You are on page 1of 2

/ Eleccions municipals 2007

El nostro poble torna a ser convocat a participar de manera


lliure a les eleccions municipals. I ho fa després de passar ba-
Candidatura a l’Ajuntament de Ferreries
lanç i per encarar de manera il·lusionada els nous reptes del 1. Josep Carreras Coll
present i del futur. Les persones que formam part de la candi- 2. Joana Febrer Rotger
datura de l’Entesa assumim la responsabilitat de treballar per 3. Joan Lluís Torres Faner

Entesa de l’Esquerra de Ferreries


al nostro poble de manera honesta i compromesa, amb una 4. Xisca Allès Camps
actitud d’escolta i de diàleg participatiu. La nostra voluntat és 5. Cesc Pons Morlà
la d’afavorir una relació de convivència basada en el respec- 6. Teresa Sansaloni Martí

Camí d’Entesa
te, la integració, el benestar social i l’enriquiment humà en tots 7. Bep Janer Riudavets
els sentits, procurant atendre el bé comú i col·lectiu abans del 8. Ana Beristain Bereau
particular i conscients, açò sí, que no sempre l’encertarem. 9. Llúcia Vidal Mascaró

Dipòsit Legal:
El programa que us presentam, en forma de compromís, va 10. Ana Sánchez Torrente
dirigit de manera prioritària cap a les persones. Elles són el 11. Joan Martí Febrer
més important que tenim a Ferreries i és per açò que el poble Suplents:
i el territori, amb un desenvolupament sostenible i equilibrat, 12. Àngels Pons Sans
han d’estar sempre al seu servei. Us oferim, idò, el què intenta- 13. David Coll Marquès
rem fer, com i per què, amb l’objectiu clar que Ferreries, amb 14. Joana Febrer Rotger
entesa, sigui un poble millor.
Josep Carreres Coll
Candidat a la batlia www.entesaferreries.cat
Què volem fer ? • Crear un recorregut d’aparells de gimnàstica a l’aire lliure als voltants de la festa, la llengua...
s’Ermita i promoure la creació d’una zona d’esbarjo al terme municipal. • Aplicant una política territorial basada en l’ecologisme i el benestar social,
• Definir un projecte educatiu de poble. • Promoure l’ampliació del Polígon Industrial. per oferir una millor qualitat de vida a tots els qui vivim a Ferreries.
• Promoure la construcció d’una escoleta infantil municipal de 0-3 anys. • Augmentar els recursos humans de l’Ajuntament per millorar la gestió d’al- • Gestionant el pressupost municipal amb eficiència i control.
• Enllestir el nou Edifici Multifuncional. Elaboració d’un estudi de gestió. guns serveis com ara, per exemple, seguiment de les obres, treballadors fami- • Cercant noves fórmules de finançament a través d’altres institucions.
• Disposar d’un Casal de Joves més ampli i més ben equipat. liars... Creació de la figura de dinamitzador i gestor cultural.
• Cercar una nova ubicació per a la Sala d’Exposicions Municipal, en un lloc • Destinar l’1% del pressupost municipal a projectes de desenvolupament.
més cèntric i en planta baixa. • Convertir el Taller de l’Agenda Local 21 en un veritable dinamitzador ambi- Per què ho volem fer ?
• Millorar les instal·lacions esportives: cobrir un nou espai per augmentar les ental del poble.
possibilitats de la pràctica esportiva al nostro poble. • Perquè partim de la idea que la igualtat i la justícia són objectius fonamen-
• Desenvolupar el nou Pla General d’Ordenació Urbana. tals de tota acció política.
• Continuar amb la millora dels carrers i places del poble, eliminant les barre- Com ho volem fer ? • Perquè tenim un territori limitat i volem un poble ecològicament i econòmi-
res arquitectòniques. cament sostenible.
• Millorar, renovar i crear nous parcs infantils. • Volem fer feina a prop de les entitats, del voluntariat, donant-los suport en • Perquè apostam per la promoció i la diversificació econòmica.
• Atendre el dia a dia. Creació d’un pla de manteniment i millora de les infra- la feina que fan. • Perquè entenem la cultura com una eina bàsica per afavorir la convivència.
estructures ja existents. • Afavorint la informació i la participació ciutadana, escoltant a la gent. • Perquè som conscients que l’activitat física juga un paper fonamental en el
• Embelliment del torrent. Estudiar la possibilitat de cobrir-lo, per fases, per • Amb la mirada posada a les necessitats de tots els col·lectius i prestant espe- foment de la salut i la qualitat de vida.
crear una zona de passeig. cial atenció als sectors més desfavorits. • Perquè creiem que tothom pot aportar quelcom pel poble. Ferreries l’hem de
• Impulsar la recuperació del Camí d’en Kane i el Pas de’n Revull. • Defensant la nostra identitat, que es manifesta en les tradicions, els costums, fer entre tots, hem d’avançar en el camí d’Entesa.