Zend_Filters

Zend_Filters là một lớp có chức năng lọc dữ liệu trước khi thực hiện một quá trình xử lý nào đó.

1. Loại bỏ những ký tự không phải là alphabetic và number (Zend_Filter_Alnum)
$str = 'asdasd \#$%@&*!)(&^^%#123jasd'; $filter = new Zend_Filter_Alnum(true); echo $filter->filter($str);// $str = 'asdasd 123jasd';

$filter = newZend_Filter_Alnum(true) : đồng ý có ký tự khoảng trắng $filter = newZend_Filter_Alnum() : không có ký tự khoảng trắng 2. Loại bỏ những ký tự không phải là alphabetic (Zend_Filter_Alpha)
$str = 'asdasd \#$%@&*!)(&^^%#123jasd'; $filter = new Zend_Filter_Alpha(true); echo $filter->filter($str);

$filter = newZend_Filter_Alpha(true) : đồng ý có ký tự khoảng trắng $filter = newZend_Filter_Alpha() : không có ký tự khoảng trắng 3. Lấy tên tập tin từ một đường dẫn (Zend_Filter_BaseName)
$str = 'http://framework.zend.com/manual/en/zend.filter.set.html'; $alpha = new Zend_Filter_BaseName(); echo $alpha->filter($str);

4. Đảo ngược một chuỗi (Zend_Filter_Callback('strrev'))
$str = 'Hello'; $alpha = new Zend_Filter_Callback('strrev'); echo $alpha->filter($str);

5. Loại bỏ những ký tự không phải là số nguyên (Zend_Filter_Digits)
$str = '0123.12'; $alpha = new Zend_Filter_Digits(); echo $alpha->filter($str);

6. Lấy đường dẫn thư mục (Zend_Filter_Dir)
$str = 'http://framework.zend.com/manual/en/zend.filter.set.html'; $alpha = new Zend_Filter_Dir(); echo $alpha->filter($str);

7. Chuyển đổi chuỗi thành chữ thường

$str = 'HAPPY birthday'; $alpha = new Zend_Filter_StringToLower(); echo $alpha->filter($str);

8. Chuyển đổi thành chữ hoa
$str = 'HAPPY birthday'; $alpha = new Zend_Filter_StringToUpper(); echo $alpha->filter($str);

9. Loại bỏ khoảng trắng đầu chuỗi và cuối chuỗi
$str = 'HAPPY birthday'; $alpha = new Zend_Filter_StringTrim(); echo $alpha->filter($str);

10. Multi Filter - Khi chúng ta cần lọc nhiều điều kiện cho một tham số truyền. Chúng ta sẽ dùng các multi filter
$filterChain = new Zend_Filter(); $filterChain->addFilter(new Zend_Filter_Alpha()) ->addFilter(new Zend_Filter_StringToLower()); // Filter the username $username = $filterChain->filter($_POST['username']);

11. Cách đặt tên Action trong Controller Tên Action

public function parentRowAction() { echo 'This is parentRowAction()'; }

-

Tên cho View

parent-row.phtml

Truy cập URL: <modules>/<controller>/parent-row/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful