P. 1
shafarevich_igor_rusofobiya

shafarevich_igor_rusofobiya

|Views: 21|Likes:
Published by assel7

More info:

Published by: assel7 on Aug 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2011

pdf

text

original

Sections

 • : « » 2
 • : « » 3
 • : « » 4
 • : « » 5
 • : « » 6
 • : « » 7
 • : « » 8
 • : « » 9
 • : « » 10
 • : « » 11
 • : « » 12
 • : « » 13
 • : « » 14
 • : « » 15
 • : « » 16
 • : « » 17
 • : « » 18
 • : « » 19
 • : « » 20
 • : « » 21
 • : « » 22
 • : « » 23
 • : « » 24
 • : « » 25
 • : « » 26
 • : « » 27
 • : « » 28
 • : « » 29
 • : « » 30
 • : « » 31
 • : « » 32
 • : « » 33
 • : « » 34
 • : « » 35
 • : « » 36
 • : « » 37
 • : « » 38
 • : « » 39
 • : « » 40
 • : « » 41
 • : « » 42
 • : « » 43
 • : « » 44
 • : « » 45
 • : « » 46
 • : « » 47
 • : « » 48
 • : « » 49
 • : « » 50
 • : « » 51
 • : « » 53
 • : « » 54
 • : « » 55
 • : « » 56
 • : « » 57
 • : « » 58
 • : « » 59
 • : « » 60
 • : « » 61
 • : « » 62
 • : « » 63
 • : « » 64
 • : « » 65
 • : « » 66
 • : « » 67
 • : « » 68
 • : « » 69
 • : « » 70
 • : « » 71
 • : « » 73
 • : « » 74
 • : « » 75
 • : « » 76
 • : « » 77
 • : « » 78
 • : « » 79
 • : « » 80
 • : « » 81
 • : « » 82
 • : « » 83
 • : « » 84
 • : « » 85
 • : « » 86
 • : « » 87
 • : « » 88
 • : « » 89
 • : « » 90
 • : « » 91

c   

j  

  

ɒɚɮɚɪɟɜɢɱɚ. 2005 ISBN 5-699-12332-6 V m  V «Ɋɭɫɨɮɨɛɢɹ». ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɭɫɭɝɭɛɢɥɚɫɶ. Ɋ. V V «Ɋɭɫɨɮɨɛɢɹ»: ɗɤɫɦɨ. ɋɟɣɱɚɫ ɪɭɫɨɮɨɛɢɹ ɩɨɨɳɪɹɟɬɫɹ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. ɂɧɚɱɟ ɤɚɤ ɩɨɧɹɬɶ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧɵ. ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɸ ɢ ɜɵɪɨɠɞɟɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɣ ɧɚɰɢɢ. ɜɪɚɠɞɟɛɧɵɯ Ɋɨɫɫɢɢ. Ô V . Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɜɵɡɜɚɧɚ ɩɨɬɨɤɨɦ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ. ɜɵɲɥɚ ɛɨɥɟɟ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ. ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɂ.

 V .

.

V .

V .

V .

.

.

V V V V  V Ô VV V V .

.

V V V V V.

!"VVVVV.

.

VV.

#V # V V.

.

V.

 V.

VVV j  V V  V $.

V V .

V !#.

V V .

%V .

!.

&V $.

V ! V .

 V .

 V .

 .

VVVV.

#VV #VV'V%V '!VV &V( V!V V V .

 V V .

.

#V .

V )V V V .

&*V .

V %+V #!V %.

V V .

.

# V .

#.

# V #V .

# V .

#V V #V .

".

.

# V 

#V 

V V !V 
! 

 .

V V V!V V V!V , V 
V V V #V V -V 

V 

 V 

V V #V !V .

 .

V %V !# V .

V .

V %V .

.

'V V .

" V !.V !&V .

V.

VV V.

 VV ! V!.

VV V!.

V V .

j .

 !".

 #$" %& G VVV -VV V !!+VV/01V!V % VV.

VVVV .

V 2V V .

 V !.

.

%#V !V V V V V V .

.

%#V V .

.

!#V .

.

# V .

V .

.

V V V !V .

V .

!. V V V .

V .

V !V .

V %V .

' V V V .

V .

%V ! V V !.

.

V .

 V V V 2V .

V .

 .

V %V !.

.

V .

.

+V !V !.

V #.

.

V .

#V .

.

# V V %V .

V .

#V !V !V ! V .

.

V !.

V .

V " " V 'V V V .

V !V % V VV3.

V  .

V#V.

 V V !! .

V %V#V.

#V .

 V V V.

.

!V" VV V !.

V .

V .

"V V "V V V V %V  V .

%V .

V4 !% V V.

 VVV V !V%V.

 VV.

%V +V#V VVV.

 V V .

#V.

! VV.

!#V.

.

VV!.

VV.

!.

#V -.

.

V.

.

V .

V.

V .

VVV V.

%VV VV " V V V V .

V 3!.

 V .

V !V !V !.

% V !V V V .

.

VV!V V.

#!V !V.

 'V.

VV VV V5VVV.

#V!.

#V.

V.

V.

.

V V#VV!VV.

.

VV!.

V V .

.

 V .

!V .

V V V V V V .

.

 .

'V 'V V !V .

V V-VV!.

V V.

V! VVV V#!V VV.

V!#V#6V2V .

! !V.

V V#VV!V.

 VV.

.

.

V.

V.

.

V).

V.

VV! VV .

 VV.

.

VV#V #*V 2V .

 V V .

V V 'V .

V V .

 V V .

V !"VV VVV!V.

VV .

VV.

V.

V7.

V VV.

V .

V! VV3.

VV%.

VV.

 VV!.

VV! V.

VVV .

 V V V .

 V V V V V -.

.

V V .

V V V .

!.

V .

V V 8V4.

".

9 V V .

V :V:.

.

. V V "V <01#V !V 3V  V V %V V V #V !#V .

.

# V V V V .

 V V #V !#V .

# V .

.

#V !V V  .

#V V !.

'V V 4.

 V V .

V Ô2V V .!V 5.

V = V .

>V " .

 V .

V #.

.

V #V .

 V !.

".

V .

V !.

 .

+V Ô?V V V .

V .

V  V V V V V V #!V V V .

V V .

!V.

!V V % V !VV.

VVV #.

V V -#!V !V'V.

V V# VV.

.

 VÔ V.V V .

V .

"V "V V V .

V @.

.

!V 4 V V AV.

.

BV Ô4V!#.

VV:VC.

DV Ô .

!.

V VA .

VVÔ-.

V.

V .

.

 V V V .

V A V !V .

.

V V %V .

V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV 9V 4! V.

V.

V!VV.

.

#V#V ! VV!V!V !.

V8V4.

"V VV!V2V.

VV V.

.

V.VVV !VV .

.

VV .

#V.

 V.

 .

%#VV.

!.

 V.

V V!.

#V.

V@.

.

! V.

V.

 VV "#VV! .

!.

#V.

V .

.

#V- VV.

V V.

V@.

.

!VV .

.

# V!.

.

#V.

VVV V . V :V :.

V V .

V V .

 V E87 V V V !V V 2V V  .

V.

.

V%V.

V V.

.

VV ! V.

VV!.

V.

V!.

VV V VVV ! V .

V!V4 V.

 V.

>'VV ! V V.

.

VV.

V V B V AV .

V V .

!!.

V #V .

V A V V $4.V V !..

V .

 V V .

.

"V 3 .

V !V.

 V !.

V!V.

VV.

.

!.

VV.

V.

"V@.

V ! V !V V .

V .

V V ' VV .

VV.

V2V.

"V.

.

VVVÔ.

.

VV .

VV.

#V .

.

#V V DV :V CV V .

!!.

V #V .

V V .

V =V .

V V 'V .."V V V $4.

V .

.

VÔE !VV4 V.

"VV V.

VV-'1F V V3 .

V %V V.

VV.

 VV#V .

.

#VV.

.

#V V .

j .

 !".

 #$" %& D #V.

.

!#V ".

V VV VEVVV.

V .

VV V4.

 .

GV Ô V V.

V VVV .

''VV'V.

V .

.

 'V V VV.

.

V-.

" V V.

VV V!#.

V VV .

.

# V .

#V .

V @.

.

!V !.

V .

.

. +V Ô..V V ..

V )4.

 * V Ô2VVV)H 1:* VÔ$V)4.

 * VVV.

.

!#V .

.

#VV.

.

#V 2VV .

V V#V  V.

.

#VV#V .

ɋɬɚɥɢɧɚ. ɧɚɪɨɞ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɦɧɢɦɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ. ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɣ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ± ɷɬɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢɫɤɨɧɧɨɝɨ «ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɦɟɫɫɢɚɧɫɬɜɚ». ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. Ɉɬɧɨɫɹɫɶ ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨ ɤɨ ɜɫɟɦɭ ɱɭɠɟɪɨɞɧɨɦɭ. ɫɬɪɚɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɺ ɛɨɥɟɟ ɩɨɯɨɠɟɣ ɧɚ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɟ ɰɚɪɫɬɜɨ. ɭɤɚɡɚɬɶ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɧɨɜɵɣ ɩɭɬɶ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɫɩɚɫɬɢ ɦɢɪ. ɯɨɥɭɣɫɤɚɹ ɫɦɟɫɶ ɡɥɨɛɵ. ɦɚɪɤɫɢɡɦ ɛɵɥ ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɢɡɜɪɚɳɺɧ. ɋɬɚɥɢɧ ɛɵɥ ɨɱɟɧɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ."#V V ɂɫɬɨɪɢɸ Ɋɨɫɫɢɢ.V V V ?V %V. ɧɚɜɢɫɲɚɹ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚɞ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɨɣ. ɟɝɨ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ± ɷɬɨ ɩɪɹɦɨɟ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɜɚɪɜɚɪɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ. ɀɟɫɬɨɤɨɫɬɢ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ ɷɩɨɯɢ ɢ ɫɬɚɥɢɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɬ ɦɟɱɬɚɧɢɹ ɨ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɪɨɥɢ ɢɥɢ ɦɢɫɫɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɦɢɪɟ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɩɚɫɟɧɢɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ ɝɢɛɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɷɬɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. ɧɚɱɚɬɨɣ Ɋɨɫɫɢɟɣ. ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɜ ɩɫɢɯɢɤɟ ɧɚɪɨɞɚ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɜɥɚɫɬɶ. Ɋɨɫɫɢɹ ɨɛɪɟɱɟɧɚ ɧɚ ɫɤɨɪɵɣ ɪɚɫɩɚɞ ɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ.V V ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɪɭɫɫɤɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ.V V Ɋɟɜɨɥɸɰɢɹ 1917 ɝɨɞɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɜɫɟɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ.± ɜɨɡɪɨɠɞɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨɩɵɬɤɢ ɧɚɣɬɢ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ. ɧɚɱɚɥɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɚɜɬɨɪɵ ɜɢɞɹɬ ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ «Ɇɨɫɤɜɚ ± Ɍɪɟɬɢɣ Ɋɢɦ». Ɉɧɚ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɨɜ ɋɋɋɊ. ɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɫɬɚɞɢɸ ± ɜ ɢɞɟɟ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ. ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ. ɧɟɦɰɟɜ. ɤɪɨɜɚɜɵɯ ɤɚɬɚɤɥɢɡɦɨɜ. Ɉɫɜɨɛɨɠɞɚɹɫɶ ɨɬ ɱɭɠɞɨɣ ɢ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨɣ ɟɣ ɟɜɪɨɩɟɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ XVI ɜɟɤɟ.V V ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ Ɋɨɫɫɢɹ ɜɫɺ ɜɪɟɦɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɥɚɫɬɢ ɞɟɫɩɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɠɢɦɨɜ. ɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟ ɤ ɱɭɠɨɦɭ ɦɧɟɧɢɸ. ɩɟɪɟɢɧɚɱɟɧ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɬɚɪɵɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɫɢɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. ɋɬɚɥɢɧɢɡɦ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɜɟɤɚ ɧɚɡɚɞ. ɟɜɪɟɟɜ« ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɹ. ɟɳɺ ɫ XV ɜɟɤɚ. ɡɚɜɢɫɬɢ ɢ ɩɪɟɤɥɨɧɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞ ɱɭɠɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ. ɨɱɟɧɶ ɪɭɫɫɤɢɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ.V V ɇɨ ɩɪɢɱɢɧɭ ɫɜɨɢɯ ɧɟɫɱɚɫɬɢɣ ɪɭɫɫɤɢɟ ɩɨɧɹɬɶ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.V V Ɍɟ ɠɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɫɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɢ ɫɟɣɱɚɫ. ɠɟɥɚɧɢɟ ɱɟɦɭ-ɬɨ ɧɚɭɱɢɬɶ ɞɪɭɝɢɯ. ɪɭɫɫɤɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɫɜɨɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɢɦɩɨɬɟɧɰɢɸ. ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɭɸ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɢɯ ɧɚɞɟɠɞɭ ɧɚ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ: ɢɫɬɨɪɢɢ ɭ ɧɢɯ ɜɨɨɛɳɟ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɥɨ. «ɬɨɫɤɚ ɩɨ ɏɨɡɹɢɧɭ». ɝɪɟɤɨɜ. ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɫɬɚɥɢɧɢɡɦɚ ɢ ɜɨɥɧɭ ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɢɡɦɚ. ɗɬɨ «ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɟɫɫɢɚɧɢɡɦ» (ɚ ɩɪɨɳɟ ± «ɜɫɟɥɟɧɫɤɚɹ ɪɭɫɫɤɚɹ ɫɩɟɫɶ»). Ɍɚɤɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɩɨɜɥɟɱɺɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɨɞɴɺɦ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ. ɢɦɟɥɨ ɦɟɫɬɨ ɥɢɲɶ «ɛɵɬɢɟ ɜɧɟ ɢɫɬɨɪɢɢ». ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ «ɚɪɯɢɬɢɩɢɱɟɫɤɢɟ» ɪɭɫɫɤɢɟ ɱɟɪɬɵ: ɪɚɛɫɤɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ. ɉɟɬɪɚ I. ɨɧɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɜɢɧɢɬɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɛɟɞɚɯ ɤɨɝɨ ɭɝɨɞɧɨ: ɬɚɬɚɪ. ɜ ɢɫɤɨɪɟɧɟɧɢɢ ɢɯ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨ ɬɨɱɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɰɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɣ. ɉɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ.V V ɂɡɞɪɟɜɥɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɩɨɥɸɛɢɥɢ ɫɢɥɶɧɭɸ. ɠɟɫɬɨɤɭɸ ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɫɚɦɭ ɟɺ ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɶ.V V ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɠɟ ɚɜɬɨɪɵ ɷɬɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɛɟɫɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨ-ɩɟɫɫɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ. Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ± ɷɩɨɯɢ Ƚɪɨɡɧɨɝɨ. ɜɫɸ ɫɜɨɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɫɤɥɨɧɧɵ ɪɚɛɫɤɢ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ ɫɢɥɟ. ɨɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨɣ.

.

V.

V#.

V=.

%V V#!V.

%V !.

VV! V!V V V V ".

V .

V .

.

.

V .

.

 V -.

!V .

! V .

 V V!.

V VV .

V!#V#V.

VVV VVVV.

.

V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV GV V4.

 V)4 V V4 %*VV#!"VV4 % V.

.

VV..

V!V ".

V VVVV VA .

%VV%V !.

V .

.

V V .

j .

 !".

 #$" %& € H.

.

V .

V .

.

V ! V V V V !.

V .

.

 V V .

V .

!V V %V .

+V .

V .

.

V 'V V .

 V .

 V V ?V V V ! V V V V @.

.

!.

V 4! .

.

V  V V V .

V ".

V  V .

V V .

%V V V ! VV V.

1VV V .

.

V%.

'V VV.

V V.

%V.

V $ V 'V ! V V V V " " V .

V .

!V V V V V .

".

V .

 V.

VV!#V 'V.

!.

VVVV V 2 V V %V V V V !V V .

!.

V V V .

 V V .

V V ! V .

%V ! V .

'V .

 V ! .

'V !.

.

V V .

V V #.

V !1V V .

#V !%V -V .

V V V V .

".

V #.

.

.

V .

!" V .

VV.

% V#!.

VVV.

.

VV.

'V.

VV.

!V3V ! V V .

 V .

V V .

V .

V !V V .V V .

 V .

 ".

 V V .

.

V #.

V V .

#.

V .

V V .

V .

!.

V !.

V !V %V !V V !#V .

!V V V V .

V V .

 VV ! VV 'VV !V#.

V4V.

V.

V VV V V "V V V V V .

V V .V .

V V V !%VV".

V V!V !.

 V! V.

VV V.

V!.

.

VV .

.

V .

V %V .

V .

.

V ! V V .

.

.

V : V #V V !V ".

 V !V V V .

V %V V .

V V V 90V # V  V V V !V .

V-V".

V V.

.

'VV#V !# VV!V V! V V V V.

V V.

%V.

V 4 .

V .

V .

 V %V !V 'V V !#V +V ".V .

V .

%VVV".

V.

%V!VEV.

 V# V.

! V VV .

 VV!#V !'#V .

.

.

.

#V2V.

%V.

V.

VV .

V V # !V#V !+V.

 V .V!#VVV V V#V !&V .

V V V #V .

.

V !V ".

 V V V ÔA .

V .

VV"V.

IJKV V G  V -.

.

 V V .

!V V !V #V .

 V V .

V .

.

.

V.

.

 V ! 'VV !VH.

V !V ! .

V VV.

 VVV .

V'V.

!.

V4! V.

VV.

.

#V VV V = .

VV.

.

VVVÔ.

V!%VV .

VV VVV V V !V V V .

 V V V V @.

.

!.

V !V ! V .

1 V.

.

V 4% V.

 V.

VV%VV.

VEV #V.

" V !%#V V V .

.

'V ! ' V .

V V V #V V .

 V V .

V !V !#V .

" V .

.

%#V V V !.

V V V .

V V!.

V!%#VV VÔ!.

'V.

 V 'VVV V VVVVV!VV.

V.

V.

'V 'V 3%V V .

V V V V .

V V .

!.

V V Ô.

V !V HV Ô.

! " V #!%V V V V ".

 V V .

.

V .

V V .

.

V .

V V V V .

V .

.

 V V V V !. V  V V V V .

V )V V 5.

.

*V 4V !.

 V V V ".

V V V !V A V V V .

V .

 V V ".

' V .

%.

'V # V .

V V !.

 V! V V.

! V.

VVVVCV V !V".

VV".

V8VV VV # VVVV.

!#V !.

#V2V!VV# V.

 V VV ÔL.

V.

 VA.

VH.

V VV4 VMV  VV.

!V:# V.

V: VVV.

V V $" "V ÔEVVHV .

 V .

.

V V.

.

V NOMV .

V V .

#V P V .

.

.

V 'V .

"'V V V 4 V V V 2.

V V .

 V V .

!V $.

 V V .

.

V !V .

 .

V".

V:V .

VV".

V.

V'VVVV .

j .

 !".

 #$" %& u V  V3V.

.

VV!V4V .

VV2V)L.

.

!.

* V %# V V V ' V 1.

V .

!V V V V V !.

.

 V V V ".

V !V V V V.

VV .

 .

'V?.

VVV .

V V.

 .

V V .

.

V 'V V .

1 V .

V V .

 .

V V 2V .

!V .

V ).

 V V  *V .

V .

V V .

 .

V 7 ! V V !V ÔHV .

V V '".

V .

.

V ! V NNV .

V .

 'V !'V .

!"' V .

! V A! V V 1! V V V V HV .

V V HV..

".

V-VV VV1 V!VV .

V> V.

V.

V .

V" "V !.

.

.

VVVD00V V.

V.

VVVV <V -.

V "V! V#V.

VV.

".

VV.

V V .

V .

.

V V #V V !#V .

! V .

 V V . V V .

V .

V V V V ! V V %'V V .

V V .

 V V! V@!V V!V'V 'V VV.

V .

V.

V VV .

V 'V V V V @.

.

!.

V V V V V#.

.

V" V2.

!V'V! '"'V'V VV8VV4VMVVV#. V'VVB01 VV .

.

" V 'V.

.

'.

V.

V?V V.

VV !.

 V'VP.

" VV %V V .

V Q'!.

VNM V 2.

 V V V .

V .

V V Q'!VNMOVV '"V.

VH.

.

V !.

V!#V.

VVV V !.

.

V-V!.

.

V.

VVV.

VV '"V .

V "VV V .

V V V V V .V !V V V .

 V V .

V V V V >V '"'V V $.

V V .

V $ V !V .

.

V .

!V .

V .

.

!V " V V#V .

VP.

."VV.

& V $V V .

.

 V .

.

V V #V %V .

 V .

 'V V # VV.

V.

V.

V!V.

V.

 V .

V 9V$.

V .

V %V V ! V #V V .

V #! V .

V Ô.

'V V Ô V !.

V V .

V !.

V V ' V .

.

V .

 V !.

V  VV%V!.

V.

VV! V! V .

' V V V V %V.

'V.

" V '!V.

V .

VV .

V% V.

VVV V .

 .

V V V .

V B00V V .

V V .

V V V .V .

V V V # V .

"V V .

V .

 V !%V " V V !V V #V .

 VV : V8#VOMMMV.

 .

(  .

 ) V VV 1VV.

 .

V1VV .

.

V!.

V V V.

VV .

.

V.

V V !V"VV !!.

V VVV.

V#% VVV VV.

VVV .! VV.

 .

VV!#V.

.

V V %V.

!.

V VV VV #VV #V.

V !.

V$ VV@.

.

!V( VNOM1NOMMV V V.

! V.

VV%'V VVV.

 VV V 1! V %V  V V V V .

.

V .

V H.

 V V4.

 V .

.

+V Ô. .

"V "#V V )V V NOMMMV .

ɒ.VV ɂ.V *V V .

 V .

.

V .

V .

V ( V .

"V V % .

V V V .

V  V .

V !V V % .

V V V #.

V .

"V - V V V V V V V  V .

.

V:V V V.

.

%V VÔRSTSUVWXYZ[ VXTSUV WX\ZYZ[V )V .

 V V V * V !.

V .

V !!.

#V ! .

V #V V .

 V -V V .

V .

.

V .

.

 V .

'V V V V.

#VVV.

".

V#.

.

.

VV !V"V!.

V V V !.

V .

 V L V ! V 4VMV 2V ".

V V V4.

 .

V !.

V .

.

V .

V V .

.

+V ÔLV  .

.

V !.

.

V :V.

V %+V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV <V 2V VVA!.

VV '#VV V".

#V%V.

VV .

V V 1! V V " "'V V !! .

'V 3%.

V .

.

V .

V V V #!V .

V .

V V V " "V ÔE.

VV HV V !.

V V NOMV V .

V V  .

V .

V 'V VEV".

.

V.

V !V V !V.

 .

'VVNOMMVV V .

j .

 !".

 #$" %& ÿ Ô-.

 V V V .

V .

.

 V .

# / V .

V # .

V !.

  V V ! .

V %.

'V .

.

.

V V !V "V !.

VV #V .

# V .

V V V V!.

V !V7 V1VVVV V V ! V V .

V V V V V V !V "V !.

VV .

#V.

.

# V!.

VV VV .

V4VM V.

VVV#V VVV VÔ.

V=V ' V .# VVV V! V#V .

 '!V .

V V V V 'V .

.

V V4.

 V 3V .

 V V .

!.

 V - .

VMV  V .

"V ! V V V V V 'V !V 8 V V .

V .

V HV #.

V )6* V .

V V .

!.

 V .

#V V.

.

VVVV#V.

 .

#V V NNV .

V 3V .

V !.

 V V .

V .

V .

!.

 .

V ! V .

.

.

V.

VV.

V V#.

V V! V!.

6V$" "V V4.

 .

V V VV %V.

! V V V! VVV VV V V V .

 V .

V V .

V !V V !.

 V V .

 *+V V V V V V V 2V " "V .

.

V !.

.

V ).

V V .

# V .

V V V !.

V V .

.

* V !'V V V V #'VV 'V! V !!.

# VVV#V .

'VV!#'V V .

V 'V.

.

.

.

) V VV.V .

VV!V.

V V V.

.

.

.

V.

V V .

VV.

VV VV ]V H.

 V VVNOMMVV8V.

 V!.

VV !V !V .

V Q.

.

.

V ÔV .

 V ÔV A.

V $V V V V .

VA +VÔ-V.

V V !V^VV V.

%^V.

V VV V ^V V ".

V .

!V V .

V .V !V :V V V .

!.

V .

' V V .

'V V .

V .

#V #V 2 V V V ! .

 V .

! V V .

V 3V V .

 .

V 'V V 'V !!.

# V V ! V #V VV VV.

VVV .

#V V$V V .

#V .

V! V!.

.

V 8V VV)Ô * V V .

V V V ! V V .

V !V #%V V .

V ! V V V V V V ! .

V V V V V #V 3%V !!.

#VV. V VV' V %VV.

.

V .

VÔV!V V .

.

V 2V V V V . .

V !.

.

 V V V !.

V .

V V V .

V .

 V !.

V " .

V V V %V  V V V V .

V .

%.

V ! V .

.

!.

V .

V 'V V V!V 2V 'V !V 'V %V !.

.

V V V V .

! V V .

! V ! V V .

V ! V #V !!.

#V 2V NOMMMV V V .

.

.

V !.

V .

.

V V " "V 3V .

.

 V V #.

V .

V .

! V .

!V ) V .

.

V .* V V V V 3-V .

V Ô V V V V 'V .

'V ! V !!.

V .V V .

! V .

.

V .

V.

!V'VV 'V.

!.

 VVV VVV .

VVV!V3V..

V .

!V!!VÔ .

V! VVÔV .V'V VV VV.

V .

V.

VÔ.

V.

V V _V VV V . ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɛɵ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɱɭɠɢɦɢ ɢ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧ ɧɟ ɦɨɝ ɛɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɛɟɡ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɪɭɝɢɯ». ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɨɬɧɹɥ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɢɥɵ ɢ ɞɚɥ ɜɡɚɦɟɧ ɞɪɭɝɢɟ.V «ɇɭɠɧɨ.

V V !V.

V.

VV.

!.

 V- .

VM&6V=.

V V V ! V.

VV " V V.

.

VV VV@.

.

!.

V4 VV VV !!.

V VVV VV!.

V V.

# VV V VV VV.

# V.

.

VVÔ4.

!V V.

% V.

 VP.

V4 V V 'V4.

VH.

V V! V"V8VVVV .

VV V.

 V.

 VVÔ! VV.

 '.

'V !VV !!.

 V.

.

V VV VV!.

.

V V.

#V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV /V EV#.

V .

 .

V ! .

V#VV! V 1! VV V.

# .

V .

! .

V $V`V V ]V -.

VVV V.

.

!V.

 V V.

VQ.V:V.

V V .

j .

 !".

 #$" %& ƒ BVÔE.

 V V V .

V V ".

V V ).

" V " V .

.

V .

Ô *VV VV V !.

.

V ! V !V .

V.

V V .

 VV V V .

V $ .

V V V V % V V .

V .

.

 V V ! .

V V !.

V V V EV )4.

.

* V V .

V .

.V Ô.

V .

!.

V .

!V V H.

.

V " "V .

.

V V V #V ".

#V ! #V V #V E.

V V V V V .

.

.

V .

! V V .

!"VÔ '"V.

.

 V.

.

%VV( VVNMNVV-!.

VV .

 V !.

V V .

!"V .

V .

 V V .

!V ).1. V P*V V!.

V!V" "VÔHV .

V)Ô .

VH"VVE.

!* VVV V .

V %VV.

V"VVVVV VV.

.

!VÔ '"V.

VV"V .

V.

# VV 'V DV-.

"V V V V V '"V V V .

V ! ! .

V V V V V.

!V VV V.

V VV # !VV. .+V V .

V .

V VV!.

V V .

!.

VV V VV !#V .

!.

V V V V V V V !.

.

'V V "! V #V V .

%V.VV.".

V V 1! VV V.

#VVVV.

!"V V !V NMNV .

V 2V V V V .

V .

V E.

V V $.

 .

 V .

!.

V .

 V V V @.

.

!V ( V V .

 V !V ".

#V ! V V V.

V.

!V %'V  VV %VV ' V !#V .

#VV #V #V .

'V ! V V V V V .

V !%.

V ".

#V " "V ).

 V  .

V V .

*V H.

V V V VV .

V V.

V !VV +VV#V!.

V.

.

'V ÔE''VVV VV V=V VVV V VV.

V .

!%V".

#V!VV.

!V".

V VV VV!.

V V.

VV .

V V V ".

.

V.

!"V3V .

.

'V V' V V V.

V?V !V@ .

V .

 V4.

!VV$! VV VÔ".

V4.

! V VV.

V#V '!VV5 V .

%V 'V%V .

V.

V 2V 'V ".

V V 'V V V @.

.

!.

V 2V NMNV V V .

 V !.

V .

V .

V V .

 V V V V #V V ".

#V # V =V .

V .

.

V #V Ô.

"V ".

V .V  .

V! V 'V!.

V.

.

VVA.

VV8" V.

.

%V.

.

V ".

V!V V V V.

V.

V.

V@.

.

!V@.

V.

.

!VV V .

V .

V ! V V V V ".

 V .

%V V Ô7 V E.

 ". VÔ8!V.

V$.

 .

 VV" V V".

V .

V H.

V .

 V V  V V .

V .

.

.

V .

.

 V > 'V V V.

.

'VV VV V! V VVVV .

$ + V V V # !' V.

 VV@.

.

!.

+VV.

VV .

.

V.

V# !V V VVV.

.

!V V 4!#V .

V V V V V .

!V % V V V V #V !.

 VV!.

V"V.

.

V.

V" "+V ) '.

*)%).

 '/))*) 0"+ V V 3.

V .

V V .

V !V V .

.

.

#V .

V !+V #V .

!%VV.

VV! .

V .

V! V #V.

 V .

V V V .

% V ! V V V ! .

V ! V .

V !V #V V -.

 V 4.

"V !V V .

V .

V V .

V .

V !%.

V Ô .

.

V 'V .

 V Ô4V V =.

 V .

 .

%'V V .

#VV NOMV V V V V .

V .

V .

V 'V V V V #V .

#V =.

 .

V .

.

V !.

 V 2V !V V .

 V #V V !V " " V .

.

V .

V V V -V V %V V .

!.

V Ô.

V 4.

"V.

 VVVVVV.

.

.

V.

VV.

V V@.

 VV VV VV!V.

 V ! .

%VV.

!.

V !V !V Ô..

VH.

VV V#V V .

V V.

V!.

.

.

V !V .6V .

 !V V4.

 .

V ! V V V .

.

 V !V VEV VV .

j .

 !".

 #$" %& .

V .

V 6V 2V !V V V V V !V "V Ô_ V V !.

V .

V !.

.

 V Ô V ".

V V .

V #V V 41! V V V V V .

V !V .

V .

V .

V .

'V .

V 3V V !.

 V V V ! V V V V % V V !.

 'V %V  V V V.

V!V:V.V:V!V VV9]a.V. V .

+VÔEV V !.

 V V !V #V V V )NO1NOMMV*V V V V .

# V V !#V V .

.

 V .

V .

 V V V %V V V .

V .

V .

V .

 .

.

VV%V .

V !.

 V .

'V.

V 3V !V V ! V V #V .

 V V V !#V V V.

 V!V.

#V "V.

#V VV V/G V!V .

! "V V V G0 V!V .

0 V!V V)V NOMMV*V V9G V VV.!#V V .

V VV Ô V ! V V .

V $.

V .

.

V =V.VQ#.

 V V .

V V V NOMMVVV#V #V.

 V VV VV.

V@.

.

VV !.!V.

! V V a0V V.

.

! V.

V V!V ".

V.:V VV6V 3VV.

#VVV.

.

#V:VC.

V) V V VV VVV.

V .

V V .

 V V V V .

V !V .

V V V .

.

'V ! .

.

"* V H.

 V V .

.

 V V Ô:# .

V 87Q:8V V V V V V !VVV ' VVV.

V!.

VV !%'V V .

.

GV!V.V9]..

.

.

V!.

VV % VVV! VV.

V!.

VV V V V .

 .

VV.

V".

V).

V VV .

.

VV V V ".

V !.

* V !.

V V V .

1.

V 4.

V E .

!V V .

V V .

V V.

VGV VV V.

V .

V4V VVVV VVV. .

 V -.

 V ." V 4V V Q.

!V V %V .

BV* V  !.0Ô 9].V V V #V V )9].

%V V !.

 V .

V V .

0V!V V.V 2V : VV9].

V.

VH !.

V.

%VV" 'VV V .

.

V 4V ! V .

.

V V .

 V .

V .

V .

V .

V .

V V V H.

V V V V ! V V V !V V V -V Ô.

.

V V .

V Ô !.

V P.

"V .

.

.

V .

V .

!V .

 .

 V V !V 6V V .

 #V V !.

 V .

V V 4.

 V V 9]D]V ! V !VVV V !.

 V4.

 V . VV .

V .

.

 V V !.

V .

V .

V V !V V V .

".

V V!V .

 .

V !VVVV .

 VV.

.

.

V! V !.

.

 .

V V .

V !.

 V .

 V V =.

 V Q.

V .

!V ".

V .

.

.

V V .

V .

.

.

V V V V .

.

V 2V.VQ.

V )V V 1V .

.

V * V 1 .

!.V .

V V 2V .

 V .

% V V %V V !V "V %V V Ô.'V '#V V-V VV V VV!V .

 V.

.

V=V V.

V .

 VV. V.

V VH#VV.

V " V:V$% V`V.

.

VV !V ! V #V V .

V V =V V V .

V  V V .

.

V  .

V V V !.

 V V V V !V !VV V 2V  V V V V V !.

.

V% V VV .

 6V 3 !.

V V V V ! V V !.

V V .

 V CV !V.

.

V.

VV!.

VVV VVÔ!.

V.

V V V V V (V V 9000V V .

V !.

V .00V H!V V !.

V .

V .

 !.

'VVVVV #.

%VV!.

VV8" V V VP " VV .

%V #V V .

"V P!!.

V 4 .

.

V : V 4 V E.

.

 6V -.

"V V V V VV A V CV V V Ô .

.

V .

 .

6V @.

V .

V V % V .

V ! V .

V %V V .

!!.

V #V .

V V V V.

VA V EV V #!V V  V V .

V .

V V .

V V !.

%V .

.

 V .

%#V .

% +V .

$  1  2 3 .

4V V 2 V +V'VÔ .

 .

V V .

VV !V !.

V.

 VVV !V V V .

V . V  .

V .

.

V +V Ô$V V !& VÔ-.

V'V "V V!&V-VV!V V!VV.

.

 V#V .

j .

 !".

 #$" %& V .

 V V .

V V ' V ! V .

.

V V .

'1V V 4V !V V !V !.

% V !.

.

V V .

%V V V .

V !V +V .

V ! V.

'V VV #V .

.

#V .

.

# VV V V.

.

 V "VV! VVVV $.

V !V .

V .

! V V V V V 6V :V .

V V.

 .

#V!V .

V#V V2VA V.

ɱɬɨ ɜ ɝɨɪɨɞɟ.+V V «ɂ ɩɪɟɞɚɥɢ ɡɚɤɥɹɬɢɸ ɜɫɺ. ɢ ɜɨɥɨɜ. ɢ ɨɜɟɰ.V V > j . [ɜɫɺ] ɢɫɬɪɟɛɢɥɢ ɦɟɱɨɦ». ɢ ɫɬɚɪɵɯ. ɢ ɠɺɧ. ɢ ɦɭɠɟɣ. ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ. ɢ ɨɫɥɨɜ.

VV".  V .

V=.

ɢ ɩɨɥɨɠɢɥ ɢɯ ɩɨɞ ɩɢɥɵ. ɩɨɞ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɦɨɥɨɬɢɥɤɢ. Ɍɚɤ ɨɧ ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɝɨɪɨɞɚɦɢ mɦɦɨɧɢɬɫɤɢɦɢVV > .!+V V Ôm ɧɚɪɨɞ ɠɢɜɲɢɣ ɜ ɧɺɦ. ɨɧ ɜɵɜɟɥ. ɢ ɛɪɨɫɢɥ ɢɯ ɜ ɨɛɠɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɟɱɢ. ɩɨɞ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɬɨɩɨɪɵ.

V V .  V .

V VVV !#VV .

V.

 V" #V !V) V#V.

%.

.

VV!.

*+V#V V.

 V.

V VV!V !.

.

VV .

V.V.

V! VV'V.'+VV VV V!V.

VVVV #V .

V .

.

V $ V  V V .

 . V .

! V V V .

V V .

!V %.

VVV .

.

V .

VV VV .

!".

V.

V.

:V ."V2V.

V .

V  V !" V .

V +V .

V .

.

.

V .

.

V .

V .

 V :V .

 VVV.

.

V V'V .

 .

V.

.

 V .

V.

V .

.

V .

V V .

V .

V :V 900V V 6V :V .

".

V '" V V V V V V ".

V V 9V V V V !.

V V .

 V P.

"V .

 V .]V 6V .V .

"V 8 6V $ V V V V V V .

%V V V !V V %V .

V V ! V V .

V V V.

V.

'1V "'V6V- V.

 VV!VV.

.

#V %V .

 V V V V V V V 6V -V V V ".

V !.

%V V V  V %+V ÔH.

!"V !.

 V V .

%.

.

#V V.

V !.

'VV V=.

VV V#V!VV V .

V V 4V !V .

# V .

%V ! V V ! VV!V.

V.

V V V VBÔ DVV V) V! V VV V#V8 ! V ! V.

V"VVVV #V V % V.

 VL.

V V.

VVV *V:VV2.

 'V V 'V V V .  /V V V V %V .

!.

V )V 4.

 V V "*V 'V 'V .

V .

.

.

'V ' V V V V .

 V 'VV.

V .

.+VV:V!VVVV '!VV.

.

V .

.

 V .

 V V V %V .

 V ! V V %V V #V .

V V HV V V V V V V V V #V .

 V V V #V ! V .

V "*V V 4#!V .

 V V V V !V ! V V V V .

V V V V V V V ÔV .

% V 4!V .

V ! V %V !V .

+V V 5$.

 V V ). % )$ .

) V V .

V %V .

 'V V .

.

V .

!.

V V V .

V -V !.

V V V .

!V !.

V .

V .

.

!V :V.

V .

.

!.

V V ! 'V L(QbV EV #!V V .

%V +V .

.

V V " V V V .

 V.

V .

! V%.

V.

 V ! V .

+$.

$ 62 .

 .

7  ).

 %( 3% ).

 5 ' ).

+*'1 3% ).

  / '7  ( 3 0 $5 .

5 *3 $ $.

7  % 6 */ .

+ . ) .

.+7) */ % + .

V&V E V VVVV .

V V.

!VV V VVV V! V V V .

j .

 !".

 #$" %& .

V"V-V!.

%VV! VVVV.

VEV V!V.

!!'V .

V .

.

+V V V .

.

.

.

V .

.

V V V %V  .

.

V .

V @.

.

! V>V V VV.

V .

V .

VV V:V.

VV.

V #!VV'!.

V!.

VV!VV ' V#VVV.

V V2!V.

!V!.

V V V V V V V .

V " "V .

V V .

".

V .

 V V V !V .

 V !#V +V .

! V H:$V ".

'V 'V ' V .

V V V EV V !V ! V V .

1V  V V .

 V V V .

 V V .

.

.

VIJKV V D  V 3V .

V  V .

 V V "V !%'V .

.

.

.

V V .

VV V ! V.

.

#V.

.

V'V.

V.

.

 V $.

V".

V!%V  V.

VV.

V V ! .

.

'V.

V!V( V V .

.

V .

V !  V V V V V =V V .

"V P ' V 8 V 4V V V!V ! V V 'V .

V V V !.

 V.

V.

1VV !V.

VV.

 VV! VV#V !VVV! VV V#VV 2V .

.

V !V V V "'V V V V !#V  +V .

 V ! V V V .

".

V .

.

.

V .

V V !.

.

V V #!V V !.

V .

"V #V .

.

!#V !.

V V V.

V :V V V V V .

'V .

V 'V V V .

V V V V.

".

VV VVV !VV!%V .

VVVV #V!##VV#V.

!"V V «« ɇɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ. ɚ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢɞɟɟɣ ɧɚɲɟɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ».V V >  .

 V HV V.

V ! !.

+V V «ɇɨɜɨɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɟ« »V V V ).

0V V %#V'V VV !V a*V3 .V V 1! V VV.

V .

V.

V.

V.

Q(V.% VV.Ec.

V VV V.

VV!V. V V V VV.Q(--3. ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɦɭɱɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɦ: ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ Ɋɨɫɫɢɹ? ɜ ɱɺɦ ɫɦɵɫɥ ɟɺ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ? ɤɚɤɨɜɨ ɟɺ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨ ɜɨ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ?»V V V ).V !VV+V V «Ɋɭɫɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ. ɟɫɥɢ ɨɧ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɦɵɫɥɢɬɶ.H.Ec.V "'V3.

V .

V 8V V V V #V '! VV .

VV .

 V # VV6*V $V .

V .

.

5= V dVa/V ) 8V V !* V V %V V V CV 3V . V %V V 2V .

V !.

 V V !V V V .

 V V .

V V V .

'V 'V .

"'V V ! V V 4.

 .

V .

.

V@!VV.

 .

V!.

V.

.

 +V! V VV V!# VV V V V .

 V V .

.

V .

1V H!V  V V V V V ! .

V V V !V ! .

 V V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV aV 4VV!.

 V.

!V %V V .

j .

 !".

 V V =. . #$" %& .

V V V ! V V !V V C.

V A .

V ! .

 V V .

V C.

V V .

V V +) /V V V V .

V - V .

1V .

.

V V !V .

.

 V V Ô4.

 .

V .

 V VVVCVV! . V V V V .

V V .

V .

V.

.

'V V ".

V V V .

+V V V Ô.

 8+ V V V .

V ÔV V "V 2V V .

 V CV !V 'V V V V +V Ô%.

'V !.

! V ).

 %V .3 +5 $ . + V V . +  .

.

 V V Ô.

".

V V V !V V .

 V V V V.

V! V V.V VV.

'VV!.

! .

VV.

VA V V VV#V VV VV VV.

.

V#V!VV!V VV .

V V .

.

V V .

V .

.$/ )).V 6V -V V ! V .

! V V V VV VVVV!V.

V.

.

V .V ! V  'V " "V C.

V 'V V V V V .

!.

V .

VÔ2 V#!%VV.

.

V/01#V!V$.

V '.

"'VÔ V .

.

V !V #!V "V V .

'V V V .

.

+V Ô=.

V .

V .

!.

#V .

.V V . V + V V ..

.

V V !.

'V 'V V V .

V VV.

"V4 V!.

VV VV "V.

VC.

V( V.

V.

V V V .

V V Ô .

V V V .

"V V V .

 V V V V ! V VV"V V.

V V.

V  V.

V.

"V &V)2V ".

V .

V !.

 V V V #V .

.

*V @.

V V V .

.

V !.

V&V7 VVVV.

V .

.

V#6V -.

"V .

V .

V !.

V V .

V .

V VV V 4V !V !V .

!.

V.

ɧɨ ɧɚ ɧɚɰɢɢ».VCV %+V V «Ɋɢɫɤɭɹ ɩɪɨɮɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦ ɫɬɚɬɶɢ. ɧɟ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.V V V 3!. ɤɚɤ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɚɢɜɧɨ ɩɨɥɚɝɚɥɨ Äɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ³. ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɦ ɩɪɨɫɬɨ ɟɺ ɫɦɵɫɥ: ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɤɜɚɧɬɭɟɬɫɹ. ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ.

V Ô .

.

V.

V.

.

V !V VV V V V V ! .

V C V .

.

V .

!V +V !.

V !V V !'V 2V V V !.

V.

 VVCV.

V !V !V".

V%V V+V Ô.

"VV V V VVV.

#V5.

V.

ɒ.V* VV V V . V)! V'VVɂ.

V VC.

V V.

VV3.V  .

.

V .

V V V 1! V ! .

VC V.

 '.

VV VV V .

V   *  V V .

V V .

V .

"V H.

V V V .

V _ V .

 V ) V Ô.

.

*V .

V V !V V !V V .

V !! VV.

 V 1! V!.

VC.

V -VVV V V.

!.

V.

.

 V V2VVVVV .

".

 V ! !.

VVV .

VV !.

 VV .

VV1VVV V .

V .

V .

 1 V V EV V ! V !+V Ô.

!V .

.

V V V)Ô8*V3V !VVV ''VV V.

 V4.

ɱɬɨ ɭ ɧɚɫ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚɪɨɞɨɦ. ɫɨɜɫɟɦ ɧɚ ɧɚɪɨɞ.V V V .. ɤɚɤ ɫɥɟɞɵ ɫɧɟɝɚ ɜɟɫɧɨɣ« Ɍɨ. ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ."+V V «ɇɚɪɨɞɚ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟɬ. ȿɫɬɶ ɧɟɜɪɚɫɬɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɵ ± ɢ ɦɚɫɫɵ« ȼ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɟɞɵ ɧɚɪɨɞɚ. ɚ ɫɟɣɱɚɫ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɩɭɫɬɚɹ« ɇɚɪɨɞɚ. ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɧɚɪɨɞɚ-ɛɨɝɨɧɨɫɰɚ. ɜɨɨɛɳɟ ɧɟɬ. ɚ ɦɟɳɚɧɫɬɜɨ». ɱɬɨ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɧɚɪɨɞɨɦ ɢ ɧɟɫɥɚ ɜ ɫɟɛɟ Ȼɨɝɚ. ȿɫɬɶ ɦɚɫɫɚ. ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɚɹ ɫɦɭɬɧɭɸ ɩɚɦɹɬɶ.

 V V V % V V V .

!.

V V V V V V .

VV V V V.

!.

V ?V V V .

'V V " " V .

#V V !%'V .

.

.

V 2V V V .

V V !V V V .

 V .

 V V .

j .

 !".

 #$" %& G # V.

#V!V4.

"V.

Ɋɭɫɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɬɪɟɩɟɳɟɬ ɢ ɩɹɬɢɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɝɪɨɡɧɵɦ ɫɚɦɨɞɟɪɠɰɟɦ. VV VV8.>+V V «Ɍɚɤ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɨɨɛɳɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ.V V V . ɢ ɫɩɟɤɚɟɬ ɡɚɧɨɜɨ. ɉɨɬɨɦ. ɤɚɤ ɂɜɚɧɭɲɤɭ. ɤɨɬɨɪɵɣ ɟɝɨ ɪɟɠɟɬ ɧɚ ɱɚɫɬɢ. ɤɨɝɞɚ ɫɩɟɱɺɬɫɹ ɩɪɢɡɧɚɺɬ ɯɨɡɹɢɧɚ ɫɜɨɢɦ ɢ ɫɥɭɠɢɬ ɜɟɪɨɣ-ɩɪɚɜɞɨɣ».

ɑɬɨ ɧɢ ɜɪɚɥɶ ± ɬɨ ɦɟɫɫɢɹ.V V V ( V VV ! VV ! V . +V V ɑɬɨ ɧɢ ɝɨɞ ± ɥɢɯɨɥɟɬɶɟ.

VV !V.

V VH:$.5V .

!"V V V %V V !V .

.

V EV !V V .

 V V Ô VV .

V V! V V V VV.

V V  V V V V V #V !V !V V V !+V . V .

V V .

V V V .

%.

V !V .

!.

V V .

V #V V V V .

V -.

V V V !.

V V !V V .

&V 3V !.

V V V V !.

V .

.

.

V .

V .

+V .

V V $5 V V .

V .

V .

V .

"V 'V .

.

!'V .

'V !.

V V V V V $5/V V V .'V .

.

'V .

V V V V ! .

V V .

 V .

V .

V !.

V .

.

' V V V V .

.

V V !.

 V V .

 V V 'V .

 V V .

%V % V-.

 V V .

1V V V V V .

V V .

.

' V" V #V .

.

V C V .

 V .

V V V  V ÔV .

 V .

V V V V .

.

! V .

! V V !!V ! V V V V V V.

 V V! V VV VV V.

Ô V H.

V .

$V V V ) V V .. V V 43.

V V .

.

 V .

V V V .

 V .

V V V .

.

V V .

1V V !V !.

*V!V V 4.

VV V V V 'V.

 V1 $1$' (  .

( %7 *.

 $3 . .+5  ( .

 .

+ % +.

)  )  . % .

.+VV8VVV VV .

VVVV".

V VV VCV .

%.

+V V «ɇɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɥɢ ɨɧ ɜ  .

Ⱦɚɥɟɟ. ɢɛɨ ɧɢɤɚɤɨɣ «ɨɫɨɛɨɣ» ɪɭɫɫɤɨɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɛɵɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ. ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɢɡɦɚ?»V V V 3V V #.! ɞɥɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ? ɂ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɥɢ ɬɚɤɨɣ ɩɨɢɫɤ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɞɚɠɟ ɫɚɦɵɯ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯ ɢ ɱɟɫɬɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ ɜ ɨɛɴɹɬɢɹ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɢɡɦɚ. ɧɟ ɜɟɞɺɬ ɥɢ ""! ɩɪɨɬɢɜ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ (ɤɚɤ ɞɨɤɬɪɢɧɵ ɢ ɤɚɤ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ) ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ ɤ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɸ ɫɚɦɵɯ ɤɪɚɣɧɢɯ.

.

'V V .

V !V !.

%V .

V ! V .

.

.

V !V .

%#V .

+V V ! .

.

'V V V V $3V V V V Ô V !.

 V VÔ.

.

.

 V!.

V VVVÔ.

#V.

#V.

.

#V.

#V2!V V .

.

V V .

!.

V V V  'V #V 2V V !.

V V !V V +V .

#.

V .

 V .

.

 V .

V V !V  V "V V " V .

" V .

 V .

".

V V V V!V V V V V V #V .

"V VV)V VV.

*V V V!.

#V V.

VVV!VV.

/ V V V !VV.

V ! .

.

V.

V.V.

VV #.

 V V V V V !.

.

V .

 V .

.

V !.

V V .

V .

V .

V .

.V .

V V ! V V V .

V !V 'V 'V V Ô@ V V :V V .

'V 'V LV V 5.

V =V V V V .

 V V V V V V 2V .

%V V ! .

V !.

.

VVVV` .

 VV$.

 V V.

#V#.

# V.

V .

VV V`: VV".

VHV VV.

VV: V!.

V.

V ! .

VQ'!.

V NMO V ! .

.

V V .

V V V '"V P.

"V V -.

 V .

.

V Ô.

V ( V V .

"V !V .

VV V V V V V !.

 V V !V V .

V >!V #V !V V 3V .

V .

V V .

j .

 !".

 #$" %& D .

V .

 V .

V 4.

 .

V V V " V V .

#V V .

V V !.

V ! V !V V V V #V #.

.

 V V !.

 V V V.

VVVV.

V.

V V@.

V.

.

VVV V.

"V .

 V!V !.

 V.

VV ! VV #VVV !.

V .

.

V V V ! .

#V V V V V V #%V ! V A %V V .

 .

.

V.

V.

.

.

V V .

! ".

 V.

V.

V .

VV .

V.VVVV !V .V .

.

VV V .

 .

VV .

1VV  V !! V .

!.

V HV .

V V .

V V 9a9.V !V V .

! V 1! V !!%V !! .

V .

! .

'V .

 V .

V .

.

V .

!V V .

V V .

%VVV.

 V %#V V.

.

V !! .

V .

 V .

V VV.

.

V.

.

!V!.

V.V.

V" VVV %VV.

 V 'V.

.

V.

!.

+V .

.

V.

%.

V!%.

V !V$! V= .

V V -.

V V V .

'V V V V V .

'V .

V !.

V .

V.

" VV! V.

V !.

VV.

 "VVV&V @!V .

V V .

V .

V 4V %V V ! V V V .

!.

V .

V ! .

.

' V V .

V V .

V Ô V .

!.

 V V V V !.

V V :V V V !  V V V V !.

 V V .

 V.

.

.

V8VV.

V .

 V.

!VVVÔ %.

V.

V -V !.

V V .

V %.

V .

V .

!.

V V V V V V .

.

V Ô V -.

 V .

!V V V .

!.

V V !V  .

V  .

V .

%.

^V %VV V V VV .

V V !VV" V V! V!V V "VVV V V %V!!.

V .

V V%#V #V.

V V V .

V V .

V V 2V .

V V .

!V V V V V .

V V  V .

V .

V V !> V #V .

 V V V .

!V !.

 V V V V .

 .

V .

 .

V V .

.

 V 'V V 'V .

V V V V .

V . "V .

V V .

#V .

V V .

.

 V !V V .

!V .

V 2.

.

V .

 V .

'V ! V !.

V .

!.

V V V !.

V V V V V !.

V .

V V V V #!V V !V .

V .

!.

V-V!.

VV!VV.

.

'VV.

V.

V _V .

.

V !.

V .

.

!V .

V 'V V .

V ! .

.

'V .

.

V .

V V .

V .

V %V #V #V  V V V V VV.

V.

V!V VV.

!V VV.

 V! V !VV!.

V VVV.

V!V%V.

%#V V -.

 VVV#V 9V?V V 1! VV V.

V VV4#!VVVV V .

V V V V .

V .

.

 +V ! V #!V .

1V .

 V .

!V V V "V H.

.

V .

V .

!.

.

V .

V V : V 2V P.

"V.

!.

.

V.

VVV V V.

.

V4V V VV.

V V .

V V #.

!+V .

 V V '" V 2.

V  V $.

V 7V .

V .

V !V V V V .

V 9a9/V !.

V V .

.

.

V %V 2V 8.

V .

.

V .

V .

V V 2.

V  V V .

V .

"V .

V V !V .

".

1".

.

V)H.

V.

! V !.

 V.

V _ V V #V .

.

#V .

.

V VV!.

V8.

V .

VV V VVV9a9]V!V .

V#.

.

V.

#*V E V V.

V!V.

VV V!V !V.

.

 .

VV.

%V.

&V(V V %.

 VV.

VV  &V:VVV VV.

%V.

V ! .

.

'VV VV ' V .

V.

V ! VV.

V .

V#V%VV.

V .V3  V .

.

!V .

V V ).

 V E V V .

V .

.

V "*V #! V V " "V .

 / V V ?.

V " "V VV#!VV V!VV2V #V.

 '.

V V .

VVV.

V .

VV.

.

.

VV .

V.

V.

#.

V.

V VV .

V .

! .

V )V V 8.

V V V ". V .

V V !!V .

.

.

*V 3.

V .

V .

V !V .

V V " .

V .

! V .

+V !.

V .

 V .

!.

 V ! .

V "V .

j .

 !".

 #$" %& € .

#V V !.

V .

V V V .

!.

V -V V .

.

V .

V ".

.

V #!.

V .

V.

.

'.

VVV .

 V.

V! VVVV! V.

V .

V .

.

V V !.

V .

V V ! V .

!" V .

V V V " V V V %.

V "V .

.

'V V V V V .

V 'V .

 V .

V V .

V V !V .

V .

'V .

V .

V ?V V V !V .

! V V .

V .

V V V " V 3V .

#V " V #V %V .

.

V .

 V .

.

V !.

V V.

.

V .

V V.V.

V.

V.

V.

! .

V !.

.

V .

V V !.

'V .

.

+V V 8.

V 2.

.

V  .

V V V P.

"V .

V7! V.

VV9/]a 9/a9VV?.

V.

V .

V.

.

V V!.

V 4 .

V .

VV !.

V !.

V V.

'V$.

V V.

VV: V .

.

 VV.

V.

! .

VV V.

VV!.

V V ?!!V A V .

 '!.

%V .

.

V .

V .

"V '" V .

V V .

.

V!.

V V V! .

V.

VV.

.

V.

V V.#V.

.

!V!.

V" V.

'V.

V " V.

V.

! .

+V 'V% V V %V.

 VV.

V)?V!#V VV.

.

V .

V .

+V .

 V V !V V V =.

V .

.

V .

V !.

V V .

V .

 V V V !V .

.

V %'V %.

*V2VVV .

VVV!.

V!V .

V V .

!.

V !.

V ! V .00V V V .

.

!V V V !V V .

V " .

#V .

! .

.V .

 V V #V " V V .

.

!V V !V 'V V V" V.

VV.

V !V " V.

V#VVV V BV:V !'V !.

'V .

.

!V .

V V .

V .

.

V ! .

V V !.

V -V .

V V .

V V .

V .

.

&V 2!V V V %V V !V !V .

!V .

 V ! V ! V ! .

.

V .

.

1V "V :V V V !.

V V V.

+ /V V VV.

V.

'V"'&V2 V %V.

.

!.

V!.

V .

VV .

VV .

.

V( V.

V .

V.

 '.

V.

VV! .

VV !.

V V.

 .

V/ GeVV9a.0VVV] GeVV9aD0V VVV9a<01V.

V.

 .

V V DGe V .

V .

V .

V !V "V % V V V !V . V V %V V .

.

 6V=.

V % V V!.

V.

.

!V!.

V V!.

V V!.

V V .

 V !.

%#V V V V  V !.

V V !V V .

.

V V " V H V V V .

V V .6V .

'#V !.

V V V !V V .

V !.

V V .

.

!V .

V :V V .

#V .

.

!#V !.

#V V .

 V V V #V !.

V V V V .V V .

'V V V .

 V V .

V .

V V #.

V .

V V V # V H.

V .

V !V V V !#V1 V.

V.

VVV.00V V.

.

!V.

VV 6V( V V VV .

'V.

'V!.

' VVV! VV.

VV! .

V.

00V VVV ! V V V V -V .V.

V .

V V V V .

.

V !.

V V @.

.

!V ( V V .:V 4V V .

.

V .

.

V .

.

!.

V .

V V "V V +V .V V $3 %1 /V V V V ( V V V .

V .

V V 'V .

.

'VV.

V.

VV .

 V.

V)VVV .

#V.

!* V V .

.

V .

V )V V V .

*V -V V V V V V.

V V.

! V.

V.

VV.

VV4.

 .

V".

V V$V V.VV .

.

.

VVVV1VVE V .

V V.

V V V V V .

V V V !V .

.

.

 V V V V "V VV .

! V :V !VVV VV.

#1V.

.

#V.

V.

V).

 0 V V !.

 V VV .

.

!V!.

 V'V.

V ! .

.

'VV V VVV! VV .

%.

V !.

V V V .

.

V V .

.

V #V !V .&V .

V !V ! VVV#VV !.

 V.

V.

 .

V_.

V.

 VVV'VV!V .

'V V .

V !.

 V !V 'V .

:V .V V .

j .

 !".

 #$" %& u )-.

 V .

V V C*V -V V .

 V $.

1QV 90V .

V V Ô V V .

 V .

V QV4 'V 99 V !.

 V V !.

V .

.

V ! V #.

V V !V ! V .

+V V !V .

#V " V .

V .

.

!.

V!.

VV'!VV.

ɟɫɥɢ ȼɵ ɧɟ ɫɨɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɚɦ. ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɬɟɪɪɨɪ ɚɦɨɪɚɥɟɧ.V V V - V V !  VV. ɟɫɥɢ ɨɧ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɩɪɨɬɢɜ ɧɟɜɢɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ».6VA V V4 'V %+V V «ə ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸ ȼɚɫ. ɭɧɢɱɬɨɠɚɸɳɢɦ ɩɚɥɚɱɟɣ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ.

.

V.

V V .

V!.

 VV V V .

!.

V +V $H3V !V .

! V .

V Ô#V V Ô#&V =V #V V V!.

VV .

VVV! V.

V% VV.

V2 V.

V V) V#VVV !V4 '* V VV " V.

' V V V V V V V V .

V !.

 V V !.

.

V -V !V V 'V .

V V .

V V .

V .

V .

#V !.

#V 3! V !V V V .

!.

V V ' V .

 'V V .

V .

V !.

V .

V V .

V V !.

.

V .

.

!V !.

&V =.

V V %V .

V .

V Ô=.

V .

.

V .

.

'V'V V".

 VV.

.

.

VV!VÔ V !.

V".

V.

V V4!V.

 V! V.

1V!V!.

  V V -V V V V .+V .

V .

.

!.

V !.

 V V .

V .

 V V VVV.

V.

V V VV.

V.

VVCV$.

V V!.

V VV.

VV V &V ( V V .

V .

V %.

'V .

 V V Ô.

V V V .

.

V !.

V V V !V #V V V V V V V ! V V V V !V V .

V V V .

V V V !% .

V V .

.

V V V V !V V 1V !.

V .

.

!V .

V V ".

V ).

 V V Ô VV.

*VVV V!V#V VV V&V H.

V V 1! VVVV!.

 V .

VV.

V!.

 V >!V#V.

V:V! VVV#VV#VV.

!.

 V.

'V V  VV V V V V .

1V/V V VV V VV!.

V  .

V V V .

!V ! V V V V V .

V .

.

V V V ) V V V V .

V .

 V .

V V V V *V ?V .

V V .

V V V #.

 V .

V % V #V V V )#V .

!" V .

#1 V " V V !*V V .

 V V .

V !V V V  V V V .

Ô V =.

V V .

V V .

V Ô .

 V Ô .

 'V.

 V.

V.

VV.

VV.

VH.

VV V! .

V .

.

V !  VV.

V.

 VVVV!VV.

.

".

 VV V#VV! V VV.

VV V.

 'V.

#V H.

V V #.

V V V !.

 V V .

V .

%V V 'V %V !V .

5 +V V .

 V .

.

!V V .

V V V V #.

.

V V .

V 4.

".

V V V Ô.

.

V H.

V .

(5V .V V 2.

V.

VV: V8 .

.! V.

!.

VVP.

" V %V.

V.$3Q3$VV V #V !# V .

V ! .

 V .

V .

 V .

!V " #V .

V V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV 90V :V $.

V ):V:VQ*V V "V ! V .

01#V !.%V V .

#V .

V .

V V ! V Ô " V .

.

 V .

V .

 V .

 .

V L+V V .

 V ! V V ! V :V2!V4 VV.

V! VÔ "V% V.

V V VV .

 .

'VL VVVV V"V! 'V V.

.

V2V9a<01V!V .

V V.

V.

V"V V 5 VA VV.

.

VV ! V.

VBV!.

V3V V.

V2V #V.

.

#V.

.

V!V >!V#.

.

VV".

V V 99V QV4 'VV.

 VVVVVV.

VV V-.

.

V V .

V V V !# V V V Ô".

V V V #.

V .

V .

V A V .

.

 V .

V VV VV #.

'V "V(V.

V.

V%V! V.

V.

.

!V)Ô *V4 'V V ! V.

VV ! .

V.

.

V.

V@.

.

!VV.

V !V V .

j .

 !".

 #$" %& ÿ #VV!V VV #!V-VV .

V!V'V.

V:V!V VV V V.

V.

 VV .

V VV.

V .

V ! V V V ! V V V V V V V V" V V > V V P! V3.

V5.

VV5.

V.

V.

V.

.

'VV!V=.

 V8 VV4%.

V 2V V  V V .V 9.

V V V V V V VV V .

V ! V !V VV#V.

".

V.

 V V !.

'VV V'V! VCVV  V V !V .

V V V !#V .

#V 2V .

V !#V Ô.

.

.

V .

.

V .

#V VV! V.

%VV.

V!.

V VVÔ %VVÔ!!V$.

!VV#V !.

V.

VÔ V.

VVÔ .

VV2VV.

! !V.

V .

.

V.

VÔ #V Ô. %.

.

V .

V )V .

.

6*V V V Ô .

V .

.

 V V Ô VVÔ #V! V3.

V !.

VV"VVÔ!.

"V #V.

#.

V! V.

V! VVVV'VVÔ.

V V.

V VV .

V "'V V !!V ! V V V V Ô!!V V = V V #!V ! V Ô.

.

V V .

V .

.

V "V V Ô'V V .

V V V V V .

.

V -VV V V.

V !#!VV".

.=(Q:HbV. ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɲɚɝɚ ɜɩɟɪɺɞ« »V V V 2VVVVVC. ɱɬɨ ɟɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɚɪɛɢɬɪɚ.:E. ± ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ. ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɦɢɪɢɬɶ ɜɫɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ ɋɋɋɊ. Ɂɚɩɚɞɧɨɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɬɚɤɢɦ ɚɪɛɢɬɪɨɦ. ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɧ ɨɛɟɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ.V.V -(V2V. V VV" "VV?H383V3-. Ɉɧɨ ɦɨɠɟɬ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɨɱɧɭɸ ɢ ɞɟɬɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ.+V V «Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɡɚɲɥɨ ɬɚɤ ɞɚɥɟɤɨ.3.H3C-.

VV.

VV.V" "V.

V V V.

V ! .

.

VV.

`+V V «ɗɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɨɣ. ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ.V 9BV V Ȼɵɥɨ ɥɢ ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɧɨ. ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ.V! VV3$$74:L. ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɬɨɥɤɧɭɥɫɹ Äɦɨɡɝɨɜɨɣ ɬɪɟɫɬ³ ɝɟɧɟɪɚɥɚ Ɇɚɤɚɪɬɭɪɚ ɜ ɤɨɧɰɟ ɜɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ. ɱɬɨ ɚɜɬɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ əɩɨɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ ɢɡ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɚɝɚ ɜ ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɺɪɚ ɩɨ ɛɢɡɧɟɫɭ ɛɟɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɺ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ? Ɍɨɬ ɠɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɢɥɨɠɢɦ ɤ Ɋɨɫɫɢɢ« »V V V HV V. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɨ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɬɨɦɭ.

VVVÔ.

!V ! V!V .

VV.

 VCV V #.

.

V V V !V V .

V .

V V V !V .

V V V! VV .

.

 VV#.

%V V.

#V #VV)VV %#* V V ! V V .

.

 .

V .

V V V .

.

V V !V V .

.

VV .

!V'.

.

V-.

.

V V! VVVV !V.

V@.

.

!VV  VVV!.

V V(V.

VV VV:V.

1V.

V ÔV .

V Ô4!  V V V #V V .

 VV .

 !.

VC VV .

! !V VVV#VV&V ?V .

V V .

%V V +V !#.

V ) .

*V .

"V Ô.

.

!V .

V V V .

V .

%V .

V V  V .

V V .

V .

V V Ô #V ! V .

 .

#V .

V V V V V.

.

6V( V V V.

V .

VV.

V Q' VV VV.V'V! V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV 9.

V.

V.

V.

V.

VV.

V.

.

!V VÔ( ".

V.

V V 4.

".

V .

V @.

.

!V V V ! .

V .

.

.

V .

V .

V .

.

V NMNV .

V V V .

VVVV.

V VV V .

V VV.

1!V.

.

V.

V V 9BV 8.

VE.

.

V V .

.

!'V.

.

V .

"V .

VVC V V .

j .

 !".

 #$" %& ƒ .

.

.

V.

VVIJKV V €  V 2 ! V .

V V !#V !!#V .

.

.

.

# V .

'V V !'V V A V V V V #V V " .

V V V V V !V .

V #.

.

V V ".

V V ! V V V V V V .

V " V #!V V V V .

.

V V V '" V V V .

V .

 V V '! V !V V #.

.V .

V V V V V .

V .

VVV.

 .++V V5 *+V V V+0.++V V V+3 .

*+VV . .

V VV V V V  V V .

V '"V ÔV !V )V .

V %V +V # # V ".

# V # V .

# V #*V ?V ÔV ! V .

V .

 V V .

 V V .

 VV V.

V !VV V ".

VVV.

!VV%.

V %.

V.

VVV !%'VVA!V !.

 V V V V .V % V.

%V .

 .

V H.

V V .

V V .

V V .

V V V V V !.

 V VV  V.

VVV".

VV.

VV V!.

.

V.

 V! V! V ! V" V 2.

V .

V V !.

 V V V V '!V V V .

V" .

 V.

V.

V.

.

V V%V@!V V V .

V .

V V  V .

V V .

!" V .

!V #.

.

 V .

.

'V .

VV"V)H V.

.

V2 .

+VÔ5VV#%V.

 V V V .&V .

%V *V @.

V %.

''V V .

'V V V .

!.

V V .

V V .

V 3V V ! V .+V V V "V .

.

.

V .

.

.

V .

 V .

V V !V !.

 'V V !V V .

V 2V .

!V .

.

V %V .

.

V V#V .

#V$.

V VV !.

V V VV .

V!V VV V.

.

.

V'V"' V#VV !.

 V.

.

.

.

'V3! V V V .

V !V !V Ô.

.

V V Ô"V V .

 V Ô"V V V .

V Ô.

.

V .

V .

#V V '!V )V V %.

V V V .

* V V  V V .

V V V .

 .

'V V .

!.

 V V V .

.

V .

 V .

V'V V2VV V!VV#V" "VV '!V!#V.

#V # #V V 4V 'V V V V V V V V !V!.

V #!#VV V4V'VV.

V"V V ! V.

V V.

VV"V"VV.

 V2V.

V1V VV.

V V % V ! V .

V V !.

V .

.

V .

.

V ! V V .

 .

V 2 ! V V V .

 V V !#V !%'#V .

.

.

.

# V !.

 'V V !.

 V V V V V )V .

V #.

*V V V .

%V.

V2 V V V .

 VVV'VVV V.

%V .

!.

V 2! V .

V .

!.

V V .

V .

V .

 V V .

%V !V !V .

V.

VV.

!"VV.

V_V VVV VV.

V!.

.

'VV.

 V V !.

V .

.

!V .

V .

 'V !.

V !#V V V .

%V .

!.

VVV V V .

V .

.

.

' V V V V V V !.

'V V 4V !#V .

"VÔ.

.

!V .

V V.

.

.

VC V.

VV .

V VV.

V VV.

% V.

V!VV V.

.

V V ! V '.

V.

.

VVV.

%.

V .

.

VH VV VV! V.

%V!V ! .

.

V V V V !#V +V Ô!.

V .

.

!V .

V V Ô.

.

V -V V .

.

V V !V V V !.

V V .

V .

V V !V !V  V V !.

V !V V .

V V !V V !.

V #!#V .

.

V @.

V V  V .

%V ! V V .

VV .

 VV VV.

#!V %VV !#V #+V ' VV 'V .V#!V!VVV" "+V! VÔV VV !V.

VV .

!V .

V .

V .

.

V ! V V .

V V V .

 V V .

%#V .

V 4! V .

j .

 !".

 #$" %&  V V V .

V V #.

.

'V %V V .

V V .

V .

 'V4VVVVV.

V!'VVV.

V#.

.

'VV VV V V V V ! ' V .

 V .

+V "V ).

* V !!V ) * V .

V Ô.

V .

!Ô V CV ! .

.

'V V %V .

VV ' V.

V#!VV VVVV .

V.

VVV V V V V #V .

V $V V V V V V .

V %V V V.

#!V V " V!!.

VVV! VV V ! V !.

V !.

V VVV ..

 VV.

V .

V.

ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɜɨɛɨɞɟ ɢ ɜɵɫɲɢɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ». ɱɬɨ ɧɨɜɚɹ ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɹ. ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɛɵ ɨɪɝɚɧɨɦ ɢɯ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ».V V V 4 VVV V+V V «ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɬɚɤɠɟ. ɩɪɢ ɜɫɺɦ ɟɺ ɨɬɪɵɜɟ ɨɬ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɚɫɫ.V V V H."'VÔ8+V V «« ɋɬɚɪɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ Äɛɟɫɩɨɱɜɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɟɣ³ ɢ ɧɚɪɨɞɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɺɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɤɚɤ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɷɥɢɬɨɣ ɢ ɨɛɨɥɜɚɧɟɧɧɵɦɢ ɢ ɪɚɡɜɪɚɳɺɧɧɵɦɢ ɦɚɫɫɚɦɢ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɪɨɞɢɜɲɢɟ ɟɺ ɦɚɫɫɵ.

VV.

.

V.

.

+V V «ɉɨɦɢɦɨ ɬɨɧɤɨɝɨ ɫɥɨɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ.V V V .. ɜɦɟɧɹɟɦɵɣ ɫɪɟɞɢ ɧɟɜɦɟɧɹɟɦɵɯ». ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɪɟɞɢ ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ.V V V . ɤɨɪɧɢ ɞɢɫɫɢɞɟɧɬɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɧɚ ɬɨɥɳɭ ɜɟɱɧɨɣ ɦɟɪɡɥɨɬɵ».V V+V V «ɂɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ± ɷɬɨ ɡɪɹɱɢɣ ɫɪɟɞɢ ɫɥɟɩɵɯ.

 V Ô V .

.

.

V V !.

V .

.

V "V .

V ! V V V %V .

!.

V >V -(2E(-C(EcE6V :V !V V V V.

VVV #%&V -.

" V !V4.

".

ɦɟɲɚɸɳɟɝɨ ɫɬɚɬɶ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɟɧɶɤɢ. ɡɞɟɫɶ ɧɟɬ». «Ɂɞɟɫɶ« !.+V V «Ɋɟɥɢɝɢɹ ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɬɨɣ ɧɚɪɨɞɚ. Ɉɧɚ ɫɬɚɥɚ ɩɪɢɦɟɬɨɣ ɷɥɢɬɵ». «Ʌɸɛɨɜɶ ɤ ɧɚɪɨɞɭ ɝɨɪɚɡɞɨ ɨɩɚɫɧɟɺ (ɱɟɦ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɠɢɜɨɬɧɵɦ): ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɩɨɪɨɝɚ. «ɇɨɜɨɟ ɱɬɨ-ɬɨ ɡɚɦɟɧɢɬ ɧɚɪɨɞ».

 " .

«Ɇɚɫɫɚ ɦɨɠɟɬ ɡɚɧɨɜɨ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɟɱɬɨ ɧɚɪɨɞɨɩɨɞɨɛɧɨɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɤɪɭɝ ɧɨɜɨɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ».V V V $" "V  V Ô. # .

V .

!.

V ! V .

.

V V !.

V !.

 V !.

V VV!V V.

V V V -. ɹ ɷɬɨ ɡɧɚɸ« ɧɨ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɟɳɺ ɯɭɠɟ».+V V «Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸ ɧɚ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɸ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɩɨɬɨɦɭ. ɱɬɨ ɨɧɚ ɯɨɪɨɲɚ« ɍɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɨ ɡɥɭ« Ɇɨɣ ɢɡɛɪɚɧɧɵɣ ɧɚɪɨɞ ɩɥɨɯ.

V V V .

%V .

V V ! V V V !V V !' V .

V V V V !.

% V !.

V V V .

V V .

 V 2!V V V .

V .

V V .

  V .

V V .

 VV V # V V .

V .

!"V .

V .

 'V ! V V .

V V .

V .

!V V !.

V V +.

 + + + V V !.

V V V  .

%V !&V -V .

j .

 !".

 #$" %& .

.

 V V ! V .

V !V V .

!V V 4V !.

V #V .

!V ! .

V !.

 V#VVV +.

 + + + VV) V.

.

V+V.  * *+ V*V$.

V %V.

VV. ɷɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɢɞɟɚɥɚɦ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ.V V V .+V V «ɉɪɢ ɞɟɫɩɨɬɢɹɯ ɧɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɟɲɚɟɬ. Ʉɨɧɟɱɧɨ. ɇɨ ɢ ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ ɢɡ ɢɞɟɚɥɨɜ ɜɵɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɭɬɨɩɢɸ. ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɬɟɫɟɧ ɞɥɹ ɜɦɟɳɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ».

 V V .

 VV' VV.

 V.

 V.

V .

"VV.

V V.

V ! .

'VV!#V .

#V'V!.

6V 4!V .

V .

1V  V V V .

'V V ! V V V ! VV .

 VVV.

V.

!VH V! VV V% V.

.

+V V ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɷɥɢɬɚ ± ɨɛɨɥɜɚɧɟɧɧɚɹ ɢ ɪɚɡɜɪɚɳɺɧɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɢɡɛɪɚɧɧɵɣ ɧɚɪɨɞ ± ɦɟɳɚɧɫɬɜɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɚɹ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɹ± ɜɟɱɧɚɹ ɦɟɪɡɥɨɬɚ ɜɦɟɧɹɟɦɵɟ ± ɧɟɜɦɟɧɹɟɦɵɟ ɩɥɟɦɹ ɝɢɝɚɧɬɨɜ ± ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɫɜɢɧɚɪɧɢɤV V V ) !VVV.

!.

V.

V. .

VH .

VÔ$.

V V >! V .V&*V .

V V .

 V 'V V V .

V V V ! V !V .

V 41! V V .

V .

V ".

V VV.

#!V 'VV .

'VV! V'VV.

.

.

V ?V".

VV.

V V V V VVV V V 'V V V%VV.

V.V! V V.

VVV!VV .

"V !V V V !V V V .

V V V #V 2 V .

"V '"V 3!VV.

#V#V !.

 V.

"V '"V).

V V VV ! V .

V V V V ! V !"*V 3'V $%V V #V .

.

#V .

 V V .

V.

VV".

 V V!# V VVV.

.

VÔE.

V-.

!V4V V ' V %.

''V V V .

"V '"V .

V V '! V  %V V #V .

#V V .

.

!# V .

#V .

# V .

#V V "#V . ".

V V .

V.

 '.

.

VV VVV VV VV .

VV!#V+V ÔE.

V-.

!V!VÔA %V-.

!.

VE V VV.

.

VV .

 V V !V.

!.

V .

V .

V V V V V " V3A :f(-.V !V .CV VV .

.

.

V #!V ! V .

V V .

V V V .

!VV.

 V VV.

 VV.

" V V!#V+V.

 .

V .

V !.

V V V ' V !V V V .

V V V V V !V " V V V V !V 3.

V >!%V !.

 V ÔE.

V -.

!.

 V !.

.

V ! V #V V .

V V V V V V 'V .

.

V #V V ( V V V V V V V).

 V* VV!V%.

VVV .

V VV .

'V! VV VVV V#%V VVV!'V3V !V .

.

+V!.

V.

V V.

VV !V V E#.

V.

.

VÔE.

V-.

!.

VVV VV!.

V.

.

VÔ !VV V.

 VV '! V %V ! #V.

.

.VÔ.

V.

+V '!V V! .

V V= VVV.

#V V !VÔV)'VÔ.

V .

%V #*V 2V .

V !.

V V V V ÔE.

V -.

! V ! V V Ô!VV V V %V !VV !.

 VÔA %V-.

!.

+VV.

#V !.

! V .

V V V .

#V .

V V V V V V !#V V V V ?V "V $%V 'V .

V VV .

V Ô!.

 V V .

 .

 V V .

V #V 4+V Ô !V "V E V ÔV 2 .

V Ô.

V =!V V V!V 3V V  V .

!.

'VV.

.

V.

.

.

VV.

V.

 V !.

 V " .

" VV.

 'V % V .

V!#.

VV VV  V V V .

j .

 !".

 #$" %& G V V V % V .

V  V V V 4V 'V $%.

V V .

VV V !.

V V V V V V ! V V Ô!.

V V V .

#V 3.

 V .

V V #V .

.

!#V V .

#V .

#^V V .

V V .

V V V # V !.

 V .

.

!.

V V ! V V !VV .

V V .

V.

V V .

V ! V !#VV.

VV3V!V VVV .

V VVV V V .

V V V V!V#VÔ!.

V 4!.

 VÔE.

V-.

!.

 V VV % VV V .

 V !.

V V !V .

+V V ! V V .

V V ! V V .

' V V .

V V !.

V V " V V V !.

 V V V V V -V V V'V.

'V+VV VV V VVÔE.

V-.

!.

 VVVÔA %V -.

!.

V V .

!#.

 V .

V .

V .

.

V V !V H.

V ÔA %V -.

!V .

V V.

'VÔE.

V-.

!.

 VV.

.

V#V.

+V  V .

'V.

V 8 .

V ?.

V .

V V 'V $%.

V .

.

V ! V !%.

%V .

"V '" V V '"V !V 8!V '"V )9/]aÔ 9/aD*V V V V .

V ÔE.

V -.

!.

V .

!V Ô %V -.

!V H V %V V ÔE.

V -.

!V .

.

V .

! V V V V .

.

V .

V V Ô= .

.

"#V ?V >V .

.

!.

.

V .

" V !.

V Ô !%V .

!V .

.

V V % V .

V Ô.

V .

!.

V V V %V)?V !V V V.

VVV '"#V! *V EV.

.

VV V! V V VV V !V .

%V.

.

.

VVV.

'!.V.

VV !V.

V'V'V.

V.

V %'V ! V V!.

VVVVÔ8.

!VVÔ3 .

V V .V!"V.

VV V V!.

V% V'V VV.

!"+V .

V ! V V .

!.

Ô V .V !V V V V V .

V !V .

.

V V !.

V V V : ^V V V .

 V ÔP V .

V 2 .

V ).

.

V!.

VÔ4.

VV: *V.VV.

V .

V V V VV.

 V .

 .

.

.

V EV.

 VV.

V.

.

 .

V" "V .

VV VV #V.

"V '" V .

V .

V V .

V .

!V V %V V #V V 41! V V .

!V V V !V V .

!.

V .

V .

V V ÔE.

V -.

! V V V .

V V 4 3H.2343Q3g-cV 'V .

V.

!.

V = V V V V V .

V V V V V V V !#V V .

" V V  V .

!"V !.

V V .

V " V .

!V V V V V .

! V !.

 V %V V V !.

!.

 V'V VVA!V.

V.

VV !#VVV.

! VVV.

VV %V.

V.

V.

.

V.

V.

VV.

VV.

V VH(5-.$7`V  V._(.

VV%V VV.

V.

V.

V .

 V.

!.

V V .

'V?V V.

V.

.

V$% VV.

V V !.

.

V V .

V ! V .

%V .

'V V V !V .

"V '"V V .

V V 5.

.

V !V ! V '!V .

'V V V .

 V#.

V .

!.

#V!VV!V V .

VÔ.

#V ..

VV ! V V VV !!V.

%V!.

! VV!VV ! VV! VVV V 9V3.

.

V V # V !%'V V 'V .

V $% V V .

.

V V $:Qb2.-.@E3E V .

.

%V V V ! V V V P.

"V V .

V V : V .

V V.

V V( VNOM1NOMMVV2VV! VVV .

 VV V .

V.

VVÔE.

V-.

!.

V7V$.

.

V !.

 VV V!VV .

V AV ! ! V !#V '!V V .

' V !#V V V V V -.

V V ! .

V V V V V .

.V V V V %V .

V %V +V%.

V .

VÔ#VV# V.

!VV V.

VVV V-VVÔV! .

V.

.

VVVA VÔVV!.

VV V V V V .#V .

V V %V V V V V .

V .

$ +V V A.

V V V V #V .

 V V V V !'V V V #V V.

 VV V .

V .

VV! V ?V .

 V V V .

V  V !.

.

V V Ô#V V .

j .

 !".

 #$" %& G V .

 V .

 V .

V V L.

V #V .

V V V .

 V V !.

V V V .

!.

 V A.

V V V V .

 V .

V Ô.

.

V.

.

V 2V#VV .

'V V.

.

V!V.

"V 3.

V1.

V VV.

.

V! V .

V  .

V .

V .

 V .

%#VV !.

VV !V.

 V.

"V VE.

VH'!+VVV V " V .

V V !V V !V V V $.

.

V .

 V V V V # V .

.

V-V.

VV V V!.

VV%VV: ' VV VV !.

V .

.

V .

.

 V .

.

V . ' V .

V #V .

V V .

 V " V V 7V V Ô#V V !.

V V V V V #.

.

%V !.

V Ô V .V %V V .

V !.

V .

 V ! V VV !V !" V #V" V V!V  V V ! V !V4 .

V !VÔVVÔ VV.

 .

V.

V! V !V V V%VV.

.

.

V V.

VV#VVV 'V3V !V VV.

V .

V .

V V V %V 'VV .

V .

 %V V !.

V V .

#V .

 V .

V .

V .

.

'V V !V 4.

V .

V V V V V #V .

+V V V V .

.

V V:V .

VV.

V.

VÔ .

!#VV VVV!.

V V !#.V .

V .

.

V V NOMMMV V .

V .

%.

V .

V Ô.

#V ! V V #V!V.

#! V V.

V  V.

 V Q.

.

V .

V .

V .

V Ô#V V #V .

!"V )V V .

!"V Ô '!V .

* V ! V Ô#V V V V V .

 V .

 V .

 V.

".

 V !.

V V V .

V ?V .

VV .

V V " V .

V ! V .V ! V .

V V .

V V V ! V.

V#V'#VÔ.

 V.

 V.

 V!.

VV"V 4 V V ! V V V V .

.

V .

 V 4V ÔV .

V V .

V ! V V #V .

V V .

V .

V Ô V 5.

.

 V .

V V .

V V .

. V.

V5.

.

V V.

.

VVV V $.

V !.

V E.

V 2 V .

.

V V .

.

V V V V .

 '.

.

V V V V .

%V .

!"'V V #.

V 2V .

 V '"V V %.

'.

V V .

VV V V .

V.

V .

VV V V .

V VV 'V.

V!.

V V.

!"'V.

#' V .

%'V!V V !! V %.

V.

!.

V2V # V !''V .V .

V .

"V '" V V .

 '!.

V V # V V H.

 V V B01V V D01V !V NMNV .

V V 8.

V V !#.

V V .

#! .

V !V V V V V .

!.

.

+V ÔE !.

V 8.

V V Ô V V(V" 'V V .

%V).

V!.

V VV Ô .

!.

V.

V V Ô '".

V #V V !.

%V "V +V #.

.

V  V !.

.

V.

V2 V"V .

VVÔV VÔ .

VV .

 V>V %VV.

%VEV.

V.

V.

 'V ! V V"V %V.

VV!.

VVV.

V.

VVV  VV#VVV" V ! VV#VV!V .

V '!V4 V8 V .

V "V .

.

V V .

+V ÔE V " V .

V V .

 V V .

V V .

!V!.

.

V 'V .

V -"V .

V ! V V .

"' V .

 V  V !V V.

.

! VV.

"VA VV#!VVÔ .

"V.

 .

V 2.

.

V .

! ! V V .

"V V 'V 8.

'V V V V !V E!V .

V.

"VVP.

"' VV4.

 V V]GV000V"V H V !.

 V V .

.

 V V 8V 4!V V #V # V.

V#VVVV VVV#V.

.

!V V1 # V#.

V -.

 V.

V#! V.

+VÔ-V!#V.

V .

'V V V #V.

!.

VH.

V#.

+VV!#V V V.

!.

 V9]00V V.

.

!V).

 V 5.

&* V.

V!V#V V.

 V!#V.

 V!VV:V1# V"V#.

.

 V .

V +V .

 V V "V V Ô8.

VV @V .

.

V V .

.

V !V .

j .

 !".

 #$" %& GG 8.

VV V#!VVV%.

V.VV VVV V V.

V  V V +V -.

 .

V V .

V !V !  .

V !V V .

"V  VV!.

V.

.

VVÔ ! V.

"V .

VV8.

V BV2V VV VNMNV.

VV VVV V!VV .

V "1%!V 2V@. VV V V .

"V .

V V #+V Ô3.

V'V.

! ! V.

VVV#VHV V@.

"V .

ɬɭɩ ɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɚɫɫɢɜɟɧ« ɉɨɷɬɨɦɭ ɛɥɚɝɨɪɚɡɭɦɢɟ ɬɪɟɛɭɟɬ. ɧɟ ɫɦɭɳɚɹɫɶ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɶɟɞɟɫɬɚɥɨɦ. ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɵ ɜɨɡɜɟɥɢ ɧɚɪɨɞ.! V +V V «« Ɉɧɢ ɯɨɬɹɬ ɛɵɬɶ ɞɟɦɨɤɪɚɬɚɦɢ.V V V $. ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɷɧɟɪɝɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɬɢɜ ɧɟɝɨ». ɞɚ ɢ ɬɨɥɶɤɨ. ɱɬɨ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɢ ɢ ɛɭɪɠɭɚɡɢɢ ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɡɜɟɪɢ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɟ« ɇɚɪɨɞ ɝɪɭɛ. ɚ ɬɚɦ ɢɦ ɜɫɺ ɪɚɜɧɨ.

V! V V.

.

VV V! #V%.

V! V% V.

VÔ " V !.

V V ! V V .

 V .

V .

.

.

V V !.

V A V V =V.

.

.

+V V «³ɗɬɨɝɨ ɧɚɪɨɞ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ». ± ɫɤɚɡɚɥ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ.V V V @. ɨɞɢɧ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ ɨɞɧɨɦɭ ɹɪɨɦɭ ɡɚɩɚɞɧɢɤɭ. «Ɍɚɤ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ ɧɚɪɨɞ!» ± ɨɬɜɟɬɢɥ ɡɚɩɚɞɧɢɤ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɢ ɜɟɥɢɱɚɜɨ». ɝɨɞɚ ɞɜɚ ɧɚɡɚɞ.

.

 V V %V V V  V .

V V .

V V "#V .

!.

V B01#V ! V .

'V V V !V V .

.

!V V V "VH.

 V_%VV@.

"V> V4%.

VQ.

VV8 V!.

V .

 V V #V  V .

V H.

 V ! V V V V V H V .

1f! V .

V ÔE'V V .

 V .

1V .

!.

V )E&* V.

'V .

".

VV .

%V.

.

! V.

V !V"V.

!VV.

!V.

V .

.

VVV ' V +V.V.

V VV V 2V Ô=V .

 V =V V V V V .

1V V ! V V! V.V!.

VV.

% VV.

 VVVVV!VV V .

 V'VVVV.

V.

.

+V.

V V .

!.

VHVVV !VV .

V !%V V .

V V V V V 'V V V ÔV .

!.

V .

%V V .

!VV.

V !VVÔ.

! VV.

V.

! V.

V.

% VV V V.

V VV V !V !V V ! V V V .

V .

V V V " V .V " VV !V VV.

!VÔ.

!VV % VV  VV$V  V V  VV V.

% VVV.

%.

V .

V " VV VV V .6V.

V !.! VÔ!VVVV V V .

V ! V V ÔV V V .

!.

1V V .

V V V .

V 1 V V.

V V.

V.

.

 VV.

V!V=V.

 VVV4.

".

V .V.

" V.

" V .

V V .

VV! VV VVÔ.

V VV V.

%VV ! V.

%.

V ' .

V VVV !V V!V#V V VV! .

V V$.

VV V.

ɫɜɨɟɣ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɥɨɣ.. ɜ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɛɟɡɥɢɱɧɨ. ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦ?»V V V .V=+V V «ɇɟɭɠɟɥɢ ɢ ɬɭɬ ɧɟ ɞɚɞɭɬ ɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɪɚɡɜɢɬɶɫɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ. ɥɚɤɟɣɫɤɢ ɩɨɞɪɚɠɚɹ ȿɜɪɨɩɟ? Ⱦɚ ɤɭɞɚ ɠɟ ɞɟɜɚɬɶ ɬɨɝɞɚ ɪɭɫɫɤɢɣ-ɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦ? ɉɨɧɢɦɚɸɬ ɥɢ ɷɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚ.

%V !  V V .

.

+V V V Ô V V V .

V !VV.

 VVV '!V-(-:2.=CHV ' VÔ.

V.

.

 V.

.

 V+V .

V .

 V .

V  V .

V .

V .

V ! V .

V !V .

V .

V'V ' V !V  V.

V V.

V V.

!V QVH# V %!%V V.

V V!V!VV! VÔ-.

!V  V.

V V%!%VVV VVV#V !%#V.

.

#VV # 'V .

V4VV .

 VV#V V ! VV#V% V V V 'V V .

V V % V V 4 .

.

V  V #V .

j .

 !".

 #$" %& GD .

V V !.

V V ÔV .

 V V  V .

 V V !V .

V .

#V #V V #V @.

V .

.

.

V V .

.

".

.

V ! V!V V VV VÔ "V V #.

V.!V#V V V V .

 V V V !V '! V !.

% V V V V V .

!V .

V V #V .

V Ô !.

V .V ! V V V .

.

V V ! .

.

%V V .

V V ! !V V .

.

V #V V !V 2V .

V .

.

.

V !%.

V .

V .

V A V V .

V .

 V Ô.

 V V V !V V 8V V V !.

Ɉɧ ɫɤɨɪɟɟ ɢɫɬɪɟɛɢɬ Äɜɫɺ ɡɥɨ³. ɫɬɚɥɨ ɛɵɬɶ. ɢɡ-ɡɚ ɱɟɝɨ ɫɬɨɢɥɨ ɛɵ ɠɢɬɶ. ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɢɞɟɚɥ ɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ.V !V VV V V V V «Ɉɬ ɧɢɯ ɧɟ ɠɞɢ ɧɢɤɚɤɢɯ ɭɫɬɭɩɨɤ ɧɢ ɡɞɪɚɜɨɦɭ ɫɦɵɫɥɭ. ɟ. ɧɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦɭ ɱɭɜɫɬɜɭ. ɬ.V V V H. ɬɨ. ɜɫɺ ɢɡɨɛɥɢɱɚɸɳɟɟ ɟɝɨ ɯɢɦɟɪɭ. ɍɫɩɨɤɨɢɬɶɫɹ ɟɦɭ ɧɟɥɶɡɹ. ɱɟɦ ɭɫɬɭɩɢɬ». ɧɢ ɢɫɬɨɪɢɢ. ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜɨ ɢɦɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɢɞɟɚɥɚ. ɧɢɱɟɝɨ ɧɚ ɫɜɟɬɟ ɧɟɬ. ɜɟɫɶ ɫɜɟɬ.

V V .

V V D00V V V V .

#V .

.

#V ( V V V .

V !V V V V .

V ! V V V ! V V .

1V V ! V ".

V  V .

'V !.

V V V .

!.

V V E V.

! VVV.

 '!V V.

V.

.

VVV V  V V .

V.

.

V.

.

V 4 !V .

V V V !.

.

V #V " " V V V V .

V V !V#VV".

#V VEV V .

V VV V .

V#V.

V V #V VV VV .

V )#VVVV!*V V .

".

#V% V .

%.

 V.

V#!V " V V .

V V V V V V V .

V V .

.

V .

 V !.

V .

VV VV.

!.

#V.

#V-.

V.

V V! V 1! VV V!'V.

!V VV V!#V#.

.

.

VVVV#VV VV !.

 V#VV#.

.

V.

%VÔ.

VV:VVV#V.

VV .

 .

V V V '! V V V V .

V V V V V V V !.

'V '!V V ) V %.

'V #*V .V .

!V .

#V !##V .

V V !.

 V V .

 V V .

.

!V +VÔE.

V-.

!VIJKV V u! "  #"  $ V $.

VV.

V.

 VVV VVÔE.

V-.

!.

V VV.

%V .

&V4 !V V V.

V .

.

V'VV.

.

V2VV !.

 VV .

!.

V V !.

 VÔE.

V-.

!.

+V.

VV VV!V.

!.

V V .

V #.

 V !V .

V V .

.

^V V V V V V V %V V V ÔA %V -.

!.

 V V !V ! V V V V V ^V .

V .

.

V V !V V V V V V .

V V V V.

!"V .

^V.

! V.

!.

V.

VÔ VVÔ'V.

VV !.

V .

VV .

V V .

V'V.

V.

.

V! VV.

^V.

" V V.

VV !.

 VÔA %V-.

!.

 V#V # V .

VV V.!V.

VVV.

VÔE.

V-.

!VVV VVVV !%'#V .

.

.

#V -.

 V !V .

%V V .

V .

V V V !.

V ÔE.

V -.

!.

V .

!V ÔA %V -.

! V .

V ! V .

" V ! .

V CV :V V .

V 4.

".

+V ÔÔ V "V !.

V .

V !Ô V =#V V V V .

! .

V!.

 VEV'!VVV VEV'!VVV V .

V !.

VVÔ '!VV V.

 '#VÔE.

V-.

!V _.

V V V .

V V ÔE.

V -.

!.

V .

 V .

!.

'V V V #V !% V V .

 V !V !V !#V "'V 3V V .

.

V V .

 V V ÔE.

V -.

!.

01 V !.V V V !%V 90019.

 V  %V V .

 V  V .

j .

 !".

 #$" %& G€ VV '"V! VV.

%V.

V2!VV! V.

+VV .

VVÔE.

V-.

!.

V VV VV V".

VV@.

".

V _%V VH" V#VVV VVV !.

 V .

'V.

V ! V .

.

!1!.

 V 'V ".

'V !.

V V .

V Ô '"V .

V V VV VVV.

!"VÔV.

.

.

V H.

 V @.

"V V .

 V ! V !V V !.

V V %V !!%V .

' VVV%VV.

!.

V.

V!.

VÔVVÔ .

VVV # VVV@.

" V.

V4.

"V +V Ô# .

V V V.

VV V !V .

'V .V V!.

V .

V3VE.

! %.

.

V-VCVE.

! %.

VV#V .

# V !.

V # VV#!VVV.

V!#'V! V .

.

+VÔ- V.

.

V!VÔ V - V .

V V V .

.

V .

 V .

V H"V )V ÔQ.

V V '"*V .

.

V #V V )(.

V $ '.

V V !*V Ô ' V V V #V .

".

VÔ VV!.

'V.

.

.

.

 VV!VV#V .

#V.

.

V!V VV V.

V$!.

V4.

"V %+V V «ɂɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɹ ɟɫɬɶ ɦɟɪɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ± ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ. ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ. ɜɟɫɶ ɧɚɪɨɞ ɫɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɭɸ ɦɚɫɫɭ». ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɵɯ.V V V VV V V) V.

 V V &*V  V.

V 8V .

V V V 3! VV!VV V .+V V «ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɨɥɟɬɚɪɢɚɬɭ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɤɥɚɫɫɵ ɫɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɨɞɧɭ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɭɸ ɦɚɫɫɭ».

!V! #V V V2!V V .

V V !V .

V V ÔE.

V -.

!.

 V .

V V V !V V V V  V V V V V .

'V " "'V Ô V % V V Ô'V .

!^V ! V V V .

%V !%V !V >'V Ô .

 V Ô!V .

V V .

!.

V V .

.

.

V V ÔV .

.

V V ÔV ! .

 V !.

V Ô! .

V V .

V @.

V Ô ! .

V %V .

V .

.

V .

V V V .

V #.

 V !V .

.

V .

VÔE.

V-.

!.

VV! .

!V..

.

VV@.

V 2V V !V V ! !V .

V .

 V V V V .

 V !V .

V.

%V.

!.

V .

V.

 V" VV .

VV.

.

V!VV V .

V V V .

 V !.

V V !.

 .

V Ô .

!.

V ( V V Ô'V.

! V.

VV V! .

VV VVÔ V V V 9DV 2 V!.

V V ! .

 V V .

 V V V Ô4 .

V V 1!V .

V V 'V'V"VV .

VVh .

!.

V( i VV#V#VVVV % V -V.

V /5.

V V V @. -) (V+V V «Ȼɵɥɚ ɥɢ Ɋɨɫɫɢɹ Äɠɚɧɞɚɪɦɨɦ ȿɜɪɨɩɵ³? ± m ɪɚɡɜɟ ɧɟɬ? Ȼɵɥɚ ɥɢ ɨɧɚ Äɬɸɪɶɦɨɣ ɧɚɪɨɞɨɜ³ ± ɭ ɤɨɝɨ ɞɨɫɬɚɧɟɬ ɫɨɜɟɫɬɢ ɷɬɨ ɨɬɪɢɰɚɬɶ? Ȼɢɥɢ ɥɢ ɟɺ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɡɚ ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɶ ɢ ɲɚɩɤɨɡɚɤɢɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ? ± Ɏɚɤɬ».

 VÔ V!.

VV! .

 VVVV.

 V !VV.

V.

V . V V V V !V .

V .

V V #%V .

V V V V ! V .

.

 V #!V V !V .

V V !V :V V V V V .

1V 'V .

V !#V .

.

 V !#V V !V !.

V " .

V '.

'#V .V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV 9DV 5 V.

.

V V.

VV .

!.

 V VV VV! .

' VV'&V2! V!V.

.

V .

V V 'V.

V!V.

.

 V#VV .

V!V!V V .

j .

 !".

 #$" %& Gu !.

 V.

V VV !VV!V VVV V.

V.

V' VV V3 V.

V V#%V.

.

V.

"6V -!.

VV V.

V VÔE.

V-.

!.

V.

.

V .

V ! VVV V V .

V ! V V ÔA %V -.

!.

V V .

.

 .

.

V .

V V .

V V H.

 V :.

V V .

.

V %''V .

"'V V Ô.

"V .

! ! V !%'V9a9/V!V.V V VV.

 VVV .

V 'V .

V V !V V !V V V !#V ! V .

V .

V .

!.

%#V V .

V .

V !V -!.

V .

V V !! .

V !.

V V V V V Ô .

V VÔ!VV#VV! V.

V V32. .

V!.

VVV =V .

.

V .

V .

V V  V V .

 V V .

 VVVVV.

VVV".

V V.

 V!.

V .

.

'VV# V VV.

 V VV.

 '!V.

!V.

%VV ' VV.

 #V V.

 VVV!VCV'VV!VV#V! 'V V V V V .

V V .

.

 V .

-.H2:V H.V V E(-b.

 V V V !V !.

V .

V .

" V .

.

V .

V V ! V V V  V .

V V .

.

V .

9GV 2V.

".

V .

V!.

V #V.

.

V.

V !.

V %V.

 V V !.

V .

" V .

V !.

V .

"V V % V V #V ( V .

V V #V '# V V V .

!V %V V !.

 #V .

 V .

 #V #V V ).

! V V !* V V .

 .

#V V .

V ( V V V  V .

 ' # V V V ' V .

 ' # V #V V .

 'V !V V %V 9eV V .

V E V !.

 V V  V %.

V .

V  V ?V %V +V V %.

V .

!.

V .

V V V V V V V .

!V .

^V V #V .

 V V #V .

V .V V V V !V .

 V .

V .

 V V V .

 V ! .

V V V .

.

!V .

V !.

 V V !V "V 'V .

V %V .

.

V ) V !.

V V V .

!.

"*V 2V V V .

V ! V !V " V V V #V !.

# V V V V %'V % V .

 V % V V ! V .

#V 1.

V % V V V .

 V V %V .

.

V #!V  V 1.

V %V V V 'V !.

V V !V % V 1.

V V .

V V $.

V V V V .

V .

 V V .

.

#V "V % V .

V .

%V V  $V V !V .

!6V H V V .

!.

.

V V .

VV!V.

V. 0 .

 VV ( V !V .

 V .

.

'V V V V .

.

 VV V Ô V .

"V HV .

 V V ! V !V .

" V > V .

.

V .

V .

"'V Ô V !V.

#V .

V .

VV V>V V VV 'V#V.

V #.

 V V #V .

#V V V .

V HV .

"V .

V .

V V " V .

V V 4 !V V .

V !.

"V V V ÔV V .

V !V V V V -V V V V + V V %V V !%V V  V "V V .

V V V )( V =V V !V 8".

V .

 V V 'V '!V .

V V !%V .

.

 V V V .

V 'V V !.

V !.

V V V #.

V .

V .

"*V -.

 V .

V .

V ! .

.

V V .

 V .

.

'V !'V!.

V .

V 9V-.

V!V 1"V .

V.

.

.

V VV.

"V V VV ! VV .

'V '! V .

%V !#V V V V ! V V V V !V V VV %V .

!VV V V3 VV V .

VV .

V V .

.

!VV.

V .

 V V.

!Ô V3!V V!V .

 V.

.

V.

!'V .

'VV'V.

"'V.

VÔE! VV VV.

 V !.

VVÔV V!VV!.

V !VVVÔ)&* V.

% V .

 V#.

%#V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV 9GV :V!V%V!'VV V.

V +V .

V.

V!VV".

V.

"V ).

VV".

V.

%V V * V .

V.

V!VV.

V) V.

.

V V.

 VV .

&*V V .

j .

 !".

V2#!VV4. #$" %& Gÿ .

 V.

VVV .

VÔ$VV V V V!V ! .

.

V .

.

V .

.

V V .

V V .

V V V V Ô$.

V 2V ( V V .

'V !V V V .

.

V V  V .

V! V:V.9<V ) !V !V:.

VH"*VÔ..

V.

V V!VV.

" VV %V.

V4.

VV V%VÔ-VVVVVV V V '! V.

 V .

V .

!.

V V VV Ô#!VV #!VV V V :V .

V.

V.

V V V ?V. ɢ ɦɟɥɶɤɚɥɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ: Äɉɨɷɬɵ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ³. m ɤɧɢɝɢ ɩɪɵɝɚɥɢ. Äɋɚɥɬɵɤɨɜ-ɓɟɞɪɢɧ³. Ʉ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɹ ɨɬ ɫɟɛɹ ɭɠɟ ɜɫɺ ɨɬɪɹɫ. ɝɥɹɞɹ ɧɚ ɩɚɱɤɢ ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɯ ɤɧɢɠɟɤ. ɩɨɞɠɚɜ ɭɲɤɢ. ɭɟɡɠɚɟɬ ɫɚɦ Ɇɢɯɚɢɥ ȿɜɝɪɚɮɨɜɢɱ ɋɚɥɬɵɤɨɜ-ɓɟɞɪɢɧ. (« ) Ⱦɚɥɶ ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɧɚɲɢɦ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɦ.+V V «Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɭɟɡɠɚɥɢ. ɱɬɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɦɧɨɣ. ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɟɜɪɟɹɦɢ. ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɪɫɨɧɨɣ. ɂ ɫɚɦ. Ʉɧɢɝɢ ɩɪɵɝɚɥɢ ɜ ɫɜɹɡɤɟ. ɤɚɤ ɥɹɝɭɲɤɢ. ɇɨ ɨɧɢ ɩɪɵɝɚɥɢ ɢ ɩɪɵɝɚɥɢ (« ). ɚ ɦɵ ɞɟɥɚɥɢ ɷɬɨ ɩɨɞ ɫɭɪɞɢɧɤɭ. Ʉɧɢɝɢ ɬɨɠɟ ɭɟɡɠɚɥɢ« V V ə ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɞɨɜɚɥɫɹ. ȼɫɺ ɛɵɥɨ ɤɨɧɱɟɧɨ ɢ ɡɚɛɵɬɨ. ɤɚɤ ɧɚ ɞɨɳɚɬɨɦ ɩɨɥɭ ɝɪɭɡɨɜɢɤɚ ɩɨɞɩɪɵɝɢɜɚɸɬ ɤɧɢɝɢ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤ ɬɚɦɨɠɧɟ. ɭɥɟɩɺɬɵɜɚɥ Ɇɢɯɚɢɥ ȿɜɝɪɚɮɨɜɢɱ ɋɚɥɬɵɤɨɜ-ɓɟɞɪɢɧ». ɩɨɞɠɚɜ ɭɲɤɢ. ɹ ɜɢɞɟɥ.V V Ɇɵ ɭɟɡɠɚɥɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ.

1VV.

" V.

V.

+V.

V.

VÔ VVV V! VVÔ V V V V .

 V V V .

VV V V V '! V V V  V V V !.

V Ô .

'V VV .

 VV .

VQ.

.

V V V # 'V ÔE.V .

V -.

!.

V V V V V .

 '!.

V V .

%V V 4 V " V .

V .

.

V V V .

 V  V V !V .

!VV!.

 .

'VV V.

VVV.

 .

V !.

VÔ.

VV V "V 2V !V .

V V .

"V .

V ! V .

V V V % V 4.

'.

V .

VV !.

+VÔ.

V V.

VV ! V.

V.

.

V.

V V! VVVV.

V!.

V.

V VVV.

VV V2VV V!V VV#V.

%V % V !.

 VV V.

VV .

 V V .

.

.

V V V =.

V V .

V .

!V %.

V V .

 V .

V V ! 'V -.

 VV.

V% VV #V.

#V .

.

Ƚɞɟ ɰɟɥɶ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. VV.'V" 'V" "'V '"+V V Ʉɚɤ ɠɚɥɶ. ɱɬɨ ɦɚɪɤɫɨɜɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɉɨɩɚɥɨ ɜ ɪɭɫɫɤɭɸ ɤɭɩɟɥɶ. m ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɨ ɥɢ ɰɟɥɶ.V V V .

.

V.

!VV V.

V!.

VVV ! VVV.

.

VV VV .

VV.

V VV- ! V.

V .

 .

V.

.

V " VVV+V ÔE.

.

V .

V V V %V V .

&V 4  V !.

6VV ÔH V .

V .

.

VV !V V .

%.

V !.

6V.

V.

V.

!VV! V1VV.

1V#V !.

 V %V .6V .

V !V V !+V .

$.

  7 .

+.

'1% 2/ .

7 %%% ).

% +  #9 :.

 &7 .

5 + / *#c ( +:.

 +&V V H.

.

V .

V V >V V V V V .

 V V V .

V .

V V .

%V .

+V .

 .

'V V V )ÔA %V -.

!* V V ^V .

!.

 V V .

V '.

V .

V V .

V V V V .

".

V V ^V .

V .

V !V .

V V .

%V % V V .

V ! VV .

.

V VVV V@!V .

.

V V V .

V $%.

+V  V V .

V .

V 8 .

V .

'V V .

 V .

Ô V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV 9<V :V=V.V V <01V !V  .

V .

V @.

.

!V !V !V :.

V H"V V .

.

V V VA V!VV ! V.

VGV V3VDV!.

V V.

.

VV.

V2V4.

 V V!V.

V .

.

V .

.

V Ô$V 3 .

V V V V #V Ô4 V V 4%V V #V.

!.

.

V) .

V"+VÔ4 V#.

.

VV4%*V..

V!.

VV4.

 V .

. VÔ.

V V .

j .

 !".

 #$" %& Gƒ ?V !V !.

 V !.

 V .

V V !V +V V V V V ÔE.

V -.

! V V .

#V #V .

%V .

V V .

&V 2V .

V .

.

.

V V ! .

V V ! 'V .

 V .

V V V 'V .

V ! V ÔE.

V -.

!.

 V !.

V V V V ".

#V # V V V V ! 'V H.

#V V #V 1!V # V  V !.

+V Ô "V V Ô!!V! V A V .

V .

.

.

%#V .

V .

V 'V '!V Ô %V V VVV "VV 'V .

VV .

VHV.

V V VVVV .

.

' VV V .

 V .

!.

.

V V '! V V !.

.

V #!V .

V @.

.

!V V .

 V V V .

 V .

! .

V V "V 4V .

! ! V V.

%VÔE.

V-.

!V.

 V.

'1V.

V "V3!.

V ! VV V V V Ô.

.

#V '! V .

V Ô "V V %V .

.

 VV V .

V.

VgV !V V V.

 V V.

VV V!V%VV- V V .

' VV .

 !.

V V V NMNV.

V !'V V .

.

.

V "'V V.

V!V" V4V.

V .

V !V .

V " "V Ô " V .

%V V .

!V ( V .

V !V .

V V V V "V .

!V V V .

 . V = V .

V EV )!.

V V V 'V 'V * V E! .

V )V 1.

V #V .

".

# V.

#V !V!.

VV V.

V.

.

!*V:V!VV ! V 1V .

 V V #V .

 V V %.

 VV V .

V V V %V "V V V V .

! &V 2V V "V V "V .

V V V Ô!V )4V: V PV. V -V@.

*V -.

 V :V .

+V V «ɂɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɚɤ ɛɵ ɜɨɸɸɳɢɣ ɨɪɞɟɧ.V V V 3V . ɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɤɚɤɨɦɭ-ɬɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɨɹɥ ɩɨɩɟɪɺɤ ɜɫɟɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ». ɧɨ ɡɧɚɟɬ ɜɫɟɯ ɫɜɨɢɯ ɱɥɟɧɨɜ. ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɭɫɬɚɜɚ. ɪɚɫɫɟɹɧɧɵɯ ɩɨ ɧɚɲɟɣ ɡɟɦɥɟ.

V V V VV .

V V V.

.

 V V.

V V .

V -V V V !  V V .

V V V !V V V "V V V .

.

V .

V .

V .

V .

.

'V ÔE.

V -.

!&V .V V .

V V V .

V V V V Ô2# V 'V !.

 VÔ.V.

V.VVV "V4V.

.

 V V V V V !V V 'V "' V V ! 'V V .

 V V V Ô V V V !.

.

V V .

V V !#!.

V V #.

.

V ÔE.

V -.

!.

V A!V V .

.

V .

V .

 V V V V V !V Ô 'V "'VV!.

V ! .

.

V! V VV+VÔ .

V3V+V Ô.

.

V .

V '! V !.

V .

V V V .

V 5.

.

.

V 8%.

+VhV # V .

#VVV.

iVP.

V.

.

V .

V h'V.

#V V V i V "VVh.

V !#V VV .

'#VV.

V Ô2#V .#iV .

V 'V .

"'V .

V .

V "V $.

V V V V Ô. "V V V V V .

.

V !V !.

 V V .

.

 +V $.

 V E ' V H.

1A.

.

V V !V $.

V V 'V V Ô "V&VE 'V.

VÔ "'V% .

+V V Ô.

.

V .

.

 VÔV .

! V ".

.

V V V 5.

.

V V V %+V Ô .

V "V V V .

V V V .

V .

 .

 .

 V V V Ô  V V .

V !.

.

V V !.

 V V .

 V V .

.

V 3V .

V Ô.

V .

V "V 31$ V %V V 1.

"+V Ô3V VV .

%V .

V VV.

V V V!VVVVV% V "V $.

.

V VVV! 'V.

1VV V "V V VV -V !.

V .

V %V ! V V #V V V Ô.

.

V V .

j .

 !".

 #$" %& G 2 VÔV VVV "&V.

1V#! V.

VVV ! VVV 2! V V.

V V V !V V V!V ! V ! V ".

V PV3VV.

VV.

 VV!.

VV .

 V.

!.

VVV V V#.

.

V=.

%V VVV+V V.

 V.

 V VÔ " VV.

V.

.

'V 'V 'V.

"'V?V %.

 V V .

' V #.

 V ! V !V .

%#V !V V %.

V .

 V "V .

%V ! V 2V .

 V .

!V .

 V V V Ô "V !.

V %V 'V .

"'V 'V .

V ÔE.

V -.

!V -V !V V V V V V V V V .

V + V V ÔE.

V -.

!.

V %V  V V .

VV.

.

V .

VVVÔ " VV V .

VV .

VÔE.

V-.

!V .

VVCV) V.

 V V *V 'V!.

V V Ô!!V ! V .

V 1VVV#!V.V V V V V V V ! 'V HV V V V ! VVÔ "V.

V !.

 V V.

%V VV.

V.

.

'V-V V 'VV .

V.

V.

VVC.

VV .

.

V!!.

VV.

 %+V .

VV V! VV V VÔ.

.

V ! V.

VH.

 VV 'V!!.

VV.

#V)V!V#V VV %#*V.

.

VVdVa/VÔ2.

5=VVV V V4.V .

 V =V VV V.

 V4.

"+V Ô .

 V Ô.

V.

! V V V.

 .

VH.

V V.

VV !.

 V.

V VV 'V .

V ! V ÔE.

V -.

!.

 V V !.

V V V Ô.

!V 1!V V .

.

VEV! V.

V.

1V!V V! V%VV.

!.

VIJKV V ÿ%   & V -.

.

 VVV.

!VV%V.

 V V.

.

V!.

VVV.

.

V V .

.

V .

V V .

V .

".

V V !V V ).

 .

$ + V V "V: V 1!V .

V.

V>V !.

 V VV VV V V V" V.

VV! .

'VV V V .

'V V V ".

V .

!V V V V V V V V V#VVAV V.

 V V VVV ! #V%V ".

V )Ô .

V .

V  V ÔV .

V V !.

V V # V Ô# .

V V V V .

 V Ô.

# .

V .

V # .

V !.

  V V ! .

V %.

' V Ô.

V !%.

V .

.

V 'V .

*V 2V V V .

" V V V V V >!V .

ɱɟɦ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɧɨɣ»V V )jj*V «ȼɟɤɨɜɨɣ ɫɦɪɚɞ ɡɚɩɭɫɬɟɧɢɹ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɫɜɹɬɨɦ.+V V «Ɋɨɫɫɢɟɣ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɨ ɜ ɦɢɪ ɛɨɥɶɲɟ Ɂɥɚ. V3-. ɩɪɢɝɨɞɧɨɣ ɫɟɝɨɞɧɹ ɥɢɲɶ ɞɥɹ ɦɢɮɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ»V V )Ô8*V «ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɱɭɠɞɚ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɧɚɪɨɞɭ»V V )V *V «« ȼɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɟ ɢ ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ ɧɟɞɨɞɟɥɤɢ (ɨ ɪɭɫɫɤɢɯ ɞɨɩɟɬɪɨɜɫɤɢɯ ɜɪɟɦɺɧ)»V V )4. ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɚɹ ɝɨɪɞɵɧɹ Äɪɭɫɫɤɨɣ ɢɞɟɢ³V V )V *V «ɇɚɪɨɞ» ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɦɧɢɦɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ.V3V-:. ɪɹɞɢɜɲɢɣɫɹ ɜ ɦɟɫɫɢɚɧɫɤɨɟ Äɢɡɛɪɚɧɧɢɱɟɫɬɜɨ³.

"*V «[ɇɚ Ɋɭɫɢ] ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɟ ɝɥɭɛɢɧɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɝɞɚ ɩɟɪɟɩɥɟɬɚɸɬɫɹ ɫ ɛɟɡɞɧɚɦɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɟɪɡɨɫɬɢ»V V )V *V «ɋɬɪɚɧɚ. ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɟɤɨɜ ɩɭɱɢɬɫɹ ɢ ɪɚɫɩɨɥɡɚɟɬɫɹ. ɢ ɧɟ ɜɢɞɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɞɚɱ»V V ):. ɤɚɤ ɤɢɫɥɨɟ ɬɟɫɬɨ.

ɬɚɤ ɷɬɨ ɥɨɝɢɱɧɨ ɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ»V V ). ɛɟɡ ɬɪɚɞɢɰɢɣ. *V «ɋɬɪɚɧɚ ɛɟɡ ɜɟɪɵ. ɛɟɡ ɤɭɥɶɬɭɪɵ»V V )V *V «m ɱɬɨ ɫɚɦɢɦ ɪɭɫɫɤɢɦ ɜ ɷɬɨɣ ɬɸɪɶɦɟ ɫɤɜɟɪɧɟɟ ɜɫɟɯ.

*V [ȼ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ] Äɬɪɭɞɹɳɢɟɫɹ ɦɚɫɫɵ³ ɩɪɨɩɢɬɚɧɵ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɞɭɯɨɦ ɯɭɞɲɟɝɨ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɝɨ ɩɨɲɢɛɚ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ .

j .

 !".

 #$" %& G ɰɢɧɢɡɦɨɦ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɨɫɬɶɸ»V V )4.

 *V «« ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɱɬɵ ɨ Äɩɨɪɹɞɤɟ³ ɢ Äɏɨɡɹɢɧɟ³. ɱɬɨ] Äɭ ɪɭɫɨɮɢɥɨɜ ɜɵɛɢɜɚɸɬ ɩɨɱɜɭ ɢɡ-ɩɨɞ ɧɨɝ³. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɥɨɜ ÄɊɨɫɫɢɹ³.»V V )A "*9/V V 2 V V . ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɥɸɞɢ³ ɢ ɬ. ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɠɟ ɫɟɣɱɚɫ ɜɨɥɧɭɟɬ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ»V V )C*V «« Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚɪɨɞɚ Äɏɨɡɹɢɧɭ³V V )C*V «[ɉɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɋɋɋɊ ɯɨɪɨɲɨ ɬɟɦ. ɡɚɦɟɧɢɜ ɢɯ Äɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ. Äɪɭɫɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ³. ɞ.

V V .

.

 V V #V .

! V V !> 'V V V -.

 V Ô.

".

V V #V V !.

.

V V V )V #V V V ".

V .V Ô.

".

.

V V Ô=.

#V .

.

.

V VV 4 'V V .#*V .

 +V Ô-.

VV .

V !.

 V V .

V V "V ! .

V .

V V .

V V VV V V V Ô=.

V .

.

 V !V !V Ô ! V V  V .

!.

V V 6V _V V !.

.

V .

 V !V !V .

'1V 'V V .

V V V ! V!.

V .

V!VV V.

V !.

'V!.

V5 ) VV 9V-.

V V .

.

VÔHV .

V)9a/a VdV<* V!.

.

V:V8 V.

.

.

.

V !"V.

V#! .

V2 .

!V3.

+V%.

VV V.

V.

VV .

!.

V V.

V$.

.

V.

.

3A:_b(V$Q:=A.f(V .+V.V2V %V !.

V .

.

V .

V !V .

.

V Ô..

V .

V V !".

.

V.

.

V: .

!.

V@ .

VÔH VV-.

V.

V.

1V V V  V V .

!V V .

V !V V V .

V .

 V .V V .

V V .

V " V V V !.

'V V .

V .

V V .

V V%.

VVV#.

V2.

 VA .

V 3'V V .

'V V #V .

V V EV V .

V V V4.

 .

VV ".

#V#V V V# V VV' VÔ V +V .

V VVVVV!.

VV!#V3V#V VE1: 9]V +V V «« Ɇɚɝɢɡɦ ɢ ɫɭɟɜɟɪɢɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ»V V V )VV %V V  VV.

V .

 .

V.

6*V . !V4.

".

V.

V V V :V:. ɚ ɧɚɰɢɢ. ɤɚɤ ɜ ɚɝɪɨɧɨɦɢɢ».V V Ʉɪɟɫɬɶɹɧɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵ ɜ ɪɟɥɢɝɢɢ. Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɟ ɧɚɰɢɢ ɫɭɬɶ ɝɨɥɨɞɧɵɟ ɧɚɰɢɢ. ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɬɜɨ ɢɫɱɟɡɥɨ (ɬɚɤ!) ± ɷɬɨ ɧɚɰɢɢ.+V V «Ɇɭɠɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɪɨɞɢɬɫɹ ɢɧɚɱɟ ɤɚɤ ɨɩɟɪɧɵɣ. ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɱɟɡ ɝɨɥɨɞ.

ɬɨ ɤɬɨ ɠɟ ɛɨɥɟɟ ɪɭɫɫɤɢɣ ± Äɚɪɚɩɱɨɧɨɤ³ ɉɭɲɤɢɧ ɢ Äɠɢɞɺɧɨɤ³ Ɇɚɧɞɟɥɶɲɬɚɦ ɢɥɢ ɦɭɠɢɤ. ɤɨɬɨɪɵɣ ɭ ɩɢɜɧɨɣ ɪɚɡɦɚɡɵɜɚɹ ɫɨɩɥɢ ɩɨ ɧɟɛɪɢɬɵɦ ɳɟɤɚɦ. V %+V V «ɂ ɟɫɥɢ ɹɡɵɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɭɯɚ. ɦɵɱɢɬ: Äə« ɪɭɫɫɤɢɣ!³».V 9aV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV 9/ V 2V A "V V !.

V .

 V .

V .

V Ô=.

V .

.

V V .

V "#V.

Vg VVP 8 V !.

V V #V!#V "V "V V'V V.

V)VP 8VV'V.

* VVV.

V#V V 9] V EV8VE1: V V V .

.

'V V 3 .

V V .

!.

V V .

V @.

.

!V ).

V !V !.

*V V .

V ?.

V V V V .:V .

'V  V V .

V .

V :.

V4.

 .

VLV V 9a V 4%V V .

V V V ".

 V V .

1V V .

V V .

 V  V .

V V .

j .

 !".

 #$" %& D V ?V V V V V ! .

V V ! .

 .0 V _.

V V ! V .

.

 V !V .

V #.

.

.

V .

3P3A.`V ) V  V !#!V .V 7.

V .

V .

!.

VVV VV.

#VV.

*V:V.

VV!V.

"VV V .

.

VV V .

VV .

! V V !V-V ! .

V VV .

! ! VV.

V.

#!V !V!V.

1VV VVV#V .

".

#V.

#&VCV ! .

.

'V VVV.

V.

'V VV VV V V.

V V V V ( V V V .

'V  V  V _b.V g(V .

".

V .

V !V '&VV V ! V .

V .

'V V .

%V .

 V V !.

' V V V V (V V !.

V .

" V V .

.

#V V V %V V V V !V (V.

".

V"V #.

!VV.

%V.

 VVV+V 'V.

V VV .

 V V !V V !.

!V V # V .

'V !.

"V V !V.

.

VV .

'VV VVV.

!V.

V (V V V 'V .

V .

!V .

 V .

 V V .

" V " V .

V V #V .

.

V:V V.

V V .

 V 1! VVV .

V H VV .

.

.

V.

V.

V .

V.

#!V !V V #V #V .

".

#V V ! !.

VV.

VV .

V-.

 V V.

V V .

.

'V V V  V 'V .

V V .

".

V ! +V .

V >!.

V V .

#V .

.

VV V .

'V V V .

!V .

V ( V V .

V V #.

.

V V !V .

V .

.

.

V .

V V V !.

V .

 V V #V .

.

V !V V !.

V .

 .

V .

".

V .

 V V V-VVV .

.

+V#V.

$38=:VV .VV %V 'V VV-.

'V V V V .

!V V (83V !.

V V  V V V .

!'V VV V-.

 V VV .

V 'V#VV .

 VV!V .

.

V (V V V #V .

V V V .

 V V V V V V-V !V EVVV V 6V A!V V V 'V.

V V %V !.

.

VV.VVV !.

 VVV.

V ..

V-.

!VV !.

VEV.

 V'VV#V V.

V VVV!.

.

V ..

 VVVV!VV.

VV?H3EVV!VV V VV CV V V V .

'V V .

.

#V C.

V )V CV V ! .

V A .

V V ! V V !V V V V .

V V V .

V V ! V #.

.

VC.

*V3VVV .

V'V.

VV! V!.

VV <01V !V V . V ...

 V V V .

V .

+V V V V !#.

V V .

.

#V$.

VV$.

.

.

V V.

.

V!V V! V.

VVV!.

V .

.

V V V !V VVV.

 V.

6V$.

VV V !V #V #V V #V '! V V V V V .

".

 V V .

'V .

V .

V V V V - V 1! V V V .

.

V .

 V V V V V V V .

V V .

 V V V 'V !' V .

V V !.

'V 'V.

VVVV V.

V.

!.

VVV .

V#VV VV V V #V "V V !! V .

V #.

 V .

000V V .%V V .

.

!6V . V V CV .

V 'V .

".

'V  V .

%'V V V .

V V !V V !V #V !V .

 .

V V !.

"V V .

V V V!V HV V V CV .

 V V VV .

.

V V V V ! VV! VV V VVV VV!#V !VV V V V.

V 2 .

V VV ! .

.

V V'V V 4.

 .

VV!V V-V!VVVVVVV!V.

VB0V !#V '! V.

V V.

VV V.

 '!.

VV!.

.V .

 6V..

V V " V .V VC VV V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV .0 V .

V V .

V .

'V ! V V >V V V V V .

V % V .

V V V .

 V .

V - .V V kV.

! ! V .

 V V CV .

.

V !V A V V .

V .

 .

V .V V V V V .

.

 V!.

VV .

 VV.

.

!V!.

V V V .

j .

 !".

 #$" %& D ! V V V ! .

&V3!.

.V .

 V .

V V V .

#V %V !.

!VVV.

V V !.

V !.

.

V CV .

.

 V V .

!"V .

V % V #V .

 '.

V V V V V 'V !V .

%.

+V ÔV V V .

& V .

V.

VV.

V!# VVÔ "V.

".

VV)@.

 'V V V! VV.

V!V.

VV VV)% 'V V .

V! V # V.

.

%.

VV .

#VÔ.

'V!.

VVÔ.

'V .

 VV V #V V .

'V 9]<BV !.

V V V!*V .V !V V V V .

#V V .

#V ' V %'V V .

V " "V Ô.

.

V -V !V ! .

V V " "VV.

.

V %VVV+VÔ "V.

".

V V VÔV.

&VV '#V VVVVV.

 VV V!V ? .

V V .

V : .

V CV V !V !V .!V !V #V #V .

#V .

.

 6V -V .

V .

 V V V V 'V V V V .

V V '!V#V V ! V#V.

VV VVVVV.

".

.

VH.

 V CV !VV.

V!.

VV! V .

.

V".

 VVV .

".

.

V V .

 .

%V !V .

.

.

.

V !V .

.

!V .

!.

"V :V .

V !.

 V V %V .

.

.

.

V V !.

"VV V !V 'V V)CV.

VV!.

VV.

VA "VVV.

 V V # V ÔV V1 !VV V3V ! .

VV .

V VV V .

*V -V V !! V V V V !V .

V .

 &V .

V CV.

V .

V VVVV V.

#V" V!.

.

VV .

V V# VVV.

VV .

.

VÔVVV V.

#V2VVV 'V.

VV .

.

VVV V!.

"6V2!V!.

V VVÔQVVV !.

.

" VV "V V.

#VV.

.

V.

V V!.

V V V .

V !. V 6V .

V CV .

 V V .

V V .

.

 .

V !V V V Ô !.

V V )V V .

V # !* V 1! V.

 V V V V V! V)5V V &V 2V ÔV V .

V V .

V .

V ' V V V V 0V V !.

 V V V .

.

.

&*V -V V V CV !.

.

 V V V V V ! .

V V V .

 V V % V .

 V .

.

+V !V V .

.

#VV.

VV.

VV 'V Q%V !  VV.

".

1V ! V V>V.

.

!V  .

V.

VC.

VV .

 .

#VVVH 1:6V7 V .

 .

VVVE1V .

V V V V !V #V ! V V H 1:&V -V V ! .

.

V V V .

"V .

V V :V #V .

.

+V Ô-V !V ! ' V !#V  V V V V .

".

V ! 6V 2V "V "V V ! VV!V! V.

V .

.

VH.

V V.

% V.

V!V!.

V! V VÔ.V.

.

V.

V.

V !V.

"V.

V -.

"V V V .

#V ! V ÔE.

V -.

!.

V !V .

 V V V  .

V V .

V !+V Ô "V V ÔE.

V -.

! V .

'V V .

.

V V".

V V'V.

VVV.

VÔE.

V -.

!VVV!VH.

V-VCVE.

! %.

V)!.

V .

V V «ȼɫɟ ɫɭɞɶɛɵ ɜ ɧɚɲ ɜɟɤ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵ.*V %+V V «ȿɜɪɟɢ ɢ ɩɨɥɭɤɪɨɜɤɢ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨ ɞɧɹ ± ɷɬɨ ɜɧɨɜɶ ɡɚɪɨɞɢɜɲɚɹɫɹ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɹ». ɢ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜ ɝɨɥɨɜɭ. ɱɬɨ ɜɫɹɤɢɣ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬ ɜɫɟɝɞɚ ɧɟɦɧɨɝɨ ɟɜɪɟɣ« »V V V E V 1! VV .

.

 V.

V.

VV.

V VV!#V.

V-.

 V AV5.

.

V) ! V.

V.

ɢ ɬɟɦ. ɹ ɧɚɯɨɠɭ ɷɬɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ. VV V!* V+V V «Ɍɚɤɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɟɜɪɟɣɫɬɜɚ. ɱɬɨ ɹ ɢɭɞɟɣ.V V . ɱɬɨ ɹ ɪɭɫɫɤɢɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬ. ɱɬɨ ɹ ɝɨɜɨɪɸ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ. ə ɭɛɟɠɞɚɸɫɶ. ə ɧɟ ɜɢɠɭ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɦɨɟɣ Äɤɪɨɜɶɸ³ ɢ ɬɟɦ. ɤɚɤɨɣ ɨɧɚ ɦɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ. ɱɬɨ ɛɵɬɶ ɪɭɫɫɤɢɦ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɨɦ ɫɟɣɱɚɫ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɡɧɚɱɢɬ ɛɵɬɶ ɟɜɪɟɟɦ». ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ.

j .

 !".

 #$" %& DG V :VV .

V.

"V .

V #!.

V ) V .

VV ! V *VHVVV V .

ɦɨɣ ɤɪɨɜ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨ ɦɧɨɣ. ɢɦɟɹ ɩɨɞ ɧɨɝɚɦɢ ɛɟɡɞɧɭ? ɇɨ ɭɞɟɥ ɪɭɫɫɤɢɯ ɟɜɪɟɟɜ ± ɫɬɭɩɚɬɶ ɩɨ ɜɨɞɟ». ɹ ɢ ɬɚɤ ɟɜɪɟɣ ɫ ɝɨɥɨɜɵ ɞɨ ɤɨɧɱɢɤɨɜ ɧɨɝɬɟɣ. ȼɵ ɫɤɚɠɟɬɟ: ɚ ɩɨɱɜɚ? Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɠɢɬɶ.V V V @. ə ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɸ ɫɟɛɹ ɛɥɭɞɧɵɦ ɫɵɧɨɦ. ɱɬɨ ɹ ɱɭɠɨɣ ɡɞɟɫɶ. ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɨɪɚ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɩɨɞ ɨɬɱɢɣ ɤɪɨɜ. ɧɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɨɧɢɡɦɚ (« ). +V V «« ə ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɬɚɜɥɸ ɤɪɟɫɬ ɧɚ ɬɟɨɪɢɢ ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢ. ɝɞɟ ɛɵ ɹ ɧɢ ɫɤɢɬɚɥɫɹ. ɦɧɟ ɧɟɬ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɟɜɪɟɟɦ. ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɦɨɺ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ (« ). ə ɩɪɢɧɢɦɚɸ ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ ɡɚɤɨɧɧɨɟ ɬɨ.

 VVVV.

V .

 V.

ɤɨɬɨɪɭɸ ɹ ɜɢɠɭ ɜɨɤɪɭɝ ɫɟɛɹ. ɦɧɟ ɨɬɜɪɚɬɢɬɟɥɶɧɚ».V+V V «ɉɚɬɪɢɨɬɢɡɦ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɫɥɨɜɚ ɦɧɟ ɱɭɠɞ.V . ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɟɺ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. Ɋɨɫɫɢɹ. Ɍɚ Ɋɨɫɫɢɹ. ɤɨɬɨɪɭɸ ɹ ɥɸɛɥɸ.9V V 2V V V . ɟɫɬɶ ɩɥɚɬɨɧɨɜɫɤɚɹ ɢɞɟɹ.

V V .

.

V 'V ' V 'V V V .

V ) V V.

VV.

1VV.

*+V V «Ɂɚɦɟɧɢɜ ɜɚɤɭɭɦ.V V V H. ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɣɫɹ ɩɨɫɥɟ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ (!) ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ. Ɋɭɫɫɤɢɟ ɥɸɞɢ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɥɢɲɟɧɵ ± ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɥɢ». ɉɪɢ ɷɬɨɦ. ɨɞɧɚɤɨ. ɟɜɪɟɢ ɫɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɷɬɨɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɟɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɦ ɞɚɧɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢɡɧɭɬɪɢ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɢɞɟɬɶ ɟɺ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ. ɨɧɢ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɟɜɪɟɹɦɢ.

 V V .

V ! .

V .

".

'V .

V V .

V "V )ÔE.

V-.

!.

«ȿɳɺ Ƚɟɪɲɟɧɡɨɧ ɡɚɦɟɬɢɥ. ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɢɥɢ ɛɸɪɨɤɪɚɬɚ».*+V «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɤɥɚɞ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɚ ɢɦɟɟɬ ɦɚɥɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚ. ɱɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡ ɧɚɪɨɞɚ». V V =. ɱɬɨ ɪɭɫɫɤɢɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬ ɞɚɠɟ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɢɧɨɣ ɬɢɩ.

VVC V .

.

VV V!#V .

"VV .

.

V VÔ.

.

!V .

V V V .

.

V !.

 V V ! V V V .

!V .

.

V .

!V Ô-V A.

#V V E.

%.

V ).

V .

 V E.

%.

V #!VV .

VÔ.

%.

VV%VV*V 3V V !.

 VV V.

.

.

V4.

V V V . ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɫɬɨ ɜɵɠɢɬɶ ɢ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɜɫɟ». ɟɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ ɪɨɥɶ. ɩɨɬɟɪɹɜɲɟɝɨ ɪɨɞɢɧɭ. ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɚ ɧɟ ɜ ɬɨɦ. ɚ ɭɛɟɠɢɳɟɦ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ Äɩɟɪɟɦɟɳɺɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ³.V V V V V V . ɰɟɧɬɪɨɦ ɜɫɟɥɟɧɫɤɨɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɢɚɫɩɨɪɵ (ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɫɬɺɬ ɢ ɲɢɪɢɬɫɹ). ɩɨɫɥɟ ɬɪɺɯ ɬɵɫɹɱ ɥɟɬ ɢɫɬɨɪɢɢ."+V V «Ⱦɚɠɟ ɂɡɪɚɢɥɶ ɹ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɜɢɞɟɬɶ ɧɟ ɱɢɫɬɨ ɟɜɪɟɣɫɤɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. ȿɫɥɢ ɭ ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. ɬɨ ɫɤɨɪɟɟ ɜ ɷɬɨɦ.

V Ô V ".

&V 2 V .

V V V V .

 V .

 V V V .

.

V "V V 4.

 V !V !. V .

.

'V ".

V.

%V V V.

.

VVÔ %V!V3.

.V.

 V .

V "V V 2.

.

.

V >!'V !.

!'V !.

 V '!V ÔV V .

%#V VV! V VV" "VÔE.

V-.

!.

 VV.

%V #V .

#!V !V!'V V!VVVV.

".

.

V 3! V V.

".

V .

V 'V !VV #V V! #V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV .9V ?VV V .

VVV.

V .

.

V .

VV VV V .

'V V.

V .

!V.

"V V .

j .

 !".

 #$" %& DD .

V ÔE.

V -.

!V H.

 V V V V V ! V V V .

".

V &V $.

 VVVV.

VV! VV V4# VÔE.

V-.

!.

V!.

V.

V .

V " "V .

V V .

V V .

V V V !V ÔA %V -.

!V V !.

V .

!V V .

! V V  V .

.

V # V V .

.

V !V V V .

V ".

V V .

".

V V 3!.

V ÔE.

V -.

!V Ô .

+V  V ! 'V V V  V V !.

V V 'V !"'V V !#V .

 " V .

 'V V ÔA %V -.

!V ?V VV .

V .

V)V: VV .

* V".

.

V)VP.

"VVMMMV * V .

".

.

V ) ! V V V .

".

.

V V V .

*V -V .

V V P.

"V V '"V.

V!'V VV! V.

VVV.

V VV#V V.

"V !V !#V "V ÔE.

V -.

!.

V 2V !V V V V .

V V # +V .

V V ! V .

.

V V V V V V V V V .

.

V .

V V.

VV.

!V 41! V V V ÔE.

V -.

!.

 V .

'V .

V V .

%V .

 V V V.

V ' V %'V +V!V V V.

 VV .

.

VÔE.

V -.

!.

V .

.

V.

VVV.

".

.

VV!.

 VVV V .

".

V .

#V V V V ".

V ! V V V .

V V V .#V V V .

V V 'V .

V 'V V .

.

 'V "V .

V ÔE.

V -.

!.

V 3!.

V .

.

V .

V ÔE.

V -.

!.

V %+V V .

V V V V V  V #V .

V V V V V V .

V .

V V V.

!V%VIJKV V ƒ'  & V -V V V V V V #.

.

V .

V ÔE.

V -.

!.

V >V V .

#1V #V .

".

#V V V V V .

V +V V V V V .

".

.

V V V V .

V .

!.

 V V V .

.

V V .

'V V V V V V V &V 3V !V ! V V .

V .

V .

V V  V V V .

V V .

V .

.

V V .

!V !V V .

(V -:V .2V (2 (F.H3 .3-:Qb-c5V .Q.@-bV V $:$V :@V 2V ?4357V 2(Q.+V $:$3(V 2Q.$..H.H :-cV 3$:@:QV A(.$7`V g.C-..7=bA7V ?H3FV .&V2 VV! VVV V! V V ..4 (L(=(-H-cFV 4 .@.5V -:L.:V2V(lV.QV 2V 43Q.._(._:F(83V$ .

".

V .

V !V . V = V !V V V V .

 V!.

V.

V V.

1 V.

V#!"VVV.

V V.

 V.

.

VV .

V .

!V V 4V V 'V !V V V V 'V .

V V VV! V!V!VV#V.

V.V !VVV.

%V.

 V!VV V! VV.

 .

V V.

V!V VV V .VVV #V.

V V V.

.

VV V VVV: V!V.

V.

V VÔ V V.

".

.

V! V.

V>V +V!.

VV#V .

#V V).

V V!. V%VV...

'V.

.

*V.

V%V 'V V V %V V.

 V V!.

VVV.

V .

'V !.

VV VVV!VV .

V!.

V..

 VVV ! VV V V .

V V V V ! V !.

V .

.

 V .

V V .

 V.

 VVV!.

.

 VV.

V.

V..

V 2V !V V #V V 2V !. VV V ..V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV ..

V V .aV.

 V 9a/aVV Ô8 V :V .

.

V !V !#VVVVV VVV V ! VV. V...

V V.

V.

 .

VV V .

.

. V V V .

#V !V . V Ô.

.

.

V .

V .

V EV !V .

%V 1.

.

V V 2V V .

V V V V V .

!V > V .

V V %V V !V #V #V V V 1.

.

V &V .V V V ! VV! .

.

V.

V 1"V.

 VV#V .

'V%V".

V ".

V.: VV .

'VV.

 V .

 .

V V .

j .

 !".

 #$" %& D€ 2V .

V .

"V V V V .

V .

V V V V .

V !V !V V V VV!V!V.

V ?.

V .

V !.

V V .

 V V V V !.

.

V V V )! V .

V V V .

"*V -V !'V V .

V V V V V V .

V V .

V ÔE.

V -.

!.

V V V !#V %V .

"V 4 .

V .

V #V V .

.

 VV V V.

 VV  VV.

V .

V.

V %V! V VV V.

.

V V V V .

%V.

.

V -.

 V Ô '"'V ! .

V V !V V !.

V !V .

V jj V .

 V .

V ! VVÔ '"'V! .

V!VV) V V.

V.

V V V V V V .

.

*V =V .

V V Ô$V .

V .

V V V '"V.

V9DV "V)&6*VVÔV.

VV9DV "VV!V.

6V2V V +V .

V Ô7 V "V )V .

.

 .

V V .

'V V * V .

.

.

.

VV!.

'V.

VVVVH 1:V .

V:VV-.

V2 V !.

V .

. V ) V V .V V ..

V !V V .

.

&* V 2V V V V !V :V V V V " .

V 2V :V +V ÔÔ V V V  VV.

.

V.

V '" VV.

%V.

V.

%.

V"VVÔ=.

VV V V V.

V V '"'V.

.

6VV .

V2VEV.

V.

'V V V V V V .

V 'V 'V .

V 'V ! V V .

!.

V #V V !V V V V V V V V V .

'V ! .

V2V!.

V.

V4.

"V.

VV V.

!VVÔ V VHVV .

%.

 V V V V.

'VV '"V! V.

V.

V! VVV V .

V V.

%+V Ô:V V .

V 2.

 &V )V V"V &* VH"&V ?V .

V V .

%#V #V ! V .

 V HV .

V .

'V .

V V V V V V V !.

V !'V V .

V V Ô=.

V V .

.

#V #V .

 V .

V .

 V V ! V V '!&V $.

.  V .

 V "Ô VHV V.

.

V V VV! VQ.

V..

V!.

V .

VÔ V +V VV .

VP!VA.

.

.

V VV.

%VVV ! .

V .

V ! V .

 .

V V V V !.

V .

 V !.

V V#! VVV V.

VVÔV.

".

V$.

.

.

V !.

V#! V V.

 .

'V ).

V .

%V V $ # *V V #V ! V V V .

V V V !.

V #.

 V V".

 V.

V #V !.

# V!.

VV.

 .

V Ô V.

6V .V.

"V .

.

 VV VV V1V.

 VÔ VVV.

 VVVV.

V.

V V .

.

VV#V.

.

+VÔA ' V V.

 'V V.

V.

 V VV..

 +V V V .

V V .

 V )@.

V 'V .

V .

 V .

.

#V V .

V *V 4 !V .V V !V =1C&VV ɂ. ɒ.

 !V V !V V V V V .

+V VVV VV V.

V.

V VV#V VV V .

.

V V V V !.V V #V V .

V .

V V .

V V ! V V .

V ÔE.

V -.

!.

 V V V .

V #!V.

VV.

V!.

.

V VV.

.

V#V 2 V V .

V .

"V V V "V +V V % V .

!V .

VV.

!V.

!.

VV ! VV#V .

VV# V!.

V V%V VV .

VVV V41 V! V.

!VV VV VVV V V .

.

V V V V % V H.

V V V V Ô V V V !.

V V A V V 9a.BV !V A V V !V !V V 3V 'V .

! ! V V %V !V .

!.

V V V ! V V V V .

V.

' V.

V.

.

VV! .

 'V3V !VV.

V +V V V.

V.

% VV VVV.

%V V VV!.

VV.

V#V # V %V V &V -V !V V V .

.

V .

!V .

!.

V V #V %.

#&VA VV%.

V.

V VVV.

V#V#V#VVV !.

V .

V V V ! V V !V "V #V V !#V .

.

! V !#V V V V V %V V ! V -V %V ! V V V !.

V V V V ! V V V .

.

V %V V V ( V !V.

V .

V .

V V .

VV.

 VV V!.

V.

%V .

!.

V V V .

".

V .

#.

V V ! .

 V V V V V .

j .

 !".

 #$" %& Du .

.

 V .

.

V V V V !.

V V .

! ! V V!V .

V .

V V .

%.

V H.

V V V .

! !.

V .

V V # .

V 2!V V V V .

.

.

V .

%V V V !V .

!.

 V V #V V  V 1!V %V .

V V .

V :V.

VÔ VVVVV .

'V.

!V% VVV V V .

V V ! V V #V .

V . +V ÔV V Ô V .

V V ! V V V .

 V .

 V . V :V.

.

.

%V V Ô$V .

.

 V !V !V .

V V ! V V V V Ô.

V =.

VVV V VV V V VVV% .

VV!.

#V.

!VV.

V !!.

 VV!VV VVV !VV.

! V.

VV.

V.

V .

VV .

V VV V V :V !.

V V V gV V .

 V !V .

.

V V .

".

V V .

".

V .

V V !V ! .

V .

.

.

 V .

V !.

V .

' V V V #!V .

".

V  V V ! .

V #V !V !V _V .

.

V V V  V .

!V ! V V V  V 3!.

V V V ! .

V V V .

.

 V !V V .

.

V #V V V - V V V .

V ! V !  V V !V .

! V V V V .

".

V #.

.

.

VV #V !VV !.

V).

 V.

VV! V.

V VV"* V.

V !V!#V VV! V -V!V.

V V V .

.

V V  V% V .

 V ! .

'V V .

! V 'V V .

.

V V V V 3V .

 '.

V V V V .

V  V !V !.

1!V V !1!V !V .

#1V V V !V !V .

!.

 V !.

V !.

V V >V !.

 V V '.

'V V .

V .

.

.

V V .

V !.

VV > V .

" V  V V 2.

%V !V 'V .

"+V ".

V V .

".

 V .

 .

.

V V .

!".

V V .

V V !.

V V !V !.

V V >V .

.

V .

V .

 V !.

V !.

V .

V .

!.

.

V V !V E V V V V "V !.

VV V .

V.

V V VV.

 V.

V.

V -V V%'VVV !V ! V.

VV V .

!.

VV V VV VVVVV " V.

VH.

 V!VVV.

.

VVV.

.

V .

 V V '!.

V V V " .

V  V V V V %V .

V V .

.

V V V ! V ÔV !V V V .

V .

! #V. VVVV.

.

#V CV V.

V VV  VVV!.

V.

V4.

".

V 2V!V.

VV.

 .

V.

+VÔ.

.

.

V_$V .

V .

%.

 V .

 V V .

!.

 V.

".

ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ ɢ ɜɵɞɟɪɧɭɬɶ ɧɟɥɶɡɹ ɛɵɥɨ ɞɥɹ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ». ɦɚɞɶɹɪ ɢ ɤɢɬɚɣɰɟɜ. ɟɜɪɟɟɜ.V V V . ɛɟɡɨ ɜɫɹɤɨɝɨ ɥɢɰɟɩɪɢɹɬɢɹ. ɩɨɥɹɤɨɜ. VV VV !V %+V V «Ɉɧ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬ. VÔ . ü ɫɥɨɜɨ ɡɚɫɭɧɭɬɨ ɩɨɫɪɟɞɢɧɟ ɬɚɤ. ɥɚɬɵɲɟɣ.

V! V'V3V# VV V.

V4.

"V> VV .

VV VÔ.

VV!V V.

VV V.

 VVVV" V#V .

"V V V .

V .V V !V % V V V .

V V V .

V V V .

.

V #V Ô!! .

V V Ô# V 3V #.

.

 V V 4.

"V '!V V .

.

V .

V.

.

VV!.

VV.

!V 'V.

.

ɪɚɡɜɟ ɟɜɪɟɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɢɝɪɚɥɢ ɬɪɟɬɶɟɫɬɟɩɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ! ɉɨɦɟɧɶɲɟ ɩɨɥɹɤɨɜ.+V V «Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɡɜɨɥɶɬɟ. ɩɨɛɨɥɶɲɟ ɦɚɞɶɹɪ! ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɢ ɫɦɨɬɪɟɥɢ ɧɚ ɷɬɢ ɜɟɳɢ ɢɧɚɱɟ« »V V V 3V V ! !.

 V V .

V !#!V V .

" V .

V 'V V ! V .

j .

 !".

 #$" %& Dÿ .V V V 4.

"V .

V V Ô V ! V .

6V -.

V .

!V %V .

%V %.

.

V .

V %.

V V V Ô.

V 3V CVVVV V7 .

VVÔ.

".

.

ɬɨ ɩɨɱɟɦɭ ɛɵ ɧɟ ɥɢɲɢɬɶ ɫɜɨɢɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢɯ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ. ɇɨ ɟɫɥɢ ɬɚɤ. ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɨɬɪɟɤɲɢɫɶ« »V V V ?VÔ .# VV+V V «« ɜɨɡɪɚɡɹɬ ɨɧɢ ɦɧɟ. ɱɬɨ ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɢɡɦ ± ɚɬɨɦɧɚɹ ɛɨɦɛɚ ɜ ɚɪɫɟɧɚɥɟ ɢɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ.

V V#VCVÔ V.

".

.

V! V VÔ V.

% V.

VV.

VV-!.

VV.

%VV .

'V V#!V.

V " .

V  V!V .

'V.

V V '!V _V V !.

 VV.

VÔ.

.

V.

&V2V VV.

V V  V V V V 55V .

V ).

 V  V V #V !#V *V (V > V !' V .

'V .

.

#V %V V  V .

 V .

.

V .

.

.

V V VV.

'VV.

.

 #V.

"VV V.

.

 VA V.

V V V .

!'V ".

.

+V Ô".

V !.

 V ..

V V Ô .

V .

.

.

 V P!V > V .

 .

 V .

V .

V V .

#V )V #V .

V !.

 V .

"V V V !V .

.

"*V =V .

V V V .

V V ! VV MMVV"' V V# V .

V A.

V-VV!.

VV.

> V VV V.

.

V V.

!V V.

.

 VVVV .

 V.

 VV !.

.

V !VV &V4V1VV! VVV.

V .

+VV! V!.

V.

V !  VV!V.

#1V#V V V V V V ".

 V !V ! V !#V -V .

V V V .

 V V V4VV.

.

V!.

V.

VV!.

VV! VV V V .

 '.

V .

V V V .

V +V V V V V !V V V .

.

VV .

V"VV%VEVV! VV V.

 V"VVV .

V.

".

V" V.

V V.

V V.

!.

 VVV .

V H.

V V V %.

 V 'V .

V ! V .

V .

" VV #%VV V .

 V.

V.

V 'V V %.V .

 V Ô.

.

V V .

V !V !V .

V " V .

 V V V V V V V V V V CV V V V V .

.

V V .

V .

V V V :V.V2V V".

V.

V.

VVdV9V .

.

Ɍɨ ɟɫɬɶ: ɱɬɨ ɯɨɪɨɲɟɟ ɫɤɪɵɬɨ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɧɟɞɪɭɠɟɥɸɛɢɢ (ɜɵɪɚɡɢɬɶɫɹ ɬɚɤ ± ɩɨɦɹɝɱɟ) ɤ ɟɜɪɟɹɦ».VÔ$VV %+V V «Ɂɞɟɫɶ ɭɦɟɫɬɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɢɡɦɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ.V V V .V .

> V V V V !V V V V .

 V V V V V .

#V V V V V  V V V V #V ! V V .

V #V .

V .

#1V Ô! V V V .

V .

V V -V !.

% V !.

V !V .

.

V .

V V !V V.

"V)!V V VV! V* V ".

+VÔ VVE.

. V VV.

VV%VV.

VV! V V'VV%V.

V V )&*V!V 2! V.

V!.

V V#V !V.

 V.

.

 V V VV#V .

 V.

VV V1VV Ô#% VV!V VV!.

' VV V.

VV V V VVV)#V VV..

V V VVV.

VVV.

V V V .V1V Ô *V .

V.

.

V .

 V .

V .

V V V !V !.

.

 .

V !VV VVÔ! 'V#VVV.

V.

"V! V V VV.

!.

 V!.

V VVÔ! 'VV&V 2V .

V !V V .

V'V % VVV&V :V VV V .

'V V .

 VVV.

 V !V.

'V.

.

V.

 'V 2V V !V.

VV V.

.

V !V V.

.

VÔ .

 V-V -V !V V V V V V V V E.

#V V V .

V V EV .

j .

 !".

 Dƒ #$" %& .

.

'."V.

V .

 VVV]0V "V-V .

VV"V .

 VV " VV V.

V V !V  VV VV.

.

V.

V.

VV .

 V .

V !.

 V V -V -V .

V Ô V V .

 V .

%V E.

#VV !.

V V ÔVV ! V )Ô *VV .

 .

V.

%V 2! V V" VV V.

 VV'V! V.

.

V V.

VV.

% V2VV%.

V .

V #V V V #V ! V .

V 'V V .

.

V .

%.

'V !V V V V 2V V .

V V .

V .

V V V #V V V .

V V V '6V :V .

V .

V .

.

V Ô '.

V V Ô .

 V V V .

.

V V V .

.

V V V V V #V .

#V 3!.

V !.

V V .

.

'V V V ! V #V .

 V V V V V 'V V V .

V V V ' V V V V > 'V #V V .

%.

V V V V V ".

V :V !V .

V .

V V !# V #V.

"#V VV 'VVÔ '.

VVÔ .

V( V .

V.

VV! V VV V !.

.

'V.

V !V!V VV .

VV !V V .

.

 VVV .

'V V.

V!V/V V VV!V .

V %V ! V0*.

5 %V6V A V .

".

 V .

.

V V V .

V .

.

V V .

V +V .

!.

V 'V !V V " V .

! V V ".

V .

V V !!.

 V!V '!V.

VV.

V!V!#V-V V.

'V V V V ! V V V .

.

V V V V V #V .

+V  V .

 V.

" V!.

V2 V !#V.

V 1VV.

'VV .

V  V V Ô V V V V %V .

V V 'V !V .

 V V .

!.

:V.'VV !VVV.

V)#V.

*V %V.

V .

!V ).

 V  *V V V .

.

'V V ) V !V !V V " V .

"6*V 8 .

V V .

V ".

V !!.

V !V V #!V E V .

 V V %V .

V V V V V .

.

.

V .

V .

V .

.

V .

#!V !V V V #V .

".

#V V -V !V V V V V .

'V V V .

V .

6V (V V .

 V V V V .

.

'V )#VV#VV.

.

V%*VH.

VV!V V.

V!.

V VV !!.

VVV.

VVV .

.

VV.

V! VVV% V .

V VV V VÔ VV VV V!V.

>V2V V.

VVV.

.

VV#VÔ"#V ! VV .

V .

V ÔV.

&V )V.

 *V =.

%VV .

V %V +V V V #! &V$.

V .

 .

V .

V V .

%V .

V .

V  V 'V V V .

V .

V V VÔ '"V.

VVV!VNMNV!V!V55V.

&VIJKV V (   #   $ V 2V"VNMNV.

V.

 V.

.

V V #V V>!'#V V #V %#V V V V .

.

V V .

 .

!.

V E ! V !.

.

V V % VV .

.

#.

VVV .

.

VV'V VV V V  VV V %V V .

V V $V .

.

V 55V.

V V V ! V .

V .

%.

.

V V .

V V .

V V V ( V V V V V V V V V .

V V .

.

V V #V # V .

!#V !.

%V V .

!V 2V .

1 V VV #V .

#VV#V .

#V V.

V V#V  V .

V V V #V !V  V .

.

V  V %V .

V V #V V! VV.

 V ÔÔ P.

V  V V .

! V > V V V V " V ".

 VV .

VVV>VV.

 '!.

 V)".

V%VV Ô VV*V ( VVV "VV V!.

V.

.

 .

V '"V2VV VV.

+V V .

j .

 !".

ɱɬɨ ɩɪɨɫɩɟɤɬ ɫɜ. ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɧɨɫɢɬ ɫɥɚɜɧɨɟ ɢɦɹ ɇɚɯɢɦɫɨɧɚ. Ɋɭɫɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɢɞɢɬ ɬɟɩɟɪɶ ɟɜɪɟɹ ɢ ɫɭɞɶɺɣ ɢ ɩɚɥɚɱɨɦ« »V V V HV V V  V V Ô '"'V ! . ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɟɣɲɟɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɚɦɨɢɫɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. #$" %& D «Ɍɟɩɟɪɶ ɟɜɪɟɣ ± ɜɨ ɜɫɟɯ ɭɝɥɚɯ. ɢ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɇɟɜɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ. ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ Ʌɢɬɟɣɧɵɣ ɩɪɨɫɩɟɤɬ ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧ ɜ ɩɪɨɫɩɟɤɬ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ. ɚ ɉɚɜɥɨɜɫɤ ± ɜ ɋɥɭɰɤ. Ɉɧ ɜɢɞɢɬ. ɧɚ ɜɫɟɯ ɫɬɭɩɟɧɹɯ ɜɥɚɫɬɢ. Ɋɭɫɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɢɞɢɬ ɟɝɨ ɢ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɩɟɪɜɨɩɪɟɫɬɨɥɶɧɨɣ Ɇɨɫɤɜɵ. ɢ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɚɪɦɢɢ.

V !V V ".

V !.

.

 V V %V .

 V V V V V V A V V V V V .

#V .

V V V V V V V Ô! .

V 'V '"' V V V V V ".

.

 V#VVV!V!V%.

V ( V .

.

V 'V '"V V A.

.

V 8".

V V _% V V V #V VV V.

#V V.

VA.

VV VVVV.

 .

V$!.

V V V '"V .

.

"V)Ô$V !V VV!* VV !VÔ# !V V .

!V V !.

V V V !.

V % V V V V V V '"V ! V V!V 'V2V.

V"V/01#V!VV!VÔ-.

!V V V V V )8 ! V = V @! V 8V 8 .

* V V V .

V : .

!.

VMMV VV.

V.

!V V.

.

 V VV-V.

V .

V V V VV!V.

.

" V .

.

V VVÔQVh-.

QV V ! V >V #V V .!V iV 3=3A .

!.

V V 1 .

.

 .V$V"V]01#V!V  V V V.

V! V .

 V V #V ! V !V #V V #V .

V V.

 VV VVVG9VV9DGVH V V!.

V .

VVV .

.

V V %VV!VV! V2 V.

 V.

.

VV AV.

.

"V+V V!.

B V V 9a0<1V V 9a0/1V V @ V 4 V V V . VV'VV9a091V V9a0B1V! V8% VV9a0B1V V 9a0<1V :.

V .

V - V V V !.

V ".

V V .

.

 V .

V V 9a0]V !V .

V .

V .

 .

V )!.

V .

V V :.

*V3 V.

.

VVV%V!.

'V!V:.

V V .

V2V !V V #V V V V .

.

V .

+V 8" V _ V % V V Q V .

V8".

VE V8VV .

V_.

V.

VV!VVÔVV! V .

+VE! V2 VQ VQVV:V :.

'V '"'V V !V V V ".

1!.

V .! V V V V .

V .

VV.

V .

V '"V V .

V.

.

.

V VV VV V.

VCVVV4 #.

 VV.

.

V .

!V.

.

V.

V'V V2V".

1!.

V.

.

.

V.

!V %VV V!V% VV!V %V )V .

V V OV >!V ..= 4V .

V .

V V V %V .

"V !.

 'V %V .

 V V .

V V %V V V V ! V 'V Ô% V V #V V V V V ".

1!.

V %V V * V V %.

V V V .

V .

V V !V .

V V V V V !V .

V V V V % V V A!.

V )V ! VA!.

V % VV %'V .

'* VV .

#V4 V .

V V !V .

V!.

.

V V$.

! V 2V . V V !V VVV.

V .

V V H" V V .

V 4.

!.

V V @ V EV V $.

 V $V .

 V @ V 4V :VQV ). V =* V V .

V .

V V 3.

V V.

.

VV V"VV(VL VVV!V 4 V V B01V !V V !.

V V .

 V V .

 V ! V V V =V ( V V .

V #V !V V #V V %.

 V V V .

"#V V V.

% V#!V V2V#V.

.

.

#V)3847 V .

#V ! V V % *V V !V #%V ).

 V #V .

 V V *VV.

.

V!'V  V.

 V.

!V %V V2V#V V .

#V!V V %V VVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV .BV $.

 VV.

 'V.

!V Vm: V.

VV:mV V .

j .

 !".

 #$" %& D -VV V %V V"V$.

V V V3.

.

V V V VV .

.

V .

V V #V V .

 .

V V .

!.

V .

&V A.

V V .

.

V V %.

V ".

"V #V V V .

V V V !V ! V V  V .

" V V V V .

.

V V .

V.

V#V.

!" V.

%'V#VV -.

 V V %.

V .

V V .

!.

V V .

V .

.

V .

.

+V!.

V .

'V ! V_$ V .

 V .

V .

'V V.

 VV ! V VVV$ V5.

 V4.

! V2V VH.

VVVV V!.V.

VV .

 V V 91.V ".

V .

 V .V 6V H.

 V V !V V !V $V _$+V V V V ' V V .

 V .V .

.

.

V V .

V V V! +VV$V!V '"V VÔ.'V#V.

".

VVV V.

 .

V V .

V 3V VV.

V.

V .

VVVV.

 V- .

VMMVVVV2!V V% .

VVV.

V !V.

V VV !%.

VV!V.

V 4.

VMMMV V 4.

 .

VMV - .

VMMV V .

 V V -.

V V V .

V .

V !! .

V .

V !V V #V V V .

V V .

.

V V V %V V .

'V $.

 .

VMVV : V V Q'!.

V NOMV V P.

"V $.

.

V V V .

V  V .

 'V !V V V V !V !.

 V .

 V V %.

V ! V V V ! .

V .

V V !.

%V :V .

V .

V V .

&V QV ! V .

 V V  V V ".

V CV ` V !!.

 V V ..

V V A !V )2.

.

* V .

V V !V V (.

V  V.

V8 V$.

.

V! V VV.

VV.

 V!V #! V .

 V V.

 V.

.

V) 1"*V!%VV#V8VV".

V 2.

.

.

 V%V.VVV.

VV!.DV .V.

V #.

+V.

V#%V3847VV !V.

 .

.

VVA .

.

.

VV VV.

%VV!.

V %.

.

V !.

V .

V )V ! VV V !V .

 V !.

 V V V .

'V !V .

".

V .

 *+V !!.

 VC!.

!.V).

* V.

 VV:.

 VH V VP^V.

.

V ! .

V V @.

 V V 4.

^V .

.

V 87Q:8.

VV E.

V A.

 V V P ^V ! .

V V Q%^V #V ! V E+V "! VV 8.

 V .

V ! V V .

.

V . " V .

 V V AV A.

V V   .

^V .

 V ! V V .

V:V!.

VC!V V( VV.

 V VA.

VVPV . V.

" V V4.

 .

01V!VV! VH"V) V  .VL+VV.

%V V "* V .

V V B01V ( V C .

.V )EV .

 V 8 .

*V HV ! V !.

V .

 .

V .

V V .

!V .

.

# V .

V V .

!.

V V V .

V .

.

!.

V A "V 3 V .

 V !V V #V .

V .

V )V V V ' V .

 .

 .

*V .

+V ( V C .

V )8 .

* V "V ).

!* V $.

!!V )P!.

* V @.

#.

V )?! %* V .

 V .

 .# V ."1.

 V .

V V V !V V V Q".

VVE.

V .

.

V V .

V .

V V V .

V 'V V V .

V V V .

'V V  V .

 '.

.

V V V V .

V .

.

 V .

.

!.

V V .

".

.

V .

 V .

.

V .

.

".

V !"V)$ V VVV.

.

VVV V.

" V*VHV V .

!.

V V V .

"V '" VVV VV.

V.

V V H.

VÔ .

VV V V.

.

'V '".

VV.

VV '".

VV V V V V V V +V .

 V .

V .

 V .

#V V .

V .V V V .

V .

V .

V V .

V 2V % V A.

.

V V .

1V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV .DV = VV V.

VVV.

 V.

V.

!V V!.

V .

V!#V.

 #V .

V-V V!V !VV.

VV VV.

V.

#V!.

V!V % V .

 V".

V V V.

 V.

! V.

V!%6V V .

j .

 !".

 #$" %& € .

".

V VV.

VV!.

"V.

.

#1!#V .

#V.

!VH.

V .

.

V.

V.

.

.

.

V %V ! VV '"' V .

V 'VV.

!.

V V .

! V V V !.

V V V V -V .

V .

.

.

V V .

.

V !"V H.

 V QVH#V .

.

.

V V 2V:V@.

"V )V V ".

V V V dVD V .

 V V Ô.

V V V #*+V Ô( V V '" V V V .

1V %V V.

! V 'VV.

V .

V V.

VV V V.

V3V .

V .

+V h V .

iV 3V 4 #.

V H#V % V V V h V V !V V V .

V V %V V .iV .

V '"V V ' VV.

 VV V V V .

 V7V4 #.

.

V VV V VV V.

VH"+VhA!V V .

6iV ?V Ô.

 .

V .

V !.

01V V B01V ! V @V . V V .

V!.

V Ô !.

V V.

%V V %.

 V Ô.

V V V '! V!VV#VV.

 V.

V ! .

V%^VC V)? %*V.

VV ÔV .

.

.

V .

V ! V ! .

V V %V _V V .

V !VÔ ! .

V%VVV.

.

.

V.

VV&VA#.

V.

> +VÔÔ VV .

V%V ! .

V.

"V! V)Ô *V .

VVV.

V  VV V V %#V V .

".

V V 3V .

V .

V #V ÔV  V VV V.

.'VV!Ô V.

V V.

V.

V.

 V.

.

VV5V>!.

V V.

VNOM V! .

.

VVÔ ! .

V%V V .

V .

'VV .

V .

".

V V H!.

34CHV V  V ".V V Ô 7.

 V V V VVV#V.

#V!.

%#V! VÔ: .

V.

V .

VV .

VAV.

+V V Ɉ. ɫɤɨɪɨ ɥɢ ɪɭɤɨɸ ɠɺɫɬɤɨɣ Ɋɚɫɟɸɲɤɭ ɫ ɩɭɬɢ ɫɬɨɥɤɧɭɬ?!V V V ?.

V.

V.

.

.

V V V > .V!V+V V V Ɋɭɫɶ! ɋɝɧɢɥɚ? ɍɦɟɪɥɚ? ɉɨɞɨɯɥɚ? ɑɬɨ ɠɟ! ȼɟɱɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ ɬɟɛɟ.

V V ə ɡɧɚɸ. ɥɭɱɲɟ ɛɵɥɨ ɛ ɧɟ ɫɩɚɫɚɬɶ?V V V > $ V @. +V V V ə ɩɪɟɞɥɚɝɚɸV V Ɇɢɧɢɧɚ ɪɚɫɩɥɚɜɢɬɶ.V V ɉɨɞɭɦɚɟɲɶ.V V ɋɥɭɱɚɣɧɨ ɢɦV V Ɇɵ ɧɟ ɫɜɟɪɧɭɥɢ ɲɟɸ.V V Ɂɚɱɟɦ ɢɦ ɩɶɟɞɟɫɬɚɥ?V V Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ ɧɚɦV V Ⱦɜɭɯ ɥɚɜɨɱɧɢɤɨɜ ɫɥɚɜɢɬɶ.V V ɉɨɠɚɪɫɤɨɝɨ. ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɨɞ ɫɬɚɬɶ.V V Ɉɧɢ ɫɩɚɫɥɢ Ɋɚɫɟɸ!V V m ɦɨɠɟɬ.  V .V V ɂɯ ɡɚ ɩɪɢɥɚɜɤɚɦɢV V Ɉɤɬɹɛɪɶ ɡɚɫɬɚɥ.

VVV '.

VVV.

V.

 'V.

V .

V V.

V # V V .

V .

'1V V V !.

#V VV !.

V .

V V V V !V .

j .

 !".

 #$" %& € .

#V !.

 +V V V V .

 V 4 V 2 V V V .

 V V !V V .

.

V .

V V .

V ÔV .

.

 V Ô.

 V V V V  V _V .

V V % V V .

V V V V !%V %#V V V V V .

 V QV4 'V .

.

V $.

V Ô.

"V! 6V @!VV.

V.

V!.

V.

+V V .

%V.

VV V V .

! .

V V V %V V V V V !#V V V .

".

.

^V VVV V V.

VV V.

V#V! V-V!V ..

.

V.

 VV V.

V> 'VÔ ! .

 V VV".

.

 V#V V#V.

#VV.

V .

VÔ ! .

V%V( VVVV.

V V ..

 VV V VVH"VV.

'VVV.

".

&V.VV VV V VV!V4.

" V!.

V % VV V.

VH"V V V2.

 V.

!V.

V"V$V VVV! V &VÔ?V V.

V V .

% VV V 4.

"V 2V V V V V .

V V V %V H" V  V V !.

 V V .

! V -.

 V V !V V V .

V.

ɨɧ ɩɢɫɚɥ ɨ ɧɺɦ ɱɭɬɶ ɥɢ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ. ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɜɵɪɚɠɚɥ ɟɝɨ ɩɨɞɥɢɧɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ.+V V «ɋɭɞɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ. ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɟɜɪɟɣɫɤɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ. Ʉɚɠɟɬɫɹ ɞɚɠɟ. ɨɧ ɛɵɥ Äɨɞɟɪɠɢɦ³ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ ɷɬɢɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ.V V V $. ɱɟɦ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪ». ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɥ ɨɬ ɧɟɝɨ ɢɫɩɨɜɟɞɭɟɦɵɣ ɢɦ ɦɚɪɤɫɢɡɦ.

V .

V .

V V 2.

 V +V .

 V H"V V ?.

 V.V .

V2.

 VV.

V.

VV . V'!VV"V.

V.

1 V V .

V V 2.

 ' V V V .

 .

V V V "#V " V V V V .

V V H"V ! V V V .

+V .

 V V V 4.

"V .

.

V!.

VH"VVV V!V.

V.

%6VH!.

V.

V.

V H"V .

V V !V .

VV V V .

 V V V > V  V V! VVV. V2V8.

VV.

VÔ2 V V.

.

.V V .

.

V V Q.

V %+V Ô V Ô V   V Ô V .

GV -V VV V4. V H"V .

".

V!.

 VV V VV V VV .

V .

 V .

V V '"V ! V V # !V .

#! V !V !V#V.

".

#VV)$ VVVV ! VV.

V V V *V -.

 V 2.

V V !V V .

#V  #V ! V "1!.

V )Ô.

!*V .

 V V '"V .

 V V .

%V .

V V V !.V .

V !.

.

.

V .

V V 2V .

#V !V V !#V ! V V V ) V V !V V !V P.

"V .

*V.

 V .

G V 2V. ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɪɨɫɥɚ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɚɪɬɢɹ ɷɫɟɪɨɜ« V .V8.<ɗɬɨɬ ɩɥɚɦɟɧɧɵɣ ɢ ɢɫɤɪɟɧɧɢɣ ɩɚɬɪɢɨɬ ɭɛɟɠɞɚɥ ɦɟɧɹ ɞɪɭɠɟɫɤɢ: ɛɭɞɶ ɤɟɦ ɯɨɱɟɲɶ ± VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV . V %+V V «ɏɚɢɦ ɀɢɬɥɨɜɫɤɢɣ. ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɦɧɨɣ ɨɫɧɨɜɚɥ ɜ Ȼɟɪɧɟ Äɋɨɸɡ ɪɭɫɫɤɢɯ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɨɜ-ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɨɜ³.

V V V .

 V V " V V V ?V V @.

 .

V V !V .

.

!V .

V V 3! V .

 V .

.

V V V V V  .

V V V V V !V V # V Ô2 V  V V V .

.

V ..

.

V V Q.

V V V.

VVH"V)!.

VVV ! V%V".

* VVV VVV !.

 VV V.

VVVVV.

.

VV.

V!%.

VV V.

.

V.

%.

V.

 VV@.

.

!.

V ! 'V !V )#V V V ".

V "V V V V V V !V +V V V !%V V ! V Ô' V 'V  V Ô 'V.

.

'V  V 'V V V V V V V V!*V H.

V .

 V2V8.

.

V V .

.

.

V .

V !%.

V V VV V !V.

V.

V.

<V :V V .V V .

+V .

V V .

.

.

V V V #V .

.

" V V V .

j .

 !".

ɪɚɛɨɬɚɣ ɫɪɟɞɢ ɟɜɪɟɟɜ. #$" %& €G ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɨɦ. ɧɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɛɭɞɶ ɟɜɪɟɟɦ. ɟɜɪɟɣɫɤɚɹ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɟɜɪɟɣɫɤɨɦɭ ɧɚɪɨɞɭ».V V V 2 !V. ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɨɦ. ɚɧɚɪɯɢɫɬɨɦ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ.

V .

 .

V.

V V V 3V !V !. ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɞɢɤɨɝɨ ɡɜɟɪɹ».+V V «ȿɜɪɟɣɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ± ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɜɫɟɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɢɞɟɣ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ« ɂɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɛɭɞɟɬ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɝɢɛɟɥɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ.

V V V ! V .

#V V )V .

V V .

! V V V .

"#V *V V .

.

.

V #V .

".

#V V . !V V V ! V ! V .

 V V V .

V V H.

 V !.

V .

#V .

#V #V .

.

V .

%#V .

 %V .

 V V AV .

.

" V V.

.

 V V4 VV VV.V: .

!.

V#V .

V .

V V .

V )4 V .

V V .

V $% V ^V #! .

V !.

V !.

V : . V V V # V V V V ^V V V .

! V !VV.

1.

 V.

 VV.

V.

V .

V VVEV V V.

%*V@.

V .

VVV.

VVV :V ÔV V V V .

 V V V 4 V V V .

V V .

/V 3V V V ! V V .V $% V V .

.

V 3!V V ! V .

V V .V V V .

.

.

V V #V .

# V .

V .

.

V !V .

V V gV .

Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɧɢɦɚɥɢɫɶ. ɡɚɫɤɪɟɠɟɬɚɥ ɡɭɛɚɦɢ ɢ ɜɫɤɪɢɱɚɥ: Äɗɬɨ ɡɚ Ʉɢɲɢɧɺɜ!³»V V V 2V!V V.VVEV-V4V..V V V V4 +V V «ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɧɭɬ ɫɬɨɹɥɨ ɫɬɨɥɩɨɬɜɨɪɟɧɢɟ. ɜɢɠɭ ɇ. ɤɚɤ ɫɟɣɱɚɫ. ɫɬɨɹɜɲɟɝɨ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ: ɨɧ ɪɚɡɛɢɥ ɫɬɚɤɚɧ ɫ ɜɨɞɨɣ ɨɛ ɩɨɥ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɭɠɱɢɧɵ ɢ ɠɟɧɳɢɧɵ ɜɩɚɥɢ ɜ ɢɫɬɟɪɢɤɭ. ɋɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɪɚɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɤɪɢɤɢ ɪɚɞɨɫɬɢ. ə.

.

.

ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚɛɨɬɢɥɚɫɶ ɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɞɟɥɚ ɢ. ɚ ɹ ɛɨɥɶɲɟɜɢɤ. ɝɨɜɨɪɹ: Ʉɚɤ ɠɟ ± ɜɟɞɶ ɝɚɡɟɬɚ ɤɚɞɟɬɫɤɚɹ. ɱɬɨ ɜɚɲɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɛɨɥɟɟ ɱɺɬɤɨ». ɧɚɯɨɞɹ. Ƚ.V V V E V V V V V V V ! V ! V . Ɇɵ ɞɭɦɚɟɦ. Ʌɭɧɰɭ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɚ ɟɦɭ ɫɬɚɬɶ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɝɚɡɟɬɵ. Ɉɧ ɛɵɥ ɤɪɚɣɧɟ ɢɡɭɦɥɺɧ. ɱɬɨ ɝɚɡɟɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɟɜɪɟɟɜ. ȿɦɭ ɝɨɜɨɪɹɬ: ɗɬɨ ɜɫɺ ɪɚɜɧɨ. ɱɬɨ ɟɳɺ ɜ 1907 ɝɨɞɭ ɤɚɞɟɬɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ Äɇɨɜɶ³ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɫɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɢɧɞɢɤɚɬɨɦ ɟɜɪɟɣɫɤɨɣ ɛɭɪɠɭɚɡɢɢ. ɩɪɢɯɨɞɢɥɚ ɤ ɧɚɲɟɦɭ ɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɨɦɭ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɭ Ɇ.+V V «« ə ɡɧɚɥ.

".

#V" VV !.

VV.

'VH.

 V2V.

.

.

 V V!.

VVV 9a0GV!V VV:V VV.

 'VV!.

VVC VVV % .

V Ô! .

"V #V VVV VCV VÔ .

.

V V .

V.

VV :V.#V .

V VV  VVV V. .

V2 VVÔ !.

 V .

V .

 .

V V %V !.

V V  V Ô.

V V V .

V V .

V V ! V V V .

/V 2V!V:.V V 'V !V V #V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV V #V VV% VÔ.'V V .

VVV.

.

!V4V V.

 .

VVV V VVVV.

V .

V .

 .

V .

V .

!V %V  V V V !.

 .

V ).

 V 8.

.

*&V ..

 V V V .

 VVA"V.

% VVV VVV'6V:VVV'VV9a9]VVH!V !.

VV >V V V V !V .

V .

V V V !V V .

V V .

".

V V .

V ! #V #V V .

j .

 !".

 €D #$" %& .

VVVV VV V.

 '.

VÔ.

V.

V4VV .

 VV .

.

+V V «« ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɜɨɡɞɜɢɝɧɟɬ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɭ. ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɚɜɚ ɛɭɞɭɬ ɩɨɥɭɱɟɧɵ».V V V 2V .

VV 2VV!VV :V .V ! V V V V V !' V %'V V V 9a99Ô 9a9.

.

.

V .

V.

 .

V .

V V V V .

V !.

%V V .

.

 V >!V .

.

#V V V 'V V .

V H.

V .

.

V 1.

.

V V !.

V 9]B.V !.

V )=V V V .

 V%V.

V V.

VV.

%V!VV!VV V ! .

V1.

V V V V .

.:*V 2 . V V .V !V V V ..

V .

V V V ! V8.

VQV)% VV V .

V!V.

.

V$ VQV V $*V .

.

V V .

 V !.

VV V #% V V V %VV .

V V 'V .

.

!V VV .

V V V H. ɤɚɤ ɫɨɛɚɤ. Ɉɧɚ ɭɫɬɭɩɢɬ ɢ ɂɡɛɪɚɧɧɨɦɭ Ȼɨɝɨɦ ɇɚɪɨɞɭ« Ⱦɟɧɶɝɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɧɚɦ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɷɬɨɝɨ». ɩɭɫɬɶ ɧɚɭɱɚɬ ɢɯ ɭɛɢɜɚɬɶ ɭɝɧɟɬɚɬɟɥɟɣ. Ɍɪɭɫɥɢɜɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɚ ɛɵɥɚ ɭɫɬɭɩɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɹɩɨɧɰɚɦ.V'V+V V «ɉɭɫɬɶ ɨɧɢ ɨɛɭɱɚɬ ɧɚɲɢɯ ɪɟɛɹɬ.

#V V V V .

!V %V 3V !.

 V V ! V V V V .

V V  V .

".

V .

V .

V #V ! 1 V V .

.

' VV.

V VV#V .

#VV.

VIJKV V ) * V 4V  V .

 V V V #!"V V V !V .

.

V !V V ÔE.

V -.

!.

 V V .

.

V .

V V V 'V #V .

%V &V EV V !V .

V V V V V V 2 V VV  V .

.V V V V Ô.

V -.

!V V V !.

.

'V V .

V .

!V V $.

V !V.

!V .

VV VV V.

V.

#V.

.

ɢ ɰɚɪɢɰɵ ɢɯ ɤɨɪɦɢɥɢɰɚɦɢ ɬɜɨɢɦɢ. ɞɚɬɶ ɬɟɛɟ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɢ ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɝɨɪɨɞɚɦɢ. ɩɨɝɢɛɧɭɬ. ɢ ɬɚɤɢɟ ɧɚɪɨɞɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɢɫɬɪɟɛɹɬɫɹVV >j  % V Ôɂ ɩɪɢɞɭɬ ɢɧɨɡɟɦɰɵ. ɢ ɫ ɤɨɥɨɞɟɡɹɦɢ. ɂ ɫ ɞɨɦɚɦɢ. ɢ ɛɭɞɭɬ ɩɚɫɬɢ ɫɬɚɞɚ ɜɚɲɢ. mɜɪɚɚɦɭ.V V ɂ ɛɭɞɭɬ ɜɫɟɝɞɚ ɨɬɜɟɪɫɬɵ ɜɪɚɝɚ ɬɜɨɢ. ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɡɚɯɨɬɹɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɬɟɛɟ. ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɵ ɧɟ ɜɵɫɟɤɚɥ.#&V V ÔÔ ȼɜɟɞɺɬ ɬɟɛɹ Ƚɨɫɩɨɞɶ. ɛɨɝ ɬɜɨɣ. ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɡɚɬɜɨɪɹɬɶɫɹ ɧɢ ɞɧɺɦ. ɢ ɰɚɪɢ ɢɯ ± ɫɥɭɠɢɬɶ ɬɟɛɟ. ɂɫɚɚɤɭ ɢ ɂɚɤɨɜɭ. ɧɢ ɧɨɱɶɸ ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɧɨɫɢɦɨ ɛɵɥɨ ɤ ɬɟɛɟ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɚɪɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɦɵ ɛɵɥɢ ɰɚɪɢ ɢɯ. ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɵ ɧɟ ɧɚɩɨɥɧɹɥ. ɢɛɨ ɜɨ ɝɧɟɜɟ Ɇɨɺɦ ə ɩɨɪɚɠɚɥ ɬɟɛɹ. ɜ ɬɭ ɡɟɦɥɸ. ɢ ɫ ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɢɤɚɦɢ ɢ ɦɚɫɥɢɧɚɦɢ. ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɵ ɧɟ ɫɬɪɨɢɥ. ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ ɜɫɹɤɢɦ ɞɨɛɪɨɦ. ɧɨ ɜ ɛɥɚɝɨɜɨɥɟɧɢɢ Ɇɨɟɦɭ ɛɭɞɭ ɦɢɥɨɫɬɢɜ ɤ ɬɟɛɟ.V V ɂɛɨ ɧɚɪɨɞ ɢ ɰɚɪɫɬɜɚ. ɤɨɬɨɪɭɸ Ɉɧ ɤɥɹɥɫɹ ɨɬɰɚɦ ɬɜɨɢɦ. ɜɵɫɟɱɟɧɧɵɦɢ ɢɡ ɤɚɦɧɹ. ɥɢɰɨɦ ɞɨ ɡɟɦɥɢ ɛɭɞɭɬ ɤɥɚɧɹɬɶɫɹ ɬɟɛɟ ɢ ɥɢɡɚɬɶ ɩɪɚɯ ɧɨɝ ɬɜɨɢɯ VV >j  '(  V 7VV VV !V. ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɵ ɧɟ ɫɚɞɢɥV V >$  % V ÔɌɨɝɞɚ ɫɵɧɨɜɶɹ ɢɧɨɡɟɦɰɟɜ ɛɭɞɭɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɬɟɧɵ ɬɜɨɢ.V V >j  % & V Ôɂ ɛɭɞɭɬ ɰɚɪɢ ɩɢɬɚɬɟɥɹɦɢ ɬɜɨɢɦɢ. ɢ ɫɵɧɨɜɶɹ ɱɭɠɟɫɬɪɚɧɰɟɜ ɛɭɞɭɬ ɜɚɲɢɦɢ ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɰɚɦɢ ɢ ɜɚɲɢɦɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɹɦɢ».

&V .

j .

 !".

ɩɪɨɢɫɲɟɞɲɢɯ ɨɬ mɞɚɦɚ.VVVÔ. ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɢɱɬɨ. ɤɚɩɥɸɳɢɦ ɢɡ ɫɨɫɭɞɚVV >)$! % &% V Ôȿɫɥɢ ɞɥɹ ɧɚɫ ɫɨɡɞɚɧ ɜɟɤ ɫɟɣ.]V >)$! % &( V . Ɍɵ ɫɤɚɡɚɥ. ɬɨ ɩɨɱɟɦɭ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɦɵ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɫ ɜɟɤɨɦ? ɂ ɞɨɤɨɥɟ ɷɬɨ?V. #$" %& €€ V ÔɈ ɩɪɨɱɢɯ ɠɟ ɧɚɪɨɞɚɯ. ɢ ɜɫɺ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɢɯ Ɍɵ ɭɩɨɞɨɛɢɥ ɤɚɩɥɹɦ. ɧɨ ɩɨɞɨɛɧɵ ɫɥɸɧɟ..

V-.

!.

V V V! VÔE.

V -.

!.

VV#VV#V #V)VVV!V.

V V .

 V .

%#V!.

VV V VVV%#V.

V'V V4.

"*V 3!.

V !V V .

V V .

V .

'V !'V V V !# ''V "'V V ! V .

!V %V V .

'V V $ V .

V .

 V VV .

#VV VV "V-.

 V.

V.

 VV>V !.

 V .

V E.

V 2 V .

 V V "V .

V .

V V ! V .

V ! V.

 V.

! V!V.

%V5.

.

V2VVVV .

%.

VVV V .VQV V .

V Ô:V V !V V 3V .

.

 V V V # V !%''V.

%'V5.

.

V %VV V VV!.

 V.

!V.V.

.

V V V V .

".

V ".

V )! V V .

.

V V !.

.V.

 *V -V V V  V V V " V .

.

! V V V.

V !.

V V V VV .

VV "'V=.

!".

VV V V!V #V.

!VV V "V V #V V %V .

V .

V .

V Ô.

 V V .

.

V V #.

V 5%V V .

.

V H.

!.

V V .

VV V V #V V .

#V V V.

> VV".

V).

.

*V V.

.

.

V.

V .

+V VV V V !VVV#V ^VV .

VV 1.

.

VV !V.

.

VV %VVV ! VV.

V.

! ! VVAVVVVV.

VV .

V .

! .

V .

^V V V V V .

V V.

VVV  V V VV V .

V V V .

V .

VV V V V V ".

V V V!V V V VHV V .

!V !V V .

!V 4V .

!.

V V V /GV000V #V .

 V '.

V V V ! V.

VV .

V .VVV?V.

!V!V#V VVV..

 V VV !V #!V V .

.

.

6V = V .

V !.

V V V .

 V !V .

!.

VVVV2.

% ' V. 6V .

" V.

V VV V.

V V.

!VV.

!VV +VV V!VV!% .

V$.

 VE.

VA!VVVVV # V .

VVVVV V V"VV .

VVAV %V#V .

! ! V .

.

 V V .

   + V V V ÔV .

%V !V E V !.

V V .

V .

!V !V ! V V .

V V !%V .

V .

 V .

.

%VV!.

VV V .

V V.

V.

.

 VV.

VV VV VV .0V6V $.

V %V V .

'V .

 'V V .

V .

V V V V .

V.

V V V .

 V.

.

VV#V.

#V-.

 V V V !V !V Q.

.

 V V .

V !V V !V V  V V VV.

VV.

VV .

V#VV VV.

#V2VVV #.

VV.

#V .

ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɜɨɛɨɞɢɦɫɹ ɩɪɨɥɢɬɢɟɦ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɤɪɨɜɢ. ɂɝɪɚ ɧɚɱɚɥɚɫɶ. ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ. ɩɪɟɞɜɟɳɚɟɬ.#VV %+V V «Ɍɨɬ ɮɚɤɬ. ɢ ɞɟɥɨ ɡɚ ɢɝɪɨɤɚɦɢ».]V MMMV . ɱɬɨ ɫɤɨɪɨ ɧɚɫɬɭɩɢɬ ɜɪɟɦɹ. ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɭɝɨɥɤɚɯ ɦɢɪɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɫ ɩɨɞɨɛɧɵɦɢ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹɦɢ.V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV .

V(!VV#!VVV.

+V.

VVV'VV.

.

 V..

 V V .

.

V V "V V .

V #.

V .

V .

V ".

.

V .

V )!.

V V ".

*V !V .

.

V!V.

.

V) V.

VÔA V .

V= V8.

.

*V V .

j .

 !".

 #$" %& €u V ( V V V V .

V V V  .

 V V !V .

V .

!V .

"V V !.

V V V !.

V V V .

V .

V ! V V .

V !V .

V 'V V . V E.

V )L!.

* V .

V .

# V .

V V # V .

V V !.

V .

V ) .

V .

V .

.

.

V .

.

.

V V !V V .

V !% .

V!V!.

VL!.

* V.

!.

ɱɟɦ ɫɬɚɥ. ɟɫɥɢ ɛɵ ɧɚ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɸɧɨɣ ɞɭɲɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɩɨɫɩɟɲɢɥɚ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɬɶ ɫɜɨɢɯ ɝɪɭɛɵɯ ɩɟɪɫɬɨɜ ɢ ɩɨɞ ɩɨɤɪɨɜɨɦ ɜɫɤɨɥɵɯɧɭɬɨɣ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɟɪɞɰɟ ɠɚɥɨɫɬɢ ɡɚɛɨɬɥɢɜɨ ɫɯɨɪɨɧɢɬɶ ɫɟɦɟɧɚ ɫɩɚɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɟɧɚɜɢɫɬɢ?»V V V A V V ! .+V V «Ȼɵɥ ɛɵ ɹ ɬɟɦ.

V V .

V V .

V -.

 V Ô .

 .

V .

V%V.

 .

VV#.

#VV .

V %VV VV5VA .

V V ɂ ɠɝɭɱɢɣ ɞɚɫɬ ɢ ɩɨɥɧɵɣ ɹɞɭ ɩɥɨɞ ±V V ɂ ɜ ɝɪɨɡɧɵɣ ɞɟɧɶ. ɜɨɞɨɣ ɪɵɞɚɧɢɣV V ɋɜɹɬɭɸ ɛɨɥɶ ɫɜɹɬɵɯ ɬɜɨɢɯ ɫɬɪɚɞɚɧɢɣ. ɢ ɥɟɫ ɨɬɪɚɜɨɣ ɠɝɭɱɟɣ.V V ɂ ɫɦɟɯ ɡɚɯɜɚɬɢɬɟ ɫ ɫɨɛɨɣ.V V Ʌɟɥɟɣ ɟɺ. ɢ ɜɫɸ ɡɟɦɧɭɸ ɝɥɚɞɶ. ɱɟɪɧɚ ɨɬ ɩɨɠɚɪɚ.V V ɋɨɪɜɢ ɟɝɨ ± ɢ ɛɪɨɫɶ ɟɝɨ ɜ ɧɚɪɨɞ!V V V ɂɡ ɛɟɡɞɧɵ mɜɚɞɨɧɧɚ ɜɨɡɧɟɫɢɬɟ ɩɟɫɧɶ ɨ Ɋɚɡɝɪɨɦɟ.V V Ɋɚɡɴɟɞɚɹ ɫɬɨɥɩɵ ɦɢɪɨɡɞɚɧɶɹ. ɫɬɟɧɚɧɢɟ ɬɜɨɺ. ɪɚɡɛɢɬɵ ɧɚɞɜɨɟ.V V V ə ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɡɚɦɤɧɭɥ ɜ ɬɜɨɟɣ ɝɨɪɬɚɧɢ.V V ɂ ɜɨɡɪɚɫɬɺɬ ɜɡɥɟɥɟɹɧɧɨɟ ɫɟɦɹ. ɢ ɭɜɹɞɚɬɶ.V V ɂ ɫɬɟɩɶ.V V ɉɨɱɟɪɧɟɟɬ ɨɧɚ ɢ ɡɚɜɹɧɟɬ.+V V ɉɭɫɬɶ ɫɨɱɢɬɫɹ ɤɚɤ ɤɪɨɜɶ ɧɟɨɬɦɳɟɧɧɚɹ ɜ ɚɞ. ɤɨɝɞɚ ɫɜɟɪɲɢɬɫɹ ɜɪɟɦɹ.V V ɂ ɟɫɥɢ ɜɚɲ ɜɡɨɪ ɭɩɚɞɺɬ ɧɚ ɦɪɚɦɨɪ ɢɯ ɫɬɚɬɭɣV V Ɍɪɟɫɧɭɬ.V V ɂ ɪɚɫɰɜɟɬɚɬɶ ɟɳɺ ɦɨɝɭɱɟɣ.V V Ⱦɚ ɫɬɚɧɟɬ ɧɚɲɚ ɫɤɨɪɛɶ.V V ɑɬɨ. ɝɨɪɶɤɢɣ ɩɪɨɤɥɹɬɵɣ. ɯɪɚɧɢ ɞɨɪɨɠɟ ɤɥɚɞɚV V ɂ ɡɚɦɨɤ ɟɣ ɩɨɫɬɪɨɣ ɜ ɬɜɨɟɣ ɝɪɭɞɢ. ɢ ɰɜɟɫɬɶ.V V ȼ ɝɨɪɬɚɧɢ ɦɢɪɚ ɧɟɧɚɫɵɬɧɨɣ.V V ȿɫɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɫɧɺɬɫɹ ɱɢɫɬɟɣɲɟɣ ɢɡ ɥɢɥɢɣ ɢɯ ɫɚɞɚ.V V V 4VV VV V. ɝɞɟ ɫɬɭɩɢɬ ɢ ɫɬɚɧɟɬ. ɤɚɤ ɤɨɫɬɶ ɭ ɡɥɨɝɨ ɩɫɚ.V V ɂ ɧɟɛɨ ɧɚɩɨɢɬ.V V Ɉ ɱɟɥɨɜɟɤ.V V ɉɨɫɬɪɨɣ ɨɩɥɨɬ ɢɡ ɧɟɧɚɜɢɫɬɢ ɚɞɚ ±V V ɂ ɧɟ ɞɚɜɚɣ ɟɣ ɩɢɳɢ ɤɪɨɦɟ ɹɞɚV V Ɍɜɨɢɯ ɨɛɢɞ ɢ ɪɚɧ ɬɜɨɢɯ ɢ ɠɞɢ.V V ɂ ɛɭɞɟɬ ɫ ɧɚɦɢ ɠɢɬɶ.V V ɂ ɪɚɫɫɵɩɶɬɟɫɶ ɜ ɧɚɪɨɞɚɯ. ɢ ɜɫɺ ɜ ɩɪɨɤɥɹɬɨɦ ɢɯ ɞɨɦɟV V Ɉɬɪɚɜɢɬɟ ɭɞɭɲɶɟɦ ɭɝɚɪɚ.V V ɑɬɨɛ ɭɦɟɪɳɜɥɹɬɶ ɜɫɺ ɠɢɜɨɟ.V V ɂ ɞɚ ɪɨɟɬ ɜɨ ɬɶɦɟ ɢ ɞɚ ɬɨɱɢɬ ɤɚɤ ɹɞ.V V ɇɨ ɛɟɪɟɝɢ ɧɟɬɪɨɧɭɬɨɣ ɟɺ. ɤɚɤ ɬɟ.V V ɂ ɤɚɠɞɵɣ ɞɚ ɫɟɟɬ ɩɨ ɧɢɜɚɦ ɢɯ ɫɟɦɹ ɪɚɫɩɚɞɚV V ɉɨɜɫɸɞɭ.V V ɇɟ ɨɫɤɜɟɪɧɢ. ɤɚɤ ɞɭɯ ɜɚɲ.

".

 V .

 V.

VV.

V%V .

V .

j .

 !".

 #$" %& €ÿ ! .

 V .

V V V .

!V .

.

V Ô$.

VA.V .

 V 4 "V  V.

'VV.

.

V.

VV V.

V.

V VV.

VV.V V.

V .

 V.

VV"V V.

V.

V VVVV".

V )Ô4* V .

V .

"V .

 V V V 'V .

 V .

 .

 V .

V ! .

V .

.

.

V.

V.

V)Ôg .

V4.

 .

VE.

V !.

*V-VV #.

.

V.

.

VÔ.V .

V:V!VV !VVV .

'V.

ɧɟɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɧɚɹ. ɡɚɬɨɩɚɥɚ ɥɚɩɬɹɦɢ ɩɨ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɚɝɨɧɨɜ.V V «ɂ ɱɭɞɨɜɢɳɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ. ɤɚɤ ɫɬɚɞɨ ɩɥɚɬɹɧɵɯ ɜɲɟɣ.V V V -VV. Ɉɧɨ ɩɪɵɝɚɥɨ ɧɚ ɩɨɞɧɨɠɤɢ ɧɚɲɟɝɨ ɩɨɟɡɞɚ ɢ ɨɬɜɚɥɢɜɚɥɨɫɶ. ɫɛɢɬɨɟ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ». Ɍɢɮɨɡɧɨɟ ɦɭɠɢɱɶɺ ɤɚɬɢɥɨ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɝɪɨɛ ɫɨɥɞɚɬɫɤɨɣ ɫɦɟɪɬɢ.

V!V.

VV.V "+VÔ.

V. ' V.

V V.

V):V .

#! VV.

VVV !VVV#VV .

V$.

VV.V:VVV V Ô'%VV "V.

.

VÔ8!.

*V( V V.

V VV.

V!.

"V 3V V V V V !V!#.

VV.

V VV ! V VÔ3V V !V " V!V# V .

VV VEV # VV.

V.

V.

VV V!."V.

V .

'VV!V VVV.

 VVV V !V!#VV.

.

V 5 !V .

V V .

'V .

!.

V .

V !.

'V #V ?VA.

" V V #V V ÔP.

V .

V .

V .

V 8V .

V V '"V V.

.

+V V Ɇɨɹ ɢɭɞɟɣɫɤɚɹ ɝɨɪɞɨɫɬɶ ɩɟɥɚ.V V ɂɡ-ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɟɞɨɣ ɫɩɢɪɚɥɶɸV V ɋɩɚɞɚɥɢ ɩɟɣɫɵ ɢ ɩɟɪɯɨɬɶ ɬɭɱɟɣV V ȼɡɥɟɬɚɟɬ ɧɚɞ ɛɨɪɨɞɨɣ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɣ« V V ɑɬɨɛ ɷɬɨɬ ɩɪɚɳɭɪ ɩɪɢɡɧɚɥ ɩɨɬɨɦɤɚV V ȼ ɞɟɬɢɧɟ. ɫɬɨɹɳɟɦ ɩɨɞɨɛɧɨ ɛɚɲɧɟV V ɇɚɞ ɥɟɬɹɳɢɦɢ ɮɚɪɚɦɢ ɢ ɲɬɵɤɚɦɢV V Ƚɪɭɡɨɜɢɤɚ.V V V 3!. ɧɚɬɹɧɭɬɚɹ ɞɨ ɨɬɤɚɡɚ« V V ə ɦɧɨɝɨ ɞɚɥ ɛɵ. ɱɬɨɛɵ ɦɨɣ ɩɪɚɳɭɪV V ȼ ɞɥɢɧɧɨɩɨɥɨɦ ɯɚɥɚɬɟ ɢ ɥɢɫɶɟɣ ɲɚɩɤɟ.V V Ʉɚɤ ɫɬɪɭɧɚ. ɩɨɬɪɹɫɲɟɝɨ ɩɨɥɧɨɱɶ.

! V V V .

.

V .

V ! V ! V .

V .

V !% V 'V V ! V V!V '" V.

V .

V.

 V.

V #! .

VV V.

VV!#.

VV V V V !V 3!.

!V .

V .

 V V .

V V .

.

.Ô V .

V .

V .

.

V V ɇɟ ɫɬɹɧɭɜ ɫɚɩɨɝ.V Ô V V ə ± ɇɭ. ɡɚ ɬɨ. ɧɟ ɫɧɹɜ ɤɨɛɭɪɵ. ɦɨɺ ɧɨɱɧɨɟ ɫɟɦɹ Ɉɩɥɨɞɨɬɜɨɪɢɬ ɬɜɨɸ ɩɭɫɬɵɧɸ.V V ɇɟ ɪɚɡɞɜɢɧɭɜ ɝɭɛ. ɱɬɨ! ɍɡɧɚɥɢ?V V Ɍɢɲɢɧɚ. Ƚɞɟ ɬɪɚɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɡɚɜɹɡɚɬɶɫɹ. ɨɧɚ ɫɤɚɡɚɥɚ: ± ɉɨɠɚɥɟɣ ɦɟɧɹ! ɇɟ ɧɚɞɨ ɞɟɧɟɝ« ə ɲɜɵɪɧɭɥ ɟɣ ɞɟɧɶɝɢ. Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ.V V ə ɛɟɪɭ ɬɟɛɹ ɡɚ ɬɨ. ɂɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɦɨɝ ɹ ɜɵɣɬɢ! ɉɪɢɧɢɦɚɣ ɦɟɧɹ ɜ ɩɭɫɬɵɟ ɧɟɞɪɚ.V V ə ɜɜɚɥɢɥɫɹ. Ɂɚ ɩɨɡɨɪ ɦɨɢɯ ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ ɩɪɟɞɤɨɜ. Ɂɚ ɫɥɭɱɚɣɧɨɣ ɩɬɢɰɵ ɳɟɛɟɬɚɧɶɟ! ə ɛɟɪɭ ɬɟɛɹ ɤɚɤ ɦɳɟɧɶɟ ɦɢɪɭ. ɱɬɨ ɹ ɡɚɫɬɟɧɱɢɜ. ɇɟ ɪɚɫɫɬɟɝɧɭɜ ɝɢɦɧɚɫɬɺɪɤɢ. ɱɬɨ ɪɨɛɨɤ Ȼɵɥ ɦɨɣ ɜɟɤ.V V ± ɋɤɨɥɶɤɨ ɞɚɬɶ ɜɚɦ ɡɚ ɫɟɚɧɫ?V V ɂ ɬɢɯɨ.V V V EV .

 V .

V V V V .

!"'V V V .

V .

.V .

V V 4.

V?V'!VV.

.

V.

V % V #V .

V2V VV VV V#V.

.

V" " V.

 '.

 V.

VV ! V#VV! .

V=V .

j .

 !".

 €ƒ #$" %& #V .

V V .

V !V V .

V V V V .

.

#V 'V ! V V V V V V .

V .

V .

1V  V V V.

'V VV.

V!.V.

VV .

V.

#1V V .

VV V VV!V VV-.

V#VVV.

V%.

 V'V " 'V V % V V V  V V V V V .

V V '! V V V #V V +V !V .

.

'V  V V V %V V V V .

^V V!V.

.

.

 VVVV.

V VVV V .

V V V V H.

V .

V V .

'V .

!.

 V V #VV V !V V# V!V!%V V!' V "VVVVV.

.

V! V ?V .

V V V !V  V ! V !V .

%#V !V V .

V .

'VV #V.

! V#.

# V.

.

#VV.

.

#VAVV#V V"V V .

 '!.

V V !#V !.

#V .

V 2 V .

 V #V !.

V .

%V=VE.

%.

V.

.

.

V VV..

 VV .

Ɇɵ ɨɬɨɦɫɬɢɦ ± ɰɜɟɬɚɦɢ ɜ ɢɡɝɨɥɨɜɶɟ ɂɯ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ. V . ɱɟɣ ɜɡɝɥɹɞ ɢɧɵɦ ɬɟɩɥɨɦ ɫɨɝɪɟɬ. ɉɭɫɬɶ ɪɭɫɫɤɢɣ ɥɸɞ ɜɟɞɺɬ ɬɪɨɩɚ ɢɧɚɹ. Ɉ ɧɚɫ. Ʉɨɝɞɚ ɡɚɝɥɨɯɧɟɬ ɤɪɚɫɧɵɯ ɤɪɢɤɨɜ ɝɭɥ. Ʉɨɝɞɚ ɫɨɬɪɺɬɫɹ ɥɚɤɨɜɚɹ ɩɪɨɛɚ. ɧɨ ɧɟ ɩɨɞɜɟɞɟɧɵ. ɫɵɧɚɯ ɋɢɧɚɹ. Ɇɵ ɫɬɚɧɟɦ ɭ ɛɟɪɺɡɨɜɨɝɨ ɝɪɨɛɚ ȼ ɩɨɱɺɬɧɵɣ ɤɚɪɚɭɥ V V V 2V. ɋɱɟɬɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɵ.+V V ə ɝɨɜɨɪɸ ɨ ɧɚɫ. ɧɨ ɩɥɚɬɢɥɢ ɤɪɨɜɶɸ. Ɇɵ ɟɥɢ ɯɥɟɛ ɢɯ. Ⱦɨ ɢɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɞɟɥ ɧɚɦ ɞɟɥɚ ɧɟɬ.

 V .

VV!V.

 V .

 V.

ɬ. ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜ ɟɝɨ ɹɡɵɱɟɫɤɢ-ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɜɹɬɨɫɬɶ ɧɟ ɠɢɜɚɹ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɫɜɹɬɢɬɶ ɦɢɪ.V .aV V 4!V"V ! V! VV .+V V  ɇɚɪɨɞɭ Äɛɨɝɨɧɨɫɰɭ³ ɦɚɥɨ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɤɨɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ. ɨɧ ɜɫɺ ɠɞɺɬ ɫɜɨɟɝɨ ɱɚɫɚ ɫɚɦɨɞɭɪɚ-ɩɚɥɚɱɚ. ɢ ɯɨɬɹ ɨɧ ɫɚɦ ± ɩɨɝɪɹɡɲɢɣ ɜ ɩɪɟɡɪɟɧɢɢ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ ɢ ɤɨ ɜɫɟɦ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ. ɂ ɜ ɟɝɨ ɬɺɦɧɨɦ ɢɧɫɬɢɧɤɬɟ ɷɬɨ ɜɵɡɵɜɚɥɨ ɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɱɭɞɨɜɢɳɧɵɟ ɩɨɪɵɜɵ ɧɟɧɚɜɢɫɬɢ ɤ ɂɡɪɚɢɥɸ ± ɧɨɫɢɬɟɥɸ ɫɜɹɬɨɫɬɢ ɠɢɜɨɣ». ɋɜɹɬɚɹ Ɂɟɦɥɹ ɫɜɹɬɨɫɬɢ. ɱɬɨ ɟɦɭ ɫ ɷɬɨɣ ɫɜɹɬɨɫɬɶɸ ɞɟɥɚɬɶ. ɞɚɠɟ ɧɟ ɡɧɚɟɬ. ɟ. ɟɦɭ ɧɭɠɧɚ ȿɦɭ ɯɨɱɟɬɫɹ ɷɬɨɣ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɟɦɭ ɬɚɤɠɟ ɠɟɦɱɭɠɢɧɚ.

.

V!.

'V.

ɞɚ ɪɚɡɪɭɲɢɬ Ʉɢɬɚɟɰ ɜɫɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɲɤɨɥɵ ɢ ɪɚɡɝɪɚɛɢɬ ɢɯ. Ƚɨɫɩɨɞɢ. ɞɚ ɡɚɛɭɞɭɬ ɨɧɢ ɫɜɨɣ ɹɡɵɤ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɶ. ɱɬɨɛɵ ɫɥɚɜɢɥɢ ɨɧɢ Ɇɚɨ ɢ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɧɚ ɧɟɝɨ. ɪɚɞɢ ɤɥɹɬɜɵ ɬɜɨɟɣ ɨɬɰɚɦ ɧɚɲɢɦ ± mɜɪɚɚɦɭ. Ⱦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɨɧ ɢɦ ɜ Ƚɢɦɚɥɚɹɯ Ɋɭɫɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ». ɜɫɬɭɩɢɫɶ ɡɚ ɢɡɛɪɚɧɧɵɯ ɬɜɨɢɯ. ɂɫɚɚɤɭ ɢ əɤɨɜɭ. ɇɚɩɭɫɬɢ ɧɚ ɧɢɯ Ʉɢɬɚɣɰɚ.V V V _. ɧɟ ɪɚɞɢ ɧɚɫ. ɞɚ ɛɭɞɭɬ ɪɭɫɫɤɢɟ ɧɚɫɢɥɶɧɨ ɤɢɬɚɢɡɢɪɨɜɚɧɵ. Ƚɨɫɩɨɞɢ. ɤɚɤ ɦɵ ɧɚ ɧɢɯ.VVVVH+V V ɇɟ ɩɪɟɦɨɥɱɢ.

V #!V %.

V .

V .

+V V V V .

V V V V V  V V V .

V -.

 V V #V A .

V .

.

V !V .

 V V V =VE.

%.

V "V .

. V V .

V V Ô "V V !V V V ! V "'V V V .

1V V !V !V @!V .

!V V .

V ! V V V V .

V V V .

V V ! V V V .

!.

V.

.

V .

.

V.

V .

V!V VV +V .

!.

V V V "V V 2.

V V .

".

1".

&V EV # V V V !.

V VV #! VV.

%V.

 V.

V".

VV.

".

V.

VV .

V.

aV : V 1! V%V.V V'V V V 888 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV .

VVV VVVVVÔ .

#V.

V1V ! V#VV.

VVV!V V V V V .

j .

 !".

 #$" %& € V -.

.

V V #V <01#V !V V V V #V .

V .

#V V V Ô '"V ?V V V .

V  .

'V .

V .V .

V !V V .

VV .

V.

VÔE.

V-.

!VVV VV.

V.!.

.

VV V '! V!V !V .

V)V V.

.

.

%V .VH#* VV!'V %+V ÔCV " V V.

VÔ:! VV .

VV +VÔQV.

!V .

V .

'V V V V V V V .

V V -V V V .

.

V V .

V .

V .

" V.

V!V V.

V .

VVV V.

VV.

.

V .

.

 V .

V ! V V .

!V V  V %.

V .

V %.

V .

V V V V V !.

 V V .

V .V .

 V V V V V .

V V ! V V VV .

V V V VV .

VV.

! VVV %V V .

V !.

V .

!V V V V ^V !.

V .

!.

V ! V V !##V V .

'V V.

.

.

VVVVV.

 V.

V .

.

VV.

V!.

V .

V %V .

 V V .

"V V .

.

#V # V V .

V %.

#V V .

%#V .

V 'V V .

.

V #V .6V .

V .

%V V ! #V%V.

# V V .

V!.

VVV VVVV V V VV VV #.

VV.

VV VV V.

.

V.

V VV VV V V -.

!V .

 V V V .

%V V .

V V %V .

V V ( V V V V V !.

V V .

.

 V V V .

V .

V .

V V .

 V .

 VVP.

"VVV2 V '" VVVVV.

.

VV.

V V .

VVV.V!V V VV V#VV.

.

V.

%.

V.

!V .

% V V  V  V V V .

1V V !V V V .

V .

 V ! V.

.

V!# V " VV .

VV.

V .

V$V .

 V V V  V V  V !V !.

!".

V .

!"&VV V .

V .

VV V!.

VV! V VVVV! V VV .

V V Ô.

 .

" V .

.

V .

 .

!.

V #V V #!V V "V 4#V : ! V 8V 8 .

V V V !V ! V V #! V V .

#V  V .

V !V V V V %.

V V .V 'V V .

V .

V .

 V V.

V Ô'V.

VVV .

.

 . V!V! V! V .

!V !#V V .

.

V %.

'V !V.

V #.

.

VV #V 2V .

VV ! VV.

 '!.

ɤɨɧɟɱɧɨ. V) V VV VVÔ VV*+V V «ɂ.V. ɧɨ ɢ ɜɪɟɞɧɵɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɯɥɚɦ. ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜ ɬɚɤɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɤ ɷɬɢɦ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɦ ɢɞɟɹɦ». ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɜ ɫɜɨɺɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɧɢɤɚɤɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɢɯ ɦɢɪɨɦ.V V V . ɱɬɨ ɟɜɪɟɢ. ɬɚɤ ɫɤɥɨɧɧɵɟ ɤ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ. ɱɚɫɬɨ ɜ ɷɬɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ ɜɢɞɟɜɲɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɣ. ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɬɨ.

V.

ɱɟɝɨ ɦɵ ɜɫɟɝɨ ɦɟɧɟɟ ɨɠɢɞɚɥɢ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɜ ɟɜɪɟɣɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ: ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɶ.V !+V V «ɉɨɪɚɠɚɥɨ ɧɚɫ ɬɨ. ɤɚɡɚɥɨɫɶ. ɱɭɠɞɵɟ ɧɚɪɨɞɭ. ɜɱɟɪɚ ɟɳɺ ɧɟ ɭɦɟɜɲɢɟ ɜɥɚɞɟɬɶ ɪɭɠɶɺɦ. ɞɚɥɺɤɨɦɭ ɨɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɜɨɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɫɪɟɞɢ ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɨɥɨɜɨɪɟɡɨɜ». ɧɚɫɢɥɶɧɢɱɚɧɢɟ. ɫɚɞɢɡɦ.V V V ?.

V .

 .

V.

V.

V .

V V V -V .+V V «Ɉɞɧɨ ɢɡ ɞɜɭɯ: ɥɢɛɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɵ ɛɟɡ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜ. ɥɢɛɨ ɪɭɫɫɤɨɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ. ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɥɸɛɜɢ ɤ ɪɨɞɢɧɟ. Ɍɪɟɬɶɟɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟɬ».

% V V .

%V V V Ô V V V V .

.

V V -V V 'V V ! V .

V .

V ! V .

.

V .

!V V !#V.

.

.

VVV VV.

VV #V .

 VV.

 VV VV V! V !V .

V V .

V H.

V !V .

.

V .

 V ^V V .

j .

 !".

 #$" %& € !.

VÔE.

V-.

! VV VV!V % VV!V.

.

VV  V%VV.VIJKV V + .

 V EV ! V V !%V .

"V #!V V !.

V V % V -.

V .

!"V !# V "V .

 .

!.

'V .

%V ""V V V % V V !.

V .

V V .

 V V V V # V .

V .

'V .

V #V V .

V H.

V !.

V V V .

".

V V.

V VV.

! V 1! VV.

VVVV V .

V ÔE.

V -.

!.

 V .

!.

V .

!V V #V V V V -V ! V .

V V # V .

" V Ô VV V V #V V V V.

VV!V VV"V.

%VVH.

VVV VV  V ! V-V.

#!VV VV VVV.

.

VV .

# V !.

#V ' V.

V.

!V.

V V V.

VV.

VVV.

V .

!V . V .

.

V !V V V !V .

V V V .

 V V V V !V %.

V V .

!V 2V 'V .

V V V V .

V 8.

.

V V 2" V -V '!V .

V V  V V .

.

V .

V V !V V !V .

V V ! V ÔE.

V -.

!.

+V .

!1 V  V %V V V V !.

V V V .

^V " "V V ÔV V .

V !.

V .

V V V V V#%VV V.

.V VVÔ.

V!.

V B0V .V !VV V V.

V .

 V%.

V! V V #V .

V V .

.

V ! V .

.

H-3FV .V :A.V !V V V # V V V V V ! V V .3Q`H-3V A(@@:f.

 V V V ! ! VV.

VV! V VVV.

.

V .

.

!VV#VVV! V V V.

V VV# V.

VV -.

V.

%VV V.

V V V ÔE.

V -.

!.

V$.

.

V V.

%VV V! V.

.

V VV VV.

%V V .

V.

 .

VV.

VVV' VVV.

 V.V V +V .

V.

.

.

VV  V VV !.

.

VV!#VV!V2VV.

VV !V VV.

%V V V.

VV !'V 'V @.

V V'VÔE.

V-.

!V.

VV V V !.

V VV.

V V V +V .

'V V  V .

% V !.

V V !V # V Ô V ".

V-:L.(V (Q.3@-c5V.8.V .-32Vg.@-.VVV VV V V VV !1% V. V V V V Ô# !V V ! V V V 3$3-_:H(Qb-3(V :@ 7(-.3-:Qb-c5V3.

 .

V.

!V !V :V V .

V .

V V !V .

.

.

V V V V .

%V .

!.

V V V V V .

V @ !V V V ! V V .

V "V !%'V .

.

.

.

+V! .

VV !V  V.

"VV #V .

V V .

!.

 V .

V .

V 'V V ! VV V V .

!V V V ÔE.

V -.

!V $.

!V V # V V V V .

V ".

 V V :.

.

V !V C.

V V .

V .

V V .

!V ' V V V #V V #V ! V V ! V .

 'V ! V V .

V V V V .

V V #V  V H.

V .

V V V V ÔE.

V -.

!.

 V V V V V #V 3.

V V # V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV B0V $ V V! VV V# V.

VV!.

VVV V.

V V.

 V .

V V !#V .

V .

 V ".

#V V !!#V .

.

.

.

#V 3.

V .

V .

.

VV V VV +VV ".

V# .

 V V%.

V .VVV VV-V1VV #V V V .

V V V V .

V !.

V !V .

'V :V ! V .

 V 8.

V )8*V !.

V %V ! V V V V .

V V V 'V V V !V !.

.

.

V V ".

.

V )V V .

 V .

V V V .

.

* V %V 'V .

V ".

V .

V V .

#VV .

'V .

V .

VV!!V!%V-V 1VV.

VVV .

V V .

j .

 !".

 #$" %& u ÔA %V -.

!.

 V V V V V  V .

V V V V .

V V .

V .

V V V V V #V .

"#V .

V VV V.

VVVV V V _V VV V .

VV&V$.

.

V VV V VV V V V .

V V 3!.

V ! V V V .

V V 7 V V V .

".

V .

VÔE.

V-.

!.

 VV V !VV.

%V.

 V V! V V.

V .

.

VVV .

V>V VV.

 "VV V VV VEV.

V!VV.

1V!VV !.

V! #V" " V V VVV.

.

.

VÔE.

V-.

!.

V H.

.

V V ".

V ! V V Ô.

.

 'V V V  .

 V 1! V VVNOMMMVVV .

V .

.

V$%V3.

V '.

 V.

 V .

' V V .

'V ".

"'V V .

V .

V #V #V V '!# V .

V V #V #V V .

'V V V V ".

V $.

.

.

V !.

V !.

V .

! V .

V .

 .

 .

V 2 V .

V( V)V VVV.

' VV.

V!V%VVV *V V !V ! .

V =.

V V A .

V . V .

.

"'V V !! .

V .

 V .

'#V ' V .

V V .

V Ô3V !.

'V .

"V V .

.

 'V .

!.

V%V.

.

VV V.

 V V VVV VVV$%V 4 #'V V V .

.

V V .

!.

V .

V B9 V Ô?.

V V .

.

V .

 .

V h.

i V.

V .

V!.

.

VV.

V V.

V#%V.

 ! .

V V.

 VV .

 VV.

'V!V!.

VV.

V.

!VV V .

V#V.

.V V Ô.

V !V !.

V V V .

.

V E.

 V V .

V $! V V .

 V V 8 " V .

V .

V V VV V ! .

V!.

 V.

V!' V.

 ^V.

V !VVV#V.

V V V.

VV .

V V V #V V EV .

.

VV .

.

V .

V !.

V $6V -V .

V V V V V #! V V  V V V .

V V .

&V HV .

V V .

'V.

%#V V!V! V VP!.

V.

V V .

.

V .

V .

V#! .

V4.

 V .

 V$.

V V .

VA!Ô V H.

V .

 V .

V .

 V V V !V V .

V .

"V  V V ! !.

V V #!V .V H V !!.

V V V .

!.

V V V!V V .

!VV V-V V VVV.

V VVVVVV.

%V .

!.

6V.VV V V .

V.

V VVV V VV 'V ÔE.

V-.

!.

V-.

%V V.

 VVV .

% VVV V V V.

!V #V-.

! V!.

 VV3.3@-:HbVV VV V! 'VV V " VVV V.

.

 V .

V.

V V.

%V%VVV .

V VEV !.

 VVV.

.

V.

V.

V.

!.

.

VV V 4VV VVV .

.

V! VV 1 V !.

'.

V.

V V 'V .

%V .

".

V V .

V .

 .

.

V .

.

.

V V V  V .

V !V V .

V V$.

V V!.

V.

VV.

".

V.

VV V .

V ! V V .

.

V .

V  V V %.

V !.

VV.

%V.

!V VV %V.

.

V! V #V &V EV V .

!.

V !#V V .

!.

V .

.

.

'V .

V .

V !V V !V .

V V .

VV V V .

V .

V # V .

V '"V V !.

V V V ! V V .

!.

V V V -.

 V "V ÔE.

V -.

!.

V .

V ! .

' V V V V V %'V V.

V V!.

VVVVV V! V .

V- V.

 V V V#V .

 V.

V 'V.

V.

1V.

V V!.

.

V.

VV.

V !#V !'#V V V V V V .

'V 'V V 'V"' VV .

V VV VVV V.

.

VHV V .

V .

V !V V .

V !+V V !.

 V 1! V ! V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV B9V $ .

.

VV '! V.

V! V.

!.

V.

.

V V.

V# VV!.

V .

 V #.

V V .

.

V .

 VV !V V .

j .

 !".

 #$" %& u ! VV.

V %'V VV V.

%V.

V$.

'VV VV V .

.

V V .

.

V V $ V .

1V "V !.

.

V V V .

 V !.

V!VV .

V.

V V VV V V!.

.

VVV .

V V .

V V .

V .

V V .

V V V ! V 8!.

V .

V .

 'V V V V V NOMM1NOMMMV V V V V V !VVVNMNVVE V.

.

VV V V  #V .

#V ! V #V .

!.

V V 'V !.

.

V .

V V -.

 V.

V.

!.

 V! VV VV"VNMNVV.

.

V55V.

V V.

V VV.

.

! V.

V V.

.

VV.

V % V.

V.

VVV V  .

V V V .

.

V .

!V V H V : V V 8.

V V V V.

 VVP.

"V VVV.! #V.

.

#V'!V  V .

#V V # V7V!.

.

V.

VV V !#V V!'#VV V.

!.

+V .

 V " V.

".

#VVVV! VVV .

 V V V.

V ) V .

*V= V!.

.

VVV .

V !VV .

V $( V V .

!.

V-VV  V V .

.

V  V .

V V V V H.

V V .

.

V V V #V .

#VV!.

V V.

V#! VV .

'VVV.

!" VV V .

V V ! V V V V %' V .

V .

V V .

V .

V !V V .

V .

.

%# V %# V .

%#V V % .

%#V !V V !VVV.

V.

!V.

.

V$V.

VVVVVV.

V .

V'VV V .

VÔE.

V-.

! V.

V.

V.

VVV H VV.

.

V.

VV.

".

V#.

.

.

V.

V.

VV VV !.

V .

VV !V.

!.

V.

! VV#V .

#V #V .

.

#VV .

'VV VV^V.

VVV VV VVV V .

V.

V!V# V V V V V ?V V V V .

%V .

 V V V !V V #V!.

V V #V2VV!V.

!"V.

 .

VV.

! !.

V.

V.

%V ! V@.

V 1VV! V.

VVÔE.

V-.

! V!VV.

!.

V V=+V Ô$V  V V % VV V.

%VVV.

%.

V .

6VIJKV V 888 V _ V !V V .

 V .

V .

 V !V V .

!.

V 4V V V .

VV.

VV%VVVVV.

V.

#V V -.

V.

V V! V.

!VV!VV .

 %#V VV.

.

!V.

V.

%V@ V4V .

'VV &V$.

V V !! .

'V#V.

VV &V =V #V V V V V.

VV V V V VV" V V V V VV !V! VV VVV.

!.

V VÔ .

VV.

VV V QV .

.

 V .

V .

!V V '!V 4.

! V V V .

!V ! .

V .

V .

 V .V .

.

!.

V % V V !V 3V V .

V VV V.

VÔ V.

 V.

1V .

.

.

V.

V.

V 4!V 3V V V ).

V V !.

 *V .

 V V %'V V V V .

V V V V V V :.

V Ô V ! V.

!VVVÔ".

.

V!.

V.

V .

+V!V V !! .

V V !.

V .

%V ! V V V V .

%V .

 .

V 2V V V #!V V .

%V .

 V V .

V V .

 1.

V !V .

%V !V %.

 V -.

V .'V V V .

V .

V !V "V .

!V .

VV V Ô!V ".

V .

VV.

!.

VEV.

.

 VV !.

V.

!V V _ V V!.

'V V 'V.

!VV .

'VV.

+V V  V V.

VVV!V$!.

VV!V "V .

 .

.

 V #!VV VVVV !+V!.

V .

.

VV 'V ' V.

VV 'VVV V$ V.

VV .

VV!VVV!.

VV.

 V V .

V V V ! V V #!.

V V .

".

#V %.

#V .

 V V .

.

'V V .

 V V .

.

 V V .

'V .

 V.

!V.

Ô V H.

V" VVV .

VÔE.

V-.

! V.

V!V.

!V.

%V .

 j     .

u r   r.

 rr.

 A .

.

  .

   r.

 r .

 .

 .

 .

 .

.

.

.

.

 .

 r .

   .

.

.

.

 !   r .

$ b"#2=   . + .

 r .

 r.

! r.

C!  !.

r  .

.   .-     */   $. .

  ! ! .

 r   .

 .

  .

  r     .

  r  r r  E.

 %  % .

 % r   !  .

 ! .

 r! !  & r! .

 !  !  .

 r .

  ' r  .

!.

 r !  +  .

 r! .

.

r r   .

   .

 .

 !  r   .

!r.

  .

 !.

.

.

 r .

.

.

.

  r  r   ! r '    r  .

.

  r.

 .

  !  .

(  r! r  r .

!  .

  r.

 ( .

 ? ! .

  .

 r  .

 r! )r  .

.

* .

 + r  r .

  r ! + ! r .

!(.

 r r   r . .

 ! 2r   rr .

.

  .

 .

+A'C +.! "-.+.

 ! .

 .

 .

.

    .

.

 r  .

 ) .

 .

.

  r*  r.

 .

E r r  .

.

 !.

.

.

.

    .

 !   .

  .

r ..

 .

.

  r r   .r r  r .

r  g .

.

.

  .

 2% r! .

r/012 .

.

 .

.

 .

  .

 r.

 .

r #.

.

.

  .

 .

 .

.

 .

.

.

 .

    .

 32 .

 r.

 .

  !r A .

.

 .

r   r..

.

.

! .

! .

 r r .

r ?  .

.

 .

 .

.

.

r  .

.

 r.

r .

 r  r.

 .

 .

  r!  " ( /2.

    .

  r r  r .

         ! .

  + " .

.

 .

.

.

  !   r .

 !.

   r .

 = .

       ( +  .

 .

.

 .

r !r r ! 2" (    . r  .

r   r  r .

r   .

 .

 &  r .

  32 2)E */011$ .

/010445 .

  6 .

 r /010447 //  ! .

j .

 !".

 #$" %& uD V V V V V .

V V !V V .

!.

V V !V V .

.

.

VV.

#V.

.

V7 !.

 VV! .

V 'V.

V.

V .

!"V V .

".

.

V .

V V .

!V V .

%V V .

V V V .

.

! V.

VV.

.

V.

V BV:.

V V  V .

!V V .

!"V .

V .

!.

V V ! V V V .

V .

 .

V V ! V .

V V #V .

"#V (V VV .

V.

"VV3V$%VVVV2 VP.

"V '"V $%V.

.

VVÔE.

V.

!V) .

 V.

VVÔA %V.

!*VHV VV VV.

V! V#V.

.

VV V2V.

V!#V V !V : .

V '"V ) .

* V 8.

V B01#V V NMNV .

V )ÔE !.

V 8.

 V Ô .

! "* V V !.

V Ô '"V .

"V V /01V V NMNV .

V DV2V .

V V ÔE.

V .

!.

V .

.

 V .

'V ' 'V V .

'V V.

".

V V? V .

VV!V !#V .

 V .

.

V.

V V V V V V  V ! V .

V V V V V .

".

.

.V .

"V !.

.

V ""V V  V 'V .

V V .

!.

V .

VV ! V VV.

 V '"VHVVVÔE.

V.

!V '!VV V.

".

V+VV V.

'V !.

 V.

#V.

"V).

V V ".

#V  *V HV .

V V .

V V .

%.

V '"V V V V V V .

V Ô! .

.

V +V "V.

.

VV # V!.

VVV.

VV VV VVVV 4 .

V .

.

V #V V V V .

%V V .

V V V V V .

V V .

.

.

#V V .

V V .

V V V 4 .

V V 1V V.

V# V!.

VV V V.

V!V.

V V Π V 2VV.

V.

VV !V V.

 V.

!.

VV VV V V V! V.

V.

!.

.

V V.

V .

"VH V V V .

 V V V.

%VV.

V V V.

#V!V V V .V V V V !.

V V V %V !.

!.

 V V V .

V V.

V VV! V.

V.

VVVV V2V#V #V.

V V.

VV2V! V.

.

.

V +V V 5 V V.

V## V 4.

.

V'VV V H.

V.

V.

.

V ..

VV .

V HV!V.

+V.

'.

V -.

V .

V !.

VV!.

.V .

#.

V%V VV HV!V.

+V V ..

.

V .

 VV V AVV8 .

VV!V V $ .

V .

V.

V.

 V 2V # VV.

V.

V V Q.

V VV.

V 4!VVV.

VV! VV.

V 4.

V#! V .

.

 V =V .

V.

V V 2 V V V V ".

V V V 90V V .

.

!V -V !.

V V V V V V .

 &V 2V #V .

 .

#V V V  V .

V .

V #V .

V V V %V .

V V .

.

V -V .

V V V #V V % V V .

VA!V V .VV .

%V V V V .

 V .

V - V V .

V #V .

j .

 !".

 #$" %& u€ V.

.

'V.

V!V)#V V.

V.

V! V .

 V .

*V .".

.

V.

VV !V.

.

VVV 2V VV VÔ2VV.

V .

VVV .

V.

 V! V.

V V .

'V % !V V )Ô *V 2V V .

V V !.

!".

V V .

 ' # V V .

!V V V ! V !.

 V V V .

V !.

!".

V V !.

 V?V.

V.

.

V.

.

V'VV.

V!VL.

V-V#! V .

 ^VÔCV V!VV! V!V.

!V!VV V.

!.

V.

V V.

V .

V!V VV .

VV '!VV VV-.

.

VV/01V! VV!.

VV .

' V V V .

V!.

VH V V.

 .

V %V.

V)ÔA .

V h3 i*V :V AV5.

.

V )8VP.

*V !.

V )V V $VQ'.

V V ?VP %*V V P 8V .

. V h.

.

V V i V .

V V !#V ! #V ".

V H.

VÔV V2V.

 V V VVV".

VV.

V.

VV.

VV .

!.

.

V V.

# V '!.

V .

V.

.

V.VV % V .

!.

"'V Ô.!.

DV .V %V .

.

V V V V 'V VV V V .

V .

.

V V .

'V V )ÔV %*V V V !.

V .

V 7.

 V V .

V!V V V V.V V " V  VVVVV V.

VV V !V#V!V.

%V.

+V.

# V !" V V !.

V 8.

 V .

 V !V V V !'VV'V.VVV .

#V #V .

V V V V V # V .

V .

V V V V V !#.

V V V -.

 V .

V Ô-.

.

VV #.

VV!VV V! &V -+V Ô .

V .

V V V .

V 3!V V .

.

 V V ! ' V !V VH.

V VVV! V .

VVV VV!.

VVVV#.

.

.

V HV V ! ! .

VV.

".

.

V.

 .

!.

VVV.

.

V=V .

.

+V Ô- V V V .

V V V .

.

V .

#V V #.

.

.

V V V .

V E V V V V 4%.

&V 2V V V V .

 V-VV .

VV4%V.

V.

V.

V%.

 V.

.

V.

! !V.

V!+V Ô2!VV2V V.

V9a0GV!.

V.

.

V!V%#V #V $.

V .

V # V.

VDDV!.

6V ?V !V .

 VV #V .

V .

V.

.

.VV 6V.

V.

.

V# VV!.

V.

%V.

VV VV.

V V !V4 .

VV A!6V:V!V!%.

VV# VV % V.

V .

 V V.

V V .

 V !%V #V V V V V ! V !.

V 4!"V %V !V V !V V /01V V .

V Ô V .

.

V .

+V V  V V V V !V.

 V.

.

V!V VE VV+V.

V .

.

V>+V VVV VV ".&V.

V !V.

VV.

 V.

V V V1V V V.

.

 VV %&V 2!V V V.

V V)V V 90V !V V ! *V! V.

%V'V .

V .

V  ! V ! V V V V V !.

V 8" V _% V = ' V E#.

 VE 'V-V V.

VVÔ.

V = V V! V!.

.

 .

VV.

V V!V.

V .

%.

+V V V Ô V @.

.

! V .

V V ! .

V ÔV "V !.

&V $.

V V V.

!V! VV V.

V!V!V.V .

0V V .V)9a9aV*VB.

#V)Vh$ 'V .

VV9a]aV*VH V .!iVV9.

V )Ô3*V %V V !V V .

%#V .

!V .

%V V V V .

'V B00V V V V .

V V V !#.

V VVV V V V.V V V V VV!V '"V.

0V= VV.V!V! VV V V V.

.

VV)9aD9V*VVV .

V  .

V!.

V V!.

V!.

!".

.

V .

 VV.

V!.

VVVV!.

VVV %V V VÔV V ( V V .

.

V V @.

.

01V !V V EV .! V V .

 V V .

V .

 'V "V V V .

%V ..

V .

V .

V  V V .

 .

 V .

V V.

.

VV'V4!%#V.

V.

VVVV%.

 V.

 .

 V .

.

V V " .

V 3.

.

.

V V .

.

.

V ! "V V .

!.

 V .

V V .

 V .

.

V .

.

%V !.

.

V V V !'V V Ô V VV!.

'V" .

V).

.

"V V V V.

V8.

.

#*V@.

.

!V V V!.

V.

!.

V VV!.

V .

V VV.

 .

.

V'VV!.

VV.

 VV .

j .

 !".

 #$" %& uu VV.

VVV.

V)..

V ! VV.

V8V8.

VÔ. .

VV .

.

VVVV V V .

V 8.

V Ô=V .

V -V .

V V .

 V V V #V .

.

.

V .

V .

 V nVoXpXWV Ôqr[st\prUXV XuV WXv[\SuZ[wV XwV oXxZySXV ztWZU V 9a/D*V - V.

V.

V #VVV.

!V V !.

 V.

V.

1V!.

VV  V#.

.

V! VV.

VV .

&V =V .

V V V V .

 V V +V Ô V .

".

V #.

.

V ! V .

.

V V V .

V V V .

V .

V .

.

V 7V V V # +V Ô..

V V V V V V V V V V Ô V ! .

V V .

V 2V V  V V .

V ! V V .

V 3.

V !V V .

V V $.

V V V .V "V " V .

+V Ô..

.

V !.

Ô V .

#!V .

Ô VV V.

V4V#+VÔ_V VVV! .

&V2V V V.

!.

V.

V V.

!V V).

VV ! .

6*V V!V2V.

"'&V 2V .

.

V V &V 2V V &V -V !V .

 V .

V .V .

V V .

6V $.

 V V .

V V .

!.

V V !.

! V .

!.

.

'V 'V =#!V !V 1V .

.

6V 2V ÔQ.

V .

V  .

V V V .

.

V H.

.

V .

V H.

.

V 2V@ #.

V .

%V .

V .

.

V .

.

.

V V Ô V VVVV.

.

V ".

V!VV .

VÔVV V ) V V V !V @ #V V *V : V .

V .

V .

V V V V " V V V V V V Ô.

V V .

!.

V H.

V V .

V %.

VV.

V@.

V&V3.

.

 V.

V VV.

V<01 V' V%.

VVV.

V ! V@ #V.

.

VVV.

VV V% V V:.

 V .

 VA VV VV!.

!V !V$.

V 6V-V VVV.

.

.

 VVVV 6V H.

V V .

V ".

V V V .

!.

V !.

V .

.

V V "V V  V V .

V !V .V .

.

.

V .

.

V -.

VV V V VVV. V Ô4 V V 4%V .

V.

 V!.

VV V %V.

!.

VV .

V! BBV H V VÔ4 V .

.

'V!VV.

V .

V$.

V V >V #V # !+V .

V .

V 'V  V .

 V .

.

V %V '1.

V V 4% V V V V V .

!.

VVV.

 V V.

V.

V VVV VVV!VV .

V VV!V#V V.

VV.

%V!#'V V2V.

VV#VÔ4 .

#V . "V .

 V .

V .

V .

V .

V V Ô .

V 8 V = VH VQ.

VV.

.

V !.

!+VV.

 .

!.

V V!V %.

V " "V V .

V V V V V V .

V V V V .

V .&V .

!.

6V 7 V V !V !V V !%V .

V .

+V Ô2V V 8 V .

V V V V #!V V .

 V .

V V 4%.

VV .

 V V V H.

V V V .

' V V .

.

 V V V V  V V .

! V V .

V V .

V V V V !V V 4.

V V .

%V .

 V .

.

V !".

V .

 .

 V .

!.

'.

VV.

V.

!VV.

V!. V.

%VVVA .

+VÔ3 V V V .

V6V3!V!% .

VV!V. ".

 VV!.V.

V V .

V .

.

V .

 V 2VA "V V V V V .

V V ! V -!.

V V Ô V V .

.

.VÔ.

.

V .

.

V V.

.

VV #V V .

.

 VV V V )V V V V &*V .

>V .

.

V V .

 "."V .

V -V .

%V V  V 2V " V .

V V V .

 V .

V . ".

V Ô4.

V .

!.

 V Ô .

V .

V V .

.

! V Ô !V V V .

".

V V ÔV .

"V V V 2VA "V V . " VV.

V VV!# VV!.

V!VA 1A "V.

VA .

.

6V.V !#V V V V Ô8 .

V V V .

.

V V .

V .

V V .

V V ! VV .

V Ô4 V V % V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV BBV 4 V .

 V#V .

V! 'VV V.

V V ! VV.V%V.

VGV V.

V.

V/ VV#V! V<V V .

j .

 !".

 #$" %& uÿ .

V V)V V *VÔE.

V .

 #Ô VÔA V Ô VÔhQ.

!iVV V H.

+V V 4%.

V !V .

%#V ! BD V V .

V V !.V V V .

V ).

 V V .

V V .

V H V V V V ! *V Ô2V !V V V !V #V.

!VV!V.

%V.

V V %V+VVV.

V.

! VV !VV  VVh.

iVVV.

VV VVV V V.

V V ! VV V VVVVVV.

 VVV.

VV! .

V V &V -.

 V .

VVV V .

V V2V8.

.

VÔ2 V V( V90V V.

.

!V V#!V  V VV .

V V .

V ! VV !V V .

.

 V V .

V .

V %V  .

.

V V ! .

V .

"V V .

V V V .

.

V 8.

.

V ÔgV V !.

 V .

V V V .

V .

V .#.

V +V V !V V .

 V .

V .

V %!%V V V V .

V 2V ..

&VV V V #!V V  V V V .

.

'V V #!V V QV @.

 V Q&V - V V ! V  V 2V "V V V .

.

V V .

 V .

V4.

VVVÔV!% VÔ V.

VÔ .

V.

.

!.

V ! VV! V.

V.

V VVV.

.

V V.V.

.

!VV 'V .

V .

.

V V @.

.

!.

V !V ! V V V V V Ô V .

V .

.

V 4!V !V V V V ".

V ! V V .

 V .

V V V V !.

V V !#V .V .

.

#V !.

V .

V .

V V V !V VV .

VÔ41 V V.

.

!.

V.

V!%.

&V- V.

.

!VV=.

VV .

V V .

&V $.

.

V V .

.

!.

V V .

&V 2V V .

V !V V V .

'V V V V !.

V V .

"V -V V "V .

 V .

+V V #V .

V .

.

V !%.

V .

 .

V # V !.

V V .

.

!.

.

V .

V V #V .

V H.

.

V " "V V ".

V V V V V V .

.

V V !V V %V !.

!V VV V! V !V.

".

1".

.

VV ÔEV NNV.

V .

VH.

V.

V V#.

VVV VV " V !V.

#V !.V.

V !.

V "1.

V -V V .

 V V .

'V V .

V V V .

.

V 2V .

V .

"V !.

V V !.

V V V V  V V V V #V .

# .

V .

1 ".

V #V $" "V .

V !.

 V.

V.

VV V .

'V" +VV .

.

V VV.

V ! V.

.

#.

V.

VV.

VV.

V%V .

V "V.

!6V 4V8.

.

V !!VV.

V !V V 'V '"VV !.

%V " V .

!V ( V 90V V .

.

!V V .

.

V %V V ! V .

 !V ! V V V V .

V !V .

V V V V !. !V .

V .

 V V .

V!V'V!V.

V.

"+V .

VVV.

!" VV VV.

".

V#.

.

V).

VV8.

.

*V HV V !.

V !.

V V  V .

%V .

.

!V ).

&*V !V ).

 .

VÔ.

V".

.

V!.

V V8.

* VÔ!V".

.

V %!%.

VV.

VV@.

.

!.

V .

.

V .

V #' V !.

 'V V .

!"V .

.

V V V Ô!!.

.

V .

V !V ".

.

V -V !.

V %V V .

V V .

.

'V V Ô".

V )V .

.

#* VV !".

V Ô .

V V V".

V '.

V .

.

"V !.

VV V ! V V .

VV!&V=.

V V VV &V -.

%V V !V .

.

!.

#V !V .

!.

V V .

.

V !V ".

V .

V V V #V V .

V =.

V .

V .

V V !'V .

V 'V .

V !.

V V V .

V Ô .

V !.

 V V Ô ! V V !VVVV!V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV BDV _ VV!VV #.

.

V A .

V2V !VVV.

% VVV V3!V.

VV.

V .

VÔ8.

V V> VVV.

VA!V3.V.

.

 V.

V!.

VV ' VA .

V V VV:VVA!VV!VV. V2 V)Ô$ VdVGB*V V.

.

+VÔA .

VV VVV ' 'V V .

 V.

V.

%VV.

V)Ô *V.

V!V-.

VV ! VV VV VV #V%#V.

V ! V.VV V VVV!%V.

.

V V .

j .

 !".

!V . #$" %& uƒ $ V V V V V Ô.

"V 1V .

.

.

V ).

*V #%V .VV .

'V V 'V V Ô4!.

  V ! .

V.

VV V#VÔA %VV V V .

"V=.

V!.

VV.

 VVV &VH V VV .

VV .

# V .

 V .

V V Ô V  V V V .

 V %#V  .

&V .!V .

%#V !>#V V :VL V V .

 V .

 V .

V V .

V !.

V '"V )#V .

 V .

!.

V V !V .

".

V ! VVV! *V3V!.

V.

V!V VV !%'V.

+V Ô!V V V V V # !V .

"#V .

.V .

.

V V V V V .

"V V V .

.

V .

.V !V ! V .

.

V Q.

V V !#V .

 V V!VE.

.

V-VVV V VVÔ .

V Ô V.

.

VV V.

%VVVV3 V".

 V.

V2V .

VÔV .

.

V V .

!"#V V V .

!.

.

V -V V ..

V  V V E.

&V H!.

VV.

#V.

!"#VV.

.

&V-!.

VV V.

V .

VV.

+VÔ$.

.

.

V .

V % .

VV9a9/V! V .

VV.

V .

VV.

!V:VV!.

V .

!.

V V : V @.

.

!1. V H V 2 !V . V .

V.V "V .VE.&V .

 V .

V V .

.

V .01#V !+V Ô$V V .

V V  V ..

%.

V .

 .

.

V .

V V .

.

'.

V V V .

 VV V V !VV .

" VV.

#V .

 .

# V .

#Ô V V V .

.

 .

V 3V .V .

+V Ô2V .

#V .

V .

V ! V V .

V -V .

V V .

'V V V #V .

V V .

!1 V Ô- V V .

"V V V % V V .

'V V Ô V ÔH V .

 .

VV! V.

!VV VVV.

!.

VV !V V #!V ).

V V 6*V HV V V .

.

.

'V .

V .

.

V  VV V! V#%V !V!.

.

 VV .

 V $.

.

V V#V !.

VV !V V .

V!.

VV !!.

'V V V #V V .

%.

V V !.

V V .

V V .

V # !V V V-V V V V %V V8 V Ô V !.

.

VV VV .

.

V .

 V .

V Ô.

V  V !.

V .

%'V 8.

'V .

V V V.

.

 V.

.

1.

.

V!.

V3 !.

V VV 6V 2.

V!VVV> VV! V.VVV9aD.

V.

.

V .

V VV %V .

.

1.

.

V !.

.

V -.

% .

V V .

.

.

V .

!V ! V V !VV!.

VV VV 2 V.

VVVVVV.

VV.

V V ! VV .

#V V-V .

V V V V .

V V .

'V Ô .

V .

.

VV V V V ! .

V V .

V .

V V V V ! .

V 2V 'V 'V V V .

.

'V 4.

18 .

!V !.

 V "V %.

V .

V V !V .

!V V3V ! .

.

VV V.

.

V '"V) % V #V*V V 'V V .

".

 V V .

V ".

'V '"'V V .

 .

!V V .

V V !.

.

V 4 .

V V .

.

V %V  V )AV * V V %.

V .

V8.

V.

V@.

.

!V4# V!V !.

VV8 V-V V.

V .

V .

.

.

.

'VV .

.

!'VV.

V .

V.

V.

V.

V V V.

! VVV .

V 900V .

 V 'V V !.

V V ÔV V .

 V .

V .

.

'V .

%V !V @!V V V ! V V V #V V !#V .

#V # V.

VV V90001 V.

!"+VV"VV V.VV +V.

V .

! V!.

%VV!.

 VÔ.

 V.

VÔ V! .

VV .

 VV.

V"V V !V .

V #!V 2V .

V V V Ô V % V Ô V .

V !# V ."V .

V ! V V .

!.

'V .

V V !V !.

V .

.

V.

V.

V!.

 V.

'V!VV V.

.

VH VV90V V.

.

!V V ! V V V.

V VV.

%.

'V V 2V V .

V V .

 V .

V .

V " "'V .

.

1 .

V :VC.

+V V V V .

.

V .

.

V .

V V .

 V .

V V V ! V ! .

V Ô.

.

!V .

V V CV .

.

V V .

!.

V V V .

V .

V !V .

j .

 !".

 #$" %& u .

V .

.

V E.

.

.

V .

!'V .

.

V .

"V .

V V C V V".

VMMVVVH!.

V.

V!V .

.

.

VV#.

.

V.

V V .

V V V V .

V V V V .

.

#V " "V .

"V -V .

V %V V .

. V ?V..#V ! V .

!.

!V  V 1! V .

 V V  VVV.

V)Ô4...'VV33-VV%V VV.

!.

 V .9MOa9V*V -.

V.

VV.

%V V V!.

 VV  +V!.

V!.

.

#V V !.

V .

.

V ! V .

 V #V V V V !.

%#V %V !VV .

V V .

V V-.

 V .

V".

V ! V V V" " V.

VÔV.

%VÔ .

V!V.

V.

V.

% VÔVV .

V$.

V.

 V!"VV.

!.

V.

V.

'V .

 1Ô!V 4.

 1Ô!V V .

 V V '.

V .

V .

!V Ô.!.

V Ô .

V A V :.

V V .

".

&V V .

%.

V 4.

"V Ô= V #V V V .

 V V .

"^V .

V.

V .

V.

 VV% '#.

VA! VVV.

V.

'V #V !V  V !.

#V V !V V .

 #.

#V V  V V  .

 V V Ô4V V .

V V ! V #V .

.

 V #V h!#V iV =V .

+V ÔH.

V .

 V 'V V :.

 V V !! .

V !V .

!.

V V .

V ! V V ! V +V ! .

V 'V V V V .

VÔ_.

V V V V .

V!.

V V.

VV .

V.

.

 V .

%V V V V .

% V .

^V .

V V V ÔV V Ô V V V V !V V .!V :V :V V .

V %.

V .

V !V V !V .

.

V  V V Ô.

#V .

!V !.

 V .

V .

.

.

V H V .

V .

.

 V .

V .

 .

V V V V V ! V .

V V .

%V !'V V V ÔV -V V .

V ÔV )*V V $% .

+V Ô2V V !>!V .

.

V +V % V #!V!V_%VV VV.

V-VV V.

!.

 VVV1V!V. VV$% +V Ô_% V !VVVV.

 V.

VV'%V.

V VV.

V "V V 1V-VV V .

.

+VÔE.

 VVVQ VVV V .

!V ! .

V .

.

V V V % V V V .

 .

#V .

.

.

V7.

'V!V!.

V.

.

! .

"VV.

 VVV.

#.

" VVV V V #V V V V % V V 1V .

V V .

V V #V V V : .

1: V =%.

 V HV :V "V '#V .

".

V .

'V V ' V V V EV E V .

.

 V .

V V V .

V !V '&V A "V .

V!VVEVVV VVV! .

&V-V!VV!.

V.

VV#!V-.

 V !.

VV9a.9V!V !V "VV V# VV8' V.

V V .

 V VV .

V.

"V-.

 V VV !V!VV.

V V!V".

.

V V VVV#.

.

V V.

 V.

VVV.

VÔ#V .

%V$" "VÔV.

%.

V % .

V 'V .

'V Ô V A5.

.

V %+VÔA V!.

V.

V!VV 'VV!+V.

V 'V.

.

.

V .

'V A V !.

V !.

'V V V +V .

V #V .

.

 V V V .

!V V .

.

V -V %.

V V !'V V 6V ?V .

.

V .

V V 9a9DV ! V !.

V .

%V /D1 V V V V V .

!V !+V Ô= V V V V V h .

 VV.

.

!iV?VV"VV!V V .

'V!.

V V V V V V ! V V .

%V V V " V !V .

#V .

 V.

.

V .

V.

V %V.

.

VV VV VV% V ! V V #.

V V " V V .

.

V .

V .

V .

 V .

.

V V V .

^V.

 VVVV V VV %V V V  V V VV )Ô *V VV! VVV.

V!VV"V.

V VVV V .

VV.

V?V .

V.

 V .

V%.

 VV!.

V!%V#V #V '!V3VV%.

.

VV V.

V.

" V VV V .

%.

V.

VVV V V .

!V V ! V V .

#!V V V V V V V .

.

VV ! VV V .

V VV! VV .

V .

V.

VV V V 2V( V-.

!V.

%VV Vh!i Vh.

.

i VhiV! V VV V !V V .

V V .

 V V .

.

V V V .

j .

 !".

 u #$" %& h( V" .

"iV-.

VhV" .

"i V.

VhV i V -V V V !.

%V V !.

.

 V .

V .

.

.

V .

V .

 V E V V hV " .

"i VhV iVV! .

VV.

V .

.

.

.

V!%V V ŒŒ#  $  V 3 V .

V E.

V .

!.

V V #V #V .

"#V V V %VV%VV.

V.

! V.

V!VV.

V! V%V !V .V .

V .

!.

V V +V 3V V 1 V V V .

V .

% V! VV?VV V V.

V .

!V!% V% .

V V.

V V V V!V! VH.

VVV V.

 .

VV.

#VV!.

VVV V % VV:VV.

'VVV V.

VVV.

!.

V2V!.

V .

V .

+V =.

V .

!.

V .

.

'V V  V '.

 V V V .

V #.

V3!V.

!VV V ! 1 V !VVVVV V % V V %V !V .

 V .

V h.

.

.

i V !V .

 V !V .

".

 V .

 VVVVV>.

V VV.

 V !.

 VV 1 V !.

V .

 V V #V !V V V h !V i V V h#i V V #V V '.

#V V 1 !V =V .

!V .

V .

 V 3V !V .

 V V V .

V'.

 VV!VV!.

V!.

BGV EV V V V V %V  +V V V .

 VV.

 !V V .

V!VV ' VV .

V %.

V V V.

V .

VV".

.

V#!VV".

V !V(V V.

.

V ! V  !.

 V V V .

V .

.

V V V !V +V V !V.

V !6V4! .

.

 VV!1V V.

V .

V#.

V !V VV V.

V.

%V VQ'VV# V V VV V V V V V !#'V V V  V .

 V V V  !.

V -V V .

!V.

 V.

 VV.

! VV V#!V V.

V VV .

V VV .

'V.

.

V.

V.

VV Q'!V !#V !VV.

VV.

.

'VV V?VV.

V V V V #V .

#V ! V V V V H.

V H"V V V @.

V $.

.

.VV.

.

V VH" V@VV$.

.VV V.

.

VVA#.

.

V V.

" V ..

V.

.

V VA#.

.

V=V '"V!V V VV!V#V %VV V %V QV V V V V !V #V V .

.

V 'V %V V 3V V HV V V #.

.

V ! 'V 'V .

V CV V V .

.

V .

 V !V V .

V 'V V 'V.

+V !V VV.

.

'VV VV .

V V 4V !V .

V V =.

V !V .

+V QV V V V  V .

+V .

!.

V !.

V H V ! V +V .

 V . V V .

%V V V V .

.

V V .

V V V .

 V +V V .

.

V Q.

V VUZwZUuXW V.

.

V V V.

 V .

 V! V V . .

 V .

V V V V V .

V \tXvSUV V .

.

.V V V  V V.

.

V_ +V .VV.V .

V"V V .

'V 'V V .

V V V 'V )E.

V .G V BB*V 7V #V #V .

!V !.

.

'V V .

V .

 V !+V ! V " V .

 V VV V .

V V V =V '"V.

%V E.

V.

!V) V V V V.

.

V QV.

!*VV V !.

V .

V 3V .

 V #V #V .

 V V V %V V V V .

V 4 V '"V V +V !.

V .

V V % .

V V .

'V .

' V !.

V ! .

V V .

V 'V V  V .

V V %V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV BGV 4.

 6V( V#!VV" "V!.

 V .

V %.

V).

VV! .

1!.

* VV !.

V!+V.

!VV .

V !V V #.

 V'VVV !V2!VV.

.

V V %.

6V V  .

j .

 !".

 #$" %& ÿ VH.

 VV ! V! V! VÔE.

V.

!.

VV .

V .

VV V .

V V ! V .

V V  .

V V 4V V ÔE.

V .

!V ! V V .

V V .

V V V 'V #V #V V .#V !V !V V .

!.

V V %V V V .

V V Ô!V V Ô.

.

V QV V 8V V !V .

V Ô .

V )]0V "V .

 *+V Ô- V .

V 1.

% V V V V .

V V .

#V VV .

V  V &V 2V !.

V 7! .

V .

 .

V V V #V .

.

#&V 2 V V.

V V V V .

 6VV %V V .

.

#V ! V ! V V %V !#V V.

%V .

'!.V.

V V V .

V V.

V Ô V V V .

V V=.

VVA#.

VV.

V ! .

.

%V ! .

V V V V.

 V.

VV V V .

V V !V V #! V V V V V .

!V .

.

 V .

.

 V !V V .

.

V V V .

V .

V .

V .

V V V.

!"VV !.

.V.

.

V .

"V .

V! V .

V VV ! VV.

VV V.

V.

V V .

V .

V .

V5 V VA V V :! V V V Ô.V.

%V !.

 V !.

V .

V V 'V V 9/1V !.

V :V !V V V1V! V#VÔV.

%VCV#.

'V .

VVÔ4.

!VVA .

V.

V !.

 V V /01 V H.

V V V V .

 .

V .

V 90001 ''V 'V !.

.

V V V V .

 V V !.

V V .

V V V !.

V VV V V V .

V V Q V .

V V V V V V V .

V .

 V V .

.

 V .! V ÔE.

V .

!.

V V .

V !.

V V V ! V V V #V !.

V V .

!V 7V . ".

.V .

V +V Ô-.

!1V V ' V V V V .

V .

!V % V V V V!.

.

 V.

V.

!V!.

VV! V:V.

V.

%.

V.

VV V.

V .

V .

!V V 4V V V V .

!V .

 V V 'V .

%V .

V!.

.

1.

 .

VV.

!.

V VV"V .

V#.

 V V.

V %V.

.

!.

V=.

VVV +V .

V % V !V.

V.

.

 V !.

V .

V V VV.

!.

V V.

V !.

 VVVV .

V '#V!.

V -V !.

V Ô.

!V .

VV .

V V.

 V.

V.

V ! .

V.

" VVV V V.

".

.

V .

" V.

# V.

.

V Ô.

!.

V7VH"+V#V .

V .

V V Ô.

! V .

V #.

.

.

+V .

!V Ô V V V .

 V V.

 V.

V V! !.

 VV.

V V!V.

V VV V .

V .

 '.

.

 V Ô !V V V V V V V V Ô V 2V V %V :V-VC V .

.

V !.

.

'V .

'V .

!"'V V V .

V Ô4V .

.

*V V .V )9a/.

V V .

V V .

 V .

!#V V V .

VQV.

VVVV VVÔ .

V .

V.

VV.

V%VVV V!#VV.!V V Ô %V.

!V.VÔ.

.

V)9aa0*VV.

.

.

V'V #V V V )Ô2 V #V '*+V Ô.V V V V .

.

V Ô2 V V V.

 V.

VV!VÔ4# VV.

 !V.

'V$.

V V V.

!VV V!+V!VVV .

'&V)3!V% VV V % V .

+V V .

V .

V !V V '6*V H.

V .

V ! V ÔE.

V.

!.

VV .

V .

V V (!V ! V V .

V !.

V 'V V ÔE.

V .

!.

V V '"V % V V V +V Ô V V .

V H"V V A#.

V V Ô V .

'V V ).

V V .

.

.

V !.

V .

.

*V 3V V V .01V !.

VV # V!.

V V V.

V!' V .

V V '! V! V#VV !V .

!V V V .

 V ! .

V 'V 2.

V .

! !.

V V !! .

V !.

V !.

V .

%V .

+V Ô-.

V !V !.

!".

V !V -V .

.

.

V .

V V ".

V -.

V ! .

.

'V .

V ! V V #V .

.

V V V  V .

 !.

%VVV VV!.

.V.

.

V= VV '!V .

VV !> V V +V V V .

.

V .

 V V V ! 'V -V !V .

V V !> V!.

.

.

VV.

.

VÔ!V.

6V$.

.

V V !V V!V V V V V ! V V -' V V V V V .

V .

.

V V V V V %.V .

V .

V  V .&V .

V V !.

V BV .

.

!V .

V .

V.

.

VV.

V.

V#V!#V .

VÔ-V%.

V.

.

!VVB/1V!.

6VV V!.

V V!VÔ= VV.

!V.

V VV.

.V.

.

VV #!'V )&*V '"&VV _V V V !%.

#V V V .

 V .

j .

 !".

 #$" %& ÿ ".

V .

V ?V .

V V V .

V .

V .

 V .

V V .

V  V V !.

V $!.

V 2V2V$ V .

.

V  V V .

VV .

V V ".

V .

V V .

V .

V V V V V V #V V .

. V .

.

V :V!.

VV !! .

VV.

 V V  VVV.

.

V .

V .

%.

V.

 V VE!!.

V !V V .

 .

.

V .

%'V .

 V V V #V V V .

V V Ô %V ".

.

6V )V V V !.

V ! *V EV .

.

V .

.

V Ô:.

!V V .

.

V .

V .

.

.

V! V!.

V V Ô.VV V! V V V VVV 4!#V VV .

 V V .

.

 V VV .

.

VVV.

 VÔ.

VQ.

 VÔ".

#V!.

VV!.

 V.

 V .

.

V'VVV#V.

V V .

V V =.

VVÔE.

V.

!.

VV .

V .

V V!.

VV.

V .

VV $V !V #V !+V V ! V ! &V ?V .

%V ! V .

V .

.

.

.

V) V!VV#* V1 ".

V V.

.

V.

V".

.

V ! V  V !.

V !.

 V .

V $8A V V E2=6V 4V V V #V 91.V !.

V .

.

!V V .

+V Ô.V $4..

 V V .

'V AV3 .

V .!V #V V V V V .

V V V V .

V 'V .V # V V V V V V.

 VA.

.

.

VVVV.

.

V!V #V !V=.

V.

V !!V .

.

V! VV.

V V#V ! VV #V .

'VV V.

#.

V V!V ' VV.

!V VVV V.

V "V.

VV .

VV'VV V 4#!V V !.

V V V V .

 V #!V .

V V V V V V V  V V V !V V V ! V !.

V H.

 V 2V8.

V .

+V Ô4.

 V V L$.

V .

V !V V  V V VV! V!VVV#V#V.

.

V'VV.

'V V$.

V :V 2V V V V ' V Ô !.

V .

V V V .

%V .

 V V3V!.

V ! .

. V V.

 V'V.

VV.

VÔ.

.

1".

V. VQ VÔ2VV!VE V9aa0 *V (!V.V ).

V VV!.

V.

V V V!.

V.

!.

'V!'VH.

V !.

V .

 V .

V V .

.

V .

!.

V .

.

.V Ô.

 V V " 'V .

"V V #V ! V .

V V .

V ! .

V .

V .

V V !V )V V ' V .

.

.

V .

V V V .

* V V ! V V V V V( ".

VV8.

 .

V.

V VVVV!VV.

VV!.

V .

VVV.

#V !.

 V V .

V#%V(!V.

.

VVV VV .

V 'VÔ V.

 'VV.

.

.

V .

+V! V$8AVV#VVVV V ! V 4.

.

!.

V V V 8V4.

"V .

V .

V V V V ! VÔ4.

VV .

#VÔV .

!.

+VÔ4.

!.

V".

V VV !V V !V h4.

i V 2.

 .

V % V ! !V .

 V V .

V .

V .

V -V V V Ô % &VV $8AV (V V V .

.

%V E8A V .

 VV.

' VÔ % VV VVV VÔ ! ! VVV .

VV .

V 4.

".

V- V!.

VVV%.

V.

.

.

V.

VÔ ! !V.

VV .

&V 3V V ÔE.

V .

!.

V V V V V V V V V .

V V .

%V V .

.

V !V V %.

'#V V 2! V V V V V ! V V .

'V 'V V.

V .

VV VV$.

V.

VV V V .6V.

V % VV V Ô.

 V Ô!V .

.

VVV .

V V .

V -.

V .

>' V V V V V !.

 .

V '!V V " V V .

!.

V V.

V!V !V Ô V V -V ! V .

V V V V % VV V.

.

V 'VV.

!.

V)Ô.

 V.

V.

.

 V.

 V * V ".

V .

V ..

.

V V .

.

#.

V V .

V V .

.

V ! V V .

 V V )ÔV * V V '"V .

V .

! VV-V !VV V V V Ô1VVV V V#V ! V ! .

V Ô .

V &V 4V V V .

V V .

&V -!.

V .

V .

.

!.

.

V.

V!.

V$8A V!V.

 V .

 VVV!V.

VÔ.

V ! V V .

V V .

V .

# V .

V .

 V V .

V ÔV .

"V @!V .

j .

 !".

 #$" %& ÿG V V V .

V V .

.

V .

V .

V V " V V .

V .

V .

V 'VV-VVV.

#V V .

#V! VVV.

V :V!V .

VÔVVV .

VV.

.

VVV.

V .

 VV .

V .

 .

V V V V V .

.

V V !V V !6V 2 V !V %V V V V .

.

V Ô.

VV .

.

#.

V V .

 V .

".

V V #V V V -V .

.

.

V.

!V V V !V .

V .

V .

V 8V V V .

!.

V V V .

.

V .

!1 V .

V .

V V %V V V V V V H.

V .

.

V .

V !V ! V .

V  V V .

V .

V !V ! V .

V V 2 V !V .

V V V .

V !.

V .

V .

.

6V E V ! V V V .

V V V V V .

!V V V V V =.

V !# V .

V .

V V V VV .

 V  .

V -V V V V V V Ô.

 V V V .

!V %V V V .

 V V V .

V .

.

V %V ! V ! V .

V " V H V .

V .

V #V .

"V V V VV.

VV.

VÔ.

VV VÔV2V.

%V '"V V  V ! V !.

V .

.

V VV Ô.

.

 V !.

V V !.

%V ÔE.

V .

!.

V .

%.

'V Ô'V #.

 V 'V .

!V .

V VV!.

V.

V!V" V4!.

V'VV! .

V !V.

V .

".

.

V V .

V .

V .

 V .

V .!.

V V V %.

#V .

!V )V .

#V #V # V V V V V !V V V V !.

V .

V .

 .

V V V!*V -.

!V .

V V .

.

 V .

V.

V V %#V.

#V VH.

V "V %V # V .

V VV.

V V V VVVV V!V.V!V V .

V '"V .

VVV.

!V1V " V! %VV !V V 2V V V ! V V ..

V V .

.V .

V 2V V ..

V  .

V V A.

.

 V V .

V .

V V #V .

.

#V @.

.

!V V V V %V V .

V Ô V V .'V V .

V .

V V @.

.

!.

V V V V !V .

V.

V%.

.

VV V V.

!.

V.

VV '"'V2V V%V.

V.

!V V.

.

.

V VÔVV3.

V V#V 1V V &V _V V VV V !.

6V _V V V V "V Ô V V V!.

VV .

 V!V V.

!.

.

V VV V.

V V) V 'V .

'VQV-V8 .

*V .

%.

VVV .

+V V V .

VV#V.

"V (V .

V .

V V %V V .

V .

.

V %.

V '.

V .

V 'V !''V'VV VV=V.

.

VÔ%.

V!".

V2! VV.

V ) V! VVVV*VV VVV.

V! V.

V.

%V!V V ŒŒŒ#  $.

 #$ V -.

VVV !.

VV.

"V.

V'V.

VÔ 7.CV!V.3P3A.

V.

.

+V V! # V #VV.

V)V.

VV.

V@.

.

#V V V .!*VVV VB0V.

.

V V V V .

# V V V .

! !.

 V V V $V .

 V .

V V !.

V #! V V V .

V .

V V V  V V V .

.

V ÔE.

V.

!V2%V .

 .

VV V#V !V 1.

 # V.

V V V V !.

V .

 V V .

V .

V V !.

V VA V V .

VV  .

V V V.

 ."V VV V .

 V .

V V V V V V V V .

V Ô 7.3P3A.`V V .

V .

 V V V V V V .

#V Ô: 1 %V % V Ô '" V .

!.

.

V .

V ! V .

V V ".

 V ! .

V .

V V V 1.

V !.

V .

".

#V V Ô.

! V 'V .

V <V V ]1V V V 1.

V .

V .

.

V V ! .

V ).

 V.

V.

 V!VV !VVV VV.

.

.VV.

VH.

V .

j .

 !".

 #$" %& ÿD V Ô! V V V 5 V V .

V 6*V 2V V #.

.

V V !V V .

+V Ô.

 ' V !.

+V V .

V V V 6 V Ô V !.

V !.

V .

V V .

V ".

V .

 V Ô V .

V V  VÔ.

!VV V.

 .

'V VÔV! VV.

V VÔV  .

V..

%.

VV! VV V VV.

V.

!.

&V4 !V#V V V7V :.

.

.

V V .

V Ô..

1!.

V V .

.+V Ô.

.

V .

V V V ( V .

V $.

.

 VVV: V.

V.

#V@ VE.

VV:V=%VV.

.

VVV! VV.V VVDa.

VVz[1pS1sZwY V ! VV!V .' V ! V V .

.

#V V .

 .

 #V ' V {[\uX1z[\Zvst V qtWwX1|}[~rU[wVV#V!#V: V! VVV .

V VV !+VV V V.

.

VVV.

V! V VV !!VV.

 VV VV.

V.

6V $" "VÔE.

V.

!.

V V.

.

VVV3!V !V % VV " "VV!.

V.

 VV V.

 .!V! V!V  +VÔ:VV V3V V!#V.

VV 'V !%'V.

.

VV.

!1! V$.

V VÔV '!V !V V V V .

&V 2!V V .

V V V .

 V V V !V!.

V)2VV.

V V .

V.

VV .

VV! 'V'VL$VV .

.

1V V VV9a]aV*V 2V #V .

#V .

 .

V V .

.

1V .

V .

V .

^V V .

V V V .

'V .

 V .

%V .

 !V ! V V .

# V V .

'#V .

.

#V 4 V V .

 V V %V V #V .

#V V V .

 V.

V.

.

V.

V V V 4V .

V .

.

!V .

V V !V ) V .

*V .

V V V (V .

!.

V .

V ".

V V .

V V .

' V V .

# V V .

.

#V V V?VV .

VV .

V4%.

VVV.

+VÔ!.

VV4.

 VV!.

VV 'V VVVV.

1!.

V".

 V !.

V.

VV!VA .

+VÔ. .

.

V V V.

V%.

V V .

 VÔ4.

 V.

V VQ.

VÔ2V!.

#V .

V .

!V V 5.

V _.

.

!.

 V 8 V :.

V .

V V +V Ô-V.

 V V2VV#V#VV&V2V.

V.

 VV .

%.

' V VV .

# V VVV.

V VVVV.

V VV .

VV VV 'V V %V HV %.

'V V V V .

V V !V .

V V .

V V .

V-VV!V! V.

 VV%V .

VV V V .

 V.

%VV V &V $!.

1V V V V .

!.

 V .

V .

"V . V V V .

VÔ 1 VV .

!.

VV .

 VVVA 1!V.

.

V 'V%V 2V V V .

 'V Ô 'V V !V V .

%V V V .

V ..V V ..

 V !.

V .

V .

V V V A V .

.

V V V ! V .

V V .V .

V Ô$^VA VVV V.

VV ! V.

VVV4.V.

 V'!VV !.

V A V .V.

.

V 'V % V .

.

V V V  V .

V . V .

.

%V Ô VV E.

. V VV.

 VV  .

V! .

VVV.

.

%.

'VV V.

V!V ( V .

 V 'VVÔV V:VQ.

VV.

V.

 V !V V#V V .

VVB0V V VV V.

.

.

VV 2V #V ! '"#V !.

#V .

.

V V .

! V Ô .

V 2V V .

V V V !.

V V .

V ! V #.

.

V %V Q.

V V V V V V !#V V !#V )= V .

V V %V #V  V Ô3V -.

%+V Ô3"V '! V 3"V -Ô V V !#V !.

#V V V V V .

*V -!.

V V V !V V .

V .

V V .

+VÔ-.

V V V!.

!VV VV.

 VVV V V  V _V V .

.

V .

.

V .

!.

.

V .

V V V #' V .

V V '&V $ V V V .

V .

.

!V  V .

V _.

.

!.

 V ! %V V 4%V V .

%+V ÔEV V V V !.

 V ÔV V !.

V V !.

V V !.

V V .

V .

V -V V V V V 4+V Ô$.

V .

!V V .

V .!6V .

!V !.

V V V_V VV!.

.

&VH V.

VV)V_.

.

!.

.

VV .

V!VV VV.

.

!V*VH.

VVVV.

V .

j .

 !".

 #$" %& ÿ€ $ V 'V  V .

!.

'V V %V .

 V #V V %V .

 V -V !V .

".

V V .

6V $!.

V 8 V .

V 4%V ÔE V!% VV.

.

.

V V V.

 V V .

VV +VÔA V.

V .

V.

%.

V 6V-V.

VVV1!V.

.

 VVÔ V.

 V.

V.

V 2.

V !V .

%V V V 55MV V .

'V .

.

V .

^V V ÔV !V !.

'V V V V .

V  %V V .

'V .

V V V .

V !.

V !'V 7V 8 V .

V .

V !V #'V .

V ! V V VVV .

V?VÔ.

V .

 V!.

VV VV!#V V V .

.

V V V .

V V V .

V V !.

V V V .

V V 2.

V ! V V % V # V #V V V .

 .

V ! .

 V .

V .

 .

V .

V V V .

.

V .

V .

V .'V V !V V V .

+V 'V .

"'V .

V .

 V V ##.

.

 V .

V V VVV .

!V $.

.

%VV V ' VVÔE.

V.

!.

VV.

VV.

V .

V V " .

V !V:V1V.

V .

 .

V!.

V#V #V .

.

"V V 6V $!.

V .

%V "V !.

 V V V V VV .

 V4%VVQVV!.

 VV .

VVV" V"V V V .

VVV .

 VV8 VV V! V %VVP.

" V.

V.

"VVV : V-V V V %V.

VV !V !.

V-.

 V .

 .

 V V V V .

! ! V !V %V V .

.

V 'V 'V % V V .

.

V V !.

V .

V ! V ÔA %V .

!.

V $ V V V V % .

V V V V V.

V.

.

VÔ.

V.

V VV VV! V!!V-V !V ÔE.

V .

!V !V V ! ' V !.

V .

V .

"V V ! V .

V V V V V %V %.

V 2!V V ! V V V V .

 VV.

.

VVV.V29.

VV91.1 V! V.

.

V .

V .

'V .

'V V V V V V !V .

" V .

'V V VV Ô V V V .

V ! V &V 2V .

.

V ]01#V V % V .

V ! .

.

V "V .

 V V #V #V V '"V 3V '.

V ! V !.

 'V V.

V '"V! V.

VVV V V 9G9V  V V .

V V .

V !V '"6V -.

 V V .

V V V ".

V V V ..

 V !.

V .

V .

.

V V V .

V V  V +V Ô:V V V V .

V !&V $V V .

V ! V ÔE.

V.

!.

VV.

% V.

VV!.

V VVV.

!V%#V V V !.

 V V _V !.

V 4%.

V #!V V V V V V VVVV!.

.

V!.

V V=.

.

V .!.

VV VV#V !.

#V V !V V !.

V!.

% VV V V .

!VV #VH.

V 'VÔE.

V.

!V!.

'V!V!.

.

V  V .

"V 3!.

V V V V 'V %V -.

 V %.

V V Ô .

!V .!V AV 4.

.

V .

.

 V V V .

 V .

 V % V V ! .

.

V V .

V #.

V #.

 V .

!V V .

!.

V -V !V ÔE.

V .

!V V V .

V % V V V #.

V 'V .

V !V .

V .

!.

V !V V V V V !'V %.

V V V : .

V V V .

.

V !.

V 'V V V .

!.

VV V V .

V V %6V41V V !V  V .

V 'V V V 4  .

V .

" V .

 V.

V .

 VVÔE.

V.

!VVV!VV-.

VV . V.

V .

V .

.

V 'V .

+V ÔE.

V )*V .

! V .

.

 V ! V !.

''V 'VVV %V)*V$.

V%VV VVVV !.

 V V V .

V .

V ÔE.

V .

!.

V V V V V .

V .

V V V : V '" VVV V.

VV V.

VV: V VV5MMMV VV>!V !.

VV V.

 V !V.

#V&V2V VVVÔE.

V.

!VV .

.

'VV V !V)Ô-.

%V V9a]a Vd< VV9]aVVd99 VV9<G*VV V !V.

 V V ! VÔE.

V.

!VV V.

VV ! VV2V .

 V V .

V V V V .

V V !V .

V HV V !V! VV V.

V ! 'VB91V.

.

V)Ô$ VVdB] V9a]a*V .

j .

 !".

 #$" %& ÿu 4V V ! V !.

V V 'V .

! V .

.

V V !#V V !.

1V .

 .

.

%#V4.

.

.

 ". V.

V V.

#.

.

V$V .

' V !VVVV ! V .

V :V =V .

#.

.

6V ( V %V .

.

V ! V .

.

!.

V Q#.

 .

V ! V V !V %V V .

.

V V ! V V V .

V V 3!V %V V .

! V V .

V V ! .

V V V .

 V  %V.

V.

 V EV.

V.

VV V V.

VV.

.

V-.

 VV V V V Ô.!V AV 4.

.

V .

 V V V Ô 'V !.

 V V .

V #.

.

V .

V V V V V V V ÔV V .

V V .

.

VV ! V.

V.

VV !VV!V-V VV4.

.

.

VV.

.

VVV ! V! V.

V.

V VV V!VV.

 V.

VV#.

V.

VV %V .V !V .

V !V .

V V V !% V ! V " "'V Ô V ! V V V .

V ! .

V V 'V V V .

#V V V V V V V V .

V 'V !V V  V .

% V V V V .

V:V !VV.

V.

V .

 VV .

VV V.

%#V.

V-VAV 4.

.

V .

V V .

%+V Ô3.

V .

VV V .

V .

V 3!.

V .

.

V !V V4!.

V.

VVV #! V.

VVAV4.

.

 VV.

 VV V '"V@.

V DV .

!.

V V !V.

V.

V V VV V V.

V.V .

VVV V .

V.

VV!.

VV.

VAV4.

.

.

V.VV VV !.

V .

.

V .

V VVV VV.

V.

.

V!VV$.

V= .

VV V.

V.

VV V %V' V 2! V .

V V V V .

'V V .

V V V #V V V V 2 '.

V V V V  .

V #.

V V -.

 V V V V V .

V ".

.

VV2#V@.

.

V_V V#.

V! V.

 .

V".

.

VV4.

 V .

V .

V V Ô .

.

&V ( V V A V V V ".

V =.

!V .

V ! #V !V  V V V .

V V V .

V V #V V !#V !V2#V@.

.

VV#.

V V V.

V#!V" V .

 VV V.

V.

VV VV !V V!VVVV_V VV V V.

VV4.

V.

 V!VV VV .

!V.

 .

 V.

 VV VVV %.

'V V A V = V ! V A V !#V .

.

V V 5.

.

V V.

 V.

! V%V.

V V.

.

V#VÔEVV V Ô3V V V V .

.

.

V .

'V !V Ô: .

.V .

V 2V .

 'V .

V V .

.

 VVÔ#.

V .

VV .

V)3!VVV2.

.

V..

V.

.

VV .

.

#+V V .

V V ! V !.

V V .

V V V V !V V .

1!VV!VÔHVP.

V.

VV V!*V 4.

.

V V V .

V #.

V .

V .

V .

V V !V  V V #V V V-.

VV . V.

VV VVVV.

"V.

VV Ô$.

VA.

 V.

V%V .

V- VV V VV '!V -V !V V V .

 V !.

V ".

.

V !.+V Ô.

V V .

! !.

 V .

V .

!.

V .

V V V A.#V %Ô V .

 V V .

.

+V V V V V .

> VV VVV.

V.VÔVV.

V.

VVVV V#V!V VV .

VVV .

VVAV5. V V !VÔ V .

.

V.

.

VV'V V'VVVV.

V"'+V Ô@.

V.

 V.

.

%V VVV " VV.

V.

V V "V2!V "'V V .

VVVV.

!.

V_V VV  V.

VV VVV.

V.

VV V! .

VV.

V V.

.

.

&V5.

.

V VÔ V'V.

' V!V.

.

VVVV 8 VV VV#VVVVV'V V.

V +V V !V .VVV .

V . ".

V Ô.

.

.

V _$V .

V .

%.

 V .

 V V .

!.

 V .

".

V 4.

"V .

V .

.

V V V Ô.

 V .

V V ! VV V V V!V! V".

V2VÔ VV.

.

'V V! V VÔ .

VVV VV ! V.

VVV.

&V-V .

V .

V .

! !.

V V +V 4.

"V V .

V .

.

V V Ô V V VV V! V VVVVV.

 V VVVVV.

VV$.

V .

j .

 !".

 #$" %& ÿÿ .

6V $!.

V.

V VV.

V.

V!V V VVV %VV.

V#V .

 V.

!VV !V V V VV.

VV VVV 'V .

V -V V .

VV V .

.

.

V _.

V V .

V V V V V .

V V %V .

V V V  V .

V ).

 V .

V V .

V V .

.

V V .

*V ( V !.

V V V .

VV V V 4! V V V A.

 V V V .V 4.

V V V !VV V V .

 V .

 V +V .

V V .

V 'V .

 V V .

V .

%V &V .V V .

VV VVÔE.

V.

!&V2 .

 VV#VV V!+VVV% V V.

V.

VV ! V V VV VVV %V VV.

V:V#VV !.

VV!V .

V VV .

'V.

! VVVV "VVV .

VÔ#V '!V%.

V!VÔ.

!.

1! .

V 3V V V !V !.

'V V V V V V -.

 V 4.

"V %+V ÔH V V V V #V ##V ?V  V .

 V .

V!V .

V .V.

.

V)Ô *V .

 V V  V !.

V V h4.

iV)! V .

Vh4.

i*VVV.

V.

'VV.

 VV VV 4.

 VV.

VV.

# VV!.

V V&V-V.

V !V'V".

+VÔ2'VV.

!'V V .

 V V V V .

!V .

!Ô V V !.

V V V .

Ô V V V #.

V V V .

Ô V :V V +V Ô2 V V V .

V Ô V H.

V V 4% V .

.

 V .

V .

V Ô4.

6V :# V V V V .

V V Ô #V ##V V Ô!V.

V ( V V4 .

'V V.

V ! 'V: V .

VV!V V V !V Ô V 2VV VV !.

VV".

VVH.

!.

V3 V .

.

V VV ) '.

V!.

''VV .

V.

VVH 1:VCV$.

".

* V!.

V .

 VV .

V V V V V .

V 4 .

'V V V .

!.

'V .

V ÔV V V V 2!V V .

V Ô@.

V .

'V .

'V V V : V .

V Ô4V .

.

V .

!&V).V.

.

VVVh i*V:V !V .

VEV:V V !V V !V .

V !V .

V ) !.

* V V .

V Ô".

 V  V .

 V )Ô *V .

.

V V .

V .

V ! '"V !.

V .

V V:V.

.

V.VQ'.

V!.VV!V.

%+VÔ-V .

V V.

.

VV V .

&V. VV.

 V.

1VV!.

&V7 VV!.

VVV V VVV V):V  V .

V.

V .

V.

.

.

V.

.

VÔ-.

.

V .

.

V.

'+V Ô$.

V .

.

V V .

 *V _V V V .

 .

V V .V 4.

'V V #.

V"+V.

V.

V V V A V V V V V E87V V V 9a]aV !.V ! VV ! VV!V6V .

V V V V !V .

!."VÔ.

V !.

.

VVV +VÔV.

%VV !.

VE.

.

V =.

V 2 V %!%V .

V V V !.

V V V .

 V V V .

!".

V # V E.

V =V .

.

.

V V V V V .

! V !.

V V ! V.

V.

V.

.

'VV '!VV % VV.

VVV.

VÔ V ).

V 'V V%'VVV .

%#6*V2V ! .

VVV V .

.

V .

VVV V.

VV VE.

V=V V VV.

V V.

 VV .

.

VV.

VV# VV.

V VVV!V3.

V!+VVVV.

VV .

V V .

V E.

.

V =.

V V V .

!V Ô.!.

&V _V V V V V1 VVV !.

.

#VV.

!.

"&V 4 "V AV .

V %+V ÔCV V V V ! V .

 .

V V .

 V .

 V V .

.

V $V .

' V !.

V V V !V 2V V #.

.

 V !.

V V V V .

+V .

% V .

V .

" V .

V V 8 1 1#V )V .

!.

V .

 V V !V %* V .

"V.

VVP 8VV V.

.

V! V.

V !.

 V.

" V .

.

!.

V! V V VV!VVV-V:!VV! VVV.

V !.

V V !V V Ô.

.

.

V .

 V Ô.

".

.

V # V Ô$.

V V V .

 .

 V ÔV V V  V .V ! .

.

V V !V .

V ÔV .

 VV! VV.

V.

 V.

VVVVVV.

 VV!V.

V VVV !.

V@.

VVÔ-VV % V VVV.

V.

 V .

j .

 !".

 #$" %& ÿƒ V .

V .

.

.

V 'V .

'V )V !'*+V Ô= V !V V V ! .

V .

 V .

V V V .

.

V .

.

V V 'V '.

.

V AV .

V .

V V $8AV .

 V V .

V 2V .

V "V V .V Ô.

V .

V V Ô V 'V .

1V "V V V .

.

V V V V 2V .

V Ô..

V .

"V .

V V V V 'V V V .

V  !.

V !.

"V ! V ! .

V .

 .

V V V .

%V %.

V V V # V V .

.

V #V V V Ô V 4.

.

VV V V  .

V V V "V ) V "&*V .

.

 V .

.

'V V .

V %V ' V V !'V .

.

V -.

V V V V 1.

.

"V !.

V V V .

 V .

.

#.

V V V V ÔV V H!.

V %.

VV)V!6*V.

.

#V V $.

V!V# V.

 V" V . V.

.

V.

V V .

VV C VVV.

.

 V V "V -V!V !V.

 VV V!.

 V!.

VV . V.

V !V.

V!V " V .% VV VVVV VVV !.

V V V Π#m ""$ V $V .

' V V V !.

V % VV %V .

 .

V .

V .

.

V V Ô V =V V V V > V V V .

V V .

V !V V VVVVÔE.

V.

!V3.

V!.

V.

V.

!V .

V.

V .

 .

V +V !.

V V .

!V .

!.

V V !V V V V !V 'V .

V !.

 V .

V V .

".

V .

V =.

V .

V .

.

V .

V ! V V V .

.

 V V .

V .

V V V V V V 'V V $.

V V !.

V !.

 V ! V .

 %.

V V V .

.

V !V +V Ô.

6V 7 V V Ô V V .

.

V V V V V +V V .

V .

 V.

%.

 V.

V?V.

V V!V V V! V !.

V .

V " V !.

V .

V H.

V .

V V .

 V .

V .

V 4.

 V V .

!.

V V .

V .

V VV V V V .

 V Ô.

CV V V ..(E.&VV 2.V A(@V .$Q`_(-.

V V .

.

V -VV#VV .

V> VVVVV!+V! V.

VV '!V %V V V V &V 4 .

.

!V !.

"V V V .

 V .

!V &V 2.

V VVV.

VV.

"+V V.

V%V V !&V=.

VV V .

.

V #V .

V =.

V .

 V .

' V V Ô.

V AV .

 V .

 'V .

V .

V .

 V .

 V .

V V !V V ! .

V V Ô!.

!".

V.

!V)VÔV VÔV.

!VV.

>VV'6*V 7 V .

%1V ' V .

.

V V V V .

V V .

#V .

.

!#V V$.

!V .

.

V V%V !V V !# V V V V V ".

V "V %.

 +V Ô.

V 3.

V V %1!.

V ' VV!.

' V !.

V!V .

V.

V$.

.

V V V .

V ! V .

V 1V V V ! V !#V  V .

##V /01V V G]1V .

 V !.

V V Ô.

V 9a9]VV V Ô.

V V V .

.

"+V Ô!#V !'V.

.

"'Vh.

VV.

.

.V)&*iV .

V 7$ V .

.

%V Ô.

V .

.

" V V .

.

 V .

V #.

V .

VV .

V .

V #%V -V .

V .

V V V V .

.

VVV #!V % V Ô!.

 V ÔV.

!VV!.

V Ô V V :.

VV %V Ô.

.

VV" 'V.

 V.

V.

V !V!V.

1VV V #!V V ÔE.

V.

!V_V VV.

VV V%.

 VV V .

j .

 !".

 #$" %& ÿ ! V V V )#V V .

%.

*V V V V .

!V 2V .

 V V V V .

V .

1!V  V !#!V !V #V V V !V .

.

V V .

V ! V V V V ÔE.

V .

!V !V .

1V V "VVV.

".

.

V -.

 V V V !.

V V .

.

" V V " +V .

VV .

%V V <V V V #V .

".

V ). V ! V ! VV <V  V#VV3"6*V?V V V V3!.

VÔ.

V.

VV .

 .

 .

+V Ô3V .

%V 2V "V .

V ) V V V AV5.

.

*V %+V ÔV .

V !V .

.

!.

V .

.

.

V V .

.

.

V !V ".

V !V V hiV )X\utwUR}tSwY*V V .

!V V V V !.

V V V .

V .

".

V 2 V V V VV V V #%V .

 V V V V 2 V V ! V V VV.

V!.

V!.

V.

% VVV V .

V2V.

VV.

+V Ô8!1V V V V V !V h.

".

V !iV V .

V .

 V .

V V #V .

V V  V ! V .

.

 VV !V V V 4.

V .

V .

 .

Ô V =.

V !V ".

.

+V Ô=.

V V V V hoXZwV €t~riV :! .

V 8 .

V -V V V V V .

V V 2V:V:.

.

V ) V !V V V ?! .

*V V .

.

VV5.

.

 V.

VV!.

VQ'.

VH.

VV VV.

V # +VVV .

V .

VVV.

% V 'V8 .

V)HV.

 V.

V .

VV.

VVB01V!6*V 2!V V>!V# VV!.

1VV VV.

1VV .

VV V V V V V +V (.

 V ..

 V L" V H.

" V ..

V @ .

 V .

.

 .

V Q' V  V 4 V 2 V 2 V = .

 V -.

 V P V 2.

 V= V .

 VA VVVV!V8 VVV V V V ! V VV.

.

V%VVV3!.

V!V.

VVQ VV!.

V V .

 V.

VE.

VV3V2VQ'!V V.

! VV V#VV! V .

 VVV.

.

V .V !#V V .

V V V .

.

V .

 V V .

V .

.

V.

".

'V.

"'V.

%VÔE.

V.

!.

V$.

VVV!#V .

# V V .

V!'VV.

 V!V.

%V #! V .

V!.

!.

VVV !.

.

 .

V 2V !V !V .

V .

V " V .

#V .

".

#V VH VV V V VVVV .

 VV "VHV V.

 !V!+V.

V.

!V V .

 V V %V &V$.

V V" V .

"'V!.

V.

V.

"V)VV !.

 'V.

*VV !! .

'V#V)V !! .

V *V V !&V $V V V !.

'V V V .

+V .

.V ).

* V#V): .

1:.

V=%.

 VH.

* V# V&V- ! V.

 VV V +V V %.

V %V !V .

V V .

.

V V .

.

V 3V V .

V .

 V .

V V !.

"' V !.

.

V "V ! .

 V V V V .

V .

#V .

#V .

V ! V V V V @.

V V .

 V !.

V !.

V .

"+V .

.

V .

V V V Ô4.

V V V .

V .

 .

V .

!V !.

V V .

.

V )V !.

V V V ! V V .

.

V .

.

 V V .

V V V .

 V .

'V .

V Ô4.

* V .

V .

V !V V .

.

#V V !.

V )#V V !#V .

#V  .

V .

V .

V!* V .

"V .

#V "V Ô4.

V V .

V V .

 .

.

 V #V V !#V #V .

#V3V#V > V VV .

+VV V 90001 'V V V V V !'V .V 8 V <V.

V V .V 9aa0VV .

.

!+V .

V V .

V !.

 V .

 VV.

! VVV . V V V!.

 'V !.

VV.

V@.

.

!.

V4VV V.

.

!.

V 8 !.

 V  .

V V 9aa0VV V Ô2.

%V V -.

.

+V Ô:+V .

V V %.

.

V 7 !.

 V V V .

V V Ô V .

V  V ".

'VÔV.

V V.

 V .

Vh .

V iVV.

 V V Ô.

V .

V .

V V V  V .

 V V .

V .

V .

 .

V .

'V .

V V  'V V .

!.

V V :V .

.

V #V Ô.

#1.

%.

V 3V V Ô.

V V V .

.

V 8 V V Ô.

'V .

V V  V V V !#V !V .

V V .

 .

V ... V 4V .

.

V .

V <V.

V 9aa0V V V V .

V % V .

.

!V .

V .

V .

j .

 !".

 #$" %& ÿ Ô V V .

 VVL=QVCV VV.

'V!V .

V.

V.

 "VV .

 VVVV.

V.

.

V.

%.

V!.

V !V VVV VV V!V.

V#V "V..

VVV !V.

#V.

+V.

V .

V %V.

V.

.

V.

V"VV.VÔ.

1V VVP 8 V ! !.

' V V .

V @.

.

!V Ô.

V V V V "V :V !V %V V .

 .

.

 V .

%V ! .

6V 4% V %V !.

+V V % V .

#V V Ô.

#1.

%VV.

.

V.

!.

'VVVV V V_V V V V V V .

V V .

.

 V ! 'V .

V .

 V .

!.

V V V.

&V- V.

VVV .

V!.

.

V .

%VV.

#VVÔVh4.

iV 2 !V.

VVV.

: VV!.VVV.

.

V .

.

V !V VVVV V.

 V.

V VVV .

 V#V#!VVV $ .

" V V V V .

.

V V Ô"! V V Ô%.

.

% V V L=QV -.

V .

V V .

 VV=V .

V % .

V .

VVV #V '!V 4 V .

.

 V V #V .

V .

V +V Ô. V .

V V ..

 6V ) ".

+V V V V .

V .

.V V V !V V .

 *V 4V !V %#V .

V .

.

V V .

V 1V V .

.

%'V 'V V .

V %V V Ô.

 .

!V :! V =6V 2 ! V V V !'+V ! .V #V  V !V Ô.

 V .

 V .

 V V .

V =.

V V V .

+V Ô$.

V 2V V V .

V V V V !.

V V V % VVL=Q&V8 .

'VVÔ"!.

VV3.

% VV!.

V !V!V . !V ! V .

 V 99V V @.

 V 3.

% V .

V .

V .

1 V !.

.

V V !'VV !.

VV.

Ô V:V V.

V V V V .

V #V V HV HV V V V % .

V V .

#V .

.

V V V #V .

#+VV!V .

V9aa0V!.

VV V!.V V#V#V VG0V.

V V)Ô. ".

 VdVD V.

V9aa9V* VV.

V.

V.

"+VV .

 VV .

 VV!.

VV2#V. VV! .

#VV 2V .

.

V #.

.

.

V V VV V V ..

 V =%.

 V H V-.

.

.

VVÔ"!.

VVL=QV4!V V V)*VV V V ! #V V 'V V #V V .

#V .

V V ! V .

%V V !.

 V.

VÔQ.

.

V.

.

+V V EVV V VV VV ..

VVD V V V0V =%.

<V H.VV V V V/.

VV VV V V0B<V -.

.

.

VVV V VB0aV L=QVVV V V99B9V V H.

V V.

%#V!V.

V.

+&V V V ! ! V  V ."V #  .

V .

V !V ! V !#V .

V #%V 1.

1 V .

V # + .+&V V .

VV V V! VVÔ.

V.

!.

 V V.

VVV .

# VV'#V V .

V .

".

1V .

 .

V -.

 V V V .

V V %.

V V .

!V .

 V %V V !.

%V V .

V ! V V #! .

V.

V.

.

#VV %VVVV#.

V-!.

VÔ(.

V.

.

V )/V.

V9aa9V*V .

.

V V.

 .

 VÔ:V!.

 VVVV .

 V .

 V V .

V V V Ô V V Ô.

V V V .

.

%V #V V )!VÔE*V 2V!V!.

V .

V .

.

VVV.

V.

.

!V.V VÔ.

V.

V V Ô VAV$%.

V3.

V! VVV.

VV'VCV V V V .

V V .

 V V V V "V 3V %+V Ô4 V V 2.

 V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV B<V _ V VVHV V!.

V .

.

 ".VÔ.

V)9aa9 VdVD *V4V!V!.

VV V90V V .

j .

 !".

 #$" %& ƒ .

.

V.V .

 VVV.

V V.

V V.

VV2 V.

V V 'V#V !VV.

V.

V V V! V.

VV.

.

'V!VV .

" V.

VV VV V )V !.

V A6*V !V .

V V %'V V .

%V !V 2V .

V V V # V V V.

!.

VV V !VV.

V.

.

V4V.

" VV.

V .

V V V.

VV.

 VVVV.

V V .

VVV.

%V 6V7V.

V .

V.

.

V V $.

.

.

V.

VV.

 VV ! .

.

V.

V.GV VA V !V.

V7.

 V %V.

V!VVVG V VV/V V)#VV .

VV!.

*V@.

VV.

 VA V% V .

V9‚DVV.

 V %V.

VD0V V.VV.

#V V .

# VV.

#V %V VVV Ô V V V V V .

 V V .

.

.

#V V ! V $V _$V :V +V Ô_V V V V !.

V !V V V ! V V .

 '!.

V  ".

V ).

V V  V .

V V V ".

V %*V .

VV3 VV !.

 VV.

V! VV.

!.

VV.

V V  V .

V V 2.

%V - V ! V Ô2V H:$3FV g(&V (V .

V V !V .

 V V V ! V "V V  V V V V !.

VV V V  V V V .

V .

V !V .

!V .. V V 'V ..

.

V V #V V 7V #V V V ! V !# V .

%.

V ! V .

.

V .

.

V !.

V V.V.

V.

VVV.

!VV.

.V !V V V :V %+V Ô.

V .

 .

V .

V .

%V .

".

V .

.

.

 V ! V !.

.

V.

"'V V-V V #1VV !V ! V V#V.

 V.

V- V.

V.

"V.

.

VÔH7Vg(VE( 7&VH.

.

V# !.

V .

V V #V !V V V !.

V .

V AV$%V V V Ô +V Ô$.

 VV1V VV V#.

V .

!"V).

.

V.

V.

V .

.*V Ô.

V V .

V 3 .

V .

>V V Ô V .

+V Ô%V V V V V .

 .

'V ".

 V "V -V !V 1V .

!"V V .

V .

 V .

.

V V V .

V .

V #V V ).

 V V ! V A .

VV ".

# V .

#V=.

*V@.

VV V#V.

V  V.

 V#V VV#.

 VV VVV .

. 6V .

V V .

 !V ! V .

V .

V V 'V .

".

V .

V V !.

V V #V.

VV .

#V % V V#V V V ! V .

V V !V !.

 V V -V V V .

.

V V !.

V V V .

 .

V '"V 9/1V !.

V V .

V .

V .

V .

%V V :V !V #V V .

V V .

'V V  V V V .

V #V +VVÔ V !V.V.

.

V!V V !V1!VVE.

.

V3V V V VV!VV .

V#.

 V.

V'V VÔ.

V .

 V.

VAV$%V .

V VVVV.

'VÔ.

!.

V !V.

V.

V V VV .

'V .

VE.

.

V V .

VA .

V .

#V .

V@V V! V> VV#VV! .

VVÔ"#V ! V .

V .

'V +V V V V V #! &V :V % V V V !V V !V '"V.

.

V V VV # VV .

VV 'VV V .

V V V .

! V !.

V V .

".

1.

V ! V .

V .

V .

 V.

V.VVV&V.

" V V .

V .

VV! V!VE.

.

V $ VV.

VV .

V # V` .

VV.

#V! !.

%V .

&V- VV V V.

VV !.

VVV V!.

VV.

.

.

VV.

#V.

#V !&V2!V V VÔ VV.

!.

VV.

V V.

!VV.

6V -!.

VCV.

 VVV.

VV.

VVV.

#VÔ V .

".

.

V ?V V V !+V V ! V V V V V Ô.

".

V ) V V V VV V * V .

V V V .

V V .

!.

V V .

1V V -.

 V.

V.

V V V .

V.

.

 VVVÔE.

V.

!VVV.

V .

V %VVVV.

".

.

VVV! .

V! VVV! VV VV.

!V).

.

 VVVV.

V.

!.

V.

VV '"*VCV .

'V V .

V +V V V V !V V V V V #V V  V .

 VV .

 V !.

 V #V .

V V .

V V !"V( VVV V.

 V !.

'' VVV.

VV VVV V.

! V.

V %V.

1VVV V V V#.

 VV.

V VV .

VV .

j .

 !".

 #$" %& ƒ V .

V .

.

V $.

V V V .

 V V .

V V .

".

V V " V .

 V .

.

! .V !V .

V H"V V .

.

V _$V .

V V V V.

!&V7V.

.

VV.

V.

".

V V!.

' V! .

VV.

V.

.

VV V V .

.

V 8.

V V V 2!V V .

V ÔgV V !.

V V V .

V V .

V .

V VVV.

#V.

.

#V:VV .

VV!.

V VV.V#VV...

V2V( VV VVVV.

VV?VV '!VV#V.

.

 VVV) V.

 V*VV.

 VVV V VVV V V .

V #!V V . V V V .

.

V 'V .

V V '!V V V V .

V .

V .

1V V V V .

V 'V .

!.

 V ! .

V V V #V !.

V V V .

.

V V '! V #V .

VVV.

!.

V .

VVV !V '! V.

VV ! VVV.

VV.

.

V).

V.

VV!*VV &V .

V .

 VV.

.

V V.

VV.

V.

V%#V!#V.

!VVV.

 V!V .

VVV VV# VV6V2!VV # V.

VV #V! VV#V VV#.

.

V VV.

 +V V V V!.

VVV VVV.

V V !V !V #V V !&V -V !V V V .

V .

V V V V V &V ).

V V V V .

V !.

V !V V .

" V !.

V V .

V #VV V .

V#.

VVV!*V$ V. V8#V %V)V V .

 VVÔ4.

'VV.

.

6*+VÔ4 V V.

V.

%V 'V V .

.

V.

V!V .

V. VV V.

VV!6VA.

 V=%.

 V H.

V3%Ô .V #V '!V!.

V V V.

V.

#6V4V.

.

V V .

+V .

V V!.

VV.

!.

VV=V .

VVVV .VÔ.

' VV.

V.

V .

 V VV 1VV .

V?VV %V .

V V .

V !.

 V.

VV#!%VV V .

 V V +V Ô:V  V .

V V V V V V .

#.

 V .

 V .

! V .

&V2V.

V V.

V.

! V1A6V2V!.V.

"V.

V #!V .

V .

VL'V!VV#V V .

V4%V  .

V.

V.

+VÔ4VV.

V V.

V! VV "V).

!V3.

*&V- VV .% VV.

 VVV ! VVV.

#V.

&V =.

VVVVVÔ VV.

'V .

 V.

+V!V !V".

V VC.

V V8.

.

VVÔ "'V VC1V V V VV ' VV V V .

!.

V V .

 V ! V V V !V V .

V V V V .

.

V .

#V ! V!.

V".

.

VV#V V.

V 6V-.

" V !VV V V V .

 V V H.

 V V E !.

V .

V !V +V Ô7 V #V V V 6V -V V V .

V .

V V V V V Ô%.

.

%VVL=QV2! V .

V.

V .

V V .

!.

.

V'V8V V .

.

VVVV .

.

V" V.

V!.

VV .

V 2 V .

.

 V V V V  V V ÔE.

V .

! V .

V V .

 'V .

V Ô.

.

 V V V .

V .

V !V V .

!.

V .

V V V V VV !V V V %V V .

#V = V #V V .

!V V %V ! V Ô#.

V .

+V V V V V !.

1V .

V V V V Ô .

V %V -.

 V .

 V V V .

.

V .

!'V .

'V.

!.

V.

V VVV.

V.

 VVV.

.

V.VVV .

#.

V !VVÔ.

#V.

 V.

V V VVVVV VV(V .

 V V V V -.

 V V .

V ÔC V V V )Ô2V NNV V V dV90 V 9aa0*V .

V V V V .V %+V Ô.

V +V #V V ! V V .

V V ! V V !V V V .

V Ô V 2V 'V V .

V V !V ! V V.

V.

V !.

VV V .

%'V V.

V V%'V V #.

V V .

!V V .

V 2!V V .

 V V V V V !V !.

VEV.

 V.

V #V VV#V V!.

VV .

%.

V = V V V .

.

V !V .

V $V .

' V .

V V V .

!.

V V V V !.

V V V V !%'V .

.

V .V .

V V .

V V V V V .

V #V V % V V V %#V .

.

# V V V V .

%V .

-   ü   = j  . j      ƒ  r 8 36 jɸ .

  3 /023rg  $.

   .

 ' " .

rr   E - .

r.

   .

 .

(  .

r.

  .

r  .

.

.

 '   .

 r  . .

 r  .   .

 .

.

 ! .

  .  r ! .

.

 .

-.

r .

r.

  .

! .

 .

 %.

.

  (.

 E -  .

  ! !  .

   - r .

   r /09:  $.

  .

 .

  .

 r/092 r/097. .

.

r.

.

   #.

 .

 /07:.

.

r  .

/093 . !.

r.

r E r - r '  r  r r .

  3: .

 .

  .

 2  '".

(.

r r.

.

 .

 r .

   .

 .

 .

r.

 .

.

  .

 !  .  r /9   .

.

 r! r  .

 .

 r.

 ( .

 E r  r .

 A$= (.

  .

  0% . &.r  r   .

.

 '".

(.

r .

 .

 .

 .

r .

 .

 /093 . !   .

.

 r E.

.

" 2: /051 .    # ...

"+ ( %.. % #..

.

  .

 + r! ! '".

(.

r .

   .

    .

 .

   r! r.

  r .

  .

 .

    2  .

 .

   .

. .

!  .

 r.

  ! r!r r   36 .

.

.

r .

.

 r 4/2/00/ .

j .

 !".

 ƒD #$" %& .

.

#V VV VVVV.

%.

'V.

VV9G01 VV .

#V .

V .

 V #!V V QV? V V $V8.

V 2 V !.

.

V .

!VV.

VV8.

.

V2V9aGDVV!.

V%V.

V.

!.

VV 8.

.

V! V.

%#V VVV!.

.

VV VV .

 V!.

VV V V V .

.

#V V V  V V .

.

V .

%V V V V .

 !V .

!.

V .

%V V 8.

.

V V.V .

.

 V =V$VP.

!!V V #V V  V .

V !V !V .

V .

 V V V V V V " #V !.

 V VVV8.

.

V2V.

V8 !V V 9a<DVV !. VVVVV (V.

V ".

 V %V V )V .

*V V A .

!.

V .

V V V !.

.

V .

V #V !#V V V V V.

'#V 4V V #V .

.

V .

.

V !.

V V .

V .

.

VE.V VV VVV#VV`V.

.

V:V.V$.

V8 !. V(V.

VV!V H.

V .

 V !.

V .

'V % V V .

.

V V .

V ! .

V .

'V.

VVV.

 V !V!.

.

#V .

V  VV .

VV V.

.

#V V .

V.

VV.

.

VVVV V =V .

#V .

V V V !.

#V .

V 2V .

V V @V.VAV.

.

VVÔHV VVV.

.

VV V V .

.

#V V :V V V Ô3V .

.

V V _ V 'V ! V .

.

V :-V . V V ...

V .

.

" V V !V EV .

.

V .

V @.

V V V .

.

V .

V V %V .

V.

!.

VV8.

.

V!VQV V)9aGa* V A %.

V.

V.

.

#V.

V.V V.

.

.

V!.

.

V)V.

 V !*VV .

VV)ԃ[\\XRuX„VztrXWU V…rWZwYXW 9a]a* V /V!.

V9aa9VV.

V.

.

"V.!V:-V V.

.

 V#.

 V.

V ).

.

.

V .*V .

V .

.

VVV V .

V .

V 1.

.

 V V V .

V V  V "V V V ! V 3VV .

V #V .

".+V Ô V Ô=V !V V !V V Ô.

V .

 "V.VV:V.V V V V .V.

.

VVVÔ.1 !V V)E.

14.

 V9a/D*V Ô2V)E'#* V9a]]V $.

V.

V V VV .

V.

.

V V.V.

.

 V V ÔV ".

V<01#V!V .

V .

V V V ! +V .

 V V 1"V V .

V 4.

 .

V L V V  .

V #.

V .

V !.

V #V !.

V )V V :V=V.

#.

*V 2V 9a/DVV .

.

V V V :V.V. "V V !.

V .

1 !V V V .V Ô.

V .

V V .

V !#V V V V V V 2V 9a//VV V P.

"V % .

V V .

".V Ô.

V .

V V V V .

V  V #V !V V ! .

V V !V V V .

1 !V V 2V 9a/GVV V V V 7.V V V Ô.

VV#V VV !.

V V #. " $ V V ü.

Ɇɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɚɲɢɯ ɫɨɝɪɚɠɞɚɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɹɫɧɨ ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ «ɜɨɠɞɶ ɧɚɪɨɞɨɜ».* V Ʉɚɤɢɟ ɛɵ ɫɭɪɨɜɵɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɥɚ ɫɬɪɚɧɚ. ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɥɸɞɢ. ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɡɞɪɚɜɵɦ ɫɦɵɫɥɨɦ.V V . ɋɪɟɞɢ ɬɟɯ. ɩɟɪɜɵɦ ɫɬɨɹɥɨ ɢɦɹ m. Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ. ɛɨɪɨɜɲɢɟɫɹ ɩɪɨɬɢɜ ɚɧɬɢɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜɥɚɫɬɟɣ. ɋɚɯɚɪɨɜɚ. ɤɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɥ ɬɨɝɞɚ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɧɚɞɪɭɝɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɧɚɞ ɩɪɚɜɚɦɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɱɥɟɧɨɜ ɚɤɚɞɟɦɢɢ. Ⱦɚɠɟ ɤɪɨɜɚɜɵɣ ɪɟɠɢɦ ɋɬɚɥɢɧɚ ɧɟ ɹɜɥɹɥɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ. «Ȼɥɚɝɨɫɬɧɨɟ» ɛɪɟɠɧɟɜɫɤɨɟ ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɫɬɨɥɤɧɭɥɨɫɶ ɫ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɡɚɦɟɬɧɵɦ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ. ɧɨ ɢ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɜ ɦɟɪɭ ɫɢɥ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɟɦɭ. Ⱦ. ɛɵɥɨ ɧɟɦɚɥɨ ɭɱɺɧɵɯ.

j .

 !".

ɋɨɥɠɟɧɢɰɵɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ: ɟɝɨ ɚɪɟɫɬɨɜɚɥɢ ɜ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ. ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɩɨɦɧɢɬ ɷɬɨ ɢɦɹ. ɂ. ɂ ɜɨɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɨɤɪɭɝ ɒɚɮɚɪɟɜɢɱɚ ɜɧɨɜɶ ɜɫɩɵɯɢɜɚɸɬ ɫɬɪɚɫɬɢ. ɱɬɨ ɛɵɥɢ ɝɨɞɵ. ɒɚɮɚɪɟɜɢɱ. Ɋ. ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɭɫɬ. «ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɞɢɫɫɢɞɟɧɬ ɒɚɮɚɪɟɜɢɱ ɞɚɥ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦ« » ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɷɮɢɪ ɛɵɥ ɡɚɛɢɬ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɦɢ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɪɨɞɚ. Ʉɨɪɟɧɸɤ ɩɨɥɭɱɢɥ ɡɚɞɚɧɢɟ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ ɫ ɂ. #$" %& ƒ€ ɋ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɬɚɥɨ ɡɚɛɵɜɚɬɶɫɹ. ȼ ɫɜɨɢɯ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɯ m. ɤɨɝɞɚ ɫɬɨɢɥɨ ɩɪɨɢɡɧɟɫɬɢ «ɋɚɯɚɪɨɜ». «ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ ɂɝɨɪɶ ɒɚɮɚɪɟɜɢɱ ɜɵɪɚɡɢɥ ɩɪɨɬɟɫɬ« ». ɤɬɨ ɜ ɲɟɫɬɢɞɟɫɹɬɵɟ ɝɨɞɵ ɯɨɬɶ ɢɡɪɟɞɤɚ ɫɥɭɲɚɥ «ɜɪɚɠɶɢ ɝɨɥɨɫɚ». ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɨɛɫɭɠɞɚɥ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɛɨɪɧɢɤɚ ɫɬɚɬɟɣ «ɂɡ-ɩɨɞ ɝɥɵɛ» ɫ ɂɝɨɪɟɦ Ɋɨɫɬɢɫɥɚɜɨɜɢɱɟɦ ɒɚɮɚɪɟɜɢɱɟɦ. ɇɨ ɩɪɢɱɢɧɚ ɢɧɚɹ ± ɷɫɫɟ «Ɋɭɫɨɮɨɛɢɹ». ɤɚɤ ɬɭɬ ɠɟ ɜɫɩɨɦɢɧɚɥɫɹ ɞɪɭɝɨɣ ɭɱɺɧɵɣ-ɛɭɧɬɚɪɶ ± ɂ. Ʌ. ɇɢɠɟ ɩɭɛɥɢɤɭɟɬɫɹ ɡɚɩɢɫɶ ɢɯ ɛɟɫɟɞɵ. ɱɬɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ. Ɍɟɩɟɪɶ ɛɵɜɲɢɣ ɞɢɫɫɢɞɟɧɬ ɫɬɚɥ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ ɭɠɟ ɞɥɹ ɥɟɜɨɣ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ.V V o/ #$" /& *  +  ($+ 9 % /  +* . Ɉɧ ɫɦɟɥɨ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɦɧɨɝɢɯ ɭɡɧɢɤɨɜ ɫɨɜɟɫɬɢ. ɒɚɮɚɪɟɜɢɱɟɦ ɢ ɭɡɧɚɬɶ ɨɛɨ ɜɫɺɦ. Ɋ. ȼɫɹɤɢɣ. ɑɬɨ ɠɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ?V V V ɇɚɭɱɧɵɣ ɨɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶ «ȼɟɫɬɧɢɤɚ mɇ ɋɋɋɊ» ɇ. ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɟ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ «ɇɚɲ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤ».

. .

 * :.

 *. % +V V VCV V V .+  +. */  7 .*% $+  2 *7 .

#1 V " .

#V V V V "^V V V V %V .

 V .

!.

V V ! V .

V .

V " V 'V V V !.

V V .

.

 V .

V V ! V V .

.

'V .

V .

V V 1 V % V .

V V V V V H.

V V V V .

!V VV.

%VV V!V "V.

.

V % V2VVV .

!.

.

VV V .

V.

V .

!.

VV.

% VVV.

V!!V-V .

V!V !V "V.

.

VV$8AVV VV.

V VV.

.% ). V j7().

5 /4V V V2V .

 V .

V V .

V .

!".

 V !.

 V V V .

V .

' V .

 V .

.

V V #V !V .

!.

+*#$" &4V V V2V !V +V V V !V V .'V V V %V _ V ! V V VV . . .

 V V .

V Ô2V V #.

V ! V % V V .

 V #V V V V VA VVVVV.

V) .

!.

VV .

* VV.

 VÔ:.

!V V .

.

 V V V !.

.

 V V !.

.

V .

.

V Q.

.V V .

.

V .

V V !.

.

#V  V .

.

V .

V V V V Ô.

^V !V V.

.

V !VV VVV.

.

V!.

V:VL V?VV V.

V .

+V V .

V .

V .

 V .

V .

V  %V V .

%V .

V V .

.

%V  " V V V .

!.

V )V .

 V VV* VVVV.

V VV.

.

V .

V.

V !.

V  V 4.

V .

V V % V V !+V V ! V V 'V V V V V .

V V V V .

.

V !.

 V V 1.

V.

.

VV V?VV  V VV.

.

 4V V V@.'VÔ V .

 VV.

V.

 .

VV9a]BV! VVV.

! !V.

V .

"'V < * */+ . V V V=.

V! .

V V!V VV.

!.

V.

VV VV#VV V .

V V 2V V # V V V !.

 V .

!.

.

V V V V ! ' V VV V"VV %.

V VV = 0+ 5 08  % % #$" &4 > + 3 .

 5  ) 7 * 3 7 ( 3% .

$ 32+ 7 .

%V V .%3V V V.

' V .

V .

V .

 V V  V 2V .

V !.

V .

VV.

.

.

 VV !V!V.

 V ! !.

'#V V .

VV V ( V V V V " "V .

.

+V 1 # V V ! V V ! V !V .

j .

 !".

 #$" %& ƒu V V V !#V .

!.

.

V V .

!.

.

V .

'#V !.

.

V .

V .

1V V .

V V V #+V Ô.

V !%.

V1 V .

.

 V ÔV V V V V .

V V V V V ÔV !.

.

V 'V 'V  V Ô V .

V V %V .

V V .

.

1 V !.

V .

.

V V V!V 2V '"V " V! .

VVV.

!" VV.

%V.

 VV ! .

V.

V .

VV!#VEV".

.

V .

% V.

!VV!VV.

.

V#V VV .

 V .

V .

V !.

V V .

V .

"V .

V 3'.

V $%.

V ".

.

V V P.

"V '" V V V .

+V .

.

V V V ! V ! V '" VV .

VV # V.

V.

%V V V V V!.

V VV! V .

!V!.

V4' VV VVV!V.

V V V V.

.

V.

V V V 2V !V !V !V$%.

V .

 V .

V .

!V  V .

V @.

.

!+V !.

 V !V .

V V V -.

!' V V !V !V V V .

 V !V V # V V .

 V V ! V V .

V V '! V V .

 'V V V .

V .

! V V V V V V .

!"V V V.

V !.

'V V .

V.

 .

VV.

! V.

V.

.

VV .

V V V V $%V .

.

V !#'V ! V V !.

V -V V % V V ! V V .

"V .

!V V V V  !.

'V V ".

V VV V .

.

#V .

#V .

#V V 3V !+VV'#V.

V "V.

".

V.

V =+ .

//4V V V$.

V V %V V V VV .

V$%.

V V P.

"V '" V V V V .

V V V .

&V $V V V V .

V .

%V VV" "VE !V VVV: V '"VNOMMVVVV V .

V .

V V V V V V V #V .

V V : V V V NMMMV V V .

V.

VV V.

V !V.

#V^V V$ V VV.

 V #VV.

V 3V$%V .

VVÔ.

V.

! VV .

!.

VVV.

VV ! .

VVVV!V%VV VV.

!.

V'V'V.

VV V Q%V V V V .

.

 V V .

%V "V )V V % V .

V %* V V ! V .

 V .

V .

V V V V  V V.

".

VV3V.

.

VV.

 #V.

 V.

 V .

VV Ô VVV "VV.

 V.

.

%V.

VVV V 2V"V!.

!".

V V.

".

VV.

.

V  V!.

V !V V.

"VV!V ".

V V -V1V!+VV!.

!".

V V % V .

V .

V .

V V .

"V .

".

#V V V #V .

%V V V !.

V).

".

V.

 V.

VVV!* VVV VV.

".

VVV .

%V.

V(!.

V.

VV !#!.

V.

 '.

VV VVV'VVV V.

".

V j05$62.

6+$ %) %.% .

 V V V-.

".

V .

V !V V .

V !V .

V .

V V .

&V 2V V .

V V ! V V ! V V V V .

".

 V .

.

%V %.

'V V.

V .

 V V V V .

V V !V !.

.

V V V V V V V .

V V ! V V V .

"V 2V Ô V ! .

 V V V ! V V !V V !!.

V .

^V .

 V V .

 V %.

V V:.

.

VV!# VVV '#V$V V VVV V. V.

V.

1 V .

%#V VV.

".

.

VV.

!V VVV :).

+.

4V V VL.

V V Ô V V V 2V V .

VV V .

%V V V V.

!.

VV7V#VV.

VV.

V '"' V V.

VV ^V V ' V V V V ! V !.

 V V ! V .

!V .

!"V !.

!.

VEV.

 V ! V V.

.

VV.

.

.V PV.

VÔ3VV! V.

 V VVV.

V .

 VVV.

V!V#V V V  .

V .V .

 V V .

'V V V Ô.

V .

!.

VV V .

j .

 !".

 #$" %& ƒÿ V .

V V V .

V V V V  V .

".

V V !V.

V < 57).

( . .

$+ 4V V V3V!..

 V! V VVV.

.

#V4V.

 V V VV !.

V .

V -V V %V V V ".

'V .

' V .

.

V ! 'V V .

VÔ.

V.

!.

 VV.

.

VV!VV.

V%.

VV V .

V .

 !V V .

#V V .

.

V .

"V V !.

V #V "#V =* ).

  7 * .

$ 3  .

+ ) ).

.

 /7 0+ *+ 7 . *+   ü   *+  %%'%7 5 + $  )$  .

  .$" ' 7 ) (/ +* 7 .

$(/ .

$3  + ( 4 o+7 # (/ .

 & ). +  / #++$ .

 $&4V V VCV !.

' V V Ô.

V .

!.

 V .

 .

'V ' V V V ! V VV V.

.

 V3!VV.

V.

.

.

VV .

V#.

.

.

VV V .

V Ô V .

 V V VV .

V Ô V .

V 4.

! .

V V Ô V .

V .

V .

 V V '!V V .

.

'V #V V V V .

!V .

.

'V V V '!V V V Ô.

V -.

 V V V V.

"V VV )8(+$7)2 ) +'4V V V( V !.

V $% V V .

V V .

"V .

!V V .

 .

V V Ô.

V .

!V H.

 V ! V #.

.

V 'V ".

V .

.

 .

V 2V .

%.

 V .

V .

V ! V %.

V .

.

V %&V :V V "V .

!V ! V.

".

1".

&V:V V.

"V.

!V  V&V$%V !V V .

V V Ô  V .

'V 8 .

V V .

'V V .

 V .

V 4V .

 +V .

.

V V V .

 .

V .

.

.

V !.

V Ô.

.

V .

.

V @!V V V .

.

'V  V #!V V %.

V V V %V .

V #V .

" V V V .

.

V (V V .

1V V #.

 V!.

V !V .

VV # V V.

#V .

.

 .

# V.

V.

 .

 V.

".

 V .

V '"V =*.

-) % %# . %) 3 %&7# . */3.

.

&4V V V$ V V -V .

V V % V V # V V ) V V !.

V V V #V .

" V !V .

#V #V V $.

! V V V!* V V.

!V.

VVV!!.

V # VV VV.

!.

V=.

V#VVV V .

V V .

#!V .

V V # V .

V V !.

V V %.

V !.

V !V .

#V #V V P.

"V '" V V V .

 VV V .

".

V .

".

.

V .

!"V A V.

".

V#.

.

V.

1V.

.

V.

V#!VV.

 VV V.

VV%#V.

#V2V.

%V V .

V.

V.

V '"VV !.

 V .

".

 VV.

V VÔ .

V.

V.

VÔ '"V +5 )3 %1  3- /?* 0).

.

* +  #+ .

 &@4 957  ) +$ $.

 */ ". *34 <+    . '  *( *3 .

'1 +7. %%% .

 +7* .

:3 $).

 ).

+.

*$ () ' ( .

 .

).

.

 0 *+ / 7  .

  . + + .

+ 6 ) %% 5 $ . .$ / .

%'1 '  )).

7 .

*/  %    $7  + $ $.

 ++$ ).

0 $.

 .

$ 3 "( > / $.

*7 )357 / 0% + .

 04A/#+*/ . + ( 3 5 / 0 ' ' )$= /* +5  . j )$ %  7  #$" %&7 .

 &B:7)+ $/c 7 *2+$ ).

.*7 % .

'++. V V V2V .

!.

V V .

#V .

!V #V "V V V Ô #.V 4V .

 V .

V .

V V ".

V .

".

'V !!.

V HV .

V V .

V .

".

V "V #%V V #V ! .

# V V #V V V !.

 'V 'V .

j .

 !".

 #$" %& ƒƒ !!.

V A.

".

V  V V V ' V V V .

V V .

V V .

V !.

 V V V % #V !!.

V !!.

#V 2 V V V .

%V !V .

.

V V .

V !V #V .

!.

".

#V"+V.

".

.

VV".

V '"VVV!V 2V ( V !.

V V .

.

V .

V .

!V .

V V  V V V V  .

V .

.

.

V V .

V '+V V V V .

".

 V V V .

".

V #V .

!V ).

V V V .

.

V '"* V .

V .

 V ! "V .

V V )V V #V .

.

.

*V V .

V .

 V .

.

VV .

.

"V!% V.

V VV.

%#V !#V.

V.V#V #V#V V'V .

.

.

.

.

VVV.

".

.

V.

VV .

 V .

.

V : .

.

V .

V .

V "V !.

".

.

V ! VEVV.

V .

.

V.

V .

.

VV.

#VA .

V:! .

VVV !#V ! +V ÔV @.

V G0V V .

V .

%V !.

.

Ô V Ô-.

%V !.

V .

V 'V V <01 ''V 'V V V!+V V V .

%V .

V ÔV #V !.

V V .

".

V !V !.

V .

%V !.

+V .

 V 2V-V3 V !.

.

%VV .

V.

!.

V .

VÔ2V V.

 VV .

%V V V .

V V .

 V ! V V .

V V V $!.

V V .

.

V !#V!VVV .

V V VV !V#V!##V .

!" V !.

V V V V .

 V .

V !V !.

 V .

.

.

.

.

V .

V :V-VC V ).

V .

V Ô4V .

.

V V ÔQ.

V .

*V =.

V !V V .

VV!VV #V .

. VVV $4VVV.#V! V VVV$4.

 VV .

V V .

V V .

V .

V V .

!.

V .

V V .

.

"V #V ! #V!V$ VV.

.

#V .

VV.

V '! VVV VV .

V .

 V V .

V V .

V !! V .

V .

.

.

V V " V ! V %V V V.

.

V.

V.

".

V V )8++$7   >5   ).

 # &7 7 5'1% % '7 5% ).

+ +.5 3  +  .

% ). 0 =0)$6 ( *$- j$8 .

0%).

)  $3 #)  %$ &: 0c.

5  .

1$ 7 27 7 + ü )@ .) + 7  C)$)+% $/ .%) * ?  . $7  7) )).

 *+ +.

+7 5 *$ )+ +  / DDEFFF G.Hoo  1  )  *8 . .

.

*4:C7.

*/7) 3+ '7 $  ').

 ' .

 . $ ) $ .

$5  ) .

+ +& 3 ). $.

.*+  .

5 ' 7  87 ) $ 7 8.

5 / j .

 27 %$5$" V V V.* . V Ô V .

V .

V .

V V .

V V .

V Ô !V V Ô.

VVV 'VVH.

V V ! V V V V .

!.

'VV .

V2V V .

V V V V ! V V V .

1 V V V V !V  V VV.

!V.

V)V ! .

V.

*V V.

#!V.

V!VV !#V V V .

.

'V V !"V V V .

!V V 'V '! V %V ".

V .

!V!#V V -V V.

" VV VVÔ .

VV.

VÔ V:.

"V .

V V V V V #.

.

V HV .

V V V V V .

.

 V V .

V V !V .

VV.

".

.

VV V! .

V!+V! V#V.

".

V) V #*&V- V VA VVVVV .

 VV'VV.

V.

V :$ 57 3 * ).

 ).

/  +$7 0+  ( -).%7 *% 7  7).

) +$*).

1 /3. /.

.

* .

5+ .4V V VCV# V .=3 .

.

 V .

V V .

VVV V.

!" V.

VV V V V V .

V %.

V V .

 V V ".

#V 'V .

.

#V ( V V V # V .

1V !V V .

.

.

 V .

 V V )V V .

V @.

.

!V V V .

.* V V V V .

 V !.

V V!.

V) VV5.

VV"* VVV VV!V".

V( V .

j .

 !".

 #$" %& ƒ VV# V .

.

.

V.

'1 VVV VV VVV".

 6 2  .V :  +8 7 =3 / .

/% .

%7  +*.

+62 . .

$% .

%V V VL.

VV V.

!.V V#V  V .

.

V .

!"V .

V .

V 2#V .

 V ! .

V V .

+V !V.

!V!V.

!.

 VV!V  V!.

.

VV.

.

V..

 'VV V!V5.

.

V V.

!"V.

'V .

"'V V.

V V.

 !V =( ( #H.

+  3+$ .

-&4V V VEV !.

V .

.

V %V V V V V .

 .

 V V V  V3! VV#VV VV.

VVV .

 V V .

 V #%V V #VCVVV .

'V3V+VÔh4 iV .

.

'V VV .

.

V V #V !! V V V '"V V V  V V V .

V !.

.

 V #V ! V CV .

 V .

V Ô4 V .

V V !.

.

 V V  V V V V !V .

 V .

V -.

 V .

V +V .

V .

V .

V .

V V V 'V V .

.

V41! V.

.

V VV #! VV VV V.

".

.

V'V % V -V V V V ! V V ! V !V #V V #V .

.

.

V .

V ! .

V .

.

V .

V 4! .

.

 V V !V !.

V V !.

V V !V V % V V V P.

"V '"V ).

.

V V V ! V .

V V !V V V P.

"*V -.

" V !.

+V .

V .

V V .

#V V 3!.

VV!.

!".

VVVVV.

.

V" .

V .

.

V !.

%.

 VV '".

V! VV!V VV .

V VV! V !VV !V V.

!VVH.

VVVÔ4 .

#VVV.

% VV " .

VVV.

V V VV.

V.

.

 7#$" & + 37+ .V .

+.

 ./+.

I / ($5   5 ) .

/ 4V V V?V ! V V ! V V .

V V .

V V V V .

!.

V V .

V2VV VV .

V .

VV V.

V .

 V.

V !.

 V .

 V .

V " .

.

 V "V .

V .

V V V .

V V V V " VVVVV.

 V1V.

V2VV %V V '! VV .

.

 V.

V .

.

'VV ! V.

.

 VEV.

 V#.

V .

#V "V V .

V V 4.

V V .

V .

 V V .

V Ô V V '!V.

.

'VV.

V" "V.

.

V j 0 5 . 0%  ) 7 * # 1 .

%& =.%  ).

+.

$ ) .

.

-.

/+ >c.

 6=/.

'7 + 2) .7J1 6!%7)' 6 .

5 % + 76 .

  + *7 ).

 3 .

.

7 $ ( . 3.

 %J/ -.

=.

7.

2o. (+ j $ $ *+.

 ).

 %'%.

/ "+  . ' /7 .

$ ( 3 üJH>7 ).

 *3 .

.

$( ' -.

/ : (+  * ).

.

 *).

*.

#.

- *3).

 5/4&V V V_V.

VÔV&VCV#V.

V.

V.

 V.

V ' V %'V  V %V  ".

'V V ! V V .

 V 'V .

!.

V '"V V !.

V .

V 3 V A !.

+V V V .

V .

V V #V .

.

#V .

V V ! V .

 ^V V .

V !V V ".

V %V V ! V #.

%V ".

'V 'V ) .

V!*VVV#V.V V "V ! VÔ.

.

.

VV#V! #V.V .

VV (.

 V .

V V .

 V A !.

V V 2.

.

V =%V V 8V !V V V . .

V .

 !.

%V ! V V .

 V ".

V V V V !.

V VVV2.

.

.

.

V VV.

VÔ2.

.

".

V) V.

.

VV".

 *V . V .

.

V ! V 847V Ô #V A .

.

.

V V V V V$.

V .

.

'V .

V V V . "V V Ô:# .

V -.

" V V .

 #V .

.

!V V V #!%V V .

!.

V V V .

V .

.

!.

V A "V 2V V .

V V 'V .

V .

".

V .

.

 V .

j .

 !".

 #$" %& ƒ ü 7 * ) ( #H ).

.

  / / $ .

 * .+ 7 )+ / +.

 6 o.

 = .

+ % <.

- /7  H.

 .

 6.+ .+ . 79*6.

%. . 7H.

" .

 / ?o+ A. 6 K.

@7  ++ % ü. .

 * 7  6 +%-6L" +M  & K $ %4. .'4V V VQV V  V 'V !.*-  ).

%V V '" V V .

V V #!%V VV VVVVVH.

 VV.

 VV%VV.

"V3V.

V V .

V .

V .

V V V V .

 V V V V  V.

VÔ '".

V.

".

.

V!V:V!.

.

V VVV ! .

.

V!V+V VV V.

VV!V.

" V V!.

V '"V .

V .

V.VVV .

! V!.

.

 V.

! ".

V-VVVVVV !V V 4%.

V Q.

V _.

 V =V = V V V V V .V .

! V -.

"V .

V .

V  V .

V !! .

.

V  %V ! V .

V V ! V '"V -V .

 V V QV .

V .

V !.

 VV !.

.

VV.

"+VÔÔ .

".

VVV.

'V V.

V.

.

Vh iV.

"V)#V V VV.

 V V V .

 V .

V V ! !.

*V ! V V V V V '!V .

V .

.

V .

" VVVV.

V.

 VV.

VVVV.

"V.

' V.

"V % V V .

 V V .

!.

V V .

"V .

V 2V !#V V V % V V V V .

".

V V .

V NMMV >!V .

.VV .

.

V @.

V C .

VA#.

.

V2VV VV .

V ! .

V%.

VVV.

!V .

!V .

 V .

V V ! .

.!V .

.

V .

.

V V +V !.

V V .

V.

V VV.!''V :' V.

V V@.

.

.

VHV VV!.

V V!.

V V ' V V.

V.

VV! V ! V ' V VV %'V3V VVV% .

VVV!VV.

V '" V !! .

V V.

V$V VV? V V V .

VVVV VH V V.

.

VV"+V/0V !V VV ! V !.

.

V'VV'V'! V j7.

$" % = 0+5 ).

%%% %4V V V4 V .

!V V V !V .

%V V ! V V !.

V !V .

!.

.

V .

V ! V V ! .

V .

1V .

 'V V #!#V ".

# V VVVV%VH VV.

 VVVVV ! V .

V .

V !V .

.

'V V .

.

# V '#V .

!V .

V .

.

'V.

V !VV.

 V.

!.

 V .

'VVVV V V V %V V V -#!V V 'V .

%V ' V VV V V.

V % V( V !.

V " " VV ! V ' V V V .

#V .

%#V !V !V V !'+V V #V V ! V .

V .

V V V .

!V .

".

V V A V V V .

V V !V .

"V V .

V V ! V V ".

V .

V ..

.

V .

.

V .

.

#.

V ^V #! V V V .

V VV"V3 V.

V.

 V .

!.

VV V )# V V .

.

V .

"' V ! V ' V .

V *V .

V #V V -V ! V .

!V +VV .

V V VV.

V V.

V'V.

%V' VVV V #.

V V V V V - V .

V V  V .

V #V .

.

1V ! V V.

.

1V.

.

V.

! !.

V.

V %V#!V:V VÔ.

V!%.

VV V .

.

 VV.

! !VV.

V( VV.

VÔ V! VV  V.

! V V!VV 6V N5 4V V V(!V#!VVV!V2!VV .

+V V.

.

1 V!V.

V V ! V .

V V V !.

V V !.

V V 3'!.

V V .

V .

V .

"V .

V Ô 'V =.

' V .

V V  V V .

V V V !V VCV.

V.

VV.

.

'V.

 !.

 V .

VV.

V " V.

V.

V.

Ô V .

j .

 !".

 + ++  $ . Ɇɨɥ.V V V . #$" %& V ȼɩɟɪɜɵɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ «ȼɟɫɬɧɢɤ mɤɚɞɟɦɢɢ ɇɚɭɤ ɋɋɋɊ» ʋ 1. ɷɬɨ ɠɟ ɮɚɤɬ. ɇɨ ɟɝɨ ɧɟ ɯɨɬɟɥɢ ɫɥɵɲɚɬɶ.V V ɇɨ ɷɬɚ ɫɬɚɬɶɹ ɛɵɥɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɨɫɟɧɶɸ 1973 ɝɨɞɚ. ɒɚɮɚɪɟɜɢɱɚ ɫɦɨɝɥɚ ɧɚɣɬɢ ɦɟɫɬɨ ɥɢɲɶ ɜ «ɫɚɦɢɡɞɚɬɟ».V V ɋɬɚɬɶɹ «Ɉɛɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɫɛɥɢɠɟɧɢɟ? (ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɜ ɋɋɋɊ)» ɱɥɟɧɚ-ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ mɇ ɋɋɋɊ. 1990 ɝ. ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ. ɞɚɠɟ ɧɚɦɺɤɚ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɚ ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɜ ɋɋɋɊ. ɤɨɝɞɚ ɩɨɬɨɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɧɟɫɺɬ ɧɨɜɵɟ ɢ ɧɨɜɵɟ ɮɚɤɬɵ ɢɡ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ. Ʉɨɝɞɚ. «ɂɡɨ ɜɫɟɯ ɠɝɭɱɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɤɚɠɟɬɫɹ. ɱɟɝɨ ɬɭɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨ. ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ ɧɚɰɢɹɦɢ. ɥɚɭɪɟɚɬɚ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɣ ɩɪɟɦɢɢ ɂ. ɬɪɭɞɧɨ ɱɟɦɭ-ɬɨ ɭɞɢɜɢɬɶɫɹ./ $' ). ɨɫɬɚɥɨɫɶ.V V «ɋɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɡɞɟɫɶ ɧɚɛɨɥɟɥɨ ɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɚɥɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɇɨ ɭɠɟ ɩɟɪɜɚɹ ɮɪɚɡɚ ɢɡ ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɩɨɪɚɡɢɥɚ. ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ.V V V  & V ȼ ɩɨɪɭ ɝɥɚɫɧɨɫɬɢ. ɫɤɨɩɢɜɲɢɯɫɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ. ɫɚɦɵɣ ɛɨɥɶɧɨɣ». ± ɩɵɬɚɥɫɹ ɩɪɨɛɢɬɶɫɹ ɨɞɢɧɨɤɢɣ ɝɨɥɨɫ ɱɟɫɬɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɱɬɨɛɵ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ ɫɨɞɟɹɧɧɨɟ». ȼɨɬ ɨɧɚ. ɉɪɟɞɜɢɠɭ ɧɟɞɨɭɦɟɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ. ɩɪɟɠɞɟ ɯɪɚɧɢɜɲɢɟɫɹ ɡɚ ɫɟɦɶɸ ɩɟɱɚɬɹɦɢ.

$ ).

  * %7 (  / 5  ').

.

ɤɨɬɨɪɵɣ ɹ ɡɚɞɚɥ ɂ.V V V= VVVV V!V./ 4V V ɗɬɨ ɛɵɥ ɩɟɪɜɵɣ ɜɨɩɪɨɫ. ɒɚɮɚɪɟɜɢɱɭ ɩɪɢ ɧɚɲɟɣ ɜɫɬɪɟɱɟ.

V4VVV V.

 '!VCVV !V ' VV %.

 V! V V.

 V.

VV '!V.

#V.

".

V -.

 V.

 '!V2VV VV V VVVVV!#V.

.

#V?V V .

.

VVV V.

 V '!V.

V.

.

V.

V.

V! 'V.

%V .

'V%V2VNMNV V V.

VV@.

.

! VV V!.

.

V.

.

!V V V.

#V '"V!V .

V V VV VV.

".

VV %V _V V V !.

.

V .

.

.

V 3!V .

 V V V V V !V V ! V ÔV .

 V V =V .

  V V V V V V.

".

V!V V!V!.

VV .

V '"V2 V.

 VV Ô$V E.

V V .

#V +V Ô.V % V ! V V V .

.

.

Ô V  V V V V .

".

V #.

.

Ô V . +V Ô .

V V 'V .

Ô V -.

".

.

V V V  V .

!V V VV V.

'V V V.

V .

Ô V8 !V .

.

.

V V V V#VV 4.

V .

V .

V ! V #V .

V V V V %V $.

V .

V .

V .

VV.

 VV.

V.

V.

"&V -V .

".

V  V V V V .

.

 V V V .

".

V .

VV8.

 V.

V VVVV 4 VVVV.

".

V V V V V.

VV .

V 2V .

V.

".

1! V! V V" V!V#V!.

VV : V: VQ.

V:V-VVV#V!.

.

#VV.

.

V V.

".

#VV V V .

V !.

V V -.

.

V .

V V V V-.

 V.

VV-V .

V VV V 'V.

 V V %V .!V V .

!.V V2 V? ' V.

Ô V 4 V %V V !V .

".

.

V -.

 V .

V .

".

V V . .

 VV!V#V V .

V.VVVV.

".

V.

VV A VVVV!.

VV !.

 VVVVP.

" V.

VVV: V 21# V V /01#V !.

#V V .

V V .

".

V .

!.

 V V V V V.

".

V.

+V.

.

!.

 V VÔ V H + ') %7 .

 % .  )$ =jc7  $  * *)) $ % %  ./ ).

  V V V-.

".

V.

V VV#V!V.

#V.

# V.

.

V!VV .

j .

 !".

 #$" %& #V ! #V V V .

V 2V .

1V V V V V V .

V ( V V .

V !!V .

V V V V .

V V !.

V .

V V H.

V.

 VV !.

 VV!#V.

".

#V%# VV  VV NMNV VV V'V .

 VV !.

'VV%VV.

V = %+ $ 7 ) ( ' * ( / $. ooo7 .

" .

+..

*).

.

 * " *7.'+5 .

* .

 ).

%%'%+*3$.

 *3".

+3V V = ) .

+% ).

3 % ).

/ *( 7 .$ .

 7  ).

%+7 VV /+$7 7.

$ j3 ..*'$) + 7 .

+ VH.

V VV .

.

#VV '.

V .

V! V.

#V.

".

#VV 3V .

V V  V > V #V !V .

V #V .

V ?V V .

V V .

 V >!V V V %V .

".

V V -V V %VV3 V!.

VV V3V  VV.

'V.

"' V j .

  7 / .

$'8 . 0+% #$) +& .

' 7) $'. $' $).

% .

 ( 10 .

: + + 7 ).

 +$1+ ) .$'%V V j ).

 6 #$) *& 5 $ ) 3$5 2 3 .

8 $  . .

 *$) . .

 . . $7 ).

$'1 /% . *3 ).

3 ü G%  #$  / o o )3 ).

  $ - .

& :$5 /  o+ /7 %. /7 <+/  *+ .

 *  4V V V2VV V. / + %+ % )( *) .

V .

V .

VV>V4V "VÔ_ V VV!.

V -.

!V V .

 V V -.

 " V. V V V.

.

!V .

#.

V .

V V V V !V "V 3V .

+V ÔÔ !V V V .

 V V .

V .

!.

V V .

 .

.

 V !.

V .

V 3V V #.

#V V V .

.

!#V #V V V %#V V .

V !.

V '# VVV VV%V.

VV VV#VV#V !!.

#V .V! .

V EV.

 VVV VV.

 V.

V-!.

V.

V .

.

+VÔ2VV.

V2V ! V %V V.

 VV.

 ! VV.

V.

.

V % .

VV.!V:V) !VVV.

.

.

V V VÔ.

V# * VV.

V .

%V .

VV$.

 V) V" #V !* V ! V V%V V .

.

V $.

.

.

V V A.

.

V .

V $.

.

 V V .

 V #V V V !V V .

 VV.!''V:'V:V.

!V: V!V %. VV.

V%V"VVV V V VV4 V = V V !V  V!.

 V V V .

!.

V 2V .

V  V V V .

!.

V !.

1V V .

.

%V +V V  V .

V V V ."V .

V V 4!.

V V .

 V .

"'V (V !%.

.

V ! .

V .

 .

V !.

V  V .

V V ! V !V VH!.

V.

V.

!.

V!V>! .

VVÔ .

'%.

1 V 4V VVVÔ.

 V VV.

VÔ %.

 VV> V 'V V VV.

VVV!V2 1.

V.

V V#VV !.

.

.

V '.

V! V .

1V V ! V 'V .V V !.

' V V .

 V .

V .

V #V #.

# V !.

V .

V V .

" V !.

V ! V !!.

V V V Ô .

 V V V #V .

V % VV VV!VV .

V ?.

V! VVV V VV-.

. V.

VV#V #V V .

".

V V.

VN VNMM VNMO VNOMV>!.

#V!.

V !.

VV .

V .

'VV .

".

#V %#V V ! .

V V  V .

V V !.

V V V V %V 3V  V V V V .

.

V NMMV >!V $4)* V !V V V .

V V ! V .

".

>!V ! V  V V V V V . V %V .

.

V V Ô V 8 V V Ô V ! .

V V %V 4.

V Ô !.

V V .

%V V %.

V V Ô .

V V V 7 !.

 V V V Ô V V V .

V V  V V V V .

'V V !V .

"V =.

V .

V ..

.

V V V .

V .

j .

 !".

 #$" %& G V V ! .

V %.

VV.

".

V V !#V.

"# V#V V .

'V V ! .

V% V VVV%VÔ?.

V.

VV V .

%.

 V .

V V >!V V V V V %V 2V >!V #! V V .

V! .

V.

V.

".

V.

V#V.

" VVV.V VV #! VV V !.

 VVVV#VV.

".

V.

VV .

 VVV .

).V : +G.

* *K V V V?V V 2 .

%V .

V V >!V .

V .

V  .

#V !.

V % VV #VV! .

.

V!.

VQ.#V2V.

VH VVVVH.

V  V V Ô.

".

V V V .

'V V .

V .

.

V h iV .

"V )#V V V V .

 V V V .

 V .

V V ! !.

*V ! V V V V V '!V .

V .

.

V .

" V V V V .

V .

 V V .

V V V V .

"V .

' V .

"V % V V .

 VV .

!.

VV V.

V  5 .

% / .

*4 = .

 .

$ 3 5 * $ 0 * H.

.

7.

 % O . 3* %j.

  =)+ + . */ ) ( *+ $ + K / .

.

 N 87 $ 0 *7 5 * * .+1 4V V VH.

!"V .

V V V .

.

V 3.

V #!V !.

V V ! '"'V 'V @.

.

!.

V V V NMNV V .

V .

V .

V V V V V V V V  V V .

.

.

V !V ! V .

V .

V V V V .

V V .

V V V .V .

V E.

.

V V ? .

V V Ô-V V 8.

+V Ô-.

V .

V .

VV.

 V.

 VV.

VVV.

#V '"#V.

"V( VV .

+V.

VVV .

VV ! .

V VVV"V#V V '"V .

'+V V V '"V ) .

*V V V .V V !V '"V 9]D]VVV .

 .

V .

V V #.

V V #.

.

 V V V V V .

V % V .

Ô V VVVV .

VV.

!.

V.

!V '"'VV .

V H.

.

V .

V $.

V V >V V V .

 'V V .

!%V .

1V! &V-.

 V! V V .

VV.

V.

!"V =)+ +- $7 .

$'* .

( * .

+ *.

 V V V5V %V ! V .

V "V E VV V !VV E.

V V V -VV !.

V(V.

%.

V 4 !V !.

V !V V .

 V V .

" V !.

. V V V :V #1 V V .

.

.

V V .

 V !.

.

V V #V 4V !.

.

V.

V .

%.

V.

VV V V.

VV V V VVV !V !'V .

 V.

V .

VV #V 2V#V .

#VV!#VV V V"V .

 .

V !# VVV#V! VVV!'V.

V@!V V!V!'V.

V.

 V H.

VV!V!.

V.

V '!V2VV V.

 V #V4 .

V Ô #V !V ?V .

V .

V !V !.

.

V $.

V .

.

 " V V. V .

.

V .

%V V!V -.

V!.

VV.

"V !V".

V.

V.

 V #V ! V .

V V V .

V .

V V %V #V "V -.

V V .

.

'V .

V .

'V V .

V .

"V 3 V .

 V .

.

'V .

"V "V .

V .

 VV" V.

V.

 V .

VV "V"VV VV A!V V  V V !"V 'V V % .

V V V V V .

V !V H %V !.

V !V -.

 V V V .

 V V -V V .

.

V H.

.

V .

V V V V V .

 V V .

.

V ?V V V V V #V #V !.

#V ?V V .

V %VV!VV.

V 4#!V ! #V  V .

V #.

 V !.

 V V .

1V .

.

!V 8 V V V .

V V -V V .

V &V $.

V #.

V !V .

.

VV.

 .

#V #&V .

j .

 !".

 #$" %& D 2.

V .

%.

V .

V #!.

V .

V #.

 V . V .V #.P.

.

V V .

V .

.

V.

%V  V %!%#V.

V#.

P. VV!VVV! . VV VV VV % VCV'VVVVV VV .

V.

.

V V !V .

V21 # V.

VV.

 VVVV!#VV.

!.

V21# VV !.

 V.

VEVV V.

V VV$VV!V .

V.

!V#V- V.

VV.

 V VV! .

VV V-V! .

V!VV 'V'! .

V= .

VV V#.

.

+VV.

1V V.

1 VH!.

V .

V V VV.

VVV.

!V.

V.

V.VV!VVV VV.

V V .

V.

.

V .

.

 V .

.

V 2#!V !.

V .

 '.

V V V V .

V .

V V V V V .

.

V #V V .

 V V .

V V !.

V ( V V ! V V ! V  VV V.

!V.

VV .

VH!.

VV.

 V !.

VV.

V V V .V!V.

V V .

V V !! V V .

 V  V .

V ".

V !V VV.

#V.

".

#V .

V! .

V! &V$.

V.

V V .

! V V .

V V V  V &V $.

V #.

V .

.

V .

"% V V V V V !V  V V .

V .

".

V  V V . V %&V .

V .

V .

V .

V .

V .

.

V .

V V .

.V .

V V V .

 V .

V .

V V !V .

V .

".

V .

V V 1.

V V !.

V .

 V .

V 4 V !V .

V .

V V .

V = 3 .

)$ 3  + . 2+ 4 ü  0+ % .

$ 37 .

$ 6+ 7.

 6)).

o+7 1$ .

 *3.

 V V V-.

%V .

 V .

V V !.

 V 'V V ! V '! V .

V .

1V !#V V V V #.

%VV V?V V .

V '!VV .

!.

VV.

!V.

% VV % 'V!!.

V.

 V .

 'VV .

.

 'V H.

V V #.

V V # V V !V V !V V !.

V V #!V V V V +V .

%V !V V .

%V ".

V!V.

V .

V !VV.

"VVV.

VV!VVV V ".

VV V!V VV#V.

.

#V.

V 4 V V V .

V V .

+V .

V .

V .

".

V !!.

V .

'V V V V .

" V V .

 V V .

 V .

V 4V V !VV.!V .

!.

V.

V 'V %V! V VV .

V.

V V.

VV V  V4.

V VV  V.

 V.

VV .

VA.

.

 V..

V V2 V 2V V V V .

!V 'V V .

 V .

V '.

 V V .

V V#VV .

!.

'V.V.

V V.

 .

VV V.

VV !V .

%#V #V V .

V !.

V V .

V V V ! V %V .

14 ɮɟɜɪɚɥɹ 1990 ɝ.V V ȼɩɟɪɜɵɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ ɩɪɚɜɞɚ».V V V & "/ V 3! VV.

V .

V" '.

V.

! VV!.

'.

VV.

 .

V.

V! V !! V .

V V V %V V V .

V .

+V V .

V .

! V V V ! V .

V .

V &V C V V V .

!V V " '.

V V .

V .

VV 'VVV.

VV#.

.

VV.V!V.

!V  V .

V V !V .

V .

#V Ô # V VV !!.

#V V V V .

%V V .

!V !V Ô.

 V . V 'V V V V V V 'V V .

VV V V VVV! V.

.

1V.

.

.

V .

V>!VV V.

+V.

'V V V!#VV-V.

V!.

VV!VV ! V.

V V.

 V %V! V VVV.

V V $.

V .

V .

V V .

.

.

V .

"V V !V V V .

V .

%V V V V V %V.

.

V V.

V.

.

V( V"V!.

.

V>VV V .

j .

 !".

 #$" %& € V V .

V # V VV .

 VV V.

V +V V V !V.

V V !V &VV V %V .

V V !V V V V #V ! V .

V ! V !.

+V Ô-.

%VVV-VVV.

 V .

 VV! V VV V VV=V.

V !V.

!."VV V +V.

.

 .VV V.

.

VV .

.

 V4.

 .

VV#V _V "V V V .

.

 V .

!V V V V "V .

!.

VV V .

VEV V V.

V.

 V V .

V %V V )V V .

V %V #V *V -V V V V.

.

.

+VVV .

VV!.

#VV"# VV#V.

.

V V V?VV.

.

VV VVV.

" VV V V !.

.

V V !% .

'+V V .

.

V V .

 V .

.

'V V V %V . V "V .

 '.

V V .

V V Ô V V !.

 V V V V ÔV V.V V V V V .

 VV .

VV.

+V .

V !!V ! VV V ".

V".

'V.

 VVEV.

V VV V V .

 ' V'V V V VV.

 V V V VV!.

.

V V ! V V .

V V V # V V #V !.

V .

V !.

V V V !.

V?.

V V.

V .

V.

V !.

.

V!.

V V VV V" .

"V.

 .

!.

.

V.

V"VVV?.

V!VVV V 'V V .

V Ô #V .

!+V .

 .

%V .

.

 V .

!.

V #V V .

!V !.

V -.

V V V  V V !.

 V V V "'V V %#V #V .

" V .

V V >!'V .

!'V V #V V V .

.

V 41! V #!V .

V .

1V V .

"V !V !!.

V V V V $V H V !V V .

"V V V .

V VV.

VV$V.VV. V.

 V V V V ! #V '! V .

V .

!V V V V .

! V V V .

!V V V V V V .

!V ".

V Ô V .

.

V %!%V V !V 2 V .

 V .

V .

V .

.

!V Q#.

 V V V=V V.

%VV!V .

+VÔ_ V VV V V VVV" V.

VV! V.

V VVVVV H V V 'V V V V V V V V V %.

V V # V  VV.

V !VV VE V !.

V VVV .

1V V ! V .

V V >!V V V !%V ! #V '!V V !.

V V V V V V . V V # V V #!%V .

V# V.

V!!.

V VV!.

V! V#V%V3V VV.

.

VV V%V!.

V V V.

VV.

! V.

.

.

V V %V %V .

V ÔV ! V .

 'V V !.

V V -.

 V V Ô #V .

#V V V  .

V .

V .

 V !V V .

 V '#V .

.

V !V V !.

V ).

*V 2V V V V V #VVV' V V.

V !.

 VV!#V#V !#V !#V .

V V .

.

.

'V '#V V #V .

V .

V Ô.

 V V 'V.

V .

V)V .

V V V V V!V V !.

*V Ô4V .

V .

.

V V V V !V  V V V ".

V .

 V V V % V V #V V V # V V V ! V.

V.

%V.

VVV VVV.

V.

 VV.

 !+V V #V !V V .

V .

V V V !# V %.

V V .

V V !!V .

V4 V%V.

#V.

!.

#VV#V V V V V .

V .

!!!.

V V V .

V .

.

V V .

# V V .

V V .

+V.

 V V .

V.

 VV V V # VV V ! V .

V V .V .

V V V !V V .

V .

V .

#V % V V '#V 'V V V  #V V %V .

V #V !!.

V .

V V .

V V .

V ! V V V .

j .

 !".

 u #$" %& .

".

V Ô .

V V Ô!%V H.

 V V NOMMVV V : V V %V V !.

 V  V V V .

!+V !.

V V V .

 .

.

V !.

V 3V ! V V : V .

! V . V .

 V .

 .

 V.

V@.

.

!'V ( VV.

# V V V V-V VV V !.

V VV!.

VV.

#V !#VH!.

VV!.

 V '! V '.

V VVV V V V V Ô V V .

!V V V ".

.

.

V .

# V .

 .V V .

 V P.

" V 'V V ".

V V 3.

V V4.

 .

V .

V.

V.

"V V!.

V #V:V.

V VVVV .

.

V) V%V* VV !.

'V Ô!.

V # V .

!.

'V V Ô V .

#V V .

.#V .

V 5.

V .V .

V V V V .

.

V .

.

V .

.

 %V .

V E.

.

V2.

VÔ4.

.

V.

VV!#V.

.

.

 VVV#VV.

.

V.

!.

VV .

.

V V V !V .

1.

.

V ! V .

.

V .

V .

VV!#V.

.

.

V .V .

V V #V .

# V !V V V  V .

%.

V .

! !.

VV .

V V V V .

!!!.

V .

.

V CV ) V V V *V V V V V 3V V V %V "V .

"V V # V " .

"+V .

!'V 'V 'V V .

V .

V %.

V %V V V V VVV!V.

V ! VV.

V!.

.

V V!V VV V V #VV VH.

 V % V.

.

V .

V .

V .

V .

V .

V .

V .

V V !.

V V .

!.

V VV.

#V#!V.V V V VV  .

V .

%V V V ##V ! V .

 '#V ! V !VVV!V.%V .

! ! V V.

VV V .

V#! V !.

V.

V!.

1V)V V! V*V! .

V VV.

.

V-VV V #!V V V V .

.

V .

V .

.

.

 V .

V V V ".

'V.

!!!.

V.

.

V( V .

V VV%.

VV V V $ V .

V .

V .

 V V .

V V V .

V V ! .

V V  V .

V V V #V !V #V V .

#V V ! V .

V #V .

!!!.

' V V V  V .

V .

".

V .

.

V .

.

' V !.

 V 'V 'V !!.

V V !!.

V .

!.

V )V ! V%V V V: VV % V '"* V 2.

.

V V  V V V .

 V .

 V V V V .

.

 V V .

V V V V " V #!V ! V V .

!V .

V V 'V V %'V !!.

V .

!.

V  V V !V V V V .

#.

V .

!V !!.

V ?V .

!V V !.

 V !V V !V V V !.

V V !! .

V !V .

!.

+V V .

".

.

V .

V V V .

!" V .

".

V V V V 4V .

.

V .

.

V V .

V V .

V .

.

.

V ".

V .

!.

+V V V .

V V .

.

V V 'V .

% V ' 'V V ! V V .

V V :V V .

%V .

.

V V .

V .

! V V V .

!.

V4V V V #.

'.

V!.

VVVVV V .

V V !V .

V V ! V V .

%V #V V .

!V # VV".

V.

V.

VÔ #V.

! VV.

V V .

VV.

V.

!.

V?V V.

VV 'V.

!V.

.

VVVV V ' V.

V!#V.

.

V.4.=.

V .

.

'VV.

'1V!VVV .

.

VVV".

'V.

ɦɚɪɬ 1991 ɝ.'VV V ȼɩɟɪɜɵɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «ɉɨɥɢɬɢɤɚ» ʋ 1.V V V '  .

&".

 V 01 .

j .

 !".

 ÿ #$" %& V 2V VV .

V.

 V #VV.

.

V .

.

.

.

V †V8V4.

"+VÔ$.

! VÔ_ VV!.

V ^V †V:V:. VÔ.

V.'V!V9a]DV!. +VÔ4V V.

&V)Ô.

!.

!V 5.*VÔ2V V .

V .V = V ) .5=*V dVa/ V 9a/0V .

+V Ô.

.

 V -'1F V 9a/<V V Ô=.

V .

.

 V P 8 V 9a/<VAV.

+V Ô4V!#.

 VQ! V9a/<^V †V:VC+VԇXuXwuXVtuXWV{WXˆ}wXvV)!.

V"V.

VÔ .

!.

Ô *VVÔ|}XV‰SUUZtwVjXŠV ‰ZY}uV )!.

V "V .

V Ô-.

Ô *V V V V ÔMwUuZuSuXV [V ZwuXWwtuZ[wt\V UuS„ZXU V $.

V7 VA V9a//^V †V V4.

 +VԉSUUZtVSw„XWVu}XV[\„VWXYZ~XV)!.

V"V.

VÔ Ô * VQ! V9a/DV V 01G V †V$V " " V .

V  #V V kV9 V V .

 V .

 V V .

.

#+V QVA!V Ô2V dV]V )Ô.

!.

 "V Ô.1 !V V )Ô.* V :V.

!.

G V:V.V=+VÔ2V 5= VdV9.*V V !V  V2VAVV.

"+VÔ4.

 VdVDV ).

!.

*V †V4V !V .

V " "V ÔEVV HV .

V V V EV ".

.

V V.

 V=V.VQ#.

 VÔ-.

".

V.

.

V=V VV900Ô 909 V V.

V-V-VE.

 VV:VQV8 !.

VVH3= QV.

V9a<. V<a V/DVV †V3V VV .

"V"#V VV.

.

V.

V V".

#V VV 4.

!.V †V.D. VÔ Ô VV.

V !V .

 V"'VV.

V VÔV !.

  V V! .

V %.

'VV.

VÔ.

.

<BV †V3V V Ô. VV.

V V "V .

 V V V .

#V .

.

# V .

V "V V V V .

 V :V.V4.

 V Ô$V "V .

.

 V.V4.

VVD]GÔ Da0 VG0/V †V3V Ô.!V9a0.

V .

V .

!.

 .

V ! V .

.

.

V NNV .

V V 4.

a9Ô .aGV †VL. V Ô Ô VV.

V #V  VV.

.

V!.

.

VV+V H.

.V8V Ô.

V !VV!#V.

#VHVMM VE V9a<GV ÔQ.

.

 V V E.

 V .

V V .

V !.

.

V "V V .

!.

B0Ô . .0. V VD/ V 9a<Ô .BG VD]]Ô Da0 VG0G VG.< VG.0/ V ./ VG</ V AV . V .

.V Ô.

V !V V !#V .

#V HV MMV 4 V .

.

 V VB09Ô B0. VB0G VB0aÔ B90 V g.

1g.

V V Ô3V V ! V V 4" V V .

.

D V.V E V 9aB] VV9BÔ 9D V9< V9] V.a VBD V †V3V .

.

!#V #V .

V V .

!.

 V V 8V 8V Ôh4.

!.

V V.

%iVP.

.

V4 .

VV V.

.

! V V` V9a9GV †V3VÔ '"V.

VVQVH.

VÔz[\ZuZRt\V~XUUZtwZU~ VQ! V9a<0V †V3V #V #V V .

!#V ".

#V #V V V V .

 V -V:V$.

.

.

VQVÔ:!.VVCV.

VV! V.

V VNOV.

.

.

VNOMV .

VEQ V9aGGVV:V.V$ .

VÔ-.

!.

V".

.

V VV VE V9a//V †V=V V !V Ô4V V =.

G V V 8V4. V V 2VAV Ô2V 5= V dV9.

"V3V V!.

VÔ2.

V 5=V).

!.

*V †V4.

 VV.

V=V Ô2V 5= VdV9.GV †V4.VVVEV ^VÔ Ô VVB9< VV.

 VV#V ".

#+VÔ Ô VV9GaV †V4.

 V V .

V .V V EV +V Ô Ô V V9.BV .

 V :V.V. V Ô3.

.

V.4 V 9]a.V EV V NONOMMVV . V V ! V -V:V2. V V VBÔ DV 4! V :V.

.

+V Ô V .

 V NOMMVV V V Ô=.

V .

.

V V V V V V V E V 9a0/V .V V =V.VQ#.

 VÔ$ .

VV.

!.

VEQ V9a<9 VV90<Ô 90/V .

j .

 !".

 ƒ #$" %& †VCVV VÔ:# .

.

V87Q:8VVV+VÔ=.

V.

.

 V V9]]V †V3V .

.

! #V .

01#V V NMNV .#V .

V V # #V .

V .

V !.

 V V .

.

#V .

V .

 .V )V .

VV .

.

. V V .

V V .

.

*V V .

 V (VH.

 V Ô4 V ! V V . .

.V V .

0Ô 9].BV V Ô$. V V 9].

V ! V V V V V V VMO V VM V V9.]Ô 9/< V E V 9a9BV †V3V .

V H !.

V V Ô@.

V .

V "V $.

.

V V .

V V A.

V ?" !V †V3V !.

 V'V.

V9]D]VV %V8"VA %V !V V .

VVV.

'V!V9]D]VVQ V9a./V †V4V !V . V!VÔ.

V #V V .

V 4.

 V V ! V V.

V "V $.

V .

V E.

V ='V $.

V !.

 V V V #V .

V .

.

!.

#V V .

 #V .

".

V .

!".

V .

V <<00V )V ‡SV ƒt~r V ԋXUV ƒ[wvS\UZ[wUV „XV ztWZUV VM V 4.

 V 9]]9*V ?.

V ".

V V .

 .

V .

V .

V !.

V .

%.

V E.

1E.

V V V 9GV000V 3V .

.

<*V!V.0V000V)?VQ.V $ VQ V9a.'V "V V B0V000V )g V A V Ô.

.

VÔ.V$*V †VCV V Ô.

V !.

+V Ô-.

Ô V VaaV 3V V V A V .

V .

 +V .

 VH 1: V9a/< VV]<V †V3V .. VÔ.

!V .

 .

V $ V V .

 V E#.

 V P!V ԇZXV YW[UUXV ‰Xv[\SuZ[wV ZwV ŒwY\tw„ V 8.

 V V V . V 9aG9V .

V .

 V ".

V ='V A.

V Ô|}XV jXYW[ V Q! V 9a9GV _ V V P.

"V '"V V V ".

V V .

V '" V .

V 8.

#V A.

 V )Ô3V V V .

 V VgVV V$.

V+V8.

#VA.

VHVB VE V9a// VV.. V.V V !#VVHV %+VÔE V ! .G*V V '" V V V %!%V V '"V QVEV4'!V V ԍZUu[ZWXV YŽwŽWt\XV XuV Z~rtWuZt\XÔ V.

.

 VVV!.

!".

V ! .

.

.

#V .

.

!.

V V #V #V .

V V #V V  .

V V  V .V Ô4# !V V P.

" V VMO V V O V V MV )V P.

"V V!.

V]BV! .

.

.

*V †V3V V V VV V8V.VÔ..

V8 VE V9a<G VV9a9V †VP V? .

VVԋXV~tUUtRWXV„XV\tV…u1{tWu}X\X~ZV !V.

 V"V .

V V 2.

 V V -.

%'V "V .

.

V A'+V <000 V .

 %'V V .

 VQ'!.

VV!V.VNMOV4+V900V000V.

" V8#.

VMOV .' VVV<0V000 VVHVVV90V000VV4.

 VVD0V000VV " VVA.

V VD000VV 4.

 V V .GV000VV " V .

V $ V V ÔE.

 V !V .

V 9GV000V# V.

V VE.

VV.

 V.

#VVV.000Ô B000V#VV 4.

 VV90V000VV "V)V9aBÔ 9aD* V V 01D V †VL.

VV8+VÔ2V .5= VEVa/ VV<9VVBDV †VL.

VVC.

+VÔ .

!.

Ô VV909 V9]B V90D V]0 V900 V †VL.

VV4.

".

VV VVÔ.

!.

V %V+VVVVÔ$.

! V Ô_ V!.

V †V4.

"V V V .

!V V .

! "+V Ô.V V .

! V ! V Ô..

 VdV<V †VÔ VV'VVVVAV.

VÔ.

.

<9V †VCVV!. VV.

VV.

.

+VÔ-.

V †V5.Ô VV]] V90.

.

V .

 V .

 .

.

.

V V V XWwXWV …[~tWuV ԇXWV rW[\XutWZUR}XV …[ˆZt\ZU~SU V nXwt V 9a.D V V twUV ‡X\WSRsV ԉXYZXWSwYV Sw„V O[\sUŠZ\\X V .

V .

 V V V .

V Ô}ZYUVtw„V|[WpUVVԍZUu[WZUR}XVSw„Vr[\ZuZUR}XVqSUXuˆX V{XW\Zw V9]]/V †V3V.

V .

VVVE VÔ3V!#V.

 VVMM V VOMV4 V !V !.

 V .

.

V "V  V .

V V .

V !.

V ?.

V Ôz[\ZuZRt\VRtSUXUV[V q~XWZRtwV‰Xv[\SuZ[wV)ԌUUtpUVZwVu}XV\ZXWt\VZwuXWrWXutuZ[wV[VZUu[Wp V_.

 V .

j .

 !".

V . #$" %& 9aG/ V VD9 aD*V .

 V 2V5.

%V ‡ZXV ~[„XWwXV ‡X~[sWtuZX V nXwt V 9a.9 V RV G9 V V = V NV !.

< VVBDG BG0V †V2V . V |}XVotsZwYV[V~[„XWwV~Zw„ V-'1F V9a.

.

V V .

V NOMMMV V .

.

V NMNVV !.

.

V .

V .

 V .

 .

#.V "V V !V †V.

V !V V ! 'V V 4 .

.

V V 8!.

V (V !V . V G<.

V !.

'VV.

V VGG/ VV: VV 4 .

a.V. V9.

V †V2 !V A .

V #V .+V Œ„V {SWsXV ‰X\XRuZ[wUV [wV u}XV ‰Xv[\SuZ[wV ZwV WtwRX V -'1F V 9a<9 V V9B]V †V.

+V PV:V5.

V ‹tŠ V \XYZU\tuZ[wV tw„V \ZXWupV uV 9 V ‰S\XUV tw„V ‘W„XWU VQ! V9a/BV †V2 !V $.

.

1Q.

V V 4 '.

+V =.

V .

.

V5! V $ VdVa VV.V 4 'V V +V 3VHV.V †V$" "VC.G.

.+V .

 VdV9 Vg.

V . V9a/] V -..

 VV]] V .

!.

9V V 01€ V †V=V V V . V V9D9 V]G V]< V]0 V]B V.

'V V V V !V # !V 4 .V .

V .

! V .

V .

!.

 V V .

V 2V 8!.

V V @.

.

#V V V .

.

.

.

V .

V V!.

V!.

.

V!V V: V.V.

V !.

V !V V .

 V .

!V V ) 4 .

G. V 9.

*V CVA#.

!VV $ V .

.

VV..

V.

 VV#.

.

V! V #V2 !V V !V.

V!.

V.

V.

VV V †VH V .

V !.

.

V .

V "V V V !.

V 8.

VV V2 !V.

V!.

V.

V .

V.

 V.

V.

.

 V V !V V V ".

V  V ".

V .

.

V V V !.

.

V V V V 3V #V !V V .

 V V V E.

+V €tW\VoXwYXWV ’wuXWUSR}SwYXwV“XWV„ZXV…[ˆZt\ŠZUUXwUR}tuXwVSw„V„XWVr[\ZuZUR}XwV‘s[w[~ZXV‹XZrˆZY V 9]]BV †V2V.

%VV .

.

V.

VV.

.

VV".

V%VV5.

.

V †V2V .

.

V " " V .

V .

 V  V.

 V.

V #.

.

VV " .

VV .

V)V#VVVV ".

.

V *V †V3V V "+V8V 2V . VGB^V.5= VdVa/ VVG.

V 2V .

#V V) .

!.

*VV 4V!#.

 VV.9<^V4.

"V $.

! VV _ VV !.

V †V.

V V!.

.+V .

 VdVB VV.V †V...

V V#V  V$%.

V! VV %V V qSYSUuZwVƒ[R}ZwV ‹XUV…[RZXuXUV „XV rXwUXXV XuV\tV „X~[RWtuZX V4.

9V4!V  V . V9a.

'V.

VV.

V.

.

VVVV ‹XUV…[RZXuXUV„XVrXwUXXVXuV‰Xv[\SuZ[wV XwV {WXutYwXV )9/]] ]a* V 4.

GV 2V V V ' V . V 9a.

"V !V $" "V $%.

V V  .

V ).

 V  V V !.

V !.

 V !V V .

*V .

V %.

VB]V(V !V V.

V .

 V V V V '"V .

V .

.

 V V .

V V .

 V !.

 V #V V %V .

V!V †V3V V .

.

V .

V !.

V !#.

V .

.

.

V V .

.

V .

.

+V E.

#VXXWV |}XVzW[uXUutwuVŒu}ZRVtw„Vu}XV…rZWZuV[VƒtrZut\ZU~ VQ! V9aB0 V †V2 'V.

V!.

V!#.

VV .

V V .

V.

V.

+V E#.

 V2.

"V |}XV‰Xv[\SuZ[wV[Vu}XVUtZwuU V$! VE.

VM V<GV †V3V V .

VV.

 V '"VVA V5 V $ VQ! V9aBD V V".

'V%VVEVP!.

)V V V .V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVV B]V 3%VVV V V(ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 1990 ɝ.

j .

 !".

 #$" %& †V5.

.

.

V "V .

!.

.

+V ".

.

V %V .

V @.

.

V VM V VDG D/ VVVVv[wV|WXZuUR}sXV ‡XSuUR}XV”XUR}ZU}uXVZ~VjXSwˆX}wuXwVnt}W}Sw„XWu VVMMM V Va VQ " V9]]GV †V .

V ".

V<0 /0VVNMNVV+V 2V:V@.

."V .

VaG Va<V `V2V.VVVM VE V9aBD VVGG V<.] VVM VV9G]V =VPVEV =V . V _% VEQ V9a.

 V .

V 9]/<V V .

V V 'V 9]//V V .

V 9]]0V V .

V9]]9VV QVH#V -.

.

.

VV"V)h .

iVV* VE V9]a0V V 01u V †V2.

V ! VV.

V .

! VC+V ..

 VdV<V †V.

VV V.

V .

!.

V( +V .

.

 VVG<V 3V .

! !.

#V.

"VV:.

V ..

 VdVBV †V4V !V .

"V ! '"V "V V -V@V V V !V NNVV 4.

 V 9a/D V 2#V )V .

 "VV V.V V V "* V.1V!VE V9a0a V .4 V9a90V V 01ÿ V †V4V !V ".

V 3V V .

V V .

5= V dVa/ V .V@ V4.V 8V ) !*V V 2V .

".

V 4V V.'V!V9a]DV!.V.

&V:.

.

V 4V !#.

V .

.

V V<0 V .

'V A "V V =.

#V .

.

.

# V V]/ V : V ‹XUV rXZwuSWXUV WSUUXUV R[wuX~r[WtZwXUV zt\tZUV „XUV ƒ[wYWSU^V 4.

 V 9a/< V.

.

V ƒZX\V\[SW„ V.

'VE.

1: .

VV .

.

VV90B VV:.

.

.VV .

VdVB VV/BV †V-.

".

V .

%V ".

VC.

V V .

!.

 V VMN V -.

9< V B9 V9<0 V9// 9]0 V.] V9//Vg. V V9.

V .. VH 1: V9a/]V †V-VCVE.

! %.

 V V V V V V V "V V 2.

V .

V .

 V 4.

 V 9a/. V V99a V G</ <]V :.

V V 5.

.

.

+V @.

.

a< V./] V †V.#V ! V H 1: VV.]D V.a9 V.

VV .

".

V .

!V "+V 4V!#.

 VVB0V †VCVV .

 V VA.

#.

+V .

!.

 VV]]V4.

."VVV.

 +V .V V) .

!.

*V V 01ƒ V †V '"'V! .

5= VdVa/ VV<V †V4. VV!VVV 2V .

V 7 V "VV 2VV VH 1: V9a/< VdV/V †V4.

VV ."VV V +V .

.! V! V .

 VdV<V †V.V .

V V V ^V !.

V V 4.

V . V V 9a/]VV .

V 3VV! V4. V PV.

 V9a/] V.

VA.

.

VV=1Q.

VV .

V . VH 1: V 9a/] V..

'V:V..

VV 2V 5= VdV9.BV †V4.

"VV .

V +V .VV .

! V! V ..

 VdV<V †VC+VVV.

V.

V.

.

V.

VV ..

 VdV<V †V3V V .

V V $ V dV9 V .V .

.

'V V .

.

 V ! VV |}XVjXŠV•[WsV‰XvZXŠV[V[[sU V.

 V9a/<V=.

V.

VV V.

.

V.

VV VVV ..

VV9aV V 01 V †VL. VdV.

VV.

V VVVV.

.

V .

.

.

.

VVV.

V-V3VQ.

V)V .

j .

 !".

V3VA. #$" %& 90a*VV.

.

.B*V †V3V '"V .V)V. .

"V]01#V V V 5.

V ".

V ! V V V V 9]/] 9]]/VV 4 .

"V .

.

V .

G BBBV †V4.V #V ! V E V 9a9/ V VB.

.

V:.

+V A VdV9 V' V9a9/VV †V3%V .

V !.

V .

#!V V +V :V=V (V V V V V .. V -'1F V 9a</V 2V V ..

'V V V V !"+V V " V .

.

V.

V.

.

V 1! VV! V †V .

.

V .

V V V .

 #V V .

!.

V +V _V .

V V #V V .

 V4.

aV †V-!. V9a.

V .

V @.

.

!V  .

.

V .

V !#V .

 #V .

 V .

V .

 V".

V+V:V.

VVHVE.

VV V]]VV9]G 9]/V †V. !V |}XVZ\XV[wVu}XV|UtW V9a/<V. V!.

V3847-$2=VVVV V$.

V |}XVYWXtuVuXWW[WV †V2 V V ! .

V %.

V V NMMV >!V V $V 4.

V ) %*V 9/ .GV.

BV H.BVV E V 9a. V 9a.

#V A+V : .< VGDD* V †V.V V V !V VV V)VVGGB G</ VG9/ VG<. G<< V9Ga VG.

.

#V B0V ! V 9a.G V dVa V !V V 4.

!.

 V 9BV.

.

V9a.GVVVV V.

.

.

#V B0V! V9aB0 VdV]V †V4 'V V $V .

V .

"V V =.

V .

.

V )A!.

V V Q!V4 '*V †VA.

V H"V V #.

.

V V .

".

#V +V = V $.

.

 V H" V..

 V9a]0V).

 V !VV.

 *V †V2 !V5.

.

Vg VV.

 V .

 .

+V 2VV VH 1: V9a/< VdV99V †V3V:VVV.

#VVAV- .

V qˆXVu}XVUrp V-'1F V9aBD VV<aVV]]V †V .

.

V †V .D VV9G.VEV-V4VVVVV 3V VV '"V! VV VNMNVVNNV VE V9a.

.

V2VVVVV+V8.

V.V`V2V 2 .

 VVM VQV9a.D V VB<0V= V .

+V _V.

VV#VV.

V3V .

V.

V Am.

VAmV' V VNMM VdVaV †V3 V V V Q .

V  .

 V .

 V V .

V P .

! V V 9aV.

V V 01 V †VE. V9a9.

BV †VE .V 2V V V V +V V EVXXWV ”XUt~~X\\uXV qSUXuˆXV ˆSWV ‰X\ZYZ[wUU[ˆZ[\[YZXVVMMM^V ‡tUVtwuZsXVnS„XwuS~ V|SZwYXw V9a.

V'V !VE.

<B*V3V VV! VV VV VV.VA!+VEV{W[„V n[}V‰XSR}\ZwVSw„VUXZwV€t~rV)…uSuuYtWuV V{XW\ZwVVotZwˆ V9a<G VV.

V †VE V Q.

.

+V PVQ.

.

V = V 4.

V E.! V 9a9a V V99.

.

+V `VE.

V 2 .

V".

1!.

.

D VV. V - VE V9a.#V A .BV †V.

V V A V 4V V V !V V V AVg.

 V .1V !.

 V..4 V9a9. VV]G V99a V9/9 V9]9 V †V.

V V .

 V .

.

+V V E%V E.

V OMMMV !V ! V . V dV...

 V9a]0 VV.

.

!+V8!V .0aV †VL. VdVBDVH V9a/] VV.

]V V 01 V †V4V !V..VVV VV VV99/ V.

V.

!.

 .

VV V".

VNMNVV.

.

.

VNNVV V.

 V AV.VQ12.

V P.

V .

!.

 V V .

.

4V9]aDV †V4V:V5V ?V.!VMM V.V "V V V .

V VVNMNNNV.

# VE VMa<0 VVBG0 BGDV .

j .

 !".

 #$" %& †V3'V .

V .

 #V V V .

V V !V V V #.

.

V Ô@.

 'V !V .

V V .

V V V .

.

VÔ$.

V:# VdVBD V9a.aV V .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->