You are on page 1of 65

UNIVERZITA SV.

CYRILA A METODA V TRNAVE FAKULTA MASMEDILNEJ KOMUNIKCIE

Socilne mdi a ich vznam v marketingovej komunikcii firmy


BAKALRSKA PRCA 3dd0033d-ade7-4d85-a1be-123ac3e6dc52

2011

Peter Kuerka

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE FAKULTA MASMEDILNEJ KOMUNIKCIE

SOCILNE MDI A ICH VZNAM V MARKETINGOVEJ KOMUNIKCII FIRMY


Bakalrska prca

Meno a Priezvisko: Peter Kuerka: Kd: 3dd0033d-ade7-4d85-a1be-123ac3e6dc52 tudijn program: Marketingov komunikcia tudijn odbor: 3.2.3 masmedilne tdi Bc. KOMU/Bc. MARK: 7218700 koliace pracovisko (katedra/stav): katedra marketingovej komunikcie Vedci zverenej prce/kolite: PhDr. Peter Murr

Trnava 2011

Peter Kuerka

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmedilnej komunikcie


tudijn odbor: tudijn program: Katedra: Akademick rok: masmedilne tdi marketingov komunikcia Katedra marketingovej komunikcie 2010/2011

ZADANIE BAKALRSKEJ PRCE


Meno: Peter Kuerka Nzov bakalrskej prce: Socilne mdi a ich vznam v marketingovej komunikcii firmy Cieom prce je predstavi socilne mdi ako nstroj marketingovej komunikcie firmy; porovna ich s tradinmi mdiami a poloi si otzku, kde je hranica medzi online marketingom a PR. V praktickej asti autor navrhne kompletn online marketingov stratgiu vybranej firmy. Definovanie socilnych mdi Identifikovania najrelevantnejch sluieb socilnych mdi s ohadom na ich vyuitie v marketingovej komunikcii Nvrh marketingovej stratgie vybranej firmy Nartnutie trvalo udratenho modelu vyuvania socilnych mdi pre firmy

Vedci bakalrskej prce:

Murr Peter, PhDr.

Podpis:

Dtum zaiatku bakalrskej prce: 1. oktber 2010 Dtum odovzdania bakalrskej prce: 30. jn 2011 V Trnave 1. novembra 2010. ........................................... vedci Katedry marketingovej komunikcie ...................................... prodekanka pre akreditciu a extern tdiu

estn vyhlsenie Vyhlasujem, e som predkladan diplomov resp. bakalrsku prcu Socilne mdi a ich vznam v marketingovej komunikcii firmy spracoval samostatne a pod odbornm vedenm kolitea bakalrskej prce. Pouit literatru uvdzam v zozname
pouitej literatry a zrove osvedujem pouit citty. Potvrdzujem tie, e elektronick forma predkladanej bakalrskej resp. diplomovej prce je 100% identick s tlaenou formou.

V Trnave da 25. jna 2011

.............................................................. Peter Kuerka

ABSTRAKT
KUERKA, Peter: Socilne mdi a ich vznam v marketingovej komunikcii firmy. [Bakalrska prca] / Peter Kuerka Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmedilnej komunikcie; Katedra marketingovej komunikcie. kolite : PhDr. Peter Murr Stupe odbornej kvalifikcie: Bakalr. - Trnava : FMK UCM, 2011. poet s. 54 Predloen bakalrska prca sa zaober problematikou marketingu a PR v prostred socilnych mdi. lohou prce bolo oboznmi irok publikum s problematikou marketingu na socilnych mdich a navrhn stratgiu a koncepciu fungovania socilnych mdi pre start-up ANALYTICS.sk. Prv as prce je venovan terii socilnych mdi v marketingu a PR. V druhej kapitole sme definovali najrelevantnejie socilne mdi pre vyuitie v marketingovej komunikcii na slovenskom trhu. Tretia as je venovan praktickej ukke a nvrhu online marketingovej stratgie pre start-up ANALYTICS.sk. Posledn as dva priestor na diskusiu o trvalo udratenom rozvoji socilnych mdi vo firemnom prostred.

Kov slov: Socilne Mdi. Online marketing. Online PR. Facebook. Twitter. Blogovanie. Youtube. Reputan manament.

ABSTRACT
KUERKA, Peter: Social media and it's role in the marketing communication of companies. [Graduation Thesis] / Peter Kuerka. University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Mass - media Communication; Department of Marketing Communication Supervisor: PhDr. Peter Murr. Degree of professional qualification: , Bachelor. - Trnava: FMK UCM, 2011. xy p. 54 This bachelor thesis statement discusses the areas of marketing and PR in the social media environment. The aim of this work is to inform the wide public about social media marketing and propose a social media strategy and concept for a start-up named ANALYTICS.sk. The first part of the thesis is dedicated to the theory of social media in marketing and PR. The second chapter introduces the most relevant social media implemented in the field of marketing communication on the Slovak market. The third chapter describes a practical proposal of a marketing strategy suited to ANALYTICS.sk. In the final part the thesis leaves room for discussion about the ongoing development of social media in the corporate world.

Key words: social media. Online marketing. Online PR. Facebook. Twitter. Blogging. Reputation management.

PREDHOVOR
U dlho pem blog, kde sa snam ozrejmi niektor pojmy, ukza udom o vetko sa d na socilnych mdich robi a ako to funguje v zahrani. Na Slovensku je pojem socilne mdi pomerne neznmy, udia si ho astejie zamieaj s pojmom socilne siete (o je iba podmnoina celku). V zahrani s vak nstroje socilnych mdi pomerne dobre etablovan a marketingov pracovnci ich aktvne zapjaj do svojich marketingovch stratgi. Pri psan prce som naral na zvan problm aktulnosti danej problematiky. Kad de sa objavia nov tdie, sprvy a blogy o efektivite jednotlivch nstrojov socilnych mdi, o monostiach ich vyuvania v marketingovej praxi. Socilne mdi s pomerne mlad a neprebdan odvetvie online marketingu a to o platilo dnes, zajtra plati nemus. Tmu a cie bakalrskej prce som zameral prve na socilne mdi, ktor pokladm za vek mnik v online marketingu. Treba si uvedomi, e v ase socilnych mdi sa hranice medzi marketingom a PR stieraj. Dobre zvolen stratgia a komunikan mix na socilnych mdich vie podniku prinies nvratnos investci v podobe kvalitnch zkaznkov, ktor si via svoju znaku a maj ju radi. Mnoho tdi preukzalo, e zkaznk, ktor sa vie stotoni so znakou a je jej fanikom na socilnych mdich, nakupuje ju radej ako u inej znaky. Poakovanie patr mjmu koliteovi PhDr. Petrovi Murrovi, za odborn rady a cenn pripomienky, vaka ktorm som mohol napsa tto prcu. Taktie akujem riaditeovi spolonosti RIESENIA.com Ing. Vladimrovi Vanekovi, za poskytnut informcie, konzultcie a rady, ktor mi pomohli pri psani praktickej asti tejto prce.

Bakalrska prca m 81 904 znakov.

OBSAH
VOD 1. VOD DO SVETA SOCILNYCH MDI 1.1. Nov pravidl marketingu a PR 1.2. o s to socilne mdi 1.3. Vznam socilnych mdi v marketingovej komunikcii firmy 1.4. Monitoring socilnych mdi ako prvok objavovania konverzci o znake 1.5. Firemn blogovanie v marketingovej komunikcii 1.6. Monosti vyuvania socilnej siete Facebook v marketingu 1.6.1 Facebook strnka ako zkladn nstroj komunikcie na Facebooku 1.6.2 Klasick monosti internetovej reklamy na socilnej sieti Facebook 1.7 Mikroblog Twitter ako nstroj marketingovej komunikcie 1.7.1 Formality, sprvanie, etiketa na Twitteri 1.7.2 Stratgie firemnho tweetovania 1.8 Zdieanie multimdi ako monos rozirovania komunikovanho obsahu 1.8.1 Monosti vyuitia serverov na zdieanie audia a videa 1.8.2 Monosti vyuitia serverov na zdieanie obrzkov a dokumentov 1.9 Geolokan sluby ako trend mobilnho marketingu 1.10 Diskusie ako zkladn prvok WoM marketingu 2. ANALYZOVANIE A PRPRAVY PRE KOMUNIKCIU NA SOCILNYCH MDICH 2.1 Analza cieovch skupn a typolgia uvateov 2.1.1 Cieov skupina irok verejnos 2.1.2 Cieov skupina Odbornejia verejnos 2.2 Analza socilnych mdi a vber relevantnch nstrojov pre marketingov komunikciu 3. NVRH ONLINE MARKETINGOVEJ STRATGIE 3.1. Komunikcia ANALYTICS.sk na socilnej sieti Facebook 3.2. Nvrh a vytvorenie Twitter tu @Analytics_sk 3.3. Vytvorenie Youtube kanlu a tvorba intruktnych vide 3.4. Komunikcia s blogermi a tvorba vlastnho blogu pre ANALYTICS.sk 3.5. Aktvna as na neformlnych konferencich a eventoch 3.6 Nklady na online marketingov kampa v socilnych mdich 3.7 asov pln marketingovej komunikcie start-upu ANALYTICS.sk 3.8 Krzov scenre pre prpravu online krzovej komunikcie 3 5 6 7 10 12 15 18 19 21 22 24 26 27 28 28 29 30 32 33 33 34 34 36 36 38 39 40 42 42 42 43

4. TRVAL ROZVOJ MARKETINGOVEJ KOMUNIKCIE NA SOCILNYCH MDICH 47 ZVER ZOZNAM POUITEJ LITERATRY A ZDROJOV ZOZNAM ILUSTRCI A TABULIEK ZOZNAM PRLOH 48 50 53 54

VOD
V naej prci sme sa zamerali na problematiku marketingu a PR v prostred socilnych mdi. Socilne mdi s hybnou silou spolonosti poslednch 5 rokov. Iba nedvno sa odohralo niekoko vekch kuz, kde socilne mdi zohrali lohu komunikanho mdia. Kvalitn krzov manament v socilnych mdich mohol zvrti kauzy v prospech znaiek. Prv as je venovan teoretickm vchodiskm a sasnmu stavu rieenej problematiky . V vode prvej asti popeme teriu socilnych mdi ako aj problematiku njdenia sprvnej defincie tohto marketingovho nstroja. V kapitole sa alej budeme venova novm pravidlm marketingu a PR a vznamu socilnych mdi pre marketing. Kapitolu ukonme zdraznenm potreby monitorovania jednotlivch nstrojov socilnych mdi, tak ako sa monitoruj v PR mdi. alej definovali najrelevantnejie socilne mdi pre vyuitie v marketingovej komunikcii na slovenskom trhu. Postupne sa venujeme firemnmu blogovaniu a monostiam blogovania, fenomnu poslednch rokov, socilnej sieti Facebook. Poukeme na dleitos mikroblogovacej sluby Twitter. Na zver predstavme najnov trend v marketingu socilnych mdi geolokan sluby. Kapitolu ukonme online diskusiami, ktor pokladme za zkladn nstroj WoM marketingu. Druh as je venovan analze marketingovho prostredia a prpravm online marketingovej stratgie v prostred socilnych mdi pre internetov start-up ANALYTICS.sk. V tejto kapitole postupne predstavme start-up ANALYTICS.sk, jeho cieov skupiny a typy cieovch skupn a zkladn analzu a vber socilnych mdi vhodnch pre komunikciu projektu. V tretej asti predstavme nvrh online marketingovej stratgie pre tento internetov projekt. Ukeme, ako sa vyuvaj jednotliv nstroje socilnych mdi aj s praktickmi ukkami. Dokeme nzko-nkladovos marketingu na socilnych mdich. Na konci tretej asti poukeme na dleitos krzovch scenrov a predstavme krzov scenre pre start-up ANALYTICS.sk, ktor sme vytvorili vrmci marketingovho plnu.

Posledn as dva priestor na diskusiu o trvalo udratenom rozvoji socilnych mdi vo firemnom prostred. Verme, e ke sa o socilne ty star iba agentra bez zsahu firmy ide o nekvalitn manament v zmysle pridvania kvalitnho obsahu vntrofiremnho charakteru. V zvere opeme veobecn ciele marketingu a PR na socilnych mdich. Pri kvantitatvnych cieoch ide o priblin elan daj (kee viacer pecialisti poukazuj, e nie je dleit kvantita fanikov ale ich kvalita). Pri kvalitatvnych cieoch ide hlavne o ciele, ktor spolonos RIESENIA.com chce dosahova pri start-upe v rmci komunity online marketrov.

1. VOD DO SVETA SOCILNYCH MDI


Rok 2004 by sa dal poklada za obrovsk mnik vo svete internetu a internetovho biznisu. Ke v roku 2004 Mark Zuckenberg zakladal sie s nzvom The Facebook, nikto ete netuil ak obrovsk boom prinesie. Socilna sie Facebook zskala za menej ako 9 mesiacov viac ako 100 milinov uvateov. V roku 2005 bola zaloen sluba na zdieanie videa Youtube. Dnes sa na Youtube nahr kad mintu viac ako 35 hodn videa1. V roku 2006 odtartoval Jack Dorsey mikroblogovaciu revolciu so slubou Twitter (aj pred tm existovali mikroblogovacie sluby, ale iadna sa tak masvne nerozrila). Dnes pouva Twitter skoro 200 milinov ud2. Socilne mdi sa stali v sasnosti benou sasou integrovanej marketingovej komunikcie. Erik Qualman to rozvinul a tvrd, e sa nemme pta, i mme pracova so socilnymi mdiami. Sprvna otzka znie, ako dobre s nimi vieme robi. Ak chce dnes (v ase ke vina online populcie aktvne vyuva socilne mdi) akkovek podnikate spene podnika a komunikova, mus aktvne a prepracovane vyuva nstroje socilnych mdi3. Server SocialMediaExaminer.com vydva kadorone komplexn sprvu o priemysle v social media marketingu4. Z vsledkov sprvy vyplva, e a 93% firiem vyuva nejakm spsobom socilne mdi pre marketing. A a 90% optanch firiem tvrd, e socilne mdi s dleit pre ich biznis. Zaujmav zistenie je aj zistenie, e viac ako 53% marketingovch pracovnkov pouva socilne mdi viac ako 6 hodn kad tde. Z uvedenej sprvy vyplva, e v zahrani je marketing na socilnych mdich pomerne dobre etablovan a vina marketingovch pracovnkov ho dlhodobo a aktvne vyuva ako sas integrovanej marketingovej komunikcie.

Youtube Statistics [online]. 30.05.2011. Dostupn na: <http://www.youtube.com/t/press_statistics> SHIELS, M.: Twitter co-founder Jack Dorsey rejoins company [online]. 28.03.2011 Dostupn na: <http://www.bbc.co.uk/news/business-12889048> 3 QUALMAN, E.: Socialnomics: How Social Media Transforms the Way We Live and Do Busines. 1. vydanie.: Wiley, 2009, s. 28 4 STELZNER, M.: 2011 Social media marketing industry report [online]. 28.04.2011. Dostupn na: <http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingReport2011.pdf>
1 2

1.1. NOV PRAVIDL MARKETINGU A PR


V televzno-industrilnom komplexe5 je primrnou technikou marketingu vyruenie loveka. Organizcie si za cie kldli vyrui, zauja, a donti loveka nakpi produkt. Toto dnes u neplat. Na internete sa stal kvalitn obsah nosnm prvok komunikcie, priom zaujmav obsah si uvatelia vyhadvaj sami. David Meerman Scott formuloval mylienky o zmene v uvateskom sprvan a marketingu na internete vo svojej knihe Nov pravidl marketingu a PR6: Marketing je viac ako iba reklama PR nie je iba pre itateov a divkov mainstreamovch mdi Ste to, o publikujete udia chc autentickos, nie elov polopravdy udia chc participciu, nie propagandu Marketing m dva obsah presne v ase, ke to vaa cieov skupina potrebuje, nem ud jednosmerne vyruova Marketri musia presun svoju pozornos z mainstreamovho marketingu pre masy na stratgiu cielenho oslovenia vekho potu neuspokojench pecilnych skupn prostrednctvom webu PR neznamen, e svojmu fovi ukete ot o firme v televzi. M zabezpei, aby zujemcovia o v produkt videli vau spolonos na webe Marketing nie je o agentrach, ktor zskavaj ocenenia. Je o vaej organizcii, ktor zskava zkaznkov Po rokoch skoro vlunho sstredenia sa na mdi, urobil internet z public relations skuton vzahy s verejnosou Firmy musia motivova ud na nkup kvalitnm online obsahom Blogy, online video, e-knihy, tlaov sprvy a in formy online obsahu umouj organizcim priamu komunikciu s kupujcimi tak, ako to potrebuj. Deliace iary medzi marketingom a PR s na webe nejasn

GODIN, S.: Non-linear media [online]. 26.01.2006 Dostupn na: <http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2006/01/nonlinear_media.html> 6 SCOOT, Meerman D.: Nov pravidl marketingu a PR. 2. rozren vydanie. Bratislava: Eastone Books, 2010, s. 23.
5

udia zmenili svoje zvyky, zaali viac pouva vyhadvae, ptaj sa a zhaj si informcie o produktoch. Zvyajne sa o nkupe produktu rozhoduj niekoko dn, ba a mesiace. To o potrebuj a vyhadvaj je uniktny obsah. Uniktny obsah by mal uvatea zauja natoko, aby strnku zdieal alej, posval ju priateom ako tip. A prve z uniktneho obsahu vychdza najviac dlhodobch konverzi7.

1.2. O S TO SOCILNE MDI


Poda viacerch teri by sa dal cel internet prirovna k mestu. A ak je internet mesto, potom by sa dali socilne mdia prirovna prirovna k vekej prty. Prebiehaj tam rzne konverzcie o vetkom monom, udia sa zabvaj navzjom rznymi historkami. Vy ako astnk prty navate tmto rozhovorom, nechte si poradi a bavte ostatnch. Andreas Kaplan a Michael Haenlein oznaili socilne mdi ako skupinu internetovch aplikci, vybudovanch na ideologickch a technologickch zkladoch Webu 2.0, ktor umouj tvorbu a vmenu uvatesky-generovanho obsahu8. David Meerman Scott tto definciu rozvinul ete viac, poda neho socilne mdi umouj uom vymiea si mylienky a nzory, spolone prebera obsah strnok a nadvzova kontakty online. Socilne mdi sa lia od klasickch mainstreamovch v tom, e ich obsah me vytvra kad, rovnako do prispieva i komentova ho. Socilne mdi mu ma textov formu, me s o audio, video alebo fotografie a in obrazov formy, ktor spjaj komunity, vychdzaj v strety uom, ktor sa chc zdruova.9 Joseph Thornley sa vyjadril na svojom blogu ProPR.ca, e iadna z uvedench definci nie je pln a exaktn. Tvrd, e: Socilne mdi s komunikciou v online priestore, v ktorom jednotlivci plynulo a prune menia rolu divka a autora. Na toto pouvaj softvr, ktor umouj komukovek bez znalosti programovania psa,

Konverzia konverzn pomer vyjadruje percento nvtevnkov, ktor na strnke vykonali poadovan akciu. Konverzn pomer je udvan ako percentulny pomer potu spene vykonanch akci k potu nvtev na strnke. 8 KAPLAN, A. - HAENLEIN, M.: Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Par: Business Horizons 53, 2009. 61 s. 9 SCOOT, Meerman D.: Nov pravidl marketingu a PR. 2. rozren vydanie. Bratislava: Eastone Books, 2010, s. 38.
7

komentova, zdiea alebo upravova obsah a formova komunity okolo spolonch zujmov.10 Rzne formy socilnych mdi, ktor dnes existuj, zastreuj mnoho druhov komunikcie. Takto typ masmdi mu ma interaktvny, informan, vzdelvac, predajn alebo in cie. Ke sa udia rozprvaj o socilnych mdich, maj na mysli predovetkm Facebook alebo Twitter. Socilne mdi zahaj irok spektrum nstrojov. Neustle sa objavuj nov sluby, zatia o niektor in zanikaj, alebo sa zluuj, preto je zoznam nstrojov vemi dynamick. Vyzna sa vo vetkch nstrojoch socilnych mdi je nron. Vina blogov a serverov venujcich sa socilnym mdim si vytvra vlastn kategrie a lenenia socilnych mdi. Asi najlepie rozdelil a kategorizoval socilne mdi Brian Solis a Jesse Thomas v infografike The Conversation Prism.

THORNLEY, J.: What is social media? [online]. 08.04.2008. Dostupn na: <http://propr.ca/2008/what-issocial-media/>
10

Obrzok 1: Kategorizcia socilnych mdi v infografike The Conversation Prism Zdroj: www.theconversationprism.com

V sasnej dobe vyzer kategorizcia socilnych mdi pribline takto: Blogy (Wordpress, Blogspot, Technorati...) B2B socilne siete (LinkedIn, Xing...) diskusn skupiny a fra (Google Groups, Yahoo Groups,...) Weby na zdieanie multimdi (Flickr, YouTube, SlideShare, Last.fm,...) Mikroblogovacie sluby (Twitter, Tumblr, Plurk...) Podcasting (iTunes, Podcast, Live365...) Recenzn a cestovatesk weby (Amazon, TripAdvisor, Yelp...) Socilne siete (Facebook, MySpace, Hi5...)
9

wiki-systmy (Wikipedia, Wikimapia, Wikibooks...) zlokov systmy (Delicious, Digg, Technorati) Geolokan sluby (Foursquarre, Gowalla...) Zorientova sa v tchto slubch je pomerne zloit. Pre slovensk firmu je

zrove vyuva vetky sluby naraz (na Slovensku je vina sluieb mlo rozren alebo sa iba etabluje). Ke si firma zvol vhodn social media marketingov mix sluieb a dopln ho kvalitnou stratgiou, spech sa dostav. Prca so socilnymi mdiami je vak systematick a postupn, preto netreba aka zzraky. To, e si niekto sprav strnku na Facebooku, ale nebude dlhodobo komunikova so svojimi fanikmi, mu vzahy so zkaznkmi nezlep.

1.3. VZNAM SOCILNYCH MDI V MARKETINGOVEJ KOMUNIKCII FIRMY


Kad de stpa poet ud, ktor vymieaj svoje tlaen noviny a asopisy za online obsah na internete pri rannej, i poobednej kve, alebo v pohodl svojho domova. Medzi zaujmavmi aktualitami da, alebo odbornmi lnkami sa zrazu objav lnok vyzdvihujci prednosti nejakho produktu. Z lnku smeruj aktvne linky na firemn internetov strnku s mnostvom detailov, fotografi, video dokumentov a technickch pecifikci. A poet zkaznkov narast. udia s dnes vystaven mnostvu mdi a reklamnch odkazov. To si od nich iada lepiu orientciu a vyie nroky na rozhodovanie sa v tom, o povauj za relevantn a spoahliv informciu. Stvaj sa tie voi mdim rezistentnej a okrem konzumcie informci zanaj obsah i vytvra. Aj preto je potrebn oslovova nielen mdi, ale tie kovch mienkotvorcov v online ale i offline prostred. Socilne mdia zmenili formu komunikcie medzi predvajcim a kupujcim. V tradinch mdich fungovala komunikcia jednosmerne. Predvajci odovzd posolstvo nakupujcemu, nakupujci kpi produkt a tm to kon. V novom svete socilnych mdi komunikcia medzi predvajcim a zkaznkom prebieha inak. Socilne mdi zmenili povahu nkupnho procesu. Zistili sme, e o spotrebitea sa treba dlhodobo stara u pred samotnm nkupnm procesom a samozrejme aj po om. Pri niektorch produktoch je

10

nkupn proces dlhodobou zleitosou, a prve v tomto dlhodobom nkupnom procese maj socilne mdia, ako systm na odovzdanie posolstva, navrch. Marketing na webe nie je o veobecne koncipovanch reklamnch baneroch, ale vyaduje pochopenie kovch slov, cielenie reklamy na konkrtneho loveka. Marketing na webe vyaduje pochopi preo je kvalitn obsah vdy prvorad. lovek, ako uvate internetu, sa v priebehu rokov menil. Benho uvatea priahuje kvalitn obsah. Ten dva organizcii punc dveryhodnho slova. Amanda Austin zo social media marketingovej agentry Eli | Rose na svojom blogu uviedla niekoko dvodov, preo by mali by firmy aktvne na socilnych mdich11: Starostlivos o zkaznkov Dveryhodn komunikan kanl Budovanie znaky Rozirovanie komunikanho dosahu Nzke nklady marketingu na socilnych mdich V roku 2010 organizovala PR agentra Neopublic Porter Novelli medzinrodn vskum o vyuvan socilnych mdi pri firemnej komunikcii a marketingu 12. Z vsledkov prieskumu je zrejm, e vina firiem potrebuje strategicky integrova socilne mdi a komunikciu cez tradin mdi. Firmy si uvedomuj potencil, ktor im komunikcia s cieovou skupinou pomocou socilnych mdi ponka, ale nie s ete vo vine prpadov schopn tento potencil plne vyui.

AUSTIN, A.: Why Small Businesses Need Social Media? [online]. 03.06.2011. Dostupn na: <http://www.elirose.com/2011/06/why-small-businesses-need-social-media/> 12 BIANCHI, Elena.: Ako firmy pouvaj socilne mdi? [online]. 12.10.2010. Dostupn na: <http://www.neopublic.sk/sk/news/detail-clanku/ako-slovenske-firmy-pouzivaju-socialne-media>
11

11

Obrzok 2: Vsledky vskumu PR agentry Neopublic Porter Novelli: Socilne mdi v komunikanej stratgii Zdroj: http://www.neopublic.sk/sk/news/detail-clanku/ako-slovenske-firmy-pouzivaju-socialne-media

1.4. MONITORING SOCILNYCH MDI AKO PRVOK OBJAVOVANIA KONVERZCI O ZNAKE


Vina firiem pravidelne vyuva monitoring mdi, udia sa dnes vak najastejie zveruj na Facebooku, Twitteri i v diskusich pod lnkami, odkia vak do teraz nebolo mon jednoducho zskava informcie. Internet dal kadmu monos sta sa autorom a zdiea informcie s ostatnmi. udia sa na internete samozrejme bavia aj o znakch alebo produktoch, take pre firmy s to nesmierne cenn a dosia mlo vyuvan zdroje13 vysvetlil odbornk na digitlne PR Rostislav Star z agentry PR.Konektor. Monitorovanie socilnych mdi je proces kontinulneho a nepretritho objavovania konverzcii o znake s cieom vzdelvania, zapojenia, pomoci a spoluprce.14 Monitoring socilnych mdi je efektvny nstroj, ktor pome firmm a znakm urobi si okamit predstavu o tom, o ud prve zaujma, a umon v prpade potreby ihne reagova. Firmy zskavaj kvalitnm monitoringom rchlu sptn vzbu od svojich zkaznkov, predstavu o obbenosti znaky, informcie o konkurencii. Vaka detailnm
Monitorovanie socilnych siet je realitou [online]. 02.12.2010. Dostupn na: [http://www.lifemagazin.sk/2010/12/02/monitorovanie-socialnych-sieti-je-realitou/] 14 OGNEVA, M.: Why You Need to Monitor and Measure Your Brand on Social Media [online]. 29.7.2010. Dostupn na: <http://mashable.com/2010/07/29/monitor-measure-brand-social-media/>
13

12

prehadom mu firmy sledova odozvu na nov produkty alebo reklamn kampane a lepie predvda nov trendy na trhu. Monitoring socilnych mdi funguje na zklade vloenia kovch slov do niektorho z analytickch a monitorovacch nstrojov. Relevantn kov slov pre monitoring s naprklad meno firmy, men konkurentov, men produktov, sluieb, typu trhu at. Na zklade kovch slov monitorovac program vyhad v socilnych sieach, blogoch, frach a mdich (ktor je potreba vopred pecifikova) relevantn lnky, odkazy, statusy a tweety. Asi najaie na monitorovan socilnych mdi je zvoli si vhodn monitorovac nstroj, ktor je vhodn pre potreby konkrtnej firmy. Kad firma by si mala pred zvolenm monitorovacieho nstroja poloi 6 otzok15: 1. Ak s ciele pouvania socilnych mdi? 2. Ako plnuje firma mera spech? 3. Mal by ma nstroj prstup k Twitter Firehouse? 4. Ak je rozpoet na social media monitoring? 5. Ak typ zauenia je potrebn pre plnohodnotn pouvanie nstroja? 6. Ak typ podpory poskytuj jednotliv monitorovacie nstroje? Nronos poiadaviek na monitorovac nstroj je pri kadej firme in, no kvalitn nstroj na monitorovanie socilnych mdi by mal zvlda niekoko loh: Sledova o sa pe o firme Sledova veci svisiace s produktami firmy Njs veci, ktor priamo nesvisia s tm o firma rob, ale mohli by ju inpirova Sledova influencerov a mylienkovch ldrov na vybranch socilnych mdich Ma monos publikova na vybranch socilnych mdich statusy, tweety a sprvy, v idelnom prpade aj naplnova ich zverejnenie Sledova odozvu firemnch statusov, tweetov (like pod statusom, mentions a retweets pri tweetoch)

ARONICA, J.: 6 Questions You Must Ask Before Buying a Social Media Monitoring Service [online]. 29.7.2010. Dostupn na: [http://oneforty.com/blog/6-questions-you-must-ask-before-buying-a-social-mediamonitoring-service/]
15

13

V slovenskch a eskch podmienkach m firma iba obmedzen prostriedky na monitorovanie socilnych mdi, kee zkladom kvalitnho monitoringu je pochopenie textu zo strany monitorovacieho nstroja. Na trhu existuje niekoko uitonch aplikci, ktor uahuj takto monitoring. ia drviv vina je v anglickom jazyku. Asi najkomplexnejm nstrojom pre slovensk a esk trh je Ataxo Social Insider od esko-Slovenskej spolonosti Ataxo. Ataxo Social Insider je jedinen najm preto, e ide o pvodn esk a slovensk rieenie. Je teda plne orientovan pre potreby eskho a slovenskho internetu - i u ide o skloovanie, diakritiku alebo nadviazanie relevantnch eskch a slovenskch zdrojov. Ide vak o platen rieenie, ktor sa odpora vm firmm. Menie firmy, ktor nemaj vek rozpoet na marketing, musia voli mix rznych nstrojov, ktor s zadarmo. Medzi najosvedenejie nstroje patr kombincia Google Alerts16 a Tweetdecku17. Cieom monitorovania socilnych mdi by nemalo by iba monitorovanie konverzci o firme v relnom ase, ale aj nsledn analza tchto konverzci. Po zvolen sprvneho mixu nstrojov na monitoring a analzu socilnych mdi by mala firma so zskanmi dtami adekvtne naloi. V rmci analzy by si mala firma zvoli kovch uvateov influencerov, s ktormi bude alej pracova. Monitoring socilnych mdi nefunguje na princpe, e firma zska nstroj a hne potom bude kvalitnejie komunikova. Netreba zabda na komplexn marketingov stratgiu, a ako do nej zapad stratgia na socilnych mdich. Zkladom monitorovania by mal by kontext, naslchanie, analza, reakcia, oslovenie a nsledne ROI. Socilne mdi s pojem spjajci vetky internetov mdi, ktor doku prina v rmci svojho obsahu socializan prvok. Takchto socilnych mdi je na internete vea. Od blogov, cez diskusn fra, strnky pre zdieanie multimdi, odkazov, socilne siete, geolokan sluby, strnky pre organizciu eventov, kolaborciu a po wiki systmy. Pre lepiu orientciu sme vybrali relevantn, resp. najpouvanejie socilne mdi, ktor maj najviu relevanciu v marketingu pre slovensk a esk trh.

Google Alerts monitorovac nstroj spolonosti Google, sleduje zmienky o kovch slovch, ktor treba zada pri nastaven. http://www.google.sk/alerts 17 Tweetdeck je nstroj na sledovanie socilnych siet, zameran hlavne na Twitter. Umouje sledova, vyhadva, asova prspevky. Slabia integrcia s Facebookom (neumouje monitorova Facebook strnky) http://www.tweetdeck.com/
16

14

1.5. FIREMN BLOGOVANIE V MARKETINGOVEJ KOMUNIKCII


Firemn blog by mal v ponman marketingu predstavova zkladn a vchodiskov bod ako dosta sprvu do sveta. Blogy s samostatn, webom ren noviny, ktorch obsahom s nzory na kohokovek a okovek. Blogy s dnes pre organizcie hlavnou hybnou silou, ako dosta svoje mylienky na trh. Vytvorenm vlastnho blogu sa firma zane poziciova ako mylienkov lder trhu. Blog je je idelne miesto, kde me firma odhali svoju osobnos. itatelia blogov vnmaj informcie, ktor si vymieaj blogeri18, ako jednu z mla foriem skutonej, autentickej komunikcie. Verejnos klasickej reklame nedveruje a o vyhlseniach rznych generlnych riaditeov si mysl, e s odtrhnut od reality. Ale dobr blog od niekoho z vekej i malej spolonosti, neziskov organizcie, cirkvi alebo politickej strany doke zauja. Blogy s zkladom marketingovej komunikcie na internete by mali by prve blogy, na vetkch rovniach aktivity. John Jantsch ich kladie ako vchodiskov bod v svojej pyramde hierarchii marketingovch aktivt na socilnych mdich19.

Obrzok 3: Hierarchia marketingovch nstrojov poda Jantscha Blog je zkladnm prvkom marketingu socilnych mdi Zdroj: http://www.ducttapemarketing.com/blog/2008/06/09/the-hierarchy-of-social-marketing/

Blogeri s spravodajcovia webu, asto sa zvykn pecializova na urit oblas. Dobr kontakt s nimi nemus firme prinies iba zmienku na inom blogu ale aj dobr sptn odkaz na firemn strnku strnku. 19 JANTSCH, J.: The Hierarchy of Social Marketing [online]. 09.06.2008. Dostupn na: <http://www.ducttapemarketing.com/blog/2008/06/09/the-hierarchy-of-social-marketing/>
18

15

Dan Zarella uvdza v svojej knihe The Social Media Marketing Book niekoko tipov, ktor by mala dodriava kad firma pre spen blogovanie spojen s marketingom a PR20: Kad spolonos by mala ma blog, a ten by mal by centrom jej Social Media marketingovho silia Firma by si mala vybra svoj vklenok psobnosti Kvalitn dizajn blogu. Bez kvalitnho dizajnu nebud nvtevnci blogu bra blog vne Zskanie zvyku pravidelnho prispievania blogovch prspevkov Pre zvenie popularity a viditenosti vlastnho blogu je vhodn spozna ostatnch blogerov z podobnho alebo rovnakho odvetvia, a sta sa hodnotnou asou ich komunity21 Mix rznych typov obsahu a pridvanie multimdi do lnkov Existuj tyri monosti vyuvania blogov pre marketing. Monitoring blogov: Organizcie monitoruj blogy, aby zistili o sa deje s ich stakeholdermi (relevantn a zainteresovan subjekt alebo osoba), a aby porozumeli, ako vznik buzz okolo firmy. Existuj rzne analytick a monitorovacie nstroje na monitoring blogov (ako sme spomenuli v kapitole 3.3.). Pri blogoch sa pouva najastejie odoberanie RSS kanlov relevantnch blogerov, ktor sa venuj firemnej tme a monitorovanie kovch slov pomocou sluby Google Alerts. Komentovanie lnkov inch blogerov: Pridva kvalitn komentre pod lnky inch blogerov je najlep spsob ako sa seba upozorni. Ak firma objav svoju blogosfru (komunita blogerov, ktor sa venuj uritej tme) a zane v nej participova pomocou komentrov blogeri si ju vimn. Takto komentre astokrt mu pomc pri korektrach lnku, aktualizcii lnku alebo pomu zska status mylienkovho ldra. Dleit je, aby firma nechala pri komentri odkaz na seba (blog, firemn strnku, firemn twitter et, linkedin profil komenttora at.) V praxi sme zistili, e najidelnej spsob ako komentova lnky inch blogerov je s pouitm sluby Gravatar 22. Pomocou tejto sluby si doke firma personalizova diskusn et, tak aby mala rovnak avatar, odkaz
ZARRELLA, D.: The social media marketing book. 1. vydanie. Sebastopol: OReilly Media, 2009, s. 30. Najastejie pouvan technika je komentovanie hodnotnmi komentrmi inch blogov a uvedenie linku na vlastn blog. 22 http://sk.gravatar.com/
20 21

16

na strnku a uvatesk pri vetkch komentrov, pri vetkch blogoch naprie irokm spektrom blogerov. Sluba vyuva na rozpoznanie personalizovania email, ktor je potrebn zada pri registrcii. Spoluprca s blogermi: Je nesporn, e vina blogerov vta kontakt s organizciami. No vina organizci posiela blogerom iba tlaov sprvy, ktorm chba uniktnos, originalita a prbeh. Blogeri tia po uniktnom obsahu, ktor nikto in neprinesie. Firmy iba mlo chpu, preo by sa k blogerom mali sprva ako k osobnostiam a ponka im uniktny obsah. Blogeri s popstar internetu, udia ich taj, veria im a stotouj sa s ich nzormi. U aj na Slovensku sa stali prpady, kedy jeden bloger otvoril kauzy, ktorch sa nsledne chytili mainstreamov mdi. Preto je nesporne dleit udriava si kvalitn vzahy s blogermi. Komunitn akcie ako Barcampy, StartupCampy, Open Coffee stretnutia, WebExpo, rzne blogersk stretnutia a konferencie s miestom, kde sa mu firmy v neformlnom prostred stretva a dostva sa tak do kontaktu s blogermi. Ete lepie je ke si firma priprav na takto stretnutia aj prezentciu, prspevok alebo zaujmav workshop. udia radi pu o akcich, na ktorch sa dialo nieo zaujmav. asto to prepjaj aj so sptnmi odkazmi na strnky prednajcich. Firma sa tak me op na internete poziciova ako mylienkov lder, o v konenom dsledku prina nepriamo efekt cez nkupy. Spotrebitelia radej nakupuj u firiem, ktorm veria a stotouj sa s nimi i ke maj vyie ceny ako konkurencia (naprklad Martinus, Apple..) Tvorenie a psanie vlastnho blogu: Po boome osobnch blogov si marketingov potencil blogovania rchlo uvedomuj aj firmy a snaia sa rchlo zska blogovanie ako nov komunikan kanl. T, ktor to s blogovanm myslia vne, sa venuj firemnm blogom s rovnakou pozornosou ako firemnm strnkam alebo prpravm komunikanch kampan, prezentci, a propaganch materilov. Vea firiem si pri rozhodovan, i si spravi firemn blog kladie otzku: Na o to bude? Koho zaujma o denne robme a bude to niekto vbec ta? A to najdleitejie pome nm to zvi predaj? Blog m silu doda firme tak asto chbajcu udsk tvr (na rozdiel od inch foriem prezentcie). Firemn blog m moc vtiahnu itatea do ivota firmy tm, e umon pohad do vntra firmy. A hovor jazykom, ktor ete nepreiel cenzrou prvneho a marketingovho oddelenia a teda znie jasne, primne a autenticky. itate firemnho blogu by mal ma vdy monos diskutova pod kadm lnkom. Pomha to udra itatea na strnke a vtiahnu ho do blogu hlbie.

17

Firemn blog je nstroj ale aj shrn monost ako oslovi cieov skupinu. Poda blogu 4M pojem firemn blog obsahuje es ast23: 1. Pravidelne pribdajce lnky zameran na koncovho zkaznka 2. Diskusia zkaznkov a potencilnych zkaznkov o produktoch 3. Nstroj na tvorbu ivho obsah, ktor je astejie navtevovan vyhadvacmi robotmi 4. Nstroj na zskanie prirodzench sptnch odkazov a priamej nvtevnosti 5. Nstroj sptnej vzby a zdroj inpircie pre rozvoj novch produktov. 6. Naplnenie oakvan po mladom dynamickom buzzworde

1.6. MONOSTI VYUVANIA SOCILNEJ SIETE FACEBOOK V MARKETINGU


Facebook sa stal fenomnom poslednch 5 rokov. U v roku 2008 zaali prv firmy na Slovensku experimentova s marketingovmi stratgiami na Facebooku. Dnes je debata o tom, i by, alebo neby na tejto socilnej sieti, irelevantn. S viac ako 700 milinmi uvateov svetovo a viac ako 1,6 milinmi slovenskch uvateov 24 si iadna firma neme dovoli nema pripraven zkladn komunikan stratgie. Sprvne nastaven stratgia na Facebooku me prinies nezanedbaten percento ROI. Medzi nstroje, ktor je mon vyuva v marketingovej komunikcii na socilnej sieti Facebook patria:
23

Page (strnka) Group (skupina) Event (podujatie) Sa Community page (komunita) Facebook Ads (pay-per-click reklama) Like button (tlaidlo Pi sa mi to)

Firemn blog - cesta k dynamickmu obsahu [online]. 10.3.2008. Dostupn na: <http://4m.pilnik.sk/firemny-blog-cesta-k-dynamickemu-obsahu/> 24 tatistiky slovenskch uvateov na Facebooku - <http://www.socialbakers.com/facebookstatistics/slovakia> 18

Facebook Like Box Facebook Like pri lnkoch Aplikcie

1.6.1 Facebook strnka ako zkladn nstroj komunikcie na Facebooku


Zkladnm krokom k spechu kadej komunikcie na Facebooku je Facebook strnka, ktor je sprvne nastaven. M svoju stabiln fanikovsk zkladu, ktor genericky rastie a bva dopan kvalitnm obsahom. Pri vytvran Facebook strnky je najdoleitejie takto firemn strnku sprvne pomenova. Nesta iba meno firmy alebo nzov domny. Odporame vdy prida aj popis o ak typ strnky ide (Naprklad SellCar.sk aut it na mieru). Kvalitne nastaven Facebook strnka by mala ma svoj originlny profilov obrzok, ktor je graficky navrhnut pecilne pre Facebook. Pri vytvran vhodnho profilovho obrzku, treba dva pozor na minifoto, ktor sa bude zobrazova pri statusoch a ktor sa vyber prve z tohto profilovho obrzku. Sasou Facebook strnky by mala by aj landovacia strnka25, ktor je vodnou strnkou ne-fanika, pri prvom prezeran firemnej facebook strnky. Sasou zkladnch nastaven je aj zviditenenie vetkch komentrov na nstenke strnky (ako statusy strnky tak aj komentre a statusy fanikov). Toto nastavenie sa odpora vine firiem, pretoe tm firma deklaruje podvedome svoju otvorenos. Poslednm zkladnm nastavenm je pekn URL strnky. Takto pekn URL sa d dosiahnu a po dosiahnut 25 fanikov.

Takto Landovaciu strnku je mon vytvori pomocou HTML kdu, JavaScriptu a externch CSS sborov. Me s o pecifick aplikciu, zoznam sluieb alebo porflio. Sasou kadej landovacej strnky by mal by aj Call-to-Action text, preo by sa mal sta uvate fanikom (o dostane na opltku).
25

19

Obrzok 4: Prklad dobre navrhnutej landovacej strnky, potencilny fanik m hne jasno o om dan strnka je Zdroj: www.facebook.com/babiky?sk=app_4949752878

Samotn strnka nie je ete zrukou zskavania fanikov. Budci fanikovia sa o strnke najprv musia dozvedie. Medzi najpouvanejie taktiky propagcie Facebook strnky patr: Zdieanie a pozvanie medzi znmymi a kamartmi (cenn zdroj fanikov pri spusten strnky) Facebook ikonka a Like box na firemnom webe a blogu Pozvanie na strnku sasnch zkaznkov (pomocou newslettera, pridanie facebook ikonky a vzvy do potvrdenia o prijat objednvky) Pridvanie kvalitnho obsahu, ktor stoj za zdieanie PPC kampa na zskavanie fanikov

20

Najlep spsob ako udra kontinulny rast fanikov je vytvra zaujmav obsah, ktor zapja u existujcich fanikov do komunity. Medzi najpouvanejie typy obsahu, ktormi zapjaj firmy svojich fanikov do diania na strnke s: Ankety Exkluzvne novinky (novinky pecilne pre fanikov) Podpora predaja a reklama (pecilne akcie a zavy pre fanikov) Sae (Treba vak dva pozor aby boli sae v slade s pravidlami)26 Obsah, zo ivota firmy (Fotky, vide a statusy. Firma tak dostane udskejiu tvr) pecilne aplikcie a hry alm menej zrejmm marketingovm prstupom je pouva Facebook strnku pre zkazncky servis a podporu. Idelnym prkladom zkaznckej podpory na Facebooku s naprklad knhkupectv Martinus.sk a ABCknihy.sk, ktor promptne odpovedaj na otzky a rieia problmy svojich zkaznkov. Takouto podporou doke firma vemi rchlo zska poves dobrho partnera pri nkupoch, a zl sksenos vie vemi rchlo pretavi v pozitvnu reakciu.

1.6.2 Klasick monosti internetovej reklamy na socilnej sieti Facebook


Na Facebooku existuj dva reklamn formty: Reklamy na Facebooku a Sponzorovan prbehy. Reklama na Facebooku bva asto vhodnm doplnkom pri ren marketingovho posolstva. Obchodn model reklamy na Facebooku ponka na vber dve monosti: Platba za kliknutie (PPC/CPC) - to znamen, e sa plat nie za zobrazenie, ale a za kliknutie na vau reklamu. Tento systm funguje na princpe aukcie - kto je ochotn zaplati za kliknutie najviac, toho inzert bude zobrazen na prvej pozcii. Platba za zobrazenie (CPM) - plat sa za 1000 zobrazen vho inzertu bez ohadu na to, i na inzert niekto klikne alebo nie.

Pravidl reklamy a sa na Facebooku http://www.facebook.com/promotions_guidelines.php. Treba spomen, e Facebook tieto pravidl asto men a to o plat dnes nemus plati za pr mesiacov.
26

21

Vhody PPC inzercie na Facebooku: Reklamn odkazy sa zobrazuj na zklade definovanch cieovch skupn, o je vhodn aj v prpade, ke inzerujete na mal cieov skupinu (napr. "ena, dchodkya, so zujmom o motorky") Vysok pokrytie cieovch skupn - najm pri mladch generciach plat, e by na Facebooku je "In". Vemi dobr pomer cena/vkon vaka presnmu cieleniu PPC kampane na Facebooku mete vies aj s nzkym rozpotom na reklamu Zrozumiten a podrobn mesan reporty efektivity kampan Prve vek monosti cielenia klasickej online reklamy spojenej s monosou prepojenia reklamy na Facebook fanikovsk strnku rob z online reklamy na Facebooku vynikajci doplnok, ktor by mala zahrn do svojho social media marketingovho plnu kad firma a organizcia, ktor to mysl so socilnymi mdiami vne.

1.7 MIKROBLOG TWITTER AKO NSTROJ MARKETINGOVEJ KOMUNIKCIE


Mikroblog je forma blogovania a publikovania sprv s obmedzenou dkou (naprklad statusy na mikroblogovacej slube Twitter mu obsahova maximlne 140 znakov). Vaka tejto obmedzenej dke si vina autorov dopredu rozmysl ak sprvu vyle do sveta. Autor mikroblogu m vaka skrtenmu rozsahu sprv ovea viac monost pri vobe rozhrania, programu, protokolu alebo monosti aktualizovania sprv. Okrem webovej sluby m autor mikroblogu ete monos aktualizova sprvy pomocou SMS, emailu alebo multiprotokolovho klienta. Obsahom tchto sprv bvaj asto mylienky autora, odporania na in lnky a blogy, aktuality zo ivota autora, reakcie na inch autorov alebo zdieanie sprv inch uvateov. Vemi asto bvaj prspevky na mikroblogu dopan o fotografie, vide alebo odkazy na in strnky.

22

Na rozdiel od socilnej siete Facebook s mikroblogovacie sluby otvoren (podobne ako blogy). Otvorenos znamen pre firmu jednoduch prstup k tatistikm, ovea viac meracch a analytickch nstrojov priom sledovanie inch uvateov mikroblogu nevyaduje reciprocitu. Najpouvanejm mikroblogom na trhu je momentlne Twitter. Mikroblogingov sie Twitter pozn u aj vina Slovkov, ktor s aspo minimlne aktvny na internete. Avak iba mal percento ho vyuva. V esko-slovenskej twitter komunite sa pohybuj vinou PR pecialisti, marketri, geekovia, blogeri, teda udia z venujci sa internetu a online svetu. Pre benho loveka ni zaujmav, ale pre firmu obrovsk potencil. Ak firma doke oslovi mienkotvorcov slovenskho internetu, doke pomocou nich oslovi aj vinu uvateov.

Obrzok 5: Twitter et @Martinus_sk Zdroj: http://twitter.com/#!/martinus_sk

Mark Stelzner na svojom blogu rozpsal tyri pecifick oblasti, v ktorch je Twitter neocenitenm pomocnkom27: Networking: Najviac vyuvan oblas. Cez Twitter mu firmy a jednotlivci budova dveryhodn a zmyslupln vzahy so irokou paletou jednotlivcov, ktorch by inak nespoznali. Kee Twitter je sie v pravom slova zmysle, sprvy sa tu ria vemi rchlo (i u cez Re-Tweety alebo cez konverzcie). Firma m tak ovea viacej monost
STELZNER, M.: Why Twitter Matters [online]. 20.5.2010. Dostupn na: <http://inflexionadvisors.com/blog/2010/05/20/why-twitter-matters/>
27

23

budova vzahy s konkurenciou, potencilnymi zkaznkmi, budcimi zamestnancami alebo priaznivcami. Obchod: Vaka aktvnemu vyhadvaniu obsahu m akkovek firma ovea viac monost ako zska budce obchodn prleitosti. Sprvy, ako ponuka prce i hadanie zamestnancov, sa na Twitteri ria s periodickou presnosou. udia radi zdieaj tweety, ktor mu niekomu pomc. V prpade, e lovek had konkrtnu informciu, uvatelia Twitteru sa mu snaia uahi hadanie odporuenm sprvnych twitteristov. Taktie Twitter sli ako nstroj na zskanie sptnej vzby od zkaznkov alebo podporu zkaznkom (helpdesk). Expozcia: Twitter umouje firmm poda npady a pripomienky ovea iriemu publiku ne tradin marketingov kanly, priom jedinm nkladom je as. Dva npady, rozvja diskusiu a dialg je dleit, ak m firma zujem sta sa mylienkovm ldrom na trhu. Naprklad Tatra Banka je vnman ako rite inovci a noviniek. Tieto svoje mylienky ri hlavne cez kont na Facebooku, Twitteri a pecializovanch mikrostrnkach. Filantropia: Ako sme spomenuli, Twitter je jednou z najlepch platforiem pre spoloensky zodpovedn podnikanie28. Ak firma had zamestnanca, lovek had prcu, alebo niekto potrebuje pomoc, na Twitteri sa vdy njdu udia, ktor ochotne pomu a poradia. astokrt sa jedn o pomoc zo strany samotnch firiem.

1.7.1 Formality, sprvanie, etiketa na Twitteri


Socilne mdi funguj aj ako firemn online vizitka. Ak aj firma neplnuje vyuva socilne mdi ako komunikan nstroj vdy je dobr ma zaregistrovan nzov spolonosti alebo znaku na socilnych mdich, aby toto meno nikto nemohol zneui (ty sa nemusia hne vyuva, no je dobr, ak je firma aspo zaregistrovan).

A nielen to. Naprklad pri demontrcich v Egypte, ke bol vypnut internet pomhal Twitter ri sprvy protestujcich prostrednctvom pecilnej telefnnej linky, ktor automaticky previedla hovoren re na text a pridala k tomu hashtag #egypt.
28

24

Obrzok 6: Prklad zneuitia obchodnho mena spolonosti O2 Slovakia na Twitteri Zdroj: Archv autora

Vina uvateov mikroblogu Twitter si vyber koho sledova a koho nie na zklade niekokch parametrov. Firemn konto by malo ma, pred zaatm vyuvania mikroblogovacej sluby Twitter, aspo tieto zkladn nleitosti: sprvne nastaven meno vyplnen bio nahran profilov obrzok Zkladom ako dosiahnu, aby firmu sledovalo o najviac ud, a teda aby ich firma mohla oslovi, je dodriava zkladn pravidl sprvania sa na Twitteri. Asi najdleitejie je tweetova obsah, ktor m svoju hodnotu. loveka vemi rchlo doke odradi, ke vid Dobr rno tweety, geolokan tweety alebo iba skoprovan linky z firemnho RSS kanla. Podobne ako na Facebooku aj na Twitteri sa daj zdiea statusy, linky lnky. Na Twitteri sa cen, ak pri zdiean linku uverejn zdieajci aj pvodn zdroj tweetu (formou pridania RT @pvodn zdroj). Bloger Fero Volr poukzal na zaujmav fakt, e vea firiem rob chybu, ke odkazuj na Twitteri statusy z Facebooku 29. Firmy asto dfaj, e follower sa pretav do fanika na Facebooku. Opak je vak pravdou, a firma me prs i o sledovaa na Twitteri.

VOLR, F.: Dajte Facebooku, o je Facebookov a Twitteru o je Twitterov [online]. 2.3.2010. Dostupn na: <http://alian.info/2010/03/dajte-facebooku-co-je-facebookove-a-twitteru-co-je-twitterove/>
29

25

1.7.2 Stratgie firemnho tweetovania


spen vyuvanie mikroblogu Twitter do vekej miery determinuje vber vhodnej stratgie. Ak ju firma nem vyten jej aktivita bva asto iveln, nhodn a bez konkrtneho ciea. Medzi najastejie typy stratgi patria30: budovanie vzahu so zkaznkom propagcia produktov a predaj podpora podujat krzov manament reputan manament Poda Briana Giesona z Ogilvys 360 Digital Influence s kov kroky k spenej stratgii na Twitteri: sledova, vytvra a zastni sa31. Tieto tri kroky mono aplikova pre rzne stratgie a vyuvanie Twitteru. Sledovanie je typick pre fzu zoznamovania sa so slubou. Na zaiatku je sledovanie zameran na monitorovanie toho, o vravia ostatn o firme alebo jej slubch. Neskr sa sbene prejav sledovanie na spoznvan nzorovch a mylienkovch ldrov v brandi. Druhm krokom ku kvalitnej stratgii je tvorba vlastnch obsahov. Ich zdieanie posva uvatea z pozcie pasvneho prjemcu do pozcie aktvneho tvorcu, o je vrazn kvalitatvny posun. Samozrejmosou by malo by pouvanie hahstagov, ktor ozrejmia o ak typ obsahu ide. Giesen a Crossfield sa zhodli, e 10-12 tweetov denne predstavuje idelnu mieru32. Vytvranie zaujmavho obsahu je vak iba polovica prbehu. Skuton hodnota, ktor pochdza z Twitteru je odvoden od angaovania sa. Cieom angaovania sa je pln
MURR, P.: Socilne mdi ako prostredie marketingovej komunikcie firmy. In: III. Mezinrodn vdeck konference doktorand a mladch vdeckch pracovnk / Pavlna Pelleov, Renata Fajov, Jinika Kovov, Mrislava Snopkov (eds.). Karvin : Slezsk univerzita v Opav, 2010. - ISBN 978-80-7248620-5. - S. 448 456. - strana 32. 31 REYNERS T., Willem. How To: Twitter for business - follow, create and engage [online]. 9.7. 2009. Dostupn na: <http://www.digital-media.net.au/article/How-To-Twitter-for-business-follow-create-andengage/489823.aspx> 32 Toto slo plat pre zahraniie, kde je twitter masvnejie rozren a prijman ako ben prax. Na Slovensku odporame pri biznis toch maximlne 5 tweetov za de.
30

26

splynutie s aktvnou komunitou. Na tejto rovni sa uvate aktvne zapja do existujcich konverzci, sm nastouje tmy a participuje na angaovan menej sksench uvateov. Zodpovedanie otzky poloenej pouvateom (o produktoch, slubch, udalostiach alebo dokonca svisiace s krzou) a nsledn reagovanie vo vhodnom asovom horizonte (maximlne 48 hodn po poloen otzky) by malo by zkladom angaovania sa pri firemnch toch.

1.8 ZDIEANIE MULTIMDI AKO MONOS ROZIROVANIA KOMUNIKOVANHO OBSAHU


Strnky pre zdieanie multimdi umouj pouvateom vytvra a zdiea multimedilny obsah. S masovm rozrenm digitlnych fotoapartov a videokamier, ako aj oraz vou monosou pripojenia k vysokorchlostnmu internetu, sa stali strnky pre zdieanie multimdi extrmne populrne. Marketingov pracovnci tak mu naprklad vytvra vide bez odbornch znalost a nahra tieto vide na YouTube, o me oslovi desatisce ud na Slovensku. Hoci tieto strnky zahaj v sebe hlavne funkcie vyadujce registrciu uvatea, vina uvateov registrovanch nie je. Jedinou aktivitou neregistrovanch uvateov na takchto strnkach je prehliadanie a zdieanie multimedilneho obsahu. Pri vytvran multimedilneho obsahu na blog je dobr najprv nahra takto obsah na strnky podporujce zdieanie mdi. Tmto sa umon zhliadnu pecilny obsah aj nhodnmu okoloidcemu33. Strnky pre zdieanie umouj uvateom zdiea irok klu mdi, ich rty s vdy takmer identick. Medzi najpopulrnejie strnky pre zdieanie mdi patr YouTube, Flickr, SlideShare, Last.FM, iTunes.

Nhodn okoloidci by sa dal definova ako lovek, ktor nhodne preklikva medilny obsah na takchto strnkach (naprklad vide na Youtube). Vinou sa tak m ancu dosta aj na tematicky podobn video od konkurenta, alebo priamo od firmy.
33

27

1.8.1 Monosti vyuitia serverov na zdieanie audia a videa


Televzie a kin boli doposia jedin dva medilne kanly, kde sa dali pozera filmy. Internet vak teraz ponka aj tretiu monos, ktor kombinuje filmy so vetkmi vhodami internetu. udia maj bezprostredn prstup k video obsahu, kedy chc a ako chc. Reklamn inzerenti na druhej strane mu vyui reklamn kanl, ktor umouje lepie cielenie, je interaktvnej a prina viu sledovanos reklamy. Online video sa oraz viac stva jednm z najinnejch spsobov ako oslovi vek masu uvateov. Vaka slubm ako Youtube alebo Vimeo dnes doke kad nahrva video obsah bez znalosti technolgie online kdekov alebo pokroilho konvertovania videa. Vaka tmto slubm doku firmy a jednotlivci svoj nahran obsah zdiea na svojich webstrnkach vemi rchlo a jednoducho (vaka funkcii vnorenia html kdu videa do inej strnky).

1.8.2 Monosti vyuitia serverov na zdieanie obrzkov a dokumentov


Medzi najpopulrnejie sluby na zdieanie ne-video obsahu (obrzky, dokumenty alebo audio zznamy) patria nepochybne servre ako Flickr.com (obrzky a fotky) alebo SlideShare.net a Scribd.com (dokumenty a prezentcie). Doteraz sa vina dokumentov a fotografi ukladalo priamo na server, kde bola uloen webstrnka spolonosti. Dan dokument alebo obrzok tak mohol by vloen do strnky priamo. Avak je iba vemi mal pravdepodobnos, e sa posolstvo na obrzku, alebo v dokumente bude ri alej pokia nvtevnk nepozn dan firemn strnku. Dnes je vak mon nahra zaujmav obrzok, infografiku alebo dokument na SlideShare, Flickr alebo Scribd a obsah sa bude alej ri sm. Nhodn okoloidci na takchto strnkach rozpoznaj zaujmav obsah a alej ho ria medzi svojich priateov a znmych. Ak firma pod dokumentom alebo obrzkom uvedie na seba kontakt, webstrnku alebo adresu facebook strnky je takmer ist, e so zvenou popularitou dokumentu bude zven popularita aj autorovej strnky.

28

1.9 GEOLOKAN SLUBY AKO TREND MOBILNHO MARKETINGU


Relatvne mladou generciou socilnych mdi s geolokan sluby (LBS Location-based service). Medzi najpopulrnejie geolokan sluby v sasnosti patria Foursquare.com a Gowalla.com34. Zkladom tchto sluieb je zdieanie aktulnej polohy uvatea a odovzdvanie tipov na zaujmav miesta svojim priateom na socilnych sieach. Sluby vyuvaj hravos uvateov a ntia ich zbiera odznaky (za poet navtvench miest, za dlhodob starostovanie at.). Sasou sluieb je aj prepojenie na in socilne mdi (Facebook, Twitter) a automatick odovzdvanie informci o polohe a tipoch. Medzi najvie plusy LBS patr monos oslovi ud presne vo chvli, ke udia hadaj konkrtnu slubu alebo konkrtne miesto hadaj retaurciu, kaviare alebo informcie. Geolokan sluby teda dvaj monos by viden v rozrenej realite a to samozrejme s minimlnymi nkladmi. Foursquare a Gowalla s socilne siete zaloen na lokcii, ktor funguj ako hry. Poda pozcie uvatea na mape mu ukazuj najbliie zaujmav miesta, oznamuj mu, kde s jeho kamarti a dvaj mu krtke tipy od kamartov, o robi tam, kde sa uvate prve nachdza. Foursquare a Gowalla vznikli takmer naraz v roku 2008 a oficilne boli predstaven minul rok na SXSW. Rozvja sa zaali hlavne v Amerike (obe s vyvjan v Texase) a na Slovensko sa dostali iba v poslednch mesiacoch. Vo svete je Foursquare.com populrnym nstrojom (a aj na Slovensku predbehol v pouvanosti Gowallu) na akvizciu novch zkaznkov a vytvorenie lojlnejieho vzahu s tmi existujcimi. Na Slovensku, i napriek niekokm testom, de facto systm pecilnych ponk, zliav a vhod zo strany obchodov a retaurci nefunguje, existuje vak zklada fanikov Foursquare, ktor ho denne pouvaj. Po naintalovan a prihlsen uvateovi u ni nebrni vyrazi do mesta a zaa s check-inmi (check-in je vraz pouvan k zahlseniu svojej pozcie). Checkn sa me
Facebook predstavil v roku 2011 svoju geolokan slubu Facebook Places, Google m tie svoju slubu Google Latitude, ktor vak nevyuva hravos Foursquaru a Gowalli, preto sa nepredpoklad jej masvne rozrenie medzi uvateov.
34

29

uvate iba tam, kde je zaloen venue35 (miesto zaregistrovan na Foursquare). V menu Venue potom uvate njde zkladn informcie o mieste (o ak typ podniku ide, kontaktn daje, adresu a tipy od ostatnch uvateov Foursquaru). Asi najdleitejie pre uvatea s samotn tipy od ostatnch uvateov. V nich sa me naprklad dozvedie, ak jedlo si objedna v konkrtnej retaurcii alebo naopak akmu sa treba vyhn. Rozdiel medzi Foursquarom a Gowallou nie je markantn. Obe sluby s vemi podobn, no celostvetovo sa dar viac Foursquaru.

1.10 DISKUSIE AKO ZKLADN PRVOK WOM MARKETINGU


Kad de sa tiscky ud radia na diskusnch frach o vhodch produktov, o tom ak produkty kpi, kde ich kpi a ako ich kpi. Sledovanie diskusnch fr ako hojko.com, pcforum.sk, ostavbe.sk by malo by povinnosou kadho online marketra. Diskutujci astnci priamo oakvaj, e ak sa spolonos stane terom kritiky, jej vysok predstavitelia zaujm jasn postoje. Na diskusnch frach prebiehaj konverzcie, ktor by mali sce marketri podchyti a pozorne sledova, no uvatelia fr s vemi citliv na nanten reklamu. Diskusn fra s naalej idelny priestor pre nenten zkazncky servis. udia sa radi a asto sauj na okovek. Ak zstupca firmy doke na diskusnom fre pretavi verejn mienku vo svoj prospech, doke sa ospravedlni za chyby alebo odborne argumentova m o kvalitn reputciu na internete postaran.

Venue sa registruj ako majitemi podnikov, tak aj samotnmi uvatemi. Vina Venue na Slovensku je zaloen uvatemi fanikmi danch podnikov. Majitelia ignorciou Foursquaru tak prichdzaj o skvel monos oslovi svojch fanikov.
35

30

Obrzok 7: Prklad diskusie na internetovom fre o produkte Zdroj: www.hojko.com

31

2. ANALYZOVANIE A PRPRAVY PRE KOMUNIKCIU NA SOCILNYCH MDICH


Pre vytvorenie dobrho online marketingovho plnu, ktor je zaloen na socilnych mdich je vhodn pozna vetky nleitosti a pravidl pouvania jednotlivch nstrojov socilnych mdi. V predchdzajcej kapitole sme si definovali a opsali nstroje socilnych mdi, ktor s najviac vyuiten pre slovensk alebo esk trh. Kad de hadaj sprvcovia webstrnok cez socilne mdi odpovede na otzku, ako zvi pozcie webstrnky vo vyhadvaoch. Pre internetov projekt ANALYTICS.sk sme sa rozhodli vybudova komunikan stratgiu zaloen prve na socilnych mdich. Myslme si, e prve ANALYTICS.sk ako internetov start-up m tendenciu odpoveda na tieto otzky. Najjednoduch spsob ako odpoveda na otzky ud o SEO je s tam kde ich hadaj. Na socilne mdi. ANALYTICS.sk je internetov projekt s ambciou poskytn o najiriemu spektru slovenskch internetovch uvateov uiton nstroje, sluby a informcie, ktor pomu zvi efektivitu ich internetovch strnok a najm predbehn konkurenciu v internetovch vyhadvaoch. ANALYTICS.sk vznikol ako odpove na neustle sa zvyujci zujem o SEO (optimalizcia pre vyhadvae) a internetov analytiku. Presadi osobn i firemn prezentciu, internetov obchod, portl i blog vo vysokej konkurencii vo vyhadvaoch nie je jednoduch. Spolonos RIESENIA.com preto prila s nstrojmi, ktor bud v tejto neahkej lohe uitonm pomocnkom. Ich hlavnm benefitom je, e ber do vahy pecifik slovenskho internetu a s navrhovan na zklade dlhodobch sksenost. S rastcim zujmom o SEO rast aj nroky. Odbornci potrebuj nstroje, ktor uahia a zrchlia ich prcu a poskytn im najhodnotnejie dta pre rozhodovanie. Menej sksen uvatelia by ocenili nstroje, ktorm bud rozumie a ktor im okrem holch dt dodaj aj vodtka, ktor kroky podnikn. ANALYTICS.sk apiruje asom oslovi obe tieto skupiny profesionlov aj iriu verejnos.

32

Pre vytvorenie sprvnej marketingovej komunikcie sme museli vytvori a pripravi nasledovn: Analza cieovch skupn a typolgia jednotlivch uvateov Analza socilnych mdi a vber relevantnch nstrojov pre marketingov komunikciu Prprava stratgie komunikcie na socilnych mdich Prpravu a analzu krzovch situci a prprava krzovho plnu

2.1 ANALZA CIEOVCH SKUPN A TYPOLGIA UVATEOV


Pre start-up Analytics.sk sme zvolili dva typy cieovej skupiny. Pre lepie chpanie cieovch skupn sme sa rozhodli vytvori typy cieovej skupiny, pre ktor budeme optimalizova strnku, a ktorm budeme nsledne ponka sluby. Vytvorili sme dokopy p rznych typov uvateov, ktorm chceme komunikova nae sluby. Pre kad typ sme vybrali in komunikan nstroje a socilne mdi. Ako najdleitejie pre budcnos projektu sme vybrali typ Biznisman a typ Profesionl.

2.1.1 Cieov skupina irok verejnos


Pod pojmom irok verejnos chpeme, kohokovek bez vch vedomost o optimalizcii webovch strnok pre vyhadvae. Typickm typom tejto cieovej skupiny je lovek, ktor prevdzkuje nejak typ internetovej strnky, nem vie vedomosti o optimalizcii pre vyhadvae, a had spsob ako zvi efektivitu svojej internetovej strnky. lovek patriaci do tejto skupiny je nedveriv k podobnm webovm slubm. O tom, e SEO je pre neho dobr vec je nutn takhoto loveka presvedi. SEO auditom zadarmo ukeme uvateom slab strnky ich webovho sdla a zrove potencil monost zlepenia. Pod typ cieovej skupiny Laick uvatelia spadaj typy: tudent (prloha . 1), Biznisman (prloha . 2) a Redaktor (prloha . 3).

33

2.1.2 Cieov skupina Odbornejia verejnos


Odbornej uvatelia, maj vedomosti o je SEO a nao sli. Typickm typom je lovek, ktor had konkrtne SEO nstroje, ktor mu rchlo umouj zisti zkladn SEO parametre webovho sdla. Takhoto uvatea ahie presvedme, e optimalizcia pre vyhadvae je pre neho dobr vec. Ide vinou o zamestnanca agentry, ktor m na starosti online komunikciu, tudenta zaujmajceho sa o SEO problematiku. Takto uvate potrebuje jasn sla, ist komunikciu a dleit bude psobi odborne a prezentova sksenosti. Pod typ cieovej skupiny Odbornej uvatelia spadaj typy: Agentra (prloha . 4), Sprvca neziskovho webu (prloha . 5)

2.2 ANALZA SOCILNYCH MDI A VBER RELEVANTNCH NSTROJOV PRE MARKETINGOV KOMUNIKCIU
Po dkladnej analze irokho spektra jednotlivch nstrojov socilnych mdi a na zklade poetnosti jednotlivch cieovch skupn na danch socilnych mdich sme navrhli nasledovn socilne mdi pre komunikciu a marketingov propagciu projektu ANALYTICS.sk: Facebook strnka Twitter et Youtube kanl Blogovanie Odborn diskusn fra Webinre a online seminre o SEO a webovej analytike Aktvna as na neformlnych marketingovch eventoch a konferencich Kadmu nstroju socilnych mdi sme priradili urit typ uvatea cieovej skupiny a urit as zaatia komunikcie cez dan nstroj v jednotlivch fzach marketingovej komunikcie. Vaka tomu, e sa spolonos RIESENIA.com star aj o ty socilnych mdi pre svojich klientov, mme praktick sksenosti ako pristupova k
34

jednotlivm nstrojom socilnych mdi a komunikcii na nich. V zsade vak plat, e uvatelia hadaj na socilnych mdich zbavu, novinky a aktuality, nauenie sa nieoho novho a networking. Preto aj plnom komunikcie a marketingu na socilnych mdich pre startup ANALYTICS.sk je pristupova k socilnych mdim ako ku zbavnmu komunikanmu nstroju, kde meme ukza svoju odbornos a tm presvedi uvateov o vhodch pouvania naich nstrojov a spoluprce s nami.

35

3. NVRH ONLINE MARKETINGOVEJ STRATGIE


Start-up ANALYTICS.sk je span v niekokch komunikanch fzach. Fza pred spustenm uzavretho BETA testovania Uzavret BETA testovanie projektu Spustenie BETA verzie projektu pre kadho uvatea internetu Ostr spustenie projektu ANALYTICS.sk Vybran socilne mdi s span poas jednotlivch fz komunikcie. V rmci prvej fzy komunikcie (pred spustenm uzavretho BETA testovania) sme vytvorili na webe ANALYTICS.sk pecilnu vodn strnku, na ktorej bolo zobrazen logo projektu, maskot, monos vloenia emailu do newslettera a ikony Facebook strnky a Twitter tu. Poas prvej fzy sme nabdali ud, aby sa prihlsili do newslettera alebo sa stali naimi fanikmi na socilnych mdich Twitter a Facebook. Spustenm a propagovanm tov na socilnych mdich sme vyvolali internetov buzz v komunite ud, ktor sa venuj online svetu, technolgim, start-upom, online marketingu a optimalizcii pre vyhadvae.

3.1. KOMUNIKCIA ANALYTICS.SK NA SOCILNEJ SIETI FACEBOOK


Poas prprav na spustenie uzavretej BETA verzie projektu sme vytvorili Facebook strnku ANALYTICS.sk36. Na Facebook strnke sme vytvorili pecilnu vodn strnku s logom, maskotom a monosou prihlsi sa do newslettera. Facebook je ako platforma uren pre komunikciu s cieovou skupinou 1 (Laick uvatelia). V marketingovom plne sme urili, e Facebook bude ako mdium pouvan primrne na menej odborn obsah, uren pre irie publikum.

36

Facebook strnka projektu - http://www.facebook.com/Analytics.sk 36

Obrzok 8 pecilne upraven vstupn Facebook strnka projektu ANALYTICS.sk Zdroj: vlastn spracovanie z www.facebook.com/Analytics.sk

Start-up ANALYTICS.sk m svojho maskota v podobe bielo-modro-fialovho robota, ktor je zobrazen na vetkch propaganch materiloch. Ako sas komunikcie sme vymysleli a naplnovali sa o meno robota. Sa bude spusten na socilnej sieti Facebook zrove so spustenm otvorenej BETA verzie projektu. Nejde ani tak o klasick sa (kde by ahom mala by zaujmav cena). Pod pojmom sa mme na mysli anketu, ktor zabezpe internetov buzz, pred spustenm nstrojov na ANALYTICS.sk do ivej prevdzky. Sa bude prebieha vlune na socilnej sieti Facebook, ale komunikovan bude aj cez Twitter, newsletter a na vodnej strnke ANALYTICS.sk.

37

lovek, ktorho meno bude vybran ako meno robota dostane od spolonosti RIESENIA.com pozvnku na slvnostn krst robota, spojen s obedom, kde mu bude predan krstn list ako aj drobn pozornosti od spolonosti.

Obrzok 9 Nvrh Facebook ankety o pomenovanie maskota ANALYTICS.sk Zdroj: RIESENIA.com

3.2. NVRH A VYTVORENIE TWITTER TU @ANALYTICS_SK


Zrove s Facebook strnkou sme vytvorili Twitter et, ktor primrne sli pre cieov skupinu 2 (Odbornej uvatelia). Na zaiatku fungovania Twitter tu sme zaali

38

sledova vybranch Twitteristov, ktor patria do naej cieovej skupiny. Twitter et sa postupne zapa odbornejm obsahom (lnky o SEO problematike, najnovie trendy, tipy, zloit postupy at.)

Obrzok 10 Personalizovan Twitter et @Analytics_sk Zdroj: vlastn spracovanie z www.twitter.com/Analytics_sk

3.3. VYTVORENIE YOUTUBE KANLU A TVORBA INTRUKTNYCH VIDE


Kee SEO nstroje na ANALYTICS.sk s pre benho uvatea pomerne zloit na pochopenie, vytvorili sme Youtube kanl Analytics.sk (www.youtube.com/user/AnalyticsSK). Youtube kanl bol spusten sasne so spustenm uzavretho BETA testovania projektu. Na tomto Youtube kanli sme navrhli postupne uverejova video nhady a videonvody k jednotlivm SEO nstrojom, ako aj k rznym inm analytickm nstrojom. V sasnosti sme vyrobili a uverejnili jedno video, v ktorom sme predstavili ANALYTICS.sk a jeho hlavn nstroj Interaktvny SEO audit.

39

Obrzok 11 Personalizovan Youtube kanl Analytics.sk Zdroj: vlastn spracovanie z www.youtube.com/user/analyticssk

3.4. KOMUNIKCIA S BLOGERMI A TVORBA VLASTNHO BLOGU PRE ANALYTICS.SK


So spustenm uzavretej BETA verzie projektu sme oslovili vznamnch blogerov a online marketingov agentry (Cieov skupina Odbornej pouvatelia), ktorm sme dali prstup do uzavretej BETA verzie. Od tohto testovania oakvame medilny um, kee vetky osloven subjekty maj vlastn blog. ANALYTICS.sk dostane cenn dta od profesionlov v oblasti o SEO nstrojoch ete skr ako prde na rad spustenie pre verejnos. Na zklade tchto dt meme ete upravi aplikcie pre lepie vsledky a lep komfort. Sasou identity a webstrnky projektu ANALYTICS.sk je aj blog. Obsahovo sme blog rozdelili na niekoko ast pre odbornejch pouvateov, pre mierne pokroilch a pre laikov. Blog sme navrhli tak, aby podporoval zdieanie obsahu na in socilne mdi (Twitter, Facebok, Vybrali.sme.sk). Prve blog je dobr nstroj na dokzanie odbornosti o danej problematike. Blog bude priebene dopan poda edinho plnu, nebud chba

40

lnky o SEO novinkch, aktualitch a nvodoch, ktor sa vinou vyskytuj iba na zahraninch blogoch. Chceme tak tieto novinky, zaujmavosti, tipy a triky prinies aj slovenskmu itateovi zaujmajcemu sa o webov analytiku a optimalizciu webovch strnok pre vyhadvae. SEO blog ANALYTICS.sk bude zverejnen sasne so spustenm projektu v poslednej komunikanej fze.

Obrzok 12 Grafick vizul SEO blogu na ANALYTICS.sk Zdroj obrzku: Vlastn spracovanie z www.analytics.sk/seoblog

V de oficilneho spustenia webu ANALYTICS.sk oslovme vybranch blogerov, od ktorch by sme chceli uverejni blogov lnky o novom SEO start-upe. Rovnako bude vydan tlaov sprva, ktor bude poslan vetkm relevantnm internetovm a printovm mdim ako napr.: Medialne.sk, Strategie.sk, Zajtra.sk. Tto tlaov sprva bude dostupn aj na webe projektu, kde si ju bude mc hocikto pozrie, stiahnu a preta.

41

3.5. AKTVNA AS NA NEFORMLNYCH KONFERENCICH A EVENTOCH


Ako al nstroj na zskanie uvateov sme navrhli iv webinre 37 o webovej analytike, ktor bud zadarmo pre kadho registrovanho uvatea. V sasnosti sa na trhu takto nstroj nevyskytuje. Sasou pecilneho obsahu bud aj videocasty a ebooky o webovej analytike. V rmci vzahov s verejnosou predstavme projekty na pravidelnch stretnutiach StartuCamp, Open Coffee, Web Analytics Wednesdey a na neformlnych konferencich Barcamp. Prve takchto stretnut sa zastuje naa cieov skupina.

3.6 NKLADY NA ONLINE MARKETINGOV KAMPA V SOCILNYCH MDICH


Marketing a PR v prostred socilnych mdi s nenron na financovanie. Medzi oakvan nklady patria plat loveka, ktor m na starosti socilne mdi, niekoko hodn prce grafickho dizajnra a programtorov Nklady na konzultanta socilnych mdi Nklady na dizajnra a programtorov PPC kampa 400 Eur/mesane 300 Eur/mesane 500 Eur/mesane

Tabuka .1: Oakvan nklady pre marketingov komunikciu start-upu ANALYTICS.sk

3.7 ASOV PLN MARKETINGOVEJ KOMUNIKCIE STARTUPU ANALYTICS.SK


Marketingov komunikciu pre start-up ANALYTICS.sk sme rozdelili do tyroch komunikanch fz. Momentlne sa start-up ANALYTICS.sk nachdza na konci komunikanej fzy 2 (tesne pred spustenm verejnej BETA verzie projektu).

Ide o internetov (webov) seminr prebiehajci pomocou webkamery naivo. Prednajci predna dan tmu, a pomocou potaa me priamo ukazova astnkom dan ltku.
37

42

1. Fza 2. Fza 3. Fza 4. Fza

Pred spustenm uzavretej BETA vezie Uzavret BETA testovanie projektu Spustenie verejnej BETA verzie projektu Ostr spustenie start-upu ANALYTICS.sk

Do 28. februra 1. 3. - 30. 6. 1. 7. 31. 8. 1. 9

Tabuka .2: Predpokladan asov harmonogram spania projektu ANALYTICS.sk

ANALYTICS.sk je iv projekt, ktor sa momentlne nachdza v uzavretej BETA verzii. asov plny sme boli nten niekokokrt meni a posva. Bolo to hlavne z dvodu technickch problmov zo strany vyhadvaa Google, z ktorho ANALYTICS.sk preber daje.

3.8 KRZOV SCENRE PRE PRPRAVU ONLINE KRZOVEJ KOMUNIKCIE


Kad projekt by mal ma krzov scenre, ktor by sa mali odzrkadli v nvrhu krzovej komunikcie. Pre potreby projektu ANALYTICS.sk sme vytvorili niekoko tabuliek s monmi krzovmi situciami, s ktormi sa me projekt stretn. Pri prprave krzovch scenrov sme zohadovali nronos pouvania SEO nstrojov, cieov skupiny a trby, ktor vie ANALYTICS.sk prinies v jednotlivch fzach.

43

Rizik / Dopady

Nzke riziko

Stredn riziko
4000 mesane

Vysok riziko
2000 mesane

Nzke priemern Priemern mesan Priemern mesan Priemern mesan trby niie ako trby niie ako trby niie ako mesan trby
6000 mesane - tto situciu preijeme, ale: - nebudeme si mc poveda, e mme neobmedzen rozpoet na vvoj a propagciu, resp. me spsobova prieahy v alom vvoji a inovcich - projekt sa v takomto prpade v dlho-dlhodobom horizonte bude schopn mono aspo splati - bude len vemi mlo financi na al vvoj a propagciu - budeme radi ak bude pokryt rozpoet na support toolov - bude len minimum financi (alebo iadne) na al vvoj a propagciu projektu - bude hrozi pln zastavenie alch prc a supportu na projekte - prdeme o mnostvo investovanho asu a financi

Nzky poet platiacich uvateov

Priemerne 1200 a Priemerne 800 a Priemerne 400 a menej platiacich menej platiacich menej platiacich uvateov mesane uvateov mesane uvateov mesane - trby nemusia postaova naim potrebm - negatvny vplyv na - zsadne negatvne trby ovplyvnenie trieb Minimlne, alebo iadne inovcie

Pravideln Frekvencia inovci a kvalita aktualizcie a inovcie, ale mlo toolov

Nepravideln aktualizcie a inovcie. Len zsadnch sporadicky nieo pokrokov (s wow pokrokov (s effektom) wow effektom) - mono nebude stai na to, aby poet platiacich uvateov rstol s dostatone vysokou exponencilnou krivkou

- bude negatvne kazi image projektu - dlhodobo nebude - bude zsadne prospieva imidu spomalova nrast - budeme strca novch klientov drajv a poves tch - zsadne sa zvi o id po riziko odchodu inovcich uvateov, ktor u - je mon, e nejak dobu platia nebude dostatone - hroz pomal motivova platiacich upadnutie do uvateov, aby zabudnutia platili ete viac

44

Rizik / Dopady

Nzke riziko

Stredn riziko
ast, ale krtkodob vpadky (maximlne jeden vpadok mesane, fixnut v priebehu pr hodn)

Vysok riziko
Vemi ast a dlhodob vpadky (viac ako jeden vpadok mesane, dka vpadku dlhia ako de)

Obasn Vysok vskyt vpadkov sluieb krtkodob vpadky - bude zvyova nklady na drbu

- bude negatvne - bude negatvne kazi image kazi image - bude zvyova - bude zvyova nklady na drbu a nklady na drbu a ukrajova z rozpotu ukrajova z rozpotu na inovcie na inovcie - zsadne sa zvi - bude zniova riziko odchodu motivciu platiacich uvateov, ktor u uvateov, aby nejak dobu platia platili ete viac - bude pridva kopce prce aj pri komunikci via FB/TW atd

Nzka kvalita vstupnch dt

Nie vetky dta bud sedie na 100%, tie ktor si uvate vie skontrolova bud viac menej presn - me ma za nsledok obasn ofenzvny komentr - me zniova dveryhodnos v oiach expertov

Niektor z dt, ktor si uvate vie overi inmi zdrojmi sa nebud zhodova so skutonosou - dlhodobo nebude prospieva imidu - bude negatvne vplva na dveryhodnos a pridan hodnotu toolov - me spomalova rast novch platiacich uvateov - bude zniova motivciu platiacich uvateov, aby platili ete viac - me spsobova negatvne recenzie

Vina dt, ktor si uvate vie overi inmi zdrojmi sa nebud zhodova so skutonosou - bude negatvne kazi image projektu - bude zsadne zniova dveryhodnos a pridan hodnotu toolov - bude zsadne spomalova nrast novch klientov - zsadne sa zvi riziko odchodu uvateov, ktor u nejak dobu platia - bude mnostvo negatvnych referenci

45

Rizik / Dopady
Nzka zrozumitenos nstrojov

Nzke riziko
Laik sem tam nieomu neporozumie - me spomalova rast novch platiacich uvateov - me zniova motivciu platiacich uvateov, aby platili ete viac

Stredn riziko
Nie vetky reporty bud zrozumiten pre laickch uvateov - bude negatvne vplva na dveryhodnos a pridan hodnotu toolov - me spomalova rast novch platiacich uvateov - bude zniova motivciu platiacich uvateov, aby platili ete viac

Vysok riziko
Vsledkom reportov nebud laici vbec rozumie - bude negatvne kazi image - bude zsadne zniova dveryhodnos a pridan hodnotu toolov - bude zsadne spomalova nrast novch klientov - bude pridva kopce prce aj pri komunikci via FB/TW atd Uvate vbec nebude na zklade reportov vedie o robi alej / nebud v nich vidie prnos - bude negatvne kazi image projektu - bude zsadne zniova dveryhodnos a pridan hodnotu toolov - bude zsadne spomaova nrast novch klientov - zsadne sa zvi riziko odchodu uvateov, ktor u nejak dobu platia - bude mnostvo negatvnych referenci - bude pridva prcu aj pri komunikci na FB/TW

Nzky prnos pre Laick uvate nepochop vetko / koncovho nebude vidie uvatea
prnos toolov v plnej komplexnosti

- bude pridva prcu pri komunikci via FB/TW atd a priamej komunikci s klientami - me zniova motivciu platiacich uvateov, aby platili ete viac

Laick uvate bude vedie uskutoni len mlo vylepujcich krokov / bude vidie ni prnos, ne tooly skutone maj - dlhodobo nebude prospieva imidu - bude negatvne vplva na dveryhodnos a pridan hodnotu toolov - bude zniova motivciu platiacich uvateov, aby platili ete viac - me spsobova negatvne recenzie - bude pridva kopce prce aj pri komunikci via FB/TW atd

46

4. TRVAL ROZVOJ MARKETINGOVEJ KOMUNIKCIE NA SOCILNYCH MDICH


Oakvan vsledky kampane v socilnych mdich pre start-up ANALYTICS.sk s hlavne o celkovom povedom znaky medzi komunitou profesionlov a ud zaujmajcich sa o internetov technolgie. Sekundrnym motvom vyuvania socilnych mdi je pochopenie zo strany firmy, e socilne mdi s idelnym dlhodobm komunikanm nstrojom pre internetov projekt s ambciou oslovova hlavne cieov skupiny aktvne na internete. Za najviu vzvu marketingovej komunikcie na socilnych mdich pokladme sprvne a aktvne reagovanie v prpade naplnenia jednotlivch krzovch scenrov. Prve jednotliv scenre, ktor sa mu naplni v jednotlivch krzovch situcich dvaj vek priestor pre aktvnu komunikciu na socilnych mdich. Verme, e z aktvnej, priamej a rchlej komunikcie sa mu negatvne pocity uvateov pretavi v podobu pozitvnych a chpajcich prspevkov a statusov na socilnych mdich. Marketingov kampa v socilnych mdich sme rozdelili na dve asti. Kvantitatvne poadovan vsledky po dvoch mesiacoch od ostrho spustenia start-upu ANALYTICS.sk : minimlne 500 Facebook fanikov ( 50% udia z brande) minimlne 200 Twitter followerov 300 prihlsen od newslettera 20 blogovch prspevkov na Analytics.sk minimlne 20 sptnch odkazov z relevantnch blogov 2000 pouit SEO nstrojov

Kvalitatvne poadovan vsledky po dvoch mesiacoch od ostrho spustenia start-upu ANALYTICS.sk : Prvotnm cieom je zskavanie sptnej vzby a kvalitn uvatesk podporu, ktor bude start-up ANALYTICS.sk dva cez socilne mdi Kontinulne zskavanie a udriavanie sympati Zskavanie sptnej vzby o pouvan SEO nstrojov ANALYTICS.sk Vytvorenie povedomia o SEO nstrojoch ANALYTICS.sk

47

ZVER
Cieom prce bolo zamera sa na problematiku marketingu a dlhodobho PR v prostred socilnych mdi. V prci sme definovali socilne mdi a vyhodnocovali ich vznam v dlhodobom PR a marketingu. Marketing na internete sa men a vyvja a tak sa vyvja aj pouvanie online sluieb socilnych mdi. V prci sme poukzali na to, e pre spen marketingov komunikciu na socilnych mdich je dleit tieto nstroje pochopi, zaa sledova a nakoniec vyuva. Predstavili sme najdleitejie nstroje socilnych mdi v podmienkach slovenskho marketingovho trhu. Do vahy sme brali hlavne poet slovenskch uvateov, ktor s aktvny na jednotlivch socilnych mdich. alm aspektom bolo praktick vyuitie danho socilneho mdia v prostred slovenskho internetu. Postupne sme predstavili firemn blogovanie ako marketingov nstroj, socilnu sie Facebook. Rozpsali sme monosti pouvania mikroblogovacej sluby Twitter, ako aj jej zkladn stratgie. Na konci tejto asti sme venovali geolokanm slubm, ktor pokladme za budcnos online mobilnho marketingu. Diskusie ako zkladn nstroj WoM marketingu sme spomenuli na zver, s dodatkom potreby sledovania a aktvneho zapjania sa do online diskusi. Rozvoj internetovch start-upov pokladme za vek medznk v slovenskom online podnikan. V praktickej asti sme sa venovali ukke nvrhu online stratgie pre start-up ANALYTICS.sk. V tejto kapitole sme predstavili start-up ANALYTICS.sk a to, o chce prinies na slovensk online trh. Vytvorili sme cieov skupiny, ktor sme pre ahiu orientciu dotvorili typmi cieovch skupn. Poukzali sme na fakt, e socilne mdi a marketing s pomerne nzko-nkladov. Pokia riei firma socilne mdi sama, tak jej jedin nklady predstavuj mzdy zamestnancov a zamestnaneck komparatvne nklady. Kee socilne mdi s nstrojom dlhodobho marketingu a budovania vzahov, ukzali sme priblin ciele marketingu pre start-up ANALYTICS.sk V poslednej asti prce sme dali nvrhy na diskusiu o trvalo udratenom rozvoji socilnych mdi vo firemnom sektore. Za najv prnos naej prce pokladme komplexn zhrnutie informci o marketingu na socilnych mdich v slovenskch podmienkach. Na Slovensku neexistuje publikcia, ktor by sa snaila komplexne vysvetli a predstavi socilne mdi v

48

marketingovej praxi. Pri psan praktickej asti prce sme vyuili relne zadanie, pripravi marketing na socilnych mdich pre start-up ANALYTICS.sk.

49

ZOZNAM POUITEJ LITERATRY A ZDROJOV


a) literatra
QUALMAN, E.: Socialnomics: How Social Media Transforms the Way We Live and Do Busines. 1. vydanie. Wiley, 2009. 320 s. ISBN-13: 978-0470638842 SCOOT, Meerman D.: Nov pravidl marketingu a PR. 2. rozren vydanie. Bratislava: Eastone Books, 2010. 288 s. ISBN: 9788081091490 ZARRELLA, D.: The social media marketing book. 1. vydanie. Sebastopol: OReilly Media, 2009, s. 240s. ISBN:978-0-596-80660-6 MURR, P.: Socilne mdi ako prostredie marketingovej komunikcie firmy. In: III. Mezinrodn vdeck konference doktorand a mladch vdeckch pracovnk / Pavlna Pelleov, Renata Fajov, Jinika Kovov, Mrislava Snopkov (eds.). Karvin : Slezsk univerzita v Opav, 2010. - ISBN 978-80-7248-620-5. - S. 448 456.

b) internetov zdroje
Youtube Statistics [online]. [cit. 2011-05-30]. Dostupn na internete: <http://www.youtube.com/t/press_statistics> SHIELS, M.: Twitter co-founder Jack Dorsey rejoins company. [online]. 28.03.2011 [cit. 2011-05-30]. Dostupn na internete: <http://www.bbc.co.uk/news/business-12889048> STELZNER, M.: 2011 Social media marketing industry report [online]. 28.04.2011. [cit. 2011-05-30]. Dostupn na internete: <http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingReport2011.pdf > GODIN, Seth.: Non-linear media [online]. 26.01.2006. [cit. 2011-05-30]. Dostupn na internete: <http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2006/01/nonlinear_media.html> KAPLAN, A. - HAENLEIN, M.: Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. [ebook]. Par: Business Horizons 53, 2009. 61 s. [cit. 2011-05-30]. Dostupn na internete:<http://iranmanagers.net/wpcontent/uploads/2011/04/Users-of-the-world-unite.pdf>

50

AUSTIN, Amanda.: Why Small Businesses Need Social Media? [online]. 03.06.2011. [cit. 2011-05-30]. Dostupn na internete: <http://www.elirose.com/2011/06/why-smallbusinesses-need-social-media/ > BIANCHI, Elena.: Ako firmy pouvaj socilne mdi? [online]. 12.10.2010. [cit. 201105-30]. Dostupn na internete: <http://www.neopublic.sk/sk/news/detail-clanku/akoslovenske-firmy-pouzivaju-socialne-media> Monitorovanie socilnych siet je realitou [online]. 02.12.2010. [cit. 2011-05-30]. Dostupn na internete: <http://www.lifemagazin.sk/2010/12/02/monitorovanie-socialnychsieti-je-realitou/> OGNEVA, M.: Why You Need to Monitor and Measure Your Brand on Social Media [online]. 29.7.2010. [cit. 2011-05-30]. Dostupn na internete: <http://mashable.com/2010/07/29/monitor-measure-brand-social-media/> ARONICA, J.: 6 Questions You Must Ask Before Buying a Social Media Monitoring Service [online]. 29.7.2010. [cit. 2011-05-30]. Dostupn na internete: <http://oneforty.com/blog/6-questions-you-must-ask-before-buying-a-social-mediamonitoring-service/> JANTSCH, J.: The Hierarchy of Social Marketing [online]. 09.06.2008. [cit. 2011-05-30]. Dostupn na internete: <http://www.ducttapemarketing.com/blog/2008/06/09/thehierarchy-of-social-marketing/> Firemn blog - cesta k dynamickmu obsahu [online]. 10.3.2008. [cit. 2011-05-30]. Dostupn na internete: [http://4m.pilnik.sk/firemny-blog-cesta-k-dynamickemu-obsahu/] STELZNER, M.: Why Twitter Matters [online]. 20.5.2010. [cit. 2011-05-30]. Dostupn na internete: <http://inflexionadvisors.com/blog/2010/05/20/why-twitter-matters/> VOLR, F.: Dajte Facebooku, o je Facebookov a Twitteru o je Twitterov [online]. 2.3.2010. [cit. 2011-05-30]. Dostupn na internete: <http://alian.info/2010/03/dajtefacebooku-co-je-facebookove-a-twitteru-co-je-twitterove/>

51

TAY, Reyners, W.: How To: Twitter for business - follow, create and engage [online]. 9.7. 2009. [cit. 2011-05-30]. Dostupn na internete: <http://www.digitalmedia.net.au/article/How-To-Twitter-for-business-follow-create-and-engage/489823.aspx>

52

ZOZNAM ILUSTRCI A TABULIEK


Obrzok 1: Infografika The Conversation Prism Obrzok 2: Socilne mdi v komunikanej stratgii Obrzok 3: Hierarchia marketingovch nstrojov poda Jantscha Obrzok 4: Vstupn strnka firemnej strnke na Facebooku Obrzok 5: Twitter et @Martinus_sk Obrzok 6: Falon et O2 Slovakia na Twitteri Obrzok 7: Prklad diskusie na internetovom fre o produkte Obrzok 8: Vstupn Facebook strnka ANALYTICS.sk Obrzok 9: Nvrh ankety o pomenovanie maskota ANALYTICS.sk Obrzok 10: Personalizovan Twitter et @Analytics_sk Obrzok 11: Personalizovan Youtube kanl Analytics.sk Obrzok 12: Grafick vizul SEO blogu na ANALYTICS.sk Tabuka 1: Oakvan nklady pre marketingov komunikciu start-upu Tabuka 2: Predpokladan asov harmonogram spania projektu Tabuky 3 5: Nvrh monch krzovch scenrov start-upu 9 12 15 20 23 25 31 37 38 39 40 41 42 43 44 - 46

53

ZOZNAM PRLOH
Prloha 1: Typ cieovej skupiny - charakter tudent Prloha 2: Typ cieovej skupiny - charakter Biznisman Prloha 3: Typ cieovej skupiny - charakter Redaktor Prloha 4: Typ cieovej skupiny - charakter Agentra Prloha 5: Typ cieovej skupiny - charakter Redaktor neziskovho webu

54

You might also like