Kesan Positif Hegemoni Barat dan Globalisasi.

Di samping kesan-kesan negatif, Globalisasi juga mempunyai kesan positif. Antaranya ialah teknologi maklumat. Dengan wujudnya teknologi ini, manusia dapat berhubung dengan mudah dan pantas. Dunia dirasakan seolah-olah satu kampung. Perkara yang berlaku beribu batu daripada diketahui dalam masa yang sangat singkat dan dengan cara yang sangat mudah. Justeru, ini semua boleh diguna pakai oleh semua penduduk dunia untuk memudahkan urusan mereka. Bahkan lebih daripada itu, ia boleh digunakan oleh umat Islam untuk menyampaikan dakwah dengan lebih mantap di era yang penuh cabaran ini.

Teknologi Maklumat Mengikut satu definisi, secara ringkasnya teknologi maklumat boleh dianggap sebagai "cara baru penyimpan, memproses dan menyalurkan maklumat yang dihasilkan oleh pembangunan yang pantas dalam bidang elektronik, pengkomputeran dan telekomunikasi ".

Satu lagi definisi teknologi maklumat yang lebih luas pengertiannya ialah: "...teknologi maklumat bermaksud pengumpulan, penyimpanan, pemprosesan, penyebaran dan penggunaan maklumat. Ia tidak terkongkong kepada perkakasan atau perisian, tetapi mengiktiraf kepentingan manusia serta matlamat yang diletakkannya bagi teknologi tersebut, nilai -nilai yang digunakan untuk membuat pilihan, penilaian kriteria yang digunakan untuk memutuskan sama ada ia yang mengawal teknologi itu dan diperkayakan olehnya."

Di dalam Ensiklopedia bebas, teknologi maklumat ditakrifkan sebagai: "teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Ia me rupakan satu tajuk yang sangat luas berkenaan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Secara tepatnya menggunakan komputer digital dan perisian komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu."

Berdasarkan tafsiran-tafsiran

tersebut dapatlah difahami bahawa teknologi

maklumat bukanlah perkara yang terlalu baru. Ia telah wujud dengan wujudnya komputer. Bahkan sebelum kewujudan komputer sekalipun ia boleh di katakan telah wujud juga. Kekeluargaan Terdapat pelbagai kesan yang dapat dilihat daripada globalisasi. Kesan tersebut terdiri daripada kesan positif dan kesan negatif. Salah satu kesan positif yang dapat dilihat ialah lebih ramai wanita yang sudah berkel uarga ataupun yang belum berkeluarga terlibat dalam pelbagai lapangan kerjaya. Kesan ini dilihat positif kerana dapat mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Selain itu, peningkatan bilangan wanita yang berpendidikan tinggi dapat memenuhi permintaan d alam pasaran kerja di Malaysia seterusnya mengurangkan kadar kebergantungan terhadap tenaga mahir asing. Namun begitu, terdapat juga kesan negatif. Salah satu kesan negatif tersebut ialah perceraian serta gejala sosial serta budaya kuning yang semakin menular. Kesan tersebut dapat dilihat daripada peningkatan kes perceraian sejak akhir-akhir ini. Pemakanan Seperti mana yang kita lihat sekarang ini, makanan Jepun sudah ada di mana -mana. Restoran serta francais yang mengedarkan makanan Jepun juga tumbuh bak cendawan. Makanan Amerika pula semakin popular di Jepun serta serata negara lain. Mc Donald misalnya, mempunyai 10,500 buah restoran di 50 buah negara di dunia manakala Kentucky Fried Chicken mempunyai lebih daripada 7,750 restoran di 58 buah negara. Feno mena yang berlaku ini merupakan salah satu daripada globalisasi yang melanda bidang pemakanan. Malaysia juga tidak terkecuali sebagai salah sebuah negara penyumbang kepada kemajuan francais makanan tersebut. Dengan kewujudan restoran serta francais makanan tersebut, rakyat Malaysia boleh menikmati hidangan yang enak serta tempat yang selesa yang disediakan pihak restoran walaupun hagranya mahal. Perkhidmatan yang ditawarkan juga amat memuaskan memandangkan mereka telah menetapkan piawaian yang tinggi atau cara kerja yang positif dalam organisasi bermula daripada pekerja biasa hinggalah kepada pihak atasan.Tidak hairanlah, perniagaan makanan ringan tersebut dapat bertapak dengan kukuh serta berkembang hingga ke hari ini. Kemasukan perniagaan makanan ringan daripada barat ini sebenarnya telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Hal ini seterusnya

akan mengurangkan kadar pengangguran serta mengurangkan gejala social dalam kalangan belia. Selain itu, proses penyediaan makanan yang disediakan juga telah mendapat pengesahan status halal daripada pihak berkuasa Jika dilihat dari perspektif dunia dalam era globilisasi banyak kesan yang baik dan buruk yang bakal diterima oleh negara. Pembuat polisi dan dasar kerajaan seharusnya menstruktur terlebih dahulu sistem dan strategi pendidikan sebelum berhadapan dengan dunia globalisasi. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu kita berikan perhatian tentang kebaikan globalisasi terhadap kaum:

a)Berdaya saing: Aspek daya saing ini jika berlaku dalam di p eringkat antarabangsa boleh menyerlahkan lagi mutu pendidikan dan seterusnya membina satu pertandingan yang sihat.

b)Wujudnya hubungan sumber pendidikan dan kemudahan penyelidikan di peringkat yang lebih luas. Keadaan ini akan memberi faedah yang besar ter hadap program pengajaran dan pembelajaran.

c)Komunikasi merentasi budaya boleh menyebabkan pelajar lebih bersedia untuk menghadapi pasaran buruh antarabangsa. Hal ini bermakna kemahiran seperti bahasa dan komunikasi yang akan digunakan lebih menjurus ke ar ah perdagangan atau pemiagaan antarabangsa.

d)Kesedaran tentang kepentingan pendidikan dalam dunia globalisasi akan menyebabkan pendidik dan pelajar lebih bersedia menghasilkan produk dan perkhidmatan yang bersesuaian dengan kehendak atau permintaan secara global. e)Kefahaman nilai antarabangsa akan meningkatkan lagi keupayaan memahami nilai-nilai manusia sejagat dan ini boleh menyebabkan dunia menjadi aman. f)Peningkatan g)Penyebaran menyediakan bilangan teknologi institusi maklumat pendidikan akan swasta dan yang memanfaatnya. berupaya

berlaku

ini dilihat

peluang-peluang

pendidikan

sepenuhnya.

h)Kewujudan sistem pendidikan yang sangat bergantung kepada cita rasa global . Pengaruh Positif Globalisasi

Proses globalisasi sudah membawa banyak kesan -kesan yang telahmemperkayakan kehidupan manusia. Kekayaan dunia sudah bertambah.Perjalanan sudah menjadi mudah dan pelancungan hari ini adalah salah satuindustri terbesar didunia.Kehadiran globalisasi tentunya membawa

pengaruh bagi kehidupan suatunegara termasuk Malaysia. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupanseperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain - lain akanmempengaruhi nilai- nilai nasionalisme terhadap bangsa.Banyak jenis penyakit yang dahulunya bahaya seperti tibi kini sudah menjadipenyakit yang senang diubati dan diatasi. Pada masa dahulu kebanyakanpenyakit tidak ada ubat dan tidak dapat diubati . Dengan adanya globalisasiperubatan masaalah serta panyakit yang dulunya merupakan ancaman kini tidaklagi, justeru itu ianya akan mempertingkatkan taraf hidup masyarakat sihat diNegara ini.

Pengetahuan yang diperolehi dari globalisasi juga telah dapatmenambah pengetahuan dan teknologi sudah meningkat sehingga manusiasudah sampai ke bulan.Usaha memberi pertolongan dan bantuan dapat disampaikan kepada mangsa -mangsa bencana alam sebagai banjir, gempa bumi dan gunung berapi dan lain -lain dengan cepat. Ketika bencana lam melanda dunia pada masa kini kebaikanglobalisasi yang ada dap at membenarkangegara luar mengetahui serta,mengulurkan tangan untuk membantu sesame manusia. Kebolehan ini juga dapatmengurangkan kesengsaraan mangsa -mangsa bencana alam ini.Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dandemokr asi. Kerana pemerintahan adalah sebahagian dari suatu negara, jikapemerintahan djalankan secara jujur dan bersih tentunya akan mendapatpandangan positif dari rakyat.

Tanggapan positif tersebut berupa rasanasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Po litik yang sihat akan dapatmenambahkan keharmonian Negara serta masyarakat di dalammya.Dari aspek globalisasi ekonomi, perdagangan intarabangsa yang luas,meningkatkan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Denganadanya hal tersebut akan meningka tkan kehidupan ekonomi bangsa yangmenjamin kehidupan rakyat. Dengan pendapatan yang bertambah sesebuahkeluarga dapat memenuhi keperluan harian serta menyimpan untuk masa depanini dapat mengelakkan kejadian jenayah yang sering berlaku akibat kekuranganmata pencarian serta sumber makanan. Rakyat yang bekerja dan mempunyaipendapatan akan mengurangkan gejala sosial.

Dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru cara berfikir yang baik sepertipenghasilan kerja yang tinggi serta disiplin dari bangsa lain yang sudah majuuntuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsadan akan meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa.Dalam bidang globalisasi, teknologi berkembang pesat. Baik teknologi

maklumat,komunikasi, ataupun pengangkutan. Sehin gga orang dapat berhubunganmelepasi

batas-batas negara. Ikatan kekeluargaan akan sentiasa terjalin eratwalaupun sedang berjauhan , kecanggihan teknologi komunikasi pada masa kinitelah memberi ruang untuk anak yang berada di luar negeri menghubungi sertabercakap dengan keluarga yang berada jauh di kampung. Keakraban dan ikatankekeluargan akan sentiasa terjalin dan mengukuhkan lagi ikatan yang sedia ada.Urusan perdagangan, perkembangan industri membolehkan proses dalam satunegara tidak lagi dibatasi dengan penghasilan produk yang sama, melainkandapat mengimport komponen lain yang diperlukan.

Pada bidang industri dan perniagaan, setiap negara terbuka untuk membukapeluang sehingga semua rakyat dapat bekerja di negara lain. Pada bidang politik,Negara berhak atas kedaulatannya, namun Negara-negara lain turut menuntutsikap keterbukaan, demokrasi dan menghargai hak asasi manusia.Pandangan ini sesuai dengan teori µKeuntungan Komparatif¶ dari David Ricardo.Melalui spesialisasi dan perdagangan faktor -faktor pengeluaran dunia dapatdigunakan dengan lebih efesien, output dunia bertambah dan masyarakat akanmemperoleh keuntungan dari pengeluaran dan perdagangan dalam bentuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful