ÎNSEMNĂRI DE PE MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI DIN ŢARA MOLDOVEI Un corpus editat de I. Caproşu şi E. Chiaburu Vol.

1 (1429- 1750)

1.Profesii
1.1 pag. 13 1477(6985) iulie 25 1.1Ruga robului lui Dumnezeu, jupan Mihail logofătul, moldoveanul, şi a fraţilor săi, pan Duma şi pan Sica. S-a scris această sfîntă Evanghelie în Liov, din porunca lor, pentru sănătatea lor trupească şi pentru sufletele sfîntrăposaţilor părinţilor lor, cu mîna multpăcăptosului....., tahigraf, diac, moldovean, în zilele marelui domn Cazimir, craiul Poloniei. În anul 6985 <1477>, luna iulie 25.
Pe Evangheliarul pribegilor moldoveni în Polonia, ms. (1477), fost la Norodni Dom, Lwow (azi în Ucraina) Text sl. după Turdeanu, Oameni şi cărţi, p. 67; ibidem, trad. ALTE EDIŢII: Idem, Ms. sl.- Ştefan cel Mare, p. 137 ( text sl. şi trad.). Berza, Miniaturi şi manuscrise, p. 393) (text sl. şi trad.). Panaitescu, Contrib. la ist. lui Ştefan cel Mare, p.16-17.

1.2 pag. 197 ( profesii; contraserviciu) 1641 (7149) martie 25 1.2Aceată carte numită Tetraevanghel a făcut-o şi a înnoit-o argintarul anume Cîrstu, pentru patru fîşii (de pînză) 1, Florea şi soţia lui, Ana, şi copiii lor, pentru sufletele lor şi a părinţilor lor. (Şi a fost dată) 1 unde este hramul Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria. În anul 7149 <1641>, luna martie 25.
Pe un Tetraevanghel ms. (prima jum. a sec.XVII), f. 194, de la BAR Bucureşti, Ms. sl. nr. 190, fost la Muzeul de Antichităţi. 1 Parantezele lui Panaitescu

1.3 pag.340 <Sec. XVII> Lei 3 8 9 11 1 2 2 1 12 2 5 18 4 3 par(ale) 33 Iordachi cazacu 9 Ion olar 28 parale la Costachi Onofrei 25 la Dumitru olar şi cazac 9 la Vasile Cazacu vechil 34 la Marghioala lui Ion cazacu 30 la Gheorghi Petrenjel 20 la Petrachi cazacu 22 la Ion cazacu a Marghioalei 13 Neculai cojocariu 10 cumătra lui Gheorghi olar 6 la Enachi cazacu, 17 22 tij, Dumitrache telar (sic !) 4 la Vasile ceauşu

Pe un Octoih fără copertă, pe o f. adăugată la început, de la bis. Sf. Voievozi – Roşca din Iaşi. BAR, A 1580 (ms. C. Bobulescu, Inscripţii Iaşi), p. 304/335.

1.4 pag. 368 1702/7210

1.4 Să se ştie de rîndul aceştii cărţi, precum adecă eu, Apdal, fratele Niculei, după morte frăţă-ne mieu Niculei, am găsit această svintă carte, anume Trifolog, în mînule popii lui Ion din Babele, că el au luat-o den beserica Prepadovnei Paraschivii şi au despărţit cartia unde au fostă pus-o frate mieu Nicula. De samă la Dumneză(u ) 2 de blăstămul carele au lăsat frate mieu, ca să nu să despartă de beserică, şi au şi fărămato, purtănd-o den sat în sat. Şi neaflîndu-se meşter să o direagă, s-au găsit această preut, anume Teodosii, ca să o direagă, şi am dat-o lui să ş-o direagă şi să fie a lui pînă la mortia lui şi să pomeniască pre părinţii şi fraţii noştri, părinţi Nicula, Neaga i cead ih3 Nicula, Stana i cead ih3 şi frate-său Apdal, Paraschiva, socri Bobolia, Niaga ca să aibă a-i pomeni pînă la mortia lui, că lui am dat-o, iară nu besericii, unde va merge să ş-o ie să hie de slujbă şi nooî de pomană. Iarî să nu se afle nime domnă să-i o ie den mîna lui, că eu am dat-o, Apdal, înain(tea a)2 o(a)2 meni buni şi bătrîni. Săntă martori hagi Paraschiva, unchiu-meu Chiriaco croitor, Alexandro, Nica Iazaciul şi alţi mulţă. Văleat o< denie> sădanie mira 7210 o< denia> roj. 17o2, crug sliţu 14, crug lunea 9, vruţea leato 3, letera pashi 8.
Pe un Minei sl. (Liov, 1683), fost al bis. Sf. Vineri din or. Iaşi, j. Iaşi. După Ursăcescu, Notiţe, în IN, fasc. 5 (1925 ), p. 277-278.
2

Parantezele lui Ursăcescu

2. Durata
2.1 pag.14 1489 (6996) martie 23 2.1 Binecinstitorul domn Ion Ştefan voievod, domn a toată Ţara Moldovei, a făcut şi a scris şi a ferecat acest Tetraevanghel mănăstirii sale de la Putna , în al 32-lea an al domniei sale şi fiind arhimandrit Paisie scurtul, cu mîna multpăcătosului tahigraf monah Paladie. În anul 6996; şi s-a început în luna septembrie 3 şi s-a sfîrşit în martie 23.
Pe un Tetraevanghel, ms. 1488, de la M-rea Putna.

3 Dar
3.1 pag. 18 1492 (7000) 3.1Acest Tetraevanghel l-a cumpărat Dorin pitarul pentru 20 de galbeni şi l-a dăruit (pentru pomenirea) sa şi a soţiei sale şi a părinţilor săi, în zilele lui Alexandru voievod, în anul 7000< 1492 >.
Pe un Tetraevanghel, (1492, de la BAR Bucureşti, Ms. R. Nr. 197, fost la M-rea Bistriţa... )

3.2 pag. 19 (dar pentru sine) 1492 (7000) iunie 26 3.2 Cu bunăvoinţa Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea Sfîntului Duh, s-a început şi s-a scris şi s-a legat şi s-a sfîrşit acest Tetraevanghel, cu porunca binecinstitorului şi de Hristos iubitorului Ioan Ştefan voievod, domn al Ţării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, şi l-a dat la Sfîntul Munte, la Izugraf, unde este casa Sfîntului Mare Mucenic şi purtător de biruinţă Gheorghe, pentru sufletul său şi pentru răposaţii părinţii lui, în al 36-lea an al domniei sale şi cu truda multpăcătosului diacon Teodor. Şi s-a scris în mănăstirea Neamţ, în anul 7000 <1492>, luna iunie, 26 zile.
Pe un Tetraevanghel, în colofon. După Berza, Trei tetraevanghele, p. 594-595 (text slav. şi trad.) şi fig. 16 (foto. )

3.3 pag.309
<După 1686>

3.3 Cinst(it ) şi al meu ca un frate, dum(itali) banu Iordache, altă n-am cătră dum(neata ) 1, numai poftesc pe dum(neata ) ca să-mi dai una sută cinzăci lei, cu dobînda lor pînă la Sfînt(ul) Gheorghii şi apoi îţi voi da mulţumită dum(itali) 1.
Pe Vieţile sfinţilor (Iaşi, 1682-1686), p. 84, de la bis. Sf. Haralambie din Iaşi. Data, după cea a tipăririi cărţii. BAR, A1580 (ms. C. Bobulescu, Inscripţii Iaşi), p. 830/870. 1 Parantezele lui Bobulescu.

1

1

Data. în timpul soliei la turci. f. 1360/224.4 pag.U. 3 -4v.5 pag. pentru informare asupra Ţării Moldovei de către domnul Wargalowschi pisarul domnului Constantin Cantemir. Mi s-a dăruit această carte la Iași. no. și trad. 309 (dar din dar) <După 1686> 3. Pe Miron Costin.. 24. p. B. Cluj. de la BCU Cluj. f. Ms. Catalogul cărţii vechi rom. 679. (1866). copiat după Ms. p. Eu.3. în dar dau această carte. Viaţa sfinţilor (Iaţi. nr. sl. 1682-1686). ginerele lui sin preotului Bodnarovski (sic !) din sat Tîrnauca. după cea a tipăririi cărţii După Mosora şi Hanga. .5 10 septembrie 1700.C. ms. 27. inv. după Panaitescu.4 Această carte iastă dată de preotul Mihail Ilievici. V327. 1348 din 1700 de la Biblioteca Czartoryski din Cracovia. 337 (dar oficial) 1700 septembrie 10 3. azi la BAR București. Pe Dosoftei. Cat. Poemă polonă despre Moldova și Țara Românească. iconomu Necolai în dar am luat. V. 3.327. sl. Text pol. ms. CN-Ubrv 16 a. III.

Familie-persoană (pag.4. de la M-rea Pătrăuţi. care. în bis.Vlaicu şi alţii.2 Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea Sfîntului Duh. 1493.scris în cetatea Sucevei. Şi s. a dat neclintit în vecii vecilor. amin. şi sora Ana şi fiul ei Ilia şi al altor neamuri drept credincioase ale ei. în zilele binecinstitorului şi de Hristos iubitorului domn. domn al Ţării Moldovei. şi l-a dat întru rugă sieşi. Pe un Tetraevanghel. şi al copiilor săi.2. Şi a dat sfînta Evanghelie mitropoliei din Suceava. s-a făcut acest Tetraevanghel. Ion zis Vlaicu spătarul. fiul lui Gavril prezviterul. pentru sufletul său şi al părinţilor săi şi al bunicilor săi. şi fratele ei Isac.1. Fîntîna Albă. Din s. cu truda multpăcătosului Toader diac. de către stăpîna şi cneaghina Theodora. numită Dragna. Familie 4. s-a scris şi sa ferecat acest Tetraevanghel cu cuget bun şi cu osîrdia sufletului spre Dumnezeu. 4.1Cu bunăvoia Tatălui şi ajutorul Fiului şi săvîrşirea Sfîntului Duh. 24) <Sec. în biserică. Io Ştefan voievod. Familie-femei (pag. ms. unde este hramul Sfîntului marelui mucenic Gheorghe. fost în jurul anului 1900. . XV> 4. în mănăstirea de la Petrăuţi. unde este hramul Înalţării Cinstitei Cruci a lui Dumnezeu. cu evlavie a dat şi l-a scris în anul 7001< 1493 > şi s-a terminat<în luna> septembrie. fiica lui Duma pîrcălab. şi al binecinstitoarei sale doamne Maria. 19) 1493 (7oo1) septembrie 30 4. în 30 zile. ea cu dorinţă rîvnind dragostea pentru cuvintele lui Hristos.

slav. j. 2 zile cu svinţia (sa) 1 la masă. lui ieromonah Pahomie în cetate în Cerneva. nr. că este izvor de (în ) 1 văţătură. XV>.1 (pag. După Serafinceanu. 397) <1713 septembrie 1 -1714 august 31>(7212) 5.Pe un Tetraevanghel sl. şi este scris(ă) 1 de cinstită mîna svinţiei sale. Varşovia. ascultîndu-i învăţătura svăntă. din rostul svinţii sale. Şi m-au întrebat : “a ce doreşte inima ta?”. 1 Parantezele lui Serafinceanu .1Această carte mi-ou dăruit svinţiia sa Dimitrie mitropolitul de Rostov. Ţara Moscului.. Polonă 5.ou dăruit mie. p.278. ca şi lui S(ve) 1tii Ioan Zlat(o) 1 ust. Şi i-am spus că doreşte să petreacă viaţa cu tăcere în pustie şi au bla(go) 1slovit din tot (ă) 1 inima şi mi-au zis: “D(o ) 1mnul să fie cu tine. ultima copertă. Un ms. V(ă) leat 7212. de la Biblioteca Naţională din or. Pe Ms. căruia zic Rost de aur. Neamţ. Întîmplare personală-diverse 5. Şi mi. nota 24. R. <Sec. să împle dorul tău”. din M-rea Neamţ. că îmbla de învăţa pe toţi cuvînt de sp(ă) 1 senie şi am fost..371. viaţă svîntă.

Rusă). (1598). domniei tale această carte am scris cu condei de cerneală.. după cea a ms. cînd trimiseşi patru. Şi eu rog pe domnia ta să-i porunceşti să stea înaintea domniei tale.Ustensile 6. Pentru că eu nam chemat turcii. şi de mine robul ai căutat din cinstite picioarele domniei tale. de la Miclăuşeni. 39) 1514(7022) noiembrie 4 6. cumpărînd eu hîrtia şi cerneala. că foarte rău te-ai mîniat pe mine.cinci sute de turci. ms. ms. 143. 12. căci nu sînt cu boierii asupra domniei tale. cu coroană de sus. 1 Pe un Tetraevanghel. şi despre aceasta dăm ştire domniei tale..110) < După 1589> 6. Tezaur de ms. Şi eu am auzit de tine.2 S-a afierosit Evanghelia de faţă cu mine.. 1 Aşa în textul editat. 71.6.1(Pag. 6. iar Caraca nu a trimis ca să-mi spuie. scriitorul şi ieromonahul. celui încoronat. Trad.. şi preaînfrumuseţatului domnului nostru Ioan Petru voievod. Munte să aibă blestemele. domnia ta. Data. ci am oprit. Scriem închinăciune şi multă sănătate să aibi domnia ta de la Domnul Dumnezeu.1 Luminatului şi preaputernicului şi singur stăpînitorului. Şi eu. După Mitric. Text sl. Arsenie. cu mila lui Dumnezeu domn Ţării Moldovei. nr. de Stat a Rusiei. că aceasta este din porunca domniei tale şi din porunca iubitului frate al domniei tale. pe o Evanghelie sl. fostă în Bib. 52/52. Părintelui meu celui bun şi de multă nădejde. nr.2(pag. şi cine o va lua de la mănăstirea Sf. de la Bibl. p. şi cu marele portar asupra lui Caiaca diacul. Şi despre aceasta voi da ştiinţă anume înaintea domniei tale. Moscova(Fed. După Melchisedec. Jupan. răposatul Alexandru voievod. robul domniei tale.. care a făcut cerul şi pămîntul. p. in anul 7022 <1514> luna noiemv(rie 4). Biblioteca de la Miclăuşeni. fond 98 (1598). .

210) < După 1643> 6. f.3(pag... p. Pe o Psaltire în versuri ( Iaşi. Pe o Carte românească de învăţătură ( Iaşi.ustensile. Milostive Doamni.6. Eu. limba romănească o au izvodit Vasilia voievod şi .. Pribeşti. anume Indreiu. scris < După 1643> 6.... de la bis. Cartea româneasca de învăţătură de la Pribeşti. dămu-ţi ştire măriei dumitale pe un aprodu a măriei dumitale.3Am încercat pana şi cerneala.. Tanas(ă) 1 diiacul. 1643). Să ci într-ani mulţi. Astă carte.. 382 v.. Măriei dumitale mă jăluiescu că avut doi porci în bucatele noastre.274) < După 1673> 6. cu condeiul meu. 1643). după cea a tipăririi cărţii 6.4 (pag. 6..4 Această sfîntă carti esti la biserica unde este hramul Adormirii Precisti din Cîmpulung şi eu Ioniţă fiul preotului Petrie Floce am scris. Adormirea Maicii Domnului din or.5(pag... şi am dat o păreche de călămări. deci ne-am luat gorştina pentru dînsul.. f. domnul Vasiliia vodă nu va mai ci în Ţara Moldovii. Suceava. j. Cîmpulung Moldovenesc. Data. Pe Cartea românească de învăţătură ( Iaşi.au făcut măriia. Milostive Doamne şi luminate Doamne. din s. de la Suceava. Vaslui. f. să înţeleagă muncile svinţilor şi cuvintele.5 Această sv(î)ntă carte am luat eu de la Necolai dascăl ot Mărgineni. 192... de tîrgu de Ieşi.... . 218 v. După Ion Paul Munteanu. 370-371 . 1643).Ioniţă Floce. j.218).. să cunoască oamenii să se închine lui Hristos şi lor..în daniia pre la preoţi să citească preuţii să asculte.

348) <Sec. f.Formulă de început 7. (sec. (1564).1 Doamne Isuse Hristoase.. XV> 6. 7. sl. Pe un Tetraevanghel. Cu voia Tatălui şi cu ajutorul. . 371 v.. XVIII)..începutul sec.6 (pag. 6. fost al lui N. 6. ms. Pe un Triod – Penticostar.713.6 Anul Domnului 1693. a scris popa Ghiorghi din Sîrbi. Iorga.7 Am încercat peniţa. Datarea lui Panaitescu.. Data.7(pag. f. şi am scris cu cerneală să fie ştiut Pe un Tetraevanghel. ms. de la BAR. Bucureşti. f. ajută-mi să încep această lucrare şi s-o sfîrşesc în pace şi fără greşeală. (1541). ms. 136 v. azi la BAR Bucureşti.6. după cea a ms. 55) < După 1541> 7. fiul lui Dumnezeu. de la BAR. Bucureşti. fost la Institutul de Istorie. XVI.1 (Pag.. Ms. 321) 1693 6.

înflorite şi tuturor celorlalţi cunoscute.. să fie sădite. Divanul înţeleptului cu lumea. şi l-a dat în biserica lui Dumnezeu din tîrgul Iaşilor. de la Muzeul de Artă al României. XVI). mare logofăt.Tale. că l-a făcut om şi nu dobitoc .8. Rostul cărţii 8. pentru trei lucruri celui întru Treime de o Fiinţă Dumnezeu. al treilea. Şi mai ales neamul nostru moldovenesc. ms. după Cîntarea Cîntărilor: “S-au ivit florile în patria noastră! “ Pe Dimitrie Cantemir. or. ci bisericii răsăritene urmăritor. Atena. bărbat şi nu femeie. şi a dat pe dînsul 1200 aspri. că nu eterodox. 9.1 (pag. ci creştin ortodox m-a făcut. ms. că era elen şi barbar. cari-s ca nişte flori de un grădinar simplu şi neştiutor adunate. unul din cei şapte înţelepţi ai Eladei pentru trei lucruri obişnuia să mulţumească zeilor: întîiu. gr. unde este hramul Înălţării Domnului Dumnezeu şi Mîntuitorului nostru Isus Hristos. ms. pentru sufletul său şi al soţiei sale Ana. Şi la răscumpşrat robul lui Dumnezeu pan Ioan Golîi. p. Şi era stricat şi l-a îndreptat şi l-a înfrumuseţat. îmboldit de Măria Ta şi arătîndu-le unul altuia să zică. al doilea. veşnic Atotţiitorul şi cărmitorul Împărat. la margine. inv. 10. al doilea. Cărţi robite 9. Pe Tetraevanghelul lui Ioan Golăi (sec. nr. Aşa mă rog ca şi aceste ale mele osteneli. ci Măriei.1(pag 331) < După 1698> 8. din Bibl. şi pentru sufletul aceluia care mai înainte l-a făcut şi s-a străduit. 12 617.1 Acest Tetraevanghel a fost robit de păgînii tătari şi nu se ştie de la ce loc a fost înainte şi cine l-a făcut. Muzeului Etnografic. frate de aceiaşi părinţi m-a făcut şi m-a născut. Astfel şi eu. Grecia. şi al copiilor lor şi al părinţilor lor.. că nu alteia. Urme româneşti şi Patmos. În anul7083 < 1575> mar(ie) 9. şi al treilea. slavă şi închinăciune aduc: întîiu. 87) 1575(7083) martie 9 9. . 203. că nu altui cuiva. După Beza.1Thales filosoful. fost la M-rea Golia din Iaşi.

(Liov. loc(pag. după cea a ms. Simeon dascăl. 1680). Pe un Tetraevanghel. . f. XVI ) .1 Să să ştie că aceste 2 Trioade.3 împrumut şi vânzare (pag. 21 zile. Eu ierei Grigore. XVI?> 10. Candreni. la anul 7188<1680>. în zilele binecinstitorul şi de Hristos iubitorului domnului nostru Ioan Antonie voievod.2(pag. ms.3 Această Evangheliae a mănăstirii Chipriana. Inscripţiuni. amin. de la M-rea Neamţ. a sec.4 Să se ştie de cînd au fost această Psaltire la mine. După Marian. multpăcătosul. Drăguna. Pe Dosoftei. 287) 1680(7188) februarie 21 10. şi a dat pe ea 4 lei bătuţi. 3 v.1împrumut cu certare (pag. Suceava. 1636) din s. p. inv.Împrumut 10. Pe un Triod – Penticostar. 289) < După 1680> 10. Catalog de cărţi sîrbeşti. Psaltirea în versuri (Iaşi. şi preuteasa lui. După Melchisedec.4împrumut. 27) <A doua jum. Simeon dascălu. j. Vaslui. 10. 10. Lipovăţ. 10. Data. 27) <Sec. Ţviatnaia i Postna s-au fost dat la Nicolae sulger la Uricheni de 12 ani. din Gura Negri. a cumpărat-o robul lui Dumnezeu ierei Ştefan. de la M-rea Suceviţa. Te rog. părinte Cârstea.139. dacă domnia voastră nu poate. j. p. în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Pe un Evangheliar s.. am scris. l-au ţinut şi l-au stricat de tot şi ei n-au dat nimic la mânâstire să aibă plată. 102. luna februarie. Data. în Gura Negri şi am scris de prin-trînsa ce au fost şaszăci de psalmi şi foarte mă mulţămesc dumitale. am dat-o la Lipovăţ şi iarăşi să o aducă. (a doua sec.l. XVI> 10. Această carte Tetraevanghel. după cea a tipăririi cărţii. să se ştie.10. Scriem cu plecâciune şi multă sănătate. 442 II. ms. Din s.2 Aici a scris Păcurar. să aducă cartea.

a cumpăra alt. ca să să știe.8 împrumut. fasc. let 7257. 1710). 244 v. Pe o Evanghelie (Lwow. Tanase. 406) 1716(7224) ianuarie 18 10. Data. 1700?).. 1643). După Marian. A1580 (ms. 4. p. Inscripţiuni.6 împrumut. la Hîrlău. după cea a tipăririi cărţii. de la bis Sf.8 Dat-am carte me la mîna lui Tanase să o ţie de cîndu am bolet eu. din s. Pe o Enciclopedie filologică (Veneţia. 420) 1720(7228)februarie 23 10. C. 10. precauţie. de la Paraclisul Mitropoliei din Iaşi.) 10. După Ghibănescu.5 împrumut. Notițe. Inscripții Iași). Pe un Pendicostar (Țara Românească. carte nerestituită (pag. j. f. 431/451 și 433/453. Spiridon din Iași. Dintre p.7 împrumut (pag. 106. (1925.7 Această sfîntă Evanghelie amu dat-o preutului Ion pînă cîndu îi trebui. . Și i-am dat eu. cînd au îmblatu veletu 7228<1720> fevruarie 23 dni. și l-au dat în sama preutului Timoftie și au dat dum(ea)lui Constandin stolnic la bisearică. Numai să să ție cu dînsa pîn ș-a însăma alta. Pe o Psaltire în versuri ( Iaşi. Bobulescu.10. Vaslui. de la Schitul Crăsnița. Candreni. p. custodie (pag. pînă ș. leat 7224<1716> ghenar 18. Suceava. Bar.6 Acest Triod l-au cumpărat răpăusata Safta vorniceasa. Nenum. iar nu de tot. 389) < După 1710> 10.5 Acestu tom este a lui Gligori Scorţăscu de la Constadin Cosan şi au murit di ciumă şi au rămas la noi şi n-au mai rămas vreme ca să să de înapoi. în IN. ieromonahu Vasilie ot Gălata. 319. p. 558) <1748 septembrie 1 -1749 august 31>(7257) 10. 1636). precauţie. j. Să s(e) știe. la bisearica mării sale domnii. Aceasta să s (e) 1 ştie . custodie (pag. 10.

1 Pomenește.. Pe Cartea românească de învăţătură ( Iaşi.C..1 Cumpărare-loc. preț (pag... Şi a dat. Arhiepiscopiei Române din Cluj-Napoca. Isipa. biv diac la cămară. 33. m (e ) 2s (e) 2ţa mart. Vasile fiul (lui ) 1 Serghie din Cărălceşti. preț (pag. nr. dragii sale Maria.. 3 Neclar (menţ.3pentru ea 3 ughi numitului popa Manoilă din Suceava. ed II. Cluj.. din s.V.. CRV 13. Cartea rom. Olimpiei Mitric) .. Aceştia au cumpărata ceastă sfîntă Evanghelie . 203) 1643 martie 11.. Cluj.2 Cumpărare-loc. 203) <1642 septembrie 1 -1643 august 31>(7151) 11. După Mitric. Doamne. azi în F. 1 2 1 Pe Cartea românească de învăţătură ( Iaşi. şi au dat patru galbeni. p.. neîncetat la sfînta biserică. Evanghelie înv (ăţă) ţătoare . 11... 2 Parantezele Olimpiei Mitric. şerbul lui Dumnezeu. f. de la tipariul domnesc. 3 urmaşilor să le fie pe veci. V(ă) 1 leat 7151 <1643>. spre sănătatea ei şi a urmaşilor. de la Bibl.. Iar cine va citi. 1 Aşa în textul editat. p. 122-123. în zilele domnului Ioan Vasilie voievod şi a arhiepiscopului Varlaam mitropolitul Sucevei.2.. 304. din tîrg din Iaşi..R.. care stă în satul Băneşti. inv. Mierţe şi cu gazda sa. încă să mă pomeniţi. cine au scris zapisul. 3-7. j. . şi fiul său popa Ion. 1643).18 După Dudaş. Suceava. Cămăraşu. veche în j. ca să le fie lor pomană. şi feciorilor şi strămoşilor şi nepoţilor şi strănepoţilor şi tuturor seminţiii lor. 1643). să pomenească pe aceştia ce au cumpărat sfînta Ev(an) 1anghelie şi pe mine... pe robii tăi. Cumpărare 11. f. Io Vasilie Voievod şi domnu Ţării Moldovei.. 186. dintru cetatea domnului nostru.195... Şi era văleatul 7151. Memoria vechilor cărţi.11.

veche în j.11. 122. 204) 1643 martie 14 11.. și cine s-ar ispiti să o ie di la dî(n ) 2su să fie. în zilele lui Ioan Vasilie voievod. 305. în zilele blagocestivului domn Io Vasile voievod. 11. 1643).. p.. Mihalcea Durac.4 Această sfîntă Evanghelie au cumpărat. 307 . 1. Mitropoliei Ardealului din Sibiu. 11. Cartea rom. 204) 1643 martie 11. Suceava.. .4 Cumpărare-loc. 1643). II/3. f. veche în j. nr... 32. După Mitric. de la Bibl.. Pe o Carte românească de învăţătură ( Iaşi. 164 (6767). şi a dat pe ea 4 hervoni şi a dat-o la biserica cu hramul Preacuvioasei Maicii Paraschiva. Şi au dat patru galbeni de aur svenţii sale mitropolitul Suceveii..5 Cumpărare-loc.3 Această carte numită Evanghelie învăţăţătoare a cumpărat-o robul lui Dumnezeu un locuitor din Fonoiu din ţinutul Sucevei şi fratele din Rădăuţi. 216) < După 1643> 11. domnul Ţării Moldovei. de la Bibl. inv.5 Această sfîntă Pravilă este a popii lui Toader ot Vicovul de Jos. p. preț (pag. Cusuiuş. IV/142.. ed II.. cumpărînd-o de la... ed II..ieromonah Paisie ot Putna pentru 2 lei noi și vechi. din s.. Memoria vechilor cărţi. pe forzațul superior.Bihor. 3-7. preț (pag. Pe Cartea românească de învăţătură ( Iaşi. Pisal Andrei Mihuleţ şi diiac.. Zaharia Martinski.. Ţării Crişurilor. p.. Cartea rom... preț (pag.. j.. Muz... Suceava. Pe o Carte românească de învăţătură ( Iaşi.. inv. Data.3 Cumpărare-loc. din oraş. numărătoarea fiind 1643. 186-195... 14 martie. martie. după cea a tipăririi cărţii După Mitric. Mitropoliei Ardealului din Sibiu. 1643). V(ă) 1 l (ea ) 1 tul 7151 <1643>..o Mihalcea Durac ce au fost logofăt mare şi dusu-o-au la Orhei. f. inv.. Oradea. După Dudaş.. ayi în Bibl.

318) <1691 septembrie 1 -1692 august 31>(7200) 11. 1682). Suceava. 4738... j.. j. 56. A 1580 (ms. Cartea rom.1 2 Aşa în textul editat... care-i mai gios scris.. au cumpărat-o dumnealui Necula. 11.7 Și de la Simeon.. după cea a tipăririi cărţii După Mitric. 11. Pe o Evanghelie (București. ed II. Darie în . C. în tîrg. 295) < După 1682> 11.preț (pag. Sf. Nicolae din s. Haralambie din Iași. dat trei lei.. macar acest Prilogar. Parantezele Olimpiei Mitric.. i.. fostă la bis. 21-25. 686. Prahova. 1 cea rusască..8 Această sf(î) ntă și de Dumn(e ) dzău orînduită la noi niști păcătoși. Am cumpărat. Pe Viețile sfinților (Iași. la moldoveani. f.7 Cumpărare. Înv. p..8 Cumpărare-Focșani (pag. sluga părintelui. din Colecția muzeală Brebu. .. p.. de la Depozitul M-rii Rîșca. ca să-mi fie pomanî. adecă la popa Vasilie din Focșani. acest Prilogar l-am cumpărat eu.o di la popa Ghiorghi din Berhuești. 329) < După 1697> 11.Sf.6 Cumpărare-loc (pag. 11. Inscripţii Iași) p. unde iasre hramul Vovedeniia 1 1 . inv.. în Botoșani. Însemnări ms. BAR. 827/867. 1682-1686). 84. Suceava. Bobulescu.. Data. După Dulgheru. foste la bis. p. 1 Aşa în textul editat.6 Această sfîntă Evanghelie este a preutului Pintelei sin popii Dumitrașcu Rusul. veche în j.. ginerele lui Iane băcalul și au dat-o la sf(î) 1nta besearecă în Focșani.. L(ea ) 2t 7200. din j. 407. Prahova. Păltinoasa.

.) Data. care esti acum nacealnic la schitul Orguiești cii vechi.. 1287. p. . XVI.. Pe o Evanghelie (Snagov. 464. p. la anul 1701 ghenari...-201. f. de la M-rea Vorona. 11.. 362) 1701 ianuarie 11. rom.. și acu se numește Macarii și s-au înîmplat la tocmala noastră și încredințîndu-mă cu iscălitura ce s-au scris în această carte. 1697.9 Cumpărare. 2b... Pahomie episcop Romanschi. Episcopiei Romanului și Hușilor.. 2 Filă tăiată la legat (menț. cu 4 lei.. ( 1685). Ms. (sic!).. Moisil și Stoianovici.. IV. Botoșani. după cea a tipăririi cărţii După Mihăescu. din Bibl. Pe un Triod rusesc.. di la părintile nacealnicul Mihail arhimandritul di la Schitul. 2 .. 268.. Cartea veche rom.9 Această sfîntă carte esti Învățeturile acelui dintru sfinți părintelui nostru Chiril arhiepiscopul Ierusalimului și esti cumpărată de mine. După Iorga... f... p. Această svîntă carte ce s(e ) 1 chiam(ă) 1 Otecinic este a no(a) 1stră.10 Pahomie episcop Romanschi.. St.1713 noiembrie 2> 11. 86. 383) < 1707 ianuarie 18.10 Cumpărare.. f. 1 Parantezele lui Mihăescu. și doc. de la BAR București. 96. j.tocmeală (pag. 2 pomenit la sf(î) 1ntul jărtăvnic că dintru sf(i) 1nt. 11..... r..93.Pr(ea ) 1cistii.preț (pag.. nacialnicu ieromonah s. lui Mihăescu) .. 200 v. nr. După Ștrempel. 2 noștri sau din nepoți sau strenepoți sau dintr-alți oamini streini sau din cliricii besearecii să o înstreineadze de la această sf(î) 1nta besearecă să fie neiertat de Domnul Dumnedzău și de Preacurata Maica sf(i) 1nțiii Sal(e)1 și să s(e)1 giudece cu Vovedeniia Pr(ea ) 1 cistii. Data după cea a păstoriei lui Pahomie. și o am cumpărat drept 5 lei.. .. . Catalogul... 2 par(ale) 1. Și au fost la cumpărătura cărții și părintele Maman. Pe un ms.. nr...

Nastasie. 396) 1713(7221) mai 24 11. de la un călugăr. ierei. Inv. 56.. După Mitric. Ioniță. p. din Tîrgu. drept trei lei bătuți. Cartea rom.-rom. veche în j. Un cal a fost prețul 6 lei. să să știe. de la Protopiatul Ortodox Rom. 97-102 v. în zilele măriei sale Io Nicolae voievod v(ă) leato 7221.. 2-38. ar cuteza să șt(e) 1argă acest ispișu.preț (pag.11 Cumpărare. 1680). 420) <1720 septembrie 1 -1721 august 31>(7229) 11.. nr. plata în natură (pag. Pe o Psaltire sl.preț. V(ă) 2l(eat ) 2 7229 de la facerea lumii. să să știe că am cumpărat această carte în tîrgul Sucevii. chiar să tăgăduiască. 16. 180. 1 Iar cine ar fura această carte să fie neiertat. 11.. .1 Parantezele lui Ștrempel ș. de la M-rea Sucevița. 667. loc. 1643). Pe o Carte românească de învăţătură ( Iaşi. a. 2 Cărstina și neamul lor. (Iași.. ed II.Mureș (Sîmpetru de Cîmpie). Safta. inv. f. Să să știe că am dat 12 lei bătuți să fie pom(a) 1nă pentru sufletele no(a) 1stre. din satul Manic. 11.11 Această carte Psaltire am cumpărat-o eu. de la Vasilie Pildescu și de la Sandu.12 Cumpărare. să să știe. 2 iar cine o (ar ) 1 fura și ar șterge. iar de la Hristos v (ă) 1leat 1713. Marie. slugile mitropolitulti Ghedeon. f.12 Eu Popa Luca. Memoria vechilor cărţi. După Dudaş. p. Suceava. anume Daniil. 226.. Stratulat. luna mai 24. tot să fie afurisit și trecleat și proclet și neiertat în veci.

Şi au datu-o svintei beserici di Părveşti. Bobohalma.2 Vînzare (pag.4. trad. am vîndut aceasta carte. nr.3 Vînzare (pag. Ms.. 155. Text sl. 1643). Mureș.o fratelui său. unde iaste hramul S(ven)ti Nicolaiu. din BAR. sl. Pe o Carte românească de învăţătură ( Iaşi. Ierei Patrichie ot Hîrlău. fostă la Muzeul de Antichități. 313-314.1 Vînzare (pag. f. Data. monahul Evloghie. (1583). Meseța aprilie 26. anume Triod. 217. 140. 384. de la BAR București. preotul Patrichie din tîrg din Hîrlău de la biserica cea domnească de la Curte. după cea a tipăririi cărţii și textul însemnării. f.2Adecă eu.CVR45 / S.1 Această carte numită Psaltire a scris-o multpăcătosul monah Selevestru și a dar. În anul 7091. 99) <1582 septembrie 1 -1583 august 31>(7091) 12. ca să n-aibă vad pe unde merge. 12. lui Simion diacului.11 12. azi la BAR București. I. După Dudaş. pe 20 de zloți tătărești. Memoria vechilor cărţi. Ms. nr. dumisale vornicului Ap(o) 1st(o) 1lă Talpeşă ca să fie [ca să fie] dumisale pomană şi spre noi încă să ne pomenească D(u)mnedzău întru împărăţia sa. ibidem. nr. ungure(a) 1nului ce este di(n) 1 Bobohalma. 370) <1703 septembrie 1 -1704 august 31>(7212) . 217. preutul Ap(o) st(o)l Şărban. 208) < După 1643> aprilie 26 12. din s. Pe o Psaltire ms. . p. după Panaitescu. p.3 Eu. 292. 12..12 Vînzare 12. facem știre precum am vîndut ace(a) 1st(ă) 1 Evanghelie romănească drept 7 lei. sl. j.

priotesa Paraschiva... p. 30..5 Acest Ceaslov de mine văndut dumisale Ionică... C. După Mosora şi Hanga. St. în zele lui Neculai Alixandru vod(ă) 1 . derept bani gata optu lei. 144..Pe un Triod sl. de la BAR București... nr. amu vîndutu aceasta carte. 147... nr. omu vîndui de istuvu în vece de vece. 1715). f.. popii Dumitraşco ot Străoane..... Minei pe septembrie (Rîmnic. Pe un.. CN-U BRV 170.4 Adică. să nu fie. 1 supărat de nimeni. Şi cînd omu vîndu.... eu. Mineiu. fiind al mieu..123 v. (1650)... ms. 117 v.. v.. Însemnări de demult... 1 Rupt . de la BCU Cluj. schimb 6.. .4 Vînzare. 401) 1715 (7223) februarie 5 12.. . B:C:U: Cluj.. 56/1923.. am întrebatu setenii toţi şi pă cumătru Pavel. luna ?.101.5 Vînzare (pag. Pe un Ceaslov (Tîrgovişte. 1 zile.42. r. me(se) 1ţ (a) 1 fe(vr) 1u(arie) 1 5 dni. Data.. de la Arh. 405) < După 1715> 12.. 1 Parantezele lui Corfus 12...... .155.. Iaşi.. p. Ms.. Dece. lui ier(o) 1monah Misail. V(e) 1 l (eat) 1 7223 <7115>. . după cea a tipăririi cărţii.... 12. şi neme n-au vrutu să o cumpere. p.. f.. 1705). Catalogul cărţii vechi rom. 189 – 190.. După Corfus...Vrancea (pag. 1 În anul 7212. Inv.

Aşadar. Imperială din Kiev. nefiind vinovat. sau soţia lui. În anul 7121<1613>. am fugit de frica lui Iancul. a fugit în oraşul Liov.1 pag. trecător pe la Neamţ. 100 ughi şi 100 taleri mînăstirei Răşcăi. Trad. şi am mai adăogat. dînd încă 100 taleri. de Botezătorul Ioan şi de smerenia noastră. Iar altfel. şi cu mare greutate abia l-am scos din mîinile leşilor. . a răscumpărat această carte numită Molebnic cu Canonul Domnului într-u rugă sieşi. de la Muzeul bisericesc de pe lîngă Acad.. cine se va ispiti să-l mute din biserică. de la BCU Iaşi. Am scris în anul 7090 <1581> septembrie în 10. cine din fiii panului Golăi îl va lua. şi scîrbindu-mă cu duhul cum îl defaimă streinii latini. după Berechet.2 pag. a dorit binecinstitorul smeritul Pavel episcop Romanului. de prin arhivele ruseşti. şi l-am răscumpărat.13. II – 142. sl. f. pe un Molebnic sl. şi încă silindu-i domniţa. şi chinuindu-l Iancu voievod. Texr sl. ms. şi răpind leahul toate averile lui. ci să dea banii de mai sus. şi văzînd şi acest Tetraevanghel răpit de strein. 98 1581(7090) septembrie 10 10. Atunci m-am întors înapoi şi am venit în ţara mea şi l-am dat la biserica zidită de mine. Răscumpărare cărţi 13. şi ca să nu piară amintirea ferecătorului lui. acest Tetraevanghel l-a făcut şi l-a ferecat Ion Golia marele logofăt.154 1613 (7121) aprilie 3 13. în sfîrşit ia tăiat capul şi i-a luat toate averile şi acest Tetraevanghel şi după aceasta fiind gonit Iancu din domnie. pentru amintirea părinţilor lor. şi voiesc să-l plătească. luna aprilie 7. l-am răscumpărat de la leah. încît puţin de nu mi-am dat tot al meu. şi neputînd să-l scot de la ei. p. 122. Doc. (1613). scrisă. 9-10. şi după plată sunt slobozi să-l ia. ms. Pe o Evanghelie sl. Atunci şi eu Teofan mitropolitul Sucevei. ultima f. acela să fie blestemat. 13.. dînd leşilor 100 ughi pentru Tetraevanghel.2 Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi săvîrşirea Sfîntului Duh. cu hramul Cinstitului Prooroc Mergătorul înainte şi Botezătorul Ioan în mînăstirea Rîşca.1 Cu bunăvoire dumnezeiască. de trei ori fie blestemat de Domnul Dumnezeu. Ms.

la Vosneşenie cum s-au apucat înaintea sfinţiei sale părintelui mitropolitului Savei.. nr. fost la M-rea Putnafost. iară răscumpărate de la cazaci. nr......13.4 pag. 122. la sfîntă mănăstire Dragomirna.. multpăcătos întru Dumnezeu şi cu doamna Erica şi a dat pe ea 13 poloboace de mied adevărat.. 12-19. 9 182. a găsit-o şi a luat-o măria sa panul căzăcesc Saul.5 pag.234 1651 (7160) septembrie 18 13.ms. inv. p. aşa să fie. După Popescu – Vâlcea. deci eu m-am milostivitşi iară o am dat la aceea sfîntă mănăstire pentru sufletul părinţilor mei. ibidem.. de la M-rea Dragomirna.. sl... 1 răposatului Gavriil Hatman. veche>: În zilele drept măritorului şi de Hristos iubitorului Domnului nostru Io Vasile voievod l-am răscumpărat şi l-am dat la mănăstire în zilele lui Ştefan voievod. 26. de la Muzeul de Istorie. Text sl.123. inv. în vremea de mai tîrziu.7/1934. plata în natură <1655 septembrie 1 – 1656 august 31 > (7164 ) 13. după Linţa. <Continuare în lb. Bucureşti.. numai şi acei părinţi călugări ca să aibă a face păminte din an în an.. fiul lui Vasile voievod. Şcoala miniaturistică. şi iarăşi a dat-o acolo. 13. şi am dat şi un felon şi un stihar. f.. iar de la ei.rom. să stea acolo şi să fie pomeniţi în sfîntul pomelnic la lăcaşul Domnului... . În anul 7164... inv. veleatul 7160 <1651> septembrie 18. 13. de la cazacii care au prădat l-a Suceava şi apoi i-a închis sub cetatea Sucevei. ms. trad. sl. f. 244.răscumpărare. Cat. 247 1657( 7165) februarie 5 . Acesta-i adevărul. Pe o Evanghelie. p. cînd a venit Timuş Hmelniţchi cu cazacii şi cu mincinoasă înşelăciune a luat şi această carte.4 Această sfîntă Liturghie a ieşit de la sfîntă mănăstire zisă Dragomirna. (1616) . 123. să fie în veci pomenire şi credinţă pentru sufletele părinţilor lor. 257-261. (1609). 1 Aşa în textul editat. Pe Liturghierul lui Anastasie Crimca ms.3..3 pag. cota mai veche 17 / 1934.603 / 1961. p. fost la M-rea Dragomirna. 91. 960..

6 pag..... . AI 1580 (ms. . Chiriţa simanu şi cu soţul mieu Safta şi am datu la Sveati Neculai ot Izireni. j. daca am ştiut că este a lui Partenii. rom. 181. Nenum. m-am pîrît cu popa Gligorce la părinteli mitropolitul Ghedeon. Ms.răscumpărare. şi ştiţi şi m(o)l(i)tvele voastre. danie. Şi au îmblat atunce v(ă)let 7165 <1657> m(e)s(ea)ţa fevr(uarie) 5 d(i)ni.. I. Pe Faptele Apostolilor.. Botoşani. ms. în veci. p. 85. Catalogul. 1636).. fostă la M-rea Vorona. M(o)l(i)tvele voastre n-aţi vrut să o plătiţi.. Deci Constantin ş-au luat carte iar eu Gavrilie... Inscripţii Iaşi). şi l-am rămas pre popa Gligorcea. 1 feciorul popii Gligorii de Indeani. dăruit de Ministerul Instrucţiunii Publice. ce s-au sfîrşit... Let 7225 <1727> martie 1..13. 1 Aşa în textul editat. 445. 431/451 şi 433/453. de la BAR Bucureşti. Eu lupul am scrisu. Bobulescu.. nr.. Pe o Evanghelie (Lwow.5. Dintre p. ca să fie pomana părinţilor noştri şi cuconilor.. 13. familie 1727 (7225) martie 1 13. (1646) . Şi au dus banii Nil şi au dus cartea. După Bianu. Sf. iar eu am răscumpărat-o. de la bis. f. BAR. fost la M-rea Agapia. şi l-am dat popii 12 lei.... Deci Partenii s-au apucat să o plătească. C. deci sintu volnic să o dau cui voi vre.. Spiridon din Iaşi. 1-5.6 Această svăntă Vanghelie au adusu din sus. cînd au fost tătarăi în pradă şi am răscumpărat-o eu. cum ştiu toţi. p. Eu ştiu că este a me.

care s-a înecat. Bedeciu. fost în bibl.2 pag. f.. trad. din s. . şi pentru sufletul fraţilor săi şi al copiilor săi. citiţi şi îndreptaţi şi pe mine păcătosul nu mă blestemaţi. amin. I. diacul Ştefan. azi la BCS Bucureşti. în acest veac şi în cel viitor. Ms.. 1 Data este greşită. Deci cinstiţi părinţi...1 pag. Doamne.. Cifra zecilor este greşită. ibidem.. nr. (70). 17-18. Uliana..94 15< 7 >9 14. şi am dat o iapă întărniţată şi i-am rupt preţul 25 de flo(rin) 1ţi. amin. iar pe voi să vă binecuvînteze Dumnezeu în acest veac şi în cel viitor. Ms. 14. să fie blestemat de Sfinţii 318 Părinţi cei de la Niceea.. diacul scriind. pe Ghervasie.. pomeneşte Doamne. şi pentru sufletul mamei lui. . din BAR. pe Gavril. în loc de .i dea iertarea păcatelor şi cu soţia lui şi cu copii lui dăruiţi de Dumnezeu. pentru un bou. care a domnit între 1579 şi 1582. amin. 1643). Pe Cartea românească de învăţătură ( Iaşi. Pe un Tetraevanghel incomplet. sl. 9. Pomeneşte. 71632.. 51. p.Plata în natură 14... (1579 -1582)... Episcopului Melchisedec. pentru sufletul tatălui său. diacul Ştefan. 606. p.. şi pentru sufletul său şi sufletul soţiei sale Nastasia şi al fiilor.2 Să să ştie de această carte că o am cu(m) 1părat eu popa A(n) 1tonie. Iar cine ar fura această carte. 128.72. sl.. (80) . ms. Iar eu. de la BAR Bucureşti. 13. nr. am scris pentru Popa Ivaşcu din Berledeşti.. în 1589 nu domnea Iancu Sasul. j. Simion. 116 v. să fie blestemat de învăţătura celor şapte Soboare. Memoria vechilor cărţi. 219 <1644 septembrie 1 – 1645 august 31 > (7163) 14. nr. Cluj.1 Eu. inv.... Grigorie şi Manoil şi Todică şi fiica Maica.. Dumnezeu să.... 9.. ci binecuvîntaţi..14. precum şi anathema. am scris sfînta Evanghelie. Text sl.. După Dudaş. după Panaitescu. f. Şi în domnia lui Ion Iancul vodă şi în anul 15891 an.

Ms.. din Năreşti.. (1652)... şi pentru sufletul mamei lui. 235 1652(7160) august 15 14.. 1 Parantezele lui Dudaş. ca să fie lor rugă şi pomenire pentru sufletele lor şi pentru sufletul tatălui lor....... 3 v... unde este hramul Sfinţilor Arhistrategi Mihail şi Gavriil din satul Dolheni. şi să mă pomenească în sfînta biserică la sfîntul jertvenic. sl. trad..... 703. dei la BAR Bucureşti.. Nicolae. În anul 7160 < 1652>.3 pag... şi femeia lui. să nu mă blesteme. f. Text sl. Pe un Apostol ms. am iscălit. Cat.. 1 Datarea lui Fl. în zilele lui Ion Vasilie voievod şi a cumpărat această carte robul lui Dumnezeu. după Panaitescu. Iar cine ar încerca s-o fure sau s-o vîndă.... Şi a dat-o la sfînta biserică a lui Dumnezeu.. lui Grigore Creţu.. Apostol. . III. 15 zile. Iar după moartea mea... şi au dat pentru dînsa un cal (de) 1 2 ughi. 1399 -1400 /263-264. s-a scris această scriere. Dudaş este eronată: 1654 -1655....... Ms.3 Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea Sfîntului Duh. să fie blestemat şi de trei ori blestemat şi anathima. sau neamul nostru sau fraţii mei sau surorile mele şi nurorile mele şi nepoţii mei... fost în bibl... Ana. luna august. Eu Costin.. Iar cine va citi pe ea şi care preot va fi în sfînta biserică.... şi s-o întărească... 1 Parantezele lui Panaitescu . amin... cartea anume Praxeu. ibidem... Ioana. 14.... de Sfinţii Părinţi 318 care sînt la Nicheia. să nu vîndă sfînta carte. şi diecii. cine se va alege mai apropiat. sl.. cine va rămîne.. unde se judecă toate limbile.. şi a tot neamul său şi să le fie lor rugăciune şi pomenire în împărpţia cerească şi în viaţa veşnică.. p.

de la BAR Bucureşti. fost în Bibil. ibidem. nr. (1541).2 pag. sl. pentru sufletul lui şi pentru sufletul părinţilor şi al fraţilor lui şi pentru tot neamul său. părinţi. din BAR. după Panaitescu.3 Păcătosul diac Grigorie. dăruit de D. ms. 55. 511. 92 v. în zilele cinstitorului şi iubitorului de Hristos. citiţi şi îndreptaţi. 8. 119 –efemeride <Sec. . domnului nostru Ioan Bogdan voievod. sl. Această carte am scris-o. trad.1 Cu voia Tatălui şi cu săvîrşirea Sfîntului Duh. De la Miclăuşeni. XVI> 15. Iartă-mă pe mine păcătoasul. iar nu mă blestemaţi. domn al Ţării Moldovei.3 pag. fiul lui Gavrilo din Lucavăţ. ms. din BAR. A. Text sl. Sturdza.2Doamne Isuse Hristoase.formulă de început < 1541> 15.. 39 1515(7023) 15. iar nu mă blestemaţi. 8. nr. ca să fii pe tihnă 12 ceasuri ziua şi noaptea. 15. f. şi citiţi. Text sl. Ms. ajută-mi să încep acestă lucrare şi s-o sfîrşesc în pace şi fără de greşeală. f. 7023< 1515 > Pe un Tetraevanghel incomplet. trad. fiul lui Dumnezeu. după Panaitescu. Data după cea a ms. şi am scris în multă strîmtoare. popi şi călugări şi dieci. (1515). s-a făcut şi s-a săvîrşit această carte numită Tetraevanghel. 350. popa Streşină de la Sărăcineşti. Ms. Această carte a scris-o păcătosul diac Gavril. această carte am scris-o pentru 12 zloţi. sl. iertaţi-mă pe mine păcătosul.15 Privat 15.1 pag. 15. II p. nr. care a făcut întru rugă şieşi şi preotesei sale şi fiilor săi. I p. Ms. de la BAR Bucureşti. ibidem. 11. fratelui meu mai mic şi al doilea. şi în familie şi în grea muncă. Pe un Tetraevanghel. 6. Apoi s-a dus părintele în Ungaria şi a pierit.

.. Nicu Misail. polobocelul.. şi am găsit 18 vidri de vin. R. (1545). ms. cînd am fost cu episcopul Theodosie de Rădăuţi..1080. I p. cu bunăvoia Domnului şi cu îndemn duhovnicesc. ibidem. Pe un Octoih. Data după cea a ms.. de la BAR Bucureşti. Eminescu”. a cumpărat acveastă carte numită Rugăciuni cu canoanele împărăteşti. eu. de la BCU – Iaşi. de la M-rea Noul Neamţ.6 Cu voia Tatălui şi ajutorul Fiului şi săvîrşirea Sfîntului Duh.176.128-gospodăreşti <Sec.. şi textul însemnării.5 pag 129 1601(7109) aprilie 2 15.. Avgus(t) 1 2. drept sieşi. după Gaidagis. . smeritul Pavel. cu domnul Io Ieremia voievod şi cu fiul domniei sale. Text sl. În anul 7121< 1613> luna iunie 7. sl. Text sl. ibidem. (sec. luna aprilie 2. Pe un Catavasier ms.proprietate personală 1613 (7121) iunie 7 15. I -26. 227. după Panaitescu. 15. şi cu domnul Io Simeon voievod şi cu toţi fiii domniei sale.. nr. 1 Parantezele Valentinei Ovcinicova – Pelin.4 Am măsurat eu. 66.. Iero(mona)1 h Misail. . 15. Iaşi.Ms. incomplet (sec.. p. p. Io Constantin voievod. trad. ms. Pe Psaltichia de la Putna. anul 7109 <1601>. prima copertă.. 15. spre amintire. arhimandritul Veniamin.XVI). Ms. (sec. 317 v. ms. XVI şi urm. inv. Însemnări pe cărţi vechi. de la BCU “M.. nr. f. în cetatea Cameniţei. pe ultima copertă. După Ovcinicova – Pelin.5 S-a scris aceasta. nr. 127 (text cu slove chirilice).. XVI). 46.II – 142. XVI). M-rea Noul Neamţ. din BAR.4 pag.. Moldova. trad. f. partea a 2-a. Data după cea a ms. episcop de Roman şi de postrig de la Neamţ. 155.Pe un Minei pentru sărbători. la Bostăna(o) 1 . cota ms. sl.6 pag. 46. aici. Ms.> august 2 15.

165 <1616 septembrie 1 – 1617 august 31 > (7125) 15. dorind multpăcătosul ieromonah Partenie de la mănăstirea Bisericani.8 pag. după Linţa. Iaşi. 9. În zilele blagocestivului domnului nostru. sl. ca să fie mie în chilia mea. p. Impodobirea a fost terminata în anul 7125. după Melchisedec. de la M-rea Bisericani Trad. cu sprijinul şi din porunca Preasfinţitului nostru părinte chir Anastasie Crimca arhiepiscopul şi mitropolitul Ţării Moldovei scris cu mîna multpăcătosului şi umilului călugăr Teofil din sfînta mănăstire Voroneţ..157 chilie. p. nr. în luna septembrie. ms. loc 1614(7122) martie 25 15.ms. ms. Iar robul lui Dumnezeu zugravul Ştefan din tîrgul Suceava a pictat sfintele icoane şi a aurit această carte. 15. ibidem. 15. trad.8 Acest Tetraevanghel este scris cu voinţa Tatălui. Cat.9 pag.Text sl. de la M-rea Dragomirna. 15.34.7 Cu voia Tatălui şi ajutorul Fiiului şi cu săvîrşirea Preasfîntului Duh. 82-83. sl. în anul 7122 <1614>. din dreaptă averea mea. pentru mîntuirea sufletului meu. şi am cumpărat această Psaltire de la ieromonahul Misail din Mănăstirea Putna. 165 <După 1616> . cu ajutorul Fiului şi cu lucrarea Preasfîntului Duh. în anul 7123 < 1614 >. cu dragoste de la dumnezeiescul Duh. – rom. Şi am dat pe ea 3 taleri.7 pag. luna martie 25. Notiţe istorice. pîmă cînd mă va milui Dumnezeu în această lume deşartă. Pe o Psaltire. Pe Tetraevanghelul de la Lwov. Io Ştefan voievod . ziua 14.

Text. Pe o Leastviţă. fond Pogodin. Şi am vinit la mănăstire la Dragomirna.10 pag. de la Bibl. la părintele Strătulat igumănul. Pe o Psaltire ms.. ms. f. inv. în cîşlegile de iarnă mergem pe 3 ani. Mirăuţ Hraneţă. nr.9 Să să ştii de cînd a vinit eu (sic!).11 Această carte. (1616). sl. 170 1619 (7228) octombrie 8 15. de la M-rea Putna. 266. pe o Evanghelie sl. numită a Sfîntului Efrem Sirul. am cetit-o. Ierodiaconul Iosif de trei ori şi cine se va sili.168 <Dupa 1618> 15. Ion a Savii.. Saltîkov-Şcedrin. (1618). 38/53.10Această carte sfînta ce este izvodită de Sfîntul Ioan de in Muntele Sinai. să o citească cu evlavie. . 15. de la M-rea Secu. 15.12 pag. ms.11pag. 5. am invăţat tot Tretiianghelul la Gervasie ieromonah.15. Sankt-Petersburg. f. 212 v.. 174 <1622> 15. 15. la mănăstire. Pe o Carte de învăţătură. ms. din Putna. fostă în Bibl. de la Miclăuşei.12 Adică eu. am citit-o în anul 7228 <1619> octombrie în a 8-a zi.

. şi Neaga. Ion.13 pag. scriem şi mărturisim cum am găsit această carte robită şi om răs(cum) părat eu.14. chir Ioanichie Ieromonahul. Sora.. Pe un Sbornic. anume: Dobre şi mama mea Sora şi părinţie soţu – mieu. crugul soarelui 20 şi al lunii 7.175 1624 (7132) ianuarie 28 15.. Viaţa şi traiul celui dintru sfînţi părintelui nostru Savei. . indictionul 7. şi prin noi păcătoşii care ne-am osenit la aceasta. temelia 20. de la M-rea Neamţ (însemnare in lb. Cioca. coconie Manole. numărul de aur 10. Prin stăruinţa şi sîrguinţa proegumenului chir Mitrofan ieromonah şi cu fraţii.... şi cu hiica mea Alexandra. lui Melchisedec). Şi să mă scrie la pomealnec pre noi şi părinţie noaştre. Gligorie dascal am scries şi mă rog şi eu că eu am dzis să o răscumper(e) şi să o tremeaţ(ă). 15. întîiul arhiepiscop şi învăţător al Serbiei. Şi să ne scrieţe la pomealnec aceste numer(e). să mă pomeneţe şi pre mene. Şi eu. şi Neagul. Stanciul. iar nu blestemaţi pentru că cu mare nevoie am scris aceasta căci era iarnă simţitoare. Şi de la noi de an în an căte on moron cene ba vene cu carte de la mănăstire.15. anume Stan.sl. ce am fost şoltuz şi om tremăs la mănăstire de unde ou robit tătarie. deci. 185 1630(7138) februarie 28 15. sub egumenul mănăstirii Sfîntului Pavel. Muşat şi cu femeiia mea D(o)mnica. Şi mă rog deacă va sose ocolo aceast(ă) carte la mănăstir(e) să ne tremeţe o carte la noi să ştim. luna ghenarie 28. . Mihăil. Iertaţi. Dobra. Muşat din Gălaţ(i).14 pag. în anul 7132 <1624>. Neagul. menţ.13 S-a săvîrşit această sfîntă şi dumnezeiască carte. ms.

16 pag. După Ion Paul Munteanu. or. de la bis. scris-am zapisul meu la mîna dumnealui jupînului Mihai ot tăs got stiri (sic!) cum să ştie că mi-au luat dumnealui bani pre vin. f. Pis Mihai Mer din Suceava. j. Cartea românească de învăţătură de la Pribeşti. Mihai Mer din Suceava. cîţi au dat.. 1643). Cîmpulung Moldovenesc. 212 .. 15. 223 v. După Mitric Cartea rom. 1643).... 15. inv.. 306.. dumnealui Lupu Costache vel vornic. Vaslui..17 pag.Pe un Minei pe luna Octombrie ms.. 1 Parantezele Olimpiei Mitric. 2 Neclar (menţ Olimpiei Mitric) . Adecă eu. Pribeşti. Pe o Carte românească de învăţătură ( Iaşi. Pe o Carte românească de învăţătură ( Iaşi. Andrei iscal. .. 2 .. j.16 Cinstite şi al nostru bun prieten. cu cinste şi cu sănătate ne închinăm dumitali. p. 370. pînă în toamnă cînd a veni. Cu această obîrşindu să fii dumitali sănătos într-un Hristos. ed.. p. la vremea sa.255.. de la Protopiatul Ortodox Român din Beiuş (Petrani).Adormirea Maicii Domnului... Suceava. Pribeşti in s.15 pag.15 Să să ştie că am luat bani pe vin de la jupîn Neagu log(ofătul) 1 ot Suci (sau Rusăşti).. f.. Necula log(ofăt) 1 .. 8.. şi sînt pe vedre 100. amin. Suceava. 204 <După 1643 martie > 15. veche în jud.. . 211 <După 1643> 15. 15. iară ceilalţi bani 25. pe vedre 100. II..

diiaconul Nistor. 236 <1652 septembrie 1 – decembrie 31 > (7161) 15.20 Această carte care se cheamă Ev(an) 1g(he) 1lie Ucetelnoe cumpăratu-o-au robul lui D(umne)zău presviterul Efrem. j. Cîmpulung Moldovenesc. dascăl. 15. Urme româneşti în Răsărit..<După 1643> 15. care alţii n-au nime treabă cu cartea şi am însămnat să să ştie. ca să fie de invăţătura coconilor lui. p. lui Ştefan sin Gheorghiţă. fost la M-rea Sf. Cîmpulung. 4422. şi trad. Adormirea Maicii Domnului. f 218 v. II. Văleat ot tverenia zviata 7161. Suceava. Mi i-au dat-o mie. d.18 Iată această carte au fost la Ioniţă Şandru de au cetit Dumitraşco sluga lui Şerban Pe o Carte românească de învăţătură ( Iaşi. După Mitric Cartea rom. de sufletul lui.17 Această carte Ucitelnă mi i-au dat-o mie moşul. 15. Inscripţiuni. 229 1650 martie 15. Iaşi. p. Însemnări. XXII. Pe un ms. fiindu-i eu nepot de fată. p 47. Inv. de la bis. . 87 (text gr. f 67 v. j. Zaharia log(ofăt) 1 . Scris am eu. vedre 20.-69 v. ed. Pe o Carte românească de învăţătură ( Iaşi. Suceava.19 pag. din Metohul Sf. s-a vîndut pîinea douăzeci dramuri pe un ban.9 La 1650 în zilele preastrălucitului domn Io Vasile voievod. Suceava. a. bani pe vin. cîţi bani să-i ia darea vinului în toamnă. luna martie. p. 1643). 102.20 pag. şi am scris asta întru amintire. din or. Turcia. După Beza. După Marian.217 <După 1643> 15. ) 15. veche în jud. fostă la bis. Iorga. Mormînt din Istambul. 1652. pentru că aşa ne-am tocmit după a noastră bunăvoire. de la Depozitul M-rii Rîşca. din or.18 pag. 1643). Şi la această tocmeală fost-au mulţi oameni buni pentru mărturie. cum ca (să) 1 se ştie că i-am dat lui Radului. Adormirea Maicii Domnului. 66. eu nedîndu-i vin la vremea cunoscută. fără nici un cuvînt şi fără nici o gîlceavă. Sava.

23 Acest Prilogariu este a cuconii Ilincăi Băluşoaii.. j. f. După Mitric. Mai multă n-am cătră D(umne)z(ău).. 253 <1660 septembrie 1 – 1661 august 31 > (7169) 15.. 1643). 15. făr-decăt te poftescu pentru acel cal. f.Pe o Carte romînească de învăţătură (Iaşi. Vasilca şi Soltana şi Costa al ei.. ed.. 1643). Rom. Veche în.21pag. 262. ed. Cartea rom. Filiala Iaşi.23 pag. Suceava. Dochiţa şi copiii lui Floriţa şi Alexandra şi Antemie şi Costaşcu. Dumitraşcu Badiul şi soţia lui. Suceava. După Mitric. această carte numită cu numele Evanghelie valahă am cumpărat-o pentru mine... 306. a ei. 327 v. de la Bibl. Adecă voi să merg la fratele meu. Viaţa şi petrecerea sfinţilor (Iaşi...21 pag. Veche în. 15. Pe Dosoftei. Pe o Carte romînească de învăţătură (Iaşi.. II.IV/140... cota III – 65.. fiind în timpul domnitorului Vasilie vodă. şi calul meu nu iaste învăţatu.. înv... în anul 7169 2. 8. II.. 1682).. inv. de la acad.. f.. şi a dat pentru 7 taleri. 15. .. j. 296 < După 1682> 15.. 1 Parantezele Olimpiei Mitric. 296 < După 1682> 15. 305.22 Cu frăţască dragoste şi cu fericită sănătate mă închin de această dată.21 Cu voia Tatălui şi a Fiului şi a Sf(întului) Duh şi cu ajutorul părintelui nostru. p. că va să (se) însoare... iară Bubula (am scris) 1 la sf(înta) biserică din Rădăuţi. 5 v. Mitropoliei Ardealului din Sibiu. Cartea rom. . de la Protopopiatul Ortodox Rom din Beiuş (Petrani). p..

Text sl după Marian.. Inscripţiuni.. august 4.. Iosip. Ici acestu zapis s-au făcut la parştină lor dennainte omeni buni. Filiala Iaşi.. Suceava. . dici acestă cărţi s-au venit lui Popa Ion la împarştină. Liturghie.. Iară cine să va ispiti. Şi noi fraţi n(e)1-am tocmit ca să n-aibă unul la alat a cere. 18 de la acad. de la bis. Dici s-au venit această carte. Aşa în textul editat.24 pag. 20... A scris Constantin Diac din Ţara Moldovei.... anume: Vasilie..... De asta face ştirea. 184. Vama. dupa tocmeala noastră sa fie proclet şi treclet şi mareanathema şi sa fie afurisit. Rom. 1682). e Ciasloveţă tipărite şi un Testamen(t) 1. j.25 .Pe Dosoftei. ms. numai ficiorilor lui Popa Ioan. p. Dici lui nu i s-au dat parte sa-şi facă nuntă. Irina. 2 . altul din fraţi(i) 1 lor şi a lui să n-aibă aceră. Ilena. f. anume Ţveatna i s-au venit... Pe un Sbornic. Însemnări de demult. Păntru acee să să ştie. Gavril. După Corfus. cînd Maria a murit fecioară. 15. nr. . cota III – 65.. de la BAR Bucureşti. în anul 7194 <1686>.. p... Înălţarea Domnului din s. 136 v. 307 1686 decembire 11 15.. 15... 417..25 pag.. f. luna decembrie 11 zile. sl. 9..Molitvenicul.24 Dumin(i)ti. din Tîrg din Dorohoi fiul lui Griga Vovcenschi. în mijlocul zilei. Pe Ms.-143. 1 1 Parantezele lui Corfus. Anul 1686. că n-au nici o treabă. 306 1686 (7194) august 4 15. Viaţa şi petrecerea sfinţilor (Iaşi...

. Cartea rom.. 1651).. văleat 7197<1688>.. (menţ lui Paradais). Parantezele lui Zugrav........26 pag. 410. Episcopiei Romanului şi Huşilor.15..XV . vechi 557... 15.. 132..... St.. luna octombrie 24.. p.....28 pag.. ms. 15.. 312 <1687 septembrie 1 – 1688 august 31 > (7196) 15.. f.. ultima copertă.. 1 În lb. veche în Arh... priateni pentru dragoste frăţească au ostenit.. de la M-rea Putna inv. După Mihăescu.26 Cîndu s-au împreunit Ghiorghi cu Safta.. 1688). Comori ale spiritualităţii.... După Paradais.. p. 1 Să se ştie cînd l-au călugărit în Putna.. 1 Constandin Scarlat postelnic..27 Această carte a citit-o Daniil. I /1863... de la BDAS... f.. 452). p.. 37.28 Să se ştie că au murit dumnealui bade Lupul jicnicier. . din Bibl.XVI).... 1 Aşa în textul editat. 26268. 313 1688 (7182) octombrie 24 15. 414 v. inv.. Pe o Biblie (Bucureşti. sl...a. cota VI – 45. .318 1691 (7200) decembrie 15 15. 3 / 1849 (nr... ..... Pe un Antologhion (Lwow. duminecă spre luni la 12 ceasuri. Pe un Minei pe luna ianuarie..... .. (sec. Dupa Dima ş. Vechi tipărituri. la văleat 7200<1691> dechembrie 15. Leat 7200. I t.27 pag....... în zile (le) 1 lui Cantemir vod (ă) 1 7126..

150. Ms. 15. XV). din BAR. de la BAR Bucureşti. I. 356 <Sec. trad 15. nr.rea Neamţ. XVII).30Am citit: Teodosie şi Antonie şi Thanasie şi Macarie şi unul din cei ucişi. 356 <Sec. p. Ms. trad. ibidem. din BAR. sl. Ms.. XVII > 15. Pe un ms. dumitali censtitii cuconu Iordachi. Din cărţile Vechiului Testament (sec. sl. (sec. XVII > 15. Text sl.15.31 pag. I.31 Aici a citit popa Manea din Dăneşti multe din aceste poveşti. 350 <Sec. sl.198. nr. ultima copertă.32 Această carte a citit-o ierodiaconul Serafim. XVII > 15. 171.29 Cu duhovnicească evlavei.356 <Sec. Ms. V – 34. după Panaitescu.258.29 pag. .32 pag. de la BCU Iaşi. p. poftesc pe dumneta pentru poşircă de la jidov trii chile Pe un Triod sl. ms. Ms. f. f. fost la M. 22. nr. fost la M – rea Bistriţa şi la Muzeul de Antichităţi. după Panaitescu. de la BAR Bucureşti. 60 v. Pe un ms.30 pag. ibidem. (sec. Text sl. nr. sl. Datarea lui Panaitescu. 171. Datarea lui Panaitescu. 150. XVII > 15. XV). 15.

15. 15. episcopului Dionisie al Buzăului.Pe Viaţa lui Varlaam şi a lui Ioasaf. Săntă martori hagi Paraschiva.160. ibidem. p. Ms. că lui am dat-o. rom. după morte frăţă– ne mieu Niculei. nr. Alexandro. XVII > martie 26 15.263. XVI). Neaga i cead ih3 Nicula. . p.236 v. unde va merge să ş-o ie să hie de slujbă şi nooi de pomană. nr. Ms. sl. sl. ms. unchiu-meu Chiriaco croitor. ca să o direagă. 368 1702 / 7210 15. că el au luat-o den beserica Prepadovnei Paraschivii şi au despărţit cartia unde au fost pus-o frate mieu Nicula. înai(tea a) 2 o( a) 2 meni buni şi bătrîni. iară nu besericii. De samă la Dumneză (u) 2 de blăstămul carele au lăsat frate mieu. 442. După Panaitescu. de la BAR Bucureşti.358 <Sec. fost în bibl. Text sl. că eu am dat-o.34 16 ughi au dus Lazar. nr. sl.33 Să se ştie că s-au cetit de mine Alexandru cătră cinstit dumnalui Ghica Grigori. precum adecă eu. Iarî să nu să afle nime domnă să-i o ie den mîna lui. din BAR. XVII). Să se ştie. ms. s-au găsit acestă preut. anume Teodosii. fratele Niculei. Pe un Otecinic. 164. fostă la M – rea Neamţ. martie 26. (sec. după Panaitescu. am găsit această svintă carte. II. 68. ca să nu să despartă de beserică. şi au şi fărămat-o. Nica Iazaciul şi alţi multă. Ms.. trad 15.f. (a doua jum. f. şi o am dat-o lui să ş. Pe un Ceaslov şi calendar ms.35 Să se ştie de rîndul aceştii cărţi. 358 <Sec. Apdal. a sec.33 pag. de la BAR Bucureşti. Apdal. După Bianu. (sec. Niaga ca să aibă a–i pomeni pînă la mortia lui. în mînule popii lui Ion din Babele. 345. Şi neaflîndu-să meşter să o direagă. prima copertă. din BAR. 132. Catalogul. Ms.35 pag. I. XV). I.34 pag. părinţi Nicula. Datarea lui Panaitescu. XVII > 15. purtînd-o den sat în sat. Stana i cead ih3 şi frate – său Apdal. 10 ughi Ilca. Ier(o)monah Iosif. anume Trifolog. socri Bobolia. nr. Paraschiva. 132. de la BAR Bucureşti. p.o direagă şi să fie a lui pînă la mortia lui şi să pominească pre părinţii şi fraţii noştri.

vruţea leato 3. Pe Viaţa fericitului Varlaam şi Ioasaf. (post 1703). 164. Chirilă intr-un leu şi îm dat Temii (sic!) să fie pomană părinţilor. . Pahomie episcop. 2 pot(ronici) 1 ce am mai datu. f. Iaşi. După Melchisedec. 15.. rom.. 2 Parantezele lui Ursăcescu. I... (Liov.37 pag.. .. Iaşi.. Ms. plină este de toate învăţăturile sfinte.37 O. După Ghibănescu.. Este minunată cartea aceasta. 6 bani o oc(ă) 1 vin la Crîngu.. Un ms. 16 bani.36 Această Psaltire am cumpărat-o eu. letera pashi 8. tij. Tutova. mila Ta. Izvod de ce am dat. Alexandru (din Piatră) 1 şi fratili mieu (Grigorie) 1 . 19 bani. (sec. p. la noi. prima copertă. După Ursăcescu. 380 <1707 ianuarie 18 -1713 după noiembrie 2> 15. de la BAR Bucureşti. să să ştie: 16 bani. Sf. Notiţe... ms. j. vechi românesc. în IN. 371 <După 1703 – înainte de 1709 martie 15 > 15. de la M-rea Neamţ. întăi. ... ms. 14 bani tij.. crug lunea 9. mare-i. Pe un Otecinic.XVII) . 15.38 Să să ştie că s-au cetit de mine. înc (ă)1 unu... 391 1712 15.... j.. Pe un Minei sl. 129..Văleat o<denia> sădanie mira 7210 o<denia>roj. tij. p. 12 bani mai dat dup(ă) 1 cas(ă) 1 Cozmei. Doamne. 48. fasc.. 32 v. (6 bani) 1 o oc(ă) 1 vin la Costachi cărăuşu. un peşte. Vineri din or. un peşte. sara. 1638). 10 bani Toma. Catalog de cărţi sîrbeşti. lei. 1712.5 (1925) . 277-278. fost al bis. Catalogul. Pe o Psaltire ms. bani. fost la M-rea Floreşti..188. p. 68.38 pag. p. După Bianu.36 pag. 1702. 15. nr.. crug sliţu14. p.

Neamţ... trad. în noiembrie.. azi la BAR Bucureşti.6 v. de la BAR Bucureşti. Tăna(se) 1 la carte v(ă) leat 7221 < 1712 > . ms.nvaţă.. sl.. din BAR.. Ieremia. I. “G. XVI – încep..... Kirileanu.. Cearc(ă) te sileşte mai bine de. p... j.. III.41 Această scriere am scris-o preotul Griga din Sîrbi. 15... XVI – încep. la egumen ot Runcu.. .. 398 < După 1713 > 15.. Pe un Tetraevanghel ms. 713. după Panaitescu..40 pag.. – 192 v. F.. ultima copertă.399 1714 martie 8 15. fost la Muzeul de Antichităţi.. Iorga. Cartea rom. Sec. f. nr. fost. anul lui Dumnezeu 1714.40 Cinstit al meu frate Vasili sin preutului Teodor ot Gura Bicazului te înştiinţez pe dumneata ca să înveţi mai bine această carte că nu – mi place cum ai învăţat şi nu place nici la alţii.... sl. am făcut coneţ. ieromonah Varlam.39 Să să ştie cîndu m-am băgatu eu.... 15. XVII)... 1713). ibidem. 47. După Panaitescu. XVIII).393 1712 (7221) noiembrie 15 15. nr. fost la Institutul de Istorie. 248... în 8 zile. p.. După Filip. al lui N... nr.. de l Bibl. Ms. în 15 zile. 348. Kirileanu“ din Piatra Neamţ. in luna lui martie. Ms. (sec. veche în Bibl. sl. Text sl.. 191 v... Cat.39 pag. 18. sl.41 pag. Ms. 248. . Pe un Octoih ms. (sfîrşitul sec. Sec... 1 Parantezele lui Panaitescu 15. 1 Aşa în textul editat.. T.. p. Pe o Liturghie (Tîrgovişte. 1419/8. amin.

. din s...43 pag... dipă (în) 1 văţetură. După Ştrempel. Pe o Carte românească de învăţătură (Iaşi 1643). 419 1719 (7228) septembrie 20 15... A 1610 (ms. în veci.. 328/ 346.. Şi au (u) 1 mblat mult şi au şi (în) 1 văţat bine. ms. Ţiseşti.15. 1.. În dzilele lui Mihai Voievod în scaun..C. 15.. în Moldova. 419 <1719 decembrie – 1720 august 31>(7228) 15. amin.. Şi am scris eu. Pe o Carte românească de învăţătură (Iaşi 1643)...43 Să s(e) 1 ştie de cînd s-au călătorit nepoţii lui popa Gligorie.42 Această carte ce să chemă Prăznicer mi l-au dat pomană preutul Vasilie ot Brebuieşti şi.....44 Ca să să ştie de cîndu au şedzutu diiacol Lupaeşte şi a învaţat copiii a lui Pircului şi a fetii Puiului şi a Miraorii şi ficiorul Pîrcalabului să să ştie.. Valea Trotuşului).67. (1689). Suceava. Catalogul. rom. 66... să fie afurisit şi triclet şi de dînsul şi de noi. 31.. . proştii.. 1 că m –au învăţat carte şi m – au crescut.. Vama.. ficiorii lui popa Pătru.. Iară cine ar vre să le înstreineze ori cu ce fel de mijlocire... la anul 7228 <1719> dec(emvrie) 14... f. 1 Aşa în textul editat... f.. de la BAR Bucureşti. 419 1719 (7228) decembrie 14 15.44 pag.. ..42 pag.. ... Pe un Prăznicar. 15.. Leat 7228 <1720> sept(emvrie) 1 dni 20... p. V(ă)let 7228.. Savu mai mic şi plecat... 3270.. BAR. Bobulescu. Ms.. p.. Georgie diiacu din Vamă. III.. 218. j. din s. 1 Parantezele lui Bobulescu...

47 pag 464 <După 1723> 15. CN – U BRV 206. Dupa Marian. Inscripţii şi notiţe.48 pag. din s. la vac(i) 1 . 218. 15. p.47 Adecă eu. 31. Pe Învăţătura preoţilor pe scurt de şapte taine (Iaşi. p. 15. p. Huşi (Fălticeni). în zilele prealuminatului domn Io Mihail Racoviţă voievod. Costea Ioniţă.45 pag.45 Să să ştie de cîndu au şedzut Toader Lapueşte. 252. fasc. f. Vama. 29. f. Uspenia din s. Ioniţe ce am fugit cu o fată din satul Tupilaţi şi rudele nelăsînd să o iau am venit la sfinţia sa preotul Irimie. 49. de la bis. 150/1923. 1732).424 1722(7230) 15. După Mosora şi Hanga.46 Să să ştie de cînd s-au născut fiul meu. Suceava. 1726).48 Molitva de boala dobitoacelor la oi. Gheorghiţă. j. în IN. de la BCU Cluj. După Ghibănescu.46 pag. < După citirea Molitvii se dă povăţuirea ca>2 apoi îndat(ă)1 stropeşte cu . 7. p. cînd a fost Blagoveşteniile în zioa de Paşti. 15. II(1928). 15. 471 <După 1734> 15. Au scris copilu Puiului cînd au (în) văţat carti. am cerut această dumnezeiască Pravilă şi nevrînd preotul a mă milui. de gardă. 410. Inscriptiuni. Pe un Antologhion (Iaşi. p. am venit la sfinţia ta de ne-am cununat. de toat(ă)1 boala de mo(a) 1rte. Inscriptiuni. BCU Cluj. Pe Cartea românească de învăţătură (Iaşi 1643).Dupa Marian. 419 <1719 (7228) decembrie 14 > 15. leat 7230 < 1722> mart 27. Catalogul cărţii vechi rom. Înv.

. Ac(e) 1sta şti(i) 1u. după cea a ms.sfînta osfeştanie oile sau vacile cu apa ce sfînt(ă)1. let 1792. j. . 1743).. Şi să facă 40 de zi(le)1 osfeştanie cu molitvă aceasta la dobito(a)1ce şi s-or izbăvi de bol(i) 1....... fată mari. După Mihăescu. şi s-au cununat aici în Biserica domnească din tîrgu Bîrlad.. Bobulescu.. I...50 pag. 117-125.. p...49 Dat-am adevărat zapisul meu la mîna dumitale precum să să ştie că m.. Dintr-un ms.. 517 <După 1743> 15. lui Antonovici). nr.. Doc.. 93 Data.am rugat de mi-i făcut bine cu zece lei. 15. A 1610 (ms.. Valea Trotuşului). . Episcopiei Romanului şi Huşilor. bîrlădene.49 pag.. din Bibl. după cerire sa. nefiind preoţii rusăşti. la acest let au luat căpitanu Petre di polcul Faganareschi granadirsii pi Maria.. fiindcă să rîdicasă împreună cu polcurile şi să dusăsă şi iai şi adiverinţă la mîna d(umnea)lui căpitanulu Petre. .. Vaslui. Carte veche rom.. 1736). de la Biserica Domnească (Adormirea Maicii Domnului) din or.. coperta II. fata d (umi) 1sale giupînului Botianu şi a giupînesei Sandei... Bîrlad... 2 Rupt (menţ. 2 trecut peste hotar necununaţi. Menţ. Datare după cea a schitului... ac(e) 1 asta zicu. 15. Pe un Antologhion (Bucureşti. de la schitul Lapoş..... Data... după voia sa şi cu poronca părintelui prot(opopul) 1 de mine preotu Constantin..C. f.. f.. 1 Parantezele lui Antonovici. 72 / 74.. 24 v.. Pe un Penticostar (Rîmnic. 478 <După 1736> 15. După Antonovici.50 Să să ştie că la ducire moscalilor din Moldova.. BAR.. 1 2 Parantezele lui Bobulescu. că. p... 295. lui Bobulescu... -25.. după cea a tipăririi cărţii....

. 216 – 217. După Iorga. Ceastălaltă filă să nu o mai mînjăşti fără treabă. Inscripţii. 19 / 1923. gardă. de la BCU Cuj. 58. Data.U. Inv.. După Mosora şi Hanga. gardă v. de la BCU Cuj. 1743).53 pag. 19 / 1923. p. jiletcă ce voi primi şi dau zapis ca băiatul să asculte.. în Dorna cu pietrile lui Hagi Serafim. Suceava. 1 şi am a-i da un rînd de straie bucăţi de postav. 531 <1745 septembrie 1 – 1746 august 31>(7254) 15.52 Dat-am adivărat acest zapis la mîna domniei sale stăpînului Gheorghe Ştefan că am dat la domnia sa un băiat la meşteşug. din or. Pe un Ceaslov (Rădăuţi. B. 1745). p. Pe un Apostol (Bucureşti. II. BCU Cluj. o pereche de pantaloni.C.. Data.. Catalogul cărţii vechi rom. cu doo sute lei la a me trebuinţă în vedere di doa lune şi eu am a-i răspunde. f. 614/3. 58.. după cea a tipăririi cărţii.532 <După 1745> 15. 1745). după cea a tipăririi cărţii.. j. CN-U BRV 241/2.15. 15.52 pag. .51 Să să ştie de cînd au făcut preutul Mihail moară. Vatra Dornei. Pe un Ceaslov (Rădăuţi. f. p. nr.. CN-U BRV 241/2. Inv. L(ea)t 7254.53 Dat-am adivărat şi încredinţat zapisul meu la mîna dumisale preut Şteuţ Sefen (sic!) că m-am împrumutat di la dumnealui jupînul Gheorghe sin Dăcarul.51 pag. După Mosora şi Hanga.. 15. 533 <După 1745> 15. Cluj. ca să le culeagă la. adeverind primirea a unei fălci chile. Catalogul cărţii vechi rom. săhastrul den cinstitul munte Rarăul.

p. După Mosora şi Hanga. p. Inv.. Inv. 65..... 1749).54 pag.. cumnatului meu.. de la BCU Cluj. 34 / 1938... Catalogul cărţii vechi rom.56 De la dumnealui cuconu Dumitrachi Ruset precum să se ştie că m – am rugat de mi –au făcut bine cu o sută de lei. Data....55 Să – i dăm dumnealui douăzeci lei că m – am rugat de dumnealu de mi – au dat mie să le prăşim întîi şi al doilea de arat cu această tocmeală adică să le pun în coşer gata adică la suta de prăjini de om.. de la BCU Cluj. 15..... ca pînă la Lăsatul Secului de Postul Crăciunului atunci să am a răspunde voi toţi după cîtă sare.. 431. bani cu vodă.. După Mosora şi Hanga. 66.15... p. Pe un Molitvenic (Iaşi. .... Într.55 pag.. 567 <După 1749> 15. CN – U BRV 268 / 2.. BCU Cluj.. 15. de la BCU Cluj. după cea a tipăririi cărţii. Data. Catalogul cărţii vechi rom.. 1 olce de caş au dat Ion Bălanu.. p.. ...... CN – U BRV 268 / 2. BCU Cluj... Inv. 566 <După 1749> 15.. După Mosora şi Hanga..56 pag. 18.. 1749). Catalogul cărţii vechi rom. CN – U BRV 268 / 1. să ştie. 65.acea zi au venit şi lăcustele pe la Neamţu... 143 / 1923. f.54 . Pe un Molitvenic (Iaşi.. 1 Aşa în textul editat....... 143 / 1923. BCU Cluj..... 1 Text greu descifrabil (menţ lui Mosora şi Hanga).567 <După 1749> 15. 1 14 olce brînză am dat eu preotul Ursu pentru Ion Bălanu... după cea a tipăririi cărţii... 1749)... p. 1 Pe un Molitvenic (Iaşi. . 562 – 563..

. 568 1750 15. 568 1750 (7258) ianuarie 26 15. p. 1 Parantezele lui Iorga.. leat 7255< 1747> ap(rilie) 1 21.57 Aici s.. Buda Mică (Dorohoi). j.15. 90. f.. . 2 Aşa textul editat. din s.. . p. După Cartea rom. let 7256< 1748> ghen(arie) 1 13.. veche în BCU Bucureşti. 1 Pe o Evanghelie neidentificată. Divanul (Iaşi. Pe Cantemir. Şărban. iunie 22. ceasul al 8 – le...... p. Să să ştie cîndu s-au născut fiica noastră Ştefana. După Furtună. XVI. 2 zile. Popa Ioan ot Bender. şi era ploaie şi tunet mare. Ziua era vineri. duminică.. 15. leat 1750. 1918. 1698). Să să ştie cînd s-au născut fiul nostru Irimie. 1 Parantezele lui Furtună. Botoşani. leat 7252< 1744> ghen(arie) 1 28. gioi Să să ştie cînd s-au născut fiica noastră Irina.59 Să s(e) ştie cînd m-au născut maică – mea pre mine. la cursul anilor 7258<7258>..58 Această (sfîntă) şi dumnezăiască carte ieste procitit(ă) dă în tablă pî în tablă dă dum(nealui) Matei Cantacuzino vel sărd(ar). de la BCU Bucureşti. St.57 pag. Însemnări din biserici.. şi doc. Ghen(arie) 26 leat 7258< 1750>.. de la M-rea Vorona. 15. Pe un Molitvenic.. asămine.. în luna. 569 1750 (7258) iunie 22 15. 43.au născut fii Nicolai. marţi. în RI. După Iorga... 275.59 pag. 143 v. Să să ştii cînd s-au născut fiica noastră anume Zănoviica. leat 7251< 1742> oct (omvrie) 1 28... ... Să să ştie cînd s-au născut fiica noastră Irina. anul IV.58 pag.

. (ante 7090). mila ta.25 <Sec. O. şi femeia se teme de bărbatul înţelept. fostă la M-re Neamţ. ia. Inscripţiuni p. plină este de toate învăţăturile sfinte.XVI). BAR Bucureşti. sl. Data.. 160. mare este. de la bis. 189. ms. Înălţarea Domnului din s.XVI -XVII> 1. f.127 <Sec. Datarea lui Panaitescu. p.3 Aceste trei lucruri lumea nu le poate suferi: cînd cel fără minte se îmbogăţeşte. După Panaitescu. Pahomie episcop. Pe un Pateric ms (sec. (a doua jum.pag 231 <Mijlocul sec. şi robul alungă pe stăpîna sa din casă.XV > 1. Vrei. Vama. sl. om să fie cine a-nvîrti-o. Pe Viaţa lui Varlaam şi a lui Ioasaf. Ms. nu cruţa hîrtia. Doamne. 1.Învaţă pe dinafară (şi) înţălept vei fi. nr. Pe un Ceasloveţ.2 Lumea este o roată. Ms. de la BAR Bucureşti. 1 Pe un ms. fondul slav nr..3 pag. nr. pana des în mînă. j. 15. ultima copertă.. 132.XV). 1. Data. 279 v.. I. (sec. Suceava.. de la BAR Bucureşti. ms.2 pag. după cea a ms. prima copertă. fost la Muzeul de Antichităţi.. din BAR. după cea a ms. XVII).97 <Înainte de 1581 septembrie 1 – 1582 august 31>(7090) 1. după cea a ms. deci. minunată carte este aceasta. 132. Datarea. iar cu vremea nu te ruşina a scrie. a sec. XVII> 2. După Marian. uită-te la cursul literii.Maxime 1Pag. 2. frate să ajungi ştiinţa scrisului. .

p. XVII)..114-115. 830/870.. ..335... 2 vei fi între oameni cinst(it) 1 şi de H(risto)s blagoslovit... 3. 15 / 15. 1.are putea scrie păcatele oamenilor. iar stăpînul oilor şede derept oile sale... pentru căci că năimit iaste.. nota 6.. 84.. După Bogdan. pag.. Moscova.. Despre ms. 1 le-au pus Ţării Mulduvii. sapă rădăcina înţălepciunii şi culege vîrful smerenii şi le puni în oala plecăciunii şi mestecîndu-le cu lingura înţelegerii.în zilele lui Mihaiu vodă. Mihai voievoda.. p. le acopere cu talgerul ascultării şi.. din BAR.. p. aceaste nu le agiunge. 1. Ion zăd Iordan. Inscripţii Iaşi).. 5. de la Bibl. C.. 1 Parantezele lui Bobulescu.Fiiu(le) 1 . A 1580 (ms. BAR Bucureşti. p. de Stat a Rusiei. albă de la început.. pag 232 <Mijlocul sec.După Bogdan. (a doua jumătate a sec. 4. după cea a tipăririi cărţii. Pe un Octoih ms. ibidem...308 < După 1686> 4. fond 98 –Egorov.. din BAR. Pe Vieţile sfinţilor (Iaşi. 1. 1să mînce scoarţă. pe f. ce.. Prea. 1707 iulie 20 / 30 – 1709 octombrie 17 / 27 > 5. nr. p. sl. Data. culbeci. p. Pe in ms. domnul care ar putea fi cel pomenit în textul însemnării.. v. pentru căci că stăpîn le iaste. sl. f. gîngănii multe. 279 v. vă leat. XVII> 3... Bobulescu... După Mioc.pag. sl. Sf. 114.. Ms. 114.. 1682 -1686). 2 Aşa în ms. BAR. papură. Că de.. 189. de la bis.... (1525). trad. Eu. năimitul fuge... Data după cea a domniilor lui Mihail Racoviţă. Despre ms. Materiale româneşti. 370 <1703 septembrie – 1705februarie.... .. Haralambie din Iaşi... 1 păstoriul oilor. nr...a hi cerul tot hîrtie şi stelele tot diaci şi marea tot cerneală şi iarba tot condeie încă n.

ms.. 581 <Mijlocul sec. Celor cetitori şi ascultîtori. Notiţe. A.. După Ghibănescu. XVIII > 8.. Pe un Triod (Iaşi. 7229 < 1712> ghenar 19.6. în IN. Brusturi.553 < După 1747 > 7. p. 693. din s. n-ar greşi nici dănăoară.ş(i) 1 poatî cumpăta viaţa. Iar toţi oamenii de s-ar pricepe întîi cum să pricep apoi. Sturdza. Ms. pag. 8 pag. II.. după cea a tipăririi cărţii. 3(1923). carii cum ş-au cumpătat viaţa şi cinstea arătînd celor de pre urmă şi lăsînd învăţăturî ca fie cine să. (sec. Cu multă nevoinţî să-ş(i) 1 agonisască nemuritoriu nume. cine. cum vei ceti într-acestî carte. Data. spre care lucru rog pre D(u) 1mn(e ) 1zău să-ţ(i) 1 dea cuget bun. 71 v. 1747). f.171. j.XVI) . Cu cetitul sf(i) 1ntelor scripturi cunoaştem pre D(u) 1mn(e ) 1zău şi. Nu este sărac cel ce nu are tată şi mamă. Suceava. fasc. ce scrie întîi de zidirea lumii cu toatî podoaba şi frum(u) 1 seţ(e) 1a şi pentru zădirea omului. dăruit de D. După Bianu şi Caracaş. nr. ci cela ce nu are învăţătură şi bună purtare. Az. 391 1712(7220) ianuarie 19 6. că mulţi oameni învăţaţi au trudit şi au ostenit de au scris istorii a crai şi a împăraţi. 2 . rom. 443 – 444. cetind să socoteşti şi cu mintea că cetenia de istorii mare folos şi cunoştinţî şi invăţăturî dă celor următori şi iubitori de osteneal(ă) 1 . pan diiac Ghiorghiţă sin popii lui Vasilie ot Cîmpulungu. Cu cititul sf(i) 1ntelor scripturi cunoaştem lucrurile cele de mulţi a(n) 1i trecute. pag. să plineşti . adecă de cele rele şi de hulă să să fereascî şi celor bune şi de laudă să urmezi. a domni şi a maghistani. tot binele de la D(u) 1mn(e ) 1zău poftim. Pe Psaltirea voroneţiană. ce laudă şi nemuritor nume au rămas celor buni şi temători de D(u) 1mn(e ) 1zău şi ce hulî celor tirani şi neînfrînaţi în faptele sale. ca (şi) 1 cum li-am vedea înnaintea noastrî. de la BAR Bucureşti. Pentru aceia. Strîngere noaî să cheamă cartea aceasta întru care sînt scrisî multe istorii luate şi adunate de(n) 1tru alte cărţi. cum ş-au cumpătat viaţa şi cinstea. p. iubite cetitorule. 7.(l) 1 rugăm pentru iertarea greşialelor noastre.

M. 2599. în aceiaşi mănăstire. de la BAR Bucureşti..). (sec.. f.pag.436. XVIII). Cîmpulung Moldovenesc.. Iată.. Pavel gramatic.. să o citească cu evlavie. Adormirea Maicii Domnului din or.desăvîrşit lucrul acesta. 2. 168 <După 1618 > 2.. Nr. . în zilele domnului V. De bine voitoriu iubitului cetitoriu. pag. nevrednicul ieromonah Efrem din Moldoviţa. dupa cea a ms. după Iufu. Pe Varlaam şi Ioasaf. Ms. După Ştrempel. Anul 7118<1610>. Pe un Cronograf. 3. V.o eu netrebnicul şi multpăcătosul.. 218 v. j. 2 Aşa în textul editat.XVI). dupa cea a tipăririi cărţii. rom. de la M. 1849 / 760. Această carte sfîntă ce este izvodită de Sfîntul Ioan de în Muntele Sinai. 124. ultima copertă.. Data. de la M-rea Secu. Lectură 1. astăzi la M-rea Dragomirna. de 3 ori şi cine se va sili.-v. 266. f. p. de la bis. Ir. 1643). Suceava (însemnare în lb. ierodiaconul Iosif.rea Moldoviţa. amin. cetind şi ascultînd cu sănătate. j. şi am aflat în ea multe cuvinte de suflet folositoare şi mult m-am cucernicit. sluga lui Şerban. ms.. f.rea Moldoviţa. Pe o Leastviţă.. 1 Parantezele lui Ştrempel. Copişti.. 71. Data. (1618).. Leastviţa.pag... luna iulie 30. ms.. p. am cetit-o eu... Suceava. sec.. 217 <După 1643 > 3... nr. inv. Trad. . această carte au fost la Ioniţa Şandru de-au cetit Dumitraşco. Datarea după cea a ms.. sl. ms. Pe Cartea romînească de invăţătură (Iaşi. 150 1610(7118) aprilie 15 1.. Această carte numită Varlaam am cetit.. (mijloc. p. Dupa Demetrescu.

(sec.. 164. V(ă)l(ea)1to 1649... din or. 17> 6. Cu scară tocmită în capete cîte să cuprind întru dînsa... Să să ştie că s-au cetit de mine Alexandru cătră cinstit dumnalui Ghica Grigori.pag.. 1 Aşa în textul editat.. 164. Pe un Otecinic. Ms. care carte-i foarte frumoasă şi de folos la cuconi şi la tineri şi la fieştecare creştin care le pofteşte să să îmbrace pre sine cu bunătăţi. 39. de la BAR Bucureşti... Dupa Bianu.. 200-203... din Moldova. Pe un Miscelaneu.. I. rom. 358 <Sec. 68. 252... la Vineţie. pag. (sec... .După Marian. rom. curăţită dintru multe greşeli ce avea mainte. f. nr. 17> 4... j. Floarea darurilor.. Cota I-2416.. cu toată nevoinţa lui Ioannu Antonie.. 6... 391 1712 5.. . 32 v. ms. Bacău.. Alexandru (din Piatră)1 şi de fratili mieu (Grigorie)1 .. 1 Parantezele Olimpiei Mitric... Data.. Ms. f... p. 345. “C. de la BAR Bucureşti. Catalogul. şi de noi tipărită. 68.. . 5. 1712. Sturdza”. Bacău. f... pag. de la Bibl. după ce a ms. După Mitric. p.... ms.. Pe un Otecinic. I. XVII). rom...XVII). Să să ştie că s-au cetit de mine.. ce au luat cuvînt înainte. Catalogul.. Inv. Data după ce a ms.. Ms. Jud. (1715). 403 <Sec. nr.. ms.. p.... După Bianu. Inscripţiuni 4. I.....

1 Parantezele lui Turdeanu 8.. poftind şi cercetînd scripturile. Dimitrie Grigoriovici ipodiaconul.... de la BAR Bucureşti.160. 2 . Ier(o)monah Isaie egumen ot Neamţu Nou.. molitfa sa Climentie arhidiaconul. 236 v. f. iubite cetitoriule.7. sl. După Panaitescu.. Iară acmu pre acelaş izvod..Această carte am citit-o şi eu şi am aflat multe cuvinte (folosi)1toare de suflet... Că cu cetitul sf(i)1ntelor scripturi rugăm pre m(i)1l(o)1stivul D(u) 1mn(e ) 1zeu şi ne dă iertare greşalelor noastre... p. nr. Pentru aceia. Ms. sl. care lucru să vede în toat(ă)1 lumea. ms.. Pe Viaţa lui Varlaam şi a lui Ioasaf... cu bl(ago)1s(lo)1venia preaosf(i)1nţitului în D(u)1hul Sf(î)1nt chir Antonie din mila lui D(u) 1mn(e ) 1zău arh(i)1episcop Socevii şi mitropolit al toată Ţara Moldovii.. ca (şi)1 cum li-am vedea î[n]aintea noastră.... a domni şi . iara de la întruparea Domnului H(risto)1s 1732 avgust în 20 de zile... izvodit întîiu de Pătraşco Danovici.132. pus-au îndemnare şi cheltuială de s-au scris această carte în zilele prealuminatului şi preaînalţatului întru Hr(i)1stos D(u)1mn(e)1zău bl(a)1 gocestivului domn şi stăpînitoriu Ţătîi Moldovii Io Grigorie Ghica voievoda.. mare dobîndă şi destupare de minte şi învăţătură dă celor următori şi mai de pre urmă oameni. în cursul anilor de la zidirea lumii 7240. 410 <1716 septembrie 1 – 1717 august 31>(7225) 7. Şi am scris eu. citenie de istorii. 132. pag. că multi dascăli mare (sic!) şi aleşi au pus trudă şi ostenealî de au scris istorii şi fapte a împăraţi şi a crai. XV). V(ă)leat 7225. adecă adunare şi strîngere noao a multe istorii care să încep de la zidirea lumii care ne spune pre rînd pînă în annii de acmu.. .. fostă la M-rea Neamţ. (sec... logofătul al treile. Cu cetirea sf(i)1ntelor scripturi cunoaştem lucrurile cele de mulţi ani trecute. I.. 461 1732/7240 august 20 Hronograf sau Leatopiseţ. din BAR.. pag. Ms... nr..

După Ştrempel. f.. Pe un Hronograf. 342. (1732)......... nr... vă dni Ioan Grigorie Ghica voievod.. Dimitrie Grigorovici ipodiacon.... 1. ierodiaconul Ghedioan această carte pri nume Hronograf..... ... Ms. Ms. 1 Aşa în textul editat. 486 1738(7246) martie 31 9... I. După Ştrempel. 99.. Şi cinte arătînd dascălii aceia şi lăsînd învăţătură celor de pre urmă ca să afle folos şi fiecine ca să-ş(i)1 poată cumpăta viaţa. nr.. Să pliniţi desăvîrşit lucrul acesta cetind şi ascultînd cu sănătate.. amin.... preaiubitului cetitoriu... Citeşte dar. p..maistani.. de la BAR Bucuresti. spre care lucru rog pre D(u) 1mn(e ) 1zeu să puie cuget bun şi îndemnare la inimile dumilorvoastre... ms. de la BAR Bucuresti. (1732). 1469. a-ţi îmblînzi firea şi a-ţi cumpăta dintru învăţăturile acelor vrednice de demult şi vechi viteji......... pre această carte ce să chiiamă Leatopiseţ. 9 pag. .. Copiştii... f. I-2 v.. de cele rele să se fereascî şi spre bune şi de folos să urmeze. 1469.. p. Să să ştie de cînd am pitrecut eu.... Catalogul... 2 Aşa în textul editat. Pe un Cronograf...... rom.. rom. ms. că vei putea cu învăţături şi arîtări ce spun la această pisanie.....422v.. care cum ş-au [cum ş-au] cumpătat viaţa. 1 Parantezele lui Ştrempel. Leat 7246<1738> meseţa martie 31.. De tot binili voitoriu.... .

1. ( ) “os”. . +T.-E <> ()1 ethos1. < > ? : Tetraevanghel Dumnezeu D(u) 1mn(e ) 1zău .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful