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɧɚɪɨɞɚ-ɛɨɝɨɧɨɫɰɚ. ɤɚɤ ɫɥɟɞɵ ɫɧɟɝɚ ɜɟɫɧɨɣ« Ɍɨ. ɜɨɨɛɳɟ ɧɟɬ. ɫɨɜɫɟɦ ɧɚ ɧɚɪɨɞ. ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɚɹ ɫɦɭɬɧɭɸ ɩɚɦɹɬɶ.

 V V V % V V V .

!.

V V V V V V .

VV V V V.

!.

V ?V V V .

'V V " " V .

#V V !%'V .

.

.

V 2V V V .

V V !V V V .

 V .

 V V .

j .

 !".

 #$" %& G # V.

#V!V4.

"V.

V V V . Ɋɭɫɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɬɪɟɩɟɳɟɬ ɢ ɩɹɬɢɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɝɪɨɡɧɵɦ ɫɚɦɨɞɟɪɠɰɟɦ. ɢ ɫɩɟɤɚɟɬ ɡɚɧɨɜɨ.>+V V «Ɍɚɤ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɨɨɛɳɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ. ɤɚɤ ɂɜɚɧɭɲɤɭ. ɉɨɬɨɦ. ɤɨɬɨɪɵɣ ɟɝɨ ɪɟɠɟɬ ɧɚ ɱɚɫɬɢ. ɤɨɝɞɚ ɫɩɟɱɺɬɫɹ ɩɪɢɡɧɚɺɬ ɯɨɡɹɢɧɚ ɫɜɨɢɦ ɢ ɫɥɭɠɢɬ ɜɟɪɨɣ-ɩɪɚɜɞɨɣ». VV VV8.

ɑɬɨ ɧɢ ɜɪɚɥɶ ± ɬɨ ɦɟɫɫɢɹ.V V V ( V VV ! VV ! V . +V V ɑɬɨ ɧɢ ɝɨɞ ± ɥɢɯɨɥɟɬɶɟ.

VV !V.

5V .V VH:$.

!"V V V %V V !V .

.

V EV !V V .

 V V Ô VV .

V V! V V V VV.

V V  V V V V V #V !V !V V V !+V . V .

V V .

V V V .

%.

V !V .

!.

V V .

V #V V V V .

V -.

V V V !.

V V !V V .

&V 3V !.

V V V V !.

V .

.

.

V .

V .

+V .

V V $5 V V .

V .

V .

V .

"V 'V .

.

!'V .

'V !.

V V V V V $5/V V V .'V .

.

'V .

V V V V ! .

V V .

 V .

V .

V !.

V .

.

' V V V V .

.

V V !.

 V V .

 V V 'V .

 V V .

%V % V-.

 V V .

1V V V V V .

V V .

.

' V" V #V .

.

V C V .

 V .

V V V  V ÔV .

 V .

V V V V .

.

! V .

! V V !!V ! V V V V V V.

 V V! V VV VV V.

Ô V H.

V .

 V V 43.$V V V ) V V ..

V V .

.

 V .

V V V .

 V .

V V V .

.

V V .

1V V !V !.

*V!V V 4.

VV V V V 'V.

 V1 $1$' (  .

( %7 *.

+5  ( . . $3 .

 .

+ % +.

 % .)  )  .

+VV8VVV VV . .

VVVV".

V VV VCV .

%.

+V V «ɇɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɥɢ ɨɧ ɜ  .

ɧɟ ɜɟɞɺɬ ɥɢ ""! ɩɪɨɬɢɜ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ (ɤɚɤ ɞɨɤɬɪɢɧɵ ɢ ɤɚɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ) ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ ɤ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɸ ɫɚɦɵɯ ɤɪɚɣɧɢɯ.! ɞɥɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ? ɂ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɥɢ ɬɚɤɨɣ ɩɨɢɫɤ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɞɚɠɟ ɫɚɦɵɯ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯ ɢ ɱɟɫɬɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ ɜ ɨɛɴɹɬɢɹ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɢɡɦɚ. ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɢɡɦɚ?»V V V 3V V #. Ⱦɚɥɟɟ. ɢɛɨ ɧɢɤɚɤɨɣ «ɨɫɨɛɨɣ» ɪɭɫɫɤɨɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɛɵɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ.

.

'V V .

V !V !.

%V .

V ! V .

.

.

V !V .

%#V .

+V V ! .

.

'V V V V $3V V V V Ô V !.

 V VÔ.

.

.

 V!.

V VVVÔ.

#V.

#V.

.

#V.

#V2!V V .

.

V V .

!.

V V V  'V #V 2V V !.

V V !V V +V .

#.

V .

 V .

.

 V .

V V !V  V "V V " V .

" V .

 V .

".

V V V V!V V V V V V #V .

"V VV)V VV.

*V V V!.

#V V.

VVV!VV.

/ V V V !VV.

V ! .

.

V.

V.V.

VV #.

 V V V V V !.

.

V .

 V .

.

V !.

V V .

V .

V .

V .

.V .

V V ! V V V .

V !V 'V 'V V Ô@ V V :V V .

'V 'V LV V 5.

V =V V V V .

 V V V V V V 2V .

%V V ! .

V !.

.

VVVV` .

 VV$.

 V V.

#V#.

# V.

V .

VV V`: VV".

VHV VV.

VV: V!.

V.

V ! .

VQ'!.

V NMO V ! .

.

V V .

V V V '"V P.

"V V -.

 V .

.

V Ô.

V ( V V .

"V !V .

VV V V V V V !.

 V V !V V .

V >!V #V !V V 3V .

V .

V V .

j .

 !".

 #$" %& D .

V .

 V .

V 4.

 .

V V V " V V .

#V V .

V V !.

V ! V !V V V V #V #.

.

 V V !.

 V V V.

VVVV.

V.

V V@.

V.

.

VVV V.

"V .

 V!V !.

 V.

VV ! VV #VVV !.

V .

.

V V V ! .

#V V V V V V #%V ! V A %V V .

 .

.

V.

V.

.

.

V V .

! ".

 V.

V.

V .

VV .

VVVV !V .V . V.

.

VV V .

 .

VV .

1VV  V !! V .

!.

V HV .

V V .

V !V V .V V 9a9.

! V 1! V !!%V !! .

V .

! .

'V .

 V .

V .

.

V .

!V V .

V V .

%VVV.

 V %#V V.

.

V !! .

V .

 V .

V VV.

.

V.

.

!V!.

V.V.

V" VVV %VV.

 V 'V.

.

V.

!.

+V .

.

V.

%.

V!%.

V !V$! V= .

V V -.

V V V .

'V V V V V .

'V .

V !.

V .

V.

" VV! V.

V !.

VV.

 "VVV&V @!V .

V V .

V .

V 4V %V V ! V V V .

!.

V .

V ! .

.

' V V .

V V .

V Ô V .

!.

 V V V V !.

V V :V V V !  V V V V !.

 V V .

 V.

.

.

V8VV.

V .

 V.

!VVVÔ %.

V.

V -V !.

V V .

V %.

V .

V .

!.

V V V V V V .

.

V Ô V -.

 V .

!V V V .

!.

V V !V  .

V  .

V .

%.

^V %VV V V VV .

V V !VV" V V! V!V V "VVV V V %V!!.

V .

V V%#V #V.

V V V .

V V .

V V 2V .

V V .

!V V V V V .

V V  V .

V .

V V !> V #V .

 V V V .

!V !.

 V V V V .

 .

V .

 .

V V .

.

 V 'V V 'V .

V V V V .

V . "V .

V V .

#V .

V V .

.

 V !V V .

!V .

V 2.

.

V .

 V .

'V ! V !.

V .

!.

V V V !.

V V V V V !.

V .

V V V V #!V V !V .

V .

!.

V-V!.

VV!VV.

.

'VV.

V.

V _V .

.

V !.

V .

.

!V .

V 'V V .

V ! .

.

'V .

.

V .

V V .

V .

V %V #V #V  V V V V VV.

V.

V!V VV.

!V VV.

 V! V !VV!.

V VVV.

V!V%V.

%#V V -.

 VVV#V 9V?V V 1! VV V.

V VV4#!VVVV V .

V V V V .

V .

.

 +V ! V #!V .

1V .

 V .

!V V V "V H.

.

V .

V .

!.

.

V .

V V : V 2V P.

"V.

!.

.

V.

VVV V V.

.

V4V V VV.

V V .

V V #.

!+V .

 V V '" V 2.

V  V $.

V 7V .

V .

V !V V V V .

V 9a9/V !.

V V .

.

.

V %V 2V 8.

V .

.

V .

V .

V V 2.

V  V V .

V .

"V .

V V !V .

".

1".

.

V)H.

V.

! V !.

 V.

V _ V V #V .

.

#V .

.

V VV!.

V8.

V .

VV V VVV9a9]V!V .

V#.

.

V.

#*V E V V.

V!V.

VV V!V !V.

.

 .

VV.

%V.

&V(V V %.

 VV.

VV  &V:VVV VV.

%V.

V ! .

.

'VV VV ' V .

V.

V ! VV.

V .

V#V%VV.

V3  V .V .

.

!V .

V V ).

 V E V V .

V .

.

V "*V #! V V " "V .

 / V V ?.

V " "V VV#!VV V!VV2V #V.

 '.

V V .

VVV.

V .

VV.

.

.

VV .

V.

V.

#.

V.

V VV .

V .

! .

V )V V 8.

V V V ". V .

V V !!V .

.

.

*V 3.

V .

V .

V !V .

V V " .

V .

! V .

+V !.

V .

 V .

!.

 V ! .

V "V .

j .

 !".

 #$" %& € .

#V V !.

V .

V V V .

!.

V -V V .

.

V .

V ".

.

V #!.

V .

V.

.

'.

VVV .

 V.

V! VVVV! V.

V .

V .

.

V V !.

V .

V V ! V .

!" V .

V V V " V V V %.

V "V .

.

'V V V V V .

V 'V .

 V .

V V .

V V !V .

V .

'V .

V .

V ?V V V !V .

! V V .

V .

V V V " V 3V .

#V " V #V %V .

.

V .

 V .

.

V !.

V V.

.

V .

V.V V.

V.

V.

V.

! .

V !.

.

V .

V V !.

'V .

.

+V V 8.

V 2.

.

V  .

V V V P.

"V .

V7! V.

VV9/]a 9/a9VV?.

V.

V .

V.

.

V V!.

V 4 .

V .

VV !.

V !.

V V.

'V$.

V V.

VV: V .

.

 VV.

V.

! .

VV V.

VV!.

V V ?!!V A V .

 '!.

%V .

.

V .

V .

"V '" V .

V V .

.

V!.

V V V! .

V.

VV.

.

V.

#V.V V.

.

!V!.

V" V.

'V.

V " V.

V.

! .

+V 'V% V V %V.

 VV.

V)?V!#V VV.

.

V .

V .

+V .

 V V !V V V =.

V .

.

V .

V !.

V V .

V .

 V V V !V .

.

V %'V %.

*V2VVV .

VVV!.

V!V .

V V .

!.

V !.

00V V V .V ! V .

.

!V V V !V V .

V " .

#V .

! .

V ..

 V V #V " V V .

.

!V V !V 'V V V" V.

VV.

V !V " V.

V#VVV V BV:V !'V !.

'V .

.

!V .

V V .

V .

.

V ! .

V V !.

V -V .

V V .

V V .

V .

.

&V 2!V V V %V V !V !V .

!V .

 V ! V ! V ! .

.

V .

.

1V "V :V V V !.

V V V.

+ /V V VV.

V.

'V"'&V2 V %V.

.

!.

V!.

V .

VV .

VV .

.

V( V.

V .

V.

 '.

V.

VV! .

VV !.

V V.

 .

0VVV] GeVV9aD0V VVV9a<01V.V/ GeVV9a.

V.

 .

V V DGe V .

V .

V .

 V V %V V .V !V "V % V V V !V .

.

 6V=.

V % V V!.

V.

.

!V!.

V V!.

V V!.

V V .

 V !.

%#V V V V  V !.

V V !V V .

.

V V " V H V V V .

V V .6V .

'#V !.

V V V !V V .

V !.

V V .

.

!V .

V :V V .

#V .

.

!#V !.

#V V .

 V V V #V !.

V V .V V V V .

'V V V .

 V V .

V .

V V #.

V .

V V V # V H.

V .

V !V V V !#V1 V.

V.

VVV.00V V.

.

!V.

VV 6V( V V VV .

'V.

'V!.

' VVV! VV.

VV! .

V.

V.00V VVV ! V V V V -V .

V .

V V V V .

.

V !.

V V @.

.

!V ( V V .:V 4V V .

.

V .

.

V .

.

!.

V .

V V "V V +V .V V $3 %1 /V V V V ( V V V .

V .

V V 'V .

.

'VV.

V.

VV .

 V.

V)VVV .

#V.

!* V V .

.

V .

V )V V V .

*V -V V V V V V.

V V.

! V.

V.

VV.

VV4.

 .

V".

VV .V V$V V.

.

.

VVVV1VVE V .

V V.

V V V V V .

V V V !V .

.

.

 V V V V "V VV .

! V :V !VVV VV.

#1V.

.

#V.

V.

V).

 0 V V !.

 V VV .

.

!V!.

 V'V.

V ! .

.

'VV V VVV! VV .

%.

V !.

V V V .

.

V V .

.

&V .V #V !V .

V !V ! VVV#VV !.

 V.

V.

 .

V_.

V.

 VVV'VV!V .

'V V .

V !.

 V !V 'V .

:V .V V .

j .

 !".

 #$" %& u )-.

 V .

V V C*V -V V .

 V $.

1QV 90V .

V V Ô V V .

 V .

V QV4 'V 99 V !.

 V V !.

V .

.

V ! V #.

V V !V ! V .

+V V !V .

#V " V .

V .

.

!.

V!.

VV'!VV.

ɟɫɥɢ ɨɧ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɩɪɨɬɢɜ ɧɟɜɢɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ». ɭɧɢɱɬɨɠɚɸɳɢɦ ɩɚɥɚɱɟɣ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɬɟɪɪɨɪ ɚɦɨɪɚɥɟɧ.V V V - V V !  VV.6VA V V4 'V %+V V «ə ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸ ȼɚɫ. ɟɫɥɢ ȼɵ ɧɟ ɫɨɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɚɦ.

.

V.

V V .

V!.

 VV V V .

!.

V +V $H3V !V .

! V .

V Ô#V V Ô#&V =V #V V V!.

VV .

VVV! V.

V% VV.

V2 V.

V V) V#VVV !V4 '* V VV " V.

' V V V V V V V V .

V !.

 V V !.

.

V -V !V V 'V .

V V .

V V .

V .

V .

#V !.

#V 3! V !V V V .

!.

V V ' V .

 'V V .

V .

V !.

V .

V V .

V V !.

.

V .

.

!V !.

&V =.

V V %V .

V .

V Ô=.

V .

.

V .

.

'V'V V".

 VV.

.

.

VV!VÔ V !.

V".

V.

V V4!V.

 V! V.

1V!V!.

  V V -V V V V .+V .

V .

.

!.

V !.

 V V .

V .

 V V VVV.

V.

V V VV.

V.

VVCV$.

V V!.

V VV.

VV V &V ( V V .

V .

V %.

'V .

 V V Ô.

V V V .

.

V !.

V V V !V #V V V V V V V ! V V V V !V V .

V V V .

V V V !% .

V V .

.

V V V V !V V 1V !.

V .

.

!V .

V V ".

V ).

 V V Ô VV.

*VVV V!V#V VV V&V H.

V V 1! VVVV!.

 V .

VV.

V!.

 V >!V#V.

V:V! VVV#VV#VV.

!.

 V.

'V V  VV V V V V .

1V/V V VV V VV!.

V  .

V V V .

!V ! V V V V V .

V .

.

V V V ) V V V V .

V .

 V .

V V V V *V ?V .

V V .

V V V #.

 V .

V % V #V V V )#V .

!" V .

#1 V " V V !*V V .

 V V .

V !V V V  V V V .

Ô V =.

V V .

V V .

V Ô .

 V Ô .

 'V.

 V.

V.

VV.

VV.

VH.

VV V! .

V .

.

V !  VV.

V.

 VVVV!VV.

.

".

 VV V#VV! V VV.

VV V.

 'V.

#V H.

V V #.

V V V !.

 V V .

V .

%V V 'V %V !V .

5 +V V .

 V .

.

!V V .

V V V V #.

.

V V .

V 4.

".

V V V Ô.

.

V H.

V .

V V 2.(5V .

V.

VV: V8 .

.! V.

!.

VVP.

" V %V.

V.$3Q3$VV V #V !# V .

V ! .

 V .

V .

 V .

!V " #V .

V V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV 90V :V $.

V ):V:VQ*V V "V ! V .

%V V .01#V !.

#V .

V .

V V ! V Ô " V .

.

 V .

V .

 V .

 .

V L+V V .

 V ! V V ! V :V2!V4 VV.

V! VÔ "V% V.

V V VV .

 .

'VL VVVV V"V! 'V V.

.

V2V9a<01V!V .

V V.

V.

V"V V 5 VA VV.

.

VV ! V.

VBV!.

V3V V.

V2V #V.

.

#V.

.

V!V >!V#.

.

VV".

V V 99V QV4 'VV.

 VVVVVV.

VV V-.

.

V V .

V V V !# V V V Ô".

V V V #.

V .

V .

V A V .

.

 V .

V VV VV #.

'V "V(V.

V.

V%V! V.

V.

.

!V)Ô *V4 'V V ! V.

VV ! .

V.

.

V.

V@.

.

!VV.

V !V V .

j .

 !".

 #$" %& ÿ #VV!V VV #!V-VV .

V!V'V.

V:V!V VV V V.

V.

 VV .

V VV.

V .

V ! V V V ! V V V V V V V V" V V > V V P! V3.

V5.

VV5.

V.

V.

V.

.

'VV!V=.

 V8 VV4%.

V 9.V 2V V  V V .

V V V V V V VV V .

V ! V !V VV#V.

".

V.

 V V !.

'VV V'V! VCVV  V V !V .

V V V !#V .

#V 2V .

V !#V Ô.

.

.

V .

.

V .

#V VV! V.

%VV.

V!.

V VVÔ %VVÔ!!V$.

!VV#V !.

V.

VÔ V.

VVÔ .

VV2VV.

! !V.

V .

.

V.

 %.VÔ #V Ô.

.

V .

V )V .

.

6*V V V Ô .

V .

.

 V V Ô VVÔ #V! V3.

V !.

VV"VVÔ!.

"V #V.

#.

V! V.

V! VVVV'VVÔ.

V V.

V VV .

V "'V V !!V ! V V V V Ô!!V V = V V #!V ! V Ô.

.

V V .

V .

.

V "V V Ô'V V .

V V V V V .

.

V -VV V V.

V !#!VV".

ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɲɚɝɚ ɜɩɟɪɺɞ« »V V V 2VVVVVC. ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɧ ɨɛɟɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ. ± ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ.3. Ɉɧɨ ɦɨɠɟɬ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɨɱɧɭɸ ɢ ɞɟɬɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ. ɱɬɨ ɟɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɚɪɛɢɬɪɚ.V.V -(V2V.. ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɦɢɪɢɬɶ ɜɫɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ ɋɋɋɊ.=(Q:HbV. V VV" "VV?H383V3-.+V V «Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɡɚɲɥɨ ɬɚɤ ɞɚɥɟɤɨ.H3C-.:E. Ɂɚɩɚɞɧɨɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɬɚɤɢɦ ɚɪɛɢɬɪɨɦ.

VV.

V" "V.VV.

V V V.

V ! .

.

VV.

ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ.V! VV3$$74:L. ɱɬɨ ɚɜɬɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ əɩɨɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ ɢɡ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɚɝɚ ɜ ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɺɪɚ ɩɨ ɛɢɡɧɟɫɭ ɛɟɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɺ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ? Ɍɨɬ ɠɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɢɥɨɠɢɦ ɤ Ɋɨɫɫɢɢ« »V V V HV V.`+V V «ɗɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɨɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɨ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɬɨɦɭ. ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɬɨɥɤɧɭɥɫɹ Äɦɨɡɝɨɜɨɣ ɬɪɟɫɬ³ ɝɟɧɟɪɚɥɚ Ɇɚɤɚɪɬɭɪɚ ɜ ɤɨɧɰɟ ɜɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ. ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ.V 9BV V Ȼɵɥɨ ɥɢ ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɧɨ.

VVVÔ.

!V ! V!V .

VV.

 VCV V #.

.

V V V !V V .

V .

V V V !V .

V V V! VV .

.

 VV#.

%V V.

#V #VV)VV %#* V V ! V V .

.

 .

V .

V V V .

.

V V !V V .

.

VV .

!V'.

.

V-.

.

V V! VVVV !V.

V@.

.

!VV  VVV!.

V V(V.

VV VV:V.

1V.

V ÔV .

V Ô4!  V V V #V V .

 VV .

 !.

VC VV .

! !V VVV#VV&V ?V .

V V .

%V V +V !#.

V ) .

*V .

"V Ô.

.

!V .

V V V .

V .

%V .

V V  V .

V V .

V .

V V Ô #V ! V .

 .

#V .

V V V V V.

.

6V( V V V.

V .

VV.

V'V! V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV 9.V Q' VV VV.

V.

V.

V.

V.

VV.

V.

.

!V VÔ( ".

V.

V V 4.

".

V .

V @.

.

!V V V ! .

V .

.

.

V .

V .

V .

.

V NMNV .

V V V .

VVVV.

V VV V .

V VV.

1!V.

.

V.

V V 9BV 8.

VE.

.

V V .

.

!'V.

.

V .

"V .

VVC V V .

j .

 !".

 #$" %& ƒ .

.

.

V.

VVIJKV V €  V 2 ! V .

V V !#V !!#V .

.

.

.

# V .

'V V !'V V A V V V V #V V " .

V V V V V !V .

V #.

.

V V ".

V V ! V V V V V V .

V " V #!V V V V .

.

V V V '" V V V .

V .

 V V '! V !V V #.

.V .

V V V V V .

V .

VVV.

++V V5 *+V V V+0.++V V V+3 . .

 .*+VV .

V VV V V V  V V .

V '"V ÔV !V )V .

V %V +V # # V ".

# V # V .

# V #*V ?V ÔV ! V .

V .

 V V .

 V V .

 VV V.

V !VV V ".

VVV.

!VV%.

V %.

V.

VVV !%'VVA!V !.

 V V V V .V % V.

%V .

 .

V H.

V V .

V V .

V V .

V V V V V !.

 V VV  V.

VVV".

VV.

VV V!.

.

V.

 V! V! V ! V" V 2.

V .

V V !.

 V V V V '!V V V .

V" .

 V.

V.

V.

.

V V%V@!V V V .

V .

V V  V .

V V .

!" V .

!V #.

.

 V .

.

'V .

VV"V)H V.

.

V2 .

+VÔ5VV#%V.

 V V V .&V .

%V *V @.

V %.

''V V .

'V V V .

!.

V V .

V V .

+V V V "V .V 3V V ! V .

.

.

V .

.

.

V .

 V .

V V !V !.

 'V V !V V .

V 2V .

!V .

.

V %V .

.

V V#V .

#V$.

V VV !.

V V VV .

V!V VV V.

.

.

V'V"' V#VV !.

 V.

.

.

.

'V3! V V V .

V !V !V Ô.

.

V V Ô"V V .

 V Ô"V V V .

V Ô.

.

V .

V .

#V V '!V )V V %.

V V V .

* V V  V V .

V V V .

 .

'V V .

!.

 V V V .

.

V .

 V .

V'V V2VV V!VV#V" "VV '!V!#V.

#V # #V V 4V 'V V V V V V V V !V!.

V #!#VV V4V'VV.

V"V V ! V.

V V.

VV"V"VV.

 V2V.

V1V VV.

V V % V ! V .

V V !.

V .

.

V .

.

V ! V V .

 .

V 2 ! V V V .

 V V !#V !%'#V .

.

.

.

# V !.

 'V V !.

 V V V V V )V .

V #.

*V V V .

%V.

V2 V V V .

 VVV'VVV V.

%V .

!.

V 2! V .

V .

!.

V V .

V .

V .

 V V .

%V !V !V .

V.

VV.

!"VV.

V_V VVV VV.

V!.

.

'VV.

 V V !.

V .

.

!V .

V .

 'V !.

V !#V V V .

%V .

!.

VVV V V .

V .

.

.

' V V V V V V !.

'V V 4V !#V .

"VÔ.

.

!V .

V V.

.

.

VC V.

VV .

V VV.

V VV.

% V.

V!VV V.

.

V V ! V '.

V.

.

VVV.

%.

V .

.

VH VV VV! V.

%V!V ! .

.

V V V V !#V +V Ô!.

V .

.

!V .

V V Ô.

.

V -V V .

.

V V !V V V !.

V V .

V .

V V !V !V  V V !.

V !V V .

V V !V V !.

V #!#V .

.

V @.

V V  V .

%V ! V V .

VV .

 VV VV.

V#!V!VVV" "+V! VÔV VV !V.#!V %VV !#V #+V ' VV 'V .

VV .

!V .

V .

V .

.

V ! V V .

V V V .

 V V .

%#V .

V 4! V .

j .

 !".

 #$" %&  V V V .

V V #.

.

'V %V V .

V V .

V .

 'V4VVVVV.

V!'VVV.

V#.

.

'VV VV V V V V ! ' V .

 V .

+V "V ).

* V !!V ) * V .

V Ô.

V .

!Ô V CV ! .

.

'V V %V .

VV ' V.

V#!VV VVVV .

V.

VVV V V V V #V .

V $V V V V V V .

V %V V V.

#!V V " V!!.

VVV! VV V ! V !.

V !.

V VVV ..

 VV.

V .

V.

ɱɬɨ ɧɨɜɚɹ ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɹ."'VÔ8+V V «« ɋɬɚɪɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ Äɛɟɫɩɨɱɜɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɟɣ³ ɢ ɧɚɪɨɞɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɺɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɤɚɤ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɷɥɢɬɨɣ ɢ ɨɛɨɥɜɚɧɟɧɧɵɦɢ ɢ ɪɚɡɜɪɚɳɺɧɧɵɦɢ ɦɚɫɫɚɦɢ. ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɛɵ ɨɪɝɚɧɨɦ ɢɯ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ».V V V H.V V V 4 VVV V+V V «ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɬɚɤɠɟ. ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɜɨɛɨɞɟ ɢ ɜɵɫɲɢɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ». ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɪɨɞɢɜɲɢɟ ɟɺ ɦɚɫɫɵ. ɩɪɢ ɜɫɺɦ ɟɺ ɨɬɪɵɜɟ ɨɬ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɚɫɫ.

VV.

.

V.

.

+V V «ɉɨɦɢɦɨ ɬɨɧɤɨɝɨ ɫɥɨɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ.V V V .V V V . ɤɨɪɧɢ ɞɢɫɫɢɞɟɧɬɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɧɚ ɬɨɥɳɭ ɜɟɱɧɨɣ ɦɟɪɡɥɨɬɵ». ɜɦɟɧɹɟɦɵɣ ɫɪɟɞɢ ɧɟɜɦɟɧɹɟɦɵɯ»..V V+V V «ɂɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ± ɷɬɨ ɡɪɹɱɢɣ ɫɪɟɞɢ ɫɥɟɩɵɯ. ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɪɟɞɢ ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ.

 V Ô V .

.

.

V V !.

V .

.

V "V .

V ! V V V %V .

!.

V >V -(2E(-C(EcE6V :V !V V V V.

VVV #%&V -.

" V !V4.

".

+V V «Ɋɟɥɢɝɢɹ ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɬɨɣ ɧɚɪɨɞɚ. «Ʌɸɛɨɜɶ ɤ ɧɚɪɨɞɭ ɝɨɪɚɡɞɨ ɨɩɚɫɧɟɺ (ɱɟɦ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɠɢɜɨɬɧɵɦ): ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɩɨɪɨɝɚ. ɡɞɟɫɶ ɧɟɬ». «Ɂɞɟɫɶ« !. «ɇɨɜɨɟ ɱɬɨ-ɬɨ ɡɚɦɟɧɢɬ ɧɚɪɨɞ». ɦɟɲɚɸɳɟɝɨ ɫɬɚɬɶ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɟɧɶɤɢ. Ɉɧɚ ɫɬɚɥɚ ɩɪɢɦɟɬɨɣ ɷɥɢɬɵ».

 " .

V V V $" "V  V Ô. # . «Ɇɚɫɫɚ ɦɨɠɟɬ ɡɚɧɨɜɨ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɟɱɬɨ ɧɚɪɨɞɨɩɨɞɨɛɧɨɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɤɪɭɝ ɧɨɜɨɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ».

V .

!.

V ! V .

.

V V !.

V !.

 V !.

V VV!V V.

ɱɬɨ ɨɧɚ ɯɨɪɨɲɚ« ɍɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɨ ɡɥɭ« Ɇɨɣ ɢɡɛɪɚɧɧɵɣ ɧɚɪɨɞ ɩɥɨɯ. ɹ ɷɬɨ ɡɧɚɸ« ɧɨ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɟɳɺ ɯɭɠɟ».V V V -.+V V «Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸ ɧɚ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɸ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɩɨɬɨɦɭ.

V V V .

%V .

V V ! V V V !V V !' V .

V V V V !.

% V !.

V V V .

V V .

 V 2!V V V .

V .

V V .

  V .

V V .

 VV V # V V .

V .

!"V .

V .

 'V ! V V .

V V .

V .

!V V !.

V V +.

 + + + V V !.

V V V  .

%V !&V -V .

j .

 !".

 #$" %& .

.

 V V ! V .

V !V V .

!V V 4V !.

V #V .

!V ! .

V !.

 V#VVV +.

 + + + VV) V.

.

  * *+ V*V$.V+V.

V %V.

Ʉɨɧɟɱɧɨ. ɷɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɢɞɟɚɥɚɦ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ.+V V «ɉɪɢ ɞɟɫɩɨɬɢɹɯ ɧɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɟɲɚɟɬ. ɇɨ ɢ ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ ɢɡ ɢɞɟɚɥɨɜ ɜɵɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɭɬɨɩɢɸ. ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɬɟɫɟɧ ɞɥɹ ɜɦɟɳɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ».VV.V V V .

 V V .

 VV' VV.

 V.

 V.

V .

"VV.

V V.

V ! .

'VV!#V .

#V'V!.

6V 4!V .

V .

1V  V V V .

'V V ! V V V ! VV .

 VVV.

V.

!VH V! VV V% V.

.

+V V ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɷɥɢɬɚ ± ɨɛɨɥɜɚɧɟɧɧɚɹ ɢ ɪɚɡɜɪɚɳɺɧɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɢɡɛɪɚɧɧɵɣ ɧɚɪɨɞ ± ɦɟɳɚɧɫɬɜɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɚɹ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɹ± ɜɟɱɧɚɹ ɦɟɪɡɥɨɬɚ ɜɦɟɧɹɟɦɵɟ ± ɧɟɜɦɟɧɹɟɦɵɟ ɩɥɟɦɹ ɝɢɝɚɧɬɨɜ ± ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɫɜɢɧɚɪɧɢɤV V V ) !VVV.

!.

V.

 .V.

VH .

VÔ$.

V&*V . V V >! V .

V V .

 V 'V V V .

V V V ! V !V .

V 41! V V .

V .

V ".

V VV.

#!V 'VV .

'VV! V'VV.

.

.

V ?V".

VV.

V V V V VVV V V 'V V V%VV.

V! V V.V.

VVV!VV .

"V !V V V !V V V .

V V V #V 2 V .

"V '"V 3!VV.

#V#V !.

 V.

"V '"V).

V V VV ! V .

V V V V ! V !"*V 3'V $%V V #V .

.

#V .

 V V .

V.

VV".

 V V!# V VVV.

.

VÔE.

V-.

!V4V V ' V %.

''V V V .

"V '"V .

V V '! V  %V V #V .

#V V .

.

!# V .

#V .

# V .

#V V "#V . ".

V V .

V.

 '.

.

VV VVV VV VV .

VV!#V+V ÔE.

V-.

!V!VÔA %V-.

!.

VE V VV.

.

VV .

 V V !V.

!.

V .

V .

V V V V V " V3A :f(-.CV VV .V !V .

.

.

V #!V ! V .

V V .

V V V .

!VV.

 V VV.

 VV.

" V V!#V+V.

 .

V .

V !.

V V V ' V !V V V .

V V V V V !V " V V V V !V 3.

V >!%V !.

 V ÔE.

V -.

!.

 V !.

.

V ! V #V V .

V V V V V V 'V .

.

V #V V ( V V V V V V V).

 V* VV!V%.

VVV .

V VV .

'V! VV VVV V#%V VVV!'V3V !V .

.

+V!.

V.

V V.

VV !V V E#.

V.

.

VÔE.

V-.

!.

VVV VV!.

V.

.

VÔ !VV V.

 VV '! V %V ! #V.

.

.VÔ.

V.

+V '!V V! .

V V= VVV.

#V V !VÔV)'VÔ.

V .

%V #*V 2V .

V !.

V V V V ÔE.

V -.

! V ! V V Ô!VV V V %V !VV !.

 VÔA %V-.

!.

+VV.

#V !.

! V .

V V V .

#V .

V V V V V V !#V V V V ?V "V $%V 'V .

V VV .

V Ô!.

 V V .

 .

 V V .

V #V 4+V Ô !V "V E V ÔV 2 .

V Ô.

V =!V V V!V 3V V  V .

!.

'VV.

.

V.

.

.

VV.

V.

 V !.

 V " .

" VV.

 'V % V .

V!#.

VV VV  V V V .

j .

 !".

 #$" %& G V V V % V .

V  V V V 4V 'V $%.

V V .

VV V !.

V V V V V V ! V V Ô!.

V V V .

#V 3.

 V .

V V #V .

.

!#V V .

#V .

#^V V .

V V .

V V V # V !.

 V .

.

!.

V V ! V V !VV .

V V .

V.

V V .

V ! V !#VV.

VV3V!V VVV .

V VVV V V .

V V V V!V#VÔ!.

V 4!.

 VÔE.

V-.

!.

 V VV % VV V .

 V !.

V V !V .

+V V ! V V .

V V ! V V .

' V V .

V V !.

V V " V V V !.

 V V V V V -V V V'V.

'V+VV VV V VVÔE.

V-.

!.

 VVVÔA %V -.

!.

V V .

!#.

 V .

V .

V .

.

V V !V H.

V ÔA %V -.

!V .

V V.

'VÔE.

V-.

!.

 VV.

.

V#V.

+V  V .

'V.

V 8 .

V ?.

V .

V V 'V $%.

V .

.

V ! V !%.

%V .

"V '" V V '"V !V 8!V '"V )9/]aÔ 9/aD*V V V V .

V ÔE.

V -.

!.

V .

!V Ô %V -.

!V H V %V V ÔE.

V -.

!V .

.

V .

! V V V V .

.

V .

V V Ô= .

.

"#V ?V >V .

.

!.

.

V .

" V !.

V Ô !%V .

!V .

.

V V % V .

V Ô.

V .

!.

V V V %V)?V !V V V.

VVV '"#V! *V EV.

.

VV V! V V VV V !V .

%V.

.

.

VVV.

'!.V.

VV !V.

V'V'V.

V.

V %'V ! V V!.

VVVVÔ8.

!VVÔ3 .

V V .V!"V.

VV V V!.

V% V'V VV.

!"+V .

V ! V V .

!.

V !V V V V V .Ô V .

V !V .

.

V V !.

V V V : ^V V V .

 V ÔP V .

V 2 .

V ).

.

V!.

VÔ4.

VV.VV: *V.

V .

V V V VV.

 V .

 .

.

.

V EV.

 VV.

V.

.

 .

V" "V .

VV VV #V.

"V '" V .

V .

V V .

V .

!V V %V V #V V 41! V V .

!V V V !V V .

!.

V .

V .

V V ÔE.

V -.

! V V V .

2343Q3g-cV 'V .V V 4 3H.

V.

!.

V = V V V V V .

V V V V V V V !#V V .

" V V  V .

!"V !.

V V .

V " V .

!V V V V V .

! V !.

 V %V V V !.

!.

 V'V VVA!V.

V.

VV !#VVV.

! VVV.

VV %V.

V.

V.

.

V.

V.

VV.

VV.

$7`V  V.V VH(5-._(.

VV%V VV.

V.

V.

V .

 V.

!.

V V .

'V?V V.

V.

.

V$% VV.

V V !.

.

V V .

V ! V .

%V .

'V V V !V .

"V '"V V .

V V 5.

.

V !V ! V '!V .

'V V V .

 V#.

V .

!.

#V!VV!V V .

VÔ.

.#V .

VV ! V V VV !!V.

%V!.

! VV!VV ! VV! VVV V 9V3.

.

V V # V !%'V V 'V .

V $% V V .

.

V V $:Qb2.@E3E V .-.

.

%V V V ! V V V P.

"V V .

V V : V .

V V.

V V( VNOM1NOMMVV2VV! VVV .

 VV V .

V.

VVÔE.

V-.

!.

V7V$.

.

V !.

 VV V!VV .

V AV ! ! V !#V '!V V .

' V !#V V V V V -.

V V ! .

V V V V V .

.V V V V %V .

V %V +V%.

V .

VÔ#VV# V.

!VV V.

VVV V-VVÔV! .

V.

.

VVVA VÔVV!.

VV V V V V .#V .

V V %V V V V V .

V .

$ +V V A.

V V V V #V .

 V V V V !'V V V #V V.

 VV V .

V .

VV! V ?V .

 V V V .

V  V !.

.

V V Ô#V V .

j .

 !".

 #$" %& G V .

 V .

 V .

V V L.

V #V .

V V V .

 V V !.

V V V .

!.

 V A.

V V V V .

 V .

V Ô.

.

V.

.

V 2V#VV .

'V V.

.

V!V.

"V 3.

V1.

V VV.

.

V! V .

V  .

V .

V .

 V .

%#VV !.

VV !V.

 V.

"V VE.

VH'!+VVV V " V .

V V !V V !V V V $.

.

V .

 V V V V # V .

.

V-V.

VV V V!.

VV%VV: ' VV VV !.

V .

.

V .

.

 V .

.

 ' V .V .

V #V .

V V .

 V " V V 7V V Ô#V V !.

V V V V V #.

.

%V !.

V Ô V .V %V V .

V !.

V .

 V ! V VV !V !" V #V" V V!V  V V ! V !V4 .

V !VÔVVÔ VV.

 .

V.

V! V !V V V%VV.

.

.

V V.

VV#VVV 'V3V !V VV.

V .

V .

V V V %V 'VV .

V .

 %V V !.

V V .

#V .

 V .

V .

V .

.

'V V !V 4.

V .

V V V V V #V .

+V V V V .

.

V V:V .

VV.

V.

VÔ .

!#VV VVV!.

V .V V !#.

V .

.

V V NOMMMV V .

V .

%.

V .

V Ô.

#V ! V V #V!V.

#! V V.

V  V.

 V Q.

.

V .

V .

V .

V Ô#V V #V .

!"V )V V .

!"V Ô '!V .

* V ! V Ô#V V V V V .

 V .

 V .

 V.

".

 V !.

V V V .

V ?V .

VV .

V V " V .

V ! V .V ! V .

V V .

V V V ! V.

V#V'#VÔ.

 V.

 V.

 V!.

VV"V 4 V V ! V V V V .

.

V .

 V 4V ÔV .

V V .

V ! V V #V .

V V .

V .

V Ô V 5.

.

 V .

V V .

V V .

 V..

V5.

.

V V.

.

VVV V $.

V !.

V E.

V 2 V .

.

V V .

.

V V V V .

 '.

.

V V V V .

%V .

!"'V V #.

V 2V .

 V '"V V %.

'.

V V .

VV V V .

V.

V .

VV V V .

V VV 'V.

V!.

V V.

!"'V.

#' V .

%'V!V V !! V %.

V.

!.

V .V2V # V !''V .

V .

"V '" V V .

 '!.

V V # V V H.

 V V B01V V D01V !V NMNV .

V V 8.

V V !#.

V V .

#! .

V !V V V V V .

!.

.

+V ÔE !.

V 8.

V V Ô V V(V" 'V V .

%V).

V!.

V VV Ô .

!.

V.

V V Ô '".

V #V V !.

%V "V +V #.

.

V  V !.

.

V.

V2 V"V .

VVÔV VÔ .

VV .

 V>V %VV.

%VEV.

V.

V.

 'V ! V V"V %V.

VV!.

VVV.

V.

VVV  VV#VVV" V ! VV#VV!V .

V '!V4 V8 V .

V "V .

.

V V .

+V ÔE V " V .

V V .

 V V .

V V .

!V!.

.

V 'V .

V -"V .

V ! V V .

"' V .

 V  V !V V.

.

! VV.

"VA VV#!VVÔ .

"V.

 .

V 2.

.

V .

! ! V V .

"V V 'V 8.

'V V V V !V E!V .

V.

"VVP.

"' VV4.

 V V]GV000V"V H V !.

 V V .

.

 V V 8V 4!V V #V # V.

V#VVVV VVV#V.

.

!V V1 # V#.

V -.

 V.

V#! V.

+VÔ-V!#V.

V .

'V V V #V.

!.

VH.

V#.

+VV!#V V V.

!.

 V9]00V V.

.

!V).

 V 5.

&* V.

V!V#V V.

 V!#V.

 V!VV:V1# V"V#.

.

 V .

V +V .

 V V "V V Ô8.

VV @V .

.

V V .

.

V !V .

j .

 !".

 #$" %& GG 8.

VV V#!VVV%.

VV VVV V V.V.

V  V V +V -.

 .

V V .

V !V !  .

V !V V .

"V  VV!.

V.

.

VVÔ ! V.

"V .

VV8.

V BV2V VV VNMNV.

VV VVV V!VV .

VV V V .V "1%!V 2V@.

"V .

V V #+V Ô3.

V'V.

! ! V.

VVV#VHV V@.

"V .

ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɵ ɜɨɡɜɟɥɢ ɧɚɪɨɞ. ɱɬɨ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɢ ɢ ɛɭɪɠɭɚɡɢɢ ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɡɜɟɪɢ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɟ« ɇɚɪɨɞ ɝɪɭɛ. ɬɭɩ ɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɚɫɫɢɜɟɧ« ɉɨɷɬɨɦɭ ɛɥɚɝɨɪɚɡɭɦɢɟ ɬɪɟɛɭɟɬ. ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɷɧɟɪɝɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɬɢɜ ɧɟɝɨ».V V V $. ɞɚ ɢ ɬɨɥɶɤɨ. ɚ ɬɚɦ ɢɦ ɜɫɺ ɪɚɜɧɨ.! V +V V «« Ɉɧɢ ɯɨɬɹɬ ɛɵɬɶ ɞɟɦɨɤɪɚɬɚɦɢ. ɧɟ ɫɦɭɳɚɹɫɶ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɶɟɞɟɫɬɚɥɨɦ.

V! V V.

.

VV V! #V%.

V! V% V.

VÔ " V !.

V V ! V V .

 V .

V .

.

.

V V !.

V A V V =V.

.

.

ɨɞɢɧ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ ɨɞɧɨɦɭ ɹɪɨɦɭ ɡɚɩɚɞɧɢɤɭ. ɝɨɞɚ ɞɜɚ ɧɚɡɚɞ. «Ɍɚɤ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ ɧɚɪɨɞ!» ± ɨɬɜɟɬɢɥ ɡɚɩɚɞɧɢɤ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɢ ɜɟɥɢɱɚɜɨ».V V V @.+V V «³ɗɬɨɝɨ ɧɚɪɨɞ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ». ± ɫɤɚɡɚɥ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ.

.

 V V %V V V  V .

V V .

V V "#V .

!.

V B01#V ! V .

'V V V !V V .

.

!V V V "VH.

 V_%VV@.

"V> V4%.

VQ.

VV8 V!.

V .

 V V #V  V .

V H.

 V ! V V V V V H V .

1f! V .

V ÔE'V V .

 V .

1V .

!.

V )E&* V.

'V .

".

VV .

%V.

.

! V.

V !V"V.

!VV.

!V.

V .

.

V.VVV ' V +V.

V VV V 2V Ô=V .

 V =V V V V V .

V!.1V V ! V V! V.

VV.

% VV.

 VVVVV!VV V .

 V'VVVV.

V.

.

+V.

V V .

!.

VHVVV !VV .

V !%V V .

V V V V V 'V V V ÔV .

!.

V .

%V V .

!VV.

V !VVÔ.

! VV.

V.

! V.

V.

% VV V V.

V VV V !V !V V ! V V V .

V .

V " VV !V VV.V V V " V .

!VÔ.

!VV % VV  VV$V  V V  VV V.

% VVV.

%.

V .

6V.V " VV VV V .

V !.! VÔ!VVVV V V .

V ! V V ÔV V V .

!.

1V V .

V V V .

V 1 V V.

V V.

V.

.

 VV.

V!V=V.

 VVV4.

".

V.V .

" V.

" V .

V V .

VV! VV VVÔ.

V VV V.

%VV ! V.

%.

V ' .

V VVV !V V!V#V V VV! .

V V$.

VV V.

. ɜ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɛɟɡɥɢɱɧɨ. ɥɚɤɟɣɫɤɢ ɩɨɞɪɚɠɚɹ ȿɜɪɨɩɟ? Ⱦɚ ɤɭɞɚ ɠɟ ɞɟɜɚɬɶ ɬɨɝɞɚ ɪɭɫɫɤɢɣ-ɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦ? ɉɨɧɢɦɚɸɬ ɥɢ ɷɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚ.V=+V V «ɇɟɭɠɟɥɢ ɢ ɬɭɬ ɧɟ ɞɚɞɭɬ ɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɪɚɡɜɢɬɶɫɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ. ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦ?»V V V . ɫɜɨɟɣ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɥɨɣ.

%V !  V V .

.

+V V V Ô V V V .

V !VV.

=CHV ' VÔ. VVV '!V-(-:2.

V.

.

 V.

.

 V+V .

V .

 V .

V  V .

V .

V .

V ! V .

V !V .

V .

V'V ' V !V  V.

V V.

V V.

!V QVH# V %!%V V.

V V!V!VV! VÔ-.

!V  V.

V V%!%VVV VVV#V !%#V.

.

#VV # 'V .

V4VV .

 VV#V V ! VV#V% V V V 'V V .

V V % V V 4 .

.

V  V #V .

j .

 !".

 #$" %& GD .

V V !.

V V ÔV .

 V V  V .

 V V !V .

V .

#V #V V #V @.

V .

.

.

V V .

.

".

.

V ! V!V V VV VÔ "V V #.

V.!V#V V V V .

 V V V !V '! V !.

% V V V V V .

!V .

V V #V .

V Ô !.

V .V ! V V V .

.

V V ! .

.

%V V .

V V ! !V V .

.

V #V V !V 2V .

V .

.

.

V !%.

V .

V .

V A V V .

V .

 V Ô.

 V V V !V V 8V V V !.

ɧɢ ɢɫɬɨɪɢɢ. ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜɨ ɢɦɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɢɞɟɚɥɚ. ɍɫɩɨɤɨɢɬɶɫɹ ɟɦɭ ɧɟɥɶɡɹ.V V V H. Ɉɧ ɫɤɨɪɟɟ ɢɫɬɪɟɛɢɬ Äɜɫɺ ɡɥɨ³. ɱɟɦ ɭɫɬɭɩɢɬ». ɢɡ-ɡɚ ɱɟɝɨ ɫɬɨɢɥɨ ɛɵ ɠɢɬɶ. ɬɨ. ɫɬɚɥɨ ɛɵɬɶ. ɟ.V !V VV V V V V «Ɉɬ ɧɢɯ ɧɟ ɠɞɢ ɧɢɤɚɤɢɯ ɭɫɬɭɩɨɤ ɧɢ ɡɞɪɚɜɨɦɭ ɫɦɵɫɥɭ. ɜɫɺ ɢɡɨɛɥɢɱɚɸɳɟɟ ɟɝɨ ɯɢɦɟɪɭ. ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɢɞɟɚɥ ɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ. ɧɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦɭ ɱɭɜɫɬɜɭ. ɧɢɱɟɝɨ ɧɚ ɫɜɟɬɟ ɧɟɬ. ɜɟɫɶ ɫɜɟɬ. ɬ.

V V .

V V D00V V V V .

#V .

.

#V ( V V V .

V !V V V V .

V ! V V V ! V V .

1V V ! V ".

V  V .

'V !.

V V V .

!.

V V E V.

! VVV.

 '!V V.

V.

.

VVV V  V V .

V.

.

V.

.

V 4 !V .

V V V !.

.

V #V " " V V V V .

V V !V#VV".

#V VEV V .

V VV V .

V#V.

V V #V VV VV .

V )#VVVV!*V V .

".

#V% V .

%.

 V.

V#!V " V V .

V V V V V V V .

V V .

.

V .

 V !.

V .

VV VV.

!.

#V.

#V-.

V.

V V! V 1! VV V!'V.

!V VV V!#V#.

.

.

VVVV#VV VV !.

 V#VV#.

.

V.

%VÔ.

VV:VVV#V.

VV .

 .

V V V '! V V V V .

V V V V V V V !.

'V '!V V ) V %.

V .'V #*V .

!V .

#V !##V .

V V !.

 V V .

 V V .

.

!V +VÔE.

V-.

!VIJKV V u! "  #"  $ V $.

VV.

V.

 VVV VVÔE.

V-.

!.

V VV.

%V .

&V4 !V V V.

V .

.

V'VV.

.

V2VV !.

 VV .

!.

V V !.

 VÔE.

V-.

!.

+V.

VV VV!V.

!.

V V .

V #.

 V !V .

V V .

.

^V V V V V V V %V V V ÔA %V -.

!.

 V V !V ! V V V V V ^V .

V .

.

V V !V V V V V V .

V V V V.

!"V .

^V.

! V.

!.

V.

VÔ VVÔ'V.

VV !.

V .

VV .

V V .

V'V.

V.

.

V! VV.

^V.

" V V.

VV !.

 VÔA %V-.

!.

 V#V # V .

!V.VV V.

VVV.

VÔE.

V-.

!VVV VVVV !%'#V .

.

.

#V -.

 V !V .

%V V .

V .

V V V !.

V ÔE.

V -.

!.

V .

!V ÔA %V -.

! V .

V ! V .

" V ! .

V CV :V V .

V 4.

".

+V ÔÔ V "V !.

V .

V !Ô V =#V V V V .

! .

V!.

 VEV'!VVV VEV'!VVV V .

V !.

VVÔ '!VV V.

 '#VÔE.

V-.

!V _.

V V V .

V V ÔE.

V -.

!.

V .

 V .

!.

'V V V #V !% V V .

 V !V !V !#V "'V 3V V .

.

V V .

 V V ÔE.

V -.

!.

01 V !.V V V !%V 90019.

 V  %V V .

 V  V .

j .

 !".

 #$" %& G€ VV '"V! VV.

%V.

V2!VV! V.

+VV .

VVÔE.

V-.

!.

V VV VV V".

VV@.

".

V _%V VH" V#VVV VVV !.

 V .

'V.

V ! V .

.

!1!.

 V 'V ".

'V !.

V V .

V Ô '"V .

V V VV VVV.

!"VÔV.

.

.

V H.

 V @.

"V V .

 V ! V !V V !.

V V %V !!%V .

' VVV%VV.

!.

V.

V!.

VÔVVÔ .

VVV # VVV@.

" V.

V4.

"V +V Ô# .

V V V.

VV V !V .

V V!.'V .

V .

V3VE.

! %.

.

V-VCVE.

! %.

VV#V .

# V !.

V # VV#!VVV.

V!#'V! V .

.

+VÔ- V.

.

V!VÔ V - V .

V V V .

.

V .

 V .

V H"V )V ÔQ.

V V '"*V .

.

V #V V )(.

V $ '.

V V !*V Ô ' V V V #V .

".

VÔ VV!.

'V.

.

.

.

 VV!VV#V .

#V.

.

V!V VV V.

V$!.

V4.

ɜɟɫɶ ɧɚɪɨɞ ɫɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɭɸ ɦɚɫɫɭ». ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɵɯ.V V V VV V V) V."V %+V V «ɂɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɹ ɟɫɬɶ ɦɟɪɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ± ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ. ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ.

 V V &*V  V.

V 8V .

V V V 3! VV!VV V .+V V «ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɨɥɟɬɚɪɢɚɬɭ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɤɥɚɫɫɵ ɫɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɨɞɧɭ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɭɸ ɦɚɫɫɭ».

!V! #V V V2!V V .

V V !V .

V V ÔE.

V -.

!.

 V .

V V V !V V V V  V V V V V .

'V " "'V Ô V % V V Ô'V .

!^V ! V V V .

%V !%V !V >'V Ô .

 V Ô!V .

V V .

!.

V V .

.

.

V V ÔV .

.

V V ÔV ! .

 V !.

V Ô! .

V V .

V @.

V Ô ! .

V %V .

V .

.

V .

V V V .

V #.

 V !V .

.

V .

VÔE.

V-.

!.

VV! .

.!V.

.

VV@.

V 2V V !V V ! !V .

V .

 V V V V .

 V !V .

V.

%V.

!.

V .

V.

 V" VV .

VV.

.

V!VV V .

V V V .

 V !.

V V !.

 .

V Ô .

!.

V ( V V Ô'V.

! V.

VV V! .

VV VVÔ V V V 9DV 2 V!.

V V ! .

 V V .

 V V V Ô4 .

V V 1!V .

V V 'V'V"VV .

VVh .

!.

V( i VV#V#VVVV % V -V.

V /5.

 -) (V+V V «Ȼɵɥɚ ɥɢ Ɋɨɫɫɢɹ Äɠɚɧɞɚɪɦɨɦ ȿɜɪɨɩɵ³? ± m ɪɚɡɜɟ ɧɟɬ? Ȼɵɥɚ ɥɢ ɨɧɚ Äɬɸɪɶɦɨɣ ɧɚɪɨɞɨɜ³ ± ɭ ɤɨɝɨ ɞɨɫɬɚɧɟɬ ɫɨɜɟɫɬɢ ɷɬɨ ɨɬɪɢɰɚɬɶ? Ȼɢɥɢ ɥɢ ɟɺ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɡɚ ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɶ ɢ ɲɚɩɤɨɡɚɤɢɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ? ± Ɏɚɤɬ».V V V @.

 VÔ V!.

VV! .

 VVVV.

 V !VV.

V.

 V V V V !V .V .

V .

V V #%V .

V V V V ! V .

.

 V #!V V !V .

V V !V :V V V V V .

1V 'V .

V !#V .

.

 V !#V V !V !.

V " .

V '.

'#V .V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV 9DV 5 V.

.

V V.

VV .

!.

 V VV VV! .

' VV'&V2! V!V.

.

V .

V V 'V.

V!V.

.

 V#VV .

V!V!V V .

j .

 !".

 #$" %& Gu !.

 V.

V VV !VV!V VVV V.

V.

V' VV V3 V.

V V#%V.

.

V.

"6V -!.

VV V.

V VÔE.

V-.

!.

V.

.

V .

V ! VVV V V .

V ! V V ÔA %V -.

!.

V V .

.

 .

.

V .

V V .

V V H.

 V :.

V V .

.

V %''V .

"'V V Ô.

"V .

! ! V !%'V9a9/V!V.V V VV.

 VVV .

V 'V .

V V !V V !V V V !#V ! V .

V .

V .

!.

%#V V .

V .

V !V -!.

V .

V V !! .

V !.

V V V V V Ô .

V VÔ!VV#VV! V.

. V V32.

V!.

VVV =V .

.

V .

V .

V V  V V .

 V V .

 VVVVV.

VVV".

V V.

 V!.

V .

.

'VV# V VV.

 V VV.

 '!V.

!V.

%VV ' VV.

 #V V.

 VVV!VCV'VV!VV#V! 'V V V V V .

V V .

.

 V .

V V E(-b.H2:V H.-.

 V V V !V !.

V .

V .

" V .

.

V .

V V ! V V V  V .

V V .

.

V .

9GV 2V.

".

V .

V!.

V #V.

.

V.

V !.

V %V.

 V V !.

V .

" V .

V !.

V .

"V V % V V #V ( V .

V V #V '# V V V .

!V %V V !.

 #V .

 V .

 #V #V V ).

! V V !* V V .

 .

#V V .

V ( V V V  V .

 ' # V V V ' V .

 ' # V #V V .

 'V !V V %V 9eV V .

V E V !.

 V V  V %.

V .

V  V ?V %V +V V %.

V .

!.

V .

V V V V V V V .

!V .

^V V #V .

 V V #V .

V .V V V V !V .

 V .

V .

 V V V .

 V ! .

V V V .

.

!V .

V !.

 V V !V "V 'V .

V %V .

.

V ) V !.

V V V .

!.

"*V 2V V V .

V ! V !V " V V V #V !.

# V V V V %'V % V .

 V % V V ! V .

#V 1.

V % V V V .

 V V %V .

.

V #!V  V 1.

V %V V V 'V !.

V V !V % V 1.

V V .

V V $.

V V V V .

V .

 V V .

.

#V "V % V .

V .

%V V  $V V !V .

!6V H V V .

!.

.

V V .

VV!V.

V. 0 .

 VV ( V !V .

 V .

.

'V V V V .

.

 VV V Ô V .

"V HV .

 V V ! V !V .

" V > V .

.

V .

V .

"'V Ô V !V.

#V .

V .

VV V>V V VV 'V#V.

V #.

 V V #V .

#V V V .

V HV .

"V .

V .

V V " V .

V V 4 !V V .

V !.

"V V V ÔV V .

V !V V V V -V V V V + V V %V V !%V V  V "V V .

V V V )( V =V V !V 8".

V .

 V V 'V '!V .

V V !%V .

.

 V V V .

V 'V V !.

V !.

V V V #.

V .

V .

"*V -.

 V .

V .

V ! .

.

V V .

 V .

.

'V !'V!.

V .

V 9V-.

V!V 1"V .

V.

.

.

V VV.

"V V VV ! VV .

'V '! V .

%V !#V V V V ! V V V V !V V VV %V .

!VV V V3 VV V .

VV .

V V .

.

!VV.

V .

 V V.

!Ô V3!V V!V .

 V.

.

V.

!'V .

'VV'V.

"'V.

VÔE! VV VV.

 V !.

VVÔV V!VV!.

V !VVVÔ)&* V.

% V .

 V#.

%#V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV 9GV :V!V%V!'VV V.

V +V .

V.

V!VV".

V.

"V ).

VV".

V.

%V V * V .

V.

V!VV.

V) V.

.

V V.

 VV .

&*V V .

j .

 !".

V2#!VV4. #$" %& Gÿ .

 V.

VVV .

VÔ$VV V V V!V ! .

.

V .

.

V .

.

V V .

V V .

V V V V Ô$.

V 2V ( V V .

'V !V V V .

.

V V  V .

V! V:V.9<V ) !V !V:.

VH"*VÔ..

V.

V V!VV.

" VV %V.

V4.

VV V%VÔ-VVVVVV V V '! V.

 V .

V .

!.

V V VV Ô#!VV #!VV V V :V .

V.

V.

ɝɥɹɞɹ ɧɚ ɩɚɱɤɢ ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɯ ɤɧɢɠɟɤ. ɂ ɫɚɦ. ɱɬɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɦɧɨɣ. ɩɨɞɠɚɜ ɭɲɤɢ. m ɤɧɢɝɢ ɩɪɵɝɚɥɢ.V V Ɇɵ ɭɟɡɠɚɥɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ. ɚ ɦɵ ɞɟɥɚɥɢ ɷɬɨ ɩɨɞ ɫɭɪɞɢɧɤɭ. ɢ ɦɟɥɶɤɚɥɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ: Äɉɨɷɬɵ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ³. ɹ ɜɢɞɟɥ.V V V ?V. (« ) Ⱦɚɥɶ ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɧɚɲɢɦ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɦ. ɭɟɡɠɚɟɬ ɫɚɦ Ɇɢɯɚɢɥ ȿɜɝɪɚɮɨɜɢɱ ɋɚɥɬɵɤɨɜ-ɓɟɞɪɢɧ. Äɋɚɥɬɵɤɨɜ-ɓɟɞɪɢɧ³.+V V «Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɭɟɡɠɚɥɢ. ɩɨɞɠɚɜ ɭɲɤɢ. Ʉ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɹ ɨɬ ɫɟɛɹ ɭɠɟ ɜɫɺ ɨɬɪɹɫ. ȼɫɺ ɛɵɥɨ ɤɨɧɱɟɧɨ ɢ ɡɚɛɵɬɨ. ɭɥɟɩɺɬɵɜɚɥ Ɇɢɯɚɢɥ ȿɜɝɪɚɮɨɜɢɱ ɋɚɥɬɵɤɨɜ-ɓɟɞɪɢɧ». ɤɚɤ ɧɚ ɞɨɳɚɬɨɦ ɩɨɥɭ ɝɪɭɡɨɜɢɤɚ ɩɨɞɩɪɵɝɢɜɚɸɬ ɤɧɢɝɢ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤ ɬɚɦɨɠɧɟ. Ʉɧɢɝɢ ɬɨɠɟ ɭɟɡɠɚɥɢ« V V ə ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɞɨɜɚɥɫɹ. Ʉɧɢɝɢ ɩɪɵɝɚɥɢ ɜ ɫɜɹɡɤɟ. ɇɨ ɨɧɢ ɩɪɵɝɚɥɢ ɢ ɩɪɵɝɚɥɢ (« ). ɤɚɤ ɥɹɝɭɲɤɢ. ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɪɫɨɧɨɣ. ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɟɜɪɟɹɦɢ.

1VV.

" V.

V.

+V.

V.

VÔ VVV V! VVÔ V V V V .

 V V V .

VV V V V '! V V V  V V V !.

V Ô .

'V VV .

 VV .

VQ.

.

V V V # 'V ÔE.V .

V -.

!.

V V V V V .

 '!.

V V .

%V V 4 V " V .

V .

.

V V V .

 V  V V !V .

!VV!.

 .

'VV V.

VVV.

 .

V !.

VÔ.

VV V "V 2V !V .

V V .

"V .

V ! V .

V V V % V 4.

'.

V .

VV !.

+VÔ.

V V.

VV ! V.

V.

.

V.

V V! VVVV.

V!.

V.

V VVV.

VV V2VV V!V VV#V.

%V % V !.

 VV V.

VV .

 V V .

.

.

V V V =.

V V .

V .

!V %.

V V .

 V .

V V ! 'V -.

 VV.

V% VV #V.

#V .

.

V V V . m ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɨ ɥɢ ɰɟɥɶ. Ƚɞɟ ɰɟɥɶ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. VV.'V" 'V" "'V '"+V V Ʉɚɤ ɠɚɥɶ. ɱɬɨ ɦɚɪɤɫɨɜɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɉɨɩɚɥɨ ɜ ɪɭɫɫɤɭɸ ɤɭɩɟɥɶ.

.

V.

!VV V.

V!.

VVV ! VVV.

.

VV VV .

VV.

V VV- ! V.

V .

 .

V.

.

V " VVV+V ÔE.

.

V .

V V V %V V .

&V 4  V !.

6VV ÔH V .

V .

.

VV !V V .

%.

V !.

6V.

V.

V.

!VV! V1VV.

1V#V !.

 V %V .6V .

V !V V !+V .

$.

  7 .

+.

'1% 2/ .

7 %%% ).

% +  #9 :.

 &7 .

5 + / *#c ( +:.

 +&V V H.

.

V .

V V >V V V V V .

 V V V .

V .

V V .

%V .

+V .

 .

'V V V )ÔA %V -.

!* V V ^V .

!.

 V V .

V '.

V .

V V .

V V V V .

".

V V ^V .

V .

V !V .

V V .

%V % V V .

V ! VV .

.

V VVV V@!V .

.

V V V .

V $%.

+V  V V .

V .

V 8 .

V .

'V V .

 V .

Ô V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV 9<V :V=V.V V <01V !V  .

V .

V @.

.

!V !V !V :.

V H"V V .

.

V V VA V!VV ! V.

VGV V3VDV!.

V V.

.

VV.

V2V4.

 V V!V.

V .

.

V .

.

V Ô$V 3 .

V V V V #V Ô4 V V 4%V V #V.

!.

.

V) .

V"+VÔ4 V#.

.

VV4%*V..

V!.

VV4.

 V .

VÔ..

V V .

j .

 !".

 #$" %& Gƒ ?V !V !.

 V !.

 V .

V V !V +V V V V V ÔE.

V -.

! V V .

#V #V .

%V .

V V .

&V 2V .

V .

.

.

V V ! .

V V ! 'V .

 V .

V V V 'V .

V ! V ÔE.

V -.

!.

 V !.

V V V V ".

#V # V V V V ! 'V H.

#V V #V 1!V # V  V !.

+V Ô "V V Ô!!V! V A V .

V .

.

.

%#V .

V .

V 'V '!V Ô %V V VVV "VV 'V .

VV .

VHV.

V V VVVV .

.

' VV V .

 V .

!.

.

V V '! V V !.

.

V #!V .

V @.

.

!V V .

 V V V .

 V .

! .

V V "V 4V .

! ! V V.

%VÔE.

V-.

!V.

 V.

'1V.

V "V3!.

V ! VV V V V Ô.

.

#V '! V .

V Ô "V V %V .

.

 VV V .

V.

VgV !V V V.

 V V.

VV V!V%VV- V V .

' VV .

 !.

V V V NMNV.

V !'V V .

.

.

V "'V V.

V!V" V4V.

V .

V !V .

V " "V Ô " V .

%V V .

!V ( V .

V !V .

V V V V "V .

!V V V .

 V = V . .

V EV )!.

V V V 'V 'V * V E! .

V )V 1.

V #V .

".

# V.

#V !V!.

VV V.

V.

.

!*V:V!VV ! V 1V .

 V V #V .

 V V %.

 VV V .

V V V %V "V V V V .

! &V 2V V "V V "V .

V V V Ô!V )4V: V PV. V -V@.

*V -.

 V :V .

V V V 3V . ɪɚɫɫɟɹɧɧɵɯ ɩɨ ɧɚɲɟɣ ɡɟɦɥɟ. ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɭɫɬɚɜɚ. ɧɨ ɡɧɚɟɬ ɜɫɟɯ ɫɜɨɢɯ ɱɥɟɧɨɜ. ɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɤɚɤɨɦɭ-ɬɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɨɹɥ ɩɨɩɟɪɺɤ ɜɫɟɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ». +V V «ɂɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɚɤ ɛɵ ɜɨɸɸɳɢɣ ɨɪɞɟɧ.

V V V VV .

V V V.

.

 V V.

V V .

V -V V V !  V V .

V V V !V V V "V V V .

.

V .

V .

V .

V .

.

'V ÔE.

V -.

V V .!&V .

V V V .

V V V V Ô2# V 'V !.

V. VÔ.

VVV "V4V.V.

.

 V V V V V !V V 'V "' V V ! 'V V .

 V V V Ô V V V !.

.

V V .

V V !#!.

V V #.

.

V ÔE.

V -.

!.

V A!V V .

.

V .

V .

 V V V V V !V Ô 'V "'VV!.

V ! .

.

V! V VV+VÔ .

V3V+V Ô.

.

V .

V '! V !.

V .

V V V .

V 5.

.

.

V 8%.

+VhV # V .

#VVV.

iVP.

V.

.

V .

V h'V.

#V V V i V "VVh.

V !#V VV .

'#VV.

#iV .V Ô2#V .

V 'V .

"'V .

V .

V "V $.

V V V V Ô. "V V V V V .

.

V !V !.

 V V .

.

 +V $.

 V E ' V H.

1A.

.

V V !V $.

V V 'V V Ô "V&VE 'V.

VÔ "'V% .

+V V Ô.

.

V .

.

 VÔV .

! V ".

.

V V V 5.

.

V V V %+V Ô .

V "V V V .

V V V .

V .

 .

 .

 V V V Ô  V V .

V !.

.

V V !.

 V V .

 V V .

.

V 3V .

V Ô.

V .

V "V 31$ V %V V 1.

"+V Ô3V VV .

%V .

V VV.

V V V!VVVVV% V "V $.

.

V VVV! 'V.

1VV V "V V VV -V !.

V .

V %V ! V V #V V V Ô.

.

V V .

j .

 !".

 #$" %& G 2 VÔV VVV "&V.

1V#! V.

VVV ! VVV 2! V V.

V V V !V V V!V ! V ! V ".

V PV3VV.

VV.

 VV!.

VV .

 V.

!.

VVV V V#.

.

V=.

%V VVV+V V.

 V.

 V VÔ " VV.

V.

.

'V 'V 'V.

"'V?V %.

 V V .

' V #.

 V ! V !V .

%#V !V V %.

V .

 V "V .

%V ! V 2V .

 V .

!V .

 V V V Ô "V !.

V %V 'V .

"'V 'V .

V ÔE.

V -.

!V -V !V V V V V V V V V .

V + V V ÔE.

V -.

!.

V %V  V V .

VV.

.

V .

VVVÔ " VV V .

VV .

VÔE.

V-.

!V .

VVCV) V.

 V V *V 'V!.

V V Ô!!V ! V .

V 1VVV#!V.V V V V V V V ! 'V HV V V V ! VVÔ "V.

V !.

 V V.

%V VV.

V.

.

'V-V V 'VV .

V.

V.

VVC.

VV .

.

V!!.

VV.

 %+V .

VV V! VV V VÔ.

.

V ! V.

VH.

 VV 'V!!.

VV.

#V)V!V#V VV %#*V.

.

VVdVa/VÔ2.

V .5=VVV V V4.

 V =V VV V.

 V4.

"+V Ô .

 V Ô.

V.

! V V V.

 .

VH.

V V.

VV !.

 V.

V VV 'V .

V ! V ÔE.

V -.

!.

 V V !.

V V V Ô.

!V 1!V V .

.

VEV! V.

V.

1V!V V! V%VV.

!.

VIJKV V ÿ%   & V -.

.

 VVV.

!VV%V.

 V V.

.

V!.

VVV.

.

V V .

.

V .

V V .

V .

".

V V !V V ).

 .

$ + V V "V: V 1!V .

V.

V>V !.

 V VV VV V V V" V.

VV! .

'VV V V .

'V V V ".

V .

!V V V V V V V V V#VVAV V.

 V V VVV ! #V%V ".

V )Ô .

V .

V  V ÔV .

V V !.

V V # V Ô# .

V V V V .

 V Ô.

# .

V .

V # .

V !.

  V V ! .

V %.

' V Ô.

V !%.

V .

.

V 'V .

*V 2V V V .

" V V V V V >!V .

ɱɟɦ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɧɨɣ»V V )jj*V «ȼɟɤɨɜɨɣ ɫɦɪɚɞ ɡɚɩɭɫɬɟɧɢɹ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɫɜɹɬɨɦ. V3-. ɪɹɞɢɜɲɢɣɫɹ ɜ ɦɟɫɫɢɚɧɫɤɨɟ Äɢɡɛɪɚɧɧɢɱɟɫɬɜɨ³. ɩɪɢɝɨɞɧɨɣ ɫɟɝɨɞɧɹ ɥɢɲɶ ɞɥɹ ɦɢɮɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ»V V )Ô8*V «ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɱɭɠɞɚ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɧɚɪɨɞɭ»V V )V *V «« ȼɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɟ ɢ ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ ɧɟɞɨɞɟɥɤɢ (ɨ ɪɭɫɫɤɢɯ ɞɨɩɟɬɪɨɜɫɤɢɯ ɜɪɟɦɺɧ)»V V )4.+V V «Ɋɨɫɫɢɟɣ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɨ ɜ ɦɢɪ ɛɨɥɶɲɟ Ɂɥɚ.V3V-:. ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɚɹ ɝɨɪɞɵɧɹ Äɪɭɫɫɤɨɣ ɢɞɟɢ³V V )V *V «ɇɚɪɨɞ» ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɦɧɢɦɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ.

ɤɚɤ ɤɢɫɥɨɟ ɬɟɫɬɨ. ɢ ɧɟ ɜɢɞɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɞɚɱ»V V ):."*V «[ɇɚ Ɋɭɫɢ] ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɟ ɝɥɭɛɢɧɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɝɞɚ ɩɟɪɟɩɥɟɬɚɸɬɫɹ ɫ ɛɟɡɞɧɚɦɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɟɪɡɨɫɬɢ»V V )V *V «ɋɬɪɚɧɚ. ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɟɤɨɜ ɩɭɱɢɬɫɹ ɢ ɪɚɫɩɨɥɡɚɟɬɫɹ.

ɬɚɤ ɷɬɨ ɥɨɝɢɱɧɨ ɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ»V V ). *V «ɋɬɪɚɧɚ ɛɟɡ ɜɟɪɵ. ɛɟɡ ɤɭɥɶɬɭɪɵ»V V )V *V «m ɱɬɨ ɫɚɦɢɦ ɪɭɫɫɤɢɦ ɜ ɷɬɨɣ ɬɸɪɶɦɟ ɫɤɜɟɪɧɟɟ ɜɫɟɯ. ɛɟɡ ɬɪɚɞɢɰɢɣ.

*V [ȼ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ] Äɬɪɭɞɹɳɢɟɫɹ ɦɚɫɫɵ³ ɩɪɨɩɢɬɚɧɵ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɞɭɯɨɦ ɯɭɞɲɟɝɨ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɝɨ ɩɨɲɢɛɚ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ .

j .

 !".

 #$" %& G ɰɢɧɢɡɦɨɦ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɨɫɬɶɸ»V V )4.

ɱɬɨ] Äɭ ɪɭɫɨɮɢɥɨɜ ɜɵɛɢɜɚɸɬ ɩɨɱɜɭ ɢɡ-ɩɨɞ ɧɨɝ³. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɥɨɜ ÄɊɨɫɫɢɹ³. Äɪɭɫɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ³. ɡɚɦɟɧɢɜ ɢɯ Äɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ. ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɥɸɞɢ³ ɢ ɬ. ɞ.»V V )A "*9/V V 2 V V . ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɠɟ ɫɟɣɱɚɫ ɜɨɥɧɭɟɬ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ»V V )C*V «« Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚɪɨɞɚ Äɏɨɡɹɢɧɭ³V V )C*V «[ɉɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɋɋɋɊ ɯɨɪɨɲɨ ɬɟɦ. *V «« ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɱɬɵ ɨ Äɩɨɪɹɞɤɟ³ ɢ Äɏɨɡɹɢɧɟ³.

V V .

.

 V V #V .

! V V !> 'V V V -.

 V Ô.

".

V V #V V !.

.

V V V )V #V V V ".

V .V Ô.

".

.

V V Ô=.

#V .

.

.

V VV 4 'V V .#*V .

 +V Ô-.

VV .

V !.

 V V .

V V "V ! .

V .

V V .

V V VV V V V Ô=.

V .

.

 V !V !V Ô ! V V  V .

!.

V V 6V _V V !.

.

V .

 V !V !V .

'1V 'V V .

V V V ! V!.

V .

V!VV V.

V !.

'V!.

V5 ) VV 9V-.

V V .

.

VÔHV .

V)9a/a VdV<* V!.

.

V:V8 V.

.

.

.

V !"V.

V#! .

V2 .

!V3.

+V%.

VV V.

V.

VV .

!.

V V.

V$.

.

V.

.

V2V %V !.f(V .+V.3A:_b(V$Q:=A.

V .

.

V .

V !V .

.

V Ô..

V .

V V !".

.

V.

.

V: .

!.

V@ .

VÔH VV-.

V.

V.

1V V V  V V .

!V V .

V !V V V .

V .

V V . V .

V V .

V " V V V !.

'V V .

V .

V V .

V V%.

VVV#.

V2.

 VA .

V 3'V V .

'V V #V .

V V EV V .

V V V4.

 .

VV ".

#V#V V V# V VV' VÔ V +V .

V VVVVV!.

VV!#V3V#V VE1: 9]V +V V «« Ɇɚɝɢɡɦ ɢ ɫɭɟɜɟɪɢɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ»V V V )VV %V V  VV.

V .

 .

V.

6*V . !V4.

".

V.

Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɟ ɧɚɰɢɢ ɫɭɬɶ ɝɨɥɨɞɧɵɟ ɧɚɰɢɢ.V V V :V:. ɚ ɧɚɰɢɢ. ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɬɜɨ ɢɫɱɟɡɥɨ (ɬɚɤ!) ± ɷɬɨ ɧɚɰɢɢ.V V Ʉɪɟɫɬɶɹɧɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵ ɜ ɪɟɥɢɝɢɢ. ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɱɟɡ ɝɨɥɨɞ. ɤɚɤ ɜ ɚɝɪɨɧɨɦɢɢ».+V V «Ɇɭɠɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɪɨɞɢɬɫɹ ɢɧɚɱɟ ɤɚɤ ɨɩɟɪɧɵɣ.

ɬɨ ɤɬɨ ɠɟ ɛɨɥɟɟ ɪɭɫɫɤɢɣ ± Äɚɪɚɩɱɨɧɨɤ³ ɉɭɲɤɢɧ ɢ Äɠɢɞɺɧɨɤ³ Ɇɚɧɞɟɥɶɲɬɚɦ ɢɥɢ ɦɭɠɢɤ. ɦɵɱɢɬ: Äə« ɪɭɫɫɤɢɣ!³».V 9aV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV 9/ V 2V A "V V !. V %+V V «ɂ ɟɫɥɢ ɹɡɵɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɭɯɚ. ɤɨɬɨɪɵɣ ɭ ɩɢɜɧɨɣ ɪɚɡɦɚɡɵɜɚɹ ɫɨɩɥɢ ɩɨ ɧɟɛɪɢɬɵɦ ɳɟɤɚɦ.

V .

 V .

V .

V Ô=.

V .

.

V V .

V "#V.

Vg VVP 8 V !.

V V #V!#V "V "V V'V V.

V)VP 8VV'V.

* VVV.

V#V V 9] V EV8VE1: V V V .

.

'V V 3 .

V V .

!.

V V .

V @.

.

!V ).

V !V !.

*V V .

V ?.

V V V V .:V .

'V  V V .

V .

V :.

V4.

 .

VLV V 9a V 4%V V .

V V V ".

 V V .

1V V .

V V .

 V  V .

V V .

j .

 !".

 #$" %& D V ?V V V V V ! .

V V ! .

 .0 V _.

V V ! V .

.

 V !V .

V #.

.

.

V .

V 7.3P3A.`V ) V  V !#!V .

V .

V .

!.

VVV VV.

#VV.

*V:V.

VV!V.

"VV V .

.

VV V .

VV .

! V V !V-V ! .

V VV .

! ! VV.

V.

#!V !V!V.

1VV VVV#V .

".

#V.

#&VCV ! .

.

'V VVV.

V.

'V VV VV V V.

V V V V ( V V V .

'V  V  V _b.V g(V .

".

V .

V !V '&VV V ! V .

V .

'V V .

%V .

 V V !.

' V V V V (V V !.

V .

" V V .

.

#V V V %V V V V !V (V.

".

V"V #.

!VV.

%V.

 VVV+V 'V.

V VV .

 V V !V V !.

!V V # V .

'V !.

"V V !V.

.

VV .

'VV VVV.

!V.

V (V V V 'V .

V .

!V .

 V .

 V V .

" V " V .

V V #V .

.

V:V V.

V V .

 V 1! VVV .

V H VV .

.

.

V.

V.

V .

V.

#!V !V V #V #V .

".

#V V ! !.

VV.

VV .

V-.

 V V.

V V .

.

'V V V  V 'V .

V V .

".

V ! +V .

V >!.

V V .

#V .

.

VV V .

'V V V .

!V .

V ( V V .

V V #.

.

V V !V .

V .

.

.

V .

V V V !.

V .

 V V #V .

.

V !V V !.

V .

 .

V .

".

V .

 V V V-VVV .

.

+V#V.

VV %V 'V VV-.$38=:VV .

'V V V V .

!V V (83V !.

V V  V V V .

!'V VV V-.

 V VV .

V 'V#VV .

 VV!V .

.

V (V V V #V .

V V V .

 V V V V V V-V !V EVVV V 6V A!V V V 'V.

V V %V !.

.

VVV !.VV.

 VVV.

V ..

V-.

!VV !.

VEV.

 V'VV#V V.

V VVV!.

.

.V .

 VVVV!VV.

VV?H3EVV!VV V VV CV V V V .

'V V .

.

#V C.

V )V CV V ! .

V A .

V V ! V V !V V V V .

V V V .

V V ! V #.

.

VC.

*V3VVV .

V'V.

VV! V!.

VV <01V !V V ... V .

 V V V .

V .

+V V V V !#.

V V .

.

#V$.

VV$.

.

.

V V.

.

V!V V! V.

VVV!.

V .

.

V V V !V VVV.

 V.

6V$.

VV V !V #V #V V #V '! V V V V V .

".

 V V .

'V .

V .

V V V V - V 1! V V V .

.

V .

 V V V V V V V .

V V .

 V V V 'V !' V .

V V !.

'V 'V.

VVVV V.

V.

!.

VVV .

V#VV VV V V #V "V V !! V .

V #.

 V .

000V V .%V V .

.

!6V . V V CV .

V 'V .

".

'V  V .

%'V V V .

V V !V V !V #V !V .

 .

V V !.

"V V .

V V V!V HV V V CV .

 V V VV .

.

V V V V ! VV! VV V VVV VV!#V !VV V V V.

V 2 .

V VV ! .

.

V V'V V 4.

 .

VV!V V-V!VVVVVVV!V.

VB0V !#V '! V.

V V.

VV V.

 '!.

VV!.

V ..

 6V..

0 V .V V " V .V VC VV V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV .

V V .

V .

'V ! V V >V V V V V .

V % V .

V V V .

 V .

V V kV.V - .

! ! V .

 V V CV .

.

V !V A V V .

V .

 .

V .V V V V V .

.

 V!.

VV .

 VV.

.

!V!.

V V V .

j .

 !".

 #$" %& D ! V V V ! .

&V3!.

V ..

 V .

V V V .

#V %V !.

!VVV.

V V !.

V !.

.

V CV .

.

 V V .

!"V .

V % V #V .

 '.

V V V V V 'V !V .

%.

+V ÔV V V .

& V .

V.

VV.

V!# VVÔ "V.

".

VV)@.

 'V V V! VV.

V!V.

VV VV)% 'V V .

V! V # V.

.

%.

VV .

#VÔ.

'V!.

VVÔ.

'V .

 VV V #V V .

'V 9]<BV !.

V V V!*V .V !V V V V .

#V V .

#V ' V %'V V .

V " "V Ô.

.

V -V !V ! .

V V " "VV.

.

V %VVV+VÔ "V.

".

V V VÔV.

&VV '#V VVVVV.

 VV V!V ? .

V V .

V : .

!V !V #V #V .V CV V !V !V .

#V .

.

 6V -V .

V .

 V V V V 'V V V V .

V V '!V#V V ! V#V.

VV VVVVV.

".

.

VH.

 V CV !VV.

V!.

VV! V .

.

V".

 VVV .

".

.

V V .

 .

%V !V .

.

.

.

V !V .

.

!V .

!.

"V :V .

V !.

 V V %V .

.

.

.

V V !.

"VV V !V 'V V)CV.

VV!.

VV.

VA "VVV.

 V V # V ÔV V1 !VV V3V ! .

VV .

V VV V .

*V -V V !! V V V V !V .

V .

 &V .

V CV.

V .

V VVVV V.

#V" V!.

.

VV .

V V# VVV.

VV .

.

VÔVVV V.

#V2VVV 'V.

VV .

.

VVV V!.

"6V2!V!.

V VVÔQVVV !.

.

" VV "V V.

#VV.

.

V.

V V!.

V V V .

V !. V 6V .

V CV .

 V V .

V V .

.

 .

V !V V V Ô !.

V V )V V .

V # !* V 1! V.

 V V V V V! V)5V V &V 2V ÔV V .

V V .

V .

V ' V V V V 0V V !.

 V V V .

.

.

&*V -V V V CV !.

.

 V V V V V ! .

V V V .

 V V % V .

 V .

.

+V !V V .

.

#VV.

VV.

VV 'V Q%V !  VV.

".

1V ! V V>V.

.

!V  .

V.

VC.

VV .

 .

#VVVH 1:6V7 V .

 .

VVVE1V .

V V V V !V #V ! V V H 1:&V -V V ! .

.

V V V .

"V .

V V :V #V .

.

+V Ô-V !V ! ' V !#V  V V V V .

".

V ! 6V 2V "V "V V ! VV!V! V.

V .

.

VH.

V V.

% V.

V!V!.

V.V! V VÔ.

.

V.

V.

V !V.

"V.

V -.

"V V V .

#V ! V ÔE.

V -.

!.

V !V .

 V V V  .

V V .

V !+V Ô "V V ÔE.

V -.

! V .

'V V .

.

V V".

V V'V.

VVV.

VÔE.

V -.

!VVV!VH.

V-VCVE.

! %.

V)!.

V .

ɢ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜ ɝɨɥɨɜɭ.V V «ȼɫɟ ɫɭɞɶɛɵ ɜ ɧɚɲ ɜɟɤ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵ. ɱɬɨ ɜɫɹɤɢɣ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬ ɜɫɟɝɞɚ ɧɟɦɧɨɝɨ ɟɜɪɟɣ« »V V V E V 1! VV .*V %+V V «ȿɜɪɟɢ ɢ ɩɨɥɭɤɪɨɜɤɢ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨ ɞɧɹ ± ɷɬɨ ɜɧɨɜɶ ɡɚɪɨɞɢɜɲɚɹɫɹ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɹ».

.

 V.

V.

VV.

V VV!#V.

V-.

 V AV5.

.

V) ! V.

V.

ɱɬɨ ɹ ɪɭɫɫɤɢɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬ. ɹ ɧɚɯɨɠɭ ɷɬɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ. ɱɬɨ ɹ ɢɭɞɟɣ. ɤɚɤɨɣ ɨɧɚ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ. ə ɭɛɟɠɞɚɸɫɶ. ə ɧɟ ɜɢɠɭ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɦɨɟɣ Äɤɪɨɜɶɸ³ ɢ ɬɟɦ. ɱɬɨ ɛɵɬɶ ɪɭɫɫɤɢɦ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɨɦ ɫɟɣɱɚɫ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɡɧɚɱɢɬ ɛɵɬɶ ɟɜɪɟɟɦ». ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ. ɢ ɬɟɦ. ɱɬɨ ɹ ɝɨɜɨɪɸ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ.V V . VV V!* V+V V «Ɍɚɤɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɟɜɪɟɣɫɬɜɚ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ.

j .

 !".

 #$" %& DG V :VV .

V.

"V .

V #!.

V ) V .

VV ! V *VHVVV V .

ɦɧɟ ɧɟɬ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɟɜɪɟɟɦ. ɧɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɨɧɢɡɦɚ (« ).V V V @. ɱɬɨ ɹ ɱɭɠɨɣ ɡɞɟɫɶ. ɢɦɟɹ ɩɨɞ ɧɨɝɚɦɢ ɛɟɡɞɧɭ? ɇɨ ɭɞɟɥ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ± ɫɬɭɩɚɬɶ ɩɨ ɜɨɞɟ». ə ɩɪɢɧɢɦɚɸ ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ ɡɚɤɨɧɧɨɟ ɬɨ. ɝɞɟ ɛɵ ɹ ɧɢ ɫɤɢɬɚɥɫɹ. ȼɵ ɫɤɚɠɟɬɟ: ɚ ɩɨɱɜɚ? Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɠɢɬɶ. ɦɨɣ ɤɪɨɜ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨ ɦɧɨɣ. ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɦɨɺ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ (« ). ɹ ɢ ɬɚɤ ɟɜɪɟɣ ɫ ɝɨɥɨɜɵ ɞɨ ɤɨɧɱɢɤɨɜ ɧɨɝɬɟɣ. ə ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɸ ɫɟɛɹ ɛɥɭɞɧɵɦ ɫɵɧɨɦ. +V V «« ə ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɬɚɜɥɸ ɤɪɟɫɬ ɧɚ ɬɟɨɪɢɢ ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢ. ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɨɪɚ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɩɨɞ ɨɬɱɢɣ ɤɪɨɜ.

 VVVV.

V .

 V.

V+V V «ɉɚɬɪɢɨɬɢɡɦ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɫɥɨɜɚ ɦɧɟ ɱɭɠɞ.9V V 2V V V . Ɍɚ Ɋɨɫɫɢɹ. ɤɨɬɨɪɭɸ ɹ ɥɸɛɥɸ. Ɋɨɫɫɢɹ. ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɟɺ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ.V . ɦɧɟ ɨɬɜɪɚɬɢɬɟɥɶɧɚ». ɤɨɬɨɪɭɸ ɹ ɜɢɠɭ ɜɨɤɪɭɝ ɫɟɛɹ. ɟɫɬɶ ɩɥɚɬɨɧɨɜɫɤɚɹ ɢɞɟɹ.

V V .

.

V 'V ' V 'V V V .

V ) V V.

VV.

1VV.

*+V V «Ɂɚɦɟɧɢɜ ɜɚɤɭɭɦ. ɨɞɧɚɤɨ. ɟɜɪɟɢ ɫɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɷɬɨɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɟɣ. ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɣɫɹ ɩɨɫɥɟ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ (!) ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɦ ɞɚɧɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢɡɧɭɬɪɢ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɢɞɟɬɶ ɟɺ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ. Ɋɭɫɫɤɢɟ ɥɸɞɢ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɥɢɲɟɧɵ ± ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɥɢ».V V V H. ɨɧɢ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɟɜɪɟɹɦɢ.

 V V .

V ! .

V .

".

'V .

V V .

V "V )ÔE.

V-.

!.

ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɢɥɢ ɛɸɪɨɤɪɚɬɚ». «ȿɳɺ Ƚɟɪɲɟɧɡɨɧ ɡɚɦɟɬɢɥ. V V =. ɱɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡ ɧɚɪɨɞɚ».*+V «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɤɥɚɞ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɚ ɢɦɟɟɬ ɦɚɥɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚ. ɱɬɨ ɪɭɫɫɤɢɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬ ɞɚɠɟ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɢɧɨɣ ɬɢɩ.

VVC V .

.

VV V!#V .

"VV .

.

V VÔ.

.

!V .

V V V .

.

V !.

 V V ! V V V .

!V .

.

V .

!V Ô-V A.

#V V E.

%.

V ).

V .

 V E.

%.

V #!VV .

VÔ.

%.

VV%VV*V 3V V !.

 VV V.

.

.

V4.

ɩɨɫɥɟ ɬɪɺɯ ɬɵɫɹɱ ɥɟɬ ɢɫɬɨɪɢɢ. ɩɨɬɟɪɹɜɲɟɝɨ ɪɨɞɢɧɭ. ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɫɬɨ ɜɵɠɢɬɶ ɢ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɜɫɟ». ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȿɫɥɢ ɭ ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ.V V V V V V . ɚ ɧɟ ɜ ɬɨɦ. ɰɟɧɬɪɨɦ ɜɫɟɥɟɧɫɤɨɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɢɚɫɩɨɪɵ (ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɫɬɺɬ ɢ ɲɢɪɢɬɫɹ). ɚ ɭɛɟɠɢɳɟɦ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ Äɩɟɪɟɦɟɳɺɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ³. ɟɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ ɪɨɥɶ."+V V «Ⱦɚɠɟ ɂɡɪɚɢɥɶ ɹ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɜɢɞɟɬɶ ɧɟ ɱɢɫɬɨ ɟɜɪɟɣɫɤɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ.V V V . ɬɨ ɫɤɨɪɟɟ ɜ ɷɬɨɦ.

V Ô V ".

&V 2 V .

V V V V .

 V .

 V V V .

.

V "V V 4.

 V !V !. V .

.

'V ".

V.

%V V V.

.

VVÔ %V!V3.

.V.

 V .

V "V V 2.

.

.

V >!'V !.

!'V !.

 V '!V ÔV V .

%#V VV! V VV" "VÔE.

V-.

!.

 VV.

%V #V .

#!V !V!'V V!VVVV.

".

.

V 3! V V.

".

V .

V 'V !VV #V V! #V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV .9V ?VV V .

VVV.

V .

.

V .

VV VV V .

'V V.

V .

!V.

"V V .

j .

 !".

 #$" %& DD .

V ÔE.

V -.

!V H.

 V V V V V ! V V V .

".

V &V $.

 VVVV.

VV! VV V4# VÔE.

V-.

!.

V!.

V.

V .

V " "V .

V V .

V V .

V V V !V ÔA %V -.

!V V !.

V .

!V V .

! V V  V .

.

V # V V .

.

V !V V V .

V ".

V V .

".

V V 3!.

V ÔE.

V -.

!V Ô .

+V  V ! 'V V V  V V !.

V V 'V !"'V V !#V .

 " V .

 'V V ÔA %V -.

!V ?V VV .

V .

V)V: VV .

* V".

.

V)VP.

"VVMMMV * V .

".

.

V ) ! V V V .

".

.

V V V .

*V -V .

V V P.

"V V '"V.

V!'V VV! V.

VVV.

V VV#V V.

"V !V !#V "V ÔE.

V -.

!.

V 2V !V V V V .

V V # +V .

V V ! V .

.

V V V V V V V V V .

.

V .

V V.

VV.

!V 41! V V V ÔE.

V -.

!.

 V .

'V .

V V .

%V .

 V V V.

V ' V %'V +V!V V V.

 VV .

.

VÔE.

V -.

!.

V .

.

V.

VVV.

".

.

VV!.

 VVV V .

".

V .

#V V V V ".

V ! V V V .

V V V .#V V V .

V V 'V .

V 'V V .

.

 'V "V .

V ÔE.

V -.

!.

V 3!.

V .

.

V .

V ÔE.

V -.

!.

V %+V V .

V V V V V  V #V .

V V V V V V .

V .

V V V.

!V%VIJKV V ƒ'  & V -V V V V V V #.

.

V .

V ÔE.

V -.

!.

V >V V .

#1V #V .

".

#V V V V V .

V +V V V V V .

".

.

V V V V .

V .

!.

 V V V .

.

V V .

'V V V V V V V &V 3V !V ! V V .

V .

V .

V V  V V V .

V V .

V .

.

V V .

!V !V V .

..3-:Qb-c5V .(V -:V .4 (L(=(-H-cFV 4 .&V2 VV! VVV V! V V .H :-cV 3$:@:QV A(.$7`V g.$._(.._:F(83V$ .H3 .@.Q.H..C-.+V $:$3(V 2Q.7=bA7V ?H3FV .5V -:L.QV 2V 43Q.:V2V(lV.2V (2 (F.@-bV V $:$V :@V 2V ?4357V 2(Q.

".

V .

 V = V !V V V V .V !V .

 V!.

V.

V V.

1 V.

V#!"VVV.

V V.

 V.

.

VV .

V .

!V V 4V V 'V !V V V V 'V .

V V VV! V!V!VV#V.

V.V !VVV.

%V.

 V!VV V! VV.

 .

V V.

V!V VV V .VVV #V.

V V V.

.

VV V VVV: V!V.

V.

V VÔ V V.

".

.

V! V.

V>V +V!.

VV#V .

#V V).

. V%VV. V V!..

'V.

.

*V.

V%V 'V V V %V V.

 V V!.

VVV.

V .

'V !.

VV VVV!VV .

V!.

V..

 VVV ! VV V V .

V V V V ! V !.

V .

.

 V .

V V .

 V.

 VVV!.

.

 VV.

V.

.V.

V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV ... VV V . V 2V !V V #V V 2V !.

V V .aV.

 V 9a/aVV Ô8 V :V .

.

V... V !V !#VVVVV VVV V ! VV.

V V.

V.

 .

VV V .

.

. V V V .

 V Ô.#V !V .

.

.

V .

V .

V EV !V .

%V 1.

.

V V 2V V .

V V V V V .

!V > V .

V V %V V !V #V #V V V 1.

.

V &V .V V V ! VV! .

.

V.

V 1"V.

 VV#V .

'V%V".

V ".

V.: VV .

'VV.

 V .

 .

V V .

j .

 !".

 #$" %& D€ 2V .

V .

"V V V V .

V .

V V V V .

V !V !V V V VV!V!V.

V ?.

V .

V !.

V V .

 V V V V !.

.

V V V )! V .

V V V .

"*V -V !'V V .

V V V V V V .

V V .

V ÔE.

V -.

!.

V V V !#V %V .

"V 4 .

V .

V #V V .

.

 VV V V.

 VV  VV.

V .

V.

V %V! V VV V.

.

V V V V .

%V.

.

V -.

 V Ô '"'V ! .

V V !V V !.

V !V .

V jj V .

 V .

V ! VVÔ '"'V! .

V!VV) V V.

V.

V V V V V V .

.

*V =V .

V V Ô$V .

V .

V V V '"V.

V9DV "V)&6*VVÔV.

VV9DV "VV!V.

6V2V V +V .

V Ô7 V "V )V .

.

 .

V V .

'V V * V .

.

.

.

VV!.

'V.

VVVVH 1:V .

V:VV-.

V2 V !.

V .

V ) V V ..V V ..

V !V V .

.

&* V 2V V V V !V :V V V V " .

V 2V :V +V ÔÔ V V V  VV.

.

V.

V '" VV.

%V.

V.

%.

V"VVÔ=.

VV V V V.

V V '"'V.

.

6VV .

V2VEV.

V.

'V V V V V V .

V 'V 'V .

V 'V ! V V .

!.

V #V V !V V V V V V V V V .

'V ! .

V2V!.

V.

V4.

"V.

VV V.

!VVÔ V VHVV .

%.

 V V V V.

'VV '"V! V.

V.

V! VVV V .

V V.

%+V Ô:V V .

V 2.

 &V )V V"V &* VH"&V ?V .

V V .

%#V #V ! V .

 V HV .

V .

'V .

V V V V V V V !.

V !'V V .

V V Ô=.

V V .

.

#V #V .

 V .

V .

 V V ! V V '!&V $.

.  V .

 V "Ô VHV V.

.

V V VV! VQ.

.V.

V!.

V .

VÔ V +V VV .

VP!VA.

.

.

V VV.

%VVV ! .

V .

V ! V .

 .

V V V V !.

V .

 V !.

V V#! VVV V.

VVÔV.

".

V$.

.

.

V !.

V#! V V.

 .

'V ).

V .

%V V $ # *V V #V ! V V V .

V V V !.

V #.

 V V".

 V.

V #V !.

# V!.

VV.

 .

V Ô V.

6V .V.

"V .

.

 VV VV V1V.

 VÔ VVV.

 VVVV.

V.

V V .

.

VV#V.

.

+VÔA ' V V.

 'V V.

V.

 V VV..

 +V V V .

V V .

 V )@.

V 'V .

V .

 V .

.

#V V .

V *V 4 !V . ɒ.V V !V =1C&VV ɂ.

 !V V !V V V V V .

+V VVV VV V.

V.

V VV#V VV V .

.

V V V V !.V V #V V .

V .

V V .

V V ! V V .

V ÔE.

V -.

!.

 V V V .

V #!V.

VV.

V!.

.

V VV.

.

V#V 2 V V .

V .

"V V V "V +V V % V .

!V .

VV.

!V.

!.

VV ! VV#V .

VV# V!.

V V%V VV .

VVV V41 V! V.

!VV VV VVV V V .

.

V V V V % V H.

V V V V Ô V V V !.

BV !V A V V !V !V V 3V 'V .V V A V V 9a.

! ! V V %V !V .

!.

V V V ! V V V V .

V.

' V.

V.

.

VV! .

 'V3V !VV.

V +V V V.

V.

% VV VVV.

%V V VV!.

VV.

V#V # V %V V &V -V !V V V .

.

V .

!V .

!.

V V #V %.

#&VA VV%.

V.

V VVV.

V#V#V#VVV !.

V .

V V V ! V V !V "V #V V !#V .

.

! V !#V V V V V %V V ! V -V %V ! V V V !.

V V V V ! V V V .

.

V %V V V ( V !V.

V .

V .

V V .

VV.

 VV V!.

V.

%V .

!.

V V V .

".

V .

#.

V V ! .

 V V V V V .

j .

 !".

 #$" %& Du .

.

 V .

.

V V V V !.

V V .

! ! V V!V .

V .

V V .

%.

V H.

V V V .

! !.

V .

V V # .

V 2!V V V V .

.

.

V .

%V V V !V .

!.

 V V #V V  V 1!V %V .

V V .

V :V.

VÔ VVVVV .

'V.

!V% VVV V V .

V V ! V V #V .

+V ÔV V Ô V .V .

V V ! V V V .

 V .

 V . V :V.

.

.

%V V Ô$V .

.

 V !V !V .

V V ! V V V V Ô.

V =.

VVV V VV V V VVV% .

VV!.

#V.

!VV.

V !!.

 VV!VV VVV !VV.

! V.

VV.

V.

V .

VV .

V VV V V :V !.

V V V gV V .

 V !V .

.

V V .

".

V V .

".

V .

V V !V ! .

V .

.

.

 V .

V !.

V .

' V V V #!V .

".

V  V V ! .

V #V !V !V _V .

.

V V V  V .

!V ! V V V  V 3!.

V V V ! .

V V V .

.

 V !V V .

.

V #V V V - V V V .

V ! V !  V V !V .

! V V V V .

".

V #.

.

.

VV #V !VV !.

V).

 V.

VV! V.

V VV"* V.

V !V!#V VV! V -V!V.

V V V .

.

V V  V% V .

 V ! .

'V V .

! V 'V V .

.

V V V V 3V .

 '.

V V V V .

V  V !V !.

1!V V !1!V !V .

#1V V V !V !V .

!.

 V !.

V !.

V V >V !.

 V V '.

'V V .

V .

.

.

V V .

V !.

VV > V .

" V  V V 2.

%V !V 'V .

"+V ".

V V .

".

 V .

 .

.

V V .

!".

V V .

V V !.

V V !V !.

V V >V .

.

V .

V .

 V !.

V !.

V .

V .

!.

.

V V !V E V V V V "V !.

VV V .

V.

V V VV.

 V.

V.

V -V V%'VVV !V ! V.

VV V .

!.

VV V VV VVVVV " V.

VH.

 V!VVV.

.

VVV.

.

V .

 V V '!.

V V V " .

V  V V V V %V .

V V .

.

V V V ! V ÔV !V V V .

V .

 VVVV.! #V.

.

#V CV V.

V VV  VVV!.

V.

V4.

".

V 2V!V.

VV.

 .

V.

+VÔ.

.

.

V_$V .

V .

%.

 V .

 V V .

!.

 V.

".

 VV VV !V %+V V «Ɉɧ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬ. ɛɟɡɨ ɜɫɹɤɨɝɨ ɥɢɰɟɩɪɢɹɬɢɹ.V V V . ɟɜɪɟɟɜ. ɩɨɥɹɤɨɜ. VÔ . ɥɚɬɵɲɟɣ. ɦɚɞɶɹɪ ɢ ɤɢɬɚɣɰɟɜ. ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ ɢ ɜɵɞɟɪɧɭɬɶ ɧɟɥɶɡɹ ɛɵɥɨ ɞɥɹ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ». ü ɫɥɨɜɨ ɡɚɫɭɧɭɬɨ ɩɨɫɪɟɞɢɧɟ ɬɚɤ.

V! V'V3V# VV V.

V4.

"V> VV .

VV VÔ.

VV!V V.

VV V.

 VVVV" V#V .

"V V V .

V .V V !V % V V V .

V V V .

V V V .

.

V #V Ô!! .

V V Ô# V 3V #.

.

 V V 4.

"V '!V V .

.

V .

V.

.

VV!.

VV.

!V 'V.

.

ɩɨɛɨɥɶɲɟ ɦɚɞɶɹɪ! ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɢ ɫɦɨɬɪɟɥɢ ɧɚ ɷɬɢ ɜɟɳɢ ɢɧɚɱɟ« »V V V 3V V ! !.+V V «Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɡɜɨɥɶɬɟ. ɪɚɡɜɟ ɟɜɪɟɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɢɝɪɚɥɢ ɬɪɟɬɶɟɫɬɟɩɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ! ɉɨɦɟɧɶɲɟ ɩɨɥɹɤɨɜ.

 V V .

V !#!V V .

" V .

V 'V V ! V .

j .

 !".

V V V 4. #$" %& Dÿ .

"V .

V V Ô V ! V .

6V -.

V .

!V %V .

%V %.

.

V .

V %.

V V V Ô.

V 3V CVVVV V7 .

VVÔ.

".

.

ɱɬɨ ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɢɡɦ ± ɚɬɨɦɧɚɹ ɛɨɦɛɚ ɜ ɚɪɫɟɧɚɥɟ ɢɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ. ɬɨ ɩɨɱɟɦɭ ɛɵ ɧɟ ɥɢɲɢɬɶ ɫɜɨɢɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢɯ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ.# VV+V V «« ɜɨɡɪɚɡɹɬ ɨɧɢ ɦɧɟ. ɇɨ ɟɫɥɢ ɬɚɤ. ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɨɬɪɟɤɲɢɫɶ« »V V V ?VÔ .

V V#VCVÔ V.

".

.

V! V VÔ V.

% V.

VV.

VV-!.

VV.

%VV .

'V V#!V.

V " .

V  V!V .

'V.

V V '!V _V V !.

 VV.

VÔ.

.

V.

&V2V VV.

V V  V V V V 55V .

V ).

 V  V V #V !#V *V (V > V !' V .

'V .

.

#V %V V  V .

 V .

.

V .

.

.

V V VV.

'VV.

.

 #V.

"VV V.

.

 VA V.

V V V .

!'V ".

.

+V Ô".

V !.

. V .

V V Ô .

V .

.

.

 V P!V > V .

 .

 V .

V .

V V .

#V )V #V .

V !.

 V .

"V V V !V .

.

"*V =V .

V V V .

V V ! VV MMVV"' V V# V .

V A.

V-VV!.

VV.

> V VV V.

.

V V.

!V V.

.

 VVVV .

 V.

 VV !.

.

V !VV &V4V1VV! VVV.

V .

+VV! V!.

V.

V !  VV!V.

#1V#V V V V V V ".

 V !V ! V !#V -V .

V V V .

 V V V4VV.

.

V!.

V.

VV!.

VV! VV V V .

 '.

V .

V V V .

V +V V V V V !V V V .

.

VV .

V"VV%VEVV! VV V.

 V"VVV .

V.

".

V" V.

V V.

V V.

!.

 VVV .

V H.

V V V %.

 V 'V .

V ! V .

V .

" VV #%VV V .

 V.

V.

V 'V V %.V .

 V Ô.

.

V V .

V !V !V .

V " V .

 V V V V V V V V V V CV V V V V .

.

V V .

V .

V V V :V.V2V V".

V.

V.

VVdV9V .

.

V V V .VÔ$VV %+V V «Ɂɞɟɫɶ ɭɦɟɫɬɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɢɡɦɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ.V . Ɍɨ ɟɫɬɶ: ɱɬɨ ɯɨɪɨɲɟɟ ɫɤɪɵɬɨ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɧɟɞɪɭɠɟɥɸɛɢɢ (ɜɵɪɚɡɢɬɶɫɹ ɬɚɤ ± ɩɨɦɹɝɱɟ) ɤ ɟɜɪɟɹɦ».

> V V V V !V V V V .

 V V V V V .

#V V V V V  V V V V #V ! V V .

V #V .

V .

#1V Ô! V V V .

V .

V V -V !.

% V !.

V !V .

.

V .

V V !V V.

"V)!V V VV! V* V ".

+VÔ VVE.

 V VV..

VV%VV.

VV! V V'VV%V.

V V )&*V!V 2! V.

V!.

V V#V !V.

 V.

.

 V V VV#V .

 V.

VV V1VV Ô#% VV!V VV!.

' VV V.

VV V V VVV)#V VV..

V V VVV.

VVV.

V V V .V1V Ô *V .

V.

.

V .

 V .

V .

V V V !V !.

.

 .

V !VV VVÔ! 'V#VVV.

V.

"V! V V VV.

!.

 V!.

V VVÔ! 'VV&V 2V .

V !V V .

V'V % VVV&V :V VV V .

'V V .

 VVV.

 V !V.

'V.

.

V.

 'V 2V V !V.

VV V.

.

V !V V.

.

VÔ .

 V-V -V !V V V V V V V V E.

#V V V .

V V EV .

j .

 !".

 Dƒ #$" %& .

.

'."V.

V .

 VVV]0V "V-V .

VV"V .

 VV " VV V.

V V !V  VV VV.

.

V.

V.

VV .

 V .

V !.

 V V -V -V .

V Ô V V .

 V .

%V E.

#VV !.

V V ÔVV ! V )Ô *VV .

 .

V.

%V 2! V V" VV V.

 VV'V! V.

.

V V.

VV.

% V2VV%.

V .

V #V V V #V ! V .

V 'V V .

.

V .

%.

'V !V V V V 2V V .

V V .

V .

V V V #V V V .

V V V '6V :V .

V .

V .

.

V Ô '.

V V Ô .

 V V V .

.

V V V .

.

V V V V V #V .

#V 3!.

V !.

V V .

.

'V V V ! V #V .

 V V V V V 'V V V .

V V V ' V V V V > 'V #V V .

%.

V V V V V ".

V :V !V .

V .

V V !# V #V.

"#V VV 'VVÔ '.

VVÔ .

V( V .

V.

VV! V VV V !.

.

'V.

V !V!V VV .

VV !V V .

.

 VVV .

'V V.

V!V/V V VV!V .

V %V ! V0*.

5 %V6V A V .

".

 V .

.

V V V .

V .

.

V V .

V +V .

!.

V 'V !V V " V .

! V V ".

V .

V V !!.

 V!V '!V.

VV.

V!V!#V-V V.

'V V V V ! V V V .

.

V V V V V #V .

+V  V .

 V.

" V!.

V2 V !#V.

V 1VV.

'VV .

V  V V Ô V V V V %V .

V V 'V !V .

 V V .

!.

'VV !VVV.:V.

V)#V.

*V %V.

V .

!V ).

 V  *V V V .

.

'V V ) V !V !V V " V .

"6*V 8 .

V V .

V ".

V !!.

V !V V #!V E V .

 V V %V .

V V V V V .

.

.

V .

V .

V .

.

V .

#!V !V V V #V .

".

#V V -V !V V V V V .

'V V V .

V .

6V (V V .

 V V V V .

.

'V )#VV#VV.

.

V%*VH.

VV!V V.

V!.

V VV !!.

VVV.

VVV .

.

VV.

V! VVV% V .

V VV V VÔ VV VV V!V.

>V2V V.

VVV.

.

VV#VÔ"#V ! VV .

V .

V ÔV.

&V )V.

 *V =.

%VV .

V %V +V V V #! &V$.

V .

 .

V .

V V .

%V .

V .

V  V 'V V V .

V .

V V VÔ '"V.

VVV!VNMNV!V!V55V.

&VIJKV V (   #   $ V 2V"VNMNV.

V.

 V.

.

V V #V V>!'#V V #V %#V V V V .

.

V V .

 .

!.

V E ! V !.

.

V V % VV .

.

#.

VVV .

.

VV'V VV V V  VV V %V V .

V V $V .

.

V 55V.

V V V ! V .

V .

%.

.

V V .

V V .

V V V ( V V V V V V V V V .

V V .

.

V V #V # V .

!#V !.

%V V .

!V 2V .

1 V VV #V .

#VV#V .

#V V.

V V#V  V .

V V V #V !V  V .

.

V  V %V .

V V #V V! VV.

 V ÔÔ P.

V  V V .

! V > V V V V " V ".

 VV .

VVV>VV.

 '!.

 V)".

V%VV Ô VV*V ( VVV "VV V!.

V.

.

 .

V '"V2VV VV.

+V V .

j .

 !".

Ɉɧ ɜɢɞɢɬ. Ɋɭɫɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɢɞɢɬ ɟɝɨ ɢ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɩɟɪɜɨɩɪɟɫɬɨɥɶɧɨɣ Ɇɨɫɤɜɵ. ɱɬɨ ɩɪɨɫɩɟɤɬ ɫɜ. ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɧɨɫɢɬ ɫɥɚɜɧɨɟ ɢɦɹ ɇɚɯɢɦɫɨɧɚ. ɢ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɚɪɦɢɢ. Ɋɭɫɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɢɞɢɬ ɬɟɩɟɪɶ ɟɜɪɟɹ ɢ ɫɭɞɶɺɣ ɢ ɩɚɥɚɱɨɦ« »V V V HV V V  V V Ô '"'V ! . ɧɚ ɜɫɟɯ ɫɬɭɩɟɧɹɯ ɜɥɚɫɬɢ. ɚ ɉɚɜɥɨɜɫɤ ± ɜ ɋɥɭɰɤ. ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ Ʌɢɬɟɣɧɵɣ ɩɪɨɫɩɟɤɬ ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧ ɜ ɩɪɨɫɩɟɤɬ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ. ɢ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɇɟɜɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ. #$" %& D «Ɍɟɩɟɪɶ ɟɜɪɟɣ ± ɜɨ ɜɫɟɯ ɭɝɥɚɯ. ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɟɣɲɟɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɚɦɨɢɫɬɪɟɛɥɟɧɢɹ.

V !V V ".

V !.

.

 V V %V .

 V V V V V V A V V V V V .

#V .

V V V V V V V Ô! .

V 'V '"' V V V V V ".

.

 V#VVV!V!V%.

V ( V .

.

V 'V '"V V A.

.

V 8".

V V _% V V V #V VV V.

#V V.

VA.

VV VVVV.

 .

V$!.

V V V '"V .

.

"V)Ô$V !V VV!* VV !VÔ# !V V .

!V V !.

V V V !.

V % V V V V V V '"V ! V V!V 'V2V.

V"V/01#V!VV!VÔ-.

!V V V V V )8 ! V = V @! V 8V 8 .

* V V V .

V : .

!.

VMMV VV.

V.

!V V.

.

 V VV-V.

V .

V V V VV!V.

.

" V .

.

V VVÔQVh-.

QV V ! V >V #V V .!V iV 3=3A .

!.

V V 1 .

.

V$V"V]01#V!V  V V V. .

V! V .

 V V #V ! V !V #V V #V .

V V.

 VV VVVG9VV9DGVH V V!.

V .

VVV .

.

V V %VV!VV! V2 V.

 V.

.

VV AV.

.

"V+V V!.

B V V 9a0<1V V 9a0/1V V @ V 4 V V V . VV'VV9a091V V9a0B1V! V8% VV9a0B1V V 9a0<1V :.

V .

V - V V V !.

V ".

V V .

.

 V .

V V 9a0]V !V .

V .

V .

 .

V )!.

V .

V V :.

*V3 V.

.

VVV%V!.

'V!V:.

V V .

V2V !V V #V V V V .

.

V .

+V 8" V _ V % V V Q V .

V8".

VE V8VV .

V_.

V.

VV!VVÔVV! V .

+VE! V2 VQ VQVV:V :.

'V '"'V V !V V V ".

1!.

V .! V V V V .

V .

VV.

V .

V '"V V .

V.

.

.

V VV VV V.

VCVVV4 #.

 VV.

.

V .

!V.

.

V.

V'V V2V".

1!.

V.

.

.

V.

!V %VV V!V% VV!V %V )V .

V V OV >!V .= 4V ..

V .

V V V %V .

"V !.

 'V %V .

 V V .

V V %V V V V ! V 'V Ô% V V #V V V V V ".

1!.

V %V V * V V %.

V V V .

V .

V V !V .

V V V V V !V .

V V V V % V V A!.

V )V ! VA!.

V % VV %'V .

'* VV .

#V4 V .

V V !V .

V!.

.

V V$.

 V V !V VVV.! V 2V .

V .

V V H" V V .

V 4.

!.

V V @ V EV V $.

 V $V .

 V @ V 4V :VQV ). V =* V V .

V .

V V 3.

V V.

.

VV V"VV(VL VVV!V 4 V V B01V !V V !.

V V .

 V V .

 V ! V V V =V ( V V .

V #V !V V #V V %.

 V V V .

"#V V V.

% V#!V V2V#V.

.

.

#V)3847 V .

#V ! V V % *V V !V #%V ).

 V #V .

 V V *VV.

.

V!'V  V.

 V.

!V %V V2V#V V .

#V!V V %V VVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV .BV $.

 VV.

 'V.

!V Vm: V.

VV:mV V .

j .

 !".

 #$" %& D -VV V %V V"V$.

V V V3.

.

V V V VV .

.

V .

V V #V V .

 .

V V .

!.

V .

&V A.

V V .

.

V V %.

V ".

"V #V V V .

V V V !V ! V V  V .

" V V V V .

.

V V .

V.

V#V.

!" V.

%'V#VV -.

 V V %.

V .

V V .

!.

V V .

V .

.

V .

.

+V!.

V .

'V ! V_$ V .

 V .

V .

'V V.

 VV ! V VVV$ V5.

 V4.

! V2V VH.

V.VVVV V!.

VV .

 V V 91.V ".

V .

V 6V H. V .

 V V !V V !V $V _$+V V V V ' V V .

V . V .

.

.

V V .

'V#V.V V V! +VV$V!V '"V VÔ.

".

VVV V.

 .

V V .

V 3V VV.

V.

V .

VVVV.

 V- .

VMMVVVV2!V V% .

VVV.

V !V.

V VV !%.

VV!V.

V 4.

VMMMV V 4.

 .

VMV - .

VMMV V .

 V V -.

V V V .

V .

V !! .

V .

V !V V #V V V .

V V .

.

V V V %V V .

'V $.

 .

VMVV : V V Q'!.

V NOMV V P.

"V $.

.

V V V .

V  V .

 'V !V V V V !V !.

 V .

 V V %.

V ! V V V ! .

V .

V V !.

%V :V .

V .

V V .

&V QV ! V .

 V V  V V ".

V CV ` V !!.

 V V ..

V V A !V )2.

.

* V .

V V !V V (.

V  V.

V8 V$.

.

V! V VV.

VV.

 V!V #! V .

 V V.

 V.

.

V) 1"*V!%VV#V8VV".

V 2.

.

.

 V%V.VVV.

V.DV . VV!.

V #.

+V.

V#%V3847VV !V.

 .

.

VVA .

.

.

VV VV.

%VV!.

V %.

.

V !.

V .

V )V ! VV V !V .

 V !.

 V V V .

'V !V .

".

V .

 *+V !!.

 VC!.

!.V).

* V.

 VV:.

 VH V VP^V.

.

V ! .

V V @.

 V V 4.

^V .

.

V 87Q:8.

VV E.

V A.

 V V P ^V ! .

V V Q%^V #V ! V E+V "! VV 8.

 V .

V ! V V .

.

V . " V .

 V V AV A.

V V   .

^V .

 V ! V V .

V:V!.

VC!V V( VV.

 V VA.

VVPV . V.

" V V4.

 .

VL+VV.01V!VV! VH"V) V  .

%V V "* V .

V V B01V ( V C .

V )EV ..

 V 8 .

*V HV ! V !.

V .

 .

V .

V V .

!V .

.

# V .

V V .

!.

V V V .

V .

.

!.

V A "V 3 V .

 V !V V #V .

V .

V )V V V ' V .

 .

 .

*V .

+V ( V C .

V )8 .

* V "V ).

!* V $.

!!V )P!.

* V @.

#.

V )?! %* V .

 V .

 .# V ."1.

 V .

V V V !V V V Q".

VVE.

V .

.

V V .

V .

V V V .

V 'V V V .

V V V .

'V V  V .

 '.

.

V V V V .

V .

.

 V .

.

!.

V V .

".

.

V .

 V .

.

V .

.

".

V !"V)$ V VVV.

.

VVV V.

" V*VHV V .

!.

V V V .

"V '" VVV VV.

V.

V V H.

VÔ .

VV V V.

.

'V '".

VV.

VV '".

VV V V V V V V +V .

 V .

V .

 V .

#V V .

V V V .V .

V .

V .

V V .

V 2V % V A.

.

V V .

DV = VV V.1V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV .

VVV.

 V.

V.

!V V!.

V .

V!#V.

 #V .

V-V V!V !VV.

VV VV.

V.

#V!.

V!V % V .

 V".

V V V.

 V.

! V.

V!%6V V .

j .

 !".

 #$" %& € .

".

V VV.

VV!.

"V.

.

#1!#V .

#V.

!VH.

V .

.

V.

V.

.

.

.

V %V ! VV '"' V .

V 'VV.

!.

V V .

! V V V !.

V V V V -V .

V .

.

.

V V .

.

V !"V H.

 V QVH#V .

.

.

V V 2V:V@.

"V )V V ".

V V V dVD V .

 V V Ô.

V V V #*+V Ô( V V '" V V V .

1V %V V.

! V 'VV.

V .

V V.

VV V V.

V3V .

V .

+V h V .

iV 3V 4 #.

V H#V % V V V h V V !V V V .

iV .V V %V V .

V '"V V ' VV.

 VV V V V .

 V7V4 #.

.

V VV V VV V.

VH"+VhA!V V .

6iV ?V Ô.

 .

V .

V !.

01V V B01V ! V @V . V V .

V!.

V Ô !.

V V.

%V V %.

 V Ô.

V V V '! V!VV#VV.

 V.

V ! .

V%^VC V)? %*V.

VV ÔV .

.

.

V .

V ! V ! .

V V %V _V V .

V !VÔ ! .

V%VVV.

.

.

V.

VV&VA#.

V.

> +VÔÔ VV .

V%V ! .

V.

"V! V)Ô *V .

VVV.

V  VV V V %#V V .

".

V V 3V .

V .

V #V ÔV  V VV V.

'VV!Ô V..

V V.

V.

V.

 V.

.

VV5V>!.

V V.

VNOM V! .

.

VVÔ ! .

V%V V .

V .

'VV .

V .

".

V V H!.

34CHV V  V ".V V Ô 7.

 V V V VVV#V.

#V!.

%#V! VÔ: .

V.

V .

VV .

VAV.

+V V Ɉ. ɫɤɨɪɨ ɥɢ ɪɭɤɨɸ ɠɺɫɬɤɨɣ Ɋɚɫɟɸɲɤɭ ɫ ɩɭɬɢ ɫɬɨɥɤɧɭɬ?!V V V ?.

V.

V.

.

.

V!V+V V V Ɋɭɫɶ! ɋɝɧɢɥɚ? ɍɦɟɪɥɚ? ɉɨɞɨɯɥɚ? ɑɬɨ ɠɟ! ȼɟɱɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ ɬɟɛɟ.V V V > .

V V ɉɨɠɚɪɫɤɨɝɨ.V V Ɉɧɢ ɫɩɚɫɥɢ Ɋɚɫɟɸ!V V m ɦɨɠɟɬ. +V V V ə ɩɪɟɞɥɚɝɚɸV V Ɇɢɧɢɧɚ ɪɚɫɩɥɚɜɢɬɶ.V V ɉɨɞɭɦɚɟɲɶ.V V ɂɯ ɡɚ ɩɪɢɥɚɜɤɚɦɢV V Ɉɤɬɹɛɪɶ ɡɚɫɬɚɥ.V V ə ɡɧɚɸ. ɥɭɱɲɟ ɛɵɥɨ ɛ ɧɟ ɫɩɚɫɚɬɶ?V V V > $ V @.  V .V V Ɂɚɱɟɦ ɢɦ ɩɶɟɞɟɫɬɚɥ?V V Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ ɧɚɦV V Ⱦɜɭɯ ɥɚɜɨɱɧɢɤɨɜ ɫɥɚɜɢɬɶ. ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɨɞ ɫɬɚɬɶ.V V ɋɥɭɱɚɣɧɨ ɢɦV V Ɇɵ ɧɟ ɫɜɟɪɧɭɥɢ ɲɟɸ.

VVV '.

VVV.

V.

 'V.

V .

V V.

V # V V .

V .

'1V V V !.

#V VV !.

V .

V V V V !V .

j .

 !".

 #$" %& € .

#V !.

 +V V V V .

 V 4 V 2 V V V .

 V V !V V .

.

V .

V V .

V ÔV .

.

 V Ô.

 V V V V  V _V .

V V % V V .

V V V V !%V %#V V V V V .

 V QV4 'V .

.

V $.

V Ô.

"V! 6V @!VV.

V.

V!.

V.

+V V .

%V.

VV V V .

! .

V V V %V V V V V !#V V V .

".

.

^V VVV V V.

VV V.

V#V! V-V!V ..

.

V.

 VV V.

V> 'VÔ ! .

 V VV".

.

 V#V V#V.

#VV.

V .

VÔ ! .

V%V( VVVV.

V V ..

 VV V VVH"VV.

'VVV.

".

VV VV V VV!V4. &V.

" V!.

V % VV V.

VH"V V V2.

 V.

!V.

V"V$V VVV! V &VÔ?V V.

V V .

% VV V 4.

"V 2V V V V V .

V V V %V H" V  V V !.

 V V .

! V -.

 V V !V V V .

V.

ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɥ ɨɬ ɧɟɝɨ ɢɫɩɨɜɟɞɭɟɦɵɣ ɢɦ ɦɚɪɤɫɢɡɦ. ɨɧ ɩɢɫɚɥ ɨ ɧɺɦ ɱɭɬɶ ɥɢ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ.+V V «ɋɭɞɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ. Ʉɚɠɟɬɫɹ ɞɚɠɟ. ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɟɜɪɟɣɫɤɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ. ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɜɵɪɚɠɚɥ ɟɝɨ ɩɨɞɥɢɧɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ. ɨɧ ɛɵɥ Äɨɞɟɪɠɢɦ³ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ ɷɬɢɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ.V V V $. ɱɟɦ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪ».

V .

V .

V V 2.

 V +V .

 V H"V V ?.

V . V.

V2.

 VV.

V.

 V'!VV"V.VV .

V.

1 V V .

V V 2.

 ' V V V .

 .

V V V "#V " V V V V .

V V H"V ! V V V .

+V .

 V V V 4.

"V .

.

V!.

VH"VVV V!V.

V.

%6VH!.

V.

V.

V H"V .

V V !V .

VV V V .

 V V V > V  V V! VVV. V2V8.

VV.

VÔ2 V V.

.

.V V .

.

V V Q.

V %+V Ô V Ô V   V Ô V .

GV -V VV V4. V H"V .

".

V!.

 VV V VV V VV .

V .

 V .

V V '"V ! V V # !V .

#! V !V !V#V.

".

#VV)$ VVVV ! VV.

V V V *V -.

 V 2.

V V !V V .

#V  #V ! V "1!.

V )Ô.

!*V .

 V V '"V .

 V V .

%V .

V V V !.V .

V !.

.

.

V .

V V 2V .

#V !V V !#V ! V V V ) V V !V V !V P.

"V .

*V.

 V .

V8.G V 2V. V %+V V «ɏɚɢɦ ɀɢɬɥɨɜɫɤɢɣ.<ɗɬɨɬ ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ ɢ ɢɫɤɪɟɧɧɢɣ ɩɚɬɪɢɨɬ ɭɛɟɠɞɚɥ ɦɟɧɹ ɞɪɭɠɟɫɤɢ: ɛɭɞɶ ɤɟɦ ɯɨɱɟɲɶ ± VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV . ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɪɨɫɥɚ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɚɪɬɢɹ ɷɫɟɪɨɜ« V . ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɦɧɨɣ ɨɫɧɨɜɚɥ ɜ Ȼɟɪɧɟ Äɋɨɸɡ ɪɭɫɫɤɢɯ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɨɜ-ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɨɜ³.

V V V .

 V V " V V V ?V V @.

 .

V V !V .

.

!V .

V V 3! V .

 V .

.

V V V V V  .

V V V V V !V V # V Ô2 V  V V V .

.

.V .

.

V V Q.

V V V.

VVH"V)!.

VVV ! V%V".

* VVV VVV !.

 VV V.

VVVVV.

.

VV.

V!%.

VV V.

.

V.

%.

V.

 VV@.

.

!.

V ! 'V !V )#V V V ".

V "V V V V V V !V +V V V !%V V ! V Ô' V 'V  V Ô 'V.

.

'V  V 'V V V V V V V V!*V H.

V .

 V2V8.

.

V V .

.

.

V .

V !%.

V V VV V !V.

V.

V.

<V :V V .V V .

+V .

V V .

.

.

V V V #V .

.

" V V V .

j .

 !".

ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɨɦ.V V V 2 !V. ɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɟɜɪɟɣɫɤɨɦɭ ɧɚɪɨɞɭ». ɪɚɛɨɬɚɣ ɫɪɟɞɢ ɟɜɪɟɟɜ. ɧɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɛɭɞɶ ɟɜɪɟɟɦ. #$" %& €G ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɨɦ. ɚɧɚɪɯɢɫɬɨɦ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ.

V .

 .

V.

V V V 3V !V !. ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɞɢɤɨɝɨ ɡɜɟɪɹ».+V V «ȿɜɪɟɣɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ± ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɜɫɟɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɢɞɟɣ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ« ɂɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɛɭɞɟɬ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɝɢɛɟɥɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ.

V V V ! V .

#V V )V .

V V .

! V V V .

"#V *V V .

.

.

V #V .

".

!V V V ! V ! V . #V V .

 V V V .

V V H.

 V !.

V .

#V .

#V #V .

.

V .

%#V .

 %V .

 V V AV .

.

" V V.

.

V: . V V4 VV VV.

!.

V#V .

V .

V V .

V )4 V .

V V .

V $% V ^V #! .

V !.

V !.

V V V # V V V V ^V V V .V : .

! V !VV.

1.

 V.

 VV.

V.

V .

V VVEV V V.

%*V@.

V .

VVV.

VVV :V ÔV V V V .

 V V V 4 V V V .

V V .

/V 3V V V ! V V .V $% V V .

.

V 3!V V ! V .

V V .V V V .

.

.

V V #V .

# V .

V .

.

V !V .

V V gV .

Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɧɢɦɚɥɢɫɶ. ə. ɋɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɪɚɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɤɪɢɤɢ ɪɚɞɨɫɬɢ.. ɡɚɫɤɪɟɠɟɬɚɥ ɡɭɛɚɦɢ ɢ ɜɫɤɪɢɱɚɥ: Äɗɬɨ ɡɚ Ʉɢɲɢɧɺɜ!³»V V V 2V!V V. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɭɠɱɢɧɵ ɢ ɠɟɧɳɢɧɵ ɜɩɚɥɢ ɜ ɢɫɬɟɪɢɤɭ. ɜɢɠɭ ɇ.VVEV-V4V. ɤɚɤ ɫɟɣɱɚɫ.V V V V4 +V V «ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɧɭɬ ɫɬɨɹɥɨ ɫɬɨɥɩɨɬɜɨɪɟɧɢɟ. ɫɬɨɹɜɲɟɝɨ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ: ɨɧ ɪɚɡɛɢɥ ɫɬɚɤɚɧ ɫ ɜɨɞɨɣ ɨɛ ɩɨɥ.

.

.

Ƚ. Ɉɧ ɛɵɥ ɤɪɚɣɧɟ ɢɡɭɦɥɺɧ.+V V «« ə ɡɧɚɥ. ɩɪɢɯɨɞɢɥɚ ɤ ɧɚɲɟɦɭ ɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɨɦɭ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɭ Ɇ. ɚ ɹ ɛɨɥɶɲɟɜɢɤ. ɱɬɨ ɟɳɺ ɜ 1907 ɝɨɞɭ ɤɚɞɟɬɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ Äɇɨɜɶ³ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɫɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɢɧɞɢɤɚɬɨɦ ɟɜɪɟɣɫɤɨɣ ɛɭɪɠɭɚɡɢɢ. ɧɚɯɨɞɹ. ɱɬɨ ɜɚɲɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɛɨɥɟɟ ɱɺɬɤɨ». ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚɛɨɬɢɥɚɫɶ ɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɞɟɥɚ ɢ. Ɇɵ ɞɭɦɚɟɦ. ȿɦɭ ɝɨɜɨɪɹɬ: ɗɬɨ ɜɫɺ ɪɚɜɧɨ. ɱɬɨ ɝɚɡɟɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɟɜɪɟɟɜ.V V V E V V V V V V V ! V ! V . Ʌɭɧɰɭ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɚ ɟɦɭ ɫɬɚɬɶ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɝɚɡɟɬɵ. ɝɨɜɨɪɹ: Ʉɚɤ ɠɟ ± ɜɟɞɶ ɝɚɡɟɬɚ ɤɚɞɟɬɫɤɚɹ.

".

#V" VV !.

VV.

'VH.

 V2V.

.

.

 V V!.

VVV 9a0GV!V VV:V VV.

 'VV!.

VVC VVV % .

V Ô! .

"V #V VVV VCV VÔ .

.

V V .

V.

VV :V.#V .

. V VV  VVV V.

V2 VVÔ !.

 V .

V .

 .

V V %V !.

V V  V Ô.

V V V .

V V .

V V ! V V V .

/V 2V!V:.'V V .V V 'V !V V #V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV V #V VV% VÔ.

VVV.

.

!V4V V.

 .

VVV V VVVV.

V .

V .

 .

V .

V .

!V %V  V V V !.

 .

V ).

 V 8.

.

*&V ..

 V V V .

 VVA"V.

% VVV VVV'6V:VVV'VV9a9]VVH!V !.

VV >V V V V !V .

V .

V V V !V V .

V V .

".

V V .

V ! #V #V V .

j .

 !".

 €D #$" %& .

VVVV VV V.

 '.

VÔ.

V.

V4VV .

 VV .

.

V V V 2V . ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɚɜɚ ɛɭɞɭɬ ɩɨɥɭɱɟɧɵ». +V V «« ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɜɨɡɞɜɢɝɧɟɬ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɭ.

VV 2VV!VV :V .V ! V V V V V !' V %'V V V 9a99Ô 9a9.

.

.

V .

V.

 .

V .

V V V V .

V !.

%V V .

.

 V >!V .

.

#V V V 'V V .

V H.

V .

.

V 1.

.

V V !.

V !.V 9]B.

V )=V V V .

 V%V.

V V.

VV.

%V!VV!VV V ! .

V1.

V V V V .

. V V .V !V V V ..:*V 2 .

V .

V V V ! V8.

VQV)% VV V .

V!V.

.

V$ VQV V $*V .

.

V V .

 V !.

VV V #% V V V %VV .

V V 'V .

.

!V VV .

Ɉɧɚ ɭɫɬɭɩɢɬ ɢ ɂɡɛɪɚɧɧɨɦɭ Ȼɨɝɨɦ ɇɚɪɨɞɭ« Ⱦɟɧɶɝɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɧɚɦ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɷɬɨɝɨ». Ɍɪɭɫɥɢɜɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɚ ɛɵɥɚ ɭɫɬɭɩɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɹɩɨɧɰɚɦ.V V V H. ɤɚɤ ɫɨɛɚɤ.V'V+V V «ɉɭɫɬɶ ɨɧɢ ɨɛɭɱɚɬ ɧɚɲɢɯ ɪɟɛɹɬ. ɩɭɫɬɶ ɧɚɭɱɚɬ ɢɯ ɭɛɢɜɚɬɶ ɭɝɧɟɬɚɬɟɥɟɣ.

#V V V V .

!V %V 3V !.

 V V ! V V V V .

V V  V .

".

V .

V .

V #V ! 1 V V .

.

' VV.

V VV#V .

#VV.

VIJKV V ) * V 4V  V .

 V V V #!"V V V !V .

.

V !V V ÔE.

V -.

!.

 V V .

.

V .

V V V 'V #V .

%V &V EV V !V .

V V V V V V 2 V VV  V .

.V V V V Ô.

V -.

!V V V !.

.

'V V .

V .

!V V $.

V !V.

!V .

VV VV V.

V.

#V.

.

ɂ ɫ ɞɨɦɚɦɢ. ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ ɜɫɹɤɢɦ ɞɨɛɪɨɦ. ɂɫɚɚɤɭ ɢ ɂɚɤɨɜɭ. ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɡɚɬɜɨɪɹɬɶɫɹ ɧɢ ɞɧɺɦ.#&V V ÔÔ ȼɜɟɞɺɬ ɬɟɛɹ Ƚɨɫɩɨɞɶ.V V ɂ ɛɭɞɭɬ ɜɫɟɝɞɚ ɨɬɜɟɪɫɬɵ ɜɪɚɝɚ ɬɜɨɢ. ɢɛɨ ɜɨ ɝɧɟɜɟ Ɇɨɺɦ ə ɩɨɪɚɠɚɥ ɬɟɛɹ.V V ɂɛɨ ɧɚɪɨɞ ɢ ɰɚɪɫɬɜɚ. ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɡɚɯɨɬɹɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɬɟɛɟ. ɢ ɛɭɞɭɬ ɩɚɫɬɢ ɫɬɚɞɚ ɜɚɲɢ. ɤɨɬɨɪɭɸ Ɉɧ ɤɥɹɥɫɹ ɨɬɰɚɦ ɬɜɨɢɦ. ɛɨɝ ɬɜɨɣ. ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɵ ɧɟ ɫɚɞɢɥV V >$  % V ÔɌɨɝɞɚ ɫɵɧɨɜɶɹ ɢɧɨɡɟɦɰɟɜ ɛɭɞɭɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɬɟɧɵ ɬɜɨɢ. ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɵ ɧɟ ɜɵɫɟɤɚɥ. ɩɨɝɢɛɧɭɬ. ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɵ ɧɟ ɧɚɩɨɥɧɹɥ. ɞɚɬɶ ɬɟɛɟ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɢ ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɝɨɪɨɞɚɦɢ. ɧɢ ɧɨɱɶɸ ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɧɨɫɢɦɨ ɛɵɥɨ ɤ ɬɟɛɟ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɚɪɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɦɵ ɛɵɥɢ ɰɚɪɢ ɢɯ. ɢ ɰɚɪɢɰɵ ɢɯ ɤɨɪɦɢɥɢɰɚɦɢ ɬɜɨɢɦɢ. ɥɢɰɨɦ ɞɨ ɡɟɦɥɢ ɛɭɞɭɬ ɤɥɚɧɹɬɶɫɹ ɬɟɛɟ ɢ ɥɢɡɚɬɶ ɩɪɚɯ ɧɨɝ ɬɜɨɢɯ VV >j  '(  V 7VV VV !V. ɜ ɬɭ ɡɟɦɥɸ. mɜɪɚɚɦɭ. ɢ ɰɚɪɢ ɢɯ ± ɫɥɭɠɢɬɶ ɬɟɛɟ. ɢ ɬɚɤɢɟ ɧɚɪɨɞɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɢɫɬɪɟɛɹɬɫɹVV >j  % V Ôɂ ɩɪɢɞɭɬ ɢɧɨɡɟɦɰɵ. ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɵ ɧɟ ɫɬɪɨɢɥ. ɢ ɫ ɤɨɥɨɞɟɡɹɦɢ.V V >j  % & V Ôɂ ɛɭɞɭɬ ɰɚɪɢ ɩɢɬɚɬɟɥɹɦɢ ɬɜɨɢɦɢ. ɢ ɫɵɧɨɜɶɹ ɱɭɠɟɫɬɪɚɧɰɟɜ ɛɭɞɭɬ ɜɚɲɢɦɢ ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɰɚɦɢ ɢ ɜɚɲɢɦɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɹɦɢ». ɜɵɫɟɱɟɧɧɵɦɢ ɢɡ ɤɚɦɧɹ. ɧɨ ɜ ɛɥɚɝɨɜɨɥɟɧɢɢ Ɇɨɟɦɭ ɛɭɞɭ ɦɢɥɨɫɬɢɜ ɤ ɬɟɛɟ. ɢ ɫ ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɢɤɚɦɢ ɢ ɦɚɫɥɢɧɚɦɢ.

&V .

j .

 !".

VVVÔ. ɤɚɩɥɸɳɢɦ ɢɡ ɫɨɫɭɞɚVV >)$! % &% V Ôȿɫɥɢ ɞɥɹ ɧɚɫ ɫɨɡɞɚɧ ɜɟɤ ɫɟɣ.]V >)$! % &( V .. Ɍɵ ɫɤɚɡɚɥ. ɩɪɨɢɫɲɟɞɲɢɯ ɨɬ mɞɚɦɚ. ɧɨ ɩɨɞɨɛɧɵ ɫɥɸɧɟ. ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɢɱɬɨ. #$" %& €€ V ÔɈ ɩɪɨɱɢɯ ɠɟ ɧɚɪɨɞɚɯ. ɢ ɜɫɺ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɢɯ Ɍɵ ɭɩɨɞɨɛɢɥ ɤɚɩɥɹɦ. ɬɨ ɩɨɱɟɦɭ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɦɵ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɫ ɜɟɤɨɦ? ɂ ɞɨɤɨɥɟ ɷɬɨ?V.

V-.

!.

V V V! VÔE.

V -.

!.

VV#VV#V #V)VVV!V.

V V .

 V .

%#V!.

VV V VVV%#V.

V'V V4.

"*V 3!.

V !V V .

V V .

V .

'V !'V V V !# ''V "'V V ! V .

!V %V V .

'V V $ V .

V .

 V VV .

#VV VV "V-.

 V.

V.

 VV>V !.

 V .

V E.

V 2 V .

 V V "V .

V .

V V ! V .

V ! V.

 V.

! V!V.

%V5.

.

V2VVVV .

%.

VVV V .VQV V .

V Ô:V V !V V 3V .

.

 V V V # V !%''V.

%'V5.

.

V %VV V VV!.

 V.

V.!V.

.

V V V V .

".

V ".

V )! V V .

.

V V !.

V..

 *V -V V V  V V V " V .

.

! V V V.

V !.

V V V VV .

VV "'V=.

!".

VV V V!V #V.

!VV V "V V #V V %V .

V .

V .

V Ô.

 V V .

.

V V #.

V 5%V V .

.

V H.

!.

V V .

VV V V #V V .

#V V V.

> VV".

V).

.

*V V.

.

.

V.

V .

+V VV V V !VVV#V ^VV .

VV 1.

.

VV !V.

.

VV %VVV ! VV.

V.

! ! VVAVVVVV.

VV .

V .

! .

V .

^V V V V V .

V V.

VVV  V V VV V .

V V V .

V .

VV V V V V ".

V V V!V V V VHV V .

!V !V V .

!V 4V .

!.

V V V /GV000V #V .

 V '.

V V V ! V.

VV .

V .VVV?V.

!V!V#V VVV..

 V VV !V #!V V .

.

.

6V = V .

V !.

V V V .

 V !V .

!.

VVVV2.

 6V .% ' V.

" V.

V VV V.

V V.

!VV.

!VV +VV V!VV!% .

V$.

 VE.

VA!VVVVV # V .

VVVVV V V"VV .

VVAV %V#V .

! ! V .

.

 V V .

   + V V V ÔV .

%V !V E V !.

V V .

V .

!V !V ! V V .

V V !%V .

V .

 V .

.

%VV!.

VV V .

V V.

V.

.

 VV.

0V6V $.VV VV VV .

V %V V .

'V .

 'V V .

V .

V V V V .

V.

V V V .

 V.

.

VV#V.

#V-.

 V V V !V !V Q.

.

 V V .

V !V V !V V  V V VV.

VV.

VV .

V#VV VV.

#V2VVV #.

VV.

#V .

ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ. ɂɝɪɚ ɧɚɱɚɥɚɫɶ.#VV %+V V «Ɍɨɬ ɮɚɤɬ.]V MMMV .V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV . ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɭɝɨɥɤɚɯ ɦɢɪɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɫ ɩɨɞɨɛɧɵɦɢ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹɦɢ. ɱɬɨ ɫɤɨɪɨ ɧɚɫɬɭɩɢɬ ɜɪɟɦɹ. ɢ ɞɟɥɨ ɡɚ ɢɝɪɨɤɚɦɢ». ɩɪɟɞɜɟɳɚɟɬ. ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɜɨɛɨɞɢɦɫɹ ɩɪɨɥɢɬɢɟɦ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɤɪɨɜɢ.

V(!VV#!VVV.

+V.

VVV'VV.

.

. V.

 V V .

.

V V "V V .

V #.

V .

V .

V ".

.

V .

V )!.

V V ".

*V !V .

.

V!V.

.

V) V.

VÔA V .

V= V8.

.

*V V .

j .

 !".

 #$" %& €u V ( V V V V .

V V V  .

 V V !V .

V .

!V .

"V V !.

V V V !.

V V V .

V .

V ! V V .

V !V .

V E.V 'V V .

V )L!.

* V .

V .

# V .

V V # V .

V V !.

V .

V ) .

V .

V .

.

.

V .

.

.

V V !V V .

V !% .

V!V!.

VL!.

* V.

!.

ɱɟɦ ɫɬɚɥ.+V V «Ȼɵɥ ɛɵ ɹ ɬɟɦ. ɟɫɥɢ ɛɵ ɧɚ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɸɧɨɣ ɞɭɲɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɩɨɫɩɟɲɢɥɚ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɬɶ ɫɜɨɢɯ ɝɪɭɛɵɯ ɩɟɪɫɬɨɜ ɢ ɩɨɞ ɩɨɤɪɨɜɨɦ ɜɫɤɨɥɵɯɧɭɬɨɣ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɟɪɞɰɟ ɠɚɥɨɫɬɢ ɡɚɛɨɬɥɢɜɨ ɫɯɨɪɨɧɢɬɶ ɫɟɦɟɧɚ ɫɩɚɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɟɧɚɜɢɫɬɢ?»V V V A V V ! .

V V .

V V .

V -.

 V Ô .

 .

V .

V%V.

 .

VV#.

#VV .

V %VV VV5VA .

V V ɂ ɛɭɞɟɬ ɫ ɧɚɦɢ ɠɢɬɶ.V V ɂ ɟɫɥɢ ɜɚɲ ɜɡɨɪ ɭɩɚɞɺɬ ɧɚ ɦɪɚɦɨɪ ɢɯ ɫɬɚɬɭɣV V Ɍɪɟɫɧɭɬ. ɤɚɤ ɞɭɯ ɜɚɲ.V V ɑɬɨ. ɯɪɚɧɢ ɞɨɪɨɠɟ ɤɥɚɞɚV V ɂ ɡɚɦɨɤ ɟɣ ɩɨɫɬɪɨɣ ɜ ɬɜɨɟɣ ɝɪɭɞɢ.V V ɇɟ ɨɫɤɜɟɪɧɢ.V V ɂ ɞɚ ɪɨɟɬ ɜɨ ɬɶɦɟ ɢ ɞɚ ɬɨɱɢɬ ɤɚɤ ɹɞ.V V Ɋɚɡɴɟɞɚɹ ɫɬɨɥɩɵ ɦɢɪɨɡɞɚɧɶɹ. ɝɞɟ ɫɬɭɩɢɬ ɢ ɫɬɚɧɟɬ.V V ȿɫɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɫɧɺɬɫɹ ɱɢɫɬɟɣɲɟɣ ɢɡ ɥɢɥɢɣ ɢɯ ɫɚɞɚ.V V ɉɨɫɬɪɨɣ ɨɩɥɨɬ ɢɡ ɧɟɧɚɜɢɫɬɢ ɚɞɚ ±V V ɂ ɧɟ ɞɚɜɚɣ ɟɣ ɩɢɳɢ ɤɪɨɦɟ ɹɞɚV V Ɍɜɨɢɯ ɨɛɢɞ ɢ ɪɚɧ ɬɜɨɢɯ ɢ ɠɞɢ.V V ɂ ɤɚɠɞɵɣ ɞɚ ɫɟɟɬ ɩɨ ɧɢɜɚɦ ɢɯ ɫɟɦɹ ɪɚɫɩɚɞɚV V ɉɨɜɫɸɞɭ.V V ɂ ɠɝɭɱɢɣ ɞɚɫɬ ɢ ɩɨɥɧɵɣ ɹɞɭ ɩɥɨɞ ±V V ɂ ɜ ɝɪɨɡɧɵɣ ɞɟɧɶ.V V ɑɬɨɛ ɭɦɟɪɳɜɥɹɬɶ ɜɫɺ ɠɢɜɨɟ. ɢ ɜɫɸ ɡɟɦɧɭɸ ɝɥɚɞɶ.V V ɂ ɫɬɟɩɶ. ɢ ɰɜɟɫɬɶ.V V ɇɨ ɛɟɪɟɝɢ ɧɟɬɪɨɧɭɬɨɣ ɟɺ. ɤɚɤ ɬɟ.V V ɂ ɧɟɛɨ ɧɚɩɨɢɬ. ɫɬɟɧɚɧɢɟ ɬɜɨɺ.V V ɋɨɪɜɢ ɟɝɨ ± ɢ ɛɪɨɫɶ ɟɝɨ ɜ ɧɚɪɨɞ!V V V ɂɡ ɛɟɡɞɧɵ mɜɚɞɨɧɧɚ ɜɨɡɧɟɫɢɬɟ ɩɟɫɧɶ ɨ Ɋɚɡɝɪɨɦɟ.V V Ʌɟɥɟɣ ɟɺ.V V ɂ ɪɚɫɰɜɟɬɚɬɶ ɟɳɺ ɦɨɝɭɱɟɣ. ɢ ɭɜɹɞɚɬɶ.V V Ⱦɚ ɫɬɚɧɟɬ ɧɚɲɚ ɫɤɨɪɛɶ. ɝɨɪɶɤɢɣ ɩɪɨɤɥɹɬɵɣ. ɢ ɥɟɫ ɨɬɪɚɜɨɣ ɠɝɭɱɟɣ. ɤɨɝɞɚ ɫɜɟɪɲɢɬɫɹ ɜɪɟɦɹ.V V V ə ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɡɚɦɤɧɭɥ ɜ ɬɜɨɟɣ ɝɨɪɬɚɧɢ. ɜɨɞɨɣ ɪɵɞɚɧɢɣV V ɋɜɹɬɭɸ ɛɨɥɶ ɫɜɹɬɵɯ ɬɜɨɢɯ ɫɬɪɚɞɚɧɢɣ.V V ȼ ɝɨɪɬɚɧɢ ɦɢɪɚ ɧɟɧɚɫɵɬɧɨɣ. ɤɚɤ ɤɨɫɬɶ ɭ ɡɥɨɝɨ ɩɫɚ. ɢ ɜɫɺ ɜ ɩɪɨɤɥɹɬɨɦ ɢɯ ɞɨɦɟV V Ɉɬɪɚɜɢɬɟ ɭɞɭɲɶɟɦ ɭɝɚɪɚ.+V V ɉɭɫɬɶ ɫɨɱɢɬɫɹ ɤɚɤ ɤɪɨɜɶ ɧɟɨɬɦɳɟɧɧɚɹ ɜ ɚɞ. ɱɟɪɧɚ ɨɬ ɩɨɠɚɪɚ.V V Ɉ ɱɟɥɨɜɟɤ.V V ɉɨɱɟɪɧɟɟɬ ɨɧɚ ɢ ɡɚɜɹɧɟɬ.V V ɂ ɜɨɡɪɚɫɬɺɬ ɜɡɥɟɥɟɹɧɧɨɟ ɫɟɦɹ.V V V 4VV VV V. ɪɚɡɛɢɬɵ ɧɚɞɜɨɟ.V V ɂ ɪɚɫɫɵɩɶɬɟɫɶ ɜ ɧɚɪɨɞɚɯ.V V ɂ ɫɦɟɯ ɡɚɯɜɚɬɢɬɟ ɫ ɫɨɛɨɣ.

".

 V .

 V.

VV.

V%V .

V .

j .

 !".

 #$" %& €ÿ ! .

 V .

V V V .

!V .

.

V Ô$.

VA.V .

 V 4 "V  V.

'VV.

.

V.

VV V.

V.

V VV.

V V.VV.

V .

 V.

VV"V V.

V.

V VVVV".

V )Ô4* V .

V .

"V .

 V V V 'V .

 V .

 .

 V .

V ! .

V .

.

.

V.

V.

V)Ôg .

V4.

 .

VE.

V !.

*V-VV #.

.

V.

.

V .VÔ.

V:V!VV !VVV .

'V.

ɡɚɬɨɩɚɥɚ ɥɚɩɬɹɦɢ ɩɨ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɚɝɨɧɨɜ. ɧɟɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɧɚɹ. ɤɚɤ ɫɬɚɞɨ ɩɥɚɬɹɧɵɯ ɜɲɟɣ. ɫɛɢɬɨɟ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ».V V «ɂ ɱɭɞɨɜɢɳɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ. Ɍɢɮɨɡɧɨɟ ɦɭɠɢɱɶɺ ɤɚɬɢɥɨ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɝɪɨɛ ɫɨɥɞɚɬɫɤɨɣ ɫɦɟɪɬɢ.V V V -VV. Ɉɧɨ ɩɪɵɝɚɥɨ ɧɚ ɩɨɞɧɨɠɤɢ ɧɚɲɟɝɨ ɩɨɟɡɞɚ ɢ ɨɬɜɚɥɢɜɚɥɨɫɶ.

V!V.

VV.V "+VÔ.

V. ' V.

V V.

V):V .

#! VV.

VVV !VVV#VV .

V$.

V:VVV V Ô'%VV "V. VV.

.

VÔ8!.

*V( V V.

V VV.

V!.

"V 3V V V V V !V!#.

VV.

V VV ! V VÔ3V V !V " V!V# V .

VV VEV # VV.

V.

V.

"V.VV V!.

V .

'VV!V VVV.

 VVV V !V!#VV.

.

V 5 !V .

V V .

'V .

!.

V .

V !.

'V #V ?VA.

" V V #V V ÔP.

V .

V .

V .

V 8V .

V V '"V V.

.

ɫɬɨɹɳɟɦ ɩɨɞɨɛɧɨ ɛɚɲɧɟV V ɇɚɞ ɥɟɬɹɳɢɦɢ ɮɚɪɚɦɢ ɢ ɲɬɵɤɚɦɢV V Ƚɪɭɡɨɜɢɤɚ.V V V 3!.V V ɂɡ-ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɟɞɨɣ ɫɩɢɪɚɥɶɸV V ɋɩɚɞɚɥɢ ɩɟɣɫɵ ɢ ɩɟɪɯɨɬɶ ɬɭɱɟɣV V ȼɡɥɟɬɚɟɬ ɧɚɞ ɛɨɪɨɞɨɣ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɣ« V V ɑɬɨɛ ɷɬɨɬ ɩɪɚɳɭɪ ɩɪɢɡɧɚɥ ɩɨɬɨɦɤɚV V ȼ ɞɟɬɢɧɟ. ɧɚɬɹɧɭɬɚɹ ɞɨ ɨɬɤɚɡɚ« V V ə ɦɧɨɝɨ ɞɚɥ ɛɵ. ɱɬɨɛɵ ɦɨɣ ɩɪɚɳɭɪV V ȼ ɞɥɢɧɧɨɩɨɥɨɦ ɯɚɥɚɬɟ ɢ ɥɢɫɶɟɣ ɲɚɩɤɟ. ɩɨɬɪɹɫɲɟɝɨ ɩɨɥɧɨɱɶ.V V Ʉɚɤ ɫɬɪɭɧɚ.+V V Ɇɨɹ ɢɭɞɟɣɫɤɚɹ ɝɨɪɞɨɫɬɶ ɩɟɥɚ.

! V V V .

.

V .

V ! V ! V .

V .

V !% V 'V V ! V V!V '" V.

V .

V.

 V.

V #! .

VV V.

VV!#.

VV V V V !V 3!.

!V .

V .

 V V .

V V .

.

Ô V ..

V .

V .

.

V V ə ɜɜɚɥɢɥɫɹ.V V V EV . ɧɟ ɫɧɹɜ ɤɨɛɭɪɵ.V V ɇɟ ɫɬɹɧɭɜ ɫɚɩɨɝ.V V ə ɛɟɪɭ ɬɟɛɹ ɡɚ ɬɨ.V V ɇɟ ɪɚɡɞɜɢɧɭɜ ɝɭɛ. Ɂɚ ɫɥɭɱɚɣɧɨɣ ɩɬɢɰɵ ɳɟɛɟɬɚɧɶɟ! ə ɛɟɪɭ ɬɟɛɹ ɤɚɤ ɦɳɟɧɶɟ ɦɢɪɭ.V V ± ɋɤɨɥɶɤɨ ɞɚɬɶ ɜɚɦ ɡɚ ɫɟɚɧɫ?V V ɂ ɬɢɯɨ. Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ. ɱɬɨ ɪɨɛɨɤ Ȼɵɥ ɦɨɣ ɜɟɤ. ɇɟ ɪɚɫɫɬɟɝɧɭɜ ɝɢɦɧɚɫɬɺɪɤɢ. ɂɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɦɨɝ ɹ ɜɵɣɬɢ! ɉɪɢɧɢɦɚɣ ɦɟɧɹ ɜ ɩɭɫɬɵɟ ɧɟɞɪɚ. ɨɧɚ ɫɤɚɡɚɥɚ: ± ɉɨɠɚɥɟɣ ɦɟɧɹ! ɇɟ ɧɚɞɨ ɞɟɧɟɝ« ə ɲɜɵɪɧɭɥ ɟɣ ɞɟɧɶɝɢ. ɦɨɺ ɧɨɱɧɨɟ ɫɟɦɹ Ɉɩɥɨɞɨɬɜɨɪɢɬ ɬɜɨɸ ɩɭɫɬɵɧɸ. ɡɚ ɬɨ. ɱɬɨ ɹ ɡɚɫɬɟɧɱɢɜ.V Ô V V ə ± ɇɭ. Ɂɚ ɩɨɡɨɪ ɦɨɢɯ ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ ɩɪɟɞɤɨɜ. ɱɬɨ! ɍɡɧɚɥɢ?V V Ɍɢɲɢɧɚ. Ƚɞɟ ɬɪɚɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɡɚɜɹɡɚɬɶɫɹ.

 V .

V V V V .

!"'V V V .

V .

.V .

V V 4.

V?V'!VV.

.

V.

V % V #V .

V2V VV VV V#V.

.

V" " V.

 '.

 V.

VV ! V#VV! .

V=V .

j .

 !".

 €ƒ #$" %& #V .

V V .

V !V V .

V V V V .

.

#V 'V ! V V V V V V .

V .

V .

1V  V V V.

'V VV.

V!.V.

VV .

V.

#1V V .

VV V VV!V VV-.

V#VVV.

V%.

 V'V " 'V V % V V V  V V V V V .

V V '! V V V #V V +V !V .

.

'V  V V V %V V V V .

^V V!V.

.

.

 VVVV.

V VVV V .

V V V V H.

V .

V V .

'V .

!.

 V V #VV V !V V# V!V!%V V!' V "VVVVV.

.

V! V ?V .

V V V !V  V ! V !V .

%#V !V V .

V .

'VV #V.

! V#.

# V.

.

#VV.

.

#VAVV#V V"V V .

 '!.

V V !#V !.

#V .

V 2 V .

 V #V !.

V .

%V=VE.

%.

V.

.

.

.V VV.

 VV .

Ʉɨɝɞɚ ɡɚɝɥɨɯɧɟɬ ɤɪɚɫɧɵɯ ɤɪɢɤɨɜ ɝɭɥ. Ɇɵ ɟɥɢ ɯɥɟɛ ɢɯ. V . Ɇɵ ɨɬɨɦɫɬɢɦ ± ɰɜɟɬɚɦɢ ɜ ɢɡɝɨɥɨɜɶɟ ɂɯ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ. ɧɨ ɩɥɚɬɢɥɢ ɤɪɨɜɶɸ. ɋɱɟɬɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɵ. ɧɨ ɧɟ ɩɨɞɜɟɞɟɧɵ. Ɉ ɧɚɫ. ɉɭɫɬɶ ɪɭɫɫɤɢɣ ɥɸɞ ɜɟɞɺɬ ɬɪɨɩɚ ɢɧɚɹ. ɫɵɧɚɯ ɋɢɧɚɹ. ɱɟɣ ɜɡɝɥɹɞ ɢɧɵɦ ɬɟɩɥɨɦ ɫɨɝɪɟɬ.+V V ə ɝɨɜɨɪɸ ɨ ɧɚɫ. Ⱦɨ ɢɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɞɟɥ ɧɚɦ ɞɟɥɚ ɧɟɬ. Ɇɵ ɫɬɚɧɟɦ ɭ ɛɟɪɺɡɨɜɨɝɨ ɝɪɨɛɚ ȼ ɩɨɱɺɬɧɵɣ ɤɚɪɚɭɥ V V V 2V. Ʉɨɝɞɚ ɫɨɬɪɺɬɫɹ ɥɚɤɨɜɚɹ ɩɪɨɛɚ.

 V .

VV!V.

 V .

 V.

ɱɬɨ ɟɦɭ ɫ ɷɬɨɣ ɫɜɹɬɨɫɬɶɸ ɞɟɥɚɬɶ. ɟ.V . ɟɦɭ ɧɭɠɧɚ ȿɦɭ ɯɨɱɟɬɫɹ ɷɬɨɣ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɟɦɭ ɬɚɤɠɟ ɠɟɦɱɭɠɢɧɚ. ɂ ɜ ɟɝɨ ɬɺɦɧɨɦ ɢɧɫɬɢɧɤɬɟ ɷɬɨ ɜɵɡɵɜɚɥɨ ɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɱɭɞɨɜɢɳɧɵɟ ɩɨɪɵɜɵ ɧɟɧɚɜɢɫɬɢ ɤ ɂɡɪɚɢɥɸ ± ɧɨɫɢɬɟɥɸ ɫɜɹɬɨɫɬɢ ɠɢɜɨɣ». ɨɧ ɜɫɺ ɠɞɺɬ ɫɜɨɟɝɨ ɱɚɫɚ ɫɚɦɨɞɭɪɚ-ɩɚɥɚɱɚ.+V V  ɇɚɪɨɞɭ Äɛɨɝɨɧɨɫɰɭ³ ɦɚɥɨ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɤɨɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ. ɋɜɹɬɚɹ Ɂɟɦɥɹ ɫɜɹɬɨɫɬɢ. ɬ. ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜ ɟɝɨ ɹɡɵɱɟɫɤɢ-ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɜɹɬɨɫɬɶ ɧɟ ɠɢɜɚɹ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɫɜɹɬɢɬɶ ɦɢɪ.aV V 4!V"V ! V! VV . ɢ ɯɨɬɹ ɨɧ ɫɚɦ ± ɩɨɝɪɹɡɲɢɣ ɜ ɩɪɟɡɪɟɧɢɢ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ ɢ ɤɨ ɜɫɟɦ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ. ɞɚɠɟ ɧɟ ɡɧɚɟɬ.

.

V!.

'V.

ɇɚɩɭɫɬɢ ɧɚ ɧɢɯ Ʉɢɬɚɣɰɚ. ɜɫɬɭɩɢɫɶ ɡɚ ɢɡɛɪɚɧɧɵɯ ɬɜɨɢɯ. Ⱦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɨɧ ɢɦ ɜ Ƚɢɦɚɥɚɹɯ Ɋɭɫɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ». Ƚɨɫɩɨɞɢ. ɞɚ ɪɚɡɪɭɲɢɬ Ʉɢɬɚɟɰ ɜɫɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɲɤɨɥɵ ɢ ɪɚɡɝɪɚɛɢɬ ɢɯ. Ƚɨɫɩɨɞɢ. ɤɚɤ ɦɵ ɧɚ ɧɢɯ. ɪɚɞɢ ɤɥɹɬɜɵ ɬɜɨɟɣ ɨɬɰɚɦ ɧɚɲɢɦ ± mɜɪɚɚɦɭ. ɂɫɚɚɤɭ ɢ əɤɨɜɭ.V V V _.VVVVH+V V ɇɟ ɩɪɟɦɨɥɱɢ. ɞɚ ɡɚɛɭɞɭɬ ɨɧɢ ɫɜɨɣ ɹɡɵɤ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɶ. ɞɚ ɛɭɞɭɬ ɪɭɫɫɤɢɟ ɧɚɫɢɥɶɧɨ ɤɢɬɚɢɡɢɪɨɜɚɧɵ. ɱɬɨɛɵ ɫɥɚɜɢɥɢ ɨɧɢ Ɇɚɨ ɢ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɧɚ ɧɟɝɨ. ɧɟ ɪɚɞɢ ɧɚɫ.

V #!V %.

V .

V .

+V V V V .

V V V V V  V V V .

V -.

 V V #V A .

V .

.

V !V .

 V V V =VE.

%.

V "V .

 V V ..

V V Ô "V V !V V V ! V "'V V V .

1V V !V !V @!V .

!V V .

V ! V V V V .

V V V .

V V ! V V V .

!.

V.

.

V .

.

V.

V .

V!V VV +V .

!.

V V V "V V 2.

V V .

".

1".

&V EV # V V V !.

V VV #! VV.

%V.

 V.

V".

VV.

".

V.

VV .

V.

V V'V V V 888 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV .aV : V 1! V%V.

VVV VVVVVÔ .

#V.

V1V ! V#VV.

VVV!V V V V V .

j .

 !".

 #$" %& € V -.

.

V V #V <01#V !V V V V #V .

V .

#V V V Ô '"V ?V V V .

V  .

'V .

V .V .

V !V V .

VV .

V.

VÔE.

V-.

!VVV VV.

V.!.

.

VV V '! V!V !V .

V)V V.

.

.

%V .VH#* VV!'V %+V ÔCV " V V.

VÔ:! VV .

VV +VÔQV.

!V .

V .

'V V V V V V V .

V V -V V V .

.

V V .

V .

V .

" V.

V!V V.

V .

VVV V.

VV.

.

V .

.

 V .

V ! V V .

!V V  V %.

V .

V %.

V .

V V V V V !.

 V V .

V .V .

 V V V V V .

V V ! V V VV .

V V V VV .

VV.

! VVV %V V .

V !.

V .

!V V V V ^V !.

V .

!.

V ! V V !##V V .

'V V.

.

.

VVVVV.

 V.

V .

.

VV.

V!.

V .

V %V .

 V V .

"V V .

.

#V # V V .

V %.

#V V .

%#V .

V 'V V .

.

V #V .6V .

V .

%V V ! #V%V.

# V V .

V!.

VVV VVVV V V VV VV #.

VV.

VV VV V.

.

V.

V VV VV V V -.

!V .

 V V V .

%V V .

V V %V .

V V ( V V V V V !.

V V .

.

 V V V .

V .

V .

V V .

 V .

 VVP.

"VVV2 V '" VVVVV.

.

VV.

V V .

VVV.V!V V VV V#VV.

.

V.

%.

V.

!V .

% V V  V  V V V .

1V V !V V V .

V .

 V ! V.

.

V!# V " VV .

VV.

V .

V$V .

 V V V  V V  V !V !.

!".

V .

!"&VV V .

V .

VV V!.

VV! V VVVV! V VV .

V V Ô.

 .

" V .

.

V .

 .

!.

V #V V #!V V "V 4#V : ! V 8V 8 .

V V V !V ! V V #! V V .

#V  V .

V !V V V V %.

V 'V V .V V .

V .

V .

 V V.

V Ô'V.

VVV .

.

V!V! V! V . .

!V !#V V .

.

V %.

'V !V.

V #.

.

VV #V 2V .

VV ! VV.

 '!.

ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɜ ɫɜɨɺɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɧɢɤɚɤɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɢɯ ɦɢɪɨɦ.V V V . ɱɚɫɬɨ ɜ ɷɬɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ ɜɢɞɟɜɲɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɣ. ɧɨ ɢ ɜɪɟɞɧɵɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɯɥɚɦ. ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɬɨ. V) V VV VVÔ VV*+V V «ɂ.V. ɬɚɤ ɫɤɥɨɧɧɵɟ ɤ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ. ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜ ɬɚɤɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɤ ɷɬɢɦ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɦ ɢɞɟɹɦ». ɤɨɧɟɱɧɨ. ɱɬɨ ɟɜɪɟɢ.

V.

ɫɚɞɢɡɦ. ɱɟɝɨ ɦɵ ɜɫɟɝɨ ɦɟɧɟɟ ɨɠɢɞɚɥɢ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɜ ɟɜɪɟɣɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ: ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɶ. ɤɚɡɚɥɨɫɶ. ɱɭɠɞɵɟ ɧɚɪɨɞɭ. ɧɚɫɢɥɶɧɢɱɚɧɢɟ.V !+V V «ɉɨɪɚɠɚɥɨ ɧɚɫ ɬɨ. ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɫɪɟɞɢ ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɨɥɨɜɨɪɟɡɨɜ». ɜɱɟɪɚ ɟɳɺ ɧɟ ɭɦɟɜɲɢɟ ɜɥɚɞɟɬɶ ɪɭɠɶɺɦ.V V V ?. ɞɚɥɺɤɨɦɭ ɨɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɜɨɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ.

V .

 .

V.

V.

V .

V V V -V . ɥɢɛɨ ɪɭɫɫɤɨɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ. Ɍɪɟɬɶɟɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟɬ». ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɥɸɛɜɢ ɤ ɪɨɞɢɧɟ.+V V «Ɉɞɧɨ ɢɡ ɞɜɭɯ: ɥɢɛɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɵ ɛɟɡ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜ.

% V V .

%V V V Ô V V V V .

.

V V -V V 'V V ! V .

V .

V ! V .

.

V .

!V V !#V.

.

.

VVV VV.

VV #V .

 VV.

 VV VV V! V !V .

V V .

V H.

V !V .

.

V .

 V ^V V .

j .

 !".

 #$" %& € !.

VÔE.

V-.

! VV VV!V % VV!V.

.

VV  V%VV.VIJKV V + .

 V EV ! V V !%V .

"V #!V V !.

V V % V -.

V .

!"V !# V "V .

 .

!.

'V .

%V ""V V V % V V !.

V .

V V .

 V V V V # V .

V .

'V .

V #V V .

V H.

V !.

V V V .

".

V V.

V VV.

! V 1! VV.

VVVV V .

V ÔE.

V -.

!.

 V .

!.

V .

!V V #V V V V -V ! V .

V V # V .

" V Ô VV V V #V V V V.

VV!V VV"V.

%VVH.

VVV VV  V ! V-V.

#!VV VV VVV.

.

VV .

# V !.

#V ' V.

V.

!V.

V V V.

VV.

VVV.

V .

V .!V .

.

V !V V V !V .

V V V .

 V V V V !V %.

V V .

!V 2V 'V .

V V V V .

V 8.

.

V V 2" V -V '!V .

V V  V V .

.

V .

V V !V V !V .

V V ! V ÔE.

V -.

!.

+V .

!1 V  V %V V V V !.

V V V .

^V " "V V ÔV V .

V !.

V .

V V V V V#%VV V.

.V VVÔ.

V!.

V !VV V V.V B0V .

V .

 V%.

V! V V #V .

V V .

.

V ! V .

.

V :A.V !V V V # V V V V V ! V V .3Q`H-3V A(@@:f.H-3FV .

 V V V ! ! VV.

VV! V VVV.

.

V .

.

!VV#VVV! V V V.

V VV# V.

VV -.

V.

%VV V.

V V V ÔE.

V -.

!.

V$.

.

V V.

%VV V! V.

.

V VV VV.

%V V .

V.

 .

VV.

VVV' VVV.

 V.V V +V .

V.

.

.

VV  V VV !.

.

VV!#VV!V2VV.

VV !V VV.

%V V V.

VV !'V 'V @.

V V'VÔE.

V-.

!V.

VV V V !.

V VV.

V V V +V .

'V V  V .

% V !.

V V !V # V Ô V ".

8.-32Vg.3-:Qb-c5V3.(V (Q.V .VVV VV V V VV !1% V.@-.3@-c5V. V V V V Ô# !V V ! V V V 3$3-_:H(Qb-3(V :@ 7(-.V-:L.

 .

V.

!V !V :V V .

V .

V V !V .

.

.

V V V V .

%V .

!.

V V V V V .

V @ !V V V ! V V .

V "V !%'V .

.

.

.

+V! .

VV !V  V.

"VV #V .

V V .

!.

 V .

V .

V 'V V ! VV V V .

!V V V ÔE.

V -.

!V $.

!V V # V V V V .

V ".

 V V :.

.

V !V C.

V V .

V .

V V .

!V ' V V V #V V #V ! V V ! V .

 'V ! V V .

V V V V .

V V #V  V H.

V .

V V V V ÔE.

V -.

!.

 V V V V V #V 3.

V V # V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV B0V $ V V! VV V# V.

VV!.

VVV V.

V V.

 V .

V V !#V .

V .

 V ".

#V V !!#V .

.

.

.

#V 3.

V .

V .

.

VV V VV +VV ".

V# .

 V V%.

V .VVV VV-V1VV #V V V .

V V V V .

V !.

V !V .

'V :V ! V .

 V 8.

V )8*V !.

V %V ! V V V V .

V V V 'V V V !V !.

.

.

V V ".

.

V )V V .

 V .

V V V .

.

* V %V 'V .

V ".

V .

V V .

#VV .

'V .

V .

VV!!V!%V-V 1VV.

VVV .

V V .

j .

 !".

 #$" %& u ÔA %V -.

!.

 V V V V V  V .

V V V V .

V V .

V .

V V V V V #V .

"#V .

V VV V.

VVVV V V _V VV V .

VV&V$.

.

V VV V VV V V V .

V V 3!.

V ! V V V .

V V 7 V V V .

".

V .

VÔE.

V-.

!.

 VV V !VV.

%V.

 V V! V V.

V .

.

VVV .

V>V VV.

 "VV V VV VEV.

V!VV.

1V!VV !.

V! #V" " V V VVV.

.

.

VÔE.

V-.

!.

V H.

.

V V ".

V ! V V Ô.

.

 'V V V  .

 V 1! V VVNOMMMVVV .

V .

.

V$%V3.

V '.

 V.

 V .

' V V .

'V ".

"'V V .

V .

V #V #V V '!# V .

V V #V #V V .

'V V V V ".

V $.

.

.

V !.

V !.

V .

! V .

V .

 .

 .

V 2 V .

V( V)V VVV.

' VV.

V!V%VVV *V V !V ! .

V =.

V V A .

V .V .

.

"'V V !! .

V .

 V .

'#V ' V .

V V .

V Ô3V !.

'V .

"V V .

.

 'V .

!.

V%V.

.

VV V.

 V V VVV VVV$%V 4 #'V V V .

.

V V .

!.

V .

V B9 V Ô?.

V V .

.

V .

 .

V h.

i V.

V .

V!.

.

VV.

V V.

V#%V.

 ! .

V V.

 VV .

 VV.

'V!V!.

VV.

V.

!VV V .

V#V.

.V V Ô.

V !V !.

V V V .

.

V E.

 V V .

V $! V V .

 V V 8 " V .

V .

V V VV V ! .

V!.

 V.

V!' V.

 ^V.

V !VVV#V.

V V V.

VV .

V V V #V V EV .

.

VV .

.

V .

V !.

V $6V -V .

V V V V V #! V V  V V V .

V V .

&V HV .

V V .

'V.

%#V V!V! V VP!.

V.

V V .

.

V .

V .

V#! .

V4.

 V .

 V$.

V V .

VA!Ô V H.

V .

 V .

V .

 V V V !V V .

V .

"V  V V ! !.

V V #!V .V H V !!.

V V V .

!.

V V V!V V .

!VV V-V V VVV.

V VVVVVV.

%V .

!.

VV V V .6V.

V.

V VVV V VV 'V ÔE.

V-.

!.

V-.

%V V.

 VVV .

% VVV V V V.

!V #V-.

! V!.

3@-:HbVV VV V! 'VV V " VVV V. VV3.

.

 V .

V.

V V.

%V%VVV .

V VEV !.

 VVV.

.

V.

V.

V.

!.

.

VV V 4VV VVV .

.

V! VV 1 V !.

'.

V.

V V 'V .

%V .

".

V V .

V .

 .

.

V .

.

.

V V V  V .

V !V V .

V V$.

V V!.

V.

VV.

".

V.

VV V .

V ! V V .

.

V .

V  V V %.

V !.

VV.

%V.

!V VV %V.

.

V! V #V &V EV V .

!.

V !#V V .

!.

V .

.

.

'V .

V .

V !V V !V .

V V .

VV V V .

V .

V # V .

V '"V V !.

V V V ! V V .

!.

V V V -.

 V "V ÔE.

V -.

!.

V .

V ! .

' V V V V V %'V V.

V V!.

VVVVV V! V .

V- V.

 V V V#V .

 V.

V 'V.

V.

1V.

V V!.

.

V.

VV.

V !#V !'#V V V V V V .

'V 'V V 'V"' VV .

V VV VVV V.

.

VHV V .

V .

V !V V .

V !+V V !.

 V 1! V ! V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV B9V $ .

.

VV '! V.

V! V.

!.

V.

.

V V.

V# VV!.

V .

 V #.

V V .

.

V .

 VV !V V .

j .

 !".

 #$" %& u ! VV.

V %'V VV V.

%V.

V$.

'VV VV V .

.

V V .

.

V V $ V .

1V "V !.

.

V V V .

 V !.

V!VV .

V.

V V VV V V!.

.

VVV .

V V .

V V .

V .

V V .

V V V ! V 8!.

V .

V .

 'V V V V V NOMM1NOMMMV V V V V V !VVVNMNVVE V.

.

VV V V  #V .

#V ! V #V .

!.

V V 'V !.

.

V .

V V -.

 V.

V.

!.

 V! VV VV"VNMNVV.

.

V55V.

V V.

V VV.

.

! V.

V V.

.

VV.

V % V.

V.

VVV V  .

V V V .

.

V .

!V V H V : V V 8.

V V V V.

 VVP.

"V VVV.! #V.

.

#V'!V  V .

#V V # V7V!.

.

V.

VV V !#V V!'#VV V.

!.

+V .

 V " V.

".

#VVVV! VVV .

 V V V.

V ) V .

*V= V!.

.

VVV .

V !VV .

V $( V V .

!.

V-VV  V V .

.

V  V .

V V V V H.

V V .

.

V V V #V .

#VV!.

V V.

V#! VV .

'VVV.

!" VV V .

V V ! V V V V %' V .

V .

V V .

V .

V !V V .

V .

.

%# V %# V .

%#V V % .

%#V !V V !VVV.

V.

!V.

.

V$V.

VVVVVV.

V .

V'VV V .

VÔE.

V-.

! V.

V.

V.

VVV H VV.

.

V.

VV.

".

V#.

.

.

V.

V.

VV VV !.

V .

VV !V.

!.

V.

! VV#V .

#V #V .

.

#VV .

'VV VV^V.

VVV VV VVV V .

V.

V!V# V V V V V ?V V V V .

%V .

 V V V !V V #V!.

V V #V2VV!V.

!"V.

 .

VV.

! !.

V.

V.

%V ! V@.

V 1VV! V.

VVÔE.

V-.

! V!VV.

!.

V V=+V Ô$V  V V % VV V.

%VVV.

%.

V .

6VIJKV V 888 V _ V !V V .

 V .

V .

 V !V V .

!.

V 4V V V .

VV.

VV%VVVVV.

V.

#V V -.

V.

V V! V.

!VV!VV .

 %#V VV.

.

!V.

V.

%V@ V4V .

'VV &V$.

V V !! .

'V#V.

VV &V =V #V V V V V.

VV V V V VV" V V V V VV !V! VV VVV.

!.

V VÔ .

VV.

VV V QV .

.

 V .

V .

!V V '!V 4.

! V V V .

!V ! .

V .

V .

 V .V .

.

!.

V % V V !V 3V V .

V VV V.

VÔ V.

 V.

1V .

.

.

V.

V.

V 4!V 3V V V ).

V V !.

 *V .

 V V %'V V V V .

V V V V V V :.

V Ô V ! V.

!VVVÔ".

.

V!.

V.

V .

+V!V V !! .

V V !.

V .

%V ! V V V V .

%V .

 .

V 2V V V #!V V .

%V .

 V V .

V V .

 1.

V !V .

%V !V %.

 V -.

'V V V .V .

V .

V !V "V .

!V .

VV V Ô!V ".

V .

VV.

!.

VEV.

.

 VV !.

V.

!V V _ V V!.

'V V 'V.

!VV .

'VV.

+V V  V V.

VVV!V$!.

VV!V "V .

 .

.

 V #!VV VVVV !+V!.

V .

.

VV 'V ' V.

VV 'VVV V$ V.

VV .

VV!VVV!.

VV.

 V V .

V V V ! V V #!.

V V .

".

#V %.

#V .

 V V .

.

'V V .

 V V .

.

 V V .

'V .

 V.

!V.

Ô V H.

V" VVV .

VÔE.

V-.

! V.

V!V.

!V.

%V .

 j     .

u r   r.

 rr.

 A .

.

  .

   r.

 r .

 .

 .

 .

 .

.

.

.

.

 .

 r .

   .

.

.

.

 !   r .

+ .$ b"#2=   .

 r .

 r.

! r.

C!  !.

r  .

   .-     */   $.. .

  ! ! .

 r   .

 .

  .

  r     .

  r  r r  E.

 %  % .

 % r   !  .

 ! .

 r! !  & r! .

 !  !  .

 r .

  ' r  .

!.

 r !  +  .

 r! .

.

r r   .

   .

 .

 !  r   .

!r.

  .

 !.

.

.

 r .

.

.

.

  r  r   ! r '    r  .

.

  r.

 .

  !  .

(  r! r  r .

!  .

  r.

 ( .

 ? ! .

  .

 r  .

 r! )r  .

.

* .

 + r  r .

  r ! + ! r .

!(.

 r r   r . .

 ! 2r   rr .

.

  .

 .

+.! "-.+A'C +.

 ! .

 .

 .

.

    .

.

 r  .

 ) .

 .

.

  r*  r.

 .

E r r  .

.

 !.

.

.

.

    .

 !   .

  .

.r .

 .

.

  r r   .r r  r .

r  g .

.

.

  .

 2% r! .

r/012 .

.

 .

.

 .

  .

 r.

 .

r #.

.

.

  .

 .

 .

.

 .

.

.

 .

    .

 32 .

 r.

 .

  !r A .

.

 .

.r   r.

.

.

! .

! .

 r r .

r ?  .

.

 .

 .

.

.

r  .

.

 r.

r .

 r  r.

 .

 .

  r!  " ( /2.

    .

  r r  r .

         ! .

  + " .

.

 .

.

.

  !   r .

 !.

   r .

 = .

       ( +  .

 .

.

 .

 r  .r !r r ! 2" (    .

r   r  r .

r   .

 .

 &  r .

  32 2)E */011$ .

/010445 .

  6 .

 r /010447 //  ! .

j .

 !".

 #$" %& uD V V V V V .

V V !V V .

!.

V V !V V .

.

.

VV.

#V.

.

V7 !.

 VV! .

V 'V.

V.

V .

!"V V .

".

.

V .

V V .

!V V .

%V V .

V V V .

.

! V.

VV.

.

V.

V BV:.

V V  V .

!V V .

!"V .

V .

!.

V V ! V V V .

V .

 .

V V ! V .

V V #V .

"#V (V VV .

V.

"VV3V$%VVVV2 VP.

"V '"V $%V.

.

VVÔE.

V.

!V) .

 V.

VVÔA %V.

!*VHV VV VV.

V! V#V.

.

VV V2V.

V!#V V !V : .

V '"V ) .

* V 8.

V B01#V V NMNV .

V )ÔE !.

V 8.

 V Ô .

! "* V V !.

V Ô '"V .

"V V /01V V NMNV .

V DV2V .

V V ÔE.

V .

!.

V .

.

 V .

'V ' 'V V .

'V V.

".

V V? V .

VV!V !#V .

 V .

.

V.

V V V V V V  V ! V .

V V V V V .

".

.

.V .

"V !.

.

V ""V V  V 'V .

V V .

!.

V .

VV ! V VV.

 V '"VHVVVÔE.

V.

!V '!VV V.

".

V+VV V.

'V !.

 V.

#V.

"V).

V V ".

#V  *V HV .

V V .

V V .

%.

V '"V V V V V V .

V Ô! .

.

V +V "V.

.

VV # V!.

VVV.

VV VV VVVV 4 .

V .

.

V #V V V V .

%V V .

V V V V V .

V V .

.

.

#V V .

V V .

V V V 4 .

V V 1V V.

V# V!.

VV V V.

V!V.

V V Π V 2VV.

V.

VV !V V.

 V.

!.

VV VV V V V! V.

V.

!.

.

V V.

V .

"VH V V V .

 V V V.

%VV.

V V V.

V V V V !.#V!V V V .

V V V %V !.

!.

 V V V .

V V.

V VV! V.

V.

VVVV V2V#V #V.

V V.

VV2V! V.

.

.

V +V V 5 V V.

V## V 4.

.

V'VV V H.

V.

V.

.

V ..

VV .

V HV!V.

+V.

'.

V -.

V .

V !.

VV!.

V ..

#.

V%V VV HV!V.

.+V V .

.

V .

 VV V AVV8 .

VV!V V $ .

V .

V.

V.

 V 2V # VV.

V.

V V Q.

V VV.

V 4!VVV.

VV! VV.

V 4.

V#! V .

.

 V =V .

V.

V V 2 V V V V ".

V V V 90V V .

.

!V -V !.

V V V V V V .

 &V 2V #V .

 .

#V V V  V .

V .

V #V .

V V V %V .

V V .

.

V -V .

V V V #V V % V V .

VV .VA!V V .

%V V V V .

 V .

V - V V .

V #V .

j .

 !".

 #$" %& u€ V.

.

'V.

V!V)#V V.

V.

V! V .

 V .

*V .".

.

V.

VV !V.

.

VVV 2V VV VÔ2VV.

V .

VVV .

V.

 V! V.

V V .

'V % !V V )Ô *V 2V V .

V V !.

!".

V V .

 ' # V V .

!V V V ! V !.

 V V V .

V !.

!".

V V !.

 V?V.

V.

.

V.

.

V'VV.

V!VL.

V-V#! V .

 ^VÔCV V!VV! V!V.

!V!VV V.

!.

V.

V V.

V .

V!V VV .

VV '!VV VV-.

.

VV/01V! VV!.

VV .

' V V V .

V!.

VH V V.

 .

V %V.

V)ÔA .

V h3 i*V :V AV5.

.

V )8VP.

*V !.

V )V V $VQ'.

V V ?VP %*V V P 8V .

. V h.

.

V V i V .

V V !#V ! #V ".

V H.

VÔV V2V.

 V V VVV".

VV.

V.

VV.

VV .

!.

.

V V.

# V '!.

V .

V.

.

VV % V .V.

!.

"'V Ô.!.

V %V .DV .

.

V V V V 'V VV V V .

V .

.

V V .

'V V )ÔV %*V V V !.

V .

V 7.

 V V .

V!V V V V.V V " V  VVVVV V.

VV V !V#V!V.

%V.

+V.

# V !" V V !.

V 8.

 V .

 V !V V V !'VV'V.VVV .

#V #V .

V V V V V # V .

V .

V V V V V !#.

V V V -.

 V .

V Ô-.

.

VV #.

VV!VV V! &V -+V Ô .

V .

V V V .

V 3!V V .

.

 V V ! ' V !V VH.

V VVV! V .

VVV VV!.

VVVV#.

.

.

V HV V ! ! .

VV.

".

.

V.

 .

!.

VVV.

.

V=V .

.

+V Ô- V V V .

V V V .

.

V .

#V V #.

.

.

V V V .

V E V V V V 4%.

&V 2V V V V .

 V-VV .

VV4%V.

V.

V.

V%.

 V.

.

V.

! !V.

V!+V Ô2!VV2V V.

V9a0GV!.

V.

.

V!V%#V #V $.

V .

V # V.

VDDV!.

6V ?V !V .

 VV #V .

V .

V.

.

.VV 6V.

V.

.

V# VV!.

V.

%V.

VV VV.

V V !V4 .

VV A!6V:V!V!%.

VV# VV % V.

V .

 V V.

V V .

 V !%V #V V V V V ! V !.

V 4!"V %V !V V !V V /01V V .

V Ô V .

.

V .

+V V  V V V V !V.

 V.

.

V!V VE VV+V.

V .

.

&V.V>+V VVV VV ".

V !V.

VV.

 V.

V V V1V V V.

.

 VV %&V 2!V V V.

V V)V V 90V !V V ! *V! V.

%V'V .

V .

V  ! V ! V V V V V !.

V 8" V _% V = ' V E#.

 VE 'V-V V.

VVÔ.

V = V V! V!.

.

 .

VV.

V V!V.

V .

%.

+V V V Ô V @.

.

! V .

V V ! .

V ÔV "V !.

&V $.

V V V.

!V! VV V.

V!V!V.V .

0V V .V)9a9aV*VB.

#V)Vh$ 'V .

VV9a]aV*VH V .!iVV9.

V )Ô3*V %V V !V V .

%#V .

!V .

%V V V V .

'V B00V V V V .

V V V !#.

V VVV V V V.V V V V VV!V '"V.

V!V! VV V V V.0V= VV.

.

VV)9aD9V*VVV .

V  .

V!.

V V!.

V!.

!".

.

V .

 VV.

V!.

VVVV!.

VVV %V V VÔV V ( V V .

.

V V @.

.

01V !V V EV .! V V .

 V V .

V .

 'V "V V V .

.%V .

V .

V .

V  V V .

 .

 V .

V V.

.

VV'V4!%#V.

V.

VVVV%.

 V.

 .

 V .

.

V V " .

V 3.

.

.

V V .

.

.

V ! "V V .

!.

 V .

V V .

 V .

.

V .

.

%V !.

.

V V V !'V V Ô V VV!.

'V" .

V).

.

"V V V V.

V8.

.

#*V@.

.

!V V V!.

V.

!.

V VV!.

V .

V VV.

 .

.

V'VV!.

VV.

 VV .

j .

 !".

 #$" %& uu VV.

VVV.

V)..

V ! VV.

V8V8.

 .VÔ.

VV .

.

VVVV V V .

V 8.

V Ô=V .

V -V .

V V .

 V V V #V .

.

.

V .

V .

 V nVoXpXWV Ôqr[st\prUXV XuV WXv[\SuZ[wV XwV oXxZySXV ztWZU V 9a/D*V - V.

V.

V #VVV.

!V V !.

 V.

V.

1V!.

VV  V#.

.

V! VV.

VV .

&V =V .

V V V V .

 V V +V Ô V .

".

V #.

.

V ! V .

.

V V V .

V V V .

V .

V .

.

V 7V V V # +V Ô..

V V V V V V V V V V Ô V ! .

V V .

V 2V V  V V .

V ! V V .

V 3.

V !V V .

V V $.

V "V " V .V V V .

+V Ô..

.

V !.

Ô V .

#!V .

Ô VV V.

V4V#+VÔ_V VVV! .

&V2V V V.

!.

V.

V V.

!V V).

VV ! .

6*V V!V2V.

"'&V 2V .

.

V V &V 2V V &V -V !V .

 V .

V .V .

V V .

6V $.

 V V .

V V .

!.

V V !.

! V .

!.

.

'V 'V =#!V !V 1V .

.

6V 2V ÔQ.

V .

V  .

V V V .

.

V H.

.

V .

V H.

.

V 2V@ #.

V .

%V .

V .

.

V .

.

.

V V Ô V VVVV.

.

V ".

V!VV .

VÔVV V ) V V V !V @ #V V *V : V .

V .

V .

V V V V " V V V V V V Ô.

V V .

!.

V H.

V V .

V %.

VV.

V@.

V&V3.

.

 V.

V VV.

V<01 V' V%.

VVV.

V ! V@ #V.

.

VVV.

VV V% V V:.

 V .

 VA VV VV!.

!V !V$.

V 6V-V VVV.

.

.

 VVVV 6V H.

V V .

V ".

V V V .

!.

V !.

V .

.

V V "V V  V V .

V .V !V .

.

.

V .

.

V -.

 V Ô4 V V 4%V .VV V V VVV.

V.

 V!.

VV V %V.

!.

VV .

V! BBV H V VÔ4 V .

.

'V!VV.

V .

V$.

V V >V #V # !+V .

V .

V 'V  V .

 V .

.

V %V '1.

V V 4% V V V V V .

!.

VVV.

 V V.

V.

V VVV VVV!VV .

V VV!V#V V.

VV.

%V!#'V V2V.

VV#VÔ4 .

 "V .#V .

 V .

V .

V .

V .

V V Ô .

V 8 V = VH VQ.

VV.

.

V !.

!+VV.

 .

!.

V V!V %.

V " "V V .

V V V V V V .

V V V V .

V .&V .

!.

6V 7 V V !V !V V !%V .

V .

+V Ô2V V 8 V .

V V V V #!V V .

 V .

V V 4%.

VV .

 V V V H.

V V V .

' V V .

.

 V V V V  V V .

! V V .

V V .

V V V V !V V 4.

V V .

%V .

 V .

.

V !".

V .

 .

 V .

!.

'.

VV.

V.

!VV.

 V.V!.

%VVVA .

+VÔ3 V V V .

V6V3!V!% .

 ".VV!V.

V. VV!.

V V .

V .

.

V .

 V 2VA "V V V V V .

V V ! V -!.

V V Ô V V .

.

.VÔ.

.

V .

.

V V.

.

VV #V V .

.

 VV V V )V V V V &*V .

>V .

.

V V .

 "."V .

V -V .

%V V  V 2V " V .

V V V .

 V .

 ".V .

V Ô4.

V .

!.

 V Ô .

V .

V V .

.

! V Ô !V V V .

".

V V ÔV .

"V V V 2VA "V V . " VV.

V VV!# VV!.

V!VA 1A "V.

VA .

.

6V.V !#V V V V Ô8 .

V V V .

.

V V .

V .

V V .

V V ! VV .

V Ô4 V V % V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV BBV 4 V .

 V#V .

V! 'VV V.

V%V.V V ! VV.

VGV V.

V.

V/ VV#V! V<V V .

j .

 !".

 #$" %& uÿ .

V V)V V *VÔE.

V .

 #Ô VÔA V Ô VÔhQ.

!iVV V H.

+V V 4%.

V !V .

%#V ! BD V V .

V V V .V V !.

V ).

 V V .

V V .

V H V V V V ! *V Ô2V !V V V !V #V.

!VV!V.

%V.

V V %V+VVV.

V.

! VV !VV  VVh.

iVVV.

VV VVV V V.

V V ! VV V VVVVVV.

 VVV.

VV! .

V V &V -.

 V .

VVV V .

V V2V8.

.

VÔ2 V V( V90V V.

.

!V V#!V  V VV .

V V .

V ! VV !V V .

.

 V V .

V .

V %V  .

.

V V ! .

V .

"V V .

V V V .

.

V 8.

.

V ÔgV V !.

 V .

V V V .

V .

V .#.

V +V V !V V .

 V .

V .

V %!%V V V V .

.V 2V .

&VV V V #!V V  V V V .

.

'V V #!V V QV @.

 V Q&V - V V ! V  V 2V "V V V .

.

V V .

 V .

V4.

VVVÔV!% VÔ V.

VÔ .

V.

.

!.

V ! VV! V.

V.

V VVV.

.

V.V V.

.

!VV 'V .

V .

.

V V @.

.

!.

V !V ! V V V V V Ô V .

V .

.

V 4!V !V V V V ".

V ! V V .

 V .

V V V V !.

V .V V !#V .

.

#V !.

V .

V .

V V V !V VV .

VÔ41 V V.

.

!.

V.

V!%.

&V- V.

.

!VV=.

VV .

V V .

&V $.

.

V V .

.

!.

V V .

&V 2V V .

V !V V V .

'V V V V !.

V V .

"V -V V "V .

 V .

+V V #V .

V .

.

V !%.

V .

 .

V # V !.

V V .

.

!.

.

V .

V V #V .

V H.

.

V " "V V ".

V V V V V V .

.

V V !V V %V !.

!V VV V! V !V.

".

1".

.

VV ÔEV NNV.

V .

VH.

V.

V V#.

VVV VV " V !V.

#V !.V.

V !.

V "1.

V -V V .

 V V .

'V V .

V V V .

.

V 2V .

V .

"V !.

V V !.

V V V V  V V V V #V .

# .

V .

1 ".

V #V $" "V .

V !.

 V.

V.

VV V .

'V" +VV .

.

V VV.

V ! V.

.

#.

V.

VV.

VV.

V%V .

V "V.

!6V 4V8.

.

V !!VV.

V !V V 'V '"VV !.

%V " V .

!V ( V 90V V .

.

!V V .

.

V %V V ! V .

 !V ! V V V V .

V !V .

V V V V !. !V .

V .

 V V .

V!V'V!V.

V.

"+V .

VVV.

!" VV VV.

".

V#.

.

V).

VV8.

.

*V HV V !.

V !.

V V  V .

%V .

.

!V ).

&*V !V ).

 .

VÔ.

V".

.

V!.

V V8.

* VÔ!V".

.

V %!%.

VV.

VV@.

.

!.

V .

.

V .

V #' V !.

 'V V .

!"V .

.

V V V Ô!!.

.

V .

V !V ".

.

V -V !.

V %V V .

V V .

.

'V V Ô".

V )V .

.

#* VV !".

V Ô .

V V V".

V '.

V .

.

"V !.

VV V ! V V .

VV!&V=.

V V VV &V -.

%V V !V .

.

!.

#V !V .

!.

V V .

.

V !V ".

V .

V V V #V V .

V =.

V .

V .

V V !'V .

V 'V .

V !.

V V V .

V Ô .

V !.

 V V Ô ! V V !VVVV!V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV BDV _ VV!VV #.

.

V A .

V2V !VVV.

% VVV V3!V.

VV.

V .

VÔ8.

V V> VVV.

VA!V3.V.

.

 V.

V!.

VV ' VA .

V V VV:VVA!VV!VV. V2 V)Ô$ VdVGB*V V.

.

+VÔA .

VV VVV ' 'V V .

 V.

V.

%VV.

V)Ô *V.

V!V-.

VV ! VV VV VV #V%#V.

VV V VVV!%V.V ! V.

.

V V .

j .

 !".

 #$" %& uƒ $ V V V V V Ô.!V .

"V 1V .

.

.

V ).

VV .*V #%V .

'V V 'V V Ô4!.

  V ! .

V.

VV V#VÔA %VV V V .

"V=.

V!.

VV.

 VVV &VH V VV .

VV .

# V .

 V .

V V Ô V  V V V .

 V %#V  .

!V .&V .

%#V !>#V V :VL V V .

 V .

 V .

V V .

V !.

V '"V )#V .

 V .

!.

V V !V .

".

V ! VVV! *V3V!.

V.

V!V VV !%'V.

+V Ô!V V V V V # !V .

"#V .

.V .

.

V V V V V .

"V V V .

.

V .

V !V ! V ..

.

V Q.

V V !#V .

 V V!VE.

.

V-VVV V VVÔ .

V Ô V.

.

VV V.

%VVVV3 V".

 V.

V2V .

VÔV .

.

V V .

!"#V V V .

!.

.

V -V V ..

V  V V E.

&V H!.

VV.

#V.

!"#VV.

.

&V-!.

VV V.

V .

VV.

+VÔ$.

.

.

V .

V % .

VV9a9/V! V .

VV.

V .

VV.

!V:VV!.

V .

!.

V V : V @.

.

!1. V H V 2 !V . V .

&V .V "V .VE.V.

 V .

V V .

.

V .01#V !+V Ô$V V .

.V V  V .

%.

V .

 .

.

V .

V V .

.

'.

V V V .

 VV V V !VV .

" VV.

#V .

 .

# V .

#Ô V V V .

.

 .

V .V 3V .

+V Ô2V .

#V .

V .

V ! V V .

V -V .

V V .

'V V V #V .

V V .

!1 V Ô- V V .

"V V V % V V .

'V V Ô V ÔH V .

 .

VV! V.

!VV VVV.

!.

VV !V V #!V ).

V V 6*V HV V V .

.

.

'V .

V .

.

V  VV V! V#%V !V!.

.

 VV .

 V $.

.

V V#V !.

VV !V V .

V!.

VV !!.

'V V V #V V .

%.

V V !.

V V .

V V .

V # !V V V-V V V V %V V8 V Ô V !.

.

VV VV .

.

V .

 V .

V Ô.

V  V !.

V .

%'V 8.

'V .

V V V.

.

 V.

.

1.

.

V!.

V3 !.

V VV 6V 2.

V!VVV> VV! V.VVV9aD.

V.

.

V .

V VV %V .

.

1.

.

V !.

.

V -.

% .

V V .

.

.

V .

!V ! V V !VV!.

VV VV 2 V.

VVVVVV.

VV.

V V ! VV .

#V V-V .

V V V V .

V V .

'V Ô .

V .

.

VV V V V ! .

V V .

V .

V V V V ! .

V 2V 'V 'V V V .

.

'V 4.

18 .

!V !.

 V "V %.

V .

V V !V .

!V V3V ! .

.

VV V.

.

V '"V) % V #V*V V 'V V .

".

 V V .

V ".

'V '"'V V .

 .

!V V .

V V !.

.

V 4 .

V V .

.

V %V  V )AV * V V %.

V .

V8.

V.

V@.

.

!V4# V!V !.

VV8 V-V V.

V .

V .

.

.

.

'VV .

.

!'VV.

V .

V.

V.

V.

V V V.

! VVV .

V 900V .

 V 'V V !.

V V ÔV V .

 V .

V .

.

'V .

%V !V @!V V V ! V V V #V V !#V .

#V # V.

VV V90001 V.

!"+VV"VV V.VV +V.

V .

! V!.

%VV!.

 VÔ.

 V.

VÔ V! .

VV .

 VV.

V"V V !V .

V #!V 2V .

V V V Ô V % V Ô V .

V !# V ."V .

V ! V V .

!.

'V .

V V !V !.

V .

.

V.

V.

V!.

 V.

'V!VV V.

.

VH VV90V V.

.

!V V ! V V V.

V VV.

%.

'V V 2V V .

V V .

 V .

V .

V " "'V .

.

1 .

V :VC.

+V V V V .

.

V .

.

V .

V V .

 V .

V V V ! V ! .

V Ô.

.

!V .

V V CV .

.

V V .

!.

V V V .

V .

V !V .

j .

 !".

 #$" %& u .

V .

.

V E.

.

.

V .

!'V .

.

V .

"V .

V V C V V".

VMMVVVH!.

V.

V!V .

.

.

VV#.

.

V.

V V .

V V V V .

V V V V .

.

#V " "V .

"V -V .

V %V V .

V ?V.#V ! V ...

!.

!V  V 1! V .

 V V  VVV.

'VV33-VV%V VV. V)Ô4...

!.

9MOa9V*V -. V .

V.

VV.

%V V V!.

 VV  +V!.

V!.

.

#V V !.

V .

.

V ! V .

 V #V V V V !.

%#V %V !VV .

V V .

V V-.

 V .

V".

V ! V V V" " V.

VÔV.

%VÔ .

V!V.

V.

V.

% VÔVV .

V$.

V.

 V!"VV.

!.

V.

V.

'V .

 1Ô!V 4.

 1Ô!V V .

 V V '.

V .

V .

!V Ô.!.

V Ô .

V A V :.

V V .

".

&V V .

%.

V 4.

"V Ô= V #V V V .

 V V .

"^V .

V.

V .

V.

 VV% '#.

VA! VVV.

V.

'V #V !V  V !.

#V V !V V .

 #.

#V V  V V  .

 V V Ô4V V .

V V ! V #V .

.

 V #V h!#V iV =V .

+V ÔH.

V .

 V 'V V :.

 V V !! .

V !V .

!.

V V .

V ! V V ! V +V ! .

V 'V V V V .

VÔ_.

V V V V .

V!.

V V.

VV .

V.

.

 V .

%V V V V .

% V .

^V .

V V V ÔV V Ô V V V V !V V .!V :V :V V .

V %.

V .

V !V V !V .

.

V  V V Ô.

#V .

!V !.

 V .

V .

.

.

V H V .

V .

.

 V .

V .

 .

V V V V V ! V .

V V .

%V !'V V V ÔV -V V .

V ÔV )*V V $% .

+V Ô2V V !>!V .

.

V +V % V #!V!V_%VV VV.

V-VV V.

!.

VV$% +V Ô_% V !VVVV. VVV1V!V.

 V.

VV'%V.

V VV.

V "V V 1V-VV V .

.

+VÔE.

 VVVQ VVV V .

!V ! .

V .

.

V V V % V V V .

 .

#V .

.

.

V7.

'V!V!.

V.

.

! .

"VV.

 VVV.

#.

" VVV V V #V V V V % V V 1V .

V V .

V V #V V V : .

1: V =%.

 V HV :V "V '#V .

".

V .

'V V ' V V V EV E V .

.

 V .

V V V .

V !V '&V A "V .

V!VVEVVV VVV! .

&V-V!VV!.

V.

VV#!V-.

 V !.

9V!V !V "VV V# VV8' V.VV9a.

V V .

 V VV .

V.

"V-.

 V VV !V!VV.

V V!V".

.

V V VVV#.

.

V V.

 V.

VVV.

VÔ#V .

%V$" "VÔV.

%.

V % .

V 'V .

'V Ô V A5.

.

V %+VÔA V!.

V.

V!VV 'VV!+V.

V 'V.

.

.

V .

'V A V !.

V !.

'V V V +V .

V #V .

.

 V V V .

!V V .

.

V -V %.

V V !'V V 6V ?V .

.

V .

V V 9a9DV ! V !.

V .

%V /D1 V V V V V .

!V !+V Ô= V V V V V h .

 VV.

.

!iV?VV"VV!V V .

'V!.

V V V V V V ! V V .

%V V V " V !V .

#V .

 V.

.

V .

V.

V %V.

.

VV VV VV% V ! V V #.

V V " V V .

.

V .

V .

V .

 V .

.

V V V .

^V.

 VVVV V VV %V V V  V V VV )Ô *V VV! VVV.

V!VV"V.

V VVV V .

VV.

V?V .

V.

 V .

V%.

 VV!.

V!%V#V #V '!V3VV%.

.

VV V.

V.

" V VV V .

%.

V.

VVV V V .

!V V ! V V .

#!V V V V V V V .

.

VV ! VV V .

V VV! VV .

V .

V.

VV V V 2V( V-.

!V.

%VV Vh!i Vh.

.

i VhiV! V VV V !V V .

V V .

 V V .

.

V V V .

j .

 !".

 u #$" %& h( V" .

"iV-.

VhV" .

"i V.

VhV i V -V V V !.

%V V !.

.

 V .

V .

.

.

V .

V .

 V E V V hV " .

"i VhV iVV! .

VV.

V .

.

.

.

V!%V V ŒŒ#  $  V 3 V .

V E.

V .

!.

V V #V #V .

"#V V V %VV%VV.

V.

! V.

V!VV.

V! V%V !V .V .

V .

!.

V V +V 3V V 1 V V V .

V .

% V! VV?VV V V.

V .

!V!% V% .

V V.

V V V V!V! VH.

VVV V.

 .

VV.

#VV!.

VVV V % VV:VV.

'VVV V.

VVV.

!.

V2V!.

V .

V .

+V =.

V .

!.

V .

.

'V V  V '.

 V V V .

V #.

V3!V.

!VV V ! 1 V !VVVVV V % V V %V !V .

 V .

V h.

.

.

i V !V .

 V !V .

".

 V .

 VVVVV>.

V VV.

 V !.

 VV 1 V !.

V .

 V V #V !V V V h !V i V V h#i V V #V V '.

#V V 1 !V =V .

!V .

V .

 V 3V !V .

 V V V .

V'.

 VV!VV!.

V!.

BGV EV V V V V %V  +V V V .

 VV.

 !V V .

V!VV ' VV .

V %.

V V V.

V .

VV".

.

V#!VV".

V !V(V V.

.

V ! V  !.

 V V V .

V .

.

V V V !V +V V !V.

V !6V4! .

.

 VV!1V V.

V .

V#.

V !V VV V.

V.

%V VQ'VV# V V VV V V V V V !#'V V V  V .

 V V V  !.

V -V V .

!V.

 V.

 VV.

! VV V#!V V.

V VV .

V VV .

'V.

.

V.

V.

VV Q'!V !#V !VV.

VV.

.

'VV V?VV.

V V V V #V .

#V ! V V V V H.

V H"V V V @.

V $.

.

.VV.

.

V VH" V@VV$.

VV V..

.

VVA#.

.

V V.

" V ..

V.

.

V VA#.

.

V=V '"V!V V VV!V#V %VV V %V QV V V V V !V #V V .

.

V 'V %V V 3V V HV V V #.

.

V ! 'V 'V .

V CV V V .

.

V .

 V !V V .

V 'V V 'V.

+V !V VV.

.

'VV VV .

V V 4V !V .

V V =.

V !V .

+V QV V V V  V .

+V .

!.

V !.

V H V ! V +V .

 V V . V .

%V V V V .

.

V V .

V V V .

 V +V V .

.

V Q.

V VUZwZUuXW V.

.

V V V.

 V .

. V! V V .

 V .

V V V V V .

V \tXvSUV V .

.

.V V V  V V.

.

V_ +V .VV.V .

V"V V .

'V 'V V .

V V V 'V )E.

G V BB*V 7V #V #V .V .

!V !.

.

'V V .

V .

 V !+V ! V " V .

 V VV V .

V V V =V '"V.

%V E.

V.

!V) V V V V.

.

V QV.

!*VV V !.

V .

V 3V .

 V #V #V .

 V V V %V V V V .

V 4 V '"V V +V !.

V .

V V % .

V V .

'V .

' V !.

V ! .

V V .

V 'V V  V .

V V %V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV BGV 4.

 6V( V#!VV" "V!.

 V .

V %.

V).

VV! .

1!.

* VV !.

V!+V.

!VV .

V !V V #.

 V'VVV !V2!VV.

.

V V %.

6V V  .

j .

 !".

 #$" %& ÿ VH.

 VV ! V! V! VÔE.

V.

!.

VV .

V .

VV V .

V V ! V .

V V  .

V V 4V V ÔE.

V .

!V ! V V .

V V .

V V V 'V #V #V V .#V !V !V V .

!.

V V %V V V .

V V Ô!V V Ô.

.

V QV V 8V V !V .

V Ô .

V )]0V "V .

 *+V Ô- V .

V 1.

% V V V V .

V V .

#V VV .

V  V &V 2V !.

V 7! .

V .

 .

V V V #V .

.

#&V 2 V V.

V V V V .

 6VV %V V .

.

#V ! V ! V V %V !#V V.

%V .

V.'!.

V V V .

V V.

V Ô V V V .

V V=.

VVA#.

VV.

V ! .

.

%V ! .

V V V V.

 V.

VV V V .

V V !V V #! V V V V V .

!V .

.

 V .

.

 V !V V .

.

V V V .

V .

V .

V .

V V V.

!"VV !.

.V.

.

V .

"V .

V! V .

V VV ! VV.

VV V.

V.

V V .

V .

V .

V.V5 V VA V V :! V V V Ô.

%V !.

 V !.

V .

V V 'V V 9/1V !.

V :V !V V V1V! V#VÔV.

%VCV#.

'V .

VVÔ4.

!VVA .

V.

V !.

 V V /01 V H.

V V V V .

 .

V .

V 90001 ''V 'V !.

.

V V V V .

 V V !.

V V .

V V V !.

V VV V V V .

V V Q V .

V V V V V V V .

V .

 V V .

.

 V .! V ÔE.

V .

!.

V V .

V !.

V V V ! V V V #V !.

V V .

!V 7V . ".

V ..

V +V Ô-.

!1V V ' V V V V .

V .

!V % V V V V!.

.

 V.

V.

!V!.

VV! V:V.

V.

%.

V.

VV V.

V .

V .

!V V 4V V V V .

!V .

 V V 'V .

%V .

V!.

.

1.

 .

VV.

!.

V VV"V .

V#.

 V V.

V %V.

.

!.

V=.

VVV +V .

V % V !V.

V.

.

 V !.

V .

V V VV.

!.

V V.

V !.

 VVVV .

V '#V!.

V -V !.

V Ô.

!V .

VV .

V V.

 V.

V.

V ! .

V.

" VVV V V.

".

.

V .

" V.

# V.

.

V Ô.

!.

V7VH"+V#V .

V .

V V Ô.

! V .

V #.

.

.

+V .

!V Ô V V V .

 V V.

 V.

V V! !.

 VV.

V V!V.

V VV V .

V .

 '.

.

 V Ô !V V V V V V V V Ô V 2V V %V :V-VC V .

.

V !.

.

'V .

'V .

!"'V V V .

V Ô4V .

.

V )9a/.*V V .

V V .

V V .

 V .

!#V V V .

VQV.

VVVV VVÔ .

V .

V.

VV.

!V V Ô %V.V%VVV V!#VV.

VÔ.!V.

.

V)9aa0*VV.

.

.

V V V V .V'V #V V V )Ô2 V #V '*+V Ô.

.

V Ô2 V V V.

 V.

VV!VÔ4# VV.

 !V.

'V$.

V V V.

!VV V!+V!VVV .

'&V)3!V% VV V % V .

+V V .

V .

V !V V '6*V H.

V .

V ! V ÔE.

V.

!.

VV .

V .

V V (!V ! V V .

V !.

V 'V V ÔE.

V .

!.

V V '"V % V V V +V Ô V V .

V H"V V A#.

V V Ô V .

'V V ).

V V .

.

.

V !.

V .

.

*V 3V V V .01V !.

VV # V!.

V V V.

V!' V .

V V '! V! V#VV !V .

!V V V .

 V ! .

V 'V 2.

V .

! !.

V V !! .

V !.

V !.

V .

%V .

+V Ô-.

V !V !.

!".

V !V -V .

.

.

V .

V V ".

V -.

V ! .

.

'V .

V ! V V #V .

.

V V V  V .

 !.

%VVV VV!.

.V.

.

V= VV '!V .

VV !> V V +V V V .

.

V .

 V V V ! 'V -V !V .

V V !> V!.

.

.

VV.

.

VÔ!V.

6V$.

.

V V !V V!V V V V V ! V V -' V V V V V .

V .

.

V V V V V %.V .

V .

V  V .&V .

V V !.

V BV .

.

!V .

V .

V.

.

VV.

V.

V#V!#V .

VÔ-V%.

V.

.

!VVB/1V!.

6VV V!.

V V!VÔ= VV.

!V.

V VV.

.V.

.

VV #!'V )&*V '"&VV _V V V !%.

#V V V .

 V .

j .

 !".

 #$" %& ÿ ".

V .

V ?V .

V V V .

V .

V .

 V .

V V .

V  V V !.

V $!.

V 2V2V$ V .

.

V  V V .

VV .

V V ".

V .

V V .

V .

V V V V V V #V V .

. V .

.

V :V!.

VV !! .

VV.

 V V  VVV.

.

V .

V .

%.

V.

 V VE!!.

V !V V .

 .

.

V .

%'V .

 V V V #V V V .

V V Ô %V ".

.

6V )V V V !.

V ! *V EV .

.

V .

.

V Ô:.

!V V .

.

V .

V .

.

.

V! V!.

V V Ô.VV V! V V V VVV 4!#V VV .

 V V .

.

 V VV .

.

VVV.

 VÔ.

VQ.

 VÔ".

#V!.

VV!.

 V.

 V .

.

V'VVV#V.

V V .

V V =.

VVÔE.

V.

!.

VV .

V .

V V!.

VV.

V .

VV $V !V #V !+V V ! V ! &V ?V .

%V ! V .

V .

.

.

.

V) V!VV#* V1 ".

V V.

.

V.

V".

.

V ! V  V !.

V !.

 V .

V !. V $8A V V E2=6V 4V V V #V 91.

V .

.

!V V .

+V Ô.V $4..

 V V .

'V AV3 .

V .!V #V V V V V .

V V V V .

V # V V V V V V.V 'V .

 VA.

.

.

VVVV.

.

V!V #V !V=.

V.

V !!V .

.

V! VV.

V V#V ! VV #V .

'VV V.

#.

V V!V ' VV.

!V VVV V.

V "V.

VV .

VV'VV V 4#!V V !.

V V V V .

 V #!V .

V V V V V V V  V V V !V V V ! V !.

V H.

 V 2V8.

V .

+V Ô4.

 V V L$.

V .

V !V V  V V VV! V!VVV#V#V.

.

V'VV.

'V V$.

V :V 2V V V V ' V Ô !.

V .

V V V .

%V .

 V V3V!.

V ! .

. V V.

 V'V.

VV.

VÔ.

.

1".

 VQ VÔ2VV!VE V9aa0 *V (!V.V ).V.

V VV!.

V.

V V V!.

V.

!.

'V!'VH.

V !.

V .

 V .

V V .

.

V .

!.

V .

.

V Ô..

 V V " 'V .

"V V #V ! V .

V V .

V ! .

V .

V .

V V !V )V V ' V .

.

.

V .

V V V .

* V V ! V V V V V( ".

VV8.

 .

V.

V VVVV!VV.

VV!.

V .

VVV.

#V !.

 V V .

V#%V(!V.

.

VVV VV .

V 'VÔ V.

 'VV.

.

.

V .

+V! V$8AVV#VVVV V ! V 4.

.

!.

V V V 8V4.

"V .

V .

V V V V ! VÔ4.

VV .

#VÔV .

!.

+VÔ4.

!.

V".

V VV !V V !V h4.

i V 2.

 .

V % V ! !V .

 V V .

V .

V .

V -V V V Ô % &VV $8AV (V V V .

.

%V E8A V .

 VV.

' VÔ % VV VVV VÔ ! ! VVV .

VV .

V 4.

".

V- V!.

VVV%.

V.

.

.

V.

VÔ ! !V.

VV .

&V 3V V ÔE.

V .

!.

V V V V V V V V V .

V V .

%V V .

.

V !V V %.

'#V V 2! V V V V V ! V V .

'V 'V V.

V .

VV VV$.

V.

6V.VV V V .

V % VV V Ô.

 V Ô!V .

.

VVV .

V V .

V -.

V .

>' V V V V V !.

 .

V '!V V " V V .

!.

V V.

V!V !V Ô V V -V ! V .

V V V V % VV V.

.

V 'VV.

!.

V)Ô.

 V.

V.

.

 V.

 V * V ".

V .

.V .

.

V V .

.

#.

V V .

V V .

.

V ! V V .

 V V )ÔV * V V '"V .

V .

! VV-V !VV V V V Ô1VVV V V#V ! V ! .

V Ô .

V &V 4V V V .

V V .

&V -!.

V .

V .

.

!.

.

V.

V!.

V$8A V!V.

 V .

 VVV!V.

VÔ.

V ! V V .

V V .

V .

# V .

V .

 V V .

V ÔV .

"V @!V .

j .

 !".

 #$" %& ÿG V V V .

V V .

.

V .

V .

V V " V V .

V .

V .

V 'VV-VVV.

#V V .

#V! VVV.

V :V!V .

VÔVVV .

VV.

.

VVV.

V .

 VV .

V .

 .

V V V V V .

.

V V !V V !6V 2 V !V %V V V V .

.

V Ô.

VV .

.

#.

V V .

 V .

".

V V #V V V -V .

.

.

V.

!V V V !V .

V .

V .

V 8V V V .

!.

V V V .

.

V .

!1 V .

V .

V V %V V V V V V H.

V .

.

V .

V !V ! V .

V  V V .

V .

V !V ! V .

V V 2 V !V .

V V V .

V !.

V .

V .

.

6V E V ! V V V .

V V V V V .

!V V V V V =.

V !# V .

V .

V V V VV .

 V  .

V -V V V V V V Ô.

 V V V .

!V %V V V .

 V V V .

V .

.

V %V ! V ! V .

V " V H V .

V .

V #V .

"V V V VV.

VV.

VÔ.

VV VÔV2V.

%V '"V V  V ! V !.

V .

.

V VV Ô.

.

 V !.

V V !.

%V ÔE.

V .

!.

V .

%.

'V Ô'V #.

 V 'V .

!V .

V VV!.

V.

V!V" V4!.

V'VV! .

V !V.

V .

".

.

V V .

V .

V .

 V .

!.V .

V V V %.

#V .

!V )V .

#V #V # V V V V V !V V V V !.

V .

V .

 .

V V V!*V -.

!V .

V V .

.

 V .

V.

V V %#V.

#V VH.

V "V %V # V .

V VV.

V!V V .V V V VVVV V!V.

V '"V .

VVV.

.!V1V " V! %VV !V V 2V V V ! V V .

V V .

.V .

.V 2V V .

V  .

V V A.

.

 V V .

V .

V V #V .

.

#V @.

.

!V V V V %V V .

'V V . V Ô V V .

V .

V V @.

.

!.

V V V V !V .

V.

V%.

.

VV V V.

!.

V.

VV '"'V2V V%V.

V.

!V V.

.

.

V VÔVV3.

V V#V 1V V &V _V V VV V !.

6V _V V V V "V Ô V V V!.

VV .

 V!V V.

!.

.

V VV V.

V V) V 'V .

'VQV-V8 .

*V .

%.

VVV .

+V V V .

VV#V.

"V (V .

V .

V V %V V .

V .

.

V %.

V '.

V .

V 'V !''V'VV VV=V.

.

VÔ%.

V!".

V2! VV.

V ) V! VVVV*VV VVV.

V! V.

V.

%V!V V ŒŒŒ#  $.

 #$ V -.

VVV !.

VV.

"V.

V'V.

CV!V.VÔ 7.3P3A.

V.

.

+V V! # V #VV.

V)V.

VV.

V@.

.

!*VVV VB0V.#V V V .

.

V V V V .

# V V V .

! !.

 V V V $V .

 V .

V V !.

V #! V V V .

V .

V V V  V V V .

.

V ÔE.

V.

!V2%V .

 .

VV V#V !V 1.

 # V.

V V V V !.

V .

 V V .

V .

V V !.

V VA V V .

VV  .

V V V.

"V VV V . .

 V .

V V V V V V V V .

3P3A.`V V .V Ô 7.

V .

 V V V V V V .

#V Ô: 1 %V % V Ô '" V .

!.

.

V .

V ! V .

V V ".

 V ! .

V .

V V V 1.

V !.

V .

".

#V V Ô.

! V 'V .

V <V V ]1V V V 1.

V .

V .

.

V V ! .

V ).

 V.

V.

 V!VV !VVV VV.

.

.VV.

VH.

V .

j .

 !".

 #$" %& ÿD V Ô! V V V 5 V V .

V 6*V 2V V #.

.

V V !V V .

+V Ô.

 ' V !.

+V V .

V V V 6 V Ô V !.

V !.

V .

V V .

V ".

V .

 V Ô V .

V V  VÔ.

!VV V.

 .

'V VÔV! VV.

V VÔV  .

V..

%.

VV! VV V VV.

V.

!.

&V4 !V#V V V7V :.

.

.

V V .

.V Ô.

1!.

V V .

+V Ô..

.

V .

V V V ( V .

V $.

.

 VVV: V.

V.

#V@ VE.

VV:V=%VV.

.

V VVDa.VVV! VV.

' V ! V V .VVz[1pS1sZwY V ! VV!V .

.

#V V .

 .

 #V ' V {[\uX1z[\Zvst V qtWwX1|}[~rU[wVV#V!#V: V! VVV .

V VV !+VV V V.

.

VVV.

V! V VV !!VV.

 VV VV.

V.

6V $" "VÔE.

V.

!.

V V.

.

VVV3!V !V % VV " "VV!.

V.

 VV V.

 .!V! V!V  +VÔ:VV V3V V!#V.

VV 'V !%'V.

.

VV.

!1! V$.

V VÔV '!V !V V V V .

&V 2!V V .

V V V .

 V V V !V!.

V)2VV.

V V .

V.

VV .

VV! 'V'VL$VV .

.

1V V VV9a]aV*V 2V #V .

#V .

 .

V V .

.

1V .

V .

V .

^V V .

V V V .

'V .

 V .

%V .

 !V ! V V .

# V V .

'#V .

.

#V 4 V V .

 V V %V V #V .

#V V V .

 V.

V.

.

V.

V V V 4V .

V .

.

!V .

V V !V ) V .

*V .

V V V (V .

!.

V .

V ".

V V .

V V .

' V V .

# V V .

.

#V V V?VV .

VV .

V4%.

VVV.

+VÔ!.

VV4.

 VV!.

VV 'V VVVV.

1!.

V".

 V !.

V.

VV!VA .

 .+VÔ.

.

V V V.

V%.

V V .

 VÔ4.

 V.

V VQ.

VÔ2V!.

#V .

V .

!V V 5.

V _.

.

!.

 V 8 V :.

V .

V V +V Ô-V.

 V V2VV#V#VV&V2V.

V.

 VV .

%.

' V VV .

# V VVV.

V VVVV.

V VV .

VV VV 'V V %V HV %.

'V V V V .

V V !V .

V V .

V V .

V-VV!V! V.

 VV%V .

VV V V .

 V.

%VV V &V $!.

1V V V V .

!.

 V .

V .

 V V V ."V .

VÔ 1 VV .

!.

VV .

 VVVA 1!V.

.

V 'V%V 2V V V .

 'V Ô 'V V !V V .

%V V V .

V V ... V .

 V !.

V .

V .

V V V A V .

.

V V V ! V .

V V .V .

V Ô$^VA VVV V.

VV ! V.

VVV4.V.

 V'!VV !.

V.V A V .

.

V 'V % V .

.

V V V  V .

 V .V .

.

%V Ô VV E.

. V VV.

 VV  .

V! .

VVV.

.

%.

'VV V.

V!V ( V .

 V 'VVÔV V:VQ.

VV.

V.

 V !V V#V V .

VVB0V V VV V.

.

.

VV 2V #V ! '"#V !.

#V .

.

V V .

! V Ô .

V 2V V .

V V V !.

V V .

V ! V #.

.

V %V Q.

V V V V V V !#V V !#V )= V .

V V %V #V  V Ô3V -.

%+V Ô3"V '! V 3"V -Ô V V !#V !.

#V V V V V .

*V -!.

V V V !V V .

V .

V V .

+VÔ-.

V V V!.

!VV VV.

 VVV V V  V _V V .

.

V .

.

V .

!.

.

V .

V V V #' V .

V V '&V $ V V V .

V .

.

!V  V .

V _.

.

!.

 V ! %V V 4%V V .

%+V ÔEV V V V !.

 V ÔV V !.

V V !.

V V !.

V V .

V .

V -V V V V V 4+V Ô$.

V .

!V V .

!6V .V .

!V !.

V V V_V VV!.

.

&VH V.

VV)V_.

.

!.

.

VV .

V!VV VV.

.

!V*VH.

VVVV.

V .

j .

 !".

 #$" %& ÿ€ $ V 'V  V .

!.

'V V %V .

 V #V V %V .

 V -V !V .

".

V V .

6V $!.

V 8 V .

V 4%V ÔE V!% VV.

.

.

V V V.

 V V .

VV +VÔA V.

V .

V.

%.

V 6V-V.

VVV1!V.

.

 VVÔ V.

 V.

V.

V 2.

V !V .

%V V V 55MV V .

'V .

.

V .

^V V ÔV !V !.

'V V V V .

V  %V V .

'V .

V V V .

V !.

V !'V 7V 8 V .

V .

V !V #'V .

V ! V V VVV .

V?VÔ.

V .

 V!.

VV VV!#V V V .

.

V V V .

V V V .

V V !.

V V V .

V V 2.

V ! V V % V # V #V V V .

 .

V ! .

 V .

V .

 .

V .

V V V .

.

V .

V .

V .'V V !V V V .

+V 'V .

"'V .

V .

 V V ##.

.

 V .

V V VVV .

!V $.

.

%VV V ' VVÔE.

V.

!.

VV.

VV.

V .

V V " .

V !V:V1V.

V .

 .

V!.

V#V #V .

.

"V V 6V $!.

V .

%V "V !.

 V V V V VV .

 V4%VVQVV!.

 VV .

VVV" V"V V V .

VVV .

 VV8 VV V! V %VVP.

" V.

V.

"VVV : V-V V V %V.

VV !V !.

V-.

 V .

 .

 V V V V .

! ! V !V %V V .

.

V 'V 'V % V V .

.

V V !.

V .

V ! V ÔA %V .

!.

V $ V V V V % .

V V V V V.

V.

.

VÔ.

V.

V VV VV! V!!V-V !V ÔE.

V .

!V !V V ! ' V !.

V .

V .

"V V ! V .

V V V V V %V %.

V 2!V V ! V V V V .

 VV.

.

V29. VVV.

VV91.1 V! V.

.

V .

V .

'V .

'V V V V V V !V .

" V .

'V V VV Ô V V V .

V ! V &V 2V .

.

V ]01#V V % V .

V ! .

.

V "V .

 V V #V #V V '"V 3V '.

V ! V !.

 'V V.

V '"V! V.

VVV V V 9G9V  V V .

V V .

V !V '"6V -.

 V V .

V V V ".

V V V ..

 V !.

V .

V .

.

V V V .

V V  V +V Ô:V V V V .

V !&V $V V .

V ! V ÔE.

V.

!.

VV.

% V.

VV!.

V VVV.

!V%#V V V !.

 V V _V !.

V 4%.

V #!V V V V V V VVVV!.

.

V!.

V V=.

.

!.V .

VV VV#V !.

#V V !V V !.

V!.

% VV V V .

!VV #VH.

V 'VÔE.

V.

!V!.

'V!V!.

.

V  V .

"V 3!.

V V V V 'V %V -.

 V %.

V V Ô .

!V AV 4.!V .

.

V .

.

 V V V .

 V .

 V % V V ! .

.

V V .

V #.

V #.

 V .

!V V .

!.

V -V !V ÔE.

V .

!V V V .

V % V V V #.

V 'V .

V !V .

V .

!.

V !V V V V V !'V %.

V V V : .

V V V .

.

V !.

V 'V V V .

!.

VV V V .

V V %6V41V V !V  V .

V 'V V V 4  .

V .

" V .

 V.

V .

 VVÔE.

V.

!VVV!VV-.

 V.VV .

V .

V .

.

V 'V .

+V ÔE.

V )*V .

! V .

.

 V ! V !.

''V 'VVV %V)*V$.

V%VV VVVV !.

 V V V .

V .

V ÔE.

V .

!.

V V V V V .

V .

V V V : V '" VVV V.

VV V.

VV: V VV5MMMV VV>!V !.

VV V.

 V !V.

#V&V2V VVVÔE.

V.

!VV .

.

'VV V !V)Ô-.

%V V9a]a Vd< VV9]aVVd99 VV9<G*VV V !V.

 V V ! VÔE.

V.

!VV V.

VV ! VV2V .

 V V .

V V V V .

V V !V .

V HV V !V! VV V.

V ! 'VB91V.

.

V)Ô$ VVdB] V9a]a*V .

j .

 !".

 #$" %& ÿu 4V V ! V !.

V V 'V .

! V .

.

V V !#V V !.

1V .

 .

.

%#V4.

.

.

V. ".

V V.

#.

.

V$V .

' V !VVVV ! V .

V :V =V .

#.

.

6V ( V %V .

.

V ! V .

.

!.

V Q#.

 .

V ! V V !V %V V .

.

V V ! V V V .

V V 3!V %V V .

! V V .

V V ! .

V V V .

 V  %V.

V.

 V EV.

V.

VV V V.

VV.

.

V-.

!V AV 4. VV V V V Ô.

.

V .

 V V V Ô 'V !.

 V V .

V #.

.

V .

V V V V V V V ÔV V .

V V .

.

VV ! V.

V.

VV !VV!V-V VV4.

.

.

VV.

.

VVV ! V! V.

V.

V VV V!VV.

 V.

VV#.

V.

VV %V .V !V .

V !V .

V V V !% V ! V " "'V Ô V ! V V V .

V ! .

V V 'V V V .

#V V V V V V V V .

V 'V !V V  V .

% V V V V .

V:V !VV.

V.

V .

 VV .

VV V.

%#V.

V-VAV 4.

.

V .

V V .

%+V Ô3.

V .

VV V .

V .

V 3!.

V .

.

V !V V4!.

V.

VVV #! V.

VVAV4.

.

 VV.

 VV V '"V@.

V DV .

!.

V V !V.

V.

V V VV V V.

V .V.

VVV V .

V.

VV!.

VV.

VAV4.

.

.

VV VV !.V.

V .

.

V .

V VVV VV.

V.

.

V!VV$.

V= .

VV V.

V.

VV V %V' V 2! V .

V V V V .

'V V .

V V V #V V V V 2 '.

V V V V  .

V #.

V V -.

 V V V V V .

V ".

.

VV2#V@.

.

V_V V#.

V! V.

 .

V".

.

VV4.

 V .

V .

V V Ô .

.

&V ( V V A V V V ".

V =.

!V .

V ! #V !V  V V V .

V V V .

V V #V V !#V !V2#V@.

.

VV#.

V V V.

V#!V" V .

 VV V.

V.

VV VV !V V!VVVV_V VV V V.

VV4.

V.

 V!VV VV .

!V.

 .

 V.

 VV VVV %.

'V V A V = V ! V A V !#V .

.

V V 5.

.

V V.

 V.

! V%V.

V V.

.

V#VÔEVV V Ô3V V V V .

.

.

V .

'V !V Ô: .

.V .

V 2V .

 'V .

V V .

.

 VVÔ#.

V .

VV .

V)3!VVV2.

.

V..

V.

.

VV .

.

#+V V .

V V ! V !.

V V .

V V V V !V V .

1!VV!VÔHVP.

V.

VV V!*V 4.

.

V V V .

V #.

V .

V .

V .

V V !V  V V #V V V-.

 V.VV .

VV VVVV.

"V.

VV Ô$.

VA.

 V.

V%V .

V- VV V VV '!V -V !V V V .

 V !.

V ".

.

+V Ô.V !.

V V .

! !.

 V .

V .

!.

V .

V V V A.#V %Ô V .

 V V .

.

+V V V V V .

> VV VVV.

VÔVV.V.

V.

VVVV V#V!V VV .

VVV .

VVAV5. V V !VÔ V .

.

V.

.

VV'V V'VVVV.

V"'+V Ô@.

V.

 V.

.

%V VVV " VV.

V.

V V "V2!V "'V V .

VVVV.

!.

V_V VV  V.

VV VVV.

V.

VV V! .

VV.

V V.

.

.

&V5.

.

V VÔ V'V.

' V!V.

.

VVVV 8 VV VV#VVVVV'V V.

VVV . V +V V !V .

 ".V .

V Ô.

.

.

V _$V .

V .

%.

 V .

 V V .

!.

 V .

".

V 4.

"V .

V .

.

V V V Ô.

 V .

V V ! VV V V V!V! V".

V2VÔ VV.

.

'V V! V VÔ .

VVV VV ! V.

VVV.

&V-V .

V .

V .

! !.

V V +V 4.

"V V .

V .

.

V V Ô V V VV V! V VVVVV.

 V VVVVV.

VV$.

V .

j .

 !".

 #$" %& ÿÿ .

6V $!.

V.

V VV.

V.

V!V V VVV %VV.

V#V .

 V.

!VV !V V V VV.

VV VVV 'V .

V -V V .

VV V .

.

.

V _.

V V .

V V V V V .

V V %V .

V V V  V .

V ).

 V .

V V .

V V .

.

V V .

*V ( V !.

V V V .

VV V V 4! V V V A.

V 4. V V V .

V V V !VV V V .

 V .

 V +V .

V V .

V 'V .

 V V .

V .

V V .%V &V .

VV VVÔE.

V.

!&V2 .

 VV#VV V!+VVV% V V.

V.

VV ! V V VV VVV %V VV.

V:V#VV !.

VV!V .

V VV .

'V.

! VVVV "VVV .

VÔ#V '!V%.

V!VÔ.

!.

1! .

V 3V V V !V !.

'V V V V V V -.

 V 4.

"V %+V ÔH V V V V #V ##V ?V  V .

 V .

V!V .

V.V .

.

V)Ô *V .

 V V  V !.

V V h4.

iV)! V .

Vh4.

i*VVV.

V.

'VV.

 VV VV 4.

 VV.

VV.

# VV!.

V V&V-V.

V !V'V".

+VÔ2'VV.

!'V V .

 V V V V .

!V .

!Ô V V !.

V V V .

Ô V V V #.

V V V .

Ô V :V V +V Ô2 V V V .

V Ô V H.

V V 4% V .

.

 V .

V .

V Ô4.

6V :# V V V V .

V V Ô #V ##V V Ô!V.

V ( V V4 .

'V V.

V ! 'V: V .

VV!V V V !V Ô V 2VV VV !.

VV".

VVH.

!.

V3 V .

.

V VV ) '.

V!.

''VV .

V.

VVH 1:VCV$.

".

* V!.

V .

 VV .

V V V V V .

V 4 .

'V V V .

!.

'V .

V ÔV V V V 2!V V .

V Ô@.

V .

'V .

'V V V : V .

V Ô4V .

.

V .

!&V).V.

.

VVVh i*V:V !V .

VEV:V V !V V !V .

V !V .

V ) !.

* V V .

V Ô".

 V  V .

 V )Ô *V .

.

V V .

V .

V ! '"V !.

V .

V V:V.

.

V.VQ'.

VV!V.V!.

%+VÔ-V .

V V.

.

VV V .

VV. &V.

 V.

1VV!.

&V7 VV!.

VVV V VVV V):V  V .

V.

V .

V.

.

.

V.

.

VÔ-.

.

V .

.

V.

'+V Ô$.

V .

.

V V .

 *V _V V V .

 .

V V .V 4.

'V V #.

V"+V.

V.

V ! VV ! VV!V6V .V V V A V V V V V E87V V V 9a]aV !.

V V V V !V .

"VÔ.!.

V !.

.

VVV +VÔV.

%VV !.

VE.

.

V =.

V 2 V %!%V .

V V V !.

V V V .

 V V V .

!".

V # V E.

V =V .

.

.

V V V V V .

! V !.

V V ! V.

V.

V.

.

'VV '!VV % VV.

VVV.

VÔ V ).

V 'V V%'VVV .

%#6*V2V ! .

VVV V .

.

V .

VVV V.

VV VE.

V=V V VV.

V V.

 VV .

.

VV.

VV# VV.

V VVV!V3.

V!+VVVV.

VV .

V V .

V E.

.

V =.

V V V .

!.!V Ô.

&V _V V V V V1 VVV !.

.

#VV.

!.

"&V 4 "V AV .

V %+V ÔCV V V V ! V .

 .

V V .

 V .

 V V .

.

V $V .

' V !.

V V V !V 2V V #.

.

 V !.

V V V V .

+V .

% V .

V .

" V .

V V 8 1 1#V )V .

!.

V .

 V V !V %* V .

"V.

VVP 8VV V.

.

V! V.

V !.

 V.

" V .

.

!.

V! V V VV!VVV-V:!VV! VVV.

V !.

V V !V V Ô.

.

.

V .

 V Ô.

".

.

V # V Ô$.

V V V .

 .

V ! . V ÔV V V  V .

.

V V !V .

V ÔV .

 VV! VV.

V.

 V.

VVVVVV.

 VV!V.

V VVV !.

V@.

VVÔ-VV % V VVV.

V.

 V .

j .

 !".

 #$" %& ÿƒ V .

V .

.

.

V 'V .

'V )V !'*+V Ô= V !V V V ! .

V .

 V .

V V V .

.

V .

.

V V 'V '.

.

V AV .

V .

V V $8AV .

 V V .

V 2V .

V Ô.V "V V .

V .

V V Ô V 'V .

1V "V V V .

.

V V V V 2V .

.V Ô.

V .

"V .

V V V V 'V V V .

V  !.

V !.

"V ! V ! .

V .

 .

V V V .

%V %.

V V V # V V .

.

V #V V V Ô V 4.

.

VV V V  .

V V V "V ) V "&*V .

.

 V .

.

'V V .

V %V ' V V !'V .

.

V -.

V V V V 1.

.

"V !.

V V V .

 V .

.

#.

V V V V ÔV V H!.

V %.

VV)V!6*V.

.

#V V $.

V!V# V.

 V" V . V.

.

V.

V V .

VV C VVV.

.

 V V "V -V!V !V.

 VV V!.

 V!.

VV . V.

V !V.

V!V " V .% VV VVVV VVV !.

V V V Π#m ""$ V $V .

' V V V !.

V % VV %V .

 .

V .

V .

.

V V Ô V =V V V V > V V V .

V V .

V !V V VVVVÔE.

V.

!V3.

V!.

V.

V.

!V .

V.

V .

 .

V +V !.

V V .

!V .

!.

V V !V V V V !V 'V .

V !.

 V .

V V .

".

V .

V =.

V .

V .

.

V .

V ! V V V .

.

 V V .

V .

V V V V V V 'V V $.

V V !.

V !.

 V ! V .

 %.

V V V .

.

V !V +V Ô.

6V 7 V V Ô V V .

.

V V V V V +V V .

V .

 V.

%.

 V.

V?V.

V V!V V V! V !.

V .

V " V !.

V .

V H.

V .

V V .

 V .

V .

V 4.

 V V .

!.

V V .

V .

V VV V V V .

 V Ô.

(E.$Q`_(-.V A(@V .CV V V .&VV 2..

V V .

.

V -VV#VV .

V> VVVVV!+V! V.

VV '!V %V V V V &V 4 .

.

!V !.

"V V V .

 V .

!V &V 2.

V VVV.

VV.

"+V V.

V%V V !&V=.

VV V .

.

V #V .

V =.

V .

 V .

' V V Ô.

V AV .

 V .

 'V .

V .

V .

 V .

 V .

V V !V V ! .

V V Ô!.

!".

V.

!V)VÔV VÔV.

!VV.

>VV'6*V 7 V .

%1V ' V .

.

V V V V .

V V .

#V .

.

!#V V$.

!V .

.

V V%V !V V !# V V V V V ".

V "V %.

 +V Ô.

V 3.

V V %1!.

V ' VV!.

' V !.

V!V .

V.

V$.

.

V V V .

V ! V .

V 1V V V ! V !#V  V .

##V /01V V G]1V .

 V !.

V V Ô.

V 9a9]VV V Ô.

V V V .

.

"+V Ô!#V !'V.

.

"'Vh.

VV.

.

.V)&*iV .

V 7$ V .

.

%V Ô.

V .

.

" V V .

.

 V .

V #.

V .

VV .

V .

V #%V -V .

V .

V V V V .

.

VVV #!V % V Ô!.

 V ÔV.

!VV!.

V Ô V V :.

VV %V Ô.

.

VV" 'V.

 V.

V.

V !V!V.

1VV V #!V V ÔE.

V.

!V_V VV.

VV V%.

 VV V .

j .

 !".

 #$" %& ÿ ! V V V )#V V .

%.

*V V V V .

!V 2V .

 V V V V .

V .

1!V  V !#!V !V #V V V !V .

.

V V .

V ! V V V V ÔE.

V .

!V !V .

1V V "VVV.

".

.

V -.

 V V V !.

V V .

.

" V V " +V .

VV .

%V V <V V V #V .

".

V ). V ! V ! VV <V  V#VV3"6*V?V V V V3!.

VÔ.

V.

VV .

 .

 .

+V Ô3V .

%V 2V "V .

V ) V V V AV5.

.

*V %+V ÔV .

V !V .

.

!.

V .

.

.

V V .

.

.

V !V ".

V !V V hiV )X\utwUR}tSwY*V V .

!V V V V !.

V V V .

V .

".

V 2 V V V VV V V #%V .

 V V V V 2 V V ! V V VV.

V!.

V!.

V.

% VVV V .

V2V.

VV.

+V Ô8!1V V V V V !V h.

".

V !iV V .

V .

 V .

V V #V .

V V  V ! V .

.

 VV !V V V 4.

V .

V .

 .

Ô V =.

V !V ".

.

+V Ô=.

V V V V hoXZwV €t~riV :! .

V 8 .

V -V V V V V .

V V 2V:V:.

.

V ) V !V V V ?! .

*V V .

.

VV5.

.

 V.

VV!.

VQ'.

VH.

VV VV.

V # +VVV .

V .

VVV.

% V 'V8 .

V)HV.

 V.

V .

VV.

VVB01V!6*V 2!V V>!V# VV!.

1VV VV.

1VV .

VV V V V V V +V (.

. V .

 V L" V H.

." V .

V @ .

 V .

.

 .

V Q' V  V 4 V 2 V 2 V = .

 V -.

 V P V 2.

 V= V .

 VA VVVV!V8 VVV V V V ! V VV.

.

V%VVV3!.

V!V.

VVQ VV!.

V V .

 V.

VE.

VV3V2VQ'!V V.

! VV V#VV! V .

 VVV.

.

V .V !#V V .

V V V .

.

V .

 V V .

V .

.

V.

".

'V.

"'V.

%VÔE.

V.

!.

V$.

VVV!#V .

# V V .

V!'VV.

 V!V.

%V #! V .

V!.

!.

VVV !.

.

 .

V 2V !V !V .

V .

V " V .

#V .

".

#V VH VV V V VVVV .

 VV "VHV V.

 !V!+V.

V.

!V V .

 V V %V &V$.

V V" V .

"'V!.

V.

V.

"V)VV !.

 'V.

*VV !! .

'V#V)V !! .

V *V V !&V $V V V !.

'V V V .

+V .

V )..

* V#V): .

1:.

V=%.

 VH.

* V# V&V- ! V.

 VV V +V V %.

V %V !V .

V V .

.

V V .

.

V 3V V .

V .

 V .

V V !.

"' V !.

.

V "V ! .

 V V V V .

V .

#V .

#V .

V ! V V V V @.

V V .

 V !.

V !.

V .

"+V .

.

V .

V V V Ô4.

V V V .

V .

 .

V .

!V !.

V V .

.

V )V !.

V V V ! V V .

.

V .

.

 V V .

V V V .

 V .

'V .

V Ô4.

* V .

V .

V !V V .

.

#V V !.

V )#V V !#V .

#V  .

V .

V .

V!* V .

"V .

#V "V Ô4.

V V .

V V .

 .

.

 V #V V !#V #V .

#V3V#V > V VV .

V 8 V <V.+VV V 90001 'V V V V V !'V .

V 9aa0VV .V V .

.

!+V .

V V .

V !.

 V .

 VV.

! VVV . V V V!.

 'V !.

VV.

V@.

.

!.

V4VV V.

.

!.

V 8 !.

 V  .

V V 9aa0VV V Ô2.

%V V -.

.

+V Ô:+V .

V V %.

.

V 7 !.

 V V V .

V V Ô V .

V  V ".

'VÔV.

V V.

 V .

Vh .

V iVV.

 V V Ô.

V .

V .

V V V  V .

 V V .

V .

V .

 .

V .

'V .

V V  'V V .

!.

V V :V .

.

V #V Ô.

#1.

%.

V 3V V Ô.

V V V .

.

V 8 V V Ô.

'V .

V V  V V V !#V !V .

V V .

 .

.V . V 4V ..

.

V .

V <V.

V 9aa0V V V V .

V % V .

.

!V .

V .

V .

j .

 !".

 #$" %& ÿ Ô V V .

 VVL=QVCV VV.

'V!V .

V.

V.

 "VV .

 VVVV.

V.

.

V.

%.

V!.

V !V VVV VV V!V.

. V#V "V.

VVV !V.

#V.

+V.

V .

V %V.

V.

.

V.

VÔ.V"VV.

1V VVP 8 V ! !.

' V V .

V @.

.

!V Ô.

V V V V "V :V !V %V V .

 .

.

 V .

%V ! .

6V 4% V %V !.

+V V % V .

#V V Ô.

#1.

%VV.

.

V.

!.

'VVVV V V_V V V V V V .

V V .

.

 V ! 'V .

V .

 V .

!.

V V V.

&V- V.

VVV .

V!.

.

V .

%VV.

#VVÔVh4.

iV 2 !V.

VVV.

: VV!.VVV.

.

V .

.

V !V VVVV V.

 V.

V VVV .

 V#V#!VVV $ .

" V V V V .

.

V V Ô"! V V Ô%.

.

% V V L=QV -.

V .

V V .

 VV=V .

V % .

V .

VVV #V '!V 4 V .

.

 V V #V .

V .

V +V Ô. V .

.V V .

 6V ) ".

+V V V V .

V .

V V V !V V ..

 *V 4V !V %#V .

V .

.

V V .

V 1V V .

.

%'V 'V V .

V %V V Ô.

 .

!V :! V =6V 2 ! V V V !'+V ! .V #V  V !V Ô.

 V .

 V .

 V V .

V =.

V V V .

+V Ô$.

V 2V V V .

V V V V !.

V V V % VVL=Q&V8 .

'VVÔ"!.

VV3.

% VV!.

!V ! V . V !V!V .

 V 99V V @.

 V 3.

% V .

V .

V .

1 V !.

.

V V !'VV !.

VV.

Ô V:V V.

V V V V .

V #V V HV HV V V V % .

V V .

#V .

.

V V V #V .

#+VV!V .

V9aa0V!.

V V#V#V VG0V.VV V!.

V V)Ô. ".

 VdVD V.

V9aa9V* VV.

V.

V.

"+VV .

 VV .

 VV!.

VV2#V. VV! .

#VV 2V .

.

V #.

.

.

.V V VV V V .

 V =%.

 V H V-.

.

.

VVÔ"!.

VVL=QV4!V V V)*VV V V ! #V V 'V V #V V .

#V .

V V ! V .

%V V !.

 V.

VÔQ.

.

V.

.

+V V EVV V VV VV ..

VVD V V V0V =%.

VV V V V/.<V H.

VV VV V V0B<V -.

.

.

VVV V VB0aV L=QVVV V V99B9V V H.

V V.

%#V!V.

V.

+&V V V ! ! V  V ."V #  .

V .

V !V ! V !#V .

V #%V 1.

1 V .

V # + .+&V V .

VV V V! VVÔ.

V.

!.

 V V.

VVV .

# VV'#V V .

V .

".

1V .

 .

V -.

 V V V .

V V %.

V V .

!V .

 V %V V !.

%V V .

V ! V V #! .

V.

V.

.

#VV %VVVV#.

V-!.

VÔ(.

V.

.

V )/V.

V9aa9V*V .

.

V V.

 .

 VÔ:V!.

 VVVV .

 V .

 V V .

V V V Ô V V Ô.

V V V .

.

%V #V V )!VÔE*V 2V!V!.

V .

V .

.

VVV.

V.

.

V VÔ.!V.

V.

V V Ô VAV$%.

V3.

V! VVV.

VV'VCV V V V .

V V .

 V V V V "V 3V %+V Ô4 V V 2.

 V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV B<V _ V VVHV V!.

V .

.

VÔ. ".

V)9aa9 VdVD *V4V!V!.

VV V90V V .

j .

 !".

 #$" %& ƒ .

.

V.V .

 VVV.

V V.

V V.

VV2 V.

V V 'V#V !VV.

V.

V V V! V.

VV.

.

'V!VV .

" V.

VV VV V )V !.

V A6*V !V .

V V %'V V .

%V !V 2V .

V V V # V V V.

!.

VV V !VV.

V.

.

V4V.

" VV.

V .

V V V.

VV.

 VVVV.

V V .

VVV.

%V 6V7V.

V .

V.

.

V V $.

.

.

V.

VV.

 VV ! .

.

V.

GV VA V !V.V.

V7.

 V %V.

V!VVVG V VV/V V)#VV .

VV!.

*V@.

VV.

 VA V% V .

V9‚DVV.

 V %V.

VV.VD0V V.

#V V .

# VV.

#V %V VVV Ô V V V V V .

 V V .

.

.

#V V ! V $V _$V :V +V Ô_V V V V !.

V !V V V ! V V .

 '!.

V  ".

V ).

V V  V .

V V V ".

V %*V .

VV3 VV !.

 VV.

V! VV.

!.

VV.

V V  V .

V V 2.

%V - V ! V Ô2V H:$3FV g(&V (V .

V V !V .

 V V V ! V "V V  V V V V !.

VV V V  V V V .

V .

V !V .

.. V V 'V .!V .

.

V V #V V 7V #V V V ! V !# V .

%.

V ! V .

.

V .

.

V !.

V V.V.

V.

VVV.

!VV.

.V !V V V :V %+V Ô.

V .

 .

V .

V .

%V .

".

V .

.

.

 V ! V !.

.

V.

"'V V-V V #1VV !V ! V V#V.

 V.

V- V.

V.

"V.

.

VÔH7Vg(VE( 7&VH.

.

V# !.

V .

V V #V !V V V !.

V .

V AV$%V V V Ô +V Ô$.

 VV1V VV V#.

V .

!"V).

.

V.

V.

V .

.*V Ô.

V V .

V 3 .

V .

>V V Ô V .

+V Ô%V V V V V .

 .

'V ".

 V "V -V !V 1V .

!"V V .

V .

 V .

.

V V V .

V .

V #V V ).

 V V ! V A .

VV ".

# V .

#V=.

*V@.

VV V#V.

V  V.

 V#V VV#.

 VV VVV .

6V ..

V V .

 !V ! V .

V .

V V 'V .

".

V .

V V !.

V V #V.

VV .

#V % V V#V V V ! V .

V V !V !.

 V V -V V V .

.

V V !.

V V V .

 .

V '"V 9/1V !.

V V .

V .

V .

V .

%V V :V !V #V V .

V V .

'V V  V V V .

V #V +VVÔ V !V.V.

.

V!V V !V1!VVE.

.

V3V V V VV!VV .

V#.

 V.

V'V VÔ.

V .

 V.

VAV$%V .

V VVVV.

'VÔ.

!.

V !V.

V.

V V VV .

'V .

VE.

.

V V .

VA .

V .

#V .

V@V V! V> VV#VV! .

VVÔ"#V ! V .

V .

'V +V V V V V #! &V :V % V V V !V V !V '"V.

.

V V VV # VV .

VV 'VV V .

V V V .

! V !.

V V .

".

1.

V ! V .

V .

V .

 V.

V.VVV&V.

" V V .

V .

VV! V!VE.

.

V $ VV.

VV .

V # V` .

VV.

#V! !.

%V .

&V- VV V V.

VV !.

VVV V!.

VV.

.

.

VV.

#V.

#V !&V2!V V VÔ VV.

!.

VV.

V V.

!VV.

6V -!.

VCV.

 VVV.

VV.

VVV.

#VÔ V .

".

.

V ?V V V !+V V ! V V V V V Ô.

".

V ) V V V VV V * V .

V V V .

V V .

!.

V V .

1V V -.

 V.

V.

V V V .

V.

.

 VVVÔE.

V.

!VVV.

V .

V %VVVV.

".

.

VVV! .

V! VVV! VV VV.

!V).

.

 VVVV.

V.

!.

V.

VV '"*VCV .

'V V .

V +V V V V !V V V V V #V V  V .

 VV .

 V !.

 V #V .

V V .

V V !"V( VVV V.

 V !.

'' VVV.

VV VVV V.

! V.

V %V.

1VVV V V V#.

 VV.

V VV .

VV .

j .

 !".

 #$" %& ƒ V .

V .

.

V $.

V V V .

 V V .

V V .

".

V V " V .

 V .

.

V !V .! .

V H"V V .

.

V _$V .

V V V V.

!&V7V.

.

VV.

V.

".

V V!.

' V! .

VV.

V.

.

VV V V .

.

V 8.

V V V 2!V V .

V ÔgV V !.

V V V .

V V .

V .

V VVV.

#V.

.

#V:VV .

VV!.

V#VV. V VV...

V2V( VV VVVV.

VV?VV '!VV#V.

.

 VVV) V.

 V*VV.

 VVV V VVV V V .

V V V .V #!V V .

.

V 'V .

V V '!V V V V .

V .

V .

1V V V V .

V 'V .

!.

 V ! .

V V V #V !.

V V V .

.

V V '! V #V .

VVV.

!.

V .

VVV !V '! V.

VV ! VVV.

VV.

.

V).

V.

VV!*VV &V .

V .

 VV.

.

V V.

VV.

V.

V%#V!#V.

!VVV.

 V!V .

VVV VV# VV6V2!VV # V.

VV #V! VV#V VV#.

.

V VV.

 +V V V V!.

VVV VVV.

V V !V !V #V V !&V -V !V V V .

V .

V V V V V &V ).

V V V V .

V !.

V !V V .

" V !.

V V .

V #VV V .

V#.

VVV!*V$ V. V8#V %V)V V .

 VVÔ4.

'VV.

.

6*+VÔ4 V V.

V.

%V 'V V .

.

V.

V!V .

V. VV V.

VV!6VA.

 V=%.

 V H.

V3%Ô .V #V '!V!.

V V V.

V.

#6V4V.

.

V V .

+V .

V V!.

VV.

!.

VV=V .

VÔ. VVVV .

' VV.

V.

V .

 V VV 1VV .

V?VV %V .

V V .

V !.

 V.

VV#!%VV V .

 V V +V Ô:V  V .

V V V V V V .

#.

 V .

 V .

! V .

&V2V.

V V.

V.

V.! V1A6V2V!.

"V.

V #!V .

V .

VL'V!VV#V V .

V4%V  .

V.

V.

+VÔ4VV.

V V.

V! VV "V).

!V3.

% VV.*&V- VV .

 VVV ! VVV.

#V.

&V =.

VVVVVÔ VV.

'V .

 V.

+V!V !V".

V VC.

V V8.

.

VVÔ "'V VC1V V V VV ' VV V V .

!.

V V .

 V ! V V V !V V .

V V V V .

.

V .

#V ! V!.

V".

.

VV#V V.

V 6V-.

" V !VV V V V .

 V V H.

 V V E !.

V .

V !V +V Ô7 V #V V V 6V -V V V .

V .

V V V V V Ô%.

.

%VVL=QV2! V .

V.

V .

V V .

!.

.

V'V8V V .

.

VVVV .

.

V" V.

V!.

VV .

V 2 V .

.

 V V V V  V V ÔE.

V .

! V .

V V .

 'V .

V Ô.

.

 V V V .

V .

V !V V .

!.

V .

V V V V VV !V V V %V V .

#V = V #V V .

!V V %V ! V Ô#.

V .

+V V V V V !.

1V .

V V V V Ô .

V %V -.

 V .

 V V V .

.

V .

!'V .

'V.

!.

V.

V VVV.

V.

 VVV.

.

V.VVV .

#.

V !VVÔ.

#V.

 V.

V V VVVVV VV(V .

 V V V V -.

 V V .

V ÔC V V V )Ô2V NNV V V dV90 V 9aa0*V .

V %+V Ô.V V V V .

V +V #V V ! V V .

V V ! V V !V V V .

V Ô V 2V 'V V .

V V !V ! V V.

V.

V !.

VV V .

%'V V.

V V%'V V #.

V V .

!V V .

V 2!V V .

 V V V V V !V !.

VEV.

 V.

V #V VV#V V!.

VV .

%.

V = V V V .

.

V !V .

V $V .

' V .

V V V .

!.

V V V V !.

V V V V !%'V .

.

V .V .

V V .

V V V V V .

V #V V % V V V %#V .

.

# V V V V .

%V .

 j      ƒ  r 8 36 jɸ .-   ü   = j  .

  3 /023rg  $.

   .

 ' " .

rr   E - .

r.

   .

 .

(  .

r.

  .

r  .

.

.

 '   .

 r  . .

 r  .   .

 .

.

 ! .

  .  r ! .

.

 .

-.

r .

r.

  .

! .

 .

 %.

.

  (.

 E -  .

  ! !  .

   - r .

   r /09:  $.

  .

 .

  .

 . r/092 r/097.

.

r.

.

   #.

 .

 /07:.

.

r  .

/093 . !.

r.

r E r - r '  r  r r .

  3: .

 .

  .

 2  '".

(.

r r.

.

 .

 r .

   .

 .

 .

r.

 .

.

  .

  r /9   . !  .

.

 r! r  .

 .

 r.

 ( .

 E r  r .

 A$= (.

  .

  0% . &.r  r   .

.

 '".

(.

r .

 .

 .

 .

r .

 .

 !   . /093 .

.

 r E.

.

.    # ." 2: /051 ..

."+ ( %. % #..

.

  .

 + r! ! '".

(.

r .

   .

    .

 .

   r! r.

  r .

  .

 .

    2  .

 .

   .

. .

!  .

 r.

  ! r!r r   36 .

.

.

r .

.

 r 4/2/00/ .

j .

 !".

 ƒD #$" %& .

.

#V VV VVVV.

%.

'V.

VV9G01 VV .

#V .

V .

 V #!V V QV? V V $V8.

V 2 V !.

.

V .

!VV.

VV8.

.

V2V9aGDVV!.

V%V.

V.

!.

VV 8.

.

V! V.

%#V VVV!.

.

VV VV .

 V!.

VV V V V .

.

#V V V  V V .

.

V .

%V V V V .

 !V .

!.

V .

%V V 8.

.

V .V V.

.

 V =V$VP.

!!V V #V V  V .

V !V !V .

V .

 V V V V V V " #V !.

 V VVV8.

.

V2V.

V8 !V V 9a<DVV !. VVVVV (V.

V ".

 V %V V )V .

*V V A .

!.

V .

V V V !.

.

V .

V #V !#V V V V V.

'#V 4V V #V .

.

V .

.

V !.

V V .

V .

.

VE.V VV VVV#VV`V.

.

V:V.V$.

V8 !. V(V.

VV!V H.

V .

 V !.

V .

'V % V V .

.

V V .

V ! .

V .

'V.

VVV.

 V !V!.

.

#V .

V  VV .

VV V.

.

#V V .

V.

VV.

.

VVVV V =V .

#V .

V V V !.

#V .

V 2V .

V V @V.VAV.

.

VVÔHV VVV.

.

VV V V .

.

#V V :V V V Ô3V .

.

V V _ V 'V ! V .

.

. V V .V :-V ..

V .

.

" V V !V EV .

.

V .

V @.

V V V .

.

V .

V V %V .

V.

!.

VV8.

.

V!VQV V)9aGa* V A %.

V.

V.

.

#V.

V V.V.

.

.

V!.

.

V)V.

 V !*VV .

VV)ԃ[\\XRuX„VztrXWU V…rWZwYXW 9a]a* V /V!.

V9aa9VV.

V.

.

!V:-V V."V.

.

 V#.

 V.

V ).

.

.

*V .V .

V .

.

VVV V .

V .

V 1.

.

 V V V .

V V  V "V V V ! V 3VV .

V #V .

".+V Ô V Ô=V !V V !V V Ô.

V .

VV:V. "V.V.V V V V .

.

1 !V V)E. VVVÔ.

14.

 V9a/D*V Ô2V)E'#* V9a]]V $.

V.

V V VV .

V.

.

V.V V.

.

 V V ÔV ".

V<01#V!V .

V .

V V V ! +V .

 V V 1"V V .

V 4.

 .

V L V V  .

V #.

V .

V !.

V #V !.

V )V V :V=V.

#.

*V 2V 9a/DVV .

.

V V V :V.V. "V V !.

V .

V Ô.1 !V V V .

V .

V V .

V !#V V V V V V 2V 9a//VV V P.

"V % .

V V .

".V Ô.

V .

V V V V .

V  V #V !V V ! .

V V !V V V .

V V V Ô.1 !V V 2V 9a/GVV V V V 7.

VV#V VV !.

V V #. " $ V V ü.

ɛɨɪɨɜɲɢɟɫɹ ɩɪɨɬɢɜ ɚɧɬɢɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜɥɚɫɬɟɣ. Ⱦɚɠɟ ɤɪɨɜɚɜɵɣ ɪɟɠɢɦ ɋɬɚɥɢɧɚ ɧɟ ɹɜɥɹɥɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ.* V Ʉɚɤɢɟ ɛɵ ɫɭɪɨɜɵɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɥɚ ɫɬɪɚɧɚ. ɤɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɥ ɬɨɝɞɚ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɧɚɞɪɭɝɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɧɚɞ ɩɪɚɜɚɦɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɩɟɪɜɵɦ ɫɬɨɹɥɨ ɢɦɹ m. Ⱦ. ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɡɞɪɚɜɵɦ ɫɦɵɫɥɨɦ. Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ. ɧɨ ɢ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɜ ɦɟɪɭ ɫɢɥ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɟɦɭ. ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɥɸɞɢ. Ɇɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɚɲɢɯ ɫɨɝɪɚɠɞɚɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɹɫɧɨ ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ «ɜɨɠɞɶ ɧɚɪɨɞɨɜ». ɛɵɥɨ ɧɟɦɚɥɨ ɭɱɺɧɵɯ. ɱɥɟɧɨɜ ɚɤɚɞɟɦɢɢ. ɋɚɯɚɪɨɜɚ.V V . ɋɪɟɞɢ ɬɟɯ. «Ȼɥɚɝɨɫɬɧɨɟ» ɛɪɟɠɧɟɜɫɤɨɟ ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɫɬɨɥɤɧɭɥɨɫɶ ɫ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɡɚɦɟɬɧɵɦ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ.

j .

 !".

Ɉɧ ɫɦɟɥɨ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɦɧɨɝɢɯ ɭɡɧɢɤɨɜ ɫɨɜɟɫɬɢ. Ʌ. ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɨɛɫɭɠɞɚɥ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɛɨɪɧɢɤɚ ɫɬɚɬɟɣ «ɂɡ-ɩɨɞ ɝɥɵɛ» ɫ ɂɝɨɪɟɦ Ɋɨɫɬɢɫɥɚɜɨɜɢɱɟɦ ɒɚɮɚɪɟɜɢɱɟɦ. ɱɬɨ ɛɵɥɢ ɝɨɞɵ. Ɋ. ɒɚɮɚɪɟɜɢɱɟɦ ɢ ɭɡɧɚɬɶ ɨɛɨ ɜɫɺɦ. ɤɚɤ ɬɭɬ ɠɟ ɜɫɩɨɦɢɧɚɥɫɹ ɞɪɭɝɨɣ ɭɱɺɧɵɣ-ɛɭɧɬɚɪɶ ± ɂ. ɱɬɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ. ȼɫɹɤɢɣ. Ʉɨɪɟɧɸɤ ɩɨɥɭɱɢɥ ɡɚɞɚɧɢɟ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ ɫ ɂ. «ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɞɢɫɫɢɞɟɧɬ ɒɚɮɚɪɟɜɢɱ ɞɚɥ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦ« » ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɷɮɢɪ ɛɵɥ ɡɚɛɢɬ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɦɢ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɪɨɞɚ. ɤɨɝɞɚ ɫɬɨɢɥɨ ɩɪɨɢɡɧɟɫɬɢ «ɋɚɯɚɪɨɜ». #$" %& ƒ€ ɋ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɬɚɥɨ ɡɚɛɵɜɚɬɶɫɹ. ɤɬɨ ɜ ɲɟɫɬɢɞɟɫɹɬɵɟ ɝɨɞɵ ɯɨɬɶ ɢɡɪɟɞɤɚ ɫɥɭɲɚɥ «ɜɪɚɠɶɢ ɝɨɥɨɫɚ». ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɩɨɦɧɢɬ ɷɬɨ ɢɦɹ. ɂ ɜɨɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɨɤɪɭɝ ɒɚɮɚɪɟɜɢɱɚ ɜɧɨɜɶ ɜɫɩɵɯɢɜɚɸɬ ɫɬɪɚɫɬɢ.V V o/ #$" /& *  +  ($+ 9 % /  +* . Ɋ. Ɍɟɩɟɪɶ ɛɵɜɲɢɣ ɞɢɫɫɢɞɟɧɬ ɫɬɚɥ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ ɭɠɟ ɞɥɹ ɥɟɜɨɣ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ. «ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ ɂɝɨɪɶ ɒɚɮɚɪɟɜɢɱ ɜɵɪɚɡɢɥ ɩɪɨɬɟɫɬ« ». ȼ ɫɜɨɢɯ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɯ m. ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɟ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ «ɇɚɲ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤ». ɂ. ɒɚɮɚɪɟɜɢɱ. ɋɨɥɠɟɧɢɰɵɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ: ɟɝɨ ɚɪɟɫɬɨɜɚɥɢ ɜ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ. ɑɬɨ ɠɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ?V V V ɇɚɭɱɧɵɣ ɨɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶ «ȼɟɫɬɧɢɤɚ mɇ ɋɋɋɊ» ɇ. ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɭɫɬ. ɇɢɠɟ ɩɭɛɥɢɤɭɟɬɫɹ ɡɚɩɢɫɶ ɢɯ ɛɟɫɟɞɵ. ɇɨ ɩɪɢɱɢɧɚ ɢɧɚɹ ± ɷɫɫɟ «Ɋɭɫɨɮɨɛɢɹ».

. .

 * :.

 */  7 . *. % +V V VCV V V .+  +.*% $+  2 *7 .

#1 V " .

#V V V V "^V V V V %V .

 V .

!.

V V ! V .

V .

V " V 'V V V !.

V V .

.

 V .

V V ! V V .

.

'V .

V .

V V 1 V % V .

V V V V V H.

V V V V .

!V VV.

%VV V!V "V.

.

V % V2VVV .

!.

.

VV V .

V.

V .

!.

VV.

% VVV.

V!!V-V .

V!V !V "V.

.

VV$8AVV VV.

V VV.

% ). V j7(). .

5 /4V V V2V .

 V .

V V .

V .

!".

 V !.

 V V V .

V .

' V .

 V .

.

V V #V !V .

!.

+*#$" &4V V V2V !V +V V V !V V . . .'V V V %V _ V ! V V VV .

 V V .

V Ô2V V #.

V ! V % V V .

 V #V V V V VA VVVVV.

V) .

!.

VV .

* VV.

 VÔ:.

!V V .

.

 V V V !.

.

 V V !.

.

V .

.

V Q.

.V V .

.

V .

V V !.

.

#V  V .

.

V .

V V V V Ô.

^V !V V.

.

V !VV VVV.

.

V!.

V:VL V?VV V.

V .

+V V .

V .

V .

 V .

V .

V  %V V .

%V .

V V .

.

%V  " V V V .

!.

V )V .

 V VV* VVVV.

V VV.

.

V .

V.

V !.

V  V 4.

V .

V V % V V !+V V ! V V 'V V V V V .

V V V V .

.

V !.

 V V 1.

V.

.

VV V?VV  V VV.

.

 4V V V@.'VÔ V .

 VV.

V.

 .

VV9a]BV! VVV.

! !V.

V .

"'V < * */+ . V V V=.

V! .

V V!V VV.

!.

V.

VV VV#VV V .

V V 2V V # V V V !.

 V .

!.

.

V V V V ! ' V VV V"VV %.

V VV = 0+ 5 08  % % #$" &4 > + 3 .

 5  ) 7 * 3 7 ( 3% .

$ 32+ 7 .

%V V .%3V V V.

' V .

V .

V .

 V V  V 2V .

V !.

V .

VV.

.

.

 VV !V!V.

 V ! !.

'#V V .

VV V ( V V V V " "V .

.

+V 1 # V V ! V V ! V !V .

j .

 !".

 #$" %& ƒu V V V !#V .

!.

.

V V .

!.

.

V .

'#V !.

.

V .

V .

1V V .

V V V #+V Ô.

V !%.

V1 V .

.

 V ÔV V V V V .

V V V V V ÔV !.

.

V 'V 'V  V Ô V .

V V %V .

V V .

.

1 V !.

V .

.

V V V!V 2V '"V " V! .

VVV.

!" VV.

%V.

 VV ! .

V.

V .

VV!#VEV".

.

V .

% V.

!VV!VV.

.

V#V VV .

 V .

V .

V !.

V V .

V .

"V .

V 3'.

V $%.

V ".

.

V V P.

"V '" V V V .

+V .

.

V V V ! V ! V '" VV .

VV # V.

V.

%V V V V V!.

V VV! V .

!V!.

V4' VV VVV!V.

V V V V.

.

V.

V V V 2V !V !V !V$%.

V .

 V .

V .

!V  V .

V @.

.

!+V !.

 V !V .

V V V -.

!' V V !V !V V V .

 V !V V # V V .

 V V ! V V .

V V '! V V .

 'V V V .

V .

! V V V V V V .

!"V V V.

V !.

'V V .

V.

 .

VV.

! V.

V.

.

VV .

V V V V $%V .

.

V !#'V ! V V !.

V -V V % V V ! V V .

"V .

!V V V V  !.

'V V ".

V VV V .

.

#V .

#V .

#V V 3V !+VV'#V.

V "V.

".

V.

V =+ .

//4V V V$.

V V %V V V VV .

V$%.

V V P.

"V '" V V V V .

V V V .

&V $V V V V .

V .

%V VV" "VE !V VVV: V '"VNOMMVVVV V .

V .

V V V V V V V #V .

V V : V V V NMMMV V V .

V.

VV V.

V !V.

#V^V V$ V VV.

 V #VV.

V 3V$%V .

VVÔ.

V.

! VV .

!.

VVV.

VV ! .

VVVV!V%VV VV.

!.

V'V'V.

VV V Q%V V V V .

.

 V V .

%V "V )V V % V .

V %* V V ! V .

 V .

V .

V V V V  V V.

".

VV3V.

.

VV.

 #V.

 V.

 V .

VV Ô VVV "VV.

 V.

.

%V.

VVV V 2V"V!.

!".

V V.

".

VV.

.

V  V!.

V !V V.

"VV!V ".

V V -V1V!+VV!.

!".

V V % V .

V .

V .

V V .

"V .

".

#V V V #V .

%V V V !.

V).

".

V.

 V.

VVV!* VVV VV.

".

VVV .

%V.

V(!.

V.

VV !#!.

V.

 '.

VV VVV'VVV V.

".

V j05$62.

6+$ %) %.% .

 V V V-.

".

V .

V !V V .

V !V .

V .

V V .

&V 2V V .

V V ! V V ! V V V V .

".

 V .

.

%V %.

'V V.

V .

 V V V V .

V V !V !.

.

V V V V V V V .

V V ! V V V .

"V 2V Ô V ! .

 V V V ! V V !V V !!.

V .

^V .

 V V .

 V %.

V V:.

.

VV!# VVV '#V$V V VVV V. V.

V.

1 V .

%#V VV.

".

.

VV.

!V VVV :).

+.

4V V VL.

V V Ô V V V 2V V .

VV V .

%V V V V.

!.

VV7V#VV.

VV.

V '"' V V.

VV ^V V ' V V V V ! V !.

 V V ! V .

!V .

!"V !.

!.

VEV.

 V ! V V.

.

VV.

.

V PV..

VÔ3VV! V.

 V VVV.

V .

 VVV.

V!V#V V V  .

V .V .

 V V .

'V V V Ô.

V .

!.

VV V .

j .

 !".

 #$" %& ƒÿ V .

V V V .

V V V V  V .

".

V V !V.

V < 57).

 .( .

$+ 4V V V3V!..

 V! V VVV.

.

#V4V.

 V V VV !.

V .

V -V V %V V V ".

'V .

' V .

.

V ! 'V V .

VÔ.

V.

!.

 VV.

.

VV!VV.

V%.

VV V .

V .

 !V V .

#V V .

.

V .

"V V !.

V #V "#V =* ).

  7 * .

$ 3  .

+ ) ).

.

 /7 0+ *+ 7 . *+   ü   *+  %%'%7 5 + $  )$  .

  .$" ' 7 ) (/ +* 7 .

$(/ .

$3  + ( 4 o+7 # (/ .

 +  / #++$ . & ).

 $&4V V VCV !.

' V V Ô.

V .

!.

 V .

 .

'V ' V V V ! V VV V.

.

 V3!VV.

V.

.

.

VV .

V#.

.

.

VV V .

V Ô V .

 V V VV .

V Ô V .

V 4.

! .

V V Ô V .

V .

V .

 V V '!V V .

.

'V #V V V V .

!V .

.

'V V V '!V V V Ô.

V -.

 V V V V.

"V VV )8(+$7)2 ) +'4V V V( V !.

V $% V V .

V V .

"V .

!V V .

 .

V V Ô.

V .

!V H.

 V ! V #.

.

V 'V ".

V .

.

 .

V 2V .

%.

 V .

V .

V ! V %.

V .

.

V %&V :V V "V .

!V ! V.

".

1".

&V:V V.

"V.

!V  V&V$%V !V V .

V V Ô  V .

'V 8 .

V V .

'V V .

 V .

V 4V .

 +V .

.

V V V .

 .

V .

.

.

V !.

V Ô.

.

V .

.

V @!V V V .

.

'V  V #!V V %.

V V V %V .

V #V .

" V V V .

.

V (V V .

1V V #.

 V!.

V !V .

VV # V V.

#V .

.

 .

# V.

V.

 .

 V.

".

 V .

V '"V =*.

 */3. -) % %# . %) 3 %&7# .

.

&4V V V$ V V -V .

V V % V V # V V ) V V !.

V V V #V .

" V !V .

#V #V V $.

! V V V!* V V.

!V.

VVV!!.

V # VV VV.

!.

V=.

V#VVV V .

V V .

#!V .

V V # V .

V V !.

V V %.

V !.

V !V .

#V #V V P.

"V '" V V V .

 VV V .

".

V .

".

.

V .

!"V A V.

".

V#.

.

V.

1V.

.

V.

V#!VV.

 VV V.

VV%#V.

#V2V.

%V V .

V.

V.

V '"VV !.

 V .

".

 VV.

V VÔ .

V.

V.

VÔ '"V +5 )3 %1  3- /?* 0).

.

* +  #+ .

 &@4 957  ) +$ $.

 *34 <+    . */ ". '  *( *3 .

 %%% . '1 +7.

 +7* .

:3 $).

 ).

+.

*$ () ' ( .

 .

).

.

 0 *+ / 7  .

 + + .  .

 .$ / .+ 6 ) %% 5 $ .

%'1 '  )).

7 .

*/  %    $7  + $ $.

 ++$ ).

0 $.

 .

$ 3 "( > / $.

*7 )357 / 0% + .

 j )$ %  7  #$" %&7 . 04A/#+*/ . + ( 3 5 / 0 ' ' )$= /* +5  .

 &B:7)+ $/c 7 *2+$ ).

.*7 % .

'++. V V V2V .

!.

V V .

#V .

V 4V .!V #V "V V V Ô #.

 V .

V .

V V ".

V .

".

'V !!.

V HV .

V V .

V .

".

V "V #%V V #V ! .

# V V #V V V !.

 'V 'V .

j .

 !".

 #$" %& ƒƒ !!.

V A.

".

V  V V V ' V V V .

V V .

V V .

V !.

 V V V % #V !!.

V !!.

#V 2 V V V .

%V !V .

.

V V .

V !V #V .

!.

".

#V"+V.

".

.

VV".

V '"VVV!V 2V ( V !.

V V .

.

V .

V .

!V .

V V  V V V V  .

V .

.

.

V V .

V '+V V V V .

".

 V V V .

".

V #V .

!V ).

V V V .

.

V '"* V .

V .

 V ! "V .

V V )V V #V .

.

.

*V V .

V .

 V .

.

VV .

.

"V!% V.

V VV.

%#V !#V.

V#V #V#V V'V .V.

.

.

.

.

VVV.

".

.

V.

VV .

 V .

.

V : .

.

V .

V .

V "V !.

".

.

V ! VEVV.

V .

.

V.

V .

.

VV.

#VA .

V:! .

VVV !#V ! +V ÔV @.

V G0V V .

V .

%V !.

.

Ô V Ô-.

%V !.

V .

V 'V V <01 ''V 'V V V!+V V V .

%V .

V ÔV #V !.

V V .

".

V !V !.

V .

%V !.

+V .

 V 2V-V3 V !.

.

%VV .

V.

!.

V .

VÔ2V V.

 VV .

%V V V .

V V .

 V ! V V .

V V V $!.

V V .

.

V !#V!VVV .

V V VV !V#V!##V .

!" V !.

V V V V .

 V .

V !V !.

 V .

.

.

.

.

V .

V :V-VC V ).

V .

V Ô4V .

.

V V ÔQ.

V .

*V =.

V !V V .

VV!VV #V .

#V! V VVV$4. VVV $4VVV..

 VV .

V V .

V V .

V .

V V .

!.

V .

V V .

.

"V #V ! #V!V$ VV.

.

#V .

VV.

V '! VVV VV .

V .

 V V .

V V .

V !! V .

V .

.

.

V V " V ! V %V V V.

.

V.

V.

".

V V )8++$7   >5   ).

 # &7 7 5'1% % '7 5% ).

5 3  +  .+ +.

0 =0)$6 ( *$- j$8 .% ).

0%).

)  $3 #)  %$ &: 0c.

5  .

1$ 7 27 7 + ü )@ . $7  7) )).) + 7  C)$)+% $/ .%) * ?  .

 *+ +.

+7 5 *$ )+ +  / DDEFFF G.Hoo  1  )  *8 . .

.

*4:C7.

*/7) 3+ '7 $  ').

 ' .

 $ ) $ . .

$5  ) .

 $. + +& 3 ).

.*+  .

5 ' 7  87 ) $ 7 8.

5 / j .

 27 %$5$" V V V. V Ô V .* .

V .

V .

V V .

V V .

V Ô !V V Ô.

VVV 'VVH.

V V ! V V V V .

!.

'VV .

V2V V .

V V V V ! V V V .

1 V V V V !V  V VV.

!V.

V)V ! .

V.

*V V.

#!V.

V!VV !#V V V .

.

'V V !"V V V .

!V V 'V '! V %V ".

V .

!V!#V V -V V.

" VV VVÔ .

VV.

VÔ V:.

"V .

V V V V V #.

.

V HV .

V V V V V .

.

 V V .

V V !V .

VV.

".

.

VV V! .

V!+V! V#V.

".

V) V #*&V- V VA VVVVV .

 VV'VV.

V.

V :$ 57 3 * ).

 ).

/  +$7 0+  ( -).%7 *% 7  7).

) +$*).

 /.1 /3.

.

* .

4V V VCV# V .=3 .5+ .

.

 V .

V V .

VVV V.

!" V.

VV V V V V .

V %.

V V .

 V V ".

#V 'V .

.

#V ( V V V # V .

1V !V V .

.

.

 V .

 V V )V V .

V @.

.

!V V V .

.* V V V V .

 V !.

V V!.

V) VV5.

VV"* VVV VV!V".

V( V .

j .

 !".

 #$" %& ƒ VV# V .

.

.

V.

'1 VVV VV VVV".

V :  +8 7 =3 / . 6 2  .

/% .

%7  +*.

+62 . .

$% .

%V V VL.

VV V.

!.V V#V  V .

.

V .

!"V .

V .

V 2#V .

 V ! .

V V .

+V !V.

!V!V.

!.

 VV!V  V!.

.

VV.

.

V..

 'VV V!V5.

.

V V.

!"V.

'V .

"'V V.

V V.

 !V =( ( #H.

+  3+$ .

-&4V V VEV !.

V .

.

V %V V V V V .

 .

 V V V  V3! VV#VV VV.

VVV .

 V V .

 V #%V V #VCVVV .

'V3V+VÔh4 iV .

.

'V VV .

.

V V #V !! V V V '"V V V  V V V .

V !.

.

 V #V ! V CV .

 V .

V Ô4 V .

V V !.

.

 V V  V V V V !V .

 V .

V -.

 V .

V +V .

V .

V .

V .

V V V 'V V .

.

V41! V.

.

V VV #! VV VV V.

".

.

V'V % V -V V V V ! V V ! V !V #V V #V .

.

.

V .

V ! .

V .

.

V .

V 4! .

.

 V V !V !.

V V !.

V V !V V % V V V P.

"V '"V ).

.

V V V ! V .

V V !V V V P.

"*V -.

" V !.

+V .

V .

V V .

#V V 3!.

VV!.

!".

VVVVV.

.

V" .

V .

.

V !.

%.

 VV '".

V! VV!V VV .

V VV! V !VV !V V.

!VVH.

VVVÔ4 .

#VVV.

% VV " .

VVV.

V V VV.

V.

.

V . 7#$" & + 37+ .

+.

 ./+.

I / ($5   5 ) .

/ 4V V V?V ! V V ! V V .

V V .

V V V V .

!.

V V .

V2VV VV .

V .

VV V.

V .

 V.

V !.

 V .

 V .

V " .

.

 V "V .

V .

V V V .

V V V V " VVVVV.

 V1V.

V2VV %V V '! VV .

.

 V.

V .

.

'VV ! V.

.

 VEV.

 V#.

V .

#V "V V .

V V 4.

V V .

V .

 V V .

V Ô V V '!V.

.

'VV.

V" "V.

.

V j 0 5 . 0%  ) 7 * # 1 .

%  ).%& =.

+.

$ ) .

.

-.

/+ >c.

 6=/.

7J1 6!%7)' 6 . '7 + 2) .

5 % + 76 .

  + *7 ).

 3 .

.

7 $ ( . 3.

 %J/ -.

=.

7.

 (+ j $ $ *+.2o.

 ).

 %'%.

/ "+  . ' /7 .

$ ( 3 üJH>7 ).

 *3 .

.

$( ' -.

/ : (+  * ).

.

 *).

*.

#.

- *3).

 5/4&V V V_V.

VÔV&VCV#V.

V.

V.

 V.

V ' V %'V  V %V  ".

'V V ! V V .

 V 'V .

!.

V '"V V !.

V .

V 3 V A !.

+V V V .

V .

V V #V .

.

#V .

V V ! V .

 ^V V .

V !V V ".

V %V V ! V #.

%V ".

'V 'V ) .

V V "V ! VÔ.V!*VVV#V.

.

.

VV#V! #V.V .

VV (.

 V .

V V .

 V A !.

V V 2.

.

 .V =%V V 8V !V V V .

V .

 !.

%V ! V V .

 V ".

V V V V !.

V VVV2.

.

.

.

V VV.

VÔ2.

.

".

V) V.

.

VV".

V . *V .

.

V ! V 847V Ô #V A .

.

.

V V V V V$.

V .

.

'V .

V V V . "V V Ô:# .

V -.

" V V .

 #V .

.

!V V V #!%V V .

!.

V V V .

V .

.

!.

V A "V 2V V .

V V 'V .

V .

".

V .

.

 V .

j .

 !".

 #$" %& ƒ ü 7 * ) ( #H ).

.

  / / $ .

 * .+ 7 )+ / +.

 6 o.

 = .

+ % <.

- /7  H.

 .

+ . 79*6.+ . 6.

%. 7H. .

" .

 / ?o+ A. 6 K.

@7  ++ % ü. .

 * 7  6 +%-6L" +M  & K $ %4.'4V V VQV V  V 'V !. .*-  ).

%V V '" V V .

V V #!%V VV VVVVVH.

 VV.

 VV%VV.

"V3V.

V V .

V .

V .

V V V V .

 V V V V  V.

VÔ '".

V.

".

.

V!V:V!.

.

V VVV ! .

.

V!V+V VV V.

VV!V.

" V V!.

V '"V .

V .

VVV .V.

! V!.

.

 V.

! ".

V-VVVVVV !V V 4%.

V Q.

V _.

 V =V = V V V V V .V .

! V -.

"V .

V .

V  V .

V !! .

.

V  %V ! V .

V V ! V '"V -V .

 V V QV .

V .

V !.

 VV !.

.

VV.

"+VÔÔ .

".

VVV.

'V V.

V.

.

Vh iV.

"V)#V V VV.

 V V V .

 V .

V V ! !.

*V ! V V V V V '!V .

V .

.

V .

" VVVV.

V.

 VV.

VVVV.

"V.

' V.

"V % V V .

 V V .

!.

V V .

"V .

V 2V !#V V V % V V V V .

".

V V .

V NMMV >!V .

VV ..

.

V @.

V C .

VA#.

.

V2VV VV .

V ! .

V%.

VVV.

!V .

!V .

 V .

V V ! .

.!V .

.

V .

.

V V +V !.

V V .

V.

!''V :' V.V VV.

V V@.

.

.

VHV VV!.

V V!.

V V ' V V.

V.

VV! V ! V ' V VV %'V3V VVV% .

VVV!VV.

V '" V !! .

V V.

V$V VV? V V V .

VVVV VH V V.

.

VV"+V/0V !V VV ! V !.

.

V'VV'V'! V j7.

$" % = 0+5 ).

%%% %4V V V4 V .

!V V V !V .

%V V ! V V !.

V !V .

!.

.

V .

V ! V V ! .

V .

1V .

 'V V #!#V ".

# V VVVV%VH VV.

 VVVVV ! V .

V .

V !V .

.

'V V .

.

# V '#V .

!V .

V .

.

'V.

V !VV.

 V.

!.

 V .

'VVVV V V V %V V V -#!V V 'V .

%V ' V VV V V.

V % V( V !.

V " " VV ! V ' V V V .

#V .

%#V !V !V V !'+V V #V V ! V .

V .

V V V .

!V .

".

V V A V V V .

V V !V .

"V V .

V V ! V V ".

V .

V ..

.

V .

.

V .

.

#.

V ^V #! V V V .

V VV"V3 V.

V.

 V .

!.

VV V )# V V .

.

V .

"' V ! V ' V .

V *V .

V #V V -V ! V .

!V +VV .

V V VV.

V V.

V'V.

%V' VVV V #.

V V V V V - V .

V V  V .

V #V .

.

1V ! V V.

.

1V.

.

V.

! !.

V.

V %V#!V:V VÔ.

V!%.

VV V .

.

 VV.

! !VV.

V( VV.

VÔ V! VV  V.

! V V!VV 6V N5 4V V V(!V#!VVV!V2!VV .

+V V.

.

1 V!V.

V V ! V .

V V V !.

V V !.

V V 3'!.

V V .

V .

V .

"V .

V Ô 'V =.

' V .

V V  V V .

V V V !V VCV.

V.

VV.

.

'V.

 !.

 V .

VV.

V " V.

V.

V.

Ô V .

j .

 !".

V V V  & V ȼ ɩɨɪɭ ɝɥɚɫɧɨɫɬɢ. ɷɬɨ ɠɟ ɮɚɤɬ. ɉɪɟɞɜɢɠɭ ɧɟɞɨɭɦɟɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ.V V V . ɤɚɠɟɬɫɹ. ɬɪɭɞɧɨ ɱɟɦɭ-ɬɨ ɭɞɢɜɢɬɶɫɹ. ɇɨ ɟɝɨ ɧɟ ɯɨɬɟɥɢ ɫɥɵɲɚɬɶ. ɇɨ ɭɠɟ ɩɟɪɜɚɹ ɮɪɚɡɚ ɢɡ ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɩɨɪɚɡɢɥɚ. ɨɫɬɚɥɨɫɶ. ɒɚɮɚɪɟɜɢɱɚ ɫɦɨɝɥɚ ɧɚɣɬɢ ɦɟɫɬɨ ɥɢɲɶ ɜ «ɫɚɦɢɡɞɚɬɟ». ɱɬɨɛɵ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ ɫɨɞɟɹɧɧɨɟ». Ʉɨɝɞɚ. ± ɩɵɬɚɥɫɹ ɩɪɨɛɢɬɶɫɹ ɨɞɢɧɨɤɢɣ ɝɨɥɨɫ ɱɟɫɬɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɥɚɭɪɟɚɬɚ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɣ ɩɪɟɦɢɢ ɂ. ɱɟɝɨ ɬɭɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨ.V V ɇɨ ɷɬɚ ɫɬɚɬɶɹ ɛɵɥɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɨɫɟɧɶɸ 1973 ɝɨɞɚ. ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ. ɫɤɨɩɢɜɲɢɯɫɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ. ɞɚɠɟ ɧɚɦɺɤɚ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɚ ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɜ ɋɋɋɊ. ȼɨɬ ɨɧɚ.V V ɋɬɚɬɶɹ «Ɉɛɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɫɛɥɢɠɟɧɢɟ? (ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɜ ɋɋɋɊ)» ɱɥɟɧɚ-ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ mɇ ɋɋɋɊ.V V «ɋɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɡɞɟɫɶ ɧɚɛɨɥɟɥɨ ɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɚɥɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ ɧɚɰɢɹɦɢ. 1990 ɝ. ɫɚɦɵɣ ɛɨɥɶɧɨɣ»./ $' ). ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ. ɩɪɟɠɞɟ ɯɪɚɧɢɜɲɢɟɫɹ ɡɚ ɫɟɦɶɸ ɩɟɱɚɬɹɦɢ. «ɂɡɨ ɜɫɟɯ ɠɝɭɱɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɇɨɥ. + ++  $ . ɤɨɝɞɚ ɩɨɬɨɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɧɟɫɺɬ ɧɨɜɵɟ ɢ ɧɨɜɵɟ ɮɚɤɬɵ ɢɡ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ. #$" %& V ȼɩɟɪɜɵɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ «ȼɟɫɬɧɢɤ mɤɚɞɟɦɢɢ ɇɚɭɤ ɋɋɋɊ» ʋ 1.

$ ).

  * %7 (  / 5  ').

.

ɤɨɬɨɪɵɣ ɹ ɡɚɞɚɥ ɂ./ 4V V ɗɬɨ ɛɵɥ ɩɟɪɜɵɣ ɜɨɩɪɨɫ. ɒɚɮɚɪɟɜɢɱɭ ɩɪɢ ɧɚɲɟɣ ɜɫɬɪɟɱɟ.V V V= VVVV V!V.

V4VVV V.

 '!VCVV !V ' VV %.

 V! V V.

 V.

VV '!V.

#V.

".

V -.

 V.

 '!V2VV VV V VVVVV!#V.

.

#V?V V .

.

VVV V.

 V '!V.

V.

.

V.

V.

V! 'V.

%V .

'V%V2VNMNV V V.

VV@.

.

! VV V!.

.

V.

.

!V V V.

#V '"V!V .

V V VV VV.

".

VV %V _V V V !.

.

V .

.

.

V 3!V .

 V V V V V !V V ! V ÔV .

 V V =V .

  V V V V V V.

".

V!V V!V!.

VV .

V '"V2 V.

 VV Ô$V E.

V V .

V % V ! V V V .#V +V Ô.

.

.

Ô V  V V V V .

".

V #.

.

+V Ô .Ô V .

V V 'V .

Ô V -.

".

.

V V V  V .

!V V VV V.

'V V V.

V .

Ô V8 !V .

.

.

V V V V#VV 4.

V .

V .

V ! V #V .

V V V V %V $.

V .

V .

V .

VV.

 VV.

V.

V.

"&V -V .

".

V  V V V V .

.

 V V V .

".

V .

VV8.

 V.

V VVVV 4 VVVV.

".

V V V V V.

VV .

V 2V .

V.

".

1! V! V V" V!V#V!.

VV : V: VQ.

V:V-VVV#V!.

.

#VV.

.

V V.

".

#VV V V .

V !.

V V -.

.

V .

V V V V-.

 V.

VV-V .

V VV V 'V.

!V V . V V %V .

!.V V2 V? ' V.

Ô V 4 V %V V !V .

".

.

V -.

 V .

V .

".

V V . .

 VV!V#V V .

VVVV. V.

".

V.

VV A VVVV!.

VV !.

 VVVVP.

" V.

VVV: V 21# V V /01#V !.

#V V .

V V .

".

V .

!.

 V V V V V.

".

V.

+V.

.

!.

 V VÔ V H + ') %7 .

/ ).  )$ =jc7  $  * *)) $ % %  . % .

  V V V-.

".

V.

V VV#V!V.

#V.

# V.

.

V!VV .

j .

 !".

 #$" %& #V ! #V V V .

V 2V .

1V V V V V V .

V ( V V .

V !!V .

V V V V .

V V !.

V .

V V H.

V.

 VV !.

 VV!#V.

".

#V%# VV  VV NMNV VV V'V .

 VV !.

'VV%VV.

V = %+ $ 7 ) ( ' * ( / $. ooo7 .

" .

+..

*).

.

 * " *7.'+5 .

* .

 ).

%%'%+*3$.

 *3".

+3V V = ) .

+% ).

3 % ).

$ ./ *( 7 .

 7  ).

%+7 VV /+$7 7.

.$ j3 .*'$) + 7 .

+ VH.

V VV .

.

#VV '.

V .

V! V.

#V.

".

#VV 3V .

V V  V > V #V !V .

V #V .

V ?V V .

V V .

 V >!V V V %V .

".

V V -V V %VV3 V!.

VV V3V  VV.

'V.

"' V j .

  7 / .

$'8 . 0+% #$) +& .

' 7) $'. $' $).

% .

 ( 10 .

: + + 7 ).

$'%V V j ). +$1+ ) .

 6 #$) *& 5 $ ) 3$5 2 3 .

 .8 $  .

 . *$) .

 . . $7 ).

 *3 ).$'1 /% .

3 ü G%  #$  / o o )3 ).

  $ - .

 /7 <+/  *+ .& :$5 /  o+ /7 %.

 / + %+ % )( *) . *  4V V V2VV V.

V .

V .

VV>V4V "VÔ_ V VV!.

V -.

!V V .

 V V -.

 " V. V V V.

.

!V .

#.

V .

V V V V !V "V 3V .

+V ÔÔ !V V V .

 V V .

V .

!.

V V .

 .

.

 V !.

V .

V 3V V #.

#V V V .

.

!#V #V V V %#V V .

V !.

V '# VVV VV%V.

VV VV#VV#V !!.

#V .V! .

V EV.

 VVV VV.

 V.

V-!.

V.

V .

.

+VÔ2VV.

V2V ! V %V V.

 VV.

 ! VV.

V.

.

V % .

VV.!V:V) !VVV.

.

.

V V VÔ.

V# * VV.

V .

%V .

VV$.

 V) V" #V !* V ! V V%V V .

.

V $.

.

.

V V A.

.

V .

V $.

.

 V V .

 V #V V V !V V .

!''V:'V:V. VV.

 VV.!V: V!V %.

V%V"VVV V V VV4 V = V V !V  V!.

 V V V .

!.

V 2V .

V  V V V .

!.

V !.

1V V .

.

%V +V V  V .

"V .V V V .

V V 4!.

V V .

 V .

"'V (V !%.

.

V ! .

V .

 .

V !.

V  V .

V V ! V !V VH!.

V.

V.

!.

V!V>! .

VVÔ .

'%.

1 V 4V VVVÔ.

 V VV.

VÔ %.

 VV> V 'V V VV.

VVV!V2 1.

V.

V V#VV !.

.

.

V '.

V! V .

1V V ! V 'V .V V !.

' V V .

 V .

V .

V #V #.

# V !.

V .

V V .

" V !.

V ! V !!.

V V V Ô .

 V V V #V .

V % VV VV!VV .

V ?.

V! VVV V VV-.

. V.

VV#V #V V .

".

V V.

VN VNMM VNMO VNOMV>!.

#V!.

V !.

VV .

V .

'VV .

".

#V %#V V ! .

V V  V .

V V !.

V V V V %V 3V  V V V V .

.

V NMMV >!V $4)* V !V V V .

V V ! V .

".

V %V .>!V ! V  V V V V V .

.

V V Ô V 8 V V Ô V ! .

V V %V 4.

V Ô !.

V V .

%V V %.

V V Ô .

V V V 7 !.

 V V V Ô V V V .

V V  V V V V .

'V V !V .

"V =.

V .

V ..

.

V V V .

V .

j .

 !".

 #$" %& G V V ! .

V %.

VV.

".

V V !#V.

"# V#V V .

'V V ! .

V% V VVV%VÔ?.

V.

VV V .

%.

 V .

V V >!V V V V V %V 2V >!V #! V V .

V! .

V.

V.

".

V.

V#V.

" VVV.V VV #! VV V !.

 VVVV#VV.

".

V.

VV .

 VVV .

V : +G. ).

* *K V V V?V V 2 .

%V .

V V >!V .

V .

V  .

#V !.

V % VV #VV! .

.

V!.

#V2V.VQ.

VH VVVVH.

V  V V Ô.

".

V V V .

'V V .

V .

.

V h iV .

"V )#V V V V .

 V V V .

 V .

V V ! !.

*V ! V V V V V '!V .

V .

.

V .

" V V V V .

V .

 V V .

V V V V .

"V .

' V .

"V % V V .

 VV .

!.

VV V.

V  5 .

% / .

*4 = .

 .

$ 3 5 * $ 0 * H.

.

7.

 3* %j. % O .

  =)+ + . */ ) ( *+ $ + K / .

.

+1 4V V VH. N 87 $ 0 *7 5 * * .

!"V .

V V V .

.

V 3.

V #!V !.

V V ! '"'V 'V @.

.

!.

V V V NMNV V .

V .

V .

V V V V V V V V  V V .

.

.

V !V ! V .

V .

V V V V .

V V .

V V V .V .

V E.

.

V V ? .

V V Ô-V V 8.

+V Ô-.

V .

V .

VV.

 V.

 VV.

VVV.

#V '"#V.

"V( VV .

+V.

VVV .

VV ! .

V VVV"V#V V '"V .

'+V V V '"V ) .

V V !V '"V 9]D]VVV .*V V V .

 .

V .

V V #.

V V #.

.

 V V V V V .

V % V .

Ô V VVVV .

VV.

!.

V.

!V '"'VV .

V H.

.

V .

V $.

V V >V V V .

 'V V .

!%V .

1V! &V-.

 V! V V .

VV.

V.

!"V =)+ +- $7 .

$'* .

( * .

+ *.

 V V V5V %V ! V .

V "V E VV V !VV E.

V V V -VV !.

V(V.

%.

V 4 !V !.

V !V V .

 V V .

" V !.

V V V :V #1 V V ..

.

.

V V .

 V !.

.

V V #V 4V !.

.

V.

V .

%.

V.

VV V V.

VV V V VVV !V !'V .

 V.

V .

VV #V 2V#V .

#VV!#VV V V"V .

 .

V !# VVV#V! VVV!'V.

V@!V V!V!'V.

V.

 V H.

VV!V!.

V.

V '!V2VV V.

 V #V4 .

V Ô #V !V ?V .

V .

V !V !.

.

V $.

V .

.

 " V V. V .

.

V .

%V V!V -.

V!.

VV.

"V !V".

V.

V.

 V #V ! V .

V V V .

V .

V V %V #V "V -.

V V .

.

'V .

V .

'V V .

V .

"V 3 V .

 V .

.

'V .

"V "V .

V .

 VV" V.

V.

 V .

VV "V"VV VV A!V V  V V !"V 'V V % .

V V V V V .

V !V H %V !.

V !V -.

 V V V .

 V V -V V .

.

V H.

.

V .

V V V V V .

 V V .

.

V ?V V V V V #V #V !.

#V ?V V .

V %VV!VV.

V 4#!V ! #V  V .

V #.

 V !.

 V V .

1V .

.

!V 8 V V V .

V V -V V .

V &V $.

V #.

V !V .

.

VV.

 .

#V #&V .

j .

 !".

 #$" %& D 2.

V .

%.

V .

V #!.

V .

V #.

V #.P. V . V .

.

V V .

V .

.

V.

%V  V %!%#V.

V#.

VV!VVV! . VV VV VV % VCV'VVVVV VV .P.

V.

.

V V !V .

V21 # V.

VV.

 VVVV!#VV.

!.

V21# VV !.

 V.

VEVV V.

V VV$VV!V .

V.

!V#V- V.

VV.

 V VV! .

VV V-V! .

V!VV 'V'! .

V= .

VV V#.

.

+VV.

1V V.

1 VH!.

V .

V V VV.

VVV.

!V.

V.

VV!VVV VV.V.

V V .

V.

.

V .

.

 V .

.

V 2#!V !.

V .

 '.

V V V V .

V .

V V V V V .

.

V #V V .

 V V .

V V !.

V ( V V ! V V ! V  VV V.

!V.

VV .

VH!.

VV.

 V !.

VV.

V V V .V!V.

V V .

V V !! V V .

 V  V .

V ".

V !V VV.

#V.

".

#V .

V! .

V! &V$.

V.

V V .

! V V .

V V V  V &V $.

V #.

V .

.

V .

"% V V V V V !V  V V .

V .

".

V  V V . V %&V .

V .

V .

V .

V .

V .

.

V .

V V .

V ..

V V V .

 V .

V .

V V !V .

V .

".

V .

V V 1.

V V !.

V .

 V .

V 4 V !V .

V .

V V .

V = 3 .

 2+ 4 ü  0+ % .)$ 3  + .

$ 37 .

$ 6+ 7.

 6)).

o+7 1$ .

 *3.

 V V V-.

%V .

 V .

V V !.

 V 'V V ! V '! V .

V .

1V !#V V V V #.

%VV V?V V .

V '!VV .

!.

VV.

!V.

% VV % 'V!!.

V.

 V .

 'VV .

.

 'V H.

V V #.

V V # V V !V V !V V !.

V V #!V V V V +V .

%V !V V .

%V ".

V!V.

V .

V !VV.

"VVV.

VV!VVV V ".

VV V!V VV#V.

.

#V.

V 4 V V V .

V V .

+V .

V .

V .

".

V !!.

V .

'V V V V .

" V V .

 V V .

 V .

V 4V V !VV.!V .

!.

V.

V 'V %V! V VV .

V.

V V.

VV V  V4.

V VV  V.

 V.

VV .

VA.

.

 V..

V V2 V 2V V V V .

!V 'V V .

 V .

V '.

 V V .

V V#VV .

!.

V.'V.

V V.

 .

VV V.

VV !V .

%#V #V V .

V !.

V V .

V V V ! V %V .

14 ɮɟɜɪɚɥɹ 1990 ɝ.V V ȼɩɟɪɜɵɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ ɩɪɚɜɞɚ».V V V & "/ V 3! VV.

V .

V" '.

V.

! VV!.

'.

VV.

 .

V.

V! V !! V .

V V V %V V V .

V .

+V V .

V .

! V V V ! V .

V .

V &V C V V V .

!V V " '.

V V .

V .

VV 'VVV.

VV#.

.

V!V.VV.

!V  V .

V V !V .

V .

#V Ô # V VV !!.

#V V V V .

%V V .

!V !V Ô.

 V 'V V V V V V 'V V . V .

VV V V VVV! V.

.

1V.

.

.

V .

V>!VV V.

+V.

'V V V!#VV-V.

V!.

VV!VV ! V.

V V.

 V %V! V VVV.

V V $.

V .

V .

V V .

.

.

V .

"V V !V V V .

V .

%V V V V V %V.

.

V V.

V.

.

V( V"V!.

.

V>VV V .

j .

 !".

 #$" %& € V V .

V # V VV .

 VV V.

V +V V V !V.

V V !V &VV V %V .

V V !V V V V #V ! V .

V ! V !.

+V Ô-.

%VVV-VVV.

 V .

 VV! V VV V VV=V.

V !V.

!."VV V +V.

.

 .VV V.

.

VV .

.

 V4.

 .

VV#V _V "V V V .

.

 V .

!V V V V "V .

!.

VV V .

VEV V V.

V.

 V V .

V %V V )V V .

V %V #V *V -V V V V.

.

.

+VVV .

VV!.

#VV"# VV#V.

.

V V V?VV.

.

VV VVV.

" VV V V !.

.

V V !% .

'+V V .

.

V V .

 V .

.

 V "V .'V V V %V .

 '.

V V .

V V Ô V V !.

 V V V V ÔV V.V V V V V .

 VV .

VV.

+V .

V !!V ! VV V ".

V".

'V.

 VVEV.

V VV V V .

 ' V'V V V VV.

 V V V VV!.

.

V V ! V V .

V V V # V V #V !.

V .

V !.

V V V !.

V?.

V V.

V .

V.

V !.

.

V!.

V V VV V" .

"V.

 .

!.

.

V.

V"VVV?.

V!VVV V 'V V .

V Ô #V .

!+V .

 .

%V .

.

 V .

!.

V #V V .

!V !.

V -.

V V V  V V !.

 V V V "'V V %#V #V .

" V .

V V >!'V .

!'V V #V V V .

.

V 41! V #!V .

V .

1V V .

"V !V !!.

V V V V $V H V !V V .

"V V V .

V VV.

 V.VV$V.VV.

 V V V V ! #V '! V .

V .

!V V V V .

! V V V .

!V V V V V V .

!V ".

V Ô V .

.

V %!%V V !V 2 V .

 V .

V .

V .

.

!V Q#.

 V V V=V V.

%VV!V .

+VÔ_ V VV V V VVV" V.

VV! V.

V VVVVV H V V 'V V V V V V V V V %.

V V # V  VV.

V !VV VE V !.

V VVV .

1V V ! V .

V V >!V V V !%V ! #V '!V V !.

V V # V V #!%V .V V V V V V .

V# V.

V!!.

V VV!.

V! V#V%V3V VV.

.

VV V%V!.

V V V.

VV.

! V.

.

.

V V %V %V .

V ÔV ! V .

 'V V !.

V V -.

 V V Ô #V .

#V V V  .

V .

V .

 V !V V .

 V '#V .

.

V !V V !.

V ).

*V 2V V V V V #VVV' V V.

V !.

 VV!#V#V !#V !#V .

V V .

.

.

'V '#V V #V .

V .

V Ô.

 V V 'V.

V .

V)V .

V V V V V!V V !.

*V Ô4V .

V .

.

V V V V !V  V V V ".

V .

 V V V % V V #V V V # V V V ! V.

V.

%V.

VVV VVV.

V.

 VV.

 !+V V #V !V V .

V .

V V V !# V %.

V V .

V V !!V .

V4 V%V.

#V.

!.

#VV#V V V V V .

V .

!!!.

V V V .

V .

.

V V .

# V V .

V V .

+V.

 V V .

V.

 VV V V # VV V ! V .

V V .V .

V V V !V V .

V .

V .

#V % V V '#V 'V V V  #V V %V .

V #V !!.

V .

V V .

V V .

V ! V V V .

j .

 !".

 u #$" %& .

".

V Ô .

V V Ô!%V H.

 V V NOMMVV V : V V %V V !.

 V  V V V .

!+V !.

V V V .

 .

.

V !.

V 3V ! V V : V .

V .! V .

 V .

 .

 V.

V@.

.

!'V ( VV.

# V V V V-V VV V !.

V VV!.

VV.

#V !#VH!.

VV!.

 V '! V '.

V VVV V V V V Ô V V .

!V V V ".

.

.

V .

# V .

 .V V .

 V P.

" V 'V V ".

V V 3.

V V4.

 .

V .

V.

V.

"V V!.

V #V:V.

V VVVV .

.

V) V%V* VV !.

'V Ô!.

V # V .

!.

'V V Ô V .

#V V .

.#V .

V 5.

V .V .

V V V V .

.

V .

.

V .

.

 %V .

V E.

.

V2.

VÔ4.

.

V.

VV!#V.

.

.

 VVV#VV.

.

V.

!.

VV .

.

V V V !V .

1.

.

V ! V .

.

V .

V .

VV!#V.

.

.

V .V .

V V #V .

# V !V V V  V .

%.

V .

! !.

VV .

V V V V .

!!!.

V .

.

V CV ) V V V *V V V V V 3V V V %V "V .

"V V # V " .

"+V .

!'V 'V 'V V .

V .

V %.

V %V V V V VVV!V.

V ! VV.

V!.

.

V V!V VV V V #VV VH.

 V % V.

.

V .

V .

V .

V .

V .

V .

V .

V V !.

V V .

!.

V VV.

V V V VV  .#V#!V.

V .

%V V V ##V ! V .

 '#V ! V !VVV!V.%V .

! ! V V.

VV V .

V#! V !.

V.

V!.

1V)V V! V*V! .

V VV.

.

V-VV V #!V V V V .

.

V .

V .

.

.

 V .

V V V ".

'V.

!!!.

V.

.

V( V .

V VV%.

VV V V $ V .

V .

V .

 V V .

V V V .

V V ! .

V V  V .

V V V #V !V #V V .

#V V ! V .

V #V .

!!!.

' V V V  V .

V .

".

V .

.

V .

.

' V !.

 V 'V 'V !!.

V V !!.

V .

!.

V )V ! V%V V V: VV % V '"* V 2.

.

V V  V V V .

 V .

 V V V V .

.

 V V .

V V V V " V #!V ! V V .

!V .

V V 'V V %'V !!.

V .

!.

V  V V !V V V V .

#.

V .

!V !!.

V ?V .

!V V !.

 V !V V !V V V !.

V V !! .

V !V .

!.

+V V .

".

.

V .

V V V .

!" V .

".

V V V V 4V .

.

V .

.

V V .

V V .

V .

.

.

V ".

V .

!.

+V V V .

V V .

.

V V 'V .

% V ' 'V V ! V V .

V V :V V .

%V .

.

V V .

V .

! V V V .

!.

V4V V V #.

'.

V!.

VVVVV V .

V V !V .

V V ! V V .

%V #V V .

!V # VV".

V.

V.

VÔ #V.

! VV.

V V .

VV.

V.

!.

V?V V.

VV 'V.

!V.

.

VVVV V ' V.

V!#V.

.

4.=. V.

V .

.

'VV.

'1V!VVV .

.

VVV".

'V.

'VV V ȼɩɟɪɜɵɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «ɉɨɥɢɬɢɤɚ» ʋ 1.V V V '  . ɦɚɪɬ 1991 ɝ.

&".

 V 01 .

j .

 !".

 ÿ #$" %& V 2V VV .

V.

 V #VV.

.

V .

.

.

.

V †V8V4.

"+VÔ$.

! VÔ_ VV!.

V ^V †V:V:. VÔ.

V. +VÔ4V V.'V!V9a]DV!.

&V)Ô.

!.

*VÔ2V V .!V 5.

V = V ) .V .5=*V dVa/ V 9a/0V .

+V Ô.

.

 V -'1F V 9a/<V V Ô=.

V .

.

 V P 8 V 9a/<VAV.

+V Ô4V!#.

 VQ! V9a/<^V †V:VC+VԇXuXwuXVtuXWV{WXˆ}wXvV)!.

V"V.

VÔ .

!.

Ô *VVÔ|}XV‰SUUZtwVjXŠV ‰ZY}uV )!.

V "V .

V Ô-.

Ô *V V V V ÔMwUuZuSuXV [V ZwuXWwtuZ[wt\V UuS„ZXU V $.

V7 VA V9a//^V †V V4.

 +VԉSUUZtVSw„XWVu}XV[\„VWXYZ~XV)!.

V"V.

VÔ Ô * VQ! V9a/DV V 01G V †V$V " " V .

V  #V V kV9 V V .

 V .

 V V .

.

#+V QVA!V Ô2V dV]V )Ô.

!.

* V :V.1 !V V )Ô. "V Ô.

!.

*V V !V  V2VAVV.V=+VÔ2V 5= VdV9.G V:V.

"+VÔ4.

 VdVDV ).

!.

*V †V4V !V .

V " "V ÔEVV HV .

V V V EV ".

.

V V.

 V=V.VQ#.

 VÔ-.

".

V.

.

V=V VV900Ô 909 V V.

V-V-VE.

 VV:VQV8 !.

VVH3= QV.

V<a V/DVV †V3V VV .V9a<.

"V"#V VV.

.

V.

V V".

#V VV 4.

 VÔ Ô VV.!.V †V.D.

V !V .

 V"'VV.

V VÔV !.

  V V! .

V %.

'VV.

VÔ.

.

 VV.<BV †V3V V Ô.

V V "V .

 V V V .

#V .

.

# V .

V "V V V V .

V4. V :V.

 V Ô$V "V .

.

V4. V.

VVD]GÔ Da0 VG0/V †V3V Ô.!V9a0.

V .

V .

!.

 .

V ! V .

.

.

V NNV .

V V 4.

a9Ô . V Ô Ô VV.aGV †VL.

V #V  VV.

.

V!.

.

VV+V H.

.V8V Ô.

V !VV!#V.

#VHVMM VE V9a<GV ÔQ.

.

 V V E.

 V .

V V .

V !.

.

V "V V .

!.

.< VG.BG VD]]Ô Da0 VG0G VG./ VG</ V AV . V .B0Ô .0. V VD/ V 9a<Ô .0/ V .

V Ô..

V !V V !#V .

#V HV MMV 4 V .

.

VB0G VB0aÔ B90 V g. V VB09Ô B0.

1g.

V V Ô3V V ! V V 4" V V .

.

D V.V E V 9aB] VV9BÔ 9D V9< V9] V.a VBD V †V3V .

.

!#V #V .

V V .

!.

 V V 8V 8V Ôh4.

!.

V V.

%iVP.

.

V4 .

VV V.

.

! V V` V9a9GV †V3VÔ '"V.

VVQVH.

VÔz[\ZuZRt\V~XUUZtwZU~ VQ! V9a<0V †V3V #V #V V .

!#V ".

#V #V V V V .

 V -V:V$.

.

.

VVCV.VQVÔ:!.

VV! V.

V VNOV.

.

.

VNOMV .

V$ .VEQ V9aGGVV:V.

VÔ-.

!.

V".

.

V VV VE V9a//V †V=V V !V Ô4V V =.

G V V 8V4. V V 2VAV Ô2V 5= V dV9.

"V3V V!.

VÔ2.

V 5=V).

!.

*V †V4.

 VV.

VVVEV ^VÔ Ô VVB9< VV.GV †V4.V=V Ô2V 5= VdV9.

 VV#V ".

#+VÔ Ô VV9GaV †V4.

 V V .

BV .V V EV +V Ô Ô V V9.V .

V. V :V. V Ô3.

.

4 V 9]a. V V ! V -V:V2.V EV V NONOMMVV .V. V V VBÔ DV 4! V :V.

.

+V Ô V .

 V NOMMVV V V Ô=.

V .

.

V V =V.V V V V V V V E V 9a0/V .VQ#.

 VÔ$ .

VV.

!.

VEQ V9a<9 VV90<Ô 90/V .

j .

 !".

 ƒ #$" %& †VCVV VÔ:# .

.

V87Q:8VVV+VÔ=.

V.

.

 V V9]]V †V3V .

.

! #V .

#V .01#V V NMNV .

V V # #V .

V .

V !.

 V V .

.

#V .

V .

V )V . .

VV .

.

 V V ..

V V .

.

*V V .

 V (VH.

 . V Ô4 V ! V V .

.V V .

V V 9].BV V Ô$.0Ô 9].

]Ô 9/< V E V 9a9BV †V3V .V ! V V V V V V VMO V VM V V9.

V H !.

V V Ô@.

V .

V "V $.

.

V V .

V V A.

V ?" !V †V3V !.

 V'V.

V9]D]VV %V8"VA %V !V V .

VVV.

'V!V9]D]VVQ V9a./V †V4V !V . V!VÔ.

V #V V .

V 4.

 V V ! V V.

V "V $.

V .

V E.

V ='V $.

V !.

 V V V #V .

V .

.

!.

#V V .

 #V .

".

V .

!".

V .

V <<00V )V ‡SV ƒt~r V ԋXUV ƒ[wvS\UZ[wUV „XV ztWZUV VM V 4.

 V 9]]9*V ?.

V ".

V V .

 .

V .

V .

V !.

V .

%.

V E.

1E.

V V V 9GV000V 3V .

.

<*V!V.0V000V)?VQ.V $ VQ V9a.'V "V V B0V000V )g V A V Ô.

.

V$*V †VCV V Ô.VÔ.

V !.

+V Ô-.

Ô V VaaV 3V V V A V .

V .

 +V .

VÔ. VH 1: V9a/< VV]<V †V3V ..

!V .

 .

V $ V V .

 V E#.

 V P!V ԇZXV YW[UUXV ‰Xv[\SuZ[wV ZwV ŒwY\tw„ V 8.

 V V V . V 9aG9V .

V .

 V ".

V ='V A.

V Ô|}XV jXYW[ V Q! V 9a9GV _ V V P.

"V '"V V V ".

V V .

V '" V .

V 8.

#V A.

 V )Ô3V V V .

 V VgVV V$.

V+V8.

#VA.

G*V V '" V V V %!%V V '"V QVEV4'!V V ԍZUu[ZWXV YŽwŽWt\XV XuV Z~rtWuZt\XÔ V.V V !#VVHV %+VÔE V ! . V..VHVB VE V9a// VV.

.

 VVV!.

!".

V ! .

.

.

#V .

.

!.

V V #V #V .

V V #V V  .

V Ô4# !V V P.V V  V .

" V VMO V V O V V MV )V P.

"V V!.

V]BV! .

.

.

.VÔ.*V †V3V V V VV V8V.

V8 VE V9a<G VV9a9V †VP V? .

VVԋXV~tUUtRWXV„XV\tV…u1{tWu}X\X~ZV !V.

 V"V .

V V 2.

 V V -.

%'V "V .

.

V A'+V <000 V .

 %'V V .

 VQ'!.

VNMOV4+V900V000V.VV!V.

" V8#.

' VVV<0V000 VVHVVV90V000VV4.VMOV .

 VVD0V000VV " VVA.

V VD000VV 4.

GV000VV " V . V V .

V $ V V ÔE.

 V !V .

V 9GV000V# V.

V VE.

VV.

 V.

000Ô B000V#VV 4.#VVV.

 VV90V000VV "V)V9aBÔ 9aD* V V 01D V †VL.

VV8+VÔ2V .5= VEVa/ VV<9VVBDV †VL.

VVC.

+VÔ .

!.

Ô VV909 V9]B V90D V]0 V900 V †VL.

VV4.

".

VV VVÔ.

!.

V %V+VVVVÔ$.

! V Ô_ V!.

V †V4.

"V V V .

!V V .

V V .! "+V Ô.

.! V ! V Ô.

 VdV<V †VÔ VV'VVVVAV.

VÔ.

.

 VV.<9V †VCVV!.

VV.

.

+VÔ-.

V †V5.Ô VV]] V90.

.

V .

 V .

 .

.

.

D V V twUV ‡X\WSRsV ԉXYZXWSwYV Sw„V O[\sUŠZ\\X V .V V V XWwXWV …[~tWuV ԇXWV rW[\XutWZUR}XV …[ˆZt\ZU~SU V nXwt V 9a.

V .

 V V V .

V Ô}ZYUVtw„V|[WpUVVԍZUu[WZUR}XVSw„Vr[\ZuZUR}XVqSUXuˆX V{XW\Zw V9]]/V †V3V.

V .

VVVE VÔ3V!#V.

 VVMM V VOMV4 V !V !.

 V .

.

V "V  V .

V V .

V !.

V ?.

V Ôz[\ZuZRt\VRtSUXUV[V q~XWZRtwV‰Xv[\SuZ[wV)ԌUUtpUVZwVu}XV\ZXWt\VZwuXWrWXutuZ[wV[VZUu[Wp V_.

 V .

j .

 !".

V . #$" %& 9aG/ V VD9 aD*V .

 V 2V5.

9 V RV G9 V V = V NV !.%V ‡ZXV ~[„XWwXV ‡X~[sWtuZX V nXwt V 9a.

< VVBDG BG0V †V2V . V |}XVotsZwYV[V~[„XWwV~Zw„ V-'1F V9a.

.

V V .

V NOMMMV V .

.

V NMNVV !.

.

V .

V .

 V .

 .

V "V V !V †V.#.

V !V V ! 'V V 4 .

.

V V 8!.

 V G<.V (V !V .

V !.

'VV.

V VGG/ VV: VV 4 .

a. V9.V.

V †V2 !V A .

+V Œ„V {SWsXV ‰X\XRuZ[wUV [wV u}XV ‰Xv[\SuZ[wV ZwV WtwRX V -'1F V 9a<9 V V9B]V †V.V #V .

+V PV:V5.

V ‹tŠ V \XYZU\tuZ[wV tw„V \ZXWupV uV 9 V ‰S\XUV tw„V ‘W„XWU VQ! V9a/BV †V2 !V $.

.

1Q.

V V 4 '.

+V =.

V .

.

V5! V $ VdVa VV.V †V$" "VC.G.V 4 'V V +V 3VHV.

+V ..

 VdV9 Vg.

V . V9a/] V -..

 VV]] V .

!.

 V V9D9 V]G V]< V]0 V]B V.9V V 01€ V †V=V V V .

'V V V V !V # !V 4 .V .

V .

! V .

V .

!.

 V V .

V 2V 8!.

V V @.

.

#V V V .

.

.

.

V .

V V!.

V!.

.

V!V V: V.V.

V !.

V !V V .

 V .

!V V ) 4 .

 V 9.G.

*V CVA#.

!VV $ V .

.

.VV.

V.

 VV#.

.

V! V #V2 !V V !V.

V!.

V.

V.

VV V †VH V .

V !.

.

V .

V "V V V !.

V 8.

VV V2 !V.

V!.

V.

V .

V.

 V.

V.

.

 V V !V V V ".

V  V ".

V .

.

V V V !.

.

V V V V 3V #V !V V .

 V V V E.

+V €tW\VoXwYXWV ’wuXWUSR}SwYXwV“XWV„ZXV…[ˆZt\ŠZUUXwUR}tuXwVSw„V„XWVr[\ZuZUR}XwV‘s[w[~ZXV‹XZrˆZY V 9]]BV †V2V.

%VV .

.

V.

VV.

.

VV".

V%VV5.

.

V †V2V .

.

V " " V .

V .

 V  V.

 V.

V #.

.

VV " .

VV .

V)V#VVVV ".

.

V *V †V3V V "+V8V 2V . VGB^V.5= VdVa/ VVG.

V 2V .

#V V) .

!.

*VV 4V!#.

9<^V4. VV.

"V $.

! VV _ VV !.

V †V.

V V!.

+V ..

. VdVB VV..V †V.

V V#V  V$%.

V! VV %V V qSYSUuZwVƒ[R}ZwV ‹XUV…[RZXuXUV „XV rXwUXXV XuV\tV „X~[RWtuZX V4.

 V9a.9V4!V  V .

'V.

VV.

V.

.

VVVV ‹XUV…[RZXuXUV„XVrXwUXXVXuV‰Xv[\SuZ[wV XwV {WXutYwXV )9/]] ]a* V 4.

 V 9a.GV 2V V V ' V .

"V !V $" "V $%.

V V  .

V ).

 V  V V !.

V !.

 V !V V .

*V .

V %.

VB]V(V !V V.

V .

 V V V V '"V .

V .

.

 V V .

V V .

 V !.

 V #V V %V .

V!V †V3V V .

.

V .

V !.

V !#.

V .

.

.

V V .

.

V .

.

+V E.

#VXXWV |}XVzW[uXUutwuVŒu}ZRVtw„Vu}XV…rZWZuV[VƒtrZut\ZU~ VQ! V9aB0 V †V2 'V.

V!.

V!#.

VV .

V V .

V.

V.

+V E#.

 V2.

"V |}XV‰Xv[\SuZ[wV[Vu}XVUtZwuU V$! VE.

VM V<GV †V3V V .

VV.

 V '"VVA V5 V $ VQ! V9aBD V V".

'V%VVEVP!.

)V V V .V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV B]V 3%VVV V V(ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 1990 ɝ.

j .

 !".

 #$" %& †V5.

.

.

V "V .

!.

.

+V ".

.

V %V .

V @.

.

V VM V VDG D/ VVVVv[wV|WXZuUR}sXV ‡XSuUR}XV”XUR}ZU}uXVZ~VjXSwˆX}wuXwVnt}W}Sw„XWu VVMMM V Va VQ " V9]]GV †V .

V ".

V<0 /0VVNMNVV+V 2V:V@.

."V .

] VVM VV9G]V =VPVEV =V .VVVM VE V9aBD VVGG V<. V _% VEQ V9a. VaG Va<V `V2V.

 V .

V 9]/<V V .

V V 'V 9]//V V .

V 9]]0V V .

V9]]9VV QVH#V -.

.

.

VV"V)h .

iVV* VE V9]a0V V 01u V †V2.

V ! VV.

V .

! VC+V ..

 VdV<V †V.

VV V.

V .

!.

V( +V .

.

 VVG<V 3V .

! !.

#V.

"VV:.

. V .

 VdVBV †V4V !V .

"V ! '"V "V V -V@V V V !V NNVV 4.

 V 9a/D V 2#V )V .

1V!VE V9a0a V .4 V9a90V V 01ÿ V †V4V !V ". "VV V.V V V "* V.

V 3V V .

V V .

V@ V4.V 8V ) !*V V 2V .5= V dVa/ V .

".

V. V 4V V.'V!V9a]DV!.

&V:.

.

V 4V !#.

V .

.

V V<0 V .

'V A "V V =.

#V .

.

.

# V V]/ V : V ‹XUV rXZwuSWXUV WSUUXUV R[wuX~r[WtZwXUV zt\tZUV „XUV ƒ[wYWSU^V 4.

 V 9a/< V.

.

V ƒZX\V\[SW„ V.

'VE.

1: .

VV .

.

VV90B VV:.

.

.VV .

VdVB VV/BV †V-.

".

V .

%V ".

VC.

V V .

!.

 V VMN V -.

] V9//Vg. V V9. 9< V B9 V9<0 V9// 9]0 V.

 VH 1: V9a/]V †V-VCVE.. V .

! %.

 V V V V V V V "V V 2.

V .

V .

 V 4.

V V99a V G</ <]V :. V 9a/.

V V 5.

.

.

+V @.

.

a9 V./] V †V.a< V.#V ! V H 1: VV.]D V.

VV .

".

V .

!V "+V 4V!#.

 VVB0V †VCVV .

 V VA.

#.

+V .

!.

 VV]]V4.

"VVV..

V V) . +V .

!.

*V V 01ƒ V †V '"'V! .

5= VdVa/ VV<V †V4. VV!VVV 2V .

V 7 V "VV 2VV VH 1: V9a/< VdV/V †V4.

VV ."VV V +V .

! V! V ..

 VdV<V †V.V .

V V V ^V !.

V V 4.

 V V 9a/]VV .V .

 V PV.V 3VV! V4.

 V9a/] V.

VA.

.

VV=1Q.

VV .

 VH 1: V 9a/] V. V ..

.'V:V.

BV †V4.VV 2V 5= VdV9.

"VV .

V +V .VV .

! V! V ..

 VdV<V †VC+VVV.

V.

V.

.

V.

.VV .

 VdV<V †V3V V .

V V $ V dV9 V .V .

.

'V V .

.

 V ! VV |}XVjXŠV•[WsV‰XvZXŠV[V[[sU V.

 V9a/<V=.

V.

VV V.

.

V.

.VV VVV .

 VdV. VV9aV V 01 V †VL.

VV.

V VVVV.

.

V .

.

.

.

VVV.

V-V3VQ.

V)V .

j .

 !".

V3VA. #$" %& 90a*VV.

.

.V)V..B*V †V3V '"V .

"V]01#V V V 5.

V ".

V ! V V V V 9]/] 9]]/VV 4 .

"V .

.

V .

V #V ! V E V 9a9/ V VB.G BBBV †V4.

.

V:.

+V A VdV9 V' V9a9/VV †V3%V .

V !.

V .

#!V V +V :V=V (V V V V V ... V -'1F V 9a</V 2V V .

'V V V V !"+V V " V .

.

V.

V.

.

V 1! VV! V †V .

.

V .

V V V .

 #V V .

!.

V +V _V .

V V #V V .

 V4.

aV †V-!. V9a.

V .

V @.

.

!V  .

.

V .

V !#V .

 #V .

 V .

V .

 V".

V+V:V.

VVHVE.

V!.VV V]]VV9]G 9]/V †V. !V |}XVZ\XV[wVu}XV|UtW V9a/<V.

V3847-$2=VVVV V$.

V |}XVYWXtuVuXWW[WV †V2 V V ! .

V %.

V V NMMV >!V V $V 4.

V ) %*V 9/ .GV.

BVV E V 9a. V 9a.BV H.

#V A+V : .V V V !V VV V)VVGGB G</ VG9/ VG<.< VGDD* V †V. G<< V9Ga VG.

.

#V B0V ! V 9a.G V dVa V !V V 4.

!.

 V 9BV.

.

V9a.GVVVV V.

.

.

#V B0V! V9aB0 VdV]V †V4 'V V $V .

V .

"V V =.

V .

.

V )A!.

V V Q!V4 '*V †VA.

V H"V V #.

.

V V .

".

#V +V = V $.

.

. V H" V.

 V9a]0V).

 V !VV.

 *V †V2 !V5.

.

Vg VV.

 V .

 .

+V 2VV VH 1: V9a/< VdV99V †V3V:VVV.

#VVAV- .

V qˆXVu}XVUrp V-'1F V9aBD VV<aVV]]V †V .

.

D VV9G.VEV-V4VVVVV 3V VV '"V! VV VNMNVVNNV VE V9a.V †V .

.

V2VVVVV+V8.

V`V2V 2 .V.

 VVM VQV9a.D V VB<0V= V .

+V _V.

VV#VV.

V3V .

V.

V Am.

VAmV' V VNMM VdVaV †V3 V V V Q .

V  .

 V .

 V V .

V P .

! V V 9aV.

V V 01 V †VE. V9a9.

V 2V V V V +V V EVXXWV ”XUt~~X\\uXV qSUXuˆXV ˆSWV ‰X\ZYZ[wUU[ˆZ[\[YZXVVMMM^V ‡tUVtwuZsXVnS„XwuS~ V|SZwYXw V9a.BV †VE .

V'V !VE.

<B*V3V VV! VV VV VV.VA!+VEV{W[„V n[}V‰XSR}\ZwVSw„VUXZwV€t~rV)…uSuuYtWuV V{XW\ZwVVotZwˆ V9a<G VV.

V †VE V Q.

.

+V PVQ.

.

V = V 4.

! V 9a9a V V99. V E.

.

+V `VE.

V 2 .

V".

1!.

.

D VV.#V A .BV †V. V - VE V9a.

V V A V 4V V V !V V V AVg.

 V .1V !.

4 V9a9. VV]G V99a V9/9 V9]9 V †V.. V.

V V .

 V .

.

+V V E%V E.

. V OMMMV !V ! V .. V dV.

 V9a]0 VV.

.

 VdVBDVH V9a/] VV.0aV †VL.!+V8!V .

VVV VV VV99/ V..]V V 01 V †V4V !V.

V.

!.

 .

VV V".

VNMNVV.

.

.

VNNVV V.

 V AV.VQ12.

V P.

V .

!.

 V V .

.

4V9]aDV †V4V:V5V ?V.V "V V V .!VMM V.

V VVNMNNNV.

# VE VMa<0 VVBG0 BGDV .

j .

 !".

 #$" %& †V3'V .

V .

 #V V V .

V V !V V V #.

.

V Ô@.

 'V !V .

V V .

V V V .

.

VÔ$.

aV V .V:# VdVBD V9a.