ቃሇአብ

---------------------------------

BIBLE DICTIONARY IN
AMHARIC AND ENGLISH

7

SABBATH

መግቢያ
“ምናሌባት እየመረመሩ ያገኙት እንዯሆነ እግዘአብሓርን ይፇሌጉ ዖንዴ በምዴር ሁለ ሊይ እንዱኖሩ የሰውን ወገኖች ሁለ
ከአንዴ ፇጠረ፤ የተወሰኑትንም ዖመኖችና ሇሚኖሩበትም ስፌራ መዯበሊቸው። ቢሆንም ከየአንዲንዲችን የራቀ አይዯሇም።”
(ሥራ.17፥20 እና 27)
„እግዘአብሓርን መፇሇግ‟ በመንፇሳዊ ህይወት ሇሚዯረግ ጉዜ መነሻም ፥ መዴረሻም ነው። የዘህ መዛገበ ቃሊት አሊማም
እግዘአብሓር አስቀዴሞ የወሰነውን፤ ሇነቢያት የገሇጠውን፤ በሏዋርያት የተሊሇፇውን፤ አባቶች ጠብቀው ያቆዩንን፥ ይህን
„እግዘአብሓርን የመፇሇግ ጥበብ‟፤ እንዯ እግዘአብሓር ፇቃዴ፤ ሇተተኪ ትውሌዴ ሇማዴረስ በሚዯረገው ጥረት እገዙ
ማዴረግ ነው።
ትውሌዴ ሁለ- ከአባቶች የተረከበውንና በዖመኑ ያፇራውን ሀብት- ሇተተኪው ማውረስ፥ከፌጥረት ቀን ጀምሮ ሲወርዴ
ሲዋረዴ የቆየ ሌማዴ ነው። እንዯ ዖመኑ ሁኔታ በአይነትና በመጠን ቢሇያይም ውርስ የሰው ሌጅን ሁለ የማመሳሰሌ ባህሪ
አሇው ። አባቶች ማውረስን „የውዳታ ግዳታችን ነው‟ ብሇው ስሇሚያምኑ ሇሌጅ ሌጅ ይተርፊሌ ያለትን፤ በጉሌበትቸው
ያፇሩትን፤ አቅማቸው የፇቀዯውን ንብረት ሁለ ያከማቻለ።በተሇይ የቀዯሙት አባቶች የሚያወርሱት ከቁሳዊ ንብረት ይሌቅ
መንፇሳዊ ጥበብን ነው።ከመንፇሳዊ ጥበባት ውስጥም ሃይማኖት ዋናው ጥሪት ሲሆን፥ ቋንቋ እና ታሪክ ዯግሞ የውርሱ ሳጥን
መክፇቻ ቁሌፍች ሁነው ሇትውሌዴ ሲተሊሇፈ ቆይተዋሌ።
‘ሃይማኖት’ የማይታይ ሀብትን በሚታየው ዒሇም ስንኖር በእምነት ተቀብሇን በሥርዒት ማስተዲዯር ሲሆን፣ታሪክ ዯግሞ
የዘያ የማይታየው ዒሇም ሀብት አንደ ማረጋገጫ ነው። ምንም እንኳ ሀይማኖትን ከታሪክ፤ታሪክን ከቋንቋ ሇያይቶ ማጥናት
ቢያዲግትም በዘህ ጽሁፌ ውስጥ ግን ከሀይማኖትና ከታሪክ ይሌቅ በቋንቋው ሊይ ብቻ ትኩረት ሇመስጠት ተሞክሯሌ።
‘ቋንቋ’ ቃሊትን አግባብ ባሇው መሌኩ በማገናኘት መሌክትን ሇማስተሊሇፌ ሲመሰረት፤ ቃሊት ዯግሞ ዴምጽን በሥርዒት
በማዋሀዴ መሌክትን እንዱይ዗ ሁነው ተፇጥረዋሌ። በአንዴ ቋንቋ ውስጥ ያለ ቃሊትን ባህሪ በመመርምር የዴምጹን ምንጭ
ማወቅ ሲቻሌ፤የዴምጹን ምንጭ በማጥናት ዯግሞ የዘያን ዴምጽ ባሇቤት ህብረተሰብ፣ሀይማኖታዊ መሌዔክት እና ታሪካዊ
አመጣጥ አጣርቶ ሇማወቅ ይረዲሌ።
ይህን መዛገበ ቃሊት የተሇየ የሚያዯርገው ፣ የጽሁፈ ጥናትና ያተኮረባቸው ቃሊት በሙለ በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ
የሚገኙትን ብቻ መሰረት ማዴረጉ ነው። በዘህ ጽሁፌ ውስጥ ያለ ቃሊት በማንኛውም ቋንቋ በተጻፇ መጽሏፌ ቅደስ ውስጥ
የሚገኙ ሁኖ በሌዩ ሌዩ ፉዯሊት ወይም አሌፊቤት ቢጻፈም ቃሊቱ የሚሰጡት ዴምጽና ትርጉም ግን አንዴ ነው። ሇማመሳከር
እንዱረዲ በማሇት በሊቲን ፉዯሊት የተጻፇን የእንግሉዛን አገር ቋንቋ ቃሊት ቀርቧሌ። በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ያለትን ቃሊት
ሥርዒት በመመርመር የቋንቋውን ምንጭና ምስጢራዊ ትርጉም ሇማሳየት ተሞክሯሌ። የዘህ ጽሐፌ መነሻ ምክንያትም ይህን
እውነት ሇማብራራት ነው። „እውነትን ብታውቅ እውነት ነጻ ታውጣሃሇች‟ እንዱሌ፤ ኃይማኖትም እውነትን መፇሇግ፣
እውነትን ማግኘትና በእውነት መኖር ነው።
“ስምህን ሇወንዴሞቼ እነግራቸዋሇሁ፥ በጉባኤም መካከሌ አመሰግንሃሇሁ።” (መዛ 22:22) እንዱሌ ይህ መዛገበ
ቃሊት የጌታ፣ የነብያት፣ የሃዋረያት፣ የመጽሏፌ ቅደስ ሰዎችንና የቦታ ስሞችን ትርጉም የያዖ ነው።
„ቃሇ አብ‟ የሚሇው ስም የተመሰረተው „ቃሌ‟ እና „አብ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት ነው።
„ቃሌ‟ ማሇት በአንዯበት የተነገረ፣ በጽሐፌ የሰፇረ ትርጉምና መሌክት ያዖሇ ዴምጽ፣ ንግግር፣ ህግ፣ ትዙዛ፣ መመሪያ፣
ውሌ፣ ዯንብ … ማሇት ነው።
„አብ‟ ማሇት ፇጣሪ፣ ወሊጅ፣ አስተማሪ … ማሇት ነው።
„ቃሇአብ‟ ማሇት በእግዙብሓር አብ የተፇጠረ፣ በአባቶች የተነገረ፣ በመጽሏፌ የሰፇረ ህግ፣ ትዙዛ፣ መመሪያ፣ ውሌ፣ ዯንብ
… ማሇት ነው።
መዛገበ ቃሊቱ ያቀፇው ምንጫቸው ከኢትዮጵያ የሆኑትን የመጽሏፌ ቅደስ ቃሊት ብቻ ሲሆን ፥ ይህ ቃሌ አማርኛ
ነው፥ ያኛው ዯግሞ ግእዛ፥ በሚሌ ውዛግብ የሚባክነውን ጊዚ ሇማትረፌ መፌትሄ ይሆናሌ በማሇት የሚከተሇውን
ግጥም አቅርበናሌ።
"ቋንቆቻችንም፥ባሌና፡ሚስት፥ ርስ፡በርሳቸው፡የሚፊቱት፥
ሊይሇያዩ፡ተሇያይተው፥ ያሟግቱናሌ፡ኹሇት፡መስሇው።
ከቶ፡እኛ፡አንችሌም፡ሌንሇያቸው፤እግዚር፡ነውና፡ያጣመራቸው።
ነፌስና፡ሥጋ፡ከተሇያዩ፥ ሔያው፡እንዲይኾን፡የሰው፡ባሔርዩ፥
ያማርኛም፡ቃሌ፥የግእዛ፡ሥጋ፥ አሇግእዛ፡ነፌስ፥ሬሳ፡ባሌጋ።
ሬሳውን፡ቃሌ፡የሚሸከሙ፥ በግእዛ፡ቋንቋ፡ሲፇታ፡ይስሙ።"
ኪወክ/አ

የመዛገበ ቃሊቱን ጠቅሊሊ ይዖት በአጭሩ ሇመገንዖብ ከዘህ ቀጥል የቀረቡትን ሁሇት ቃሊት ማየት ይጠቅማሌ።
ቁሚ / Cumi
Arise / SBD
“And he took the damsel by the
hand, and said unto her, Talitha
cumi; which is, being interpreted,
Damsel, I say unto thee, arise.”
(Mr 5:41)
ይስሏቅ / Isaac
Laughter / EBD
“And God said Sarah thy wife shall
bear thee a son indeed; and thou
shalt call his name Isaac: and I will
establish my covenant with him for
an everlasting covenant and with his
seed after him.” (Ge 21:1-3), the son
whom Sara bore to Abraham, in the
hundredth year of his age, at Gerar;

Cumi /ቁሚ
ቁሚ- ቆመ፣ መቆም፣ መነሳት፣ መጽናት፣አሇመቀመጥ፣
አሇመተኛት…
“የብሊቴናይቱንም እጅ ይዜ። ጣሉታ ቁሚ አሊት፤
ፌችውም አንቺ ብሊቴና ተነሽ እሌሻሇሁ ነው።”
(ማር 5፡41)
Isaac / ይስሏቅ
ይሳቅ- ይስሏቅ፣ መሳቅ፣ ፇገግታ ማሳየት፣ ጥርስን በዯስታ
መግሇጥ…
(ትርጉሙ “ይስቃሌ” ማሇት ነው / መቅቃ)
“አብርሃምም የተወሇዯሇትን ሣራ የወሇዯችሇትን
የሌጁን ስም ይስሏቅ ብል ጠራው።”
(ዖፌ 21፡1-3)
“ሣራም፦ እግዘአብሓር ሳቅ አዴርጎሌኛሌ ይህንንም
የሚሰማ ሁለ በእኔ ምክንያት ይስቃሌ አሇች።”
(21፡6)

This is an „Amharic-English bible dictionary‟. The dictionary contains over a thousand
words, exclusively from the bible. Since it is an introductory version, it is limited to the very
key words and their exceptional meanings.
The dictionary is based on a search on the origins and secret massages of spiritual
language. Thus as an outline it may help you to pay attention that…
The English word „the‟ has the same meaning as the Ethiopian „ዖ‟, which is an article, like
the (ዖ/ the) Ethiopia, አቡነ “ዖ” በሰማያት፣ ዖ ዯብረ ሉባኖስ etc.
Words like „alphabet / አሌፊ ቤት, ambassador/አምባ አሳዲሪ, feastival/ ፋስታ በዒሌ and so on‟
are originated from the Ethiopian language.
The English word „mystery‟ and the Ethiopian „misteer‟ (ሚስጥር) have the same meaningsecrete.
The name „Andréa’s‟ and the word „enderasie‟ (እንዯ ራሴ) have the same meaning„manly‟.
Most biblical names, like „Abimelik / አባ መሊክ, Ebenezer / አብነ ዖር, Elisabeth / ኤሌ ሰባት,
Emmanuel / አማነ ኤሌ, Gabriel / ገብረ ኤሌ, Israel / ሥራ ኤሌ, Melkisadic / መሌከ ጸዳቅ and so on‟
are Ethiopian rooted words.
The English word „call‟ is driven from the Ethiopic „kal‟ (ቃሌ) meaning voice.
The name „Simon‟ is from the word „simmane‟ (ስማነ) meaning hears me, listen…
The word „Amen‟ is from the word, Amman (አምን); the meaning is faithful and peaceful
unity.
The word „wine‟ came from the Ethiopic word „Wayenne‟ (ወይን), an alcoholic drink.
The name „Zechariah‟ came from the word „zecher‟ (ዛክር), meaning remembrance.
And so on…

COMMON ABBREBATIONS, PREFIXES, SUFFIXES AND THIER MEANINGS IN THE BOOK

AB- ABI, ABBA- አብ፣ አባ፣ አባባ፣ አባት...
AD- Anno Domini- ዒም / አመተ ምህረት (ከክርስቶስ ሌዯት በኋሊ)
AM- Anti meridian- in the morning (midnight to noon) / ከምሳ ሰዒት በፉት
BC- Before Christ- ዒዒ / አመተ አሇም (ከክርስቶስ ሌዯት በፉት)
BEN- BENI, BENO- SON, CHILD- ሌጅ
BETH- BET, BATH, HOUSE, FAMILY- ሌጅ፣ ቤተሰብ
EBD- Easton‟s bible dictionary, written by Matthew George Easton, was published in 1897,
[Public Domain (i.e. no one owns the copyright of this work), you may freely copy any
portion of EBD dictionary.]
EL- ALMIGHTY- ስመ አምሊክ
HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary Hitchcock‟s Bible Names Dictionary from
Hitchcock's New and Complete Analysis of the Holy Bible (c. 1869); Roswell D. Hitchcock
[Public Domain (i.e. no one owns the copyright of this work), you may freely copy any
portion of HBN dictionary.]
JE- JA, JO- የ-ባሇቤትነትን ጠቋሚ
JEH- JAH, JOH, iah- ያህ፣ ይሃዌ፣ ህያው- ያምሊክ ስም፣ ዖሊሇማዊ ጌታ
KJV- King James Bible, Authorizedversion/ king of england- published in the USA in 1611no copyright information available for KJV
PM- Post meridian- after noon (noon to midnite)/ ከሰዒት በኋሊ
SBD- Smith‟s bible dictionary Dr. William Smith's Bible Dictionary was originally written in
1884[Public Domain (i.e. no one owns the copyright of this work), you may freely copy any
portion of SBD dictionary.]
መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር / ባናዊ ማተሚያ ቤት- 1972 ዒም /
(published in 1980)
ኪወክ / አ- ኪዲነ ወሌዴ ክፌላ/ አሇቃ- መጽሏፇ ሰዋስው ወግስ ወመዛገበ ቃሊት ሏዱስ /1862- 1936 EC)/
(published in 1948)
ያህ- ያህዌ፣ ይሏዌ፣ ህያው፣ ዖሇአሇም የሚኖር- JEH, JAH, JOH, JEHOVA...ETERNAL,
EVERLASTHING...
ዯተወ / አ- ዯስታ ተክሇ ወሌዴ/ አሇቃ- ዏዱስ ያማረኛ መዛገበ ቃሊት / አርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ዏዱስ አበባ 1962
ዒም።

BOOKS OF THE BIBLE
ብለይ ኪዲን / Old Testament
Ge- genesis
Ex- exodus
Le- Leviticus
Nu- numbers
De- deuteronom
Jos- Joshua
Jud- judges
Ru- ruth
1sa- 1samuel
2sa- 2samuel
1ki- 1kings
2ki- 2kings
1ch- 1chronicles
2ch- 2chronicles
Ezr- Ezra
Ne- Nehemiah
Es- Esther
Job- job
Ps- psalm
Pr- proverbs
Ec- Ecclesiastes
So- Song of Solomon
Isa- Isaiah
Jer- Jeremiah
La- lamentation
Eze- ezekil
Da- Daniel
Ho- Hosea
Joe- Joel
Am- Amos
Ob- Obadiah
Jon- Jonah
Mic- Micah
Na- Nahum
Hab- Habakkuk
Zep- Zephaniah
Hag- Haggai
Zec- Zechariah
Mal- Malachi

ኦሪት ዖፌጥረት- ዖፌ
ኦሪት ዖጸአት- ዖጸ
ኦሪት ዖላዋውያን- ዖላ
ዖኍሌቍ- ዖኁ
ዖዲግም- ዖዲ
መጽሏፇ ኢያሱ ወሌዯ ነዌ- ኢያ
መጽሏፇ መሣፌንት- መሣ
መጽሏፇ ሩት- ሩት
መጽሏፇ ሳሙኤሌ ቀዲማዊ-1ሳሙ
መጽሏፇ ሳሙኤሌ ካሌዔ- 2ሳሙ
መጽሏፇ ነገሥት ቀዲማዊ- 1ነገ
መጽሏፇ ነገሥት ካሌዔ2- ነገ
መጽሏፇ ዚና መዋዔሌ ቀዲማዊ- 1ዚና
መጽሏፇ ዚና መዋዔሌ ካሌዔ- 2ዚና
መጽሏፇ ዔዛራ- ዔዛ
መጽሏፇ ነህምያ- ነህ
መጽሏፇ አስቴር- አስ
መጽሏፇ ኢዮብ- ኢዮ
መዛሙረ ዲዊት- መዛ
መጽሏፇ ምሳላ- ምሳ
መጽሏፇ መክብብ- መክ
መኃሌየ መኃሌይ ዖሰልሞን- ዖሰ
ትንቢተ ኢሳይያስ- ኢሳ
ትንቢተ ኤርምያስ- ኤር
ሰቆቃው ኤርምያስ- ሰኤ
ትንቢተ ሔዛቅኤሌ- ሔዛ
ትንቢተ ዲንኤሌ- ዲን
ትንቢተ ሆሴዔ- ሆሴ
ትንቢተ ኢዮኤሌ- ኢዮ
ትንቢተ አሞጽ- አሞ
ትንቢተ አብዴዩ- አብ
ትንቢተ ዮናስ- ዮና
ትንቢተ ሚክያስ- ሚክ
ትንቢተ ናሆም- ናሆ
ትንቢተ ዔንባቆም- ዔን
ትንቢተ ሶፍንያስ- ሶፍ
ትንቢተ ሏጌ- ሏጌ
ትንቢተ ዖካርያስ - ዖካ
ትንቢተ ሚሌክያስ- ሚሌ

አዱስ ኪዲን / New Testament
የማቴዎስ ወንጌሌ- ማቴ
የማርቆስ ወንጌሌ- ማር
የለቃስ ወንጌሌ- ለቃ
የዮሏንስ ወንጌሌ- ዮሏ
የሏዋርያት ሥራ- ሥራ
ወዯ ሮሜ ሰዎች- ሮሜ
1ኛ ወዯ ቆሮንቶስ ሰዎች- 1ቆሮ
2ኛ ወዯ ቆሮንቶስ ሰዎች- 2ቆሮ
ወዯ ገሊትያ ሰዎች- ገሊ
ወዯ ኤፋሶን ሰዎች- ኤፋ
ወዯ ፉሌጵስዩስ ሰዎች- ፉሌ
ወዯ ቆሊስይስ ሰዎች- ቆሊ
1ኛ ወዯ ተሰልንቄ ሰዎች- 1ተሰ
2ኛ ወዯ ተሰልንቄ ሰዎች- 2ተሰ
1ኛ ወዯ ጢሞቴዎስ-1ጢሞ
2ኛ ወዯ ጢሞቴዎስ- 2ጢሞ
ወዯ ቲቶ- ቲቶ
ወዯ ፉሌሞና- ፉሌሞ
ወዯ ዔብራውያን- ዔብ
የያዔቆብ መሌእክት- ያዔ
1ኛ የጴጥሮስ መሌእክት- 1ጴጥ
2ኛ የጴጥሮስ መሌእክት- 2ጴጥ
1ኛ የዮሏንስ መሌእክት- 1ዮሏ
2ኛ የዮሏንስ መሌእክት- 2ዮሏ
3ኛ የዮሏንስ መሌእክት- 3ዮሏ
የይሁዲ መሌእክት- ይሁ
የዮሏንስ ራእይ- ራእ

Mt- Matthew
Mr- Mark
Lu- Luke
Joh- John
Ac- Acts
Ro- Romans
1co- 1corinthians
2co- 2corinthians
Ga- Galatians
Eph- Ephesians
Php- Philippians
Col- Colossians
1th- 1thessalonians
2th- 2 Thessalonians
1ti- 1timothy
2ti- 2timothy
Tit- Titus
Phm- Philemon
Heb- Hebrew
Jas- James
1pe- 1 peter
2pe- 2 peter
1jo- 1John
2jo- 2 John
3jo- 3 John
Jude- Jude
Re- Revelation

vi

Abaddon / ዒብድን
Aaron / አሮን
A teacher; lofty; mountain of strength, /
HBN
“And the anger of the LORD was
kindled against Moses, and he said, is
not Aaron the Levite thy brother? I
know that he can speak well. And also,
behold his cometh forth to meet thee:
and when he seeth thee, he will be glad
in his heart.” (Ex 4:14)
The eldest son of Amram and Jochebed,
brother of Moses;

አሮን / Aaron
የስሙ ምንጭ „አረያነ‟ የሚሇው ሌቃ ነው። አሮንአረያን፣ አረያነ፣ አርአያ…
ትርጉሙ- ተምሳላ፣ አብነት፣ መንገዴ መሪ፣ ብርሃን
አብሪ፣ መምህር... አረያ፣ ሃረያ…
“የእግዘአብሓርም ቍጣ በሙሴ ሊይ ነዯዯ እንዱህም
አሇ፦ ላዋዊው ወንዴምህ አሮን አሇ አይዯሇምን;
እርሱ ዯህና እንዱናገር አውቃሇሁ እነሆም ዯግሞ
ሉገናኝህ ይመጣሌ ባየህም ጊዚ በሌቡ ዯስ ይሇዋሌ።”
(ዖጸ 4:14)
የሙሴ ወንዴም ሁኖ እናቱ ያቆቢዴ ፤ አባቱ አምራም ፤
እህቱ ዯግሞ ማርያም ይባሊለ።

Aaron / አሮን
The root word is „Areyane‟ (አረያነ)
The meaning is „role modale, teacher…‟
Aaronites / አሮን ቤት
The descendants of Aaron, / EBD
“….And Jehoiada was the leader of the
Aaronites and with him were three
thousand and seven hundred;”
(1Ch:-12:27)
 Jehoiada, the father of Benaiah, led
3,700 Aaronites as "fighting men"
to the support of David at Hebron;
(1 Ch 12:27)
 “Eleazar (Nu 3:32), and at a later
period Zadok (1 Ch 27:17),

አሮን ቤት / Aaronites
አሮን ቤት- አሮናውያን፣ ቤተ አሮን፣ የአሮን ወገኖች፣
የአሮን አገር ሰዎች…
“የአሮንም ቤት አሇቃ ዮዲሄ ነበረ፥ ከእርሱም ጋር
ሦስት ሺህ ሰባት መቶ ነበሩ” (1ዚና 12፡27)
 “የአሮንም ቤት አሇቃ ዮዲሄ ነበረ፥ ከእርሱም ጋር
ሦስት ሺህ ሰባት መቶ ነበሩ (1 ዚና 12:27)
 “የላዋውያንም አሇቆች አሇቃ የካህኑ የአሮን ሌጅ
አሌዒዙር ይሆናሌ እርሱም መቅዯሱን በሚጠብቁት
ሊይ ይሆናሌ።” (ዖኁ3:32) “በአሮን ሊይ ሳድቅ
በይሁዲ ሊይ ከዲዊት ወንዴሞች...” (1 ዚና
27:17/18)

Abaddon / ዒብድን
Destruction, / EBD
The destroyer, / HBN
“…And they had a king over them,
which is the angel of the bottomless pit,
whose name in the Hebrew tongue is
Abaddon, but in the Greek tongue hath
his name Apollyon.” (Re 9:11); The
Hebrew name (equivalent to the Greek
Apollyon, i.e., destroyer) of "the angel
of the bottomless pit"‟ (Re 9:11); It is
rendered "destruction" in Job (28:22;
31:12; 26:6) (Proverbs 15:11; 27:20.)

ዒብድን / Abaddon
„አብ‟ እና „ዲኘ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
አብ‟ዲኛ፣ ከፌተኛ ዲኛ፣ የመጨረሻ ፌርዴ …
“በእነርሱም ሊይ ንጉሥ አሊቸው እርሱም የጥሌቅ
መሌአክ ነው፥ ስሙም በዔብራይስጥ አብድን
በግሪክም አጶሌዮን ይባሊሌ።” (ራዔ 9፡11) “ጥፊትና
ሞት። ወሬዋን በጆሮቻችን ሰማን ብሇዋሌ። ኢዮ
28:22፥ ሲኦሌ በፉቱ ራቁትዋን ናት፥ሇጥፊትም
መጋረጃ የሇውም።(26:6) “ሲኦሌና ጥፊት
በእግዘአብሓር ፉት የታወቁ ናቸው ይሌቁንም
የሰዎች ሌብ የታወቀ ነው:” (ምሳ 15:11) ፥
“ሲኦሌና ጥፊት እንዲይጠግቡ፥ እንዱሁ የሰው ዒይን
አይጠግብም።” (27:20)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
7

Abba / አባ
Abba / አባ
Father, / E / SBD
“And he said, Abba, Father, all things are
possible unto thee; take away this cup from
me; nevertheless not what I will, but what
thou wilt.” (Mark 14:36), these are the
words which uttered by Jesus Christ during
his praying.
“…..for ye have not received the spirit of
bondage again to fear; but ye have received
the Spirit of adoption, whereby we cry,
Abba, Father.” (Rom 8:15)
“…..and because ye are sons, God hath sent
forth the Spirit of his Son into your hearts,
crying, Abba, Father.”
(Ga 4:6)
"Before the child shall have knowledge to
cry Abi, Immi" (Isaiah 8:4)
Abba‟ to mean „parental‟:-creator, inventor,
producer, source…; “Honor thy father and
mother; ...” (Eph 6:2); “For there are three
that bear record in heaven, the Father, the
Word, and the Holy Ghost: and these three
are one.”
(1 Jn 5:7)
„Abba‟ to mean „Elderly‟:- forefathers,
senior, older, mature, grownup… “Rebuke
not an elder, but treat him as a father; ...”
(1Tm 5); “... but the Spirit of your Father
which speaketh in you (Mat10:20, 29);
“Ye do the deeds of your father. ...”
(Jn 8:41)
Abba‟ to mean „Higher‟:- leader, governor,
and superior, powerful, authoritative…;
“My Father, which gave them me, is greater
than all; ....”
(Jn 10:29)
“...According to the will of God and our
Father:‟‟ (Ga 1:4)

አባ / Abba
አባ- አብ፣ ወሊጅ (ፇጣሪ)፣ ትሌቅ (በስሌጣን፥በኃይሌ)፣
አዙውንት (በእዴሜ፥በሌምዴ)…
“አባ አባት ሆይ፥ ሁለ ይቻሌሃሌ፤ ይህችን ጽዋ ከእኔ
ውሰዴ፤ ነገር ግን አንተ የምትወዯው እንጂ እኔ የምወዯው
አይሁን አሇ”
(ማር14፡36)
“አባ አባት ብሇን የምንጮኽበትን የሌጅነት መንፇስ
ተቀበሊችሁ እንጂ እንዯገና ሇፌርሃት የባርነትን መንፇስ
አሌተቀበሊችሁምና።” (ሮሜ8:15)
“ሌጆችም ስሇ ሆናችሁ እግዘአብሓር አባ አባት ብል
የሚጮኽ የሌጁን መንፇስ በሌባችሁ ውስጥ ሊከ።”
(ዖፌ 4:6)
“እግዘአብሓርም፦ ሔፃኑ አባቱንና እናቱን መጥራት
ሳያውቅ የዯማስቆን ሀብትና የሰማርያን ምርኮ በአሦር
ንጉሥ ፉት ይወስዲሌና ስሙን፦ ምርኮ ፇጠነ፥ ብዛበዙ
ቸኯሇ ብሇህ ጥራው አሇኝ።”
(ኢሳ 8:4)
“መሌካም እንዱሆንሌህ ዔዴሜህም በምዴር ሊይ
እንዱረዛም አባትህንና እናትህን አክብር፤ እርስዋም
የተስፊ ቃሌ ያሊት ፉተኛይቱ ትእዙዛ ናት።”
(ኤፉ 6:2)
“የሚመሰክሩት መንፇሱና ውኃው ዯሙም ሦስት
ናቸውና፤ ሦስቱም በአንዴ ይስማማለ።”
(1 ዮሏ 5:7 / 8)
“ሽማግላ የሆነውን አትገሥጸው፥ እርሱን ግን እንዯ
አባት፥ ጎበዜችን እንዯ ወንዴሞች፥ የሸመገለትን ሴቶች
እንዯ እናቶች፥ ቆነጃጅቱን እንዯ እኅቶች በፌጹም ንጽሔና
ሇምናቸው።” (1 ጢሞ 5:1)
“ክፈ ከሆነ ከአሁኑ ዒሇም ያዴነን ዖንዴ እንዯ አምሊካችንና
እንዯ አባታችን ፇቃዴ ስሇ ኃጢአታችን ራሱን ሰጠ። (ገሊ
1:4) “በእናንተ የሚናገር የአባታችሁ መንፇስ ነው እንጂ፥
የምትናገሩ እናንተ አይዯሊችሁምና።”
(ማቴ 10:20 / 29)
“የሰጠኝ አባቴ ከሁለ ይበሌጣሌ፥ ከአባቴም እጅ
ሉነጥቃቸው ማንም አይችሌም።” (ዮኅ 10:29)
“እናንተ የአባታችሁን ሥራ ታዯርጋሊችሁ አሊቸው። እኛስ
ከዛሙት አሌተወሇዴንም አንዴ አባት አሇን እርሱም
እግዘአብሓር ነው አለት።” (ዮሏ 8:41)

አቤት
ቃለ የተመሰረተው ‘አብ’ እና ‘ቤት’ ከሚለ ሁሇት ቃሊት ነው። ትርጉሙም ‘የአብ ወገን፣ ዖመዴ፣ ሌጅ…’ ማሇት
ነው። ‘እመት’ ዯግሞ ‘እመ’ እና ‘ቤት’ ከሚለ ቃሊት ሲሆን ፥ ‘እመቤት’ ማሇት የእናት ወገን ማሇት ነው።
(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
8

Abdon / ዒብድን
Abdi / አብዱ
My servant, / HBN
“And their brethren the sons of Merari
stood on the left hand: Ethan the son of
Kishi, the son of Abdi, the son of
Malluch, a Merarite, and ancestor of
Ethan the singer.”
(1 Ch 6:44)
The father of Kish, a Merarite, in the
reign of Hezekiah; (2 Ch 29:12)
One of the Bene-Elam in the time of
Ezra, who had married a foreign wife;
(Ezra 10:26)
Abdiel / አብዱኤሌ
Servant of God, / HBN
“Ahi the son of Abdiel, the son of Guni,
chief of the house of their fathers”
(1ch 5:15)

አብዱ / Abdi
„አብዳ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ትርጉሙም
አገሌጋዬ፣ ተሊሊኪዬ፣ ታዙዤ….
“በግራቸውም በኩሌ ወንዴሞቻቸው የሜራሪ ሌጆች
ነበሩ ኤታን የቂሳ ሌጅ፥ የአብዱ ሌጅ፥”
(1 ዚና 6:44)
የቂስ አባት:- “ላዋውያኑም፥ ከቀዒት ሌጆች የአማሢ
ሌጅ መሏትና የዒዙርያስ ሌጅ ኢዮኤሌ፥ ከሜራሪም
ሌጆች የአብዱ ሌጅ ቂስና የይሃላሌኤሌ ሌጅ
ዒዙርያስ፥ ...” (2 ዚና 29:12)
“የኤሊም ሌጅ:-ከኤሊም ሌጆችም፤ ሙታንያ፥
ዖካርያስ፥ ይሑኤሌ፥ አብዱ፥ ይሬሞት፥ ኤሌያ።”
(ዔዛ 10:26)
አብዱኤሌ / Abdiel
„አብዯ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ሲሆን፤ትርጉሙም ያምሊክ አገሌጋይ ማሇት ነው።
“የአባቶቻቸውም ቤቶች አሇቃ የጉኒ ሌጅ
የአብዱኤሌ ሌጅ ወንዴም ነበረ።” (ዚና 5:15)

Abdiel / አብዱኤሌ
The root words are „abdi‟(አብዱ) and „El‟(ኤሌ)
Abdi means servant, and El means lord,
Abdiel means „servant of the almighty‟,
Related term(s): Abdeel / ዒብዴኤሌ / (Jer 36:26)
Abdon / ዒብድን
Servile, / HBN
Servant; cloud of judgment, / EBD
“…And after him Abdon the son of
Hillel, a Pirathonite, judged Israel.”
(Jud 12:13-15), A judge of Israel,
 Son of Shashak; (1 Ch 8:23)
 First-born son of Jehiel, son of
Gideon;(1 Ch 8:30; 9:35, 36)
 Son of Micah, a contemporary of
Josiah, (2 Chronicles 34:20)
called Achbor in (2 Kings 22:12)
 A city in the tribe if Asher, given
to the Gershonites, (Jos 21:30;
1 Ch 6:74)

ዒብድን / Abdon
የቃለ ምንጭ „አብ‟ እና „ዲኘ‟ የሚለ ቃሊት ናቸው።
አብ‟ድን- አብ ዲኘ፣ታሊቅ ዲኛ፣ ከፌተኛ ዲኛ…
“ከእርሱም በኋሊ የጲርዒቶናዊው የሂላሌ ሌጅ
ዒብድን በእስራኤሌ ሊይ ፇራጅ ሆነ። በዘህ ስም
የሚጠሩ ሦስት ሰዎች አንዴ ከተማ አለ”
(መሳ12፡13)
“ዓቤር፥ ኤሉኤሌ፥ ዒብድን፥ ዛክሪ፥” (1 ዚና 8:23)
“የበኵር ሌጁ ዒብድን፥1 ዚና 8:30; የበኵር ሌጁም
ዒብድን፥” (9:35 / 36)
“ንጉሡም ኬሌቅያስን፥ የሳፊንንም ሌጅ አኪቃምን፥
የሚክያስንም ሌጅ ዒብድንን፥ …” (2 ዚና 34:20)
“...ዒብድንንና መሰምርያዋን፥” (ኢያ 21:30)
ከአሴርም…ዒብድንና መሰምርያዋ፥” (1 ዚና 6:74)

(HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)

9

Abia / አቢያ
አብዯናጎ / Abednego
„አብዯ‟ እና „ነጋ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
አብዱ‟ኔጎ- አብዱ ነጋ፣ የንጋት አገሌጋይ፣ የብርሃን
ታዙዥ…
“ዲንኤሌም ንጉሡን ሇመነ፥ እርሱም ሲዴራቅንና
ሚሳቅን አብዯናጎንም በባቢልን አውራጃ ሥራ ሊይ
ሾማቸው ዲንኤሌ ግን በንጉሡ በር ነበረ”
(ዲን 2:49)
“የጃንዯረቦቹም አሇቃ ስም አወጣሊቸው ዲንኤሌን
ብሌጣሶር፥ አናንያንም ሲዴራቅ፥ ሚሳኤሌንም
ሚሳቅ፥ አዙርያንም አብዯናጎ ብል ጠራቸው።”
(ዲን 1:7)
አቤሌ / Abel
„አብ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ሲሆን ትርጉሙም አምሊክ አባቴ ማሇት ነው።
“ዯግሞም ወንዴሙን አቤሌን ወሇዯች። ”
(ዖፌ 4፡2)

Abednego / አብዯናጎ
Servant of light; / HBN
“Then Daniel requested of the king, and
he set Shadrach, Meshach, and
Abednego, over the affairs of the
province of Babylon: but Daniel sat in
the gate of the king.”
(Da 2:49)
“For he gave unto Daniel the name of
Belteshazzar; ...and to Mishael, of
Meshach; and to Azariah, of Abednego;
(Da 1:7)
Abel / አቤሌ
Breath, or vanity; / EBD
The second son of Adam, murdered by his
brother Cain,
(Ge 4:1-16)

ABEL
The root words „Ab‟(አብ) and „El‟(ኤሌ).
Abel means „one who‟s father is almighty lord‟,
Related term(s): Abiel / አቢኤሌ / (1ሳሙ14፡51)
Abi / አቡ
My father, / HBN
“Twenty and five years old was he when
he began to reign; and he reigned twenty
and nine years in Jerusalem. His
mother's name also was Abi, the
daughter of Zachariah.”
(2 king 18:2)
Mother of King Hezekiah, written
ABIJAH in (2 Ch 29:1);
Abia / አቢያ
My father is the Lord, / EBD
“And Solomon's son was Rehoboam,
Abia his son, Asa his son, Jehoshaphat
his son,”
(1 Ch 3:10)
(Mt 1:7)

አቡ / Abi
አበ- አብዬ፣ አባዬ…ትሌቅ ማሇት ነው...የሰው ስም
“መንገሥ በጀመረ ጊዚ የሀያ አምስት ዒመት ጕሌማሳ
ነበረ በኢየሩሳላምም ሀያ ዖጠኝ ዒመት ነገሠ እናቱም
የዖካርያስ ሌጅ አቡ ነበረች።” (2 ነገ 18፡2)
የንጉሥ ሔዛቅያስ እናት፥ “ሔዛቅያስም የሀያ አምስት
ዒመት ጕሌማሳ በነበረ ጊዚ መንገሥ ጀመረ፥
በኢየሩሳላም ሀያ ዖጠኝ ዒመት ነገሠ እናቱም
የዖካርያስ ሌጅ አቡ ትባሌ ነበር።”
(2 ዚና 29:1)
አብያ / Abia
„አብ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። ትርጉሙም- አባዬ፣ አባቴ አምሊኬ፣ ጌታዬ
አምሊኬ፣ ህያው አምሊክ…
“የሰልሞንም ሌጅ ሮብዒም ነበረ ሌጁ አቢያ፥”
(1 ዚና 3:10) (ማቴ1:7)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)

10

Abib / አቢብ
አብያ / Abiah
„አብ‟ እና ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። ትርጉሙም- አባያህ፣ አባቴ አምሊኬ፣ ጌታዬ
አምሊኬ፣ ህያው አምሊክ…
“የቤኬርም ሌጆች ዛሚራ፥ ኢዮአስ፥ አሌዒዙር፥
ኤሌዮዓናይ፥ ዕምሪ፥ ኢያሪሙት፥ አብያ፥ ዒናቶት፥
ዒላሜት እነዘህ ሁለ የቤኬር ሌጆች ነበሩ:”
(1ዚና 7፡8)
አብያሳፌ / Abiasaph
„አባ‟ እና „አሰፊ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ትርጉሙም- አባ አሰፊ፣ አባ አስፌቸው፣ ሰፉ
ህዛብ፣ታሊቅ አገር፣ የብ዗ዎች አባት…
“የቆሬ ሌጆች አሴር፥ ሔሌቃና፥ አብያሳፌ ናቸው
እነዘህ የቆሬ ሌጆች ወገኖች ናቸው።” (ዖጸ6፡24)

Abiah / አብያ
My father is the Lord, / EBD
“….and the sons of Becher; Zemira, and
Joash, and Eliezer, and Elioenai, and
Omri, and Jerimoth, and Abiah, and
Anathoth, and Alameth; All these are the
sons of Becher”;
(1Ch 7:8)
Abiasaph / አብያሳፌ
Father of gathering, / EBD, (አቢሳፌ)
“…And the sons of Korah; Assir, and
Elkanah, and Abiasaph: these are the
families of the Korhites.”
(Ex 6:24)

Abiasaph / አብያሳፌ
The root words are „Ab‟(አብ) and „Asaph‟(አሰፌ)
The meaning is „large family‟
Related term(s): Ebiasaph / አቢሳፌ / (ዚና 6፡23፣ 37)
Abiathar / አብያታር
አብያታር / Abiathar
Father of abundance or my father excels, /
„አብ‟ እና „ዖር‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
EBD
ነው። የአባት ወገን፣ ታሊቅ ዖር፣ ታሊቅ ወገን…
“And one of the sons of Ahimelech the
“ዲዊት አብያታርን፦ ኤድማዊው ድይቅ በዘያ
መኖሩን ባየሁ ጊዚ። ሇሳኦሌ በእርግጥ ይነግራሌ ብዬ
son of Ahitub, named Abiathar,
በዘያው ቀን አውቄዋሇሁ ሇአባትህ ቤት ነፌስ ሁለ
escaped, and fled after David.”
የጥፊታቸው ምክንያት እኔ ነኝ።” (1ሳሙ22፡20)
(1Sa22:20-23)
“ከኤሉ በመቀጠሌ አራተኛ የሆነ ታሊቅ ካህን ነው።
High priest and fourth in descent from
ዲዊት ከሳዕሌ ፉት በተሰዯዯ ጊዚ አብሮት ተሰዶሌ።
Eli; Abiathar having become high priest
ዊትም ሳኦሌ ክፈን እንዲሰበበት አወቀ ካሁኑን
fled to David, and was thus enabled to
አብያታርንም። ኤፈደን ወዯዘህ አምጣ አሇው።”
inquire of the Lord for him.
(1ሳሙ 23:9፥ 30:7፥2ሳሙ2:1፥ 5:19)
(1 Sa 23:9; 30:7; 2 Sa 2:1; 5:19)
Abib / አቢብ
አቢብ / Abib
Green fruit; ears of corn, / HBN
„አበበ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ትርጉሙ“This day came ye out in the month
አበባ፣ የአበባ ወር፣ መስከረም፣ ጥቅምት...
Abib.” ( Ex 13:4)
“እናንተ ዙሬ በአቢብ ወር ወጥታችኋሌ።”
“Then I came to them of the captivity at
( ዖጸ 13:4)
Telabib, that dwelt by the river of
“በቴሌአቢብም ወዲለ በኮቦርም ወንዛ አጠገብ ወዯ
ተቀመጡ ምርኮኞች መጣሁ፥ በተቀመጡበትም ቦታ
Chebar, and I sat where they sat, and
ተቀመጥሁ በዘያም ሰባት ቀን በዴንጋጤ
remained there astonished among them
በመካከሊቸው ተቀመጥሁ።”
seven daysl.”
(ትንቢተ ሔዛቅኤሌ 3:15)
(Ez 3:15)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
11

Abiezrite / አቢዓዛራዊ
አቢዲን / Abidan
„አብ‟ እና „ዲኝ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አበ‟ዲኘ፣ ታሊቅ ዲኛ፣ ታሊቅ ፇራጅ፣ ከፌተኛ
ዲኛ…
“ከብንያም የጋዳዮን ሌጅ አቢዲን፥ ከዲን የአሚሳዲይ
ሌጅ አኪዓዖር፥” (ዖኁ 1፡11)
(ዖኁ 1:11፣ 2:22፣ 7:60 / 65፣ 10:24)

Abidan / አቢዲን
Father of judgment; judge, / EBD
“Of Benjamin; Abidan the son of
Gideoni” (Nu 1:11)
Chief of the tribe of Benjamin at the
time of the Exodus;
(Nu1:11; 2:22; 7:60, 65; 10:24)

Abidan / አቢዲን
The root words are „Ab‟ (አብ / father) and „Dan‟ (ዲኝ / Judge)
The meaning is „senior judge‟,
Related term(s): Abaddon / ዒብድን / (ራዔ 9፡11)
Abiel / አቢኤሌ
Father (i.e., "possessor") of God = "pious." /
EBD
“And Kish was the father of Saul; and
Ner the father of Abner was the son of
Abiel.” (1sa14:51)
Father of Kish, and consequently
grandfather of Saul, (1 Sa 9:1)
One of David‟s mighty men;
(1 Ch 11:32)
Abiezer / አቢዓዛር
Father of help; i.e., "helpful", / EBD,
(አቢዓዚር)
“…And his sister Hammoleketh bare
Ishod, and Abiezer, and Mahalah”;
(1Ch 7:18)
Eldest son of Gilead, and descendant of
Manasseh; (Joshua 17:2; 1 Chronicles
7:18) He was the ancestor of the great
judge Gideon.
One of David‟s mighty men; (2 Sa
23:27) / (1 Ch 11:28; 27:12)
Abiezrite / አቢዓዛራዊ
Father of help, a descendant of Abiezer, /
EBD
“And there came an angel of the LORD,
and sat under an oak which was in
Ophrah, that pertained unto Joash the
Abiezrite: ..”
(Jud 6:11, 24)

አቢኤሌ / Abiel
„አብ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አቢ‟ኤሌ- አቤሌ፣ አባቴ አምሊኬ፣ ጌታዬ አምሊኬ፣
ታሊቅ አምሊክ፣ ታሊቅ ጌታ፣ ታሊቅ ገዥ…
“የሳኦሌም አባት ቂስ ነበረ የአበኔርም አባት ኔር
የአቢኤሌ ሌጅ ነበረ።”
(1ሳሙ14፡51)
“ዒረባዊው አቢኤሌ፥ ባሔሩማዊው ዒዛሞት፥”
(1 ዚና 11:32 / 33)
አቢዓዛር / Abiezer
„አበ‟ እና „ዖር‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አባቴ ወገኔ፣ታሊቅ ረዲት፣ ከፌተኛ መመኪያ፣ትሌቅ
ዖመዴ…
“እኅቱ መሇኬት ኢሱዴን፥ አቢዓዛርን፥ መሔሊን
ወሇዯች።” (1ዚና7፡18)
“ዔጣውም ሇቀሩት ሇምናሴ ሌጆች በየወገኖቻቸው፥
ሇአቢዓዛር ሌጆች...” (ኢያ 17:2) “እኅቱ መሇኬት
ኢሱዴን፥ አቢዓዛርን፥ መሔሊን ወሇዯች።”
(1 ዚና 7:18)
“አቢዓዚር፥ ኩሳታዊው ምቡናይ፥ አሆሃዊው”
(2 ሳሙ 23:27 / 28) / (1 ዚና 11:28 / 27:12)
አቢዓዛራዊ / Abiezrite
አቢ‟ዖራት- አቢዖራውያን፣ የአቢዖር ወገኖች፣ የአቢዖር
አገር ሰዎች…
“የእግዘአብሓርም መሌአክ መጥቶ በዕፌራ ባሇችው
ሇአቢዓዛራዊው ሇኢዮአስ በነበረችው በአዴባሩ ዙፌ
በታች ተቀመጠ ሌጁም ጌዳዎን ከምዴያማውያን
ሇመሸሸግ በወይን መጥመቂያው ውስጥ ስንዳ ይወቃ
ነበር።” (መሳ 6፡11 / 24)

(EBD- Easton‟s bible dictionary)
12

Abihud / አብዩዴ
አቢግያ / Abigail
„አብ‟ እና „ገሊ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አቢጌሌ- ታሊቅ ገሊ፣ ቆንጆ አካሌ…
“እኅቶቻቸውም ጽሩያና አቢግያ ነበሩ። የጽሩያም
ሌጆች አቢሳ፥ ኢዮአብ፥ አሣሄሌ ሦስቱ ነበሩ።”
(1 ዚና 2:16 / 17)
“የሰውዮውም ስም ናባሌ፥ የሚስቱም ስም አቢግያ
ነበረ የሴቲቱም አእምሮ ታሊቅ፥ ...” (25:3)
አቢካኢሌ / Abihail
„አብ‟ እና „ኃይሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አባ ኃይሌ፣ ጉሌበተኛ፣ በጣም ኃያሌ…
“የሜራሪም ወገኖች አባቶች ቤት አሇቃ የአቢካኢሌ
ሌጅ ሱሪኤሌ ነበረ በማዯሪያው አጠገብ በሰሜን
በኩሌ ይሰፌራለ።” (ዖኁ 3፡35)
 “የአቢሱርም ሚስት አቢካኢሌ ነበረች ..."
(1 ዚና 2:29)
 “እነዘህም የቡዛ ሌጅ የዬዲይ ሌጅ የኢዬሳይ
ሌጅ የሚካኤሌ ሌጅ የገሇዒዴ ሌጅ የኢዲይ ሌጅ
የዐሪ ሌጅ የአቢካኢሌ ...።” (1 ዚና 5:14)
 “...ኢያሪሙት ነበረ እናትዋም የእሴይ ሌጅ
የኤሌያብ ሌጅ አቢካኢሌ ነበረች።”
(2 ዚና 11:18)
 “ወዯ ንጉሡም ትገባ ዖንዴ የመርድክዮስ አጎት
የአቢካኢሌ ሌጅ የአስቴር ተራ በዯረሰ ጊዚ
የሴቶች ጠባቂው የንጉሡ ጃንዯረባ ሄጌ ...”
(አስ2:15)
አብዮዴ / Abihu
„አብዬ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። አቢዮ- አባዬ፣
አባቴ፣ አምሊኬ፣ ፇጣሪዬ ማሇት ነው…
“አሮንም የአሚናዲብን የነአሶንን እኅት ኤሌሳቤጥን
አገባ፥ እርስዋም ናዲብንና አብዮዴን አሌዒዙርንና
ኢታምርን ወሇዯችሇት።”
(ዖጸ 6፡23)
ኤሁዴ / Abihud
„አቢ‟ እና „ውዴ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አቢሁዴ- አብ ውዴ፣ የተወዯዯ አባት...
“እነዘህም የኤሁዴ ሌጆች ናቸው እነዘህ በጌባ
የሚቀመጡ የአባቶቻቸው ቤቶች አሇቆች ናቸው”
(1ዚና 8:3)
“ዖሩባቤሌም አብዩዴን ወሇዯ፤ አብዩዴም
ኤሌያቄምን ወሇዯ፤ ...” (ማቴ 1:13)

Abigail / አቢግያ
The father's joy, / HBN, / SBD
Whose sisters were Zeruiah, and Abigail
and the sons of Zeruiah; Abishai, and
Joab, and Asahel, three; the sister of
David, and wife of Jether an Ishmaelite,
(1 ch 2:16, 17)
(25:3)
Abihail / አቢካኢሌ
Father of might, / EBD
“And the chief of the house of the father
of the families of Merari was Zuriel the
son of Abihail: these shall pitch on the
side of the tabernacle northward.”
(Num 3:35); Father of Zuriel, chief of
the Levitical father of Merari, a
contemporary of Moses.
 Wife of Abishur; (1 Ch 2:29)
 Son of Huri, of the tribe of Gad;
(1 Ch 5:14)
 Wife of Rehoboam; She is called
the daughter, i.e. descendant, of
Eliab, the elder brother of David.
(2 Ch 11:18)
 Father of Esther and uncle of
Mordecai; (Esther 2:15)
Abihu / አብዮዴ
Father of Him; i.e., "worshipper of God", /
EBD
“And Aaron took him Elisheba… and
she bare him Nadab, and Abihu,
Eleazar, and Ithamar.”
(Ex 6:23)
Abihud / አብዩዴ
Father of praise; confession, / HBN
Father of renown, famous; / SBD, (አብዩዴ)
“And the sons of Bela were, Addar, and
Gera, and Abihud,”
(1ch 8:3)
A descendant of Zerubbabel and father
of Eliakim; (Mt 1:13)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
13

Abimelech / አቢሜላክ
አብያ / Abijah
„አብ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። አምሊኬ ፇጣሪ፣ አባቴ አምሊኬ፣ ህያው አባት፣
ዖሊሇማዊ ጌታ…
“ስምንተኛው ሇአብያ፥ ዖጠኝኛው ሇኢያሱ፥”
(1 ዚና 24፡11)
 “ሮብዒምም ከአባቶቹ ጋር አንቀሊፊ፥ በዲዊትም
ከተማ ተቀበረ ሌጁም አብያ በእርሱ ፊንታ ነገሠ።
” (2 ዚና 12:16) / (1 ነገ 4:21)
 “በዘያም ወራት የኢዮርብዒም ሌጅ አብያ
ታመመ።” (1 ነገ 14:1)
 “አድ፥ ጌንቶን፥ አብያ፥ ሚያሚን”
(ነህ 12:4 / 17)/ (1 ዚና 24:10)/ (2 ዚና
8:14)
 “ሜሱሊም፥ አብያ፥ ሚያሚን፥ መዒዛያ፥
ቤሌጋሌ፥ ሸማያ እነዘህ ካህናት ነበሩ።” (ነህ
10:7)

Abijah/ አብያ
Father (i.e., "possessor or worshipper") of
Jehovah; / EBD
“The seventh to Hakkoz, the eighth to
Abijah,” (1ch 24:10)
 Son and successor of Rehoboam
on the throne of Judah; ( 2 Ch
12:16)/ (1 Kings 4:21)
 Son of Jeroboam I., king of
Israel; died in his childhood.
(1 Ki14:1)
 A descendant of Eleazar,
(Neh12:4, 17)/ (1 Ch 24:10; 2 Ch
8:14)
 One of the priests who entered
into a covenant with Nehemiah
to walk in God‟s law, (Neh 10:7)

Abijah / አብያ
The root words are „Ab‟ (አበ) and „Jah‟ (ያህ)
„Ab‟ means father and „Jah‟(Jehovah) means the living one.
Abijah means „eternal father.‟
Abimael / አቢማኤሌ
A father sent from God, / HBN
“And Obal, and Abimael, and Sheba,”
(Ge 10:28)
Abimelech / አቢሜላክ
My father a king, or father of a king, / EBD,
(አቤሜላክ)
“…And Abraham said of Sarah his wife,
she is my sister: and Abimelech king of
Gerar sent, and took Sarah.”
(Ge 20:1-18), A Philistine, king of
Gerar, (Genesis 12:15; Esther 2:3)
 Another king of Gerar int he time
of Isaac, (Ge 26:1)
 Son of the judge Gideon by his
Shechemite concubine; (Jud 8:31)
 “And Zadok the son of Ahitub,
and Abimelech the son of
Abiathar, (1 Ch 18:16)

አቢማኤሌ / Abimael
አቢ‟ማ‟ኤሌ- ያባት የናት አምሊክ፣ ፇጣሪ አምሊክ
“ዯቅሊንም፥ ዕባሌንም፥ አቢማኤሌንም፥”
(ዖፌ 10:28)

አቢሜላክ / Abimelech
አበ‟መሇክ- አባ (ፇጣሪ) መሊክ፣ አባ (ታሊቅ)
መሌክተኛ…የሰው ስም… (Ahimelech)
“አብርሃምም ሚስቱን ሣራን፦ እኅቴ ናት አሇ የጌራራ
ንጉሥ አቢሜላክም ሊከና ሣራን ወሰዲት”
(ዖፌ20፡1-18)
 “በምዴርም ቀዴሞ በአብርሃም ዖመን
ከሆነው ራብ በሊይ ራብ ሆነ ይስሏቅም
ወዯ ፌሌስጥኤም ንጉሥ ወዯ አቢሜላክ
ወዯ ጌራራ ሄዯ።” (ዖፌ 26:1)
 “በሴኬምም የነበረችው ቁባቱ ወንዴ ሌጅ
ወሇዯችሇት፥ ስሙንም አቤሜላክ ብል
ጠራው።” (መሳ 8:31)
 “የአኪጦብም ሌጅ ሳድቅ፥ የአቤሜላክም
ሌጅ አብያታር ...።” (1 ዚና 18:16)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
14

Abishalom / አቤሴልም
አቢኒኤም / Abinoam
„አብ‟ እና „ናኦም‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አቢ‟ናኦም- የናዕም አባት፣ በጣም ትሁት…
“ሌካም ከቃዳስ ንፌታላም የአቢኒኤምን ሌጅ
ባርቅን ጠርታ። የእስራኤሌ አምሊክ እግዘአብሓር፦
ሄዯህ ወዯ ታቦር ተራራ ውጣ፥ ከአንተም ጋር
ከንፌታላምና ከዙብልን ሌጆች አሥር ሺህ ሰዎች
ውሰዴ” (መሳ 4:6)

Abinoam / አቢኒኤም
Father of beauty, / HBN
Father of kindness, / EBD
“And she sent and called Barak the son
of Abinoam out of Kedeshnaphtali, and
said unto him, hath not the LORD God
of Israel commanded, saying, …?”
(Jud 4:6)
Abishag / አቢሳ
A beautiful Shunammite, / SBD
“So they sought for a fair damsel
throughout all the coasts of Israel, and
found Abishag a Shunammite, and
brought her to the king.” (1ki 1:3, 4, 15)
“Then answered David and said to
Ahimelech the Hittite, and to Abishai the
son of Zeruiah ... And Abishai said, I
will go down with thee.” (1sa 26:6)
Abishalom / አቤሴልም
Father of peace, / SBD
Father of peace; i.e., "peaceful", / EBD,
“Three years reined him in Jerusalem.
And his mother's name was Maachah,
the daughter of Abishalom.”
(1ki 15:2, 10); He is called Absalom in
(2 Ch11:20, 2).
 “And his second, Chileab, of
Abigail the wife of Nabal the
Carmelite; and the third,
Absalom the son of Maacah the
daughter of Talmai king of
Geshur;” (2 ch 11:20, 2)
 David's son by Maacah;
(2 Sa 3:3; Compare 1 Kings 1:6)

አቢሳ / Abishag
አቢ‟ሸግ- አብ ሸጋ፣ በጣም ቆንጆ ማሇት ነው...
(Abishai)
“በእስራኤሌም አገር ሁለ የተዋበች ቇንጆ ፇሇጉ
ሱነማይቱን አቢሳንም አገኙ፥ ወዯ ንጉሡም ይዖዋት
መጡ” (1 ነገ 1:3)
“ዲዊትም … የኢዮአብን ወንዴም አቢሳን፦ ወዯ
ሳኦሌ ወዯ ሰፇሩ ከእኔ ጋር የሚወርዴ ማን ነው‟ ብል
ጠየቃቸው አቢሳም። እኔ ከአንተ ጋር እወርዲሇሁ
አሇ።” (1ሳሙ 26:6)
አቤሴልም / Abishalom
„አብ‟ እና „ሰሊም‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አበ ሰሊም፣ ታሊቅ ሰሊም፣ ታሊቅ እረፌት፣ ረጅም
ጸጥታ፣ መረጋጋት የሰፇነበት…(Absalom)
[አባቴ ሰሊም ነው ማሇት ነው / መቅቃ]
“በኢየሩሳላምም ሦስት ዒመት ነገሠ እናቱም መዒካ
የተባሇች የአቤሴልም ሌጅ ነበረች።” (1ነገ 15፡2)
 “ሦስተኛውም ከጌሹር ንጉሥ ከተሌማይ ሌጅ
ከመዒካ የተወሇዯው አቤሴልም ነበረ።”
(2ሳሙ 3፡3)
 “ከእርስዋም በኋሊ የአቤሴልምን ሌጅ መዒካን
አገባ ...” (2 ዚና 11:20 / 2)
 “የንጉሥ ዲዊት ሌጅ “ሁሇተኛውም ...
ሦስተኛውም ከጌሹር ንጉሥ ከተሌማይ ሌጅ
ከመዒካ የተወሇዯው አቤሴልም ነበረ።”
(2 ሳሙ 3:3)

Abishalom / አቤሴልም
The root words are „Ab‟ (አብ / father) and „Selam‟ (ሰሊም / shalom)
The meaning is „long lasting peace;‟
Related term(s): Absalom / አቤሴልም / (2 ዚና 11:20፣ 2)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
15

Aceldama / አኬሌዲማ
አቢሱ / Abishua
„አበ‟ እና „ሽህ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
አቢ‟ሻ- አበሻ፣ አብ‟ሽዋ፣ አበ‟ሽዋ፣የሽዎች አባት፣ ባሇብ዗
ሃብት፣ ታሌቅ ባሇጸጋ፣ ባሇንብረት…
“ጌራ፥ አቢሁዴ፥ አቢሱ፥ ናዔማን፥ አሕዋ፥ ጌራ፥
ሰፈፊም፥ ሐራም።” (1ዚና 8፡4)
“አሌዒዙር ፉንሏስን ወሇዯ ፉንሏስ አቢሱን ወሇዯ፥”
(1ዚና 6:4፣ 5፣ 50፣ 51) ፣ “የአቢሱ ሌጅ፥
የፉንሏስ ሌጅ፥ የአሌዒዙር ሌጅ፥ የታሊቁ ካህን የአሮን
ሌጅ፥ ይህ ዔዛራ ከባቢልን ወጣ፥” (ዔዛ 7:4፣5)

Abishua / አቢሱ
Father of welfare; i.e., "fortunate." father of
deliverance, / EBD
“And Abishua, and Naaman, and
Ahoah,” (1ch 8:4); Son of Bela, of the
tribe of Benjamin;
Son of Phinehas, the son of Eleazar, and
father of Bukki, in the genealogy of the
high priests;
(1 Ch 6:4, 5, 50, 51; Ezra 7:4, 5)

አበሻ
Abishua / አቢሱ :- የቃለ ምንጭ አበ እና ሽህ የሚለ ቃሊት ናቸው።
ትርጉሙ ‘የብ዗ዎች አባት ማሇት ነው።’

አቢጣሌ / Abital
„አብ‟ እና „ጥሊ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አቢ‟ጥሌ- አባ ጥሊ፣ ትሌቅ ጥሊ ፣ ትሌቅ ከሇሊ፣
መጠሇያ...
“አራተኛውም የአጊት ሌጅ አድንያስ፥ አምስተኛውም
የአቢጣሌ ሌጅ ሰፊጥያስ ነበረ።”
(2 ሳሙ 3:4)
አብርሃም / Abraham
አብ‟ራሃም- አባ ራማ፣ ታሊቅ አባት፣ ከፌተኛ አባት፣
የብ዗ዎች አባት...
“ከዙሬም ጀምሮ እንግዱህ ስምህ አብራም ተብል
አይጠራ፥ ነገር ግን ስምህ አብርሃም ይሆናሌ ሇብ዗
አሔዙብ አባት አዴርጌሃሇሁና:” (ዖፌ 17:5)
አብራም / Abram
„አብ‟ እና „ራማ‟ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
አብ‟ራም- አባ‟ራም፣ አበ ራማ፣ ታሌቅ አባት…
[ታሊቅ አባት ማሇት ነው። / መቅቃ]
“የታራም ትውሌዴ እነሆ ይህ ነው። ታራ አብራምንና
ናኮርን ሏራንንም ወሇዯ …።” (ዖፌ 11:27)

Abital / አቢጣሌ
The father of the dew; or of the shadow, /
HBN
“And the fourth, Adonijah the son of
Haggith; and the fifth, Shephatiah the
son of Abital;”
(2sa 3:4)
Abraham / አብርሃም
Father of a great multitude, / HBN / SBD
“Neither shall thy name any more be
called Abram, but thy name shall be
Abraham; for a father of many nations
have I made thee.” (Ge17:5)
Abram / አብራም
High father; father of deceit, / HBN, / SBD
“Now these are the generations of Terah:
Terah begat Abram, Nahor, and Haran;
and Haran begat Lot.”
(ge11:27)

Absalom / አቤሴልም the same as Abishalom/ አቤሴልም
Aceldama / አኬሌዲማ
አኬሌዲማ / Aceldama
"Field of blood"; / EBD
„አካሌ‟ እና „ዯም‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ የቦታ ስም
“And it was known unto all the dwellers
ነው። አካሇ‟ዯም፣ ቀይ መሬት፣ ዯም መሬት…
at Jerusalem; insomuch as that field is
[የዯም መሬት ማሇት ነው። / መቅቃ]
called in their proper tongue, Aceldama,
“በኢየሩሳላምም ሇሚኖሩ ሁለ ታወቀ፤ ስሇዘህም ያ
መሬት በቋንቋቸው አኬሌዲማ ተብል ተጠራ፥
that is to say, the field of blood.”
እርሱም የዯም መሬት ማሇት ነው።” (ሥራ 1፡19)
(Act 1:19)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
16

Addan / አዲን
Adam / አዲም
Red, / EBD; earthy, red, / HBN
“This is the book of the generations of
Adam. In the day that God created man,
in the likeness of God made he him;”
(Ge 5:1); It was the name given to the
first man,
Male and female created he them; and
blessed them, and called their name
Adam, in the day when they were
created.
“That the waters which came down from
above stood and rose up upon an heap
very far from the city Adam,”
(Joshua 3:16)

አዲም / Adam
„አ‟ዯም‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። አ‟ዯመአዯም፣ አዲም፣ ዯማም፣ ቀይ፣ ዯማዊ፣ እስትንፊስ ያሇው፣
ህያው…
“እግዘአብሓር አምሊክም የምዴር አራዊትንና
የሰማይ ወፍችን ሁለ ከመሬት አዯረገ በምን ስም
እንዯሚጠራቸውም ያይ ዖንዴ ወዯ አዲም
አመጣቸው አዲምም ሔያው ነፌስ ሊሇው ሁለ በስሙ
እንዯ ጠራው ስሙ ያው ሆነ።” (ዖፌ 2፡19)
“ወንዴና ሴት አዴርጎ ፇጠራቸው፥ ባረካቸውም።
ስማቸውንም በፇጠረበት ቀን አዲም ብል ጠራቸው”
(5:2)
“የአዲም የትውሌደ መጽሏፌ ይህ ነው።
እግዘአብሓር አዲምን በፇጠረ ቀን በእግዘአብሓር
ምሳላ አዯረገው” (ዖፌ 5፡1)

Adam / አዲም: The root word is „dem‟ (ዯም).
The meaning is blood (red). And also means (alive / life).
Adamah / አዲማ
አዲማ / Adamah
Red earth, / EBD
„ዯምህ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። አ‟ዯም- ዯመ፣
“And Adamah, and Ramah, and Hazor,”
ቀይ መሌክ፣የሸክሊ አፇራማ… (Admah)
(Jos 19:36)
“ረቃት፥ ኬኔሬት፥ አዲማ...” (ኢያ 19:36)
One of the "fenced cities" of Naphtali
“የከነዒናውያንም ወሰን ከሲድን አንሥቶ ወዯ ጌራራ
በኩሌ
ሲሌ እስከ ጋዙ ዴረስ ነው ወዯ ሰድምና ወዯ
named between Chinnereth and Ramah.
ገሞራ፥ ወዯ አዲማና ወዯ ...።” (ዖፌ 10፡19)
(Gn 10፡19)
Adami / አዲሚ
አዲሚ / Adami
My man, earth, / SBD
„ዯሜ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። አ‟ዲሜ“And their coast was from Heleph, from
አ‟ዯሜ፣ ወገኔ፣ ዖመዳ…
Allon to Zaanannim, and Adami, Nekeb,
“ዴንበራቸውም ከሓላፌ፥ ከጸዔነኒም ዙፌ፥
ከአዲሚኔቄብ፥ ከየብኒኤሌ እስከ ሇቁም ዴረስ ነበረ
and Jabneel, unto Lakum; and the
መውጫውም በዮርዲኖስ ነበረ።”
outgoings thereof were at Jordan”
(ኢያ19፡33)
(Jos 19:33)
Addan / አዲን
አዲን / Addan
Strong or stony; / SBD
አ‟ዯን ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። አ‟ዲን- የዲን፣
“And these were they which went up
ዯን… (Addon)
from Telmelah, Telharsa, Cherub,
“ ከቴሌሜሊ፥ ከቴሊሬሳ፥ ከክሩብ፥ ከአዲን፥ ከኢሜር
የወጡ እነዘህ ነበሩ ነገር ግን የአባቶቻቸውን ቤቶችና
Addan, and Immer: but they could not
ዖራቸውን ወይም ከእስራኤሌ ወገን መሆናቸውን
show their father's house, and their seed,
ያስታውቁ ዖንዴ አሌቻለም” (ዔዛ 2፡59)
whether they were of Israel:” (Ezr 2:59)
“ከቴሌሜሊ፥ ከቴሊሬሳ፥ ከክሩብ፥ ከአዲን፥ ከኢሜር
“And these were they which went up
የወጡ እነዘህ ናቸው ነገር ግን የአባቶቻቸውን
also from Telmelah, Telharesha, Cherub,
ቤቶችና ዖራቸውን ወይም ...” (ነህ 7:61)
Addon, and Immer..” (Neh 7:61)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
17

Adnah / ዒዴና
Adin/ ዒዱን
Effeminate, / EBD
“Adonijah, Bigvai, Adin,” (Ne 10:16)
Ancestor of a family who returned form
Babylon with Zerubbabel, to the number
of 454, (Ezra 2:15)

ዒዱን / Adin
አ‟ዱን- አዯን፣ የዯን…የሰው ስም፥ ኤዯን
“አድንያስ፥ በጉዋይ፥ ዒዱን፥ አጤር፥ ሔዛቅያስ፥”
(ነህ 10፡16)
“የዒዱን ሌጆች፥ አራት መቶ አምሳ አራት።”
(ዔዛ2፡1)

Adin/ ዒዱን : The root word is „den‟ (ዯን)
The meaning is „woody, foresty, or / and gaurden of eden.‟
Adina / ዒዱና
ዒዱና / Adina
Pleasure; delight, / HBN
አ„ዯነ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። አዱነ- አ‟ዯን፣
“Adina the son of Shiza the Reubenite, a
ዯን…የሰው ስም
captain of the Reubenites, and thirty
“የሮቤሊዊው የሺዙ ሌጅ ዒዱና፥ እርሱ የሮቤሊውያን
with him,”
አሇቃ ነበረ፥” (1ዚና 11፡42)
(1ch11:42)
Admah / አዲማ
አዲማ / Admah
አ‟ዯምህ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። አዯማEarth, / EBD
አ‟ዯም፣ ቀይ፣ አፇራማ፣ ዯማዊ፣ ወገን፣ ዖመዴ፣
“And the border of the Canaanites was
ተወሊጅ…
from Sidon, as thou comest to Gerar,
“የከነዒናውያንም ወሰን ከሲድን አንሥቶ ወዯ ጌራራ
unto Gaza; as thou goest, unto Sodom,
በኩሌ ሲሌ እስከ ጋዙ ዴረስ ነው ወዯ ሰድምና ወዯ
and Gomorrah, and Admah, and
ገሞራ፥ ወዯ አዲማና ወዯ ሰቦይም በኩሌም ሲሌ
Zeboim, even unto Lasha.”
እስከ ሊሣ ዴረስ ነው።” (ዖፌ10፡19)
(Ge 10:19)
Adna / ዒዴና
ዒዴና / Adna
Rest, pleasure, / EBD
አ‟ዯን ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው።አ‟ዴና- ኤዯን፣
“And of the sons of Pahathmoab; Adna,
አዲን፣ዯን… የሰው ስም... ኤዴና፣ ኤዯን
and Chelal, Benaiah, Maaseiah,
“ከፇሏት ሞዒብ ሌጆችም፤ ዒዴና፥ ክሊሌ፥ በናያስ፥
Mattaniah, Bezaleel, and Binnui, and
መዔሤያ፥ ሙታንያ፥ ባስሌኤሌ፥ ቢንዊ፥ ምናሴ።”
Manasseh;”
(ዔዛ 10:30)
One of the families of Pahath-moab;
“ከሰበንያ ዮሴፌ፥ ከካሪም ዒዴና፥ ከመራዮት
(Ezra 10:30)
ሓሌቃይ፥”
A priest, descendant of Harim in the
(ነህ12፡15)
days of Joiakim, (Ne 12:15)
ዒዴና / Adnah
Adnah / ዒዴና
አ‟ዴን- አዯን፣ ዯን... (Adna)
Delight, / EBD
“ወዯ ጺቅሊግም ሲሄዴ ከምናሴ ወገን የምናሴ
“As he went to Ziklag, there fell to him
ሻሇቆች የነበሩ ዒዴና፥ ዮዙባት፥ ይዱኤሌ፥ ሚካኤሌ፥
of Manasseh, Adnah, and Jozabad, and
ዮዙባት፥ ኤሉሁ፥ ጺሌታይ ወዯ እርሱ ከደ።”
Jediael, and Michael, and Jozabad, and
(1 ዚና12፡20)
Elihu, and Zilthai, captains of the
“ቍጥራቸውም እንዯ አባቶቻቸው ቤት ይህ ነበረ
thousands that were of Manasseh.”
ከይሁዲ ሻሇቆች አሇቃው ዒዴና፥ ከእርሱም ጋር
(1Ch 12:20)
ሦስት መቶ ሺህ ጽኑዒን...” (2 ዚና 17:14)
A captain; (2 Ch 17:14)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)

18

Adoni-zedek / አድኒጼዳቅ
Adoni-bezek / አድኒቤዚቅ
The lightning of the Lord; the Lord of
lightning, / HBN
“And they found Adonibezek in Bezek:
and they fought against him, and they
slew the Canaanites and the Perizzites.”
(Jud 1:4-7)
Adonijah / አድንያስ
My Lord is Jehovah. / EBD
“And the fourth, Adonijah the son of
Haggith; and the fifth, Shephatiah the
son of Abital;”
(2sa 3:4) the fourth son of David
A Levite sent with the princes to teach
the book of the law to the inhabitants of
Judah; (2 Chronicles 17:8).
One of the "chiefs of the people" after
the Captivity; (Neh10:16)
Adonikam / አድኒቃም
Whom the Lord sets up, / EBD
“The children of Adonikam, six
hundred sixty and six”
(Ezr 2:13); One of those "which came
with Zerubbabel"

አድኒቤዚቅ / Adoni-bezek
„አዲነ‟ እና በዘቅ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
አድናይ በ‟ዘቅ- የብርሃን ጌታ፣ የጸብራቅ አምሊክ…
“አድኒቤዚቅንም በቤዚቅ አገኙትና ተዋጉት
ከነዒናውያንንና ፋርዙውያንንም መቱአቸው።”
(መሳ 1፡4-7)፥ (ነገ 1:3-7)
አድንያስ / Adonijah
„አዲነ‟ እና „ያህ‟ (ያህዌ / ዋስ ) ከሚለ ሁሇት ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። አድና‟ያህ- ህያው አዲኝ፣ አዲኝ
ዋስ / ዖሊሇማዊ መዴሃኒት፣ ዖሊቂ መፌትሄ።
“አራተኛውም የአጊት ሌጅ አድንያስ፥ አምስተኛውም
የአቢጣሌ ሌጅ ሰፊጥያስ ነበረ።” (2ሳሙ 3፡4)
“ከእነርሱም ጋር ላዋውያንን ሸማያን፥ ነታንያን፥
ዛባዴያን፥ አሣሄሌን፥ ሰሚራሞትን፥ ዮናትንን፥
አድንያስን፥ ጦብያን፥ ጦባድንያን” (2 ዚና 17:8)
“አድንያስ፥ በጉዋይ፥ ዒዱን፥ አጤር፥ ሔዛቅያስ፥”
(ነህ 10:16)

አድኒቃም / Adonikam
„አዲነ‟ እና „ቆመ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አዲኒ‟ቋሚ- ቋሚ አዲኝ፣ ቋሚ ተጠሪ፣ ጌታ
ያጸናው…።
“የአድኒቃም ሌጆች፥ ስዴስት መቶ ስዴሳ ስዴስት።”
(ዔዛ 2፡13)

Adoniram/ አድኒራም / (1ነገ 4:6) same as Adoram / አድኒራም
Adoni-zedek / አድኒጼዳቅ
አድኒጼዳቅ / Adoni-zedek
Lord of justice or righteousness, / EBD
„አዲነ‟ እና „ጻዱቅ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የመሰረተ ስም
“Now it came to pass, when
ነው። አድናይ‟ዙዱቅ- አዲኝ‟ጻዱቅ፣ እውነተኛ አዲኝ፣
Adonizedek king of Jerusalem had
እውነትኛ መሏሪ፣ ፌቱን መዴሃኒት…
heard how Joshua had taken Ai, and had
“እንዱህም ሆነ የኢየሩሳላም ንጉሥ አድኒጼዳቅ
ኢያሱ ጋይን እንዯ ያዖ ፇጽሞም እንዲጠፊት፥
utterly destroyed it; as he had done to
በኢያሪኮና በንጉሥዋም ያዯረገውን እንዱሁ በጋይና
Jericho and her king, so he had done to
በንጉሥዋ እንዲዯረገ፥ የገባዕንም ሰዎች ከእስራኤሌ
Ai and her king; and how the inhabitants
ጋር ሰሊም እንዲዯረጉ በመካከሊቸውም እንዯ ሆኑ
of Gibeon had made peace with Israel,
በሰማ ጊዚ፥” (ኢያ10፡1)
and were among them;” (Jos 10:1,3)

Adoni-zedek / አድኒጼዳቅ
The root words are „adagn‟ (አዲኝ) and „tsadiq‟ (ጻዱቅ)
The meaning is „the righteous and the living Savior (lord).‟
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)

19

Agur / አጉር
Adoram / አድኒራም
አድኒራም / Adoram
The name “Adoniram” means: My Lord is
„አዲነ‟ እና „ራማ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
most high; Lord of might and elevation, /
አድናይ‟ራም- ታሊቅ አዲኝ፣ ታሊቅ ጌታ፣ የጌቶች ጌታ…
HBN
(Adoniram)
“And Adoram was over the tribute: and
“አድኒራምም ግብር አስገባሪ ነበረ የአሑለዴም ሌጅ
ኢዮሣፌጥ ታሪክ ጸሏፉ ነበረ አሑሳርም የቤት
Jehoshaphat the son of Ahilud was
አዙዥ፥ የዒብዲም ሌጅ አድኒራም አስገባሪ ነበረ።”
recorder” (2sa20፡24)
(2ሳሙ20፡24)
“And Ahishar was over the household:
“አሑሳርም የቤት አዙዥ፥ የዒብዲም ሌጅ አድኒራም
and Adoniram the son of Abda was
አስገባሪ ነበረ።” (1ነገ 4:6)
over the tribute.” (1ki 4:6)
Adrammelech / አዯራሜላክ
አዯራሜላክ / Adrammelech
Adar the king; / EBD, (አዴራሜላክ)
„አዯራ‟ እና „መሊክ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
“And it came to pass, as he was
አዴራ‟ማላክ- የአዯራ‟መሊክ፣ ጠባቂ መሊክ፣ ረዲት
worshipping in the house of Nisroch his
መሊክ፣ ታሊቅ መሊክተኛ…
god, that Adrammelech and Sharezer
“በአምሊኩም በናሳራክ ቤት ሲሰግዴ ሌጆቹ
አዯራሜላክና ሳራሳር በሰይፌ ገዯለት ወዯ አራራትም
his sons smote him with the sword: and
አገር ኯበሇለ። ሌጁም አስራድን በእርሱ ፊንታ
they escaped into the land of Armenia.
ነገሠ።” (2 ነገ 19:37 / ኢሳ 37:38)
And Esarhaddon his son reigned in his
“የሏማትም ሰዎች አሲማትን ሠሩ አዋውያንም
stead.” (2 Ki19:37; Is: 38)
ኤሌባዛርንና
ተርታቅን ሠሩ የሴፇርዋይም ሰዎችም
“And the Avites made Nibhaz and
ሇሴፇርዋይም
አማሌክት ሇአዴራሜላክና ሇአነሜላክ
Tartak, and the Sepharvites burnt their
ሌጆቻቸውን በእሳት ያቃጥለ ነበር።”
children in fire to Adrammelech and
(2ነገ 17፡31)
Anammelech...” (2ki 17:31)
Adrammelech / አዯራሜላክ
The root words are „adera‟ (አዯራ) and „melech‟ (መሊክ)
The meaning is „responsible counceler‟,
Adummim / አደሚም
The red ones, / EBD
“And the border went up toward Debir
from the valley of Achor, and so
northward, looking toward Gilgal, that is
before the going up to Adummim,
which is on the south side of the river:
and the border passed toward the waters
of Enshemesh … Enrogel:” (Jos 15:7 )
Agur / አጉር
Stranger; gathered together, / HBN
“The words of Agur the son of Jakeh,
even the prophecy: the man spake unto
Ithiel, even unto Ithiel and Ucal,”
(Proverb 30:1)

አደሚም / Adummim
‟ዯማም‟ ከሚሌው ቃሌ የተገኘ ስም ነው።አ‟ዯማምዯመ ግብ፣መሌከኛ፣ ቀይ…
“ዴንበሩም ከአኮር ሸሇቆ ወዯ ዲቤር ወጣ፥ በሰሜን
በኩሌ በአደሚም ዏቀበት ፉት ሇፉት፥ በወን዗
በዯቡብ በኩሌ ወዲሇችው ወዯ ጌሌገሊ ተመሇከተ
ዴንበሩም ወዯ ቤት ሳሚስ ውኃ አሇፇ፥
መውጫውም በዒይንሮጌሌ አጠገብ ነበረ”
(ኢያ15፡7)
አጉር / Agur
„አጎረ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው።አጉር- አጎረ፣
አጏረ፣ አጓሪ፣ ሰበሰበ፣ አጠራቀመ…
“የማሣ አገር ሰው የያቄ ሌጅ የአጉር ቃሌ ሰውየው
ሇኢቲኤሌና ሇኡካሌ እንዯዘህ ይናገራሌ።”
(ምሳ 30፡1)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
20

Ahaziah / አካዛያስ
Ahab / አክዒብ
Father‟s brother, / EBD
“And Ahab said to Elijah, hast thou
found me, O mine enemy? And he
answered; I have found thee; because
thou hast sold thyself to work evil in the
sight of the LORD.”
(1ki 21:20) The son of Omri, whom he
succeeded as the seventh king of Israel;
He reigned twenty-three years.
A false prophet referred to by Jeremiah;
(Jer 29:21), of whom nothing further is
known;
Ahasbai / አሏስባይ
Trusting in me; a grown-up brother, / HBN
“Eliphelet the son of Ahasbai, the son
of the Maachathite, Eliam the son of
Ahithophel the Gilonite,”
(2sa 23:34)
Ahaz / አካዛ
One that takes or possesses, / HBN
“And the sons of Micah were, Pithon,
and Melech, and Tarea, and Ahaz.”
(1Ch 8:35 ) A grandson of Jonathan; The
son and successor of Jotham, king of
Judah; (2 Ki 16; Is 79-9)
Ahaziah / አካዛያስ
Held by Jehovah; / EBD
“And after this did Jehoshaphat king of
Judah join himself with Ahaziah king of
Israel, who did very wickedly”
(2 Ch 20:35-37); the son and successor
of Ahab,
 Guided by his idolatrous mother
Athaliah, his reign was
disastrous; (2 Kings 8:24-29;
9:29).
 The son of Joram, or Jehoram,
and sixth king of Judah; Called
Jehoahaz; (2 Ch 21:17; 25:23),
and Azariah; (2 Ch 22:6)

አክዒብ / Ahab
„አያ‟ እና „አብ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አያ‟አብ- የአባት ወንዴም፣ አጎት…
[የአባት ወንዴም ማሇት ነው / መቅቃ]
“ዖንበሪም ከአባቶቹ ጋር አንቀሊፊ፥ በሰማርያም
ተቀበረ ሌጁም አክዒብ በፊንታው ነገሠ።”
(ነገ 16፡28)
“የእስራኤሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ እግዘአብሓር
በስሜ ሏሰተኛ ትንቢትን ስሇሚናገሩሊችሁ ስሇ ቆሊያ
ሌጅ ስሇ አክዒብና ስሇ መዔሤያ ሌጅ ስሇ ሴዳቅያስ
እንዱህ ይሊሌ። እነሆ፥ በባቢልን ንጉሥ
በናቡከዯነፆር እጅ ...።”
(ኤር 29:21)
አሏስባይ / Ahasbai
„አያ‟ እና „አሳቢ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
አያ አሳቢ፣ አሳቢ ወንዴም፣ ተቆርቋሪ ወዲጅ…
“የአሮዲዊው የአራር ሌጅ አምናን፥ የማዔካታዊው
ሌጅ የአሏስባይ ሌጅ ኤላፊሊት፥ የጊልናዊው
የአኪጦፋሌ ሌጅ ኤሌያብ፥” (2ሳሙ23:34)
አካዛ / Ahaz
አ‟ያዖ: - አያ ያዛ፣ ያዖ፣ ዯገፇ፣ ተቆጣጠረ… ስም
“የሚካም ሌጆች ፒቶን፥ ሜላክ፥ ታሬዒ፥ አካዛ
ነበሩ።” (1ዚና 8፡35)
“በሮሜሌዩ ሌጅ በፊቁሓ በአሥራ ሰባተኛው ዒመት
የይሁዲ ንጉሥ የኢዮአታም ሌጅ አካዛ ነገሠ።” (2 ነገ
16 / ኢሳ 79-9)
አካዛያስ / Ahaziah
„ያዖ‟ እና „ያህ‟ (ያህዌ ) ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። አያዛ‟ያህ- ያዖ ያህ፣ አምሊክ የጠበቀው፣ በጌታ
እጅ ያሇ፣ ያመነ…
“ከዘህም ... ከአካዛያስ ጋር ተባበረ።”
(2ዚና 20፡35)
 “ኢዮራምም ... አካዛያስ ነገሠ።” (2 ነገ 8:2429 / 9:29)
 “ወዯ ይሁዲም ወጡ፥ አፇረሱአትም፥ የንጉሡንም
ቤት ዔቃ ሁለ፥ ወንድች ሌጆቹንም ሴቶች
ሌጆቹንም ማረኩ ከታናሹም ሌጅ ከአካዛያስ
በቀር ሌጅ አሌቀረሇትም።” (2 ዚና 21:17፥
25:23) “ከሶርያም ንጉሥ ከአዙሄሌ ... አካዛያስ
የአክዒብን ሌጅ ኢዮራምን ያይ ዖንዴ ወዯ
ኢይዛራኤሌ ወረዯ።” (2 ዚና 22:6)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ
መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
21

Ahiam / አምና
Ahi / ወንዴም
A brother, / SBD, (አኪ)
“Ahi the son of Abdiel, the son of Guni,
chief of the house of their fathers”
(1ch 5:15); A Gadite, chief of a family
who lived in Gilead in Bashan,
(1 Ch 7:34)
Ahiah / አኪያ
Friend of Jehovah, / EBD
“And Naaman, and Ahiah, and Gera, he
removed them, and begat Uzza, and
Ahihud.” (1ch 8:7)
 Son of Ahitub, grandson of Phinehas
and great-grandson of Eli, succeeded
his father as high priest in the reign
of Saul. (1 Samuel 14:3, 18)
 One of Solomon‟s princes (1 Kings
4:3)
 A prophet of Shiloh, (1 Kings 14:2)
hence called the Shilonite,
 Father of Baasha king of
Israel;(1 Kings 15:27, 33);
 Son of Jerahmeel; (1 Chronicles
2:25)
 Son of Bel;(1 Chronicles 8:7);
 One of David‟s mighty
men;(1 Chronicles 11:36);
 A Levite in David‟s
reign;(1 Chronicles 26:20)
 One of the "heads of the people"
who joined in the covenant with
Nehemiah; (Nehemiah 10:26)

ወንዴም / Ahi
„አያ‟- አያ፣ ወንዴም፣ ወዲጅ፣ ጓዯኛ… (Ehi)
“የአባቶቻቸውም ቤቶች አሇቃ የጉኒ ሌጅ የአብዱኤሌ
ሌጅ ወንዴም ነበረ።” (1ዚና 5፤15)
“የሳሜርም ሌጆች አኪ፥ ሮኦጋ፥ ይሐባ፥ አራም
ነበሩ።”
(1 ዚና 7:34)

አኪያ / Ahiah
አያ‟ያ- አያ ያህ፣ የጌታ ወንዴም... “ወዯ መናሏትም
ተማረኩ ናዔማን፥ አኪያ፥ ጌራ፥ እነርሱም ተማረኩ።
ዕዙንና አሑሐዴን ወሇዯ።” (1ዚና 8፡7)
 “... የሆነ ኤፈዴም የሇበሰ አኪያ አብሮ ነበር
ሔዛቡ ዮናታን እንዯ ሄዯ አሊወቁም።”
(1 ሳሙ14:3 18)
 “ጸሏፉዎቹም የሴባ ሌጆች ኤሌያፌና አኪያ፥
ታሪክ ጸሏፉም የአሑለዴ ሌጅ ኢዮሣፌጥ፥”
(1 ነገ4:3)
 “ኢዮርብዒምም ሚስቱን፦ ... ሊይ እንዴነግሥ
የነገረኝ ነቢዩ አኪያ በዘያ አሇ።” (1 ነገ 14:2)
 “ከይሳኮርም ቤት የሆነ የአኪያ ሌጅ ባኦስ
...በገባቶን ገዯሇው።” (1 ነገ 15:27 / 33)
 “… የይረሔምኤሌ ሌጆች በኵሩ ራም፥ ቡናህ፥
ኦሬን፥ ኦጼም፥ አኪያ ነበሩ።” (1 ዚና 2:25)
 “ወዯ መናሏትም ተማረኩ ናዔማን፥ አኪያ፥ ጌራ፥
እነርሱም ተማረኩ። …” (1 ዚና 8:7)
 “ፌልናዊው አኪያ፥ ቀርሜልሳዊው ሏጽሮ፥
የኤዛባይ ሌጅ ነዔራይ፥” (1 ዚና 11:36 /37)
 “ከላዋውያን አኪያ በእግዘአብሓር .. ሊይ ተሾሞ
ነበር።” (1 ዚና 26:20)
 “መዔሤያ፥ አኪያ፥ ሏናን፥ ዒናን፥ መለክ፥ ካሪም፥
በዒና።” (ነህ 10:26)

Ahiah / አኪያ: The root words are „ahi‟ (አያ) and „yah‟ (ያህ / ያህዌ / ህያው)
The meaning is „brother of the living lord.‟
Related term(s): Ahijah / አኪያ / (1ዚና 2፡25)

Ahiam / አምና
Mother‟s brother, / EBD
“Shammah the Hararite, Ahiam the son
of Sharar the Hararite,” One of David's
thirty heroes” (2 Sa 23:33)
(1 Ch 11:35)

አምና / Ahiam
„አያ‟(ወንዴም) እና „እማ‟(እናት) ከሚለ ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። አሂ‟እመ- አያ እማ፣ የእማ
ወንዴም፣ የናት ወንዴም፣ አጏት…
“የአሮዲዊው የአራር ሌጅ አምናን” (2ሳሙ 23፡33)
(1 ዚና 11:35)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
22

Ahihud / አሑሐዴ
Ahiezer / አሑዓዛር
Brother of help; i.e., "helpful", / EBD;
(አኪዓዖር)
“The chief was Ahiezer, then Joash, the
sons of Shemaah the Gibeathite; and
Jeziel, and Pelet, the sons of Azmaveth;
and Berachah, and Jehu the Antothite,”
(2:25; 10:25) The chief of the Benjamite
slingers that repaired to David at Ziklag;
(1 Ch 12:3)

አሑዓዛር / Ahiezer
„አያ‟ እና „ዖር‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አያ‟ዖር- ወንዴም ወገን፣ ረዲት ወንዴም፣ አጋዥ፣
ተባባሪ… የሰው ስም
“አሇቃቸው አሑዓዛር ነበረ፥ ከእርሱም በኋሊ
ኢዮአስ፥ የጊብዒዊው የሸማዒ ሌጆች ይዛኤሌ፥
ፊላጥ፥ የዒዛሞት ሌጆች...” (1 ዚና 12:3)
“ከብንያም የጋዳዮን ሌጅ አቢዲን፥ ከዲን የአሚሳዲይ
ሌጅ አኪዓዖር፥”
(ዖኁ1፡12) ፥ (ዖኁ2:25፤10:25)

Ahiezer / አሑዓዛር
The root words are „aya‟ (ahi / አያ) and „zer‟ (ዖር)
„Ahi‟ means brotherly, or friendly, and „zer‟ means
relative or family mamber.
The meaning is „family.‟
Ahihud / አሑሐዴ
The root words are „aya‟ (ahi / አያ) and „yehud‟ (ውህዴ)
The meaning is „friendly relation.‟

Ahihud / አሑሐዴ
Brother (i.e., "friend") of union, / EBD;
(አሑሁዴ)
“And Naaman, and Ahiah, and Gera, he
removed them, and begat Uzza, and
Ahihud.” (1ch8:7)
One of those appointed by Moses to
superintend the division of Canaan
among the tribe; (Nu34:27)

አሑሐዴ / Ahihud
„አያ‟ (ወንዴም) እና „ውህዴ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። አያ ውህዴ- ተባባሪ ወንዴም፣ ማሃበርተኛ፣
የአንዴነት ወዲጅ፣ ረዲት…
“ወዯ መናሏትም ተማረኩ ናዔማን፥ አኪያ፥ ጌራ፥
እነርሱም ተማረኩ። ዕዙንና አሑሐዴን ወሇዯ።”
(1ዚና 8፡7)
“ከአሴር ሌጆች ነገዴ አንዴ አሇቃ የሴላሚ ሌጅ
አሑሁዴ፥” (ዖኁ 34:27)

(EBD- Easton‟s bible dictionary)
23

Ahikam / አኪቃም
አኪያ / Ahijah
„አያ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። አያያ- አያ‟ያህ፣ የጌታ ወንዴም፣ የህያው
ወዲጅ፣ የጌታ ተባባሪ…
[እግዙብሓር ወንሜ ነው ማሇት ነው። / መቅቃ]
“የኤስሮምም የበኵር ሌጁ የይረሔምኤሌ ሌጆች
በኵሩ ራም፥ ቡናህ፥ ኦሬን፥ ኦጼም፥ አኪያ ነበሩ።”
(1ዚና 2፡25)
 “ወዯ መናሏትም ተማረኩ ናዔማን፥ አኪያ፥
ጌራ፥ እነርሱም …” (1ዚና 8፡7)
 “የኢካቦዴ ወንዴም ... ሇእግዘአብሓር ካህን
የሆነ ኤፈዴም የሇበሰ አኪያ አብሮ ነበር ሔዛቡ
ዮናታን እንዯ ሄዯ አሊወቁም።”
(1 ሳሙ14:3 / 18)
 “ጸሏፉዎቹም የሴባ ሌጆች ኤሌያፌና አኪያ፥
ታሪክ ጸሏፉም …” (1 ነገ 4:3)
 “ኢዮርብዒምም ... በዘህ ሔዛብ ሊይ
እንዴነግሥ የነገረኝ ነቢዩ አኪያ በዘያ አሇ:”
(1 ነገ14:2)
 “ፌልናዊው አኪያ፥ ቀርሜልሳዊው ሏጽሮ፥
የኤዛባይ ሌጅ ነዔራይ፥” (1 ዚና 11:36 / 37)
 “ከላዋውያን አኪያ በእግዘአብሓር ቤት ...
ሊይ ተሾሞ ነበር።” (1 ዚና 26:20)

Ahijah / አኪያ
Brother (i.e., "friend") of Jehovah; / EBD
“And the sons of Jerahmeel the firstborn
of Hezron were, Ram the firstborn, and
Bunah, and Oren, and Ozem, and
Ahijah.” (1ch 2:25) One of the five sons
of Jerahmeel, who was great-grandson of
Judah;
 One of the sons of Bela; (1 Ch
8:7,) called "Ahiah."
 Son of Ahitub; (1 Samuel 14:3,
18), Ichabod's brother;
 One of Solomon's secretaries;
(1 Kings 4:3)
 A prophet of Shiloh; (1 Kings
11:29; 14:2), called the
"Shilonite," in the days of
Rehoboam.
 A Pelonite, one of David's heroes
(1 Chronicles 11:36); called also
Eliam; (2 Samuel 23:34).
 A Levite having charge of the
sacred treasury in the temple;
(1 Ch 26:20)
Ahikam / አኪቃም
Brother of support = helper, / EBD
“And the king commanded Hilkiah the
priest, and Ahikam the son of Shaphan,
and Achbor the son of Michaiah, and
Shaphan the scribe, and Asahiah a
servant of the king's, saying,”
(2ki 22:12-14; 2Chr 34:20)

አኪቃም / Ahikam
„አያ‟ እና „ቆመ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አያ‟ቁም- ቋሚ ወንዴም፣ ብርቱ ወንዴም፣ ጽኑ
ወዲጅ፣ ቋሚ መከታ…
“ንጉሡም ካህኑን ኬሌቅያስን፥ የሳፊንንም ሌጅ
አኪቃምን፥ የሚክያስንም ሌጅ ዒክቦርን፥
ጸሏፉውንም ሳፊንን፥ የንጉሡንም ብሊቴና ዒሳያን።”
(2ነገ 22፡12-14፣ 2ዚና 34:20)

Ahikam / አኪቃም
The root words are „ahi‟ (aya / አያ) and „kum‟ (ቆመ)
The meaning is „a brother who stands for one.‟
(EBD- Easton‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር /
ባናዊ ማተሚያ ቤት- 1972 ዒም / published in 1980) )

24

Ahinoam / አኪናሆም
Ahiman / አኪመን
Brother of a gift = liberal. / EBD; (አሑማን)
“And they ascended by the south, and
came unto Hebron; where Ahiman,
Sheshai, and Talmai, the children of
Anak, were. (Now Hebron was built
seven years before Zoan in Egypt”;
(Nu 13:22)
One of the guardians of the temple after
the Exile, (1 Ch 9:17)
Ahimelech / አቢሜላክ
Brother of the king, / EBD
“And one of the sons of Ahimelech the
son of Ahitub, named Abiathar, escaped,
and fled after David.”
(1sa 22:20-23)
The son of Ahitub and father of
Abiathar;
(1 Sa 22:20-23)
Ahimoth / አኪሞት
Brother of death, / SBD; (የማአት)
“And the sons of Elkanah; Amasai, and
Ahimoth” (1ch 6:25)
A Levite apparently in the time of
David; (1 Ch 6:25) in (1 Ch 6:35) for
Ahimoth we find MAHATH, as in
(Luke 3:26)

አኪመን / Ahiman
„አያ‟ እና „አመነ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አያ‟አምን- የታመነ ወዴም፣ ሰሊማዊ ጓዯኛ፣
መሌካም ወዲጅ…
“በዯቡብም በኩሌ ውጡ፥ ወዯ ኬብሮንም ዯረሱ
በዘያም የዓናቅ ሌጆች አኪመን፥ ሴሲ፥ ተሊሚ ነበሩ።
ኬብሮንም በግብፅ ካሇችው ከጣኔዎስ በፉት ሰባት
ዒመት ተሠርታ ነበር።” (ዖኁ13፡22)
“በረኞችም ሰልም፥ ዒቁብ፥ ጤሌሞን፥ አሑማን፥
...ነበረ።” (1 ዚና 9:17)
አቢሜላክ / Ahimelech
„አያ‟ እና „መሊክ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
አሂሜላክ- አያ‟መሊክ፣ አያ መሊክ፣ ታዙዥ ወንዴም፣ ቅን
መሊክተኛ፣ የንጉሥ ወንዴም…
“ከአኪጦብም ሌጅ ከአቢሜላክ ሌጆች ስሙ
አብያታር የሚባሌ ...” (1ሳሙ 22፡20-23)
“አብርሃምም ሚስቱን ሣራን፦ እኅቴ ናት አሇ
የጌራራ ንጉሥ አቢሜላክም …” (ዖፌ 20፡2)

Ahinoam / አኪናሆም
Brother of pleasantness = pleasant. / EBD
“And the name of Saul's wife was
Ahinoam, the daughter of Ahimaaz: and
the name of the captain of his host was
Abner, the son of Ner, Saul's uncle.”
(1sa 14:50 )
The daughter of Ahimaaz, and wife of
Saul; (1 Sa 14:50)
A Jezreelitess, the first wife of David
(1 Sa 25:43; 27:3)

አኪናሆም / Ahinoam
„አያ‟ እና „ናሆም‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አሂናዕም- አያ‟ናዕሚ፣ አያ ናዕሚ፣ የናዕሚ
ወንዴም፣ ቅን ወንዴም፣ ትሁት ጓዯኛ…
“የሳኦሌም ሚስት ስም የአኪማአስ ሌጅ አኪናሆም
ነበረ የሠራዊቱም አሇቃ ስም የሳኦሌ አጎት የኔር ሌጅ
አበኔር ነበረ:”
(1ሳሙ 14፡50)
“ዲዊትም ዯግሞ ኢይዛራኤሊዊቱን አኪናሆምን
ወሰዯ ሁሇቱም ሚስቶች ሆኑሇት።”
(1 ሳሙ25:43፣ 27:3)

አኪሞት / Ahimoth
„አያ‟ እና „ሞት‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አሂሞት- አያ‟ሞት፣ አያሞቴ፣ እስከሞት የሚጸና
ወንዴም፣ ብርቱ ወዲጅ፣ ሃቀኛ…
“የሔሌቃናም ሌጆች አማሢ፥ አኪሞት።”
(1ዚና 6፡25)
“የናጌ ሌጅ፥ የማአት ሌጅ፥ የማታትዩ ሌጅ የሴሜይ
ሌጅ፥ የዮሴፌ ሌጅ፥” (ለቃ 3:26)
Ahimoth / አኪሞት
The root words are „ahi‟ (brother / አያ) and „moth‟ (death / ሞት)
The meaning is „unconditionally, devotedly, and faithfully brother‟,

(EBD- Easton‟s bible dictionary/ SBD- Smith‟s bible dictionary)
25

Ahumai / አሐማይ
Ahio / አሑዮ
Brotherly, / EBD
“And they carried the ark of God in a
new cart out of the house of Abinadab:
and Uzza and Ahio Drave the cart.”
(1ch 13:7)
 One of the sons of Beriah;
(1 Chronicles 8:14).
 One of the sons of Jehiel the
Gibeonite; (1 Ch 8:31; 9:37)
 One of the sons of Abinadab the
Levite; While Uzzah went by the
side of the ark, he walked before
it guiding the oxen which drew
the cart on which it was carried,
after having brought it from his
father's house in Gibeah;
(1 Ch 13:7; 2Sam 6:3, 4)
Ahitub / አኪጦብ
Brother of goodness, / EBD, / SBD
“And Ahiah, the son of Ahitub,
Ichabod's brother, the son of Phinehas,
the son of Eli, the LORD'S priest in
Shiloh, wearing an ephod. And the
people knew not that Jonathan was
gone.” (1sa 14:3) was succeeded by his
son Ahijah (1 Sa 14:3; 22:9,11,12,20).
The father of Zadok,
(1 Ch 6:7, 8; 2Sam 8:17)

አሑዮ / Ahio
„አያዋ‟(ወንዴሜ) ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው።
አሑዮ- አሂዋ፣ አያዋ፣ ወንዴሜ፣ ወዲጀ፣ ጓዯኛዬ፣
አሇኝታዬ…
“የእግዘአብሓርንም ታቦት በአዱስ ሰረገሊ ሊይ
ጫኑት፥ ከአሚናዲብም ቤት አመጡት ዕዙና አሑዮም
ሠረገሊውን ይነደ ነበር” (1ዚና13፡7)
 “አሑዮ፥ ሻሻቅ፥ ይሬምት፥” (1 ዚና 8:14)
 “ደር፥ ቂስ፥ በኣሌ፥ ናዲብ፥ ጌድር፥ አሑዮ፥
ዙኩር በገባዕን ተቀመጡ።” (1 ዚና 8:31፥
9:37)
 “የእግዘአብሓርንም ታቦት በአዱስ ሰረገሊ
ሊይ ጫኑት፥ ከአሚናዲብም ቤት አመጡት
ዕዙና አሑዮም ሠረገሊውን ይነደ ነበር።”
(1 ዚና 13:7) ፥ “የእግዘአብሓርንም ታቦት
በአዱስ ሰረገሊ ሊይ ጫኑ፥ ...አመጡት
የአሚናዲብ ሌጆችም ዕዙ እና አሑዮ አዱሱን
ሰረገሊ ይነደ ነበር።” (2ሳሙ 6:3/ 4)
አኪጦብ / Ahitub
„አያ‟ እና „ጹብ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አያ‟ጡብ- አያ ዔጹብ፣ ጥሩ ወንዴም...
“የኢካቦዴ ወንዴም የአኪጦብ ሌጅ የፉንሏስ ሌጅ
የዓሉ ሌጅ በሴል ሇእግዘአብሓር ካህን የሆነ
ኤፈዴም የሇበሰ አኪያ አብሮ ነበር ሔዛቡ ዮናታን
እንዯ ሄዯ አሊወቁም።” (1ሳሙ 14:3)
“አማርያም አኪጦብን ወሇዯ አኪጦብም ሳድቅን
ወሇዯ ሳድቅም አኪማአስን ወሇዯ፥” (1 ዚና 6:7፣ 8)
“የአኪጦብም ሌጅ ሳድቅ፥ የአቢሜላክም ሌጅ
አብያታር ካህናት ነበሩ ...” (2ሳሙ8:17)

Ahitub / አኪጦብ
The root words are „ahi‟ (brother / አያ) and „tsub‟ (tsub / ጹብ)
The meaning is „brother of goodness.‟,
Ahumai / አሐማይ
A meadow of waters; a brother of waters, /
HBN
“And Reaiah the son of Shobal begat
Jahath; and Jahath begat Ahumai, and
Lahad. These are the families of the
Zorathites.”
(1ch 4:2)

አሐማይ / Ahumai
„አያ‟(ወንዴም) እና „ማይ‟(ውኃ) ከሚለ ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። አያ‟ማይ- አያ ማዔይ፣ አያ ውኃ፣
ወንዴመ ውኃ፣ የውኃ ወዲጅ…
“የሦባሌም ሌጅ ራያ ኢኤትን ወሇዯ ኢኤትም
አሐማይንና ሊሃዴን ወሇዯ። እነዘህ የጾርዒውያን
ወገኖች ናቸው።” (1ዚና 4:2)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
26

Alameth / ዒላሜት
Ahuzzath / አኮዖት
Possession; seizing; collecting, / HBN
“Then Abimelech went to him from
Gerar, and Ahuzzath one of his friends,
and Phichol the chief captain of his
army.”
(Ge 26:26)
Akkub / ዒቁብ
Foot-print; supplanting; crookedness;
lewdness, / HBN
“And the porters were, Shallum, and
Akkub, and Talmon, and Ahiman, and
their brethren: Shallum was the chief”
(1ch 9:17)
 The head of one of the families
of Nethinim; (Ezra 2:45)
 A Levite who kept the gate of the
temple after the return from
Babylon; (1 Ch 9:17; Ezra 2:42;
Neh 7:45)
 A descendant of David; (1 ዚና
3:24)

አኮዖት / Ahuzzath
„አያ‟ እና „ይዖት‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አያ ያዖ- ያዥ ወንዴም፣ ዯጋፉ ወንዴም…
“አቢሜላክና የሙሽራው ወዲጅ አኮዖት የሠራዊቱም
አሇቃ ፉኮሌ ከጌራራ ወዯ እርሱ ሄደ።”
(ዖፌ 26:26)
ዒቁብ / Akkub
„አቀበ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው።
አቁብ- እቁብ፣ አቀበ፣ ጠበቀ፣ ከሇከሇ፣ አገዯ…
“በረኞችም ሰልም፥ ዒቁብ፥ ጤሌሞን፥ አሑማን፥
ወንዴሞቻቸውም ነበሩ ሰልምም አሇቃ ነበረ።”
(1ዚና 9፡17)
 “የአጋባ ሌጆች፥ የዒቁብ ሌጆች፥ የአጋብ
ሌጆች፥ የሰምሊይ ሌጆች፥ የሏናን ሌጆች፥”
(ዔዛ 2:45 / 46)
 “በረኞችም ሰልም፥ ዒቁብ፥ ጤሌሞን፥
አሑማን፥ ... (1 ዚና 9:17)፥ ... የዒቁብ
ሌጆች፥ የሏጢጣ ሌጆች፥ የሶባይ ሌጆች፥ ...።
” (ዔዛ2:42፣ ነህ7:45)
 “የኤሌዮዓናይም ሌጆች ሆዲይዋ፥ ኤሌያሴብ፥
ፋሌያ፥ ዒቁብ፥ ዮሏናን፥ ... ሰባት ነበሩ።”
(1 ዚና 3:24)

Akkub / ዒቁብ
The root word is „aqebe‟ (አቀበ)
The meaning is „to prevent, protect, or stop from moving.‟,
Alameth / ዒላሜት
ዒላሜት / Alameth
Hiding; youth; worlds; upon the dead, /
„ዒሇማት‟- ጋላማት
HBN; (ጋላማት)
“የቤኬርም ሌጆች ዛሚራ፥ ኢዮአስ፥ አሌዒዙር፥
ኤሌዮዓናይ፥ ዕምሪ፥ ኢያሪሙት፥ አብያ፥ ዒናቶት፥
“And the sons of Becher; Zemira, and
ዒላሜት እነዘህ ሁለ የቤኬር ሌጆች ነበሩ:”
Joash, and Eliezer, and Elioenai, and
(1ዚና7፡8)
Omri, and Jerimoth, and Abiah, and
 “የቤኬርም ሌጆች ... ዒናቶት፥ ዒላሜት እነዘህ
Anathoth, and Alameth All these are the
ሁለ የቤኬር ሌጆች ነበሩ።” (1 ዚና 7:8)
sons of Becher.”
 “አካዛም ይሆዒዲን ወሇዯ ይሆዒዲም
(1ch 7:8)
ዒላሜትን፥ ዒዛሞትን፥ ዖምሪን ወሇዯ ዖምሪም
 One of the nine sons of Becher,
ሞጻን ወሇዯ።” (1 ዚና 8:36)
the son of Benjamin (1 Ch 7:8)
 “ከብንያምም ነገዴ ጌባንና መሰምርያዋን፥
 One of the sons of Jehoadah, or
ጋላማትንና መሰምርያዋን፥ ዒናቶትንና
Jarah, son of Ahaz; (1 Chs 8:36).
መሰምርያዋን ሰጡ። ከተሞቻተው ሁለ ...
 A sacerdotal city of Benjamin
ነበሩ።” (1 ዚና 6:60)
(1 Chronicles 6:60)
(HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
27

Alphabet /ፉዯሌ
Alammelech / አሊሜላክ
God is king, / HBN
“And Alammelech, and Amad, and
Misheal; and reacheth to Carmel
westward, and to Shihorlibnath, a place
within the limits of Asher, named
between Achshaph and Amad.”
(Jos 19:26)
Alian / ዒሌዋን
High, / EBD
“The sons of Shobal; Alian, and Manahath,
and Ebal, Shephi, and Onam and the sons of
Zibeon; Aiah, and Anah” (1ch1:40)
Alleluia / ሃላ ለያ
Hallelujah = Praise ye Jehovah, / EBD
The literal meaning of "hallelujah"
sufficiently indicates the character of the
Psalms in which it occurs as hymns of praise
and thanksgiving.
“And after these things I heard a great
voice of much people in heaven, saying,
Alleluia; Salvation, and glory, and
honour, and power, unto the Lord our
God:”
(Re 19:1, 3, 4, 6)

አሊሜላክ / Alammelech
„አሇም‟ እና „መሊክ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ
ነው። አሊመላክ- ዒሇመ‟መሊክ፣ ያዒሇም ጌታ፣ የሁለ
ገዥ…
“አሊሜላክ፥ ዒምዒዴ፥ ሚሽአሌ ነበረ በምዔራብ
በኩሌ ወዯ ቀርሜልስና ወዯ ሺሕርሉብናት ዯረሰ”
(ኢያ19፡26)
ዒሌዋን / Alian
„አሊይ‟- ዒሊይነ፣ ዔሊይ፣ ከፌተኛ፣ ትሊቅ…
“የሦባሌ ሌጆች ዒሌዋን፥ ማኔሏት፥ ዓባሌ፥ ስፍ፥
አውናም። የጽብዕንም ሌጆች አያ፥ ዒና።” (1ዚና 1:40)
ሃላ ለያ / Alleluia
ሀሇ‟ሇ‟ያህ (ያህዌ)- ሃላሇያህ፣ እሌሌ አሇ፣ አምሊክን ጠራ፣
ወዯ ጌታ ጮኽ፣ አመሰገነ፣ ዖመረ... (Hallelujah) /
[ሃላታና እሌሌታ በሚስጢር አንዴ ነው / ሰብሐ፡
እግዘእ ፤ ሰብሐ፤ ያህ እግዘእ አምሊክ / ኪወክ / አ] /
[በእብራይስት “እግዙብሓርን አመስግኑ” ማሇት ነው። /
መቅቃ]
“ከዘህ በኋሊ በሰማይ። ሃላ ለያ፤ በዛሙትዋ
ምዴርን ያጠፊችይቱን ታሊቂቱን ጋሇሞታ ስሇ
ፇረዯባት፥ የባሪያዎቹንም ዯም ከእጅዋ ስሇ ተበቀሇ፥
ፌርድቹ እውነትና ጽዴቅ ናቸውና ማዲንና ክብር
ኃይሌም የአምሊካችን ነው ...” (ራይ19፡1፣3፣4፣6)
አሌፊ / Alpha
„አሌፊ‟- አሊፉ፣ ቀዲማዊ፣ ጥንታዊ፣ ፉተኛ፣ አንዯኛ፣
መጀመሪያ…
[የግሪክ ቋንቋ የመጀመሪያ ፉዯሌ ስም / መቅቃ]
“ያሇውና የነበረው የሚመጣውም ሁለንም የሚገዙ
ጌታ አምሊክ። አሌፊና ዕሜጋ እኔ ነኝ ይሊሌ።”
(ራይ1:8 / 11 / 21:6 / 22 / 13)
“ይህን የሠራና ያዯረገ፥ ትውሌዴንም ከጥንት የጠራ
ማን ነው? እኔ እግዘአብሓር፥ ፉተኛው በኋሊኞችም
ዖንዴ የምኖር እኔ ነኝ።” (ኢሳ 41:4 / 44:6)

Alpha / አሌፊ
The first letter of the Greek alphabet, / SBD
“I am Alpha and Omega, the beginning and
the ending, saith the Lord, which is, and
which was, and which is to come, the
Almighty.” (Re 1:8, 11)
With Omega, the last letter, it is used in the
Old Testament and in the New to express the
eternity of God, as including both the
beginning and the end. (Re 1:8, 11; 21:6; 22;
13; Is 41:4; 44:6)

Alphabet /ፉዯሌ / (ኢሳ8፡1) same as / ፉዯሌ / Write

Alphabet / አሌፊቤት
The root words are „alpha‟ (first / አሌፊ) and „bet‟ (house / ቤት)
The meaning is „first house (class, level...)‟
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary / ኪወክ / አ- ኪዲነ ወሌዴ ክፌላ / አሇቃ- መጽሏፇ ሰዋስው ወግስ ወመዛገበ ቃሊት ሏዱስ / 1862- 1936
EC) / (published in 1948) / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
28

Amana / አማና
Amad / ዒምዒዴ
People of witness; a prey, / HBN
“Amad” means enduring, / SBD
“And Alammelech, and Amad, and
Misheal; and reacheth to Carmel
westward, and to Shihorlibnath;”
(Jos 19:26)

ዒምዒዴ / Amad
„አምዯ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው።አማዴ- አዔማዴ፣
አምዴ፣ መሰረት፣ ምሰሶ…
“አሊሜላክ፥ ዒምዒዴ፥ ሚሽአሌ ነበረ በምዔራብ
በኩሌ ወዯ ቀርሜልስና ወዯ ሺሕርሉብናት ዯረሰ”
(ኢያ 19:26)

Amad / ዒምዒዴ
The root word is „amede‟ (አምዯ)
The meaning is „pillar, principal or / and centerai foundation‟,
Amalek / አማላቅ
አማላቅ / Amalek
Dweller in a valley, / EBD
„መሇከ‟ ከሚሇው ግስ የወጣ ነው። አ‟መሊክ- አማሌክ፣
“The sons of Eliphaz; Teman, and Omar,
የሚያመሌክ፣ አምሌኮት ያሌው…
Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna,
“የኤሌፊዛ ሌጆች ቴማን፥ ኦማር፥ ስፍ፥ ጎቶም፥
and Amalek” (1ch 1:36), the son of
ቄኔዛ፥ ቲምናዔ፥ አማላቅ።” (1ዚና 1:36)
Eliphaz and grandson of Esau, (Ge
“ቆሬ አሇቃ፥ ጎቶም አሇቃ፥ አማላቅ አሇቃ በኤድም
ምዴር የኤሌፊዛ አሇቆች እነዘህ ናቸው እነዘህ የዒዲ
36:12; 1 Ch 1:36);The chief of an
ሌጆች ናቸው።”
Idumean tribe, (Ge 36:16); His mother
was a Horite, a tribe whose territory the
(ዖፌ36:16)
descendants of Esau had seized.
Amalekites / አማላቅን አገር
አማላቅን አገር / Amalekites
A tribe that dwelt in Arabia Petraea, / EBD
አ‟መሊክት- አማሌክት፤ አምሌኮት ያሇው ህዛብ፣
“And they returned, and came to
አማላቃውያን…የነገዴ ስም
Enmishpat, which is Kadesh, and smote
“ተመሌሰውም ቃዳስ ወዯ ተባሇች ወዯ
ዒይንሚስፓጥ መጡ የአማላቅን አገር ሁለና ዯግሞ
all the country of the Amalekites, and
በሏሴሶን ታማር የነበረውን አሞራውያንን መቱ።”
also the Amorites, that dwelt in
(ዖፌ 14፡7)
Hazezontamar.”
“በዯቡብም ምዴር አማላቅ ተቀምጦአሌ
(Ge 14:7)
በተራሮቹም ኬጢያዊና ኢያቡሳዊ አሞራዊም
They dwelt in the land of the
ተቀምጠዋሌ ከነዒናዊም በባሔር ዲርና በዮርዲኖስ
south...from Havilah until thou comest to
አጠገብ ተቀምጦአሌ።” (ዖኁ 13:29/1 ሳሙ 15:7)
Shur, (Nu13:29; 1 Sa15:7)
Amana / አማና
አማና / Amana
Integrity; truth; a nurse, / HBN
„አማነ‟- አመነ፣ ሰሊማዊ ሆነ፣ የታመነ ወዲጅ፣ እውነተኛ
“Come with me from Lebanon, my
ጓዯኛ…የቦታ ስም
spouse, with me from Lebanon: look
“ሙሽራዬ ሆይ፥ ከሉባኖስ ከእኔ ጋር ነዪ ከሉባኖስ
ከእኔ ጋር ነዪ ከአማና ራስ ከሳኔርና ከኤርሞን ራስ፥
from the top of Amana, from the top of
ከአንበሶች መኖሪያ ከነብሮችም ተራራ ተመሌከች።”
Shenir and Hermon, from the lions' dens,
(መክ 4፡8)
from the mountains of the leopards”,
(So 4:8)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)

29

Amasa / አሜሳይ
Amariah / አማርያ
Said by Jehovah, / EBD
“Meraioth begat Amariah, and Amariah
begat Ahitub,”
(1ch 6:7, 52); One of the descendants of
Aaron by Eleazar; He was the last of the
high priests of Eleazar's line prior to the
transfer of that office to Eli, of the line
of Ithamar.
 A Levite, son of Hebron, of the
lineage of Moses; (1 Ch 23:19;
24:23)
 A "chief priest" who took an
active part in the reformation
under Jehoshaphat; (2 Ch 19:11);
 One of the high priests in the
time of Hezekiah‟ (2 Chronicles
31:15) (Zephaniah 1:1);
(Nehemiah 11:4)
(Neh 10:3)/ (Ezra 10:42)
Amasa / አሜሳይ
Burden, / EBD; (ዒሜሳይ)
“And Abigail bare Amasa: and the
father of Amasa was Jether the
Ishmeelite.” (1ch2:17); the son of
Abigail, a sister of King David; (1 Ch
2:17; 2Sam 17:25). He was appointed by
David to command the army in room of
his cousin Joab; (2 Sa 19:13)
A son of Hadlai, and chief of Ephraim;
(2 Ch 28:12) in the reign of Ahaz;

አማርያ / Amariah
„ማረ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። አማረ ያህ- የ‟ተማረ፣ አምሊክ
ይቅር ያሇው፣ ምህረት ያገኘ…
“መራዮት አማርያን ወሇዯ” (1ዚና 6፡7፣52)
 “የኬብሮን ሌጆች አሇቃው ይሪያ፥
ሁሇተኛው አማርያ፥ ሦስተኛው የሔዘኤሌ፥
አራተኛው ይቅምዒም ነበሩ።”
(1 ዚና 23:19 / 24:23)
 “እነሆም፥ ሇእግዘአብሓር በሚሆነው ነገር
ሁለ የካህናቱ አሇቃ አማርያ፥
...እግዘአብሓርም መሌካም ከሚያዯርግ ጋር
ይሁን።” (2 ዚና 19:11)
 “በካህናቱም ከተሞች ሇታሊሊቆችና
ሇታናናሾች ወንዴሞቻቸው በየሰሞናቸው
ክፌሊቸውን በእምነት ይሰጡ ዖንዴ ዓዴን፥
ሚንያሚን፥ ኢያሱ፥ ሸማያ፥ አማርያ፥
ሴኬንያ ከእጁ በታች ነበሩ።” (2 ዚና
31:15)/ (ሶፍ 1:1 / ነህ11:4.)
(ነህ10:3.) (ዔዛ 10:41 / 42)
አሜሳይ / Amasa
„አመጸ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። አመሳ- አመጻ፣
የሚያምስ፣ የሚረብሽ፣ ተቃዋሚ፣ የማይታዖዛ፣
የማይገዙ…
“አቢግያም አሜሳይን ወሇዯች የአሜሳይም አባት
እስማኤሊዊው ዬቴር ነበረ።” (1ዚና2፡17)
“ዯግሞም ከኤፌሬም ሌጆች አሇቆች የዮሏናን ሌጅ
ዒዙርያስ፥ የምሺላሞትም ሌጅ በራክያ፥ የሰልምም
ሌጅ ይሑዛቅያ፥ የሏዴሊይም ሌጅ ዒሜሳይ ከሰሌፌ
በተመሇሱት ሊይ ተቃወሙአቸው።”
(2 ዚና 28:12)

Amasa / አሜሳይ
The root word is „amots‟ (አመጸ)
The meaning is „Rebellious, Disobedient, Revolutionary person‟,
Related term(s): Amos / አሞጽ / (አሞ1፡1)
Amasai / አማሢ / (1ዚና 6፡25፣35)
Amzi / አማሲ / (1ዚና6፡46)

(EBD- Easton‟s bible dictionary)
30

Amasiah / ዒማስያ
Amasai / አማሢ
Burdensome, / EBD; (አማሳይ / ዒማሣይ)
“And the sons of Elkanah; Amasai, and
Ahimoth” (1ch 6:25, 35), A Levite, son
of Elkanah, of the ancestry of Samuel;
The father of a Levite, one of the two
Kohathites who took a prominent part at
the instance of Hezekiah in the cleansing
of the temple, (2 Ch 29:12)
The leader of a body of men who joined
David in the "stronghold," probably of
Adullam, (1 Ch 12:18)
One of the priests appointed to precede
the ark with blowing of trumpets on its
removal from the house of Obed-edom,
(1 Ch 15:24).
Amashai / አማስያ
The people's gift, / HBN
“and his brethren, chief of the fathers,
two hundred forty and two: and
Amashai the son of Azareel, the son of
Ahasai, the son of Meshillemoth, the son
of Immer,” (Ne 11:13)
Amasiah / ዒማስያ
Burden of (i.e., "sustained by") Jehovah, /
EBD
“And next him was Amasiah the son of
Zichri, who willingly offered himself
unto the LORD; and with him two
hundred thousand mighty men of
valour.”; A captain over thousands
under Jehoshaphat; (2 Ch17:16)

አማሢ / Amasai
„አመጸ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። አማጺ፣ ያመጸ፣
የሸፇተ፣አሌታዖዛም ያሇ፣ትቢተኛ፣ ትምክትኛ…
“የሔሌቃናም ሌጆች አማሢ፥ አኪሞት።”
(1ዚና 6፡25፣35)
“ላዋውያኑም፥ ከቀዒት ሌጆች የአማሢ ሌጅ መሏትና
የዒዙርያስ ሌጅ ኢዮኤሌ፥ ከሜራሪም ሌጆች የአብዱ
ሌጅ ቂስና የይሃላሌኤሌ ሌጅ ዒዙርያስ፥ ከጌዴሶንም
ሌጆች የዙማት ሌጅ ዩአክና የዩአክ ሌጅ ዓዴን፥”
(2 ዚና 29:12)
“መንፇስም በሠሊሳው አሇቃ በአማሳይ ሊይ መጣ፥
እርሱም፦ ዲዊት ሆይ፥ እኛ የአንተ ነን የእሴሌ ሌጅ
ሆይ...” (1 ዚና 12:18)
“ካህናቱም ሰበንያ፥ ኢዮሳፌጥ፥ ናትናኤሌ፥ ዒማሣይ፥
ዖካርያስ፥ በናያስ፥ አሌዒዙር በእግዘአብሓር ታቦይ
ፉት መሇከት ይነፈ ነበር።” (1 ዚና 15:24)
አማስያ / Amashai
„እማ‟ እና „ሽህ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ነው።
አማ‟ሽያ- አ‟መ ሽህ፣ መብዙት፣ ብ዗ ሽህ መሆን…
“ወንዴሞቹም የአባቶቹ ቤቶች አሇቆች ሁሇት መቶ
አርባ ሁሇት የኢሜር ሌጅ የምሺላሞት ሌጅ የአሔዙይ
ሌጅ የኤዛርኤሌ ሌጅ አማስያ፥”
(ነህ 11:13)
ዒማስያ / Amasiah
„አማጺ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ) ከሚለት ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። አማሲ‟ያህ- አማጸ ህያው፣ ኃጢያተኛ፣ ጌታን
የሚበዴሌ፣ያምሊክን ህግ የጣሰ፣ አሻፇረኝ ያሇ…
“ከእርሱም በኋሊ በፇቃደ ራሱን ሇእግዘአብሓር
የቀዯሰ የዛክሪ ሌጅ ዒማስያ፥ ከእርሱም ጋር ሁሇት
መቶ ሺህ ጽኑዒን ኃያሊን ሰዎች ነበሩ።”
(2ዚና17፡16)

Amasiah / ዒማስያ
The root words are „amasi‟ (amatsi / አማጺ) and „Jah‟ (ያህ)
The meaning is „strengthen by the almighty lord‟,
Related term(s): Amaziah / አሜስያስ / (1ዚና 6፡45)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
31

Amaziahne / አሜስያስ
Amaziah / አሜስያስ
Strengthened by Jehovah, / SBD
“The son of Hashabiah, the son of
Amaziah, the son of Hilkiah”;
(1ch 6:45); A Levite, son of Hilkiah, of
the descendants of Ethan the Merarite;
 The son and successor of Joash,
and eighth king of the separate
kingdom of Judah; (2 Kings
14:1-4); He began his reign by
punishing the murderers of his
father; (5-7; 2 Ch 25:3-5).
 A priest of the golden calves at
Bethel; (Amos 7:10-17)
 The father of Joshah, one of the
Simeonite chiefs in the time of
Hezekiah; (1 Ch 4:34)

አሜስያስ / Amaziah
አማዘ‟ያህ- አማጸ ህያው፣ በጌታ እሌከኛ፣ ህግ የጣሰ፣
አሻፇረኝ ያሇ…የሰው ስም
“የማልክ ሌጅ፥ የሏሸብያ ሌጅ፥ የአሜስያስ ሌጅ፥”
(1ዚና 6፡45)
 “በእስራኤሌ ንጉሥ በኢዮአካዛ ሌጅ በዮአስ
በሁሇተኛው ዒመት የይሁዲ ንጉሥ የኢዮአስ
ሌጅ አሜስያስ ነገሠ።” (2 ነገ 14:1-4)
 “የቤቴሌም ካህን አሜስያስ ወዯ እስራኤሌ
ንጉሥ ወዯ ኢዮርብዒም ሌኮ። አሞጽ
ኢዮርብዒም በሰይፌ ይሞታሌ፥ እስራኤሌም
ከአገሩ ተማርኮ ይሄዲሌ ብልአሌና አሞጽ
በእስራኤሌ ቤት መካከሌ ዏምፆብሃሌ ምዴሪቱም
ቃለን ሁለ ሌትሸከም አትችሌም አሇ።”
(አሞ 7:10-17)
 “ምሾባብ፥ የምላክ፥ የአሜስያስ ሌጅ ኢዮስያ፥”
(1 ዚና 4:34)

Amaziah / አሜስያስ
The root words are „amasi‟ (amatsi / አማጺ) and „Jah‟ (ያህዌ)
The meaning is „strengthen by the almighty lord‟
Related term(s): Amasiah / ዒማስያ / (2ዚና17፡16)
Amaziahne / አሜስያስ / (2ዚና 25፡27)

Amaziahne / አሜስያስ
The strength of the Lord, / EBD
“Now after the time that Amaziah did
turn away from following the LORD
they made a conspiracy against him in
Jerusalem; and he fled to Lachish: but
they sent to Lachish after him, and slew
him there.” (2ch 25:27)

አሜስያስ / Amaziahne
አማዘ‟ያህን- አማሲ‟ያን፣ አማፂያን፣ አመጸኞች፣
ወንበዳዎች፣ የሸፇቱ፣አሌታዖዛም ያለ…
“አሜስያስም እግዘአብሓርን ከመከተሌ ከራቀ በኋሊ
በኢየሩሳላም የዒመፅ መሏሊ አዯረጉበት፥ ወዯ
ሇኪሶም ኯበሇሇ በስተ ኋሊውም ወዯ ሇኪሶ ሊኩ፥
በዘያም ገዯለት።” (2ዚና 25፡27)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
32

Ambassador / መሌእክተኞች
Ambassador / መሌእክተኞች
"One who goes on an errand," / EBD
“But he sent ambassadors to him,
saying, what have I to do with thee, thou
king of Judah? I come not against thee
this day, but against the house
wherewith I have war: for God
commanded me to make haste: forbear
thee from meddling with God, who is
with me, that he destroys thee not.”
(2ch 35:21)
 In the Old Testament the Hebrew
word tsir, meaning "one who
goes on an errand," is rendered
thus (Joshua 9:4; Proverbs 13:17;
Isaiah 18:2; Jeremiah 49:14;
Obadiah 1:1).
 This is also the rendering of
melits, meaning "an interpreter,"
in 2 Chronicles 32:31; and of
malak, a "messenger," in
2 Chronicles 35:21; Isaiah 30:4;
33:7; Ezek. 17:15).
 This is the name used by the
apostle as designating those who
are appointed by God to declare
his will (2 Corinthians 5:20;
Ephesians 6:20)

መሌእክተኞች / Ambassador
„አምባ‟ እና „አሳዲሪ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። አምባ‟ሳዯር- አምባ‟አሳዲሪ፣ ባሇአምባራስ፣
አስተዲዲሪ፣ የንጉስ ተውካዬች፣ የጌታ መሌክተኞች...
“እርሱም፦ የይሁዲ ንጉሥ ሆይ፥ ... ከእኔ ጋር ያሇው
እግዘአብሓር እንዲያጠፊህ ይህን በእርሱ ሊይ
ከማዴረግ ተመሇስ ብል መሌእክተኞችን ሊከበት።”
(2ዚና 35፡21)
 “መሌእክተኞችን በባሔር ሊይ የዯንገሌ
መርከቦችንም በውኃ ሊይ ሇምትሌክ ምዴር
ወዮሊት! እናንተ ፇጣኖች መሌእክተኞች ሆይ፥
ወዯ ረጅምና ወዯ ሇስሊሳ ሔዛብ፥
ከመጀመሪያው አስዯንጋጭ ወዯ ሆነ ወገን፥
ወዯሚሰፌርና ወዯሚረግጥ፥ ወንዜችም
ምዴራቸውን ወዯሚከፌለት ሔዛብ ሂደ።”
(ኢሳ 18:2)
 “ነገር ግን የባቢልን መሳፌንት መሌእክተኞች
በአገሩ ሊይ ስሇ ተዯረገው ተአምራት
ይጠይቁት...”
(2 ዚና 32:31 / 2 ዚና 35:21 / ኢሳ 30:4)
 “እነሆ፥ ኃይሇኞቻቸው በሜዲ ይጮኻለ የሰሊም
መሌእክተኞች መራራ ሌቅሶ ያሇቅሳለ።”
(33:7) / “እርሱ ግን ... መሌእክተኞችን ወዯ
ግብጽ ሊከ።” (ሔዛ. 17:15)
 “ስሇ ቲቶ ... ስሇ ወንዴሞቻችን የሚጠይቅ
ቢኖርም የአብያተ ክርስቲያናት መሌእክተኞችና
የክርስቶስ ክብር ናቸው።”
(2 ዚና 5:20 / 8:23)

Ambassador / አምባሳዯር
The root words are „Amba‟ (district / አምባ)
and „Assador‟ (governor / አሳዯሪ)
The meaning is „region, borough, or small-town Administrator.‟
Ambassadors are appointed by the king or head of the country, to
another country, to protect and promote the interst of the
homeland.
(EBD- Easton‟s bible dictionary)
33

Ammiel / ዒሚኤሌ
አሜን / Amen
„አመነ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። አሜን- አምን፣
አምናሌሁ፣ እርቅና ሰሊም እቀበሊሇሁ... አንዴነት፤ እሙን፣
የታመነ…የጌታ ስም
[የተረጋገጠና የታመነ ከሚሌ የዔብራይስጥ ቃሌ
የወጣነው፥ እንዯ አንቀጹ ትርጉሙ ይሁን፣ በእውነት
ኪወክ / አ]
[መሌካም ማሇት ነው / መቅቃ]
“በልድቅያም ወዲሇው ወዯ ቤተ ክርስቲያን መሌአክ
እንዱህ ብሇህ ጻፌ። አሜን የሆነው፥ የታመነውና
እውነተኛው ምስክር፥ በእግዘአብሓርም ፌጥረት
መጀመሪያ የነበረው እንዱህ ይሊሌ”
(ራይ 3፡14)

Amen / አሜን
Faithful, / EBD
“And unto the angel of the church of the
Laodiceans write; these things saith the
Amen, the faithful and true witness, the
beginning of the creation of God”;
(Re 3:14); This Hebrew word means
firm, and hence also faithful; (Re 3:14).
In Isaiah 65:16, the Authorized Version
has "the God of truth," which in Hebrew
is "the God of Amen." It is frequently
used by our Saviour to give emphasis to
his words, where it is translated "verily."

Amen / አሜን
The root word is „ammene‟ (አመነ)
The meaning is „faithful and peaceful unity.‟
Related term(s): Amana / አማና / (መክ 4፡8)
Ammon / አሞን / (ዖፌ 19፡38)
Amnon / አምኖን / (1ዚና 4፡20)
Amon / አሞን / (1ነገ 22፡26)
Ammiel / ዒሚኤሌ
The people of God, / HBN, / EBD, / SBD
“Of the tribe of Dan, Ammiel the son of
Gemalli”
(Nu 13:12 )
 The spy from the tribe of Dan;
(Nu13:12)
 He perished by the plague for his
evil report.
 Father of Machir of Lo-debar
(2 Sa 9:4; 17:27)
 Father of Bath-sheba, (1 Ch 3:5)
called ELIAM in (2 Sa 11:3)
 The sixth son of Obed-edom,
(1 Ch 26:5) and one of the
doorkeepers of the temple;

ዒሚኤሌ / Ammiel
አሚ‟ኤሌ- ህዛበ እግዙብሓር…
“ከዲን ነገዴ የገማሉ ሌጅ ዒሚኤሌ” (ዖ ኁ 13:12)
 “ዲዊትም ወዯ መሃናይም በመጣ ጊዚ
...ሰው የዒሚኤሌ ሌጅ ማኪር፥
የሮግሉምም ሰው ገሇዒዲዊ ቤርዚሉ፥”
(17:27)
 “እነዘህ ዯግሞ በኢየሩሳላም ተወሇደሇት
ከዒሚኤሌ ሌጅ ከቤርሳቤህ፥ ሳሙስ፥
ሶባብ፥ ናታን፥” (1 ዚና 3:5)
 “ስዴስተኛው ዒሚኤሌ፥ ሰባተኛው
ይሳኮር፥ ስምንተኛው ፒሊቲ።”
(1 ዚና 26:5)
 “ንጉሡም። ወዳት ነው? አሇው ሲባም
ንጉሡን፦ እነሆ፥ እርሱ በልድባር
በዒሚኤሌ ሌጅ በማኪር ቤት አሇ አሇው።”
(2 ሳሙ9:4)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary / ኪወክ / አ- ኪዲነ ወሌዴ ክፌላ / አሇቃ- መጽሏፇ ሰዋስው ወግስ ወመዛገበ ቃሊት ሏዱስ /1862- 1936
EC) / (published in 1948) / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

34

Ammonite / አሞናውያን
Ammihud / ዒሚሁዴ
People of praise, / HBN, / SBD
“Of the children of Joseph: of Ephraim;
Elishama the son of Ammihud: of
Manasseh; Gamaliel the son of
Pedahzur.” (Nu 1:10); An Ephraimite
father of Elishama, (Nu 1:10; 2:18; 7:48,
53; 10:22; 7:26)
 A Simeonite, father of Shemuel;
(Nu 34:20)
 The father of Pedahel, prince of
the tribe of Naphtali; (Nu 34:28)
 The father-of Talmai king of
Geshur; (2 Sa 13:37)
 A descendant of Pharez, son of
Judah; (1 Ch 9:4)

ዒሚሁዴ / Ammihud
አሚ‟ሁዴ- አም ውዴ፣የተወዯዯ፣ የተዋሃዯ…
“ከዙብልን የኬልን ሌጅ ኤሌያብ፥ ከዮሴፌ ሌጆች
ከኤፌሬም የዒሚሁዴ ሌጅ ኤሉሳማ፥ ከምናሴ
የፌዲሱ ሌጅ ገማሌኤሌ፥ ” (ዖኁ1:10)
 “ከስምዕን ሌጆች ነገዴ የዒሚሁዴ ሌጅ
ሰሊሚኤሌ፥” (ዖኁ34:20)
 “ከንፌታላም ሌጆች ነገዴ አንዴ አሇቃ
የዒሚሁዴ ሌጅ ፇዲሄሌ።” (ዖኁ 34:28)
 “አቤሴልም ግን ኯብሌል ወዯ ጌሹር
ንጉሥ ወዯ ዒሚሁዴ ሌጅ ወዯ ተሌማይ
ሄዯ። ዲዊትም ሁሌጊዚ ሇሌጁ ያሇቅስ
ነበር።” (2 ሳሙ13:37)
 “ከይሁዲ ሌጅ ከፊሬስ ሌጆች የባኒ ሌጅ
የአምሪ ሌጅ የፆምሪ ሌጅ የዒሚሁዴ ሌጅ
ዐታይ ዯግሞ ተቀመጠ።” (1 ዚና 9:4)

Ammihud / ዒሚሁዴ
The root words are „ammi‟ (እሙን) and „ehud‟ (ውዴ)
The meaning is „Peaceful unity‟
Ammishaddai / አሚሳዲይ
አሚሳዲይ / Ammishaddai
The people of the Almighty; the Almighty is
አሚ‟ሳዲይ- ሻዲይ፣ ኃያሌ ህዛብ፣ ህዛበ
with me, / HBN
እግዘአብሓር…
“Of Dan; Ahiezer the son of
“ከብንያም የጋዳዮን ሌጅ አቢዲን፥ ከዲን የአሚሳዲይ
Ammishaddai.”
ሌጅ አኪዓዖር፥” (ዖኁ1:12)
(Nu 1:12)
Ammonite / አሞናውያን
አሞናውያን / Ammonite
The name of the descendants of Ammon, /
አሞናያን- አማነያት፣ አማናውያን፣ የአሞን ወገኖች፣
EBD
የአሞን አገር ሰዎች…የነገዴ ስም
“And the younger, she also bare a son,
“ታናሺቱም ዯግሞ ወንዴ ሌጅ ወሇዯች ስሙንም፦
የወገኔ ሌጅ ስትሌ አሞን ብሊ ጠራችው እርሱም እስከ
and called his name Benammi: the same
ዙሬ የአሞናውያን አባት ነው:‟‟ (ዖፌ 19፡38)
is the father of the children of Ammon
“ከግብፅ በወጣችሁ ጊዚ እንጀራና ውኃ ይዖው
unto this day.” (Ge 19:38)
በመንገዴ ሊይ አሌተቀበለአችሁምና፥ በመስጴጦምያ
The son of Lot; (Ge19:38); from the
ካሇው ከፊቱራ የቢዕርን ሌጅ በሇዒምን ዋጋ ሰጥተው
very beginning (Deut 2:16-20) of their
ይረግምህ ዖንዴ አምጥተውብሃሌና አሞናዊና ሞዒባዊ
history till they are lost sight of (Judges
ወዯ እግዘአብሓር ጉባኤ አይግባ እስከ አሥር
5:2), this tribe is closely associated with
ትውሌዴ ዴረስ ሇዖሊሇም ወዯ እግዘአብሓር ጉባኤ
the Moabites (Judges 10:11; 2Chr 20:1;
አይግባ።” (ዖዲ 23:4)
Zep2:8). (Deut 23:4)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
35

Amon / አሞን
Amnon / አምኖን
Faithful and true; tutor, / HBN
“the sons of Shimon were Amnon, and
Rinnah, Benhanan, and Tilon. And the
sons of Ishi were Zoheth and
Benzoheth.”
(1 Chr 4:20)
 One of the sons of Shammai, of
the children of Ezra; (1 Chs 4:20;
Compare 17).
 The eldest son of David, by
Ahinoam of Jezreel; (1 Ch 3:1;
2Sam 3:2), Absalom caused him
to be put to death for his great
crime in the matter of Tamar;
(2 Sa13:28, 29)
Amok / ዒሞቅ
A valley; a depth, / HBN
“Sallu, Amok, Hilkiah, Jedaiah. These
were the chief of the priests and of their
brethren in the days of Jeshua.”
(ne 12:7, 20)

አምኖን / Amnon
አምነን- አምነ፣ የታመነ፣ በምነቱ የጸና...
“የሺሞንም ሌጆች አምኖን፥ ሪና፥ ቤንሏናን፥ ቲልን
ነበሩ። የይሽዑም ሌጆች ዜሓትና ቢንዜሓት ነበሩ።”
(1ዚና 4፡20)
 “ሇዲዊትም ወንዴ ሌጆች በኬብሮን
ተወሇደሇት በኵሩም ከኢይዛራኤሊዊቱ
ከአኪናሆም የተወሇዯው አምኖን ነበረ:”
(2ሳሙ3፡2)
 “አቤሴልምም እንዯ ንጉሥ ግብዣ ያሇ
ግብዣ አዯረገ አቤሴልምም አገሌጋዮቹን፦
አምኖን የወይን ጠጅ ጠጥቶ ሌቡን ዯስ
ባሇው ጊዚ እዩ። አምኖንን ግዯለ
ባሌኋችሁም ጊዚ ግዯለት፥ አትፌሩም
ያዖዛኋችሁም እኔ ነኝና በርቱ ጽኑም ብል
አዖዙቸው።” (2 ሳሙ 13:28 / 29)
ዒሞቅ / Amok
„መቅ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። አ‟ሞቅአ‟መቅ፣ መቅ፣ መቀመቅ፣ ጥሌቅ ጉዴጓዴ
“ሰለ፥ ዒሞቅ፥ ኬሌቅያስ፥ ዮዲኤ እነዘህ በኢያሱ
ዖመን የካህናቱና የወንዴሞቻቸው አሇቆች ነበሩ።”
(ነህ12:7 / 20)

Amok / ዒሞቅ
The root word is „mok‟ (መቅ)
The meaning is „deep, endless, bottomless hole on earth.‟
Related term(s): Bethemek / ቤትዓሜቅ / (Joshua 19:27)
አሞን / Amon
„አመነ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። አሞን- አምነ፣
የታመነ፣ በምነቱ የጸና… (Ammon)
“የእስራኤሌም ንጉሥ። ሚክያስን ውሰደ፥ ወዯ
ከተማይቱም ሹም ወዯ አሞን ወዯ ንጉሡም ሌጅ ወዯ
ኢዮአስ መሌሳችሁ። ንጉሡ እንዱህ ይሊሌ።”
(1ነገ 22፡26)
“ታናሺቱም ዯግሞ ወንዴ ሌጅ ወሇዯች ስሙንም፦
የወገኔ ሌጅ ስትሌ አሞን ብሊ ጠራችው እርሱም እስከ
ዙሬ የአሞናውያን አባት ነው።” (ዖፌ19፡38)
(1 ነገ 22:26 / 2 ነገ 18:25)፣
(ሶፍ 1:4 / 3:4 / 11)

Amon / አሞን
Faithful; true, / HBN
“And the king of Israel said, Take
Micaiah, and carry him back unto Amon
the governor of the city, and to Joash the
king's son”; (1ki 22:26); The governor of
Samaria in the time of Ahab the prophet
Micaiah was committed to his custody;
(1 Kings 22:26; 2Chr 18:25).
The son of Manasseh and fourteenth
king of Judah, (Zephaniah 1:4; 3:4, 11)

(HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
36

Anammelech / አነሜላክ
Amorites / አሞራውያን
Bitter; a rebel; a babbler, / HBN
“And they returned, and came to
Enmishpat, which is Kadesh, and smote
all the country of the Amalekites, and
also the Amorite, the Amorites”
(Ge 14:7),
Amos / አሞጽ
Borne; a burden, / EBD
“The words of Amos, who was among
the herdmen of Tekoa, which he saw
concerning Israel in the days of Uzziah
king of Judah, and in the days of
Jeroboam the son of Joash king of Israel,
two years before the earthquake.”
(Am 1:1, 7:14, 15)
Amoz / አሞጽ
Strong, / EBD
“And he sent Eliakim, which was over
the household, and Shebna the scribe,
and the elders of the priests, covered
with sackcloth, to Isaiah the prophet the
son of Amoz.” (2ki 19:2, 20)
The father of the prophet Isaiah;
(2 Kings 19:2, 20; 20:1; Isaiah 1:1; 2:1)
Amzi / አማሲ
Strong, / SBD
“The son of Amzi, the son of Bani, the
son of Shamer”;
A Levite of the family of Merari;
(1ch 6:46),
A priest; (Neh 11:12)
Anammelech / አነሜላክ
Image of the king, / SBD
“And the Avites made Nibhaz and
Tartak, and the Sepharvites burnt their
children in fire to Adrammelech and
Anammelech, the gods of Sepharvaim.”
(2ki 17:31)

አሞራውያን / Amorites
አሞራያት- አሞራውያን፣ የአሞን አገር ስዎች…ያገር እና
የነገዴ ስም
“ተመሌሰውም ቃዳስ ወዯ ተባሇች ወዯ
ዒይንሚስፓጥ መጡ የአማላቅን አገር ሁለና ዯግሞ
በሏሴሶን ታማር የነበረውን አሞራውያንን መቱ።”
(ዖፌ14፡7)
አሞጽ / Amos
„አመጸ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ትርጉሙአሞጽ፣ አመጽ፣ አመጻ፣ በዯሌ፣ ግፌ፣ ተቃውሞ፣
ውንብዴና… (Amoz)
“በቴቁሓ ከሊም ጠባቂዎች መካከሌ የነበረ አሞጽ
በይሁዲ ንጉሥ በዕዛያን ዖመን፥ በእስራኤሌም ንጉሥ
በዮአስ ሌጅ በኢዮርብዒም ዖመን፥ የምዴር መናወጥ
ከሆነበቱ ከሁሇት ዒመት በፉት ስሇ እስራኤሌ ያየው
ቃሌ ይህ ነው።” (አሞ1፡1)
አሞጽ / Amoz
„አመጸ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። አሞጽ- አመጻ፣
ግፌ፣ተቃውሞ… (Amos)
“የቤቱንም አዙዥ ኤሌያቄምን ጸሏፉውንም ሳምናስን
የካህናቱንም ሽማግላዎች ማቅ ሇብሰው ወዯ ነቢዩ
ወዯ አሞጽ ሌጅ ወዯ ኢሳይያስ ይሄደ ዖንዴ
ሊካቸው።” (2ነገ19፡2፣20)
የነብዩ ኢሳያስ አባት፥ (2 ነገ 19:2 / 20 /
20:1፥ ኢሳ 1:1 / 2:1)
አማሲ / Amzi
„አማሲ‟ ከሚሇው የመጣ ሲሆን አማጺ ማሇት ነው።
አማፂ፣ አመጸኛ፣ ኃይሇኛ …
“የኬሌቅያስ ሌጅ፥ የአማሲ ሌጅ፥” (1ዚና6፡46)
“... የዖካርያስ ሌጅ የአማሲ ሌጅ የፇሊሌያ ሌጅ
የይሮሏም ሌጅ ዒዲያ፥” (ነህ 11:12)
አነሜላክ / Anammelech
አነ‟መሊክ- አነ መሊክ፣ ሀና መሊክ
“የሏማትም ሰዎች አሲማትን ሠሩ አዋውያንም
ኤሌባዛርንና ተርታቅን ሠሩ የሴፇርዋይም ሰዎችም
ሇሴፇርዋይም አማሌክት ሇአዴራሜላክና ሇአነሜላክ
ሌጆቻቸውን በእሳት ያቃጥለ ነበር።”
(2ነገ 17:31)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)

37

Aphiah / አፋቅ
እንዴርያስ / Andrew
„እንዯ‟ እና „ራስ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። እንዴርያስ- እንዯ‟ራሴ፣ እንዯ ራስ... የራስ የሆነ፣
የላሊ ያሌሆነ…
“ፉሌጶስም ከእንዴርያስና ከጴጥሮስ ከተማ ከቤተ
ሳይዲ ነበረ” (ዮሏ 1:44 / 45)
“…ሁሇት ወንዴማማች ጴጥሮስ የሚለትን ስምዕንን
ወንዴሙንም እንዴርያስን መረባቸውን ወዯ ባሔር
ሲጥለ አየ፥ ...” (ማቴ 4:18 / 10:2)

Andrew / እንዴርያስ
Manliness, / EBD
“Now Philip was of Bethsaida, the city
of Andrew and Peter”
(Joh 1:44)
One of the apostles of our Lord; He was
of Bethsaida in Galilee (John 1:44), and
was the brother of Simon Peter;
(Mt 4:18; 10:2)

Andrew / እንዴርያስ
The root words are „ende‟(like / እንዯ) and „russ‟ (self / ራስ)
The meaning is „starring role of a person‟,
Anna / ሏና
ሏና / Anna
Gracious; one who gives, / HBN,
ጸጋ- የእግዙብሓር ስጦታ፣ ይቅርታ፣ ምህረት፣ ቸርነት፣
Grace, / EBD
በረከት… (Annas)
“And there was one Anna, a prophetess,
[የቃለ ትርጉም “ጸጋ” ማሇት ነው። / መቅቃ]
the daughter of Phanuel, of the tribe of
“ከአሴር ወገንም የምትሆን የፊኑኤሌ ሌጅ ሏና
የምትባሌ አንዱት ነቢይት ነበረች፤ እርስዋም
Aser: she was of a great age, and had
ከዴንግሌናዋ ጀምራ ከባሌዋ ጋር ሰባት ዒመት ኖረች”
lived with a husband seven years from
(ለቃ2፡36፣ 37)
her virginity”, (Lu2:36, 37)
Annas / ሏና
ሏና / Annas
ትሁት፣ ጸጋን የተሞሊ፣ በረከት የተቸረው፣ ሇጋስ፣
One who answers; humble, / HBN
ሩህሩህ… (Anna)
Humble, / EBD
[የቃለ ትርጉም “ጸጋ” ማሇት ነው። / መቅቃ]
“And led him away to Annas first; for
[ምህረተ እግዙብሓር ማሇት ነው። / ዯተወ / አ]
he was father in law to Caiaphas, which
“አስቀዴመውም ወዯ ሏና ወሰደት፤ በዘያች ዒመት
was the high priest that same year.”
ሉቀ ካህናት ሇነበረው ሇቀያፊ አማቱ ነበርና።”
(Joh18:13)
(ዮሏ18፡13)
He was high priest, (Luke 3:2). By the
Mosaic Law the high-priesthood was
“ሏናና ቀያፊም ሉቃነ ካህናት ሳለ…” (ለቃ 3:2)
held for life;
Aphiah / አፋቅ
አፋቅ / Aphiah
Speaking, / HBN
„አፇ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት የተመሰረት
“Now there was a man of Benjamin,
ስም ነው። አፌ‟ያህ- አፇ ህያው፣ ቃሇ ህይዎት፣ ንግግር፣
whose name was Kish, the son of Abiel,
የጌታ ቃሌ፣ ቃሇ እግዙብሓር …
the son of Zeror, the son of Bechorath,
“የጽሮር ሌጅ፥ የብኮራት ሌጅ፥የብንያማዊው የአፋቅ
the son of Aphiah, a Benjamite, a
ሌጅ፥ ጽኑዔ ኃያሌ ሰው ነበረ:” (1ሳሙ9፡1)
mighty man of power.” (1sa 9: 1)
“የታጱዋ ንጉሥ፥ የኦፋር ንጉሥ፥ የአፋቅ ንጉሥ፥”
One of the fore-fathers of King Saul;
(ኢያ12፡17)
(Is12፡17)
Aphrah/ቤትዒፌራ / (ሚክ1፡10) Same as Beth Aphrah / ቤትዒፌራ
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ
መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር / ዯተወ / አ- ዯስታ ተክሇ ወሌዴ/ አሇቃ- ዏዱስ ያማረኛ መዛገበ ቃሊት)
38

Aram / አራም
አራብ / Arab
„ረባ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። የረባ፣ የተራባ፣
የተዋሇዯ፣ የተባዙ፣ አረብ፣ የአረብ አገር...ምዴረበዲ
“አራብ ፥ ደማ፥ ኤሽዒን፥ ያኒም፥ ቤትታጱዋ፥”
(ኢያ 15:52)

Arab / አራብ
Multiplying; sowing sedition; a window; a
locust, / HBN
“Arab, and Dumah, and Eshean,”
(Jos 15:52)

Arab / አራብ
The root word is „rebba‟ (ረባ)
The meaning is „multiplied, increased or reproduced‟,
Related term(s): Arabah / ዒረባ / (ኢያ18፡18)
Arabah / ዒረባ
ዒረባ / Arabah
Plain, / EBD
„ረባ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። አረቢያ- አረባዊ፣
“And passed along toward the side over
የአረብ አገር፣ ምዴረ ባዔዲ፣ በረሃ…
against Arabah northward, and went
“በሰሜንም ወገን ወዯ ዒረባ አጠገብ አሇፇ፥ ወዯ
down unto Arabah”;
ዒረባም ወረዯ…”
(Jos 18፡18)
(ኢያ18፡18)
Arabia / ዒረብ
ዒረብ / Arabia
Evening; desert; ravens, / HBN
አረባዊ፣ አረባውያን፣ የአረብ አገር…ያገር ስም
“Beside that he had of the merchantmen,
“ግብርም የሚያስገብሩ ሰዎች ነጋዳዎችም የዒረብም
ነገሥታት ሁለ የምዴርም ሹማምት ከሚያወጡት
and of the traffic of the spice merchants,
ላሊ፥ በየዒመቱ ሇሰልሞን የሚመጣሇት የወርቅ
and of all the kings of Arabia, and of the
ሚዙን ስዴስት መቶ ስዴሳ ስዴስት መክሉት ወርቅ
governors of the country.”
ነበረ።” (1ነገ 10፡15)
(1ki 10:15)
Arah / ኤራ
ኤራ / Arah
Wayfaring, / EBD
ኤራ- ኤረ‟ያ፣ ሰማያዊ፣ ከምዴር የራቀ...
“And the sons of Ulla; Arah, and
“የዐሊ ሌጆች ኤራ፥ ሏኒኤሌ፥ ሪጽያ ነበሩ።”
Haniel, and Rezia” (1ch 7:39), An
(1ዚና7፡39)
Asherite, of the sons of Ulla;
“የኤራ ሌጆች፥ ሰባት መቶ ሰባ አምስት።” (ዔዛ 2:5)
The sons of Arah returned with
“የኤራ ሌጆች፥ ስዴስት መቶ አምሳ ሁሇት።”
Zerubbabel in number 775 according to
(ነህ 7:10)
(Ezra 2:5) but 652 according to
“ጦብያም የኤራ ሌጅ የሴኬንያ አማች ስሇ ነበረ፥
(Nehemiah 7:10)
ሌጁም ይሆሏናን የቤራክያን ሌጅ የሜሱሊምን ሴት
One of his descendants, Shechaniah, was
ሌጅ ስሊገባ፥ ... በዘያ ወራት ብ዗ የይሁዲ አሇቆች
ወዯ ጦብያ ዯብዲቤዎች ይሌኩ ነበር፥ የጦብያም
the father-in-law of Tobiah the
ዯብዲቤዎች ወዯ እነርሱ ይመጡ ነበር።” (ነህ 6:18)
Ammonite. (Neh 6:18)
Aram / አራም
አራም / Aram
High, / SBD
አ‟ራማ- አራማ፣ ራማ፣ ከፌተኛ፣ ታሊቅ…
Highness, magnificence, one that deceives;
“እነርሱም በኵሩ ዐፅ፥ ወንዴሙ ቡዛ፥ የአራም አባት
curse, / HBN
ቀሙኤሌ፥” (ዖፌ22:21)
“Huz his firstborn, and Buz his brother,
“የሴምም ሌጆች ኤሊም፥ አሦር፥ አርፊክስዴ፥ ለዴ፥
and Kemuel the father of Aram,”
አራም ናቸው፥”
(Ge 22:21)
(ዖፌ 10:22)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
39

Ardon / አርድን
Ararat / አራራት
Sacred land or high land, / EBD
“And the ark rested in the seventh
month, on the seventeenth day of the
month, upon the mountains of Ararat.”
(Ge 8:4)

አራራት / Ararat
አራራት- ተራራት፣ ተራሮች፣ ከፌተኛ ቦታ...
“መርከቢቱም በሰባተኛው ወር ከወሩም በአሥራ
ሰባተኛው ቀን በአራራት ተራሮች ሊይ ተቀመጠች።”
(ዖፌ8:4)

Ararat / አራራት
The root word is „terarat‟ (ተራራት)
The meaning is „mountains‟
Arba / አርባቅ
Four, / EBD
“And the name of Hebron before was
Kirjatharba; which Arba was a great
man among the Anakims. And the land
had rest from war.”
(Jos 14:15)
Arbah/ አርባቅ
Hebron, or Kirjath-Arba, / SBD
“And Jacob came unto Isaac his father
unto Mamre, unto the city of Arbah,
which is Hebron, where Abraham and
Isaac sojourned.” (Ge 35:27) "The city
of Arbah"
Arbathite / ዒረባዊ
Inhabitant of Arabah, / EBD
“Abialbon the Arbathite, Azmaveth the
Barhumite,” (2sa 23:31)
(1 Ch 11:32), (Joshua 15:61)
Ard / አርዴ
Descent, / EBD, (ያሬዴ)
“And the sons of Bela were Ard and
Naaman: of Ard, the family of the
Ardites: and of Naaman, the family of
the Naamites.”
(Nu 26:38-40); A grandson of Benjamin;
Ardon / አርድን

አርባቅ / Arba
„ረባ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። አርባ- አረበ፣
አ‟ረባ፣ ተባዙ፣ ተዋሇዯ፣ አራት...
“የኬብሮንም ስም አስቀዴሞ ቂርያትአርባቅ ትባሌ
ነበር ይህም አርባቅ በዓናቅ ሰዎች መካከሌ ከሁለ
ከፌ ያሇ ነበረ። ምዴሪቱም ከውጊያ ዏረፇች።”
(ኢያ 14፡15)

አርባቅ / Arbah
„ረባ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው።
አረባዒ- አረብ፣ ምዴረ በዒዲ፣ በረሃ…
“ያዔቆብም ወዯ አባቱ ወዯ ይስሏቅ አብርሃምና
ይስሏቅ እንግድች ሆነው ወዯ ተቀመጡባት ወዯ
መምሬ ወዯ ቂርያት አርባቅ እርስዋም ኬብሮን
ወዯምትባሇው መጣ።” (ዖፌ 35፡27)
ዒረባዊ / Arbathite
አረባያት- አረባዊያት፣ የአረብ አገር ሰዎች…
“ሂዲይ፥ ዒረባዊው አቢዒሌቦን፥ በርሐማዊው”
(2ሳሙ 23፡31)
(2 ሳሙ 23:31፣ 1 ዚና 11:32)፤ (ኢያ 15:61)

አርዴ / Ard
አርዴ- ያርዴ፣ ይወርዴ... አያት፣ ቅዴመ አያት፣ ሲወርዴ
ሲዋረዴ የመጣ፣ ትሌቅ፣ ከፌተኛ… ከሚሇው ጋር አንዴ
ነው።
“የቤሊም ሌጆች አርዴና ናዔማን ከአርዴ የአርዲውያን
ወገን፥ ከናዔማን የናዔማናውያን ወገን።”
(ዖኁ 26፡38-40)
አርድን / Ardon
አርዯን- የበሊይ ፇራጅ፣ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት…
“የኤስሮምም ሌጅ ካላብ ከሚስቱ ከዒ዗ባ
ከይሪዕትም ሌጆች ወሇዯ ሌጆቹዋም ያሳር፥ ሶባብ፥
አርድን ነበሩ።”

Ruling; a judgment of malediction, / HBN

“And Caleb the son of Hezron begat
children of Azubah his wife, and of
Jerioth: her sons are these; Jesher, and
(1 ዚና 2:18)
Shobab, and Ardon.” (1ch 2:18)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
40

Ariel / አርኤሌ
አርኤሉ / Areli
አረ‟ኤሉ- ሰማያዊ፣ አምሊካዊ፣ ታሊቅ ጌታ…የሰው ስም
“የጋዴም ሌጆች ጽፍን፥ ሏጊ፥ ሹኒ፥ ኤስቦን፥ ዓሪ፥
አሮዱ፥ አርኤሉ።”
(ዖፌ 46፡16)
“ከአሮዴ የአሮዲውያን ወገን፥ ከአርኤሉ
የአርኤሊውያን ወገን።” (ዖኁ 26:17)
አርያ / Arieh
አርያ‟ህ- አረያ፣ አምሊካዊ፣ ምሳላያዊ፣ ታሊቅ... ሰማይ፣
ከሁለ በሊይ ከፌ ያሇ...አሮን ከሚሇው ጋር አንዴ አይነት
ትርጉም አሇው።
“የሠራዊቱም አሇቃ የሮሜሌዩ ሌጅ ፊቁሓ
ተማማሇበት፥ በሰማርያም በንጉሡ ቤት ግንብ ውስጥ
ከአርጎብና ከአርያ ጋር መታው ከእርሱም ጋር አምሳ
የገሇዒዴ ሰዎች ነበሩ ገዯሇውም፥ ፥ በእርሱም ፊንታ
ነገሠ።” (2ነገ 2ነገ15፡25)

Areli / አርኤሉ
Heroic, / HBN
The light or vision of God, / EBD
“And the sons of Gad; Ziphion, and
Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and
Arodi, and Areli.” (Ge46:16)
(Nu 26:17)
Arieh / አርያ
The lion, / EBD
“But Pekah the son of Remaliah, a
captain of his, conspired against him,
and smote him in Samaria, in the palace
of the king's house, with Argob and
Arieh, and with him fifty men of the
Gileadites: and he killed him, and
reigned in his room.” (2ki 15:25)
Ariel / አርኤሌ
Altar; light or lion of God, / HBN
“Woe to Ariel, to Ariel, the city where
David dwelt! Add you year to year; let
them kill sacrifices.” (Isa 29:1, 2, 7)
 One of the chief men sent by
Ezra to procure Levites for the
sanctuary; (Ezra 8:16).
 A symbolic name for Jerusalem;
(Is 29:1,2,7) as "victorious under
God," and in Ezekiel 43:15,16,
for the altar (marg., Heb. 'ariel)
of burnt offerings, the secret of
Israel's lion-like strength.

አርኤሌ / Ariel
ኤሪ‟ኤሌ- አየረ ኤሌ፣ ሰማያዊ፣ አምሊካዊ…
[የእግዙብሄር ምዴጃ ማሇት ነው / መቅቃ]
“ወዯ አሇቆቹም ወዯ አሌዒዙር፥ ወዯ አርኤሌ፥ ወዯ
ሸማያ፥ ወዯ ኤሌናታን፥ ወዯ ያሪብ፥ ወዯ ኤሌናታን፥
ወዯ ናታን፥ ወዯ ዖካርያስ፥ ወዯ ሜሱሊም፥ ዯግሞም
ወዯ አዋቂዎቹ ወዯ ዮያሪብና ወዯ ኤሌናታን ሊክሁ።”
(ኢሳ 29፡1፣2፣7)
 መቅዯሱን እንዱጠብቁ መሌክት ከተቀበለት
አንደ። “ወዯ አሇቆቹም ወዯ አሌዒዙር፥ ወዯ
አርኤሌ፥ ወዯ ሸማያ፥ ወዯ ኤሌናታን፥ ወዯ
ያሪብ፥ ወዯ ኤሌናታን፥ ... ።” (ዔዛ 8:16)
 “ዲዊት ሇሰፇረባት ከተማ ሇአርኤሌ ወዮሊት!
…” (ኢሳ 29:1፣ 2፣ 7)፥ (ሔዛ 43:15፣ 16)

Ariel / አርኤሌ
The root words are „ari‟ (አየረ) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „most powerful‟,
Related term(s): Areli / አርኤሉ / (ዖፌ 46፡16)
Arieh / አርያ / (2ነገ 2ነገ15፡25)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ
መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

41

Asaph / አሳፌ
አሣሄሌ / Asahel
አሣህ‟ኤሌ- ጌታ ሠራ፣ አምሊክ አከናወነ…ስም
“በዘያም ሦስቱ የጽሩያ ሌጆች ኢዮአብና አቢሳ
አሣሄሌም ነበሩ አሣሄሌም እንዯ ደር ሚዲቋ በሩጫ
ፇጣን ነበረ:”
(2ሳሙ2፡18፣19)
 “ከእነርሱም ጋር ላዋውያንን ሸማያን፥ ነታንያን፥
ዛባዴያን፥ አሣሄሌን፥ ሰሚራሞትን፥ ዮናትንን፥
አድንያስን፥ ጦብያን፥ ጦባድንያን ሰዯዯ
ከእነርሱም ጋር ካህናቱን ኤሉሳማንና ኢዮራምን
ሰዯዯ።” (2 ዚና 17:8 / 31:13)
 “ነገር ግን የአሣሄሌ ሌጅ ዮናታንና የቴቁዋ ሌጅ
የሔዛያ ይህን ነገር ተቃወሙ፤ ሜሱሊምና
ላዋዊውም ሳባታይ ረደአቸው።” (ዔዛ 10:15)

Asahel / አሣሄሌ
Made by God, / SBD
“And there were three sons of Zeruiah
there, Joab, and Abishai, and Asahel:
and Asahel was as light of foot as a wild
roe.” (2sa 2:18, 19)
 The youngest son of Zeruiah,
David's sister; (2 Sa 2:18, 19);
He is mentioned among David's
thirty mighty men; (2 Sa 23:24;
1 Ch 11:26).
 Others of the same name are
mentioned; (2 Chronicles 17:8;
31:13; Ezra 10:15)
Asaiah / ዒሣያ
The Lord hath made, / EBD, (ዒሳያ)
“And Elioenai, and Jaakobah, and
Jeshohaiah, and Asaiah, and Adiel, and
Jesimiel, and Benaiah,”
(1ch 4:36)
A servant of King Josiah, sent by him to
seek information of Jehovah respecting
the book of the law which Hilkiah found
in the temple, (2 Kings 22:12, 14) also
called ASAIAH. (2 Chronicles 34:20)
Asaph / አሳፌ
Convener or collector; / EBD
“And his brother Asaph, who stood on
his right hand, even Asaph the son of
Berachiah, the son of Shimea,”
(1ch 6:39);
The "keeper of the king's forest," to
whom Nehemiah requested from
Artaxerxes a "letter" that he might give
him timber for the temple at Jerusalem;
(Neh 2:8)

ዒሣያ / Asaiah
አሣ‟ያህ- አሳይ ያህ፣ ጌታ ሠራ፣ አምሊክ አከናወነ…
“ኤሌዮዓናይ፥ ያዔቆባ፥ የሾሏያ፥ ዒሣያ፥ ዒዱዓሌ፥
ዩሲምኤሌ፥ በናያስ፥” (1ዚና4፡36)
“ንጉሡም ካህኑን ኬሌቅያስን፥ የሳፊንንም ሌጅ
አኪቃምን፥ የሚክያስንም ሌጅ ዒክቦርን፥
ጸሏፉውንም ሳፊንን፥ የንጉሡንም ብሊቴና ዒሳያን።”
(2 ነገ 22:12/ 14) ፥
“ንጉሡም ኬሌቅያስን፥ የሳፊንንም ሌጅ አኪቃምን፥
የሚክያስንም ሌጅ ዒብድንን፥ ጸሏፉውንም ሳፊንን፥
የንጉሡንም ብሊቴና ዒሳያን።” (2 ዚና 34:20)
አሳፌ / Asaph
„ሰፊ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። አ‟ሰፌ- አሰፊ፣
አበዙ፣ ተራባ፣ ቁጥሩና ግዙቱ ጨመረ…
“በቀኙም የቆመ ወንዴሙ አሳፌ ነበረ አሳፌም
የበራክያ ሌጅ፥” (1ዚና6፡39)
“በቤቱም አጠገብ ሊሇው ሇግንብ በሮች፥
ሇከተማውም ቅጥር፥ ሇምገባበትም ቤት እንጨት
እንዱሰጠኝ ሇንጉሡ ደር ጠባቂ ሇአሳፌ ዯብዲቤ
ይሰጠኝ አሌሁት። ንጉሡም በእኔ ሊይ መሌካም እንዯ
ሆነችው እንዯ አምሊኬ እጅ ሰጠኝ።”
(ነህ 2:8)

Asaph / አሳፌ
The root word is „seffa‟ (ሰፊ)
The meaning is „increased, multiplied, or / and reproduced.‟
(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
42

Asrielites / አሥሪኤሊውያን
Asareel / አሣርኤሌ
Whom God hath bound (by an oath), / SBD
“And the sons of Jehaleleel; Ziph, and
Ziphah, Tiria, and Asareel.” (1ch 4:16),
a son of Jehaleleel, in the genealogies of
Judah,

አሣርኤሌ / Asareel
„አሰረ‟ እና ‟ኤሌ‟ ከሚለ ሁለ ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው ። አሥረ‟ኤሌ- እሥረ ኤሌ፣ እስረ አምሊክ፣ ግዛት፣
መሏሊ፣ የጌታ ምርኮ… የሰው ስም
“የኤሊም ሌ ጅ ቄኔዛ ነበረ። የይሃላሌኤሌ ሌጆች
ዘፌ፥ ዘፊ፥ ቲርያ፥ አሣርኤሌ ነበሩ።” (1ዚና4፡16)

Asareel / አሣርኤሌ
The root words are „Esser‟ (አሰረ) and „EL‟ (ኤሌ)
The meaning is „Prisoner or captive of the almighty‟,
Related term(s): Ashriel / እሥርኤሌ / (1ዚና7:14)
Aser / አሴር the same as Asher / አሴር
Asher / አሴር
Happy, / EBD
“And Leah said, Happy am I, for the
daughters will call me blessed: and she
called his name Asher.”
(Ge 30:13), Jacob‟s eigth son;
Ashriel / እሥርኤሌ
Properly As‟riel, (vow of God); / EBD
“The sons of Manasseh; Ashriel, whom
she bare: (but his concubine the
Aramitess bare Machir the father of
Gilead:”
(1ch 7:14)
Asiel / ዒሢኤሌ
Created by God, / EBD
“And Joel, and Jehu the son of Josibiah,
the son of Seraiah, the son of Asiel,”
(1ch 4:35)
Asriel / አሥሪኤሌ
Created by God, / EBD
“And of Asriel, the family of the
Asrielites: and of Shechem,”
(Nu26:31)
Asrielites / አሥሪኤሊውያን
“And of Asriel, the family of the
Asrielites: and of Shechem, the family
of the Shechemites”; (Nu26:31)

አሴር / Asher
አሰር- ሏሴት፣ ዯስታ…
[ትርጉሙ ዯስተኛ ማሇት ነው / መቅቃ]
“ሌያም። ዯስታ ሆነሌኝ ሴቶች ያመሰግኑኛሌና አሇች
ስሙንም አሴር ብሊ ጠራችው።”
(ዖፌ 30:13)

እሥርኤሌ / Ashriel
እ‟ሽር እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። እስረ ኤሌ፣ የጌታ ግዛት፣ የአምሊክ ምርኮኛ…
“የምናሴ ሌጆች ሶርያይቱ ቁባቱ የወሇዯችሇት
እሥርኤሌና የገሇዒዴ አባት ማኪር ናቸው።”
(1ዚና7፤14)
ዒሢኤሌ / Asiel
አስ‟ኤሌ- የጌታ ሥራ፣ ግብረ ኤሌ፣ እ‟ሥራኤሌ…
“ኢዮኤሌ፥ የዮሺብያ ሌጅ፥ የሠራያ ሌጅ የዒሢኤሌ
ሌጅ ኢዩ፥” (1ዚና4፡35)
አሥሪኤሌ / Asriel
አ‟ሥራ‟ኤሌ- የጌታ ሥራ፣ ግብረ ኤሌ፣ እ‟ሥራኤሌ…
“ከአሥሪኤሌ የአሥሪኤሊውያን ወገን፥”
(ዖኁ 26:31)
አሥሪኤሊውያን / Asrielites
“ከአሥሪኤሌ የአሥሪኤሊውያን ወገን፥”
(ዖኁ 26:31

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ
ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
43

Azaliah / ኤዚሌያስ
Asshur / አሦር
Assyria, / EBD
“The children of Shem; Elam, and
Asshur, and Arphaxad, and Lud, and
Aram;” (Ge 10:22);
(1 Ch 1:17)
Assir/ አሴር
Captive, / HBN
Prisoner; fettered. / EBD
“And the sons of Korah; Assir, and
Elkanah, and Abiasaph: these are the
families of the Korhites.” (Ex 6:24)

አሦር / Asshur
አሰር- እስር፣ ግዛት፣ ምርኮ… የሰው ስም፣ ያገር ስም
“የሴምም ሌጆች ኤሊም፥ አሦር፥ አርፊክስዴ፥ ለዴ፥
አራም ናቸው:”
(ዖፌ10፡22)
(1 ዚና 1:17)

አሴር / Assir
„አሰረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። አሰር- እስር፣
ግዛት፣ ምርኮ…ስም፣ ያገር ስም
“የቆሬ ሌጆች አሴር፥ ሔሌቃና፥ አብያሳፌ ናቸው
እነዘህ የቆሬ ሌጆች ወገኖች ናቸው።”
(ዖጸ 6:24)

Assir / አሴር
From „Esser‟ (አሰረ), meaning presoner,
አዋና / Ava
Ava / አዋና
አዋነ- ሂዋነ፣ ሂዋን፣ ህያዋን (Ivah)…የቦታ ስም
Iniquity, / HBN
“የአሦርም ንጉሥ ከባቢልንና ከኩታ ከአዋና
“And the king of Assyria brought men
ከሏማት ከሴፇርዋይም ሰዎችን አመጣ፥
from Babylon, and from Cuthah, and
በእስራኤሌም ሌጆች ፊንታ በሰማርያ ከተሞች
from Ava, and from Hamath, and from
አኖራቸው ሰማርያንም ወረሱአት በከተሞችዋም
Sepharvaim, and placed them in the
ተቀመጡ።”
cities of Samaria instead of the children
(2ነገ17፡24)
of Israel…” (2ki 17:24),
(2ነገ18:34 / 19:13 / ኢሳ 37:1)
(2ki 18:34; 19:13; Is 37:1)
Aven / ሄሌዮ
ሄሌዮ/ Aven
Nothingness; vanity, / EBD, (አዌን)
„ሂዋነ‟ ከሚሇው ህያው ማሇት የማይሞት ማሇት ነው።
“The young men of Aven and of
ሂዋን፣ ህያዋን፣ ዖሊሇማውያን፣ ጻዴቃን…
Pibeseth shall fall by the sword: and
“የሄሌዮቱ ከተማና የቡባስቱም ጕሌማሶች በሰይፌ
these cities shall go into captivity.”
ይወዴቃለ ሴቶችም ይማረካለ።” (እዛቅ30፡17)
(Eze 30:17)
“የእስራኤሌ ኃጢአት የሆኑት የአዌን የኮረብታው
መስገጃዎች ይፇርሳለ እሾህና አሜከሊ
Hosea speaks of the "high places of
በመሠዊያዎቻቸው ሊይ ይበቅሊሌ ተራሮችንም።
Aven" (10:8), by which he means
ክዯኑን፥ ኮረብቶችንም። ውዯቁብን ይለአቸዋሌ።”
Bethel. He also calls it Beth-aven, i.e.,
(1 ነገ 12:28)
"the house of vanity" (4:15)
Azaliah / ኤዚሌያስ
ኤዚሌያስ / Azaliah
Whom the Lord reserved, / SBD
አዛ‟ሇ‟ያህ(ዋስ)- እዖሇያህ፣ ሇህያው የተያዖ፣ ሇጌታ
“And it came to pass in the eighteenth
የተጠበቀ፣ ሇአምሊክ የተሰጠ፣ አስራት…የሰው ስም
year of king Josiah, that the king sent
“በንጉሡም በኢዮስያስ በአሥራ ስምንተኛው ዒመት
በስምንተኛው ወር ንጉሡ ጸሏፉውን የሜሶሊምን
Shaphan the son of Azaliah, the son of
ሌጅ የኤዚሌያስን ሌጅ ሳፊንን ወዯ እግዘአብሓር
Meshullam, the scribe, to the house of
ቤት ሊከው፥ እንዱህም አሇው”
the LORD, saying,”;
(2ነገ 22፡3 / 2 ዚና 34:8)
(2 Kings 22:3; 2 Ch 34:8)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
44

Azareel / አዙርኤሌ
አዙንያ / Azaniah
„እዛን‟ እና „ያህ‟(ህያዌ / ህያው) ከሚለ ሁሇት ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። አዛነ‟ያህ- እዖነ ያህ፣ አምሊክ
የሰማው፣ ጌታ ያዖነሇት፣ ፀልቱ የሰመረሇት…የሰው ስም
“ላዋውያኑም የአዙንያ ሌጅ ኢያሱ፥ ከኤንሏዲዴ
ሌጆች ቢንዊ፥ ቀዴምኤሌ” (ነህ10፡9)

Azaniah / አዙንያ
Whom the Lord hears, / EBD
“And the Levites: both Jeshua the son of
Azaniah, Binnui of the sons of Henadad,
Kadmiel”
(Neh 10:9) the father of Jeshua the
Levite,

Azaniah / አዙንያ
The root words are „ezen‟ (እዛን / ጀሮ / ear) and „jah‟ (ያህ)
The meaning is „whom the lord accepted his prayer‟,
ኤዛርኤሌ / Azarael
Azarael / ኤዛርኤሌ
„ዖር‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
Whom Jehovah helps, / EBD
ነው። አ‟ዙረ‟ኤሌ- ዖረ ኤሌ፣የአምሊክ ዖር፣ የጌታ ወገን…
“And his brethren, Shemaiah, and
“ወንዴሞቹም ሸማያ፥ ኤዛርኤሌ፥ ሚሊሊይ፥
Azarael, Milalai, Gilalai, Maai,
ጊሊሊይ፥
መዒይ፥ ናትናኤሌ፥ ይሁዲ፥ አናኒ
Nethaneel, and Judah, Hanani, with the
የእግዘአብሓርን
ሰው የዲዊትን የዚማውን ዔቃ
musical instruments of David the man of
ይዖው
ሄደ
ጸሏፉውም
ዔዛራ በፉታቸው ነበረ”
God, and Ezra the scribe before them.” ,
(ነህ 12፡36)
A Levite musician,
(Neh 12:36)
Azareel / አዙርኤሌ
አዙርኤሌ / Azareel
Whom the Lord helps, / SBD, (ኤዛርኤሌ /
„ዖረ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ዒዙርኤሌ)
ነው። ዖረ አምሊክ፣ ዖረ ህያው፣ የእግዙብሓር ቤተሰብ...
“Elkanah, and Jesiah, and Azareel, and
“ቆርያውያን ሔሌቃና፥ ይሺያ፥ አዙርኤሌ፥ ዮዙር፥
Joezer, and Jashobeam, the Korhites,”
ያሾቢአም” (1ዚና12፡6)
 “አሥራ አንዯኛው ሇዒዙርኤሌ ሇሌጆቹም
(1ch 12:6); A Korhite who joined David
ሇወንዴሞቹም ሇአሥራ ሁሇቱ፥” (1 ዚና 25:18)
in his retreat at Ziklag;
 “በዲን ሊይ የይሮሏም ሌጅ ዒዙርኤሌ እነዘህ
 A Levite musician of the family of
የእስራኤሌ ሌጆች ነገድች አሇቆች ነበሩ።”
Heman in the time of David, (1 Ch
(1 ዚና 27:22)
25:18)
 “ሴሴይ፥ ሸራይ፥ ኤዛርኤሌ፥ ሰላምያ፥ ሰማራያ፥
 Son of Jeroham, (1 Ch 27:22)
ሰልም፥ አማርያ፥ ዮሴፌ።” (ዔዛ10:41)
 One of the sons of Bani, who put
 “ወንዴሞቹም የአባቶቹ ቤቶች አሇቆች ሁሇት
away his foreign wife on the
መቶ አርባ ሁሇት የኢሜር ሌጅ የምሺላሞት
remonstrance of Ezra; (Ezra 10:41)
ሌጅ የአሔዙይ ሌጅ የኤዛርኤሌ ሌጅ አማስያ፥”
 Father or ancestor of Maasiai, or
(ነህ11:13)
Amashai, a priest; (Neh 11:13)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)

45

Azariah / አዙርያ
Azariah / አዙርያ
Whom Jehovah helps, / EBD, (ዒዙርያስ /
ዒዙሪያስ)
“and the sons of Ethan; Azariah”
(1ch 2:8); Son of Ethan, of the tribe of
Judah;
 Of the house of Zadok several
other priests and Levites of this
name are mentioned; (1 Ch 6:36;
Ezra 7:1; 1 Ch 9:11; Nehemiah
3:23, etc.).
 The son of Oded, a remarkable
prophet in the days of Asa;
(2 Ch15:1)
 The original name of Abed-nego;
(Daniel 1:6, 7, 11, 16)
 Son of Ahimaaz, who succeeded
his grandfather Zadok as high
priest; (1 Ch6:9; 1 Kings 4:2) in
the days of Solomon; He
officiated at the consecration of
the temple; (1 Ch 6:10).
 The son of Johanan, high priest
in the reign of Abijah and Asa;
(1 Ch 6:10, 11).
 High priest in the reign of
Uzziah, king of Judah; (2 Kings
14:21; 2Chr 26:17-20) He was
contemporary with the prophets
Isaiah, Amos, and Joel.
 High priest in the days of
Hezekiah; (2 Ch 31:10-13)

አዙርያ / Azariah
„ዖር‟ እና „ያህ‟ (ያህዌ / ህያው) ከሚለት ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። ዖረ ህያው፣ የጌታ ወገን፣ ያምሊክ
ቤተሰብ…
“የኤታንም ሌጅ አዙርያ ነበረ”
(1ዚና 2:8)
 (1 ዚና 6:36) / “የዒዙርያስ ሌጅ፥
የኬሌቅያስ ሌጅ፥ የሰልም ሌጅ፥ የሳድቅ
ሌጅ፥ የአኪጦብ ሌጅ፥” (ዔዛ7:1 / 2) /
“የእግዘአብሓርም ቤት አሇቃ …
ዒዙርያስ” (1 ዚና 9:11 / ነህ3:23)
 “የእግዘአብሓርም መንፇስ በዕዳዴ ሌጅ
በዒዙርያስ …” (2 ዚና 15:1)
 “በእነዘህም መካከሌ ከይሁዲ ሌጆች
ዲንኤሌና አናንያ ሚሳኤሌና አዙርያ ነበሩ።”
(ዲን1:6 / 7 / 11 / 16)
 “አኪማአስም ዒዙርያስን ወሇዯ፥” (1 ዚና
6:9 / 1 ነገ 4:2)
 “ዒዙርያስም ዮሏናንን ወሇዯ ዮሏናንም
ዒዙርያስን ወሇዯ እርሱም ሰልሞን
በኢየሩሳላም በሠራው ቤት ካህን ነበረ”
(1 ዚና 6:10 / 11)
 “የይሁዲም ሔዛብ ሁለ የአሥራ ስዴስት
ዒመት ሌጅ የነበረውን ዒዙርያስን ወስድ
በአባቱ በአሜስያስ ፊንታ አነገሠው።”
(2 ነገ14:21 / 2 ዚና 26:17-20)
 “ከሳድቅም ወገን የሆነ ዋነኛው ካህን
ዒዙሪያስ። ሔዛቡ ቍርባኑን ወዯ
እግዘአብሓር ቤት ማቅረብ ከጀመረ ወዱህ
በሌተናሌ፥ ጠግበናሌም፥ እግዘአብሓር
ሔዛቡን ባርኮአሌና ብ዗ ተርፍአሌ
የተረፇውም ይህ ክምር ትሌቅ ነው ብል
ተናገረ።” (2 ዚና 31:10-13)

Azariah / አዙርያ
The root words are „Zer‟ (ዖር) and „Jah‟ (ያህ / ህያው)
The meaning is „family of the almighty lord.‟
(EBD- Easton‟s bible dictionary)

46

Azrikam / ዒዛሪቃም
ዒዛርኤሌ / Azriel
„ዖረ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አዙረ‟ኤሌ- ዖረ ኤሌ፣ ዖረ አምሊክ፣ የጌታ ወገን፣
የእግዙብሓር ቤት…
“የአባቶቻቸውም ቤቶች አሇቆች እነዘህ ነበሩ ዓፋር፥
ይሽዑ፥ ኤሉኤሌ፥ ዒዛርኤሌ፥ ኤርምያ፥ ሆዲይዋ፥
ኢየዴኤሌ እነርሱ ጽኑዒን ኃያሊን የታወቁ ሰዎች
የአባቶቻቸውም ቤቶች አሇቆች ነበሩ።”
(1ዚና 5፡24)
 “በዙብልን ሊይ የአብዴዩ ሌጅ ይሽማያ
በንፌታላም ሊይ የዒዛሪኤሌ ሌጅ
ኢያሪሙት” (1 ዚና27:19)
 “ንጉሡም ጸሏፉውን ባሮክንና ነቢዩን
ኤርምያስን ይይ዗ ዖንዴ የንጉሡን ሌጅ
ይረሔምኤሌንና የዒዛርኤሌን ሌጅ ሠራያን
...አዖዖ፥ እግዘአብሓር ግን ሰወራቸው።”
(ኤር 36:26)

Azriel / ዒዛርኤሌ
Whom God helps, / SBD, (ዒዛሪኤሌ)
“And these were the heads of the house
of their fathers, even Epher, and Ishi,
and Eliel, and Azriel, and Jeremiah, and
Hodaviah, and Jahdiel, mighty men of
valour, famous men, and heads of the
house of their fathers.” (1ch 5:24); the
head of a house of the half tribe of
Manasseh beyond Jordan, a man of
renown;
 A Naphtalite, ancestor of
Jerimoth, the head of the tribe at
the time of David‟s census;
(1 Chronicles 27:19)
 The father of Seraiah, an officer
of Jehoiakim; (Jer 36:26)
Azrikam / ዒዛሪቃም
Help against the enemy, / SBD
“And the sons of Neariah; Elioenai, and
Hezekiah, and Azrikam, three”
(1ch 3:23)
 A descendant of Zerubbabel, and
son of Neariah of the royal line
of Judah; (1 Chronicles 3:23)
 Eldest son of Azel, and
descendant of Saul; (1 Chronicles
8:38; 9:44)
 A Levite, ancestor of Shemaiah,
who lived in the time of
Nehemiah; (1 Ch9:14; Ne11:15)
 An Ephraimite hero, in the
successful invasion of the
southern kingdom by Pekah king
of Israel; (2 Chronicles 28:7)

ዒዛሪቃም / Azrikam
„ዖረ‟ እና „ቆመ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
አዙረ‟ቆመ- ዖረ ቋሚ፣ ሇወገን ዯራሽ፣ ረዲት…
“የነዒርያም ሌጆች ኤሌዮዓናይ፥ ሔዛቅያስ፥
ዒዛሪቃም ሦስት ነበሩ:” (1ዚና3፡23)
 “ሇኤሴሌም ስዴስት ሌጆች ነበሩት ስማቸውም
ይህ ነበረ ዒዛሪቃም፥ ቦክሩ፥ እስማኤሌ፥
ሽዒርያ፥ አብዴዩ፥ ሏናን ...”
(1 ዚና 8:38 / 9:44)
 “ከላዋውያንም የሜራሪ ሌጆች የአሳብያ ሌጅ
የዒዛሪቃም ሌጅ የአሱብ ሌጅ ሸማያ፥”
(1 ዚና 9:14)
 “ከላዋውያንም የቡኒ ሌጅ የአሳብያ ሌጅ
የዒዛሪቃም ሌጅ የአሱብ ሌጅ ሻማያ”
(ነህ11:15)
 “ከኤፌሬምም ወገን የነበረው ኃያሌ ሰው ዛክሪ
የንጉሡን ሌጅ መዔሤያንና የቤቱን አዙዥ
ዒዛሪቃምን፥ ... ሔሌቃናን ገዯሇ።”
(2 ዚና 28:7)

Azrikam / ዒዛሪቃም
The root words are „zer‟ (ዖር / seed) and „kum‟ (ቆመ / stands)
The meaning is „One who stands for his people‟,
(SBD- Smith‟s bible dictionary)
47

Baalah / በኣሊ
Azur / ዒ዗ር
Helper, / EBD
“And it came to pass the same year, in
the beginning of the reign of Zedekiah
king of Judah, in the fourth year, and in
the fifth month, that Hananiah the son of
Azur the prophet, which was of Gibeon,
spake unto me in the house of the
LORD, in the presence of the priests and
of all the people, saying,” (jer28:1), The
father of Hananiah, a false prophet
(Jeremiah 28:1)
 The father of Jaazaniah;(Eze 11:1)
 “Ater, Hizkijah, Azzur,” One of
those who sealed the covenant with
Jehovah on the return from
Babylon (Neh 10:17)
Baal / ቢኤሌ
Lord, / HBN
Master; lord, / SBD, (በኣሌ)
“Micah his son, Reaia his son, Baal his
son,” (1ch5:5)
Baal is identified with Molech,
(Jer 19:5).
A Benjamite, son of Jehiel, the
progenitor of the Gibeonites, (1 Ch 8:30;
9:36)
Baalah / በኣሊ
Her idol; she that is governed or subdued; a
spouse; / HBN
“Baalah, and Iim, and Azem,”
(Jos 15:29), a city in the south of Judah
A mountain on the north-western
boundary of Judah and Dan,
(Joshua 15:11)

ዒ዗ር / Azur
„ዖር‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው።አ‟ዖር- ዖር፣ ወገን፣
ዖመዴ… (Azzur)… ዖሩ፣ ዖሪቱ…
“በዘያም ዒመት በይሁዲ ንጉሥ በሴዳቅያስ
መንግሥት መጀመሪያ በአራተኛው ዒመት
በአምስተኛው ወር ነቢዩ የገባዕን ሰው የዒ዗ር ሌጅ
ሏናንያ በእግዘአብሓር ቤት በካህናትና በሔዛብ ሁለ
ፉት እንዱህ ብል ተናገረኝ።” (ኤር28፡1)
 “መንፇስም አነሣኝ ወዯ ፀሏይ መውጫ
ወዯሚመሇከት ወዯ እግዘአብሓር ቤትም
ወዯ ምሥራቁ በር አመጣኝ። እነሆም፥
በበሩ መግቢያ ሀያ አምስት ሰዎች ነበሩ፥
በመካከሊቸውም የሔዛቡን አሇቆች
የዒ዗ርን ሌጅ ያእዙንያንና የበናያስ ሌጅ
ፇሊጥያን አየሁ።” (እዛቅ 11:1)
 “ዒ዗ር፥ ሆዱያ፥ ሏሱም፥ ቤሳይ፥”
(ነህ10:17 / 18)
ቢኤሌ / Baal
ባሌ- ባሇ፣ በዒሌ፣ ጌታ፣ ባሇቤት… ስም
“ሌጁ ራያ፥ ሌጁ ቢኤሌ፥ የአሦር ንጉሥ
ቴሌጌሌቴሌፋሌሶር የማረከው ሌጁ ብኤራ እርሱ
የሮቤሌ ነገዴ አሇቃ ነበረ” (1ዚና 5፡5)
“እኔም ያሊዖዛሁትን ... ሇበኣሌ ሌጆቻቸውን በእሳት
ያቃጥለ ዖንዴ የበኣሌን የኮረብታውን መስገጃዎች
…” (ኤር 19:5)
“ደር፥ ቂስ፥ በኣሌ፥ ናዲብ፥ …”
(1 ዚና 8:30፣31 / 9:36)
በኣሊ / Baalah
ባሇ‟ያ- በዒሌ፣ ጌታ፣ ባሇቤት…የከተማ ስም
“በኣሊ ፥ ዑዪም፥ ዒጼም፥ ኤሌቶሊዴ፥”
(ኢያ 15:29)/ “ዴንበሩም ከበኣሊ በምዔራብ በኩሌ
ወዯ ሴይር ተራራ ዜረ ክሳልን ወዯምትባሌ ወዯ
ይዒሪም ተራራ ወገን በሰሜን በኩሌ አሇፇ ...አሇፇ።”
(ኢያ 15:10) ፥ “ዴንበሩም ወዯ አቃሮን ወዯ ሰሜን
ወገን ወጣ ወዯ ሽክሮን ዯረሰ ወዯ በኣሊ ተራራ
አሇፇ” (ኢያ 15:11)

Baalah / በኣሊ : The root word is „bealle‟ (ባሇ)
The meaning is „owner, posseser, or lord‟
Related term(s): Baal / ቢኤሌ / (1ዚና 5፡5)
Baali / ባላ / (ሆሴ2፡16-18)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
48

Baal-gad / በኣሌጋዴ
Baalath / ባዔሊት
A rejoicing; our proud lord, / HBN
“And Eltekeh, and Gibbethon, and
Baalath,”
(Jos19:44)
Baal-berith / በኣሌብሪት
Covenant lord, / EBD, (ኤሌብሪት)
“And it came to pass, as soon as Gideon
was dead, that the children of Israel
turned again, and went a whoring after
Baalim, and made Baalberith their
god.”(Jud8:33)
The name of the god worshipped in
Shechem after the death of Gideon;
(Judges 8:33; 9:4)
Baale of Judah / በይሁዲ ካሇች ከበኣሌ
Lords of Judah, / EBD
“And David arose, and went with all the
people that were with him from Baale of
Judah, to bring up from thence the ark
of God, whose name is called by the
name of the LORD of, hosts that
dwelleth between the cherubims.”
(2sa 6:2)
Baal-gad / በኣሌጋዴ
Lord of fortune, / EBD
“And the land of the Giblites, and all
Lebanon, toward the sunrising, from
Baalgad under mount Hermon unto the
entering into Hamath.” (Jos 13:5)
A Canaanite city in the valley of
Lebanon at the foot of Hermon,

ባዔሊት / Baalath
„በዒሌ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ የቦታ ስም ነው። ባሊትበዒሊት፣ ጌቶች፣ አማሌክት…
“አቃሮን፥ ኢሌተቄ፥ ገባቶን፥ ባዔሊት፥” (ኢያ19፡44)
በኣሌብሪት / Baal-berith
ባሇ‟በረት- ባሇ በራት፣ ባሇቃሌኪዲን…
“እንዱህም ሆነ ጌዳዎን ከሞተ በኋሊ የእስራኤሌ
ሌጆች ተመሇሱ፥ በኣሉምንም ተከትሇው አመነዖሩ
በኣሌብሪትንም አምሊካቸው አዯረጉ።”
(መሳ 8፡33)
“በሴኬምም ግንብ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ሁለ ይህን
በሰሙ ጊዚ ወዯ ኤሌብሪት ቤት ወዯ ምሽጉ ውስጥ
ገቡ።”
(መሳ 9:46)
ይሁዲ ካሇች ከበኣሌ / Baale of Judah
„ባሇ‟ እና „ይሁዲ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ባሇ‟ይሁዲ- በዒሇ ይሁዲ፣ ያይሁዴ በዒሌ፣ የይሁዲ
ጌታ…
“ዲዊትና ከእርሱ ጋር የነበሩት ሔዛብ ሁለ በይሁዲ
ካሇች ከበኣሌ ተነሥተው በኪሩቤሌ ሊይ በተቀመጠ
በሠራዊት ጌታ በእግዘአብሓር ስም የተጠራውን
የእግዘአብሓርን ታቦት ከዘያ ያመጡ ዖንዴ ሄደ።”
(2ሳሙ 6፡2)
በኣሌጋዴ / Baal-gad
„በኣሇ‟ እና „ገዴ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ነው።
ባሇ‟ገዴ- አምሊክ የረዲው፣ እዴሌ የቀናው፣ ባሇ እዴሌ፣
እዴሇኛ…ገዲም፥ የቦታ ስም
“የጌባሊውያውንም ምዴር፥ በምሥራቅም በኩሌ
ከአርሞንዓም ተራራ በታች ካሇችው በኣሌጋዴ ጀምሮ
እስከ ሏማት መግቢያ ዴረስ ያሇችው ሉባኖስ ሁለ፥”
(ኢያ13፡5)

Baal-gad / በኣሌጋዴ
The root words are „baal‟ (ባሌ) and „gad‟ (ገዴ)
The meaning is „lucky one or the fortunate one‟,
Related word(s): Baalim / በኣሉም / ( Judges 2:11)
Baalis / በኣሉስ / ( Jeremiah 40:14)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
49

Baal-shalisha / በኣሌሻሉሻ
በኣሌሏና / Baal-hanan
„ባሌ‟ እና „ሏና‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ባዒሇ ሃና- የሏና በዒሌ፣ የሏና ጌታ፣ የክብር ጌታ፣
ክብረ በዒሌ...
“ሳኦሌም ሞተ፥ በስፌራውም የዒክቦር ሌጅ
በኣሌሏናን ነገሠ።” (ዖፌ 36፡38፣39)
“በቇሊውም ውስጥ ባለት በወይራውና በሾሊው
ዙፍች ሊይ ጌዴራዊው በአሌሏናን ሹም ነበረ
በዖይቱም ቤቶች ሊይ ኢዮአስ ሹም ነበረ”
(1 ዚና 27:28)
ባላ / Baali
ባላ- ባሌ፣ ጌታዬ፣ ባሇቤት፣ ገዥ፣ ባሇትዲር…
“በዘያ ቀን ባላ ብሇሽ ትጠሪኛሇሽ እንጂ ዲግመኛ
በኣላ ብሇሽ አትጠሪኝም፥ ይሊሌ እግዘአብሓር”
(ሆሴ 2፡16-18)

Baal-hanan / በኣሌሏና
Lord of grace, / EBD
“And Saul died and Baalhanan the son
of Achbor reigned in his stead.”
(Ge 36:38, 39); a king of Edom, son of
Achbor; 1 Chronicles 1:49, 50).
An overseer of "the olive trees and
sycomore trees in the low plains" (the
Shephelah) under David;
(1 Ch 27:28)
Baali / ባላ
My lord, / HBN / EBD
“And it shall be at that day, saith the
LORD that thou shalt call me Ishi; and
shalt call me no more Baali.”
(Ho 2:16-18)
Baalim / በኣሉም
Images of the god Baal, / EBD
“And the children of Israel did evil in the
sight of the LORD, and served Baalim”
(Ju 2:11)
Baalis / በኣሉስ
A rejoicing; a proud lord, / HBN
“And said unto him, dost thou certainly
know that Baalis the king of the
Ammonites hath sent Ishmael the son
of… ”
(Jer40:14)
Baal-shalisha / በኣሌሻሉሻ
The god that presides over three; the third
idol, / HBN
“And there came a man from
Baalshalisha, and brought the man of
God bread of the firstfruits, twenty
loaves of barley, and full ears of corn in
the husk thereof. And he said, Give unto
the people that they may eat.” (2ki 4:42)

በኣሉም / Baalim
ባሊም፣ ባሇ ጌታ፣ ባሇአምሊክ… የጣዕት ስም
“የእስራኤሌም ሌጆች በእግዘአብሓር ፉት ክፈ የሆነ
ነገር አዯረጉ፥ በኣሉምንም አመሇኩ።”
(መሳ 2:11 / 1 ሳሙ 7:4)

በኣሉስ / Baalis
„በሇስ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ባሉስ- በሇስ
ያሇው …
“የአሞን ሌጆች ንጉሥ በኣሉስ ይገዴሌህ ዖንዴ
የናታንያን ሌጅ እስማኤሌን እንዯ ሰዯዯ ታውቃሇህን፤
አለት። የአኪቃም ሌጅ ጎድሌያስ ግን
አሊመናቸውም” (ኢሳ 40፡14)
በኣሌሻሉሻ / Baal-shalisha
„በዒሌ‟ እና „ሥሊሴ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ስም
ነው። በዒሇ‟ ሽሊሼ- በዒሇ ሥሊሴ፣ በዒሇ ሳሌሥት፣የሥሊሴ
በዒሌ፣ ሦስት…
“አንዴ ሰውም ከበኣሌሻሉሻ የበኵራቱን እንጀራ፥ ሀያ
የገብስ እንጀራ፥ የእህሌም እሸት በአቁማዲ ይዜ ወዯ
እግዘአብሓር ሰው መጣ እርሱም፦ ይበለ ዖንዴ
ሇሔዛቡ ስጣቸው አሇ።”
(2ነገ4፡42)

Baal-shalisha / በኣሌሻሉሻ
The root words are „baal‟ (በዒሇ) and „shelesha‟ (ሥሊሴ)
The meaning is „trinity of lord.‟
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
50

Bamoth-baal / ባሞትበኣሌ
Baal-tamar / በኣሌታማር
Master of the palm-tree, / HBN
Lord of palm trees, / EBD
“And all the men of Israel rose up out of
their place, and put themselves in array
at Baaltamar: and the liers in wait of
Israel came forth out of their places...
meadows of Gibeah.” (jud20:33)
Baara / በዔራ
A flame; purging, / HBN
“And Shaharaim begat children in the
country of Moab, after he had sent them
away; Hushim and Baara were his
wives.” (1ch8:8)
Bajith / ባይት
House, / EBD
“He is gone up to Bajith, and to Dibon,
the high places, to weep: Moab shall
howl over Nebo, and over Medeba: on
all their heads shall be baldness, and
every beard cut off.” (Isa15:2)
Baladan / ባሌዲን
One without judgment, / HBN
“At that time Berodach baladan, the son
of Baladan, king of Babylon, sent letters
and a present unto Hezekiah: for he had
heard that Hezekiah had been sick.”
(2ki20:12)
Bamoth / ባሞት
Heights, / SBD
“And from Mattanah to Nahaliel: and
from Nahaliel to Bamoth the fortyseventh station of the Israelites,”
(Nu 21:19, 20)

በኣሌታማር / Baal-tamar
„በዒሌ‟ እና „ታምር‟ ከሚለ ቃሊት የመጣ ስም ነው።
ባሇ‟ተምር- የተምር ባሇቤት፣ ተምር ያሇው…
ታምረኛ፣ ታምር የሚፇጥር...
“የእስራኤሌም ሰዎች ሁለ ከስፌራቸው ተነሥተው
በበኣሌታማር ተሰሇፈ። ከእስራኤሌም ተዯብቀው
የነበሩት ከስፌራቸው ከጊብዒ ሜዲ ወጡ።”
(መሳ 20:33)
በዔራ / Baara
በራ- ነዯዯ፣ ብርሃን ሆነ፣ መብራት... የሰው ስም
“ሸሏራይምም ሚስቶቹን ሐሺምንና በዔራን ከሰዯዯ
በኋሊ በሞዒብ ሜዲ ሌጆች ወሇዯ።”
(1ዚና 8:8)
ባይት / Bajith
„ቤተ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ቤይት- ቤት፣
ማዯሪያ፣ መኖሪያ፣ ጎጆ…
“ወዯ ባይት ወዯ ዱቦንም ወዯ ኮረብታ መስገጃዎችም
ሇሌቅሶ ወጥተዋሌ ሞዒብ በናባው በሜዴባ ሊይ
ታሇቅሳሇች ራሳቸው ሁለ ተነጭቶአሌ፥ ጢማቸውም
ሁለ ተሊጭቶአሌ።” (ኢሳ15፡2)
ባሌዲን / Baladan
„ባሇ‟ እና „ዲኛ‟ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
በሇ‟ዲን- ባሇ ዲን፣ ባሇ ዲኛ፣ ባሇ ፌርዴ…
“በዘያም ወራት የባቢልን ንጉሥ የባሌዲን ሌጅ
መሮዲክ ባሌዲን ሔዛቅያስ እንዯ ታመመ ሰምቶ
ነበርና ዯብዲቤና እጅ መንሻ ወዯ ሔዛቅያስ ሊከ።”
(2ነገ 20:12)
ባሞት / Bamoth
„መዒት‟ ከሚሇው ቃሌ የወጣ ስም ነው። ባ‟መትበመዒት፣ ማት፣ በብዙት…
“ከምዴረ በዲም ወዯ መቴና ተጓ዗ ከመቴናም ወዯ
ነሃሉኤሌ፥ ከነሃሉኤሌም ወዯ ባሞት፥”
(ዖኁ 21፡19፣20)

Bamoth / ባሞት- The root wood is „bemeath‟ (በመዒት)
Bamoth-baal / ባሞትበኣሌ
ባሞትበኣሌ / Bamoth-baal
Heights of Baal, / SBD
„መዒት‟ እና ‟በዒሌ‟ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
“Heshbon, and all her cities that are in
በመዒት‟ባሌ- ዒመት በዒሌ፣ በዒሌ፣ ታሊቅ በዒሌ፣
the plain; Dibon, and Bamothbaal, and
ከፌተኛ በዒሌ…“ሏሴቦንም፥ በሜዲውም ያለት
Bethbaalmeon,”
ከተሞችዋ ሁለ፥ ዱቦን፥ ባሞትበኣሌ” (ኢያ13፡7)
(Jos13:17)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
51

Barachias / በራክዩ
በር / Bar
በር- መግቢያ፣ዯጅ መዛጊያ፣ቤት መቆሇፉያ…
“የሃስናአ ሌጆችም የዒሣ በር ሠሩ ሰረገልቹን አኖሩ፥
ሳንቃዎቹንም አቆሙ፥ ቍሌፍቹንና
መወርወሪያዎቹንም አዯረጉ።” (ነህ 3፡3)
 “ሏኖንና የዙኖዋ ሰዎችም የሸሇቆውን በር
አዯሱ ሠሩት፥ ሳንቃዎቹንም አቆሙ፥
ቍሌፍቹንና መወርወሪያዎቹንም አዯረጉ
ዯግሞም እስከ ጕዴፌ መጣያው በር ዴረስ
አንዴ ሺህ ክንዴ የሚሆን ቅጥር ሠሩ።”
(ነህ 3:13)
 “በፉትህ እሄዲሇሁ ተራሮችንም ትክክሌ
አዯርጋሇሁ፥ የናሱንም ዯጆች እሰብራሇሁ
የብረቱንም መወርወሪያዎች እቇርጣሇሁ”
(ኢሳ 45:2)
 “የዯማስቆንም መወርወሪያ እሰብራሇሁ፥ ...”
(አሞ 1:5)
 “የናሱን ዯድች ሰብሮአሌና፥ የብረቱንም
መወርወሪያ ቇርጦአሌና።” (መዛ 107:16)
 “በሬማት ዖገሇዒዴ የጌበር ሌጅ ነበረ፥ ...
መወረወሪያዎች የነበረባቸው ስዴሳ ታሊሊቅ
ከተሞች ነበሩበት” (1 ነገ 4:13)

Bar / በር
By which a door is bolted, / EBD
“But the fish gate did the sons of
Hassenaah build, who also laid the
beams thereof, and set up the doors
thereof, the locks thereof, and the bars
thereof.” (Neh 3:3)
 The shore of the sea; (And brake
up for it my decreed place, and
set bars and doors, Job 38:10);
strong fortifications and powerful
impediments, etc. (Isa45:2;
Amos 1:5)
 Defences of a city; (1 Ki 4:13).
 A bar for a door was of iron, (Is
45:2)
 Brass (For he hath broken the
gates of brass, and cut the bars of
iron in sunder, (Ps107:16)
 Or wood, (Behold... the gates of
thy land shall be set wide open
unto thine enemies: (Nah 3:13)
Barachel / ባርክኤሌ
Whom God has blessed, / EBD
“Then was kindled the wrath of Elihu
the son of Barachel the Buzite, of the
kindred of Ram: against Job was his
wrath kindled, because he justified
himself rather than God.”
(Job32:2, 6)
Barachias / በራክዩ
Whom Jehovah hath blessed, / EBD
“That upon you may come all the
righteous blood shed upon the earth,
from the blood of righteous Abel unto
the blood of Zacharias son of Barachias,
whom ye slew between the temple and
the altar.”
(Mt 23:35)
Father of the prophet Zechariah
(Zechariah 1:1, 7; Matthew 23:35)

ባርክኤሌ / Barachel
በረከ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ነው። በረከ‟ኤሌየጌታ ብሩክ፣ አምሊክ የባረከው፣ ሇጌታ የሚታዖዛ፣
ትሁት…
“ከራም ወገን የሆነ የቡዙዊው የባርክኤሌ ሌጅ
የኤሉሁ ቍጣ ነዯዯ ከእግዘአብሓር ይሌቅ ራሱን
ጻዴቅ አዴርጎ ነበርና ኢዮብን ተቇጣው።”
(ኢያ32፡2፣6)
በራክዩ / Barachias
„በረከ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ዋስ) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። ብሩክ አምሊክ፣ አምሊክ የባረከው…
“የታመኑትን ሰዎች ካህኑን ኦርዮንና የበራክዩን ሌጅ
ዖካርያስን …።” (ኢሳ 8:2)“... የእግዘአብሓር ቃሌ
ወዯ አድ ሌጅ ወዯ በራክዩ ሌጅ ወዯ ነቢዩ ወዯ
ዖካርያስ እንዱህ ሲሌ መጣ።” (ዖካ 1:1 / 7)
“ከጻዴቁ ከአቤሌ ዯም ጀምሮ በቤተ መቅዯስና
በመሠዊያው መካከሌ እስከ ገዯሊችሁት እስከ በራክዩ
ሌጅ እስከ ዖካርያስ ...” (ማቴ23፡35)

(EBD- Easton‟s bible dictionary)
52

Bar-jesus / በርያሱስ
Barak / ባርቅ
Lightning, / EBD
“And she sent and called Barak the son
of Abinoam out of Kedeshnaphtali, and
said unto him, Hath not the LORD God
of Israel commanded, saying, Go and
draw toward mount Tabor, and take with
thee ten thousand men of the …?”
(Jud4:6)
Barbarian / ሊሌተማሩ

ባርቅ / Barak
„በረቀ‟ ከሚሇው ግስ የወጣ ስም ነው። ባራቅ- ብራቅ፣
መብረቅ፣ ነጸብራቅ፣ ብሌጭታ…
[መብረቅ ማሇት ነው / መቅቃ]
“ሌካም ከቃዳስ ንፌታላም የአቢኒኤምን ሌጅ
ባርቅን ጠርታ። የእስራኤሌ አምሊክ እግዘአብሓር፦
ሄዯህ ወዯ ታቦር ተራራ ውጣ፥ ከአንተም ጋር
ከንፌታላምና ከዙብልን ሌጆች አሥር ሺህ ሰዎች
ውሰዴ” (መሳ 4፡6)
ሊሌተማሩ / Barbarian
„በር‟ እና በረ‟ያህን ከሚለ ቃሊት የተገኘ።በር‟በሪያየበሪያ ሌጅ፣ አገሌጋይ፣ ታዙዥ፣ ነጻ ያሌወጡ።
“ሇግሪክ ሰዎችና ሊሌተማሩም፥ ሇጥበበኞችና
ሇማያስተውለም ዔዲ አሇብኝ፤”(ሮሜ 1:14)
“አረማውያንም የሚያስገርም ቸርነት አዯረጉሌን፤
ዛናብ ስሇ ሆነም ስሇ ብርደም እሳት አንዴዯው
ሁሊችንን ተቀበለን።” (ሥራ 28:1 / 2 / 4)
“አረማውያንም የሚያስገርም ቸርነት አዯረጉሌን፤
ዛናብ ስሇ ሆነም ስሇ ብርደም እሳት አንዴዯው
ሁሊችንን ተቀበለን።”
(ሥራ 28:1 / 2 / 4)
እንግዲ / (1 ቆሮ 14:11)
ባርያሔ / Bariah
„በረ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያዊ) ከሚለ ሁሇት ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። ባሪ‟ያ- በረ ያህ፣ የህያው ሌጅ፣ ቅን
አገሌጋይ፣ የጌታ ወገን… የግዙብሓር እንግዲ…የሰው ስም
“የሴኬንያም ሌጅ ሸማያ ነበረ። የሸማያም ሌጆች
ሏጡስ፥ ይግኣሌ፥ ባርያሔ፥ ነዒርያ፥ ሻፊጥ ስዴስት
ነበሩ።” (1ዚና3፡22)

"Everyone not a Greek is a barbarian", / SBD,
(አረማውያን / እንግዲ)

“I am debtor both to the Greeks, and to
the Barbarians; both to the wise, and to
the unwise.”(Ro1:14)
“And when the Barbarians saw the
venomous beast hang on his hand, they
said among themselves, No doubt this
man is a murderer”(Acts 28:1, 2, 4)
“...I shall be unto him that speaketh a
Barbarian, and he that speaketh shall be
a Barbarian unto me”, (1 Cor 14:11)
Bariah / ባርያሔ
Fugitive, / EBD
“And the sons of Shechaniah; Shemaiah:
and the sons of Shemaiah; Hattush, and
Igeal, and Bariah, and Neariah, and
Shaphat, six.” (1ch3:22)
One of Shemaiah's five sons; (1 Ch 3:22)

Bariah / ባርያሔ
The root words are „bar‟ (በር / ቤት/ ሌጅ) and „jah‟ (ያህ / ህያው)
The meaning is „son of the almighty.‟
Related term(s): Bar-jesus / በርያሱስ / (ሥራ13፡6)
Bar-jesus / በርያሱስ
በርያሱስ / Bar-jesus
Son of Joshua, / EBD
„በር‟ እና „የሽዋስ‟(ኢያሱ / ኢየሱስ) ከሚለ ስሞች
“And when they had gone through the
የተመሰረተ ቃሌ ነው ። በረ‟እያሱ፣ ሌጅ እያሱ፣ ወሌዯ
isle unto Paphos, they found a certain
ኢየሱስ፣ ያዲኝ ሌጅ፣ የጌታ ወገን…
sorcerer, a false prophet, a Jew, whose
“ዯሴቲቱንም ሁለ እስከ ጳፈ በዜሩ ጊዚ፥ በርያሱስ
የሚለትን ጠንቋይና ሏሰተኛ ነቢይ የሆነውን አንዴ
name was Barjesus”
አይሁዲዊ ሰው አገኙ” (ሥራ13፡6)
(Ac13:6)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBN- Smith‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ
ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
53

Baruch / ባሮክ
Bar-jona / ዮናሌጅ
Son of Jonah, / EBD
“And Jesus answered and said unto him,
Blessed art thou, Simon Barjona: for
flesh and blood hath not revealed it unto
thee, but my Father which is in heaven.”
(Mt 16:17)
The patronymic of Peter (Matthew
16:17; John 1:42), because his father's
name was Jonas;
Barsabas / በርስያ
Son of Saba, / EBD
“And they appointed two; Joseph called
Barsabas, who was surnamed Justus,
and Matthias.” (Ac 1:23)
The surname of Joseph, also called
Justus; (Acts 1:23), some identify him
with Barnabas; of Judas, who was a
"prophet" Nothing more is known of him
than what is mentioned in;
(Acts 15:22)

ዮናሌጅ / Bar-jona
„በር‟ (ቤት / ሌጅ) እና „ዮና‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ነው። በርዮና- በረ‟ዮና፣ የዮና ሌጅ፣ የየዋሁ ሌጅ…
“ኢየሱስም መሌሶ እንዱህ አሇው፦ የዮና ሌጅ
ስምዕን ሆይ፥ በሰማያት ያሇው አባቴ እንጂ ሥጋና
… ብፁዔ ነህ:” (ማቴ16፡17)
“ወዯ ኢየሱስም አመጣው። ኢየሱስም ተመሌክቶ።
አንተ የዮና ሌጅ ስምዕን ነህ...”
(ዮና 1:42)

በርስያ / Barsabas
„በር‟ እና „ሳባ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
በረ‟ሳባ- ቤተ ሰብ፣ የሳባ ሌጅ፣ የሳባ ሌጅ…
“ኢዮስጦስም የሚለትን በርስያን የተባሇውን
ዮሴፌንና ማትያስን ሁሇቱን አቆሙ።” (ሥራ1፡23)
“ያን ጊዚ ሏዋርያትና ሽማግላዎች ከቤተ ክርስቲያኑ
ሁለ ጋር ከእነርሱ የተመረጡትን ሰዎች ከጳውልስና
ከበርናባስ ጋር ወዯ አንጾኪያ ይሌኩ ዖንዴ ፇቀደ፤
እነርሱም በወንዴሞች መካከሌ ዋናዎች ሆነው
በርስያን የተባሇው ይሁዲና ሲሊስ ነበሩ።”
(ሥራ 15:22)

Barsabas / በርስያ
The root words are „bar‟ (በር / ቤት / ሌጅ) and „sabas‟ (ሳባ)
The meaning is „bethsaba/ son of sheba (ቤትሳባ)‟,
Related term(s): Bath-sheba / ቤርሳቤህ / (2ሳሙ11፡3)
Bartholomew / በርተልሜዎስ
በርተልሜዎስ / Bartholome
A son that suspends the waters, / HBN
በርተ‟ሇሚዎስ- በትረ ሇሙዋሴ፣ ብትረ ሙሴ…
“Philip, and Bartholomew; Thomas and
[የተልሜዎስ ሌጅ ማሇት ነው / መቅቃ]
Matthew the publican; James the son of
“ፉሌጶስም በርተልሜዎስም፥ ቶማስም ቀራጩ
ማቴዎስም፥ የእሌፌዮስ ሌጅ ያዔቆብም ታዳዎስም
Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname
የተባሇው ሌብዴዮስ፥” (ማቴ10:3)
was Thaddaeus;” (mt10:3)
Baruch / ባሮክ
ባሮክ / Baruch
Blessed, / EBD
„በረከ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ባሩክ- በረከ፣
“And I gave the evidence of the
ብሩክ፣ የተባረከ፣ ታዙዥ …
purchase unto Baruch the son of Neriah,
[ቡሩክ ማሇት ነው / መቅቃ]
the son of Maaseiah, in the sight of
“የአጏቴም ሌጅ አናምኤሌ፥ የውለንም ወረቀት
የፇረሙ ምስክሮች፥ በግዜትም ቤት አዯባባይ
Hanameel mine uncle's son, and in the
የተቀመጡ አይሁዴ ሁለ እያዩ የውለን ወረቀት
presence of the witnesses that subscribed
ሇመሔሤያ ሌጅ ሇኔርያ ሌጅ ሇባሮክ ሰጠሁት:”
the book of the purchase...”
(ኤር32:12 / 36:4)
(Jer32:12)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ
መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
54

Bealiah / በዒሌያ
Bashemath / ቤሴሞት
Perfumed; confusion of death; in desolation,
/ HBN, (ባስማት)
“And Bashemath Ishmael's daughter,
sister of Nebajoth”,
(Ge36:3, 4, 13...)
A daughter of Solomon, and wife of
Ahimaaz, (1 Kings 4:15)
Bath-sheba / ቤርሳቤህ
Daughter of the oath or of seven, / EBD
“And David sent and inquired after the
woman. And one said, Is not this
Bathsheba, the daughter of Eliam, the
wife of Uriah the Hittite?” (2sa 11:3)
She was also called Bath-shu'a (1 Ch
3:5), was the daughter of Eliam, or
Ammiel (1 Ch 3:5), and wife of Uriah
the Hittite;

ቤሴሞት / Bashemath
„ሽህ‟ እና ‟ሞት‟ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
በሽ‟መት- በሽ‟ሞት የብ዗ዎች ሞት፣ እሌቂት…
“የእስማኤሌን ሌጅ የነባዮትን እኅት ቤሴሞትን።”
(ዖፌ36፡፣3፣4፣13)
“በንፌታላም አኪማአስ ነበረ፥ እርሱም የሰልሞንን
ሌጅ ባስማትን አግብቶ ነበር፥” (1 ነገ 4:15)
ቤርሳቤህ / Bath-sheba
„ቤት‟(በር) እና „ሳባ‟ ከሚለ ሁሇት ስሞች የተመሰረተ
ስም ነው። ቤት‟ሸባ- ቤት‟ሳባ፣ ቤተሰብ፣ የሳባ ሌጅ፣
የሰው ሌጅ… (Bathsuha, Beersheba)
“ዲዊትም ሌኮ ስሇ ሴቲቱ ጠየቀ አንዴ ሰውም። ይህች
የኤሌያብ ሌጅ የኬጢያዊው የኦርዮ ሚስት ቤርሳቤህ
አይዯሇችምን ፤ አሇ” (2ሳሙ11፡3)
“እነዘህ ዯግሞ በኢየሩሳላም ተወሇደሇት ከዒሚኤሌ
ሌጅ ከቤርሳቤህ፥ ሳሙስ፥ ሶባብ፥ ናታን፥”
(1 ዚና 3:5)

Bath-sheba / ቤርሳቤህ
The root words are „bar‟ (በር / ቤት/ ሌጅ) and „sabas‟ (ሳባ)
The meaning is „bethsaba / son of sheba (ቤትሳባ)‟,
Related term(s): Bathsuha / ቤርሳቤህ / (1ዚና3፡5)
Barsabas / በርስያ / (ሥራ1፡23)
Bathsuha / ቤርሳቤህ
Daughter of the oath or of seven, / EBD
“And these were born unto him in
Jerusalem; Shimea, and Shobab, and
Nathan, and Solomon, four, of Bathshua
the daughter of Ammiel”,
(1ch 3:5)
Bealiah / በዒሌያ
The god of an idol; in an assembly, / HBN
Whose Lord is Jehovah, / EBD
“Eluzai, and Jerimoth, and Bealiah, and
Shemariah, and Shephatiah the
Haruphite,” (1ch12:5)

ቤርሳቤህ / Bathsuha
„በር‟(ቤት) እና „ሳባ‟ ከሚለ ስሞች ተመሰረተ።
ቤተ‟ሰው- ቤተሰብ፣ የሰው ሌጅ፣ ቤተኛ…ውሌ፣
ስምምነት፣ ቃሌ ኪዲን ...ተብልም ይተረጎማሌ
“እነዘህ ዯግሞ በኢየሩሳላም ተወሇደሇት
ከዒሚኤሌ ሌጅ ከቤርሳቤህ፥ ሳሙስ፥ ሶባብ፥ ናታን”
(1ዚና3፡5)

በዒሌያ / Bealiah
„በዒሇ‟ እና „ያህ‟ (ያህዌ / ህያዊ) ከሚለ ቃሊት የተገኘ
ስም ነው። በሇ‟ያህ- ባሇ ያህ፣ ህያው በዒሌ፣ ህያው ጌታ...
“ገዴሮታዊው ዮዙባት፥ ኤለዙይ፥ ኢያሪሙት፥
በዒሌያ፥ ሰማራያ፥ ሀሩፊዊው ሰፊጥያስ፥”
(1ዚና 12:5)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)

55

Beera / ቤሪ
ቤኬር / Becher
Becher / ቤኬር
„በከረ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ቤኪር- በከረ፣
First-born; a youth, / EBD
ቀዯመ፣ መጀመሪያ ተወሇዯ፣ አንዯኛ
“And the sons of Benjamin were Belah,
“የብንያምም ሌጆች ቤሊ፥ ቤኬር፥ አስቤሌ የቤሊ
and Becher, and Ashbel, Gera, and
ሌጆችም ጌራ፥ ናዔማን፥ አኪ፥ ሮስ፥ ማንፋን፥ ሐፉም
Naaman, Ehi, and Rosh, Muppim, and
ጌራም አርዴን ወሇዯ።”
Huppim, and Ard.”
(ዖፌ 46፡21)
(Ge 46:21)
Becher / ቤኬር
The root word is „bechere‟ (በከረ)
The meaning is „first born‟.
Bechorath / ብኮራት
ብኮራት / Bechorath
First-born, / SBD
„በኩር‟ ከሚሇው ስም በኩራት (ሇብ዗)። በኩራት“Now there was a man of Benjamin,
ቀዲሚያት፣ መጀመሪያዎች፣ ፉተኞች…
whose name was Kish, the son of Abiel,
“ስሙ ቂስ የተባሇ አንዴ ብንያማዊ ሰው ነበረ
እርሱም የአቢኤሌ ሌጅ፥ የጽሮር ሌጅ፥ የብኮራት
the son of Zeror, the son of Bechorath,
ሌጅ፥ የብንያማዊው የአፋቅ ሌጅ፥ ጽኑዔ ኃያሌ ሰው
the son of Aphiah, a Benjamite, a mighty
ነበረ።” (1ሳሙ9፡1)
man of power.” (1sa 9:1), Son of Aphiah
Bedan / ባርቅ
ባርቅ / Bedan
According to judgment, / HBN
ዲን- በዲኛ፣ በፇራጅ፣ በፌትህ ሰጭ…
“And the LORD sent Jerubbaal, and
“እግዘአብሓርም ይሩበአሌም፥ ባርቅንም፥
ዮፌታሓንም፥ ሳሙኤሌንም ሊከ፥ በ዗ሪያችሁም
Bedan, and Jephthah, and Samuel, and
ካለት ከጠሊቶቻችሁ እጅ አዲናችሁ ተዖሌሊችሁም
delivered you out of the hand of your
ተቀመጣችሁ።”
enemies on every side, and ye dwelled
(1ሳሙ 2፡11)
safe.” (1ሳሙ 12:11)
Beer / ብኤር
ብኤር / Beer
Well, / EBD
ቤር- በር፣ ዯጅ፣ መግቢያ…የቦታ ስም
“And from thence they went to Beer:
“ዘያም ወዯ ብኤር ተጓ዗ ይኸውም እግዘአብሓር
ሙሴን፦ ሔዛቡን ሰብስብ ውኃንም እሰጣቸዋሇሁ
that is the well whereof the LORD
ብል የተናገረሇት ጕዴጓዴ ነው።”
Spake unto Moses, Gather the people
(ዖኁ 21፡16-18)
together, and I will give them water.”
“ኢዮአታምም ሸሽቶ አመሇጠ፥ ወንዴሙንም
(Nu 21:16-18)
አቤሜላክን ፇርቶ ወዯ ብኤር ሄዯ፥ በዘያም
A town in the tribe of Judah to which
ተቀመጠ።”
Jotham fled for fear of Abimelech;
(መሳ 9:21)
(Judges 9:21)
ቤሪ / Beera
Beera / ቤሪ
ቤረ- በር፣ ዯጅ፣ መግቢያ… ስም። ውሌ፣ ስምምነት፣
A well, / SBD
ቃሌ ኪዲን ... ተብልም ይተረጎማሌ።
“….Bezer, and Hod, and Shamma, and
“ሦጋሌ፥ ቤሪ፥ ይምራ፥ ቤጼር፥ ሆዴ፥ ሳማ፥ ሰሉሳ፥
Shilshah, and Ithran, and Beera; Son of
ይትራን፥ ብኤራ ነበሩ።” (1ዚና 7፡37)
Zophah, of the tribe of Asher,”
(1 Ch 7:37)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
56

Beeroth / ብኤሮት
Beeri / ብኤሪ
My well, / HBN
“And Esau was forty years old when he
took to wife Judith the daughter of Beeri
the Hittite, and Bashemath the daughter
of Elon the Hittite:”
(Ge 26:34)
The father of Judith, one of the wives of
Esau (Genesis 26:34), the same as Adah
(Genesis 36:2); the father of the prophet;

ብኤሪ / Beeri
በሬ- በር፣ ዯጅ፣ መግቢያዬ… (Beer)
“ዓሳውም አርባ ዒመት ሲሆነው የኬጢያዊ የብኤሪን
ሌጅ ዮዱትን፥ የኬጢያዊ የኤልንን ሌጅ ቤሴሞትንም
ሚስቶች አዴርጎ አገባ፥”
(ዖፌ 26፡34)
“በይሁዲ ነገሥታት በዕዛያንና በኢዮአታም በአካዛና
በሔዛቅያስም ዖመን በእስራኤሌም ንጉሥ በዮአስ
ሌጅ በኢዮርብዒም ዖመን ወዯ ብኤሪ ሌጅ ወዯ ሆሴዔ
የመጣ የእግዘአብሓር ቃሌ ይህ ነው።” (ሆሴ 1:1)

Beeri / ብኤሪ
The root word is „bar‟ (በር)
The meanig is „my door‟, (house / family)
It is also translated as „well, oath, or
covenant.‟
Related term(s): Bar / በር / (ነህ 3፡3)
Beer / ብኤር / (ዖኁ 21፡16-18)
Beeroth / ብኤሮት / (ኢያ18፡25)
Beera / ቤሪ / (1ዚና 7፡37)
Berothah / ቤሮታ / (ሔዛ47፡15)
Berothai / ቤሮታይ / (2ሳሙ8:8)

Beeroth / ብኤሮት
Wells, / SBD
“Gib eon, and Ramah, and Beeroth,”
(Jos 18:25), One of the four cities of the
Hivites;

ብኤሮት / Beeroth
ቤሮት- በራት፣ በሮች፣ መግቢያዎች…
“ገባዕን፥ ራማ፥ ብኤሮት፥”
(ኢያ18፡25)

(HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
57

Bel / ቤሌ
Beersheba / ቤርሳቤህ
Well of the oath, / SBD
“And Hazarshual, and Beersheba, and
Bizjothjah”
(Jos 15:28)
 Abundance, wealth, treasure, and
hence honour; (Psalms 49:12);
 Glory; (Genesis 31:1; Matthew
4:8; Revelation 21:24, 26)
 Honour, dignity; (1 Kings 3:13;
Hebrews 2:7 1 Peter 1:24);
(Psalms 19:1; 29:1);
 Of the mind or heart; (Genesis
49:6; Psalms 7:5; Acts 2:46).
 Splendour, brightness, majesty;
(Genesis 45:13; Isaiah 4:5; Acts
22:11; 2co 3:7);
 Of Jehovah; (Isaiah 59:19; 60:1;
2th. 1:9).
 The glorious moral attributes, the
infinite perfections of God;
(Isaiah 40:5; Acts 7:2; Romans
1:23; 9:23; Ephesians 1:12)
 Jesus is the "brightness of the
Father's glory"; (Hebrews 1:3;
John 1:14; 2:11)
 The bliss of heaven; (Romans
2:7, 10; 5:2; 8:18; Hebrews 2:10;
1 Peter 5:1, 10)

ቤርሳቤህ / Beersheba
ቤር‟ሸባ- በር‟ሳባ፣ የሳባ በር፣ የሳባ ቤት፣ ቤተሰብ…
ውሌ፣ ስምምነት፣ ቃሌ ኪዲን ...
“ቤትጳላጥ፥ ሏጸርሹዒሌ፥ ቤርሳቤህ፥ ቢዛዮትያ፥”
(ኢያ 15፡28)
 “ሰው ግን ክቡር ሆኖ ሳሇ አያውቅም እንዯሚጠፈ
እንስሶች መሰሇ።” (መዛ 49:12)
 (ዖፌ31:1)/ (ማቲ 4:8) / “አሔዙብም በብርሃንዋ
ይመሊሇሳለ፥ የምዴርም ነገሥታት ክብራቸውን ወዯ
እርስዋ ያመጣለ፤” (ራዔ 21:24 / 26)
 “ዯግሞም ከነገሥታት የሚመስሌህ ማንም
እንዲይኖር ያሌሇመንኸውን ባሇጠግነትና ክብር
ሰጥቼሃሇሁ።” (1 ነገ 3:13) / “ከመሊእክት ይሌቅ
በጥቂት አሳነስኸው፤ የክብርና የምስጋና ዖውዴ
ጫንህሇት፥ በእጆችህም ሥራ ሊይ ሾምኸው፤” (ዔብ
2:7 1 ጴጥ1:24) / (መዛ 19:1 / 29:1)
 (ዖፌ 49:6) / (መዛ 7:5) / “በየቀኑም በአንዴ ሌብ
ሆነው በመቅዯስ እየተጉ በቤታቸውም እንጀራ
እየቇረሱ፥ በዯስታና በጥሩ ሌብ ምግባቸውን ይመገቡ
ነበር፤” (ሥራ 2:46)
 (ዖፌ45:13) / ( ኢሳ 4:5) / “ከዘያ ብርሃንም ክብር
የተነሣ ማየት ባይሆንሌኝ ከእኔ ጋር የነበሩት ሰዎች እጄን
ይዖው እየመሩኝ ወዯ ዯማስቆ ዯረስሁ።” (ሥራ 22:11 /
2ቆረ 3:7)
 (ኢሳ 59:19 / 60:1 / 2 ጢሞ 1:9)
 (ኢሳ 40:5 / ሥራ 7:2/ ሮማ / 1:23 9:23 / ኤፋ
1:12)
 (ዔብ 1:3/ ዩኅ 1:14 / 2:11)
 (ሮማ 2:7 / 10 / 5:2 / 8:18 / ዔብ2:10 / 1 ጴጥ5:1 /
10)

Beersheba / ቤርሳቤህ : The root words are‟ bar‟ (በር / ቤት / ሌጅ) and „saba‟ (ሳባ)
The meaning is „bethsaba / son of sheba‟ (ቤትሳባ),
Related term(s): Barsabas / በርስያ / (ሥራ1፡23)
Bel / ቤሌ
ቤሌ / Bel
The Aramaic form of Baal, / SBD
ቤሌ- ባሌ፣ ጌታ፣ ገዥ …የጣዕት ስም
“Bel boweth down, Nebo stoopeth, their
[የባቢልን ጣዕት ስም / መቅቃ።]
idols were upon the beasts, and upon the
“ቤሌ ተዋረዯ፥ ናባው ተሰባበረ ጣዕቶቻቸው
በእንስሳና በከብት ሊይ ተጭነዋሌ ሸክሞቻችሁ
cattle: your carriages were heavy loaden;
ሇዯካማ እንስሳ ከባዴ ጭነት ሆነዋሌ:”
they are a burden to the weary beast.”
(ኢሳ46፡1)
(Isa 46:1)
የባቢልናውያን ጣዕት ስም ነው።
The national god of the Babylonians
(Isaiah 46:1; Jeremiah 50:2; 51:44); It
signifies "lord."
(SBD- Smith‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
58

Belshazzar / ብሌጣሶር
Bela / ባሊ
A thing swallowed, / HBN
Destroying, / EBD, (ቤሊ / ባሊቅ)
“That these made war with Bera king of
Sodom, and with Birsha king of
Gomorrah, Shinab king of Admah, and
Shemeber king of Zeboiim, and the king
of Bela, which is Zoar.” (Ge14:2, 8)
 a city on the shore of the Dead
Sea, not far from Sodom, called
also Zoar; It was the only one of
the five cities that was spared at
Lot's intercession (Genesis
19:20, 23). It is first mentioned in
Ge14:2, 8.
 The eldest son of Benjamin
(Numbers 26:38; "Belah,"
Genesis 46:21)
 The son of Beor, and a king of
Edom, (Ge 36:32, 33; 1 Ch 1:43)
 Son of Azaz, (1 Ch 5:8)
Belaites / ቤሊውያ
Destruction, / SBD
“The sons of Benjamin after their
families: of Bela, the family of the
Belaites: of Ashbel, the family of the
Ashbelites: of Ahiram, the family of the
Ahiramites” (Nu 26:38)
Belshazzar / ብሌጣሶር
Master of the treasure, / HBN
“Belshazzar the king made a great feast
to a thousand of his lords, and drank
wine before the thousand.”
(Da 5:1)

ባሊ / Bela
ቤሊ- በሊ፣ አጠፊ፣ አወዯመ… የሰው ስም፣ ያገር ስም...
(Belah)
“ከሰድም ንጉሥ ከባሊ፥ ከገሞራ ንጉሥ ከብርሳ፥
ከአዲማ ንጉሥ ከሰነአብ፥ ከሰቦይም ንጉሥ
ከሰሜበር፥ ዜዒር ከተባሇች ከቤሊ ንጉሥም ጋር ሰሌፌ
አዯረጉ።” (ዖፌ14፡2፣8)
 “የብንያም ሌጆች በየወገናቸው ከቤሊ
የቤሊውያን ወገን፥ ከአስቤሌ የአስቤሊውያን
ወገን፥ ከአኪራን የአኪራናውያን ወገን፥ ከሶፊን
የሶፊናውያን ወገን፥” (ዖኁ 26:38)
 “የብንያምም ሌጆች ቤሊ፥ ቤኬር፥ አስቤሌ
የቤሊ ሌጆችም ጌራ፥ ናዔማን፥ አኪ፥ ሮስ፥
ማንፋን፥ ሐፉም ጌራም አርዴን ወሇዯ።” (ዖፌ
46:21)
 “በኤድምም የቢዕር ሌጅ ባሊቅ ነገሠ
የከተማውም ስም ዱንሃባ ናት።” (ዖፌ36:32 /
33 / 1 ዚና 1:43)
 “ዖካርያስ፥ እስከ ናባውና እስከ በኣሌሜዎን
ዴረስ በአሮዓር የተቀመጠው የኢዮኤሌ ሌጅ
የሽማዔ ሌጅ የዕዙዛ ሌጅ ቤሊ፥” (1 ዚና 5:8)
ቤሊውያን / Belaites
„በሊ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ የነገዴ ስም ነው። በሊያትበሊተኛ፣ አጥፉዎች… ቤሊያውያን፣የባሊያ ሰዎች ...
“የብንያም ሌጆች በየወገናቸው ከቤሊ የቤሊውያን
ወገን፥ ከአስቤሌ የአስቤሊውያን ወገን፥ ከአኪራን
የአኪራናውያን ወገን፥ ከሶፊን የሶፊናውያን ወገን፥”
(ዖኁ 26፡38)
ብሌጣሶር / Belshazzar
„ባሇ‟ / „ሽህ‟ እና „ዖር‟ ከሚለ ሶሥት ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። ባሇብ዗ ዖር፣ ሀብታም…
“የጃንዯረቦቹም አሇቃ ስም አወጣሊቸው ዲንኤሌን
ብሌጣሶር፥ አናንያንም ሲዴራቅ፥ ሚሳኤሌንም
ሚሳቅ፥ አዙርያንም አብዯናጎ ብል ጠራቸው። ንጉሡ
ብሌጣሶር ሇሺህ መኳንንቶቹ …” (ዲን 5:1)

Belshazzar / ብሌጣሶር
The root words are „bel‟ (ባሌ) / „sheh‟ (ሽህ) and „zer‟ (ዖር)
The meaning is „rich and prosperous‟,
Related term(s): Belteshazzar / ብሌጣሶር (Daniel 1:7)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
59

Beneberak / ብኔብረቅ
Ben / ቤን
Son, / SBD
“And with them their brethren of the
second degree, Zechariah, Ben, and
Jaaziel, and Shemiramoth, and Jehiel,
and Unni, Eliab, and Benaiah, and
Maaseiah, and Mattithiah, and Elipheleh,
and Mikneiah, and Obededom, and Jeiel,
the porters.” (1ch 15:18)
Benaiah / በናያስ
Son of the Lord, / HBN
“The third captain of the host for the
third month was Benaiah the son of
Jehoiada, a chief priest: and in his course
were twenty and four thousand.” The
son of Jehoiada, chief priest;
(1 Ch 27:5)
 A musical Levite; “The eleventh
captain for the eleventh month
was Benaiah ...” (1 Ch15:18, 20).
 A priest; “And Shebaniah, and
Jehoshaphat, and Nethaneel, and
Amasai, and Zechariah, and
Benaiah, and Eliezer, the
priests...” (1 Ch 15:24; 16:6)
 The son of Jeiel, (2 Ch 20:14)
Ben-ammi / አሞን
Son of my kindred; i.e., "born of incest”, /
EBD (ቤንአሞን)
“And the younger, she also bares a son,
and called his name Benammi: ….”
(Ge 19:38)
Beneberak / ብኔብረቅ
Son of lightning, / EBD
“And Jehud, and Beneberak, and
Gathrimmon,”(Jos 19:45),
One of the cities of the tribe of Dan,

ቤን / Ben
ቤን- በነ፣ ሌጅ፣ ቤተኛ፣ ቤተሰብ…
“ከእነርሱም ጋር በሁሇተኛው ተራ የሆኑትን
ወንዴሞቻቸውን ዖካርያስን፥ ቤንን፥ ያዛኤሌን፥
ሰሚራሞትን፥ ይሑኤሌን፥ ዐኒን፥ ኤሌያብን፥
በናያስን፥ መዔሤያን፥ መቲትያን፥ ኤሉፌላሁን፥
ሚቅንያን፥ በረኞችንም ዕቤዴኤድምንና ይዑኤሌን
አቆሙ”
(1ዚና15፡18)
በናያስ / Benaiah
„ቤን‟ እና „ያህ‟ (ያህዌ / ህያው) ከሚለ ስሞች
የተመሰረተ ስም ነው። በነ‟ያህ- ያምሊክ ሌጅ፣ የህያው
ሌጅ፣ የእግዙብሓር ቤተሰብ…
“ሇሦስተኛው ወር ሦስተኛው የጭፌራ አሇቃ የካህኑ
የዮዲሄ ሌጅ በናያስ ነበረ:” (1ዚና 27፡5)
 “ከእነርሱም ጋር ... ዐኒን፥ ኤሌያብን፥
በናያስን፥ መዔሤያን፥ መቲትያን፥ ኤሉፌላሁን፥
ሚቅንያን፥ በረኞችንም ዕቤዴኤድምንና
ይዑኤሌን አቆሙ።” (1 ዚና 15:18 / 20)
 “ካህናቱም ሰበንያ፥ ኢዮሳፌጥ፥ ናትናኤሌ፥
ዒማሣይ፥ ዖካርያስ፥ በናያስ፥ አሌዒዙር
በእግዘአብሓር ታቦይ ፉት መሇከት ይነፈ ነበር
...” (1 ዚና 15:24 / 16:6)
 “የእግዘአብሓርም መንፇስ ከአሳፌ ወገን
በነበረው በላዋዊው በማታንያ ሌጅ በይዑኤሌ
ሌጅ በበናያስ ሌጅ ...” (2 ዚና 20:14)
አሞን / Ben-ammi
ቤን‟አሚ- የእምነት ሌጅ…
“ታናሺቱም ዯግሞ ወንዴ ሌጅ ወሇዯች ስሙንም፦
የወገኔ ሌጅ ስትሌ አሞን ብሊ ጠራችው እርሱም እስከ
ዙሬ የአሞናውያን አባት ነው”
(ዖፌ 19፡38)
ብኔብረቅ / Beneberak
„ቤን‟ እና „ብራቅ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
ቤን‟በራቅ- የብራቅ ሌጅ፣ የመብረቅ ሌጅ...
“ይሁዴ፥ ብኔብረቅ፥ ጋትሪሞን፥ ሜያርቆን፥ በኢዮጴ
ፉት ሇፉት ካሇው ዲርቻ ጋር ራቆን።” (ኢያ 19፡45)

Beneberak / ብኔብረቅ
The root words are „ben‟ (ቤን / ሌጅ) and „baraq‟ (ብራቅ / lightening)
The meaning is „son of the most powerful‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
60

Benjamin / ብንያም
Benhadad / ወሌዯ አዳር
Son of Hadad, / SBD
“Then Asa took all the silver and the
gold that were left in the treasures of the
house of the LORD, and the treasures of
the king's house, and delivered them into
the hand of his servants: and king Asa
sent them to Benhadad, the son of
Tabrimon, the son of Hezion, …”
(1ki 15:18)
Benhail / ቤንኃይሌ
Son of the host, strong, / SBD
“Also in the third year of his reign he
sent to his princes, even to Benhail, and
to Obadiah, and to Zechariah, and to
Nethaneel, and to Michaiah, to teach in
the cities of Judah.”
(2ch 17:7)
Benhanan / ቤንሏናን
Son of the gracious; / SBD
“And the sons of Shimon were Amnon,
and Rinnah, Benhanan, and Tilon. And
the sons of Ishi were Zoheth, and
Benzoheth.” (1ch 4:20)

ወሌዯ አዳር / Benhadad
„ቤን‟ (ሌጅ) እና „አዲዴ‟ (ውዴ) ከሚለ ሁሇት ቃሊት
የመጣ ስም ነው።
ቤን‟ሀዲዴ- የሀዲዴ ሌጅ፣ የተወዯዯ ሌጅ…
“አሳም በእግዘአብሓር ቤትና በንጉሥ ቤት
መዙግብት የቀረውን ብርና ወርቅ ሁለ ወስድ
በባሪያዎቹ እጅ ሰጣቸው ንጉሡም አሳ በዯማስቆ
ሇተቀመጠው ሇአዘን ሌጅ ሇጠብሪሞን ሌጅ ሇሶርያ
ንጉሥ ሇወሌዯ አዳር።”
(1መሳ 15:18)
ቤንኃይሌ / Benhail
„ቤን‟ እና „ኃይሌ‟ ከሚለ ሁሇት ስሞች የተመሰረተ ቃሌ
ነው። ቤን‟ኃይሌ- የኃያሌ ሌጅ፣ ብርቱ ወገን፣ ጠንካራ
ቤተሰብ…
“በነገሠም በሦስተኛው ዒመት በይሁዲ ከተሞች
ያስተምሩ ዖንዴ መሳፌንቱን፥ ቤንኃይሌን፥
አብዴያስን፥ ዖካርያስን፥ ናትናኤሌን፥ ሚክያስን፥
ሰዯዯ።” (2ዚና 17፡7)
ቤንሏናን / Benhanan
„ቤን‟ እና ‟ሏና‟ ከሚለ ሁሇት ስሞች የተመሰረተ ስም
ነው። ቤን‟ሃናን- የሃና ወገን፣ የሏና ሌጅ፣ ትሁት
“የሺሞንም ሌጆች አምኖን፥ ሪና፥ ቤንሏናን፥ ቲልን
ነበሩ። የይሽዑም ሌጆች ዜሓትና ቢንዜሓት ነበሩ።”
(1ዚና 4፡20)

Benhail / ቤንኃይሌ
The root words are „ben‟ (ቤን / ሌጅ) and „hail‟ (ኃይሌ / srength / power)
Related term(s): Benaiah / በናያስ / (2 Samuel 8:18)
Benjamin / ብንያም
ብንያም / Benjamin
Son of my right hand, / EBD
„ቤን‟ እና „ያምን‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
“And it came to pass, as her soul was in
ነው። ቤን‟ጃሚን- ቤን‟አሚን፣ የምነት ሌጅ፣ የተስፊ
departing, (for she died) that she called
ሌጅ…
his name Benoni: but his father called
[የስሙ ትርጉም የቀኝ እጄ ሌጅ ማሇት ነው / መቅቃ]
him Benjamin.” (Ge 35:18) The
“እርስዋም ስትሞት ነፌስዋ በምትወጣበት ጊዚ
ስሙን ቤንኦኒ ብሊ ጠራችው አባቱ ግን ብንያም
youngest of the children of Jacob;
አሇው።”
(Ge 35:16, 18)
A man of the tribe of Benjamin, son of
(ዖፌ 35፡18)
bilhan, and the head of a family of
“የይዱኤሌም ሌጅ ቢሌሏን ነበረ የቢሌሏንም ሌጆች
የዐስ፥ ብንያም፥ ኤሁዴ፥ ክንዒና፥ ዚታን፥ ተርሴስ፥
warriors; (1 Ch 7:10)
አኪሳአር ነበሩ።” (1 ዚና 7:10)
One of the "sons of Harim," an Israelite
“ሸማያ፥ ስምዕን፥ ብንያም፥ መለክ፥ ሰማራያ።”
in the time of Ezra who had married a
(ዔዛ 10:32)
foreign wife; (Ezra 10:32)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ
ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
61

Berea / ቤርያ
Beno / በኖ
በኖ / Beno
His son, / HBN / SBD
ቤኖ- ቤን፣ ሌጅ...
“The sons of Merari were Mahli and
“ከይሺያ ሌጆች ዖካርያስ የሜራሪ ሌጆች ሞሕሉ፥
Mushi: the sons of Jaaziah; Beno”
ሙሲ ከያዛያ ሌጅ በኖ”
(1ዚና 24:26 / 27)
(1ch 24:26, 27)
Benoni / ቤንኦኒ
ቤንኦኒ / Benoni
Son of my sorrow, / SBD
ቤን‟ኦኒ- የጸጸት ሌጅ፣ የስቃይ ሌጅ፣ የመከራ ሌጅ…
“And it came to pass, as her soul was in
“እርስዋም ስትሞት ነፌስዋ በምትወጣበት ጊዚ
ስሙን ቤንኦኒ ብሊ ጠራችው አባቱ ግን ብንያም
departing, (for she died) that she called
አሇው።”
his name Benoni: but his father called
(ዖፌ 35፡18)
him Benjamin.” (Ge 35:18)
Berachah/በራኪያ / (1ዚና 12፡3) same as Berechiah / በራክያ

Berachah/ በራኪያ
The root words are „bereche‟ (በረከ) and „yah‟ ( jah / ያህ / ያህዌ)
The meaning is „blessed of jehovah‟
Related term(s): Berechiah / በራክያ / (1 Chronicles 3:20 )
Barachel / ባርክኤሌ / (Job 32:2)
Barachias / በራክዩ / (Matthew 23:35)

Beraiah / ብራያ
The choosing of the Lord, / HBN
Son of Shimhi, a chief man of Benjamin,
“And Adaiah, and Beraiah, and
Shimrath, the sons of Shimhi”
(1 Ch 8:21)
Berea / ቤርያ
A well; declaring, / HBN
“And the brethren immediately sent
away Paul and Silas by night unto
Berea: who coming thither went into the
synagogue of the Jews.” (Ac17:10, 13);
A city of Macedonia,

ብራያ / Beraiah
„በር‟ (ቤት / ወገን) እና ያህ (ያህዌ / ህያው) ከሚለ
ቃሊት ተገኘ። በረ‟ያህ- የህያው ሌጅ…
“ኤሉዓናይ፥ ጺሌታይ፥ ኤሉኤሌ፥ ዒዲያ፥ ብራያ፥
ሺምራት፥ የሰሜኢ ሌጆች” (1 ዚና 8:21)
ቤርያ / Berea
ቤረ- በር፣ ቤት፣ ሌጅ፣ ቤተሰብ…የቦታ ስም
ውሌ፣ ስምምነት፣ ቃሌ ኪዲን ...ተብል ይተረጎማሌ።
“ወዱያውም ወንዴሞች ጳውልስንና ሲሊስን በላሉት
ወዯ ቤርያ ሰዯደአቸው፥ በዯረሱም ጊዚ ወዯ አይሁዴ
ምኵራብ ገቡ”
(ዔብ 17፡10፣13)

(HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)

62

Berothah / ቤሮታ
Berechiah / በራክያ
Blessed by Jehovah, / EBD, (በራክዩ)
Speaking well of the Lord, / HBN
“Then certain of the heads of the
children of Ephraim, Azariah the son of
Johanan, Berechiah the son of
Meshillemoth, and Jehizkiah the son of
Shallum, and Amasa the son of Hadlai,
stood up against them that came from
the war,”
(2ch28:12)
 A Gershonite Levite, father of
Asaph. (1 Chronicles 6:39)
 A descendant of the royal family of
Judah; (1 Chronicles 3:20)
 A man mentioned as the father of
Meshullam, who assisted in
rebuilding the walls of Jerusalem.
(Nehemiah 3:4, 30; 6:18)
 A Levite (1 Ch 9:16)
 A doorkeeper for the ark; (1 Ch
15:23)
 One of the tribe of Ephraim in
the time of Ahaz; (2 Ch 28:12)
 Father of Asaph the singer; (1 Ch
15:17)
 Father of Zechariah;
(Zec 1:1, 7)

በራክያ / Berechiah
„በረከ‟ እና „ያህ‟ (ያህዌ) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። በረከ‟ያህ- የህያው ብሩክ፣ ትሁት…
“ዯግሞም ከኤፌሬም ሌጆች አሇቆች የዮሏናን ሌጅ
ዒዙርያስ፥ የምሺላሞትም ሌጅ በራክያ፥ የሰልምም
ሌጅ ይሑዛቅያ፥ የሏዴሊይም ሌጅ ዒሜሳይ ከሰሌፌ
በተመሇሱት ሊይ ተቃወሙአቸው።” (2ዚና 28፡12)
 “በቀኙም የቆመ ... የበራክያ ሌጅ፥” (1 ዚና6:39)
 “ሏሹባ፥ ኦሄሌ፥ በራክያ፥ ሏሳዴያ፥ ዮሻብሑሴዴ
አምስት ናቸው።” (1 ዚና 3:20)
 “በአጠገባቸውም የአቆስ ሌጅ የኦርዮ ሌጅ
ሜሪሞት አዯሰ። በአጠገባቸውም የሜሴዚቤሌ
ሌጅ የበራክያ ሌጅ ሜሱሊም አዯሰ። ...” (ነህ3:4 /
30 / 6:18)
 “የኤድታም ሌጅ የጋሊሌ ሌጅ የሰሙስ ሌጅ አብዴያ
...የሔሌቃና ሌጅ የአሳ ሌጅ በራክያ።” (1 ዚና
9:16)
 “በራክያና ሔሌቃናም ሇታቦቱ በረኞች ነበሩ።”
(1 ዚና 15:23)
 “ዯግሞም ከኤፌሬም ሌጆች አሇቆች የዮሏናን ሌጅ
ዒዙርያስ፥ የምሺላሞትም ሌጅ በራክያ፥
የሰልምም...” (2 ዚና 28:12)
 “ላዋውያኑም የኢዮኤሌን ሌጅ ኤማንን፥
ከወንዴሞቹም የበራክያን ሌጅ አሳፌን፥ ...”
(1 ዚና 15:17)
 “... የእግዘአብሓር ቃሌ ወዯ አድ ሌጅ ወዯ
በራክዩ ሌጅ ወዯ ነቢዩ ወዯ ዖካርያስ እንዱህ ሲሌ
መጣ።” (ዖካ 1:1 / 7)

Berechiah / በራክያ
The root words are „bereche‟ (በረከ) and „yah‟ ( jah / ያህ / ያህዌ)
The meaning is „blessed of jehovah‟,
Related term(s): Berechiah / በራክያ / (1 Chronicles 3:20 )
Barachel / ባርክኤሌ / (Job 32:2), / Barachias / በራክዩ / (Mt 23:35)
Berothah / ቤሮታ
Toward the wells, / SBD
“Hamath, Berothah, Sibraim, which is
between the border of Damascus and the
border of Hamath; Hazarhatticon, which
is by the coast of Hauran”
(Eze 47:16)

ቤሮታ / Berothah
በራት‟ያ- ቤሮታይ፣ በሮች፣ ቤቶች፣ መግቢያዎች…
ውሌ፣ ስምምነት፣ ቃሌ ኪዲን ...ተብል ይተረጎማሌ
“ሏማት፥ ቤሮታ፥ በዯማስቆ ዴንበርና በሏማት
ዴንበር መካከሌ ያሇው ሲብራይም፥ በሏውራን
ዴንበር አጠገብ ያሇው ሏጸርሃቲኮን:”
(ሔዛ 47፡15)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
63

Bethany / ቢታንያ
Berothai / ቤሮታይ
Toward the wells, / SBD
“And from Betah, and from Berothai,
cities of Hadadezer, King David took
exceeding much brass”
(2Sa8:8)
Betah / ቤጣሔ
Confidence, / EBD
“And from Betah, and from Berothai,
cities of Hadadezer, King David took
exceeding much brass.”
(2sa 8:8)
Beth / ቤት
A house or dwelling-place, / EBD
“Now the LORD had said unto Abram,
Get thee out of thy country, and from thy
kindred, and from thy father's house,
unto a land that I will show thee:”
(Ge 12:1)
“And the LORD said unto Noah, Come
thou and all thy house into the ark...”
(Ge 7:1)
Bethabara / ቤተ ራባ
The house of confidence, / EBD
“These things were done in Bethabara
beyond Jordan, where John was
baptizing.” (Joh 1:28)
Beth-anath / ቤትዒናት
House of response, / EBD
“And Iron, and Migdalel, Horem, and
Bethanath, and Bethshemesh; nineteen
cities with their villages”
(Jos 19:38)
One of the "fenced cities" of Naphtali,
Bethany / ቢታንያ
The house of song; the house of affliction, /
HBN
“And when they came nigh to Jerusalem,
unto Bethphage and Bethany, at the
Mount of Olives, he sendeth forth two of
his disciples,” (Mark 11:1; Luke 19:29)

ቤሮታ / Berothai
በራት‟ያ- ቤሮታይ፣ በሮች፣ ቤቶች፣ መግቢያዎች…
ውሌ፣ ስምምነት፣ ቃሌ ኪዲን ...ተብል ይተረጎማሌ
“ንጉሡም ዲዊት ከአዴርአዙር ከተሞች ከቤጣሔና
ከቤሮታይ እጅግ ብ዗ ናስ ወሰዯ”
(2ሳሙ 8:8)

ቤጣሔ / Betah
„ቤተ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው።
ቤተህ- ቤተ‟፣ ቤት፣ ማዯሪያ፣ ወገን፣ ቤተዖመዴ…
“ንጉሡም ዲዊት ከአዴርአዙር ከተሞች ከቤጣሔና
ከቤሮታይ እጅግ ብ዗ ናስ ወሰዯ።” (2ሳሙ 8፡8)
ቤት / Beth
ቤተ- አዯረ፣ መኖሪያ፣ መጠሇያ፣ ማዯሪያ… ቤት- ወገን፣
ሌጅ፣ ቤተሰብ...
“እግዘአብሓርም አብራምን አሇው፦ ከአገርህ
ከዖመድችህም ከአባትህም ቤት ተሇይተህ እኔ
ወዯማሳይህ ምዴር ውጣ።” (ዖፌ 12፡1)
“እግዘአብሓርም ኖኅን አሇው፦ አንተ ቤተሰቦችህን
ሁለ ይዖህ ወዯ መርከብ ግባ በዘህ ትውሌዴ በፉቴ
ጻዴቅ ሆነህ አይቼሃሇሁና።”
(ዖፌ7፡1)
ቤተ ራባ / Bethabara
ቤተ‟በረ- ቤተ በር፣ ዴንበር፣ ወሰን…የቦታ ስም
“ይህ ነገር ዮሏንስ ያጠምቅበት በነበረው በዮርዲኖስ
ማድ በቢታንያ በቤተ ራባ ሆነ።”
(ዮሏ1፡28)

ቤትዒናት / Beth-anath
„ቤት‟ እና „አናት‟ (ራስ) ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ስም
ነው። ቤተ‟አናት- ራስ፣ አሇቃ፣ የበሊይ አዙዥ…
“ኢያቃዳስ፥ ኤዴራይ፥ ዒይንሏጾር፥ ይርኦን፥
ሚግዲሌኤሌ፥ ሕሬም፥ ቤትዒናት፥ ቤትሳሚስ አሥራ
ዖጠኝ ከተሞችና መንዯሮቻቸው:”
(ኢያ 19፡38)
ቢታንያ / Bethany
„ቤት‟ እና „ሏና‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
ቤታኒያ- በተ‟ሃና፣ የምህረት ቤት፣ የይቅርታ ቤት፣ የሃና
አገር ሰው…የነገዴ ስም፣ ያገር ስም
“ወዯ ኢየሩሳላምም ከዯብረ ዖይት አጠገብ ወዲለቱ
ወዯ ቤተ ፊጌና ወዯ ቢታንያ በቀረቡ ጊዚ፥ ከዯቀ
መዙሙርቱ ሁሇቱን ሌኮ።” (ማር፡11፡1)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)

64

Beth-birie
Betharabah / ቤት ዒረባ
House of the desert, / EBD
“And Betharabah, and Zemaraim, and
Bethel,” (Jos 18:22); One of the six
cities of Judah which were situated down
in the Arabah, (Joshua 15:61) on the
north border of the tribe;
Bethaven / ቤትአዌን
House of nothingness, / EBD
“And Joshua sent men from Jericho to
Ai, which is beside Bethaven, on the
east side of Bethel, and spake unto them,
saying, Go up and view the country. And
the men went up and viewed Ai.”
(Jos 7:2)

ቤት ዒረባ / Betharabah
„ቤት‟ እና ‟አረብ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
ቤተ‟አረባ- የአረብ ወገን፣ አረባዊ...
“ቤትዒረባ፥ ዖማራይም፥ ቤቴሌ፥” ( ኢያ 18:22)
“በምዴረ በዲ ቤትዒረባ፥ ሚዱን፥ ስካካ፥”
(ኢያ 15:61)
ቤትአዌን / Bethaven
„ቤት‟ እና „ህያዋን‟ ከሚለሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ቤተ‟ሄቨን- ቤተ ህይዋን፣ የቅደሳን ወገን፣ የጻዴቃን
ቦታ፣ አጸዯ ህያዋን…
“ኢያሱም ከቤቴሌ በምሥራቅ በኩሌ በቤትአዌን
አጠገብ ወዲሇችው ወዯ ጋይ ሰዎችን ከኢያሪኮ ሌኮ።
ውጡ ምዴሪቱንም ሰሌለ ብል ተናገራቸው ሰዎቹም
ወጡ፥ ጋይንም ሰሇለ።” (ኢያ 7:2)

Betharabah / ቤት ዒረባ
The root words are „beth‟(ቤት/ house) and „arabah‟ (አረብ)
The meaning is „family of the arabs‟
Related term(s): Bethabara / ቤተ ራባ / (John 1:28)

Bethbarah / ቤትባራ
The chosen house, / HBN
“And Gideon sent messengers
throughout all mount Ephraim, saying,
Come down against the Midianites, and
take before them the waters unto
Bethbarah and Jordan. Then all the men
of Ephraim gathered themselves
together, and took the waters unto
Bethbarah and Jordan.” (Jud 7:24)
Beth-birie / ቤትቢሪ
The chosen house, / HBN, (ቤትባራ)
A town in the lot of Simeon, (Jos 19:6) in
the extreme south of Judah [(Jos 15:32)
LEBAOTH In (1 Ch 4:31) the name is given
Beth-birie.

ቤትባራ / Bethbarah
„ቤት‟ እና „በር‟ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
ቤተ‟በር- የቤት ሌጅ፣ ቤተኛ፣ ወዲጅ፣የተቀዯሰ
ቤተሰብ… BETH-BIREI
“ጌዳዎንም። ምዴያምን ሇመገናኘት ውረደ፥ እስከ
ቤትባራም ዴረስ ያሇውን ውኃ፥ ዮርዲኖስን፥
ያ዗ባቸው ብል መሌክተኞችን በኤፌሬም ወዲሇው
ተራራማ አገር ሁለ ሰዯዯ። የኤፌሬም ሰዎችም ሁለ
ተሰብስበው እስከ ቤትባራ ዴረስ ውኃውን፥
ዮርዲኖስን፥ ያ዗።” (ይሁ 7፡24)
ቤትቢሪ / Beth-birie
ቤተ‟በሪ- የቤት ሌጅ፣ ቤተኛ፣ ወዲጅ፣ ወገን…
“በቤትማርካቦት፥ በሏጸርሱሲም፥ በቤትቢሪ፥
በሸዒራይም ይቀመጡ ነበር። እስከ ዲዊትም
መንግሥት ዴረስ ከተሞቻቸው እነዘህ ነበሩ።”
(1 ነገ 4:31)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
65

Bethgilgal / ቤትጌሌገሊ
Beth-el / ቤቴሌ
House of God, / EBD, (ቤቱኤሌ)
“And he called the name of that place
Bethel: but the name of that city was
called Luz at the first.”
(Ge 28:19)
It was originally the royal Canaanite city
of Luz; (Genesis 28:19).
A town in the south of Judah;
(Joshua 8:17; 12:16)
Bethemek / ቤትዓሜቅ
House of the valley, / SBD
House of deepness, / HBN
“And turneth toward the sunrising to
Bethdagon, and reacheth to Zebulun, and
to the valley of Jiphthahel toward the
north side of Bethemek, and Neiel, and
goeth out to Cabul on the left hand,”
(Jos 19:27)
Bethezel / ቤትኤጼሌ
Neighbor‟s house, / SBD
“Pass ye away, thou inhabitant of Saphir,
having thy shame naked: the inhabitant
of Zaanan came not forth in the
mourning of Bethezel; he shall receive
of you his standing.”
(Mic 1:11)
Bethgilgal / ቤትጌሌገሊ
House of Gilgal, / EBD
“Also from the house of Gilgal, and out
of the fields of Geba and Azmaveth: for
the singers had builded them villages
round about Jerusalem.”
(Ne 12:29)
Same as Gilgal;
(Neh 12:29)

ቤቴሌ / Beth-el
„ቤት‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
ቤተ‟ኤሌ- ቤቴሌ፣ የአምሊክ ቤት፣ የጸልት ቤት… የቤት
ስም፣ የቦታ ስም
[የእግዙብሓር ቤት ማሇት ነው / መቅቃ]
“ያዔቆብም ያንን ስፌራ ቤቴሌ ብል ጠራው
አስቀዴሞ ግን የዘያች ከተማ ስም ልዙ ነበረ።”
(ዖፌ 28፡19)
“በጋይና በቤቴሌም ውስጥ እስራኤሌን ሇማሳዯዴ
ያሌወጣ ሰው አሌነበረም…” (ኢያ 8:17 / 12:16)
ቤትዓሜቅ / Bethemek
„ቤት‟ እና „መቅ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ቤተ‟መቅ- የመከራ ቦታ፣ መቀመቅ፣ የሥቃይ ቤት፣
የቦታ ስም…
“ወዯ ፀሏይም መውጫ ወዯ ቤትዲጎን ዜረ፥ ወዯ
ዙብልንም ወዯ ይፌታሔኤሌ ሸሇቆ፥ በሰሜን በኩሌ
ወዯ ቤትዓሜቅና ወዯ ንዑኤሌም ዯረሰ በስተ ግራ
በኩሌም ወዯ ካቡሌ ወጣ”
(ኢያ19፡27)
ቤትኤጼሌ / Bethezel
ቤት / ዖ እና ኤሌ ከሚለ ሶሥት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ቤተ‟ዖ‟ኤሌ- የአምሊክ ቤት፣ቤተ እግዙብሓር፣ ቤት
ሇእንግዲ…ያገር ስም
“በሻፉር የምትቀመጪ ሆይ፥ በዔራቁትነትሽና
በእፌረት እሇፉ በጸዒናን የምትቀመጠው
አሌወጣችም የቤትኤጼሌ ሌቅሶ ከእናንተ ዖንዴ
መኖሪያውን ይወስዲሌ።” (ሚክ1፡11)
ቤትጌሌገሊ / Bethgilgal
„ቤት‟ እና „ግሌግሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። ቤተ‟ግሌገሌ- የግሌግሌ ቦታ፤ የረፌት ቤት፣
የነጻነት ቦታ…
“መዖምራኑም በኢየሩሳላም ዗ሪያ መንዯሮች
ሠርተው ነበርና የመዖምራኑ ሌጆች ከኢየሩሳላም
዗ሪያና ከነጦፊውያን መንዯሮች፥ ከቤትጌሌገሊም፥
ከጌባና ከዒዛሞት እርሻዎች ተሰበሰቡ።”
(ነህ 12፡29)

Bethgilgal / ቤትጌሌገሊ
The root words are „beth‟ (ቤት) and „gilgal‟ (ግሌግሌ)
The meaning is „hause of relief, liberation, deliverance...‟
Related term(s): Gilgal / ጌሌገሊ / (Deuteronomy 11:30)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
66

Bethlebaoth / ቤተ ሇባኦት
Beth-jeshimoth / ቤትየሺሞት
House of wastes, or deserts, / EBD
“And they pitched by Jordan, from
Bethjesimoth even unto Abelshittim in
the plains of Moab.” (Nu 33:49)
a town near Abel-shittim, east of Jordan,
in the desert of Moab, where the
Israelites encamped not long before
crossing the Jordan (Numbers 33:49;
A.V., "Bethjesimoth"). It was within the
territory of Sihon, king of the Amorites,
(Jo 12:3)
Beth-le-Aphrah / ቤትዒፌራ
House of dust, / EBD
“Declare ye it not at Gath, weep ye not
at all: in the house of Aphrah roll
thyself in the dust.” (Mic 1:10)
"in the house of Aphrah."

ቤትየሺሞት / Beth-jeshimoth
„ቤት‟/ „ሺህ‟ እና „ሞት‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ቤት‟የሽህ‟ሞት- ሽህዎች የሞቱበት ቤት፣ ብ዗
ስዎች የተገዯለበት ቦታ… ያገር ስም
“በዮርዲኖስም አጠገብ በሞዒብ ሜዲ ሊይ
ከቤትየሺሞት እስከ አቤሌሰጢም ዴረስ ሰፇሩ።”
(ዖኁ 33፡49)
“በምሥራቅም በኩሌ ያሇውን ዒረባ እስከ ኪኔሬት
ባሔር ዴረስ፥ በቤትየሺሞት መንገዴ አጠገብ
እስካሇው እስከ አረባ ባሔር እስከ ጨው ባሔር
ዴረስ፥ በዯቡብም በኩሌ ... ።”
(ኢያ 12:3)
ቤትዒፌራ / Beth-le-Aphrah
„ቤት‟ እና ‟አፇር‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ቤት‟ሇ‟አፇር- የአፇር ቤት፣ የጭቃቤት፣
ጉጆቤት… የቦታ ስም
“በጌት ሊይ አታውሩ በአኮ ሊይ እንባን አታዴርጉ
በቤትዒፌራ በትቢያ ሊይ ተንከባሇለ።” (ሚክ 1፡10)

Beth-le-Aphrah / ቤትዒፌራ
The root words are „beth‟ (ቤት) „le‟ (ሇ) and „aphrah‟ (አፇር)
The meaning is „house of dust‟,
Related term(s): Aphrah / ቤትዒፌራ / (ሚክ1፡10)

Bethlebaoth / ቤተ ሇባኦት
House of lionesses, / SBD, (ቤትቢሪ )
“And Bethlebaoth, and Sharuhen;
thirteen cities and their villages”;
(Jos 19:6)

ቤተ ሇባኦት / Bethlebaoth
„ቤት‟ እና ‟ሌብ‟ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
የሌባምቤት፣ የዯፊር ወገን፣ የጀግኖች አገር...
“ሏጸርሱሳ፥ ቤተ ሇባኦት፥ ሻሩሓን አሥራ ሦስት
ከተሞችና መንዯሮቻቸው” (ኢያ19፡6)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)

67

Bethphage / ቤተ ፊጌ
ቤተ ሌሓም / Bethlehem
„ቤተ‟ እና „ሊም‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። የሊሔም ቤት፣ የሊም ቤት፣ የከብቶች ማዯሪያ…
[የእንጀራ ቤት ማሇት ነው / መቅቃ]
“እኔም ከመስጴጦምያ በመጣሁ ጊዚ፥ ወዯ ኤፌራታ
ሇመግባት ጥቂት ቀርቶኝ በመንገዴ ሳሇሁ፥ ራሓሌ
በከነዒን ምዴር ሞተችብኝ በዘያም በኤፌራታ
መንገዴ ሊይ፥ እርስዋም ቤተ ሌሓም ናት፥
ቀበርኋት...” (ዖፌ 48፡7)
 “ራሓሌም ሞተች፥ ወዯ ኤፌራታ በምትወስዴም
መንገዴ ተቀበረች እርስዋም ቤተሌሓም ናት።”
(ዖፌ35:16 / 19 / 48:7) “...አንተም በኤፌራታ
ባሇ ጠጋ ሁን፥ ስምህም በቤተ ሌሓም ይጠራ።”
(ሩት 4:11) / “አንቺም ቤተ ሌሓም ኤፌራታ
ሆይ፥ ...” (ሚካ 5:2) / (1 ሳሙ17:12)
“ዮሴፌም ዯግሞ ከዲዊት ቤትና ወገን ስሇ ነበረ ከገሉሊ
ከናዛሬት ከተማ ተነሥቶ ቤተ ሌሓም ወዯምትባሌ
ወዯ ዲዊት ከተማ ወዯ ይሁዲ፥” (ለቃ 2:4)
 “ቀጣት፥ ነህሊሌ፥ ሺምሮን፥ ይዲሊ፥ ቤተ ሌሓም
አሥራ ሁሇት …” (ኢያ 19:15)
 “የቤተ ሌሓም አባት ሰሌሞን፥ የቤት ጋዳር አባት
ሏሬፌ።” (1 ዚና 2:51)

Bethlehem / ቤተ ሌሓም
House of bread, / EBD
“And as for me, when I came from
Padan, Rachel died by me in the land of
Canaan in the way, when yet there was
but a little way to come unto Ephrath:
and I buried her there in the way of
Ephrath; the same is Bethlehem.”
(Ge 48:7)
 A city in the "hill country" of
Judah; It was originally called
Ephrath; (Ge 35:16, 19; 48:7;
Ruth 4:11). It was also called
Beth-lehem Ephratah (Micah
5:2), Beth-lehem-judah;
(1 Samuel 17:12), and "the city
of David"; (Luke 2:4).
 A city of Zebulun, mentioned
only in (Joshua 19:15)
 …Salma the father of
Bethlehem, Hareph the father of
Bethgader. (1ch.2:51)

Bethlehem / ቤተ ሌሓም
The root words are „beth‟ (ቤት / house) and „lahm‟ (ሊም / cow)
The meaning is „house of cows‟
It is also translated as „house of bread or house of meat‟
ቤትመዒካ / Bethmaachah
Bethmaachah / ቤትመዒካ
„ቤት‟ እና „መቅ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
House of oppression, / SBD
ቤተ‟መቅ- የመከራ ቦታ፣ መቀመቅ፣ የሥቃይ ሥፌራ…
“And he went through all the tribes of
“እርሱ ግን ከእስራኤሌ ነገዴ ሁለ ወዯ አቤሌ፥ ወዯ
Israel unto Abel, and to Bethmaachah,
ቤትመዒካ፥ ወዯ ቤሪም ሁለ አሇፇ ሰዎችም ዯግሞ
and all the Berites: and they were
ተሰብስበው ተከተለት”
gathered together, and went also after
(2ሳሙ 20፡14)
him.” (2 Sa 20:14)
Bethphage / ቤተ ፊጌ
ቤተ ፊጌ / Bethphage
House of figs, / SBD; House of my month,
„ቤት‟ እና „ፊጌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
or of early figs, / HBN
ነው። ቤተ‟ፊጌ- የፊጌ ቤት...የቦታ ስም
“And when they drew nigh unto
“ወዯ ኢየሩሳላምም ቀርበው ወዯ ዯብረ ዖይት ወዯ
ቤተ ፊጌ ሲዯርሱ፥ ያንጊዚ ኢየሱስ ከዯቀ መዙሙርቱ
Jerusalem, and were come to
ሁሇት ሊከ”
Bethphage, unto the mount of Olives,
(ማቴ 21:1)
then sent Jesus two disciples,” (Mt 21:1)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ
ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
68

Beulah / ባሌ
Bethrapha / ቤትራፊ
House of health, / HBN
“And Eshton begat Bethrapha, and
Paseah, and Tehinnah the father of
Irnahash; these are the men of Rechah.”
(1ch 4:12)
Bethuel / ባቱኤሌ
Man of God or virgin of God, or house of
God, / EBD, (ቤቴሌ)
“And Chesed, and Hazo, and Pildash,
and Jidlaph, and Bethuel” Ge 22:22, 23)

ቤትራፊ / Bethrapha
„ቤት‟ እና „ረፌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ነው። ቤት
አረፇ፣ የረፌት ቤት፣ የሰሊም ቦታ…
“ኤሽቶንም ቤትራፊንና ፊሴሏን የዑርናሏሽንም
አባት ተሑናን ወሇዯ እነዘህ የሬካ ሰዎች
ናቸው።” (1ዚና 4፡12)
ባቱኤሌ / Bethuel
ቤቱ‟ኤሌ- ቤተ‟ኤሌ፣ ያምሊክ ወገን፣ የጌታ ዖመዴ፣
የእግዙብሓር ቤተሰብ …
“ኮዙት፥ ሏዜ፥ ፉሌዲሥ፥ የዴሊፌ፥ ባቱኤሌ ናቸው።”
(ዖፌ 22፡22፣23)

Bethuel / ባቱኤሌ
The root words are „beth‟ (ቤት / house) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „family of the almity‟,
Related term(s): Bethul / በቱሌ / (ኢያ 19፡4)
Beth-el / ቤቴሌ / (ዖፌ 28፡19)
Bethul / በቱሌ
በቱሌ / Bethul
Dweller in God, / SBD, (ቤቱኤሌ)
„ቤተ‟ እና ‟ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት ተገኝ።
“And Eltolad, and Bethul, and Hormah,”
(Bethuel)
(Jos19:4)
ቤቱሌ- ቤቱ‟ ዓሌ፣ የአምሊክ ቤት፣ የጌታ ወገን…
A town of Simeon in the south named
“በቱሌ፥ ሓርማ፥ ጺቅሊግ፥ ቤትማርካቦት፥” (ኢያ 19፡4)
with Eltolad and Hormah, (Jos19:4)
“በቶሊዴ፥ በቤቱኤሌ፥ በሓርማ፥ በጺቅሊግ፥”
called also Chesil and Bethuel.
(1 ዚና 4:30)
(Jos 15:30; 1 Ch 4:30)
Bethzur / ቤትጹር
ቤትጹር / Bethzur
ቤት‟዗ር- ቤተ‟ዖር፣ ወገን፣ ቤተ ዖመዴ፣ ቤተሰብ…
House of rock, / EBD
“ሏሌሐሌ፥ ቤትጹር፥ ጌድር፥ ማዔራት፥ ቤትዒኖት፥
“Halhul, Bethzur, and Gedor,”
ኤሌትቆን ስዴስት ከተሞችና መንዯሮቻቸው”
(Jos 15:58)
(ኢያ15፡58)
A town in the mountains of Judah, It was
“ቤትጹርን፥ ሦኮን፥ ዒድሊምን፥ ጌትን፥ መሪሳን፥”
built by Rehoboam for the defence of his
(2 ዚና 11:7)
kingdom; (2 Ch 11:7)
Beulah / ባሌ
ባሌ / Beulah
Married / EBD
ባሎ- ባሇ፣ ባሌ፣ ባሇቤት፣ ባሇትዲር፣ ጌታ…
“Thou shalt no more be termed
[የሚስት ራስ / መቅቃ]
Forsaken; neither shall thy land any
“ከእንግዱህ ወዱህ። የተተወች አትባዪም ምዴርሽም
ከእንግዱህ ወዱህ። ውዴማ አትባሌም ነገር ግን
more is termed Desolate: but thou shalt
እግዘአብሓር በአንቺ ዯስ ብልታሌና፥ ምዴርሽም
be called Hephzibah, and thy land
ባሌ ታገባሇችና አንቺ። ዯስታዬ የሚኖርባት ትባያሇሽ
Beulah: for the LORD delighteth in thee
ምዴርሽም። ባሌ ያገባች ትባሊሇች።”
and thy land shall be married.”
(ኢሳ 62፡4)
(Isa 62:4)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary/ መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
69

Bishlam / ቢሽሊም
Bezaleel / ባስሌኤሌ
In the shadow of God, / SBD
“See, I have called by name Bezaleel the
son of Uri, the son of Hur, of the tribe of
Judah” (ex31:1-6) the artificer who
executed the work of art in connection
with the …; (Ex31:2; 35:30)
Bezer / ቦሶር
Vine branches, / HBN, (ቤጼር)
“And on the other side Jordan by Jericho
eastward, they assigned Bezer in the
wilderness upon the plain out of the tribe
of Reuben, and Ramoth in Gilead out of
the tribe of Gad, and Golan in Bashan
out of the tribe of Manasseh.” (Jos 20:8)
(1 Ch 7:37)
Bichri / ቢክሪ
First-born, / SBD
“And there happened to be there a man
of Belial, whose name was Sheba, the
son of Bichri, a Benjamite: and he blew
a trumpet, and said, we have no part in
David, neither have we inheritance in the
son of Jesse: …” (2sa20:1)
Bishlam / ቢሽሊም
In peace, / HBN
“And in the days of Artaxerxes wrote
Bishlam, Mithredath, Tabeel, and the
rest of their companions, unto
Artaxerxes king of Persia; and the
writing of the letter was written in the
Syrian tongue, …” (ezr 4:7-24.)

ባስሌኤሌ / Bezaleel
በ‟ዖ‟ሇ‟ኤሌ- በዖሇኤሌ፣ በአምሊክ፣ በጌታ...
“እይ ከይሁዲ ነገዴ የሚሆን የሆር የሌጅ ሌጅ፥ የኡሪ ሌጅ
ባስሌኤሌን በስሙ ጠርቼዋሇሁ።” (ዖጽ31፡1-6)
“እይ ከይሁዲ ነገዴ የሚሆን የሆር የሌጅ ሌጅ፥ የኡሪ
ሌጅ ባስሌኤሌን በስሙ ጠርቼዋሇሁ።”

(ዖጽ 31:2 / 35:30)
ቦሶር / Bezer
„ዖር‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። በ‟ዖር- በዖር፣
በወገን፣ በዖመዴ…
“በዮርዲኖስም ማድ ከኢያሪኮ ወዯ ምሥራቅ ከሮቤሌ
ነገዴ በምዴረ በዲው በዯሌዲሊው ስፌራ ቦሶርን፥
ከጋዴም ነገዴ በገሇዒዴ ራሞትን፥ ከምናሴም ነገዴ
በባሳን ጎሊንን ሇዩ” (ኢያ 20፡8)
“ሦጋሌ፥ ቤሪ፥ ይምራ፥ ቤጼር፥ ሆዴ፥ ሳማ፥ ሰሉሳ፥
ይትራን፥ ብኤራ ነበሩ።” (1 ዚና 7:37)
ቢክሪ / Bichri
በክሪ- በከረ፣ ቀዯመ፣ መጀመሪያ ሆነ…
“እንዱህም ሆነ አንዴ ብንያማዊ የቢክሪ ሌጅ ስሙ
ሳቤዓ የሚባሌ ምናምንቴ ሰው ነበረ እርሱም፦
ከዲዊት ዖንዴ እዴሌ ፇንታ የሇንም፥ ከእሴይም ሌጅ
ዖንዴ ርስት የሇንም እስራኤሌ ሆይ፥ እያንዲንዴህ ወዯ
ዴንኳንህ ተመሇስ ብል ቀንዯ መሇከት ነፊ።”
(2ሳሙ 20፡1)
ቢሽሊም / Bishlam
„ሰሊም‟ ከሚሇው ቃሌ፥ በሰሊም የሚሇው ተገኘ።
በሸሊም- በሰሊም፣ በዯህና፣ በአማን…
“በአርጤክስስ ዖመን ቢሽሊም፥ ሚትሪዲጡ፥
ጣብኤሌ ተባባሪዎቹም ሇፊርስ ንጉሥ ሇአርጤክስስ
ጻፈ ዯብዲቤውም በሶርያ ፉዯሌና በሶርያ ቋንቋ ተጽፍ
ነበር።”
(ዔዛ4፡7-24)

Bishlam / ቢሽሊም
The root word(s) are „bi‟ (በ) and „selam‟ (ሸሊም)
The meaning is „peacefully‟

(HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
70

Bocheru / ቦክሩ
Bithiah / ቢትያ
Daughter of the Lord, / SBD
“And his wife Jehudijah bare Jered the
father of Gedor, and Heber the father of
Socho, and Jekuthiel the father of
Zanoah; And these are the sons of
Bithiah the daughter of Pharaoh, which
Mered took.”
(1ch4:18)

ቢትያ / Bithiah
„ቤት‟ እና „ያህ‟ (ያህዌ / ህያው) ከሚለ ሁሇት ስሞች
ተመሰረተ። ቢት‟ያህ- ቤተህያው፣ ያምሊክ ቤተኛ፣ የጌታ
ቤተሰብ፣ የእግዙብሓር ወገን…
“አይሁዲዊቱም ሚስቱ የጌድርን አባት ዬሬዴን፥
የሦኮንም አባት ሓቤርን፥ የዙኖዋንም አባት
ይቁቲኤሌን ወሇዯች። እነዘህም ሜሬዴ ያገባት
የፇርዕን ሌጅ የቢትያ ሌጆች ናቸው።”
(1ዚና 4፡18)

Bithiah / ቢትያ
The root words are „bet‟ (ቤት / house) and „yah‟ (jah / ያህዌ)
The meaning is „house of the lord; son of the almithy‟,
Related term(s): Bethezel / ቤትኤጼሌ / (ሚክ1፡11)
Bethuel / ቤቱኤሌ / (1 ዖኅ 4:30)

Bithynia / ቢታንያ
Violent precipitation, / EBD
A province in Asia Minor, / HBN
“Peter, an apostle of Jesus Christ, to the
strangers scattered throughout Pontus,
Galatia, Cappadocia, Asia, and
Bithynia,”
(1pe1:1)
Christian congregations were here
formed at an early time, (1 Peter 1:1).
Paul was prevented by the Spirit from
entering this province (Acts 16:7).
Bocheru / ቦክሩ
Youth, / HBN; the first born, / SBD
“And Azel had six sons, whose names
are these, Azrikam, Bocheru, and
Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and
Hanan. All these were the sons of Azel.”
(1ch 8:38)

ቢታንያ / Bithynia
„ቤት‟ እና „ሏና‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት ተመሰረተ።
ቤተ‟ዒንያ- ቤተ ሏና፣ የሏና ወገን፣ የሏና አገር
[የበሇስ ቤት ማሇት / መቅቃ]
“የኢየሱስ ክርስቶስ ሏዋርያ ጴጥሮስ፥ እግዘአብሓር
አብ አስቀዴሞ እንዲወቃቸው በመንፇስም
እንዯሚቀዯሱ፥ ይታዖ዗ና በኢየሱስ ክርስቶስ ዯም
ይረጩ ዖንዴ ሇተመረጡት በጳንጦስና በገሊትያ
በቀጰድቅያም በእስያም በቢታንያም ሇተበተኑ
መጻተኞች፤ ጸጋና ሰሊም ይብዙሊችሁ።” (1ጴጥ 1፡1)
“… ወዯ ቢታንያ ይሄደ ዖዴን ሞከሩ፥ የኢየሱስ
መንፇስም አሌፇቀዯሊቸውም፤” (ሥራ 16:7)
ቦክሩ / Bocheru
„በከረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ነው። በክሩ- በከረ፣ ቀዯመ፣
መጀመሪያ ሆነ… የሰው ስም
“ሇኤሴሌም ስዴስት ሌጆች ነበሩት ስማቸውም ይህ
ነበረ ዒዛሪቃም፥ ቦክሩ፥ እስማኤሌ፥ ሽዒርያ፥
አብዴዩ፥ ሏናን እነዘህ ሁለ የኤሴሌ ሌጆች ነበሩ።”
(1ዚና 8፡38)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ
ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
71

Calneh / ካሌኔ
Cain / ቃየን
A possession; a spear, / EBD
“And Adam knew Eve his wife; and she
conceived, and bare Cain, and said, I
have gotten a man from the LORD.”
(Ge 4:1)
Cainan / ቃይናን
Possession; smith, / EBD
“And Enos lived ninety years, and begat
Cainan” (Ge5:9-14)
He is also called Kenan; (1 Ch 1:2).
The son of Arphaxad; (Luke 3:36)

ቃየን / Cain
„ቅኝ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ቀነ- የቀና፣
የተገዙ፣ የሚገብር…
“አዲምም ሚስቱን ሓዋንን አወቀ ፀነሰችም፥
ቃየንንም ወሇዯች። እርስዋም፦ ወንዴ ሌጅ
ከእግዘአብሓር አገኘሁ አሇች።” (ዖፌ 4፡1)
ቃይናን / Cainan
ቃይናን- ቀነናውያን፣ የቃየን ወገኖች …
“ሄኖስም መቶ ዖጠና ዒመት ኖረ፥ ቃይናንንም
ወሇዯ” (ዖፌ 5፡9-14)
“የቃይንም ሌጅ፥ የአርፊክስዴ ሌጅ፥ የሴም ሌጅ፥
የኖኅ ሌጅ፥ የሊሜህ ሌጅ፥” (ለቃ 3:36)

Cainan / ቃይናን : The root word is „ken‟ (ቅን)
The meaning is „man from cain‟,
Calah / ካሇህ
ካሇህ / Calah
Favorable; opportunity, / HBN
„ቃሇ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ካሊህ- ቃሇህ፣
“Out of that land went forth Asshur, and
ቃሌህ፣ ቃሊዊ…የከተማ ስም
builded Nineveh, and the city Rehoboth,
“አሦርም ከዘያች አገር ወጣ ነነዌን፥ የረሆቦትን
and Calah,”
ከተማ፥ ካሇህን” (ዖፌ 10:11)
(Ge 10:11)
Caleb / ካላብ
ካላብ / Caleb
Capable, / SBD
„ቃሌ‟ እና „አብ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ነው። ካላብቃሊብ፣ ቀሇብ፣ ቃሌ አብ፣ ቃሇ ህያው፣ ቃሇ
“Of the tribe of Judah, Caleb the son of
እግዘአብሓር፣ የጌታ ቃሌ… (Chelubai)
Jephunneh”,
ከሌብ ማሇት ነው፥ ተብልም ይተረጎማሌ…
(Nu 13:6)
“ከይሁዲ ነገዴ የዮፍኒ ሌጅ ካላብ” (ዖኁ13፡6)
 A "son of Hur, the firstborn of
 “የካላብ ሌጆች እነዘህ ናቸው የኤፌራታ የበኵሩ
Ephratah" (1 Ch 2:50). Some
የሆር ሌጅ የቂርያትይዒሪም አባት ሦባሌ፥”
would read the whole passage
thus: "These [i.e., the list in ver.
(1 ዚና 2:50)
42-49] were the sons of Caleb.
 (ዖኁ 13:6) / (32:12) / “የይሁዲም ሌጆች
በጌሌገሊ ወዯ ኢያሱ ቀረቡ ቄኔዙዊውም የዮፍኒ
The sons of Hur, the firstborn of
ሌጅ ካላብ አሇው። ሇአምሊክህ ሰው ሇሙሴ ስሇ
Ephratah, were Shobal, etc."
እኔና ስሇ አንተ እግዘአብሓር...” (ኢያ 14:6 /
 The son of Jephunneh; (Nu 13:6;
14)
32:12; Joshua 14:6, 14 )
Calneh / ካሌኔ
ካሌኔ / Calneh
Fort, / HBN; our consummation, / EBD
ካሌነህ- ቃሇ‟ነህ፣ ቃሊዊ፣ ቃሇ፣ ቃሇ ህይዎት፣ ቃሇ
“And the beginning of his kingdom was
እግዘአብሓር…
Babel, and Erech, and Accad, and
“የግዙቱም መጀመሪያ በሰናዕር አገር ባቢልን፥ ኦሬክ፥
Calneh, in the land of Shinar.”
አርካዴ፥ ካሌኔ ናቸው።” (ዖፌ 10፡10)
(Ge 10:10)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
72

Chenaanah / ክንዒና
Cana / ቃና
“Cana” means place of reeds, / SBD
“And the third day there was a marriage
in Cana of Galilee; …”
(joh2:1-11)

ቃና / Cana
ቃና- ቄጥማ፣ ሰንበላጥ...
“በሦስተኛውም ቀን በገሉሊ ቃና ሰርግ ነበረ፥
የኢየሱስም እናት በዘያ ነበረች፤”
(ዮሏ 2፡1-11)

Cana / ቃና
The root word is „kena‟ (ቀና)
The meaning is the same as „Canneh‟,
ከነዒን / Canaan
Canaan / ከነዒን
ቅን፣ ማቅናት፣...ቀናን፣ ቃናዊ፣ የቃና ሰዎች…
Merchant; trader; or that humbles and
“የካምም ሌጆች ኩሽ፥ ምጽራይም፥ ፈጥ፥ ከነዒን
subdues, / HBN
ናቸው ::”`
“And the sons of Ham; Cush, and
(ዖፌ 10:6)
Mizraim, and Phut, and Canaan”
(Ge 10:6)
Canaanites / ቀነናዊ
ቀነናዊ / Canaanites
The descendants of Canaan, / EBD
ካናናይት- ቀነናያት፣ ቀኖናዊ፣ ቀነኖዒውያን፣ የቃናን አገር
“Simon the Canaanite, and Judas
ሰው… የነገዴ ስም
Iscariot, who also betrayed him”
“ቀነናዊውም ስምዕን ዯግሞም አሳሌፍ የሰጠው
የአስቆሮቱ ይሁዲ።” (ማቴ 10:4)
(Mt 10:4); the descendants of Canaan,
Canneh / ካኔ
ካኔ / Canneh
SEE CALNEH, / EBD
ካነህ- ካነ፣ ሠራ፣ አከናዎነ… የቦታ ስም
“Haran, and Canneh, and Eden, the
“ካራንና ካኔ ዓዴንም ነጋዳዎችሽ ነበሩ አሦርና
merchants of Sheba, Asshur, and
ኪሌማዴ ነጋዳዎችሽ ነበሩ።”
Chilmad, were thy merchants.”
(ሔዛ 27፡23)
(Eze 27:23)
Chelubai / ካሌብ
ካሌብ / Chelubai
Capable, / SBD
ከሌብ- ቻይ፣ የማይሳነው...
“The sons also of Hezron that were born
“ሇኤስሮም የተወሇደሇት ሌጆች ይረሔምኤሌ፥
unto him; Jerahmeel, and Ram, and
አራም፥ ካሌብ ነበሩ።”
(1ዚና 2፡9፣18፡42)
Chelubai” (1 Ch 2:9)
Chenaanah / ክንዒና
ክንዒና / Chenaanah
Merchant, / EBD
„ቀና‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ሲሆን ትርጉሙ ሻጭና
“The sons also of Jediael; Bilhan: and
ገዥ ማሇት ነው። ከነዒና- ከነነ‟ያ፣ አቅኝ፣ ሻጭ፣ ነጋዳ …
the sons of Bilhan; Jeush, and Benjamin,
“የይዱኤሌም ሌጅ ቢሌሏን ነበረ የቢሌሏንም ሌጆች
የዐስ፥ ብንያም፥ ኤሁዴ፥ ክንዒና፥ ዚታን፥ ተርሴስ፥
and Ehud, and Chenaanah, and Zethan,
አኪሳአር ነበሩ።” (1ዚና 7፡10)
and Tharshish, and Ahishahar.”
(1 ነገ22:11 / 24)
(1 Ch 7:10).
The father of Zedekiah; (1 Ki 22:11, 24)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
73

Conaniah / ኮናንያ
Chenaiah / ክናንያ
ክናንያ / Chenaiah
Whom Jehovah hath made; / EBD
„ከነነ‟ እና „ያህ‟ (ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት የመጣ
“And Chenaniah, chief of the Levites,
ነው። ከነነ‟ያህ፣ ክንውን፣ የአምሊክ ሥራ...
was for song: he instructed about the
“የላዋውያኑም አሇቃ ክናንያ በዚማ ሊይ ተሹሞ
song, because he was skilful.”,
ነበር። ብሌሃተኛ ነበረና ዚማ ያስተምራቸው ነበር።”
(1 Ch 15:22)
(1ዚና 15፡22)
Chileab / ድልሔያ
ድልሔያ / Chileab
Totality; or the perfection of the father, /
ካሉያብ- ቃሇ‟አብ፣ ቃሇ ህያው፣ ቃሇ እግዘአብሓር…
EBD
“ሁሇተኛውም የቀርሜልሳዊው የናባሌ ሚስት
ከነበረች ከአቢግያ የተወሇዯው ድልሔያ ነበረ።
“And his second, Chileab, of Abigail the
ሦስተኛውም ከጌሹር ንጉሥ ከተሌማይ ሌጅ ከመዒካ
wife of Nabal the Carmelite; and the
የተወሇዯው አቤሴልም ነበረ።”
third, Absalom the son of Maacah the
(2ሳሙ 3፡3)
daughter of Talmai king of Geshur ;”
(2 Sa 3:3)
Coffer / ሣጥን
ሣጥን / Coffer
The receptacle or small box, / EBD
„ቀብር‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ኮፇር- ከቨር፣
“And take the ark of the LORD, and lay
ቀብር፣ መቅበሪያ ሳጥን… (Coffin)
it upon the cart; and put the jewels of
“የእግዘአብሓርንም ታቦት ወስዲችሁ በሰረገሊው
ሊይ አኑሩት ስሇ በዯሌም መሥዋዔት ያቀረባችሁትን
gold, which ye return him for a trespass
የወርቁን ዔቃ በሣጥን ውስጥ አዴርጋችሁ በታቦቱ
offering, in a coffer by the side thereof;
አጠገብ አኑሩት ይሄዴም ዖንዴ ስዯደት።”
and send it away, that it may go.”
(1ሳሙ 6፡8፣ 11፣ 15)
(1Sa6:8, 11, 15)
Coffin / ሣጥን
ሣጥን / Coffin
Chest, / EBD
„ከፇነ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ኮፉን- ከፇን፣
“So Joseph died, being an hundred and
ከፇነ፣ ጠቀሇሇ፣ ሸፇነ…
ten years old: and they embalmed him,
“ዮሴፌም በመቶ አሥር ዒመት ዔዴሜው ሞተ
በሽቱም አሹት፥ በግብፅ ምዴር በሣጥን
and he was put in a coffin in Egypt.”
ውስጥ አኖሩት።” (ዖፌ 50፡26)
(Ge 50:26)
Coffen / ሣጥን
The root word is „coffene‟ (ከፇነ)
The meaning is „wrapping, covering, binding...‟
Related term(s): Coffer / ሣጥን (1Sa 6:8, 11, 15)
ኮናንያ / Conaniah
Conaniah / ኮናንያ
„ከነነ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት የመጣ
Whom Jehovah hath set, / HBN
ነው። ኮናነ‟ያህ- ከነና‟ያህ ፣ ያህያው ክንውን፣ የአምሊክ
“Conaniah also, and Shemaiah and
ሥራ… የሰው ስም
Nethaneel, his brethren, and Hashabiah
“የላዋውያኑም አሇቆች ኮናንያ፥ ወንዴሞቹም ሸማያና
and Jeiel and Jozabad, chief of the
ናትናኤሌ፥ ሏሸቢያ፥ ይዑኤሌ፥ ዮዙባት ሇፊሲካው
Levites, gave unto the Levites for
መሥዋዔት እንዱሆን አምስት ሺህ በጎችና ፌየልች፥
passover offerings five thousand small
አምስት መቶም በሬዎች ሇላዋውያን ሰጡ።”
cattle, and five hundred oxen.”
(2ዚና 35፡9)
(2 Ch 35:9)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
74

Dabareh / ዲብራ
Corban / ቍርባን
An offering to God of any sort, bloody or
bloodless, but particularly in fulfillment of a
vow, / SBD
“But ye say, If a man shall say to his
father or mother, It is Corban, that is to
say, … he shall be free”;
(Mt 15:5; 11 Mk 7:11)
Cumi / ቁሚ
Damsel, arise, / SBD
“And he took the damsel by the hand,
and said unto her, Talitha cumi; which
is, being interpreted, Damsel, I say unto
thee, arise.”
(Mr 5:41)
Cush / ኩሽ
Black, / EBD
“And Cush begat Nimrod: he began to
be a mighty one in the earth.” A son,
probably the eldest, of Ham, and the
father of Nimrod; (Ge 10:8)

ቍርባን / Corban
„ቆረበ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ቃሌሲሆን ቀረበ ማሇት
ነው። ቁርባን- ቆረበ፣ ቀረበ፣ ከአምሊክ ጋር ተዋሏዯ፣
ህብረት ፇጠረ..
“እናንተ ግን ትሊሊችሁ። ሰው አባቱን ወይም
እናቱን። ከእኔ የምትጠቀምበት ነገር ሁለ ቍርባን
ማሇት መባ ነው ቢሌ፥”
(ማቴ 15:5 / 11፥ ማር 7:11)
ቁሚ / Cumi
„ቆመ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ቃሌ ነው። ቁሚ- ቆመ፣
መቆም፣ መነሳት፣ መጽናት፣አሇመቀመጥ፣ አሇመተኛት…
“የብሊቴናይቱንም እጅ ይዜ። ጣሉታ ቁሚ አሊት፤
ፌችውም አንቺ ብሊቴና ተነሽ እሌሻሇሁ ነው:”
(ማር 5፡41)
ኩሽ / Cush
„ካሰ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ኩሺ- ካሽ፣
የሚክስ፣ ይቅር የሚሌ…የሰው ስም፥ የነገዴ ስም፣ ያገር
ስም... ካሳ፣ ካሴ፣ ካሳሁን...
“ኩሽም ናምሩዴን ወሇዯ እርሱም በምዴር ሊይ ኃያሌ
መሆንን ጀመረ።” (ዖፌ 10፡8)

Cush / ኩሽ : The root word is „cass‟ (ካሽ / ካሳ)
The meaning is „compensator,‟
Cushan / ኢትዮጵያ
The land of Cush, / EBD
“I saw the tents of Cushan in affliction:
and the curtains of the land of Midian
did tremble.”
The Arabian Cush; (Hab 3:7)
Cushi / ኩሲ
"The Cushite," "the Ethiopian," / SBD
“Then said Joab to Cushi, Go tell the
king what thou hast seen. And Cushi
bowed himself unto Joab, and ran.”
(2 Sa 18:21)
Dabareh / ዲብራ
Pasture, / SBD
“And out of the tribe of Issachar, Kishon
with her suburbs, Dabareh with her
suburbs,” (Joshua 19:12)

ኢትዮጵያ / Cushan
ኩሻን- ኩሽቲክ፣ ኩሻዊ፣ ምዴያ፣ ሳባ፣ ጦቢያ፣
ኢትየጵያዊ… (Ethiopia)
“የኢትዮጵያ ዴንኳኖች ሲጨነቁ አየሁ የምዴያም
አገር መጋረጃዎች ተንቀጠቀጡ።”
(እንባ 3፡7)

ኩሲ / Cushi
„ካሰ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ነው። ኩሺ- ካሺ፣ ካሽ፣
ኩሻዊ… የሰው ስም- ኩሻዊ፣ ኢትዮጵያዊ
“ኢዮአብም ኵሲን፦ ሂዴ ያየኸውንም ሇንጉሡ ንገር
አሇው። ኵሲም ሇኢዮአብ እጅ ነስቶ ሮጠ”
(2ሳሙ 18፡21)

ዲብራ / Dabareh
„ዯብር‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ዯብራ- ዯብር፣
ተራራ ቦታ፣ ርስት…
“ከይሳኮርም ነገዴ ቂሶንንና መሰምርያዋን፥ ዲብራትንና
መሰምርያዋን፥” (ኢያ 21፡28)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
75

Dannah / ዯና
Daberath / ዲብራት
Pasture, / EBD
“And turned from Sarid eastward toward
the sunrising unto the border of
Chislothtabor, and then goeth out to
Daberath, and goeth up to Japhia.”
A Levitical town of Issachar,
(Jos 19:12; 21:28)
Dan / ዲን
A judge, / HBN
Judgment; he that judges, / EBD
“And Rachel said, God hath judged me,
and hath also heard my voice, and hath
given me a son: therefore called she his
name Dan.” The fifth son of Jacob; His
mother was Bilhah, Rachel's maid
(Genesis 30:6, "God hath judged me",
Heb. dananni). The blessing pronounced
on him by his father was, "Dan shall
judge his people"; (49:16)
Daniel / ዲንኤሌ
God is my judge or judge of God. / EBD
“Now these were the sons of David,
which were born unto him in Hebron;
the firstborn Amnon, of Ahinoam the
Jezreelitess; the second Daniel, of
Abigail the Carmelitess: the second son
of David, by Abigail the Carmelitess.
(1 Ch 3:1)
 The fourth of ‟the greater prophets‟;
(Daniel 1:4)
 A descendant of Ithamar, who
returned with Ezra, (Ezra 8:2)
 A priest who sealed the covenant
drawn up by Nehemiah, (Neh 10:6)

ዲብራት / Daberath
„ዯብር‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው።
ዯብራት- ዯብሮች፣ ቦታዎች፣ ርስታት…
“ወዯ ዲብራትም ወጣ፥ ወዯ ያፉዒም ዯረሰ ከዘያም
በምሥራቅ በኩሌ ወዯ ጋትሓፌርና ወዯ ዑታቃጺን
አሇፇ ወዯ ሪምንና ወዯ ኒዒ ወጣ።”
(ኢያ 19፡12)
ዲን / Dan
ዲን- ዲኝ፣ ዲኛ፣ ዲኘ፣ ፇረዯ… የሰው፣ የቦታ ስም
[ትርጉሙ “ዲኛ” ማሇት ነው / መቅቃ]
“ራሓሌም። እግዘአብሓር ፇረዯሌኝ፥ ቃላንም
ዯግሞ ሰማ፥ ወንዴ ሌጅንም ሰጠኝ አሇች ስሇዘህ
ስሙን ዲን ብሊ ጠራችው:” (ዖፌ 30፡6)፥
“አብራምም ወንዴሙ እንዯ ተማረከ በሰማ ጊዚ
በቤቱ የተወሇደትን ሦስት መቶ አሥራ ስምንት
ብሊቴኖቹን አሰሇፇ፥ ፌሇጋቸውንም ተከትል እስከ
ዲን ዴረስ ሄዯ።” (ዖፌ 14፡14)
“ዲን በወገኑ ይፇርዲሌ፥ ከእስራኤሌ ነገዴ እንዯ
አንደ።” (49:16)
ዲንኤሌ / Daniel
„ዲኝ‟ እና ‟ኤሌ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ነው።
ዲን‟ኤሌ- ዲኝ‟ኤሌ፣ አምሊክ ዲኘ፣ ጌታ ፇረዯ…[ትርጉሙ
“እግዙብሓር ፇራጅ ነው ማሇት ነው” / መቅቃ]
“በኬብሮንም ሇዲዊት የተወሇደሇት ሌጆች እነዘህ
ናቸው። በኵሩ አምኖን ከኢይዛራኤሊዊቱ
ከአኪናሆም፥ ሁሇተኛውም ዲንኤሌ ከቀርሜልሳዊቱ
ከአቢግያ፥” (1ዚና 3፡1)
 “በእነዘህም መካከሌ ከይሁዲ ሌጆች ዲንኤሌና
አናንያ ሚሳኤሌና አዙርያ ነበሩ።” (ዲን 1:3 / 6)
 “ከፉንሏስ ሌጆች ጌርሶን፥ ከኢታምር ሌጆች
ዲንኤሌ፥ ከዲዊት ሌጆች ሏጡስ፥ ከሴኬንያ
ሌጆች፥” (ዔዛ 8:2)
 “ሜሪሞት፥ አብዴዩ፥ ዲንኤሌ፥ ጌንቶን፥ ባሮክ፥”
(ነህ 10:6)

Daniel / ዲንኤሌ : The root words are „dagn‟ (ዲኘ / judge) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „the almigthy judge,‟
Dannah / ዯና
Judging, / HBN
“And Dannah, and Kirjathsannah,
which is Debir,” (Jos15:49)

ዯና / Dannah
ዲኛ- ዲኝ፣ ዲኝነት፣ ዲኛ…
“ሶኮ፥ ዯና፥ ዲቤር የምትባሇው ቂርያትሰና፥”
(ኢያ 15፡49)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
76

Delilah / ዯሉሊ
David / ዲዊት
Beloved, / EBD
“And Obed begat Jesse, and Jesse begat
David.”
(Rt4:22);The eighth and youngest son of
Jesse, a citizen of Bethlehem;
Deacon / ዱያቆናት
Runner," "messenger, / EBD
One of the sons of Nahor
“Paul and Timotheus, the servants of
Jesus Christ, to all the saints in Christ
Jesus which are at Philippi, with the
bishops and deacons”
(Phi 1:1)

ዲዊት / David
ዳቪዴ- ዯ‟ውዴ፣ ዖ‟ውዴ፣ ዖ ውዴ፣ የተወዯዯ…
“ቦዓዛም ኢዮቤዴን ወሇዯ፥ ኢዮቤዴም እሴይን
ወሇዯ፥ እሴይም ዲዊትን ወሇዯ።” (ሩት 4፡22)
“ዲዊትም ወዯ መሃናይም መጣ፤ አቤሴልምም
ከእርሱም ጋር የእስራኤሌ …” (2ሳሙ 17፡25)
ዱያቆናት / Deacon
„ዯቆነ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው።
ዱከን- ዴያቆን፣ ዴቁና፣ ዯቋና፣ ጉዲይ፣ ክንውን…
[አገሌጋይ ማሇት ነው / መቅቃ]
“የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያዎች የሆኑ ጳውልስና
ጢሞቴዎስ በፉሌጵስዩስ ሇሚኖሩ ከኤጲስ ቆጶሳትና
ከዱያቆናት ጋር በክርስቶስ ኢየሱስ ሊለት ቅደሳን
ሁለ፤” (ፉሉ 1:1)

Deacon / ዱያቆናት
The root word is „dquana‟ (ዯቋና)
The meaning is „to performe some kind of activity‟,
Debir / ዲቤር
Oracle town; sanctuary, / HBN
An orator; a word / EBD
“And Dannah, and Kirjathsannah,
which is Debir,”
(Jos 15:49)
Deborah / ዱቦራ
Word; thing; a bee, / HBN
“But Deborah Rebekah's nurse died,
and she was buried beneath Bethel under
an oak: and the name of it was called
Allonbachuth.” (Ge35:8)
(Ge 24:59)
Delilah / ዯሉሊ
“Delilah” means languishing, / EBD
“And it came to pass afterward, that he
loved a woman in the valley of Sorek,
whose name was Delilah.”
(Jd 16፥4)

ዲቤር / Debir
„ዯብር‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ዯቢራ- ዯብር፣
ተራራ፣ ቦታ፣ እርስት…
“ሶኮ፥ ዯና፥ ዲቤር የምትባሇው ቂርያትሰና፥”
(ኢያ 15፡49)
ዱቦራ / Deborah
ዯቦራህ- ዯብሯ፣ ተራራ፣ እርስት…
[ትርጉሙ “ንብ” ማሇት ነው / መቅቃ]
“የርብቃ ሞግዘት ዱቦራም ሞተች፥ በቤቴሌም
ከአዴባር ዙፌ በታች ተቀበረች ስሙም አልንባኩት
ተብል ተጠራ:”
(ዖፌ 35፡8)
ዯሉሊ / Delilah
‘ዯሇሇ’ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው።
ዯሉሊ- ዯሊሊ፣ መዯሇሌ፣ ማባበሌ፣ ማግባባት፣ ማሳመን፣
ማዯራዯር፣ ማስማማት…
“ከዘህም በኋሊ በሶሬቅ ሸሇቆ የነበረች ዯሉሊ
የተባሇች አንዱት ሴትን ወዯዯ።” (መሳ 16:4)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ
መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር )
77

Dinah / ዱና
Den / ዋሻ
A lair of wild beasts, / EBD
“He lieth in wait secretly as a lion in his
den: he lieth in wait to catch the poor: he
doth catch the poor...” (Ps 10:9)
A recess for secrecy "in dens and caves
of the earth"; (Heb 11:38);
A resort of thieves;
(Mt 21:13; Mk 11:17)
Daniel was cast into "the den of lions";
(Dniel 6:16, 17)

ዋሻ / Den
„ዯን‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ዯን- ዯነ፣ ጫካ፣
ደር፣ ዋሻ…
“ፀሏይ ስትወጣ ይሰበሰባለ በየዋሻቸውም ይተኛለ”
(104፡22)
“ዒሇም አሌተገባቸውምና በምዴረ በዲና በተራራ፥
በዋሻና በምዴር ጕዴጓዴ ተቅበዖበ዗።” (ዔብ
11:38)
“ቤቴ የጸልት ቤት ትባሊሇች ተብል ተጽፍአሌ፥
እናንተ ግን የወንበድች ዋሻ አዯረጋችኋት አሊቸው።”
(ማቴ 21:13 / ማር 11:17) / (ዲን 6:16 / 17)
Den / ዋሻ : The root word is „den‟ (ዯን)
The meaning is „forest , woodland, jungle...‟

Derbe / ዯርቤ
ዯርቤ / Derbe
A sting, / HBN
„ዯረበ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ዯርቢ- ዴርብ፣
“Then came he to Derbe and Lystra:
የተዯረበ፣ ዴጋሚ…የቦታ ስም
and, behold, a certain disciple was there,
“ወዯ ዯርቤንና ወዯ ሌስጥራንም ዯረሰ። እነሆም፥
በዘያ የአንዱት ያመነች አይሁዲዊት ሌጅ ጢሞቴዎስ
named Timotheus, the son of a certain
የሚባሌ አንዴ ዯቀ መዛሙር ነበረ፤ አባቱ ግን የግሪክ
woman, which was a Jewess, and
ሰው ነበረ።”
believed; but his father was a Greek:”
(ሥራ 16:1)
(Ac 16:1)
Dibri / ዯብራይ
ዯብራይ / Dibri
An orator, / HBN
„ዯብረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ዯብሪ- ዯብሬ፣
“And the Israelitish woman's son
ዯብር፣ ተራራ ቦታ፣ እርስት…
blasphemed the name of the LORD, and
“የእስራኤሊዊቱም ሌጅ የእግዘአብሓርን ስም ሰዯበ፥
አቃሇሇውም ወዯ ሙሴም አመጡት። እናቱም ከዲን
cursed. And they brought him unto
ነገዴ የዯብራይ ሌጅ ነበረች፥ ስምዋም ሰልሚት
Moses: and his mother's name was
ነበረ።”
Shelomith, the daughter of Dibri, of the
(ዖላ 24፡11)
tribe of Dan:” (Le 24:11)
Dimon / ዱሞን
ዱሞን / Dimon
Where it is red, / HBN
„ዯም‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ነው። ዱመን- ዯምነ፣
“For the waters of Dimon shall be full of
ዯማዊ፣ ቀይ...
blood: for I will bring more upon
“የዱሞንም ውኃ ዯም ተሞሌታሇች በዱሞንም ሊይ
ሥቃይን እጨምራሇሁ፥ ከሞዒባውያንም
Dimon, lions upon him that escapeth of
በሚያመሌጡ፥ ከምዴርም በሚቀሩ ሊይ አንበሳን
Moab, and upon the remnant of the land.
አመጣሇሁ።” (ኢሳ 15:9)
(Isa 15:9)
Dinah / ዱና
ዱና / Dinah
Judged; vindicated, / EBD
ዱና- ዲኛ፣ ዲኝ… የሰው ስም
“And afterwards she bares a daughter,
[ትርጉሙ “ፇረዯ” ማሇት ነው / መቅቃ]
“ከዘያም በኋሊ ሴት ሌጅን ወሇዯች፥ ስምዋንም ዱና
and called her name Dinah.” (Ge 30:21)
አሇቻት:” (ዖፌ 30፡21)
The daughter of Jacob by Leah;
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ
መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
78

Ebenezer / አቤንኤዖር
ዱንሃባ / Dinhabah
„ዯን‟ እና „አበ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ዯነ‟አባ- አባት፣ ትሌቅ ደር፣ ጫካ…
“በኤድምም የቢዕር ሌጅ ባሊቅ ነገሠ የከተማውም
ስም ዱንሃባ ናት።” (ዖፌ 36፡32)
ድይቅ / Doeg
ዲግ- ዯግ፣ ትሁት፣ ሩህሩህ፣ አምሊክን የሚፇራ…
“በዘያም ቀን ከሳኦሌ ባሪያዎች አንዴ ሰው በዘያ
በእግዘአብሓር ፉት ተገኝቶ ነበር ስሙም
ኤድማዊው ድይቅ ነበረ፥ ሇሳኦሌም የእረኞቹ አሇቃ
ነበረ።”
(1ሳሙ 21፡7)

Dinhabah / ዱንሃባ
Robbers' den, / EBD
“And Bela the son of Beor reigned in
Edom: and the name of his city was
Dinhabah.” (Ge 36:32; 1 Ch 1:43)
Doeg / ድይቅ
Fearful, / EBD
“Now a certain man of the servants of
Saul was there that day, detained before
the LORD; and his name was Doeg, an
Edomite, the chiefest of the herdmen ...”
(1Sa 21:7)

Doeg / ድይቅ : The root word is „degg‟ (ዯግ)
The meaning is „compassionate, kindhearted, nice...‟
Ebed / አቤዴ
አቤዴ / Ebed
A servant; laborer, / HBN, / SBD
„አብዯ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። አቤዴ- አብዯ፣
Slave, / EBD
አብዱ፣ አገሌጋይ፣ ሰራተኛ... የሰው ስም
“And Gaal the son of Ebed came with
“የአቤዴም ሌጅ ገዒሌ ከወንዴሞቹ ጋር መጥቶ ወዯ
his brethren, and went over to Shechem:
ሴኬም ገባ የሴኬምም ሰዎች ታመኑበት።”
and the men of Shechem put their
(መሳ 9:26 / 30 / 31...)
confidence in him.” (Jud 9:26, 30, 31)
Ebedmelech / አቤሜላክ
አቤሜላክ / Ebedmelech
A servant of the king; / EBD
„አብዯ‟ እና „መሊክ‟ ከሚለ ቃሊት ይተመሰረተ ስም
“Now when Ebedmelech the Ethiopian,
ነው። አብዯ‟መሊክ- አብዳ መሊክ፣ አገሌጋይ
one of the eunuchs which was in the
መሌክተኛ… የሰው ስም
king's house, heard that they had put
[የንጉሥ አገሌጋይ ማሇት ነው / መቅቃ]
Jeremiah in the dungeon; the king then
“በንጉሡም ቤት የነበረው ጃንዯረባ ኢትዮጵያዊው
አቤሜላክ ኤርምያስን በጕዴጓደ ውስጥ እንዲኖሩት
sitting in the gate of Benjamin:”
ሰማ። ንጉሡም በብንያም በር ተቀምጦ ነበር:”
He interceded with the king in
Jeremiah's behalf, and was the means of
(ኤር 38፡7-13)
saving him from death by famine;
(Jer 38:7-13: comp 39:15-18)
Ebenezer / አቤንኤዖር
አቤንኤዖር / Ebenezer
Stone of help, / EBD
„አብነ‟ እና „ዖር‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ነው።
“Then Samuel took a stone, and set it
አበነ‟ዖር- አባቴ ወገኔ፣ አባቴ ረዲቴ፣ አባቴ...
between Mizpeh and Shen, and called
“ሳሙኤሌም አንዴ ዴንጋይ ወስድ በምጽጳና በሼን
መካከሌ አኖረው ስሙንም። እስከ አሁን ዴረስ
the name of it Ebenezer, saying,
እግዘአብሓር ረዴቶናሌ ሲሌ አቤንኤዖር ብል
Hitherto hath the LORD helped us.”
ጠራው።”
(1sa7:7-12); the memorial stone set up
(1ሳሙ7፡7-12)
by Samuel;
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
79

Ehi / አኪ
Eber / ዓቦር
Beyond, / EBD, (አቤር / ዓቤር)
“And Arphaxad begat Salah; and Salah
begat Eber”; the third post-duluvian
patriach after Shem, (Ge 10:24; 11:14);
He is regarded as the founder of the
Hebrew race (10:21; Nu24:24).
In Luke 3:35 he is called Heber.
(Lu 3:35)
The head of the priestly family of Amok
in the time of Zerubbabel; (Ne12:20)
Ebiasaph / አቢሳፌ
A father that gathers or adds, / HBN
“Elkanah his son, and Ebiasaph his son,
and Assir his son,”
(Ch 6:23, 37)
Ebronah / ዓብሮና
Passage, / EBD
“And they removed from Jotbathah, and
encamped at Ebronah.” One of the
stations of the Israelites in their
wanderings; (Nu 33:34, 35)

ዓቦር / Eber
„ህብር‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው።
እብር- ህብር፣ አባሪ፣ረዲት፣ ተባባሪ…
“አርፊክስዴም ቃይንምን ወሇዯ ቃይንምም ሳሊን፥
ሳሊም ዓቦርን ወሇዯ።” (ዖፌ 10፡24)
“የናኮር ሌጅ፥ የሴሮህ ሌጅ፥ የራጋው ሌጅ፥ የፊላቅ
ሌጅ፥ የአቤር ሌጅ፥ የሳሊ ሌጅ፥”
(ለቃ 3:35)
“ከሳሊይ ቃሊይ፥ ከዒሞቅ ዓቤር፥”
(ነህ 12:20)

አቢሳፌ / Ebiasaph
„አባ‟ እና ‟ሰፊ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አባ ሰፉ፣ ትሌቅ ህዛብ፣ ሰፉ ግዙት…“ሌጁ
አቢሳፌ፥ ሌጁ አሴር፥ ሌጁ ኢኢት፥ ሌጁ ኡሩኤሌ፥ ሌጁ
...።” (ዚና 6፡23፣ 37)
ዓብሮና / Ebronah
„ህብር‟ ከሚሇውቃሌ የመጣ ስም ነው። ኤብረን- አብር፣
ህብር፣ አባሪ፣ረዲት፣ ተባባሪ…
“ከዮጥባታም ተጕዖው በዓብሮና ሰፇሩ:”
(ዖኁ33፡34፣35)

Edom / ኤድም
The root word is „dem‟ (ዯም)
The meaning is „blood‟/ „red‟,
Edom / ኤድም
Red, earthy; of blood, / HBN
“And Esau said to Jacob, Feed me; I
pray thee, with that same red pottage; for
I am faint: therefore was his name called
Edom.” (Ge 25:30)
Ehi / አኪ
My brother, / SBD, (ወንዴም)
“And the sons of Benjamin were Belah,
and Becher, and Ashbel, Gera, and
Naaman, Ehi, and Rosh, Muppim, and
Huppim, and Ard.” (Ge 46:21)

ኤድም / Edom
„ዯም‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ኤ‟ዯም- አ‟ዯም፣
ዯማዊ፣ ቀይ...
“ዓሳውም ያዔቆብን፦ ከዘህ ከቀዩ ወጥ አብሊኝ፥ እኔ
እጅግ ዯክሜአሇሁና አሇው ስሇዘህ ስሙ ኤድም
ተባሇ።” (ዖፌ 25:30)
አኪ / Ehi
አያ- ወንዴሜ፣ ወዲጀ፣ ወገኔ…
“የብንያምም ሌጆች ቤሊ፥ ቤኬር፥ አስቤሌ የቤሊ
ሌጆችም ጌራ፥ ናዔማን፥ አኪ፥ ሮስ፥ ማንፋን፥ ሐፉም
ጌራም አርዴን ወሇዯ።”
(ዖፌ 46፡21)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)

80

Eldad / ኤሌዲዴ
Ehud / ኤሁዴ
Union, / EBD, (ናዕዴ)
“The sons also of Jediael; Bilhan: and
the sons of Bilhan; Jeush, and Benjamin,
and Ehud, and Chenaanah, and Zethan,
and Tharshish, and Ahishahar” A
descendant of Benjamin; (1 Ch 7:10), his
great-grandson;
The son of Gera, of the tribe of
Benjamin; (Judges 3:15)

ኤሁዴ / Ehud
እሁዴ- ውህዴ፣ አሃዴ፣ አንዴ…
“የይዱኤሌም ሌጅ ቢሌሏን ነበረ የቢሌሏንም ሌጆች
የዐስ፥ ብንያም፥ ኤሁዴ፥ ክንዒና፥ ዚታን፥ ተርሴስ፥
አኪሳአር ነበሩ።” (1ዚና 7፡10)
“የእስራኤሌም ሌጆች ወዯ እግዘአብሓር ጮኹ
እግዘአብሓርም ብንያማዊውን የጌራን ሌጅ ናዕዴን
ግራኙን ሰው አዲኝ አስነሣሊቸው የእስራኤሌም
ሌጆች በእርሱ እጅ ወዯ ሞዒብ ንጉሥ ወዯ ዓግልም
ግብር ሊኩ።” (መሳ 3:15)

Ehud / ኤሁዴ
The root word is „wud‟ (ወዴ)
The meaning is „beloved, adored, valued, dear...‟
Elah / ኤሊ
ኤሊ / Elah
An oak, strength, / SBD
ኤሌ‟ህ- ኃይሌ …
“In the twenty and sixth year of Asa king
“በይሁዲም ንጉሥ በአሳ በሀያ ስዴስተኛው ዒመት
የባኦስ ሌጅ ኤሊ በእስራኤሌ ሊይ በቴርሳ ሁሇት ዒመት
of Judah began Elah the son of Baasha
ነገሠ።” (1ነገ 16፡8-10)
to reign over Israel in Tirzah, two
“በዕዛያንም ሌጅ በኢዮአታም በሀያኛው ዒመት የኤሊ
years.” The son and successor of Baasha
ሌጅ ሆሴዔ በሮሜሌዩ ሌጅ በፊቁሓ ሊይ ተማማሇ፥
king of Israel. (1 Kings 16:8-10);
መትቶም ገዯሇው፥ በእርሱም ፊንታ ነገሠ።”
Father of Hoshea, the last king of Israel.
(2 ነገ15:30 / 17:1)
(2 Kings 15:30; 17:1)
Elbethel / ኤሌቤቴሌ
ኤሌቤቴሌ / Elbethel
God of Bethel, / EBD
„ኤሌ‟ እና „ቤቴሌ‟ ከሚለት ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
“And he built there an altar, and called
ያምሊክ-ቤተመቅዯስ፣ የጌታ ወገን ቤት
the place Elbethel: because there God
“በዘያም መሰውያውን ሠራ፥ የዘያንም ቦታ ስም
ኤሌቤቴሌ ብል ጠራው እርሱ ከወንዴሙ ፉት
appeared unto him, when he fled from
በሸሸበት ጊዚ እግዘአብሓር በዘያ ተገሌጦሇት
the face of his brother.”
ነበርና።” (ዖፌ 35፡7)
(Ge 35:7)
Eldad / ኤሌዲዴ
ኤሌዲዴ / Eldad
Favored of God;
„ኤሌ‟ እና „ውዴ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
Love of God, / EBD, / HBN, / SBD
ነው። ኤሌዲዴ- ኤሌወዯዴ፣ አምሊክ የወዯዯው፣ በጌታ
“But there remained two of the men in
የተወዯዯ...
the camp, the name of the one was
“ከእነርሱም ሁሇት ሰዎች በሰፇር ቀርተው ነበር፥
የአንደም ስም ኤሌዲዴ የሁሇተኛውም ሞዲዴ ነበረ
Eldad, and the name of the other
መንፇስም ወረዯባቸው እነርሱም ከተጻፈት ጋር ነበሩ
Medad: and the spirit rested upon them;
ወዯ ዴንኳኑ ግን አሌወጡም ነበር በሰፇሩም ውስጥ
and they were of them that were written
ሳለ ትንቢት ተናገሩ:” (ዖኁ11:26)
…” (Nu 11:26)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
81

Eleazar / አሌዒዙር
Elealeh / ኤሌያሉ
The ascending of God, / EBD
“Ataroth, Dibon, Jazer, Nimrah,
Heshbon, Elealeh, Sebam, Nebo and
Beon”
(Nu 32:3, 37)
By Isaiah and Jeremiah it is mentioned
as a Moabite town.
(Isa 15:4; 16:9; Jer 48:34)
Eleazar / አሌዒዙር
God has helped / EBD
“And Aaron took him Elisheba, daughter
of Amminadab, sister of Naashon, to
wife; and she bares him Nadab, and
Abihu, Eleazar, and Ithamar.” (Ex 6:23)
 Third son of Aaron; after the death
of Nadab and Abihu without
children, (Lev 10:6; Nu 3:4); One of
his first duties was in conjunction
with Moses to superintend the
census of the people. (Nu 6:3)
 The son of Abinadab, of the hill of
Kirjath-jearim; (1 Samuel 7:1)
 A Merarite Levite, son of Mahli and
grandson of Merari. (1Ch23:21, 22;
24:28)
 A priest who took part in the Feast
of Dedication under Nehemiah;
(Nehemiah 12:42)
 One of the sons of Parosh, an
Israelite (i.e. a layman) who had
married a foreign wife; (Ezra 10:25)
 Son of Phinehas, a Levit; (Ezra
8:33)
 The son of Eliud, in the genealogy
of Jesus Christ; (Matthew 1:15)

ኤሌያሉ / Elealeh
ዓሌ‟ሊይ- ታሊቅ አምሊክ፣ የሊይኛው ጌታ...
“እግዘአብሓር በእስራኤሌ ማኅበር ፉት የመታው
ምዴር፥ አጣሮት፥ ዱቦን፥ ኢያዚር፥ ነምራ፥ ሏሴቦን፥
ኤሌያሉ፥ ሴባማ፥ ናባው፥ ባያን፥ … አለን።”
(ዖኁ32:3 / 37)
“ሏሴቦንና ኤሌያሉ ጮኹ ዴምፃቸው እስከ ያሀጽ
ዴረስ ይሰማሌ ስሇዘህ ...”
(ኢሳ 15:4 / 16:9 / ኤር 48:34)
አሌዒዙር / Eleazar
„ኤሌ‟ እና „ዖር‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ኤሌ‟አዙር- የጌታ ወገን፣ የተባረከ፣ የተቀዯሰ…
(Eliezar, Lazarus)
“አሮንም የአሚናዲብን የነአሶንን እኅት ኤሌሳቤጥን
አገባ፥ እርስዋም ናዲብንና አብዮዴን አሌዒዙርንና
ኢታምርን ወሇዯችሇት።” (ዖጸ 6፡23)
 “ሙሴም አሮንን፥ ሌጆቹንም አሌዒዙርንና
ኢታምርን ... አሌዒዙርና ኢታምር በአባታቸው
በአሮን ፉት በክህነት ያገሇግለ ነበር።” (ዖኁ3:4)
“ሙሴና ካህኑ አሌዒዙር በዮርዲኖስ አጠገብ
በኢያሪኮ ፉት ሇፉት በሞዒብ ሜዲ ሊይ።” (ዖኁ
26:3)
 “... የእግዘአብሓርም ታቦት እንዱጠብቅ ሌጁን
አሌዒዙርን ቀዯሱት።” (1 ሳሙ 7:1)
 “የሜራሪ ሌጆች ሞሕሉና ሙሲ ነበሩ። የሞሕሉ
ሌጆች አሌዒዙርና ቂስ ነበሩ።” (1 ዚና 23:21 /
22) / “ከሞሕሉ አሌዒዙር፥ ...” (ሩት 24:28)
 “ዖካርያስ... ሸማያ፥ አሌዒዙር፥ ኦዘ፥ ይሆሏናን፥
መሌክያ፥ ኤሊም፥ ኤጽር ቆምን፦ መዖምራኑም
በታሊቅ ዴምፅ ዖመሩ፥ አሇቃቸውም ይዛረሔያ
ነበረ።” (ነህ 12:42)
 “ከእስራኤሌም ከፊሮስ ሌጆች፤ ራምያ፥ ይዛያ፥
መሌክያ፥ ሚያሚን፥ አሌዒዙር፥ መሌክያ፥ በናያስ።
” (ዔዛ10:25)
 የፉንሏስ ሌጅ አሌዒዙር ” (ዔዛ 8:33)
 “ኤሌዩዴም አሌዒዙርን ወሇዯ፤ አሌዒዙርም ማታንን
ወሇዯ፤ ማታንም ያዔቆብን ወሇዯ፤” (ማቴ 1:15)

Eleazar / አሌዒዙር
The root words are „El‟ (ኤሌ) and „zer‟ (ዖር)
The meaning is „one who related to the lord almighty‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary)
82

Eli, Eli, lama sabachthani / ኤልሄ ኤልሄ ሊማ ሰበቅታኒ
Elhanan / ኤሌያና
Whom God has graciously bestowed, / EBD
“And there was again a battle in Gob
with the Philistines, where Elhanan the
son of Jaareoregim, a Bethlehemite, slew
the brother of Goliath the Gittite, the
staff of whose spear was like a weaver's
beam.” A distinguished warrior in the
time of King David, (2 Sa 21:19; 1 Ch
20:5)
One of "the thirty" of David‟s guard, and
named first on the list;
(2 Sa 23:24; 1 Ch 11:26)

ኤሌያና / Elhanan
„ኤሌ‟ እና „ሏናን‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ኤሌ‟ሏናን- የእግዙብሓር ብሩክ፣ ያምሊክ ጸጋ፣
ትሁት…
“ዯግሞም በጎብ ሊይ ከፌሌስጥኤማውያን ጋር ሰሌፌ
ነበረ የቤተ ሌሓማዊውም የየዒሬኦርጊም ሌጅ
ኤሌያናን የጦሩ የቦ እንዯ ሸማኔ መጠቅሇያ የነበረውን
የጌት ሰው ጎሌያዴን ገዯሇ።” (2ሳሙ 21፡19)
“ሌጅ ኤሌያናን፥ አሮዲዊው ሣማ፥ ሑሮዲዊው
ኤሉቃ፥” (2 ሳሙ 23:24 / 25) “ዯግሞም
በጭፌሮች ዖንዴ የነበሩት ኃያሊን እነዘህ ናቸው
የኢዮአብ ወንዴም አሣሄሌ፥ የቤተ ሌሓሙ ሰው
የደዱ ሌጅ ኤሌያናን፥” (1 ዚና 11:26)

Elhanan / ኤሌያና
The root words are „el‟ (ኤሌ) and „hanan‟ (ሏናን)
The meaning „the lord of Hana‟,
Eli / ዓሉ
Ascension, / HBN, (ኤሉ)
The offering or lifting up, / EBD
“So Hannah rose up after they had eaten
in Shiloh, and after they had drunk, Now
Eli the priest sat upon a seat by a post of
the temple of the LORD” (1sa1:9)
A descendant of Aaron through Ithamar,
(Lev 10:1, 2, 12; 11:30)
Eli, Eli, lama sabachthani /
ኤልሄ ኤልሄ ሊማ ሰበቅታኒ
The Hebrew form, as Eloi, Eloi, etc., they
mean "My God, my God, why hast thou
forsaken me?" / EBD
“And about the ninth hour Jesus cried
with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama
sabachthani? That is to say, My God,
my God, why hast thou forsaken me?”
(Mt 27:46)

ዓሉ / Eli
ኤሌይ- ኢሊይ፣ ታሊቅ፣ ኃያሌ፣ ከፌተኛ፣ የእግዙብሓር
ኃያሌ… የቃለ ምንጭ ሊይ የሚሇው ቃሌ ነው።
“በሴል ከበለና ከጠጡ በኋሊ ሏና ተነሣች። ካህኑም
ዓሉ በእግዘአብሓር መቅዯስ መቃን አጠገብ
በመንበሩ ሊይ ተቀምጦ ነበር።”
(ሳሙ 1፡9)
“ኤሉ፥ አዜ፥ ገበል፥ አርጃኖ፥ እስስት።”
(ላዊ 11:30)
ኤልሄ ኤልሄ ሊማ ሰበቅታኒ /
Eli, Eli, lama sabachthani
አምሊኬ አምሊኬ ሇምን ተውኽኝ…
“በዖጠኝ ሰዒትም ኢየሱስ፦ ኤልሄ ኤልሄ ሊማ
ሰበቅታኒ፤ ብል በታሊቅ ዴምፅ ጮኸ። ይህም።
አምሊኬ አምሊኬ፥ ስሇ ምን ተውኸኝ፤ ማሇት ነው።”
(ማቴ 27፡46)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)

83

Eliahba / ኤሉያሔባ
Eliab / ኤሌያብ
To whom God is father, / EBD,
“Now Korah, the son of Izhar, the son of
Kohath, the son of Levi, and Dathan and
Abiram, the sons of Eliab, and On, the
son of Peleth, sons of Reuben, took
men:” (Nu 16:1, 12); A Reubenite, father
of Dathan and Abiram; (Nu16:1, 12;
26:8, 9; 11:6)
 Son of Helon and leader of the
tribe of Zebulun at the time of the
census in the wilderness of Sinai;
(Nu1:9; 2:7; 7:24, 29; 10:16)
 One of David‟s brothers, the
eldest of the family; (1 Samuel
16:6; 17:13, 28; 1 Ch 2:13)
 A Levite in the time of David,
(1Ch15:18, 20;16:5)
 One of the warlike Gadite leaders;
(1 Chronicles 12:9)
 An ancestor of Samuel the
prophet; a Kohathite Levite, son
of Nahath; (1 Chronicles 6:27)

ኤሌያብ / Eliab
„ኤሌ‟ እና „አብ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
ኤሌ አብ- የአባቴ አምሊክ፣ አባቴ አምሊኬ…
“የላዊም ሌጅ የቀዒት ሌጅ የይስዒር ሌጅ ቆሬ
ከሮቤሌም ሌጆች የኤሌያብ ሌጆች ዲታንና አቤሮን
የፊላትም ሌጅ ኦን በሙሴ ሊይ ተነሡ። ... የኤሌያብ
ሌጆች ዲታንና አቤሮን የፊላትም ሌጅ ኦን በሙሴ”
(ዖኁ 16፡1፣12)
 “ከዙብልን የኬልን ሌጅ ኤሌያብ፥ ከዮሴፌ
ሌጆች ከኤፌሬም የዒሚሁዴ ሌጅ ኤሉሳማ፥
ከምናሴ የፌዲሱ ሌጅ ገማሌኤሌ፥” (ዖኁ 1:9 /
2:7 / 7:24 / 29 / 10:16)
 “እንዱህም ሆነ በመጡ ጊዚ ወዯ ኤሌያብ
ተመሌክቶ። በእውነት እግዘአብሓር
የሚቀባው በፉቱ ነው አሇ።”
(1 ሳሙ 16:6 / 17:13 / 28 1 / ዚና 2:13)
 “እንዱህም ሆነ በመጡ ጊዚ ወዯ ኤሌያብ
ተመሌክቶ። በእውነት እግዘአብሓር
የሚቀባው በፉቱ ነው አሇ።” (ዚና 15:18 /
20 / 16:5)
 “ሦስተኛው ኤሌያብ፥ አራተኛው …” (1 ዚና
12:9 /10)
 “ሌጁ ናሏት፥ ሌጁ ኤሌያብ፥ ሌጁ ይሮሏም፥
ሌጁ ሔሌቃና።” (1 ዚና 6:27)

Eliab / ኤሌያብ : The root words are „E l‟ (ኤሌ) and „Ab‟ (አብ)
The meaning is „lord almighty is the father‟,
Related term(s): Abel / አቤሌ / (Ge 4:2); Abiel / አቢኤሌ / (1 Sa 9:1)
Eliah / ኤሌያስ
ኤሌያስ / Eliah
My God is Jehovah, / SBD
„ኤሌ‟ እና „ያህ (ያህዌ / ዋስ) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
“And Jaresiah, and Eliah, and Zichri, the
ስም ነው። ህያው ጌታ፣ ኃያሌ አምሊክ... [ትርጉሙ
እግዙብሓር አምሊክ ነው ማሇት ነው / መቅቃ]
sons of Jeroham”
“ሸሃሪያ፥ ጎቶሌያ፥ ያሬሽያ፥ ኤሌያስ፥ ዛክሪ፥
A Benjamite, a chief man of the tribe;
የይሮሏም ሌጆች” (1ዚና 8፡27)
(1 Ch 8:27)
One of the Bene-Elam, an Israelite (i.e. a
“ከካሪም ሌጆችም መዔሤያ፥ ኤሌያስ፥ ሸማያ፥
layman) who had married a foreign wife;
ይሑኤሌ፥ ዕዛያ።”
(ዔዛ 10: 21/ 26)
(Ezra 10:26)
ኤሉያሔባ / Eliahba
Eliahba / ኤሉያሔባ
„ኤሌ‟ እና „አባ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
My God the Father, / HBN
ኤሌ‟አባ- ኤሌ አባ፣ አምሊክ አባቴ፣ ጌታዬ ፇጣሪዬ
“Eliahba the Shaalbonite, of the sons of
“ዒዛሞት፥ ሸዒሌቦናዊው ኤሉያሔባ፥” (2ሳሙ
Jashen, Jonathan,”
23:32)
(2sa 23:32)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary/ መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
84

Eliasaph / ኤሉሳፌ
Eliakim / ኤሌያቄም
Whom God will rise up, / HBN
Resurrection of God, / EBD
“Which was the son of Simeon, which
was the son of Juda, which was the son
of Joseph, which was the son of Jonan,
which was the son of Eliakim,”
(Lu 3:30)
 Son of Hilkiah, Eliakim was a
good man, as appears by the title
emphatically applied to him by
God, "my servant Eliakim,"
(Isaiah 22:20) and also in the
discharge of the duties of his
high station, in which he acted as
a "father to the inhabitants of
Jerusalem, and to the house of
Judah." (Isaiah 22:21)
 The original name of Jehoiakim
king of Judah; (2 Ki 23:34; 2 Ch
36:4);
 A priest in the days of Nehemiah,
who assisted at the dedication of
the new wall of Jerusalem;
(Nehemiah 12:41)
 Brother of Joseph, and father of
Azor;(Mt1:13) Son of Melea, and
father of Jonan;

ኤሌያቄም / Eliakim
„ኤሌ‟ እና „ቆመ‟ ከሚለት ሁሇት የተመሰረተ ስም ነው።
ኤሇቆም- ኤሌ ቆመ፣ በአምሊክ የጸና፣ እግዙብሓር
ያነሳው…
[ትርጉሙ እግዙብሓር ያስነሳሌ ማሇት ነው / መቅቃ]
“የዮናን ሌጅ፥ የኤሌያቄም ሌጅ፥ የሜሌያ ሌጅ፥
የማይናን ሌጅ፥ የማጣት ሌጅ፥ የናታን ሌጅ”
(ለቃ 3፡30 /31)
 “ንጉሡንም ጠሩ የቤቱም አዙዥ የኬሌቅያስ ሌጅ
ኤሌያቄም ጸሏፉውም ሳምናስ ታሪክ ጸሏፉውም
የአሳፌ ሌጅ ዮአስ ወዯ እነርሱ ወጡ።” (ነገ 18፡
18) ፥ “የቤቱም አዙዥ የኬሌቅያስ ሌጅ
ኤሌያቄም ጸሏፉውም ሳምናስ ታሪክ ጸሏፉም
የአሳፌ ሌጅ ዮአስ ወዯ እርሱ ወጡ።” (ኢሳ
36:3)፥ “ኤሌያስም። እስራኤሌን
የምትገሇባብጡ፥ የእግዘአብሓርን ትእዙዛ
ትታችሁ በኣሉምን የተከተሊችሁ፥ አንተና
የአባትህ ቤት ናችሁ እንጂ እኔ አይዯሇሁም።”
(2 ነገ 18:18 / 26 / 37)
 (2 ነገ 23:34) / “የግብጽም ንጉሥ ወንዴሙን
ኤሌያቄምን በይሁዲና በኢየሩሳላም ሊይ አነገሠ፥
ስሙንም ኢዮአቄም ብል ሇወጠ ኒካዐም
ወንዴሙን ... ወሰዯው” (2 ዚና 36:4)
 “ካህናቱም ኤሌያቄም፥ መዔሤያ፥ ሚንያሚን፥
ሚካያ፥ ኤሌዮዓናይ፥” (ነህ 12:41)
 “ዖሩባቤሌም አብዩዴን ወሇዯ፤ አብዩዴም
ኤሌያቄምን ወሇዯ፤ ኤሌያቄምም አዙርን ወሇዯ፤”
(ማቴ 1:13)

Eliakim / ኤሌያቄም
The root words are „El‟ (ኤሌ) and „akum‟ (አቆመ)
The meaning is „who stands with the almighty‟,
Related term(s): Kemuel / ቀሙኤሌ / (Ge 22:21)
Eliasaph / ኤሉሳፌ
The Lord increaseth, / HBD
“Of Gad; Eliasaph the son of Deuel”;
(Nu 1:14; 2:14; 7:42, 47; 10:20)
A Levite and "chief of the Gershonites"
at the same time; (Numbers 3:24)

ኤሉሳፌ / Eliasaph
„ኤሌ እና „ሰፊት’ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አምሊክ ያሰፊው፣ እግዘአብሓር ያበረከተው...
“ከጋዴ የራጉኤሌ ሌጅ ኤሉሳፌ፥” (ዖኁ 1፡14)
“የጌዴሶናውያንም አባቶች ቤት አሇቃ የዲኤሌ ሌጅ
ኤሉሳፌ ይሆናሌ።” (ዖኁ 3:24)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ
መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
85

Elidad / ኤሌዲዴ
Eliashib / ኤሌያሴብ
Whom God restores, / SBD, (ኢሌያሴብ)
“The eleventh to Eliashib, the twelfth to
Jakim,”
(Ch 24:12), A priest in the time of King
David eleventh in the order of the
"governors" of the sanctuary
 One of the latest descendants of
the royal family of Judah; (1 Ch
3:24)
 High priest at Jerusalem at the
time of the rebuilding of the
walls under Nehemiah; (Neh 3:1,
20, 21)
 A singer in the time of Ezra who
had married a foreign wife; (Ezra
10:24)
 A son of Zattu, (Ezra 10:27) and
 A son of Bani,(Ezra 10:36) both
of whom had transgressed in the
same manner;

ኤሌያሴብ / Eliashib
„ኤሌ‟ እና „ያስብ‟ ከሚለት ሁሇት ቃሊት የተገኘ ስም
ነው። አምሊክ ያሰበው፣ እግዘአብሓር የረዲው…
“አሥረኛው ሇሴኬንያ፥ አሥራ አንዯኛው
ሇኤሌያሴብ፥ አሥራ ሁሇተኛው ሇያቂም፥”
(1ዚና 24፡12)
 “የኤሌዮዓናይም ሌጆች ሆዲይዋ፥ ኤሌያሴብ፥
ፋሌያ፥ ዒቁብ፥ ዮሏናን፥ ዯሊያ፥ ዒናኒ ሰባት
ነበሩ።” (1 ዚና 3:24)
 “ታሊቁም ካህን ኤሌያሴብ ወንዴሞቹም ካህናት
ተነሥተው የበግ በር ሠሩ ቀዯሱትም፥
ሳንቃዎቹንም አቆሙ እስከ ሃሜአ ግንብና እስከ
ሏናንኤሌ ግንብ ዴረስ ቀዯሱት።”
(ነህ 3:1 / 20 / 21)
 “ከመዖምራንም፤ ኤሌያሴብ፤ ከበረኞችም፤
ሰልም፥ ጤላም፥ ኡሪ።” (ዔዛ 10:24)
 “ከዙቱዔ ሌጆችም፤ ዓሉዮዓናይ፥ ኢሌያሴብ፥
ሙታንያ፥ ይሬሞት፥ ዙባዴ፥ ዒዘዙ።” (ዔዛ
10:27)
 “ወንያ፥ ሜሪሞት፥ ኤሌያሴብ፥ መታንያ፥” (ዔዛ
10:36)

Eliashib / ኤሌያሴብ
The root words are „El‟ (ኤሌ) and „Asabb‟ (አሳብ)
The meaning is „who the almighty considers‟,
Elidad / ኤሌዲዴ
Beloved of God, / EBD, / HBN, / SBD
“Of the tribe of Benjamin, Elidad the
son of Chislon,”
(Nu 34:21)
“But there remained two of the men in
the camp, the name of the one was
Eldad, and the name of the other
Medad: and the spirit rested upon them;
and they were of them that were written
…” (Nu 11:26)

ኤሌዲዴ / Elidad
„ኤሌ‟ እና ‟ውዴ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ኤሌወዯዴ፣ አምሊክ የወዯዯው…( Eldad)
“ከእነርሱም ሁሇት ሰዎች በሰፇር ቀርተው ነበር፥
የአንደም ስም ኤሌዲዴ የሁሇተኛውም ሞዲዴ …”
(ዖኁ 34:21)
“ከእነርሱም ሁሇት ሰዎች በሰፇር ቀርተው ነበር፥
የአንደም ስም ኤሌዲዴ የሁሇተኛውም ሞዲዴ ነበረ
መንፇስም ወረዯባቸው እነርሱም ከተጻፈት ጋር ነበሩ
ወዯ ዴንኳኑ ግን አሌወጡም ነበር በሰፇሩም ውስጥ
ሳለ ትንቢት ተናገሩ:” (ዖኁ 11:26)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)

86

Elienai / ኤሉዓናይ
Eliel / ኤሉኤሌ
To whom God is might, / EBD, (ኤሌኤሌ)
“And these were the heads of the house
of their fathers, even Epher, and Ishi,
and Eliel, and Azriel, and Jeremiah, and
Hodaviah, and Jahdiel, mighty men of
valour, famous men, and heads of the
house of their fathers.”One of the heads
of the tribe of Manasseh on the east of
Jordan; (1 Ch 5:24)
 A forefather of Samuel the
prophet; (1 Chronicles 6:34)
 A chief man in the tribe of
Benjamin; (1 Chronicles 8:20)
 Also a Benjamite chief;
(1 Chronicles 8:22)
 One of the heroes of David‟s
guard; (1 Chronicles 11:46)
 Another of the same guard;
(1 Chronicles 11:47)
 One of the Gadite heroes who
came across Jordan to David
when he was in the wilderness of
Judah hiding from Saul;
(1 Chronicles 12:11)
 A Kohathite Levite at the time of
transportation of the ark from the
house of Obed-edom to
Jerusalem; (1 Ch 15:9, 11)
 A Levite in the time of Hezekiah;
one of the overseers of the
offerings made in the temple;
(2 Ch 31:13)
Elienai / ኤሉዓናይ
My eyes are toward God, / EBD,
“And Elienai, and Zilthai, and Eliel,”A
descendant of Benjamin, and a chief
man in the tribe; (1 Ch 8:20)

ኤሉኤሌ / Eliel
„ኤሌ‟ን ዯጋግሞ በመጥራት የተመሰረተ ቃሌ ነው።
ኤሌ‟ኤሌ- ጌታዬ አምሊኬ፣ ጌታ ጌታዬ፣ አምሊኬ አምሊኬ፣
የኃያሊን ኃያሌ…
“የአባቶቻቸውም ቤቶች አሇቆች እነዘህ ነበሩ ዓፋር፥
ይሽዑ፥ ኤሉኤሌ፥ ዒዛርኤሌ፥ ኤርምያ፥ ሆዲይዋ፥
ኢየዴኤሌ እነርሱ ጽኑዒን ኃያሊን የታወቁ ሰዎች
የአባቶቻቸውም ቤቶች አሇቆች ነበሩ።”
(1ዚና 5:24)
 “የሳሙኤሌ ሌጅ፥ የሔሌቃና ሌጅ፥
የይሮሏም ሌጅ፥ የኤሉኤሌ ሌጅ፥ የቶዋ
ሌጅ፥” (1 ዚና 6:34)
 “ኤሉዓናይ፥ ጺሌታይ፥ ኤሉኤሌ፥ ዒዲያ፥
ብራያ፥ ሺምራት፥ የሰሜኢ ሌጆች” (1 ዚና
8:20)
 “ዓቤር፥ ኤሉኤሌ፥ ዒብድን፥ ዛክሪ፥”
(1 ዚና 8:22 / 23)
 “መሏዋዊው ኤሉኤሌ፥ ይሪባይ፥ ዮሻዊያ፥
የኤሌናዒም ሌጆች፥ ሞዒባዊው ይትማ፥”
(1 ዚና 11:46)
 “ኤሌኤሌ፥ ዕቤዴ፥ ምጾባዊው የዔሢኤሌ።”
(1 ዚና 11:47)
 “ሰባተኛው ኤሉኤሌ፥ ስምንተኛው
ዮሏናን፥” (1 ዚና 12:11)
 “ከኬብሮን ሌጆች አሇቃው ኤሉኤሌ፥
ወንዴሞቹም ሰማንያ” (1 ዚና 15:9 / 11)
 “በንጉሡም በሔዛቅያስና በእግዘአብሓር
ቤት አሇቃ በዒዙርያስ ትእዙዛ ይሑዑሌ፥
ዒዙዛያ፥ ናሕት፥ አሣሄሌ፥ ይሬሞት፥
ዮዙባት፥ ኤሉኤሌ፥ ሰማኪያ፥ መሏት፥
በናያስ፥ ከኮናንያና ከወንዴሙ ከሰሜኢ
እጅ በታች ተቇጣጣሪዎች ነበሩ።”
(2 ዚና 31:13)
ኤሉዓናይ / Elienai
ኤሌ‟አየነ- አምሊክ ያየው፣ጌታን ያየ… የሰው ስምኢላኒ፣ ማያዬ... (Elioenai / Elihoenai)
“ኤሉዓናይ፥ ጺሌታይ፥ ኤሉኤሌ፥ ዒዲያ፥ ብራያ፥
ሺምራት፥ የሰሜኢ ሌጆች” (1ዚና 8፡20)

Elienai / ኤሉዓናይ
The root words are „El‟ (ኤሌ) and „ayene‟ (አይን)
The meaning is „eyes of the almighty‟,
Related term(s): Elihoenai / ኤሉዓናይ / (Ezr 8:4), Elioenai / ኤሌዮዓናይ / (1 Ch 3:23)
(EBD- Easton‟s bible dictionary)
87

Elihoenai / ኤሉዓናይ
Eliezar / ኤሉዓዖር
God his help, / EBD, (አሌዒዙር / ኤሌዒዖር)
“And Abram said, Lord GOD, what wilt
thou give me, seeing I go childless, and
the steward of my house is this Eliezer
of Damascus?”; Abraham‟s chief
servant, called by him "Eliezer of
Damascus"
(Ge 15:2)
 Second son of Moses and Zipporah,
to whom his father gave this name
because "the God of my father was
mine help, and delivered me from
the sword of Pharaoh;" (Exodus
18:4; 1 Ch 23:15, 17; 26:25)
 One of the sons of Becher, the son of
Benjamin; (1 Ch 7:8)
 A priest in the reign of David;
(1 Chronicles 15:24)
 Son of Zichri, ruler of the Reubenites
in the reign of David; (1 Chronicles
27:16)
 Son of Dodavah, of Mareshah in
Judah, (2 Chronicles 20:37)
 A chief Israelite whom Ezra sent
with others from Ahava to Cesiphia,
to induce some Levites and Nethinim
to accompany him to Jerusalem;
(Ezra 8:16)
 A priest, a Levite and an Israelite of
the sons of Harim, who had married
foreign wives; (Ezra 10:18, 23, 31)
 Son of Jorim, in the genealogy of
Christ; (Luke 3:29)

ኤሉዓዖር / Eliezar
„ኤሌ‟ እና „ዖር‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ኤሌ ዖር፣ የጌታ ወገን፣ የተቀዯሰ ዖር….
[ትርጉሙ እግዙብሓር እረዲቴ ነው ማሇት ነው / መቅቃ]

“አብራምም፦ አቤቱ እግዘአብሓር ሆይ፥ ምንን
ትሰጠኛሇህ፤ እኔም ያሇ ሌጅ እሄዲሇሁ የቤቴም
መጋቢ የዯማስቆ ሰው ይህ ኤሉዓዖር ነው አሇ።”
(ዖፌ 15፡2፣3)
 “የሁሇተኛውም ስም አሌዒዙር ነበረ። የአባቴ
አምሊክ ረዲኝ፥ ከፇርዕንም ሰይፌ አዲነኝ
ብልአሌና።”
(ዖጽ 18:4 / 1 ዚና 23:15 / 17 / 26:25)
 “የቤኬርም ሌጆች ዛሚራ፥ ኢዮአስ፥ አሌዒዙር፥
ኤሌዮዓናይ፥ ዕምሪ፥ ኢያሪሙት፥ አብያ፥ ዒናቶት፥
ዒላሜት …” (1 ዚና 7:8)
 “ካህናቱም ሰበንያ፥ ኢዮሳፌጥ፥ ናትናኤሌ፥
ዒማሣይ፥ ዖካርያስ፥ በናያስ፥ አሌዒዙር
በእግዘአብሓር ታቦይ ፉት መሇከት ይነፈ ነበር።
...” (1 ዚና 15:24)
 “በእስራኤሌም ነገድች ሊይ እነዘህ ነበሩ
በሮቤሊውያን ሊይ የዛክሪ ሌጅ አሌዒዙር አሇቃ ነበረ
በስምዕናውያን ... ሰፊጥያስ” (1 ዚና 27:16)
 “የመሪሳም ሰው የድዲያ ሌጅ አሌዒዙር። ...
በኢዮሣፌጥ ሊይ ትንቢት ተናገረ። መርከቦቹም
ተሰበሩ፥ ወዯ ተርሴስም ይሄደ ዖንዴ አሌቻለም።”
(2 ዚና 20:37)
 “ወዯ አሇቆቹም ወዯ አሌዒዙር፥ ወዯ አርኤሌ፥ ...
ዯግሞም ወዯ አዋቂዎቹ ወዯ ዮያሪብና ወዯ
ኤሌናታን ሊክሁ።” (ዔዛ 8:16)
 “...ከኢያሱ ሌጆችና ከወንዴሞቹ፥ መዔሤያ፥
አሌዒዙር፥ ያሪብ፥ ጎድሌያስ።”
(ዔዛ 10:18 / 23 / 31)
 “የዮሴዔ ሌጅ፥ የኤሌዒዖር ሌጅ የዮራም ሌጅ፥
የማጣት ሌጅ፥ የላዊ ሌጅ፥” (ለቃ 3:29)

Eliezar / ኤሉዓዖር: The root words are „el‟ (ኤር / seed) and „zer‟ (ዖር)
The meaning is „relative, family or children of the almighty‟
Elihoenai / ኤሉዓናይ
My eyes are toward the Jehovah. / EBD,
“Of the sons of Pahathmoab; Elihoenai
the son of Zerahiah, and with him two
hundred males” (Ezr 8:4)

ኤሉዓናይ / Elihoenai
„ኤሌ‟ እና ‟ዒይን‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ኤሌ‟አየነ- ኢላኒ፣ ጌታ አየነ፣ አምሊክ ያየው…
“ኤሉዓናይ፥ ጺሌታይ፥ ኤሉኤሌ፥ ዒዲያ፥ ብራያ፥
ሺምራት፥ የሰሜኢ ሌጆች” (ዔዛ 8፡4)

(EBD- Easton‟s bible dictionary)
88

Elimelech / አቤሜላክ
Elihu / ኢሉዮ
He is my God himself, / HBN
“Now there was a certain man of
Ramathaimzophim, of mount Ephraim,
and his name was Elkanah, the son of
Jeroham, the son of Elihu, the son of
Tohu …” (1sa 1:1)
Elijah / ኤሌያስ
Whose God is Jehovah, / EBD
“And Elijah the Tishbite, who was of
the inhabitants of Gilead, said unto
Ahab, As the LORD God of Israel
liveth, before whom I stand, there shall
not be dew nor rain these years, but
according to my word.”
(1ki 17:1)

ኢሉዮ / Elihu
ኤሌሁ- አምሊኬ፣ ጌታዬ፣ ፇጣሪዬ፣ ኃይላ፣ መመኪያዬ…
“በተራራማው በኤፌሬም አገር ከአርማቴም መሴፊ
የሆነ ስሙ ሔሌቃና የተባሇ ኤፌሬማዊ ሰው ነበረ
እርሱም የኢያሬምኤሌ ሌጅ የኢሉዮ ሌጅ የቶሐ ሌጅ
የናሲብ ሌጅ ነበረ።”
(1ሳሙ 1:1)
ኤሌያስ / Elijah
„ኤሌ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ዋስ) ከሚለ ሁሇት ቃሊት
የተመሰረተ ነው። ኤሌ‟ያህ- ህያው ጌታ፣ ዖሊሇማዊ ገዥ፣
ህያው አምሊክ… ስም
“በገሇዒዴ ቴስቢ የነበረው ቴስብያዊው ኤሌያስ
አክዒብን፦ በፉቱ የቆምሁት የእስራኤሌ አምሊክ
ሔያው እግዘአብሓርን! ከአፋ ቃሌ በቀር በእነዘህ
ዒመታት ጠሌና ዛናብ አይሆንም አሇው።”
(1ነገ 17፡1)

Elijah / ኤሌያስ
The root words are „El‟ (ኤሌ) and „Jah’ (ያህ)
The meaning is „everlasting lord,‟
Relatd term(s): Eliah / ኤሌያስ / (1 Ch 8:27)
Eliel / ኤሉኤሌ / (1 Ch 5:24)
Elimelech / አቤሜላክ
The root words are „El‟ (ኤሌ) and „Melac‟ (መሊክ)
The meaning is „messanger of the almighty‟
Related term(s): Michael / ሚካኤሌ / (Numbers 13:13)
Elimelech / አቤሜላክ
God his king, / EBD
“And the name of the man was
Elimelech, and the name of his wife
Naomi, and the name of his two sons
Mahlon and Chilion, Ephrathites of
Bethlehemjudah. And they came into the
country of Moab, and continued there.”
(Ru 1:2)

አቤሜላክ / Elimelech
ኤሌ እና መሊክ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ኤሌ‟መሊክ- መሊከ ኤሌ፣ ያምሊክ መሌክትኛ፣ ታሊቅ
መሊክተኛ… [የንጉሥ አገሌጋይ ማሇት ነው / መቅቃ]
“የሰውዮውም ስም አቤሜላክ፥ የሚስቱም ስም
ኑኃሚን፥ የሁሇቱም ሌጆች ስም መሏልንና ኬላዎን
ነበረ የቤተ ሌሓም ይሁዲም የኤፌራታ ሰዎች ነበሩ።
ወዯ ሞዒብም ምዴር መጡ በዘያም ተቀመጡ።”
(ሩት 1፡2)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ
መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
89

Elisha / ኤሌሳዔ
ኤሌዮዓናይ / Elioenai
ኤሌ እና ዒይን ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ነው።
ኤሌ‟አየነ- ኢላኒ፣ ጌታ አየነ፣ አምሊክ ያየው…
(Elienai, Elihoenai)
 “የነዒርያም ሌጆች ኤሌዮዓናይ፥ ሔዛቅያስ፥
ዒዛሪቃም ሦስት ነበሩ።” (1 ዚና 3:23 / 24)
 “ኤሌዮዓናይ፥ ያዔቆባ፥ የሾሏያ፥ ዒሣያ፥
ዒዱዓሌ፥ ዩሲምኤሌ፥ በናያስ፥” (1 ዚና 4:36)
 “የቤኬርም ሌጆች ዛሚራ፥ ኢዮአስ፥ አሌዒዙር፥
ኤሌዮዓናይ፥ ዕምሪ፥ ኢያሪሙት፥ አብያ፥
ዒናቶት፥ ዒላሜት ... ነበሩ።” (1 ዚና 7:8)
 “አራተኛው የትኒኤሌ፥ ... ስዴስተኛው
ይሆሏናን፥ ሰባተኛው ኤሉሆዓናይ።”
(1 ዚና 26:3)
 “ከፊስኩር ሌጆችም፤ ኤሌዮዓናይ፥ መዔሤያ፥
ይስማኤሌ፥ ... ኤሌዒሣ።” (ዔዛ 10:22)
 “ከዙቱዔ ሌጆችም፤ ዓሉዮዓናይ፥ ኢሌያሴብ፥
ሙታንያ፥ ይሬሞት፥ ዙባዴ፥ ዒዘዙ።”
(ዔዛ 10:27)
ኤሌሳቤጥ / Elisabeth
„ኤሌ‟/ „ሳባ‟ እና „ቤት‟ ከሚለ ሶሥት ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። (Elisheba); ኤሌ‟ሳቤት- ኤሌ‟ሰባት፣ ኤሌ‟
ሳባ‟ ቤት፣ ያምሊክ ቤተሰብ፣ የጌታ ወገን…
“በይሁዲ ንጉሥ በሄሮዴስ ዖመን ከአብያ ክፌሌ የሆነ
ዖካርያስ የሚባሌ አንዴ ካህን ነበረ፤ ሚስቱም ከአሮን
ሌጆች ነበረች፥ ስምዋም ኤሌሳቤጥ ነበረ።”
(ለቃ 1፡5)

Elioenai / ኤሌዮዓናይ
My eyes are toward the Jehovah. / EBD,
(ኤሉሆዓናይ )
 Eldest son of Neariah, the son of
Shemaiah; (1 Ch 3:23, 24)
 Head of a family of the Simeonites;
(1 Ch 4:36)
 Head of one of the families of the
sons of Becher, the son of
Benjamin. (1 Chronicles 7:8)
 A Korhite Levite and one of the
doorkeepers of the "house of
Jehovah;" (1 Chronicles 26:3)
 A priest in the days of Ezra, one of
those who had married foreign
wives; (Ezra 10:22)
 Possibly the same as An Israelite of
the sons of Zattu, who had also
married a foreign wife; (Ezra 10:27)
Elisabeth / ኤሌሳቤጥ
God her oath, / EBD
“There was in the days of Herod, the
king of Judaea, a certain priest named
Zacharias, of the course of Abia: and his
wife was of the daughters of Aaron, and
her name was Elisabeth.” (Lu 1:5); She
was herself of the priestly family, and a
relation, (Luke 1:36) of the mother of
our Lord;

Elisabeth / ኤሌሳቤጥ
The root words are El (ኤሌ) / Saba (ሳባ) and beth (ቤት/ house)
The meaning is „lord of Sabbath‟(Saba beth)
Related term(s): Elisheba / ኤሌሳቤጥ / (Ex 6:23)
Elisha / ኤሌሳዔ
God his salvation, / EBD
“And Jehu the son of Nimshi shalt thou
anoint to be king over Israel: and Elisha
the son of Shaphat of Abelmeholah shalt
thou anoint to be prophet in thy room.”
(1ki 19:16-19)

ኤሌሳዔ / Elisha
„ኤሌ‟ እና ‟ሽህ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ነው።
ኤሌ‟ሽህ፣ የሽዎች ጌታ፣ የብ዗ዎች አዲኝ…
[ትርጉሙ እግዙብሓር ዯኅነት ነው ማሇት ነው / መቅቃ]
“ኢዩ ይገዴሇዋሌ ከኢዩም ሰይፌ ያመሇጠውን ሁለ
ኤሌሳዔ ይገዴሇዋሌ።” (1ነገ 19፡16-19)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
90

Elishaphat / ኤሉሳፊጥ
Elishah / ኤሉሳ
It is God; the Lamb of God, / HBN
“And the sons of Javan; Elishah, and
Tarshish, Kittim, and Dodanim” ; The
eldest son of Javan; (Ge 10:4)

ኤሉሳ / Elishah
„ኤሌ እና „ሽህ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ነው። ኤሌ‟ሻኤሌ‟ሽህ፣ የሽዎች ጌታ፣ የብ዗ዎች አዲኝ…
“የያዋንም ሌጆች ኤሉሳ፥ ተርሴስ፥ ኪቲም፥ ሮዴኢ
ናቸው።” (ዖፌ 10፡4)

Elishama / ኤሉሳማ
Whom God hears, / EBD, (ሳሙኤሌ/ እስማኤሌ)
“Of the children of Joseph: of Ephraim;
Elishama the son of Ammihud: of
Manasseh; Gamaliel the son of
Pedahzur.” (Nu 1:10); the “prince” or
“captain” of the tribe of Ephraim in the
wilderness of Sinai; (Nu 1:10; 2:18;
7:48; 10:22) from (1 Chs 7:26), we find
that he was grandfather to the great
Joshua.
 A son of King David; (1 Samuel
5:16; 1 Chronicles 3:8; 14:7)
 Another son of David, (1 Ch 3:6)
 A descendant of Judah; (1 Ch
2:41)
 The father of Nethaniah and
grandfather of Ishmael; (2 Kings
25:25; Jeremiah 41:1)
 Scribe of King Jehoiakim;
(Jeremiah 36:12, 20, 21)
 A priest in the time of
Jehoshapha; (2 Ch 17:8)

ኤሉሳማ / Elishama
„ኤሌ‟ እና „ሰማ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ነው።
ኤሌ‟ሰማ- ሰማ ኤሌ፣ አምሊክ ሰማ…
“ከዙብልን የኬልን ሌጅ ኤሌያብ፥ ከዮሴፌ ሌጆች
ከኤፌሬም የዒሚሁዴ ሌጅ ኤሉሳማ፥ ከምናሴ
የፌዲሱ ሌጅ ገማሌኤሌ፥” (ዖኁ1፡10)
 (1 ሳሙ 5:16) / “ኤሉሳማ፥ ኤሉዲሄ፥
ኤሉፊሊት፥ ዖጠኝ።” (1 ዚና 3:8 / 14:7)
 (1 ዚና 3:6)
 “ሲስማይም ሰልምን ወሇዯ ሰልምም
የቃምያን ወሇዯ የቃምያም ኤሉሳማን
ወሇዯ።” (1 ዚና 2:41)
 “በሰባተኛው ወር ግን የመንግሥት ዖር
የነበረ የኤሉሳማ ሌጅ የናታንያ ሌጅ
እስማኤሌ ...” (2 ነገ 25:25)
 “በሰባተኛውም ወር ከመንግሥት ወገንና
ከንጉሡ ዋና ዋና አሇቆች አንደ የኤሉሳማ
ሌጅ የናታንያ ሌጅ ...” (ኤር 41:1)
 “ወዯ ንጉሡ ቤት ወዯ ጸሏፉው ጓዲ ወረዯ
እነሆም፥ አሇቆች ሁለ፥ ጸሏፉው ኤሉሳማ፥
...” (ኤር 36:12፣ 20፣ 21)
 “...ከእነርሱም ጋር ካህናቱን ኤሉሳማንና
ኢዮራምን ሰዯዯ።” (2 ዚና 17:8)

Elishama / ኤሉሳማ
The root words are „El‟ (ኤሌ) and „Sheama‟ (ሸማ / hear)
The meaning is „the lord heared‟,
Related term(s): Shemuel / ሳሙኤሌ / (1 ዚና 6:33 / 34)
Elishaphat / ኤሉሳፊጥ
ኤሉሳፊጥ / Elishaphat
Whom God judges, / EBD
„ኤሌ‟ እና „ሰፊት‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
“And in the seventh year Jehoiada
ነው። ኤሌሼፊት- ኤሌ‟ስፌነት፣ መስፌን፣ የእግዙብሓር
strengthened himself, and took the
ዲኛ… “በሰባተኛውም ዒመት ዮዲሄ በረታ፥ የመቶ
አሇቆቹንም፥ የይሮሏምን ሌጅ ዒዙርያስን፥ የይሆሏናንንም
captains of hundreds, … and Azariah the
ሌጅ ይስማኤሌን፥ የዕቤዴንም ሌጅ ዒዙርያስን፥ የዒዲያንም
son of Obed, and Maaseiah the son of
ሌጅ መዔሤያን፥ የዛክሪንም ሌጅ ኤሉሳፊጥን ወስድ
Adaiah, and Elishaphat the son of
ከእነርሱ ጋር ቃሌ ኪዲን አዯረገ።”
Zichri, into covenant with him.”; Son of
(2ዚና 23፡1)
Zichri;(2 Ch 23:1)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
91

Elizur / ኤሉሱር
Elisheba / ኤሌሳቤጥ
God is her oath, / EBD
“And Aaron took him Elisheba,
daughter of Amminadab, sister of
Naashon, to wife; and she bares him
Nadab, and Abihu, Eleazar, and
Ithamar.” The wife of Aaron; (Ex 6:23)

ኤሌሳቤጥ / Elisheba
„ኤሌ‟ እና „ሳባ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ኤሌ‟ሻባ- ኤሌ ሳባ፣ የሳባ አምሊክ ፣ የሰንበት
ጌታ… (Elisabeth)
“አሮንም የአሚናዲብን የነአሶንን እኅት ኤሌሳቤጥን
አገባ፥ እርስዋም ናዲብንና አብዮዴን አሌዒዙርንና
ኢታምርን ወሇዯችሇት።” (ዖጸ 6፡23)

Elisheba / ኤሌሳቤጥ
The root words are „El‟ (ኤሌ) and „Sheba‟ (ሳባ)
The meaning is „lord of Sheba‟,
Related term(s): Elisabeth / ኤሌሳቤጥ / (ለቃ 1፡5)
Shubael / ሱባኤሌ / (1ዚና 24:20)
Shebuel / ሱባኤ / (1 ዚና 25:4፣ 5)
Elizur / ኤሉሱር
The root words are „El‟ (ኤሌ) and „zer‟ (ዖር)
The meaning is „relative of the Lord‟,
Related term(s): Eleazar / አሌዒዙር / (ዖጸ 6፡23)
Zuriel / ሱሪኤሌ / (ዖኁ 3፡35)
Elishua / ኤሉሱዓ
God his salvation, / EBD
“Ibhar also, and Elishua, and Nepheg,
and Japhia,”
(2 Samuel 5:15; 1 Chronicles 14:5)

ኤሉሱዓ / Elishua
„ኤሌ‟ እና ‟ሸዋ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የመሰረተ ነው።
ኤሌ ሽዋ፣ የብ዗ዎች አምሊክ፣ የሽዎች ጌታ…
“ሶባብ፥ ናታን፥ ሰልሞን፥ ኢያቤሏር፥ ኤሉሱዓ፥”
(2ሳሙ 5፡15)

Eliud / ኤሌዩዴ
God is my praise, / HBN
“And Eliud begat Eleazar; and Eleazar
begat Matthan; and Matthan begat
Jacob;” (Mt 1:15)
Elizur / ኤሉሱር
God is my strength; my rock; rock of God, /
HBN
“And these are the names of the men that
shall stand with you: of the tribe of
Reuben; Elizur the son of Shedeur.”
Prince of the tribe and over the host of
Reuben; (Nu1፡5)

ኤሌዩዴ / Eliud
ኤሌ‟ሁዴ- ኤሌ ውዴ፣ ከጌታ የተዋህዯ፣ የአምሊክ
አንዴነት…
“ኤሌዩዴም አሌዒዙርን ወሇዯ፤ አሌዒዙርም ማታንን
ወሇዯ፤ ማታንም ያዔቆብን ወሇዯ፤” (ማቴ 1:15)
ኤሉሱር / Elizur
„ዖረ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ነው።
ኤሉ‟ዖር- ኤሌ‟አዙር፣ ኤሌ ዖር፣ የጌታ ወገን፣ የተባረከ
ዖር፣ የተቀዯሰ ዖር… የሰው ስም
“ኤሉሱር፥ ከስምዕን የሱሪሰዲይ ሌጅ ሰሇሚኤሌ፥”
(ዖኁ 1፡5)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
92

Elkoshite / ኤሌቆሻዊ
Elkanah / ሔሌቃና
ሔሌቃና / Elkanah
God the zealous; the zeal of God, / HBN
„ኤሌ‟ እና „ቀና‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ነው።
“And the sons of Korah; Assir, and
ኤሌ‟ቀና- ኤሌ ቅን፣ ሇአምሊክ የቀና፣ ታዙዥ…
Elkanah, and Abiasaph: these are the
(Elkonah)
አምስት ሰዎች በዘህ ስም ይታወቃለ።
families of the Korhites.”
“የቆሬ ሌጆች አሴር፥ ሔሌቃና፥ አብያሳፌ ናቸው
(Ex 6:24)
እነዘህ የቆሬ ሌጆች ወገኖች ናቸው።” (ዖጸ 6፡24)
 A descendant of the above in the
 “የሔሌቃናም ሌጆች ሌጁ ሱፉ፥” (1ዚና 6 / 26
line of Ahimoth, otherwise
/ 35 / ዔብ 11:20)
Mahath, (1Chr 6; 26, 35; Hebr
11:20)
 “ሌጁ ናሏት፥ ሌጁ ኤሌያብ፥ ሌጁ ይሮሏም፥
 Another Kohathite Levite, father of
ሌጁ ሔሌቃና።” (1 ዚና 6:27/ 34)
Samuel the illustrious judge and
 “የኤድታም ሌጅ የጋሊሌ ሌጅ የሰሙስ ሌጅ
አብዴያ በነጦፊውያንም መንዯሮች የተቀመጠው
prophet; (1 Chronicles 6:27, 34);
የሔሌቃና ሌጅ የአሳ ሌጅ በራክያ።” (1 ዚና
(1 Samuel 1:1, 4, 8, 19, 21, 23) and
9:16)
1Sam 2:11, 20
 “ቆርያውያን ሔሌቃና፥ ይሺያ፥ አዙርኤሌ፥ ዮዙር፥
 A Levite; (1 Chronicles 9:16)
ያሾቢአም” (1 ዚና 12:6)
 A Korhite who joined David while
he was at Ziklag;(1 Ch 12:6)
 “ከኤፌሬምም ወገን የነበረው ኃያሌ ሰው ዛክሪ
የንጉሡን ሌጅ መዔሤያንና የቤቱን አዙዥ
 An officer in the household of
ዒዛሪቃምን፥ ሇንጉሡም በማዔርግ ሁሇተኛ
Ahaz king of Judah, (2 Chronicles
የሆነውን ሔሌቃናን ገዯሇ።” (2 ዚና 28:7)
28:7)
Elkonah / ሔሌቃና (ዖጸ 6፡24) sams as Elkanah / ሔሌቃና
Elkoshite / ኤሌቆሻዊ
ኤሌቆሻዊ / Elkoshite
God my bow, / EBD
„ኤሌ‟ እና ‟ኩሻይት‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ
“The burden of Nineveh; The book of
ስም ነው። ኤሌ‟ኩሽ- የኩሽ አምሊክ፣ የኩሽዒውያን ጌታ፣
the vision of Nahum the Elkoshite”
የሰንበት ጌታ… (Elkosh)
(Na 1:1); the birthplace of the prophet
“ስሇ ነነዌ የተነገረ ሸክም የኤሌቆሻዊው የናሆም
Nahum, hence called "the Elkoshite"
የራእዩ መጽሏፌ ይህ ነው።” (ናሆ 1፡1)

Elkoshite / ኤሌቆሻዊ
The root words are „El‟ (ኤሌ) and „Koshite‟ (ካሽ)
The meaning is „lord of cush‟ (cushite / koshite)
Related term(s): Kushaiah / ቂሳ / (1 Ch 15:17)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)

93

Enoch / ሄኖሔ
Elnathan / ኤሌናታን
Whom God has given, / EBD
“Jehoiachin was eighteen years old when
he began to reign, and he reigned in
Jerusalem three months. And his
mother's name was Nehushta, the
daughter of Elnathan of Jerusalem.The
maternal grandfather of Jehoiachin,”
(Kings 24:8)
The same with Elnathan the son of
Achbor; (Jeremiah 26:22; 36:12, 25)
The name of three persons, apparently
Levites, in the time of Ezra;
(Ezra 8:16)
Emmanuel / አማኑኤሌ
God with us, / EBD
“Behold, a virgin shall be with child, and
shall bring forth a son, and they shall
call his name Emmanuel, which being
interpreted is, God with us.”
(Mt 1:23)
“Therefore the Lord himself shall give
you a sign; Behold, a virgin shall
conceive, and bear a son, and shall call
his name Immanuel”; (IS 7፡14)

ኤሌናታን / Elnathan
„ኤሌ‟ እና „ናታን‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ኤሌ‟ናታን- እግዘያብሓር ሰጠን፣ የጌታ ስጦታ፣
ያምሊክ ችሮታ…
“ዮአኪን መንገሥ በጀመረ ... የኢየሩሳላም ሰው
የኤሌናታን ሌጅ ነበረች።” (2ነገ 24፡8)
“ንጉሡም ኢዮአቄም የዒክቦርን ሌጅ ኤሌናታንን
ከእርሱም ጋር ላልችን ሰዎች ወዯ ግብጽ ሊካቸው”
(ኤር 26:22 / 36:12 / 25)
“ወዯ አሇቆቹም ወዯ አሌዒዙር፥ ወዯ አርኤሌ፥ ወዯ
ሸማያ፥ ወዯ ኤሌናታን፥ ወዯ ያሪብ፥ ወዯ ኤሌናታን፥
ወዯ ናታን፥ ወዯ ዖካርያስ፥ ወዯ ሜሱሊም፥ ዯግሞም
ወዯ አዋቂዎቹ ወዯ ዮያሪብና ወዯ ኤሌናታን ሊክሁ።”
(ዔዛ 8:16)
አማኑኤሌ / Emmanuel
„አማነ‟ እና ‟ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
አማኑ‟ኤሌ- አማኑ ኤሌ፣ ያምሊክ ሰሊም፣ የእግዘአብሓር እርቅ፣
የጌታ አንዴነት፥ (Immanuel)
[አማኑኤሌ ማሇት እግዙብሓር ከኛጋ ማሇት ነው / መቅቃ]
“እነሆ፥ ዴንግሌ ትፀንሳሇች ሌጅም ትወሌዲሇች፥ ስሙንም
አማኑኤሌ ይለታሌ የተባሇው ይፇጸም ዖንዴ ይህ ሁለ
ሆኖአሌ፥ ትርጓሜውም። እግዘአብሓር ከእኛ ጋር የሚሌ
ነው” (ማቴ1፡23)
“…እነሆ፥ ዴንግሌ ትፀንሳሇች፥ ወንዴ ሌጅም
ትወሌዲሇች፥ ስሙንም አማኑኤሌ ብሊ ትጠራዋሇች።”
(ኢሳ 7፡14)

Emmanuel / አማኑኤሌ
The root words are „amman‟ (አማን) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „peaceful unity with the almighty lord‟,
Enoch / ሄኖሔ
ሄኖሔ / Enoch
Dedicated; disciplined, / HBN
ሄኖክ- የሰው ስም
Initiated, / EBD, (ሄኖክ)
[ሏዱስ ቅደስ ማሇት ነው። / አኪክ / አ]
“And Cain knew his wife; and she
“ቃየንም ሚስቱን አወቀ ፀነሰችም፥ ሄኖሔንም
ወሇዯች። ከተማም ሠራ፥ የከተማይቱንም ስም በሌጁ
conceived, and bare Enoch: and he
ስም ሄኖሔ አሊት”
builded a city, and called the name of the
(ዖፌ4:17)
city, after the name of his son, Enoch.”
“ያሬዴም መቶ ስዴሳ ሁሇት ዒመት ኖረ፥ ሄኖክንም
(Ge 4:17)
ወሇዯ”
“And Jared lived an hundred sixty and
two years, and he begat Enoch:”
(ዖፌ5:18)
(Ge 5:18)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ
መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር / ኪወክ / አ- ኪዲነ ወሌዴ ክፌላ / አሇቃ- መጽሏፇ ሰዋስው ወግስ
ወመዛገበ ቃሊት ሏዱስ)
94

Ephraim / ኤፌሬም
Enoch / ሄኖክ
Dedicated; disciplined, / HBN
Initiated, / EBD, (ሄኖሔ)
“And Cain knew his wife; and she
conceived, and bare Enoch: and he
builded a city, and called the name of the
city, after the name of his son, Enoch.”
(Ge 4:17)
“And Jared lived an hundred sixty and
two years, and he begat Enoch:”
(Ge 5:18)
Epher / ዓፋር
Dust; lead, / HBN
“And the sons of Midian; Ephah, and
Epher, and Hanoch, and Abida, and
Eldaah. ..” (Ge25:4)
Ephphatha / ኤፌታህ
"Be opened," / EBD
“And looking up to heaven, he sighed,
and saith unto him, Ephphatha, that is,
„be opened‟.” Uttered by Christ when
healing the man who was deaf and dumb
(Mark 7:34). It is one of the
characteristics of Mark that he uses the
very Aramaic words which fell from our
Lord's lips.
(See 3:17; 5:41; 7:11; 14:36; 15:34.)

ሄኖሔ / Enoch
ሄኖክ-የሰው ስም
[ሏዱስ ቅደስ ማሇት ነው። ኪወክ / አ]
“ቃየንም ሚስቱን አወቀ ፀነሰችም፥ ሄኖሔንም
ወሇዯች። ከተማም ሠራ፥ የከተማይቱንም ስም በሌጁ
ስም ሄኖሔ አሊት”
(ዖፌ4:17)
“ያሬዴም መቶ ስዴሳ ሁሇት ዒመት ኖረ፥ ሄኖክንም
ወሇዯ”
(ዖፌ5:18)
ዓፋር / Epher
„አፇር‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው።
“የምዴያምም ሌጆች ጌፋር፥ ዓፋር፥ ሄኖኅ፥ አቢዲዔ፥
ኤሌዲዒ ናቸው። እነዘህ ሁለ የኬጡራ ሌጆች
ናቸው።” (ዖፌ 25:4)
ኤፌታህ / Ephphatha
„ይፌታህ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ነው። የቃለ ምንጭ
„ፇታ‟ የሚሇው ግስ ነው። ኢፌታህ- ይፌታህ፣ ፌትህ
አግኝ፣ ፇውስ ይስጥህ… ትዙዛ፣ ጸልት፣ ምሌጃ...
“ወዯ ሰማይም አሻቅቦ አይቶ ቃተተና። ኤፌታህ
አሇው፥ እርሱም ተከፇት ማሇት ነው። ወዱያውም
ጆሮቹ ተከፇቱ የመሊሱም እስራት ተፇታ አጥርቶም
ተናገረ።”
(ማር7፡34)
(ማር 3:17 / 5:41 / 7:11 / 14:36 / 15:34)

Ephphatha / ኤፌታህ : The root word is „yefthah’ (ይፌታ)
The meaning is „freed, released, untie...‟
Related term(s): Japhet / ያፋት / (ዖፌ 9፡27)
Ephraim / ኤፌሬም : The root word is „firre‟ (ፌሬ)
The meaning is „fruitful, multiplied, increased...‟
Ephraim / ኤፌሬም
ኤፌሬም / Ephraim
Double fruitfulness, / EBD
„ፌሬያም‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። የስሙ
“And the name of the second called him
ምንጭ „ፌሬ‟ የሚሇው ቃሌ ነው።
Ephraim: For God hath caused me to be
የፌሬም- ፌሬዒም፣ ፌርያም ሁን፣ ዖርህ ይብዙ…
fruitful in the land of my affliction.” The
“የሁሇተኛውንም ስም ኤፌሬም ብል ጠራው፥
እንዱህ ሲሌ፦ እግዘአብሓር በመከራዬ አገር
second son of Joseph, born in Egypt;
አፇራኝ።” (ዖፌ 41፡52)
(Genesis 41:52; 46:20)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / ኪወክ / አ- ኪዲነ ወሌዴ
ክፌላ / አሇቃ- መጽሏፇ ሰዋስው ወግስ ወመዛገበ ቃሊት ሏዱስ)
95

Eshbaal / አስባኣሌ
Ephrath / ኤፌራታ
Fruitful, / EBD
“And when Azubah was dead, Caleb
took unto him Ephrath, which bare him,
Hur.” (1ch2:19, 50); the second wife of
Caleb, the son of Hezron, mother of Hur,
and grandmother of Caleb, who was one
of those that were sent to spy the land;
(Ge 35:16, 19; 48:7)

ኤፌራታ / Ephrath
„ፌሬያት‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። የፌሬያ‟ትያፌራ፣ ያብዙ፣ ያበርክት… ያገር ስም
“ዒ዗ባም ሞተች፥ ካላብም ኤፌራታን አገባ
እርስዋም ሆርን ወሇዯችሇት።” (1 ዚና 2:50)
“ከቤቴሌም ተነሡ ወዯ ኤፌራታም ሉዯርሱ ጥቂት
ሲቀራቸው ራሓሌን ምጥ ያዙት፥ በምጡም
ተጨነቀች።” (ዖፌ 35፡16)

Ephrath / ኤፌራታ: The root word is „fruit‟ (ፌሬያት)
The meaning is „fruitful, doublefruited...‟,
Related term(s): Ephraim / ኤፌሬም / (ዖፌ 41፡52)
Ephrathite / ኤፌሬማዊ
ኤፌሬማዊ / Ephrathite
An inhabitant of Bethlehem, / HBN
ኤፌሬያታይት- ኤፌራታዊ፣ የኤፌራት አገር ሰዎች…
የነገዴ ስም
That makes fruitful, / EBD
“በተራራማው በኤፌሬም አገር ከአርማቴም መሴፊ
“Now there was a certain man of
የሆነ ስሙ ሔሌቃና የተባሇ ኤፌሬማዊ ሰው ነበረ
Ramathaimzophim, of mount Ephraim,
እርሱም የኢያሬምኤሌ ሌጅ የኢሉዮ ሌጅ የቶሐ ሌጅ
and his name was Elkanah, the son of
የናሲብ ሌጅ ነበረ።”
Jeroham, the son of Elihu, the son of
(1ሳሙ 1፡1)
Tohu, the son of ..:” (1sa 1:1)
Ephron / ኤፌሮን
ኤፌሮን / Ephron
Fawn-like, / EBD
„አፌራን‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ኤፌሮን“And he communed with them, saying,
ያፌራነ፣ ያብዙን፣ ያበርክተን… ያገር ስም፣ የሰው ስም
if it be your mind that I should bury my
“እንዱህም አሊቸው፦ ሬሳዬን ከፉቴ እንዴቀብር
ከወዯዲችሁስ ስሙኝ፥ ከሰዒር ሌጅ ከኤፌሮንም
dead out of my sight; hear me, and
ሇምኑሌኝ”
entreat for me to Ephron the son of
(ዖፌ 23፡8-17)
Zohar,”, The son of Zohar a Hittite, (Ge
23:8-17)
Esaias / ኢሳይያስ
ኢሳይያስ / Esaias
Isaiah, / EBD
እሽ‟ያስ– የሽ‟ዋስ ፣ የሽህ ዋስ፣ የብ዗ሃን …አዲኝ፥ የሰው
ስም
“for this is he that was spoken of by the
“በነቢዩ በኢሳይያስ። የጌታን መንገዴ አዖጋጁ
prophet Esaias, saying, and the voice of
ጥርጊያውንም አቅኑ እያሇ በምዴረ በዲ የሚጮህ
one crying in the wilderness, ...”
ሰው ዴምፅ የተባሇሇት ይህ ነውና:” (ማቴ 3፡3)
(Mt 3፡3)
Eshbaal / አስባኣሌ
አስባኣሌ / Eshbaal
Baal‟s man, / SBD
የሽህ‟ባዒሌ- የሽህ ባዒሌ፣ የሽ ጌታ፣ የብ዗ሃን ገዥ…
የሰው ስም
“And Ner begat Kish, and Kish begat
“ኔር ቂስን ወሇዯ ቂስም ሳኦሌን ወሇዯ ሳኦሌም
Saul, and Saul begat Jonathan, and
ዮናታንን፥ ሚሌኪሳን፥ አሚናዲብን፥ አስባኣሌን
Malchishua, and Abinadab, and
ወሇዯ።”
Eshbaal”Man of Baal, the fourth son of
(1 ዚና 8፡33)
King Saul, (1 Ch 8:33; 9:39)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
96

Eunuch / ጃንዯረቦች
Esther / አስቴር
አስቴር / Esther
Star, / EBD; secret; hidden, / HNB
አስቴረ- አስተራዬ፣ አሳዬ፣ ግሌጥ አዯረገ... አስተር“And he brought up Hadassah, that is,
ሰተር፣ ሰጠረ፣ ዯበቀ፣ ምስጢር አዯረገ…
Esther, his uncle's daughter: for she had
[በፊርስ ቋንቋ ኮከብ ማሇት ነው / መቅቃ]
neither father nor mother, and the maid
“አባትና እናትም አሌነበራትምና የአጎቱ ሌጅ ሀዯሳ
የተባሇችውን አስቴርን አሳዴጎ ነበር ቆንጆይቱም
was fair and beautiful; whom Mordecai,
የተዋበችና መሌከ መሌካም ነበረች አባትዋና
when her father and mother were dead,
እናትዋም ከሞቱ በኋሊ መርድክዮስ እንዯ ሌጁ
took for his own daughter.” (es2:7)
አዴርጎ ወስድአት ነበር።”
The Persian name of HADASSAH ,
(አስ 2፡7)
daughter of Abihail, the son of Shimei,
the son of Kish,
Ethiopia / ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያ / Ethiopia
Country of burnt faces, / EBD
ኢትዮጵያ- ጦቢያ፣ ጹብያ፣ ኩሽ፣ ሳባ፣ አዚብ፣ ኬጢ፣
Blackness; heat, / HBN
ምዴያም…
“And the name of the second river is
“የሁሇተኛውም ወንዛ ስም ግዮን ነው እርሱም
Gihon: the same is it that compasseth the
የኢትዮጵያን ምዴር ሁለ ይከብባሌ።”
whole land of Ethiopia.”
(ዖፌ 2፡13)
(Ge 2:13)
Ethiopia / ኢትዮጵያ : The root words are „tsub‟ (ጦብ / ጹብ) and „Jah‟ (ያህ / ያህዌ)
The meaning is „goodness of the almighty‟
Ethiopian eunuch, the / ኢትዮጵያዊ ጃንዯረባ
ኢትዮጵያዊ ጃንዯረባ / Ethiopian eunuch, the
Bed-keeper, / SBD
የኢትዮጵያ ባሇስሌጣን፣ የውጭ ጉዲይ ሚኒስተር…
“And he arose and went: and, behold, a
“ተነሥቶም ሄዯ። እነሆም፥ ህንዯኬ የተባሇች
የኢትዮጵያ ንግሥት አዙዥና ጃንዯረባ የነበረ
man of Ethiopia, an eunuch of great
በገንዖብዋም ሁለ የሠሇጠነ አንዴ የኢትዮጵያ ሰው
authority under Candace queen of the
ሉሰግዴ ወዯ ኢየሩሳላም መጥቶ ነበር”
Ethiopians, who had the charge of all her
(ሥራ 8፡27)
treasure …” (Ac8:27)
Ethiopian woman / ኢትዮጵያዊት
ኢትዮጵያዊት / Ethiopian woman
ጦቢያዊት፣ ኢትዮጵያዊት፣ ሳባዊ፣ ኩሻዊ፣
Star, / EBD
ምዴያማዊት…
“And Miriam and Aaron spake against
[የቃለ ትርጉም ጥቁር ማሇት ነው / መቅቃ]
Moses because of the Ethiopian woman
“ሙሴም ኢትዮጵያይቱን አግብቶአሌና ባገባት
whom he had married: for he had
በኢትዮጵያይቱ ምክንያት ማርያምና አሮን በእርሱ
married an Ethiopian woman” (nu 12:1)
ሊይ ተናገሩ” (ዖኁ 12፡1)
The wife of Moses;
Eunuch / ጃንዯረቦች
ጃንዯረቦች / Eunuch
Bed-keeper, / EBD
ኢኑክ- ኢንቹ፣ እጩ፣ የታጬ፣ ሇሹመት የታሰበ፣ አሌጋ
“And he lifted up his face to the
ወራሽ…የማረግ ስም
window, and said, who is on my side?
“ፉቱንም ወዯ መስኮቱ አንሥቶ። ከእኔ ጋር ማን
ነው፤ አሇ። ሁሇት ሦስትም ጃንዯረቦች ወዯ እርሱ
Who? And there looked out to him two
ተመሇከቱ።”
or three eunuchs.”
(2ነገ 9፡32)
(2ki 9:32)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
97

Ezekiel / ሔዛቅኤሌ
Eve / ሓዋን
Life, / HBN; living; enlivening, / EBD
“And Adam called his wife‟s name Eve;
because she was the mother of all
living.”
(Ge 3:20)
The name given in Scripture to the first
woman; the account of Eve‟s creation is
found at (Genesis 2:21, 22)

ሓዋን / Eve
„ሄዋን‟ ማሇት ሔያዋን፥ ያሌሞቱ፣ ያማይሞቱ ማሇት ነው።
ኤዋን፣ ሂዋን፣ ህያው…ስም- ህይወት
[በቁሙ፡ መጀመሪያ ሴት፡ የአዲም ሚስት፡ ሔያውት፡ እመ
ሔያዋን / ኪወክ / አ]
“አዲምም ሇሚስቱ ሓዋን ብል ስም አወጣ፥
የሔያዋን ሁለ እናት ናትና።” (ዖፌ 3፡20)
ከአዲም አጥንት ሇአዲም የተፇጠረች የመጀመሪያዋ
ሴት። (ዖፌ 2:21፣ 22)

Eve / ሓዋን : The root word is „ewa‟ (ህያው)
The meaning is „eternal life‟
Evi / ኤዊ
Desire, / EBD
“And they slew the kings of Midian,
beside the rest of them that were slain;
namely, Evi, and Rekem, and Zur, and
Hur, and Reba, five kings of Midian:
Balaam also the son of Beor they slew
with the sword.” (Nu 31:8)
One of the five kings or princes of
Midian…; (Nu 31:8; Jo13:21)
Ezbai / ኤዛባይ
Shining, / SBD
“Hezro the Carmelite, Naarai the son of
Ezbai, father of Naarai, who was one of
David‟s thirty mighty men.” (1Ch 11:37)

ኤዊ / Evi
„ህያው‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ኤቭ- ኤዊ፣
ህያው፣ ሑዋናዊ… የሰው ስም
“ከተገዯለትም ጋር የምዴያምን ነገሥታት
ገዯለአቸው አምስቱም የምዴያም ነገሥታት ኤዊ፥
ሮቆም፥ ሱር፥ ሐር፥ ሪባ ነበሩ የቢዕርንም ሌጅ
በሇዒምን ዯግሞ በሰይፌ ገዯለት።”
(ዖኁ 31፡8)
( ኢያ 13:21)
ኤዛባይ / Ezbai
„ዖ አብ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። እዛ‟ባይእዖ‟አብ፣ እዛብ፣ ህዛብ፣ ህዛባዊ… ስም“ፌልናዊው አኪያ፥ ቀርሜልሳዊው ሏጽሮ፥
የኤዛባይ ሌጅ ነዔራይ፥” (1ዚና 11፡37)

Ezekias / ሔዛቅያስ
ሔዛቅያስ / Ezekias
The strength of God, / HBN
„ሔዛቅ‟ እና „ህያው‟ / „ዋስ‟ / „ኤሌ‟ ከሚለ ቃሊት
“And Ozias begat Joatham; and Joatham
ተገኘ። ሔዛቂ ያስ፣ ኃያሌ፣ … (Hezekiah)
begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;”
“አካዛም ሔዛቅያስን ወሇዯ፤ ሔዛቅያስም ምናሴን
ወሇዯ፤ ምናሴም አሞፅን ወሇዯ፤” (ማቴ 1፡9)
(Mt 1:9, 10)
Ezekiel / ሔዛቅኤሌ
ሔዛቅኤሌ / Ezekiel
God will strengthen, / EBD
‘ሔዛቅ’ እና „ኤሌ’ ከሚሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
Power of the alm
እ‟ዖ‟ቄሌ- ሔዛቂ ኤሌ፣ ኃይሇ መሇኮት… (Jehezekel)
“The word of the LORD came expressly
[እግዙብሓር ብርታት ይሰጣሌ / መቅቃ]
unto Ezekiel the priest, the son of Buzi,
“ከወሩም በአምስተኛው ቀን የእግዘአብሓር ቃሌ
በከሇዲውያን አገር በኮቦር ወንዛ ወዯ ቡዛ ሌጅ ወዯ
in the land of the Chaldeans by the river
ካህኑ ወዯ ሔዛቅኤሌ መጣ። የእግዘአብሓርም እጅ
Chebar; and the hand of the LORD was
በዘያ በእኔ ሊይ ሆነች፥” (ሔዛ 1፡3)
there upon him.” (Eze 1:3) One of the
great prophets, the son of Buzi the priest;
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / ኪወክ / አ- ኪዲነ ወሌዴ
ክፌላ / አሇቃ)
98

Ezri / ዓዛሪ
Ezer / ኤጽር
Treasure, / EBD
“And Dishon, and Ezer, and Dishan:
these are the dukes of the Horites, the
children of Seir in the land of Edom.”
(Ge 36:21, 27); One of the sons of Seir,
the native princes, "dukes," of Mount
Hor (Genesis 36:21, 27). (1 Chronicles
7:21; 4:4.)
A Levite; (Nehemiah 3:19)
A priest; (12:42)
Eziongaber / ዓጽዮንጋብር
The giant's backbone, / EBD
“And they departed from Ebronah, and
encamped at Eziongaber.” So called
from the head of a mountain which runs
out into the sea” (Nu 33:35;
Deuteronomy 2:8)

ኤጽር / Ezer
„ዖር‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ነው። እ‟ዛር- ዖር፣ ወገን፣
ዖመዴ…ስም
“በዘያች አገር የተቀመጡ የሕሪው የሴይር ሌጆች
እነዘህ ናቸው ልጣን፥ ሦባሌ፥ ፅብዕን፥ ዒና፥ ዱሶን፥
ኤጽር፥ ዱሳን” (ዖፌ 36፡21 / 27)
“በአጠገቡም የምጽጳ አሇቃ የኢያሱ ሌጅ ኤጽር
በማዔዖኑ አጠገብ ...” (ነህ3:19)
“ዖካርያስ፥ ሏናንያ መሇከት ይዖው፥ መዔሤያ፥
ኤሊም፥ ኤጽር ቆምን፦ መዖምራኑም በታሊቅ ዴምፅ
ዖመሩ፥ ...” (12:42)
ዓጽዮንጋብር / Eziongaber
„ጽዮን‟ እና „ገብር‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ጽዬን‟ገብር- ገብረ ጽዬን፣ የጽዮን አገሌጋይ፣
መመኪያ…
“ከዓብሮናም ተጕዖው በዓጽዮንጋብር ሰፇሩ።”
(ዖኁ 33፡35)

Eziongaber / ዓጽዮንጋብር
The root words are „zion‟ (ጽዮን) and „gebre‟ (ገብር)
The meaning is „servant of zion,‟

Ezra / ዔዛራ
Help, / EBD
“Now these are the priests and the
Levites that went up with Zerubbabel the
son of Shealtiel, and Jeshua: Seraiah,
Jeremiah, Ezra,” (Ne 12:1)
Ezri / ዓዛሪ
My help, / HBN
“And over them that did the work of the
field for tillage of the ground was Ezri
the son of Chelub:” The son of Chelub;
(1 Ch 27:26)

ዔዛራ / Ezra
„ዖረ‟ ከሚሇው ግስ የወጣ ስም ነው። እዛራ- ዖረ፣ ዖር፣
ወገን፣ ዖመዴ…ስም- ዖሩ
“ከሰሊትያሌ ሌጅ ከዖሩባቤሌና ከኢያሱ ጋር የወጡት
ካህናትና ላዋውያን እነዘህ ነበሩነህ ፥ ሠራያ፥
ኤርምያስ፥ ዔዛራ፥ አማርያ” (ነህ 12፡2)
ዓዛሪ / Ezri
„ዖር‟ ከሚሇው ቃሌ ጋር የተገኘ ስም ነው። እዛሬ- ዖሬ፣
ወገኔ፣ ዖመዳ፣ረዲቴ
“መሬቱን የሚያበጃጁትና እርሻውን በሚያርሱት ሊይ
የክለብ ሌጅ ዓዛሪ ሹም ነበረ”
(1ዚና 27፡26)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
99

Feast / ማዔዴ
አባት / Father
ፓዖር- ባ‟ዖር፣ አባ‟ዖር፣ ወሊጅ
“ሽማግላ የሆነውን አትገሥጸው፥ እርሱን ግን እንዯ
አባት፥ ጎበዜችን እንዯ ወንዴሞች፥ የሸመገለትን
ሴቶች እንዯ እናቶች...።”
(1ጢሞ 5፡1)
መፌራት / fear
ፇሪ- ፇራ፣ ፌራት፣ ጭንቀት፣ ጥንቃቄ…
“የጥበብ መጀመሪያ እግዘአብሓርን መፌራት ነው
ሰነፍች ግን ጥበብንና ተግሣጽን ይንቃለ።”
(ምሳ 1፡7) / (ኢዮ 28:28 / መዛ 19:9)

Father / አባት
To any ancestor, / EBD
“Rebuke not an elder, but treat him as a
father; and the younger men as
brethren”
(1Tm5፡1)
Fear / መፌራት
A designation of true piety, / EBD, (ፇሪ)
“The fear of the LORD is the beginning
of knowledge: but fools despise wisdom
and instruction.” (Pr 1:7)
(Pr 1:7; Job 28:28; Ps19:9)

Fear / መፌራት
The root word is „ferra‟ (ፇራ)
The meaning is „feeling or showing worry or solicitude‟,

Feast / ማዔዴ
Hospitality, / EBD
“And he pressed upon them greatly; and
they turned in unto him, and entered into
his house; and he made them a feast, and
did bake unleavened bread, and they did
eat.” (Ge 19:3)
On birthdays; (Ge 40:20; Job 1:4; Mt
14:6); and
On the occasion of a marriage; (Jud
14:10; Ges 29:22)
On occasions of domestic joy;
(Luke 15:23; Genesis 21:8)

ማዔዴ / Feast
ፋስት- ፋስታ፣ ዯስታ፣ ዴግስ፣ ግብዣ፣ በዒሌ…
“እጅግም ዖበዖባቸው ወዯ እርሱም አቀኑ፥ ወዯ
ቤቱም ገቡ ማዔዴ አቀረበሊቸው፥ ቂጣንም ጋገረ
እነርሱም በለ።” (ዖፌ 19፡3)
“አባቱም ወዯ ሴቲቱ ወረዯ ጎበዜችም እንዱህ ያዯርጉ
ነበርና ሶምሶን በዘያ በዒሌ አዯረገ።” (መሳ 14:10)
“ሊባም የዘያን ስፌራ ሰዎች ሁለ ሰበሰበ፥ ሰርግም
አዯረገ።” (ዖፌ 29:22)
“ሔፃኑም አዯገ፥ ጡትንም ከመጥባት ተቋረጠ
አብርሃምም ይስሏቅን ጡት ባስጣሇበት ቀን ትሌቅ
ግብዣን አዯረገ።” (ዖፌ 21:8) / (ለቃ 15:23)

(EBD- Easton‟s bible dictionary)
100

Festival / ፋስቲ’ቫሌ
Festival / ፋስቲ’ቫሌ
Festivals, Religious, / EBD
(Leviticus 23)
There were daily (Leviticus 23), weekly,
monthly, and yearly festivals, and great
stress was laid on the regular observance
of them in every particular (Numbers
28:1-8; Exodus 29:38-42; Leviticus 6:823; Exodus 30:7-9; 27:20).The septenary
festivals were,
 The weekly Sabbath; (Leviticus 23:1-3;
Exodus 19:3-30; 20:8-11; 31:12, etc.);
 The seventh new moon or the feast of
Trumpets; (Numbers 28:11-15; 29:1-6);
 The Sabbatical year; (Ex 23: 14:110, 11;
Leviticus 25:2-7);
 The year of jubilee; (Lev 2335-35; 25::
816-16; 27:16-25);
 The great feasts were,
The Passover; 1. The feast of Pentecost,
or of weeks; 2.The feast of Tabernacles,
or of ingathering; on each of these
occasions every male Israelite was
commanded "to appear before the Lord";
(Deuteronomy 27:7; Nehemiah 8:9-12).
The promise that God would protect
their homes; (Exodus 34:23, 24) while
all the males were absent in Jerusalem at
these feasts was always fulfilled.3.The
Day of Atonement, the tenth day of the
seventh month; (Leviticus 16:1, 34;
23:26-32; Numbers 29:7-11)4.Of the
post-Exilian festivals reference is made
to the Feast of Dedication; (John 10:22).
This feast was appointed by Judas
Maccabaeus in commemoration of the
purification of the temple after it had
been polluted by Antiochus Epiphanes.

ፋስቲ’ቫሌ / Festival
„ፋስታ‟ እና „በዒሌ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
ፋስቲ‟ቫሌ- ፋስታ ባሌ፣ ግብዣ፣ ዴግስ፣ አመት ባሌ፣
የዯስታ ቀን፣ አውዯ ዒመት…(ላዌ 23)
“... ሇዖወትር ሇሚቃጠሌ መሥዋዔት ነውር …”
(ዖኁ28:1-8) ፥ “በመሠዊያውም ሊይ የምታቀርበው
ይህ ነው በቀን በቀን ዖወትር ሁሇት የዒመት ጠቦቶች
ታቀርባሇህ።” (ዖጸ 29:38-42) ፥ (ዖላ 6:8-23)
“አንተም መብራቱን ሁሌጊዚ ያበሩት ዖንዴ …”
(27:20)
 “ስዴስት ቀን ሥራ ይሠራሌ በሰባተኛው ቀን ግን
የዔረፌት ሰንበት ነው የተቀዯሰ ጉባኤ ይሆንበታሌ
ምንም ሥራ አትሠሩም በምትኖሩበት ሁለ
ሇእግዘአብሓር ሰንበት ነው።” (ዖላ 23:1-3) /
(ዖጸ 19:3-30) / “የሰንበትን ቀን ትቀዴሰው ዖንዴ
አስብ” (20:8-11)/ “... እኔ የምቀዴሳችሁ
እግዘአብሓር እንዯ ሆንሁ ታውቁ ዖንዴ በእኔና
በእናንተ ዖንዴ ሇሌጅ ሌጃችሁ ምሌክት ነውና
ሰንበቶቼን ፇጽሞ ጠብቁ።” (31:12/13)/(ዖኁ
28:11-15)
 “በዒመት ሦስት ጊዚ በዒሌ ታዯርግሌኛሇህ።” (ዖጸ
23: 14:110/ 11)/ “በሰባተኛው ዒመት ግን
ሇምዴሪቱ የዔረፌት ሰንበት፥ ሇእግዘአብሓር ሰንበት”
(ዖላ 25:2-7)
 (ላዌ 2335-35/ 25/ 816-16/ 27:16-25)
 “… ብሊ በአምሊክህም በእግዘአብሓር ፉት ዯስ
ይበሌህ።” (ዖዲ 27:7)/ “...ሉበለና ሉጠጡ እዴሌ
ፇንታም ሉሰዴደ ዯስታም …” (ነህ 8:9-12)
 “… ወንዴ ሁለ በእስራኤሌ አምሊክ በጌታ
በእግዘአብሓር ፉት በዒመት ሦስት ጊዚ ይታይ።”
(ዖጸ 34:23/ 24)
 “ይህም አንዴ ጊዚ በዒመት ሇእስራኤሌ ሌጆች ስሇ
ኃጢአታቸው ሁለ ያስተስርይ ...” (ዖላ 16: 34/
23:26-32)/ “ከዘህም ከሰባተኛው ወር
በአሥረኛው ቀን የተቀዯሰ ጉባኤ ይሁንሊችሁ …”
(ዖኁ29:7-11)
 “በኢየሩሳላምም የመቅዯስ መታዯስ በዒሌ ሆነ፤”
(ዮሏ10:22) ፥ “አይሁዴ እነዘህን ሁሇት ቀኖች
እንዯ ጽሔፇቱና እንዯ ጊዚው በየዒመቱ ይጠብቁ
The "feast of Purim", Esther 9:24-32, was
also instituted after the Exile. (John 5:1.)
ዖንዴ፥ ... በአይሁዴ ዖንዴ እንዲይሻሩ፥ ... ሥርዒት
አዴርገው ተቀበለ።” (አስ9:24-32)/ (ዮኅ5:1.)
Festival / ፋስቲ’ቫሌ: The root words are „festa‟ (ፋስታ) and „bal‟ (ባሌ)
The meaning is „holyday celebration‟,

101

Fruit / ፌሬ
በኵሬ / First-born
„በከረ‟ ከሚሇው፥ የመጀመሪያ ሌጅ-በኵሬ፣ ብኵር
[ከሰው ወይም ከከብት መጀመሪያ የሚወሇዴ/ መቅቃ]
“ነገር ግን ከከብቱ ሁሇት እጥፌ ሇእርሱ በመስጠት
ከተጠሊችው ሚስት የተወሇዯው ሌጅ በኵር እንዯ
ሆነ ያስታውቅ። የኃይለ መጀመሪያ ነውና በኵርነቱ
የእርሱ ነው።” (ዖዲ 21፡17)
“...ታሊቁም ሇታናሹ ይገዙሌ።” (ዖፌ 25:23)
ያዔቆብም፦ በመጀመሪያ ብኵርናህን ሽጥሌኝ አሇው።
ያዔቆብም ሇዓሳው እንጀራና የምስር ወጥ ሰጠው
በሊ፥ ጠጣ፥ ተነሥቶም ሄዯ እንዱሁም ዓሳው
ብኵርናውን አቃሇሊት።” (34)
“ሮቤሌ፥ አንተ በኵር ሌጄና ኃይላ...” (49:3)
“የእስራኤሌም በኵር የሮቤሌ ሌጆች ...” (1ዚና 5:1)
“ወይም ስሇ አንዴ መብሌ በኵርነቱን እንዯ ሸጠ እንዯ
ዓሳው ሇዘህ ...” (ዔብ12:16)
“እኔም ዯግሞ በኵሬ አዯርገዋሇሁ፥ ከምዴር
ነገሥታትም ከፌ ይሊሌ።” (መዛ 89:27)

First-born / በኵሬ
Sons enjoyed certain special privileges, /
EBD
“But he shall acknowledge the son of the
hated for the firstborn, by giving him a
double portion of all that he hath: for he
is the beginning of his strength; the right
of the firstborn is his.”
(De21:17)
Genesis 25:23, 31, 34; 49:3; 1
Now the sons of Reuben the firstborn of
Israel, (Ch 5:1)
Lest there be any fornicator, or profane
person, as Esau, who for one morsel of
meat sold his birthright.Hebrews 12:16;
Also I will make him my firstborn,
higher than the kings of the earth.
(Psalms 89:27)
Fruit / ፌሬ
Produce, / EBD
“And she spake out with a loud voice,
and said, blessed art thou among women,
and blessed is the fruit of thy womb.”
(Lu 1:42) A word as used in Scripture
denoting produce in general, whether
vegetable or animal.
The fruit of the field, "corn-fruit"; all
kinds of grain and pulse
The fruit of the vine, "vintage-fruit";
grapes, whether moist or dried
The fruits of the Spirit; (Galatians 5:22,
23; Ephesians 5:9; James 3:17, 18) are
those gracious dispositions and habits
which the Spirit produces in those in
whom he dwells and works.

ፌሬ / Fruit
„ፌሬያት‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ፌሩትፌሬያት፣ ምርት፣ ሌጅ፣ ውጤት… ስም
[ከሔያው ፌጥረት ሁለ የሚገኝ / መቅቃ]
“በታሊቅ ዴምፅም ጮኻ እንዱህ አሇች። አንቺ
ከሴቶች መካከሌ የተባረክሽ ነሽ፥ የማኅፀንሽም ፌሬ
የተባረከ ነው:” (ለቃ 1፡42)
“ሇዖሪ ዖርን ሇመብሊትም እንጀራን በብ዗ የሚሰጥ
እርሱም የምትዖሩትን ዖር ይሰጣችኋሌ
ያበረክትሊችሁማሌ ፥ የጽዴቃችሁንም ፌሬ
ያሳዴጋሌ፤” (ገሊ5:22 / 23)
“የብርሃኑ ፌሬ በበጎነትና በጽዴቅ በእውነትም ሁለ
ነውና ሇጌታ ዯስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ፥
እንዯ ብርሃን ሌጆች ተመሊሇሱ፤” (ኤፋ5:9)
“ሊይኛይቱ ጥበብ ግን በመጀመሪያ ንጽሔት ናት፥
በኋሊም ታራቂ፥ ገር፥ እሺ ባይ ምሔረትና በጎ ፌሬ
የሞሊባት፥ ጥርጥርና ግብዛነት የላሇባት ናት።”
(ያቆ3:17 / 18)

Fruit / ፌሬ
The root word is „Feriat‟ (ፌሪያት)
The meaning is „produces, seeds, offspings...‟
(EBD- Easton‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
102

Gabriel / ገብርኤሌ
ቍጣ / Fury
ፈውሪ- አስ‟ፇሪ፣ ቁጡ፣ ኃይሇኛ…
“እኔ ዯግሞ በቍጣ እሄዴባችኋሇሁ ስሇ
ኃጢአታችሁም ሰባት እጥፌ እቀጣችኋሇሁ።”
(ላዊ26፡28)፥
(ላዊ 26:28 / Job 20:23 / ኢሳ 63:3 / ኤር 4:4
/ ሔዛ 5:13 / ዲን 9:16 / ዖካ 8:2)
ጌቤ / Gabbai
ገባይ- ገቢ የሚያስገኝ፣ አስ‟ገባሪ፣ ቀራጭ…
“ከእርሱም በኋሊ ጌቤና ሳሊይ ዖጠኝ መቶም ሀያ
ስምንት”

Fury / ቍጣ
As attributed to God, is a figurative, / EBD
“Then I will walk contrary unto you also
in fury; and I, even I, will chastise you
seven times for your sins.”
(Le 26:28; Job 20:23; Is 63:3; Jer 4:4; Ez
5:13; Daniel 9:16; Zec 8:2).
Gabbai / ጌቤ
Tax gatherer, / HBN; the back, / SBD
“And after him Gabbai, Sallai, nine
hundred twenty and eight;”
(Ne 11:8)
Gabbatha / ገበታ
Elevated; a platform, / SBD
“When Pilate therefore heard that
saying, he brought Jesus forth, and sat
down in the judgment seat in a place that
is called the Pavement, but in the
Hebrew, Gabbatha.” (Joh 19:13)
Gabriel / ገብርኤሌ
Man of God, / SBD
“And I heard a man's voice between the
banks of Ulai, which called, and said,
Gabriel, make this man to understand
the vision.” (Da8:16)
An angel sent by God to announce to
Zacharias the birth of John the Baptist,
and to Mary the birth of Christ. He was
also sent to Daniel to explain his visions.
(Dal 8:16; 9:21)

(ነህ 11፡8)

ገበታ / Gabbatha
ገበታ- ማዔዴ፣ መዴረክ፣ ችልት፣አዲራሽ …
“ጲሊጦስም ይህን ነገር ሰምቶ ኢየሱስን ወዯ ውጭ
አወጣው፥ በዔብራይስጥም ገበታ በተባሇው ጸፌጸፌ
በሚለት ስፌራ በፌርዴ ወንበር ተቀመጠ።”
(ዮሏ19፡13)
ገብርኤሌ / Gabriel
„ገብረ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ነው።
ገብረ‟ኤሌ- የጌታ አገሌጋይ፣የእግዙብሓር ሠራተኛ…
[“የእግዙብሓር ሰው” ማሇት ነው / መቅቃ]
“በኡባሌም ወንዛ መካከሌ። ገብርኤሌ ሆይ፥ ራእዩን
ሇዘህ ሰው አስታውቀው ብል የሚጮኸውን የሰውን
ዴምፅ ሰማሁ:” (ዲን8፡16)
“መሌአኩም መሌሶ፦ እኔ በእግዘአብሓር ፉት
የምቆመው ገብርኤሌ ነኝ፥ እንዴናገርህም ይህችንም
የምሥራች እንዴሰብክሌህ ተሌኬ ነበር፤” (ለቃ 1፡9)

Gabriel / ገብርኤሌ
The root words are „gabre‟ (ገብረ) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „servant of the almighty‟,

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary/ መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

103

Gadi / ጋዱ ሌጅ
Gad / ጋዴ
Fortune; luck, / EBD
“ And Leah said, a troop cometh: and
she called his name Gad.” Jacob's
seventh son, by Zilpah, Leah's
handmaid, and the brother of Asher (Ge
30:11-13; 46:16, 18); In the Authorized
Version of 30:11 the words, "A troop
cometh: and she called," etc., should
rather be rendered, "In fortune [RSV,
'Fortunate']: and she called," etc., or
"Fortune cometh," etc.
A prophet who joined David in the
"hold," and at whose advice he quitted it
for the forest of Hareth;
(1 Ch 29:29; 2Chr 29:25; 1 Sa 22:5)

ጋዴ / Gad
„ገዯ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ጋዴ- ጉዴ፣ ገዴ፣
እዴሌ፣ እጣ ፇንታ…
[መሌካም ዔዴሌ ማሇት ነው / መቅቃ]
“ሌያም። ጉዴ አሇች ስሙንም ጋዴ ብሊ ጠራችው”
(ዖፌ 30፡11-13)
“ የንጉሡም የዲዊት የፉተኛውና የኋሇኛው ነገር፥
እነሆ፥ በባሇ ራእዩ በሳሙኤሌ ታሪክ፥ በነቢዩም
በናታን ታሪክ፥ በባሇ ራእዩም በጋዴ ታሪክ
ተጽፍአሌ።” (1 ዚና 29:29)
“ይህንም ትእዙዛ እግዘአብሓር በነቢያቱ እጅ
አዛዜአሌና እንዯ ዲዊትና እንዯ ንጉሡ ባሇ ራእይ እንዯ
ጋዴ፥ እንዯ ነቢዩም እንዯ ናታን ...።”
(2ዚና29:25)
“ነቢዩ ጋዴም ዲዊትን፦ ተነሥተህ ወዯ ይሁዲ ምዴር
ሂዴ እንጂ በአምባው ...” (1 ሳሙ22:5)

Gad / ጋዴ
The root word is „Gad‟ (ገዴ)
The meaning is „luck, fortune...‟
Gaddi / ጋዱ
Fortunate, / EBD
“Of the tribe of Joseph, namely, of the
tribe of Manasseh, Gaddi the son of
Susi”; among the twelve "spies";
(Nu 13:11)
Gaddiel / ጉዱኤሌ
Fortune (i.e., sent) of God, / EBD
“Of the tribe of Zebulun, Gaddiel the
son of Sodi”; the representative of the
tribe of Zebulum among the twelve
spies; (Nu13:10)
Gadi / ጋዱ ሌጅ
The descendants of Gad, / SBD
“For Menahem the son of Gadi went up
from Tirzah, and came to Samaria, and
smote Shallum the son of Jabesh in
Samaria, and slew him, and reigned in
his stead.” (2ki 15:14, 17)

ጋዱ / Gaddi
ጋዱ- ገዳ፣ ገዯኛ፣ እዴሇኛ፣ እጣ የወጣሇት ፣ የጋዴ አገር
ሰው… የሰው ስም
“ከዮሴፌ ነገዴ እርሱም የምናሴ ነገዴ የሱሲ ሌጅ
ጋዱ”
(ዖኁ 13፡11)

ጉዱኤሌ / Gaddiel
„ገዯ‟ እና ‟ኤሌ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ነው። ጋዱ‟
ኤሌ- ገዯ ዓሌ፣ የጌታ ኃብት…
“ከብንያም ነገዴ የራፈ ሌጅ ፇሌጢ ከዙብልን ነገዴ
የሰዱ ሌጅ ጉዱኤሌ” (ዖኁ 13:10)
ጋዱ ሌጅ / Gadi
ጋዲይት- ጋዱ፣ ገዱ፣ የጋዴ ወገን፣ ጋዲዊ… የነገ ስም
“የጋዱም ሌጅ ምናሓም ከቴርሳ ወጥቶ ወዯ ሰማርያ
መጣ፥ በሰማርያም የኢያቤስን ሌጅ ሰልምን መታ፥
ገዯሇውም በእርሱም ፊንታ ነገሠ።”
(2ነገ 15፡14፣17)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ
ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

104

Gazathites / ጋዙ
Gamalli / ገማሉ
“Gemalli” means camel-driver, / SBD
“Of the tribe of Dan, Ammiel the son of
Gemalli” (Nu13:12)

ገማሉ / Gamalli
„ግመሌ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ነው። ገማሉ- ግመሉ፣
ግመሇኛ፣ ግመልች ያለት...
“ከዲን ነገዴ የገማሉ ሌጅ ዒሚኤሌ” (ዖኁ 13:12)

Gamalli / ገማሉ : The root word is „gemal‟ (ግመሌ)
The meaning is „camel owner,‟
Garden / ገነት
Enclosures on the outskirts of towns, planted
with various trees and shrubs, / EBD
“And the LORD God planted a garden
eastward in Eden; and there he put the
man whom he had formed.”
(Ge 2:8, 9)
Gath / ጌት
A wine press, / SBD
“They sent therefore and gathered all the
lords of the Philistines unto them, and
said, what shall we do with the ark of the
God of Israel? And they answered; Let
the ark of the God of Israel be carried
about unto Gath. And they carried the
ark of the God of Israel about thither.”
(Jos 13:3), (1 Sa 5:8, 9; 6:17)
Gaza / ጋዙ
Strong, / EBD
“And the border of the Canaanites was
from Sidon, as thou comest to Gerar,
unto Gaza; as thou goest, unto Sodom,
and Gomorrah, and Admah, and Zeboim,
even unto Lasha”
It is one of the oldest cities of the world;
(Ge10:19)
Gazathites / ጋዙ
The inhabitants of Gaza / SBD
“From Sihor, which is before Egypt,
even unto the borders of Ekron
northward, which is counted to the
Canaanite: five lords of the Philistines;
the Gazathites, and the Ashdothites, the
Eshkalonites,” (Jos 13:3)

ገነት / Garden
„ጋረዯ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ነው። ጋርዯን- ጋረዯን፣
ጋረዯ፣ ከሇሇ፣ አጠረ…ተ‟ገን፣ ተገነ፣ ገነት...
“እግዘአብሓር አምሊክም በምሥራቅ በዓዴን ገነትን
ተከሇ የፇጠረውንም ሰው ከዘያው አኖረው።”
(ዖፌ 2፡8፣9)
ጌት / Gath
ጋት- ጋጥ፣ ጓዲ… የከተማ ስም
የወይን መጭመቂያ ተብልም ይተረጉማሌ።
“ሌከውም የፌሌስጥኤማውያንን አሇቆች ሁለ ወዯ
እነርሱ ሰበሰቡና። በእስራኤሌ አምሊክ ታቦት ምን
እናዴርግ፤ አለ እርሱም፦ የእስራኤሌ አምሊክ ታቦት
ወዯ ጌት ይ዗ር ብሇው መሇሱ። የእስራኤሌንም
አምሊክ ታቦት ወዯዘያ ተሸከሙት።”
(1ሳሙ 5፡8፣9)
ጋዙ / Gaza
„ገዙ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ጋዙ- ገዙ፣ ገዥ፣
ተቆጣጣሪ፣ አስተዲዯራዊ ቦታ፣ ምሽግ… (Azzah /
Gazathites)
[ምሽግ ማሇት ነው / መቅቃ]
“የከነዒናውያንም ወሰን ከሲድን አንሥቶ ወዯ ጌራራ
በኩሌ ሲሌ እስከ ጋዙ ዴረስ ነው ወዯ ሰድምና ወዯ
ገሞራ፥ ወዯ አዲማና ወዯ ሰቦይም በኩሌም ሲሌ
እስከ ሊሣ ዴረስ ነው።” (ገሊ10:19)
ጋዙ / Gazathites
ጋዙይት- የጋዙ አገር ሰዎች… (Gazites, the)
“በግብፅ ፉት ካሇው ከሺሕር ወንዛ ጀምሮ በሰሜን
በኩሌ እስካሇችው የከነዒናውያን ሆና እስከ
ተቇጠረችው እስከ አቃሮን ዲርቻ ዴረስ፥ የጋዙ፥
የአዙጦን፥ የአስቀልና፥ የጌት፥ የአቃሮን፥ አምስቱ
የፌሌስጥኤማውያን መኳንንት”
(ኢያ 13፡3)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
105

Geder / ጌድር
Geba / ገባዕን
The hill, / EBD
“The hill And David did so, as the
LORD had commanded him; and smote
the Philistines from Geba until thou
come to Gazer.” (2sa 5:25);
(2 Ki 23:8; Neh 11:31)
Geber / ጌበር
Manly- A valiant man, / EBD
“Geber the son of Uri was in the country
of Gilead, in the country of Sihon king
of the Amorites, and of OG king of
Bashan; and he was the only officer
which was in the land.” (1ki 4:19)
Gedaliah / ጎድሌያስ
Made great by Jehovah, / EBD
“Of Jeduthun: the sons of Jeduthun;
Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah,
Hashabiah, and Mattithiah, six, under the
hands of their father Jeduthun, who
prophesied with a harp, to give thanks
and to praise the LORD.”
(1ch 25:3, 9)
Son of Ahikam; Jeremiah‟s protector,
(Jeremiah 26:24)

ገባዕን / Geba
ገባ- ገብ፣ ገበያ፣ ግባት፣ ዲገታማ ቦታ… (Gibeon)
“ዲዊትም እግዘአብሓር እንዲዖዖው አዯረገ
ከገባዕንም እስከ ጌዛር ዴረስ ፌሌስጥኤማውያንን
መታ።”
(2ሳሙ5፡25)
(2 ነገ23:8/ ነህ11:31)
ጌበር / Geber
„ገበረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ነው። ገብር- ገባረ፣ ሠራ፣
አገሇገሇ… ስም:- ገብሬ፣ ገባር፣ ገበሬ፣ ግብር...
“በአሞራውያን ንጉሥ በሴዎንና በባሳን ንጉሥ በዏግ
አገር፥ በገሇዒዴ አገር፥ የኡሪ ሌጅ ጌበር ነበረ
በዘያችም ምዴር ሊይ እርሱ ብቻውን ሹም ነበረ።”
(1ነገ4፡19)
ጎድሌያስ / Gedaliah
„ገዴሌ‟ እና „ያህ‟ (ያህዌ / ዋስ) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ነው። ገዴሇ‟ያህ- የጌታ ገዴሌ፣ የእዙብሓር ገዴሌ፣ ያምሊክ
ሥራ፣ ያአብ ሥራ… የሰው ስም
[ትርጉሙ “እግዙብሓር ታሊቅ ነው” ማሇት ነው / መቅቃ]

“ከኤድታም የኤድታም ሌጆች ጎድሌያስ፥ ጽሪ፥ የሻያ፥
ሰሜኢ፥ ሏሸብያ፥ መቲትያ፥ እነዘህ ስዴስቱ
ሇእግዘአብሓር ምስጋናና ክብር በመሰንቆ ትንቢት
ከተናገረው ከአባታቸው ከኤድታም እጅ በታች
ነበሩ።” (1ዚና 25፡3፣9)

Gedaliah / ጎድሌያስ
The root words are „Gedel‟ (ገዴሇ) and „Jah‟ (ያህ)
The meaning is „work of Jehovah‟,
ጌዴር / Geder
„ገዯረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ገዴር- ጋርዴ፣
ግዴግዲ፣ አጥር…
“የጌዴር ንጉሥ፥ የሓርማ ንጉሥ፥” (ኢያ12፡14)
ጌድር / Geder
„ገዯረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው።... (Gederah
/ Gedor)
ጌዯር- ገዯራ፣ ግንብ፣ አጥር፣ ዴንበር... የቦታ ስም
“ሇመንጎቻቸው መሰምርያ ይሹ ዖንዴ ወዯ ጌድር
መግቢያ እስከ ሸሇቆው ምሥራቅ ዴረስ ሄደ።”
(1 ዚና 4:39)

Geder / ጌዴር
A walled place, / EBD
“The king of Debir, one; the king of
Geder, one;” (Jos 12:13)
Geder / ጌድር
Geder” means a wall, / SBD
The king of Geder was one of the thirty-one
kings who were overcome by Joshua on the
west of the Jordan.
“The king of Debir, one; the king of
Geder, one;” (Jos 12:13); (1 Ch 4:39)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
106

Gibea / ጊብዒ
Gedor / ጌድር
“Gedor” means a wall, / SBD
A town int he mountainous part of Judah,
“Halhul, Bethzur, and Gedor”
(Joshua 15:58)
Gehazi / ግያዛ
Valley of vision, / EBD
“And Gehazi passed on before them,
and laid the staff upon the face of the
child; but there was neither voice, nor
hearing…” (2ki4:31)
Gethseman / ጌቴሴማኒ
Oil-press, / EBD
“And they came to a place which was
named Gethsemane: and he saith to his
disciples, Sit ye here, while I shall pray.
(Mr14:32)
(Mt 26:36) (John 18:1).

ጌድር / Gedor
„ገዯረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው።ጌድር- ገዯራ፣
ግንብ፣ አጥር፣ ዴንበር... (Geder) “ሏሌሐሌ፥
ቤትጹር፥ ጌድር፥ ማዔራት፥ ቤትዒኖት፥ ኤሌትቆን ስዴስት
ከተሞችና መንዯሮቻቸው።” (ኢያ15:58)
ግያዛ / Gehazi
„ጋዙ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ጋዘ- ገዙ፣ ገዥ፣
ግዙት፣ አስተዲዯር…
“ልላውንም ግያዛን፦ ይህችን ሱነማዊት ጥራ
አሇው።” (2ነገ4፡31)
ጌቴሴማኒ / Gethseman
„ጌታ‟ እና „ስም‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ጌታ‟ስመኒ- የጌታ ስም፣ ስመ አምሊክ፣ መሌካም
ስም፣ ታዋቂ…
“ጌቴሴማኒ ወዯምትባሌም ስፌራ መጡ፥ ዯቀ
መዙሙርቱንም። ስጸሌይ ሳሇሁ፥ በዘህ ተቀመጡ
አሊቸው።” (ማር.14፡32)

Gethseman / ጌቴሴማኒ
The root words are „getha‟ (ጌታ) and „semene‟ (ስም)
The meaning is „name of the lord,‟
Gibbar / ጋቤር
Gigantic, / HBN; strong / SBD
“The children of Gibbar, ninety and
five; the father of some who returned
with Zerubbabel from Babylon”;
(Ezra 2:20)
Gibea / ጊብዒ
A hill, / SBD
“She bare also Shaaph the father of
Madmannah, Sheva the father of
Machbenah, and the father of Gibea:
and the daughter of Caleb was Achsa.”
(Ch 2:49)

ጋቤር / Gibbar
ጊባር- ገብር፣ ገባር፣ አገሌጋይ፣ ሠራተኛ…
“የጋቤር ሌጆች፥ ዖጠና አምስት። የቤተ ሌሓም
ሌጆች፥ መቶ ሀያ ሦስት።”
(ዔዛ 2፡20)
ጊብዒ / Gibea
ጊባ- ጊበያ፣ ገበያ፣ መገበያያ ቦታ፣ ኮረብታ…
“ዯግሞም የመዴማናን አባት ሸዒፌንና የመክቢናንና
የጊብዒን አባት ሱሳን ወሇዯች የካላብም ሴት ሌጅ
ዒክሳ ነበረች።”
(1ዚና 2፡49)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s
bible dictionary)

107

Ginath / ጎናት
Gibeah / ጊብዒ
A hill or hill-town / SBD
“And Samuel arose, and gat him up from
Gilgal unto Gibeah of Benjamin. And
Saul numbered the people that were
present with him, about six hundred
men.”)
(1 Sa 13:15), better known as "Gibeah of
Saul" (11:4; Isaiah 10:29);
Gibeah of Judah (Joshua 15:57); a city in
the mountains of Judah;
Gibeah of Phinehas (Joshua 15:57)
Gibeon / ገባዕን
Hill city, / EBD
“And when the inhabitants of Gibeon
heard what Joshua had done unto Jericho
and to Ai,”
(Jos9:3-15), (Jos10:2)
Gilgal / ጌሌገሊ
Rolling, / EBD
“And they went to Joshua unto the camp
at Gilgal, and said unto him, and to the
men of Israel, We are come from a far
country: now therefore make ye a league
with us.” (Jos 9:6)
Where the Israelites first encamped after
crossing the Jordan (Joshua 4:19, 20);
(5:10) and renewed the rite of
circumcision, and so "rolled away the
reproach" of their Egyptian slavery.

ጊብዒ / Gibeah
ገበያ- መገበያያ ቦታ፣ ከፌ ያሇ ቦታ፣ ጋባት፣ ኮረብታማ…
(Gibeath, Gibea)
[ጉብታ ወይም ኮረብታ ማሇት ነው / መቅቃ]
“... ከጌሌገሊም ተነሥተው ወዯ ብንያም ጊብዒ መጡ
ሳኦሌም ከእርሱ ጋር የነበሩትን ሔዛብ ቇጠረ፥
ስዴስት መቶም ...” (1ሳሙ13፡15)
“ዮቅዴዒም፥ ዙኖዋሔ፥ ቃይን፥ ጊብዒ፥ ተምና አሥር
ከተሞችና መንዯሮቻቸው።” (ኢያ 15:57)
“ኢያሱም የባሌጩት መቍረጫ ሠርቶ የግርዙት
ኮረብታ በተባሇ ስፌራ የእስራኤሌን ሌጆች ገረዖ።”
(ኢያ 5:3)

ገባዕን / Gibeon
„ጉበነ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ግባዕነ- ጉበን፣
በር፣ የከተማ መግቢያ፣ ኬሊ፣ የዴንበር መግቢያ… የቦታ
ስም
“የገባዕን ሰዎች ግን ኢያሱ በኢያሪኮና በጋይ
ያዯረገውን በሰሙ ጊዚ፥” (ኢያ9፡3-15)
ጌሌገሊ / Gilgal
„ግሌግሌ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው።የቃለ ምንጭ
ገሊገሇ የሚሇው ግስ ነው። ጌሌገሊ- ግሌግሌ፣ ረፌት፣
ሸክምን ማቅሇሌ፣ ከባርነት መሊቀቅ፣ነጻነትን ማግኘት …
“ኢያሱም ወዯ ሰፇረበት ወዯ ጌሌገሊ ሄዯው ሇእርሱና
ሇእስራኤሌ ሰዎች። ከሩቅ አገር መጥተናሌ አሁንም
ከእኛ ጋር ኪዲን አዴርጉ አለ።” (ኢያ 9፡6)
“እግዘአብሓርም ኢያሱን። ዙሬ የግብፅን ነውር
ከእናንተ ሊይ አንከባሌያሇሁ አሇው፤ ስሇዘህ የዘያ
ስፌራ ስም እስከ ዙሬ ዴረስ ጌሌገሊ ተብል ተጠራ።”
(5፡9)

Gilgal / ጌሌገሊ
The root word is „gilgal‟ (ግሌግሌ)
The meaning is „getting relief from a heavy load‟,
Ginath / ጎናት
ጎናት / Ginath
“Ginath” means protection, / SBD
„ገነት‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ነው። ተጋን፣ ተገነ፣ ከሇሇ፣
“Then were the people of Israel divided
በአትክሌት የተከሇሇ፣ ገነት...
into two parts: half of the people
“በዘያም ጊዚ የእስራኤሌ ሔዛብ በሁሇት ተከፇሇ
የሔዛቡም እኩላታ የጎናትን ሌጅ ታምኒን ያነግሡት
followed Tibni the son of Ginath, to
ዖንዴ ተከተሇው እኩላታውም ዖንበሪን ተከተሇ።”
make him king; and half followed
(1 ነገ 16:21 / 22)
Omri.”(1 Kings 16:21, 22)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
108

Gopher / ጎፇር
Gittites / ጌትያውን
Belonging to Gath, / SBD
“And all his servants passed on beside
him; and all the Cherethites, and all the
Pelethites, and all the Gittites, six
hundred men which came after him from
Gath, passed on before the king.”
(2sa 15:18, 19), (Joshua 13:3)
God, the Almighty / ኤሌሻዲይ
The LORD, / EBD
“And when Abram was ninety years old
and nine, the LORD appeared to Abram,
and said unto him, I am the Almighty
God; walk before me, and be thou
perfect,” (Ex 34:6, 7)
Golgotha / ጎሌጎታ
"The place of a skull", / EBD
“And when they were come unto a place
called Golgotha, that is to say, a place of
a skull,” (Mt27:33) / (Mt 27:33; Mr
15:22; Jo19:17)
Goliath / ጎሌያዴ
Great, / EBD
“And there went out a champion out of
the camp of the Philistines, named
Goliath, of Gath, whose height was six
cubits and a span.”; (1 Sa17:4)

ጌትያውን / Gittites
„ጌት‟ ከሚሇው የቦታ ስም የመጣ ነው። ጌታይትጌታውያን፣ የጌት አገር ሰዎች…
“ባሪያዎቹም ሁለ በፉቱ አሇፈ ከሉታውያንና
ፇሉታውያንም ሁለ፥ ከእርሱም በኋሊ ከጌት
የመጡት ስዴስት መቶው ጌትያውን ሁለ በንጉሡ
ፉት አሇፈ።”
(2ሳሙ15፡18፣19)
ኤሌሻዲይ / God, the Almighty
ኤሌ‟ሻዲይ- ሁለንቻይ፣ ምንም የማይሳነው …
“አብራምም የዖጠና ዖጠኝ ዒመት ሰው በሆነ ጊዚ
እግዘአብሓር ሇአብራም ተገሇጠሇትና። እኔ
ኤሌሻዲይ ነኝ በፉቴ ተመሊሇስ፥ ፌጹምም ሁን።”
(ዖፌ17፡1)
ጎሌጎታ / Golgotha
„ገሊ‟ እና‟ጎታ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ነው።ገሇ‟ጎታገሊ‟ጎታ፣ የአካሌ ክምር / የራስ ቅሌ…
“ትርጓሜው የራስ ቅሌ ስፌራ ወዯሚሆን ጎሌጎታ
ወዯሚባሇው ስፌራ በዯረሱ ጊዚም፥” (ማቴ27፡33)
ጎሌያዴ / Goliath
ገሊያት- ገሊ፣ ገሊት፣ አካሊት፣ ትሌቅ ሰውነት…
“ከፌሌስጥኤማውያንም ሰፇር የጌት ሰው ጎሌያዴ፥
ቁመቱም ስዴስት ክንዴ ከስንዛር የሆነ፥ ዋነኛ ጀግና
መጣ።”
(1ሳሙ 17፡4)

Goliath / ጎሌያዴ
The root word is „gelayath‟ (ገሊያት)
The meaning is „body / bodies‟,
Gopher / ጎፇር
The cypress tree, (pitch) wood, / EBD
“Make thee an ark of gopher wood;
rooms shalt thou make in the ark, and
shalt pitch it within and without with
pitch.” (Ge6:14); only once mentioned,

ጎፇር / Gopher
„ጎፇረ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ነው። ጎፇረ፣ ጎፇሬ…
[ጥዴን የሚመስሌ ዙፌ / መቅቃ]
“ከጎፇር እንጨት መርከብን ሇአንተ ሥራ
በመርከቢቱም ጉርጆችን አዴርግ፥ በውስጥም
በውጭም በቅጥራን ሇቅሌቃት” (ዖፌ6፡14)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ
ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
109

Hadassah / ሀዯሳ
Gourd / ቅሌ
“And the LORD God prepared a gourd,
and made it to come up over Jonah, that
it might be a shadow over his head, to
deliver him from his grief. So Jonah was
exceeding glad of the gourd”;
(Jon 4:6-10)
Guard / ዖበኞቹ

ቅሌ / Gourd
ጋርዴ- ጋረዯ፣ ከሇሇ፣ ሸፇነ፣ ተጠሇሇ…
“እግዘአብሓር አምሊክም ቅሌ አዖጋጀ፥ ከጭንቀቱም
ታዴነው ዖንዴ በራሱ ሊይ ጥሊ እንዴትሆን በዮናስ
ሊይ ከፌ ከፌ አዯረጋት ዮናስም ስሇ ቅሉቱ እጅግ ዯስ
አሇው:”
(ዮና4፡6-10)
ዖበኞቹ / Guard
„ጋረዯ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ጋርዴ- ጋረዯ፣
ከሇሇ፣ ጠበቀ፣ ተከሇከሇ…
“እነዘያ የምዴያም ሰዎች ግን ዮሴፌን በግብፅ
ሇፇርዕን ጃንዯረባ ሇዖበኞቹ አሇቃ ሇጲጥፊራ
ሸጡት” (ዖፌ37፡36)

The bodyguard of the kings of Egypt, / EBD

“And the Midianites sold him into Egypt
unto Potiphar, an officer of Pharaoh's,
and captain of the Guard”
(Ge37:36)

Guard / ዖበኞቹ
The root word is „garede‟ (ጋረዯ)
The meaning is „shield, protect...‟
Related term(s): Garden / ገነት / (Ge 2:8, 9)
Gourd / ቅሌ / (Jon 4:6-10)
Habor / ኦቦር
A partaker; a companion, / HBN
“And the God of Israel stirred up the
spirit of Pul king of Assyria, and the
spirit of Tilgathpilneser king of Assyria,
and he carried them away, even the
Reubenites, and the Gadites, and the half
tribe of Manasseh, and brought them
unto Halah, and Habor, and …”
(1ch 5:26)
Hadashah / ሏዲሻ
New, / EBD; the Jewish name of Esther,
“Hadashah” means new, / SBD
“Zenan, and Hadashah, and
Migdalgad,”
(Jo 15:37)

ኦቦር / Habor
ህብር- አባሪ፣ረዲት፣ ተባባሪ፣ ማህበር…
“የእስራኤሌም አምሊክ የአሦርን ንጉሥ የፍሏን
መንፇስ፥ የአሦርንም ንጉሥ የቴሌጌሌቴሌፋሌሶርን
መንፇስ አስነሣ የሮቤሌንና የጋዴን ሌጆች የምናሴንም
ነገዴ እኵላታ አፇሇሰ፥ እስከ ዙሬም ወዲለበት ወዯ
አሊሓና ወዯ ኦቦር፥ ወዯ ሃራና ወዯ ጎዙን ወንዛ
አመጣቸው።”
(1ዚና5፡26)
ሏዲሻ / Hadashah
„አዯሰ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ሏዯሽ- ሏዱስ፣
አዱስ፣ የእንግዲ፣ ቀዴሞ ያሌነበረ፣ አሁን የመጣ …
(Hadassah)
“ጽናን፥ ሏዲሻ፥ ሚግዲሌጋዴ፥ ዱሌዒን፥”
(ኢያ15፡37)

Hadassah / ሀዯሳ / (አስ 2፡7) same as Hadashah / ሏዲሻ
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)

110

Haggi / ሏጊ
Hagar / አጋር
Flight, / EBD
“Now Sarai Abram's wife bare him no
children: and she had a handmaid, an
Egyptian, whose name was Hagar.”
Stranger, an Egyptian, Sarah's
handmaid; (Ge16:1; 21:9, 10)

አጋር / Hagar
አጋር- አጋዥ፣ ረዲት፣ ተባባሪ…
“የአብራም ሚስት ሦራ ግን ሇአብራም ሌጅ
አሌወሇዯችሇትም ነበር ስምዋ አጋር የተባሇ ግብፃዊት
ባሪያም ነበረቻት።”
(ዖፌ 16፡1)

Hagar / አጋር : The root word is „Agare‟ (አጋር)
The meaning is „assistant,‟
Hagarites / አጋራውያን
አጋራውያን / Hagarites
Hagarite, / EBD
አጋራያን- አጋራይት፣ አጋዥዎች፣ የአጋር ወገኖች…
“And in the days of Saul they made war
(Hagarene)
with the Hagarites, who fell by their
“በሳኦሌም ዖመን ከአጋራውያን ጋር ተዋጉ፥ እነርሱም
በእጃቸው ተመትተው ወዯቁ በገሇዒዴ ምሥራቅ
hand: and they dwelt in their tents
በኩሌ ባሇው አገር ሁለ በዴንኳኖቻቸው ተቀመጡ”
throughout all the east land of Gilead.
(1ዚና 5፡10፣ 18-20)
(1ch 5:10, 18-20); One of David's
(1 ዚና 11:38)
mighty men; (1 Ch11:38), the son of a
foreigner;
ሏጌ / Haggai
Haggai / ሏጌ
ሏጌ- ሔጌ፣ ሔግ፣ ሥረዒት፣ መመሪያ…
Festive, / EBD
[የሰው ስም፡ ነብይ፡ ካሥራ ኹሇቱ ዯቂቀ ነብያት አንደ።
“And the elders of the Jews builded, and
በዒሌ ዖተወሌዯ በዒሌ ማሇት ነው / ኪወክ / አ]
they prospered through the prophesying
“የአይሁዴም ሽማግላዎች በነቢዩ በሏጌና በአድ ሌጅ
of Haggai the prophet and Zechariah the
በዖካርያስ ትንቢት ሠሩ ተከናወነሊቸውም። እንዯ
son of Iddo. And they builded, and
እስራኤሌም አምሊክ ትእዙዛ፥ እንዯ ፊርስም
finished it, according to the
ነገሥታት እንዯ ቂሮስና እንዯ ዲርዮስ እንዯ
commandment of the God of Israel, and
አርጤክስስም ትእዙዛ ሠርተው ፇጸሙ።”
according to the commandment of
(ዔዛ 6፡14)
Cyrus, and Darius, and Artaxerxes king
of Persia.” (Ezr 6:14)
Haggeri / ሏግሪ
ሏግሪ / Haggeri
Wanderer, / SBD
„አጋር‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ሲሆን፤ ትርጉሙ ረዲት
“Joel the brother of Nathan, Mibhar the
ማሇት ነው። አጋር፣ አባሪ፣ ረዲት፣ ተባባሪ…
son of Haggeri,” (1ch 11:38), He was
“የናታንም ወንዴም ኢዮኤሌ፥ የሏግሪ ሌጅ
one of the mighty men of David‟s
ሚብሏር፥” (1ዚና 11፡38)
guard,
Haggi / ሏጊ
ሏጊ / Haggi
Festive, / SBD
ሏገ- ሔግ ሆነ ማሇት ነው። ሏጊ- ህጌ፣ ህጋዊ፣ ህግ
“And the sons of Gad; Ziphion, and
አርቃቂ…
Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and
“የጋዴም ሌጆች ጽፍን፥ ሏጊ፥ ሹኒ፥ ኤስቦን፥ ዓሪ፥
Arodi, and Areli.”
አሮዱ፥ አርኤሉ።” (ዖፌ 46፡16)
(Ge 46:16; Nu 26:15)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
111

Hammoleketh / መሇኬት
Haggiah / ሏጊ
ሏጊ / Haggiah
Festival of Jehovah, / SBD
„ህገ‟ እና „ያህ‟ (ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
“Shimea his son, Haggiah his son,
ስም ነው። ህገ‟ያህ- ህገ ህያው፣ የጌታ ህግ፣ ሔገ
Asaiah his son”; A Merarite Levite
እግዙብሓር…። “የጋዴም ሌጆች ጽፍን፥ ሏጊ፥ ሹኒ፥
ኤስቦን፥ ዓሪ፥ አሮዱ አርኤሉ።” (1ዚና 6፡30)
(1 Chronicles 6:30)
Haggith / አጊት
አጊት / Haggith
Festive, / EBD
ህገያት- ህጋውያን፣ አጋውያን፣ የአጋ አገር ሰዎች። የጌታ
“And the fourth, Adonijah the son of
ህግ የተከተለ…
Haggith; and the fifth, Shephatiah the
“አራተኛውም የአጊት ሌጅ አድንያስ፥ አምስተኛውም
son of Abital;” (2sa 3:4)/ (2 Sa 3:4;
የአቢጣሌ ሌጅ ሰፊጥያስ ነበረ።” (2ሳሙ3፡4)
1 Kings 1:5, 11; 2:13; 1 Ch 3:2)
Hallel / ሂላሌ/ (ማቴ26፡30) / same as alleluiah / ሃላ ለያ
Hallelujah / ሃላ ለያ (ራይ19፡1፣3፣4፣6) same as alleluiah / ሃላ ለያ

Hallelujah / ሃላ ለያ
The root words are „halle‟ (ሃሇ) and „le‟, „Jah‟ (ያህ)
The meaning is „call, cry, sing, speak ... to the almigthy‟,

Haman / ሏማ
Magnificent, / SBD
“After these things did king Ahasuerus
promote Haman the son of ammedatha
the Agagite, and advanced him, and set
his seat above all the princes that were
with him.”
(Es3:1)
Hammoleketh / መሇኬት
The queen, / EBD
“And his sister Hammoleketh bare
Ishod, and Abiezer, and Mahalah,”
(1ch7:17, 18)

ሏማ / Haman
„ሏማን‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ሲሆ ን የቃለ ምንጭ፥
አመነ የሚሇው ግስ ነው። ሏማን- አማን፣ ያመነ፣
የታመነ… (Aman)
“ከዘህም ነገር በኋሊ ንጉሡ አርጤክስስ የአጋጋዊውን
የሏመዲቱን ሌጅ ሏማን ከፌ ከፌ አዯረገው፥
አከበረውም፥ ወንበሩንም ከእርሱ ጋር ከነበሩት
አዙውንት ሁለ በሊይ አዯረገሇት።” (አስ 3፡1)
መሇኬት / Hammoleketh
„መሇከ‟ ከሚሇው ግስ የወጣ ስም ነው። ሀማሌክትአማሌኪት፣ መሊኪት፣ ገዥ (ሇሴት)፣ ንግስቲት…
“እኅቱ መሇኬት ኢሱዴን፥ አቢዓዛርን፥ መሔሊን
ወሇዯች።” (1ዚና7፡18)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
112

Hanani / አናኒ
Hanan / ሏናን
Merciful, / HBN; full of grace, / EBD
“And Abdon, and Zichri, and Hanan,”
A Benjamite;
(1 Ch 8:23).
 One of David's heroes (Hanan the
son of Maachah, and Joshaphat the
Mithnite1; (Ch 11:43).
 …Into the chamber of the sons of
Hanan, the son of Igdaliah, a man of
God…; (Jeremiah 35:4)
 A descendant of Saul (And Azel
had six sons … Sheariah, and
Obadiah, and Hanan. All these were
the sons of Azel1 (Ch 8:38).
 One of the Nethinim; (Ezra 2:46)
 One of the Levites who assisted
Ezra, (Ne 8:7)
 One of the chiefs who subscribed
the covenant, (Pelatiah, Hanan,
Anaiah, Neh 10:22)
Hananeel / ሏናንኤሌ
God has graciously given, / EBD
“Then Eliashib the high priest rose up
with his brethren the priests, and they
builded the sheep gate; they sanctified it,
and set up the doors of it; even unto the
tower of Meah they sanctified it, unto
the tower of Hananeel.” (Ne 3:1; 12:39)

ሏናን / Hanan
ጸጋን ያገኘ፣ ይቅር የተባሇ…የሰው ስም- ይሁን። በዘህ
ስም የሚታዎቁ ቢያንስ ሰባት ሰዎች አለ:
“ሏናን፥ ሏናንያ፥ ኤሊም፥ ዒንቶትያ፥ ይፌዳያ፥
ፊኑኤሌ፥ የሶሴቅ ሌጆች” ከቢኒያም ወገን የሆነ።”
(1ዚና 8፡24)
 “ከእርሱም ጋር ሠሊሳ ሰዎች ነበሩ፥ የማዔካ ሌጅ
ሏናን፥ ሚትናዊው ኢዮሣፌጥ፥” (1 ዚና 11:43)
 “...ወዯ እግዘአብሓር ሰው ወዯ ጌዳሌያ ሌጅ
ወዯ ሏናን ሌጆች ጓዲ አገባኋቸው።” (ኤር35:4)
 “...ዒዛሪቃም፥ ቦክሩ፥ እስማኤሌ፥ ሽዒርያ፥
አብዴዩ፥ ሏናን እነዘህ ሁለ የኤሴሌ ሌጆች
ነበሩ።” (1 ዚና 8:38)
 “የአጋባ ሌጆች፥ የዒቁብ ሌጆች፥ የአጋብ ሌጆች፥
የሰምሊይ ሌጆች፥ የሏናን ሌጆች፥” (ዔዛ2:46)
 “... ዒዙርያስ፥ ዮዙባት፥ ሏናን፥ ፋሌያ...”
( ነህ 8:7)
 “ሏናን፥ ዒናያ፥ ሆሴዔ፥ ሏናንያ፥ አሱብ፥”
(ነህ10:22/23)
ሏናንኤሌ / Hananeel
„ሏና‟ እና ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ነው።
ሏናን‟ ኤሌ- ሆነን‟ኤሌ፣ በአምሊክ የሆነ፣ እግዙብሓር
የሰጠው… የሰው ስም
“ታሊቁም ካህን ኤሌያሴብ ወንዴሞቹም ካህናት
ተነሥተው የበግ በር ሠሩ ቀዯሱትም፥ ሳንቃዎቹንም
አቆሙ እስከ ሃሜአ ግንብና እስከ ሏናንኤሌ ግንብ
ዴረስ ቀዯሱት።” (ነህ3፡1)

Hananeel / ሏናንኤሌ
The root words are „hanan‟ (ሆነን) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „Performed by the almighty‟,
Hanani / ሏናኒ / (1ዚና25፡4፣ 25) / same as Hanani / አናኒ
አናኒ / Hanani
Hanani / አናኒ
ሀነ‟ኒ- የሆነ፣ እግዙብሓር የሰጠው፣ ይቅር የተባሇ፣ ፀልቱ
My grace; my mercy, / HBN
የተሰማ፣… ሏናኒ ከሚሇው ጋር አንዴ ነው
A prophet who was sent to rebuke king Asa
“በዘያን ጊዚም ባሇ ራእዩ አናኒ ወዯ ይሁዲ ንጉሥ
for entering into a league with Benhadad I.,
ወዯ አሳ መጥቶ እንዱህ አሇው፦ በሶሪያ ንጉሥ
king of Syria, against Judah.
ታምነሃሌና፥ በአምሊክህም በእግዘአብሓር
(2Ch16:1-10)
አሌታመንህምና” (2 ዚና 16:1-10)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary/)
113

Haniel / አኒኤሌ
Hananiah / ሏናንያ
Jehovah has given, / EBD
Gift of God, / SBD, (አናንያ)
“And Hananiah, and Elam, and
Antothijah,”A chief of the tribe of
Benjamin, (1 Ch 8:24)
 One of the sons of Heman;
(1 Chronicles 25:4, 23)
 One of Uzziah's military officers;
(2 Chronicles 26:11)
 Grandfather of the captain who
arrested Jeremiah; (Jeremiah
37:13) Jeremiah 36:12 Nehemiah
10:23.
 Son of Zerubbabel; (1 Chronicles
3:19, 21).
 Ezra 10:28. The "ruler of the
palace; he was a faithful man, and
feared God above many";
Nehemiah 7:2). Nehemiah 3:8.
Neh 3:30
 A priest, son of
Jeremiah;(Nehemiah 12:12)
 A false prophet contemporary
with; (Jeremiah 28:3, 17)
 “Now among these were of the
children of Judah, Daniel,
Hananiah, Mishael, and Azariah”;
Shadrach, one of the "three
Hebrew children"(Dan. 1; 6:7)

ሏናንያ / Hananiah
„ሏና‟ እና „ያህ‟(ያህዌ/ ህያው) ከሚለ ሁሇት ቃሊት
የተመሰረተ ነው። ሀናነ‟ያህ- ጸጋ እግዙብሓር፣ ጌታ
የሰጠው … አናንያ … የሰው ስም
“ሏናን፥ ሏናንያ፥ ኤሊም፥ ዒንቶትያ፥ ይፌዳያ፥
ፊኑኤሌ፥ የሶሴቅ ሌጆች”
(1ዚና 8፡24)
በዘህ ስም የሚታወቁ ሰዎች ስምንት ይሆናለ።
 “... ሏናንያ፥ ሏናኒ፥ ኤሌያታ፥ ጊድሌቲ፥
ሮማንቲዓዖር፥ ዮሽብቃሻ፥ መልቲ፥ ሆቲር፥
መሏዛዮት” (1 ዚና 25:4/ 23)
 “…ሇዕዛያን በሠራዊት ውስጥ ሰሌፇኞች
ነበሩት በንጉሡ አሇቃ በሏናንያ ትእዙዛ ...”
(2 ዚና 26:11)
 “በብንያምም በር በነበረ ጊዚ የሏናንያ ሌጅ
...” (ኤር37:13) “...የሏናንያ ሌጅ
ሴዳቅያስ አሇቆቹም ሁለ በዘያ ተቀምጠው
ነበር፥” (ኤር36:12) ፥ “ሏናን፥ ዒናያ፥
ሆሴዔ፥ ሏናንያ፥ አሱብ፥” (ኤር10:23)
 “የዖሩባባኤሌ ሌጅ” (1 ዚና 3:19/ 21)
 “ከቤባይ ሌጆችም፤ ይሆሏናን፥ ሏናንያ፥
ዖባይ፥ አጥሊይ።” (ዔዛ10:28)
 “ከኤርምያስ ሏናንያ፥ ከዔዛራ ሜሱሊም፥”
(ነህ12:12/13)
 “ነቢዩም ሏናንያ በዘያው ዒመት
በሰባተኛው ወር ሞተ” (ኢር28:3፣17)
 “በእነዘህም መካከሌ ከይሁዲ ሌጆች
ዲንኤሌና አናንያ ሚሳኤሌና አዙርያ ነበሩ።”
(ዲን1:6፣7)

Hananiah / ሏናንያ : The root words are „hanan‟ (ሆነን) and „Jah‟ (ያህ)
The meaning is „Performed by the almighty‟
Related term(s): Haniel / አኒኤሌ / (ዖኁ 34:23)
Haniel / አኒኤሌ
Grace of God, / EBD, (ሏኒኤሌ)
“The prince of the children of Joseph,
for the tribe of the children of Manasseh,
Hanniel the son of Ephod”; a chief of
the tribe of Manasseh; (Nu 34:23);
A chief of the tribe of Asher; (1 Ch 7:39)

አኒኤሌ / Haniel
„ሏና‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ነው።
ሀነ‟ኤሌ- እግዙብሓር የሰጠው፣ ይቅር የተባሇ…
“ከዮሴፌም ሌጆች ከምናሴ ሌጆች ነገዴ አንዴ አሇቃ
የሱፉዴ ሌጅ አኒኤሌ፥” (ዖኁ 34:23)
“የዐሊ ሌጆች ኤራ፥ ሏኒኤሌ፥ ሪጽያ ነበሩ።”
(1 ዚና 7:39)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
114

Harhur / ሏርሐር
Hannah / ሏና
Favour, grace, / EBD
The name “Hannah” means gracious;
merciful; he that gives, / HBN
“And Hannah answered and said, No,
my lord, I am a woman of a sorrowful
spirit: I have drunk
neither wine nor strong drink, but have
poured out my soul before the LORD.”
(1sa 1:14-16)
Hanun / ሏኖን
Graciously given, / EBD
Favored, / SBD
“And it came to pass after this, that the
king of the children of Ammon died, and
Hanun his son reigned in his stead.”
(2sa 10:1-14), the son and successor of
Nahash, king of Moab;
Harhur / ሏርሐር
Fever, / EBD
“Harhur” means inflammation, / SBD
“Harhur” means made warm, / HBN
“The children of Bakbuk, the children of
Hakupha, the children of Harhur”
(Ezra 2:51).
The sons of Harhur were among the
Nethinim who returned from Babylon
with Zerubbabel. (Neh 7:53)

ሏና / Hannah
ባሇጸጋ፣ እግዙብሓር የወዯዯው፣ ይቅር የተባሇ፣ ምህረትን
ያገኘ… የሰው ስም
[የቃለ ትርጉም “ጸጋ” ማሇት ነው። / መቅቃ]
“ሏናም። ጌታዬ ሆይ፥ አይዯሇም፥ እኔስ ሌብዋ
ያዖነባት ሴት ነኝ ጠጅና ላሊ የሚያሰክር ነገር
አሌጠጣሁም፥ ነገር ግን በእግዘአብሓር ፉት ነፌሴን
አፇሰስሁ”
(1ሳሙ 1፡14-16)
የነብዩ ሳሙኤሌ እናት።
ሏኖን / Hanun
ሀኑን- ሆነን፣ እግዙብሓር የሰጠው፣ ይቅር የተባሇ፣ ጸጋ
ያገኘ…
“ዲዊትም፦ አባቱ ወረታ እንዲዯረገሌኝ እኔ ሇናዕስ
ሌጅ ሇሏኖን ቸርነት አዯርጋሇሁ አሇ። ዲዊትም አባቱ
ስሇ ሞተ ሉያጽናናው ባሪያዎቹን ሊከ የዲዊትም
ባሪያዎች ወዯ አሞን ሌጆች አገር መጡ።”
(2ሳሙ 10፡1-14)
ሏርሐር / Harhur
„ሏሩር‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ሲሆን፥ የቃለ ምንጭ አረረ
የሚሇው ግስ ነው። ሏሩር- አረረ፣ ሞቀ፣ ተቃጠሇ፣ በረሃ
ሆነ...ሏረር፣ ሏራሬ... ያገር ስም / የሰው ስም... (ሏሩሏር
/ ግእዛ)
“የበቅቡቅ ሌጆች፥ የሏቁፊ ሌጆች፥ የሏርሐር
ሌጆች” (ዔዛ 2:51)
“የንፈሰሲም ሌጆች፥ የበቅቡቅ ሌጆች፥ የሏቀፊ
ሌጆች፥ የሏርሐር ሌጆች፥”
(ነህ 7:53)

Harhur / ሏርሐር
The root word is „arere‟ (አረረ)
The meaning is „high temperature (hot)‟,

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
115

Hashabiah / ሏሸብያ
Hashabiah / ሏሸብያ
The estimation of the Lord, / HBN
Whom God regards, / SBD, (ሏሸቢያ / አሳብያ)
“The son of Hashabiah, the son of
Amaziah, the son of Hilkiah,” A
Merarite Levite;
(1 Ch 6:45)
 One of the descendants of Hebron
the son of Kohath- (1 Chronicles
26:30)
 Ruler of half the circuit or environs
of Keilah; (Neh 17)
 One of the Levites; (Nehemiah
10:11; 12:24)
 Son of Mattaniah; (Nehemiah
11:22)
 The son of Kemuel, who was
prince of the tribe of Levi in the
time of David (1 Chronicles 27:17)
 A Levite one of the "chiefs" of his
tribe, (2 Ch 35:9)
 Another Levite; (1 Chronicles
9:14)
 One of the chiefs of the priests;
(Ezra 8:24) A priest of the family
of Hilkiah in the days of Joiakim
son of Jeshua;
 “…the son of Hashabiah, of the
sons of Merari”; (1 Ch 9:14)
 Another Levite, son of Bunni;
(Nehemiah 11:15)

ሏሸብያ / Hashabiah
„ሏሳብ‟ እና „ያህ‟(ህያው) ከሚለ ሁሇት ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። የቃለ ምንጭ „አሰበ‟ የሚሇው ግስ
ነው። ሏሻበ‟ያህ- ሏሳበ ህያው፣ አምሊክ ያሰበው፣
እግዙብሓር የረዲው…በዘህ ስም የሚጠሩ ስምንት ሰዎች
አለ።
“የማልክ ሌጅ፥ የሏሸብያ ሌጅ፥ የአሜስያስ ሌጅ፥”
(1 ዚና 6:45)
 “ከኬብሮናውያን ሏሸብያና ወንዴሞቹ፥ ጽኑዒን
የነበሩት...” (1 ዚና 26:30)
 “… በአጠገባቸውም የቅዑሊ ግዙት እኵላታ
አሇቃ ሏሸብያ ስሇ ግዙቱ አዯሰ።” (ነህ3:17)
 “ፋሌያ፥ ሏናን፥ ሚካ፥ ረአብ፥ ሏሸብያ ፥”
(ነህ10:11/ 12:24)
 “በእግዘአብሓርም ቤት ሥራ ሊይ ከነበሩ
መዖምራን … የሏሸብያ ሌጅ የባኒ ሌጅ ኦዘ ...”
(ነህ11:22)
 “በላዊ ሊይ የቀሙኤሌ ሌጅ ሏሸቢያ...” (1 ዚና
27:17)
 “የላዋውያኑም አሇቆች ኮናንያ፥ ወንዴሞቹም
ሸማያና ናትናኤሌ፥ ሏሸቢያ፥ ይዑኤሌ፥ ...”
(2 ዚና 35:9)
 “ከኤድታም የኤድታም ሌጆች ጎድሌያስ፥ ጽሪ፥
የሻያ፥ ሰሜኢ፥ ሏሸብያ፥” (1 ዚና 25:3)
 “ዯግሞም ሏሸብያን ከእርሱም ጋር ከሜራሪ
ሌጆች ወገን የነበረውን …።” (ዔዛ 8:24)
 “ከላዋውያንም የሜራሪ ሌጆች የአሳብያ ሌጅ
…”(1 ዚና 9:14)
 “ከላዋውያንም የቡኒ ሌጅ የአሳብያ ሌጅ
የዒዛሪቃም ሌጅ የአሱብ ሌጅ ሻማያ (ነህ
11:15)

Hashabiah / ሏሸብያ
The root words are „hashab‟ (ሏሳብ) and „Jah‟ (ያህ)
The meaning is „Whom the lord thinks or regards‟,

(HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)

116

Haven / ወዯብ
Hashub / አሱብ
Esteemed; numbered; / HBN
Intelligent, / EBD, / SBD
“Malchijah the son of Harim, and
Hashub the son of Pahathmoab, repaired
the other piece, and the tower of the
furnaces;” (Ne 3:11); A son of Pahathmoab,
 Another who assisted in the same
work? (Nehemiah 3:23)
 One of the heads of the people
who sealed the covenant with
Nehemiah;
(Neh10:23)
 A Merarite Levite; (Neh 11:15)

አሱብ / Hashub
„አሰበ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ሀሹብ- ሏሳብ፣
ሂሳብ፣ አሊማ፣ ማኞት…
“የካሪም ሌጅ መሌክያ፥ የፇሏት ሞዒብ ሌጅም አሱብ
ላሊውን ክፌሌና የእቶኑን ግንብ አዯሱ።” (ነህ3:11)
 “ከእነርሱም በኋሊ ብንያምና አሱብ
በቤታቸው አንጻር ያሇውን አዯሱ።
ከእነርሱም በኋሊ የሏናንያ ሌጅ የመዔሤያ
ሌጅ ዒዙርያስ በቤቱ አጠገብ ያሇውን
አዯሰ።” (ነህ3:23)
 “ሏናን፥ ዒናያ፥ ሆሴዔ፥ ሏናንያ፥ አሱብ፥”
(ነህ10:23)
 “ከላዋውያንም የቡኒ ሌጅ የአሳብያ ሌጅ
የዒዛሪቃም ሌጅ የአሱብ ሌጅ ሻማያ”
(ነህ11:15)

Hashub / አሱብ
The root word is „hashab‟ (ሏሳብ)
The meaning is „thought‟,
Related term(s): Hashubah / ሏሹባ / (1ch 3:20)

Hashubah / ሏሹባ
Estimation; thought, / HBN
Intelligent, / SBD
“And Hashubah, and Ohel, and
Berechiah, and Hasadiah, Jushabhesed,
five”, (1ch 3:20)
Haven / ወዯብ
A harbor, / EBD
“Then are they glad because they be
quiet; so he bringeth them unto their
desired haven”; (Psalms 107:30; Acts
27:: 12).

ሏሹባ / Hashubah
„አሰበ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ሀሻበ- ሏሳብ፣
ሂሳብ፣ አሳብ፣ አሊማ…የሰው ስም
“ሏሹባ ፥ ኦሄሌ፥ በራክያ፥ ሏሳዴያ፥ ዮሻብሑሴዴ
አምስት ናቸው።”(1ዚና3:20)
ወዯብ / Haven
„ሂዋን‟ ከሚሇው የመጣ ሲሆን፥ ህያው ማሇት ነው።
ሓቨን- ሂዋነ፣ የህያው ቦታ፣ የዖሊሇማውያን ማረፉያ…
“ዛም ብልአሌና ዯስ አሊቸው ወዯ ፇሇጉትም ወዯብ
መራቸው” (መዛ107፡30)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)

117

Heaven / ሰማይ
Heaven / ሰማይ
The whole universe, / EBD, (መቅዯሱ ከፌታ/
በቅደስ ማዯሪያው)
“In the beginning God created the
heaven and the earth”
(Ge 1:1)
 There are four Hebrew words
thus rendered in the Old
Testament which we may briefly
notice. Raki‟a, Authorized
Version, firmament;
 Shamayim, this is the word used
in the expression "the heaven and
the earth," or "the upper and
lower regions." (Ge 1:1)
 Marom, used for heaven in
(Psalms 18:16; Is 24:18; Jer
25:30). Properly speaking it
means a mountain as in (Psalms
102:19; Ezekiel 17:23)
 Shechakim, "expanses," with
reference to the extent of heaven;
(33:26; Job 35:5);
 St. Paul‟s expression "third
heaven," (2 Cor 12:2) had led to
much conjecture.

ሰማይ / Heaven
„ህያዋን‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ነው። ሂዋነ፣ የህያው ቦታ፣
የዖሊሇማውያን ማረፉያ…
“በመጀመሪያ እግዘአብሓር ሰማይንና ምዴርን
ፇጠረ።” (ዖፌ 1፡1)
 “ከሊይ ሰዯዯ ወሰዯኝም፥ ከብ዗ ውኆችም
አወጣኝ”(መዛ 18:16)/ “የሰማይ መስኮቶች
ተከፌተዋሌና፥ ...ከገዯሌም የወጣ በወጥመዴ
ይያዙሌ።” (ኢሳ 24:18)/ ስሇዘህ ይህን ቃሌ ሁለ
ትንቢት ትናገርባቸዋሇህ፥ እንዱህም ትሊቸዋሇህ።
እግዘአብሓር በሊይ ሆኖ ይጮኻሌ፥ በቅደስ
ማዯሪያውም ሆኖ ዴምፁን ያሰማሌ በበረቱ ሊይ
እጅግ ... ይጮኻሌ።” (ኤር25:30)
 “እግዘአብሓር ከመቅዯሱ ከፌታ ሆኖ
ተመሌክቶአሌና፥ ከሰማይ ሆኖ ምዴርን አይቶአሌና
( መዛ 102:19)፥ ከፌ ባሇው በእስራኤሌ ተራራ ሊይ
እተክሇዋሇሁ፥ ቅርንጫፍችም ያወጣሌ ፌሬም
ያፇራሌ ...በቅርንጫፍቹም ጥሊ በክንፌ የሚበርር
ሁለ ይጠጋሌ።” (ሔዛ 17:23)
 (33:26) “ዒይኖችህን ወዯ ሰማይ አቅንተህ
እይከአንተም ከፌ ከፌ ያለትን ዯመናት ተመሌከት።”
(ኢዮ 35:5)
 “... እንዱህ ያሇው ሰው ከአሥራ አራት ዒመት በፉት
እስከ ሦስተኛው ሰማይ ዴረስ ተነጠቀ።”
(2 ቆሮ 12:2)

Heaven / ሰማይ
The root word for heaven is „hewan‟ (ሂዋን)
The meaning is „life, alive, the living...‟
Related term(s): Haven / ወዯብ / (መዛ107፡30)

(EBD- Easton‟s bible dictionary)
118

Hebrew / ዔብራዊ
Heber / ሓቤር
Passing over, / EBD, (አቤር/ ዓቤር)
“And the sons of Asher; Jimnah, and
Ishuah, and Isui, and Beriah, and Serah
their sister: and the sons of Beriah;
Heber, and Malchiel” Grandson of the
patriarch Asher, (Genesis 46:17) from
who came the Heberites, (Nu 26:45)
The father of Socho; a Judite; 1 Ch 4:18)
A Benjamite; (1 Chronicles 8:17)
The husband of Jael, who slew Sisera by
driving a nail into his temple, (Jug 4:21,
22) “Which was the son of Saruch,
which was the son of Ragau, which was
the son of Phalec, which was the son of
Heber, which was the son of Sala,”
(Lk 3:35)
(1 Ch 8:22/23)

ሓቤር / Heber
„አበረ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው።
ሂብር- ህብር፣ አባሪ፣ ረዲት…
“የአሴርም ሌጆች ዪምና፥ የሱዋ፥ የሱዊ፥ በሪዒ፥
እኅታቸው ሤራሔ የበሪዒ ሌጆችም ሓቤር፥
መሌኪኤሌ።” (ዖፌ 46፡17)
“አይሁዲዊቱም ሚስቱ የጌድርን አባት ዬሬዴን፥
የሦኮንም አባት ሓቤርን፥ የዙኖዋንም አባት
ይቁቲኤሌን ወሇዯች። ...” (1 ዚና 4:18)
“ሔዛቂ፥ ሓቤር፥ ይሽምራይ፥ ይዛሉያ፥ ዮባብ፥
የኤሌፌዒሌ ሌጆች፥” (1 ዚና 8:17/18)
“የሓቤርም ሚስት ኢያዓሌ ... በጆሮግንደ
ካስማውን ቸነከረች እርሱም ዯክሞ እንቀሊፌቶ ነበርና
ካስማው ወዯ መሬት ጠሇቀ፥ እርሱም ሞተ።”
(ነገ 4:21/ 22) “የናኮር ሌጅ፥ የሴሮህ ሌጅ፥
የራጋው ሌጅ፥ የፊላቅ ሌጅ፥ የአቤር ሌጅ፥ የሳሊ
ሌጅ፥” (ለቃ 3:35)
(1 ዚና 8:22/23 / ዓቤር)

Heber / ሓቤር
The root word is „heber‟ (ህብረ)
The meaning is „to associate, cooprate...‟
Related term(s): Eber / አቤር / (ለቃ 3:35)፣ / ዓቤር / (ነህ 12:20)
Ibri /ዓብሪ / (1ዚናአ24፡27)

Hebrew / ዔብራዊ
Israelites …/ EBD
“And there was there with us a young
man, an Hebrew, servant to the captain
of the guard; and we told him, and he
interpreted to us our dreams; to each
man according to his dream he did
interpret.”
(Ge 41:12)

ዔብራዊ / Hebrew
„ህብር‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ሁኖ አባሪ፥ ተባባሪ ማሇት
ነው። ሂብሩ- ሂብር፣ እብራዊ፣ እብራይስጥ… የነገዴ
ስም
“በዘያም የዖበኞቹ አሇቃ ባሪያ የሆነ አንዴ ዔብራዊ
ጕሌማሳ ከእኛ ጋር ነበረ ሇእርሱም ነገርነው፥
ሔሌማችንንም ተረጏመሌን ሇእያንዲንደም እንዯ
ሔሌሙ ተረጏመሌን።”
(ዖፌ 41፡12)

(EBD- Easton‟s bible dictionary)

119

Hege / ሄጌ
Hebron / ኬብሮን
A community; alliance; / HBN
Society; friendship; / EBD, (ዓብሮን)
“Then Abram removed his tent, and
came and dwelt in the plain of Mamre,
which is in Hebron, and built there an
altar unto the LORD.” (Ge 13:18)
 The third son of Kohath, who was
the second son of Levi; (Exodus
6:18; Numbers 3:19; 1 Chronicles
6:2, 18; 23:12) He was the
founder of a family of Hebronites,
(Nu 3:27; 26:58; 1 Ch 26:23, 30,
31), or Bene-Hebron.
 One of the towns in the territory
of Asher, (Joshua 19:28);
probably Ebdon or Abdom;
Hegai / ሄጌ
Eunuch, / EBD
“ So it came to pass, when the king's
commandment and his decree was heard,
and when many maidens were gathered
together unto Shushan the palace, to the
custody of Hegai, that Esther was
brought also unto the king's house, to the
custody of Hegai, keeper of the women;”
(Es2:8, 15)
Hege / ሄጌ
Hegai, / EBD
“And let the king appoint officers in all
the provinces of his kingdom, that they
may gather together all the fair young
virgins unto Shushan the palace, to the
house of the women, unto the custody of
Hege the king's chamberlain, keeper of
the women; and let their things for
purification be given them:” (Es 2:3)

ኬብሮን / Hebron
ሄብሮን- ህብርነ፣ አባሪ፣ ረዲት፣1 ተባባሪ፣ ማበርተኛ…
[ኅብረት ማሇት ነው / መቅቃ]
“አብራምም ዴንኳኑን ነቀሇ መጥቶም በኬብሮን
ባሇው በመምሬ የአዴባር ዙፌ ተቀመጠ በዘያም
ሇእግዘአብሓር መሠውያን ሠራ።” (ዖፌ 13፡18)
 “የቀዒትም ሌጆች እንበረም፥ ይስዒር፥ ኬብሮን፥
ዐዛኤሌ ናቸው የቀዒትም የሔይወቱ ዖመን መቶ
ሠሊሳ ሦስት ዒመት ነው።” (ዖጸ6:18)
“የቀዒትም ሌጆች ... ኬብሮን፥ ዐዛኤሌ።”
(ዖኁ3:19) ፥ “የቀዒትም ሌጆች እንበረም፥
ይስዒር፥ ኬብሮን፥ ዐዛኤሌ።” (1 ዚና 6:2/
18) “የቀአት ሌጆች እንበረም፥ ይስዒር፥
ኬብሮን፥ ዐዛኤሌ አራት ነበሩ።” (23:12)
 “ከዘያም ወዯ ዓብሮን፥ ወዯ ረአብ፥ ወዯ
ሏሞን፥ ወዯ ቃና እስከ ታሊቁ ሲድናም ዯረሰ።”
(ኢያ 19:28)
ሄጌ / Hegai
„ሏገ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ሄገይ- ህጋዊ፣ ህግ
አክባሪ፣ ህግን የጠበቀ…
“የንጉሡም ትእዙዛና አዋጅ በተሰማ ጊዚ፥ ብ዗ም
ቇነጃጅት ወዯ ሱሳ ግንብ ወዯ ሄጌ እጅ በተሰበሰቡ
ጊዚ፥ አስቴር ወዯ ንጉሡ ቤት ወዯ ሴቶች ጠባቂው
ወዯ ሄጌ ተወሰዯች።”
(አስ2፡8)

ሄጌ / Hege
„ሏገ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ሄጌ- ሄገ፣ ህጌ፣
ህገ፥ ህግ…
“ሴቶችን ከሚጠብቅ ከንጉሡ ጃንዯረባ ከሄጌ እጅ
በታች እንዱያዯርጓቸው መሌከ መሌካሞቹን ዯናግሌ
ሁለ ወዯ ሱሳ ግንብ ወዯ ሴቶች ቤት ይሰበስቡአቸው
ዖንዴ ንጉሡ በመንግሥቱ አገሮች ሁለ ሹማምቶችን
ያኑር ቅባትና የሚያስፇሌጋቸውም ይሰጣቸው”
(አስ 2፡3)

Hegai / ሄጌ
The root word is „hege‟ (ሃገ)
The meaning is „legal, lawful…‟
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ
መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
120

Hillel / ሂላሌ
Heleph / ሓላፌ
Exchange, / EBD
“And their coast was from Heleph, from
Allon to Zaanannim, and Adami, Nekeb,
and Jabneel, unto Lakum; and the
outgoings thereof were at Jordan”;, (Jos
19:33).
Heman / ሄማን
Faithful, / EBD, (ኤማን)
“For he was wiser than all men; than
Ethan the Ezrahite, and Heman, and
Chalcol, and Darda, the sons of Mahol:
and his fame was in all nations round
about.”
Son of Zerah (1 Ch 2:6; 1 Ki 4:31)
Son of Joel and grandson of Samuel the
prophet, a Kohathite; He is called "the
inger," rather the musician, (1 Ch 6:33)
Hezeki / ሔዛቂ
Strong, / SBD
“And Zebadiah, and Meshullam, and
Hezeki, and Heber,”A Benjamite, one of
the Bene-Elpaal, (1 Ch 8:17)

ሓላፌ / Heleph
„አሇፇ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ሏሌፌ- አሊፉ፣
መተሇሇፌ፣ መተሇሇፉያ…የቦታ ስም
“ዴንበራቸውም ከሓላፌ፥ ከጸዔነኒም ዙፌ፥
ከአዲሚኔቄብ፥ ከየብኒኤሌ እስከ ሇቁም ዴረስ ነበረ
መውጫውም በዮርዲኖስ ነበረ።”
(ኢያ 19፡33)
ሄማን / Heman
„አማነ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ሃማን- አማን፣
ያመነ፣ የታመነ፣ ሰሊም ያገኘ…
“ከሰውም ሁለ ይሌቅ ከኢይዛራኤሊዊው ከኤታንና
ከማሕሌ ሌጆች ከሄማንና ከከሌቀዴ ከዯራሌም ይሌቅ
ጥበበኛ ነበረ። በ዗ሪያውም ባለ አሔዙብ ሁለ ዛናው
ወጣ።”
(1ነገ 4፡31)
“አገሌጋዮቹና ሌጆቹ እነዘህ ናቸው ከቀዒት ሌጆች
ዖማሪው ኤማን ነበረ እርሱም የኢዮኤሌ ሌጅ፥”
(1 ዚና 6:33)
ሔዛቂ / Hezeki
„ህዛቅ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ሲሆን፥ ትርጉሙ ኃይሌ
ነው። ህዛቂ- እዛ‟ቄ፣ ኃያላ፣ ብርታቴ፣ጉሌበቴ …
“ሔዛቂ፥ ሓቤር፥ ይሽምራይ፥ ይዛሉያ፥ ዮባብ፥
የኤሌፌዒሌ ሌጆች” (1ዚና 8፡ 17/18)

Hezekiah / ሔዛቅያስ / (2ነገ 18፡1) Same as Ezekias / ሔዛቅያስ / (ማቴ1፡9) / 98
Hiel / አኪኤሌ
አኪኤሌ / Hiel
Life of (i.e., from) God, / EBD
ኃይ‟ኤሌ- ኃይሌ፣ ኃያሌ፣ ብርቱ፣ ጠንካራ…
“in his days did Hiel the Bethelite build
“በእርሱም ዖመን የቤቴሌ ሰው አኪኤሌ ኢያሪኮን
ሠራ በነዌም ሌጅ በኢያሱ እጅ እንዯ ተነገረው እንዯ
Jericho: he laid the foundation thereof in
እግዘአብሓር ቃሌ፥ በበኵር ሌጅ በአቢሮን
Abiram his firstborn, and set up the gates
መሠረትዋን አዯረገ፥ በታናሹ ሌጁም በሠጉብ
thereof in his youngest son Segub,
በሮችዋን አቆመ።”
according to the word of the LORD….”,
(1ነገ16፡34)
(1ki16፡34)
Hillel / ሂላሌ
ሂላሌ / Hillel
Praising, / EBD
„ሃሇሇ‟ ከሚሇው ሁኖ፥ ጮኸ፣ እሌሌ አሇ ማሇት ነው።
“And after him Abdon the son of Hillel,
እሌሌታ- አምሊክን ማመስገን፣ ዯስታን መግሇጽ…
a Pirathonite, a Pirathonite,” Father of
“ከእርሱም በኋሊ የጲርዒቶናዊው የሂላሌ ሌጅ
the judge Abdon,
ዒብድን በእስራኤሌ ሊይ ፇራጅ ሆነ።”
(Judges 12:13, 15)
(መሳ12፡13፣15)

Hillel / ሂላሌ
The root word is „ellel‟ (እሌሌ) :- and the meaning is „calling the lord loud‟
(EBD- Easton‟s bible dictionary/ SBD- Smith‟s bible dictionary)
121

Hodaviah / ሆዲይዋ
Hizkiah / ሔዛቅያስ
The strength of the Lord, / EBD
“The word of the LORD which came
unto Zephaniah the son of Cushi, the son
of Gedaliah, the son of Amariah, the son
of Hizkiah, in the days of Josiah the son
of Amon, king of Judah.”
(Zep 1:1)
Hizkijah / ሔዛቅያስ
Might of Jehovah, / EBD
“Ater, Hizkijah, Azzur,”
(Nehemiah 10:17), one who sealed the
covenant;
Hod / ሆዴ
Praise; confession, / HBN
“Bezer, and Hod, and Shamma, and
Shilshah, and Ithran, and Beera”, One of
the sons of Zophah,
(1 Ch 7:37)
Hodaiah / ሆዲይዋ
Praise ye Jehovah, / EBD
“And the sons of Elioenai were,
Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and
Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and
Anani, seven.”
(1 Ch 3:24)

ሔዛቅያስ / Hizkiah
„ሔዛቅ‟ እና „ያህ‟(ህያው / ዋስ / ኤሌ) ከሚለ ቃሊት
የተገኘ ስም ነው። ህዛቂ‟ያህ- ሔዛቀ‟ያህ፣ ኃይሇ ህያው ፣
ኃይሇ መሇኮት…
“በይሁዲ ንጉሥ በአሞጽ ሌጅ በኢዮስያስ ዖመን ወዯ
ሔዛቅያስ ሌጅ ወዯ አማርያ ሌጅ ወዯ ጎድሌያስ ሌጅ
ወዯ ኵሲ ሌጅ ወዯ ሶፍንያስ የመጣ የእግዘአብሓር
ቃሌ ይህ ነው።” (ሶፍ 1፡1)
ሔዛቅያስ / Hizkijah
„ሔዛቅ‟ እና „ያህ‟(ህያው እና ዋስ / ኤሌ) ከሚለ ቃሊት
ተገኘ። የህያው ኃይሌ፣ ኃይሇ እግዙብሓር…
“አድንያስ፥ በጉዋይ፥ ዒዱን፥ አጤር፥ ሔዛቅያስ፥”
(ነህ 10፡17)

ሆዴ / Hod
„ውዯ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው ። ሆዴ- ውዴ፣
የተወዯዯ / [ዔብ፥ጸዲሌ፣ውበት፣ ምስጋና / ኪወክ / አ]
“ሦጋሌ፥ ቤሪ፥ ይምራ፥ ቤጼር፥ ሆዴ፥ ሳማ፥ ሰሉሳ፥
ይትራን፥ ብኤራ ነበሩ።” (1ዚና 7፡37)
ሆዲይዋ / Hodaiah
„ውዯ‟ እና „ያህ‟(ህያው) ከሚለ ቃሊት ተገኘ። ውዯ
ህያው፣ ጌታ የወዯዯው፣ የእግዙብሓር ወዲጅ…
“የኤሌዮዓናይም ሌጆች ሆዲይዋ፥ ኤሌያሴብ፥
ፋሌያ፥ ዒቁብ፥ ዮሏናን፥ ዯሊያ፥ ዒናኒ ሰባት ነበሩ:”
(1ዚና3፡24)

Hodaiah / ሆዲይዋ: The root word is „wud‟ (ውዴ) and „Jah‟ (ያህ)
The meaning is „beloved by Jehovah‟
Hodaviah / ሆዲይዋ
ሆዲይዋ / Hodaviah
Praise ye Jehovah, / EBD
„ውዯ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት የተገኘ
“And these were the heads of the house
ነው። ሆዯ‟ያህ- ወዴ ህያው፣ ጌታ የወዯዯው…
of their fathers, even Epher, and Ishi,
“የአባቶቻቸውም ቤቶች አሇቆች እነዘህ ነበሩ ዓፋር፥
ይሽዑ፥ ኤሉኤሌ፥ ዒዛርኤሌ፥ ኤርምያ፥ ሆዲይዋ፥
and Eliel, and Azriel, and Jeremiah, and
ኢየዴኤሌ እነርሱ ጽኑዒን ኃያሊን የታወቁ ሰዎች
Hodaviah, and Jahdiel, mighty men of
የአባቶቻቸውም ቤቶች አሇቆች ነበሩ።”
valour, famous men, and heads of the
(ዚና 5፡24)
house of their fathers.”; (1 Ch 5:24)
 “ከብንያምም ሌጆች የሏስኑአ ሌጅ የሆዲይዋ
 A man of Benjamin, son of Hasሌጅ የሜሱሊም ሌጅ ሰለ፥” (1 ዚና 9:7)
senuah; (1 Chronicles 9:7)
 “ላዋውያኑ ከሆዲይዋ ወገን የኢያሱና
 A Levite, who seems to have
የቀዴምኤሌ ሌጆች፥ ሰባ አራት።” (ዔዛ 2:40)
given his name to an important
family in the tribe (Ezra 2:40)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / ኪወክ / አ- ኪዲነ ወሌዴ
ክፌላ / አሇቃ- መጽሏፇ ሰዋስው ወግስ ወመዛገበ ቃሊት ሏዱስ)
122

Hoshama / ሆሻማ
Hodijah / ሆዱያ
Majesty of Jehovah, / EBD
“Also Jeshua, and Bani, and Sherebiah,
Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodijah,
Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad,
Hanan, Pelaiah, and the Levites, caused
the people to understand the law: and the
people stood in their place.”
(Neh 8:7; 9:5)
A Levite who sealed the covenant;
(Neh 10:18)
Hosah / ሕሳ
“Hosah” means refuge, / EBD / SBD
“And then the coast turneth to Ramah,
and to the strong city Tyre; and the coast
turneth to Hosah; and the outgoings
thereof are at the sea from the coast to
Achzib:” (Jos 19:29)
Hosanna / ሆሣዔና
Save now! / HBN
Save I pray thee; keep; preserve, / EBD
“And the multitudes that went before,
and that followed, cried, saying,
Hosanna to the son of David: Blessed is
he that cometh in the name of the Lord;
Hosanna in the highest.” (Mt 21:9, 15;
Mk 11:9, 10; John 12:13)

ሆዱያ / Hodijah
„ውዯ‟ እና „ህያው‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ውዯ‟ያህ፣ ውዯ ህያው፣ ጌታ የወዯዯው…
“ዯግሞ ኢያሱና ባኒ፥ ሰራብያ፥ ያሚን፥ ዒቁብ፥
ሳባታይ፥ ሆዱያ፥ መዔሤያ፥ ቆሉጣስ፥ ዒዙርያስ፥
ዮዙባት፥ ሏናን፥ ፋሌያ፥ ላዋውያኑም ሔጉን
ያስተውለ ዖንዴ ሔዛቡን ያስተምሩ ነበር ሔዛቡም
በየስፌራቸው ቆመው ነበር።” (ነህ8፡7)
“ዒ዗ር፥ ሆዱያ፥ ሏሱም፥ ቤሳይ፥”
(ነህ 10:18)
ሕሳ / Hosah
„ዋሰ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ሆሰ- ዋስ፣
ዋስትና፣ አዲኝ፣ መጠጊያ...
“ዴንበሩም ወዯ ራማ፥ ወዯ ተመሸገውም ከተማ ወዯ
ጢሮስ ዜረ ዴንበሩም ወዯ ሕሳ ዜረ መውጫውም
በአክዘብ በኩሌ ወዯ ባሔሩ ነበረ”
(ኢያ 19:29)
ሆሣዔና / Hosanna
„ዋስ‟ እና „ና‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ነው። ሆሴ‟ናዋሴ ና፣ አዲኘ ና፣ ጠባቂዬ ዴረስ…
[...አዴነና፥ አዴነንኮ፡ እባክኽ አዴነን... መዴኅኒትነት፤
መሆን ወይም መባሌ:: / ኪወክ / አ]
“የሚቀዴሙትም ሔዛብ የሚከተለትም። ሆሣዔና
ሇዲዊት ሌጅ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፤
ሆሣዔና በአርያም እያለ ይጮኹ ነበር።”
(ማቴ 21፡9)

Hosanna / ሆሣዔና
The root words are „hossa‟ (ዋሴ) and „naa‟ (ና)
The meaning is „my savior come now‟,
Hoshama / ሆሻማ
Whom Jehovah hears, / SBD
“Malchiram also, and Pedaiah, and
Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and
Nedabiah,”
(1 Ch 3:18)

ሆሻማ / Hoshama
„ዋስ‟ እና „ሰማ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
ሆ‟ሸማ- ሆሴ ሰማ፣ ዋሴ ሰማ፣ ጌታ ሰማ፣ አምሊኬ
አዲመጠኝ…
“ፇዲያ፥ ሼናጻር፥ ይቃምያ፥ ሆሻማ፥ ነዲብያ ነበሩ።”
(1ዚና3፡18)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary / ኪወክ / አ- ኪዲነ ወሌዴ ክፌላ / አሇቃ- መጽሏፇ ሰዋስው ወግስ ወመዛገበ ቃሊት ሏዱስ)
123

Imnah / ዪምና
Hoshea / ኢያሱ
Salvation, / EBD, (ሆሴዔ)
“And Moses came and spake all the
words of this song in the ears of the
people, he, and Hoshea the son of Nun.”
(De 32:44)The son of Nun, i.e. Joshua,
One of the heads of the people who
sealed the covenant with Nehemiah;
(Neh10:23)
Ibri / ዓብሪ
Hebrew, / SBD
“The sons of Merari by Jaaziah; Beno,
and Shoham, and Zaccur, and Ibri”;
(1 Ch 24:27)
Immanuel / አማኑኤሌ
God with us; / EBD
“Therefore the Lord himself shall give
you a sign; Behold, a virgin shall
conceive, and bear a son, and shall call
his name Immanuel”, the title applied
by the apostle Matthew to the Messiah,
born of the Virgin, (Mt 1:23; Isa 7:14)

ኢያሱ / Hoshea
„የሽህ‟ እና ‟ዋስ‟ ከሚለት ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ሆሴ- ዋሴ፣ አዲኘ፣ ጠባቂዮ…
“ሙሴም የነዌም ሌጅ ኢያሱ የዘህችን መዛሙር
ቃልች ሁለ በሔዛቡ ጆሮ ተናገሩ።” (ዖዲ32፡44)
“በኤፌሬም ሌጆች ሊይ የዒዙዛያ ሌጅ ሆሴዔ በምናሴ
ነገዴ እኵላታ ...” (1 ዚና 27:20)
“ሏናን፥ ዒናያ፥ ሆሴዔ፥ ሏናንያ…”(ነህ 10:23)
ዓብሪ / Ibri
„ህብር‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። እብር- ህብር፣
አባሪ፣ረዲት፣ ተባባሪ…
“የሜራሪ ሌጆች ከያዛያ በኖ፥ ሾሃም፥ ዖኩር፥ ዓብሪ”
(1ዚናአ24፡27)
አማኑኤሌ / Immanuel
„አማነ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። አማነ‟ኤሌ- ያምሊክ እርቅ፣ የጌታ ሰሊም፣
የእግዙብሓር አንዴነት…
“ስሇዘህ ጌታ ራሱ ምሌክት ይሰጣችኋሌ እነሆ፥
ዴንግሌ ትፀንሳሇች፥ ወንዴ ሌጅም ትወሌዲሇች፥
ስሙንም አማኑኤሌ ብሊ ትጠራዋሇች።”
(ኢሳ7፡14)

Immanuel / አማኑኤሌ same as Emmanuel
Imnah / ዪምና

ዪምና / Imnah
„እሙን‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። እሙን- ያመነ፣
የታመነ፣ የሙጥኝ ያሇ...
“የአሴር ሌጆች ዪምና፥ የሱዋ፥ የሱዊ፥ በሪዒ፥
እኅታቸውም ሤራሔ።” (1 ዚና 7:30)
“የላዋዊውም የይምና ሌጅ የምሥራቁ ዯጅ በረኛ
ቆሬ የእግዘአብሓርን መባና ... ሇእግዘአብሓር
በፇቃዴ ባቀረቡት ሊይ ተሾመ።” (2 ዚና31:14)

“Imnah” means holding back, / SBD, (ይምና)

“The sons of Asher; Imnah, and Isuah,
and Ishuai, and Beriah, and Serah their
sister.”
(1 Chronicles 7:30)
Kore ben-Imnah, the Levite, assisted in
the reforms of Hezekiah.
(2 Ch 31:14)
Imnah / ዪምና
ይምና / Imnah
“Imnah” means holding back, / SBD, (ይምና)
„እሙን‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። እሙን- ያመነ፣
The first born of Asher;
የሙጥኝ ያሇ...
“The sons of Asher; Imnah, and Isuah,
“የአሴር ሌጆች ዪምና፥ የሱዋ፥ የሱዊ፥ በሪዒ፥
and Ishuai, and Beriah, and Serah their
እኅታቸውም ሤራሔ።” (1 ዚና 7:30)
sister.” (1 Chronicles 7:30)
“የላዋዊውም የይምና ሌጅ የምሥራቁ ዯጅ በረኛ
ቆሬ የእግዘአብሓርን መባና የተቀዯሱትን ነገሮች
Kore ben-Imnah, the Levite, assisted in
እንዱያካፌሌ ሔዛቡ ሇእግዘአብሓር በፇቃዴ
the reforms of Hezekiah.
ባቀረቡት ሊይ ተሾመ።” (2 ዚና31:14)
(2 Ch 31:14)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
124

Ishbah / ይሽባ
ይስሏቅ / Isaac
„ሳቀ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ይሳቅ:- ይስሏቅ፣
መሳቅ፣ ፇገግታ ማሳየት፣ ጥርስን መግሇጥ…
[ትርጉሙ “ይስቃሌ” ማሇት ነው / መቅቃ]
“አብርሃምም የተወሇዯሇትን ሣራ የወሇዯችሇትን
የሌጁን ስም ይስሏቅ ብል ጠራው።” (ዖፌ 21፡1-3)
“ሣራም፦ እግዘአብሓር ሳቅ አዴርጎሌኛሌ ይህንንም
የሚሰማ ሁለ በእኔ ምክንያት ይስቃሌ አሇች።”
(ዖፌ 21፡6)

Isaac / ይስሏቅ
Laughter, / EBD
“And God said Sarah thy wife shall bear
thee a son indeed; and thou shalt call his
name Isaac: and I will establish my
covenant with him for an everlasting
covenant and with his seed after him.”
(Ge 21:1-3), the son whom Sara bore to
Abraham, in the hundredth year of his
age, at Gerar;
Isaiah / ኢሳይያስ
The salvation of Jehovah, / EBD
“The vision of Isaiah the son of Amoz,
which he saw concerning Judah and
Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham,
Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah.”
(Isa 1:1); The Hebrew name signifies
Salvation of Jahu;

ኢሳይያስ / Isaiah
„ሽህ‟ እና „ዋስ‟/ ያህ‟፥ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። የሽ‟ያህ / ዋስ:- የብ዗ዎች ጌታ፣ የሁለ ዋስ...
(Ishijah)
[እግዙብሓር ዯኅንነት ነው ማሇት ነው። / መቅቃ]
“በይሁዲ ነገሥታት በዕዛያንና በኢዮአታም በአካዛና
በሔዛቅያስ ዖመን ስሇ ይሁዲና ስሇ ኢየሩሳላም ያየው
የአሞጽ ሌጅ የኢሳይያስ ራእይ።” (ኢሳ 1፡1)

Isaiah / ኢሳይያስ
The root words are „jesse‟ (የሽህ) and „Jah‟ (ያህ)
The meaning is „lord of a multitude‟,
Related term(s): Ishbah / ይሽባ / (1 Ch 4:17)
Ishijah / ይሺያ / (1Ch 4:3)

Ishbah / ይሽባ
Praising, / EBD
“And the sons of Ezra were, Jether, and
Mered, and Epher, and Jalon: and she
bare Miriam, and Shammai, and Ishbah
the father of Eshtemoa”,
(1 Ch 4:17)

ይሽባ / Ishbah
የሽ‟አባ- የሽ አባት፣ የብ዗ዎች ጌታ፣ ታሊቅ አባት፣
የተከበረ…
“የዔዛራም ሌጆች ዬቴር፥ ሜሬዴ፥ ዓፋር፥ ያልን
ነበሩ ዬቴርም ማርያምን፥ ሸማይን፥ የኤሽትምዒን
አባት ይሽባን ወሇዯ።”
(1ዚና 4፡17)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

125

Ishma / ይሽማ
ይሽዑ / Ishi
የሽህ- የሺ፣ ሽህ፣ ብ዗ ሀብት…
“የሺሞንም ሌጆች አምኖን፥ ሪና፥ ቤንሏናን፥ ቲልን
ነበሩ። የይሽዑም ሌጆች ዜሓትና ቢንዜሓት ነበሩ።”
(ሆሴ 4፡20)
 “የአፊይምም ሌጅ ይሽዑ፥ የይሽዑም ሌጅ
ሶሳን፥ የሶሳንም ሌጅ አሔሊይ ነበረ።”
(1 ዚና 2:31)
 “የሺሞንም ሌጆች አምኖን፥ ሪና፥
ቤንሏናን፥ ቲልን ነበሩ። የይሽዑም ሌጆች
ዜሓትና ቢንዜሓት ነበሩ።” (1 ዚና4:20)
 “የስምዕንም ሌጆች አምስት መቶ ሰዎች
ወዯ ሴይር ተራራ ሄደ አሇቆቻቸውም
የይሽዑ ሌጆች፥ ፇሊጥያ፥ ነዒርያ፥ ረፊያ፥
ዐዛኤሌ ነበሩ።” (1 ዚና 4:42)
 “የአባቶቻቸውም ቤቶች አሇቆች እነዘህ
ነበሩ ዓፋር፥ ይሽዑ፥ ኤሉኤሌ፥ ዒዛርኤሌ፥
ኤርምያ፥ ሆዲይዋ፥ ኢየዴኤሌ እነርሱ …”
(1 ዚና 5:24)

Ishi / ይሽዑ
Salvation, / HBN
“And it shall be at that day, saith the
LORD that thou shalt call me Ishi; and
shalt call me no more Baali”
(Ho 2:16)
 A man of the descendants of
Judah, son of Appaim,
(1 Chronicles 2:31)
 One of the great houses of
Hezron; in a subsequent
genealogy of Judah we find
another Ishi, with a son Zoheth.
(1 Chronicles 4:20)
 Of a family of the tribe of
Simeon; (1 Chronicles 4:42)
 One of the heads of the tribe of
Manasseh on the east of Jordan;
(1 Chronicles 5:24)
Ishiah / ይሺያ
Whom Jehovah lends, / EBD
“And the sons of Uzzi; Izrahiah: and the
sons of Izrahiah; Michael, and Obadiah,
and Joel, Ishiah, five: all of them chief
men.”The fifth of the five sons of
Izrahiah, (1Ch 7:3)
Ishijah / ይሺያ
Whom Jehovah lends, / EBD
“And of the sons of Harim; Eliezer,
Ishijah, Malchiah, Shemaiah, Shimeon,”
(Ezra 10:31)
Ishma / ይሽማ
Named; marveling; desolation, / HBN
“And these were of the father of Etam;
Jezreel, and Ishma, and Idbash: and the
name of their sister was Hazelelponi:”
(1Ch 4:3)

ይሺያ / Ishiah
„ሽህ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። የሽ‟ያህ- የብ዗ዎች ጌታ፣ የሽዎች አምሊክ…
(Isshiah)
“የኦዘም ሌጆች ይዛረሔያ የይዛረሔያም ሌጆች
ሚካኤሌ፥ አብዴዩ፥ ኢዮኤሌ፥ ይሺያ አምስት ናቸው
ሁለም አሇቆች ነበሩ።” (1ዚና 7፡3)
ይሺያ / Ishijah
„ሽህ እና „ያህ‟(ህያው) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ነው።
ትርጉሙ- የሽህ አምሊክ፣ የብ዗ዎች ጌታ…
“ከካሪም ሌጆችም፤ አሌዒዙር፥ ይሺያ፥ መሌክያ፥”
(ዔዛ 10፡31)

ይሽማ / Ishma
„ስም‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ይሽማ- ሽመ፣
ስም፣ ዛና…
“እነዘህም የኤጣም አባት ሌጆች ናቸው
ኢይዛራኤሌ፥ ይሽማ፥ ይዴባሽ፥ እኅታቸውም
ሃጽላሌፍኒ።” (1ዚና 4፡3)

Ishma / ይሽማ
The root word is „shem‟ (ስም)
The meaning is „name‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
126

Ishmerai / ይሽምራይ
Ishmael / እስማኤሌ
God hears, / EBD
“And Hagar bare Abram a son: and
Abram called his son's name, which
Hagar bare, Ishmael.” Abraham's eldest
son, by Hagar; (Ge 16:15; 17:23)
He was born at Mamre, when Abraham
was eighty-six years of age, eleven years
after his arrival in Canaan (16:3; 21:5).
“The son of Nethaniah, "of the seed
royal" (Jeremiah 40:8, 15); He plotted
against Gedaliah, and treacherously put
him and others to death. He carried off
many captives, "and departed to go over
to the Ammonites."

እስማኤሌ / Ishmael
„ሰማ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
ሰማ‟ኤሌ- አምሊክ ሰማ፣ ፀልትን ተቀበሇ…
[ትርጉሙ “እግዙብሓር ይሰማሌ” ማሇት ነው / መቅቃ]
“የእግዘአብሓር መሌአክም አሊት፦ እነሆ አንቺ
ፀንሰሻሌ፥ ወንዴ ሌጅንም ትወሌጃሇሽ ስሙንም
እስማኤሌ ብሇሽ ትጠሪዋሇሽ፥ እግዘአብሓር
መቸገርሽን ሰምቶአሌና።” (ዖፌ16፡11)
“አጋርም ሇአብራም ወንዴ ሌጅን ወሇዯችሇት
አብራምም አጋር የወሇዯችሇትን የሌጁን ስም
እስማኤሌ ብል ጠራው።” (ዖፌ16:3/ 21:5)
(ኤር 40:8) “የቃሬያም ሌጅ ዮሏናን፦ እባክህ፥
ሌሂዴ ማንም ሳያውቅ የናታንያን ሌጅ እስማኤሌን
ሌግዯሇው ወዯ አንተ …” (ዖፌ 40:8/ 15)

Ishmael / እስማኤሌ
The root words are „shema‟ (ሰማ) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „the lord hear‟
Ishmaiah / ይሽማያ
The root words are „shema‟ (ሰማ) and „El‟ (ኤማ)
The meaning is „Jehovah heared‟
Ishmaiah / ይሽማያ
Heard by Jehovah, / EBD, (ሰማያስ)
“And Ismaiah the Gibeonite, a mighty
man among the thirty, and over the
thirty; and Jeremiah, and Jahaziel, and
Johanan, and Josabad the Gederathite,”
"a hero among the thirty and over the
thirty"; (1 Ch 12:4)
Son of Obadiah, (1 Ch 27:19)
Ishmerai / ይሽምራይ
Keeper / whom Jehovah keeps, / SBD
“Ishmerai also, and Jezliah, and Jobab,
the sons of Elpaal;”
(1ch 8:18)

ይሽማያ / Ishmaiah
„ሰማ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ዋስ) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። ሰማ‟ያህ፣ አምሊክ ሰማ...
“በዙብልን ሊይ የአብዴዩ ሌጅ ይሽማያ በንፌታላም
ሊይ የዒዛሪኤሌ ሌጅ ኢያሪሙት” (1ዚና27፡19)
“ገባዕናዊው ሰማያስ፥ እርሱ በሠሊሳው መካከሌና
በሠሊሳው ሊይ ኃያሌ ሰው ነበረ ኤርምያስ፥
የሔዘኤሌ፥ ዮሏናን፥”
(1ዚና 12፡4)
ይሽምራይ / Ishmerai
የሽዎች መሪ፣ የብ዗ዎች መሪ፣ የሽዎች ጠባቂ…
“ሔዛቂ፥ ሓቤር፥ ይሽምራይ፥ ይዛሉያ፥ ዮባብ፥
የኤሌፌዒሌ ሌጆች” (1ዚና 8:18)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ
ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
127

Israelite / ይስማኤሊዊ
Ishtob / ጦብ
GOOD man, / EBD
“ And when the children of Ammon saw
that they stank before David, the
children of Ammon sent and hired the
Syrians of Bethrehob, …and of king
Maacah a thousand men, and of Ishtob
twelve thousand men.” (2 Sa10:6, 8)
Ishuai / የሱዊ
Plainness; equal, / HBN
“The sons of Asher; Imnah, and Isuah,
and Ishuai, and Beriah, and Serah their
sister”; the third son of Asher,
(1 Ch 7:30) founder of a family bearing
his name; (Nu 26:44)
The second son of Asher, (Ge 46:17)
Israel / እስራኤሌ
Who prevails with God, / HBN
“And he said, Thy name shall be called
no more Jacob, but Israel: for as a
prince hast thou power with God and
with men, and hast prevailed.” (Genesis
32:28), therefore the children of Israel
eat not of the sinew which shrank, which
is upon the hollow of the thigh, unto this
day ...”

ጦብ / Ishtob
„ሽህ‟ እና „ጹብ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
እሽህ‟ጦብ- የሽህ ጹብ፣ ሽህ ጦቢያ… (Tob)
“የአሞን ሌጆች በዲዊት ዖንዴ እንዯተጠለ ባዩ ጊዚ፥
የአሞን ሌጆች ሌከው ከሶርያውያን ከቤትሮዕብና
ከሱባ ሀያ ሺህ እግረኞች፥ ከመዒካ ንጉሥም አንዴ
ሺህ ሰዎች፥ ከጦብም አሥራ ሁሇት ሺህ ሰዎች
ቀጠሩ።”(2ሳሙ10፡6፣8)
የሱዊ / Ishuai
„ሽህ‟ ከሚሇው ቁጥር የተገኘ ስም ነው።የሽዋ- የሽህ፣
ሽህ፣ ብ዗… የሰው ስም
“የአሴር ሌጆች ዪምና፥ የሱዋ፥ የሱዊ፥ በሪዒ፥
እኅታቸውም ሤራሔ።” (1ዚና 7፡30)
“የአሴርም ሌጆች ዪምና፥ የሱዋ፥ የሱዊ፥ በሪዒ፥
እኅታቸው ሤራሔ የበሪዒ ሌጆችም ሓቤር፥
መሌኪኤሌ።”(ዖፌ46:17)
እስራኤሌ / Israel
„ሥራ‟ እና ‟ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። እ‟ሥራ‟ኤሌ- ያምሊክ ሥራ፣ ያምሊክ አገሌጋይ …
ግብረ‟ኤሌ፣ ግብረ አብ ማሇት ነው።
[ትርጓሜውም ከእግዙብሓር ጋር ይታገሊሌ ያሸንፊሌም
ማሇት ነው / መቅቃ]
“አሇውም፦ ከእንግዱህ ወዱህ ስምህ እስራኤሌ
ይባሌ እንጂ ያዔቆብ አይባሌ ከእግዘአብሓር ከሰውም
ጋር ታግሇህ አሸንፇሃሌና” (ዖፌ32፡28)

Israel / እስራኤሌ
The root words are „Serra‟ (ሥራ) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „work of the almighty‟,
Israelite / ይስማኤሊዊ
Descendant of Israel, / EBD
“And Absalom made Amasa captain of
the host instead of Joab: which Amasa
was a man‟s son, whose name was Ithra
an Israelite that went in to Abigail the
daughter of Nahash, sister to Zeruiah
Joab‟s mother.”
(2 Sa 17:25)

ይስማኤሊዊ / Israelite
„እስማኤሌ‟ ከሚሇው ስም የመጣ የነገዴ ስም ነው።
እሥራ‟ኤሊይት- እሥራኤሊውያን፣ እስማኤሊውያን፣
የያቆብ ወገኖች… የነገዴ ስም
“አቤሴልምም በጭፌራው ሊይ በኢዮአብ ስፌራ
አሜሳይን ሾመ፤ አሜሳይም የይስማኤሊዊ ሰው
የዬቴር ሌጅ ነበረ፤ እርሱም የኢዮአብን እናት
የጽሩያን እኅት የናዕስን ሌጅ አቢግያን አግብቶ ነበር:”
(2ሳሙ17፡25)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ
መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

128

Izrahite / ይዛራዊ
Isshiah / ይሺያ
Whom Jehovah lends, / EBD
“Concerning Rehabiah: of the sons of
Rehabiah, the first was Isshiah,”A
descendant of Moses by his younger son
Eliezer; (1 Ch 24:21)
A Levite of the house of Kohath and
family of Uzziel; (1 Ch 24:26)
Ithra / ዬቴር
Excellence, / EBD
“And Absalom made Amasa captain of
the host instead of Joab: which Amasa
was a man's son, whose name was Ithra
an Israelite that went in to Abigail ...”
(2 Sa 17:25)
Ithran / ይትራን
Excellence, / EBD
“And these are the children of Dishon;
Hemdan, and Eshban, and Ithran, and
Cheran.” (Ge 36:26; 1 Ch1:41) and
probably a phylarch of a tribe of the
Horim; (Ge 36:30), (1 Ch7:30-40)
Izrahiah / ይዛረሔያ
Whom Jehovah causes to sparkle, / HBN
“And the sons of Uzzi; Izrahiah: and
the sons of Izrahiah; Michael, and
Obadiah, and Joel, Ishiah, five: all of
them chief men.”
(1ch 7:3)
Izrahite/ይዛራዊ
Descendant of Zerah, / SBD
“The fifth captain for the fifth month
was Shamhuth the Izrahite: and in his
course were twenty and four thousand.”
(1 Ch27:8)

ይሺያ / Isshiah
„ሽህ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ነው። እሺ‟ያህ- የሽ ጌታ፣ የሽህ አምሊክ፣ የብ዗ዎች
አሇቃ…
“ከረዒብያ ሌጆች አሇቃው ይሺያ ከይስዒራውያን
ሰልሚት ከሰልሚት ሌጆች ያሏት” (1ዚና 24፡21)
“ከይሺያ ሌጆች ዖካርያስ የሜራሪ ሌጆች ሞሕሉ፥ ሙሲ
ከያዛያ ሌጅ በኖ፥” (1 ዚና 24:26)

ዬቴር / Ithra
ዬቴር- የተከበረ፣ ግርማዊ..
“አቤሴልምም በጭፌራው ሊይ በኢዮአብ ስፌራ
አሜሳይን ሾመ፤ አሜሳይም የይስማኤሊዊ ሰው
የዬቴር ሌጅ ነበረ፤ እርሱም የኢዮአብን እናት
የጽሩያን እኅት የናዕስን ሌጅ አቢግያን አግብቶ ነበር:”
(2ሳሙ17፡25)
ይትራን / Ithran
ይትራን- የተከበረ፣ ዮቶር...
“ዱሶን፥ አህሉባማም የዒና ሴት ሌጅ። የዱሶንም
ሌጆች እነዘህ ናቸው ሓምዲን፥ ኤስባን፥ ይትራን፥
ክራን።” (ዖፌ36፡26)
“ሦጋሌ፥ ቤሪ፥ ይምራ፥ ቤጼር፥ ሆዴ፥ ሳማ፥ ሰሉሳ፥
ይትራን፥ ብኤራ ነበሩ።” (1 ዚና 7:30-40)
ይዛረሔያ / Izrahiah
„ዖረ‟ እና „ያህ‟(ህያው / ያህዌ) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። እዛር‟ያህ:- የህያው ዖር፣ የጌታ ወገን፣ ያምሊክ
ቤተሰብ… (Jezrahiah)
“የኦዘም ሌጆች ይዛረሔያ የይዛረሔያም ሌጆች
ሚካኤሌ፥ አብዴዩ፥ ኢዮኤሌ፥ ይሺያ አምስት ናቸው
ሁለም አሇቆች ነበሩ።” (1ዚና7፡3)
ይዛራዊ / Izrahite
እዛራያት- እዖራያት፣ እዖራውያን፣ የዔዛራ ወገኖች…
“ሇአምስተኛው ወር አምስተኛው አሇቃ ይዛራዊው
ሸምሁት ነበረ በእርሱም ክፌሌ ሀያ አራት ሺህ
ጭፌራ ነበረ።” (1ዚና 27፡8)

Izrahiah / ይዛረሔያ
The root words are „Izra‟ (ዖር / seed) and „Jah‟ (ያህ / Jehovah)
The meaning is „produce of the lord‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
129

Jaaziah / ያዛያ
Izri / ይጽሪ
Creator, / HBN
Fasting; tribulation, / SBD
“The fourth to Izri...were twelve:”
(1 Ch 25:11)
Jaakobah / ያዔቆባ
Heel-catcher, a form of the name Jacob, /
EBD
“And Elioenai, and Jaakobah, and
Jeshohaiah, and Asaiah, and Adiel, and
Jesimiel, and Benaiah,” (1 Ch 4:36)
Jaasiel / ዔሢኤሌ
Made by God, / EBD
“Of the half tribe of Manasseh in Gilead,
Iddo the son of Zechariah: of Benjamin,
Jaasiel the son of Abner:” (1 Chs 27:21)
Jaazaniah / ያእዙንያ
Heard by Jehovah, / EBD
“Then I took Jaazaniah the son of
Jeremiah, the son of Habaziniah, and his
brethren, and all his sons, and the whole
house of the Rechabites; a Rechabite,
son of Jeremiah; (jer 35:3)
 One of the captains of the forces
who accompanied Hohanan benKareah to pay his respects to
Gedaliah at Mizpah, (2 Kings
25:23) Comp. (Je 41:11; 43:4, 5)
 Son of Shaphan; (Ez 8:11) It is
possible that he is identical with
Son of Azur;
 One of the princes of the people
against whom Ezekiel was
directed to prophesy; (Eze 11:1)
Jaaziah / ያዛያ
Comforted by Jehovah, / EBD
“The sons of Merari were Mahli and
Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.”
Apparently a third son, or a descendant,
or Merari the Levite; (1 Ch 24:26, 27)
(1 Chronicles 15:18)

ይጽሪ / Izri
እዖሪ- ዖሪ
“አራተኛው ሇይጽሪ ሇሌጆቹም ሇወንዴሞቹም
ሇአሥራ ሁሇቱ” (1ዚና 25፡11)
ያዔቆባ / Jaakobah
„አቀበ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ያቅባህ- አቃቢ፣
ጠባቂ፣ ቆጣቢ…
“ኤሌዮዓናይ፥ ያዔቆባ፥ የሾሏያ፥ ዒሣያ፥ ዒዱዓሌ፥
ዩሲምኤሌ፥ በናያስ፥” (1ዚና 4፡36)
ዔሢኤሌ / Jaasiel
የሢ‟ኤሌ- የአምሊክ ሥራ… (Jasiel)
“በገሇዒዴ ባሇው በምናሴ ነገዴ እኵላታ ሊይ
የዖካርያስ ሌጅ አድ በብንያም ሊይ የአበኔር ሌጅ
የዔሢኤሌ” (1 ዚና 27:21)
ያእዙንያ / Jaazaniah
„አዖነ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ/ ህያው) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። ያዛን‟ያህ- አምሊክ ያዖነሇት፣ እግዘአብሓር
ፀልቱን የሰማው…
“የከባስንን ሌጅ የኤርምያስን ሌጅ ያእዙንያን
ወንዴሞቹንም ሌጆቹንም ሁለ የሬካባውያንን ወገን
ሁለ ወሰዴኋቸው” (ኤር35፡3)
 “ጭፌሮቹም አሇቆች ሁለ፥ የናታንያ ሌጅ ...
ያእዙንያ፥ ሰዎቻቸውም የባቢልን ንጉሥ
ጎድሌያስን እንዯ ሾመ በሰሙ ጊዚ ወዯ ጎድሌያስ
ወዯ ምጽጳ መጡ።” (2 ነገ25:23)
 “በፉታቸውም ... ያእዙንያ ቆሞ ነበር፥ ሰውም
ሁለ እያንዲንደ በእጁ ጥናውን ይዜ ነበር፥
የዔጣኑም ጢስ ሽቱ ይወጣ ነበር።” (ሔዛ8:11)
 “መንፇስም አነሣኝ ወዯ ፀሏይ መውጫ
ወዯሚመሇከት ወዯ እግዘአብሓር ቤትም ወዯ
...የዒ዗ርን ሌጅ ያእዙንያንና የበናያስ ሌጅ
ፇሊጥያን አየሁ።” (ሔዛ11:1)
ያዛያ / Jaaziah
„ያዖ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ/ ህያው) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። ያዖ‟ያህ- በጌታ የተያዖ፣ አምሊክ የጠበቀው…
(Jaaziel)
“ከይሺያ ሌጆች ዖካርያስ የሜራሪ ሌጆች ሞሕሉ፥
ሙሲ ከያዛያ ሌጅ በኖ” (1ዚና 24፡26፣27)
(1 ዚና 15:18)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
130

Jacob / ያዔቆብ
Jaaziel / ያዛኤሌ
Comforted by God, / EBD
“ and with them their brethren of the
second degree, Zechariah, Ben, and
Jaaziel, and Shemiramoth, and Jehiel,
and Unni, Eliab, and Benaiah, and
Maaseiah, and Mattithiah, and Elipheleh,
and Mikneiah, and Obededom, and Jeiel,
the porters”; (1 Ch 15:15)
Jabneel / የብኒኤሌ
Built by God; / EBD
“And the border went out unto the side
of Ekron northward: and the border was
drawn to Shicron, and passed along to
mount Baalah, and went out unto
Jabneel; and the goings out of the
border were at the sea.”
(Joshua 15:11)
One of the landmarks on the boundary of
Naphtali, (Jos 19:33) in upper Galilee;
Jabneh / የብና
Building, / EBD
“ And he went forth and warred against
the Philistines, and brake down the wall
of Gath, and the wall of Jabneh, and the
wall of Ashdod, and built cities ashdod,
and among the Philistines.”, (2 Ch 26:6)
Jacob / ያዔቆብ
One who follows on another's heels;
supplanter, / EBD, (ያቆብ)
“And after that came his brother out, and
his hand took hold on Esau's heel; and
his name was called Jacob: and Isaac
was threescore years old when she bares
them.”
(Genesis 25:26; 27:36; Hosea 12:2-4),
the second born of the twin sons of Isaac
by Rebekah;

ያዛኤሌ / Jaaziel
„ያዖ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው ። ያዖ‟ኤሌ- አምሊክ የጠበቀው፣ በጌታ ያሇ…
“ከእነርሱም ጋር በሁሇተኛው ተራ የሆኑትን
ወንዴሞቻቸውን ዖካርያስን፥ ቤንን፥ ያዛኤሌን፥
ሰሚራሞትን፥ ይሑኤሌን፥ ዐኒን፥ ኤሌያብን፥
በናያስን፥ መዔሤያን፥ መቲትያን፥ ኤሉፌላሁን፥
ሚቅንያን፥ በረኞችንም ዕቤዴኤድምንና ይዑኤሌን
አቆሙ:” (1ዚና 15፡15)
የብኒኤሌ / Jabneel
„ያብ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ያብነ‟ኤሌ- የጌታ ሌጅ፣ ያምሊክ ወገን፣ የእግዙብሓር
ሥራ…
“ዴንበሩም ወዯ አቃሮን ወዯ ሰሜን ወገን ወጣ ወዯ
ሽክሮን ዯረሰ ወዯ በኣሊ ተራራ አሇፇ፥ በየብኒኤሌ
በኩሌም ወጣ የዴንበሩም መውጫ በባሔሩ አጠገብ
ነበረ።” (ኢያ15:11)
“ዴንበራቸውም ከሓላፌ፥ ከጸዔነኒም ዙፌ፥
ከአዲሚኔቄብ፥ ከየብኒኤሌ እስከ ሇቁም ዴረስ ነበረ
መውጫውም በዮርዲኖስ ነበረ።” (ኢያ 19:33)
የብና / Jabneh
„የአብ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። የአብ‟ነህየእግዙብሓር ሥራ…
“ወጥቶም ከፌሌስጥኤማውያን ጋር ተዋጋ፥ የጌትንና
የየብናን የአዜጦንንም ቅጥር አፇረሰ በአዙጦንና
በፌሌስጥኤማውያንም አገር ከተሞችን ሠራ።”
(2ዚና 26፡6)
ያዔቆብ / Jacob
„አቀበ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ነው። ያኮብ- ያቆብ፣ ያቅብ፣
ያስቀር፣ ይጠብቅ፣ ያግዴ፣ ይከሌክሌ…
[ትርጉሙ “ተረከዛን ይይዙሌ” ማሇት ነው / መቅቃ]
“ከዘያም በኋሊ ወንዴሙ ወጣ፥ በእጁም የዓሳውን
ተረከዛ ይዜ ነበር ስሙም ያዔቆብ ተባሇ። እርስዋ
ሌጆችን በወሇዯቻቸው ጊዚ ይስሏቅ ስዴሳ ዒመት
ሆኖት ነበር:” (ዖፌ 25፡26)
“ራሓሌም ሇያዔቆብ ሌጆችን እንዲሌወሇዯች ባየች
ጊዚ በእኅትዋ ቀናችባት ያቆብንም። ሌጅ ስጠኝ ይህስ
ካሌሆነ እሞታሇሁ አሇችው።” (ዖፌ31:1)

Jacob / ያዔቆብ : The root word is „yaqeb‟ (ያቅብ / አቀበ)
The meaning is „to prevent, stop… from going‟,
Related term(s): Akkub / ዒቁብ / (1ዚና 9፡17)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
131

Jahath / ኢኢት
Jadau / ያደአ
Known, / EBD, (ያዲ)
“Jadau” means loving, / SBD
“Meshezabeel, Zadok, Jaddua,” One of
the chiefs who subscribed the covenant;
(Ne10:21)
Sons of Jonathan; (1 Ch 2:28)
Jadon / ያድን
Judge, / EBD
“And next unto them repaired Melatiah
the Gibeonite, and Jadon the
Meronothite, the men of Gibeon, and of
Mizpah, unto the throne of the governor
on this side the river; (Neh 3:7)
Jah / እግዘአብሓር
A contraction for Jehovah, / HBN
The everlasting, / EBD
“Sing unto God, sing praises to his
name: extol him that rideth upon the
heavens by his name JAH, and rejoice
before him.
(Ps 68:4)

ያደአ / Jadau
ያደ- ውዴ... Jada
“ኤዘር፥ ሜሴዚቤሌ፥ ሳድቅ፥ ያደአ፥ ፇሊጥያ፥”
(ነህ10፡21)
“የኦናምም ሌጆች ሸማይና ያዲ ነበሩ። የሸማይ ሌጆች
ናዲብና አቢሱር ነበሩ።” (1 ዚና2:28)
ያድን / Jadon
„ዲኝ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። የዲኝ- ይዲኝ፣
ይፇርዴ፣ ይበይን…
“በአጠገባቸውም ገባዕናዊው መሌጥያና
ሜሮኖታዊው ያድን፥ የወን዗ም ማድ አሇቃ ግዙት
የሆኑ የገባዕንና የምጽጳ ሰዎች አዯሱ።”
(ነህ 3:7)
እግዘአብሓር / Jah
„ያህዌ‟ ከሚሇው ሁኖ ትርጉሙ ህያው ማሇት ነው።ያህይህዌ፣ ህያዊ፣ ህያው አምሊክ…
“በመጀመሪያ እግዘአብሓር ሰማይንና ምዴርን
ፇጠረ።”
“ሇእግዘአብሓር ተቀኙ ሇስሙም ዖምሩ ወዯ ምዴረ
በዲ ሇወጣም መንገዴ አዴርጉ ስሙ እግዘአብሓር
ነው፥ …” (መዛ 68:4)

Jah / እግዘአብሓር
The root word is „yehawe‟ (ያህዌ / Jehovah)
The meaning is „the living one‟,
Jahath / ኢኢት
Union, / EBD, (ያሏት / ኢኤት)
“And the sons of Shimei were, Jahath,
Zina, and Jeush, and Beriah. These four
were the sons of Shimei,” A son of
Shimei, and grandson of Gershom;
(1 Chronicles 23:10).
One of the sons of Shelomoth, of the
family of Kohath; (1 Chronicles 24:22).
A Levite of the family of Merari, one of
the overseers of the repairs of the temple
under Josiah; (2 Chronicles 34:12)

ኢኢት / Jahath
ያሀዴ- አንዴ የሆነ፣ የተዋሏዯ…
“የሰሜኢ ሌጆች ኢኢት፥ ዘዙ፥ የዐስ፥ በሪዒ ነበሩ።
እነዘህ አራቱ የሰሜኢ ሌጆች ነበሩ።”
(1ዚና 23፡10)
“ከረዒብያ ሌጆች አሇቃው ይሺያ ከይስዒራውያን
ሰልሚት ከሰልሚት ሌጆች ያሏት፥”
(1 ዚና 24:22)
“ሰዎቹም ሥራውን በመታመን አዯረጉ በእነርሱም
ሊይ የተሾሙት፥ ሥራውንም የሚያሠሩት ላዋውያን
ከሜራሪ ሌጆች ኢኤትና አብዴዩ፥ ከቀዒትም ሌጆች
ዖካርያስና ሜሱሊም ነበሩ። ከላዋውያንም ወገን
በዚማ ዔቃ አዋቂዎች የነበሩ ሁለ፥” (2 ዚና 34:12)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
132

Jahdiel / ኢየዴኤሌ
Jahaziel / የሔዘኤሌ
Beheld by God, / EBD
“Of the sons of Hebron; Jeriah the first,
Amariah the second, Jahaziel the third,
and Jekameam the fourth” The third son
of Hebron (1 Ch 23:19)
 A Benjamite chief who joined
David at Ziklag;(1 Ch 12:4);
 A priest who accompanied the
removal of the ark to Jerusalem;
(1 Chronicles 16:6);
 The son of Zechariah, a Levite of
the family of Asaph; (2 Ch
20:14-17)
 “Of the sons of Hebron; Jeriah
the first, Amariah the second,
Jahaziel the third, and Jekameam
the fourth”, (1ch23:19)

የሔዘኤሌ / Jahaziel
„ያዖ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ያህዖ‟ኤሌ- በአምሊክ እጅ ያሇ…
“የኬብሮን ሌጆች አሇቃው ይሪያ፥ ሁሇተኛው
አማርያ፥ ሦስተኛው የሔዘኤሌ፥ አራተኛው
ይቅምዒም ነበሩ።” (1ዚና 23፡19)
 “ገባዕናዊው ሰማያስ፥ እርሱ በሠሊሳው
መካከሌና በሠሊሳው ሊይ ኃያሌ ሰው ነበረ
ኤርምያስ፥ የሔዘኤሌ፥ ዮሏናን፥”
(1 ዚና 12:4)
 “ካህናቱም በናያስና የሔዘኤሌ በእግዘአብሓር
ቃሌ ኪዲን ታቦት …።” (1 ዚና 16:6)
 “የእግዘአብሓርም መንፇስ … በዖካሪያስ ሌጅ
በየሔዘኤሌ ሊይ በጉባኤው መካከሌ መጣ”
(2 ዚና 20:14-17)
 “የኬብሮን ሌጆች አሇቃው ይሪያ፥ ሁሇተኛው
አማርያ፥ ሦስተኛው የሔዘኤሌ፥ አራተኛው
ይቅምዒም ነበሩ” (1ዚና23:19)

Jahaziel / የሔዘኤሌ
The root words are „jah‟ (ያህ) / „z‟ (ዖ / the) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „the living lord‟,
Related term(s): Jahleel / ያሔጽኤሌ / (ዖፌ 46፡24)
Jahdai / ያህዲይ
Grasper, / EBD
“And the sons of Jahdai; Regem, and
Jotham, and Gesham, and Pelet, and
Ephah, and Shaaph,” A descendant of
Caleb, of the family of Hezron;
(1 Ch 2:47)
Jahdiel / ኢየዴኤሌ
Whom Jehovah makes joyful, / HBN
The unity, / SBD
“And these were the heads of the house
of their fathers, even Epher, and Ishi,
and Eliel, and Azriel, and Jeremiah, and
Hodaviah, and Jahdiel, mighty men of
valour, famous men, and heads of the
house of their fathers.”, (1 Ch 5:24)

ያህዲይ / Jahdai
„ያህ‟(ያህዌ/ ህያው) እና „ውዴ‟ ከሚለት ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። ያህ‟ዱያ- ያህ‟ውዴ፣ የተዯዯ…
“ሏራንም ጋዚዛን ወሇዯ። የያህዲይም ሌጆች ሬጌም፥
ኢዮታም፥ ጌሻን፥ ፊላጥ፥ ሓፊ፥ ሸዒፌ ነበሩ።”
(1ዚና 2፡47)
ኢየዴኤሌ / Jahdiel
„ውዯ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ያሃዱ‟ኤሌ- ውዯ ኤሌ፣ አምሊከ የወዯዯው።
“የአባቶቻቸውም ቤቶች አሇቆች እነዘህ ነበሩ ዓፋር፥
ይሽዑ፥ ኤሉኤሌ፥ ዒዛርኤሌ፥ ኤርምያ፥ ሆዲይዋ፥
ኢየዴኤሌ እነርሱ ጽኑዒን ኃያሊን የታወቁ ሰዎች
የአባቶቻቸውም ቤቶች አሇቆች ነበሩ።”
(1ዚና 5፡24)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
133

Jakamean /ይቅምዒም
Jahdo / ዬዲይ
United, / SBD
“These are the children of Abihail the
son of Huri, the son of Jaroah, the son of
Gilead, the son of Michael, the son of
Jeshishai, the son of Jahdo, the son of
Buz;”A Gadite, (1 Ch 5:14); son of Buz
and father of Jeshishai.
Jahleel / ያሔጽኤሌ
Allotted by God, / EBD, God hoping in
Jehovah, / HBN, / SBD
“And the sons of Naphtali; Jahzeel, and
Guni, and Jezer, and Shillem” The third
of the three sons of Zebulun,
(Ge 46:14; Nu 26:26);
“And the sons of Zebulun; Sered, and
Elon, and Jahleel” (Ge 46:14)
Jahzerah / የሔዚራ
Returner, / EBD
“And Adaiah the son of Jeroham, the son
of Pashur, the son of Malchijah, and
Maasiai the son of Adiel, the son of
Jahzerah, the son of Meshullam, the son
of Meshillemith, the son of Immer;”
(1 Ch 9:12)
Jahziel / ያሔጽኤሌ
Whom God allots / SBD;
Means whom God watches over, / SBD
“The sons of Naphtali; Jahziel, and
Guni, and Jezer, and Shallum, the sons
of Bilhah,” The same as JAHZEEL
(1 Ch 7:13)

ዬዲይ / Jahdo
„ውህዴ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ያህድ- ይሆዲ፣
ውህዴ፣ ተዋሃዯ፣ አንዴ የሆነ…
“እነዘህም የቡዛ ሌጅ የዬዲይ ሌጅ የኢዬሳይ ሌጅ
የሚካኤሌ ሌጅ የገሇዒዴ ሌጅ የኢዲይ ሌጅ የዐሪ ሌጅ
የአቢካኢሌ ሌጆች ነበሩ።”
(1ዚና 5፡14)
ያሔጽኤሌ / Jahleel
„ያህ‟/ „ሇ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው።ያህ‟ሇ‟ኤሌ- ሇህያው አምሊክ፣ ሇዖሊሇም ጌታ…
“የንፌታላምም ሌጆች ያሔጽኤሌ፥ ጉኒ፥ ዬጽር፥
ሺላም:”
(ዖፌ 46፡14)

“የዙብልንም ሌጆች ሴሬዴ፥ ኤልን፥ ያሔሌኤሌ።”
(ዖፌ46:14)

የሔዚራ / Jahzerah
„ያህ‟(ያህዌ / ህያው) እና „ዖር‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት
የተመሰረተ ነው። ያህ‟ዖራ‟ህ- የህያው ዖር፣ የጻዴቅ
ወገን…
“የመሌኪያ ሌጅ የጳስኮር ሌጅ የይሮሏም ሌጅ ዒዲያ
የኢሜር ሌጅ የምሺሊሚት ሌጅ የሜሱሊም ሌጅ
የየሔዚራ ሌጅ የዒዱኤሌ ሌጅ መዔሣይ”
(1ዚና9፡12)
ያሔጽኤሌ / Jahziel
„ያህዘ‟ እና ኤሌ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ያህ‟ዖ‟ኤሌ- ህያው አምሊክ፣ ዖሊሇማዊ ጌታ…
(Jahaziel / Jahleel)
“የንፌታላም ሌጆች፥ ያሔጽኤሌ፥ ጉኒ፥ዬጽር፥
ሺላም፥ የባሊ ሌጆች ነበሩ።”
(1 ዚና7:13)

Jakamean /ይቅምዒም / same as Jekameam / ይቅምዒም

Jahleel / ያሔጽኤሌ
The root words are „jah‟ (ያህ / Jehovah), „le‟ (ሇ) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „for the living lord‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)

134

Japheth / ያፋት
Jakim / ያቂም
Rising; confirming; establishing, / HBN
Whom God sets up, / EBD
“The eleventh to Eliashib, the twelfth to
Jakim,”
Head of the twelfth course of priests in
the reign of David; (1 Ch 24:12)
A Benjamite, one of the Bene-Shimhi;
(1 Ch 8:19)
Jamin / ያሚን
Right hand, / EBD
“The sons of Simeon after their families:
of Nemuel, the family of the emuelites:
of Jamin, the family of the Jaminites: of
Jachin, the family of the Jachinites;”
Second son of Simeon, (Genesis46:10;
Exod 6:15; 1Chr 4:24 founder of the
family of the Jaminites. (Nu 26:12)
A man of Judah, second son of Ram the
Jerahmeelite; (1 Ch 2:27)
One of the Levites who expounded the
law to the people; (Neh 8:7)
Jamlech / የምላክ
Whom God makes king, / EBD
“And Meshobab, and Jamlech, and
Joshah, the son of Amaziah,”
One of the chief men of the tribe of
Simeon; (1 Ch 4:34)
Japheth / ያፋት
Wide spreading: "God shall enlarge
Japheth"/ EBD
“God shall enlarge Japheth, and he shall
dwell in the tents of Shem; and Canaan
shall be his servant,” (Ge 10:5)

ያቂም / Jakim
„አቆመ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ያቂም- ያቁም፣
የቆመ፣ የጸና፣ የበረታ…
“አሥረኛው ሇሴኬንያ፥ አሥራ አንዯኛው
ሇኤሌያሴብ፥ አሥራ ሁሇተኛው ሇያቂም፥”
(1ዚና 24፡12)
“ያቂም፥ ዛክሪ፥ ዖብዱ፥” (1 ዚና 8:19)
ያሚን / Jamin
„አመነ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው።
ያሚን- ያምን፣ ያመነ፣ የተቀበሇ…
“የስምዕን ሌጆች በየወገናቸው ከነሙኤሌ
የነሙኤሊውያን ወገን፥ ከያሚን የያሚናውያን ወገን፥
ከያኪን የያኪናውያን ወገን፥ ከዙራ የዙራውያን ወገን”
(ዖኁ 26፡12)
“የይረሔምኤሌ የበኵሩ የራም ሌጆች መዒስ፥ ያሚን፥
ዓቄር ነበሩ።” (1 ዚና2:27)
“ዯግሞ ኢያሱና ባኒ፥ ሰራብያ፥ ያሚን፥ ዒቁብ፥
ሳባታይ፥ ሆዱያ፥ መዔሤያ፥ ቆሉጣስ፥ ዒዙርያስ፥
ዮዙባት፥ ሏናን፥ ፋሌያ፥ ላዋውያኑም ሔጉን
ያስተውለ ዖንዴ …።” (ነህ8:7)
የምላክ / Jamlech
„መሇከ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው።
ያምላክ- ያ‟ምሊክ፣ የእግዘአብሓር፣ የጌታ፣ የፇጣሪ…
“ምሾባብ፥ የምላክ፥ የአሜስያስ ሌጅ ኢዮስያ፥”
(1ዚና4:34)
ያፋት / Japheth
„ፇታ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ያፋት- ይፌታ፣
የተፇታ፣ የተሇቀቀ፣ የተስፊፊ… (Japhet)
“እግዘአብሓርም ያፋትን ያስፊ፥ በሴምም ዴንኳን
ይዯር ከነዒንም ሇእነርሱ ባሪያ ይሁን።” (ዖፌ 9፡27)

Japheth / ያፋት
The root word is „yepheta‟ (ይፇታ)
The meaning is „released, expand, extend…‟
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
135

Jecoliah / ይኮሌያ
ያሬዴ / Jared
„ወረዯ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ያረዴ- ይወርዴ፣
ከሊይ የመጣ፣ የወረዯ…
“መሊሌኤሌም መቶ ስዴሳ አምስት ዒመት ኖረ፥
ያሬዴንም ወሇዯ” (ዖፌ 5፡15-20)
ያሱብ / Jashub
„አሰበ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ያሹብ- ያስብ፣
ያስታውስ፣ ይዖክር… (Shear- jashub)
“የይሳኮርም ሌጆች፥ ቶሊ፥ ፈዋ፥ ያሱብ ሺምሮን፥
አራት ናቸው።” (1ዚና7፡1)

Jared / ያሬዴ
Descent, / HBN
Ruling; commanding; coming down, / EBD
“And Mahalaleel lived sixty and five
years, and begat Jared:” (Ge 5:15-20)
Jashub / ያሱብ
Returner, / EBD
“Now the sons of Issachar were, Tola,
and Puah, Jashub, and Shimrom, four”;
the third of Issachar's four sons;
(1 Ch 7:1)
Jasiel / ዔሢኤሌ
Made by God, / EBD
“Eliel, and Obed, and Jasiel the
Mesobaite” (1ch 11:47)
Jattir / የቲር
A remnant; excellent, / HBN
“And in the mountains, Shamir, and
Jattir, and Socoh,” (Jos 15:48)
Jecamiah / ይቃምያ
Whom Jehovah gathers, / SBD
“Malchiram also, and Pedaiah, and
Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and
Nedabiah”;
(1 Ch 3:1)

ዔሢኤሌ / Jasiel
የሢ‟ኤሌ- የአምሊክ ሥራ… (Jaasiel)
“ኤሌኤሌ፥ ዕቤዴ፥ ምጾባዊው የዔሢኤሌ:”
(1ዚና11 ፡47)

የቲር / Jattir
የቲር- ዮቶር፣ ክቡር፣ ግርማዊ...
“በተራራማውም አገር ሳምር፥ የቲር፥”
(ኢያ15፡48)

ይቃምያ / Jecamiah
„ያቆመ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ/ ህያው) ከሚለ ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። ያቆምም- የቆመ፣ የጸና፣
የተሰባሰበ…
“ፇዲያ፥ ሼናጻር፥ ይቃምያ፥ ሆሻማ፥ ነዲብያ ነበሩ።”
(1ዚና3:8)

Jecholiah / ይኮሌያ the same Jecoliah / ይኮሌያ

Jecholiah / ይኮሌያ
The root word(s) are „yacal‟ (የቃሌ) and „yah‟ (ያህ / Jah)
The meaning is „word of the almighty‟,
Jecoliah / ይኮሌያ
Able through Jehovah, / HBN; / SBD
Strong through Jehovah, / EBD
“Sixteen years old were Uzziah when he
began to reign, and he reigned fifty and
two years in Jerusalem. His mother's
name also was Jecoliah of Jerusalem.”
(2 Ch 26:3), (2 Kings 15:2)

ይኮሌያ / Jecoliah
„የቃሇ‟ እና „ያህ‟(ህያው) ከሚለ ሁሇት ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። ያኮሌ‟ያህ- የ‟ቃሇ‟ያህ፣ ያምሊክ
ቃሌ፣ ቃሇ ህይዎት፣ ህገ እግዘአብሓር… (Jecholiah)
“ዕዛያንም መንገሥ በጀመረ ጊዚ የአሥራ ስዴስት
ዒመት ጕሌማሳ ነበረ፥ በኢየሩሳላምም አምሳ ሁሇት
ዒመት ነገሠ እናቱም ይኮሌያ የተባሇች የኢየሩሳላም
ሴት ነበረች።” (2ዚና 26፡3)/ (2 ነገ15:2)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)

136

Jehiah / ይሑኤሌ
Jedidiah / ይዱዴያ
Beloved by Jehovah, / EBD,
“And he sent by the hand of Nathan the
prophet; and he called his name
Jedidiah, because of the LORD”;
(2 Sa 12:25) / (2 Kings 22:1)
Jehalelel / ይሃላሌኤሌ
Praiser of God, / EBD
“And the sons of Jehaleleel; Ziph, and
Ziphah, Tiria, and Asareel”; A
descendant of Judah;
(1 Chronicles 4:16).
A Levite of the family of Merari;
(Ch 29:12)
Jehdeiah / ዬሔዴያ
Rejoicer in Jehovah, / EBD
“And the rest of the sons of Levi were
these: Of the sons of Amram; Shubael:
of the sons of Shubael; Jehdeiah”;
(1 Ch 24:20).
Jehezekel / ኤዚቄሌ
Whom God makes strong, / SBD
“The nineteenth to Pethahiah, the
twentieth to Jehezekel”; a priest
(1 Ch 24:16)
(2 Ch 28:12)
Jehiah / ይሑኤሌ the same as Jehiel / ይዑኤሌ

ይዱዴያ / Jedidiah
„ይወዴዴ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። በጌታ የተወዯዯ፣ ሇአምሊክ የቀረበ…
(Jedidah)/ “ዯግሞም በነቢዩ በናታን እጅ ሌኮ ስሙን
ስሇ እግዘአብሓር ይዱዴያ ብል ጠራው።” (2ሳሙ12፡
25) / (2 ነገ 22:1)

ይሃላሌኤሌ / Jehalelel
„ሃላለያ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው።ያሃሌ‟ሇ‟ኤሌሇህያው አምሊክ እሌሌ፣ ሀላለያ…
“የኤሊም ሌጅ ቄኔዛ ነበረ። የይሃላሌኤሌ ሌጆች
ዘፌ፥ ዘፊ፥ ቲርያ፥ አሣርኤሌ ነበሩ።”
(1ዚና 4፡16)

“...ከሜራሪም ሌጆች የአብዱ ሌጅ ቂስና
የይሃላሌኤሌ ሌጅ ዒዙርያስ፥” (2 ዚና 29:12)
ዬሔዴያ / Jehdeiah
„ውዯ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ/ ህያው) ከሚለ ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። ያህ‟ዴ‟ያህ- በጌታ የተወዯዯ፣
ሇአምሊክ የቀረበ፣ ምስጉን…
“ከቀሩትም የላዊ ሌጆች ከእንበረም ሌጆች ሱባኤሌ
ከሱባኤሌ ሌጆች ዬሔዴያ” (1ዚና 24፡20)
ኤዚቄሌ / Jehezekel
ያህ‟ዛቄሌ- ያህ (ህያው) እዛቄሌ፣ ኃይሇ እግዙብሓር…
(Jehizkiah)
“ሀያኛው ሇኤዚቄሌ፥ ሀያ አንዯኛው ሇያኪን፥ ሀያ
ሁሇተኛው ሇጋሙሌ” (1ዚና 24፡16)
(2 ዚና 28:12)

Jehiah / ይሑኤሌ
The root word is „yah‟ (ያህ)
The meaning is „The living lord- the almighty.‟

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
137

Jehezekel / ኤዚቄሌ
Jehiel / ይዑኤሌ
God's living one, / EBD, (ይሑኤሌ)
“And in Gibeon dwelt the father of
Gibeon, Jehiel, whose wife's name was
Maachah”, the father of Gibeon
(1 Chronicles 9:35).
 One of David's guard,
(1 Chronicles 11:44).
 One of the Levites "of the
second degree," appointed to
conduct the music on the
occasion of the ark's being
removed to Jerusalem,
(1 Chronicles 15:18, 20).
 A Hachmonite, a tutor in the
family of David toward the
close of his reign, (1 Chronicles
27:32)
 The second of Jehoshaphat's six
sons, (2 Chronicles 21:2);
 One of the Levites of the family
of Heman, (2 Chronicles 29:14);
 A "prince" and "ruler of the
house of God", (2 Chronicles
35:8);
 The father of Obadiah, (Ezra
8:9)
 One of the "sons" of Elam (Ezra
10:26), (Ezra 10:21)

ይዑኤሌ / Jehiel
„ያህ‟ እና ኤሌ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ህያው አምሊክ፣ ዖሊሇማዊ ጌታ… (Jehiah)
“የሚስቱ ስም መዒካ የነበረው የገባዕን አባት
ይዑኤሌ፥” (1ዚና 9፡35)
 “አስታሮታዊው ዕዛያ፥ የአሮኤራዊው የኮታም
ሌጆች ሻማና ይዑኤሌ፥” (1 ዚና 11:44)
 “ከእነርሱም ጋር በሁሇተኛው ተራ የሆኑትን
ወንዴሞቻቸውን ዖካርያስን፥ ቤንን፥ ያዛኤሌን፥
ሰሚራሞትን፥ ይሑኤሌን...።”
(1 ዚና 15:18/ 20)
 “አስተዋይና ጸሏፉ የነበረው የዲዊት አጎት
ዮናታን አማካሪ ነበረ የሏክሞኒም ሌጅ ይሑኤሌ
ከንጉሡ ሌጆች ጋር ነበረ” (1 ዚና 27:32)
 “ሇእርሱም የኢዮሣፌጥ ሌጆች ዒዙርያስ፥
ይሑኤሌ፥ ዖካርያስ፥ ...” (2 ዚና 21:2)
 “ከኤሉጸፊንም ሌጆች ሺምሪና ይዑኤሌ፥
ከአሳፌም ሌጆች ዖካርያስና መታንያ፥ ...”
(2 ዚና 29:14)
 “የላዋውያኑም አሇቆች ኮናንያ፥ ወንዴሞቹም
ሸማያና ናትናኤሌ፥ ሏሸቢያ፥ ይዑኤሌ፥ ዮዙባት
ሇፊሲካው መሥዋዔት እንዱሆን ...”
(2 ዚና 35:8/9)
 “ከኢዮአብ ሌጆች የይሑኤሌ ሌጅ አብዴዩ፥
ከእርሱም ጋር ሁሇት መቶ አሥራ ስምንት
ወንድች።” (ዔዛ 8:9)
 “ከኤሊም ሌጆችም፤ ሙታንያ፥ ዖካርያስ፥
ይሑኤሌ፥ አብዱ፥ ይሬሞት፥ ኤሌያ።”
(ዔዛ10:26)/ (ዔዛ 10:21)

Jehiel / ይዑኤሌ : The root words are „yah‟ (ያህ / Jah) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „the living lord‟,
ይሑዛቅያ / Jehizkiah
Jehizkiah / ይሑዛቅያ
„ህዛቅ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም
Jehovah strengthens, / EBD
ነው። ያህ‟ሔዛቂያ- ያምሊክ ኃያሌ፥ የህያው ብርታት፣
“ Then certain of the heads of the
የህያው አምሊክ ቃሌ…
children of Ephraim, Azariah the son of
“ዯግሞም ከኤፌሬም ሌጆች አሇቆች የዮሏናን ሌጅ
Johanan, Berechiah the son of
ዒዙርያስ፥ የምሺላሞትም ሌጅ በራክያ፥ የሰልምም
Meshillemoth, and Jehizkiah the son of
ሌጅ ይሑዛቅያ፥ የሏዴሊይም ሌጅ ዒሜሳይ ከሰሌፌ
Shallum, and Amasa the son of Hadlai,
በተመሇሱት ሊይ ተቃወሙአቸው።”
stood up against them that came from
(2ዚና 28፡12)
the war,” (2 Ch 28:12)
Jehezekel / ኤዚቄሌ / (1ዚና 24፡16) same as Jehezekel / ኤዚቄሌ
(EBD- Easton‟s bible dictionary)
138

Jehoiachin / ዮአኪን
Jehoadah / ይሆዒዲ
Whom Jehovah adorns, / SBD
“And Ahaz begat Jehoadah; and
Jehoadah begat Alemeth, and
Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat
Moza,” (1 Ch 8:36)

ይሆዒዲ / Jehoadah
„ያህ‟(ህያው) እና „ውዴ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ያህ ዒዴ- ህያው ውዴ፣ በጌታ የተወዯዯ
“አካዛም ይሆዒዲን ወሇዯ ይሆዒዲም ዒላሜትን፥
ዒዛሞትን፥ ዖምሪን ወሇዯ ዖምሪም ሞጻን ወሇዯ።”
(1ዚና 8፡36)

Jehoadah / ይሆዒዲ

The root words are „yah‟ (ያህ / Jah) and „wud‟ (ውዴ)
The meaning is „adorn by the almighty‟

Jehoaddan / ዮዒዲን
Whom Jehovah adorns, / EBD
“He was twenty and five years old when
he began to reign, and reigned twenty
and nine years in Jerusalem. And his
mother's name was Jehoaddan of
Jerusalem.” (2 Kings 14:2)
Jehoiachin / ዮአኪን
Whom Jehovah has appointed, / EBD
“Jehoiachin was eight years old when
he began to reign, and he reigned three
months and ten days in Jerusalem: and
he did that which was evil in the sight of
the LORD”
(2ch 36:9)

ዮዒዲን / Jehoaddan
ያህ‟ወዯነ- በጌታ የተወዯዯ፣ ሇአምሊክ የቀረበ…
“መንገሥ በጀመረ ጊዚ የሀያ አምስት ዒመት ጕሌማሳ
ነበረ በኢየሩሳላምም ሀያ ዖጠኝ ዒመት ነገሠ።
እናቱም ዮዒዲን የተባሇች የኢየሩሳላም ሴት ነበረች”
(2ነገ 14፡2)
ዮአኪን / Jehoiachin
ያህ‟አቅን- ጌታ ያቀናው፣ ያምሊክ ሥራ፣ በእግዙብሓር
የተሾመ…
[ትርጉሙ “እግዙብሓር ያቆማሌ” ማሇት ነው / መቅቃ]

“ዮአኪንም መንገሥ በጀመረ ጊዚ የአሥራ ስምንት
ዒመት ጕሌማሳ ነበረ፥ በኢየሩሳላምም ሦስት ወርና
አሥር ቀን ነገሠ በእግዘአብሓርም ፉት ክፈ አዯረገ”
(2ዚና36፡9)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ
ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

139

Jehoiakim / ኢዮአቄም
Jehoiada / ዩዲሄ
Jehovah-known, / EBD
“Now Joab was over all the host of
Israel: and Benaiah the son of Jehoiada
was over the Cherethites and over the
Pelethites:” (2sa20:23)
 Father of Benaiah, David‟s wellknown warrior. (2 Samuel 8:18)
1Kin 1 and 2 passim;
(1 Chronicles 18:17), Son of
Benaiah, (1 Chronicles 18:17;
2 Samuel 8:18)
 Leader of the Aaronites, i.e. the
priests; who joined David at
Hebron; (1 Chronicles 12:27)
According to (1 Chronicles
27:34)
 Second priest, or Sagan, to
Seraiah the high priest; (Jeremiah
29:25-29; 2 Kings 25:18)
 Son of Paseach, who assisted to
repair the old gate of Jerusalem,
(Nehemiah 3:6)
Jehoiakim / ኢዮአቄም
Whom Jehovah sets up, / SBD
“In his days Nebuchadnezzar king of
Babylon came up, and Jehoiakim
became his servant three years: then he
turned and rebelled against him.”
(2ki 24:1)

ዩዲሄ / Jehoiada
„ያህ‟(ያህዌ / ህያው) እና „ወዯዯ‟ ከሚለ ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። ያህ‟ወዳ- በጌታ የተወዯዯ፣
ሇአምሊክ የቀረበ፣ የእግዙብሓር ወዲጅ…
“ኢዮአብም በእስራኤሌ ሠራዊት ሁለ ሊይ አሇቃ
ነበረ የዩዲሄም ሌጅ በናያስ በከሉታውያንና
በፇሉታውያን ሊይ ነበረ”
(2ሳሙ 20:23)
 “የዮዲሄ ሌጅ በናያስ በከሉታውያንና
በፇሉታውያን ሊይ ነበረ የዲዊትም ሌጆች
አማካሪዎች ነበሩ።”
(2 ሳሙ8:18)/ (1 ዚና 18:17)
 “የአሮንም ቤት አሇቃ ዮዲሄ ነበረ፥ ከእርሱም
ጋር ሦስት ሺህ ሰባት መቶ ነበሩ”
(1 ዚና 12:27)
 “እያበዯ ትንቢት የሚናገርን ሰው ሁለ
በእግር ግንዴና በዙንጅር ታኖረው ዖንዴ
በእግዘአብሓር ቤት አሇቃ እንዴትሆን
እግዘአብሓር በካህኑ በዮዲሄ ፊንታ ካህን
አዴርጎሃሌ።”
(ኤር29:25-29/ 2 ነገ 25:18)
 “የፊሴሏ ሌጅ ዮዲሄና የበሶዴያ ሌጅ
ሜሱሊም አሮጌውን በር አዯሱ ...” (ነህ3:6)
ኢዮአቄም / Jehoiakim
„ያህ‟ እና „ቆመ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
ያህ‟አቆም- አምሊክ ያቆመው፣ ጌታ ያጸናው
[ትርጉሙ እግዙብሓር አቆመ ማሇት ነው / መቅቃ]
“በእርሱም ዖመን የባቢልን ንጉሥ ናቡከዯነዕር
ወጣ፥ ኢዮአቄምም ሦስት ዒመት ተገዙሇት ከዘያም
በኋሊ ዖወር አሇና ዏመፀበት።” (2ነገ24፡1)

Jehoiakim / ኢዮአቄም
The root words are „yah‟ (ያህ) and „akum‟ (አቁም)
The meaning is „Whom Jehovah sets up‟,

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ
ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

140

Jehoshaphat / ኢዮሳፌጥ
Jehonathan / ዮናታን
Whom Jehovah gave, / EBD, (ዮናትን)
“And over the king's treasures was
Azmaveth the son of Adiel: and over the
storehouses in the fields, in the cities,
and in the villages, and in the castles,
was Jehonathan the son of Uzziah:”
Son of Uzziah; superintendent of certain
of King David‟s storehouses.
(1 Ch 27:25)
One of the Levites who were sent by
Jehoshaphat through the cities of Judah,
to teach the people; (2 Chronicles 17:8)
A priest, (Nehemiah 12:18)

ዮናትን / Jehonathan
„ያህ‟(ያህዌ) እና „ናታን‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ
ነው። ዮናታን፣ ያምሊክ ስጦታ…
“በንጉሡም ቤተ መዙግብት ሊይ የዒዱኤሌ ሌጅ
ዒዛሞት ሹም ነበረ በሜዲውም በከተሞችም
በመንዯሮችም በግንቦችም ቤተ መዙግብት ሊይ የዕዛያ
ሌጅ ዮናታን ሹም ነበረ” (1ዚና 27፡25)
“ከእነርሱም ጋር ላዋውያንን ሸማያን፥ ነታንያን፥
ዛባዴያን፥ አሣሄሌን፥ ሰሚራሞትን፥ ዮናትንን፥
አድንያስን፥ ጦብያን፥ ጦባድንያን ሰዯዯ ከእነርሱም
ጋር ካህናቱን ኤሉሳማንና ኢዮራምን ሰዯዯ።”
(2 ዚና 17:8)
“ፇሌጣይ፥ ከቢሌጋ ሳሙስ፥ ከሸማያ ዮናታን፥”
(ነህ12:18)

Jehonathan / ዮናታን
The root words are yah (ያህ) and Nathan (ጌታ)
The meaning is „gift of Jehovah‟,
Jehoshaphat / ኢዮሳፌጥ
Jehovah-judged; / EBD
“And Asa slept with his fathers, and
were buried with his fathers in the city of
David his father: and Jehoshaphat his
son reigned in his stead,”
(1ki 15:24); King of Judah, son of Asa,
succeeded to the throne, when he was 35
years old, and reigned 25 years.
 Son of Ahilud, who filled the
office of recorder of annalist in
the courts of David, (2 Samuel
8:16) etc, and Solomon; (1 Kings
4:3)
 One of the priests in David‟s
time; (1 Chronicles 15:24)
 Son of Paruah; one of the twelve
purveyors of King Solomon;
(1 Kings 4:17)
 Son of Nimshi and father of King
Jehu; (2 Kings 9:2, 14)

ኢዮሳፌጥ / Jehoshaphat
„ያህ‟ እና „ስፌነት‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ
ነው። ያህ‟ሸፌት- ያህ ሳፌት፣ ያህ መሳፌንት፣ ህያው ዲኛ፣
የጌታ ሹማምንት… (Josaphat / Joshaphat)
[ትርጉሙ እግዙብሓር ፇርዶሌ ማሇት ነው / መቅቃ]
“አሳም ከአባቶቹ ጋር አንቀሊፊ፥ በአባቱም በዲዊት
ከተማ ከአባቶቹ ጋር ተቀበረ። ሌጁም ኢዮሣፌጥ
በፊንታው ነገሠ።” (1ነገ15፡24)
 “የጽሩያ ሌጅ ኢዮአብም የሠራዊት አሇቃ ነበረ
የአሑለዴም ሌጅ ኢዮሣፌጥ ታሪክ ጸሏፉ ነበረ”
(2 ሳሙ8:16) “ጸሏፉዎቹም የሴባ ሌጆች
ኤሌያፌና አኪያ፥ ታሪክ ጸሏፉም የአሑለዴ ሌጅ
ኢዮሣፌጥ፥” (1 ነገ 4:3)
 “አሳም ከአባቶቹ ጋር አንቀሊፊ፥ … ሌጁም
ኢዮሣፌጥ በፊንታው ነገሠ።” (1 ዚና 15:24)
 “በይሳኮር የፊሩዋ ሌጅ ኢዮሣፌጥ”
(1 ነገ4:17)
 “በዘያም በዯረስህ ጊዚ የናሜሲን ሌጅ
የኢዮሣፌጥን ሌጅ ኢዩን ታገኘዋሇህ ገብተህም
ከወንዴሞቹ መካከሌ ...” (2 ነገ9:2/ 14)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
141

Jehovah-shalom / እግዘአብሓር ሰሊም
Jehosheba / ዮሳቤት
Jehovah-swearing, / EBD
“But Jehosheba, the daughter of king
Joram, sister of Ahaziah, took Joash the
son of Ahaziah, and stole him from
among the king's sons which were slain;
and they hid him, even him and his
nurse, in the bedchamber from Athaliah,
so that he was not slain.” (2ki11:2)
Jehoshua / ኢያሱ
Whose help is Jehovah; Help of Jehovah or
savoiur, / SBD
“These are the names of the men which
Moses sent to spy out the land. And
Moses called Oshea the son of Nun
Jehoshua,” In this form is given the
name of Joshua in; (Nu 13:16)
“None his son, Jehoshuah his son”,
(1 Ch 7:27)
Jehovah / እግዘአብሓር
"The unchanging, eternal, self-existent
God," / EBD
“And I appeared unto Abraham, unto
Isaac, and unto Jacob, by the name of
God Almighty, but by my name
JEHOVAH was I not known to them,”
(ex 6:2, 3) (I am; the eternal living one)
Jehovah-shalom / እግዘአብሓር ሰሊም
Jehovah sends peace, / EBD
“Then Gideon built an altar there unto
the LORD, and called it
Jehovahshalom: unto this day it is yet
in Ophrah of the Abiezrites”
(Jud 6:24), "Jehovah the God of peace"

ዮሳቤት / Jehosheba
„ያህ‟(ህያው እና ሳባ) ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ
ስም። ያህ‟ሳባ- ያህ ሰብ፣ የጌታ ሰው፣ ህያው ሰው፣
የቃሌኪዲን ሌጅ...
“የንጉሡ የኢዮራም ሌጅ የአካዛያስ እኅት ዮሳቤት
የአካዛያስን ሌጅ ኢዮአስን ወስዲ ከተገዯለት ከንጉሥ
ሌጆች መካከሌ ሰረቀችው እርሱንና ሞግዘቱንም ወዯ
እሌፌኝ ወሰዯች፥ እንዲይገዯሌም ከጎቶሌያ ሸሸጉት።”
(2ነገ11፡2)
ኢያሱ / Jehoshua
„የሽህ‟ እና ‟ዋስ‟ ከሚለት ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ያህ‟ሽዋ- የሽዎች ጌታ፣ የብ዗ሃን አምሊክ፣ የሽዎች
አዲኝ፣ ተርዒዱ… (Jehoshuah)
[እግዙብሓር ያዴናሌ / አዲኝ ማሇት ነው / መቅቃ]
“ምዴሪቱን ይሰሌለ ዖንዴ ሙሴ የሊካቸው ሰዎች
ስም ይህ ነው። ሙሴም የነዌን ሌጅ አውሴን ኢያሱ
ብል ጠራው።” (ዖኁ13፡16)
“ሌጁ ነዌ፥ ሌጁ ኢያሱ።” (1 ዚና 7:27)
እግዘአብሓር / Jehovah
„ያህዌ‟ ከሚሇው ሁኖ ትርጉሙ ህያው ማሇት ነው።
ይሃዌ- ህያዊ፣ ህያው፣ ዖሊሇማዊ፣ እግዘአብሓር…
“እግዘአብሓርም ሙሴን ተናገረው አሇውም፦ እኔ
እግዘአብሓር ነኝ፤ ሇአብርሃምም ሇይስሏቅም
ሇያዔቆብም ሁለን እንዯሚችሌ አምሊክ ተገሇጥሁ
ነገር ግን ስሜ እግዘአብሓር አሌታወቀሊቸውም
ነበር።” (ዖጸ6፡2፣3)
እግዘአብሓር ሰሊም / Jehovah-Shalom
„ያህዌ‟ ከሚሇው ሁኖ ትርጉሙ ህያው ማሇት ነው።
ሻልም ዯግም ሰሊም ከሚሇው ነው። ህያው ሰሊምዖሇሇማዊ ዯህነት፣ ያምሊክ ሰሊም…
“ጌዳዎንም በዘያ ሇእግዘአብሓር መሠዊያ ሠራ፥
ስሙንም። እግዘአብሓር ሰሊም ብል ጠራው።
እርሱም እስከ ዙሬ ዴረስ ሇአቢዓዛራውያን
በምትሆነው በዕፌራ አሇ።” (መሳ 6:24)

Jehovah-shalom / እግዘአብሓር ሰሊም
The root words are „Jehovah‟ (ያህዌ) and „shalom‟ (ሰሊም / peace)
The meaning is „peace of the almigthy lord‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)

142

Jehud / ይሁዲ
Jehovah-shammah / እግዘአብሓር በዘያ አሇ
Jehovah is there, / EBD
“It was round about eighteen thousand
measures: and the name of the city from
that day shall be, The LORD is there”;
the symbolical title given by Ezekiel to
Jerusalem, which was seen by him in
vision; (Ezekiel 48:35)
Jehovah-tsidkenu / እግዘአብሓር ጽዴቃችን
Jehovah our righteousness, / EBD
“In his days Judah shall be saved, and
Israel shall dwell safely: and this is his
name whereby he shall be called, THE
LORD OUR RIGHTEOUSNESS"The
LORD our righteousness," a title given
to the Messiah; (Jer 23:6)

እግዘአብሓር በዘያ አሇ / Jehovah-shammah
„ያህዌ‟ እና „ሰማ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ህያው ሰማ- እግዘአብሓር ሰማ፣ አምሊክ ሰማ…
“዗ሪያዋም አሥራ ስምንት ሺህ ክንዴ ይሆናሌ፥
ከዘያም ቀን ጀምሮ የከተማይቱ ስም። እግዘአብሓር
በዘያ አሇ ተብል ይጠራሌ።”
(ሔዛ48፡35)
እግዘአብሓር ጽዴቃችን /Jehovah-tsidkenu
„ያህዌ‟ እና „ጽዴቅ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ
ነው። ያህዌ ጻዴቃኑ- ያህዊ ጻዴቅ፣ ህያው ጻዴቅ፣
እውነተኛ አምሊክ፣ ዖሊሇማዊ ገዥ ማሇት ነው።
“በዖመኑም ይሁዲ ይዴናሌ እስራኤሌም ተዖሌል
ይቀመጣሌ፥ የሚጠራበትም ስም። እግዘአብሓር
ጽዴቃችን ተብል ነው።”
(ኢያ 23፡6)

Jehovah-tsidkenu / እግዘአብሓር ጽዴቃችን
The root words are „yehawe‟ (ይሃዌ) and „tsadqanu‟ (ጻዴቃኑ)
The meaning is „the almighty lord who gives eternal life‟,
Jehozadak / ኢዮሴዳቅ
Jehovah-justified, / EBD
“And Azariah begat Seraiah, and Seraiah
begat Jehozadak,” usually called
Jozadak or Josedech”; (1 Ch 6:14, 15)
When his father was slain at Riblah by
order of Nebuchadnezzar, (2 Kings
25:18, 21) Jehozadak was led away
captive to Babylon. (1 Chronicles 6:15)
He was the father of Jeshua the high
priest, and of all his successors.
Jehud / ይሁዲ
A Jew, / SBD
“And Jehud, and Beneberak, and
Gathrimmon,.”
(Joshua 19:45) Rahab, (Joshua 2:1) is
said by the Chald;

ኢዮሴዳቅ / Jehozadak
„ያህ‟(ያህዌ) እና „ጽዴቅ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት
ተመሰረተ። ያህው ጻዴቅ- ህያው ጻዴቅ፣ እውነተኛ
አምሊክ፣ ዖሊሇማዊ ጌታ…
“እግዘአብሓርም የይሁዲን አሇቃ የሰሊትያሌን ሌጅ
የዖሩባቤሌን መንፇስ፥ የታሊቁንም ካህን የኢዮሴዳቅን
ሌጅ የኢያሱን መንፇስ፥ የቀሩትንም ሔዛብ ሁለ
መንፇስ አስነሣ በንጉሡም በዲርዮስ በሁሇተኛው
ዒመት በስዴስተኛው ወር ከወሩም በሀያ አራተኛው
ቀን መጡ፥ የአምሊካቸውንም የሠራዊትን ጌታ
የእግዘአብሓርን ቤት ሠሩ።” (1ዚና6፡14፣15)
ይሁዲ / Jehud
„ውህዯ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ይሁዴ- ውህዴ፣
ይሁዲ፣ ተዋሃዯ፣ አንዴ የሆነ…[ስሙ ማመስገን ከሚሇው
ግሥ የተመሠረተ ነው / መቅቃ]
“ይሁዴ፥ ብኔብረቅ፥ ጋትሪሞን፥ ሜያርቆን፥ በኢዮጴ
ፉት ሇፉት ካሇው …።” (ኢያ 19:45)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ
ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

143

Jekabzeel / ይቀብጽኤሌ
Jehudi / ይሁዱ
A Jew, / EBD
“Therefore all the princes sent Jehudi
the son of Nethaniah, the son of
Shelemiah, the son of Cushi, unto
Baruch, saying; Take in thine hand the
roll wherein thou hast read in the ears of
the people, and come. So Baruch the son
of Neriah took the roll in his hand, and
came unto them.” (Jer 36:14, 21)
Jehudijah / አይሁዲዊቱ
The Jewess, / SBD
“And his wife Jehudijah bare Jered the
father of Gedor, and Heber the father of
Socho, and Jekuthiel the father of
Zanoah. And these are the sons of
Bithiah the daughter of Pharaoh, which
Mered took.”
(1ch 4:18)
Jekabzeel / ይቀብጽኤሌ
What God Gathers, / SBD
“And for the villages, with their fields,
some of the children of Judah dwelt at
Kirjatharba, and in the villages thereof,
and at Dibon, and in the villages thereof,
and at Jekabzeel, and in the villages
thereof,” (Neh 11:25)

ይሁዱ / Jehudi
„ይሁዲ‟ ከሚሇው ስም የመጣ የነገዴ ነው።
ይሁዱ- አይሁዲዊ፣ ውህዴ፣ ተዋሃዯ፣ አንዴ የሆነ፣
ያይሁዴ ወገን…
“አሇቆቹም ሁለ። በሔዛቡ ጆሮ ያነበብኸውን
ክርታስ በእጅህ ይዖህ ና የሚሌ መሌእክት በኵሲ ሌጅ
በሰላምያ ሌጅ በናታንያ ሌጅ በይሁዱ እጅ ወዯ ባሮክ
ሊኩ። የኔርያም ሌጅ ባሮክ ክርታሱን በእጁይዜ ወዯ
እነርሱ መጣ።”
(ኤር36፡14፣21)
አይሁዲዊቱ / Jehudijah
„ይሁዱ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ይሁዴ‟ያህ- ያይሁዴ አምሊክ፣ አምሊከ እሥራኤሌ፣
የያቆብ አምሊክ… (Jewess)
“አይሁዲዊቱም ሚስቱ የጌድርን አባት ዬሬዴን፥
የሦኮንም አባት ሓቤርን፥ የዙኖዋንም አባት
ይቁቲኤሌን ወሇዯች። እነዘህም ሜሬዴ ያገባት
የፇርዕን ሌጅ የቢትያ ሌጆች ናቸው።”
(1ዚና 4፡18)
ይቀብጽኤሌ / Jekabzeel
„ያቅብ‟ / ዖ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሶስት ቃሊት የተመሰረተ
ነው። ያቅብ‟ዖ‟ኤሌ- ሇጌታ የተጠበቀ፣ ያምሊክ እቅብ፣
ሇእግዙብሓር የተጠበቀ…
“ስሇ መንዯሮቹና ስሇ እርሾቻቸው ከይሁዲ ሌጆች
አያላዎች በቂርያትአርባቅና በመንዯሮችዋ፥ በዱቦንና
በመንዯሮችዋም፥ በይቀብጽኤሌና በመንዯሮችዋም፥”
(ነህ 11፡25)

Jekabzeel / ይቀብጽኤሌ
The root words are „yaqeb‟ (ያቆብ), /„Z‟ (the / ዖ), and El (ኤሌ)
The meaning is „protected by the lord‟,
Related term(s): Jekamiah / የቃምያ / (1ዚና 2፡41)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
144

Jered / ዬሬዴ
Jekameam / ይቅምዒም
The people shall arise, / HBD; Means who
gathers the people together, / SBD
“Of the sons of Hebron; Jeriah the first,
Amariah the second, Jahaziel the third,
and Jekameam the fourth” (1ch 23:19)
Jekamiah / የቃምያ
Whom Jehovah gathers, / EBD
“And Shallum begat Jekamiah, and
Jekamiah begat Elishama”; Son of
Shallum, in the line of Ahlai;
(1 Ch 2:41)

ይቅምዒም / Jekameam
ያቀመም- ያቆም፣ ያስነሳ፣ ያጸና…
“የኬብሮን ሌጆች አሇቃው ይሪያ፥ ሁሇተኛው
አማርያ፥ ሦስተኛው የሔዘኤሌ፥ አራተኛው
ይቅምዒም ነበሩ”
(1ዚና23:19)
የቃምያ / Jekamiah
„ቆመ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ) ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ
ስም። ያቆም‟ያህ- ሇጌታ የቆመ፣ በአምሊክ የጸና፣ ህዛበ
እግዘአብሓር…
“ሲስማይም ሰልምን ወሇዯ ሰልምም የቃምያን ወሇዯ
የቃምያም ኤሉሳማን ወሇዯ።” (1ዚና 2፡41)

Jekamiah / የቃምያ
The root words are „yaqom‟ (ያቁም) and „yah‟ (ያህ)
The meaning is „protected by the lord‟,
Jephthae / ዮፌታሓ
ዮፌታሓ / Jephthae
Whom God sets free, / SBD
„ይፌታ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። የፋት- የፇታ፣
“And what shall I more say? For the
የተሇቀቀ፣ ያሌታሰረ፣ ፌትህ የተሰጠው…
time would fail me to tell of Gedeon,
[ትርጉሙ “እግዙብሓር ይከፌታሌ” ማሇት ነው / መቅቃ]
and of Barak, and of Samson, and of
“እንግዱህ ምን እሊሇሁ፤ ስሇ ጌዳዎንና ስሇ ባርቅ ስሇ
Jephthae; of David also, and Samuel,
ሶምሶንም ስሇ ዮፌታሓም ስሇ ዲዊትና ስሇ
ሳሙኤሌም ስሇ ነቢያትም እንዲሌተርክ ጊዚ
and of the prophets”;
ያጥርብኛሌና።” (ዔብ11፡32)
(Hebrews 11:32)
Jephthah / ዮፌታሓ
ዮፌታሓ / Jephthah
Whom God sets free, / EBD
ዮፌታ- የተፇታ፣ ፌትህ ያገኘ፣ ያሌታሰረ… የቃለ ምንጭ
“Now Jephthah the Gileadite was a
ፇታ የሚሇው ቃሌ ነው።... (Jephthae)
mighty man of valour, and he was the
“ገሇዒዲዊውም ዮፌታሓ ጽኑዔ ኃያሌ ሰው የጋሇሞታ
son of a harlot: and Gilead begat
ሴትም ሌጅ ነበረ። ገሇዒዴም ዮፌታሓን ወሇዯ”
Jephthah” who delivered Israel from the
(መሳ 11፡1-33)
oppression of the Ammonites;
(Judges 11:1-33)
Jered / ዬሬዴ
ዬሬዴ / Jered
Descent, / HBN
„ወረዯ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ይወርዴRuling; coming down, / EBD, (ያሬዴ )
የወረዯ፣ ከሊይ የመጣ…
“Kenan, Mahalaleel, Jered,” Son of
“ያሬዴ፥ ሄኖክ፥ ማቱሳሊ፥ ሊሜሔ” (1ዚና1፡3)
Mahalaleel and father of Enoch;
“አይሁዲዊቱም ሚስቱ የጌድርን አባት ዬሬዴን፥
የሦኮንም አባት ሓቤርን፥ የዙኖዋንም አባት
(1 Ch 1:2)
ይቁቲኤሌን ወሇዯች። እነዘህም ሜሬዴ ያገባት
One of the descendants of Judah
የፇርዕን ሌጅ የቢትያ ሌጆች ናቸው።”
signalized as the "father" "of Gedor."
(1 ዚና 4:18)
(1 Ch 4:18)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
145

Jeremoth / ይሬምት
Jeremiah / ኤርምያስ
Raised up or appointed by Jehovah, / EBD,
(ኤርምያ)
“Mishmannah the fourth, Jeremiah the
fifth,” A Gadite who joined David in the
wilderness; (1 Ch 12:10)
 A Gadite warrior; (1 Ch 12:13).
 A Benjamite slinger who joined
David at Ziklag; (1 Chronicles
12:4);
 One of the chiefs of the tribe of
Manasseh on the east of Jordan;
(1 Ch 5:24).
 The father of Hamutal; (2 Kings
23:31), the wife of Josiah. One of
the "greater prophets" of the Old
Testament, son of Hilkiah,
 A priest of Anathoth; (Je1:1;
32:6); He was called to the
prophetical office when still
young (1:6), in the thirteenth year
of Josiah.
Jeremias / ኤርምያስ same as Jeremiah / ኤርምያስ

ኤርምያስ / Jeremiah
የራመ‟ያህ- ታሊቅ ያህ (ያህዌ / ዋስ)፣ ታሊቅ አምሊክ፣
የሰማዩ ጌታ… (Jeremias)
[ትርጉሙ እግዙብሓር ከፌ ያዯርጋሌ ማሇት ነው /
መቅቃ]
“አምስተኛው ኤርምያስ፥ ስዴስተኛው አታይ፥”
(1ዚና12፡11)
 “ዖጠነኛው ኤሌዙባዴ፥ አሥረኛው ኤርምያስ፥
አሥራ አንዯኛው መክበናይ።” (1 ዚና 12:13)
 “ገባዕናዊው ሰማያስ፥ እርሱ በሠሊሳው
መካከሌና በሠሊሳው ሊይ ኃያሌ ሰው ነበረ
ኤርምያስ፥ የሔዘኤሌ፥ ” (1 ዚና 12:4)
 “የአባቶቻቸውም ቤቶች አሇቆች እነዘህ ነበሩ
ዓፋር፥ ይሽዑ፥ ኤሉኤሌ፥ ዒዛርኤሌ፥ ኤርምያ፥
ሆዲይዋ፥ ኢየዴኤሌ ...” (1 ዚና 5:24)
 “...እናቱም አሚጣሌ ትባሌ ነበር፥ እርስዋም
የሌብና ሰው የኤርምያስ ሌጅ ነበረች።”
(2 ነገ23:31)
 “በብንያም አገር በዒናቶት ከነበሩ ካህናት የሆነ
የኬሌቅያስ ሌጅ የኤርምያስ ቃሌ።” (ኤር1:1)
“ኤርምያስም እንዱህ አሇ፦ …” (32:6)

Jeremiah / ኤርምያስ
The root words are „yeram‟ (ራማ) and „yah‟ (ያህ / ዋስ)
The meaning is „the highest lord and savier‟,
Related term(s): Jeremias / ኤርምያስ / (ማቴ 16:14)
ይሬምት / Jeremoth
„አየረ‟ እና „ሞት‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
ያረ‟ሞት- ታሊቅ ሞት፣ ከፌተኛ ሞት...
“አሑዮ፥ ሻሻቅ፥ ይሬምት፥” (1 ዚና 8:14)
“የሙሲ ሌጆች ሞሕሉ፥ ዓዯር፥ ኢያሪሙት ሦስት
ነበሩ።የሙሲ ሌጆች ሞሕሉ፥ ዓዯር፥ ኢያሪሙት
ሦስት ነበሩ።” (1 ዚና 23:23)
“አሥራ አምስተኛው ሇኢያሪሙት ሇሌጆቹም
ሇወንዴሞቹም ሇአሥራ ሁሇቱ” (1 ዚና 25:22)
“ከኤሊም ሌጆችም፤ ሙታንያ፥ ዖካርያስ፥ ይሑኤሌ፥
አብዱ፥ ይሬሞት፥ ኤሌያ።” (ዔዛ 10:26/ 27)

Jeremoth / ይሬምት
Eminences; one that fears death, / HBN;
Heights, / SBD, (ኢያሪሙት / ይሬሞት)
“And Ahio, Shashak, and Jeremoth”; A
Benjamite chief, a son of the house of
Beriah of Elpaal (1 Chronicles 8:14)
A merarite Levite, son of Mushi;
(1 Chronicles 23:23)
Son of Heman; (1 Chronicles 25:22)
One of the sons of Zattu, who had taken
strange wives; (Ezra 10:26, 27)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

146

Jerusalem / ኢየሩሳላም
ይሪኤሌ / Jeriah
„አየረ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው፣ኤሌ) ከሚለ ሁሇት
ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው። የረ‟ያህ- ኤሌ፣ ታሊቅ ጌታ፣
ታሊቅ አምሊክ… (Jeriel / Jerijah)
“የቶሊም ሌጆች፥ ኦዘ፥ ራፊያ፥ ይሪኤሌ፥ የሔማይ፥
ይብሣም፥ ሽሙኤሌ፥ የአባታቸው የቶሊ ቤት አሇቆች፥
በትውሌዲቸው ጽኑዒን ኃያሊን ሰዎች ነበሩ በዲዊት
ዖመን ቍጥራቸው ሀያ ሁሇት ሺህ ስዴስት መቶ

Jeriah / ይሪኤሌ
Fear, / HBN
“Of the sons of Hebron; Jeriah the first,
Amariah the second, Jahaziel the third,
and Jekameam the fourth”
(1ch 23:19), A man of Issachar, one of
the six heads of the house of Tola;
(1 Chronicles 7:2)/
(1 Chronicles 26:31)
Jeriel / ይሪኤሌ same as Jeriah / ይሪኤሌ
Jerijah / ይሪኤሌ same as Jeriah / ይሪኤሌ
Jeruel / ይሩኤሌ
Founded by God, / HBN
Fear, / EBD
“To morrows go ye down against them:
behold, they come up by the cliff of Ziz;
and ye shall find them at the end of the
brook, before the wilderness of Jeruel”;
(2ch 20:16, 20)
Jerusalem / ኢየሩሳላም
"Possession of peace," / HBN
Vision of peace, / EBD
“Now after the time that Amaziah did
turn away from following the LORD
they made a conspiracy against him in
Jerusalem; and he fled to Lachish: but
they sent to Lachish after him, and slew
him there.” (2ch 25:28)
Called also Salem, Ariel, Jebus, the "city
of God," the "holy city;" "the holy;"
once "the city of Judah" (2 Chronicles
25:28). This name is in the original in
the dual form, and means "possession of
peace," or "foundation of peace."

ነበረ።” (1ዚና 23፡19) / (1 ዚና 7:2) / (1 ዚና 26:31)

ይሩኤሌ / Jeruel
አየረ እና ያህ(ያህዌ / ህያው፣ኤሌ) ከሚለ ሁሇት ቃሊት
የተመሰረተ ነው። የሩ‟ኤሌ- ታሊቅ ገዥ፣ ታሊቅ አምሊክ፣
ሰማያዊ ጌታ…
“ነገ በእነርሱ ሊይ ውረደ እነሆ፥ በጺጽ ዒቀበት
ይወጣለ በሸሇቆውም መጨረሻ በይሩኤሌ ምዴረ
በዲ ፉት ሇፉት ታገኙአቸዋሊችሁ:”
(2ዚና 20፡16፣20)
ኢየሩሳላም / Jerusalem
„አየረ‟ እና „ሰሊም‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። የሩ‟ሰሊም- አየረ‟ሰሊም፣ የሰሊም አየር፣ የሰሊም
አገር፣ ሰሊም የሰፇነበት… የቦታ ስም
[የሰሊም ከተማ ማሇት ነው / መቅቃ]
“እንዱህም ሆነ የኢየሩሳላም ንጉሥ አድኒጼዳቅ
ኢያሱ ጋይን እንዯ ያዖ ፇጽሞም እንዲጠፊት፥
በኢያሪኮና በንጉሥዋም ያዯረገውን እንዱሁ በጋይና
በንጉሥዋ እንዲዯረገ፥ የገባዕንም ሰዎች ከእስራኤሌ
ጋር ሰሊም እንዲዯረጉ በመካከሊቸውም እንዯ ሆኑ
በሰማ ጊዚ፥” (ኢያ 10፡1)
“አሜስያስም እግዘአብሓርን ከመከተሌ ከራቀ በኋሊ
በኢየሩሳላም የዒመፅ መሏሊ አዯረጉበት፥ ወዯ
ሇኪሶም ኯበሇሇ በስተ ኋሊውም ወዯ ሇኪሶ ሊኩ፥
በዘያም ገዯለት።” (2ዚና 25፡27)

Jerusalem / ኢየሩሳላም
The root word are „Yeru‟ (አየረ) and „selam‟ ( ሰሊም)
The meaning is „peaceful land‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ
መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

147

Jeshua(h) / ኢያሱ
የሻያ / Jesaiah
„የሽህ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለሁሇት ቃሊት
የተመሰረተ ስም። የሽ‟ያህ- የሽዎች ጌታ፣ የብ዗ኃን
አምሊክ… (Jeshaiah)
“የሏናንያም ሌጆች ፇሊጥያና የሻያ ነበሩ። የረፊያ
ሌጆች፥ የአርናን ሌጆች፥ የአብዴዩ ሌጆች፥ የሴኬንያ
ሌጆች።” (1ዚና 3፡21)

Jesaiah/ የሻያ
Salvation of Jehovah, / SBD
“And the sons of Hananiah; Pelatiah,
and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the
sons of Arnan, the sons of Obadiah, the
sons of Shechaniah.”
(1ch 3:21)

Jeshaiah / የሻያ
The root words are „yashi‟ (የሽ) and „yah‟ (ያህ)
The meaning is „lord almithy‟,
Jeshaiah / የሻያ
Deliverance of Jehovah, / EBD
“And his brethren by Eliezer; Rehabiah
his son, and Jeshaiah his son, and Joram
his son, and Zichri his son, and
Shelomith his son”; A Kohathite Levite,
the father of Joram, of the family of
Eliezer
(1 Chronicles 26:25)
 One of the sons of Jeduthum;
(1 Ch 25:3, 15)
 One of the three sons of
Hananiah; (1 Chronicles 3:21).
 Son of Athaliah; (Ezra 8:7).
 A Levite of the family of Merari;
(8:19)
Jeshua(h) / ኢያሱ
A savior, / EBD
“The ninth to Jeshuah, the tenth to
Shecaniah, another form of the name of
Joshua of Jesus Joshua the son of Nun;”
(Neh 8:17)
 A priest in the reign of David,
(1 Chronicles 24:11)
 One of the Levites in the reign of
Hezekiah;(2 Chronicles 31:15)
 Head of a Levitical house,(Ezra
2:40; 3:9; Nehemiah 3:19; 8:7;
9:4, 5; 12:8) etc

የሻያ / Jeshaiah
„የሽህ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ/ ህያው) ከሚለሁሇት ቃሊት
ተመሰረተ። የሽ‟ያህ- የሽዎች ጌታ፣ የብ዗ኃን አምሊክ፣
የህዛብ መሪ… (Jesaiah)
“ወንዴሞቹም ከአሌዒዙር ሌጁ ረዒብያ፥ ሌጁም
የሻያ፥ ሌጁም ኢዮራም፥ ሌጁም ዛክሪ፥ ሌጁም
ሰልሚት መጡ” (1ዚና 26፡25)
 “ከኤድታም የኤድታም ሌጆች ጎድሌያስ፥ ጽሪ፥
የሻያ፥ ሰሜኢ፥... ነበሩ።” (1 ዚና 25:3/ 15)
 “የሏናንያም ሌጆች ፇሊጥያና የሻያ ነበሩ። የረፊያ
ሌጆች፥ የአርናን ሌጆች፥ የአብዴዩ ሌጆች፥
የሴኬንያ ሌጆች።” (1 ዚና 3:21)
 “ከኤሊም ሌጆች የጎቶሌያ ሌጅ የሻያ፥ ከእርሱም
ጋር ሰባ ወንድች።” (ዔዛ 8:7)
 “ዯግሞም ... የነበረውን የሻያንና ሀያውን
ወንዴሞቹንና ሌጆቻቸውን።” (8:19)
ኢያሱ / Jeshua(h)
„የሽህ‟ እና ‟ዋስ‟ ከሚለት ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። የሽ ዋስ፣ የሽዎች አዲኝ፣ የብ዗ኃን ዋስ…
“ስምንተኛው ሇአብያ፥ ዖጠኝኛው ሇኢያሱ፥”
(1ዚና 24፡11)
 “በካህናቱም ... ዓዴን፥ ሚንያሚን፥ ኢያሱ፥
ሸማያ፥ አማርያ፥ ሴኬንያ ከእጁ በታች ነበሩ።”
(2 ዚና 31:15)
 “ላዋውያኑ ከሆዲይዋ ወገን የኢያሱና
የቀዴምኤሌ ሌጆች፥ ሰባ አራት።”
(እዛ 2:40. 3:9)
 “በአጠገቡም የምጽጳ አሇቃ የኢያሱ ሌጅ ኤጽር
...ላሊውን ክፌሌ አዯሰ።”
(ነህ 3:19/ 8:7/ 9:4/ 5/ 12:8)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
148

Jesus / ኢያሱ
Jesse / እሴይ
Firm or a gift, / EBD
“And the women her neighbours gave it
a name, saying, there is a son born to
Naomi; and they called his name Obed:
he is the father of Jesse, the father of
David” (Ru 4:17, 22)
Jesus / ኢያሱ
Joshua, / EBD; SAVIOR; deliverer, / HBN
“Which also our fathers that came after
brought in with Jesus into the
possession of the Gentiles, whom God
Drave out before the face of our fathers,
unto the days of David”; (ac 7:45)
The Greek form of the name Joshua or
Jeshua, a contraction of Jehoshua, that
is, "help of Jehovah" or "saviour."
(Mt. 1:21)
(Nu 13:16)
Joshua the son of Nun;
(Nu 27:18; Heb 4:8)

እሴይ / Jesse
የሽህ- ሽህ፣ ብ዗…
“ሴቶችም ጎረቤቶችዋ፥ ሇኑኃሚን ወንዴ ሌጅ
ተወሇዯሊት እያለ ስም አወጡሇት ስሙንም ኢዮቤዴ
ብሇው ጠሩት። እርሱም የዲዊት አባት የእሴይ አባት
ነው።”
(ሩት 4፡17፣22)
ኢያሱ / Jesus
„የሽህ‟ እና „ዋስ‟ ከሚለት ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። የሱ‟ስ- የሽ‟ዋስ፣ የሽዎች አዲኝ፣ የብ዗ኃን ተጠሪ፣
ሇብ዗ዎች ነጻነትን የሚያስገኝ…
“አባቶቻችንም ዯግሞ በተራ ተቀብሇው
እግዘአብሓር በፉታቸው ያወጣቸውን የአሔዙብን
አገር በያ዗ት ጊዚ ከኢያሱ ጋር አገቡአት፥ እስከ ዲዊት
ዖመንም ዴረስ ኖረች:” (ዔብ7፡45)
“ሌጅም ትወሌዲሇች፤ እርሱ ሔዛቡን ከኃጢአታቸው
ያዴናቸዋሌና ስሙን ኢየሱስ ትሇዋሇህ።”
(ማቴ 1:21)
(ዖኁ 13:16)
“ኢያሱ አሳርፍአቸው ኖሮ ቢሆንስ፥ ከዘያ በኋሊ ስሇ
ላሊ ቀን ባሌተናገረ ነበር።”
(ዔብ4:8)/ (ዖኁ27:18)

Jesus / ኢያሱ
The root words are „Yeshi‟ (የሽ) and „wass‟ (ዋስ)
The meaning is „saver of thousands‟,
Related term(s): Jesaiah / የሻያ / (1ዚና 3፡21)
Jeshaiah / የሻያ / (1ዚና 26፡25)
Jeshua(h) / ኢያሱ / (1ዚና 24፡11)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
149

Jeuel / ይዐኤሌ
ዬቴር / Jether
ዬቴር- የተከበረ፣ ግርማዊ...
“በኵሩንም ዬቴርን፦ ተነሥተህ ግዯሊቸው አሇው
ብሊቴናው ግን ገና ብሊቴና ነበረና ስሇ ፇራ ሰይፈን
አሌመዖዖም።” (መሳ8፡20)
 “ሙሴም ሄዯ፥ ወዯ አማቱ ወዯ ዮቶር
ተመሇሰ። ... ዮቶርም ሙሴን፦ በሰሊም
ሂዴ አሇው።” (ዖኁ 4:18)
 “በኵሩንም ዬቴርን፦ ተነሥተህ ግዯሊቸው
አሇው ብሊቴናው ግን ገና ብሊቴና ነበረና
ስሇ ፇራ ሰይፈን አሌመዖዖም።”
(መሳ 8:20)
 “... አሜሳይም የይስማኤሊዊ ሰው የዬቴር
ሌጅ ነበረ፤ እርሱም የኢዮአብን እናት
የጽሩያን እኅት የናዕስን ሌጅ አቢግያን
አግብቶ ነበር።” (2 ሳሙ17:25)
 “... የይሁዲንም ሠራዊት አሇቃ የዬቴርን
ሌጅ አሜሳይን፥ በሰይፌ ገዴልአሌና
እግዘአብሓር ዯሙን በራሱ ሊይ
ይመሌሰው።” (1 ዚና 2:32)
 የነብዩ የዔዛራ ሌጅ፥ (1 ዚና 2:32)
 “የዬቴር ሌጆች ዮሮኒ፥ ፉስጳ፥ አራ ነበሩ።”
(1 ዚና 7:38)

Jether / ዬቴር
Surplus; excellence; / EBD, (ዮቶር)
“And he said unto Jether his firstborn,
up, and slay them. But the youth drew
not his sword: for he feared, because he
was yet a youth” (Jud 8:20)
 Jethro, the father-in-law of
Moses; (Exodus 4:18)
 The first-born of Gideon‟s
seventy son; (Judges 8:20)
 Jether is another form of ITHRA.
(2 Samuel 17:25) He is described
in (1 Chronicles 2:17) as an
Ishmaelite, which again is more
likely to be correct than the
"Israelite" of the Hebrew in (2 Sa
17:1)
 The son of Jada, a descendant of
Hezron, (1 Ch 2:32)
 The son of Ezra; (1 Ch 2:32)
 The chief of a family of warriors
of the line of Asher, and father of
Jephunneh; (1 Ch 7:38)
Jethro / ዮቶር
Excellence, / EBD
“When Jethro, the priest of Midian,
Moses' father in law, heard of all that
God had done for Moses, and for Israel
his people, and that the LORD had
brought Israel out of Egypt;”
(Ex 18:1)
Jeuel / ይዐኤሌ
Snatched away by God, / EBD
“And of the sons of Zerah; Jeuel, and
their brethren, six hundred and ninety”
(1ch9:6)

ዮቶር / Jethro
ዮቶር- የተመረጠ፣ የተከበረ… Jether
“የምዴያምም ካህን የሙሴ አማት ዮቶር
እግዘአብሓር ሇሙሴና ሇሔዛቡ ሇእስራኤሌ
ያዯረገውን ሁለ፥ እግዘአብሓርም እስራኤሌን
ከግብፅ እንዲወጣ ሰማ።”
(ዖጸ18፡1)
ይዐኤሌ / Jeuel
የ‟ኤሌ- የአምሊክ፣ የጌታ…
“ከዙራም ሌጆች ይዐኤሌና ወንዴሞቻቸው፥ ስዴስት
መቶ ዖጠና።” (1ዚና 9፡6)

Jeuel / ይዐኤሌ
The root word is „ye‟el‟ (የኤሌ)
The meaning is „that belongs to the almighty‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary)
150

Jeziel / ይዛኤሌ
አይሁዴ / Jew
„አይሁዴ‟ የሚሇው ይሁዴ ከሚሇው፥ ይህም ይሁዲውህዱ፣ ይሁዱ፣ አይሁዲዊ… (Jewish)
“በዘያም ዖመን የሶርያ ንጉሥ ረአሶን ኤሊትን ወዯ
ሶርያ መሇሰ፥ አይሁዴንም ከኤሊት አሳዯዯ
ኤድማውያንም ወዯ ኤሊት መጥተው እስከ ዙሬ ዴረስ
በእርስዋ ተቀምጠዋሌ:”
(2ነገ 16:6)

Jew / አይሁዴ
The name derived from the patriarch Judah,
/ EBD
“At that time Rezin king of Syria
recovered Elath to Syria, and Drave the
Jews from Elath: and the Syrians came
to Elath, and dwelt there unto this day.”
(2ki 16:6)

Jew / አይሁዴ
The root word is „Yehuda‟ (ይሁዲ)
The meaning is „united‟,
Jewess / አይሁዲዊት
A woman of Hebrew birth, / EBD
“Then came he to Derbe and Lystra: and,
behold, a certain disciple was there,
named Timotheus, the son of a certain
woman, which was a Jewess, and
believed; but his father was a Greek”:
(ac 16:1)
Jewish / አይሁዴ
Of or belonging to Jews, / SBD
“Not giving heed to Jewish fables, and
commandments of men, that turn from
the truth.”An epithet applied to their
rabbinical legends. (Titus 1:14)
Jezer / ዬጽር
Power, / EBD
“And the sons of Naphtali; Jahzeel, and
Guni, and Jezer, and Shillem”, the third
son of Naphtali, (Ge 46:24; Nu 26:49;
1Ch7:13)
Jeziel / ይዛኤሌ
Assembled by God, / EBD
“The chief was Ahiezer, then Joash, the
sons of Shemaah the Gibeathite; and
Jeziel, and Pelet, the sons of Azmaveth;
and Berachah, and Jehu the Antothite,”
(1 Ch 12:3)

ይሁዲዊት / Jewess
አይህዲዊት- ውህዱት፣ ይሁዱነት፣ ዋሃዯ፣ አንዴ የሆነ…
“ወዯ ዯርቤንና ወዯ ሌስጥራንም ዯረሰ። እነሆም፥
በዘያ የአንዱት ያመነች አይሁዲዊት ሌጅ ጢሞቴዎስ
የሚባሌ አንዴ ዯቀ መዛሙር ነበረ፤ አባቱ ግን የግሪክ
ሰው ነበረ።”
(ሥራ 16፡1)
አይሁዴ / Jewish
ይሁዲ- ውህዱት፣ አይህዲዊት፣ ዋሃዯ፣ አንዴ የሆነ
“ይህ ምስክር እውነተኛ ነው። ስሇዘህ ምክንያት
የአይሁዴን ተረትና ከእውነት ፇቀቅ የሚለትን ሰዎች
ትእዙዛ ሳያዲምጡ፥ በሃይማኖት ጤናሞች እንዱሆኑ
በብርቱ ውቀሳቸው።” (ቲቶ1፡14)
ዬጽር / Jezer
„ጾር‟ ከሚሇው ሁኖ ጦር ማሇት ነው። ዬጽር- ኃይሌ፣
ብርታት...
“የንፌታላምም ሌጆች ያሔጽኤሌ፥ ጉኒ፥ ዬጽር፥
ሺላም:” (ዖፌ 46፡24)
ይዛኤሌ / Jeziel
„ያዖ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ነው። እዛ
ኤሌ፣ ያምሊክ እዛ፣ ህዛበ እግዙብሓር…
“አሇቃቸው አሑዓዛር ነበረ፥ ከእርሱም በኋሊ
ኢዮአስ፥ የጊብዒዊው የሸማዒ ሌጆች ይዛኤሌ፥
ፊላጥ፥ የዒዛሞት ሌጆች በራኪያ፥ ዒናቶታዊው
ኢዩ” (1ዚና 12፡3)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
151

Joaada / ዮአዲ
Jezrahiah / ይዛረሔያ
Produced by Jehovah, / SBD
“And Maaseiah, and Shemaiah, and
Eleazar, and Uzzi, and Jehohanan, and
Malchijah, and Elam, and Ezer; and the
singers sang loud, with Jezrahiah their
overseer.”
A Levite, (Neh 12:42)

ይዛረሔያ / Jezrahiah
„ዖረ‟ እና „ያህ‟(ህያው/ ያህዌ) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። ትርጉሙም- የህያው ዖር፣ የጌታ ወገን፣ ያምሊክ
ህዛብ…
“ዖካርያስ፥ ሏናንያ መሇከት ይዖው፥ መዔሤያ፥
ሸማያ፥ አሌዒዙር፥ ኦዘ፥ ይሆሏናን፥ መሌክያ፥ ኤሊም፥
ኤጽር ቆምን፦ መዖምራኑም በታሊቅ ዴምፅ ዖመሩ፥
አሇቃቸውም ይዛረሔያ ነበረ።” (ነህ 12፡42)

Jezrahiah / ይዛረሔያ
The root words are „ye‟ (የ), „zere‟ (ዖር) and „yah‟ (ያህ)
The meaning is „relative of the almighty lord‟,
Related term(s): Jezreel / ኢይዛራኤሌ / (ኢያ 19፡18)
Jezreel / ኢይዛራኤሌ
God scatters, seed of God, / EBD
“And their border were toward Jezreel,
and Chesulloth, and Shunem,”
(Jos 19:18),
The father of Etam, of the line of Judah;
(1 Ch 4:3)
Jiphtah / ይፌታሔ
Whom God sets free, / SBD
“And Jiphtah, and Ashnah, and Nezib,”
(Jos 15:43)
Jiphthahel / ይፌታሔኤሌ
Which God opens, / SBD
“And the border compasseth it on the
north side to Hannathon: and the
outgoings thereof are in the valley of
Jiphthahel:” The valley of, Zebulun,
(Jos 19:14) and Asher; (Jos19:27)
Joaada / ዮአዲ
Whom Jehovah favors, / SBD
“And one of the sons of Joiada, the son
of Eliashib the high priest, were son in
law to Sanballat the Horonite: therefore I
chased him from me”, (Neh13:28)

ኢይዛራኤሌ / Jezreel
„ዖር‟ እና ‟ኤሌ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ነው።
የዖረ‟ኤሌ- የምሊክ ዖር፣ የእግዙብሓር ህዛብ…
[እግዙብሓር ይዖራሌ ማሇት ነው / መቅቃ]
“ዴንበራቸውም ወዯ ኢይዛራኤሌ፥”
(ኢያ 19፡18)
ይፌታሔ / Jiphtah
ይፌታህ- የተፇታ፣ የተሇቀቀ፣ የተስፊፊ…
“ሌብና፥ ዓቴር፥ ዒሻን፥ ይፌታሔ፥ አሽና”
(ኢያ 15፡43)

ይፌታሔኤሌ / Jiphthahel
„ይፌታህ‟ እና ‟ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። ያፌታህ‟ኤሌ- በጌታ የተፇታ፣ በአምሊክ የነጻ
የወጣ፣ እግዙብሓር የማረው…“ዴንበሩም በሰሜን በኩሌ
ወዯ ሏናቶን ዜረ፥ መውጫውም በይፌታሔኤሌ ሸሇቆ
ነበረ።”
(ኢያ 19፡14)
ዮአዲ / Joaada
የ‟ወዲ- የተወዯዯ፣ ሇአምሊክ የቀረበ…
“ከዋነኛውም ካህን ከኤሌያሴብ ሌጅ ከዮአዲ ሌጆች
አንደ ሇሕሮናዊው ሇሰንባሊጥ አማች ነበረ ከእኔም
ዖንዴ አባረርሁት”
(ነህ 13:28)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ
ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

152

Job / ዮብ
Joab / ኢዮአብ
Jehovah is his father, / EBD, (ኢዬብ)
“And Joab the son of Zeruiah, and the
servants of David, went out, and met
together by the pool of Gibeon: and they
sat down, the one on the one side of the
pool, and the other on the other side of
the pool.”; "captain of the host" during
the whole of David's reign; (2 Sa 2:13;
10:7; 11:1; 1 Kings 11:15).

ኢዮአብ / Joab
„አብ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው ነው።
የ‟አብ- የጌታ፣ የእግሃብሓር ሰው…
[ትርጉሙ እግዙብሓር አባትነው ማሇት ነው / መቅቃ]
“የጽሩያ ሌጅ ኢዮአብና የዲዊት ባሪያዎች ወጥተው
በገባዕን ውኃ መቆሚያ አጠገብ ተገናኙአቸው
በውኃውም መቆሚያ በአንደ ወገን እነዘህ፥
በላሊውም ወገን እነዘያ ሆነው ተቀመጡ።”
(2ሳሙ 2:13/ 10:7/ 11:1/ 1 ነገ 11:15)

Joab / ኢዮአብ
The root words are „ye‟ (የ ) and „Ab‟ (አብ)
The meaning is „Jehovah is his father‟,
Related term(s): Job / ኢዮብ / (1 ዚና 7:1)
Joel / ኢዩኤሌ / (1 ዚና 27:20)
Joanna / ዮናን
Whom Jehovah has graciously given, / EBD,
(ዮሏና)
“Which was the son of Joanna, which
was the son of Rhesa, which was the son
of Zorobabel, which was the son of
Salathiel, which was the son of Neri,”
Son of Rhesa,
According to the text of; (Luke 3:27)
and one of the ancestors of Christ;
The name of a woman, occurring twice
in, (Luke 8:3; 24:10)
Job / ዮብ
Persecuted, / EBD, (ኢዮብ)
“Though these three men, Noah, Daniel,
and Job, were in it, they should deliver
but their own souls by their
righteousness, saith the Lord GOD”
(Eze 14:14, 20)
The third son of Issachar, (Genesis
46:13) called in another genealogy
JASHUB. (1 Ch 7:1)

ዮናን / Joanna
„የሏና‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ነው። ያሏናን- ሇጌታ የሆነ፣
ሇአምሊክ የተሰጠ፣ እግዙብሓር የማረው…
“የዮዲ ሌጅ፥ የዮናን ሌጅ፥ የሬስ ሌጅ፥ የዖሩባቤሌ
ሌጅ፥ የሰሊትያሌ ሌጅ፥ የኔሪ ሌጅ፥” (ለቃ 3፡27)
“የሄሮዴስ አዙዥ የኩዙ ሚስት ዮሏናም ሶስናም
ብ዗ዎች ላልችም ሆነው በገንዖባቸው ያገሇግለት
ነበር።” (ለቃ8:3)
“ይህንም ሇሏዋርያት የነገሩአቸው መግዯሊዊት
ማርያምና ዮሏና የያዔቆብም እናት ማርያም
ከእነርሱም ጋር የነበሩት ላልች ሴቶች ነበሩ።”
(ለቃ24:10)
ዮብ / Job
„አበ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ያብ- ኢዬብ፣
የአብ፣ የእግዘአብሓር ሰው፣ የአምሊክ የሆነ…
“እነዘህ ሦስት ሰዎች፥ ኖኅና ዲንኤሌ ኢዮብም፥
ቢኖሩባት በጽዴቃቸው የገዙ ነፌሳቸውን ብቻ
ያዴናለ፥ ይሊሌ ጌታ እግዘአብሓር፦”
(ሔዛቅ14:14/ 20)
“የይሳኮርም ሌጆች ቶሊ፥ ፈዋ፥ ዮብ፥ ሺምሮን።”
(ዖፌ 46፡13)
(1 ዚና 7:1)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
153

Jochebed / ዮካብዴ
Jobab / ዩባብ
Dweller in the desert, / EBD, (ኢዮባብ)
“And Ophir, and Havilah, and Jobab: all
these were the sons of Joktan.” The last
in order of the sons of Joktan;
(Ge 10:29)
One of the "kings" of Edom; (Ge 3:34;
1 Ch 1:44; 45)
One of the northern chieftains who
attempted to oppose Joshua‟s conquest
and were routed by him at Meron;
(Jos11:1) only;
Head of a Benjamite house; (1 Ch8:9)

ዩባብ / Jobab
ያአባ‟አባ- የአባባ፣ የአባት፣ የጌታ…
“ሳባንም፥ ኦፉርንም፥ ኤውሊጥንም፥ ዩባብንም ወሇዯ
እነዘህ ሁለ የዮቅጣን ሌጆች ናቸው።”
(ዖፌ 10፡29)
“ባሊቅም ሞተ፥ በእርሱም ፊንታ የባሶራ ሰው የዙራ
ሌጅ ኢዮባብ ነገሠ።”
(1 ዚና 1:44/ 45)
“እንዱህም ሆነ የአሶር ንጉሥ ኢያቢስ ይህን በሰማ
ጊዚ ወዯ ማድን ንጉሥ ወዯ ዮባብ፥ ወዯ ሺምሮንም
ንጉሥ፥ ወዯ አዘፌም ንጉሥ፥” (ኢያ 11:1)
“ከሚስቱ ከሕዳሽ ዮባብን፥” (1 ዚና 8:9)

ቃሌ አብ
„ቀሇብ‟ የሚሇው ቃሌ የተገኘው „ቃሇ‟ እና „አብ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት ነው።
„የዔሇት እንጀራችንን ዔሇት ዔሇት ስጠን፤” የሚሇው ጸልት ፥ የዔሇት ቀሇብን ከሚሇው
ሁኖ ምንጩ ግን የዔሇት ቃሇ አብን … ነው።
(የለቃስ ወንጌሌ 11:3)
እንዱሁም “አንተም የዖንድውን ራሶች ቀጠቀጥህ ሇኢትዮጵያ ሰዎችም ምግባቸውን
ሰጠሃቸው።” የሚሇው የመጣው ቀሇብን ከሚሇው ሁኖ ምንጩ ዯግሞ ቃሇ አብን
ሰጠሃቸው የሚሇው ነው።
(መዛሙረ ዲዊት 74:14)
Jochebed / ዮካብዴ
Jehovah is her glory, / EBD
“And the name of Amram‟s wife was
Jochebed, the daughter of Levi, whom
her mother bare to Levi in Egypt: and
she bare unto Amram Aaron and Moses,
and Miriam their sister.”
(nu26፡59)
The wife and at the same time the aunt
of Amram and the mother of Moses and
Aaron; (Ex 6:20)

ዮካብዴ / Jochebed
ያህ‟ከብዴ- ካፌ ያዯርግ፣ ያከብር...
[ትርጉሙ “እግዙብሓር ክብር” ማሇት ነው / መቅቃ]
“የእንበረም ሚስት ስም ዮካብዴ ነበረ። እርስዋ
በግብፅ ከላዊ የተወሇዯች የላዊ ሌጅ ነበረች
ሇእንበረምም አሮንንና ሙሴን እኅታቸውንም
ማርያምን ወሇዯችሇት።” (ዖኁ26፡59)
“እንበረምም የአጎቱን ሌጅ ዮካብዴን አገባ፥ አሮንና
ሙሴንም ወሇዯችሇት የእንበረምም የሔይወቱ ዖመን
መቶ ሠሊሳ ሰባት ዒመት ነው።” (ዖጸ 6:20)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

154

Joel / ኢዮኤሌ
Joel / ኢዮኤሌ
Jehovah is his God, / EBD, (ኢዩኤሌ)
“Now the name of his firstborn was
Joel; and the name of his second, Abiah:
they were judges in Beersheba”; Eldest
son of Samuel the prophet, (1 Samuel
8:2; 1 Chronicles 6:33; 15:17) and father
of Heman the singer; in; (1 Chronicles
6:36)
 A Simeonite chief; (1 Chronicles
4:35)
 A descendant of
Reuben;(1 Chronicles 5:4)
 Chief of the Gadites, who dwelt in
the land of Bashan; (1 Chronicles
5:12)
 The son of Izrahiah, of the tribe of
Issachar; (1 Chronicles 7:3)
 The brother of Nathan of Zobah,
(1 Chronicles 11:38) and one of
David‟s guard.
 The chief of the Gershomites in the
reign of David; (1 Chronicles 15:7,
11)
 A Gershonite Levite in the reign of
David, son of Jehiel, a descendant
of Laadan, and; (1 Chronicles 23:8;
26:22)
 The son of Pedaiah, and a chief of
the half-tribe of Manasseh west of
Jordan, (1 Ch 27:20)
 A Kohathite Levite in the reign of
Hezekiah; (2 Chronicles 29:12)
 One of the sons of Nebo, who
returned with Ezra, and had married
a foreign wife; (Ezra 10:43)
 The son of Zichri, a Benjamite;
(Neh 11:9)

ኢዮኤሌ / Joel
„ኤሌ‟ ከሚሇው ሁኖ የአምሊክ ማሇት ነው። የ‟ኤሌየአምሊክ፣ የጌታ፣ የእግዙብሓር ሰው…
[ትርጉሙ እግዙብሓር አምሊክ ነው ማሇት ነው / መቅቃ]
“የበኵር ሌጁም ስም ኢዮኤሌ፥ የሁሇተኛውም ስም
አብያ ነበረ። እነርሱም በቤርሳቤህ ይፇርደ ነበር።”
(1ሳሙ 8:2)
 “ኢዮኤሌ፥ የዮሺብያ ሌጅ፥ የሠራያ ሌጅ
የዒሢኤሌ ሌጅ ኢዩ፥” (1 ዚና 4:35)
 “የኢዮኤሌ ሌጆች ሌጁ ሸማያ፥” (1 ዚና 5:4)
 “አንዯኛው ኢዮኤሌ፥ ሁሇተኛው ሳፊም፥ ያናይ፥
ሳፊጥ በበሳን ተቀመጡ።”
(1 ዚና 5:12)
 “የኦዘም ሌጆች ይዛረሔያ የይዛረሔያም ሌጆች
ሚካኤሌ፥ አብዴዩ፥ ኢዮኤሌ፥ ይሺያ አምስት
ናቸው ሁለም አሇቆች ነበሩ።” (1 ዚና 7:3)
 “የናታንም ወንዴም ኢዮኤሌ፥ የሏግሪ ሌጅ
ሚብሏር፥” (1 ዚና11:38)
 “ከጌዴሶን ሌጆች አሇቃው ኢዮኤሌ፥
ወንዴሞቹም መቶ ሠሊሳ”
(1 ዚና 15:7/ 11)
 “የሇአዲን ሌጆች አሇቃው ይሑኤሌ፥ ዚቶም፥
ኢዮኤሌ ሦስት ነበሩ።”
(1 ዚና 23:8/ 26:22)
 “በኤፌሬም ሌጆች ሊይ የዒዙዛያ ሌጅ ሆሴዔ
በምናሴ ነገዴ እኵላታ ሊይ የፇዲያ ሌጅ ኢዩኤሌ፥
” (1 ዚና 27:20)
 “ላዋውያኑም፥ ከቀዒት ሌጆች የአማሢ ሌጅ
መሏትና የዒዙርያስ ሌጅ ኢዮኤሌ፥ ከሜራሪም
ሌጆች የአብዱ ሌጅ ቂስና የይሃላሌኤሌ ሌጅ
ዒዙርያስ፥ ከጌዴሶንም ሌጆች የዙማት ሌጅ ዩአክና
የዩአክ ሌጅ ዓዴን፥” (2 ዚና29:12)
 “ከናባው ሌጆችም፤ ይዓኤሌ፥ መቲትያ፥ ዙባዴ፥
ዖቢና፥ ያዲይ፥ ኢዮኤሌ፥ በናያስ።” (ዔዛ10:43)
 “አሇቃቸውም የዛክሪ ሌጅ ኢዮኤሌ ነበረ
የሏስኑአም ሌጅ ይሁዲ በከተማው ሊይ ሁሇተኛ
ነበረ።” (ነህ11:9)

Joel / ኢዮኤሌ
The root words are „ye‟ (የ) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „who belongs to the almighty‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

155

Johanan / ዮሏናን
Joha / ዮሏ
Jehovah gives life, / EBD
“And Michael, and Ispah, and Joha, the
sons of Beriah;” (1ch 8:16)
One of the sons of Beriah the Benjamite;
The Tizite, one of David‟s guards; (1 Ch
11:45)

ዮሏ / Joha
ዬሃ- የ‟ህያው፣ የዖሊሇም፣ አምሊካዊ…
“ዛባዴያ፥ ዒራዴ፥ ዓዴር፥ ሚካኤሌ፥ ይሽጳ፥ ዮሏ፥
የበሪዒ ሌጆች” (1ዚና 8:16)
“የሽምሪ ሌጅ ይዴኤሌ፥ ወንዴሙም ይዴኤሌ፥
ወንዴሙም ቲዲዊው ዮሏ፥”
(1 ዚና 11:45)

Joha / ዮሏ : The root word is „yah‟ (ያህ/ ህያው)
The meaning is „the living‟,
Johanan / ዮሏናን
ዮሏናን / Johanan
Whom Jehovah graciously bestows, / EBD,
ያህ / (ያህዌ) እና አናን/ሏና) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
(ይሆሏናን)
ስም ነው። የ‟ሏናን- የጌታ የሆነ፣ እግዙብሓር የማረው…
[ትርጉሙ “እግዙብሓር ጸጋ ሰጭ ነው” ማሇት ነው / መቅቃ]
“Johanan the eighth, Elzabad the
“ሰባተኛው ኤሉኤሌ፥ ስምንተኛው ዮሏናን”
ninth,” (1ch 12:12)
(1ዚና12:12)
 Son of Azariah and grandson of
 “ዒዙርያስም ዮሏናንን ወሇዯ ዮሏናንም ዒዙርያስን
Ahimaaz the son of Zadok, and father of
ወሇዯ ...” (1 ዚና 6:9/ 10)
Azariah, 3; (1 Chronicles 6:9, 10)
Authorized Version;
 “የኤሌዮዓናይም ሌጆች ሆዲይዋ፥ ኤሌያሴብ፥
 Son of Elioenai, the son of Neariah, the
ፋሌያ፥ ዒቁብ፥ ዮሏናን፥ ዯሊያ፥ ዒናኒ ሰባት ነበሩ።”
son of Shemaiah, in the line of
(1 ዚና 3:24)
Zerubbabel‟s heirs; (1 Ch 3:24)
 “የቃሬያም ሌጅ ዮሏናን ከእርሱም ጋር የነበሩ
የጭፌራ አሇቆች ሁለ የናታንያ ሌጅ እስማኤሌ
 The son of Kaereah, and one of the
ያዯረገውን ክፊት ሁለ በሰሙ ጊዚ፥”
captains of the scattered remnants of the
army of Judah, who escaped in the final
(ኤር 41:11-16)
attack upon Jerusalem by the Chaldeans;
 “የኢዮስያስም ሌጆች በኵሩ ዮሏናን፥ ሁሇተኛውም
(Jeremiah 41:11-16)
ኢዮአቄም፥ ሦስተኛውም...።” (1 ዚና 3:15)
 The first-born son of Josiah king of
 “ገባዕናዊው ሰማያስ፥ እርሱ በሠሊሳው መካከሌና
Judah; (1 Ch 3:15)
በሠሊሳው ሊይ ኃያሌ ሰው ነበረ ኤርምያስ፥”
 A valiant Benjamite who joined David at
የሔዘኤሌ፥ ዮሏናን፥ (1 ዚና 12:4)
Ziklag; (1 Ch 12:4)
 “ሰባተኛው ኤሉኤሌ፥ ስምንተኛው ዮሏናን፥”
 Gadite warrior who followed David;
(1 ዚና 12:12)
(1 Ch 12:12)
 “ዯግሞም ከኤፌሬም ሌጆች አሇቆች የዮሏናን ሌጅ
 The father of Azariah, an Ephraimite in
ዒዙርያስ፥ ...” (2 ዚና 28:12)
the time of Ahaz; (2 Chr\ 28:12)
 “ከዒዛጋዴ ሌጆች የሃቃጣን ሌጅ ዮሏናን፥ ከእርሱም
 The son of Hakkatan, and chief of the
ጋር መቶ አሥር ወንድች።” (ዔዛ 8:12)
Bene-Azgad who returned with Ezra;
 “ዔዛራም ከእግዘአብሓር ቤት ፉት ተነሥቶ ወዯ
(Ezra 8:12)
ኤሌያሴብ ሌጅ ወዯ ዮሏናን ጓዲ ገባ፤ ስሇ ... እስከ
 The son of Eliashib, one of the chief
ዮሏናን ዖመን ዴረስ ...።” (ነህ 12:23)
Levites; (Ezra 10:6; Nehemiah 12:23)
 “ጦብያም የኤራ ሌጅ የሴኬንያ አማች ስሇ ነበረ፥
 The son of Tobiah the Ammonite;
ሌጁም ይሆሏናን የቤራክያን ሌጅ፥” (ነህ 6:18)
(Nehemiah 6:18)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
156

Jokmeam / ዮቅምዒም
John / ዮሏንስ
The grace or mercy of the Lord, / EBD
“And Annas the high priest, and
Caiaphas, and John, and Alexander, and
as many as were of the kindred of the
high priest, were gathered together at
Jerusalem”;
(Ac 4:6) the same name as Johanan, a
contraction of Jehoanan, Jehovah‟s gift;
One of the high priest‟s families, who,
with Annas and Caiaphas, sat in
judgment upon the apostles Peter and
John; (Acts 6:6)
The Hebrew name of the evangelist
Mark; (Acts 12:12, 25; 13:5, 13; 15:37)

ዮሏንስ / John
„ህያው‟ እና „ዋስ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
የህያዋን ዋስ- የ‟ህያዋንስ ፣ ህያው የሆነ ዋስ፣ ዖሊሇማዊ
አዲኝ…
[ትርጉሙ “እግዙብሓር ጸጋ ነው” ማሇት ነው / መቅቃ]
“በነገውም አሇቆቻቸውና ሽማግላዎች ጻፍችም ሉቀ
ካህናቱ ሏናም ቀያፊም ዮሏንስም እስክንዴሮስም
የሉቀ ካህናቱም ዖመድች የነበሩት ሁለ በኢየሩሳላም
ተሰበሰቡ”
(ሥራ4:6)፣ (ሥራ 6:6)
“ባስተዋሇም ጊዚ እጅግ ሰዎች ተከማችተው
ይጸሌዩበት ወዯ ነበረው ማርቆስ ወዯ ተባሇው ወዯ
ዮሏንስ እናት ወዯ ማርያም ቤት መጣ።”
(ሥራ 12:12/ 25/ 13:5/ 13/ 15:37)

John / ዮሏንስ
The root word is „yewan‟ (ህይዋን) and „wass‟ (ዋስ)
The meaning is „the living saver‟,
Joiakim / ዮአቂም
Whom Jehovah has set up, / EBD
“And Jeshua begat Joiakim, Joiakim
also begat Eliashib, and Eliashib begat
Joiada,” A high priest, son of the
renowned Jeshua; (Neh 12:10)
Jokim / ዮቂም
Whom Jehovah has set up, / EBD
“And Jokim, and the men of Chozeba,
and Joash, and Saraph, who had the
dominion in Moab, and Jashubilehem;
and these are ancient things.”
(1 Ch 4:22)
Jokmeam / ዮቅምዒም
Gathering of the people, / EBD
“And Jokmeam with her suburbs; and
Bethhoron with her suburbs,” A city of
Ephraim, given with its suburbs to a
Kohathite Levites;
(1 Ch 6:68)

ዮአቂም / Joiakim
„ያህ‟(ህያው) እና „ቆመ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት
የተመሰረተ ነው። አምሊክ ያቆመው፣ በጌታ የጸና...
“ኢያሱም ዮአቂምን ወሇዯ፥ ዮአቂምም ኤሌያሴብን
ወሇዯ፥ ኤሌያሴብም ዮአዲን ወሇዯ፥”
(ነህ12:10፣ 12 እና 26)

ዮቂም / Jokim
„ቆመ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ዮቂም- ያህ‟ቁም፣
አምሊክ ያቆመው፣ በጌታ የጸና፣ ብርቱ…
“ዮቂም፥ የኮዚባ ሰዎች፥ ኢዮአስ፥ ሞዒብን የገዙ
ሣራፌ፥ ያሹቢላሓም ነበሩ።”
(1ዚና 4:22)
ዮቅምዒም / Jokmeam
„ያቆመ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ያህ‟ቁመምአምሊክ ያቆመው፣ በጌታ የታነጸ፣ የተሰባሰበ…
“በተራራማው በኤፌሬም አገር ያለትን
የመማፀኛውን ከተሞች ሴኬምንና መሰምርያዋን፥
ዯግሞም ጌዛርንና መሰምርያዋን፥ ዮቅምዒምንና
መሰምርያዋን፥” (1ዚና 6:68)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
157

Jonas / ዮናስ
Jokneam / ዮቅንዒም
Gathered by the people, / EBD
“And their border went up toward the
sea, and Maralah, and reached to
Dabbasheth, and reached to the river that
is before Jokneam;”
(Jos 19:11); (Joshua 21:34)
Jona / ዮና
Dove, / SBD
“And he brought him to Jesus. And
when Jesus beheld him, he said, Thou art
Simon the son of Jona: thou shalt be
called Cephas, which is by
interpretation, a stone.” The father of the
apostle Peter, (John 1:42)
Jonah / ዮናስ
Dove, / EBD
He restored the coast of Israel from the
entering of Hamath unto the sea of the
plain … which he spake by the hand of
his servant Jonah, the son of Amittai,
the prophet, which was of Gathhepher.”
(2ki 14:25-27)
Jonan / ዮናን
Gift or grace of God, / EBD
“which were the son of Simeon, which
was the son of Juda, which was the son
of Joseph, which was the son of Jonan,
which was the son of Eliakim,”
(Luke 3:30)
Jonas / ዮናስ
A dove, / EBD
“But he answered and said unto them, an
evil and adulterous generation seeketh
after a sign; and there shall no sign be
given to it, but the sign of the prophet
Jonas:” The prophet Jonah
(Mt 12:39, 40, 41; 16:4)
Father of Peter; (John 21:15-17)

ዮቅንዒም / Jokneam
„ያቀና‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ያ‟ቀንያምአምሊክ ያቆመው፣ በጌታ የተሰራ፣ የተሰባሰበ…
“ዴንበራቸውም በምዔራብ በኩሌ ወዯ መርዒሊ ወጣ፥
እስከ ዯባሼትም ዯረሰ በዮቅንዒም ፉት ሇፉት
ወዲሇው ወንዛ ዯረሰ”
(ኢያ19:11)
ዮና / Jona
ዋኖስ- ርግብ፣ ትሁት፣ ቅን ... (Jonas)
[ትርጉሙ “ርግብ” ማሇት ነው / መቅቃ]
“ወዯ ኢየሱስም አመጣው። ኢየሱስም ተመሌክቶ።
አንተ የዮና ሌጅ ስምዕን ነህ፤ አንተ ኬፊ ትባሊሇህ
አሇው፤ ትርጓሜው ጴጥሮስ ማሇት ነው።”
(ኢያ1:42/43)
ዮናስ / Jonah
ዋኖስ- ርግብ፣ የዋህ፣ ትሁት፣ ቅን...
“የጋትሓፋር በነበረው በአማቴ ሌጅ በባሪያው
በነቢዩ በዮናስ እጅ እንዯ ተናገረው እንዯ እስራኤሌ
አምሊክ እንዯ እግዘአብሓር ቃሌ የእስራኤሌን
ዴንበር ከሏማት መግቢያ ጀምሮ እስከ ዒረባ ባሔር
ዴረስ መሇሰ።”
(2ነገ14:25-27)
ዮናን / Jonan
„ሏናን‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ነው። የሆናን- ይቅር
የተባሇ፣ ህየው የሆነ፣ ዖሊሊማዊ
“የዮናን ሌጅ፥ የኤሌያቄም ሌጅ፥ የሜሌያ ሌጅ፥
የማይናን ሌጅ፥ የማጣት ሌጅ፥ የናታን ሌጅ”
(ለቃ3:30 / 31)
ዮናስ / Jonas
ዋኖስ- ርግብ፣ የዋህ፣ ትሁት፣ ቅን...
[ትርጉሙ “ርግብ” ማሇት ነው / መቅቃ]
“እርሱ ግን መሌሶ እንዱህ አሊቸው፦ ክፈና
አመንዛራ ትውሌዴ ምሌክት ይሻሌ፥ ከነቢዩም
ከዮናስ ምሌክት በቀር ምሌክት አይሰጠውም።”
(ማቴ12:39, 40, 41...)
“ምሳ ከበለ በኋሊም ኢየሱስ ስምዕን ጴጥሮስን።
የዮና ሌጅ ስምዕን ሆይ፥ ከእነዘህ ይሌቅ
ትወዯኛሇህን? አሇው። …” (ዮኅ 21:15-17)

Jonas / ዮናስ: The root word is „wanos‟ (ዋኖስ)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ
ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
158

Jonathan / ዮናታን
Jonathan / ዮናታን
Whom Jehovah gave, / EBD
“And the children of Dan set up the
graven image: and Jonathan, the son of
Gershom, the son of Manasseh, he and
his sons were priests to the tribe of Dan
until the day of the captivity of the
land.” (Jud18:30), the son or descendant
of Gershom the son of Moses; (Judges
18:30)
 “The eldest son of King Saul; He
was a man of great strength and
activity. (2 Samuel 1:23) He was
also famous as a warrior,
(1 Chronicles 12:2) as is shown by
the courage he showing in attacking
the garrison of the Philistines, in
company with is armor-bearer only,
slaying twenty men and putting an
army to flight. (1 Samuel 14:6-16)
 The son of Abiathar, the high priest,
is the last descendant of Eli of whom
we hear anything. (2 Samuel 15:36;
17:15-21; 1 Kings 1:42, 43);
 One of David‟s heroes; (2 Samuel
23:32; 1 Chronicles 11:34)
 One of the Bene-Adin; (Ezra 8:6)
 A priest, the son of Asahel, in the
time of Ezra; (Ezra 10:15)
 A priest of the family of Melieu;
(Nehemiah 12:14)
 One of the sons of Kareah, and
brother of Johanan; (Jeremiah 40:8)
 Son of Joiada, and his successor in
the high priesthood; (Nehemiah
12:11, 22, 23)
 Father of Zechariah, a priest who
blew the trumpet at the dedication of
the wall. (Nehemiah 12:35)

ዮናታን / Jonathan
የ‟ናታን- የኔታ፣ የኔ‟ጌታ፣ ያምሊክ ስጦታ…
[ትርጉሙ “እግዙብሓር ሰጥቷሌ” ማሇት ነው / መቅቃ]
“የዲንም ሌጆች የተቀረጸውን ምስሌ ሇራሳቸው
አቆሙ የሙሴም ሌጅ የጌርሳም ሌጅ ዮናታን፥ እርሱና
ሌጆቹ የአገሩ ሰዎች እስከሚማረኩበት ቀን ዴረስ
የዲን ነገዴ ካህናት ነበሩ።”
(መሳ18:30)
 “ሳኦሌና ዮናታን የተዋዯደና የተስማሙ ነበሩ
...ከአንበሳም ይሌቅ ብርቱዎች ነበሩ”
(2 ሳሙ1:23) “እነሆ፥ የሳድቅ ሌጅ አኪማአስና
የአብያታር ሌጅ ዮናታን ሌጆቻቸው በዘያ
ከእነርሱ ጋር አለ የምትሰሙትን ሁለ በእነርሱ
እጅ ሊኩሌኝ” (2 ሳሙ15:36/ 17:15-21)
 “እርሱም ይህን ሲናገር የካህኑ የአብያታር ሌጅ
ዮናታን መጣ አድንያስም። አንተ መሌካም ሰው
ነህና፥ መሌካም ታወራሌናሇህና ግባ አሇ”
(1 ነገ1:42/ 43)
 “የአሳን ሌጆች፥ ዮናታን፥ አሮዲዊው
ሣማ2 ሳሙ23:32/33)፥ ሰዒሌቦናዊው
ኤሉያሔባ፥ የጊዜናዊው የአሳን ሌጆች፥
የሃራራዊው የሻጌ ሌጅ ዮናታን፥”
(1 ዚና11:34)
 “ከዒዱን ሌጆች የዮናታን ሌጅ ዓቤዴ፥
ከእርሱም ጋር አምሳ ወንድች።” (ዔዛ8:6)
 “ነገር ግን የአሣሄሌ ሌጅ ዮናታንና የቴቁዋ ሌጅ
... ረደአቸው።” (ዔዛ10:15)
 “ከአማርያ ይሆሏናን፥ ከመለኪ ዮናታን፥”
(ነህ12:14)
 “የቃሬያም ሌጅ ዮሏናንና ዮናታን፥
የተንሐሜትም ሌጅ ሠራያ፥ የነጦፊዊውም የዮፋ
ሌጆች የማዔካታዊውም ሌጅ ያእዙንያ
ከሰዎቻቸው ጋር ወዯ ጎድሌያስ ወዯ ምጽጳ
መጡ።” (ኤር40:8)
 “ዮአዲም ዮናታንን ወሇዯ፥ ዮናታንም ያደአን
ወሇዯ።” (ነህ12:11/ 22/ 23)
 “...የዖኩር ሌጅ የሚካያ ሌጅ የመታንያ ሌጅ
የሸማያ ሌጅ የዮናታን ሌጅ ዖካርያስ፥”
(ነህ12:35)

Jonathan / ዮናታን : The root word is „yenetha‟ (የኔታ)
The meaning is „gift of my lord‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
159

Joseph / ዮሴፌ
Jordan / ዮርዲኖስ
"The descender;" / EBD
“Then went out to him Jerusalem, and all
Judaea, and the entire region round
about Jordan,”
(Mt 3:5)
Josaphat / ኢዮሣፌጥ
Whom Jehovah judges, / SBD
“And Asa begat Josaphat; and Josaphat
begat Joram; and Joram begat Ozias;
(Mt 1:8)
Joseph / ዮሴፌ
Increase; addition, / HBN
“And she called his name Joseph; and
said, The LORD shall add to me another
son;
(Ge 30:23, 24); the elder of the two sons
of Jacob by Rachel;
 Father of Igal, who represented
the tribe of Issachar among the
spies. (Numbers 13:7)
 A lay Israelite who had married a
foreign wife; (Ezra 10:42)
 A representative of the priestly
family of Shebaniah; (Nehemiah
12:14)
 One of the ancestors of Christ,
(Luke 3:30) so of Jonan;
 Another ancestor of Christ, son
of Judah; (Luke 3:26)
 Another, son of Mattathias;
(Luke 3:24)
 Joseph of Arimathaea, He is
further characterized as "a good
man and a just." (Luke 23:50)
 One of the two person chosen by
the assembled church, (Acts
1:23)

ዮርዲኖስ / Jordan
„ወረዯ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ከሊይ የመጣ…
[ወራጅ ማሇትነው / መቅቃ]
“ያን ጊዚ ኢየሩሳላም ይሁዲም ሁለ በዮርዲኖስም
዗ሪያ ያሇ አገር ሁለ ወዯ እርሱ ይወጡ ነበር፤”
(ማቴ3:5)

ኢዮሣፌጥ / Josaphat
„ያህ‟ እና ስፌነት ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
መሳፌንት፣ መፌረዴ… (Joshaphat), “አሣፌም
ኢዮሣፌጥን ወሇዯ፤ ኢዮሣፌጥም ኢዮራምን ወሇዯ፤
ኢዮራምም ...” (ማቴ1:8)
ዮሴፌ / Joseph
„ሰፊ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ያስፊ- ዖርን
ያብዙ፣ ወገንን አበርክት፣ ይስፊፊ…ሥም አሰፊ፣
አስፊቸው…
[ትርጉሙ “ይጨምር” ማሇት ነው / መቅቃ]
“ስሙንም። እግዘአብሓር ሁሇተኛ ወንዴ ሌጅን
ይጨምርሌኝ ስትሌ ዮሴፌ ብሊ ጠራችው።”
(ዖፌ30:23/ 24)
 “ከይሳኮር ነገዴ የዮሴፌ ሌጅ ይግአሌ
(ዖኁ13:7)
 “ሴሴይ፥ ሸራይ፥ ኤዛርኤሌ፥ ሰላምያ፥ ሰማራያ፥
ሰልም፥ አማርያ፥ ዮሴፌ።” (ዔብ10: 41/42)
 “ከሰበንያ ዮሴፌ፥ ከካሪም ዒዴና፥ ከመራዮት
ሓሌቃይ፥” (ነህ12:14/15)
 “የስምዕን ሌጅ፥ የይሁዲ ሌጅ፥ የዮሴፌ ሌጅ፥”
(ለቃ3:30)
 “የናጌ ሌጅ፥ የማአት ሌጅ፥ የማታትዩ ሌጅ
የሴሜይ ሌጅ፥ የዮሴፌ ሌጅ፥” (ለቃ3:26)
 “የናጌ ሌጅ፥ የማአት ሌጅ፥ የማታትዩ ሌጅ
የሴሜይ ሌጅ፥ የዮሴፌ ሌጅ፥” (ለቃ 3:24)
 “እነሆም፥ በጎና ጻዴቅ ሰው የሸንጎ አማካሪም
የሆነ ዮሴፌ የሚባሌ ሰው ነበረ፤”
(ለቃ 23:50)
 “ኢዮስጦስም የሚለትን በርስያን የተባሇውን
ዮሴፌንና ማትያስን ሁሇቱን አቆሙ።”
(ሥራ 1:23)

Joseph / ዮሴፌ : The root word is „yasepha‟ (ያስፊ)
The meaning is „enlarge, increase, expand…‟
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
160

Josiah / ኢዮስያስ
Jose / ዮሴዔ
Exalted, / SBD, (ዮሴፌ / ዮሳ)
“Which was the son of Jose, which was
the son of Eliezer, which was the son of
Jorim, which was the son of Matthat,
which was the son of Levi,” Son of
Eliezer, in the genealogy of Christ.
(Luke 3:29)
 One of the Lord‟s brethren;
(Matthew 13:55; Mark 6:3)
 Joses Barnabas. (Acts 4:36)
Joshah / ኢዮስያ
Whom Jehovah lets dwell, / SBD
“And Meshobab, and Jamlech, and
Joshah, the son of Amaziah,”
(1 Ch 4:34, 38-41)
Joshaphat / ኢዮሣፌጥ
Whom Jehovah judges, / EBD
“Hanan the son of Maachah, and
Joshaphat the Mithnite,”
(1ch 11:43)
Joshua / ኢያሱ
Jehovah is his help, / SBD
“And Moses said unto Joshua, Choose
us out men, and go out, fight with
Amalek: to morrow I will stand on the
top of the hill with the rod of God in
mine hand.” (Ex 17:9)

ዮሴዔ / Jose
ዮሲ- የሽ...
“የዮሴዔ ሌጅ፥ የኤሌዒዖር ሌጅ የዮራም ሌጅ፥
የማጣት ሌጅ፥ የላዊ ሌጅ፥” (ለቃ3:29)
 “ይህ የጸራቢ ሌጅ አይዯሇምን? እናቱስ ማርያም
ትባሌ የሇምን? ወንዴሞቹስ ያዔቆብና ዮሳ
ስምዕንም ይሁዲም አይዯለምን?”
(ማቴ13:55/ ማር 6:3)
 “ትውሌደም የቆጵሮስ ሰው የነበረ አንዴ ላዋዊ
ዮሴፌ የሚለት ነበረ ...” (ሥራ 4:36)
ኢዮስያ / Joshah
የ‟ሻ- የተፇቀዯ
“ምሾባብ፥ የምላክ፥ የአሜስያስ ሌጅ ኢዮስያ፥”
(1 ዚና 4:34/ 38-41)
ኢዮሣፌጥ / Joshaphat
„ያህ እና ‟ስፌነት‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
መሳፌን፣ መፌረዴ፣ መስፌን፣ ዲኛ መሆን… “ከእርሱም
ጋር ሠሊሳ ሰዎች ነበሩ፥ የማዔካ ሌጅ ሏናን፥ ሚትናዊው
ኢዮሣፌጥ፥” (1ዚና 11:43)
ኢያሱ / Joshua
„የሽህ‟ እና „ዋስ‟ ከሚለት ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ
ነው። የሽዋ- የብ዗ ፣ የሽህ፣ የሽዎች…
“ሙሴም ኢያሱን፦ ጕሌማሶችን ምረጥሌን፥
ወጥተህም ከአማላቅ ጋር ተዋጋ እኔ ነገ
የእግዘአብሓርን በትር በእጄ ይዤ በኮረብታው ራስ
ሊይ እቆማሇሁ አሇው።” (ዖጸ17:9)

Joshua / ኢያሱ
The root words „ye‟ (የ) and „shua‟ (ሽዋ)
The meaning is „saver of thousands‟,
Josiah / ኢዮስያስ
ኢዮስያስ / Josiah
Healed by Jehovah or Jehovah will support,
የሽ‟ያህ- የሽ ያህ…
/ EBD
[ትርጉሙ እግዙብሓር ይዯግፊሌ ማሇት ነው። / መቅቃ]
“Josiah was eight years old when he
“ኢዮስያስም መንገሥ በጀመረ ጊዚ የስምንት ዒመት
ሌጅ ነበረ በኢየሩሳላምም ሠሊሳ አንዴ ዒመት ነገሠ
began to reign and he reigned thirty and
እናቱም ከባሱሮት የሆነ የአዲያ ሌጅ ይዱዲ ነበረች።”
one years in Jerusalem. And his mother's
(2 ነገ22:1/ 2ዚና. 34:1)
name was Jedidah, the daughter of
Adaiah of Boscath… (2 Ki 22:1)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ
ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
161

Jucal / ዮካሌ
Josiphiah / ዮሲፌያ
Whom Jehovah will increase, / SBD
“And of the sons of Shelomith; the son
of Josiphiah, and with him an hundred
and threescore males”
(Ezr 8:10)
Jozachar / ዮዖካር
Jehovah-remembered, / SBD, (ዮዙባት)
“For Jozachar the son of Shimeath, and
Jehozabad the son of Shomer, his
servants, smote him, and he died; and
they buried him with his fathers in the
city of David: and Amaziah his son
reigned in his stead.”
(2 Kings 12:21), the writer of the
Chronicles, (2 Ch 24:26)
Jozadak / ኢዮሴዳቅ
Whom Jehovah has made just; / SBD
“These were in the days of Joiakim the
son of Jeshua, the son of Jozadak, and
in the days of Nehemiah the governor,
and of Ezra the priest, the scribe.
(Ezra 3:2, 8; 5:2; 10:18; Nehemiah
12:26)
The contracted form of Jehozadak;

ዮሲፌያ / Josiphiah
„ያስፊ‟ እና „ያህ‟(ህያው) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው።
አምሌክ ያስፊፊው፣ እግዙብሓር ያበዙው…
“ከሰልሚት ሌጆች የዮሲፌያ ሌጅ፥ ከእርሱም ጋር
መቶ ስዴሳ ወንድች። (ዔዛ8:10)
ዮዖካር / Jozachar
„ያህ‟(ያህዌ/ ህያው) እና „ዛክር‟ ከሚለ ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። ህያው ዛክር፣ ያምሊክ ታሰቢ...
“ባሪያዎቹም የሰምዒት ሌጅ ዮዖካርና የሾሜር ሌጅ
ዮዙባት መቱት፥ ሞተም በዲዊትም ከተማ ከአባቶቹ
ጋር ቀበሩት ሌጁም አሜስያስ በፊንታው ነገሠ።”
(2ነገ12:21)
“የተማማለበትም የአሞናዊቱ የሰምዒት ሌጅ ዙባዴ፥
የሞዒባዊቱም የሰማሪት ሌጅ ዮዙባት ነበሩ።”
(2 ዚና 24:26)
ኢዮሴዳቅ / Joza
„ጽዴቅ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
ያ‟ጸዴቅ- አምሊክ ያጸዯቀው
“እነዘህ በኢዮሴዳቅ ሌጅ በኢያሱ ሌጅ በዮአቂም
በአሇቃውም በነህምያ... ።” (ነህ12:26)
“የኢዮሴዳቅም ሌጅ ኢያሱ፥ ወንዴሞቹም ካህናቱ፥
የሰሊትያሌም ሌጅ ዖሩባቤሌ ወንዴሞቹም ተነሥተው
በእግዘአብሓር ...”
(ዔዛ 3:2/ 8/ 5:2/ 10:18/ ነህ 12:26)

Jozadak / ኢዮሴዳቅ
The root words are „ye‟ (የ) and „tsadiq‟ (ጽዴቅ)
The meaning is „the living (never dying)‟,
Jucal / ዮካሌ
Able, / HBN; mighty; perfect, / EBD
“Then Shephatiah the son of Mattan, and
Gedaliah the son of Pashur, and Jucal
the son of Shelemiah, and Pashur the son
of Malchiah…, saying,”
(Jer 38:1)
(Jeremiah 37:3)

ዮካሌ / Jucal
ያህ‟ቃሌ- ህያው ቃሌ፣ የጌታ ህግ፣ ዖሊሇማዊ ቃሌ፣ ቃሇ
ህይዎት፣ ቃሇ እግዙብሓር… (Jehucal)
“ኤርምያስም ሇሔዛቡ ሁለ የተናገረውን ቃሌ
የማታን ሌጅ ስፊጥያስ፥ የጳስኮርም ሌጅ ጎድሌያስ፥
የሰላምያም ሌጅ ዮካሌ፥ የመሌክያም ሌጅ ጳስኮር
ሰሙ።” (ኤር 38፡1)
(ኤር37:3)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
162

Judah / ይሁዲ
Juda / ይሁዲ
The patriarch Judah, / EBD
“Which was the son of Aminadab, which
was the son of Aram, which was the son
of Esrom, which was the son of Phares,
which was the son of Juda…?”
(Lu 3:33)
 Son of Joseph, in the genealogy
of Christ; (Luke 3:30)
 Son of Joanna, or Hananiah;
(Luke 3:26) He seems to be
certainly the same person as
ABIUD in (Matthew 1:13)
 One of the Lord‟s brethren,
enumerated in (Mark 6:3); The
patriarch Judah; Sus; 56; (Luke
3:33; Hebrews 7:14; Revelation
5:5; 7:5)
Judah / ይሁዲ
Praise, / EBD
“And she conceived again, and bares a
son: and she said, now will I praise the
LORD: therefore she called his name
Judah; and left bearing.”
(Ge 29:35),

ይሁዲ / Juda
„ውህዯ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ዩዲ- ይሁዲ፣
ውህዴ፣ ተዋሃዯ፣ አንዴ የሆነ፣ አይሁዲዊ…
“የፊሬስ ሌጅ፥ የይሁዲ ሌጅ፥ የያዔቆብ ሌጅ፥
የይስሏቅ ሌጅ፥ የአብርሃም ሌጅ፥ የታራ ሌጅ”
(ለቃ3:33/34)
 “የስምዕን ሌጅ፥ የይሁዲ ሌጅ፥ የዮሴፌ ሌጅ፥”
(ለቃ 3:30)
 “ይህስ ጸራቢው የማርያም ሌጅ የያቆብም
የዮሳም የይሁዲም የስምዕንም ወንዴም
አይዯሇምን? እኅቶቹስ በዘህ በእኛ ዖንዴ
አይዯለምን? አለ፤ ይሰናከለበትም ነበር።”
(ማር6:3)
 “ጌታችን ከይሁዲ ነገዴ እንዯወጣ የተገሇጠ
ነውና፥ …” (ዔብ7:14) “ከሽማግላዎቹም
አንደ። አታሌቅስ፤ እነሆ፥ ከይሁዲ ነገዴ የሆነው
አንበሳ እርሱም የዲዊት ሥር መጽሏፈን ይዖረጋ
ዖንዴ ሰባቱንም ማኅተም... ።” (ራይ5:5/ 7:5)
ይሁዲ / Judah
„ውህዯ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው።
ይሁዲ- ውሁዴ፣ ተዋሃዯ፣ አንዴ የሆነ…
“ዯግሞም ፀነስች፥ ወንዴ ሌጅንም ወሇዯች በዘህም
ጊዚ እግዘአብሓርን አመሰግናሇሁ አሇች ስሇዘህም
ስሙን ይሁዲ ብሊ ጠራችው። መውሇዴንም
አቆመች።” (ዖፌ29:35)

Judah / ይሁዲ
The root word is „wehuda‟ (ውህዲ)
The meaning is „united‟,
Related term(s): Judas / ይሁዲ / (ማቴ1:2, 3)

(EBD- Easton‟s bible dictionary)
163

Judea / ይሁዲ
Judas / ይሁዲ
Judah, / EBD
“Abraham begat Isaac; and Isaac begat
Jacob; and Jacob begat Judas and his
brethren the patriarch” (Matthew 1:2, 3)
 Son of Simon (John 6:71; 13:2,
26), surnamed Iscariot, i.e., a
man of Kerioth (Joshua 15:25).
He perished in his guilt, and
"went unto his own place" (Acts
1:25).
 A Jew of Damascus (Acts 9:11),
to whose house Ananias was
sent. The street called "Straight"
in which it was situated is
identified with the modern "street
of bazaars," where is still pointed
out the so-called "house of
Judas."
 A Christian teacher surnamed
Barsabas. He was sent from
Jerusalem to Antioch along with
Paul and Barnabas with the
decision of the council (Acts
15:22, 27, 32). He was a
"prophet" and a "chief man
among the brethren."
Jude / ይሁዲ / (ይሁ1:1) same as Judas / ይሁዲ

ይሁዲ / Judas
„ውህዯ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ዩዲስ- ይሆዲ፣
ይሁዴ፣ ተዋሃዯ፣ አንዴ የሆነ፣ አይሁዲዊ
“አብርሃም ይስሏቅን ወሇዯ፤ ይስሏቅም ያዔቆብን
ወሇዯ፤ ያዔቆብም ይሁዲንና ወንዴሞቹን ወሇዯ፤”
(ማቴ1:2 / 3)
 “ስሇ ስምዕንም ሌጅ ስሇ አስቆሮቱ ይሁዲ
ተናገረ፤ ከአሥራ ሁሇቱ አንደ የሆነ እርሱ
አሳሌፍ ይሰጠው ዖንዴ አሇውና።”
(ዮኅ6:71/ 13:2/ 26) ፥ “ሲጸሌዩም።
የሁለን ሌብ የምታውቅ አንተ ጌታ ሆይ፥
ይሁዲ ወዯ ገዙ ራሱ ስፌራ ይሄዴ ዖንዴ
በተዋት በዘህች አገሌግልትና ሏዋርያነት
ስፌራን እንዱቀበሌ የመረጥኸውን ከእነዘህ
ከሁሇቱ አንደን ሹመው አለ።”
(ሥራ1:25)
 “ጌታም፦ ተነሥተህ ቅን ወዯ ሚባሇው
መንገዴ ሂዴ፥ በይሁዲ ቤትም ሳውሌ
የሚለትን አንዴ የጠርሴስ ሰው ፇሌግ፤”
(ሥራ9:11)
 “ያን ጊዚ ሏዋርያትና ሽማግላዎች ከቤተ
ክርስቲያኑ ሁለ ጋር ከእነርሱ የተመረጡትን
ሰዎች ከጳውልስና ከበርናባስ ጋር ወዯ
አንጾኪያ ይሌኩ ዖንዴ ፇቀደ፤ እነርሱም
በወንዴሞች መካከሌ ዋናዎች ሆነው
በርስያን የተባሇው ይሁዲና ሲሊስ ነበሩ።”
(ሥራ15:22/ 27/ 32)

Judas / ይሁዲ : The root word is „Yehuda‟ (ይሁዲ)
The meaning is „united‟,
Related term(s): Jehud / ይሁዲ / (ዖፌ 38፡15)
Judea / ይሁዲ
Same as Judah, / HBN, / EBD
“Now when Jesus was born in
Bethlehem of Judaea in the days of
Herod the king, behold, there came wise
men from the east to Jerusalem,”
(Mt 2:1, 5)

ይሁዲ / Judea
„ውህዯ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ይሁዱ- ውህዱ፣
አንዴ የሆነ፣ አይሁዲዊ… (Judaea)
“ኢየሱስም በይሁዲ ቤተ ሌሓም በንጉሡ በሄሮዴስ
ዖመን በተወሇዯ ጊዚ፥ እነሆ፥ ሰብአ ሰገሌ።
የተወሇዯው የአይሁዴ ንጉሥ ወዳት ነው? ኮከቡን
በምሥራቅ አይተን ሌንሰግዴሇት መጥተናሌና እያለ
ከምሥራቅ ወዯ ኢየሩሳላም መጡ።” (ማቴ2:1/ 5)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)

164

Kadmonites / ቀዴሞናውያን
Judith / ዮዱት
Jewess, / EBD
“And Esau was forty years old when he
took to wife Judith the daughter of
Beeri the Hittite, and Bashemath the
daughter of Elon the Hittite:”
(Ge 26:34),
Kabzeel / ቀብስኤሌ
Gathering of God, / HBN, The congregation
of God, / EBD
“And the uttermost cities of the tribe of
the children of Judah toward the coast of
Edom southward were Kabzeel, and
Eder, and Jagur,” (Jos 15:21),
The birthplace of Benaiah, (2Sa 23:20;
1 Ch 11:22)
Kadesh / ቃዳስ
Holy, / EBD
“And they returned, and came to
Enmishpat, which is Kadesh, and smote
all the country of the Amalekites, and
also the Amorites, that dwelt in
Hazezontamar.” (Ge14:7)
Kadmiel / ቀዴምኤሌ
Before God, / EBD
“ Then stood up upon the stairs, of the
Levites, Jeshua, and Bani, Kadmiel,
Shebaniah, Bunni, Sherebiah, Bani, and
Chenani, and cried with a loud voice
unto the LORD their God.; i.e., his
servant,” (Neh 9:4)

ዮዱት / Judith
ይሁዱት ከሚሇው ስም የመጣ ነው። ዩዱት- ይሁዱ፣
ውህዴ፣ ተዋሃዯ፣ አንዴ የሆነ፣ አይሁዲዊት…
“ዓሳውም አርባ ዒመት ሲሆነው የኬጢያዊ የብኤሪን
ሌጅ ዮዱትን፥ የኬጢያዊ የኤልንን ሌጅ ቤሴሞትንም
ሚስቶች አዴርጎ አገባ” (ዖፌ26:34)
ቀብስኤሌ / Kabzeel
ቅበ‟ዖ‟ኤሌ- ዔቅብዖኤሌ፣ ሇጌታ የተጠበቀ፣ሇአምሊክ
የተቀመጠ፣ ሇእግዙብሓር የተሇየ…
“ቀብስኤሌ፥ ዓዳር፥ ያጉር፥ ቂና፥” (ኢያ15:21)
“በቀብጽኤሌ የነበረው ታሊቅ ሥራ ያዯረገው የጽኑዔ
ሰው የዮዲሄ ሌጅ በናያስ የሞዒባዊውን የቀብስኤሌን
ሁሇት ሌጆች ገዯሇ በአመዲዩም ወራት ወርድ
በጕዴጓዴ ውስጥ አንበሳ ገዯሇ።”
(2 ሳሙ 23:20/ 1 ዚና 11:22)
ቃዳስ / Kadesh
„ቀዯሰ‟ ከሚሇው ግስ የወጣ የቦታ ስም ነው። ቅደስየተቀዯሰ፣ የተሇየ፣ የከበረ፣ የተባረከ… (Kedesh)
“ተመሌሰውም ቃዳስ ወዯ ተባሇች ወዯ
ዒይንሚስፓጥ መጡ የአማላቅን አገር ሁለና ዯግሞ
በሏሴሶን ታማር የነበረውን አሞራውያንን መቱ።”
(ዖጸ14:7)
ቀዴምኤሌ / Kadmiel
„ቀዯመ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ቃሌ
ነው። ቀዲሚ‟ኤሌ- ፉተኛ አምሊክ፣ በመጀምሪያ ጌታ፣
እግዙብሓርን ማስቀዯም…
“ላዋውያኑም ኢያሱና ባኒ፥ ቀዴምኤሌ፥ ሰበንያ፥
ቡኒ፥ ሰራብያ፥ ባኒ፥ ክናኒ በዯረጃዎች ሊይ ቆመው
ወዯ አምሊካቸው ወዯ እግዘአብሓር በታሊቅ ዴምፅ
ጮኹ።” (ነህ9:4)

Kadmiel / ቀዴምኤሌ
The root words are „kadmi‟ (ቀዲሚ) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „lord first‟,
Kadmonites / ቀዴሞናውያን
Orientals, / HBN; ancients; chiefs, / EBD
“The Kenites, and the Kenizzites, and
the Kadmonites,” (Ge15:19)

ቀዴሞናውያን / Kadmonites
ቀዲሞናት- ቀዯምያት፣ ቀዯምት፣ ጥንታውያን…
“ቀዴሞናውያንንም ኬጢያውያንንም”
(ዖፌ15:19 / 20)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)

165

Kehelathah / ቀሄሊታ
ቃሊይ / Kallai
Kallai / ቃሊይ
„ቃሇ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት የመጣ
Light; resting by fire; my voice, / SBD
ስም ነው። ቃሇ‟ያ- ቃሇ ህያው፣ የጌታ ቃሌ፣ ቃሇ
“Of Sallai, Kallai; of Amok, Eber;” a
እግዘአብሓር… ትጉህ አገሌጋይ
priest in the days of Joiakim the son of
“ከሳሊይ ቃሊይ፥ ከዒሞቅ ዓቤር፥” (ነህ12:20)
Jeshua; (Neh 12:20)
Kanah / ቃና
ቃና / Kanah
Reedy; brook of reeds, / EBD
ቀን- ቃና፣ ቄጥማ፣ ጨፋ... ሰንበላጣዊ
“The border went out from Tappuah
“ዴንበሩም ከታጱዋ ወዯ ምዔራብ እስከ ቃና ወንዛ
ዴረስ አሇፇ፥ መውጫውም በባሔሩ አጠገብ ነበረ።
westward unto the river Kanah; and the
የኤፌሬም ሌጆች ነገዴ ርስት በየወገኖቻቸው
goings out thereof were at the sea. This
ይህ ነበረ።” (ኢያ16:8)
is the inheritance of the tribe of the
“ከዘያም ወዯ ዓብሮን፥ ወዯ ረአብ፥ ወዯ ሏሞን፥
children of Ephraim by their families.”
ወዯ ቃና እስከ ታሊቁ ሲድናም ዯረሰ።”
(is 16:8)
(ኢያ19:28)
A town in the north of Asher, (Jo 19:28)
ቄዴማ / Kedemah
Kedemah / ቄዴማ
„ቀዯመ‟ ከሚሇው የተገኘ ስም ነው። ቀዲማይ- ቀዲመያ፣
Oriental; ancient; first, / HBN
ቅዲሜ፣ ቀዲሚ፣ ፉተኛ…
“Hadar, and Tema, Jetur, Naphish, and
“የእስማኤሌ ሌጆች “ደማ፥ ማሣ፥ ኩዲን፥ ቴማን፥
Kedemah:” The last-named of the sons
ኢጡር፥ ናፋስ፥ ቄዴማ።” (ዖፌ25:15)
of Ishmael; (Ge 25:15)
Kedemoth / ቅዳሞት
ቅዳሞት / Kedemoth
Beginnings, / EBD
„ቀዯመ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ቀዯማት“And Jahaza, and Kedemoth, and
ቀዲማያት፣ ቀዲማውያን፣ ፉተኞች…
Mephaath,” Easternmost, a city of
“ቤትበኣሌምዕን፥ ያሀጽ፥ ቅዳሞት” (ኢያ13:18)
Reuben, (Jos 13:18)
Kedesh / ቃዳስ
ቃዳስ / Kedesh
Sanctuary, / EBD
„ቀዯሰ‟ ከሚሇው ግስ የወጣ ስም ነው። ቀዳስ- ቅደስ፣
“And Kedesh, and Hazor, and Ithnan,”
ሇጌታ የተሇየ፣ [ቅደስ ማሇት ነው / መቅቃ]
A place in the extreme south of Judah,
“ዱሞና፥ ዒዴዒዲ፥ ቃዳስ፥ ሏጾር፥ ዪትናን፥”
(Joshua 15:23)
(ኢያ15:23)
Probably the same as Kadesh-barnea
 “ከይሳኮርም ነገዴ ቃዳስና መሰምርያዋ፥
 A city of Issachar (1 Ch 6:72);
ዲብራትና መሰምርያዋ፥” (1 ዚና 6:72)
 A "fenced city" of Naphtali, one of
 “ቃዳስ፥ ኤዴራይ፥ ዒይንሏጾር፥ ይርኦን፥
the cities of refuge (Joshua 19:37;
ሚግዲሌኤሌ፥ ሕሬም፥ ቤትዒናት፥ ቤትሳሚስ
Judges 4:6); It was assigned to the
አሥራ ዖጠኝ ከተሞችና መንዯሮቻቸው።”
Gershonite Levites (Joshua 21:32).
(ኢያ19:37) “ሌካም ከቃዳስ ንፌታላም
የአቢኒኤምን ሌጅ ባርቅን ጠርታ። የእስራኤሌ
It was originally a Canaanite royal
አምሊክ እግዘአብሓር፦ ሄዯህ ወዯ ታቦር ተራራ
city (Joshua 12:22), and was the
ውጣ፥ …” (መሳ4:6)
residence of Barak; (Judges 4:6)
Kehelathah / ቀሄሊታ
ቀሄሊታ / Kehelathah
Assembly, / EBD
ቃህሇተ‟ያ- ቃሇተ ህያው... የቦታ ስም
“And they journeyed from Rissah, and
“ከሪሳም ተጕዖው በቀሄሊታ ሰፇሩ።”
(ዖኁ33:22/ 23)
pitched in Kehelathah.” (Nu 33:22, 23)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
166

Kenath / ቄናት
ቅዑሊ / Keilah
ቃሇ‟ያህ- ቃሇ ህያው፣ የጌታ ቃሌ፣ ቃሇ እግዘአብሓር…
“ንጺብ፥ ቅዑሊ፥ አክዘብ፥ መሪሳ ዖጠኝ ከተሞችና
መንዯሮቻቸው።”
(ኢያ15:44)
ቆሌያ / Kelaiah
„ቃሇ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። ቃሇ‟ያህ- ቃሇ ህያው፣ የጌታ ቃሌ፣
ቃሇ እግዘአብሓር… “ከላዋውያንም፤ ዮዙባት፥ ሰሜኢ፥
ቆሉጣስ የሚባሌ ቆሌያ፥ ፇታያ፥ ይሁዲ፥ አሌዒዙር።
”(ዔዛ10:23)
ቀሙኤሌ / Kemuel
„ቆመ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
ቁመ‟ኤሌ- በአምሊክ የቆመ፣ በ‟እምነት የጸና…
“እነርሱም በኵሩ ዐፅ፥ ወንዴሙ ቡዛ፥ የአራም አባት
ቀሙኤሌ፥” (ዖፌ22:21)
 “ከኤፌሬም ሌጆች ነገዴ አንዴ አሇቃ
የሺፌጣን ሌጅ ቀሙኤሌ፥” (ዖኁ34:24)
 “በላዊ ሊይ የቀሙኤሌ ሌጅ ሏሸቢያ”
(1 ዚና 27:17)

Keilah / ቅዑሊ
Citadel, / EBD
“And Keilah, and Achzib, and
Mareshah; nine cities with their
villages”, (Jos15:44)
Kelaiah / ቆሌያ
Voice of the Lord; gathering together, / SBD
“Also of the Levites; Jozabad, and
Shimei, and Kelaiah, Pethahiah, Judah,
and Eliezer; KELITA”
(Ezra 10:23)
Kemuel / ቀሙኤሌ
Helper of God, or Assembly of God, / EBD
“Huz his firstborn, and Buz his brother,
and Kemuel the `father of Aram;”The
third son of Nahor; (Ge 22:21)
 Son of Shiphtan, appointed on
behalf of the tribe of Ephraim to
partition the land of Canaan, (Nu
34:24)
 A Levite, (1 Ch 27:17).

Kemuel / ቀሙኤሌ
The root words are „komu‟ (ቆሙ) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „who stands with the almigth‟,

Kenan / ቃይናን
Possession, / EBD
“Kenan, Mahalaleel, Jered,” CAINAN,
The son of Enos; (1 Ch 1:2)
Kenath / ቄናት
Possession, / EBD
“And Nobah went and took Kenath, and
the villages thereof, and called it Nobah,
after his own name”;
(Nu 32:42)

ቃይናን / Kenan
ቀናነ- የቀና፣ የተገዙ፣ የሚገብር…ኬንያን
“አዲም፥ ሴት፥ ሄኖስ፥ ቃይናን፥ መሊሌኤሌ፥”
(1ዚና1:2)

ቄናት / Kenath
ቄናት- ቀናያት፣ ቀናውያን፣ የቃና ሰዎች…
“ኖባህም ሄዯ ቄናትንም መንዯሮችዋንም ወሰዯ፥
በስሙም ኖባህ ብል ጠራቸው።”
(ዖኁ32:42)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)

167

Kirjath-sepher / ቂርያትጊብዒት
Kenaz / ቄኔዛ
Hunting, / EBD
“These were dukes of the sons of Esau:
the sons of Eliphaz the firstborn son of
Esau; duke Teman, duke Omar, duke
Zepho, duke Kenaz,” (Ge 36:15, 42)
One of the same family, a grandson of
Caleb, according to, (1 Ch 4:15)
Kenizzites / ቄኔዙዊው
Descendant of Kenaz, / EBD
“The Kenites, and the Kenizzites, and
the Kadmonites,
(Genesis 15:19)
An Edomitish tribe;
(Nu 32:12; Jos 14:6, 14)
Kenite / ቄናዊ
Possession; purchase; lamentation, / HBN
“And the children of the Kenite, Moses‟
father in law, went up out of the city of
palm trees with the children of Judah
into the wilderness of Judah, which lieth
in the south of Arad; …” (Jud1:16)

ቄኔዛ / Kenaz
ቄናዛ- ቀናዙያት፣ ቀናዙውያን…
“የዓሳው ሌጆች አሇቆች እነዘህ ናቸው ሇዓሳው
የበኵር ሇኤሌፊዛ ሌጆች ቴማን አሇቃ፥ ኦማር አሇቃ፥
ስፍ አሇቃ፥ ቄኔዛ አሇቃ” (ዖፌ36:15/ 42)
“የኤሊም ሌጅ ቄኔዛ ነበረ። የይሃላሌኤሌ ሌጆች
ዘፌ፥ ዘፊ፥ ቲርያ፥ አሣርኤሌ ነበሩ።”
(1 ዚና 4:15/16)
ቄኔዙዊው / Kenizzites
ቄናዙት- የኬጢ ወገኖች፣ የኬጢ አገር ሰዎች…
“ቀዴሞናውያንንም ኬጢያውያንንም” (ዖፌ15:19)
“እርሱም፦ በእውነት እግዘአብሓርን ፇጽመው
ከተከተለ ከእነዘህ ከቄኔዙዊው...” (ዖኁ32:12)
“… ቄኔዙዊውም የዮፍኒ ሌጅ ካላብ አሇው። ...”
(ኢያ 14:6/ 14)

ቄናዊ / Kenite
„ቅኝት‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስምነው። ቄናት- ቀናያት፣
ቀናውያን፣ ቅን፣ ያመኑ፣ የተገ዗…
“የቄናዊው የሙሴ አማት ሌጆችም ከይሁዲ ሌጆች
ጋር ዖንባባ ካሇባት ከተማ ተነሥተው ከዒራዴ
በዯቡብ በኩሌ ወዲሇው ወዯ ይሁዲ ምዴረ በዲ ወጡ
ሄዯውም ከሔዛቡ ጋር ተቀመጡ”
(መሳ1:16)

Kenite / ቄናዊ : The root word is „kena‟ (ቀን)
The meaning is „selling and buying‟,
Kenites / ቄናውያን
Possession; purchase, / HBN
“The Kenites, and the Kenizzites, and
the Kadmonites,”
(Ge15:19)
Kirjath-sepher / ቂርያትጊብዒት
City of books, / SBD
“And he went up thence to the
inhabitants of Debir: and the name of
Debir before was Kirjathsepher.”
(Jos15:15, 16)
The last of the cities enumerated as
belonging to the tribe of Benjamin,
(Joshua 18:28) Identical with the betterknown place Kirjath-jearim,

ቄናውያን / Kenites
„ቅኝት‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው።
ቄናት- ቀናያት፣ ቀናውያን፣ የቀኑ፣ የተገ዗…
“ቄናውያንን ቄኔዙውያንንም” (ዖፌ15:19)
ቂርያትጊብዒት / Kirjath-sepher
ቅርያት ሰፇር- ቅርያት መንዯር፣ አካባቢ… ስም
“ሬቄም፥ ይርጵኤሌ፥ ተርአሊ፥ ጼሊ፥ ኤላፌ፥
ኢየሩሳላም የምትባሌ የኢያቡስ ከተማ፥
ቂርያትጊብዒት አሥራ ሦስት ከተሞችና
መንዯሮቻቸው...።” (ኢያ15:15/ 16)
“ሬቄም፥ ይርጵኤሌ፥ ተርአሊ፥ ጼሊ፥ ኤላፌ፥
ኢየሩሳላም የምትባሌ የኢያቡስ ከተማ፥
ቂርያትጊብዒት አሥራ ሦስት ከተሞችና
መንዯሮቻቸው።” (ኢያ 18:28)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
168

Kushaiah / ቂሳ
Kish / ቂስ
A bow, / EBD
“The sons of Merari; Mahli, and Mushi
the sons of Mahli; Eleazar, and Kish”
(1ch23:21) the father of Saul; Son of
Jehiel and uncle to the preceding;
(1 Chronicles 9:36)
A Benjamite, great-grandfather of
Mordecai;
(Esther 2:5)
A Merarite of the house of Mahli, of the
tribe of Levi; (1 Ch 23:21, 22; 24:28, 29)
Kishi / ቂሳ
Bow of Jehovah, / SBD
“And their brethren the sons of Merari
stood on the left hand: Ethan the son of
Kishi, the son of Abdi, the son of
Malluch,” (1 Ch 6:44)
Kolaiah / ቆሊያ
Voice of Jehovah, / SBD
“And these are the sons of Benjamin;
Sallu the son of Meshullam, the son of
Joed, the son of Pedaiah, the son of
Kolaiah, the son of Maaseiah, the son of
Ithiel, the son of Jesaiah.”;A Benjamite
whose descendants settled in Jerusalem
after the return from the captivity.
(Nehemiah 11:7)
The father of Ahab the false prophet,
who was burnt by the king of Babylon;
(Jer 29:21)
Kushaiah / ቂሳ
Bow of Jehovah, / SBD
“So the Levites appointed Heman the
son of Joel; and of his brethren, Asaph
the son of Berechiah; and of the sons of
Merari their brethren, Ethan the son of
Kushaiah;” the father of Ethan the
Merarite;
(1 Ch 15:17)

ቂስ / Kish
„ካሰ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ኪሽ- ቄስ፣ ካሽ፣
የሚክስ፣ ይቅር የሚሌ…ካሳ
“የሜራሪ ሌጆች ሞሕሉና ሙሲ ነበሩ። የሞሕሉ
ሌጆች አሌዒዙርና ቂስ ነበሩ።” (1ዚና 23:21)
ደር፥ ቂስ፥ በኣሌ፥ ኔር፥ ናዲብ፥ ጌድር፥ አሑዮ፥
ዙኩር፥ ሚቅልት፥ ...” (1 ዚና 9:36/37)
“አንዴ አይሁዲዊ የቂስ ሌጅ የሰሜኢ ሌጅ የኢያዔር
ሌጅ መርድክዮስ የሚባሌ ...።” (አስ2:5)
“የሜራሪ ሌጆች ሞሕሉና ሙሲ ነበሩ። የሞሕሉ
ሌጆች አሌዒዙርና ቂስ ነበሩ።” (1 ዚና 23:21/ 22)
ቂሳ / Kishi
„ካሰ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ኩሺ- ካሽ፣ ካሲ፣
የሚክስ፣ ይቅር የሚሌ… (Kushaiah)
“በግራቸውም በኩሌ ወንዴሞቻቸው የሜራሪ ሌጆች
ነበሩ ኤታን የቂሳ ሌጅ፥ የአብዱ ሌጅ” (1 ዚና 6:44)
ቆሊያ / Kolaiah
„ቃሇ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው።ቃሇ‟ያህ- ቃሇ ህያው፣ ቃሇ
ህይወት፣ ቃሇ እግዘአብሓር፣ የጌታ ቃሌ...የሰው ስም
“የብንያምም ሌጆች እነዘህ ናቸው የየሻያ ሌጅ
የኢቲኤሌ ሌጅ የመዔሤያ ሌጅ የቆሊያ ሌጅ የፇዲያ
ሌጅ የዮእዴ ሌጅ የሜሱሊም ሌጅ ሰለ።” (ነህ11:7)
“የእስራኤሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ እግዘአብሓር
በስሜ ሏሰተኛ ትንቢትን ስሇሚናገሩሊችሁ ስሇ ቆሊያ
ሌጅ ስሇ አክዒብና ስሇ መዔሤያ ሌጅ ስሇ ሴዳቅያስ
እንዱህ ይሊሌ። እነሆ፥ በባቢልን ንጉሥ
በናቡከዯነፆር እጅ አሳሌፋ እሰጣቸዋሇሁ፥
በዒይኖቻችሁም ፉት ይገዴሊቸዋሌ።” (ነህ29:21)
ቂሳ / Kushaiah
„ካሽ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም
ነው። ኩሺ‟ያህ- ህየው ካሽ፣ የሚክስ ጌታ፣ ይቅር የሚሌ
አምሊክ… (Kishi)
የሰው ስም... ካሳዬ
“ላዋውያኑም የኢዮኤሌን ሌጅ ኤማንን፥
ከወንዴሞቹም የበራክያን ሌጅ አሳፌን፥
ከወንዴሞቻቸውም ከሜራሪ ሌጆች የቂሳን ሌጅ
ኤታንን፥” (1ዚና 15:17)

Kushaiah / ቂሳ: The root words are „kash‟ (ካሽ / ካሳ) and „yah‟ (ያህ)
The meaning is „compensation of Jehovah‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
169

Lamech / ሊሜሔ
Laadan / ሇአዲን
Put in order, / HBN
For pleasure; devouring; judgment, /
SBD
“Laadan his son, Ammihud his son,
Elishama his son” (1 Ch 7:26) the son of
Gershom elsewhere called LIBNI.
(1 Ch 23:7, 8, 9; 26:21)
Lael / ዲኤሌ
To God; to the mighty, / HBN
“And the chief of the house of the father
of the Gershonites shall be Eliasaph the
son of Lael.” (Nu 3:24)
Lakum / ሇቁም
Fortification, / SBD
“And their coast was from Heleph, from
Allon to Zaanannim, and Adami, Nekeb,
and Jabneel, unto Lakum; and the
outgoings thereof were at Jordan:”
(Jos 19:33)
Lama / ሊማ
A Hebrew word meaning why, / EBD
“And about the ninth hour Jesus cried
with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama
sabachthani? That is to say, My God, my
God, why hast thou forsaken me?”
(Mt27:46)

ሇአዲን / Laadan
„ዲኘ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ሊ‟ዲን- ሇዲን፣
ሇዲኝ፣ ሇዲኛ፣ ሇፌርዴ፣ ሇሥርዒት…
“ሌጁ ታሏን፥ ሌጁ ሇአዲን፥ ሌጁ ዒሚሁዴ፥ ሌጁ
ኤሉሳማ፥” (1ዚና 7:26)
“ከጌዴሶናውያን ሇአዲንና ሰሜኢ ነበሩ።”
(1 ዚና 23:7/ 8/ 9/ 26:21)
ዲኤሌ / Lael
ሇ‟ኤሌ- ሇኤሌ፣ ሇአምሊክ፣ ሇጌታ፣ሇእግዘአብሓር…
“የጌዴሶናውያንም አባቶች ቤት አሇቃ የዲኤሌ ሌጅ
ኤሉሳፌ ይሆናሌ።”
(ዖኁ3:24)

ሇቁም / Lakum
„ቆመ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው።
ሇ‟ቁም- ሇመቆም፣ ሇመነሳት፣ ሇመጽናት፣ ሇመመከት…
“ዴንበራቸውም ከሓላፌ፥ ከጸዔነኒም ዙፌ፥
ከአዲሚኔቄብ፥ ከየብኒኤሌ እስከ ሇቁም ዴረስ ነበረ
መውጫውም በዮርዲኖስ ነበረ።”
(ኢያ19:33)
ሊማ / Lama
„ሇምን‟ ማሇት ነው። ሇማ- ሇምን፣ ሇምንዴን ነው፣ ስሇ
ምን…
“በዖጠኝ ሰዒትም ኢየሱስ፦ ኤልሄ ኤልሄ ሊማ
ሰበቅታኒ? ብል በታሊቅ ዴምፅ ጮኸ። ይህም።
አምሊኬ አምሊኬ፥ ስሇ ምን ተውኸኝ? ማሇት ነው።”
(ማቴ27:46)

Lama / ሊማ
The root word is „lemen‟ (ሇምን)
The meaning is „why‟,
Lamech / ሊሜሔ
The strikerdown, / EBD
“Lamech” means powerful, / SBD
“And unto Enoch was born Irad: and
Irad begat Mehujael: and Mehujael begat
Methusael: and Methusael begat
Lamech.” (Ge4:18-24)

ሊሜሔ / Lamech
„መች‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው።
ሇ‟መች- የሚመታ፣ ምች፣ መች… የሰው ስም
“ሄኖሔም ጋይዲዴን ወሇዯ ጋይዲዴም ሜኤሌን ወሇዯ
ሜኤሌም ማቱሣኤሌን ወሇዯ ማቱሣኤሌም ሊሜሔን
ወሇዯ።”
(ዖጸ4:18-24)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)

170

Lecah / ላካ
አሌዒዙር / Lazarus
ሇ‟ዖር‟ራስ- የራስ‟ዖር፣ ያምሊክ ወገን፣ የጌታ ወዲጅ፣
የእግዙብሓር ቤተሰብ …
[ትርጉሙ እግዙብሓር ረዴቶአሌ ማሇት ነው / መቅቃ]
“ከማርያምና ከእኅትዋ ከማርታ መንዯር ከቢታንያ
የሆነ አሌዒዙር የሚባሌ አንዴ ሰው ታሞ ነበር።”
(ኢያ11:1)
“አሌዒዙርም የሚባሌ አንዴ ዴሀ በቍስሌ ተወርሶ
በዯጁ ተኝቶ ነበር፥” (ለቃ16:19-31)

Lazarus/ አሌዒዙር
Whom God helps, / SBD
“Now a certain man was sick, named
Lazarus, of Bethany, the town of Mary
and her sister Martha.”; The brother of
Mary and Martha of Bethany. He was
raised from the dead after he had lain
four days in the tomb, (Jn 11:1-44).
A beggar named in the parable recorded,
(Lk 16:19-31)
Lebaoth / ሌባዎት
Lionesses, / EBD
“And Lebaoth, and Shilhim, and Ain,
and Rimmon: all the cities are twenty
and nine, with their villages:”
(Jos 15:32)
Lebbaeus / ሌብዴዮስ
A man of heart, courageous, / SBD, / EBD
“Philip, and Bartholomew; Thomas, and
Matthew the publican; James the son of
Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname
was Thaddaeus; (mt 10:3)
Lebonah / ሇቦና
Frankincense, / EBD
“Then they said, Behold, there is a feast
of the LORD in Shiloh yearly in a place
which is on the north side of Bethel, on
the east side of the highway that goeth
up from Bethel to Shechem, and on the
south of Lebonah.” (Judges 21:19)
Lecah / ላካ
Progress, / HBN; walking; going, / SBD
“The sons of Shelah the son of Judah
were, Er the father of Lecah, …and the
families of the house of them that
wrought fine linen, of the house of
Ashbea,” (14Ch4:21)

ሌባዎት / Lebaoth
„ሌብ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ሌባት- ሌባም፣
ዯፊር፣ ጀግና፣ አስተዋይ…
“ሌባዎት፥ ሺሌሂም፥ ዒይን፥ ሪሞን ሀያዖጠኝ
ከተሞችና መንዯሮቻቸው።”
(ኢያ15:32)
ሌብዴዮስ / Lebbaeus
„ሌብ‟ እና „ዋስ‟ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
ሌብያስ- ሌበዋስ፣ ሌባዊ ዋስ፣ ዯፊር፣ አስተዋይ…
“ፉሌጶስም በርተልሜዎስም፥ ቶማስም ቀራጩ
ማቴዎስም፥ የእሌፌዮስ ሌጅ ያዔቆብም ታዳዎስም
የተባሇው ሌብዴዮስ፥” (ማቴ10:3)
ሇቦና / Lebonah
„ሌብ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ሌቦና- ሌባም፣
ዯፊር፣ ጀግና፣ አስተዋይ…
“እርሱም፦ እነሆ፥ በቤቴሌ በሰሜን በኩሌ፥
ከቤቴሌም ወዯ ሴኬም በሚወስዯው መንገዴ
በምሥራቅ በኩሌ፥ በሇቦና በዯቡብ በኩሌ ባሇችው
በሴል የእግዘአብሓር በዒሌ በየዒመቱ አሇ አለ።”
(መሳ21:19)
ላካ / Lecah
„ሊቀ‟ ከሚሇው ግስ የወጣ ስም ነው። ሉቀ- ሉቅ፣
ቀዲሚ፣ አዋቂ፣ የተማረ፣ ንቁ፣ አስተዋይ…
“የይሁዲም ሌጅ የሴልም ሌጆች የላካ አባት ዓር፥
የመሪሳ አባት ሇዒዲ፥ ከአሽቤዒ ቤት የሚሆኑ ጥሩ
በፌታ የሚሠሩ ወገኖች፥”
(1ዚና4:21)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

171

Leshem / ላሼም
ላሼም / Leshem
„ስም‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ሇ‟ሽም- ሇሴም፣
ሇስም፣ ስማዊ፣ ዛና…
“የዲንም ሌጆች ዲርቻ አሌበቃቸውም የዲንም ሌጆች
ከላሼም ጋር ሉዋጉ ወጡ፥ ያ዗አትም፥ በሰይፌም
ስሇት መቱአት፥ ወረሱአትም፥ ተቀመጡባትም
ስምዋንም

A name; putting; a precious stone, / HBN
“And the coast of the children of Dan
went out too little for them: therefore the
children of Dan went up to fight against
Leshem, and took it … and dwelt
therein, and called Leshem, Dan, after
the name of Dan their father.” (Is19:47)
በአባታቸው በዲን ስም ዲን ብሇው ጠሩአት።
”(ኢያ19:47)
Levi / ላዊ
The name “Levi” means associated with
him; Adhesion, / EBD
“Levi” means joined, / SBD
“And she conceived again, and bare a
son; and said, now this time will my
husband be joined unto me, because I
have born him three sons: therefore was
his name called Levi.” (Genesis 29:34)
Two of the ancestors of Jesus;
(Luke 3:24, 29)
Son of Alphaeus or Matthew; one of the
apostles; (Mark 2:14; Luke 5:27, 29)

ላዊ / Levi
„ሌብ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ነው። ላቪ- ሊቬ፣ ሌቤ፣
ሌባዊ፣ ላዋዊ፣ ተባባሪ... (Levy)
“ዯግሞም ፀነሰች፥ ወንዴ ሌጅንም ወሇዯች አሁንም
ባላ ወዯ እኔ ይጠጋሌ፥ ሦስት ወንድች ሌጆችን
ወሌጄሇታሇሁና አሇች ስሇዘህም ስሙን ላዊ ብሊ
ጠራችው።” (ዖፌ29:34)
“የማቲ ሌጅ፥ የላዊ ሌጅ፥ የሚሌኪ ሌጅ፥”
(ለቃ3:24/ 29)
“ሲያሌፌም በመቅረጫው ተቀምጦ የነበረውን
የእሌፌዮስን ሌጅ ላዊን አየና። ተከተሇኝ አሇው። ..”.
(ማር2:14) “ከዘህም በኋሊ ወጥቶ ላዊ የሚባሌ
ቀራጭ … ተከተሇኝ አሇው።” (ለቃ 5:27/ 29)

Levi / ላዊ
The root word is „levi‟ (ሌብ)
The meaning is „heart fully‟, (A descendant of the tribe of Levi)
Levites / ላዋውያን
A descendant of the tribe of Levi, / EBD,
(ላዊ)
“And Eleazar Aaron's son took him one
of the daughters of Putiel to wife; and
she bares him Phinehas: these are the
heads of the fathers of the Levites
according to their families.” (Ex 6:25;
Lev 25:32; Nu 35:2; Jos 21:3, 41); this
name is, however, generally used as the
title of that portion of the tribe (1 Kings
8:4; Ezra 2:70),

ላዋውያን / Levites
ላቫይት- ላባዊ፣ የላዊ ወገን፣ የላዊ አገር ሰዎች…
[ስሙ “ይጠጋሌ” ማሇት ነው። / መቅቃ]
“የአሮንም ሌጅ አሌዒዙር ከፈትኤሌ ሌጆች ሚስት
አገባ፥ እርስዋም ፉንሏስን ወሇዯችሇት። እነዘህ እንዯ
ወገኖቻቸው የላዋውያን አባቶች አሇቆች ናቸው።”
(ዖጸ6:25)
“የእግዘአብሓርንም ታቦት፥ የመገናኛውንም
ዴንኳን፥ በዴንኳኑም ውስጥ የነበረውን የተቀዯሰውን
ዔቃ ሁለ አመጡ እነዘህንም ሁለ ካህናቱና
ላዋውያኑ አመጡ።” (1 ነገ 8:4/ ዔዛ 2:70)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

172

Luke / ለክዮስ
Libnah / ሌብና
Transparency, / EBD
“And they departed from Rimmonparez,
and pitched in Libnah.” One of the
stations of the Israelites in the
wilderness; (Nu33:20, 21)
One of the royal cities of the Canaanites;
(Jos10:29-32; 12:15)
Libya / ሉቢያ
“Libya” means the heart of the sea;
Fat, / HBN
“Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and
in the parts of Libya about Cyrene, and
strangers of Rome, Jews and proselytes,”
(Ac2:10), The country of the Ludim
(Ge10:13)
Likhi / ሉቅሑ
Learned, / SBD
“And the sons of Shemidah were, Ahian,
and Shechem, and Likhi, and Aniam.”
(1 Ch 7:19)
Lucas / ለቃስ
Luminous; white, / HBN
Luke, / SBD
“Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas,
my fellowlabourers.”
(Phm 1:24)

ሌብና / Libnah
„ሌብ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ሌብነ- ሌቦና፣
ሌባዊ፣ አስተዋይ፣ ግሌጽ…ያገር ስም/ “ከሬሞን ዖፊሬስም
ተጕዖው በሌብና ሰፇሩ።”(ዖኁ33:20/ 21)
“ኢያሱም ከእርሱም ጋር እስራኤሌ ሁለ ከመቄዲ
ወዯ ሌብና አሇፈ፥ ሌብናንም ወጉ።”
(ኢያ10:29-32/ 12:15)
ሉቢያ / Libya
„ሌብ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው።
ሉብያ- ሌብ‟ያ፣ ሌባዊ፣ አስተዋይ…ያገር ስም
“በፌርግያም በጵንፌሌያም በግብፅም በቀሬናም
በኩሌ ባለት በሉቢያ ወረዲዎች የምንኖር፥ በሮሜም
የምንቀመጥ፥ አይሁዴም ወዯ ይሁዱነትም የገባን፥”
(ሥራ2:10)
(ዖፌ 10:13)
ሉቅሑ / Likhi
„ሊቀ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ሉቅ- ቀዲሚ፣
አስተዋይ፣ አዋቂ፣ ምሁር፣ ተመራማሪ…
“የሸሚዲም ሌጆች አሑያን፥ ሴኬም፥ ሉቅሑ፥
አኒዒም ነበሩ” (1 ዚና 7:19)

ለቃስ / Lucas
„ሊቀ‟ እና ‟ዋስ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
ሉቅዋስ- የተማረ፣ ቀዲሚ፣ መንገዴ መሪ...
“አብረውኝም የሚሰሩ ማርቆስና አርስጥሮኮስ
ዳማስም ለቃስም ሰሊምታ ያቀርቡሌሃሌ።”
(ፉሌ1:24)

Lucas / ለቃስ
The root words are „liqhi‟ (ሉቅ) and „wass‟ (ዋስ)
The meaning „knowledgeable saver‟,
Lucius / ለክዮስ
Light-giving, / SBD
“Now there were in the church that was
at Antioch certain prophets and teachers;
as Barnabas, and Simeon that was called
Niger, and Lucius of Cyrene, and
Manaen, which had been brought up
with Herod the tetrarch, and Saul”
(Ac13:1)
Luke / ለክዮስ / (ሥራ13:1) same as Lucas / ለቃስ

ለክዮስ / Lucius
„ሊቀ‟ እና „ዋስ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
ሉቅዋስ- አዋቂ፣ አስተዋይ፣ የተማረ፣ መንገዴ መሪ…
(Luke)
“በአንጾኪያም ባሇችው ቤተ ክርስቲያን ነቢያትና
መምህራን ነበሩ፤ እነርሱም በርናባስ፥ ኔጌር የተባሇው
ስምዕንም፥ የቀሬናው ለክዮስም፥ የአራተኛው ክፌሌ
ገዥ የሄሮዴስም ባሇምዋሌ ምናሓ፥ ሳውሌም ነበሩ።”
(ሥራ13:1)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
173

Luz / ልዙ
ልዙ / Luz
ለዛ- ሇውዙ፣ ሇውዛ፣ የሇውዛ ተክሌ...የቦታ ስም
“ያዔቆብም ያንን ስፌራ ቤቴሌ ብል ጠራው
አስቀዴሞ ግን የዘያች ከተማ ስም ልዙ ነበረ።”
(ዖፌ 28:19/ 35:6)
“ሰውየውም ወዯ ኬጢያውያን ምዴር ሄዯ፥ በዘያም
ከተማን ሠራ፥ ስምዋንም ልዙ ብል ጠራት። እስከ
ዙሬም ዴረስ ስምዋ ይህ ነው።”
(መሳ1:26)

Luz / ልዙ
A nut-bearing tree, the almond, / EBD /
SBD
“And he called the name of that place
Bethel: but the name of that city was
called Luz at the first.”(Ge 28:19; 35:6);
(Jos 18:13),
A place in the land of the Hittites,
founded;
(Judges 1:26)

ሰባት
የቃለ ምንጭ ‘ሰብ’ እና ‘ቤት’ የሚለት ሁሇት ቃሊት ናቸው።
ቃለ ሶሥት ባህርያትን ይገሌጻሌ: ጊዚያዊ፣ ሴማዊ እና ሰባዊ
ጊዚያዊ- ቅዲሜ
ሴማዊ- ሰንበት
ሰባዊ- የሰው ሌጅ

(EBD:- easton‟s bible dictionary / SBD:- Smith‟s bible dictionary)

174

Maaseiah / መዔሤያ
Maaseiah / መዔሤያ
The work of Jehovah, / EBD, (መሔሤያ)
“And with them their brethren of the
second degree, Zechariah, Ben, and
Jaaziel, and Shemiramoth, and Jehiel,
and Unni, Eliab, and Benaiah, and
Maaseiah, and Mattithiah, and
Elipheleh, and Mikneiah, and
Obededom, and Jeiel, the porters.”
(1ch15:18, 20)
 The name of four persons who
had married foreign wives; in the
time of Ezra, A descendant of
Jeshua the priest; (Ezra 10:18)
 A priest, of the sons of Harim;
(Ezra 10:21)
 A priest, of the sons of Pashur;
(Ezra 10:22)
 One of the laymen, a descendant
of Pahath-moab; (Ezra 10:30)
 The father of Azariah;
(Nehemiah 3:23)
 One of those who stood on the
right hand of Ezra when he read
the law to the people; (Nehemiah
8:4)
 A Levite who assisted on the
same occasion; (Nehemiah 8:7);
One of the heads of the people
whose descendants signed the
covenant with Nehemiah;
(Nehemiah 10:25)
 Son of Baruch the descendant of
Pharez the son of Judah,” (Neh
11:5)
 A Benjamite, ancestor of Sallu;
(Neh 11:7)
 Two priests of this name are
mentioned, (Nehemiah 12:41,42) as taking part in the musical
service which accompanied the
dedication of the wall of
Jerusalem under Ezra. One of
them is probably the same as No.
6. Father of Zephaniah, who was
a priest in the reign of Zedekiah.
(Jeremiah 21:1/ 29:25/ 37:3)
Father of Zedekiah the false
prophet; (Jeremiah 29:21)
One of the Levites of the second
rank, appointed by David to
sound "with psaltries on
Alamoth; (1 Ch 15:18/ 20)
The son of Adaiah and one of the
captains of hundreds in the reign
of Joash king of Judah.”
(2 Chronicles 23:1)
An officer of high rank in the
reign of Uzziah;” (2 Ch 26:11)
He was probably a Levite, comp:
(1 Chronicles 23:4) and engaged
in a semi-military capacity.
The "king‟s son” killed by Zichri
the Ephraimitish hero in the
invasion of Judah by Pekah king
of Israel, during the reign of
Ahaz. (2 Chronicles 28:7)
The governor of Jerusalem in the
reign of Josiah;” (2 Chronicles
34:8)
The son of Shallum, a Levite of
high rank in the reign of
Jehoiakim; (Jeremiah 35:4)
comp, 1Chr 9:19
A priest; ancestor of Baruch and
Seraiah, the sons of Neriah; (Jer
32:12; 51:59)

Maaseiah / መዔሤያ
The root words are „maase‟ (ምስ) and „yah‟ (ያህ)
The meaning is „the work of Jehovah‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary)
175

መዔሤያ / Maaseiah
 “የሴልናዊውም ሌጅ የዖካርያስ ሌጅ የዮያሪብ ሌጅ
የዒዲያ ሌጅ የዕዙያ ሌጅ የኮሌሕዚ ሌጅ የባሮክ ሌጅ
መዔሤያ ።” (ነህ11:5)
 “የብንያምም ሌጆች እነዘህ ናቸው የየሻያ ሌጅ
የኢቲኤሌ ሌጅ የመዔሤያ ሌጅ የቆሊያ ሌጅ የፇዲያ
ሌጅ የዮእዴ ሌጅ የሜሱሊም ሌጅ ሰለ።” (ነህ11:7)
 “ካህናቱም ኤሌያቄም፥ መዔሤያ፥ ሚንያሚን፥
ሚካያ፥ ኤሌዮዓናይ፥” (ነህ12:41 / 42)
 “የእስራኤሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ እግዘአብሓር
በስሜ ሏሰተኛ ትንቢትን ስሇሚናገሩሊችሁ ስሇ ቆሊያ
ሌጅ ስሇ አክዒብና ስሇ መዔሤያ ሌጅ ስሇ ሴዳቅያስ
እንዱህ ይሊሌ። እነሆ፥ በባቢልን ንጉሥ
በናቡከዯነፆር እጅ አሳሌፋ እሰጣቸዋሇሁ፥
በዒይኖቻችሁም ፉት ይገዴሊቸዋሌ።” (ኤር29:21)
 “ዖካርያስ፥ ዒዛዓሌ፥ ሰሚራሞት፥ ይሑኤሌ፥ ዐኒ፥
ኤሌያብ፥ መዔሤያ፥ በናያስ በመሰንቆ ምሥጢር ነገር
ያዚሙ ነበር።” (1 ዚና15:18/ 20)
 “በሰባተኛውም ዒመት ዮዲሄ በረታ፥ የመቶ
አሇቆቹንም፥ የይሮሏምን ሌጅ ዒዙርያስን፥
የይሆሏናንንም ሌጅ ይስማኤሌን፥ የዕቤዴንም ሌጅ
ዒዙርያስን፥ የዒዲያንም ሌጅ መዔሤያን፥ የዛክሪንም
ሌጅ ኤሉሳፊጥን ወስድ ከእነርሱ ጋር ቃሌ ኪዲን
አዯረገ።” (2 ዚና23:1)
 “ዯግሞም ሇዕዛያን በሠራዊት ውስጥ ሰሌፇኞች
ነበሩት በንጉሡ አሇቃ በሏናንያ ትእዙዛ በአሇቃው
በመዔሤያና በጸሏፉው በይዑኤሌ እጅ እንዯ ተቇጠሩ
ወዯ ሰሌፌ በየቍጥራቸው ይወጡ ነበር።”
(2 ዚና26:11)
 “በነገሠም በአሥራ ስምንተኛው ዒመት ምዴሪቱንና
የእግዘአብሓርን ቤት ካነጻ በኋሊ፥ የኤዚሌያስ ሌጅ
ሳፊን፥ የከተማይቱም አሇቃ መዔሤያ፥ ታሪክ ጸሏፉም
የኢዮአካዛ ሌጅ ኢዮአክ የእግዘአብሓርን የአምሊኩን
ቤት ይጠግኑ ዖንዴ ሰዯዲቸው።” (2 ዚና34:8)
 “ወዯ እግዘአብሓርም ቤት በበረኛው በሰልም ሌጅ
በመዔሤያ ጓዲ በሊይ ባሇው በአሇቆች ጓዲ አጠገብ
ወዲሇው ወዯ እግዘአብሓር ሰው ወዯ ጌዳሌያ ሌጅ
ወዯ ሏናን ሌጆች ጓዲ አገባኋቸው።” (ኤር35:4)
 “የአጏቴም ሌጅ አናምኤሌ፥ የውለንም ወረቀት
የፇረሙ ምስክሮች፥ በግዜትም ቤት አዯባባይ
የተቀመጡ አይሁዴ ሁለ እያዩ የውለን ወረቀት
ሇመሔሤያ ሌጅ ሇኔርያ ሌጅ ሇባሮክ ሰጠሁት።”
(32:12/ 51:59)

መዔሤያ / Maaseiah
„መሲሔ‟ እና „ያህዌ‟(ያህ / ህያው) ከሚለት ሁሇት
ስሞች ተጣምሮ የተመሰረተ ስም ነው። መሲ‟ያህመሳያህ፣ የአምሌክ መዴሏኒት፣ የጌታ መፌትሄ… አሥራ
ዖጠኝ የሚሆኑ ሰዎች በዘህ ስም ይታወቃለ።
“ከእነርሱም ጋር በሁሇተኛው ተራ የሆኑትን
ወንዴሞቻቸውን ዖካርያስን፥ ቤንን፥ ያዛኤሌን፥
ሰሚራሞትን፥ ይሑኤሌን፥ ዐኒን፥ ኤሌያብን፥
በናያስን፥ መዔሤያን፥ መቲትያን፥ ኤሉፌላሁን፥
ሚቅንያን፥ በረኞችንም ዕቤዴኤድምንና ይዑኤሌን
አቆሙ።” (1ዚና15:18/ 20)
 “ከካህናቱም ወገን ሌጆች እንግድቹን ሴቶች ያገቡ
ሰዎች ተገኙ፤ ከኢዮሴዳቅ ሌጅ ከኢያሱ ሌጆችና
ከወንዴሞቹ፥ መዔሤያ፥ አሌዒዙር፥ ያሪብ፥ ጎድሌያስ።
” (ዔዛ10:18)
 “ከካሪም ሌጆችም መዔሤያ፥ ኤሌያስ፥ ሸማያ፥
ይሑኤሌ፥ ዕዛያ።” (ዔዛ10:21)
 “ከፊስኩር ሌጆችም፤ ኤሌዮዓናይ፥ መዔሤያ፥
ይስማኤሌ፥ ናትናኤሌ፥ ዮዙባት፥ ኤሌዒሣ።”
(ዔዛ10:22)
 “ከፇሏት ሞዒብ ሌጆችም፤ ዒዴና፥ ክሊሌ፥ በናያስ፥
መዔሤያ፥ ሙታንያ፥ ባስሌኤሌ፥ ቢንዊ፥ ምናሴ።”
(ዔዛ10:30)
 “ከእነርሱም በኋሊ ብንያምና አሱብ በቤታቸው
አንጻር ያሇውን አዯሱ። ከእነርሱም በኋሊ የሏናንያ
ሌጅ የመዔሤያ ሌጅ ዒዙርያስ በቤቱ አጠገብ ያሇውን
አዯሰ።” (ነህ3:23)
 “ጸሏፉውም ዔዛራ ስሇዘህ ነገር በተሠራ በእንጨት
መረባርብ ሊይ ቆሞ ነበር በአጠገቡ መቲትያ፥ ሽማዔ፥
ዒናያ፥ ኦርዮ፥ ኬሌቅያስ፥ መዔሤያ በቀኙ በኩሌ፥
ፇዲያ፥ ሚሳኤሌ፥ መሌክያ፥ ሏሱም፥ ሏሽበዲና፥
ዖካርያስ፥ ሜሱሊም በግራው በኩሌ ቆመው ነበር።”
(ነህ8:4)
 “ዯግሞ ኢያሱና ባኒ፥ ሰራብያ፥ ያሚን፥ ዒቁብ፥
ሳባታይ፥ ሆዱያ፥ መዔሤያ፥ ቆሉጣስ፥ ዒዙርያስ፥
ዮዙባት፥ ሏናን፥ ፋሌያ፥ ላዋውያኑም ሔጉን
ያስተውለ ዖንዴ ሔዛቡን ያስተምሩ ነበር ሔዛቡም
በየስፌራቸው ቆመው ነበር።” (ነህ8:7)
 “መዔሤያ፥ አኪያ፥ ሏናን፥ ዒናን፥ መለክ፥ ካሪም፥
በዒና።” (ነህ10:25(26-27))

176

Mahalaleel / መሊሌኤሌ
መዔሣይ / Maasiai
„ምስ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። መሳያ- ምሲህ፣
ምስ፣ ምሳ፣ መዴሏኒት፣ መፌትሄ…
“የመሌኪያ ሌጅ የጳስኮር ሌጅ የይሮሏም ሌጅ ዒዲያ
የኢሜር ሌጅ የምሺሊሚት ሌጅ የሜሱሊም ሌጅ
የየሔዚራ ሌጅ የዒዱኤሌ ሌጅ መዔሣይ”
(1ዚና 9:12)

Maasiai / መዔሣይ
Work of Jehovah, / EBD
“And Adaiah the son of Jeroham, the son
of Pashur, the son of Malchijah, and
Maasiai the son of Adiel, the son of
Jahzerah, the son of Meshullam, the son
of Meshillemith, the son of Immer;”
(1 Ch 9:12)
Madai / ማዳ
Middle land, / EBD
“The sons of Japheth; Gomer, and
Magog, and Madai, and Javan, and
Tubal, and Meshech, and Tiras”
(Ge 10:2)
Madian / ምዴያም
Judgment; striving; covering; chiding, /
HBN
“Then fled Moses at this saying, and was
a stranger in the land of Madian, where
he begat two sons.” (Acts 7:29)
Madon / ማድን
Strife, / EBD
“And it came to pass, when Jabin king of
Hazor had heard those things, that he
sent to Jobab king of Madon…”
(Jos11:1; 12:19)
Mahalaleel / መሊሌኤሌ
Praise of God, / EBD
“And Cainan lived seventy years, and
begat Mahalaleel”
(Ge5:12-17);
The fourth in descent from Adam,
according to the Sethite genealogy, and
son of Cainan; (Genesis 6:12, 13, 15-17;
1 Chronicles 1:2; Luke 3:37) Revised
Version;
A descendant of Perez or Pharez the son
of Judah;
(Neh11:4)

ማዳ / Madai
ምዴያ- መዱና፣ መዲኛ፣ ዲኝነት የሚካሄዴበት፣ ፌርዴ
የሚሰጥበት፣ ዋና ከተማ…የሰው ስም
“የያፋት ሌጆች ጋሜር፥ ማጎግ፥ ማዳ፥ ያዋን፥ ይሌሳ፥
ቶቤሌ፥ ሞሳሔ፥ ቴራስ ናቸው።”
(ዖጸ10:2)

ምዴያም / Madian
ምዴያም- መዲያን፣ፌርዴ የሚሰጥበት፣ ፌትህ
የሚታይበት፣ መናገሻ… (Midian)
“ሙሴም ከዘህ ነገር የተነሣ ሸሽቶ በምዴያም አገር
መጻተኛ ሆኖ ኖረ፤ በዘያም ሁሇት ሌጆች ወሇዯ።”
(ሥራ7:29)

ማድን / Madon
መድን- መዲን፣ መዲኝ፣ መዲኛ፣ ዲኝነት ማካሄዴ…
“እንዱህም ሆነ የአሶር ንጉሥ ኢያቢስ ይህን በሰማ
ጊዚ ወዯ ማድን ንጉሥ ወዯ ዮባብ፥ ወዯ ሺምሮንም
ንጉሥ፥ ወዯ አዘፌም ንጉሥ:”
(ኢያ11:1)
መሊሌኤሌ / Mahalaleel
„መሏሇ‟ እና ‟ኤሌ‟ ከሚለ ቃሊት ተመሰረተ።የቃለ
ምንጭ „ሃሇ‟ የሚሇው ግስ ሁኖ ትርጉሙም ጮኽ ፣
ተጣራ፣ ነው። መሏሇ‟ሇ ኤሌ- ማሇ‟ሇ‟ኤሌ ፣ በአምሊክ
መማሌ፣ ጌታን መጥራት…
“ቃይናንም መቶ ሰባ ዒመት ኖረ፥ መሊሌኤሌንም
ወሇዯ” (ዖፌ 5:12-17)
“አዲም፥ ሴት፥ ሄኖስ፥ ቃይናን፥ መሊሌኤሌ፥” (1 ዚና
1:2) ፤ “የመሊሌኤሌ ሌጅ፥ የቃይናን ሌጅ፥ የሄኖስ
ሌጅ፥ የሴት ሌጅ፥ የአዲም ሌጅ፥ የእግዘአብሓር
ሌጅ።” (ለቃ3:37)
“ከይሁዲ ሌጆች ከፊሬስ ሌጆች የመሊሌኤሌ”
(ሌጅ:ነህ11:4)

Mahalaleel / መሊሌኤሌ
The root words are „mahale‟ (ማሏሇ) and „le‟el‟ (ሇኤሌ)
The meaning is „calling lord‟s name‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBD- Hitchcock‟s bible name dictionary)
177

Malcham / ሚሌኮም
Mahalath / ማዔላት
A lute; lyre, stringed instrument, / EBD
“Then went Esau unto Ishmael, and took
unto the wives which he had Mahalath
the daughter of Ishmael Abraham's son,
the sister of Nebajoth, to be his
wife.”The daughter of Ishmael and one
of the wives of Esau; (Ge28:9)

ማዔላት / Mahalath
„ሃላ‟ / „መሃሊ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው።
ማህሇት- መሏሇት፣ ማህላት፣ ሃላ ሃላ ማሇት፣ እሌሌ
ማሇት፣ አምሊክን መጥራት...የሰው ስም
“ዓሳው ወዯ እስማኤሌ ሄዯ፥ ማዔላትንም በፉት
ካለት ሚስቶቹ ጋር ሚስት ትሆነው ዖንዴ አገባ
እርስዋም የአብርሃም ሌጅ የሆነ የእስማኤሌ ሌጅና
የነባዮት እኅት ናት።” (ዖጸ28:9)

Mahalath / ማዔላት
The root word is „mahaleth‟ (ማህላት)
The meaning „calling the lord almigthy‟
Mahlah / ማህሇህ
ማህሇህ / Mahlah
Special legislation in regard to the
„ሃላ‟ / „መሃሊ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። የቃለ
inheritance of, / EBD
ምንጭ ሃሇ ከሚሇው ግስ ነው። ማሃሊህ- መሏሊ፣
መማሌ፣ መጮህ፣ በአምሊክ ስም ቃሌ መግባት፣ ጌታን
“And Zelophehad the son of Hepher had
መጥራት… የሰው ስም
no sons, but daughters: and the names of
“የኦፋርም ሌጅ ሰሇጰዒዴ ሴቶች ሌጆች እንጂ
the daughters of Zelophehad were
ወንድች ሌጆች አሌነበሩትም የሰሇጰዒዴም የሴቶች
Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and
ሌጆቹ ስም ማህሇህ፥ ኑዒ፥ ዓግሊ፥ ሚሌካ፥ ቲርጻ
Tirzah.”One of the daughters of
ነበረ።” (ዖኁ26:33)
Zelophehad; (Nu 26:33; 27:1-7)
Makkedah / መቄዲ
መቄዲ / Makkedah
Herdsman‟s place, / EBD
መከዲ- ማክዲ፣ መከታ፣ ግንብ፣ አጥር…ያገር ስም
“The king of Makkedah, one; the king
“የመቄዲ ንጉሥ፥ የቤቴሌ ንጉሥ፥”
(ኢያ12:16)
of Bethel, one;” (Jo12:16)
Malachi / ሚሌክያስ
ሚሌክያስ / Malachi
Messenger or angel, / EBD
„መሊክ‟ እና„ዋስ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
“The burden of the word of the LORD to
መሊኬ- መሊከ(ዋስ)፣ መሇክተኛ፣ አገሌጋይ…
Israel by Malachi;”
[መሌክተኞች / መቅቃ]
(mal 1:1-5)
“በሚሌክያስ እጅ ሇእስራኤሌ የሆነ የእግዘአብሓር
The last of the Minor Prophets;
ቃሌ ሸክም ይህ ነው።” (ሚሌ1:1-5)
(Malachi 4:4, 5, 6)
Malcham / ሚሌኮም
ሚሌኮም / Malcham
Their king, / EBD
„መሌክ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። መሊካም“And them that worship the host of
መሌከዒም፣አምሊኪ፣ አምሌኮት ያሊው፣ አምሊክ ያሇው…
heaven upon the housetops; and them
“በሰገነትም ሊይ ሇሰማይ ሠራዊት የሚሰግደትን፥
በእግዘአብሓርና በንጉሣቸው በሚሌኮም ምሇው
that worship and that swear by the
የሚሰግደትን”
LORD, and that swear by Malcham;
(ሶፍ1:5)
(2 Samuel 12:30, Heb., RSV, "their
king;" Jeremiah 49:1, 3, RSV; Zep 1:5)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ
መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
178

Malchishua / ሜሌኪሳ
Malchiah / መሌክያ
Jehovah's king. / EBD
“Then Shephatiah the son of Mattan, and
Gedaliah the son of Pashur, and Jucal the
son of Shelemiah, and Pashur the son of
Malchiah, heard the words that
Jeremiah had spoken unto all the people,
saying,” A priest, the father of Pashur;
(1 Ch 9:12; Jer 38:1).
 The head of the fifth division of
the priests in the time of David
(1 Ch 24:9);
 One of the priests, (Nehemiah
12:42)
 A priest who stood by Ezra when
he "read in the book of the law of
God"; (Nehemiah 8:4); (Neh
3:11; Nehh 3:31; Neh 3:14);
 “The fifth to Malchijah, the sixth
to Mijamin,” (1ch 24:9)
Malchiel / መሌኪኤሌ
God is my king, / HBN, ሚካኤሌ / መሌክያ
“And the sons of Asher; Jimnah, and
Ishuah, and Isui, and Beriah, and Serah
their sister: and the sons of Beriah;
Heber, and Malchiel” (ge46:17)
 “Of the tribe of Asher, Sethur the
son of Michael” (nu13፡13)
 But the prince of the kingdom of
Persia withstood me one and
twenty days: but, lo, Michael,
one of the chief princes, came to
help me; (Dn 10 ፡13)

መሌክያ / Malchiah
„መሌከ‟/ „መሊከ‟፥ „ህያው‟/ „ኤሌ‟ ከሚለ ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። መሌከ‟ያህ- ህያው አምሊኬ ፣
ጌታዬ እግዙብሓር... “ኤርምያስም ሇሔዛቡ ሁለ
የተናገረውን ቃሌ የማታን ሌጅ ስፊጥያስ፥ የጳስኮርም ሌጅ
ጎድሌያስ፥ የሰላምያም ሌጅ ዮካሌ፥ የመሌክያም ሌጅ
ጳስኮር ሰሙ።” (ኤር 38:1)
 “አራተኛው ሇሥዕሪም፥ አምስተኛው ሇመሌክያ፥”
(1 ዚና 24:9)
 “ዖካርያስ፥ ሏናንያ መሇከት ይዖው፥ መዔሤያ፥
ሸማያ፥ አሌዒዙር፥ ኦዘ፥ ይሆሏናን፥ መሌክያ፥”
(ነህ12:42)
 “... መሌክያ፥ ሏሱም፥ ሏሽበዲና፥ ዖካርያስ፥
ሜሱሊም በግራው በኩሌ ቆመው ነበር።” (ነህ8:4)
“የካሪም ሌጅ መሌክያ፥ የፇሏት ሞዒብ ሌጅም …”
(ነህ3:11)፥ “ከእርሱም በኋሊ ከወርቅ አንጥረኞቹ
የነበረ መሌክያ ... ነህ” (3:31/ ነህ 3:14)
 “አራተኛው ሇሥዕሪም፥ አምስተኛው ሇመሌክያ፥”
(1ዚና 24:9)
መሌኪኤሌ / Malchiel
„መሌከ‟ / „መሊከ‟፥ „ህያው‟ / „ኤሌ‟ ከሚለ ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። መሊከ‟ኤሌ- የጌታ መሊክ፣
የአምሊክ መሌክተኛ፣ አገሌጋይ… (Malchijah)
“የአሴርም ሌጆች ዪምና፥ የሱዋ፥ የሱዊ፥ በሪዒ፥
እኅታቸው ሤራሔ የበሪዒ ሌጆችም ሓቤር፥
መሌኪኤሌ።” (ዖፌ46:17)
 “ከአሴር ነገዴ የሚካኤሌ ሌጅ ሰቱር”፣ (ዖኁ13፡
13)
 “የፊርስ መንግሥት አሇቃ ግን ሀያ አንዴ ቀን
ተቋቋመኝ እነሆም፥ ከዋነኞቹ አሇቆች አንደ
ሚካኤሌ ሉረዲኝ መጣ ...።” (ዲን 10፡13)

Malchiel / መሌኪኤሌ
The root words „melch‟ (መሌ) and „El‟ (ኤሌ)
Related term(s): Malchiel / ሚካኤሌ / (Nu13:13)
Malchishua / ሜሌኪሳ
King of help, / SBD
“And the Philistines followed hard upon
Saul and upon his sons; and the
Philistines slew Jonathan, and Abinadab,
and Malchishua, Saul's sons.”
(1Sa31:2)

ሜሌኪሳ / Malchishua
„መሇከ‟ እና „ሽህ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም።
የሽህ አማሊክ፣ የብ዗ዎች ጌታ…
“ፌሌስጥኤማውያንም ሳኦሌንና ሌጆቹን በእግር
በእግራቸው ተከትሇው አባረሩአቸው
ፌሌስጥኤማውያንም የሳኦሌን ሌጆች ዮናታንንና
አሚናዲብን ሜሌኪሳንም ገዯለ።” (1ሳሙ31:2)
179

Malluch / መለክ
Malchi-shua / ሚሌኪሳ
King of help, / SBD
“And Ner begat Kish, and Kish begat
Saul, and Saul begat Jonathan, and
Malchishua, and Abinadab, and
Eshbaal” One of the four sons of Saul
(1 Ch 8:33)/ (1 Sa 31:2).
Malchus / ማሌኮስ
Reigning, / EBD
“Then Simon Peter having a sword drew
it, and smote the high priest's servant,
and cut off his right ear. The servant's
name was Malchus.” (Joh 18:10), slave
of the high priest Caiaphas;
Melicu / መለኪ
Counsellor, / SBD
“Of Melicu, Jonathan; of Shebaniah,
Joseph;” The same as MALLUCH
(Neh 12:14)

ሚሌኪሳ / Malchi-shua
„መሊከ‟ እና „ሽህ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። መሇከ‟ሽህ- ሽህ መሇክ፣ የብዎች አምሊክ፣ የብ዗
ህዛብ ንጉሥ…
“ኔር ቂስን ወሇዯ ቂስም ሳኦሌን ወሇዯ ሳኦሌም
ዮናታንን፥ ሚሌኪሳን፥ አሚናዲብን፥ አስባኣሌን
ወሇዯ።” (1ዚና 8:33)
ማሌኮስ / Malchus
„መሌከ‟ እና „ዋስ‟ ከሚለ ቃሊት የመጣ ስም ነው።
መሌከዋስ- መሇኮሰ፣ መሇኩሴ፣መነኩሴ መሆን…
“ስምዕን ጴጥሮስም ሰይፌ ስሇ ነበረው መዖዖው፥
የሉቀ ካህናቱንም ባርያ መትቶ ቀኝ ጆሮውን ቇረጠ፤
የባርያውም ስም ማሌኮስ ነበረ።”
(ኢያ18:10)
መለኪ / Melicu
„መሇከ‟ ከሚሇው ግስ የወጣ ስም ነው። መሉኩ- መሊኩ፣
መሌክተኛ፣ አገሌጋይ … (Malluch)
“ከአማርያ ይሆሏናን፥ ከመለኪ ዮናታን”
(ነህ12:14)

Melicu / መለኪ
The root word is „melack‟ (መሊክ / ሊከ)
The meaning is „envoy‟,

Malluch / ማልክ
Reigned over or reigning, / EBD
“And their brethren the sons of Merari
stood on the left hand: Ethan the son of
Kishi, the son of Abdi, the son of
Malluch,” (1 Ch 6:44).
Malluch / መለክ
Reigned over or reigning, / EBD
A priest who returned from Babylon
(Neh12:2)
(Ezra 10:29; Ezra 10:32)

ማልክ / Malluch
„መሇከ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። መሇክ- መለክ፣
ምለኩ፣ ገዥ፣ ንጉሥ…
“የማልክ ሌጅ፥ የሏሸብያ ሌጅ፥ የአሜስያስ ሌጅ፥”
(ዚና 6:44)
መለክ / Malluch
„መሇከ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው።(Melicu);
መለክ: የሚመሇክ፣ ገዥ፣ ንጉሥ...
“መለክ፥ ሏጡስ፥ ሴኬንያ፥ ሬሁም፥ ሜሪሞት፥”
(ነህ 12:2/3)/ (ዔዛ10:29/ ዔዛ 10:32)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
180

Manger / ግርግም
Mamre / መምሬ
Manliness, / EBD
“And there came one that had escaped,
and told Abram the Hebrew; for he
dwelt in the plain of Mamre the
Amorite, brother of Eshcol, and brother
of Aner: and these were confederate with
Abram.”, An Amoritish chief in alliance
with Abraham;
(Genesis 14:13, 24)
The name of the place in the
neighbourhood of Hebron where
Abraham dwelt;
(Ge 23:17, 19; 35:27)

መምሬ / Mamre
„መሪ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ነው። መመሪ- መምሬ፣
መሪ፣ አስተማሪ… የማእረግ ስም
“አንዴ የሸሸ ሰውም መጣ፥ ሇዔብራዊው ሇአብራምም
ነገረው እርሱም የኤስኮሌ ወንዴምና የአውናን
ወንዴም በሆነ በአሞራዊ መምሬ የአዴባር ዙፌ ይኖር
ነበር እነዘያም ከአብራም ጋር ቃሌ ኪዲን ገብተው
ነበር።” (ዖፌ14:13/ 24)
“በመምሬ ፉት ያሇው ባሇዴርብ ክፌሌ የሆነው
የኤፌሮን እርሻ ሇአብርሃም ጸና” (ዖፌ 23:17/ 19)
“ያዔቆብም ወዯ አባቱ ወዯ ይስሏቅ አብርሃምና
ይስሏቅ እንግድች ሆነው ወዯ ተቀመጡባት ወዯ
መምሬ ወዯ ቂርያትአርባቅ እርስዋም ኬብሮን
ወዯምትባሇው መጣ።” (35:27)

Mamre / መምሬ
The root word is „me‟meri‟ (መምህር / መ’መሪ)
The meaning is „leader, teacher, trainer…‟
Manahath / መናሏት
Rest, / EBD
“And these are the sons of Ehud: these
are the heads of the fathers of the
inhabitants of Geba, and they removed
them to Manahath:”
(1 Ch 8:6)
Manasseh / ምናሴ
Who makes to forget, / EBD
“And Joseph called the name of the
firstborn Manasseh: For God, said he,
hath made me forget all my toil and my
entire father's house.”
(Ge 41:51; 46:20)
Manger / ግርግም
Crib or feeding trough, / SBD…
“And she brought forth her firstborn son,
and wrapped him in swaddling clothes,
and laid him in a manger; because there
was no room for them in the inn.), this
word occurs only in; (Luke 2:7, 12, 16)

መናሏት / Manahath
„ምን‟ እና ‟አጣ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ምን‟ሃታ- ሁለን ያገኘ፣ የሁለ ጌታ…
“ወዯ መናሏትም ተማረኩ ናዔማን፥ አኪያ፥ ጌራ፥
እነርሱም ተማረኩ። ዕዙንና አሑሐዴን ወሇዯ።”
(1ዚና 8:6/7)
ምናሴ / Manasseh
„ምን‟ እና „ነሳ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ምነሴ- ምን ነሴ፣ ሁለን አገኘን፣ ማስረሻ…
“ዮሴፌም የበኵር ሌጁን ስም ምናሴ ብል ጠራው፥
እንዱህ ሲሌ፦ እግዘአብሓር መከራዬን ሁለ
የአባቴንም ቤት አስረሳኝ”
(ዖፌ41:51)
ግርግም / Manger
„አጎረ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ነው። ማጎር፣ ማጎሪያ፣
ማከማቻ፣ ግርግም፣ በረት፣ የእንስሳት ክፌሌ…
“የበኵር ሌጅዋንም ወሇዯች፥ በመጠቅሇያም
ጠቀሇሇችው፤ በእንግድችም ማዯሪያ ስፌራ
ስሊሌነበራቸው በግርግም አስተኛችው።”
(ለቃ2:7/ 12/ 16...)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)

181

Maroth / ማሮት
Manna / መና
What is this, / SBD
“And when the children of Israel saw it,
they said one to another, It is Manna:
for them wist not what it was. And
Moses said unto them, this is the bread
which the LORD hath given you to eat”
(ex16:15)
(Heb. man)
Maranatha / ጌታችን ሆይ፥ ና
Our Lord Cometh, / SBD
“If any man love not the Lord Jesus
Christ, let him be Anathema
Maranatha.”An Aramaic or Syriac
expression used by St. Paul; (1 Cor
16:22) "our Lord cometh."
Marcus / ማርቆስ
The name “Marcus” means polite; shining /
HBD
“Aristarchus my fellowprisoner saluteth
you, and Marcus, sister's son to
Barnabas, (touching whom ye received
commandments: if he come unto you,
receive him;)”
(Col 4:10)
“And when he had considered the thing,
he came to the house of Mary the mother
of John, whose surname was Mark;
where many were gathered together
praying.”
(Acts 12:12)

መና / Manna
„ምነ‟ ከሚሇውቃሌ የተገኘ ነው። ምን- ምነ፣ ምነው፣
ምንዴን ነው…
“የእስራኤሌም ሌጆች ባዩት ጊዚ ያ ምን እንዯ ሆነ
አሊወቁምና እርስ በእርሳቸው። ይህ ምንዴር ነው?
ተባባለ። ሙሴም፦ ትበለት ዖንዴ እግዘአብሓር
የሰጣችሁ እንጀራ ነው።31የእስራኤሌም ወገን ስሙን
መና ብሇው ጠሩት እርሱም እንዯ ዴንብሊሌ ዖር ነጭ
ነው ጣዔሙም እንዯ ማር ቂጣ ነው።” (ዖጸ 16:15)
ጌታችን ሆይ፥ ና / Maranath
„ማረን‟ እና „አንተ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ነው።
ማረ‟ናተ- ማረን አንተ፣ ይቅር በሇን…
“ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወዴ ቢኖር የተረገመ
ይሁን። ጌታችን ሆይ፥ ና።”
(1ቆሊ16:22)
ማርቆስ / Marcus
„መረቀ‟ እና „ዋስ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ማርቆስ- ምሩቅ‟ዋስ፣ የተመረቀ፣ የተባረከ፣ ትሁት፣
ምስጉን ማሇት ነው። (Mark)
“ከተገረ዗ት ወገን ያለት፥ አብሮ ከእኔ ጋር የታሰረ
አርስጥሮኮስ የበርናባስም የወንዴሙ ሌጅ ማርቆስ
ኢዮስጦስም የተባሇ ኢያሱ ሰሊምታ ያቀርቡሊችኋሌ።
ስሇ ማርቆስ። ወዯ እናንተ ቢመጣ፥ ተቀበለት የሚሌ
ትእዙዛ ተቀበሊችሁ።” (ቆሊ 4:10)
“በእግዘአብሓር መንግሥት ከእኔ ጋር አብረው
የሚሠሩት እነዘህ ብቻ ናቸው፥ እኔንም
አጽናንተውኛሌ። ባስተዋሇም ጊዚ እጅግ ሰዎች
ተከማችተው ይጸሌዩበት ወዯ ነበረው ማርቆስ ወዯ
ተባሇው ወዯ ዮሏንስ እናት ወዯ ማርያም ቤት መጣ”
(ሥራ 12:12)

Marcus / Markos / ማርቆስ
The root words are „merq‟ (ምሩቅ) and „wass‟ (ዋስ)
The meaning is „blessed, polite, well mannered…‟
Maroth / ማሮት
ማሮት / Maroth
Bitterness; i.e., "perfect grief", / EBD
„መረረ‟ ከሚሇው ግስ ተመጣ ስም ነው። ማሮት- ምሬት፣
Bitterness, / HBN, / SBD
የሚመር፣ የሚኮመጥጥ፣ ኅዖን...የቦታ ስም
“For the inhabitant of Maroth waited
“ክፈ ነገር ከእግዘአብሓር ዖንዴ እስከ ኢየሩሳላም
በር ዴረስ ወርድአሌና በማሮት የምትቀመጠው
carefully for good: but evil came down
በጎነትን ትጠባበቃሇች።” (ሚክ1:12)
from the LORD unto the gate of
Jerusalem.” (Mic 1:12)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
182

Mary / ማሪያም
Martha / ማርታ
“Martha” means a lady, / EBD
The sister of Lazarus and Mary,
“ Now it came to pass, as they went, that
he entered into a certain village: and a
certain woman named Martha received
him into her house.” ( Luke 10:38)

ማርታ / Martha
„መሪ‟ እና እታ(እህት) ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
ማርታ- መሪ‟እታ፣ መሪ እህት፣ ታሊቅ እህት… የአሊዙርና
የማሪያም እህት።
“ሲሄደም እርሱ ወዯ አንዱት መንዯር ገባ፤ ማርታ
የተባሇች አንዱት ሴትም በቤትዋ ተቀበሇችው። "
(ለቃ 10:38)

Martha / ማርታ : The meaning is „meri‟ (መሪ / first) and „etha‟ (እህት / sister)
Mary / ማሪያም
ማሪያም / Mary
Hebrew Miriam, / EBD
„መሪ‟ እና „እማ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
Their rebellionm, / EBD, / HBD, / SBD,
መሪ‟ያም- መሪ‟እማ፣ የመጀመሪያዋ እናት፣ ቀዲሚዋ
“And when they were come into the
እመቤት... (Miriam) “ወዯ ቤትም ገብተው ሔፃኑን
ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት፥ ወዴቀውም ሰገደሇት፥
house, they saw the young child with
ሣጥኖቻቸውንም ከፌተው እጅ መንሻ ወርቅና ዔጣን
Mary his mother, and fell down, and
ከርቤም አቀረቡሇት:” (ማቴ2:11፣ ሥራ 1:14)
worshipped him: and when they had
መግዯሊዊት ማሪያም
opened their treasures, they presented
“አሥራ
ሁሇቱም ከእርሱ ጋር ነበሩ፥ ከክፈዎች
unto him gifts; gold, and frankincense,
መናፌስትና
ከዯዌም ተፇውሰው የነበሩ አንዲንዴ
and myrrh.” (Matthew 2:11; Acts 1:14).
ሴቶች፤
እነርሱም
ሰባት አጋንንት የወጡሊት
 Mary Magdalene, i.e., Mary of
መግዯሊዊት የምትባሌ ማርያም፥” (ለቃ 8:3)
Magdala, (Luke 8:3)
የማርታና የአሊዙር እህት ማሪያም
 Mary the sister of Lazarus (John
“ማርታም ኢየሱስ እንዯ መጣ በሰማች ጊዚ
11:20, 31, 33), Mary brought "a
ሌትቀበሇው ወጣች፤ ማርያም ግን በቤት ተቀምጣ
pound of ointment of spikenard, very
ነበር።” (ዮኅ11:20፣ 31፣ 33)
costly, (Mt 26:6; Mark 14:3; John
የዴንግሌ ማሪያም እህት ማሪያም
12:2, 3).
“ጭፌሮችም እንዱህ አዯረጉ። ነገር ግን በኢየሱስ
 Mary the wife of Cleopas is
መስቀሌ አጠገብ እናቱ፥ የእናቱም እኅት፥ የቀሇዮጳም
mentioned (John 19:25) She was that
ሚስት ማርያም፥ መግዯሊዊትም ማርያም ቆመው
"other Mary" who was present with
ነበር።” (ዮኅ19:25) ፣ (ማቴ27:61/ ማር15:47)
Mary of Magdala at the burial of our
የማርቆስ እናት
Lord (Matthew 27:61; Mark 15:47);
“... ባስተዋሇም ጊዚ እጅግ ሰዎች ተከማችተው
(Matthew 28:1; Mark 16:1; Lu 24:1).
ይጸሌዩበት ወዯ ነበረው ማርቆስ ወዯ ተባሇው ወዯ
 Mary the mother of John Mark
ዮሏንስ እናት ወዯ ማርያም ቤት መጣ።”
(Colossians 4:10), ac12:12 whose
(ሥራ 12:12)
surname was Mark; where many were
ጳውልስን ያስተናገዯች
gathered together praying.
“ስሇ እናንተ ብ዗ ሇዯከመች ሇማርያ ሰሊምታ
 A Christian at Rome who treated Paul
አቅርቡሌኝ።” (ሮሜ16:6)
የአሮን እኅት
with special kindness, (Romans 16:6)
“የአሮን እኅት ነቢይቱ ማሪያምም ከበሮ በእጅዋ
 And Miriam the prophetess, the sister
ወሰዯች ሴቶችም ሁለ በከበሮና በዖፇን በኋሊዋ
of Aaron....” (Exodus 15:20). The
ወጡ። (ዖጸ15:20 ዖጸ15:20)/ “የእንበረምም
sister of Moses and Aaron (Exodus
ሌጆች አሮን፥ ሙሴ፥ ማርያም።” (1 ዚና6:3)
2:4-10; 1 Chronicles 6:3)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
183

Media / ሜድ
Mathusala / ማቱሳሊ
Man of the dart, / SBD
“Which was the son of Mathusala,
which was the son of Enoch, which was
the son of Jared, which was the son of
Maleleel, which was the son of Cainan,”
(Lu 3:37)
Matthew / ማቴዎስ
Gift of God, / EBD
“And as Jesus passed forth from thence,
he saw a man, named Matthew, sitting
at the receipt of custom: and he saith
unto him, Follow me. And he arose, and
followed him.” (Mt 9:9)
Meadow / መስኩ
Some kind of reed or water-plant, "reedgrass", i.e., the sedge or rank grass by the
river side, / EBD, (ሜዲ)
“And, behold, there came up out of the
river seven well favoured kine and
fatfleshed; and they fed in a meadow.”
(Genesis 41:2,18)
(Judges 20:33)

ማቱሳሊ / Mathusala
„ሞተ‟ እና ‟አሇ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
ትርጉሙም- ሙቶስ አሇ ማሇት ነው፥ በእዴሚ ባሇጸጋነቱ
ተወዲዲሪ የሇውም... (Methuselah)
“የማቱሳሊ ሌጅ፥ የሄኖክ ሌጅ፥ የያሬዴ ሌጅ፥”
(ለቃ 3:37)
ማቴዎስ / Matthew
„ማቲ‟ / „መዒቲ‟ እና „ዋስ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። ማቲዋስ- የብ዗ሃን ዋስ፣ ብ዗ዎችን የሚያዴን፣
የጌታ ስጦታ…
“ኢየሱስም ከዘያ አሌፍ በመቅረጫው ተቀምጦ
የነበረ ማቴዎስ የሚባሌ አንዴ ሰው አየና። ተከተሇኝ
አሇው። ተነሥቶም ተከተሇው:” (ማቴ9:9)
መስኩ / Meadow
ሜድው- ሜዲው፣ ሜዲ፣ መስክ...
“እነሆም፥ መሌካቸው ያማረ ሥጋቸውም የወፇረ
ሰባት ሊሞች ከወን዗ ወጡ፥ በውኃውም ዲር በመስኩ
ይሰማሩ ነበር።” (ዖፌ 41:2/ 18)
“የእስራኤሌም ሰዎች ሁለ ከስፌራቸው ተነሥተው
በበኣሌታማር ተሰሇፈ። ከእስራኤሌም ተዯብቀው
የነበሩት ከስፌራቸው ከጊብዒ ሜዲ ወጡ።”
(መሳ 20:33)

Meadow / መስኩ : The root word is „meadaw / mead‟ (ሜዲው / field)
Matthew / ማቴዎስ : The root words are „matt‟ (ማዔት / multi) and „wass‟ (ዋስ / Savior)
Medan / ሜዲን
ሜዲን / Medan
Judgment; process, / HBN
„ዲኘ‟ / „ዲኛ‟ / „መዲኛ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም
“And she bares him Zimran, and
ነው። ምዴን- መ‟ዲኝ፣ መዲኛ፣ ዲኝነት የሚካሄዴበት፣
Jokshan, and Medan, and Midian, and
የፌርዴ ቦታ... (Median, the)
Ishbak, and Shuah.” The third son of
“እርስዋም ዖምራንን፥ ዮቅሳንን፥ ሜዲንን፥
Abraham by Keturah;
ምዴያምን፥ የስቦቅን፥ ስዌሔን ወሇዯችሇት”
(Genesis 25:2)
(ዖፌ25:2)
Media / ሜድ
ሜድ / Media
A Median or inhabitant of Media, / EBD
ምዴያ- ምዴያዊ፣ የምዴያ አገር ሰዎች…
measure; habit; covering, / SBD
“ከባዴ ራእይ ተነገረኝ ወንጀሇኛው ይወነጅሊሌ
አጥፉውም ያጠፊሌ። ኤሊም ሆይ፥ ውጪ ሜድን
“a grievous vision are declared unto me;
ሆይ፥ ክበቢ ትካዚውን ሁለ አስቀርቻሇሁ።”
the treacherous dealer dealeth
(ኢሳ21:2)
treacherously, and the spoiler spoileth.
“እኔም በሜድናዊ በዲርዮስ መጀመሪያ ዒመት
Go up, O Elam: besiege, O Media; all
አጸናውና አበረታው ዖንዴ ቆሜ ነበር።”
the sighing thereof have I made to
cease.” (Isa21:2); (Daniel 11:1)
(ዲን 11:1)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
184

Mehuman / ምሁማን
ሜዲን / Median, the
ምዴያን- ሜዲውያን፣ የሜዲ አገር
“... በአሊሓና በአቦር በጎዙንም ወንዛ በሜድንም
ከተሞች አኖራቸው።” (2 ነገ 17:6/ 18:11)
“...የየአገሩ አዙውንትና ሹማምት፥ በፉቱ ነበሩ”
(አስ 1:3/ 10:2/ ኢሳ 21:2/ ዲን8:20)
“እኔም በሜድናዊ በዲርዮስ መጀመሪያ ዒመት
አጸናውናአበረታው ዖንዴ ቆሜ ነበር።” (ዲን11:1)
መሓጣብኤሌ / Mehetabeel
„ማሏተበ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። የቃለ ምንጭ አተበ የሚሇው ግስ ነው።
ትርጉሙም- ማህተበ‟ኤሌ፣ ማህተመ ኤሌ፣ የጌታ
ማህተብ፣ ያምሊክ ቃሌኪዲን ማረጋገጫ…
(Mehetabel)
“እኔም ወዯ መሓጣብኤሌ ሌጅ ወዯ ዴሊያ ሌጅ ወዯ
ሸማያ ቤት ገባሁ እርሱም ተዖግቶ ነበርና።
በእግዘአብሓር ቤት በመቅዯሱ ውስጥ እንገናኝ
የመቅዯሱንም ዯጆች እንዛጋ እነርሱ መጥተው
ይገዴለሃሌና፥ ...” (ነህ 6:10)
Mehetabeel / መሓጣብኤሌ
The root words are „mahteb‟ (ማ ህተብ / seal) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „Whose devotee is the almighty‟,
Related term(s): Mehetabel / መሄጣብኤሌ / (Ge 36:39)

Median, the / ሜዲን
Contention, / EBD, (ሜድናዊ)
Heb. Madai, which is rendered in the
Authorized Version
"Medes," 2 Kings 17:6; 18:11;
"Media," Esther 1:3; 10:2; Isaiah 21:2;
Daniel 8:20;
"Mede," only in Daniel 11:1.
Mehetabeel / መሓጣብኤሌ
Whose benefactor is God, / EBD
“Afterward I came unto the house of
Shemaiah the son of Delaiah the son of
Mehetabeel, who was shut up; and he
said, Let us meet together in the house of
God, within the temple, and let us shut
the doors of the temple: for they will
come to slay thee; yea, in the night will
they come to slay thee.” (Neh 6:10)

መሓጣብኤሌ / Mehetabel
„ማሏተበ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ማተብ ማሇት ምሌክት ማዴረግ ማሇት ነው።
ማህተበ‟ኤሌ- ማህተመ ኤሌ፣ የጌታ ማህተብ፣
ያምሊክ ቃሌኪዲን ማረጋገጫ… የሰው ስም
“የዒክቦር ሌጅ በኣሌሏናንም ሞተ፥ በስፌራውም
ሃዲር ነገሠ የከተማውም ስም ፊዐ ነው ሚስቱም
የሜዙሃብ ሌጅ መጥሬዴ የወሇዯቻት መሄጣብኤሌ
ትባሊሇች።” (ዖፌ36:39)

Mehetabel / መሄጣብኤሌ
Mehetabeel, / SBD
“And Baalhanan the son of Achbor died,
and Hadar reigned in his stead: and the
name of his city was Pau; and his wife's
name was Mehetabel, the daughter of
Matred, the daughter of Mezahab” Wife
of Hadad, one of the kings of Edom;
(Ge 36:39)
Mehuman / ምሁማን
Faithful, / EBD
“On the seventh day, when the heart of
the king was merry with wine, he
commanded Mehuman, Biztha,
Harbona, Bigtha, and Abagtha, Zethar,
and Carcas, the seven chamberlains that
served in the presence of Ahasuerus the
king,” (Es 1:10)

ምሁማን / Mehuman
„ሀመነ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። መ‟ሏመንማመን፣ መቀበሌ፣ ታማኝ መሆን…
“በሰባተኛውም ቀን ንጉሡ አርጤክስስ የወይን ጠጅ
ጠጥቶ ዯስ ባሇው ጊዚ፥ ንግሥቲቱ አስጢን መሌከ
መሌካም ነበረችና ውበትዋ ሇአሔዙብና ሇአሇቆች
እንዱታይ የመንግሥቱን ዖውዴ ጭነው ወዯ ንጉሡ
ፉት ያመጡአት ዖንዴ በፉቱ የሚያገሇግለትን ሰባቱን
ጃንዯረቦች ምሁማንን፥ ባዙንን፥ .. .” (አስ1:10)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
185

Melchi-shua / ሜሌኪሳ
Melchi / ሚሌኪ
My king, / EBD, “Melchi” means my king,
my counsel, / SBD
“Which was the son of Melchi, which
was the son of Addi, which was the son
of Cosam …”
(Luke 3:28)
Melchiah / መሌክያ
God is my king, / HBN
“The word which came unto Jeremiah
from the LORD, when king Zedekiah
sent unto him Pashur the son of
Melchiah, and Zephaniah the son of
Maaseiah the priest, saying,”A priest, the
father of Pashur
(Jer 21:1)
Melchisedec / መሌከ ጼዳቅ
King of righteousness, / SBD
“As he saith also in another place, Thou
art a priest for ever after the order of
Melchisedec”; (Heb 5:6)
For this Melchisedec, king of Salem,
priest of the most high God, who met
Abraham returning from the slaughter of
the kings, and blessed him;(Heb 7:1)

ሚሌኪ / Melchi
„መሇከ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። መሇኪመለኬ፣ ገዥዬ፣ አምሊኬ… የሰው ስም
“የሚሌኪ ሌጅ፥ የሏዱ ሌጅ፥ የዮሳስ ሌጅ፥ የቆሳም
ሌጅ፥ የኤሌሞዲም ሌጅ፥ የኤር ሌጅ፥”
(ለቃ3:28)
መሌክያ / Melchiah
„መሌከ‟/ „መሊከ‟ እና ‟ህያው‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። አምሊኬ እግዙብሓር...
“ይህም የሆነው ንጉሡ ሴዳቅያስ። የባቢልን ንጉሥ
ናቡከዯነፆር ይወጋናሌና ስሇ እኛ፥ እባክህ፥
እግዘአብሓርን ጠይቅ ከእኛም ይመሇስ ዖንዴ
ምናሌባት እግዘአብሓር ከእኛ ጋር እንዯ ተአምራቱ
ሁለ ያዯርግ ይሆናሌ ብል የመሌክያን ሌጅ ... ወዯ
ኤርምያስ በሊከ ጊዚ ነው” (ኤር21:1)
መሌከ ጼዳቅ / Melchisedec
„መሌክ‟/ „መሊክ‟ እና „ጽዴቅ‟/ „ጻዱቅ‟ ከሚለ ቃሊት
የተገኘ ስም ነው። መሌከ ጼዱቅ፣ የእውነት መሊክ፣
የአምሊክ መሌክ፣ የጌታ አምሳሌ፣ አርዒያ…
(Melchizedek)
“እንዯዘህም በላሊ ስፌራ ዯግሞ። አንተ እንዯ መሌከ
ጼዳቅ ሹመት ሇዖሊሇም ካህን ነህ ይሊሌ።” (ዔብ5:6)
የሳላም ንጉሥና የሌዐሌ እግዘአብሓር ካህን
110:18 ሇዖሊሇም ካህን

Melchisedec / መሌከ ጼዳቅ
The root words are „melchi‟ (መሌክ) and „tsadiq‟ (ጻዴቅ)
The meaning is „who is like Jehovah‟,
Related term(S): Melchizedek / መሌከ ጼዳቅ / (ዖፌ14:18-20)
Melchi-shua / ሜሌኪሳ
King of help, / SBD
“Now the sons of Saul were Jonathan,
and Ishui, and Melchishua: and the
names of his two daughters were these;
the name of the firstborn Merab, and the
name of the younger Michal:”
(1 Sa14:49; 31:2)

ሜሌኪሳ / Melchi-shua
„መሊከ‟ እና „ሽህ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። መሊከ‟ሽዋ- የሽህ አማሊክ፣ የብ዗ዎች አምሊክ…
“የሳኦሌም ወንድች ሌጆች ዮናታን፥ የሱዊ፥ ሜሌኪሳ
ነበሩ የሁሇቱም ሴቶች ሌጆቹ ስም ይህ ነበረ የታሊቂቱ
ስም ሜሮብ፥ የታናሺቱም ስም ሜሌኮሌ ነበረ።”
(1ሳሙ14:49)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
186

Meraiah / ምራያ
Melchizedek / መሌከ ጼዳቅ
King of righteousness, / EBD
“And Melchizedek king of Salem
brought forth bread and wine: and he
was the priest of the most high God.”
(Ge 14:18-20.)
Even Abraham paid him tithes; He
blessed Abraham; He is the type of a
Priest who lives for ever; Levi, yet
unborn, paid him tithes in the person of
Abraham;
Melech / ሜላክ
King; counselor, / HBN
“And the sons of Micah were, Pithon,
and Melech, and Tarea, and Ahaz.”
The second son of Micah, (1 Ch 8:35;
9:41)
Melicu / መለኪ
Counsellor, / SBD
“Of Melicu, Jonathan; of Shebaniah,
Joseph;” The same as MALLUCH
(Nehemiah 12:14)
Merab / ሜሮብ
Increase, / EBD
“Now the sons of Saul were Jonathan,
and Ishui, and Melchishua: and the
names of his two daughters were these;
the name of the firstborn Merab, and the
name of the younger Michal”, Eldest
daughter of King Saul; (1 Sa 14:49)

መሌከ ጼዳቅ / Melchizedek
„መሌክ‟ / „መሊክ‟፥ „ጽዴቅ‟ / „ጻዱቅ‟ ከሚለ ቃሊት
የተገኘ ስም ነው። መሊኪ‟ጻዴቅ- መሌከ ጼዱቅ፣ የእውነት
መሊክ፣ የጽዴቅ መሊክተኛ…መሌከ ጻዱቅ- የአምሊክ
መሌክ፣ የጌታ አምሳ፣ምሳላት…ወሌዯ ጻዱቅ፣ መሌከ
ሚካኤሌ ... (Melchisedec)
[የጽዴቅ ንጉሥ / መቅቃ]
“የሳላም ንጉሥ መሌከ ጼዳቅም እንጀራንና የወይን
ጠጅን አወጣ እርሱም የሌዐሌ እግዘአብሓር ካህን
ነበረ:” (ዖፌ14:18-20)
ሜላክ / Melech
„መሇከ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። መሉክ- መሊክ፣
አምሊክ፣ ገዥ…መሌክ- አምሳያ፣ አርዒያ፣ ምትክ…
“የሚካም ሌጆች ፒቶን፥ ሜላክ፥ ታሬዒ፥ አካዛ
ነበሩ።” (1 ዚና 8:35/ 9:41)
መለኪ / Melicu
„መሇከ‟ ከሚሇው ግስ የወጣ ነው። መሊኩ፣ መሊክ፣
ማሌክተኛ፣ አገሌጋይ፣ ተሊሊኪ … (Malluch)
“ከአማርያ ይሆሏናን፥ ከመለኪ ዮናታን”
(ነህ12:14)
ሜሮብ / Merab
„ረባ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ምራብ የሚሇው
ቃሌ የጣው ከዘሁ ረባ ከሚሇው ቃሌ ነው። መ‟ራብረባ፣ መርባት፣ መጨመር፣ መባዙት…
“የሳኦሌም ወንድች ሌጆች ዮናታን፥ የሱዊ፥ ሜሌኪሳ
ነበሩ የሁሇቱም ሴቶች ሌጆቹ ስም ይህ ነበረ የታሊቂቱ
ስም ሜሮብ፥ የታናሺቱም ስም ሜሌኮሌ ነበረ።”
(1ሳሙ14:49)

Merab / ሜሮብ
The root word is „merab‟ (መራብ / ረባ)
The meaning is „multiplied‟,
Meraiah / ምራያ
ምራያ / Meraiah
Resistance, / EBD
„መሪ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ/ ህያው) ከሚለ ቃሊት የመጣ ስም
“And in the days of Joiakim were
ነው። መሪ‟ያህ- ህያው አሇቃ፣ ህያው ጌታ፣ አምሊካዊ፣
priests, the chief of the fathers: of
መሇኮታዊ አስተዲዲሪ…
Seraiah, Meraiah; of Jeremiah,
“በዮአቂምም ዖመን የአባቶች ቤቶች አሇቆች እነዘህ
Hananiah;” A priest in the day of
ካህናቱ ነበሩ ከሠራያ ምራያ፥” (ነህ12:12)
Joiakim; (Neh 12:13)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
187

Meshelemiah / ሜሱሊም
Merari / ሜራሪ
Sad; bitter, / EBD
“And the sons of Levi; Gershon, Kohath,
and Merari”
(Ge46:11)
Merarites / ሜራሪ
The descendants of Merari, / EBD
“And these are they that were numbered
of the Levites after their families: of
Gershon, the family of the Gershonites:
of Kohath, the family of the Kohathites:
of Merari, the family of the Merarites”
(Nu26:57)
Mered / ሜሬዴ
Rebellion, / EBD
“And the sons of Ezra were, Jether, and
Mered, and Epher, and Jalon: and she
bare Miriam, and Shammai, and Ishbah
the father of Eshtemoa.); this ...in;
(1 Ch 4:17, 18)
Mesha / ማሴ
Messa, / EBD, (ሞሳ)
“And their dwelling was from Mesha, as
thou goest unto Sephar a mount of the
east.”A plain in that part of the
boundaries of Arabia inhabited by the
descendants of Joktan;(Ge 10:30).
Heb. meysh'a, "deliverance," the eldest
son of Caleb; (1 Ch 2:42)
Meshelemiah / ሜሱሊም
Friendship of Jehovah, / EBD
“And Zechariah the son of
Meshelemiah was porter of the door of
the tabernacle of the congregation.”A
Levite of the family of the Korhites,
called also Shelemiah;
(1 Ch 9:21; 26:1, 2, 9, 14).

ሜራሪ / Merari
„መረረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። መራሪ- መራራ፣
የሚመር፣ የሚጉመዛዛ... (Merarites)
“የላዊም ሌጆች ጌዴሶን፥ ቀዒት፥ ሜራሪ:”
(ዖፌ46:11)

ሜራሪ / Merarites
„መረረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። መራራትሜራሪያውያን፣ ያሜራሪ ወገኖች… (Merari)
“ከላዋውያንም በየወገናቸው የተቇጠሩት እነዘህ
ናቸው ከጌዴሶን የጌዴሶናውያን ወገን፥ ከቀዒት
የቀዒታውያን ወገን፥ ከሜራሪ የሜራራውያን ወገን።”
(ዖኁ26:57)
ሜሬዴ / Mered
„ራዯ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። መርዴ- መራዴ፣
መናወጥ፣ መንቀጥቀጥ፣ መሸበር…
“የዔዛራም ሌጆች ዬቴር፥ ሜሬዴ፥ ዓፋር፥ ያልን
ነበሩ ዬቴርም ማርያምን፥ ሸማይን፥ የኤሽትምዒን
አባት ይሽባን ወሇዯ።”
(1ዚና 4:17)
ማሴ / Mesha
„ማሳ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ማሳ- የርሻ
ቦታ…የቦታ/ የሰው ስም
“ስፌራቸውም ከማሴ አንሥቶ ወዯ ስፊር ሲሌ እስከ
ምሥራቅ ተራራ ዴረስ ነው።”
(ዖፌ10:30)`
“የይረሔምኤሌም ወንዴም የካላብ ሌጆች በኵሩ
የዘፌ አባት ሞሳ፥ የኬብሮንም አባት የመሪሳ ሌጆች
ነበሩ።” (1 ዚና 2:42)
ሜሱሊም / Meshelemiah
ሰሊመ/ መሳሇም እና ያህ (ያህዌ / ህያው) ከሚለ ሁሇት
ቃሊት የተገኘ ስም ነው። መ‟ ሰሊመ ያህ- ያምሊክ ሰሊም፣
የህያው እርቅ…( Meshullam)
“የመሌኪያ ሌጅ የጳስኮር ሌጅ የይሮሏም ሌጅ ዒዲያ
የኢሜር ሌጅ የምሺሊሚት ሌጅ የሜሱሊም ሌጅ
የየሔዚራ ሌጅ የዒዱኤሌ ሌጅ መዔሣይ”
(1ዚና 9:21)

Meshelemiah / ሜሱሊም
The root words are „mesalem‟ (መሳሇም) and yah (Jah / ያህ)
The meaning is „peaceful relation with the almighty‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary)
188

Meshullemeth / ሜሶሊም
Meshullam / ሜሱሊም
Befriended, / EBD
“And their brethren of the house of their
fathers were, Michael, and Meshullam,
and Sheba, and Jorai, and Jachan, and
Zia, and Heber, seven.”One of the chief
Gadites in Bashan in the time of Jotham;
(1 Chronicles 5:13).
 A priest, father of Hilkiah
(1 Chronicles 9:11; Nehemiah
11:11), in the reign of Ammon;
called Shallum in 1 Chronicles
6:12.
 A Levite of the family of Kohath
(2 Chronicles 34:12), in the reign
of Josiah; 1 Chronicles 8:17.
1 Chronicles 3:19. Nehemiah
12:13.
 A chief priest, (Nehemiah
12:16);
 One of the leading Levites in the
time of; (Ezra 8:16);
 A priest; (1 Chronicles 9:12).
 One of the principal Israelites
who supported Ezra when
expounding the law to the
people; (Neh 8:4)
Meshullemeth / ሜሶሊም
Friend, / EBD
“Amon was twenty and two years old
when he began to reign, and he reigned
two years in Jerusalem. And his mother's
name was Meshullemeth, the daughter
of Haruz of Jotbah.” the mother of
Amon; (2 Kg 21:19)

ሜሱሊም / Meshullam
„ሰሊመ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። መ‟ሸሊምመ‟ሰሊም፣ ሰሊም መሆን፣ እርቅ መፌጠር…
(Meshelemiah)
“የአባቶቻቸውም ቤቶች ወንዴሞች ሚካኤሌ፥
ሜሱሊም፥ ሳባ፥ ዮራይ፥ ያካን፥ ዗ኤ፥ ኦቤዴ ሰባት
ነበሩ።” (1ዚና 5:13)
 “የእግዘአብሓርም ቤት አሇቃ የአኪጦብ
ሌጅ የመራዮት ሌጅ የሳድቅ ሌጅ ሜሱሊም
ሌጅ የኬሌቂያስ ሌጅ ዒዙርያስ” (1 ዚና
9:11)፥ “የእግዘአብሓርም ቤት አሇቃ
የአኪጦብ ሌጅ የመራዮት ሌጅ የሳድቅ ሌጅ
የሜሱሊም ሌጅ የኪሌቅያስ ሌጅ ሠራያ፥”
(ነህ 11:11)
 “... ከሜራሪ ሌጆች ኢኤትና አብዴዩ፥
ከቀዒትም ሌጆች ዖካርያስና ሜሱሊም ነበሩ
...” 2 ዚና 34:12)
 “ከአድ ዖካርያስ፥ ከጌንቶን ሜሱሊም ፥”
(ነህ12:16)
 “ወዯ አሇቆቹም ወዯ አሌዒዙር፥ ...ወዯ
ዖካርያስ፥ ወዯ ሜሱሊም፥” (ዔዛ8:16)
 “የመሌኪያ ሌጅ ... የሜሱሊም ሌጅ
የየሔዚራ ሌጅ የዒዱኤሌ ሌጅ መዔሣይ፥”
(1 ዚና 9:12)
 “... በአጠገቡ መቲትያ፥ .. ሳኤሌ፥ መሌክያ፥
ሏሱም፥ ሏሽበዲና፥ ዖካርያስ፥ ሜሱሊም
በግራው በኩሌ ቆመው ነበር።” (ነህ 8:4)
ሜሶሊም / Meshullemeth
„ሰሊምታ‟ ከሚሇው ቃሌ የወጣ ነው። መሸሊማትመ‟ስሇም፣ ሰሊምተኛ ወዲጅ፣ ጓዯኛ…
“አሞጽም መንገሥ በጀመረ ጊዚ የሀያ ሁሇት ዒመት
ጕሌማሳ ነበረ በኢየሩሳላምም ሁሇት ዒመት ነገሠ
እናቱም የዮጥባ ሰው የሏሩስ ሌጅ ሜሶሊም ነበረች።”
(2ነገ21:19)

Meshullemeth / ሜሶሊም
The root word is „sellamiath‟ (መሳሇምያት)
The meaning is „peacefulness‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary)
189

Methuselah / ማቱሳሊ
Mess / መብሌ
A portion of food given to a guest, / EBD
“And he took and sent messes unto them
from before him: but Benjamin's mess
was five times so much as any of theirs.
And they drank, and were merry with
him.” (Ge43:34)

መብሌ / Mess
ምሳ- ምስ፣ ምስሔ፣ ምግብ፣ መብሌ፣ ስንቅ፣ ቀሇብ…
መሲሔ እና መሳያ የሚለት ቃሊት ከዘህ የመጡ ናቸው።
“በፉቱም ካሇው መብሌ ፇንታቸውን አቀረበሊቸው
የብንያምም ፇንታ ከሁለ አምስት እጅ የሚበሌጥ
ነበረ። እነርሱም ጠጡ ከእርሱም ጋር ዯስ አሊቸው”
(ዖፌ 43:34)

Mess / መብሌ
The root word is „messa‟ (ምሳ)
The meaning is „meal‟ (Esp. lunch)
Messias / መሢሔ
"Christos." It means anointed, / EBD
“He first findeth his own brother Simon,
and saith unto him, we have found the
Messias, which is, being interpreted, the
Christ.” (Joh1:41)
25 Know therefore and understand, that
from the going forth of the
commandment to restore and to build
Jerusalem unto the Messiah the Prince
shall be seven weeks, and threescore and
two weeks: the street shall be built again,
and the wall, even in troublous times.
(Dn 9:25)
Methusael / ማቱሣኤሌ
Who demands his death, / HBN
“And unto Enoch was born Irad: and
Irad begat Mehujael: and Mehujael begat
Methusael: and Methusael begat
Lamech.” (Ge4:18)
Methuselah / ማቱሳሊ
He has sent his death, / HBN
“And Enoch lived sixty and five years
and begat Methuselah”
(Ge 5:21-27)
The son of Enoch, and grandfather of
Noah; He was the oldest man of whom
we have any record,

መሢሔ / Messias
„ምስሔ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ነው። መሰ‟ያህ- መሲህ፣
ምስ፣ ምሳ፣ መፌትሄ፣ መዴሏኒት... (Messiah)
“እርሱ አስቀዴሞ የራሱን ወንዴም ስምዕንን
አገኘውና። መሢሔን አግኝተናሌ አሇው፤
ትርጓሜውም ክርስቶስ ማሇት ነው” (ዮኅ1:41/ 42)
“ስሇዘህ እወቅ አስተውሌም ኢየሩሳላምን መጠገንና
መሥራት ትእዙ዗ ከሚወጣበት ጀምሮ እስከ አሇቃው
እስከ መሢሔ ዴረስ ሰባት ሱባዓና ስዴሳ ሁሇት
ሱባዓ ይሆናሌ ...” (ዲን 9:25)
“ከስዴሳ ሁሇት ጊዚ ሰባትም በኋሊ መሢሔ ይገዯሊሌ፥
በእርሱም ዖንዴ ምንም የሇም የሚመጣውም አሇቃ
ሔዛብ ከተማይቱንና መቅዯሱን ያጠፊለ ...”
(ዲን9:26)
ማቱሣኤሌ / Methusael
„ሞት‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
ሞቱስ‟ኤሌ- ያምሊክ ሞት፣የሞት አሇቃ…
“ሄኖሔም ጋይዲዴን ወሇዯ ጋይዲዴም ሜኤሌን ወሇዯ
ሜኤሌም ማቱሣኤሌን ወሇዯ ማቱሣኤሌም ሊሜሔን
ወሇዯ።” (ዖፌ4:18)
ማቱሳሊ / Methuselah
„ሞተ‟ እና „አሇ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
ማቱሳሊ- ሙቶስ አሇ፣ ህያው ሞት…
“ሄኖክም መቶ ስዴሳ አምስት ዒመት ኖረ፥
ማቱሳሊንም ወሇዯ” (ዖፌ 5:21-27)
የሄኖክ ሌጅ ሁኖ የኖህ ቅዴመ ዒያት ነው።
በዖጠኛ መቶ ስዴሳ ዖጠኛ ዒመቱ ሲሞት፥ በእዴሜ
ባሇጸጋነቱ ቀዲሚውን ቦታ ይዝሌ።

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)

190

Michmethah / ሚክምታት
Micah / ሚካ
Who is like Jehovah, / EBD
“And the son of Jonathan were
Meribbaal; and Meribbaal begat
Micah.” (1ch8:34, 35)
 A man of Mount Ephraim, (Judg. 18;
19:1-29; 21:25)
 The first in rank of the priests of the
family of Kohathites, (1 Chs 3:20).
 A descendant of Joel the Reubenite,
(1 Ch 5:5)
Micaiah / ሚክያስ
Who is like Jehovah, / EBD
“And the king of Israel said unto
Jehoshaphat, There is yet one man,
Micaiah the son of Imlah, by whom we
may inquire of the LORD: but I hate
him; for he doth not prophesy good
concerning me, but evil. And
Jehoshaphat said; let not the king say
so.” The son of Imlah, a faithful prophet
of Samaria; (1 Ki 22:8-28)

ሚካ / Micah
„ምንጩ‟ መሌከ የሚሇው ግስ ነው። ሚካ- መሌካ፣
መሌከ፣ ውበት፣ ቆንጆ ገጽታ…
“የዮናታንም ሌጅ መሪበኣሌ ነበረ መሪበኣሌም ሚካን
ወሇዯ።”
(1ዚና 8:34/ 35)
 ኤፌሬማዊ (መሳ 18/ 19:1-29/ 21:25)
 “የዐዛኤሌ ሌጆች አሇቃው ሚካ፥
ሁሇተኛው ይሺያ ነበሩ።” (1 ዚና 23:20)
 “ሌጁ ጎግ፥ ሌጁ ሰሜኢ፥ ሌጁ ሚካ፥” (1 ዚና
5:5)

ሚክያስ / Micaiah
„መሌከ‟ እና „ያህ‟ (ያህዌ / ህያው) ከሚለ ሁሇት ቃሊት
የተመሰረተ። ሚካ‟ያህ:- መሇከ ህያው፣ የአምሊክ
አምሳያ... (Michaiah)
[እንዯ እግዙብሓር ያሇ ማነው / መቅቃ]
“የእስራኤሌም ንጉሥ ኢዮሣፌጥን፦ እግዘአብሓርን
የምንጠይቅበት የይምሊ ሌጅ ሚክያስ የሚባሌ አንዴ
ሰው አሇ ነገር ግን ክፈ እንጂ መሌካም ትንቢት
አይናገርሌኝምና እጠሊዋሇሁ አሇው። ኢዮሣፌጥም።
ንጉሥ እንዱህ አይበሌ አሇ:”
(1ነገ22:8-28)

Micaiah / ሚክያስ
The root words are „melch‟ (መሌከ) and „yah‟ (ያህ / Jah; ዋስ / waas)
The meaning is „who is like the almigthy‟,
Michael /ሚካኤሌ/ (2ዚና13:2) / (179) Same as Malchiel / መሌኪኤሌ
Michal / ሜሌኮሌ
ሜሌኮሌ / Michal
Rivulet or who as God, / EBD
„መሌከ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
“Now the sons of Saul were Jonathan,
ሚሼሌ- ምኬሌ፣ መሌከ ኤሌ፣ የአምሊክ አምሳያ፣ የህያው
and Ishui, and Melchishua: and the
መሌክ፣ የተዋበ፣ ያማረ…
names of his two daughters were these;
“የሳኦሌም ወንድች ሌጆች ዮናታን፥ የሱዊ፥ ሜሌኪሳ
ነበሩ የሁሇቱም ሴቶች ሌጆቹ ስም ይህ ነበረ የታሊቂቱ
the name of the firstborn Merab, and the
ስም ሜሮብ፥ የታናሺቱም ስም ሜሌኮሌ ነበረ።”
name of the younger Michal:”
(1ሳሙ14:49/ 50)
(1sa14:49, 50)
Michmethah / ሚክምታት
ሚክምታት / Michmethah
“Michmethah” means the gift or death of a
„መች‟ እና „መታ‟ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
striker, / HBN; Hiding-place, / SBD
መች‟መታ- ምች፣ ምች መታህ … የቦታ ስም
“And the coast of Manasseh was from
“የምናሴም ዴንበር ከአሴር ጀምሮ በሴኬም ፉት
ሌፉት እስካሇው እስከ ሚክምታት ዴረስ ነበረ
Asher to Michmethah that lieth before
ዴንበሩም በቀኝ በኩሌ ወዯ ዒይንታጱዋ ሰዎች
Shechem; and the border went along on
አሇፇ።” (ኢያ17:7)
the …” (Jos 16:6; 17:7)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
191

Midianites / ምዴያም
Michri / ሚክሪ
Prize of Jehovah, / EBD
“And Ibneiah the son of Jeroham, and
Elah the son of Uzzi, the son of Michri,
and Meshullam the son of Shephathiah,
the son of Reuel, and the son of Ibnijah”
A Benjamite, the father of Uzzi;
(1 Ch 9:8)

ሚክሪ / Michri
„መከረ‟ ከሚሇው ግስ የወጣ ስም ነው። ምክሪ- ምክር፣
ተግሳጥ፣ ትምህርት፣ ቃሇ‟እግዘአብሓር …
“የይሮሏም ሌጅ ብኔያ የሚክሪ ሌጅ የኦዘ ሌጅ ኤሊ
የዪብኒያ ሌጅ የራጉኤሌ ሌጅ የሰፊጥያስ ሌጅ
ሜሱሊም”
(1ዚና 9:8)

Michri / ሚክሪ
The root word is „mekari‟ (መካሪ)
The meaning is „Counsel‟,

Middin / ሚዱን
Judgment; striving, / HBN
One of the six cities "in the wilderness," on
the west of the Dead Sea, mentioned along
with En-gedi; (Joshua 15:61)
Midian / ምዴያም
Judgment; covering; habit, / HBN
“And she bare him Zimran, and Jokshan,
and Medan, and Midian, and Ishbak,
and Shuah.” (Ge 25:2), the fourth son of
Abraham by Keturah, the father of the
Midianites (1 Ch 1:32)
Midianites / ምዴያም
An Arabian tribe descended from Midian, /
EBD
“Then there passed by Midianites
merchantmen; and they drew and lifted
up Joseph out of the pit, and sold Joseph
to the Ishmeelites for twenty pieces of
silver: and they brought Joseph into
Egypt.” (Ge37:28, 36); (Exodus 2:1521); Here in Midian Moses became the
servant and afterwards the son-in-law of
Reuel or Jethro, the priest;

ሚዱን / Middin
„መዲኛ‟ / „ዲኘ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። መዲኛ፣
ዲኝነት የሚካሄዴበት፣ ፌትህ የሚበዬንበት…
“በምዴረ በዲ ቤትዒረባ፥ ሚዱን፥ ስካካ”
(ኢያ15:61)

ምዴያም / Midian
ምዴያም- መዲኛ፣ ዲኝነት የሚካሄዴበት፣ ፌትህ
የሰፇነበት፣ ዋና ከተማ…
“እርስዋም ዖምራንን፥ ዮቅሳንን፥ ሜዲንን፥
ምዴያምን፥ የስቦቅን፥ ስዌሔን ወሇዯችሇት።”
(ዖፌ25:2)
የአብርሃም ሌጅ፥ ከኬጡራ የወሇዯው።
ምዴያም / Midianites
ምዴናያት- ምዴናዊ፣ የምዴያም አገር ሰዎች…
“የምዴያም ነጋድችም አሇፈ እነርሱም ዮሴፌን
አንሥተው ከጕዴጓዴ አወጡት ሇእስማኤሊውያንም
ዮሴፌን በሀያ ብር ሸጡት ...” (ዖፌ37:28/ 36)
“ፇርዕንም ይህን ነገር በሰማ ጊዚ ሙሴን ሉገዴሇው
ፇሇገ። ሙሴ ግን ከፇርዕን ፉት ኯበሇሇ፥
በምዴያምም ምዴር ተቀመጠ በውኃም ጕዴጓዴ
አጠገብ ዏረፇ።” (ዖጸ2:15-21)
“ ሙሴም ከዘያ ሰው ጋር ሉቀመጥ ወዯዯ ሌጁንም
ሲፓራን ሇሙሴ ሚስት ትሆነው ዖንዴ ሰጠው።”
(ዖጸ2:21)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBD- Hitchcock‟s bible name dictionary)

192

Mishael / ሚሳኤሌ
Minister / አገሌጋይ
One who serves, as distinguished from the
master, / EBD, (ልላው)
“And it came to pass, that, when Jehu
was executing judgment upon the house
of Ahab, and found the princes of Judah,
and the sons of the brethren of Ahaziah,
that ministered to Ahaziah, he slew
them.” (2ch 22:8)
This term is used in the Authorized
Version to describe various officials of a
religious and civil character. Its
meaning, as distinguished from servant,
is a voluntary attendant on another.
In the Old Testament it is applied
To an attendance upon a person of high
rank, (Exodus 24:13; Joshua 1:1;
2 Kings 4:43)
To the attaches of a royal court, (1 Kings
10:5; 2 Chronicles 22:8) comp. Psal
104:4
To the priests and Levites; (Ezra 8:17;
Nehemiah 10:36; Isaiah 61:6; Ezekiel
44:11; Joel 1:9, 13)
Ro 13:6 (15:16)
(Heb8:2)
(Lu 4:20)
Miriam / ማሪያም / (ማቴ2:11) same as Mary / ማሪያም

አገሌጋይ / Minister
ሚኒስተር- ሚስጥረኛ፣ ሇጌታው የቀረበ፣ ውስጥ አዋቂ፣
መሌክተኛ፣ አገሌጋይ፣ልላ... “ንጉሡ በተመሸጉ በይሁዲ
ከተሞች ሁለ ካኖራቸውም ላሊ እነዘህ ንጉሡን ያገሇግለ
ነበር።” (2ሳሙ22:8)
“ሙሴና ልላው ኢያሱ ተነሡ ሙሴም ወዯ
እግዘአብሓር ተራራ ወጣ።” (ዖጸ 24:13)
“ እንዱህም ሆነ የእግዘአብሓር ባሪያ ሙሴ ከሞተ
በኋሊ እግዘአብሓር የሙሴን አገሌጋይ የነዌን ሌጅ
ኢያሱን እንዱህ ብል ተናገረው።” (ኢያ 1:1)
“ልላውም። ... አሇ።” (2 ነገ 4:43)
“የማዔደንም መብሌ፥ የብሊቴኖቹንም አቀማመጥ፥
የልላዎቹንም አሠራር አሇባበሳቸውንም፥ ጠጅ
አሳሊፉዎቹንም፥ ….” (1 ነገ 10:5/ 2 ዚና 22:8)
“በካሲፌያ ስፌራ ወዯ ነበረው ወዯ አሇቃው ወዯ አድ
ሊክኋቸው ሇአምሊካችን ቤት አገሌጋዮችን ያመጡሌን
ዖንዴ ...” (ዔዛ 8:17/ ነህ 10:36/ ኢሳ 61:6/ ሔዛ
44:11/ ኢዮ 1:9/ 13)
“ሮማ 13:6/ “ነገር ግን አሔዙብ በመንፇስ ቅደስ
ተቀዴሰው የተወዯዯ መሥዋዔት ሉሆኑ፥
ሇእግዘአብሓር ወንጌሌ እንዯ ካህን እያገሇገሌሁ፥
ሇአሔዙብ የክርስቶስ ኢየሱስ አገሌጋይ...” (15:16)
“እርሱም የመቅዯስና የእውነተኛይቱ ዴንኳን
አገሌጋይ ነው፥ እርስዋም በሰው ሳይሆን በጌታ
የተተከሇች ናት:” (ዔብ8:2)
“መጽሏፈንም ጠቅሌል ሇአገሌጋዩ ሰጠውና
ተቀመጠ …” (ለቃ 4:20)

Miriam / ማሪያም
The root words are „meri‟ (መሪ) and „emma‟ (እማ / mother)
The meaning is „the first mother‟,
Mishael / ሚሳኤሌ
ሚሳኤሌ / Mishael
Who is like God, / EBD
„መሌከ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
“And the sons of Uzziel; Mishael, and
ሚሸሌ- ሚኬሌ፣ ሚካኤሌ፣ መሌከ‟ኤሌ፣ አምሊክን
Elzaphan, and Zithri”One of the sons of
የመሰሇ…
Uzziel, the uncle of Aaron and Moses;
“የዐዛኤሌ ሌጆች ሚሳኤሌ፥ ኤሌዲፊን፥ ሥትሪ
(Exodus 6:22)
ናቸው” (ዖፌ 6:22)
One of those who stood at Ezra‟s left
“ቆሞ ነበር በአጠገቡ መቲትያ፥ ሽማዔ፥ ዒናያ፥ ኦርዮ፥
ኬሌቅያስ፥ መዔሤያ በቀኙ በኩሌ፥ ፇዲያ፥ ሚሳኤሌ፥
hand when he read the law to the people.
መሌክያ፥ ሏሱም፥ ሏሽበዲና፥ ዖካርያስ፥ ሜሱሊም
(Nehemiah 8:4)
በግራው በኩሌ ቆመው ነበር።” (ነህ8:4)
Mishal, or Misheal,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
193

Moab / ሞዒብ
Mishal / ሚሽአሌ
One of the towns in the territory of Asher,
(Joshua 19:26); allotted to the Gershonite
Levites; (Jos 21:30)
Mishma / ማስማዔ
Hearing, / EBD
“And Mishma, and Dumah, and
Massa,”A son of Ishmael and brother of
Mibsam; (Ge 25:14; 1 Ch 1:30)
A son of Simeon,
(1 Ch 4:25)
Moab / ሞዒብ
The seed of the father, / EBD
“And the firstborn bare a son, and called
his name Moab: the same is the father of
the Moabites unto this day.”
(Ge19:37)
The enclosed corner or canton south of
the Arnon was the "field of Moab."
(Ruth 1:1, 2, 6)
The sunken district in the tropical depths
of the Jordan valley; (Nu 22:1)

ሚሽአሌ / Mishal
“አሊሜላክ፥ ዒምዒዴ፥ ሚሽአሌ ነበረ በምዔራብ
በኩሌ ወዯ ቀርሜልስና ወዯ ሺሕርሉብናት ዯረሰ”
(19:26)

ማስማዔ / Mishma
„ሰማ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው።መሽማመስማት፣ መረዲት፣ ማዲመጠ…“ነባዮት፥ ቄዲር፥
ነብዲኤሌ፥ መብሳም፥ ማስማዔ፥” (ዖፌ 25:14)
“ሌጁ ሰልም፥ ሌጁ መብሳም፥ ሌጁ ማስማዔ።”
(1 ዚና 4:25)
ሞዒብ / Moab
„አበ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። አብ/ መ‟አብአባትነት፣ አባት መሆን…
“ታሊቂቱም ወንዴ ሌጅ ወሇዯች ስሙንም ሞዒብ ብሊ
ጠራችው እርሱም እስከ ዙሬ የሞዒባውያን አባት
ነው።” (ዖፌ 19:37)
“እንዱህም ሆነ መሳፌንት ይፇርደ በነበረ ጊዚ በአገሩ
ሊይ ራብ ሆነ። አንዴ ሰውም ከሚስቱና ከሁሇቱ
ሌጆቹ ጋር በሞዒብ ምዴር ...” (ሩት1:1፤ 2፣ 6)
“ከኦቦትም ተጕዖው በሞዒብ ፉት ሇፉት ባሇችው
ምዴረ በዲ፥ ...” (ነህ 22:1/11)

Moab / ሞዒብ
The root word is „Ab‟ (አበ / መዒብ)
The meaing is „to become a father‟,

(EBD- Easton‟s bible dictionary)

194

Moza / ሞዲ
Moloch / ሞልክ
King, / EBD, (ሚሌኮም)
“But ye have borne the tabernacle of
your Moloch and Chiun your images,
the star of your god, which ye made to
yourselves” (Am 5:26)
 Concerning the Ammonites, thus
saith the LORD; Hath Israel no
sons? hath he no heir? why then
doth their king inherit Gad, and
his people dwell in his cities (Jer
49:1) as Moab was the heritage
of chemosh;
 Howl, O Heshbon, for Ai is
spoiled: cry, ye daughters of
Rabbah, gird you with sackcloth;
lament, and run to and fro by the
hedges; for their king (Jer 49:3)
 The priests of Molech, like those
of other idols, were called
Chemarim. (2 Kings 23:5; Hosea
10:5; Zep 1:4)
Moses / ሙሴ
Egypt‟ Mesu, "son;” drawn, / EBD
“And the child grew, and she brought
him unto Pharaoh's daughter, and he
became her son. And she called his name
Moses: and she said, because I drew him
out of the water.” (ex 2፡10)“And Moses
was learned in all the wisdom of the …
(Ac7:22)
Moza / ሞዲ
A going forth, / EBD, (ሞጻ)
“And Ephah, Caleb's concubine, bare
Haran, and Moza, and Gazez: and Haran
begat Gazez”;
(1 Ch2:46).
“And Ahaz begat Jehoadah; and
Jehoadah begat Alemeth, and Azmaveth,
and Zimri; and Zimri begat Moza”,
(1 Ch 8:36, 37; 9:42, 43)

ሞልክ / Moloch
„መሇከ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። መልክየሚመሇክ፣ የሚገዙ፣ ንጉሥ፣ ጌታ፣ እንዯራሴ…
(Molech)
“ሇራሳችሁም የሠራችኋቸውን ምስልች፥ የሞልክን
ዴንኳንና የአምሊካችሁን የሬፊን ኮከብ አነሣችሁ።”
(አሞ5:26)
 “ስሇ አሞን ሌጆች እግዘአብሓር እንዱህ
ይሊሌ፦ ሇእስራኤሌ ሌጆች የለትምን?
ወይስ ወራሽ የሇውምን? ስሇ ምን ሚሌኮም
ጋዴን ወረሰ? ሔዛቡስ በከተሞቹ ሊይ ስሇ
ምን ተቀመጠ?” (ኤር49:1)
 “ሏሴቦን ሆይ፥ ጋይ ፇርሳሇችና አሌቅሺሊት
እናንተም የረባት ሴቶች ሌጆች ሆይ፥
ሚሌኮም ካህናቱና አሇቆቹም በአንዴነት
ይማረካለና ጩኹ፥ ማቅም ታጠቁ፥
አሌቅሱም፥ በቅጥሮችም መካከሌ
ተርዋርዋጡ።” (ኤር 49:3)
 “ነገ 23:5/ ሆሴ 10:5/ በሰገነትም ሊይ
ሇሰማይ ሠራዊት የሚሰግደትን፥
በእግዘአብሓርና በንጉሣቸው በሚሌኮም
ምሇው የሚሰግደትን፥” (ሶፍ 1:4)
ሙሴ / Moses
„መዋሴ‟ ሁኖ ትርጉሙ ዋስ ማሇት ነው። ሞሴ- ሞሳ፣
ትንሽ፣ ህፃን ... ስም
“ሔፃኑም አዯገ፥ ወዯ ፇርዕንም ሌጅ ዖንዴ
አመጣችው፥ ሇእርስዋም ሌጅ ሆነሊት። እኔ ከውኃ
አውጥቼዋሇሁና ስትሌም ስሙን ሙሴ ብሊ
ጠራችው።” (ዖጸ 2፡10)
“ሙሴም የግብፆችን ጥበብ ሁለ ተማረ፥ በቃለና
በሥራውም የበረታ ሆነ።” (ሥራ7:22)
ሞዲ / Moza
ሞዙ- ሞሳ፣ ትንሽ፣ ህፃን፣ ታዲጊ…
“የካላብም ቁባት ዓፊ ሏራንን፥ ሞዲን፥ ጋዚዛን
ወሇዯች:” (1ዚና2:46)
“አካዛም ይሆዒዲን ወሇዯ ይሆዒዲም ዒላሜትን፥
ዒዛሞትን፥ ዖምሪን ወሇዯ ዖምሪም ሞጻን ወሇዯ።”
(1 ዚና 8:36/ 37)
“አካዛም የዔራን ወሇዯ የዔራም ዒላሜትን፥
ዒዛሞትን፥ ዖምሪን ወሇዯ ዖምሪም ሞጻን ወሇዯ።”
( 9:42/ 43)

(EBD- Easton‟s bible dictionary)

195

Muth-labben / በሌቤ ሁለ
ሙሲ / Mushi
„ሙሴ‟ ሁኖ ትርጉሙ መዋሴ ማሇት ነው።
“የሜራሪ ሌጆች ሞሕሉ፥ ሙሲ ናቸው። እነዘህ
እንዯ ትውሌዲቸው የላዊ ወገኖች ናቸው።
(ዖጸ6:19)
“የሜራሪም ሌጆች በየወገናቸው ሞሕሉ፥ ሙሲ።
የላዋውያን ወገኖች በየአባቶቻቸው ቤቶች እነዘህ
ናቸው።” (ዖኁ3:20)

Mushi / ሙሲ
Receding, / EBD
“And the sons of Merari; Mahali and
Mushi: these are the families of Levi
according to their generations;”
(ex6:19)
(Numbers 3:20); His sons were called
Mushites; (Nu 3:33; 26:58).

Mushi / ሙሲ
The root word is „mewaas‟ (መ‟ዋስ)
The meaning is „my saver‟,

Muth-labben / በሌቤ ሁለ
"On the death of Labben," / EBD
“To the chief Musician upon
Muthlabben, a Psalm of David; I will
praise thee, O LORD, with my whole
heart…” (Ps 9:1)

በሌቤ ሁለ / Muth-labben
„ሞት‟ እና „ሌብ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ቃሌ ነው።
ሙተ‟ሌብነ- የወዲጅ ሞት፣ ሌባዊ ኃዖን…
“አቤቱ፥ በሌቤ ሁለ አመሰግንሃሇሁ፥
ተአምራትህንም ሁለ እነግራሇሁ።”
(መዛ 9:1)

(EBD- Easton‟s bible dictionary)

196

Naaman / ንዔማን
ምሥጢር / Mystery
„ሰጠረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ነው። ሰወረ፥ ዯበቅ...።
መሰጠር- ምሥጢር፣ የተዯበቀ ኃብት፣ ከብ዗ዎች
የተሰወረ፣ በሚሥጥረኞች ዖንዴ ብቻ የታወቀ…
“በክርስቶስ ሇማዴረግ እንዯ ወዯዯ እንዯ አሳቡ፥
የፇቃደን ምሥጢር አስታውቆናሌና፤”
(ኤፋ 1:9/ 10)
“...ሁለንም በፇጠረው በእግዘአብሓር ከዖሊሇም
የተሰወረው የምሥጢር ሥርዒት ምን እንዯሆነ ሇሁለ
እገሌጥ ዖንዴ ይህ ጸጋ ከቅደሳን ሁለ ይሌቅ ሇማንስ
ሇኔ ተሰጠ፤” (3:8-11)/ “ይህም ቃሌ ከዖሊሇምና
ከትውሌድች ጀምሮ ተሰውሮ የነበረ ምሥጢር ነው፥
አሁን ግን ሇቅደሳኑ ተገሌጦአሌ።” (ቆሊ 1:25-27)/
“እነሆ፥ አንዴ ምሥጢር እነግራችኋሇሁ...”
(1 ቆሮ15:51) ፥
“እርሱም መሌሶ እንዱህ አሊቸው፦ ሇእናንተ
የመንግሥተ ሰማያትን ምሥጢር ማወቅ
ተሰጥቶአችኋሌ፥ ...” (ማቲ13:11) ፥
“ወንዴሞች ሆይ፥ ሌባሞች የሆናችሁ
እንዲይመስሊችሁ ይህን ምሥጢር ታውቁ ዖንዴ
እወዲሇሁ፤ ...” (ሮሜ11:25) ፥ “ትንቢትም
ቢኖረኝ ምሥጢርንም ሁለና እውቀትን ሁለ ባውቅ፥
...” (1 ቆረ 13:2)
“ይህ ምሥጢር ታሊቅ ነው፥ እኔ ግን ይህን ስሇ
ክርስቶስና ስሇ ቤተ ክርስቲያን እሊሇሁ።”
(ኤፋ5:31/ 32)
“በቀኝ እጄ ያየሃቸው የሰባቱ ከዋክብትና የሰባቱ
የወርቅ መቅረዜች ምሥጢር ይህ ነው፤ ...”
(ራዔ 1:20)
“የዒመፅ ምሥጢር አሁን ይሠራሌና፤ ብቻ ከመንገዴ
እስኪወገዴ ዴረስ ...።” (2 ተሶ2:7)

Mystery / ምሥጢር
A truth undiscoverable except by revelation,
long hid, now made manifest, / EBD
“Having made known unto us the
mystery of his will, according to his
good pleasure which he hath purposed in
himself:”
The calling of the Gentiles into the
Christian Church, so designated;
(Ephesians 1:9, 10; 3:8-11; Colossians
1:25-27);
 The resurrection of the dead
(1 Corinthians 15:51), and other
doctrines which need to be
explained but which cannot be
fully understood by finite
intelligence (Matthew 13:11;
Romans 11:25; 1 Cor 13:2);
 The union between Christ and his
people symbolized by the
marriage union; (Ephesians 5:31,
32; comp 6:19);
 The seven stars and the seven
candlesticks (Revelation 1:20);
and the woman clothed in scarlet
(17:7), are also in this sense
mysteries.
 The anti-Christian power
working in his day is called by
the apostle (2 Thessalonians 2:7)
the "mystery of iniquity.

Mystery / ምሥጢር
The root word is „mister‟ (መሰጠር)
The meaning is „secrete‟,
Naaman / ንዔማን
A treaty or confederacy, / EBD
“And many lepers were in Israel in the
time of Eliseus the prophet; and none of
them was cleansed, saving Naaman the
Syrian.” (Lu4:27)

ንዔማን / Naaman
„አመነ‟ ከሚሇው ግስ የወጣ ስም ነው። ናዔማን- ነዒምን፣
ማመን፣ መስማማት…
“በነቢዩ በኤሌሳዔ ዖመንም በእስራኤሌ ብ዗
ሇምጻሞች ነበሩ፥ ከሶርያዊው ከንዔማን በቀር
ከእነርሱ አንዴ ስንኳ አሌነጻም:” (ለቃ 4:27)

(EBD- Easton‟s bible dictionary)
197

Nahamani / ነህምያ
Naamathite / ነዔማታዊው
“Now when Job's three friends heard of
all this evil that was come upon him,
they came every one from his own place;
Eliphaz the Temanite, and Bildad the
Shuhite, and Zophar the Naamathite:
for they had made an appointment
together to ...”(Job 2:11; 11:1)
Naboth / ናቡቴ
Words; prophecies, / HBN
“Then said Jehu to Bidkar his captain,
Take up, and cast him in the portion of
the field of Naboth the Jezreelite: for
remember how that, when I and thou
rode together after Ahab his father, the
LORD laid this burden upon him;”
(2ki 9:25,26)
Nagge / ናጌ
Clearness; brightness; light, / HBN
“Which was the son of Mattathias,
which was the son of Amos, which was
the son of Naum, which was the son of
Esli, which was the son of Nagge”;
(Luke 3:25)

ዔማታዊ / Naamathite
ናማታይት- ነምታውያን፣ የንዔማን ሰዎች...
“ሦስቱም የኢዮብ ወዲጆች ይህን የዯረሰበትን ክፈ
ነገር ሁለ ሰምተው ከየአገራቸው መጡ እነርሱም
ቴማናዊው ኤሌፊዛ፥ ሹሏዊው በሌዲድስ፥
ነዔማታዊው ሶፊር ነበሩ። እነርሱም ሉያዛኑሇትና
ሉያጽናኑት በአንዴነት ወዯ እርሱ ሇመምጣት
ተስማሙ።” (ኢዮ2:11)
ናቡቴ / Naboth
„ነብያት‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ነቦት- ነብያት፣
ነብይ፣ ትንቢት ተናጋሪ…
“ኢዮራምም። ሰረገሊ አዖጋጁ አሇ ሰረገሊውንም
አዖጋጁሇት። የእስራኤሌም ንጉሥ ኢዮራም
የይሁዲም ንጉሥ አካዛያስ በሰረገልቻቸው
ተቀምጠው ወጡ፥ ኢዩንም ሉገናኙት ሄደ
በኢይዛራኤሊዊው በናቡቴ እርሻ ውስጥ አገኙት።”
(2ነገ9:25/ 26)
ናጌ / Nagge
„ነገ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ነጋ- ንጋት፣ ብርሃን
ሆነ፣ ወጋገን መጣ፣ ጨሇማው ሄዯ… (Naggai)
“የናጌ ሌጅ፥ የማአት ሌጅ፥ የማታትዩ ሌጅ የሴሜይ
ሌጅ፥ የዮሴፌ ሌጅ፥” (ለቃ3:25)

Nagge / ናጌ
The root word is „negga‟ (ነጋ)
The meaning is „sun rise‟,
Naham / ነሏም
Consolation, / SBD
“And the sons of his wife Hodiah the
sister of Naham, the father of Keilah the
Garmite, and Eshtemoa the
Maachathite”; (1 Ch 4:19)
Nahamani / ነህምያ
Merciful, / SBD,
“Who came with Zerubbabel, Jeshua,
Nehemiah, Azariah, Raamiah,
Nahamani, Mordecai, Bilshan,
Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The
number, I say…” (Neh 7:7)

ነሏም / Naham
ናሆም- ረፌት፣ መርጋጋት፣ መጽናናት…
“የሆዱያ ሚስት የነሏም እኅት ሌጆች የገርሚው
የቅዑሊ አባትና ማዔካታዊው ኤሽትሞዒ ነበሩ።”
(1ዚና 4:19)
ነህምያ / Nahamani
ናሆም- ረፌት፣ መርጋጋት፣ መጽናናት…
“ከዖሩባቤሌ፥ ከኢያሱ፥ ከነህምያ፥ ከአዙርያስ፥
ከረዒምያ፥ ከነሏማኒ፥ ከመርድክዮስ፥ ከበሊሳን፥
ከሚስጴሬት፥ ከበጉዋይ፥ ከነሐም፥ ከበዒና ጋር
መጡ።” (ነህ7:7)

(HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
198

Nathan / ናታን
Nahum / ናሆም
Consolation, / SBD
“The burden of Nineveh; The book of
the vision of Nahum the Elkoshite”
(Na 1:1), Nahum, called "the Elkoshite,"
is the seventh in order of the Minor
Prophets.
Naomi / ኑኃሚ
The lovable, / HBN
Beautiful; agreeable, / EBD
“And the name of the man was
Elimelech, and the name of hiswife
Naomi, and the name of his two sons
Mahlon and Chilion, Ephrathites of
Bethlehemjudah ...” (Ru 1:2, 20, 21)
Naphish / ናፋስ
The soul; he that rests, / HBN
“Hadar, and Tema, Jetur, Naphish, and
Kedemah”;
(Ge 25:15; 1 Chronicles 1:31) 1
(Chronicles 5:19)

ናሆም / Nahum
ናሆም- ረፌት፣ መረጋጋት፣ መጽናናት...
[ትርጉሙ መጽናናት ማሇት ነው / መቅቃ]
“ስሇ ነነዌ የተነገረ ሸክም የኤሌቆሻዊው የናሆም
የራእዩ መጽሏፌ ይህ ነው።”
(ናሆ1:1)
ኑኃሚ / Naomi
ናሆሜ- ውዱት፣ ትዔግስት፣ ፌቅርት… የሰው ስም
[ትርጉሙ ዯስታዬ ማሇት ነው / መቅቃ]
“የሰውዮውም ስም አቤሜላክ፥ የሚስቱም ስም
ኑኃሚን፥ የሁሇቱም ሌጆች ስም መሏልንና ኬላዎን
ነበረ የቤተ ሌሓም ይሁዲም የኤፌራታ ሰዎች ነበሩ።
ወዯ ሞዒብም ምዴር መጡ በዘያም ተቀመጡ።”
(ሩት1:2/ 20/ 21...)
ናፋስ / Naphish
ነፌስ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ነው። ነፌሽ- ነፌስ፣ ህይዎት፣
እስትንፊስ… (Nephish)
“ደማ፥ ማሣ፥ ኩዲን፥ ቴማን፥ ኢጡር፥ ናፋስ፥
ቄዴማ።” (ዖፌ 25:15) ፣ (1 ዚን5:19)

Naphish / ናፋስ
The root word is „nefis‟ (ነፌስ)
The meaning is soul, spirit…
Nathan / ናታን
A giver, / EBD
“Then sent I for Eliezer, for Ariel, for
Shemaiah, and for Elnathan, and for
Jarib, and for Elnathan, and for Nathan,
and for Zechariah, and for Meshullam,
chief men; also for Joiarib, and for
Elnathan, men of understanding”
(Ezra 8:16)
A son of David; one of the four who
were borne to him by Bathsheba;
(1 Ch 3:5)
A prophet in the reigns of David and
Solomon;
(2 Sa 7:2, 3, 17)

ናታን / Nathan
ናታን- ስጦታ፣ በረከት፣ ጌታነት…
[ትርጉሙ እግዙብሓር ሰጥቷሌ ማሇት ነው / መቅቃ]
“ወዯ አሇቆቹም ወዯ አሌዒዙር፥ ወዯ አርኤሌ፥ ወዯ
ሸማያ፥ ወዯ ኤሌናታን፥ ወዯ ያሪብ፥ ወዯ ኤሌናታን፥
ወዯ ናታን...” (ዔዛ 8:16)
“ንጉሡ ነቢዩን ናታንን፦ ...የእግዘአብሓር ታቦት
ግን በመጋረጆች ውስጥ እንዯ ተቀመጠ እይ አሇው:”
እነዘህ ዯግሞ በኢየሩሳላም ተወሇደሇት ከዒሚኤሌ
ሌጅ ከቤርሳቤህ፥ ሳሙስ፥ ሶባብ፥ ናታን፥”
(1 ዚና 3:5)
“ንጉሡ ነቢዩን ናታንን፦ እኔ ከዛግባ በተሠራ ቤት
ተቀምጬአሇሁ፥ የእግዘአብሓር ታቦት ግን
በመጋረጆች ውስጥ እንዯ ተቀመጠ እይ አሇው።”
(2 ሳሙ 7:2/ 3/ 17)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
199

Nathan-melech / ናታንሜላክ
Nathanael / ናትናኤሌ
Given or gift of God, / EBD
“There were together Simon Peter, and
Thomas called Didymus, and Nathanael
of Cana in Galilee, and the sons of
Zebedee, and two other of his disciples”
(Joh 21:2); A disciple of Jesus Christ,
Cana of Galilee, and his simple, truthful
character, (John 1:47)
Nathan-melech / ናታንሜላክ
The gift of the king, / SBD
“And he took away the horses that the
kings of Judah had given to the sun, at
the entering in of the house of the
LORD, by the chamber of
Nathanmelech the chamberlain, which
was in the suburbs, and burned the
chariots of the sun with fire.”
(2ki 23:11), a eunuch;

ናትናኤሌ / Nathanael
„ናታን‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ናታነ‟ያህ- የጌታ ስጦታ፣ የአምሊክ በረከት፣ ሀብተ
መሇኮት…
[የእግዙብሓር ስጦታ ማሇት ነው / መቅቃ]
“እንዱህም ተገሇጠ። ስምዕን ጴጥሮስና ዱዱሞስ
የሚባሇው ቶማስ ከገሉሊ ቃና የሆነ ናትናኤሌም
የዖብዳዎስም ሌጆች ከዯቀ መዙሙርቱም ላልች
ሁሇት በአንዴነት ነበሩ።” (ዮኅ21:2)
ናታንሜላክ / Nathan-melech
„ናታን‟ እና „መሊክ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። ናታን መሊክ- ጌታ መሊክ፣ የመሊክ ስጦታ፣
የእግዙብሓር ንብረት…
“የይሁዲም ነገሥታት በእግዘአብሓር ቤት መግቢያ
አጠገብ በከተማው አቅራቢያ በነበረው በጃንዯረባው
በናታንሜላክ መኖሪያ አጠገብ ሇፀሏይ የሰጡትን
ፇረሶች አስወገዯ የፀሏይንም ሰረገልች በእሳት
አቃጠሇ።” (2 ነገ 23:11)

Nathan-melech / ናታንሜላክ
The root words are „Nathan‟ (ጌታ) and „melech‟ (መሊክ)
The meaning is „messenger of the lord‟,
Related term(s): Nathanael / ናትናኤሌ / (ዮኅ21:2)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ
ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
200

Nazareth / ናዛራዊ
Nazareth / ናዛራዊ
Separated; crowned; sanctified, / HBN
“Speak unto the children of Israel, and
say unto them, when either man or
woman shall separate them selves to
vow a vow of a Nazarite, to separate
themselves unto the LORD”
(Nu 6:2-21),
Generally supposed to be the
Greek form of the Hebrew netser,
a "shoot" or "sprout" Some,
however, think that the name of
the city must be connected with
the name of the hill behind it,
from which one of the finest
prospects in Palestine is
obtained, and accordingly they
derive it from the Hebrew
notserah, i.e., one guarding or
watching, thus designating the
hill which overlooks and thus
guards an extensive region.
Nazarite , the name of such
Israelites as took on them the
vow prescribed in Nu 6:2-21.
The word denotes generally one
who is separated from others and
consecrated to God.
Although there is no mention of
any Nazarite before Samson, yet
it is evident that they existed
before the time of Moses.
The vow of a Nazarite involved
these three things,
 Abstinence from wine and strong
drink,
 Refraining from cutting the hair off
the head during the whole period of
the continuance of the vow, and the
avoidance of contact with the dead;

ናዛራዊ / Nazareth
„ነጸረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ንጽረት- ናጽራዊ፣
ነጻሪ፣ አነጣጣሪ፣ አስተዋይ፣ አርቆ ያሚያይ፣ ባህታዊ፣
መናኝ… [ትርጉሙ የተቀዯሰ ማሇት ነው / መቅቃ]
“ሇእስራኤሌ ሌጆች ንገራቸው። ሰው ወይም ሴት
ሇእግዘአብሓር ራሱን የተሇየ ያዯርግ ዖንዴ
የናዛራዊነት ስእሇት ቢሳሌ፥” (ዖኁ6:2-21)
 “ሇእስራኤሌ ሌጆች ንገራቸው። ሰው
ወይም ሴት ሇእግዘአብሓር ራሱን የተሇየ
ያዯርግ ዖንዴ የናዛራዊነት ስእሇት ቢሳሌ፥
 “ከወይን ጠጅና ከሚያሰክር መጠጥ ራሱን
የተሇየ ያዴርግ ከወይን ወይም ከላሊ ነገር
የሚገኘውን ሆምጣጤ አይጠጣ፥ የወይንም
ጭማቂ አይጠጣ የወይን እሸት ወይም ዖቢብ
አይብሊ።”
 “ራሱን ሇመሇየት ስእሇት ባዯረገበት ወራት
ሁለ በራሱ ሊይ ምሊጭ አይዯርስም
ሇእግዘአብሓር የተሇየበት ወራት እስኪፇጸም
ዴረስ የተቀዯሰ ይሆናሌ፥ የራሱንም ጠጕር
ያሳዴጋሌ”
 “ሇእግዘአብሓር ራሱን የተሇየ ባዯረገበት
ወራት ሁለ ወዯ ሬሳ አይቅረብ።”
 “ሇአምሊኩ ያዯረገው እስሇት በራሱ ሊይ ነውና
አባቱ ወይም እናቱ ወይም ወንዴሙ ወይም
እኅቱ ሲሞቱ ሰውነቱን አያርክስባቸው።ራሱን
የተሇየ ባዯረገበት ወራት ሁለ ሇእግዘአብሓር
የተቀዯሰ ነው”
 “ሰውም በአጠገቡ ዴንገት ቢሞት
የተሇየውንም ራሱን ቢያረክስ፥ እርሱ
በሚነጻበት ቀን ራሱን ይሊጭ በሰባተኛው ቀን
ይሊጨው።”
 “ካህኑም አንደን ሇኃጢአት መሥዋዔት
ሁሇተኛውንም ሇሚቃጠሌ መሥዋዔት
ያቀርበዋሌ በሬሳም የተነሣ ኃጢአት ሠርቶአሌና
ያስተሰርይሇታሌ፥ በዘያም ቀን ራሱን
ይቀዴሰዋሌ።”
 “ራሱን የተሇየ ያዯረገበትን ወራትም
ሇእግዘአብሓር ይቀዴሳሌ፥ የአንዴ ዒመትም
ተባት ጠቦት ሇበዯ መሥዋዔት ያምጣ
ናዛራዊነቱ ግን ረክሶአሌና ያሇፇው ወራት ሁለ
ከንቱ ይሆናሌ።”

Nazareth / ናዛራዊ: The root word is „netsare‟ (ነጸረ)
(HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ
ቅደስ ማህበር)
201

Nebuzaradan / ናቡዖረዲን
Nebai / ኖባይ
Budding; speaking; prophesying, / HBN
“Hariph, Anathoth, Nebai,”A family of
the heads of the people who signed the
covenant with Nehemiah; (Neh 10:19)

ኖባይ / Nebai
„ነብይ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ነባይ- ነብይ፣
አዋቂ፣ ሉቅ፣ ጠቢብ…
“ሏሪፌ፥ ዒናቶት፥ ኖባይ፥ መግጲዒስ፥ ሜሱሊም”
(ነህ10:19)

Nebai / ኖባይ
The root word is „Nebiye‟ (ነብይ)
The meaning is „prophet‟,
Nebajoth / ነባዮት
Words; prophecies; buds, / HBN
“And these are the names of the sons of
Ishmael, by their names, according to
their generations: the firstborn of
Ishmael, Nebajoth; and Kedar, and
Adbeel, and Mibsam,”
(Ge 25:13; 1 Ch 1:29)
Nebo / ናባው
That speaks or prophesies, / HBN, (ናቦ)
“Bel boweth down, Nebo stoopeth, their
idols were upon the beasts, and upon the
cattle: your carriages were heavy loaden;
they are a burden to the weary beast. (Isa
46:1)
Nebuzaradan / ናቡዖረዲን
“Nebuzaradan” means chief whom Nebo
favors, / SBD
Nebuzaradan: "the captain of the guard," /
ESB
“And in the fifth month, on the seventh
day of the month, which is the
nineteenth year of king
Nebuchadnezzar king of Babylon,
came Nebuzaradan, captain of the guard,
a servant of the king of Babylon, unto
Jerusalem:”
(2 Kings 25:8-20; Jer 39:11; 40:2-5).He
showed kindness toward Jeremiah, as
commanded by Nebuchadnezzar;

ነባዮት / Nebajoth
„ነብይ‟ ከሚሇው ስም የመጣ ስም ነው። ነብያትትንቢት፣ የሉቃውንት ቃሌ፥ (Nebaioth) “ነባዮት፥
ቄዲር፥ ነብዲኤሌ፥ መብሳም፥ ማስማዔ”
(ዖፌ 25:13 /14)
“ትውሌዲቸውም እንዯዘህ ነው። የእስማኤሌ በኵር
ሌጅ ነባዮት ከዘህ በኋሊ ቄዲር፥ ነብዲኤሌ፥
መብሳም፥” (1 ዚና 1:29)
ናባው / Nebo
„ነብይ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ነብው- ነብይ፣
አዋቂ፣ ጠቢብ፣ ጠንቋይ…
[የባቢልን የእውቀት አምሊክ / መቅቃ]
“ቤሌ ተዋረዯ፥ ናባው ተሰባበረ ጣዕቶቻቸው
በእንስሳና በከብት ሊይ ተጭነዋሌ ሸክሞቻችሁ
ሇዯካማ እንስሳ ከባዴ ጭነት ሆነዋሌ:” (ኢሳ 46:1)
(Jer 40:1)
ናቡዖረዲን / Nebuzaradan
„ነብይ‟ / „ዖር‟ እና ዲኝ ከሚለ ሶሥት ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። ነቡ‟ዖረ‟ዲን- ነብይ ዖረ ዲን፣ የዲን ዖር ነብዩ፣
የባሇ ስሌጣን ወገን፣ የትሌቅ ሰው ዖር...
“በባቢልንም ንጉሥ በናቡከዯነፆር በአሥራ
ዖጠኝኛው ዒመት በአምስተኛው ወር ከወሩም
በሰባተኛው ቀን የባቢልን ንጉሥ ባሪያ የዖበኞቹ
አሇቃ ናቡዖረዲን ወዯ ኢየሩሳላም መጣ።”
(2 ነገ 25:8-20)
“የባቢልንም ንጉሥ ናቡከዯነፆር ስሇ ኤርምያስ።
ውሰዯውና በመሌካም ተመሌከተው፥ የሚሻውንም
ነገር አዴርግሇት እንጂ ክፈን ነገር አታዴርግበት ብል
የዖበኞቹን አሇቃ ናቡዖረዲንን አዖዖ።”
(ኤር39:11/ 40:2-5)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

202

Nehum / ነህምያ
Nehemiah / ነህምያ
Comforted by Jehovah; / EBD
“Who came with Zerubbabel, Jeshua,
Nehemiah, Azariah, Raamiah,
Nahamani, Mordecai, Bilshan,
Mispereth, Bigvai, Nehum, and Baanah.
The number, I say…
(Ne7:7)
Ezra 2:2; Neh 3:16; (Neh 1:1),

ነህምያ / Nehemiah
„ነሆም‟ እና „ያህ‟(ያህዌ/ ህያው) ከሚለ ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። ናሆመ‟ያህ- የህያው ረፌት፣
የመርጋጋት ጌታ፣ የመጽናናት ባሇቤት…
“ከዖሩባቤሌ፥ ከኢያሱ፥ ከነህምያ፥ ከአዙርያስ፥
ከረዒምያ፥ ከነሏማኒ፥ ከመርድክዮስ፥ ከበሊሳን፥
ከሚስጴሬት፥ ከበጉዋይ፥ ከነሐም፥ ከበዒና ጋር
መጡ።” (ነህ7:7)
(ዔዛ 2:2 / ነህ 3:16. ነህ 1:1)

Nehemiah / ነህምያ
The root words are „nehem‟(ነህመ) and „yah‟ (ያህ/ Jah)
The meaning is „Comforted by Jehovah‟,

Nehum / ነህምያ
Consolation, / EBD
“Who came with Zerubbabel, Jeshua,
Nehemiah, Azariah, Raamiah,
Nahamani, Mordecai, Bilshan,
Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah…”
(Neh 7:7)

ነህምያ / Nehum
ናሆም- ነሆመ፣ አረፇ፣ ረፌት፣ መርጋጋት፣ መጽናናት…
“ከዖሩባቤሌ፥ ከኢያሱ፥ ከነህምያ፥ ከአዙርያስ፥
ከረዒምያ፥ ከነሏማኒ፥ ከመርድክዮስ፥ ከበሊሳን፥
ከሚስጴሬት፥ ከበጉዋይ፥ ከነሐም፥ ከበዒና ጋር
መጡ።” (ነህ7:7)

(EBD- Easton‟s bible dictionary)
203

Nethaneel / ናትናኤሌ
Nethaneel / ናትናኤሌ
Given of God, / EBD
“Of Issachar; Nethaneel the son of
Zuar” (Nu 1:8)
 The son of Zuar and prince of the
tribe of Issachar at the time of the
exodus; (Numbers 1:8; 2:5; 7:18)
 The fourth son of Jesse and
brother of David; (1 Ch 2:14)
 A priest in the reign of David
who blew the trumpet before the
ark when it was brought from the
house of Obededom;
(1 Chronicles 15:24)
 A Levite, father of Shemaiah the
scribe, in the reign of David;
(1 Chronicles 24:6)
 A son of Obed-edom;
(1 Chronicles 26:4)
 One of the princes of Judah
whom Jehoshaphat sent to teach
in the cities of his kingdom;
(2 Chronicles 17:7)
 A chief of the Levites in the
reign of Josiah; (2 Chronicles
35:9)
 The representative of the priestly
family of Jedaiah in the time of
Joiakim; (Nehemiah 12:21)
 A Levite, (Nehemiah 12:36)

ናትናኤሌ / Nethaneel
„ናታን‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ናታነ‟ኤሌ- የጌታ ስጦታ፣ የአምሊክ በረከት፣ ጸጋ
እግዘአብሓር…
“ከይሳኮር የሶገር ሌጅ ናትናኤሌ፥” (ዖኁ1:8)
 “ከይሳኮር የሶገር ሌጅ ናትናኤሌ፥” (ዖኁ 1:8)
“…የይሳኮር አሇቃ የሶገር ሌጅ ናትናኤሌ
አቀረበ።” (7:18)
 “አራተኛውንም ናትናኤሌን፥” (1 ዚና 2:14)
 “ካህናቱም ሰበንያ፥ ኢዮሳፌጥ፥ ናትናኤሌ፥
ዒማሣይ፥ ዖካርያስ፥ በናያስ፥ አሌዒዙር
በእግዘአብሓር ታቦይ ፉት መሇከት ይነፈ
ነበር። ...” (1 ዚና 15:24)
 “ከላዋውያንም ወገን የነበረው የናትናኤሌ
ሌጅ ጸሏፉው ሸማያ በንጉሡና በአሇቆቹ ፉት፥
... አንደንም ሇኢታምር ጻፇ።”
(1 ዚና 24:6)
 “እግዘአብሓርም ባርኮታሌና ... አምስተኛው
ናትናኤሌ፥” (1 ዚና 26:4)
 “በነገሠም በሦስተኛው … መሳፌንቱን፥
ቤንኃይሌን፥ አብዴያስን፥ ዖካርያስን፥
ናትናኤሌን፥ ሚክያስን፥ ሰዯዯ።”
(2 ዚና 17:7)
 “የላዋውያኑም አሇቆች... ሸማያና ናትናኤሌ፥
ሏሸቢያ፥ ይዑኤሌ፥” (2 ዚና 35:9)
 “ከኬሌቅያስ ሏሸብያ፥ ከዮዲኤ ናትናኤሌ።”
(ነህ12:21)
 “ወንዴሞቹም ሸማያ፥ ኤዛርኤሌ፥ ሚሊሊይ፥
ጊሊሊይ፥ መዒይ፥ ናትናኤሌ፥ ይሁዲ፥ አናኒ
የእግዘአብሓርን...” (ነህ12:36)

Nethaneel / ናትናኤሌ
The root words are „nethan‟ (ጌታ) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „lord is the almighty‟
Related term(s): Nathanael / ናትናኤሌ / (ዮኅ21:2)
Nethaniah / ነታንያ / (1ዚና 25:2, 12)

(EBD- Easton‟s bible dictionary)
204

Nimrod / ናምሩዴ
Nethaniah / ነታንያ
Given of Jehovah, / EBD, (ናታንያ)
“Of the sons of Asaph; Zaccur, and
Joseph, and Nethaniah, and Asarelah,
the sons of Asaph under the hands of
Asaph, this prophesied according to the
order of the king...”
(1ch 25:2, 12)
 The son of Elishama, and father
of Ishmael who murdered
Gedaliah; (2 Kings 25:23, 25) He
was of the royal family of Judah.
 One of the four sons of Asaph
the minstrel; (1 Chronicles
25:12)
 A Levite in the reign of
Jehoshaphat; (2 Chronicles 17:8)
 The father of Jehudi; (Jer 36:14)
Niger / ኔጌር
Black, / EBD
“Now there were in the church that was
at Antioch certain prophets and teachers;
as Barnabas, and Simeon that was called
Niger, and Lucius of Cyrene, and
Manaen, which ... Saul.” (Acts 13:1)

ነታንያ / Nethaniah
„ናታን‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያዊ) ከሚለ ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። ህያው ስጦታ፣ የአምሊክ በረከት…
“ከአሳፌ ሌጆች ዖኩር፥ ዮሴፌ፥ ነታንያ፥ አሸርኤሊ እነዘህ
የአሳፌ ሌጆች በንጉሡ ትእዙዛ ትንቢት ከተናገረው ከአሳፌ
እጅ በታች ነበሩ።”
(1ዚና 25:2/ 12)
 “የጭፌሮቹም አሇቆች ሁለ፥ የናታንያ ሌጅ
እስማኤሌ...” (2 ነገ 25:23/ 25)
 “አምስተኛው ሇነታንያ ሇሌጆቹም
ሇወንዴሞቹም ሇአሥራ ሁሇቱ” (1 ዚና
25:12)
 “ከእነርሱም ጋር ላዋውያንን ሸማያን፥ ነታንያን፥
ዛባዴያን፥ አሣሄሌን፥ ... አድንያስን፥ ጦብያን፥
ጦባድንያን ሰዯዯ ...” (2 ዚና 17:8)

 “አሇቆቹም ሁለ። ... በኵሲ ሌጅ በሰላምያ
ሌጅ በናታንያ ሌጅ በይሁዱ እጅ ወዯ ባሮክ
ሊኩ…” (ኤር 36:14)
ኔጌር / Niger
ኒገር- ኒጀር፣ ኔግሮ፣ ጥቁር፣ ጠይም...
“በአንጾኪያም ባሇችው ቤተ ክርስቲያን ነቢያትና
መምህራን ነበሩ፤ እነርሱም በርናባስ፥ ኔጌር የተባሇው
ስምዕንም፥ የቀሬናው ለክዮስም፥ የአራተኛው ክፌሌ
ገዥ የሄሮዴስም ባሇምዋሌ ምናሓ፥ ሳውሌም ነበሩ።”
(ሥራ13:1)

Niger / ኔጌር
The root word is „niger‟(ኒገር)
The meaning is „black‟
Nimrod / ናምሩዴ
Firm, / EBD; rebellion, / HBN
“And Cush begat Nimrod: he began to
be a mighty one in the earth”;
(Ge 10:8-10)
A descendant of Cush, the son of Ham;
He was the first who claimed to be a
"mighty one in the earth"

ናምሩዴ / Nimrod
„ራዯ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ናምሩዴ- መራዴ፣
ኃያሌ፣ ማንቀጥቀጥ…
“ኩሽም ናምሩዴን ወሇዯ እርሱም በምዴር ሊይ ኃያሌ
መሆንን ጀመረ።”
(ዖፌ 10:8-10)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)

205

Ohad / ኦሃዴ
Noah / ኖኅ
Rest, / SBD
“And spared not the old world, but saved
Noah the eighth person, a preacher of
righteousness, bringing in the flood upon
the world of the ungodly,The grandson
of Methuselah;
(Ge 5:25-29)
Nogah / ኖጋ
Brightness, / SBD
“And Nogah, and Nepheg, and Japhia,”
One of David's sons, born at Jerusalem;
(1 Ch 3:7)

ኖኅ / Noah
ኖህ- አረፇ፣ ረፌት፣ መረጋጋት፣ መጽናናት…
“ዖፌ 5፡30 ሊሜሔም ኖኅን ከወሇዯ በኋሊ የኖረው
አምስት መቶ ስዴሳ አምስት ዒመት ሆነ ወንድችንም
ሴቶችንም ወሇዯ:” (2ጴጥ2:5)
“ሇቀዯመውም ዒሇም ሳይራራ ከላልች ሰባት ጋር
ጽዴቅን የሚሰብከውን ኖኅን አዴኖ በኃጢአተኞች
ዒሇም ሊይ የጥፊትን ...” (ዖፌ 5:25-29)
ኖጋ / Nogah
„ነገ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ነጋ- ንጋት፣ ብርሃን
መሆን፣ ጥባት፣ ጥኋት…
“ኤሉፊሊት፥ ኖጋ፥ ናፋቅ፥ ያፌያ፥”
(1ዚና3:7)

Nogah / ኖጋ
The root word is „negga‟ (ነገ)
The meaning is „Dawn, Morning, Sunrise, Daybreak…‟
Nohah / ኖሏ
Rest, / SBD
“Nohah the fourth and Rapha the fifth,
the fourth son of Benjamin;”
(1 Ch 8:2)
Obadiah / አብዴዩ
Servant of the Lord, / HBN
“And Ahab called Obadiah, which was
the governor of his house. (Now
Obadiah feared the LORD greatly:”
(1ki 18:3)
Oboth / ኦቦት
Dragons; fathers; desires, / HBN
“And they departed from Punon, and
pitched in Oboth” (Nu33:43)
Ohad / ኦሃዴ
United, / HBN
praising; confessing, / EBD
“And the sons of Simeon; Jemuel, and
Jamin, and Ohad, and Jachin, and
Zohar, and Shaul …” (Ge 46:10)

ኖሏ / Nohah
ኖህ- ረፌት፣ መርጋጋት፣ መጽናናት… (Noha)
“ሦስተኛውንም አሏራን፥ አራተኛውንም ኖሏን፥
አምስተኛውንም ራፊን ወሇዯ።”
(1ዚና8:2)

አብዴዩ / Obadiah
„አብዱ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት
የተመሰረተ ነው። አብዱ‟ያህ- የጌታ አገሌጋይ…
[ትርጉሙ የእግዙብሓር አገሌጋይ ማሇት ነው / መቅቃ]

“አክዒብም የቤቱን አዙዥ አብዴዩን ጠራ አብዴዩ
እግዘአብሓርን እጅግ ይፇራ ነበር” (1ነገ18:3)
ኦቦት / Oboth
ኦቦት- አባት፣ ወሊጅ፣ አሳዲጊ... የአገር ስም
“የእስራኤሌም ሌጆች ተጓ዗፥ በኦቦትም ሰፇሩ።”
(ዖኁ 33:43)

ኦሃዴ / Ohad
„አሃዯ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ኦሃዴ- ውሁዴ፣
የተዋሃዯ፣ አንዴ የሆነ…
“የስሞዕን ሌጆች ይሙኤሌ፥ ያሚን፥ ኦሃዴ፥ ያኪን፥
ጾሏር፥ የከነዒናዊት ሌጅ ሳኡሌ።”
(ዖፌ 46:10)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
Pathros / ጳትሮስ
206

Omar / ኦማር
Eloquent, / EBD
“And the sons of Eliphaz were Teman,
Omar, Zepho, and Gatam, and Kenaz”;
the son of Eliphaz, (Ge 36:11-15)

ኦማር / Omar
„ማረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ኦ‟ማር- ማሪ፣
መሃሪ፣ ይቅር ባይ… (Omri)
“የኤሌፊዛም ሌጆች እነዘህ ናቸው ቴማን፥ ኦማር፥
ስፍ፥ ጎቶም፥ ቄኔዛ።” (ዖፌ 36:11-15)

Omri / ኦማር
Servant of Jehovah, / EBD
“And the people that were encamped
heard say, Zimri hath conspired, and
hath also slain the king: wherefore all
Israel made Omri, the captain of the
host, king over Israel that day in the
camp.” (1 Ki 16:15-27)

ኦማር / Omri
„ማረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ኦ‟ማሪ- ማሪ፣
መሃሪ፣ ይቅር ባይ፣አምሊካዊ…
“የኤሌፊዛም ሌጆች እነዘህ ናቸው ቴማን፥ ኦማር፥
ስፍ፥ ጎቶም፥ ቄኔዛ።”
(1ነገ16:15-27)

Omri / ኦማር
The root word is „mari‟ (ማሪ)
The meaning is „forgiver‟
Related term(s): Omar / ኦማር / (Ge 36:11-15)
Ophir / ኦፉር
The name “Ophir” means fruitful region, /
HBN, abundane, / SBD
The eleventh in order of the sons of
Joktan;
“And Ophir, and Havilah, and Jobab: all
these were the sons of Joktan.” (Ge
10:29; 1 Ch 1:23); a seaport or region
(1 Ch 29:4; Job 28:16; Ps45:9; Is 13:12)
Ozni / ኤስና
An ear; my hearkening, / HBN
“Of Ozni, the family of the Oznites: of
Eri, the family of the Erites”
(Ge 46:16; Nu 26:16)

ኦፉር / Ophir
ኦፌር- አፇራ፣ ያፇራ፣ ፌሬ... የሰው ፣ ያገር ስም...
“ሳባንም፥ ኦፉርንም፥ ኤውሊጥንም፥ ዩባብንም ወሇዯ
እነዘህ ሁለ የዮቅጣን ሌጆች ናቸው።”
(ዖፌ10:29/ 1 ዚና1:23)
“የቤቶቹ ግንብ ይሇበጡበት ዖንዴ ከኦፉር ወርቅ
ሦስት ሺህ መክሉት ወርቅ፥ ሰባት ሺህም መክሉት
ጥሩ ብር፥”
(1 ዚና29:4/ ዮብ 28:16/ መዛ45:9/ ኢሳ13:12)
ኤስና / Ozni
„አዖነ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ኦዛኒ- እዛኒ፣
ጀሮ፣ ሰሚ፣ አዲማጭ…
“ከሹኒ የሹናውያን ወገን፥ ከኤስናን የኤስናናውያን
ወገን፥ ከዓሪ የዓራውያን ወገን፥” (ዖኁ26:16)

Pathros / ጳትሮስ
ጳትሮስ / Pathros
Region of the south, / SBD
ፓተ‟ራስ- ባተ ራስ፣ ቤተ ራስ፣ የበሊይ ወገን…
“And it shall come to pass in that day…
“በዘያም ቀን እንዱህ ይሆናሌ የቀረውን የሔዛቡን
ቅሬታ ከአሦርና ከግብጽ፥ ከጳትሮስና ከኢትዮጵያ፥
from Assyria, and from Egypt, and from
ከኤሊምና ከሰናዕር ከሏማትም፥ ከባሔርም ዯሴቶች
Pathros, and from Cush, and from
ይመሌስ ዖንዴ ጌታ እንዯ ገና እጁን ይገሌጣሌ።”
Elam, and from Shinar, and from
(ኢሳ11:11)
Hamath, and from the islands of the
sea.” (Isa 11:11)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
207

Pethuel / ባቱኤሌ
Patriarch / አባቶች አሇቃ
Father of a tribe, / SBD
“Now consider how great this man was,
unto whom even the patriarch Abraham
gave the tenth of the spoils”; (Heb 7:4),
the sons of Jacob; (Acts 7:8, 9), and to
David (2:29)
Peniel / ጵኒኤሌ
Face of God, / EBD
“And Jacob called the name of the place
Peniel: for I have seen God face to face
and my life is preserved.” (Ge 32:30)
“And as he passed over Penuel the sun
rose upon him, and he halted upon his
thigh”. (Ge 32:31)
Peter / ጴጥሮስ
A rock or stone, / SBD
“And Jesus, walking by the sea of
Galilee, saw two brethren, Simon called
Peter, and Andrew his brother, casting a
net into the sea: for they were fishers.”;
(Mt 4:18)
Pethahiah / ፇታያ
The Lord opening; gate of the Lord; freed by
Jehovah, / SBD
A priest, over the nineteenth course in
the reign of David;(1 Ch 24:16)
 A Levite in the time of Ezra, who
had married a foreign wife; (Ezra
10:23)
 The son of Meshezabeel, and
descendant of Zerah; (Neh 11:24)

አባቶች አሇቃ / Patriarch
አባት፣ የበሊይ አባት፣ የበሊይ አሇቃ፣ የአባቶች አሇቃ…
“የአባቶች አሇቃ አብርሃም ከዖረፊው የሚሻሇውን
አስራት የሰጠው ይህ ሰው እንዳት ትሌቅ እንዯ ነበረ
እስኪ ተመሌከቱ”
(ዔብ7:4)
ጵኒኤሌ / Peniel
ፔኒ‟ኤሌ- ያምሊክ ፉት፣ የጌታ መሌክ፣ ብርሃናማ፣
አንጸባራቂ… (Penuel)
“ያዔቆብም። እግዘአብሓርን ፉት ሇፉት አየሁ፥
ሰውነቴም ዴና ቀረች ሲሌ የዘያን ቦታ ስም ጵኒኤሌ
ብል ጠራው።” (ዖፌ 32:30)
“ጵኒኤሌንም ሲያሌፌ ፀሏይ ወጣችበት፥ እርሱም
በጭኑ ምክንያት ያነክስ ነበር።” (ዖፌ 32:31)
ጴጥሮስ / Peter
ፓተር- የበሊይ፣ አባት… „አሇት‟ ማሇት ነው ተብልም
ይተረጎማሌ።
“በገሉሊ ባሔር አጠገብ ሲመሊሇስም ሁሇት
ወንዴማማች ጴጥሮስ የሚለትን ስምዕንን
ወንዴሙንም እንዴርያስን መረባቸውን ወዯ ባሔር
ሲጥለ አየ፥ ዒሣ አጥማጆች ነበሩና።” (ማቴ4:18)
ፇታያ / Pethahiah
„ፌትህ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት የተገኘ
ስም ነው። ፌትኸ‟ያህ- አምሊክ የፇታው፣ ጌታ የማረው፣
ፌትህ…
“አሥራ ዖጠኝኛው ሇፇታያ፥” (1 ዚና24:16)
 “ከላዋውያንም፤ ዮዙባት፥ ሰሜኢ፥ ቆሉጣስ
የሚባሌ ቆሌያ፥ ፇታያ፥ ይሁዲ፥ አሌዒዙር።”
(ዔዛ10:23)
 “ከይሁዲም ሌጅ ከዙራ ወገን የሜሴዚቤሌ ሌጅ
ፇታያ ስሇ ሔዛቡ ... ነበረ።” (ነህ11:24)

Pethahiah / ፇታያ
The root words are „fetha‟ (ፇታ) and „yah‟ (ያህ / Jah)
The meaning is „freed by Jehovah‟,
Pethuel / ባቱኤሌ
Vision of God, / EBD
“The word of the LORD that came to
Joel the son of Pethuel” The father of
Joel the prophet;
(Joel 1:1)

ባቱኤሌ / Pethuel
ቤተ ኤሌ- ያምሊክ ፉት፣ የጌታ መሌክ፣አንጸባራቂ…
“ወዯ ባቱኤሌ ሌጅ ወዯ ኢዩኤሌ የመጣው
የእግዘአብሓር ቃሌ ይህ ነው።” (ኢዩ1:1)
“ኮዙት፥ ሏዜ፥ ፉሌዲሥ፥ የዴሊፌ፥ ባቱኤሌ ናቸው።”
(22፡22)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
208

Philistines / ፌሌስጥኤም
Phanuel / ፊኑኤሌ
Face of God, / EBD
“And there was one Anna, a prophetess,
the daughter of Phanuel, of the tribe of
Aser: she was of a great age, and had
lived with an husband seven years from
her virginity”, Father of the prophetess
Anna, (Luke 2:36.)
Phichol / ፉኮሌ
The mouth of all; strong, / SBD
“And it came to pass at that time, that
Abimelech and Phichol the chief captain
of his host spake unto Abraham, saying,
God is with thee in all that thou doest:”
(Ge 21:22, 32)

ፊኑኤሌ / Phanuel
„ፊና‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ፊና‟ኤሌ- ያምሊክ ፉት፣ የጌታ መሌክ፣ ብርሃናማ፣
አንጸባራቂ…
“ከአሴር ወገንም የምትሆን የፊኑኤሌ ሌጅ ሏና
የምትባሌ አንዱት ነቢይት ነበረች፤ እርስዋም
ከዴንግሌናዋ ጀምራ ከባሌዋ ጋር ሰባት ዒመት ኖረች”
(ለቃ2:36)
ፉኮሌ / Phichol
„አፌ‟ እና „ቃሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ፉኮሌ- አፇ ቃሌ፣ ቃሇ ጉባኤ…
“በዘያም ዖመን አቢሜላክ ከሙሽራው ወዲጅ
ከአኮዖትና ከሠራዊቱ አሇቃ ከፉኮሌ ጋር አብርሃምን
አሇው። በምታዯርገው ሁለ እግዘአብሓር ከአንተ
ጋር ነው” (ዖፌ 21:22/ 32)

Phichol / ፉኮሌ
The root words are „affe‟ (አፇ) and „cal‟ (ቃሌ)
The meaning is „word of mouth‟,
Philistines / ፌሌስጥኤም
“Philistines” means immigrants, / SBD
“Are ye not as children of the Ethiopians
unto me, O children of Israel? Saith the
LORD, Have not I brought up Israel out
of the land of Egypt? And the
Philistines from Caphtor and the Syrians
from Kir” (Amos 9:7) "The Philistinesfrom Caphtor,"
The Philistines must have settled in the
land of Canaan before the time of
Abraham;
(Ge 21:32, 34; 26:1, 8)

ፌሌስጥኤም / Philistine
„ፌሌሰት‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ፊሌሽታይንፊሌሽታይ፣ ፌሌሸታ፣ ፌሌሰት፣ ፇሇሰ፣ ፇሊሻ...
“የእስራኤሌ ሌጆች ሆይ፥ እናንተ ሇእኔ እንዯ
ኢትዮጵያ ሌጆች አይዯሊችሁምን? ይሊሌ
እግዘአብሓር፦ እስራኤሌን ከግብጽ ምዴር፥
ፌሌስጥኤማውያንንም ከከፌቶር፥ ሶርያውያንንም
ከቂር አሊወጣሁምን?”
(አሞ 9:7)
“በቤርሳቤህም ቃሌ ኪዲንን አዯረጉ። አቢሜላክና
የሙሽራው ወዲጅ አኮዖት የሠራዊቱ አሇቃ ፉኮሌም
ተነሥተው ወዯ ፌሌስጥኤም ምዴር ተመሇሱ።”
(ዖፌ21:32/ 34/ 26:1/ 8)

Philistines / ፌሌስጥኤም
The root word is „phelasha‟ (ፌሌሰተ)
The meaning is „immigrant‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)

209

Rabbith / ረቢት
Phinehas / ፉንሏስ
“Phinehas” means mouth of brass, / EBD, /
SBD
“And Eleazar Aaron's son took him one
of the daughters of Putiel to wife; and
she bare him Phinehas: these are the
heads of the fathers of the Levites
according to their families.”
(Ex 6:25) Son of Eleazar and grandson
of Aaron;
Second son of Eli, (1 Sa 1:3; 2:34; 4:4,
11, 17, 19; 14:3) Phinehas was killed
with his brother by the Philistines when
the ark was captured.
A Levite of Ezra's time, (Ezra 8:33)
unless the meaning be that Eleazar was
of the family of the great Phinehas.
Phurah / ፈራ
That bears fruit, / HBN
“But if thou fear to go down, go thou
with Phurah thy servant down to the
host:”
(Jud 7:10, 11)
Rabbah / ረባት
Great; powerful; contentious, / HBN
“And their coast was Jazer, and all the
cities of Gilead, and half the land of the
children of Ammon, unto Aroer that is
before Rabbah;” (Jos 13:25)
A city in the hill country of Judah;
(Jos 15:60)
Rabbi / ረቢ
The Hebrew word means "my great one."/
SBD
“Then Jesus turned, and saw them
following, and saith unto them, what
seek ye? They said unto him, Rabbi,”
(Jn1:38, 49)
Rabbith / ረቢት
Multitude, / SBD
“And Rabbith, and Kishion, and Abez,
Rabbith;” (Jos 19:20)

ፉንሏስ / Phinehas
„አፌ‟ እና „ነሏስ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ሲሆን
አፇ ንሏስ ማሇት ነው።
“የአሮንም ሌጅ አሌዒዙር ከፈትኤሌ ሌጆች ሚስት
አገባ፥ እርስዋም ፉንሏስን ወሇዯችሇት። እነዘህ እንዯ
ወገኖቻቸው የላዋውያን አባቶች አሇቆች ናቸው።"
(ዖጸ6:25)
“ያም ሰው በሴል ይሰግዴ ዖንዴ ሇሠራዊት ጌታም
ሇእግዘአብሓር ይሠዋ ዖንዴ ከከተማው በየዒመቱ
ይወጣ ነበር። የእግዘአብሓርም ካህናት ሁሇቱ የዓሉ
ሌጆች አፌኒንና ፉንሏስ በዘያ ነበሩ።”
(1 ሳሙ1:3/ 2:34/ 4:4/ 11/ 17/ 19/ 14:3)
“በአራተኛውም ቀን ብሩና ወርቁ ዔቃዎቹም
በአምሊካችን ቤት በካህኑ በኦርዮ ሌጅ በሜሪሞት
እጅ ተመዖኑ ከእርሱም ጋር የፉንሏስ ሌጅ አሌዒዙር
ነበረ ከእነርሱም ጋር ላዋውያን የኢያሱ ሌጅ
ዮዙባትና የቢንዊ ሌጅ ኖዒዴያ ነበሩ።” (ዔዛ 8:33)
ፈራ / Phurah
„ፌሬ‟ ከሚሇው የመጣ ቃሌ ሲሆን ፤ አፇራ ማሇት ነው።
ፈራ- ፇራ፣ አ‟ፇራ፣ ፌሬያማ...
“አንተም ሇመውረዴ ብትፇራ አንተ ከልላህ ከፈራ ጋር
ወዯ ሰፇሩ ውረዴ” (ይሁ7:10/ 11)
ረባት / Rabbah
„ረባ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ረብ‟ዒ- ረባ፣
ተራባ፣ ርባታ፣ መባዙት፣ ተባዙ…
“ዴንበራቸውም ኢያዚርና የገሇዒዴ ከተሞች ሁለ፥
የአሞንም ሌጆች ምዴር እኩላታ በረባት ፉት
እስካሇችው እስከ አሮዓር ዴረስ፥” (ኢያ13:25)
“ቂርያትይዒሪም የምትባሇው ቂርያትበኣሌ፥ ረባት
ሁሇት ከተሞችና መንዯሮቻቸው።” (ኢያ15:60)
ረቢ / Rabbi
„ረባ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ረቢ- የሚራባ፣
የሚባዙ፣ የሚዋሇዴ፣ ታሊቅ ህዛብ...
“እርሱም፦ ረቢ፥ ወዳት ትኖራሇህ? አለት፤
ትርጓሜው መምህር ሆይ ማሇት ነው።”
(ዮኅ1:38/ 49)
ረቢት / Rabbith
„ረባ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ረብ‟ዒት- ረባ፣
ተራባ፣ ተባዙ…
“ወዯ ረቢት፥ ወዯ ቂሶን፥ ወዯ አቤጽ፥” (ዮኅ19:20)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)

210

Rechab / ሬካብ
ራጋው / Ragau
ረጋ- አረፇ፣ ርጋታ አሳዬ፣ ረፌት፣ ሰንበት…
“የናኮር ሌጅ፥ የሴሮህ ሌጅ፥ የራጋው ሌጅ፥ የፊላቅ
ሌጅ፥ የአቤር ሌጅ፥ የሳሊ ሌጅ፥”

Ragau /ራጋው
Friend; shepherd, / HBN
“Which was the son of Saruch, which
was the son of Ragau, which was the
son of Phalec …” (Lk 3:35)
Raguel / ራጉኤሌ
Friend of God, / EBD
“And Moses said unto Hobab, the son of
Raguel the Midianite, Moses' father in
law, We are journeying unto the place of
which the LORD said, I will give it you:
come thou with us, and we will do thee
good: for the LORD hath spoken good
concerning Israel.”, (Nu 10:29), Reuel ,
Exodus 2:18, the father-in-law of Moses,

(ለቃ3:35)

ራጉኤሌ / Raguel
„ረጋ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት ተመሰረተ።
ራጉኤሌ- ረጋ‟ኤሌ፣ ያምሊክ ረፌት፣ ሰንበት… (Reuel)
“ሙሴም የሚስቱን አባት የምዴያማዊውን
የራጉኤሌን ሌጅ ኦባብን፦ እግዘአብሓር፦ ሇእናንተ
እሰጠዋሇሁ ወዲሇው ስፌራ እንሄዲሇን እግዘአብሓር
ስሇ እስራኤሌ መሌካምን ነገር ተናግሮአሌና አንተ
ከእኛ ጋር ና፥ መሌካምን እናዯርግሌሃሇን አሇው”
(ዖኁ10:29)

Raguel / ራጉኤሌ
The root words are „regga‟ (ረጋ) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „peace with the lord‟,
Rapha / ረፊያ
ረፊያ / Rapha
Tall, / EBD
ረፊ- ረፇ ፣ረፌ ፣ ረፌት ፣ ሰንበት… (Rephaiah)
“Nohah the fourth, and Rapha the fifth”
“ሞጻም ቢንዒን ወሇዯ ሌጁም ረፊያ ነበረ፥ ሌጁ
a Benjamite, the son of Binea; (1 Ch 8:2,
ኤሌዒሣ፥ ሌጁ ኤሴሌ”
(1ዚና 8:2/ 37)
37)
Raphael / ራፊኤሌ/ (1ዚና 26:7) same as Rephael / ራፊኤሌ
Raphu / ራፈ
ራፈ / Raphu
Healed, / EBD
ረፊ:- ረፇ፣ እረፌት፣ ሰንበት…
“Of the tribe of Benjamin, Palti the son
“ከብንያም ነገዴ የራፈ ሌጅ ፇሌጢ ከዙብልን ነገዴ
of Raphu”
የሰዱ ሌጅ ጉዱኤሌ”
(ዖኁ13:9)
(Nu13:9)
Rechab / ሬካብ
ሬካብ / Rechab
Horseman or chariot, / EBD,
„ርካብ‟ ማሇት የበቅል ፥ የፇረስ መወጣጫ ማሇት ነው።
“Rechab” means rider, / SBD
ርካበ- ርካብ፣ መወጣጫ…
“ Rechab, the sons of Rimmon a
“ሇሳኦሌም ሌጅ ሇኢያቡስቴ የጭፌራ አሇቆች የሆኑ
ሁሇት ሰዎች ነበሩት የአንደም ስም በዒና፥
Beerothite, of the children of Benjamin:
የሁሇተኛውም ስም ሬካብ ነበረ፥ ከብንያምም ሌጆች
for Beeroth also was reckoned to
የብኤሮታዊው የሬሞን ሌጆች ነበሩ ብኤሮትም
Benjamin:”
ሇብንያም ተቇጥራ ነበር።” (2 ሳሙ4:2)
(Sa 4:2).
“ከዘያም በሄዯ ጊዚ የሬካብን ሌጅ ኢዮናዲብን
The father of Jehonadab, who was the
ተገናኘው ዯኅንነቱንም ጠይቆ።”
father of the Rechabites; (2 Kings 10:15,
(2 ነገ10:15/ 23/ ኤር35:6-19)
23; Jer 35:6-19)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
211

Rephaiah / ረፊያ
Regem-melech / ሬጌሜላክ
Friend of the king / SBD
“When they had sent unto the house of
God Sherezer and Regemmelech, and
their men, to pray before the LORD,”
(Zec 7:2)

ሬጌሜላክ / Regem-melech
„ረጅ‟ እና „መሊክ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ነው።
ረጅ መሊክ- የንጉስ ተጠሪ፣ ረዲት መሌክተኛ/ “የቤቴሌም
ሰዎች ሳራሳርንና ሬጌሜላክን ሰዎቻቸውንም
በእግዘአብሓር ፉት ይሇምኑ ዖንዴ፥” (ዖካ7:2)

Regem-melech / ሬጌሜላክ
The root words are „rege‟ (ረጅ) and „melach‟ (መሊክ)
The meaning is „assistant and councilor‟,
Related term(s): Riphath / ሪፊት / (ዖፌ 10:3)
ረዒብያ / Rehabiah
„ረባ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ረብዒ‟ያህረበ‟ያህ፣ ጌታ ያበረከተው፣ አምሊክ ያራባው፣ የተባዙ…
“የአሌዒዙርም ሌጆች አሇቃ ረዒብያ ነበረ አሌዒዙርም
ላልች ሌጆች አሌነበሩትም የረዒብያ ሌጆች እጅግ
ብ዗ ነበሩ።” (1ዚና 23:17)

Rehabiah/ ረዒብያ
Enlargement of the Lord, / EBD
“And the sons of Eliezer were,
Rehabiah the chief. And Eliezer had
none other sons; but the sons of
Rehabiah were very many.”
(1 Ch 23:17)
Rephael / ራፊኤሌ
Healed of God, / EBD
“The sons of Shemaiah; Othni, and
Rephael, and Obed, Elzabad, whose
brethren were strong men, Elihu, and
Semachiah” Rephael; Son of Shemaiah,
the first-born of Obed-edom; (1 Ch 26:7)
Rephaiah / ረፊያ
Healed of Jehovah, / SBD
“And the sons of Hananiah; Pelatiah,
and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the
sons of Arnan, the sons of Obadiah, the
sons of Shechaniah” The sons of
Rephaiah appear among the descendants
of Zerubbabel in;
(1 Ch 3:21)
 A Simeonite chieftain in the
reign of Hezekiah;(1 Ch 4:42)
 Son of Tola the son of Issachar;
(1 Chronicles 7:2)
 Son of Binea, and descendant of
Saul; (1 Chronicles 9:43)
 The son of Hur, and ruler of a
portion of Jerusalem;(Neh 3:9)

ራፊኤሌ / Rephael
„ረፌ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ረፊ‟ኤሌ- ረፇ ያህ፣ ረፌተ ህያው፣ ያምሊክ ረፌት፣
ሰንበት… (Raphael)
“ሇሸማያ ሌጆች ዕትኒ፥ ራፊኤሌ፥ ዕቤዴ፥
ወንዴሞቹም ኃያሊን የነበሩ ኤሌዙባዴ፥ ኤሌሁ፥
ሰማክያ።” (1ዚና 26:7/ 8)
ረፊያ / Rephaiah
„ረፌ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ) ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ነው።
ረፊ‟ያህ- ረፇ ያህ፣ ረፌተ ህያው፣ ዖሊሇማዊ ረፌት፣
ያምሊክ ዯህንነት፣ ሰንበት… የሰው ስም
“የሏናንያም ሌጆች ፇሊጥያና የሻያ ነበሩ። የረፊያ
ሌጆች፥ የአርናን ሌጆች፥ የአብዴዩ ሌጆች፥ የሴኬንያ
ሌጆች።” (1ዚና 3:21)
 “የስምዕንም ሌጆች አምስት መቶ ሰዎች ወዯ
ሴይር ተራራ ሄደ አሇቆቻቸውም የይሽዑ
ሌጆች፥ ፇሊጥያ፥ ነዒርያ፥ ረፊያ፥ ዐዛኤሌ
ነበሩ:” (1 ዚና 4:42)
 “የቶሊም ሌጆች፥ ኦዘ፥ ራፊያ፥ ይሪኤሌ፥
የሔማይ፥ ይብሣም፥ ሽሙኤሌ...” (1 ዚና 7:2)
 “ሞጻም ቢንዒን ወሇዯ፥ ሌጁም ረፊያ ነበረ፥
ሌጁ ኤሌዒሣ፥ ሌጁ ኤሴሌ” (1 ዚና 9:43)
 “በአጠገባቸውም የኢየሩሳላም ግዙት እኵላታ
አሇቃ የሆር ሌጅ ረፊያ አዯሰ።” (ነህ3:9)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
212

Rissah / ሪሳ
Reuel / ራጉኤሌ
Friend of God, / EBD
“And Adah bare to Esau Eliphaz; and
Bashemath bare Reuel” (Ge36:4, 10)
One of the sons of Esau, by his wife
Bashemath, sister of Ishmael
 One of the names of Moses‟
father-in-law; (Exodus 2:18)
 Father of Eliasaph, the leader of
the tribe of Gad at the time of the
census at Sinai. (Numbers 2:14)
 A Benjamite, ancestor of Elah;
(1 Chronicles 9:8)
Rhesa /ሬስ
WILL; course, / HBN
“Which was the son of Joanna, who was
the son of Rhesa, which was the son of
Zorobabel, which was the son of
Salathiel, which was the son of Neri...”
(Lk 3:27)
Rhoda / ሮዳ
A rose, / EBD
“And as Peter knocked at the door of the
gate, a damsel came to hearken, named
Rhoda.” (Acts 12:13)
Riphath / ሪፊት
Remedy; medicine; release; pardon, / HBN
“And the sons of Gomer; Ashkenaz, and
Riphath, and Togarmah”;
(Ge10:3)
Rissah / ሪሳ
Heap of ruins, / EBD
“And they removed from Libnah, and
pitched at Rissah.”
(Nu 33:21, 22)

ራጉኤሌ / Reuel
ረጋ‟ኤሌ- ያምሊክ ረፌት፣ ሰንበት…
“ዒዲ ሇዓሳው ኤሌፊዛን ወሇዯች ቤሴሞትም
ራጉኤሌን ወሇዯች” (ዖፌ 36:4/ 10)
 “ወዯ አባታቸው ወዯ ራጉኤሌም በመጡ
ጊዚ። ስሇ ምን ዙሬ ፇጥናችሁ መጣችሁ?
አሊቸው።” (ዖጸ2:18)
 “በእነርሱም አጠገብ የጋዴ ነገዴ ነበረ
የጋዴም ሌጆች አሇቃ የራጉኤሌ ሌጅ
ኤሉሳፌ ነበረ።” (ዖኁ2:14)
 “የይሮሏም ሌጅ ብኔያ የሚክሪ ሌጅ የኦዘ
ሌጅ ኤሊ የዪብኒያ ሌጅ የራጉኤሌ ሌጅ
የሰፊጥያስ ሌጅ ሜሱሊም” (1 ዚና 9:8)
ሬስ / Rhesa
ሪስ- ራስ፣ ራሴ፣ እንዯራሴ…
“የዮዲ ሌጅ፥ የዮናን ሌጅ፥ የሬስ ሌጅ፥ የዖሩባቤሌ
ሌጅ፥ የሰሊትያሌ ሌጅ፥ የኔሪ ሌጅ፥”
(ለቃ3:27)
ሮዳ / Rhoda
ሬዲ- አበባ፣ ጽጌ ሬዲ… የሴት ስም
“ጴጥሮስም የዯጁን መዛጊያ ባንኳኳ ጊዚ ሮዳ
የሚለአት አንዱት ገረዴ ትሰማ ዖንዴ ቀረበች”
(ሥራ12:12-15)

ሪፊት / Riphath
ሪፊት- ረፌት፣ ዴህነት፣ ምህረት፣ ይቅርታ…ስም
“የጋሜርም ሌጆች አስከናዛ፥ ሪፊት፥ ቴርጋማ
ናቸው።” (ዖፌ 10:3)
ሪሳ / Rissah
ሪሳ- ሬሳ፣ ሙት፣ አስከሬን፣ በዴን… (Riusah)
“ከሌብናም ተጕዖው በሪሳ ሰፇሩ”
(ዖኁ33:21/ 22)

Rissah / ሪሳ
The root word is „ressa‟ (ሬሳ)
The meaning is „corpus‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBD- Hitchcock‟s bible name dictionary)

213

Sabbath / ሰንበት
Rosh / ሮስ
The head; top, / EBD
“And the sons of Benjamin were Belah,
and Becher, and Ashbel, Gera, and
Naaman, Ehi, and Rosh, Muppim, and
Huppim, and Ard.” (Ge 46:21)
Rush / ራስ
The expression "branch and rush", / EBD
“Therefore the LORD will cut off from
Israel head and tail, branch and rush, in
one day.” (Isa9:14),
Ruth / ሩት
Friend, / EBD
“And they took them wives of the
women of Moab; the name of the one
was Orpah, and the name of the other
Ruth:” (Ru1:4)
Sabaoth / ፀባዕት
Tsebaoth; "hosts,” armies, / EBD
“And as Esaias said before, except the
Lord of Sabaoth had left us a seed, we
had been as Sodoma, and been made like
unto Gomorrha.” (Ro 9:29)
Sabbath / ሰንበት
"To rest from labour", / EBD
“And he said unto them, This is that
which the LORD hath said, To morrow
is the rest of the holy sabbath unto the
LORD: bake that which ye will bake to
day, and seethe that ye will seethe; and
that which remaineth over lay up for you
to be kept until the morning.”
(Ex 16:22-30)
The name is applied to divers great
festivals, but principally and usually to
the seventh day of the week;

ሮስ / Rosh
„ራስ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ሲሆን፥ ዋነኛ ማሇት ነው።
ሮሽ- ሮስ፣ ራስ፣ አሇቃ፣ የበሊይ…
“የብንያምም ሌጆች ቤሊ፥ ቤኬር፥ አስቤሌ የቤሊ
ሌጆችም ጌራ፥ ናዔማን፥ አኪ፥ ሮስ፥ ማንፋን፥ ሐፉም
ጌራም አርዴን ወሇዯ።” (ዖፌ 46:21)
ራስ / Rush
ራሽ- ራስ፣ የበሊይ፣ ጭንቅሊት…
“ስሇዘህ እግዘአብሓር ራስና ጅራትን፥ የሰላኑን
ቅርንጫፌና እንግጫውን በአንዴ ቀን ከእስራኤሌ
ይቆርጣሌ።” (ኢሳ9:14)
ሩት / Ruth
ሩት- ርትዐ፣ ርኡት፣ ርትኢት፣ ሑሩት፣ ቅን…
“እነርሱም ከሞዒባውያን ሴቶች ሚስት አገቡ
የአንዱቱ ስም ዕርፊ የሁሇተኛይቱም ስም ሩት ነበረ።
በዘያም አሥር ዒመት ያህሌ ተቀመጡ።”
(ሩት1:4)
ፀባዕት / Sabaoth
ሰባዕት- ሰባት፣ ሰዎች፣ ህዛብ…
[ሠራዊት፥ ጭፌራ ማሇት ነው / መቅቃ]
“ኢሳይያስም እንዯዘሁ። ጌታ ፀባዕት ዖር
ባሊስቀረሌን እንዯ ሰድም በሆንን ገሞራንም በመሰሌን
ነበር ብል አስቀዴሞ ተናገረ” (ሮሜ9:29)
ሰንበት / Sabbath
„ሰብ‟ እና „ቤት‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ሰባዕት- ሳባ‟ቤት፣ ሰባት፣ ቤተሰብ…
[በእብራይስጥ የቃለ ትርጉም ማቆም ፡ መተው ማሇት
ነው/ መቅቃ]
[ሰብኣት፥ ሰዎች፣ ወገኖች ፣የቅርብ ዖመድች / ኪወክ]
[ሰብአ ቤት ፥ ቤተ ሰብ ዖመዴ ፥ ወገን ነገዴ፥ ልላ፥
ገረዴ... / ዯተወ/ አ]
“እርሱም፦ እግዘአብሓር የተናገረው ይህ ነው። ነገ
ዔረፌት፥ ሇእግዘአብሓርም የተቀዯሰ ሰንበት ነው
የምትጋግሩትን ጋግሩ፥ የምትቀቅለትንም ቀቅለ፥
የተረፇውን ሁለ ሇነገ እንዱጠበቅ አኑሩት አሊቸው።”
(ዖጸ16:22-30)

Sabbath / ሰንበት
The root words are „saba‟ (ሳባ) and „beth‟ (ቤት)
The meaning is „house of saba / seven‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር /
ኪወክ / አ- ኪዲነ ወሌዴ ክፌላ/ አሇቃ- መጽሏፇ ሰዋስው ወግስ ወመዛገበ ቃሊት ሏዱስ / ዯተወ / አ- ዯስታ ተክሇ ወሌዴ/
አሇቃ- ዏዱስ ያማረኛ መዛገበ ቃሊት)
214

Sadoc / ሳድቅ
Sabeans / የሳባም ሰዎች
Captivity; conversion; old age, / HBN
“Thus saith the LORD, The labour of
Egypt, and merchandise of Ethiopia and
of the Sabeans, men of stature, shall
come over unto thee, and they shall be
thine: they shall come after thee; in
chains they shall come over, and they
shall fall down unto thee, they shall
make supplication unto thee, saying,
Surely God is in thee; and there is none
else, there is no God.” (Isa 45:14)
 “For I am the LORD thy God, the
Holy One of Israel, thy Saviour: I
gave Egypt for thy ransom, Ethiopia
and Seba for thee.” (Isa 43:3)
 “And I will sell your sons and your
daughters into the hand of the
children of Judah, and they shall
sell them to the Sabeans, to a people
far off: for the LORD hath spoken
it.” (Joe 3:8)
 “And a voice of a multitude being at
ease was with her: ... brought
Sabeans from the wilderness,” (Eze
23:42)
 “And the Sabeans fell upon them,
and took them away; ....” (Job 1:15)
Sabtah / ሰብታ
Rest, / EBD
“And the sons of Cush; Seba, and
Havilah, and Sabtah, and Raamah, and
Sabtechah: and the sons of Raamah;
Sheba, and Dedan.” (Ge 10:7) or Sab‟ta,
Sadoc / ሳድቅ
Just, / EBD
“And Azor begat Sadoc; and Sadoc
begat Achim; and Achim begat Eliud”,
(Mt 1:14)

ሳባም ሰዎች / Sabeans
ሰባያን- ሳባውያን፣ ሳባቤት፣ የሰው ሌጅ፣ የሳባ አገር
ሰዎች…
“እግዘአብሓርም እንዱህ ይሊሌ። የግብጽ ዴካምና
የኢትዮጵያ ንግዴ ቁመተ ረጅሞችም የሳባ ሰዎች ወዯ
አንተ ያሌፊለ ሇአንተም ይሆናለ እጆቻቸውም
ታስረው ይከተለሃሌ በፉትህም ያሌፊለ፥ ሇአንተም
እየሰገደ። በእውነት እግዘአብሓር በአንተ አሇ፥
ከእርሱም ላሊ አምሊክ የሇም ብሇው ይሇምኑሃሌ።”
(ኢሳ45:14)
 “እኔ የእስራኤሌ ቅደስ አምሊክህ
እግዘአብሓር መዴኃኒትህ ነኝ ግብጽን
ሇአንተ ቤዙ አዴርጌ፥ ኢትዮጵያንና
ሳባንም ሇአንተ ፊንታ ሰጥቻሇሁ” (ኢሳ
43:3)
 “ሰዎችና እንስሶችም በማቅ ይከዯኑ፥ ወዯ
እግዘአብሓርም በብርቱ ይጩኹ
ሰዎችም ሁለ ከክፈ መንገዲቸውና
በእጃቸው ካሇው ግፌ ይመሇሱ።”
(ኢዮ3:8)
 “የዯስተኞችም ዴምፅ በእርስዋ ዖንዴ
ነበረ ከብ዗ም ሰዎች ጉባኤ ጋር
ሰካራሞቹ ከምዴረ በዲ መጡ በእጃቸው
አንባር በራሳቸውም የተዋበ አክሉሌ
አዯረጉ።” (ዔዛ 23:42)
 “የሳባም ሰዎች አዯጋ ጣለ፥
ወሰደአቸውም፥ ብሊቴኖቹንም በሰይፌ
ስሇት ገዯለ እኔም እነግርህ ዖንዴ ብቻዬን
አመሇጥሁ አሇው።” (ኢዮ1:15)
ሰብታ / Sabtah
„ሰብ‟ እና „ቤት‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም።
ሰባት- ሳባት፣ ሳ‟ቤት፣ የሰው ሌጅ፣ ሰብዒዊ…
“የኩሽም ሌጆች ሳባ፥ ኤውሊጥ፥ ሰብታ፥ ራዔማ፥
ሰበቃታ ናቸው። የራዔማ ሌጆችም ሳባ፥ ዴዲን
ናቸው።” (ዖፌ 10:7)
ሳድቅ / Sadoc
„ጸዯቀ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ሳዱቅ- ጻዱቅ፣
እውነተኛ፣ ህያው... (Zadok)
“አዙርም ሳድቅን ወሇዯ፤ ሳድቅም አኪምን ወሇዯ፤
አኪምም ኤሌዩዴን ወሇዯ፤” (ማቴ1:14)

Sadoc / ሳድቅ: The root word is „tsadiq‟ (ጸዯቀ)
The meaning is „the living one‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ
መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
215

Salmon / ሰሌሞን
Salathiel / ሰሊትያሌ
Whom I asked of God, / EBD
“And after they were brought to
Babylon, Jechonias begat Salathiel; and
Salathiel begat Zorobabel;”
(Mt 1:12)
 The son of Jeconiah; (Matthew
1:12; 1 Chronicles 3:17)
 Also called the son of Neri;
(Luke 3:27)

ሰሊትያሌ / Salathiel
„ስሇት‟ እና ‟ኤሌ‟ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
ስሇተ‟ኤሌ- ከአምሊክ የተጠየቀ፣… (Shealtiel)
“ከባቢልንም ምርኮ በኋሊ ኢኮንያን ሰሊትያሌን ወሇዯ፤
ሰሊትያሌም ዖሩባቤሌን ወሇዯ፤” (ማቴ1:12)
 “የምርኮኛውም የኢኮንያን ሌጆች ሰሊትያሌ፥
መሌኪራም፥” (1 ዚና 3:17)
 “የዮዲ ሌጅ፥ የዮናን ሌጅ፥ የሬስ ሌጅ፥
የዖሩባቤሌ ሌጅ፥ የሰሊትያሌ ሌጅ፥ የኔሪ ሌጅ፥”
(ለቃ 3:27)

Salathiel / ሰሊትያሌ
The root words are „selath‟ (ስሇት) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „Whom I asked of the Lord‟,
Salem / ሳላም
Peace, / EBD
“And Melchizedek king of Salem
brought forth bread and wine: and he
was the priest of the most high God.”
(Ge 14:18; Psalms 76:2; Hebs 7:1, 2)
Salim / ሳላም
Peaceful, / EBD
“And John also was baptizing in Aenon
near to Salim, because there was much
water there: and they came, and were
baptized.” A place where John baptized;
(John 3:23)
Salmon / ሰሌሞን

ሳላም / Salem
„ሰሊመ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ሳላም- ሰሊም፣
መረጋጋት፣ ጸጥታ፣ ዯህንነት... (Salim)
“የሳላም ንጉሥ መሌከ ጼዳቅም እንጀራንና የወይን
ጠጅን አወጣ እርሱም የሌዐሌ እግዘአብሓር ካህን
ነበረ:” (ዖፌ 14:18)
ሳላም / Salim
„ሰሊም‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ነው። ሳሉም- ሰሊም፣
መረጋጋት፣ ጸጥታ፣ ዯህንነት… (Salem)
“ዮሏንስም ዯግሞ በሳላም አቅራቢያ በሄኖን በዘያ
ብ዗ ውኃ ነበርና ያጠምቅ ነበር፥”
(ዮኅ3:23)
ሰሌሞን / Salmon
„ስሇ‟ እና „አማነ‟ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
ሰሊሙን- ሰሊም፣ ዯህና፣ ረጋታን አግኝ… (Zalmon)
“አቤሜላክና ከእርሱ ጋር ያለትም ሔዛብ ሁለ ወዯ
ሰሌሞን ተራራ ወጡ አቤሜላክም በእጁ መጥረቢያ
ወስድ የዙፈን ቅርንጫፌ ቇረጠ፥ አንሥቶም
በጫንቃው ሊይ አዯረገው ከእርሱም ጋር ሇነበሩት
ሔዛብ።” (ይሁ9:48)
“አሚናዲብም ነአሶንን ወሇዯ፥ ነአሶንም ሰሌሞንን
ወሇዯ፥” (ሩት 4:20)/ “ኤስሮምም አራምን ወሇዯ፤
አራምም አሚናዲብን ወሇዯ፤ አሚናዲብም ነአሶንን
ወሇዯ፤ ነአሶንም ሰሌሞንን ወሇዯ፤” (ማቴ1:4/ 5)

Peaceable; perfect; he that rewards, / HBN

“And Abimelech gat him up to mount
Zalmon, he and all the people that were
with him; and Abimelech took an ax in
his hand, and cut down a bough from the
trees, and took it, and laid it on his
shoulder, and said unto the people that
were with him, What ye have seen me
do, make haste, and do as I have done.”
(Jud 9:48)
The son of Nashon, (Ru 4:20; Ma1:4, 5)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
216

Saph / ሳፌ
Salmone / ሰሌሙና
Perfect, peaceful, / EBD
“And when we had sailed slowly many
days, and scarce were come over against
Cnidus …we sailed under Crete, over
against Salmone” (Acts 27:7)
Salome / ሰልሜ
Perfect, peaceful, / EBD
“There were also women looking on afar
off: among whom was Mary Magdalene,
and Mary the mother of James the less
and of Joses, and Salome;”
(Mr15:40)
Samuel / ሳሙኤሌ
Heard of God, / EBD
“Wherefore it came to pass, when the
time was come about after Hannah had
conceived, that she bare a son, and
called his name Samuel, saying, because
I have asked him of the LORD.”
(1 Sa 1:20)
The peculiar circumstances connected
with his birth are recorded in;

ሰሌሙና / Salmone
„ሰሊምነ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው።
“ብ዗ ቀንም እያዖገምን ሄዯን በጭንቅ ወዯ ቀኒድስ
አንጻር ዯረስን፤ ነፊስም ስሇ ከሇከሇን በቀርጤስ
ተተግነን በሰሌሙና አንጻር ሄዴን፤”
(ሥራ27:7)
ሰልሜ / Salome
„ሰሊመ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ። ሰሊሜ፣ ዯህንነት…
“… ከእነርሱም በገሉሊ ሳሇ ይከተለትና ያገሇግለት
የነበሩ መግዯሊዊት ማርያም የታናሹ ያዔቆብና የዮሳም
እናት ማርያም ሰልሜም ነበሩ፥ ከእርሱም ጋር ወዯ
ኢየሩሳላም የወጡ ላልች ብ዗ዎች ሴቶች ነበሩ።”
(ማር15:40)
ሳሙኤሌ / Samuel
„ሰማ‟ እና ኤሌ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
ሰማ‟ኤሌ- ሰማ አምሊክ፣ እግዙብሓር አዲመጠ፣ ፀልትን
ተቀበሇ…
[ሳሙ‟ኤሌ ማሇት የእግዙብሓር ስም አምሊካዊ ስም
ማሇት ነው / መቅቃ]
“የመፅነስዋም ወራት ካሇፇ በኋሊ ሏና ወንዴ ሌጅ
ወሇዯች እርስዋም፦ ከእግዘአብሓር ሇምኜዋሇሁ
ስትሌ ስሙን ሳሙኤሌ ብሊ ጠራችው:”
(1ሳሙ1:20)

Samuel / ሳሙኤሌ
The root words are „semma‟ (ሰማ) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „the lord hears‟,
Related term(s): Ishmael / እስማኤሌ / (ዖፌ16፡11)
Saph / ሳፌ
Division, / SBD
Extension, / EBD
“And it came to pass after this, that there
was again a battle with the Philistines at
Gob: then Sibbechai the Hushathite slew
Saph, which was of the sons of the
giant.” (2sa 21:18)

ሳፌ / Saph
„ሰፉ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ሰፌ- ስፊ፣ ሰፉ፣
በዙ፣ ተራባ… (Shaaph)
“ከዘህም በኋሊ እንዯ ገና በጎብ ሊይ
ከፌሌስጥኤማውያን ጋር ሰሌፌ ሆነ፥ ኩሳታዊውም
ሴቦካይ ከራፊይም ወገን የነበረውን ሳፌን ገዯሇ።”
(ሳሙ 21:18)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ
ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

217

Sebat / ሳባጥ
Saphir / ሻፉር
Beautiful, / EBD, (ሻፌር)
“Pass ye away, thou inhabitant of
Saphir, having thy shame naked: the
inhabitant of Zaanan came not forth in
the mourning of Bethezel; he shall
receive of you his standing.” (Mic 1:11),
“A town of Judah And they removed
from mount Shapher, and encamped in
Haradahnu”; (33:24)
Seba / ሳባ
An oath, seven, / EBD
A drunkard; that turns, / HBN
“And the sons of Cush; Seba, and
Havilah, and Sabtah, and Raamah, and
Sabtechah: and the sons of Raamah;
Sheba, and Dedan”; One of the sons of
Cush; (Ge 10:7).
The name of a country and nation (Isaiah
43:3; 45:14) mentioned along with
Egypt and Ethiopia, and therefore
probably in north-eastern Africa. The
kings of Sheba and Seba are mentioned
together in Psalms 72:10.

ሻፉር / Saphir
„ሰፇረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ሸፇር- ሰፇረ፣
ሰፇር፣ መንዯር…
“በሻፉር የምትቀመጪ ሆይ፥ በዔራቁትነትሽና
በእፌረት እሇፉ በጸዒናን የምትቀመጠው
አሌወጣችም የቤትኤጼሌ ሌቅሶ ከእናንተ ዖንዴ
መኖሪያውን ይወስዲሌ።”
(ሚክ1:11)
“ከሻፌር ተራራም ተጕዖው በሏራዲ ሰፇሩ።”
(ዖኁ33:24)
ሳባ / Seba
ሳባ- ሰብ፣ ሰው፣ የኩሽ ሌጅ… (Sheba(h))
“የኩሽም ሌጆች ሳባ፥ ኤውሊጥ፥ ሰብታ፥ ራዔማ፥
ሰበቃታ ናቸው። የራዔማ ሌጆችም ሳባ፥ ዴዲን
ናቸው።” (ዖፌ 10:7)
“እኔ የእስራኤሌ ቅደስ አምሊክህ እግዘአብሓር
መዴኃኒትህ ነኝ ግብጽን ሇአንተ ቤዙ አዴርጌ፥
ኢትዮጵያንና ሳባንም ...” (ኢሳ 43:3)
“እግዘአብሓርም እንዱህ ይሊሌ። የግብጽ ዴካምና
የኢትዮጵያ ንግዴ ቁመተ ረጅሞችም የሳባ ሰዎች ወዯ
አንተ ያሌፊለ ሇአንተም ይሆናለ እጆቻቸውም
ታስረው ይከተለሃሌ...” (45:14)
“… የዒረብና የሳባ ነገሥታት እጅ መንሻን
ያቀርባለ።” (72:10)

Seba / ሳባ
The root word is „sebe‟ (ሰብ)
The meaning is „man‟ (human being),
ሳባጥ / Sebat
„ሰብዒ‟ እና „ቤት‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
ሰባት- ሳባቤት፣ የሳባ ሌጅ፣ የሰው ሌጅ፣ ቤተ ሰብ፣ የሳባ
ወገን…
“በዲርዮስ በሁሇተኛው ዒመት ሳባጥ በሚባሌ
በአሥራ አንዯኛው ወር በሀያ አራተኛው ቀን
የእግዘአብሓር ቃሌ ወዯ አድ ሌጅ ወዯ በራክዩ ሌጅ
ወዯ ነቢዩ ወዯ ዖካርያስ እንዱህ ሲሌ መጣ።”
(ዖካ1:7)

Sebat / ሳባጥ
Twig; scepter; tribe; / HBN
“Upon the four and twentieth day of the
eleventh month, which is the month
Sebat, in the second year of Darius,
came the word of the LORD unto
Zechariah, the son of Berechiah, the son
of Iddo the prophet, saying,”
(Zec1:7)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
218

Sephar / ስፊር
Seir / ሴይር
Rough; hairy, woody district; shaggy, / EBD
“These are the sons of Seir the Horite,
who inhabited the land; Lotan, and
Shobal, and Zibeon, and Anah”; A
Horite; one of the "dukes" of Edom;
(Ge 36:20-30)
Sela-hammahlekoth / የማምሇጥ ዒሇት
The cliff of escapes or of divisions, / EBD
“Wherefore Saul returned from pursuing
after David, and went against the
Philistines: therefore they called that
place Selahammahlekoth.”
(1sa 23:28)
Sem / ሴም
Name, / SBD
“Which was the son of Cainan, which
was the son of Arphaxad, which was the
son of SEM, which was the son of Noe,
which was the son of Lamech”; the
patriarch; (Lu3:36)

ሴይር / Seir
ስር- ሳር፣ ሥራ ሥር…
“በዘያች አገር የተቀመጡ የሕሪው የሴይር ሌጆች
እነዘህ ናቸው ልጣን፥ ሦባሌ፥ ፅብዕን፥ ዒና፥ ዱሶን፥
ኤጽር፥ ዱሳን” (ዖፌ 36:20-30)
“የሕር ሰዎችንም በሴይር ተራራቸው በበረሀ አጠገብ
እስካሇች እስከ …” (ዖፌ 14:6)
ማምሇጥ ዒሇት / Sela-hammahlekoth
„ስሇ‟ እና „መሇኮት‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
ሳሇ‟መሇኮት- ስሇ መሇኮት፣ ስሇፇጣሪ፣ ስሇ እግዙብሓር
“ሳኦሌም ዲዊትን ማሳዯዴ ትቶ ተመሇሰ፥
ከፌሌስጥኤማውያንም ጋር ሉዋጋ ሄዯ። ስሇዘህ የዘህ
ስፌራ ስም የማምሇጥ ዒሇት ተባሇ” (1ሳሙ23:28)
ሴም / Sem
„ስም‟ ማሇት ነው። ሴም- ስመ፣ ስም፣ ዛና፣ እውቅና…
(Shem)
“የቃይንም ሌጅ፥ የአርፊክስዴ ሌጅ፥ የሴም ሌጅ፥
የኖኅ ሌጅ፥ የሊሜህ ሌጅ፥”
(ለቃ3:36)

Sem / ሴም
The root word is „semm‟ (ስም)
The meaning is „name‟,
Related term(s): Shem / ሴም / (ዖፌ 5:32)
Semei / ሴሜይ
Hearing; obeying, / HBN
“This was the son of Maath … which
was the son of Semei, which was the son
of Joseph, which was the son of Juda;”
(Luke3:26)
Sephar / ስፊር
Numbering, / EBD
“And their dwelling was from Mesha, as
thou goest unto Sephar a mount of the
east.” (Ge10:30)

ሴሜይ / Semei
„ሰማ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ሴሚ- ሰሚ፣
አዲማጭ፣ታዙዥ…
“የናጌ ሌጅ፥ የማአት ሌጅ፥ የማታትዩ ሌጅ የሴሜይ
ሌጅ፥ የዮሴፌ ሌጅ፥”(ለቃ3:26)
ስፊር / Sephar
„ሰፇረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ሰፇር- ሰፇረ፣
ሇካ፣ ቆጠረ…
“ስፌራቸውም ከማሴ አንሥቶ ወዯ ስፊር ሲሌ እስከ
ምሥራቅ ተራራ ዴረስ ነው።” (ዖፌ10:30)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s
bible dictionary)
219

Shaaph / ሸዒፌ
Serah / ሤራሔ
Lady of scent; song; the morning star, /
HBN
“And the sons of Asher; Jimnah, and
Ishuah, and Isui, and Beriah, and Serah
their sister: and the sons of Beriah;
Heber, and Malchiel.”
(Ge 46:17; 1 Ch 7:30)/ (Nu 26:46)
Seraiah / ሠራያ
Soldier of Jehovah, / EBD
“And the sons of Kenaz; Othniel, and
Seraiah: and the sons of Othniel;
Hathath.”
(1ch 4:13, 14)
Seth / ሴት
Appointed, compensation; / EBD
“And Adam knew his wife again; and
she bare a son, and called his name Seth:
For God, said she, hath appointed me
another seed instead of Abel, whom
Cain slew.”
(Ge 4:25; 6:3; 1 Ch1:1)

ሤራሔ / Serah
ሤራህ- ሥራህ፣ ሥራ፣ ዴርጊት፣ ክንውን…
“የአሴርም ሌጆች ዪምና፥ የሱዋ፥ የሱዊ፥ በሪዒ፥
እኅታቸው ሤራሔ የበሪዒ ሌጆችም ሓቤር፥
መሌኪኤሌ።”
(ዖፌ 46:17፣ 1 ዚና7:30) ፣
(ዖኁ26:46)
ሠራያ / Seraiah
„ሥራ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ )ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። የአምሊክ ሰራተኛ፣ የጌታ አገሌጋይ፣ ያምሊክ
ሰራዊት…
“የቄኔዛም ሌጆች ጎቶንያሌና ሠራያ ነበሩ።
የጎቶንያሌም ሌጅ ሏታት ነበረ።” (1ዚና 4:13/ 14)
ሴት / Seth
„ሰጠ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ነው። ሴተ- ሰጠ፣ ተካ…
“አዲም ዯግሞ ሚስቱን አወቀ ወንዴ ሌጅንም
ወሇዯች። ስሙንም፦ ቃየን በገዯሇው በአቤሌ ፊንታ
እግዘአብሓር ላሊ ዖር ተክቶሌኛሌ ስትሌ ሴት
አሇችው።” (ዖፌ 4:25) ፥ (ዖፌ 4:25/ 6:3)/
“አዲም፥ ሴት፥ ሄኖስ፥ ቃይናን፥ መሊሌኤሌ፥”
(1 ዚና 1:1)

Seth / ሴት: The root word is „seth‟ (ሴት)
The meaning is „given‟,
Related term(s): sheth
Sethur / ሰቱር: The root word is „seterre‟ (ሰጠረ)
The eaning is to „hide‟,
Related term(s): Mystery / ምሥጢር / (ኤፋ 1:9, 10)
Sethur / ሰቱር
Hidden, / EBD
“Of the tribe of Asher, Sethur the son of
Michael” (Nu 13:13)
Shaaph / ሸዒፌ
Division, / SBD; extension, / EBD
“And the sons of Jahdai; Regem, and
Jotham, and Gesham, and Pelet, and
Ephah, and Shaaph”
(1ch 2:47)

ሰቱር / Sethur
ሰጡር- ሰጠረ፣ መሰጠር፣ ምስጢር ማዴረግ፣ መዯበቅ…
የሰው ስም
“ከአሴር ነገዴ የሚካኤሌ ሌጅ ሰቱር” (ዖኁ13:13)

ሸዒፌ / Shaaph
„ሰፉ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ሰፌ- ስፊ፣ ሰፉ፣
በዙ፣ ተራባ…
“ሏራንም ጋዚዛን ወሇዯ። የያህዲይም ሌጆች ሬጌም፥
ኢዮታም፥ ጌሻን፥ ፊላጥ፥ ሓፊ፥ ሸዒፌ ነበሩ።”
(ዚና 2:47)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
220

Shalisha / ሻሉሻ
Shabbethai / ሳባታይ
Sabbath-born, / EBD
“Also Jeshua, and Bani, and Sherebiah,
Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodijah,
Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad,
Hanan, Pelaiah, and the Levites, caused
the people to understand the law:”
(Ne 8:7), (Sabbatical)/ (Ezra 10:15)
Shalem / በዯኅንነት
Perfect, Safe, / EBD
“And Jacob came to Shalem, a city of
Shechem, which is in the land of
Canaan, when he came from Padanaram;
and pitched his tent before the city.”
(Ge 33:18)
Shalim / ሻዔሉም
Same as Salim, / HBN
“But they found them not: then they
passed through the land of Shalim, and
there they were not: and he passed
through the land of the Benjamites, but
they found them not.” (1sa 9:4)
Shalisha / ሻሉሻ
Three; the third; prince; captain, / HBN
“And he passed through mount Ephraim,
and passed through the land of Shalisha,
but they found them not: then they
passed through the land of Shalim, and
there they were not... but they found
them not.” (1 Sa 9:4)

ሳባታይ / Shabbethai
ሸባትያ- ሳባተያ፣ ሳባዊያት፣ የሳባ ወገን…
“ዯግሞ ኢያሱና ባኒ፥ ሰራብያ፥ ያሚን፥ ዒቁብ፥
ሳባታይ፥ ሆዱያ፥ መዔሤያ፥ ቆሉጣስ፥ ዒዙርያስ፥
ዮዙባት፥ ሏናን፥ ፋሌያ፥ ላዋውያኑም ሔጉን
ያስተውለ ዖንዴ ሔዛቡን ያስተምሩ ነበር ሔዛቡም
በየስፌራቸው ቆመው ነበር።” (ነህ8:7)
(ዔዛ10:15)
ዯኅንነት / Shalem
„ሰሊም‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ሸሊም- በሰሊም፣
በዯህና፣ በአማን...
“ያዔቆብም ከሁሇት ወንዜች መካከሌ በተመሇሰ ጊዚ
በከነዒን ምዴር ወዲሇችው ወዯ ሴኬም ከተማ
በዯኅንነት መጣ በከተማይቱም ፉት ሰፇረ።”
(ዖፌ 33:18-20)
ሻዔሉም / Shalim
„ሰሊመ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ሻሉም- ሰሊም፣
ሰሊመ፣ ሰሊማዊ…
“በተራራማው በኤፌሬም አገርና በሻሉሻ አሇፈ፥
አሊገኙአቸውምም በሻዔሉም ምዴርም አሇፈ፥
በዘያም አሌነበሩም በብንያም ምዴርም አሇፈ፥
አሊገኙአቸውምም።” (1ሳሙ9:4)
ሻሉሻ / Shalisha
„ሰሇሰ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ሲሆን ትርጉሙም
ሶሥት ማሇት ነው። ሸሉሼ- ሰሊሴ፣ ሥሊሴ፣ ሰሇሰ፣
ሶሥትነት…
“በተራራማው በኤፌሬም አገርና በሻሉሻ አሇፈ፥
አሊገኙአቸውምም በሻዔሉም ምዴርም አሇፈ፥
በዘያም አሌነበሩም በብንያም ምዴርም አሇፈ፥
አሊገኙአቸውምም።” (1ሳሙ9:4)

Shalisha / ሻሉሻ
The root word is „selse‟ (ሰሇሰ)
The meaning is „trinity‟,

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBD- Hitchcock‟s bible name dictionary)
221

Shallum / ሰልም
Shallum / ሰልም
Perfect; agreeable, / HBN, (ሺላም)
“And Shallum the son of Jabesh
conspired against him, and smote him
before the people, and slew him, and
reigned in his stead.” The fifteenth king
of Israel, son of Jabesh, conspired
against Zachariah, killed him, and
brought the dynasty of Jehu to a close,
Shallum, after reigning in Samaria for a
month only, was in his turn dethroned
and killed by Menahem.
(2 Ki 15:10-14)
 A descendant of Shesham, (1 Ch
2:40, 41)
 The third son of Josiah king of
Judah, (1 Ch 3:15; Jeremiah 22:11)
 Son of Shaul the son of Simeon;
(1 Chronicles 4:25)
 A high priest; (1 Chronicles 6:12, 13;
Ezra 7:2)
 The chief of a family of porters or
gate-keepers of the east gate of the
temple; (1 Chronicles 9:17)
 Son of Kore, a Korahite;
(1 Chronicles 9:19, 31)
 Father of Jehizkiah, an Ephraimite;
(2 Chronicles 28:12)
 One of the porters of the temple who
had married a foreign wife; (Ezra
10:24)
 One of the sons of Bani (Ezra 10:42)
 The son of Halohesh and ruler of a
district of Jerusalem (Nehemiah
3:12)
 The uncle of Jeremiah, (Jeremiah
32:7) perhaps the same as 2;
 Father or ancestor of Maaseiah
(Jeremiah 35:4)

ሰልም / Shallum
„ሰሊም‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ሲሆን ትርጉሙም፥ ሸለምሰሊም፣ ዯህንነት፣ ስምምነት፣ እርቅ…ማሇት ነው።
አሥራ ሁሇት ሰዎች በዘህ ስም ይጠራለ።
“የኢያቤስም ሌጅ ሰልም ተማማሇበት፥ በይብሌዒም
መትቶ ገዯሇው፥ በእርሱም ፊንታ ነገሠ:”
(2ነገ15:10)
 “ሲስማይም ሰልምን ወሇዯ ሰልምም የቃምያን
ወሇዯ የቃምያም ኤሉሳማን ወሇዯ።”
(1 ዚና 2:40/ 41)
 “የኢዮስያስም ሌጆች በኵሩ ዮሏናን፥
ሁሇተኛውም ኢዮአቄም፥ ሦስተኛውም
ሴዳቅያስ፥ አራተኛውም ሰልም።”
(1 ዚና 3:15/ ኤር 22:11)
 “ሌጁ ሰልም፥ ሌጁ መብሳም፥ ሌጁ ማስማዔ።”
(1 ዚና4:25)
 “አኪጦብም ሳድቅን ወሇዯ ሳድቅም ሰልምን
ወሇዯ” (1 ዚና 6:12, 13)፤ “የዒዙርያስ ሌጅ፥
የኬሌቅያስ ሌጅ፥ የሰልም ሌጅ፥ የሳድቅ ሌጅ፥
የአኪጦብ ሌጅ፥” (ዔዛ 7:2)
 “በረኞችም ሰልም፥ ዒቁብ፥ ጤሌሞን፥
አሑማን፥ ወንዴሞቻቸውም ነበሩ ሰልምም
አሇቃ ነበረ።” (1 ዚና 9:17)
 “የቆሬም ሌጅ የአብያሳፌ ሌጅ የቆሬ ሌጅ ሰልም
ከአባቱም ቤት የነበሩ ወንዴሞቹ ቆሬያውያን...”
(1 ዚና 9:19/ 31)
 “ዯግሞም ከኤፌሬም ሌጆች አሇቆች የዮሏናን
ሌጅ ዒዙርያስ፥ የምሺላሞትም ሌጅ በራክያ፥
የሰልምም ሌጅ ይሑዛቅያ፥ ...” (2 ዚና28:12)
 “ከመዖምራንም፤ ኤሌያሴብ፤ ከበረኞችም፤
ሰልም፥ ጤላም፥ ኡሪ።” (ዔዛ10:24)
 “ሴሴይ፥ ሸራይ፥ ኤዛርኤሌ፥ ሰላምያ፥ ሰማራያ፥
ሰልም፥ አማርያ፥ ዮሴፌ።” (ዔዛ10:41/42)
 “በአጠገባቸውም የኢየሩሳላም ግዙት እኵላታና
የመንዯሮችዋ አሇቃ የአልኤስ ሌጅ ሰልም
አዯሰ።” (ነህ3:12)
 “እነሆ፥ የአጏትህ የሰልም ሌጅ አናምኤሌ ወዯ
አንተ መጥቶ። ...” (ኤር32:7)
 “ወዯ እግዘአብሓርም ቤት በበረኛው በሰልም
ሌጅ በመዔሤያ ጓዲ ...” (ኤር35:4)

Shellum: the root word is „selam‟ (ሰሊም),
(HBD- Hitchcock‟s bible name dictionary)
222

Shamma / ሳማ
Shallum / ሴላም
Perfect; agreeable, / HBN, (ሺላም)
“So Hilkiah the priest, Ahikam, Achbor,
Shaphan, and Asaiah went to Huldah the
prophetess, the wife of Shallum the son
of Tikvah, the son of Harhas, keeper of
the wardrobe.” (2 Kings 22:14; 2 Ch
34:23) in the reign of Josiah; “Jahziel,
and Guni, and Jezer, and Shallum, the
sons of Bilhah; A son of Naphtali;”
(1 Ch 7:13)

ሴላም / Shallum
„ሰሇመ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ሸለም- ሰሊም፣
ስምምነት፣ እርቅ…
“እንዱሁም ካህኑ ኬሌቅያስና አኪቃም ዒክቦርም
ሳፊንና ዒሳያም ወዯ ሌብስ ጠባቂው ወዯ ሏስራ ሌጅ
ወዯ ቲቁዋ ሌጅ ወዯ ሴላም ሚስት ወዯ ነቢያቱ ወዯ
ሔሌዲና ሄደ እርስዋም በኢየሩሳላም በሁሇተኛው
ክፌሌ ተቀምጣ ነበር ከእርስዋም ጋር ተነጋገሩ።”
(2 ነገ22:14/ 2 ዚና 34:23) “የንፌታላም ሌጆች፥
ያሔጽኤሌ፥ ጉኒ፥ ዬጽር፥ ሺላም፥ የባሊ ሌጆች ነበሩ”
(1 ዚና 7:13)

Shallum / ሴላም
The root word is „selam‟(ሰሊም)
The meaning is „peace‟,
Shalman / ሰሌማን
Peaceable; perfect; that rewards, / HBN
“Therefore shall a tumult arise among
thy people, and all thy fortresses shall be
spoiled, as Shalman spoiled Betharbel
in the day of battle: the mother was
dashed in pieces upon her children.”
(Ho10:14)
Shama / ሻማ
Obedient, / EBD
“Uzzia the Ashterathite, Shama and
Jehiel the sons of Hothan the Aroerite,”
One of David‟s guards (1 Ch 11:44)
Shamariah / ሰማራያ
Throne or keeping of the Lord, / HBN;
“Shamariah” means kept by Jehovah, / SBD
“Which bare him children; Jeush, and
Shamariah, and Zaham,”
(2ch11:19)
Shamma / ሳማ
Desert, astonishment, / EBD / SBD
“Bezer, and Hod, and Shamma, and
Shilshah, and Ithran, and Beera”
(1Ch7:37)

ሰሌማን / Shalman
„ስሇ‟ እና „አማነ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
ሸሊማን- ሸሊምነ፣ ሰሇአማን…
“በሔዛብህም መካከሌ ሽብር ይነሣሌ እናትም
ከሌጆችዋ ጋር በተፇጠፇጠች ጊዚ ሰሌማን
ቤትአርብኤሌን በሰሌፌ ቀን እንዲፇረሰ፥ አምባዎችህ
ሁለ ይፇርሳለ።”
(ሆሴ10:14)
ሻማ / Shama
ሽማ- ስማ፣ ሰማ፣ አዲመጠ፣ ትዙዛ ተቀበሇ…
“አስታሮታዊው ዕዛያ፥ የአሮኤራዊው የኮታም ሌጆች
ሻማና ይዑኤሌ፥” (1ዚና 11:44)
ሰማራያ / Shamariah
„ሽህ‟ / „መሪ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ) ከሚለ ቃሊት የተገኘ
ስም ነው። ሽ‟ማረ‟ያህ- የሽዎች መሪ ጌታ…
“እርስዋም የዐስን፥ ሰማራያን፥ ዖሃምን ወንድች
ሌጆች ወሇዯችሇት።”(2 ዚና 11:19)
ሳማ / Shamma
ሻማ- መሻማት …
“ሦጋሌ፥ ቤሪ፥ ይምራ፥ ቤጼር፥ ሆዴ፥ ሳማ፥ ሰሉሳ፥
ይትራን፥ ብኤራ ነበሩ።” (1ዚና7:37)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s
bible dictionary)
223

Shammoth / ሳሞት
Shammah / ሣማ
Desert, astonishment, / EBD, / SBD
“And these are the sons of Reuel;
Nahath, and Zerah, Shammah, and
Mizzah: these were the sons of
Bashemath Esau's wife.” (Ge36:13, 17)
the son of Reuel the son of Esau;
(Ge 36:13, 17; 1 Ch 1:37)
 The third son of Jesse, and
brother of David; (1 Samuel
16:9; 17:13) Called also Shimea.
Shimeah and Shimma;
 One of the three greatest of
David‟s mighty men; (2 Sa
23:11-17)
Shammai / ሸማይ
My name; my desolations, / HBN
“And the sons of Onam were, Shammai,
and Jada. And the sons of Shammai;
Nadab, and Abishur”; the son of Onam;
(1 Ch 2:28, 32)
 Son of Rekem;(1 Chronicles,
2:44, 45)
 One of the descendants of Judah,
(1 Chronicles 4:17)

ሣማ / Shammah
ሽመ- ስመ፣ ስም፣ መጠሪያ …
“የዓሳው ሌጅ የራጉኤሌ ሌጆች እነዘህ ናቸው ናሕት
አሇቃ፥ ዙራ አሇቃ፥ ሣማ አሇቃ፥ ሚዙህ አሇቃ
በኤድም ምዴር የራጉኤሌ ሌጆች አሇቆች እነዘህ
ናቸው እነዘህም የዓሳው ሚስት የቤሴሞት ሌጆች
ናቸው።”
(ዖፌ 36:13/ 17)
 “እሴይም ሣማን አሳሇፇው እርሱም፦
ይህን ዯግሞ እግዘአብሓር አሌመረጠውም
አሇ” (1 ሳሙ16:9/ 17:13)
 “ከእርሱም በኋሊ የአሮዲዊው የአጌ ሌጅ
ሣማ ነበረ። ፌሌስጥኤማውያንም ምስር
በሞሊበት እርሻ ...”
(2 ሳሙ23:11-17)
ሸማይ / Shammai
„ስም‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ሽማይ- ስማይ፣
ስሜ፣ ዛና፣ እውቅና፣ ታሪክ…
“የኦናምም ሌጆች ሸማይና ያዲ ነበሩ። የሸማይ ሌጆች
ናዲብና አቢሱር ነበሩ።” (1ዚና2:28/ 32)
 “ሽማዔም የዮርቅዒምን አባት ረሏምን ወሇዯ
ሬቄምም ሸማይን ወሇዯ።” (1 ዚና 2:44/ 45)
 “የዔዛራም ሌጆች ዬቴር፥ ሜሬዴ፥ ዓፋር፥ ያልን
ነበሩ ዬቴርም ማርያምን፥ ሸማይን፥ የኤሽትምዒን
አባት ይሽባን ወሇዯ።” (1 ዚና 4:17)

Shammai / ሸማይ
The root word is „semai‟ (ስሜ)
The meaning is my „name‟,
Shammoth / ሳሞት
Names; desolations, / HBN
“Shammoth the Harorite, Helez the
Pelonite,”
(1 Ch 11:27)

ሳሞት / Shammoth
„ስም‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ሽማት- ስማት፣
ስሞች...
“ሃሮራዊው ሳሞት፥ ፇልናዊው ሴላስ፥”
(1 ዚና 11:27)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)

224

Sharai / ሸራይ
Shammua / ሰሙኤሌ
He that is heard; he that is obeyed, / HBN,
(ሳሙስ)
“And these were their names: of the tribe
of Reuben, Shammua the son of
Zaccur.” Reubenite spy, son of Zaccur;
(Numbers 13:4)
 Son of David, by his wife
Bathsheba; (1 Chronicles 14:4)
 A Levite, the father of Abda; (Ne
11:17)
 The representative of the priestly
family of Bilgah or Bilgai, in the
days of Joiakim; (Neh 12:18)
Shammuah / ሳሙስ same as Shammua / ሰሙኤሌ
Shaphat / ሳፊጥ
Judge, / EBD, (ሻፊጥ / ሣፊጥ/ ሰፇጥ)
“One of the chiefs of the Gadites in
Bashan; Joel the chief, and Shapham the
next, and Jaanai, and Shaphat in
Bashan”; (1 Ch 5:12)
“Of the tribe of Simeon, Shaphat the
son of Hori”; (Nu 13:5)
“Shemaiah: and the sons of Shemaiah;
Hattush, and Igeal, and Bariah, and
Neariah, and Shaphat, six”,
(1 ch 3:22)
Shapher / ሻፌር / same as Saphir / ሻፉር

ሰሙኤሌ / Shammua
„ሰማ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ሸሙ- ሰሙ፣
ሰማ፣ አዲመጠ፣ ታዖዖ…
“ስማቸውም ይህ ነበረ ከሮቤሌ ነገዴ የዖኩር ሌጅ
ሰሙኤሌ” (ዖኁ13:4)
 “በኢየሩሳላምም የወሇዲቸው የሌጆቹ ስም
ይህ ነው ሳሙስ፥” (1 ዚና 14:4)
 “በጸልትም ጊዚ ምስጋናን የሚቀነቅኑ
አሇቃው የአሳፌ ሌጅ የዖብዱ ሌጅ የሚካ ሌጅ
መታንያ፥ በወንዴሞቹም መካከሌ ሁሇተኛ
የነበረ በቅበቃር፥ የኤድታምም ሌጅ የጋሊሌ
ሌጅ የሳሙስ ሌጅ አብዴያ።” (ነህ 11:17)
 “ፇሌጣይ፥ ከቢሌጋ ሳሙስ፥ ከሸማያ ዮናታን”
(ነህ 12:18)
ሳፊጥ / Shaphat
ሽፌት- ስፌነት፣ መስፇን፣ መፌረዴ፤ መዲኘት...
“አንዯኛው ኢዮኤሌ፥ ሁሇተኛው ሳፊም፥ ያናይ፥
ሳፊጥ በበሳን ተቀመጡ።”
(1 ዚና 5:12)
“ከስምዕን ነገዴ የሱሬ ሌጅ ሰፇጥ”
(ዖኁ13:5)
“... የሸማያም ሌጆች ሏጡስ፥ ይግኣሌ፥ ባርያሔ፥
ነዒርያ፥ ሻፊጥ ስዴስት ነበሩ።”
(1 ዚና 3:22)

Shapher / ሻፌር
The root word is „sepher‟ (ሰፇረ)
The meaning is „village‟,
Related terd(s): Saphir / ሻፉር / (ሚክ1:11)
Sharai / ሸራይ
My lord; my prince; my song, / HBN;
“Sharai” means releaser, / SBD
“Machnadebai, Shashai, Sharai,”
(Ezr10:40)

ሸራይ / Sharai
ሼር- ሻሪ፣ ቸር፣ ይቅር ባይ፣ ሩህሩህ...
“ሰላምያ፥ ናታን፥ ዒዲያ፥ መክነዴባይ፥ሴሴይ፥
ሸራይ፥ ኤዛርኤሌ፥ ሰላምያ” (ዔዛ10:40)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
225

Sheba / ሳቤዓ
Sharezer / ሳራሳር
Prince of fire, / EBD
“And it came to pass, as he was
worshipping in the house of Nisroch his
god, that Adrammelech and Sharezer
his sons smote him with the sword: ...”
(2k19:37)
Shealtiel / ሰሊትያሌ
Whom I asked of God, / EBD
“Now these are the priests and the
Levites that went up with Zerubbabel the
son of Shealtiel, and Jeshua: Seraiah,
Jeremiah, Ezra,” (Ne 12:1)

ሳራሳር / Sharezer
ቸር ዖር- ምስጉን፣አምሊካዊ፣ መሌካም ወገን …
“በአምሊኩም በናሳራክ ቤት ሲሰግዴ ሌጆቹ
አዯራሜላክና ሳራሳር በሰይፌ ገዯለት ወዯ አራራትም
አገር ኯበሇለ። ሌጁም አስራድን በእርሱ ፊንታ
ነገሠ።”
(2ነገ 19:37)
ሰሊትያሌ / Shealtiel
„ስሇት‟ እና ‟ኤሌ‟ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
ሽሇተ‟ኤሌ- ስሇተ‟ኤሌ፣ የጌታ ስሇት ፣ ከአምሊክ
የተጠየቀ፣ የስሇት ሃብት…
“ከሰሊትያሌ ሌጅ ከዖሩባቤሌና ከኢያሱ ጋር የወጡት
ካህናትና ላዋውያን እነዘህ ነበሩ” (ነህ12:1)

Shealtiel / ሰሊትያሌ
The root words are „selate‟ (ስሇት) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „Whom I asked of God‟,
Shear- jashub / ያሱብ
A remnant shall return, / EBD
“Then said the LORD unto Isaiah, Go
forth now to meet Ahaz, thou, and
Shearjashub thy son, at the end of the
conduit of the upper pool in the highway
of the fuller's field;” (Is 7:3)
Sheba / ሳቤዓ
An oath, seven; / EBD, (ሳባ)
The son of Bichri, a Benjamite,
“And there happened to be there a man
of Belial, whose name was Sheba, the
son of Bichri, a Benjamite: and he blew
a trumpet, and said, We have no part in
David, neither have we inheritance in the
son of Jesse: every man to his tents, O
Israel.” (2 Sa 20:1)
“And the sons of Cush; Seba, and
Havilah, and Sabtah, and Raamah, and
Sabtechah: and the sons of Raamah;
Sheba, and Dedan.” (Ge 10:7)

ያሱብ / Shear- jashub
„ቸር‟ያሽብ‟- ጌታ ያስብ፣ በአምሊክ የታሰበ…
[ትርጓሜውም “ቅሬታ ይመሇሳሌ” ማሇት ነው / መቅቃ]
“እግዘአብሓርም ኢሳይያስን አሇው። አንተና ሌጅህ
ያሱብ አካዛን ትገናኙት ዖንዴ በሌብስ አጣቢው
እርሻ መንገዴ ወዲሇው ወዯ ሊይኛው የኵሬ መስኖ
ጫፌ ውጡ” (ኢሳ7:3)
ሳቤዓ / Sheba
„ሰብዒ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ሸባ- ሳባ፣ ሰብ፣
ሰው… (Shebah)
“እንዱህም ሆነ አንዴ ብንያማዊ የቢክሪ ሌጅ ስሙ
ሳቤዓ የሚባሌ ምናምንቴ ሰው ነበረ እርሱም፦
ከዲዊት ዖንዴ እዴሌ ፇንታ የሇንም፥ ከእሴይም ሌጅ
ዖንዴ ርስት የሇንም እስራኤሌ ሆይ፥ እያንዲንዴህ ወዯ
ዴንኳንህ ተመሇስ ብል ቀንዯ መሇከት ነፊ።”
(2 ሳሙ 20:1)
“የኩሽም ሌጆች ሳባ፥ ኤውሊጥ፥ ሰብታ፥ ራዔማ፥
ሰበቃታ ናቸው። የራዔማ ሌጆችም ሳባ፥ ዴዲን
ናቸው።”
(ዖፌ 10:7)

Sheba / ሳቤዓ
The root word is „seba‟ (ሰባ)
The meaning is „man‟ (human),
(EBD- Easton‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)

226

Shebuel / ሱባኤ
Shebah / ሳባ
An oath, / SBD, (ሳቤህ/ ሤባ)
“The son of Raamah And the sons of
Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah,
and Raamah, and Sabtecha: and the sons
of Raamah; Sheba, and Dedan.”
(Ge 10:7)
 A son of Joktan (Ge 10:28)
 A son of Jokshan, who was a son of
Abraham by Keturah; (Ge 25:3)
 “And he called it Shebah: therefore
the name of the city is Beersheba
unto this day.” (Ge 26:33)
 Heb. shebha', "seven" or "an oak" A
town of Simeon; (Joshua 19:2)
Shebaniah / ሰበንያ
The Lord that converts, / HBN
“And Shebaniah, and Jehoshaphat, and
Nethaneel, and Amasai, and Zechariah,
and Benaiah, and Eliezer, the priests, did
blow with the trumpets before the ark of
God: and Obededom and Jehiah were
doorkeepers for the ark.”A Levite
appointed to blow the trumpet before the
ark of God;
(1 Ch 15:24).
 Another Levite; (Neh 9:4, 5)
 A priest; (Neh 10:12)
 A Levite; (Neh 10:4)
Shebuel / ሱባኤ
Captive of God, / EBD, (ሱባኤሌ)
“Of the sons of Gershom, „Shebuel’ was
the chief;” (1ch24:20)
And the rest of the sons of Levi were
these: Of the sons of Amram; Shubael:
of the sons of... Shebuel the son of
Heman the minstrel;
(1 Ch 25:20)

ሳባ / Shebah
ሸባ- ሳባ፣ ሰብ፣ ሰው፣ የሰው ሌጅ…
“የኩሽም ሌጆች ሳባ፥ ኤውሊጥ፥ ሰብታ፥ ራዔማ፥
ሰበቃታ ናቸው። የራዔማ ሌጆችም ሳባ፥ ዴዲን
ናቸው።” (ዖፌ 10:7)
 “ሳባንም፥ ኦፉርንም፥ ኤውሊጥንም...እነዘህ ሁለ
የዮቅጣን ሌጆች ናቸው።” (ዖፌ 10:28/29)
 “ዮቅሳንም ሳባንና ዴዲንን ወሇዯ። የዴዲንም ሌጆች
... ሇኡማውያን ናቸው።” (ዖፌ 25:3)
 “ስምዋንም ሳቤህ ብል ጠራት ስሇዘህም
የከተማይቱ ስም እስከ ዙሬ ዴረስ ቤርሳቤህ ነው።”
(26:33)
 “እነዘህም ርስታቸው ሆኑሊቸው ቤርሳቤህ፥ ሤባ፥
ሞሊዲ፥” (ኢያ 19:2)
ሰበንያ / Shebaniah
„ሳባን‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት የተገኘ
ስም ነው። ሰባነ‟ያህ፣ ሳባውያን፣ ያምሊክ ሰዎች፣ የጌታ
ወገኖች፣ የእግዙብሓር ቤተሰቦች …
“ካህናቱም ሰበንያ፥ ኢዮሳፌጥ፥ ናትናኤሌ፥ ዒማሣይ፥
ዖካርያስ፥ በናያስ፥ አሌዒዙር በእግዘአብሓር ታቦይ
ፉት መሇከት ይነፈ ነበር። ዕቤዴኤድምና ይሑያም
ሇታቦቱ በረኞች ነበሩ።” (1ዚና 15:24)
 “ላዋውያኑም ኢያሱና ባኒ፥ ቀዴምኤሌ፥ ሰበንያ፥
ቡኒ፥ ሰራብያ፥ ባኒ፥ ክናኒ በዯረጃዎች ሊይ ቆመው
...” (ነህ9:4/ 5)
 “ዖኩር፥ ሰራብያ፥ ሰበንያ፥ ሆዱያ፥ ባኒ፥ ብኒኑ።”
(ነህ10:12)
 “ሏጡስ፥ ሰበንያ፥ መለክ፥ ካሪም፥” (ነህ10:4)
ሱባኤ / Shebuel
„ሰብ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። የሳባ አምሊክ፣ ያምሊክ ሰው... (Shubael)
“ከኤማን የኤማን ሌጆች ቡቅያ፥ መታንያ፥ ዒዙርዓሌ፥
ሱባኤ፥ ኢያሪሙት፥ ሏናንያ፥ ሏናኒ፥ ኤሌያታ፥
ጊድሌቲ፥ ሮማንቲዓዖር፥ ዮሽብቃሻ፥ መልቲ፥ ሆቲር፥
መሏዛዮት” (1 ዚና 25:4/ 5)
“አሥራ ሦስተኛው ሇሱባኤሌ ሇሌጆቹም
ሇወንዴሞቹም ሇአሥራ ሁሇቱ፥” (1 ዚና 25:20)

Shubael
The root words are „shuba‟ (ሰብ) and „El‟ (ኤሌ)
The meaning is „man of the almigthy‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
227

Shelomi / ሴላሚ
Shebuel / ሱባኤሌ
Returning captivity; seat of God, / HBN
“The thirteenth to Shubael, he, his sons,
and his brethren, were Shubael.”
Shebuel the son of Gershon,
(1 Ch 24:20)
Shebuel the son of Heman the minstrel;
(1 Ch 25:20)

ሱባኤሌ / Shebuel
„ሰብ‟ እና ‟ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ትርጉሙ- የሳባውያን አምሊክ።
“ከቀሩትም የላዊ ሌጆች ከእንበረም ሌጆች ሱባኤሌ
ከሱባኤሌ ሌጆች ዬሔዴያ” (1ዚና24:20)
“አሥራ ሦስተኛው ሇሱባኤሌ ሇሌጆቹም
ሇወንዴሞቹም ሇአሥራ ሁሇቱ፥” (1 ዚና 25:20)

Shelemiah / ሰላምያ
The root words are „selam‟ (ሰሊም) and „yal‟ (ያህ / ያህዌ)
The meaning is „peace of Jehovah or the everlasthing lord‟,
Shelemiah / ሰላምያ
God is my perfection; my happiness; my
peace, / HBN
“After him repaired Hananiah the son of
Shelemiah, and Hanun the sixth son of
Zalaph, another piece” The father of
Hananiah; (Neh 3:30)
 After him repaired Meshullam
the son of Berechiah over against
his chamber Ezra 10:39
 A priest in the time of;
(Nehemiah 13:13)
 Father of one of those who
accused Jeremiah to Zedekiah;
(Jeremiah 37:3; 38:1)
 Father of a captain of the ward;
(Jeremiah 37:13); (Jer 36:14)
Shelesh / ሰላስ
Might, / HBN; captain; prince, / SBD, (ሰሉሳ
/ ሴላስ)
“And the sons of his brother Helem;
Zophah, and Imna, and Shelesh, and
Amal” Son of Helem; (1 Ch 7:35)
Shelomi / ሴላሚ
Peaceful, / SBD
“And the prince of the tribe of the
children of Asher, Ahihud the son of
Shelomi” (Nu 34:27)

ሰላምያ / Shelemiah
„ሰሊመ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያዊ) ከሚለ ሁሇት ቃሊት
የተገኘ ስም ነው። ሰሊመያህ- ያምሊክ ሰሊም፣
አማነ‟ህያው፣ ያምሊክ እርቅ፣ ያምሊክ አንዴነት…
“ከእርሱ በኋሊ የሰላምያ ሌጅ ሏናንያና የሴላፌ
ስዴስተኛው ሌጁ ሏኖን ላሊውን ክፌሌ አዯሱ።
ከዘያም በኋሊ የበራክያ ሌጅ ሜሱሊም በጓዲው
አንጻር ያሇውን አዯሰ።” (ነህ3:30)
 “ሰላምያ፥ ናታን፥ ...” (ዔዛ 10:39)
 “በዔቃ ቤቶችም ሊይ ካህኑን ሰላምያን፥ ...”
(ኤር13:13)
 “... ወዯ እግዘአብሓር ስሇ እኛ ጸሌይ ብል
የሰላምያን ሌጅ ዮካሌንና ካህኑን የመዔሤያን
ሌጅ ሶፍንያስን ወዯ ነቢዩ ወዯ ኤርምያስ ሊከ።”
(ኤር37:3/ 38:1)
 “በብንያምም በር በነበረ ጊዚ የሏናንያ ሌጅ
የሰላምያ ሌጅ የሪያ...” (ኤር 37:13)
ሰላስ / Shelesh
„ስሇሽ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ነው። ስሊሴ- ሽሊሽ፣ ስሇሼ፣
ስሇ ሽህ፣ ስሇ ብ዗… የሰው ስም
“የወንዴሙም የኤሊም ሌጆች ጾፊ፥ ይምና፥ ሰላስ፥
ዒማሌ ነበሩ።”
(1ዚና 7:35)

ሴላሚ / Shelomi
ሸሊሜ- ሰልሜ፣ ሰሊሜ፣ ዯህንነቴ፣ አማኔ…
“ከአሴር ሌጆች ነገዴ አንዴ አሇቃ የሴላሚ ሌጅ
አሑሁዴ፥”
(ዖኁ34:27)

(HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
228

Shem / ሴም
Shelomith / ሰልሚት
Peaceful, / SBD
“And the Israelitish woman's son
blasphemed the name of the LORD, and
cursed. And they brought him unto
Moses: and his mother's name was
Shelomith, the daughter of Dibri, of the
tribe of Dan:”
(Lev 24:11),
 The daughter of Zerubbabel; (1 Ch
3:19)
 Chief of the Izharites;
(1 Ch 23:18)
 A descendant of Eliezer the son of
Moses, in the reign of David; (1 Ch
26:25, 26, 28)
 A Gershonite; (1 Chronicles 23:9)
 One whose sons returned from
Babylon with Ezra; (Ezra 8:10)
 “Of the Izharites; Shelomoth: of the
sons of Shelomoth; Jahath.” The same
as Shelomith, (1 Ch 24:22)
Shelumiel / ሰሇሚኤሌ
Friend of God, / SBD
“Of Simeon; Shelumiel the son of
Zurishaddai.” the son of Zurishaddai,
and prince of the tribe of Simeon;
(Nu1:6; 2:12; 7:36, 41; 10:19)
Shem / ሴም
A name, / EBD
“And Noah was five hundred years old:
and Noah begat Shem, Ham, and
Japheth.” The eldest son of Noah;
(Ge 5:32)

ሰልሚት / Shelomith
„ሰሊም‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ሰልሚትሰሊማዊት፣ ሰሊሚት፣ አማናዊት፣ ዯህንነት…
(Shelomoth)
“የእስራኤሊዊቱም ሌጅ የእግዘአብሓርን ስም ሰዯበ፥
አቃሇሇውም ወዯ ሙሴም አመጡት። እናቱም ከዲን
ነገዴ የዯብራይ ሌጅ ነበረች፥ ስምዋም ሰልሚት
ነበረ።” (ዖላ24:11)
 “... የዖሩባቤሌም ሌጆች ሜሱሊም፥ ሏናንያ፥
እኅታቸውም ሰልሚት።” (1 ዚና 3:19)
 “የይስዒር ሌጆች አሇቃው ሰልሚት ነበረ።”
(1 ዚና 23:18)
 “ወንዴሞቹም ከአሌዒዙር ሌጁ... ሌጁም
ሰልሚት መጡ።” (1 ዚና 26:25/ 26/ 28)
 “የሰሜኢ ሌጆች ሰልሚት፥ ሏዛኤሌ፥ ሏራን
ሦስት ነበሩ። ...” (1 ዚና 23:9)
 “ከሰልሚት ሌጆች የዮሲፌያ ሌጅ፥ ከእርሱም ጋር
መቶ ስዴሳ ወንድች።” (ዔዛ8:10)
 “ከረዒብያ ሌጆች አሇቃው ይሺያ ከይስዒራውያን
ሰልሚት ከሰልሚት ሌጆች ያሏት”
(1ዚና 24:22)
ሰሇሚኤሌ / Shelumiel
„ሰሊመ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ሸሊመ‟ኤ- ሰሊመ ኤሌ፣ የአምሊክ ሰሊም፣ የጌታ
ምህረት…
“ኤሉሱር፥ ከስምዕን የሱሪሰዲይ ሌጅ ሰሇሚኤሌ፥”
(ዖኁ1:6)
ሴም / Shem
„ስም‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ሽም- ሴም፣
ስም፣ ዛና፣ መታወቂያ፣ መጠሪያ፣ መሇያ…
“ኖኅም የአምስት መቶ ዒመት ሰው ነበረ ኖኅም
ሴምን ካምን ያፋትንም ወሇዯ።” (ዖፌ 5:32)

Shelumiel / ሰሇሚኤሌ
The root words are „selam‟ (ሰሊም) and „El‟ (ኤም)
The meaning is „peace of the lord‟,
Shem / ሴም
The root word is „sem‟ (ስም / ሽም)
The meaning is „name‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
229

Shemaah / ሸማዒ
Shema / ሽማዔ
Rumour, / HBN
Hearing; obeying, / EBD
“And Bela the son of Azaz, the son of
Shema, the son of Joel, who dwelt in
Aroer, even unto Nebo and
Baalmeon:”A Reubenite, ancestor of
Bela. (1 Ch 5:8)
Son of Elpaal, (1 Chronicles 8:13) One
of those who stood at Ezra‟s right hand
when he read the law to the people;
(Nehemiah 8:4); (Joshua 15:26)

ሽማዔ / Shema
ሽማ- ስማ፣ ሰማ፣ አዲመጠ…
“ዖካርያስ፥ እስከ ናባውና እስከ በኣሌሜዎን ዴረስ
በአሮዓር የተቀመጠው የኢዮኤሌ ሌጅ የሽማዔ ሌጅ
የዕዙዛ ሌጅ ቤሊ” (1ዚና5:8)
“በሪዒ፥ ሽማዔ የጌትን ሰዎች ያሳዯደ የኤልን ሰዎች
የአባቶቻቸው ቤቶች አሇቆች ነበሩ” (1 ዚና 8:13)
“ጸሏፉውም ዔዛራ ስሇዘህ ነገር በተሠራ በእንጨት
መረባርብ ሊይ ቆሞ ነበር በአጠገቡ መቲትያ፥ ሽማዔ፥
ዒናያ፥ ኦርዮ፥ ኬሌቅያስ፥ መዔሤያ በቀኙ ...” (ነህ
8:4) “አማም፥ ሽማዔ፥ ሞሊዲ፥ ሒጸርጋዲ፥ ሏሽሞን”
(ኢያ15:26)

Shema / ሽማዔ
The root word is „sema‟ (ሰማ/ ሸማ)
The meaning is „heared‟,
Related term(s): Shemaah / ሸማዒ / (1ዚና 12:3)

Shemaah / ሸማዒ
Rumour, / EBD
“The chief was Ahiezer, then Joash, the
sons of Shemaah the Gibeathite; and
Jeziel, and Pelet, the sons of Azmaveth;
and Berachah, and Jehu the Antothite,”
father of Ahiezer and Joash;
(1 Ch 12:3)

ሸማዒ / Shemaah
„ሰማ‟ ከሚከው ቃሌ የመጣ የሰው ስም ነው። ሸማህሰማህ፣ ሰማ፣ አዲመጠ፣ ተረዲ…
“አሇቃቸው አሑዓዛር ነበረ፥ ከእርሱም በኋሊ
ኢዮአስ፥ የጊብዒዊው የሸማዒ ሌጆች ይዛኤሌ፥
ፊላጥ፥ የዒዛሞት ሌጆች በራኪያ፥ ዒናቶታዊው
ኢዩ”
(1ዚና 12:3)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
230

Shemaiah / ሸማያ
 The eldest son of Obed-edom the
Gittite; (1 Chronicles 26:4, 6, 7)
 A descendant of Jeduthun the
singer who lived in the reign of
Hezekiah; (2 Ch 29:14)
 One of the sons of Adonikam
who returned with Ezra; (Ezra
5:13)
 One of Ezra‟s messengers; A
priest of the family of Harim,
who put away his foreign wife at
Ezra‟s bidding; (Ezra 10:21)
 A layman of Israel son of another
Harim, who had also married a
foreigner; (Ezra 10:31)
 Son of Delaiah the son of
Mehetabeel, a prophet in the time
of Nehemiah; (Nehemiah 6:10)
 The head of a priestly house who
signed the covenant with
Nehemiah; (Nehemiah 10:8;
12:6, 18)
 One of the princes of Judah at the
time of the dedication of
Jerusalem; (Nehemiah 12:34)
 A Levite in the reign of Josiah;
(2 Chronicles 35:9)
 The father of Urijah of Kirjathjearim; (Jeremiah 26:20)
 The father of Delaiah; (Jeremiah
36 :12)

Shemaiah / ሸማያ
Whom Jehovah heard, / EBD, (ሳማያ / ሰሜኢ /
ሺምሪ)
“But the word of God came unto
Shemaiah the man of God, saying,” A
prophet in the reign of Rehoboam.
(1 Kings12:22; 2 Chronicles 11:2) He
wrote a chronicle containing the events
of Rehoboam‟s reign. (2 Ch 12:5, 15)
 The son of Shechaniah, among
the descendants of Zerubbabel;
(1 Ch 3:23; Neh 3:28)
 A prince of the tribe of Simeon;
(1 Chronicles 4:27)
 Son of Joel, Reubenite;
(1 Chronicles 5:4)
 Son of Hasshub, a Merarite
Levite; (1 Chronicles 9:14;
Nehemiah 11:15)
 Son of Elizaphan, and chief of
his house in the reign of David;
(1 Ch 15:8, 11)
 A Levite, son of Nethaneel and
also a scribe in the time of
David; (1 Chronicles 24:6)
 A priest; (Nehemiah 12:42)
 A false prophet in the time of
Jeremiah; (Jeremiah 29:24-32)
 A Levite in the reign of
Jehoshaphat; (2 Chronicles 17:8)
 A Levite in the reign of
Hezekiah; (2 Chronicles 31:15)

Shemaiah / ሸማያ
The root words are „shema‟ (ስማ / ሸማ) and „yah‟ (ያህ)
The meaning is „Jehovah heared‟,

(EBD- Easton‟s bible dictionary)
231

ሸማያ / Shemaiah
 “እኔም ወዯ መሓጣብኤሌ ሌጅ ወዯ ዴሊያ ሌጅ
ወዯ ሸማያ ቤት ገባሁ እርሱም ተዖግቶ ነበርና።
በእግዘአብሓር ቤት በመቅዯሱ ውስጥ እንገናኝ
የመቅዯሱንም ዯጆች እንዛጋ እነርሱ መጥተው
ይገዴለሃሌና፥ ... ።” (ነህ 6:10)
 “ሜሱሊም፥ አብያ፥ ሚያሚን፥ መዒዛያ፥ ቤሌጋሌ፥
ሸማያ እነዘህ ካህናት ነበሩ።(ነህ10:8)/ መዒዴያ፥
ቢሌጋ፥ ሸማያ፥ ዮያሪብ፥ ዮዲኤ፥ (12:6)/
ፇሌጣይ፥ ከቢሌጋ ሳሙስ፥ ከሸማያ ዮናታን፥” (18)
 “ሜሱሊም፥ ይሁዲ፥ ብንያም፥ ሸማያ፥ ኤርምያስ፥”
(ነህ12:34)
 “ዖካርያስ፥ ሏናንያ መሇከት ይዖው፥ መዔሤያ፥
ሸማያ፥ አሌዒዙር፥ ኦዘ፥ ይሆሏናን፥ መሌክያ፥
ኤሊም፥ ኤጽር ቆምን፦ መዖምራኑም በታሊቅ ዴምፅ
ዖመሩ፥ አሇቃቸውም ይዛረሔያ ነበረ።”
(ነህ12:42)
 “ሇኔሓሊማዊው ሇሸማያ እንዱህ በሌ።”
(ኤር29:24-32)
 “ከእነርሱም ጋር ላዋውያንን ሸማያን፥ ነታንያን፥
ዛባዴያን፥ አሣሄሌን፥ ሰሚራሞትን፥ ዮናትንን፥
አድንያስን፥ ጦብያን፥ ጦባድንያን ሰዯዯ ከእነርሱም
ጋር ካህናቱን ኤሉሳማንና ኢዮራምን ሰዯዯ።”
(2 ዚና 17:8)
 “በካህናቱም ከተሞች ሇታሊሊቆችና ሇታናናሾች
ወንዴሞቻቸው በየሰሞናቸው ክፌሊቸውን በእምነት
ይሰጡ ዖንዴ ዓዴን፥ ሚንያሚን፥ ኢያሱ፥ ሸማያ፥
አማርያ፥ ሴኬንያ ከእጁ በታች ነበሩ።” (2 ዚና
31:15)
 “የላዋውያኑም አሇቆች ኮናንያ፥ ወንዴሞቹም
ሸማያና ናትናኤሌ፥ ሏሸቢያ፥ ይዑኤሌ፥ ዮዙባት
ሇፊሲካው መሥዋዔት እንዱሆን” (2 ዚና 31:15)
“አምስት ሺህ በጎችና ፌየልች፥ አምስት መቶም
በሬዎች ሇላዋውያን ሰጡ።” (2 ዚና 35:9)
 “ዯግሞም በእግዘአብሓር ስም ትንቢት የተናገረ
አንዴ ሰው ነበረ እርሱም የቂርያትይዒሪም ሰው
የሸማያ ሌጅ ኦርዮ ይባሌ ነበር በዘህችም ከተማ
በዘህችም ምዴር ... ።” (ኤር26:20)
 “ዯግሞም በእግዘአብሓር ስም ትንቢት የተናገረ
አንዴ ሰው ነበረ እርሱም የቂርያትይዒሪም ሰው
የሸማያ ሌጅ ኦርዮ ይባሌ ነበር በዘህችም ከተማ
በዘህችም ምዴር ሊይ እንዯ ኤርምያስ ቃሌ ሁለ
ትንቢት ተናገረ።” (ኤር 36:12)

ሸማያ / Shemaiah
„ሰማ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ/ ህያው) ከሚለሁሇት ቃሊት ተገኘ
ስም። ስማ‟ያህ:- ሰማ አምሊክ፣ እግዙብሓር አዲመጠ…
ሃያ የሚሆኑ ሰዎች በዘህ ስም ይታዎቃለ።
“የእግዘአብሓርም ቃሌ ወዯ እግዘአእግዘአብሓር
ሰው ወዯ ሳማያ” (1ነገ12:22-24)
በመ/ ቅ ሃያ የሚሆኑ ሰዎች በዘህ ስም ይታወቃለ::
 “የሴኬንያም ሌጅ ሸማያ ነበረ። የሸማያም ሌጆች
ሏጡስ፥ ይግኣሌ፥ ባርያሔ፥ ነዒርያ፥ ሻፊጥ ስዴስት
ነበሩ።1 ዚና 3:23። ከእርሱም በኋሊ የምሥራቁን
በር ጠባቂ የሴኬንያ ሌጅ ሸማያ አዯሰ።” (ነህ3:28
/ 29)
 “ሇሰሜኢም አሥራ ስዴስት ወንድችና ስዴስት
ሴቶች ሌጆች ነበሩት ሇወንዴሞቹ ግን ብ዗ ሌጆች
አሌነበሩአቸውም፥ ወገናቸውም ሁለ እንዯ ይሁዲ
ሌጆች አሌተባ዗ም።” (1 ዚና 4:27)
 “የኢዮኤሌ ሌጆች ሌጁ ሸማያ፥” (1 ዚና 5:4)
 “ከላዋውያንም የሜራሪ ሌጆች የአሳብያ ሌጅ
የዒዛሪቃም ሌጅ የአሱብ ሌጅ ሸማያ” (1 ዚና
9:14/ ነህ11:15)
 “ከኤሉጻፊን ሌጆች አሇቃው ሸማያ፥ ወንዴሞቹም
ሁሇት መቶ” (1 ዚና 15:8/ 11)
 “ከላዋውያንም ወገን የነበረው የናትናኤሌ ሌጅ
ጸሏፉው ሸማያ በንጉሡና በአሇቆቹ ፉት፥ በካህኑ
በሳድቅና በአብያታርም ሌጅ በአቢሜላክ ፉት፥
በካህናቱና በላዋውያኑ አባቶች ቤቶች አሇቆች ፉት
ጻፊቸው አንደንም የአባት ቤት ሇአሌዒዙር፥
አንደንም ሇኢታምር ጻፇ።” (1 ዚና 24:6)
 “እግዘአብሓርም ባርኮታሌና ዕቤዴኤድም ሌጆች
ነበሩት በኵሩ ሸማያ፥ ሁሇተኛው ዮዙባት፥
ሦስተኛው ኢዮአስ፥ አራተኛው ሣካር፥ አምስተኛው
ናትናኤሌ፥” (1 ዚና 26:4/ 6/ 7)
 “ከኤሉጸፊንም ሌጆች ሺምሪና ይዑኤሌ፥ ከአሳፌም
ሌጆች ዖካርያስና መታንያ፥ ከኤማንም ሌጆች
ይሑኤሌና ሰሜኢ፥ ከኤድታምም ሌጆች ሸማያና
ዐዛኤሌ ተነሡ።” (2 ዚና 29:14)
 “ከካሪም ሌጆችም መዔሤያ፥ ኤሌያስ፥ ሸማያ፥
ይሑኤሌ፥ ዕዛያ።” (ዔዛ 10:21)
 “ሸማያ፥ ስምዕን፥ ብንያም፥ መለክ፥ ሰማራያ።”
(ዔዛ 10:32/31)

232

Shemuel / ሰሊሚኤሌ
Sheminith / ስምንት
Eight; octave, a musical term, / EBD
“And Mattithiah, and Elipheleh, and
Mikneiah, and Obededom, and Jeiel, and
Azaziah, with harps on the Sheminith to
excel”; (1ch 15:21)

ስምንት / Sheminith
ሽምንት- ስምንት (8) ፥ ከሰባት በመቀጠሌ የሚመጣ
ቁጥር… የሰው ስም
“መቲትያ፥ ኤሌፌላሁ፥ ሚቅኒያ፥ ዕቤዴኤድም፥
ይዑኤሌ፥ ዒዙዛያ ስምንት አውታር ባሇው በገና
ይዖምሩ ነበር” (1ዚና 15:21)

Sheminith / ስምንት
The root word is „sement‟ (ሽምንት)
The meaning is number „eight‟,
Shemiramoth / ሰሚራሞት
Most high name, / EBD
“And with them he sent Levites, even
Shemaiah, and Nethaniah, and Zebadiah,
and Asahel, and Shemiramoth, and
Jehonathan, and Adonijah, and Tobijah,
and Tobadonijah, Levites; and with them
Elishama and Jehoram, priests.” A
Levite in the reign of Jehoshaphat;
(2 Ch 17:8)
A Levite in David's time; (1 Chronicles
15:18, 20).
Shemuel / ሰሊሚኤሌ
Heard of God, / HBN, (ሳሙኤሌ / ሽሙኤሌ)
Appointed by God, / EBD
“And of the tribe of the children of
Simeon, Shemuel the son of Ammihud”
A commissioner appointed from the
tribe of Simeon to divide the land of
Canaan.
(Nu 34:20)
 Samuel the prophet;
(1 Chronicles 6:33)
 Son of Tola, and one of the
chiefs of the tribe of
Issachar,(1 Ch 7:2)

ሰሚራሞት / Shemiramoth
„ስም‟ እና „ራማ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
ሽመ‟ራማት- ስመ ራማት፣ ከፌተኛ ዛና፣ ታሊቅ ስም...
“ከእነርሱም ጋር ላዋውያንን ሸማያን፥ ነታንያን፥
ዛባዴያን፥ አሣሄሌን፥ ሰሚራሞትን፥ ዮናትንን፥
አድንያስን፥ ጦብያን፥ ጦባድንያን ሰዯዯ ከእነርሱም
ጋር ካህናቱን ኤሉሳማንና ኢዮራምን ሰዯዯ።”
(2ዚና 17:8)
“ዖካርያስ፥ ዒዛዓሌ፥ ሰሚራሞት፥ ይሑኤሌ፥ ዐኒ፥
ኤሌያብ፥ መዔሤያ፥ በናያስ በመሰንቆ ምሥጢር ነገር
ያዚሙ ነበር።”
(1 ዚና 15:18/ 20)
ሰሊሚኤሌ / Shemuel
„ሰማ‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
ስማ‟ኤሌ- አምሊክ ሰማ፣ ጌታ አዲመጠ፣ ሌመናን
ተቀበሇ… ሹመ ኤሌ- አምሊክ የሾመው
“ከስምዕን ሌጆች ነገዴ የዒሚሁዴ ሌጅ ሰሊሚኤሌ”
(ዖኁ34:20)
 “የሳሙኤሌ ሌጅ፥ የሔሌቃና ሌጅ፥
የይሮሏም ሌጅ፥ የኤሉኤሌ ሌጅ፥ የቶዋ
ሌጅ፥” (1 ዚና 6:33/34)
 “የቶሊም ሌጆች፥ ኦዘ፥ ራፊያ፥ ይሪኤሌ፥
የሔማይ፥ ይብሣም፥ ሽሙኤሌ፥
የአባታቸው የቶሊ ቤት አሇቆች፥ ... በዲዊት
ዖመን ቍጥራቸው ሀያ ሁሇት ሺህ ስዴስት
መቶ ነበረ።” (1 ዚና 7:2)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
233

Sheth / ሤት
Sherebiah / ሰራብያ
Flame of the Lord, / EBD
“Also Jeshua, and Bani, and Sherebiah,
Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodijah,
Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad,
Hanan, Pelaiah, and the Levites, caused
the people to understand the law: and the
people stood in their place.”
(Neh 8:7)
A priest whose name is prominent in
connection with the work carried on by
Ezra and Nehemiah at Jerusalem (Ezra
8:17, 18, 24-30; 9:4, 5; 10:12).
Sherezer / ሳራሳር
Prince of fire, / EBD
“When they had sent unto the house of
God Sherezer and Regemmelech, and
their men, to pray before the LORD,”
(Zech 7:2)
Sheriffs / መጋቢዎች
Babylonian officers, / EBD
“Then Nebuchadnezzar the king sent to
gather together the princes, the
governors, and the captains, the judges,
the treasurers, the counsellors, the
sheriffs, and all the rulers of the
provinces, to come to the dedication of
the image which Nebuchadnezzar the
king had set up.” (Da3:2)

ሰራብያ / Sherebiah
„ቸር‟ / „አብ‟ እና „ያህ‟(ህያው) ከሚለ ቃሊት የተገኘ
ስም ነው። ሸራብያህ- ቸር አምሊክ፣ አባት…
“ዯግሞ ኢያሱና ባኒ፥ ሰራብያ፥ ያሚን፥ ዒቁብ፥
ሳባታይ፥ ሆዱያ፥ መዔሤያ፥ ቆሉጣስ፥ ዒዙርያስ፥
ዮዙባት፥ ሏናን፥ ፋሌያ፥ ላዋውያኑም ሔጉን
ያስተውለ ዖንዴ ሔዛቡን ያስተምሩ ነበር ሔዛቡም
በየስፌራቸው ቆመው ነበር።” (ነኅ8:7)
“በሊያችንም መሌካም በሆነው በአምሊካችን እጅ
ከእስራኤሌ ሌጅ ከላዊ ሌጅ ከሞሕሉ ሌጆች ወገን
የነበረውን አስተዋይ ሰው ሰራብያን፥ ከእርሱም ጋር
አሥራ ስምንቱን ሌጆቹንና ወንዴሞቹን አመጡሌን”
(ዔዛ 8: 18/ 24-30/ ነኅ 9:4/ 5/ 10:12)
ሳራሳር / Sherezer
ቸር ዖር- ምስጉን፣አምሊካዊ፣ መሌካም ወገን …
“የቤቴሌም ሰዎች ሳራሳርንና ሬጌሜላክን
ሰዎቻቸውንም በእግዘአብሓር ፉት ይሇምኑ ዖንዴ”
(ዖካ7:2)
መጋቢዎች / Sheriffs
„ሸረፇ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ትርጉሙምቆረጠ(ቀረጥ)፣ ቆረሰ፣ከፇሇ... ማሇት ነው። ሸሪፌ- ሸራፉ፣
ቀራጭ፣ ግብር አስከፊይ...
“ንጉሡም ናቡከዯነፆር መኳንንትንና ሹማምቶችን፥
አዙዦችንና አዙውንቶችን፥ በጅሮንድችንና
አማካሪዎችን፥ መጋቢዎችንም፥ አውራጃ ገዦችንም
ሁለ ይሰበስቡ ዖንዴ፥ ንጉሡም ናቡከዯነፆር
ሊቆመው ምስሌ ምረቃ ይመጡ ዖንዴ ሊከ።”
(ዲን3:2)

Sheriffs / መጋቢዎች
The root word is „shereffe‟ (ሸረፇ)
The meaning is „tax collector‟,
ሤት / Sheth
„ሰጠ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ሼት- ሸተ፣ ሰጠ፣
ካሰ፣ ተካ…
“አየዋሇሁ፥ አሁን ግን አይዯሇም እመሇከተዋሇሁ፥
በቅርብ ግን አይዯሇም፤ ከያዔቆብ ኮከብ ይወጣሌ፥
ከእስራኤሌ በትር ይነሣሌ፥ የሞዒብንም ማዔዖኖች
ይመታሌ፥ የሤትንም ሌጆች ያጠፊሌ።”
(ዖኁ24:17)

Sheth / ሤት
Compensation, / EBD
“I shall see him, but not now: I shall
behold him, but not nigh: there shall
come a Star out of Jacob, and a Sceptre
shall rise out of Israel, and shall smite
the corners of Moab, and destroy all the
children of Sheth.” (Nu24:17)

(EBD- Easton‟s bible dictionary)
234

Shimeah / ሳምአ
Sheva / ሱሳ
Jehovah contends, / SBD
“And Sheva was scribe: and Zadok and
Abiathar were the priests:” Heb. Sheva',
one of David's scribes; (2 Sa 20:25)
The son of Caleb;
(1 Ch 2:49)
Shilshah / ሰሉሳ
Three; chief; captain, / HBN
“Bezer, and Hod, and Shamma, and
Shilshah, and Ithran, and Beera.”
(1 Ch 7:37)

ሱሳ / Sheva
„ሰብ‟ ከሚሇው የመጣ ስም ነው። ሸቫ- ሰብዒ፣ ሳባ፣
ሰብ፣ ሰው….“ሱሳም ጸሏፉ ነበረ ሳድቅና አብያታርም
ካህናት ነበሩ” (2ሳሙ20:26)
“ዯግሞም የመዴማናን አባት ሸዒፌንና የመክቢናንና
የጊብዒን አባት ሱሳን ...” (1 ዚና 2:49)
ሰሉሳ/ Shilshah
„ሰሇሰ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ሽ‟ሌሼ- ስሇሴ፣
ስሊሴ፣ ሰሇሰ፣ ስሇ ሶሥት ሆነ...
“ሦጋሌ፥ ቤሪ፥ ይምራ፥ ቤጼር፥ ሆዴ፥ ሳማ፥ ሰሉሳ፥
ይትራን፥ ብኤራ ነበሩ።” (1ዚና 7:37)

Shilshah / ሰሉሳ
The root word „selese‟ (ሸሇሸ)
The meaning is „trinity (becomes three),‟
Shimea / ሳምዒ
The hearing prayer, / EBD, (ሳሙስ)
“And these were born unto him in
Jerusalem; Shimea, and Shobab, and
Nathan, and Solomon, four, of Bathshua
the daughter of Ammiel”; (1Ch3:5)
A Merarite Levite (1 Ch 6:30)
The brother of David, (1 Ch 20:7);
elsewhere called Shamma, Shimma and
Shimeah;
A Gershonite Levite, ancestor of Asaph
the minstrel. (1 Chronicles 6:39)
Shimeah / ሳምአ
Same as Shimea, / EBD, (ሳምዒ / ሣማ)
“And Mikloth begat Shimeah. And
these also dwelt with their brethren in
Jerusalem, over against them.”
(1 Ch 8:32)
“But Amnon had a friend, whose name
was Jonadab, the son of Shimeah
David's brother: and Jonadab was a very
subtle man.” (2sa 13:3)
Brother of David, and father of Jonathan
and Jonadab, (2 Sa 21:21)

ሳምዒ / Shimea
„ሰማ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ሽሚያ- ሰሚ፣
ሰማ፣ አዲመጠ፣ ተረዲ…
“እነዘህ ዯግሞ በኢየሩሳላም ተወሇደሇት ከዒሚኤሌ
ሌጅ ከቤርሳቤህ፥ ሳሙስ፥ ሶባብ፥ ናታን” (1ዚና3:5)
“እስራኤሌንም በተገዲዯረ ጊዚ የዲዊት ወንዴም
የሳምዒ ሌጅ ዮናታን ገዯሇው።” (1 ዚና 20:7)
“ሌጁ ዕዙ፥ ሌጁ ሳምዒ፥ ሌጁ ሏግያ፥ ሌጁ ዒሣያ።”
(1 ዚና 6:30)
“የሳምዒ ሌጅ፥ የሚካኤሌ ሌጅ፥ የበዒሤያ ሌጅ፥”
(1 ዚና 6:39/40)

ሳምአ / Shimeah
„ስመ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ነው። ስምዒ- ሰማ፣
አዲመጠ፣ መረዲት…
“ሚቅልት ሳምአን ወሇዯ እነርሱ ዯግሞ
ከወንዴሞቻቸው ጋር በኢየሩሳላም በወንዴሞቻቸው
ፉት ሇፉት ተቀመጡ” (1 ዚና 8:32)
“ሇአምኖንም የዲዊት ወንዴም የሳምዒ ሌጅ ኢዮናዲብ
የሚባሌ ወዲጅ ነበረው ኢዮናዲብም እጅግ ብሌህ
ሰው ነበረ።” (2ሳሙ13:3)
“እስራኤሌንም በተገዲዯረ ጊዚ የዲዊት ወንዴም
የሣማ ሌጅ ዮናታን ገዯሇው።”
(2 ሳሙ21:21)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
235

Shimeon / ስምዕን
Shimeam / ሳምአ
Their fame, / EBD
“And Mikloth begat Shimeam; and they
also dwelt with their brethren at
Jerusalem, over against their brethren.”
(1ch9:38)
Shimei / ሰሜኢ
Famous, / EBD, (ሳሚ)
“And these are the names of the sons of
Gershon by their families; Libni, and
Shimei.”
Son of Gershon the son of Levi, (Nu
3:18)
When David and his suite were seen
descending the long defile, on his flight
from Absolom, (2 Sa 6:5-13)
One of the adherents of Solomon at the
time of Adonjah‟s usurpation; (1 Ki1:8)
Shimeon / ስምዕን
Hearkening, / EBD
“And of the sons of Harim; Eliezer,
Ishijah, Malchiah, Shemaiah, Shimeon,”
(Ez 10:31)

ሳምአ / Shimeam
„ስመ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ስማም- ሴምዊ፣
ስማዊ፣ ዛነኛ፣ መሇያ፣ መታወቂያ…
“ሚቅልትም ሳምአን ወሇዯ እነርሱ ዯግሞ
ከወንዴሞቻቸው ጋር በኢየሩሳላም በወንዴሞቻቸው
ፉት ሇፉት ይቀመጡ ነበር።” (1ዚና 9:38)
ሰሜኢ / Shimei
„ስመ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ሽሚያ- ሴሚ፣
ስም፣ ዛና፣ መጠሪያ፣ መታወቂያ…
“የጌዴሶንም ሌጆች ስሞች በየወገናቸው እነዘህ
ናቸው ልቤኒ፥ ሰሜኢ።”
(ዖኁ3:18)
“ንጉሡ ዲዊትም ወዯ ብራቂም መጣ እነሆም፥ ሳሚ
የሚባሌ የጌራ ሌጅ ከሳኦሌ ቤተ ዖመዴ የሆነ አንዴ
ሰው ከዘያ ወጣ፥ እየሄዯም ይረግመው ነበር።”
(2 ሳሙ16:5-13)
“በብንያም የኤሊ ሌጅ ሳሚ” (1 ነገ 4:18)
ስምዕን / Shimeon
„ሰማ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ስማነ- ሰማ፣
አዲመጠ፣ ተረዲ፣ ተገነዖበ…
“ሸማያ፥ ስምዕን፥ ብንያም፥ መለክ፥ ሰማራያ።”
(ዔዛ10:31)

Shimeon / ስምዕን
The root word is „semmsnne‟ (ሽማ)
The meaning is „hear me‟,

(EBD- Easton‟s bible dictionary)
236

Shimhi / ሰሜኢ
Shimhi / ሰሜኢ
Famous, / EBD
“And Adaiah, and Beraiah, and
Shimrath, the sons of Shimhi;” A
Benjamite, apparently the same as
Shema the son of Elpaal; (1 Ch 8:21)
 Son of Pedaiah, and brother of
Zerubbabel; (1 Chronicles 3:19)
 A Simeonite, son of Zacchur;
(1 Chronicles 4:26, 27)
 Son of Gog, a Reubenite;
(1 Chronicles 5:4)
 A Gershonite Levite, son of
Jahath. (1 Chronicles 6:42)
 Son of Jeduthun, and chief of the
tenth division of the singers;
(1 Chronicles 25:17)
 The Ramathite who was over
David‟s vineyard. (1 Chronicles
27:27)
 A Levite of the sons of Heman,
who took part in the purification
of the temple under Zedekiah;
(2 Chronicles 29:14)
 The brother of Cononiah the
Levite, in the reign of Hezekiah
(2 Chronicles 31:12, 13) Perhaps
the same as the preceding;
 A Levite in the time of Ezra who
had married a foreign wife; (Ezra
10:23)
 One of the families of Hashum,
who put away his foreign wife at
Ezra‟s command; (Ezra 10:33)
 A son of Bani, who had also
married a foreign wife, and put
her away (Ezra 10:38)
 Son of Kish, a Benjamite, and
ancestor of Mordecai; (Est 2:5)

ሰሜኢ / Shimhi
„ስመ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ሽሚ- ሽም፣
ሴም፣ ስም፣ ዛና፣ እውቅና…
"ኤሉዓናይ፥ ጺሌታይ፥ ኤሉኤሌ፥ ዒዲያ፥ ብራያ፥
ሺምራት፥ የሰሜኢ ሌጆች” (1ዚና 8:21)
 “የፇዲያ ሌጆች ዖሩባቤሌና ሰሜኢ ነበሩ
የዖሩባቤሌም ሌጆች ሜሱሊም፥ ሏናንያ፥
እኅታቸውም ሰልሚት።” (1 ዚና3:19)
 “የማስማዔም ሌጆች ሌጁ ሃሙኤሌ፥ ሌጁ
ዖኩር፥ ሌጁ ሰሜኢ።” (1 ዚና 4:26/ 27)
 “ሌጁ ጎግ፥ ሌጁ ሰሜኢ፥ ሌጁ ሚካ፥”
(1 ዚና 5:4/5)
 “የሰሜኢ ሌጅ፥ የኢኤት ሌጅ፥ የጌዴሶን ሌጅ፥
የላዊ ሌጅ ነው።” (1 ዚና 6:42/43)
 “አሥረኛው ሇሰሜኢ ሇሌጆቹም ሇወንዴሞቹም
ሇአሥራ ሁሇቱ” (1 ዚና 25:17)
 “በወይንም ቦታዎች ሊይ ራማታዊው ሰሜኢ
ሹም ነበረ ሇወይንም ጠጅ ዔቃ ቤት በሚሆነው
በወይኑ ሰብሌ ሊይ ሸፊማዊው ዖብዱ ሹም
ነበረ” (1 ዚና 27:27)
 “ከኤሉጸፊንም ሌጆች ሺምሪና ይዑኤሌ፥
ከአሳፌም ሌጆች ዖካርያስና መታንያ፥ ከኤማንም
ሌጆች ይሑኤሌና ሰሜኢ፥ ከኤድታምም ሌጆች
ሸማያና ዐዛኤሌ ተነሡ።” (2 ዚና 29:14)
 “ቍርባኑና አሥራቱን የተቀዯሱትንም በእምነት
ወዯዘያ አገቡት። ላዋዊውም ኮናንያ
ተሾመባቸው፥ ወንዴሙም ሰሜኢ በማዔርግ
ሁሇተኛ ነበረ” (2 ዚና 31:12/ 13)
 “ከላዋውያንም፤ ዮዙባት፥ ሰሜኢ፥ ቆሉጣስ
የሚባሌ ቆሌያ፥ ፇታያ፥ ይሁዲ፥ አሌዒዙር።”
(ዔዛ10:23)
 “ከሏሱም ሌጆችም፤ መትናይ፥ መተታ፥ ዙባዴ፥
ኤሉፊሊት፥ ይሬማይ፥ ምናሴ፥ ሰሜኢ።”
(ዔዛ10:33)
 “መትናይ፥ የዔሡ፥ ባኒ፥ ቢንዊ፥ ሰሜኢ፥”
(ዔዛ10:38)
 “አንዴ አይሁዲዊ የቂስ ሌጅ የሰሜኢ ሌጅ
የኢያዔር ሌጅ መርድክዮስ የሚባሌ ብንያማዊ
በሱሳ ግንብ ነበረ።” (አስ2:5)

Shimhi / ሰሜኢ
The root word is „semmie‟ (ሸሚ/ ሰሚ)
The meaning is „hearing‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary)
237

Shimron-meron / ሺምሮን
Shimi / ሰሜኢ
Renowned, / SBD
“The sons of Gershon; Libni, and Shimi,
according to their families”
(Ex 6:17)

ሰሜኢ / Shimi
„ስመ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ሽሚ- ስም፣
ሰሚ፣ ታዋቂ፣ ዛነኛ…
“የጌዴሶንም ሌጆች እንዯ ወገኖቻቸው ልቤኒ፥
ሰሜኢ ናቸው” (ዖጸ6:17)

Shimi / ሰሜኢ
The root word is „semmae‟ (ስሜ / ሽሜ)
The meaning is „my name‟,
Shimon / ሺሞን
ሺሞን / Shimon
Providing well; fatness; oil, / HBN
ሽማነ- ስማነ፣ ሰማ፣ አዲመጠ፣ ተረዲ፣ ተገነዖበ…
“And the sons of Shimon were Amnon,
“የሺሞንም ሌጆች አምኖን፥ ሪና፥ ቤንሏናን፥ ቲልን
and Rinnah, Benhanan, and Tilon...”
ነበሩ። የይሽዑም ሌጆች ዜሓትና ቢንዜሓት ነበሩ።”
(1ዚና 4:20)
(1 Ch 4:20)
Shimri / ሺምሪ
ሸማያ / Shimri
Watchman, vigilant, / EBD, (ሽምሪ)
„ሽህ‟ እና ‟መሪ‟ ከሚለ ቃሊት የመጣ ስም ነው።
“And Ziza the son of Shiphi, the son of
ሽ‟መሪ- የሽ አሇቃ፣ የሽህ ሰዎች አዙዥ…
Allon, the son of Jedaiah, the son of
“የሺፉ ሌጅ ዘዙ፥ የአልን ሌጅ የይዲያ ሌጅ የሺምሪ
Shimri, the son of Shemaiah;”
ሌጅ የሸማያ ሌጅ” (1ዚና 4:37)
A Simeonite son of Shemaiah; (1 Ch
 “የሽምሪ ሌጅ ይዴኤሌ፥ ወንዴሙም ይዴኤሌ፥
4:37)
ወንዴሙም ቲዲዊው ዮሏ፥” (1 ዚና 11:45)
 The father of Jediael, one of
 “ከኤሉጸፊንም ሌጆች ሺምሪና ይዑኤሌ፥ ...
David‟s guards; (1 Ch 11:45)
ከኤድታምም ሌጆች ሸማያና ዐዛኤሌ ተነሡ።”
 A Kohathite Levite in the reign
(2 ዚና 29:13)
of Hezekiah; (2 Ch 29:13)
Shimron / ሺምሮን
ሺምሮን / Shimron
Watchman, / EBD
„ሽህ‟ እና „መሪ‟ ከሚለ ቃሊት የመጣ ስም ነው።
“And the sons of Issachar; Tola, and
ሽህ‟መራነ- የሽህ አሇቃ፣ የህዛብ ጠባቂ፣ የብ዗ዎች
Phuvah, and Job, and Shimron” The
አስተዲዲሪ…
fourth son of Issachar according to the
“የይሳኮርም ሌጆች ቶሊ፥ ፈዋ፥ ዮብ፥ ሺምሮን።” (ዖፌ
lists of Genesis, (Ge 46:13) and
46:13)
Numbers, (Nu 26:24) and the head of the
“እንዱህም ሆነ የአሶር ንጉሥ ኢያቢስ ይህን በሰማ
ጊዚ ወዯ ማድን ንጉሥ ወዯ ዮባብ፥ ወዯ ሺምሮንም
family of the Shimronites.
ንጉሥ፥...” (ኢያ 11:1/ 19:15)
A city of Zebulun; (Jos 11:1; 19:15)
Shimron-meron / ሺምሮን
ሺምሮን / Shimron-meron
The same as Shimron, / EBD
„ሽህ‟ እና ‟መሪ‟ ከሚለ ቃሊት የመጣ ስም ነው።
“The king of Shimronmeron, one; the
ሽ‟መራነ- ሽህ መሪ፣ የሽህ አሇቃ፣ የብ዗ዎች አዙዥ...
king of Achshaph, one;” The king of
“የአሶር ንጉሥ፥ የሺምሮን ሚሮን ንጉሥ”
Shimron-meron is mentioned as one of
(ኢያ 12:20)
the thirty-one kings vanquished by
Joshua. (Joshua 12:20)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
238

Shobai / ሶባይ
Shimshai / ሲምሳይ
The shining one, / EBD
“Rehum the chancellor and Shimshai
the scribe wrote a letter against
Jerusalem to Artaxerxes the king in this
sort:” (Ezra 4:8, 13, 17, 23), He was
apparently an Aramaean, for the letter
which he wrote to Artaxerxes was in
Syriac. (Ezra 4:7)
Shiphtan / ሺፌጣን
Judicial, / EBD
“And the prince of the tribe of the
children of Ephraim, Kemuel the son of
Shiphtan” (Nu 34:24)
Shoa / ሱሓ
Wealth, rich, / EBD
“The Babylonians, and all the
Chaldeans, Pekod, and Shoa, and Koa,
and all the Assyrians with them: all of
them desirable young men, captains and
rulers, great lords and renowned, all of
them riding upon horses.
(Ezekiel 23:23)

ሲምሳይ / Shimshai
„ስመ‟ እና „ሽህ‟ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።ስመ‟ሽታዋቂ፣ ጥሩ ስም ያሇው፣ የተመሰገነ…
“አዙዡ ሬሁም ጸሏፉውም ሲምሳይ በኢየሩሳላም
ሊይ ሇንጉሡ ሇአርጤክስስ እንዱህ የሚሌ ዯብዲቤ
ጻፈ።” (ዔዛ4:8/ 13/ 17/ 23...)
“አዙዡ ሬሁም ጸሏፉውም ሲምሳይ በኢየሩሳላም
ሊይ ሇንጉሡ ሇአርጤክስስ ... ።”
(ዔዛ 4:7)
ሺፌጣን / Shiphtan
ሰፇነ- ስፌነት፣ መስፇን፣መሳፌንት፣ ዲኛነት…
“ከኤፌሬም ሌጆች ነገዴ አንዴ አሇቃ የሺፌጣን ሌጅ
ቀሙኤሌ”
(ዖኁ34:24)

ሱሓ / Shoa
„ሽህ‟ ከሚሇው ቁጥር የመጣ ስም ነው። ሽዋ- የሽ፣ ብ዗፣
ሀብታም፣ ባሇጸጋ… (Shua)
“እነርሱም የባቢልን ሰዎች ከሇዲውያንም ሁለ፥
ፊቁዴ፥ ሱሓ፥ ቆዒ፥ ከእነርሱም ጋር አሦራውያን
ሁለ፥ መሌከ መሌካሞች ጏበዙዛት፥ አሇቆችና
ሹማምቶች ሁለ፥ መሳፌንቶችና አማካሪዎች ሁለ፥
በፇረስ ሊይ የተቀመጡ ናቸው።”
(ሔዛ23:23)

Shoa / ሱሓ
The root word is „shewa‟ (ሽዋ)
The meaning is a „thousand‟,
Shobab / ሶባብ
ሶባብ / Shobab
Rebellious, / SBD
ሽ‟ባባ- ሽህ አባብ፣ አስፇሪ፣ አስጨናቂ…
“And these be the names of those that
“ሶባብ፥ ናታን፥ ሰልሞን፥ ኢያቤሏር፥ ኤሉሱዓ፥”
were born unto him in Jerusalem;
(2ሳሙ5:14)፥
Shammuah, and Shobab, and Nathan,
“የኤስሮምም ሌጅ ካላብ ከሚስቱ ከዒ዗ባ
ከይሪዕትም ሌጆች ወሇዯ ሌጆቹዋም ያሳር፥ ሶባብ፥
and Solomon,” Son of David by Bathአርድን ነበሩ።” (1 ዚና 2:18)
sheba; (2 Sa 5:14; 1 Ch 2:18)
Shobai / ሶባይ
ሶባይ / Shobai
Glorious, / SBD
ሽ‟አባይ- ሽህ አባ፣ የሽህ አባት፣ የብ዗ዎች አሇቃ፣ መሪ…
“The porters: the children of Shallum,
“በረኞቹ የሰልም ሌጆች፥ የአጤር ሌጆች፥ የጤሌሞን
ሌጆች፥ የዒቁብ ሌጆች፥ የሏጢጣ ሌጆች፥ የሶባይ
the children of Ater, the children of
ሌጆች፥ መቶ ሠሊሳ ስምንት:”(ነህ7:45)
Talmon, the children of Akkub, the
children of Hatita, the children of
Shobai, an hundred thirty and eight.”;
(Neh 7:45)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary)
239

Shua / ሴዋ
Shomer / ሾሜር
Watchman, / EBD, (ሳሜንር)
“For Jozachar the son of Shimeath, and
Jehozabad the son of Shomer, his
servants, smote him, and he died; and
they buried him with his fathers in the
city of David: and Amaziah his son
reigned in his stead.” (2 Kings 12:21)
“And Heber begat Japhlet, and Shomer,
and Hotham, and Shua their sister;”
(1 Ch 7:32)
Shophan / ሽፊን
Hidden, / EBD
“And Atroth, Shophan, and Jaazer, and
Jogbehah,” One of the fortified towns on
the east of Jordan which were taken
possession of and rebuilt by the tribe of
Gad; (Nu32:35)
Shua / ሴዋ
Wealth, / EBD, (ሱሓ / ሱዋ)
“The sons of Judah; Er, and Onan, and
Shelah: which three were born unto him
of the daughter of Shua the
Canaanitess…? And Er, the firstborn of
Judah, was evil in the sight of the
LORD; and he slew him. / eze 23:23The
Babylonians, and all the Chaldeans,
Pekod, and Shoa, and Koa, and all the
Assyrians with them: ... all of them
riding upon horses.” (1 Ch 2:3)
1 Heber begat Japhlet, and Shomer, and
Hotham, and Shua their sister; (Ch 7:32)

ሾሜር / Shomer
„ሽህ‟ እና „መሪ‟ ከሚለ ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
ሽህ‟መሪ- የሽ መሪ፣ የሽ አሇቃ… ጠባቂ
“ባሪያዎቹም የሰምዒት ሌጅ ዮዖካርና የሾሜር ሌጅ
ዮዙባት መቱት፥ ሞተም በዲዊትም ከተማ ከአባቶቹ
ጋር ቀበሩት ሌጁም አሜስያስ በፊንታው ነገሠ።”
(2ነገ12:21)
“ሓቤርም ያፌላጥን፥ ሳሜንር፥ ኮታምን፥
እኅታቸውንም ሶሊን ወሇዯ።”
(1 ዚና 7:32)
ሽፊን / Shophan
„ሸፇነ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው።ሽፊን- ሸፇነ፣
መሸፇን፣ መጋረዴ፣ መዯበቅ…
“ዒጥሮትሽፊንን፥ ኢያዚርን፥ ዮግብሃን፥”
(ዖኁ32:35)
ሴዋ / Shua
„ሽህ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ሽህ- የብ዗
ቁጥር…
“የይሁዲ ሌጆች ዓር፥ አውናን፥ ሴልም እነዘህ ሦስቱ
ከከነዒናዊቱ ከሴዋ ሌጅ ተወሇደሇት። የይሁዲም
የበኵር ሌጅ ዓር በእግዘአብሓር ፉት ክፈ ነበረ
ገዯሇውም።” (1ዚና 2:3)
“እነርሱም የባቢልን ሰዎች ከሇዲውያንም ሁለ፥
ፊቁዴ፥ ሱሓ፥ ቆዒ፥ ከእነርሱም ጋር አሦራውያን
ሁለ፥ መሌከ መሌካሞች ጏበዙዛት፥ አሇቆችና
ሹማምቶች ሁለ፥ መሳፌንቶችና አማካሪዎች ሁለ፥
በፇረስ ሊይ የተቀመጡ ናቸው።” (ሔዛ 23:23)
“የአሴር ሌጆች ዪምና፥ የሱዋ፥ የሱዊ፥ በሪዒ፥
እኅታቸውም ሤራሔ።” (1 ዚና 7:30/ 32)

Shua / ሴዋ
The root word is „shewa‟ (ሽዋ)
The meaning is a „thousand‟,

(EBD- Easton‟s bible dictionary)
240

Simon / ሲሞን
Shuah / ስዌሔ
Prostration, wealth, / SBD, (ሴዋ)
“And she bare him Zimran, and Jokshan,
and Medan, and Midian, and Ishbak, and
Shuah.”
(Ge25:2)
The father of Judah‟s wife, (Genesis
38:2, 12) called also Shua
Son of Abraham by Keturah; (Genesis
25:2; 1 Ch 1:32)
Shubael / ሱባኤሌ
Captive of God, / EBD
“Shubael; Jehdeiah.”
One of the descendants of Gershom,
who had charge of the temple treasures
in the time of David;
(1 Ch 23:16)
Shulamite / ሱነማይቱ
Peaceable; perfect; that recompenses, / HBN
“So … damsel throughout all the coasts
of Israel, and found Abishag a
Shunammite, and brought her to the
king.” (1ki 1:3)
Simeon / ስምዕን
Hearing, / EBD
“And she conceived again, and bares a
son; and said, because the LORD hath
heard that I was hated, he hath therefore
given me this son also: and she called his
name Simeon.” (Ge 29:33)

ስዌሔ / Shuah
„ሽህ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። የሽ፣ የብ዗
“እርስዋም ዖምራንን፥ ዮቅሳንን፥ ሜዲንን፥
ምዴያምን፥ የስቦቅን፥ ስዌሔን ወሇዯችሇት”
(ዖፌ25:2)
“ከብ዗ ዖመንም በኋሊ የይሁዲ ሚስት የሴዋ ሌጅ
ሞተች ይሁዲም ...” (ዖፌ38: 12)
“የአብርሃምም ገረዴ የኬጡራ ሌጆች ዖምራን፥
ዮቅሳን፥ ሜዲን፥ ምዴያም፥ የስቦቅ፥ ስዌሔ።
የዮቅሳንም ሌጆች ሳባ፥ ዴዲን።” (1 ዚና 1:32)
ሱባኤሌ / Shubael
„ሰብ‟ እና ‟ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ሰበ‟ኤሌ- የሳባ አምሊክ፣ የሰንበት ጌታ፣
የእግዙብሓር ሰዎች… (Shebuel)
“የጌርሳም ሌጆች አሇቃ ሱባኤሌ ነበረ።”
(1ዚና 23:16)
ሱነማይቱ / Shulamite
„ሰሊም‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ሹሊማዊትሰሊማዊት፣ ተባባሪ...
“በእስራኤሌም አገር ሁለ የተዋበች ቇንጆ ፇሇጉ
ሱነማይቱን አቢሳንም አገኙ፥ ወዯ ንጉሡም ይዖዋት
መጡ።” (1ነገ1:3)
ስምዕን / Simeon
„ሰማ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ስማነ- ሰማ፣
አዲመጠ፣ ተገነዖበ…
“ዯግሞም ፀነሰች፥ ወንዴ ሌጅንም ወሇዯች እኔ እንዯ
ተጠሊሁ እግዘአብሓር ስሇ ሰማ ይህን ዯገመኝ አሇች
ስሙንም ስምዕን ብሊ ጠራችው።”
(ዖፌ29:33)

Simeon / ስምዕን
The root word is „semman‟ (ሽማነ)
The meaning is „hear me‟,
Related term(s): Shimon / ሺሞን / (1ዚና 4:20)
Simon / ሲሞን
ሲሞን / Simon
That hears; that obeys, / HBN
ስማነ- ሰማ፣ አዲመጠ፣ተረዲ፣ ታዖዖ…
Simon Magus, a Samaritan living in the
[ሰማ ከሚሇው ግስ የተገኘ ነው / መቅቃ]
apostolic age, distinguished as a sorcerer or
“ሲሞን የሚለት አንዴ ሰው ግን። እኔ ታሊቅ ነኝ
ብል፥ እየጠነቇሇ የሰማርያንም ወገን እያስገረመ
"magician," from his practice of magical
ቀዴሞ በከተማ ነበረ።” (ሥራ 8:9)
arts. (Acts 8:9)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
241

Solomon / ሰልሞን
Simon / ስምዕን
That hears; that obeys, / HBN
“Simon the Canaanite, and Judas
Iscariot, who also betrayed him”
(Mt 10:4)
 Simon the brother of Jesus; the only
undoubted notice of this Simon occurs
in; (Mt 13:55; Mark 6:3)
 Simon, a resident at Bethany,
distinguished as "the leper." It is not
improbable that he had been
miraculously cured by Jesus. (Mt 26:6)
 Simon the tanner, (Acts 9:43)
 Simon the father of Judas Iscariot;
(John 6:71; 13:2, 26)
 Simon of Cyrene, a Hellenistic Jew,
born at Cyrene, on the north coast of
Africa, who was present at Jerusalem at
the time of the crucifixion of Jesus,
either as an attendant at the feast, (Acts
2:10)
Sion / ሲዎን
Zion, elevated, / EBD, (ጽዮን)
“From Aroer, which is by the bank of
the river Arnon, even unto mount Sion,
which is Hermon,”, One of the various
names of Mount Hermon; (Dt 4:48)
only, The Greek form of the Hebrew
name Zion, the famous mount of the
temple; (1 Macc. 4:37, 60; 5:54; 6:48,
62; 7:33; 10:11; 14:27)

ስምዕን / Simon
„ሰማ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ስማነ- ሰማ፣
አዲመጠ፣ ታዖዖ…
[ሰማ ከሚሇው ግስ የተገኘ ነው / መቅቃ]
“ቀነናዊውም ስምዕን ዯግሞም አሳሌፍ የሰጠው
የአስቆሮቱ ይሁዲ።” (ማቴ10:4)
 “ይህ የጸራቢ ሌጅ አይዯሇምን? እናቱስ ማርያም
ትባሌ የሇምን? ወንዴሞቹስ ያዔቆብና ዮሳ ስምዕንም
ይሁዲም አይዯለምን?” (ማቲ13:55) / “ይህስ
ጸራቢው የማርያም ሌጅ የያቆብም የዮሳም የይሁዲም
የስምዕንም ወንዴም አይዯሇምን? እኅቶቹስ በዘህ
በእኛ ዖንዴ አይዯለምን? አለ …” (ማር6:3)
 “ኢየሱስም በቢታንያ በሇምጻሙ በስምዕን ቤት ሳሇ፥
” (ማቲ26:6)
 “በኢዮጴም ስምዕን ከሚለት ከአንዴ ቍርበት ፊቂ
ጋር አያላ ቀን ኖረ።” (ሥራ9:43)
 “ስሇ ስምዕንም ሌጅ ስሇ አስቆሮቱ ይሁዲ ተናገረ፤
ከአሥራ ሁሇቱ አንደ የሆነ እርሱ አሳሌፍ ይሰጠው
ዖንዴ አሇውና።” (ዮኅ6:71/ 13:2/ 26)
 (ሥራ 2:10)
ሲዎን / Sion
ጽዮን- ጽኑ፣ ብርቱ፣ ኃያሌ፣ መከታ፣ አምባ…
“በአርኖን ወንዛ ዲር ካሇችው ከአሮዓር ጀምሮ እስከ
ሲዎን ተራራ እስከ አርሞንዓም ዴረስ” (ዖዲ4:48)
“ነገር ግን ወዯ ጽዮን ተራራና ወዯ ሔያው
እግዘአብሓር ከተማ ዯርሳችኋሌ፥ ወዯ ሰማያዊቱም
ኢየሩሳላም፥ በዯስታም ወዯ ተሰበሰቡት ወዯ
አእሊፊት መሊእክት፥” (ዔብ 12:22) ፥
“አየሁም፥ እነሆም፥ በጉ በጽዮን ተራራ ቆሞ ነበር...”
(ራዔ 14:1)

Sion / ሲዎን
„Tsion‟ (ጽዮን / Zion) means „strong hold‟,
ሰልሞን / Solomon
Solomon / ሰልሞን
ሰሇ‟አማን- ሰሊም፣ ዯህንነት፣ ጸጥታ… የሰው ስም
Peaceful, / EBD
[ሰሊማዊ ማሇት ነው / መቅቃ]
“And David comforted Bathsheba his
“ዲዊትም ሚስቱን ቤርሳቤህን አጽናናት፥ ወዯ
wife, and went in unto her, and lay with
እርስዋም ገባ፥ ከእርስዋም ጋር ተኛ ወንዴ ሌጅም
her: and she bare a son, and he called his
ወሇዯች፥ ስሙንም ሰልሞን ብል ጠራው።
name Solomon: and the LORD loved
እግዘአብሓርም ወዯዯው” (2ሳሙ12:24/ 25)
him.” (2sa 12:24, 25)
(EBD- Easton‟s bible dictionary / SBD- Smith‟s bible dictionary / መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ
ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
242

Timnah / ተምና
ዔማር / Tamar
ት‟ማር- ተማረ፣ ይቅር ተባሇ፣ ምህረትአገኘ…ታምር/
ተምር- የተምር ዙፌ…
“ይሁዲም ሇበኵር ሌጁ ሇዓር ትዔማር የምትባሌ
ሚስት አጋባው” (ዖፌ 38:8-30)
“ከዘህም በኋሊ እንዱህ ሆነ ሇዲዊት ሌጅ
ሇአቤሴልም አንዱት የተዋበች እኅት ነበረችው፥
ስምዋም ትዔማር ነበረ የዲዊትም ሌጅ አምኖን
ወዯዲት።” (2 ሳሙ13:1-32)
“እነዘህ ሁለ ከቁባቶች ሌጆች በቀር የዲዊት ሌጆች
ነበሩ ትዔማርም እኅታቸው ነበረች።” (1 ዚና 3:9)
ጥበሌያ / Tebaliah
„ጸበሌ‟ እና „ያህ‟(የህዌ / ህያው) ከሚለ ሁሇት ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። ተበሇ‟ያህ- ጠበሇ‟ያህ፣ ጸበሇ‟ያህ፣
ቅደስ ጸበሌ፣ ህያው ውኃ... የሰው ስም
“ሁሇተኛውም ኬሌቅያስ፥ ሦስተኛው ጥበሌያ፥
አራተኛው ዖካርያስ ነበረ የሕሳ ሌጆችና ወንዴሞች
ሁለ አሥራ ሦስት ነበሩ።”(1 ዚና26:11)

Tamar / ትዔማር
Palm tree, / EBD
“Then said Judah to Tamar his daughter
in law, Remain a widow at thy father's
house, till Shelah my son be grown: for
he said, lest peradventure he die also, as
his brethren did. And Tamar went and
dwelt in her father's house.”
(Ge 38:8-30).
Sister of Absalom;
(1 Ch 3:9)
Tebaliah / ጥበሌያ
Baptism, or goodness, of the Lord, / HBN
Third son of Hosah of the children of
Merari “Hilkiah the second, Tebaliah
the third, Zechariah the fourth: all the
sons and brethren of Hosah were
thirteen.” (1 Ch 26:11)

Tebaliah / ጥበሌያ
The root words are „tsebel‟ (ጸበሌ) and „yah‟ (ያህ / Jehovah)
The meaning is „holy water‟,
Tekel / ቴቄሌ
Weighed, / EBD
“TEKEL; Thou art weighed in the
balances, and art found wanting.”
(Da 5:27)
Timnah / ተምና
A portion, / EBD, / SBD, (ቲምናዔ)
“And the border compassed from Baalah
westward unto mount Seir, and passed
along unto the side of mount Jearim,
which is Chesalon, on the north side, and
went down to Bethshemesh, and passed
on to Timnah”; (Jos 15:10).
(2 Ch 28:18)
A city in the mountains of Judah;
(Joshua 15:57) 'Tibna near Jeba'
A "duke" or sheik of Edom; (Ge 36:40)

ቴቄሌ / Tekel
ተክሇ- ሌክ፣ ሇካ፣ መዖነ፣ መጠነ…
“ቴቄሌ ማሇት፥ በሚዙን ተመዖንህ፥ ቀሌሇህም ተገኘህ
ማሇት ነው።”
(ዲን5:27)

ተምና / Timnah
„ተመን‟ ከሚሇውቃሌ የተገኘ ስም ነው። ተመን- መጠን፣
ዴርሻ... የአገር ስም
“ዴንበሩም ከበኣሊ በምዔራብ በኩሌ ወዯ ሴይር
ተራራ ዜረ ክሳልን ወዯምትባሌ ወዯ ይዒሪም ተራራ
ወገን በሰሜን በኩሌ አሇፇ ወዯ ቤትሳሚስ ወረዯ፥
በተምና በኩሌም አሇፇ።” (ኢያ15:10)
“ዮቅዴዒም፥ ዙኖዋሔ፥ ቃይን፥ ጊብዒ፥ ተምና አሥር
ከተሞችና መንዯሮቻቸው።” (ኢያ15:57)
“የዓሳውም የአሇቆቹ ስም በወገናቸው በስፌራቸው
በስማቸውም ይህ ነው ቲምናዔ አሇቃ፥ ዒሌዋ አሇቃ፥
የቴት አሇቃ” (ዖፌ36:40)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
243

Tobiah / ጦብያ
Timon / ጢሞና
“Timon” means honorable; worthy, / HBN, /
EBD
“And the saying pleased the whole
multitude: and they chose Stephen, a
man full of faith and of the Holy Ghost,
and Philip, and Prochorus, and Nicanor,
and Timon, and Parmenas, and Nicolas
a proselyte of Antioch:” (Acts 6:5)
Timotheus / ጢሞቴዎስ
The name “Timotheus” means honor of
God; valued of God, / HBN
“…behold, a certain disciple was there,
named Timotheus, the son of a certain
woman, which was a Jewess, and
believed; but his father was a Greek:”
(Acts 16:1)
Tob / ጦብ
Good; goodness, / HBN
“Then Jephthah fled from his brethren,
and dwelt in the land of Tob: and there
were gathered vain men to Jephthah, and
went out with him.” (Judg 11:3, 5)
Tobadonijah / ጦባድንያ
Adonijah the good, / EBD
“And with them he sent Levites, even
Shemaiah, and Nethaniah, and Zebadiah,
and Asahel, and … Adonijah, and
Tobijah, and Tobadonijah, Levites; and
with them Elishama and Jehoram,
priests.” (2 Ch 17:8)
Tobiah / ጦብያ
Goodness of Jehovah, / SBD
“The children of Delaiah, the children of
Tobiah, the children of Nekoda, six
hundred forty and two”;
(Ne 7:62) "The children of Tobiah"
were a family who returned with
Zerubbabel;

ጢሞና / Timon
„ታማኝ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ነው። ጢሞን- ጥሙን፣
ትሙን፣ የታመነ...የሰው ስም
“ይህም ቃሌ ሔዛብን ሁለ ዯስ አሰኛቸው፤ እምነትና
መንፇስ ቅደስም የሞሊበትን ሰው እስጢፊኖስን
ፉሌጶስንም ጵሮኮሮስንም ኒቃሮናንም ጢሞናንም
ጳርሜናንም ወዯ ይሁዱነት ገብቶ የነበረውን
የአንጾኪያውን ኒቆሊዎስንም መረጡ።”
(ሥራ6:5)
ጢሞቴዎስ / Timotheus
„ተሞት‟ እና „ዋስ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
ትርጉሙም- የታመነ፣ ታማኝ፣ የተከበረ...
“ወዯ ዯርቤንና ወዯ ሌስጥራንም ዯረሰ። እነሆም፥
በዘያ የአንዱት ያመነች አይሁዲዊት ሌጅ ጢሞቴዎስ
የሚባሌ አንዴ ዯቀ መዛሙር ነበረ፤ አባቱ ግን የግሪክ
ሰው ነበረ።”
(ሥራ 16:1)
ጦብ / Tob
„ጹብ‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ጦብ- ጹብ ፣
ውብ፣ መሌካም…
“ዮፌታሓም ከወንዴሞቹ ፉት ሸሽቶ በጦብ ምዴር
ተቀመጠ ምናምንቴዎችም ሰዎች ተሰብስበው
ዮፌታሓን ተከተለት” (መሳ11:3/ 5)
ጦባድንያ / Tobadonijah
„ጹብ‟/ „ዲኛ‟ እና „ህያው‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ጦቢያዊ ህያው አዲኝ፣ ጹባዊ ህያው ጌታ፣ ውብ
አዲኝ አምሊክ…“ከእነርሱም ጋር ላዋውያንን ሸማያን፥
ነታንያን፥ ዛባዴያን፥ አሣሄሌን፥ ሰሚራሞትን፥ ዮናትንን፥
አድንያስን፥ ጦብያን፥ ጦባድንያን ሰዯዯ ከእነርሱም ጋር
ካህናቱን ኤሉሳማንና ኢዮራምን ሰዯዯ።”
(2ዚና 17:8)
ጦብያ / Tobiah
„ጹብ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ/ ህያው) ከሚለ ሁሇት ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። ጦብያ- ጹብ‟ያህ፣ ህያው ጦቢያዊ፣
ጹባዊ ገዥ ፣ ውብ ጌታ… (Tobijah)
“የዲሊያ ሌጆች፥ የጦብያ ሌጆች፥ የኔቆዲ ሌጆች፥
ስዴስት መቶ አርባ ሁሇት።”
(ነህ7:62)

Tobiah / ጦብያ : The root words are „tsub‟ (ጹብ) and „yah‟
(ያህ)
The meaning is „Goodness of Jehovah‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
244

Uriah / ኦርዮ
ጦብያ / Tobijah
„ጹብ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ/ ህያው) ከሚለ ሁሇት ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። ህያው ጦቢያ፣ እጹብ ጌታ…
“ከእነርሱም ጋር ላዋውያንን ሸማያን፥ ነታንያን፥
ዛባዴያን፥ አሣሄሌን፥ ሰሚራሞትን፥ ዮናትንን፥
አድንያስን፥ ጦብያን፥ ጦባድንያን ሰዯዯ ከእነርሱም
ጋር ካህናቱን ኤሉሳማንና ኢዮራምን ሰዯዯ።”
(2ዚና17:8 / 2ዚና17:8)
ዐር / Ur
ኡር- ብርሃን፣ የብርሃን መውጫ፣ ምስራቅ…
“ሏራንም በተወሇዯበት አገር በከሇዲውያን ዐር
በአባቱ በታራ ፉት ሞተ።”

Tobijah / ጦብያ
Goodness of Jehovah, / SBD
“And with them he sent Levites, even
Shemaiah, and Nethaniah, and ...
Jehonathan, and Adonijah, and Tobijah,
and Tobadonijah, Levites; and with them
Elishama and Jehoram, priests.”
(2 Ch 17:8)
Ur / ዐር
Light, / EBD
“And Haran died before his father Terah
in the land of his nativity, in Ur of the
Chaldees,” (Ge11:28, 31)
Uri / ኡሪ
My light, / HBN
“See, I have called by name Bezaleel the
son of Uri, the son of Hur, of the tribe of
Judah:” The father of Bezaleel,(Ex 31:2;
35:30; 38:22; 1 Ch 2:20; 2 Ch 1:5)
 The father of Geber, Solomon‟s
commissariat officer in Gilead;
(1 Ki 4:19)
 One of the gatekeepers of the
temple; (Ezra 10:24)
Uriah / ኦርዮ
The Lord is my light, / EBD,
“And David sent and inquired after the
woman. And one said, Is not this
Bathsheba, the daughter of Eliam, the
wife of Uriah the Hittite?); (2sa 11:3)
High priest in the reign of Ahaz; (Isaiah
8:2; 2 Kings 16:10-16) He is probably
the same as Urijah the priest, who built
the altar for Ahaz. (2 Kings 16:10)
A priest of the family of Hakkoz, the
head of the seventh course of priests;
(Ezra 8:33; Ne 3:4, 21)

(ዖፌ 11:28 / 31)

ኡሪ / Uri
ኡሪ- ኡሬ፣ ብርሃኔ፣ ምሥራቃዊ፣ የፀሃይ መውጫ…
የሰው፣ ያገር ስም
“እይ ከይሁዲ ነገዴ የሚሆን የሆር የሌጅ ሌጅ፥ የኡሪ
ሌጅ ባስሌኤሌን በስሙ ጠርቼዋሇሁ።” (ዖጸ31:2)
 “በአሞራውያን ንጉሥ በሴዎንና በባሳን
ንጉሥ በዏግ አገር፥ በገሇዒዴ አገር፥ የኡሪ
ሌጅ ጌበር ነበረ በዘያችም ምዴር ሊይ እርሱ
ብቻውን ሹም ነበረ።” (1 ነገ4:19)
 “ከመዖምራንም፤ ኤሌያሴብ፤ ከበረኞችም፤
ሰልም፥ ጤላም፥ ኡሪ።” (ዔዛ10:24)
ኦርዮ / Uriah
„ኡር‟ እና „ያህ‟( ያህዌ) ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። ኡሪ‟ያህ- ህያው ብርሃን፣ የአምሊክ
ብርሃን…የሰው
“ዲዊትም ሌኮ ስሇ ሴቲቱ ጠየቀ አንዴ ሰውም። ይህች
የኤሌያብ ሌጅ የኬጢያዊው የኦርዮ ሚስት ቤርሳቤህ
አይዯሇችምን? አሇ” (2ሳሙ11:3)
“የታመኑትን ሰዎች ካህኑን ኦርዮንና የበራክዩን ሌጅ
ዖካርያስን ...” (ኢሳ 8:2/ 2 ነገ16:10-16)
“በአራተኛውም ቀን ብሩና ወርቁ ዔቃዎቹም
በአምሊካችን ቤት በካህኑ በኦርዮ ሌጅ በሜሪሞት
እጅ ተመዖኑ ከእርሱም ጋር … ሌጅ ኖዒዴያ ነበሩ።”
(ዔዛ8:33/ ነህ3:4/ 21)

Uriah / ኦርዮ
The root words are „ur‟ (ኡር) and „yah‟ (ያህ)
The meaning is „light of Jehovah‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary/ SBD- Smith‟s bible
dictionary)
245

Wine / ወይን
Urias / ኦርዮ
Uriah, / SBD
“And Jesse begat David the king; and
David the king begat Solomon of her
that had been the wife of Urias;”
(Mt 1:6)
Uriel / ኡሩኤሌ
Same as Uriah, / HBN
God is my light, / EBD
“Tahath his son, Uriel his son, Uzziah
his son, and Shaul his son”;
(1ch 6:24)
Urijah / ኦርያ
The lord is my light, / EBD, (ኦርዮ)
“And king Ahaz went to Damascus to
meet Tiglathpileser king of Assyria, and
saw an altar that was at Damascus: and
king Ahaz sent to Urijah the priest the
fashion of the altar, and the pattern of it,
according to all the workmanship
thereof.”
A high priest in the time of Ahaz; (Kings
16:10-16),
One of the priests who stood at the right
hand of Ezra's pulpit when he read and
expounded the law; (Neh 8:4)
A prophet of Kirjath-jearim in the reign
of Jehoiakim, king of Judah; (Jer 26:2023)
Wine / ወይን
Wine, / EBD
“And Melchizedek king of Salem
brought forth bread and wine: and he
was the priest of the most high God.)
( Ge 14:18)
“And the angel thrust in his sickle into
the earth, and gathered the Vine of the
earth, and cast it into the great winepress
of the wrath of God. “(Re14:19)

ኦርዮ / Urias
„ኡር‟ እና „ያህ‟(ህያው) ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው።
“እሴይም ንጉሥ ዲዊትን ወሇዯ። ንጉሥ ዲዊትም
ከኦርዮ ሚስት ሰልሞንን ወሇዯ፤”
(ማቴ1:6)

ኡሩኤሌ / Uriel
„ኡር‟ እና ‟ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ሲሆን
ትርጉም- የብርሃን ጌታ፣ የአምሊክ ብርሃን…
“ሌጁ አቢሳፌ፥ ሌጁ አሴር፥ ሌጁ ኢኢት፥ ሌጁ
ኡሩኤሌ፥ ሌጁ ዕዛያ፥ ሌጁ ሳውሌ።” (1ዚና 6:24)
ኦርያ / Urijah
„ኡር‟ እና „ያህዌ‟ / „ዋስ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። ኡሪ‟ያህ- ህያው ብርሃን፣ የአምሊክ
ብርሃን፥ (Urias/ Uriah)
“ንጉሡም አካዛ የአሦርን ንጉሠ ቴሌጌሌቴሌፋሌሶርን
ሉገናኘው ወዯ ዯማስቆ ሄዯ በዯማስቆ የነበረውን
መሠዊያ አየ ንጉሡም አካዛ የመሠዊያውን ምሳላና
የአሠራሩን መሌክ ወዯ ካህኑ ወዯ ኦርያ ሊከው።”
(2ነገ16:10-16)
“...በአጠገቡ መቲትያ፥ ሽማዔ፥ ዒናያ፥ ኦርዮ፥
ኬሌቅያስ፥ መዔሤያ በቀኙ በኩሌ፥ ፇዲያ፥ ሚሳኤሌ፥
መሌክያ፥ ሏሱም፥ ሏሽበዲና፥ ዖካርያስ፥ ሜሱሊም
በግራው በኩሌ ቆመው ነበር።” (ነህ 8:4)
“ዯግሞም በእግዘአብሓር ስም ትንቢት የተናገረ
አንዴ ሰው ነበረ ... ሌጅ ኦርዮ ይባሌ ነበር በዘህችም
ከተማ በዘህችም ምዴር ሊይ እንዯ ኤርምያስ ቃሌ
ሁለ ትንቢት ተናገረ።” (ኤር 26:20-23)
ወይን / Wine
„ወይን‟ ከሚሇው ቃሌ የተገኘ ስም ነው። ወይነ-ቫይን፣
ዋይን፣ ወይን ጠጅ… (Vine)
“የሳላም ንጉሥ መሌከ ጼዳቅም እንጀራንና የወይን
ጠጅን አወጣ እርሱም የሌዐሌ እግዘአብሓር ካህን
ነበረ።” (ዖፌ 14:18 )
“መሌአኩም ማጭደን ወዯ ምዴር ጣሇው፥
በምዴርም ካሇው ከወይን ዙፌ ቇርጦ ወዯ ታሊቁ ወዯ
እግዘአብሓር ቍጣ መጥመቂያ ጣሇ።”
(14:19)

Wine / ወይን : The root word is „wain‟ (ወይን / vine)

The meaning is „wine‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary / SBD- Smith‟s bible
dictionary)
246

Zacchur / ዖኩር
Zabbai / ዖባይ
Pure, / EBD
“After him Baruch the son of Zabbai
earnestly repaired the other piece, from
the turning of the wall unto the door of
the house of Eliashib the high priest.”
(Ne 3:20)
Zaccai / ዖካይ
Pure meat; just, / HBN
“The children of Zaccai, seven hundred
and threescore” One whose "sons"
returned with Zerubbabel to Jerusalem
(Ezra 2:9; Ne 7:14)
Zacchaeus / ዖኬዎስ
Pure; clean; just, / HBN
“And, behold, there was a man named
Zacchaeus, which was the chief among
the publicans, and he was rich.”
(Lu 19:2) A chief tax-gather
(publicanus) at Jericho;

ዖባይ / Zabbai
„ዖ‟ እና „አባ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
ዖአብያ- ዖ አብ፣ አባዊ፣ አባታዊ…
“ከእርሱም በኋሊ የዖባይ ሌጅ ባሮክ ከማዔዖኑ ጀምሮ
እስከ ታሊቁ ካህን እስከ ኤሌያሴብ ቤት መግቢያ
ዴረስ ላሊውን ክፌሌ ተግቶ አዯሰ”
(ነህ 3:20)
ዖካይ / Zaccai
„ዖኬ‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ዖካይ- ዖኬ፣
ዛክር፣ ማስታዎሻ…
“የዖካይ ሌጆች፥ ሰባት መቶ ስዴሳ” (ነህ7:14)
ከባቢልን ወዯ ኢየሩሳላም ከተመሇሱ ምርኮኞች
መካከሌ።
ዖኬዎስ / Zacchaeus
„ዖኬ‟ እና „ዋስ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም ነው።
ዖኬዎስ- ዛክር፣ አስታዋሽ፣ በጸልት የሚያስብ…
“ወዯ ኢያሪኮም ገብቶ ያሌፌ ነበር። እነሆም ዖኬዎስ
የሚባሌ ሰው፥ እርሱም የቀራጮች አሇቃ ነበረ፥ ባሇ
ጠጋም ነበረ።” (ለቃ19:2)

Zacchaeus / ዖኬዎስ
The root words are „zechy‟ (ዖኬ) and „wass‟ (ዋስ)
The meaning is „remembrance of the almighty‟,

Zacchur / ዖኩር
Of the male kind; mindful, / HBN
“And the sons of Mishma; Hamuel his
son, Zacchur his son, Shimei his son” A
Simeonite, of the family of Mishma;
(1 Ch 4:26)

ዖኩር / Zacchur
„ዖከረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ዖኩር- ዛክር፣
መታሰቢያ፣ ማስታዎሻ…
“የማስማዔም ሌጆች ሌጁ ሃሙኤሌ፥ ሌጁ ዖኩር፥
ሌጁ ሰሜኢ” (1ዚና 4:26)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)

247

Zacher / ዙኩር
Zaccur / ዖኩር
Mindful, / EBD
“And these were their names: of the tribe
of Reuben, Shammua the son of
Zaccur.” Father of Shammua, who was
one of the spies sent out by Moses (Nu
13:4)
 A Merarite Levite, (1 Chronicles
24:27).
 A son of Asaph, and chief of one
of the courses of singers as
arranged by David; (1 Ch 25:2,
10).
 Son of Imri; (Nehemiah 3:2).
 A Levite; (Neh10:12)
 The son of Mattaniah (Neh13:13)
Zachariah / ዖካርያስ
Remembered by Jehovah, / EBD
“Twenty and five years old was he when
he began to reign; and he reigned twenty
and nine years in Jerusalem. His
mother's name also was Abi, the
daughter of Zachariah”, or properly
Zechariah.” The father of Abi or Abijah,
Hezekiah‟s mother; (2 Kings 18:2)

ዖኩር / Zaccur
„ዖከረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ዖኩር- ዖካሪ፣
አሳቢ፣ አስታዋሽ…
“ስማቸውም ይህ ነበረ ከሮቤሌ ነገዴ የዖኩር ሌጅ
ሰሙኤሌ” (ዖኁ13:4)
 “የሜራሪ ሌጆች ከያዛያ በኖ፥ ሾሃም፥ ዖኩር፥
ዓብሪ” (1 ዚና 24:27)
 “ከአሳፌ ሌጆች ዖኩር፥ ዮሴፌ፥ ነታንያ፥ ...” (1 ዚና
25:2/ 10)

 “በአጠገቡ የኢያሪኮ ሰዎች ሠሩ በአጠገባቸውም
የአምሪ ሌጅ ዖኩር ሠራ።” (ነህ 3:2)
 “ዖኩር፥ ሰራብያ፥ ሰበንያ፥ ሆዱያ፥ ባኒ፥ ብኒኑ።”
(ነህ 10:12)
 “... የመታንያ ሌጅ የዖኩር ሌጅ ሏናን ነበረ
እነርሱም የታመኑ ሆነው ተገኙ፥ …” (ነህ 13:13)
ዖካርያስ / Zachariah
„ዖከረ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ/ ዋስ/ ህያው) ከሚለ ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። ዖካሪ‟ያህ- የጌታ ዛክር፣ ያምሊክ
መታሰቢያ፣ ማስታዎሻ… (Zacharias /
Zechariah)
“መንገሥ በጀመረ ጊዚ የሀያ አምስት ዒመት ጕሌማሳ
ነበረ በኢየሩሳላምም ሀያ ዖጠኝ ዒመት ነገሠ እናቱም
የዖካርያስ ሌጅ አቡ ነበረች።” (2ነገ18:2)
(2 ነገ 10:30)

Zachariah / ዖካርያስ
The root words are „zechary‟ (ዖካሪ) and „yah‟ (ያህ / ዋስ)
The meaning is „rembrance of Jehovah‟,
Zacharias / ዖካርያስ
Memory of the Lord, / HBN
“There was in the days of Herod, the
king of Judaea, a certain priest named
Zacharias, of the course of Abia: and
his wife was of the daughters of Aaron,
and her name was Elisabeth.” (Lu 1:5)
Zacher / ዙኩር
Memorial, / EBD
“And Gedor, and Ahio, and Zacher;”
One of the sons of Jehiel, the father or
founder of Gibeon, by his wife
Maachah; (1 Ch 8:31)

ዖካርያስ / Zacharias
„ዖከረ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ/ ዋስ፣ ህያው) ከሚለ ቃሊት
የተመሰረተ ስም ነው። ዖካሪ‟ያስ- ዖካሪ፣ ያምሊክ
መታሰቢያ፣ የጌታ ማስታዎሻ...
“በይሁዲ ንጉሥ በሄሮዴስ ዖመን ከአብያ ክፌሌ የሆነ
ዖካርያስ የሚባሌ አንዴ ካህን ነበረ፤ ሚስቱም ከአሮን
ሌጆች ነበረች፥ ስምዋም ኤሌሳቤጥ ነበረ።” (ለቃ 1:5)
ዙኩር / Zacher
„ዖከረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው። ዖኪር- ዛክር፣
መታሰቢያ፣ ማስታዎሻ…
“ደር፥ ቂስ፥ በኣሌ፥ ናዲብ፥ ጌድር፥ አሑዮ፥ ዙኩር
በገባዕን ተቀመጡ” (1ዚና8:31)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
248

Zebah / ዙብሄሌ
Zadok / ሳድቅ
Just, / EBD
“And David distributed them, both
Zadok of the sons of Eleazar, and
Ahimelech of the sons of Ithamar,
according to their offices in their
service.”Son of Ahitub and one of the
two chief priests in the time of David,
Abiathar being the other; Zadok was of
the house of Eleazar the son of Aaron,
(1 Ch 24:3) and eleventh in descent from
Aaron. (1 Ch 12:28)
Father of Jerushah, (2 Ki 15:33; 2 Ch
27:1)
Son of Immer, persons who repaired a
portion of the wall in Nehemiah‟s time;
(Neh: 4, 29), (1 Ch 9:11)

ሳድቅ / Zadok
„ጸዯቀ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው። ዙድቅ- ጻዴቅ፣
ጸዱቅ፣ እውነተኛ፣ አምሊካዊ…
“ዲዊትም ከአሌዒዙር ሌጆች ከሳድቅ ጋር፥
ከኢታምርም ሌጆች ከአቢሜላክ ጋር ሆኖ እንዯ
አገሌግልታቸው ሥርዒት ከፌል መዯባቸው።”
(1ዚና 24:3)
“መንገሥ በጀመረ ጊዚ የሀያ አምስት ዒመት ጕሌማሳ
ነበረ፥ በኢየሩሳላምም አሥራ ስዴስት ዒመት ነገሠ
እናቱ የሳድቅ ሌጅ ኢየሩሳ ነበረች።
(ነገ15:33/ 2 ዚና 27:1)
“በአጠገባቸውም የአቆስ ሌጅ የኦርዮ ሌጅ ሜሪሞት
አዯሰ። ...። በአጠገባቸውም የበዒና ሌጅ ሳድቅ
አዯሰ።” (ነህ 3:4/ 29) ፥ “የእግዘአብሓርም ቤት
አሇቃ የአኪጦብ ሌጅ የመራዮት ሌጅ የሳድቅ ሌጅ
ሜሱሊም ሌጅ የኬሌቂያስ ሌጅ ዒዙርያስ፥”
(1 ዚና 9:11)

Zadok / ሳድቅ
The root word is „tsadiq‟ (ጸዯቀ)
The meaning is „the living one‟,
Zanoah / ዙኖዋ
Forgetfulness; desertion, / HBN
“and Zanoah, and Engannim, Tappuah,
and Enam, Zanoah”,
(Jo15:34)
Zareah / ጾርዒ
Leprosy; hornet, / EBD
East; brightness, / HBN
“And at Enrimmon, and at Zareah, and
at Jarmuth,” The same as Zorah and
Zoreah; (Neh 11:29)
Zared / ዖሬዴ
Strange descent, / HBN
“From thence they removed, and pitched
in the valley of Zared”;
(Nu 21:12)
Zebah / ዙብሄሌ
Deprived of protection, / HBN
“And he said unto the men of Succoth…
for they be faint, and I am pursuing after
Zebah and Zalmunna, kings of Midian.”
(Jud8:5-21)

ዙኖዋ / Zanoah
„ዖ‟ እና ‟ኖህ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ዖ‟ኖህ- ዖ ኖህ፣ ኖሃዊ፣ የኖህ…“በቇሊው
ኤሽታኦሌ፥ ጾርዒ፥ አሽና፥ ዙኖዋ”(ኢያ15:34 )
ጾርዒ / Zareah
ጾርዒ- ጸራ፣ ጠራ፣ ጮራ… (Zarah)
“በጾርዒ፥ በየርሙት፥ በዙኖዋ በዒድሊም
በመንዯሮቻቸውም፥ በሇኪሶና በእርሻዎችዋ፥
በዒዚቃና በመንዯሮችዋ ተቀመጡ። እንዱሁ
ከቤርሳቤህ ጀምሮ እስከ …”(ነህ 11:29)
ዖሬዴ / Zared
„ዖ‟ እና „ወረዯ‟(ያሬዴ) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ዖሬዴ- ዖ ወርዯ፣ የወረዯ፣ ከሊይ የመጣ
“ከዘያም ተጕዖው በዖሬዴ ሸሇቆ ሰፇሩ።”
(ዖኁ21:12)

ዙብሄሌ / Zebah
ዖ‟አብ- ዖብ፣ ዖባዊ…
“የሱኮትንም ሰዎች። የምዴያምን ነገሥታት
ዙብሄሌንና ስሌማናን ሳሳዴዴ፥ ዯክመዋሌና እኔን
ሇተከተለ ሔዛብ እንጀራ፥ እባካችሁ፥ ስጡ አሊቸው”
(መሳ8:5-21)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)

249

Zechariah / ዖካርያስ
ዖካርያስ / Zechariah
Zechariah / ዖካርያስ
„ዖከረ‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ዋስ፣ ህያው) ከሚለ ቃሊት
Jehovah is renowned or remembered, / EBD
የተመሰረተ ስም ነው። ዛክረያህ ፣ የአምሊክ መታሰቢያ…
“Then the prophets, Haggai the prophet,
[ትርጉሙ:- “እግዙብሓር ያስታውሳሌ” ማሇት ነው/
and Zechariah the son of Iddo,
መቅቃ]
prophesied unto the Jews that were in
Judah and Jerusalem in the name of the
“ነቢያቱም ሏጌና የአድ ሌጅ ዖካርያስ በይሁዲና
በኢየሩሳላም ሇነበሩ አይሁዴ በእስራኤሌ አምሊክ
God of Israel, even unto them.”; A
ስም ትንቢት ተናገሩሊቸው” (ዔዛ 5:1)
prophet of Judah, the eleventh of the
 “ዖካርያስ፥ እስከ ናባውና እስከ በኣሌሜዎን ዴረስ
twelve minor prophets; Like Ezekiel, he
በአሮዓር የተቀመጠው የኢዮኤሌ ሌጅ የሽማዔ ሌጅ
was of priestly extraction. He describes
የዕዙዛ ሌጅ ቤሊ” (1 ዚና 5:7(8))
himself (1:1) as "the son of Berechiah."
 “የሜሱሊም ሌጅ ዖካርያስ የመገናኛው ዴንኳን ዯጅ
In Ezra 5:1 and 6:14 he is called "the son
በረኛ ነበረ።” (1 ዚና 9:21)
of Iddo,"
 “ዖካርያስ፥ ዒዛዓሌ፥ ሰሚራሞት፥ ይሑኤሌ፥ ዐኒ፥
 One of the chiefs of the tribe of
ኤሌያብ፥ መዔሤያ፥ በናያስ በመሰንቆ ምሥጢር ነገር
Reuben; (1 Ch 5:7)
ያዚሙ ነበር።” (1 ዚና 15:20-24)
 One of the porters of the tabernacle;

“ከይሺያ ሌጆች ዖካርያስ የሜራሪ ሌጆች …”
(1 Ch 9:21). 1 Ch 9:37.
(1 ዚና 24:25/26)
 A Levite who assisted at the bringing

“በገሇዒዴ ባሇው በምናሴ ነገዴ እኵላታ ሊይ
up of the ark from the house of
የዖካርያስ ሌጅ አድ በብንያም ሊይ የአበኔር ሌጅ
Obededom; (1 Ch 15:20-24)
የዔሢኤሌ” (1 ዚና 27:21)
 A Kohathite Levite; (1 Ch 24:25)

“በነገሠም በሦስተኛው ... አብዴያስን፥ ዖካርያስን፥
 A Merarite Levite; (1 Ch 27:21).
ናትናኤሌን፥ ሚክያስን፥ ሰዯዯ።” (2 ዚና 17:7)
 The father of Iddo; (1 Ch 27:21)

(1 ዚና 27:21)
 One who assisted in teaching the law
 “የእግዘአብሓርም መንፇስ ... በበናያስ ሌጅ
to the people in the time of
በዖካሪያስ ሌጅ በየሔዘኤሌ ሊይ በጉባኤው መካከሌ
Jehoshaphat; (2 Chronicles 17:7)
መጣ” (2 ዚና 20:14)
 A Levite of the sons of Asaph;
 “ሇእርሱም የኢዮሣፌጥ ሌጆች ዒዙርያስ፥ ይሑኤሌ፥
(2 Chronicles 20:14).
ዖካርያስ፥ ዓዙርያስ፥ ሚካኤሌ፥ ሰፊጥያስ የሚባለ...”
 One of Jehoshaphat's sons; (2 Ch
(2 ዚና 21:2)
21:2)

“ሔዛቅያስም የሀያ አምስት ዒመት ጕሌማሳ በነበረ
 The father of Abijah, who was the
ጊዚ መንገሥ ጀመረ፥ ...የዖካርያስ ሌጅ አቡ ትባሌ
mother of Hezekiah; (2 Ch 29:1)
ነበር።” (2 ዚና 29:1)
 One of the sons of Asaph; (2 Ch
 “ከኤሉጸፊንም ሌጆች ሺምሪና ይዑኤሌ፥ ከአሳፌም
29:13)
ሌጆች ዖካርያስና መታንያ፥ ... ።” (2 ዚና 29:13)
 One of the "rulers of the house of
 “የእግዘአብሓርም ቤት አሇቆች፥ ኬሌቂያስ፥
God"; (2 Ch 35:8)
ዖካሪያስ፥ ይሑኤሌ…” (2 ዚና 35:8)
 A chief of the people in the time of
 “ወዯ አሇቆቹም ...ወዯ ዖካርያስ፥ ወዯ ሜሱሊም፥
Ezra, who consulted him about the
ዯግሞም ወዯ አዋቂዎቹ ወዯ ዮያሪብና ወዯ ኤሌናታን
return from captivity; (Ezra 8:16)
ሊክሁ።” (ዔዛ8:16)
probably the same as mentioned in
Neh 8:4, Neh 11:12. Neh 12:16. Neh
12:35, 41. Isa 8:2.
Zechariah / ዖካርያስ the same as Zachariah / ዖካርያስ
(EBD- Easton‟s bible dictionary/ መቅቃ- የመጽሏፌ ቅደስ መዛገበ ቃሊት- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር)
250

Zemira / ዛሚራ
Zedekiah / ሴዳቅያስ
Justice of Jehovah, / EBD
“Zedekiah was twenty and one year old
when he began to reign, and he reigned
eleven years in Jerusalem. And his
mother's name was Hamutal, the
daughter of Jeremiah of Libnah.”
(2ki 24:18)
Zeeb / ዚብ
Wolf, / EBD
“And they took two princes of the
Midianites, Oreb and Zeeb; and they
slew Oreb upon the rock Oreb, and Zeeb
they slew at the winepress of Zeeb, and
pursued Midian, and brought the heads
of Oreb and Zeeb to Gideon on the other
side Jordan.” (Jud 7:25)
Zelek / ጼላቅ
Fissure, / EBD
“Zelek the Ammonite, Nahari the
Beerothite, armourbearer to Joab the son
of Zeruiah,”
(2Sa 23:37)
Zemaraim / ዖማራይም
Double fleece of wool, / HBN
Wool; pith, / SBD
“And Betharabah, and Zemaraim, and
Bethel,” A town of Benjamin (Jo18:22);
(2 Ch13:4-20)
Zemira / ዛሚራ
A song, / EBD
“And the sons of Becher; Zemira, and
Joash, and Eliezer, and Elioenai, and
Omri, and Jerimoth, and Abiah, and
Anathoth, and Alameth; All these are the
sons of Becher.”
(1 Ch 7:8)

ሴዳቅያስ / Zedekiah
„ጽዴቅ‟ እና „ህያው‟(ዋስ) ከሚለ ቃሊት የመጣ ስም
ነው። ጸዯቀ‟ያህ- ህያው ጻዴቅ፣ እውነተኛ አምሊክ፣
የጽዴቅ አምሊክ… (Zidkijah)
“ሴዳቅያስ መንገሥ በጀመረ ጊዚ የሀያ አንዴ ዒመት
ጕሌማሳ ነበረ በኢየሩሳላምም አሥራ አንዴ ዒመት
ነገሠ እናቱም አሚጣሌ የተባሇች የሌብና ሰው
የኤርምያስ ሌጅ ነበረች።” (2ነገ24:18)
ዚብ / Zeeb
„ዖብ‟ ከሚሇው ሁኖ አዚብ የሚሇው ከዘህ የመጣ ነው።
ዖ‟ብ- ዖ አብ፣ ዖብ፣ ዖበኛ፣ የተጠበቀ፣ የተከበረ…
“የምዴያምን ሁሇቱን መኳንንት ሓሬብንና ዚብን
ያ዗ ሓሬብንም በሓሬብ ዒሇት አጠገብ ገዯለት፥
ዚብንም በዚብ መጥመቂያ ሊይ ገዯለት ምዴያምንም
አሳዯደ፥ የሓሬብንና የዚብንም ራስ ይዖው ወዯ
ዮርዲኖስ ማድ ወዯ ጌዳዎን መጡ:”
(ይሁ7:25)
ጼላቅ / Zelek
„ዖሇቀ‟ ከሚሇው ግስ የተገኘ ስም ነው።
ዖ‟ሉቅ- ጠሉቅ፣ ጥሌቅ፣ ዖሇቀ…(Zelok)
“ባኒ፥ የጽሩያ ሌጅ የኢዮአብ ጋሻ ጃግሬዎች
አሞናዊው ጼላቅ፥ ብኤሮታዊው” (2ሳሙ 23:37)
ዖማራይም / Zemaraim
„ዖ‟ እና ‟ማሪያም‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ነው።
ዖ‟ማሪያም- ማሪያማዊ፣ የማሪያም ወገን፣ የማሪያም አገር
ሰው… “ቤትዒረባ፥ ዖማራይም፥ ቤቴሌ፥” (ኢያ 18:22)
(2 ዚና 13:4-20)
ዛሚራ / Zemira
„ዖመረ‟ ከሚሇው ግስ የመጣ ስም ነው።
ዖሚራ- ዖማሪ፣ መዖምር፣ ሇጌታ የሚያዚም፣ ማህላት
የሚቆም…
“የቤኬርም ሌጆች ዛሚራ፥ ኢዮአስ፥ አሌዒዙር፥
ኤሌዮዓናይ፥ ዕምሪ፥ ኢያሪሙት፥ አብያ፥ ዒናቶት፥
ዒላሜት እነዘህ ሁለ የቤኬር ሌጆች ነበሩ:”
(1ዚና 7:8)

Zemira / ዛሚራ
The root words are „zemere‟ (ዖመረ)
The meaning is „vocalist‟,
(EBD- Easton‟s bible dictionary/ HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
251

Zeri / ጽሪ
Zer / ጼር
Flint, / HBN; perplexity, / EBD
“And the fenced cities are Ziddim, Zer,
and Hammath, Rakkath, and
Chinnereth,”
(Jos 19:35)
Zerah / ዙራ
Same as Zarah, / HBN
“And these are the sons of Reuel;
Nahath, and Zerah, Shammah, and
Mizzah: these were the sons of
Bashemath Esau's wife.” A son of Reuel,
son of Esau, (Ge 36:13; 1 Ch 1:37)
 (Ge 38:30; 1Ch 2:4; Mt 1:3), His
descendants were called Zarhites,
Ezrahites and Izrahites.
 Son of Simeon,(1 Ch 4:24)
 A Gershonite Levite, son of Iddo
or Adaiah. (1Ch6:21, 41)
Zerahiah / ዖራእያ
Jehovah has risen, / EBD
“And Uzzi begat Zerahiah, and
Zerahiah begat Meraioth,” A priest, son
of Uzzi and ancestor of Ezra the scribe;
(1 Ch 6:6, 51; Ezra 7:4)
Father of Elihoenai of the sons of
Pahath-moab. (Ezra 8:4)

ጼር / Zer
ዙረ- ዛረት፣ ንዛረት ከሚለ ቃሊት የመጣ ነው። ጾርጦር፣ ፇተና፣ መከራ፣ አሳር... (Zereth)
“የተመሸጉትም ከተሞች እነዘህ ነበሩ ጺዱም፥ ጼር፥
ሏማት፥” (ኢያ 19:35)
ዙራ / Zerah
„ዖር‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ዖር‟ያ- ዖረ፣ ዖር፣
ወገን፣ ዖመዴ፣ ቤተዖምዴ፣ ቤተሰብ…
“የራጉኤሌም ሌጆች እነዘህ ናቸው ናሕት፥ ዙራ፥
ሣማ፥ ሚዙህ እነዘህም የዓሳው ሚስት የቤሴሞት
ሌጆች ናቸው።” (ዖፌ36:13)
 “ከእርሱም በኋሊ ቀይ ፇትሌ በእጁ ያሇበት
ወንዴሙ ወጣ ስሙም ዙራ ተባሇ።”
(ዖፌ38:30/ 1 ዚና 2:4/ ማቴ1:3)
 “የስምዕንም ሌጆች ነሙኤሌ፥ ያሚን፥ ያሪን፥
ዙራ፥ ሳኡሌ” (1 ዚና4:24)
 “ሌጁ ዮአክ፥ ሌጁ አድ፥ ሌጁ ዙራ፥ ሌጁ
ያትራይ።” (1 ዚና 6:21/ 41)

ዖራእያ / Zerahiah
„ዖር‟ እና „ያህ‟(ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። የጌታ ወገን፣ የአምሊክ ዖመዴ፣ የእግዙብሓር
ሌጅ…
“ኦዘም ዖራእያን ወሇዯ ዖራእያም መራዮትን ወሇዯ”
(1ዚና6:6/ 51)
“ከፊሏት ሞዒብ ሌጆች የዖራእያ ሌጅ ኤሉሆዓናይ፥
ከእርሱም ጋር ሁሇት መቶ ወንድች።” (ዔዛ8:4)

Zerahiah / ዖራእያ
The root words are „zer‟ (ዖር) and „yah‟ (ያህ / ያህዌ)
The meaning is „interrelated to Jehovah‟,
Zereth / ዳሬት
Splendor, / EBD
“And the sons of Helah were, Zereth,
Jezoar, and Ethnan.”
(1Ch 4:7)
Zeri / ጽሪ
Built, / EBD
“Of Jeduthun: the sons of Jeduthun;
Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah,
Hashabiah, and Mattithiah, six, under the
hands of their father Jeduthun, who
prophesied with a harp, to give thanks
and to praise the LORD”, (1 Ch 25:3)

ዳሬት / Zereth
„ዖር‟ ከሚሇው ቃሌ የመጣ ስም ነው። ዖራት- ዖር፣
ወገናት፣ ዖመድች… “የሓሊም ሌጆች ዳሬት፥ ይጽሏር፥
ኤትናን ናቸው” (1ዚና 4:7)
ጽሪ / Zeri
ዖሪ- ዖር የሚዖራ፣ የሚያመርት፣ የሚያበረክት…
“ከኤድታም የኤድታም ሌጆች ጎድሌያስ፥ ጽሪ፥ የሻያ፥
ሰሜኢ፥ ሏሸብያ፥ መቲትያ፥ እነዘህ ስዴስቱ
ሇእግዘአብሓር ምስጋናና ክብር በመሰንቆ ትንቢት
ከተናገረው ከአባታቸው ከኤድታም እጅ በታች
ነበሩ።”
(1ዚና 25:3)
252

Zibia / ዱብያ
Zeruah / ጽሩዒ
Full breasted, / EBD
“And Jeroboam the son of Nebat, an
Ephrathite of Zereda, Solomon's servant,
whose mother's name was Zeruah, a
widow woman, even he lifted up his
hand against the king.” (1 Ki 11:26)
Zerubbabel / ዖሩባቤሌ
A stranger at Babylon; dispersion of
confusion, / HBN
“In the second year of Darius the king,
in the sixth month, in the first day of the
month, came the word of the LORD by
Haggai the prophet unto Zerubbabel the
son of Shealtiel, governor of Judah, …”
(Hag 1:1)

ጽሩዒ / Zeruah
ዖር- ወገን፣ ዖመዴ፣ ረዲት፣ አጋዥ፣ ተባባሪ…
“ከሳሪራ አገር የሆነ የሰልሞን ባሪያ የኤፌሬማዊው
የናባጥ ሌጅ ኢዮርብዒም በንጉሡ ሊይ ዏመፀ እናቱም
ጽሩዒ የተባሇች ባሌቴት ሴት ነበረች።”
(1ነገ11:26)
ዖሩባቤሌ / Zerubbabel
„ዖር‟ እና „ባቢልን‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ነው።
የባቢልን ዖር፣ በባቢልን የተወሇደ…
[የባቢልን ዖር ማሇት ነው / መቅቃ]
“በንጉሡ በዲርዮስ በሁሇተኛው ዒመት
በስዴስተኛው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን
የእግዘአብሓር ቃሌ በነቢዩ በሏጌ እጅ ወዯ ይሁዲ
አሇቃ ወዯ ሰሊትያሌ ሌጅ ወዯ ዖሩባቤሌ፥ ወዯ
ታሊቁም ካህን ወዯ ኢዮሴዳቅ ሌጅ ...” (ሏጌ1:1)

Zerubbabel / ዖሩባቤሌ
The root words are „zer‟ (ዖር) and „babel‟ (ባቢልን)
The meaning is „born in babylon‟,
ጽሩያ / Zeruiah
„ዖር‟ እና „ያህ‟(ያህዌ/ ህያው) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። የህያው አምሊክ ዖር፣ የጌታ ወገን፣
የእግዙብሓር ሌጅ...
“እኅቶቻቸውም ጽሩያና አቢግያ ነበሩ። የጽሩያም
ሌጆች አቢሳ፥ ኢዮአብ፥ አሣሄሌ ሦስቱ ነበሩ።”
(1ዚና 2:16)
ሲባ / Ziba
ዖበ- ዖብ፣ ዖበኛ፣ ጠባቂ…
“ከሳኦሌም ቤት ሲባ የሚባሌ አንዴ ባሪያ ነበረ፥ ወዯ
ዲዊትም ጠሩት ንጉሡም። አንተ ሲባ ነህን? አሇው።
እርሱም፦ እኔ ባሪያህ ነኝ አሇ።”

Zeruiah / ጽሩያ
Balsam, / HBN
Pain or tribulation of the Lord, / EBD
“Whose sisters were Zeruiah, and
Abigail; and the sons of Zeruiah;
Abishai, and Joab, and Asahel, three”
(1 Ch 2:16)
Ziba / ሲባ
Statue, / EBD; army; fight; strength, / HBN
“And there was of the house of Saul a
servant whose name was Ziba... Thy
servant is he), "A servant of the house of
Saul"; (2 Sa 9:2)
Zibia / ዱብያ
The Lord Dwells; deer; goat, / HBN
“And he begat of Hodesh his wife,
Jobab, and Zibia, and Mesha, and
Malcham,” Gazelle, a Benjamite;
(1 Ch 8:9).

(2ሳሙ9:2-18)

ዱብያ / Zibia
ዖበ እና ያህ (ያህዌ / ህያው) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ
ስም ነው። ዖብ‟ያህ- የተጠበቀ፣ ታሊቅ፣ የተከበረ…
“ዱብያን፥ ማሴን፥ ማሌካምን፥ ይዐጽን፥ ሻክያን፥
ሚርማን ወሇዯ። እነዘህም ሌጆች የአባቶች ቤቶች
አሇቆች ነበሩ።” (1ዚና8:9)

(EBD- Easton‟s bible dictionary / HBN- Hitchcock‟s bible name dictionary)
253

Zur / ሱር
Zibiah / ሳብያ
The Lord Dwells; deer; goat, / HBN,
“In the seventh year of Jehu Jehoash
began to reign; ... And his mother's name
was Zibiah of Beersheba.” The mother
of King Joash; (2 Ki 12:1)
Zidkijah / ሴዳቅያስ
Justice of Jehovah/ the Lord is righteous, /
EBD
“Now those that sealed were, Nehemiah,
the Tirshatha, the son of Hachaliah, and
Zidkijah,” (Neh 10:1)

ሳብያ/ Zibiah
„ዖበ እና „ያህ‟(ያህዌ) ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ዖብ‟ያህ- የተጠበቀ፣ ታሊቅ፣ የተከበረ…
“በኢዩ በሰባተኛው ዒመት ኢዮአስ መንገሥ ጀመረ፥
በኢየሩሳላምም አርባ ዒመት ነገሠ እናቱም ሳብያ
የተባሇች የቤርሳቤህ ሴት ነበረች።” (2ነገ12:1)
ሴዳቅያስ / Zidkijah
„ጽዴቅ‟ እና „ያህ‟ / „ዋስ‟ ከሚለ ቃሊት የተመሰረተ ስም
ነው። ጽዴቀ‟ያህ- ህይው ጻዴቅ፣እውነተኛ ዋስ፣ ዖሊሇማዊ
አምሊክ…የሰው ስም
“ሴዳቅያስ፥ ሠራያ፥”
(ነህ 10:1)

Zidkijah / ሴዳቅያስ
The root words are „tsadiq‟ (ጻዱቅ) and „yah‟ (ያህ)
The meaning is „the everlasting lord‟,
Zion / ጽዮን
A stronghold of Jerusalem, sunny; height, /
EBD
“And the inhabitants of Jebus said to
David, Thou shalt not come hither.
Nevertheless David took the castle of
Zion, which is the city of David.”
(1ch 11:5-7)
Zipporah / ሲፓራ
Beauty; trumpet; mourning, / HBN
“And Moses was content to dwell with
the man: and he gave Moses Zipporah
his daughter.” (Ex2:21), Reuel's
daughter, who became the wife of
Moses, And Miriam and Aaron spake
against Moses because of the Ethiopian
woman whom he had: …; (nu12:1)
Zur / ሱር
A rock; / HBN
Stone; rock; that besieges, / EBD
“And the name of the Midianitish
woman that was slain was Cozbi, the
daughter of Zur; he was head over a
people, and of a chief house in Midian,”
(Nu 25:15); One of the five Midianite
kings whom the Israelites defeated and
put to death;(Nu 31:8)

ጽዮን / Zion
ጽዮን- ጽኑዒን፣ ብርቱ፣ መከታ፣አምባ፣ መመኪያ….
(Sion)
ኢየሩሳላምም ጽዮን ትባሊሇች።
[ቃለ አምባ ማሇት ነው / መቅቃ]
“በኢያቡስም የተቀመጡ ዲዊትን፦ ወዯዘህ አትገባም
አለት ዲዊት ግን አምባይቱን ጽዮንን ያዖ እርሷም
የዲዊት ከተማ ናት:” (1ዚና11፡5-7)
ሲፓራ / Zipporah
ሲጶራ- ሲፍራ (የሙሴ ሚስት-ኢትዮጵያዊት)…
“ሙሴም ከዘያ ሰው ጋር ሉቀመጥ ወዯዯ ሌጁንም
ሲፓራን ሇሙሴ ሚስት ትሆነው ዖንዴ ሰጠው።”
(ዖጸ2፡21)
“ሙሴም ኢትዮጵያይቱን አግብቶአሌና ባገባት
በኢትዮጵያይቱ ምክንያት ማርያምና አሮን በእርሱ
ሊይ ተናገሩ።”
(ዖኁ 12:1)
ሱር / Zur
ዖር- ወገን፣ ዖመዴ፣መጠጊያ፣መከታ…
“የተገዯሇችውም ምዴያማዊት ስምዋ ከስቢ ነበረ
እርስዋም የሱር ሌጅ ነበረች እርሱም በምዴያም ዖንዴ
የአባቱ ቤት ወገን አሇቃ ነበረ።”
(ዖኁ25፡15)
“ከተገዯለትም ጋር የምዴያምን ነገሥታት
ገዯለአቸው አምስቱም የምዴያም ነገሥታት ኤዊ፥
ሮቆም፥ ሱር፥ ሐር፥ ሪባ ነበሩ የቢዕርንም ሌጅ
በሇዒምን ዯግሞ በሰይፌ ገዯለት።”
(ዖኁ31:8)
254

Zuriel / ሱሪኤሌ
Zuriel / ሱሪኤሌ
Rock or strength of God, / EBD
“And the chief of the house of the father
of the families of Merari was Zuriel the
son of Abihail: these shall pitch on the
side of the tabernacle northward,”
(Nu 3:35)

ሱሪኤሌ / Zuriel
„ዖር‟ እና „ኤሌ‟ ከሚለ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ስም ነው።
ዖረ‟ኤሌ- የጌታ ወገን፣ ረዲት፣ መመኪያ…
“የሜራሪም ወገኖች አባቶች ቤት አሇቃ የአቢካኢሌ
ሌጅ ሱሪኤሌ ነበረ በማዯሪያው አጠገብ በሰሜን
በኩሌ ይሰፌራለ”
(ዖኁ3፡35)

Zuriel / ሱሪኤሌ
The root words are „zer‟ (ዖረ) and „yah‟ (ያህ /Jah)
The meaning is „related to the almighty lord‟,
EBD- Easton‟s bible dictionary, written by Matthew George Easton, was published in 1897,
[Public Domain (i.e. no one owns the copyright of this work), you may freely copy any
portion of EBD dictionary.]

============================== ዖ END ==============================

255

CONTENT
ቃሊት

ጥቅሶች

ገጻት

ሃላ ለያ / Alleluia / (ራይ19፡1፣ 3፣ 4፣ 6) / 28
ሃላ ለያ / Hallelujah / (ራይ19፡1፣ 3፣ 4፣ 6) / 112

ሏማ / Haman / (አስ 3፡1) / 112
ሏርሐር / Harhur / (ዔዛ 2:51) / 115
ሏሸቢያ / Hashabiah / (2 ዚና 35:9) / 116
ሏሸብያ / Hashabiah / (1 ዚና 6:45) / 116
ሏሹባ / Hashubah / (1ዚና3:20) / 117
ሏኒኤሌ / Haniel / (1 ዚና 7:39) / 114
ሏና / Anna / (ለቃ2፡36፣ 37) / 38
ሏና / Annas / (ዮሏ18፡13) / 38
ሏና / Hannah / (1ሳሙ 1፡14-16) / 115
ሏናኒ / Hanani / (1ዚና25፡4፣ 25) / 113
ሏናን / Hanan / (1ዚና 8፡24) / 113
ሏናንኤሌ / Hananeel / (ነህ3፡1) / 113
ሏናንያ / Hananiah / (1ዚና 8፡24) / 114
ሏኖን / Hanun / (2ሳሙ 10፡1-14) / 115
ሀዯሳ / Hadassah / (አስ 2፡7) / 110
ሏዲሻ / Hadashah / (ኢያ15፡37) / 110
ሏጊ / Haggi / (ዖፌ 46፡16) / 111
ሏጊ / Haggiah / (1ዚና 6፡30) / 112
ሏጌ / Haggai / (ዔዛ 6፡14) / 111
ሏግሪ / Haggeri / (1ዚና 11፡38) / 111
ሂላሌ / Hallel / (ማቴ26፡30) / 112
ሂላሌ / Hillel / (መሳ12፡13፣ 15) / 121
ሑማን / Ahiman / (1 ዚና 9:17) / 25
ሓላፌ / Heleph / (ኢያ 19፡33) / 121
ሄሌዮ / Aven / (እዛቅ30፡17) / 44
ሄማን / Heman / (1ነገ 4፡31) / 121
ሓቤር / Heber / (ዖፌ 46፡17) / 119
ሄኖሔ / Enoch / (ዖጸ4:17) / 94
ሄኖክ / Enoch / (ዖጸ4:17) / 95
ሓዋን / Eve / (ዖፌ 3፡20) / 98
ሄጌ / Hegai / (አስ2፡8) / 120
ሄጌ / Hege / (አስ 2፡3) / 120
ሔሌቃና / Elkanah / (ዖጸ 6፡24) / 93
ሔሌቃና / Elkonah / (ዖጸ 6፡24) / 93
ሔዛቂ / Hezeki / (1ዚና 8፡ 17 / 18) / 121
ሔዛቅኤሌ / Ezekiel / (ሔዛ 1፡3) / 98
ሔዛቅያስ / Ezekias / (ማቴ1፡9) / 98
ሔዛቅያስ / Hezekiah / (2ነገ 18፡1) / 121
ሔዛቅያስ / Hizkiah / (ሶፍ 1፡1) / 122

ሔዛቅያስ / Hizkijah / (ነህ 10፡17) / 122
ሕሳ / Hosah / (ኢያ 19:29) / 123
ሆሣዔና / Hosanna / (ማቴ 21፡9) / 123
ሆሻማ / Hoshama / (1ዚና3፡18) / 123
ሆዱያ / Hodijah / (ነህ8፡7) / 123
ሆዲይዋ / Hodaiah / (1ዚና3፡24) / 122
ሆዲይዋ / Hodaviah / (ዚና 5፡24) / 122
ሆዴ / Hod / (1ዚና 7፡37) / 122
ሇቁም / Lakum / (ኢያ19:33) / 170
ሇቦና / Lebonah / (መሳ21:19) / 171
ሇአዲን / Laadan / (1ዚና 7:26) / 170
ለቃስ / Lucas / (ፉሌ1:24) / 173
ለክዮስ / Lucius / (ሥራ13:1) / 173
ለክዮስ / Luke / (ሥራ13:1) / 173
ሉቅሑ / Likhi / (1ዚና 7:19) / 173
ሉቢያ / Libya / (ሥራ2:10) / 173
ሊሌተማሩ / Barbarian / (ሮሜ1:14) / 53
ሊማ / Lama / (ማቴ27:46) / 170
ሊሜሔ / Lamech / (ዖጸ4:18-24) / 170
ላሼም / Leshem / (ኢያ19:47) / 172
ላካ / Lecah / (1ዚና4:21) / 171
ላዊ / Levi / (ዖፌ29:34) / 172
ላዊ / Levy / (ዖፌ29:34) / 172
ላዋውያን / Levites / (ዖጸ6:25) / 172
ሌባዎት / Lebaoth / (ኢያ15:32) / 171
ሌብና / Libnah / (ዖኁ33:20፣ 21) / 173
ሌብዴዮስ / Lebbaeus / (ማቴ10:3) / 171
ልዙ / Luz / (ዖፌ 28:19/ 35:6) / 174
መሓጣብኤሌ / Mehetabeel / (ነህ 6:10) / 185

መሄጣብኤሌ / Mehetabel / (ዖፌ36:39) / 185
መሔሤያ / Maaseiah / (1ዚና15:18፣ 20) / 176

መሇኬት/ Hammoleketh / (1ዚና7፡18) / 112
መለኪ / Malluch / (ነህ12:14) / 180
መለኪ / Melicu / (ነህ12:14) / 187
መለክ / Malluch / (ነህ 12:2 / 3) / 180
መሊሌኤሌ / Mahalaleel / (ዖፌ 5:12-17) / 177
መሌእክተኞች / Ambassador / (2ዚና 35፡21) / 33

መሌከ ጼዳቅ / Melchisedec / (ዔብ5:6) / 186
መሌከ ጼዳቅ / Melchizedek / (ዖፌ14:1820) / 187
መሌኪኤሌ / Malchiel / (ዖፌ46:17) / 179
መሌክያ / Malchiah / (ኤር 38:1) / 179

መሌክያ / Melchiah / (ኤር21:1) / 186
መምሬ / Mamre / (ዖፌ14:13፣ 24) / 181
መሢሔ / Messias / (ዮኅ1:41) / 190
መቄዲ / Makkedah / (ኢያ12:16) / 178
መቅዯሱ ከፌታ / Heaven / (መዛ 102:19) / 118

መብሌ / Mess / (ዖፌ 43:34) / 190
መና / Manna / (ዖጸ16:14-36) / 182
መናሏት / Manahath / (1ዚና 8:6) / 181
መዔሣይ / Maasiai / (1ዚና 9:12) / 177

ማዔዴ / Feast / (ዖፌ 19፡3) / 100
ማዳ / Madai / (ዖጸ10:2) / 177
ማዳ / Median, the / (ዖፌ 10:2) / 185
ማድ / Media / (ኢሳ21:2) / 184
ማድን / Madon / (ኢያ11:1) / 177
ሜላክ / Melech / (1 ዚና 8:35፥ 9:41) / 187
ሜሌኪሳ / Malchishua / (1ሳሙ31:2) / 180
ሜሌኪሳ / Melchi-shua / (1ሳሙ14:49) / 186

ሜሌኮሌ / Michal / (1ሳሙ14:49፣ 50) / 191

መዔሤያ / Maaseiah / (1ዚና15:18፣ 20) / 176

ሜሱሊም / Meshelemiah / (1ዚና 9:21) / 188

መጋቢዎች / Sheriffs / (ዲን3:2) / 234
መፌራት / Fear / (ምሳ 1፡7) / 100
ሙሲ / Mushi / (ዖጸ 6:19) / 196
ሙሴ / Moses / (ዖጸ 2፡10) / 195
ሚሌኪ / Melchi / (ለቃ3:28) / 186
ሚሌኪሳ / Malchi-shua / (1ዚና 8:33) / 179
ሚሌክያስ / Malachi / (ሚሌ1:1-5) / 178
ሚሌኮም / Malcham / (ሶፍ1:5) / 178
ሚሌኮም / Molech / (ኤር49:1) / 195
ሚሳኤሌ / Mishael / (ዖፌ 6:22) / 193
ሚሽአሌ / Mishal / (ኢያ 19:26) / 194
ሚካ / Micah / (1ዚና 8:34፣ 35) / 191
ሚካኤሌ / Malchijah / (ዖኁ13፡13) / 179
ሚካኤሌ / Michael / (2ዚና13:2) / 191
ሚካያ / Michaiah / (2ዚና13:2) / 191
ሚክምታት / Michmethah / (ኢያ17:7) / 191
ሚክሪ / Michri / (1ዚና 9:8) / 192
ሚክያስ / Micaiah / (1ነገ22:8-28) / 191
ሚዱን / Middin / (ኢያ15:61) / 192
ማህሇህ / Mahlah / (ዖኁ26:33) / 178
ማሌኮስ / Malchus / (ኢያ18:10) / 180
ማልክ / Malluch / (ዚና 6:44) / 180
ማምሇጥ ዒሇት / Sela-hammahlekoth /
(1ሳሙ23:28) / 219
ማሴ / Mesha / (ዖፌ10:30) / 188
ማስማዔ / Mishma / (ዖፌ 25:14) / 194
ማሪያም / Mary / (ማቴ2:11) / 183
ማሪያም / Miriam / (ማቴ2:11) / 193
ማርቆስ / Marcus / (ቆሊ 4:10) / 182
ማርታ / Martha / (ለቃ 10:38) / 183
ማሮት / Maroth / (ሚክ1:12) / 182
ማቱሳሊ / Mathusala / (ለቃ 3:37) / 184
ማቱሳሊ / Methuselah / (ዖፌ 5:21-27) / 190
ማቱሣኤሌ / Methusael / (ዖፌ4:18) / 190
ማቴዎስ / Matthew / (ማቴ9:9) / 184
ማዔላት / Mahalath / (ዖጸ28:9) / 178

ሜሱሊም / Meshullam / (1ዚና 5:13) / 189
ሜሶሊም / Meshullemeth / (2ነገ21:19) / 189

ሜራሪ / Merari / (ዖፌ46:11) / 188
ሜራሪ / Merarites / (ዖኁ26:57) / 188
ሜሬዴ / Mered / (1ዚና 4:17) / 188
ሜሮብ / Merab / (1ሳሙ14:49) / 187
ሜዲ / Meadow / (መሳ 20:33) / 184
ሜዲን / Medan / (ዖፌ25:2) / 184
ሜዲን / Median, the / (ዖፌ25:2) / 185
ምሁማን / Mehuman / (አስ1:10) / 185
ምሥጢር / Mystery / (ኤፋ 1:9፣ 10) / 197
ምራያ / Meraiah / (ነህ12:12) / 187
ምናሴ / Manasseh / (ዖፌ41:51) / 181
ምዴያም / Madian / (ሥራ7:29) / 177
ምዴያም / Midian / (ዖፌ25:2) / 192
ምዴያም / Midianites / (ዖፌ37:28፣ 36) / 192

ሞልክ / Moloch / (አሞ5:26) / 195
ሞዒብ / Moab / (ዖፌ 19:37) / 194
ሞዲ / Moza / (1ዚና2:46) / 195
ሞጻ / Moza / (1 ዚና 8:36፣ 37) / 195
ሰሇሚኤሌ / Shelumiel / (ዖኁ1:6) / 229
ሰሉሳ / Shilshah / (1ዚና 7:37) / 235
ሰሊሚኤሌ / Shemuel / (ዖኁ34:20) / 233
ሰሊትያሌ / Salathiel / (ማቴ1:12) / 216
ሰሊትያሌ / Shealtiel / (ነህ12:1) / 226
ሰላምያ / Shelemiah / (ነህ3:30) / 228
ሰላስ / Shelesh / (1ዚና 7:35) / 228
ሰሌሙና / Salmone / (ሥራ27:7) / 217
ሰሌማን / Shalman / (ሆሴ10:14) / 223
ሰሌሞን / Salmon / (ይሁ9:48) / 216
ሰልሚት / Shelomith / (ዖላ24:11) / 229
ሰልሚት / Shelomoth / (1ዚና 24:22) / 229
ሰልሜ / Salome / (ማር15:40) / 217
ሰልም / Shallum / (2ነገ15:10) / 222
ሰልሞን / Solomon / (2ሳሙ12:24፣ 25) / 242

ሰሙኤሌ / Shammua / (ዖኁ13:4) / 225

ሰሚራሞት / Shemiramoth / (2ዚና 17:8) / 233

ሰማራያ / Shamariah / (2ዚና 11:19) / 223
ሰማያስ / Ishmaiah / (12፡4) / 127
ሰማይ / Heaven / (ዖፌ 1፡1) / 118
ሰሜኢ / Shimei / (ዖኁ3:18) / 236
ሰሜኢ / Shimhi / (1ዚና 8:21) / 237
ሰሜኢ / Shimi / (ዖጸ6:17) / 237
ሰራብያ / Sherebiah / (ነኅ8:7) / 234
ሠራያ / Seraiah / (1ዚና 4:13፣ 14) / 220
ሰርግ / Feast / (ዖፌ 29:22) / 100
ሰበንያ / Shebaniah / (1ዚና 15:24) / 227
ሰብታ / Sabtah / (ዖፌ 10:7) / 215
ሰቱር / Sethur / (ዖኁ13:13) / 220
ሰንበት / Sabbath / (ዖጸ16:22-30) / 214
ሰፇጥ / Shaphat / (ዖኁ13:5) / 225
ሱሓ / Shoa / (ሔዛ23:23) / 239
ሱሓ / Shua / (ሔዛ 23:23) / 240
ሱሳ / Sheva / (2ሳሙ20:26) / 235
ሱሪኤሌ / Zuriel / (ዖኁ3፡35) / 255
ሱር / Zur / (ዖኁ25፡15) / 254
ሱባኤ / Shebuel / (1 ዚና 25:4፣ 5) / 227
ሱባኤሌ / Shebuel / (1ዚና 23:16) / 228
ሱባኤሌ / Shubael / (1ዚና24:20) / 241
ሱነማይቱ / Shulamite / (1ነገ1:3) / 241
ሱዋ / Shua / (1 ዚና 7:30፣ 32) / 240
ሲምሳይ / Shimshai / (ዔዛ4:8፣ 13፣ 17፣ 23) /239

ሲሞን / Simon / (ሥራ 8:9) / 241
ሲባ / Ziba / (2ሳሙ9:2-18) / 253
ሲዎን / Sion / (ዖዲ4:48) / 242
ሲፓራ / Zipporah / (ዖጸ2፡21) / 254
ሳላም / Salem / (ዖፌ 14:18) / 216
ሳላም / Salim / (ዮኅ3:23) / 216
ሳሙስ / Shimea / (1ዚና3:5) / 235
ሳሙስ/ Shammuah / (1 ዚና 14:4) / 225
ሳሙኤሌ / Samuel / (1ሳሙ1:20) / 217
ሳሙኤሌ / Shemuel / (1 ዚና 6:33 / 34) / 233

ሳሚ / Shimei / (2 ሳሙ16:5-13) / 236
ሳማ / Shamma / (1ዚና7:37) / 233
ሣማ / Shammah / (ዖፌ 36:13፣ 17) / 224
ሣማ / Shimeah / (2 ሳሙ21:21) / 235
ሳማያ / Shemaiah / (1ነገ12:22-24) / 231 / 232

ሳሜር / Shomer / (1 ዚና 7:32) / 240
ሳምአ / Shimeah / (1 ዚና 8:32) / 235
ሳምአ / Shimeam / (1ዚና 9:38) / 236
ሳምዒ / Shimea / (1 ዚና 6:30) / 235
ሳምዒ / Shimeah / (2ሳሙ13:3) / 235

ሳሞት / Shammoth / (1 ዚና 11:27) / 224
ሳራሳር / Sharezer / (2ነገ 19:37) / 226
ሳራሳር / Sherezer / (ዖካ7:2) / 234
ሳባ / Seba / (ዖፌ 10:7) / 218
ሳባ / Sheba / (ዖፌ 10:7) / 226
ሳባ / Shebah / (ዖፌ 10:7) / 227
ሳባም ሰዎች / Sabeans / (ኢዮ1:15) / 215
ሳባታይ / Shabbethai / (ነህ8:7) / 221
ሳባጥ / Sebat / (ዖካ1:7) / 218
ሳቤህ / Shebah / (26:33) / 227
ሳቤዓ / Sheba / (2 ሳሙ 20:1-22) / 226
ሳቤዓ / Shebah / (2 ሳሙ 20:1-22) / 227
ሳብያ / Zibiah/ (2ነገ12:1) / 254
ሳድቅ / Sadoc / (ማቴ1:14) / 215
ሳድቅ / Zadok / (1ዚና 24:3) / 249
ሣጥን / Coffer / (1ሳሙ 6፡8፣ 11፣ 15) / 74
ሣጥን / Coffin / (ዖፌ 50፡26) / 74
ሳፊጥ / Shaphat / (1 ዚና 5:12) / 225
ሣፊጥ / Shaphat / (ነገ 19:18፣19) / 225
ሴላሚ / Shelomi / (ዖኁ34:27) / 228
ሴላም / Shallum / (2 ነገ22:14) / 223
ሴሜይ / Semei / (ለቃ3:26) / 219
ሴም / Sem / (ለቃ3:36) / 219
ሴም / Shem / (ዖፌ 5:32) / 229
ሤራሔ / Serah / (ዖፌ 46:17 ፥ 1 ዚና7:30) / 220

ሤባ / Shebah / (ኢያ 19:2) / 227
ሴት / Seth / (ዖፌ 4:25) / 220
ሤት / Sheth / (ዖኁ24:17) / 234
ሴዋ / Shua / (ሔዛ 23:23) / 240
ሴዋ / Shuah / (ዖፌ38: 12) / 241
ሴይር / Seir / (ዖፌ 36:20-30) / 219
ሴዳቅያስ / Zedekiah / (2ነገ24:18) / 251
ሴዳቅያስ / Zidkijah / (ነህ 10:1) / 254
ስምንት / Sheminith / (1ዚና 15:21) / 233
ስምዕን / Shimeon / (ዔዛ10:31) / 236
ስምዕን / Simeon / (ዖፌ29:33) / 241
ስምዕን / Simon / (ማቴ10:4) / 242
ስዌሔ / Shuah / (ዖፌ25:2) / 241
ስፊር / Sephar / (ዖፌ10:30) / 219
ሶባብ / Shobab / (2ሳሙ5:14) / 239
ሶባይ / Shobai / (ነህ7:45) / 239
ረቢ / Rabbi / (ዮኅ1:38፣ 49) / 210
ረቢት / Rabbith / (ዮኅ19:20) / 210
ረባት / Rabbah / (ኢያ13:25) / 210
ረዒብያ / Rehabiah / (1ዚና 23:17) / 212
ረፊያ / Rapha / (1ዚና 8:2፣ 37) / 211

ረፊያ / Rephaiah / (1ዚና 3:21) / 212
ሩት / Ruth / (ሩት1:4) / 214
ሪሳ / Rissah / (ዖኁ33:21፣ 22) / 213
ሪፊት / Riphath / (ዖፌ 10:3) / 213
ራስ / Rush / (ኢሳ9:14) / 214
ራጉኤሌ / Raguel / (ዖኁ10:29) / 211
ራጉኤሌ / Reuel / (ዖፌ 36:4፣ 10) / 213
ራጋው / Ragau / (ለቃ3:35) / 210
ራፈ / Raphu / (ዖኁ13:9) / 211
ራፊኤሌ / Raphael / (1ዚና 26:7) / 211
ራፊኤሌ / Rephael / (1ዚና 26:7፣ 8) / 212
ሬስ / Rhesa / (ለቃ3:27) / 213
ሬካብ / Rechab / (2 ሳሙ4:2) / 211
ሬጌሜላክ / Regem-melech / (ዖካ7:2) / 212

ሮስ / Rosh / (ዖፌ 46:21) / 214
ሮዳ / Rhoda / (ሥራ12:12-15) / 213
ሸማዒ / Shemaah / (1ዚና 12:3) / 230
ሸማያ / Shemaiah / (ነህ3:28 / 29) / 231 / 232

ሸማይ / Shammai / (1ዚና2:28፣ 32) / 224
ሸራይ / Sharai / (ዔዛ10:40) / 225
ሸዒፌ / Saph / (ሳሙ 21:18) / 217
ሸዒፌ / Shaaph / (ዚና 2:47) / 220
ሺላም / Shallum / (1 ዚና 7:13) / 223
ሺምሪ / Shimri / (1ዚና 4:37) / 238
ሺምሮን / Shimron / (ዖፌ 46:13) / 238
ሺምሮን / Shimron-meron / (ኢያ 12:20) / 238

ሺሞን / Shimon / (1ዚና 4:20) / 238
ሺፌጣን / Shiphtan / (ዖኁ34:24) / 239
ሻሉሻ / Shalisha / (1ሳሙ9:4) / 221
ሻማ / Shama / (1ዚና 11:44) / 223
ሻዔሉም / Shalim / (1ሳሙ9:4) / 221
ሻፉር / Saphir / (ሚክ1:11) / 218
ሻፊጥ / Shaphat / (1 ዚና 3:22) / 225
ሻፌር / Shapher / (ዖኁ33:24) / 225
ሻፌጥ / Shaphat / (1 ዚና 27:29) / 225
ሽሙኤሌ / Shemuel / (1 ዚና 7:2) / 233
ሽማዔ / Shema / (1ዚና5:8) / 230
ሽምሪ / Shimri / (ዚና 11:45) / 238
ሽፊን / Shophan / (ዖኁ32:35) / 240
ሾሜር / Shomer / (2ነገ12:21) / 240
ቀሄሊታ / Kehelathah / (ዖኁ33:22፣ 23) / 166

ቀሙኤሌ / Kemuel / (ዖፌ22:21) / 167
ቀብስኤሌ / Kabzeel / (ኢያ15:21) / 165
ቀነናዊ / Canaanites / (ማቴ10:4) / 73
ቀዴምኤሌ / Kadmiel / (ነህ9:4) / 165
ቀዴሞናውያን / Kadmonites /

(ዖፌ15:19/20) / 165
ቁሚ / Cumi / (ማር 5፡41) / 75
ቍርባን / Corban / (ማቴ 15:5) / 75
ቍጣ / Fury / (ላዊ26፡28) / 103
ቂሳ / Kishi / (1 ዚና 6:44) / 169
ቂሳ / Kushaiah / (1ዚና 15:17) / 169
ቂስ / Kish / (1ዚና 23:21) / 169
ቂርያትጊብዒት / Kirjath-sepher /
(ኢያ15:15፣ 16) / 168
ቃሊይ / Kallai / (ነህ12:20) / 166
ቃና / Cana / (ዮሏ2፡1-11) / 73
ቃና / Kanah / (ኢያ16:8) / 166
ቃየን / Cain / (ዖፌ 4፡1) / 72
ቃይናን / Cainan / (ዖፌ 5፡9-14) / 72
ቃይናን / Kenan / (1ዚና1:2) / 167
ቃዳስ / Kadesh / (ዖጸ14:7) / 165
ቃዳስ / Kedesh / (ኢያ15:23) / 166
ቄናት / Kenath / (ዖኁ32:42) / 167
ቄናዊ / Kenite / (መሳ1:16) / 168
ቄናውያን / Kenites / (ዖፌ15:19) / 168
ቄኔዙዊው / Kenezzites / (ዖኁ32:12) / 168
ቄኔዛ / Kenaz / (ዖፌ36:15፣ 42) / 168
ቄዴማ / Kedemah / (ዖፌ25:15) / 166
ቅሌ / Gourd / (ዮና4፡6-10) / 110
ቅዑሊ / Keilah / (ኢያ15:44) / 167
ቅዳሞት / Kedemoth / (ኢያ13:18) / 166
ቆሊያ / Kolaiah / (ነህ11:7) / 169
ቆሌያ / Kelaiah / (ዔዛ10:23) / 167
በሌቤ ሁለ / Muth-labben / (መዛ 9:1) / 196

በራኪያ / Berachah / (1ዚና 12፡3) / 62
በራክዩ / Barachias / (ኢሳ 8:2) / 52
በራክዩ / Berechiah / (ዖካ 1:1/ 7) / 63
በራክያ / Berechiah / (2ዚና 28፡12) / 63
በር / Bar / (ነህ 3፡3) / 52
በርስያ / Barsabas / (ሥራ1፡23) / 54
በርተልሜዎስ / Bartholomew / (ማቴ10:3) / 54

በርያሱስ / Bar-jesus / (ሥራ13፡6) / 53
በቅደስ ማዯሪያው / Heaven / (ኤር25:30) / 118

በቱሌ / Bethuel / (ኢያ 19፡4) / 69
በቱሌ / Bethul / (ኢያ 19፡4) / 69
በናያስ / Benaiah / (1ዚና27፡5) / 60
በኖ / Beno / (1ዚና 24:26፣ 27) / 62
በኣሉም / Baalim / (መሳ 2:11፥ 1 ሳሙ 7:4) / 50

በኣሉስ / Baalis / (ኢሳ 40፡14) / 50
በኣሊ / Baalah / (ኢያ 15:29) / 48
በኣሌ / Baal / (ኤር 19:5) / 48

በዒሌ / Feast / (መሳ 14:10) / 100
በኣሌሏና / Baal-hanan / (ዖፌ 36፡38፣39) / 50

በኣሌሻሉሻ / Baal-shalisha / (2ነገ4፡42) / 50
በኣሌብሪት / Baal-berith / (መሳ 8፡33) / 49
በኣሌታማር / Baal-tamar / (መሳ 20:33) / 51
በዒሌያ / Bealiah / (1ዚና 12:5) / 55
በኣሌጋዴ / Baal-gad / (ኢያ13፡5) / 49
በዔራ / Baara / (1ዚና 8:8) / 51
በኩር / First-born / (ዖዲ 21፡17) / 102
ቢሽሊም / Bishlam / (ዔዛ4፡7-24) / 70
ቢታንያ / Bethany / (ማር፡11፡1) / 64
ቢታንያ / Bithynia / (1ጴጥ 1፡1) / 71
ቢትያ / Bithiah / (1ዚና 4፡18) / 71
ቢኤሌ / Baal / (1ዚና 5፡5) / 48
ቢክሪ / Bichri / (2ሳሙ 20፡1) / 70
ባሊ / Bela / (ዖፌ14፡2፣ 8) / 59
ባሊቅ / Bela / (ዖፌ36:32) / 59
ባላ / Baali / (ሆሴ2፡16-18) / 50
ባሌ / Beulah / (ኢሳ 62፡4) / 69
ባሌዲን / Baladan / (2መሳ 20:12) / 51
ባሞት / Bamoth / (ዖኁ21፡19፣20) / 51
ባሞትበኣሌ / Bamoth-baal / (ኢያ13፡7) / 51
ባስሌኤሌ / Bezaleel / (ዖጽ31፡1-6) / 70
ባስማት / Bashemath / (1 ነገ 4:15) / 55
ባርቅ / Barak / (መሳ4፡6) / 53
ባርቅ / Bedan/ (1ሳሙ 2፡11) / 56
ባርክኤሌ / Barachel / (ኢያ32፡2፣6) / 52
ባርያሔ / Bariah / (1ዚና3፡22) / 53
ባሮክ / Baruch / (ኤር32:12, 36:4) / 54
ባቱኤሌ / Bethuel / (ዖፌ 22፡22፣ 23) / 69
ባቱኤሌ / Pethuel / (ኢዩ1:1) / 208
ባዔሊት / Baalath / (ኢያ19፡44) / 49
ባይት / Bajith / (ኢሳ15፡2) / 51
ቤሊ / Bela / (ዖኁ 26:38) / 59
ቤሊ / Belah / (ዖፌ46:21) / 59
ቤሊውያ / Belaites / (ዖኁ26፡38) / 59
ቤሌ / Bel / (ኢሳ46፡1) / 58
ቤሴሞት / Bashemath / (ዖፌ36፡3፣ 4፣ 13) / 55

ቤሪ / Beera / (1ዚና 7፡37) / 56
ቤርሳቤህ / Bath-sheba / (2ሳሙ11፡3) / 55
ቤርሳቤህ / Bathsuha / (1ዚና3፡5) / 55
ቤርሳቤህ / Beersheba / (ኢያ 15፡28) / 58
ቤርያ / Berea / (ዔብ 17፡10፣13) / 62
ቤሮታ / Berothah / (ሔዛ47፡15) / 63
ቤሮታይ / Berothai / (2ሳሙ8:8) / 64
ቤተ ሇባኦት / Bethlebaoth / (ኢያ19፡6) / 67

ቤተ ሌሓም / Bethlehem / (ዖፌ 48፡7) / 68
ቤተ ራባ / Bethabara / (ዮሏ1፡28) / 64
ቤተ ፊጌ / Bethphage / (ማቴ21:1) / 68
ቤቱኤሌ / Bethuel / (1 ዖኅ 4:30) / 69
ቤቴሌ / Beth-el / (ዖፌ 28፡19) / 66
ቤቴሌ / Bethuel / (1 ሳሙ 30:27) / 69
ቤት / Beth / (ዖፌ 12፡1) / 64
ቤት ዒረባ / Betharabah / (ኢያ 18:22) / 65
ቤትመዒካ / Bethmaachah / (2ሳሙ 20፡14) / 68

ቤትራፊ / Bethrapha / (1ዚና 4፡12) / 69
ቤትቢሪ / BETH-BIREI / (ኢያ19:6) / 65
ቤትባራ / Bethbarah / (ይሁ7፡24) / 65
ቤትአዌን / Bethaven / (ኢያ 7፡2) / 65
ቤትዒናት / Beth-anath / (ኢያ19፡38) / 64
ቤትዒፌራ / Aphrah / (ሚክ1፡10) / 38
ቤትዒፌራ / Beth-le-Aphrah / (ሚክ 1፡10) / 67

ቤትዓሜቅ / Bethemek / (ኢያ19፡27) / 66
ቤትኤጼሌ / Bethezel / (ሚክ1፡11) / 66
ቤትየሺሞት / Beth-jeshimoth / (ዖኁ33፡49) / 67

ቤትጌሌገሊ / Bethgilgal / (ነህ12፡29) / 66
ቤትጹር / Bethzur / (ኢያ15፡58) / 69
ቤን / Ben / (1ዚና15፡18) / 60
ቤንሏናን / Benhanan / (1ዚና 4፡20) / 61
ቤንኃይሌ / Benhail / (2ዚና 17፡7) / 61
ቤንአሞን / Ben-ammi / (ዖፌ19፡38) / 60
ቤንኦኒ / Benoni / (ዖፌ 35፡18) / 62
ቤኬር / Becher / (ዖፌ 46፡21) / 56
ቤጣሔ / Betah / (2ሳሙ 8፡8) / 64
ቤጼር / Bezer / (1 ዚና 7:37) / 70
ብሌጣሶር / Belshazzar / (ዲና 5:1) / 59
ብራያ / Beraiah / (1 ዚና 8:21) / 62
ብኔብረቅ / Beneberak / (ኢያ 19፡45) / 60
ብንያም / Benjamin / (ዖፌ 35፡18) / 61
ብኤሪ / Beeri / (ዖፌ 26፡34) / 57
ብኤር / Beer / (ዖኁ 21፡16-18) / 56
ብኤሮት / Beeroth / (ኢያ18፡25) / 57
ብኮራት / Bechorath / (1ሳሙ9፡1) / 56
ቦሶር / Bezer / (ኢያ 20፡8) / 70
ቦክሩ / Bocheru / (1ዚና 8፡38) / 71
ተምና / Timnah / (ኢያ15:10) / 243
ቲምናዔ / Timnah / (ዖፌ36:40) / 243
ቴቄሌ / Tekel / (ዲን5:27) / 243
ትዔማር / Tamar / (ዖፌ 38:8-30) / 243
ነሏም / Naham / (1ዚና 4:19) / 198
ነህምያ / Nahamani / (ነህ7:7) / 198
ነህምያ / Nehemiah / (ነህ7:7) / 203

ነህምያ / Nehum / (ነህ7:7) / 203
ነባዮት / Nebaioth / (1 ዚና 1:29) / 202
ነባዮት / Nebajoth / (ዖፌ 25:13) / 202
ነታንያ / Nethaniah / (1ዚና 25:2፣ 12) / 205
ነዔማታዊው / Naamathite / (ኢያ2:11) / 198
ኑኃሚ / Naomi / (ሩት1:2፣ 20፣ 21...) / 199
ናሆም / Nahum / (ናሆ1:1) / 199
ናምሩዴ / Nimrod / (ዖፌ 10:8-10) / 205
ናቡቴ / Naboth / (2ነገ9:25፣ 26) / 198
ናቡዖረዲን / Nebuzaradan / (2 ነገ 25:8-20) 202

ናባው / Nebo / (ኢሳ46:1) / 202
ናታን / Nathan / (ዔዛ 8:16) / 199
ናታንሜላክ / Nathan-melech / (2 ነገ
23:11) / 200
ናትናኤሌ / Nathanael / (ዮኅ21:2) / 200
ናትናኤሌ / Nethaneel / (ዖኁ1:8) / 204
ናዕዴ / Ehud / (መሳ 3:15) / 81
ናዛራዊ / Nazareth / (ዖኁ6:2-21) / 201
ናጌ / Nagge / (ለቃ3:25) / 198
ናፋስ / Naphish / (ዖፌ 25:15) / 199
ናፋስ / Nephish / (1 ዚን5:19) / 199
ኔጌር / Niger / (ሥራ13:1) / 205
ንዔማን / Naaman / (ለቃ 4:27) / 197
ኖሏ / Nohah / (1ዚና3:7) / 206
ኖኅ / Noah / (2ጴጥ2:5) / 206
ኖባይ / Nebai / (ነህ10:19) / 202
ኖጋ / Nogah / (1ዚና3:7) / 206
አሏስባይ / Ahasbai / (2ሳሙ23:34) / 21
አሐማይ / Ahumai / (1ዚና 4:2) / 26
አሑሐዴ / Ahihud / (1ዚና 8፡7) / 23
አሑሁዴ / Ahihud / (ዖኁ 34:27) / 23
አሑዓዛር / Ahiezer / (1 ዚና 12:3) / 23
አሑዮ / Ahio / (1ዚና13፡7) / 26
አሊሜላክ / Alammelech / (ኢያ19፡26) / 28
አሌዒዙር / Eleazar / (ዖጸ6፡23) / 82
አሌዒዙር / Eliezar / (ዖጽ 18:4) / 88
አሌዒዙር / Lazarus / (ኢያ11:1) / 171
አሌፊ / Alpha / (ራይ1:8፣ 11፥ 21:6፥ 22:
13) / 28
አሚሳዲይ / Ammishaddai / (ዖኁ1:12) / 35
አማላቅ / Amalek / (1ዚና 1:36) / 29
አማላቅን አገር / Amalekites / (ዖፌ 14፡7) / 29

አማሢ / Amasai / (1ዚና 6፡25፣ 35) / 31
አማሲ / Amzi / (1ዚና6፡46) / 37
አማሳይ / Amasai / (1 ዚና 12:18) / 31
አማስያ / Amashai / (ነህ 11:13) / 31

አማርያ / Amariah / (1ዚና 6፡7፣ 52) / 30
አማኑኤሌ / Emmanuel / (ማቴ1፡23) / 94
አማኑኤሌ / Immanuel / (ኢሳ7፡14) / 124
አማና / Amana / (መክ 4፡8) / 29
አሜሳይ / Amasa / (1ዚና2፡17) / 30
አሜስያስ / Amaziah / (1ዚና 6፡45) / 32
አሜስያስ / Amaziahne / (2ዚና 25፡27) / 32
አሜን / Amen / (ራይ 3፡14) / 34
አምና / Ahiam / (2ሳሙ 23፡33) / 22
አምኖን / Amnon / (1ዚና 4፡20) / 36
አሞራውያን / Amorites / (ዖፌ14፡7) / 37
አሞናውያን / Ammonite / (ዖፌ 19፡38) / 35
አሞን / Ammon / (ዖፌ 19፡38) / 36
አሞን / Amon / (1ነገ 22፡26) / 36
አሞጽ / Amos / (አሞ1፡1) / 37
አሞጽ / Amoz / (2ነገ19፡2፣ 20) / 37
አሱብ / Hashub / (ነህ3:11) / 117
አሣሄሌ / Asahel / (2ሳሙ2፡18፣ 19) / 42
አሣርኤ ሌ / Asareel / (1ዚና4፡16) / 43
አሳብያ / Hashabiah / (ዚና 9:14) / 116
አሳፌ / Asaph / (1ዚና6፡39) / 42
አሴር / Aser / (ዖጸ 6:24) / 43
አሴር / Asher / (ዖፌ30:13) / 43
አሴር / Asshur / (ዖፌ10፡22) / 44
አሴር / Assir / (ዖጸ 6:24) / 43
አሴር / Assir / (ዖፌ30፡13) / 44
አሥሪኤሊውያን / Asrielites / (ዖኁ 26:31) / 43

አሥሪኤሌ / Asriel / (ዖኁ 26:31) / 43
አስባኣሌ / Eshbaal / (1 ዚና 8፡33) / 96
አስቴር / Esther / (አስ 2፡7) / 97
አረማዊም / Barbarian / (ቆሊ 3:11) / 53
አራም / Aram / (ዖፌ22:21) / 39
አራራት / Ararat / (ዖፌ8:4) / 40
አራብ / Arab / (ኢያ 15:52) / 39
አርባቅ / Arba / (ኢያ 14፡15) / 40
አርባቅ / Arbah / (ዖፌ 35፡27) / 40
አርኤሉ / Areli / (ዖፌ 46፡16) / 41
አርኤሌ / Ariel / (ኢሳ 29፡1፣ 2፣ 7) / 41
አርያ / Arieh / (2ነገ 2፥ ነገ15፡25) / 41
አርዴ / Ard / (ዖኁ 26፡38-40) / 40
አርድን / Ardon / (1 ዚና 2:18) / 40
አሮን / Aaron / (ዖጸ 4:14) / 7
አሮን ቤት / Aaronites / (1ዚና 12፡27) / 7
አቡ/ Abi / (2 ነገ 18፡2) / 10
አቢማኤሌ / Abimael / (ዖፌ 10:28) / 14
አቢሜላክ / Abimelech / (ዖፌ20፡1-18) / 14

አቢሜላክ / Ahimelech / (1ሳሙ22፡20-23) / 25

አቢሱ / Abishua / (1ዚና 8፡4) / 16
አቢሳ / Abishag / (1 ነገ 1:3) / 15
አቢሳ / Abishai / (1ሳሙ 26:6) / 15
አቢሳፌ / Abiasaph / (1 ዚና 6:24) / 11
አቢሳፌ / Ebiasaph / (ዚና 6፡23፣ 37) / 80
አቢብ / Abib / (ዖጸ 13:4) / 11
አቢኒኤም / Abinoam / (መሳ 4:6) / 15
አቢኤሌ / Abiel / (1ሳሙ14፡51) / 12
አቢዓዚር / Abiezer / (2 ሳሙ 23:27፣ 28) / 12
አቢዓዛራዊ / Abiezrite / (መሳ 6፡11፣ 24) / 12

አቢዓዛር / Abiezer / (1ዚና7፡18) /12
አቢካኢሌ / Abihail / (ዖኁ 3፡35) / 13
አቢያ / Abia / (1 ዚና 3:10) / 10
አቢዲን / Abidan / (ዖኁ 1፡11) / 12
አቢግያ / Abigail / (1 ዚና 2:16፣ 17) / 13
አቢጣሌ / Abital / (2 ሳሙ 3:4) / 16
አባ / Abba / (ማር14፡36) / 8
አባት/ Father / (1ጢሞ5፡1) / 100
አባቶች አሇቃ / Patriarch / (ዔብ7:4) / 108
አቤሌ / Abel / (ዖፌ4፡2) / 10
አቤሜላክ / Ebedmelech / (ኤር 38፡7-13) / 79

አቤሜላክ / Elimelech / (ሩት1፡2) / 89
አቤሴልም / Abishalom / (1ነገ 15፡2) / 15
አቤሴልም / Absalom / (2 ዚና 11:20፣ 2) / 16

አቤር / Eber / (ለቃ 3:35) / 80
አቤር / Heber / (ለቃ 3:35) / 119
አቤንኤዖር / Ebenezer / (1ሳሙ7፡7-12) / 79
አቤዴ/ Ebed / (መሳ 9:26፣ 26፣ 30፣ 31) / 79
አብራም / Abram / (ዖፌ 11:27) / 16
አብርሃም / Abraham / (ዖፌ 17:5) / 16
አብዩዴ / Abihud / (ማቴ 1:13) / 13
አብዩዴ / Abiud / (ማቴ 1:13) / 13
አብያ / Abiah / (1ዚና 7፡8) / 11
አብያ / Abijah / (1ዚና24፡11) / 14
አብያሳፌ / Abiasaph / (ዖጸ6፡24) / 11
አብያታር / Abiathar / (1ሳሙ22፡20) / 11
አብዮዴ / Abihu / (ዖጸ 6፡23) / 13
አብዯናጎ / Abednego / (ዲን 2:49) / 10
አብዱ / Abdi / (1 ዚና 6:44) / 9
አብዱኤሌ / Abdiel / (ዚና 5:15) / 9
አብዴዩ / Obadiah / (1ነገ18:3) / 206
አነሜላክ / Anammelech / (2ነገ 17:31) / 37
አኒኤሌ / Haniel / (ዖኁ 34:23) / 114
አናኒ / Hanani / (2 ዚና 16:1-10) / 113
አናንያ / Hananiah / (ዲን 1: 6፣7) / 114

አኪ / Ahi / (1 ዚና 7:34) / 22
አኪ / Ehi / (ዖፌ 46፡21) / 80
አኪመን / Ahiman / (ዖኁ13፡22) / 25
አኪሞት / Ahimoth / (1ዚና6፡25) / 25
አኪቃም / Ahikam / (2ነገ 22፡12-14፥ 2ዚና
34:20) / 24
አኪናሆም / Ahinoam / (1ሳሙ 14፡50) / 25
አኪኤሌ / Hiel / (1ነገ16፡34) / 121
አኪዓዖር / Ahiezer / (ዖኁ1፡12) / 23
አኪያ / Ahiah / (1ዚና 8፡7) / 22
አኪያ / Ahijah / (1ዚና 2፡25) / 24
አኪጦብ / Ahitub / (1ሳሙ 14:3) / 26
አካዛ / Ahaz / (1ዚና 8፡35) / 21
አካዛያስ / Ahaziah / (2ዚና 20፡35) / 21
አኬሌዲማ / Aceldama / (ሥራ 1፡19) / 16
አክዒብ / Ahab / (ነገ 16፡28) / 21
አኮዖት / Ahuzzath / (ዖፌ 26:26) / 27
አዋና / Ava / (2ነገ17፡24) / 44
አዌን / Aven / (2ነገ 22፡3፣/ 44) / 44
አዙርኤሌ / Azareel / (1ዚና12፡6) / 45
አዙርያ / Azariah / (1ዚና 2:8) / 46
አዙንያ / Azaniah / (ነህ10፡9) / 45
አይሁዲዊቱ / Jehudijah / (1ዚና 4፡18) / 144
አይሁዲዊት / Jewess / (ሥራ 16፡1) / 151
አይሁዴ / Jew / (2ነገ 16:6) / 151
አይሁዴ / Jewish / (ቲቶ1፡14) / 151
አዯራሜላክ / Adrammelech / (2 ነገ 19:37) / 20

አደሚም / Adummim / (ኢያ15፡7) / 20
አዲሚ / Adami / (ኢያ19፡33) / 17
አዲማ / Adamah / (ኢያ 19:36) / 17
አዲማ / Admah / (ዖፌ10፡19) / 18
አዲም / Adam / (ዖፌ 2፡19) / 17
አዲን / Addan / (ዔዛ 2፡59) / 17
አዴራሜላክ / Adrammelech / (2ነገ 17፡31) / 20

አድኒራም / Adoniram / (1ነገ 4:6) / 19
አድኒራም / Adoram / (2ሳሙ20፡24) / 20
አድኒቃም / Adonikam / (ዔዛ2፡13) / 19
አድኒቤዚቅ / Adoni-bezek / (መሳ 1፡4-7) / 19

አድኒጼዳቅ / Adoni-zedek / (ኢያ10፡1) 19
አድንያስ / Adonijah / (2ሳሙ 3፡4) / 19
አገሌጋይ / Minister / (2ሳሙ22:8) / 193
አጉር / Agur / (ምሳ30፡1) / 20
አጊት / Haggith / (2ሳሙ3፡4) / 112
አጋራውያን / Hagarites / (1ዚና 5፡10፣ 1820) / 111
አጋር / Hagar / (ዖፌ 16፡1) / 111

አፋቅ / Aphiah / (ኢያ12፡17) / 38
ኡሩኤሌ / Uriel / (1ዚና 6:24) / 246
ኡሪ / Uri / (ዖጸ31:2) / 245
ዐር / Ur / (ዖፌ 11:28፣ 31) / 245
ኢሉዮ / Elihu / (1ሳሙ1:1) / 89
ኢሌያሴብ / Eliashib / (ዔዛ10:27) / 86
ኢሳይያስ / Esaias / (ማቴ 3፡3) / 96
ኢሳይያስ / Isaiah / (ኢሳ 1፡1) / 125
ኢትዮጵያ / Cushan / (እንባ 3፡7) / 75
ኢትዮጵያ / Ethiopia / (ዖፌ2፡13) / 97
ኢትዮጵያዊ ጃንዯረባ / Ethiopian eunuch,
the / (ሥራ 8፡27) / 97
ኢትዮጵያዊት / Ethiopian woman / (ዖኁ12፡1) /
97

ኢኢት / Jahath / (1ዚና 23፡10) / 132
ኢኤት/ Jahath / (2 ዚና 34:12) / 132
ኢየሩሳላም / Jerusalem / (ኢያ 10፡1) / 147
ኢየዴኤሌ / Jahdiel / (1ዚና 5፡24) / 133
ኢዩኤሌ / Joel / (1 ዚና 27:20) / 155
ኢያሱ / Hoshea / (ዖዲ32፡44) / 124
ኢያሱ / Jehoshua / (ዖኁ13፡16) / 142
ኢያሱ / Jehoshuah / (1 ዚና 7:27) / 142
ኢያሱ / Jeshua(h) / (1ዚና 24፡11) / 148
ኢያሱ / Jesus / (ዔብ7፡45) / 149
ኢያሱ / Joshua / (ዖጸ17:9) / 161
ኢያሪሙት / Jeremoth / (1 ዚና 23:23) / 146
ኢይዛራኤሌ / Jezreel / (ኢያ 19፡18) / 152
ኢዮሳፌጥ / Jehoshaphat / (1ነገ15፡24) / 141
ኢዮሣፌጥ / Josaphat / (ማቴ1:8) / 160
ኢዮሣፌጥ / Joshaphat / (1ዚና 11:43) / 161
ኢዮሴዳቅ / Jehozadak / (1ዚና6፡14፣15) / 143

ኢዮሴዳቅ / Jozadak / (ነህ12:26) / 162
ኢዮስያ / Joshah / (1 ዚና 4:34፣ 38-41) / 161
ኢዮስያስ / Josiah / (2 ነገ22:1፥ 2ዚና:34:1) / 161

ኢዮባብ / Jobab / (1 ዚና 1:44፣ 45) / 154
ኢዮብ / Job / (1 ዚና 7:1) / 153
ኢዮአቄም / Jehoiakim / (2ነገ24፡1) / 140
ኢዮአብ / Joab / (2ሳሙ 2:13) / 153
ኢዮኤሌ / Joel / (1ሳሙ 8:2) / 155
ዒላሜት / Alameth / (1ዚና7፡8) / 27
ዒሌዋን / Alian / (1ዚና 1:40) / 28
ዒሚሁዴ / Ammihud / (ዖኁ1:10) / 35
ዒሚኤሌ / Ammiel / (ዖ ኁ 13:12) / 34
ዒማሣይ / Amasai / (1 ዚና 15:24) / 31
ዒማስያ / Amasiah / (2ዚና17፡16) / 31
ዒሜሳይ / Amasa / (2 ዚና 28:12) / 30

ዒምዒዴ / Amad / (ኢያ 19:26) / 29
ዒሞቅ / Amok / (ነህ12:7፣ 20) 36
ዒሢኤሌ / Asiel / (1ዚና4፡35) / 43
ዒሣያ / Asaiah / (1ዚና4፡36) / 42
ዒረባ / Arabah / (ኢያ18፡18) / 39
ዒረባዊ / Arbathite / (2ሳሙ 23፡31) / 40
ዒረብ / Arabia / (1ነገ 10፡15) / 39
ዒቁብ / Akkub / (1ዚና 9፡17) / 27
ዒብድን / Abaddon/ (ራዔ 9፡11) / 7
ዒብድን / Abdon / (መሳ12፡13) / 9
ዒ዗ር / Azur / (ኤር28፡1) / 48
ዒ዗ር / Azzur / (ነህ 10:17 / 18) / 48
ዒዙሪያስ / Azariah / (1ዚና 2:8) / 46
ዒዙርኤሌ / Azareel / (1 ዚና 27:22) / 45
ዒዙርያስ / Azariah / (1ዚና 2:8) / 46
ዒዛሪቃም / Azrikam / (1ዚና3፡23) / 47
ዒዛሪኤሌ / Azriel / (1ዚና 5፡24) / 47
ዒዛርኤሌ / Azriel / (1ዚና 5፡24) / 47
ዒዱና / Adina / (1ዚና 11፡42) / 18
ዒዱን / Adin / (ነህ 10፡16) / 18
ዒዲን / Addon / (ነህ 7:61) / 17
ዒዴና / Adna / (ነህ12፡15) / 18
ዒዴና / Adnah / (1 ዚና12፡20) / 18
ኤሁዴ / Abihud / (1ዚና 8:3) / 13
ኤሁዴ / Ehud / (1ዚና 7፡10) / 81
ኤሉ / Eli / (ሳሙ 1፡9) / 83
ኤሉሆዓናይ / Elioenai / (1 ዚና 26:3) / 90
ኤሉሱር / Elizur / (ዖኁ1፡5) / 92
ኤሉሱዓ / Elishua / (2ሳሙ5፡15) / 92
ኤሉሳ / Elishah / (ዖፌ10፡4) / 91
ኤሉሳማ / Elishama / (ዖኁ1፡10) / 91
ኤሉሳፊጥ / Elishaphat / (2ዚና 23፡1) / 91
ኤሉሳፌ / Eliasaph / (ዖኁ 1፡14) / 85
ኤሉኤሌ / Eliel / (1ዚና5:24) / 87
ኤሉዓናይ / Elienai / (1ዚና 8፡20) / 87
ኤሉዓናይ / Elihoenai / (ዔዛ 8፡4) / 88
ኤሉዓዖር / Eliezar / (ዖፌ15፡2፣ 3) / 88
ኤሉያሔባ / Eliahba / (2ሳሙ23:32) / 84
ኤሊ / Elah / (1ነገ16፡8-10) / 81
ኤሌሳቤጥ / Elisabeth / (ለቃ1፡5) / 90
ኤሌሳቤጥ / Elisheba / (ዖጸ 6፡23) / 92
ኤሌሳዔ / Elisha / (1ነገ 19፡16-19) / 90
ኤሌሻዲይ / God, the Almighty / (ዖጸ34፡6፡
7) / 109
ኤሌቆሻዊ / Elkoshite / (ናሆ 1፡1) / 93
ኤሌቤቴሌ / Elbethel / (ዖፌ 35፡7) / 81

ኤሌብሪት / Baal-berith / (መሳ 9:46) / 49
ኤሌናታን / Elnathan / (2ነገ 24፡8) / 94
ኤሌዒዖር / Eliezar / (ለቃ 3:29) / 88
ኤሌኤሌ / Eliel / (1 ዚና 11:47) / 87
ኤሌዩዴ / Eliud / (ማቴ1:15) / 92
ኤሌያሉ / Elealeh / (ዖኁ32:3፣ 37) / 82
ኤሌያሴብ / Eliashib / (1ዚና 24፡12) / 86
ኤሌያስ / Eliah / (1ዚና 8፡27) / 84
ኤሌያስ / Elijah / (1ነገ 17፡1) / 89
ኤሌያቄም / Eliakim / (ነገ 18፡18) / 85
ኤሌያብ / Eliab / (ዖኁ16፡1፣12) / 84
ኤሌያና / Elhanan / (2ሳሙ 21፡19) / 83
ኤሌዮዓናይ / Elioenai / (1 ዚና 3:23፣ 24) /90

ኤሌዲዴ / Eldad / (ዖኁ11:26) / 81
ኤሌዲዴ / Eldad / (ዖኁ11:26) / 86
ኤሌዲዴ / Elidad / (ዖኁ34:21) / 86
ኤልሄ ኤልሄ ሊማ ሰበቅታኒ / Eli, Eli, lama
sabachthani / (ማቴ 27፡46) / 83
ኤማን / Heman / (1 ዚና 6:33) / 121
ኤስና / Ozni / (ዖኁ26:16) / 207
ኤራ / Arah / (1ዚና7፡39) / 39
ኤርምያ / Jeremiah / (1 ዚና 5:24) / 146
ኤርምያስ / Jeremiah / (1ዚና12፡11) / 146
ኤርምያስ / Jeremias / (1ዚና12፡11) / 146
ዓቤር / Eber / (ነህ 12:20) / 80
ዓቤር / Heber / (1 ዚና 8:22፣ 23) / 119
ዓብሪ / Ibri / (1ዚናአ24፡27) / 124
ዓብሮና / Ebronah / (ዖኁ33፡34፣ 35) / 80
ዓብሮን / Hebron / (ኢያ 19:28) / 120
ዓቦር / Eber / (ዖፌ 10፡24) / 80
ኤዊ / Evi / (ዖኁ31፡8) / 98
ኤዚሌያስ / Azaliah / (2ነገ 22፡3፥ 2 ዚና 34:8) / 45

ኤዚቄሌ / Jehezekel / (1ዚና 24፡16) / 137
ኤዚቄሌ / Jehizkiah / (2 ዚና 28:12) / 138
ዓዛሪ / Ezri / (1ዚና 27፡26) / 99
ኤዛርኤሌ / Azarael / (ነህ 12፡36) / 45
ኤዛርኤሌ / Azareel / (ዔዛ10:41) / 45
ኤዛባይ / Ezbai / (1ዚና 11፡37) / 98
ኤድም / Edom / (ዖፌ25:30) / 80
ኤጽር / Ezer / (ዖፌ 36፡21፥ 27) / 99
ዓጽዮንጋብር / Eziongaber / (ዖኁ 33፡35) / 99

ዓፋር / Epher / (ዖፌ 25:4) / 95
ኤፌራታ / Ephrath / (ዖፌ 35፡16) / 96
ኤፌሬማዊ / Ephrathite / (1ሳሙ 1፡1) / 96
ኤፌሬም / Ephraim / (ዖፌ 41፡52) / 95
ኤፌሮን / Ephron / (ዖፌ 23፡8-17) / 96

ኤፌታህ / Ephphatha / (ማር7፡34) / 95
ዔሢኤሌ / Jaasiel / (1 ዚና 27:21) / 130
ዔሢኤሌ / Jasiel / (1ዚና11 ፡47) / 136
እሴይ / Jesse / (ሩት 4፡17፣ 22) / 149
እስማኤሌ / Ishmael / (ዖፌ16፡11) / 127
እስራኤሌ / Israel / (ዖፌ32፡28) / 128
እሥርኤሌ / Ashriel / (1ዚና7:14) / 43
ዔብራዊ / Hebrew / (ዖፌ 41፡12) / 119
እንዴርያስ / Andrew / (ዮሏ 1:44 / 45) / 38
እንግዲ / Barbarian / (1 ቆሮ 14:11) / 53
ዔዛራ / Ezra / (ነህ12፡2) / 99
እግዘአብሓር / Jah / (መዛ68፡4) / 132
እግዘአብሓር / Jehovah / (ዖጸ6፡2፣3) / 142
እግዘአብሓር ሰሊም / Jehovah-shalom / (መሳ
6:24) / 142
እግዘአብሓር በዘያ አሇ / Jehovah-shammah
/ (ዔዛ48፡35) / 143
እግዘአብሓር ጽዴቃችን / Jehovah-tsidkenu /
(ኢያ 23፡6) / 143
ኦሃዴ / Ohad / (ዖፌ 46:10) / 206
ኦማር / Omar / (ዖፌ 36:11-15) / 207
ኦማር / Omri / (1ነገ16:15-27) / 207
ኦርያ / Urijah / (2ነገ16:10-16) / 246
ኦርዮ / Uriah / (2ሳሙ11:3) / 245
ኦርዮ / Urias / (ማቴ1:6) / 246
ኦርዮ / Urijah / (ነህ 8:4) / 246
ኦቦር / Habor / (1ዚና5፡26) / 110
ኦቦት / Oboth / (ዖኁ 33:43) / 206
ኦፉር / Ophir / (ዖፌ10:29፥ 1 ዚና1:23) / 207
ከነዒን / Canaan / (ዖፌ10:6) / 73
ኩሲ / Cushi / (2ሳሙ 18፡21) / 75
ኩሽ / Cush / (ዖፌ10፡8) / 75
ካሇህ / Calah / (ዖፌ10:11) / 72
ካላብ / Caleb / (ዖኁ13፡6) / 72
ካሌብ / Chelubai / (1ዚና2፡9፣ 18፣ 42) / 73
ካሌኔ / Calneh / (ዖፌ 10፡10) / 72
ካኔ / Canneh / (ሔዛ 27፡23) / 73
ኬብሮን / Hebron / (ዖፌ 13፡18) / 120
ኬጢያውያን / Kenezzites / (ዖፌ15:19) / 168
ክናንያ / Chenaiah / (1ዚና 15፡22) / 74
ክንዒና / Chenaanah / (1ዚና 7፡10) / 73
ኮናንያ / Conaniah / (2ዚና 35፡9) / 74
ወሌዯ አዳር / Benhadad / (1መሳ 15:18) / 61

ወንዴም / Ahi / (1ዚና 5:15) / 22
ወይን / Vine / (ዖፌ 9:20) / 246
ወይን / Wine / (ዖፌ 9: 21) / 246

ወዯብ / Haven / (መዛ107፡30) / 117
ዋሻ / Den / (104፡22) / 78
ዖማራይም / Zemaraim / (ኢያ 18:22) / 251
ዖሩባቤሌ / Zerubbabel / (ሏጌ1:1) / 253
ዖራእያ / Zerahiah / (1ዚና6:6፣ 51) / 252
ዖሬዴ / Zared / (ዖኁ21:12) / 249
ዖበኞቹ / Guard / (ዖፌ37፡36) / 110
ዖባይ / Zabbai / (ነህ 3:20) / 247
ዖኩር / Zacchur / (1ዚና 4:26) / 247
ዖኩር / Zaccur / (ዖኁ13:4) / 248
ዖካርያስ / Zachariah / (2ነገ18:2) / 248
ዖካርያስ / Zacharias / (ለቃ 1:5) / 248
ዖካርያስ / Zechariah / (ዔዛ 5:1) / 250
ዖካይ / Zaccai / (ነህ7:14) / 247
ዖኬዎስ / Zacchaeus / (ለቃ19:2) / 247
ዙራ / Zerah / (ዖፌ36:13) / 252
ዙብሄሌ / Zebah / (መሳ8:5-21) / 249
ዙኖዋ / Zanoah / (ኢያ15:34) / 249
ዙኩር / Zacher / (1ዚና8:31) / 248
ዚብ / Zeeb / (ይሁ7:25) / 251
ዛሚራ / Zemira / (1ዚና 7:8) / 251
የሔዘኤሌ / Jahaziel / (1ዚና 23፡19) / 133
የሔዚራ / Jahzerah / (1ዚና9፡12) / 134
የማአት / Ahimoth / (ለቃ 3:26) / 25
የምላክ / Jamlech / (1ዚና4:34) / 135
የሱዋ / Ishuai / (1ዚና 7፡30) / 128
የሻያ / Jesaiah / (1ዚና 3፡21) / 148
የሻያ / Jeshaiah / (1ዚና 26፡25) / 148
የቃምያ / Jekamiah / (1ዚና 2፡41) / 145
የብኒኤሌ / Jabneel / (ኢያ15:11) / 131
የብና / Jabneh / (2ዚና 26፡6) / 131
የቲር / Jattir / (ኢያ15፡48) / 136
ዩባብ / Joba / (ዖፌ 10፡29) / 154
ዩዲሄ / Jehoiada / (2ሳሙ 20:23) / 140
ዪምና / Imnah / (1 ዚና 7:30) / 124
ያሏት / Jahath / (1 ዚና 24:22) / 132
ያሔሌኤሌ / Jahleel / (ዖፌ46:14) / 134
ያህዲይ / Jahdai / (1ዚና 2፡47) / 133
ያሔጽኤሌ / Jahleel / (ዖፌ 46፡24) / 134
ያሔጽኤሌ / Jahziel / (1 ዚና7:13) / 134
ያሚን / Jamin / (ዖኁ 26፡12) / 135
ያሱብ / Jashub / (1ዚና7፡1) / 136
ያሱብ / Shear- jashub / (ኢሳ7:3) / 226
ያሬዴ / Jared / (ዖፌ 5፡15-20) / 136
ያቂም / Jakim / (1ዚና 24፡12) / 135
ያቆብ / Jacob / (ዖፌ 31:1) / 131

ያዔቆባ / Jaakobah / (1ዚና 4፡36) / 130
ያዔቆብ / Jacob / (ዖፌ 25፡26) / 131
ያእዙንያ / Jaazaniah / (ኤር35፡3) / 130
ያዛኤሌ/ Jaaziel / (1ዚና 15፡15) / 131
ያዛያ / Jaaziah / (1ዚና 24፡26፣ 27) / 130
ያደአ / Jada / (1 ዚና2:28) / 132
ያደአ / Jadau / (ነህ10፡21) / 132
ያድን / Jadon / (ነህ 3:7) / 132
ያፋት / Japhet / (ዖፌ 9፡27) / 135
ዬሔዴ ያ/ Jehdeiah / (1ዚና 24፡20) / 137
ዬሬዴ / Jered / (1ዚና1፡3) / 145
ዬቴር / Ithra / (2ሳሙ17፡25) / 129
ዬቴር / Jether / (መሳ8፡20) / 150
ዬዲይ / Jahdo / (1ዚና 5፡14) / 134
ዬጽር / Jezer / (ዖፌ 46፡24) / 151
ይሃላሌኤሌ / Jehalelel / (1ዚና 4፡16) /137
ይሁዱ / Jehudi / (ኤር36፡14፣ 21) / 144
ይሁዲ / Jehud / (ዖፌ 38፡15) / 143
ይሁዲ / Juda / (ለቃ3:33) / 163
ይሁዲ / Judah / (ዖፌ29:35) / 163
ይሁዲ / Judas / (ማቴ1:2፣ 3) / 164
ይሁዲ / Jude / (ይሁ1:1) / 164
ይሁዲ / Judea / (ማቴ2:1፣ 5) / 164
ይሁዲ ካሇች ከበኣሌ / Baale of Judah / (2ሳሙ
6፡2) / 49
ይሑኤሌ / Jehiah / (1 ዚና 27:32) / 137
ይሑኤሌ / Jehiel / (1 ዚና 15:18) / 138
ይሑዛቅያ / Jehizkiah / (2ዚና 28፡12) / 138
ይሆሏናን / Johanan / (ነህ 6:18) / 156
ይሆዒዲ / Jehoada h / (1ዚና 8፡36) / 139
ይምና / Imnah / (1 ዚና 7:30) / 124
ይስሏቅ / Isaac / (ዖፌ 21፡1-3) / 125
ይስማኤሊዊ / Israelite / (2ሳሙ17፡25) / 128
ይሩኤሌ / Jeruel / (2ዚና 20፡16፣ 20) / 147
ይሪኤሌ / Jeriah / (1ዚና 23፡19) / 147
ይሪኤሌ / Jeriel / (1 ዚና 7:2) / 147
ይሪኤሌ / Jerijah / (1 ዚና 26:31) / 147
ይሬምት / Jeremoth / (1 ዚና 8:14) / 146
ይሬሞት / Jeremoth / (ዔዛ 10:26፣ 27) / 146
ይሺያ / Ishiah / (1ዚና 7፡3) / 126
ይሺያ / Ishijah / (ዔዛ 10፡31) / 126
ይሺያ / Isshiah / (1ዚና 24፡21) / 129
ይሽማ / Ishma / (1ዚና 4፡3) / 126
ይሽማያ / Ishmaiah / (1ዚና27፡19) / 127
ይሽምራይ / Ishmerai / (1ዚና 8:18) / 127
ይሽባ / Ishbah / (1ዚና 4፡17) / 125

ይሽዑ / Ishi / (ሆሴ 4፡20) / 126
ይቀብጽኤሌ / Jekabzeel / (ነህ 11፡25) / 144
ይቃምያ / Jecamiah / (1ዚና3:8) / 136
ይቅምዒም / Jakamean / (1ዚና 23፡19) / 134
ይቅምዒም / Jekameam / (1ዚና23:19) / 145
ይትራን / Ithran / (ዖፌ36፡26) / 129
ይዐኤሌ / Jeuel / (1ዚና 9፡6) / 150
ይዑኤሌ / Jehiel / (1ዚና 9፡35) / 138
ይኮሌያ / Jecholiah / (2 ነገ15:2) / 136
ይኮሌያ / Jecoliah / (2ዚና 26፡3) / 136
ይዛረሔያ / Izrahiah / (1ዚና7፡3) / 129
ይዛረሔያ / Jezrahiah / (ነህ 12፡42) / 152
ይዛራዊ / Izrahite / (1ዚና 27፡8) / 129
ይዛኤሌ / Jeziel / (1ዚና 12፡3) / 151
ይዱዴያ / Jedidah / (2 ነገ 22:1) / 137
ይዱዴያ / Jedidiah / (2ሳሙ12፡25) / 137
ይጽሪ / Izri / (1ዚና 25፡11) / 130
ይፌታሔ / Jiphtah / (ኢያ 15፡43) / 152
ይፌታሔኤሌ / Jiphthahel / (ኢያ 19፡14) / 152

ዮሏ / Joha / (1ዚና 8:16) / 156
ዮሏና / Joanna / (ለቃ24:10) / 153
ዮሏናን / Johanan / (1ዚና12:12) / 156
ዮሏንስ / John / (ሥራ4:6) / 157
ዮሲፌያ / Josiphiah / (ዔዛ8:10) / 162
ዮሳ / Jose / (ማቴ13:55) / 161
ዮሳቤት / Jehosheba / (2ነገ11፡2) / 142
ዮሴዔ / Jose / (ለቃ3:29) / 161
ዮሴፌ / Jose / (ሥራ 4:36) / 161
ዮሴፌ / Joseph / (ዖፌ30:23፣ 24) / 160
ዮርዲኖስ / Jordan / (ማቴ3:5) / 160
ዮቂም / Jokim / (1ዚና 4:22) / 157
ዮቅምዒም / Jokmeam / (1ዚና 6:68) / 157
ዮቅንዒም / Jokneam / (ኢያ19:11) / 158
ዮብ / Job / (ዖፌ 46፡13) / 153
ዮቶር / Jether / (ዖኁ 4:18) / 150
ዮቶር / Jethro / (ዖጸ18፡1) / 150
ዮና / Jona / (ኢያ1:42/43) / 158
ዮና / Jonas / (ዮኅ 21:15-17) / 158
ዮናሌጅ / Bar-jona / (ማቴ16፡17) / 54
ዮናስ / Jonah / (2ነገ14:25-27) / 158
ዮናስ / Jonas / (ማቴ12:39፣ 40፣ 41...) / 158
ዮናታን / Jehonathan / (1ዚና 27፡25) / 141
ዮናታን / Jonathan / (መሳ18:30) / 159
ዮናትን / Jehonathan / (2 ዚና 17:8) / 141
ዮናን / Joanna / (ለቃ 3፡27) / 153
ዮናን / Jonan / (ለቃ3:30) / 158

ዮአቂም / Joiakim / (ነህ12:10፣ 12 እና 26) / 157

ዮአኪን / Jehoiachin / (2ዚና36፡9) / 139
ዮአዲ / Joaada / (ነህ 13:28) / 152
ዮዒዲን / Jehoaddan / (2ነገ 14፡2) / 139
ዮካሌ / Jucal / (ኤር 38፡1) / 162
ዮካብዴ / Jochebed / (ዖኁ26፡59) / 154
ዮዖካር / Jozachar / (2ነገ12:21) / 162
ዮዱት / Judith / (ዖፌ26:34) / 165
ዮፌታሓ / Jephthae / (ዔብ11፡32) / 145
ዮፌታሓ / Jephthah / (መሳ 11፡1-33) / 145
ዯኅንነት / Shalem / (ዖፌ 33:18-20) / 221
ዯሉሊ / Delilah / (መሳ 16:4) / 77
ዯርቤ / Derbe / (ሥራ16:1) / 78
ዯብራይ / Dibri / (ዖላ 24፡11) / 78
ዯና / Dannah / (ኢያ 15፡49) / 76
ዱሞን / Dimon / (ኢሳ 15:9) / 78
ዱብያ / Zibia / (1ዚና8:9) / 253
ዱቦራ / Deborah / (ዖፌ 35፡8) / 77
ዱና / Dinah / (ዖፌ 30፡21) / 78
ዱንሃባ / Dinhabah / (ዖፌ 36፡32) / 78
ዱያቆናት / Deacon / (ፉሉ1:1) / 77
ዲቤር / Debir / (ኢያ 15፡49) / 77
ዲብራ / Dabareh / (ኢያ 21፡28) / 75
ዲብራት / Daberath / (ኢያ 19፡12) / 76
ዲን / Dan / (ዖፌ 30፡6) / 76
ዲንኤሌ / Daniel / (1ዚና 3፡1) / 76
ዲኤሌ / Lael / (ዖኁ3:24) / 170
ዲዊት / David / (ሩት 4፡22) / 77
ዳሬት / Zereth / (1ዚና 4:7) / 252
ድልሔያ / Chileab / (2ሳሙ 3፡3) / 74
ድይቅ / Doeg / (1ሳሙ 21፡7) / 79
ጃንዯረቦች / Eunuch/ (2ነገ 9፡32) / 97
ገማሉ / Gamalli / (ዖኁ 13:12) / 105
ገበታ / Gabbatha / (ዮሏ19፡13) / 103
ገባዕን / Geba / (2ሳሙ5፡25) / 106
ገባዕን / Gibeon / (ኢያ9፡3-15) / 108
ገብርኤሌ / Gabriel / (ዲን8፡16) / 193
ገነት / Garden / (ዖፌ 2፡8፣ 9) / 105
ጉዱኤሌ / Gaddiel / (ዖኁ 13:10) / 104
ጊብዒ / Gibea / (1ዚና 2፡49) / 107
ጊብዒ / Gibeah / (1ሳሙ13፡15) / 108
ጋላማት / Alameth / (1 ዚና 6:60) / 27
ጋቤር / Gibbar / (ዔዛ 2፡20) / 107
ጋዙ / Gaza / (ገሊ10:19) / 105
ጋዙ / Gazathites / (ኢያ 13፡3) / 105
ጋዱ / Gaddi / (ዖኁ13፡11) / 104

ጋዱ ሌጅ / Gadi / (2ነገ 15፡14፣ 17) / 104
ጋዴ / Gad / (ዖፌ 30፡11-13) / 104
ጌሌገሊ / Gilgal / (ኢያ 9፡6) / 108
ጌበር / Geber / (1ነገ4፡19) / 106
ጌቤ / Gabbai / (ነህ 11፡8) / 103
ጌታችን ሆይ፥ ና / Maranatha / (1ቆሊ16:22) /182

ጌቴሴማኒ / Gethseman / (ማር14፡32) / 107
ጌት / Gath / (1ሳሙ 5፡8፣ 9) / 105
ጌትያውን / Gittites / (2ሳሙ15፡18፣ 19) / 109

ጌዴር / Geder / (ኢያ12፡14) / 106
ጌድር / Geder / (1 ዚና4:39) / 106
ጌድር / Gedor / (ኢያ15:58) / 107
ግርግም / Manger / (ለቃ2:7፣ 12፣ 16...) / 181

ግብዣ / Feast / (ዖፌ21:8) / 100
ግያዛ / Gehazi / (2ነገ4፡31) / 107
ጎሌያዴ / Goliath / (1ሳሙ 17፡4) /109
ጎሌጎታ / Golgotha / (ማቴ27፡33) / 109
ጎናት / Ginath / (1 ነገ 16:21, 22) / 108
ጎድሌያስ / Gedaliah / (1ዚና 25፡3፣ 9) / 106
ጎፇር / Gopher / (ዖፌ6፡14) / 109
ጢሞቴዎስ / Timotheus / (ሥራ 16:1) / 244
ጢሞና / Timon / (ሥራ6:5) / 244
ጥበሌያ / Tebaliah / (1 ዚና26:11) / 243
ጦባድንያ / Tobadonijah / (2ዚና 17:8) / 244
ጦብ / Ishtob / (2ሳሙ10፡6፣ 8) / 128

ጦብ / Tob / (መሳ11:3፣ 5) / 244
ጦብያ / Tobiah / (ነህ7:62) / 244
ጦብያ / Tobijah / (2ዚና17:8 2፥ ዚና17:8) / 245

ጳትሮስ / Pathros / (ኢሳ11:11) / 107
ጴጥሮስ / Peter / (ማቴ4:18) / 208
ጵኒኤሌ / Peniel / (ዖፌ 32:30) / 208
ፀባዕት / Sabaoth / (ሮሜ9:29) / 214
ጼላቅ / Zelek / (2ሳሙ 23:37) / 251
ጼር / Zer / (ኢያ 19:35) / 252
ጽሩዒ / Zeruah / (1ነገ11:26) / 253
ጽሩያ / Zeruiah / (1ዚና 2:16) / 253
ጽሪ / Zeri / (1ዚና 25:3) / 252
ጽዮን / Zion / (1ዚና11፡5-7) / 254
ጾርዒ / Zareah / (ነህ 11:29) / 249
ፇሪ / Fear / (ምሳ 1:7) / 100
ፇታያ / Pethahiah / (1 ዚና24:16) / 208
ፈራ / Phurah / (ይሁ7:10፣ 11) / 210
ፉንሏስ / Phinehas / (ዖጸ6:25) / 210
ፉኮሌ / Phichol / (ዖፌ 21:22፣ 32) / 209
ፉዯሌ / Alphabet / (ኢሳ8፡1) / 28
ፊኑኤሌ / Phanuel / (ለቃ2:36) / 209
ፋስቲ’ቫሌ / Festival / (ላዌ 23) / 101
ፌሌስጥኤም / Philistines / (አሞ 9:7) / 209
ፌሬ / Fruit / (ለቃ 1፡42) / 102

Contacts
(646) 420 4665
Calleab7@gmail.com
http://Wordsofthebooks.blogspot.com
Address / አዴራሻ
The root word is „adderese‟ (አዯረሰ / ዯረሰ)
The meaning is „direct, deliver, dispatch…‟

2003 / 2011