Muraliya Baje Re, Jamuna Ke Teer, (1) (music) Muraliya Baje Re, Jamuna Ke Teer, (1) Jamuna Ke Teer Ho, Jamuna Ke Teer, (2) (music) Jamuna

Ke Teer Ho, Jamuna Ke Teer, (2) Muraliya Baje Re, Jamuna Ke Teeeer, (2) (music) SRSN SRG- MGMGR SRS (2) PR--------PS------ (2) SRMP Murali Ki Dhun Mero Man Har leeno, Murali Ki Dhun Murali Ki Dhun Mero Man Har leeno, (2) Jeeyat Bharat Nahi Dheer,(2) Muraliya Baje Re, Jamuna Ke Teer, (2) Karo Kanahiya Kar Kamariya, Karo Kanahiya Karo Kanahiya Kar Kamariya,(2) Karo Jamuna Ko Neer,

2 (gauritanaya bhalachandra).2 (gajanana shree ganaraya.2 (sindhurcharchit dhavale aang.2 varadvinayak karunagara. Jamuna Ke Teer.Muraliya Baje Re.2 . deva krupechya tu samudra. Mira Ke Prabhu Mira Ke Prabhu Girdhar Naagar. aadhi vandu tuzj moraya (gajanana shree ganaraya. aadhi vandu tuj moraya) . Jamuna Ke Teer. (2) Marathi Lyrics (gajanana shree ganaraya. tu samudra . aadhi vandu tuj moraya) . aavaghi vighne nesi vilaya (gajanana shree ganaraya. (2) Mira Ke Prabhu Girdhar Naagar.2 managalmurti shree ganaraya. chandan uti khulavi rang ) -2 (baghata manas hote dang). aadhi vandu tuj moraya) . (2) Charan Kamal Pag Seer Muraliya Baje Re. aadhi vandu tuzj moraya) . jeev jadala charani tujhiya .