P. 1
Bible Quest 2011 Malayalam_Q3

Bible Quest 2011 Malayalam_Q3

|Views: 13|Likes:
Published by alexandergsam
Bible Quiz , Gospel of John ,Book of Numbers
Bible Quiz , Gospel of John ,Book of Numbers

More info:

Published by: alexandergsam on Aug 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2011

pdf

text

original

Test 3 Church of God (Full Gospel) In India, Kuwait –YPE Bible Quest 2011 Page 1 of 3

YPE Bible Quest 2011

Set: 3 Language: Malayalam
Chapters: Book of Numbers (15-21) & Gospel of John (7-9) Time : 15 Minutes


·1· ·1· ·1· ·1· æcoæIscmIcm æcoæIscmIcm æcoæIscmIcm æcoæIscmIcm mc-ccmæ¡ cm:ce\mc mc-ccmæ¡ cm:ce\mc mc-ccmæ¡ cm:ce\mc mc-ccmæ¡ cm:ce\mcmmmcæ¡ccc¡ ec¡ n-mmcc~ m-Iæ¡cmc0 mmmcæ¡ccc¡ ec¡ n-mmcc~ m-Iæ¡cmc0 mmmcæ¡ccc¡ ec¡ n-mmcc~ m-Iæ¡cmc0 mmmcæ¡ccc¡ ec¡ n-mmcc~ m-Iæ¡cmc0
cecommccccmI cecommccccmI cecommccccmI cecommccccmI ~m ~m ~m ~m¡ ¡ ¡ ¡ cæcm¡mcco~ cæcm¡mcco~ cæcm¡mcco~ cæcm¡mcco~ ¯ ¯ ¯ ¯
(a) æcø-lm ~qc±c ecIsæ+Iccm¡
(b) æcø-lm ~qc±c cmIsæ+I ccm¡
(c) mc-lm ~qc±c c¡mIsæ+I ccm¡
(d) -lmIø c¡mIcacm¡ ~qc±c cmIsæ+I ccm¡
·:· ·:· ·:· ·:· macnoIæoIcac -ccnoIæoIcac mccæIa¡~ æc¡cIæ¡sIcæcm¡ macnoIæoIcac -ccnoIæoIcac mccæIa¡~ æc¡cIæ¡sIcæcm¡ macnoIæoIcac -ccnoIæoIcac mccæIa¡~ æc¡cIæ¡sIcæcm¡ macnoIæoIcac -ccnoIæoIcac mccæIa¡~ æc¡cIæ¡sIcæcm¡ -c-~ -c-~ -c-~ -c-~ c±mcø mmm c±mcø mmm c±mcø mmm c±mcø mmm
-c--cI-cc~ mc¡c¡ -c--cI-cc~ mc¡c¡ -c--cI-cc~ mc¡c¡ -c--cI-cc~ mc¡c¡m mm mcm cm cm cm -c- -c- -c- -c-mccc mccc mccc mccccmI cmI cmI cmI ~m¡ ~m¡ ~m¡ ~m¡ m-Icæo~ m-Icæo~ m-Icæo~ m-Icæo~ ¯ ¯¯ ¯
(a) ec¡mmm¡,-cmc¡oo ec¡ c-n cæcacsIcm
(b) ec¡ æ¡ncs jsr
(c) ec¡ æcoæIscmIcm
(d) qcccm¡ce
·s· ·s· ·s· ·s· camI camI camI camIccc,cæccmcm ccc,cæccmcm ccc,cæccmcm ccc,cæccmcm cæcc-Icmc -Iccm cæcc-Icmc -Iccm cæcc-Icmc -Iccm cæcc-Icmc -Iccm mc mc mc mc ¯ ¯ ¯ ¯
(a) camI (b) mIm-cc (c) cæ-cc (d) ~almc
·+ ·+ ·+ ·+· · · · " "" "ccI, ccI, me ecsc+Imccc mIo¡æccæ¡m; mc-cm mmc¡cs ccæ\ øm¡; -Icm ccI, ccI, me ecsc+Imccc mIo¡æccæ¡m; mc-cm mmc¡cs ccæ\ øm¡; -Icm ccI, ccI, me ecsc+Imccc mIo¡æccæ¡m; mc-cm mmc¡cs ccæ\ øm¡; -Icm ccI, ccI, me ecsc+Imccc mIo¡æccæ¡m; mc-cm mmc¡cs ccæ\ øm¡; -Icm
mIæ0 mc-cm m¡cs mceæ¡ clcc mIæcoccm ømc¡mc¡ ~m¡¯ mIæ0 mc-cm m¡cs mceæ¡ clcc mIæcoccm ømc¡mc¡ ~m¡¯ mIæ0 mc-cm m¡cs mceæ¡ clcc mIæcoccm ømc¡mc¡ ~m¡¯ mIæ0 mc-cm m¡cs mceæ¡ clcc mIæcoccm ømc¡mc¡ ~m¡¯ " "" " mc mc mc mc mcccs mcccs mcccs mcccs
-co¡ -co¡ -co¡ -co¡ ¡¯ ¡¯ ¡¯ ¡¯
(a) cccco m-ccccmcs¡~ mmcmc -¡,cmccccs¡~
(b) cæcc- m-ccccmcs¡~ mmcmc -¡,cmccccs¡~
(c) cæcc- ccccocmcs¡~ m-ccccmcs¡~
(d) cccco camI-¡,cmccccs¡
·s· ·s· ·s· ·s· e¡cI mcm e¡cI mcm e¡cI mcm e¡cI mcm c¡cm c¡cm c¡cm c¡cm mcccmccæmco mcccmccæmco mcccmccæmco mcccmccæmco mI+¡æIæonc mI+¡æIæonc mI+¡æIæonc mI+¡æIæonc ¯ ¯ ¯ ¯
(a) cæcc-, ncucm, mmlcc~, ecm ~mImcc
(b) cæcc-, ncucm, mmlcc~, ecm ~mImccm¡~ mmc¡cs æ¡s¡~mæcom¡~
(c) cæcc-, ncucm, mmlcc~, ecm ~mImccm¡~ mmc¡cs æ¡s¡~mæcom¡~
mmc¡cs mmmmcIcmm¡~
(d) cæcc-, ncucm, mmlcc~, ecm ~mImccm¡~ mmc¡cs æ¡s¡~mæcom¡~
cæcc-Icmcs¡ c±mIs¡oo ~acmccm¡~ mmc¡cs mmmmcIcmm¡~

·s· ·s· ·s· ·s· ~cIc ~cIc ~cIc ~cIclm¡cs qsmIømIm u¡-æaoæ0 ~s¡c m\æcI lm¡cs qsmIømIm u¡-æaoæ0 ~s¡c m\æcI lm¡cs qsmIømIm u¡-æaoæ0 ~s¡c m\æcI lm¡cs qsmIømIm u¡-æaoæ0 ~s¡c m\æcI¯ ¯¯ ¯
(a) cccco (b) m-cccm (c) cmco¡m (d) ~camcmc

·z· ·z· ·z· ·z· ccI±mæ¡~ olmm¡oomæ¡~ ms¡mIø mIm¡ u¡-~ æcsI ccI±mæ¡~ olmm¡oomæ¡~ ms¡mIø mIm¡ u¡-~ æcsI ccI±mæ¡~ olmm¡oomæ¡~ ms¡mIø mIm¡ u¡-~ æcsI ccI±mæ¡~ olmm¡oomæ¡~ ms¡mIø mIm¡ u¡-~ æcsIm mm mc cc cc cc cc cc c ¯ ¯¯ ¯
(a) cccco (b) m-cccm (c) cmco¡m (d) ~camcmc


Test 3 Church of God (Full Gospel) In India, Kuwait –YPE Bible Quest 2011 Page 2 of 3
·e· ·e· ·e· ·e· cæcc-Icm m~ccImocø ccI±mcc æ¡sccc mcumcø ccI± cæcc-Icm m~ccImocø ccI±mcc æ¡sccc mcumcø ccI± cæcc-Icm m~ccImocø ccI±mcc æ¡sccc mcumcø ccI± cæcc-Icm m~ccImocø ccI±mcc æ¡sccc mcumcø ccI±mc ~,c mc ~,c mc ~,c mc ~,c¯ ¯ ¯ ¯
(a) :sc (b) :++c (c) 1++cc (d) 1+zcc
·s· ·s· ·s· ·s· mc¡cs msImco mc¡cs msImco mc¡cs msImco mc¡cs msImco coIc¡ -¡c¡ mnc~ ±a~ æcmI± coIc¡ -¡c¡ mnc~ ±a~ æcmI± coIc¡ -¡c¡ mnc~ ±a~ æcmI± coIc¡ -¡c¡ mnc~ ±a~ æcmI± c cc c ¯ ¯ ¯ ¯
(a) cccco (b) m-cccm (c) cmco¡m (d) ~camcmc
·1c ·1c ·1c ·1c· · · · cccIæ0æ¡ ec¡ msmcoccmI m¡æIcæmcIm¡ mcæ\cIcm c¡mI cccIæ0æ¡ ec¡ msmcoccmI m¡æIcæmcIm¡ mcæ\cIcm c¡mI cccIæ0æ¡ ec¡ msmcoccmI m¡æIcæmcIm¡ mcæ\cIcm c¡mI cccIæ0æ¡ ec¡ msmcoccmI m¡æIcæmcIm¡ mcæ\cIcm c¡mIø ~m¡ cIcIcæ ø ~m¡ cIcIcæ ø ~m¡ cIcIcæ ø ~m¡ cIcIcæ
cæcm¡mc cæcm¡mc cæcm¡mc cæcm¡mccmco¡ cmco¡ cmco¡ cmco¡ mc-cm ccccocmcs¡ mc-cm ccccocmcs¡ mc-cm ccccocmcs¡ mc-cm ccccocmcs¡ æaI±c æaI±c æaI±c æaI±c ¯ ¯¯ ¯
(a) cmm¡c-cmmc u¡-~æcsIm cc,cæaoæ0 (b) ccccom¡cs msI
(c) m-ccccmc msI (d) qcccm¡ce
·11 ·11 ·11 ·11· · · · mIo¡æcmI mIo¡æcmI mIo¡æcmI mIo¡æcmIc~ m~mmI±¡mcæ¡m mæ¸c\~ m-Icæo~ c~ m~mmI±¡mcæ¡m mæ¸c\~ m-Icæo~ c~ m~mmI±¡mcæ¡m mæ¸c\~ m-Icæo~ c~ m~mmI±¡mcæ¡m mæ¸c\~ m-Icæo~ ~m ~m ~m ~m mc-cm mc-cm mc-cm mc-cm mcccs mcccs mcccs mcccsco co co co
mc¡oIc±m mc¡oIc±m mc¡oIc±m mc¡oIc±m c cc c ¯ ¯ ¯ ¯
(a) ccccocms (b) m-ccccmcs (c) cmco¡mcmcs (d) ~camcmccmcs
·1:· ·1:· ·1:· ·1:· no no no no c~ c~ c~ c~ocIcmc ocIcmc ocIcmc ocIcmc no no no no c~o~ mc-ccmæ¡ møæImccc c~o~ mc-ccmæ¡ møæImccc c~o~ mc-ccmæ¡ møæImccc c~o~ mc-ccmæ¡ møæImccc ¯ ¯¯ ¯
(a) cccco (b) m-cccm (c) cmco¡m (d) cam\c

·1s ·1s ·1s ·1s· · · · mI,mccmøcæo¡csccø qmI mI,mccmøcæo¡csccø qmI mI,mccmøcæo¡csccø qmI mI,mccmøcæo¡csccø qmI ~m¡ m ~m¡ m ~m¡ m ~m¡ mcccIcIcæmcI cccIcIcæmcI cccIcIcæmcI cccIcIcæmcIm¡ mIo¡æcmIccIcmm¡~ m¡ mIo¡æcmIccIcmm¡~ m¡ mIo¡æcmIccIcmm¡~ m¡ mIo¡æcmIccIcmm¡~
mcc-locIcmm¡~ æcm~ mcc-locIcmm¡~ æcm~ mcc-locIcmm¡~ æcm~ mcc-locIcmm¡~ æcm~ cmcæcm m-ccccmm¡~ -¡,cmcccm¡~ cIccns¡c¡ cmcæcm m-ccccmm¡~ -¡,cmcccm¡~ cIccns¡c¡ cmcæcm m-ccccmm¡~ -¡,cmcccm¡~ cIccns¡c¡ cmcæcm m-ccccmm¡~ -¡,cmcccm¡~ cIccns¡c¡¯ ¯¯ ¯
(a) cæc-~ (b) c,æcu~ (c) oc-~ (d) mcu
·1+· ·1+· ·1+· ·1+· ccc+ -cm¡mmmIø cco ccc+ -cm¡mmmIø cco ccc+ -cm¡mmmIø cco ccc+ -cm¡mmmIø cco ~ ~~ ~c cc c ¯ ¯¯ ¯
(a) c¡sIcæsccc c¡cmIcIæ¡m -c,cccac~ mo¡æccæ¡~
(b) mccccc¡ cm¡~\cmm¡~ om~ cccs¡mmm mm\mcc mo¡æm mmIcIcæo~
(c) mo¡æm cccs¡mc¡ ~ac~ mo¡æccæ¡~
(d) o¡ælæcooa~ cccs¡mmm¡~ mm\mcc mo¡æm mmIcIcæo~
(1s· 1s· 1s· 1s· ~mIcs m±co ~mIcs m±co ~mIcs m±co ~mIcs m±co cImc~ cImc~ cImc~ cImc~ ccI±c ccI±c ccI±c ccI±c ¯ ¯¯ ¯
(a) -cccmcc¡e¡cImIø (b) mlmcmcc¡e¡cImIø (c) æIc,mccIø (d) mlmcc¡e¡cImIø
·1s ·1s ·1s ·1s· · · · cccco m-ccccm m,m~ ø:cI cccco m-ccccm m,m~ ø:cI cccco m-ccccm m,m~ ø:cI cccco m-ccccm m,m~ ø:cI mcc mcc mcc mcc ucI-I±¡ ucI-I±¡ ucI-I±¡ ucI-I±¡ ¯ ¯¯ ¯
(a) c-ccom (b) ~camcmccIcm (c) cmco¡m (d) æccamIcm
·1z· ·1z· ·1z· ·1z· m-cccm ccI±¡ m-cccm ccI±¡ m-cccm ccI±¡ m-cccm ccI±¡c-cmI ~m¡ mecmac~ mcInc-c0 mI,mccmøc¸-~ ecæm¡~ c-cmI ~m¡ mecmac~ mcInc-c0 mI,mccmøc¸-~ ecæm¡~ c-cmI ~m¡ mecmac~ mcInc-c0 mI,mccmøc¸-~ ecæm¡~ c-cmI ~m¡ mecmac~ mcInc-c0 mI,mccmøc¸-~ ecæm¡~
m-ccccmæ¡cI±¡ ~,c nImm~ mIa-I±¡cæcmIc¡m¡ m-ccccmæ¡cI±¡ ~,c nImm~ mIa-I±¡cæcmIc¡m¡ m-ccccmæ¡cI±¡ ~,c nImm~ mIa-I±¡cæcmIc¡m¡ m-ccccmæ¡cI±¡ ~,c nImm~ mIa-I±¡cæcmIc¡m¡ ¯ ¯¯ ¯
(a) s (b) z (c) 1+ (d) sc

·1 ·1 ·1 ·1e ee e· ·· · ccm mcIcIøæ¡sI æsm¡c-cæ¡mcm mI,mccmaIcm mmcI ccm mcIcIøæ¡sI æsm¡c-cæ¡mcm mI,mccmaIcm mmcI ccm mcIcIøæ¡sI æsm¡c-cæ¡mcm mI,mccmaIcm mmcI ccm mcIcIøæ¡sI æsm¡c-cæ¡mcm mI,mccmaIcm mmcIæcnccc æcnccc æcnccc æcnccc ¯ ¯¯ ¯

(a) ~cnc~ccocm (b) mcccmccocm (c) æmcm\ccocm (d) cccmcm\ccocm

·1s· ·1s· ·1s· ·1s· "æIocc, c-cæImc; mcIm¡ -cs¡mIm. "æIocc, c-cæImc; mcIm¡ -cs¡mIm. "æIocc, c-cæImc; mcIm¡ -cs¡mIm. "æIocc, c-cæImc; mcIm¡ -cs¡mIm.-e¡æmcc æ¡+I± æIoc; omc,o~ -e¡æmcc æ¡+I± æIoc; omc,o~ -e¡æmcc æ¡+I± æIoc; omc,o~ -e¡æmcc æ¡+I± æIoc; omc,o~ omcc c±cæcøcæc omcc c±cæcøcæc omcc c±cæcøcæc omcc c±cæcøcæc
m¡~ cæo¡cs no¡æ0cæcm¡~ æ¡cIm æIoc m¡~ cæo¡cs no¡æ0cæcm¡~ æ¡cIm æIoc m¡~ cæo¡cs no¡æ0cæcm¡~ æ¡cIm æIoc m¡~ cæo¡cs no¡æ0cæcm¡~ æ¡cIm æIoc" "" " ~m¡oo -cs¡ ~m¡oo -cs¡ ~m¡oo -cs¡ ~m¡oo -cs¡ mI,mccmø mI,mccmø mI,mccmø mI,mccmø -cs -cs -cs -csImccmIcsm± ImccmIcsm± ImccmIcsm± ImccmIcsm± ¯ ¯¯ ¯

(a) æccnoIø (b) c-ocmcmIø (c) mcccn cc+mcmIø (d) cmcIø

·:c· ·:c· ·:c· ·:c· mI,mccm mI,mccm mI,mccm mI,mccmøcæ0 ccca øcæ0 ccca øcæ0 ccca øcæ0 ccca -I±c -I±c -I±c -I±c ~ ~~ ~c cc c mcocm ccocmIcmmco mcocm ccocmIcmmco mcocm ccocmIcmmco mcocm ccocmIcmmco ¯ ¯¯ ¯

(a) eccIcm (b) mIc-ccIcm (c) mccnIcm (d) mlc-ccm

Test 3 Church of God (Full Gospel) In India, Kuwait –YPE Bible Quest 2011 Page 3 of 3

·:1· ·:1· ·:1· ·:1· " "" ",-mIæm mæ¡mcm m,c-Iæ¡m ,-mIæm mæ¡mcm m,c-Iæ¡m ,-mIæm mæ¡mcm m,c-Iæ¡m ,-mIæm mæ¡mcm m,c-Iæ¡mmm mc¡~ c-m\cIø em~ c±m¡mIacac mm mc¡~ c-m\cIø em~ c±m¡mIacac mm mc¡~ c-m\cIø em~ c±m¡mIacac mm mc¡~ c-m\cIø em~ c±m¡mIacac" "" "
mc mc mc mc mcccs mcccs mcccs mcccs -co¡ -co¡ -co¡ -co¡ ¡¯ ¡¯ ¡¯ ¡¯
(a) cmo¡ oI~\mccccs (b) cmo¡ cm-¡nmccccs
(c) cmo¡ ,-ccoIæcocs (d) qcccm¡ce
·::· ·::· ·::· ·::· mIn\ce\cm~ c±mcc qmm oc,m~ mcIm¡mc¡ ~ mIn\ce\cm~ c±mcc qmm oc,m~ mcIm¡mc¡ ~ mIn\ce\cm~ c±mcc qmm oc,m~ mcIm¡mc¡ ~ mIn\ce\cm~ c±mcc qmm oc,m~ mcIm¡mc¡ ~æcm ~m c±cnI±ccc æcm ~m c±cnI±ccc æcm ~m c±cnI±ccc æcm ~m c±cnI±ccc ¯ ¯¯ ¯
(a) m-¡nmccc (b) ocm,cIccc (c) mn¡æ\c (d) -clomcc

·:s· ·:s· ·:s· ·:s· " "" "ml c±m¡m ,-m¸cIæco mIcm oI~\mcc¡~ æccomcIm qmIs~ mIs¡ ml c±m¡m ,-m¸cIæco mIcm oI~\mcc¡~ æccomcIm qmIs~ mIs¡ ml c±m¡m ,-m¸cIæco mIcm oI~\mcc¡~ æccomcIm qmIs~ mIs¡ ml c±m¡m ,-m¸cIæco mIcm oI~\mcc¡~ æccomcIm qmIs~ mIs¡
cm-¡n\mIcaæ¡ c-cæ cm-¡n\mIcaæ¡ c-cæ cm-¡n\mIcaæ¡ c-cæ cm-¡n\mIcaæ¡ c-cæ" "" " ~mIs~ mI ~mIs~ mI ~mIs~ mI ~mIs~ mIs¡ c-cæcmco¡ s¡ c-cæcmco¡ s¡ c-cæcmco¡ s¡ c-cæcmco¡ cmo¡ cmo¡ cmo¡ cmo¡mIcm mc-cncmcc mIcm mc-cncmcc mIcm mc-cncmcc mIcm mc-cncmcc
cmo¡ cmo¡ cmo¡ cmo¡mIcm mIcm mIcm mIcmc cc cs¡ s¡ s¡ s¡ -cnc -cnc -cnc -cnc ¯ ¯¯ ¯
(a) cala (b) cmcncm (c) mmccc (d) ocm
·:+· ·:+· ·:+· ·:+· " "" "~cm mcm~ qc¡mcc mmIsIa; mIæ0cæc ~accmc+¡~ mcm~ ccm ~cm mcm~ qc¡mcc mmIsIa; mIæ0cæc ~accmc+¡~ mcm~ ccm ~cm mcm~ qc¡mcc mmIsIa; mIæ0cæc ~accmc+¡~ mcm~ ccm ~cm mcm~ qc¡mcc mmIsIa; mIæ0cæc ~accmc+¡~ mcm~ ccm" "" " mc mc mc mc
mcccs mcccs mcccs mcccs -cn -cn -cn -cn¡ ¡¡ ¡ ¯ ¯ ¯ ¯
(a) cmo¡ oI~\mccccs (b) cmo¡ cm-¡nmccccs
(c) cmo¡ mc-cncmccccs (d) qcccm¡ce
·:s· ·:s· ·:s· ·:s· " "" "ml ec¡ ocmm; mImæ¡ e¡c~ øm¡ ml ec¡ ocmm; mImæ¡ e¡c~ øm¡ ml ec¡ ocmm; mImæ¡ e¡c~ øm¡ ml ec¡ ocmm; mImæ¡ e¡c~ øm¡ " "" " ~m c ~m c ~m c ~m cmo¡ mo¡ mo¡ mo¡mIcmcs¡ mIcmcs¡ mIcmcs¡ mIcmcs¡ -cnc -cnc -cnc -cnc mc mc mc mc ¯ ¯¯ ¯
(a) m-¡nmccc (b) ocm,cIccc (c) -¡c¡~cc~ (d) -clomcc
·:s· ·:s· ·:s· ·:s· " "" "q: cm¡~\m m~ q: cm¡~\m m~ q: cm¡~\m m~ q: cm¡~\m m~mccIæ¡m mccIæ¡m mccIæ¡m mccIæ¡mc¡ c-cca mc¡~ ec¡mco¡~ m~ c¡ c-cca mc¡~ ec¡mco¡~ m~ c¡ c-cca mc¡~ ec¡mco¡~ m~ c¡ c-cca mc¡~ ec¡mco¡~ m~mccI±IsI mccI±IsI mccI±IsI mccI±IsIa a a a " "" " ~m c ~m c ~m c ~m cmo¡ mo¡ mo¡ mo¡mIcm mIcm mIcm mIcm
æ¡cI±¡ æ¡cI±¡ æ¡cI±¡ æ¡cI±¡ -cnc -cnc -cnc -cnc mc mc mc mc ¯ ¯¯ ¯
(a) ocm,cIccc (c) mn¡æ\c (c) -IcmI æ¡c¡sm (d) c±mæc

·:z· ·:z· ·:z· ·:z· ~m¡ ~m¡ ~m¡ ~m¡ mIæco mac,mmcccæ¡~ ~mco¡ cm mIæco mac,mmcccæ¡~ ~mco¡ cm mIæco mac,mmcccæ¡~ ~mco¡ cm mIæco mac,mmcccæ¡~ ~mco¡ cmo¡ o¡ o¡ o¡ -cn -cn -cn -cnc cc c ¯ ¯¯ ¯

(a) mc\~ (b) cæ (c) m±m~ (d) qcccm¡ce
·:e· ·:e· ·:e· ·:e· m-¡nmccc m-¡nmccc m-¡nmccc m-¡nmccc c cc cmo¡ mo¡ mo¡ mo¡mIcm mIcm mIcm mIcm ~cImcm æa¡ ~s¡cc¡ ~c-c0 ~cImcm æa¡ ~s¡cc¡ ~c-c0 ~cImcm æa¡ ~s¡cc¡ ~c-c0 ~cImcm æa¡ ~s¡cc¡ ~c-c0 ¯ ¯¯ ¯
(a) ~cm m±m~ ,-ccoIæ¡mmm ec¡mco¡~ cco~ æcoæmIa ~m -cnc-c0
(b) m,mc-c~ omI±cIm c¡cm ocm øm¡ ~m -cnc-c0
(c) mIæ0 -Iocc±m -IccmIcm cæ0 ~m -cnc-c0
(d) mIæo¡cs -c-æoIø mIæ0 ccIæ¡~ ~m -cnc-c0
·:s· ·:s· ·:s· ·:s· “qmm æ¡c¡smcmI -Icæcæmq~ mc -c-~ c±m¡¯ qmcmc qmcm mmm-mcccc qmm æ¡c¡smcmI -Icæcæmq~ mc -c-~ c±m¡¯ qmcmc qmcm mmm-mcccc qmm æ¡c¡smcmI -Icæcæmq~ mc -c-~ c±m¡¯ qmcmc qmcm mmm-mcccc qmm æ¡c¡smcmI -Icæcæmq~ mc -c-~ c±m¡¯ qmcmc qmcm mmm-mcccc” ~m ~m ~m ~m
c cc cmo¡ mo¡ mo¡ mo¡mIcmcs¡ mIcmcs¡ mIcmcs¡ mIcmcs¡ c cc c±cnI±c ±cnI±c ±cnI±c ±cnI±c mc mc mc mc ¯ ¯¯ ¯
(a) m-¡nmccc (b) ocm,cIccc (c) o~\mcc (d) -clomcc

·sc· ·sc· ·sc· ·sc· mIæ0æ¡~ mIæ0æ¡~ mIæ0æ¡~ mIæ0æ¡~ c cc cmo¡ mo¡ mo¡ mo¡mI mI mI mIcm oI~\mcc mæ¡mcm cmm¡cmc ~m cm oI~\mcc mæ¡mcm cmm¡cmc ~m cm oI~\mcc mæ¡mcm cmm¡cmc ~m cm oI~\mcc mæ¡mcm cmm¡cmc ~m cm-¡nmccc cm-¡nmccc cm-¡nmccc cm-¡nmccccs cs cs cs c±cnI±ccc c±cnI±ccc c±cnI±ccc c±cnI±ccc ¯ ¯¯ ¯
(a) m:o\~ ,-c-I± æ¡c¡sm (b) m:o\~ ,-c-I± æ¡c¡scmc mmm-mcc
(c) c±mæc (d) qcccm¡ce


---∞∞∞∞∞∞---

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->