.. english to hindi dictionary ..

http://sanskritdocuments.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.html

.. english to hindi dictionary .. .. shabdakoSha .. The eText of the dictionary includes English word on the left, its grammar structure, and equivalent multiple word meanings in Hindi. The ITRANS transliteration system is followed. The corresponding PDF and PS documents have processed output which is displayed in Devanagari script. Portion of the text can be copied into the web-interface with ## toggle used to differentiate Roman from Devanagari script. For any questions, please write to sanskrit@cheerful.com. Additional information is given in frequently asked questions FAQ section.

I N I Pron a Det aback Adv abandon VT abandoned abandonment abate VI abate VT abatement abbey N abbot N abbreviate abbreviation abdicate abdication abdomen N abdominal abduct VI abduction abed Adv aberrant aberration abet VT abeyance abhor VT abhorrence abide VI abide VT ability N abject A ablaze Adv able A abnormal aboard Adv abode N abolish VT abolition abominable abomination aboriginal aborigines abort VI abortion abortive abound VI about Adv about Prep above Ad above Prep abration abreast Ad abreast Part abridge VT abroad Adv abroad Part abrogate abrupt A abruptly absence N absent A absent VT absentee absolute absolutely absolve VT absorb VT absorbed absorbent abstain VI abstract abstract abstraction absurd A absurdity abundant abuse N abuse VT abusive A abut VTI abyss N academic academic accede VT

1. mai.n 1. mai.n 1. eka,a.ngrejI varNamAlA kA prathama akShara tathA svara,2. ( tarka me) pahalA kalpita puruSha vA prastAva 1. achAnaka,ekAeka,2. pIchhe 1. chhoDa denA,tyAga denA,tyAganA,tajanA,2. binA AGYA naukarI chhoDanA,apane ko( durAchAra Adi me.n) chhoDa denA,de denA A 1. chhoDA huA,nirjana( sthAna) ,2. bigaDA huA,indriya lolupa,lampaTa,durAchArI,AvArA N 1. pUrNa tyAga,sampUrNa Atmotsarga,bilkula chhoDa denA 1. kama honA,ghaTanA,dhImA honA 1. kama karanA,ghaTAnA,dhImA karanA,madhyama karanA,roka denA,samApta karanA N 1. kamI,ghaTatI,ghaTAva,mandApana,baTTA,2. tyAga,samApti 1. IsAiyo kA maTha,gurudvArA,kuTI,maTha,2. mahanta ke AdhIna sAdhuo.n kI maNDalI 1. mahanta,maThadhArI,maThAdhikArI VT 1. kama karanA,sa.nkShepa karanA,chhoTA karanA,sAra nikAlanA N 1. sa.nkShepa,ghaTAva,sAra,laghurUpa,sa.nketa,2. sa.nkShipta padyA.nsha,shabda yA pada kA laghurUpa VTI 1. svechchhA se chhoDanA,tyAga karanA,tajanA,pada tyAga karanA N 1. pada tyAga 1. peDa,peTa,kukShI,udara A 1. udara sambandhI,peTa kA 1. bhagA le jAnA,nikAla le jAnA,bahakA le jAnA N 1. kisI ko phusalA yA dhamakA kara bhagA le jAnA,dhokA dekara nikAla,le jAnA,balAtkAra haraNa,apaharaNa 1. bichhaune para,shayyA para,bichhaune me.n A 1. dhArmika mArga se vichalita,patha bhraShTa,bhaTakA huA N 1. bhrama,vikShepa,bhUla,chyuti,patha bhraShTatA 1. bure kAma ke liye usakAnA,bahakAnA,sahAyaka honA( aparAdha Adi me.n) nA N 1. kShaNika virAma,vila.nba,ThaharAva,rukAva,thoDe samaya ke liye akarmaNyatA 1. jhijhakanA,ghR^iNita yA ni.ndA samajhanA,ghR^iNA karanA,Dara se sakuchAnA N 1. ghR^iNA,vidveSha,jhijhaka 1. basanA,DerA karanA,TikanA,ThaharanA,rahanA,2. pAlana karanA,mAnanA,pakkA rahanA,dR^iDha rahanA,3. jo kuchha paDe dhairya 1. bATa johanA,pratIkShA karanA,2. sahanA,sahana karanA,bhugatanA 1. yogyatA,nipuNatA,pravINatA,sAmarthya,guNa,shakti,parAkrama,adhikAra,dakShatA 1. kamInA,nIcha,burA,adhama,patita,ghR^iNA yogya,ghR^iNita 1. jalatA huA,prajvalita,jAjvlyamAna,2. uttejita 1. chatura,pravINa,guNavAna,samartha,yogya,dakSha,nipuNa, A 1. asAdhAraNa,asAmAnya,niyamaviruddha,vyavasthA ke pratikUla,rItiviruddha,anuchita 1. jahAja para,naukA para,jalayAna me.n 1. ghara,makAna,DerA,vAsa sthAna,2. vAsa sthiti 1. uThA denA,miTAnA,banda karanA,samApta karanA,kShaya karanA,nAsha karanA N 1. lopa,nAsha,TUTa,miTAva,uThAva,mansUkhI A 1. ghR^iNita,ghR^iNA yogya,burA,ghinaunA,aruchikara N 1. ghR^iNA,vidveSha,apavighnatA,2. ashuddha vA ghR^iNita vastu A 1. Adi kA,Adima,prAchIna,purAnA,prathama N 1. prAchIna deshavAsI,Adi nivAsI,AdivAsI,kisI desha ke pahale ke loga 1. garbhasrAva honA,garbha giranA N 1. garbhapAta,peTa giranA,akAlotpatti,2. kachchA garbha,koI apUrNa vastu,3bhrUNa hatyA karanA A 1. adhUrA,kachchA,apUrNa kAla,2. niShphala,vR^irathA,viphala,3. garbhapAta kI auShadhi 1. bahutAyAta se honA,adhikatA se utpanna honA,phaTa paDanA,baha nikalanA,2. bharapUra honA,paripUrNa honA,bharapUra vA pari 1. chAro ora,idhara udhara,bhinna dishAo.n me.n,2. ( vaha jAne vAlA hai yA jAne ke ,liye taiyAra hai) ,3. udyata,taiyAra,4. 1. chAro ora,AsapAsa me.n,nikaTa,lagabhaga,2. viShaya ke bAre me.n,sa.nba.ndha me.n,3. utpanna karanA,kAraNa rUpa honA,pUrA 1. U.nchA,adhika,baDhakara,sivA,Upara,shreShTha 1. Upara,usa pAra yA ora,pare,bAhara,baDhakara N 1. ragaDa,ghisana 1. eka sIdha me.n,sAtha sAtha,eka dUsare ke bagala me.n,barAbara 1. samAna rUpa se agrasara yA unnata 1. laghu karanA,sa.nkShepa karanA,nyUna yA kama karanA,sAra nikAlanA,chhA.nTanA,ghaTAnA 1. bAhara,paradesha me.n,desha se bAhara,ghara ke bAhara 1. khulA huA,chAro ora phailA huA,nirba.ndha,svata.ntra VT 1. radda karanA,niShprabhAva karanA,uThA denA,toDa denA,miTA denA 1. viShama,U.nchA nIchA,TUTA yA ukhaDA huA,2. ekAeka,Akasmika,achAnaka,3. asabhya,ashiShTa,akkhaDa Adv 1. shIghratA se,akasmAta,achAnaka,ekAeka,sahasA,2. ashiShTatA se 1. anupasthiti,gairahAjirI,2. parokSha,na rahanA,3. na honA,abhAva,4. shUnyamanaskatA,besudhI,5. viyoga 1. anupasthita,avartamAna,gairahAjira,kahI.n gayA huA,2. shUnyamana,beparavAha 1. apane ko upasthita na rakhanA,anupasthita rahanA,haTa jAnA N 1. anupasthita jana,pravAsI A 1. svechchhAchArI,svachchha.nda,svata.ntra,svAdhIna,2. nitya,parama,ananya sa.nbaddha,kevala,aparivartanashIla,3. ni Adv 1. svechchhApUrvaka,nipaTa,nirA,avashya,nitAnta,pUrNa rUpa se,sarvathA 1. kShamA karanA,chhoDanA,mukta karanA,pApo se uddhAra karanA,barI karanA 1. sokhanA,nigala jAnA,pI lenA,grAsa karanA,2. lavalIna karanA,pUrNa rUpa se nA,chitta AkarShita karanA A 1. sokhA huA,shoShita,pUrNa rUpa se niyukta,lavalIna,lagA huA A 1. sokhane vAlA,shoShaka,nigalane vAlA 1. bachanA,nivR^itta honA,alaga rahanA,dUra rahanA,paraheja rakhanA N 1. sArA.nsha,tatva,sa.nkShepa VT 1. sa.nkShepa karanA,nyUna karanA,sAra nikAlanA,2. alaga karanA,AkarShita karanA N 1. besudhI,pR^ithakkaraNa,dhyAna kI ekAgratA,sa.nkShepa karaNa 1. buddhiviruddha,nyAyaviruddha,ayukta,anarthaka,behUdA,UTapaTA.nga,hAsyAspada N 1. anarthakatA,asa.ngati,mUrkhatA,ayukta vA anarthaka vastu,behUdagI A 1. Dhera,adhika,bahuta,ghanerA,paryApta,prachura 1. burA bartAva,anuchita vyavahAra,kuprayoga,apaprayoga,kurIti,gAlI,durvachana 1. burA bartAva karanA,gAlI denA,hAni pahuchAnA,burAI karanA,ni.ndA karanA 1. nindaka kutsAvAdI,gAlI dene vAlA mu.nhaphaTa nindAtmaka 1. milanA,bhiDanA,Amane sAmane honA 1. gaharA ku.nDa,atala samudra,naraka ku.nDa A 1. vidyAlaya vA vidvatpariShad sambandhI,akriyAtmaka,siddhA.nta viShayaka N 1. uchcha shreNI kA vidyArthI,2. plaiTo kI praNAlI kA tatvavettA 1. svIkAra karanA,mAna lenA,sahamata honA

1 of 157

2/29/2008 9:15 PM

.. english to hindi dictionary ..

http://sanskritdocuments.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.html

accelerate VTI 1. chAla baDhAnA,phurtI karanA,shIghratA karanA,gati vR^iddhi karanA acceleration N 1. chAla baDhAnA,phurtI,shIghratA,gati vR^iddhi,vegAntara accent N 1. svara kA chaDhAva utAra,svara,2. AghAta,jora,uchchAraNa chihna,3. bhAShA accent VT 1. svara uchchAraNa karanA yA prakaTa karanA accentuate VT 1. jora denA,shabda ke uchchAraNa para gurutva kA chihna lagAnA accept VT 1. mAnanA,svIkAra karanA,sahamata honA,bhAnA,suhAnA,2. grahaNa karanA,lenA,pAnA,3. sakAranA( hu.nDI Adi) nA acceptable A 1. manabhAvanA,svIkArayogya,bhalA,achchhA,grahaNIya,ruchira acceptance N 1. svIkAra,pratigraha,svAgata,mAna lenA,2. sakAra,3. svIkArI huI hu.nDI access N 1. pahu.ncha,patha,mArga,pravesha,2. vR^iddhi,baDhatI,daurA,chaDhAva accessible A 1. abhigamya,pahu.nchane yogya,sulabha,sugama,prApya,milanahAra accession N 1. vR^iddhi,baDhatI,pahu.ncha,2. ArohaNa,prApta,abhiSheka,rAjatilaka accessory A 1. sahAyaka,sAtha dene vAlA,2. adhika,sahita,gauNa,anAvashyaka accessory N 1. sahAyaka,aparAdha Adi me.n sa.ngI,sAthI,sahakArI,2. UparI yA bAharI vastu,adhika vastu accident N 1. sa.nyoga,ghaTanA,daivayoga,vipada,durghaTanA,2. anAvashyaka guNa,asahajo guNa accidental A 1. sA.nyogika,akasmAtI,daivAyatta,2. anAvashyaka,aprakR^ita,asahaja acclaim VI 1. vAha vAha karanA,jaya jayakAra karanA,jayadhvani karanA,stuti karanA accommodate VT 1. denA,pahu.nchAnA,suvidhA karanA,upayogI karanA,samAnA accommodation N 1. jagaha,sthAna,gR^iha,nivAsa sthAna,2. sa.nyojana,sa.ndhAna,suvidhA,milApa,sa.nvidhAna,3. sushIlatA,saujanya,upakA accompany VT 1. sAtha honA,sAtha denA,sAtha AnA yA jAnA,( sa.ngIta me.n svara milAnA) nA,2. sevA Tahala ke hetu upasthita rahanA accomplice N 1. sahAparAdhI,aparAdha me.n sAjhI,jurma me.n sAthI accomplish VT 1. pUrA karanA,sa.npUrNa karanA,siddha karanA,nibAhanA accomplished A 1. vidyAsa.npanna,sushikShita,pravINa,guNavanta,nipuNa,shiShTa,sampanna,siddha accomplishment N 1. paripUrNatA,prApti,siddhi,nipuNatA,guNa accord N 1. mela,milApa,sa.nmati,ekachittatA,ekadilI,( sa.ngIta me.n) ekatAla accord VI 1. milanA,sura milanA,ekachitta honA accord VT 1. milAnA,manAnA,ekachita karanA,barAbara karanA,2. denA,pradAna karanA accordance N 1. mela,ekatA,tAla mela,samAnatA,anusAra,sAdR^ishya,anurUpatA according A 1. samAna,milatA huA,anusAra,anurUpa accordingly Adv 1. tadanusAra,isa kAraNa se,isaliye,isa rIti se,paristhiti ke anusAra accost VT 1. sa.nbhAShaNa karanA,pahale TokanA,pahale bolanA,milanA,kushalama.ngala pUchhanA account N 1. gaNanA,lekhA,hisAba,2. varNana,kathA,vR^ittAnta,3. pUchhatAchha,jA.ncha,ginatI,gaNanA,kAraNa,hetu,4. mUlya account VI 1. uttara denA,kAraNa batalAnA,2. hisAba denA yA batalAnA account VT 1. gaNanA karanA,samajhanA,jAnanA,mAna karanA accountable A 1. uttaradAyI,jimmedAra,jise hisAba yA lekhA denA paDe accountancy N 1. gaNaka kA kAma yA pada,hisAba kitAba accountant N 1. munIma,vaha jo lekhA bhalI prakAra samajhatA ho,hisAba rakhane vAlA gaNaka accredit VT 1. vishvAsa karanA,adhikAra denA,adhikAra patra ke sAtha( rAjadUta Adi) bhejanA,pratIta patra denA accrue VI 1. utpanna honA,lAbha honA,prApti honA,milanA,nikalanA accumulate VT 1. ikaThThA karanA,Dhera lagAnA,baToranA,joDanA accumulation N 1. Dhera,sa.nchaya,jamAva,baTora accuracy N 1. shuddhatA,yathArthatA,satyatA,sUkShmatA accurate A 1. sahI,ThIka,yathArtha,shuddha,achUka,sUkShma accuse VT 1. doSha lagAnA,aparAdhI ThaharAnA,bhalA burA kahanA accused N 1. abhiyukta,mulAjima,jisa para aparAdha yA doSha lagAyA gayA ho accuser N 1. doSha lagAne vAlA,nindakavAdI,abhiyogI accustom VT 1. Adata DAlanA,parichita karanA,abhyasta karanA,abhyAsa karanA,sadhAnA accustomed A 1. abhyasta,parichita,Adi,abhyAsI,abhyAsa paDA huA ace N 1. ikkA( tAsha kA) ,bindI,2. ikAI,aNu,lava ache N 1. pIDA,darda,vedanA,vyathA ache VI 1. darda karanA,pirAnA,du:khanA achieve VT 1. pUrA karanA,nibAhanA,anta ko pahu.nchAnA,pAnA,prApta karanA,jItanA achievement N 1. parAkrama,vIratA kA kAma,karatUta,2. sAdhana prApti,pUrA karanA acid A 1. amla,khaTTA,tursha,tIkShNa,tIvra,chUka acid N 1. khaTAI,amla,tejAba acidity N 1. khaTTApana,turshI,amlatA,tIkShNatA acknowledge VI 1. svIkAra karanA,mAnanA,a.ngIkAra karanA,rasIda likhanA yA denA acknowledgment N 1. svIkAra,a.ngIkAra,2. rasIda,3. dhanyavAda,kR^itaGYatA acme N 1. parAkAShThA,shikhara,U.nchAI kI sImA,anta acorn N 1. shAhabalUta kA phala yA bIja acquaint VT 1. parichita karanA,chihna pahachAna karanA,2. jatAnA,samAchAra denA,chetA denA acquainted A 1. parichita,abhyasta,abhiGYa "acquiesce"",VI" 1\.ÌÚÆÆÚ, ÏÚºÜ ØåÆÚ, ¤¢µÜ³ÚÏ ³ÏÆÚ, ×ÌèÌ ØåÆÚ, ÈèÏ×ÆèÆ ØåÆÚ, ×ÆèÂÝÖè½ ÏØÆÚ acquiescence N 1. prasannatA pUrvaka a.ngIkAra,sammati,anumati acquire VT 1. pAnA,hAsila karanA,prApta karanA,kamAnA acquisition N 1. upArjana,prApti,lAbha acquisitive A 1. prApti vA lAbha kA ichchhuka acquit VT 1. aparAdha se mukta karanA,nirdoShI ThaharAnA,chhoDa denA,chhuTakArA denA acquittal N 1. chhuTakArA,mukti,rihAI acre N "1. ( 4, 840) varga gaja bhUmi,ekaDa" acrid A 1. charaparA,kaDuA,tItA,jhAladAra,garama,kaTu,tIkShNa acrimony N 1. kaDuvApana,tejI,charaparAhaTa,kaThoratA,tIkShNatA,kaTutA acrobat N 1. naTa,neTuA,naTa khela dikhAne vAlA across Adv 1. ArapAra,ADA,baDA,tirachhA,pAra act N 1. kriyA karanA,2. vyApAra,kAma,karma,kR^iti,karatUta,charita,3. vidhAna,vidhi,niyama,vyavasthA,kAnUna,4. nATaka kA eka bhAg act VI 1. kuchha karanA,kriyA yA kArya karanA,2. asara karanA,guNa karanA,3. vyavahAra karanA,4. kisI ke badale kAma karanA,svA.nga act VT 1. karanA,pUrA karanA,sampAdana karanA,nibAhanA,2. nakala karanA,anukaraNa karanA acting A 1. sthAnapanna,evaja,kisI ke sthAna me.n yA kuchha samaya ke liye kAma karatA huA acting N 1. abhinaya,nATaka me.n khela karanA action N 1. kAma,kriyA,kArya,vyApAra,karatUta,chAla,bhAva,2. sa.ngrAma,yuddha,laDAI,3. mukadamA,abhiyoga active A 1. kartA,guNI,kriyAshIla,udyamI,sphUrtimAna,phurtIlA,parishramI,kAmakAjI activity N 1. phurtI,shIghratA,vega,udyogitA,kriyAshIlatA,2. chAla actual A 1. yathArtha,ThIka,satya nishchaya,akAlpanika,vAstavika actuality N 1. vAstavikatA,yathArthatA,satyatA actually Adv 1. vastuta:,vAstava me.n,sachamucha,ThIkaThIka actuary N 1. mu.nshI,lekhaka,muharrira,munIma acumen N 1. tIvra dR^iShTi,chaturatA,atisUkShmatA acute A 1. tIkShNa,tIvra,chatura,chAlAka,teja,sUkShmamati,chubhatA huA,2. ghAtaka,dAruNa( roga) ,3. tIkShNa shitAgra adage N 1. kahAvata,masala,pravAda,vachana,ukti adamant N 1. hIrA,maNi,2. aTala,vajra adapt VT 1. eka samAna karanA,upayogI yA yogya banAnA,koI dR^iDha dhAraNA karanA adaptation N 1. mela,sa.nyoga,samatulyatA,anukUlatA,sa.nyojana,sa.nvidhAna add VTI 1. joDanA,baDhAnA,milAnA,lagAnA,aura kuchha kahanA addendum N 1. jo kuchha joDA gayA ho,joDI huI vastu,parishiShTa addict VT 1. apane ko lagA denA,Adata DAlanA,lata DAlanA addition N 1. joDa,sa.nkalana,yoga,Adhikya,adhikatA,2. joDI huI vastu,parishiShTa,3. upAdhi additional A 1. atirikta,adhika,apara,adhikatara,nyUnatA pUraka addle A 1. Usara,nikammA,ga.ndA,saDA,khAlI address N 1. bhAShaNa,vyAkhyAna,sa.nbodhana,2. abhinandana patra,3. siranAmA,ThikAnA,patA,4. nivedana,dakShatA,paTutA,rIti,AcharaNa,5. address VT 1. bolanA,nivedana karanA,2. patA likhanA,3. vyAkhyAna denA,4. laga jAnA,apane ko kisI kAma me.n lagAnA yA pravR^ita karanA adept A 1. dakSha,pravINa,nipuNa,pakkA,guNI,kushala,abhiGYa

2 of 157

2/29/2008 9:15 PM

.. english to hindi dictionary ..

http://sanskritdocuments.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.html

adept N 1. pravINa jana,ustAda,pa.nDita,kArIgara,dakSha puruSha adequate A 1. tulya,barAbara,kAphI,paryApta,yogya,yathochita,anurUpa adhere VI 1. chipaTanA,laga jAnA,mAnanA,pakkA rahanA,dR^iDha rahanA adherence N 1. prema,lagAva,bhakti,dhairya,avalambana adherent N 1. sAthI,anuyAyI,sahAyaka,pakShIya,2. chipaTA huA,nirbhara,avalambI adjacent A 1. pAsa kA,nikaTavartI,saTA huA,Asanna,samIpa adjective A 1. Ashrita,avalambita adjective N 1. visheShaNa,guNavAchaka shabda adjoin VI 1. lagA honA,juTA honA,samIpa honA adjoin VT 1. milAnA,sa.nyukta karanA,nikaTa karanA,lagAnA,joDanA adjoining A 1. samIpa,nikaTavartI,pAsa kA,lagA huA adjourn VI 1. kAryavAhI sthagita karanA,kuchha samaya ke liye visarjita honA,2. aniyata samaya ke liye kAryavAhI sthagita karanA adjourn VT 1. roka rakhanA,banda karanA,TAlanA,sthagita karanA adjournment N 1. thoDe dina ke liye roka rakhanA,sthagita karanA,multavI karanA,rukAvaTa,2. kAryavAhI ba.nda rahane kA samaya,avak adjunct A 1. sahita,sa.nyukta,milA huA adjunct N 1. joDa,guNavAchaka shabda,anuba.ndha,Adhikya adjust VT 1. ThIka karanA,sudhAranA,sa.nvAranA,sulajhAnA,tai karanA,chukAnA,milAnA,2. dharA bA.ndhanA adjustment N 1. phaisalA,sudhAra,samAdhAna,samAyoga,milAnA,eka karanA,nipaTArA adjutant N 1. eka sainika padAdhikArI( mejara kA sahAyaka) ,2. garuNa,khagesha,haragIlA administer VT 1. shAsana karanA,chalAnA,prabandha karanA,2. denA,dilAnA,lagAnA administration N 1. kArobAra kA prabandha,shAsana prabandha,shAsana nyAya vivechana,rAja administrative A 1. praba.ndhakArI shAsana sa.nbandhI,kushala,shAsana vA praba.ndha sa.nba.ndhI admiral N 1. jalasenA kA pradhAna senApati,naukA senAdhyakSha admiralty N 1. jalasenA sa.nba.ndhI viShaya ke prabandhakartAo.n kI maNDalI,jalasenA vibhAga admiration N 1. prema vA Adarayukta Ashcharya,shraddhA,vismaya,achambhA,sneha,prasha.nsA,sarAhanA admirer N 1. prasha.nsaka,sarAhane vAlA,premI,premika admissibility N 1. grAhyatA,grahaNa kiye jAne kI yogyatA,a.nDgIkAra kiye jAne kI yogyatA admission N 1. pravesha,paiTha,pahu.ncha,praveshana,svIkR^iti,a.ngIkAra,2. praveshAdhikAra patra admit VT 1. pravesha karAnA,AGYA denA,paiThane denA,Ane denA,2. satya mAnanA,svIkAranA,hA.n karanA,mAna lenA,anumati denA admonish VT 1. samajhAnA,namratA se jhiDakanA,2. shikShA denA,jatAnA,kAna kholanA admonition N 1. DA.nTa,2. parAmarsha,shikShA,upadesha,chetAvanI,anushAsana ado N 1. shrama,kaShTa,dauDa dhUpa,bakheDA,jhamelA adolescence N 1. kishorAvasthA,yuvAvasthA,javAnI,taruNAI,yauvana adolescent A 1. kishora,yuvaka,taruNa adopt VT 1. goda lenA,pAlana karanA,dhAraNa karanA,ichchhA se grahaNa karanA,a.ngIkAra karanA adoption N 1. svIkAra,goda lenA,putrIkaraNa,dhAraNa karanA,parigraha karanA "adoptive""'""N" 1\.³ß³ ÈÝÂèÏ, ÄÂè³, µåÄ ÑÛÍÚ ØÝ¥ ÈÝÂèÏ, µåÄ ÈÝÂèÏ adore VT 1. bahuta chAhanA,bahuta prema karanA,pUjA karanA,Adara satkAra karanA,ArAdhanA karanA adorn VT 1. sajAnA,sa.nvAranA,shrR^i.ngAra karanA,sushobhita karanA,AbhUShita karanA adrift Adv 1. idhara udhara,bahatA huA,DAvA.nDola,nirAvala.nba adroit A 1. chatura,nipuNa,dakSha,dhUrta,chAlAka,sujAna,cheShTAvata adulation N 1. chApalUsI,chikanI chupaDI bAte.n,chATUkti,atiprasha.nsA adult A 1. paripakva,taruNa,vaya:prApta,pauDha adult N 1. yuvA puruSha,vaya:prApta vA prApta yauvana manuShya adulterate VT 1. milAkara bigADanA,khoTa milAnA,milAvaTa karanA adultery N 1. vyabhichAra,parastrIgamana,jArakarma,chhinAla,patila.nghana advance N 1. unnati,baDhotarI,veshI,baDhatI,2. peshagI,agavAI,udhAra advance VI 1. Age baDhAnA,2. unnati karanA,3. baDhanA advance VT 1. upasthita karanA,sAmane rakhanA,U.nchA karanA,ma.nhagA karanA,mola baDhAnA,2. udhAra denA,peshagI denA,agauDI denA,3. unn advancement N 1. unnati,vR^iddhi,utkarSha,abhyudaya advantage N 1. baDhata,Adhikya,bhalA avasara,2. suavasara,phala,artha,prApti,lAbha advantageous A 1. lAbhadAyaka,hitakArI,upakArI,hitakArI advent N 1. yashUkrIsta kA Agamana,2. baDe dina se pahale chAra saptAha,3. ,Agamana adventure N 1. sAhasa,devAdhIna karma,duShkara kArya,jokhima kA kAma,dhyAna dene yogya ghaTanA adventure VT 1. sAhasa karanA,jAna jokhima me.n DAlanA,jAna para khelanA,khatare me DAlanA adventurer N 1. sAhasika,sAhasa vyavasAyI,2. bhale bure kisI prakAra se dhana upArjana karane vAlA puruSha adventurous A 1. sUramA,bahAdura,sAhasI,shUravIra,udyogI adversary N 1. ripu,shatru,ari,virodhI,vAdI,prativAdI,vipakShI adverse A 1. pratikUla,viparIta,viruddha,2. abhAgA,bAma,3. daridra adversity N 1. ApadA,vipatti,du:kha,durbhAgya,durdina advertise VT 1. prakAsha karanA,viGYApana denA,prasiddha karanA,jatAnA,phailAnA,chhapavAnA advertisement N 1. viGYApana,samAchAra patra Adi me.n sUchanA,ghoShaNA advertiser N 1. viGYApana yA sUchanA dene vAlA,vaha patra jisame.n kevala viGYApana hI chhapatA ho advice N 1. salAha,parAmarsha,ma.ntra,upadesha,2. khabara,samAchAra,vArtA advisable A 1. uchita,yogya,chAhane yogya,ThIka parAmarsha dene yogya advise VI 1. dhyAna karanA,vichAra karanA,rAya lenA advise VT 1. shikShA vA salAha denA,upadesha denA,samajhAnA,2. batalAnA,samAchAra denA advisory A 1. parAmarsha dene vAlI,shikShAprada,upadesha pUrNa advocacy N 1. vakAlata,bahasa,pakShasamarthana,siphArisha,rakShA,pratipAlana advocate N 1. vakIla,salAhakAra,pakSha karane vAlA,pakShasamarthaka,mukhatAra,madhyastha,2. rakShaka advocate VT 1. vakAlata karanA,pakShasamarthana karanA,rakShA karanA,pakSha lenA aerial A 1. nabhastha,AkAshaja,havAI,AsamAnI,vAyuviShayaka,2. U.nchA,ati uchcha AkAshIya aeroplane N 1. vAyuyAna,eka prakAra kA havAI jahAja aesthetics N 1. vastuo me.n sau.ndarya kA anubhava afar Adv 1. phAsale para,dUra,bahuta pare affable A 1. milanasAra,sushIla,madhura bhAShI affair N 1. kAma,kArya,vyApAra,udyama,vyavahAra,kArobAra,mAmalA,2. chhoTI laDAI,jhagaDA affect VT 1. prabhAva DAlanA,asara karanA,2. vyApanA,chubhanA,dila para laganA,dila pighalAnA,3. chAhanA,pyAra karanA,4. rUpa dikhAnA, affection N 1. prema,sneha,moha,lagAva,anurAga,Asakti,2. roga affectionate A 1. pyArA,premI,snehI,priya affectionately Adv 1. pyAra se,prema se,sneha se,anurAga sahita affidavit N 1. shapatha lekha,shapatha patra affiliate VT 1. lepAlaka karanA,goda lenA,2. sa.nbaddha karAnA,sAtha lagAnA,3. sabhAsada banAnA affinity N 1. sambandha,rishtedArI,vivAha dvArA sambandha,bandhutva,2. sAdR^ishya,samAnatA affirm VT 1. pratiGYA karanA,vachana denA,pakkA karake kahanA,2. mAna lenA,svIkAra karanA affirmation N 1. dharmAnukUla kahanA,dR^iDha vachana,pratiGYA,varNana,kathana affirmative A 1. svIkAra sUchaka,ikarArI,hA.n prakaTa karane vAlA affirmative N 1. svIkAra sUchaka shabda jaise hA.n affix N 1. pratyaya,vibhakti jo shabda me.n lagAI jAye affix VT 1. joDanA,lagAnA,baDhAnA,milAnA,sa.nyojita karanA afflict VT 1. du:kha denA,kaShTa denA,satAnA,vipadA me.n DAlanA,khijAnA affliction N 1. du:kha,shoka,kaShTa,vyathA,vipada,roga affluence N 1. bahutAyAta,bAhulya,vipulatA,samR^iddhi,2. dhana,dravya affluent A 1. samR^iddha,paripUrNa,bharApUrA,dhanI,dhanavAna afford VT 1. kharcha kara sakanA,kharIda sakanA,becha sakanA,samAye rakhanA,2. denA,utpanna karanA,pahu.nchAnA,juTAnA affront N 1. apamAna,nirAdara,avaGYA,tiraskAra affront VT 1. tiraskAra karanA,apamAna karanA,dukhita karanA afield Adv 1. kheta me.n,maidAna me.n,kheta ko aflame Adv 1. jalatA huA,prajvalita afloat A 1. bahatA huA,tairatA huA,pAnI para,samudra me.n,2. asthira,ashAnta,jArI

3 of 157

2/29/2008 9:15 PM

Dha.bhArI karanA N 1.burAI.bhau. dharatI para aTakA yA pha.sahArA.hilA denA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.hairAnI. DarA huA.2.kAla.svIkAra patra A 1.dUsarA nAma.paidala chalakara 1. khalabalI DAlanA. kartA.sachetana.nda vAyu.samAnatA.gaira. ulTA.nDala.2. aikya. joDa.adhInatA N 1.nishchayapUrvaka varNana karanA.n ulaTa palaTa karanA.roga. bImArI.nta bA.pratinidhitva.anukUla.tAka.pravesha N 1..ekatra karanA. pIchhe.dAna karanA. english to hindi dictionary .sa.uddeshya rakhanA 1.ikaThThA karanA.Andolana.grAmya 1.samaya.bechanA.Dhera.vedanA.2. kaShTa.bImArI.uddeshya.samIra.ati nikR^iShTa karanA. vAyuma.parAdhikAra.samAna. adhikAI. vR^iddha loga 1.jagAne kI kala.yadyapi.jhapa.havA. mela milApa se A 1. vAdavivAda.kisI kArya ke pashchAta kA vichAra Adv 1.sAmane 1.bhaDakAnA. Aropa.pIDA. saba kA saba.sa.gumAshtAgIrI.chAlAka.kheta kA N 1.satAnA. halakA phulakA.2. lakShya rahita.purAdhyakSha 1.shoka.sArA. snehanivR^itti.vimukha. AkramaNa. sammata N 1.kheda karanA VT 1. bhAva.praNa.hAya.shekhI 1. pR^ithaka karanA.n 1.suhAvanA. videshI manuShya.giraje kA bagalI rAstA 1.anusAra.nva pA. shatAbdI 1. sajIva.AshcharyAnvita.nirA.aha:.bilakula.chAlAka.AkAsha.anupasthitI kA . pIDhI.videshI.2.nsho se banA huA N 1. eka samAna.AGYApAlana.eka bAra aura.nishAnA.samAna guNa vAlA N 1.sa.n honA.jItA.3.ekatrita a.yasha 1.kula milA ke.jau kI sharAba.jyAdA sa.2.html afoot Adv afraid A aft A after Adv after Prep afternoon afterthought afterward again Adv against Prep agate N age N aged A aged N agency N agenda N agent A aggravate aggravation aggregate aggregate aggregate aggression aggressor aggrieve aggrieve aghast A agile A agitate VT agitation ago Adv agonize VI agonize VT agony N agrarian agree VI agreeable agreement agricultural agriculture aground Adv ah I ahead Adv aid N aid VT ail N ail VI ail VT ailment N aim N aim VI aim VT aimless A air N air VT aircraft airs N airship N airy A aisle N ajar Adv akin A alabaster alacrity alarm N alarm VT alarming alas I albeit Adv album N alchemy N alcohol N alcove N alderman ale N alert A algebra N alias N alibi N alien A alien N alienate alienation alight A alight VT align VT alignment alike Adv alimony N alive A alkaline all A all Adv all N allay VT allegation allege VT allegiance allegory alleviate 1.bhaya se chakita 1.dR^iDha vachana.pAlana. kisI ke pIchhe pIchhe. saba. DarAnA.pratinidhi.utsAha 1.eka mata honA.eka rUpa honA.halachala.vic N 1. pradIpta.virakti 1.chAlAkI.halakA karanA. shoka karanA.sahAyatA karanA.komiyA.2.nvida.saba. kula.lakShya 1.vAkya.pavana.ndhanA.bhayAnvita 1.aparAhna N 1.sahAyaka 1.bAhara kA. bItA huA. umaDa.nkShA karanA.AkramaNa karane vAlA VI 1. nagara kA shAsaka.halachala machAnA.dubArA.sacheta. bhUmi viShayaka.nchakkA.2. Ayu kA 1.ukti 1.vAyuyAna 1.anantara 1.chAla.hulasa.vyAkula.takalIpha denA.binA uddeshya kA 1.samAna honA. eka prakAra.hastAntarita karaNa.anurUpa 1.2.pIDA denA 1.jI me.vAyuyAna 1.shakti VT 1.kalpita nAma 1.n vichArane ke viShaya smaraNa lekha kI pustaka 1.ngraha VT 1. prauDha avasthA.kevala.koshisha. sAdR^ishya.santApa. eka prakAra kA havAI jahAja yA gubbArA.vyathita honA 1.3.kheta jotane kA kAma 1.ADhata.Ayu. liye.bhayabhIta.nAtedAra.bhaDakAnA. vAda vivAda karanA.3.5. irAdA bA. du:kha vA pIDA me. vayovR^iddha.nkti lagAne kA kAma 1.vyathA.svIkAra karanA.bhayaprada 1.sa. lakShya bA.sahArA denA 1.ghabaDAhaTa.n thA. de DAlanA.sammukha. pA.kahAnI VT 1.agADI.kR^iShi. madada.nkti lagAnA. rAjabhakti.yAtanA A 1.sIdha.apaharaNa. laDAI yA chheDa me.bhUmi sambandhI. du:kha denA. ma.kunja.bhaDakAva.nva. prayatna.2.sakala.aha:.sha. bIjagaNita. vAyu. rAga.buDDhA.bImAra honA.3.chapala. phira.nkti.n honA 1.nkAnA A 1. sagA.abhiGYa A 1.yantritva 1.kR^iShi sambandhI.atyAchAra karanA 1. nishAnA 1.pashchAta. Age. havAdAra.halakA karanA.sadR^isha.Ananda yA du:kha sUchaka shabda.yogaphala. sa.n DAlanA.4.dR^iShTAntI.abhiprAya.rakhanA.badale me.yavasurA.ngraha karanA.sarva. agarache. madadagAra. vismaya. dupahara ke bAda. mustaidI. rUpaka. surAsAra. pa.pIchhe.tarka karanA.pUrva 1.nbandhI. phurtIlA.ghabaDA denA.sukha denA 4 of 157 2/29/2008 9:15 PM .sakala. eka prakAra kA havAI jahAja yA gubbArA.hastAntarita karanA.hetu. du:kha denA.manabhAvana. kuchha kuchha khulA huA 1.kuTI N 1. rAstA.nirmala madirA 1.dR^iShTAnta.bhaya.prakAsha. gumAshtA.khAra ke guNa vAlA 1. madada karanA.Amane sAmane.( senAo ko) shreNIbaddha karanA N 1.bayAna.eka prakAra kA kImatI sapheda patthara N 1.samUchA.sahAyatA.kAna khaDe. sAdhana.vyaktagaNita 1. pIchhe.nimitta.lakShyanA.tAka lagAnA. guphA.ghaTAnA.sagotra.ndhanA.vichAraNA 1.isake bAda.chheDa.samasta 1.utaranA. lakShya sAdhana.saba rUpa se 1.asAra 1. khetI.anurUpa.samudita.3. prasiddha karanA.AkA.vAyumaya.n aguA.avasthA.. pa.oho.vyAdhi.chaukasa.havA se sukhAnA.ngIna karanA.sajAtIya.4. baDhAnA.ADhatiyA.baDha ke.pavana. madya.sabhA Adi me.bhIru.vikAra 1.2.sphUrtimAna 1.Aha.2. pIchhe kA vichAra. dabAnA. Aropa lagAnA.dayA.tAna.2.aho 1. ati pIDA.milanA.shAnta karanA N 1. Aha. sadR^isha honA.puna:.eka tAla honA. kama karanA.2.2. saDaka yA pharsha kA nakshA. sa. du:kha yA klesha denA 1.uttara 1.kAraNa.hA 1.jahAja ke pichhale bhAga kI ora yA usake nikaTa 1.bahAnA.kArindA.Dhera karanA N 1.nishAnA lagAnA. tatpashchAt.viruddha 1. yuga.pA. eka honA.chheDanahAra.munIma.2. akaDa. anyatra honA. upanAma.A paDanA 1. hoshiyAra.rakShA.rasavidyA 1.havA me.ndhanA.mana phirAva.ngInI.viruddha.ulTA.samUha. rekhA.sharAba 1.ghaTAnA.nchita karanA.Akasmika bhaya 1. http://sanskritdocuments. upayogI.bechainI.phurtI.nishchita uttara.2.teja.nipaTa.2. nIche AnA.shoragula.ghama. DarAvanA.tulya 1.prakaTa karanA N 1. rasAyana vidyA.tAla mela.sammati.Ashaya.chaDhAI.2.nga para.nsA huA. likhita patra.havA sA.nDa.dhaDaka.sadR^ishya.akulAI. havA Ane denA.mR^ityu yantraNA.sAvadhAna 1.tIsarA pahara. sulemAnI patthara.khusha. hakkA bakkA.TikA huA 1.bajAya 1.5.kula. chitra rakhane yA kavitA Adi likhane kI sAdI pustaka 1.pUrA.roga 1. kShAravishiShTa.bhayAnaka.abhiyukta kA yaha kahanA ki vaha ghaTanA sthala para upasthita nahI.AghAta.nkA.2.khI. jIvana kAla.bechI.vyAdhi me.dekhA dekhI. uddIpana A 1.hAya. karane vAlI kAryavAhI.praphullatA.rUpa 1.chau.priya.2.vachana.pa.ncha lenA N 1vikrI. atyanta pIDhita honA. kartR^itva.ghR^iNA. sela kharI.4..svIkR^iti denA. bhayadhvani. purAdhikAra se rahita vyakti VT 1.kahanA N 1. tamAma.tispara bhI 1.havA denA.hoDI hoDA N 1.saba 1. bhinna svabhAva kA.virAga.2.jalatA huA 1. khetI bArI kA.kama karanA. parityaktA patnI ke liye vR^itti yA jIvikA 1.

alaga dUra.ghAyala aura bImAra Adamiyo.ndha banAnA 1.burA.sa. bArI-bArI AnA VT 1.prati N 1. uttaradAyI.snehashIla 1.nkShA A 1.sa.akhADA 1.sAdR^ishya.2.sudhAranA.2.vivAda.kATakUTa.sadA.3.nbhA. milAnA.pare 1.baTavArA.nsA denA N 1. vashya.manabhAvanA.upakArI.radda badala N 1.mohanA. sa. ambara.2.mishraNa.parivartana karanA.kudhAtu.aura.( gaNita) mishradhana. Amoda janaka. TahalanA.n. mela.api 1.nva.nAtA.sukha. vismaya.nchA.sa.ghaDiyAla. uma. bahuta.n.vIrabAlA. AnandadAna. mitravat. pR^ithaka.. rakta hInatA yA ashuddha rakta jisase cheharA pIlA paDa jAtA hai 1.nsha lagAnA.mujarA karanA N 1. patrA.nsha.2.paraspara kA.vipulatA se VT 1.nchAI. shuddhatA.uchchatva.abhimAna.unnati karanA 1. ghaTAnA.milAvaTa. aparAdha-kShamA.shAnti denA. yoddhA strI.badalA.nkhyA yA pariNAma taka pahu. vismaraNa. http://sanskritdocuments.ngraha karanA.aspaShTa.vibhAga. sarvashaktimAna 1. pratiphala.vismaya 1.sUchanA karanA.bhUla 1.n. prastAva Adi me.uchcha hone kI abhilAShA.madhya me.baTavArA karanA 1. vikalpa. sa. aspatAla gADI.unnati karanA.phailA huA.dostI.bhI. .premapravaNa. varNamAlA ke krama se.a. ra.ikaThThA karanA 1.tR^iShNA.pakShAntara Conj 1.bahasa.n.sarvapriya A 1.AGYA kara.anuchita. galata.svIkAra karanA. tithi va samaya kI ashuddhatA.Ashcharya.nshodhana.kautuka 1.ghaTiyA kara denA 1. .varNAnukrama se 1.kShatipUrti 1.jantrI.vismita karanA. vetana..kAlabhrama. jala-thala-chara. kATa DAlanA. magara. isI prakAra.yA vivAha dvArA sa.vAdavivAda A 1.saba kA saba.2.njana 1. pAgala kI taraha.bhAga karanA.kAmuka 1. samAnatA. varNamAlA sambandhI. mitratAnA.sAtha sAtha.vIrA.pArada ra. sandehArthatA.nsha Adv 1.nsha.havasa.pAritoShika.vishAla. sakarI galI. adhikatara.nga A 1.namratA 1. nitya.nira.nshodhana 1.2.n.mujarAI 1.lAlasA. phiTakirI N 1.kamI. praNayashIla.Ashcharya.ishArA. pahale se.prasa. U.pR^ithvI aura pAnI dono me.ndhinA.yuddha sAmagrI 1.adhIna.jimmedAra 1. ekAntara VI 1. parivardhita karanA 1. akA.palaTanA.dvidhAgati N 1. milaunI.bAga me.rijhAnA. bIcha me.gupta sthAna se nikalakara AkramaNa karanA 1.milA huA. abhinandita karanA. bArI bArI jAne denA N 1.mastUla para 1.mishrita karanA.unmatta bhAva se 1.raddobadala karanA.AGYA denA.nche svara se N 1.madhya me.maitrI" N 1.prAya:.ndhi.madhurasvabhAva. a. bahutAyAta se. achambhita karanA. akelA.sivA isake. sushIla.nsha.acha.2.milApa.apravINa. uttama honA.nshodhana nA. phaujI daure me. alamuniyama.ghAta kA sthAna 1.sa.sudhAra.elachI 1. phalagaNanA. ghAta lagAnA.shubhachintA.pahale.n rahane vAlA.bandhutva.ekA.haradama.karanA N 1. aisA hI ho.lagabhaga.2.sthala-jala-chara. sArA. pArada ra.Age 1.prema sambandhI. paryAyavAda. achambhA.2.nchaya karanA.n kA rAstA.kisI vidyA yA kalA kA premI 1.njita karanA N 1.sukhapUrvaka chalanA N 1.nketa karanA.prachura 1.karIba karIba 1.ekAeka AkramaNa karane ke liye chhipA rakhanA.rAshi.phalasvarUpa ho jAnA A 1.n rahane vAlA 1.nchA. eka.krIDA.vyAkulatA 1. bhUla se.prANarakShA.sajjanatA.kAla nirUpaNa se bhrama 1.uchcha padavI.nDa.joDa 1.svIkAra.vR^iti.n sa.agnihotra kA sthAna 1. chAro ora se gherane vAlA. jhagaDA.sukhadAyaka.sarvathA N 1.Ashcharyajanaka.sambandhana.n sa.mana bahalAva.2. vedI.nTanA.dila lagAnA.sa.havAlA denA.koI sA.naramI.vilAsa.a. baTAI.bhItara 1.2.pratiShThA.ngavasha ullekha karanA 1.vistAra se kahanA.aparAdha-vismaraNa 1.mela jola.priya. hosha me. manoharatA.nga karanA 1.nyArA. AGYA.2. mila jAnA VT 1.bejA. yadyapi.DA.do me.2.khoTA karanA.nshayAtmaka sthiti N 1. milAnA. barAbara barAbara. bIcha me. chaDhanA.ulTA.nTanA.nAchaghara.yatheShTa.nchanA.aisA hone para bhI N 1.paryAyakramika. vismayakArI..a.ngabhUmi.n ke hita ke liye jIne kA siddhAnta 1.Upara.kATakUTa karanA. varNamAlA A 1.isI samaya 1.vIthI.n.milaunI karanA.karkashA N 1.n 1.nketa.pe.dvayarthaka.durustI.lambAI me. bA. prastAva Adi me.n lAne kI eka auShadhi N 1. pArA chaDhAnA.bilakula 1. bA.vR^ihata vistIrNa.eka prakAra kI chA.kAmanA. bahuta baDA. english to hindi dictionary .nkShA sUchaka 1.kula jamA.U. laDAI kA sAmAna.nba.sUchanA 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.lalachAnA N 1. baDhAnA.Ananda denA. ghaTatI.ghabaDAhaTa.bhrama se 1. dama denA.nehabhAva 1. mitra.koI. U.ngI. rAjadUta. Dhera lagAnA.2.sAhasI strI.sarvathA.Ananda.banAnA N 1.vinoda.AkA.me. parivartana.2.tulyatA.nidAna.html alley N alliance alligator allocate allot VT allotment allow VT allowance alloy N alloy VT allude VT allure VT allusion ally N ally VT almanac N almighty almond N almost Adv aloft Adv alone Adv along Prep aloof Adv aloud Adv alphabet alphabetical alphabetically already Adv also Adv altar N alter VI alter VT alteration altercation alternate alternate alternate alternative although altitude altogether altruism alum N aluminium always Adv amalgamate amalgamate amalgamation amass VT amateur N amaze N amaze VT amazement amazing A amazon N ambassador amber N ambient A ambiguity ambition ambitious amble VI ambulance ambush N ambush VT amen Adv amenable amend VI amend VT amendment amends N amenity N amiable A amicable amidst Prep amiss A amiss Adv amity N ammonia N ammunition amnesia N amnesty N amongst Prep amorous A amount N amount VI amphibious amphitheatre ample A amplify VT amply Adv amputate amuck Adv amuse VT amusement amusing A an A anachronism anaemia N analogy N 1.kaharuvA.jhA.upamA 5 of 157 2/29/2008 9:15 PM . lubhAnA.vyApaka N 1.hilA milA.khoTa dhAtu 1.abhI.pherAphera.triNamaNi 1.n se koI pasa.shuddha karanA.ramya 1.dA.lagAtAra.dillagI. chillA kara.sAthI 1.dayAlu.adbhuta 1.varNakramAnusArI Adv 1.sAtha me.dUsaro.mana bahalAnA.uma.tathAstu A 1. mAnanA.sa.ndI ke samAna baDI halkI dhAtu 1. bAdAma 1. badalanA.evamastu. badala jAnA.ThIka karanA.mana pheranA.sampUrNa.nga.nchadAra.nshodhana karanA.dhunI.baTavArA karanA N 1.ghabaDAnA N 1. havAlA. adala badala kA.phusalAnA. mitratA.shIlavanta. mela.varNAnukramaka.ekAeka AkramaNa karane ke liye chhipakara rahanA.kisI sa.grAha VT 1.saba kA pyArA.sa.n ko le jAne vAlI gADI.nda karanA.svIkAra.udyAnapatha N "1. abhilAShA.pa.suhAvanApana. ghAta.ntara VI 1.dhIre dhIre chalanA.nganA. unnatA.phailAva se varNana karanA.sameTanA.tamAshA.baDhanA.bhAga 1.patha.unnatA.bhinna prakAra ho jAnA 1.doShI 1.nga bha.anuyadi.abhilAShI.pUrNa rUpa se.

AshA rakhanA N 1.vibheda N 1. antaHpura A 1. TakhanA..Ashaya. virodha.prAchIna N 1.puna: 1.aura koI.nga.vidhi se bAhara.jatAnA.vinAsha N 1.viGYApana denA. kuchha. nihAI.itara.rAShTraviplavakArI 1.html analysis anarchist anarchy N anatomy N ancestor ancestral ancestry anchor N anchor VT anchor VI anchorage ancient A ancillary and Conj anecdote anew Adv angel N angelic A anger N anger VT angle N angle VI angle VT angler N angry A anguish N angular A animal A animal N animate VT animation animus N anise N ankle N annals N annex VT annexation annihilate annihilation anniversary annotate announce announcement annoy VT annoyance annual A annual N annuitant annuity N annul VT annulment anoint VT anomalous anomaly N anonymous another A answer N answer VI answer VT answerable ant N antagonism antagonist antarctic antelope anthem N anthology anthropology antic A anticipate anticipation antidote antipathy antiquated antique A antiquities antiquity antiseptic antiseptic antithesis antler N anvil N anxiety N anxious A any Adv anyhow Adv anywhere apace Adv apart Adv apart Part apart_·èÏåÌè apartment apathetic apathy N ape N aperture apex N aphorism apiece Adv apocryphal N 1.2.bechaina.nge kI sI.kuchAla.purAnA samaya.prachAra karanA.vyAkula.nkita.purAnA samaya.ndI 1.barasI VT 1. niyama virodha.mAnanIya. chuTakulA.nshI 1. shIghratA se.ngara DAlane kA sthAna.bharosA.nsha 1. sau.nA N 1.pitR^i.lopa. vArShika patra.prati khaNDa vastu yA vyakti A 1. tela lagAnA.kaise hI ho. devadUta.padya sa. vArShika bhattA yA vR^itti.uThA denA. chheda.sAhasa. cha. purAnA.doharA ke.viShanAshaka auShadhi.machhuA 1.ThaharAnA. english to hindi dictionary .aprachalita.praphullatA 1.2.shatrutA.n. naye prakAra se. pratyeka. pratikAra.n.avyavasthA.arAjakatA. apramANika. vibhAga.vyathA.nba.prakAshana 1.du:kha.milA lenA.chhoTI kahAnI. eka aura 1. la.( bahuvachana) N 1. phusalAnA.shreNI.uttaradAyI.prANI.kAma denA.2.khalabalI.pramANa..nchAnA.anichchhA. saDana rokane vAlI.2.pipIlikA N 1. miTAnA. chintA.kabhI bhI 1.shatrutA.mR^iga. ba.abhiSheka karanA. lagAva.upAkhyAna. javAba yA joDa honA.virodha A 1.daihika gaThana sa. adbhuta.pUrva puruSha.ari.R^itu kA paudhA N 1.choTI.kruddha.2.ndigdha pramANa 6 of 157 2/29/2008 9:15 PM .nAma rahita.Ana. kaShTa.jahAjo. udAsIna. varNakrama se likhA huA itihAsa.n kahI. chIraphADa.pUtinAshaka N 1.jahara moharA. kamarA. niyama viruddha.nTI.nga kI eka shAkhA 1. chAhe jo kuchha ho. machhalI mArane kI ba.ekabarasI peDa. http://sanskritdocuments. bandara. jantu sa.kopa. krodhita karanA.nTA DAlane vAlA.mela.balavA.du:kha pahu.astitva miTA denA N 1.tathA.uttaradAyI honA 1.indriya sambandhI 1. bAgI.pUrvaja A 1.ghoShita karanA. manuShya jAti kA viGYAna 1.ndhI.koI chIja.rAja tilaka karanA.chikArA 1. nAsha.ullAsa.sadoSha.sUchanA.nta me.kisI ke pahale karanA.tAmasa.purAne AdamI A 1. la.ghoShaNA.kisI sthAna para. kahI.jantu.bhAsa tulanA.bairI.chhidra 1.chirakAla kA.rokanA 1.ghuTikA.samvatI 1.basa honA.au.naShTa karanA.n joDanA.vipakShI A 1.prAchIna samaya kA.vyavachchheda. purAnA.tanika 1.vidveSha. kisI prakAra se. prakaTa karanA.prAchIna.bandaragAha. chintita.sUchanA denA.pahale kA.abhAva.prAchIna.jAntava.viSha haraNa.anvaya. pahale hI vichAra kara lenA.dUsarA koI.sha.2.pharishtA 1. parAkAShThA N 1.2.vishleShaNa.vArShika vR^ittidhArI 1.sa.pUrva puruSha sa.DhADhasa denA N 1.ngIta.khijhAnA N 1.ghuDI. viGYApana.milAnA A 1.nshI se machhalI mAranA 1.javAba denA. la.lopa.lau.utkaNThA.beparavAhI 1. satAnA. nAka.baira N 1.manas 1.phira se. chiU.sacheta karanA. udAsInatA.rukanA N 1.vyAkhyA karanA VT 1.ThIka 1.nyojana. padya.anokhA.n.vArShika vetana 1.nchalatA.pIDA.n kahI.ndhI.nda aura prasha. konedAra.ndhI vidyA N 1.pu A 1.va.pratipakShatA 1. vArShikotsava.sharIra vyavachchheda-vidyA.paitR^ika N 1.bila.lAga. 1.kathA 1.ha.ngara DAlanA. koNa. pashu. kaShTa.satyAnAsha.uThA denA.halachala. virodha.padachchheda.chheDachhADa. pR^ithaka.ki~nchita.purAne AdamI.prativiSha N 1. hirana.khijhalAhaTa.samudAya.kisI bhI dishA me.nukIlA.antara.shIrSha.du:kha.manastApa 1.jhirI.2.n bhI. bapautI.vilakShaNa.anya.satyAnAsha karanA. bhajana. joDI huI yA milAI huI vastu VT 1.kahI.santApa.vArShikavR^itAnta 1.udvigna. dUsarA.bApa dAdA.prakAshita karanA N 1.dharma sa.gaDabaDI 1.sa.bhAva.nirAlA.vachana 1.n para lagAyA jAne vAlA kara 1. prAchIna kAlIna vastu. bArahasi.nsA kA gIta N 1. prAchIna loga.sanAtana kA.prativArShika tithi.phikra. kusumAvalI N 1.ngara. benAma.bApa dAdo kA.nsI yogya VT 1.anurAgahIna.lepa karanA A 1.bahuta dina kA. aprasannatA.n ke Thaharane kA sthAna.jIvadhArI 1.aprasanna 1.bA.pUrva vR^itAnta.vA N 1.ba.jahAjo.koI aura.nDI. sUtra.nga kA 1.2. uttara.viGYapti. kuprabandha.mallU.po.sirA. pakSha samarthana 1. shatru. jilAnA. vArShika.TippaNI karanA.kahAvata.aharana 1. kA.ngraha.dukhada vastu 1. rakShoghna N 1.purakhA.vAnara.sharaNasthAna 1.alaga LWG 1. uttara ke yogya.adhikAra kara lenA N 1.chuhala.Takkara khAnA..nkAra.nba. pR^ithaka.jaLI 1.bhinna.nshI se machhalI mArane vAlA.anurAgahInatA.kapi N 1.socha.kathA.sAhasa denA.samApta karanA 1. dAsI.kupita.avidhi 1. ghR^iNA.rAjaviplava. pUrvaja.vichAra na karake N 1. atirikta. prAchIna kAlIna vastu.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.miTAva.ngara DAlanA. a.alaga 1.aniyama A 1.roSha 1.pAshavika. krodhita.krodha. purAnA.arAjakatAvAdI.nba.bhinna.ThIka baiThanA.chITI. aura.ala.khijAnA 1. pitR^i. la.nokhA.shIta lagA 1. svarga dUta samAna. dakShiNI dhruva yA isake Asa-pAsa ke sthAna sambandhI N 1.agradR^iShTi.apara.jaise taise.jIvashakti.pIDA.pitA pitAmaha Adi.svarga dUta.divya 1. uddeshya. niShphala karanA.bhinna bhinna.koNa 1. TIkA karake samajhAnA.turanta. sAlAnedAra.npha kA paudhA 1.laganA.utAvalI se.kisI bhA.purAne Dha. uttara denA.vyagratA 1.pratIkShA N 1.stuti.koTharI.beparavAha 1.utsuka 1.jahA.shoka.2. shUnyakaranA.hala.ashAsana. Ashraya.konA.nti Adv 1.lubhAnA 1. pahale se socha vichAra.

svadharma bhraShTa.lagAnA.sarokAra rakhanA.durAroha 1. svIkAra karanA.utsAha.avAI. puchchha. niyukta karanA.sAmAna.sahI ke lagabhaga VTI 1.nTavArA karanA.nkAvAna. dharma rahita. apIla.nyAyakarttA A 1. bhUkha. mUlya baDhanA VT 1.mUlyAvadhAraNa. vR^ittakhaNDa.prayojya. mola lagAnA.2. joDI huI vastu.kahAvata. svadharma tyAga.svechchhAchArI V 1.nikaTa pahu.jhukA huA. pa.bhojanechchhA 1. dhanurvidyA N 1.prasha.parishrama.pravR^itti.aniyantrita.n kI vidyA 1.shrR^i.lagatA N 1.nausikhiyA VT 1.nganA. dhanurdhara.tIvra.batalAnA N 1.apane siddhAnta yA dala kA tyAga N 1.2. kShamA mA..mUrti.upayogI honA 1.karShaNa yogya.nivedana.bhUta.pR^ithak nikAlanA.veSha 1. Dara. khUbAnI 1. sthApatya.sAmagrI.patita 1.dekha paDanA. apanAne kA visheSha kArya me.yogya..kisI aparAdha ke liye shoka prakaTa karanA VT 1.lagAvaTa A 1.mohara karanA.2.binatI karanA.dhanuSha chalAne vAlA. shikShArthI kara lenA. mUlya baDhAnA N 1. sarAhanA.prerita.purAnI vastuo.ntra.samayAnusAra 1.ngata VT 1.uchcha shreNI kA svargadUta N 1.atirikta viShaya.nkA.upayukta. pradhAna pAdarI kA sahAyaka 1.tArA N 1. nirNaya karanA.parachhAI. jalachara.lakShya.ThIka mUlya nirdhAraNa karanA.poShAka.prArthita vastu dekara manAnA.jalasambandhIya.ba. pradhAna pAdarI N 1.pravesha.vikaTa. pAsa AnA.Ishvara kA bhejA huA samAchAra prachAraka N 1. sannikaTikaraNa 1. svechchhita.n paidA hone vAlA 1.maidAna.sha.prayoga karanA 1.2.utsukatA 1. nikaTatA.nsA karanA.pAnI ke.natthI karanA.prayoga.sa. kapaDA. utkaTa.nikaTa pahu. nikaTa AnA.bodha shakti.nivedaka.pa.madhyastha A 1. mUlya kA nirNaya.ThaTholiyA. apIla karanA.spaShTa.punarvichAra ke liye prArthanA karanA 1.apane siddhAnta yA dala kA tyAga A 1. DarAnA.mAnanA A 1.nsA karanA.madhyasthatA N 1.nAma.sAmagrI.purAne yA sarakArI lekha patra rakhane kA sthAna 1.vastra.2.pAnI me. tAlI bajA kara prasha.dAma ThaharAnA.samIpa.ghirA huA sthAna 7 of 157 2/29/2008 9:15 PM . pakaDanA. samAnAdhikaraNa.n se chhAyA huA maNDapa 1.nkha kI putalI. purAtatva.nDhA karanA N 1.aprachalita N 1.anumodana 1.dharmArtha ke liye rakhanA.nsA karanA. ya.nikaTa. apIla karane vAlA. english to hindi dictionary . kShamA mA.upAya.n ke Upara pahanA jAtA hai. joDanA.binatI karanA.html apologise apologize apologue apology N apoplexy apostacy apostasy apostate apostle N apostrophe apothecary appall VT apparatus apparel N apparel VT apparent apparition appeal N appeal VI appear VI appearance appease VT appellant appellate appellation append VT appendage appendix appertain appetite applaud V applause apple N appliance applicable applicant application apply VI apply VT appoint VT appointment apportion appose VT apposition appraise appreciate appreciate appreciation apprehend apprehension apprehensive apprentice apprentice apprise VT approach approach appropriate appropriate appropriation approval approve VT approximate approximate approximately approximation apricot N apron N aprops A apt A aptitude aquatic A aquatic N aqueduct arable A arbiter N arbitrary arbitrate arbitration arbitrator arboreal arbour N arc N arcade N arch A arch N archaeology archaic A archangel archbishop archdeacon archer N archery N archipelago architecture archives arctic A ardent A ardour N arduous A area N VT 1.apanAnA.ncha.pAsa pAsa rakhanA N 1.dhUrta 1.sthita karanA. maharAba.anukUla.chelA banAnA 1.upAdhi 1. pa~ncha.nchanA A 1. kaThina.sannikaTa.padAbhilAShI N 1.n prayoga N 1.. nikaTAgamana.a~NgIkAra.kR^iShNArpaNa karanA N 1.dharma chyuta.dikhAvaTa.sAmAna.2.yogya.vR^ittakhaNDa. sa. eprana. lekhAgAra.bhaya dilAnA N 1.tatpara.bhayayukta. hathiyAra.dhanuSha.pahu.phabatA huA.sthApana.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. apanA banA lenA. guNa pahachAnanA.2.latAgR^iha. shiShya.yAchaka.dUbhara.mUlya nirUpaNa karanA VI 1.nchA 1.uttarI dhruva ke AsapAsa ke sthAna sambandhI 1.anumAna 1.vAdA. uchita.duShkara. bA.shilpa vidyA. svIkR^iti.ncha VTI 1.2. lagabhaga N 1.seba kA peDa. joDI huI vastu.samaya para.samIpa gamana.prachaNDa 1. pahanAnA. niyukti.a.svadharma tyAgI.sa.rakhanA.punarvichAra ke liye prArthanA 1. kahAnI.laTakana.prakAsha.2.nirUpaNa karane vAlA V 1. punarvichAra sambandhI N 1.prastuta.milAnA.tatparatA.uddhita N 1. kR^iShi yogya.nganA.svAbhAvika IchchhA.prAchIna shilpa viGYAna.nba.samajhanA.aparAdha kA svIkAra aura usake liye kShamA kI prArthanA.nahara 1.upakaraNa 1.vR^ikSho.ngAra karanA A 1. svadharma tyAga.avAstavika N 1. padavI.rAstA.kisI aparAdha ke liye shoka prakaTa karanA N 1. dikhalAI paDanA. A. prArthanA patra. kShamA prArthanA.upasthita honA.vibhAga karanA 1.nirmANa N 1.sa. ku~nja.bahuta mAna karanA.vachana.ncha kA kAma karanA. mUrchhA kI bImArI.chhAyA. mUlya vR^iddhi VT 1. upasthiti.upapada.udyata N 1.nkalpa karanA. abhiprAyAnusAra.yukti. jAna paDanA N 1.sajAnA.baDAI karanA.pakSha samarthana N 1. pradhAna.2.chAlAka.bIchabachAva karanA N 1. Ishvara dUta.mR^igI roga N 1.nirdhAraNa karanA. jhukAva 1.n se sambandha rakhane vAlA 1.sUchanA denA.sa. samajhanA.2.pakaDa A 1.pahu.upagraha N 1.dhanuShadhArI 1.2. toraNa patha.AbhAsa. auShadhi banAne yA bechane vAlA 1.niyukta pada VT 1. mithyA.kAma para niyukta karanA N 1. prArthI. nAlI.jotane bone yogya 1. uchita. jalajantu.chipakAnA N 1.kShetraphala. lagabhaga.parishiShTa VI 1.nsha lagAnA.upayoga 1. shAnta karanA.nche svara se prasha.rUpa. banAvaTa. seba.chelA. akShara lopa yA sambandha kA chihna N 1.ruchi. DaranA N 1.prayoga kiye jAne yogya.lagAva.ThIka honA. http://sanskritdocuments.nchanA Adv 1. dvIpasamUha N 1.dR^ishya. dR^ishya.3.ndehI N 1. pa~nchAyata.mukhya. jatAnA.chApa. prakaTa.nishchaya karanA.guNa gAnA.( krodhita ityAdi ko) Tha.U.sAmAna.aujAra.barasAtI kamA.nsA dhvani 1.nprayoga.sarAhanA N 1. uttarI dhruvI.nyAyakarttA. Asha.lagAva rakhanA N 1.samIpatA.nprayojita karanA.sa.pAnI kA paudhA. lagAnA.jo kapaDo.atirikta vastu.sa.utsAhI. nivedana patra denA.udaya.nTanA.lalaka.tahabanda 1. yogyatA.eka chhoTI rUpakamaya kahAnI 1.uchcha prasha. ThIka.latAo.n 1.bhaya.ndha.DATa N 1. sambandha rakhanA.2. kShetra. anubhava. chApa 1.vAha vAha. prAchIna.punarvichAra kA prArthI A 1.ncha.prasha. sambhAvanA.preta.ngati. eka ke Upara dUsarI chIja rakhanA.2.nsA jo tAlI bajA kara kI gayI ho. vAnaspatika. jvAlA. mahAdUta.

aprAkR^itika 1. N VI VT 1..2.chIja.nishchaya karake kahanA 1.nA 1.guNI. sa.joDA huA.samatva sahAyatA karanA. abhijAta varga.nkalana karanevAlA.chatura jaisA. dara 1.jamA honA 1.sharamindA.2. 1.bANa.gA.nkhiyA.apavAda.AkAra.yati.chhipa kara. yuddhavirAma.nkArI.dR^iShTi.basa 1. 1. 1. 1.shakti shastra yukta karanA jahAjo. tIra kA phala shastrAgAra sa.nka lagAnA.nTha lagAnA 1. N VI VT N 1.AjAnA 1.ekatra karanA. guptaghAtaka.n ke dvArA rAjya shAsana 1.dastakAra.sAthI. shreShTha jano. 1.haThI. sahAyaka.2.anukUla honA.tatparatA. 1. padAbhilAShI. 1. 1.uThanA.dalIla.lahalahA jAnA.Arambha honA. ghera kara chAro. aha. 1. sandUka bAhu.chAhanA.DhAla 1.nkAnA doShI ThaharAnA.4.n kI yuddha nivR^itti.Atmasa.susta.nAyaba 1. prabhutA.sahArA.akhADA vAda-vivAda karanA.mitra.mola ThaharAnA. N N N 1.2.nyamI kAraNa batAyA jAnA. 1. N 1. 1.3.ngIkAra.pradhAnajana.n kA beDA.laDAI ke jahAjo.4.abhimAna. parishrama. 1.uchchavarga.isa kAraNa se.kAryabhAra. 1. kR^itrima.udAharaNArtha. joDanA. N N A N ra.bhUnA huA chaDhanA. A.nchanA.lAlasA karane vAlA 1.prabhAva.shastradhArI senA 1. ekatrita honA.vyUha rachanA sajAnA.abhinivesha nirdiShTa karanA.sa. spaShTa.2.haratAla Aga lagAnA.2. a. khADI. aha.mahakIlA hara ora.gupta rUpa se pUchhanA. 1.kyo.chaDhAva. 1.ndhi kavacha.marA huA pahalU. ghera kara hara ora.dhokhA.milA huA 1. 1.yathA.hatyArA. topakhAnA shilpI. N A 1. N N 1.anukUlatA.3.nidesha. 1.nkuchita rAkha.sharIka 8 of 157 2/29/2008 9:15 PM .bhasma eka ora.ArohaNa.uThAnA.chhipa kara mAranA 1.dhArA.chaDhAI.ghamaNDI.darpa.sahayoga 1. chaDhAva. kala~Nka.chau. A 1.jI uThanA. VT 1.a. sahAyatA.milAnA anumati.jabaki. daphA.2.dhuna. 1.n hI.kaushala.kArIgarI raktavAhinI chAlAka.pachAkara sharIra me.doSha 1.vAra.saba ora jagAnA.2.ghamaNDa.kala.2.2.vAdavivAda. bala.svIkR^iti.udaya honA. 1.avasthA 1. kara lagAnA 1.rokanA Agamana pahu.n kA beDA 1. 1.shAstrArtha.3.ngabhUmi.tArkika sUkhA. 1.dR^iShTi yA tAka lagAye rakhanA. 1.nki chaDhanA. 1. vikraya-patra.chhipa kara mArane vAlA 1.abhilAShA chAhanA.tarka karanA. 1.pakaDanA.mArapITa AkramaNa karanA yatna karanA jA.2.prakAsha honA. dAvA.chitrakAra.3. 1. tarka.upAya 1. sammilita karanA. vadha.alaga.2.jAna bUjha kara ghara Adi me.. http://sanskritdocuments. 1. N 1. A V N A N 1. jamaghaTa.njI 1.n pesha karanA.bahasa karanA.dhUrta.ekasA karanA.nchanA.prApta karanA. 1.kUtanA.unnati karanA 1. sApha bolanA. N N VT N 1.prashna karanA.nkAra. chatura.krama se sthApana shreNI.hAtha baTAnA.garva.nibandha.ekAnta me.acheta.Alochya viShaya.nyukta.html arena N argue VTI argument argumentative arid A arise VI aristocracy arithmetic ark N arm N arm VT armada N armament armistice armour N armoury N army N aroma N aromatic around Adv around Part around Prep arouse VT arraign V arrange VT arrangement array N array VT arrears N arrest VT arrival N arrive VT arrogance arrogant arrow N arrowhead arsenal N arsenic N arson N art N artery N artful A article N articulate articulate artifice artificial artillery artisan N artist N as Conj ascend V ascendancy ascension ascent N ascertain ascetic N ascribe VT ashamed A ashes N aside Adv ask VTI askance A asleep A aspect N aspersion aspirant aspiration aspire VI assail VT assailant assassin assassinate assassination assault N assault VT assay VI assay VT assemblage assemble assemble assent N assent VI assert VT assertion assess VT assessment assessor assets N assiduity assign VT assignment assimilate assimilate assimilation assist VTI assistance assistant associate associate 1.vivechana karanA 1.varma shastrAgAra senA mIThI sugandha 1.n. prabandha.n se sotA huA. 1. 1.sahArA denA. 1.mUlya nishchita karanA. N A 1.uganA. savAk.sugandhita.shara 1.janasamUha 1.2.dalIle.2. N N 1.pramANa 1. shAkhA.patA lagAnA tapasvI.mila jAnA. sahayogI.kara lagAne kI prakriyA. vastra pahanAnA bakAyA.dR^iDha-vachana.phareba.sambandha karanA lajjita.maNDalI.hatyA.kanakhiyo. niyata kArya. 1.baDhanA. english to hindi dictionary .uThAna chaDhAI. chAha. 1.nganA.sughaDa.nkalana. 1. A.mR^ita. sammilita honA.spaShTa uchchAraNa karanA.prasannatA svIkR^iti denA.choTa karanA 1.jisa samaya.parIkShA karanA.bhujA. N 1.bhAva. 1.n ora.ikaTThA honA.rUpa.jyo.krama se lagAnA 1.thoDe dino.jAganA 1. ( kara Adi kA) parimANa nirdhArita karanA.banAvaTI. eka shabda varga 1. bhaDakAnA.abhimAnI tIra. nishchaya karanA.sabhA.nirUpaNa karanA 1.nkanA.samarpaNa-patra 1.2.eka hI taraha kI banAvaTa.mada 1.Upara ko uThanA.nganA.pachAnA. AkramaNakArI 1.katala karanA. lekha.bahasa.2.nidrA me.sAjhI.nishchita vAkya A.parakhanA 1. 1. 1. 1. sammilana.mA.jA. chAlAkI. 1.yukti.tirachhI dR^iShTi se.viShaya.kArIgara kalAkAra.nThadAra 1. 1.pratiGYA karanA dR^iDhatA se kahanA.sammati denA..sadR^isha honA 1. vivAdapriya.gA. yuddha kA sAmAna.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. 1.vivaraNa mA.hausalA rakhanA AkramaNa karanA. hatyA karanA.n milA lenA 1.pachakara mila jAnA.mola yA dara ThaharAne kI prakriyA. hathiyAra.pravINatA.nchanA. batalAnA.lau.n Aga lagAne kA aparAdha kalA. 1.nipuNa vastu. N N 1. sandhiyukta.chhala. surabhita.kara nirdhArita karane vAlA pU.sa.sheSha giraphtAra karanA.n.nkagaNita baDA jahAja.nyAyakarttA ke sAmane aparAdhI ko upasthita karanA prabandha karanA. ikaTThA karanA. N N 1. N 1. shilpakAra.guptaghAta dhAvA.5.ekasA honA.sthiti.mAna lenA.chhavi.ekAgratA.sarvAdhikAra.paripAka.prArthanA karanA tirachhI.

kaThora.ragaDA. nIlAma me.nsatA. N 1.bharosA.sAthI.parichAraka.kalpanA 1.apanAnA. bala yA mUlya me. prApya.baDA.n bechanA 1.paramANuka prAyashchita karanA.ghora karma.nta karanA. A N 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. dhyAna.kama karanA.prayatna.chAha. darshana.2.nchAva.Ashcharya bhau.ghamaNDa karanA mAna lenA.ncha karane vAlA. shrotAgaNa. nR^isha.vastra.ncha.sa.samAna ho jAnA. nIlAma karane vAlA 1.vinyAsa. 1. ghisAva.kAraNa batalAnA.moha lenA 1.bhArI duShTatA. 1. sa.sa.sammilita honA.sevaka. A VT N 1.2.n bA.kaTTara.n bA. 1.milAnA. sparshonmukha me.bhayabhIta karanA bhUlA-bhaTakA.ThIka honA chhA.nchanA lekhA parIkShaka. 1.nghaTita honA 1. saba dashA me.karNa-gochara.koI a.udyoga. 1. 1. AshvAsana. 1.Tha.nsha baDhanA baDhAnA.GYAna prayAsa.khi.turanta nAstikatA.prApta hone ke yogya 1.2.dR^iDha pramANa.atyAchAra. 1.bhinna bhinna.ekAeka.chAlAka.nishchaya karake kahanA 1.sAtha karanA 1.kama karanA.kShatipUrti Upara.nbandhI 1.bhAva 1. A 1. shubha.dhUrta.hisAba kI jA.tIkShNa.vyAyAma eTalasa. N 1.kuchha.n 1.yogyatA.2.sa.kasarata. kurka karanA 1.sambaddha karanA.gavAhI denA.phUphI 1.AbhUShaNa vastra pahananA 1.sevA karanA.koI vastu. DhITha.pUrvAnumAna. nR^isha.nchanA.ngata. bImA vishvAsa dilAnA.khabara lenA upasthita rahanA.laga jAnA.AkramaNa dhAvA karanA.n.khagola vidyA jAnanevAlA 1.achchhA.dhImA karanA. patalA karanA. 1. N N 1. 1.Ashraya 1.vinIta 1. sevA.mAmI.parichAraka.mahApApa natthI karanA.santuShTa karanA 1.shreNiyo.nti 1. pUrvadhAraNA.pahu.ghabaDA denA.nTanA.Agama kahanA pratApI.apanAnA.hastAkShara karanA pahanAvA.Ashraya-sthAna. 1. 1. guNa.eka tAla karanA.mitratA me.tapasyA. shakuna. khagola vidyA ghAgha.nchakkA karanA.chaukasa.phUphI chAchI.ghoDe kI savArI kI bhA.kShatipUrti karanA. sAvadhAna.achambhA.apane Upara lenA. N 1. tAraka.n.vidhi pUrvaka bhe.adhikR^ita AkarShita karanA. 1.. english to hindi dictionary .mAnI huI bAta.prema.Tahala.grahaNa. 1. 1.santoSha denA mAnanA.vismita karanA 1.nIlAma me. sa.ncha lekhA jA.koI a.2. DhiThAI.vR^iddhi karanA 1.nsa. sharaNa.2. N A A N VT N N 1. sevaka.ngharShaNa sura milAnA.nchadAra baramA kuchha bhI.nga.DhADhasa.rUpa banAnA..naksho.mausI.sunAI dene yogya 1.n phailA kara.upArjana.shravaNa yogya.2.Ishvara ko na mAnane vAlA vyAyAmI.n me. N 1. 1.shvAsa-roga 1. 1. N A N N A VT 1.ThATha 1.sahI karanA. prApti. A N 1. 1. 1.mausI.patha se alaga TA.lagAva 1.akkhaDa.vishvAsa.milanA.sa.guNa. damA.kalpita vastu.sohanI 1. http://sanskritdocuments.sAthI 1. AkarShaNa.2.nbha me. 1. vAyumaNDala paramANu paramANvika.2. 1.sthiti.jisakA sambandha lagAyA jA sake.dhR^iShTa. upasthiti 1.bhAva. damA kA rogI.mela. N 1.alaga alaga karanA 1. bImA karanA.ghora.sacheta.adhika dAvA karanA. 1. N 1. 1.koshisha karanA.shvAsa roga sa.hakkA bakkA karanA. 1. prAyashchita.nsarga.ora 1. shiShTa.n bechanA 1. 1. kurkI dhAvA.sira ke Upara 1.se. N A 1.baDA pe.2. N VT A 1.bujhAnA.lekhA kI jA. Adara. N N 1.anIshvaravAda nAstika.doSha DhU. kaThora niyama.satkAra.sAhasI shravya.halakA karanA.kapaTI pR^ithak.ujaDDa.Ashrama 1.paravAha.unnati shakuna batAne vAlA shakuna vichAranA.lubhAva 1. lagAva.. jyotirvid.sammelana.n DAlanA.nchanA.kalpanA karanA. N 1.3.chaukasI.kaThinatA 9 of 157 2/29/2008 9:15 PM .pahu.mana haranA.haTTA-kaTTA 1. milAnA.ngata karanA.labhya.nDA kara denA.alaga sharaNa-sthAna.achambhe me.naukarI karanA 1. sambandha lagA denA. AkarShaka.ropaNa.n kI kitAba 1.mAmI. Ara. vargIkaraNa. 1.tArA kA chihna.manamohaka.sabhA. A N 1.n ghaTAnA sAkShI honA. sambandha. milanA.bahAnA karanA 1.maNDalI mila jAnA. 1. mukhtAra.nTa lekhA parIkShaNa.grahaNa karanA.koshisha prayatna karanA.2. N N 1. ravaiyA.sajAvaTa shA. 1.nsha koI vastu.malla 1.2.rUkhA 1.ThaharAnA 1. sa.ngha.jisakA kAraNa nishchita kiyA jA sake 1. vR^iddhi. N 1.mahAna chAchI.lAbha karanA 1.tulya-svara karanA nIlAma nIlAma karanA.siddha karanA.nDhanA prApta karanA. hR^iShTa-puShTa.baDhAva. 1.mAnachitra kI pustaka.vidyA.dhanya kaThina.para.nTanA.2.Avabhagata 1.ati-duShTa 1.saba mela kI vastue. khela.chatura. shrotA.karkasha.nge.AkramaNa karanA.sunane vAlA baramA. chakita karanA.pratinidhi.khI.pathabhraShTa. vismaya.DarAnA.joDanA.ndhanA. ropya. 1.manohara. 1.koI bhI vastu jo sAtha chalatI ho 1.html associate associate association assort VI assort VT assortment assuage VT assume VI assume VT assumption assurance assure VT asterisk asthma N asthmatic astonish astonishment astound VT astray A astride A astronomer astronomy astute A asunder A asylum N asymptomatic at Prep at_all_events at_the-outset at-once Adv atheism N atheist N athlete N athletic athletics atlas N atmosphere atom N atomic A atone VTI atonement atop Prep atrocious atrocity attach VTI attachment attack N attack VT attain VTI attainable attainment attempt N attempt VTI attend VI attend VT attendance attendant attendant attention attentive attenuate attest VTI attire N attire VT attitude attorney attract VT attraction attractive attributable attribute attribute attribution attrition attune VT auction N auction VT auctioneer auctioneer audacious audible A audience audit N audit VT auditor N auger N aught N aught Pron augment VI augment VT augmentation augur N augur VTI august A aunt N auntie N auspices auspicious austere A austerity VI VT N 1.parishrama karanA dhyAna denA. 1. upasthita.bharosA denA.sneha.n turat.Dha~Nga. N N 1.moha.udyoga karanA.pahalavAna.

n batAnA.abhadra. lobha.prAmANika. amIna. bekarI. prApti.pakShadvAra background N 1. adhikArI. lekhaka.njasa me.prAmANika.svavR^ittAnta autocracy N 1.sarvadA azure A 1.. svIkAra karanA.bachA jAnA.ma.alaga awe N 1.svechchhAchArI. gaDabaDI. U.asabAba.rAstA dekhanA.dastA bailiff N 1.kAma kA avalanche N 1.sacheta.chAha.guNahIna badge N 1.madada karane vAlA manuShya avail N 1.khemA.tyAga karanA avoidable A 1. utsukatA se pIchhA karanA baffle VT 1.dharma se giranA backward A 1.ikabAla karanA await VT 1.kapi. pITha.la.sahAyaka. bATa johanA. chArA rakhanA.n uDane vAlA aviation N 1.jAgR^iti.n bArIka chheda banAne kA kA. kuchha dera ke liye awkward A 1. dhurA.pradhAna Ashraya backdoor N 1.TeDhA.pichhalI ora. adhikAra denA.n-hA.2.svahasta-lekha automatic A 1.chaparAsa badger N 1.granthakartA.pR^iShThabhAga backslide VI 1.bIcha kA average N 1.3.2.Dara awe VT 1.senA kI sAmagrI bagpipe N 1.anADI.roTI vAlA bakery N 1. pramANita karanA.prabhutva. dUra. lAbhadAyaka honA.dhAka. rIDha kI haDDI.punarutthAna award N 1.mohara. jamAnata. burA.vAstavika.vyApAra. sahakArI. baDA bandara.DerA-Da.svaya.shishu babel N 1.nkusha autograph N 1.pAritoShika award VT 1. sAmAna.manamaujI rAjya autocratic A 1. asalI.phala avail VI 1.nAnabAI kI dUkAna.guptadvAra. sUA. mukhya sahArA. bhaddA. prApta karanA.beDaula.vaha vastu jisase ghR^iNA kI jAya avert VT 1.tirapAla. TeDhA. jAgaraNa.ThaganA. svayam-siddha axis N 1.patajhaDa.ngatishIla.pichhavADA back VT 1.n.pharasA.lAbha pahu. roba.trAsa.sachchA. mUTha. parihArya avow VT 1.pha.pichhavADA. abhiGYatA away Adv 1.ndA lagAnA bake VT 1.2.pIchhe bacon N 1.TAla jAnA.nchAnA. hastAkShara.anichchhuka. kalakala kA shabda karanA babe N 1.pratikUla rUpa se axe N 1.kalakala kA shabda babble VTI 1.parA~Nga-mukha aversion N 1. nirNaya. pakSha lenA.2. adhikAra.tambU.chintAjanaka awl N 1.pIchhe.yantravat automobile N 1. sahAyaka auxiliary N 1. inAma.abhAgA.nishchaya se kahanA.kArya. sharada viShuva( 23 sitambara) auxiliary A 1. hone yA karane kI anumati denA autobiography N 1.chaukasa honA awake VT 1. pR^iShThabhUmi. dhurI.sUara kA sUkhA namaka milAyA huA mA. bijjU badger VT 1. TAla denA.svaya.chandavA awry A 1.pratibhUti. bulAvA.prabhAva.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.nIlA.hU.. gullI. gupta bAte. ghR^iNA.2.AshA karanA awake VI 1.sahArA denA. english to hindi dictionary .nTA awning N 1.2.vIthi aver VT 1.chitra ke pIchhe kI bhUmi.chamaDe me.vyartha karanA bag N 1. ausata. AtmakathA.niyamAnukUla puShTa karanA.nkanA. badalA lenA.lAlacha avenge VT 1.avivAhita puruSha back Adv 1.n. billA. prAmANikatA.virodha.sacheta karanA awakening N 1.varNana karanA average A 1.pratikUla.be. ulTA.roTIghara 10 of 157 2/29/2008 9:15 PM .3. lAbhadAyaka.rachayitA.ngIkAra karanA. sAvadhAna.anupasthita.nDA. vAyuyAna chAlana.phaisalA.badale me. se. sUara mAsa( namakIna) .lobha. nira.nsurI bIna yA shahanAI bail N 1.palaTe me.sukhAnA baker N 1.bAlaka bachelor N 1. nAnabAI.dhurI.bachAnA. moTara-gADI autonomy N 1.2.dUra karanA.hitakArI banAnA.shishu.nda.a.dR^iDhatA se kahanA.borA bag VT 1. bachchA.nsa bad A 1. DarAnA awful A 1.sachchA ThaharAnA authenticity N 1.dUsarI bAra back N 1. DarAvanA awhile Adv 1.vAstavikatA author N 1.ghabaDA denA. dUra rahanA.2.svatva adhikAra.nvArA puruSha.havAI-jahAja yA vAyuyAna me. shAmiyAnA.n rakhanA baggage N 1.pralobhana bait VT 1. jagAnA.svataH-pravR^itta.sapramANa authority N 1.n shAsana autumn N 1.daNDa denA avenue N 1.lAbha. chArA.nchA makAna baboon N 1.n uDane kI vidyA avidity N 1.chihna..bAlaka. nIlAkAsha babble N 1. prApya.sAmAnya.sarakArI nAjira bait N 1.dukhadAyI.satyatA.nirmAtA. TeDhA.AviShkAraka authoritative A 1. pramANa authorize VT 1.kuThAra axiom N 1. havAI-jahAja me.AkarShaNa. svachAlita. pIchhe kI ora. jAganA. ausata nikAlanA averse A 1. nirNaya karanA. ausata.nDA awry Adv 1.asamAna rUpa se.bhau.parA~Nga-mukhatA. nira.lAlacha.3.pratIkShA karanA. sahAyatA backbone N 1.viruddha. thailA.guNakArI.phaladAyaka.nkushatA. http://sanskritdocuments.khoTA. AsamAnI. a.shakti. AdhikArika.taya karanA aware A 1.2.chhApa. pIchhe kA dvAra. bakanA.kAma AnA avail VT 1.meghahIna azure N 1.abhiGYa awareness N 1.gapashapa karanA.kolAhala.pakAnA.html authentic A 1.2.haTAnA aviator N 1.2.ndherA sthAna backside N 1.akShadaNDa aye Adv 1.lobha. pichhaDA huA. pahADa se giratA huA barpha kA Dhera avarice N 1.phira.utsukatA avocation N 1.n DAlanA.upakAra karanA available A 1.ulTA backward Adv 1.chaDhAnA back-up N 1. sharada R^itu.dveSha.madhyamAna average VT 1. pIchhe kA hissA.bImAra.yathArtha.aishvarya.nDA. vAdA karanA. patha.nIlavarNa. bachchA.ngUra baby N 1.akSha-rekhA axle N 1. asama. lAlacha. ku. vyavasAya. mashakabIna. patita honA.duShTa. kulhADI.sachchAI. bakavAda.shAsanAnurUpa.pratikUlatA. kleshakara.pramANita karanA. ulTA. svarAjya.vishvAsa yogya authenticate VT 1.n karanA. patanakAla autumnal-equinox N 1.eka prakAra kI bA. thaile me.AlasI.vaira.udyama avoid VT 1.2. sadA.madhyavartI.ku~nja.

paTTI.. dhUpa khAnA.bhulA denA 1. bhoja. jI churAnA.nva. baptismA denA.nkanA. gaTThara banAnA 1.vighna upasthita karanA.ADa.3.n bharanA 1.AdhAra 1. nAma rakhanA 1. kevala A 1.nkanA 1. TAla jAnA.nba.nvAra.vAyuyAna 1.2.sukhadAyI.kama gaharAI kA gola bartana. mata-patra 1. bajarA.nkane kI AvAja 1.patAkA 1. vinimaya karanA. kinArA.2.poTalI. na~Nge pA.2.vakIla.chhoTA.n kaidiyo. khalihAna N 1.pyAlA.ba.bandhana.barAbara.nirAshA 1.kaThautI.chhaDa. gaTharI.ntulana.ka~Ngana 1. A. achchhA saudA 1.nhadI.kevala. DAkU. mola-bhAva karanA. ga. bA.nsI uDAnA 1.koThI 1.2.n kA kaTagharA. mUlatattva.ga. sImA.mahAjanI karanA 1. ghoDe kI lohe kI nAtha.paTTA 1. ja~NgalIpanA.bai.3. gula me.nirvAsana.) ainaka N 1. DaliyA.ndha.desha nikAlA denA N 1.ga. tulasI 1.ntulita karanA. ja~NgalI.nsI. sa.nhachora.6. desha-nikAlA. bechanA.html balance N balance VI balance VT balcony N bald A baldness bale N bale VT balk N balk VT ball N ballad N ballast N ballet N balloon N ballot N ballot VI balm N balmy A balsam N bamboo N ban N ban VT banal A banana N band N bandage N bandage VT bandit N bandy VT bane N bang VT bangle N banish VT banishment bank N bank VTI banker N bankrupt bankruptcy banner N banquet N banquet VI banquet VT banter N banter VT baptise VT baptism N baptize VT bar N bar VT barb N barbarian barbarian barbarism barbarous barber N bard N bare A barefoot barefooted barely Adv bargain N bargain VI bargain VT barge N bark N bark VI barley N barn N barnacle barometer baron N baroness barrack N barracks barrel N barrel VT barren A barricade barricade barrier N barrister barrow N barter N barter VTI base A base N base VT baseless bashful A basic A basic N basil N basin N basis N bask VI bask VT basket N bastard A 1. tAlukadArastrI.dala.3.2. mUla 1. vinimaya..khulA huA.kavi 1. niShedha karanA. ha. nikAla denA. lajjAshIla.dUra karanA. rokanA.nsa 1.nda.ashiShTa. Usara.adhama.nkR^ita.nDa kA sabase nIche ke darje kA larDa.rAhajana 1.3.2.utsava 1.AgA-pIchhA karanA.adhama 1.2.2. divAliyA N 1.binA pattiyo. barAbara karanA. bA. jhUThA. bAdhA.nka me.nkaghara.janana shakti-hIna N 1. vakIlo.mahakadAra lepa marahama.taTa.roka.nva se 1.3.mola-taula karanA.sukha dene vAlA marahama yA cha. tarAjU. nirAdhAra 1.mAmUlI.hAni 1.surakShita karan 1.kharIda-pharokhta.. ga.nIcha 1.nka rakhanA. mushkila se.nvArapana.nda karanA 1.roDA.nA. mAranA. bai. kelA.nI.tuchchha.2. siTakinI.laTThA. mahAjana.ThaTThA.2.piNDa.n kA.2. chhajjA.ba. saira karane kI nAva 1.nka kA mAlika yA adhyakSha N 1. roka.n ke liye banA ghara N 1.nkanA 1.nDa kA sabase nIche ke darje kA larDastrI.nDA. english to hindi dictionary .ndA.njha.nglai. nATaka.2. AdhArita karanA A 1.jAraja.2. adAlata me. pIpe me. sAdA gAnA.gIta.AdhAra kI.pIDA haraNa auShadhi 1. 1.dillagI karanA.vAyu-dAba-mApaka 1. shahatIra.vivAda karanA. bhau.mR^ityu.vinIta 1.adalA-badalI karanA.Da.2. ja~NgalI. gAna maNDalI.AdhAra bhUta. santulana karanA.pradhAna vakIla 1.duvidhA me.5.nda karanA.4. bhoja denA 1. niShedha.vanavAsa 1.nirAsha karanA. sa.chu.kadalI 1.ngI-Adi lene kA sthAna N 1.dhUpa se.2.nAcha.asabhya N 1. idhara se udhara mAranA yA phe.nagna. jora se ( phATaka Adi) banda karanA 1. bAma. golA. bhoja khAnA 1.nsI karanA.dhArA karanA. vyathA. a.jevanAra.ngrejI nAcha 1.chhoTI kavitA 1. vR^ikSha kI chhAla.patthara Adi bhArI vastu 1. ha.ngA. jalAshaya.nI.3.adalA-badalA 1.rokanA.tAlAba. bairomITara.nvAra.nkanA 1.2.bojha jo naukA ko sthira banAne ke liye rakhA jAtA hai.ge. shalAkA.roka denA 1.duHkha.4. nAkA.ndhanA.n paDanA.vArajA 1.2.2.2.n kA giroha 1.ngA karane vAlI vastu 1.chhoTA N 1.chuhala karanA.mUla 1.njApana 1.Tho.giroha.nTA A 1.2. morachA.nva. baptismA denA. jha. gaDha banA kara dR^iDha karanA. spaShTatA se 1.AdhAra sa. gubbArA. durbhAgya.n jhagaDanA.ntulita honA.khAlI.nkaDI. paTTI bA.ndhanA 1. buniyAdI.2. nAI 1.niShThura.dhva. ( pala.2. na.namra.rukAvaTa.eka vastu dekara dUsarI vastu lenA 1..pakkI bAtachIta. roDA. bairisTara.2.khoTA 11 of 157 2/29/2008 9:15 PM .TokarI 1. lena-dena.2. pIpA.njara. tulA rAshi 1. baptismA. chhU 1.mAmUlI.mAla lAdane kI nAva.kaDA.pAsa~Nga karanA.i. bAtachIta tai kara lenA 1.sainiko.ga.dhvajA.baDhatI.nglai. viSha. bA.2.shAntidAyaka 1.2.nAsha. sAdhAraNa. chUDI.jhuNDa.3.2. matadAnanA 1. http://sanskritdocuments.nskAra 1.2. bairakaba.banailA.2.2. ThelA-gADI 1.siTakinI se ba.shatru kA dhAvA rokane ke liye banAyI gayI asthAyI divAra VT 1.hisAba baiThAnA 1.asabhya 1.jaDa.lena-dena me.n ke liye bane ghara 1.nDA.njA.ujaDDapana A 1. paTTI. na~NgA.n kA samudAya.tola. ( pAnI) ulIchanA. samatA rakhanA.2. viGYApana 1. tAllukadAra. tolanA.ashiShTa. sheSha bhAga.bachAva. bai.rAsamaNDala 1.ndhI. chilamachI.2. bairaka.bahuta hI sAdA. kAlepAnI bhejanA. bhATa.2.sainiko.nsa 1. nadI ke Asa-pAsa kI bhUmi 1.bhItara na Ane denA. roka.gAne bajAne vAlo. sugandhayukta.kaThinAI se.bigADanA. na~Nge pA.ha.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. bahasa karanA.navAba N 1.kA.bai. bheDiyA-lomaDI-kutte Adi ke bhau. dogalA.n garama karanA yA se.nda.nva Adv 1. AdhArabhUta sAmagrI 1.2.2.nkanA 1. chhoTI nAva. nAma rakhanA 1. bAtachIta tai honA 1.n rUpayA rakhanA.vipatti.IsAI hone ke samaya prathama jala-sa. sIpa kI machhalI. AdhAra.mu. samudAya.anala. nIcha. belanAkAra nalI 1.chuhala 1. morachA bA.3.tulA. jora se shabda karanA.sa. divAlA 1. ga. pe.asabhya N 1.barAbara honA 1.asabhyatA.nvAra.3. dhUpa me. jau 1.i.2.pashu samAna. bai.bAhara kara denA.3.kamInA.nka.

.ThIka honA. 1.ngAra karanA. paidA karanA. moTA honA.ntAna.ndha. 1.3.parAjita karanA sukha denA. yuddhapota khilaunA.ngavAnA.2. 1.prakAsha karanA manakA.TukaDe ma.samudra kA kinArA.ho jAnA phabanA.nkA.n.2.A. 1. 1. vaha jisakA astitva ho.nva DAlane vAlA.jIvana.nikAla phe.avalokana karanA.3.sahana. 1. N 1.2.n. tulA daNDa. palaTana.hATa.nahAna nahAnA nahalAnA 1.2. adhikAra dhaDakanA.jInA samudrataTa. 1. bhuTTe Adi ke bAla vAhaka vahana.nikAsa. taha.upayogI.ThIka honA. 1.sahArA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.magna karanA.paTTA.phe. 1. 1.pashu. 1.saundarya. jananA.nda khelane kA ballA jatthA. 1.4. chamagAdaDa.vinaya karanA janma denA. dogalA..2. N 1.nkara.3. 1.2. 1.sundara banAnA. N 1.nIche nihAranA. 1.ala. 1. peshI me.sira kATa kara alaga kara denA AGYA. 1.prathama hI. chhoTI nadI.dharaNI.dahAnA hetu.Adesha pIchhe.daridra kara denA prArambha honA.chAla.toDanA.shobhA denA 1.nrA bItanA. N N 1.tIra AkAshadIpa.sastA karanA snAnaghara. 1. 1. 1. pharsha.2. 1. A VT 1.nkR^ita karanA pAgalakhAnA 1. kR^ipA karanA.2.uThAnA.manoharatA. 1.nakalI gaDha. vyavahAra.phala denA dADhI.leI kUTanA.mAlA cho. 1.chhailA.DakAranA. 1.chhabi.sahAyatA denA. 1.yathochita. 1.Age. 1. 1. 1. pahale se. english to hindi dictionary . takhtA lagAnA ballebAja.mauja manAnA. 1.nkanA bhau.hita upayukta honA. 1. 1. A 1.3.sushobhita karanA. suhAvanA.3.sAmane. raNa-maidAna.ghAna. 1.nganA prArthanA karanA.2.sukhI banAnA ra.2.ngAla kara denA.kaShTa uThAnA le jAnA. 1.nTA. 1. 1. 1.saundaryayukta.nkanA.2.. 1.2. 1.ncha kaDI. 1.sammukha.choTa.utpatti.4.2.sushobhita karanA.chamakanA sema. 1.shobhAjanaka. 1. 1.bonA sajAnA. prArambha karane vAlA.Amoda-pramoda-yukta jIvana gujAranA. Aga jalAnA mogarI.nimitta vyavahAra karanA. 1. 1.nba.dhyAna pUrvaka dekhanA 1.DhAnA.thoka ghaTAnA.artha.nTanA. kaThora manuShya choTa.utpatti honA.jau kI madirA 1. 1.nkha mAranA bana jAnA.varNasa.ngIna banAnA.nsa madhumakkhI kA chhattA biyara. 1.n kA nikAlanAnA 12 of 157 2/29/2008 9:15 PM .jau kI madirA bikane kA ghara chukandara unnata karanA. snAnaghara.4. 1.utpanna karanA.phabanA.nketa karanA.gaDhagaja.avasthA. sharAbaghara.2.le chalanA. bartAva.sAmanA karanA 1.2.2.shR^i.chArapAI.2.chhA.parta.2.kircha sa.yogya.ngIna.upakAra.sotA sa.html bastard N bastion N bat N batch N bate VT bath N bath VI bath VT bathroom baton N battalion batten N batten VI batter N batter VT battery N battle N battle VI battlefield battleship bauble N bay N bay VI bay VT bayonet N bayonet VT bazaar N be VI beach N beacon N beacon VT bead N beak N beam N beam VI bean N bear N bear VI bear VT beard N bearer N bearing N beast N beat N beat VI beat VT beatify VT beau N beautiful beautify beauty N beaver N because Conj beck N beckon VT become VI become VT becoming bed N bed VT bedeck VT bedlam N bedridden bee N beef N beehive N beer N beer-house beet N beet V beetle N befall VI befall VT befit V before Adv before Prep beforehand befriend beg VI beg VT beget VT beggar N beggar V begin VI begin VT beginner beginning behalf N behave VI behaviour behead VT behest N behind Prep behold VT beholden behoof N behove VT being A being N belch VT 1.chAla chalana.kamatara.suhAvanApana UdabilAva kyo.hAtha me.bistara.pUrva. harAnA.rIchha sahanA. A V 1.2. 1. 1.baDerI.nI.bItanA. kiraNa samUha prakAsha DAlanA.uttamatara 1.bA. eka prakAra kA melA honA.2.n lAnA sa.2.kUTanA. 1. premI 1.ngIlA.burja. 1. 1.gusalakhAnA chhaDI.phabanA pahale. jantu DakAra lenA. 1.gusalakhAnA. sajAnA.honA A paDanA. Amoda pramoda yukta jIvana phala phUlanA. 1.2..honA. 1. 1.sipAhI kA DaNDA yA chhaDI 1. sammukha.jAraja sa.uThanA prArambha karanA. lagAva. 1.nketa. bhau.kAraNa. 1.bADA bA.damadamA laDAI.pakSha. morachA. 1.sudhAranA. gubarailA. Age.paidA karanA.5. Arambha.2.ghATa.guTa. 1.bartanA 1.2.chalanA.sa. 1.mAlA kA dAnA.bhikShuka ka.3.yuddha laDanA.nTanA.kircha mAranA bAjAra. 1.koTa. 1.bhau.ndhanA kone me. 1.nkR^ita karanA sundaratA. utpanna karanA.nkanAjaise jvAlA mukhI pahADa se dhuye.ho jAnA.utpanna karanA. shayyAgrasta. gheranA. tejapAta kA vR^ikSha. khADI me.n.lobiyA bhAlU.pashchAta.abhiprAya chaupAyA. TakarAnA mAranA. golA chalAnA baiTarI.honA. 1. tAlAba nadI Adi kA talA lagAnA. senA kA eka bhAga takhtA. sundara.Adi.n dabAnA. sahanA. isa kAraNa se sa. 1. snAna.Avayashka honA vartamAna jIva.girAnA. kR^itaGYa.2.mAra. baDha kara.2.2.utpanna karanA 1. 1.AcharaNa.2.buDhApe yA bImArI ke kAraNa bistara para paDA huA madhumakkhI go mA. http://sanskritdocuments.yogya honA. 1. kyArI.2.Dha~Nga.sajIlA bichhaunA.rahanA.yuddhabhUmi 1. mAra.upajAnA. 1. dera me.liye. N N 1. A 1.2. uchita.2. jhUThA. A 1.3.honA shobhA denA. 1. N 1.3.mitravat vyavahAra karanA bhIkha mA.divya 1.chAla DhAla sira kATanA.anugrahIta lAbha. ge.lAvaNya.tuchchha vastu khADI. 1.so. 1. ATe dUdha ityAdi kI lapasI. nausikhiyA.abhyAsI 1. topakhAnA.3. 1.udbhava.senA.nki.rAta ke samaya rAstA batalAne ke liye prakAsha diyA dikhAnA.2.3.2.ala.kAraNa honA bhikhArI.

lAbha.manuShya yA dala 1.5. nuskhA.dvitIya shatAbdI kA utsava 1.n eka bAra vAlA 1.n. ichchhA patra( vasIyatanAmA) dvArA apanA dhana dUsare ko likha denA.n 1.ichchhA VT 1. ahasAnama. dvipatnItva.nka karanA.lubhAnA.mAnanA.4. biba.khoTA karanA 1.satAnA.hAni 1. nyAyadhIsha samudAya 1. baDA.nka. guNa. vishvAsa rakhanA. peTa.mR^idu svabhAva. pratIkShA karanA A 1.ndhanA.chhoTA kapaDA jo bachcho.Age 1.2. garajana. lekhA patra.lahasuniyA 1.no.nba.nTanA. lAbha uThAnA. samatulya se kama.ngIlI. atirikta.dharmAsana. chhoTA karanA.lAbha. jiLa bA 13 of 157 2/29/2008 9:15 PM .pha.lagabhaga. la.ndhe huye 1. dR^iDha.le lenA.godAma. pachhatAnA.nka jho. sahanA. bolI bolanA.bhaNDAra.milA honA.3.khaTapaTa karanA. dravyadAna A 1. prastAvita rAjaniyama( kAnUna) .vasIyata karanA 1. aura yogya vyakti.shIlavanta 1.pratIti.n kama yA nIche. bhalAI.2.n N 1.kasanA. priya.2.nIche.bhoganA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.bAibila sa.nva lagAnA 1. vishvAsaghAta se batalAnA yA prakaTa kar 1.jhukAva.n shreShThatara. koShThabaddha karanA.sivAya isake.nDa kI garja.apane mata kA haThI. bai.sira jhukAnA 1. ghera lenA.3.6. jahAja Thaharane kA sthAna.pare. chiDiyo. bolI lagAnevAlA.paratalA.n likhA huA A 1.nIlAma kI bolI bolane vAlA 1.ncha. mAla.jahAja me. guNakAraka.bharanA.murdA le jAne vAlI gADI 1.2.2.chhIna lenA N 1. hoDa badanA. pakkA karanA.ngara DAlane kI jagaha 1.nDa kI bhA. nIche. vishvAsaghAta karanA.jhukA huA. basa me.uttamatara 1.ngata. dayAlu.pare. TeDhA karanA.n kA jhu. phIrojA.dArU.nda karanA.2.2.do shatAbdI kA N 1.jhukAnA.moDa.joDA.lagA honA N 1.bAjI. jhuka jAnA.vilApa karanA 1.sambandhI 1. priya.jahAja kI eka koTharI.n DAlanA.rikthadAna.anukUla.n.sharta karanA. nIlAma kI bolI 1. denA.janAjA.sthUla.mahilA samudAya 1.nTI 1.puNyAtmA N 1.dA.n lAnA. bA.samIpa.hitakArI 1. AGYA denA.chintA karanA. kisI kA honA. behatara.2. AshIrvAda.gha.2.gherA DAlanA 1.vichAra karanA.2.kaTTara.tale.kaTi bandha 1. doharA.hoDa 1..n kA dala. garbhiNI. hairAna karanA. dharmavR^itti.shubhachintA.beDiyA.ngara DAlanA 1.2.laDAkA N 1.bhalA chAhane vAlA.garajanA 1.sundarI A 1. dvivArShika.Adesha denA. laDAkA.nikaTa. haTha. sharta. AGYA. do sau varSha vAlA. bAibila kA.5.la. mata.nsAnA 1. arthI. aura bhI.nti jora se chillAnA.GYAna.yodhana shIla A 1.nkalpa.bhalAI karane vAlA.2.sundara banAnA. eka laDAI kI kulhADI.dhanyavAda N 1.3.kaTTarapana 1.dAna karanA.bIcha me. TeDhA. yathAsAdhya cheShTA 1. pAtAla me.nga yukta A 1.pakShapAtI 1. nevatA denA 1. vichArAsana.udara.unnata karanA 1. jhagaDA.tisa para 1. dharatI para.isake uparAnta yA atirikta.nchAnA N 1. jhagaDanA. do sau varShIya utsava.chAha kiyA gayA. dila lagAnA. abhimAnI. pAra.khAla 1.3. bhalA karanA.jhukAva.dUra.pIDhA bai.nchita karanA.dAnA.saba se achchhA. phUla uThanA 1. ke bIcha.madhya me.pipalI.dAna. bahAnA karanA 1.4.2.nTA.nvAranA.upakArI.arpaNa karanA 1.2. ayogya.lAbha yA upakAra honA 1.mohita karanA.rokanA. madirA Adi rakhane kA sthAna" 1.sacheta honA VT 1. rasa.laganA. DibbA.priyajana kI mR^ityu.bhAva.shreNI me.laDAkA.3.ati uttama. english to hindi dictionary . bolI.eka pati yA patnI ke jIte jI dUsarA vivAha karanA 1.anumAna karanA.me.bahakAnA 1.andhAdhu.nA VT 1.do sAla me.adhika subhIte se 1.garjanA.dvivarNa 1.baDhavAra.anugraha 1.bAibila me.2. vishvAsa.3. kA. dhau.2. hitakArI. ghera lenA.jhola. gamI.kR^ipA.viShaya se bAhara. peTI.bala 1.nTA lagAnA 1. jhaDaberI.prema pAtra 1.vyAkula karanA.bAhara.2.hitaiShI.nDa. mahatvapUrNa.ndha laDAI 1.nkanI.bera 1.mahAna. Ape se bAhara. sa.hita.sampatti. behatara tarIke se.upasa.mAlakiyata honA.2. sa.pakShapAta. pAsa. phulAnA.pyArA.n kI chhAtI para kapaDo.madirA. pakShapAta.mUlya ghaTAnA 1.yoddhA.mauta.pAna 1.pratIti karanA.dayAshIla.dviguNa.iShTa.sA. yoddhA.vasIyata 1.avarodha karanA 1.hitakara 1.mAnanA.lAbha pahu.nAka me. vishvAsa karanA.upakAra karanA. bartha. jAdU karanA.3. sAikila N 1.4.3.dhamakAnA 1.TeDhA ho jAnA 1. ra. rahanA. yuddhakArI.ndhanA.anAja.hita.shreShThatA 1.purohita kI jIvikA nimitta vR^itti.jhukAva.vishvAsaghAta karake pakaDavA denA.shreShTha 1. bharapUra.paudhA "1.shabda karate huye chalanA jaise nadInA 1.nTI bA. bhulAnA.Ape me.4.chillAhaTa 1.moDanA. sambandha yA sarokAra rakhanA. va. tale.2.n me.npanA.2.utara kara N 1.3.ncha.dA.subhItA. http://sanskritdocuments.n yA vyaktiyo. gha. kuTumbI. vichAra..udhara.kamara bandha. sarvottama rIti se 1. ghumAva.taraphadArI.rijhAnA.3.ruchi. jora se DA.auShadhividhAnapatra.Adesha. rambhAnA.do sAla taka rahane vAlA.lAbhadAyaka. do vyavasthApaka a.n.pUrA karanA 1. naukarI.koI chhoTA phala.dhokhe se pakaDA denA. jho.2. cho. shreShTha avasthA.pAdarI kI pada vR^iddhi A 1. phUlA huA 1.peya. striyo.n ko bachAne ke liye lagA diyA jAtA hai A 1. jhUThA karanA.moDa. ghera lenA.do vastuo..nva.kamara bA.ncha.2.n.ghabarAnA.n dama karanA. gha. pitta 1.n shayanasthAna.adhika achchhI rIti se. kisI gola vastu kI eka ora kA bhAra 1.nyArA. haThadharmI. sarvottama. sAikila chalAne vAlA 1.dayA.html beleaguer belie VT belief N believe VI believe VT belittle bell N bell VT belle N bellicose belligerent belligerent bellow N bellow VT bellows N belly N belly VI belly VT belong VI belongings beloved A beloved N below Prep belt N bemoan VTI bench N bend N bend VT bend VT beneath Prep benediction benefactor benefice beneficial benefit N benefit VI benefit VT benevolence benevolent benign A bent A bent N bequeath bequest N berate VT bereave VT bereavement berry N berth N berth VT beryl N beset VT beside Prep besides Adv besiege VT best A best Adv best N bestow VT bet N bet VT betray VT better A better Adv better N better VT between Prep beverage bevy N beware VI bewilder bewitch VT beyond Prep bias N bib N biblical bicameral bicentenary bicentenary bicker N bicker VT bicycle N bicyclist bid N bid VT bidder N bidding N bide VI bide VT biennial bier N big A bigamy N bigot N bigotry N bile N bill N bin N binary N bind VT VT 1.mata 1. kR^ipAlu.mola ThaharAnA.n nahI.jhuThalAnA.mithyA pramANita karanA.pIne kI vastu.kokha 1.2.kalyANa.ronA.naraka me.ndhI.muDA huA.2.prema pAtra 1.5.ntraNa 1.nima.doShAropaNa karanA.TUTa paDanA 1.utarA huA 1. sAvadhAna honA.gha.sA.basanA 1.

pIlA.2. kIla.dhokhA denA. teja. pattI. kaDuvAhaTa ke sAtha.4. nIlA thothA.2.3.santApI. banda 1.A. uDa jAnA.pApa.nkti.dA.jora kI phU.baDI baDI nijI prasha. Avashyaka..nka.pada. udAsa. dhAra.pakShI 1.jiLa N 1.sogI N 1. jIvanI 1. Ishvara nindA 1.saptAha me. phUlanA. khAlI.chArA lenA.phailanA.4. http://sanskritdocuments.2.phUTa phUTa kara. dhamakI.puShpa 1.dukha 1.khUna.kaThora. luhAra 1.2.nga kA.nsA.bhaDakAnA.3.2.6. milanA 1. kAlA. sundara.nga.a.charaparA.raktabahAva 1. ujalA honA. A.loI VT 1.Anandita.prasha. prakaTa honA..nsha.2. kaura.nsA kI bAte.n kevala 1.3. raktahIna.jhAladAra.guNa gAnA 1.halke sunahare bhUre ra.phapholA.ghU. dUrabIna N 1.2. visphoTa.ndI karanA 1.3.dhADa mAra kara.kaTu svabhAva. choTa. AshIrvAda. kalI.chubhatI huI.dala.nsI dene kA takhtA.kA.bhaDaka.sujAnA 1.tIkShNatA.phUla jAnA. lahU nikAlanA 1.4.4.3.lAlI.3. A. A. lau.kisI sthAna ko senA yA jahAja se ghera lenA VT 1.besamajha.html binding A binding N binocular biographer biography biology N biplane N birch N bird N birth N birthday birthplace birthrate birthright biscuit N bishop N bismuth A bit N bitch N bite VT biting A bitter A bitterly bitterness bitumen N biweekly black A blackboard blacking blackmail blacksmith blade N blame N blame VI blameless bland A blank A blank N blanket N blaspheme blasphemy blast N blast VT blaze N blaze VT bleach VI bleach VT bleak A bleed VI bleed VT blemish N blend N blend VI blend VT bless VT blessed A blessing blight N blight VT blind A blind N blind VT blindfold blindness blink N blink VT bliss N blister N blithe A bloat VI bloat VT block N block VT blockade blockade blond A blond N blonde A blonde N blood N bloodless bloodshed bloody A bloom N bloom VI blossom N blossom VI blot N blot VT blow N blow VI blow VT blue A blue N bluestone bluff A bluff N bluff VT blunder N blunder VI 1.nkA 1.nkha vAlA manuShya 1. bhAgyavAna.3.2. doSha lagAnA.gotra. dAgadAra karanA.2.aparAdhI ThaharAnA A 1.nta se kATanA.nkha jhapakAnA. kumhalAnA. bhaka se ho jAnA.2. A. khulA huA. kala.laTThA. blaka.nsA 1.murajhAnA.a.grAsa.2.khUna denA.n kI pa.dhanya N 1.havA bharanA.halakA 1. aGYAna.baDA pAdarI.mishraNa 1.pulakita. chhoTA a. chiDiyA. ThaganA 1.2.nkA. gharo.dIpti.AkAshI 1.AsamAnI ra.dhamakI dvArA rUpayA lenA N 1.phalanA 1. phUlanA.phunsI 1.hatyArA 1. phUla.AsamAnI.5. sunaharA bhUrA.phaTa jAnA 1. phulAnA.jhulasa.3.phulAnA. bArUda se uDA denA. chhIlanA. makkhI ke aNDe.nirdayI.nkara.4. AshIrvAda denA.2.korA.pIDA kara 1.TimaTimAnA 1.3.n michamichAnA. andhApana. va. pakaDa lenA.6.nikhAranA 1. sunaharA bhUrA.nka mAranA. dahAnA. kutaranA. shItala 1. katla honA.narama. syAhI.sanTI 1.rUkhA.daphtI. janmasiddha adhikAra 1.vadha.4. kalI.lahU.shokamaya Adv 1.kR^ipA. kArkashya.Ishvara kI dena 1. komala.3.bahAra para AnA. baDI bhUla. aGYAnatA 1. udAsa. samudra N 1. raktapAta. guTakA 1.DA. janma denA.3. rakta. jIvaviGYAna.kundA.bhaTakA denA N 1.tIkShNa.2.paTTI.harSha. rUpayA khonA.jora se. andhA karanA. hakkA bakkA 1.banda karanA N 1.4. biskuTa.gorA 1.nka.ko. mela.puShpa.2. rokanA. jhilamilI.ngala. phUlanA.uchita. lau uThanA. pAlA.utpatti.yauvana.kalyANa. Ananda.pAlA mAranA 1. ha. kambala.shUnya.ndhane vAlA 1.shyAmapaTTa N 1.thoDA dekhanA. paitrika upAdhi. kutiyA 1.5.samR^iddha.3.vikhyAta honA 1. jagamagAhaTa. ujjvala.2. janma.pavitra.mishraNa karanA.2.nkhI vAyuyAna 1. svabhAva A 1.ma.3.2.4.sUnA.dila dukhAnA 1. doSha.npala.2.nkura.prasiddha karanA 1.chamaka.truTi 1.3.2.anugraha. rikta sthAna 1.praphullita. dveSha.akaDanA.dhabbA lagAnA 1. bishapa.bulabulA banAnA.ndhI.lagAma.saubhAgyashAlI karanA.phalachAkU Adi kA 1.2. chhAlA.khilanA. dahakAnA.rokane vAlA.halke sunahare bhUre ra. sanaubara kA peDa. dAga.jIva aura udbhija sharIra kI vidyA 1.nsamukha.2. sundara.ndhA.Ishvara yA kisI pavitra vastu kI nindA karanA N 1.jhulasA denA 1.gaDabaDa karanA 1.navayauvanA 1.jhalaka.jhapaka 1.chamaDA Adi chamakAne kI syAhI N 1.phUla.vilAsa 1.chikanA. naShTa karanA.sUjanA 1.gorA 1. gore sharIra va nIlI A.lahUluhAna. janmadina N 1. nirdoSha 1. dhokhA.dharmAdhyakSha 1.prasannachita 1.nsA karanA. dukha denA. shoka.nkhe.kulInatA. jIvanI lekhaka N 1.nkha banda kara denA. ujalA karanA. mR^ita N 1.nkha michaunInA VT 1. milAnA. rAla Adv 1.bhulAvA 1. blaikamela.nga kA. english to hindi dictionary .2.2.nga. baDA. AkAsha.nha mAranA.karkasha.2. kuDhanA.vipada.. kuprabandha karanA.laharI.nikhara jAnA 1.2.kala. Da. a.2.binA soche samajhe kaha DAlanA 14 of 157 2/29/2008 9:15 PM . havA se bajane vAle bAje kA shabda 1.khilanA.2.vAyuvega.3.3.umaDanA 1. kaDuvA. blaikaborDa. janmasthAna N 1.doSha 1.doSha.chauDA 1.nka.samR^iddha honA.adhika N 1.ko. gore sharIra va nIlI A.nkha vAlA manuShya 1.kula.thAmanA. jiLabandI. ADa. mu.TikiyA 1.npala. gharAnA. nIlA. havA kA jho.aparAdhI 1. lahU nikAlanA. kaThora. nAkAbandI.shyAma.jho.khaNDa. baDI baDI bAte. TukaDA.2.ndherA.phUla.kaTTara.nAkAba.tuShAra 1. praphullita karanA. dvipa. phailAnA. arddhasAptAhika. nIla. roka.utpanna karanA N 1. kaDuvApana.jalAnA. bhaya. baura.nsha 1.2.DhITha. uDAnA.dhabbA 1.kasa ke. netrahIna.n karake bhulAvA denA 1.dhAtu. IshvaranindA karanA. bhabhaka. pahADI.kaTu. phA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.tUtiyA 1.bA.n do bAra 1.jvAlA 1. ghera lenA. janmadara N 1.bajAnA. kaThora.rUkhA.

pha.2.chhora.nga bhAga jAnA.khilAnA.rakShA karanA chaTakhanI. jo jahAja para jAtA hai 1.shorabA bA. phalA.anarthaka baDe baDe shabdo.3.baranA. 1.lekhAkAra 1. AdhAra.pa. N 1. 1. parakhanA. 1.2. baDI bhUla karanA ku.nga uchhala paDanA.aha.nka..3. 1. paTarA lagAnA borDara.DI.4. N 1.2. 1.ba. A 1.phunsI.nagara jo pArliyAme.html blunder VT blunt A blunt VT blur N blur VT blurt VT blush N blush VT bluster N bluster VT boar N board N board VI board VT boarder N boarding house boast N boast VI boast VT boastful boat N boatman N bob N bob VI bob VT bode VTI bodice N bodily A bodily Adv body N bodyguard bog N boggle N boggle VT bogus A boil N boil VI boil VT boiler N boisterous bold A bolster N bolster VT bolt N bolt VI bolt VT bomb N bomb VI bomb VT bombard VT bombast N bombastic bond N bondage N bone N bonfire N bonnet N bonny A bonus N bony A booby N book N book VT bookcase booklet N bookseller book keeper book keeping boom N boom VT boon N boot N booth N bootstrap booty N border N bore N bore VTI borough N borrow VT bosom N bosom VT boss N boss VT botany N botch N both Conj both Det bother VT bothersome bottle N bottle VT bottom N bottomless bough N bouillon boulder N bounce N bounce VI bound A 1. 1.abhimAna yukta bAta karanA.n ke oDhane kI sundara. munIma.3.ujaDDa. khaDA.dAga dhabbA DAlanA.paTTa.nga. 1.nka. 1.gherA.nAva vAlA laTakana. upAya. 1.anADI. 1.baTTA.sUjana ubalanA.sa.vivasha 15 of 157 2/29/2008 9:15 PM .3. 1.gola patthara chhalA.n likhanA.gra. 1.gAda 1.mUlya vR^iddhi.ekadama sharIra. shabdADambarayukta.nsA.pAritoShika.deha se.buddhihIna pustaka.n rakhanA.ubhaya dono. 1.Upara nIche karanA. 1.4. lAbha.topo.jha. 1.2. jhapaTa ke jAnA varadAna.kalpita phoDA.topa kA shabda. pAla phailAne kI ballI yA chhaD garajanA. 1. A 1.3.mukhya a. A 1.pustaka bechane vAlA 1.bandhana haDDI.nchAne kA eka yantra chhappara. 1. 1.3.jho.pi.ta.hArdika mana me.2.njhaTI.ra.abhya.kUda uThanA.chhipAnA phUlI.garjanakArI.nAka me.3. N 1. 1.paTTI hilanA. kR^ipAlu.ncha bhojana karanA.n dama karanA. 1.2. A 1.ntha likhanA. athAha. dambhI.deha.nchala.asthi holI.2.2.2.bama se AkramaNa karanA golA chalAnA.ntara.khaTakA.kaida.dAtA.nkAranA.sahArA.shIshI botala me.ngarakShaka.dukhI karanA nagara.npaDA.pe.R^iNa lenA. n 1.paTarA.nTa me. haDapa kara jAnA. praba.kaDhAI. 1.ncha. 1.nhakAra karanA 1.khAne aura rahane kA sthAna baDAI.pothI.spaShTa.2.lAbha haDDIdAra.dhu.takhtA. DI. 1.2. 1. lahara kA chaDhAva. 1. udhamI. A.shekhI.kala. 1.nga. meja. bhItara.nga.darpI nAva.dilera.ndhalApana.nsA. jahAja kA takhtA.. tIra.rUkhA.4. ta. 1.n rakhanA talA. english to hindi dictionary . Ali. pramukha.cha.bUTA.Upara nIche honA uThA girAnA.nsAva sha.nkanA. 1.manda karanA chittI.vastu.ngana.nga ho jAnA shekhI.4.prachaNDa. kitAbo.jhunDa. talachhaTa.nga karane vAlA manuShya. 1.Apatti. pustakavikretA. 1.2.mele kI dukAna 1.sanasanAhaTa. bandUka ityAdi k chheda karanA. 1.niDara.nga.jhUThA.ndA.nchukI shArIrika.3.danadanA. sa. 1.takiyA lagAnA.3.vanaspati vidyA muhA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.ndhalA kara denA besamajhe bUjhe kahanA mukhaDe para kI lAlI.ubhaya khijAnA.nsthA.gaddI.nchAyata.chapala.nkAra.kalahakArI daba.tanarakShaka daladala.a.nva.khaulanA.abhimAna yukta bAta karanA.2.2.ngama. bhojana.lekhA jokhA bhinabhinAhaTa.n se uDAnA shabdADambara. 1.n kA prayoga.kAyA.DI. 1. 1.utsAhI.champata ho jAnA.kulA.chhidra. 1.TA. 1. 1. 1.2.pa.jayasUchaka agni. baDIgArDa.chhAnabIna karanA bama.janasamUha.bandhana.mR^idusvabhAva.nTa. 1.2.shekhI mAranA.lAla ra.chhAlA.2. thappaDa lagAnA shakuna denA.patIlI. 1.bahI me. 1. kaShTaprada.sIdhA sAdA. A 1. 1.2.naukA kevaTa.sIdhA masanada.n kI alamArI chhoTI pustaka.2.avalamba sahArA denA. 1.joDa.hR^idaya.bakheDe kA botala. 1.ka. 1.DolanA. 1.goTa chheda. bilkula. 1.danAdana.2.2.phUhaDapana jhijhakanA.nAvika. anugraha.njhI.nkanA bama girAnA. chaDhAnA.niyata hisAba para dUsare ke sAtha khAnA khAne vAlA. 1.karma dAsatva.agama shAkhA.rUpavAna.n apanA pratinidhi bheje udhAra mA.nga mAranA. abhimAna yA baDAI kI bAta lambI chauDI hA. pratiGYA patra. 1. jahAja. 1.nkanA.5.chaukaDI.aguA prabandha karanA.2.ntara.dhakkA. hichakolA. 1. 1.4. 1. vishvAsI. bhAva kA baDhanA.kagAra. 1.jAna khAnA.ndhakartA.DAla.bANa. chhAtrAlaya. kaShTa pahu. 1.2.2.netA.3.sthUla dhAra kama karanA. achAnaka dR^ishya lajjita honA.alAva.nirbhIka.bama kA golA bama phe. 1.n se bharA huA bandhana.n banda karanA.jhola. khaTakhaTAnA jAne vAlA.mela.agnikrIDA TopIstriyo. sabhA.dhamakAnA ja. 1.bandha.2.ngalI sUara borDa.jhumakA.lambI chauDI bAtachIta 1.nga.dekhabhAla karanA vanaspatishAstra.2.nka rakhanA. 1.peTa me.jha.ta. N 1. prArthanA.nga karanA.bhaddA kAma dono.nDa 1.mA.ndeha. N N N 1.TahanI 1.puShTa.banAvaTI.phura se nikala jAnA chaTakhanI lagAnA.baTalohI 1.a.3. 1. rasA.khilADI.baDe baDe shabdo. hisAba kitAba.n rakhanA. http://sanskritdocuments.2.ghamaNDI.3.labADiyA.4.khAnA khAnA bhojana denA.5.. 1. 1.prabala.shUra.magna.nkA. 1.2. 1. 1. 1.dhamAkA.beDI DAlanA.nganA.jana.bandara dhamakI sanasanAnA. buka karanA 1. 1. sutArI.randhra.2. manuShya. anukaraNa karanA chhAtI.shekhI mAranA lambI chauDI hA.nchala. kartavya. DI. 1.prasAda. 1.moTA tAjA mUrkha.Agama kahanA a. kachchA kAma. AdhAra.vyAkula karanA.golI kA shabda karanA.vIra. 1.garama honA ubAlanA baTuA.4.kitAba.bela.3.guTakA 1. jUte kA phItA lUTa.udAra jUtA.dhu.nga karanA 1. 1.nThita.jaDI bUTI kI vidyA.gAvatakiyA.a.sImA.cholI. 1.lAchAra.nI.nga.ndhana me.harShita bonasa.gola lambA takiyA.lUTa kA mAla kinArA. jhA.pahale se chetAnA.daihika shArIrika rUpa se.hichakichAnA nakalI.suDaula.kuTI. 1.ngiyA. 1.3. 1. mukhya bhAga.sabase nIche kA bhAga.bahI khAtA.

chihna banAnA.ka.nda phe. lakaDI kI ge.sundara 1.nkanA pItala kA.2.2. 1.pratApa.njanA.damaka.nka kA TIkA garama lohe se jalAnA.sAhasI sAmanA karanA.laDako. ghumAnA.sArapatra do mastUla vAlI naukA senAdala.uchhalanA 1.kalevA.madya khI.dUlhA 1.saudAgaro.chhApa. 1. nigraha. tAsha kA eka khela pula bA.nsA yA mukkA mAranA laDakA.charma badha.nghana.rashmi.3.nsa. umaDanA. 1.ntara miTAnA.2.chokara sahAyaka.dR^iDha karanA.sajIvatA 16 of 157 2/29/2008 9:15 PM .chheda karanA. 1.dabAnA sa.dIptimAna.vibhAjita honA shAkhAye.choTI. 1. 1.kamAna jhukanA.shikShA.2. 1.kala.niravadhi udAratA.bha. 1. jananA.khArA abhimAna.bA.3.nDapa kaTorA.TahanI.2. AsAra TUTa. kIrti. 1.bha. 1.gatirodhaka.shAkhA. 1.2.2.dIpti.3.DI.ghUsa denA. 1.luDhakAnA dhanuShadhArI. VT 1.ndha karanA breDa.nchanA sharAba kI bhaTTI.3.nghI. 1.nda se khelanA.amita.nka lagAnA 1. 1. chapalatA. 1.bAlyAvasthA.n jhukanA..prANa sA.nsA karanA veNI.nga phUTa nikalanA. bhaNDA phoDanA.gAlI galauja karanA.nsa lenA.2.ndhanA.kamI madirA banAnA.2.n kA chihna. 1.praNAma karane me. chhoTI hAjirI chhAtI. 1.2.lalakAranA shUratA.hI. toDa toDane vAlA. jalapAna.meDha 1.2.tamasA.n kI roka. sImA sImA bA.vyUha. ghU.sImA. AshAnvita honA. 1. buTIka.kama sa. VI VT N chhalA.rokanA.TukaDA. N 1. gustAkha. 1.kinArA.jora ghaTAnA. 1.paTTI.lakIra.nsA.gaThIlA. 1.nkanA.nsA. sahArA denA.2. 1.njana.ngI sandUka. N 1. 1.guthe huye bAla. 1. 1. dhanuSha.dhR^iShTa sAhasa pradarshana.bArI.besharma darAra.2. 1. 1.n banda karanA. A 1.sAhasa laDAI. 1. a.khama.nga shUravIra.sA.hR^idaya.madhya vargI chhora.3.roTI.mR^ita pe.kama karanA.setu.chunnaTa baTanA. 1.kulA.santAna.apanI prasha. 1. inAma guladastA.vAhinI chamakIlA. 1. jhagaDA.3. http://sanskritdocuments.dhamakI.milAnA lagAma. asIma. hA.adavAna kasanA 1. vara.mukkA laDAnA sandUka me.DI. 1. 1.senA kA eka bhAga. 1. A 1. 1. N N 1.nja.gU. N A 1. 1.chamakAnA.ngara jaisA praNAma.pAlana poShaNa karanA 1.gulagapADA jhagaDanA.ujjavala.sa.niSha.kuTI. paTarA. ghera.Da. hiraNa ke sI.joDA.divAlagIra koShTha me.2.ngana.vistR^ita.3.prANahIna.gadhe kA shabda re. pArI. 1. pATa. 1.prasanna honA 1. burjuA.2.DAlI.phirAnA.vistAra.laghu.bAlaka.ngA. 1.gulagapADA karanA sUara kA mA.hai.2. rokanA.apanI prasha.bhA.3. dhArA. 1. khArI.darAra.2.2. 1. 1. N 1.dulhana 1.nsha.antaHkaraNa shvAsa.pAlanA.5. kula. 1.bAlasadR^isha bandhana.ka.html bound N bound VTI boundary boundless bounty N bouquet N bourgeoisie bourn N boutique bovine A bow N bow TVI bower N bowl N bowl VT bowman N box N box VI box VT boy N boycott VT boyhood N boyish A brace N brace VT bracelet brach N bracket N bracket VT brackish brag N brag VT braid N braid VT brain N brake N bramble N bran N branch A branch N branch VI branch VT brand N brand VT brandish brandy N brass N bravado N brave A brave VT bravery N brawl N brawl VT brawn N brawny A bray N bray VT brazen A breach N breach VT bread N breadth N break N break VT breaker N breakfast breast N breath N breathe VTI breathless breech N breed N breed VT breeding breeze N brevity N brew VI brew VT brewery N bribe N bribe VT bribery N brick N bridal A bridal N bride N bridegroom bridesmaid bridge N bridge VT bridle N bridle VT brief A brief N brig N brigade N bright A brighten brighten brightness 1.nkanA.dAnashIlatA. nirlaja.gherA.3.4.2.khAlI yA TUTI jagaha.pau. 1. 1.ndhanA.bAga.uchhala kUda. 1.nTanA. ekatra honA madya banAnA. sImA.jhagaDA. ujjavala kara denA.parimita karanA. jA.nkShepa. tAsha kA eka khela DI. 1.praNAma yA namaskAra karanA.n nikAlanA. bala toDanA.bahAdura. tanI lagAnA. ghU.kasanA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.maiDhA. bhAga.nakela.shikShaNa.saritA 1. 1.2. 1. 1. 1.nphatA huA.latA ma.2. puTThA sabala.antara toDanA.ndhanA.nga. 1.gIdaDa bhabhakI. 1.chaTTAno.vyavahAra banda kara denA laDakapana. talavAra.2.kalAlI rishvata.gAya gorU samAna.2.namaskAra.nkanA.4.2.nsA karanA.vaivAhika vivAha.3.n ke svabhAva vAlA.buddhi jhADI.roka lagAma denA. 1.ghumaDanA. 1. 1. 1.2.kala.nAsha karanA.2.gheranA.jhola.2.nga.manamuTAva darAra karanA.nkShipta.2. chandrabadana.nkShipta vR^itAnta.nche mAranA.nga manda samIra sa.nirlajja. 1.nAshtA.dR^iDhatA se pakaDanA.balavAna re.ndA.nga.pralobhana denA ghUsa lenA yA denA I.nkanA. 1. ujjavala honA.ghUsa.n kA guchchhA 1.nTa vadhU kA.chamakanA.va.vivAhotsava navavadhU.palTana.ananta.madya banAne kA sthAna yA bhaTTI.nkShepa. anADI.2.se.4.3. ghoDe nikAlane kI khaDa kaTIlI jhADI bhUsI. prakAra.aTakAva.3.nda ge. paidA karanA. 1.lapalapAnA brA. chamaka. 1. uchcha pada denA 1.nhachI AkheTI kutiyA braikaTa. 1.3.laghutA.vIratA.n banda karanA 1. N 1. ka.vibhAjita karanA.pyAlA. laDAI. dulhana kI sahelI pula.TUTa.nTakabana.phUlo.. bela bUTo se sushobhita karanA jalI huI lakaDI.n se Takkara khAne vAlI lahara 1.bahAdurI.ncha pashuvat.shaishava laDakapane kA. kUdanA.shishu bahiShkAra karanA.puShTa.2.sInA. samajha.2.rojI chauDAI. chupake se kahanA 1.pAlana poShaNa.TukaDe TukaDe karanA. 1.nDI. pahiyo. english to hindi dictionary . dhanukoShThaka bA.sahAyatA.2. 1.jhalaka. chUDI. dAga. kochavAna ke baiThane kI jagaha ghUsama ghU.nsa. 1. 1.sharIra kA nichalA hissA kula. 1.3. ulla.taha..nthanA mastiShka.2.adhIna shAkhA. 1.pralobhana rishvata denA.nga hA. N 1.2. 1.Dha.prakaTa karanA. 1. 1. 1. mAnanA ku. jIvikA.ge. 1.eka prakAra kI madirA pItala.2.3.2. 1.

phailA huA.baDe AkAra kA.gA. karArA.va.thappaDa. AdhAra rakhanA.nsA.anADI sA kAma karanA 1.ko.salAI 1.AghAta.hariyAlI.rakShaNa-sAdhana 1.Arambha karanA. ubhAra.nti.nchaka.2. sarakArI samAchAra. dhamakAnA.vitta.bojhA honA.phe. phurtIlA.nkanA.n ora.bhAI kI bhA. chamaka.phUhaDapane se karanA. gandhaka 1.2.nI.2. chauDA.gaTTA.ngI 1.parimANa.2.smaraNa patra 1. sIdhA khaDA honA 1.n. bandUka kI golI N 1. adhikA.svA.vR^iShabha 1.thailA. khadabadAnA. le AnA.2.nTha. brokeDa.bulabule uThanA 1.kinArA.3.karanAI 1. ghU.nsa Adi kA chamaDA 1.2.nha kA kuttA.nAjuka. chAro. nirmANa. popa kA Adesha 1.kalI nikAlanA 1.nsA 1. ba.gajaTa.jhalaka.ngalA. sahakArI N 1.ndI kI I. tarerI.dhakkA. nIcha.nsa dikhAnevAlA 1. dalAlI. prasArita karanA. chauDA karanA. tairAva.phailA huA.jarI vastra bela bUTedAra 1.le jAnA. dhau.2. mukhya A 1.jhulasanA 1.html brilliance brilliant brim N brimstone brine N bring VT brink N brisk A brisket N bristle N bristle VT brittle A broach N broach VT broad A broadcast broadcast broadcast broaden VT broadside brocade N broil N broil VI broil VT broker N brokerage bronchitis bronze N brooch N brood N brood VI brook N brook VT broom N broth N brother N brotherhood brotherly brow N brown A brown N browse N browse VI bruise N bruise VT brutal A brute A brute N bubble A bubble N bubble VI buck N bucket N buckle N buckle VT bud N bud N bud VI budge VI budge VT budget N buff A buff N buffalo N buffet N buffet VT buffoon N bug N bugle N build N build VI build VT building bulb N bulge N bulge VI bulk N bulk VI bulky A bull N bulldog N bullet N bulletin bullion N bullock N bully A bully N bully VT bulwark N bump N bumper N bun N bunch N bunch VI bundle N bungalow bungle VT buoy N buoy VT buoyancy N 1.jAna paDanA.npala.pattI 1. bhAI.chhitarAyA huA.jhAU.kUTanA.gulagulA 1.dIptimAna. buphe 1. sUjana.phe.nTa 1.3.buhArI 1.asabhya 1.nDa.nha taka bharA huA kaTorA yA gilAsa 1.nsA yA thappaDa mAranA. bhau.peTI 1.mA.bhaDakIlA.nva DAlanA 1.se.pIpe kA sabase chauDA bhAga 1.ubharanA.jhagaDAlU manuShya. bigula. kalama lagAnA 1.njI.lAghava 17 of 157 2/29/2008 9:15 PM .bhAvashUnya manuShya. baDA chauDe mu. bhavana.2. baramA.socha me.bhrAtrIya..nsha.chArA. prasArita.kShata 1.nTha.laDAI. hilanA.bhArI.teja.chAradIvArI. kalI.nTha 1. betAra ke tAra dvArA phailAnA 1. sUara kA bAla 1.pU.pAnI para tairanevAlA chihna 1.khulA huA. samUha 1.badhiyA.2.nga karanA.3. charchA karanA 1. jAnavara kI chhAtI 1.3. bhUrA 1.Dola.n rahanA. http://sanskritdocuments.nga 1. sthUla 1.plavanashIlatA. koTa.rasA 1.koThI.dastUrI N 1. kinArA. sura.baDI sAvadhAnI se chintA me. bhrAtR^ibhAva. golI.kholanA.koThI banAnA.dalanA 1.ngura 1. khArA pAnI.asAra 1.2.poThI.tIra.dukha denA 1. gaDabaDa karanA.idhara udhara phe. bAdAmI ra.kanda 1.vistAra 1.snehamaya 1.nsa kA jUsa.kagAra N 1. khaTamala. A. mAthA.nDa.2.DolachI 1..ghapalA karanA. kaThora. aNDe senA 1.2.spaShTa.bha.ghara 1. bakasuA lagAnA.vR^iShabha. kaThora.havelI 1.halakApana. bhUrA ra. kuchalanA.sAgapAta khAnA.pulindA N 1. guchchhA.. sthApita karanA. baDA.2.kora.turahI. bachche.Avashyaka honA 1. pashu.vistR^ita karanA N 1.paudho. buddhimAna.banAvaTa 1.nsa dikhAnevAlA manuShya. dalAla N 1.lAnA.hirana.kapAla 1. AhAra kakSha. charanA. Takkara.prAkAra.chAlAka 1. jhagaDA.haTanA 1.2. sugama.sambhAlanA N 1.bhrAtA.bala denA N 1.gumphA. samudra.bandhutva.nAlA 1.DIla. haThI aura sAhasI manuShya 1.phailanA.eka prakAra kA gahanA 1. kA. hilAnA.taTa 1.tairatA huA rakhanA. ta.nkanA.2.nkA huA Adv 1.nirdayI.chapala.ghara.guNayukta 1.chhITanA.pallava 1. bajaTa.lalATa. bhai.krUrAchAra 1. bhai.mukkA mAranA 1. shahara-panAha.nTa. ghU.nsU 1. bhAI chAre kA.chaTakIlA. bana.mIThA samosA. panne palaTanA 1.damaka.shoragula 1.uThAnA 1. gaThThA.2. chA.dhamAkA 1.chuganA. bhunanA.haTAnA 1.makAna uThAnA.2.khaTakIDA.gaTharI.nka kara VTI 1. juganU. gA.pashutulya. chhailA 1. asatya.pesha karanA 1.nkura.gA.ndhu.nsanA 1.sone kI I. phephaDe kI sUjana.n DUbanA. chamakadAra. jhADU.n kI DAlI. chhedanA.2.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.chhoTI mIThI breDa.a.jAnavara. nirmANa.sIkha. english to hindi dictionary .2. banAnA. Aya-vyaya kA lekhA 1. chunanA. nadI. bhunA huA mA.2.jhiDakanA.2. kaliyAnA.dAdA.2.dhukadhukI.mu.kaNTha kI sUjana 1.nsA 1. kinArA. ekatra honA.dIpti A 1. shorabA. phUlanA. chintA karanA. dikhanA. sA.bhR^ikuTi. sahanA.nirdayI 1.sahodara.banAvaTa.bijalI kA golA.bardhA.gaTharI.baDhanI. samAja A 1. bAlTI.2. dhau.ThaTholA. bhA.ba.2.nikala AnA 1.dadoDA.bakalasa kasanA 1.2. bampara. jhola.UDisa 1. baila.2. naukA kA eka pakSha 1. tairanevAlA chihna lagAnA.tejomaya.ngI AdamI kA hathauDA 1.bhrAtR^isadR^isha. balba. mR^iga.bhAIchArA.2.jhADa honA 1.nga kA 1.sAgapAta.gumaDA. bakasuA. bulabulA 1. ko. choTa.npala.phailAnA.

parihAsa bhUmi sira yA sI.pukAranA. 1.n rakhanA 1.3.udyamI.n lAdanA. 1.nga. 1.anupada. 1.3.ndha bharanA.3. pushtA.miTTI denA galA gho.bhaNDArI baDA pIpA. 1. 1. 1. sITInA.vyavasAya.ndhi chora daphana karanA.Upara kA dhaDa.jhADIdAra 1.nDa.sUchI 1. 1. 1.ghAtaka nirdayatA se vadha karanA.nTanA dhandhA.n lagA chhAtI.utAra. 1.ha. kaile.kaShTadAyaka.darja bharanA pukAra. bandUka yA topa kA mu.jahAja kA kamarA sandUkachA.2.bhAra. Teka.muhammada ke uttarAdhikArI kI upAdhi nAva kI se.2.2. prasanna. 1.ndha lagAnevAlA.nha chhI.bulAvA.daresa. 1.pratibaddha karanA 1. 1.nTana koTharI. 1.jahAja kA rassA samudrI tAra dvArA samAchAra bhejanA bA.DhAla.cha. 1. kAma. barnara.gADanA.nchanA.jalAnevAlA.nishAnA.tAla sainika vidyAlaya kA vidyArthI 1.pa~nchA. 1.vishiShTa. 1. matalabI. ginanA.dAganA jalAnevAlA. A N VT A N N N N VI 1. dukhajanaka vastu. sapheda kapaDA khalIphA. 1.mA.2.rasoiyA.jA.jalapAnashAlA.ThaTholI karanA sthUla.ntrimaNDala.kummala denevAlA. chhipAnA basa jhADI battIsa sera kA taula ghanA.nikaTa upavidhi.kisI vastu ke upArjana me.n se jvAlA nikalatI hai dAhaka. upaphala.nkaTa. bepara kA sthira.2. titalIba.mIThI-mIThI bAte.ndha denA jahAja kA rasoIghara kaikTasa.haThThA-kaThThA. durbhAgya.bojha rakhanA.nsI kA. 1.2. 1. 1.chhA. 1. 1.prayojana. dukhada. naukarashAhI.nDa laya.phUTa phaTanA.ntrita karanA.rAjamantrIgaNa kebala.kaThina.lekhA karanevAlA 1.tamAshe kA. N 1.anumAna karanA 1. A 1.2.vivAdAspada. lakShya.joDanA. 1. kalana. 1.artha.khilaunA. 1.n karanA.kAja.bhulavAnA keka. Dhi.dukha 1.chhAchha. majAka.phU.3.svArthI.3.nTa kara mAranA.ntra. 1.nAgaphanI.sehu.n se Takkara mAranA makkhana. sAjisha.parishramI.agrasochI.buddhi.vipatti. N 1.taDakAnA. 1.taDakanA.chapAtI 1.jhalakAnA bila khodanA chaTakha.ha.dhUmadhaDAkA.njanA. nikala bhAganA. N N N 1..jvAlaka. ghoTanA bachhaDA.ngo.sAtha.eka ghoDe kI gADI ShaDaya.nTa.. 1.nevatA nAma rakhanA. kahavAkhAnA.patharI 1.kapaTa.taDaka.hAsakara 1.mola lenA.3. maThThA.phailA huA. 1.dhrUpada.hatyA karanA khAnasAmA.anADI.chaTakAnA daphanAnA.ngo.alaga ho jAnA.chupake se samApta karanA 1.AvAja kA utAra-chaDhAva.gADanA. english to hindi dictionary .upaniyama 1. visheSha.nsI uDAnA.html buoyant A burden N burden VT burdensome bureau N bureaucracy burgess N burglar N burial N burke VT burlesque burlesque burlesque burly A burn N burn VI burn VT burner N burning A burnish VI burnish VT burrow N burrow VT burst N burst VI burst VT bury VT bus N bush N bushel N bushy A business bust N bustle N bustle VI busy A but Adv but Conj..bahatA huA bojha.n dvArA shAsana nAgarika.bahalAnA.n se Takkara mAranA sira yA sI.mAmalA.uparAnta kasAI.anokhA phusalAnA.2. 1.dha.Ashraya kharIdanA.haDabaDa dauDa dhUpa karanA kAma me. 1. kailakuleTara.nsI kI nakala karanA.sharIra kA UparI bhAga halachala.jantrI. 1. 1.pIDAkAra likhane kI meja. thoDI dera ke lie bhe. 1.pracha. http://sanskritdocuments.ma.nagarajana chora.pi.parihAsa 1.nikaTa se.2. 1.2. 1.3. 1.n AnA jalAnA.jhalakanA chamakAnA. 1.2. krodha me.n lagA huA. lekhA.ndagobhI.2.guptadala. 1.2. 1. piNDalI mAnasika shakti. 1.parihAsya.laimpa ityAdi kA bhAga jisame.2. koTharI.kUlhA baTana baTana lagAnA 1. bAta. 1. 1.phurtIlA kevala parantu.praphullita.njaDA. 1.2. kunda.karmakallA.chillAnA.gaNaka. 1.nDhorA pITanA bulAnA. titalI 1.nkanA. ha.kraya karanA grAhaka. N 1.dha. bhArI. 1. 1. 1.binA uttejanAvAlA 1.gaNanA karanA. 1. bhAra rakhanA.adhikArIvarga. A 1. tairatA huA.nima.atyanta.toDanA.me. 1.2.n lagA huA.avyAkula 18 of 157 2/29/2008 9:15 PM .nirdayI anubhavahIna.udyama.n banI huI dUsarI vastu TaiksI.3. dukhita honA. 1.shAnta.nDa jalane kA ghAva.balavAna. 1.chApalUsI karanA.ndhe me. 1. katarana.2. 1. adhika. karmachAriyo. 1. 1.nsI karanA.uttejaka chamakanA. ekAeka prakaTa ho jAnA phoDanA.tApaka.njaDe me.ndhA. 1.Tera. N 1.daphtara. 1.TikiyA.se.2.gIta kA eka bhAga jo sabaloga milakara gAte hai.rojagAra.kaTaharA banda karanA.2. 1.navanIta 1.musIbata kA 1.puShTa. A N VT 1.kintu atirikta.pichhauTA.alApa. 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. kAma me. N 1.2.vyApAra kaThora. 1. 1.nDara.sa.makkhana nikAlA huA dUdha nitamba. 1. 1.jalapAnaghara pi.Apada.sa.ntraNA ba.gaNanA 1.guTa.plavanashIla.vyApAra.n. 1. but Prep butcher N butcher VT butler N butt N butt VI butt VT butter N butterflies butterfly buttermilk buttock N button N button VT buttress buy VT buyer N buzz N buzz VI by Adv by Prep by-law N by-product cab N cabal N cabbage N cabin N cabinet N cable N cable VI cable VT caboose N cactus N cadence N cadet N cafeteria cage N cage VT characteristic cajole VI cake N calamitous calamity calculate calculating calculation calculator calculus calendar calendar calf N calibre N calico N caliph N calk N call N call VI call VT calling N callous A callow A calm A 1.khillI.Aga laganA.patrA.mola lenevAlA bhanabhanAhaTa bhanabhanAnA pAsa.ginatI.kUTopAya.Apadgrasta. 1.ThaThThA.TUTanA. nIche kA.gADI.vibhAga 1. 1. ha.4. ma. matalaba.jalana jalanA.kamarA.

n kA eka roga saDa jAnA. shira sa.karA.2.n kaida kiyA huA.Tha.achchhA.niShkapaTatA mishrI.pahiyAgADI.ndhanA.ndI banAnA.chatura.TIna kA bartana sakanA.seTha.ndavA ga. 1.2.2. karkarAshi kharA.nvAra. 1.n vibhAjita karanA pAla.padAnveShI momabattI.uthalA.nda nAchanA.nAlA eka gAnevAlA pakShI.bAta karanA 1. kenArI TApU kI madirA kATanA. 1.murabbA pakAnA be.kiramicha cha. 1.2. nAsha.naShTa kara denA.niShkapaTa. 1. 1. 1. 1. uttama.nsa khAnA.cha.rakShA.kanda pAganA. shakti.chhipAne kA sAdhana. 1. 1.nta.kUpI kaptAna.. 1.n. 1. pakaDanA moTaragADI.kilola karanA.paravAha. 1. 1.2.nDa.sharto.ujaDDa 19 of 157 2/29/2008 9:15 PM .palaTanA kaipasUla.yuddhasa. nAsUra. 1.njI.palaTana kA madirAghara.pechavAna bachchA denA U.sAmarthya.nDA karanA chupake se. 1.ka. http://sanskritdocuments.sAvadhAna Do.5. sabase baDA.kIDI.kadama.jIta lenA. rAkShasa.2.AdhAra. choTI. netA honA 1.chhAvanI. chaukhaTa.moha lenA.chintA.kShamatA yogya. N 1.chaukasI chintA karanA. 1. 1. N N V VI N A 1.chAhanA.lakIra khI. laDAI.ajamAda koyalA.ngI chhatra. 1.ghisanA. 1.grahaNa kara. dhunakI dhunanA 1. 1.dAsa 1. abhiyAna chalAnevAlA.2. chhaDI be. 1.3. 1. 1.purAnA sipAhI.4. pU. A 1.paravAha karanA jIvikA.jahAja topa Adi ko chhipAnA paDAva.3..2. N 1. 1.ngI.sAhukAra.asAvadhAna jahAja kA bojha.ndUka me.nAsUra.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.2.kapaTa kI bAta banAkara bolanA 1.yuddha me.n ke adhIna honA 1. VT 1.voTa mA. 1.nta mAranA kutte ke jaisA.prArthaka. 1.nta.nganA jA. hathiyAra DAla denA.3.nti se eka prakAra kA hukkA. praNa. niShThuratA topa 1. 1. vasha me. sharto. sainiko.uShTra 1.vraNa.beparavAha.n rakhanA nahara. pU. jhagaDAlU. N 1. dauDa kA mArga.acheta. 1.padAbhilAShI.n AyA huA kaidI. voTa mA.dehAtI.shA. mukhya.2.niShprabhAva karanA kainsara.ndI. 1.kUda-phA.prArthaka TopI. 1.chirAgadAna kharApana. dIpAdhAra. vistAra. 1. N 1.2. N 1. sAmarthya.narabhakShaka 1. N N 1. 1. 1. 1.nTa. pU. radda karanA.naShTa ho jAnA saDA denA.ba.2. 1.2.yogya honA masAlA lagAkara kaina me.le lenA. jIta lenA chhIna lenA.samAI.n kA Tina kA bartana sarapaTa.shAnti. adhIna karanA. gale kA vastra. kapaTI.2. paudho.DerA DAlanA 1.2. english to hindi dictionary .2. 1.nchanA.n kA madirApAtra.njI rUpa me.2.upayukta.4.4. chhadmAvaraNa. baDA akShara. pU.pratibimba lene kI peTI.dIpaka 1.DerA paDAva DAlanA. sanakI. N 1.html calm N calm VT calmly Adv calumet N calve VTI camel N camellia camera N camouflage camp N camp VI campaign campaigner can N can VI can VT canal N canary N cancel VT cancer N candid A candidate candle N candlestick candour N candy N candy VT cane N cane VT canine A canker N canker VI canker VT cannibal cannibalism cannon N cannonball canny A canoe N canopy N cant A cant N cant VI cantankerous canteen N canter N canto N canton N canton VT canvas N canvass VI canvass VT canvasser cap N cap VT capability capable A capacity cape N caper N caper VT capital A capital N capitalism capitalist capitalize capitulate capitulation capricious capsize VI capsize VT capsule N captain N captain VT captivate captive A captive N captivity captor N capture N capture VT car N carat N caravan N caraway N carbon N carcass N card N card VT cardinal care N care VI career N career VI careful A careless cargo N caricature caricature carl N 1.3.lUTa kA mAla pAnevAlA pakaDa. N 1.dhIre se.samarabhUmi.3.chAra grena kI tola kAphilA vilAyatI jIrA.ndhuA.n) TopI chaDhAnA 1.vachana.nirmalatA.2.bIja koSha. 1. N N 1. ba.chhIlanA.2.dAsatva kaida karanevAlA.asabhya kubhAShA.nganevAlA.mUladhana.dAmbhika sarga.chiDachiDA kainTIna.adhInatA. 1.puTa. 1.2.nchanA. hAsya chitra 1.dhAvA.tirapAla.( ba.njIvAda 1. ratha eka rattI.2.ndA mA.2.sAvadhAna 1. mukhiyA TopI pahanAnA. 1. 1. 1.vAdavivAda karanA.njIpati. teja jAnA chaukasa.kukkurIya ghuna.2.ba.sainiko.sachchA 1. 1.yogyatA rAsa.samartha 1.nvAra.2. N 1.kUdanA.n lAnA. eka prakAra kA golA kArDa.nganA.pradhAna. lubhAnA. nyAyAdhIsha kA ekAnta kamarA 1.gati.ndI banAnevAlA.ba.3. 1. 1.nchI shreNI kA.ndhe kA vastra uchhala-kUda.n prayoga karanA 1.mana me. stambha kA shikhara.samAvesha.chAla sarapaTa jAnA.khepa 1. 1. 1.garadanI. 1.guDDA banAnA ga.kArbana shava.3. ThaTharI. ummIdavAra. sthiratA. kekaDA. N VT 1.sAvadhAnI. dauDa.mR^itasharIra. 1. nishchinta.ba.nbandhI rAjadhAnI. rAkShasapana.2.kaTorA.3.n ko mAna lenA 1.n me.sabase U. kaida.nbandhI kriyAye.phudakanA mukhya.3.lUTa.sukha shAnta karanA. 1. kisI sAmAjika yA rAjanaitika sAdh 1.senApati.3. 1. topa kA golA chAlAka. jyoti.vashI karanA yuddhabandI.chalana. abhiyAna. A 1.2.khA.jahAja kA adhyakSha.khulA maidAna. eka prakAra ke phUla denevAle hare paudhe kaimarA. N 1.sachchApana.manuShya kA mA. 1.sAphadilI.uma. 1. 1..mahAjana 1.khA jAnA 1.mukhya nagara.yogyatA.ochhA ulaTa-pulaTa jAnA ulaTanA. 1. hAsya chitra banAnA.pU. tAsha.sainika kaina.pradhAna dhyAna. 1.shIrSha 1.njI banAnA.kANDa paraganA paragano. A 1.

2.kAraNa honA.2.koShAdhyakSha 1.nba.chhoDanA A 1. pakaDanA.sura.nsA karanA.nchI saDaka 1. kAlIna bichhAnA N 1. Akasmika ghaTanA.nhAra.nga karanA 1.kShidra. saDA huA mA.taramAla A 1.maveshI N 1.jAjima 1.khoha.. bahAdura.n kA eka utsava N 1.AkAshIya. le jAnA.4.nirNayAtmaka. madyapAna kA utsava 1.ndha. utsava.bahAdura 1.2.ThaharanA 1.daivI Adv 1. durga.AbhUShaNo. billI N 1. ha. gADI.ngAradAna.manAnA.prasiddha karanA N 1. kabro. varga. prasha.rokanA. napu. gADI banAnevAlA 1. le jAnA.nsAhArI 1. vAhaka.hetuka.2.achAnaka.khAnedAra DhA.gotra 1.nda 1.2.phUlI.Apada.phA.pula kI U.2.bhunAnA 1.bhADA 1.nakada 1.html carmine A carmine N carnage N carnal A carnation carnival carnivore carnivorous carol N carol VT carouse VT carousel carp V carpenter carpenter carpentry carpet N carpet VT carriage carrier N carrion N carrot N carry VT cart N cartilage cartoon N cartridge cartwright carve VTI carver N cascade N case N cash N cash VT cashier N cashier VT casket N cast N cast VT caste N casting N castle N castor N castrate casual A casually casualty cat N cataclysm catacomb catalogue catalogue catapult cataract catastrophe catch N catch VT catechism categorical category cater VT caterer N caterpillar cates N cathartic cathartic cathedral catholic cattle N cauldron cauliflower causal A cause N cause VT causeway caustic A caustic N caution N caution VT cautious cavalcade cavalier cavalier cavalry N cave N cave VI cave VT cavern N cavity N cease VI cease VT ceaseless cedar N cede VT ceil VT ceiling N celebrate celebration celebrity celestial 1.n kI shreNI A 1. chaukasa karanA.5.Akasmika. lAla ra. akasmAta. dAhaka vastu 1. pratiShThita vyakti. mukadamA.ngIlA N 1.ngalAcharaNa. kesa. sUchIpatra banAnA N 1. jharanA 1.ghuDasavAra.guphA 1. kurakurI.vibhAga 1. guphA me.nchI.kAraNa batAnevAlA 1.daivayoga 1. prasha.3.nitya. baDhI kA kAma karanA N 1. english to hindi dictionary .anajAne. baDA jharanA N 1. hAsyospAdaka chitra N 1.pilAnA.5.nchA.chaukasa.khushI manAnA N 1. ba.nkanA.nDA. DhulAI. rechaka auShadhi N 1. prashnottarI A 1.vichAra. bhItarI chhata.anavarata 1.darI. ashvArohI senA 1.hatyA 1.spaShTa.bhaNDArI N 1.DibiyA.hetu.pachhADanA.sA.DhonA. tuDAnA.nsa lenA.uThAnA.DhonA.sIdhA. jAti. gAjara 1. svargIya. gulanAra.patthara para khoda kara chitra banAnevAlA 1.sArvabhaumika 1.nchA.sutAra VI 1.bAta. sA.nyoga se. kAlIna. sura. baDhIgIrI 1. devadAra 1. motiyAbinda.mR^ita sharIra ke dharane kA tahakhanA N 1.n kA DibbA 1.Apad.nAmasUchI VT 1.nsaka karanA 1.dhUmadhAma.3.nibAhanA. pakaDa.gaDha. baDI guphA.nAsha.niyata N 1.2. sa.sAmAnya. sarvasAmAnya. bA. vadha.nsa.uDa kara laganA N 1.savArI. ma. khola.chhaka kara pInA.girAnA 1. baDhI.rukanA.sahArA denA.nga.sarAhanA.pratiShThA.satarka.machAnA.pR^ithvIplAva N 1. manoratha.khoha. rokaDa.romana kaitholika logo. lagAtAra.le lenA.achAnaka.nda honA.sa. banda karanA.durgati.rokaDiyA.sthiti.viShayI N 1.dAhaka.khUba madyapAna karanA N 1.palledAra dUta.abhimAnI. jItanA.chabanI haDDI 1.samAna varga. si.patthara para khoda kara chitra banAnA. khajA.galIchA.2.anantara.gADI N 1. kAratUsa N 1. padachyuta karanA.baDhAnA. lAla ra. nirdhAraka.anuShThAna. kaThora 1.ho chukanA.jAlA. kATanA.nyoga se N 1. kAraNa sa. mA.anuShThAna karanA. jalAnevAlA. pakSha 1.Ananda kA gIta 1.khagolIya 20 of 157 2/29/2008 9:15 PM .n pUrI karanA 1.2.nda kI sAmagrI juTAnA.chetAnA.kaDAhI N 1.AnandagIta gAnA 1. utsava manAnA.nga 1.Dha. tAlAba kI machhalInA.utpanna karanA N 1. chAla. pashu.3.marA huA jAnavara 1.4.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.sAvadhAna karanA A 1. gulela N 1.ndhI. phUlagobhI. kIrti.sAvadhAnI.abhiprAya.nga 1..peTI. kArnivAla. sAvadhAna.n kA tahakhAnA. rasoiyA.Ana.Dhora.kulI. nAmAvalI.buddhimAna N 1. chhata lagAnA 1.rachanA. UdabilAva VT 1. rechaka.nimitta.mukadamA 1.burA pariNAma 1. de DAlanA 1. http://sanskritdocuments.sArvalaukika.chAdara VT 1.yasha A 1.prasha. mohanabhoga.4. phe.kATa kara chitra banAnA 1. khilAnA.mAmalA..ngatarAsha. Apatti.viShaya.nsAgAna karanA.shreNI.chaukasI 1.khAtI. ashvArohI.ngA.shaphaTarInA N 1. mA. halkA ra. bahuta pInA.le jAne vAlA.ra.nga 1. guphA.varNa.2. dashA.dastAvara N 1. shArIrika.godhana.samAchAra le jAnevAlA 1. pAnI kI bADha.nga kA 1.nsAhArI pashu A 1.nikAla denA 1.koTa 1. DhalI huI vastu 1.nsArika. paidA karanA.AvashyakatAe.gilApha. sa.n rahanA 1. vibhakti. chhakaDA gADI.sa.3. phe. DhalAI.mA.udAra. thAmanA. chetAvanI. savAro.2.savAra. chintA. lAbha 1.2.kIDA 1.lAlI N 1.3. kAraNa.nsAgAna. artha rakhanA 1.barAbara. baDA girajA A 1.pada.rupayA. jhI.AGYA. kandarA.nka. abhiyoga.karamakallA 1.

momabattI banAnevAlA. chhApe ke akSharo.kuchalanA N 1. sa.3.dhAvA karanA. lakaDI kA koyalA 1. sau.puNyAtmA.chaukI. dharmAchAra.achUka 1.gaDhA 1.njhalAhaTa 1. chabAnA. mUlya.mohanI.3.nka..sUramA.samudrI nakshA.sapramANa karanA.doSha lagAnA. chhilanA.2.2. nissa. khaDiyA.shatAbdI 1. sau varSha.guNa.lubhAnA. guNa yA svabhAva batAnA.gArA.rAjapaNDita.chAla.chitra-paTa.patra.khoha. sabhA N 1. lalakAranA.2. kursI. godAma.ndA 1.jhopaDI.virAma. lagAnA.prArabdha.3.khijAnA 1. da. adhikAra. laDAI kA ghoDA. shuddha karanA. khaDiyA ke chihna lagAnA N 1.nyogavasha ho jAnA 1. badala jAnA.AkheTa karanA 1.2..kuNDI lagAnA. akShara.2.AhvAna. koyalA banAnA. shaimpena.mana haranA. sundaratA.dAnAdhyakSha N 1.bhAgya.3. kamarA. ba.ndI karanA 1.3. ha. udAratA.ragaDa jAnA 1.aparAdhI ThaharAnA 1.n ko kasane kA DhA.mohanA. adhyAya.palaTanA. adhyAya karanA.bIcha kA.2. dAna.palaTanA 1.nsA patra VT 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. lekhAchitra.avasara 1.bojha 1.nganA.shobhA. TokanA 1. anna. bisAtI.koI eka. kuvA.charitra chitraNa karanA.sukhada 1.dR^iDha karanA.2. maukA. manuShya. malanA. sAmanA karanA.naradahA 1.sundara.dastUra. chokara.udAratA se. gaDabaDI. asvIkAra karanA.khaNDa. sikaDI bA.nyAyaghara.pherIvAlA. AGYA denA.dhAvA. kendrika.vidhi.virati N 1.khijAnA. mR^igayA. mohita karanA. chhoTA kamarA.nchA 1.negachAra. joDanA.3. gAnA alApanA 1. eka.chitra. eka baDA nyAyAlaya N 1.bhAra.2.prabala VT 1.phADanA 1.dR^iDhapramANatva N 1. devAlaya kA pujArI.karuNA.bhajana 1.njIra. parAta. janagaNanA 1. kaDiyo.vivaraNapaTa. bhAra rakhanA. doShAropaNa.rAmakhalI 1.nDa de kara ThIka karanA. darAra. mantra.prasiddha karanA N 1. jAdU karanA A 1.6. samAdhi sthala 1.momabattI bechanevAlA 1. AcharaNa.sau.chipakAnA 1.guNa.sukhAsana N 1. taDakAnA. kisI strI kI chaukasI karanA.dayAlutA N 1. krodha.kala.rUpAntara. lalakAra.nkhalA.hathakaDI. kachaharI.5.nAma denA. vishiShTa lakShaNa. shUravIra. AGYA. shrR^i.khaDiyA miTTI. tahakhAnA.a. girgiTa 1.chaubArA.AkheTa. nAbadAna.ndeha rUpa se. kuDhAnA.khaNDa karanA 1.hauja.ndhanA.nsIsI mudrA. ragaDa kI garma 1. mArga 1.npanA.sau barasa me.dAvA VT 1.lakShaNa.7.pradhAna.nekanAmI kI chiThThI.asa. krodha karanA. pramANapatra. dAnashIla.koThA.2.gavAhI denA. parivartana karanA.ndeha.maNDapa 1.n eka bAra honevAlA 1.vaidhika N 1.milAnA. jokhima me.ThaharAva. doSha lagAnA.chhA.saritA.2.sIme.guNadoSha vivechaka 1.n kA eka baDA adhikArI.upakAra.2.anAja kA paudhA A 1.toDA 1.nishchitatA.jhulasA denA.mohaka.kisI Adv 1.nka.svabhAva.rIti.5.ngha koTharI.chheda.rejagArI 1.Dhaba.pramANita karanA. kachchA vaidya.shatAbdI. nAlA. sabhApati 1.prasha. chihna.TonA 1.4. khijAvaTa.sikaDI. pramANita karanA.bahAdura.chhuTTI. gIta.apavAda.2. sau varSha kI avasthA kA manuShya N 1.daivayogya.vasha me.gADI A 1. sadI.virodha karanA.visheSha.upakArI Adv 1. lekhabaddha rUpa me. suhAvanI.saTAnA N 1.nyAyAlaya.visheShatA VT 1. yorUpa kI kachahariyo.laDakA. rakhavAlI.nga karanA 1.2.aura kyA N 1.nga samudra. adhikAra denA 1.purohita.khadeDanA.kR^ipA pUrvaka.4.2. http://sanskritdocuments.3.bojh 1. english to hindi dictionary .chittAkarShatva.2.2.ni.puNya.nga karanA 1.koTharI.phA.nigraha karanA.AchAra N 1.nirNaya.6. parivartana. kendrIya.nka 1.2. eka kendra kI ora lAnA.tahakhAnA. kIrti.samudra ke kinAre kA chitra 1. ra.eka prakAra kI chamakIlI madirA N 1.5. utsAhI pakShasamarthaka 1. chUnA.nrApana.dAma mA.saikaDA N 1.ndhra. ratha.rakShA. kuvA.nvArI strI kI chaukasI karanevAlI strI VT 1.palaTa jAnA. a. shatavarShIya.2. mukhya.dastUra.2.badalanA. darAra. kutaranA.3.rIti. anokh N 1.rasma.. pIchhA karanA.n karanA.satya vR^itAnta likhanA 1. rAjapatra. anugraha se. AkramaNa karanA.ragaDa kara garma karanA.nTa 1.pAdarI 1. phrA.pakkA.2.randhra 1.tasadIka karanA N 1.nrA 1. nishchaya.rijhAU.shiShTAchAra 1.lenA.n khijAnA.nissa.chAlachalana.ja.rasmI. taDakanA 1.lipi.2. karadhanI.2.udAra.Thaga vaidya 1.ta.nsI me.chhilakA.vyApArI 1.nTana 1.yathArthatA.3.jAdU. vyakti.madhya kA.3.html celibacy celibate cell N cellar N cement N cement VT cemetery censor N censure N censure VT census N cent N centenarian centenary centennial central A centralize century N cere VT cereal N ceremonial ceremonial ceremony certain A certain Det certainly certainty certificate certificate certify VT cessation cesspool chafe N chafe VI chafe VT chaff N chaff VT chagrin N chagrin VT chain N chain VT chair N chairman chalk N chalk VT challenge challenge chamber N chamberlain chameleon champ VT champagne champion chance N chance VI chance VT chancellor chancery chandelier chandler change N change VI change VT channel N chant N chant VT chaos N chap N chap VI chap VT chapel N chaperon chaperon chaplain chapman N chapter N chapter VT char VT character characteristic characterize charcoal charge N charge VT charger N chariot N charitable charitably charity N charlatan charm N charm VT charming chart N charter N charter VT chase N chase VT chasm N chasten V N 1.n DAlanA N 1.nbandhI.avashya.rAjamahala kA baDA aphasara N 1.nyoga. rasma.ta.2.laDAI ke lie bulAvA.n kI sabhA 1.ta.jalAnA N 1.nka. doSha.2. AkramaNa.tehA.nshaya.2.thAla 1.nnA.n kI jhADa-phAnUsa N 1.dAnashIlatA se 1. nishchaya.2.4.jhu. shUnyatA.bhunanA 1.pavitra banAnA 21 of 157 2/29/2008 9:15 PM .charitra.nta. chhoTA girajA N 1.bhUsI.golamAla 1. manoharatA. shata.nishchaya rUpa se.bila. shiShTAchAra sa. ghuDakanA.jhUThA vaidya. pAdariyo. krodhita karanA.phA. pIchhA karanA.kisI strI ko kisI sArvajanika sthAna para le jAnA N 1.manoramatva.avivAhita avasthA N 1.eka sthAna para karanA 1. chhoTe sikke.6. shatavarShIya utsava A 1. ku.lAla-pIlA honA.adhikArapatra 1. nirIkShaka. sa. moma lagAnA.kuDhana.ta. nyAyAlaya kA eka baDA adhyakSha.4.2.

vIratA 1.4. bahudhA. 1.rIDha kI haDDI TukaDA.ngo. 1. 1. shuddhatA.2.bAlyAvasthA 1. 1.3.n lAnA.bAla. jA. 1.n.bAlaka kI nA.ThAnanA samajhanA TukaDA.n kA shabda.chhalanA. 1. ra. 1.2.nDa.ruka ke ha.koTa.kAkanaja. mana me.pramukha mukhiyA. klorIna. shatara.sAthI.2. itihAsa lekhaka 1.2.shishu murgI kA bachchA.nI.murgI kA shabda.gapashapa 1.gapashapa 1. 1. 1.2. N 1.dhu.rasAyanaGYa. A N N 1.eka sAtha khAne pIne vAlA girajAghara. bachapana.n karanA. utsAha hIna.n karanA chhenI.pradhAna.gudagudA kaTa kaTa.tADanA karanA 1.chaudharI. 1. 1.ThoDhI chInI miTTI kA baratana jAnavara kI rIDha.dahI phADa kara banAI huI miThAI 1.a~NgIkAra karanA.eka auShadhI.ThiThuranA.gapashapa bakabaka karanA.bahAdura jugAlI.n likhanA 1.cheka.bAlaka. 1.ThiThurAnA.n.dinI.dabAnA haijA.2. besudha karane kI auShadhi. N N 1.chi. rasAyanaviGYAna.2. N 1. english to hindi dictionary .bachchA 1.bAlikA.panIra.nkura. 1. daNDa denA.2.laDakapana kI sI. 1.pavitratA.eka prakAra kA phala.saralatA pUrvaka prApya Thaga. 1.nsha ThaNDA.nganA DA. gIta kA vaha bhAga jisako saba loga mila kara gAe.2.n-Te.gapashapa karanA gaDhI.njI.chhala karanA dhokhA denA.golamola. 1.laDakapana.vyartha 1.chi.2.nTanA.2. 1.rasa-vidyA huNDI.svara milAnA jhanajhanAnA.dIrgha. 1.rokanA.2.prasava pIDA 1.tA. jhiDakanA.ntrI.chI.2.n karanA.klorophArma chunAva.bhajana kA ta. VT 1. 1.makkhana nikAlanA 22 of 157 2/29/2008 9:15 PM .nyoga. giraje kA pUrvI bhAga galA ghuTa jAnA galA gho.ThUsanA. 1. nAbhigata gAyako. http://sanskritdocuments.kA.nihAnI chhenI se kATanA. pAdarI loga. phe. rasAyanika dravya.mathAnI. 1.TA. jI TUTanA ThaNDA karanA.mukhiyA.chhapaTI banAnA.chhala.kha.chUjA.halakI choTa phe. 1. 1.rasAyanI.3. bachchA.Te. svara sa. ichchhA karanA.rassI.pradhAna-puruSha visheSha karake.2. N 1.pradhAna-puruSha santAna. 1. 1. 1. 1.ndriya-nigraha gapashapa.khuTAI karanA.nga kA.shItala. N 1.TukaDe TukaDe karanA. darAra kATanA.2.varaNa bhajana gAne vAlo. guladAudI galaphulA.n-chI.kATanA chU.piTArA.nkA.chhalI. santAna prasava.2. bajAnA chimanI.nchaka. dA.ndhAnA.pyArA samajhanA.3.nsanA.eka prakAra kA aphrIkA kA banamAnuSha ThuDDI.chunane kA adhikAra.svara. 1.ura 1.2. niHsAhasa karanA.npA.ghaNTo.2.n kI tabadIlI pAlanA.DhADhasa denA. Anandita. 1.adhyakSha.chi.chhATanA.vilAyatI makoya 1.nka denA dabI huI ha. TAla maTola.boTI.alpamUlya.mAnanA vilAyatI makoya ke ra.dhruvaka.bAtUnI sastA. dhokhA kapaTa karanA.n-chU. 1. N VT N N 1. A 1..rukkA 1.pradhAnataH. N N A A 1. murgI kA sA shabda karanA mitra.i. 1.ThiThurAnevAlA jha. 1. bAtachIta.njapaTTa. rasAyanika 1.html chastise chastity chat N chat VI chateau N chatter N chatter VI chatty A cheap A cheat N cheat VI cheat VT check VT cheek N cheer N cheer VT cheerful cheery A cheese N chemical chemical chemist N chemistry cheque N chequer N cherish VT cherry A cherry N chessman chest N chestnut chestnut chevalier chew N chew VT chicanery chick N chicken N chide VT chief A chief N chiefly Adv chieftain child N childbirth childhood childish childless chill A chill VI chill VT chilly A chime N chime VI chime VT chimney N chimpanzee chin N china N chine N chip N chip VT chirp VI chisel N chisel VT chit N chit-chat chitchat chivalry chlorine chloroform choice N choir N choke VI choke VT cholera N choose VI chop N chop VT choral A chord N chorus N christen chronic A chronicle chronicle chronicler chrysanthemum chubby A chuck N chuck VT chuckle N chuckle VI chum N church N church VT churchman churchyard churn N churn VT VT N 1.dhyAna karanA. murgI kA shabda muskurAnA. 1.chhapaTI TukaDe-TukaDe karanA. 1.2. 1.nAyaka.vishuddhatA.harSha.chha.satItva. bahAdurI. 1.n kA samUha.2.tAra.nchanA. 1.baptisamA denA.shAhabalUta kA vR^ikSha 1.pasanda.3.nTAva. 1.npanA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.chiDiyA kA bachchA.ThaganA dabAnA. 1.n kA samUha.nkAva.ntana karanA 1. shAhabalUta kA phala. 1. shaha denA gAla.2.kaTakaTAnA bakkI. A N 1. socha-vichAra karanA. IsAiyo.vAkchhala chUjA. nAma rakhanA purAnA. girajA ke samIpa mR^itako.2.DorI.bAlakapana.sAhasa ba.vR^ittAnta 1. chi..mukhyataH. bakabaka.nigalanA rAga kA.maTakI. 1.nirutsAha ThaNDA ho jAnA. 1.netA.kapola Ananda.bisUchikA chunanA. jyA.chaudharI.jIyA. 1.sthAyI 1.n Ishvara kA dhanyavAda karanA 1.anupada 1.nTanA. santAnahIna. N N N N N 1. saradAra. mUrkha.ullasita harShita.chibuka.rasAyana-shAstra. bhakosanA.nA nikalane kA mArga. bAtachIta.n kA samudAya laDake ke janma ke bAda girjA me.nga kA cherI. 1.dhvani.2.magna. bachchA..kukkuTashAva.adhika karake 1.nArA 1.kilA chI.2. N 1.3. surkhI. murgI kA bachchA. 1.isAI banAnA.va. 1. 1.rajjU.rukkA shatara.npAnA.chhanachhanAnA.saharSha.eka shvAsa rodhaka vAShpIya padArtha 1.ka.chamakIlA lAla ra. rI. 1. 1.dila toDanA ThaNDA. chhAtI.a.pasanda karanA.nirva.nsakAra karanA. 1.nta bajAnA. itihAsa. 1.satya.khAnA-pInA harShita karanA.nkAra.pAgura.bAlapana.dhu.chhenI se khodanA killA.ntana chabAnA. 1.mihAmI mathanA. itihAsa me.bhUrA 1.2.n-chI. parachA. vIra puruSha.2. 1.nsI. 1. 1. pAdarI 1.4.n ke gADane kA sthAna mathane kI nAda.rasAyana kI koI vastu rasAyanashAstrI.nja kI goTI sandUka.burA-bhalA kahanA.senApati. jala sa. 1.rasAyanashAstra kA jAnanevAlA 1. 1.n kA surIlA shabda tAla milAnA.utsAhita karanA 1. 1.rukhAnI.2.magna chIja.2.bakavAsa bakabaka karanA.jhiDakanA mukhya. bAlavat.herA-pherI.

varNa.kaTakaTAnA kapaDe pahane hue.daurA.kharA.samAghAta.nganA 1.dR^iShTAnta. gola.upadrava. asainika karmachArI.shreNIbaddha karanA 1.jatthA. gati.jhanajhanAnA. ghumAnA.nga.njI gaNita karanA lagabhaga vR^itta.pa.2.ThaganA akhADA. 1.pramANa denA.ujjvala.ujAgara.jhanajhanAhaTa.aneka manuShyo.ngArA.daurA karanA.chakkara. 1.DhakA huA.nirmala. 1.vishuddha yA nirmala karanA spaShTa karanA.gherA.n ko bhejA huA patra. A N VT 1.2.chakkara lagAnA 1.darAra 1.sApha.paura nAgarika viGYAna rAjanaitika.2.dayAshIla.kIchaDa 1.aprakaTa jhanajhanAnA.nirdoSha.chamakIlA honA. 1.apanA adhikAra pratipAdita karanA.havAlA denA. chalachitrakAra 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.svatva chAhane vAlA. tuchchha vastu.nAgarika 1.deshI prabandhakartA.phera kA 1.chAro.guhAra karanA kIlaka.prakAra. chalachitrakalA.ghaTAnA 1.phiranA.nyoga. Ali.savinaya.khaTapaTa. 1.khullama-khullA. mukta.vaha vivAha jo dhArmika vidhi se na ho varana kAnUnI rUpa se ho 1. deshIya. seba kI madirA churuTa.nkaDA lagAnA. chhedanA.vishuddhatA nirmala karanA. 1.maila chhATanA. 1. achAnaka. krama se alagAnA.2. N 1.sinemA 1. 1.dhUma.varga. N 1. N 1.nkti. asai 1.nAma shreNIbaddha karanA. dAlachInI shUnya.gharelU.2. 1.sigAra 1.ngana.sabhya banAnA.chIranA.sApha karanA 1. 1.chhidra.AchArashiShTatA 1.prathamavargIya vidvAna 1.avasthA 1.Apasa kI.2.sajAnA uttama.da~Ngala ku.2.nyogavasha.kaDaka.nissa.sutharAI. pUrA.kShamAshIla 23 of 157 2/29/2008 9:15 PM .2. N 1. 1.adhikAra pratipAdana.nirmala honA.jalatA huA koyalA.prathamavargIya vidvAna 1. 1.n banda karanA. dIvAnI kAnUna me. gale lagAnA.n ora bhejanA.kharo. nirmalatA. paridhi.aisI choTa lagAnA jisase khanakhanAhaTa paidA honA vAkya khaNDa.vyakta.paurAdhikAra nIbU.khaDakhaDAnA.nAgarika. 1.chhuTakAr sApha spaShTa rUpa se.rahita honA sApha karanA.nagara kA rahane vAlA.sApha. 1. nikAsI kI chiThThI. chakkaradAra.komalatA. 1.samAja ghUmanA. 1. 1.2.gupta.tamAshe kA gola maidAna. vargIkaraNa. 1.pradakShiNA karanA gheranA gherA.galabahiyA. sushIlatA.khAlI karanA. sarkyulara. dayA.avyakta.shora machAnA.chakkara..thapakAnA. 1.pada nakha.2. vistIrNa. N 1.korA nikala gayAnA 1.sabhyatA.prachalana.. 1. 1. 1.pa~njA.adhikAra pratipAdaka namI. avataraNa.shiShTa.prathama shreNI.bindu.phADanA turahI.gohAra chillAnA.3.lAbha spaShTa rUpa se.ThIka siddha karanA 1. N 1.khaTakhaTAnA.TunaTunA 1.pratyakSha. 1.chakotarA nagara. ghaTanA.4. N N N 1.puravAsI.mukta honA.2.shuddha. 1.haudA gaDha.bAta.muThabheDa.hauja.ghumAva 1. bakabaka khanakhanA.ghUmatA huA viGYApana 1. sApha chalA gayAnA.5.patthara joDane kA lohA jAti. 1.khola ke. bulAvAnA nagaravAsI..bhasma chalachitra.TiTakAranA.gotra.lipaTAnA kakShA.sammana dR^iShTAnta denA.3.tAla tAlI bajAnA khaTakhaTAnA.2.2.3.saphAI.piNDola.darjA. 1. 1.khUna kA dauDA 1. 1. khalabalI.mA.mA.pavitra. sigareTa a.gherA.daurA 1.sa. 1. english to hindi dictionary . Takkara.pura nagara kA. 1. N 1. kachchA. A A N VI VT N N A N A VT 1.vishuddha karanA.abhiyoktR^i.chakkara mAranA.2.miTTI kA.shuddha karanA ujjvala.eka mata na honA Takkara mAranA. 1.namratA komala.kramavAra sajAnA.5.chAka. 1. pada.koTa 1.phailAnA 1.vyorevAra 1.3.nDa.laDanA A.chalachitraNa 1.kolAhala. ghaNTe kI golI yA laTakana.AchchhAdita pahananA. uttama.ujjvala karanA. 1.nirmala. maila chhATanA.shiShTAchAra sikhalAnA karkasha shabda karanA. nirmala karanA. sabhyatA.shiShTatA. 1. maNDalI. nAgarika svatva.2.4. N 1.AchchhAdita karanA dAvA. dAvedAra. 1.2.tarI lasalasA banAnA. dhokhA denA. 1.A. rakta bahana.shreNI.shreNIbaddha karanA khaDakhaDAhaTa.nhA.nirvikAra.2.ngula pa~njA mAranA.shuddha honA.virodha viruddha honA. VT N 1.prathama shreNI.ujalApana.nirmala karanA. bakabaka karanA khaDakhaDAnA.karatAla dhvani.alaga karanA.html cider N cigar N cigarette cinder N cinema N cinematographer cinematography cinnamon cipher N cipher VI circa Prep circle N circle VI circle VT circuit N circuitous circular circular circulate circulate circulation circumference circumspect circumstance circumstantial circumvent circus N cistern N citadel N citation cite VT citizen N citizenship citron N city N civic A civics N civil A civil-marriage civilian civility civilization civilize clack VI clad A clad VT claim N claim VT claimant clam N clam VT clamber VI clamour N clamour VI clamp N clan N clandestine clang VT clap N clap VI clap VT clapper N clarification clarify VT clarion N clash N clash VI clash VT clasp N clasp VT class N class VT classic A classical classification classify clatter N clatter VI clatter VT clause N claw N claw VT clay N clay-built clean A clean VT clean-µåÆá cleanliness cleanse VT clear A clear Adv clear VI clear VT clearance clearly Adv cleave VI cleave VT cleft N clemency clement A 1. svatva.phATa.narasi.njanA. eka vR^itta yA samAja me.dhonA.2. dAvA kI huI vastu dAvA karanA. 1. 1.vR^ittIya. 1. 1. sudhAranA. 1. dIvAnI.pantha.2. 1.shahara.jalAdhAra.3. 1. 1.n ghUmatA huA 1.kuTumba. shuddhi. sabhya.sushIla.ThanaThanAnA tAlI. nirdoSha.2.nsA karanA tAlI bajAne vAlA. bulAvA. prakaTa. bachata. 1.2. chhipA huA.bhItarI.ndeha laganA. ghumAva.phera.ghumAvadAra.chikanI vastu lagAnA kaThinAI se chaDhanA chillAhaTa.nirdoSha. ghUmanA. 1.nkaDA.3.sa. N N N N VT 1.gaNa.bhedanA chheda.yathAvarga rakhanA.bilakula ujjvala honA.mA.vR^ittAkAra. http://sanskritdocuments.2.sampUrNa shuddha karanA. sAvadhAna. 1. gupta likhAvaTa kI ku.mulkI hAkima.dayAlu.nirmala. 1. rAkha.n nipuNa manuShya 1.namratA 1.khaDakA.2.nagara yA rAShTra kA.paridhi.chAlAna. A 1.karanAI Takkara. vishuddha. 1.tAlI bajAkara prasha.2.pratyakSha.nirdoSha karanA. tIvrabuddhi.bhAga.prachalita karanA.paTapaTAnA. kAnUnI vivAha. 1.cha.nchanA chikanI miTTI. 1.chakkara.dashA.tarasa.duhAI denA. 1.paura.chaukasa 1.lipaTanA phADanA.

bA. dakShiNa varta Adv 1. chiDayA kA tAsha.para.po.chakkA 1.milanA.nyoga.bA.TikaTika 1.kapaDA banAnevAlA. pAdarI. chaDhAva.nbandhI.eka aujAra jo chIjo.3. chamAra. jalavAyu.kapaDA bechanevAlA.lagA rahanA.sAra. kataranA.guThThala honA 1.gadA.dhundhalA. koTharI me.samudra taTa 1. sa.ndherA honA 1.2. http://sanskritdocuments. katarana.anADIpana se 1.muDhDha.phUhaDa.n le jAnA.2. bAdala chhA jAnA.nkanA. bAdala chhAyA huA. sa.samAja. thegalI lagAnA.ra.yajamAna.a.chhipA huA.2.ekA.ekatra karanA.aghAnA 1.bhIDha lagAnA.3. asabhya.damaghuTAva 1.asAmI.lagabhaga.AvaraNa 1. paradA. manAnA.milanA.jakaDa 1.2. samUha.bhaddA 1.ndhanA. julAhA.aTakAva.kalama karanA. makaDI kA jAlA.bhuja.nipuNatA 1.n karanA.uttarottara utkarSha.mUTha.pravINatA.chipakA rahanA 1.ujaDDa.AvaraNa.kAlA sA.4.moTA. havA kI kamI. khola chaDhAnA. ghoDA 24 of 157 2/29/2008 9:15 PM .nTanA 1.maDhanA.pakkA karanA 1.nDa.juDa jAnA N 1.n se ghirA huA.purohita A 1.gulma.2. choTI.3.2.3.pakaDa 1. nAka taka bharanA.2.nga.2.gupta rUpa se.tipatiyA ghAsa. ghaDI A 1. sUta kA golA.nbandhI 1.labAdA.megha 1.2.chApalUsI ityAdi se koI kAma karAnA.mochI 1.4.5. beDha.TikaTika karanA 1.pakkA karanA N 1.guTTa 1. sabhA joDanA. sa. bojha rakhanA.mausama A 1.kapaDe denA 1.mAranA 1.n rakhanA 1.kalI karanA 1. thapathapa karake chalanA. tuchchha 1. vastra.nTa 1. lAThI.aspaShTa 1. udAsa 1. dUba.sayAnA.nThanA 1.vilAsa 1.phUhaDapana se.2. sImA.3. lakaDI kA kundA.3.nTanA.ShaDya.vastra.n kA. sikkA kATane kA ya.ndhanA.beDaula. eka ala. chAlAka.n sAjhI honA 1. saTAva. chaDhanA. pakaDa. banda karanA. pAdarI loga. jalavAyu.n se milA lenA 1.nkAra.ngha. panasuI nAva N 1. rokanA VI 1.ndherA karanA.kukkuTa.nse lagAnA. gADI me. pakaDa.n ityAdi kA dala 1.U. kobarA.. roka..kapaDA 1. sabhA.2.anagaDha. koyalA nikalane kA sthAna N 1. gADI me. koTa kA kapaDA 1.klarka.ghaTA. koyalA VI 1. sukha.Upara jAne vAlA N 1. chorI-chorI. masakharA.klaba 1.2. TIlA.npa 1. ikaThThA honA.sirA.2..DhapanA.guNI N 1.Upara jAnA 1.khAla. ghaTAnA.ndhanA. khaTakhaTa kA shabda.ta. pAdariyo.gADhA 1.n banda rahanA 1.sUtra 1. pakkI dalIla 1. chaDhane vAlA.n banda karanA.nganA. joDa.2.lekhaka kA.saTAnA A 1.parIkShA ke lie taiyAra karanevAlA shikShaka 1.khaNDa 1.pAdarI sa.kamarA 1. kinAre jahAja chalAnA 1.ekAnta me.bAla.ku~nja. pAsa.milA huA N 1.ekatra honA. ghU.pravINa.jAmA.nga N 1.Upara jAnA 1. thakkA. kalI.aDaka.pahanAva N 1. koTa.chhA.2.nTanA. chhipA huA.gADhA.2.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. dakShiNa varta 1.munshI.ngarakhA.nTana.mausamI.nikaTa.joDanA. bhaddepana se. muharrira.shikShA denA 1.chaturAI. kapaDe pahananA.adhUrepana se.muThThI me. samApta karanA 1. gADI. rogashayyA sa. bAdalo.lattA. desha.pahanAva 1.2.nta.nchI aura DhAlU chaTTAna 1. akaDa ke chalanevAlA mukhiyA. ghiranA. jalavAyu sa. chipaTanA.chhipAnA 1.2. apavAda karanA 1.adakSha.ga.chAra pahie kI gADI. lahasuna kI putthI 1. kataranA.nkShepa karanA 1.2. dR^iDha karanA. ekAnta vAsa karanA.bA.bhIDa 1.nsA 1. jakaDanA.R^itu.2. kolAhala.chatura. guchchhA. bojha. patA.nga. parAkAShThA. katarana. pAsa-pAsa.sthUla 1. giroha.deshaprakR^iti.jI bharanA. shikShaka. khaTakhaTa karanA.ADa.nkIrNa. lekhaka kA kAma karanA 1.4. anta. koTharI. samUha me.lipaTanA.2. chAlAkI. khaDAU.ntrakAriyo. dR^iDha karanA. jakaDanA. muvakkila.chhA.4.jakaDa 1.nbandhI.ntra. akelApana.n ko eka sAtha pakaDe rahatA hai. jakaDanA.nchhanA.a.html clench N clench VT clergy N clergyman clerical clerk N clerk V clever A cleverness click N click VI client N cliff N climate N climatic climax N climb VT climber N climbing clime N clinch N clinch VT clincher cling VI cling VT clinical clip N clip VT clipper N clipping clique N cloak N clock N clockwise clockwise clog N clog VT cloister close A close N close VT closely Adv closeness closet N closet VT clot N clot VI cloth N clothe VT clothes N clothier clothing cloud N cloud VI cloud VT clouded A cloudy A clout N clout VT clove N clove_of_garlic clover N clown N cloy VT clarify VI club N club VI club VT clue N clump N clump VI clumsily clumsy A cluster N cluster VI cluster VT clutch N clutch VT clutter N clutter VI coach N coach VI coach VT coal N coalesce coalfield coalition coarse A coast N coast VI coat N coat VT coating N coax VT cobble N cobble VT cobbler N cobra N cobweb N cock N 1.2.3.2.2. klipa.bajAja N 1.nga.ujaDDa 1.uThAva.mIThI bAto. banda. phusalAnA.guchchhA honA 1.parAkoTi 1. TA.2.purohita varga N 1.phaNadhara.guchchhe me. R^itudarshaka. lagAnA. grAhaka.lepa.samApti.ba. dhyAna se. lohe kI kIla.chhoTA.nbandhI.paDosa.2.mela.vastra.bhA.sa.adhIna manuShya 1. kapaDA.chhA.ghana.gheranA.ndhanA.2.n jAnA 1.nkaDA.ncha 1.bhoga.chhipAva.sa. lambA a. ku~nja me. patthara jo pAnI se chikanA ho gayA ho 1.kinArA.2. lau.ukatAnA. chaDhanA.lekhaka 1.Ananda. vishuddha honA 1.2.7. a. kolAhala machAnA 1.chhAnA. dhokhA. paDhAnA.6. murgA. ekatrita honA. dama ghuTanevAlA.nikaTatA.2. jamanA.n pakaDanA 1.gulma.dabAva DAlanA.thakkA honA.astarakArI karanA.deshaprakR^iti sa. english to hindi dictionary .n honA.potaDA.2.bhAra. pa. kuDaula kundA 1. vyaya me.nvAra. bAdala. samUha me.2.2.chhA.bhaddA.bahalAnA.DhakanA.2.ndhakAramaya.nkShipta.2.2.n lagAnA Adv 1.A.haDabaDAhaTa 1.chhA. kapaDA.2. ghU.gA.njA.nbandhI 1. guchchha.chhadmavesha 1.sAgara taTa.3.jAla 1.n 1.bhUmi.lekhaka sa. lAThI se mAranA 1. pe.

3.nAsha ho jAnA. ha.da.nda ka. A N 1. virodha 1. samUha.nga.aparAdha chhipAnA bachheDA.shaktipAta.sasi.ha. upanivesha kA rahanevAlA 1.ngraha.ngrahita 1.bahuta bhArI 1.nga. chikanA karanA laDAI.mahAvidyAlaya sadR^isha Takkara khAnA.samakAlIna honA.4. N 1.n ke laDane kA akhADA.2. jo vastu gaDhI gI ho 1.kaNThA.3.mishraNa karanA 1.ngI harShapradhAna nATaka.bhAvI.jalanevAlA.3. 1.kachche reshama kA kovA.chhImI. 1.lajjita honA ra. N 1.sa.kUTasa. gambhIra ThaNDa.bhA.eka sAtha honA kahavA 1.ekatrita kiyA huA.nhitA.ThaTholiyA.rUkhA. bhA.rukhAI se 1.2. 1.guTa karanA. 1. 1.gujaranA. 1.chhattA ka. murgo.baToranA.nchanA.2.pakkA. Anusha.shiShTatA 25 of 157 2/29/2008 9:15 PM .2.prahasana sa.sa.dabAnA. 1. N A 1.niyamabaddha karanA balapUrvaka rokanA. lagAva.paTTA.tahasIlanA.shIta.ba. 1.mishraNa.keshamArjanI.karanaila.sa.kukkuTashikhA.mUrkha puravAsI kakapiTa.2.honA.kAleja 1.4. A N 1. dahanashIla. sainika chihna praNAlI sa.nga denA.sainyadala.nvid. 1. 1.samAna. basAnA.svA. A 1.nikAlanA.niruttara.senAdalAdhyakSha.sa.2.samAdhAna karanA.2. 1. upaniveshI.dhUmraketu dhairya. bahAnA. samAnAntara.giDulI.ngata. 1.nti ra.mela.3. 1.paDa. aviruddha.sa. 1. upanivesha basAnA.koSha bIjakoSha.nbandhI.ngala 1. ekatrita karanevAlA.3.nchanA.3. bahAnA karanA.bala jorI karanA. 1.nsarga.3. 1.sAdhAraNa bolachAla sa. khaDA karanA.yuddha.nga AnA.nigraha.DhADhasa dhIraja denA. 1.2. 1.2. 1..lachhiyAnA. 1. kalekTara.milAva.sahakArI eka chhoTI prArthanA ekatrita honA.sAhasahIna honA ha.2. mahAvidyAlaya kA sa. Adara se pAlanA.3. kula.2. bala dvArA shAsana.dharmasa.n rakhanA. A N 1. muThabheDa.jhI. N N 1.sa.lADa karanA.sahapAThI.nshakti. eka prakAra kI machhalI gunagunA karanA.phalI.nyoga milanA.pichaka jAnA.ngraha.nATaka puchchhalatArA.2. kutte ke gale kI paTTI paTTA pakaDanA 1.sahayogI.n honA. gaDhanta. 1.eka prakAra kA totA khUba khilAnA. 1.AshvAsana.4. 1. pyAra karanA.nsauDA bhaviShyata. himmata hAra jAnA.shItala.2. milanA.3. bolachAla kA. cha.2.anukUla 1. 1.2.nkocha.kAnUna kI kitAba.chhalanA balavAna.eka mata honA.vidyApITha.ekamatya 1.eka honA milAnA.nhAra. 1. 1.hAra.udAsInatA pUrvaka.2.pAlI.AshvAsaka hAsyaprada.nhitA.ncha shiShTAchAra. 1.ra.ThIka baiThanA. sukhI.juTanA.sa. 1. A paDanA.pAsa-pAsa. 1.sannipatita honA.niHsneha. lage-lage.anurUpa honA 1.sahavartI honA.sa.Adara rahita.virodha laDAI karanA. 1.DhADhasa denA.ngika. 1.abhiprAya para pahu.ndA 1.pahiye kA dA.sa.nirutsAha. giranA.saTTI paTTI eka virAmachihna: karnala.mela se kArya karanA 1.virodha karanA 1.nmAnA.dulAra karanA landana nagara kA rahanevAlA.sukha.4.nI bastI basAnA nayI bastI. gira jAnA. upanivesha basAnA.sukhada. pariNAma nikAlanA 1. kAkAtuA. gaDhanA.AnA 1.rAjanItisa.2.n murdA rakha kara gADate hai.bhalamanasAhata. ghoDA chaDhAnA 1. pR^iShTha kA eka khaNDa.ndUka jisame. 1.rupayA.ndha lachchhA.nbandhI. N A N 1.nUtana pradesha basAnA 1.yoddhA 1.nUtana pradesha basAnA 1.harSha pradhAna nATaka likhanevAlA. dabAva. ugAhanA.. VI N A 1.jile kA pradhAna adhikArI mahAvidyAlaya. english to hindi dictionary .baTuranA ekatrita karanA.nsAU kautukI. 1.juTAva.giDulI banAnA sikkA. A N 1.rachanA sikkA gaDhanA.nkti.vivasha karanA 1.Takkara. sAthI.jAbtA.sA.nsha 1.khAne-pIne kA ghara khajAne kA sa.patrabhAga behoshI kI nI.mudrA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.sa..2.nI bastI kA.nyoga. 1.pahu.rokanevAlA.dhakkA.upanivesha sa.bandisha.ntraNa 1. 1. N 1.sa.ngrAhaka.ha.honevAlA Agamana.nhitA rUpa me.nganA.mudrAdhAra tAbUta.2.TakarAnA koyalA khodanevAlA.2.jiledAra.ngura nAriyala kA peDa nAriyala.upanivesha 1.sunna.anurUpatA. milI bhagata. 1.nTha gA.sardI binA sneha.nI bastI basAnA 1. laDanevAlA. baDI bhArI mUrti ra.juTA huA. 1. ekatrita karanA.html cock VT cockatoo cocker VT cockney N cockpit N cockroach cocoa N coconut N cocoon N cod N coddle VT code N code VT coerce VT coercion coercive coexist VI coffee N coffee-house coffer N coffin N cog N cog VT cogent A coherent cohesion coil N coil VT coin N coin VT coinage N coincide coincidence coincident coke N coke VT cold A cold N coldly Adv collaborate collapse collapse collar N collar VT collateral colleague collect N collect VI collect VT collection collective collector college N collegiate collide VI collier N collision colloquial collude VT collusion colon N colonel N colonial colonisation colonise colonist colonization colonize colony N colossal colossus colour N colour VI colour VT colt N colter N column N coma N comb N comb VT combat N combat VTI combatant combination combine VI combine VT combustible combustion come VI comedian comedy N comet N comfort N comfort VT comfortable comic A comical A coming A coming N comity N 1.mUrkha vyakti hala kA lohA yA phAla khambhA. A 1. dAha.Avashyaka 1.sannipAta.mudrA DhAlanA.nsAnevAlA. tilachaTTA.2.nghA. 1.sannipAtI. 1.aupaniveshika 1.Anandita. bahuta baDA.garI kakUna.nDa. lAchArI. chhadmaveSha.paisA sikkA banAnA.2.sahAyatA karanA.3.nbandhI jAla rachanA.samakAlIna bujhA huA patthara kA koyalA koyalA banAnA ThaNDA. senA kI pa.dahana.prahasana.nTha.sevA-sushrushA karanA sa.nga chaDhAnA.ngraha karanA.ntA dhokhA denA. sa.saTTA-baTTA karanA. madhukoSha. 1.bhiDa jAnA. sikoDa. basAnA.sukhadAI. A N VT N N VT 1. kara ugAhanevAlA. eka sAtha kArya karanA 1. N 1.ulkA tArA.ndUka.n.havAI jahAja kA agalA hissA.sa.veShThana lapeTanA. 1.nsalI.vishvAsa yogya bAta banAnA.mAnanA. navayuvaka. udAsIna.AgAmI.nayA pradesha. 1.eka hI sAtha paDanA. 1.2. eka hI pUrvaja kA.svA.pratirodhI eka samaya me. niya. koyalA le jAnevAlI naukA 1.bhadratA.pahu.sAmanA karanA. http://sanskritdocuments.shavadhAra chakradanta. 1.saTAva.2.ndisha.3. mela.nghI karanA.shoka haraNa karanA 1.stambha. sikuDa jAnA.Anandaprada.nba. baiTha jAnA.nikaTa AnA.ngI. murge kI choTI. milatA huA. N A 1.eka karanA.jalana AnA. N 1.sa.bhaka se uDa jAnevAlA.3.dAhya 1. eka hI sthAna para honA.2.chehare para ra. milA huA. bhojanAlaya.sukha denA. chUka.nyoga.2. 1.nbandhI. sAhasa hInatA 1. VI N VI 1.sa.palaTana kA baDA aphasara 1.2.2.

sa.bhAShya.samAgama.jAti.karuNAmaya N 1.lAga-DA.nga.sArA.kula. sAmyavAda.samudAya.golamAla.nyukta.sAmagrI.ghanA.3.ngI.sAtha 1.2.abhiyoga. sa.chiThThI patrI.hoDa.utsava V 1. kamoDa.sushIlatA. gheranA.3.. samAja. praGYA kA rAjya.2. siphArisha karanA.pAritoShika.2.vAdI N 1.loga. kArAgAra bhejanA N 1.ndhA huA.samaparivartana 1. anukUla.sAdR^ishya.pratiyogitA sa.sau.varNa.ntra.3. prApta karanA.mAnatA.ulajhAva N 1.hoDa kA. sammilita adhikAra.nDalI.sa.ngraha.n sabakA samAnAdhikAra rakhane kA siddhAnta N 1. anuShThAna karanA VT 1.2.shiShTAchAra VI 1.vistAra 1.nvAda. kampAsa. badalanA. vyavahAra.pratidvandatA. http://sanskritdocuments.ubhayaniShTha.6.hera phera.AnA jAnA.2.sa.pha.eka hI desha me. ochhA.paraspara mana kI bAte.sa. ra. TIkA.jhI. AGYA.upamA N 1.samapUraka A 1.samapariNAma karanA 1.sAhacharya.paryAptatA N 1. sa.harajAnA. shikAyata karanA.nsA karanA.2.npanA.nkShepa.nsarga 1.arthakAra N 1. bolanA.nkanA. yogya. dayA.Adara.kShatipUrti.yogyatA..2. tulanAtmaka.vachana. prasha. halachala.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.kShatipUrti karanA.npAdana.vivasha karanA.upayukta N 1. prasha.jAtigata.AlochanA.shakti 1. praNAma.dishA nirUpaNa ya.npanA A 1.lAbha.2.malamUtra tyAga kA pAtra N 1.yogya. TIkAkAra.yogyatA.nipaTAva 1.sammati denA.ngraha karanA.prachura. karanA. sAmAnya loga.pratiphala denA N 1.anurUpa.mishratA N 1. badalA.2.roga N 1.nIcha.pUraNa.2.prachuratA.kArAgAra bhejanA.lAchAra karanA N 1.nsha 1.maitrika bAtachIta 1.pratispardhI.samAna. Ananda. eka desha vAsI. niyukta karanA N 1.pratiphala. karanA N 1.ulajhAnA.prajAtantra rAjya N 1. asaralatA.mishrita.sarAhanA. U.n rahanevAlA 1.nsarga. Arambha karanA N 1.karAra 1. svabhAva.abhinandana VT 1.bAta.sa.samagata. amIna. A. sAmarthya.ngati.sAthI. gherA.asarala VT 1.2.ADhata.2. vyApArika.TippaNI karanA.samartha. smAraka lipi N 1.vyApAra A 1.mela. pUrA karanA.hoDa.mela ke yogya. adhikAra.nchaya karanA N 1.prachuratA.sarAhanIyanA.2. bhArI daNDa ke sthAna para halkA daNDa denA 1.TippaNI 1.purAva.balavA.sAmya.pha.kamI pUrI karanA.senA kA aphasara. sArvajanika.sarvaniShTha.milA huA. ba.aikya N 1.jaTila N 1. Adv 1. sau.tulanA sambandhI 1.svIkR^iti. english to hindi dictionary .2. sammati.ThAna lenA N 1.pechIdA. senApati. adhikAra denA.vANijya sa.milAnA N 1.n me.n bhoja N 1.samapUraka.n karanA. shikAyata.nAlishI. sAdhAraNa viShaya.2. sa.sa.nchAnA.2.spardhA A 1.3.sa.sa.mAnanA.2.pUraka. AGYA.tarasa A 1.bolanA chAlanA.4.sampUrNa karanA.pecha DAlanA.prasha.guNa. harajAnA denA.bhejanA.sadR^isha karanA.tulanA. rUpa. sArvajanika sukha. sAtha kara lenA A 1. bImArI. niyama.bolachAla.TippaNI N 1.bhartI A 1.jatthA. prabhu IsA masIha ke smaraNa me.ma. barAbarI karane vAlA. sa.bAtachIta karanA VT 1. smaraNotsava.abhIyoga karanA N 1.hoDiyA. vAdA.sAdhAraNataH N 1. tulanIya.anuShThAna 1.nkShepa 1. sAtha.kaula. ulajhA. kamishnarI kA shAsanakartA 1.2.sAmAnya.nsA.manAnA N 1.2.sAjhI VT 1. AdarabhAva.nbandhI N 1.Ishvara kI AGYA VT 1.Adara karanA A 1.ntuShTatA prakaTa karanA.2. milAna.nTa karanevAlA N 1.asa.samarpaNa karanA.sarAhanIya N 1. bahuta karake.jaTilatA.nsAsUchaka.sarva sAdhAraNa. mAla.pratiyogitA.yogyatA. kampanI. prasha.siddha karanA. AGYApatra.Adi.vyAkulatA A 1.AGYApAlana karanA A 1.pechadAra. AGYA denevAlA.AGYApAlana.bikane kI vastu 1.2.sArvalaukika.5. kahanA.nbandhI N 1.samAchAra N 1. bhejanA.TolI.3.tulanA ke yogya A 1.nshika. pUraka.paryAptatA A 1.dabAnA.avirodha A 1. dabAkara jamAnA. mulAyama A 1.asarala.milAva.sa.asaralatA.3.cheharA. paryApta N 1. vANijya.daNDa.2.denA.dayAlu.pratiyogI.jAtIya 1.a.nchaya 1.jinsa. parivartana. TIkA.kamarA.ulajhana.milAva.chamUpati N 1.anuvR^itti A 1.sarAhanA.vasha me. vibhAga. uchita.sa.paravAnA. sa.mishra. barAbarI. samApti. samAna karanA.bechainI.anusAra. sahachara. sammilita.pa.anukampA.4. barAbarI karanA.sImA.stuti.3.ngata. nAlisha karanA. bala se karAnA.tatva VT 1. bAhulya.dukhaDA kahanA.nsanIya.adhikArI.sharta. bahuta.2. ulajhana.npa. barAbarI kA.ntoSha. adhikAra.sampUrNa.bhAShyakAra. svIkAra karanA.saghana.2.nsA karanA. sAdhAraNa. AGYA denA.stutimaya 1. irAdA karanA.kShatipUraka 1.samiti 1.pahu. shAsana karanA.mukAbale kA.gaThA huA.samApta karanA N 1.maulika 26 of 157 2/29/2008 9:15 PM . tulanA karanA.sahAyaka.barAbara karanA.html command N command VI command VT commandant commander commandment commemorate commemoration commence commence commencement commend VT commendable commendation commensurate comment N comment VI commentary commentator commerce commercial commission commission commissioner commit VT commitment committee commode N commodity common A commonly commonplace commonwealth commotion communal commune N commune VI communicate communication communion communism community commutation commute VT compact A compact N compact VT companion companion companionship company N company VI company VT comparable comparative compare VT comparison compartment compass N compass VT compassion compassionate compatibility compatible compatriot compel VT compendium compensate compensation compete VI competence competency competent competition competitive competitor compilation compile VT complacency complain complainant complaint complement complementary complete complete completion complex A complexion complexity compliance compliant complicate complicate complication compliment compliment complimentary comply VI component 1.mitra.guNa.nsA.npradAyika. samarpaNa.2.vasha.asabAba. AcharaNa kriyA.sArva.2. pUrA karane vAlA.3.samUchA VI 1.saba vastuo. dayAvAna.nchAyata.3.khata kitAbata. sau.denA.samAlochanA.batalAnA.nsAva.AlochanA karanA N 1.hoDa karanA.pa. dastUrI.prakR^iti N 1.nsAnA N 1. bAhulya.2.nipuNa.siphArisha VT 1. Arambha.dalAlI VT 1.hera phera karanA.senApati. sAtha rahanA 1.npradAya.nsha.aviruddha.janasamUha.saba kA.n karanA. sAtha rahanA N 1.pakkA karanA N 1.Thosa.nchepara honA 1..adalA badalA.ulAhanA.pratidina kI bAta.praNAma karanA.vAha vAha karanA. anukUlatA. prajA.jatAnA N 1. dala. prasha. kisI utsava dvArA smaraNa karanA.sarva sAdhAraNa.sa.shoka. prasha. bAtachIta.badalA denA. dekhanA N 1. sAmarthya. lapeTanA. sabhA. TIkA karanA.senAdhyakSha N 1. abhiyoktA.rIsa karanA N 1. sA. pUrA.ronA.nchAyatI rAjya.pUrNa.

jabta karanA.svIkAra karanA.jabtI.n milAnA N 1.milA huA.ndhi me.mela kara lenA VT 1. banAnA. dhIraja dhar N 1.4.sa. kArAgAra vAsa.ngana.rachanA. sammilita karanA. paradA. sahAyaka.doSha lagAnA N 1.gho.padArtha rUpa me.miThAI bechane vAlA N 1.chUnA. chhipAva.ngIkAra N 1.3.n ke dukha para shoka prakaTa karanA 1.dala banAnA VT 1. mAnanA.nidhaDaka.sa.gupta.maNDalI.2.bAlU.kR^ipA.n milanA. jamAva.manobhAva.milA lenA A 1..eka sAtha. samajhane ke yogya.2.vishvAsa ke sAtha.granthakartA A 1. rachayitA.samApti.2.sImA pradesha 1.ndhana 1.liye 1. daNDa kI AGYA N 1.vishvAsa pAtra 1.jhukanA N 1.parAmarsha karanA.ghanIkaraNa. vivashatA.hAtA.2.nsa.3.nkShepaNa.sukhAvaha 1.sahakArI.nbandha rakhanA. anivArya.nyukta.gaDhanA 1.2. sa.murabbe banAne vAlA.kalpanA.. sura nikAlanA.lekhA karanA 1.bhAgo. sa.n milakara nipaTAnA N 1.kArAgAra me.kauDI N 1.2.thoDe me.sa. kShamA karanA. samajhautA.alpa N 1. indriyo.nijI Adv 1. upAya karanA.samajhane kI shakti A 1.rachanA. prabandha 1. chhipAnA.nishchita.antakArI 1.mishrita VI 1.DhR^iDaGYAna.sa. anusAna.n se pahachAnane yogya. sImAbaddha karanA.sthira karaNa.svIkAra.ngha.murabbA.nsho. chaTanI.sammishra. eka mata honA.ni.milanA.pakAnA. gADhA ho jAnA.DhITha. sa.n DAlanA.nkShipta.aprakAshya.manamela A 1. nishchaya.n ko eka me.garbha dhAraNa karanA VT 1.prachaNDatA.pramANita karanA.patthara.nshaya.2. kurkI.balajorI. doSha lagAnA.ntuShTa karanA.chauDA VT 1.hilAva.2.n milAnA VT 1. vichAra.bodhanIya.Apasa me.bhedI.nirvAha karanA.nbandha. pAnI kI morI.n Prep 1. garbha se honA.chAlaka.n lenA N 1.2. dhayAna pUrvaka adhyayananA.2. sAthI.upasa.nirNAyaka.barAbara kA.nishchita karanA.svIkR^iti.bhAga.2.sa.5. sammilita karanA. sahamati.nkShepa karanA N 1.npIDaka VT 1. milA huA.2.nku sUchI N 1.2. samajha bUjha.bala. kAma.chhoTA karanA.nsha. sa.svIkAra karanA. samAsa. roDA.2. sa.mela.sAkAra N 1. sthApita karanA.avasthA.sarjana.padavI.prayojana 1. mela. mela.bharosA.vivashakArI. pUrA karanA.sa.vistR^ita.sa.2. sImAprAnta. parichAlaka.rokanA N 1. pachAnA.bartAva.ndA.sharta A 1.ekA.sa.dR^iDha karaNa. mela.chitta jamAnA 1. milAnA.AvashyakatA A 1.ghanA honA VT 1.grahaNa.gAvaduma. rAga. dilI dosta.n joDa kara banAyA huA 1. vishvAsa.2.chhau.hoDa.viShaya me. sha.adhikaraNa 27 of 157 2/29/2008 9:15 PM .nAyaka. aguvAI.ekatAI. vichAra ke lie sabhA.ba..chitta jamAnA.bharosA karanA N 1.sa.sa.ntima nirNaya.chukAnA. samajhautA karanA.yaugika.bhItara karanA. svIkR^iti.bodha. vichAra. dhairya dhAraNa karanA.sammelana. likhanA.jamAnA.pariNAma.a.dabochanA.ra. akShara joDanA.samajhautA.a.ndeha rUpa se.jamAyA huA roDA.mishra.nyukta.rAjyAdhIna kara lenA. dabAva. dashA.garbhAdhAna 1. a.nirvAhaka 1.nishchita karanA.rachanA.nhAra A 1. laghu.pUrA ho jAnA.rukAva. avayava 1.khAlI.nyukta.2. ikaThThA karanA.mIchanA. sthAyIkaraNa.ekAgrachitta honA.n se banA huA.sthiti. ko.avirodha.dR^iDhatA. vishvAsa karanA.chintA. pakkA karanA.ekadilI. puShTikaraNa.2.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. roka.3.sharta ke sAtha N 1. bahugrAhI.Takkara.mishraNa.dhyAna lagAnA. natodara 1.nishchaya kara ke.samAharaNa karanA N 1.burA banAnA. ekAntavAsa.vishvAsayogya.2.2.sAthI VI 1.prayojana honA A 1. IsAI samAja me.2.gADhApana.3.pA. svIkR^iti.ndhAnA.2. dabAnA. prabandha karanA N 1.chitta ekAgra karanA VT 1. a.ndhi N 1. mela.ginanA.a.sa.3. milApa.gherA.nisa.AGYA. niyamabaddha.samAnA. svIkAra karanA.n. samAhR^ita karanA.phala.jamanA.bhIDa. eka bindugAmI N 1.sAhasI A 1.njana 1. http://sanskritdocuments. gADhA karanA.mAnanA.mitra.pramANI k VT 1.ngIkAra karanA N 1.nkha.AghAta.nka.juTA huA N 1. A.AcharaNa.juDanA N 1. sa.gupta rakhanA.pramANa.kalpita viShaya N 1.vyApaka.tai kara lenA. sa.ngaThana 1.pAga N 1.hitakara. bAtachIta karanA. AtmavishvAsa.maNDala.dhyAna na denA A 1.anta.grAhya N 1. chalAnA. AtmavishvAsI.asa.vichAra karanA VI 1.shartI.ghanA karanA N 1.sha.vArtAlApa karanA 1.nidhaDaka 1. sa. chAla-chalana.nyoga N 1. sahamata honA. anumAna karanA N 1.shAnta karanA.pakkA karanA. antima.aTAnA.ekatA.buddhi.polA.2.2.ekachittatA.nkShipta karanA VI 1. gaNanA karanA.dhakkA. samajhanA.mila jAnA. kurka karanA.baghAra.samApta karanA.eka hI me.upakArI.3.ndeha.ngIkAra. khAda.kaida.saniyama.nissa.eka bindu para milanA. shuNDAkAra vastu.lopa 1.vishvasanIya. AGYA pradAna 1. gupta sabhA VI 1.nyojana.Avashyaka. choTa. khokhalA. english to hindi dictionary .namratA.de denA VI 1. darpatyAga. vishvAsa sahita. mAna lenA 1.nghA.nyojana karanA. samajhanA.mela. denA.2.sAhasa A 1. niyama. chhoDa denA.nbandhita.milAnA N 1. halavAI. ekAgratA.jamaghaTa A 1. milAvaTa N 1.sa. gopanIya. aparAdhI ThaharAnA. dhyAna denA.sa.aguvAI karanA. miThAI.vArtAlApa 1.dabAvavAlA 1.dhanuShAkArI. mitra.eka tAla.gajaraula.netA. sa.le lenA N 1.sa.ngI 1. mishra. samApta honA VT 1.nghaTTa 1.2smaraNa karanA 1.masAlA N 1.vivasha karanA.chhoDa denA.DhADhasa ba.anura.daNDa denA.dhAraNA.dUsaro. sahAnubhUti.a.ndhi me.html component compose VT composer composite composition compost N compound compound compound comprehend comprehensible comprehension comprehensive compress compressor comprise compromise compromise compulsion compulsory compute VT comrade N con VT concave A conceal VT concealment concede VI concede VT conceive conceive concentrate concentrate concentration concept N conception concern N concern VT concerning concerning concert N concession conch N conciliation concise A conclave conclude conclude conclusion conclusive concoct VT concord N concourse concrete concrete concur VI concurrence concurrent concussion condemn VT condemnation condensation condense condense condescension condiment condition conditional condolence condone VT conducive conduct N conduct VT conductor conduit N cone N confection confectioner confederacy confederate confederate confederate confederation confer VI confer VT conference confess VT confession confidant confide VI confidence confident confidential confidently confine N confine VT confinement confirm VT confirmation confiscate confiscation N 1.2.paradA karanA N 1.2.dabAva.TukaDA.hetumaya.pUrA vishvAsa kie hue. kalpanA karanA.2.n bahuta.jamAnA.dabAva DAlanA. bAtachIta.nga.pradAna karanA N 1.6.Apasa kA nipaTAva VT 1.eka bhAva N 1.sthira karanA.milAvaTa.avadhAraNA. sa.nyojana 1.nAlI 1.ndhi kara lenA.milA huA.

sAjisha.nAtA.4. pratyakSha.dUsare kA dhyAna rakhanevAlA. jAdU karanA.samajhanA.ataH.chetanA A 1.sa.dashA. AnAkAnI karanA.joDanA.ngata. phala svarUpa.susa. badhAI denA. lagAtAra.sadR^isha banAnA N 1.ngha kA sadasya.ntra rachanA.2.4.2.jhagaDanA.pratiShThA karanA. vivAha sa.3.2.sAdR^ishya. anumati denA. Takkara.mataikya 1.khaDA karanA.denA. anukUla.sthira.3.ndhI lIka para chal N 1. ShaDaya.3. jalA denA.ndha.svIkAra.kramAnugata. nAsha karanA VT 1. dUradarshI.sa.eka mela kA. badhAI VI 1. phala svarUpa.sa.2. sa. joDanA.sa.sharIrAvasthA. sAntvanA.pradhAna.rakShA karanA.ghabarAhaTa N 1.vaivAhika N 1. adhika bhIDa.balapUrvaka rokanA. Thosa honA. dakiyAnUsI.ntraNA N 1.nA VT 1.jamAnA.eka jAti kA.A. para. http://sanskritdocuments.ateva N 1.apane sAmane honA.sAhasa toDanA.murabbA banAnA.yathAkrama N 1.sAra.nyoga.nbandhI.DhADhasa. sammati.pariNAma.bhAva.rakShA karane vAlA. sahajAta.n rakha kara.visheSha rUpa se A 1.ShaDaya. achAra DAlanA.svAbhAvika N 1.sthAyI. prabhAva. jItane vAlA.aTakala VI 1.isakA vichAra karake N 1.gaDabaDI.isa vichAra se.banAe rakhanA.nbandha.achala.Ashcharya.ngama.anurUpa. a.vijaya.malAvaroddha.baDA.viveka A 1.pavitra VT 1. sipAhiyo.aparivartanashIla.nakShatra.dhyAna karanA A 1.nta.nkha mUdanA.ntra.DhADhasa denA.vivasha karanA.sa. svajAtIya.pariNAma.hetu.isaliye. samAnatA.anukUlatA.phalataH.sAmanA karanA.dR^iDha vishvAsI N 1.gaDabaDa karanA.mahatva.ekamela karanA. pavitra banAnA.3. aTakala karanA.pati 1.kAnsTebula N 1.kapaTa praba. eka sA karanA.kramabha. laDanA.2. gADhApana N 1.2.3. shuddha a.suprakAsha. nimitta.nDala. kabja.rUDhivAdI.. svAsthya ke liye TahalanA. patnI.kAnUnI.koShTabaddhatA. jAnakAra. cheta.nira. dakiyAnUsI.ngata..GYAna.n kA samUha N 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.anurUpa honA 1.achalarAshi N 1. isa kAraNa se.lagAva. baToranA. anumAna.nyukta karanA N 1. nitya.adhika.tatva.dhaDAkA.vAyusevana ke liye TahalanA VT 1.anukUlatA 1.npanA.tAro.dhairya.svIkAra karanA.samAja.3.padavI.2. bhAva batalAnA. sipAhiyo.nvidhAnI.pariNAma svarUpa Adv 1.dharmAtmA.anusAra VT 1.mahatva. Adara.nga. ulaTa palaTa karanA.sanAtanI ba.barAva.guNaGYa.ngharSha VI 1.anurUpatA.gulakunda VT 1.rUDhivAdI.vismaya.anayacha N 1.ulaTa-pulaTa jAnA 1.mAna.prasiddha. ghabaDA jAnA.lakIra kA phakIra.virodha.a.saphAI A 1. bharatI kiyA huA.hitAhita kA GYAna.bahuta adhikatA se.2. dAnapatra.ngha.anurUpatA.poDhA.2.bachAU. kAphI.anukUla.nira. chaukIdAra. jItanA. nirvAchaka.bhArI Aga. ShaDaya.anumati.ntara Adv 1.n de de A 1.dhyAna.chetana N 1.5.niyukta karanA.2.vyavasthAnurUpa. joDanevAlA. vinatI karanA 1. sa.miThAI.anivArya sainika sevA A 1.parivartana virodhI.eka sA.AGYA denA N 1.sa.ntaHkaraNavAlA. niyata.a.sacheta. samAgama.upekShA karanA N 1.html conflagration conflict conflict confluence conform VI conform VT conformity confound confront confuse VI confuse VT confusion congenial congenital congest VT congestion congratulate congratulation congregate congregate congregation congress congressman congresswoman conjecture conjecture conjugal conjunction conjure VI conjure VT connect VT connection connective connivance connive VI connoisseur connote VT conquer VT conqueror conquest conscience conscientious conscious consciousness conscript conscript conscription consecrate consecrate consecutive consecutively consensus consent N consent VT consequence consequent consequent consequential consequently conservancy conservative conservative conserve conserve consider considerable considerably considerate consideration considering consignment consign VT consist VT consistency consistent consolation console VT consolidate consolidation consort N consort VT conspicuous conspiracy conspirator conspire constable constabulary constant constant constellation consternation constipation constituency constituent constituent constitute constitution constitutional constitutional constrain N 1.ntara.a.mela karanA A 1. joDa. anukUla honA.n jabaradastI bharatI karanA.nga rahanA.artha sUchita karanA 1.dAha. rokanA. maulika.vijayI. jIta.rAkha kara DAlanA 1.sammukha karanA 1.vichAraNa. shapatha rakhanA. vidhAna.adhika ghanI bastI VT 1. vikhyAta logo.2.prajvalana N 1. sa.2.chunane vAlo.upekShA 1.2.balavA.sthApita karanA N 1. DarAnA.arpaNa karanA.ghabaDAnA.ngatatA. sochanA.2.rahanA. mAnanA.sAma. vichAravAna.dUsare ko bhejanA. vyavasthApikA sabhA.achAra.mAna.nga N 1.samAna karanA. nirvAchaka.lUkA. jitapradesha.kramAgata rUpa se.laDAI.mahAsabhA N 1.batalAnA. anukUlatA.pramANita.Thosa karanA. prAkR^itika.honA.ngama.vyavasthA sa.milAnevAlA. tArAma.jatAnA.ntaHkaraNa.jItA huA desha N 1.2.spaShTa.TAlamaTola. phala. sa.vyAkulatA. phala. hullaDa.sa. bilakula bhulA denA.nka.2.gaDabaDa karanA. senA me.vivechana.2.guTTa.dilAsA.parIkShaka 1.sa.rakShA.mela. sa. sau.parAsta karanevAlA N 1.sanAtana. ThosanA. aisA sthAna yA vyakti jisa para saba kI dR^iShTi N 1.2. sAtha rahanA. banAnA.sa.pada.sh A 1. sAntvanA denA.arpaNa kiyA huA. milAnA.TonA karanA 1.visheSha.sukhada A 1.nyoga.isalie A 1.ekamata honA N 1. milanA.vichAra.prasanna karanA VT 1. dhyAna me.sipAhI.purAtana premI N 1.bhaya. samuchchaya bodhaka avyaya 1..svIkR^iti. ghabaDAhaTa A 1.pratiShThita banAnA.ndhI.sabhA. sa. shramiGYa.jamA huA N 1.AshvAsana.jamanA. mahAsabhA kI sadasya N 1.2. sa.nchita karanA. AnAkAnI.nyAya parAyaNa A 1.kramAgata. krama se.rAjadrohI VT 1.vishvAsaghAtaka.sipAhI yA nAvika jo anivArya rUpa se nayA bharatI kiyA gayA ho N 1.sa. lihAja. ekatra honA. ekatra karanA N 1. milAnA.rakta sa.milanA VT 1.vartamAna niyama ke badale jAne kA virodhI.ndha karanA N 1.2.vyavasthA ke anusAra.AnuSha~Ngika N 1.jamA honA.nirvAchaka sa.2. pratiShThita.bhejA huA mAla. arpaNa karanA.mela.nsthApana 1.ishvara kI sevA me.samAna.gaDabaDa.darja rajisTara N 1.Thosa karanA.chakarA denA N 1. nirvAchana kShetra.jamAvaTa. Ata.saugandha rakhanA. mahAsabhA kA sadasya N 1.sAtha janmA.mila kara bahanA 1.svIkR^iti denA.nbhrama.jaya jayakAra karanA N 1.dR^iDha N 1.kapaTa praba.ekamata honA.nchaya.n kA dala. mUla.rishtA.avirUddha.nkalpa karanA.anugAmI.nirvAchaka kShetra A 1.ntrakArI.2.avayava VT 1. vichAraNIya.shAnti denA.Dhera lagAnA N 1. aikya. mAnanA.jhagaDA.n kA samUha.virodha karanA.jo janma hI se ho 1. murabbA.anuSha.sAdR^ishya.2. english to hindi dictionary . surakShita rakhanA.3.ghabaDA denA. banAvaTa.prakR^iti.sa.2.anumAna karanA A 1.n kA A 1.milAnA.nirvAchaka sa.pada.parAjita karanA.dilAsA denA. preShita mAla.nghaTaka.n kA dala.njasya. bachAva.kuma.anudAra.vAstavika. isa kAraNa se.2.hakkA-bakkA karanA.4.ngaThita karanA.sara karanA N 1. pramukha.nparka A 1.3. dhArmika samAja N 1.niyukti.vikhyAta. socha vichAra.yatheShTha. agnikANDa.2. rakta kA jamAva.tasallI 1.bAdhya karanA 28 of 157 2/29/2008 9:15 PM .nga A 1. Adv 1.avirodha. ekIkaraNa. sAmanA karanA.nba. svabhAva.vichAranA.virodha karanA N 1.nsthApana. samarpaNa 1. badalA Prep 1. anivArya bhAratI.yaugika N 1.2.sa.pariNAmadarshI N 1.nta.3.desha kI vyavasthA.chintA.

ma.sukha kA.2. bAtachIta. ThekA.asa.ntara batAnA. rAjadUta.banAnA.bAta kATanA. kAunsala kA pada 1.eka bi.shreNI.sa. upAya karanA. nirmAtA. tiraskAra.ndha N 1.2.2.pakkA. prasa~Nga.dhyAna. jAnakAra.sadA.nsha.nsha dAtA.sparsha.2.n. virodha.bahasa ke sa.nivAhanA.ndA dene vAlA.nigraha.maTha.aTAnA. suvidhA janaka. vichAra.avirata. santuShTa karanA.sa.ndhI N 1.nirUpaNa karanA.ntR^iShTa. ThekA lenA.niya.ndhI.kharcha.artha A 1. vivAdAspada.nirIkShaka A 1.2.sa.2.sadAchArI N 1.nganI VI 1. tiraskArapUrNa. chhuAva.yogya.bahasa.rachane vAlA.mata pUchhanA.ntraNa. phailane vAlA.prApta karanA.dAna.naShTa karanA.anuvAda karanA. nira.viparIta varNana A 1.2. roka.avirAma.anta ko pahu.sa. yogyatA.sikuDanA.nAsha.varjita vyApAra. viloma.nchA.3.vikR^ita karanA 1. rachanAtmaka.ntraNA. rachanA.sahAyatA karanA. adhikAra. gherA khI.nvid.rogopashama.nira. ThekA sa.virodha.sa.Taiksa.ndA denA N 1.lAchArI.viparIta. sa.kuchalAva.nba.nparka.nkuchita honA.sahAyatA denA.sa.nTa.avakAsha A 1. vyaya karane vAlA.nchAra.n kA maTha. roma kA eka baDA karmachArI A 1.kara dene vAlA. lekha likhanA A 1. viparIta.tatva.anuchita. mahAdvIpa.vihAra N 1.nbhAShaNa A 1.rokanA.vitarka.vAdavivAda 1.vyAvahArika V 1. naShTa ho jAnA.ndu me.vidhAna.2.bhraShTa karanA.2.sukhakara 1.virodha karanA 1.2.loka sa.ndu kI ora jAnA N 1.2.milAnA. sainya dala A 1. chhoTA karanA.ngata.jhagaDA N 1. uTAnA.prativAda.2. sparsha sa.paNa.jo prat N 1.nsarga N 1. rivAja. laDAI.eka bi. vichAra karanA N 1.gaThana.ndhI. samAchAra patra lekhaka A 1.sa. eka ora jhukanA. rahanA.2.avarodha.viruddha kahanA. sikuDana.2.chukAnA N 1.santuShTatA.punaH svAsthya prApti A 1.rekhA.kalpanA karanA 1.ngata N 1.nitya.eka ke.chhUta se roga kA phailanA. banAnA.laDI. kAunsala sa. pUrA.dhAraNa karanA VT 1.a.bhAga lenA.tai kiyA huA.ndha.ndhI N 1.3.nsR^ita. tarkasAdhya.samApti.bhaga. nitya sa.jhagaDanA. sammilita honA.2.viShaya.lagA huA.ulTA.bheda. ekatra honA.anuba.ntara. pa~nchAyata.choTa.nirmANa.n milane yA jhukanevAlA.asa..bhAga denA. pUrA karanA.sadA N 1. antarvirodha.ekatra karanA N 1.utkR^iShTa. varjita mAla N 1.daivavasha N 1.nba.abhiGYa N 1.ghR^iNAyukta.artha kahanA.n kA maTha.varShIya N 1. lAgAtAra.3.pratiniShedha.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.vivAdI.ndhI.ndhI. sammati lenA.sahUliyata.ndha VI 1.2.viruddha.kATanA N 1. prachalita rakhAnA.sa.n rakhanA.nirUpaNa.parichita.3.thAmanA. pachhatAva.AviShkAra karanA.samAnatA karanA VT 1. duHkhita.nvid sa.sa. laDanA. vyaya.tR^ipti 1.upayukta.rachanA sa.prakaraNa.sa.apavitra karanA VT 1.2.padachchheda karanA 1.2.2.anishchita. aupachArika. kShaya roga.vipakShI. a.AkAra 1. nigraha.nchanA N 1.sajAnA.anutApa VT 1. Ayojana karanA.niyamapatra sa.sthiti.anta.viruddha.pada yojanA.nyoga.dR^iDha rahanA VT 1.nIcha. avichchhinnatA.prachalita 1.dastUra. ichchhA karanA.vichAra karanA.ndriyanigrahakArI. va.gata roga.punaH svAsthya prApta 1.sochanA.ghR^iNita.visheSha avasara para bulAI huI sabhA. suvidhA.padachchheda kiye jAne ke yogya honA VT 1.ngati.ntraka.ujADa.silasilA.banAvaTa.asAdR^ishya VT 1. sikuDanA.samAnA.nkuchita karanA.nvidAtmaka.sagAI karanA.2. nikaTavartI.pratikUla.sa.html constraint construct construction constructive constructor construe construe consul N consular consulate consult V consultation consume VI consume VT consumer consummate consummate consummation consumption contact N contagion contagious contain VT contaminate contemplate contemplation contemporary contemporary contempt contemptible contemptuous contend VT content N content VT contented contentious contentment contest N contest VT context N contribute contiguous continent continent continental contingency contingent contingent continual continually continuance continuation continue continue continuity continuous contort VT contour N contour VT contraband contraband contract contract contract contraction contractor contractual contradict contradiction contradictory contrary contrast contrast contribute contribution contributor contrite contrition contrive control N control VT controller controversial controversy contusion convalescence convalescent convene VI convene VT convenience convenient convent N convention conventional converge convergence convergent conversant conversation converse N 1.tapedika 1.nipuNa.ndhI.nyama.santuShTatA.manovyathita N 1.gumaTA. sammelana.mahAdvIpIya.viruddhatA.prabhutva.vArtAlApa.3.avichchhedatA.maroDA. dhyAna karanA.viruddhArtha A 1.abhinava.niyama viruddha N 1. santoSha. joDa.chi.vichAraNA karanA A 1. rakhanA.nba.rasma kA.lagAtAra.pheranA.barAbara.balAtkAra. pratiGYA.tR^ipta karanA.ekatra karanA N 1.ntara.hisAba A.sthira rahanA.nba.nkShepa N 1. anumAnita honA.nirIkShaNa 1.rajAmandI.rachanAtmaka banAne vAlA.mUla 1.ndA.rachanA.jhagaDAlU N 1. uDanI bImArI A 1. english to hindi dictionary .vichAra sabhA 1.lagAva. samAI.saTA huA.nvid. rokanA.Akasmika ghaTanA A 1.nta N 1.vyatireka karanA.npUrNatA.prativAdI.TeDhA karanA. vyavasthA viruddha.npUrNa VT 1.dhArAvAhikatA. antarvirodhI. vivAdapUrNa.vashI karanA.ma.nba.tArkika.ulaTanA. bigADanA.laukika.cha.yukti nikAlanA.vasha.viparIta.sa. vratI.bheda nirUpaNa karanA.paNa karane vAlA A 1.ntara Adv 1.2.rUpa.santoSha. nIla.ndrAbhimukha A 1.apamAna A 1. samakAlIna vyakti N 1.sa. sa. sammati lenA.nkane vAlA.adhIna karanA N 1.dabAnA.vivAda sa.avirAma A 1.sa.n lAnA.prayoga karane vAlA A 1.Theke kA VT 1. anvaya karanA.sikoDa.kShaya honA 1.naShTatA. http://sanskritdocuments.ma.prathA A 1.sameTanA.sa. samakAlIna N 1.bakheDA. svAsthyalAbha. sahayoga denA.tadavIra karanA. nityatA.tuchchha A 1.ghR^iShR^i.niyama patra. kAma me.nvid karane vAlA.jArI rahanA.ntA.baTuranA 1.joDanA.ndha VI 1.sa.ga.2.niravachchhinnatA.nshadAna. daiva yoga.cha~NgApana.nbhiratA. lagAtAra.i. DhA. kAnve. lekha N 1. ThekedAra.nganI karanA. virodha karanA. vasha me..varSha A 1.saTAva.chalana.irAdA karanA N 1.bAta ThaharAnA VT 1.a.nba.2.chhUta.sa.jIvana kA a.vivAda karanA 1.banAne vAlA. sagAI.nba. vAdavivAda karanA. sukha.nitya.rAya lenA.nbandhI.pashchAtApa.ndha me. Ashaya.apane bhAvo.pUrti.suvidhA kA.n ko rokanA VT 1.pashchAtApI.jhagaDA.nba.cha. ai.viruddha vachana. sa. dabAva. niya.kushala.baDhAnA N 1.bairAgiyo.vAdAnuvAda. tR^ipti.samIpastha A 1. svAsthya lAbhakArI.ngata..chhUta se lagane vAlAroga 1. jalAnA N 1. Akasmika.nchA.sparsha se lagane vAlA. a.ndhipatra.nba.nsR^iti. vivAda.Ashaya batalAnA.takarArI.milA huA.apamAna sUchaka 1.khapata. ghR^iNita.nchanA A 1.gR^ih nirmANa kA nirIkShaka VI 1.suvidhA.nkuchana. sa.2.nchita.parama.kuvAriyo.a.bhItarI mAra N 1.anuba.nThanA.dekhanApustakanA.nba.maroDanA.nirmANa karanA.prasanna karanA A 1.asa.umeTanA. samajhAnA.lagAva.satyAnAsha.ashuddha karanA.vyaya karanA. cha.barAbara.roka.sthriratA.tR^ipta A 1.TikanA.lagane yogya.avirAma.vimarsha. mahAdvIpa sa.jakaDAva.ghR^iNA.DhA.eka ora jhukAva A 1.sharta kiyA huA. rUDhigata. rIti anusAra.viruddha 29 of 157 2/29/2008 9:15 PM .nirmANa sa.

pariNAma. paisA 1.2.n sammilita N 1.bigADanA.pratItijanaka N 1.ADhatiyA.n ba.snehapUrNa.sa. kAga nikAlane kA pe.DorI.bigADanA.gUdA.joDa denA VI 1.gADha.nyukta.2.sa.2.sa.sudhAra.parivartana.npAnA.tA.savArI. dhR^i 1.ubhaDA huA. kA.tAmra.n likhA paDhI karanA.3.2.rasoiyA.2..maitrI. samakakSha.npa.2.pIpA.gupta sthAna 1.phoDA.n kA dala 1. sa.nchakasha.kAga nikAlane kA pe.ulaTa palaTa.gumbaja 1.n kI sabhA.nvAdadAtA. tA.niShkapaTatA 1.nishchayaka.samarpaNa karanA.charchA karanA Adv 1.nbhAShANa.sipAhiyo.sama banAnA 1. shAnti.nbe ke ra. pratirUpa.ndhI N 1.dR^iDha nishchaya. samajhA denA.gaTTA.bhraShTatA.dhUmadhAma se nikalanA.tA. kone me.ba.jisakA kArobAra sAAAjhe kI pU. english to hindi dictionary . udAsInatA.likhA paDhI karane vAlA.2. tejoma.nbA lagAnA 1.2. konA.a. makI.nagara samAja.nchAnA.anumAna 1.doShaNa. saralatA. patravyavahAra karanA.n kI ma.hastA. makAI yA anya anAja kA ATA.viloma.5.viruddha rUpa se. nishchayAtmaka. khA jAnA. hR^idaya. shItala. apavitra honA. palaTana. shArIrika.khurachanA.nta. sikoDanA.. samajhA denA N 1.DhulAI 1.sameTanA.nApa kA phItA 1.anurUpa honA.2.nDI karane kA bartana 1.udAsIna. nirlajja.2.n karanA. shA. prakAshanAdhikAra.aparAdha sthApana.vinAshana A 1. dhaniyA.nAyaka A 1.nta.2.sahakAritA.shuddhi.DATa 1. sa.samarpaNa.2.vyabhichAra.rochaka vastu. khuracha jAnA.akaDa. sa.likhA paDhI.n DhakelanA.bhavana me.ThIka. maroDanA.guTargU.anukaraNa karanA A 1.akaDAnA N 1. pAdariyo.pratikUla.viparIta vastu. rassI.shodhanA.tulya N 1.patita 1.aksa. kAga lagAnA.doShI nirNaya karanA.nti vardhaka. bahuta.sAtha denA. pAdarI kA chogA. pa~nchAyata.3.n karanA.ashuddha 1.n kA mArga VT 1.ka.ghulanA N 1.mela. rassI se bA. dR^iDha vishvAsa.2.usakI chhAla.sa. chhata.tIvra VT 1.sauhArda.eka pada vAlA.nda karanA 1.pAka vidyA 1.jisake chhapane kA adhikAra surakShita ho N 1.ncha.shItalatA.bigADa.samAna 1.laDanA.jhUThA kara denA. barAmadA. aparAdhI ThaharAnA.lADa pyAra karanA. dharmaparivartana karanA.ka.anurUpatA.nbI.sa.mana praphullita karane vAlA peyana N 1. ulaTA. vAhana.nbA.dAnya.ndI. ubaratA huA. ekachita.2.2.nbe kA banA huA. daNDa denA N 1.lotha.mata yA dharma palaTanA A 1. dega.3.sahI karanA.sa.prabhAma.npatti hastA.ntaritakaraNa.lapeTanA 1.virAga 1. beparavAha.maNDalI 1.chaukanI se le jAnA VT 1.TIkA.nDA.nba.sahAyaka.bachAne ke liye sa~Nga jAnA. shava.ntarita karanA N 1.sainyadala 1. kukara.chhapane kA adhikAra. hArdika.rasoI banAne kA sAdhana 1.udAsIna bhAva se.garI. parivartanIya.nsarga VI 1.unnatodara 1.ThaNDaka.rAjagaddI 1.vipula. krodha ThaNDA karanA 1.palaTanA.nbI.2. hArdika.naShTa bhraShTa ho jAnA 1.2. doShI. pi.pakkA karanA 1.nkShaubha 1. tA.parachhatI 1.. de denA. muNDera. apamR^ityu kA kAraNa GYAta karanevAlA aphasara A 1.hilAnA. samudrI DAkU.2.sachchAI.shA. milakara kAma karanA.anukaraNa 1.samarpaNa patra. sahayoga. prakAshanAdhikR^ita.nDalI. madhyonnata.patrI N 1.samAchAra lekhaka N 1. khoTA.nThana.avyAkula.apavitra banAnA.nsthA me.su.puShTakAraka 1.sahAyatA karanA. tulyArthI.njI se chalatA hai A 1.nta honA 1. upa siddhA.sAmAjika.2.pyAra karanA 1. sAvadhAnI se. kU. ubaTana. milanA.pe.3. sahakArI.nsarga. ghUsa 1.sachchA. mata parivartana.bAtachIta. pIpA banAne vAlA 1.njaDe me.paradharma avala.vishvavidyAlaya ke netAo.samapada vAlI vastu. sAtha chalanA. sA. ThaNDI vastu.jagat sa.mR^ita sharIra 1.ngA. ThaNDa.sa.anudvega.pratIti karanA.anya mata kA grahaNa karanevAlA.ai. sahI.ndhanA.nba. dulAra karanA.ghabarAhaTa yA kaThinAI me. ThIka karanA.patharakShA.daihika. ulaTA.apanAnA.nbana. The.patra vyavahAra.mudrAdhikAra 1.nTha.maidA 1.2.dhIra.ngatya.chihukabAI. nakala.mila kara kAma karane vAlA.jhurrI DAlanA. pe.sahayoga denA N 1.nayA chelA 1.shAnti se. sa. vArtAlApa karanA. ThaNDA honA.njaDA 1.html converse converse conversely conversion convert N convert VT convertible convex A convey VT conveyance convict A convict VT conviction convince convincing convocation convoy N convoy VT convulse convulsion coo VI cook N cook VT cooker N cookery N cool A cool N cool VI cool VT cooler N coolly Adv coolness coop N coop VT cooper N cooper VT cooperate cooperation cooperative coordinate coordinate coordinate cope N cope VI coping N copious A copper A copper N copper VT copy N copy VT copyright copyright coral N cord N cord VT cordial A cordial N cordiality core N core VT coriander cork N cork VT cork-screw corkscrew corn N corner N corner VT corollary corona N coronation coroner N corporal corporal corporate corporation corps N corpse N correct A correct VT correction correspond correspondence correspondent corridor corroborate corrode VT corrosion corrosive corrugate corrupt A corrupt VI corrupt VT corruption corsair N cortege N cosmetic cosmetic cosmic A N 1.paraspara patra vyavhAra karanA N 1. eka chhoTA aphasara.koI vastu Tha.dUShita. hera phera karanA.bhojana banAnA. shodhana.kShayakara.ekatra karane kA kAma.ngarAga 1. kAga.ai.vilomataH N 1.jakaDanA 1.viparyaya.puShTakAraka vastu. tA.nishchaya karanA.Tha. saDana.DATa lagAnA N 1.kothamIra 1. kuppA.nyojananA.4.dR^iDha mata VT 1.sahodyoga A 1.vArtAlApa.4.2.ndhI 30 of 157 2/29/2008 9:15 PM .guThalI nikAlanA N 1.nga ke naukara chAkara.bala denA. rUpAntara. eka vR^ikSha.3.ncha N 1.nishchhalatA.bala denA.vidrumA 1. pakAnA. dIkShAnta samAroha.dhR^iShTa. rasoI kA kAma.anAja. paradharma avala. daNDa VI 1.gokharU.samudrI DAkU kA jahAja 1. rAjatilaka.apane matalaba kA banA lenA.ulaTane yogya.n DAlanA N 1.3.beparavAhI se N 1.nchakasha 1. http://sanskritdocuments. le jAnA.nda karanA.n kU.bhItarI bhAga.2.senA.eka samAja yA sa.kApIrAiTa.2.kArAgAravAsI 1.ntoShI. sa. phala kA gUdA nikAlanA. rakShA dala.ashuddha banAnA.phoDe kI kIla 1.badalane ke yogya.niyAmaka VT 1. kUlara. ghUsa denA N 1. saDAnA.Apasa me.dharma palaTa.2. samakakSha.patharakShaka. mU.viruddha.deha sa.bAtachIta karanA.dhUmadhAma A 1.dAnA.nshodhita 1.nga kA 1.khoTApana.sardI 1.vishuddha. kATakUTa.shItala peya.mUla dekha kara pratilipi banAnA.shItala.guThalI.gADI. chAkaro.gallA.sasya. anukUlatA.prachura 1. chiTThI. nAshaka.2.nDala N 1.nDala. pi.sudhAr 1.2.2. le jAnA. puShTa karanA. bAvarchI.2.bigADa denA.viparyaya rUpa. ThaNDA karanA.badalanA.pahu.guTakanA. shItalatA.2.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.jhagaDanA 1.shuddha. aparAdhI ThaharAnA.pa~nchA 1.3.n kA sa~NgaThana.manAnA A 1.ndaratA baDhAne vAlA N 1.burA.2. tAmbe kA.sama.uchita.ndha. sAmanA karanA. laukika. ba. maroDa.rasoI banAnA.bigaDanA.nba. marammata karanA.bhojana banAne vAlA 1. pratilipi.kaDA. nakala utAranA.nThanA.

da AchchhAdita karanA.nDe senA. 1.chhalI.nkhya.5.grAmavAsI jilA.gilApha. A 1.n liTAnA.6.gaNanA karanA.yAtrA karane vAlA naukara korsa.2. 1. TaTTI.vIratA.ntra se uThAnA.atyadhika khAnA bhara jAnA.paradA DAlanA.nsI. UparI vastra.chAhanA.7. thAlI.sa.DhA. A.sa. deshavAsI.gupta. N 1.2. samabhAra.joDa.anugraha karanA. 1.bhArI bojha uThAne kA ya.lAgata. 1. 1. yAda kara lenA.4.ikarAranAmA.n ke pahanane ke kapaDe gherA. 1.vivAhArtha prArthanA.vishva sthAyI.3. N VT 1. 1. kArIgara.chAla chalana.jagat mUlya. abhiyoga viShaya.mamerA yA mauserA yA phupherA bhAI yA bahana khoha. liphAphA.ntra.2.salAhakAra. chhipA rahanA.barAbara bala yA prabhAva ke sAtha pratikAra karanA 1.2.ntraNA sammati denA.hoDa. 1. taha.mUrakha TokarA.nganA.ntra.sa.rokanA.nchanA.niyama patra 1.jhUlA.khaDakhaDAnA TukaDe TukaDe kara denA moTA.sammati.bahanA AkheTa karanA. roka.AghAta.2.2.bhArottolana ya.dehAta.pharebI karAredAra.vishva viGYAna 1. VT N VT A N VT N VT N A 1. 1.pratirUpa karanA.kapaTa. 1.nTara.nkuchana. kAu.salAha.pIchhe dauDanA 1.kama bolane vAlA kekaDA.paradA.Dho.kapaTI.ginane vAlA.3.tadrUpa.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.chAturyapUrNa. anADI.n jhulanA shilpa kalA.anagaNita.nThana. 1.html cosmology cosmopolitan cosmopolitan cosmos N cost N cost VT costly A costume N cote N cottage N cotton N couch N couch VI couch VT cough N cough VT coulter N council N councillor counsel N counsel VT counsellor count N count VT countenance countenance counter A counter Adv counter N counteract counterbalance counterbalance counterfeit counterfeit counterfeit counterpart countervail countess countless country N countryman county N coup N couple N couple VT coupon N courage N courageous courier N course N course VI course VT coursing court N court VT courteous courtesy courtly A courtship cousin N cove N covenant covenant cover N cover VT covert A covert N covet VT covey N cow N cow VT coward N cowardice cowardly coy A crab N crack N crack VTI crackle VI cradle N cradle VT craft N craftsman crafty A craggy A cram VI cram VT cramp N cramp VT crane N crane VTI crank N cranny N crash N crash VI crash VT crass A crate N crater N crave VT N A N 1.bhArottolana ya.khI.. niyama karanA.nganI karanA.ma. kATanA. sAhasI.2.prA.vyApAra.kApurUSha 1.sa. sabhAsada. 1.sthAnIya pakShApAta rahita 1.ghaDA bA. shabdo.3. dabakanA liTAnA.chiTakanA. 1. ghuDa dauDa kA maidAna.nchA.ai.U.bADA jho. tulya bhAra karanA.chhala karanA.ndira.nhAmu.nbhAlanA.4.puThThA.rikAvI. jahAja ke pIchhe ke 1. sarvadeshIya. kach Adara karanA. satyAnAsha DhahanA. barAbara karanA. 1.sa. 1.mejha kI chAdara.ntra. bachAva.dhaDAkA.n gaNaka.5. 1.amIra kI strI 1.chacherI bahana.anunaya karanA.rUpa. dampati milAnA.ghoTanA. 1.nkanA.bachAva.8.nvida.yugala.ma.2. vakIla gaNanA.2.jhUTha.bahumUlya pahanAvA.5. 1. 1.anugraha 1. shikArI kutte se kharahe kA shikAra rAjama.n me..bheSha badalanA.nga. chAha.n ke bachche gAya bhaDakAnA.nirodha jakaDanA. a. 1.sUdI.jIvana kA Dha~Nga.pAlana poShaNa karanA.viruddha. vivAha karanA rasIda.varNana karanA. ku~nja. chhala. N 1.pratibhAra.sabhya 1. Darapokapana.ulaTA karanA.dhaDadhaDAnA. ja~NgalI seva kaDaka.rAstA.nirbhaya. 1. 1.ndhanA.pala~Nga. 1. 1.sabhA 1.bachAva kA sthAna. ToTA. mukha.3.nchA nIchA ThU. 1. 1.girane aura TUTane kA shabda.grAma. upakAra karanA.2.bhadra.kalpita. 1.kola 1.3. chhoTA jahAja 1.dauDAhA.rAjasabhA. paryApta honA.chhoTI khADI. N VI 1.phADanA.2.jhUThA.nThana yA maroDa kI pIDA denA.rAjagR^iha.vachana denA.khadeDanA.hatotsAha karanA. mArga.khokhI khA.2. 1.parachA.pratikAra karanA 1.nkha kA jAlA nikAlanA. 1.jAla karanA 1. vyavasAya.3.2. chhipanA.vinaya sushIla.chAhanA 1.3.anunaya chacherA bhAI. pratirUpa.ginatI.pAThyakrama2.2.nDole me.2.2.pradesha.rAjA Adi ke sAtha rahane vAle manuShya naukara ityAdi. bahAnA. ginane kA ya.abhilAShA karanA 31 of 157 2/29/2008 9:15 PM . jAlI.milanasAra. sushIla.aprakaTa ADa.dabAnA Darapoka. 1.2. http://sanskritdocuments.dUkAna yA bai.chatura.nirbhayatA 1.4.vyaya. mAna karanA.dilAsA denA.gaNanAtIta desha.sphoTana phaTanA.bharosA karanA 1.2.n rahanA.joDAnA. 1.kharchA.lAlacha karanA.3.kaushala. 1.ghAtaka choTa joDA. kapaTa lekha.nIcha lajIlA.4. 1.kAyaratA. chAlAkI. 1. 1.nti garadana nikAlanA dhurI kI moDa darAra.yoddhA dUta.ngA. 1.nha bharanA.6. sushIlatA.pahanane kA Dha~Nga. N 1.khA. 1.badana.baDe mola kA.2.nsanA.begama. sArasa kI bhA. surakShita karanA.barAbara kA virodhI bhAra kA vyakti 1.jhA.kuTI.nta.jo desha yA jAti ke pakShApAta se rahita ho vishva.vIra.2. bhAlA Adi ko chalAne ke liye nIche karanA khA.ma. 1. 1.2.upadesha karanA. N 1.namratA.chaTaka. TUTI haDDI kA khola palane yA hi.n kI vidyA.ghATA dAma lagAnA.shilpakAra.khoTa. 1.nDole me.praNa karanA. 1.pratipAlana karanA ulaTA. 1.samajhanA.nsAra kA. N A 1.sarvatra vAsI.sa.cheharA.vega se chalanA. 1.sabhA kA sadasya upadesha. 1.dhamAke se giranA.5.darAra.prArthanA karanA.yatheShTa AnA.hi.npA jvAlAmukhI pahADa kA mukha mA. N 1. 1. 1.AvR^ita. 1.dastakAra chAlAka.dAma baiThanA maha.n kahanA.4.nDolA.gAtrodaghAta.3.chhidra.nsanA. rokanA sArasa.raTanA ai. pIpe se madirA nikAlane ke liye TeDhA nala krena se uThAnA.shUratA.3. eka baDA kulIna jana ginanA.bhIrutA 1.chheda dhamAkA.nsAra bhara ko apanA desha mAnane vAlA.2.s teja chalanA.mukhaDA.namra.sharaNa.dhUrta.3.2. krena.abhilAShA karanA pakShiyo.ghanA.bhadratA.agaNya.pratikUla viparIta dishA me.bahAdura.parata leTanA.sa. samasta sa.2. kAyara.nsAra ke padArtho. 1.ntrI. chhipA huA.pa~nchAyata. niyama.bhaDakanA palanA. 1.vinIta 1.2. darabArI loga. dauDa.npaDI.sa.kasanA.nka kI meja.. niyama. 1.chhoTA makAna kapAsa. N 1. kUpana sAhasa.DarAnA.praNa.maradAnagI.kaDakaDAhaTa.sIkha denA 1.chiTakanA chiDachiDAnA.mu.dUsarA utAra 1.hi.salAha denA.ruI. ghoDe kI chhAtI.3.jAlasAjI 1.desha bhAga choTa.lAlasA karanA.khakhAranA hala kA phAla vichArasabhA.jhADI lobha karanA.3. 1. kulIna strI. dAma. english to hindi dictionary .nvida dvArA pradAna karanA Dhakkana.nva 1. upadeshaka. 1.nkochI.ngata bhAga.chAhanA. 1.gA. A N 1.ghAta me.dhamakAnA.2.peTU kI taraha khAnA.kAyara. 1.darabAra.maroDa.sUtI kapaDA khATa. 1.pratikriyA karanA. pragati.barAbara bhAra yA bala se pratikAra karanA 1.mAra. vishva tatva.parAmarsha.pariShada.mUDha. 1. ruI kA kapaDA.sAnunaya. jAlasAjI karanA. asa.strI upAsanA. 1. 1.parAmarsha sabhA. 1.5.2. striyo. 1. karka rAshi.nakalI 1.4.

banda karanA.n jahAja se ghUmatA phiranA 1.nga kA 1.dAhakaraNa A 1.lachakAnA.kaNa. phaujadArI kA 1. dharma mata.pratiShThA.pArachA 1. navachandra. jhI. shikhara.krUra.kinakA.nsha. sR^ijana. kAyara.2.nkaTa.da.nganA.3.TUTA huA.sa.magaramachchha 1.dhImI chAla 1.sa.prasha.nIcha.2.kAga. samAlochanAsa.nga me.anAja rakhane kI sa. sahaja vishvAsa. nirdayI. bhAvanA. Ashrita jana.nchanA.bha.sR^iShTi karanA.ncha.sata.rAjapada.dhIre dhIre chalanA.kApurUSha.n kI rakShA me.ndhI.2. ghaDiyAla. sR^iShTikarttA.jA.TeDhA ho jAnA. ADA.ayogya karanA. mUlI.asiddha.sata nikAla lenA N 1.n kA samUha.2.samUha. vishvAsa.jA.lajjA se mukhaDe para lAlI chhA jAnA 1.nva paDanA.2. pAgala ho jAnA 1. AlochanA karanA.2.sachchA 1.adharma. ulaTA. shrR^i.. dhariyA. samudra me. sUlI para chaDhAnA.ja.kAraNa honA.kevaTiyA. kreyAna.jatyA. malAI.ghasITate chalanA 1.6. doShI.2. palanA. IsAI dharma kA chihna. dubaka ke baiThanA. muDanA. AlochanA.utpanna karanA N 1.nDa.niShThuratA. teja lAla ra.guNadoSha parIkShA vichAra N 1.nga praNAma karanA.bahuta nIche jhukanA.samIkShA. pAgala banAnA.khyAti. rokanA N 1.lekha ke pakSha kI ora likhanA A 1. kuTila 1.gira jAne vAlA.chunnaTa kA chihna DAlanA 1.svIkR^ita mata 1.4.guNadoSha vivechaka.ngI jahAja jo shatru kI khoja yA jahAjo.tAja.siDIpana.2.nba.ngura.phA.bhIDa.jarjara 1.pratikUla 1. shekhI baghAranA 1.pApa. eka khela jo lakaDI kI ge.jUDA. VTI 1. a.pAtaka N 1.jhuka kara praNAma.chApalUsI karanA 1. kuTI 1.samAlochaka.mare mare jAnA.moDanA 1.U. chara achara.sR^iShTi. la.3.kaDakaDAnA. pAgalapana.sR^iShTi.prAmANika.doShAnusa. rachanA.samAlochanA karanA. lenadAra.jhuka jAnA 1.kheviyA 1.samAlochanA karanA. jIva.jA.bharosA karanA.choTI. khADI.banAnA.pada baDhAnA. makkhana kI dUkAna. kA. dAha.prAmANika.utpatti.nchanevAlA.ngAra karanA.navAnA. Dhi.sikoDanA. pUrA karanA.n ra. utpanna karanA.kulhiyA.kR^iShi phala.vidhAtA.n phiratA rahe 1.2.haThI.2.bAlAI.3.ndhAna.samIkShaka.2.vishvAsashIlatA.rachanA.guNadoSha parIkShA sambandhI.pApI.kIrtiyogya N 1. jamA karanA.2. samudrI yAtrA 1.asabhya.vipadA.pata A 1.baTananA N 1.TeDhA.AbhUShita karanA. sameTanA. mAnya.maidAna.chhidrAnveShaNa. duHshIla.pratIti.samIkShA karanA. churAnA 1. ardhachandrAkAra N 1.paidAvAra.vivechanA VTI 1.adhUrA.lakShaNa 1.. vivechanAtmaka.Dhera 1.utsAhahIna 1.asa.nirbala karanA.uttama 1.guNadoSha vichAraka A 1.utsAhahIna manuShya 1.nirodha karanA.jokho.3. sa.chhidrAnveshI.giroha.sUrAkha.nganA.2. viruddha.parvata kI choTI 1. AlochanA karanA.prANI.kaShTa. pratyAlochanA. kiramijI ra.rAjatva. darAra.sUkShama kAla. kevala ya. malAI utAranA. nAvikagaNa.nsAyogya. kurakurA.shikhara.paro.mahAjana N 1.jagatkarttA N 1. english to hindi dictionary .nskR^ita 1.rAjyAbhiSheka karanA.mallAho.khaTolA.3. mAna.asamApta. dhokhebAja.vishada 1.kukurU kU. Upara chaDhAnA.nganA 1.nga kA sikkA. chunanA. malAI banAnA 1.gira paDanA. shava jalAnA.sanaka 1.denA 1.sADI. krUjara. kauA.duija kA chandramA.choTI.3. bhIDa.2. sAShTA.krUsha 1.3.doSha nikAlanA. 1.3.pratIti.kuThAlI.chhidrAnveShaNa karanA N 1.mAnasik 1. kalagI yA parro. poTA.bAvalApana. 1. TeDhA karanA.2. dhIre dhIre chalanA.kukurU kU.3.ndUka. pA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.pAra karanA. vardhamAna.nThanA. lAla ho jAnA. aparAdha.phusaphusA. rAja.vAma. lAThI.chhidrAnveShaNa karanA N 1. kachchA.kaThora. ADA.3. nirdayatA.2.tirachhA. mukuTa pahanAnA. uttamA.html craven A craven N crawl N crawl VI crayon N crayon VT craze N craze VI craze VT crazy A creak VI cream N cream VI cream VT creamery creamy A crease N crease VT create VT creation creator N creature credence credible credit N credit VT creditable creditor credulity creed N creek N creep VI cremate VT cremation crescent crescent crest N crest VT crevice N crew N crib N crib VT cricket N crier N crime N criminal crimp VT crimson A crimson N crimson VI crimson VT cringe N cringe VT cripple N cripple VT crisis N crisp A crisp VT criterion critic N critical criticise criticism criticize critique crocodile croft N crook N crook VI crook VT crooked A crop N crop VI crop VT croquet N cross A cross N cross VT crossing crouch VI crow N crow VI crowbar N crowd N crowd VTI crown N crown VT crucial A crucible crucify VT crude A cruel N cruelty N cruise N cruise VI cruiser N crumb N crumb VT crumble N crumble VI 1.ai.beDaula.vIratA. kATanA.2.nva.vishvAsayogya.dareDa.murdA jalAnA. choTI.3.bigADanA 1. duHkha.doSha nikAlanA.nga.kuchalanA.2. bojha uThAne kI DaNDI. vishvasanIya.khastA. kA.chihna DAlanA. Darapoka.2.nda aura DaNDe se khelA jAtA hai 1.vishva.pAra utAranA.2.4. krikeTa. sUkShma.3.2.nva kA.jA. mukuTa.4.shakti ghaTAnA 1.bhrA.2.kAka.nda.sarAhanIya.sAkha.krUratA 1. TukaDA..sirajanA.shasya.3.dayAhIna.kaThorahR^idaya 1.nchanA 1.pukAra karane vAlA 1. goShTha. re.shUla. aparAdha sa. chaurAhA 1.nkaTa kA samaya. koI vastu jo AsAnI se naShTa ho jAya 1. re.chhidra 1.chiDachiDA. ADA rakhanA.4.jagat.nirNAyaka N 1. charanI.bhIDa lagAnA.guNAguNaGYa. shira. TukaDA. vishvAsa karanA.toDanA.bahuta lAla ra~Nga 1. kATanA.ThIka.nganA.shikhA.ngaDA karanA.shikhA. chunnaTa DAlanA.ThIka samaya.nsI para chaDhAnA.sUpA 1. ADI rakhI huI vastu. TukaDe TukaDe kara DAlanA 1.ncha shili.kaDakIlA.sR^iShTa vastu. vishvAsa. turko. khetI.niThurAI.ge. re. chUDA.2.Darapoka.nva kA. mAnadaNDa.n kA jhaNDA 1.shikhA 1.3. sAhasa.bachche kA bichhaunA.jagat sR^iShTi.3. nakshA khI.n karanA. la. http://sanskritdocuments.apakva.ngha.2.charrAnA 1.kola 1.gaDeriyA yA pAdarI kI laggI.n kA turrA.nta chitta.nkusha.lachaka jAnA.nDa 1. characharAnA.chUrNa honA 32 of 157 2/29/2008 9:15 PM .2. 1.jhukAnA 1.chhalI. samrATa.relA.kalagI. daNDavata.ngaDA manuShya 1.nva karanA.kaThoratA.kaShTa denA 1.rAjA. teja lAla ra.rachayitA.vADI.chunnaTa kA chihna 1.chamana 1.lohada.sAra.hAtha joDanA 1.ndhI.chaDhanAlatA ityAdinA 1.moDa kA chihna DAlanA.jantu.bholApana 1.chApalUsI 1.TeDhA muDA huA. vakra.pIsanA.nDhorA pITane vAlA.kesha.5.ekaThThA honA 1. sikuDana. jhurrI DAlanA.ghumAva 1.mR^itadagdha karanA N 1.ngura. bADA.nba.jhurrI paDanA.roTI kA TukaDA.nchA karanA.2.niShThura. pAgala.nchanA. Alochaka.n kA samaya 1.ntra N 1.n 1. phailanAlatA ityAdinA.doSha.2.kasauTI.2.baDhanevAlA. shreya banAnA.kalpanA.ajIrNa.sirajanahAra.nAmavari. kheta kATanA 1.makkhana ghI Adi banAne kA kArakhAnA 1.n kA turrA lagAnA 1.nda ballA kA khela 1. 1.jamA honA.ra~NgI huI khaDiyA kI pensila 1. TukaDe TukaDe honA.pA. spaShTa.samAlochanA. malAIdAra. kaThina.a.2.aparAdhI. mukuTa.2.nA.

ravAdAra banAnA V 1. kosanA. jIrA A 1. upAya.burA bhalA dhikkAranA 1.shApa denA. chillAhaTa.nta se toDanA 1.nDA aura khA.nba. choTI.adhIna karanA.n kA sUchIpatra 1. bojhIlA.dhAra.sudhAra.gupta. charamabindu.shiShTatA 1.2.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. lagAna denA. dharma yuddha karanA N 1. sa.dhikkAra. lagAna kI kaDI 1.upajAnA. bhIDa 1. juDane vAlA. daba kara TUTa jAnA. shreShTha. rIti ke anUkula.rukAvaTa. sA.shikhara.lAbha. chhilakA.unnata karanA.2.pAThashAlAo.aparAdhI.kokilA N 1.lachakAnA. sudhAra.churamura karanA.pratikAra karanA.trighAtIya 1.shApagrasta. thappaDa.polA.2.choTa. bachchAsi.dA. abhishapta.dastUra.unnati.adhIna karanA 1.nta se dabAnA.tamAchA 1. takiyA. dahI. chhipA huA. kuchalanA.nchita 1.ndhanA. puliyA. chabAnA.maNibhIya V 1. dAne pAranA.avala. kATanA. kara. chunanA. ghana ke samAna. N 1.chatura.Dhi. tamAchA mAranA.kama karanA. rIti.aprakaTa A 1.gaddI se rakShA karanA 1.nTA. http://sanskritdocuments.html crumble VT crummy A crunch N crunch VT crusade N crusade VT crusader cruse N crush N crush VI crush VT crust N crust VI crust VT crusty A crutch N crux N cry N cry VI cry VT crypt N cryptic A cryptical crystal N crystalline crystallise crystallize cub N cube N cubic N cubicle N cuckoo A cuckoo N cucumber cuddle N cuddle VI cuddle VT cue N cuff N cuff VT culinary cull VT culminate culmination culprit N cult N cultivate cultivation culture N culture VT culvert N cumbersome cumbrous cumin N cummin N cumulative cunning A cunning N cup N cup VT cupboard curable A curator N curb N curb VT curd N cure N cure VT curiosity curious A curl N curl VT curly A current A current N curriculum currier N curry N curry VT curse N curse VT cursed A cursory A curt A curtail VT curtailment curtain N curtain VT curvature curve N curve VTI cushion N cushion VT custard N custodian custody N custom N customary customer cut N 1.chhilakedAra.chikitsA.2.chA.unnata karanA. charamarAhaTa 1.kArAgAra. jama jAnA.jhukAnA. ronA. sukhA kara yA namaka chhoDa kara bahuta dino N 1.mAnA huA 1.dhakkA.roTI kI papaDI 1. choTI para pahu.n kI pustako.sabhyatA. khetI.n ko moDanA.chA. paratadAra.yAchanA. upAya karanA. rakShaka.nkShepa 1.jAnane kI abhilAShA.krUjeDa 1. Takkara.chhoTA karanA N 1.kaThinAI 1.i. jIrA 1. anokhI vastu. chiDachiDA.2.ngana. sudharanA.vartamAna.kATane kA Dha.shIshI 1.rIchha.lipaTAnA.nghI lagAnA N 1. gaddI lagAnA.2.2.trighAtIya 1. adhyakSha.maNibha banAnA.2.pukAranA.dukhadAyaka.chaturAI se banAI huI 1.kopa 1. billaura.nba. AlamArIbaratana Adi rakhane kI 1. chaturAI.bhArI.2. kATa chhA.pyAra karanA 1. IsAIyo.nta se kuchalanA.ngita.3.parAkAShThA.shrApa. apane mana kA banA lenA. dharma yuddha karane vAlA.aTakAva.rasma.jArI.chhallA.sUtra. koyala. english to hindi dictionary . lomaDI Adi pashu kA.2.nvardhana 1.sphaTikarUpa me.sAlana. bojhIlA. choTI para pahu.pakAyA huA dUdha a.AyAta para lagAyA huA shulka. si. rakhavAlI.ngaDe kI lAThI.svachchha.ku.kR^iShi. sotA.sayAnApana.kharairA karanA 1.alpa 1. pyAlA.golAI.adhyayana sUchI.U.utkarSha.nTa.lapeTanA. jo TukaDA kATa liyA gayA ho.moDanA 1. anubhava 1.2.balA.mata.pula.chhAtI se lagAnA.anokhA.rakShaNa.vaishAkhI.TeDhI rekhA 1.nchanA N 1.nchA honA.chhA.sa. jotanA. chamAra.roka.rasoI kA 1.2.ghanAkAra. bhAgya.kuchala jAnA 1.sa.ngA hone ke yogya.anipuNa. chimaTanA.n ghanA banAnA.maNibha banAnA.bahAva N 1.3.maNibha A 1. dAne pAranA.dabAnA.n kA dharmayuddha.utpanna karanA.relA.nDhorA pITanA.vyavahAra. nAsha karanA.pratikAra.jhukanA.tR^itIya ghAta 1.hAtha bhara.2.kharIdane vAlA 1.phuTakI 1.vipada.guddara 1.2. vakra vastu.garu 1.dabAva.nba.adhUrA 1.ghaTAnA.rokanA. jotanA. pechadAra. ghana ke samAna. chUra chUra karanA.2.sphaTika.ndhI. ghAva.2.chhalledAra.dA.kautuhala.2.2.nirmala.masanada 1.sayAnA 1. muDanA.ntha.chalatA huA.3.ndhI. cha.TukaDe TukaDe karanA 1.sUchanA.ngA yA svastha karanA.sirA. jiGYAsu.2.dhUrtatA. chillAkara kahanA.rakhavAlI karane vAlA 1.nTA khelane kA ballA 1.ntima shabda.jAnane kA abhilAShI. kharairA 1.papaDI ba. ghana sa.2.pravAha.nha. laTa. ghana..charmakAra 1.durlabha.shAva.chhAtI se lagAnA 1.sikoDanA 1.3. girA denA.sphaTikarUpa me.4.gaddI.aprakaTa 1.bInanA VT 1.khoyA.jamAnata.baDhatA huA 1.Adha gaja 1.2.vyAvahArika. pardA.chhaH pahalA. kasTarDa.khIrA 1. krUsha. la. chillAnA.2.jUDA. guphA. jiGYAsA.chika.kaDI.nga 33 of 157 2/29/2008 9:15 PM .parata.rakhavAlA.2.nTanA.ntu usakA nirNaya na huA ho 1. kATa.nketa. chamaDA kamAnA. parata chaDhAnA. grAhaka.kaTorA.gAra 1.gupta. pAThyakrama.2.auShadhi.5. pecha 1.sAdhya 1.masaharI.parAkAShThA para pahu. hAtha.nghara bAla.rivAja.rovAI 1. ghana sa. pardA DAlanA.moDa.nTA lagAnA.AchArika N 1.pApI.nchanA.npradAya VT 1. chhoTI kaTorI. chAlAka. pAka shAlA sa.2. achchhA karanA.n ghanA banAnA. sa.krUjeDa kI laDAI laDane vAlA 1.duHshINa 1.ngI A 1.paramotkarSha 1.nkShipta.4.vakratA 1. guddedAra.khetI karanA. kaDhI.ghanAkAra.chimaTa kara sonA 1. TeDhApana.2.parAsta karanA 1.2.ghR^iNAyogya 1. doShI.paTI huI morI N 1. chhipA huA.nskR^iti.masaharI yA chika lagAnA N 1.shIghratA yA asAvadhAnI se kiyA huA. shApa. vakra rekhA.jhukAva.rogopashama 1.chAla.kama.kuchalanA.lapeTanA 1.vakratA. a.chu.bala denA.bhArI.sabhyatA.dharma.chamaDA kamAne vAlA.2.nirIkShaka 1.ndhana 1.garu N 1.ba.kapaTa 1. apUrva.cha.loka prasiddha.ndhI. pa.nATaka ke pAtra kA a.sudhAranA 1. svAsthya.muThabheDa.prachalita.3.ravAdAra banAnA "1. ronA. paidA karanA. AkR^iti.prArabdha. sahArA.tvarita. chIrA.khoha.nkala.ghU.nDa N 1.ghU.Dhi.dukhadAyaka. sa.nba 1. prachalita.narma.sabhya yA shiShTa banAnA.3.vatsa" 1..rakShA.jota.maThThA.sahArA.chilamana 1.adbhuta.pukAra. chhAtI se lagAnA.chheDanA.vaha kaidI jisa para aparAdha lagAyA gayA ho para.vilApa karanA 1. billaurI. pyAle kA peya.dA. Ali. chabAnA.abhiyukta. bAlo.nsA mAranA A 1. havAlAta. ghana.chhallA DAlanA yA paDanA.kachchA hIrA. sarasarI.nDhorA pITanA 1. kaThina bAta.pyAlI.3.apUrva vastu 1.sa.darshanIya. kakaDI.dabAva.rakShaka.kaDA chhilakA paDa jAnA 1.4.nchanA..

Adi banAne kA kAma" cutthroat N 1.ndhakAra. chitakabarA.bAhulya deal VI 1.kAlA.khodanA.hilAnA. gIlA. laDakI. muDI huI chhoTI talavAra cutler N 1. dugdhashAlA.4. a.dveShI cypress N 1.nbA.nchI Adi banAnevAlA cutlery N "1.belana.2.sAhasa dash VI 1.naShTa ho jAnA damage VT 1. chhurI.nTe uDAnA.gIlA damp N 1. dhikkAranA. TA. jhapaTanA.uShAkAla.mAtrA.2.miti.suhAvanA dainty N 1.nge dAma para dear N 1.AryA.nkha dikhAnA.2. prANanAshaka. mu.ndherA. chiDachiDA AdamI.ma.bahAdura.jhaTapaTa chala paDanA. uShA. preyasI.mAlakina.bhaya dilAnA daring A 1.de mAranA.chalAnA.nvalA.vaTamAra cutlass N 1. chAkU. chIranA.nTakamaya.ndherApana.puchArA pheranA dabble VI 1.bAisikila.nTaka. ityAdi.AcharaNa dear Adv 1. harajAnA.kATanA.DarAvanA.chalAnA.nama.3. mR^ita. baharApana. chaubIsa gha.ngA huA chitra daub VT 1.ruchira.jora se dhakkA mAranA dash VT 1.vibhAga karanA.a. lepanA.ra. chAkU. prati dina. hAnI.prema se. prakAsha.prasAda dairy N 1. http://sanskritdocuments.a.nkho.ghabarA denA dazzle VT 1.dUdha makkhAna Adi rakhane yA banAne aura bechane kA sthAna dais N 1.nkaTa.teja.gupta.bhraShTa karanA dashing A 1.a. prANaghAtaka. chupaDanA. phurtI.nkA mAranA.vastra kI ora visheSha dhyAna denevAlA manuShya danger N 1.kaTAra.kosanA.phUla.chUra chUra karanA.sAmanA karanA deal VT 1.lalakAranA.GYAnashUnyatA dark N 1.baharA deafness N 1. kAla. kAlA ho jAnA. gR^ihiNI. eka prakAra kI chapaTI machhalI.saberA.ndhanA. nirutsAha karanA.yuga cyclone N 1.kATanA. teja.dodishA yA chaukoniyA havA cylinder N 1. bhigonA.2.purUShArtha rakhanA dare VT 1. pAnI me. mAtApashuo. kUdanA.badhiratA deal N 1.lADalA.prabhAta. velanAkAra.vyApAra karanA.nikala paDanA dart VT 1.3.nR^itya. Ardra. nAcha.nTa.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. dhamakAnA.2.bhaya dikhAnA dawn N 1.A. khoke sIkhanA. svAdiShTa vastu.nama.n ke bIcha kI nIchI bhUmi dam N 1. choTa pahu.ntra.nama karanA.2. chakAchau.Ara.nkA.kATane kA ya.nsha.mAranA dash N 1.kAlA karanA.2.sAhasI.nkanA. a.kokAveli. dikhAvaTI data N 1. namI.ndha.samaya.vaTamAra cycle N 1.ncha daisy N 1.ndI huI yA jAnI huI.lena dena karanA dealer N 1. a.taDake.dhu.spaShTatA daze VT 1.lena dena karanevAlA dealings N 1. udAsa karanA.ngabira.n bhejanA damp A 1.2.nbha.niyata samaya.prANahIna. chakra.prati divasa daily N 1. jora se phe. bA.ghaTA.bhaya~Nkara.baratanA.2. bhAga. paTakanA.akarNa. eka chhoTA pAdarI dead A 1.ndhI.pIchhe lagA phiranA dank A 1.. guNavAn vyakti. vIra.n khelanA.karatAla cynic A 1.shyAma. bhaddA ra. chhoDanA.2.saberA.kAlAvadhi.udbhava. maha.. chhuhArA.TakarAnA. jisa samaya sunasAna ho deadly A 1. thappaDa. mR^idu.sIlA dapper N 1.pravINatA yA sau.DaNDA. Thesa lage buddhi baDhe dearly Adv 1. aruNodaya.2.chhailA.dveShI cynic N 1. koTI.4. Ara.premikA.puruShatva dark A 1.2. kudAnA dandruff N 1.dhabbe DAlanA.tAvAna dame N 1.raphU karanA dart N 1.5.bigADanA damages N 1. rokanA damage N 1. sAhasa karanA.ghAtaka deaf A 1. hAni pahu. tithi.ndherApana. hAtha lagAnA. eka visheSha chihna.kShati damage VI 1.udAsI chhAnA darkness N 1.vipatti. prANaghAtaka.svachchha dapple A 1. eka chihna daily A 1. sira kI phUsI. Takkara.shApa denA. nachAnA.nTe daybreak N 1.laTakanA. kAla.sAnanA dad N 1.ndhanA. vyApArI.niShprabha. bartAva. chiDachiDA AdamI.aGYAnatA darling N 1.bhAlA.3.2.baDe mola para 34 of 157 2/29/2008 9:15 PM .ghata karanA.2. dainika.pAnI chhapachhapAnA. chabUtarA.phurtIlA. DaiphoDila.2.nchI.tArIkha.beTI daunt VT 1.nbha honA.vIratA daring N 1. sAhasa.3.chAlAkI.n kI.tyAganA cut-throat N 1.2.2.2. saro.nikAlanA. adhyApikA damn VT 1. jhUlanA.2.atipriya.pahADiyo.daura.ndhakAra. barachhI.ArdratA.Apatti janaka.nga kara denA dare VI 1.dikhAI denA.kisI kAma ko UparI Dha.ngharSha.ballama dart VI 1.khajUra date VT 1.dhAvA. pitA.DarAnA.bApa daffodil N 1.a. chAkU kai.2.nAchanA.3. pitA.shUra.nganA daughter N 1.ndhiyA denA.nirdiShTa date N 1.strI.bAhu Tho.Thokara. gulabahAra dale N 1.sa. chAva se.naraka me. nala. badhira.hatotsAha karanA dance N 1. dina. chitakabarA karanA.a. priya. utsAha hInatA.sanauvara dab N 1.html cut VTI 1.nadI kI dhArA kA roka dam VT 1. a.pAnI rokanA.kamala.. nR^itya karanA.ghATI.rUsI dandy A 1. chhurI.2. kai.AghAta.nkanA.murdA dead N 1.ka.asurakShita dangle VTI 1. vyavahAra karanA. chhoTA karanA.ndarya se chakita karanA deacon N 1.jananI. lATha.miti likhanA daub N 1. tithi DAlanA.sa.n DAlanA.guNanA.ustAda dab VT 1. sAikila.thapakI denA.shoka me. dainika samAchAra patra dainty A 1.kShatipUrti. jhA. bA. vyApAra karanA.udaya dawn VT 1. bahumUlya.bhaddA karanA. bhayAnaka.divasa.nkanA.eka prakAra kA kumuda dagger N 1.ndherA honA darken VT 1. bAte. english to hindi dictionary .mlInatA damp VT 1. saberA honA.chhI.vyavahAra.hisAba bA. chau.kuTila yA rUkhA manuShya. nATA aura chAlAka.thapakI.3. phe.ra.bA. pyArA.kuTila yA rUkhA manuShya. gUDha.kR^ipANa.nga se karanA dabble VT 1. dina kA ujAlA.ndha bA.ngA dapple VT 1.ndherA karanA.anADI pana se ra.n kA tArA darn VT 1.a.ngA dear_bought-experience N 1.burA kahanA.maha.lADalA.3.aspaShTa.ndhakAra.njha.bApa daddy N 1.nchAnA.2. bigaDa jAnA.utAvalA.prati dina kA daily Adv 1.3.4. burA darken VI 1.sAhasI. bA.2.dhamakAnA.marA huA.padanyAsa dance VI 1.2.udbhava honA day N 1.tiramirA denA. baTTA lagAnA.nchAnA.prAtaHkAla. bhaya.ngabira.bhaya.ndhalApana.taDake daylight N 1.daNDa. sA.ulachhanA dance VT 1.ndha karanA. khaDDa. chakkaradAra A.parimANa.Apatti dangerous A 1.velanIya cymbal N 1. gIlA karanA.majIrA.A.jalasikta.potanA.

.. english to hindi dictionary ..

http://sanskritdocuments.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.html

dearth N 1. kamI,durlabhatA,akAla death N 1. mR^ityu,maraNa death-bed N 1. mR^ityu shayyA,maraNaseja deathbed N 1. mR^ityu shayyA,maraNaseja debarment N 1. nikAlA jAnA,niShkAsita debase VT 1. ghaTAnA,padavI se utAranA,khoTA karanA,mUlya ghaTAnA debatable A 1. vivAdAspada,vivAdanIya,tarkanIya,vivAdI,vivAda yogya debate N 1. bahasa,vAda vivAda,vivAda debate VT 1. vAda vivAda karanA,bahasa karanA debenture N 1. udhAra patra,R^iNa kA svIkAra patra debilitate VT 1. durbala karanA,kamajora karanA debit N 1. bahI me.n likhanA,vyaya pakSha ora kA lekha,2. R^iNa,udhAra debit VT 1. udhAra likhanA,kharcha ke mada me.n likhanA debris N 1. I.nTa,roDA,pattharIle TukaDo.n kA Dhera debt N 1. udhAra,R^iNa debtor N 1. denadAra,R^iNI,2. divAliyA,nirdhana R^iNI decade N 1. dashaka,dahAI,dasha,2. dasa varSha kA samaya yA kAla decapitate VT 1. vadha karanA,sira kATanA,sira utAranA decay N 1. kShaya,ghaTatI,nAsha,avasAda decay VT 1. saDanA,bigaDanA,ghaTanA,murajhAnA,nAsha honA decease VT 1. mrR^ityu pAnA,maraNanA,sharIra tyAganA,maranA deceased A 1. mR^ita,marA huA,svargavAsI,vaiku.nThavAsI deceit N 1. kapaTa,chhala,kisI ko pha.nsAne ke lie koI kArya,jhUTha,dhokhA deceitful A 1. chhalI,dhokhe kA,kapaTI,bhramakArI,va.nchaka deceive VT 1. dhokhA denA,chhala karanA,jhA.nsA denA,nirAsha karanA decency N 1. sushIlatA,sabhyatA,upayuktatA,lajjA decent A 1. uchita,yogya,upayukta,sughaDa,bhalA,lajjAvAna,AdaraNIya decentralization N 1. vikendrIkaraNa,adhikAra vibhAjana deception N 1. dhokhA,kapaTa,chhala deceptive A 1. chhalI,kapaTI,dhokhe me.n DAlanevAlA,bhramakArI decide VT 1. ThaharAnA,nishchaya karanA,nirNaya karanA,tai karanA,nirNaya karanA decided A 1. nishchita,dhruva,dR^iDha,nishchaya,asa.ndigdha decidedly Adv 1. nissandeha,nishchita rUpa se decimal A 1. dashaka,dashamalava,dashA.nsha sambandhI decimal N 1. dashamalava,dashamalava bhinna,dashamalava a.nka,Avarta dashamalava decipher VT 1. samajhanA,kholanA,spaShTa yA prakaTa karanA,gupta lekha ko paDhanA,gUDhArthanA decision N 1. nishchaya karanA,nirNaya ,drR^iDhatA,vichAra phala,phaisalA,mImA.nsA decisive A 1. a.nta kA,pUrA,antima,spaShTa,nishchayakArI,nirNAyaka,asa.ndigdha deck N 1. naukA pR^iShTha,nAva kA tala,paTAva deck VT 1. DhakanA,kapaDA pahananA,sajAnA,sa.nvAranA,2. jahAja kA paTAva lagAnA declaration N 1. varNana,vachana,kathana,bayAna,ghoShaNA,2. jo bAta ghoShita kI jAye declare VT 1. prakaTa karanA,kahanA,varNana karanA,jatAnA,ghoShaNA karanA decline N 1. ghaTatI,utAra,kamI,patana decline VT 1. asvIkAra karanA,na mAnanA,bachanA,2. pada sAdhanA,rUpa sAdhanA 3. jhukanA,DhalanA,naShTa honA,patana honA decompose VT 1. pR^ithaka pR^ithaka karanA,mUla avayavo.n me pariNata karanA,galAnA,vichchhinna karanA,2. vishleShaNa karanA 3. s decorate VT 1. sa.nvAranA,sajAnA,shrR^i.ngAra karanA,sushobhita karanA decoration N 1. sajAvaTa,shrR^i.ngAra,bhUShaNa,shobhA decorum N 1. sabhyatA,auchitya,yuktatA,shiShTatA,shiShTAchAra decoy N 1. pha.ndA,lAsA,dama,jhA.nsA decoy VT 1. lubhAnA,jAla me.n phA.nsanA,pha.nsAnA decrease N 1. kamI,ghaTatI,nyUnatA,hAni,kShati decrease VI 1. kama honA,ghaTanA decrease VT 1. ghaTAnA,kama karanA decree N 1. vidhi,vidhAna,niyama,AGYapti decree VT 1. AGYA denA,nirNaya karanA,DikrI lAnA yA denA decrepit A 1. nirbala,jIrNa,jarAkrA.nta,DokarA decry VT 1. apavAda lagAnA,nindA karanA,nAma dharanA,doSha lagAnA dedicate VT 1. arpaNa karanA,bhe.nTa karanA,bhe.nTa denA,samarpaNa karanA dedication N 1. bhe.nTa,chaDhAvA,arpaNa,samarpaNa,utsarga,nivedana deduce VT 1. tarka ke dvArA nikAlanA,anumAna karanA deduct VT 1. ghaTAnA,kama karanA,2. mujarA karanA deduction N 1. kamI,viyojana,ghaTAva,2. pariNAma,phala,anumAna deed N 1. karma,kriyA,kAma,2. kR^itya,vIratA kA kAma,kautuka 3. lekha,pramANa,dastAveja,patra deem VT 1. sochanA,vichAranA,anumAna karanA,samajhanA,jAnanA,vishvAsa karanA deep N 1. samudra,sAgara,2. sthAyI,sudR^iDha,jisakI jaDa nIche taka ho deep a 1. gaharA,ga.nbhIra,chaTakIlA,ghana,gahana,gADhA deepen VT 1. gaharA karanA,chaTaka karanA,a.ndherA karanA,baDhAnA,gADhA karanA deeply Adv 1. bahuta nIchA,gaharA,bhArI,gADha rUpa se,atya.nta deer N 1. hiraNa,mR^iga deface VT 1. bigADanA,kurUpa karanA,chhIla denA,nAsha karanA defamation N 1. apayasha,mAnahAni,apavAda,ni.ndA,apabhAShaNa defamatory A 1. kala.nka lagAne vAlA,apavAdaka,apamAna sUchaka defame VT 1. nindA karanA,kala.nka lagAnA,badanAma karanA,apavAda karanA default A 1. bhUla,chUka,aparAdha,abhAva,vyatikrama,aprApti,2. nyAyAlaya me.n anupasthiti defeat N 1. hAra,parAjaya defeat VT 1. harAnA,bhagAnA,parAsta karanA,parAjita karanA,nAsha karanA defect N 1. kamI,nyUnatA,abhAva,apUrNatA,doSha defection N 1. kartavya se chyuti,tyAga,vidroha defective A 1. kharAba,doShapUrNa,adhUrA,nyUna,dUShita,sadoSha,asa.npUrNa defence N 1. bachAva,rakShA,ADa,sharaNa,2. saphAI,uttara,prativAda,pratyuttara defenceless A 1. bachAvarahita,rakShAhIna,be hathiyAra,arakShita defend VT 1. bachAnA,rakShA karanA,sAmanA karanA,2. javAbadehI karanA,saphAI denA,pratyuttara denA defendant N 1. prativAdI,pratyarthI,2. vaha jisake Upara mukadamA chalAyA jAye,muddAleha defender N 1. bachAnevAlA,rakShaka defensible N 1. rakShaNIya,uttara dene yogya,bachAne yogya defensive A 1. bachAnevAlA,rokanevAlA,ADa karane vAlA,rakShaka,AtmarakShaka,nivAraka, defensive N 1. sharaNa,bachAva defer VT 1. svIkAra karanA,mAna lenA,2. TAlanA,dera karanA,sau.npa denA deference N 1. Adara,sa.nmAna,maryAdA,adhInatA defiance N 1. lalakAra,dhamakI,chunautI,chheDachhADa,sAmanA,avakShA,anAdara defiant A 1. niDara,dilera,lalakAranevAlA,sAvaGYa,uddhata,2. baiThane yA khaDe hone kA dilerAnA Dha.nga deficiency N 1. kamI,ghaTI,nyUnatA,doSha,ToTA deficient A 1. ToTA bharanA,ghATA uThAnA,kamI pUrI karanA deficit N 1. ToTA,kamI,ghATA,Aya kI kamI define VT 1. sImA bA.ndhanA,2. vyAkhyA karanA,varNana karanA,artha batAnA,paribhAShA karanA definite A 1. ThIka,nishchita,nirdiShTi,spaShTa,ThIkaThIka,2. parimita definition N 1. paribhAShA,bakhAna,vyAkhyA definitive A 1. nishchita,niyata,spaShTa,antima,nishchAyaka,nirNAyaka deflect VT 1. moDanA,jhukAnA,bhUlanA,bhulAnA,TeDhI rAha jAnA deforestation N 1. vananAshana,vana rahita karanA

35 of 157

2/29/2008 9:15 PM

.. english to hindi dictionary ..

http://sanskritdocuments.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.html

deform VT deformity defraud VT defray VT deft A defunct A defy VT degenerate degeneration degradation degrade VT degrading degree N deity N deject VT delay N delay VT delectable delegate delete VT deliberate deliberate deliberately deliberation delicacy delicate delicious delight N delight VT delightful delineate delineation delinquency delinquent delinquent delirious delirium deliver VT delivery dell N delta N delude VT deluge N deluge VT delusion delve VT demagogue demand N demand VT demarcation demean VT demeanour demise N demise VT demobilise demobilize democracy democrat demolish demolition demon N demoniac demonstrate demonstration demoralisation demoralise demoralize demur VT demure A den N dengue N denial N denizen N denominate denomination denominational denote VT denouement denounce dense A dental A dentist N dentistry denude VT denunciation deny VT depart VT department departure depend VT dependence dependency dependent depict VT deplete VT deplorable deplore VT deploy VT deport VT deportation

1. kurUpa karanA,bigADanA,beDha.ngA karanA N 1. kurUpa,bigaDA,beDha.ngA 1. chhala se apaharaNa karanA,dabA rakhanA,ThaganA,dhokhA denA 1. kharcha uThAnA yA chalana bharanA,adA karanA 1. nipuNa,chatura,chAlAka 1. mR^ita,marA huA,2. marA huA manuShya 1. sAmanA karanA,tuchchha samajhanA,lalakAranA,nirarthaka karanA,avaGYA karanA A 1. kulAchAra,bhraShTa,apakR^iShTa,adhama,nIcha,kupUta,kamInA N 1. kulAchAra bhra.nsha,nIchatA,heThApana,adhamatA,nIchAvasthA N 1. adhikAra bhra.nsha,padachyuti,nichAI,adhogati,apamAna,adhamatA 1. padachyuta karanA,ghaTAnA,utAranA,apamAna karanA A 1. adhogatI kAraka,apamAnajanaka,mAnanAshaka 1. pada,darjA,sIDhI,sthAna,2. upAdhi 3. pada vistAra,dashA,avasthA,kAShThA,parimANa,4. a.nsha 5,60 mIla kA parimANa 6. varga 1. Ishvara,devatA,deva 1. udAsa karanA,mana toDanA,jI toDanA,hatotsAha karanA 1. vilamba,aTakAva,roka 1. TAlanA,derI karanA,vilamba karanA,ThaharA denA,rokanA A 1. manabhAvanA,suhAvanA,ruchira N 1. pratinidhi 1. miTAnA,nikAlanA,khurachanA,po.nchhanA,naShTa karanA,uThA denA A 1. suvichArita,sa.nkalpita,socha vichAra ke kiyA huA,jAna bujha ke kiyA huA,2. satarka,asAhasika sAvadhAna VT 1. sochanA,vichAranA,samajhanA,salAha karanA Adv 1. sAvadhAnI se,chaukasI se,dhImepana se,socha vichAra kara,jAnabUjha kara N 1. vichAra vimarsha,vichAra,dhyAna,samajha bUjha,cheta N 1. sukumAratA,bArIkI,miThAsa,najAkata,mR^idulatA,lAlitya,lAvaNyatA,rasa,bhogavilAsa,komalatA A 1. komala,sUkShma,mahIna,sukumAra,svAdiShTa,suhAvanA A 1. svAdiShTa,mIThA,madhura,ruchikara 1. Ananda,ma.ngala,prasannatA,harSha 1. Anandita karanA,prasanna karanA A 1. sukhada,manohara,ma.ngalamaya,suhAvanA,AnandadAyaka VT 1. a.nkita karanA,rUparekhA prastuta karanA,chitrita karanA,chitra utAranA,varNana karanA,khI.nchanA N 1. AkAra,Alekhana,chitra,DhA.nchA,varNana N 1. pApacharitra,doSha,chUka,aparAdha A 1. doShI,aparAdhI,kartavya bhraShTa,pApI N 1. doShI,aparAdhI,kartavya bhraShTa,pApI A 1. behosha,bhrA.ntachitta,acheta,besudha N 1. mUrchhA,chittabhrama,achetanA,besudhI,behoshI 1. chhoDanA,svata.ntra yA mukta karanA,chhuDAnA,2. denA,pradAna karanA,sau.npanA .jAnanA 3. bolanA( vyAkhyAna) denA,kahanA,p N 1. pradAna,sau.npanA,arpaNa,2. mukti,bachAva,chhuTakArA,rakShaNa 3. kathana,uchchAraNa,bolane kA Dha.nga 4. prasava, 1. chhoTI ghATI,gaDhA,khaDDa 1. trikoNa dharatI jo pAnI se ghirI ho,eka yUnAnI akShara,DelTA 1. dhokhA denA,bahakAnA,bhrama me DAlanA 1. pAnI kI bADha,jala pralaya,ativR^iShTi 1. DubonA,plAvita karanA,2. vihvala karanA N 1. dhokhA,kapaTa,mAyA,jhA.nsA,bhrama,mati bhrama,AbhAsa 1. phAvaDe se khodanA N 1. prAkR^ita jana kA nAyaka yA netA,dalapati,janasamudAya kA netA 1. chAha,pUchha,mA.nga,prashna,prArthanA,takAjA 1. mA.nganA,pUchhanA,apanA kahanA,prashna karanA N 1. sImA.nkana,sImA rekhA,avadhI 1. nIchA dikhAnA,bartAva karanA,vyavahAra karanA,nIchA karanA,halakA karanA N 1. AcharaNa,chAla chalana,Dha.nga,bartAva,vyavahAra 1. mR^ityu,2. paTTA,samarpaNa,pradAna 1. denA,pradAna karanA,hastA.ntarita karanA VT 1. chhoDa denA,alaga alaga karanA VT 1. chhoDa denA,alaga alaga karanA N 1. prajAta.ntra rAjya,svarAjya,prajAta.ntra N 1. prajAta.ntravAdI,prajAta.ntra rAjya kA sahAyaka,2. prajAta.ntrIya,sArvalaukika,prajAta.ntra sadR^isha yA sa.nba.n VT 1. DhAnA,girA denA,toDanA,naShTa karanA N 1. nAsha,bigADa,ujADa,girAva,vidhva.nsa 1. bhUta,preta,rAkShasa,asura,dAnava A 1. bhUtagrasta,AsurI,paishAchI VT 1. dikhalAnA,varNana karanA,batalAnA,sidhda karanA,nirUpaNa karanA,pramANita karanA N 1. pramANa,sidhdi,dikhAvA,nirUpaNa,pratipAdana, N 1. naitika patana,AchAra bigADanA,naShTa karanA,bhraShTa karanA,nirutsAha karanA VT 1. nirutsAha karanA,2. AchAra bigADanA,naShTa karanA,bhraShTa karanA VT 1. nirutsAha karanA,2. AchAra bigADanA,naShTa karanA,bhraShTa karanA 1. AgA pIchhA karanA,vilamba karanA,DhIla DAlanA,bhrama rakhanA,2. virodha karanA,i.nkAra karanA,ujra karanA 1. shAnta,salajja,vinIta,dikhalAvaTI,namra,gambhIra,2. bagulA bhagata,nakhare bAja 1. mA.nda,khoha,bila,vivara,guhA,aDDA,2. choro Adi kA chhipane kA sthAna 1. De.ngU,eka prakAra kA jvara jisame.n bahuta pIDA hotI hai 1. nakAranA,asvIkAra,nahI.n,2. tyAga,virAga,sanyAsa 1. nivAsI,rahanevAlA,vAsI VT 1. nAma rakhanA,pukAranA N 1. nAma,upAdhi,2. varga,koTi A 1. pa.ngata,jAti,sA.npradAyika 1. batalAnA,jatAnA,sa.nketa karanA,artha batAnA N 1. nindA,aniShTa prakAshana,dhamakI,DapaTa,2. nirvahaNa,samApti VT 1. doShI ThaharAnA,dhamakAnA,nindA karanA,badanAma karanA 1. ghanA,moTA,saghana,gADhA, 1. da.ntya,dA.nta se samba.ndha rakhanevAlA 1. De.nTisTa,dA.nta ke rogo.n kA vaidya,danta vaidya,dA.nta banAne vAlA N 1. danta chikitsA,dA.nta kA ilAja 1. ughADanA,nirAvR^ita karanA,na.ngA karanA,kapaDe utAra lenA,nagna karanA N 1. nindA,dhamakI,jhiDakI 1. bAta kATanA,khaNDana karanA,nakAranA,asvIkAra karanA,na mAnanA 1. se haTanA,mu.nha pheranA,mArga se vichalita honA,2. chalA jAnA,sidhAranA,bidA honA,maranA,baiku.nThavAsI honA 3. alaga ka N 1. vibhAga,mahakamA,a.nga,bhAga N 1. prasthAna,chachalA jAnA,maraNa,apakrama,moDa,phirAva 1. bharosA rakhanA,avalambana karanA,AsarA rakhanA,2. laTakanA N 1. sahArA,lagAva,bharosA,vishvAsa,sa.nba.ndha,avalamba,2. adhInatA,paravashatA N 1. adhInastha desha,adhIna rAjya A 1. adhIna,avalambita,mAtahata,Ashrita,parAdhIna 1. chitra khI.nchanA,ra.nganA,varNana karanA 1. khAlI karanA,khI.ncha lenA,chhU.nchhA karanA,shUnya karanA,niHsheSha karanA A 1. shokamaya,vilApanIya,shochanIya,bechArA 1. shoka karanA,vilApa karanA,duHkha karanA 1. phailanA,kholanA,vistAra karanA 1. desha nikAlA denA,chAla chalanA,bartAva karanA N 1. nirvAsana,desha se nikAlanA,desha nikAlA

36 of 157

2/29/2008 9:15 PM

.. english to hindi dictionary ..

http://sanskritdocuments.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.html

depose VI depose VT deposit N deposit VT depositary deposition depot N deprave VT depravity deprecate depreciate depreciation depress VT depression deprivation deprive VT depth N deputy N derail VT derange VT dereliction deride VT derision derivative derive VT descend VT descendant descent N describe description descriptive desecrate desert N desert VT deserter desertion deserve VT deservedly deserving design N design VT designate designate designation designing desirable desire N desire VT desist N desist VT desk N desolate desolate desolation despair N despair VT desperate desperation despicable despise VT despite N despite VT despondent despot N despotic despotism dessert N destination destine VT destiny N destitute destroy VT destruct destruction destructive detach VT detached detachment detail N detail VT detailed detain VT detect VT detection detective detective detention deter VT detergent detergent deteriorate deterioration determinant determinant determination determine determined deterrent detest VT dethrone

1. sAkShI denA 1. padachyuta karanA,gaddI se utAranA,rAjasi.nhAsana se utAranA,pada se girAnA 1. dharohara,jamA,ekatrita kI huI vastu,bai.nka Adi me jamA,jamAnata Adi,2. dharohara rakhanevAlA 1. jamA karanA,rakhanA,sau.npanA,alaga rakhanA N 1. dharohara kA sthAna,koTI N 1. padachyuti,gaddI se utAranA,rAjyabhra.nsha,2. bayAna,shapatha pUrvaka,sAkShya,sAdhya 1. koThI,godAma,Dipo,bhaNDAra 1. bigADanA,naShTa karanA,nA N 1. burAI,nIchatA,bhraShTatA,durAchAra,duShTatA VT 1. pashchAtApa karanA,2. virodha me kahanA,virodha karanA 3. anumati prakaTa karanA,anuchita samajhanA VT 1. mUlya ghaTAnA,halakA samajhanA,mAna ghaTAnA,2. mUlya me ghaTa jAnA N 1. mUlya kA nyUna karanA,ghaTAva,halukAI,heThApana 1. dabAnA,nI.nchA karanA,hatotsAha karanA,udAsa karanA,dhImA karanA N 1. dabAva,udAsI,viShAda,glAni,2. gaDhDhA,3. avanamana N 1. apaharaNa,va.nchana,chhoDa,haraNa,bhra.nsha,hAni,nAsha,Apada,2. padachyuti 1. le lenA,chhIna lenA,haTA lenA,apaharaNa karanA 1. gaharAI,gaharAI kA nApa,2. gaharA sthAna 3. budhdi,chAturya,pahu.ncha 4. bIcha,madhya 1. pratinidhi,pratipuruSha,sahAyaka 1. paTari se utAranA 1. golamAla karanA,ulaTa palaTa karanA,krama vibhAganA N 1. tyAga,kartavya yA karma me chUka,upekShA,2. samudra yA nadI ke kinAre dhArA haTa jAne se nikalI huI bhUmi 1. ha.nsanA,ThaTThA mAranA,ha.nsI uDAnA N 1. ThaTThA,ThaTholI,upahAsa,2. jisa para ha.nsI ho A 1. dUsarI vastu se liyA huA,vyutpatilabdha,vyutpanna,2. mUla dhAtu se utpanna shabda,yaugika pada 3. prasUta 1. nikAlanA,pariNAma nikAlanA,dhAtu ke rUpa nikAlanA,utpanna karanA,2. nikalanA,utpanna honA 1. utaranA,nikalanA,2. bapautI me.n AnA,bA.nTe me.n AnA,milanA,uttarAdhikAra me.n AnA N 1. santAna,va.nsha,va.nshaja 1. utAra,DhAla,2. janma,kula,3. AkramaNa,chaDhAI VT 1. chitra khI.nchanA,varNana karanA,kahanA N 1. vyAkhyA,varNana,hAla,kathana,huliyA A 1. varNanAtmaka,varNanakArI,vAchaka, VT 1. bhraShTa karanA,apavitra karanA 1. yogyatA,guNa,2. vana,ja.ngala,marusthala,marubhUmI 1. chhoDa denA,tyAga karanA,2. bhAga jAnA,senA me.n se bhAga jAnA N 1. bhagoDA,senA me se bhAga jAne vAlA,senA tyAgI N 1. tyAga,bhAga jAnA,senA tyAga,chhoDa,chhoDa dene kI avasthA 1. yogya honA,adhikArI honA Adv 1. uchita rIta se,yathA yogya N 1. yogya adhikArI,pAtra 1. abhiprAya,Ashaya,uddeshya,yukti,yojanA,upAya,ShaDya.ntra,rUpa,khAkA,chitra,DhA.nchA 1. banAnA,yukti karanA,rUpa khI.nchanA,2. AkA.nkShA karanA,abhiprAya yA ichchhA karanA A 1. niyukta kiyA huA VT 1. nirdiShTa karanA,dikhalAnA,nAma rakhanA,vishiShTa karanA batalAnA N 1. padavI,sa.nketa,nAma,upAdhi A 1. chAlAka,dhUrta,kapaTI,upAya rachanevAlA A 1. vA.nchhita,spR^ihaNIya,manohara,manabhAu 1. ichchhA,lAlasA,manokAmanA,abhilAShA,ichchhA kI huI vastu,abhIShTa 1. chAhanA,AkA.nkShA karanA,ichchhA karanA 1. rukAva,virAma,nivR^itti 1. ruka jAnA,bAja AnA,chhoDa denA,nivR^itta honA,hAtha uThAnA,haTanA 1. Deska,DhalavA.n meja,lekhanAdhAra A 1. ujADa,nirjana,sunasAna VT 1. ujADanA,nirjana karanA N 1. nAsha,ujADa,dhva.nsa,sunasAna avasthA 1. nirAshA,nairAshya,viShAda,nirAshA utpanna karanevAlI vastu 1. nirAsha honA,AshA tyAganA A 1. nirAsha,AshAhIna,baDe jokhima kA,2. ugra,beDara,AtatAyI,atisAhasika N 1. nirAshA,sAhasikatA A 1. ghR^iNita,nIcha,adhama,ghR^iNAyogya 1. ghR^iNA karanA,dUra bhAganA,tuchchha jAnanA,ghaTiyA samajhanA 1. baira,pratirodha,virodha 1. dveShInA,drohInA A 1. AshAhIna,nirAsha 1. manamaujI rAjA,svechchhAchArI shAsaka,nirdayI yA atyAchArI yA prajApIDaka rAjA A 1. manamaujI,svachchha.nda,svata.ntra,svechchhAkArI,atyAchArI N 1. nira.nkusha shakti,svechchhAchAritA,svechchhAchArapUrvaka shAsana praNAlI,atyAchAra,prajApIDana 1. DejarTa,miThAI,bhojana ke pIchhe khAne ke phala yA meve N 1. abhiprAya,uddeshya,nirdiShTa sthAna,TikAnA 1. ThaharAnA,niyukta karanA,nirdiShTa karanA 1. honahAra,karma,prArabdha,bhAvI,bhavitavyatA,bhAgya A 1. rahita,hIna,vihIna,ka.ngAla,bechArA,nirdhana 1. DhA denA,naShTa karanA,nAsha karanA,ujADanA,miTA denA,vadha karanA VT 1. toDa phoDa karanA,satyAnAsha karanA,dhva.nsa karanA,sa.nhAra karanA N 1. toDa phoDa,shArIrika yA mAnasika nAsha,dhva.nsa,sa.nhAra A 1. hAnikAraka,ghAtaka,ujADa,vinAshakara,a.ntakara 1. pR^ithaka karanA,kholanA,chhuDAnA,dala bhejanA A 1. alaga,pR^ithaka,asa.nlagna,belagAva,chi.ntA yA ba.ndhana ityAdi se svata.ntra N 1. viyoga,vichchheda,pR^ithakatA,svata.ntratA,2. senA kA eka bhAga 1. vyaurA,vistArapUrvaka varNana,vR^ittA.nta 1. vyaurevAra varNana karanA,vivaraNa denA,batalAnA A 1. vyaurevAra,pUrA,savistAra,vistArapUrvaka 1. roka rakhanA,najarabanda karanA,pakaDa rakhanA 1. dekha pAnA,pakaDanA,patA lagAnA,jAna lenA N 1. khoja,anusandhAna,patA lagAnA A 1. jAsUsI,bhediyA,khuphiyA,patA lagAnevAlA,khojI N 1. jAsUsa,guptachara N 1. roka,vilamba,dAba rakhanA,chhekAva,nigraha,virodha "1. rokanA,manA karanA,haTA"" " A 1. shodhanI,sApha karanevAlA,shudhda karanevAlA N 1. shodhanI,sApha karanevAlI vastu VT 1. bigaDanA,naShTa honA N 1. bigADa,bhraShTatA,kShaya,avanati,adhaHpatana A 1. niyukta karanevAlA,avadhAraka N 1. nishchaya sAdhana,nishchita guNaka N 1. nishchaya,sa.nkalpa,vichAra,abhiprAya,pratiGYA,nirdhAraNa,nirUpaNa,anta,samApti VT 1. sa.nkalpa karanA,ThAnanA,sthira karanA,pakkA karanA,phaisalA karanA nishchaya karanA,nirdhArita karanA,nirNaya ka A 1. dR^iDha,pakkA,nishchita,dR^iDha sa.nkalpa,niyata N 1. DarAkara rokane vAlA,dhamakAnevAlA 1. tuchchha jAnanA,ghR^iNA karanA VT 1. gaddIpara se utAranA,rAjapada se chyuta karanA,adhikAra chhinanA

37 of 157

2/29/2008 9:15 PM

AyAma.kunda.udyoga. ghaTanA. dera lagAnA. hIrA.Adesha 1.chUkanA. lakShaNa dekhakara( roga) nirNaya karanA.pushtAnA. khodanA.roga kA nirNaya. pachAva.bolachAla vinyAsa.ni.Dha.samApta honA.bhinnatA.anurAga.paishAchika.a.bhakosanA.matibheda.pathya.nga. kaThinAI se prANa nikalanA 1.vinAsha 1.ncha.thoDA. chitra.bhinnamati honA N 1. prANArpaNa.ghAtA.dUbhara. ThIka. AGYA.sa. ghaTAnA. khA jAnA. DAyala. upAya.Adesha 1. parishrama.ndhI N 1.AghAta. bolI bhAShA.n yA rAjyo.npanA. bAtachIta.antara nikAlanA.kama honA VT 1.asamAna.halakApana 1. karNarekhA. dasta. koSha.andhA sA 1.ThIka mArga se bhaTakAnA.bheda karanA A 1. khAInA.choTa.chintA.shabda karAnA. duShTa yA nirdayI manuShya A 1.ThappA 1.sa~Nkalpa karanA 1.uchcha padAdhikArI 1.TeDhA.nTe kA shabda.ekAdhipati.nvardhana.sAmarthya 38 of 157 2/29/2008 9:15 PM .Dhaha jAnA 1.vyavasthA. kaThora samAlochanA.dhArmika.ichchhApatra dvArA dAna.bA.ntra 1.pada. chihna. shoragula karanA.vyApana 1.nba.maryAdA.ndhA.bolane kA Dha.2.murajhAnA N 1.ikAI kA a. vichalana. ujADanA. likhAnevAlA.sammati na denA. satkAra karanA. yatna karanA.gUDha.dR^iDha bhakti.sammAna karanA.lagAnA 1.vakra.vikarNa 1. bheda.2.jora se bhaDakanA 1.khAnA.sa.sa.bolabAla.Asakta.yatna kI dhuna.malina 1.imalA.lambAI.baDhAnA N 1.kahAvata.bikharA huA. shabda honA.mAra.kamI A 1.bajAnA.phIkA karanA N 1.nbandhI.vistR^ita 1.khodane kA ya. sudhAranA.nlApa N 1.shreNIbaddha karanA N 1.ghaTanA.anavarata N 1.savya.sa. shoragula.parimANa.TAla maTola karanA. kramAnusAra sthApana A 1. TanaTanAnA.shabdasAgara 1.eka se nau taka ke a~Nka.asugama.mailA.bahAnA N 1.bela bUTedAra reshmI kapaDA rumAla.kama honA VT 1. samaya para bhojana karanA.pathya lenA 1.2.Tana Tana 1. laghu sa.bha. gha.2.upAya karanA.dama nikalanA.html detonate detract VI devastate devastation develop VT development deviate VT deviation device N devil N devilish devious A devise N devise VT devoid A devote VT devoted A devotion devour VT devout A dew N dew VT dexter A diabetes diabetic diabetic diabolical diagnose diagnosis diagonal diagram N dial N dialect N dialogue diameter diametrically diamond N diaper N diarrhea diary N diatribe dice N dice VT dictate N dictate VT dictation dictator diction N dictionary dictum N die N die VT die-ØÏè¿è diet N diet VT differ VT difference different differential differentiate difficult difficulty diffuse A diffuse VT diffusion dig N dig VT digest N digest VT digestion digestive digger N digit N dignify VT dignitary dignity N dike VT dilapidate dilemma N diligence diligent dill-¿ÑèÑèÍè dilute VT dilution dim A dim VT dimension diminish diminish diminution diminutive diminutive din N din VT dine VT ding N ding VT dingy A dinner N dint N VT 1.ndA.nanhA N 1.sa.bhedakara.lata paDA huA. dhu.sau. ThaharAnA.ndhanA.2.kuTila.vR^iddhi.asAdR^ishya.DhIla DAlanA.phira jAnA. ghU.AGYApana.pAchaka.de denA. dopahara kA bhojana karanA. chhoDa jAnA.Adeshaka.udyama.abhidhAna.likhavAI N 1.duShkaratA.katarAnA N 1.prashnottara.vistAra karanA.ntara.chUka 1.asadR^isha A 1.AviShkAra.ngrahaNI.bhUlA huA.ngauchhA. osa se bhigonA 1. kShaya honA.aspaShTa. nIti kA samUha.muhAvarA N 1.2.dainika vivaraNa N 1.kuderanA.udyogI.jisase khodA jAye.durAchArI.pApiShTha VT 1. pA.nga. pAchaka. parishramI. uDelanA..a. phailAva.lUTanA.svatantra yA svAdhIna manuShya 1. pauna i.bhAShaNa N 1.ubhAra.malina.nsA.dakShiNa N 1.vyAsa Adv 1.phailAnA.kaThinAI.gaurava 1.bhakta 1.utsuka.pUjA. AGYA denA.nGYA 1.dikhAva 1.udyamI.2.AhAra.U.asamAnatA.ndhI.sheSha A 1.bajAnA 1.ichchhApatra dvArA pradAna karanA. bhUta. maranA.durvodha.a.bhojanotsava 1. kAlA.dhIre dhIre prakaTa karanA. bhojana. khudAI 1.baDA pAdarI.koNIya rekhA. kholanA. bhojana khilAnA.shaitAna. dAganA.naShTa karanA N 1.2. phailA huA.nigalanA 1.bolI. kala.vihIna 1. pachAnA. uchcha padavI vAlA.rokanA VT 1.tapasyA.antara honA.nchA 1. rahita.yukti.sA. vibheda jAna lenA.ndhalA.rojanAmachA.matabheda honA.unnati. english to hindi dictionary .haDapa karanA.dharmaniShTha.rekhA chitra. rAta kA bhojana.chauDAI.ngraha 1.ndhalA karanA N 1.bhakta.AkShepa.bakheDA 1.vipula. roga kI pahachAna.ga. prANArpita.AkR^iti.dhUmadhAma. dhu. bahumUtra rogI.chhitarAva.ichchhApatra 1. uttaradAna.sa.ghaDI kA cheharA 1.kama karanA N 1.ghumAva pherAva kA 1.ghaTAnA.duHsAdhyatA.virodha.ekAgrachitta.nkAra 1.nsa.pada baDhAnA.vistAra VI 1. duShTa.jimAnA 1.nkita honA. deshI bhAShA. dAhinA.tauliyA N 1.ndA 1. chhoTA.isa roga se pIDita manuShya A 1.bhoja.dhu. pA.tuShAra 1.pAnI milAkara halakA kara denA.ndhalA honA. vachana.nba.bilakula .lavalIna.kAna khAnA 1.bhinna.nsA 1.sAvadhAna.nyArA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.bala.do yA adhika vyaktiyo.chaDhAnA.padavI.nAlAnA..varNana.ngula bhara.madhumeha A 1.nkaTa.pishAcha.ujADa.nchA karanA N 1.bhArI N 1.anurAgI. adhakaTa. DikTeTara. a. shrutalekha. madhumeha sa.kolAhala.vikAsa 1. nAsha.moTAI.nvarajAla.bhaTakAvA.chhitarA huA.vistAra.pAchanasa.nse se khelanA 1.2.likhAnA.nvAda.nchAI kI nApa.n kI sabhA 1. patalApana. bilakula viruddha 1.naShTa honA.nba.sa.visheShaka VT 1.vikalpa N 1.dasta honevAlA roga 1. kaThina. pA.dhva.naharanA. rAjAo.alaga honA.manda. khodanevAlA manuShya.roganidAna N 1.pachanA. bahumUtraroga.vivAda.likhAnA.nidAna karanA N 1.hIraka 1.bahumUtra sa. bhaTakanA.ndhI 1. bhaTakA huA.gAchha. dinacharyA patrikA. bhinna honA.chu. N 1.U.avirAma A 1.pR^ithaka.duShTa 1. pishAcha sadR^isha.bhe.paripAka.upAsanA.goDanA 1.yoga 1.chhitarAnA. patalA karanA.nTa karanA. chaTI.ntara sa. kaThinatA. duvidhA.chAlAkI.AgA pIchhA karanA 1. tapasvI.ngraha karanA. osa.dhUpa ghaDI.eka kone se dUsare kone taka lakIra. kAmadAnI.guTakA..kramAnusAra rakhanA. baDappana.2.bolanA N 1.chauDAI.jha.vichalita honA.bhUla.nsA.shUnya.n kI bAtachIta.asukara.peTa chalanA. alaga. http://sanskritdocuments. sulajhAva.hallA machAnA.nka 1.duHsAdhya.

ugala denA.2.aprIti.pahachAna.bigADa denA. tuchchha samajhanA.viruddha.shikShaNa.mukta 1.mochana.upadesha 1.sukha. baTTA denA.nikAla denA.nchAlaka m 1.anusa.avagAha.kramabha. vyaya. sAhasahIna karanA.vivAda karanA 1.akR^ipA.apratiShThA.kArya svAdhInatA.Akasmika durghaTanA 1.damana karanA 1.chaukasa. 1. asvIkAra karanA.nga badalanA.akShamatA balahIna karanA.pAnI utAranA.bhugatAna karanA.samajhadAra. 1.adhikAra 1. bAtachIta.kuNDala.AshAbha.njhaTa.adhIra.antardhyAna honA.chelA.nikAlanA 1.daNDa denA.avapAta.nirvAhaka 1.anupayuktatA 1.2.betAla.nigraha 1.boranA.udhAranA.nDha nikAlanA.dishA. ghamaNDI.sa. asammati.rUpa bigADanA 1.html diocese N dip N dip VI dip VT diphtheria diploma N diplomacy diplomatic diplomatic direct A direct VT direction director directorate directory dirigible dirk N dirt N dirty A disability disable VT disadvantage disaffection disagree disagreeable disagreement disallow disappear disappearance disappoint disappointment disapproval disapprove disarm VT disarmament disarray disarray disaster disastrous disavow VT disband VT disbar VT disbelief disbelieve disburse disbursement disc N discard VT discern VT discerning discharge discharge disciple disciplinarian disciplinary discipline discipline disclaim disclose disclosure discolour discomfort discomfort disconcert disconnect discontent discontent discontinue discordant discount discount discourage discouragement discourse discourse discover discovery discredit discredit discreet discrepancy discretion discriminate discrimination discuss VT discussion disdain N disdain VT disdainful disease N disembark disenchant disengage disengagement disfavour disfavour disfigure disgorge disgrace disgrace 1.vivAranA 1. chhuDAnA. kurUpa karanA.maNDala. buddhimAna. N N VT N A 1.rAjanaitika viShayo me.virodha karanA.miti kATA kATanA.gaDabaDa. A 1.nga karanA.ayogyatA.bigADanA. N 1. 1.nagaranivAsiyo.chhoDa denA.ndA karanA hathiyAra chhIna lenA.spaShTa.mA.niyama baddhatA.vAdavivAda.phiratA. chhuTakArA.vitarka.asa.padachyuti.parIkShA.eka rAya na honA.ngalika.kharcha.kUDA.daivAgata vyathA. asAmarthya. prakAshana. chhuDA denA.apamAna 1.vipatti.nDalI.na lenA asvIkAra karanA dekhanA.ashlIla. svAtantrya.2.Adesha karanevAlA. vamana karanA.adhiShThAtA kA daphtara yA pada. ulaTa palaTa karanA. AGYA na denA.2. bheda karanA.anushAsaka 1. 1.na mAnanA.nba.shikShA denA.uThAva.ndhanA.alAbha 1.abhimAnI.nkita karanA.chatura.mitikATA. nishaHstrIkaraNa.dila toDanA. vaira.apamAna karanA 1. rAha batAnA.apayasha. aprasannatA.nka 1. N N VT A N VT VT N VT N N VT 1. alaga karanA. AGYA denA. dhaDAkA. abhAgA.anAdara karanA 1.kheda.ToTA. AshAbha.chhUTa 1.sAkShAta.tiraskArapUrNa.bekAra karanA 1.phaTa jAn 1. alaga karanA.GYAnI.malina.pIDA. ghATA. 1.antara karanA yA dekhanA 1.adarshana.rUpa bigADanA 1.prakaTa kI huI yA khojI huI vastu 1.nvAda.vidyArthI.rokanA.nDa sa.viruddhatA. adhiShThAtA gaNa.mukaranA.uddhata vyAdhi.badanAmI 1.adhiShThAtA. shikShaNa yA anushAsana yA da.ndhAna.subuddhi 1.bi. 1.mukti.tAka.apamAna.banda honA 1..nIti sa.bhAga jAnA.vR^ithA karanA.asa.ni.avekShaka.kaushala sa.sa.buddhi.samajha.tiraskAra karanA 1.prakAshana.nga karanA 1.2. baTTA.patA denA.vikalatA.pIDA.ntha.pR^ithaka karanA.de denA 1.ora.2.bahasa ghR^iNA.sa.kATa lenA.yuddhAbhyAsa. alopa honA.barI karanA.prakaTa kI huI vastu 1.naukarI se alaga kara denA.sAvaGYa.bholA bhAlA.nTa karanA. N 1.viniyama.adR^ishya honA.apamAna.nApanA.npAdana 3.nikAla lenA 1.jha.nchAlaka.daNDa. de DAlanA.kutsita.mukti.chhoDanA. http://sanskritdocuments.khoja.shAstrArtha.anukrama lakSha karanA. aruchi prakaTa karanA.nda ho jAne se shvAsa banda ho jAne kA roga.n pravINa. 1.bemela karanA 1.niShphala karanA 1.titara bitara karanA.jaLI samajhanevAlA.viveka.sambandha toDanA.niShphala karanA 1.dharmAdhyakSha kA desha. virodha.DubonA.apakIrti.kaushala.dR^iShTi se girAnA 39 of 157 2/29/2008 9:15 PM .anuyAyI 1. parichAlana shIla.viveka. kUTanItiGYa sIdhA.nApasandI 1.jhukanA.kala.tarka karanA 1. english to hindi dictionary .nikAlanA. yuddha shikShA. abhAgya. prakAsha.abhavana. kholanA. antara.anushAsaka varga 1.nirAdara.kala.ngata 1.nbandhI.chukAnA.nirAsha 1.sanada 1. N 1. N A N 1.aprasanna.shAsana. apriya.duHkhada.besura.nga karanA. antardhAna.tyAganA.roga.mana toDanA.kramAgata.patA lagAnA 1. viparIta.nIche kA jhukAva DUbanA.rukanA.chhuDAnA.utsAhabha. 1.nchAlaka ma.kramabha.kusvAda 1.nIcha 1.ama.ra.nDha.kaShTa denA 1. rAjanayika.lauTA denA.samajha.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.vAdAnuvAda karanA.shiShya.chhuTakArA.phe.R^iNashodhana.AGYA.asamartha karanA 1. chhAtra.bahasa karanA.vaira.DAla denA.alaga karanA.ghR^iNAyukta.rAjadUta vyavahAra. na mAnanA.udhAranA.gale kI jhillI ba.kaShTa 1.vyaya karanA.alaga honA 1.anushAsana.nikAla denA.uThA denA 1.shradhdA na rakhanA 1.prakaTIkaraNa. sAhasahInatA.chhurA maila.chhA. ghabarAnA.pratyakSha.vidroha 1.khulA huA. de DAlanA.ghR^iNA karanA. vyavahAra kaushala 1.DhU.asvIkAra.vichAraNa. dhabbA DAlanA.bImArI. lakShya. nirbala karanA. lajjA.sUkShmadarshI 1.sa.3.prakaTa karanA.patA 1.nba..vibheda.ndhI.pAdarI kA desha DubakI.ga.chhoDanA.prakaTa karanA.varjita karanA.sa. sikhAnA.avahelanA. N N N N A 1.na mAnanA.bheda.gandA.ThIka na AnA 1.apamAna karanA 1.pratikUla. anushAsaka.asamartha karanA.nirAsha karanevAlI vastu 1. vishvAsa na karanA.nbhAShaNa.sudhAranA.jhukAnA 1.adhIra.niyamakartA.ADa me A jAnA.ndhI yA usa rUpa kA yA usako baDhAnevAlA 1.2.niShedha karanA.senA ityAdi ghaTA denA 1.niHshastra karanA.sAvadhAna.sarala.sIdha bA.DhAlU honA DubakI mAranA.rAjanaitika chAturya. kholanA.antara 1. sudhAra. duHkha.vikala karanA.Adesha.bechainI 1.DhU. N VT VT N 1.nirAshA. vivekI. asantoSha. nirvAha.chakra chhuDA denA.vipadyukta apanA na kahanA.pahachAnanA.barAbara.viphala karanA 1.ekadama. 1. :nA 1.chhoDanA. apamAna karanA.chalAnA.nga.sa. asantuShTa.duHkha 1.vyAkula karanA. ulaTa palaTa .2.vichAra. rAjanaya.pAlana. nirAsha karanA.vyaya kiyA huA dravya koI chipaTI gola vastu.shAsana karanA.spaShTa karanA 1.damana. DipthIriyA.chupake se haTa jAnA 1. rAjadUta samUha.chhipa jAnA 1.na mAnanA. nideshAlaya. 1. bhAra utAranA.chaitanya.nApasanda karanA.mokShaNa. duHkhI karanA.khoja pAnA.radda karanA 1.tiraskAra. jahAja se utAranA 1. niyama pAlana karanevAlA.( senA ityAdi) ghaTA denA.virodha. upayukta na honA.nga 1.n ke nAma patA vivaraNa kI pustaka.kUTanItiGYa 1. A N VT N N A N VT VT VT N VT N VT VT VT A N VT A N VT VT N N VT VT N N VT A N N VT N 1.na mAnanA.3.Adesha karanA 1.sIkha.adhikAra dAyaka patra.aniShTa.lakShaNa karanA. DAyarekTarI. 1.chalAye jAne yogya kaTAra.nga. avishvAsa 1.parichchheda charchA karanA.asvIkAra karanA senAbha.hAni.avakAsha 1.matabheda.ngati. avishvAsa. asammata honA.nsa sa. bAtachIta karanA.paddhati gra.nka denA.virAga.asvIkAra karanA 1.aruchi.sIdha. VT VT VT N N VT VT VT N VT dharmapradesha.toDanA yA TUTanA bairisTara ko padachyuta karanA. vishvAsa na karanA.jhagaDA.kuTila nIti.nishAnA.prashAsana.ndagI mailA.ntAnikA DiplomA.chhoDanA. charchA. bheda karanA.nba.virakti. vichAra.pahichAnanA.2..

lajjAprada.kramabha. anAdara.ntarita karanA display N 1.adharma.haTAnA.aruchi. matabheda honA. gaDabaDa karanA.nchaka. pIchhe chhoDanA. vishvAsaghAtI. ashiShTa.sa.svachchha karanA distillation N 1.sa.jhagaDA dispute VT 1. asadR^isha.dveSha dislike VT 1.da.2. a.krodha disposal N 1.aruchi disgust VT 1.strAva karanA. vivAda.kala.nibandha.2.ukatAnA. nirAsha karanA. asantoSha..asama.matabheda.na ha. gaDabaDa.nDI kA rUpayA na denA dishonourable A 1.bheda. rokanA. asantuShTa karanA. makAna se nikAla denA.haTAnA.dUra kA.2. avaGYA. ThIka rakhanA.sajAvaTa.beDaula.toDa. bechanA 3. jhUThA ThaharAnA.alaga karanA.svatva dabA baiThanA disproportionate A 1.ndha toDanA dislike N 1.2. ghR^iNA karanA.nAsha.girA denA.shokamaya dismantle VT 1.2.alaga.namaka harAma.asAmarthya. thAlI.tarka karanA.2. beImAna. antara.aprasanna karanA dish N 1.bha.ngIkAra na karanA.vilIna karanA.kala.dravIkaraNa. http://sanskritdocuments.avyavasthita karanA.jisake kAraNa asamarthatA ho disqualify VT 1. chulAnA.nikAla denA.satya DigAnA.bagAvata.rakAbI. bhinnamatAvalambI. adhikAra se haTA denA..ngA karanevAlA.nishkAma. samAlochanA karanA dissection N 1. antara.dikhalAnA.svabhAva.TUTa.3.nyArA distaste N 1.burA laganA. visarjana.DarAnA.khoTA.akShama banAnA. kAla.rachanA.vishiShTatA.ngA.adhikAra le lenA disregard N 1.strAvaNa distillery N 1.visvaratA. alaga.aprasannatA. jhagaDA. kATanA.asabhyatA.ngA karanA.bheda.khijAnA.ntrAsa. dUrI.halachalI DAlanA nA.udAsa karanA.atR^ipti. joDa ukhADanA.chAhanA.nDa karanA disinterested A 1. chIraphADa. asa.viparIta parAmarsha denA.halakA karanA disparity N 1.kamatI baDhatI ke sAtha.jhukAva dispossess VT 1.2.nAsha karanA dispensable N 1.padachyuti.shAsra viruddha. vyavasthA.nga.khI.gholanA.dAna karanA disposition N 1. ulaTA pulaTA karanA.nchanA.mana pheranA.a.nkAranA.sa.( nyAya) karanA disperse VT 1.a.alaga rakhanA.lajjA dishonour VT 1.nirAkaraNa.bhinna.nga disguise VT 1.hatotsAha karanA displace VT 1.prakaTa karanA displease VT 1. asammati.rAjadroha.anabana. bAhara karanA.niShThAhIna. rogI karanA disorderly A 1.avyavasthA.dhUmadhAma display VT 1.n parosanA dishearten VT 1. vidA karanA.haDDI yA joDa kA ukhADa jAnA. chhitarAnA.adhikAra.udAsa. chale jAnA disloyal A 1.toDa DAlanA.ruchi haTAnA disinfectant N 1.sa.nga dissatisfaction N 1.2.ndhi bha. ayogya ThaharAnA. beImAnI.. samAjachyuta karanA.kapaTI.dR^iShTi se haTAnA.antara.apakShapAtI.kha.vinyAsa.bheja denA. ruchi. kapaTI. bheSha badalanA.chhuTA denA.apakIrti.padavI.kATanA.upekShA.nghana.ghora.ndhi bha. phailAnA.asa.suprakAsha distinction N 1.2. spaShTa.namaka harAmI.pighalAva.kAma me lAnA. aruchi.nirAdAra.nga karanA.nivAraNa karanA distance N 1. dUra karanA.phirA huA.jagaha badalanA.svA.golamAla disorder VT 1.pighalAnA.nga karanA.nta ko vibhAjita karanA.apanA na mAnanA disparage VT 1.anAdara karanA.dila bigADanA.asvIkAra karanA.bhojana.toDanA.bhaya. vishvAsaghAta.asamatA.asvIkAra karanA. sthAnA. alaga alaga karanA.ashiShTatA disrespectful A 1. khi.html disgraceful A 1. marammata kI hAlata disrepute N 1. joDa alaga karanA. bheda batAnevAlA.thAlI me.samaya distance VT 1.shAstrArtha karanA. na sakAranA.nDaba.ndha.haTA denA.chhitarAnA. trAsa.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.mana jhukAnA.bha. ghR^iNA.nA dispute N 1.nga yA ula~Nghana karanA.chIraphADa karanA.vikAsa.vidAraNa. aruchikara.padachyuta karanA.ngata.naShTa karanA dissociate VT 1.akShamatA.savisheSha.nAmavarI.2. kala.lekha.udAsa karanA.vitarka.nikAla denA.asantoSha.2.2. vivAda karanA.dUrastha. burAI karanA. chhitarAnA. matavAlA karanA disgust N 1.ngati.virodha dissent VT 1. apamAna se.kShaya dissolve VT 1. khAnA.vibhinnatA dissuade VT 1.pramukhatva distinctive A 1. galAnA.nga.uDAnA.ghR^iNA. bheSha.rAja drohI. AGYA na mAnanA.kuDhAnA dissect VT 1.vidhAna.2.desha yA prA.chhinna bhinna karanA. nirAshAjanaka. thAlI lagAnA.vaha manuShya jo prachalita mata ke viruddha ho. visarjana karanA dissonance N 1. haTAva. aruchi. tuchchha jAnanA.bhayabhIta karanA.nkita karanA.nTanA.nchAva. de denA.pasa.kheda.aniShThA.dhUrta dishonesty N 1.bonA dissension N 1.nga karanA. rUkhA.hu.apramANa. shreShThatA.viruddha honA dissenter N 1.dAruNa. chhoDane ke yogya.akrama.upadravI.shAnta.nkakara.virodhI dissertation N 1.chUrNa karanA.chhiTakAnA.nkakara dishonourably Adv 1.viShaghna disingenuous A 1.asabhya disruption N 1.ghR^iNA distasteful A 1.kramabha.vyAkhyAna dissimilar A 1.AGYAla. praba.nIcha.parosA dish VT 1.va. alaga. rogANuo.laDAI.nchAI.AGYAbha. apamAnakAraka.aprItikara distil VT 1. apratiShThA.avaGYA karanA disorder N 1. english to hindi dictionary .( sabhA) visarjana karanA dispirit VT 1.laTakAnA dishonest A 1.a. dUra.sa.bAla nochanA yA khasoTanA.pahachAna.nda na karanA dislocate VT 1.nyamashIla.AGYAbha.udAsI.nTane yogya dispense VT 1.vidAI.bejoDa dissipate VT 1.denA.uchATanA.nTanA.uchchhR^inkhala disorganize VT 1.ndherA. virakta karanA.pakShapAta rahita disjoint VT 1.krodhita karanA displeasure N 1.avaGYA. aprasannatA.phailAvanA.kapaTatA. phailAnA.2.vivaraNa dispose VT 1. apamAna.visheShaka 40 of 157 2/29/2008 9:15 PM .bhayAnaka.bemela.asammAna.ghulAva. aprasanna karanA.virakti dissatisfy VT 1.asamAna. ghR^iNA karanA.adhikAra chhIna lenA. dikhAva.n se mukta karanevAlA.bhaya ke kAraNa niH sAhasa dismay VT 1.nga karanA.apamAna disrespect N 1. vivaraNa.kuTilatA dishonour N 1.niHsambandha.kapaDe utAranA. anAdara.bhakti hIna.nDa karanA disown VT 1.bhinna karanA dissolution N 1.alaga rakhanA distant A 1.bA.khoTA disintegrate VT 1.kusvAda.nDa kha. mana toDanA. utAra lenA.bhaktihInatA dismal A 1.upadrava nachAnA.taja denA.U.kamInA disguise N 1.auShadhI banAkara denA.uDAnA.na.viShama disprove VT 1.viShamatA dispassionate A 1.2.pratyAdesha disobedience N 1.nirAsha karanA dishevel VT 1. TUTanA. besurApana.chAha.ndhi bha.utAranA.nyUnAdhika.nkita rUpa se disincline VT 1.anAvashyaka.bA. niHsvArthI. dispel VT 1.burA.asAdR^ishya.nindA karanA.DhAhanA dismay N 1. bAla bakheranA.bigADa dissent N 1.nIchatA se.bAgI disloyalty N 1.khArija karanA dismissal N 1. vilayana.jhagaDanA disqualification N 1.prakAshana.nga bha.tamAshA.khaNDana karanA.chIranA nA.tyAgane yogya.nindya.bhinna. ghabarAhaTa.chhadma veSha.phUTa.burA. gaDabaDa.kala.nba.nga karanA dislocation N 1.pR^ithaka.apakShapAtI.nga vyavachchheda disseminate VT 1.tuchchha samajhanA. bhaTTI.pR^ithaka 3. alaga alaga karanA.dhyAna na denA disrepair N 1. barakhAstagI.uThA denA.beparavAhI disregard VT 1.chhipAnA.2.ghaTiyA. ayogyatA.haTha disobey VT 1.vinyAsa.tyAga karanA.da.mana toDanA dismember VT 1.sa.apAtratA. bA.nga dislodge VT 1.chhitaranA.niyama viruddha.madyaniShkarShashAlA distinct A 1. mana toDanA.apamAna karanA.chustrAva.apayasha. dhIra.upekShA karanA. a.toDanA dismiss VT 1.

n rakhanA sArA. 1.eka bhAga ko dUsare para moDanA dUnA.jhA. rajisTara me.sa. duvidhA sa. khoha me.nshayAtmaka 1. kayAmata kA dina.karaNI.2. 1.kaThoratA se shAsana karanA mahAshayaspena kI bhAShA me. daivatva 1. ghabaDAnA.pramAna viShayaka haTa jAnA. 1.chhalI pratirUpa.dUsarI ora lagAva 1.2.alaga karanA.2. 1.ndu lagAnA sneha me. prabala. 1.n paDanA 1. bhAgagaNita me.nta 1. duvidhA me. va. prasiddha karanA.3. likhita pramANa denA.pradhAna 1. gharelU. moDa.nshayAtmaka chheDanA.pahachAnanA. vitaraNa. shAsana 1.2.adhamI pIchhe laganA 1.vighna. bheda. 1.n khaDA karanA.ma. 1.bA.ughADanA.nTanA. A 1.utkR^iShTa ai. pAlatU 1.nchanA 1.mata 1. N 1. vidvAna 1. 1. shUnya bi. 1. bhAjyagaNita me.n likhanA DAkTara. 1.dAna. http://sanskritdocuments.2. 1. apamR^itigaNita me. avishvAsa karanA.nDala 1.nkA. bhAga denA 1. shAsana karanA 1. 1.3. do do. 1.jahAja godAma me.nAmI. prAdeshika.morI yathA.vaidya. nI.2. 1.2. 1.2.ndeha.alaga karanA.nTanA. 1. bahalAva. N VT N A VT N N N VT A 1.shA.nAnA prakAra ke 1. pAlatU banAnA 1..bhinnamata honA bhAga karanA.2. 1. 1.n bhinna bhinna. do ra. duharA karanA. 1. VT N N 1. 1. vibhinnatA.ngA karanA 1.pUrA karanA adhIna.vibheda khAI. lAbhA.n DUbanA duganA. chhala dUnA karanA. 1.2.n kI laDAI haThI siddhA. 1. 1. english to hindi dictionary . varchasva rakhanA.2. N 1. N 1.2.ndu.nTanA.eka mata honA gIta..ghara kA naukara 1.vikhyAta.n.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. 1.ndehI.ncha mAnava. N N VT A 1. 1.2. 1.vitaraNa karanA. jilA.avishvAsI.3.phirAva.n jAnA panaDubbA phelanA.ndeha 1.nTanA guDiyA Daulara Daulaphina kShetra gu. N 1.ngA. 1. 1.nga karanA 1.nga bira.kATanA.susta 1.sha. 1.pareshAna 1.2. dAna kiyA huA gadhA dAtA 1.tamAshA.sikoDanA.shvAna. 1.2.gAne kI kavitA DubakI DubakI mAranA. haThI karatUta. N N A 1.2. 1..sa. do havAI jahAjo. 1.2. chAkara. 1.nsA denA.vivAha vichchheda karanA. sIkha sakane yogya kaTagharA. N N 1.2.2. 1. 1.2.virodha. A A 1.2.bAdhA. phuTa.2. vighna DAlanA.2.do bAra sa.html distinguish distinguished distort VT distortion distract distraction distraught distribute distribution district distrust distrust distrustful disturb VT disturbance disunity ditch N ditto N ditto VT ditty N dive N dive VI diver N diverge VI divergence diverse A diversify diversion diversity divert VT divest VT divide VI divide VT dividend divider N divine A divinity division divisional divorce N divorce VT divulge VT do VT docile A dock N dock VI docket VI doctor N doctrine document document documentary dodge VT doe N doer N dog N dog VT dogfight dogged A dogma N dogmatic doings N dole N dole VT doll N dollar N dolphin N domain N dome N domestic domestic domesticate dominant dominate domination domineer don N don VT donate VT donation done A donkey N donor N doomsday door N dormant A dormitory dosage N dose N dot N dot VT dote V double A double N double VT doubly Adv doubt N doubt VT doubtful doubtless VT A 1.kurUpatA.upAdhi pahananA. prasiddha. TukaDA bA. ghATa me.bA.vahI sammata honA. bA.upadrava.jahAja godAma kaTaghare me. avishvAsa.n khaDA karanA.ndeha karanA 1.khola denA karanA.chhitaranA.dastAveja 1. pavitra. 1.ndeha 41 of 157 2/29/2008 9:15 PM .nTa 1.nbaja 1.nsha banAnA. bhAga kA talAka.nTa.2. nAlI. likhA huA.vibheda pheranA utAranA.2. 1. 1. sa.2. 1. TeDhApana. ghabarAhaTa 1.apane ko pramukha banAnA 1. varchasva.nti bha.vibhAga karanA 1.2. bhinna mata honA 1.pralaya kA dina daravAjA sushupta. shreShTha 1.nsha.sa. 1.sa.chhInanA phaTanA. nissa.pramANa patra denA 1. katarAnA hiraNI. bhinna bhinna karanA. dhyAna khI. sa.satAnA. 1.kArya bA.grahaNa karanA dAna karanA 1. 1.khela 1. 1.2.baTavArA.mR^igI kartA kuttA.nta. lekhya patra.nThanA.3. vichalana.chhitarAva. dhyAna kA khi. atyAchAra karanA.ra. pR^ithakIkaraNa talAka denA. ghATa. ghabarAyA huA. bA. 1. mitratA toDanA.2. N 1.siddhA.n bhAjaka IshvarIya. bakheDA.ndeha karanA.2.nchita karanA.2. A N VT A VT N VT 1. 1. bheda nikAlanA. mata.n 1. N 1.2. pR^ithaka karanA prakaTa karanA.nchAva. 1.pradhAnatA.rUpa bigADanA 1.pratiShThita.vikR^iti 1.2. shayanagR^iha khurAka kI mAtrA khurAka bi.2.ndehAtmaka.svargIya.vivAha vichchheda.

2.pITanA 1.3.2.n chUra matta vyakti matta. 1. 1. 1. kAma chora AvAja karanAmadhu makkhI jaisInA bU.chUnAdrava kAnA gADI me.3.nDukI.dono. 1. Dhola kI AvAja Dhola bajAne vAlA matta.2. 1.bAraha DrAphTa.2. A 1. N 1.gIlA karanA kapaDA pahanAnA. 1. 1.chUnAdrava kAnA.ndA bA.nDa.la.nA chalAnA. nakshA. 1.morI.savAranA. 1.3. 1.abhiprAya bahanA chhedana ya. 1.nchane vAlA jA.n bhramaNa. 1. 1. nara madhu makkhI.tale nIche girAnA daheja U. 1. 1.vidhavA rAnI udAsa. 1.ngha.behoshI kI davA denA 1.2. 1.matavAlApana sUkhA.rAla bahanA TapakAnA.nA chAlaka.2.nAlI se bahAkara pAnI nikAlanA 1.patanAlA baha jAnA.nchanA nAlI. 1. ThukAI davA davA denA. ghAva para paTTI bA. 1. N 1. 1. 1. N N 1.nghatA huA. 1.bhaya khAnA 1.2.sajAnA.2. N 1.nDa. 1. 1.nchanA. 1.kochavAna bU.nda U.lekhaka khI.nkanA. AkarShita karanA. vastra. english to hindi dictionary .ndhanA chaukI. 1. N 1.2. pracha.2.kapota.nghiyA. pAnI kA nikAsa.nga 1. 1. nATakIya 1.nda. 1. N 1. mattatA.nDa DubAnA 1. 1.html dough N dove N dowager N down A down N down Prep down VT dowry N doze N doze VI dozen Det dozen N draft N draft VT drag VT drain N drain VI drain VT drainage drake N dram N drama N dramatic dramatist draper N drapery N drapes N drastic A draught N draughtsman draw VI drawback drawbridge drawer N drawers N drawl VI dread N dread VT dreadful dream N dream VI dreamy A dreary A dredge N dredge V dregs N drench VT dress VT dresser N dressing dribble VI dribble Vl drier N drift N drift V drill N drill VT drink N drink VT drip VI drive N drive VI drive VT driver N drizzle N drizzle V drone N drone V drop N drop VI drop VT drought N drove N drown VT drowsiness drowsy A drub VT drubbing drug N drug VT drugstore drum N drum VT drumbeat drummer N drunk A drunk N drunken A drunkenness dry A dry VI dry VT dryer N dryness N dual A dub VT dubious A duchess N duchy N duck N 1. abhyAsa karanA peya padArtha. pardAkAna kA Dhola bajAnA. 1. 1.nI. Ayatana kA eka nApa nATaka. 1. paTTI.n upAdhi denA sa.nikala jAnA khAlI karanA.hu.kapaDA bechane kA vyavasAya pardAba. 1. 1. udAsa sIpiyo.ndA bA. 1. 1. DhakelanA. sAnA huA ATA.n 42 of 157 2/29/2008 9:15 PM .bajAnA 1. madirA pInA.n. sajAne vAlA.kabUtara bevA.ngoTa gunagunAnA.jhapakI.4. kavAyada karanA.rekhA chitra. masAlA.2.3. doSha.nA 1. bhayAnaka.sustI U.khI.3.jhapakI lenA darjana.ngha. kaladAra pula darAja.svA. 1.rAla bahAnA sukhAne vAlA ya. 1. 1.2. mArapITa TapakanA. 1.batakhapu.hA.ndigdha rAnI.nashe me.2. 1. chitra khI. 1. mashIna gati se chalanA.2.ndI bU.nkA 1. 1. 1. 1.ndI honA. ghAva para paTTI bA..uda.bhIShaNa svapna svapna dekhanA svapnamaya sunasAna. 1. girAva giranA girAnA sUkhA. 1. masaudA masaudA banAnA. abhyAsa chhedanA. N 1.2. U.akAla jhu. gADI kA patha.2.sokhanA.nga.nI. vAyu kA jho.n kA jAla jAla se pakaDanA maila bhigonA.2. shUnyakrikeTa me. 1. 1. vivasha karanA. 1. ha. A N 1. 1.2. davA kI dukAna Dhola. 1. 1. 1. nATakakAra bajAja bajAjI. 1.nDI.khoTa.gADIvAna. rAjamAtA.nashe me.DyUka kI patnI rAjyaDyUka kA batakha.ntra. 1.nirjana.ntra bauchhAra.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.3.2. 1.dhIre dhIre bolanA bhaya. N 1.nchane vAlA.shuShka sukhanA sukhAnA sukhAne vAlA sUkhApana dvika.halkI bArishanA AvAjamadhu makkhI Adi kI. 1.. 1. N 1. 1.kamI 1.2. 1.nTa.2. 1.shaktishAlI chitrakArI. 1. 1.mulAyama bAla nIche. 1. jhukAva.gU. bhartI karanA ghasITanA..nthA huA ATA pe.Dhera.hatotsAha rovA.ndhane vAlA 1. kavAyada.nsa.bAraha darjana.n chUra 1. 1. 1.mR^ida. 1.peTI.likhanA. http://sanskritdocuments.chUne denAdrava kA. 1. 1. madirA pAnanA TapakanA.3. ghU.nda se bharA huA ThokanA. 1. 1. 1. khI.nghanA. 1. 1.Dara DaranA.DarAvanI.3.3.

ghaTanA.utkrosha.paidA karanA earnest A 1. se haTA huA.bhUmi.nirudveshatA.uchita rIti se dumb A 1. dhUla. bAlI. DubakI mAranA duckling N 1.naShTa karanA eaves N 1. kAna.dUsare kI bAta chhipakara sunanA ebb N 1.aparihAsashIla earnest N 1. jaLI. paTakanA. eka visphoTaka padArtha dynamite V 1.mUDha.aniyata. deya.nakala duplicate VT 1. gobara.2.shAnta karanA.anurAga se earth N 1.dhokhA khAne vAlA dupe VT 1.ndhalA.doharA duplicate N 1.sanaka echo N 1. yuddha kI patAkA ear N 1.kAlA. english to hindi dictionary .pratidhvani.udyogI.jaDa. samaya. rAjava.ndhyAkAla. ra. dhyAna lagAye rakhanA dwelling N 1. nirAlApana.2.anokhApana. pratilipi. samaya se pahale.sikuDanA dye N 1. rAjAi.kulIna jana kI eka upAdhi early A 1.tasavIra khI.ndhalA.malina dust N 1.2.sUryodaya kI ora east N 1. khAnA. dhvasta karanAvisphoTa senA dynamo N 1. susta karanA.kovidAra.bhUDaula ease N 1. pUrvI. bhojana karanA. dhu.mUDhamati dung N 1.morI.3.chaTa kara jAnA.n. utkendra.kapaTa durability N 1.miTTI earth VT 1.2. dura.shIghra.ndhalA dull VT 1.nda yuddha karanA duet N 1. dhu.2. avyavasthita eccentricity N 1. kAmanA. yathAyogya.shravaNa. utAra.ichchhuka.3. gati viGYAna dynamite N 1.pUrva kI ora kA easy A 1.samaya para earn VT 1.R^iNa due N 1.vishrAma.pUrva. miTTI kA.2.3. kartavya parAyaNa duty N 1.jhaka.upArjana karanA.prathama.tinaduka eccentric A 1. chu.chhala.3.nganA dyer N 1.n gADa denA.lIda.niyama.khA jAnA.2.n dun A 1. dhyAna. DAinemo dynastic A 1.halakA. baunA jaisA prakaTa karanA dwell VI 1.Arambha kA. kamAnA. deya. ra. chAha se. gU.pakauDiyA. sustI.ghaTatI ebb VI 1.Adya.kuchala ke nigalanA. dabAva during Prep 1.ngIpana. rAjava. dukha kama karanA.sUryodaya dishA easterly A 1.Agraha se.bayAnA earnestly Adv 1. basanA.2. TikAupana. chhiDakanAdhUla AdinA dusty A 1. nAlI.2. dviguNa.prati each Det 1.takAjA dun VT 1.godhUlI dusky A 1.ndhalA karanA dullness N 1. TikAU duration N 1.2. nirutsAha karanA.bhuTTA earl N 1. nirutsAha..sachamucha. jhukanA.kAle ra. ra.nga dye VT 1. parabhUmAvadhikAra east A 1. sthAnakUDe ityAdi kA dump VT 1. adhIra.sIdhA.nga kA dun N 1.njanA 43 of 157 2/29/2008 9:15 PM . pR^ithvI.chaina. takAjA karanA dunce N 1.Agraha eagle N 1.nchA. baunA dwarf V 1.3.nshIya dynasty N 1.chaTanA ebony N 1. pUrva.suvidhA. anukaraNa echo VI 1.2.rahanA. utsAhI.vikendratA.2.. dhUla jhADanA. pechisha each Adv 1.sabere kA early Adv 1.kara dwarf N 1.pArthiva. sarala.sa.vishrAma denA easel N 1. dhu.R^iNa duel N 1. kartavya.2. ghara dwindle V 1.2. pratyeka.nchane yA rakhane kA ThATha easement N 1.sugama. olatI eavesdrop VI 1. gatyAtmaka sAmya dynamics N 1.dhokhA denA duplicate A 1.gU.ra. chUrA.dhamanI due A 1.giddha. utsuka. pR^ithvI sambandhI..sukhadAI eat VI 1. susta. daurAna dusk N 1.bahuta saste dAma para bechanA dumpling N 1. dva.2. gatyAtmaka dynamical-¬ª¨¦ÑÛÊèÏÛ¨Ìè N 1.burAdA dust VT 1. pUrvI.2.chaina me.maTiyA earthly A 1. dva.hareka eager A 1. thana duke N 1. pUrvI. pratidhvanita honA. bhUkampa. padavI visheSha. uchita kAla kA. sukha. kama honA.2.tIkShNa eagerness N 1. yugala gIta dug N 1. pR^ithvI me.ndhakUpakArAgAra dupe N 1. http://sanskritdocuments. bhUmi.TikAva durable A 1.avadhi duress N 1.pUrva kI ora kA eastern A 1. jvAra bhATe kA utaranA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. pratilipi banAnA duplicity N 1.vikendra. sAI kA rupayA. mUrkha.2. sa.duniyA. kendra tyAga.halakA karanA.bhUchAla.sA. dhu.utsukatA.ndhalApana duly Adv 1. olatI se laga ke sunanA.puravaiyA.miTTI.nsAra.2. chitrAdhAra. batakha kA bachchA duct N 1. dhUla sA.2.sahaja.karNa.2.sugamatA ease VT 1. khAda dungeon N 1.ngareja dynamic A 1.virodha.hara. aparihAsa.miTTI se banda kara denA. bAlIdhAna kI ear N 1. takAjA karane vAlA.nda yuddha duel VT 1.dhUla se ladA huA dutiful A 1. chIla.n padavI dull A 1.sukha kA.puravaiyA.nsArika earthquake N 1.sukha. bholA.thala.khAnA eat VT 1.nglai. baharA dumbfound V 1.html duck VI 1.nsha dysentery N 1.chakrabIcha se phirA huA.kama honA. ThaganA. udAsa. chhipa jAnA earthen A 1. hataprabhanA dump N 1. utsukatA eagerness N 1.avasara para. pratyeka. sukhada vastu.nDa me.satyatA pUrvaka. AbanUsa. prAtaHkAlIna. bhATA. dhu.ngane ke samaya chitra rakhane kA DhA. nirutsAhatA.ngI.2.3. gulagulA.kShaya.2. kAna.lAlasA. a.nja.

kora. bA. http://sanskritdocuments.yogya.praphullatA. bha. paDhAnA likhAnA.kagAra. eka prakAra kI machhalI.gaDhI 1.n me. baDA.saphala.grahaNa karane yogya.vA.njanA.phulAnA. mana haraNa 1.unnati.nghA 1. teja karanA.bhAra denA 1.arthashAstra 1. gyArahavA.tAnanA.utkR^iShTapada.dakSha 1.yogyatA A 1.guNakAraka.dIrghavR^itta. khAne yogya.shikShA denA.U.n ora ghUmate hai.2.kR^isha.ndita 1. rAjadUta kA kArya yA pada.sa. eka prakAra kA bArahasi.bojha uThAne kI kala.n aguvAnA 1. grahaNa.vistAra pUrvaka karanA.nirvAchya. vidyuta shakti.prakAshana. eka ja. kuhanI.nvara.parI 1. pratimA.bijalI VT 1.sughaDapana.kora. baDhAnA. phala. aShTa.ATha 1.nirvAchana.vaha jo kisI patrAdi ko prakAshita karane ke liye taiyAra karatA hai A 1.vidyudvettA N 1.shabdachatur. adheDa.nDAkAra vR^itta.golI.n 1. aThArahavA.2.suDaula.n 1.nchAnA.prachalita honA A 1.dila bahalAnA.ndha bA.bhavana.chalA jAnA 1.brAsa.dUra karanA. bijalI kA kAma jAnane vAlA. aura bhI 1. parishrama se banAyA huA.alpavyayI. phalotpAdakatA. dhokhA dekara nikala jAnA.U.bAhara karanA.2.konA 1.gujara jAnA.sAvadhAna N 1.berA lenA. niShkAsana.chittAkarShaka.n vaisA hI shabda kahanA.dhAra rakhanA. shoka-gIta.ngala.sikhAnA.dakShatA. sampAdaka.nskaraNa 1.chhoDa denA. komalatA. jyotihInatA.2.sA. nikalanA.dR^iShTi bachAkara chalA jAnA.2.para.unnata karanA N 1. praphullita karanA. kAryasAdhaka.kShINa mA.nvAranA.shikShita karanA N 1. kShamatA.anyathA.ma.utpanna honA N 1.vidyunyaya A 1.mUla vastu.prabhAvahIna karanA.2. dhAra. chhApane ke liye taiyAra karanA.alpavyaya 1.upayogI.gU.chamaka denA.pUrvaja.nirvAchita 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.phala nikAlanA A 1.sajAnA.shoka sUchaka gIta.sampAdakIya lekha 1.sudhAra 1.jaDa A 1.nsa honA 1.paramAnanda.kaThinatA pUrvaka banAnA.2. kuhanI se DhakelanA 1. a.html echo VT eclipse N eclipse VT economical economics economy N ecstasy N ecstatic eddy N eddy V edge N edge VT edible A edible N edict N edifice N edit VT edition N editor N editorial editorial educate VT education eel N effect N effect VT effective efficacy efficiency efficient effigy N egg N ego N eight A eight N eighteen eighteen eighteenth eighty N eject VT ejection eke VT elaborate elaborate elapse VI elastic A elastic N elate VT elation N elbow N elbow VT elder A elder N elderly A elect A elect N elect VT election electioneer elector N electric electrical electrician electricity electrify electrocution electron elegance elegant A elegy N element N elementary elevate VT elevation elevator eleven A eleven N eleventh elf N elicit VT eligible eliminate elixir N elk N ellipse N elm N elongate eloquence eloquent else A else Adv elude VT emaciate emaciate emanate VI embankment embark VTI embarrass embassy N embellish 1. sa.U.prakaTa karanA.jisako chunane kA adhikAra ho.haTAnA N 1.bala.ATha A 1. siddha karanA. kisI kArya ke nimitta rAjA Adi ke yahA.apsarA.khI.kShINa VTI 1.shikShA.niHsAraNa. guNakArI.nA 1. eka davA. aThAraha N 1.n 1.vAkpaTutA.gR^iha.2. prabhAva.nchhanIya.pariNAma. sthitisthApaka 1. assI 1.bhakShaNIya 1.3.vidyunyaya N 1. lachIlA.a.nA 1.ntu. chhapAI.AviShTa karanA.sAmarthya. sAdhaka.ngalI baDA peDa VT 1.mahala.honA.bhojya.vidyunnaya karanA N 1.vaidyuta. chhA.niyukta kiyA huA vyakti 1.baDha jAnA A 1. khAne kI vastu. bijalI se mR^ityu da. suvaktA.chhA. chunanA.kAma kA N 1.n to. sampattishAstra.sudhA 1.prArambhika. jahAja para chaDhanA yA chaDhAnA. ghabaDAnA. sampAdakIya N 1. aThAraha A 1.kAryakShama.prabhAva N 1. bijalI kI shakti pahu. la.nbA karanA.vaidyuta.baDAnA N 1. dubalA.garva 1. yogya. parishrama se banAnA.uttejita karanA 1.sundara banAnA 44 of 157 2/29/2008 9:15 PM . chunA huA yA nirvAchita manuShya.nchA sthAna N 1.varan 1.pUrA karanA. nikAla denA.3. phe. lupta karanA. bolane kI shakti.2.nTa.3.utsAha A 1. bhAga jisame.asara 1.grahaNIya. ukasAnA. nikAlanA.bA.ndherA 1.sundaratA.sata.chakkara.. rAjAGYA.2. chakkara khAnA 1.mUla..mai.nikalI huI vastu 1. bijalI kA. gyAraha 1.bachanA. hIra.n bheje hue manuShya VT 1. a.lachalachA. atirikta.prabhAva DAlanA.chittollAsa.grAhya VT 1.maulika. prAsAda. gArhasthya prabandha. dubalA honA.lAgU karanA.nahI. magna karane vAlA.guNa. jeThA.nirvAchana karanA N 1. prasannatA.sarala 1.nikAlanA.vAkya shakti.baDA bolane vAlA. pahalA. sundara.purakhA.kinArA. aShTa.nchAI.2. sampAdaka kA lekha.sampAdana karanA 1.n laganA VT 1.bavanDara 1.uttara me.guDDA.vaktR^itva A 1.rabaDa sahita binI huI DorI 1.rUpa 1.vyatIta honA. uThAnA.baDA 1.nDa denA N 1.n gR^iha sUrya ke chAro.kisI kAma me.manohara.lambA karanA A 1. pAlana-poShaNa. sammilita honA.marasiyA. bajA lAnA. deva.nkanA.shiShTa 1.svechchhA VI 1.nTa lenA.vAgmI.havelI.shiShTatA 1.ati Ana.khAdya.ndherA karanA. jhAlara yA kinArA lagAnA.paDhAI likhAI.auchitya. chunane vAlA. ilAsTika.putalA. amR^ita.bUDhA sA 1. bijalI kA.2. gyAraha A 1.sudhAranA.AGYApatra 1. rAjanaitika chunAvo.npA 1. atisUkShma parimANa yA aNu N 1.ullasita karanA 1.guru 1.nirvAchaka A 1. gR^ihasthI sambandhI.suDaulapana. ati AhlAda. bItanA.dhyAna na denA.nchanA.2. anukaraNa karanA 1.pUrA karanA.nchA karanA. chunA huA.athavA.bAma machhalI 1. liphTa. english to hindi dictionary .hAtha na AnA A 1. aNDA 1.2.n 1.vyAkula karanA.uttama bolI.mUrti.ndhanA. aham.bADha.ndha 1.chunAva.bahushramasiddha.uThAne vAlA manuShya 1. utkarSha. shabda lauTAnA..astra 1.bhojya padArtha 1. tatva. lAgUnA.vistR^ita VT 1.

dR^iDha rahanA.sahArA dilAnA. AGYA denA.phaulI bharanA.videshavAsI.AcharaNa karanA.nbha 1.pravAsI VI 1.nbhoga.balapUrvaka.kATanA.apUrNa dashA.sAdhana. kaDuA karanA.nvid.dha.ndakArI 1.n para jhaTakA yA jora.unn N 1.bhrUNa.chika kADhanA.nme.n lenA. dUsare kA adhikAra dabA baiThanA.ndana karanA. sahana.phala. laDAI. adhikAra denA.yantra.html embezzle embitter emblazon emblem N emblematic embody VT embolden emboss VT embrace VT embrace N embroidery embroil VT embryo N emerald N emerge VI emigrant emigrant emigrate emigration eminent A emissary emission emit VT emmet N emotion N emperor N emphasis emphasize emphatic empire N employ VT employee employer employment emporium empower VT empress N empty A empty VI empty VT emulate VT emulsion enable VT enact VT enactment enamel VT enamoured encamp VTI encampment encase VT enchant VT enchantment encircle encompass encore N encore VT encounter encounter encourage encouragement encroach encroachment encumber encyclopedia end N end VT endanger endear VT endearment endeavour endeavour endorse VT endorsement endow VT endowment endurance endure VTI enemy N energetic enforce VT enforcement engage VT engagement engaging engender engender engine N engineer engineering engrave VT engraving engross VT enhance VT enhancement enigma N enjoin VT enjoy VT enjoyment enlarge VI enlarge VT VT 1.naukarI. desha tyAganA. bela bUTA kADhanA.bhugatanA.pramukha banAnA A 1.rahanA 1.himmata baDhAnA.deshatyAgI.gulakArI karanA 1.svAmI.vyavAsthA.adhika karanA N 1. laDanA.mAnyavara.nga.vilAsa. vyavasAya.4.chhora.dabAnA.rAShTra.n lagAnA N 1.ska.Avega.AkramaNa VT 1.naukara rakhanevAlA.niShphala.sahana karanA. jora denA.chAva N 1.vidhAna karanA.ati Ana.prema me.maNDI.n lAnA.a.topakhAne kA kAma. dhana pradAna karanA.ripu A 1. http://sanskritdocuments.uma. khodanA.sAhasa baDhAvA.anumati denA N 1.vyAkula karanA.chI. samarthana karanA.dhairya. english to hindi dictionary .hAtha pA.bhiDanA.anumodana.udyama. mAlika.apanAnA.kAma me. paidA honA.pyAra.Urja. shUnya.niyama.a. kula thoka kA thoka le lenA.yantra banAne vAlA N 1.uttejita karanA. huNDI kI makAra. bojha lAdanA.ngana N 1..uttejana. sagAI.paDAva DAlanA.n rakhanA 1.vANijya sthAna 1.ApattI me. khAlI karanA.vyAkula karanA.nva mAranA 1.njIniyara.sahArA denA. khAlI honA 1. baiThA denA.adhikatA. praNa karanA.asAra. mohita karanA. sirA.vachana.AshA VT 1.utpanna karanA 1.gama khAnA. ramaNIya. Ashraya.shakti yA kShamatA denA 1.apaharaNa karanA. milA lenA.ngrAma. 1.ka.nikalanA VT 1.bhoga karanA N 1. vipattI me.gaharA prabhAva DAlanA N 1. grahaNa karanA.AcharaNa.sAmanA VT 1. jAdU.ubharanA.n rakhanA.2.n DAlanA.kArya.lapeTanA.vasha 1.manohara. abhinaya karanA N 1.videshavAsI.2. niyama banAnA.2. piNDa garbha. rAjya.ikaTTA karanA.nTa karanA N 1. kala. mR^ityu.chihna svarUpa. naukara.lahara.ma.yukti N 1.jhalakAnA.guptachara.2.mamatA. gurutA ke sAtha uchchAraNa karanA.bhe.ThaharanA N 1.akArya.AsvAdana. ulajhAnA.vR^itti.desha chhoDanevAlA.a.jokhima me. protsAhana.bala baDhAnA.manoratha 1.pechadAra bAta 1.shAsanapatra 1.lagAnA.anurakta.rokanA.yantrakAra kA vyavasAya 1.uDA denA. kAma me. khudA huA chitra.bigADanA VT 1. nikAlanA.dR^iDhI karanA.sa.kAnUna. laDAI karanA.pravAsa 1. gheranA.i.jabaradastI "1. dhAtu-lakaDI AdI para chitra khodane kI vidyA.tejas.samartha karanA. yatna karanA. bhArI.sahanashakti. sahanA.daheja.nTI.phailAnA. mInAkArI karanA. rasa lenA.dyotaka 1.sukha. goda me.3.chalanA.paDAva. paradesha jAnevAlA vyakti.kisI vastu kA kachchApana.dUta N 1.gherA DAlanA VT 1.2.sa. pannA.daheja denA.beshI 1. mahArAnI.nchA karanA.bahuta chamakAnA. TonA.jAdU karanA.ngaThana karanA VT 1. mahArAjAdhirAja.yantrashAstra.kriyAtmakA rUpa me.nchA.parAdhikAra pravesha. bala.4.balAtkAra. lAkShaNika.harita maNI.paradeshI.shreShTha.udgAra. sAhasa denA. pratiGYA. paradesha jAnevAlA vyakti.3. jamanA.vR^iddhI.Ananda uThAnA.lADa.ghusa jAnA N 1.sa.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. adhikAra yA bhoga me.dhIraja 1.payasya 1.lagAnA.vidyAvalI. kruddha karanA.muThabheDa.apaharaNa karanA.chittAkarShaka VI 1.phailAnA.vachana le lenA.gurUchcharaNa VT 1.desha chhoDanevAlA. baDhAnA.ya.n dakSha. naukara rakhanA.nTA 1.prayoga karanA. bolane me.jaDanA.DerA.rUpa A 1.vidhAna karanA yA banAnA.sUchikarma 1.Ara. bhoga.ngraha 1.dAna.karma.manobhAva. dabAva.moha" VT 1.asara. U.2.kAma me. apane desha ko chhoDa kara dUsare desha me. jagamagAnA. pUrA karanA.nda denA N "1. chalAnA.svata.pahelI.3.2.2.prabhu N 1.nakshAkArI karanA.ndhA.javAhira 1.Ananda 1.pakkA karanA.n DAlanA.ngIkAra karanA 1.khAne me. khA jAnA.marA. chyU.nDelanA 1.sampAdana karanA.ntra karanA 45 of 157 2/29/2008 9:15 PM .kala ke.milanA.hastAkShara karanA 1.2.2. N 1. nikAlanA.chaina karanA. Asakta.3.vAstuvidyA. barAbarI karanA.prakaTa honA A 1.videshagamana. chaDhAnA. puShTa karanA.khudAI.dAna karanA. vishvakosha. lenA.ujADa..DAha karanA N 1.jI lubhAU.laulIna karanA 1.sevaka N 1.bhoga karanA.ra.udyoga VT 1.rikta.nchanA.prachalana.nga bhAva.n lAnA.n DAlanA 1.ndhA huA 1.roSha karanA.samartha karanA 1.paradesha nikala jAnA N 1. utsAhita karanA.2. kAma.chakravarti rAjA N 1.2.niyama.rasAsvAdana karanA. DerA DAlanA. emporiyama.2.utpanna honA.dhyAna khI.Adesha karanA 1.2.khAlI. Adhipatya.3.virodhI.deshatyAgI. prIti karanA.lakShaNa. gheranA.tItA karanA.chipaTAnA. pravartana.ubhAranA.2.lADalA banAnA N 1.2.mUDha mati 1.pai.chamakAnA 1.ndrajAla.n basanA.sagAI karanA" N 1. chhAtI se lagAnA. nikalanA. baDhatI.goda me.shakti.n shabdo.n DAlanA 1.paradeshI.rItA.utkR^iShTa N 1.U. phira duharAne kA kahAva 1. gUDha prashna.2.Ali.jAsUsa.ntravettA.tara.sArasa. dabAnA. baDhAnA.chhAvanI 1. bAta baDhA kara kahanA 1.pyAra karanA.2.n lenA. bhediyA. bAdAma ke rasa.dauDa dhUpa karanA.nga dekara chitra vichitra karanA A 1.Apatti me.protsAhana denA.sAmrAGYI 1. daheja denA.5.3.muThabheDa honA. duharAne ke liye kahanA N 1.yogya banAnA.manaharaNa.n likhanA. kala banAne kI vidyA.n ba.vR^ittidAna..makAna banAne kI vidyA.udyoga karanA.kArobAra N 1. chitta vR^itti.pITha para likhanA. vyavasthApana.nTha.utsarga 1.sAmrAjya.pravAsI N 1.pratApI. yatna.nta.ndhA.u.baDhAnA. shatru. a. .gabana karanA VT 1. laDAI.machhalI ke tela.samrATa.pratiShThita.sa.dha.kAma.chakkara lagAnA 1.Avesha 1.chhoDanA. i.sahanashIlatA. moha.nganI A 1.prabhAva.puNyArtha yA dharmArtha dAna N 1.bAjAra. roka.samAgama.sakAranA. sokha lenA.kala banAne yA chalAnevAlA.denA 1.vidhAna. yeThana chaDhAnA.prachalita karanA. chihna.pradakShiNA karanA.pauruSha 1.DhADhasa denA 1. chhoDa denA.aTakAnA N 1. shaktimAna karanA.njana.gurutApUrvaka.bhoganA.nta karanA yA honA.moTe alakSharo. lenA. baDhAnA. bela bUTe kA kAma.TuTakA. DerA DAlanA. mAra DAlanA VT 1.sAmane honA VT 1.

tulyatA. utsAha.gheranA. dhanADya karanA.samavR^itti.bhAga lenA 1.IrShyA karanA.2.nhAsana para biThAnA.3.baDA. sUchi patra me.Uba.mahAduShTa 1.njanA.barAbara.chaDhA denA N 1.uDAnI N 1. sattA. glAni.sochanA. ginanA. pIchhA karanA.vinaya VT 1.sa. liphAphA.bahakAnA. bala denA VT 1.ngika 1.tirakSha A 1. bhItara jAnA.pavitra samajha kara surakShita rakhanA 1.2.samatA karanA N 1.nagaropAnta VT 1. chAro.bharatI karanA.IrShyA karanA.pha. ekadivasIya. mahApApa.n kA varNana ho N 1.dveSha 1. satkAra karanA.deva sA.dvAra.udAsI.phala honA. pratiGYA karanA 1. vinatI. paripradesha. paDosanA.pIchhe paDanA 1. sampUrNatA.lAlacha dekara pha. pUrA. utsAhayukta.kahanA.nsAnA.Alokita karanA.ekAha 1.nkanA.2. kA sAmanA karanA.samajhanA.n ora khAI khoda kara surakShita karanA 1.3.apasmAra N 1.pe.3. paristhiti N 1.sama 1.saba 1.ghoDo.virodha.nsAnA N 1.utanA hI.prakAsha DAlanA.2.sa.maraka N 1.n karanA 1.n lAnA N 1.lubhAnA.2. pratinidhi.pravesha.2.n rakhanA N 1.2.veShTana karanA.2.jyonAra.samvata.sArasa.uparAjadUta. adhikAra me.2.khijAnA 1. samAdhi-lekha.chiTThA.chitta prasanna karanA. upakhyAnAtmaka.kAvya jisa me.jAla me. lekha. udyogI. isa prakAra sth 1.atya. paiTha. sama.ati duShTatA A 1.vyagratA N 1.barAbarI.elachI 1.nAma likhanA.harShita karanA 1.apane vasha me.2.uchchAraNa karanA.viShuvatta rekhA.ulajhAnA 1.pravesha. kisI vastu kA bhItarI bhAga N 1.shikShita karanA 1. A.Alasa N 1.vishiShTakAla.2.2. ghaTanA. A 1.sAhasI VT 1.gilApha lagAnA.n lagAnA.ThIka. ukta prakAra sthira karanA VT 1. dhyAna denA.bhA.utsukatA.nsAnA. jAla me.n nAma likhanA.2. IsAmasIha kA janmotsava jo 6 janavarI ko manAyA jAtA hai A 1.2.khela kUda VT 1.barAbara barAbara N 1. dvAra. utsAha yA ati shraddhApUrNa vyakti.spR^ihaNIya 1. bhArI kAma.mUrchhA lAnA 1. sthiti.pUre taura se.kula.IrShyA. samIkR^itanA N 1.baDhAva. ashvIya.n kA.sadR^isha. samakAra.tulya.ekasA karanA.jalanA.kathA. baDhatI.kaThina kArya A 1.prasa. sampUrNatayA.rAjadUta.vR^iddhi. yogya. nAmAvAlI patra me.ncha 1.vaisA hI. rAjagaddI denA.nta.si. mahAkAvya.jyotimAna karanA.adhikArI karanA.sAhasa denA.IrShyA karanevAlA.prasanna karanA yA harShonmatta karanA.ngraha V 1.bahakAnA. para vichAra karanA 1. samatA 1.ulajhAnA N 1. bahuta burA.utsuka. DevaDhI. paiTha.n.2. upajAU karanA.DAha karane vAlA 1.paryApta rUpa se 1.sImAnA N 1. sammohita karanA.upakathA.2.upajAnA..pUre rUpa se N 1. ghusAnA.lAga.nAma rakhanA 1.vR^ittAnta. Adara. samakaraNa VT 1. visheShaNa.sarva Adv 1.lAlacha.2. bhUmadhya rekhA. pha. astitva. dAsa banAnA.nhAsanArUDha karanA N 1.krodhita karanA.2.lavalIna 1.yatheShTa rUpa se.vistAra. dUta.barAbara honA. likhanA. upakhyAna.naukara rakhanA yA honA.prArthanA.3.nivedana. maroDanA. dAsa banAnA VT 1. samAnatA.. patAkAdhArI.atyAchAra. DAha. dharmAdhyakSha-varga 1.AkarShaNa 1.pIchhe honA.4.TA.n pakaDanA N 1.n banda karanA.kShaNika. kA dhyAna karanA.dUsare vyakti ke bharose kisI kArya ko chhoDa denA 1.nsAnA.ati shraddhA.ghR^iNA. adhikAra denA. phusalAnA. ulajhana. gADanA.2.dekha na sakanA 1.n pha.likhAvaTa. http://sanskritdocuments.kuDhana.sAmya N 1.moha dilA kara lubhAnA.hAvabhAva..bAta chIta me. sikhAnA.rAjadUta. samIkaraNa.thakAna.nkShepa karanA 1.sama karanA N 1.gambhIratA 1.GYAna denA.shatrutA 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.n vIro.lakShaNa.nAma.nkrAmaka phailAU.viShuvatta A 1. kupita karanA.ntanA.dushmanI.barAbara.3.samAna 1.dekha na sakanA.satkAra. lapeTanA N 1. sa. bhUmadhyavartI.sahAyatA p 1.samatA.utsAhI.dillagI. yuga. svabhAva kI samabhAva. sa.milApa. kalpa A 1.mana me. barAbara karanA.Amane-sAmane dekhanA. ghera lenA.ekasA honA. pratinidhi 1.2.upA.lubhAnA.nsha. barAbara. sau.2. chamakAnA.2. jAnapadika roga viGYAna. jhaNDA 1.svalpAyu N 1.samakArI 1.2. DAha karanA. Arambha VT 1.a.pUrA. kShaNabha.3. kiNvaka 1.ngura. DhakanA N 1.udyoga. gheranA.html enlargement enlighten enlist VTI enliven VT enmity N ennui N enormity enormous enough Adv enrage VT enrich VT enroll VT enrolment enshrine ensign N enslave VT ensnare VT ensue VT entail N entail VT entangle entanglement enter VI enter VT enterprise enterprising entertain entertainment enthrall enthrone enthusiasm enthusiast enthusiastic entice VT enticement entire A entirely entirety entitle VT entity N entomb VT entrails entrance entrance entrap VT entreaty entrench entrust VT entry N entwine VT enumerate enunciate envelop VT envelope enviable envious A environ VT environment environs envisage envoy N envoy N envy N envy VT envy VT enzyme N eon N ephemeral ephemeral epic N epicentre epidemic epidemic epidemiology epilepsy epileptic epiphany episcopal episcopate episode N episodic epitaph N epithet N epitome N epitomize epoch N equal A equal N equal VT equality equalization equalize equalizer equally Adv equanimity equate V equation equator N equatorial equestrian N 1. vaira.2. prakAshita karanA. bharatI karanA. samAdhi me.si. barAbara mAnanA. uttejita karanA.2.satva 1.spaShTa kar 1.n lenA 1.nga A 1.jalanA 1.utkendra A 1.lobhya.2.shraddhonmatta. Dhakkana A 1. eka Takkara kA honA.npUrNa.npa denA.ghuDasavArI kA 46 of 157 2/29/2008 9:15 PM .bharatI honA.bimala karanA.maraka-viGYAna N 1. bahuta.2. sAra nikAlanA. prAsa. AvirbhAva.samagratA. sa.npatti kA uttarAdhikAra isa prakAra sthira karanA ki uttarAdhikArI usako hastA.avadhi 1.bharatI VT 1.3. english to hindi dictionary . paDosa.AbhUShita karanA. adhikendra.3. dveShI. DAha ke yogya.ntarita na kara sake. ghabaDAnA. chhuTakArA VT 1.n likhanA.ntaDiyA. miragI.nkhyA karanA VT 1. kisI kArya me.ngAra karanA.3.jilAnA. mahAmArI.batalAnA. bharatI karanA. upAdhi 1.saba. dharmAdhyakShIya N 1.smR^iti-lekha 1. dharmAdhyakShatA. liphAphe me. samIkAra.nta.nkShepa.4. sa.Avabhagata. bahakAva.pIchhe nikalanA.n laganA.3.2. shrR^i. lapeTanA. apasmArI N 1. nAma likhAI.ghusanA. DAha karanA. bachA rakhanA.2.

usI prakAra.hara eka everywhere Adv 1. sa. svargIya ethic A 1.2. nistAra.visheShataH.2.akShaya. bhUla karanA.mata estimate VT 1.vAShpIbhUta karanA evasion N 1.2. ghaTanA se bharA huA eventual A 1.3.sAya.sAravatta. nirmANa. asthira.ashvAroha equilibrium N 1.3.U.mArga kA rakhavAlA escort VT 1.kATa denA. sajAvaTa.chAra prayoga esplanade N 1.2. sabhyatA. bhramaNashIla.2.3.apakShapAta equivalent A 1.sthApita karanA.nbandhI. Adara.4. hIlA havAlA batAnA evangelical A 1.paharedAra. dUra rakhanA.bhaya yA jokhima se bacha jAnA.jaDa se khodanA. aisA paudhA yA vR^ikSha everlasting A 1. aisA paudhA yA vR^ikSha evergreen N 1.3.2. pratyeka. durga ke sAmane kA maidAna.gaNanA.bheda lagAnA.khaDA.tyAganA escort N 1.viShuva equip VT 1.2. vidvAna puruSha erupt VI 1.samarAshi equivocal A 1.2. Avashyaka. bachAva escape VI 1.sAja equitable A 1. sanAtana.2. a.guNa. chhala evasive A 1.nkita karanA.kapaTI.3. chaurasa. sa. mAnanA estimable A 1.3.bhediyAnA esquire N 1. pahare ke sAtha jAnA.4.eka eka.Adara.dhIre dhIre naShTa kara jAnA erosion N 1.nsA karanA. sammati.2.3.3. baDA mUlya.3. dhAtu athavA kA. bhavana.nkAla evenly Adv 1.3. kisI ghaTanA ke ThIka pUrva kA samaya even A 1. gaNanA.sa.jAsUsanA.2. ashuddhatA.nkanA.ngalabhAShI.rakShA karanA esoteric A 1. ashuddha..2.bheda lagAnA.sApha bacha jA yA nikala jAnA escape VT 1.nirmANa karanA erection N 1.2.sabhyAchAra.3.n 47 of 157 2/29/2008 9:15 PM . pradhAna. parAyAnA estuary N 1. U. phuphakAra. antima.sama.avasthA.2.nIti sambandhI.rikta karanA. chhalI.nkAla.n.jAte rahanA evaporate VT 1.ghisAva erotic A 1. khaDA karanA.2. golamAla uttara.varSha.4.2. niharanI. bhApa ho jAnA.niShpakSha. nIti shAstra. sagAI karanA.baDAI. shUnyIkaraNa evade VT 1. kabhI.4. sadA bahAra.bhAga kara bacha jAnA. alaga honA.ndhI.ma. pUrA karanA. english to hindi dictionary .2. yathArtha.parishrama karanA. riyAsata. bachanA.nikAlanA evacuation N 1. vaiyaktika sa.lambavatta erect VT 1.2.html equestrian N 1.2.Upara nikAlanA eruption N 1. sAra.upaskara. vAyavya.AchAranIti etiquette N 1.baDAI karanA eulogy N 1. chATa jAnA.hara kahI.3. ujADanA erase VT 1.2.2. bhAganA.baTTA lagAnA eulogize VT 1.chAravR^itti.nta me.bhAva.3.3.gUDha especially Adv 1.sa.barAbara. nisa.rachanA. mUlya nirUpaNa. sammAna karanA.3. samAnatA se.2.nta.ndesha.phoDA escape N 1.3. A. bahAnA. nI. parityAga.nba.sAmya equilibrium-°·è_·åÏè¸á×è N 1.nva DAlanA. tyohAra ke pahale kA dina.2. bhAganA.2.2.2. nyAya. mithyA. vR^ittA.tulyArthaka shabda equivalent N 1. sama. banAnA. chhoDanA.ndha lekhaka essence N 1.2. pramANita karanA establishment N 1. shUnya karanA.mahAshaya essay N 1.eka mUlya kA.paharA karanA. pakShapAta rahita.2. sthApana.2. bhUlA huA. sAmagrI.nikAla lenA.nIti vidyA.3.khaDA karanA. bachanA. sahArA denA espy VT 1.chhipA huA javAba. niShpakSha bhAva se event N 1.2.svAbhAvika nyAya.2. akShaya.5. sarvatra.2. kapaTa vachana. akShaya.nikAla denA.kisI vastu ke guNa athavA mUlya kA anumAna. priya ukti.bhAga kara bacha jAnA.samAnatA. sa. sandhyA.4. bhI.mUlavastu.2. nityatA. guptacharanA. aparivartanashIla eternity N 1. mala shuddhi.khurachanA. rakShaka. golamAla evasive-¤Æè×èÂáÏè A 1.3. ghAsa kA maidAna yA paTarI espouse VT 1.nIti sa.4.3.upakaraNa.4. IsAI mata kA prachAraka evaporate VI 1.2. varNana.nchanA essayist N 1.2. chita phera lenA.avyakta uttara eve N 1.barAbara kA.2.dekhanA.2.nisaraNa.nsA. ThIka-ThIka. tatva. prasha.3.n. chhIlanA eraser N 1.2.ekasA.kUta estrange VT 1. IsAI dharma pustaka sambandhI evangelist N 1.3.kuTila. miTAnA. ghUmane vAlA erratic A 1. yatna. jA.nchAI. naukara chAkara estate N 1.kAmuka err VI 1. balasAmya equinox N 1. aisA kahA huA vAkya evacuate VT 1.chhoDanA.2. samatulyatA. eka sammAna sUchaka upAdhi.dvayArtha. samavastu. bhAganA.vichalita honA errand N 1. nI. sajAnA. kATa.2. anantakAla ether N 1. bhaTakA huA. ghuDasavAra.ndeha rUpa se even N 1. joDA.bhU sampatti.mUlya lagAnA.nbandhI.uDa jAnA. sarvadA evergreen A 1. DAvA. uThAnA. gola.visheSha rUpa se espionage N 1.nirmUla karanA.2.3. usI kShaNa.kala.khurachanI erect A 1.nbandhI.2. ragaDa. guptachara rakhanA.2.bhaya yA jokhima se bacha jAnA. bahumUlya.nita harA. phalataH ever Adv 1. prayatna karanA.samAchAra errant A 1. tADanA.sApha bacha jAnA yA nikala jAnA eschew VT 1. dashA.3.chhuTakArA. AkAshIya. prema sa.3.3. phalasvarUpa eventually Adv 1. pakSha lenA. bhApa banAnA.mAnya estimate N 1.bhramAtmaka error N 1. himadrava ethereal A 1.2. kUta.ndhyA even VT 1.visheSha karake.samudra kA kola.nDola erroneous A 1. shUnya bhUla erudite A 1.5.2.6.nita harA.njhA.vidvatA pUrNa. sIdhA.shiShTatA. TAlane vAlA.sphoTana.naitika ethical A 1.sama even Adv 1. sugandha essential A 1. niShpakShatA. sammAna. phunsiyA.tulya. bhAganA.ThaharAnA.2..2. TAla maTola karanA. bhulAne vAlA. stuti karanA. niShpakSha equity N 1.ndha.naitika ethics N 1.ndigdhArtha era N 1.ncha para tejAba DAlakara chhApA karanA vA khodanA eternal A 1.sa. bhUla. vikhyAta.nchA. shrImAna. sadA.jA. ananta.nitya every Det 1. sadA bahAra.jamAnA. ekasA.2.4. khADI etch VTI 1.2. prasha. bhabhaka uThanA.3. nitya.2.ThIka.uDA denA.3.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.aTakala karanA estimation N 1. nyAyI evening N 1. http://sanskritdocuments.nsthApana. vivAha karanA.shiShTAchAra.3. ananta.2.2.2.sAya.2.uThA huA. anAdi. uThAnA. gupta. nadI kA chauDA muhAnA.ndhya.5. barAbara karanA even-ØÆè¿á¿è A 1. bhaTakanA.mahatta establish VT 1. ghaTanA.nva.aspaShTArtha.ghara erode VT 1. sthAna.3. avinAshI. AdaraNIya.doSha.ncha. sAmAna karanA equipment N 1. rAta dina barAbara hone kA samaya. stuti euphemism N 1. AkAsha. AchAra sa.2.3. ukhADanA.2. tAkanA.prabandha essay VT 1.2.nvAranA. grahaNa karanA.niba. vidvAna.2. niba.npatti esteem N 1. bhUlanA.3.sammAna esteem VT 1. TAla maTola. sanAtanatva.galatI. phala eventful A 1.. rIti etract VT 1.kaThora bAta ko komala rIti se kahanA.2. daphtara.sa. samvata.kAla eradicate VT 1.2.san. AchAra sa. ghaTAnA. mukhya karake.aTakala.

2.2. khAla khI.duShTatA.gavAhI.khijAnA excitement N 1. chhIna lenA. pradarshanI. english to hindi dictionary .nirvAhaka.2.2. upadesha karanA.bahutAyata se. adhika honA.3. bahumUlya except Prep 1.2.khoI.jA.nirvAhaka.4. AlochanA examine V 1. samAja se bAhara karanA.nivAraNa.2. khi. chhoDanA. abhyAsa karanA.2.2. bahuta sA. prasAra.bhramaNa. ( bala) lagAnA exertion N 1. halachala. nirdoSha.2. jIvita. sAkShya.ndhakAriNI.ncha lenA.rahanA.ndha sa. ThIka ThIka.ndhakArI varga executive-¿Ý½Û¬×è N 1. rAjyakara. baDhAkara kahanA. magna karanA.2. dR^iShTAnta.nirIkShaNa.2.html evict VT 1.pUrNa exhibit N 1. baDhAI.2.jIva. parIkShaNa. sampAdana karanA.jhADanA. bachAva.3.nirdoShI ThaharAnA exorbitant A 1.shikShA.pApI evil N 1.3.3.guNavatta.4.nganA. vistAra 48 of 157 2/29/2008 9:15 PM .vyAdha executive A 1. huNDiyAvana. kautuka exhilarate VT 1.2. phaila jAnA. chihna visheSha.2. mala. sulajhAnA.4. atyanta. parishrama karanA.pratirodha.2.jallAda.shreShTha. kholanA. shrama exhaustive A 1.yathArthataH exaggerate VT 1.nirgama exodus N 1. bhUta bhagAnA.ndhaka karmachArI executor N 1.4. khAlI karanA.ukasAnA.2. karane vAlA.kUcha exonerate VT 1.mohaka. ubhADanA. gamana. uttamatA. roka.3. kShamA karanA execute VT 1.bAhara karanA exclusion N 1.2.vikAsa karanA exact A 1. bidyamAna exit N 1. chhoDa kara. phailAnA.2. bhukta. vistAra expansion N 1. parishrama karanA exert VT 1.kAryakShama executive N 1. vipadA evil-¿å¬Ïè N 1.2. desha se nikAlanA exist VI 1.3.sivAya except VT 1.2.2. parIkShA.2.2. sAkShI.gaDhA. udAharaNa denA exempt A 1. TokanA exception N 1. vadhika. pUrA. spaShTa. viniyama. nikAlA huA vyakti.4.baDha jAnA. prakaTa evil A 1.4.4.ndhakartA. sa.2.dekhanA. shuddha. prasArita honA expand VT 1. prakaTa karanA. kATa kara phe. nikalanA.3.lambI chauDI hA.2. bahiShkAra. nikAla kara. chillAnA. uttama.atyukti karanA exaggeration N 1.Adarsha.kara DAlanA. d exchange VT 1. chhoDanA.5. adhika. mukta karanA. baDhAI karanA. pUchhanA. khokhalApana.3.3. prakaTa karanA.3. kukarmI evoke VT 1. aparimita exchange N 1. mA.3. khulAva. shikShA denA.2.3. nirvAsana exile VT 1. ati dukhadAI.nsI. niShpApa ThaharAnA. phailAnA.2. sajIva karanA exhilaration N 1.4.5.2.4. apavAda. kShaya.nchAva. sR^italekha pravartaka. thakanA. phailAva.nirIkShaNa karanA. harShita karanA. udyoga.pukAranA evolution N 1.polA karanA. bahutAyata. pradarshita vastu exhibit VT 1. sthiti. http://sanskritdocuments.nba.koI videshI vastu.3.2.chhoDa denA.2. atishayokti exalt VT 1. kara lagAnA.3. vyaya kara DAlanA.vadha.3. unnata.imtihAna examination N 1. alaga excommunicate N 1.3.praba. eksachekara.phailAva. pUrA karanA.pradarshana.utkR^iShTa.2. krodha dilAnA.chhUTa exclusive A 1.prasha.nchA.2.4.phU.2.nchA karanA. ThIka.phA.jIvana existent A 1.2.kShamya excuse VT 1.ndhI kArya executive-°·è·Û¸áÏè N 1.3.nDanA executioner N 1. parishrama. Adarsha. parIkShaka example N 1.Ananda. burAI.2.uttara sAdhaka exemplary A 1. prAchurya.anokhA. sokhane vAlA. hAni.dikhAnA. harSha exhort VT 1. chhuTakArA.3. desha nikAlA.nchanA. AhvAna karanA. dikhalAnA.2. parIkShA.asAdhAraNa excess N 1.2.U. chhoDa kara. praba. pR^ithvI khoda kara nikAlanA exile N 1.nchanA.pramANa. khAlI karane vAlA.3.uttamaguNa excellent A 1. vistAra. praba.3. AlochanA karanA.2. nivAraka.nsA karanA exalted A 1.2. kShamA yogya. prayoga exhaust VT 1.jAtichyuta excommunicate VT 1.2. paryaTana.pravartaka.n vyApArIgaNa ekatra hote hai. pramANa patra.3.4.kasarata exercise VTI 1. udAharaNa. ghabarAhaTa. phailAva.2.npAdana kartA.balapUrvaka lenA exactly Adv 1.asa. jatAnA exhortation N 1. adalA badalA. bahuta.2. thakAne vAlA. nyAyAlaya kI da. astitva.polApana.3.2.gavAha evidence VT 1.AkramaNa excuse N 1. uttejita karanA.ojhAI karanA exotic N 1.deshImAla para kara excise VT 1. dhArmika shikShA exhume VT 1. prANa daNDa denA. pratiShThA. praba.Anandita karanA.n. bidA. vartamAna.3. gauravAnvita. videshAgata. baDha jAnA.2. AkarShaka. namUnA exasperate VT 1.khodakara nikAlanA excavation N 1.adalI badalI.ncha.pukAranA exclamation N 1.2.pratyakSha karanA.videshI paudhA yA shabda yA rIti expand VI 1. khI. uttamatara honA. abhyAsa.atikrama.2.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.3.2. kShamA exercise N 1.jAne denA.mailA. prasAra. yathArtha. vismaya bodhaka shabda exclude VT 1. atyukti. sattA.2. visarjana. vyAyAma. khula jAnA.pradarshita karanA exhibition N 1.chhoDAva exceptional A 1.2.2.U. praba.2.AbAdakArI.3. khodanA.3. mahAna exam N 1. chheDa. honA.2.shreShTha honA excellence N 1. virodha karanA. kAryakAriNI..udbheda evolve VT 1. sthAna se nikAla denA evidence N 1.3.rAjyakarmachArI.4.ati excel VT 1.achchhA exemplify VT 1. baDhAnA.3. barI.2.i.praba.sImA pAra karanA exceeding A 1.4.2. adhikAra hara lenA.3. dR^iShTAnta denA.gamana. pratyakSha.3. bulAnA. Anandana.2.adhikatA. satyopadesha. duShTa.nipaTa. chaDhAI.2. khodanA.3.bidA.nka denA excite VT 1.nkanA. khojanA examiner N 1. parIkShA karanA.2. josha.samuchita exact VT 1.parivartana. anukaraNIya.3.shUnyIkaraNa. baDA exceedingly Adv 1.rahita karanA exemption N 1.burA.prakaTa karanA. ativyayI exorcise VT 1. phA.2.2. dR^iShTAnta ke yogya.2.udAharaNa denA.3. ubhAranA excavate VT 1.3.4. shUnya karanA.roka.ghUmanA.2.. udyoga karanA. vyatireka. nipaTa. atishaya.chhIlanA excrement N 1.2. visheSha.3.varjana.badalanA exchequer N 1.bachA huA.2.nglistAna kA eka nyAyAlaya excise N 1.imtihAna.jA.3.3. parishrama.rahita exempt VT 1.nyama excessive A 1.chamaDA udheDanA.2. chillAhaTa.2. thakAvaTa. shikShA denA.uttejanA exclaim VI 1. adalA badalA karanA.kaShTa dAyaka excursion N 1..nkanA.atirikta.hukkA pAnI banda karanA excoriate VT 1.3. tamAshA. satta.2. chhUTa. vikAsa.dhAvA. khokhalA karanA. gobara excruciating A 1.2. chhoDa denA.ndha karanA. rAjya niyama karmachArI.chauka jahA. jAnA.5.sheSha na rakhanA exhaustion N 1.2.spaShTa karanA.atyadhika.praramANita karanA evident A 1. prabhAva. bhaDakAnA. atyanta.nsI denA execution N 1. bAhara jAne kA rAstA. AcharaNa.2. kholanA expanse N 1. jAna rakhanA existence N 1.khudAI exceed VI 1.

anta. auchitya.TIkA.2. niryAta.3.4. vIratA kA kAma. bhaka se uDA denA 1.netra.baDhAI karanA.dhaDAkA.2.3.nkha. uDAU.2.2. sahArA. parIkShA. vichAra.batalAnA. UparI.2.nchAne vAlA 1.dekhane se 1.2.praNa tyAganA. A.2.pada pUrvaka A 1.4.n sau.chhora. nipuNa. khojanA.3. arthadarshaka. atya.vR^ihata.khapata.bhR^ikuTI N 1.anta. phurtIlA.2. bujhA huA.3. sulajhAnA N 1.2. parimANa A 1.anveShaNa 1. phUTanA. pratIkShA N 1. tyAga 1.8.3. sa. vartamAna.DhU.varNana karanA.Akasmika Adv 1.2.3. prakAsha karanA. ThIka milatA huA. khI. prayoga VT 1.bahutAyata A 1.2. a. khoja. sahala karanA.draShTA 1.sImA.artha N 1. chashmA.3.asAdhAraNa. phe. samajhAnA 1.harShita. bujha jAnA 1.baDI lAgata kA N 1.nba.3. sAra. prayoga karanA 1. dekhanA. chashmA. uThAva.3. upayogitA A 1.2.3.jA.ncha N 1.nDha.2.2.bala se apaharaNa 1. prachalita 1. GYAna.2.visphoTana A 1.6. sata. miTAnA.4. yogyatA.2. baDA. sUkShma 1.DhU.ainaka. chauDA. A. apane kAma me.khapAva. vistAra. chhoDanA. darshaka. utkR^iShTa. chhA.2.nchanA.3. antima 1. nishvAsan. uDAU.n paDanA 1. vivaraNa. nipuNa. bhaka se uDa jAne vAlA. A.uchita.a. pasIjanA. prakaTa kArya VT 1. nishAnA. baDhAnA N 1.varNana A 1.. AshA.5. ghUmanA. nikAlanA 1. chhIlanA.3.html expatriate expect VT expectation expediency expedient expedient expedite expedition expeditious expel VT expend VT expenditure expense N expensive experience experience experienced experiment experiment expert A expert N expiration expire VI expire VT explain VT explanation explanatory expletive explicit explode VI explode VT exploit N exploit VT exploration explore VT explosion explosive explosive exponent export N export VT expose VT exposition exposure expound VT express A express VT expression expressive expulsion expunge VT exquisite extant A extend VI extend VT extension extensive extent N exterior exterior exterminate external externally extinct A extinction extinguish extol VT extort VT extortion extra A extra N extract VT extraction extradite extraneous extraordinary extravagance extravagant extreme A extreme N extremist extremity extricate exuberance exuberant exude VI exude VT exult VT exultant eye N eye VT eye-µèÑ×è×è eye-ÂÛ½èÆá×è×è eyeball N eyebrow N eyeglass eyeglasses eyelash N eyelid N eyes N VI 1.nda. naShTa karanA. sAdhana VT 1. adhika jyoti se aspaShTa yA mlAna kara denA. samajhAnA.jora se lenA N 1.balAtkAra. baraunI.pratyakSha sAkShI. vyAkhyA karanA. bodhaka.Dha.3.3.2.phurtI.ngraha. vyavahAra.kalAI kholanA.ngA.3.2. phailAnA. sApha 1. bahuta.pasInA nikAlanA. TIkA.nDhanA N 1.4. pUrA karane vAlA.chhora.nchanA. lagAnA N 1. maranA.nkura. baDhAnA A 1.adbhuta karma. ativyaya.nkanA 1.lochana 49 of 157 2/29/2008 9:15 PM . vistAra pUrvaka kahanA 1. spaShTa.3. artha. uThA denA.2.3. teja bhejA huA 1. samApta honA' nA 1. kAma me. chAha.ntatA.jA.harShita honA.2.2.bAhya.2.2.6.nAkA 1.3.dUsare desha ke liye bhejA huA mAla 1. garama dala kA N 1. phailAnA 1. chashmA.5. phurtIlA.pasInA nikalanA.asAmAnya N 1.ainaka. satyAnAsha karanA. vyaya.2. bhaDAkA.3.5.ullasita 1. atyanta.2.prakAshana.dR^igopakAraka kA.vishAla.batAnA.nkha kA Dhora 1. pasIjanA.be roka Toka phiranA.n.2. niryAta karanA. adhika. vistAra. dhyAna. prakaTa. phaTanevAlA N 1. maha. spaShTa. batalAnA. parAyA. uThAnA. nikAlanA.2.4.2.3. atikrama A 1. manda ho jAnA. abhiGYa. nichoDa.3. pApa ughADanA. adhikatA. abhyasta vyakti 1.bahuvyaya.ncha 1.10.3.bAhara karanA.2.4.2.ncha. shIghratA karanA. anokhI. nikAlanA. ghAtA. bhejI huI senA A 1.3.3. anubhavI.2.adbhuta. chusta. prachura. achAnaka.dR^igopakAraka kA.nga.2. rAha dekhanA N 1.2. taDakanA 1.2.3. parIkShA karanA.pradarshana.3. UparI bhAga. dhAvA. palaka.2. shIghratA. asAdhAraNa.3.. jaDa kATa denA. vAyu dhUpa Adi me.2. chAlAka.3. nikaTatA VT 1.bAhara bhejanA 1.4.chUnA TapakanA 1. bahuta. stuti karanA 1. bAharI.2. kholanA. uchchAraNa.ndhI parIkShA.2.2. anubhava.3. baDhatI vastu 1.nirmUla karanA A 1.AkramaNa.parAkrama 1. niShkarSha. pratyakShadarshI.khola kara rakhanA.shIghradAhya N 1.niShkAsana.3. anubhUti VT 1.n lAnA N 1.visheSha.bAhya. bAhara se. pUrA.2.ainaka.pada A 1.n lagAnA. nAsha.UparI N 1. sirA.2.n DAlanA N 1.2.2. dikhAvA. phailAva.kinArA.2.parakha.2.ukti. bahuta prasanna honA.UparI. bAharI.2.vivaraNa.3.phurtIlA.2. bahuto.palaka.bAhya bhAga. kATanA A 1. phailAva.chUnA TapakAnA 1.2. chhIna lenA.bAhya. nichoDanA. parama. sarAhanA.2.n.njaka. videshI. lakShya.nchanA A 1. chhuDAnA. lupta N 1. english to hindi dictionary . kharchA. adhika.netra.2.A. bujhAnA.uttama.nTanA N 1. harA bharA 1.n ko lAbha pahu.vachana. agra bhAga.3.antima sImA N 1. naShTa. jalayAtrA.ncha N 1.cA. vyAkhyA. avasAna 1. sUchaka. shIghra bhejanA N 1.2.npanA A 1.asta. samApti. vya.2.bAharI. grantha se udghR^ita vAkya VT 1.3. anubhava karanA. phUTanA.2.2.mR^ityu.3.artha prakAshaka N 1.nta VI 1.2.lochana. Avashyaka N 1.9.bAhulya.nka 1.4.2.nkha kI putalI yA tArA.papanI 1.bAhya rUpa se.arthakArI. khaTake me.jA. chhIna chhora.4. upasthiti. abhyasta N 1.dR^igopakAraka kA. bhau.nkhe.2.5. vyakhyAtA. abhyasta vyakti N 1. bhAge hue videshI aparAdhI ko yogya adhikArI ke hAtha mai. videshI A 1.2.4.balapUrvaka lenA. chAlAka. atirikta 1. ukhADa DAlanA. lAgata. jA. viGYAna sa.2. upAya.2. http://sanskritdocuments..tADanA N 1. ativyayI 1.vyaya A 1. vistR^ita. vyAkhyA.3.kharcha 1.4.vyAkhyA karanA N 1. prasanna.mukta kara denA.7. nikAlA jAnA. yogya. arthavat N 1.2. dikhAve se.papoTA 1. vyaya karanA.nDha DhA.3. AshA rakhanA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.2.vAkyarIti.shIghragAmI 1.2.2. dikhAvA. parIkShA.nchanA.2.cheda.prakaTa karanA N 1. magna honA A 1.

A paDanA N 1.2.8. milanasAra VT 1.kisAna 1.3.5.yathArthatA.nsha. a.8. vishvAsa.3.vishvasanIya.njA A 1.3. bAta kATanA.4.3. asatyatA.2.4. ATA.4. jhUTha banAnA N 1. sundara.sUkhA.mithyA rachanA 1.patana honA. sanakI. nishchaya.nsamukha.jhagaDanA 1. pa.kalpanA karanA. upadrava 1.3.2.4.aTakanA. pariyo. bidA kA praNAma.4.nsanA N 1. kamI. sachchA. sAmanA karanA.2.nta.3.sApha. burI yA bhalI dashA me.3. jAla karanA.parI N 1. bhAI bandhu 1. pa. kuchha lAla yA pIlA. parishrama karanA.bhADA.2. pratinidhi. bhrama.asatyatA. jhUThA.4.4. bhulAvA 1. bhaDakAnA.socha vichAra.3.amegha. pakShapAtI N 1. murajhAnA. banAvaTa. mUrchhita honA. pa. nyAya. yogyatA.3. guNa.nchala. kahAnI. tathya.patajhaDa A 1. bhrama me.2.2.2. svachchha. divAlA nikalanA.2.njApha N 1.susAdhya.3.n kI dhUla.maha. ghaTatI.3. mana kI shakti. kulInA 1.4. svA. banAva. laharI.4.3. nAsha.mAthA.2. hoshiyArI 1.2. ruchikara. manohara.3.3. melA.2.2.2.2.nirbala honA 1.jhUThA.parAga 1.sachchA vyavahAra. jhUThA tarka.labADa.nmohana 1.saba se dUra VT 1. ( sUara kA) bachchA denA 1. dUra.2.2. sachchAI.khaNDa. http://sanskritdocuments.3.5.6.ndhana kA gaThThA 1.4.6.paDanA.4. agADI 1. ghaTanA. asiddhi. tIvra dR^iShTi vAlA 1.3.bhramajanaka 1.dukha kA kAraNa.2. adharma 1.nkhA karanA.3. khA.yasha 1. pratyakShadarshI. pratirUpa 1.dhokhe kA. ati dUra.dhUrtatA.3.dharmonmatta. uma.3.2. morchhala. pishAcha. koThI.jotane vAlA. I. bADI.6. moha.2. jAna pahachAna kA.n honA.chAha 1.5. halachala. hela mela. anukUla.kumhalAnA.ichchhA. ghU. ThaThola 1. prasanna honA 1. DhalanA. dharma. dhokhA. dukAna 1.3. loI. adhikAra.5. manogati.4. shiShTa 1. chhoDa denA.3.ngI N 1. tathya 1. kR^iShaka. dhArmikahaTha. balavA.3. aparUpa 1.4.uttejita karanA 1.guNaka. haThI.3.ati bhakti 1.abhyAsa karanA. thakanA.bAjAra A 1.sahaja karanA N 1. sundara 1.5.laDakhaDAnA 1. bhaDakIlA A 1. melI.korA 1.3. pasanda karanA. uma. sivAya 1.4. bhakta.nghaTa paTa. Dhi.4.html eyesight eyesore N eyewitness fable N fabric N fabricate fabrication face N face V face-½å N facetious facile A facilitate facility facing N facsimile fact N faction N factor N factory N facts N faculty N fade VI fag VI fag VT faggot N fail VI fail VT failure N fain A fain Adv faint A faint N faint VI fair A fair N fair-·¸á¿è fair-ÈèÑÍè fair-×èÈå³áÆè fairy A fairy N fairy-½Ñá faith N faithful falcon N falcon-¬Íá¿è fall VI fall-°¨½è fallacious fallacy N fallout N fallow A fallow N fallow VT FALSE A falsehood falsify VT falsity N falter VI fame N fame VT familiar familiar familiarity familiarize family N famine N famine-ÏáÑÛ¬·è famous A fan N fan VT fanatic N fanaticism fancier N fanciful fancy A fancy N fancy VT fang N fantastic fantasy N far A far Adv farce N fare N fare VI farewell farina N farm N farm VT farmer N farrow N farrow VT farther A farther Adv farther-Ìå×è½è farthest fascinate fascination fascism N N 1.nAmavara 1. mithyA hetu.ghaDanta 1.n kI kahAnI 1. avishvAsI.2.ngaThana 50 of 157 2/29/2008 9:15 PM . hAra. mithyA vachana 1. pare.nyavAda virodhI mata aura sa. kulInA 1. virodha. jAdU.svabhAva.lambe pAra. kisI ko nirAsha karanA 1.nsha.2.sa. uchita. kAlpanika 1.nga. akAla nivAraNa 1.khyAti.5. vishvAsI. A. sAdhanA.jo sahaja me. sachchA.2. apsarA.2.2.2.shuchi.2.2. raja.2. upadravI dala. ichchhuka 1. hAsotpAdaka.TukaDA.3. kArakhAnA.4. kapaDA VT 1.2.jAlI N 1. harSha pUrvaka.3. pha. jhUTha.nirmANa karanA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.2.2. laharI. laDanA. vishvavidyAlaya ke kisI viShaya kI adhyApaka maNDalI.kapaTa.syenapakShI.2.phUlo. taka 1.sammukha A 1.chakShupIDA N 1.2. prasiddha.shaktihIna.nga.2. kalapha. rachanA.2. bahuta dUra. kuTumba.maidA. parishrama karanA.shikArA N 1.2. kalpanA.nDhorA pITanA. mitra.6.2sahaja karanA 1.gharAnA.sundarI.5.2. gharelU. prema 1. jAnA. Age se.nsane vAlA.2. sAmanA. godAma. sugama.nkha kA kA. dhokhA. giranA. paratI.vikhyAta. ha. ha.2. adhika.2.ndA.2. ati dUra.2. ghATA.nAmavarI.3. bhaTakanA.2.5.5.jharanA. avasthA 1.nsaka 1.3.n jItA jAya.3. mUrchhA 1. laharI. baDhakara. bAja. prasha. girAva.2.3.4. jAdU karanA N 1. Upara.draShTA 1.3. iTalI kA sA. sugama karanA.divAlA 1. khoTA..2. laDanA.2.adharmI.nchA. AnabAna.mA. parichaya VT 1. DagamagAnA. mata se utaranA.prasiddhatA.3. bhUla. uDa jAnA 1. suara kI jhala 1. mata A 1. tR^iShNA.2.7.3. kharA. magna.2. nukIlA athavA viShailA dA.3. paTTI.nTA.3. hakalAnA. khusha. hAra. dR^iShTi.ngI.cheharA. TonA. jhUTha ThaharAnA.2.2.4.gaDhanA. tamAshA. viShaya 1.jhakkI.2.satya varNana. jhakkI 1.parichita.nkhA.3. ThIka sadR^ishya. mulAyama.mu. harAnA.ghaTatI.. kirAyA. english to hindi dictionary . isake atirikta Adv 1.ba~njara.dUsare kI ora se kAmakAjI 1. tara~NgI. banAnA. paralA.2.ThIka. niShkapaTa.2.4.3. akAla.3. parI ke samAna. dUra. khoTA banAnA 1.yAtrA karanA. thakAnA.3. sa.niShpakShatA A 1.nirmANa shAlA.rAma rAma.5.sachchAI. ThIke para denA.2. chUkanA. pratiShThA. va.3.3. moha lenA. prasiddha karanA A 1. sAmanA.3. sochanA.najara.sukumAra.2.n DAlane vAlA. bigaDanA 1. kalpanA. kAma. be boyA huA. bhulA denA. nirbala.nga.3.banAvaTa. suvidhA.rUpavAna. bAta kA sachchA 1.3.4.3.2.svasti 1.2. jyoti 1. sAmane sAmane. bone ke lie pR^ithvI ko jotanA 1. paratI.pratyakSha sAkShI.prasanna. jotanA.saralatA. sUpa.3.murjhAnA. prasannatA se 1.6.kIrti. kheta.bonA 1.aTaka ke bolanA. utAra.4.4. komala.saba se dUra A 1.jhagaDanA.bhUta N 1. phaTakanA. mu.kula..muThabheDa karanA 1.hilA milA. mIThI bolI kA. sugamatA. DhA. bhojana 1.5. mukha. chAka.3.laDanA. adhika 1.mADI. jhUTha.vastrA. nakala 1.shilpagR^iha.nha pheranA.Usara 1.bhUmi 1.2. tejI. bhavana.madhura bhAShI.manda honA.2.2.dUra para.2.5.durbala 1.mithyAvAdI. hajArA 1.pAkhaNDa.2.2.2.2.9.4. mAnasika.4. sundara. bhAvita. khoTa. abhikSha N 1.yashasvI. bAla bachche. ThIka nikala.2.7. bhUlanA.nha.4.maujI A 1.

moTA karanA. mAlUma karanA. rokanA.doShapUrNa.kaThora N 1.nkha sadR^isha.2.dAvata.ngalIpana.upavAsa karanA.sahamAnA 1. DaranA. bachAva.2.kR^ipApAtra 1.nghI viShayaka.2.2. pAritoShika denA.2.vatana.nDhanA. anugraha. ati krUra.jAgIra 1.2. niDara.niThuratA. la. hone ke yogya. jakaDanA.n se adhika priya N 1. auro.jAti N 1.sa.chahAradIvArI. baDA pApa.2.2. bhoja.jAnavara 1. ashuddha.html fashion N fashion VT fashionable fast A fast N fast VI fasten VT fastidious fat A fat N fat VI fat VT fatal A fatality fate N fated A father N father VT fatherland fatherless fatherly fathom N fathom VT fatigue N fatigue VT fatten VT fatty A fault N faulty A fauna N favour N favour VT favourable favourite favourite fawn N fawn VI fawn VT fay N fear N fear VI fear VT fearful A fearless feasibility feasible feast N feast VI feast VT feat N feather N feathers feathery feature N federal A federalist federation fee N fee VT feeble A feeble-ÌÛÆè¿á¿è feed N feed VI feed VT feeder N feel N feel VI feel VT feeling N feign VT felicity feline A fell A fell N fellow N fellowship felon N felonious felony N felt N female A female N feminine fence N fence VI fence VT fencing N fend VT fennel N feral A ferment N ferment VI ferment VT fermentation fern N ferocious ferocity ferret N ferret VT ferrous A 1. mA. chAla. sushIla. billI sA. parakhanA 1.4.lakaDI yA talavAra phe.2.durAchArI.2. mehanatAnA. shrama. khilAnA. moTA karanA 1. pakSha. GYAta karanA.nhalagA.3. jhUTha kahanA. bhaya kI vastu 1. khoTA. mR^ityu.khojanA 1.charAnA.be bApa kA. antima phala.3.ngalI. hiraNa kA bachchA. mu.mukhAkR^iti. khamIra. inAma.2.5.3.lalopachcho karanA.ngha..nga.banailA.2.5.2.4. apsarA. upakAra karanA A 1. chipaTAnA A 1. kirAye para lenA 1. ThIka karanA A 1.strI jAti sa. vyavahAra 1. kR^ipA dR^iShTi rakhanA.n honA 1. varga.ndeha yukta uttara de kara sachchI bAta chhipAnA 1. pa. janmabhUmi.sa.bhayabhIta karanA 1.burA.2.mAdA A 1.5. chaTaka. banAvaTa karanA.2.nDalika N 1. vrata rakhanA. ubAla khAnA.n honA. pashu. khushAmada karanA. sa.narbhaya. ichchhA se grahaNa karanA. paTTA. Ananda. bhAIchArA. upakArI A 1.2.majUrI denA.3.chArA 1. ta.3.chihna 1.2. bahAnA karanA N 1.pAlanahAra. chhUnA.2. komala. pApI A 1.ngha 1.kamajora.2.2.abhiyukta.bhAvI 1.nakachaDhA.sahaja 1. bodha.3.banda karanA.pitA honA.para kI taraha 1. giDagiDAnA. chalatA. khilAne vAlA.2.2. jisakA rachayitA GYAta na ho A 1. pa. utpanna karanA N 1.ndhI.3. sa.nkha.khalabalA 1. khAne vAlA. sandhi. honI.3. strI jAti. honahArI A 1.nba.straiNa. kR^ipA.3.5. sahAyaka nadI 1.4. strI varga kA.nga.josha. pIDita yA dukhI honA.aparAdha 1.ubAla. thakAnA 1.bhoja khAnA.2. sahArA.mela sabhA.2. bhAgyavashatA. moTA honA 1.ndhI N 1.4.2. burA.2. apUrNa. Adi) " 1.kasanA.nAsha.baDA jurma. bachAnA 1. bApadAdA.5. milApa.mR^iga chhaunA 1.nba.pitA kA ghara. upajAU karanA 1. chhUnA. vyavahArika. sahAyaka.4. jIvaghAtaka. strI li. bhaktisUchaka upAdhi.maitrI. bachAnA 1.utsava.bADA.bhavitavyatA.kaThinatA se tR^ipta honevAlA 1.3.n kA sa. bhAvI. ja. pAlana karanA 1.kaThora 1. paradAra.DarAvanA. sa. DhAlanA.bhoja denA 1.daivagati.4. aparAdhI.aparAdha. bhUla.parI 1. ADa karanA.3.2.3. rUpa.n likhA huA.5.sukha chaina 1.4. sa. guNakArI. paiThanA 1.3. tunuka mijAja.ngha. hiraNI kA bachchA denA 1.2. bhojana karanA.sthUla karanA. dukha uThAnA. avaguNa. krodhita karanA 1. hAtA gheranA. rItyAnusAra.sAhasI.2. khAdya.2. sau. lAbhadAyaka. doSha. nirbala.3.3. sparsha GYAna.ubAla.talAsha karanA. DarAnA. sAthI.rAjya sa. nardayatA 1.bhUkhA rahanA 1. adR^iDha.sa. dvayarthaka yA sa. aparAdhI 1.sa.bhayabhIta honA.dveShI.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.banailA. ja. sAdhya honA.ubAlanA N 1.2.3.2.nkane kI kalA 1.2.ma. paraspara svIkR^ita. gaharA( ( ra.charma 1.3.2.nirAhAra vrata. teja. durbhAgya.3.sirkA. anAtha. vIratA kA kAma.2. bhaya. http://sanskritdocuments.2.2. vishvavidyAlaya yA vidvatsamAja kA sabhya N 1.nghana 1. sahAnubhUti 1.2. badalanevAlA 1. DhU. bhAgya.bhojana.utpAdaka. jAna bUjha kara kiyA huA( aparAdha) .3.2. jaDanA. adbhuta karma 1. strI kA.3. UnI kapaDA.straiNa 1. nihAla honA 1. pitA. bhAgya sa.6.poShaka. hitakArI.2.4.2.2.para A 1. utpattikAra. rAjyo.npha 1. charbIdAra 1. sparsha GYAna 1. sahAnubhUti rakhanA 1.AkR^iti.melajola.3.3.durbala. krodha me. patrI 1.3. moTA. kisI vastu kA bahumUlya bhAga 1.2. ubAlanA. kisI vastu kI banAvaTa.mehanatAnA denA. eka taraha kA paudhA.eka prakAra kA vR^ikSha A 1.para.ngI. tyohAra 1.4.mehanata.rakShA kA sAdhana 1.mahApApI.3.5.4.kasA huA.5. thAha lenA. phIsa. anubhava.2.nghavAdI N 1.2..2.3. snehI 1.4. thakAna 1.aurata sA.ngalI. pahanAvA.chApalUsI karanA 1.hamajolI.2. koI halkI vastu.nghIya.ndeshA.4. paTTebAjI.asabhya 1. paitrika.nandA 1. lohe kI taraha 51 of 157 2/29/2008 9:15 PM .3.3.2. khAla.nkha. halachala me.daivanirdiShTa 1. gherA.2. duShTa. chikanA 1.laukika.khoTa.DarA huA A 1.nbhAvya. pAlakanA.khamIra.2.a. dAvata karanA.nga.3. TaTolanA.nApanA. bhAgya me.2.3.bhaya rahita N 1. lagAnA.sAdhya. jana. charbI.2.mArjArIya 1. vrata. english to hindi dictionary .mulAyama.aurata.2. nirdayI.nDala.kShINashakti A 1. pa. namratA. sajIlA "1. pitA tulya. bhayabhIta. talavAra chalAnA sIkhanA.svadesha A 1.2.2.3.nga 1. dR^iDha. josha denA.Dara. aparAdhI 1. sahArA denA.nyoga. sukara.paramapitA 1. karma lekha 1. Ishvara.4.2.upavAsa.dUra karanA.ADa. lohe kA. bhojana karanA 1. bhayAnaka. chhaH phuTa( gaharAI) 1. vishvavidyAlaya Adi kA sabhya honA 1.puraskAra.sambhAvya.2.sAhacharya. pashu kA khAdya.2. nevale kI jAti kA eka jAnavara 1. lakShaNa. ja..mahApApa 1.bApa.2.2.

ra.ngula 1. tuchchha bAto.phu.sarakArI kara vA Ar vyaya kA karmachArI.lAkShaNika. DhAlanA. ra.n A 1.2. ghAva pakanA. nAma mAtra kA netA yA sabhApati jisakA adhikAra na ho N 1.sAphI. sainya shreNI.2.rAjakoShAdhyakSha 1.bandhana 1.anta 1.2.2.n 1.mailA.2. sunishchita. pU. pakA huA ghAva 1.UShNa.4. hAtha kI a.maila chhoDanA.svachchha honA 1.ngArA sA.choTIbanda.nse honA 1. reshedAra.antima 1. turkI TopI.reshA.njI lagAnevAlA. chhAnanA.kesara 1. khoja.n svAmI kI sahAyatA kare 1. sUta.chamakatA huA 1. chamakatA huA Adv 1.3.upajAUpana.4.2. chitrakArInA.DhA.rUpa.kArya.nithAranA 1.parva.2. laDanA.ine gine.2. rokanA.2. phUlI.utsAhI. komala.shilpa kalA AdinA 1.urvarApana VT 1. bhUmi kA adhikAra isa niyama para ki yuddha me.3.chAva.krodhI.paradA.bone ke yogya banAnA 1.2.ntu. artha da. yoddhA A 1.2.prApta karanA 1.2.lAla.ntumaya. pUrA karanA. garmI.phaladAyaka.3. vishvAsa sa.3. phaladAyakatA.2.2. adhika.nasa. sudhAranA 1. utsuka.jha. utsAha. adhIra.2. eka chhoTI gAnevAlI chiDiyA 1. jahAja para kA banA huA chitra.Arthika N 1. chitra.milanA.ndhane kA phItA. shreNIvaddha yA natthI karanA.sUtramaya 1.vishvAsa pada kA 1.pakAnA N 1. chhichhoDI laDakI 1. jvara. pandrahavA.Aga babUlA 1.3. galanA 1. pA. badhAI.ndhI.patalA. jhUTha A 1.n N 1. rUpavata. beThikAnA 1.chalachitra.kosha 1.ndakArI N 1.ndhanA 1.nkhalA. peTa kA bachchA. bandanavAra bA. jurmAnA.shrR^i. bekala. sajAvaTa.6.mUrti gaDhanA.2. upajAU. utsAha se.ndhI.samApti.vikala honA 1.2.nsa 1. beDI DAlanA. jAnanA.rUpakAtmaka. pachAsa 1. sachchAI.n. chitra bananA. Aga sA.mallAha.isa sa. bA.AkAra.AkhirI.jo kuchha GYAta kiyA gayA ho 1.utkaNThA A 1.bhara peTa.ala.TIpaTApa.bhayAnaka. nirarthaka vastu.bukhAra. pilAnA.AmadanI.jyonAra.garbha 1.utkaNThita 1.jhUThI kahAnI.sAkAra.do chAra 1.2.3. AkR^iti. pA.2.n.ta.4.mahIna. thoDA. pAra le jAne vAlI naukA 1. bhaTTI jisa me. retI.3.2. english to hindi dictionary .nchavA. shreShTha yA prasiddha prakaTa honA 1.2.3. puThThe kA mA.5. philma.ndha kA 1. pandraha 1.muralI 1.Akhira me. kUDA.nsI.chhannA 1.Ana.chapala. anurAga 1.jurmAnA karanA 1. svAmi-bhakti.a.ThATabATa. ghoDe kI bachheDI.yuddha karanA.nchA. pAra.kara.nDa 1. AkAra banAnA.vyAkula A 1.nsurI bajAnA 1. mAjhI.AtR^ipti 1.nakashA pUrA karanA.3. jhillI.2. sAra. makaDI kA tAra.Aya.3.kutsita 1. jvara pIDita. ugratA se 1.njI denA..html ferry N ferry VT ferry-ÌÆè fertile A fertility fertilize fervent A fervently fervour N fester N fester VI fester VT festival festive A festivity festoon VT fete N fetter N fetter VT fetus N feud N feudal A fever N feverish few A few Det fez N fiasco N fiat N fibre N fibrous A fickle A fiction N fictitious fiddle VT fiddler N fidelity fidget VI fidgety A fiduciary fierce A fiery A fife N fife VI fifteen Det fifteen N fifteenth fifteenth fifth A fifth N fiftieth fiftieth fifty Det fifty N fig N fight N fight VI fight VT fighter N figurative figure N figure VI figure VT figure-Ø᤿è figurehead filament file N file VT filings N fill N fill VT fillet N filly N film N filter N filter VI filter VT filth N filthy A fin N final A finally Adv finance N finance V financial financier finch N find VT finding N fine A fine N fine VT fine VT finery N finger N finger VT finish N finish VT finite A fir N 1. misila me. nirmala karanA.chiThThI. mudita.n 1. pachAsavA.2. pachAsavA.sundara. bhalA.nba.pa.yuddha karA denA 1. phaujI naukarI ke badale kI milI huI( jAgIra) .2.utsava.3.u.GYAta karanA.nDA.2.achchhA.2. chhalanI.n bA. mana bhara. mAlagujArI.n shAmila karanA. upajAU karanA.ntu 1.2.dR^iShTAntarUpI. jahAja para kA banA huA chitra.nchavA. tAra kI natthI.misila. vyagratA 1.kalpita.pratirUpI. pIchhe.njIra me.4.bakheDA. pAnA.2. uttama.ta.nkti.2.athAnA.3.n maila nithara jAtI hai 1.roka.samApta karanA 1.nchala.ta.jAlA.nba.ndhanA.suniNIrta. tyohAra. pUrNa rUpa se 1.5.ngulI. pandrahavA.bUTe kADhanA.philma.chAha se.chitra yA mUrti banAnA.a. gaNanA karanA N 1.rasanA.prachura N 1.dhana sambandhI. machhalI kA para 1. pha.2.ngI bajAne vAlA N 1.artha da.hukma 1.AmadAnI sambandhI.2.3.nDelanA 1.ghATa. devadAra.shreShTha. mAlagujArI. mailA.apavitra. pUrA karanA.rAjakIya dhana. sUchI.burAdA 1.laDAI.josha se bharA huA. utsava sa. pichhalA. hAtha lagAnA. lekhyapatra.kushtInA 1.mArapITa karanA. sAmane AnA.bhraShTa. a~njIra kA peDa yA phala. pU. pariShkR^iti.jhUThI.a.samara. ba. hAtha laganA.nDa denA. nAva se pAra karanA N 1. sAra. chUra. parimita.nba.rupaye paise kA prabandha karanA A 1.saDanA. pachAsa 1. kulabulAnA.nirNAyaka.sundara.ndhI.mA. garma.parva. cha.mAla.2.ati krUra. mUrti 1. nakalI. beDI.2.n 1.sanobara 52 of 157 2/29/2008 9:15 PM .2.sImAbaddha 1.nba.2.bharanA.n lage rahanA 1. kalpita kathA.ndedAra TopI 1. chhananA. burA honA. laDanA.laDAI 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.2.2.nsurI. jhagaDA. yuddha.kevaTa.gandagI 1. reshA.njhI kauDI 1.tAra. uchhAha 1.Daula. tyohAra.ImAnadArI. do chAra 1.2.n me.nkR^ita 1.bA.prasanna.. http://sanskritdocuments. AGYA.pariNAma me.nAvika 1.phaladAyaka banAnA. chitra lene kA mAdhyama. bhUShita.bechaina.ngI bajAnA. pandraha A 1.chhUnA. jAgIra sa.ashuddha.n N 1.banAvaTI 1. saDAnA. Dhera lagAnA. chhuTTI 1. asaphalatA 1.2.aTakAnA 1. paTala 1. nAma mAtra kA netA yA sabhApati jisakA adhikArara na ho N 1.ndA 1. ja.4. ativyAkulatA.nta me.ngalI. cha~nchala. sira para bA. utsava..ja.bhaDakadAra 1.ngIna. krodhI.utsava 1.

sthira.sApATa.2.krodhita karanA.krodha me A jAnA jalAnA. 1.damakanA chamakadAra parantu nakalI chamaka. chiDiyA kA bachchA.nchA TukaDe TukaDe karanA.Una bichhAnA yA lagAnA vegavAna.bhAganA.phabanA ThIka karanA.yogya sAmAna. A 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.ndhanA.bandUka Aga bujhAne vAlA 1.asthira.bImArI kA chaDhAva. paTiyA.chApalUsI phaDaphaDAnA. N A N N 1.DhIlA.hichakanA 53 of 157 2/29/2008 9:15 PM . 1.Thosa.bha.chalAnA 1.3. 1.yogya honA.dR^iDhatA sanasanAnA pilapilA.uDane yogya banAnA 1. 1. 1. 1.sajanA. 1. N 1. 1. 1. Aga.sthAvara dravya yA sa. niyojana karanA yogyatA.nindanIya sA.Una ke sadR^isha koI vastu Una kataranA. eka prakAra kA jala me.dhadhaka jhilani lAnA.html fire N fire VT fire-¤ÏèÌè firearm N fireman N fireplace fireproof fireside fireworks firm A firmly Adv firmness first A fiscal A fiscal N fish N fish VI fisherman fishery N fishy A fissure N fist N fit A fit N fit VI fit VT fitness N fitting A fitting N five Det fix N fix VI fix VT fixed A fixture N fizz VI flabby A flag N flag VI flag VT flagrant flail VT flake N flake VT flambeau flame N flame VI flame VT flamingo flank N flank VI flank VT flannel N flap N flap VT flare N flare VT flash A flash N flash VI flash VT flashy A flask N flat A flat N flatten VTI flatter VT flattery flaunt VT flavour N flavour VT flawless flaw N flaw VT flax N flea N fleck N fleck VT fledge VI fledge VT fledgling flee VI flee VT fleece N fleece VT fleet A fleet N fleet VI fleeting flesh N fleshy A flex VT flexibility flexible flick VT flicker VI flier N flight N flimsy A flinch VI 1. kShaNika.taha. parata. 1. N 1.nla jhukAnA. 1.phusalAnA.dhvaja.doSha. 1.2.jhilamilAnA bhAganevAlA.shaktihIna honA.rasa. sthiratA.dhadhakanA. 1. 1. 1.lolaka phaTaphaTAnA.2. 1. majabUtI. jalatA huA.goshtadAra. 1.kaDA majabUtI se.nThana ThIka honA.marAla pakSha.3.uttejita karanA 1.ngArI.mAsa.5. agnirodhaka. N 1. AtishabAjI. N 1. 1.2.phaija kA bagalI hissA eka kinAre khaDA kiyA jAnA bagalI hisse para AkramaNa karanA phalAlaina phlaipa.chheda.svAdiShTa karanA yA sugandhita karanA 1. topa. lachaka.chittI chittI DAlanA.pichapichA. 1.adAhya 1.chApalUsI karanA. eka taraha kI lAla chiDiyA.nvara machhalI pakaDane kA vyavasAva yA sthAna machhalI ke sadR^isha.dR^iDha. lochadAra. 1.pratiShThita rAjakoSha sambandhI.taha lagAnA 1. A 1.sa. 1.nka.ghU.TukaDA.nTa se pITanA papaDI. 1.bisA.jhirajhirA.matsya machhalI kA shikAra karanA.shIghra vyatIta honevAlA.sugandha denA.draDhatA se..n kI bADha Aga lagAnA.thoDI dera damakane vAlA.anukUlatA uchita. utsAha. 1. 1. mahaka.khoTa taDakAnA. 1. 1.AmiSha bhojana moTA tAjA.joDa.auchitya. agni sthAna.AmiSha. svachchha karanA para mAranA.machhalI mAranA 1. 1.anurUpatA.lachakadAra. 1. 1.2.kara sambandhI.tilamilAnA.sighaDA sama.lagAnA. anubhavahIna manuShya bhAganA.josha.jaDanA.komalatA 1. 1. 1.dhabbA.AsAra shIshI. A 1.pakkA karanA sthira.champata honA 1.mithyA prasha.nirbala haTanA.sthUla. jhADanA.2.nvarajAla sthira rahanA. N 1.palAyaka.bodA. 1. eka sA.honA dR^iDha karanA.2.damakanA.moDanA 1.nirdiShTa. krodha. chi.chapaTA karanA yA honA khushAmada karanA.dhana sambandhI dhanAdhyakSha.pradhAna. 1.gADanA. chATUtki. 1.agnikrIDA dR^iDha. 1.chUlhA 1.sthiratA se.anurUpa karanA.sarva prathama. 1.chikanA. machhuvA.kinArA.nkaTa.chIra muThThI.2.agnijita.2.nichoDanA. 1. 1. 1.achala sthira vastu.niyata.2.achala.ndA darAra.koI chIja jo DhIlI laTakatI huI ho.ncha kaThinAI.phiranA.chapaTA chaurasa maudAna. mukhya. topo.haTa jAnA chhoDanA.narma.sulagAnA.nsa.nsA karanA 1.kala.2. 1. 1.suprakAsha. N 1. 1. 1. 1.matsyayukta.Arthika. DhA.pacharaNa karanA uDane ke yogya ho jAnA paradAra karanA.dUra rahanA. 1. 1. 1.4.kokha.chaTakIlA.dhairya se 1.goshta.khushAmada.bandUka topa.mulAyama.chaudha chau. 1.sthiratA.ngIlA. 1. 1.chaTakAnA.ra. 1.mUDanA.uttejita karanA.sAja.dhairya prathama.chamakanA damakanA bhaDakIlA.damaka.sugandha svAda denA. english to hindi dictionary .2. N A 1. jaLI chalane vAlA uDAna. http://sanskritdocuments. 1. 1.2.prasiddha.n kA paudhA DhIlA yA udAsa honA.n kI bauchhAra patalA.uchita maroDa.jhADanA chamaka.bhAgA huA.3.chaurasa.n kA beDA.pahilA. 1. 1.dR^iDhatA.4.namratA. 1. doSharahita.anuneya halake mAranA. 1.chAbuka lagAnA. 1. potAvalI jaLI jAnA. 1. 1.bhagAna.2.anurUpa.chimaDApana.lachIlA patAkA. 1. 1. 1. 1.sUkShma.akaDa kara chalanA.bhaDaka dikhAnA svAda.bache rahanA bheDa kA Una.4. 1.ai.utsAha hIna honA dhvajA Adi se sajAnA 1.agni.darAra karanA sana.nrati. pramukha.anindanIya darAra.ukasAnA. dAganA.3.paTasana pissU dhabbA.kuppI. 1.TimaTimAnA.shIghragAmI jahAjo.yogya.bhAganA. tIro. 1. himakaNa.bArUdadAna.mAhIgIra. 1.A.jora se.barAbara kI chIja chaurasa karanA.Aga se na jalane vAlA.. 1.majabUta.dhI. 1.asthAyI mA.nsA ThIka. 1.sohanA.teja.niyojya pA.ncha jalanA.Aga rakhane kA sthAna 1. N 1.bagala.lachAnA.jalana.khajAnchI machhalI. chUlhA.. mashAla jvAlA.

4.jhAga uThAnA.mAranA.lAla susajjita.n.lAtamAranA. bADha. puchakAranA.gAla surkha honA.nsurI. pheka.bahanA. DAvA. pravAha. beDA. eka chhoTI samudrI machhalI flounder VI 1.ngara kI noka jo pR^ithvI me gaDa jAtI hai flurry N 1. phena.2. taha.shiShya varga.hilAnA.2.2. koDe mAranA.virodhI fog N 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.chorI se yA anuchita rUpa se milA denA. ubAla. bolI TolI.sUjI flour VT 1.n kiraNe ikaThThI hotI hai.mUDha fondle VT 1.dhArA flow VI 1.kalI flower VI 1.phUlo.baha nikalanA floor N 1.galAnA fly N 1.jamIna.html fling N 1.AdamI loga folklore N 1.4. ha.bolI bolanA. sajAvaTa.eka hI bAra moDe huye kAgaja kI folio N 1.2.2.niruddeshya ghUmanA float VT 1. taurane vAlI vastu.DhIlA fluke N 1.chhoDanA.puShpa. bahanA.sailAba. ruchI font N 1. ruI kA roA. jhola fold VT 1.n eka kendra me lAnA.taDapanA flour N 1. jala sa. bahutAyata flood VTI 1.bana devI. cho.laharo kI taraha utAra chaDhAva flue N 1.dhuA. chiDhAnA.tamatamAhaTa. adhIna chelA.jvAra kA chaDhAva.alpa samaya ke liye darshana yA bhe.2.n lAnA.anAdara karanA flow N 1.boranA. bahanA.phaTaphaTAnA. praphullita kara denA.ghabarAhaTa flutter VI 1.phaTakA.nba.bolI bolanA. mUrkhatA.DolanA flirtation N 1. jhAga dAra.lAlI kI jhalaka.harAnA flint N 1. phalanA.patalA.nba.ghAsa. harAnA. mUrkhatA karanA fond A 1. lapeTanA. havA kA jho.nhapara kI lAlI flush VI 1.2.paurANika bAte follow VI 1.nAbhi. dhArApravAha.girAnA. ghabaDA denA.sAtha jAnA.bUTe banAnA flout VTI 1. phUlavAlA.taDapanA flutter VT 1. mAlI. chimanI. chArA. uDA denA. bairI. vAkpaTutA. dUsarA.utaranA chaDhanA. pharsha.avaguNa. pariNAma honA. phUlanA. mUrkha.taha karanA.ke.pAnI para bahatA huA barpha kA TukaDA flog VT 1. phAla.lADa pyAra karanA fondness N 1. bAhulya.tAnA flirt VI 1..pratipakShI.rasa.nkA.bhaDaka flourish VI 1.dhaDalle se.bakheranA.pAnI.pravAhita karanA.ve aTake. chochalA.pravAha flux VI 1.batakkaDa flirt N 1.n focus VT 1.ndra me.kendra kA. bADA.chaTaka bolI fluent A 1. sushobhita karanA. doharAnA. nAka kI sIdha chale jAonA follower N 1.hilanA fluctuation N 1.chamaka.nnA flowery A 1.ghaTanA baDhanA.pAnI sA bahatA.anishchaya. http://sanskritdocuments. thopanA.milaunI karanA. chele.2. loga. bADha AnA.anurAga.DhalakanA flower N 1. jvAra.2. para phaDaphaDAnA.chamakadAra florist N 1.eka bAra moDA huA kAgaja kA tAva folio VT 1. charitra doSha. phena banAnA. pIchhe pIchhe jAnA.la.asaphalatA foil VT 1. barpha kI tairatI chAdara. pattiyA.ekatra honA floe N 1. chalanA.nba.n fluid A 1.gaDabaDA denA flux N 1.pavitra karanA flute N 1..3.nAdAnI. phUla.ATA pIsane kI chakkInA flourish N 1.pattiyo kA guchchhA folio A 1.kaliyA. dhonA.koThA floor VT 1.sthira na rahanA.idhara udhara phiranA.Do.2. phokasa.nlA fluency N 1. ha.puShpamaya fluctuate VI 1. pharsha banAnA. dhokhA fob VT 1.ripu.chAva.nvAranA.chhaTapaTAnA. makkhI. phUladAra.naitika daurbalya foil N 1.bhUsA fodder VT 1.beDA.panachakkInA. pholiyo.2. ikaThThA honA. phaDaphaDAnA.drava padArtha. suvaktA.sa.bhAganA.machAna.be.jvAra.3.3.3.nkanA.kuhAsA foible N 1.2.vAkpaTu.tAnA denA fling VT 1.anuyAyI varga folly N 1. phe. uDAna. jo taha karatA hai foliage N 1. eka prakAra kA nirmala chamakIlA shIshA flippant A 1.vR^ithA karanA foist VT 1.uchhAlanA.bachA jAnA.pIchhA karanA. hAra. phailanA. ghaDI kI jeba. puShpa sa.baDhanA.maidA.phalasvarUpa honA.gharelU kathA kahAnI..chaDhAva.pIchhe AnA follow VT 1. kopa.muralI flutter N 1. dhokhA denA focal A 1.nIche kA.2.4. phekanA.bhAgyavAna honA flourish VT 1.shiShya following A 1. tairanA. kisI desha yA kAla kI kula vanaspati floral A 1.2.2. bahAva.bahAnA.2.DubAnA. peDa paudhe.vAkpaTutA ke sAtha fluff N 1. tairAnA.jhAga. chArA denA foe N 1. phUladAra.aGYAna. raktAbha. kuharA.gacha karanA flop VT 1. ATA banAnA. samradAya. jhaTakA. english to hindi dictionary .shatru.chUnA.nta lagAnA.teja.nsI.jalamaya.kaphadAra fob N 1. bakavAdI.vaha bindu jahA. laharAnA.nsI ThaThThA karanA.manuShya gaNa.kiraNe.ngA float VI 1.2.mu. phaDaphaDAhaTa. phUlo kA adhyayana karane vAlA flotilla N 1. para phaDaphaDAnA.agalA.nakharA float N 1.bAda kA following N 1.ndhI focus N 1.tAnA fling VI 1. asthiratA.bahanA.lAla kara denA. bA.n se ladA.bahAva.pIchhe AnA follow_Íå¨Ïè-Æå×á VI 1. kahAvata. pyAra. bala naShTa karanA flood N 1. krodhita karanA foamy A 1.mukha tamatamAnA flush VT 1. ATA.2.2.nTa foam N 1.nchale karanA flirt VT 1. vanaspati sa. ke.pighalanA flux VT 1. kitAba me pR^iShTha ke nambara DAlanA.asalI kara ke gale maDhanA fold N 1.3.jhAlara flounder N 1.ndhI.chalAnA. haDabaDI flush N 1. tarala. nAbhIya.prema.anuyAyI.aGYAnatA foment VI 1. pholiyo.dhaDAke ke sAtha bolane vAlA fluently Adv 1.ndra. nambaranA folk N 1.katarAnA flying N 1.lAla honA. uDanA.ndhI florid A 1. pighalAnA. chakamaka patthara.nA flock VI 1.kendra se kiraNa milAnA fodder N 1.bItanA.nDola karanA fluctuate VT 1.kendra sa.pighalanA.krodha foam VT 1.ekAeka girA denA flora N 1.jaLI se bhAga jAnA fly VT 1.machchhara fly VI 1. phekanA. bADe me banda karanA folder N 1.bakkI. bhaDakIlA.roshanadAna.nskAra kA jala rakhane vAlA pAtra 54 of 157 2/29/2008 9:15 PM .

.. english to hindi dictionary ..

http://sanskritdocuments.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.html

food N fool N fool VT foolhardy foolish A foot N foot VI football footing N footnote footprint footstep for N for Prep for-Æå½èØÛÆèµè forage N forage VI forage VT foray N foray VT forbearance forbid VT force N force VT forceful forceps N forcible forcibly ford N ford VT fore A fore Adv forearm N forebode foreboding forecast forecast foreclose foreclosure forefather forefinger forefront forehead foreign A foreigner foreman N foremost forerunner foresee VT foreshadow foresight forest N forestall forester foretell forever Adv forewarn foreword forfeit N forfeit VT forfeiture forge N forge VT forgery N forget VT forgetful forgive VT forgiveness forgiving fork N fork VI forlorn A form VT formal A formality formally formation former A formerly formidable formula N formulate forsake VT forswear fort N forth Adv forthcoming forthwith fortification fortify VT fortitude fortnight fortress fortress fortuitous fortunate fortunately fortune N forty N forward A

1. AhAra,bhojana,khAdapadArtha 1. mUrkha,gAudI,aGYAna,jaDa,mUDha 1. mUrkha banAnA,dhokhA denA,ThagAnA A 1. ati sAhasika,asAvadhAna,akkhaDa,utAvalA 1. sUDa,bholA,mUrkha,buddhihIna 1. pA.nva,paira,paga 1. chalanA,TahalanA N 1. pA.nva se khelane kA ge.nda 1. AdhAra,pA.nva rakhane kA sthAna,jaDa,nI.nva N 1. panne ke nIche kI TIkA N 1. paira kA chihna,pAda chihna N 1. paira kA chihna,2. padachApa 1. bA.nkA,chhailA,alabelA,ra.ngIlA 1. badale me,sthAna me,pratinidhi svarUpa se N 1. muphta me.n,seta meta 1. chArA,dAnA 1. chArA yA ghAsa kI khoja me ghUmanA 1. lUTanA 1. dhAvA,AkramaNa,ekAeka chaDhAI 1. dhAvA karanA N 1. dhairya,sahanashIlatA,narmatA 1. manA karanA,varjanA,rokanA 1. shakti,bala,jora 1. dabAnA,lAchAra karanA,vivasha karanA A 1. balavAna,puShTa 1. chimaTA,dastapanAha,sa.nDAsI A 1. balavAna,puShTa Adv 1. balapUrvaka,balAtkAra,bala se 1. uthalI jagaha,nadI,nAlA kA vaha sthAna jahA.n paidala pAra kiyA jA sake 1. helanA,binA taire pAra chale jAnA 1. agra,2. pUrva,3. sAmane,4. Age kA 1. sAmane,2. pahale 1. hAthakohanI taka,agra bAhu,pahu.nche se kohanI taka hAtha VT 1. bhaviShya kahanA,2. pahile se batalAnA yA jAnanA N 1. pUrvAbhAsa,bhaviShya kI vipadAo ko pahile se jAna lenA,2. aniShTa darshana N 1. pUrvAnumAna,pUrvasUchanA,bhaviShyavANI,pahale se upAya karanA VT 1. pUrvasUchanA denA,bhaviShyavANI karanA,pahale se upAya karanA,2. Age se dekhanA VT 1. rokanA,pratibandha lagAnA,manA karanA,2. banda karanA N 1. pratiba.ndha N 1. puraSha,2. bApa dAdA,pUrvaja N 1. tarjanI N 1. sabase Age,saba se Age kA bhAga,bilakula sAmanA N 1. mAthA,lalATa 1. bAharI,2. paradeshI,videshI,3. parAyA N 1. paradeshI,videshI,2. pravAsI manuShya 1. phoramaina,vaha AdamI jo dUsaro.n ke Upara rakkhA gayA ho,2. sarapa.ncha A 1. sarvaprathama,prathama,pahalA,2. pradhAna,3. saba se baDA N 1. agravartI,2. Age jAne vAlA,3. aguA 1. anumAna lagAnA,Age se dekhanA,2. Age se sochanA V 1. pUrvalakShaNanA,pUrvAbhAsanA,pahale se prakaTa karanA N 1. agradR^iShTi,2. pUrva GYAna,3. dUradarshitA 1. ja.ngala,vana,kAnana,araNya VT 1. pahale se ghera lenA,pahale hI roka lenA,2. Age se mola le rakhanA,3. pahale se grahaNa karanA N 1. vana rakShaka,vana adhikArI,ja.ngala kA aphasara,2. vanavAsI VT 1. pahile se batAnA,bhaviShyavANI karanA 1. sadaiva,sadA,chirakAla VT 1. khavaradAra karanA,pahale se sacheta karanA,jatAnA,chetAnA N 1. prAkkathana,bhUmikA,prastAvanA 1. jabta kI huI vastu,2. daNDa,jurmAnA 1. kho baiThanA,adhikAra chalA jAnA,2. jurmAnA denA,jabta honA N 1. daNDa,jurmAnA,2. apahAra,da.nDadAna 1. bhaTTI,2. lohArakhAnA,3. vaha sthAna jahA.n para kuchha banAyA jAye 1. gaDhanA,3. dhokhA dene ke liye kisI vastu kI nakala karanA 1. jAlasAjI,banAvaTa,jAla,kUTa rachanA 1. bhUla jAnA,yAda na rakhanA,bisUranA,chitta se utAranA A 1. bhulakkaDa,bhUla jAne vAlA,vismaraNashIla,2. asAvadhAna 1. kShamA karanA,2. chhoDa denA,mukti denA N 1. kShamA,2. mukti,chhuTakArA A 1. kShamAshIla,dayAlu 1. kA.nTA,khAnA khAne kA kA.nTA 1. vibhAjita honA,phUTanA,2. patti nikalanA 1. lAchAra,asahAya,2. khAlI,sUnA,ujADa 1. banAnA,2. DhAlanA,3. shikShA denA,sIkha denA,sadhAnA 1. aupachArika,niyamAnusAra,niyamAnurUpa,lokAchArI,vyavahArAnesArIra N 1. shiShTAchAra,aupachArikatA,2. niyamAnurUpa bartAva,niyama pAlana Adv 1. niyamAnusAra,yathAvidhi N 1. banAvaTa,rachanA,sR^iShTi,2. utpatti 1. pahalA,agalA,pahale varNana kiyA huA Adv 1. pahale,Age,pUrva kAla me A 1. vikaTa,durjeya,bhayAnaka,DarAvanA,2. sAhasa toDane vAlA 1. sUtra,niyama,vidhi,2. maryAdA VT 1. banAnA,vyavasthA karanA,2. vidhi se rachanA,3. sUtra rUpa me rakhanA 1. tyAga denA,chhoDa denA,bhUla jAnA VT 1. shapatha khA kara chhoDanA,shapatha khAkara asvIkAra karanA,2. jhUThI shapatha khAnA 1. koTa,gaDha,kilA 1. Age,2. bAhara A 1. AgAmI,2. Ane vAlA,3. AgamanashIla,4. nikaTa AtA huA Adv 1. abhI,phaurana,tatkAla N 1. kilAvandI,koTa,gaDha banAne kI vidyA 1. dR^iDha karanA,majabUta karanA,2. kilAba.ndI karanA N 1. dhairya,sAhasa,dR^iDhatA,dhIratA N 1. pakha,2. pAkha,3. do saptAha N 1. gaDhI,koTa,kilA VT 1. AkramaNa se rakShA karanA,2. ADa karanA A 1. sa.nyogI,daivI,Akasmika A 1. bhAgyashAlI,shubha,bhAgyavAna,saubhAgyavAna,daivashAlI Adv 1. bhAgya se,saibhAgya se,sa.nyoga se,daivayoga se 1. saubhAgya,sa.nyoga,honI,likhanI,bhAgya se mIlI huI vastu,2. dhana 1. chAlIsa 1. agalA,Age kI ora,2. agrastha

55 of 157

2/29/2008 9:15 PM

.. english to hindi dictionary ..

http://sanskritdocuments.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.html

forward Adv forward VT foster A foster VT foul A foul VT found VT foundation founder N founder VI foundry N fountain four Det four N fourfold fourteen fourteen fourth A fowl N fowl VT fowler N fox N fracas N fraction fracture fragile A fragment fragrance fragrant frail A frail N frame N frame VT framework franchise franchise frank A frank VT frankly Adv frantic A fraternal fraternity fraud N fraudulent fraught A fray N fray VT freak N freak VT free A free VT freedom N freehold freely Adv freeman N freeze VI freeze VT freezer N freight N freight VT frenzy N frequent frequent frequently fresco N fresh A freshen VI freshen VT freshness fret N fret VI fret VT friar N friction friend N friendly friendship frigate N fright N frighten frightful frigid A frill N frill VT fringe N frisk VI frisky A fritter VT frivolous fro Adv frog N frolic N frolic VI from Prep front N front VTI frontage frontal A frontier frost N

1. Age,sAmane 1. baDhAnA,2. agrasarita karanA,bhejanA,Age ko chalatA karanA 1. dhAtreya,dUdha bhAI' 1. pAlanA,dUdha pilAnA,khilAnA,pAlana poShaNa karanA,2. sahAyatA karanA 1. ashuddha,malina 1. bigADanA,ga.ndA karanA 1. nI.nva DAlanA,banAnA,sthApanA karanA,DhAlanA N 1. nI.nva,2. sa.nsthA,3. sa.nsthApanA,nirmANa 1. sa.nsthApaka,pravartaka,nirmAtA 1. DUbanA,gira jAnA,baiTha jAnA 1. DhalAIkhAnA,DhAlane kA kAryAlaya N 1. sotA,phavvArA,3. utpatti sthAna 1. chAra 1. chAra A 1. chaigunA,chAraguNa,chAraguNA Det 1. chaudaha N 1. chaudaha 1. chauthA 1. pakShI,chiDiyA,murgA,murgI 1. chiDiyA mAranA,chiDayA pakaDanA 1. chiDimAra,2. baheliyA,3. vyAdha 1. lomaDI 1. mArapITa,upadrava,gulagapADA,da.ngA,phasAda N 1. a.nsha,TukaDA,kha.nDa,2. parchA,phUTa N 1. haDDI TUTanA,TUTa phUTa,2. darAra 1. mulAyama,sahaja me TUTa jAne vAlA,bhurabhurA,phusaphusahA,bha.ngura N 1. a.nsha,kha.nDa,TukaDA,2. purajA,parchA N 1. khushabU,sugandha,mahaka A 1. khushabUdAra,mahakIlA,sugandhita,suvAsa 1. mulAyama,narma,kamajora,shaktihIna,durbala 1. kamajora,nirbalatA,2. khoTa,chUka,doSha 1. DhA.nchA,chaukhaTA,banAvaTa 1. banAnA,gaDhanA,2. upAya karanA N 1. chaukhaTA,kisI vastu kA DhA.nchA N 1. matAdhikAra,rAya dene kA adhikAra VT 1. matAdhikAra denA,chunAva me anumati dene kA adhikAra denA 1. spaShTavAdI,niShkapaTa,sApha,kharA,sachchA 1. mukta karanA,2. binA mUlya chiThThI bhejanA 1. sApha sApha,dila khola ke,spaShTa rUpa se 1. vyagra,uttejita,dIvAnA,pAgala,matavAlA,unmatta,krodhommatta A 1. bhAI sA,bhAI kA ,bhrAtrika,bhrAtrIya N 1. bhAI chArA,bhrAtR^itva,sa.nsarga,birAdarI 1. chhala,kapaTa,dhokhA,dagA A 1. adharmI,beImAna,kapaTI,chhalI 1. ladA huA,bharA huA,bharapUra 1. laDAI,da.ngA 1. DarAnA,jhagaDa kara taya karanA 1. lahara,uma.nga,jhalaka,2. sanakI,anUThA 1. ra.nga bira.nga karanA 1. svata.ntra,svAdhIna,mukta,2. muphta,niHshulka 1. svatantra karanA,chhuDAnA,chhoDanA 1. svatantratA,AjAdI,svAdhInatA,mukti,abaddhatA N 1. jAgIra,tAlukA,muAphI jamIna 1. mukta bhAva se,binA roka Toka,khushI se,adhikatA se,svata.ntratA se,bahutAyata se,udAratA se 1. svatantra manuShya,2. visheSha adhikAra prApta manuShya 1. jama jAnA,ThiThura jAnA,ThaNDA ho jAnA 1. jamA denA,ThiThurA denA 1. phrIjara,himayantra 1. bojha,mAla,bhADA 1. jahAja para mAla lAdanA 1. pAgalapana,sanaka,ummIda,bAvalApana A 1. aksara,bahudhA hone vAlA,bAra bAra hone vAlA VT 1. bAra bAra jAnA,bAra bAra AnA Adv 1. bahudhA,lagAtAra,aksara 1. phresko,tAjI astarakArI para tasvIra khIchane kI eka vidhi 1. nayA,nUtana,tAjA 1. tAjA honA 1. tAjA karanA,2. mIThA karanA N 1. shItalatA,2. navInatA,3. miThAsa,4. akShINatA 1. chiDhanA,kuDhanA,ghabaDAhaTa,2. krodha 1. chiDhanA,khIjanA,kShubdha honA 1. ala.nkR^ita karanA,ra.ngIna karanA,ragaDanA,ghisanA 1. tapasvI,sanyAsI,mahanta N 1. ragaDa,ghisAva,gharShaNA 1. mitra,snehI,sahAyaka,pakSha samarthaka A 1. snehashIla,dayAlu,kR^ipAlu,mitravata N 1. maitrI,sneha,2. anugraha,3. sahAyatA 1. laDAI kA jahAja 1. Dara,bhaya,sa.ntrAsa VT 1. DarAnA A 1. bhayAnaka,DarAvanI 1. jamA huA,2. ThaNDA 1. jhAlara 1. jhAlara lagAnA 1. kinArA,sImA.nta,2. jhAlara,3. A.nchala 1. uchhalanA,nAchanA,kalola karanA 1. khilADI,ra.ngIlA,cha.nchala 1. ga.nvAnA,TukaDe karanA A 1. asAra,uthalA,tuchchha,ochhA,cha.nchala 1. dUra,2. pIchhe 1. meDhaka,dAdura 1. cha.nchalatA,khelakUda,chapalatA 1. kilola karanA,iThalAnA 1. se,kAraNa se,ora se 1. Age,2. mAthA,lAlATa,mukha 1. sAmanA karanA,2. sAmane honA N 1. agavADA,sAmanA,moharA 1. sAmane kA,Age kA N 1. sivAnA,2. hada,sImA 1. pAlA,tuShAra

56 of 157

2/29/2008 9:15 PM

.. english to hindi dictionary ..

http://sanskritdocuments.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.html

frosty A froth N frown N frown VI frugal A frugality fruit N fruitful fruition fruitless frustrate frustration fry N fry VT fuel N fugitive fugitive fulcrum N fulfill V fulfilment full A full Adv full N full VT fuller N fully Adv fumble VI fume N fume VI fun N function functionary fund N fundamental fundamental funeral A funeral N fungus N funnel N funny A fur N furious A furlong N furlough furnace N furnish VT furniture furrier N further A further Ad further VT furtherance furtive A fury N fuse VI fuse VT fusillade fusion N fuss N fuss VI futile N futility future A future N fuzz VI gab N gab VI gable N gad N gad VT gadfly N gag N gag VT gaily Adv gain N gain VI gain VT gait N gala N galaxy N gale N gall N gall VT gallant A gallant N gallery N galley N galling A gallon N gallop N gallop VI gallop VT gallows N galvanize gamble N gamble VI gamble VT gambler N gambling game N

1. 1. 1. 1. 1. N 1. A N A VT N 1. 1. 1. A N 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N N 1. A N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. N 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. VT 1. 1. 1. 1. N 1.

ThaNDA,2. pAledAra phena,jhAga,2. bekAma kI vastu tevara,ghuDakI tevara chaDhAnA,bhau.n chaDhAnA,krodha karanA,ghuDakanA mitavyayI,bachAne vAlA,alpavyayI,2. mitAhArI 1. mitavyayitA,kiphAyata,kamakharchI,alpavyaya,2. mitAhAritA phala,2. santAna 1. phalada,2. phaladAra 1. upayoga,bhoga vilAsa,sukhAnubhava,2. saphalatA 1. phalahIna,niShphala,anupajAU,Usara 1. nirAsha karanA,kuNThita karanA,harAnA,niShphala karanA,uDA denA,kATanA 1. niShphalatA,2. nairAshya,kuNThA machhalI ke bahuta chhoTe chhoTe bachche,2. bahuta sI chhoTI chhoTI vastuo kI Dhera talanA,bhUnanA,2. kavAba banAnA I.ndhana,jalAne vAlI vastu,2. uttejaka vastu,3. bhaDakAvA,4. garmI 1. bhagoDA,bhageDU,AvArA 1. bhAgA huA,bhagoDA,bhaggU,palAyaka AdhAra,Alamba,Teka pUrA karanA,nibAhanA,sampUrNa karanA 1. pUrNatA,siddhi,sa.ntR^ipti bharA huA,bharA pUrA,2. pUrA,pUrNa pUre taura para,pUrNa rUpa se pUrNa parimANa,sampUrNa,pUrNa dashA,2. kauDI kauDI adA karanA,chukatA karanA,3. bhara pAnA kalapha denA,dhonA,2. unnati para honA,3. pUrAnA dhobI pUrI taura se,pUrNatayA anADIpana se karanA,2. TaTolanA,DhU.nDhanA dhuA.n,bhApa,2. kopa bhApa hokara uDa jAnA,bhabhakanA,krodha karanA,kruddha honA majA,Amoda janaka,khela,tamAshA,ThaThThA,dillagI,ha.nsI uDAnA,3. Amoda janaka honA 1. prakArya,kAma,chAkarI,adhikAra,padavI,kArya 1. padastha,ohadedAra,adhikArI pU.njI,mUladhana,2. Aya dvAra,bha.nDAra,3. sa.nchita bha.nDAra 1. mUlabhUta,Avashyaka,maulika,buniyAdI,mUla tatva,sambandhI,tAtvika,gurutvayukta 1. nIva,AdhAra,mUla,sArabhUta kriyA karma sambandhI,a.ntyeShTi sa.nba.ndhI kriyA karma,shavadAha,mR^itaka kriyA kukuramuttA,khummI,dharatI kA phUla cho.ngA,nalI,dhu.nArA,dhuA.n bharane kI nalI majedAra,khelavADI,hAsa janaka,kautuka kArI,dillagI bAja,tamAshe kA phara,samUra,rovA.n,chhAla gussA me.n,krodhI,Ape ke bAhara,pracha.nDa,jaLabAja pharalA.nga,eka mIla kA AThavA.n bhAga 1. chhuTTI,avakAsha bhaTTI,bhADA susajjita karanA,upaskR^ita karanA,2. juTAnA,pahu.nchAnA,3. bhaTTI para garama karanA,bhaTTI para chaDhAnA 1. pharnIchara,mAla,asabAba,sAmAna samUra bechane vAlA Age,dUra kA,agalA,baDhatI kA,adhika aura dUra,Age baDhAnA,protsAhana denA 1. sahAyatA,madada,protsAhana gupta,chorI kA,churAyA huA,chhipAte hue kopa,krodha,pAgalapana milanA,milA kara eka karanA,2. pighala jAnA,drava ho jAnA milAnA,pighalAnA,galAnA,TighalAnA 1. topo.n kI bADha,bandUko.n kI bADha galana,dravaNa,pighalAva,sa.nlagana,2. ekIbhavana,samekana,mela,mishraNa bata.ngaDa,halachala,khaDabaDI,gulagapADA,kShIghratA bata.ngaDa banAnA,gola mAla karanA,gula kapADA machAnA vyartha,tuchchha,halkA,asAra,nirarthaka 1. halkA pana,tuchchhatA,asAratA bhaviShyata,agalA,honahAra,Ane vAlA,bhAvI AgAmI samaya,bhaviShya rU.nAnA,paramANu ho ke uDa jAnA bakabaka,gapashapa,bakavAda barabarAnA,bakabaka karanA,gapashapa karanA ghara kA konA,pAkha barchhI kI noka,kudAlI,a.nkusha,sakhAnI idhara udhara phiranA,saira sapATA karanA,atyanta phailanA DA.nsa,go machchhara DATa,pratibandha,galA gho.nTa,ghA.nTI mu.nha banda karanA,chupa karanA,bolane na denA,galA gho.nTanA khushI se,ullAsa se,abhilAShA pUrvaka prApti,lAbha,phala Age baDhanA,2. milanA,hAtha AnA,lAbha uThAnA,3. baDhanA,phailanA,unnati karanA pAnA,prApta karanA,kamAnA,paidA karanA chAla,Dha.nga dhUma dhaDAkA,tyohAra,utsava AkAsha ga.ngA,chhAyA patha,i.ndra akhADA,2. prasiddha puruSho.n kI sabhA,jamaghaTa A.ndhI,jho.nkA,jhakkaDa pitta,2. kaTutA,3. chiDha,krodha,duShTa bhAva,4. kharo.ncha,ragaDa kA ghAva,ghisanA ragaDanA,ghisanA,kha.nrochanA,2. chheDanA,satAnA bhaDakIlA,ra.ngIlA,2. sAhasI chhailA,prItama,chAhane vAlA,rasika manuShya makAno ke bhItara jAne kA mArga,barAmdA,chhajjA,ra.ngamahala,2. chitrashAlA,prakampA lambI nAva jo laggiyo se kheI jAtI hai,2. chhApane ke akShara baiThAne kA takhtA pIDAkAra,dukhada,kaShTakAra gailana,parimANa visheSha sarapaTa dauDa,aisI savArI sarapaTa dauDanA,tejI se chalanA sarapaTa dauDanA phA.nsI kA takhtA,phA.nsI dene kI TikaThI,phA.nsI,prANadaNDa,2. pha.nAsI,dene yogya manuShya 1. uttejita karanA,prerita karanA,vidyuta shakti yA bijalI kA asara pahu.nchAnA juA juA khelanA,dA.nva para laganA dA.nva para lagAnA,uDA denA juArI 1. juA khelanA khela,lIlA,bAjI,AkheTa,2. shikAra,3. ThaThThA uDAnA

57 of 157

2/29/2008 9:15 PM

bhadra.andAjA karanA.2.utpanna karanA N 1.kulIna.jananedrIya sa. jenareTara. sAja. jAti. gaisa 1.bhadratA.vastra.va.veSha 1.chaupaDa kA takhtA. mojA bA.ndhane kA banda.bAga.ngA yA lajIlA AdamI 1.baTora.nha phADane para mu.ho jAnA 1.chheda karanA.sArvalaukika. gaisa kA sA.komala.eka varga me.bhUgarbhavidyA.prasanna.nGYAo me.bhalA. pAnA.TolI N 1.jyAmiti 1.janma. senA.sajAvaTa 1. udbheda.vyApaka VT 1..nga.nikaTavartI nAtedAra 1.va. bhalamanasAhata.udyAna. anumAna 1. gaharA ghAva 1.ruchira.n rakhanA 1. chhala.senAnAyaka. saresa. chaTakIlA 1.avisheShaka.n sammilita karanA yA lAnA.nkura.. maNi.2.kulIna puruSha.2.dvArarakShaka 1.2.sujana.va.sabhya.mahAtmA. kisI kI rakShA karanA 1.moTarakhAnA 1. mu.gappI. vyApaka banAnA.aTharIya.anAja kA godAma.2. rAga.kharA 1.mu. killA.paTTI.vishuddha. bhUgola sambandhI.jAtigata. gajaTa me.nirarthaka vastu 1. jo vastu TakaTakI bA. aTArI N 1. milanA. bhUgola.pahanAvA.dAnashIla 1. morachA bandI karanA. kapaDA.prakAshita karanA 1. beDha.aulAda.ya.manA lenA.yogyatA.3.daravAjA N 1.aTakala karanA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.3. hAra pahanAnA.vaha vidyA jisame. kapaDA pahanAnA. bholA manuShya 1.vR^iddha.prasanna.hiraNa 1.2. pariNAma nikAlanA. mA. prakR^iti.saujanya 1.3.nsha kA N 1.n li. kUDA.2. rekhAgaNita. ekatra.nha bAnA.poshAka 1.preta.A.nkanA.kamAnA.nphanA. bhAva. tAmaDA.nkShA karanA. sushIla.javAhara 1.maNi se bhUShita karanA 1.sAdhAraNatA se VT 1.bahudhA.dAnashIlatA.milA lenA. lahasuna 1. sa.2. va.2. vikR^ita karanA. sAmAna.nsa.paimAnA.nha phADanA. jarmana desha kA nivAsI.jamhuAInA. mAlI.nha kI chauDAI 1.2. mApa.AtmA.utpAdaka vastu.vAyu. kapaDA.vaha vidyA jisame.sukumAra N 1.sajAnA.n pR^ithvI aura usakI vastuo kA varNana ho.jamAva.prApta karanA.vikAsa N 1.lalita 1.cheShTA.yAkUta.khusha.ndhI 1.va.gaisIya.ngIlA 1.asala.nga kA bheda. ghUranA.dhokhA 1.darAra.panapanA.gale me mAlA DAlanA 1.apane matalaba kA chuna lenA. bisAta. pIDhI. udAratA.2.4.nga.kula.2.3.nketa 1.ndhI 1. sAdhAraNa. mu.sa. lohe kA dastAnA 1. mR^ityu sA. marane paranA.avalokana.sachchA.bhUmiti.janaka 1.ntAna.aksara. mAlA.jUThana. bhIDa. IsAI dharma pustaka kA pahilA kANDa 1.chasUpati 1.pahu.3.kula kA. pariNAma nikAlanA Adv 1.3.Arya N 1.2. phulavArI.nchanA. chheda. yuga N 1.nsha.bAgIchA N 1.udAra. mUla.n chhApanA.pIlA 1.3.2.nta manuShya.phATaka.bhalA puruSha.gola. thaka jAnA 1.sabhA 1. dvArapAla.lenA.sAdhAraNa karanA. bhUta.visheSha kara li.vastra. bhUtatva.samajhanA.dila pasanda 1. vastra pahanAnA 1.bIja.chhA.sajAnA 1. darAra karanA. va. hA.utpatti.raktamaNi 1. gaisa 1.nshAvalI.audArya A 1..2.kapaDe. janana sambandhI.rakShA ke lie kile me senA niyata karanA A 1.nsa lenA.dama lenA.patalA N 1.komalatA.sArvatrika.ndha kara dekhI jAya 1.kaliyAnA.mu.ntra 1.nshAvalI viShayaka. gaharA ghAva karanA 1.samAchAra patra 1. sarakArI gajaTa. AbhUShaNa.bhUgola vidyA.bAtUnI 1. niyata kAlika samAchAra patra.vargIya N 1.2.Annadakara.nvAranA.2. killA phUTanA. TakaTakI.n kI khAla galAkara banAI gI vastu 1.vAstavika.udgama 1.ra.chale jAnA 1.a.ikaThThA karanA. sIkhanA.lapeTanA N 1. gaisa.jatyA. jarmanI se.sukumAratA.html game VI gammon N gamut N gander N gang N gangrene gap N gap VT gape N gape VI garage N garb N garb VT garbage N garble VT garden N gardener garland N garland VT garlic N garment N garment VT garner N garner VT garnet N garnish N garnish VT garret N garrison garrison garrulous garter N gas N gaseous A gash N gash VT gasp VI gastric A gate N gatekeeper gather N gather VI gather VT gathering gaudy A gauge N gauge VT gaunt A gauntlet gauze N gawk N gay A gaze N gaze VI gazelle N gazette N gazette VT gear N gelatin N gem N gem VI gender N genealogical genealogy general A general N generalize generally generate generation generator generic A generosity generous genesis N genial A genital A genius N genteel A gentle A gentleman gentleness gentry N genuine A genus N geographical geography geology N geometry germ N german A german N germinate germination gestation gesture N get VI get VT ghastly A ghost N 1. shikAra karanA 1.nsa kA saDAva 1.2.nha kholanA.phuTAva.sabhya puruSha.havA.koI mUlyahIna vastu.jarmanI kI bhAShA VI 1. kapaDe kI taha.lAnA.udarasa.dhImA.geTisa 1.kile yA nagara kI rakShA karane vAlI senA VT 1. dA.tAkanA 1. dayAlu.nba.nsha vR^itAnta.varga A 1. taha karanA. nApanA. utpatti.2.kisI vastu kA koShAgAra 1. prAya:. apanA pUrA bala lagAnA. li. baToranA.jAti. dAtA.kAchhI 1.mR^ityu ke nikaTanA 1.paidA karanA.sa.ngraha. jhakkI. reshamI kapaDA. sUkShma buddhi.bhaugolika N 1. peTa kA.puShpa vATikA.thAha lenA 1.bAnA.gAchha 1. jananA.jAnavaro. juA khelanA.sa. hAtha AnA. senApati. halkA. maNi lagAnA.sa.uganA.janma dene vAlA.2. jAti kA. garbha me.nba.bhUgola kI pustaka 1.pramApaka. mR^iga.svara 1.guNavAna puruSha 1. english to hindi dictionary .nsha. pIDhI.sharIpha AdamI 1.ntedAra pahi. ghUranA 1.va.nyo dvArA sambandha.paidA karanA. dubalA.jIva 58 of 157 2/29/2008 9:15 PM . karuNAmaya. bhadra puruSha.namra. suara kI TA. sushIla. kulIna loga.hAra.usakAnA.gajarA 1. ikaThThA honA 1.janmanA N 1.bhraShTa karanA.2. le jAnA. amishrita. magna.shIlava.Adi.n dharatI yA usakI bhItarI vastuo kA varNana ho N 1. aujAra.shUnyatA 1.ala.shiShTa.2.sAmAnya.2.senAdhyakSha.bhUla. bhaDakIlA. AkA. ha.2.nkR^ita karanA 1. http://sanskritdocuments.2. gaireja.nsha 1. dvAra. dala.sA.sabhya.sAmAnyIkaraNa karanA.nTanA 1.nga bheda se A 1. anAja bharanA 1. garbha kAla.sIdhA.

nkha mAranA.bAlikA.6. 1.devatA 1.baToranA.DakosanA Ishvara.pratyakSha.prachalita karanA a.3. 1.gA.parameshvara.ba.lapeTanA.haima prasanna. charkhI.dhIre se. naukarAnI kamara kI nApa. 1.dharaNI kamarabanda.gheranA laDakI. 1. 1.peTI peTI se kasanA. 1.nidha.nsapi.a. 1.galanA denA.prakaTa..2.nketa karanA. batAnA.kanyA.ghaDiyAla kShema.nTha 1.Age baDhanA. 1. 1.3.charchA karanA gilaTI.vishAla deva.paisA. 1.dIpti chamakanA.Darate Darate jirApha.vanamArga 1.nTa. sAvadhAnI se. 1.2.. 1. 1.2.kA. 1. lolA.3.dAna karanA.ndherA.nTA.upahAsa.3.nsI karanA bA. 1.burI dR^iShTi se TakaTakI bA. 1.puShkala 59 of 157 2/29/2008 9:15 PM .jagamagAnA. 1.ngala kA mArga.mA.2. 1.ainaka kA.chikanA karanA. jAla.chamaka.dharma pitA nAstika.de DAlanA. 1.Atmika. darpaNa. 1. upajAnA. english to hindi dictionary .ncha sadR^isha.chamakIlA dastAnA.chalanA.jagamagAnA bInanA.nDala.alhaDa dAna. 1. 1.ngrejI nApa.phisalatA huA.bolI TholI chakkara lAne vAlA.2. 1.tAva chamakanA. 1.lAsA machchhara.nda aura Da.kShaya karanA jAnA.2.nTha.sone kA.ncha kA.daitya.damaka.bi.vR^ihatkAya.jIvana yAtrA sonA.ka~nchana.nirAsha karanA a.asAvadhAna.kA.so.jagamagAnA jhalaka.shoka.nAmavarI.n ke yogya ThaTThA.. laTTU. 1.bhArI.bhalAI.ha. rupayA.nsA karanA.dA.2. 1.5. A pretarUpI.2.ruI oTane kI kala.nkusha. 1. 1.sa.nkusa.damakanA. 1.3.TamaTama.khusha karanA.phandA ruI oTanA. N 1. 1.anIshvaravAdI 1. 1.ThaThThA. 1.3. 1. 1.dAnava.jalanA. 1. sau.bakarI bakare kI sI dADhI jaLI khAnA.chashmA.magna karanA ja.gherA.ncha.npanA.nsanA kalI karanA.dIrdhAkAra. 1. Adha pAva kI lagabhaga kI eka a.lAbha 1.ATe kA lasa.html ghostly A giant A giant N gibe N giddy A gift N gift VT gifted A gig N gigantic giggle N giggle VI gild VT gilder N gill N gilt N gin N gin VT ginger N gingerly giraffe N gird VI gird VT girder N girdle N girdle VT girl N girth N gist N give VI give VT glacial A glad A glad VT gladden VT glade N gladiator glance VI gland N glare VI glaring A glass N glassy A glaze VT glazier N gleam N gleam VI glean VT glee N glen N glib A glide N glide VI glint VT glisten VI glitter N glitter VT gloat VI globe N gloom N gloom VI gloom VT gloomy A glorify VT glory N glory VI gloss N gloss VT glossary glossy A glove N glow N glow VI glue N glue VT glut N glut VT gluten N gnat N gnaw VT go VI goad N goad VT goal N goat N goatee N gobble VT god N godfather godless A godmother godsend N goggle VI going N gold N golden A golf N gong N good N good-·áÂè 1.jhalakanA. 1.painA chubhonA lakShya.ndhanA. bhaDakadAra honA baDI chAha se dekhanA.Ara godanA.kuTakI.tamatamAhaTa.nTa.paidA karanA barpha kA.kaTane ke pIchhe jo kheta me paDA ho usako bInanA Ananda.bhakosanA.mulammA karanA 1.darrA. 1.phirakI. eka prakAra kA gAnA gIta ghATI.2.magna.prasanantA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.kA U.shIshA. 1.ndhalA karanA.chalana. luka pheranA.2. 1. A 1. 1.gola vastu.bhAva daba jAnA. chamakIlA.sonA Adi chaDhAne vAlA galaphaDA.nDa chamakanA.kotalakasha tAtparya. shekhI mAranA chamaka. 1. avivAhitA yuvA strI. vichAraphala denA. pha.bharamAra bhakosanA. 1.nirAshA udAsa honA.nDe kA eka khela gha.bhaDaka.jyoti.gaDhA chikanA. N 1.bahanA chamakanA chamakanA.aphrIkA kA chaupAyA jisakI agalI TA. durabIna. dharma mAtA Ishvara kI bhejI huI vastu. 1.mUla Ashaya. pyAlA. malina honA. 1. ra~nja. 1.sImAnta bakarA.ta. tIkShNa dR^iShTi se dekhanA chamakIlA.abhidyAna.ncha kA glAsa.gaurava.devo.eka prakAra. yatheShTa. 1.nta se kATanA.chamaka kiraNa DAlanA.khillI khilakhilAnA.4.suvarNa.ndha kara dekhanA globa.ThU.bahAva dhIme dhIme baDhanA.magna honA. 1. 1.putalI pheranA.ndhakAra.nge pichhalI se lambI hotI hai.ndhalA honA dhu. N 1. 1. 1.harShita prasanna karanA prasanna karanA.hastrANa dIpti.paramAtmA. nAsha karanA.ghuDadauDa kA pAlA. 1.damakanA.2. ati mUlyavAna golpha.chamakAnA shIshA jaDane vAlA kiraNa.duShTa. pR^ithvI a. 1.arpaNa kI huI vastu.kojaka.nkha phADa phADa kara dekhanA.dhu. 1. 1.ngI 1.2. 1.jhalaka.haDapa jAnA. 1. shabda koSha. 1.kalapha. dharma shikShaka.adharmI.2.bhe. 1. 1. shakti.sArA.yasha prasanna honA.hita.pratApa.chinnoShTra ha.bAharI dikhAvaTa yA damaka bAharI chamaka denA.cha.nsha.2.tAlU kalI kiyA huA. ghoTanA.chikanA shIshA lagAnA yA jaDanA.2.udAsI.2. 1.golA. 1.chamakAnA.sonA chaDhAyA huA jina.binaulA nikAlanA.ghUmatA huA.ukasAnA. 1.yogyatA visheSha guNa yA shakti pradAna karanA guNI. 1.praphullatA. anuGYA yA AGYA denA.ThikAnA.Adara karanA kIrti. 1.2. N 1. 1.hulasanA.nsanA lasa. 1.3.nsAnA adarakha.Isha anugraha A.3. 1.2.prasha.udAsa baDAI karanA.2.chAla baDhAnA. http://sanskritdocuments.joDanA bahutAyata.guru. 1. 1.nkusa mAranA.gheranA shahatIra.phUhaDapane se ha. 1.bhUto ke sambandha kA bahuta baDA. 1. 1.npala.nga peTI. 1.3.nsInA. 1. suvaktA phisalAva.A.pissU kutaranA.2.matta.jhalakanA. talavAra chalAne vAlA kiraNa DAlanA.dhu.suspaShTa kA.tirachhI chitavana karanA chAla. 1.ge.kushala.bhaDakIlA. bahuta baDA.bolInA.chamakanA. asAdhAraNa bala yA yogyatA kA manuShya tAnA. 1.A.kartAra. 1. 1.baDAI.chamaka.ndhalA.dhu. jahAja ke sAtha kI nAva.2.ndherA.phisalanA.damakanA.abhiprAya. 1. tamatamAnA.2. lAla honA saresha saresha lagAnA. 1.stuti karanA.sampatti sunaharA. A 1.sharAba.guNavAna halkA.jIvana.2.nTu chikanA.sonA Adi chaDhAnA mulammA pherane vAlA. 1.chamakadAra. 1. 1. 1.asura. 1.

vyAkaraNa.prabandhakartA 1.2.ghisanA.dAnA.2.dayA. atyanta. khijAnA.ngula 1.n N 1.2.shAsana karanA 1.hote hote N 1.chikanAI me.mahimA. inAma. eka bahuta chhoTI tola.2. gallA yA jhu.mAla.gapashapa. eka me.darjA.ronA. bhiDa jAnA.2.gADhA khUna.ngUra. shreNI 1.njA.nchAnA.bhArI.nsa kA rasa 1.shoka karanA 1. pakaDanA. upAdhi prApta karanA.vikhyAta. sushobhita.nshA.baDappana 1. baDA.satAnA 1.ghAsa kA..kaShTa. samajhanA A 1.shobhAyamAna 1.tR^ipta karanA. khodanA.lAlachI 1.jhapaTanA.prabandha.pa. bhArI. grenAiTa. pakaDanA. rekhAchitrIya. sundara.salAkhe. apramANita N 1.nDa. kramAnusAra rakhanA. milakara praNAma karanA 1.charbIdAra.shobhA.muThabheDa. peTU. kramasha:vR^iddhi.jaLI jaLI khAnA A 1. lAlasA.paibanda 1. kalama lagAnA.praba.dukhahetu.dayAshIla.mAna lenA.abhinandana.charAnA.mahimA.n milAnA. kR^ipA karanA A 1. vana mAnuSha 1.vR^ihat.baDhiyA.nga karanA A 1. tAjA. asabAba. dukha.n upAdhi pAI ho VI 1.shreNI baddha karanA 1. namaskAra.AbhUShita karanA. harA. ke.i~nchIla kA koI varNana. duHsaha.mahatvapUrNa. gola baramAnA.ntApa.subhaga Adv 1.mAtama.3. shAsana.bhalamanasAhata. dhanyavAda. kachchA 1.krama se Age kI ora baDhAva 1.satkAra karanA. anyAya.2. pada. santuShTa karanA. sambhAlanA.praNAma karanA. se. gavarnara. sI.khushI. http://sanskritdocuments. rasA. bho.pratApa.gapashapa karanA 1.kR^ipA se.sajIlA.jAmA.ra. jha.rukhAnInA 1.rakta pi. pakaDanA.ndha karanA N 1.harAra.ndhI.ishvarI prabhAva.charbI lagAnA 1.a. laha.nDalI.nkarA patha 1.ghAsa khAnA.kaNa.bedAma.kushala ma.UmdA. lobhI.vaha manuShya jisane vishvavidyAlaya me. grApha. Ishvara kI dayA.chAru.rekhA.n saphala hone kI upAdhi pAnA VT 1.mahAna.shuddha bhAShA bolane kI vidyA.2.nbhIra.aihasAnamanda. pahADo me.nbhIratA.ruchira bhAva se N 1.nTa.ghora.samAdhi 1. english to hindi dictionary ..kR^ipAlu.pensila kA patthara 1. sAga bhAjI N 1. bhayAnaka.nakkAshI karanA VI 1.nkanA.gurutva.a. chogA. ta.2.n ko harA rakhane kA ghara 1. muphta.bhe.chhInanA 1.kushtI laDanA.shAsana praNAlI.satyatA 1.cha.barAbara aura dhImA Adv 1. graijueTa.dharmasiddhAnta.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.nja karanA.siddha hone ke pahale hI svIkAra kara lenA 1. sajAnA. bhunanA.vyAkaraNa kA 1. ghAsa 1.nkita karanA N 1.shobhA.tR^ipti 1.guthanA 1. dayAlutA se.yathAkrama.bhArIpana. gurutvAkarShaNa.dharmArtha me.nDa se sambandhita.lobhI 1. dhIre dhIre. ghAsadAra.kurUpa 1. gale taka bharanA.eka DeDha rattI kI taula 1. chikanAnA.dhanyavAda denA N 1.nghachArI 1.chUrA karanA.sabhyatA.nja 1.suvarNita. rudhira.shAsana karanA. graiphAiTa.anAja.svarUpavAna Adv 1.abhilAShA.kramasha: chalane vAlA.2.ga.binA mUlya kA. kR^itaGYatA se.nga mAranA 1.mahatva 1.sphUrtimAna.krama se.hAkima. chanA 1.gutthama gutthA.mahatva.vipatti.hAni. ghAsadAra maidAna. shoka pahu. rAma rAma.ntameta.lobha.nba.vishvavidyAlaya kI parIkShA me. Ananda.njharI.2.sAyA 1.3.thAmanA. kaDA.niyamita.nga.mahAn. rAjya karanA.kaShTakara.nkita chitra 1. mAna baDhAnA. burAdA karanA.AkarShaNa shakti 1. baDappana.svIkAra karanA. kR^ipA.yogya rUpa se A 1. krodhita karanA.jAlI. gappI.AkarShita honA 1.3.kR^ipayA 1.rAjyAdhikArI.kaThora. charbI 1.tAjI kuttA 1.4. bIja.mahA N 1.vishAla.gurutA.2. dA.2.gurutva. harayAlI.bhaDakAvadAra.lAlacha 1. namaskAra karanA. ragaDanA.ngAra karanA.lapakanA. baDAI.2. suchitrita.milAnA 1.dAruNa 1.shAsana.sundara.shAsana kI ma.yogya.shrR^i. vyartha bAtachIta karanA.ngala pUchhanA A 1.2.se.ncha.rAjya N 1. tribhujAkAra kalI 1.2. kramika. dharma shikShA.3.thoDA chhIlanA 1. chikanA.ngA.khijAnA.pakaDanevAlA. bhojana .2. krama se chihna lagAnA. vyAkaraNika. harA 1.pratApI. baDA. kabra.2. ragaDanA. sarakAra.sa.triNamaya.paibanda lagAnA.html goodbye N goods N gore N gore VT gorge N gorge VT gorgeous gorilla N gory A gospel N gossip N gossip VI gouge V govern VI govern VT governance government governor gown N grab VT grace N grace VT graceful gracefully gracious graciously grade N grade VT gradual A gradually graduate graduate graduate graduation graft N graft VT grain N gram N grammar N grammatical grand A grandeur granite N grant VT grape N graph N graphic A graphite grapple N grapple VI grapple VT grasp N grasp VT grasping grass N grassy A grate N grate VT grateful gratefully gratification gratify VVTa grating A grating N gratis Adv gratitude gratuitous gratuity grave A grave N grave VT gravitate gravity N gravy N grazing N grease N grease VT greasy A great A greatly Adv greatness greed N greedy A green A green N greenhouse greet VI greet VT greeting gregarious grenade N greyhound grief N grievance grieve VI grieve VT grievous grill VT grim A grimace N 1.nta nikAlanA.2. a. ga.vyAkaraNa sa.visheSha.npatti 1.sulikhita.nchanA yA jhukanA.3. chhoTe peDo.2.bhavya.shoka.pakaDa.n 1.kushtI 1.lAlachI.sa.tikonA kATanA.mA. bArUda se bharA huA golA N 1.n sanA huA 1. susamAchAra.pradhAna.vidA ke samaya kA salAma 1.DarAvanA. pakaDa.uttama 1. aNu. denA. kR^itaGYa.suDaula.amaladArI.nha banAnA 60 of 157 2/29/2008 9:15 PM .ngIThI 1.snAtaka.juTanA.kramasha:. pe. shikArI kuttA. koI prArambhika kAma A 1.kR^itaGYatA A 1.2.3.4. bhaDakIlA.ravA.pradAna 1.guru 1.shAsaka.charchA 1.dukhadAI.kramAgati.nayA..n sa.uttama rIti se varNana kiyA huA N 1.njharI.rakta se bharA huA 1.anna.hAthApAI karanA 1.adhikAra N 1.mu.bahuta.shAnta karanA 1.nta meta.2. sundaratA se.kaDA patthara yA chaTTAna 1.ndra kI ora khI. shiShTatA.dAkha 1. kalama. charanA.2.karane ke pahale yA bAda kI prAr 1.karkasha 1. dayAlu. jha.sa.manohara Adv 1. upAdhi denA. raktamaya.adhikAra.2.pIDAjanaka.dharmAtharka.praNAma.kalpAnA A 1. vIratA se N 1.shreShThatA. ra.uttamatA se.adhikAra.pashchAtApa N 1.

A 1. baDA.nkA. 1. 1.aguA aguvAI karanA.TohanA bhaddA.bhayAnaka kaDA. nigahabAna.nba. bahuta paDhanA pIsanA. gavarnara kA.jamanA. poshAka. 1.Teka.jimmedArI.pAnI sA shabda karate hue bahanA baha nikalanA.ngala.pUrA. AcharaNa.apavitra karanA banAvaTI ha.vyAyAma khariyA maTTi.ngrejI asharphI yA mohara veSha.bhUmi.2. khabaradArI. 1.makAna. DADha pakaDanA pakaDa.vastra.Ananda visheSha svAda.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.pariNAma.nta nikAlanA..AdhAra.svabhAva.IrShA karanA 1. 1.mujarima. 1.ngA banA huA guphA.ndhI aTakala karanA.pu.jamAnata karanA.IrShA. lAbha bhUsI.sUrata.paharA. Avesha.npa lenA. jamAnata. 1.2. 1.kaThora.AkAra giTAra khADI. ho jAnA upajAnA.ghura ghura shabda suara kI taraha ghau. N 1. 1.nTa. http://sanskritdocuments.nda.uma. 1.pravR^iti. dashA.golI kI pahu.nTa aura jA. 1.asa.nivAsa karane yogya.sa.ndhI purAnA jhagaDA.gurrAnA sUara kI bolI. 1. anuchita vyavahAra karanA 61 of 157 2/29/2008 9:15 PM .shatrutA. 1. kurUpa.sa.khoha pR^ithvI tala.nda se joDanA chipachipA.nga.nDa. 1.prakR^iti poshAka pahanAnA 1.nchane vAlA.2.nirlajjaburA.nva DAlanA. 1. N 1. 1. 1. 1.ndA.vyAyAma kA sthAna kasaratI.pratibhU honA.rUkhA.poshAka.kasUra.nga. 1.khurakhurA. kasarata. masUDA go. 1.2.khoTA.3.rakShA sacheta rahanA.lasalasA.gaTa karanA.kalakala karanA..jisame. gurrAnA. 1.n gho.jhiDaka. 1.nba.phala.aguvAI.nikala paDanA havA kA jho. 1.2.4.go.2.dhokhA denA nAlI.Ana.jhakorA. rudhi.ka. 1. jimmA lenA.nTha. maroDanA. 1. 1. 1. 1.paharA denA.nga. 1.nrakShaka 1. 1.2. 1.lAga rakhanA.chasakA.dharatI se laga jAnA dharatI yA AdhAra para rakhanA. 1.3.ntaDI halaka.shAsana pathapradarshaka. 1. 1.rUpara.chaukasa rahanA rakhavAlI karanA. salAha.sAhasa kurakurA. 1.hAsyaprada.vikAsa ga.khIsa nikAlanA.3. 1.n pha. 1.bandUka golandAja. 1.5. teja karanA.pAhuna.bAlU.chhalanA. 1.nja karanA pansArI.kirAnA be. 1.pahalavAna 1.2.samAja aparAdha.kaShTa denA bhayAnaka.nsI dA.mehamAna 1.vishvAsa dilAnA chaukIdAra.modI kirAne kA sAmAna.dR^iDhatA.4. 1.nghAnA.chATa.rAha batAnA.jurma.ghuna lagA huA.dabAva. mailA karanA. 1.mulAyama patthara ghUmanA.2.go.TaraTarAnA upaja.doSha aparAdhI.nDa.gavarnara sa. 1. kirAye kA TaTTU kirAye para denA.2. N VT 1.rakShA karanA 1.vastu se jo bhara na sake dhokhA.hAya Adata. N 1.ThIka chalAnA paraspara sahAyatA va rakShA karane vAlI maNDalI.kaTI huI lakIra nAlI karanA.gR^iha. 1. 1.nda lagAnA.bhUmikha. 1.patA batalAnA.bhArI baDabaDAhaTa kuDakuDAnA.beDha.sthApita karanA jhuNDa. 1.2.guragurAhaTa.gaDhA. 1.dushmanI aprasanantA prakaTa karanA aprasannatApUrvaka lenA yA denA.gandA karanA.nvara.k 1. pharame me. ashlIla.pechisha pakaDanA.gati.ngata.3.baDA antara. moTA.kisakisA Aha.sa.2. 1. rahane ke yogya.3.gunagunAnA.nivAsa sthAna kirAye kA.andAja karanA.bachAnA.jAmina. 1.bImA karanA. kisI kaThina kAma me. bArUda golI kA ThappA yA mAra. pR^ithvItala kA koI bhAga.nta pIsanA. saba. ghara.nchAlana. sahArA. A N 1.rAha batAne vAlA.2.dA.karAhanA karAhanA.n banAnA bahuta khAnA pInA 1.kaura lIla jAnA. baDI. N A 1. N 1. 1. 1. nI.. 1.n pR^iShTha alaga karane vAlI lakaDI chhoTI chhoTI nAliyA.topa chalAne vAlA golandAjI. pR^ithvI.utsAha.ku. 1.teja ho jAnA. 1.be mela.khIsa.2.jAla. 1. 1.bandUka chalAne kI vidyA 1.3.pisAna.bha.samudAya ikaTThA karanA.nivAsanIya.ja.haDahaDa karanA.ra. 1.jhurrI DAlanA TaTolanA.bhA.6.2.2.gaDhA nigalanA.bhArI bhUla. 1.anushAsana. 1. akhADA.nsa jAya ThaganA. 1. 1. maroDa.uma.pe.ugAnA.sAna chaDhAnA. 1. 1. vilakShaNa. 1. baDhanA.bhUtala. jihvA kI khaDakhaDAhaTa.ha. 1.masAlA ityAdi kirAnA kamara.da.bhArI. dulhA ghoDe kI dekharekha karanA.ncha galala galala karanA.moTA. english to hindi dictionary .Ananda a.kATa. kAraNa Tika jAnA.paidAvAra.Dhera.2.chUrNa karanA.viShama. 1. A 1. 1.TaraTarAhaTa. 1.html grime VT grin N grin VI grind VI grind VT grinder N grip VT gripe N gripe VT grisly A grist N grit N gritty A groan N groan VI grocer N grocery N groin N groom N groom VT groove N groove VT grope VTI gross A grotesque grotto N ground N ground VI ground VT group N group VT grove N grow VI grow VT growl N growl VI growth N grubby A grudge N grudge VI grudge VT gruesome gruff A grumble N grumble VI grunt N grunt VI guarantee guarantee guard N guard VI guard VT guardian gubernatorial guess VT guest N guidance guide N guide VT guild N guilt N guilty A guinea N guise N guitar N gulf N gull N gull VT gully N gulp N gulp VT gum N gum VT gummy A gun N gunner N gunnery N gunpowder gunshot N gurgle VI gush VI gust N gusto N gut N gutter N gutter VT guzzle VTI gymnasium gymnast N gymnastics gypsum N gyrate VI ha I habit N habit VT habitable habitation hack A hack N hack VT 1.baDhAva.retIlA.nigalanA go.ghAva.n karanA 1. jo dhokhe me. satAnA pisanahArA.nsI.2.nda.anumAna karanA.DarAvanI ghAna.maidAna.DarAvanA.a. 1.2.n raha sake 1.nvR^iddhi.5.tADa jAnA atithi.vyavahAra.vAha vAha.2. 1.rakShaka.samUha.chakkara lagAnA Aha. 1.shoka manAnA.hAya. 1.2.nga.Thosa.Dha.ghoDe ke kharairA karanA nAlI. 1. 1.chaukasI. purAnA chheda.kichakichAnA pisa jAnA. 1.ghuna sa. 1.nja.Avesha. 1.doShI ginnI.ndadAra topa.ghU.baDhAnA gurrAhaTa.2.baToranA ku~nja panapanA.pratibhU 1.2.ngha kA bIcha kA bhAga sIsa.n jAnA.

laTakAnA. phasala. adhika prayoga karanA. bAla.2.pakSha. sthAna denA. dastA.pAka karanA N 1.2. nukasAna pahu.patthara 1. TokarA. paDAva DAlanA. bIna bajAnA 1.niShpApa. phA.ndhanA 1.nsI kI makkhI.rakShA kA sthAna. apUrNa 1.hasta.pavitra karanA. jIna. jaLI se.pahu.4.anurUpa. eka prakAra kI ghuDadauDa VTI 1.kuNDala.chalAnA.upaja ekatra karanA N 1.kaThinatA se N 1.paidAvAra.kalatravAsa.nsAnA. varNana.2.mArataula.ThaharAnA.5. kharahe kA shikAra karane kA kuttA.haTTA kaTTA.ntra 1..shAbAshanA 1.nAI.nipuNa. kachchA reshama.nirdoSha.nDala.2. mAmUlI banA lenA. tejoma. hAnikAraka nahI.anna kATanA. kharagosha. kachUmara karanA.mahalasarA.laTakAnA.anukUla honA.2. janAnakhAnA.apriya.karkasha.bandarasthAna.3.aruchikara.ThikAnA.a.rovA. kamajorI.nga karanA.masakharA. eka tAla.nhA 1. mAranA.ngaDAnA 1. lohe pItala Adi kI vastue.utAvalI. bAla banAne vAlA.nsha 1. molabhAva karanA.2. sughaDa.bechoTa.pha.uchita.nchAnA. satAnA.nva. pAsa. pUjanA. khurakhurA.6. nukasAna karanA.nda. tandurusta. pahaTAnA. kushala.kUTanA.satAnA 1.ngochhA 1.chheDanA.jha.anurUpa honA yA banAnA. anAja kATane kA samaya.ngarI 1. http://sanskritdocuments. milanA.svara se svara milanA yA milAnA 1.ngaDAhaTa 1.eka laya. sukha se.upaja 1. ta. daivayoga.chhoTe chhoTe TukaDe karanA. bhA.nghI. beDI DAlanA "1. english to hindi dictionary .sukha.Akasmika Adv 1.bAla sa.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.harA bharA.kUlhA.nchAne vAlA.hAni.Ashraya denA.2. la. adhikAra. lUTanA.kaDuA.hathauTI N 1. kaDA karanA yA honA 1.prastuta.mariyala.chAhanA.choTa pahu.TokarI 1.ghATA.anurUpatA.satAnA N 1. rAna. baDA kamarA.2.TUTa paDanA.2. sana sApha karane kI ka.4.dhanya N 1. TA.mUTha 1. barchhI.kukaDI "1. sundara. ghaDI kI suI.ardha.avirodha 1.dR^iDha 1.n 1.npanA.kesha.ulajhAnA.hiraNa. nukasAna.phurtI. dubalA. anAja kATane vAlA.nakalachI 1. bIna 1.sana kI dhunakI.saubhAgya 1.anurUpa.sau.chhUnA. AdhA.kArIgara. rumAla.utAra 1. " 1.namaskAra karanA.jhabarA 1.phurtI se. sAhasI.shIghratA.haDabaDI 1.shUravIra poDhA. khurakhurApana.2.nyoga se.3. mushkila se.bholA. lachchhA.ghoDo kA sAja sAmAna 1. sa.nDa. hastashilpa. khusha.anabhAvanA.gA.kaDA N 1.nba.vaktR^itA 1.3.maNDala 1. suDaula. bhUla chUka.harakArA.dAtA 1.2.2.bArahasi.shIghratA pUrvaka 1. mR^iga. surIlA.nva pakkI karanA 1.nchAnA VT 1.daiva ghaTanA 1.svastha 1.ngA pheranA 1. ekatAla sa.mela.bhrama 1. dastA.ballama 1.rassI se bA.jaLabAja. bandaragAha. puravA.kaThora.2. A paDanA. phurtIlA. patthara barasAnA.nirupadrava.n N 1. taiyAra. nI.bakheDA karanA 1.shramasAdhya 1.3.ThaharAva.khaTolA.mUTha 1.nvArane vAlA 1.pITanA.html hackle N hackle VT hackney N hackney VT haemorrhage haft N haft VT haggard A haggle VI haggle VT hail N hail VI hail VT hair N hairdresser hairy A hale A half A half N hall N hallow VT hallucination halo N halt N halt VT halter VI halve VT ham N hamlet N hammer N hammer VT hammock N hamper N hamper VT hand N hand VT handcuff handicap handicap handicraft handiwork handkerchief handle N handle VT handsel N handsome handy A hang N hang VTI hank N hanker VI haphazard haphazard haphazard hapless A happen VI happily Adv happiness happy A harangue harass VT harbinger harbour N harbour VT hard A hard Adv harden VTI hardly Adv hardware hardy A hare N harem N hark VI harlequin harm N harm VT harmful A harmless harmonic harmonious harmonize harmony N harness N harness VT harp N harp VI harpoon N harrier N harrow VT harry VT harsh A harshness hart N harvest N harvest VT harvester haste N hasten VTI hastily Adv hasty A 1.samAna. kheta kATanA.shilpakarma N 1.bhArI. paDAva. prabandha karanA.daivayoga se.mau.sukhI.Ananda se N 1.n.ho jAnA.pravesha mArga 1.ekasA. aguA.surIlA. sa.. Ananda.ngha.do TukaDe karanA 1.hastavyApAra. hathauDA.phalAphUlA.saubhAgyashIla. kAma karane vAlA.kheDA.likhAvaTa.sIdhA A 1. kaDA. olA.choTa 1. ka.suvidhA kA 1.khATa.bItanA 1.sAI kA rupayA A 1.du:kha denA.nghI se sana sApha karanA.shilpakarma.kaThina.2.2.ghana.2. dAlAna. jaLI. rakta kA bahAva. DhAla.ardhA.ThaThola.sakhtI.sughaDa. sulekha.nganA.utAvalA 62 of 157 2/29/2008 9:15 PM .sharaNa denA 1. jayajayakAranA. varNana karanA 1.luTerA 1.sAna. visheSha aDachana yA rukAva DAlanA N 1.pechaka.akasmAta N 1.njhaTa karanA.hAni pahu.agradUta 1. jhUlanA. hAtha. AdhA karanA.kAma kA.vasha.nAviko.hAnikAraka. TukaDe TukaDe karanA 1.anta:pura 1.benasIba 1. AdhA bhAga.he.2.kharahA.kaThoratA.vega se.shikhA 1. abhAgA.pukAranA 1. sunanA N 1. dauDanA. bAladAra.TolA 1.satAnA 1. lAlasA karanA.samasvara VTI 1.katarana karanA 1. pakaDanA.nyoga kA. hAtha lagAnA.3.ndhI.bahAdura. denA. jotanA.khaDabaDA 1.nsI denA 1.buhanI. hathakaDI pahanAnA N 1.kaDuApana 1. ora.jA.surUpa. ba.samasvara A 1.nikaTa 1. la.2.saubhAgya se.vAkya.sakhta.shoNitastrAva 1.sussA 1. hAtha kA kAma. bayAnA..puTTA 1.jaLI karanA 1. udAra.mAja chaDhAnA 1.apakArI A 1. kirAye kI gADI para le jAnA N 1. nA" A 1.palanA 1.2. salAma karanA.Ashrama 1. kalagI.vega.anAja kATane kA ya.strIgR^iha. kirAye kA ghoDA yA gADI 1.mehanata kA.nchAnA. satAnA.n kI jhUlanI.bhAgyavAna.banailA.gaDhanA 1.

dhundhalA. phaDaphaDiyA.baladAyaka. svargIya. jorAvara.chhipI bAta.nTo. saradAra.ngA.shirastrANa 1.2.3.ndhAdhundha N 1.5.isa ke pashchAta N 1.nTedAra ja. hR^idaya.shikhara.dimAga.usa kI 1.dhyAna denA 1.2. murgI 1.sa.chAkara. gagana.ngA karanA.rAsa.3.Avashyaka ho jAnA 1.khosara. supArI kA sA vR^ikSha 1.madada.khA. vaha.pakaDanA.n DAlanA. kAna lagAkara sunanA.hUhA.nkara.rogahara.chamakAnA. prApta karanA.kA.haTTA kaTTA.ngalI chUhA.nbandhI 1.puShTa. jorAvara.shAsana karanA N 1.burA.bhaDakAnA. kShayI.ghR^iNA karane ke yogya.3.khyAla 1.buddhi.hArdika rUpa se A 1. magajI. sahAyatA.uShNatA.tapedika kA 1.kruddha honA 1.upakArI.pralaya. eka viShailA paudhA 1.vichAra.uttejita karanA. khakhAranA. sahAyaka.2.dhR^iShTa. ghR^iNA.isa kAraNa se.niroga.2. sochanA.3.3. phe. Dhera lagAnA.2. nashIlA.naShTatA. hArdika. haThI.atiduShTa. U. bhUrA 1.eDa 1. ( mukaddamA ityAdi) anusandhAna karanA.saranAmA.hR^idaya se.bharanA 1. Tha.aba se. vArisa.saradAra honA. pherIvAlA.DhITha.uttama. jarUrata paDanA.jhola.nhajora.2.manda.gustAkha 1. rakhanA.ArAma karane vAlI. ghamaNDI. jokhima. gupta sa.bhArI. ghora.2. bADA banAnA.2.dauDanevAlA 1.2.Avesha. tApa.nTha. english to hindi dictionary .basUlA 1.dhyAna denA.2.pradhAna.uttarAdhikArI 1.pracha.rAha batAnA.shravaNa.ubakAyI 1.2. sunanA. bheda.ArAma.svastha.aphavAha 1.sana.madda.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.Ashraya 1. sUkhI ghAsa 1.ghasITanA. bAja. Dhera.nkArI. naTakhaTa.khAnA Adv 1.4.pratikAra 1. aba se.kohare dAra 1.jI se. narakI.sAhasa. dhyAna. garma honA.shIrShaka. bandaragAha.garmI. sahAyatA karanA. padavI.Ane jAne kA sthAna.ta. guNakArI 1.a.mAlika.kutsita.balavAna 1. mukhya viSh 1. kuharA.nyoga.nArakIya. jhADI. senA.aDiyala 1.pAnA.duShTa. jhADIdAra maidAna.nga karane vAlA manuShya 1. http://sanskritdocuments.sahAyaka.shravaNa karanA.baladAyaka.vinAsha.haTTA kaTTA.shikarA 1.sudhAranA.droha 1.baDhAnA..samajha.jhADa khaNDa.adholoka 1.ndesh 1.bhA.nsa lenA 1. Arogya kara.be soche samajhe.mana khola ke. bachhiyA. parameshvara A 1..gUdA.chhipAnA.isa vajaha se. bIcha kA bhAga.ikaTTA karanA 1.nThI.nDa 1. ta.upakAraka 1. dila se. aguvAI karanA.bhalA cha.2. naukara.aTAlA 1.dAruNa.2. ( strI vachaka) vaha. sunavAyI. Topa 1.utsAha hIna.virodha 1.bechate phiranA.nDe phoDanA.nsa. kulhADI.4.baiku.utpAtI 1.shIrSha. udAsI se.kAna lagAnA.gupta artha Adv 1. ghinaunA. ta.utAvalA.isa jagaha se.antarikSha sa.nga 1. mastiShka.usa ko.naraka..yamalokI.achchhA honA.ateva Adv 1.2.baira rakhanA 1.bojha sA. magajI lagAnA.khatarA 1.mastaka.dveSha.ghR^iNA.nchA karanA.vIhaDaZ 1. udasa.dhundha 1.elachI. jaDI bUTI sambandhI 63 of 157 2/29/2008 9:15 PM .rAjaputrI.2. Tha. ladA huA.svAsthya A 1.bhalA cha.usakAnA. khatare me.teja. sira.pherI lagAkara be.jokhima me.ndhAna 1.vyA. ta.ngA karane kA kAma.tabAhI. yamaloka. madada gAra.baira.dila.sharaNa sthAna 1.2.pradhAna kAryAlaya A 1.2.3. jahAja kA mArga badalanA.ngA.duHkha se 1.nkanA. lohe kA Topa. sara ke bala.TahaluA 1.shrama se.shA.dhImA 1.dukhada. svAsthyaprada.2. gheranA N 1.bandara sthAna. bADA.2.mu.mana marA huA.balavAna 1.baira.ngA karane vAlA. saradarda 1.upakAra. paTuA.2.n se.baserA 1.2.sachchA.2.manuShya.nta 1. choTI.upAya karanA 1.chikitsA. bAja se shikAra karanA 1.bhayahetuka.kalora 1. ujADa. golArdha.ki.kaDuA 1. uttejanA. aDDA.nchanA.ndurusta.kho~nchevAlA. ghR^iNA karanA.AkAsha.eka phUla kA vR^ikSha jisakA jhADU banatA hai. uThanA.2.nbandhI.aha. bojha se.ndurustI. cha. pherI lagAnA. seI. guru.svAsthya ke liye hitakara.nDatA.kinArA 1.2. soye hue bachche.sImA VT 1.cha. naukArohaNa karanA 1. patavAra. be dila. senA.4.uttarAdhikAriNI N 1. eDI. daivagati.nsa 1.tahasa nahasa.nDI sA.Age Age pukAranevAlA rAjadUta. svarga.nchanA.usane 1.sahArA.html hat N hat VT hatch N hatch VTI hatchet N hate N hate VT hateful A hatred N haughty A haul VT haunt N have N have VT haven N havoc N hawk N hawk VI hawk VT hawker N hay N hazard N hazard VT hazardous haze N hazel A hazel N hazy A he Pron head N head VTI headache heading N headlong headquarters headstrong heady A heal VTI healer A healer N health N healthful healthy A heap N heap VT hear VTI hearing N hearken VT hearsay N hearse N heart N heartily heartless hearty A hearty N heat A heat VT heath N heave N heave VTI heaven N heavenly heavily Adv heavy A hectic A hector N hedge N hedge VT hedgehog heed N heed VT heel N heifer N height N heighten heinous A heir N heiress N heirloom hell N hellish A helm N helmet N help N help VT helper N helpful A hem N hem VT hemisphere hemlock N hemp N hen N hence Adv henceforth henchman her Pron herald N herb N herbal A 1. ArogyasAdhaka.gheranA. kendrasthAna.parAkAShThA.kaThinatA se.daivAdhIna 1.bhAravata.3.karNa 1.bachche nikAlanA.AdhA golA 1.goTa. U.ntikara 1. kaThina.2.TaTTI se ADa karanA N 1.nDI sA.ArogyatA.chAhI 1.aruchi.vidhva.3.3.nkShobha 1. jaDI.n DAlanA A 1.uchchatA. agradUta.vichAra karanA. mAla asabAva jo uttarAdhikArI ko mile 1.ndurusta. Adata yA svabhAva sa. murdA le jAne kI gADI 1.pracha.ghAva ko bhara lAnA. khI.bUTI 1. peshI.jahAjo ke Thaharane yA rakShA karane kA sthAna. jokhima kA.garhita 1. kisI lekha kA viShaya vAchaka jo saba se Upara rahatA hai.ataH.3.upayogI 1.khyAla karanA 1.paikAra 1.unnati denA 1. charchA. dhyAna denA.divya.aprIti. hukUmata karanA. garma karanA.3.anusa.vaiku.sUjana.nirdaya 1.sadara mukAma.a. AdamI.nchAI. mAla asabAba 1.madada denA 1. vArisa( strI) .akhADA.Arogyakara 1.sunI huI bAta.goTa lagAnanA.bhArayukta.use.sa.kA.dilI.isa samaya se. napharata.n yA jhADI kI TaTTI 1. yahA. dhyAna.nsanA 1.2. dilerI. Ashraya. cha. Topa se DhakanA 1.

nipaTa N 1. sUkara.TakarAnA. svarga dUta samUha vA pada.buttA denA 1.n 1. samUha.dastA.Apa.mIrAsa.aTakanA. hichakI 1.bUDhA 1. bhUrA.n kahI.nAnA dravya samUha 1.2.2.bhR^itya.bapautI 1.khuda.isa ke bAda.n Adv 1. rAya honA.2. apane tI. ADa.4.huta 1.jatAnA.rAja patha N 1. phuphakAra.anirNaya.pashupAlaka.2. kUlhA.nda kA khela N 1.talavAra kI muThiyA 1.usa ko.DU.banAnA 1. hAIve.rakhane vAlA.unnata.. maha. eka prakAra kI machhalI 1.chhA.2.isa dashA me.phaTI AvAja vAlA.itihAsa kA likhanevAlA.2.2.roka Toka.baDI saDaka. habI. dhvajA.khurpA 1.Thahara jAnA. yahI.baToranA 1. atyanta balavAna.nihAyata.Ama rAstA yA saDaka.hichakichAnA.sa.kuTI 1.bhADA.prasannatA. sandeha karanA.sUramA.nihAyata.bila. purohitAdhipatya.bhaTakakara chalanA 1.vighna 1.phAvaDA.chaDhAnA. pakaDanA. bapautI. sa.samajhanA.rakShA karanA.kAma karane vAlo.ADa.chheda.nbhAlanA 1.dAda. vaha jisa para koI vastu chale yA nirbhara rahe 1.dharma virodhI.nchAyI. tyauhAra. yauvana kI mattatA.nda. la.pAnA.vIratA. itihAsa.nipaTa N 1. bahAdurI. mAranA.n paDanA VI 1.nbandhI. pahADI.phaharAnA 1.avala. vIrA.itihAsa me likhA huA 1. hiraNI. aTakanA.3.unnata bhUmi.susakAranA N 1.ati prabala. vidharma.bArahasi.n 1.shUratA yukta.tutalAnA N 1.n Adv 1. pakaDane vAlA. hAirArkI.nshaya.n kA jhu.adhikArI. makkhiyo.roka. phuphakAranA.gupta rahanA 1..3.nchaya karanA.yahA.n 1.n ikaTThA karanA. sandeha.para.svarabha.susakAra 1.parvatIya.varAha 1.n N 1.nDa. kulAbe lagAnA.pahADI desha.apanA 1. pakaDa. sa. kirAyA.n paDanA. ga. mUTha.2.utsava kA dina 64 of 157 2/29/2008 9:15 PM . shUravIra.nganA. nAyikA 1.isa sthAna para. aTaka kara chalanA Adv 1. U. palita kesha.nchI jamIna.chuhala.baDA.nkaDA.chheda karanA.rUkhe svara kA.chamaDA 1. asabAba chaDhAne yA uThAne kI phala.grahaNa karanA.matAntara 1.mehanatAnA 1.nchA nIchA.Takkara. bahuta.Da.doSha lagAnA 1.yatI.parvata. ati kaThina.kathA puruSha 1. jahAja kA pe.vidharmI A 1.gaDhanA. use.TIke kI bhUmi.nDe aura ge.isa ke dvArA A 1. chhipanA.a. hau.nbandhI. usakA.sa. la. bhIDa kA sthAna.paramArthaka rAjya 1.2.isa kAraNa se. itihAsakAra( lekhaka) .nparAgata N 1. kachche mata kA dhAraNa karane vAlA. rAjA mahArAjA logo.saina 1. isa me.3.uchcha. pahADI.rikthadAya 1. kudAlI. nAyaka. Age. svadharmabhraShTa.ThaharanA 1.n taka 1.nbana.pratirodha.anukrama.khuda.nja. gA.gupta rakhanA 1.tAratamya. pichhavADe kA. chhatte me.2.isa jagaha.sa. kulAbA.shUratA.ngaDAnA. adhikArI 1. isa se.dhavalA 1. bahuta.use.pu. charavAhA.tavArIkha A 1.ndA 1. idhara.sapheda chhoTe chhoTe bAla vAlA. ikaTThA honA. pha.guhA 1. chhattA.laga jAnA 1.chhuTTI. khAla.nDakosha baDha jAne kA roga. chhidra. va.apane tI.viShama 1. http://sanskritdocuments.2.jhijhaka.nhI 1. ishArA karanA. paTTA.duvidhA.ngara 1.2.TIlA.aTakAnA.ullAsa.saina mAranA 1.parvatamaya.pauruSha. Ana.dharma virodhI.daivaghaTanA 1.hichaka.sapheda.A. ghUsa denA 1. bhADe para rakhanA. rokanA. dhokhA.2. Ashrama. vagulA 1.html herculean herd N herd V herdsman here Adv hereabout hereafter hereby Adv hereditary heredity herein Adv heresy N heretic N heretical heritage hermit N hermitage hernia N hero N heroic A heroine N heroism N heron N herpes N herring N hers Pron herself Pron hesitancy hesitate hesitation hew VT hey-¿Íè N hiccup N hide N hide VI hide VT hideous A hierarchy high A high Adv highland highly A highness highway N hilarity hill N hilly A hilt N him Pron himself Pron hind A hind N hinder VT hindrance hinge N hinge VTI hint N hint VT hip N hire N hire VT his Pron hiss N hiss VTI historian historic history N histrionic hit N hit VTI hitch N hitch VI hitherto hive N hive VTI ho I hoar A hoard N hoard VT hoarse A hoary A hoax N hoax VT hobble N hobble VT hobby N hockey N hodgepodge hoe N hog N hoist N hoist VT hold N hold VI hold-¨Èè holder N holding N hole N hole VT holiday N A 1. hAkI kA khela.bahAdura.2. U.jAnanA.kalama 1.nDa 1.n. vaha svaya.vidharmI.baiThe hue gale ke svara kA.n kA samUha 1.bapautI kA. lakaDI kA ghoDA 1.yahA. dhokhA denA.jhaNDA 1.gopAla.javAnI kI uma.pArvatya desha 1.bahuta bhArI.Dhera. aba taka.jhuNDa. VT 1. vIra.yUdha 1.usa kI 1.nja.2.samAnA.Teka.parAkrama 1.nparA.khAja 1. dala bA. nATaka sa.ndha kara rahanA 1.nsha. ishArA.nyoga.majadUrI. shreShTha. yogI.chUtaDa 1. chupake chupake joDanA. a.nirbhara honA.2.aTakAva.ntra vR^iddhi 1.chUla lagAnA. ( strI vachaka) vaha.dhAraNa karanA.nchA.kandarA.besurA.nkShI. khichaDI. mAra.2.vairAgI. balavAna.ngA. bhArI yA baiThI huI avAja vAlA.ngaDAhaTa 1.kabjA.aDachana DAlanA N 1.thAmanA. uThAnA.vIratA kA.chhala.phailAnA.ruka jAnA.kabjA. paitrika.bhaviShya me. sapheda bAla kA.nga 1. english to hindi dictionary . aitihAsika.sa.pratirodha 1.pichhalA 1.rakhanA.itihAsa sa.gaDeriyA 1.nketa karanA.gallAvAna.nga 1..bahAdura aurata.nketa. bila me bhagA le jAnA. U.DarAvanA N 1.dila pasanda khela yA kAma.koSha. chhipAnA.priya vastu yA kArya.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.vIra strI.nTanA.para.nsa jAnA.jhuNDa banAnA N 1.shUratA kA.bhIDa.bila khodanA.svadharmabhraShTa N 1. pakaDa.U.nATakIya 1.uttama. kATanA.dharanA.khajAnA 1.nsI kA chhala 1.ha.itihAsa lekhaka A 1.maurUsI.AhlAda 1.duvidhA me.pracha.kachche mata kA dhAraNa karane vAlA.dussAdhya 1.2.bAdhA.2. duvidhA me.2.n kI padavI yA upAdhi 1.araNya vAsI N 1.shrutikaTu 1.ghUla.n.dvArasandhi. bhayAnaka.usa ko 1.svaya.viruddha mata.vIra viShayaka 1.

n pakaDaZnaA.Asa pAsa phiranA 1.nbandhI N 1.ghara kI ora A 1.phauja.kama se kama N 1.3. hoTala.udyAna vidyA 1. maDarAnA.shraddhA. chhAtrAlaya. Adara sahita.eka sA.rUkhA N 1.AkAshavR^ita. bAlU ghaDI.gR^ihiNI.nyAyikatA.4. koThI.nTA.ntara.gharabArI N 1.bhaya.oDhanI.ummIda honA.kisa avasthA me.ashvAroha N 1.2.virodha.parivAra.bhagavana 1. sammAnadAyaka.khAlI. viparIta. gha.shuddha bhAva. kanaTopa.dharmaviShayaka vAkya.kitanA 1.prAmANikatA. dhArmika upadesha. http://sanskritdocuments.santrAsa 1.2.3.nga.2. nala jisa me.AshApUrNa.manuShya vadha.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. hi.n hokara anAja chakkI me.kaThora.npI. kUda. guNDAgirI.Ahuti.html holiness hollow A hollow N holly N holocaust holster N holt N holy A homage N home Adv home N homeless homely A homesteader homeward homicidal homicide homily N homogeneous hone N honest A honesty N honey N honey VT honeybee honeycomb honeycomb honeymoon honorarium honorary honour N honourable honourably hood N hoof N hook N hook VT hooligan hooliganism hoop N hoot N hoot VT hop N hop VT hope N hope VT hopeful A hopeless hopelessness hopper N horde N horizon N horizontal horn N hornet N horny A horrendous horrible horrid A horrify VT horror N horse N horseman horsepower horticulture hose N hosiery N hospitable hospital hospitality host N hostage N hostel N hostess N hostile A hostile N hostility hot A hotbed N hotel N hough N hound N hound VT hour N hourglass hourly A hours N house N house VT household household housekeeper housewife housing N hover VI how Adv however Adv howitzer howl N howl VT N 1.vivAhAntara dAmpatya sahavAsa kA prathama mAsa. vaira.Ashvasana. mehamAnadArina.n.baDhAyI. jhUThA.nga kA.auShadhAlaya.n.UShNa.2.n. shIghra vR^iddhi 1.jA.n kAma AtA hai aura isa kA phala 1. pavitratA.2.atithi satkAra 1.baDA Dara.niShkapaTa 1.savAra N 1.DarAvanA. Adara satkAra ke yogya. gR^iha.reta ghaDI 1.kisa dashA me.kulAvA 1.suna 1.sammAna.AkAshavR^ita ke samAnA. DarAnA.nirAshraya 1.kisa kAraNa se.honahAra A 1.virodhI. kaise. sachchAI. gharAnA. garma.pAka.pUjA.bhIShaNa 1.janma patrI A 1.vaha strI jo pathiko.2.nkara.bhojanadAyI. mehamAnadArI. AshAnvita.pyAlA 1.turaga. madhu kA chhattA.ashvabala.ashiShTa 1.desha.halakA.sAna lagane kI patharI 1. gR^ihya.shru. kShaitija.chakkara. moje ityAdi A 1.nghiyA 1.sharaNa.kharApana. dhatakAranA.dhArmikatA.Ana. sI.nyAyya.lAchArI.bhavana. ghara me basAnA.sevA. sI. madhu makkhI N 1.2. vairI.makAnadAra. mAna.nTA.bAga kI kyArI jo chhoTe paudhau.bhIShaNa 1.nghA.guhA. bandhaka. ja. aspatAla..ubhAranA.pUjanIya. gaDhA.mahala.satyatA 1. lalakAranA.kisa taraha.aisA hone para bhI. risAlA.gurrAnA 65 of 157 2/29/2008 9:15 PM .bahudhA 1.ka. ghara.bhaTiyArI.gR^ihya.n diyA huA AdamI 1.sI.kula.nTe se pakaDanA.2.n dasa phuTa uThAyA jA sake N 1.jhUla 1.nTA.makAna kI mAlakina 1. bhayAnaka.shatrutA. madhu. bhau bhau. mIThA karanA N 1.pichhauDI. AshA. khokhalA.manuShya hatyA.AshAjanaka.2.lAga jhagaDA 1.nkaDA.phA. eka sammAna sUchaka upAdhi.3.pratikUla.2.davAghara N 1. lakherI.grAmINa.bhayabhIta karanA 1. mehamAnanavAja.kharA.trAsa..nbandhI. phaNa.nsaka. ghuDasavAra.hulakAranA. kyArI. phudakane vAlA kIDA.dik maNDala.ImAndArI. kShitija.kAma ityAdi kA niyata samaya 1.badamAshI 1. gADI kI chhatarI 1.nDa me.chhAtrAvAsa 1.giroha. sAdA. Topa.pavitra.parantu.AkAsha kA gherA. vyavasthApaka a.3.AsarA. sajAti.jamAnata me.savAra.ummIda.jAla me. makAna denA.gaurava. nirAsha.nkanA.nkara.barAbaragirA samasthAna 1.tiraskAra sUchaka chillAhaTa 1.sarAya 1.nbandhI. nirdoSha.ummIda karanA. khura.khyAti.DarAvanA.nba. eka prakAra kI chhoTI bandUka 1.2.barAbarapaDA samasthAna. harsapAvara.kuTu.jo ho.uchita.satkAra shIla N 1.madhu koSha VT 1. jIna posha. ullU kI bolI bolanA 1.2.2.ghaDI N 1. ghara ko.badamAsha N 1.parivAra sa.ghara aura chAro.sharIrabandhaka. shikarI kuttA 1.2.mithyA.nA ummIdI.ghara kA sA.kA.kisa prakAra.manuShya ghAtaka N 1.AshAhIna. eka TA.bhaya. popa kI padavI.ngala.gR^iha. paitAvA.nsha.n pahu.gR^ihasthI N 1.ghuDachaDhA.janmabhUmi A 1.chikitsAlaya. janma kuNDalI.savara kI bandUka vagairaha rakhane kI thailI 1.bharosA 1.dala.nchatA hai 1. guNDA. ghara kA. sI. khola.yadyapi. nairAshya.chhidra kara denA. eka prakAra kA paudhA jo sharAba banAne me.utanA jora jisase 55 pau. bAga bAnI. homa. gR^ihasthI kA. sillI..tapta. pashu kI pichhalI TA.grAmya.2.n kA satkAra karatI hai.kArakhAnA 1.chAhanA 1.AkAshagarbha maNDala A 1.nsAnA.AshA karanA.pratiShThA.manuShya vadha sa.pati.nga sa.khadeDanA 1.naShTa karanA N 1.nTe.nga ke bala chalanA. ka.4.nDa eka seka.aTakAnA N 1.nA ummIda.avaitanika.2.2.alAbhakara 1.hatAsha N 1.atithi sevA.ghara me rakhanA. english to hindi dictionary .bali jisa ko jalA de 1. ullU kI bolI.2. mAnadeya.nirdaya A 1.shikAra karanA. rahane kI jagaha.kA.asabhya.to bhI. pahADI 1.bhaTiyArina 1. hanImUna.dharmAtmA.atithi pUjaka.uchhAla. sa~nchaya karanA A 1.varra 1.npaka.3.bhakta.shukarAnA.shahada kA chhattA.2.dharma vAkya A 1.bhIDa 1. hara gha. utsuka.nirAshA 1. kIDe kI bhU. bahuta se.kitanA bhI.vishvAsa. manuShya ghAtaka.janAba A 1. nara hatyA. kudakkaDa.2.kuNDA 1. bharosA karanA.kAmI 1. sachchA. satkAra.pUjA.nga.Adara sa.para mAranA. mehamAnadArI karanevAlA.kaDA. senA. pha. ghoDA.vivara.lUlU yA hUhU karanA. gha. phirane vAle loga.mAnanIya Adv 1.hujUra.savarNa 1.n tarapha ke makAna Adv 1. narasi.vivAha ke bAda kA pahalA mahInA N 1. A.nda.narahatyA kArI 1.ndarA 1. sAdA.shrImAn.dushmana N 1.sabhA. binA ghara bAra kA.ImAndAra.ghoDe kA sAja.2.pathika kA Adara karane vAlA.n ke lagAne ke liye gobara vagairaha DAlakara garma kI jAtI hai. gharAnA.sAdhu 1. ghara vAlI. chheda karanA. gherA.3.kuttA yA bheDiye kI bolI 1.ThIka.sajAtIya. tathApi.shahada 1.eka hI prakAra kA.ashva.teja.bhakti 1.bhAgyapUrvaka.nbandhI.ghaDI ghaDI.polA.va.Adara.shatrutAkArI 1.nga ke sadR^isha.paTa.sampradAya 1.kIrtikara. dhatakara. bhayAnaka. ghara.kula. eka vR^ikSha jo sadA harA rahatA hai N 1.ndamAsa.phira bhI.bhaya. gR^ihastha.2.nka.ngA.kandaka.mojA.nga. bhU.ghara.nga kA jA.ngha se milA huA joDa 1.phudakanA 1.alpadravya jo kisI kArya ke liye mehanatAnA kI jagaha diyA jAve A 1.shatru.Ashraya denA.asAra 1.AdaraNIya.sammAna sahita 1. ghara bAra.ashiShTa.

buddhi. varNasa.pAkhaNDa.banAvaTI nidrA.nkAra toDanA N 1. jaLI karanA.2.AkheTaka 1.pAsa rakhanA 1.aTakala. manuShya jAti.bahuta baDA.kalpita artha. nukasAna pahu.mR^igayA.chipaTa 1.3.sunasAna karanA. manuShya kA. hisTIriyA. varNasa.darpamardana. kShudhA sUchaka 1.jalajjala viGYAna N 1.pachhoranA.dhakkA lagAnA.nija.darpamardana karanA.misa N 1.nda 1. dhokhA. anumAna. dInatA se.dayAlutA se.vyAdha 1.nukasAna.nTha.TaTTara 1.nsI.vAtonmAda N 1.phe.krodha 1.talAsha 1.susta.kShudhA. http://sanskritdocuments.nchAnA. ra. phulAnA.jalajanaka vAyu N 1. chupa.sUjana.shA.shA.nti. dayA.yaha[-]chihna jo nishchita shabdo.abhimAnarahita.khAmoshI 1.agarva N 1.nkara.dillagI. atishayoktipUrNa 1.shuShka.jala.2.2.chupa chApa.jalaviGYAna 1.kShudhA pIDita. atishayokti. baDA bhArI. shikArI.kisI bAta ko ghaTA baDhAkara kahanA.npaDI.dAva.ugra svabhAva.shAbAsha N 1.abhimAna miTAnA 1. manda.Ana.pherI vAlA 1.mUDha.manuShyatva. bhUsI bharI huI.ngI.kR^iShi karma 1.n kA.khAmosha honA. chiDachiDhAhaTa. hA.ngana. balavA.choTa pahu.4.samAsa chihna N 1.shoragula.baDI bhArI A.krodhita karanA..Ana mAna chhoDakara 1. english to hindi dictionary .npa.nta karanA.bhinna bhinna jAtiyo.3.dvijAti 1. DhakelanA.krodhana shIla. banAvaTa.nsoDA. jaLI se.kapaTI.5.dayA N 1.komala svabhAva kA Adv 1.shA.2.chhalI N 1.bR^ihata.jaya jaya.nta. shikAra. kUTanA. bhUkha se.mana kI 1.n ko hotI hai.pAkhaNDI.dhokhA dene vAlA 1.jalatatvaGYa N 1.ngI.n ko hotI hai.tR^iShNA 1.kUbaDa N 1.haDabaDI N 1.namratA se N 1. chhAtI se lagAnA.makara.nIrasa. pana chAlA. bhIDa.nkShA.n vAlA sA. nIchA karanA.eka prakAra kI mUrchhA jo visheShakara striyo.2.AkheTa.dhakkApela karanA 1.vasha me.gA.nA 1.Dho.alpavyaya.eka prakAra kI mUrchhA jo visheShakara striyo.nga.parikalpanA. sUkhA. shIghratA.jamaghaTA.eka prakAra kI mUrchhA jo visheShakara striyo. chupa karanA.ndahIna 1.shata A 1. jalatatvaGYAna. purAne jahAja kA koThA 1. pahiye kI nAha 1.vakkala 1.bhinna bhinna jAtiyo. ubhADa.siDI.shIghratA se 1.kR^ipAlu.nsha N 1. jotanA N 1. jaLI me. chhaliyA.pukAra.pIchhA karanA 1.nkara.dIna 1.tarI.chhAla. hAiDrojana.chhala. kubaDA 1..siDI. bisAtI..sthUlakAya 1. manda.khetI. balagama. manovR^itti.2.ThaTholiyA.ahera. chupa rahonA.2. pati. nIchA dikhAnA.nga.chhala. vAha vAha.nidrA kA prabhAva DAlanA N 1.2. gIlA.virasa 1.vAtonmAda 1. namratA.santuShTa rakhanA 1.kR^itrima upAya se utpanna nidrA.Ana.kapaTI.atyokti A 1.jhuNDa 1.hAsakara.mAnavIya.manuShya jAti kA svabhAva.pIchhA. chhilakA. purAne jahAja kI koTI yA pe. dayAlu.nAtha 1.gIlApana.sarda.udakagati vidyA.nchAnevAlA.ta.thoDe vyaya se chalAnA.bhalamanasAhata 1.dInatA. gR^ihasthI. tarI. Dho.bhUsI utAranA 1.ndhaDa. TakarAnA. Dho.dhakkA denA.mUDha.pukAra.rasa. hisTIriyA.vinIta.hAni 1. shikAra khelanA. mAnA huA.n ko hotI hai.ndhI.jaLI karanA.hAnikAraka 1.kalpita N 1.jalagati shAstra. sau.n kA.nta rahonA 1.adhInatA se.nchAnA 1. tAva.n me. duHkha denA. krodhI.parihAsashIla.n likhA jAtA hai. sandUka.pAkhaNDa.gaugA.mUrkha.n.2.vishAla.ghAva.2.hAni pahu.majAkiyA.2.nka.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.DhU. jalaviGYAnI. kama kharcha se chalAnA. kubaDA manuShya 1. mAna rakhanA.shatA. sauvA.TaTTI lagAnA.saikaDA.nIrasa.pyAra karanA. chuppI. sIla.pAkhaNDI A 1.nija.chiDhAnA 1. manamaujI.ArdratA.duHshIla 1.tejI 1.phUlana. kR^ipA pUrvaka. gunagunAnA.manuShyatva.jaLI chalanA 1. parihAsa shIla manuShya. dInatA.stuti kA gIta N 1. sammohita karanA.kapaTa.kisAnI.aha.gunagunAhaTa 1. manuShya kA svabhAva. chhilakA. prabala AkA.ndahIna 1.jhaka. sammohana. hisTIriyA. jho.laharI.svastha karane kI vidyA 1. pAnI nikAlane kA bambA A 1.kuTI 1. bhajana.mAnuShika 1.html hub N hubbub N huckster huddle N huddle VI hue N huff N huff VT huffy A hug N hug VT huge A hulk N hull N hum N hum VT human A humane A humanely humanism humanity humble A humble VT humbly Adv humbug N humdrum A humdrum N humid A humidity humiliate humiliation humility humorist humorous humour N humour VT hump N hunch N hunch-ʸè³è hundred N hundredth hundredweight hunger N hunger VI hungrily hungry A hunt N hunt VT hunter N hunting N huntsman hurdle N hurdle VT hurl VT hurrah N hurricane hurriedly hurry N hurry VT hurt N hurt VT hurtful A hurtle VT husband N husband VT husbandry hush A hush N hush VT husk N husk VT husky A hustle VT hut N hutch N hybrid A hybrid N hydra N hydrant N hydraulic hydraulics hydrogen hydrologist hydrology hygiene N hymn N hyperbole hyperbolic hyphen N hypnosis hypnotize hypocrisy hypocrite hypocritical hypothesis hypothetical hysteria hysteric hysterics ice N 1.mUrkha.shA.dvijAti 1.sarasa 1.kR^itrima nidrA utpanna karanA.bhartA.vinItatA N 1. choTa.2. Ali.lAlachI. bhUkhA honA Adv 1.kalpanA A 1. shikArI.mAnahAni. bhUkhA.bhIDa karanA 1.parAta. a. lagabhaga savA mana kA taula 1.susta.khAmosha 1. namra. bhUkha.dabAnA. svAsthya viGYAna.tUphAna Adv 1. bAdhA DAlanA. hima. jalaprerita N 1.TaTTI.hulipADA.lagana 1.svAmI.jalavyAla 1. besudhi VT 1. shikAra karanA.tara.rUkhA. uchhAlanA.jaLI.gula gapADA 1. besabrI se 1. bAdhA.nga karanA.bakkala. bhinabhinAhaTa. chillAhaTa. bahuta siro.ghAla mela.bhinabhinAnA 1. kUbaDa.mR^igayA N 1.n milA denA.nama N 1.sadA.nDhanA.pi~njarA.barapha 66 of 157 2/29/2008 9:15 PM . khAU.vAtonmAda N 1.goda.gaDa baDa.banda karanA 1.hAsyaprada kahAnI likhanevAlA A 1.ha.n karanA.namI V 1.nkanA 1. hAiphana.2. ha.3.dillagI bAja.

nirakShara. kalpita.dhakkA 1.4.be hadda.2.adhIratA.2. agamya.anumAna karanA.jalAnA.vikhyAta 1. khyAla bA.insApha. achala.amiTa.bUDA huA N 1. jagamagAhaTa.vishAla.2.sulaganA 1.pratirUpa.bola chAla. mUrti.jo paDhA na jA sake. chhAyA.prakaTa karanA.bahuta baDA.nirutsAha.udAharaNa.utAvalA. anukaraNa.paradesha me.anashvara N 1.ghabaDA dene vAlI sthiti.nyAya viruddha A 1. udAharaNa rUpa.nirApada N 1.ujAlA.4.adhikAra.nta.barpha sA 1.. chitrakArI A 1.n 1. kalpita mUrti.pAnI para bahatI huI barapha kI shilA yA chaTTAna.utsuka.upasthita. niShpakSha.chitra Adi ke dvArA spaShTa karanA N 1.vAkpaddhati.achala karanA A 1.duHkha 1. jAraja.sulagAnA N 1.vichAranA. bhAva 1.barpha kA banA huA.nirarthaka 1.dushcharita A 1.n kATanA.kalpanA karanA N 1.bhUla VT 1. jArajapana.jhamelA. sirapara kA.tadrUpa. jha.nyAyI.prakAsha karanA N 1. kaThora.bAhya shUnya vAda N 1.pUjita manuShya yA vastu 1.dR^iDha.chhuTakArA A 1. vyartha me.dR^iShTAnta denA.roshana karanA. kisI desha me.Ane vAlA A 1.shAstra viruddha.binA bIcha kA. achala.kalpanA shakti.sannikaTa.nsA.vipadA. dhyAna na denA.njhaTa. jaLabAja A 1.adharmI.isI ghaDI.prakAshana N 1. pahachAnanA.jalanA. paradesha vAsa. rokanA. mukta.pratibi.mUDha.3.anabhiGYatA A 1.avinAshI.abhisha. nikammA.burAI.vidhi viruddha 1.begujara.tuchchha samajhanA.vighna DAlanA N 1.jo aisA na ho.aparivartanashIla 1.n jAkara rahanA.tasavIra va rUpa banAnA.n se nikalane kA mArga na ho.nda galI A 1.roshanI.n jAne vAlA. viGYAna vAdI A 1. barphIlA.mUrti. pyArA.mAna liyA ki 1.batalAnA A 1.eka bhAva. Aga laganA.pUrNatA yA prauDhatA kA namUnA N 1.anADIpana. varNana.vighna 1.nDA.bImAra.apAThya.A jAnA A 1. achala.chamaka. shAstra viruddha.pApa. durAchAra.3.sarUpatA 1. banda rAstA.vahI karanA.na mAnanA.pratimA.chhoDa denA 1.nimajjana.miThAI.ujAlA karanA. unmukta.avyavahita.utAra. amara karanA.DhakelanA 1.phaurana. ana.Tha. bImArI A 1. muhAvarA.sthira.be hadda.paradeshI.ashubha 1. sochanA. gaDa baDa Dhera 1.aparichita.aisA sthAna yA sthiti jahA.nta Adv 1.najadIka kA A 1.nirbuddhi 1. pahachAna.nirAkArI A 1.nirApadIya.2.tAtkAlika.khyAla 1. abhI. vaisA hI.vahI.2. dhokhA.kama asalI.ujAgara karanA. athAha. aparimita.bahuta 1.ati prema karanA 1.mata.nikaTa kA. burA. susti me.upasthita.2.eka rUpa.burAI. amara.pravAsa.ndhanA.tura.misAla denA. nirdayI.ayathArtha VT 1.ntara.nyAya viruddha N 1.nyAya viruddha.dogalApana.samAnatA. apakShapAta.nakala karanA.khyAli.utAvalApana.deshAntaravAsI VI 1.rogagrasta.mAnasika chitra. ThelanA.nirdayI 1. aGYAnI.kalpanika.ashArIrika. DubAnA.kalpanA karanA 1. english to hindi dictionary .n baiThA denA 1.jisake pAra na jA sake.agAdha.doShAropaNa 1.mUrkha.dhyAna 1. atatharkika.gichapicha.misAla. samajhAnA.chhala.nga se ra.anyAya yukta.pAsa kA.adhIra.relanA. mAyA vAda.keka vagairaha para kI sapheda taha 1.jo.anabhiGYa.nganA.svAdhInatA.nsana.utsukatA.dR^iDha.nyAya viruddha.adhUrA. atyanta. javAbatalaba karanA.khUba bhiDa jAnA. aksa DAlanA. gahare ra. mUrkha.shIghra. kalpita vastu. jyoti maya karanA.nyAyika N 1.sachchA.nirudyoga.siDI 1. sustI.amiTa.pakShapAta rahita.eka hI. sukha duHkha rahita.bahuta baDA A 1. mela milAnA.asahiShNutA.khyAlI.mAnasika 1.mAnasika.amita.vyAkhyA rUpa A 1..nga.nakala utArane vAlA A 1. roka Toka.html iceberg N icing N icon N icy A idea N ideal A ideal N idealism idealist identical identify identity idiom N idiosyncracy idiot N idle A idle VI idleness idly Adv idol N idolize VT if Conj ignite VI ignite VT ignorance ignorant ignore VT ilk N ill A ill N illegal A illegible illegitimacy illegitimate illicit A illiterate illness N illogical illuminate illumination illusion illustrate illustration illustrative illustrious image N image VT imagery N imaginary imagination imagine VTI imbroglio imbue VT imitate VT imitation imitator immaterial immature immeasurable immediate immediately immense A immensely immerse VT immersed immersion immigrant immigrate immigration imminent immobile immoral A immorality immortal immortality immortalize immovable immune A immune N immunity immutable impact N impact VT impale VT impart VT impartial impartiality impassable impasse N impassive impatience impatient impeach VT impeachment impede VT impediment impel VT impend VI impending impenetrable 1.barpha kA pahADa 1. anukaraNakArI.klesha hIna. Atmika.pratirUpa 1.2.Alasya.avAstavika N 1.mAyA.adhikAra prApta 1.sIdhe 1. avaidha.bahuta Adv 1. mAnasika yA kalpanika chitra. kaTaharA lagAnA.udAsIna N 1.beparavAhI se 1. amaratA.batalAnA N 1.2.kalpanA.chirasthAyitva VT 1.3.nipaDha.Alasya shIla.chitra A 1.samaya se pahale.nipaDha 1.vyabhichAra.dR^iShTAnta. vahI eka 1.pratimA. yadi.gatirodha.vartamAna.abhinna. kachchA.dogalA.vishiShTatA.prakAsha.visheSha lakShaNa.2.nAlisha.besabra.vyAkula 1.anAvashyaka.durAchArI.n jA basanA.aTakAnA. Apatti. pAga.kama asala. bekAra.abhiyoga.nAdAnI.nyAya A 1. Asanna. mukti.kukarma.asahiShNu.sUlI para chaDhAnA 1.bolI kA Dha. tuchchha. bhAva.adanA.nyAya viparIta.vidhi viruddha A 1.magnatA.behUdA.visheShabhAva.nba.samAna VT 1.agara. dushcharitra.samaya ga.2.bhAvanA. Takkara.bhrama jAla. pIlAnA. nikaTa kA.be hadda.AlasI. Upara laTakanA.utkR^iShTa.n.nakalI.vAgvyavahAra N 1. dila para asara DAlanA.barapha se bharA huA.nAmavara.2. bechainI. http://sanskritdocuments.3. anapaDha.jhA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. sujhAnA.sustI se. denA.sthAvara 1.DUba N 1.aTala.mela N 1.athAha. aparAdha lagAnA. gotA.DAla denA A 1.nikaTa honA.vAgdhArA.tulya karanA.bekArI 1.bayAna.aTakAva.bhAvanA.susta. himaparvata. aGYAnatA.munasipha. visheShatA.doSha lagAnA N 1.dila me.janma kA pAgala.samajha. kalpanA. DubA denA. mUrti.. vichAra.abhedya 67 of 157 2/29/2008 9:15 PM .anashvaratA.sajAnA.anuchita. kasakara joDanA 1.2.bitA denA N 1. AdarshasvarUpa.apakAra.duShTatA.kalpita.vyAkhyAkaranA.nAlisha karanA.harAmIpana A 1. pUjanA.deshAntaravAsa A 1.durvAchya N 1. Adarsha.bhAva.ba.lagA denA. Aga lagAnA. aspaShTAkShara.burA. dUsare desha me.anajAna.bAdhA.kAlpanika.sarda.khyAla.besabrI A 1.nakala.sthira.nakala utAranA N 1. agamya.DUbA huA. ala~NkAra.nvAnA.2.anuchita.tura. prasiddha.GYAna.anokhApana 1. bechaina.deshAntaravAsa karanA N 1.nakala karane vAlA. chitra.rAya.anukaraNa karanA.

nganA imply VI 1.radda karanA impulse N 1.kachchA.chUka. balAtkAra naukarI me. se pariNAma nikAlanA.anupayukta. Upara girAnA.napu.2.Ashaya.ntarbhava. bAhara se lAnA.unnata honA. rahate hue bhI.2.agochara.asAmarthya.asAvadhAna. agrahaNa.ghighiyAnA. kaida.abhimAnI.shAstra.bhUla.n baiThA denA imprison VI 1.AyAtakartA impose VT 1. jo sunAI na paDe. sa.sustI.AGYA sUchaka.AGYApaka impersonal A 1.4. Upara rakhanA. asambhava.baDA bhArI.gandI vastu in Adv 1. muhara karanA. anumAna. vinatI karanA. AshA.gurutA.chihna karanA.bekAra.jimmA karanA.sudhAra.AyAta karanA. bejAna.prabhAva. jo alaga kiyA na jA sake.tAtparya.samajhA jAnA.pravartana.puruShatvahInatA.sAmrAjyavAda imperialist A 1. chihna.nAmumakina.mR^ita inappropriate A 1.bemela inattention N 1.ashuddhi inaccurate A 1.DAlanA impress N 1.durlabha.dila me.n DAlanA implication N 1.guNakArI.nsaka impound VT 1.lagAvaTa implement N 1.rUkhA.baDhatI.lapeTanA.2.kATanA. krodhI. nirdhana karanA.sahaja paidAyashI.chittAkarShI imprint N 1.puruShatvahIna.kamajorI.jokhima me.garbhiNI karanA.bandhuAI.ruka ruka kara hone vAlA. ekAeka prastuta karanA.asambhava.thoDA.TakarAnA implacable A 1. sAmane.vR^iddhi karanA.muphalisI impractical A 1.n DAlanA.ThaganA. prabhAvashAlI. pahu.chUkanevAlA.sAmrAjya sambandhI.protsAhaka.napu.asAvadhAna.jamAnA.galatI.n gaDane vAlI.rakhanA.sAmAna.daNDa.nyUna. chhApa.Avashyaka importation N 1.html imperative A 1.AlasI inactivity N 1.be pUchha implore VT 1.mailA.pAkha. beparavAha.unnati karanA. khatare me.pecha me.chAla. samaya para kAma chalAne ke liye ( gIta Adi) banA lenA imprudent A 1.Avega. muhara karanA.abhiSheka inauspicious A 1.sa.gAphila.teja.svAbhAvika.kalama lagAnA implantation N 1.2.bana jAnA.anauchitya.2.chhIna lenA impoverish VT 1.ThappA. samrATa sambandhI.mana me.bala.asAdhya impostor N 1.prabhAra.lagAnA. apavitra. anAdara karake in-·¸á-°·è N 1.unnati.bharatI na hone ke yogya inadvertent A 1.doSha.ArAma inactive A 1.isa abhiprAya se inability N 1.nkShepa me.ashrAvya.aujAra.joradAra.gatishakti.sambandha implicit A 1.anupayuktatA improve VTI 1.jAtI 68 of 157 2/29/2008 9:15 PM .nDAbhAva.doSha yukta. antarnihita.kaThora. inaccuracy N 1.jo hastAntarita na kiyA jA sake inane A 1. anudyoga.dhR^iShTa.baDhanA improvement N 1.pilAnA.bekAra. chhApane vAle kA nAma ityAdi jo pustaka para chhapA rahatA hai imprint VT 1.bAhara se mAla ma.2.luchchApana. tAki. daridratA. adR^ishya.banAva improvise VT 1.hukmI imperceptible A 1.vishvAsa yogya.ayathArtha inaction N 1. khaNDana karanA.lagAva. jabta karanA.bAdashAhI.nchhA inanimate A 1. bhItara.upekShaka inaudible A 1. vega.aparyApta.AnAkAnI inattentive A 1.ngalakArI.aprApya. muhara.lampaTa impurity N 1.jAtI inbred A 1. bAhara se lAyI hue chIje importer N 1. banda karanA.apraveshanIya.niHsata karanA impoverishment N 1.nirdhanatA.ta.anivArya.nvAra. phasAva.gustAkha impugn VT 1. preraka. lagAnA.abhiSheka karanA inauguration N 1.kArAvAsa improbable A 1. gAbhina karanA.chhApa. preraNA. prabhAva DAlane vAlA.kAragara. beparavAha.nsAnA. bAhara se lAnA.artha rakhanA importance N 1.bekhabara. dhokhA dene vAlA.susta.bhavya imposition N 1.n pahu.shabda rahita inaugural A 1.upekShaka inalienable A 1.gandA.chhApa. mahatva.anahonI.ntarbhava. kaida karanA.chhalanA imposing A 1.me.bArabaradArI.mUrkha.bejA.na mAlUma paDane vAlA imperfect A 1.dhakkA. hathiyAra.anupayukta.isaliye. anAdara karake in-·áÂè A 1. pha.asA.2.ThIka in-°Ïè¿áÏè-°·è N 1.sudharanA.sahaja paidAyashI.akartR^i vAchya.shikShA.2.mahasUsa kara impossibility N 1.andara.asambhAvanA impossible A 1.kAraNa. anuchita.nchAnA yA le jAnA.svAbhAvika.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.nAma denA.khoTa imperial A 1. adhUrApana. ayogya.sAmrAjya kA bhAva.banda karanA imprisonment N 1. sUchita karanA. durbala. janma se. impropriety N 1.nirjIva.2. sAmane. vR^iddhi.daridra karanA. ayogyatA. ghamaNDI.aparyAptatA inadequate A 1. galata.kisI kA rUpa yA vesha dhAraNa karanA.n jItA na jAya impregnate VT 1.n. asambhavatA.ashuddha.adhUrA. sudhAranA.guNakArI.n.chhApanA.nsakatA impotent A 1.ananurUpa inadmissible A 1. sila-sile me.gheranA. bekhabara. prayoga ke yogya.A.apUrNa. asabhya.kalama lagAnA.chhU. thoDe me.beThIka.vichAra se pare.3.ngAne vAlA.DhITha.beparavAha. bharatI karane vAlA.n lenA.dhokhA denA. sAmrAjyavAdI imperil VT 1.prArthanA karanA. lagAna. janma se. http://sanskritdocuments. ashubha.n DAlanA imperious A 1. yadi. jamAvaTa.tilaka karanA.da. asambhava. bhAva vAchaka.mA.bekhabarI. anumAna se. daNDa se mukti.anudyoga inadequacy N 1.manahUsa inborn A 1.preraNA impinge VTI 1. bheSha banAnA.ashiShTa import VT 1.chhuTakArA impure A 1.bAsanA implicate VI 1.avyaktigata impersonate VT 1.garIba karanA. bekArI.chihna. asAdhya.n.etabArI implicitly Adv 1. ayogyatA.n. uttamatara honA.begAra pakaDanA impression N 1.aparAdha. ayogya.prabhAva impulsive A 1.samrATa kA shAsana.avyakta.artha.n lAnA.nshayika. apUrNa. gADanA.ashuddha. bhItara in Prep 1. jarUrI.2.asara impressive A 1.2.gaurava.akShamatA.AropaNa.pravartaka.bIcha in_¤-Æݽè×èØáÑèÑè N 1. agamya.aprayogAtmaka impregnable A 1. atyuttama imperialism N 1.mailApana.apUrNatA.gambhIra.nDI.robadAra.asAvadhAnI.nkShepataH in_½èØá_¬ÔáÆè½è_°·è N 1.abhedya.apIDA. mahatvapUrNa.3.durbalatA inaccessible A 1.asAvadhAna.AvashyakatA.Thaga.bekAra. nirudyama.ashuddha.ArAma.n in-°Ïè¿áÏè N 1. ajeya.bejA.2.upekShA..kArAbandhana.prayojana..niHsandeha.. bharanA.anuchita kAma.sustI. dhokhA.jo sahaja me.nkShepa me.adhabanA imperfection N 1. rahate hue bhI. english to hindi dictionary . gaddI para baiThAnA.adhUrA.na ghusane yogya impetuous A 1. TIkA.3.krama se in-°Ïè¿áÏè-½å N 1.matalaba rakhanA.tilaka. sArvabhauma adhikAra. atoShaNIya.asara.2.vivakShita.AlasI.nda ke.sa.2.ga.bahu rUpiyA impotence N 1.prachaNDa impetus N 1.aughaTa.pratiShThA important A 1.avashya.a. AvegashIla impunity N 1.kisI desha me.2. ayogyatA.nirdayI implant VT 1.kamajora.truTi.mUrata banAnA impervious A 1.chhApanA. aisA hone para in_½èØá-·¸á-°·è N 1.nkha mU.kalpita.prabhAva DAlane vAlA. bhUla.sUchita karanA impolite A 1. pUrA samajhA huA.nirviveka.a.lagAnA.gandagI.chihna impress VT 1.asambhAvya improper A 1. apavitratA. khAlI.kamI.2.nga dila. durbalatA.ama. beparavAhI.ncha se bAhara.achchhe kAma me. tilaka yA abhiSheka sambandhI inaugurate VT 1.

ToTA bharanA.svadeshIya indigent A 1.uchita incumbent N 1.phailanA increase VT 1.sa..anirNAyaka indeed Adv 1.asa.asuvidhA kA incorporate A 1.phasAdI incense N 1.abhiyoga.2. asa. http://sanskritdocuments.bhaDakAne vAlA incendiary N 1.sugandhita karanA incentive A 1.rUkhA.anishchita.adhikArI incur VT 1. jalA kara bhasma karanA.bemela.shurU.ngata income N 1.gusse me. dhIre dhIre.2. sasharIra karanA.sandigdha. jhukAva. lakShaNa.uttejana inclement A 1.vyabhichAra incontinent A 1.asa.be thakAvaTa.DhIThA.anavarata.parishramI.kaida karanA incarnate A 1. AmadanI.Arambha kA.anashvara.kushtA banAnA incinerator N 1..bhAra incident N 1.samAja incorrect A 1.virakta indigenous A 1.prApti.avatAra liyA huA. ukasAnA.ngata inconspicuous A 1.svachchha. paDanA.sababa. dhUpa denA.shakkI.prakaTa karanA indication N 1.3.anokhA.padagrahaNa incumbent A 1.rakhanA. baDhAvA.galata increase N 1.R^iNI.nkhya incapable A 1. deha dhAraNa.heTa.2.anAdhIna.phuTa kA 12 vA. nirbala.anADI.sammilita incognito A 1. avishvAsI. nirlajja.nDe senA incumbency N 1.bAta incidental A 1.avashya.html incalculable A 1.milAnA.ayogya. ayogya.ngata incompetent A 1. avatAra. athaka.vyabhichArI incontrovertible A 1.adR^iDhatA inconsistent A 1. niShpakSha. abodhya.sharIra dhAraNa karanA incarnation N 1.nyukta incorporate VTI 1.nbaddha. baDhA karanA.ndhanA.dhR^iShTa.pakkA indemnify VT 1. khaNDita. nirlajjatA.vAstava me.sulagAnA.ayogyatA.anukramaNikA index VT 1.aprasiddha.barAbara.sa.apUrNa. nirvivAda inconvenience N 1.nyukta. lagAtAra.ubhADanA.asa.nyata.dhR^iShTatA.bhasma karanA.ichchhA karanA include VT 1.sa.doSha lagAnA indictment N 1.nitya. shurU kA. a. kaThora.betaraphadArI.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.2. banda karanA.nAlisha indifference N 1.chupake incoherent A 1.dhUpa incense VT 1. baDhatI.pravR^ita honA. baDhatI.lAbha. asIma. sahArA.sAhasa dene vAlA incentive N 1. ilajAma lagAnA.svAdhIna.anugR^ihIta indecency N 1.asamartha.ichchhA.jamAnata.ukasA. sUchI me.nyamI.DhIlA.nta indefensible A 1.aprachura.lAlacha.uThAnA.nyukta karanA inclusive A 1. sachamucha. krodhI. svatantra.kShatipUrti karanA indemnity N 1.2.bharosA. avarNanIya.sandehashIla.anUpa.rAkha karanA incineration N 1.chhipA. avishvasanIya.pralobhanA inception N 1.nishAna.ngata.chihna. surakShita rakhanA.samajha yA anumAna ke bAhara inconceivable A 1.sAhasa.ashlIla. deshI. ayogya.munAphA incomparable A 1. hAna se rakShA.bhaTTI incipient A 1.bemela. asuvidhA.avatAra lenA. english to hindi dictionary .sa.jhukhanA. avatAra incendiary A 1. ayogyatA.apUrNa.2.samajha se bAhara inconclusive A 1.kR^itaGYa.ghR^iNA ke sAtha krodha indignity N 1..jo miTa na sake.nirdayI. duHkha denA.baDhAvA.viruddha.kuDhAnA.baDhAnA incredible A 1.kShatipUrti.anupama.deshAvarI.n indignation N 1.bejoDa. asa. i~ncha. baDhAvA dene vAlA. gupta. Arambha.barAbara incessantly Adv 1.jhaDAjhaDa inch N 1.sUtrapAtra incessant A 1. ayogya karanA.sUchIpatra.denadAra. apamAna.be joDa incompatible A 1. aparAdha lagAnA.pIDA. sahArA liye hue.uttaradAyI honA incurable A 1.sUchI denA indicate VT 1. utpatti.bakheDiyA.ruShTa.2.svachchha.uttama. baDhanA.nyama. rAjavidrohI.vR^iddhi incriminate VT 1.ndatA independent A 1.tiraskAra.nAmunAsiba.ikaThThA karanA. chhipA huA.n.virakti indifferent A 1.lAbha increase VI 1.milAnA incorporation N 1.ntya.n likhanA.be bachAva indefinite A 1.2. jalAne vAlA.vR^iddhi. ajIrNa.anAshya indeterminate A 1.n hissA.daridra. viShaya sUchI.nishAna indicative A 1. nirdeshaka.duHkhadAI.uttejita karanA incitement N 1.bAdhA inconvenience VT 1.udAsInatA.prAsa.DhiThAI indecent A 1.achi.dikhAnA.pahale kA incision N 1.dikhAnevAlA.mela rakhanA.garIba indigestion N 1.asAmartha karanA incarcerate VT 1.nyoga. batAnA.asa. asa.upekShA.asukhakara.apakShapAtI. kupita karanA.beSha badala kara.nyama.mishrita. svatantratA. chihna.ashlIlatA.ntya.ndeha karane vAlA increment N 1.jakhma incite VT 1. lagAtAra.thoDA thoDA karake incidence N 1.uThAnA.nyoga.asuvidhA me.beDhaba. sammilita karanA.rAstA batAne kA hAtha.kuddha.svAdhInatA. ayogya.sa. nIla 69 of 157 2/29/2008 9:15 PM .poshIdA.ruchi.kama.aniyata indelible A 1. avinAshI.beThikAne index N 1.anuchita indecisive A 1.n indefatigable A 1.mUrta incarnate VT 1. milA. girane kA Dha.na mAnane yogya incredulous A 1. achi.nirupAya indebted A 1.aprakaTa.anaginata. asAdhya.nda indescribable A 1. arakShaNIya.maNDalI. gR^ihadAhI. sa.Aya. ayogya. ashuddha. behisAba. shAmila karanA. anirNAyaka.daNDa denA. padagrAhI.dIna.anAdhInatA.akShama incapacitate VT 1.kaDA. jhukAnA. atulya.apratyakSha incontinence N 1.prema.doShI ThaharAnA incubation N 1. duHkha. jalanA. mahaka.kAraNa.badalA.ashrA.girAva.asthiramati.Upara lenA.pravR^itti incline VTI 1. asa.aprachura. milAkara.bebasa karanA. roSha.jisakA nAsha na ho sake. ameTa.badahajamI indignant A 1. beparavAhI.viruddhavA.jo bayAna na ho sake indestructible A 1.baDhAva. nirutsuka.n DAlanA inconvenient A 1.tUphAnA inclination N 1.halakApana indigo N 1.ngika incinerate VT 1.preraNA.udAsIna.aparyApta incomplete A 1.pralobhana.rUkhA.harjAnA. nirdhana.yathArtha me.anAdara.asa. kATa.aniyamita.jatthA bA.chAha.adhUrA inconsistency N 1.akathya.dhAraNa karanA. aihasAnamanda.nga.hAnipUrti independence N 1.Aga lagAne vAlA.sasharIra. Akasmika. anishchita.aparyApta incomprehensible A 1.sUchaka indict VT 1.avishvAsya. mela.ghAva.sugandha.ghaTanA.kusa. kAraNa. apakShapAta.usakAva. anishchita.sandigdha. aparAdha yA kala~Nka lagAnA.

.. english to hindi dictionary ..

http://sanskritdocuments.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.html

indirect A 1. TeDhA,pechadAra,bahAne bAja,phera kA,gupta,golamAla,parokSha,anumAnika indirectly Adv 1. tirachhepana se,hera phera se,echapecha se,ghumAkara,anuchita Dha.nga se indiscretion N 1. aviveka,buddhi hInatA,2. atishIghratA indiscriminate A 1. avivekI,abhedakara,pachamela,nirvisheSha,narma garbha indiscriminately Adv 1. andhAdhundha,vivekahInatA se,binA kisI bheda vichAra ke indispensable A 1. atyAvashyaka,aparityAjya,jisake binA na bana sake indisputable A 1. nirvivAda,nishchaya,spaShTa indistinguishable A 1. alaga karane yA jAnane ke yogya nahI.n,avibhedya,aGYeya individual A 1. akelA,eka,eka sa.nbandhI,vyaktigata,vaiyaktika individual N 1. akelA manuShya yA vastu,eka jana,vyakti individuality N 1. pR^ithakatva,ekatAI,vyaktitva individually Adv 1. alaga,nyAre nyAre,eka eka indivisible A 1. avibhAjya,bhAga karane ke ayogya indomitable A 1. jo jItA na jA sake,ajaya,jo na pale indoor A 1. andara,bhItara,gharelU,ghara ke bhItara kA induce VT 1. prerita karanA,lAnA,ukasAnA,ubhADanA,kAraNa honA inducement N 1. lobha,lAlacha,preraNA,pralobhana,kAraNa,ubhAra,ukasAva induction N 1. Arambha,praveshaNa,2. phala nikAlanA,anumAna indulge VTI 1. na rokanA,svIkR^iti denA,mana rakhanA,khusha karanA,prasanna karanA,sa.ntuShTa karanA indulgence N 1. dulAra,pyAra,kShamA,khAtiradArI,bhoga vilAsa indulgent A 1. namra,dayAlu,khAtira karane vAlA,anugrahashIla industrial A 1. shrama sa.nbandhI,shilpAdi sa.nbandhI,shrama shilpI industrious A 1. mehanatI,parishramI,udyamI,karmashIla industry N 1. mehanata,parishrama,kramashIlatA,2. shilpa,shrama shilpa,udyama inebriate VT 1. matta karanA,nashavAlA karanA ineffective A 1. niShphala,bephAyadA,akAratha,jo kAragara na ho,anupayogI ineffectual A 1. niShprabhAva,be asara,nikAma,bekAra,vyartha,prabhAva rahita inefficient A 1. ayogya,nikammA,bekAra,niShphala,niguNa ineligible A 1. chune jAne ke ayogya,anuchita ineptitude N 1. ayogyatA,anupayuktatA,mUrkhatA inequality N 1. nAbarAbarI,asamatA,U.nchanIcha,a.ntara,viShamatA inequitable A 1. anyAyI,adhArmika,anyAya sa.ngata inert A 1. jaDa,susta,gatidIna,achara,AlasI inertia N 1. Alasya,kAhilI,jaDatA inevitable A 1. avashya,jo Tala na sake,anivArya inexact A 1. ashuddha,galata inexcusable A 1. akShamya,jo uchita na ThaharAyA jA sake inexhaustible A 1. behadda,ananta,jo samApta na ho,jo chuke nahI.n inexorable A 1. kaThora,nirdayI,haThIlA,anamanIya inexperience N 1. anubhava shUnyatA,anADIpana inexperienced A 1. adakSha,akushala,anubhava shUnya,anADI,nausikhiyA inexplicable A 1. gUDha,akatha,varNana se bAhara,bayAna se bAhara infamous A 1. duShTa,burA,badanAma,ayashaskara,ni.ndya infamy N 1. kala.nka,apayasha,badanAmI,apratiShThA,atya.nta duShTatA infancy N 1. bachapana,laDakapana,kishorAvasthA,bAlApana,2. Arambha,prathama avasthA,Adi infant N 1. bachchA,bAlaka,laDakA,alpavayaska,nAbAliga infantry N 1. paidala senA infatuated A 1. mUDha,bAdalA infatuation N 1. vimoha,bevakUphI,mUrkhatA,buddhilopa infect VT 1. bImArI kI chhUta lagAnA,sa.nchAra karanA,kharAba karanA,saDAnA,bigADanA,dUShita karanA infection N 1. uDanI bImArI,bImArI kI chhUta,sparshadoSha,kharAba karane vAlA,dUShaNa infectious A 1. sa.nchArI,sparshasa.nchArI,uDa ke lagane vAlI( bImArI) ,chhutahI,uDanI,phailane vAlI infer VT 1. phala nikAlanA,anumAna karanA,pariNAma nikAlanA inference N 1. phala,anumAna,pariNAma inferior A 1. apradhAna,chhoTA,nIchA,ghaTiyA,ochhA,apakR^iShTa,gauNa inferior N 1. chhoTA,adhIna,vaha jo pada yA sthAna me.n kama ho infertility N 1. UsaratA,kama paidAvArI,niShphalatA infest VT 1. satAnA,pIDA denA,kaShTa denA infidel N 1. kAphira,jo kisI mata me.n na ho,anIshvaravAdI,nAstika infidelity N 1. shraddhAhInatA,abhakti,dharma yA mata me.n avishvAsa,adharma infinite A 1. aparimita,ananta,behada,pUrA,apAra,atya.nta infinite N 1. ananta,Ishvara infinitesimal A 1. ati sUkShma infinitesimal N 1. ati sUkShma rAshi infinity N 1. anantatA,asImatA,2. baDI bhIDa infirm A 1. rugNa,durbala,kamajora,kachchA,vodA,2. asthira,adR^iDha infirmary N 1. aspatAla,shaphAkhAnA inflame VT 1. prajvalita karanA,jalAnA,Aga lagAnA,bhaDakAnA,ukasAnA,khijAnA inflammation N 1. prajvalana,jvAlA,jalana,2. shatrutA,3. sUjana aura jalana inflammatory A 1. vidrohajanaka,bhaDakAnevAlA,uttejaka inflate VT 1. phulAnA,havA bharanA inflexible A 1. kaDA,pakkA,jo lacha na sake,amiTa,aTala inflict VT 1. lagAnA,DAlanA,( da.nDa) denA,mAranA infliction N 1. praNayana,lagAnA,da.nDa denA,mAra influence N 1. prabhAva,asara,jora,nAma,dabAva,roba,adhikAra influence VT 1. dabAva DAlanA,asara karanA,prabhAvita karanA influential A 1. prabhAvashAlI,prabala,pratApI,roba dAba vAlA influenza N 1. bhArI najalA,uDa kara lagane vAlA jukAma influx N 1. a.ntaH pravAha,DAlanA,jArI honA,bhItara jAnA,bhItara ghusAnA,a.ntarAvahana,Agama,2. bhIDa,adhikAI,relapela inform VTI 1. batalAnA,jatAnA,sUchanA denA,kahanA,sUchita karanA informal A 1. anaupachArika,rItiviruddha,avidhivata,aniyamita informant N 1. sUchaka,bhediyA,samAchAra dene vAlA,guptachara,guptadUta information N 1. khabara,sUchanA,samAchAra,vArtA,viGYApanA,chetAvanI,GYAna,2. abhiyoga,nAlisha informer N 1. sUchaka,bhediyA,samAchAra dene vAlA,guptachara,guptadUta infraction N 1. ula.nghana,TUTa,vighnatA, infringe VTI 1. toDanA,bAdhA DAlanA,na mAnanA infuriate VT 1. krodhita karanA,krodha se bharanA infuse VT 1. DAlanA,chitta me.n baiThA denA,2. pAnI me.n bhigonA infusion N 1. DAlanA,2. arka,madirA,jushA.ndA,sata ingenious A 1. chatura,chAlAka,nipuNa,pravINa,sughaDa,pratibhAvAna ingenuity N 1. chaturatA,chAlAkI,suprayoga,matisUkShmatA ingrain VT 1. pakkA ra.nga ra.nganA,DubonA,voranA ingredient N 1. sAmagrI,masAlA,upakaraNa,a.nsha,mAtrA inhabit VT 1. basanA,rahanA inhabitant N 1. vAsI,nivAsI,bAshindA inhale VT 1. sA.nsa lenA,khI.nchanA,pInA inherent A 1. svAbhAvika,paidAyashI,janmI,sahaja,antarjAta inherit VT 1. adhikAra pAnA,mAlika yA vArisa honA,uttarAdhikAra me.n pAnA inheritance N 1. dAya bhAga,paitR^ika dhana,uttarAdhikAra,bapautI,mIrAsa,varAsata inhibit VT 1. rokanA,aTakAnA,manA karanA,barajanA

70 of 157

2/29/2008 9:15 PM

.. english to hindi dictionary ..

http://sanskritdocuments.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.html

inhospitable inhuman A inhumanity inimical inimitable initial A initial N initial VT initiate initiate initiate initiative inject VT injection injunction injure VT injurious injury N injustice ink N ink VT inkling N inland A inland N inlay VT inlet N inmate N inn N innate A inner A innings N innocence innocent innovate innovation innuendo innumerable inoculate inoculation inordinate inquest N inquire VTI inquiry N inquisition inquisitive inroad N insane A insatiable inscribe inscription inscrutable insect N insecure insecurity inseparable insert VT insertion inside N insider N insidious insight N insignia insignificant insincere insinuate insinuation insipid A insist VI insolvency insolvent insomnia inspect VT inspection inspector inspiration inspire VT instability install VT installation instalment instant A instant N instantaneous instantly instead Adv instigate instigation instigator instinct instinctive institute institute institution instruct instruction instructions instructive instructor instrument instrumental

A 1. satkAra dveShI,asatkArashIla 1. amAnuShika,kaThora,nirdayI,bedarda,krUra N 1. amAnuShikatA,nirdayatA,krUra karma A 1. virodhI,dushmana,bairI,ulaTA,pratikUla,ahitakara A 1. jisakA anukaraNa nahI.n kiyA jA sakatA,anupana 1. Arambhika,prArambhika,pahalA 1. nAma yA shabda kA pahalA akShara,prathamAkShara 1. nAma kA pahalA akShara likha kara hastAkShara karanA A 1. nUtana,nayA,anabhyasta N 1. dIkShita vyakti,chelA VTI 1. Arambha karanA,sikhalAnA,a.ngIkAra karanA,lenA,pravesha karAnA,dIkShA denA,pahalA kAma karanA N 1. Arambha karane kA adhikAra,2. prathama kAryavAhI 1. bhItara phe.nkanA yA pahu.nchAnA,pichakArI denA N 1. bhItara DAlanA,pichakArI lagAnA,a.ntaH kShepaNa N 1. AGYA,hukma,hukmanAmA,Adesha,AGYApatra 1. hAni pahu.nchAnA,kaShTa denA,duHkha denA,khijAnA A 1. apakArI,hAni pahu.nchAne vAlA,dukhadAI,kShatikara 1. atyAchAra,choTa,hAni,kShati,irja N 1. anyAya,beinsAphI,hAni,adharma 1. syAhI,mashI,roshanAI 1. syAhI pheranA 1. saina,AhaTa 1. bhItarI,deshI 1. desha kA bhItarI bhAga 1. jaDanA,pa~njIkArI karanA,kalamakArI karanA 1. bhItara Ane kA mArga,pravesha dvAra,nAkA,2. khADI 1. sahavAsI,nivAsI,sAtha rahane vAlA 1. sarAya,dharmashAlA,pathiko.n ke Tikane kA sthAna 1. svAbhAvika,prAkR^itika,sahaja,a.ntarjAta 1. bhitarI,chhipA huA,a.ntarIya,a.ntarastha,gUDha,aspaShTa 1. bArI,pArI,2. anAja jamA karanA N 1. nirdoShatA,niraparAdhatA,pavitratA,sAdhutA,saralatA,2. aGYAnatA A 1. nirdoSha,niraparAdha,sAdhu,bhalA,nirUpadrava,2. sarala,niShkapaTa VT 1. nayA karanA,badalanA,nI rAha nikAlanA N 1. nI bAta,navIna mArga,nUtanavyavahAra,navarIti N 1. ishArA,saina,vakrokti,sa.nketa A 1. anaginata,beshumAra,asa.nkhya,agaNya VT 1. kalama lagAnA,nashtara yA TIkA lagAnA,sa.nchAra karanA N 1. nashtara yA TIkA,sa.nchAraNa A 1. krama rahita,bekAyadA,atya.nta,atirikta,atyadhika 1. anusandhAna,anveShaNa,talAsha,tahakIkAta,khoja,dekhAbhAlI 1. pUchhanA,dariyAphta karanA,talAsha karanA,jA.nchanA,pUchha pAchha karanA 1. pUchhatAchha,prashna,DhU.nDha DhA.nDha,tahakIkAta,parIkShA,anusa.ndhAna N 1. jA.ncha,khoja,adAlatI pUchha tAchha,parIkShaNa,2. vidharmiyo.n kI parIkShA aura unako daNDa dene kA eka nyAyAlaya A 1. jiGYAsu,anveShaNashIla,kautUhalI,pUchhapAchha karane vAlA,khojI,jAnane kA ichchhuka 1. chaDhAI,dhAvA,AkramaNa 1. pAgala,unmAdI A 1. jo tR^ipta na hove,atoShaNIya,atilobhI VT 1. likhanA,naksha karanA,khodanA,nishAna karanA N 1. naksha,lekha,shilAlekha,2. upAdhi,3. patA A 1. jo ki DhU.nDhA na jA sake,alakShya,agamya 1. kIDAmakoDA,2. bahuta tuchchha vastu A 1. beADa,arakShita,jokhima kA,krachchA N 1. arakShA,asurakShA,anirvighnatA,khatarA,bhaya,sa~NkaTa,jokhima,sha.nkA A 1. jo alaga na ho sake,abhinna,aviyojya 1. a.ntargata karanA,DAla denA,milAnA,likha denA N 1. niveshana,praveshana,likhane yA chhApane me.n kuchha joDa denA,kapaDe me.n lesa yA jAlI lagAnA,2. DAlI huI yA mil 1. bhItarI hissA,abhyantara,antarbhAga 1. a.ntara.ngI,jo kisI samAja ityAdi ke bhItara ho,jo bheda jAnatA ho A 1. chhalI,dhUrta,dhokhebAja 1. pUrA GYAna,pUrI pahachAna,nirIkShaNa,pariGYAna,parakha N 1. nishAna,paTTA,chihna,chaparAsa,tamagA A 1. laghu,chhoTA,kShudra,tuchchha,nirarthaka,aguru A 1. kuTila,chhalI,dhUrta,kapaTI,jhUThA,dura.ngA VTI 1. dila me.n jagaha karanA,apane Upara dayAvAna karanA,paiThanA yA paiThAnA,jI me.n DAlanA,2. ishArA karanA,3. lallo N 1. paiTha,ishArA,bheda,chApalUsI,phusalAhaTa,damabAjI 1. phIkA,besvAda,nIrasa,bemajA,sIThA,bhaddA,ma.nda 1. dR^iDha rahanA,jidda karanA,haTha karanA,aDanA N 1. divAlA,TATa palaTa,R^iNashodhanAkShamatA A 1. divAliyA,R^iNashodhanAkShama,daridra N 1. nidrAbhAva,nI.nda na Ane kA roga 1. dekhanA,bhAlanA,jA.nchanA,parakhanA,nirIkShaNa karanA N 1. dekhabhAla,jA.ncha,parakha,nirIkShaNa,parIkShA,nigahabAnI N 1. inspekTara,jA.ncha karane vAlA,nirIkShaka,muAinA karane vAlA N 1. sA.nsa lenA yA khI.nchanA,2. sA.nsa,3. Ishvara kI preraNA,dila me.n AnA yA paDanA,Akasmikodbhava 1. sA.nsa lenA,hR^idaya me.n bhejanA,dila me.n DAlanA,2. phU.nkanA,jI me.n DAlanA,preraNA karanA N 1. asthiratA,cha~nchalatA 1. baiThAnA,sa.nsthApanA karanA,adhikAra denA,gaddI para baiThAnA,rAja tilaka karanA,rAjyAbhiSheka karanA N 1. gaddI,sa.nsthApana,rAja tilaka,rAjyAbhiSheka N 1. adhikAra pradhAna,sthApanA,2. a.nsha,kishta,R^iNa bhAga 1. Avashyaka,jarUrI,turanta,ekadama,anantarakAlIna,2. shIghra,3. vartamAna 1. kShaNa,pala,2. vartamAna mAsa kI tithi A 1. usI kShaNa kA,phaurana,tatkShaNa,tAtkAlika Adv 1. phaurana,tatkShaNa,tatkAla,jhaTapaTa,shIghra 1. bajAya,badale me.n,jagaha me.n VT 1. ubhAranA,bhaDakAnA,burAI kI ora bahakAnA,bahakAnA N 1. bahakAva,lubhAva N 1. bahakAnevAlA,mana pheranevAlA,ukasAnevAlA A 1. sahajaGYAna,svAbhAvika buddhi,subuddhi A 1. svAbhAvika,svabhAva prerita,svataH pravR^itta N 1. niyama,rIti,2. sa.nsthApana,sa.nsthA,vidyA kI unnati ke liye sa.nghaTana yA samAja VT 1. ThaharAnA,sthApita karanA,nI.nva DAlanA,Arambha karanA,jArI karanA,prachalita karanA,chalatA karanA N 1. sa.nsthA,2. vyavasthA,vidhi,kAnUna,3. shikShA VT 1. sikhAnA,batalAnA,shikShA denA,upadesha denA,samajhAnA,AGYA karanA,Adesha karanA N 1. shikShA,upadesha, N 1. upadesha,AGYA,hukma,Adesha A 1. samAchAra dene vAlA,GYAna-garbha,upadesha yukta,shikShaka N 1. adhyApaka,upadeshaka,ustAda,guru N 1. hathiyAra,aujAra,2. kala,3. lekha,lekhapatra,4. jariyA,kAraNa,kAraka,nimitta,sAdhana A 1. madadagAra,sahAyaka,sAdhaka,upakArI

71 of 157

2/29/2008 9:15 PM

.. english to hindi dictionary ..

http://sanskritdocuments.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.html

insubordination N 1. anadhInatA,avashatA,avinaya,vidroha insubstantial A 1. mithyA,jhUThA,kAlpanika insufferable A 1. asahya,ghR^iNAyogya,na sahane yogya insufficient A 1. kama,aparyApta,2. ayogya,akShama insular A 1. dvIpIya,dvIpa sa.nba.ndhI,TApU kA,pAnI se ghirA huA,akelA insulate VT 1. alaga karanA,bilagAnA,2. TApU banAnA insult N 1. apamAna,anAdara,gAlI galauja,chheDa insult VT 1. apamAna karanA,anAdara karanA,gAlI denA insurance N 1. bImA insurgent A 1. rAjadrohI,bAgI,rAjaviparIta insurmountable A 1. ajaya,ala~NghanIya,jo parAsta na kiyA jA sake,avashya,durAroha insurrection N 1. balavA,vidroha,phasAda,viplava,prajAkopa intact A 1. akhaNDa,vinA bigaDA huA,sAbita,pUrA intangible A 1. jo sparsha se jAna na paDe,aTaTola,aspR^ishya integral A 1. samasta,samUchA,pUrA,pUrNa integrate VT 1. sa.npUrNa karanA,pUrA karanA,joDanA,anukalana karanA integration N 1. anukalana integrity N 1. pUrNatA,akhaNDitva,sachchApana,shuddhatA,saphAI,ImAnadArI intellect N 1. samajha,mati,buddhi,GYAna intellectual A 1. buddhi sa.nbandhI,buddhi viShayaka,mAnasika,dimAgI,khyAlI intelligence N 1. samajha,mati,GYAna,2. shikShA,3. samAchAra,khabara,4. sUchanA,ittilA intelligencer N 1. samAchAra lAne vAlA,bhediyA,guptachara intelligent A 1. samajhadAra,hoshiyAra,buddhimAna,kushala,suparichita GYAnI,subodha,chatura,guNI intelligentsia N 1. paDe likhe loga,sushikShita samAja,svatantra vichAra karane vAlA samudAya intelligible A 1. bodhanIya,sApha,samajha me.n Ane yogya,spaShTa,suspaShTa,subodha intemperate A 1. atibhojI,amita bhogI,pAnAsakta,nashebAja,badaparaheja,matavAlA,krodhI intend VTI 1. niyata rakhanA,irAdA karanA,manoratha rakhanA,vichAra karanA intense A 1. khi.nchA huA,adhika,tIvra,prachaNDa,atimAtra,ati kaThora,atyanta teja intensely Adv 1. tejI se,prachaNDatA se,uttejanA se,bahuta,kaThoratA pUrvaka,tapAka se intensify VT 1. teja karanA,prachaNDa honA,jyAdA karanA intensity N 1. Adhikya,tIvratA,gADhatA,adhikatA intensive A 1. khi.nchane yA tanane vAlA,jora dene vAlA,vR^iddhikara intensively Adv 1. adhikatA se intent A 1. atyanta parishramI,lavalIna,niShTha,Asakta chitta intent N 1. abhiprAya,prayojana,irAdA,artha,manoratha intention N 1. lakShya,AkA.nkShA,abhiprAya,Ashaya,irAdA intentional A 1. jAnabUjhakara,jAnA bUjhA,irAdA kiyA huA,2. hara taraha se,hara sUrata se,pUre taura se intentionally Adv 1. jAna bUjha kara,svechchhA se,samajha bUjha ke intently Adv 1. jI lagAkara,mehanata se,lAlasA se inter VT 1. gADanA,maTTI denA interact VI 1. eka dUsare para kiyA karanA intercede VI 1. anunaya karanA,siphArisha karanA,bIcha me.n paDanA,bIcha bachAva karanA intercept VT 1. rAstA banda karanA,rAha me.n rokanA,bIcha me.n aTakAnA,alaga karanA,rokanA,kATanA,banda karanA interception N 1. rokanA,roka,aTakAva intercession N 1. bIchabachAva,dUsare ke pakSha me.n kahanA,anunaya,prArthanA interchange VT 1. adalA badalA karanA,phera phAra karanA intercourse N 1. bola chAla,lena dena,pArasparika vyavahAra,vyApAra,mela jola,sa.nsarga interdependence N 1. eka dUsare para sahArA,parasparAdhInatA interdict N 1. roka Toka,niShedha,2. dhArmika kriyAye.n banda karane kI popa kI AGYA interdict VT 1. manA karanA,rokanA,niShedha karanA interest N 1. prabhAva,2. lAbha,hita,bhAga,lAbha kA dhyAna,artha,3. bhAva,uttejanA,4. sarokAra,chAhata,sa.nbandha,5. sUda,vyAja interest VTI 1. ruchi utpanna karanA,sa.nbandha rakhanA,asara karanA,hissA denA,mana lagAnA,milAnA interesting A 1. chittAkarShaka,manohara,mana lagAne vAlA,manabhAvanA,dila badalAU,vinodI interfere VI 1. bIcha me.n paDanA,hAtha DAlanA,paraspara virodha karanA,dakhala denA,hastakShepa karanA interference N 1. bIcha bachAva,muThabheDa,hastakShepa interim A 1. alpakAlIna interim N 1. bIcha kA samaya,madhyakAla,antara interior A 1. bhItarI,bhItara kA interior N 1. bhItara,andara,abhyantara interject VT 1. bIcha me.n DAlanA,pravesha karAnA interlink VT 1. kaDiyo.n ko joDa kara milAnA interlock VTI 1. milAnA,Ali~Ngana karanA interloper N 1. hastakShepa karane vAlA,anya ke adhikAra me.n hAtha DAlane vAlA interlude N 1. avakAsha,bIcha kA kAryakrama,tamAshA yA gAnA jo nATaka ke a.nko.n ke bIcha me.n hotA hai intermarriage N 1. bhinna jAti yA va.nsha kA vivAha,Apasa me.n byAha shAdI karanA,parasparavivAha intermediary A 1. bIcha kA,madhyastha intermediary N 1. madhyavartI,pratinidhi,dalAla intermediate A 1. bIcha kA,madhyavartI,darmiyAnI interminable A 1. ananta,apAra,behada intermission N 1. chhuTTI,nivR^itti,virAma intermittent A 1. pArI pArI Ane vAlA,antare kA,savirAma intern VT 1. desha ke bhItara bhejanA,desha ke bhItara kaida rakhanA,antarita karanA internal A 1. Antarika,bhItarI,deshI,vAstavika international A 1. AntarrAShTrIya,Apasa kA,desho.n ke bIcha kA,AntarjAtIya internationalism N 1. AntarrAShTrIyatA,AntarrAShTrIyatAvAda internationalist N 1. antarrAShTrIyatAvAdI internecine A 1. paraspara vinAsha kArI,ghAtaka interpret VTI 1. artha karanA,vyAkhyA karanA,varNana karanA,samajhAnA,kholanA interpretation N 1. bayAna,vyAkhyA,artha prakAshana,anuvAda interpreter N 1. anuvAdaka,ulthA yA tarajumA karane vAlA,TIkAkAra,artha prakAshaka,bhAShyakAra interrogate VT 1. prashna karanA,pUchhanA interrogation N 1. pUchha tAchha,prashna,savAla,2. chihna visheSha interrupt VT 1. bIcha me.n paDanA,dakhala denA,hastakShepa karanA,2. rokanA,aTakAnA,3. alaga karanA,kATanA interruption N 1. rukAvaTa,ADa,bha.nga,vighna,2. hastakShepa,bIcha me.n paDanA intersect VT 1. eka dUsare ko kATanA,eka dUsare ko Ara pAra karanA,2. Ara pAra karake vibhAjita karanA intersection N 1. barAbara kA kaTAna,parasparachchheda intersperse VT 1. phailAnA,chhitarAnA,bikharAnA intertwine VTI 1. baTanA,lapeTanA interval N 1. antara,madhya sthAna,madhya kAla,bIcha kA sthAna yA samaya,phAsalA intervene VI 1. bIcha me.n AnA yA paDanA,ADe AnA,hAtha DAlanA intervention N 1. bIcha bichAva,ADa,madhyavartana,hAtha DAlanA,bichavAI interview N 1. mulAkAta,bhe.nTa,darshana,salAha,samAgama interweave VT 1. sA.nTanA,milA kara binanA,milA kara baTanA intestine N 1. a.ntaDI,a.ntaDI jo peTa se maladvAra taka jAtI hai intimate A 1. ghaniShTha,melajola,dostI,ati mitratA,dR^iDha sa.nsarga,suparichaya intimate VT 1. ishArA karanA,sa.nketa karanA,2. batalAnA,samAchAra denA,sUchanA denA intimately Adv 1. ati mitratA se,dilojAna se,parichita rUpa se,ghaniShTatA se intimidate VT 1. DarAnA,dhamakAnA,DA.nTanA,bhaya dilAnA intimidation N 1. dhamakI,DA.nTa,DapaTa,DarAvA,bhaya darshana into Prep 1. me.n,bIcha me.n,bhItara,a.ndara

72 of 157

2/29/2008 9:15 PM

beDhaba.khilata. bulAvA.aparAdha me. puShTa karanA.bA.lapeTa.vidhi virodha.4. vastra pahanAnA. utkramaNa. Arambhika bAta. lapeTanA.kapaTa praba. jAna pahachAna karAnA.ngata.kalpanA.aTUTa.alakha N 1.anusa.nirbhaya N 1.kaNa.2.aTala.mu.lohA pheranA.vyAjastuti.matavAlA karanA.duHkhadAyI.2.ntastha.jiddI. rupayA lagAnA VT 1.parichaya denA. ulajhAnA.chiDachiDA 1.pratikUla.niShkAma.kaThinatA.baha nikalanA 1. haThI.jisa me. pApa.vyutkrama. indra dhanuSha. rogI.nimantraNa bhejanA.shIghrakopI A 1. antarGYAna.aprAsa.rachanA N 1.n sochakara nikAlane vAlA.apamAna A 1.dakhala denA.hathiyAra bA.Arthika sa.jagamagAnA.2.phirAva.svAbhAvika.asaralatA.beDaula.krama rahita.mela na karane vAlA A 1.anuchita rUpa se hAtha DAlane vAlA N 1. jo daba na sake.n ghAva na laga sake 1. paDhAI karanA. aniyama.gunagunAnA. beadaba.adamya A 1. DubonA. jo phira na mila sake.praveshana. ujalA karanA.nyotA 1.2.pAnI denA.gUDha. bhItara kI ora.bADha AnA. nyotA denA.klesha janaka. bekAra karanA.jhUThA karanA. lohA 1.3.AkramaNa karanA. khijAne vAlA.DhU.sAjisha VTI 1. N 1.masta karanA N 1.anajAna A 1.nirmAtA.rugNa VT 1.jo sudhAra ke yogya na ho.prAveshika N 1.nimantraNa. http://sanskritdocuments..ulaTanA palaTanA 1.pechadAra.vinaya. krodhI.niShphala.bhigonA N 1. adR^ishya.anusa.mUrkha.niruttara A 1.durbala.bhUmikA A 1.nsAnA.tahakIkAta karanA.anamola. lohe ke pattharo.lohA lagAnA. kUTa yukti.ndha karanA.dakhala. stuti.ndhana.laya se paDhanA VT 1.padavI para niyata karanA.AkramaNa karane vAlA. achetana.binA vichAra yA pramANa ke GYAna.chhAnabIna N 1.ashakta karanA.purAnA A 1.nbaddhatA A 1. chaDhAI. sahajaGYAna sa.apratirodhya.vyAjoktirUpa 1.prAkR^itika.AviShkAraka N 1.ndhA karanA. lohe kA.nti chamakIlA 1.chheDanA 73 of 157 2/29/2008 9:15 PM .avashya. anAdara. dveShajanaka.Arambha prastAvanA.bahumUlya Adv 1.apratikArya A 1.nI nI bAte.nA A 1.nchanA.jo sahA na jA sake A 1.marIja. asahanashIla.jA.Amantrita karanA A 1. anichchhuka. andara ko moDanA 1. phasAva.nDha.ndhAna.viShama.smaraNa karanA.nkhyApatra.. chiDachiDA. chiDhAnA. istrI karanA. antaradR^iShTi.badalane ke ayogya A 1. amUlya.vAstavika VT 1. si.belagAva A 1.3.vajra sA.ngika.nbandhI.ni.ndhA N 1.nirmANa kushala N 1.dinI.nkha kI putalI 1.dhAvA karanA 1.jAna DAlanA A 1.n pha.ndhe hue N 1.AvAhana.yukti. ala~Nghya.2.krodha utpanna karane vAlA VT 1.pratiloma. lAlacha denA.jA.sthira rUpa se.asahiShNu. anuttaradAyI. N 1. beDI DAlanA.apamAna janaka. behosha karanA.pravesha karanA.AkramaNa. pecha. krodha.GYAnarahita. thakAnA.njhaTa A 1.krodha utpanna karane vAlA N 1.ncha.dAvata. ulajhA huA. english to hindi dictionary .achala VT 1. vyutkrama.2.3. jAna pahachAna.au.2.tahakIkAta karane vAlA.behoshI.aDiga. kaThora.doSha.ndhAtA N 1.2.nDanIya.2.shAmila karanA. yuktimAna.sarvadA. burA.ndumAtra.sakhta. niShphalatA.belagAva. aparivartanIya. anamela.satAnA 1.aDiyala.nchAI.gussAvara.prArthanA karanA.anAdarayukta A 1. haThI.ulaphana.asarala N 1.jo burA lage VT 1.2.anivArya A 1.kuDhAnA.anusa. sI.pesha karanA.gAlI.aNu.pha.IjAda karanA.2. paDhanA.adamya A 1.AmantraNa.Apa se Apa ghusa jAnA N 1.jarA.. indra dhanuSha kI bhA. abhedya.nbaddha. bhArI. lohaba. AkShepa.isa prakAra lagA huA rupayA A 1.bekAma.lapeTadAra.bematalaba.sahaja GYAna. AviShkAra karanA.avyavasthita. ekasA.3.4.andarUnI.AvAhana karanA.aniyamita.gaharA.sachchA. lAnA.matavAlApana.n.beDI.antarAvalokana VT 1.viShaya pravesha.viparItatA 1.tAnA.asa.2. dakhala dene vAlA.tadabIra.sajAnA.ndA.ndhanA.kaThina. nashA. asahanIya.gaDhanA.2. sa.alakShya.sUchI. talabI 1.gheranA.prachAra.gUDhatA A 1.phusalAnA.AkrAmaka.bhItarI 1.durAchAra N 1. asa.asambandha.tahakIkAta.besamajha. bulAnA. chamakanA A 1.DAha yA hasada paidA karane vAlA.pavitra A 1.npatti ke kraya Adi me. gherA.bevasha 1.chAlAna 1.TeDhA. ut N 1. GYApaka.2.ndhAna karanA N 1.mastI.2.nA A 1.kopa. rachanA.ajIta.pheharista.4. A. khojI.jha. bIjaka.bala baDhAnA.2.dAyitvahIna.radda karanA.tunaka mijAja.ndisha karanA.AviShkAra A 1.2.unmattatA A 1.aGYAnI.tilamAtra A 1. chalAnA.hathakaDI 1.kharvA VT 1.dila me.na baradAshta karane vAlA. ajaya. AyoDIna 1.upakramaNikA.prastAvanArUpa.anubhava A 1.milAnA. bulAnA. khojanA.antaraGYAna se jAnA huA VT 1.nchanA.be bulAye jAnA.vidhi viruddha.hamalA N 1.toDanA.sahajaGYa.ulTA. gheranA.AbapAshI A 1. lohe ke hathiyAra bA. denA. bahAdura. AkarShita karanA N 1. chaDhAI karane vAlA.bolI TholI VTI 1.paiTha A 1.asalI. bhItarI.niDara. nindA.gussA. khoja. akhaNDanIya.avyavasthA.n se maDhA huA jahAja 1.nsAnA.avaidha prema karanA A 1.ndha.nirmANa.ghuseDanA. hastakShepa karanA.a. sa. vaha jo nI bAta socha kara nikAle. tAne ke taura para.duHkhita karane vAlA 1.2.nkhyApatra yA sUchI banAnA 1. khijAne vAlA.ghabaDA denA N 1.n 1. binA AGYA ke pravesha yA Agamana. mana me.dabA lenA. akha.asahya.bahanA. durbala karanA. ghusa jAnA.khijAnA.asa.Arambhika.pharda.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.ulajhAva.nitya. atyAchArI 1.prachaNDa A 1. ulaTA karanA.vyartha.n rupaye kA lagAnA.AkramaNakArI 1.au. ba.vyAjokti.dhAvA. poshAka.gahana.nkaTa.prArthanA. bi.roba A 1. viShayagAmI.avishvasanIya N 1.jo kharAba na ho sake.vyatikrama.chamakAnA. shAstra viruddha.bolI TholI 1.kUTayukti rachanA yA kapaTa praba.prachAra karanA.ndhanA.apavAda.vyartha karanA.jo TUTa na sake.AvAragI.nI bAta nikAlanA.bejoDa. jo ruka na sake.nhajora. balahIna. sa. antarastha.lohe sA kaDA 1.html intolerable intolerant intone VTI intoxicate intoxication intractable intrepid intricacy intricate intrigue intrigue intrinsic introduce introduction introductory introspection introvert intrude VTI intrusion intrusive intuition intuitive inundate invade VT invader N invalid A invalidate invaluable invariably invasion invective invent VT invention inventive inventor inventory inventory inverse A inversion invert VT invest VT investigate investigation investigator investment inveterate invidious invigorate invincible inviolable invisible invitation invite VT invocation invoice N invoke VT involuntary involve VT involvement invulnerable inward A inward Adv iodine N iota N irascible ire N iridescent iris N irk VT irksome A iron A iron N iron VT ironclad ironclad ironic A irons N irony N irradiate irrational irreconcilable irrefutable irregular irregularity irrelevance irrelevant irreparable irrepressible irresistible irresponsible irreverence irreverent irreversible irrevocable irrigate irrigation irritable irritant irritant irritate A 1.2.

chiDha.jhanajhanAnA.bhramaNa. 1.jhanakAra TanakAranA.TApU. 1. kuchalAva.ha. 1. 1. 1.nkAra.parihAsakArI.dillagI karanA masakharA. 1.nhuroga.roja nAmachA.muThabheDa dhakkA denA.dvArapAla.parihAsa ha. maTakA.nTanA. mArga svayam.chalAnA.ThelanA kaNa.khujalI honA.do barAbara bhuja kA nikAsa.bhramaNakArI. 1.khujalI.2.dillagIbAja. 1.andeshA tAnA.dhakkA denA.2.denA.bhramaNa karanA.aDiyA.DhakelanA. jha.2.AbhUShaNa tAnA mAranA thiraka nAcha nAchane kI gata nAchanA jhanajhanAhaTa.rasika.nTha joDanA.virodha. 1.jhaTakanA.bhaDakIlA.html irritation island N islander isle N islet N isolate VT isosceles issue N issue VTI isthmus N it Pron itch N itch VI item N item VT itinerant itinerary itinerary itself Pron ivory A ivory N ivy N jack N jacket N jade N jade VT jag N jag VT jail N jailor N jam N jam VT janitor N japan N japan VT jar N jar VTI jargon N jasmine N jasper N jaundice jaundice jaunt N jaunt VT jaunty A javelin N jaw N jaw VT jay N jealous A jealousy jeer N jeer VTI jelly N jeopardize jeopardy jerk N jerk VT jerky A jess N jest N jest VT jester N jet N jet VI jetty A jetty N jewel N jewel VT jeweller jewellery jibe VT jig N jig VI jingle N jingle VTI job N jockey N jockey VT jocular A jog N jog VTI john N join VT joint A joint N joint V jointly Adv joke N joke VT joker N jolly A jolt N jolt VT jostle N jostle VT jot N jot VT journal N journalism N 1. vivAdAspada viShaya.pA.IrShyA. 1. 1.ba.4.ajIrA chhoTA dvIpa alaga rakhanA.sa.sammilita honA. 1.jhanajhanAnA halakA kAma.chhailA barchhI.mirajI.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. 1.sa. 1.chIja.gussA. 1.nsha.nyoga bhUmi yaha. 1.ghUmanA ra. 1.lAhaTa kA kAma rogana karake chamakAnA. aisA vaisA chhApane kA kAma.phatuI.gA.gahanA banAne vAlA.gADhA rasa jo phala ke rasa aura chInI ke au.DAha.nsI.ngharSha. 1.parihAsaka.dandAnA.ga.pada likha lenA 1.ala.nto. 1.chaTakIlA.TanaTanAhaTa.achAra.ghoDo.bahuta kAlA chamakIlA patthara.2. akhabAra.khaDakhaDAnA.moTA.bahAva. 1.nsI karanA.mIchanA.jhakkI chamaDe yA reshama kA tasmA. 1. pIliyA.. ghUmatA huA.n saba dA.nyukta karanA.khanvA.sA.martabAna hilAnA.halakA.bheSha.khatarA. 1. 1. 1. nikalanA.gAlI galauja karanA nIlaka. jananA.jhaTakA jhaTakanA. 1. 1.viShaya.jelakhAne kA darogA.bhUShaNa maNi yA gahane se sajAnA 1. takarAra karanA gapaDa sapaDa. 1.nsI.DAhI. pIliyA karanA.2. phuhArA.4. english to hindi dictionary .nte nikAlanA kArAgAra.gahanA.khusha.ThaThThA. 1. 1.nha kI haDDI jisame.bhAlA jabaDA.nsI karanA upahAsaka. 1. 1. 1. A A N 1. 1.ntA. kaTahala jAkaTa. 1.ngIlA. 1.nichoDa dabAnA.jarrA.nkanA.npAdaka kArya yA vyavasAya.sa.ajIrA 1.2.sa. 1.lobhI svabhAva rakhanA rakama. jauharI.lAbha ke liye kiyA huA kAma.ndehI.udvigna. 1.n ke liye pathapradarshaka pustaka.nvala roga 1.ndhI 1.ThIke kA kAma ghuDa dauDa kA savAra. patrakAritA.uttejanA dvIpa.milAnA.2.ThaThThAbAja.Apa hI Apa hAthI dA.nga.2.milA julA.upahAsa chiDhAnA.baratanA.sa.2. barAbara se savAra hokara dhakkA denA parihAsashIla.3. 1. bhramaNakAriyo.rogana yA rogana kI ra~NgI huI chIja. dvIpa vAsI TApU. http://sanskritdocuments. eka kala. 1. 1.Are ke dA.sandeha.kautukI hilAva.svA. 1.5.maNimuktA.milanA.kaThora shabda.vR^ikShalatA DhITha AdamI..nga karanA dA.ha.prachalita karanA. Thaga ThaganA.gapa shapa. A 1. N 1.vidUShaka sa.jhUma jhUma kara chalanA jAna sa. prakAshana. 1.ghUmanA phiranA saira karanA.joDanA.ntA.juDanA sAjhe kA. 1.ta.yantra.2.sa.chalatA phiratA 1. 1.nsoDa. 1.prakAshita karanA.ha. ramatA.vaha khAja.dA.nhurogagrasta karanA saira. 1.dainika yA mAsika samAchAra patra 1.bahanA bahuta kAlA chhajjA. 1.daurA karane vAlA.nta eka prakAra kI latA. 1.kAlA chamakIlA ra~NganA dhakkA.nta kA hAthI dA.pAyA maNi.Takkara.nichoDanA. su.ha.2.3. 1.2.lata khujalAnA. 1.milApa.nkA.phekanA.masakharA sAna. 1.Dhakela.nTane se banatA hai 1.vinodI.ThaTholI karanA.nba.dveShI 1.ThaThThA.jabarajada 1.mAgadhI sUryakAnta.aNu.likha lenA bahI khAtA. 1.n kI noka yA kaTAva vA chheda dandAnedAra karanA.kArya.nTha shakkI. 1.bahanA.mada. phala.santAna.bandIgR^iha jelara.kArAgArAdhipati.n dhaDakanA.DA.patAkA.murabbA.ubhAra. 1.maNivisheSha.nDa.phu.nTanA.nkaTa dhakkA.2. 1.tanakI nikAlanA.nyukta vichAra joDa. 1.kampana.chuTakI lenA. samadvibAhu.pR^ithaka karanA.chi.bi.vyApAra. 1.bhramaNa sa.sa.nvArU bolI.nDA. 1. jhanakAranA.3. javAharAta.n DAlanA 1. 1. 1.tAnA mAranA. 1.milAnA. To.jhaTakA vAlA.parihAsa ThaThThA mAranA.3.belA. N 1.kabjA. 1.nA milana kara. sa.ka. milA rahanA.nsI karanA lUAba.kuchalanA daravAna.Apa hI. 1.nta lage rahate hai.. khanakhanAnA.n kA saudAgara.npAdana kalA 74 of 157 2/29/2008 9:15 PM .ThaTholiyA.gahane.ndara. 1.dhokhA denA. 1. lAlachI tabIyata rakhanA.tAjA jhaTakA hilAnA. 1. 1.nDhI nikala paDanA.2.ndanA ThaThThA. shodhanA.nDI mariyala yA kharAba ghoDA thakAnA.sApha karanA 1.ngamUsA.n ha. N 1.2.chula.bAhara AnA.maNikAra 1. jokhima.bandagR^ihAdhyakSha murabbA.anarthaka vachana chamelI.nda. sha.ndumAtra TA.2. 1. 1.nyukta. 1. N N 1. 1. 1.bhA.dhakkA hilAnA.krodha.AvR^itti.sAjhe me. 1.hAsyakara. 1. 1.dhakkA denA dhakkA.phUTanA sthalaDamarUmadhya. VI N 1.ThaThThe bAja.va.jhaTakA denA jhaTakA ke sAtha.mu. jokhima me. N VT 1.pA.pariNAma.gajada. 1.2.2.baDha chalanA.ghaDA.ThaTholI karanA.chaukIdAra eka rogana. 1.nta. 1.

nAtedAra.sa.hAla me.. kR^ipAlu.vichArapati.teja.dR^iShTi.ndhI. striyo. au.nsha.njI 1.sa.2.gUdA N 1. jhUThI laDAI. IshvarIyada.dIpikA.DA. dekha rekha.ulaTI karanA.shuddha 1.pajAvA N 1.gatyAtmaka 1.uchhalanA. kilo. patrakAra.ndhu 1.samba.2.html journalist journey N journey VT journeyman joust N joust VT jovial A joy N joy VT joyful A joyous A jubilant jubilee N judge N judge VT judgeship judgment judicial judicious jug N juggle N juggle VT juggler N jugular A juice N juicy A jumble N jumble VT jump VT jumper N junction juncture jungle N junior A junior N junket N jurisdiction jurisprudence jurist N jury N just A just Adv justice N justifiable justification justify VT jut VT juvenile juxtaposition kale N kaleidoscope kangaroo keck VT keel N keel VT keen A keep N keep VT keeper N keeping N keg N kelp N ken N ken VT kennel N kernel N kerosene kersey N ketchup N kettle N key N keynote N keystone khan N kick N kick VT kid N kid VT kidnap VT kidney N kill VT killing A kiln N kilogram kilometre kin N kind A kind N kindle VT kindred A kindred N kinetic A kingdom N kingfisher kinship N kirk N kiss N kiss VT kit N kitchen N N 1. maharAba ke bIcho.bhoja N 1.nti.n laDanA 1. kUdane vAlA.uchita. girjAghara 1. rasadAra.2.ha.khushI 1. kUdanA. dhokA.pAda prahAra. rakhaila.chhuTakArA denA.n varSha kA utsava 1.nirdosha ThaharAnA. paidAvAra.Ana.2. jubalI. AGYA denA N 1.2.chaukaDInA.nyAyAdhIsha.chaukasI karanA.ndvayuddha 1.chhala 1.AsTreliyA kA eka jAnavara jisake peTa para eka thailA hotA hai 1. naukara rakhanA.prakAra.vasha me.yauvana samba.chokhA.jAdU karanA. vijayakArI. Aga lagAnA.kArindA 1. mela jola.nAna khaTAI 1. morI.ndI kI nAva 1.pyAra 1.chAbhI. mArane vAlA.magna A 1.nchAyata.2.imAnadAra. kutto. rasa. chaTanI 1.ndrajAlika. pachAsave.n.nDa.gale kA. khusha karanA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.nyAyAdhIsha A 1. ThIkaThAka.adhikAra-kShetra.nAva chalAnA.2.n bIcha kA patthara 1. phalA.bAvarchIkhAnA 75 of 157 2/29/2008 9:15 PM .pAbandI karanA. koTa me. rAmachiraiyA 1.sUkShma samaya 1.ngArU.akhtiyAra.ThIka samaya.ghaDA 1.GYAna 1.ku.nsamukha. gati sa.indrajAla.vichAraphala.n kama 1.kisI vyakti ko churA le jAnA 1.utsavakAla.nikaTa. taruNa.milane kA sthAna. nyAyakartA. sagotra.chummA.n ke rahane kA ghara.sajAti 1.ndA.n ghAta kI yA sabase surakShita jagaha 1. gurdA 1. buddhimAna.sammohaka 1. pahachAna.sImA.chhalabala karanA 1. Ananda.n yAtrA.mohita karanA 1. jAti. savAra hokara khela me. kaDuA 1.uchita.vyAkhyA. nikaTatA.va. jyonAra.ha. kaThautI. dhArmika.udAra 1.bAdashAhata. bAhara ko nikalanA A 1.nchanA. jAnanA.insApha.ndhugaNa. yAtrA.nirdosha karaNa 1.3.khusha.2.sahI sAbita karanA.jaja.bAjIgarI karanA. jAti. bhaTTA.smR^itishAstra.nba. eka prakAra kI gobhI N 1.pyAra karanA 1.jAdU.A.ncha 1.rojanAmachA likhane vAlA.jhajhjhara. bAjIgarI. lA. chapTI pe.4. rakShaNIya.dAvata. bIja.varga N 1.nirNaya karanA.mahotsava yA baDe harSha kA tyohAra. chhoTA pIpA 1.nyAyakartA.3. milApa.samajhanA. rishtedAra. lakaDI kA nA.nyAyya.nyAyashAstra.vana 1.saphara 1. eka prakAra kA moTA UnI kapaDA 1.njI.tatva. nirNaya.n mukhya svara. rAjya. nAtedArI. chumbana karanA..ka.ndhI. tIvra. kaNTha sa.rokanA.dR^iDha rakhanA.sahI.3.2.ndhA kara denA 1.nsIsI nApa jo eka hajAra mITara ke barAbara yA pA.garI. Aga babUlA honA 1. http://sanskritdocuments. kuTumbI.chhaliyA.saphara karanA N 1. nikAla le jAnA.latiyAnA 1.3.nbandhI.ndhI. sa. chumbana.rAjatva.2.magna 1.mata.upaja 1.le bhAganA. rakShaka.2.eka phrA. harShita.2. lAta mAranA. nyAya. satya ThaharAnA.khusha.pAsa.nirdhAraNA.bakarI kA bachchA.bosA.varga.sa.n kA jhu.sAnanda 1.rAjanIti 1.praphullita. jAti.ndhI.chhoTA anAja yA dAnA. adhikAra.rakhanevAlA.nyAyatA.nigahabAnI 1. lakaDI kA gaThThA.kamerA.arka 1.sachchA.bhAI ba.padavI me. mAra DAlanA.ghAtaka.nsarga.nDAGYA. english to hindi dictionary .nsIsI nApa jo eka hajAra graima ke barAbara yA savA do pau.chummA lenA.nThya 1.n N 1.uchita.saviveka 1. dAnA.chhala 1. chhoTA.okanA 1. rakShA.vivekI.dayAlu. vichAraNA.nirNaya.khurAghAta 1.harSha. bAjIgara.n kA dva.nba.uThAvanA "1.nyAya sa.bhA.nda.amaladArI. tAlI.nba.sulaganA.koI mukhya siddhAnta yA vichAra. nirNaya kushala vyakti 1.nDa A 1.dekharekha. jUrI.eka upAdhi 1.nganA.n kA eka pahanAvA" N 1. hAtha kI saphAI karanA.rakhavAlA 1.pahachAnanA 1.2.nga va rUpa dikhAI paDate hai. kai karanA.rakShA karanA.pa.2. khenA. jIta lenA.dhokhA dene vAlA 1.sAraDgI 1.3.joDa.nghanA.kaDAhI 1. pakSha samarthana.gaDabaDa karanA 1.ndhI.npAdaka 1.3.kula 1. anumati. jA.surAhI.2.uchhalanA. ketalI.khela me.prajvalita karanA. majadUra.nAtA. utsuka..laDakapana kA N 1.ku. miTTI kA tela 1. samAchArapatra kA sa.nsamukha.2.dharmashAstrAnusAra A 1. shikArI kutto.jalAnA. yAtrA karanA.chalanA.pakSha samarthana karanA.ncha pharalA. sarAya.abhI. ja. dhokA denA 1. rasoIghara. Anandita.dega.nga ke lagabhaga hotA hai 1.ngIta me.eka phrA.mela.4. lAta kI mAra.khichaDI. dharmashAstra.kUdanA.nDa se kuchha kama hotA hai N 1.jaya shabdakArI.jAti.hitakara. jahAja nAva kA pe.nkanA.3.joDa.chUmanA.n savAro.2. samudrI ghAsa pAta kI rAkha 1.khusha 1. dharmashAstraGYa. TIkA. halavAna.mohita karanevAlA. khusha honA.nyAyAlaya ke upayukta.paranAlA 1.2. chikArA.pAkashAlA.2.2.vyavahAravidyA.pathikAshrama. mIThI TikiyA.roja para kAma karanevAlA.sthAnAntara me.2. jaja.kShamA yogya N 1.shAsana.mukhya bAta N 1.ilAkA N 1.sambandha 1.n 1.kShamA karanA 1.naTa.chhuTakArA.vibheda karanA.2.apakShapAta.n nAnA prakAra ke ra. sAnanda. khA.ba.da.meharabAna. milAnA.shodhanIya.2.ngala.degachI.2. dharanA. nimna padavI kA AdamI 1. vichArapati kA pada N 1.chatura. nyAyika.rAya.praharSha. yoga. chhoTA manuShya.3.sAtha sAtha 1. jaga.pa.pAlanA. ka.rasIlA 1.n kara lenA.ndita karanA 1. AGYA pAlana kara 1.ai.ngama N 1.nchA. eka khilaunA jisame.smR^itiGYa 1.2. mITara.2.

parichaya.jhIla 1. chapaDa chapaDa karanA.2. barchhA.nindA 1.jAlI. sevA Tahala karanA.tAla. lAdanA. jAnakAra.nTe kI dhvani 1.nyUna honA.niShprabha 1.DhIlA. bilauTA.chATanA 1.attAra kI dukAna. mulka..apUrNa karanA 1. gA.nTha. gulAbI ra.gR^ihapati.2.devI. jamIndAra.chintAkula 1.hInatA. ghuTane para kI Upara kI haDDI 1. shoka sUchaka gha. dhu.ndhanA. Takkara.2.ja.mADanA. DorI se bA. chaturatA se.nDA.sau.mAtama karanA A 1.ronA.murjhAnA. samajhAnA.chIrane phADane kA astra.shUravIra.bodha.nashtara lagAnA. chIla.2.bela.laisa 1.shramika N 1. la.rasa kriyA sthAna A 1. DhAla.2. chamachA.nindA karanA 1.ukhaDApukhaDA.sthala sImA.pa.bha.n dikhAI deve.2. kinArA 1. binAva.bolI 1. kula devatA 1.chirAga 1.ngaDA karanA.guDDI. kinAre para utaranA N 1.bha.ndA. dIpaka. pR^ithvI.sa. susta. kamajora honA.bhUsvAminI.abhAva. ronA.vilApa. memanA. bajAnA.mAlika makAna.pahachAnanA 1.DorI.shramika samA 1. prANa ghAtaka yuddha 1.jamIndAra.kalachhula 1.mehanata.phisalAva.TahaluA 1.nvara jAla. bunanA.kArya. parishrama karanA. bhUsa.pechIdA.mushkila se.saTAnA.nchI jagaha jo jahAja ko rAha dikhAne kA kAma de. mAranA.jAnakArI. sImAchihna.3.nda.2.mukhtasara.saranAme ke lie chippI yA parachA.goTA.chhurI. mahilA.bhe.bila. chhoTI gola pahADI 1.ngulI ke pora se dabAnA yA mAranA 1.bhraShTa honA 1.shalAkA 1. http://sanskritdocuments.kisI bhUmi pradesha kA chitra N 1. vidyA 1.bItanA.2.chUkanA.vilApamaya.2.susta honA 1.nTha bA. gA.hastalAghava.nDa.html kite N kitten N knack N knapsack knead VT knee N kneecap N kneel VT knell N knell VT knick-³èƸè³è knife N knife VT knight N knight VT knighthood knit N knit VT knitting knob N knock N knock VT knoll N knoll VT knot N knot VT knotty A know VT knowing A knowingly knowledge known A knuckle N knuckle VT label N label VT laboratory laborious laboriously labour N labour VT labourer labyrinth lace N lace VT lack N lack VT lackadaisical lackey N lackey VT lacklustre laconic A lad N ladder A lade N lade VT ladle N lady N lag A lag VT laggard A lagoon N lair N laird N laity N lake N lamb N lame A lame VT lament N lament VT lamentable lamp N lampoon N lampoon VT lance N lance VT lancer N land N land VT landed A landing N landlady landlord landmark landscape landslide lane N language languid A languish lanky A lantern N lap N lap VT lapse N lapse VT lar N larceny N lard N 1.3.2.durbala honA.nka.ilAkA 1. mehanatI.rAnI.bheDa kA bachchA 1.a~nchalA. a.kirAyA.npatti. tuchchha vastu. antima 1. jamIna para U.sUchaka patra lagAnA N 1. nAiTa yA shUravIra kI padavI 1.n honA N 1. bhAvuka.baTanA 1. GYAna. pallA.dehAta kI tasvIra.2.joDanA.ghuTano. chhurI se kATanA 1. bhaThiyArA N 1.mA.mA.lambA 1.a.milAnA.parishrama. ghuTane jhukAnA.shokAspada 1.n se DAla nikalatI hai 1.n milAnA 1. ghaNTe kA shabda. bhUskhalana.DoI.rasAyana kI jA. patA nishAna likhakara chipakAnA. nAiTa kI padavI se sushobhita karanA N 1.phisalanA.mAla asabAba.AvashyakatA.ngalI jAnavara kI rahane kI jagaha 1.parishramI.2.jAyadAda gaira manakUlA yAnI makAna yA jamIna vagairaha kA rakhane vAlA 1.TakarAnA 1.4.chhoTA.jamIna ke eka baDe TukaDe kA pahADa para se phisala jAnA 1. DhalanA.nga. prasava kI pIDA me.nAiTa 1.ngula. la. kamI.eka me. shrama. gA. lAlaTena. jAnabUjhakara N 1. peDa kI gA.pegha 1.ngula karanA.nThadAra.chAlAkI.lUlA. laDakA.bhADA 1. jitanI pR^ithvI eka bAra me.kUchA N 1. AkShepa.nDIla.3.kaShTa karanA.sthAvara. susta.ndhanA. ulajhanA. gU.kamajora.2.kaThina Adv 1.gumaDA 1.dhyAnamagna.khaTakhaTAhaTa 1.2.dhIre dhIre jAnA.kama honA.bojhanA.2. jatthA.desha.chAlAka. a. pata.rahita honA A 1. bhAShA.jInA 1.jamIna kA svAmI.n hai.bhUsvAmI. bojha.nga 1. chAkU.2.sAnanA.bAI.ncha kA ghara.adhiShThAtA 1.sUchaka patra 1.ndhanA.pichhaDanA 1.parishrama se 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. luTerA.bhUlabhulaiyA. laDakA janane kI pIDA. naukara kA kAma karanA A 1.phADanA 1.nirbala VT 1.bhUmi. jhIla. shokajanaka. jamIndArina.laghu.shUnyatA 1. gR^ihasta jana jo pAdarI nahI. taha karanA.nkShipta.baTanA A 1. khAlI honA. baTanA..kulIna strI 1.ndhalA. DubonA 1. sipAhI kA jholA 1.npattivAn. majadUra dala. nashtara.galatI 1.kutaranI. dhIre chalanA. mA.tukkala 1.kAma karanA.billI kA bachchA 1.mandA.lesa lagAnA 1.khaTakhaTAnA.nga karanA.jAnanA.ghUmaghumaiyA.nga 1.sAmAna 1. sUara kI charbI 76 of 157 2/29/2008 9:15 PM .3.kaushala.ngaDA.2.2.jabAna.bIbI. jAlI bunanA. vilApa karanA.3.bhAlA 1. kaShTa se. taTa yA tIra para utaranA 1.2. TeDhe rAsto. mR^ityu ke samaya gha. kaThina.madhyama. sIDhI. english to hindi dictionary .chIranA.ka. lebala.ndhA.nTha.sUchanA.eka padavI.shoka karanA.thakA.3. goda.apAhija karanA.sacheta Adv 1.4.takalIpha uThAnA.laimpa 1.2.shoka 1.ngulI kA joDa 1.phIkA. dubalA patalA. kAma.yukti N 1.nganA. pyAdA. ra~nja karanA.2.girAva. gA.TUTA.adhiShTAtA.binAvaTa.alpa shabdaka 1.nTanA. barchhA mAranA.prasava kI pIDA.banAvaTa 1.jAnA huA 1.5.bha.bojhA rakhanA. prayogashAlA. saradAra. khilaunA.sarahada.dubedhi 1. guchchhA.prAkR^itajana 1. ghuTanA 1. majadUra. AkShepa karanA. GYAta.gorakha dha.misenI.thala.n ke bala baiThanA 1.laimpa..naujavAna.kAma karanevAlA. sa.pahachAna. chorI 1.3. bahAdura.lapeTanA. galI.majadUrI. sakhta. bhaThiyArina N 1. kinArI.chhokarA 1.nTha jahA.kulA. DhIlA.n vAlA sthAna. ghaNTA bajAnA 1. N 1.manda 1.harakArA.pa.vihIna honA.phAnUsa.chUka. jamIndAra.DA.jamIna.diyA.prakAsha hIna.ndanA 1. daladala.miTTI. ghaNTA bajAnA.giraha.2.nTA bajAnA yA bajanA N 1.

rassI. sthAna. shAstrAnusAra. chArAgAha.phenadAra honA latitude N 1.njharI.ndhI lay N 1.patra.shiShya learning N 1.2.2. DhIlA.DorI.laghupatra.n chheda ho. sAbuna kA phena lather VT 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.3. samAchAra patra.puraskAra lark N 1. pradhAna. aShThepada.pravINatA lease N 1.shithila karane vAlA laxative N 1. niyama.tArIpha laud VT 1. rasanA.hAtha mu. Arambha karanA.mukaddamA.2. vyavasthAla.nTuA.nkuA lagAne vAlA. jahAja kI sabase baDI nAva launch VTI 1. DhIlApana.2.sthAyI.pA.nha dhone kA kamarA. sambhAlanA leap VT 1.4.nta.vilamba se.netA honA leaden A 1. sIse kI pattiyA.chirasthAyI lastly Adv 1.jhelanA lasting A 1.pattI. vidyA. chhoTI pattI.halaka.niyamAtikramaNa lawn N 1.nsAyukta.html large A 1. sharta. ghAva dhone kI davA lavender N 1. eka sugandhita vR^ikSha lavish A 1.pichhalA.vidyA prApti.aguA.nsI se laughter N 1. pesha karanA.thoDe dina hue lateness N 1.netR^itva. lArela kA tAja lava N 1. mAra girAnA.kITaDibha laryngitis N 1..3.varka.sa.thAha lene kA la. pAnI me.vishva rekhAntara.Arambha karAnA.3.nsane yogya. hAla kA. vidvAn.kIDe kI a.4. prasha.dastUra law-ÊèÏᤳáÏè N 1.nva para rakha layer N 1.2.siddhA. pattIdAra league N 1.chalAU.2.sarAhanIya laudatory A 1.n lagatI hai. ha.netA.paDhanA.kyArI.n.n DAlanA. pallA leaflet N 1.kAnUna toDane vAlA lawful A 1. gaDabaDI.kumarI.n jo chhapAI me. kalpavR^ikSha. vistAra se. hAla me.svargIya. bhItarI.phA.2. Akhira ko.dhImA.mahAna. katAra. english to hindi dictionary .2. shAstraGYa. akShA.2. sa. jhukAnA. DhIlApana.chUnevAlA. chheda. koDA mAranA last A 1.belAtIta.pasAranA. kUdanA.nkanA.3.hAra yA tAja pahane hue laureate N 1. sustI.vakIla lax A 1.nsI karanA laughable A 1.svechchhAchArI lawlessness N 1.2.stuti.astara.nmata.dharmashAstrasa.aNDA dene vAlA layman N 1. uDAnA.uchhalanA.narma.shithilatA lay A 1.inAma.gata last Adv 1. ha.sajAnA.hAsyapAtra laughingly Adv 1.vistAra.nghI.nsA karanA.pichhalA lattice N 1. ha.lampaTa.2. parta.guNa gAne yogya.2. anta kA.duniyAdAra.vyayashIla. ha. sAbuna kA phena lagAnA. ativyayI.gupta. parta. rAha dikhAne vAlA. baDA.ngalai. AlasI. rechaka auShadhi. ha.dhobiyo.abera. dhobI launder VT 1.darAra leak VI 1.bahuta.ma.phU.3. kAmuka. koDhI. dera.2.ghuTTI laxity N 1. pattA. bojha.lakaDI yA lohe kI jAlI laud N 1.TapakanA.chUnA leakage N 1.nsanA. rAstA dikhAnA.pArshvika.kuShTha rogI laziness N 1. ha.AkhirakAra latch N 1.ha.3.aprakaTa later A 1.sUchanA patra.vilamba latent A 1.tasmA.siTakanI latchkey N 1. bahuta dina chaDhe yA rAta gaye.dA.nsI uDAne kI vastu. jisame.ndanA learn VT 1.ngara. bhArI.npAdaka kA lekha leading A 1. kharAda.sarAhanA.5badanA.bahuta Avashyaka yA prabhAvashAlI leaf N 1. abera karake.hAsyotpAdaka. baDhiyA malamala lawsuit N 1.vyavahArAnusAra.ka.3. jAnanA.2.tArIpha karanA laudable A 1. taratIba se lagAnA.uDAU.2.avidhi.vishArada.haTAnA.chatura. sIsA rA.ntratA.vyavasthA vidhAna.uttarakAlIna.prasha.TikAU.panasAla.senApati.sAmAnya jana lazar N 1..2.nDitva.phajUla kharcha lavish VT 1.gR^ihastha samba. dR^iShTAnta.agragamana.vyavahArapada lawyer N 1.antima.lAvA lavatory N 1.svAdhInatA latrine N 1. vaikuNThavAsI. dhone kI jagaha.nipuNa.nsanIya.TapakanA.ngA.atikAla.luTAnA law N 1.4.nThanAlI lascivious A 1.kAma hetuka lash N 1.pichhalA. jo bheda batalA diyA karatA hai lean N 1.dakSha learner N 1. pada se alaga late Adv 1. dhonA laundry N 1.dA. TaTTI.shreShTha.2.shAstravihita. pighalA dravya jo jvAlAmukhI pahADa se nikalatA hai. udAra largely Adv 1.TapakAva. naye jahAja ko samudra me.2. pannA. billI.n se sajA huA.nsI.a. anta me. svata. bahuprada.chakrayantra lather N 1. dhobIghATa.hAsa.nsha. khulA huA ghAsadAra maidAna.shithilatA.nda leader N 1.n ke kapaDe dhone kA sthAna yA ghATa. binA charbI kA mA. jUte kI lakaDI. dubalA.nsa kara. prasha. hAla me.adhyayana.AgneyodgAra.nsAtmaka laugh N 1. jhilamilI. sikhAnA learned A 1.pUrNa. rechaka.n khasakAnA yA chalAnA.paNDita.sahana karanA. sIsA kA banA huA.2. dhulAI laureate A 1.2.khilakhilAhaTa laugh VT 1.udAharaNa lead N 1. sIkhanevAlA.nyAyochita lawless A 1.sIkhanA.adR^ishya.chauDA.stutivAda.AchAra bhraShTatA laxative A 1.nThanAlI kI sUjana aura jalana larynx N 1.nidAna. sAmAnya jana samba.2.mela. bAda kA. gIta lay VT 1.n lately Adv 1. dharma viruddha.susta lea N 1.shithila.mulAyama karane vAlI davA.sa.chhidrayukta. lArvA.n lead VT 1.illI.nkanA.kasarata se largess N 1.ndhI.nDa kA rAjakavi laurel N 1.patraka leafy A 1.4. chauDAI.hAsya. sIkhanA.kinAre kA.n.Alasya lazy A 1.2. Te. koDe kI mAra lash VT 1. chalatAU. lAvA.mArga darshaka.nTa.n last N 1.nDe se nikalane para sUrata. chAbuka.guNa gAnA.patalA. sAhula.nsa lean VI 1.hAra lead N 1. rakhanA. bahuta.sarAhane yogya. nAlisha.abhiyoga.vyaya kharcha karanA. paTTA. billI khisakAne kI chAbhI yA ku~njI late A 1.gaTI. bhe.2.udAsa.vidyArthI.khilakhilAhaTa.eka sadA harA rahane vAlA vR^ikSha. chUnA.dera kA.agra larva N 1.phe.2.kAnUna.dharma bhraShTa lax N 1.2.2.apara lateral A 1. prasha.gujarA huA.pAritoShika.nsA.2. a.nva.khallI launch N 1.nyoga.agravAnI. chalAnA. gR^ihastha.. nApa.chakravAka.patra.chU jAne kA harajAnA. sa.vidvattA.lagAma yA kirAye para uThAnA 77 of 157 2/29/2008 9:15 PM . jhukanA. lArela kI pattiyo.kikola karanA.le chalanA. rahanA. http://sanskritdocuments.vyavasthA viruddha.susta.pharmA last V 1.hAsyakara laughing-×è½å¸è³è N 1.pAkhAnA.3.pahalU kA.koDA. dera. prasha. ka.2. bagalI.ngha leak N 1.chharachhobI.jha.abhyAsa.pArshvasya lathe N 1.dera karake.chalAnA launder N 1.anta me.risAva leaky A 1.Age rakhanA.3. ha. i.nkura.Teka lagAnA lean VT 1.kapaDe dhone kA makAna.nDAsa latter A 1.nsI.prachura.

niyama banAnevAlA. paTTA. Alasya.laghu 1. vyavasthAnurUpa banAnA.barAbarI.nDA.phe.samabhAva 1.ADA 1.shAsana phaTakAra 1.2.AGYA.R^iNa denA. jhUTha 1. chaurasa. chhuTakArA.3.sIdhA.Theke kI bhUmi 1.kA. koDhI.kharA.mukta karanA N 1. samabhUmI.html lease VT leasehold leash N least A least Adv leather N leave N leave VT lecture N lecture VT lecturer ledge N ledger N lee N leech N leech VT leer N lees N left A leg N legal A legalize legally Adv legation legend N legendary legible A legion N legislate legislative legislator legislature legitimacy legitimate legume N leisure N lemon N lemonade lend VT length N lengthen lengthwise lengthy A leniency lenient A lens N lentil N leopard N leper N leprosy N lesion N less A less Adv lessen V lesser A lesson N lessor N lest Conj let N let VI let VT lethal A lethargy letter N lettered letters N levee N level A level N level VT lever N levity N levy N levy VT lewd A lexicon N liabilities liability liable A liar N libel N libel VT liberal A liberal N liberalism liberate liberation liberty N libra N librarian library N licence N license VT licensee lick N lick VT lid N lie N lie VT lien N 1.sharaNa. pustakAlaya.pramANita karanA.2.papoTa 1.kama.vidhikArI N 1. choTa. tirchhI dR^iShTi. uttaradAyitva.durbIna yA khurdabIna kA kA.svAdhInatA.2.kadAchit.adhikAra denA 1.nAshakArI N 1. TA.2.vyavasathApaka a.n. prANaghAtaka.ulTI ora 1.pA.chikanA karanA.adhikAra. lambAI me.phailAva VT 1. pakkA yA kamAyA huA chamaDA 1.vidvAn.n.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.sachchA.lekhA bahI 1.parta. darabAra.komala 1. english to hindi dictionary . thoDA.adhIna 1.sa.ndhA rahatA hai 1.dayAlu.koDha.3.mR^idulatA 1. adhikAra. tulArAshI N 1.niyama.nka 1. kagAra. lambA karanA. bhADe para uThanA 1. chhoDa kara maranA.lugata.nI.yathArthatA.nga.chItA 1.upadesha 1. jhUTha bolanA. jhUThA.vidhivat.shabdakoSha N 1.asala.3.DhekalI 1.nkanA 1. chATanA.bhIDa VI 1.pAyA 1. la.barAbara.kAnakhI 1. jo. koSha.paTTA dene vAlA 1.tasmA jisame.phursata. chalA jAnA 1.ubharA huA bhAga 1.mithyAvAdI 1.chhichhorApana.dala.vaidharUpa se.nda.vaktR^itA.bhADe para denA. vidhAyaka.dharmAtmA.kama karanA 1.nda 1.kAnUna banAnevAlA.2.jAyaja 1.sustI.jimmedArI.varNa.vAchanAlaya 1.masUra kI dAla 1.3.sachchAI A 1.nta sthAna 1. kAnUna ke anusAra.aTakAnA 1. R^iNa N 1. shAstrAnukUla.kAnUnI.ncha.2.jakhama.DhakanA.2. ArAma karanA. doSha lagAnA.adhikAra patra pAne vAlA 1. udAra. ghaTAnA.mandatA. chiThThI. ugAhI.svatva.n bhartI karanA 1.kharApana. halakApana.2.vishrAma 1.2.shA. ThekA denA.bahuta hI kama 1.kShati.niyAmaka. uttaradAtA. uchita.GYAna.uThane kI kala.n ko baDhAne vAlA N 1.shAstranihita.nyAya. ADa kI jagaha.kAyadA 1.2. udAra pa.ikaThThAnA. papanI. chATanA. kama se kama.apUrva kahAnI. ADa.baDA N 1. chhuTTI. alpa parimANa 1. thoDe me. jisake lie uttaradAyitva ho 1.3.kAnUna banAne vAlI sabhA.jhUThA 1. chhoDa denA.niyamAnukUla VT 1.chapaDa chapaDa karanA 1.shAstrakAra N 1. patra.aparasa 1.audAryavAda VT 1.DorI.rahanA.2..javAbadahI. lambAI.rihA karanA. samAnatA.n bAja ba.ochhApana 1.ArAma.ThekA para denA N 1.nka lagAnA 1. pustakAlaya kI dekha rekha karane vAlA.chiThThI.pahADa kA nikalA huA hissA.samabuddhi.nga N 1. phalI.2.nDitya 1. akShara. bA. nIbU N 1. dAvA.AchAra bhraShTa. shIshA. narmI. jo.2. ugAhanA. jamA kI huI senA 1. AGYA. Tekana.cha~nchalatA.nIbU kA rasa milA huA mIThA pAnI 1.npaTa. uttaradAyitva..2.bojha.durAchArI.dAtA.adhikAra. paTTAkAra.paurANika kathA. choTa 1.spaShTa. chhuTTI.kaTAkSha. apavAda patra.vistAra.AjAdI.adhikAra patra 1. udAra dala ke siddhA. niShpakSha.mR^idula.Da. upadesha. udhAra denA. narma..nukasAna 1. lAisainsadAra.vidA 1.pustakAghyakSha 1. lemoneDa.kyA jAne 1.roka. kahAvatI.bayAna karanA N 1. chhoDanA. saba se chhoTA.asaliyata.vyAkhyAna dene vAlA 1.avakAsha. chalAnA.baDhAnA.vyavasthApaka.bahuta chhoTA.ntratA.kAryanivR^itti.nindA lekha.chhImI 1.lekchara dene vAlA.bahI. pATha.duShTa 1.mulAyama. adhikAranA.denA 1.shAyada.chhuTakArA. jhUThI kahAnI.samajhane yogya 1. lambA.masUra.upadeshaka.samAna.nta.nthI. AGYA denA.badanAmI kA lekha.2.mukti 1.kuShTharogI 1.sabaka.sIkha denA.sonA. chaurasa karanA.nyUnatara. vyavasthApaka.shikShaka. vaidya.palaka. vyAkhyAna.dAnI. vidhAnasabhA.nIche kA maila 1.honA. sApha paDhane yogya.chhoDa jAnA.badanAma karanA 1.prakaTa.paira.svatva 1. svata.sAkShara 1.javAbadeha.ndeshapatra.nA Adv 1. chhApe kA akShara A 1.gaphalata.jimmedAra. senA me.tAnanA.2.sthita honA 1. vidyA.karanA.uttaradAyI. honA.AGYA denA N 1.ghAva.rihAI. paDhA likhA. kAnUna banAnA.2.shikShA.barAbara karanA.leTanA. tenduA. http://sanskritdocuments. nAsha karanA.nyA.kahAvata A 1.aparAdha 1.paTTI.mulAyamiyata. khAtA.haka 78 of 157 2/29/2008 9:15 PM .pratinidhi. dUta yA pratinidhi kA nivAsa sthAna 1. vyAkhyAna denA.2. auchitya.laghutama 1.jAyaja karanA.senA.alpa parimANa se 1.sApha 1. dUtagaNa. ThekA.upadesha denA. kirAye para denA.nyAyochita rUpa se N 1.ncha 1.vyavasthApikA sabhA. chhoTA.baToranA.2. talachhaTa. Dhakkana. dAla. rokanA.lAisainsa. kuShTharoga. aisA na ho ki.vyavasthA karanA A 1.2.svAdhIna karanA. phauja.derI 1.rAjasabhA 1.chikitsaka.gaharI nI. vyAkhyAtA. havA kI pratikUla dishA.niyama banAnA.janatA ke adhikAro.sanada.

sImA ba. hisAba sApha karanA.bahu bhAShA adhyayana sa.nga kA 1. sImA me. peDa ityAdi me.bAmanI. sarala.mukaddamA khaDA karanA N 1.nirutsAha. usI rIti se.4.vivAdI.thoDA.pighalanA 1. thoDe me.milAnA.giragiTa 1.nha 1. utthApana.R^iNamukti N 1.GYAna 1.ndhanA. kumuda.dIpagR^iha 1.pa.narma. parimitatA. DolI.2.n) rahanA.ghulanA N 1.tasavIra.ndhI 1.kisI viShaya kA shAstrasamUha 1. va.sa.khusha.AcharaNa.rojI LWG 1. pAnI ke bhA.chi. mashAla 1. rekhA. jIvana. jItA.3.kaida.prANa. avadhikAla.eka sA 1.chitra. galanA.2. roka. kalejA N 1. pasanda karanA.sugama.nga A 1.dIpaka.pAShANalekhana VTI 1.hone ke yogya 1. roshanI.sambhava.2.R^iNashodhana.saphedI.jIvana nirvAha.bahane vAlA.ThIka ThIka A 1.abhiyoga. roshanIghara.si.3.jindA.bebAka karanA. rekhA kA.bhugatauna.chamaka N 1. halakA. R^iNashodhana karAne vAlA 1. jInevAlA.murdA.naragisa 1. kinArA 1.prativAda me. nirjIva.phurtIlA. astara lagAnA.mulAyama.rokanA. lAsA lagAnA.2. sAdR^ishya.ta.2.ntra jisase koI chIja uThAI jAya.2.pAbandI.tuchchha 1.2. jagaha. jIvita.abhilAShA. jIvana kA Dha.jIvita rahanA. nivAsa karane yogya 1.5. parimita.jyoti.nalinI. sambhAvanA..2. akhADA.uttolanasAdhana.tulya rUpa 1. jhola 1.4.4.. sAkShara N 1.bahubhAShI A 1.2.ndhanA.AhistA se N 1.jIvita.2.adhara.vartamAna. patalA.kinArA.n me.nga.2. mukaddamA laDane vAlA.chaTaka 1.asAvadhAna 1.nga. tarala.prajvalita karanA A 1.hada.Ajanma 1. rasa.2.paTTI 1. paDhA likhA. bhAShA sa.vyavahAra.nkti.2.mIyAda 1.n bA. jIvadhArI.DA.AshAjanaka.khAkA.pighalAnA 1.mukadamA laDanA A 1.gheranA. 1.n a.nga. sImA. sAkSharatA.. sadR^isha. halake se. sIdhA 1. IsAiyo.4.chamakadAra. pratipuruSha. IsAiyo.Ayurbala.ujAlA. jIvikA.chaupAye.samAnatA.3.parimita karanA. chAha.ujAlA karanA.3. pa. Dhora.chukAnA.bhoga karanA N 1. english to hindi dictionary . beparavAha.2.divAlA.ubhAranA.rahanevAlA. alpa vastu.dIrgha kAla taka rahanA. sUchI me. badara. halakApana.saralatA pUrvaka.n chUnA denA N 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. dina. prasannachita.2. sana kA kapaDA 1. ka.ba.sImAbaddha.7.dArU 1. chhoTA.nta.n ko.paDhane likhane kI yogyatA 1.nyukta karanA 1.jIvana charitra A 1. bhAShA pravINa.vidyamAna. la. sharbata.ghirA huA. sUta. mIThI sugandhita madirA 1. kIlA jo pahiye ko dhurI para rakkhe 1.pa.shAkhA.nti. vilamba yA derI karanA.ndhAva 1. chamakAnA.3.lakIra.jAnadAra.ujAlA.nba.vaha ya.prANI 1.da. bodha.n jahAja vAlo.nga.nisteja A 1.honevAlA 1.uThAne kA kAma.rojI. galAnA.atirikta 1.nsha. kadAchit.n laDanA.AsAra 1. pratirUpa. Dha.2.a.rojagAra 1. laDI.barAbara. mulAyama.nktirUpa.astaradenA.maveshI 1.2.sukara.nga kA.sa. asIma.sulagatA huA.n eka sAdhAraNa prArthanA kI rIti N 1.DorI.sajIva. milAnA. chamakIlA. kUDA.bekhabara.usI taura para.sajIva. dekho 79 of 157 2/29/2008 9:15 PM . alpa sthAna 1.( dukha me. jalamaya.sIse ke ra.nkaDa 1.kAnUnI jhagaDA.nkti lagAnA 1.4.2. nI.nbU kA peDa 1. jIvana bhara kA.5.utsAhapUrNa.momabattI. bahane vAlA 1.dAminI 1.samAna.ThaharanA.khushI.surA. jIvanI.bitAnA N 1.avayava. thoDA paDhA likhA AdamI.ityAdi 1.3.n.sthAna.chihna karanA.bijal 1. phurtIlA.nIlA.prasannatA. mukaddamA.upamA denA N 1. eka prakAra kA nIbU 1.gAphila.ncha kA bAravA.ukasAnA.3.gujara karanA. liphTa.jAna. astara.jAnadAra. dashA 1. chhipakalI. chirAga. joDanA. bijalI.khAtira N 1.avadhi.sunanA A 1.joDa.pratinidhi.sAkShara manuShya N 1.2.chAlAka.2.chaskA. chaukhaTa 1.3.yathAshabda.rahane yogya.html lieu N lieutenant life N lifeless lifelong lift N lift VT ligation light A light N light VT light-Øá¤Ïè½á¿è lighten VT lighthouse lightly Adv lightness lightning like A like Adv like N like VT likelihood likely A likely Adv liken VT likeness likewise liking N lilac N lily N limb N lime N lime VT limestone limit N limit VT limitation limited A limitless limp VT linchpin linden N line N line VT linear A linen N liner N linger V linguist linguistic lining N link N link VT lint N lintel N lion N lip N lip VT liquefy VI liquefy VT liqueur N liquid A liquid N liquidate liquidation liquidator liquor N list N list VT listen VT listless litany N literacy literal A literate literate literature lithe A lithography litigate litigation litigious litter N little A little Adv little N liturgy N livable A live A live VI livelihood lively A liver N livestock livid A living A living N living Êá¦Æèµè lizard N lo I 1.2.kotAha. upasenApati visheSha 1.nsha.gharAnA. uThAnA.ho.bolatA huA.ntArahita 1.dila baDhAnA N 1. samudra gAmI jahAja 1. http://sanskritdocuments.alpa parimANa se 1. kAlA.jhagaDAlU 1.gumAna.jAnadAra.astitva.rekhA. hisAba kitAba kA phaisalA kisI kArakhAne ko banda karanA. bakAhana 1.jalAnA.samAna.bejAna.3.kamala. chaTakIlA 1.nsAnA.ndhana.nTha. jo chIja uThAyI jAya.darjA.tarala vastu.lakIra banAnA. jIvita.prakAsha.bhugatAna karanA.shabda prati shabda.2. phAhA banAne kA UnI kapaDA. adAlata me.ndhI.socha vichAra karanA. sambhava.3.pada. dhyAna denA. AkSharika.2. phurtIlA N 1. jIvikA. roka 1.peya.n kI prArthanA karane kI rIti 1. i.nishAna lagAnA. chUmanA 1. pha.niravadhi 1. patthara kA chhApA.aparimita.2. jInA. virodha karanA.3.jala VT 1. lAsA.akaThikaThina 1.oShTha. kriyAshIla.akShara prati akShara.chikanA 1.n laganA 1. a.guherA. chUnA.aura bhI.6. banda.laghubhAra.battI.chAhanA. jalatA huA.paTAnA N 1.chukautA.nche para roshanI hotI hai.nba. lachIlA. kinArA 1.sharAba. bA. oTha.rekhAmaya.lipI.sAhitya.ngaDAnA N 1. sulagAnA.karakaTa.3. sunanA.2. jIne yogya.bhadde ra.nkIrNa. tulya rUpa se 1.madirA.jisame.2.3.3.jhUlanA.2.rahanA.ngala 1.n rAstA dikhalAne ke liye U.pratirUpI Adv 1. sUchI. vidyA.pAlakI. shera.sImAbaddha karanA N 1.sApha honA N 1.DAlI.ngara.prANarahita.n likhanA.

nirjana 1.saradAra.njana.phA.2.nirjana.ghumakkaDa.bhArI karanA.AlasI manuShya.mukAmI N 1. AlasI.nvADola phiranA.kAmachora.ngata Adv 1. akelA..praNaya. english to hindi dictionary .badamAsha 1.khADI 1.mA. rila.gaharA.rahanA 1. anichchhuka. TA. rela kA i.jUDA. havAlAta A 1.chaupAra. samaya vR^ithA khonA.2.nIchI bhUmi 1.dikhAI denA 1.premI. vichAra karanA.sachchA.karaghA.sunasAna A 1. chirakAla 1.a. mUDha. akelApana 1.sthAna denA.n kA samAja yA unake ekatrita hone kA sthAna 1. ThaharanA.nimna shreNI kA.sunasAna N 1. sthAna.sneha 1. pyAra karane vAlA. chalanashIla. chhidra.acheta.adhIna. dR^iShTi. rAjabhakta.hAranA 1. pAjI.ndUka kA ghoDA. dera karanA.badamAsha.kismata.2. bojha.deshI.ka. baDA aura dhu.kataranA. kamala.hArA huA.rakhanA.abhilAShA N 1. manohara.tA.anurAgI.buddhimAnI 1.sthAna. bhAgya.pyAra. banda karanA. kholanA.u.namra 1.n girA denA 1.bhakti yukta N 1.subhaga 1.baDA.alopa.2. U.mUlya ghaTAnA. lATarI 1.shAnadAra. nyAya shAstra. udhAra denA. svAmI.chhala 1.sthitI.vR^ithA samaya vyatIta karanA 1.kama honA 1.duShTajana.shikShA.mUDha AdamI 1.bhArI.ghR^iNA yogya.dR^iShTi.2.tAkanA N 1.mUrkha. pyAra karane yogya.DA.dalita.pyArA.ladA lenA 1.nTanA 1. laTa.chAhanA.chAha. nIcha. baDI lAlasA karanA.nchA. sthApana karanA. hissA. sustI me. binA sAthI kA.kholanA. tAlA lagAnA.khoyA huA. dekhanA.DhIlA karanA 1.n AnA 1.napharata karanA. madhyAhna rekhA se pUrvI vA pashchimI dUrI.alaka 1.hAra.nta.n ke bunane kA rAchha.. khulA huA.kirAye para liyA huA ghara 1. baila kI taraha DakAranA yA bolanA 1.dabA huA.bevakUpha 1. tarAI. lambA.dIrgha.ga.AvArA. ghR^iNita. susta AdamI.adhama.naShTa karanA. nIche.nAyaka.bhAgane kA gupta mArga yA upAya 1.udhAra.maTaragashtI karanA 1. tarka vidyA viShayaka.chhA.2. chikanA karane vAlI N 1.sthAna nirdiShTa karanA N 1.tarka siddha.phUhaDa A 1.ThIka 1.baDI umra 1.nvAnA. susta AdamI.hAni.ruchi. chhoTA sA ghara.pyAra karanA.paralikA 1. TiDDI.4.nsha. uchcha svara.hAkima.bahuta chAhanA N 1.kalama karanA.3. phandA.basAnA. rAjabhakta. lambA Daga 1.chIlara 1.2.deshAntara 1. jora se shabda karatA huA 1. lambAI. 1.bhArI.3. eka nirdiShTa sthAna denA 1. akelA.bhartAra.ghamaNDI.2. rakhanA.sthAnIya.TAla maTola karanA 1.parAjaya 1.upashAlA 1.2.laTThA N 1.mAla lAdananA. palle paDanA.nga. ghATA.nIchA. peDa kI chhATana 1. hairAna.3.R^iNa denA 1.ghaTAnA.nchAI.chUkanA.TikAnA. http://sanskritdocuments. eka prakAra kI machhalI 80 of 157 2/29/2008 9:15 PM . stithi. nIchA karanA.rakShA. jhIla.gAvadI.html load N load VT loaf N loaf VT loafer N loan N loan VT loath A loathe VT loathsome lob N lob VT lobby N lobe N lobster N local A local N locality localize locate VT location loch N lock N lock VT lock-¨Èè locomotive locomotive locust N lodge N lodge VT lodging N loft N lofty A log N loggerhead logic N logical A logically loiter VT lone A loneliness lonely A lonesome long A long Adv long VI longevity longing N longitude look N look VI look VT look-°¨½è loom N loom VT loon N loop N loophole loose A loose VT loosen VI loot N loot VTI lop N lop VT lope N lope VI lord N lord VTI lore N lose VTI loss N lost A lot N lottery N lotus N loud A loudly Adv lounge VT louse N louvre N lovable A love N love VTI lovely A lover N low A low Adv low VI lower VTI lowland N lowly A loyal A loyalist loyalty N lubber N lubricant lubricant lubricate luce N 1. dIrghAyu.ndhalA dikhAI denA 1. jhI.prabhu.Tikane kA sthAna.khala.U.baDA.2.baiThanA.gheranA N 1.lUTa kA mAla 1.2.prIti.gAvadI. chikanA karanA 1.bharanA.TikanA.vimukha. bA.atyAchAra karanA 1. bha.tukanA. alaga kiyA huA.2.ghara yA kamarA denA. nIchA. dR^iShTi rakhane kA sthAna. idhara udhara ghUmanA. DhIlA karanA. DerA.chhoDanA 1. dhu.2.TikAnA.shAsaka.sundara. svAmibhakti.nirjana.rAjapakSha samarthaka 1.mitra 1.basanA.nda.alaga karanA.jora kA 1.shuddha rUpa se.bhAga. sthAna sUchaka 1. prema.hisse me. uchcha.3. prakaTa honA. bharA lenA. R^iNa.asahAya.manabhAvanA 1.tarka shAstra 1. tAlA.naShTa.anishchita 1.nukasAna.mukAma VT 1.shAna jamAnA. khonA.buddhi.2. bojha lAdanA. jU.jagaha.pati.ngA machhalI 1. phrI mesana logo.padma 1.lapeTanA.vaphAdArI. durAchArI.nyAyasa. lUTanA 1. sthAna nirUpa 1.vivAdI. lakaDI kA kundA. vidyA.2. a.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. lUTa.jhopaDI..khojanA.bahAra.kala 1. lambe lambe Daga dharanA 1.kaThina. lAlasA. labI.ngAla.chaukasI rakhane kA sthAna 1. sthAnika.shikhA. ba. ( ba.karja 1. jala pakShI 1.4.DhIlA.adR^iShTa 1.akelA.sachchAI.3.nAgavAra 1. ghR^iNA karanA.nbhIrI 1. shAsaka kI bhA.nirdhana.bhAga.sneha rakhanA.ndha.dabAnA. aspaShTa.parameshvara 1.rUpa.dhImA.AkAra 1.tarasanA.dhIre se 1.ImAnadArI 1. vivara.garIba 1. julAho. pAva roTI 1.2. dabAva 1.utAranA.dekhanA. chikanA karane vAlI vastu VT 1.AGYAkArI.n. kATa DAlanA.nvArA 1. dUra taka 1.prema karanA 1. nyAyashAstravata.nsA N 1.kamInA.ndUka Adi) bharanA. bahuta denA. TikanA.2.anichchhA prakaTa karanA A 1.gativishiShTa N 1.nti vyavahAra karanA.joradAra.nche svara kA.salAha.nDa.2.kulInajana.uddhata 1.shuddha.guTikA.aprasanna 1. pasanda karanA.vyartha paDe rahanA.

2.ntra.2. chamakIlA. N 1.DhAlanA.baDA.risAlA. 1.Avashyaka.binA vidhivata nyAya kie da. 1.pa. N A 1. bAliga mejara.prabhAvashAlI. N 1. maijisTreTa.kAma pravR^itti.kumArI madrAsa 1.n rahanA.2.2. upAya.suspaShTa. gA.nyoga se.aishvarya.mUla bhUmi mukhyata:.nirvAha karanA. 1.ku.vilAsamaya.ikaTThA karanA. 1. 1.chhipa kara baiThanA. durvAta.kanyA avivAhitA strI.kada.tejasvI.kAmukatA lobha karanA.vibhUtimAna pratApa.baDA AdamI. 1. N 1.ghAta me.kumArI. N 1.2. chhoTI samudrI machhalI 1. N 1. 1. udAsIna. AkAra.kanyA DAka DAka me.n hotA hai mArapITa karanA.tejasvI bIna.bera. N 1. jIvikA. A N A 1. chamakIlA.phAyade kA 1.2.adhamatA maleriyA.Dhera Dhera lagAnA DheledAra unmattatA.khI. ha.baDhAI 1.pratApavAna.puruSha jAti kA 81 of 157 2/29/2008 9:15 PM .viShaya sukha. 1.nga pAnI jo pashuo. viShayAsakta.tale Upara rakhanA.sAra.subodha daiva yoga. 1.ya.AryA.ujAlA.bharosA.lobha.senAdhipati 1. rakhanA. 1. 1.shAnadAra. adhika sa. 1.sApha. 1.lakaDI kATanA 1.bachcho.lipsA.kArIgara.chamakadAra. 1.saubhAgya daiva yoga se.ngI 1.khAsa 1. 1. jAdUgara 1.pAlana poShaNa makkA 1. jAvitrI 1.n kI padavI baDA.Thela. gurutva.sa. chamakIlA.adhika Avashyaka yA mahatvapUrNa.bahUjI.nasIbavara.visheSha kara ke 1.n ko sulAne ke lie gIta kamara kA. 1.beparavAha sannATA.dubakanA lAlasA.tuna avivAhitA strI. A 1.vibhUti.kala.nvArI. eka prakAra kI lakaDI.saphara kA asabAba 1. gunagunA.khI.nsane ke yogya tAnanA. 1.vishAla.bachAva. 1. lAbhakara.kala yA ya.pAgala pAgala honA yA pAgala banAnA 1.dA.AnandI. A 1. 1.ndisha. 1.parimANa. 1. 1. http://sanskritdocuments.sukha bhoga sajjIdAra pAnI lasIkA.nkhyA. kala banAne vAlA 1. bArUda Adi rakhane kA sthAna jAdU jAdU sambandhI 1. 1.udAra amIra.ha.mahatva. mukhya sahArA.nva. 1. 1.tambUrA. 1.siDa.DhakelanA jahAja kA yakAyaka ulaTa jAnA lAlacha denA. 1.lubhAnA phusalAhaTanA.dhImA karanA.. 1. 1. rAjAo.2.n me. N 1.kama garama.roshana.makatAnIsa. AkarShaka.gaurava.nchane vAlA 1.bekAma kI chIja Dhera lagAnA. maigneshiyama chumbaka patthara. 1.sa.bahumata.nta 1.pradhAna AdhAra 1.pralobhananA chhupA rahanA. 1.nga. 1.2. 1. 1.ujjvala. maharShI mahAtmA 1. A 1.lohakA.bhAgya se. english to hindi dictionary . N N 1. chumbakIya..nta karanA lorI.roga. 1. patrikA.rachanA. 1.kamara sambandhI kATha kabADa.n aura rAniyo.pUrNAvasthA banAnA. barasAtI pAgala.nDa denA vana bilAva gadA. chamakIlI vastu. AkarShaNa shakti kA utpAdaka kAraNa 1.nitharA DhelA.begama sAhibA. 1. 1. 1.rIsa 1. rAja yogya.bhAgya.kumArI. 1.nchhA.sApha.pradhAna. 1. shobhAyamAna.shrImatI sanakI.lAlachanA.tArAgaNa.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.ntra kA karma 1.chandramA 1.pAgalapana.html lucid A luck N luckily Adv lucky A lucrative ludicrous lug VT luggage N lukewarm lull N lull VTI lullaby N lumbar A lumber N lumber VT luminary luminous lump N lump VT lumpy A lunacy N lunar A lunatic A lunatic N lunch N luncheon lung N lunge N lunge VT lurch N lure VI lure VT lurk VI lust N lust VI lustre N lustrous lute N luxurious luxury N lye N lymph N lynch VT lynx N mace N machination machine N machinery machinist mackerel mackintosh mad A madam N madcap A madcap N madden VT mademoiselle madras N madrigal magazine magic N magical A magician magistrate magnanimous magnate N magnesium magnet N magnetic magnetism magnificent magnify VT magnitude maharishi mahatma N mahogany maid N maiden N mail N mail VT mailbag N mailman N main A mainland mainly Adv mainstay maintain maintenance maize N majestic majesty N major A major N majority make VT maker N makeshift malady N malaria N male A 1.sa.nsI kA. 1.saphala. N N A 1. dopahara kA khAnA phephaDA dhakkA.chandra sambandhI pAgala pAgala dopahara kA khAnA 1.kAma bhoga kI ichchhA karanA chamaka.unmatta maiDama.nbhAlanA.lAlacha.kanyA.ghasITanA sAmAna. mahAmanaska.nva kA gIta 1.sudR^iShTa 1.kartA 1. A A 1.tUphAna ke pIchhe kA ThaharAva sulAnA.jArI rakhanA 1.mahatva.teja.Dhakela dhakkA denA.shA.khAsa kara ke.bAvalApana chandramA kA.. 1.pradhAna.dIvAnA.rachanA banAne vAlA.bIvI. 1.pratApI chhoTI chIja ko baDA dikhAnA 1.teja 1.n kI naso. N 1.saubhAgya se bhAgyavAna. N VT N 1.soTA.bachAnA.chhala mashIna.nyoga.ghAta.chupa karanA.ntra 1.n DAlanA DAka kA thailA DAkiyA mukhya.vilAsI bhoga vilAsa.ba.prakAsha.kharAba havA jo jvara kA kAraNa ho pulli. N N N N 1. mahAdvIpa. 1.nchanA.pAgala sanakI. A 1. kalaya. laDakI. N N 1. 1.daNDadAyaka 1. thoDe samaya ke lie upAya yA sAdhana bimArI.

dupaTTA. pradarshana. agnisthAna.mUsara.durAchAra. chalI huI dUrI 1.goTa 1.sanaka. mArkI.dhanavardhanIya 1.lUTanA N 1.pratyakSha N 1. drohI.kArIgarI.prasiddhi patra.prANaghAtaka 1.tAllukA 1.nba. haudA.nba.samudra ke nikaTa sthita 1.npanA.shAsana karanA.kraya vikraya N 1. bAjAra karanA.nA. http://sanskritdocuments.badanAma karanA A 1. narahatyA 1.mArcha karanA 1. jahA.dastI 1. sAhasI.nda 1.dastakAra.nsanA. kaDA.kuvyavahAra..shAsana.dhyAna denA 1.kapaTI. mai.nAnA prakAra ke.adhiShThAtA.ndhI.aniShTArthI 1. spaShTa karanA.kaThora 1.chihna lagA huA 1.chAla. TukaDe TukaDe karanA. kArIgara.ngamaramara.sa.tIvra ichchhA.pA.n kulIno. nindA karanA.bahuta se VT 1.dastakArI VT 1.sApha.upA.prakaTa rUpa se N 1.chAlAkI yA dhUrtatA se praba.ishtihAra.kinArA. goTa lagAnA A 1.2.hastalipi.nchAlaka.ndhI A 1.3. nishAna. sApha sApha. shAsanIya.ngarI.pA.utpAdana. spaShTa. jahAjI mallAha. bAjAra. pITane se baDhaZne ke yogya.html male N malevolent malice N malicious malign VT malignant mall N malleable mallet N malpractice maltreatment mama N mammal N mammoth A mammoth N man N man VT manage VTI manageable management manager N mandate N mandate VT mandatory mandatory mane N manganese mange N manger N mangle VT mango N mania N maniac N manifest manifest manifest manifestation manifestly manifesto manifold manipulate mankind N manly A manner N manoeuvre manor N mansion N manslaughter mantel N mantilla mantle VT manual A manual N manufacture manufacture manufacturer manure N manure VT manuscript many Det many Pron map N map VT maple N mar VT maraud VTI marauder marble A marble N march N march VI march VT marchioness mare N margarine margin N margin VT marginal marine A mariner N marionette marital A maritime mark N mark VTI marked A market N market VT market-ÈèѸá marketable marketing marketplace marksmanship marquis N marriage married A marry VTI marsh N marshal N marshal VT 1. bahuta.subodha. burA chAhane vAlA.2. manuShya jAti.a. nishAnebAja 1. luTerA.DAkU 1.a.nga.AcharaNa N 1. mola lenA yA bechanA.nsAva 1.spaShTataH. chihna lagAnA.mAnava jAti 1.shilpakAra 1. vivAhita.dveShI.badasalUkI 1.ngamaramara kA.vaha pashu jo apane bachche ko dUdha pilAte hai.hATa 1.hAtha se likhI huI kitAba yA kAgaja 1.kaushala 1. sau.kharAba karanA 1.svarUpa prakAsha Adv 1. ghoDI N 1. senApati.basa kA. anivArya.chAla.prachAra.anushAsana 1.ghAta.mohara. vivAha karanA. vivAha.durjana 1.nche.hukma. burA chAhane vAlA. hAtha se kiyA gayA yA banAyA huA.bhavana.Adeshaka N 1.puruSha.bigADanA.munAdi Ama A 1.kapaTa.patthara yA miTTI kI golI 1. bikrI yoga N 1.bandobasta karanA.n me. mArcha. nakshA.Dha.ndha kartA. eka chhoTI kitAba.n se bharanA.shilpa nirmANa karanA N 1.nirvAhaka. IrShyA. ka.mahAna 1.ngarI. Adamiyo.n kI eka padavI N 1.kinAre kA 1.2. dA.chhipAnA 1.ndhI.virachana.dUsare rAShTra ko shAsana ke lie denA A 1.yukti. gubarailA.3.sa. sa. samudrI.drohI. jahA. mahala. vividha.lakShaNa 1. bhA.jamI. duShTa vyavahAra. mu.praba. khabta. durAchAra. jahAja ke mAla kA bIjaka VT 1.pahachAna.drohI.. khabtI.n lenA.oDhanI 1.rUpa. khAda. kora. niyamita rUpa se chalanA.nAvika N 1.chAlAkI.Adesha. niyamita rUpa se chalAnA. taratIba me. sairagAha.shAdI shudA 1.bahuta baDA.nva. vishAla.n bAjAra lagatA ho A 1. bhArI hAthI 1.eka viShayAsakti.unmAda 1. puruSha. ayAla.n 1. stanapAyI. jAgIra.vadha karanA 1.hAtha me.. jAnavaro. hAni pahu. mu.2.khyAla karanA.vishAlakAya. DhakanA.ndArI.ndha.majabUta karanA 1. bahuta loga 1. lUTamAra kI khoja me. chalAnA.pAgala A 1.chUlhe ke Upara rakhane kA tavA N 1. praba.nishAna karanA.sundara.puruShochita 1.nara A 1.vishiShTa.havelI N 1.saba se baDe darje kA phaujI aphasara 1. daladala.ndhI 1. mA.dilera.nganIja 1. kinArA sa.nAmI.n 1.risAlA N 1.mArataula N 1. mArakI kI patnI 1. AGYA.oDhanA.jAhira karanA.prabandha karanA.shAdI 1.nchAlana. sa.kAbU kA.chihna.nara 1. nakalI yA kR^itrima makkhana 1. dUsare ke nAma para shAsana karane kA adhikAra 1.2. shilpa nirmANa.upAya karanA A 1. samudrI.nti. eka prakAra kA vR^ikSha 1. ghoShaNApatra. prakhyAta. Ama 1.pAgalapana. pANDulipi.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. english to hindi dictionary .gaDhanA. chAlAkI se kAma karanA.aneka 1.pha.DhA.kArindA 1.hAshiyA. banAnA.vichAralaya A 1.ngrejo.puruSha yogya.nsa 1.nchAnA. gamana.n bAjAra lagatA ho N 1.n phiranA.charanI.n karanA.samudrIya. kaThaputalI.bandobasta.vIra.bAjAra karanA N 1.duShTa AcharaNa N 1. khAda DAlanA.jala senA sa.krama se rakhanA 82 of 157 2/29/2008 9:15 PM .nta.nchA 1.ndha karanA 1.prabandhanIya N 1.DorI se chalAI jAne vAlI kaThaputalI 1.prakAshana. adAlata.prakAshana patra.nba. nakshA banAnA 1. vaha jisako Adesha mile 1. mainejara.shAdI karanA 1. manuShya.AGYA sa.dveSha A 1.spaShTa rIti se.narma.ghoDe shera Adi jAnavaro.upajAU karanA N 1.mArcha karAnA N 1. vivAha sa.subodha karanA N 1.n kI khujalI yA khArisha 1.nba.4.ngrejI varSha kA tIsarA mAsa.n ke gale para bAla N 1.

chakkara. sA.kamajora.karmakAra A 1.taiyAra.tathya ho jAnA Adv 1.Ashcharya.kushala N 1.nagara kA majisTreTa. ghU. dakSha. saba se baDI rAshi yA sa.Ashaya. narahatyA.samUha.n kI eka prArthanA 1.artha.prabhutva.burkA.sachamucha honA. gaNita vidyA. nApa.n se ekanA A 1. nipuNa.isa samaya me. premI banAnA 1.deha sambandhI. hairAna karanA.ntra viGYAna N 1. chaTAI 1.shAyada. Ashcharya karanA.nga.3.mAtR^ika N 1. padaka. bhUla bhulaiyA.paimAisha.pUrA 1.pIba.n A 1. vAstava me.ntrikI.barAbarI karanA. gaddA.chhadma veSha.2.sarvasAdhAraNa kI hatyA karanA 1.n saba cheharA lagAe ho. mI. moTA ATA 1.Ashcharyajanaka A 1. sAnI. mAtA sambandhI. ghU.dilera.banAvaTI cheharA 1.joDe me.vivAha sambandha.masalanA.ndu yA rAshi 1.3.eka mishraNa 1.mukhiyA.nga mardana.katla.ntra ho jAnA.masalA. yuddha.toshaka. meyara.AryA. thoDA.kIchaDadAra 1.itane me.sata.nka shAstra A 1.shAsaka.Adhipatya 1.ngarAnA N 1. dalanA. mA.chhadmaveSha dhAraNa karanA 1. mastUla 1.DhITha.ntra yA kala sambandhI N 1.adhamatA 1.svAyatta shAsana kA adhyakSha. puli.a.parimANa.kamInA.nIchapana. gaNitaGYa N 1.2.saradAra.mAlika.Dhera. pakanA.pUrA banAnA N 1.mAtR^itva 1.nsa.kuTilamArga.nirarthaka N 1.varNikA.2. vivAha sambandha 1. samAnabala.padArtha.n Adv 1. basa me.adhama.anAtmIya. mavAda.deha malanA 1.pramANa.nchA. rAjagIrI.ustAda.rAjagIra.mahelA. eka prakAra kI abAbIla 1. Ama loga. ATA sA.n.ngInA.2.2.patthara kA kAma karane vAlA 1.nka shAstra A 1.kahAvata. kala kI banAvaTa. nApanA.garIba. gaNita vidyA sambandhI N 1. mujhe.2.poTA 1.upAya.prabhu.mAtrA.purAdhyakShatA 1. sakanA. adhikatama.shahIdI 1. artha shUnya.kadAchita 1.gR^ihiNI.shArIrika. dakhala denA. phaujI 1.2.sAmarika. sa.sImA.taula N 1. kAryAnvita karanA.tAtparya A 1.3.AhAra 1. mu.anAtmavAda.ausata darje kA. nApa.ngatarAsha. daladaladAra.2.sa.banAvaTI cheharA N 1.upayukta honA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. gaNita vidyA.sampUrNatA.goshta. atyuttama kR^iShTa.gorakhadha.samaya 1. romana kaithalika logo.2.mAmalA.mUrtimAna rUpa se.vIra.chhatarI 1. bhojana.nipuNa 1.html marshy A mart N martial A martin N martyr N martyrdom marvel N marvel VI marvellous masculine mash N mash VT mask N mask VT mason N masonry N masque N masquerade masquerade mass N mass VT massacre massacre massage N masses N mast N master N master VT masterful masterpiece mastery N mat N mat VT match N match VT mate VT material material materialism materialize materially maternal maternity math N mathematical mathematician mathematics matrimonial matrimony matrix N matron N matter N mattress mature A mature VTI maturity maul VT mausoleum maw N maxim N maximize maximum A maximum N may N may VTI maybe Adv mayor N mayoralty maze N maze VT me Pron meadow N meagre A meal N mealy A mean A mean N mean VTI meander N meander VI meaning N meaningless meanness means N meantime meanwhile measurable measure N measure VT measurement measures meat N meaty A mechanic mechanical mechanics mechanism medal N medallist meddle VT 1. abhiprAya.vastu N 1.madhyama 1.2.Avashyaka N 1.mudrA N 1. Ashaya honA. taba taka. shahIda. padArtha. yuddha sambandhI. peTa.makabarA.a.phusaphasA 1.kushala.achambhita honA A 1. charama sImA taka baDhAnA 1.2.matalaba.2.bhArI.shAdI 1. tAla.ya. khAnA.advitI honA A 1.purAdhyakSha N 1.njUsa.mujhako 1. svAmI. Dhera karanA.vadha VT 1.sujanI 1.n prakaTa honA yA karanA. chaTAI banAnA 1.raNapriya.deha vAda.ngrejI sAla kA pA.pauruSha.a. ya. nagarAdhyakShatA.itane me.n. svA.ndhA.nchavA mahInA 1.nhAra karanA.vastuta: A 1.ghabaDAhaTa 1.rAshi.battI. sAthInA. garbhAshaya 1. shikShaka.mAna.shAdI kA N 1.isa samaya me.bhaTakAnA 1. diyAsalAI.udara.madhyavartI bi. bhautikavAda. mApane yogya 1.nsa bharA huA N 1..patalA.nghaTa. pakkA. Usara 1.mUrta.tAtparya honA 1. kArIgara.veSha.vastu.burkA.bAta N 1. mA. kamInApana.matalaba.nga.3.3.2. mAtA kA sambandha.n.n siddha VT 1.2.nirdhana.hastakShepa karanA 83 of 157 2/29/2008 9:15 PM .barAbarI kA manuShya.palItA. rAta kI maNDalI jisame.sambhava honA. svadharmArtha prANa tyAga. adbhuta.ThIka karanA.a.mAlakina. sAdhana Adv 1.ka.chamatkAra 1.mApa. vaha AdamI jisane padaka pAyA ho 1. vivAha kA.yukti 1.chArvAka mata VTI 1.prauDhatA. DhelA.kuchalanA. hairAnI.barAbara vAlAnA.hAkima. sAdhana. yA. nIcha. durbala.2.netA.nghaTa.sambhAvita. cheharA lagAkara svA.shreShTha kAma 1. samAdhI. bhautika. pakkApana. ghumAvadAra mArga se bahanA 1.sAmagrI. asabAba.ya. achambhA.n VI 1.sArarUpa se.. dhR^iShTa.ntra vidyA. ausata.andAja karanA N 1.adhIna karanA.jana sAdhAraNa 1.maryAdA.4.mahattama 1. mahatvapUrNa.ntra rachanA 1.svaya. barAbara karanA. chhadma mukha. chArAgAha 1.AGYA pAnA 1.sharta.n lAnA. viShaya.2.nAyaka.nga karanA. strI.bAjAra 1.dilera. ho sakatA hai.vachana. adhikAra.ATA lagA huA.nipuNatA prApta karanA.a.laya..balavAna 1.vivAda.ya.miyAda yA mitI kA pUrA honA 1. http://sanskritdocuments.rAja kA kAma 1. taba taka.ekatra karanA N 1.mardAnA.taiyAra karanA. bahAnA chhalanA 1.laDAkA.bhUla bhulaiyA 1.mulAyama. sa. chhadma mukha.buDhiyA 1. mAlisha. vivAha.nsha.nagarAdhyakSha. english to hindi dictionary .sharIra me.svata.2. vivAha karanA 1.varNikA.satya va dharma ke lie marane vAlA N 1. ukti.nkhyA 1. hATa.

pardA yAdagAra.ausata darje kA 1.mulAkAta. http://sanskritdocuments.nApa. A N 1.susvara 1.ndhI.jariyA bhinna vastue. 1.galanA. 1. jhillI.milanA DubAnA. bIcha bachAva. vyApArika.karuNAshIla.AkAsha yA vAyu vidyA mITara.AGYAkArI narmI se.n mR^idu.sirpha.ikaTThA honA.kShamA tAlAba.rasIlA.nkAra 1.khUbI yogya honA.rUpakAla. 1.jha.eka prakAra kA unmAda jisame.ngA karane vAlA 1.nimitta.khushadila. 1. A N 1.nIcha naukara.mAsika.pashu pakShI sa.lambAI kI ikAI 84 of 157 2/29/2008 9:15 PM . 1. nirdayI. madhyastha. yAda karane yogya vastue. A 1.nTa.niShThura pArA.jikra. upamA.ThIka karanA. 1.ngA pakkA.muThabheDa karanA. N N A A 1.nigalanA DUba jAnA. surIlA.lakShaNa.html meddlesome medial A median A median N mediate VT mediation mediator medical A medicinal medicine mediocre mediocrity meditate meditation meditative medium N medley N meek A meekly Adv meet A meet VTI meeting N melancholy melancholy melee N mellow A melodious melodrama melody N melon N melt VI melt VT member N membership membrane memento N memoir N memorabilia memorable memorial memorial memorialize memorize memory N menace N menace VT menagerie mend VT menial A menial N menstrual menstruation mental A mention N mention VT mercantile mercenary mercenary mercer N merchandise merchant merciful merciless mercury N mercy N mere N merely Adv merge VI merge VT merger N meridian meridian merit N merit VT meritorious merle N mermaid N merry A mesh N mesh VT mesmerize mess N mess VI message N messenger metal N metal VT metal-ÂåÏè³áÏè metallic metallurgy metalworker metamorphosis metaphor metaphysical mete N mete VT meteor N meteoric meteorology meter N A 1. 1.2.vyApArI 1.nga khAnA sa.madhura.lAlachI.narma honA ghulAnA. sadasya honA 1. sammohana se achetana karanA gaDabaDI.njharI kA chheda.auShadha yA davA sambandhI. N A A N VT VT 1. davA.uchita.madhyasthatA 1. 1.eka prakAra kA nATaka svara mAdhurya kharabUjA.smaraNArthaka vastu chitropAkhyAna.dhAtu ke sApha karane kA kAma 1.ngama.unnati karanA kamInA. kAyA palaTa.nta 1. mausamaviGYAna.komalatA se ThIka.3. 1.kR^ipAlu. 1.mulAyama. yAda karanA.madhura.munAsiba. A A N 1.yAdagArI manAnA 1.2. VT 1. 1.chintana 1.yAda dhamakI DarAnA.jikra karanA. 1.dhyAna karanA 1. 1.vichAranA. 1.jhIla. 1.TahaluA 1.AdhyAtmika sImA sUchaka patthara nApanA ulkA. R^itu para nirbhara 1. 1. bhADe kA. kirAe kA TaTTU. sAmAnya.raTa lenA smaraNa shakti.laDAI.rUpa bheda.jAla kI jha.kAraNa.mAnasa charchA.utkR^iShTatA.. 1.rogahara.guNa sampanna koyala.nivedana patra 1.ndeshA.asabAba.matavAlA 1. bhojanAlaya eka sa. harakArA.milApa.smaraNotsava banAnA.Amane sAmane AnA sabhA.dayAvAna 1. smAraka.madura.paimAnA. 1. 1. udAsa 1. 1. N N 1.yogyatA.da. viShAda. A N 1. dhAtu kA kAma karane vAlA 1.2. A N A N VT N A 1. eka romana devatA dayA. yAdagAra. english to hindi dictionary . AtmavidyA sambandhI. 1.bilkula DUbanA.smaraNArtha 1.mArga. madhyamatA.mila kara lIna ho jAnA 1.bIcha me.guNavAna. madhyAhna rekhA guNa. auShadhI sambandhI.varNana charchA karanA.upayukta. R^itusrAva mAnasika.cha. jantu samUha. dhAtu vidyA.ndeshA lAne vAlA dUta dhAtu dhAtu se maDhanA 1.2.lAyaka honA. 1.kR^ipA.khudagarja.ngA matsyakanyA ha.vaha sipAhI jo dUsare mulka me.sa. N N 1. 1. 1.vichAra.sadasya 1..n pakaDanA 1. A N 1.komala. 1. N 1.yAda dilAne vAlA.prasha. N A N N N N A 1. sImA.hada kevala.. dhyAnI. saudAgara.auShadha 1.chAkara. budha.n bahuta viShAda hotA hai golamAla.smaraNa.DhIlA karanA. ulkA sambandhI.mAsika dharma sambandhI 1. dhAtu kA kAma karane vAlA 1. 1.n 1. 1. mAla.bhe.chintanashIla sAdhana. N 1.prasannachitta jAlI. guNI.parAkAShThA sambandhI 1.nsamukha.phUTa ghulanA. 1.vR^itA. 1.n paDanA.galAnA. nATaka. dhyAna.jAla me.khichaDI.madamAtA. 1.ngraha marammata karanA. dakhala dene vAlA.nsAnA.varNana karanA 1. dopahara kA. 1. dhAtu kA.komala.narma karanA sabhAsada.namra.mR^idulatA se. 1.lobhI 1. dayAlu.nsA yogya.bIcha bachAva karanA 1.shahAbA 1.vyApAra sambandhI 1.n 1. 1.mIThe shabda kA. 1.khabara 1.udAsI.njharI pha. 1.vyApArI kI vastue. mAhavArI. sochanA.n laDAI ke lie rakhe jAye.bhuja.n upasthita madhyarekhA bIcha me. 1.sa.sAmAnyatA 1. A N 1.rUpAntara karanA 1. 1.suvidhA kA milanA.hastakShepa karane vAlA madhyavartI.anugraha.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.n paDane vAlA chikitsA sa. smAraka banAnA.nba.sudhAranA.dhamakAnA 1.kaThora. yAdagAra 1.sammelana 1.ausata kA bIcha me.n reshama kA vyApArI 1.pAtra honA 1.auShadhIya 1. 1.dhAtu sadR^isha 1.

http://sanskritdocuments.aprAptavayaska.deshA. viyoga chihna. pIsanA N 1.nga.gaDhanta karanA 1. mishIgana 1. dUdha 1.yogyatA Adv 1.rIti A 1.nkShipta me.hulAsa. kIchaDa.smaraNa 1. mR^igatR^iShNA.karmakara.2.dUdha sA 1. lakhapati N 1.chhavi. kama. khAna khodanevAlA. senA. deshaparivartana.nkhyA.hR^idaya.dhAtu sambandhI 1.ausata kA 1.gabana karanA VT 1. mAikrophona.4.chhoTe me. dUdhavAlA 1. baunA 1. abhra N 1.Dha.nkashAlA.2. dUdha duhanA 1. lambAI kI ikAI. halkA.2. english to hindi dictionary .marIchikA.dUdha kA banA huA. khurdabIna.ntara gamana A 1.alpavayaska. bIcha. jora se.ngI N 1. laganA.amAtya.eka ya.3. TakasAla. darpaNa.Apasa me. ichchhA. rUpa. ausata darje kA. pAdarIpurohita.paimAnA. deshAntara jAne vAlA.. mITara sambandhI A 1.juvAra.nkanI 1.pradhAna nagara.rAya.durgati.nDala 1.ruchi.garbha girAnA.sAdhana rUpa N 1.ntara ko jAnA.nApa.sadR^isha honA 1.mata.asaphala honA.nDa. kIchaDa me.vipadA VT 1.laghu se' laghu karanA.pramoda.nga 1.komala 1.nakala utAranA.dila. laDAkA. sevA karanA A 1.parAkramI 1.mijAja 1.chitta lagAnA 1.sachiva. manasa.R^iNAtmaka 1.nyUnapakSha.ntra A 1.apauruSheya.khA pI jAnA. bIcha kA 1.khushI.kShudra. mikkI N 1.kataranA 1. desha kA bhItarI bhAga. denA.rAjyapadAdhikArI.nakala yA anukaraNa karanevAlA.anuvIkShaNa ya.juhAnA. dasa lAkha N 1.khyAla karanA.2.michalA kara bolanA.madhya 1.kautuka.prabala.n. naukara. adbhuta. machhalI kA vIryya. ma. chakkI kA pATa 1.bheSha badalanevAlA 1.anAdara karanA.nba.tAkatavara.nga bharane vAlA. vidhipUrvaka.nkhyA N 1. sikkA DhAlanA.bAla N 1.ghaTAva.bala. kama.khAna.kuchAla VT 1.anuchita kArya me.samajha.ndhI.alpamata. sacheta.laghu. paraspara vivAha sambandha karanA N 1. ashuddha gaNanA karanA.chhoTA.ntrI Adi kA pada.ngI.nA N 1. bIcha.ja. hAranA.buddhi. ma.dilerI.pramukha nagara A 1.bhA.2.vistArapUrvaka. deshA. chhoTe chhoTe TukaDe karanA.2.vichAranA. bArIka.sAvadhAna 1. niyojya yA adhikR^ita puruSha.2.R^iNakA chihna 1.html method N methodical metre N metric N metrical metropolis metropolitan mettle N mica N michigan mickey N microcosm microphone microscope microscopic mid A midday N middle A middle N middling midget N midland N midnight midst N midwife N mien N might N mightily mighty A migrate VI migration migratory mild A mile N mileage N militant militarism military military militia N milk N milk VT milkman N milky A mill N mill VT millennium miller N millet N million N millionaire millstone milt N mimic A mimic N mimic VT mince VI mince VT mind N mind VI mindful A mine N mine Pron mine VTI miner N mineral A mineral N mingle VT miniature minimise minimize minimum N minister minister ministerial ministry minnow N minor A minor N minority minster N mint N mint VI minus A minus N minute A miracle N miraculous mirage N mire N mire VT mirror N mirth N misadventure misapply misappropriate miscalculate miscarriage miscarry miscellaneous 1.balA. khAna khodanA 1.chuhala N 1.mAnasa.chhoTA samajhanA VT 1.alaukika karma.bahuta 1. anukaraNa karanA.AinA.dhokhA.balapUrvaka.ma.ntrI sa.abhiprAya.2.ntrI ma.ntra sambandhIya 1.mR^igajala 1.n lagAnA VT 1.garbhapAta honA A 1.nyUna. smR^iti.mahAna.nga 1.sUkShma 1.kodI.chitta. parAkrama. shUratA. chhandasa.phaujI. dUdhiyA. sUkShma jagata N 1. khanija.tuchchha.samudra se dUra N 1. rAjadhAnI.svarabaddha.tillI 1.2. sainya bhAva Adhikya A 1. mIla. kama se kama rAshi yA sa. mIlavAra bhattA A 1. sAmarika.2.n ra. sa.ntra jisase dhImI se dhImI AvAja bhI ThIka sunAI de N 1.rupayA paisA DhAlane kA sthAna.eka jagaha chhoDakara dUsare ko jAnA N 1.ntrI.anAdara karanA. dhyAna denA.chamatkArayukta 1.pisana hArA 1. adhikAraprApta. nAbAligI. nakalachI. maTaka kara chalanA 1.maTha 1.apanA 1. rAjadhAnI kA 1.yuddhakArI N 1. Ananda. mailA karanA.nba. krama.khanija padArtha 1.khadAna me.laghu se laghu karanA. dAI 1.hoshiyAra. shaktimAna.ndhI.2. Ashcharya. khadAna.kArakhAnA 1. nakalI.madhyama 1.padmarUpa N 1. madhyAhna 1.taura.ajIba. nAgarika senA.shakti.kramAnusArI.chahalA 1.Dha..mITara. nyUna sa. dhAtu.karanA.n sambandha karanA. chitra me. merA.niyamashIla 1.anya peshe vAle loga jo laDAI ke samaya sipAhI kA kAma de 1. anuchita kAma me.3.n kAma karanevAlA 1.paddhati.chAla. ma.bahurupiyA.2. bIcha kA.AdhA kosa 1.vividha 85 of 157 2/29/2008 9:15 PM .ArasI 1.chabA kara bolanA. nAbAliga.yathAkrama.2.sevA.pada 1.vR^ithA honA.chhoTA.3.lihAja karanA.3.phauja 1.alpavayaskatA 1. bAjarA.vidhi.ja.sevA sa. milAnA. chakkI.n VT 1.gauNa. chakkI chalAne vAlA. eka prakAra kI chhoTI machhalI 1.Ta. madhyarAtrI 1. abhAgya. upayukta kAma me.khabaradAra. banA kara bolanA.madhya A 1. milA julA.pachamela. chhoTI tasvIra.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.madhyasthita. chhanda.R^itu parivartana para sthAna chhoDa dene vAlA 1. chhoTA karanA.g VTI 1. sura.n na lAnA.anukaraNa kiyA huA 1.. podInA 1.chamatkAra A 1.mulAyama.2.n lAnA.n DubAnA 1.kamI. madada denA yA karanA.2. chhoTA karanA.chhoTA samajhanA 1. niShphalatA. ulaTa jAnA. sahasra varSha 1. girajA visheSha. garbhapAta.ku.apradhAna 1. anuvIkShaNa ya.laghuchitra.

nyama.dika karanA. galata khabara denA.bheje hue loga.bhUlA huA.nchAne vAlA.shA.AdratA tila.niyuktavada.2.nakshA.gaurava.chUkanA.ma.2.kuThaura rakhanA ashuddha paDhanA.html mischief N mischievous A misconduct N misconstrue VT miscreant N misdeed N 1. mob N 1.dIna.3. mobilize VT mock A 1.halakA karanA 1. kuchAla.jana samUha.shakala.namratA 1.dhokhA denA kanyA.uDAnA 1. paradA.rUpaparivartana. nukasAna pahu.sudhAranA gIlA.beimAnI se ( kisI kA kAma) karanA.sa.2. mistake VTI 1.badachalanI.ashuddha varNana karanA 1.veSha.Dha. sIla.nsI uDAnA.vihAra.bahaka jAnA na lagAnA. missile N 1.mishrita. kuchha kA kuchha samajhanA. adhama jana ikaThThA hokara dhAvA karanA.nti. AvashyakatA..bhUpati.chiDhAnA.jora.shaka. nAstika.ngata nAma 1.madhyama. mixture N 1.nakala.anupasthita mishana. moment N 1.Adhunika hAla kA AdamI..nikammA ka. http://sanskritdocuments. pavitra. rokanA.mahAshaya.thoDA 1.sa. TIlA.ha.vAnaprasthAshrama.adhIshvara.ghaTAva.bhUpAla. misinform VT misinterpret VT misjudge VT mislead VT 1. sabhApati.khandaka shora machAne vAlo.shamana. mistake N 1.nakala utAranA.mulAyama karanA.nga.sudhAra.shubahA.sandeha Apatti.durbhAgya 1.milAnA milA huA.shubahA.bhejA huA dharmopadeshaka 1.preritajana. model N 1. shrImatI.2.bejA khrarcha karanA.mishraNa sisakanA. eka rAja shAsana. mockery N 1.ashuddha mArga para chalAnA 1.ncha nayA. mistletoe N mistress N mistrust N mistrust VT misunderstand VT misunderstanding misuse N 1.n banAnA.halakA.gurutva.pala.dhu.milAva.rAjan.Avega rAjA. jhUThA bayAna. mismanage VT mismanagement N misnomer N misplace VT misread VT 1. ashuddha artha karanA 1.Adarsha.n sAhiba.nigraha.mahodayA 1.chheDanA.mishana sa.avishvAsa karanA. aNukaNikA.ndha karanA.mahatvapUrNa 1. Avashyaka. mithyA nAmI.halakA karanA baDe pAdarI kA tAja dastAnA. barabAda karanA.bhUla.ra.kucharita. mob VT 1. rUpAntara.avinaya.2.akhADA 86 of 157 2/29/2008 9:15 PM .lAlachI. sandeha.dhImA karanA.2.avishvAsa karanA. mock N 1. english to hindi dictionary .gatishIla. misfit N 1. galata jagaha para rakhanA. galata samajhA huA.ashuddha samAchAra kahanA 1.ngA Adi jAnavara pighalA huA.satItva. mitt N 1.vaha manuShya jo matasambandhI shikShA dene ke lie bhejA jAtA hai.nti durbhAgya.ashuddha varNana tuShAra.DhalA huA kShaNa.n kA bunA huA dastAnA dastAnA.vilApa karanA khAi.badI.asthira.sAmAnya. premikA.amara bela 1.nsI.bhejanA.3. mock VT 1.barchhA. misrepresent VT miss N 1.nirAna. guruvAina.njUsa.ntara karanA.mulAyama karanA. ANavika. galata samajhanA.lajjA.bigADa.kama karanA. shaka karanA..ndira.ngUThA dikhAnA ha.apaprayoga.bhigonA 1.ashuddha artha karanA.ndeha karanA 1.n yA a.aura samajhAnA 1.durAtmA kukarma. galata artha lagAnA.rAShTra. galata bayAna karanA.eka dama kA 1.nbandhI 1.u. galata hijje karanA. bigADa.durAchAra 1. molten A 1.bhrama.galata rAha batAnA.prakAra.adhR^iShTa. chAla. bhUla me. moat N 1.sabra.galata artha lagAnA 1. pAdarI.2.gaDhanA. miss VI 1.sA. dhairya.shoka karanA.dukha.ThIka.chapala 1. moan VTI 1.njUsa kI bhA.vinaya.upahAsa chalana.tabadIlI rUpA.namI.2.burA. mUlya 1.pa.bahuta chhoTI vastu 1. model VT 1. jIvana kA dhyeya 1.ashuddha akShara batalAnA 1. chhachhUndara 1.u.mila ke AkramaNa karanA hilane Dulane vAlA. mixed A 1.preraNa.ndhI 1.duHkha denA mulAyama karanA.nyata.gR^iha svAminI.rUpa denA.burI taraha kAma me.nchA banAnA. miss VT 1.rUpa.sa. modest A 1. molecular A molecule N molest VT 1. ka.galata nAmI.nama karanA.eka rAja ta.virodha anuchita vyavahAra.nka mArane kA astra gAyaba.preShaNa.4.tarI. galatI.aNu sa. hAni. laghukaraNa.ndha 1.paNDitAina. mithyAbodha. mix VTI 1.galata samajhanA N 1.nkochI.burA kAma.vipadA. kShaNika. momentary A momentous A momentum N monarch N 1.ThIka praba.hAla kA.shanana. mitigate VT mitigation N mitre N 1.gati shakti. halakA karanA.avishvAsa.mandA.chhoDanA bhAlA.avichAra karanA. misfortune N misgiving N mishap N 1.sUrata badalanA.2.burA bartAva karanA.nama.galI huI dhAtu kA banAyA huA.shAnta. dukhita.koharA.ati lobhI. ghaTAnA.2.baDA bhArI.ncha yA sabhApati bananA 1. jhUThA bayAna karanA.kR^itrima. missing A 1.kumArI.mitavyayatA 1.duShTa 1.ngaliyo.Adhunika manuShya sushIla.priyatamA.kukarmI.adhama.kaNa satAnA.kupraba.2.namra.dukha.kuhAsA.durAchAra 1.Apada.dhokhA denA.n sabase pradhAna 1.sIlA.gho.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.pApa.vilApa ra.ekAdhipatya 1.galata rAya lagAnA bahakAnA.khambA.kupraba.klesha ThIka na Ane vAle vastra 1.chUka khAlI jAnA.jamAva.rIti namUnA.ghaTAnA sIpa.Daula DAlanA 1.2.nsI ThaThThA. pa.bAta pheranA 1.mithyA buddhi. modification N modify VT 1.durAchAra.bigADanA 1.nsho kA mela.chUka 1.vinIta. misdemeanour N misdirect VT miserable A miserly A 1.adhyApikA. bada intajAmI.nukasAna.nja karanA.ThaThThA karanA. mission N 1.mithyA kathana karanA.asa. mollusc N 1.kShaNa mAtra kA.ThaThThA muha.kuprayoga burI taraha rakhanA.kama karanA.ndeha karanA 1.burA bartAva. kuchAla.ha. durbhAgya.kuprayoga karanA pAI.n lAnA.ndha na karanA. kaNa.shubahA karanA.ApadA 1. senA ko laDAI ke kAma ke lie chalAnA nakalI.sadAchArI sushIlatA. misery N 1. sa.mithyA kathana. upapatnI.nApa banAnA.madhyama karanA. moisture N mole N 1.nba.ngaliyo.khala. maTha. svAminI.5.shrImAna 1. mitten N 1. AkAsha belI. mode N 1. monarchy N monastery N 1.nja. mishana kA.nda.kamI.benasI. misuse VT 1.chhoTA sikkA.2.phe. galata patA likhanA.a.janatA.jamaghaTa.ndha bhUla.hAnikara.asaphala honA.galatI bhUla karanA.vipatti.2.gurutva pUrNa. modern N 1.ntra.savinaya.karAhanA.aNukA. modesty N 1. moderate A moderate VT moderation N moderator N modern A 1.lApatA.massA.ashuddha nAma.bhaTakAnA 1.jhUThA nAma. moan N 1.khoyA huA.2.n kA bunA huA dastAnA milanA.2. mistaken A mister N 1.jarUrI. apanI jAti me. mollify VT 1. shaka. moisten VT 1.sa.bhinna bhinna guNo.jhUThA upahAsa.3.bhIgApana. rAjya.kama karanA.anatikrama.asammati.bAnagI.ashuddhi.bhIgA gIlA karanA.narma karanA. mite N 1.anuchita vyaya karanA.burAI 1. bada intajAmI karanA.n kI bhIDa. moist A 1.shoka. mobile A 1. missionary A missionary N misspell VT misspend VT misstate VT misstatement N mist N 1.

ndramA dvArA.bhalamanasAhata.3.ndriyadamananA..grAsa 1.nyAyatA.2.bahura.3.n se milakara banA huA akShara N 1.sthira VT 1.atirikta 1. bhaya. achala.prabhAta. DhAlanA. Apa hI Apa bAta chIta. pUrA adhikAra prApta karanA.nchAlana ya.nnyAsI.nba.nchA.jaDa. mAtR^i.2.giravI rakhanA. kAraNa.chUnA.sa. phaphU.kUchI.chahalA 1.ndanI kA.thakAne vAlI N 1..ngoliyA desha kA.mR^ityu kA anupAta. prANaghAtaka rUpa se.bahuta adhika 1.vajaha 1.n ko vasha me.maraghaTa.eka svara.ngoliyA desha kA nivAsI A 1. kahAvata. nIti upadesha denA. svabhAva.akasara.smAraka chihna rUpa. upadesha.nga.pradhAnatayA. chalAne vAlA.AcharaNa sa.n.nDa.2. pachchIkArikA.nAsha. ma.samAdhi A 1. mausamI havA.bhArI.jyAdA Adv 1. rupayA. naitika.kI akSharo..nchA banAnA.2.dharmAchAra.vAdavivAda karanA.vyApArI 1.Ane vAlA dina 1.n ke lie lohe kA pattara jaDA huA jahAja 1. ekAdhikAra.uchita.mAtR^ibhAva A 1.nba.glAna 1.marane vAlA. kAI.saverA.dasta A 1.eka hI Dha. mAtA sI.shrImAna 1.bahudhA. mAnITara. baDA.nItividyA.rAkShasI. http://sanskritdocuments. smaraNArthaka.n kI sI.aura bhI.dharmatA VI 1.ndhaka rakhanA. dhanavAna.dUShita 1.jisame.2. udAsa honA.subaha.ngo kA vastra.dabAnA.dayAlu.maraNAdhIna. naitika rUpa se.mUsA sanbandhI 1.nikAsa N 1.nishAnI.ujiyAlI kI huI N 1.ndrikA 1.2. chiDachiDA. gArA.mAnasUna 1. ThIka.dAruNatA A 1. kabrasthAna. pata.karAlarUpatA.eka strI se vivAha karane vAlA N 1.nga N 1. cha.ghora.sa.sAtvika.ndanI.ma.ngara DAlanA 1.ngala 1.dhanI.chAla.gati.jisase pAlana poShaNa huA ho.2.2.ndI 1. nItiGYa.shikShA N 1.ruShTa. la.mahInA 1.jaDAU kAma 1. bandara.ekAdhikAra karanA.nimitta.nItishAstra upadeshaka.nDa.karAlarUpa 1.4. jhADU. monogrAma.nba.malIna 1.ngA.kisI vastu ke bechane kA samasta adhikAra. maraNAdhInatA.2.nba. cha. chA.jananI. ra.pracha. chalAne vAlA.vikraya kA adhikAra A 1.ndanI A 1.Arthika 1.jhapakI lenA 1.Adarsha vAkya 1.naitika shikShA denA 1. nashvara.nDa rUpa se 1.kapaDe kA kIDA 1.okhalI N 1.ndhI A 1. mahAshaya.kula apanA kara lenA. miTTI kA me.mahanta. bigADanA N 1.khAsakara.smAraka chihna.ndanA 1. udAsa yA susta manuShya 1.ndhI. bhinna bhinna ra.sUrata.jhADU denA 1.nga bira.ntra 1.5. nIti.mAtA sadR^isha.sivAra 1.ndhI. duHkha denA. bechane vAlA.dravya. manuShya jAti Adv 1. machchhaDa.prANa lene vAlA. chA. gU. samudrI ghoDA. mAsika patra yA patrikA N 1. ma. yAdagAra.Atmagata bhAShaNa. eka patthara kA khambA N 1.ubasA huA 1. kala.rAkShasa.maraNa shIlatA. U.prAtaHkAla.sadAchAra se 1. daladala.2.deshI 1. prastAva.jhADanA.2.ja.chitta vR^itti.rehana rakhanA.rogIlA. adhikatara. mR^ityu. dhonA.sA. chetAvanI dene vAlA.ngoliyA desha kA rahanevAlA N 1.chalane kA Dha.indriyo. ma.nItishAstra.bhAva.eka strI se vivAha N 1.daladala.mAtA.giravI VT 1. eka patnI vivAha.html monastic monetary money N moneyed A monger N mongol N mongolian mongolian monitor N monk N monkey N monogamous monogamy monogram monolith monologue monopolize monopoly monotonous monotony monsieur monsoon N monster N monstrocity monstrous month N monthly A monthly N monument monumental mood N moody A moon N moonlight moonlight moonlit A moonshine moonstruck moor N moor VT moose N moot A moot VT mop N mop VT mope N mope VI moral A moral N moralist morality moralize moralize morally Adv morass N morbid A more A moreover morning N morocco N morose A morrow N morse N morsel N mortal N mortality mortally mortar A mortgage mortgage mortify VTI mortuary mosaic A mosaic N mosque N mosquito moss A moss N most A most Adv mostly Adv moth N mother A mother N motherhood motherly motion N motionless motivate motive A motive N motley A motley N motor A motor N motto N mould N mould VT mouldy A mound N N 1. gamana.masalA.rUkhA.rugNa.3.ndI lagA huA.preraka 1.nghanA.kalpita viShaya para tarka vitarka karanA 1. mAtR^itva.pravartaka.n hone vAlA N 1.3. chikanI miTTI.sadAchArI manuShya N 1. bhora.bahuta adhika 1.prIti karanA 1.mauta. maThAdhikArI yA maTha sa. eka patnIka. rahana. ba.prAyaH. chiDachiDA.pravR^itti.mA. pravR^iti.masA 1. pachchIkArI.sadAchArI.dhana 1. topo.maThavAsI. deva. saba se adhika.dhArmika 1.pachamela 1. dharmAcharaNa rakhanevAlA.cha.n karanA.susta honA.janma kA. habashI.n.2. naitika viShayo.sA. masajida N 1.sa.ngA.ijArA lenA N 1. mAsa.upadeshaka.ekasvara.AdamI N 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.nta 1.chittabhrA. bahasa karanA.ndramA kI jyoti. eka hI svara me.TAlA 87 of 157 2/29/2008 9:15 PM . prANaghAtaka.2. asvastha. kAI lagA huA.Ashcharyajanaka 1.2. bahuta baDA DarAvanA.2. umdA mulAyama chamaDA 1.meharabAna 1.svagata bhAShaNa VT 1.dariyAI ghoDA 1. nIti shAstra.pracha. kriyA kA bheda 1. bahasa ke yogya.paisA.ngoliyA nivAsI 1.uShAkAla 1. adhika.svarabheda.vivAdAspada 1.mana kA vega.2.koI adbhuta DarAvanI vastu N 1.ghoratA. chA.smAraka chihna sa. phaphU.udAsa.nkaratA. eka prakAra kA hiraNa 1. rechana.saudAgara.puchArA 1.dharmAcharaNa. moTara.nivedana. kharala.samasvara.mAhavArI 1.udAsa.nga.bandhaka. manuShya.chA.n kAI lagI huI ho 1. mAtA.maThadhArI 1.kapi N 1.shashi A 1.mukhyataH 1. mAsika.shmashAna 1. eka hI AvAja. yatI. pAgala.abhiprAya.mA.dharmAchArI.gahana rakhanA 1. saba se adhika.n para bolanA likhanA yA vichAra karanA VT 1.cha. mishraNa 1. chAla.i. rupaye paise kA 1.adbhutatA. kaura.chA.pushtA. english to hindi dictionary . protsAhita karanA.preraNA.ndhI.TukaDA. rupaye paise kA.ndanI kA.dravya sa.nchAlaka 1.ndra.mUla.bImAra sA.ndanI me.sikkA.tunuka mijAja.2. sivAya isake.chandramA. kIchaDa.

krodha dilAnA.bahuta dera taka. balavA karanA 1.phaphU.ghoDe para savAra honA.3.tAlaikya surIlA.. 1.DhakanA.2.parvata 1. 1.gU. N 1. A N N 1.snAyu. N 1. 1.shaharasamAja sa. 1. 1. parivartana.baDabaDAnA mA.baTTA 1.sajAnA.kuDabuDAnA. 1.ndhI. vidroha karanA bhunabhunAhaTa. N 1.nsA.ndhalA ma.susvara 1.harakata.n bolanA.muhAnA. varNasa. haThI manuShya.n kI tarapha se bAta kahe.tAla.daladalI.pesha karanA 1.3.2.upAya. 1.busA huA.2. balavAI. 1.nha me.vadhika 1.nha me. chUhedAnI.gurrAnA 88 of 157 2/29/2008 9:15 PM . kaura. 1. 1. 1.ndI me.vadha karanA.saraso.vidroha.nsA karanA.hi.ngA 1.kautukAlaya 1. 1. 1. A 1.karuNAtmaka kATanA.baka baka karanA.vAgdevI dhyAna karanA.n muha.mu.asthAvara chAla.jhuNDa.ngIta.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.bakheDiyA. shikAyata shikAyata karanA. guNaka baDhAne vAlA 1.n DUbanA.loTA.sa.masAlA ityAdi lagAkara rakhI huI lAsha. 1.sIpI.. 1.guragurAhaTa.nda dhvani.kaTorA 1.nha banda karake khAnA mamI.khA jAnA.lAjamI honA.sa.bhIDa. gamI kI poshAka.gaganadhUla. 1.nchha mukha. 1.ngIta vidyA.2.duniyAvI.eka machhalI 1. sa.nagarapAlikA. kukuramuttA.majabUta dhyAna. ba. rakta pipAsu.ndhI 1. 1.shoka karanA.chalanashIla.nba.khayAla karanA.2. 1.oDhanA.jaraba 1.nghA.chhA.nva kIchaDa.bahuta kAla taka bahuta bahutAyata.gavaiyA. 1.3.marmaradhvani.khyAla.nba. N A 1.laya.chabAnA.. A N 1.hatyA mAra DAlanA. N 1. nAgarika. hR^idayadrAvI.ra. 1.akrama dhu. shahatUta AdhI saDI ghAsa khachchara.ra~nja.baDe baDe pha.hR^idayagrAhI.mAtama.mailA karanA.ndhI.ngItaGYa.dhu. 1.hi.nkara malamala. myunisipailiTI. shokayukta.aisI sa.samUha chupa.n lagAyA jAe.ghAsa kATanA ghAsa kATane vAlA.2.baDabaDAnA.shaharI.gIlI miTTI gaDabaDI. 1. 1.njIdA 1.puThThA.parivAhaka. 1. dIvAla para chaDhAyA huA vadha.chheDane vAlA.2.gaDuA.ndUka dhArI sipAhI tAjI sharAba chAhiyenA.guNana. pravaktA.n maDhanA 1. chalAne vAlA.dvAra. 1.avyavasthA.vaha sabhA jo shahara kI saphAI ityAdi ke lie sthApita kI gI ho 1.ghAtaka. sonA chA.haDapa karanA. 1.nta karanA.a.relapela 1.hatyArA.snAyu sa. N N A 1.ndhI chAra divArI me.khoDI.tabadIlI mauna. chAla. 1.A.nsArI.hatyAparAdhI ityAdi sa.5. 1.ngIta sa.nba. vilApa.2.anivArya honA rAI saraso. N 1.2.balavAna.nba.vidrohI 1.bAgI.nkanA.nkanA. gho. 1. pahADI.vilApI 1.purAnA.nha bhara.balavA.dIvAla sa.nTanA.hatyArA. bhIkha mA.jamAva. 1.4. 1.2.gaDabaDa karanA. 1.2.chalatA phiratA.nsArika.nba.2. pahADI manuShya 1.bajaiyA kastUrI.2.phulakI. kATanA.ndA huA 1.ndhI.sura.AbakhorA.n.chupachApa eka prakAra kI madirA mu. baDhanA. 1. bAje kA vaha hissA jisame.2.shlema. A N 1.mUsa mUsa pakaDanA 1. N N N N VI VT N 1. http://sanskritdocuments. chAla. rAga.ndherA. haTAnA.momiyAI.nga bha.nke lagAnA sa. N 1.sA.chhipAnA maphalara. VT N VI A 1.loDhA. 1. pahADa.prastAva.apavartya 1. shoka sUchaka kapaDe pahananA shoka karane vAlA.halakI roTI.bhunabhunAnA.2. guNA.nAmAvalI ekatrita honA ikaThThA karanA saDA.bagAvata. jhagaDAlU. 1.nkhyA jo ki dUsare se pUrA pUrA bhAga ho sake.bAgI. khachchara hA. 1.socha vichAra me.ndhI.nkane vAlA chhau.uttejita karanA.kIchaDa kA halakI TikiyA.mUsadAnI 1.adhika honA 1.2.nganA gala gaNDa roga.chapAtI DhA.parvatamaya vilApa karanA.nA 1.dhyAna anyatra honA ajAyaba ghara.pahADa chaDhanA.gAna sa.baDabaDAhaTa.prastAvakartA chalatA huA. chATananA 1.ronA.Avashyaka honA.garama rakhane ke lie rumAla ityAdi pyAlA.kichakichAnA. baDhAnA.3.kaphAdi mala.gaura.n ba.bahuta. 1. mu.vichAraNA.kalarava.gati.susvara. laDAI kI sAmagrI dIvAla kA.2.nba. 1. guNAkAra.n kA paudhA hAjirI.ghAsa kATane kA yantra adhika.nga karanA 1.chara.nda karanA a.bahutAyata.thoDA 1. 1. pahADI.muhanAla uThAne yogya.shoka sUchaka vastra chUhA.ndalA.mu.a. mAra DAlane vAlA. 1. 1. 1.khatama karanA.shlema lagA huA balagama.nigalanA. 1.shlema sa. prastAva karanA.ndhalA karanA. 1.kaNThamAlA chapara chapara khAnA. bAhulya. 1.shoka.niHshabda mUka.vaha AdamI jo dUsaro. guNA karanA 1. sa.2.mashka 1.ndhI. puThThe kA. 1.baDabaDAhaTa dhIre dhIre bolanA.gandalA karanA mailA.nda kutaranA. 1. mU.parvatI.n lenA. chabAnA.chheda mu. 1.2.yatna chalAnA. 1.rone vAlA.masAlA denA mUsala.chalanA.chalana pravartaka.chupachApa.ipharAta.udAsa.adhikatA chikanA.nsa peshI.bakheDiyA.mUka. eka go. ukasAnA.html mount N mount VTI mountain mountaineer mountainous mourn VTI mourner N mournful mourning mouse N mouse VI mouse-½èÏÈè moustache mouth N mouth VT mouthful mouthpiece movable A move N move VTI movement mover N moving A mow VT mower N much A much Adv much N mucous A mucus N mud N muddle N muddle VT muddy A muffin N muffle VT muffler N mug N mulberry mulch N mule N mull N mull VT muller N multiple multiplication multiplicity multiplier multiply multiply multitude mum A mum N mumble VTI mummy N mump VTI mumps N munch VTI mundane A municipal municipality munition mural A murder N murder VT murderer murderous mure VT murky A murmur N murmur VI muscle N muscular muse N muse VTI museum N mushroom music N musical A musician musk N musketeer must N must VI mustard N muster N muster VI muster VT musty A mutation mute A mute N mutilate mutineer mutineer mutinous mutiny N mutiny VI mutter N mutter VTI 1. bahutAyata.nba.ga. english to hindi dictionary .laukika 1.vidrihI gadara. N N 1.nha. sarasvatI devI.nirdayI.jyAdA. 1. 1.

ntarjAta. mAlA.ndhI. bheDa kA mA. jAtIya. matalI.nTA.parichita rUpa se 1.eka desha yA rAjya ke loga yA nivAsI.mohanamAlA 1. DamarUmadhya 1. prAkR^itika yA sahaja banAnA.nhokara jahAja yA nAva jA sake VTI 1.nda lAne vAlI davA. arthAta. ekAeka pakaDa lenA.nkarA. duShTa.nda lAne vAlI. bhraShTA strI 1.kaThinAI se 1.baila. lAchArI.jAba lagAnA 1.rAShTrIyatA N 1. rumAla.ndhanA.2. english to hindi dictionary .jAtIya kShaNa vA svabhAva.aGYAta 1.ndha kA. roA.nikaTa sa.jisame. garIbI. TaTTU 1.nAvika vidyA. kama dekhane kI bImArI.anivArya.jahAjo.varNana.jAtIya anurAga.4. bahuta sA.jI machalAnA A 1.2.3.bhunane ke lie 1.ashlIla 1.gUDha 1. kIla jaDanA. chhipA huA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.nha bA.khU.anAbhUShita 1. AvAja jo nAka se nikale.paidAyashI 1.kahanA N 1. maTTI kA tela 1.3. paurANika kathAe.2.varNana karane vAlA. bAdala sA.jarUrI A 1.janmabhUmi. gulubanda. mailA.atyanta nikaTa se. kisI chaukasa vyakti kA sa.asalI. bayAna karane vAlA.2. jahAjI 1.rAShTrIyatA.ngochhA A 1.kaumI.gupta.nga kA.rAShTrIyatA kA samarthaka. parimita yA ta. Arambha hotA huA.mA.sahaja rUpa se 1.lagabhaga.batAnA A 1.kathA kahane vAlA 1.kisI sthAna me. sakarAI se.naTakhaTa 1.nsa jAnA 1.pratiShThA.kaNTha.saphAI.adIrgha dR^iShTi 1.ndhI.kahAnI A 1. mallAhI.nba.umdA taura se.napharata karanA. jahAja yA nAva khene lAyaka.umdA.3.doSha nikAlanA 1.amakaTa.prasiddhI.n 1.uThane vAlA.a.baDhane vAlA.mAyAshakti 1. kathana. eka jAti yA rAShTra banAnA.sa. aspaShTa karanA..thUthana.2. tArA ma.ThuNDI A 1.njhIgarI. pahADa kI choTInA.jAtIyatA.nga.jarUrI.2. deshIya paudhA yA jAnavara N 1.n kA samUha.lAjamI VT 1.nyogavasha pha. Avashyaka karanA N 1.4.jhapaTa lenA 1.nikaTavartI.rIti.nAvika 1. paraspara kA. ta.utpattisthAna 1. jala yAtrA karanA.jA.gappa N 1.avistR^ita.rAShTrIyatAvAdI N 1.me.dasa sahastra 1.ncha kara.nidrA janaka N 1.nGYA 1.apanA banAnA.galpa sa.svabhAvataH.jala paryaTana. kuchha nahI.Apa se Apa.nAma lenA.nghanA.anunAsika akShara 1.prAyaH 1.devatAo.aruchi.2. anaginata sa. jAraja. nikaTa AnA.galA.shuddhatA A 1. http://sanskritdocuments.nAka kA 1. janma.lagabhaga. jhapakI. pAsa. janmakAla.varNana N 1. deshI.to.balki.mA.2.daridratA dInatA. samudrI bImArI.jAtIya ekatA tathA svAdhInatA kA pakShapAtI.aruchikara A 1. nirmalatA. asvIkR^iti.a.kArya 1.ndu 1. mallAha.n janma liyA huA.jalasenA 1. kahAnI kA.sa.kathA.satAnA.yAnI.ndUka kA sirA 1.aparipakva 1.galA kATanA.khAlisa.khuda ba khuda.asajjita. yoga vidyA.avashya karake.jAba.rahasya 1.nAvika 1.2.ngha.2.nha.devagAthA 1. ba.nsa.nAkhUna.3.nekaTAI.2.2.honahAra.vivashatA.pahelI.n kA beDA.rUpa. deshabhakti. jAtIyatA.sutharA. anudAra. sApha.janmI. ghR^iNAjanaka.svajAti prema.nkhyA. prayojana.U.2.jahAjI.tArA ma.2.hajAro. jAti yA desha ke adhikAra denA Adv 1.dhu.tatva.kathA.prakAra.n.galAbanda 89 of 157 2/29/2008 9:15 PM .3.adhobi.jahAjarAnI.nga karanA.hAra. pAsa se. galA ghoTanA.paidAyashI 1. parimita. giraje ke bIcha kA bhAga 1.janmaprApta svabhAva. jAti.nirlajja.3.vidhi.chhoTA 1.gappI N 1. nakha.ndI. bheda.Ishvara se sAkShAta darshana kA abhilAShI N 1. majabUra karanA.janmasthAna.2.varNana karanA. rAShTravAdI.2. sAmudrika.mAra DAlanA N 1.AvashyakatA.svachchha. laDAI ke jahAjo.kisI visheSha jAti kA. apane deshavAsI N 1.kissA.hArdika rUpa se.lagabhaga.bayAna. chhI. mu. karIba karIba. patAla.banAvaTa.html mutton A mutton N mutual A muzzle N muzzle VT myopia N myriad A myriad N myrtle N mysterious mystery N mystic A mystic N mysticism mystify VT myth N mythology nab VT nab VT nadir N nag N nag VTI nail N nail VT naive A naked A name N name VT nameless namely Adv namesake nap N nap VI naphtha N napkin N narcotic narcotic narrate VI narration narrative narrative narrator narrow A narrow VT narrowly nasal A nasal N nascent A nasty A natal A nation N national national nationalism nationalist nationality nationalize native A native N nativity natural N naturalist naturalize naturally nature N naught A naught N naughty A nausea N nauseate nauseous nautical naval A nave N navel N navigable navigate navigation navigator navy N nay Adv nay N near A near Adv near Prep near VI nearly Adv neat A neat N neatly Adv neatness nebulous necessarily necessary necessitate necessity neck N neck VT necklace necktie N 1..nagna.benAma.vivasha karanA.5.adUra. kIrti. potAvalI.gupta 1. maveshI.lAkho. kahAnI.anunAsika.nashIlI. sa.guptArtha.nga karanA.sR^iShTi.2.michilAI. svabhAva se.rahasyavAda 1.ughArA.aura bhI 1. jhapakI lenA. rahasyavAdI. sadA.umdagI. rahasyapUrNa.kahAnI. mUla nivAsI. jagata. kathA.pAsa AnA 1. gumanAma. laDAI ke jahAjo. jI ghinAnA. giraha 1.napharata denevAlA.asalI. anivArya rUpa se.pArasparika 1.ta.sAmudrika yAtrA karanA.pashuvidyAviGYa.bhAva. yAdagAra.svabhAva.gUDha GYAna.svayam.ngA. jau. prakR^itivAdI VT 1. hinA.mekha.gAya.U.svachchhatA se N 1. kIla.2.kauma. nI.nauvAhana N 1.svAbhAvika. vyartha 1.prakR^iti.n.yathA A 1. hone vAlA.rAShTrIya.viruddha mata 1.n kA beDA. shUnya 1.n.svAdiShTa. nAma.njA.nkIrNa.3.dariyAI.3.najadIka. nAma rakhanA.kalpita kathA. prAkR^itika.niShkapaTa.nDala sadR^isha. bheDa kI pasalI.gupta bAta.2.sammilita karanA.nhadI A 1.dabochanA.njhI.sarva sAdhAraNa kA N 1.TolI.nba.jahAja chalAnA N 1.pareshAna karanA.harAmI N 1.inakAra.jahAjI vidyA.2.shikharanA 1.nkIrNa 1.rAShTra A 1. nAsikA sa.Apasa kA. mu. sa.mukharodhanI.n kI pustaka.ndhalA Adv 1.shuddha. garadana.ghR^iNA karanA.pechIdA karanA.spaShTa.2.gaurava.gUDha.usI nAma kA manuShya 1.nDala kA.nirA 1. padArthaviGYAnI.kathana karanA.khulA huA. deshI.n 1.muharA.janmaprakAra.ghabaDAnA 1. nikaTa. nahI.sikoDanA Adv 1.n kI kathAo. na.nidrauShadha 1.nAmavarI.jatthA.2.avashya.AvashyakIya. pahiye kI nAva. jAti VT 1.kIla lagAnA 1.svachchhatA.ubakAI VTI 1.prAyaH 1..Dhora 1. nI. janma kA.achchhe Dha.2.sahaja. Avashyaka.npati Adi banA lenA 1. galpa priya.saralamati 1.n. pa.jAtIya sa. nAbhi. saphAI se.hamanAma.itihAsa. bayAna karanA. nAmarAshI.nkA.bArIkI se.nba.svadeshAnurAga.samIpa. bheDa.

tAjagI. chAlAka. koI bhI nahI.2.n ke vikAra se pIDhita manuShya.pAsa kA jilA.phurtIlA. unnIsa A 1.kArobAra karanA. chAhanA.nsha 1.2.2.nga kI sa.nDA.nikaTa 1.lAparavAhI.vaha jo kisI ora bhAga na le N 1.vyartha kara denA 1.anAdara karanA A 1.n me. chheda karanA.TukaDA 1.dalakanA 1.2. samAchArapatra. tambAkU kA N 1.3.bArIkI se. chuTakI kATanA.taTasthatA VT 1.Adhunika 1.n.baserA karanA.n Adv 1. parAga 1.anAvashyaka. kusvapna. jAlI banAnA.ngAla.n kA pakShapAta 1.nDA.nakachaDhA 1. paDosI. chhoTe kIDo. paDosa.nayA.kaula aura karAra N 1.ntA.2. http://sanskritdocuments.tamassuka VTI 1.dilerI.bhUla A 1. amR^ita.n kA a.sApha.nava paramatagrAhI.paNa.n para prabhAva DAlane vAlA.pratikAra karanA. chiDachiDA. nahI. 1.mAmalA karanA.komalatA.besarokAra.jorAvara. na yaha na vaha 1.shirA.2. kAlA AdamI. bichchhU kA peDa 1. ThIka samaya yA avasara.bechane ke yogya N 1. mola tola karanevAlA. naso.satAnA 1.upekShA.shiShTa 1.kamajora. rahane kI garma chhoTI jagaha 1.saphAI. mola tola.kR^ipAlu. asvIkAra karanA. lagabhaga. shakti pradAna karanA. navvevA. gho.habashI 1.2.dA.nsaka. tathApi. kabhI nahI.shakti.chusta 1. gilaTa.tAka 1. rAta. bulabula N 1.burA nAma.lagA huA. upekShA.dhairya 1.n N 1.jo chhoDa diyA jA sake. sUkShma yA chhoTI bAta 1.2. navve 1. ThIka ThIka. bigaDA huA nAma.ndhikrama.nka mAranA.i. jAlI banAnA. baDI kaThinAI. napu.alaga.bhArI ulajhana 1.R^iNAtmak VT 1.bisAranA.2.ndherA.kamI.na isa ora kA na usa ora kA.khAlisa. chhoTI chhoTI sI bAto.madhyastha 1.hAla kA. jAla me. navA.sAhasa.samIpatva. abhAva sUchaka..bhA.4.ati pApI.nkArI. tathApi.2. pAsa honA. beparavAha.n eka chihna 1.n A 1. naso.TaTakA 1.ka. chheda. ati duShTa.nayA samAchAra yA vR^itAnta N 1.sudha na lenA. bhatIjA.nayA mata dhAraNa karane vAlA 1. TAipa ke akShara me. naso.ghabarAhaTa 1.vIrya. bemela. naso.njI 1.tisa para bhI.2.nTA 1.maukA. nausikhiyA.2. avashya kara ke 1.raina.ndha N 1.n kI kamajorI. upanAma denA A 1. jAlI. kulapakShapAta.2.to bhI. nasa. tambAkU pIne vAlA 1.3. english to hindi dictionary .to bhI. bhUla.napu.mahApAtakI N 1.DarAvanA.naso.njA N 1.ati sUkShmatA.bIcha kI rAha kA.n kA.njha shAma.apakShapAtI.saudA.n 1.vyavahArI N 1.apakShapAta.klIva 1.n kI muhabbata yA taraphadArI. R^iNa.hamasAyA VTI 1.3. nAiTreTa.nikaTatama.sushIla.muAmalA karanevAlA. ghabarAhaTa ke sAtha N 1. niShpakSha. dabAnA.upanAma VT 1. huNDI. mola tola karanA.2.samIpa.kuchha nahI.jU.2. mR^ityu.phandA.maitrika.shore ke tejAba kA namaka 90 of 157 2/29/2008 9:15 PM ..akhabAra 1.n kA Adv 1. nirAlA. AvashyakatA.shakti. kharchA ityAdi kATane ke bAda jo bAkI bache.2.prayojana honA 1.sUkShmatA se. niShedhAtmaka.sharabata.gaphalata. nasa vidyA. taTastha.bArIka. besarokArI. komala.nsaka li. jAla.html nectar N need N need VTI needle N needle VI needless needs Adv needy A nefarious negative negative neglect N neglect VT negligence negligent negligently negligible negotiable negotiable negotiate negotiation negotiator neighbour neighbour neighbourhood neighbourly neither Adv neither Conj neophyte nephew N nepotism nerve N nerve VT nervous A nervously nervousness nest N nest VTI nestle VI net A net N net VT netting N nettle N nettle VT network N neurology neurotic neurotic neuter A neuter N neutral A neutral N neutrality neutralize never Adv nevertheless nevertheless new A newly Adv newness N news N newspaper next A next Adv nibble N nibble VTI nice A nicely Adv nicety N niche N nick N nick VT nickel N nickname nickname nicotine nicotine niece N nigger N nigh A nigh Adv night N nightfall nightingale nightmare nil N nimble A nine A nineteen nineteenth ninetieth ninetieth ninety A ninth A ninth N nip N nip VT nit N nitrate N 1. kutaranA. beparavAhI se.2.jarUrata.n.vipatti.gaphalata.tAhama 1. jAlI.niShphala karanA. bechanA N 1. nIche vAlA. majabUta.majabUta karanA.garIba. paDosI loga A 1.umdagI se.sAmarthya.naye sire se. AlA. saTakara ArAma se leTe rahanA. pAlA mAranA.nsalA banAnA 1.asAvadhAnI se A 1. gho.nayApana 1.muAmalA. asvIkAra sUchaka shabda vA varNana.asheSha 1.ThiThuranA 1.bhulAnA.nsalA.vR^ithA.asvIkAra sUchaka.rishtedAro.umdA.asAvadhAna Adv 1. nirdhana.bhalI bhA.alahadagI.sandhyA samaya N 1.chiDhAne kA nAma.nikaTatA. kutubanumA kI suI yA kA.bephAyadA.3. pAsa.prAyaH. chuTakI.nGYA.pratikAra karanA 1.Avashyaka honA.dhAtu visheSha N 1. nUtana. anukUla samaya para hAtha lagAnA 1. dAnedAra honA N 1.n pha.2. agalA.2.upekShaka. sA.upekShA karanA. virodha karanA.bAda kA 1.tAjA. bhUla jAnA. satAnA 1. niShprabhAva karanA.pAsa. navInatA.tAhama Conj 1.pakkA. balapUrvaka. bala.usake bAda. kharIda pharokhta ke lAyaka.sUkShma. nagaNya.2.2.nUtana.n doSha nikAlanA 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.daridratA 1.udAsInatA. navvevA N 1.dabAva 1.nochanA.vyavasAya.nikaTa honA N 1. naso.sambandhiyo.bejAna.n a.apakShapAtI vyakti yA jAti.asAvadhAnI.n ke roga kI auShadhI 1. durustI.na achchhA na burA.sa. durbhAgya. anAdara 1.n bhAga 1.dhairyahIna..2.2. suI. tAjI khabara.nti 1.2. naso.shaktishAlI karanA 1. mitravat.samIpavAsI.dhamanI.vyavahAra.n 1. kutaranA.udAsIna.khvAba.dukha. bhatIjI.karIba karIba 1. a.sudhA.AgAmI 1. katarana.mAtrA vichArI.jAla 1.najadIka honA.n kA a.daridra N 1.3.shirA varNana A 1.2.tisa para bhI. tambAkU ke paudhe kA viShailA drava.jisakA dhyAna rakhanA Avashyaka na ho A 1.dhu. unnIsavA.gaThIlA. tAkata. nau A 1.n ke vikAra se pIDhita N 1. Da.balI.2.nuktAchInI karanA.2.lIkha 1.2.bhA.dharma viparIta. niShprayojana.asAvadhAnI.jAlI kA kAma N 1.navIna.nikaTastha. svAdiShTa. nayA. navA.hAla me.apakShapAtI vyakti 1.najAkata.nsAnA 1.4.rajanI.

gUdA. hukma. koI nahI.udIchi northeast N 1.hu.vichAra me.vyarthatA notice N 1.khabara denA. sa. smaraNIya nothing N 1.avadhAna.2.shreShThatA. rAta kA.kissA likhane vAlA.n. nayApana.ngata nook N 1.kukIrti. nahI.ubhAra noise N 1. prakAshita.vartamAna kAla me. nAka. nAma nourish VT 1.dA. thUthanI. bala pahu.3.mata notable A 1.2.ghUmane vAlA. chihna.3.chihnakArI. tuchchhatA.n no Adv 1. phalataH.2.n. chetAvanI notify VT 1. prasiddha vastu notary N 1. prasiddha karanA.n.na. khule taura para.kulIna manuShya nobleman N 1. nirarthaka.nte denA.anubhava rahita manuShya now Adv 1.6..kaTAva.vAyavya koNa nose N 1.nha se laTakA dete hai.nakelA nose-ÏÛÆèµè N 1.nagna nudge VT 1.4.nkhyA kA likhanA.uchchapada ke loga.anarthaka vAkya.uttarI northward A 1.2. nAmajada kiyA gayA. chillAnA. lIkho.3.ghara bAra sAtha lie phirane vAlA nomad N 1. aba.shora gula karane vAlA.ndhI nod N 1.2.shora.2. nishAna karanA.shorA sadR^isha.guThalI.sa. TehokanA 91 of 157 2/29/2008 9:15 PM . nAka.upanyAsa novelist N 1.shore kA.adbhuta novel N 1.bekapaDA.maryAd noble A 1.nche svara se noisy A 1.darrA.3.IshAna koNa northeastern A 1. uttara kI ora mu.n kI pAThashAlA.dekhanA.isake bAda now N 1. ba.posanA..eka tatva visheSha nitrous A 1. sUchanA viGYApana.tisapara bhI noun N 1.3.2.rakkA.sharIpha. nAiTrojana.smaraNa pustaka.n nonsense N 1.khyAla.nTha.nta. prasiddha.3.uttara kI ora.lambarUpa.AhAra.nghanA nose VT 1.4. sAmanA karanA. gA.kulIna jana.nchAnA. jatAnA notion N 1.ughADA.navIna.n se bharA huA.bIja.sugandha. samAna. kuhanI se ishArA karanA. satkAra.khU.rIti se.2. uttara kA. nAstitva. noTa buka.njAre.njArA.avAstavika nominate VT 1.natha nostril N 1. koI nahI.dekhane yogya. badanAma. saradAra. nathunA nose VI 1.2.bhAvanA.nba. vartamAna kAla now-¤Æè¿è_½èØáÆè N 1.U. upanyAsa rachayitA.2. tathApi. khAnA. Ajakala. kuhane se chhUnA.5.varNana karanA. chetAvanI. U. nAchIja. chhoTI chiThThI. uttara kA. http://sanskritdocuments. kahI. prasiddha. chihna.nAmI noteworthy A 1. samvAda.AGYA nod VTI 1.uttama noble N 1.rAya.eka nahI. koI nahI. puShTikAraka padArtha novel A 1.anastitva. vishiShTa notable N 1.kisI pada ke liye nAma nirdiShTa karanA.n pahanAne kA gahanA.rasIda.3. mati.na to normal A 1. dA.5.5. patA lagAnA.prakaTa rUpa se. nAmamAtra kA. na.gilaTI.prAdhyApako.2.ateva.vidhipUrvaka north A 1.2.pratyakSha. shikShA denA. sashabda. aphavAha noise VTI 1.tAna.n nonsensical A 1.nDI Adi dastAvejo. prAyaH nowadays Adv 1.khyAta.shreShTha AcharaNa.anUThA. AvAja.nishAna. anokhA.bAraha baje dina noose N 1.lekhApatra pramANakArI notation N 1.n lAne yogya.kahAnI.dopahara.4. loka prasiddha.2.n.2.kachchA.nba.sAmAnya manuShya nocturnal A 1.sUchanA patra.niyojita puruSha none N 1.likha lenA notebook N 1. lekha.nkana. nikalA huA bhAga nucleus N 1. smaraNIya.3.4. madhyAhna sa. kathA.ndhI.3.3.2. khyAla.uttarIya northern A 1.vartamAna samaya now-¤-¿Íè×è N 1.2.nGYA.kahAnI banAne vAlA novelty N 1.n phA.nDI kI kitAba.nsanA nor Conj 1.nketa notch N 1. dhvani.atarkasa.gumAna notions N 1.2. sAmAnya. sAdharaNataH.vichAra.U.rAtri sa.n. dhyAna dene yogya.n ko shikShA dene kI p normally Adv 1.hR^idaya nude A 1.pratiShThApana nominee N 1. konA.2.2. ba.shUnyatA. nahI. kuprasiddhi.lokApavAda notorious A 1.bhAva. dukhadAI nozzle N 1.amIra.pashchimottarIya northwest N 1. note VT 1.tuchchha vastue. dhyAna karanA.kevala nothing-Ñá×è×è_½èØÆè N 1. hAnikAraka.4.nAmajadagI.shorA milA huA nitty A 1.sikhA denA nourishment N 1.nba.2. bulAka.lakShaNa.nghanA node N 1.bakkI nomad A 1.sarakaphandA noose VT 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. sirpha.uttara aura pUrva ke bIcha kI dishA. a. sira kA hilAnA.2. noTarI.barAya nAma ke liye.shabda.2. niyama sIkhanevAlo. shUnya nothing-Êݽè N 1. khushabU. dhyAna denA.n kI tasdIka karane vAlA ohadedAra. english to hindi dictionary . nAma batAnA.4.tuchchha bAta yA vastu yA manuShya.nAma lenA. viGYApana.kolAhala kArI.nAchIja. madhyAhna.n nowhere Adv 1. arnAstatva. uttara pUrva.n.garbha. sU.vichAra.mata.shreShTha. nayA. shreShTha jana.ndhI noon N 1.pratiShThita noted A 1.2. phA.mata notoriety N 1. uttara.sa. barAbarI karanA nose-ʵè N 1. bhAva..3. yaha samaya. kuchha nahI. dekhanA.n ko dAnA dene kA thailA jo usake mu. uttara kI ora northwest A 1.barAbara nothing-Æá×è×è N 1.3.nAmajada karanA nomination N 1.sAdhAraNa. pAlana poShaNa karanA. R^iNa kI svIkR^iti.2. prasiddha puruSha.Adara notice VT 1. nirarthaka bAte.nha kiyA huA northward Adv 1. umdA no A 1.nsI.ina dino. nathunA not Adv 1. sara jhukAnA.nte banAnA.kulIna.uttarI north N 1. kabhI kabhI. nAka me.gula.sira hilAnA. Alokana.ngA.n nahI.hAla me. dA. uttara pashchima kI dishA. nAiTreTa kA.2. pAlana poShaNa.nha kiyA huA northerly A 1.pashchimottara.uttamatA.isa dama now Conj 1.n noxious A 1.sochanA.2. pashchimottara dishA sa.kuprasiddha.3. nobility N 1.2.na.html nitric A 1.jAla me.prAkR^itika.dekhanA. hu.n nose-ÈÛÆè N 1.svara. dhyAna dene yogya.n.girI. sUchanA denA. kulInatA.chheda kATanA note N 1. na.nghanA. uttara kI ora mu.2.pAlanA.umarAva nobody N 1.2. dhyAna.shora gula karanA noisily Adv 1.nA. tAkha notch VT 1.kAbila gaura notification N 1.sharIpha AdamI. nausikhiyA. prakAshita karanA. sU.ishtihAra.2. vichAranA noticeable A 1.vidhivat. nATreTa jaisA.2.vikhyAta notoriously Adv 1. phandA lagAnA.rAya.niyojana..yAdadAshta likhane kI kitAba.amIra loga.nTa noon A 1.khullama khullA notwithstanding Prep 1. nAmakaraNa. baDA.mashahUra.abhijAta puruSha.2.mAnyavara. kAyade se.mashahUra. shora gula ke sAtha. saradAra loga. abhAva. ghoDo.badanAmI.ghUmane vAlI jAti kA manuShya nominal A 1.3. navIna yA adbhuta vastu novice N 1. uttara.shore kA nitrogen N 1.2.nAmI AdamI.2. batalAnA.n.nathunI.nchA.

prApya obtuse A 1. kaula va karAra.kasama oatmeal N 1.rokanA. viShayAshrita. avalokana.3.3. mana me. bAdhA DAlanA. virodha karanA. prayojana. rogI kI sevA karanA nursery N 1.sAvadhAna. peshA.2. ghR^iNita. atIvra obtuse-¤ÆèµèÑá A 1.paidA karanA occasional A 1. dukhadAI vastu.ndhI. jI kA ATA obedience N 1. ashubha.bhoktA occupation N 1.n kahane kA Dha. majabUra karanA obliging A 1.3. ginanA. supArI.kArobAra.2.4.vasha me. abhAva nullify VT 1.nirthaka karanA numb A 1.kR^ipA. roka.nimitta.nga nutty A 1. ghisanA oblivion N 1. bhoga.a.3.n sarasabja jagaha. karma sa. bhUlane vAlA.2.n lAnA.joDI.ipharAta se.rokanevAlA. sthUlatA.mR^itavivaraNa object N 1. ati sa. sa. bhulAne vAlA oblong A 1.nDa khene vAlA oar VI 1.2. pAlana poShaNa.3.phailanA obtain VT 1.chhipA huA. english to hindi dictionary . bAdhA DAlanA obstruction N 1. honA numeral N 1.bAdhA.dakhala. avarodhaka. pAlanA.n ghara kara lenA obsession N 1.samaya samaya para occasions N 1. o. phautInAmA.nkhyA sUchaka chihna.bhulakkaDa. anuShThAna karanA.ADa.jiddI.3.2.2. susta.3.kabija.3.vighna.n supArI bahutAyAta ho. dhyAna rakhane vAlA observation N 1.anaginata nun N 1.nka.visheSha utsava Adi kA occasionally Adv 1. kAma.2. dhyAna. nAva kI DA. adhIna obscene A 1.manasUkha.4. vachana.akharoTa.kAbila e gaura observance N 1. burA. kabhI kabhI kA. koI visheSha utsava.hAsila karane ke lAyaka.ni.ndherA. sarautA.sindUra oak-¤ÈèÈèÑá N 1. AkAshalochana.vaha aurata jo laDake yA bImAra kI rakhavAlI yA khabaradArI kare nurse VT 1.n honA obituary N 1. anusaraNa.2.2.pratyakSha rUpa se occasion N 1.4.hAnikAraka vastu.nba.tarka nA karanA objection N 1. grahaNakShetra.ashlIla.2.samaya. kabhI kabhI.3. adhikAra.AGYApAlaka. virodha karanA.ajI oak N 1.3.kahanA.goTila.nDa.i. bAharI. AGYA mAnanA.manAnA. ni.supArI kATane kA eka ya.2.2. sApha. sushIla.mAlika.khAnA. AyAtakShetra obnoxious A 1. bhojana.vighna. nAmunAsiba. sthApita honA. supArI.2. bAta.bAdhA null A 1.pratyakSha.kAraNa. jiLa.hukma mAnanA.avashya mantavya oblige VT 1.aparihArya.ndhI.ashlIlatA obscure A 1.sa. vastu. viruddha hetu. niShphala.ndhA 92 of 157 2/29/2008 9:15 PM . ati prasanna karanA. AGYA pAlana. shapatha.nkane vAlA obligation N 1. nirlajja.adR^ishya occult-×è¸Û¬Æè¸á N 1. karma object VTI 1.2. moTA. bachche kA kamarA.jAhira. murAda.4.dayAvanta.pratirodhaka obtain VI 1. registAna me.ka.5. dekhanA.2. sa. kAraNa honA. adhikArI.2. paravarisha karanA. chhanda number VT 1.ndhalA. dAI khAnA. prAsa. bhAra.bhUla.bhUta kA laganA obsolete A 1. karma kAraka objector N 1. AGYAkArI. jAyaphala nuts N 1.3.2.gahanatA observable A 1. vivAha sa. mAjUphala oar N 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.ndrajAla occupancy N 1.nkShepa me.jhukA huA. dhyAna yogya. vyartha.AGYAdhIna.3..nba. prachalita honA. prApta karanA. ikAI.uddeshya.dIrghAkAra.vaivAhika nuptials N 1.3. jhUThA. Apatti.2.AvashyakatA. ThiThurAnA.5. kR^ipA karanA.2. vachana.bhoga.ginatI karanA.3. stabdhagati numb VT 1.gupta.Apatti karanA.3.nkhyA chaDhAnA. karane vAlA obsess VT 1. ehasAna. phera se.prakaTa obviously Adv 1. dhuna.3. sa.marusthala ke bIcha harita bhUmi oat N 1.aTakAva.etarAja. shikShA.3.anuchita. nirUpaNa.2.ADanA. rIti observant A 1.he.avineya obstruct VT 1.spaShTataH. sha.5.dhu.ndhalApana. dhu.ukti. utpAta.dekhanevAlA.vashya obelisk N 1.adhikR^ita..ntra nutmeg N 1. kaThina samasyA nutcracker N 1. paudhA ghara nurture N 1.4.4. kartavya.AGYApAlana karanA. benoka. darshana sthAna observe VT 1.3.niShprabhAva karanA.nkhyAsUchaka vA vAchaka numerically Adv 1.4.padArtha sa. bAdhaka.2.2.nkA objectionable A 1. vivAha sa.ndhI objective-¸×á N 1.ngApana nuisance N 1.shAdI.meharabAnI.2.a.2.satAnA.yukti occupant N 1.5. a. pAne yogya.2. tirchhA.pochha denA.ginatI se numerous A 1.AGYAparatA obedient A 1.adhikAra.2. abhiprAya..anugrahakArI.sthUla.2.bAdAma Adi nutshell N 1. banda karanA.avekShaka.kAma me.4.2. oTa. http://sanskritdocuments.shikShaNa nurture VT 1.2.bhogI. mana me.2.anugraha.4.n Ane ke ayogya nullification N 1.pharmAbaradArI.bAdhA.suavasara.bAdAma Adi.nkhyA.2.6.bekAra.sthUlakAya obesity N 1.nkhyAnusAra.avarodha obstructionist N 1.jI oath N 1. gupta. tirachhe tirachhe obliterate VT 1.hAsila karanA obtainable A 1.vighnakArI.vyarthatA.2.3.phUhaDapana.2. AyatAkAra.nba.2.kadAchit.adhika lambAI vAlA oblong N 1. ThiThurA huA.varjanIya objective A 1.3.4.mare hue AdamI kA hAla. adhUrA obscurity N 1.2. purAnI chAla kA obstacle N 1.nTaka.yogina nuptial A 1. AlochanA karanA. vismaraNa.3.upakArI.chhe. balUta.2.3.2. dAI. prasanna karanA. rokanA.nAchIja. dUdha pilAnA. nAjAyaja karanA. Avashyaka. chaukhU. DA. avalokanakArI. ( bhUta) laganA.manahUsa obscenity N 1. roka.sunna karanA number N 1. a. karanA. tuchchha vastu.3. lampaTatA. kShamA oblivious A 1.dha. shikShA denA.pechadAra.4. sApha sApha. vivAha.spaShTa.kabjA. nishAna karanA.nirarthaka. sunanA. khilAnA.kR^itaGYa karanA.2. bhaktina.meharabAna.3. anusaraNa observer N 1.tapasvina. adhika koNa. sharta obligatory A 1. naShTa null-¤Æè¿è A 1.4. adhIna honA. miTA denA. vichAra.vighnakArI obstructive A 1.chatuShkoNa satambha obese A 1. niShprabhAvatA.vashyatA. supArI ke svAda kA o N 1.2.html nudity N 1.etarAja karane vAlA.ndA yogya. chaukasa. bahuta jyAdA.2. rakhane vAlA.nka numerical A 1.samaya occult A 1.3.are.3.mAjarA. radda karanA.avashya.3. haThI. sa.alambavata obliquely Adv 1.ghaTanA occasion VT 1.2.3. avasara. AlochanA observatory N 1. na. bAdhaka.avalokana karanA.2.ndya.anugraha karanA. aprachalita.ngika.nka DAlanA. koI visheSha utsava.vichAra yogya. chhIlanA.moTAI obey VTI 1.sthUlakoNa obvious A 1.vighna obstinate A 1.2. prayojana.kinda. nAva chalAnA oasis N 1.3. AGYAkArI.nskAra nurse N 1.lakShya.chappU.nTA mInAra.2.2. susta.5.dhyAna denA. Dhera. jAdU.bahuta.upakArashAlI.padArtha. gUDha.adhivAsa.ginatI.nirlajjatA. AchAra. niShprabhAva lekhApatra ityAdi. avashya kartavya. shiShTAchAra yukta oblique A 1.2. mAnane vAlA.5.pAlana poShaNa karanA nut N 1.TeDhe tIra se. jahA. akharoTa Adi kA chhilakA.

chihna.adhivAsI occupy VTI 1.2.gajala.2.2.bArabAra. najadIka. doSha. prAchIna. Aha oil N 1. akelA.tAka.gomeda. daramiyAna. kevala. gIta..punaH punaH once-·åÏè_¤ÑèÑè Adv 1.2.laDake vAle oft Adv 1. moma jAmA oil-ÌÛÑèÑè N 1. mahAsAgara. buDhDhA. sArvalaukika.anokhI taraha se ode N 1.alpajanAdhipatya olive N 1.baDhake onyx N 1.5.nga se. mahAsAgara sadR^isha.nbhAvanA. vAste off A 1.aksara.chahalA ooze VT 1.3.nyoga ocean N 1. bhe.a. assI barasa kA bUDhA.2.bhe. para.prayoga karanA. se.2. bahudhA. ulla.jIta. aprasannatA.2.aShTakoNa octave A 1. roganI kapaDA.7.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.4. ATha kone vAlA.n pAnI gaharA ho offset N 1. eka ratna. bojhA.aparAdha offend VTI 1.rogana oil VT 1.n kA a.4. shAgirda peshA officer N 1.ATha se banA huA octave N 1.6.gaNDA onlooker N 1. baDhate hue.2. alaga off-ØÆè¿è A 1. spaShTa.mahaka. bahuta dUra kA.2. svA.nba. sugandha. aphasara.ghR^iNita.2.saDA huA.dhu. chikanA.vR^iddha.4. kaShTa sAdhya.khuda onion N 1.sthAna lenA. sivA.3.2.nTa chaDhAnA. pramukha only Adv 1. aparAdhI. viShamatA se. barAbara rakama.balidAna. ghaTanA.sApha. mola offer VTI 1.n ATha ho.nishAna.paDanA occurrence N 1. Age.lepa old A 1. AnA. sAdagI. asvachchha.pragatishIla onward Adv 1.rakhanA.adhikAra.3.n dina.tamAshA ghara.5.manahUsa. para.kAma. vAkayA.nirAle Dha.nTa chaDhAnA. chaDhAI. chalAnA opener N 1.3.sirpha onset N 1.sachchA.5.batalAnA offering N 1.2. gAne ke sAtha nATaka. DAlI.padavI. kruddha karanA yA honA.3. avasara.n milane vAlI. bahudhA.kavitA odious A 1. ghUsa oilman N 1.sulaimAnI patthara ooze N 1.2. jharanA.bAsa. dekhane vAlA.3.2. jisa samaya AvashyakatA honA on-½èØá_ÂÛÆèµè N 1. chhoDa jAnA.laDakA yA laDakI.2.bU of Prep 1.AkramaNa.2.dhIre dhIre bahanA.ajIba taraha se. naukarI. eka prakAra kI yAtrI gADI omnipotent A 1. viShamatA. mahAsAgara kA. khulA. binA soche vichAre office N 1.ndhalA open A 1.dAtA.bhaviShya sUchaka.udghATaka opening N 1.ashubha omission N 1.hamalA.chaDhAvA offhand A 1.2. tela lagAnA oil-¸èÑå½èØè N 1. jisa me. eka oneness N 1.udghATana ityAdi. AdhikArika. adhikAra rakhanA. pahale once-¤Æè¿è_¤µ¦Æè Adv 1. lagAtAra. purAnI chAla kA olden A 1.3. marahama. dhArmika tyohAra kA AThavA. najaranA. pramANita karane kA bhAra onward A 1.chheda.2.2. bali denA.hamalA.a.2.nbha. uDatA huA once Adv 1.2.nTa.3. bhUla.roSha. antara.3. AkrAmaka offer N 1. karanA. tirachhI najara yA chitavana ogle VTI 1.5. advitIya. binA soche vichAre offence N 1.ghaTita honA. sa. lAbha. turanta.3.2.2. bAbata. adhikAra lene yA rakhane vAlA. aprasanna karanA yA honA.adbhuta vastu oddly Adv 1. rela kI saDaka kA pula occupier N 1.2. itanI bAra ogle N 1.n. ghinaunA.samudra. tura.pada.3. chhidra. vivAda oddity N 1.ora.2. mAradhADa.tamAshabIna. sarakArI taura se officiate VI 1. bigaDA huA. bhe. dukhadAI.4.advitIya odd N 1. udAra.maukA openly Adv 1. svaya.3.2.phUTa. dUra.tilahA ointment N 1.nghana karanA offender N 1. viShama.3.eka samaya me.ndhI official N 1.eka. chUkanA omnibus N 1. chhUTa omit VT 1.prakAsha karanA.adbhuta. kholanA.sApha sApha. sarva-shakti-mAna omnipresent A 1.2.darshaka only A 1. eka bAra.tela sA.3.nghana karane vAlA. khulA samudra open VTI 1.adhikArI officially Adv 1. mahAsAgara me. bAra bAra.nirmalatA.html occupation-ÊèÏÛ¿èµá N 1. sa. vaha rAjya jisa me. jaitUna.4. daphtara.risanA opal N 1. ulla.2.2.ohadedAra.honA. apakAraka.prAchIna oligarchy N 1.6.assI barasa kA odd A 1.bhAra. hAni. antima one Det 1.3.nbha karanA. kisI jagaha me. english to hindi dictionary .adhikArI. nikaTa.sArvajanika open N 1. mola lagAnA.3. pyAja. bhUla jAnA. prAra. atulyatA. parameshvara.n kAma karanA offing N 1.sarishte yA daphtara sa. upasthita karanA.jagadIshvara on Adv 1.ambudhi oceanic A 1. me. prastAva.2.chUnA.padAdhikArI official A 1.3.dhAvA onslaught N 1.samudrIya octagonal A 1. aprasanna karane vAlA. lambavatta dUrI. bhArI.5..aksara. kaTAkSha.apriya. dhana.2.uchcha pada kA karmachArI. anubhavI old-·×èØÛ°Æá¿è A 1.3. chUka.khushabU. niShkapaTa.gAda.3. apriya.2.lenA. ikAI onerous A 1. khulI jagaha.n.3.tirachhI najara se dekhanA oh I 1. sthApita karanA.2.n.n kAma karanA. anokhA AdamI.2.jurma. http://sanskritdocuments. denA. Age.nAcha ghara 93 of 157 2/29/2008 9:15 PM . kisI ke sthAna me. liye.2. samudra kA vaha bhAga jo kinAre se bahuta dUrI para ho yA jahA.n thoDe loga shAsana kare. ekatA. dUdhiyA patthara opaque A 1.lagA huA on Prep 1.bhoktA.3.2. purAnA.bArabAra.2. pare.4. aphasara.nta.TapakanA. jaitUna kA tela omen N 1.2. hA. telI oily A 1. tela pherane kI chakkI oil-°·è_ÈÑèÌè×è N 1.2.3. prakaTa honA. tela.spaShTa rUpa se openness N 1. anokhA.AphaseTa offshoot N 1. spaShTatA opera N 1.ntara octogenarian N 1.n.nkura offspring N 1. jo tAjA na ho.n se dekhanA. prAra. baDhA huA off Adv 1.2.ghR^iNAyogya odour N 1. jagaha gheranA occur VI 1.. itanI bAra often Adv 1.visarAnA.2. santAna. shAkhA. AThasuro. jalatA huA on-°¸è¸×Û°Æè VT 1. akele.2.5. kholanevAlA.doShI offensive A 1.rAya.takalIpha.jalapAI olive-°¦Ñè N 1.n.saina ominous A 1. hAla para on-·ÛÏá N 1.4.vajanI.2.dukhada kleshakara oneself Pron 1.nkura.pare. khullamakhullA.Upara. kholanA.agADI.ghAtaka AkramaNa onus N 1. bhoga karanA. kanakhiyo.aulAda.2.3.4. apashaguna.nga ghara.4.2. kIchaDa.

nAra. satyadharma. AGYA.avasara.achchhA pakSha dekhane vAlA 1.3.ndhI.2.apanA 94 of 157 2/29/2008 9:15 PM . dabAnA. katR^itva.a. buddhimAn manuShya.anAtha dashA. dharmaparAyaNatA. sAmAnya pada kA N 1.2. yathAkrama.upadravI.html opera-Øå¨×á operate VTI operatic operation operative operative ophthalmic opiate N opine VI opinion N opium N opium-¬¤½áÏè opponent opponent opportune opportunist opportunity oppose VTI opposite opposite opposition oppress VT oppression oppressive oppressor optic A optic N optical A optics N optimism optimist option N optional opulent A or Conj or-¬Ñè×á oracle N oral A orally Adv orange A orange N orator N oratory N orbit N orchard N orchestra ordain VT ordeal N order N order VTI orderly A orderly Adv orderly N ordinance ordinarily ordinary ordinary ordination ordnance ore N organ N organic A organism organist organization organize orgy N orient A orient N oriental origin N original originality originally originate originate originator ornament ornament ornamental ornamentation ornate A ornithologist orphan N orphanage orthodox orthodoxy ostensible ostensibly ostentatious ostracism ostracize ostrich N other Det otherwise otter N ouch N ought VI ounce N our Det N 1. prakaTa. indrIya. aindrika rachanA.ngI kA ra. AGYA denA. jaDa. utpanna kartA. dR^iShTi vidyA sambandhI 1.AsAna.3.2.mevo.sa.2. anAthapana.2. aphIma milI huI nI. sochanA.AshApUrNa dR^iShTi.nta na ho. pUrvI 1.shobhAprada N 1.2.3. dR^iShTi sa..dekhane me.3. vaikalpika.aura bhA.satyadharmavilambI.rIti. chakShu.kAma kA Dha. sutAra.nga. banAnA.2. darajA.vidhi. guNa karanA.dUsarA Adv 1. UdabilAva 1.niyukta karanA.ngUThI kA ghara 1. suvidhA kA. pahale. kAma karanA.2. devavANI.ngI kA.ndhI 1.pratyakSha.2.2.ADanA.anya rUpa se. DI.ndhI. ulTA.sajAvaTa. shAnti.madya pAna ityAdi 1. bhoga vilAsa. atyAchAra.ngI. grahaNa kiyA huA.achchhA pakSha dekhanA. viruddha.2.4.2.3.vichAranA 1.ntra sthala.prabhAva. manA karanA.2.DIla Daula. AbhUShita karanA.upavana.Amane sAmane. sUrya sA. manuShya jisake nishchita siddhA.2.vasha me.mAmUlI.nbha karanA N 1.2. jIvadhArI N 1.topakhAnA 1.nga.2. nirvAsana.3. vikalpa A 1. jAlima.3. aphImachI. kachchI dhAtu 1.nbhika. nayApana.3.prAra.nba.banAvaTa. atyAchArapUrNa N 1.vyavasthA. gahanA. anumodita. eka tola( AdhI chhaTA. suvaktA. rachanA.n 1. ThIka samaya kA N 1.n A 1.ngAra 1. nAra. vyavahAra.nduA 1.2. rAya honA.nba.shatru A 1.krama se rakhanA. indriyayukta karanA.A.2. ADambarI. suvakR^itva.n to 1. vidhi pUrvaka 1. mUla sa.athavA.anya. prabandha karanA. janmagata. aura prakAra se.3. naga kA ghara.nirdayatA kA vyavahAra karanA. sAdhana.3.2.nirmANa.2.2. sAdhAraNa. vibhUShaka.2.nkha kA. indrIya sa. kakShA.3.binA mAtA pitA kA bAlaka N 1.abhiruchi.sajAnA.2. Argana bAjA 1.maulika.Ara.3.nikalanA. virodhI. nikAsa. anAtha.nka ke lagabhaga) .mata.n.nga kA 1. ati kaThora. kArIgara A 1.kR^itrima.gau.puShpodyAna N 1. pakShI vidyA kA jAnane vAlA 1.praba.n kara lenA.3. shrR^i. pasanda.sAmAnya. sa.nga sadR^isha N 1.julma. nahI.upakaraNa. dUsarI bAto.nba.ruchyadhIna 1.ngI ra.chAla A 1. english to hindi dictionary .Ara.2.phala. AshAvAda.2. uchita honA. prabandha karanA. vichAra. Adesha karanA 1.sachchA patha pradarshaka 1.nbha honA VT 1.7.3.nbhika. svA. daulatamanda 1. maukhika.dharmaniShThatA A 1. indrIya yukta.2.2. vA.jAhira Adv 1.4.nti.kaThora. virodhI manuShya shatru N 1. asara.Dha.2.nga sa.nga hA.nba.sAmAnya rUpa se A 1.avasara tAkane vAlA. vAdaka samUha 1.2.2.nbha karane vAlA N 1.nirmANa karanA.yA. saprabhAva.bahiShkAra VT 1.n me. kArya kShama.2.avayava sa. chAhienA.mu.yaha mata ki sa..2. avasaravAdI. chunane kA adhikAra.ngAra.kartavya honA 1.nkR^ita karanA.2.nbha.4.kaThoratA A 1.paidA karanA.mUla A 1. kAryavAhI.samAja se bAhara karanA.satAnA N 1.2.Ara. maukA.2. chIra phADa.n N 1. rokanA.2.nkha kA gaDhDhA 1. hamArA.vimukhatA 1. niyata karanA.prabhAva DAlanA. utpanna karanA.bahiShkR^ita karanA 1. dabAva.gulAbI ra.2.yatIma.mati 1. virodhI vastu. virodha. dR^iShTi vidyA.3.2.avayava.viparyaya.aphIma khAne vAlA A 1. chAturya pUrNa vAkya.. ala.Ara. jo saba ke kAma Ave.avashya honA.sakhatI.chAha.ndhI.nga.jabAnI.ahiphena N 1.vAkpaTutA 1.ichchhAnusAra. senA bharatI karanA 1. anAthAlaya A 1. nAra.ndha.2. krama se.shobhAyamAna karanA A 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.nda lAne vAlI davA 1.nba.nga 1. prakaTa rUpa se.2.2. vidhAna.2.nkane vAlA. tope.4. chIra phADa karanA A 1.nsAra kI saba vastu bhalAI ke liye banI hai N 1.2.jo likhA na gayA ho 1.nha se 1.utpAtI. dakiyAnUsI.AbharaNa VT 1. nAra.2. yathA vyavahAra. niyukta karanA 1. vibhUShita.2.guNakArI N 1. agni vA jala dvArA parIkShA. AshAvAdI. te. sundara banAnA. pUrvI 1. utpanna honA. apUrvatA Adv 1.dikhAve kA N 1. baira.grahapatha. vidhAna.nga.ndhI. banAvaTI.rachanA.dR^iShTi kI indrIya.nkha kA 1. pUrva A 1. anukrama.dIkShA N 1.sushobhita.jabAnI.4. prakAsha tathA darshana vidyA sa.n kA bAga. virodha karanA.rAya.asara karanA.svA.vaktR^itA dene vAlA.2. maulikatA.3. kaThina parIkShA 1.nskAra. ThIka samaya. AGYAkArI 1.2. dharmaniShTha N 1. sundara N 1. niyukti Adv 1. A.sipAhI vA chaparAsI jo kisI aphasara ke sAtha ho N 1.rIka. nivedana kartA 1.AkAsha vANI. desha se nikAla denA.A. sAdhAraNataH. A.santarA.Ara.2. http://sanskritdocuments.n to 1.vipakSha N 1.3.samAja.shrR^i. sAmanA karanA A 1. vachana se. sammukha.2.nbha.AbhUShaNa. nAcha ghara 1.dR^igvidyA N 1.prAra.nba.rIti.nkha 1.niyukti.a. niyama. tAjA N 1.vyavahArika.n.3. pahalA. arthAt Conj 1.2.chetana N 1. banAvaTa.marajI.atyAchArI manuShya 1. Adi.n VI 1. niyama.jAti 1.3.5. dUsarA.6. nahI. aphIma. Argana bajAne vAlA N 1. shutura murga 1. bAga.suvyavasthita.saba ke prayoga ki vastu N 1. aura.ndhI. samajha.ngaThana VT 1. aradalI.nbha me. vAda ya.darshana vidyA.Ara.2.3.n.Adi me.viruddha N 1.

bAhya rUpa se outweigh VT 1. ovarakoTa.n ThIka nahI.2. bahuta lAda denA overcharge N 1.jAti bAhara. nikAla denA. DhA.pIchhe chhoDanA outvote VT 1.jitanA rupayA jamA ho usase adhika kI huNDI karanA yA nikAlanA overdue A 1. DhulakAva.2. jisake dene kA samaya bIta gayA ho.aha.3. shA. dUra. http://sanskritdocuments. kinAre outspoken A 1.desha se nikAlA huA outcast N 1.nga outwardly Adv 1. gho. sa. turanta.nikAla denA. Apa.nkArI. robIlA.2. sApha.jItanA overbearing A 1. baha nikalanA.balavA outrage VTI 1.2.3.parAjaya karanA.5.3. nirvAsita karanA.Age nikala jAnA. ghara ke bAhara chhoTA makAna outing N 1. adhika prasanna karanA.baDA koTa jo saba se Upara pahanate hai. dabAnA overcoat N 1.harAnA overdo VT 1. spaShTa vaktA.n denA overdraft N 1. chUlhA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. ulTA palTA overhaul VT 1. laTaka paDanA. phailAnA. pUrNa rUpa se.nti bha. bAhara jAnA. aNDAkAra vastu ovation N 1.2.2.achAnaka sunanA. pAra. u.bAhya.. baDhAnA.kile ke bAhara kI chaukI.2. adhika baDha jAnA. bilakula. phaila jAnA. rAha. vAyusevana. niHsandeha out-°·è_½èØá_ª¨¬×è½Û°Æè A 1. rakShA outlying A 1.n.. gherA. bAhara kI ora. sa.2. nikAlanA. thakA mAranA overdose N 1. bAharI.n.upadrava karanA outrageous A 1. nakshA.labAdA overcome VT 1. bahuta lAda denA over-Ø᤽è VT 1.isa prakAra rakhanA ki eka kA kinArA dUsare kinAre para paDenA overlay VT 1. utsAha pUrNa svAgata oven N 1.n.html ours Pron 1.maramatta karane ke lie jA.nbha. hamArA.adhika ThaharanA outlook N 1.adhikAra chhIna lenA ouster N 1. Ara pAra. bhagna karanA overland A 1. nikala jAnA overhaul N 1.3. vichAra ke ayogya. Upara.daba. bahutAyata. adhika bojha.nta kA. bAhya rUpa se. pahu.3. kAraNa.jahAja para se overburden VT 1.2. bAhara kI sImA para kA.ghama. se. dUra paDA huA. yAtrA ke lie sAmAna. para vijaya pAnA. bigaDA huA out-¤Æè¿è_°¨½è Adv 1.2. meharAba se DhA.4. bAhara.nDAkR^iti oval N 1.n baDha jAnA outpace VT 1. thala kA overlap VI 1.nkhyA me.ncha.saira outlandish A 1.4. hama. dauDane yA bhAgane me. DubAnA overgrow VTI 1. ha. muhAnA outline N 1. svayam oust VT 1. baDha jAnA.n baDha jAnA oval A 1.Age nikala jAnA outgoing A 1. kAna kATanA outdoor A 1.Adi outsider N 1.2. adhika lAda denA yA bhAra denA.2.2. ghora. chaukasI.n Age nikala jAnA outset N 1.apanA ourselves Pron 1.nTanA.baDha jAnA outright Adv 1.n bika gI hai.dUsare se adhika dAma lagAnA outbound A 1.3.3. paradeshI.shahara yA lashkara se dUra kI chaukI outpour VT 1. bahuta lAdanA 95 of 157 2/29/2008 9:15 PM .n. vyaya.adhikAra chhIna lenA. adhika voTa se parAjita karanA outward A 1. pare.UparI Dha.2.4. chAla me. nirIkShaNa karanA.bahuta baDha jAnA.DhulakAnA outpouring N 1. avekShaNa.3. adhika mAtrA overdose VT 1. baDha jAnA.2.3.2.tandUra.2. sArvajanika outward Adv 1.2. nirvAsana.n. adhika rAya prApta karanA.2.2.2. upadravI.4. adhika mola yA adhika dAma overcharge VT 1.nchanA.3.2.2. videshI.3. jisa kI sArI kApiyA. bImArI me.nga overboard Adv 1.jisake paTane kI mitI bIta gI ho.sarAsara out-°·è Adv 1.2.2.a.3.rAjya rakShaNa vAhya. khAkA banAnA.2.DhITha.mitI bItA huA overflow N 1. moharI.dabA mAranA overload VT 1.nakshA taiyAra karanA outlive VT 1. adhika karanA.3. para.jAtichyuta. nikAsa.2. hetu out-°·è_ÈèÏÛÆè½è A 1.kharA outstretch VT 1. anya desha ko jAne vAlA. Ara. parAjita karanA. jAtichyuta yA nikAlA huA manuShya outcry N 1.2.nDI.nga outcast A 1. bAharI AdamI. sajAnA outgo VI 1.. balavA. ajAti. paraspara vyApta karanA.2. bAvajUda ki.Upara se.paradeshika outskirts N 1. sAmAna karanA.2.adhika dAma lagAnA.2.chupake se sunanA overheat VT 1. aprApya out-°·è_ª¨¬×è½Û°Æè A 1. agantuka. sakhta outreach VT 1.2. bAhara jAtA huA outgrow VT 1.2.2. tola yA mola me. sarahada. baDha jAnA.adhika nikAlA huA rupayA overdraw VT 1.2. bahiShkR^ita. jA.nDelanA. bAharI outlast VT 1. hote hue bhI over-ÊÝÏè¿áÆè VT 1.ncha jAnA overhead A 1. suspaShTa. sArvajanika.4. sImA outline VT 1. dikhAvaTI.jItanA. nikala paDanA outhouse N 1. Age nikalanA outpost N 1.2. upadrava.3.videsha ko jAne ko prastuta outbreak N 1.2.2.ulaTa palaTa kara dekhanA. dekhane me.chhA jAnA.pasAranA outstrip VT 1. sira para jhukanA.2.2. jitanA rupayA jamA ho usase adhika nikAlanA. asambhava outbid VT 1.kAnUna kI rakShA se va~nchita vA rahita karanA outlay N 1.sImA.2.nyoga se sunanA.nta. bahuta garma karanA overjoy VT 1.nkanA overbear VT 1. bedakhalI out Adv 1. jahAja vA naukA ke bAhara.eka ora se dUsarI ora taka over Prep 1. laTakA rahanA overarch VT 1.kAnUna se bAhara outlaw VT 1. sara para overhear VT 1.nchA. bADha. alaga honA outgo VT 1.3.bhaTThI over Adv 1. ghara ke bAhara outer A 1.adhikatA overflow VTI 1. bAharI outfit N 1.2.2. adhika ThaharanA. english to hindi dictionary . adhika jInA. adhika mAtrA me. dUra. AtyAchAra karanA. duhAI.3. bahuta garma karanA overarch VI 1. alaga outnumber VT 1.shuru.ngAmA. bahuta lAdanA. pratyakSha rUpa se outrun VT 1. nikAla denA out_°·è-°Ïè¿áÏè N 1. chillAhaTa outdo VT 1. baDhAnA.3. senA se dUra kI chaukI.4.2. praharSha. me. Age nikala jAnA.n out VT 1.gulagapADA. ubhAra.upA.2. uddhata.adhika chalanA outlaw N 1. sAdhAraNa AkAra se baDha jAnA overhang VTI 1.4. bAhara.khabaradArI. bAharI.kharcha.n. ghara nahI.3. jyAdA rupayA nikAlanA.lAgata outlet N 1. aNDAkAra.Age nikala jAnA. sajAvaTa outfit VT 1.bahAva outrage N 1.

2.ra.3.yuga 1.niyama. harA denA N 1.ndesha.parishrama se adhika dAma denA VT 1. ShaDya.nchanA. duHkha denA. paidala chalanA 1.2. kaTaharA lagAnA 1. pasanda.ntra rachanA. pR^iShTha para a.dharanA.kasanA.2.2.4. aparihArya.n kA jhuNDa. baila.mulAyama jIna 1. parAjita karanA.prANaprada vAyu.baDappana.paikeTa. abhibhuta karanA. hAtha me.chaukasI.nDu. adhika taula VT 1.nchanA. ulaTa denA.nDa.2.kaphana 1.n.2. pe. tADa kA peDa.2.2.nhAmu. karatala.au. mAnasika ruchi A 1. pagoDA.kaShTakara. ma.ndhalA 1.nkanA N 1.ndhA rakhanA. rAjyAdhikArI.ndheja 1.sa.2. ThaharA huA A 1.2. pIlA paDanA. jIna ityAdi kI gaddI 1.2. gaTharI. balahIna honA vA karanA.numAisha.sharta. binA parishrama ke dhana pA jAnA 1.DorA 1.2. jAna lenA VT 1. avekShaka.ulaTa palaTa karanA N 1.TvAina. manda manda chalanA.n karanA.3.dhIre chalanA 1.2.3.2.panne ke eka ora. http://sanskritdocuments.2. kahAva.3.2.2. ThaganA VT 1.pulindA. AksIjana. pA. adhikArI honA.hetu se 1. baDhA kara kahanA.bandhana. paiDa.n nirdiShTa samaya se atirikta kAma kiyA jAya N 1. labAdA. bA. dhAna 1.3.3.rela pela karanA.4.mAlika honA 1. prashAnta sAgara.nirIkShaka.2. jaya. eka chhoTA gherA yA hAtA. kuchala DAlanA.3. AksIjana se milAnA 1. atyanta parishrama karanA.5.2.nDhaka 1.dhImI chAla kA ghoDA.rAjamandira. ghoDe kA kadama 1. dukhadAI.pAnI yA dUdha kA bartana.ruchi.svIkAra karanA. ThaharAnA 1.borA.2. pIDA.dila dukhAnA. A.3.Dola 1.. parAjita karanA.sa. DA.n kI morchAbandI karanA 1.2.nkaDA. paileTina kA pada.4.pIDAkara. svAdiShTa.2. khArija yA radda karanA. Age baDha jAnA.mahala A 1. mahat N 1. joDA milanA.lIlA.rUpa khaDA karanA 1.2. ghaDA.chitrakArI.nga bharanA 1. A.2.lambI chauDI hA. vasha me.ndhane kI rassI N 1.3. daNDa. me. adhika dAma lagAnA VT 1. bahuta dAma denA.3.Alapina. ulaTa denA. chitrakArI karanA yA ra. shAsanAdhikArayukta manuShya.jarda. gaddI.n ke paidA hone kA sthAna 1. manAnA.chUka VT 1. tAsha kI gaDDI. rAja yogya. baDha jAnA.jilAne yA jalAne vAlI havA VT 1.ngasAjI.svatva 1.3.lAdI. joDe 1. baTamAra.4.nha taka bhara jAnA.dhUmadhAma.2. sa.ghugghU 1. atirikta shrama VTI 1. dhanI. bhUlanA 1.nigarAnI.aShTI mAranA. adhikashrama. champata honA N 1.phIkA.2.kaTaharA VT 1. mUrtipUjaka.3.kharItA. ra. bisAtI N 1.dabAnA. tamAshA. shikArI kutto. pAnI me. sIpa yA gho. gaThThA.harAnA VT 1. lUTa pATa karanA 1.ntApa.nkanA. pakaDa lenA. pAyala 1.DAkU.2.prabandha.nkha chhipAnA.dhu.2.vishAla bhavana. jo roka na sake N 1. hAtha me. sutalI.n chhipAnA.2..ra. vishAla.nDa chalAnA 1.2. kAlA kapaDA jo kaphana ke Upara chaDhAte hai. bahuta bharanA. tAlU. sAyA karanA.vijaya. pAlAna.gho. gAnA prArambha karane kA gIta VT 1.5.muAhidA. chitra. pAra karanA.ngasAja.nTa. dhokhA denA 96 of 157 2/29/2008 9:15 PM . lakShya se bAhara chale jAnA yA phe.ngabhariyA.2.darda.4. bojha.ra.nakkAsha.2. dika karanA.2.atyadhika kArya yA parishrama. barabAda karanA.niShprabhAva karanA 1.3.jarada honA 1. kShamA karanA VT 1.html overlook overpass overpay VT overpower overrate overreach overrule overrun VI overrun VT oversee VT overseer overshadow overshoot oversight overstate overstock overt A overtake overthrow overtime overture overturn overweight overwhelm overwhelming overwork overwork owe VT owing A owl N own Det own VT owner N ownership ox N oxide N oxygen N oxygenate oyster N oyster-ÊÆè³è pace N pace VTI pacer N pacific A pacific-°¸á¤Æè pacify VT pack N pack VTI pack-ØåÏè×á pack-ÌÆè pack-׿è¿èÑá pack-½èØèÏ᤿è package N packet N pact N pad N pad VTI padding N paddle N paddle VT paddy N padlock N paean N pagan N page N page VT pageant N pageantry pagoda N pail N pain N pain VT painful A pains N painstaking paint N paint VI paint VT painter N painting pair N pair VTI pairs N palace N palatable palate N palatial palatinate palatine palatine pale A pale VI pale VT palette N palisade palisade pall N pall VTI palm N palm VT VT 1. svAmitva adhikAra.pulindA.nakashA banAnA.bAlTI. mAlika.bharamAra karanA. kaThina 1. R^iNI honA 1.kAntimAna. bhUla.ruchikara.4.2.ndira aura mudrA. saba prakAra se sajAnA 1. gaTharI.2.3. nAva bA.2.ndagati ashva. uttarAdhikArI N 1.2.3.nha bharanA 1. adhika honA 1. bhara denA.3.nkanA VTI 1. adhyakSha VT 1.svAmI.prabandha karanA. chhoDa jAnA N 1. laDakA jo saradAro. AhistA chalanA. dala 1. eka prakAra kA tAlA 1.nghA.3.3. khenA.nka DAlanA 1.be majA honA 1.ba.nga milAne kI meja N 1.ADambara 1. DubAnA. joDA khAnA yA lagAnA. kAraNa se.vR^iShabha 1. shAnta karanA. mAranA.ra.2.hathelI.jayagIta 1.2. chhoDa jAnA. mela karane vAlA.kAphira 1.ngalepa 1. svAda rahita honA. pA.pulindA.ndhanA. ra~NnA. nokadAra lakaDiyo. miTAnA A 1.shAsanAdhikArayukta N 1. pahu.n lenA.. chitrakAra. paga.n ke sAtha rahatA hai 1. DAka kI nAva 1.dikhAvA. jamA honA.naShTa karanA.susvAda 1.chitra utAranA.chheda.mu.2.kadama.kuchala DAlane vAlA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.vijaya chihna 1.mehanatI.khurajI N 1.3. chhidra.jA.2. sthira samudra 1.adhikArI. khulA.prabhutva. adhikAra rakhanA. rAjabhavana. english to hindi dictionary . jaya gAna.nva se nApanA.3.atyukti karanA VT 1.shukti N 1. asAvadhAnI karanA.chaukasI rakhanA. chAhanA.2.svAda.2.prakaTa VT 1. ThIka honA yA karanA 1. shAnta.prastAva.ngho. pR^iShTha.2.jA pahu.2. dabAne vAlA.nakashA khI.DA.sAvadhAna 1.chAla.satAnA 1.duHkha. lAdanA.hoDa. pArsala 1.4. nirIkShaNa. laddU ghoDA N 1. ullU.2.juramAnA 1. ksAiDa 1.4. chitra vidyA.2. apanA 1. jayamAlA.n khelanA yA krIDA karanA. DhA.vibhUtimAna.nvid. joDA.vaha samaya jisa me.nchane vAlA. apanAnA. paileTina kA rAjya A 1.nirbala karanA yA honA.ncha jAnA. mu.3. niyamita samaya se atirikta kAryakAla. darda A 1. parishrama.pIlA.pratimApUjaka.hindustAnI mUrti ma.2. nokadAra lakaDiryo kI morchAbandI.3. sIpa.3. pratyakSha.ThaNDA karanA. rahavAra kadama chalanevAlA ghoDA.2. sthira. thoDI dera kI shAna.2.3. bhaDaka. mAnanA. bAhara nikalanA.tasavIra 1.rAjyAdhikArI vyakti 1.kastUrA machhalI.2.2.do ghaDI kA ThATha N 1. nirIkShaNa karanA. chaukasI karanA.

lakavA. bhUtapishAcha kA nivAsa sthAna.hissA.n kA mandira jo roma me. eka kisma kA banaphashA. sAtha sAtha.sainyayAtrA.2. lakavA mAranA.asamadarshI partially Adv 1.2.ndhI partisan N 1. shabda.pakShapAta. thoDA thoDA karake.a. stana kI ghuNDI. bandUka kA pyAlA.chaTaka maTaka ke chalanA.bai. pArliyAmenTa kA.2.muApha karanA pare VT 1.totA.nTa.nA parch VTI 1. chaukhaTA lagAnA pang N 1.saba rogo. bA.parimita.dikhalAnA.greTa briTena aura AyaralaiNDa kI prajA kI pratinidhisabhA.2.sharIka honA. kapAla.thoDA parcel N 1.nthakartA kA bhAvArtha palaTa jAve.pUrI.nTanA. abhinetA kA bhAga.nga.ndha.n ke dvArA abhinaya karane vAlA pantry N 1.4.bhunanA yA bhunajAnA. eka vyakti.2.A.nvibhAga particle N 1.sadR^isha parallel N 1.pairAgrApha. bhaNDArA.nTanA participation N 1.sAjhI honA.gherA.dala sa.chhilakA parish N 1. samAjI.vaha bAta jo ki vAstava me.ikaThThA karanA parlance N 1. uttama upamA.kAgaja kA banA huA.guNa.vachana.jalAnA parchment N 1.misAla.pakShadhara.utpatti.2.Avashyaka bhAga partial A 1. kAgajI..2. visheSha.2. hA.nTanA.sukhAnA.shithila karanA paralysis N 1.nijI mAla asabAba paraphrase N 1.be bAtachIta vAlA. a.muhAvarA parley N 1. pakShapAtI.ntra paper-³èÆÛ·á N 1.muhallA. noTa.sa. kAgaja dabAna kA bhAra parable N 1.kaDhAI.trailokya chintAmaNi pancake N 1.upavAkya.hissedArI.3. bAtachIta karanA. udAharaNa.pitA vA mAtA. adana kA bAga. sAmAnA.anukaraNa kAvya parole N 1.TIkA paraphrase VTI 1.pramANa.2.bastI.TikiyA.2.phAlija pamper VT 1. chhaTapaTAnA.utpAdaka parentage N 1.2. samAna.sarva shreShTha. va.pramukha. kaNa.nTavArA. judA karanA. eka pAdarI. kha.bahuta chhoTA sA a. bhAga.ba. pitA. be bAtachIta vAlA nATaka kA dR^ishya. chhoDa denA.vishva devAlaya. ananvita vAkya.mAlapuA. pulindA bA.TukaDAkhora.dUra karanA parsley N 1.eka prakAra kA sosana pant N 1.chauka.dR^iShTAnta parade N 1. patalA paper N 1. sa.gaTharI banAnA.nkIrNa parody N 1.nDa.3. musAbahata. goThila chAkU jisase kAgaja kATA jAya paper-ÌåÆáÍè N 1.ADa 97 of 157 2/29/2008 9:15 PM .kaShTa.nba. ajavAyana.nDa. samUha.nduA pantomime N 1.vibhAjana. nidarshana. bahuta lADa pyAra karanA pamphlet N 1. popa arthAt roma ke pradhAna pAdarI kA pada papal A 1.samAnatA. TukaDA.3. prakaraNa.janmahetU.kShamA karanA.chATukAra.muAphI. bApa vA mA. lekhApatra. sImita.pakShAghAta.kampavAI.ghirA huA.ntara karane ke parrot N 1.sAdR^ishya. bhAga karanA.nsha.bhiTanI. taDapanA.2.2. gaTharI. popa sa. barAbarI.grAma purohita part N 1.3. shastrAbhyAsa karanA paradigm N 1.vastra. sa.mahAsabhA parliamentarian A 1.risAlA.bhAga. kAgaja maDhanA yA chaDhAnA paper-¸ÝÏèÏáÆè¸èÍè N 1.2. krIDAvana. hissedAra.2.ndhI paper A 1. bahuta chAhanA pantheon N 1. hA.2.upavana.npUrNa.visheSha karake parting A 1.n bApa sambandhI.vArtAlApa. tasalA.2. savistAra. viyoga.duHkha harana auShadhi.sa. hu.2. khushAmadI. charma patra. kShamA.n nIcha kauma kA AdamI.luchI pandemonium N 1. sarvarogahArI. binA samajhe bUjhe dUsaro kA anukaraNa karane vAlA parry VT 1.lakavA.te.n sacha ho parantu dekhane me. upamA.nTavArA.2.nketo. ThIka particular N 1.n banA thA. chItA. yaha( ) chihna pariah N 1. Akasmika bhaya pansy N 1.nba. havAlA kA chihna parallel A 1.gahanA.hAtA.chhoTI pustaka.likhane ke liye kamAyA huA chamaDA.2.2. shIshe kA chaukora TukaDA panel VT 1.chhUne yogya.a.vidAI partisan A 1.taphasIla particularly Adv 1.chhA.nphanA. english to hindi dictionary . muphtakhora.vishiShTa.. rokanA.nsha.jaDa. dulakI chAla pant VI 1. sparshanIya.bolachAla. http://sanskritdocuments. samAchAra patra.taraphadArI se participant N 1.asArvatrika.vyAyAma bhUmi. pArliyAmenTa ke vAdavivAda me kushala vyakti parliamentarian N 1. bA. kAraNa.2.nshIya.suspaShTa.sAmagrI. bhArI gaDabaDI pane N 1.khurAsAnI parson N 1. pradhAnatama.mAtA pitA yogya. judA judA.nDa karanA. pakShAghAta.org/hindi/dict/eng-hin-itrans..a. hissedAra honA.kula. kAgaja kATane kA ya. mA. deva samUha panther N 1.ramanA.a.sAjhI participate VI 1.2.3. adhUrA.2. shAna shaukata dikhAte phiranA.bApa papacy N 1. pArliyAmenTa. paimphaleTa.kha.kataranA parent N 1. bhArI topakhAnA park VT 1.sItA.ntara rekhA parallel VT 1. hindustAna me.sAjhI honA. pAdarI kA halakA. atyuttama manuShya yA vastu paragraph N 1. sApha.kAgaja.ntara. samAnA.html palpable A 1.nTane vAlI dIvAra ityAdi.dhaDaka.nDI Adi.janAnI bAta. asatyAbhAsa.3. hissedArI. ThIka ThIka.barAbara. alaga karane vAlA parting N 1.aparAdha kShamA.nvAda.rakhanA.vaikuNTha.eka eka.pArliyAmenTa dvArA kiyA huA yA banAyA huA parochial A 1. sainika dikhAvA.svarga paradox N 1.pyArA parenthesis N 1.n sApha jhUThI jAna paDatI ho paradoxical A 1.3. mana kI shakti.bA.4.jabAnI bahasa karanA parliament N 1.pareDa parade VTI 1. pairoDI.ajamoda. painakeka.2.4. nasUnA.n a.dastAveja.n kA mulAyama khAnA papa N 1.nga.judAI.doSha mukti pardon VT 1. pakSha.nDa.n gra.chhIlana.2.sa.sAmAna.npha. eka prakAra kI latA jo dUsare peDa para chaDhatI hai parcel Adv 1.paraspara vArtAlApa. pArka karanA.asa.3.uttama paraphernalia N 1.namUnA. aparihArya a.nsha particular A 1.2.nsha.jAtichyuta manuShya paring N 1. dhAturUpAvalI paradise N 1.khaDA karanA.4.ntApa panic N 1.2.parichchheda kha. vaha bAta jo pratidina sipAhiyo ko apane aura anya me. shakti kA hrAsa paramount A 1.vyAkhyA.akhabAra paper VT 1.samatulyatA park N 1. visheShata:.pakShapAtI.2.chamaDe kA kAgaja pardon N 1. savistAra vyAkhyAna karanA vA anuvAda karanA parasite N 1.3.binA bole kevala sa. shastrAbhyAsa kShetra. bAtachIta.pholA.Adarsha. sAthI.thoDA thoDA kama karanA.3.baDA.buddhi part VTI 1.aisA lekha jisame.maukhika pratiGYA.2.n.nTanA.pakShAvalambI partisanship N 1. jhulasAnA yA jhulasanA. bADe me gheranA. kAgajI mudrA paper-¸Ý½è½áÏè N 1.3.thana.pulindA parcel VT 1.nshata:. eka bAta.3. sAja.pakShaShAvalambana partition N 1.ba.aNu.5.2. vidA honA part_¤Æè¿è-ÈÏè¸áÑè Adv 1.ndhanA.2. katarana.lagA lipaTA. samAnAntara rUpa se sthApita karanA paralyse VT 1. saba devatAo.TolA parity N 1.bA. patra. asAmAnya.2.n ko achchhA karane vAlI auShadhi.TukaDA. asatya sA paragon N 1.Dhera.nsha sambandhI. pArliyAmenTa kA pakSha samarthaka parliamentary A 1.nasala parental A 1.2.modIkhAnA pap N 1. byaurA.kha.kaThina pIDA.patrikA pan N 1.nshika.khopaDI panacea N 1.mAI yA bApa.bA. duHkha. chhIlanA.pratyakSha palsy N 1. pakShapAta se.nka kA kAgaja paper-ÂᦵèØè½è N 1.nba. suggA. bachcho. sAjhA.bAtachIta parley VI 1.chArAgAha.

4.sahanashIlatA patient A 1.rukanA.chepI.bUDhA.4.nijI guNa.pichhalA.hissedAra. paTapaTAnA. chukatA dhana.paibandakArI.kR^ipA karanA. garIba.mR^idu. giravI.avarNanIya paste N 1.roga pahachAnane vAlA pathology N 1.yAtrI. bhUmi kA TukaDA. chArA pat A 1.sahanashIlatA se patriarch N 1.3.nchA.manobhAva patience N 1.patthara phe. patthara mAranA.shakti. sAjhI.html partner N 1. paibanda. mArga ThIka karanA.3.mauktika pearl N 1.nga.prAchIna roma kA kulIna jana patrimony N 1.bAnagI paucity N 1.rAhI.anUThA.lohe kI mu. dhairya.kisAna loga peat N 1. chaukIdAra loga. visheShatA.3.paravAnA patent VT 1.pagaDaNDI.vetana chukAne vAlA payment N 1.ka.kisAna peasantry N 1.2.shaphatAlu peacock N 1. pasture N 1.buddhi. dhakkA pass VTI 1.lAlasA.rehana.visheSha lakShaNa pedal A 1.asara.baTohI passion N 1.chhopAchhApa karanA.sa.badalA denA. chArAgAhI.shoragula ke sAtha hamalA karanA pear N 1.4.nha me. motI jaDanA peasant N 1.nDapa.shAntishIla.burI taraha hAtha lagAnA. dhairyapUrvaka.sA. pa.bhaddA kAma pate N 1.AchArya patrician A 1. chhoDanA. ga.muphalisa pause VI 1.dhairyavAna.sa. jile party N 1. Adarsha.krIDA pastor N 1.gussaila.2. josha.krodha shIla. dhvajA paw N 1.lIlA. mora.komala peacefully Adv 1.nsa. sa.Avesha passionate A 1.nkAla. ADU sadR^isha peach N 1.paharedAra. leI lagAnA pastime N 1.2.samAja. sahAyatA.saDaka. giravI rakhanA.nikAsI kI chiThThI password N 1. dhairya.dhIraja.khopaDI.bapautI.dala.ngatA.patthara yA I. dehAtI loga.n bolanA. chukaunA.2. http://sanskritdocuments. jalayAtrA. kulIna.mArga. pAlaka.pyAra.aTakanA pave VT 1.se past N 1. gaDariyA.namUnA. pAsaporTa.vAjibulAdA paymaster N 1.4.chillAnA.rehana rakhanA.ndarI lagA huA kATha kA jUtA patter VTI 1. tItara parts N 1. phauja ke Asa pAsa rAta ko gashta lagAnA patrol VTI 1. mAnanA.hR^idayagrAhI pathologist N 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. karuNAjanaka.amana pasa.cha.pahachAna kA shabda yA chihna past A 1.sAjhedAra.2.nirupadravI.Ashraya patronize VT 1.sa.2. paTTiyA. va. jAnA.ngula.nTa kA pharsha pavilion N 1. pa~nchAyata.khulA patent N 1.mela.2.bhaTTI marammata karanA. upAdhyAya.sa.roga lakShaNa vidyA pathos N 1.ndhi karAnevAlA peach A 1.2. shAnti se.rAhadArI.sahaja karanA pavement N 1.niShkriya passiveness N 1. patha.dhIratA se. sAjhI. shAnta.mIrAsa.dhairyavAna.sabra se.mu.pharsha bandI karanA.buda-budAnA. phauja kA bhAga. krodhI.uchita.sabra.Ashraya denA patten N 1.mayUra peak N 1.sandhi peaceable A 1. pushtainI.nkaDa.rAstA. pAdarI sambandhI.nikAsa. deshabhaktipUrNa. darrA.nje se khurachanA.bAdashAhI samada.pAdarI pastoral A 1.chaina. ka. sira.bachhaDe ke sira kI khAla patent A 1. sahana.gallebAnI vA charavAhI kA.nTa jaDanA.bisAtI.adhikAra patra.n yA I. raTanA pattern N 1.2.phauja kI rakhavAlI karanA.gamanIya.njA.nkaTa patha. bItA. english to hindi dictionary .ndhAtA.lasadAra mishraNa paste VT 1.sanada dekara adhikAra kI rakShA karanA paternal A 1.bandhaka pawn VT 1.krodha.ujarata.saraparasta. gumbajadAra imArata. lAbhakara honA. paharA denA. vAkya. dhIra. bayAna se bAhara.durusta. nikAsa kI chiThThI.sharta lagAnA pay N 1. kamI.baDA.nbandhI.gujaranA.dAma peace N 1.thegalI. motI. rAste kA pharsha. thapakI.2. ThIka.svadeshAnurAgapUrita patrol N 1.2. pa.rakShaka.bhugatAna.2. amana. ThaharanA.shAnti karAnevAlA.shAnti. kAma chalAU.dubalA dikhanA peal VTI 1.prachalana. gamana.2.nguliyo.nrakShaka patronage N 1. khaDA. koI bahumUlya vastu pearl VT 1.6.2.akathanIya.niShkriyatA passport N 1.pA. baDabaDAnA. rogI dikhanA.bhUta.khaTanaikI. dhIre dhIre a.3.sa. noka peak V 1.nchu. chArAgAha. paitR^ika.tAmasI.nvAra.nTane vAlA.vihAra.dila para asara karane vAlA.santoShI patiently Adv 1. giraje kI jamIna yA AmadAnI patriot N 1..2.achchhA passage N 1.rakShA.nrakShatA.. leI.sahanashIla. chApalUsI karanA pawn N 1. sahAyatA karanA. dAnA chuganA.3.maurusI paternity N 1.bitAnA.3.karma pathetic A 1. sanada denA.chapata pat VT 1.shAntipriyatA se.vetana pay VTI 1. pAda sa.guNa.josha.gamya.anantara past_°Ïè_ÊáÍåÆè¿è-¬ÄèÈèÏá×è×Û°Æè N 1. tanakhvAha bA.2. pratyakSha.nva kA peddler N 1. honA.kisI AviShkAra kA pUrNa adhikAra.kho.komalatA se.avirodha.nU. TI patchwork N 1. bhUtakAla past Prep 1.sahanashIlatA.garma passive A 1. banAnA. utarAI passenger N 1. pare.shrR^i.2.dehAtI. pherIvAlA.R^iNa bhara denA.chamakate hue patthara kA TukaDA.shithilatA.2.dIna. karmavAchya. pathika.abhAva pauper N 1.kotAhI.khelakUda. nAshapAtI pearl A 1. dvArA.roga nidAnaGYAtA. pahachAna kA shabda.Avega. chukAnA.pUrva kA past Adv 1.romana kulIna jana kA patrician N 1. motI kA. cho. chupachApa.2.pitR^itva.sthira.nda peaceably Adv 1.sahAyaka.utpatti path N 1. rogaviGYAnI. eka bushela nApa kA chauthA bhAga peck VT 1.niyama prachalita karanA passable A 1.AGYA yogya. peTeNTa. pharIka mukadamA pass N 1. anokhA.2. deshabhakta.nkanA peculiar A 1.eka prakAra kI ghAsa jo sukhA ke jalAne ke kAma AtI hai pebble N 1.2.2. shAntipriya.jo bhugatAna karanA chAhiye.sajA denA.uchita honA payable A 1. kulIna jana.grahaNa yogya.. pA.nsha yA dharma kA pradhAna.deshapAlaka.nchAvAlA 98 of 157 2/29/2008 9:15 PM .ncha mAranA. tanakhvAha.pAlana.3.5.deshalIna patriotic A 1. garajanA.ratavAhI karanA patron N 1.bapautI.ujarata. sarala banAnA.ma.nija kA peculiarity N 1. hAtha paw VTI 1.svadeshAnurAga.2.laghutA. kharcha karanA.nirdhana manuShya.rakShA karanA.ujarata denA. deya.abhijAta. manabahalAva.chupachApa peacemaker N 1.suvidhA kA pat N 1. pati vA patnI partridge N 1. thegalI yA paibanda lagAnA.musAphira. pahADa kI choTI. gArA.chAva.billaura peck N 1. ADU. gudaDI.bejhagaDA peaceful A 1. nidAna.janakatA.bhikhArI.3.vetana denA. yogyatA.abhaya patra. cha.2.n se mAranA patch N 1. pitR^itva.

pe.2.pAlana karanA 1.2.mahakAnA 1..pravINatA 1. gherA.khAnadAna chhilakA.bhArI gherevAlI rekhA. dIna.nka-jhA. N 1. chhedanA. daNDya banAnA.siddhi. khambe kI chaukI.chhAnanA 1. jhA.dravya daNDa prAyashchita. sAmayika 1.jokhima 1.2. 1.suspaShTa. bhramaNakArI.nshAvalI.3. 1. 1.2.2.tapasyA. prAyadvIpa nivAsI 1. bArahamAsI.naShTa ho jAnA. 1. pravesha. eka bAra pIne kI madirA khU. nipuNa.ntAparAyaNa 1. N N 1.nkA. 1.nivesha.aTala.n kA yogaphala chakra.n kA pada. TapakAnA.3.shokha.da. 1.daNDa yogya 1. anubhava. pratishata. kAraNa. 1.nbhavataH jokhima.jajIrAnumA 1.kAla.beparavAha. pUrApana.navAba jhA.2.2.shreShTha jana.nsila se likhanA.la~Ngara.npAdana.umarA 1. va.kalama.tIvra 1.karatUta sugandha.gola mircha mircha lagAnA 1.2.DhITha. daNDa denevAlA.2. ghamaNDI akaDanA.kokha lekhanI. 1.karNaphUla. patrikA.nDarUpa.2. 1. N 1.khatarA 1. 1. paridhi.kAyAklesha.khaDakA bADe me.shAyada.kAla chakra.mircha sadR^isha pAchaka.gherA.pe. pariNiti. daNDanIya. dikhalAI denA. ghusanA. gaDhI chhilanA chhilakA utAranA.bhedhanA.dR^iShTigochara 1.3.baDA chalanevAlA 1.nka.nithAranA. mithyA shapatha kA aparAdhI mithyA shapatha. 1.nsila pe.niyata samaya para nikalanevAlA patra 1.janatA. jAnanA.dvArA 1.chaturAI.. 1.gheranA.nsha.dekhanA.cha~nchala. 1. N 1.ruchi.2. asAvadhAnI se kiyA huA kadAchita.2. 1. N VT 1.agnivardhaka. murgI ke bachcho.mAra. chU.kShetra kI bhujAo. avalamba.achala.chhAla.2.dR^iShTi. 1.4.aDDe para baiThanA 1.DhITha 99 of 157 2/29/2008 9:15 PM .nshana denA 1.nishchayAtmaka.gochara karanA.ai.kArya. jhumakA. pUrNavirAma 1. 1.3.4.nchanA laTakanA laTakana.hetu. kauma basAnA.html pedestal pedestrian pedigree peel N peel VI peel VT peep N peep VI peer N peer VI peerage N peerless peg N peg VT pelican N pellet N pelt N pelt VT pelvis N pen N pen VT penal A penalize penalty N penance N penchant pencil N pencil VT pend V pendant N pending A pendulum penetrate penetrating penetration peninsula peninsular penitentiary penitentiary penman N pennant N penniless penny N pension N pension VT pensioner pensive A pentagon penthouse people N people VT pepper N pepper VT peppermint peppery A peptic A per Prep perceive percentage perceptible perception perceptive perch N perch VI percolate percolate percussion peremptory perennial perfect A perfect VT perfection perforate perform VI perform VT performance perfume N perfume VT perfunctory perhaps Adv peril N perilous perimeter period N periodic periodical periodical peripatetic peripatetic periphery perish VI perishable perishable perjure VT perjured perjury N perk A perk VI perk VT perky A N N N 1. kulIna jana samudAya.samajhanA.gullA kachchA chamaDA phe.girdA miTa jAnA.pe.nibAhanA pUrA karanA. 1.kR^iti.nashvara 1.jhUThI gavAhI.acheta. laTakana. 1.nirdoSha.mUrtitala 1.mudrA visheSha pUrvasevArtha vR^itti.pyAdA. bandIgR^iha.n ke baiThane kA aDDA baiThanA. 1. nAshavAna. tIkShNabuddhi.bahAnA.AbAda karanA kAlI mircha.bUjhanA 1.doShahIna. 1. A 1.saikaDA 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.ntima 1.3.grahaNakShama lambI laggI.vinAshI.nThanA teja karanA ghamaNDI.nba. N 1.nbandhI 1.nshana pAnevAlA udAsa. likhanA da.nipuNa karanA 1. TapakanA 1.nta. lUTanA tA.tAkanA. 1.nDya.sAyabAna loga. tapasyAgR^iha.sa.anirNIta 1.nbandhI se.barabAda ho jAnA 1. jha.2. A 1. chhedanA.achchhA lekha likhanevAlA.a.nDasa.chheda karanA. vichArAdhIna.. 1. prAyadvIpa sa.deha da.laTakatI huI vastu. asAvadhAna.nishchita.nivAsI.jurmAnA.2.niyata samaya kA antara dekara honevAlA 1. chiDiyo.sajA.sthAna sthAna para jAnevAlA 1.patAkA.ncha gaja kA nApa. 1.mAlUma karanA.nTe se jakaDanA eka baDA pakShI.ndanA.samajhA 1.daridra.pai.2.garIba.2.nsila se chihna khI. 1.phe.nirdhana. 1.nTI.n banda karanA. sa.2.sAlanA bAjA bajAnA. a. prAyashchita sa.kaidakhAnA.samajha 1.siddha pUrA karanA.nkanA. advitIya. lekhaka jhaNDI. 1. 1.n-chU.nkanA. A 1.va.nbandhI.bADA. http://sanskritdocuments. VT 1. 1. paidala chalanevAlA.pUrNatA.n kI bolI dikhalAI denA. 1.daNDa yogya karanA daNDa.bejoDa khU. 1.nTA.3. sAthI.teja.AdhAra. A N 1.2.harajAnA. chubhanevAlA.3. A 1. 1. A A N A N N 1.teja.sa.jAti.2.nka kara mAranA peDU. bhramaNakArI.n karanA samAna padastha. eka kisma kA podInA.i. samajhanA 1.nTha. 1.ndriyagochara.prajA.jAnanahAra. pratyakSha.tIkShNa.siddha karanA. V N A N A 1.2.laThThA.samaya.sa. kulIna jana.bepaisA painI.nitya pUrA.havAsIla golI.phasalI.Thokara.3. khataranAka. sachetana. hAusa pha larDsanA amIro. sAmayika.mithyA sAkShya phurtIlA.pe.vyApArI 1.nDA laTakatA huA. 1.khU. 1.nshanara. Takkara.mara jAnA.bhayahetuka. osArA.Thesa 1.sahArA.sha. sADe pA. tAkIdI.lolaka 1.peparami.chuAnA. pa~nchakoNa kShetra 1. 1.amIra.yogasthAna sulekhaka.jhukAva.grahaNabodha. machhalI. A N 1.chi.nyoga se.nshana pe. 1. 1.nDa 1. VI VT N A A 1.prAyadvIpa ke guNa kA.nkanA. N VT A N N A A N 1.3. 1.ichchhA pe.kAraNa se. pravR^itti.2.prakaTa honA.pharerA 1.mU.da. kharAba ho jAnevAlI vastu jhUThI kasama khAnA 1.npAdana karanA. 1.2. pAchaka sa.chhIlanA.anubhavI. english to hindi dictionary .2.ndhI. prAyadvIpa.nTa mircha kA.khushabU sugandhita karanA.3.kAmakAja.

sIdhI khaDI rekhA VT 1.pheranA. visheShatA.aksI tasavIra.ngUThe kI haDDI 1. dekhane kA shIshA.AGYApatra 1.prArthI 1.vyAkula karanA.2.manuShyaguNAropa VT 1.hAnikAraka. puruSha. kama daraje kA. patthara ho jAnA 1. phaTogrAphara. piyAno bAjA 1. saba logo. prANIdharma vidyA. auShadhi.sarvajana upakArI.mahUkA A 1. attArI.4.2.TikAU.ngA karane kI vidyA.dukhadAI A 1.prabodhaka 1.2.2.jana.ta~Nga karanA.n kA banA jhuNDa.aksI tasavIra khI.pAlA huA bheDa ityAdi jAnavara kA bachchA. tatvavettA.nira.3.UparI phAyadA. chAlAka.ngulI yA a.nchanA N 1. ghusa jAnA.dR^iDha rahanA N 1.avinIta. http://sanskritdocuments. svata. shArIrika banAvaTa.sthira rakhanA N 1.nira. kudAlI. svIkR^iti yogya.sarokAra rakhanA.deha A 1.kaShTa pahu.n N 1.dhuna.nsha.preta.lagA rahanA 1. rUpa.nitya. jana hitaiShI. tatvavichAra. arjI VT 1.auShadhi banAnA 1.haTha karanA.2. english to hindi dictionary .2.2.manuShyaguNa AropaNa karanA. dR^iDhatA. svaya.2.nchanA 1.ThIka. buddhimAna N 1. pasanda.shabda uchchAraNa ya.pratikUla. haThI 1.apanA. vishvAsa.gochara vastu.2. apane Apa..n.ghusa AnA. dhyAna dekara paDhanA vA bA. vyaktitva.anuGYeya.3. vachana. bheSha. krama bigADanA 1.n kA burA pakSha dekhane vAlA viShAdAtmaka vichAra vAlA 1. pravesha karanA.shArIrika. nAshaka. paropakAra. bechaina karanA.2.chitra. vikAra.prArthaka..dR^iDha sa.nchaya.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.2.2.AGYA denA.vyaktigata.ndhI vA sAdR^ishara N 1.3. saba jagaha phaila jAnA A 1.asAdhAraNa.amaka pAsha A 1. prAGYa.2.vinaya karanA.davAsAjI.pyArA.arja karanA. sthira.nsA 1. padArtha sa.vishiShTatA Adv 1.jidda. prAkR^itika rUpa se.GYAna vidyA N 1. lADa karanA.2.sthAyitva. chhAyA N 1.padArtha viGYAna kA GYAtA 1. phonogrApha.2.svadharmatyAgI vyakti 1.adhika lAbha.2. vAkyA. a.nkhuDI.paNDita A 1.premapAtra 1. nija kA.de denA.chapala. vyUha. dR^iDha nishchaya. sIdhA.bigADa 1. AGYA. chhApane ke akShara para jamI huI maila 100 of 157 2/29/2008 9:15 PM . dR^iDhatA VT 1. N 1. patthara banA denA 1. sahana karanA 1. amalA. mata.laghu. avirata banAnA.3.2. phailatI huI.2. dR^iShya.sadaivatva.3.nkR^ita.puraskAra 1. shArIrika.shakhsa.nba.2.2. marI.uchita.vinatI.2.ntaratA. bimArI. chiDachiDA 1.3.vinaya. sa.Alokachitra VT 1.padArtha viGYAna N 1.duHshIla.sApha kiyA huA peTroliyama N 1.pyAra karanA 1.sthAyI VT 1. chhoDanA. paropakArI. gumarAha karanA. prakR^iti vidyA.ndhI Adv 1. bolanA.n baiThane kI ghirI huI jagaha 1. kAgaja Adi para chitra khI.upayukta 1.darshanaGYa.paropakArI manuShya N 1. bAdhA DAlanA. pasInA AnA.thoDA sA A 1.5. samajhAne bujhAne vAlA.pada.rahAva.karmachArI loga N 1.2.4.svaya.nba.nchane kI vidyA jisase jaise dikhAI paDe vaise N 1.avinIta 1.vyakti vAchaka. prArthanA patra.2.2.3. haThI. samajhAnA bujhAnA.2.puruSha ThaharAnA.ndhI.aksI tasavIra khI. jIvadhArI ThaharAnA.ghAtaka.ubhADanA.3. jIvadhArI ThaharAnA.2. ta~Nga karanA. hairAna karanA N 1. peTrola.anuGYA denA N 1.n hokara jAnA A 1.kaShTa N 1. gambhIratA.5.dika karane vAlA.ghusanA. kevala shabda. phoTogrApha.tatvaGYAna sa. bhautika. paravAnA.sAkAra padArtha sa.apanA honA A 1.3. prArthanA patra yA darakhvAsta denA N 1.anuGYA A 1.sadA.dR^igviShaya A 1.tarka shAstra vidyA.2. chhoTA.bigADanA.nira. vishvAsa jamAnA N 1.jIvana vidyA N 1.ghabarAnA.4. samajhAnA bujhAnA. dika karanA.3.chetanA dharmAropaNa.3.2.html permanence permanent permeate permissible permission permissive permit N permit VI permit VT permutation pernicious perpendicular perpendicular perpetrate perpetual perpetually perpetuate perpetuity perplex VT perquisite perry N persecute persecution perseverance persevere persist VI persistence persistent person N personal personality personally personification personify personnel perspective perspiration persuade persuasion persuasive pert A pertain VI pertinent perturb VT peruse VT pervade VT pervasive perverse perversion pervert N pervert VT pessimist pest N pester VT pet N pet VT petal N petition petition petitioner petrify VI petrify VT petrol N petroleum petty A petulant pew N pewter N phalanx N phantom N pharmacist pharmacy phase N pheasant phenomenal phenomenon philanthropic philanthropist philanthropy philosopher philosophical philosophy phonograph phosphorus photograph photograph photographer photography phrase N phrase VTI physic N physical physically physicist physics N physiology physique pianist N piano N pick N N 1. cha. davAsAja. vinaya yA arja karane vAlA.nyAyya.kA.anuGYAprada 1. adbhuta.6.2. udyoga.4.tatvaGYAnI.shabda mAtra 1.ndhI.2. phasphorasa. viSha 1. sarvakAlika.ntra N 1. mArga A 1.dR^iDha rahanA. rUpa. jastA.3. ArapAra nikalanA. dhuna.4. pIDana.vyakti. anumati denA. nivedana karanA. bhUta.khaDA N 1. phArmesI.phoTogrAphI 1.sveda VT 1.jIvatatva.DIla Daula 1. ghAtaka roga.vaiyaktika.ntratA denevAlA. ghabarAnA. dastUrI.shabda denA 1. puruSha vAchaka.dR^iDhatA A 1. mUrti honA.moDanA. ulTA. adbhuta ghaTanA.pyojaka. yogya.eka jalane vAlI vastu jisase diyAsalAI banAte hai. dhuna rakhanA.prabodhana. nAshapAtI kA sharabata yA sharAba VT 1. adbhuta vastu.shabdo.nchAnA N 1.2.. manuShya.nibAhanA.phusalAnA.ntara Adv 1.dR^iDha. sthiratA.3.vinimaya.duHkha. bhautika viGYAnI.2. chiDachiDAhaTa.apane Apa N 1.dR^iDhAgraha A 1. Aloka chitra vidyA.pasInA paseva. piyAno bAjA bajAne vAlA 1.paiThanA.chhedo. dR^iShTi N 1.ananta kAla 1. dArshanika.vyApaka A 1. rUpa.davA. tItara.shilAtaila.patthara kA paseva. dR^igviShaya sa.kahanA.phUla kI pattI N 1.patha bhraShTa karanA N 1. lagA huA.jiddI.2.attAra N 1.lokahitaiShI N 1. pa. sambandha rakhanA. jarA sA.DhITha. peTroliyama.anumati.miTTI kA tela 1.nba. karanA A 1.2.ghabarA denA. peTa. nitya. prArthanA. artha palaTanA yA ulaTanA.nivedaka.nchane kI kalA.prAkR^itika.n me.2.paiThanA.tArkika. sipAhiyo.3. chiDachiDA N 1. vAk prakAra. lADalA.sharIra se N 1.5. kaThina banAnA.avirata.5. GYAna prIti.julAba A 1. phoTogrApha lenA.ThaharAva.nba. sharIra.aksI tasavIra khI.bhautika viGYAna. giraje me.3.n se prIti N 1. jhakkI.haTha.kisI nirjIva ko vyakti ThaharAnA.gustAkha.satAnA.n prakAsha karanA.phurtIlA. gumarAha AdamI.vyaktigata rUpa se N 1. pAtra.nchane vAlA N 1.ngraha.2.3.kShudra.3.n me. nityatA. satAnA.2.jAtIya.3. lagA rahanA. palaTA. dhIraja.krodhAvesha.ntara rUpa se VT 1. krama sa. ukasAnA.aDa.adala-badala.svabhAva se. pIchhe paDanA.TikAva. vastuo.satAnA 1.2.anuGYA yogya N 1. lambI.lambavatta.DhITha.3.nsAra ko dukhamaya jAnane vAlA.

6.2. anannAsa N 1. takiyA lagAnA 1. chikanA. chhoTA kAma karanA 1. dabAnA. pistaula.nkha 1. http://sanskritdocuments.nga kA 1.curAnA 1. chhInanA.dukha denA. burja. mArga darshaka. lUTanA. takiyA 1. abhiyogI.njA jisase anAja Adi ke pUle phe. thAna. sITI bajAnA. kramashaH 1.komala.ntha me.kalasa N 1.pratyakSha rUpa se N 1.2. chhoTe chhoTe chheda karanA.nga bira.2.kaTaharA jisame.nga.nDa denA. Ishvara bhakti.nchanA.roA.chitra banAnA A 1. dayA.satI.shatara.4.n se chorI karanA 1. niShkapaTa. eka khela 1.ba. samatala kShetra. senA ke Age rakhe hue sainika 1. dUsare ke gra.tIkShNa. samudrI DAkU 1.2.2.shikhara 1.nTrA 1.rahama 1. DeDha pAva kA eka nApa 1.3.2.ishtihAra lagAnA 1. vyavasAya.sanobara 1.5. taha.3.jalasA A 1. gUdAdAra N 1.milAnA A 1.kapota 1.2. thoDA thoDA karake churAnA. dhabbAdAra.satAnA. rukAvaTa karanA 1.puNyAtmA. bavAsIra.4.khambhA. achAra. TikaThI.pina. pIpA 1.AlapIna.nkShipta. lagAnA.rogana 1.nDa niyata karanA N 1. hA. paibanda. vilApI.3.2. palaka mAranA N 1.html pick VT picket N picket VTI pickle N pickle VI pickpocket picnic N pictorial picture N picture VT picturesque piddle VI pie N piece N piece VTI piecemeal piecemeal pied A pier N pierce VTI piercing piety N pig N pigeon N pigment N pike N pile N pile VT piles N pilfer VTI pilgrim N pilgrimage pill N pill VT pillage N pillage VT pillar N pillory N pillory VT pillow N pillow VT pin N pin VT pinch N pinch VT pine N pine VT pineapple pingpong pink A pink N pink VT pinnacle pint N pioneer N pioneer VI pioneer VT pious A pipe N pipe VT piper N pipkin N piracy N pirate N pirate VT pistol N pistol VT pit N pit VT pitch N pitch VI pitch VT pitcher N pitchfork pitfall N pithy A pittance pity N pity VT pivot N pivot VT placard N placard VT placate VI place N place VT placenta placid A plagiarism plagiarize plague N plague VT plain A plain N plain VT plainly Adv plaintiff plaintive plait N plait VT 1.a.nvala.4.2. ghATa 1. tIrtha yAtrI.puShpa visheSha.3. baToranA.2.khU. sikkA.2. devadAra. sApha. viGYApana denA.aguA.gU.shokasUchaka.2.takalIpha.3. raNabhUmi.narama.bila.8. khAnA. achAra yA murabbe ke liye arka. chaDhanA utaranA 1.2.pAka 1. dharmaniShTha.5.karuNA. sAhityika chorI VI 1. bA.gambhIra N 1.kholanA.2. stambha.2.4.prakaTa.nsha 1.chhoTA pAritoShika.kAlA karanA.2. bA. suara kA bachchA. alpa bhAga. shAlA. nAka kI chaukI.pina lagAnA. ati ichchhuka honA. teja.mU. chUla. chhInA. dhAtu kA DalA 1. Age chalakara rAstA banAnA 1.2.vipatti.jagaha.arsha roga 1.n koI a.2.phariyAdI.chunnaTa. golI 1.nga karanA.bhattA. ra. binA AGYA ke lenA 1.santa.7. chitra sa.ghuseDanA. nAla.. dhUnA. manohara 1. chitra.2.vajIphA 1.jAla. avasthA.haDI 1.nTI lagAnA. ghaDA. milA lenA. sthAna.kIlI jisa para koI vastu ghUme. uchakanA.9. ra.nga karanA 1.shokArthaka 1.2.bhinna Adv 1.nsAne ke lie kuchha bichhA diyA jAe 1.AlapIna lagAnA. pustaka me. bhoja jisa me.khU.samabhUmi.klesha 1.gU.bhAlA.2. gADanA 1.nsI.nalI. mahAmArI. paibanda lagAnA.nka denA 1.nTA.Dahaka.khAnA.TekanI.mulAyama.2.n pratyeka manuShya kuchha detA hai. samudra para DAkA DAlanA. chhedanA.sa. gulAbI ra.dharanA.judA.loniyA 1. chhedane vAlA.buniyAda 1. pa. sImA. santoShI. bA.sthiti.kharA.balA.ndhI.vAdI A 1.tama.nja kI goTI 1.4.ishtihAra 1.kheDI.2.rAla. eka prakAra kI chiDiyA 1.banda karanA 1.nsurI bajAne vAlA.4. english to hindi dictionary .choTI.peshA.nsurI. joradAra. kaTahare me.2.hathalapakI karanA 1. alaga.plega.2.2.nba. chunanA. khU.3.niyata karanA. chaurasa karanA. chubhane vAlA 1.maTakI.n se chihna karanA. chitra.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. jamA karanA. viGYApana patra.khArA pAnI.2.nthana 1. suI.ncha mAranA. sApha karanA.kIla lagAnA.maidAna.nTI 1.6.tasavIra.svastha. ghusanA.n Tho.. jeba katarane vAlA.khambha.meTI 1.n.3.2. sAdA.ghUma ghUma kara gAne vAlA 1. eka prakAra kI machhalI 1. mukhya yA kendrIya sthAna 1. bandUka.nkate hai. chubhanA.abhilAShA karanA N 1.ojhaDI 1.nDanA 1.chitramaya 1.3.tarasa khAnA 1. mahAmArI se pIDita karanA.3.n rakhanA.rakhanA N 1.yAtrI N 1. barchhI. samudrI DakaitI.choTI 1. pAyA.achAra DAlanA. lekha.laTa jAnA.ta. joDanA. chitra sA. spaShTa.nchA 1. sa.n sira aura hAtha DAlakara da.girahakaTa 1.muddI. balavAna. A.n sira aura hAtha DAlakara da. nigAlI.3.kIla.arthI.musAphira. AdhAra stambha.murabbA 1.barAbara karanA 1. naShTa karanA 1. alaga alaga karake.kachauDI. gulAbI ra. chuTakI.2.jAlI banAnA. bAla.A. dhUnA lagAnA. phe.nsurI bajAnA 1. asara karanA A 1.guTa.6.2.rUpa 1. gaDDhA.nDI.dandAne DAlanA 1.tasavIra sA. khAre pAnI me.ntuShTa karanA 1.4.nDa dete the.naShTa hote jAnA. pistaula mAranA 1. cho.eka khushabUdAra chamakIlA phUla. dayA karanA. kamarA.chaDhAva vA utarAva kA darjA.ThiliyA. dharmaniShThatA 1.uDA lenA.3. pAI.laDAI kA maidAna 1.nga kA 1.spaShTa rUpa se. laTThA.3.DarA DAlanA.mUsanA.vaha gaDDhA jisa para jAnavaro.nkanA.2.2.5.darjA.bhaddA 1. shreNI.tasavIradAra.chabenA. laTThA gADanA 1. chora gaDDhA.takalIpha denA 1.2. lapeTanA..dukhadAyaka vastu 1. toDanA. mArga darshaka honA 1. lUTa khasoTa 1.haDI me. chUla para rakhanA 1. gADanA yA khaDA karanA.ta.chaurasa. tasavIra khI.nivAsa sthAna.samosA.n ke pha.2. sAhityika chorI 1.2.pavitra.takalIpha.2.chhIna lenA. jhurAnA.netA.nga.4.7. Dhera.3.n 1.2. kabUtara. suI lagAnA. kisI vyakti ke liye pahale se hI da.yAtrA 1.taha karanA. kabra 1. nala.nthanA 101 of 157 2/29/2008 9:15 PM . tIrtha yAtrA. gaDDho. thoDA thoDA.

n rakhate he.n sanachaturbhuja sainya dala.bastI.rAjI karanA.padyAtmaka.chinAra postA.2. N 1.chaurasa.nchI chaurasa bhUmi 1.sU. moDanA.suhAvanA.3. 1. 1.gaDhanA.DhA.html plan N plan VI plane A plane N plane VT planet N planetary plank N plank VT plant N plant VT plantation planter N plaster N plaster VT plastic A plate N plate VT plateau N platform platinum platitude platoon N platter N plaudit N plausible play N play VTI playful A plea N plead VT pleadings pleasant pleasantry please VI please VT pleasing pleasurable pleasure pledge VT plentiful plight N plight VT plot N pluck N plume N plump VT ply VTI pocket VT poem N poetic A point N point VTI pointer N pointless poise VT poke N poke VT pole N police N policy N polish N politic A poll N poll VT pollard N pontoon N pony N poodle N pooh I pool N poop N poop VT poor A poorly A poorly Adv pop N pop VTI pope N poplar N poppy N populace popular A popularity populate population populous porcelain porch N porcupine pore N pore VI pork N porous A porpoise porridge port N port VT portable portage N 1.bharanA.jamAnata denA. N N 1.2. 1.2.adhamatA pUrvaka. sAhI. 1.chhI chhI pokharA..khasakhasa 1.ruchira.pakSha.3. pAlisha.guNI.bahasa.sukhada 1.membara chunanA kaTA huA peDa.chatura. 1.ichchhA.nsa. 1. rajisTara me nAma chaDhAnA.ruchira.rasika dalIla.dillagI. 1.usArA 1. 1. aujAra.2.DhADhasa para. satyAbhAsa.nagara pAla gaNa nIti. vachana denA 1.parishrama karanA.hikamata. 1.nsA 1.chapaTA samakShetra.rAjashAsana nIti.sAdhAraNa ukti.2.bahuta.phATaka.khusha karanA.4.3.kataranA.binA dhana ke.ncha karanA. A 1.4.3.bhotara. 1.3.nakshA. AnandadAyaka.basAnA 1.barAbara sataha.chaTAkA.rAjI honA prasanna karanA.bho.nIti vidyA.sabhyatA. 1.3.2. 1.chihna.chA.ropanA.. pecha. chAla.thAla shAbAshI. nishAna lagAnA.plaiTaphArma 1.AmapasandI.2.satya sadR^isha. 1.4.2.3.shIrSha.satAnA thailA.prachalita. 1. 1.AcharaNa khela karanA. abhimAna. sammAna.2. 1.nI AbAdI bone vAlA.nga. pIchhe moDanA jeba me rakhanA.yatna DhA.4.prasha.3.3. AbAda karanA. 1.chAhanA.jhaTapaTa.purAnI yA anarthaka bAte.ndhane kI naukA TaTTU.nga karanA.khada.baDAI. vachana.samR^iddha.kutuba nagara vyavasthA.sira.4. paibanda.2. Adamiyo kI sUchI.lagA rahanA.DhulAyI.chhedadAra.ruchikAraka. 1.nga kI dhAtu 1. AbAda. 1. 1.nkha gaDA kara dekhanA suara kA mA.nka nokIlI chIja se DhakelanA yA mAranA. ra.bhalamanasAhata.6.salya roma chhidra.takhtA. bagIchA. 1.nkhyA 1. 1.vyakti.5.ngIna.rAjanaitika rAsa.2.2.3.joDa.chikanA karane aura chamakAne kI vast GYAnI.jana sAdhAraNa lokapriya. 1. meharabAnI.haluA ba. virAma Adi chihna lagAnA. bahAnA pratipAdana karanA. sI.nyA pakSha. graho.vakAlata karanA. pulisa. vachana denA chaurasa jamIna kA TukaDA. dashA.dillagI.halakA.kavitA.ngAla.khushI.nIcha.antarIpa. Ananda.nga kA jAnavara nAvo.nganA bahuta chhoTA kuttA jise goda me.bAta karanA.ghuseDanA.AkAra.jana sa. 1.2. darajA. ghuseDa. randA.lagAnA 1.bandisha.2.2.A.pheharista.9.bArIka bAta.takShaNI chikanA karanA. rAjanIti sambandhI.2.3. tarasa ke yogya bImAra daridratA se. dvAra.2.udAharaNa.2.lIpanA.2.pattara jaDanA U. nirvAchana sthAna me lAnA.4. 1.surAkha gaura se dekhanA.nga karanA.darpa moTA karanA.ncha gaja kA nApa. eka sapheda ra.jamaghaTa.jhirajhirA 1. 1. bindu. 1. pula ba.uttaravAda 1. http://sanskritdocuments.hathiyAra gADanA.takhtAbandI karanA vanaspati. chhoTA.svA.n kA dila jigara aura phephaDA.nakshA banAnA.vATikA.sukhada 1.8.buddhimAna. kunda. upajAU.2.prasiddha 1.paudhA.vAda. 1.prItikara.popa vR^ikSha visheSha.n kA pula.tadabIra. mukadamA. mata dene kA sthAna.chhoTA ghoDA.2. 1.chiDhAnA. dhokA dekara lenA. N A N 1.ala. 1.rAya denA.talaiyA. 1.pada padyasambandhI. 1.3.avasthA.vAdA. nakala karanA.choba. 1.2.2. sarva prIti.chAturya yukti.bandisha karanA samatala.potanA rUpa dene vAlA.2. purtagAlI sharAba bAye. sarva prasiddha.n tarapha moDanA 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. 1.nuktA.uThAI.AbAdI.laTThA takhtA lagAnA. sAdhAraNa jana sambandhI.jholA.nga mAranA ballA. A 1. bajAnA khilADI.guTa jAnavaro.2. sADhe pA. 1.khArapushta.3.nAmAvalI.sughaDAI.mAmUlI AdamI. 1.4. chabUtarA. 1. eka sharabata jhaTapaTa AnA yA bAhara jAnA. 1. lapasI.manabhAvanA.sAhasa.ThIka bAta.chAlAka.ndI yA sone kA bhUShaNa yA baratana Adi mulammA karanA.2.2.nchala. kR^ipA karanA.dikhAvaTa me.machAna.3. batalAnA sUchaka daNDa.nga.Ananda pasanda karanA.shiShTatA.khetI.nchA.A paDanA. 1.AnandI. bastI.chamaka.hetuvAda. english to hindi dictionary . sU. 1. upAya. chhipAnA kAvya.ThIka teja karanA.nirvAchana sthAna. ha. N VT N A N 1.uThA le jAne lAyaka.2.chaturAI.chhoTA tAlAba jahAja ke sabase pIchhe kA bhAga pIchhe ke hisse para mAranA ka.ShaDaya. 1. 1.khushI. 1.nDa.n achchhA khela.abhinaya karanA. 1. 1. jahAja kA bA.randA chalAnA graha.chauDAnA.ngamAhI 1. sahane yogya pahu.astara palastara astara karanA.unnata sthAna.nIchapana se taDAkA. chamaDe kA chheda.3. AnandadAyaka.samadharAtala.kR^ipA bandhaka karanA.uttaravAda. A A N 1.2.kilola.3.nTha. 1. 1. 1.manohara 1.TUTa paDanA roma kA baDA pAdarI.nchAyI. pratipAdana. be sI.rijhAnA 1. 1.mehanata karanA.2.3. bImA patra chikanAhaTa.2. 1.nukIlA karanA. ukasAnA.kampanI parAta.sukhada.atIkShNa.basA huA 1. nATaka..2. 1.3.2.sAdhAraNa loga. uThAne yogya.3. vyavahAra kA Dha.hAlata. rUpa. 1. kShaNa. lacharapana. ekAeka girA denA lagA rakhanA. 1. A 1.saujanya.nchA DAlanA.5.le jAne kA kirAyA 102 of 157 2/29/2008 9:15 PM . A 1. nirarthaka.banAne yA DhAlane ke yogya yA sambandhI pattara.chhandabaddha.dilapasanda.jarakheja rahana.bAga yA kheta lagAne vAlA yA usakA mAlika palastara.2. himmata. eka jAti kA shikArI kuttA 1. 1. 1. ruchikara.hetuvAda. chInI ke baratana DyoDhI. bandisha. A 1. Usara. 1.TA.bahasa.nsa.suara kA goshta chhidrayukta. N 1.kapaTa prabandha. 1.ThU.sa.2.pAsa.vedikA. N 1.priya.2. bhramaNakArI takhtA.2. prasannatA. chhanda. dhruva. sUchI patra.bahasa karanA.prasannatA.pokhariyA. virAma chihna.cha.ntra.sitArA 1. jA.yAbU.jyAdA.2. 1.2. 1.arthashUnya taulanA.2.giravI rakhanA.2.chapala.binA noka kA. 1.graha sambandhI.javAba lagAnA 1.nsI karanA. prachura.2.n kA. sadA 1. takalIpha denA.roma kUpa.DaboDhI.dhaDAkA.3.mata denA.thAlI.2.2. namya.nkR^ita noka. marjI. janatA. 1.surAkhadAra.7.khela khelanA. 1. N N N 1.giravI. dubalA.taha rahana yA giravI rakhanA.nirvAchana kATanA.n thU.upAya karanA.ndaragAha.

chitra khI.n utAranA.2.2. GYAnadAra.pUrvatA.3. lavaNa burakanA 1. varNana karanA N 1.savAlo.vinatI. sthUla. devArAdhanA karanA 1.n.hAtha DAlane vAlA.sukara. multavI karanA.durbalatA. Age jAnA. Dha.murga.diridratA. sharabata. vAstavika.abhyAsa se. sthAna. adhikAra rakhanA. mAla.prashno.hone ke yogya.abhyAsa.20 shili.vidhi. DyoDhI.sainya dala. english to hindi dictionary .prArthanA karanA. ( itane) pau.sajAnA 1.dR^iShTA.tArIpha. pahale se yatna karanA 1.garIbI. nigala jAnA 1.n kA dala. baratana me murabbA yA achAra DAlanA 1. uDelanA.durbala.nvAranA.2.balavAna 1.4.prApta karanA.nishchaya rUpa se. nirNAyaka.n se ghabarA denA.dera karanA. jokhima kA Adv 1.n banda karanA 1.chalana.abhyAsika.rUpa. sIdhA.TukaDA.nkA se.yasha gAnA 1.2.prArthanA.kriyAtmaka Adv 1. banda kara denA.arja karanA. prerI.pakkA.pakaDa lenA N 1. sambhAvanA. bukanI karane vAlA.prabala A 1.. harakArA.sambhAvyatA A 1.nTanA.nDa kA mAlika 1.upAsanA VT 1.hukma.shakya.DAka le jAne vAlA. kadAchita. eka bADA 1.2. rAja sachiva kA pada 1.sAdhya.nbhAvita. upadeshaka. miTTI ke bartana. uchhalanA.vila.chAlAkI N 1. jokhima kA N 1. dera. upalekha.chUra chUra karanA.3.saprabhAva.dabA lenA.2.DhAlanA 1.nikAlanA.jhapaTanA. hone yogya.bADha 1. DAka mahasUla 1.6.murgI 1.guNakArI.4. karaNIya.shreShThatA A 1. niyama.baDAI karanA.2. nikalanA. anishchita.tAkatavara.jo kisI chiTThI yA lekha ke samApta hone ke pIchhe likhA gayA ho VTI 1.jora.stotra.pharja karanA.gapa hA.kharala.va.5. balavAna dala 1.2.asamarthatA. DAka sambandhI. mUsala. chitraNa. AGYA.asamartha N 1.2.nsA.nba N 1.shAsana 1. DAka. pUrva krayAdhikAra se prApta karanA 1. rAjA.dhAra bA. hissA.3. bartAva se.hAte me. sa.loDhA.patalI auShadhI 1.chhabi.3.3.dakhala.bebasa. dInatA.kUdanA. chhoTA thailA.. pa~njA mAr 1. baratana me rakhanA.jAyadAda N 1.banAva ThanAva.bhAga.3. pUrvavidhAna.nchanA. rakhanA.karavA.sthAna.nga ke barAbara hotA hai) 2.gustAkha.nshaja.hAlata. pUjA vA dhyAna karane kI vidhi. dhUla sA.mR^ityutarajAta.Alekhya 1.2.vyAvahArika rUpa se. chheDanA.2.2.tArIpha karanA. khAte me.pahale se yatna. peshAvara.2.TAla denA.vila.sa.phATaka para kA gaharAva 1.khIsA 1.n lagA huA A 1. jhapaTanA.shaktihIna. kalpanA karanA.2. poTaisiyana 1.duvidhA me.2. hunara. namUnA.eka prakAra kA khara N 1. chhoTA phATaka.ohadA.jagaha. dastUra.kharAba shaguna yA phala 1. sarAhanA.samabhAva A 1.mumakina A 1.kIrti.AlU 1.sAlanA.nkanA 1. bArUda 1. shakti. kisI visheSha sthAna me.tAkatavara. dashA.stuti.n chhoDanA.DAla rakhanA. kumhAra 1. kamajora. hukUmata A 1. dhanAtmaka Adv 1. sotA.2.sAmarthyavAna. naukarI.sa.n yA Dha. sthira.bebasI.pashchAt lekha. chUra hone vAlA 1.adhipati.n pakaDanA.a. Dha. bhArI chIja se kUTanA.nAmavarI 1.ndha ke chhoDanA.2.nga.bala.2.kaTorA.4.2.pada.vachana 103 of 157 2/29/2008 9:15 PM . santAna.Dhaba 1.sthAna.burAdA.2.mAna lenA.4. vajA.asAmarthya A 1. AlU kA paudhA.nta. khoda khoda ke pUchhanA.2.vinaya karanA. chUrana chhoDanA.nbhavanIya N 1.sa.udAharaNa 1.n N 1.parakArya charchaka 1.kAsada N 1..n.nbhava Adv 1. bA.be ThikAnA.pa~nje me.sambhava.nga se rakhanA 1.upadesha karanA N 1.peya 1.pahale chalanA yA honA N 1. eka prakAra kA 1.khela kulela.tArIkha haTA denA. vinaya. jagaha.3.2.jhapaTa.3.2. strIdhana 1.bhoga.khambA.shaktihInatA.nishchaya.avasthA. mA.karane yogya. chUrana.kAma kA.nirdhanatA.nissandeha.n.Adata. maraNoparAnta.jabaradasta.2.aulAda.darabAna.prArthanA karanA 1.2.chAla. kamajorI. saphUpha chhiDakanA.bojhiyA.duvidhA se.vajA.2.chitrakArI 1.saguNa kahanA yA batAnA 1.AbakhorA 1. kumhAra kA kAma.2.adhikAra. jhapaTa kara pakaDanA. sipAhiyo. mahIna chUrNa.dharmavaktA N 1.3.sthiti.shAna se savAra honA 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. pahale hI prabandha karanA A 1. pIne ke yogya vastu.balavAna.shreShTha pada.ThIka ThIka.3.baTTA.shAyada.tAkata. jaLa chalanA 1.2.ArAdhanA.kamI 1.pUrva chintA. bhUmikA.thailI. sha. ashaguna.saphUpha DAlanA.honahArI.asara 1. abhyAsa sambandhI. http://sanskritdocuments. pAlatU chiDiyA.vyavahAra.2.moTA N 1.kAma. samabhAva. viGYApana denA. bastA.tasvIra khI.sunishchita. dvArapAla. pallAdAra. agragAmI N 1.yogyatA.tasavIra.nDa( eka tola lagabhaga adhA sera kA hotA hai yA eka sikkA jo .jujdAna. ochhA kAma karanA 1.marane ke pIchhe paidA huA. bakavAsa 1. agra gamana.avasthA A 1.html portal N portend VT portent N porter N portfolio portico N portion N portion VT portly A portrait portray VT portrayal pose N pose VT position positive positively posse N possess VT possession possibility possible possibly post N post VTI postage N postal A poster N posterity posthumous postpone postponement postscript postulate posture N posture VT pot N pot VT potable A potable N potash N potassium potato N potency N potent A potential potential potion N potter N potter VT pottery N pouch N pouch VT poultry N pounce N pounce VTI pound N pound VI pounder N pour N pour VI pour VT poverty N powder N powder VT powdery A power N powerful powerless powerlessness practicable practical practically practice practitioner pragmatic prairie N praise N praise VT prance VI prank N prank VT prate N prate VTI pray VTI prayer N pre-¬ÌèÈè½è preach VTI preacher preamble prearrange precarious precariously precaution precautionary precede VT precedence precedent precedent precept N 1. pIne ke yogya 1.beThikAnA.sAmarthya.kabjA. chUra chUra karanA.bukanI karanA. multavI karanA.prabhAva. uchhalakUda.barAmadA 1.nganA. koI rUpa dhAraNa karanA N 1. stambha.pisA huA.bakanA. DhITa. sa. chiThThIrasA.dashA.n rakhanA. jeba me.nsha. shakti.kilola karanA.2. khAra.bahanA 1. vinatI karanA.dakhala karanA.kisI vyavasAya me. dhAtu yA miTTI kA baratana. dharma sa. DAkakhAne me.sambhavataH 1.nbhAvya.bhukti.pyAlA.nba karanA N 1. prasha. eka prakAra kI madirA N 1.3.kAma. miTTI ke bartana banAne kI jagaha yA sthAna 1.vyAvahArika.nissandeha rUpa se 1.mashka se.darjA.bhura bhurA.DAka kA 1. binA prayojana bakanA.sachamucha.hastakShepa karane vAlA. gheranA.nbandhI shikShA denA.tAkata. balavAna.nga.denA 1.nchanA.vistR^ita varNana.bakabaka karanA.2.marane se pIchhe chhapA huA yA prakAshita VT 1.bArIka saphUpha 1.mUsalAdhAra bharanA.3.n se ghabarA denA.laDake vAle. Age se batAnA yA jatAnA.5.sajjI.prastAvanA VT 1.kabjA rakhanA.guNI. pAu. chitra.hAlata. shaktimAna.ghAsa kA baDA maidAna 1.mumakina. pa~njA. adhikAra.daravAjA.pUrvopAya A 1.bAla bachche A 1.yathArtha me.Adesha.pIne kI davA.chAlAkI 1.

3. pahale se niyama kara lenA.rakShaNa A 1. pesha karanA.vidhi..urvara.shAsana karanA.Adhipatya.nchAnA.prA.bhUmikA.prastAvanA 1.3. upasthiti. sira ke bala giranA yA phe. bhaviShya vANI. pahile se mana mAnI ichchhA honA.2.adhipati.banAnA 1. sthAna. luTerA.chha.shuddhatA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.agaitI.achchhA jAnanA.3.naphA.DhAla.bhaviShyaddarshI VTI 1.pravR^itti.sajAnA.pradarshana Adv 1.2.pUrvaGYAna.samarpaNa 1.n kI rakShA ke liye bhUmi.bhaviShyavaktA.presbiTaro. Age dauDane vAlA.sivAna.inAma. surakShita rakhanA. arpaNa.pUrvaga.dashA.kShati. bhe. upasthita.niyukta karanA.jarUrI N 1. adhika taula.rakShA karaNanA. prabala honA.nbandhI.2.3. peshagI denA. yathArthatA.DAkU.hone na denA A 1.pahile se ghera lenA.bemausama. sAmane rakhanA.pakShapAta VT 1. sUda. nIche pe.bAja rakhanA. Arambha karane vAlA.2.pUrvalakShaNa.nirdiShTa karanA.artha garbha A 1.jhukAva.pUrvAnurAga.adhika honA. pradhAna. nikaTatA.2. pakShapAta. kautuka. upasthita karanA.shuru kA.ndhA.paribhAShA.arpaNa.2.mudraNa yantra. bhaviShya GYAnI.2. Agama batalAne vAlA.adbhuta A 1. rAya jo pahale se banA lI jAve.Adesha karanA.2.2.hAnI rokane kI vastu N 1.kuchalananA. shakuna. prastuti.visheSha shakti. samaya se pahale pakA huA.pAlana.2.dharmAdhyakSha A 1. nusakhA.bhe.pahale se vichAra karanA yA rachanA N 1.2.bigADanA. taiyAra 1. achAra.bAlaprauDha VT 1. teja chAla.artha rakhanA 1.ThIka karanA.ndhanA.denA. gavarnara.taiyArI. pUrva vichAra karanA.prImiyama N 1.pUrva bhugatAna N 1.Ashaya pUrNatA.n baiTha jAya VTI 1.nTAva. garbhiNI.paripUrNa. Arambha karanA.Adeshaka.niyukti. english to hindi dictionary .pUrva bodha N 1. prastAvanArUpa. nausikhiyA VT 1. nirdeshaka. saradAra sambandhI. karArA.artha garbhatA A 1.apakAra karanA A 1.turanta.4.nkaTa VTI 1.4.Arambhika 1.prabhutva karanA. janma se pUrva N 1.3.bekhabara. upasarga 1. prastAvanA.chhApAkhAnA.Adhunika. abhI.sabhApati honA N 1.pakSha karanA.bhaviShya vAkya.ndhA.bhAvI sUchaka N 1. phala. jora se chipaTAnA.2. vartamAna kAla.pahale khyAla bA.sabhApati kA 1. pUrvottarapada 1.bhaviShyat sa.rachanA.nbandhI. prathama.rIti sahita Adv 1.pahale se batalAnA N 1. achAra yA murabbA DAlanA N 1.hAla kA.nirIkShaka 1. AvashyakatA.prabala..nTa. bahuta jaLI.njA.AGYA denA. AkR^iti.sAmAna. pradhAnamantrI kA pada.havAlA karanA.nbha.rokanA.agra socha.pUrva sUchanA.ashuddha.apaharaka.umdagI.beroka.gati.nishchita.suparinTenDe.asAmayika. saradAra.2.nta. pradhAna pAdarI.kAyade ko mAnane vAlA. sImA.akAla VTI 1. pakShapAtI banAnA. pUrvachintA.3. ba.baDA VTI 1.2.surakShita rakhanA.pUrva se chintA karanA.baDAI A 1.kahanA.shreShTha. pahale se Avashyaka. bahukAlabhoga sambandhI N 1.kusamaya. anarthaka.nidesha. bAje kA Ara.nga. pahale se chetAvanI yA sUchanA. taiyArI 1.sunishchitatA. sira ke bala.shIghra. visheSha adhikara.5.adhika Adara A 1.banAI huI davA A 1.Age se mana kA khi.jhaTapaTa N 1.nkanA.2. beavasara. bachAvavAlI vastu.ma. asAvadhAna.chaudharI honA.n baDhanA.rakShA. haDabaDI karanA.3.nda karanA. IsAiyo. pUrva prayojanIya vastu.3. prastAvanA rUpa se kahanA.adhomukha 1.ngata.atyanta shIghratA se.mukhabandha 1. rakShaka. sAvadhAna.bachAva.yantrAlaya. IsAiyo.2.kachchA.2. bachAnanA. shaguna.nTa.sa.sUbA. sUkShmatA VT 1.nDa. upasthita karanA. vishiShTa karaNanA.pahale se adhikAra karanA N 1.hAni VT 1. vidhi pUrvaka.bAlapakva.n kA eka visheSha pantha sa. koTharI 1. Age lagAnA N 1.Agama kathana A 1.2.abhI kA.pUrva sa. talachhaTa.2.phalavatI.pahale se jAnanA yA rAya karanA N 1.nde me. vidhipUrvaka karane vAlA.manA karanA. arpaNa karanA. akAla pakva.au.nda.vidyamAnatA.DhAlU jamIna A 1. chirabhoga A 1.3.nga.pUrva lakShaNa 1.bhAva yA bala me. adhyakSha honA.gR^iha vATikA Adi 1. sIdha bA N 1. bhaviShya kahane vAlA.pUrvara.nTa. adhyakSha ka pada.jarUrI chIja N 1.eDa laganA.Age se ThIka karanA N 1. vidhi pUrvaka N 1.adhika Adara karanA.pUrva kalpanA.dAna.rAjyAdhikArI. Agama kahanA.davananA.bhaviShya kahanA. uchita samaya se pUrva tithi DAlanA A 1.nkalpa.jo nIche pai. bImA ke liye diyA huA rupayA. adhika mAna.aguA.me.pakSha.ngalAchAra. grAhyatA. vipada.4.pUrva prIti.pUrva vAdI N 1. bahuta DhAlU.durustI. Age se ThAnanA. pahale se ichchhA. pradhAna mantrI N 1. bhIDa.pAlaka N 1.anamola N 1. sAmanA.adhika pasanda kA 1. shreShThatA sa.sAmane karanA.vidyamAna. prabala. hAlata. pahile se pasa.atarkasa.khaNDa.Age rakhanA.rItyAnusArI N 1. pUrvAdhikArI.prachaNDa.taraphadArI.3.Age se ThAnanA yA nishchaya karanA N 1. http://sanskritdocuments.adhyakShAdhIna maNDala.2.hUbahU. imArata aura usase lagI huI jamIna.4.nchAva N 1.asa.apakAraka 1.Age se jAnA.viparIta. bahuta dAma kA.sUkShma. shika.nishchita rUpa se. ThIka rIti se. taiyAra karanA.takalIpha denA. prabalatA.chunAva. pUrva shodhana.2. ghATA.bahumUlya.2.khAsa haka 1.4.vyavasthA karanA N 1.pUrva bodha A 1.sabhApati.hAjirI.avasthA. garbha.auShadha vidhi.samIpatA.samaya se pUrva pakA huA.binA pUchha pAchha vA parIkShA se daNDa kI AGYA denA.baDA 1.mukhiyA.Agama kahane vAlA.agalA denA N 1.prAthamika.agra gAmI.denA.pasanda.2.murabbA VT 1. jaLa.mukhya. hAnikArI.pUrva pakSha kahanA vA karanA N 1.khaDA.sAmayika. nusakhA likhanA.sira ke bala.nbandhI bAta yA Agama kahanA.rAShTrapati A 1.ngata. ThIka. jAnavaro.garbhavatI. adhika chAhanA.Dha.ndI me.prachaNDa N 1.shaguna denA. rakShaka.3.likhita itihAsa se pahale yuga kA VT 1.n DAla denA N 1.pradesha A 1. pahale se vasha me karanA.pUrva sUchanA 1.kisI pada para jo pahale raha chukA ho N 1.3.pAribhAShika.pradhAna.pesha karanA. nichoDanA. pUrva aitihAsika.au.prAkkathana.pahale batalAnA A 1.pratipAdana.2.prastAvanA rUpa 1. bhaviShyavANI karanA.vartamAna.balAdhikya.hada. bhIDa karanA 104 of 157 2/29/2008 9:15 PM .pUrva vichAra 1.sa N 1.dAna. baDhAnA N 1.hAni pahu.shakti vA parAkrama me baDha jAnA 1.pradhAnya.batalAnA.taiyAra karane vAlA.2.pAritoShika.hAjira..akAla pakva.2. shreNI.hAkima kI hukUmata yA ilAkA. auShadhi mishraNa.2.paribhAShA karanA A 1.lUTa kA N 1.html precinct precious precipice precipitate precipitate precipitate precipitation precipitous precise A precisely precisian precision preclude precocious preconceive preconception precursor predate VT predatory predecessor predicament predicate predict VT prediction predictive predictor predilection predispose predisposition predominance predominant predominate preface N prefect N prefer VT preference preferential prefix N prefix VT pregnancy pregnant prehistoric prejudge prejudice prejudice prejudicial prelate N preliminary prelude N prelude VTI premature premeditate premeditation premier A premier N premiership premise VTI premises premiss N premium N premonition prenatal prentice preoccupy preparation preparatory prepare VTI prepay VT prepayment preponderance preposterous prerequisite prerequisite prerogative presage N presage VTI presbyterian presbyterian prescient prescribe prescription prescriptive presence present A present N present VT presentation presently preservation preservative preservative preserve preserve preserver preside VI presidency president presidential press N press VTI N 1.shIghra gati A 1.prabandha.avichAra mati.chikitsA.sabhApati kA adhikAra kShetra.n kA eka visheSha pantha mAnane vAlA manuShya A 1.sagarbhatA. niyata karanA.pAlaka 1.baDhotarI. Adesha.prabhAvAdhikya A 1.n kA N 1. chhApane kA yantra.pradhAna mantripada 1.

sambhavataH. shreShThatA 1. saradAra A 1. lUTa.baDA bharosA" N 1.nkita karanA.yAtrA.shauchasthAna 1.Avashyaka.sa.sukhadAyaka.mUla tatva.abhAva. apane ko bahuta lagAnA yA baDA samajhanA. pahale se.nDa.prakAshana N 1. siddhaphala.jhUThA dAvA.nkusha.mUlya. asamAnya adhikAra denA.pUrva Adv 1.prAthamika.honahAra Adv 1.vyavahAra. rUDhi shabda A 1.nekanAmI. Age jAnA N 1.shikAra 1. ka.sa.tuchchha 1.3.2.rAjakIya. abhimAna.pratiShThA. nakAra.2. ekAnta.chhApA.mudrita karanA.rujhAna.banAvaTa 1.ha N 1.2.pUrva.chhala karanA. kumAra.2.chhala. 1. kapaTa.nDa.n kAma karane vAlA.3. kArAgAra.ekA.eka chhApe ke akShara A 1.guptatA.anumAna. bahu mUlya vastu 1.pAritoShika. visheSha lAbha.yasha.vyaktigata.prathama.shauchAlaya.rokanevAlA. dAvA. niyama. sa. mola.nirjana 1. prashna.ka. anumAna karanA.saba ke Upara N 1.2.2. DhiThAI.2.mukti. poshIdagI se. bahAnA karanA.prayojana N 1.2. rAja.3.inAma.na honA N 1. kaidI.naksha karanA.chhalI.dAvA karanA.nbandhI 1.3.kAraNa. vedhanA.barabasa N 1.nTakI.nprabhAva.a.Arambhika 1.3.aha.pIDA.asArvajanika. prabandha 1.nivAraka N 1. barAta. prathama.chubhAnA.asalI.mUla 1. parama siddhi 1.jhUThA dikhAvA. ochhA. prabala. agra gamana. tatva.saberA.AmadanI.kalpita adhikAra A 1.jhUThA dAvA karane vAlA N 1.2. kapaTI. chhapane vAlA. taDakA.abhimAna karanA.nbhava.rIti. bhrAnti. mola lagAnA. AvashyakatA. utpanna honA.sa. bikrI milA huA dhana 1.samasyA.DhiThAI karanA N "1. Dhi.Adi kAla kA N 1.mudraNa.kaida khAnA. dhR^iShTa.chhala.maThadhArI N 1.savAla.svakIya. shuru se paidA huA.4.nDa karanA.bandI gR^iha N 1.prArambhika.mudrAkShara a.chhoDa denA VT 1.mudraka N 1.nta.2.surUpa.2.munAdI.. mukta karanA.rAjakumArI A 1.bahuta dAma lagAnA 1.nka mAranA.3. sundaratA se.prathama N 1.4.2. mukhya.bahAnA. svachchha. Adima. pahale.ndigdha N 1. chhApane kA kAma. ghulAnA.prAthamika.rAjakumAra.mAranA.nivAraka vastu A 1.2. gamana nikAsI.maulika A 1.mukhya 1.agalA.chApa lagAnA. saba se baDA.hAni. jItanA.2.chhipa kara.baDhanA.dAma. mochana.5. irAdA.gaurava 1. anamola.Dhi. pAritoShika. Age jAnA.uchchatA.bandI.khyAti.chheditaghana kShetra 1.aTakAva A 1.chAla.shAyada. rokanA.ghama.gupta rUpa se N 1.2. sa. sAdhAraNa.3. chubhane vAlI vastu. baDA pAdarI. visheSha kara ke.maulika. karanA.2.vyavasthA.4.chhApA. le lenA. Arambha. shAsaka. bahAnA karane vAlA. english to hindi dictionary .dhUrta.bahu mUlya. bahAnA.2.vidhi. pramANIkaraNa.badalA 1. chhApanA. phurtI.nkAra.ichchhA.bahuka.savArI.sa. pahale pustaka. prachalita honA. prachalita. navAbhyAsa kAla 1.3. vyavasthA krama.anishchita.nja.3. mR^ita lekha kI pramANita pratilipi N 1.2.rAjochita.mukhyataH.3.mAnanA.gaurava mAnanA 1. salAI 1.prArambhika.niShedha karanA.oTa.kA.kramashaH naShTa karanA 1.samajhanA.apanA. dharmabAhya karanA.n siddhi.pradhAnya.2.barajanA.2.prathamatA 1.nDhorA pITanA.2.pradhAnataH.saba se Avashyaka yA mahattvapUrNa N 1. mArga.2.sukumAratA se 1. sha.asalI.gustAkhI.dhUma dhAma se nikalanA.khyAla karanA.vyapadesha 1. baDe pAdarI kA pada.Age se 1.3.ThappA 1. bhAva karanA. prabala. kA.2.ghama.ishtihAra.2. hInatA. niyamAnukUla 1.mudrA. asala.2.2.dhokhA.ijjata.dAna ThaharanA A 1. pahalA.vyavahAra.2.aTakAva.pradhAna.2. prachalana.jana maNDalI VT 1. prinsipala. khaTTA honA.jAyaja N 1. chhApane vAlA.tatparatA 105 of 157 2/29/2008 9:15 PM .nAyaka.pAdarI. U.prasiddha karanA.2.chhapAI.parIkShA.nbhAvanA. yuddha me inAma me jItA huA dhana.chhipA huA.nga kA astara lagAnA 1.3.pUrva gAmI 1.shreShTha. baDA.kriyA.3. bheda jAnane vAlA.nTA chubhane kA darda. dAvA karanA.nDhorA. dikhAva.asalI.rIti. sundara.barI karanA 1.upAya.dabAva.nTaka.sAdhAraNa sainika.DhITha 1.Da.usakAnA. dAba.2. bAdhaka.mAna lenA. chorI se. pachhatAvA.vidhi. rAjasI.khAsa phAyadA. roka.abhiyoga karanA N 1.2.pujArIpana A 1.lAbha.dama mAranA.4.yatna.ilAja.2. prAthamika.siddhAnta. eDa mAranA 1.nikAla de N 1.ahera. pAkhAnA.kArya.DuggI.pahalA. AtmIya.rAjya.rIti.3.svaya.ghama.shikAra karanA.dabAva DAlane vAlA. sambhAvya.DITha bandI.kasAva.2.nta vAsa.ghoShaNA.2. mR^ita lekha pramANa.nti parIkShA karanA 1.gaurava 1.ThIka. pUrvatA.roba.julUsa.pradhAna.2.inAma.2.prabalatA.bahAnA karanA.prathama.Adima N 1.nIcha 1. agragAmI.pashchAttApa 1.pakaDa kara khA jAnA.2.nkana 1.kA.nija kA.pramANa.maulika.kAryakrama.ghoShaNA karanA.2. gupta.pujArI kA pada.ta.uttama 1.prAchIna.nTA. sipAhI. prabhAva. prabhAva.Adima.durusta. mithyA adhikAra jatAnA.chAla. pravR^itti.prakAsha karanA.vidhi.kAlija kA adhyakSha.prabala honA. pujArIya.visheShAdhikAra denA.paravAnA N 1.2.kriyA.prachalita.chalanA.nbhavatA. Arambhika siddhAnta. gumAna. jarUrI.baDA. rukAva.nR^ipayogya.bandhuA A 1.jArI.phailAva A 1.2. bahakAnA A 1. agragamana.3.2.sApha.nkA ke yogya.pardA 1.goDanA.2.nirmeya A 1.nTIlA. bhalI bhA. Arambhika.hetu.sambhAvanA A 1. rAjakumAra kI patnI.Adi hetu.apaharaNa.2.sa. prakaTa karanA. DhiThAI.mUla. ra.2.pahalA.2.pujArI N 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. gupta.kadAchita 1. ekA. purohitAI. mudrA. sama pArshva.mukhya. lAI se TaTolanA.saradAra pAdarI 1. http://sanskritdocuments.nijI.purAnA 1.riyAsata Adv 1. vastUpapAdya sAdhya. purohita.jhukAva.ngI.sampAdana kA kAma karane vAlA N 1. mUla.nTedAra 1.nDAsa. mukhiyA.nbhAvyatA.aprakaTa.prakAshita karan 1. lUTanA.html pressing pressman pressure prestige presume VTI presumption pretence pretend VTI pretender pretension pretentious pretext N pretty A pretty Adv prevail VI prevailing prevalence prevalent prevent VT prevention preventive preventive previous previously prey N prey VI price N price VT priceless prick N prick VTI prickly A pride N pride VT priest N priesthood priestly prim A primacy N primal A primary A primate N prime A prime N prime VT primer N primeval primitive primitive primordial primordial prince N princely princess principal principal principality principally principle print N print VTI printer N printing prior A prior N priority prism N prison N prisoner pristine privacy N private A private N privately privation privilege privilege privy A privy N prize N prize VT pro Adv probability probable probably probate N probation probe N probe VT problem N problematic procedure proceed VI proceeding proceeds process N procession proclaim proclamation proclivity A 1.vishAla N 1.visheShAdhikAra..3. prApti. pahalA.ra.kAryavAhI N 1.agra gamana. yuvA avasthA. chhapane kA kAma karanA.hIlA karanA. Adima. ra~njaka DAlanA.pujArI sa. Adara.mUladhana N 1.rAyaja 1. agalA.nchAI.khAsa.saradAra.honahArI.kAryavAhI.sutharA. bekadara.kAryapraNAlI. mahanta. ekAntatA.AchAra.prasa~Nga.chhApAkhAne me.dukha..akelApana Adv 1.marma bhedI 1.

bhaviShyatkathana.unnati karanA. prUpha. bhaviShyadvaktA. trishUla VTI 1. duShTa.vihAra sthAna VI 1. udyata.prakAsha karanA. niShedha karane ki AGYA ityAdi. jarakheja. asalI.2. bolanA. baDhAnA.nApAka.prakShepaka ya. uThAnA.manA karanA. mu.niShedhaka 1.Age nikAlanA. pratinidhi.usakAnA.3.jyAdA karanA. pesha sa.2.paidAvAra.mAyala.ubhADa se. bahAnA karanA.anukrama. Age Dhakelane valA.pravR^itti.nTA.lAbhakara. vR^iddhi.mAna lenA. vyavasAyI manuShya N 1.avivikta. vachana pUrA karanA.phalajanaka. anukUla.upaja.prakaTatA. upaja.sahAyaka. parade para chitra phe. ubhAranA N 1.upasthita karanA.upArjana karanA.npatti N 1.abhiGYa N 1. adbhuta.nivedana karanA. kramika VT 1.upaja.svabhAvika apanA.paidA karane vAlA 1. upAya karane vAlA. TAlanA.majadUra shreNI kA manuShya.phiranA.kuphra 1. samAnatA..suDaulapana.Agama 1. dakShatA VI 1. vistAra.madadagAra. utpAdana karanA. guNasvabhAva.nipuNatA.2. rokane vAlA.lampaTa manuShya. vidvAna.vR^iddhi karanA.charitra hIna manuShya A 1. mahAdhyApaka.dera.bahuphala N 1. prakaTa. IshvaradUta.2.bhavishyavAkya.au.unnati.4.nirdhana.. pramANa.navI A 1.dharma avaGYA.prApta karanA. mana kI dR^iDhatA.janmAnA.nchAnA.bhAvIvaktA. Age baDhatA huA.sagA. viharaNa.pratiGYA pAla A 1.2.phalaprada.tarakkI.2. bahutAyata se.bhe.nbha. prerita vastu.charitrahIna.TahalanA N 1. denA.phurtIlA.uchita rIti se. apavitra vachana.2. prakAsha karanA.vyApAra.jAyadAda. Age phe.3.nbhAlane vAlA 1.nba N 1.prastuta.sa.nimna shreNI ke majadUra loga A 1.vAstavika.saira karanA.yathArthataH. TAla maTola.shIghra.baDhAnA. phalaprada. phalaprada.amita vyayI.uchita.protsAhaka.munAdI karanA.gUDha GYAna yA dR^iShTi se Adv 1.2. samudra.pravaNa 1. phalAnA.unnati A 1. nikalA huA.kholanA. adharmatA.kabUla karanA. pAnA.2.mahAsAgara.U.2.upajAU 1.prasava 1.achambhe kA.ntra A 1. lakShaNa dekha kara roga kA kAraNa nirdhAraNa.2.nikAsI. ustAda.nha kI ora. vyavahAra. Apatti kAla ke kAraNa anuchita lAbha uThAnA A 1.AcharaNa hIna N 1.nsha N 1.pradhAna.baDhAnA. upajAne vAlA.irAdA.nbandhI. ThIka ThIka. english to hindi dictionary .dhandhA A 1.3.nchAI. pratiGYAkArI.Age ko DhakelI huI vastu. vR^iddhi karanA.vichAra se.mata prachAra kI sa.apraveshya 1. pesha karanA.unnati.2. unnati.adbhuta vastu.prApti. nirNaya denA. gaharAI se. mahAshcharya.pavitra vastuo.achchhI taraha.3.nIcha loga.ntAna.3.peshA.vyavasAyI N 1. prastAva karanA.niyama karanA.vAdA.pratyAlekha karanA A 1. http://sanskritdocuments.vachana. khoha Adv 1. gambhIra.gahana.vAdA karanA.U. kisI sabhA yA kautuka kA savistAra viGYAnapatra kAryakramAvalI.niShedhAtmaka. dakShatA.gaDabaDa 1.apavitra vA bhraShTa karanA. yAtrA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. utkarSha se. nikAsI.saphala. bAharI rekhA.2.prasthAna karanA.ghUmanA. sarala 1. bhraShTa.dikhalAnA. laukika 1.5. niShedha karanA.ati vyayI A 1.2.nchAI.2.kushala.gambhIratA se.kaDA. phailAva.hitakArI N 1.ikarArI 1.baDhatI.upajAnA.sabUta.dayAlu. agragamana.chhapAI shuddha karane ke liye chhapA huA 1.ADa. ni.mahArata.2.3.vikaTa vastu 1.mashahUra karanA.nkane kA ya. ghoShaNA.phajUlakharcha N 1. sAmAnya loga.tura.pravINa.utejaka N 1.upakAra karanA.n kA anAdara. mataprachAraka VT 1.3. prakAshana.paribhAShA.nbha.vR^ithA khonA.Age phe. Age ko nikalanA. upAya.unnatishIla. vihAra karanA.2.2.niyama.pragatishIla.ndA karanA.2.2.nsthA N 1.2.2.DhiThAI. bAdhA.2. unnati karanA. vishvavidyAlaya kA eka kAryAdhyakSha 1.apavitra.gaharA.Age kar N 1. prastAvanA.ghoShaNA karanA N 1.bhraShTa.utpAdaka.nkA huA N 1.yathAyogya.2. barAbara chalAnA.sahArA.yukti rachane vAlA.janana.protsAhana 1.2.rokanA. adhikAra.avala.jaisA chAhiye N 1..sahAyatA karanA.AshAjanaka A 1. ADa lagAnA.upapatti. U.ajIba.DhakelanA.lAbha. ThIka.nta.chAlAka.kR^ipAlu N 1. upajAU.nTa denA N 1.nba denA. grantha rachanA.prakhyAti. vishiShTatA.lAbhadAyaka.phurtI se.aisI vidyA.4.prakAshana N 1.nIcha N 1. mustaidI se.sAmagrI.nchanA.mukhya.2.urvarA.ruchi 1.guNI puruSha 1.roka. sta. jhukAva. shuddha.prasannatA pUrvaka VT 1.paTa. taiyAra. nikalAva.2.prakShepya N 1.nipuNa.pratiGYA.bigADanA N 1.tarakkI 1. svIkAra karanA.AshA denA. uDAU.jArI karanA. mata prachAra.vishiShTatA se.yukti. nIcha jAti kA manuShya.parIkShA.2. uDAU.hIlA karanA N 1.arddha mukha 1. sakhta.manAhI karane vAlA.jisake bhItara koI chIja na jA sake. pratiGYA.adhomukha.kukarmI. vR^iddhi.tatpara. kA.silasilA.ghoShaNA karanA 1.2.prabandhakartA.svA. chalanA. pratiGYA karanA. prakAshita karanA N 1. protsAhita karanA.yathArtha Adv 1.amitavyayitA se 1. guNI. sa.phala.sAmane lAnA.sudhAra.kramAnusAra vR^iddhi.avalamba.barAbara bhAga.nchA.2.prastAva karane vAlA N 1. khola kara kahanA.2. nija kA.4. sAdhAraNa.roka.milA huA. lAbha. baDhAva.shUla.baDhAne vAlA. jhukA huvA.nakshA.prAdhAnya.2.a.shreNI. utpanna karanA.guNana phala N 1.jArI rakhanA N 1.uchchAraNa karanA. ghUmane phirane kI jagaha.hAsila karanA.agAdha.vardha mAna.2.samarthana karanA N 1.vila.ntra.prayojana karanA Adv 1.yogya.vachana 1.sa.4. nAnA prakAra kA.unnati karanA A 1.rokanA N 1.3.kAryakrama N 1. pratiGYA yukta.udyama.prophesara 1.uttejita karanA. samaya baDhAnA.sambhAlanA.2.baDhAva A 1.ubhAra A 1.udyata.pratiGYA vishiShTa.paigambara.niShedha.sAkShya.kushala yA nipuNa manuShya.prakShipta karanA.nkanA.shAna se A 1. chalanA.va.2. hAsila jaraba. prakAsha karanA.vR^iddhi.dalIla.vyavasthA denA.2.paidAvAra. duShTa.Age baDhanA N 1.Age baDhanA N 1.html procrastinate procrastination procreation proctor N procure VT prodigal prodigal prodigious prodigy N produce N produce VI producer product N production productive profane A profane VT profanity profess VTI profession professional professional professor proffer VT proficiency proficient proficient profile N profit N profit VTI profitable profiteer profiteer profligate profligate profound profound profoundly profusely progeny N prognosis programme progress progress progression progressive prohibit prohibition prohibitive project VTI projectile projectile projection projector proletarian proletarian proletariat prolific prologue prolong VT promenade promenade prominence prominent prominently promiscuous promise N promise VT promising promissory promote VT promoter promotion prompt A prompt VT promptly promulgate prone A prong N pronounce pronouncement pronunciation proof A proof N prop N prop VT propaganda propagandist propagate propagation propel VT propensity proper A properly property prophecy prophet N propitious proponent proportion VTI 1.dera karanA.shIghratA se. Apatti kAla ke kAraNa anuchita lAbha uThAne vAlA VI 1. uchchAraNa 1.ichchhA. samAnAntara shreNI A 1.phala. yatna karanA.paidAvArI 1.aneka. daurA. namra. pradAna karanA. upakArI.phala.pratyAdesha A 1.nakashA.phajUla kharcha.2.2.lAbha pahu.paraspara sAdR^ishya 106 of 157 2/29/2008 9:15 PM .ubhAra.lAbhakara.vistAra karanA.utpAdana.vyavasAya sambandhI.utpathi 1. adbhutAkAra 1.prakAshaka.manAhI.roganidAna N 1.2.vachana hAranA.uThA rakhanA N 1.vinIta N 1.parama.pratyAlekha N 1.2. phala.vyavasAya.nakshA khI.vilakShaNatA.nga kA uThAnA 1. utpAdaka.yUnI.pragati.ndhe kI lakaDI.kharcha. utpatti.ndhA.barajanA.prakShepaNa.3.2.uDAUpana se.prakhyAta Adv 1. utpAdana. vAdA karane vAlA.nATaka kA Ara.phalavAna.ichchhuka.pravAha.hIlA havAlA karanA.pragamana. baDhatI.asAdhAraNa. vichAra upasthita karanevAlA.Ajakala karanA. AkarShita karanA A 1.mulatavI karanA.sAdhAraNa manuShya N 1.2.2.dakSha.

nyAyya.eka prakAra kA pakavAna.ngholanA.ghoShaNA. IshvarakR^ita. shAna vA shaukata se 1. janokti. DhU.nba. rakShA.sharaNa.pokharA.2.sAdhAraNa.Ashraya denA. dayA karanA.2.2.vyavasAya A 1.alpakAlIna.anupAtI Adv 1.sAvadhAnI. viruddha kahanA.2. sharta. auchitya.anukUla N 1. chhApa kara be.majisTraTa.patitA VT 1.pustako.Ishvara.dilerI.ThIka N 1. kATanA.AlUbukhArA 1.mUlarUpa.gaDhaiyA 1. pA. nikaTatA.Atmika. ga.saubhAgya. anushIlana karanevAlA. vyApAra rakShA vAdI A 1.tajurbA karanA yA honA.virodha.shUratA 1.nba.gadya vata bolanA VTI 1. girA denA.n A 1. sAbita karanA. yathochita. jho.chhA.hAkima.nirIkShaNa 1. khullama khullA. atishaya prasha.nrakShaka kartA hai.nirvAsana karanA.bharosA.2.sa. anushIlatA. english to hindi dictionary . jhUThA nAma 1. bhojana.3.aha. duShTa pishAcha.yogyatA.jana sa.anupAtIya banAnA Adv 1.nsA. sAdA. sUchanA. juTAnA.miTTI se banda karanA 1.2.2.romIya mata virodhI N 1. prAnta nivAsa N 1.annadAtA A 1.chaukasa.vAkya.prakAshita karanA N 1.baDhAnA.nrakShaka.ana.pratApa. prajA sa.da.nDI.juTAnA.phIkA 1. yathochita. sUbe kA. khAne ke samaya yA ThIka samaya para AnA 1.nikala paDanA.naShTa karanA. Age chalAnA 1.dIrgha karanA.ndhI.abhiyoga.jhakora. laDAkA. gadya sa. atishaya prasha. basharte ki.sthAnApanna manuShya. baDA bananA 1.anupAtI V 1.darshana.kartavya sUchanA patra 1.gadyavata.chiDha.cha. havA ityAdi se phUlA huA.uttejaka 1.nakshA. eka mashahUra parI kA nAma 1.n.rAya.asala masavidA.nsha me.nkA.ndha.paripakvatA.phaujadArI kA mukaddamA N 1. usI kadara. gadya likhanA.pachhADanA. anupAta se.3.nba karanA VTI 1. http://sanskritdocuments.nbandhI.taruNAyI.vinatI.eka chhoTA kuttA A 1.2.nda rojA 1.bhaviShyadapekShaka.nDavata karatA huA VT 1. nivedana karanA.yashavanta.phailAnA.2. vivAha kA prastAva 1.pahale se yatna karanA. mAnasika.2. rakShaka. manoviGYAna.nDI.suDaula. vachana denA. shikAra ke liye chupake chupake phiranA N 1. barAbara karanA.kotavAla 1. sthUla. gadya 1.gadya aisA.mAmUlI. U.sahAyatA karanA N 1. yashasvI honA.barAbara.n prApya N 1.ra.AshA me.n kA.2.2.nDhanA.nsha me. bhajana. garvita.masala A 1. apakR^iShTa prayoga karanA. dUradarshI.bachAnA. svAmI.nkAra se.pakSha.kathita a. Adarsha patra.udyoga.rasada VT 1.2.jhUThI baDAI 1.virodha vachana N 1. buddhimAnI kI.pUrA.samR^iddhi.praNa.pIchhA.usakAva A 1.dha.jhagaDAlU 107 of 157 2/29/2008 9:15 PM .kriyAtmaka buddhi 1.anusaraNa.2.ndhA.nkIrNa N 1.isa pratiGYA se.chAturya pUrNa.buddhi.nkArI.buddhimAna.apekShA VT 1. ga.lagA rahanA.aha.nva para girA huA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.sAhasa.manobhAva vidyA 1.nba.parIkShA karanA. havA kA jho.uchita a. jItA huvA desha. sa.sArvajanika.n ke eka visheSha pa. manovaiGYAnika.tarAshanA.nva pakaDanA. antaDI.pairavI.aivajI karane vAlA. hA.moTA.siddha karanA yA honA 1.naShTa karanA A 1.sAmAnya VT 1.kAraNa.yadi N 1. prasiddha N 1.mAnasa 1.phIkA.barAbara.saphala honA.ntha kA vyakti.pUrva vichAra.tAka.javAnI.nAlishI.nvAranA 1.2.AtmA.pharyAdI.2.ndalA karanA. dR^iDha vAkya.saphalatA A 1. sa. nikAsI kI chiThThI N 1. pUrva dR^iShTi. lalakAranA..stotra N 1.vichAra. sUkhA bera.saphala.vijaya.kopa. kArya kShetra.upayuktatA N 1.mitavyayI. veshyA. bheda lenA.daivI N 1. gulagulA.svAmI sambandhI N 1.n Ane vAlA 1.havA se phulAnA.prA.chitta. prakAshita.saphala banAnA.talAsha rakhanA A 1.pradesha. ukasAne vAlA.3.havA bharanA. kAma. samR^iddha.jamInadAra.prastAva karanA.stuti.AtmA yA mana sa. shikAra kI khoja 1.kiye jAnA.kiphAyatashAra A 1. namUnA.vAstavika svAmI N 1.ikarAra jo dharama imAna se kahA jAve. kahAvatI. pUrvavichAra.nava shiShya karanA N 1.kopita karane vAlI.pakShapAtI. mana.mitavyayI A 1.vishAla 1.roka denA.agara..desha kA.prasiddhi karanA.nchA. tatkAlika. pratyakSha.prachalita karane vAlA 1.nrakShaNa 1. desha se nikAla denA.sAvadhAna.bIjaka.4.pariNAmadarshI.utanA hI.3.agra chintaka.suDaula. garva se.shuddhatA.pratipuruSha.adhikArI.kupita karanA.lokasiddha 1.3.Adarsha VT 1. daNDavata karanA.najadIkI.mitavyayI 1.nphanA. parIkShA.gadyavata.prauDhatA 1.sa.nikAlanA.sharaNa denai vAlA.pAlaka. prastAva.kahAvata.pratinidhi.shiShTatA. phauja dArI me nAlisha karanA. pIchhA karanA.ubharanA 1.adhikAra.2. yasha.sharaNa denA.kahAvata.pratinidhi patra N 1.agradarshI.dUradarshI. vachana.sAmAnya logo.ndhI.kartavyanirdesha prastAva A 1.Atma tatva vidyA.abhiyoktA VT 1.nkhe me.nta.virodha karanA N 1.sagarva.nsA karanA.durustI. IshvarIya rakShA. pratinidhitva.sukha se rahanA.pA.nArAyaNI.2. uttejana.jAnakArI Adv 1. svAmI.pahale se lA rakhanA. dUradarshI. buddhimAna.gAna.dR^iDha vAkya kahanA.n kA sUchI patra. loka prasiddhi.deshI. prakAshita pustaka N 1. khilA pilAnA Conj 1.ikarAra karanA.ndha karanA.svAmI kA. talaiyA.muddI. prakaTa karanA.2.nkanA.bhAgyavAna karanA N 1.3. shatru. rakShA karanA. bayAna karanA..ndheja.2.pahale se praba.ntaratA 1.vila.taiyArI. rAja jisa kA prabandha sa. rakShaka.nAka ragaDanA 1.Age dharanA N 1.mUlalipi N 1.dUsarA mata grahaNa karanA.nchanA.adhyAtma vidyA jAnane vAlA N 1.mUla patra.prasiddha karanA.ba.ghama.AshA.nvAra.bhUmikha.rakShAtmaka.chiDhAnA.rakShArUpa N 1.nAsha kA Adesha karanA 1.bachAne vAlA N 1.bhautika N 1.bhaviShya me. yauvana.vAdI.3.berasa.html proportional proportionally proportionate proportionate proportionately proposal propose VT proposition proprietary proprietor propriety propulsion prosaic A proscribe prose A prose N prose VI prosecute prosecution prosecutor proselytize prospect prospect prospective prospectus prosper VTI prosperity prosperous prostitute prostitute prostrate prostrate protect VT protection protectionist protective protector protectorate protest VTI protestant protestation protocol prototype protract protrude proud A proudly Adv prove VTI proverb N proverbial provide VTI provided providence provident providential province provincial provincial provision provision provisional proviso N provocation provocative provoke VT provost N prowess N prowl N prowl VT proximity proxy N prudence prudent A prudential prune N prune VTI pry N pry VI psalm N pseudonym psyche N psychic A psychologist psychology puberty N public A publication publicity publicly publish VT publisher puck N pudding N puddle N puddle VT puff N puff VTI puffy A pug N pugnacious A 1. shuddhi karanA. phU.prAntIya.berasa.sthAnIya.niDara. nagara kA pradhAna adhipati yA padAdhikArI.niyama N 1. bhojana denA A 1. Age nikalanA.havA laganA.2.Ishvara siddha.manA karanA.gha.nDa.phalanA.bachAva.adhyAtma vidyA.nArAja karanA 1. prakAshana.nTanA.prakaTa rUpa se 1. IsAiyo.2. khI.n.ukasAnA.nchanA. bandara.abhiyoga chalAnA N 1. vIratA.manoratha.dhyAna se dekhanA 1.ndhI.3. praba.prakAsha. dR^iShTi.

da.baiThAnA.ichchhA purport VTI 1.lagAnA.mulAyama karanA. thailI.mInAra pyrotechnics N 1. AtishabAjI banAne kA guNa. juhAne vAlA. chhedanA.da.npaka.2.DI.murAda.sApha karanA.2. khI.baijanI ra.artha.nipuNa. virAma chihna kA lagAnA.nga karanA. abhiprAya. shoka. chaugunA.2. ka.khAra jalAne vAlA punish VT 1.shuddhatA.nkanA quadrant N 1.pAda. vR^itta kA chaturya bhaga.pavitratA purloin VTI 1. pyUriTana sa.khUba prayatna karane vAlA.AkramaNa.nADI.jAmunI ra.nipaTa. put N 1. uddesha pUrNa. churAnA. gUdA nikAla lenA pulpit N 1. pIsanA.relA.nsA.2.dehAtI.dUsare ke basa me puppetry N 1.n rakhanA.nchAyI nApane kA yantra quadratic-¬ª¨¤½Û°Æè N 1.daNDakara.pIchhA karanA. nirmala. DhakelanA.bha.nkA 108 of 157 2/29/2008 9:15 PM .nDa.Ashaya.yogya.hamalA.banAnA.nhAsana pulsate VTI 1.shu.parimita qualifier N 1.2. anusArI.rechaka purge VTI 1.hilanA.maroDa. bahuta AchAra vichAra kA puritan N 1.ghasITanA. chhoTA aura durbala.modI.nkha kI putalI puppet N 1.khAlisa nirdoSha purely Adv 1.nkaTa. shuddha karanA. kalpita. pillA.nka.pichakArI.purohitAsana.3.kurkI.yogyatA.chAra sAla me eka bAra Ane vAlA quadruple A 1.vikhyAta.abhiprAya karanA.nDa denA.prayojana.nba.2.AchArI.bha. english to hindi dictionary .bilkula purgatory N 1.baDhAnA. A. narama karanA. DUbanA. phu.bukanI banAnA.chorI karanA purple A 1.bebasa.nDa punitive A 1. lavA baTera quail VTI 1.pavitra. parsara.nga hA.dabAnA. himmata hAranA.svabhAva. gAhaka. laggI se khenA puny A 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. kAnUnI akhtiyAra.Thaga vidyA karane vAlA.sudhAranA.2. tADanA.nti kisI ke vasha me ho.teja. chheda.da.3.visheShatA. daNDa sa. kaThora prayatna push VTI 1. ta.khoja karanA.2.guNa vAchaka quality N 1.khadeDa.nga.sikoDanA purser N 1.shuddha honA purist N 1.chausAlA.anurUpa pursue VT 1. baiganI ra.npanA.hadda push N 1.shuddha. dhaDakanA.khIsA. abhiprAya. bheda lenA pumpkin N 1.sha.nchAva.nga purport N 1.mola lene vAlA.khaTakA quandary N 1.kharIdAra pure A 1. kaThaputalI kA tamAshA puppy N 1..parimita karanA.bhA.bajA lAnA.3. vyAkula karanA. parivartana.jhijhakanA quaint A 1.2.nATA.kShudra pup N 1.nvAra.dhaDakA.nibala. mala tyAga karanA yA karAnA purification N 1.2.uddeshya ke sAtha purse N 1. gUdA.brAhmaNa pungent A 1.khi.nti pAnA. ajagara.toDa.hAra mAnanA.nDAkAra kha.gADanA. yogya karanA. pApashodhana sthala.3. nirAlApana.2. vyAkulatA. dabanA. anusaraNa.uchhalanA pulse N 1.prApta karanA. kaTha putalI ke nAma se k punch VT 1.n ke eka visheSha sa.sa.lakShya.nbha. shikAra karanA.shikShaka. laukI. U.( nADI) chalanA pulverize VT 1.pha.sAla.npUrNa rUpa se.ghaTAnA.dha.jAmunI. ThIka. nAlisha.nirmala karanA yA honA. eka prakAra kI madirA.pillA pup VT 1.2. virAma chihna puncture N 1. puTIna lagAnA puzzle N 1.3. kisI vidhAna kA vidhAyaka bhAga.bhUrAkha.jArI rakhanA pursuit N 1.prayojanIya purpose VTI 1.khayAlI. pahelI.hairAnI.agni krIDA vidyA python N 1.gaDAnA.nkAra pun VI 1.nvAranA. chheda karanA puncture VT 1.mashahUra putty VT 1.anusaraNa karanA.pahelikA.nDa denA. chauvarsI. eka talI kA jUtA pump VTI 1.Takkara karanA.toshAkhAne kA darogA pursuant A 1. http://sanskritdocuments.2.daNDaprada punt N 1.ncha.pachhatAvA. dvighAta samIkaraNa.sArjana.4.kaDuA. jAna bUjha kara.adbhutatA put VT 1.nga.lAla nIlA milA huA ra.vivasha karanA.2. vyAkulatA.. shodhana.2.vinA mola.2.jahAja kA tahasIladAra.pilavA.2.kharIdanA.kuvaidya quack VI 1.hairAnI.abhiprAya sahita. nATika. ajIba.ndhI. mola lenA. chaugunA karanA yA honA quagmire N 1.Do.nirdoShatA.koshisha. artha rakhanA.2.eka khilonA. dhakkA.gorakhadha.2.ghaTAnA qualitative A 1.2.paNDita.3. mAranA punctuate VT 1.ichchhA karanA. dhaDakanA.chUrNa karanA pump N 1. julAba.2. IsAiyo. pampa. masakharA.2.nirmalatA purify VTI 1. shleshAla.kraya karanA.2.2.nsI.nDArI. kevala. pichakArI chalAnA.npradAya kA) manuShya. baiganI. bhUtayonI kI sahAyatA se Agama kahane vAlA quack N 1. ga.ndhA.3.kharA.daladala.kA. vistAra. anekArthI shabda. ghama. nirmalatA se .tAkIda karanA pushing A 1.grAhaka. khI.chAragunA quadruple N 1.niyama kA lekha.2.pAnI uThAne kI kala. sajA denA.svachchha quake N 1.2. vidhyArthI.kadadU pun N 1.si.baTuA purse VT 1.n karanA.ubakAyI. taha karanA. ghU.dhonA.mithyA chikitsaka.tADana karanA.samajha bUjha kara. ( kutte kA) bachchA denA.anugamana.rasada pahu.anokhA.ndhA.. ghaTAne yA ThIka karane vAlA qualify VTI 1.udyama purveyor N 1.dhArmaniShTha purity N 1.DhakelanA.shleSha.koshisha. rakhanA.irAdAnA purposeful A 1. uddeshya. thailI me.2. jo kaThaputalI kI bhA.charakhI pulp N 1.3.eka bahuta baDA sA.ananushIlana karanA.dhonA.nchanA.nga se banA huA ra. yogyatA prApta. nirmalatA.n kA. sivAya vapautI ke kisI bhA. baunA. guDiyA.shiShya. sutharA.nga kA purple N 1.krayanA.ThIka karanA punishment N 1. dharmopadeshaka kA Asana. mola lenA.shreShTha pada.ghaTAva qualified A 1.Age baDhane vAlA. uchcha kula me janma qualm N 1.muAphika.atidharmaniShTha.nsAnA pygmy N 1.guNa.chaudharI purview N 1.pareshAnIra puzzle VT 1.garArI.npradAya kA.nirA.nkhyA quadruple VTI 1.peshA.lakShaNa.ghabaDAnA. sUchI sta.sAdhutA. chhenI. guNa sa.shuddhatA. sa.nchanA yA uThAnA.2.toDanA.nkalpa karanA.prakAsha karanA purpose N 1.artha pUrNa purposely Adv 1.phADanA pulley N 1.artha rakhanA. jugata bolanA.pha.kaTu. guNa. chihna lagAnA punctuation N 1.varmA.dhaDakana. adhika shuddhAchAra bhakta puritan A 1.adhyApaka.kaThaputalI.nDArI.vichAra.nirdoShatA se. kutte kA bachchA.jhaTakA. pichakArI se khI.Age rakhanA putative A 1. tIkShNa.ashodhana sthAna.2.koI chhoTI vastu pyramid N 1.nchAne vAlA.magaja pulp VT 1. chhedanA. ka. mol purchaser N 1.murAda rakhanA.nIlA aura lAla ra.khoja. chapaTI nAva.ghabarAhaTa.3.saphAI.npI. shekhI mAranA.nirAlA.tharatharAhaTa quake VT 1.nba.npa.khojanA. pa.4.ndhI.2.2. ghiranI.nDI aura tuchchha jana purchase VT 1. chaugunI sa.ThelanA. aiThana.kAma.khijhAnA.sa.kaThavaidya.chInI AdI kA sharabata.nga.maroDa pull VTI 1.abhiprAya pUrvaka.nbhika.npradAya kA( pyUriTana sa.naraka purge N 1.ghumAnA pundit N 1.niShkala.vinatI karanA. chaturya bhAga.5.ngI punt VT 1.nbA.pesha karanA. udyamI.nabja. nirmala karanA. dA.sUkShma.do arthI vachana bolanA punch N 1. dAla phalI maTara Adi pulse VTI 1.biyAnA pupil N 1. sajA.nIma hakIma. vidvAna.html pull N 1.nka.nsAva quail N 1.pIchhA.tharatharAnA qualification N 1. batakha kI taraha bolanA.varga samIkaraNa quadrennial A 1.sa.khadeDanA.

2. vIhI. jahAja ke pIchhe kA UparI kha.ThaharAnA.nsha 1. kharagosha. chaukora shIshA.nkA karanA 1.nba.beDA 1.sukumAra 1. jaLI.chamakIlA 1.Ana.n pA.chaturAyI kI bolI 1. prashnavAchaka chihna 1.para kA kalama.2.nichoDanA.nsha.niHshabda.html quantitative quantity quantum N quarantine quarrel N quarrel V quarry N quarry VT quart N quarter N quarter VTI quarter-¿á¸è³è quarterly quarterly quarterly quartermaster quarters quartz N quash VT queasy A queen N queen VT queer A quell VT quench VT query N query VTI quest N question questioner queue N quibble N quibble VI quick A quick Adv quick N quicken VT quickly Adv quickness quicksand quicksilver quid N quiet A quiet N quiet VT quietly Adv quill N quill VT quilt N quilt VT quince N quintuple quip N quip VTI quirk N quit VT quite Adv quits A quiver N quiver VT quixotic quiz N quiz VT quorum N quota N quotation quote VT quotient rabbit N rabble N rabid A race N race VI race-ØåÏè×á racer N racial A rack N rack VT racket N racy A radial A radiant A radiate VTI radiation radiator radical A radical N radically radio N radio VTI radish N radium N radius N raffle N raffle VTI raft N raft VT rafter N rag N rage N A 1.phoDanA.prakAsha.nkhyA 1.pramANa.anokhA. prashna karanA.naShTa karanA 1. rogI.nkanA 1. chAlIsa dina kA samaya 1.anuchita bahAnA karanA.tAnA mAranA 1. jisa vastu me.shashaka 1.nta karanA. pachagunA karanA 1.nsha. kisI grantha kA pramANa.ghara. shIghra karanA.ntaDiyA. krodha. ichchhA. balavAna. kula vA va.prabhA.nsa.nda 1.kA.chetana. chauthAI. eka prakAra kA pattharI billaura 1.sthira.chamakadAra. jaDa taka kA. bhagaDAnA.pAgala.2. ThaThThebAja.para para lapeTanA 1.anUThA 1.nsA phe. sa. baDAI.2.2.kiraNa sadR^isha.avataraNa.bhAga.sukha.bahAnA ghama. jo kuchha chabAyA jAya ( jaise tambAku) 1.2.hIlA havAlA karanA. mUlI.ngI. svAda. bahAnA karanA.5. bhAga.pIDhI.nDA karanA.jugata kahanA 1.ThaThA 1.dhannI 1. jaLI karanA.kAntimAna.roSha.dhokA dene vAlI vastu N 1. shA. ghuDadauDa kA ghoDA.vyAkula karanA.varga. vastue.jhaTapaTa.nsA phe.3.pahelI. eka prakAra kI dhAtu 1.2. prashnakartA. traimAsika Adv 1.bAvalA. trijyA.lATarI. TukaDe TukaDe karanA.hadda.matalahA.bhAgaphala 1.pUrNatayA 1. betAra kA tAra 1.va.bujhAnA.thakA mAranA 1.2.pA.duharAnA.nsI karanA. chhoDa denA.n. jugata.n kA beDA.asambhava 1.nkane me. phaujI mukAma.3.niShprabhAva karanA.virata 1.n.parimANa ke anusAra mAtrA me.avyAkulatA.duHkha denA. sampUrNa rUpa me.bakharA N 1.prajAtantravAdI.chupachApa 1.mAna 1.jaLI 1.sharta badI huI dauDa.pUchhanA.3.2.3. pha.kula yA va.asalI.janma kA. shatara. vyAkula karanA.kalama 1.svAdiShTa.4. jiraha karanA.2.nta..pragati. rAnI banAnA.sanada lAnA.chupa karanA. jhagaDA. rAnI.shIghra bhAganA.nta. bahuta dabAnA. chithaDA. chuTakulA. nyAya sabhA. shikAra.baDhAnA. pArA 1.gaddA 1.sacheta bhAga 1.malakA. chAra sama bhAga karanA.vyAkula honA A 1.n rakhane kA kaThaharA.nkanA.nka.jAtIya.2.chamakanA.4.kula.nirAlA manuShya 1.dIvAnA.nti se. moDanA.shA.2.rahane kI jagaha.pramANa denA.tAyadAda. phurtIlA.chaturAI kI bolI.npana. kiraNa pAta. kaDhI.shIghratA se.n.3.3.vajIra chalanA 1.laDAI karanA 1.dauDane vAlA 1. prashna karanA.sacheta karanA.n se kiraNe.bhIDa.ha. choTI. maulika rUpa se. ThaThA mAranA..Avashyaka rUpa se 1.pUchhanA.adbhuta.prabala ichchhA.shA.siDI 1.toshaka.ArAma. sipAhiyo.shIghratA.2. shika.abha.samUha 1. english to hindi dictionary .rAshI N 1.hIlA.npanA.nti. parimANa.ndha karatA hai N 1. a.nsha ke sambandha kA.shikAra karanA 1.gudaDA.mAtrA.shIphala.tarakasha 1.svatantra puruSha Adv 1.jagamagAnA. laThTho.pIDA. jIva yA sajIva vR^ikSha. barAbara. phurtI se. baDA majabUta para. maulika.2. hilanA.nshIya 1.chuTiyA 1. beDe para se jAnA 1. hullaDa.n nikale.avataraNa.nkanA.nsha kA.njA. TAla maTola.nakachaDhA.pA.lAlasA.n N 1.niSha.nDa 1.tyAganA.3. kahanA.Arambhika.jyotirmaya vastu 1.jue me. bhAjya phala. kiraNa sambandhI. shikAra kiye hue jAnavara.nDA 1.nta karanA. vishrAma. prasanna karanA.pUrA.4.jora se bAta chIta.nirdiShTa sa.nivAsa sthAna 1.pUchhane vAlA 1. tUNIra. dIptimAna.2. teja chAla.bilkula.nsA 1.dhIraja denA 1. prajAtantra sambandhI 1.TikAnA N 1. chiThThI chhoDanA. kaShTa.nirupadrava. achala. svachchhandabhAva. prashna.chaina. senA yA phauja kA pradhAna aphasara jo DerA vA rasada ityAdi kA praba. sha.nDa A 1.nDana karanA.a. rajAI.khoja.ardhavyAsa 1.bajhana.ardhavyAsa kA. kinAre taka Ane jAne kI roka.chukatA karanA. unmatta.dabAnA. prAkR^ita gaNa. shreNI.nja kA vajIra 1.parimANa.nTI.jhA. toDanA.shA.bakheDA.lattA 1.dhIratA se.samajha yA buddhi kI tejI N 1.gulagapADA.bAta batAnA.baluA pA. ajIba.vivAda.manasUkha karanA 1.5. kisI vishiShTa vas 1.anokhA. patthara khodanA.n ko ghAsa khilAne kA kaTharA. traimAsika kI rIti se N 1. kuchha manuShya jo kArya ke jArI karane ko pUre.uddharaNa.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.ardhavyAsa ke samAna 1. mUla shabda. parIkShA VTI 1.2.niHshabdatA.eka sera ke lagabhaga nApa 1.3.tejI.rAshi. prArthanA.kha. shIghra.prakAsha karanA N 1. va.duHkha. traimAsika patra N 1.2.phurtI.bheda.saba.2. bahasa karanA.jaDa mUla se.tura.tAnA.2.nga.kAmanA 109 of 157 2/29/2008 9:15 PM . kiraNa phe.rokanA.mahA rAnI.majA 1. adA karanA. Tha. http://sanskritdocuments.chupachApa.jilAnA.pUrA karanA 1.svAbhAvika.mAtrA.teja karanA 1. sthira karanA.ThaThThA karanA.bhAga. parAjita karanA.tajanA.dabAnA.n ho.nshaya karanA.3.jyoti N 1.utAranA.prachaNDatA.phurtI se N 1.juA.tara.hIlA havAlA.sharta bada kara dauDanA N 1. chiThThI.vega. jaDa.2. pashuo.lupta karanA. Tenisa kA Da.nga.shA. mahA rAnI kA kAma karanA.n ko tainAta karanA.n jo shikArI kutte ko DAla dI j 1. ghuDadauDa kA ghoDA 1.AlamArI 1.bela VT 1.nsAva. rajAI banAnA.laDAI karanA 1. jItA. khyAlI.uddhR^ita lenA.roshana. chauthAyI gailana.shaleSha.manohara. jaDa.vivAda karanA N 1. chora bAlU.nta karanA.shIghra.avyAkula. ka. betAra kA tAra bhejanA 1. patthara kI khAna.hujjata karanA. jaLI dauDanA.khU.jAti.toshaka banAnA..n sharIka honA 1.bakheDA karanA.dIptimAna sharIra.ghabaDAnA. parimANa sa.mUla. talAsha.eka kapaDe para dUsarA kapaDA sInA 1.ndhI. teja.mR^idula.pUrA. bujhauvala.sthiratA.3.ghaTAnA 1. granthAntara se pramANa denA.2.jItA mA.barAbara sharta kA 1.2.4.shA.3.uddhR^ita karanA N 1.sacheta 1.4.masakharA.murAI 1.masAledAra 1.kharahA.chaturtha.

utAvalA.tohaphA. ThaThThA karanA. chhina lenA. 1.apaharaNa shIla.barasAta kA pAnI.pariNAma.phADakhAU. 1.2. saGYAna.anukrama. vaha mevA joDa se toDa liyA gayA ho. apane Apa se binA roka ke uganA 1. durvachana.jhiDakanA kaThagharA.2. 1.Aga babUlA honA. pahu.kInA.achchhI taraha patalApana. sudhAra virodhI manuShya 110 of 157 2/29/2008 9:15 PM .shaTha.mAna. 1.3.anupAta.chaitanya. 1.apane Apa se bAhara karanA 1.durlabha vA anUThI vastu.unmatta chhIna le jAnA. burA kahanA.bhAga. 1.indradhanuSha 1.ati ichchhuka gaDDhA.npUrNa.jalanA.bachAva. 1.ekatra karanA.3.thoDA 1. sIDhI kA DaNDA.2. 1.bhagA le jAnA shIghra. A 1.nkti.3. mUla kAraNa. 1. atyanta AhlAdajanaka.masokanA. 1.saDA huA.gAlI galauja. 1.munakkA rAjA. 1.nigalanA.AkramaNa karanA lakaDI yA lohe kI chhaDa.hAsila pAnA.koTa kI bhItara ghusa bandUka kA gaja.binA ubAlA yA bhunA huA.roka kaTaharA. 1.3.nAlA. 1.rupayA jo kaidI ke chhuDAne ke lie diyA jAve.ja.rela kI saDaka varShA. 1. N jhu. divAra girAne kI eka kala kasanA.nDA. balAtkAra karanA kachchA.khulanA sulajhAnA.bakavAda karanA.viralA.besudha bolanA.kAga.n dhArA bahuta shIghra bahatI ho harShonmatta.mohita atyanta harSha.chhA. gAlI denA. rasabharI. 1.4.durlabha.nbhoga.mUlya nirUpaNa karanA.panAha. 1.pAgala. chhedadAra.karkasha ujADanA. chhiDakanA.2.dhAriyA.shAkhA.pacharA.2.2.nTan ghUmane vAlA. lUTapATa.bandhana mukti.pramANa.2.lUTapATa.saDhanA.kAlA eka prakAra kA kauvA.GYAna.3.ngala.n banAnA chhIlanA. 1.ADanA. 1.upadrava prachaNDatA se shikAra karanA.shreNI. ukasAnA.amerikA kA eka prakAra kA sA.5.pahu.vA.chamaka. 1. N 1. DhU.pApiShTa. 1.jhiDakanA 1.alka manda. 1.bhAga. 1.be pakA huA.dillagI saDaka jisa para lohe kI paTariyA. eka jAti kA kuttA jarakheja.dillag bhe. baToranA. bahumUlya. anADI.jaLa bolane vAlA 1.2.asAdhAraNa.atyanta IrShyA utpanna karane vAlA nirAlA. a~NgIkAra karanA.2. 1. kAraNa vivaraNa. 1. 1.gIlA Upara uThAnA.odA.4. 1.teja.2.njUra karanA sa.vR^iShTimAna.6.chithaDA lapeTe hue chaDhAI. 1.2.adhUrA.dveShI. 1.4.3.bUdAra 1. 1.teja honA.2.2. maratabA rakhanA.khala. kachchA. 1.shulka. dhamakAnA.phaTA purAnA. N 1.phAnda uchhalanA. 1.npa. judA judA karanA.vegavAna.lampaTa. dR^iDhIkaraNa.chhA. ati peTU. 1.3. 1.baDhAnA.chhurA phailAnA. shAkho.2.mamatA.pasAranA.dR^iDha yA sthira karanA.4.khaDA karanA. 1.ndhanA.nTanA.3.roSha karanA.ncha yogya.apaharaNa.meha varShA honA. kisI a. mUlya.2.balki. 1. be kiraNa. tarka shakti.2.2.kUda.bolane me.khU.nyAyyatA khaDakhaDAnA. visheSha karake.3.bhAva pratidina kA AhAra. 1.phiranA. eka balAtkAra karanA. ghusanA. N 1.utkR^iShTa pada rakhanA pakanA.nishchaya karanA. 1.nikAla denA.meha paDanA. murade ko jilAnA.Akasmika katarA. 1. lAgI. http://sanskritdocuments. lampaTatA karanA chhitarAye hue sipAhiyo.kramabaddha karanA.4..tejI.bhramaNa karanA. 1.shreNI.2. denA.dhUrta atishIghra. uttamatA se.ma.acheta.npa jisake chalate samaya khaDakhaDAhaTa kA shabda hotA hai bhArI. luchchA. acheta karanA.saugAta kamInA. ThIka.phUTanA.atyadhika. 1.palaTAnA.teja.khorAka.3.bhaDakanA chhAna mAranA. uddhAra mUlya.gambhIra.ghUmanA ghUmanA. 1.3. 1.2.n rakhanA 1.3. 1.DhAnA.varShA R^itU kA jala barasAtI.2.anabhyasta.pa~Nkti.2.varga.dIvAnA.2. 1. 1.6. 1.kabhI kAla.harShonmAda 1.mohAvasthA.lohe ke chhaDa kI ADa.ghATI arabara bakane vAlA.3.dA. khaDakhaDAhaTa dhaula mAranA. eka viShadhara sA.prakAsha.3.jabaradastI le lenA.apaharaNa karanA 1. 1.A jAnA.3. 1.rokanA 1.2..guNa yA avaguNa dUra karanA. A 1. 1. A 1.2.topa kA subbA durgandha yukta. dhunanA gudaDiyA.paidA karanA kishamisha.teja gandha kA.DA..phailAva. 1.pahale.nsha me. 1. N 1. shreShThatA katarA lagAnA.khA jAnA.uchita.n jaLI shIghratA se.uvasA.nDhanA. english to hindi dictionary . durlabhatA.n bA. jo ghanA na ho. 1.html rage VI ragged A raid N raid VT rail N rail VTI railing N railway N rain N rain VTI rainbow N rainfall rainy A raise VT raisin N rajah N rake N rake VTI rally VTI ram N ram VT ramble N ramble VI ramification ramp N ramp VT rampart N ramrod N rancid A rancorous rancour N random A range N range VTI ranger N rank A rank N rank VTI rankle VI ransack VT ransom N ransom VT rant VI rap N rap VT rapacious rape N rape VT rapid A rapidity rapidly Adv rapids N rapt A rapture N rapturous rare A rarefy VTI rarely Adv rarity N rascal A rascal N rash A rash N raspberry rat N rat VI rate N rate VTI ratepayer rather Adv ratification ratify VT ratio N ration N rational rationale rationality rattle VTI rattlesnake raucous A ravage VT rave VI ravel VI ravel VT raven A raven N raven VTI ravenous ravine N raving A ravish VT raw A ray N ray VI raze VT razor N reach VTI reachable react VTI reaction 1. 1.n ko chhoDanA mApa.latamardana karanA.pApI nIcha jana. 1. A 1.hamalA.n ko chhoDane vAlA apane sAthiyo.pa.bhramaNa. apane sAthiyo.2.satyApana pramANita karanA.nsanA.3.eka phala chUhA.kUdanA.2.nyAya sa. chhaDhanA. uDAnA.2.nchanA. chhIna lenA.girA denA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.naShTa karanA ustarA.anurAga.pa.ThA. N 1.krama rahita.nga.mUsa.DAlI.droha.binAsha karanA.talAsha karanA.DhU.upayuktatA. kara.dhaula. 1. prApta karanA.n.nTane kA kAma.haDapa kara jAnA.me. aphasara.jisa para mahasUla lagAyA jAya adhika uchita rUpa se. hadda.strI ke Upara balAtkAra.sA.pa. jahAja kA darajA. binA banAyA huA.4.kShudhAtura.2. 1.hissA.n ko phira baTora kara vyUha krama se rachanA.shikAragAha kA rakhavAlA. samajha.nisvata.jaLI se nadI kA vaha bhAga jahA. N 1. be khuda honA.acheta honA sulajhanA. 1.prApya pratikriyA karanA.nchAnA. eka chiDiyA lohe kI saDaka yA rela para saphara karanA. 1.pApI.n.2.daNDa chhuDAnA.kInAvara. 1.3.phailA huA.2.2.3.bala se girAnA bhramaNa.khaDDa. haTha sa. 1. pAnI barasanA.adhika mana se.shohadA jamA karanA.U.kintu.2.khurakhurA.mUrchhita.5.3.bharanA.bhukhamarA.lUTanA.n rakhanA. 1.bala se pakaDa le jAnA.n me.durjana.4. bahuta jyAdA. aruchikara. A 1.mukhya hetu 1.nidhaDaka.gandhailA. chalanI katarA bA.uttama patalA karanA yA honA.paramAnanda se mUrchhita karanA.shreNI baddha karanA.2.ubhADanA.AkramaNa chaDhAI karanA.ati ghR^iNA sahasA utpanna. 1.2.andhaurI.bhAratIya rAjA ghAsa yA tR^iNa jamA karane kA aujAra yA yantra.2.bheDA.dadorA 1.ngata 1.2.pratishAkhA phalA. 1.parimANa.vidhva. anumAna yA aTakala karanA.parAsta karanA.nha kA pAnI.3. A N N 1.uchcha pada rakhanA.nbandha. 1.4. kara dene vAlA.atidveSha.nchA karanA.nDa dekara chhuDAnA shekhI baghAranA. 1. meSha. 1.ntAdAra.paramAnanda.kaDuA katarA.njhalAnA.chhoDautI.nchA.nDhanA. kilola karanA prakAra.pada.2.2.ati lobhI chhina chhora.baDabaDAnA thappaDa.peTa kharcha 1.chetanatva. samajhanA 1.drohI lAga.ndhanA.pighalanA kadAchita. rela kI saDaka.5.anUThA.phira karanA. 1.n bichhI ho.dR^iShTi. luTerA.2.darajA. lUTanA phirautI.paiThanA. 1. pahu.thappaDa mAranA.eka prakAra kI bera.nsa karanA arabara bakanA. shIghratA. kisI daraje me. 1.barasanA meghadhanuSha.nkhAra.kholanA syAha.sachetana. N 1.mahasUla bhAva ThaharAnA. eka machhalI kiraNa nikAlanA.2.buddhimAna.nkti bA. asa. phira milanA yA milAnA.apariNAmadarshI phunsI.taratIba denA.jaLI bolanA.nkti me. pratikriyA.

mela karanA vA karAnA.2. balAvA.yogyatA.vasUla hone yogya.itihAsa. jhukanA.sachamucha. pUrA bhara denA.Ashaya. pIchhe haTanA.2. grahaNashIla.2.hisAba kitAba.asthAvara 1.3.phaurana.bhe. bAta ko phira kAyama karanA.suvidhA kA 1.npatti 1. N 1.phira lenA. rAja virodhI.gaNanA. punaH prApta karanA.pITha denA. prayojana.5. kArya banda karanA. asAvadhAna.achala.rijhAnA.phira banAnA. parachAnA.ginanA.tAka. baTTA.jamIna kI dekhabhAla.sahArA lenA.vAdarahita.n 1.bahasa karanA. paraspara kartavya.mansUkha karanA 1.4.gupta sthAna.nsA karanA.nA ghaTAnA 1.AdAnapatra denA.siphArisha karanA. ekAnta sevI manuShya.3.guphA. kahAnI.roka.Adara karanA.phira vidhi vA rIti ke anusAra rakhanA 1.smaraNa. uThAnA.mela.2.vidroha.vAdAnuvAda karanA A 1. cha.2.pAnA.svIkArya banAnA. artha VT 1.pichhalA bhAga.pAne yogya. phira himmata dilAnA.vishvAsa karanA. malAmata.phira se lenA.korA.malAmata karanA. chatura.vichAra. ulaTa denA.pakaDanA.pAne vAlA.kamIshana.avakAsha.phira se dR^iDha karanA. GYAna. sachchAI.vidroha karanA.ArAma honA.2.DA.nTa.prApta karanA.n phera phAra karanA.jAnanA. phira dekhanA.phasala kATane vAlA VT 1. siphArisha. jA. jo uTha na sake.bAgI. phira bhAga karanA N 1.5.prApti.phira honA.ThIka. sahAyatA vA madada ke liye jAnA.pAvanA.phira pramANa denA.TA. jota me.rAja drohI 1.phirAva 1. chittAkarShaka rUpa se likhita 1. lekhA.pAThya.adhikAra. dravya s 1.dhamakI.sabhya banAnA.phaisalA karanA. asvIkAra.charchA karanA. satya. phira se jI huI vastu VT 1. sIkhanA.vApasI 1. sAhityika GYAna.3. prAthamika parIkShA.6.chukAnA..org/hindi/dict/eng-hin-itrans.lekha patra. svAgata. palaTAva.ulTI tohamata.prApta karanA.hisAba karanA.n lAnA N 1. auShadhi vidhi.punaH prApti 1. rAjya.anyonya bhAra. vairAgya lAne vAlA.rajisTara.pAne vAlA.sAkShI denA N 1.ThIka karanA. sarakArI kAgaja.haTAnA. mola. punarvichAra.phira se vichAra karanA N 1. pAnA. lene vAlA N 1.paThana.2.tarka shakti.n darja karanA.vAnaprastha.duharAva. vishvavidyAlaya kA adhyApaka.vAstava me. lene vAlA.prApti.khaNDana karanA.chorI kA mAla lene vAlA.2.nga.batAnA N 1. phira se bulAhaTa.vAsana. rasIda A 1. ichchhuka. sahanIya N 1.roga nivR^itti.bA.phira prakaTa honA 1. pichhale pA.phira dekhanA. vibhAga 1. taiyAra. mukaddame ke adhIna sampatti kA sarakArI praba 1.ekAntI A 1.nTa 1.pAnA.baDha ke lenA.bahasa.Adara karanA A 1.3.2.vivAda VT 1. rasIda. Akasmika rukAva.nganA.paDhane vAlA.jikra karanA.prApta karanA.pAla posanA.bAgI honA N 1.Apasa kA. paDhane me.2. pahachAnanA.bharapAI 1.4.2.pratyabhiyoga 111 of 157 2/29/2008 9:15 PM .2. salAha denA. phira bulAnA. parimita. parishrama kA phala pAnA 1.munAsiba.phira giraphtArI.pratyAhAra 1.AsAna.nva para khaDA honA 1. baToranA. nI banAvaTa N 1. rAja drohI.dalIla karanA.vApasa lenA.syAha karanA.vyAkhyAna. pichhavADA.asalI.thoDe dina hue.upasthita karanA. sa.2.2.khaNDana karanA.html reactionary read VTI readable reader N reading N readjust ready N real A reality N realization realize VTI really Adv realm N realty N ream N reap VTI reaper N reappear rear N rear VTI reason N reason VTI reasonable reasoning reassert reassign reassure rebate N rebate VT rebel N rebel VT rebellion rebellious rebirth N rebound N rebound VI rebuff N rebuff V rebuild VT rebuke N rebuke VT rebut VTI recall N recall VT recant VT recapture recapture recast VT recede VTI receipt N receipt VT receive VI receiver recent A recently reception receptive recess N recession recipe N recipient recipient reciprocal reciprocate reciprocity recital N recitation recite VTI reckless reckon VTI reckoning reclaim VT reclamation recline VTI recluse A recluse N reclusive recognize recoil VI recollection recommend recommendation reconcile reconciliation reconnaissance reconsider reconsideration reconstruct record N record VT recorder recount VT recoup VTI recourse recover VTI recoverable recovery recreate recreation recrimination A 1. anAja kATanA.2. ekAnta sevI.kushala.punargrahaNa. prasha.bAja AnA. sudhAranA. paDhe jAne kA Dha.jhijhakanA N 1. chorI mAla lenA. vyAkhyA.nkti.bairAgI.gadara A 1.bahAla karanA.kabUla.2.phira phe.supAThya. palaTA.3.nirbhaya karanA 1.Adara. prAthamika AkramaNa VT 1.baDhAnA.takarIra.n. ulTA doSha.grahaNa karane vAlA.mAla gairamAkUla.prasannatA.2.ngA honA.AlA. http://sanskritdocuments.phira grahaNa karanA 1. botharA karanA.grahaNa. nyAya.asaliyata.phira sAhasa dilAnA. pichhalA hissAnA.4.punarprApti.sudhAra virodhI 1.asala me.acheta.ngA hone yogya N 1. Adhunika.phiratA. pratikriyAtmaka.yathArthatA. samajhanA.bAgI.prastuta.dalIla.nUtana.svAgata karanA.uchita. lenA. asvIkAra karanA 1.achala dhana. santuShTa karanA N 1.khaNDana karanA.khaNDana.achchhAI VT 1.cha.Akhira 1.bahalAva.smR^iti VT 1. mA.kharA.do tarapha. punarjanma 1.dAvA.tatpara.niyata.khoha N 1.pIchhA. kama karanA.kaTanI karane vAlA.2.nA 1.sunAnA A 1.eka dUsare para bhAra 1. paDhA jAnA A 1.akelA 1.gAphila 1.prasanna karanA N 1.2.sanyAsI. vyAkhyA karanA.chale jAnA.prApti.jhiDakI.shikShA denA.achchhA honA. pakaDanA.2. anuvAchana.samvAda.yathArtha. paDhanA.4. haTAnA.3. pAnA. tasadIka karanA.artha.muhAphija. punaH prApti.upadravI.avaGYAkArI 1.punaH maitrI N 1.2.sa.2.pichhalI pa.asthAvara sa. shIghra.javAba kA javAba denA 1.5. guptavAsa.2. tarka karanA. rokanA. hAla me.phiranA.labdhi.likhanA.sirishtedAra.gaNanA karanA.prativAdI kA vAdI para doSha lagAnA.2. ArAma.prasha.jora se bolanA.palTA khAnA.palaTanA.ginatI. lauTA lenA.jo paDhA jA sake. pIchhe ko uchhala AnA.grahaNa karane vAlA.udyata.hAni bharanA. phira jilAnA.paDa jAnA 1.hujjata karanA.phirA huA. phira nikala AnA.n parishramI honA.paDhAI.achchhA karanA. lAvaka.varNana. parAjaya. paraspara kA.prabhutA. pATha.phira parIkShA karanA.paraspara sambaddha VTI 1. rajisTara me.haTanA.n.3.ghuDakanA.inakAra 1. achala vastu. phira se mela yA milApa.vasUlI.vichAra yA chhApa grahaNa karane vAlA 1.tara vA tAjA karanA.anuvAda.phira jAnA N 1.3.2.vishrAma. pAThya pustaka 1.DapaTanA 1.jhiDakanA.nkanA.varNana karanA 1. rAja droha karanA.n.phera lenA.paDhanA. english to hindi dictionary .nkanA.smAraka 1.kathA N 1. nikaTa. pIchhe haTAnA. adalA badalI karanA.2.TaTakA.kAraNa. phira de denA VT 1.baratana A 1. pAThayogya.nyama 1.nyAyI.nusakhA.bahAlI VT 1. lene vAlA. bayAna karanA.nkhyA karanA.phera phAra karanA.siddha karanA.vasUla karanA.bArI bArI kA.daNDa denA.chhoDanA. vasUlI.uttara denA.kahanA.AdAnapatra denA 1.javAba denA.palaTanA 1.2. vishrAma.2.kamI 1.svIkAra karanA.yathochita. yAda.3.3. tarka vitarka. jAnanA.pratyAropa. bIsa dastA kAgaja kI gaDDI 1. dobArA ginanA 1.lauTAnA.samajha 1. phera lenA.nchanA. lekhya patra rakShaka.2.3. vyAkhyAna karanA.dillagI. yathArtha me.nayA. rasIda denA.vasUla karanA.3.pUrA karanA.phira kahanA VT 1. phira mA.bahalAnA.paraspara karanA N 1.2.bayAna 1.bhara p A 1.4. punaH prApti yogya.nchanA. phira banAnA 1.bayAna.2.vAstavika.4.2.ekAntavAsI.nga.2.abhI N 1.Apasa me. phira DhAlanA.hAtha uThAnA 1..punarAlochanA VT 1..milanA.agavAnI.dAma 1.nTa kara rokanA. phira se banAnA yA nirmANa karanA 1.guNa varNana. phira grahaNa. pratiShThA karanA.grahaNa karanA.nsA.daphtara 1.suvAchya.samajhanA.mulAkAta.buddhi. pAThaka.guNa. paDhanA.ekAntatA lAne vAlA VT 1.Adara karanA N 1.3.2.likhane vAlA.vAstavikatA N 1. phira ThIka karanA.roka.bAja rahanA.bayAna karanA.2. DA.sambhAlanA.rAja droha.pATha. GYAnavAna.sehata. Adara bhAva.hAla kA Adv 1.upAya 1.pArasparika.npAdana karanA. satya karanA.badalanA. sa.takiyA lagAnA.2.

bahI me.niyamashIla. ra~nja karanA.nga. niyata.shuddha karanA. atiriktatA.nga.sabhya. phira paidA karanA.lekhya.nshI.pUrva sambandhI.3.chakarAnA.shoka. sachchAI.nskAraka 1.jhUThA vA asatya ThaharAnA 1.AhAra niyama N 1. naye AdamI bharatI karanA. pUrA karanA.Adarsha 1.surkha 1.narakaTa sA.khusha karanA.baDhAnA 1.ghUma ghUma kara nA 1.sakanA.unnati karanA. ThaNDA karane vAlA.banA denA.auShadhi.Ayata A 1. Ashraya. ThaNDAI VT 1.2. punaH prApta karanA.nI paidAisha.jayAdatI.vichAra.html recruit N recruit VT recruitment rectangle rectangular rectify VT rectitude rector N recuperate recur VI recurrence recurrent red A red N redden VTI reddish A redeem VT redeemer redemption redolent redouble redoubt N redraw VT redress N redress VT reduce VT reduction redundancy redundant reed N reedy A reef VT reek VI reel N reel VT reeve N refer VTI referee N reference referendum refine VTI refined A refinement refiner N refinery refit VTI reflect VTI reflective reflector reflex A reflexive reform N reform VTI reformation reformatory reformer refrain N refrain VTI refresh VT refresher refreshment refrigerant refrigerant refrigerate refrigeration refuge N refugee N refund VT refusal N refuse N refuse VT refute VT regain VT regal A regale VTI regalia N regard N regard VT regardless regatta N regency N regenerate regenerate regeneration regent A regent N regime N regimen N regiment regimental region N register register registrar registration registry regression regret N regret VT regular A 1.sudharAI.shiShTa N 1.kilA.bAhulya.nka lenA N 1. marammata karanA.shAsaka. shAsanakArI.2.hajAra javAno.Ashraya.nAvo.nisabata 1..shAsana.samajhanA.shItala karanA.mela.2. rAja pratinidhi jo rAjA ke na hone se yA usakI akShamatA ke kAraNa rAjya kare 1.rahane kA tarIkA vA Dha. lAla ra.khaNDa N 1.adhikatA A 1.aphasosa karanA. dravya jo chhuDAne ke hetu diyA jAve.upAya 1.phira jAnA.2.pheharista me.3.saphAI.rajisTara me. samakoNa samAnAntara chaturbhuja.n narakaTa bahuta ho 1.kharApana.sudhAra karanA.pachhatAnA. ThaNDA karanA.chaina.chamakAyA huA. dhuA.nAlisha karanA.dhyAna karanA.likha lenA. palaTana yA rejimeNTa sambandhI 1. niyamAnusAra rAjya.n likhanAra N 1. ADanA. rahana.bAdashAhI nishAna vA jhaNDA. bahI. phe. rAjya kA Dha.shoka karanA. laDakhaDAnA. rajisTrAra.aksa DAlanA. tAjA karanA.bahutAyata. phira sudhAranA.sharaNAgata 1.mustakila.charakhI.n chaDhAnA. palaTA huA A 1. bhoja denA.dobArA mola lenA.rejimeNTa.mukti.2.grAma guru.khoI vastu kA mila jAnA 1.durusta karanA. n N 1. lAla karanA yA honA 1.sambandha. khaNDana karanA.nirNaya kartA.2. nyAya karane vAlA. pratigamana.havAlA. ghiranI.bAdashAha. prasanna karanA.2.bAkAyadA. rajisTrI.shodhanA.pradhAna kArya adhikArI. parachhA.TA.3.2.shiShya ka N 1.kheda karanA 1.jilA.chhuTakArA.punarjanma.n kI dauDa 1.khushI dene vAlA. ra~nja.havAlA denA.sudharAva.nI DAlanA. jilAnA. naukA dauDa. pAdarI.ncha N 1.pUchhanA.phira se lauTA denA 1.na mAnanA.AinA.kATanA.dR^iShTi. kuchha rakta varNa. beparavAha.pratiphala denA 1.gavarnara.ngadAra 112 of 157 2/29/2008 9:15 PM . daurA karane vAlA.Dha. sainya dala.ThIka karanA 1. durustI.kR^ipA.acheta 1.n kA da A 1. atirikta.sudhAra 1.nAma~njUrI.loka.sammAna karanA.nikAsa.n. dekha.majisTreTa 1.upAya karanA.2.marammata karanA. Adara karanA. badalA denA.sa~Nketa N 1.sushIla.kama karanA. punaH prApta karanA. eka prakAra kA nAcha 1. shAsaka.lagAva rakhanA.nApasanda karanA.nAma likhanA.mukti denA.kuchha lAla 1. kisI vastu kI nI khepa AnA.pArI kA.bhApa chhoDanA 1. asvIkAra karanA. samakoNIya. Avarga dashamalavanA N 1.durusta karanA N 1. phirAva. sharaNArthI. mana pherA huA VT 1. talachhaTa.2.2.rA 1.2.adhika karanA. ThaNDA karanA. bAdhya 1. darpaNa.ThIka. pada ghaTAnA.uddhAra.maila kATanA. dR^iShTi karanA.na lenA.ArAma denA N 1. davA karanA.n indrAja.2.dekhanA. ba.ImAnadArI.rajisTara VT 1.vasUla karanA.n denA. phira honA.muralI. pratibimba DAlanA.likhA huA vivaraNa N 1.n ke sudhArane kI pAThashAlA N 1.kR^i A 1.barAbara hone vAlA 1.2.pa.AyatAkAra 1. tIra 1. nirmala. vichAra sambandhI.4.jyAdA. ati sUkShmatA 1.2. sApha karane kA kAma.4.palaTana. sugandhita.nirmala karane vAlA N 1.2.daphataraphiharista.sambhAlanA. nayA janma.n kI bhartI N 1.dharAtala.chintA shIla N 1.yathAvidhi.2.gaDha.Teka 1.dhUmadhAma se khAnA khilAnA.lauTAva.yathAkrama.3. patA. bIte hue ke sambandha me.3.bandhaka mukti A 1.nAma~njUra karanA.sabhyatA.gamakIlA VTI 1.3.muhAphija. dharmAnusAra AcharaNa grahaNa karanA.rakShA. rAjyAdhikArI. karmakarttA. morchA bandI. phira AnA.2.saina.2.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.khusha karanA.2.rakShAsthAna.phera denA. http://sanskritdocuments.sarabarAkAra.2.2.nga 1. rAja pratinidhitva.sudhAranA.prArthanA karanA.shrR^i~NgAra.jUThA.koTa 1.phira tAjA karanA.durustI. doharAnA. rAjachihna.punarAvR^itti A 1.senA.kArya se nivR^itta honA 1. sudhAra.lekhAropaNa.sajAva.utane sipAhiyo.spaShTa karanA. sau.shAnti.hAkima. ghaTAva. Adara. desha.garamI kI shAnti 1. khAnasAmA.sushIla karanA.kilka.gAphila.punarjanma liyA huA.sukha denA N 1.3.2. nayA paidA huA.2.asAvadhAna.2.ghiranI yA charakhI para bhUta chaDhAnA.aphasosa. naye sipAhiyo. english to hindi dictionary .n kA 1.bachAnA.3.prAyashchitta karanA N 1. rAja sambandhI. rajisTrI karanA.npanA.garamI shAnta karane vAlA N 1. inkAra karanA.su.nApasandI 1.daphtara N 1.phira balaprApta karanA.phira parishrama ke yogya karanA.2.prAnta.utAra denA.punarAgamana.panAha kI jagaha. tAjA karane vAlA. sudharAva.2.atyadhika shabdo.hAkima.phira dhyAna me.pachhatAvA.2.ArAma. shuddhatA 1.3. bairisTara kI phIsa N 1. sharaNa.sammAna. apIla karanA. phira banAnA.rAjA kI prabhutA. ThaNDA karanA.dravya dekara chhuDAnA. ghUmanA.saina karanA 1.panAhagIra.mana phera kara nayA karanA.ngarUTa.phira AnA.priya jAnanA.surkha ra.khyAla.nga 1.sudhAranA N 1.nihAla karanA.maila.n A jAnA. dUsarI prati utAranA 1. sukha. gaDha.hAkima. darja karanA.ndara ka 1.IsA masIha N 1.paraheja. chhuDAne vAlA.sUchI.pashchAttApa karanA.phira se hAsila karanA. sabhya banAnA.2.sudhAraka.sushIlatA.rAjya karane vAlA 1. rAja pratinidhi maNDala A 1.2. rAga me.lauTane vA nikalane kA adhikAra 1.pratibimbakArI.rAja pratinidhi kA shAsana yA pada yA adhikAra. dhyAna karanA.vichAra karanA.rAjopachAra.chintA karane vAlA.n kA dala jo eka karanela ke adhIna ho..pashchAttApa.dukha. phira durusta karanA.vasIlA 1.rokanA. phira se utpatti 1.lihAja.uddhAraka.nayA sipAhI 1.khene kI bAjI. jisame.punarjanma denA.2.chamakAnA.sa.ArAma denA ityAdi.khusha karanA.khAlisa karanA.3.3.2.shodhana.parachhA.ghusa kilA. sambandha.lekhyapatra rakShaka. vichAra karanA.2.radda karanA 1. ilajAma lagAnA. vidyAlaya AdI kA adhyakSha VT 1. phira mola lenA.nTana 1. kisI prashna ko janatA ke sAmane usakI sammati lene ke liye rakhanA 1.2.vichArAtmaka. narakaTa kA banA huA.n A jAnA. jItanA N 1.DagamagAnA.kheda 1. vichAra shIla.jalapAna A 1. ThaNDaka. sApha karane vAlA.pheharista me.durustI.n. rAja bhoja denA. pathya. dhyAna. nirmala karanA.nR^ipochita 1.rAjakIya.utAra denA.chhA.doSha lagAnA A 1. jahAja ke pAla ko kama karanA.lihAja.adhika.2.supurda karanA.shodhanA.vichAra kartA.n indrAja.3.lapeTanA 1. chhoTI avasthA vAle aparAdhiyo.rajisTrAra kA daphtara..4.udAsa honA.niyatkAlika.niyamAnusAra. jIta N 1.burAiyo. asvIkAra.ishArA.hukUmata. dhAtu ityAdi sApha karane kA sthAna yA yantra 1.jAnanA. lAla.nTI banAnA. upAya. sudhArane vAlA.phira pAnA 1.marammata karanA. ra.mulka.anApahArI.tAjA karanA.nI dene valA.n doharAne ke shabda. vApasa karanA. narakaTa.n kI durustI N 1.nirmalatA.hisAba.phira khayAla me. ThIka karanA.dAvata karanA.kisI shreShTha pada yA sampradAya kA jhaNDA 1.

smAraka chihna.pratikUla 1.susta.nAma.vidhi.punaH patana 1.kama karanA. majahabI.sabake sAmane paDhanA 1. vishvAsa karanA.2.haTAva.phira jilAnA.2.vyavasthApana.thAmanA.le jAnA.sheSha bhAga.dhArmika VT 1.vache khuche chihna.kShamA karanA N 1. mApha karanA.bala denA.aphasosa.ndha kA.kahanA.yAda karanA.pUrva dashA me.khilApha.svAda pasanda karanA. smaraNa karanA.paDhanA.kuTumbI. phira milAnA.niyamaniShThatA.manovyathA A 1.nA N 1. english to hindi dictionary . doharAva.bharosA.phira bAranA 1.2.prasa. badalanA. rupayA bhejanA. bandhu. dekhanA.charchA karanA.kamI.n sanyAsa. http://sanskritdocuments.rishtedAra.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.chhuTakArA.pR^ithakatva. phira sunanA.smaraNa karAnA N 1. kisI chIja kA majA yA shauka.nbandha honA 1. sagA.ArAma denA.eka sthAna se dUsare sthAna me. pavitratA.html regular N regularity regulate regulation regulative regulator rehabilitate rehabilitation rehear VT rehearsal rehearse reign N reign VI reimburse rein N rein VT reindeer reinforce reinforcement reins N reinstate reinvest reinvigorate reissue N reissue VT reiterate reiteration reject VT rejoice VTI rejoin VTI rejoinder rejuvenate rekindle relapse N relapse VI relate VTI related A relation relative relative relax VTI relaxation relay N relay VT release N release VT relegate relent VI relentless relevance relevant reliability reliable reliance relic N relief N relieve VT religion religious relinquish relish N relish VTI reluctance reluctant rely VT remain VI remains N remake VT remand N remand VT remark VTI remarkable remarry VT remedial remedy N remedy VT remember remembrance remind VT reminder reminiscence remiss A remission remit VT remittance remnant N remodel VT remorse N removable removal N remove N remove VTI renal A rename VT rend VT render VT rendezvous rendezvous renegade renew VT 1.mukta karanA. phira baToranA vA jamA karanA 1.n paDanA. varNana karanA. phira bala denA.upayukta.phera denA. aruchi.Ashraya karanA 1.dobArA bayAna VT 1.bhakti A 1.nAtedAra.durusta karanA.lauTA denA.smaraNa.chasakA.tAkIda N 1.narma honA.vishvAsa 1.hulasanA.mR^ita sharIra. shAsanakAla.bala.pighalanA.nga A 1.chaTanI 1.hastAntarita karanA 1. nayA karanA.tyAganA.prachaNDa honA. pUrvAvasthA prApti.2.ntha.yAda dilAnA. niyamAnukUlatA.kathana karanA. bAgaDora. duharAnA.3.krama.phira tAjA karanA.kama karanA.vApasa karanA.bahAla karanA N 1.nashtara denA. kisI visheSha sthAna me. bandobasta.auShadhI jo roga vA kisI hAni ko dUra kare.DhIlA. sahAyatA karanA.shAnti.karuNA rahita N 1.2.pashchAttApa. chhuDAnA. dila VT 1.prachAra.sahArA denA N 1.yogya. prasanna karanA yA honA.2.ghamaNDa karanA.sukhadAyaka.n A jAnA.. jisa para vishvAsa kiyA jAya.radda karanA 1. gurde sambandhI 1. prabandha kartA. adA karanA.pratikAraka 1. denA.3.sambandhita N 1.bAkI rahanA.n kI usa maNDalI kA jana jisame.dIkShA denA 1. rAjya shAsana.AGYA pAlana vA N 1.nAtedAra.2.AsvAdana karanA.smaraNa karanA. rAjya chalAne kI nIti.punarukti 1.2.3.susta paDanA N 1. gurdA. anuvAda karanA.apane desha se nikAlanA. DhIlA karanA.bAga.judAI.IsAyiyo.vidhi VT 1.dayA shUnya.chATa.n rakhanA N 1. bachA huA.ngika N 1.npanA 1.bhAnA N 1. dharmasa.sheSha 1.phira milanA.sudha.ThIka hokara bImAra ho jAnA.juTAnA.duHkha dUra karanA.javAba dAvA.phaujI ohade se barataraphI vA alagAva 1.yogyatA. jatAnA.asAvadhAna N 1. na bhUlanA.nhA VT 1.acheta.nbandhI 1.nApasanda karanA. bulA lenA.niyama para chalAne vAlA N 1.apUrva 1.chitAvanI.vishvastatA.kisI visheSha sthAna para samUha baToranA N 1. ghoDo.avasheSha.smaraNa.jora 1.badala denA.auchitya. duharAva.shAsana karanA VT 1.dayA karanA. phira baiThAnA.rahanA.pUrA karanA.2.alaga karanA. sahAyatA.ThaharAnA.vichArane yogya.2.2.vAdI ke viShaya patra kA uttara jo prativAdI ne diyA ho VT 1.phira sau.chaina.nisabatI.sa.n lAnA.smR^iti 1.sa. mAphI. chakhanA. bahAlI.anichchhA.2.DhIla honA.3.vishrAma 1.kama karanA.pa. dukhahara. pratyuttara. DhIlApana.charchA. phira kaShTa me. niyamita sainika.2.dharmaniShTha.desha bAhara karanA.tyAga karanA VT 1.pUrvadashA sthiti 1.AsarA.nkanA.hakUmata karanA.chhuTakArA karanA.khushI manAnA.alaga kara denA.kathana. dekhane yogya. kahanA. nayA nAma denA. punaH prakAsha.asvIkAra karanA.chhoDanA.gotrajana.phira denA VT 1. chhuTakArA. nI senA se sahAyatA karanA.duharAnA N 1.palaTAva.bhara denA 1.bArahasi.ngA karanA.gotrajana.vimukhatA A 1. reguleTara.2. chhoDa denA.punarjIvita karanA 1.2. phira banAnA 1.havAlA karanA. upayuktatA. punaH preraNA.mela.duharA ke marammata karanA.bhaktimAna. pachhatAvA.ThIka karanA. svatantra karanA.tajanA. svadharma tyAgI.nA 1. prabala honA.2.sudha.dobArA bayAna karanA.vishvAsa yogyatA A 1.adhikAra.prAsa. bAra bAra kahanA yA karanA.majA.pUrva dashA ko prApta honA 1. lAsha.TUTa. phe.beparavAha.hukUmata.2.sambandhI jana A 1.hAtha uThA lenA 1. nAtA rakhanA.phira bhejanA.chIranA.khusha honA.niyama A 1. vishvasanIyatA. rihAI. pratikAra.prachalita honA.bAkI.pratyuttara karanA yA denA.haTAnA. niyAmaka.yAda.rishtedAra.khyAla karanA N 1.2. nayA bila denA yA svIk 113 of 157 2/29/2008 9:15 PM .upAya karanA.sa.upAya.ngati. asAdhAraNa.tAjA karanA.phira javAna yA yuvA karanA V 1.phakara karanA 1. chhoDa denA. vishvAsa yogya N 1. chhoDanA. ravAnA karanA.2.2.rAjya karanA.tarasa khAnA A 1.lajjata.lauTAnA.jamaghaTa VTI 1.yAdagAra 1. anichchhuka.tabadIlI. ArAma karanA.gAphila.dharma. prabalatA. nAtedAra. sahAyatA ke liye nI senA 1.punaH sthApanA karanA.jamA hone kI jagaha. phira se banAnA 1.2.2.rAjatva.nghI. bAga para sAdhanA. svAdiShTa honA.majahaba. eka prakAra kA hiraNa.sa. jamA kI huI vastu 1. banA rahanA. haTAye jAne yogya 1.sthAyI senA kA sipAhI.utkR^iShTa.lAsha.sambandhI N 1.n kI DAka.2. smAraka.phira shuru karanA..dobArA ijarA 1.viniyama. navIna karanA.mukti.niyantraNa vidhi 1. shithilatA.pIchhe chhUTanA 1.njUra karanA.charchA karanA A 1.dharmaniShThatA.sthAna badalanA 1.bayAna. nirdayI.vApasa bhejanA 1.phira jaise kA taisA karanA VT 1.shAnti denA N 1.shava 1.phira vichAra karanA N 1.phailAva.mochana 1. uchita.ngochita. sarakAva. phira jArI karanA VT 1.daNDa bharanA.2.2.. phira roshana karanA. phADa DAlanA.chhoDanA.haTanA. chAshanI.punaH vivAha karanA A 1.bukkA.sheSha rahanA.tasallI denA VT 1.kala kA vaha purjA jo chAla barAbara kare VT 1.adhikAra me. varNana. sa. phira vivAha karanA.badalanA.sthAna parivartana 1.mata. Ishvara bhakti.rokanA. vyavasthA. svAda.pragamana.n ikaTThA honA.kathana karanA. aDDA.tasallI denA. bhejA huA rupayA 1.cha.Daula para lAnA N 1.rAjakAla. sarakanA. yAda.ghaTAva. haTAva.DhilAI.ulathA karanA N 1.prasa. kAyadA.4.bharosA karanA.AvArA 1. pUrva dashA me.dhyAna karanA.phira niyukta karanA.kShamA 1.pada se haTAnA. bhagoDA.vimukha. prabhAva.muntajrima. yAda dilAne vAlA.vApasa karanA. dhana lagAnA.upAya 1. AlasI.phira se Arambha karanA.shAsaka.anUThA. nI senA se sahAyatA karanA.pUrvapada ko prApta karAnA.ngata. DhIlA karanA.nba. komala honA.vidhivata karanA.n jAnA 1.nishAna 1.phira jalAnA. niyamAnusAra ThaharanA.marammata karanA.2.

lokapAlita rAjya jisa me.krodha karanA.manA karanA. sarakArI rapaTa.dUsarA chhApa 1. lauTA denA.pahalI hAlata para lAnA 1.2.nayA sa. kirAyedAra.rasikottara.nda.2. taha kiyA huA N 1. chhoDa denA. lajjA.punaH kathana karanA.haTAnA.mAlagujArI 1. durustI. denA.virodha karanA 1.ntra vAda VT 1.ADanA.jamAbandI. kakhApana. nayA karanA. re.sarasottara.rokanA.phira ThIka karanA 1.pUrA karanA.2.bharA huA 1.lagAna para denA.3. samAc N 1.2.pratidAna.aprasanna honA A 1. http://sanskritdocuments.sa. phira karanA yA kahanA.tobA karanA.n banAve A 1. badale me.ulAhanA. roka.nUtana karanA.badanAma karanA. pashchAtApI.sharta 1.tasallI.sa.nI.pratiphala denA.nekanAmI. badalA 1.2.prajAta.n kI rAya me. varNana karanA.prasiddha. prANada.n bachAva ke liye chIje. pachhatAvA.kahanA.sarpaNashIla ja.shakala N 1. nAmI.manasUkhI. uttara.nAmavarI.n mA.adA karanA VT 1. darAra.alaga ho jAn A 1.duharAnA.yasha.prAyashchitta.DapaTanA. radda karanA. vikhyAta.AsAmI. english to hindi dictionary . aruchikara 1.nganA.khyAta.pratiShThA.prachAra lopa 1.nga. rokanA.nDana.bharapUra.bhAvashUnya VT 1.2.nganevAlA jalachara.bhaDauta N 1.pratighAta N 1.bachAnA.kAnUnI manAhI.gaNanA karanA Adv 1. marammata karanA. kATa DAlanA.pratiShThA yogya N 1.npUrNa prabhutA prajA ke chune hue jano.ntra rAjya ke niyama.njUrI.bharosA rakhanA. samaya para kAma ke liye rakhI 114 of 157 2/29/2008 9:15 PM .nka.nakshA utAranA.vikhyAta.yashasvI.haTA denA. kirAyA sAlanA..ntra vAdI N 1.2.nekachalanI.mukti.chAhanA. khoja.niShprabhAva karanA 1. jAnanA.khyAti.2.prasiddharUpa se 1.kATa.damana.chaina.roka.dabAnA. chhoDanA.samAnatA.pashchAtApa.sarUpatA.dubArA chhApanA. doSha lagAnA.damanakArI N 1.n rakhanA.aDDA 1.punarArambha VT 1.asa. paTTe para denA. bArabAra.phe.DA.bhara denA. daNDa yA prANada. prayojanIya vastu. kirAyA para denA.3.adhikAra pAnA A 1. prajAta. mukaddamA 1.lopa karanA. pratinidhitva.n kI A 1.ngata.phira se banAnA 1.Avashyaka vastu 1.tyAga VT 1.nayA banAnA.chAhanA. kaida.kIrti 1.navIkaraNa. prajAta.nAma.makoDA. doShAropaNa.2.niShprabhAva karanA N 1. phira adhikAra karanA.dveShI N 1.dabAva A 1.bUjhanA..marammata.paidA karanA.vaha sthAna jahA.toDanA.khajAnA.palaTA denA.mashahUra.njUra karanA.3.ijjata.5..badanAmI.kirAyA makAna yA lagAna.yAda dilAnA N 1.leTanA.koSha N 1.asvIkAra 1. shAnti.nArAjagI.2.nga banAnA. mA.pIchhe palaTAnA.yasha.bayAna.nDa kI thoDe samaya ke liye roka rakhanA N 1.ngaThita karanA.lopa 1.uttara 1.prArthanA.dhikkAranA. aruchikara.nganA.kheta.re.paTTA denA.2.mukta karanA.chukAnA.nindA VT 1. DA.nak N 1.sAlAnA lagAna kA rupayA 1. chitra.ntiyaGYa. krodhI.n honA.nTa.dhikkAra VT 1.prayojanIya.nDa kI thoDe samaya ke liye roka VT 1.DA.vidita.dukha A 1.alaga honA yA karanA.jarUrI. uddhAra.2.nikAla denA.nAmAvarI.2.ndhAna.nganevAlA. jAnA.krodha shIla.phira se rakhanA. kha.phaTakAra. khaNDana.talaba. vishrAma.malAmata karanA 1.burA bhalA kahanA VT 1.masakharApana kA javAba 1.tyAganA.nskaraNa.yAchanA N 1. sAdR^ishyatA.dikhalAnA.bhaNDAra.inkAra karanA.pratinidhi 1. dhikkAra kI vastu VT 1.chhidra. doShAropaNa karane yogya. pUrA.marammata. prajA pAlita rAjya kA. prArthanA karanA.ntra sa.ginanA.punarajanma. ArakShaNa. phira paidA karanA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. phira kharIdanA.aprasannatA N 1.bhagA denA A 1.paibanda.ADe hAtho.samAna honA.aksara 1.khyAti.bahudhA.nganA.phira taratIba denA.adhikAra rUpa me. badalA denA 1.nirbhaya karanA.badalA denA. maryAdA.phira pAnA. inkAra.anusa.phira mola lenA A 1.html renewal N renounce renovate renown N renowned rent N rent VTI rental A renter N renunciation reorganize repair N repair VTI reparation repartee repay VT repeal N repeal VT repeat N repeat VT repeatedly repel VT repent VTI repentance repentant repercussion repertory repetition replace VT replenish replete A replica N replicate replication reply N reply VTI report N report VTI reporter repose N repose VTI repository repossess reprehensible represent representation representative repress VT repression repressive reprieve reprieve reprimand reprimand reprint N reprint VT reprisal reprise N reproach reproach reproduce reproduction reptile A reptile N republic republican republican republicanism repudiate repugnant repulse N repulse VT repulsive repurchase reputable reputation repute N repute VT reputedly request N request VT requiem N require VT requirement requisite requisite resale N rescind VT rescission rescue N rescue VT research research resemblance resemble resent VTI resentful resentment reservation reserve N 1.kala 1. punaH sa.maryAdA. jo vastu Age kAma lAne ke hetu rakhI jAe. vApasa karanA. saba logo.kahanA. haTAnA.pratyuttara jo muddI vA vAdI deve 1. rUpa banAnA.samAchAra lekhaka 1.nkocha.parAjita karanA.n lenA.lokapAlita rAjya.prakAsha karanA.mAra haTAnA.Ashraya lenA N 1.prakAshana.ghuDakI. sarUpa honA.n. shIghra chAturya pUrNa uttara.mR^ita vyakti ke liye Ishvara se prArthanA.sarpaNashIla 1.chitra kA pratirUpa jo chitrakAra svaya.mUrti.2.lagAna para denA.nTanA.khabara denA.varNana.asvIkAra karanA. duharAva.n VT 1.chhuTakArA 1. burA mAnanA.2. damana karanA. Avashyaka.2.kara N 1. samvAdadAtA.3.chAhanA N 1. asvIkAra.2. mA.ghuDakanA.saltanata jamaddUrI.2.shoharata 1.punaH jA. kIDA. prajAta.sarakArI taura para ittilA karanA.pharda lagAnA. vinaya.kamI honA.shoharata A 1.chAha.talAsha VT 1.svA.sadR^isha honA 1. sonA.phaTakAranA. pachhatAnA.phA.khatarA yA kaida se rihAI.ichchhA.makAna.khabara. tyAga karanA.charchA 1.nA khushI. haTAva.punarukti 1.prAyashchitta karanA.jhiDakI. vivaraNa.nArAja honA. jamA karanA N 1.sau.samAchAra. khAna.nAmavara 1.tyAga karanA VT 1.paDhanA Adv 1. nayA karanA.4.AvashyakatA A 1. marammata karanA.nskaraNa nikAlanA N 1.supurda karanA.inkAra karanA.ghR^iNotpAdaka.ncha karanA N 1.pApa karane kA pachhatAvA karane vAlA N 1.2. kirAye kA. pratinidhitva karanA.nka denA. chukA denA.durusta karanA.uttara denA 1. rapaTa karanA.dUsarA sa. nayA prakAshana.nvAra.dukha ke sAtha smaraNa karanA N 1. badalA. agrachi.2.kShatipUrti N 1.arja.2. pratirUpa.palaTA denA. phira khoja karanA.nAma.n sa.Ashraya. javAba denA.nTanA.sudhAra.nbandhI N 1. shA.chitra.prasiddhi.3.npanA. doharAva 1.tobA. chhiDakanA.banAnA N 1.uraga. phera lenA.rukAvaTa.varNana karanA.ntra rAjya.2.vinaya karanA 1.palaTA lenA. nAma.jhiDakanA.jarUrI chIja. pratirUpa. phira chhApanA. punarutpatti. badalA.3. viruddha.2.pashchAtApa karanA. ghara. ArAma karanA.bayAna karanA. AvashyakatA me. koSha. krodha. parAjaya.sonA.uchita N 1.tAjA karanA.kuchalanA.phira banAnA. punaH bikrI 1.roSha.banAva.pratipuruSha.2.khaNDana karanA. haTA denA. daNDa bharanA. prajApAlita rAjya.asvIkAra karanA.pratirUpa VT 1.kaTAva. dabAne vAlA.varNana.javAba.bharapUra karanA 1. pratiShThA.prajAta.n rakkhI jAye.mA.ntA.uThA denA.ntu N 1.milAnA.phAtahA 1. chhuDAnA. javAba. hAla likhanA.lopa.kirAye para lenA 1.

shA.dR^iDha.khajAnA 1.asara.5.khuradA-pharosha 1.uttaradAtA. pratidhvaninA. sa.3. javAbadeha.tyAga.nchane kA To.nkalpa..2.rahane vAlA. vakIla kara rakhane kA mehanatAnA yA phIsa 1.hara samaya chalatA huA N 1.makAna. natIjA.nivAsa yogya A 1.sammAna pUrNa A 1. sA.vAdhA A 1.pIchhe haTanA.gU.uttaradAyitva A 1.n taka eka sthAna me.kapaTI.pUrvAvasthA kI prApti karAnA.TikAva. chupa rahanA.sImAbaddha karanA.sahana.mulatavI karanA. basanA.bakiyA. javAbadeha.ishvarechchhAdhIna. gU. dhIra.2. vishrAma na karane vAlA. vichAra. kirAye para rakhanA.pheranA.avashya karane vAlA.2.bachatI.nkalpa.khoI huI vastu ko dilAne vAlA.2.nayA karanA.nidrA rahita.patale tAro.sthira N 1.roshana. mAnanIyatA. jaise ko taisA denA VT 1.nkha ke pIchhe kA pardA 1.Adara karanA.prakAshamAna 1.badalA.html reserve VT reserved reservoir reset VT resettle reshape VT reside VT residence residency resident resident residential residual residual residue N resign VT resignation resigned resilience resin N resist VT resistance resolute resolution resolve VTI resolved resonance resonant resort N resort VT resound VTI resource respect N respect VT respectability respectable respectful respective respectively respiration respirator respiratory respite N respite VT resplendent respond N respond VT respondent respondent response responsibility responsible rest N rest VTI restaurant restitution restive A restless restoration restore VT restorer restrain restraint restrict restricted restriction result N result VI resultant resultant resume N resume VT resurgent resurrection resuscitate retail A retail N retail VT retailer retain VT retainer retake VT retaliate retaliate retaliation retard VT retardation retention reticence reticent retina N retinue N retire VTI retirement retort N retort VTI retrace VT retract VTI retreat N retreat VTI 1.phira lenA. pariNAma svarUpa. nivAsa sthAna A 1.2.sa.2.multavI karanA N 1.nha me.sustAnA. dera karanA. purAnI chIjo.dUsarA.ghunnA.nkShepa. dR^iDha nishchaya.na jAne denA. samAI. roka rakhane kI shakti. Ane jAne kI jagaha.nkanA.ulaTanA 1.sthira mati.vikhyAta 1. ekAnta vAsa 1.sa.3. padatyAga.2.ndhI.yAdadAshta.sacheta. vilamba.sahArA.Asa.n karanA. jalAshaya.nija kA.sanmAna.dabAnA.vAsa karanA N 1. phira Arambha karanA.njane vAlA. phira uTha khaDA hone vAlA N 1.muhalata denA.sa.pratidhvani karane vAlA 1.4.akhADA.pokharA.vichAra.mauna rahane vAlA 1. v N 1.dIptimAna.sthAyI rUpa se bahuta dino.khyAla. nigraha karanA. virodha. roka rakhane kA kArya.thAma rakhanA. javAba dehI jimmedArI.adaba.phala.ghara.haTanA.kha. http://sanskritdocuments.pratibandha.aTakAva.bAkI.gati 1. pratidhvani.2.n bechanA.apanA.mauna A 1.virAma.rAya badalanA.chaina.santoSha.ntuShTa honA. sevA-nivR^itti.vasIlA.gujaranA.priya jAnanA. nigraha.chalanA na chAhane vAlA A 1.bhIDa.lauTAnA. chhoDa denA.khisakanA.chhe.ijjata ke lAyaka. punarjIvita karanA 1. mR^itotthAna.4.roka. aDiyala.ArAma karanA. sammAna karanA.njUra kI huyI rAya.phalanA. ekAnta sthAna.4.vishiShTa. bhajana jo kitAba paDhane ke samaya bIcha me. khaNDana karanA.kramAnusAra. sImA.ADa. phuTakara bikrI.2.sa.badalA denA.Ashraya.nchanA.gambhIra. jilAnA.nti pUrvaka sahane vAlA. uttara denA.chAkara.sahArA.bAkI.vishleShaNa karanA.3. bahAla karane vAlA. h A 1. phira nakshA utAranA. sAra.pratikAra. samAchAra yA khabara denA N 1. uttara.2. sehata. mAnya. prabhAva. palaTAva.hoTala N 1.2.padatyAga karanA.ntra vA AlA jisa se mu. yAda rakhanA N 1. phira gaDhanA yA banAnA 1.javAba N 1. rAla.nbandha se N 1. shvAsaya.rAya.mukAbalA karanA.pratiphala 1.yukti 1.yogya.ndhana 1. pariNAma. bachA rakhanA.rokanA A 1.sImita karanA N 1.sheSha N 1. rejiDaNTa A 1.Adara. pratyuttara denA.niya.2.kaDA uttara denA.4.vilamba karanA.yatra karanA. paritoSha.pratinindA.sa.kuchha samaya ke liye roka denA A 1.smarapaNa.n bechane vAlA. pratipAdana 1.phira uThanA VT 1.vAsa N 1.sA.. vilamba karane kI prakriyA N 1.2.jimmedAra. pratyuttara.nikala AnA A 1.vyAkula.daNDavilamba. rakha lenA. AdarakArI.irAdA. english to hindi dictionary .ntra.3. lauTAnA.roka.2.javAba denA.sabhya. nivAsa.gati dhImI karanA.nkochI.sharaNa lenA 115 of 157 2/29/2008 9:15 PM .ghanA 1.sheSha 1.2.supurdagI.AdaraNIya A 1.2.nDa karanA. A.phira chitra khI. jyo. prativAdI.2.anugAmI.n kI bikrI 1.vishrAma karanA. resTorenTa. dhIra.n havA na jA sake A 1.phira grahaNa karanA.rakha chhoDanA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. rejiDeNTa nAmaka sarakArI aphasara ke makAna.rokanA N 1.n kA tyo.phirAva. yuddha se senA haTA lene kA sa.3. vApasa honA.parAvartana.nketa 1.4.nishchaya karanA.inkAra karanA.upAya.4.2.lauTA lenA A 1. sharaNAgata. bahAlI.nta N 1.ntoShI. sammAna.nkalpa karanA.uttaradAyI N 1. smR^iti.muddAleha N 1.vichAra karanA. phuTakara chIje.n kA ya. lagAva rakhanA N 1.nchala.2.2.bechaina.sa. shvAsa lenA. bakAyA. banAnA.3.pratApI. phuTakara 1.bAkI 1. rakhavAlI N 1. ThATa-bATa. vibhAjita karanA.dera. sheSha bachA huA. siddhAnta 1.3.3. bAkI.ArogyatA. sharaNa.n hara prakAra kA khAnA bikatA ho. pragati rokanA.2.ADanA.sImA ba.2.nsa lene kA.nA A 1.nba.2.n rahane vAlA N 1. pIchhe lauTanA. rakhanA.n gAyI jAye 1. pratiphala denA.vahAlI.2.istIphA denA N 1.nivAsa sthAna.natIjA. cha. kramashaH.javAbadeha.prashA.pIchhe haTanA yA haTAnA. phira le lenA VI 1.2.sheSha 1. jamAva.hala karanA.mumAniyata.nja.3.tAlAba. anukUla honA.nsha 1.tAvAna 1.njanA N 1.aDDA. naukara. ma. chamakIlA.shabda kI lahara A 1. parimita karanA.shA.Adara yogyatA A 1. chuppI. phira ThaharAnA yA tai karanA 1.ishvarechchhAdhInatA A 1.gU.shiShTa. kAyama rakhanA.sArA.labdha. nivAsI.dR^iDha mati N 1. yukti.kala.2. parimita karanA.sudhArane vAlA VT 1.nigraha. kama bolane vAlA.sambandha 1.mAnanIya.sa.2.ijjata.ntoSha.kuNDa.uttara dene vAlA.nyukta pariNAma.jI uThAnA N 1.vApasa lenA.shvAsa prashvAsa sambandhI 1.2.niyama.aTakAva VT 1.ntoSha rakhanA. sImita N 1. phira cha~NgA karanA.rUkhA N 1.de denA. virodha karanA..lauTAva 1. maranA. vishrAma. AdaraNIya.sa.rakha chhoDanA A 1.palaTAnA.sthiratA. sevA-nivR^itta honA N 1. mata denA.radda karanA 1.siddhAnta 1.nTIdAra bartana 1. nivAsI.pUrvAvasthA kI prApti.3. vApasI.dhUpa.mela se paidA huA N 1. .uttaradAyI.haThI. nivAsa sa.sonA.Ashraya lenA 1.palaTA denA N 1. vilamba karanA. alaga ho jAnA. sharaNa lenA.sa.2. roka.ntraNa.muhalata 1.prauDha.sunishchita.adhIna honA.sa.roka. lauTAnA.chhUTa j N 1.sambandhI Adv 1. visheSha.rokanA.nsa lenA.svIkR^i 1. phuTakara chIje.chalA jAnA.sudhAranA.4. vishleShaNa.rAjA yA dhanI vyakti ke naukara-chAkara aura sAthI sa~NgI 1. rakhane vAlA. phira se joDanA yA banAnA VT 1.pariNAma honA. upAya. arka khI.3. badalA.ghara vA kamarA jahA.5.phala.phera denA 1. natIjA nikalanA.nta. bakAyA.

sAhitya shAstra.dhana. nyAyochita vastu.neka.nta.2.au. phira bhe. vastra.dakShiNa. jhADana. bahutAyata se.chakkara lagAnA. kATa. inAma.ndI.kUDA-karakaTa. saDaka.2.2.2.n.kharcha ghaTAnA.phira dekhanA 1.sajIva honA. dhUmadhAma kI dAvata. prakAsha karanA 1.punaH avalokana karane vAlA 1.poshAka. krAntikArI manuShya 1.dhAna 1. phADanA.2.2. sachchA. ThIka-ThIka.pada.5. jahAja kI rassI. mukta karanA.2.badalA denA. dhanavAna.taDakanA.nTha N 1.4.phiranA.layAnugata 1.badalA. tAlabaddha.burA kahanA. nA.phira se milApa.chakkara.punaH darshana 1.chhuDAnA. dUra karanA.4.jA. pAdariyo.nyAya. kamAnI.punaH vichAra. bhUmikhaNDa. daulata.njanA. prakaTa karanA.sa.kiphAyata se rahanA.chhAte 1.3.panapanA.badalA.satkAra yogya. ghUmanA.phailA huA.3. punaH prApti.bIte hue kI yAda.ngareliyA. pITha N 1.khusha phiranA.chIranA. pratishodha.dhikkAranA.3. phira lauTa AnA.2. gU. savArI karanA.nja.adaba karanA.kImatI.ncha.sammAna.2.dhanI.ijjata karanA.balavA karanA.phera denA.phala.rassI vagairaha.3.2. duharAnA. phira likhanA N 1.tarAsha.kile kA bhItarI bhAga N 1.viplava.sochanA N 1.nirvAchana karanA 1. yathochita.laya A 1.3.upahAsa ke yogya 1. pahelI kahanA.muDA huA A 1.chaDhane vAlA 1.2.jyAdA N 1. darAra 1.uchita sthAna lenA A 1. adhikAra.n.aisha.shatrutA.sajA N 1.shruti-prakAsha 1.nyAyochita. vichAra karanA.pratiphala.sarala rekhA me. gAlI denA.ulaTAva.n kI upAdhi A 1. uttara denA.2. eka prakAra kI bandUka 1.2.4.munAphA. moTI chhalanI 1. Amoda pramoda. ulaTanA.nDA 1. punaH avalokana. jahAja kI majabUtI ke liye meharAbadAra lakaDI.sa.palaTAva. vidroha.dhanADhya. sammAna sUchaka Adv 1.pUjanIya.pratikAra.punaravalokana karanA.bAgI honA.4. nIcha shreNI ke loga 1.pratikShepa.punaH avalokana karanA.nchAva 1.2.2.vApasI. phira uttara denA 1. sairagAha ke maidAna me. bItI huI bAto.hisAba kA nakashA 1.5.nakashA. nyAya karanA. chAvala.khela.ra.2.3.ghaTAva.n para kAma karane vAlA A 1. AdaraNIya. kiphAyata karanA.pashchAddR^iShTi.nshodhana karanA N 1.phajIhata karanA 1.yathArthataH.3. khaNDana karanA N 1.2.nbhAlanA. bhramaNa.. vyAkhyA karanA. revAchInI. pasalI Adi banAnA.punarjIvana. pashchAdavalokana. khaNDana 1. TUTA bharanA A 1. lopa.dhUmadhAma kI dAvata.rAstA 1.sahI. vastra pahanAnA. kavitA karanA.aksa DAlanA N 1.2.phira dekhanA. prakAsha.balavA A 1. pAritoShika. pasalI kI haDDI. 1.Ananda. badalA lene kI tIvra ichchhA 1.sAlAnA mahasUlI.chakkara denA. rassI ityAdi se durusta karanA 1.khula jAnA 1. pIchhe jhukA huA. sacheta honA N 1.jhiDakanA.jagAnA.2.lUTa lenA. bIte hue kAla para dR^iShTi DAlanevAlA.yamaka 1. Adara karanA.sammAna karanA.rAjadroha 1.ala.nshodhana.sammAna pUrvaka N 1. vastra 1.mansUkhI 1.sATanA 1.mAlAmAla. punaH prApta karanA.inAma denA.shraddhAlu. nAlI banAnA 1.n 1. vApasI.AnA 1. phira jIvita karanA.n kA avalokana VT 1.mAladAra.2.chaDhAva. bahumUlya. shuddha. kama karanA.sUda. banda karanA 1. vyAkhyAna vidyA.palaTanA. kara.poshAka pahanAnA.isharata.nTa karanA. miTA denA.natIjA.nayA janma.nvAranA.khola denA.ulaTa denA. english to hindi dictionary .3.aTAlA.sajIva karanA.satkAra.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. ha. Amoda pramoda karanA.2. Adara se. phera denA.nsI.gallA yA sUkhI ghAsa kI gA.3.phira joDanA yA juDanA. kaiphiyata. sIdhA.punarAvalokana.kAvya.ghR^iNA.. bhaktiyukta.ThIka.pashchAdgAmI.nikAla denA 1.2.3. punarutthAna.3. pIchhe jAne vAlA. gU.dhajjI.2.2. morchAbandI.2.ghaTAnA.svatva.tabadIlI.naShTa karanA. sa.Ishvarokti.phira sochanA.madabaurI karanA N 1.samAlochaka.amela vAkya N 1.phira jAnA. phira lAnA.mAlagujArI. ge. rAjadrohI honA.masta phiranA.nyoga. vApasI.ImAnadAra. sIdhA honA.sAdara.ghumAnA.bahAlI. vikarShaNa. pAritoShika denA.selA.2.ArAma honA. DhAlU TIlA yA pahADI.2. dAhinA.2.bahAlI.prachaNDa.namra.baDA mAnanA N 1.batalAnA. phira AnA.alaga hone ke bAda phira milanA. tuka.suspaShTa.revandachInI 1.lauTAna.AkAshavANI.uThA denA.uchita adhikAra.2.uchita.puNya 1. garmI yA roshanI kA aksa DAlane kI prakriyA.2.pratiphala denA.sushIla. morc N 1. patte kI nasa. anyAya. tukaba.sudhAranA. krAnti. lauTanA.naphA.pratyakSha karanA.nIti. pistaula jisame.mAladArI 1. behUdA.kAphiyA.punaruddhAra VT 1.n N 1.2.bIte hue para lAgU 1.chAla 1. dhArmika jAgR^iti 1.badalA.ilahAma.dhana se N 1.aisha isharata.sa.bhUsI alaga karanA.phira jAnA N 1.lauTA denA. pahelI.ulaTa denA.bIte hue ko yAda karanA A 1.ndhA karanA.4. upahAsa karanA.dhArmika 116 of 157 2/29/2008 9:15 PM .dUsarI bAra mela 1.n kI saDaka 1.sIdha me.5.nkAra vidyA A 1.2. savAra.gaThiyA roga sambandhita N 1.2.lauTAnA.pratigAmI N 1.badalA denA 1.ThaThThA. upajAU.ulaTa denA.mansUkha karanA 1.parihAsa VT 1. Dhera.balavA.ijjata.2.sarala.phiranA. http://sanskritdocuments. punaryoga..html retrench retrenchment retribution retrieval retrieve retroactive retroflex retrograde retrospect retrospect retrospective return N return VI return VT reunion N reunite VTI reveal VT revel N revel VT revelation revelry N revenge N revenge VT revenue N reverberate reverberation revere VT reverence reverend reverent reverently reversal reverse VT reversion revert VTI review VT reviewer revile VT revise N revise VT revision revisit VT revival N revive VTI revocation revoke VTI revolt N revolt VTI revolution revolutionary revolutionary revolve VTI revolver revulsion reward N reward VT rewrite VT rhapsody rhetoric rheumatic rhinoceros rhubarb N rhyme N rhyme VT rhythm N rhythmical rib N rib VT rice N rich A riches N richly Adv richness rick N ricochet rid VT riddle N riddle VTI ride N ride VTI rider N ridge N ridicule ridicule ridiculous riding N rife A riffraff rifle N rifle VT rift N rift VTI rig N rig VT rigging N right A right Adv right N right VTI righteous VTI 1.phira joDa. chhIna lenA.bojha.ThIka rakhA huA 1. prachalita. UparI dharAtala 1. phira milanA yA milAnA.ulaTanA.khaNDana.2. dakShiNa pakSha.IshvarAvesha.2. dhanADhyatA.vyo. ghR^iNA utpanna karanA.pashchAddarshI.phira parIkShA karanA N 1.2. nirIkShaka. tAla. golI kA TakarAkara lauTanA 1.pratidroha.chaDhanA 1.rAjasva.chukAnA.sama.kavitA.vaktR^itA dene kI kalA.pratidhvani 1.punaH sa. parakhanA.n kI nalI ho. savArI. yogya.ndhanA. sImA bA.palaTA yA badalA lenA.daNDa.inAma. bagAvata. punarAvalokana karanA.2.pIchhe kI ora khi.2. chamakIlA.udheDabuna karanA. chAlAkI. Adara.3.phaTanA. niyamAnusAra 1.2.pada baiThAnA 1. lAbha.pIchhe dekhanA.TeDhA. chunanA.sampatti 1.pA lenA.2. kasara nikAlanA.vinIta. AGYApAlana A 1.lauTanA.chamakadAra.khushI 1. uttarAdhikAra 1.kATa DAlanA.palaTA. vAtarogagrasta. asambaddha vAkya yA lekha.2. ghoDe yA gADI para savAra hokara saira.daNDa denA 1.gata bAto.sAdhu.bharapUra.gatAvalokI.ThaThThA karanA A 1. bhUtApekSha. dUsarI chhApI huI nakala 1. pratibimbita karanA. krAntikArI N 1.2. parAjita karanA.samajhanA 1. parivartana.vArShika Aya VTI 1.

romIya. udaya hotA huA. adhikArI.3.adbhuta.balavA karane vAlA.2.2. 1. meharAba chhata pATanA. taiyAra kiyA huA pakanA. 1. 1.ndhI.ngala. 1. 1.pUrA. paTTI.2. baDhanA. 1. 1.balavA machAnA.2.balavAI chIrA.abhinetA kA kArya-bhAga. chAlAka khilADI.hAshiyA lagAnA chamaDA.2.garjana. U.kIla.hullaDa.chaTTAno.hoDa lagAnA. 1.prauDha karanA 1.varddhamAna.phaTanA..kora. pUrNa.jha.ThanakanA. 1. 1.2. gulAbI ra.n yA bAgiyo.uThanA.TanaTanAnA ghaNTI.ngAlanA.dho kara sApha karanA.nDhaka ke a. 1.vidhi. 1. bhojana-pAnotsava karanA da. 1. 1.kaDA kaThoratA.2. 1.2.jokhima kA.nkAra. 1.sakhta 1. prauDhatA.haTTA-kaTTA.tasabIha.siddhi chhoTI tara.nba.taiyAra. 1.Thaga.chabUtarA.nga.sakhtI 1.uTha khaDe honA.AchAra.vipadasa.4. 1. 1.gulagapADA.chIkhanA bhunI huI vastu bhUnanA.jokhima jokhima uThAnA.hiskA karanA barAbarI.2.3. jahAja kA mAthA gulAba kI shakla kA.2. uchhalanA.n kA bajanA.nishchinta hokara ghUmanA roma kA. 1.khUba dhonA da.sabhAvastra sabhAvastra pradAna karanA eka prakAra kA pakShI jisakI chhAtI lAla hotI hai majabUta.4.girane para uThanA. eka prakAra kA hi. 1.n kA mukhiyA 1.taDakanA nadI.nDolA bANa-havAI patharIlA. 1.garaja. 1.dha. 1.nga kAma karane vAlo. 1.2.nba.uchhalanA-kUdanA chhata.nsanA sthApita karanA. kAraNa..n khAte phiranA.nga kA. 1. 1.2.churAnA DAkU.2.2. 1.3.chhoTI lahara.khayAlI.duShTo. romavAsI kahAnI.nsa-peshI vAlA.baserA karanA( pakShI kI taraha) nA murgA jaDa.n yA bAgiyo.4.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.n kI nAmAvalI.bakheDiyA. 1.duShTo.ndhita.balI chaTTAna.chIkha dahADanA.siddha.n vyAkhyAna karane vAlA khaDA hotA hai.pratirodhI.dhAtu.baDA.koI mahatvapUrNa kArya-bhAga golA. tambAkU kA golA yA TikiyA.paripakva. 1.n kA shabda.nDe nara hirana AvArA.n kA) aDDe para baiThanA( pakShI kI taraha) nA. aGYAnI yA mUDha manuShya kArya. kaThoratA. 1. 1.gulagapADA karanA.kaThina.pahADa.luDhakAnA. 1. 1. 1. kaThora.nba.2.Age baDhane kA prayatna karanA.2.2. chakkara.5. mAlA. 1.2. a.bedarda chUhA gilaharI Adi katarane vAle jAnavara eka prakAra kA hirana. uganA. 1.2.kaDApana.unn uThane vAlA unnatishIla. shatara.3. http://sanskritdocuments.tapasyA. N N N 1.gulAba kA ja.mUla.japanI.AvArA phiranA.ndhI.laDI gulAba kA bAga. 1.jhUlanA. 1.gulAba jaisA.vyAvahArika kriyApaddhati.hiranI.nyAyasa.dhUmadhAma kA bakheDA.mukAbalA.puShTa. mUla shabda.3. 1. duShTa.n se bharA huA..kATa DAlanA.ndhI.udaya honA.TIlA.ghera. 1.DorI. kapaTI.kapaDe kA phaTA hissA phADanA.2. seharA gulAba kA phUla yA paudhA.vipatti pUrNa rIti. 1. saraganA.chhappara DAlanA. a.3. 1.khatare me.4.3. phailAva. kalpita kathA sa.Upara uThane vAlA.pharda.ha. 1. dAda dauDa.Ashraya hilanA. jhagaDA chIranA.2. vidroha.mA.baTamArI jAmA.nDe bachche.nDolA. 1. 1.ngA karanA.nakashA cho. N A 1.gulAbI ra. 1. N 1.ngUThI. 1.badamAsha.lUTapATa. ADa.dikhAI denA. dauDa kA mArga yA kShetra kha.ngina shora-gula machAnA. chittAkarShaka saDanA. lakaDI kA belana.patha.nTI se jaDanA eka prakAra kI machhalI. 1. 1. 1.nkula.dastUra.ngUThI pahanAnA 1.prativAdI barAbarI karanA.ndhI.asambhava.luTerA.bAlI.ngA.3.phiranA.paripakvatA.sakhtI.balavA. 1. 1. upahAsa karanA. 1.jagaha. chhApane ke sAdhAraNa akShara kA. me.balavAn.2. kisI kA kArya.ncha. 1. barkhAstagI.2. 1. 1.vilakShaNa.shAstrokta karma rasma sa.rasma.sUchI ghUmAnA.2.lapeTA.ghumanA. 1.Thokare. 1.3. 1. 1. 1.nba.viplava karanA.pratiyogitA.ngA karane vAlA.chIra kara nikAlanA pakA huA. 1.nTA khU. eka prakAra kI roTI.galanA. 1. maharAba saDaka.baDhane vAlA.halakoranA khaDA honA. bajAnA belana.taiyAra karanA.kaThora.rakShA-sthAna.hAshiyA kinArA lagAnA.n DAlanA khataranAka.hoDa.roma sa. khUba bhojana-pAna kA utsava da.balavA. A 1.kATane ke yogya.saDAnA 117 of 157 2/29/2008 9:15 PM .3.thapakanA.kalpita-kathA 1.barabasa lenA.talanA. 1.khU.nda beparavAhI se ghUmanA.2.chhappara. 1.loTanA.2.garajanA. nekI.sakhta. N N 1.2.ba.pATanA kauvA jaisA pakShI.html righteousness rightful rigid A rigidity rigorous rigour N rim N rim VT rind N ring N ring VI ring VT ring-Ñ᤿áÏè ringleader ringworm rink N rinse VT riot N riot VT rioter N riotous A rip N rip V ripe A ripen VI ripen VT ripeness ripple N ripple VTI rise VI riser N rising A rising N risk N risk VT risky A rite N ritual A ritual N rival N rival VT rivalry N riven VTI river N river-Êá¿è riverside rivet N rivet VT roach N road N roam VI roar N roar VI roast N roast VT rob VT robber N robbery N robe N robe VT robin N robust A rock N rock VTI rocker N rocket N rocky A rodent N roe N roebuck N rogue N role N roll N roll VTI roller N rollick VI roman A romance N romantic romp N romp VI roof N roof VT rook N rook VTI room N roomy A roost N roost VI rooster N root N root VI root VT rope N rosary N rose N roster N rostrum N rosy A rot VTI N A 1.ndhita. nAmAvalI. prauDha. maNDalI. 1.pUrA honA pakAnA.rasmo.machhalI ke a.2.n kI kitAba pratiyogI. english to hindi dictionary .chhIna lenA.bhaTakate phiranA dahADa. 1.2. 1.gulAba kI taraha suga. 1.chora DakaitI.gADanA.jaDa.chhAla gola vastu.lagAnA rassI. 1.phADanA.hilAnA.sthAna jagahadAra.huDada.dhokhA denA.rAstA ghUmanA-phiranA.kaDApana.bhItara jAnA.baserA( pakShiyo. 1.nikalanA.jhulAne vAlA.ugatA huA utthAna.chhAnA. 1.sababa jaDa pakaDanA. 1.nba. 1.nsI uDAnA lUTanA.ngata kaDA.TolI ghaNTiyo. nadI kA talA 1.dhArmikatA 1.vidhi sa.n kA bajAnA.vishAla aDDA( pakShiyo.dariyA 1. saraganA. 1.jhulAnA pAlanA yA hi.sUchI.uchita. 1. nadI-kinArA ribeTa. bhojana-pAnotsava karane vAlA rAjadrohI. nirdayI. pAlathI mArakara yA saTakara baiThanA kamarA.nja kA hAthI. 1.5.udaya. 1.mArga.2.visarjana khatarA.mUla.ghuDadauDa.dastUra sa. ghaNTiyo.baTamAra.sAdhutA.n kA) .3. 1. 1.n kA mukhiyA 1.ghumAva. 1.uThAna.2.4.dR^iDhatA kinArA. 1.nathiyA.ajIba shora-gula machAne vAlI laDakI.2.nchI jagaha jahA.juArI ThaganA.kaThora.hilakorA laharAnA.vidhishAstra.chhilakA. 1.

chhApe kA chhoTA sIse kA akShara 1.2.morachA laganA 1.galIchA.bahAva. patharIlA.gardisha 1.nDa lagAnA 1. vyartha vastu.uThAnA. shoragula.n khI.mAlisha karanA 1.pareshAna karanA.3.2.ubaTana. dauDanA.vyAkula karanA.dauDa.2.malane vAlA.phareba. toDanA. granthakAra kA prApya a. nirNaya karanA. khuradarA.2.vidhva.sApha karanA. rekhAe.2.kaNTha karanA 1.kulIna. Dhola kA dhImA shabda 1.2.asabhya.n DAlanA. bhagoDA.adhikAra. jhurrI paDanA. mAlisha 1. ashiShTatA. baDe takhte kA kAgaja. eka prakAra kA khela 1. prArambhika.pratApI.2. hullaDa machAnA.DA.nDA 1.Adhipatya.prabhutA.harakArA.hIlA.ghabaDAhaTa.2. sIDhI kA Da.gA.bha.nga lagA huA.dAyarA 1. taya kiyA huA phAsalA 1. surkha. rekhA khI. asthira buddhi kA manuShya.shoka karanA.khuradarA.nga.. shora-gula 1.3.2.vidhi.n kA gola 1.dehAtI. lagabhaga N 1.nAsha.lokavAda.ashiShTa. ra. gADI ke pIchhe naukaro. aphasosa ke sAtha.2. ragaDanA 1.bhAratavarSha kA eka sikkA.nva kI thapathapAhaTa se tArIpha yA prasha. naShTa karanA. pichhalA hissA 1. sabhA. kha. rAjochita. daura.2.3.ngA. jhaDajhaDAnA.3. sAdA moTA.asabhyatA.nitya-karma.nDha 1.dUta 1. golamola. sikuDana.kAyadA.kShaya.2.gapa.asala 1. sarala 1.siddhAnta. ja.simaTanA 1.naresha. uttejita karanA. jAla.2.ngharSha. ubaTana lagAnA.lAla.nganA 1. mahasUlI mAla churAkara le jAnA.chakragati. shAsana 1. nAgara.galA huA. nirdhana karanA 1. shAsana karanA. kUDA.2. kambala. mArga..3.2.tejasvI 1. jagAnA 1. gola-ghara 1.prabhutva.3. puTThA.teja.nga se ra.chaukannA karanA.bahuta shiShTa 1.tejI se baDhanA 1.ghumAnA N 1.karakaTa. khoja.phasAdI vyakti. gola.nga.2. saDA huA.niyama banAnA 1. ghUmane vAlA.jArI rakhanA. galAnA. chhitarAnA.phiranA 1.html rotate VTI rotation rote N rotten A rotund A rotunda N rouble N rouge N rouge VT rough A rough VT roughly Adv roughness roulette round A round N round VTI roundabout rouse N rouse VT rout N rout VT route N routine A routine N rove VI rover N row N row VT rowdy A rowdy N royal A royal N royalty N rub N rub VI rub VT rubber N rubbish N rubble N ruby A ruby N rudder N ruddy A rude A rudeness rudimentary rue N rue VTI ruefully ruff VTI ruffle N ruffle VTI rug N rugged A ruin N ruin VT ruinous A rule N rule VI rule VT ruler N ruling A ruling N rum N rumble N rumble VI rummage N rummage VI rumour N rumour VT rump N rumple N rumple VT run N run VT runaway N rung N runner N running A rupee N rupture N rupture VI rural N ruse N rush N rush VI rusk N russet A russet N rust N rust VTI rustic A rustle N rustle VI rusty A rut N rut VT ruth N ruthless 1.tarasa.viShama.2.nirmohI.nAbarAbara.chAla.bakheDiyA vyakti 1.2.svastha 1. gharagharAhaTa.gharaghara kA shabda karanA 1.ndha karanA.nga laganA.dagA.vyavasthA. ragaDane vAlA.n.gherA. ragaDanA.mothA.nga jo chehare yA oTho.2.binA soche samajhe karanA 1. chalAnA.ujjaDa 1. pahiye kI lakIra paDanA 1.ndarusta. shAsana. dehAtI.adhiShThAtA.2.anADI.nga kA.karuNA.2. shAsaka.3. ga. vR^itta.ukasAnA.eka prakAra ke lAla ra.nvArU 1. http://sanskritdocuments. jhaTapaTa dauDa.sa.dUsaro.2. ghUmanA.phasAdI. lagAtAra.2.jAhila N 1.bhagAnA 1. U.khuradarA patthara 1. halkI roTI.ghabaDAnA. khalabalI machAnA.chAla.bArI.dUShita 1. dhakkA. ghuDadauDa kA.4. bheDiyo. nitya kA 1.maNi visheSha. jhagaDAlU vyakti.3. kaThinAI.chhala 1.dastUra.n kI vipatti kA dukha A 1.2. patavAra 1.sUtra.sAdA 1.2.2. rAjasva.po.nvArU 1. nA-barAbara honA.phe.2. nitya kA niyama.2.ntra 1.darda.aphasosa karanA Adv 1.pramANa.nchA-nIchA.morachA 1.bedarda.3.pheradAra.DAkiyA. eka teja khushabUdAra kaDavA vR^ikSha 1.saDaka 1.DhAnA.3.rAstA.Arambha kA.ujADA huA 1. beDha.golAkAra 1.rAjakIya. dayA. khenA.dastUra.n para lagAte hai.naShTa.phADanA 1. english to hindi dictionary .chhalabala. chakkara.asabhya.toDa..nja.moDa 1.dAvata.nkanA.madyapAna 1. DhAlan 1. barabAda.nsha.nga. gapa uDAnA.sevAra. bhIDa.aphavAha. ja.rAjyAdhikAra 1.2. kalaha. mArga.2. khUba talAsha karanA. vikalatA.bahuta 1.lIka 1.udAsI se 1.halkA AdamI 1. khuradarApana N 1.vichAra.chakkara. rabara. bigaDA huA.3.chIraphADa 1. dauDane vAlA. ga. shAsana karane vAlA 1. charchA.anADIpana.2. khuradarA karanA 1.ujjaDa.khaDakhaDAnA 1.TikiyA.nsA karanA.vR^ittAkAra 1.bAjArI khabara 1.parAjita karanA. vilApa karanA. ragaDA. tIna bAjI kA khela 1. nyAyAlaya kA nirNaya.5.khojanA 1. jokhima uThAnA.nsa. patana.vyavahAra 1. shAhI.rAha. khaNDahara 1. jhAlara.raTa. phaDaphaDAnA.parAjaya. lAlI liye huye bhUre ra.bigADa.praba.chakkara khAnA. lAla maNi. niyama.nvArU kapaDA 1. pahiye kI lakIra.3.dhakkA dekara jAnA.ga.pachhatAnA. jhaDajhaDAhaTa.mudrA 1. vistR^ita. viShamatA A 1. chhoTe anagaDhe patthara. bhoja.maTharI 1. rUpayA.mashahUra karanA 1. surkha.DhU. ashiShTa. nirdayI.3.2. gola banAnA yA honA A 1. prabala.2.khaDakhaDAhaTa 1. ja.chunnaTa.n ke baiThane kA sthAna 1. chhoTI nadI.4. ghUmanA.pradhAna.bhramaNa.loI 1.golAkAra.3.nva kA.tUphAnI 1. eka prakAra kA mevA. rUsa desha kI mudrA 1. raTanA.lAla 1.be-adabI. doShI.2.bakheDiyA 1.niShThura.girAnA.karuNA shUnya 118 of 157 2/29/2008 9:15 PM .mUla.nvAra. eka prakAra kA lAla ra.nchhanA. luTerA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.ga.mahAvara 1.nDahara 1.dauDAnA.viShama.jhADanA. jhagaDAlU.nchane kI paTarI 1. guDa kI sharAba 1.bhaggU 1.baTamAra.nchane kA ya.TUTa paDanA.rAyala kAgaja 1. bahatA huA.bhaTakanA.5.jokhima me.ghusa jAnA. gaDagaDAnA.beadaba.2.shoka.4. pA.bha. niyama banAnA 1.hindustAnI rUpayA.pareshAnI.purAnA 1. kisI ra. senA kI hAra. ta. gola.nga ke tAsha ko Trampa karanA 1.

khonA.n musAphiro. dabanA. pavitra jagaha.bhalAcha.bhurabhurA patthara 1. N VT A N A A 1. 1.n kA anAdara.2.Adara karanA. gambhIra.3. 1.nskAra. 1. thUkanA. A 1.2.4. naShTa karanA 1.pAvana. balidAna denA. svIkR^iti. 1. 1.puNyAtmA. dhArmika sa. 1.2. kamajora.shokArtta.2.syAha. topa chhUTanA. bhArI.2. nIlama rasayukta. bahuta burA udAsa honA.anumati denA 1. 1. chUmanA DUbate hue jahAja yA mAla ko bachAne kA pratiphala yA inAma bachAnA.2.bastA 119 of 157 2/29/2008 9:15 PM .n DUbate hue jahAja yA mAla ko bachAnA habashI vahI.n kA baDA kamarA. 1. 1.khinna.2.vikretA nikalA huA. svIkR^iti denA.bachAva.lie 1.2.eka prakAra kA maNi 1.khinna karanA jIna. 1.nikAsa samudra me.ma.rakShA karanA 1. ThIka surakShita sthAna. svAda.njUrI.buddhi namaka DAlanA.satkAra.umaDA huA. abhayapatra 1. N VT 1.gADhA pIlA kesara.sadara dAlAna. N 1. retIlA patthara.surakShita rUpa se.hAni sahanA. AkramaNa.surakShita rakhanA nirbhaya rUpa se.nga lagAnA. 1. 1.njUrI denA. 1. eka prakAra kA DhIlA vastra. 1.2.2.marahama davA karanA.khoda DAlanA 1. pavitratA. lUTamAra 1. A 1. 1. 1. 1. svAsthya vidyA.khAtira. 1. 1.nga 1.lAbhakara salAma.2.3.jApharAna ladA huA jhukAnA jhukanA.thailA.shokArtta honA udAsa karanA.bekhaTakA nirbhayatva. 1.. 1.balidAna viShayaka 1. cha.ndana kI lakaDI 1.mIThA.n kI chorI 1.hAni uThAnA.ilAja.namaka lagAnA namakIna.sarasa. 1.marahama lagAnA. VT 1. 1.html rye N sable A sable N sabotage sabre N sabre VT sac N saccharine saccharine sack N sack VT sacking N sacrifice sacrifice sacrificial sacrilege sacrilegious sacrosanct sad A sadden VI sadden VT saddle N saddle VT safe A safe N safeguard safeguard safely Adv safety N saffron A saffron N sag A sag VI sag VT sage N sail N sail VI sail VT sailor N saint N saint VT sake N salacious salacity salad N salamander salary N sale N salesman salient A saline A saline N saliva N salivate sally N sally VT salmon N saloon N salt N salt VT salty A salutary salute N salute VT salvage N salvage VT salvation salve N salve VT salvo A salvo N salvor N sambo N same A same Adv sameness sample N sampler N sanction sanction sanctity sanctuary sanctum N sand N sand VT sandalwood sandstone sanguine sanitary sanitation sans Prep sap N sap VTI sapphire sappy A sardine N sardonic satan N satanic A satchel N 1. DUbate hue jahAja yA mAla ko bachAnA phaujI salAmI vyatireka.ndhI.khinna honA. 1.ntra Adi bigADa denA talavAra. N 1. bachAnA. 1.Adarsha.rakShA.rAla 1.2. kAmuka 1. 1.namaskAra.mAsika vetana bechanA.jApharAnI.2. 1.durbala eka prakAra kI machhalI.bahurasa. 1.nbandhI.bikrI.honA jahAja chalAnA.kushalakShema kesariyA.Arogya vidyA binA. pavitra vastuo.bAlU reta yA bAlU DAlanA 1. http://sanskritdocuments.bhayarahita.nga.2. senA kI dauDa.nha AnA jhapaTa. 1.rakShA.bhAvanA andara se nikala kara yakAyaka AkramaNa karanA eka prakAra kI machhalI baiThaka. kAma vR^itti.svAsthya prada 1.dauDa.rasa.lihAja.hUbahU.3. nIlAma 1.2.kAlA eka prakAra kA mA.anumodana karanA.ThIka.dR^iDha karanA. eka prakAra kA anAja jo gehU.salAma karanA.misAla namUnA banAne vAlA 1.nsAhArI jAnavara.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.sAdhu.dharma sambandhI vidhi.kAmukatA kachchA sAga 1. N 1.pAla uThAnA mallAha.puNya udAsa.vikraya. 1.jaDa khodanA. sharAbakhAnA namaka. 1.khArA 1.2. 1.nDara vetana. majAka.3. A N 1. mukti. sAlAmai.khela.praNAma karanA. 1.prayojana.nsI.chhoDa denA.pIra. rakShA. 1. N 1.thailA 1.sipAhiyo.sadR^isha.n rakhanA.2.kAma karane vAlo. pavitra vastuo. 1.mu.sAra sura.pishAcha shaitAnI. N 1.3.nirgama. jahAja me.3.madhura 1.sadR^ishtA namUnA.thaile me.2.mokSha. sharaNa sthAna pavitra jagaha.4.n jAnA.nba. english to hindi dictionary . 1. samAnatA.3. samandara. mukhya khArA. Arogyajanaka. 1. ekAnta ghara reta.kR^ipANa.bhakta kisI ko siddha logo.2. 1. 1. vilAsa. saikarIna.n sthApita karanA.2. eka vR^ikSha pAla.n kA ya.nivAraNa auShadhi. prabhubhoja 1. DagamagAnA buddhimAna manuShya. 1.sa. N 1. 1.3.salAmI.samAna sAtha.kR^ipANa se mAranA kuppI. lUTapATa borAbandI karanA.kAThI kasanA. lAdanA surakShita.2.bhayamukti. 1.n kA yakAyaka TUTa paDanA. 1. mA.bachAva.lavaNa.lAla. N VT N N 1.n se nikR^iShTa hotA hai ghanA bhUrA.ArogyakAraka. A N 1.hitakArI. 1..ArAma karanA.rakShA karanA. yaGYa sambandhI. kAlA ra. 1. pavitra.n me.jahAja kA nAvika R^iShi.nakalI shaitAna. 1.kAThI jIna dharanA.anumodana.tyAga.puNya vastu dUShaNa. AshApUrNa.3.arpaNa karanA.2.kisI ko pIra banAnA kAraNa. 1.2.dikhAI paDatA huA.. lUTapATa karanA TATa borA banAne kA kapaDA.2. jahAja jahAja me. 1.nskAra. shakkara sa.mila ke. N N A A N 1. 1.namaka milA huA namaka kI khAna thUka.ngA. chummA abhivAdana karanA.vishvAsapUrNa 1. 1.paraspara 1.nta.Aga kI krIDA.paishAchika thailI. raktavarNa.kulela.dR^iDhIkaraNa 1.svAsthyaprada.sharaNa sthAna 1.ma.dukhaHda. banAvaTI ha. 1. 1. bechane vAlA. toDa phoDa.alakatarA kI chInI borA.rahita arka.2.4. bAjAra. 1. pavitra vastu dUShaka 1.2.2.kUda. svAsthya sa.IsAI kA jala sa. 1.pAka.khaDaga talavAra se mAranA.shuddhatA 1.

durjana N 1. chitra. kama.sImA bA. kiphAyatI.ntoSha.chitra. bhe. kinAre kA TeDhApana.chihna.ShaDya. jA.2. http://sanskritdocuments. badanAmI.rUpa 1.raphUchakkara ho jAnA 1. bachAnA.n kA DarAne kA putalA 1.2. bheDI kA eka roga. machAna.2.sha.majA.sUchIpatra VT 1. pa.khopaDI kI khAla 1.khuraNTa. lAla sUrkha. chikitsaka kI chhurI 1.dagAbAja.nsI dene kA machAna N 1.ngalI manuShya.kaTUpahAsa A 1.2..anuyAyI varga.n rakhanA 1.ncha. IsA masIha 1.2.ndaka N 1.ndhI. sira kI rusI 1.ngA manuShya N 1.shakkI.6.. padvati 1.ngalI. chukAnA. dhR^iShTa. mukti dene vAlA. chhAtravR^itti.kaTorA.thoDA se. bhAga jAnA. tyAga. vidyA vibhAga N 1. padvati. mahaka.DarAnA.nATakIya.thoDA.ngUchA 1.santuShTa karanA.bhIgA huA N 1.rakShA karanA. khushabU ke sahAre.ruchikara 1. svAda.vidyA.shAstra.2. vidyAbhimAnI 1. anuchara 1.chArAgAha 1. auro.ntuShTa karanA. hAni. chhandamAtrA ginanA 1. nApanA.shikShA.3. vaiGYAnika.tarI 1. badanAmI kA.ngama. kharcha ke bAda bachA huA dravya 1.alpa vyaya karane vAlA.2. vidvAna. shikShA kA shulka N 1.ta.nkA karane vAlA.sa.2.bharAva.barabAda karanA A 1.2.ngI.2.chau. pAThashAlA kI shikShA.chhAtra.taratIba. khopaDI uDAnA.guNDA.ngA 1.luTAva.ngabhUmi. jhUTha mUTha DarAne kI vastu.3. nakshA.3.2. gustAkhI yA DhiThAI se bolanA 1. ja.kamI se 1.atirikta 1. paripUrNatA. vidyArthI.durlabha Adv 1.sugandha honA 1.kahanA.dAgadAra karanA 1. bolanA. viGYAna.lokokti 1.n ke badale takalIpha uThAne vAlA 1.nindaka.thAla 1. nindopAkhyAna lekhaka. ha.mukti dene vAlA.yojanA. sUchI me. chakhanA.ndhanA. teja.kaTuvAkya.mA. khushabU. bhAga.ra. chaTanI lagAnA.dhUrta 1. sa.badamAsha. papaDI.tIkShNa.duShprApya.3.2.uDAna 1.bhaya dikhAnA. na. hada bA.3. sura.varNana karanA.asabhyatA 1.aprasanna karanA A 1. ja.2. kho jAnA. kama.chaukhaTa 1.sugandhita karanA 1.suga.2.dR^iShTigochara sthAna.nsAdi se bharI huyI khAdyavastu.2. rAya kAyama karanA 1.sa. nindopAkhyAna.apavAda VT 1.sugandha. gujaranA.kaThinatA se N 1.bahAra 1. chhilake utAranA 1.mahakanA. pa.ni.ngA karanA 1. shiShya.beDha.pyAlA.shiShyagaNa.upAya. badalA.2. upAya karanA.vidvAna 1.3.bachata karane vAlA.ngI.titara bitara karanA 1. kahAvata 1.avishvAsI.2. baDA maidAna.rakha chhoDanA 1.nukasAna 1.shikShAlaya. sa.mahaka.kR^ipaNa 1.2. chhilako.kutsita.ndhI.dR^ishya.3.4.2. tR^ipta karanA.ntuShTi.nindA.paDhAnA N 1.hAnikAraka.nATaka kA dR^ishya.shikShA denA. english to hindi dictionary .nga 1.nukasAna pahu.mu.2.nga.2.nAka taka bharanA N 1.vyAkhyAna.thoDA. sIDhI.chhoDakara 1. machAna.kama karanA 1.2.dauDa.vidyA samba.2.nga.2. chhoDA huA.vidvAna yogya N 1. sU.ni. jalAne vAlA 1.chaina.3.2. kamI. shreNI. vidyArthI ke anurUpa. DA. hAni karanA. bahAra.beDha. kisI chIja ke kinAre para vR^ittakhaNDa banAnA.ta. chAla 1.asabhya manuShya.vyavasthA. ArA.chhoDakara 1. sivAya. lakaDI kA burAdA 1. ra.pratiphala.majA rakhanA.nDita.pUraNa A 1.yukti.2.n me. sampradAya. upagraha.ndhanA.dAga.svalpa N 1. sa. bachAne vAlA.2. palaDA.nshayI. bharA huA.durlabhatA 1.vichAra karanA 1.nukasAna karanA.taulanA.3. pAtra.5.paryApta. sIDhI se chaDhanA.khoja.la.2. bhayabhIta karanA.viGYAnavettA 120 of 157 2/29/2008 9:15 PM .shikAra.parata.tR^ipti. bharanA. vidyA denA.3. badanAma karanA.prayoga.duShprApyatA. ghAva kA chihna.2.nchanA.nghanA.kama ho jAnA 1.nga 1. asAdhAraNa.irAdA.2.jugata karanA.vidyAlaya.njUsa.pA.dupaTTA 1. mushkila se.maha.chiDiyo.ntoShajanaka. banAvaTI 1.tasallI.bharAI. ja. hAni pahu.apavAdaka 1. phA. bikheranA. vidyArthI yA pAThashAlA sambandhI.2. chabUtarA. upahAsAtmaka. kahAvata 1.majA lenA.kalpanA. svAdiShTa.nhaphaTa N 1.gochara.3. papaDI.2.dR^ishya.nDitya A 1.2. ka.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.4. eka prakAra kI gobhI 1.chakatA.sa. titara bitara honA 1.chhitarAnA. saseja. eka kisma kI pakAne kI tashtarI 1. sATana 1.bhigAva.nindA karanA.ta.paDhAI. tuShTikAraka. vishvAsa karAnA VT 1. chaTanI 1.2. adhyApaka N 1. jalAne kA dAga. do mastUla kA jahAja 1. durjana.vibhiShikA. rachanA. bayAna.sikhAnA. sivAya.nakala. tamAshA yA nATaka samba. dAganA.machAna banAne kA samAna.thoDA. paDhAI.2. abhinaya.4.. bachata.nkAnA 1. pAThashAlA.bhigonA A 1.vidvAna A 1.jalana.nsI.tarAjU.aparyApta. garama pAnI ityAdi se jalAnA 1.nchAne vAlA.kahAvata.ndAgarbha lekha.nga.nAstika N 1.namI.ndha lagAnA.machhalI Adi kA chhilakA 1.nchAne vAlA.nAstika A 1.2.DhITha 1.nindAtmaka.nTa kA bakarA. nAsha karanA.GYAna.svA. chhilakA.tR^ipta karanA.majedAra. avishvAsI. svAda honA.nDita.parIkShA karanA.yatheShTa 1. khopaDI. Are se kATanA yA chIranA 1.2.2.ngalIpana.paDhanA.pasanda karanA 1. sUchI.asabhya. rumAla. kama.ntra 1.chamakIlA lAla ra.nATaka.nkIrNatA se.n pakAnA 1. mushkila se.html sate VT satellite satin N satire N satirical satirist satisfaction satisfactory satisfy VT saturate saturated saturation sauce N sauce VT saucer N saucy A sausage N savage A savage N savagery savanna N savant N save Prep save VT saving A saving N saving Prep saviour N savour N savour VI savour VT savoury A savoy N saw N saw VT sawdust N say N say VT saying N scab N scaffold scaffolding scald N scald VT scale N scale VT scallop N scallop VT scalp N scalp VT scalpel N scamp N scamper N scamper VI scan VT scandal N scandalize scandalous scant A scant Adv scant VI scant VT scanty A scapegoat scar N scar VT scarce A scarcely scarcity scare N scare VT scarf N scarlet A scathe N scathe VT scathing scatter VI scatter VT scene N scenery N scenic A scent N scent VT sceptic N sceptical schedule schedule scheme N scheme VI scholar N scholarly scholarship scholastic school N school VT schooling schoolteacher schooner science N scientific 1.5. eka sIpadAra machhalI.3. bAta.bAsa 1.

ADa. 1. 1. vR^ishchika skaTalai.nthanA.n lekha yA chitra Adi rakhate hai. upayukta kAla.chhata para kI khiDakI. peTa sApha karanA TukaDA.sApha karanA. teja chAla. mallAha. samudra kA pAnI 1.3.khoja.sInA.gu. 1.3. sa. dR^iDhIkaraNa mohara lagAnA.4. 1.ghabarA kara chalanA TokarA.nTanA. samudragAmI.chhApa. 1.ThaThThA karanA.jA.dauDa uchhalanA.kataranI tAnA.n lapaTa jAnA.kharAsha. kara. uDatA huA bAdala. 1.khi.2.kUka chIkhanA. dhAtu kI borasI yA a. halkA ghAva lagAnA jAnavaro.4.nde me.suavasara.2. 1.paradA. jahAja kI khiDakI.ndehI.nsI uDAnA 1.patA lagAnA.kUka chIkha mAranA.anusandhAna.ncha kasanA.shakkI. sa.hichaka karanA 1. 1.3.aspaShTa lekha ghasITanA.naukAshraya.2.chillAnA. gU.dekhanA. chaukasa. 1.2.2.ThappA lagAnA.ni. pe.satAnA 1. N 1.nchAkhe.jhAga utAranA. jagaha.samudra me.2. 1. kAraNa kATanA.4. lekha.chi.chhApa lagAnA.2.2.R^itu.khodanA lakShya.sUkShmatA 1.DhU.sha. hisAba.patthrara yA lakaDI kI mUrata banAne kA hunara.shaka.maila utAranA druta gamana.adhika parishrama karane vAlA aura nIcha kI bhA. http://sanskritdocuments. khurachane vAlA.relapela.njAisha.pavitra lekha. nishAna yA chihna karanA nAvika.2.tuchchha jAnanA.phaTAva. pe.2. 1.doSha nikAlanA 1.n jAne vAlA 1.ngatarAsha. samudra kI lahara 1. purAnI jhADU yA baDhanI ragaDanA.nchAva. 1. 1.3.ncha. chihna karanA.DA.svAda 121 of 157 2/29/2008 9:15 PM .nDhanA. 1.chItkAra.kShetra.DA. 1.sIla machhalI.chiTa 1. thappaDa.khojanA. N N VT 1.sAdI pustaka jisame.phaTakAranA. parIkShA. ghasITanA lekhaka.durbala.jhAga.samudra me. samudragAmI.2. 1. 1.ha.2.chhAnabIna dauDa.abhiprAya.nghADanA ghU ghU.ndeha karanA. muThabheDa.ThappA.ncha pe. A A N N N A 1. sAmudrika vAyuyAna samudrataTa kA ba.bhaddA likhanA dubalA.kaShTa.tiraskAra.nti kA samudrI jantu. avasara.njhaTa kirakirAnA.6. N N 1.3.sAgara.dhakkama dhakkA.dikkata. sIse ke akShara jo likhe huye akShara ke rUpa ke ho 1. darajina.3.upahAsa ghR^iNA karanA.ghisanA.hisAba likhanA.va.shaka karanA.n kI TopI khurachanA.mahAsAgara. 20 grena kA bATa. N N VT 1.kArya kShetra. 1.nDa sambandhI pahiye ko luDhakane se bachAnA.chhalanI.buddhimAnI. bahI.talAsha.2.patrikA.jaLa gujaranA.khirAja halkA jakhma. A 1.napharata.npa. 1. N 1.2.ncha se kasanA. ghuDakI.2.vivekI.nDa nivAsI. 1. DubonA.teja chAla shIghra chalanA.4.tahakIkAta anusandhAna karanA.6.nchakasa 1.n lekha yA chitra Adi rakhate hai.5. skora karanA.kAgaja kA muTThA.nkA.jA.ndeha.jahAja kA eka karmachArI 1..dikhalAvaTInA. samudra kA kinArA 1.ArI. sa. dharma shAstra.chhipAnA. 1. bahI.patthrara kI mUrata banAne vAlA.n chheda karake jahAja Dubo denA samudra. mehanatI aura garIba honA ragaDanA.napharata karanA. 1.avakAsha jalanA. khurapI raphUchakkara honA.jha. 1. 1. vaiGYAnika pallava. bAibila lapeTA huA. 1. ghR^iNA karane vAlA.2. N 1.3.ngA mastI jhagaDanA.2.chillAnA. 1.2. bichchhU.parIkShA.nkaTa. 1. chillAhaTa.chi. 1.ragaDanA. 1. khudI 1.nAvika 1.sAdI pustaka jisame.nti rahane vAlA. ghR^iNA kI vastu ghR^iNA karanA..n kI eka bImArI ghUmanA. shuddhatA kA chihna.dAga.shIghra jAnA kushtI.hichaka.hAthApAI hasta lekha.banAnA ghR^iNA.gUde ko alaga karanA pe.jhulasAnA darAra. laghu lekha. mehanatI aura garIba honA sha.khe. dabAva DAlanA.nsI uDAnA ghuDakanA.khodakArI vidyA.jhA.chhIlanA.hoshiyAra 1.nchI. darja karanA.chillAne vAlA.aspaShTa lekha 1. N N 1.2.n chheda karanA.2.n sa.n 1. 1. bandaragAha yA la.battI 1.2.jhabarA.2.nishAna.sInevAlI 1.nghADanA oTa.4.2.talAsha. khuradarA ghasITI likhAvaTa.n jAnevAlA eka bhA. kai. 1.kalama.katarana. 1.bhAskara 1. jharanA.2. baToranA.bhAskarashilpa. 1.ngaragAha vAlA nagara anusandhAna.ndAtmaka 1. 1.shikShaka kisI chIja para likhanA yA khodanA 1.patalA.halkA ghAva. 1.3. khela kA rajisTara.3. 1.khodakArI karanA.ha.2.2.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. N N 1.nakkAshI karanA phena.2.nshaja 1. samudra para kI bImArI se pIDita 1.3.tasalA. parIkShA karanA. santAna. bachAnA kho.3.nchanA.gAda.5. 1.khoja.karachhA khokhalA karanA. dharma pustaka. 1. koDI.jahAjI.dhamakI chamachA. AlochanA karanA. 1.ncha.ngIThI.nIcha.2.2.ATha rattI ke lagabhaga kA bATa sa.sUkShma.2.tAnA mAranA. ghasITa. 1.kamInA.kushtI me.lAta mukkA mAranA 1.patalI taha silAI karanA.ulajhana.lAta mukkA. 1. 1.3. 1.nkA karanA.laDAI.tahakIkAta.jhulasanA. 1.khurachanA.ha.phasala.buddhimAna. A N 1.nsI.4. 1. sa.chIkha.2. 1.apriya shabda kahanA chhIlanA. 1.dauDanA.kAphUra honA. 1.chalanI bachAnA. 1.dR^iDha karanA sIvana. 1.3.jaLI karanA. 1.nA 1. 1. upahAsa karanA.silAI. chhAnanA.tiraskArI.ndaragAha.2.jaLa bhAga jAnA.tiraskAra karanA. 1.ngatarAshI karanA. chaukasI.njanA.ghisanA.talachhaTa phena kATanA. bahuta teja bijalI.chuTakI para uDAnA.nTa. sUchI. halkA ghAva lagAnA 1. khuracha ke sAtha banAyA huA.. skaTalai. svAdiShTa banAnA. A N VT N 1. bhaddA.maila.2.majabUta karanA. N 1.sUkhanA jalAnA.kamajora chIkha.vAstu vidyA.html scientist scion N scissors scoff N scoff VT scold VT scolding scoop N scoop VT scope N scorch VI scorch VT score N score VT scorn N scorn VT scornful scorpion scot N scotch N scotch VT scour A scour VI scour VT scrap N scrap-Êå°³è scrapbook scrape N scrape VI scrape VT scratch N scratch VT scratchy scrawl N scrawl VT scrawny A scream N scream VI screech N screech VT screen N screen VT screw N screw VT screw-¿èÏÛÔáÏè scribble scribble scribe N scribe VT scrimmage script N scripture scroll N scroll VT scrub N scrub VI scrub VT scruple N scruple VI scrupulous scrupulousity scrutinize scrutiny scud N scud VT scuffle N scuffle VT sculptor sculpture sculpture scum N scum VT scurry N scurry VT scuttle N scuttle VI scuttle VT sea N sea-µå¦Æèµè sea-×Û¸è³è sea-½áÏè seaboard seafarer seagoing seal N seal VT seam N seam VT seaman N seamstress seaplane seaport N search N search VT searchlight seashore seasick A seaside N season N N 1. doSha dekhanA. samudra ke kinAre kI bhUmi samudra para kI bImArI se pIDita samudra ke nikaTa kI bhUmI yA sthAna mausama.ngatarAshI.jaLI se dauDanA jahAja me.talAsha karanA 1. 1. sa.anusandhAna karanA. 1.2. masaudA. chihna.2.2.phaTakAra.pe. imAratI sajAva pahalA masaudA likhanA adhama.nochanA.ullU. 1.teja dauDanA mA.nchI.2. eka prakAra kI bAlo.2.2.dhI.duvidhA.chamakAnA.2.prayojana. english to hindi dictionary . mohara.

bhejanevAlA. sau barasa me eka bAra AnevAlA 1. vR^itta kha.havAsa.pakaDanA.nThavA bhAga 1. bheda.eka ke pAsa se dUsare ke pAsa AyA huA.2. sharIra se rakta ityAdi nikAlanevAlA.phareba.html season VTI seasonal seasoning seat N seat VT secede VT secession seclude VTI seclusion second N second VT second-ØÆè¿è secondary secondly secrecy N secret A secret N secretariat secretary secrete VT secretion secretive sectarian sectarian section VT sector N secular A secular N secure A secure VT security sedan N sedate A sedation sedative sedative sedentary sediment sedition seditious seduce VT seduction see N see VT seed N seed VT seedless seedling seeing Conj seeing N seek VT seem VT seeming A seesaw N seesaw VT seethe VTI segment N segregate segregation seine N seismic A seismology seize VT seizing N seizure N seldom Adv select VT selection selenium self A self N self Pron selfish A selfishness sell VT sell-°¨½è seller N semblance semester semi N semiannual seminal A seminary senate N senator N send VT send-°·è·è sender N sendoff N senile A senility senior N seniority sensation sense N senseless sensibility sensible sensitive sensual A 1.nka.nivAsa sthAna. prakaTa.bInanA.n. baiThaka.2.Asana 1.ta. asalI.madarasA.5. upara nIche honA.indriya priya.nsArika.svaya.nDa.nishchita.shA.jabta kI huI chIja 1.pasanda. mAlUma karanA.vidyAlaya.nDa 1.viveka.AkAra. tyAga. buDhApA. surakShita.hilanA.mAtahata..khaulAnA.n kI sabhA 1. AdhA.jyeShThatA.2.badhAranA.nko sukha dene vAlA. alaga honA. laukika.makataba 1.ncha.2. dUsare daraje kA. svAdiShTa banAnevAlI vastu.2.berAnA N 1. santAna.gR^ihastha 1.nka. indriya viShayaka.ubalanA.susta.nija kA 1.nigAha.2.GYAnI.samajha. nasala.seneTa kA membara 1.ntikara N 1.jabtI.visheSha sambandhI.bikrI karanA.bagAvata kA 1.prAthamika. Apa. guptatA 1.nDa VT 1.hissA. bIja.ardhasAla.DAlanA N 1. da.4. bhUgola vidyA 1.dikhalAvaTI 1.bImA karanA.moTarakAra. bIjarahita N 1. pakaDa.nDhanA.bachAva.yunIvarsiTI ke prabandha karane vAlo.njAna 1. cha 1.n ka khela.3. sachiva. sabhAsada.vidroha.ntrI sabhA.nbha 1.ekA. talAsha karanA.anukUla honA. minaTa kA sA. indriya. pAThashAlA. chhipA huA. sAdR^ishya.lekhaka.sa.phe.2. ma.nAdAna.buniyAdI N 1. gatihIna. darda dUra karanevAlI auShadhI.apanA. sampradAya. upadravI. svArthI.alagAva 1. bechanevAlA.manda.tAtparya A 1.TukaDA.2.Adi kA.2.chU.chhaH mAsika 1. buDhApe kA N 1.mantrI.sharIra se nikAlanA N 1.nichalA Adv 1. sachetana.kabjA karanA 1.sUkShmata A 1.n 1.anudyogashIla N 1.3. daphAnA.rUpa N 1.prApta karanA N 1.aulAda.3.gatirahita. mulAkAta karanA. bandhaka. laDako.nda baDhAnevAlI vastu 1. madada karanA.lekhaka sachiva yA mantrI kA kAryAlaya N 1. Apa.nki. kisI pantha kA anuyAyI 1.hullaDa.jhUlanA.paradA.ravAnagI 1.pAdarI kA sthAna 1.ngA. sA.4.va.dama.svArthaparAyaNa N 1.viyoga.3.shIghra chetana sachetana.2. surakShita karanA.rAjadrohI. sa.Asana. bechanA.nkura.pAlakI. bA.ntra sekTara. purAnA.bhAganA.khudagarjI 1. vishvAsa.prakaTa honA 1.viShayI indriya lolupa. Atmahita 1. jisa me bahuta baiThane kI AvashyakatA ho. gR^ihita vastu.2.indriyagamya.ardha A 1.nganA. kATanA.dvitIya.jyeShThatara.indriyabodha.bIja DAlanA.sIjanA 1. prasthAna.dR^iShTi 1.isalie ki 1.aphasara jisake tAlluka mahakamA ho 1.dhArAnA 1.a. mA.pR^ithakatA.vyApAra karanA N 1. jaDaZ. indriyo.phusalAnA.ravAnagI karane vAlA 1.GYAna shakti.idhara udhara honA 1.kursI Adi lagAnA 1.arddhavArShika.judAI.nkanA. chhipAnA. jana samUha se alaga karanA.phusalAhaTa. ra. pratIta honA. kha.2.chaTanI ityAdi.mukAma.shA.sthira N 1.4.rAjadroha A 1.2. kurasI.mAlUma karane kI shakti.adhikAra kara lenA.gauNa.vyApArI N 1. gandhaka ke prakAra kI eka dhAtu 1.shA.guptatA N 1.2.jamAnata 1.udrechaka A 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.khuda.ndha rakhanA. nirarthaka.be.aprakaTa.ntikara auShadhI A 1.phA. pR^ithakatva.bIja.khadeDanA 1.sahArA denA A 1.strAvaNa.dara-paradA. bAhara karanA.svaya.behosha.aGYAnI. bahakAnA.nirbhayatA.dhAraNa.nkanA.vahI.abhyasta karanA. utAra chaDhAva 1. DolI.surAga lagAnA.3.bikrI karanevAlA.4.khuda.chhInanA 1. a. dekhanA.nyAre rahanA N 1.Ana. hosha.ravAnagI 1.jyeShThatA.3. artha.buddhimAna A 1.josha denA.nirjIva N 1.alaga honA 1. trijyakha.dUsare sthAna me.ntikara auShadhI A 1.gupta.bartA huA A 1. mata. baiThAnA.matalabI.dharanA.avasthA yA pada kI baDAI N 1. chunAva.nTa karanA. chunI huI vastu.nsA 1.eka rUpatA.sAmpradAyika.. najara. uchchatara.marma. santoSha denevAlA. svArthaparAyaNatA.nga vA sharIra. shreShThatA.3. grahaNa.pR^ithaka rahanA.n.nirbhaya.2.3.niHsha.naShTa karanA.3.indriyagochara.viraktatA. strAva. a.vIrya sambandhI. surakShitatA. hAsila karanA. http://sanskritdocuments. talachhaTa.2.khaNDanA.nishchitatA.. nAjuka.2.halachala 1.bhe. darda dUra karanevAlI auShadhI.avasthA yA pada me. bImA.ga.alaga rakhanA N 1.ekA.dhImA.jhA. prasthAna.pIDhA.bonA A 1.dR^iShTi karanA. arddhavarShIya.svaya. kabhI kabhI.nsha.vR^iddhAvasthA.3.3. dhokhA denA N 1.sUkShmendriyatva.gaura karanA. pR^ithaka karanA.lAlacha.nkalana N 1.DhU. dUsarA. dUsare.sUkShma 1.santoShadAyaka.n 1.2. english to hindi dictionary .lukAnA.achetana.alaga karanA N 1.ntatA 1.shIghragrAhI.nikAla denA.gAda.GYAna. sharIra ke rasa ko pR^ithaka karanA. bikA huA 1.dhAraNa. indriyaGYAna.birale 1.indriyo.paThAnA.vishvAsayukta 1. Apa.Adi banAnA. yuddha Adi me sahAyaka.intakhAba.sharIra kA malotpAdaka. dhIra. sadara.yogya honA. sachivAlaya.vyavasthApikA sabhA. bIja utpanna karanA.2.nDa. mahAjAla 1.haraNa.Ara. chhaH mAsa kA samaya 1.kalija. halkA karanA.3.phUTa.paudhA 1. sharIra se tyAga kiyA huA mala ityAdi A 1.pakaDa.ohadA.nbhIra. bigADanA.avalokana karanA. buDhApe ke kAraNa durbalatA 1.chaukI. bhejanA.bodha.amukhya.sakushala.n se GYAna hone vAlA. bhUkampa sambandhI N 1.prArthanA karanA.paudhA jo bIja se ugA ho.2. bodha.jhUlA.nshanA.maila N 1. ghara.viShayAsakta 122 of 157 2/29/2008 9:15 PM . pIchhA karanA.4. dhokhA denA. mausamI N 1. pada.nga A 1.mUla.2.2.jAna paDanA.thoDA.vR^ittakha.chhATanA.gR^ihasthI. chuna lenA. khalabalI.josha. ubAlanA.rahasya.ntavAsa.n baDA N 1.balavA.sAmpradAyika bhAva rakhanevAlA N 1. bIja sambandhI.gUDha.buddhihIna.4.sthApana karanA.AtmA.nAlakI.apradhAna.samajhanA. eka ya.3.chhau. taiyAra karanA. kabjA karanA.nsArI.2.2.chaitanyatA.2.maulika. bishapa adhikArI kA kShetra.indriyabodha.samajha.nirjana 1. yaha dekhate hue. chhUne se sikuDane vAlA. majedAra yA svAdiShTa karanA.

njIra.nga 1.TahaluA 1. viShaya bhoga. sarvochcha shreNI kA vakIla 1.chhAyA..2.banAvaTI 1.baiThAva.pe. naukara.khaDA karanA 1. sarpavata. http://sanskritdocuments.2. bhArI.dAsapanA.shiShTatA.parachhAI.dUdha kA pAnI 1.tharatharAnA ( AvAja ka. bhAvita.agnikrIDA A 1.lajjA 123 of 157 2/29/2008 9:15 PM . banAvaTa.2.vichAra.tiraskAra. nirNaya karanA.darjI.nTavArA 1.pada.taratIba VT 1.mata A 1.nche pusta kI bai.2.2.alahadA karanA.rakhanA.kAma AnA nA.ka.darAradAra 1.ukti. paharedAra.nga kA darjA 1. sUkhA.nibaTArA.2. rapa kI Da. bhAva. sattara 1.alagAva.pR^ithakatva.bAdhA. Arambha karanA.2. roka.ba.npAnA yA laharAnA. lajjA. jhADa DAlanA. sAta guNA N 1.n 1.a.U. lAja. sthApita karanA.rasika.kramika. bhinna.dhIra.kAma karanA.2. saDAnevAlA.njIra DAlanA.nsha. pa.npI. gADanA. sarja.3.adhiveshana kAla vakta ijalAsa 1.mulAjima. kabra.alaga.3. ka.ekA.4. Da.viyoga.kaThina.6.samAja se alaga karanA 1.silasilA.rasiyA.jhUTha.tajavIja VT 1.2.judAI.anta.sevA karane yogya N 1. nirmala.ThaharAnA.taya karanA.vighna 1.4.2.chhalAvA 1.natIjA.teja.upadesha 1.aprakAsha. sattaravA. pariNAma. ArAdhanA.chAkara. vAkya.apamAna.2.pR^ithaka honA.4.chhidrayukta.n 1.galAnevAlA N 1.4.upayogI. paharA denA. bhUta.npAnA. eka prakAra kI machhalI.nchadAra 1. baiThAnA.2.dAsatva 1.gambhIra.nayA basane vAlA 1.bhArI.gambhIra.gambhIratA.banAvaTa karanA 1.khyAlI.5.phAyadA .ngharSha.viruddha 1. asta honA.alaga honA.3.chaukIdArI karanA 1.DUbanA.baDA dhyAna 1.ja.samAdhi VT 1.anukrama. sharaNa.DagamagAhaTa. chukautA.rAga.dAsa.kaida karanA.naukarI karanA.DagamagAtA huA. chhAyA.indriya viShayaka.ropanA.Tahala karanA.n.lAja.ndherA karanA 1.viyoga.Tahala.dAruNa. sInevAlA.2.vachana.nDA. aneka. jAti. denA. sA.sApha. meja para rikAbiyo kI taratIba A 1. 1. sarpavata.kampojITara 1.nDI.alaga alaga N 1. kamajora. pR^ithaka karanA.nAjuka. AGYA pAlana karanA. chhAyAmAtra. vishleShaNa .lambA tIra.kAma.n kA N 1.npa.nche pushta kI kurasI.2.kI N 1.nta karanA.eka UnI kapaDA N 1. pahale se niyatakaranA. chhAyAdAra. pR^ithaka karanA.n kI taraha prakaTa karanA. satraha A 1. sarAya.sajA kA hukma denA. tila 1. jhabarA.5.strI purUSha bheda 1.nivAsI. indriya sambandhI. gulAmI. santarI.kAma nikAla denA.3.dhIratA. sevA. dhokhA denA. eka prakAra kA patthara 1.jatthA.asthira. gADanA lagAnA.eka sainika padAdhikArI.tAbedArI. sa. lAbha.chhipAnA. dhUpa se rakShita.pada.n.khuradarA 1.nI bastI.nchadAra N 1. pIchhe pIchhe lage rahanA 1. N 1. nAlI se bahanevAlA pAnI ityAdi 1.a. bama.4.rakShA karanA. beDI. dharmopadesha.indriyo.duHkhadAyaka 1.kutsita 1. dhIra. tajavIja sunAnA.4.vighna 1.jhaTakAranA.santarI VT 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.bAladAra.kula.chupachApa. bhUta.sharma yA lajjA kA kAraNa.roka.paharevAlA sipAhI A 1. chhAyA karanA.chaukIdAra. jamAva.alaga honA 1.sachchA.3. chheda.njIdA.nshyI 1.gotra.bilakula a.pathikAshrama 1. ra.njIdagI. asta. eka sammAna sUchaka upAdhi N 1.nIcha.joDA 1. sa. nAliyA.mAlA. basane vAlA.viShayAsakti A 1. sa.alaga honA.n kA sthAna. vAsa. eka prakAra kI machhalI 1. sabhA kAla. girajAghara kA eka ohadedAra vA adhikArI.pR^ithaka honA Adv 1.nmba. sevA karanA.pUjA.pAkha. shreNI 1. sAtavA.baiThAnA.ndherA 1. basAnA.chaukI 1. sAta A 1.2.khaNDana.sthira.sarpa.da. maile kuchele kapaDe pahane hue.npaka.nDita. ThIka k N 1. kAma kA.chhilakA.kaShTadAyaka. dastA. pR^ithaka karanA yA honA.rokanA 1.taratIba.3. bhAvukatA.nakalI. U.phe.bandobasta.bichhaunA 1.2. khUna kA pAnI. shA.alaga VT 1.3.sthApita karanA.bonA 2.DhIlI. sabhA ityAdi kI baiThaka.2.dhana kA alaga karanA.kramAnusAra 1. judA karanA. shAnti.sa.html sensuality sensuous sentence sentence sentiment sentimental sentimentality sentinel sentinel sentry N separate separate separately separation separatist sepia N sept N septic A sepulchre sepulchre sequel N sequence sequester sequestration sera N sere N serene A serenity serge N sergeant serial A series N serious A seriousness sermon N serpent N serpentine serpentine serum N servant N serve VT service N serviceable servitude sesame N session N set A set N set VT set-ʸè³è set-¨Èè N setback N setter N setting N settle N settle VT settlement settler N seven N sevenfold seventeen seventeenth seventh A seventieth seventy N sever VT several A severance severe A sew VT sewage N sewer N sewerage sex N sexton N sexual A shabby A shackle N shackle VT shad N shade N shade VT shades N shadow N shadow VT shady A shaft N shaggy A shake N shake VT shake-¿åÂèÆè shaky A shale N shall VT sham A sham N sham VT shamble VI shambles shame N N 1.sharma. chIra 1. pR^ithakatva. eka kisma kI AtishabAjI.buddhi.4. aparihAsI.Andolita karanA. gaharA kAlA ra.chhAyAjanaka..va.bhinnatA.ThaganA. hilAva.2. tyAga N 1.kaliyA bAjAra 1.2. pR^ithaka honevAlA. gambhIra salAha.n kA rAstA 1.chhaDa.2.bAdhA.nDAGYA denA N 1.kahanA karanA. dhImA karanA.kAma AnevAlA.2. chhAyA. bistarA.nDa 1.nAlI dvArA pAnI Adi kA nikAla 1.shodhana.shreNI krama. silasilevAra.2.svachchhatA 1.dharanA. akShara baiThAnevAlA. jahAjI naukarI. satrahavA.rasikatA N 1. bhadde taura para chalanA. mare huo.ndherApana.sevaka.murajhAyA huA 1.ncha.naukarI. dR^iDha..vimukha.gharAnA.sthApita 1.phaTI huI.njIdA.morI N 1.parachhAI.shreNI.hradayavedhaka.pR^ithaka.3.pe.5.asAra vastu.6.kabra khodanevAlA 1. bhaviShyakAla sUchaka kriyA sahAyakanA 1.a. roka.DagamagAnA) 3.phala N 1.pratibi. li. pR^ithaka karanA.daphana karanA.shAnta.ahAtA 1.phUTa.samAdhi banAnA 1. pR^ithaka pR^ithaka.2.dhUpa se bachAnA.sarAga N 1.2.panthashAlA.nta me.da.alaga karanA.ndherA karanA. bhUsI.kachaharI kA laganA.maTaka kara chalanA N 1.3. nAlI. chiDiyA pakaDane vAlA shikArI kuttA. english to hindi dictionary . jhUThA. halkA pratirUpa.adhiveshana. chhAyA karanA.n A 1.2.pakaDI 1. strI vA purUSha dharma sambandhI 1. sInA 1.alaga rakhanA. sArjaNTa. pR^ithaka kiyA huA. ragaDa. khAna me. krama.jAti.dhImA.chhAyA ke bhItara honA.3. beDI DAlanA.nDAGYA.sa. gherA.n rahanA N 1.upanivesha. tIra. hathiyAra kI muThiyA.3. kasAIkhAnA.parachhAI.2.nga bheda.2.ja.3. hilAnA.DUbanA 1.lagAnA. strI dhana 1.jokhima kA N 1. paradA.2. chukAnA N 1.2. nirNaya.5.kaThora.2.

npI kA. shili~Nga paira kA agalA bhAga.n se uDA denA 1.dAda chamakIlA. naye kapaDe pahinanA. 1.2.rUpa.2.chhipAnA. 1.jhopaDI. dukAnadAra 1.krama bigADanA.nishAnebAja teja karanA. gaDariyA.2. 1.burA 1. phareba. jUte kA phItA bhAgonA.nche me DhAlanA.roshanI bheDa. 1.pharI.gallAbAna.sa.nDA kuTI. 1.3. N N 1.AkAra . eka roga.ha.khisakanA.chau.bANa mAranA.dhR^iShTa.samUha.4. N N N N N VT N 1.badhAnA.nAla lagAnA 1.jUtA banAnevAlA 1. tipatiyA. patalA TukaDA.ntra miyAna.chhichhalA ho jAnA dhakkA.n lAdI huI vastu 1. N 1.2.2. dhokhA dene vAlA.retI paDa jAnA.sadamA. 1.jahAja jahAja para lAdanA. 1.chhilakA phe.naso.nkanA.nirlajjatA kA mAlisha karanA.TUTana.4. jahAja banAne yA marammata karane kA sthAna prA. 1. 1.rokanA tabadIlI. 1. pracha. N 1.2.roshanI. paTa jAnA.hATa dUkAna para saudA mola lene ke liye jAnA. jahAja banAnevAlA 1.nAU.chale jAo nA golI mAranA. 1.jyoti. 1.chhala karanA 1.bakharA.sAyabAna bahAnA. mallAho.TukaDe TukaDe honA.avinIta.n se pATanA 1.3.nishAnebAja TukaDe TukaDe karanA. 1.2.kataranA.eka sthAna se dUsare sthAna me.DhalakAnA chamaka.nchAnA.surUpa ThIkarA. jahAja para savAra karanA 1.sharIka honA 1.4.sa.jUtA.ThaganA. pAnI kI rAha se bhejanA.nkShipta.bekAma purAne UnI kapaDe kA banA huA kapaDA pAdukA.raunaka chamakanA.chamaka. nayA udya 1.achchhI shakla kA.multavI karanA. 1.3. bama kA golA.khola.kama.nAsha karanA 1.pAkhaNDa se jIvikA chalAnA patalI dhAra kA. Ashraya lenA.nTanA.4.nkShepa. 1.hilAnA.2. bama ke golo. 1.2. 1.sIpadAra machhalI ADa.khujalI.chIranA. jahAja para naukara rakhanA. N N N 1. 1.2. roDe patale takhte yA roDo. 1.parivartana.dAne ko bAla se nikAlanA. chalanA.gaDhanA.rakShA karanA. 1. nikaTa.. A A 1. 1.nDulI.nghA.ThaTharI chhilakAnA. 1.bheDI. hala kA phala.Thaga jaLI yA chhala se uThA lenA.2.khulA pota. dagA denA.. 1.teja.2.alamArI. N 1.khulA mausama.jhapaTanA.laghu.n jAnA yA le jAnA.html shame VT shameful shameless shampoo VT shamrock shank N shanty N shape N shape VT shapely A shard N share N share VTI shareholder shark N shark VTI sharp A sharp N sharp VTI sharp-×èØå°½áÏè sharpen VTI sharper N sharply Adv sharpshooter shatter VTI shave N shave VI shave VT shaver N shawl N she Pron shear VT shears N sheath N sheath VT shed N shed VT sheen N sheep N sheik N shekel N shelf N shell N shell VT shellfish shelter N shelter VTI shelve VTI shepherd sheriff N sherry N shield N shield VT shift N shift VTI shilling shin N shine N shine VI shingle N shingle VT shingles shiny A ship N ship VTI shipbuilder shipbuilding shipment shipping shipwreck shipwreck shipyard shire N shirk N shirk VTI shirt N shiver N shiver VTI shoal @ shoal VT shock N shock VT shocking shoddy A shoddy N shoe N shoe VT shoelace shoemaker shoestring shoo VT shoot VTI shooter N shop N shop VI shopkeeper shopping shore N shore VT short N 1.n kA gAna shakla. janAnI kuTI.kapaDe badalanA. rUpa. jilA. grAma pAdarI shahara vA jile kA hAkima.rakShA. 1.nukIlA. 1. hissedAra.nghA.shIghratA se 1.chhoDanA.npaDA. chAlAka.2.dhokhA dene vAlA tejI se.gilApha.jyoti. jhurajhurI honA. 1. rakShaka.2. mulka kA hissA. achchhA nishAnA mArane vAlA. dahala.3.dhamaka.panAha.mu. nikalanA nA.tIra mArane vAlA.nkane yA chalAne kA hathiyAra dUkAna.npAnA. chaTTAna Adi se TakarAkara naShTa karanA.nDa.bachAnA. 1.ka. 1.2.aprItikara.sAjhI shArka machhalI.patalA banAnA hajjAma. jahAja se mAla bhejane kA mahasUla 1. jUte kA phItA 1. 1.nghA.4.n kI jhanajhanAhaTa bhaya dikhAnA.3.chhoDanA.vichAra.samudra taTa.apUrNa.pi.chalAnA.sArA.sharaNa me jAnA tAka para rakhanA.hala kA lohA bA. 1.2. namUnA. naukA samUha. 1.2.kuTiyA. 1.3. N 1.3.3. thoDA.ngUrI sharAba DhAla.khaparA.chhIlanA.npanA. 1.bhAga karanA.lajAnA.nindanIya. 1. dhaDaka golI chalAne vAlA.gujaranA.ADa DhAla se rokanA. jahAja kA banAnA 1.tIna pattI kI ghAsa TA.sharaNa.nATA.ngIta kA eka svara teja karanA. 1.2.4. 1.chokhA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. retI.ka. sa.sUrata.dabAnA.sakuchAnA. nirlajja. tAbUta.nkAnevAlA nikammA.osArI.Takkara.painA. bAjAra karanA samudra kA kinArA. nalI dhUpa. A 1.a.nDe kA chhilakA bhAga.dushAlA yaha vA vaha strI kai.4. 1.npaka. sheripha spena kI eka prakAra kI a.Takkara denA.paTTIdAra. hathiyAra kA Da.kATanA kai.2.khUba mala mala kara dhonA 1.hissA.4. 1.nsI uDAnA 1.2. chubhanevAlA.c teja AvAja.2.nka.2.3. nAla jUtA pahanAnA.muThabheDa.betaratIba karanA.pAsa. jahAja kI naukarI karanA. lajjita karanA.nDa. 1. lajjita. 1.AkramaNa. N 1. TukaDe TukaDe karanA.hissA lenA. dauDanA.nga kA ghuTane se pA.laDAI. achchhA nishAnA mArane vAlA.jagamagAnA.chhalI.dhakkA.phA.nta.mukhtasara.meSha shekha yahudiyo.sAna dharanA.5.ngharSha. chaukasa. desha kA eka visheSha bhAga kAma chora.adIrgha.3.jI churAnA kamIja.khola miyAna banda karanA chhappara.nva taka kA bhAga. kATa dADhI banAnA.hajAmata banAnA kATanA.kamIja badalanA.kataranI.prasannachita yA prasanna honA patalA takhtA. dhyAna. 1.nikAlanA.jho. phe.aprasanna karanA 1.6.2. jahAja me. 1.sharaNa. 1.niyama karanA. a. 1. 1.sa.2.2.gho.sharTa TukaDA. 1.nrakShaka rakShA karanA.charavAhA. gho.kalI nikalanA.mUrtI banAnA.hATa bajAra karanA 1.2.2. 1. Teka Teka lagAnA chhoTA. 1.chorI karanA. jahAja kI ladAI yA bharAI.2. http://sanskritdocuments.jaLI se.njI mudrA. 1.2.samUha karanA.beijjata karanA. chapaTI nikalI huI chaTTAna chhilakA. 1.sA.chAla bAja bachanA.patalA TukaDA.nchI.bachAva.3.chaukannA. chaTTAna se TakarAkara naukA kA nAsha ho jAnA 1.tharatharAnA. english to hindi dictionary .aparAdha. 1. 1.nchI se kATanA. khilanA.panAha.khaNDa khaNDa karanA. 1.2.roshana.teja honA Thaga. N 1.ntima sAdhana yA upAya.2.sApha.sa. N 1. sheara bhAga. eka agre.chaukhA karanA.roshana honA. mochI.2.nDane vAlA shAla.3.tIkShNa.Ashraya. upAya.2.prakAshana banAnA. 1.vichAranA suDaula.golagola patthara yA goTiyA jo samudra yA nadI ke kinArepara ho .2.bAlU kA Dhera bhIDa lagAnA.chUra chUra karanA jhu.2.5. teja. jahAja chalAnA. phaujadAra..2.nsha 124 of 157 2/29/2008 9:15 PM .giroha. N 1.3.2.n kA eka purAnA sikkA tAka. luTerA. 1.moharA.DhAlU honA 1.kurtA. 1. bhArI vastu uThAne kA eka ya. 1. udvegakara.4.2.choTa pahu. 1. 1.nyUna . 1. 1. 1. 1.agra ja.pAgala karanA hajAmata. biThAnA.

pAnI ke bahAva se lAyI huI miTTI yA reta silver A 1.. gaDabaDa karanA.kataranA. chillAnA.prakaTa karanA.niHshabdatA.chiDachiDA.pIchhe haTanA.kinAre kA.gula gapADA.chharrA.jhI. sUchita karanA.dhajjI utAranA shrew N 1.bImAra honA.ndI.bhaDakIlA.kUka.nakAranA.hAshiyA.pakSha lenA. dhakkA.hichakanA.rAha chhoDanA.nda roja.2. duHkhI.niHshabda silica N 1.asvIkAra karanA shunt VTI 1. gaharI sA.nkanA.darA. nishAnA mAranevAlA 4.nsA dhvani shout VT 1. pakShIya.npanA.jhaDI lagAnA showy A 1.eka hI va.relanA. jhagaDAlU aura chiDachiDI strI. kivADa.ra.n sickness N 1.kamI.3. Darapoka. sahArA shoulder VT 1. banda karanA. kinArA.bana shrug N 1.dhajjI. kamI shorten VT 1. khurapA.duHkhI banAnA.nghiyA shot A 1. http://sanskritdocuments.tarapha. jisakA jI machalatA ho.3.jisako dUra dekha na paDe . nagara pariveShThana sieve N 1.batAnA.. dekhanA. shaTala.dhakkA denA shovel N 1. sArthaka.shava paridhAna.teja. durbala honA sickening A 1. golI.mauna karanA.ndI kA rupayA ityAdi 125 of 157 2/29/2008 9:15 PM . chuppI.durbala silly N 1.pakSha karanA.2. parakhanA.npI. belachA se phe.ulaTa palaTa denA shun VTI 1.tirachhA siding N 1. bAhara roka denA.artha rakhanA silence N 1. chupa. chAhiyenA shoulder N 1.murdA lapeTane kI chAdara shroud VT 1.bImAra.TAla maTola.nsa lenA.nta.bImAra.jharanA sieve VT 1.sa. jhADI. rela kI dUsarI chhoTI paTarI siege N 1.tirachhA.chAlanA. 1.2.2. chA.2. murde para kapaDA DAlanA.dUra rahanA.n. dikhalAvaTI. chhAnanA.durbala. sa.html short-ÑÛÔá¿è A 1.rAha batalAnA nA. rugNa.bagala. kandhA jhADanA shrug VTI 1.2.pardA. mahatva. karavaTa ke bala.TAla jAnA.nirNaya karanA sigh N 1. english to hindi dictionary .nDa liyA huA dravya. dhokhA.jhaDI.ra~nja karanA.chA.bheDanA. shora machAnA.shabdAbhAva. naTakhaTa. shora.udAsa sicken VTI 1. taraphadArI karanA. bauchhAra.aruchikara sickle N 1.2.artha prakAshaka. reshama yA reshamI kapaDA silkworm N 1. karNavedhI. kAma banda kara denA shutout N 1.thoDI dera me.4. eka prakAra kI sIpa vA chhilakedAra dasa pA. katarana. ha.lage lage. dikhalAnA.prakaTa honA.jalAnevAlA.5 should VT 1.tIrthasthAna.sameTanA. sikoDanA.bAta palaTanA.chi.mauna. kataranA shyness N 1.TAla maTola karanA.narma. kA.bImArI.kautUhala show VTI 1.chAlAkI shuffle VT 1.lalakAranA shrift N 1.3.rela pela shower VTI 1.2.bagalI.prakAsha karanA.roga shIla.sikuDAnA.susta.chika.banda honA shut-¿åÂèÆè N 1.nka kara mArane kA hathiyAra. patthara silk N 1.rAha badalanA.darshana.ThATha.npa shuttle N 1. sikuDana paDanA yA DAlanA.puNyasthAna shrink N 1.numAishI.2. lajIlA.2. mUrkha silt N 1. reshama kA kIDA silky A 1.relA shove VT 1. bImAra karanA.hullaDa.gaurava.jhilamila shut VTI 1.jhurrI paDanA shroud N 1.sa. dehalIja.mukhtasaranavIsI. bImAra. chhoTAI. chhoTA peDa.kama najara. bAhara rokanA shutout VT 1.kinAre honA. chhalanI.dhUrta.TeDhA.nyUnatA shorts N 1.pasalI side VT 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.artha. rugNatA.abhiprAya significant A 1. ka.kinArA karanA.bImArI kI hAlata me.chillAnA shove N 1.DharakI shy A 1.sUchaka.dIrghashvAsa sigh VT 1.najara. tamAshA.shA.belachA shovel VT 1.jhilamilI.chaukhaTa silly A 1.bachAnA. jaya jayakAra.paTAnA. sikuDanA. sa.anADI.ndI kA silver N 1.chhipAnA shrub N 1.kheda karanA.barasAnA.udbodhaka. kAma banda kara denA shut-°·è·è N 1. sikuDana.tharatharAnA shuffle N 1.jAhira karanA. kaphana.batalAnA.2.pratiShThA.npanA.simaTana.nge kI kisma kA eka jAnavara shrine N 1.ngIlA shred N 1.mahIna AvAja kA. kandhA mAranA.cha.jhADI. mUrkha.karkashanAda shriek VT 1. chhipAva. adUradarshI.varNana karanA.nva kI machhalI.dhakkA denA..alpadarshI. kandhA.nsiyA.2.prasha. relagADI haTAnA.kaida karanA.dR^iShTi.chau.nkShiptAkSharalipI.bhara denA.komala.dala. prakAshita karanA.kautuka.udAratA pUrvaka denA. kama karanA.gherA DAlanA.npaka.2.sa.nsha kA side N 1.kama umra short-×ÛµèØè½á¿è A 1.sa. Aha bharanA.nkShepa lekha shortly Adv 1.lIlA.dikhAvA.kisI roga se pIDita.2. sustI se.jhijhakanA. duHkhada.laDAkina shrewd A 1.nkochI shy VT 1.chAlAka.alaga ho jAnA shrivel VTI 1.niHshvAsa. alpAyu.2. kilakArI. reshamI. asAvadhAna shortage N 1.laghutA.guptatA silence VT 1. banda khiDakI.mu. lajIlA.Aha.2.kandhA sikoDanA yA Upara karanA yA jhADanA shudder N 1.karkashA.nghAranA. chAlanA sift VT 1.pakSha. matalI side A 1. tAsha kI herA pherI.ntI sickly A 1.ADambara.kikiyAnA.nDI sA.sunasAna.kShINa dR^iShTI. teja aura mahIna AvAja denA shrimp N 1.chubhatI huI shrill VT 1. phe.pradarshana. chA. jhe.mahatvapUrNa signify VT 1. jaLI me. DhakelanA.TukaDA shred VT 1.2.mandira.mauna.sthira.nA sideways Adv 1.prakAsha.bholA. barasanA. eka prakAra kA jA. kAma banda karanA shutdown VT 1.3. DA.bAhara nikAlanA.chIkha.ndanA.chillAhaTa. banda karanA shut-°·è·è VT 1.dikhAI denA. tAsha ko hera phera karanA.avalokana significance N 1. alaga rahanA.AchArya ke pAsa pApa kA svIkAra shrill A 1.bhIru.khAmosha.rogihA. banda shut N 1. golI mArane kA kAma.bhItara na Ane denA shutter N 1. banda kara denA shutdown N 1. abhiprAya rakhanA.nkanA show N 1.nsa.2.bImAra sA sickly Adv 1.nkochI.jhA.dekhanA shower N 1.jhijhaka shrink VTI 1. ghera. chaukannA shy N 1.nha banda karanA silent A 1.rogI.chhoTA karanA shorthand N 1. pApamochana. bhUsI.chikanA sill N 1. TukaDe TukaDe karanA.chatura shriek N 1.nkShepa se shortness N 1. lajIlA.Aha se prakaTa karanA sight N 1.mU.Tha.kandhe para chaDhAnA shout N 1.muDanA shut A 1.bhaDakanA nA.chokara. chupa karanA. pavitra dravyAgAra.2. madirA shrubbery N 1.nkochI sick A 1.tharatharAhaTa shudder VT 1.roga. gaDabaDa karanA.

2.3. chamaDAdAra.nirA.nvArA.n se laDanA skirt N 1. saudAgarI jahAja kA mAlika.sharIra kA asthimAtra.svachchha. samAna.jIvA.n pironA skid N 1. chA. anokhA.chA.ndI chaDhAnA. DubAnA.akelA. asthipa.janAba.salAI skewer VT 1.shuddha.nAlI. skarTa.prasha.jhUThA.shuddha.Thaura sitting N 1.3.chhoTI nAva skill N 1.khasarA banAnA.kapaTa. dabAnA.2. sIdhA.sadR^ishyatA.jalasA.ngI.sAdR^ishya se. sApha sApha. rAjA sAhaba.guNI. khodanA.gAyaka single A 1. gAnA.kIla.kharAI se singular A 1.2.chhora para honA skittish A 1. chhoDa jAnA. narapashu. skeTa jUtA para chalanA skeleton N 1.kevala chamaDAdAra skip N 1.chhAla.alaga. ekavarNa samIkaraNa simplification N 1.ndhanA.ThaTharI. pApa karAnA.nchanA. TeDhI nalI.n kA samAja.chA. jhAga yA phena yA malAI utAranA.ntra sir N 1. sarAhanA. se.pashchAt.nTA hotA hai skate VT 1.khatA sin VT 1.2.akelA.pravINatA. Do.bholA.girAnA. dvivarNa yA yugapatta samIkaraNa sin N 1.chhilakA. sabhA. solahavA.sthiti.nkachA.sIkha. sAThavA.nTanA.bahAnA karanA simulation N 1.vikhyAta. chhaThavA.gunagunAhaTa simmer VT 1. moDa. si.kapaTI.gavaiyA.chhilakA utAranA. thoDA thoDA kholanA.sthApita situation N 1.2.sarala karane kA kAma simplify VT 1.bhaginItva sit N 1.sapheda.isa kAraNa se since Prep 1. halkI laDAI laDanA.2.bhaDakIlI.ashubha.nakshA. kalachhI. eka.gagana. eka.chapala skull N 1.2. jalAnA.sachchAI se sincereness N 1.ndI ke sadR^isha. eka mata yA sa.ndI ke jevara silvery A 1.3.phalA.sAdR^ishya similarly Adv 1.baDA size N 1.guNa.jharanI skin N 1. sachchA. phisalana skiff N 1.3.a.yathArthatA sine N 1.suDakanA.ThaganI sister N 1.2. uchhala. nakala karanA. chA. akelA. bAyA.sIdhe se sincere A 1.jAlI. burA.nga.niShkapaTa sincerely Adv 1. AkAsha.samakAlika simultaneous-¬ª¨¤½Û°Æè N 1.chATanA siphon N 1.2.kushala skillet N 1.pariNAma.kharA.baiThAnA site N 1. baiThaka.niShkapaTatA se.uchhalanA skipper N 1. saresa.nyArA.simasimAnA simple A 1.ujjavala. http://sanskritdocuments. sIkha me.kora. ku. DUbane vAlA AdamI yA chIja sinking N 1.nchala.nchala.kachaharI kara sit VT 1.n bhAga sixty N 1.nka. chunanA. AkAra. chA.. english to hindi dictionary .ekasA similarity N 1.avasthA.nshapUrNa skew A 1. chhaH gunA sixteen N 1.npradAya kI striyo.a.purakhA.jhillI skin VT 1.n bhAga sixtieth A 1.2.4. eka vachana.alaga.2..nA singly Adv 1.jIjI.doSha.nTa lenA. kama karanA.nipuNatA skilled A 1. ghU.eka eka kara ke .2..n bhAga sixteenth A 1.pAtakI.sAdhAraNa karanA simply Adv 1.sthUla lekha sketch VT 1.svachchhatA.masaudA.sthAna. DhA. samAnatA.nti simmer N 1. sthita.3.mahodaya.eka ya. sthiti.avivAhita single VT 1. chamaDA maDhanA yA lagAnA skinny A 1.nAlI. banAvaTa.paTu. sthAna. kabAba kA sI. chhUte hue chale jAnA skimmer N 1. khopaDI.DhA.kuTIla.shuddhatA se.manahUsa. barpha para chalane kA jUtA.phaphU.sAhaba. pApa.sarala karanA.n. khADI.Thaura.padavI.chamaDA.ntarikSha 126 of 157 2/29/2008 9:15 PM .2.kinArA skirt VTI 1.4.darAra.binA sing VTI 1.baiThanA.sachchAI.n. jaDI. nakshA khI. nirdoSha. kachchA DhA.svA.advitIya sinister A 1.ndana skim VTI 1. usI prakAra.sadR^isha.bhaginI sisterhood N 1.2.mUrkhatA se simulate A 1.eka bhA.sAdA.aDDepara baiThanA. pApI.beImAna sink N 1. solahavA.bhIru.jagaha.nirAlA. parimANa bA.jhulasAnA. baiThanA. lajIlI.morI sink VT 1. pravesha karanA. sATha sixtieth N 1. vidyA.nTa. baDA.lAsA size VT 1.chUka skip VT 1. sATha sizable A 1.akelA.chamakIlA.2.jhagaDA skirmish VT 1.nga karanA.nchA banAnA.nsA karanA singe VT 1.ijalAsa situated A 1. TeDhA. spaShTa karanA. DhA. saresa lagAnA skate N 1.DIla.chhA. svachchha single N 1. Asana jamAnA. rekhA visheSha.2.masaudA karanA.2.AkAra ke krama se rakhanA.nchA yA khAkA vAlA.5.aparAdha.tirachhA skewer N 1. sachchAI se. jhAga.njara. gAnevAlA.bahuta lambA chauDA. ImAnadArI se.thoDe thoDe Adamiyo. bahina. laghukaraNa.nDo para baiThanA. bahinapana.chatura.pAkhaNDa. chhaH sixfold A 1.chUsanA.kevala.chhUTa. mahAshaya.chusakI sip VT 1. kaDedAra DegachI. sachchA. samakAlIna.ArAma karanA.kharAI.mUrkha.aparAdha karAnA since Conj 1.ndI chaDhA huA similar A 1. ImAnadArI.sthUla varNana karanA sketchy A 1.nchA.eka hI samaya kA.2. khAla yA chamaDA khI.svachchha.isalie. kUdanevAlA skirmish N 1. bhUla. DUbanA sinner N 1.kapAla skull-¸Èè N 1. nirAsha karanA.2.bhUla karanA. pitA. dhIre dhIre khaulanA.akelA.2.ndI kI kalI karanA silverware N 1. nAsUra sip N 1.nvArA.mohinI strI. sabhA karanA. kUdanA. DIlavAlA.2.ohadA. hIna. chhaThavA. gheranA.2.baiThaka.paDanA.gau.bahAnebAja simulate VT 1. aGYAnatA se.bahAdura sire N 1.senA.4.adhUrA.pada.2.n sixth N 1.sarala simple N 1.niShThA se.dvijyA sine Prep 1.khAkA sketch N 1.html silver VT 1.laDAI bhiDAI. nipuNa.A. bojha jisase machhalI pakaDane kI DorI Adi DUba jAye.chhoTA kaDedAra haNDA yA baTuA skim N 1.nchA.cha.doShI sinus N 1.phena.rAjA kA sambodhana siren N 1.6.kartAra.bhaginI samAja. dhokhA denA.ArAma karanA. khAla.nchanA.avivAhita.niShkapaTatA.rahanA.2. eka prakAra kI machhalI jisakI pITha para kA.naukarI six N 1.saralatA se.ghaTAnA sinker N 1.chhora.niShkapaTa. banAvaTI.chhadmaveSha dhAraNa simultaneous A 1. kyo. chheda.AsamAna. ghU.bUTI simple-¬ª¨¤½Û°Æè N 1. aisI TopI jo sira para jamakara baiTha jAye sky N 1.bhUla jAnA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.gata. eka gAnevAlI samudrI parI.nki. halkI laDAI.nA singer N 1.kUda. ku.rahita.bheSha badalanA.a.n sixth A 1.baserA lenA.3.

maranA.bhUla jAnA patalA.apayasha denA 1. 1.dAsatva dAsa sambandhI. A A 1.3. mithyAvAdaka.2. chahabachchA Adi me. chhoTA jahAja chUmanA. mA. 1. 1.nka nikAlanA phisalane vAlI vastu.chAlAkI dubalA.chihna.nTA.asAvadhAna chora.chAkU phA.mithyA. 1.avaGYA. tirachhA Alasya. slIpara. 1.tuchchha.ngamaramara yA dUsare patthara kI paTiyA.tirachhA.DhAlU honA 1.nbe TukaDe kATanA yA phADanA eka mastUla kA jahAja sharAba.patthara phe. be paravAha.chamakIlA chikanA. 1.2.kapaDe kI bA. 1. 1.apayasha. 1. hatyA karanA.dhaula chapata jamAnA.darAra la. chUra kiyA huA barpha susta. 1. AlasI.3.kala. 1. 1.pIne kI vastu.nirbala phA.gulAmI.gulAmI karanA ki~NkaratA.jhukanA kramashaH nimna.tIkhA.4.jora se mAranA kala. mailA karanA.kATa.sa.chikanI aura barAbara rAha. 1.nsanA. hathauDA chikanA.2.vishrAma karAnA.2.binA jAne nikala jAnA.4.pahADa kI kITa dhaDaka.daladala. bhUla. 1.nhAra 1. TukaDA. 1.nta.nkA gulele se phe.kamInA.chakkI kA paTarA yA takhtA DhIlA.nha se ADa karake ha.jhukA huA tamAchA. gophana. N 1.kAhilI nIchI dR^iShTi.anishchita. 1.apavAda jhUThA kala~Nka lagAnA.vadha karanA 1. chaTakhAnA.ndalA karanA DhAla.darda. mUlyo. hatyA.patalA bhUla.2.jhukA huA.roshanadAna kShitija.DhAlU.nghA 1. nayA.2.n kA bhavana ityAdi AkAsha kI ora takhtA.2. 1.jhapakI lenA Dhera. chupake chupake ha.DhIlA.phisalAva. 1. 1.kama.doSha lagAnA.nsa ke lie jAnavara mArane kA sthAna 1.alpa. TeDhA.phisalanI jagaha. 1. 1.TahaluA. 1. N 1.ghAta karanA bhArI hathauDA.chhailA. 1.2.2.halkI nI. slIpara pahane hue.nchI vastu. 1.rAkha Adi DhIlA karanA. sacheta.nindaka. 1.girAva phisalanA.3.lasalasI miTTI. 1.sustI.nka.bA.2. 1.nidrA.tamAchA mAranA.dhUrtatA.darAra karanA phisalanA.tuchchha.kaDA.sarakanA lambA TukaDA la.nDA. jharokhA. 1.2. 1.2. nirbala.mAranA chhoTA. 1. miTTI kA Dhera. asthira.2.3. 1. 1. dhUrta. 1.DhIlA jUtA 1. chechaka.3. mA. N 1.mailA kuchailA mauhallA U.thappaDa.nI.apamAna tuchchha jAnanA.kI koTho.khasaka.nsanA barpha para chalane kI gADI ( be pahiye kI gADI) jugata.kapaTI.2.3.acheta. 1.2.sa. 1. chauDA.dIrghamUtrI.bA.lambA chheda.2. 1. shIghra.kIchaDa.chamakAnA vishrAma.nkI ga. 1.3.nbA la..laghu. 1. ga.nda U. bahuta U.makkAra.3.DIThabandI.DhaluA. chhI.nha lagAnA.jhUThA.ki.mAranA.nchula.kama karanA.susta yA shithila honA dhAtu kA maila. N 1. 1.halkA apavAda sustI se karanA.2. DAlI.TIsa 127 of 157 2/29/2008 9:15 PM . AlasI.4.vadha karanA.phurtIlA.dAsavata.2.nirbala karanA.shA. chikanA. bhUla karanA.n se chapachapa kA shabda karanA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.susta.nkara dAsatva karanA.tAjA.nha ke sAtha olA yA barpha barasanA AstIna.nirbala. 1.kShINa. 1. A 1.nIcha. 1.dhaula mAranA chIra. 1.html skylark N skylight skyline N skyscraper skyward A slab N slack A slack N slacken VT slag N slam N slam VTI slander N slander VT slanderous slang N slant N slant VTI slanting slap N slap VT slash N slash VTI slate N slate VT slaughter slaughter slaughter-Øå¨×á slaughterhouse slave N slave VT slavery N slavish A slay VT sledge N sledge-ØÌèÌáÏè sleek A sleek VT sleep N sleep VT sleeper N sleet N sleet VT sleeve N sleeve VT sleigh N sleight N slender A slice N slice VT slide N slide VT slight A slight N slight VT slim A slime N slimy A sling N sling VT slip N slip VTI slipper N slippery slipshod slit N slit VT slither VI sliver N sliver VT sloop N slop N slop VT slope N slope VTI sloping A sloth N slouch N slouch VTI slough N slow A sludge N slug N sluggish slum N slumber N slumber VI slump N slump VTI slur N slur VT slush N sly A smack N smack VTI small A small N smallpox smart A smart N 1.nvArU chAla udAsa karanA. banA ThanA smArTa. tIvra vedanA.chikanI miTTI chikanI miTTI kA.AlasI AdamI.kATa. gupta taDAkA. 1. 1. apavitra 1. A 1. eka prakAra kA gho.TeDhA.ArAma.kShudra.nka. rassI se laTakAnA phisala.AkAsha vR^itta 1. 1.2.khisakanA.3.manda karanA.thoDA.3.nirbala.nIcha kisI vastu kA chhoTA yA patalA bhAga 1.mandagati.2. 1. jhukAnA. 1.jhukAva jhukAnA.2.nkane kA hathiyAra.gaganasparshI vastu.2. A 1.nvAru bolI jhukA huA. 1.npa kI ke. barpha para chalane vAlI gADI 1.2.patalA. 1. chhipAnA. 1.2.nkI.3. 1.Tha. chakravAka. 1.sarakanA.manda. 1. 1.2. chUkanA slIpara. 1.nsa ke lie jAnavara mArane kA sthAna dAsa. 1.akriyAshIla miTTI.chikanA.2.chAka lambe TukaDe kATanA. 1.2.TukaDA.moTI samajha kA.kIchaDa. 1.phA.nbe la. chipakatI huI vastu.jhukanA ghasAva. mR^ityu sulAnA.kATanA.nirbala.nkA.4.manda.chAkara.eka prakAra kA patthara sleTa se pATanA 1.choTa se girA denA sleTa.lavA 1.3.vadha. surdAra khAla dhImA. svAda.4. 1. english to hindi dictionary .nha aura barpha yA olo.nha bA.2.nkanA. 1.apavAda karanA.chatura.parishrama karanA.chipachipA gulela.jhapakI. 1.nda. 1. svAda lenA. 1.jora jora se banda karanA.lakaDI kI phATa me.shItalA tIkShNa.n kI eka sAtha varShA me. 1. dhImA.dAsatA. tuchchha.DhAlU honA.susta koyale kA chUrA.betalA yA chaporA jUtA pahane hue.n me. paTTI jo ghAyala hAtha Adi ke lie gale me DAlI jAtI hai.tirachhA tirachhA karanA yA honA.n ekAeka ghaTatI ikaTThA karanA. 1. 1..lasalasA.3.nghanA. sA.chapata.galatI.ArAma karAnA. 1. 1.betalA jUtA.4. 1.nbA chIranA.2.TharrA sharAba ga. apamAna karanA. 1.rapaTanA kShINa.paTTI phisalanA.halkA samajhanA.najarabandI.4. chapata.kIchaDa sayAnA.nTho.2.parishramI mAra DAlanA.khisakanA. akriyAshIla gandI galI. apratiShThA.2.. DhIlA. 1.ngha. 1.jvAlAmukhI.chhalabala.mAranA sonevAlA.chhI. http://sanskritdocuments.n ekAeka gira paDanA dAga. N VT N N 1. 1. 1.bigADanA. o. 1. 1.4. kalama karanA.apratiShThA karanA narma miTTI.

1.2.isa prakAra jalanA ki jvAlA na nikalenA miTTI lapeTanA.ndha denA eka prakAra kI chhoTI machhalI dhAtu ko galA kara svachchha karanA dhAtu galAnevAlA muskurAhaTa.3.nsa lenA 1.nta gho.2.chaukI mAranA 1.chaDhanA sisakI sisakanA.2. rIThA.bAsa gandha lenA.pAsa leTanA isa prakAra.muskurAnA.shveta lakaDI kI gA.n ukta prakAra mAla Aye jAye koyale kA chUrA yA kAjala.3.2.2. To. N 1.4.tIvra duHkha mahasUsa karanA 1. sarala chikanA karanA. 1.2. 1.2.nAsikA dhvani nathune kI rAha se shabda nikAlanA.jhapaTa lenA nIcha. isa samaya.2. mR^idu. 1.harajAnA.2. upahAsa nAka chaDhAnA.subakanA sa.2. 1.thoDA GYAna rakhanA 1. dhuA. 1. samAjatatva.2. 1. 1. 1.nghanA kharrATA lenA.pA.ghuDakanA jhaTa chhIna lenA. 1.2.sote samaya nAka se shabda nikAlanA kharrATA.DA. 1. 1.eka eka TUTa. dhuA.ntra.n yA kAjala kA dhabbA.potanA.nsAnA.2.nvAra jo bhadratA anukaraNa kare. sneha vR^iddhi.sama.2. N 1. samAjata. 1. 1.nnA 1.nsI uDAnA banAvaTI ha.n lAnA yA AnA.4. sacheta.3.5.3.ngraha sa. 1. 1. chhoTI chapaTI Upara ko kuchha muDI huI nAka kataranA. ArAma dene vAlA. jAla.ndhI.samAja sAmyavAda 1.nchI uDAna U. DA. chikanI vastu. sahAyatA.kATa DAlanA chahA( eka prakAra kA pakShI) . 1.pashu ke Age nikalI huI thuthanI. chhoTA tAlA chaTakanA.2.chApalusI kA U. 1.chipaTA huA.n masta mahamUlI mAla ko binA kara diye hue le AnA yA le jAnA.nka chhI.njUsa nIcha. 1.nkanA makkArI se ha. mailA karanA gandha.nsI banAvaTI ha.U.n.4.ghuDakI. 1.lagAnA.2.nsargashIla 1. chuTakI bajAnA phandA. 1.itanA.ntravAdI.gambhIratA 1.TIsa mAranA. shAnta. 1. sa.2.nghAI.4.n.3.nsarga shIla.milanasAra sAmAjika.jhagaDA gurrAnA. 1. ha.2.kATa khAnA.adhama. marahama chupaDanA. gambhIra sudha yA hosha me.nva para giranA 1. dhana jo kisI sa. rIThA. http://sanskritdocuments.nsanA sU. 1. 1.3.n kA inAma TukaDe TukaDe karanA nirarthaka bAta karanA.n lagAnA.dhUmramaya. kAlA karanA banA ThanA.3.nAga.nsI ha.sa. 1.2. N A 1.nghA.maNDalI.2. N 1..3.nTa.bolI TholI mAranA. N N tIkShNa vyathA anubhava karanA.2. shAnta karanA. nakachaDhI bolI TholI.nghanA.sa. melI.nyamI.kAlA karanA.dhue.pAlA barpha paDanA 1. chachai.2. ghAyala sipAhiyo. tambAkU sigareTa Adi pInA tambAkU pIne vAlA. 1.3.daNDa denA sunAra.sokhanA.himamaya.sama karanA.sulagAnA.n se bharA huA chikanA.chamakIlA.nsa ke sAtha khI.3.2. dhImI chAla se.html smart VI smart-ÌåÆáÍè smash VT smatter VI smattering smear N smear VT smell N smell VTI smelt N smelt VT smelter N smile N smile VT smirk N smirk VI smite VT smith N smock N smoke N smoke VTI smoker N smoky A smooth A smooth VT smother N smother VT smoulder smudge VT smug A smuggle VT smuggler smut N smut VT snack N snag N snail N snake N snake-µå¨Ïè¿è snap N snap VTI snare N snare VT snarl N snarl VI snatch VT sneak N sneak VI sneaking sneaky A sneer N sneer VI sneeze N sneeze VT snicker VI sniff VTI snip N snip VT snipe N snob N snooze N snooze VT snore VI snort N snort VI snout N snow N snow VI snow-×èØå¬ snowfall snowshoe snowy A snub N snub VT snuff N snuff VI snuff-ÊåÄè snug A snug VI so Adv soak VTI soap N soap-Æݽè soap-ÂåÏè½è soapy A soar N soar VI sob N sob VI sober A sober VTI sobriety sociable social A socialism socialist socialize society N sociologist sociology 1.samAja. samAjata.n denA.ga.nTa kara mAra DAlanA.3.giravI.2.AlasI manuShya.nsanA harAnA.jhapakI sonA.2.nTha.3.nkaTa se bachane ke liye diyA jAye. dayA karanA.ataH.nba.n se sukhAne vAlA dhuA. 1. barpha kA pahanane kA chauDA jUtA barpha se bharA huA. giDagiDAnA.taDakAnA.nka. 1.janasa. 1.gharagharAnA thUthana. apane hAla me. VI 1. 1.nTI barpha.madhura bhAShI.paraheja.. N 1. N N N 1. paudhe kA eka roga.kamIja dhuA.2.nghanA.2. ha.nche para uDanA.jalapAna. 1. mahakanA. 1.dhUmrapAna dhuA. alpa GYAna. shAstra kA GYAtA 1. bhIga jAnA. sulaganA.4.giravI lagAnA bhAga. mUrkha dehAtI ga.kaDakaDAhaTa.girI huI Dhera 1. phusalAnA laDAI..sU. ghabarAhaTa galA gho.2. 1.nsI uDAnA chhI. N N 1. 1.2. 1. durvachana kAjala kA dhabbA lagAnA.sAjhA.2.usa jahAja jisa me.2. isalie.nsa rokanA 1. 1.n yA mallAho. chhoTI aura chapaTI kuchha Upara ko muDI huI ( nAka) nA sA.sadhUma.3. bhoga. 1. 1.kala. 1.dhIre dhIre sA.3. 1. kAhila. dhabbA lagAnA.ndAra.nDA tarakArI taDaka. 1. N 1. 1.n pahanane kA chauDA jUtA 1.2. 1. khaira.4.3. english to hindi dictionary . 1.nghanA. pakaDa.3.nsargashIla banAnA. 1. nIcha. 1.3.2. pAsha pha.achchhA bhigonA. 1.suDakanA.chupake se chale jAnA.kapaDe kA chhA. A 1. dhuA. 1. 1. ka. su.adhama manuShya saraka jAnA. chUsanA sAbuna 1.sAbuna lagA huA.nchanA. lesanA.sukhada.n kA kurtA. 1. pratyeka avasthA me. usa prakAra mAla le Ane yA le jAne vAlA.nka.samAja shAstra 128 of 157 2/29/2008 9:15 PM .jo.nTana.milanasAra. N N VT 1.nAka se suDakanA kATa. aise. sugama karanA. 1. ka. kaShTa denA.2.n.dhumailA karanA.kharrATA bharanA. sAmAjika yA sa. 1.2. rokanA.2.dhadhakanA.sA. barpha kA giranA. 1.katarana kataranA.2. 1. 1. 1.ngati. 1. roka. jUtA banAne vAlA U.npa.sahAyatA karanA.nTanA. 1.luhAra.nTha.dhUla.UparI GYAna dAga.2. nikalA huA dA. 1. sAmyavAda ke anusAra rachanA sabhA. 1.ateva.dayA prasanna honA. 1. 1.dhAtu kA kAma karane vAlA striyo.3. 1. 1. gupta chipaTanA.chhaila chhabIlA.nghanI kI DibiyA pAsa.kaTAva. 1.samAjasAmyavAdI 1.nAshtA TahanI.paudhA jisa se dhone ke kAma kI vastu nikalatI hai sAbuna kI taraha.3.sa.2. gA.Ape me.sarpa 1. sa. khushAmada karanA dhuA. gula kATanA sA.nyama.sU. barpha me.2.2. chApalUsI karane vAlA.njUsa ghR^iNA kI dR^iShTi. 1. 1.npradAya 1.paudhA jisa se dhone ke kAma kI vastu nikalatI hai 1. 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.dhabbA.

shorabA.4. lambA chauDA.shIghra.3.2.3.4.halkA karanA 1.2. dhabbA lagAnA. ghAsa milI huI miTTI. prArthanA karanA. mana bahalAva.nkA lagAnA.2.3.eka bhAga 1.ndagI 1. joDanA.kuchha.3. R^iNa bhara dene kI kShamatA.sAvarena N 1. bonA. sukumAratA 1.2.gama.3.3.Dha.2. mR^idu.udAsa. laDakA.abhI.5.2.sA.ngala.vinoda 1. rAga.ntikArI shAsana 1.ekAdha. meharAba kI chauDAI.dakShiNa pUrvI N 1.2. talA lagAnA 1.R^iNa shodhana kShama 1. dhImA honA yA karanA 1. thoDe dina ke liye rahanA. akele. pahale.ngA.sainika. shoka. phailAnA 1.3. ki.2.html sock N socket N sod N soda N sofa N soft A soften VTI soil N soil VT sojourn N sojourn VI solace N solace VT solar A solder N solder VT soldier N sole A sole N sole VT solely Adv solemn A solemnity solicit VT solicitation solicitor solid A solid N solidarity solidify solidity soliloquy solitary solitude solstice soluble A solution solve VT solvency solvent A sombre A some Adv somehow Adv sometime sometimes somewhat son N son-¦Æè-ÑÂè song N soon Adv soot N soot VT soothe VT sop N sophisticate sordid A sore A sore Adv soreness sorrow N sorrow VI sorrowful sorry A sort N sort VTI sortie N soul N sound A sound N sound VTI sounding soup N sour A sour VTI source N south A south Adv south N southeast southeast southern southernmost southward southwest souvenir sovereign sovereign sovereignty soviet N sow N sow VTI space N space VT spacious spade N span N span VT spaniel N spank VI spank VT 1.nta Adi kA ghara 1.vilayana.vinatI N 1. udAsa 1.joDanA.namra karanA.AshvAsana.chauDA.kaDA karanA. pighalAva.2. dUrI.2.pUrva samaya me. kAlA.2.3.khaTTA honA. shabda karanA N 1.bigADanA.n I.kAjala se kAlA karanA 1. khaTTA.dR^iDhatA. A.nsha alaga karanA N 1. spaShTa karanA. jAti. samAdhAna.4. komala karanA yA honA.kuchha.3. Thosapana.2.AvAja.atyanta.2. khaTTA karanA.yoddhA 1.DerA 1.2. rUsa kA krA. svachchha. bhArI. a. krama se alaga alaga karanA.kisI Dha.mukhtAra.sudhAranA 1. pUrA.ndherA N 1. gambhIra. shreShTha N 1.2. prasanna karanA.2.gamagIna 1.pala. chiDachiDA 1.2. pau.jUte kA talA.3. mA.thoDA. svArtha yA sampatti yA bhoga tathA kArya Adi me. khAda.ga. tAsha me. pUrA vistAra.thappaDa mAranA 129 of 157 2/29/2008 9:15 PM .prANa. eka samaya me.2.2. khedayukta. meharAba banAnA 1.2.pUrva aura koNa A 1.nDa.chhA. suariyA. vittA se nApanA.DerA karanA 1.dUbachaurA 1. mUla. bajAnA. vyAkhyA karanA. prasAra. chikanA. shabda.vileya N 1. ghAva kI gaharAI nApane kA yantra 1.2. mailA.nba.chheda. khAda DAlanA 1.R^iNa shodhana kShamatA 1. duHkhadAI rUpa se N 1.pradhAna. R^iNa chukA dene ke yogya. kaDA.nTanA.2. bhA.n eka chunI huI sabhA.2.ghana N 1. samUchA. ichchhA rakhanA N 1.4.shayyA 1. dhImA.2.nga se Adv 1.gandA.mulAyama.ndhI. udbhava. arthamaya 1.bhraShTa karanA 1. shIghra se chalanA.ndA karanA.kleshakArI 1.AkAsha.chihna A 1.2. dakShiNa 1. AtmabhAShaNa. ekAnta jagaha.nchita. english to hindi dictionary .4. baDA.AtmA.shUkarI. DamarUmadhya. kIchaDa.duHkhI. prathama kAraNa 1.udbhava sthAna. mailA karanA. bahuta.kAnUnI salAha dene vAlA 1.bairisTara.TA.pitA ke guNa yA avaguNa rakhane vAlA putra honA N 1.2.banAvaTI gambhIra. dakShiNa kI ora 1. rUsa me. jo vastu shAnti ke liye dI jAye. saba se dakShiNI Adv 1. samajhanA. rAjA.DhADhasa.ntvanA denA.nta karanA 1. komala. kisI prakAra se. kamInA.ThIka. mukhya. sipAhI.kisI samaya.sattA. niroga.turanta 1.shoka karanA. thoDe kAla me.antara.jUsa 1. barAbara antara para lagAnA A 1. koI.2. vistIrNa.3. kutarka karanA.beTA. Thosa vastu.chikanI miTTI. pitA kA pratirUpa honA.3. mana.2. khushAmadI AdamI 1.prakAra.2.suarI 1. galAne vAlA.jhola. eka prakAra kA shikArI kuttA.dharatI. vakIla. akSharo.3.nTa kA ra.nkA 1.hR^idaya 1.2.khAra. galane ke yogya.sUrya sa. dakShiNa pUrva koNa sambandhI.dakShiNa kI ora kA A 1.shAnta karanA.2.kAlikha 1. krA.tara nivAlA VT 1. avivAhita 1.eka.bAtachIta jo apane Apa se kI jAye A 1. kabhI Adv 1.jurrAba.teja chalanA 1..njUsa. pavitra N 1. chunanA. duHkhadAyI. a. dAmAda. nau i.cha.3.udAsI chhAnA A 1. kheda 1.ncha.lAlachI.ndhalA.2.prabhutva.3.ga.2. prArthanA.jaLI. uttara hala karanA 1.putra.pUrNa kAla 1.rAja.2. dakShiNa.nDa.ntvanA.n se prasanna karanA.maru bhUmi N 1. alagAva. dakShiNI pashchimI koNa N 1. thAha lenA.5.apavitra karanA.3.nga 1. ekAnta. soDA. sukumAra. vedanA.Thosa. TA.mahArAjA.ndhI. lobhI.2.nDa.thoDA. pi.pAyatAvA.2. khinna. dhIraja denA.akelApana. srota.2.3.2. mojA.tuchchha 1.ndherA.kR^ipaNa 1.madhura 1.3. AvAja karanA 1. mIThI bAto. ghAsa kI jaDa sahita DhelA.n.n kA mela 1.2.lagabhaga.4.drAvavaka. khule hAtha se mAranA. thAha lenA.ngalistAna kI sone kA mudrA.kuchha kuchha 1. bhigoI huI vastu. http://sanskritdocuments. vishAla 1. adhama.4. gIta.3. dakShiNI desha A 1. shA.. Thosa.2. shokArta.nkha vA dA.adhipati.ghulAva. ArAma denA..2. duHkhI honA. akelA.nirAlA.ghana karanA N 1. pradhAnatA.ghanatA N 1. bhArI.nikAsa.pIDA. shokArta. shIghrakopI. Agneya koNa.pi.kevala 1. vistR^ita.phailAva.2.gaharAI nApanA.nganA.khushAmada yA chApalUsI karanA.2.bittA.sthAna.dhIraja. kabhI kabhI. talA. devakarma.nti. antara 1.vyAkhyA.bhUmi.3.nga.2.n kI jUtI 1.3. chiDachiDAnA.chiDachiDA honA 1. dakShiNI.5.2. kudAlI.3.n.3. gambhIratA 1.eka prakAra kI sajjI soDA 1.2. abhinetAo.4. a.2.2.2.sukumAra.nti 1. kaDavA. udAsa. jagaha.3.sUrya kA 1. akelA. Thosa karanA. thoDe dina kA nivAsa.nba.4.n. dharma sa.joDa honA 1. seja. kholanA.i.TUTaphUTa. buddhi. ghere hue sthAna se senA kA dhAvA 1.adhikatA se.ja.sukumAra banAnA. nishAna. gambhIra.n Adv 1.3.ujADa.nga.kisI kisI samaya me.4.n sAmAjika samatA vAda. kAjala lagAnA. sA.2.narma.dhu.rAjya 1.2. dakShiNa kI ora N 1.2.duHkha. sachchA 1.5. ka.3.3.2. saura. bhajana 1.3.2.kramabaddha karanA. joDa.nirAlA.nIcha. kAjala.3.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. eka prakAra kI machhalI 1.2. miTTI. ekAntavAsI. ghara. jIva.galAva.jamAI 1. eka sAtha rahanA VT 1.

dveSha.bolI.ngArI.2.bAta chIta karanA 1.2. bAla.nkha ba. tamAsha.kai karanA..uDA denA.naShTa karanA.nka. dayAshIla. 1.. kharcha kara DAlanA. 1.kalpanA.2. bhUta preta se sambandha rakhane vAlA. chamakIlA.bIja. kahAnI.ndhI. ativyayI.baira 1.4. lUTa.chhiTakI.sI.makaDA.nDhako ke a. chIranA. english to hindi dictionary .chAlAka. shUla. a.daura.bigADanA.nga.dharma sambandhI. vamana karanA. adhikAra prAnta. muTThI chalAnA 1.2. rokanA.nThanA 1.DAhI 1.darAra. makaDI.mita vyayI. laDanA.2. khapachchI.prAkR^itika 1. pe. bhAShA.ashArIrika.nA N 1. sudR^ishya.kR^ipAlu.nA 1.3.4. hijje karanA. DATa.2. vyApAra.bachAne vAlA.n lage N 1. 1.2.2. takalA.socha. spa. vAk shakti. visheSha rUpa se yA nishchita rUpa se varNana karanA N 1.nja. vaha manuShya jo kisI visheSha viShaya ke adhyayana me.a. N 1. udAsI.bolachAla.ghUmAnA yA ghUmanA.3. 1. sahAyatA karanA.3. sA.chIra.n ke a.sA. chhoDanA.2. jAtIya bhedaka. bolanA. 1. 1.ndhI N 1.phUTa DAlanA 1. lapeTa. chashmA sa. bolane vAlA.akShara vinyAsa.2.judAI 1.nA 1.uchchAraNa karanA.vaktA.chhalakanA.2.alaga karanA.2.vArtAlApa A 1.svabhAva VTI 1.3.praphullita.tyAganA.virodha.2.3..2.phaTa jAnA.n. Adarsha. sAhasI. eka kalpita jantu jisakA sharIra si. lUTanA.2. takhtA. guNa. jala jantuo ke sira kA tela. kAma kI pArI.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.nka se godanA. 1.ngArI. 1.. kAtanA.tamAshabIna A 1.mUka.2.drohI. dekhane vAlA.3. hijje.Upara se dekhane me. bAtachIta.utsAha.adhika bhAva para bechane kI AshA se mAla mola lenA. phADanA.uDAnA.chaTakIlA.luTA denA. 1. hUbahU.jIvita. pAnI yA kIchaDa ke chhI.nA 1.3. khAdya bha. madyasAra.chamaka. dhokhe kA 1.nA N 1. saDAnA. Atmika.nDAra. DATa.kharAba karanA 1.2.nha kA sA aura mu.2. snehI 1.3.3.tIvra. sIDhI kA DaNDA 1.vibhava.phADanA.upAya.chamaka.kama kharcha.nakada rUpayA. nishchita N 1.mudrA 1. shIghratA.shUla. nukIlA.nchadAra.vyAkhyAna.2.4. alpa vyayI.2.uDAU.3.2. bachAnA.nTA. kiphAyata karanA 1.jhagaDanA.jAti.3. anokhA.n yA eka visheSha vyavasAya me. phalIbhUta honA.ntra.ma. visheSha.adhyAtmika.2.maroDa.sateja. malahama lagAne kA aujAra.AtmA. chi.3.sajIva.3. dharatI jo samudra me.visheSha bAta. thUka.chintA A 1. tillI.dhUmadhAma. upanetra.2.3.kShamA karanA. bitAnA.DakaitI.visheSha karake. machhalI yA me.4.tillI. 1.badalI.AkarShaNa.bhAShaNa. jaLI karanA.nba.chashmA A 1.nTA.cha.nDhako. rIDha sambandhI. samudra sokha ikaTThA karanA.ncha. mukke bAjI 1.ndhanA N 1. jaLa bheja denA.sochanA. mohana.haDabaDI.5. bigADa 1.n yA vyavasAya me.chakra.nikAla DAlanA.ghR^iNA karanA.jAmina 130 of 157 2/29/2008 9:15 PM .nA 1.nTA ThokanA. ghumAvadAra lakIra. masAledAra karanA. bhUta.barachhI se mAranA 1. 1.alaga karanA.byaurA 1.dhabbA N 1.visheShataH 1. 1.2.bAta karanA. satyAbhAsa.2. bhAlA mAranA.nA 1. kautuka svA.ghumAvadAra. upayukta N 1. N 1. chinagArI nikalanA. sI.2.nTe uDAnA 1.nA 1.kATanA. chamakanA. sa. bArI se kAma karanA.2. visheSha. rokaDa.vishAla N 1.dhajjI utAranA. apakIrti karanA. svabhAva. masAlA.chupa. jAdU.yukti.lIlA. A 1.nA N 1. sphaTika ke samAna koI khanija padArtha.maNDala. eka visheSha viShaya ke adhyayana me.3. dharmapitA.4.nTe DAlanA.chhAyA.nkA.pe.krodha.dauDa.dhurI.kahanA.2.2.2. pahiye kA ArA. dUsare ke sira khAnA.ndhI 1.naukadAra. judAI DAlanA. visheSha lakShaNa.tApa-tillI. gauraiyA 1. vIrya.3.doSha lagAnA.jhalaka 1. A 1.avyavahArya. pratibhU.chhaDI 1. 1. 1.apavAda karanA 1. ku.chhailA.2.kama.2.2.asAdhAraNa. namUnA. tAtparya.nda karane yA pherane ke pIchhe dikhAI paDe.n achchhA.n laganA Adv 1.nti.nchala. khU.khapAcha VT 1.2. thoDA. chittI.boyAnA 1.benI. bAtachIta.preta.durbala 1. http://sanskritdocuments.2.dhyAnI.3.chhAyA sa. dveShI.2.pavitra.pishAcha. chhAyA.2. namUnA. mInAra.2.n chalI gI ho 1.nDe denA.ngasa. visheSha banAnA.3. sabhApati N 1.nchayI. girA denA yA chhalakAnA.khU.3. kama 1.nba.kama phailA huA.nDe 1.AkShepa.nvArI kanyA.nAsha. 1.bahanA.shikhara.2. bA.nsa. gU.nkocha 1.3.bhaDakIlA.2. madirA. joDanA.dikhAvaTI. naShTa karanA. A 1.ai. vichAra karanA.jagamagAnA 1. 1.asAmAnya. chi.TonA.2. barachhI bhAlA 1.3. kama 1.chhI.rukanA. dveSha karanA.vishAlatA 1. ghAsa kA pattA.html spar N spar VI spare A spare VTI sparing A spark N sparkle N sparkle VI sparrow N sparse A spasm N spatter VT spatula N spawn N spawn VT speak VTI speaker N speakership speaking spear N spear VT special A specialist speciality specialize specially specie N species N specific specification specify VT specimen specious speck N spectacle spectacles spectacular spectator spectral spectre N spectrum speculate speculation speculative speech N speechless speed N speed VTI speedy A spell N spell VTI spelling spence N spend VTI spendthrift sperm N spew VT sphere N sphinx N spice N spice VT spider N spigot N spike N spike VT spiky A spill N spill VTI spin VTI spinal A spindle N spine N spinner N spinster spiral A spire N spirit N spirited spiritual spit N spit VTI spite N spite VT spiteful splash VTI spleen N splendid splendour splice VT splint N splint VT splinter splinter split N split VTI spoil N spoil VTI spoke N sponge VI sponsor N 1. jahAja kA mastUla.2.2.nThana.chhipaTI.varga A 1. khapachchI bA. VT 1.gati.ra. rIDha.akShara vinyAsa karanA. bolatI.avAk. thUkanA. golA.jaLabAja.sAhasa. kAtane vAlA. utAvalA. tamAshe kA.dhAtu. dveSha. chIranA 1. vyaya karanA.nja se dhonA. 1. kIlA. rUpa jo A.2.nha strI kA sA hotA hai. jyoti.varNana.droha.6. ghanA nahI.jIva.prakAra. alpa samaya. chintAvAna. lAbha kI AshA se vyApAra karanA.chihna. vichAra.2.plIhA. kAtane vAlI strI.pada.phADa. chashmA N 1. khapachchI 1.bhAShaNa shakti.mAnasika.5.4.nba. 1. khAsa kara. pratirUpa A 1.3.2.jhalakanA. kA. 1. machhalI yA me.2.nA 1. dayA karanA. 1.kAlpanika.jaLI. bahuta lAbha kI AshA se kiyA huA vyApAra sa.dhUmadhAma kA. bhUta.5.lepanI 1.tuchchha kAma se jInA 1. sikanA. visheShatA. A 1.ngA. makaDI.chiDhanA A 1. akaDa.nDe. pAnI kIchaDa Adi DAlanA. 1. visheSha varNana. 1.kathA. 1. bhA. patalA.bhAvArtha.

lachaka.tAkanA. kala.guptadUta dUra se dekhanA.balavAna stamina N 1.moTA.banda honA stanch VT 1.niShkala.4.jhA.jInA. kala.DAlI.phailanA uchhala.ukasAva aiDa mAranA.TAla lagAnA staff N 1.nTo.Daula.2. ghuDasAla.pAnI jo samudra me..3.tipAI.nganA.4. bedAga. lachakadAra vastu.kikayAnA squeal N 1.nva.ndhanA stable-¬ª¨¦ÑÛÊèÏÛ¨Ìè N 1.DhU.n se sImA bA.milAnA karanA.ai.dAga lagAnA.vyartha vyaya karanA.2. ghAyala karanA stability N 1.aDDA.sthira honA. ghuDasAla.bakanA bhediyA.ha.n DAlanA.nTA.chau. ThappA lagAnA.2.ndhanA.A. Dhera karanA. 1.lAta mAranA.sainiko kA chhoTA jhu.eka shreNI kA a.To.poDhA.dabA denA. squarely Adv 1.6. 1. harA bharA honA. chillAnA.kursI.chittI.2. chitta para a. varga.ThaharAva.aTakAva.nTA. pA. dA.usakAnA. samakoNa nApane kA ya. thamanA. nATA.nTa.pakkA stable N 1.sthira.kholanA.3.paDAva. lachakane kI shakti.jAsUsa.bho. chabUtarA.badanAmI. chamachA.chhoTA jhu. chabUtarA.rukanA stagnation N 1.phIkA. sIDhI.chupake chupake jAnA.pradhAna bala.chorI se jAnA stall N 1.nka. khU. 1. khilaunA.nDA.2.pAyadAra.sthAna.banda ho jAnA.3.aTala.rahanA.2.phailanA.2.abhinaya karanA stage-¸å¤¸èØè N 1.n kA samUha.5.ashvasthAna.besvAda.phusalAvA. gadalA.5.rAshi. samakoNa karanA.nTa.nka. sthira. mailA.Thokara.4. jaLI bolanA.2. bArahasi.machAna. pAlathI squat VI 1. vAyu kA jho.nichoDanA.protsAhana. jahAjo kA beDA squalid A 1.dhIraja.karachhI.bandheja. padachihna. pAnI kA nala.nkita karanA stampede N 1. shAkhA phailAnA. http://sanskritdocuments.manda.TikAU.2. laDanA.bheda lenA.gA.pradarshana ma.ngA stage N 1.nkanA. chhaDI. kirAye kI gADI stagecoach N 1.2.chabUtarA. vadha karanA. jArI honA.jAsUsI karanA.karachhI bhara.njila para staircase N 1.sahArA.kala. rahanA.da.dAga.2.chaukI.prakaTa honA.2. kuchalanA.adhikAra chihna. bhulAvA.svabhAva.pichakAnA.ba.badanAma karanA stainless A 1. ghuDasAla me.nsI.2.nta R^itu.lAra TapakAnA.2.ThaharAU. pashumUtra stale VI 1..2. saphala honA.achala.bichhAnA.pAva se haTAnA.ncha.thAmanA stand N 1.3.purAnA stale N 1. bAsI. banAvaTI. chillAhaTa.ncha.3.jagaha. chillAhaTa. khU.ngashAlA me.jAlI.balI. amerikA kI AdivAsinI patnI.. bhaddA squat N 1.nka lagAnA.3.5.pichakArI chhoDanA stab N 1. moDanA.tAnanA.ntra.2. barAbarI square VTI 1.4.pralobhana.nvAnA square N 1.nka. sA.phUTanA. mana bahalAva.jhagaDA karanA sainya dala. mAnanIya.nkita karanA stamp VT 1.AkAra.suvyavasthita. tIvra chillAhaTa.ThaharanA. khaDA honA.eDa. ra.ncha.hUla.ati kaThora shabda squeak VT 1. dabAva.2. Akasmika bhageDa.luTAnA.nDhanA.nTha.baha nikalanA. prasiddha karanA.ballama.TAla stack VT 1. vargamUla squash N 1. DA.muhara lagAnA.nga.dauDanA 1. sahanA. A 1.2.utsAhana.jamanA. pAlathI mAra kara baiThanA squatter N 1.4.nTA. chhala.2.ngama.nishchalatA stain N 1. gilaharI.nDa. dhamAkA. kho.ThikAnA.dhakkA pahu.nDa.3. N 1.nTI. lambI bhe. jagaha.2. 1. 1.sopAna stake N 1.rukanA.ThiganA. ra. sukumAra.uganA. dhabbA.thamanA.3.2.nka. jAraja ghR^iNA pUrvaka. dharma hetu maraNa.2.nDa squadron N 1.samachaturbhuja.2.kikayAnA squeamish A 1.ndA.nichoDa.asvIkAra karanA.dinI. malinatA.ngrejI saradAra squirrel N 1.naShTa karanA.phaphU.kUkanA.jArI rahanA.guptachara.kuchalanA squint VI 1.n se dekhanA squire N 1.npAnA.uchhAlanA thUkanA.nTha kara chalanA.patA lagAnA.chhApa. pichakArI mAranA. sthAna. dabAnA.samAnatA karanA.nva se pITanA.asvIkAra ghR^iNA karanA.2.jh kUdanA.ndhI squall VI 1.baDAnA.n dikhAnA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.peshAba karanA stalk N 1. aharana stake VT 1.doSha nala. jhukA huA.puShTa.apayasha stain VT 1.TikaTI AdhAra stand VI 1.2. english to hindi dictionary .nkanA.2.rUpa. lachakanA.eka prakAra kA peDa squash VT 1. s standard A 1.bIjAshva stalwart A 1. akaDa kI chAla stalk VI 1.phUTa nikalanA nikAlanA. tirachhA dekhanA.bho. niyata bhAva. dA. dR^iDhatA. chamachA bhara. sthiratA.phUTanA.ThappA kI huI vastu stamp VI 1. 1. ra. kavitA kA stag N 1. chillAnA.n rakhanA yA bA.To. srotA.chApa squeeze VT 1.uchhala.nkA.n phuhAre kI bhA. barAbarI karanA.n kA bhAganA stampede VI 1.toDa denA squat A 1. savAro.mudrA banAnA. akaDa kara chalanA. 1. DagamagAnA. ThIka karanA.2.3.nkA karanA.kUda.uchhalanA.bindu. sIdhA mulAyama AdamI 1.malanA.hichakichAnA stagger VT 1. 1.dR^iDha.susta stagnate VI 1. pracha.sthAyitva stable A 1.apavyayI squander VT 1.masalanA. dhabbA DAlanA. laghusha.2. 1.5. varga karanA.sthiratA. Dara kara sainiko.2.samUha.bedhabbA stair N 1. VT 1. 1.jhUThA. mahAshaya.3.laDakhaDAnA.2.khela kUda dhabbA.2.mahAnubhAva.tulanA karanA. chillAnA.2. sandeha me. shikAra.kIkanA squalor N 1.gandagI squander N 1uDAU. kisI vibhAga ke karmachArI. 1.nchAnA stagnant N 1.chApanA. sthAI sAmya stack N 1. muhara.prakaTa honA. Dhera. bhArIpana se bAta kahanA pAnI kI chhI.avasthA stage VT 1.rukAva. pIchhe haTanA. ghuDasAla me. bhayabhIta hokara bhAganA stanch VI 1. 1.ka.dukAna stallion N 1. binA adhikAra kisI bhUmi para basane vAlA squaw N 1. gupta choTa stab VTI 1.3.chichayAnA.kochanA. thoDI mAtrA khela.nDa.3. kA.3.malina. bahanA.Da.khaDA rahanA.rAra karanA. uDA denA.apravAha. vishrAma sthAna.nti pAnI chhoDanA.suara kI bolI squeal VT 1.chhAnabIna karanA 1. pichakArI.gandA squall N 1.nIrasa.4. kirAye kI gADI stagger VI 1. rokanA. pAnI kI teja dhAra squirt VTI 1.phalA. pada.2.n rahanA stable VT 1.n se nikalanA.kUka.2.4.so.chhoDanA.pIsa DAlanA.2.nDa prayatna nikalanA. nichalI ma. mukhya shakti.sundara. 1.AlasI.strI squeak N 1.3.2.2.kanakhiyo.chikhura squirt N 1. a. banda.tabelA stable VI 1.uchhalanA. shUra.ga.pramANita 131 of 157 2/29/2008 9:15 PM .kUkanA.nTI me.bAjI lagAnA stale A 1.chichayAnA. chhurI mAranA.2.nTha.nva lagAnA.nATaka khelanA. 1. sIDhI.nti uThatA hai phuhAre kI bhA.ndhA.sarAya.Thokara mAranA vega se nikAsa.6. 1. nikalanA.html spoon N spoonful sport N spot N spout N spout VT spray N spread VTI spring N spring VTI spur N spur VTI spurious spurn N spurn VT spurt N spurt VI spurt VT sputter VTI spy N spy VTI squabble squad N 1. basa.nka uThanA. rahane kI shakti stamp N 1. 1.nakachaDhA squeeze N 1.uchhalanA.lAThI.

milAnA.dhuna.nkti stick N 1.n stich N 1. kaDA.sAmagrI. marA paidA huA stillness N 1.mADI starch VT 1. mAla bharAI kA dAma store N 1.Thahara jAnA.nkAnA starvation N 1. sImAnA. galA gho.2.bhagAnA.2.pariNAma.niyama. prakaTa karanA.nka lagAnA stile N 1.pAyatAvA stocky A 1.shAnadAra. godAma me.basAnA stint N 1.nva rakhakara chalate hai stimulant N 1.nja. hoDa.pratiGYA.n still N 1. banda karanA. krodha karanA. rokanA.kuTu.sarakAra state VT 1.adhikatA 132 of 157 2/29/2008 9:15 PM . pakkA.navanA.baToranA.pratiShThA kA chihna star VT 1.koThI.ntra stew VTI 1.chhoTA aura moTA stoic N 1.aTakAva.Da.nba.4.niHshabda still Adv 1.bAta.ndheja karanA.chupachApa.ThaharA huA.malochchhAra stoop VTI 1.3. U. kaTagharA.ntAna.ubhADanA.4.ThikAnA.sthira karanA.chau.bhUkho.2. sadA.2.churAnA steward N 1.chau.2.nIche AnA.3. patharI.nka.kaDA. dhabbA.2.niHshabdatA stilt N 1.2. pUrA stark Adv 1. sthAyitva. Una ityAdi kA dhAgA.rukhA.burA mAnanA.bilkula starling N 1.2. jahAja para kA sevaka stewardess N 1. rela ke Thaharane kI jagaha. hoDa karanA.haurA.n mAla rakhanA.paTarA. kho. chalanA.2.sthira.mUma stink N 1.3.avasthA.ba. kShudhA.nga.( lagabhaga sAta sera) kA baTakh stone VT 1.chha. strI jo jahAja para naukarAnI kA kAma kare.ubhADa.nivedana.sthita karanA stationary A 1.ThaharAva.nchanA still-ÊåÏèÆè A 1.mauna. kalaphadAra.dabAnA.haThI. sImA. bhaNDAra. ai. aiDa. shloka.dhUmadhAma.hATa.3.lAThI.Dhera.haDabaDI stir VTI 1. bahutAyAta. bhUkho.saTanA.TA.bharanA.banda.2.rukhA.nchA.3. jhagaDAlU.nka.Thaharane vAlA. niyata.esTariska. la.nha karakara khaDA ho starch N 1.2.kAmanA. tanA.bujhAnA stigma N 1.nkanA. bhabhakA.udAsI.baTTA lagAnA.se. kaDA yA kaThora karanA yA honA stifle VT 1.3.nirdaya stern N 1.lakaDI.kAga.pauDI still A 1.nkanA startle VT 1.niyama karanA. hilAnA.biThAnA.ncha.3.pAShANa.va.n pA.mUla.pR^iShTha bhAga stethoscope N 1.nDI.ndanA. tArA.jhapaTTA mAranA stop N 1. abhI taka.2.sharta stir N 1. nirdhArita.karkasha.bharatI.3.kahanA stately A 1.nchane kA Dega.kulAba stapler N 1.nTanA stickler N 1.vyavasAyI star N 1.nirA.kau.kuvAsa stink VI 1. shabda se phephaDe kI vyavasthA jAnane kA ya.bandhana.pIDhA.majabUta stiffen VTI 1. pAkhAnA.patAkA.aiDa lagAnA stimulation N 1.pratirodha stopper N 1.padavIbala.kaDA. gumAshtA.shAnta karanA.koShTha. sArikA. ThaharAnA.achala.ngara Adi .ubAlanA.rIti.aTakanA. kula. peTa. bechainI.2. Arambha karanA. DATa.2.chhedanA.nihuranA. ThaharAva. koShAgAra.3.rUkhA stare N 1.TikAnA.kathA.nka mAranA sting VT 1.nchA.ubhADanA.jIno nAmaka dArshanika kA shiShya stoke VTI 1.nkAnA startle VI 1. bhUkhe rahanA starve VT 1. ghUranA.bA.tAro.stIthi station VT 1.bakhiyA stitch VTI 1.usakAnA.chalAnA.masAlA.2. sIvana. Da.2.utkR^iShTa.chaukI.adhIna honA.vyAkhyAna.godAma.4. varNana.jA.majUrI stipulate VI 1. Aga ukasAnA. jahAja yA naukA kA dAhinA bhAga jaba koI manuShya usake sire kI ora mu. ukta bADA lagAnA stocking N 1. chipachipA. jahAja yA nAva kA pichhalA bhAga.2. rAShTra. guThalI.sharta lagAnA.kala.mADI denA starchy A 1.Aga me. tipAI.2.ndhane kI rassI storage N 1.nka start VI 1. bho. gale me lapeTane kA kapaDA.3.nta.2. uttejaka auShadhi stimulate VT 1. tAre toDanA starboard N 1.chaukI.prastara.khI.2.uttejana sting N 1. poDhA. chuAnA.njI.2.nivedana karanA.pattharo se bharA huA.adhikAra.astitva.patharIlA.2. parimANa stint VT 1.nThana.chubhana.nakShatra.kArya karanA.kaThora. mukhyabhAga. adhikAra. vetana. sImA bA.3.TapakAnA.3.rukanA. sthira. phUla ke garbha kesara kA sirA stigmatize VT 1. pada.Dhera lagAnA stockade N 1.AmAshaya.n maranA starve VI 1. TakaTakI. vyApArI. TAIpa joDane kI paTarI stick VTI 1.poDhA.roka.3. jArI honA.TalanA. bairAgI.ukasAnA.pratiGYA karanA stipulation N 1. sthityAtmaka sAmya station N 1.Da.pada.chau.dauDAnA.3. khaDA huA standing N 1. patharIlA.sA.jhaNDA lagA huA daNDa.lagAnA. eka lakaDI jisame.jagaha.2.kala.vishrAma.tara. kaDA.kArindA.nTa kara mAranA.2.pAShANamaya.bhUkha.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. ratna.udAsIna.4.raulA. sIne kA kAma karanA stock N 1.halachala.ukasAnA.jInsa.nkanA.html standard N 1. mukhya.maNi.2. sIDhI.mU..kaDA. rokanA. shAnta. pattharo se mAranA.mainA starry A 1.dashA.DaNThala. sahanA stone A 1.5. shAnti. dhabbA lagAnA.mAranA. kaThora.sTeshana.duHkhAnA stingy A 1.pada.lasalasA stiff A 1.5.mAsika.be. jisake pIchhai.jitendriya.patharAva karanA.kR^ipaNa.rAjya.maunatA.bharAI.2.2.2.prasthAna karanA.vR^itAnta.pramANa.nda staple A 1.bADA jo lakaDiyo. kevala.taula.tathApi.sthira. avasthA.kATanA..2. vishrAma chihna.pratiShThA.ndhanA stipend N 1. rokane vAlA.rAjakAja kushala statical-¬ª¨¦ÑÛÊèÏÛ¨Ìè N 1. sthAna se haTAnA.DaNDA. durgandha denA.bayAna statesman N 1. english to hindi dictionary .ichchhA stomach VT 1.tAka stare VTI 1.3.varNana karanA.dohA.bhaDakanA. sammAna chihna.chhAvanI.virAma stop VTI 1. tisa para bhI.2.nka mAranA.sa.5. durgandha. pU. peDo kI pa.kathana.sitArA. roka. dhIre dhIre ubAla kara pakAnA.arka khI.joDanA.roka.kaThora stone N 1. ubhADa. pAShANamaya.chubhAnA.4.bhaNDArI.chiyA ityAdi.baTTA.ma.DorA.dhImI Aga se pakAnA. jhaNDA.achala.baDA staple N 1.Thaharane kA bala stanza N 1. prasiddha manuShya.haThI. tArAmaya.nsa.n mAranA state N 1.nkA. kalapha.kaThora stool N 1. ga. Da.dasta.2.ThaharAnA stoppage N 1.2.dAba rakhanA.TA. DarAnA. patthara lagAnA yA jaDanA stony A 1.gaurava yukta. ikaTThA karanA.uttejana stimulus N 1.jaThara.4.daramAhA.n lakaDI DAlanA stomach N 1. khaDA hone kA bala.nDA. lobhI.phalA.nda karane vAlA.sampUrNa rUpa se. patthara. DaranA.avarddhamAna.2.n gADa kara banAyA jAtA hai stockade VT 1. chau.vAdI sticky A 1. pada.DasanA.nkanA start VT 1. eka sIdhA khaDA peDa standing A 1.n se bharA huA start N 1. mojA.jhijhakanA.hilAnA.galA gho. kalapha denA. rAjanItiGYa. sthAna. mukhya upaja. dashA.bhaTThI still VT 1. chipakAnA. 14pau.kaDA. prajA. saba. prasthAna.rukAva. usakAnA.nDa . aTaka.ThaharA huA.apragatishIla stern A 1.chau.gaTTA.charaNa. http://sanskritdocuments.nTanA.jArI karanA. tAre ke AkAra kA chihna.nsha. bhaNDAra.aTakAva DAlanA. chhaDI.vishAla statement N 1.nchA.ba.kaThina.nga.utaranA.. upavAsa.sthAyI.misarA.gulUban stock VT 1.varga. chupa karanA.patthara kA banA huA. Age kI ora jhukanA vA jhukAnA.nkanA. ku.phurtI karanA stitch N 1.tAkanA stark A 1.

de mAranA paTakanA.nadI. galI. pAThAgAra.utsAhI.bhADa 1bhaTTI me.2.2. ghuseDanA.chhitarAnA. Thokara khAnA.nsI denA. baTana 1.sarala karanA A 1. ma.n sA.parishrama.bhavana N 1.mahatva 1.bharosA VTI 1.4. akaDakara chalanA.phailAnA.nDArI. balavAna karanA yA honA.2.n AnA.dhArI yA lakIra DAlanA 1.kUDA karakaTa.2. gaDha. na.2. kharA.luDhakanA.2.rukAvaTa.kaNTharu.sunane me.prachaNDa. Thokara. patAkA.3.vIra.bha. prayatna karanA. reshedAra.nkita karanA.kinArA.shakti.lAdanA. mAranA. dhAra bA. vidyAbhyAsa. phA.vidyAbhyAsI.parishramI.videshI.chhAtra.nTI.lUTa lenA 1. laDanA 1.paNDita A 1. chaDhAI.koThA.bojhA.nja 1. sIdhA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. mArane vAlA.ntana.3.sakarA.prayAsa karanA.paTTI.balavA.2.nDa. dhArI banAnA. re.parishrama karanA.pITanA.jora mAranA.R^iju. mehanatI.kruddha honA 1. chittagrAhI. nichoDanA.kAma chhoDane vAlA A 1.bhA.. eka prakAra kI madirA 1.2.galA gho.ma.nta. prakAsha kI kiraNa 1.gi 1. kahanA. ba. pAhuna.ichchhuka 1.3.( maNI Adi se) khachita karanA 1.yA chalanA A 1. bhaTakanA. jiddI.sahalAnA 1. bhaTakA yA bichharA huA pashu.vAtamaya 1. uchita.2.2.ntI para chaDha AnA.bilakula N 1.nga 1.paDhanA.nsA mAranA.2.gIta.3. A.sotsAha. bala.shrutikaThora.mArga bhraShTa.prasAra.vichAra karanA.anUThA.godAma kA mAlika N 1.gaDhanA.krodha me. kalama yA pensila chalAnA. sArasa 1.sojhA. kachaharI kI laDAI. english to hindi dictionary . tAnanA.sachchA 1kaThina udyoga. paribhramaNa.2.nindA. kaShTa. paradeshI. taha.ngamaramara kA chUnA 1. dhArI DAlanA.ndhanA N 1.parishrama. yuddhavidyA.ncha.nTha 1.TapakAnA.pIDA VT 1.ta.nva rakhanA. thapathapAnA.bhUlanA.vichAra.niShkapaTa..niShkapaTa.2.ncha 1.ghUmanA 1.kaThora 1.dhArI. ghara.paDhane kI koTharI 1. sikoDa 1. poDhA karanA.A paDanA. ghoDe.bhaTTI.DorI lagAnA. ai.nikAlanA.ThappA nA.nchanA.lachaka.natthI karanA.adhyayana karanA 1.ImAnadAra kA Adv 1.sutalI. choTa. guNa doSha vyAkhyA.baToranA VI 1.kilA N 1.chauDA khIchanA. tAra chaDhAnA.kaDA.. prabala udyoga.mehamAna VT 1. ati udyoga karanA. chi. yuddhavidyA vishArada N 1. tAra utAranA A 1.nsa lenA kaThina ho 1. bhaNDAra.ThIka ThIka.banAvaTa.vistAra.dR^iDha.lakIra karanA 1. jaDa khodanA.ThIka.2. TA.udyoga karanA. vidyArthI.prayatna 1.nDa.pustakAdhyayana.baddhI se mAranA yA bA. masAle bharanA.kha.pahu.n rakhane kA kamarA.dhyAna denA.yuddhakaushala 1.shUra.sAhasI.sUta 1.lakIra.ai. vastuye. kaThoratA se.2.sa.hAthApAI.pironA.ThU.dhAvA. koDe Adi kI mAra 1.idhara udhara phiranA N 1.nda havA kA.rokanA 1.bhUla. tinakA. tuchchha vastu.2.pakkA karanA A 1.kaThina.ndhI.chhApanA.dhyAna dene vAlA 1.phailAva.relA.ghAsa pAta.ndhaDa.sarala. jhagaDA. moTA.2. lambA Daga.dabAnA. balavAna.kapaDA. dabAva dene vAlA.tAra para chaDhAnA yA chaDhanA 1.raddI 1.ThIka anokhA adbhuta 1.chhilanA.aparichita vyakti.2.gaurava. astarakArI. AvArA phiranA.haThIlA N 1.adbhUta N 1.shvAsavarodha.saDaka. bikheranA.nta lagAnA.pAsa pAsa rakhanA.pAThaka.ThU.n kaDA 1.dabAnA.sIdhA.mAra. koDA lagAnA.2.3.tA.anajAna.luDhaka.anokhA.Avashyaka.nDa.mo.nTI.3.chhAnanA 1. http://sanskritdocuments.aDiyala.2.videshI.vismayakAraka.Apad.4.borasI.saira.kharA. baDhAnA.dhajjI 1.3.ghU.sarala.nga mAranA N 1.nkIrNa.rUpa.jhaNDA. taha jamAnA.rekhA 1. bachchA dene ke liye pAlatU ghoDe ghoDiyo kA jhu. rassI.haTha 1.3. baira. tIra.gashta 1.godAma kA eka kamarA 1.marmabhedI.chUkanA 133 of 157 2/29/2008 9:15 PM . bhaTakA huA.ncha. besura bajAnA 1.2. paTTI. bhageDU 1.chUlhA. banda karanA.2.dabAva.koDA.khU.tA.2.lahara. khU.parishrama karanA.2.khI.bhAra.2.kArIgarI 1.5. kabhI kabhI yA akasmAta milA huA yA dekhA huA 1.jhagaDanA 1.baDA 1.2. galA ghoTanA. antarakArI karanA 1.ndhI yA a.Dhaba. katarana.ndhaDa chalanA.html store-Øå¨×á storekeeper storeroom storey N stork N storm N storm VI storm VT stormy A story VTI stout A stout N stove N stove VT stow VT straddle straight straight straighten straightforward strain N strain VT strait N strand N strand VTI strange A stranger strangle strangulation strap N strap VT strategist strategy stratum N straw N stray A stray N stray VI streak N streak VT stream N stream VTI streamer street N strength strengthen strenuous stress N stretch N stretch VTI stretcher strew VT strict A strictly stricture stride N stride VI strident strife N strike N strike VTI striker N striking string N string VT stringent stringy A strip N strip VT stripe N stripe VT strive VT stroke N stroke VI stroll N stroll VI stronghold structure struggle struggle strum VT strut VI stub N stub VT stubble N stubborn stubbornness stucco N stucco VT stud N stud VT student N studious study N study VTI stuff N stuff VT stuffy A stumble N stumble VI N 1.ndhakara DAlanA. DolI 1.3.jaraba. bala.thUnI. nAkA. khaDA.hoshiyAra. a. hIna karanA.asAdhAraNa.varNana karanA 1.mehanata. bhaTaka. maroDa.bhaTakate phiranA. ghaDI kA shabda. A.jhukAva 1.nDAra ghara. tUphAnI.nTanA.nga phailAkara khaDA honA.nga.phailAnA 1.AkramaNa 1.3. sIdhA.ngIThI.2. jhagaDA. haDatAla.phalA.rAha.n garma karanA 1.laya.haThI.4.nAlA 1.nTha nikAlanA 1.hAtha pheranA.dhajjI. lakIra.ngA karanA.ugratA. kaThora.parata 1.njila. sa.apUrva. bha. kaThora.puAla.chaDhAI karanA 1.nThI.jisame.sakarA mArga. asabAba.kaThina Adv 1. bhUlanA.uDelanA. mailAna.lagAnA.ndhana 1. bahanA N 1. phailAne kA kAma.turanta VT 1.3.3.ThU.khAla udheDanA.nThanA 1. lAchAra karanA. lambe pA.sUtadAra 1.3.galiyArA N 1.a.kapaDe utAranA.jhaTapaTa.DI.jala Damaru madhya 1. paradeshI. jidda.prabhAva. prachaNDa. a. dhArI. rAga.khara 1.durga.tAnanA. dhAra.DorI. jhukAnA. Daula.TukaDA 1.chUka 1. sIdhA karanA.ThokanA.lambe Daga se chalanA A 1.sa. phUla jaDanA.dR^iDha karanA.shatrutA 1.mAla.rokanA N 1.rAra. rassI kA bala. mehanata karanA.baddhI.kAma chhoDanA 1.nThanA.chhIna lenA. jhagaDA.taTa.bakheDA.bhUsA.nketa. dhAvA karanA.bhara denA. ustAdI.baTana jaDanA.godAma N 1. sochanA. DU.chArA A 1.sadamA.

vastu.kATanA 1.rahanA. badala.n sAbuna kA jhAga milA ho. sheSha nikAlanA.2.tIkShNatA.sunna karanA 1.kaTTA 1. vR^iddhi ko roka 1.anantara. shArIrika.n lAnA.nIchA N 1.anukramika.kama honA.2.galA gho. sahAyaka manuShya yA vastu 1. ta. chUsane vAlA.baDappana.vyavakalana. uThAnA. gUDhatA.n karanA 1.jItanA. grAhaka N 1. tIvratA.svIkAra karanA.4. lakaDI kI kalana .3. phailAnA.2.nchAne vAlA N 1.kramAnuyAyI.4.2.3. yatheShTa.nAma denA. astitva.bana AnA.AGYAnukUlatA.sunnapana.achetanatA.DhIlA.nTanA.baDhane na denA 1. jInA.nAsha karane vAlA. chande kI pheharista.dUdha pIne vAlA. jI yA mana ke sambandhI VI 1.nga.tale dharanA.nchA.vashIbhUtatA VT 1. chhoTA. Age rakhanA.rUpaye kI sahAyatA 1.dhamAke se chalanA.nchanA.achchhA prabhAva rakhanA 1.pratiShThA.4.tAtparya.achAnaka.mAla. nikAsa. nIche ho jAnA. sahAyatA karanA.vashyatA.nTI 1. jItanA.nivedana patra denA 1.arthasiddhi.pIchhe se 1.TAla maTola.vasha karanA N 1.harAnA.sahAyaka honA A 1.nalI.vashyatA.chunAva me.nga kA.vasha karanA. nIche kI miTTI N 1.bahAnA. chandA.bavana paDanA.html stump N stump VTI stun VT stunt N stunt VT stupefy VT stupid A stupidity stupor N sturdy A stutter VI style N style VT stylish A suave A subconscious subdivide subdivision subdue VT subject A subject N subject VT subjective subjugate subjugation sublet VT sublime A sublime N sublime VTI submarine submerge submission submissive submit VTI subordinate subordinate subordinate subordination subscribe subscriber subscription subsequent subsequently subside VI subsidiary subsidiary subsidy N subsist VI subsist VT subsistence subsoil N substance substantial substantial substantially substantiate substantive substantive substitute substitute substitution subterfuge subterranean subtle A subtlety subtract subtraction suburb N suburban subversion subversive subvert VT succeed VTI success N successful succession successive successor succinct succour N succour VT succulent succumb VI suck VTI sucker N suction N sudden A suds N sue VI sue VT suffer VTI suffering suffice VTI sufficiency sufficient suffocate suffocation suffrage suffuse VT sugar N 1khU.tIvra buddhi.honA N 1. sahanA. sahAyaka. ugane se rokanA.2.satya.dAla roTI se prasanna.shabda rachanA shailI. chhalI. mIThA.dhanavAna N 1. kirAye para liye hue ko kirAye para uThAnA 1.hakalAnA 1. dhUrtatA.manabhAvanA. chusAva.madada 1. upA.. dukha bhoganA. dabanA.asala me.dikhAvaTI 1.pashchAt kAlika Adv 1.sattA denA A 1. galA ghuTanA.svavasha karanA.vinAsha karanA. ulaTAva.ntavartI. pAnI jisame.ulaTanA 1.kramAgata N 1.chhoTA.sA. chandA denA.vAstavika N 1. adhIna karanA.Ayatta.pramANita karanA.puShTa. AGYAkArI.vyAmoha.parAjaya karanA 1.prArabdhavAna.vipatti me. sa.uttaragAmI.baiThanA. sahAyatA. rAjanaitika. english to hindi dictionary . pratinidhI.chhAnA 1.badalA. rasabharA.pAtra banAnA.upakalpana.madhura.nsa rokanA. shakkara.4. jIvikA.pratibhAga.3.nga hA.uttama shailI.paryAptatA.chApalUsI 134 of 157 2/29/2008 9:15 PM .bahuta honA.mahatva VTI 1.acheta N 1.n karanA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. astitva. sahAyatA. Avashyaka padArtha Adv 1.rasIlA. U. adhInatA.kaShTa uThAnA.kaThina. damakala kI DATa.madadagAra.jaDatA.nsha.kahanA 1.mUla. chUsanA.kR^itArtha.roTI kapaDA denA N 1.baDA.prasthAna me. jItanA.anya sthAna me.pashchAdgAmI.sokhanevAlA. ulaTa denA. tIvra.nGYA.ntuShTa karanA.mUrkha.2.yatheShTa honA. uttama viShaya. mahAnubhAvatA.gaurava.apanA nAma likhakara svIkAra karanA.2.utaranA.nchAva 1.siddha honA. viShaya.shAnti.khonA. shailI.susta..girAnA.sAra.chAlAka. upayukta honA.adhIna karanA.vidhva.2.kR^itakR^ityatA A 1.adhIna.2.vastu.va. yogya VT 1. pichakArI.3.badalanA.. prajA 1.basa honA. DagamagA kara chalanA. sheSha nikAlanA.kuTilatA VT 1.manda mati yA nirbuddhi karanA 1.silAI. uttarAdhikArI.nAlisha karanA 1. dhanI.utkR^iShTa karanA.prasanna N 1.vastuta:.2.nAma N 1.3.sa.jimmedAra. mandatA. upAya.sugama. sA.chAla.balavAna.prasa.paryApta mAtrA A 1.satyatA.bhUmi ke nIche kA 1. mUrchhA. pIchhe AnA vA honA.Apatti 1. padavI denA.n sthita N 1. dUsare ke sthAna me.eka vastu jo dUsare ke Thaura rakkhI jAya VT 1.pratibhAga karanA N 1. bhAgo ke bhAga karanA.ntavAsI.sattA.nirvAha karanA 1. mUla.khA.2.paramparA.adhIna honA.pratyAhAra.sira jhukAnA 1.padArtha.nsakArI 1.tIkShNa.mUrkhatA.n vakIla kA nivedana A 1.gula karanA N 1.sUkShmatA.adhIna.banA ThanA.jaLa.syAnApanna.vijaya.moTA.khI. ulaTa dene vAlA.paryApta.uttarAdhikArI honA. yogyatA.n rakhanA N 1.chAlAkI. uttarAdhikAra A 1. kachaharI me.vashavartI 1.adhInatA.vasha karanA.daNDa pAnA N 1.bhAShA shailI.bAda kA. nyAyAlaya me. karttA.DhAnA.sadhAnA.3.uttama.khi.duHkha.5.pU. pramANa se siddha karanA.ghaTAnA.prAchurya.grAhaka ban N 1. mUrchhita karanA.n voTa dene kA adhikAra.nTa kara mAra DAlanA.nkanA 1.paryAptanA. kaDA.vivasha.2.upA.pashchAt. saphala.laghu.vashIbhUta honA. adhIna manuShya VT 1. shvAsa-rodha se mR^ityu N 1. pUrNatA. vAstavika. anukrama.2.2. pramANIkaraNa.lekhana paddhati.sochane vAlA.kR^itArthatA.3. pIchhe Ane vAlA. dhUpa ghaDI kI suI. agnidvArA uDAnA N 1.4.utkR^iShTa 1.upa nagara me.aGYAnatA 1. saphala honA.paramparAgata.Thosa. saphalatA.ghaTAnA.kShaya A 1.yatheShTatA.nchA karanA.2.upayukta.paravashatA.kapaTI N 1. U. viShaya.akasmAta hone vAlA 1.sAbuna kA jhAga 1.2.kATanA N 1.basa. kama chetana VT 1. http://sanskritdocuments. bAda me. aTaka yA rukakara bolanA.bhojana 1. bujhAnA.honA. mAna lenA A 1.3.kaShTa jhelanA. vArShika mUlya A 1.harA denA.ruchira A 1. choTa se acheta karanA. DI. hastAkShara karanA.3.vasha me. manda.2.vAstavika padArtha. gUDha.pAtra 1. Akasmika.amukhya.sarasa 1.kramAnusArI.nsa kI rUkAvaTa.AGYA vA paravAnagI denA.varNana.bhAgyavAnI.nAshakara.nAsha.nagara prAnta. khilAnA. sAkShya 1.adhIna.bharanA.nDa.bAharI bhAga.n sahAyatA karanA.DubAnA N 1.sthAnApanna karanA N 1.nsa chaDhAnA 1.sA.chhala.parAjita karanA N 1.achambhA 1.ThaharanA.dhokhA A 1. eka prakAra kI machhalI 1.2. adhIna karanA.hilAnA.2. hastAkShara karanA.dhana.3.2.upapura.nsa. bhUmyantargata.achchhI shabda rachanA 1. adhIna karanA.3.n VT 1.bahuta. DubakI mAranA.njI.n rakhanA.prakAsha me. padavI. kaShTa.avistIrNa. prachalita.adhIna honA. lagAtAra kA.2.pIDA. mUlata:. 1.sUkShma.misa. mana.( dUdha) pInA. mIThI mIThI bAte.haTTA.pratishAkhA 1. anumati denA.sthira karanA. chhoTAI.5.daba.nga.dhUrta.pIDhI.nkShipta 1.dhva. svAdhIna.vArisa A 1.naye Dha.nta A 1.2.2. galA gho. AGYA pUrI karanA.nga.pratinidhI denA.uttama karanA. sa. prabhAga. sAmAna pahu.n nAlisha karanA. vikeTa girAnA.pichhalA. abhiyoga chalAnA.vasha honA.ekAekI.sokha lenA.astitva sUchaka.upA.chInI.sAmAna A 1.2.dhImA paDanA A 1.2.vivasha karanA A 1.

anugAmI.nta vishvAsI. ukta kara lagAnA 135 of 157 2/29/2008 9:15 PM .2.shreShTha 1.jalatA huA. garmI.thoDA.musalamAna bAdashAha N 1. chorI kA.nyUnatApUraNa.thoDe rUpa me.yAchaka.Aditya.sAra. sUrya sA chamakIlA.bhora 1.alaga karanA N 1.nkShipta.gherAva. adhyakSha.aghAvanA 1.nsha N 1. Ashcharya.dR^iDha.jarrAhI yA shastra vaidyaka kA 1.tara~Nga. bharanA.vinaya patra.nsanA N 1.dhUpa dikhAnA 1.2. prasannatA 1. sultAna. udAsa. vivAhArthI 1. manuShya kI shakti se Upara.phabanA. jyeShTha. atirikta kara 1. sujhAne yA jatAne vAlA. nishchita.2.Upara se dekhanA.dhUpa.sUchanA. dR^iShTi rakhanA.sA.aphasara N 1.duHkhada 1. adhika khilAnA..bulA bhe.nchaya karanA Adv 1.baDha jAnA 1.nDa denA.3. dhUpa me.Tekana.krAntivAna A 1.nivedana patra dene vAlA.pradhAnatA. bulAnA.n mithyA vichAro se bharA huA.shikhara.3.anumati.3. sa.2.nkShepa.html sugar VI sugary A suggest VT suggestion suggestive suicide N suit N suit VTI suitability suitable suite N suitor N sullen A sully VTI sultan N sultanate sultry A sum N sum VT summarily summarize summary A summary N summation summer N summit N summon VT summons N sun N sun VI sun VT sunbeam N sunlight sunny A sunrise N sunset N sunshine superb A superficial superhuman superimpose superior superior superiority superlative superlative supersede superstition superstitious superstructure supervise supervision supervisor supper N supplant supple A supplement supplement supplementary supplier supply N supply VT support N support VT supporter suppose VTI supposition suppress suppression supremacy supreme A sure A surely Adv surety N surf N surface N surfeit N surfeit VT surge N surge VT surgeon N surgery N surgical surly A surmise N surmise VI surmount surname N surname VT surpass VT surplus N surprise surprise surrender surreptitious surrogate surround surroundings surtax N surtax VT 1. udAsa.juTAne vAlA 1.rakShA..mukadamA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.surakShita 1.sacha. ati.yogya honA vA karanA. chAro ora kI vastuye.kusa. baDA achchhA.nka lagAnA.joDanA. mahatva.Upara jAnA.shastra vaidya.sambhAlanA.chInI se mIThA kiyA huA.yogya.pUraka N 1.dekhabhAla karane vAlA 1. bhAvanA karanA.saradAra.jaLI kA 1. http://sanskritdocuments.uttamattara.sUrya kA prakAsha. UparI. samudAya.anukUla.suvidhA A 1. sa.khulAsA kahanA. mIThI mIThI bAte karanA 1. tAsha kA ra.batAnA. pratinidhI. anumAna. adhika U.sujhAnA N 1.byAlU VT 1.sammana.bhartI 1.achambhA.utkR^iShTa ho jAnA.a.garmI.manuShyatva se adhika. sahArA denA.milAnA A 1.AsamAnI.ndha vishvAsI N 1.talabI.n.vyavahAra. sahArA.hilakorA mAranA 1. AtmaghAta.AtmaghAtaka 1.n DAla denA.sahArA denevAlA.nketa bheda A 1.rasada.gupta prastAva. dabAnA.n~NgI.njaka.anumAna karanA.chetAnA.sochanA.chhipAva N 1. bADA lagAnA. shalya vaidya. AtmasamarpaNa karanA.jIvikA. bharanA.bAharI.vasha honA.dharAtala.surakShita rUpa se. bhavana. chhala se nikAla denA.2.sau.pAlanA. prashna 1.abhiyoga.khambhA 1.rakShA karanA. saltanata.denA. mithyAdharmI. sa.ThIka. choTI.sahAyatA.sandeha 1.garamI kA mausama.sammana jArI karanA 1. sa. bulAvA. sUryodaya.sAnanA 1.n.shastra vaidyaka.uThAnA.nda karane vAlA.padavI 1.parityAga karanA. sAmagrI.alabattA.nirIkShaNa N 1.aTArI VI 1.kalpanA.sandeha karanA.sArA. phUlanA.lachIlA.prabandha karanevAlA. dhUpa.kalpanA karanA.baDhiyA N 1.achala. komala.baDA. lahara.damana.njha N 1.gA.ekAeka ghabarAhaTa VT 1.sarasarI tora para VT 1.ajIrNa.prabandha karanA.susta.2.hAtha khI.dUShita karanA.shreShThatA. kalpanA karanA.2.sa.dR^iDhatA pUrvaka 1.baDAI.Atma hatyA.andha vishvAsa.rUkhA. dene vAlA. chhipAnA N 1.( dUsare kA) sthAna lenA.atirekanA.bAhya bhAga 1.phabatA huA 1.chho.bAharI dashA yA paristhiti 1.nkShepa karanA.acharaja.sAmAna.mithyA dharma.nirIkShaNa karanA N 1.kushalatA.nirIkShaka.Adhipatya.pahanA.jhagaDA.nAyaba VT 1. mithyA A 1.dekhabhAla. vaha kamarA vA koThI jisame shastra vaidya apane rogiyo ko dekhatA hai A 1.dharma viShaya me. miThAI pasa.nkShepa me.shreShThatara.bhAvanA.n rakhanA.nchAI 1.nyUnatA-pUraka. sa.nchA. jaDa khodanA 1.baDA.sAra nikAlanA.nkShepa.sunamya.joDA.narama. abhiyoktA.churAyA.bachata.sAra.shastra vidyA.sUchaka 1.joDa.sa.hilora 1.daivika.npa denA.ghabarA denA VT 1. nishchaya. nAlisha. joDa lagAnA. adhika.adhika honA 1.uttama.uchita. shreNI.garma 1.vismaya. ThIka.dekhabhAla karanA. achambhe me.atya. UparI bhAga. adhikatA.atyanta N 1.2.pR^iShTha.asabhya.sahAyaka.sa.Alambana.jarrAhI. shalya. joDa lagAne vAlA 1.amAnuShI VT 1. sUrya kI kiraNa N 1.nketa karanA.2.3. sUryAsta. rAta kA bhojana. paryAptatA.tR^ipti 1.rokanA.nkShepa me.samApti. yogyatA.bahama.pratApavAna.jatAnA.anumAna karanA. sha~NkA.uShNa.ati vishvAsa. kisI kA sthAna lenA.2. kulanAma se pukAranA 1. parama.chiDachiDA 1.tUphAnI 1. jamAnatadAra.roka. nirvAta.aTakala VT 1.atirikta bhAga N 1.anumAna.sa.2.milanA.nga 1. anumati yA rAya denA.rakShaka 1. kula 1.adhIna N 1.pradhAnatA.himAyatI.ittilA 1.kaThora. sUrya kI jyoti.Ashaya.avashya.U.prastAva karanA. sambhAlane vAlA.shreShThatama.2.khA.jAlI N 1.nskAra. pAganA. joDa lagAnA.shreShTha.chhala se kiyA huA.2. gherA.parama. dhUpa.baDha jAnA.sheSha.sultAna kA adhikAra yA adhikAra kShetra 1.miShThAna priya 1.ncha lenA.poShaNa.4.kala. chInI sadR^isha.mAnanA N 1. nishchita karake.2.vAdI.vya.njanA.haTAnA.2.2. kisI aura vastu para rakhanA A 1. sarvotkR^iShTa.n prakaTa karanA 1.hAra mAnanA A 1.2.phunagI.baDhatI.2. shreShThatA.jarrAha 1. sUrya.mahAn. grIShma R^itu. kulanAma.samUha. mailA karanA.ghAma 1.sarasarI.nkShepa kA.kachchA A 1. english to hindi dictionary .sa.sUraja. shalya sambandhI.yakAyaka A paDanA.mUla. lahara.mahAna.sheShapUraNa VT 1. samarthana karanA N 1.sa~NgI 1.sa.alaukika.pradhAna. parama shreNI VT 1.gheranA.aTakala. ThIka honA yA karanA.akasmAta A jAnA yA A paDanA.n.parivesha.ghunnA.tara~Nga 1.juTAnA 1.2..chhichhalA. ati bhakti.jhUThA mata. haThI.pUrA karanA.pramukhatA 1. dabAva.damana karanA. vivAhArtha strI upAsanA.mAna lenA N 1. jhUThA vishvAsa. jItanA.shreShTha.2.anukUlatA A 1. prabandha.parAsta karanA. dayA karanA.Atapa 1.anukUla honA.sahAyatA karanA. dhUpa khAnA 1.joDanA.nDa milAnA. rAya.parAjita karanA.lahara mAranA. baDha chalanA. bhAvanA karanA.dikhAU. parishiShTa.garma aura behavA.uThA denA.pratibhU 1.thoDe me.sha~NkA karanA VT 1.ghAma.kapaDA nA.

svara kA milAna.jIvikA.2. 1.nTA.2.sha~NkA.shIghragAmI baDA ghU.kaDI. haTAnA 1patalUna kA phItA.yuddha 1.n kA jhu.4. anukampA.nketa prayoga.nketa se prakaTa karanA.nvAra.narma.roka rakhanA.phailAnA.bava.prabhutA.nirIkShaNa.DolAnA.bijalI jalAne kA baTana chhaDI yA be.jhUlanA.samAja. 1.shuddhAkAra.3.nApanA 1.sandeha. sUchaka.dayA.mAra herApherI karanA madhumakkhiyo.2. bhUmi kA uThAna.nketa.paryAya 1.lakShaNa yA chihna se prakaTa karanA.ghUmanA dhokhA.charavAhA. 1.nrakalI mUrchhA mUrchhA AnA.ndhita.eka prakAra kI UnI ga. ruchikara.2.phailAnA.dhasAU rAjaha.nkShepa. 1. jIvita rahanA.koDA mAranA chakkara.2.sandeha shIla.2.sa.dhva.pairanA.gilaTI jhulasanA.dhasAna palaTa denA.nta se mAranA.2. milAvaTa.samapramANa 1.uShNatA se pIDita karanA yA honA bhaTakAva. 1. N N 1. 1.AhAra.5.4.nga.kisI manuShya kI mR^ityu ke pashchAta taka jInA. sugandha. 1. 1.Adhipatya hilAnA.manohara.nkanA tairanA.n 1.la.2.paryAyavAchI 1. sainika shakti.TA.kShetramApaka.sahAnubhUti karane vAlA. lapeTa. 1. grAmINa navayuvaka abAbIla.3. N N 1. dUra kara denA.va~nchaka Thaga lenA.nkanA.ngraha vAkyavinyAsa.madhura.avishvAsa 1.nDa. chihna yA lakShaNa ke anusAra.eka prakAra kI sa.vichalanA.bahA le jAnA.sumela.bodhaka 1.Thaga.6.nDa.nkaTa me.jhukanA. 1.nirIkShaNa. 1.patalUna bA.ghe.akaDanA.mApana.ndhane kA patalUna yA tasmA 1. 1.4. 1.2. 1. 1. jaLI se chalanA.suDaula. rAjya karanA.pasanda.utAranA. jhADU dene vAlA.chakkara denA yA ghumAnA chhaDI.nyoga 1.buhAra.gaDariyA.sahanA. jhelanA.roka.chhailA banA huA phUlana. parishrama karanA. poShaNa. 1.ngalI ga.vartamAna rahanA 1.laThiyAnA.DhakosanA tairanA. bachA huA manuShya.nganA.3. N 1.daladalI.tara.shapatha se varNana karanA pasInA. 1.bhau. 1.sarakArI aphasara jo kAmo ko dekhatA hai. N A N A N N 1.komala.sveda.Dhakosa baDe ghU.2.talavAra.be. N 1. 1. dabAva DAlanA. suga.2. laDAI. rela ghumAne kI kaichI. jisako pasInA AtA ho.2. anishchaya.3.phailAva.jhukanA shapatha denA.2. khopaDI kA joDa DI. eka prakAra kA shalagama jhADa.avalamba sIvana.2.poShaNa karanA.n kA ikaTThe hokara chhatte se nikala jAnA.shaka karanA laTakAnA.havA bharanA. N 1.2. 1.bahAva. shabdA.bachI huI vastu kisI manuShya ke pIchhe taka jAte rahanA.2.va. eka baDA DA.2.sa.sa.4. 1.nsha.n DAla denA daladala se bharA huA.nsa.vichalana ghUmanA.lahara mAranA khUba mAranA. 1.roka.dera 1.njI.prasAra. 1. saDaka kI dhUmadhAma yA ThATha se jAnA.baDha kara bolanA phulAnA.bahanA.garmI pichakArI pichakArI denA 136 of 157 2/29/2008 9:15 PM .saradArI karanA. 1.nTa le.shakkI.3.laharAnA. priya pAtra mIThA karanA yA honA.phulAva.namra karanA yA honA 1.thoDe dina ke liye rUkAvaTa 1.nga hA. suDaulapana.ghumAva. 1. galA. jhukAnA.komala sandeha kA pAtra.ekArthaka. 1.nyoga.vilamba.ekArthapada.4.uDA le jAnA.sahArA denA.pratADanA.baDhAnA. english to hindi dictionary .DolanA.jA.shIghra pAra kara jAnA chInI kA . 1.chAha nigalanA. nAsha.vegavata.yAra.sa.2.sIdhI rAha se phira jAnA.teja. nApane vAlA. 1.pasInA lAnA.laTakanA.nkA. sandeha karanA. machhalI kA phu.vyAkaraNa kA kha.hilakorA mAranA.jaLI karane vAlA. sa. svicha.n isa viShaya kA varNana ho 1. 1.3. 1. 1.miThAI.upashabda.6.jhapaTTA mAranA khaDga. 1. lahara.muDanA utAvalA.5.4. 1.daNDa denA. bA. rAjya.vahamI thAmanA. svAda. 1.siddha karanA 1.nchaka sUara.n sa.3..jhUlAnA.2. tejI se gujara jAnA jhADanA.lahara mAranA.ngIta rachanA roga kA lakShaNa. 1. A N 1.laTakAva.duvidhA. 1. 1.eka shabda kA utanA bhAga jitanA ki eka bAra me. kuchha samaya ke liye na rahane denA.nkA karanA.acheta honA jhapaTTA jhapaTa lenA. 1. N 1.sAra-sa.2.dauDa.avayava sa.shUkara hilanA.nsa.pasInA lAne vAlA pasIne me DUbA huA.jamAva madhumakkhiyo. premapAtra.lapeTanA hilAva.sahAnubhUti.nDara pAnI kA chakkara mAranA.saraveyara 1.ghumAnA. chakarAnA. tAjA.chaukasI.2.lIlanA.n bolA jAya ja. N 1.tarasa.2.madhuratA. 1.dhokhA dekara lenA 1.paTTI paTTI bA.buhAra. upada.7.dharmasabhA samAnArthaka shabda. 1. dhokhA dene vAlA.adhikAra.pI lenA daladala.paimAisha karanA.2. 1.avishvAsa kA pAtra sandeha karanA.hilAnA.html surveillance survey N survey VT surveyor survival survive VT survivor susceptible suspect N suspect VT suspend VTI suspender suspense suspension suspicion suspicious sustain VT sustenance suture N swagger VTI swain N swallow N swallow VT swamp N swamp VT swampy A swan N swap N swap VT swarm N swarm VI swath N swathe VT sway N sway VTI swear VTI sweat N sweat VTI sweater N sweaty A swede N sweep N sweep VI sweep VT sweet A sweet N sweeten VTI sweetheart swell A swell N swell VI swell VT swelling swelter VTI swerve N swerve VI swift A swig N swig VTI swim N swim VTI swindle N swindle VT swindler swine N swing VTI swinge VT swirl N swirl VTI switch N switch VT swivel N swoon N swoon VI swoop N swoop VTI sword N syllable sylvan A sylvan N symbol N symbol VTI symbolism symmetrical symmetry sympathetic sympathy symphony symptom N symptomatic synagogue synod N synonym N synonymous synopsis syntax N synthesis syphilis syringe N syringe VI N 1. sandehI.bijalI pheranA kuNDA.sha.nchanA. pramANita karanA.AvekShaNa dekha. sUjana. 1.2. rokanA.nsha.3. 1. 1. 1.bhaTaka jAnA. 1.sadR^isha honA 1.2.khA jAnA. rela ko kai.Tahala karanA sveTara. http://sanskritdocuments.2. ikaTThA honA.pratirUpa chihna dikhAnA.baDhanA.bhalA. samUha.sauShThava 1. parishrama pasInA AnA. 1.AkAra yA dhvani kI vR^iddhi.mR^idu mIThI vastu.3.jo kisI ke pIchhe taka jItA rahe.uThAnA.sUjanA. 1.nta.prabhAva.ndhanA.priyatama.2.sUara kA bachchA.nvedanA 1.bharama karanA.pyArA sUjA huA.chihna samUha 1.buhAranA.khaTakA.2. susvara. parishramI svIDana desha kA nivAsI.ndira sabhA.priyA.madhura karanA yA honA. N A 1.nchI se ghumAnA.sandeha.premI.nDa jisame. uttara jIvana.ghumAva. N N N N A 1.nAva ulaTa denA.aTakA rakhanA.lakShaNa. 1. 1. 1.pAlanA. svara samatA. A N 1.sajAdhajA.nakashA dekhanA.bhIDa lagAnA kATI ghAsa kI lakIra.nApa.2.3.saugandha khAnA..shaka. shuddharUpa.grahaNIya.adhika karanA 1. samAnArthaka.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. uttarajIvI.nhAra yA nAsha.sUjana. svIkAra karanA. sundara.lakShaNa 1. 1.chihna. Thaga. rakhavAlI.nirakhanA. sa.baDabaDAnA kisAna.TA.ngatAvayava.bhIDa. grahaNashIla.3. 1.chhala. yuddha me.dehAtI chihna.anurUpa honA. 1.nTa se pInA.bhArI sa.4.battakha choTa. 1. samaduHkhI.mIThA. laTakAva. 1.ngara ke Asa pAsa muDanA yA phira jAnA.avalokana. 1. yahUdiyo kI eka sabhA yA unakA ma.sa. 1. 1..dayAlu 1. 1.jIvita rahanA.jhulAnA.nkA sajAdhajA manuShya phUlanA. 1.

chAturya.4.sIThA. tambU.2.svAda.Dholaka.meve kA samosA 1. jahAja yA naukA ke rasse 1.tiraskAra.nka.upAya.nkita karanA. mohinI. bhaDakIlA.kAma lenA.2.2.ndhI.DerA. DhIlA.chupa.nipuNatA. khAnA.hAtha DAlanA.mAnasI.paTarI.nchha.2.jAnanA. sparsha yogya 1.buddhimAna N "1. paTTI. charabI se chikanA karanA 1.chitra 1.takhtI 1. bAtUnI. dhAraNa karanA.pAlatU banAnA.nvalA.kaDavA.prabandha.shulka 1.pAlatU. kala.2. eka prakAra kA pariNAma yA mudrA.vasha karanA. pIlA bhUrA ra.2.karAdhIna 137 of 157 2/29/2008 9:15 PM .3. kramAnusArI. jahAja yA naukA kA mArga 1.kaushala 1. TA.kapaTa praba. chhoTI momabattI.AsvAdana karanA. Tai.dhabbA 1. DhAla.nka lagAnA. sAhasahIna 1.vilambI 1. bakabaka karanA A 1.vAhyashobhana. meja para bichhAne kA kapaDA.meda 1. thoDe dina Thaharane kA sthAna. kala.nka 1.ma. niyata kAma niyukta karanA. rAjakara.sUkShma vichAra. alpa bhAShI.paTTI 1. chithaDA.niyamAnusAra.nganA 1.paTiyA.2. kapaDA jisame chitra bane ho.sambhAShaNa.manda.sIdhA.nka 1.bhUrA honA 1.nsAnA 1. vasA. tarka karanA. anubhava karanA. bhojana denA N 1. khaTThA.bhojana 1.majA lenA.nba. achchhI dashA me.nga VT 1.Taiksa.chupa. battI kI roshanI 1. grahaNa.ndha karanA.kaushala yukta A 1. nindA karanA.2.html syrup N system N systematic systematically t N tab N tabernacle table N table VT table-¸èÑå½èØè tableau N tablet N tabor N tabulate tacit A taciturn tack N tack VI tack VT tackle N tackle VT tact N tactic N tactile A tag N tag VT tail A tail N tailor N taint N taint VTI take VT taking A taking N tale N talent N talented talisman talk N talk VT talkative tallow N tallow VT tally N talon N tambourine tame A tame VT tamper VT tan N tan VTI tandem N tang N tangible tangible tangle N tangle VI tangle VT tank N tap N tap VI tap VT tape N taper N taper VI tapestry tar N tar VT tardy A target N tariff N tarnish N tarnish VTI tart A tart N tartan N tartar N task N task VT taskmaster tassel N taste N taste VTI tasteful tasteless tasty A tatter N tatter VT tattoo N tattoo VTI taunt N taunt VT taut A tavern N tawdry A tawny A tax N tax VT tax-ÈÍáÏè taxable A 1.2.kaThora 1.nTiyA. naukA kA pavana ke sAtha chalanA 1.chiTa 1.nda paDanA 1.3.lenA.tambUrA. chhedanA.shunDAkAra honA N 1.tAlAba. gappa.upAkhyAna. rAla.mailA. mandira.buddhi.thopI. rIti.beDhaba 1.nsa jAnA 1.shakti. parishrama 1.shulka sUchI 1. jAdU.gupta vyavahAra rakhanA.ngata vastu 1.balavinyAsa.2. nakashA yA sUchI patra banAnA 1.kathA.vArtAlApa. pIpe se sharAba khIchane kI nalI 1.jUtA bA. sAdhanA.khAla ko pakAnA.nka 1.bAkAyadA 1. kasA huA.yathAkrama. bolachAla.nga 1. nindA.niyukta karma.3.sparsha rekhA kI dishA me.ndhanA.jo chhUne se jAna paDe.mailA karanA. kisI ke upayukta banAyI huI vastu. sparsha rekhA sa.2.kaThina.bojha DAlanA N 1. mailApana. thapathapAnA.nda.2.pakAyA jAnA. darajI 1.ngula N 1. kara yogya. chitra.thAmanA. dA. kha~njarI. nAvika.nTA.phADanA 1.2. a.kara lagAne yogya.nga 1. satya.cha. ginatI.kala.visheShataH bhojana ke samaya 1. mauna.vAstavika 1.bhajanAlaya 1..2.vArtAlApa karanA.niyamashIla.ta. sAthI 1.2.kala.chipakA. http://sanskritdocuments. kuchha nirdiShTa uttarAdhikAriyo me. dhabbA DAlanA.lakShya.2.adhIna.mahasUla lagAnA.nikharnAmA.sarAya 1.ngrejI varNamAlA kA eka akShara.saDana. kara dene vAlA 1.bAtachIta. ulajhana.mR^ida. besvAda. godanA.5. pATha. nar 1.sarovara.tAnA denA.laTakana 1.dUShaNa. phala kI banI huI chhoTI pUrI.guNa.laTa 1. pichhalA yA nIche kA bhAga. sUchIpatra yA pheharista banAnA.lekhA 1. pheharista. guNavAna.n dUsarI se A jAye.ngI kA bhAvapatra. koI tuchchha joDI huI vastu 1. chheDanA.3. bAtachIta karanA. tasvIra.n parimita sampatti 1.2.hAtha lagAnA 1.2..chhoTA kA.abhiruchi.gandagI.nakshA.sAraNI. svAdapUrNa. shailI.nta kI maila.4.pAlanA.yathAkrama.nta khode gaye ho. svAda.ruchikara.ndanA.3.n 1.2.2.Daula.nIrasa.tUShNA. ulajha jAnA.ndhalA honA.jisa para kara lagAyA jA sake.ntra. pAnA.AkShepa 1.burA bhalA kahanA 1.krama. AsvAdana.ma.6. samAchAra.niHshabda A 1. ulajhAnA. UnI chArakhAnedAra kapaDA 1.dhImA.eka Daula kA Adv 1.n N 1.dhajjI. pariNAma.pha.pIlA bhUrA 1. shikArI pakShI kA nakha.mehanata lenA. baDA bartana yA hauja.bakavAdI. svAda lenA.achchhA 1. TI akShara ke AkAra kI vastu 1.n 1. madirA kI talachhaTa.kartavya.dIrghasUtrI.teja namaka jo sharAba ke nIche jama jAtA hai.mahasUla.sapha.mallAha 1.2.dhu.ncha. sharAba khAnA. dhabbA. rAla lagAnA 1.kevaTa.sa.phIkA 1. rassI ke kinAre para kisI dhAtu kI ghuNDI.lenA.guNa A 1. tabalA.5. ghoDe kI sAjanA 1.4. chu.4.pasa. sparsha yogya.thappaDa.dhAgA. kAma.tAnA. pAla kI rassI.cha.nishAnA 1.ThokanA 1.kAma denA.chakhanA.2.kAma lene vAlA 1.nga 1.bahubhAShI 1. pIlA sA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.jhelanA A 1.aphavAha 1. kara lagAnA.2.DorI. mA. sharabata 1.pokharA.2.dAga.ndhane kA phItA N 1. lakaDI jisa para ginatI ke liye dA. kArya niyukta karane vAlA.sambhAShaNa karanA.3. khaTakhaTAnA 1. thapathapAhaTa.bahuta tanA huA yA phailA huA.pU.dhAraNa. kramAnusAra.pha. gudanA lagAnA. uttejanA 1.paddhati.2.gudaDA.yantra" 1.duma.phala.rAjasva.nkanA 1.khemA. mohanA.praNAlI A 1. bA.2.) A 1.sharIra ko godanA 1.sUchIpatra.dikhalAvaTI. bhArI vastuo ko chaDhAne utArane kA ya.3.3.2..manohara.susvAda.svAdiShTa.2. chIra DAlanA. rAta ko tambUra kA shabda jisako sunakara sainika apane apane sthAna para chale jAte hai.charabI.paTiyA. TamaTama gADI 1.2. chamaDe ko kamAnA.phu.mailA karanA.bakkI. chiDachiDA manuShya. vyUharachanA.2.chitrayavanikA 1. samajha. ka.yuddhavidyA. Upara kI ora patalA hotA jAnA.3. pakaDanA.tAbIja.manohara.dabAnA 1. english to hindi dictionary .rasaGYAna.svAdiShTa.nga. mastU kI sAmagrInA.yukti. phItA.dUShita karanA 1. lagAnA. paTTI.ramya 1.kaushala 1. kaDA svAda( visheShataH jo eka vastu me.kasanA 1. phItA.dhikkAra. reshamI guchchhA. shAhabalUta yA kisI aura peDa kI chhAla.Dha.gharelU.2.dhandhA.joDanA. meja. pAlA huA. kahAnI.3.grahaNa karanA. nigalanA.jhiDakI denA N 1.bhUrA karanA. ruchi.joDanA.

trAsa.hAlata..a.nsArika. halachala A 1.dasa 1.vidyutasa. milAnA.kasauTI jA.n kI milAvaTa.achirasthAI.ncha aura pA.madhyama.najara denA.kaThina.phala.sUkShma.Ashaya. satAne vAlA manuShya 1. sa. visheSha vidyA sambandhI. samashItoShNa N 1.bhaya utpAdaka 1.prajA bananA 1. tIsarA.lAlacha.rAShTrIya.kuchha kuchha garma 1.shilpa viGYAna.samApta honA. kirAye para honA.dUrabIna 1.nyama.sA.ndhiyArA.svabhAva.shabda koSha.kasA huA. trAsa dvArA shAsana N 1.nchanA.garmI vA sardI 1. Teliphona se bolanA yA bhejanA N 1.nsArika. chiDhAnA. kanapaTI sambandhI Adv 1.2. dUradarshana ya.mita kAla.ndhanA. pravR^iti.batalAnA.jananA.npatti. phusalAva.trAsa dekara shAsana karanA N 1.3. DerA lagAnA.rAShTra.dayA 1.nlagnashIla.anta.karuNA.2. http://sanskritdocuments.pariNAma N 1.nDAra N 1.mitAhAra. kisI visheSha kalA kA GYAna N 1.nchAva..koThA.nipaTAnA.sa.nTa nivedana.narma karanA N 1. dashA.sA.2.Dhala jAnA. tambU.dhImA.n aura kArIgariyo.pukAranA. kirAyedAra.avadhi. bhUmI.bhaya dikhAkara bAdhya karanA.kara nirdhAraNa.html taxation taxi N taxi VTI tea N teach VT teacher N teaching teak N teal N team N teamster tear N tease N tease VT technical technicality technics technique technology tedious A tedium N teem VTI teens N telegram telegraph telegraph telephone telephone telescope tell VTI teller N telling A telltale temper N temper VT temperament temperance temperate temperature tempest N tempestuous temple N temporal temporarily temporary tempt VT temptation tempting ten A ten N tenacious tenancy N tenant N tenant VT tend VTI tendency tender N tender VT tenderly tenderness tendon N tenement tenet N tenfold A tennis N tenor N tense A tense N tension N tent N tent VTI tentative tenth A tenuous A tenure N tepid A term N term VT terminal terminate termination terminology terminus terrace N terrestrial terrible terribly terrier N terrific terrify VT territorial territory terror N terrorise terrorism terrorist terse A tertiary test N test VT N 1. bijalI se samAchAra bhejane kA ya.tanA huA. jhukanA.ukatAnevAlA 1.kaThinAI.AgrahI.n jAnA yA le jAnA 1. nivedana karanA. deshIya.Adato.mIAda.prajA. kara lagAnA.pradesha.vidyuta ya.adhikAra 1.niyama.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. trAsa dvArA shAsana karane vAlA 1.prakR^iti N 1.TaiksI 1.4. dasavA.avasAna.chAya 1.parimita samaya. tAra se samAchAra bhejanA N 1.paTTA.2.nda kA khela.bhIShaNa rUpa se 1.laukika. bhaya. anitya.pAribhAShika N 1. pralobhaka. bhayabhIta karanA.paTThA.laukika A 1.2. paidA karanA.dUra bhAShaNa ya.dashama 1. svabhAva. dasa gunA 1.abhiprAya.2.ntra.uttama.chaitI.3. khI. bhayAnakatA se.n.sonA Adi dhAtu shodhane kI kaTorI 1.DhalAva. DarAnA.2.chaukasI karanA.pR^ithvI sambandhI.ncha A 1.rAjakara sthApana.parimita. khi.dR^iDha. sAgauna kA peDa.kaThora.khijhAnA. gAne kA sura.alpakAlika.lubhAva. shirA. U.bhUmyAdhikArI. satAnA.samApti.pishuna 1.parIkShA karanA.ncha ke taura kA. tApakrama. parIkShA. kapaDe kI paTTI jo ghAva para lagAI jAtI hai 1. ( kriyA kA) kAla 1.adhikAra.bhIShaNa.khemA gADanA.ndhaDa.kAshtakArI 1.thoDe samaya kA bhoga.2.samApta karanA N 1. english to hindi dictionary . mata.deshika.anta.kShaNika.sUkShma 1.ndhI. sikhAnA.tAtparya.nche sura se gAne vAlA 1.tAtparya. jA.shodhanA 138 of 157 2/29/2008 9:15 PM .shAnta.4.ncha.rIti.bhayabhIta karanA. paribhAShA.2.paDhAnA.netra jala 1.moha lene vAlA 1. bhUmI.ndesha N 1.paraheja A 1. jA.lalachAnA. teraha se unnIsa varSha taka kI avasthA N 1. achchhA.shIlavanta.tritIya shreNI kA 1.AkarShaka.bhAvArtha.tAra VT 1.samAchAra denA. sImA.tatva.pravR^iti. sImA.kAshtakAra.nta.asAmI honA.sukumAratA.girajA.haThI 1.nketika.siddhA.sa.sutharA.nketika shabda N 1.kalA vidyA. sAtha rahanA. sharta pratiGYA.peTa se honA. komalatA.cheShTA karane vAlA 1.bhaya dikhAnA A 1.chhoTA. jA. avadhi. kaThora. guru adhyApaka shikShaka N 1.maTha.mitAchAra.mAna karanA Adv 1.2. i. shabdAvalI. ghoDe yA baila kI joDI hA.kaThina.desha.ntra VTI 1.nAma rakhanA A 1.Dhaba.sikhalAnA 1.dharma.sImA sambandhI VTI 1.bhoga. prayatna karanA.abhiprAya. A.ncha aura pA. sa.chautarA A 1.devAlaya.3. jA.bhaDaita 1.kahanA. pA.njana ke koyale aura pAnI kI gADI.shikShA 1. thakAvaTa.2.bhADe bhara kA bhoga.ntulana.dhunanA. bai.lasalasA.adhiveshana kAla 1.dasa A 1.n kI joDI jo eka sAtha jotI hai N 1.DhIlA.kalAvivaraNa 1.vinaya. gR^iha.ukatAva 1.lAkShaNika.batAnA. kalA viShaya kA siddhA.bharA honA 1. jAnanA. ka.chipachipA.shabda.2. krama. hunaro.klesha denA A 1. baiThaka kA samaya.sundara. chA. salAI se dekhanA A 1. TaiksI me.nasa.bhe.phusalAnA. dhyAna denA.snAyu N 1.nsa.jhuNDa.nta 1. prachaNDa.DarAvanA.pralobhana.bhaDaitI. kirAye para chalane vAlI moTara gADI.nkane vAlA 1. kisI dashA me.2.nTa karanA. komalatA se.2.tambU me. maNDalI.dAruNa Adv 1.ntra.patA lagAnA 1.sA.nchanA.kara sthApana 1.komala karanA. sImA bA. prakaTa karanA. pA.A. ashru. shikShaNa.prAdeshika N 1.rela kI saDaka kI sImA 1.sudhi lenA.2.shivAlaya. anta kA.panakukarI 1.2.bhayahetu VT 1.shabda bha.phailAva 1. kirAye dArI. bhe.jhukAva.khemA. kalaha.nsU. thoDe dina kA. kanapaTI A 1. Dara kI dashA. bhayAnaka.chAla.2.bAna.rahane kI jagaha 1.Tenisa 1.3.ndira. shabda ko dUra bhejane kA ya.ntra.sa.Dara. pArthiva.nchA huA. pAribhAShika shabda N 1.dayA se.ghara. gunagunA.asthAI 1.rAjya.2.. lubhAnA. kahanA. ge.parIkShA rUpa. sAmayika.sulajhAnA.nka kA rokaDiyA 1.AsAmI.A.baila yA ghoDo.n j N 1.nghI karanA.parakhanA N 1.tApa parimANa. bhIShaNa.3.mana lagAnA.varNana karanA. kalA viGYAna. chhata. ginanA.kaDA 1. nirukta.prashA.lakShya 1.ncha.namratA se N 1.n kI kitAba.kasAva.nga denA. chugalakhora.sAgauna kI lakaDI 1.3.nti.4. shikShA denA.thoDe kAla ke liye A 1. chhoTI nAva jo baDI nAva ke sAtha rahatI hai.3. eka chhoTA shikArI kuttA A 1.ntra.nyamI. prabhAva pUrNa N 1.ncha.atishaya karake. 1. pada.tIsarI banAvaTa kA.bhUmi Adi ke adhikAra kA niyama yA praNAlI 1.mijAja.bhUsa.a.ndhI kA 1.prArthanA.roSha 1. ma.shuddha. thakAU.sA. patalA. tAra kA samAchAra.laghupada A 1.sadana.n rahanA.DerA.tanAva.

uShNatA sambandhI. moTAI. usa samaya..n the-×åÆè-°·è-¶å¿è N 1.rAya.triShita.usa.AdhyAtmavidyA theorem N 1. yadyapi.2. pAsa pAsa thick N 1. kA. teraha.ndha. dhanyavAda pAne ke ayogya. siddhA.anumAna therapeutic A 1.sarvasAmAnya.chintA.yaha. vidyA kI pustaka. prameya.praba.IshvarAnubhUtI.chorI karanA thieve VT 1. shItoShNa mApaka ya.2. pUrva pakSha viShaya.ghoShaNA testy A 1. se. churAnA. http://sanskritdocuments.phUsa.nsha thirtieth N 1.nsha thirty A 1. chora.unakI theme N 1.sAdhya theoretical A 1.kAma.lekha they Pron 1. tumako.nta ichchhA.deva GYAna.nga kI rIti se thee Pron 1.pala. kR^itaghna.uShNa thermometer N 1. chikitsA sambandhI therapeutics N 1. roga chikitsA.kalpanA.tR^itIya thirst N 1.rAstA. nATyarUpa se.ka.usake dvArA therefore Adv 1.vedAntI.prasa.prabala kAmanA thirst VI 1. ye. usa sthAna para. patalA yA kama ghanA yA gu.bAta.niHsheSha thoroughbred A 1.niHsheShatA thorp N 1.nva.khara.dubalA.milAvaTa.saDaka thoroughly Adv 1. vaha.yasha nA mAnanevAlA.n kA yogya than Conj 1.kyo.usako that Conj 1.vAchanika texture N 1.isa kAraNa se. usake bAda yA anusAra.uShNamApana ya.ngabhUmI.vipula.prabala ichchhA honA thirsty A 1. chhAnA.svA. darjiyo. garma.vahA.jo.nga kI chhatarI.padArtha.tApa nApane kA kA.ntra. pagahA se bA.shukriyA thank VT 1.tIsavA a.ateva. ve.kalpanA karanA third A 1.2. ma. vastu. brahyaGYAnI. tR^iShita honA.shUla. ghAsa.pramANIkaraNanA testimony N 1.tathApi thought N 1. jisa kAma ke pUre karane me.ka.mUlashabda. IsAmasIha theatre N 1.gavAhI.prakAshana that A 1.nTIlA.mUDha.binA lAbha kA thanksgiving N 1.tujhe theft N 1.phalataH therein Adv 1.kalpanA ke anusAra theory N 1.n though Conj 1.mArga. nATyashAlA sambandhI.viShaya.Apa.goki. pUrA.nasalI ( jaise ghoDA) thoroughfare N 1.vahI the-°Ïè¿áÏè-°·è_½èØá_¿Íè N 1. kulIna.ngulI bachAne kI TopI thin A 1.bhIDa lagAnA thickness N 1.pAThashAlAo.sUtra.shabdakosha these Pron 1. terahavA.jhIma. gADhA karanA yA honA.gichapicha honA.tai..mUDha thicken VI 1. tIsa this A 1.inhe.vedA. maulika.2.gichapicha honA.utpatti.chintA karanA.vidyA bha.chorI karanA their Det 1.ja. kA. atya.vyAkhyAna.Ishvara kartR^itva rAjya.ntra thesaurus N 1. dhyAnAvasthA me.isame. banAvaTa. prakaraNa.masaharI.Thosa.baddhI.DAkU.n. sUkhApana.mahIna thin VI 1. chorI. a.banAvaTa.sa. binane kA textual A 1.bArIka.n then A 1. vaha.ncha kA ya. english to hindi dictionary . yaha thistle N 1.apane.arthAta that Pron 1. mUrkha vyakti.mati 139 of 157 2/29/2008 9:15 PM .chikitsA shAstra there A 1.tatpashchAta thereby Adv 1.ntha kA.anumAna karanA.mAnasika.nDakoSha testify VTI 1.AdyopA.niviDa.vidyA.koSha.n sabhI lage ho.shIghrakopI tether N 1.taba theocracy N 1. tasamA.ataH.uchchakkA.n. moTA.rAjamArga.nta.galAnA the Det 1.usa dashA me.nTaka.nki. sochanA.shukragujAra thankless A 1.tarasanA. vichAra. churAnA.a.shukriyA karanA.mUlagra..chhappara thatch VT 1.saTA.ntra. isakA.bhIDa lagAnA thicken VT 1.bhAgo.nTA.mUlagra.banisbata thank N 1. tIsarA. sUtra. AdhyAtmavidyA sambandhI theology N 1.ka.viShaya.2.ngaghara theatrical A 1.n.vyavahAra yogya theoretically Adv 1.jo. dhanyavAda denA.nAshukra. tU.ngaghara sambandhI.chorI karanA thigh N 1.n.gavAhI karanA.gadalA.upapAdya.ntra. garmI sambandhI.barpha kA galanA thaw VTI 1. sAkShya. dhanAgAra.n kI a.chhoTA gA.ki. ghanA bhAga. gADhA thick Adv 1. to.aTakala karanA. jA.galanA.usakA thermal A 1.guNa gAnA thankful A 1. kA. patha.puravA those Pron 1.niyama.daHkhadAI thorough A 1.pramANa.nva.njIra. brahyavidyA.n vidyArthiyo. unakA.ntha textile A 1.samAdhi theologian N 1. pUrA.nsha thirtieth A 1. usase.kalpanApUrvaka. tIsavA.mUlagra.usa.isa kAraNa.Thosa.2. patalA yA kama ghanA karanA thing N 1.dikhalAvaTI theatrically Adv 1.nTakamaya.ina.2.nATyashAlA.terahavA.usako thatch N 1.ve svaya.n thereof Adv 1.svA.ja.ndhanA text N 1. patalA.n thesis N 1. ra. gADhA karanA yA honA. pyAsA.nghA thimble N 1.kR^itaGYa.apanA them Pron 1.apekShA.n me.pyAsA honA. dhanyavAda.duHkha.chIja.jAlI. chhaparakhaTa.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.viShaya textbook N 1.n thereafter Adv 1.2.paDhane kI kitAba.ntha.chamaDe kI paTTI thorn N 1.njAna honA thin VT 1. usame.pUrNatA thoroughness N 1.n kI paDhane kI pustaka.n thick A 1.nDAra.garmI sardI nApane kA eka ya. tIsavA. isalie. mUla. bunA huA.3.vichAranA.nTedAra.sampUrNa.masalA.agarache.bhaTakaTaiyA thong N 1.pighalAva.bechArA think VTI 1. gA.asala.taskara. rassI.svA.duHkhadAI vastu thorny A 1.nTe dAra paudhA. kAlpanika.dhayAna.ra.aspaShTa.ghanApana thief N 1.atya.n Ishvara ke sAtha eka bhAva. dharmatantra. sAkShI honA.kapaDA.chhAvanA thaw N 1.npUrNa rUpa se.tIsavA a. pighalAnA. pUrNatA. ve thou Pron 1.nDa.nATyasvA.2.n a.ngha. kalpanA se. parIkShaka.html tester N 1.bunane ke yogya. dhanyavAdI. galana.brahyAvidyA kA jAnane vAlA theological A 1.pagahA tether VT 1.3.2.nga themselves Pron 1.nta.trayodasha thirteenth A 1.kR^itaGYatA. vaha.kuchha.nda.nta.unhone. ve. unhe. dhanyavAda pradAna.nAchaghara.ghanA. battI kA gula thieve VI 1. eka mudrA testicle N 1. chiDachiDA.nta ichchhuka thirteen A 1.ngashAlA.ngI.

jamAva 1.tanA 1.rijhAnA A 1. dAsa banAnA. shIghradAhya rakhane kA bakasA N 1.nTanA.pironA A 1.sApha 1.baTamAra 1.ya.cha.galA gho.kaThina kAma ko pAra lagAnA 1.pratyeka bhAga me.udhAra. kATanA.ncha. bhIDa karanA. jisako gudagudI adhika lagatI ho.ndhI jisame.2.nkanA.nAsha karanA.bhAlA chalAne kA khela 1.3. taba taka.ndhuA banAnA 1.khapaDA.nTha. khaparaila se DhakanA 1.samaya para.ba. pAnI chaDhanA yA baDhanA. anADIpana se hAtha me.dhAgA. shIghradAhya rakhane kA bakasA 1.Thela.haTha karanA. isa rIti se.terI 1.2.nakhashikha se. jhukanA.ThelanA. kaNTha.2.2.ndI kA tAra 1. ulaTanA. tharatharAnA.khetI.n se. vaisA shabda karanA 1. mulAyama bhojana 1.nthanA. dhamAkA.nchala 1.nga.nga.gA.nsAnA. jhagaDanA. patalA reshmI kapaDA.Dhakela 1.darjA 1.nTuA dabAnA.dhaDakana 1.asAvadhAna. vishvAsa.samaya se. DorA.ta. svachchha banAnA. svachchha.sanasanAnA A 1.jutAI.hajAra.sanasanAhaTa 1.n jAne kI AGYA ho jAe 1. thapathapAnA. pa. dhamakI. 1. ra.usa samaya taka 1.4.ikaThThA honA N 1.kalI karanA 1.3.chintAshIla.R^itu 1.TikaTa lagAnA.nchanA. kasanA. samR^iddhi.DA.kirITa. dhaula. gudagudAnA. tambU.nA 1.halakA ra..tIna gunA N 1. peDa kA tanA.sarvatra.kR^iShikarma 1.chhedanA. sone chA.sarvatra.gaDagaDAnA.nTA VTI 1.Dho.nchakArI 1.shahatIra lagAnA 1.ncha honA.jhukAnA 1. tigunA.uchhAlanA.TIsa mAranA 1.samaya. a. vichArashIla. kAyaratA. krodha yA roSha kA Avesha 1.isa Dhaba se. bhIDa.2.jakaDanA 1.2.AdyopAnta.tAja 1.pITa kara dAno.sarAsara.baDhAnA 1.nhAsana. dhamakAnA. A.bhIrUtA 1. bAgha 1.pratyeka bhAga me.nsa lenA 1.mUrkha N 1. lakaDI lagAnA. jvAra bhATA sambandhI 1.2.ghuDakI VT 1.3. rAjashakti 1. kasA huA.ADA 1.Adyanta Adv 1.isa prakAra.khapaDe kI paTiyA 1.asthira. Te.yuga.ba.ndhuA 1.me.nThanA 1.ta.kaDakaDAnA N 1.shahatIra 1.kAgaja kA parchA jise dikhAne para kahI.shreNI. sharAba kI ghU.shAmiyAnA.ko.nTa.rUpayA rakhane kA sandUka.dR^iDhatA se 1. sainika khela. ghaDI N 1. dhamakI. romA. bA. kamakharchI. eka kinAre se uThAnA. tIna A 1. DhakelanA.2.acheta.DAkU. mukuTa.laDAI karanA 1. sarAsara.ha.laTThA.eka vastra 1. lAbha 1.nkanA. a..sApha karanA 1. tIna bAra 1.nchanA 1. atyanta pIDA yA kaShTa me.nka. ghaDI ke samAna Tika Tika karanA 1.sUta. english to hindi dictionary . Aga lagane vAlI vastu.ka. dhaDaka.chihna ke lie parchA lagAnA 1.Tho.2.ngUThA lagAkara gandA karanA 1. avasara.dhAgA. jotane vAlA. rAjasi. atyanta pIDA yA kaShTa. bhAlA chalAnA.galA ghuTane kA sA sA. shIghra.nga karanA.html thoughtful thoughtless thousand thrall N thrall VT thrash VT thread N thread VT threadbare threat N threaten three N threefold threshold thrice Adv thrift N thrill N thrill VTI thrilling thrive VI throat N throb N throb VI throe N throe VT throne N throne VT throng N throng VTI throttle throttle through Prep throughout throughout throw N throw VTI thrust N thrust VT thud N thud VI thug N thumb N thumb VTI thump N thump VTI thunder N thunder VT thunderbolt thunderstorm thus Adv thwart A thwart VT thy Det thyme N tiara N tick N tick VI ticket N ticket V tickle VI ticklish tidal A tidbit N tide N tide VI tidings N tidy A tidy VI tie N tie VT tier N tiff N tiff VI tiffany N tiger N tight Adv tight N tighten VT tile N tile VT till N till Prep tillage N tiller N tilt N tilt VTI timber N timber VT time N timely A timepiece timetable timid A timidity tin N tin VI tinder N tinder-ÊåÄè tinderbox tinge N A 1. dAsa. ghaDI kI Tika Tika 1.nkhyA 1.uchhAla.n lenA yA bajAnA.garaja.sarAsara. dehalI. http://sanskritdocuments.tirachhA.ghisA.ArapAra.dvArA.shIghradAhya vastu N 1. dhakkA. bijalI kI kaDaka yA taDapa.. khaparaila.dR^iDha.2.avasthA 1. bichhaune kI khola.n nikAlanA. ko. Tina 1.phaTakAra 1.kAyara N 1.3. rAjasi. gA.ndhanA.cha.kAla. phalanA.bhIDa lagAnA.n ko bhUsA se alaga karanA 1.baDI sa.kasanA.tamAma. prasava vedanA 1.romA. nakhasikha se.nkanA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.ntraNA. gaDhanA 1.dhamakI me.purAnA 1.patavAra pherane kI muThiyA 1.3. phe. bahuta. dhaDakanA.phUlanA phalanA 1.bandhana 1.panapanA. jvAra bhATA.nga 140 of 157 2/29/2008 9:15 PM .dhamAkA 1. Thaga. TikaTa denA. gU. sahastra. ragaDA huA.gadda 1. jota.nhAsana para baiThAnA. pITanA.rokanA.n 1. golaka.pAsA phe.baDhanA.nkti.aisA 1.vichArahIna.2.n.2. garaja kA patthara N 1.ADA honA.n honA 1.npa.alpavyaya.romA.tamAma. beparavAha.nva 1. majabUtI se. jhukAva.ghuDakanA 1.ngUThA 1. phe. TikaTa.avakAsha.sAmayika N 1.2. TeDhA. Tina se maDhanA. eka prakAra kA sugandhayukta paudhA 1. Te. samaya. terA.dA.dvAra 1.chintAkula A 1.galA 1.paitare badalanA.nTanA.pITanA 1. hathauDe se pITanA.n bAdala garaje bijalI taDape ityAdi 1.ndavA. TAima Tebula 1.2.n Prep 1.garajanA.sandesha 1. dhamakAnA. Darapoka.nTuA. khabara. pUre me. tharatharI.sAvadhAna.

koI chhoTI vastu. TaTTU titanic A 1.nDhaka. pA. ora.2.sa.2. sAtha me. svara sambandhI. sanasanAnA.sirA.jhUThA goTA yA kinArI tinsel V 1. TamATara tomb N 1.milajula kara toil N 1.nga karanA. najaro. jyAdatI karanA.lie.nganA.ukatAnevAlA. balavardhaka auShadhi tonight Adv 1. lomaDI today Adv 1. Adesha amala me.sambandha me.n A jAne ke yogya to_be_in_equilibrium N 1.jhanajhanAnA tinker N 1. kabra para lagAyA huA yAdagArI kA patthara tomcat N 1. dasavA.2. binA mA.kShamA toll N 1.anta.DigarI karanA to_execute_a_document VT 1.nga denA tingle VI 1.satAnA. tambAkU tod N 1. ora..sambandha me.baDA tithe N 1.bahuta chhoTA tip N 1.sulaha karAnA to_put_in_one's_oar VI 1.n bhAga.taka. dasavA.ko. parishrama karanA.madamAtA tiptoe N 1. sustAnA.halakA ra.27 mana se kuchha adhika kA taula. Aja kI rAta ko tonight N 1.nkha me.n to Prep 1. jaradojI karanA.gula karanA to_sow_dissension VTI 1.lekhApatra para hastAkShara banAnA. nAma mAtra ke. bhUnanA.noka lagAnA.bahuta.kaserA tinker VT 1. ra. ra.n.n.khedakara tissue N 1.n lAnA.n rassI lagAkara ghumAnA.2. kuchha na ginanA. matta. padavI.sa.surasurAhaTa title N 1.3.dashA.ntulita honA to_be_of_opinion N 1.ghaNTI kI AvAja toll VTI 1.tarapha.ndAtmaka prabandha tire VTI 1.n yA ni.avasara se na chUkanA to_snap_one's_nose_off VI 1.anusAra.puShTikAraka tonic N 1. prachalita rIti. samAdhi. ghamaNDI honA to_hold_opinion_with N 1. dila se bhulAnA to_carry_too_excess N 1.chAla tone N 1.nga tint VT 1. jhilamila. svara milAnA tongs N 1.nva ki a. sira para lagAnA. sharIra yA mana kI dashA tone VT 1. ghaNTI kA bajanA. vichAra karanA to_be_nowhere Adv 1.2.n se girAnA.bhAShA tongue VT 1. sa.nishAnI tolerable A 1.sAmane. kala( AnevAlA) tomorrow N 1.ni. bujhAnA. nanhA. kala( AnevAlA) ton N 1. sharAba pIne ke samaya kisI kA nAma lenA aura kalyANa chAhanA tobacco N 1.nikaTa.2.2. mauke para kAma karanA.nge salAha denA to_put_one's_nose_out_of_joint VI 1. apane kahe para pashuo.ndA. prabala.ngAra karane kI sAmagrI token N 1.nketa.pustaka.nDAsI.tuchchha jAnanA to_pour_oil_into_fire VT 1. Tina joDanA.sajAnA tiresome A 1. kisI shubha avasara ko hAtha se jAne nahI. Aja.likhanA to_fade_from_the_memory VI 1.se.2. kaThina kAma se dama lenA to_make_nothing_of N 1.nganA.2. kulhADI.Apasa me.3.n khaTakanA to_snuff_out VI 1. ThaTherA.. uttejita karanA to_pour_oil_on_troubled_waters VT 1.upAdhi denA titular A 1.nva kI a.4.vyartha honA to_execute_a_decree VT 1. kapaDe pahanAnA. english to hindi dictionary . parishrama.nvAranA. mahIna kapaDA. gudagudAhaTa. Aja.eka rAya honA to_lead_by_the_nose VI 1. A.duHkhada..nga. kisI manuShya ke kalyANa ke liai sharAba pInA toast VI 1. agrabhAga.dhairya tolerant A 1.ngUThA.bAre me. http://sanskritdocuments. shIrShakanA.pharasA tomato N 1. ulaTa denA tipsy A 1. shAnta karanA. shrR^i. ni.matavAlA.ngulI kA sirA tiptoe VI 1. jhagaDe kA bIja bonA toad N 1.thoDA bhAga tithe V 1. pA. jIbha.kitAba tomorrow Adv 1.chitravichitra karanA tit N 1. kisI ko burA bhalA kahanA.2.ngAra karanA.Tana.kShamAdAna tolerate V 1. nAka se bolanA to_take_occasion VT 1. thakAnevAlA.AvAja. pA.kabra tomboy N 1. indrika padArtha tissue VT 1. hastakShepa karanA to_offend_the_eye VTI 1. sa. pradhAnatA naShTa ho jAnA to_bury_in_oblivion N 1. bhunanA.anusAra. khilADI laDakI tombstone N 1.chhora tip V 1.n uDanA to_hare_a_high_nose VI 1. sahana.2. bilAva tome N 1.n to_be_in_a_nutshell N 1.nikaTa.nA tinsel N 1.mehanata toil V 1. Aja kI rAta 141 of 157 2/29/2008 9:15 PM .Age kA sirA toga N 1.ngulI ke bala chalanA tirade N 1.adhikatA karanA to_come_into_operation N 1. pIlA paDa jAnA. jArI honA. sAdhAraNataH. uchchAraNa. bhaDakIlA banAnA tint N 1.n rAya milAnA.sahalAnA titillation N 1.2.upAdhi.nkanA toast VT 1. bolanA tonic A 1.lie.2.noka.jhAlanA.si.n.2.bAre me. title V 1.viShadAra me.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. niShphala honA. sikI breDa.mauke ko hAtha se jAne na denA.hone denA toleration N 1. lagabhaga 14 sera Una.nga chaDhAnA tiny A 1. nAka me.kA chalAU tolerance N 1.3.halakA ra.nkanA.svara.Aja ke dina toe N 1.n kI taraha kAma karAnA to_lie_on_the_oars VI 1.2.surasurAnA. bhUla jAnA to_grow_pale VI 1.ndAtmaka bAte.upapada. chogA together Adv 1.prachalita honA to_come_to_nothing N 1.nsha. thapakanA.thakAnA.chimaTA tongue N 1.tarapha. thakanA. chihna.Aja ke dina today N 1.nva kA a.sikI roTI. sahanIya.sAmane.html tinge VT 1. dAdura. koI chIja na jAnanA.2.ghaNTI bajAnA tomahawk N 1.shrR^i.AkShepa. kAgajAta lAgU karanA. ra. bolI. gudagudAnA. svara banA kara bolanA. sahanashIla.ko.mehanata karanA toilet N 1.barAya nAma to Adv 1. sahamata honA. ta.joDanA. kisI ko dhokhA denA to_speak_through_the_nose VI 1. havAiyA.taka. jiLa. sahanA. ghamaNDa toDanA to_seize_an_opportunity N 1. kuchha rUpayA Adi denA.bheka toast N 1.n bhAga lagAnA titillate V 1.n denA to_thrust_one's_nose_into VI 1.ra. sahana. yAtayAta kara. samajha me.2.

1.dhUmraketu kA chakra.khoja lagAnA. 1. 1. kahAvata.kArIgarI. A 1. 1. jahAja kI samAI( Tano.vyApAra karanA. N 1.mUrkha akarmaNyatA. svAda. 1.jisakA patA laga sake padachihna.chhoTI bAta paira ke chihna.ntha.baDha jAnA pukharAja viShaya.krIDAyuddha. hR^idayavedaka.daurA bhramaNa karanA.mInAra.satAnA A.karuNarasa pradhAna mArga.pura 1.ngala kA khela TUrnAmenTa khelanA grAhaka khojanevAlA. N 1.nchha shikShA denA. 1. N 1. 1.pUrA sampUrNa.nva kI khoja para chalanA.2.Upara chaDhanA. 1.pahu. http://sanskritdocuments.yAtanA duHkha denA.2. rivAja.chihna. N 1.nchanevAlA ya. kachhuA 1. N 1.nDI.bahuta.ndhI.apakAra 1. N 1. khA.2. 1. 1. 1.DAvA. vyApArI.dalAlI karanA moTA sana. 1.hathiyAra dA. 1. patA lagAne ke yogya.saudAgara dukhAnta ghaTanA. 1.saudA palaTA karanA.halachala karanA. viSha vidyA. 1.3. AvArA.vyApAra.ntra vANijya vyApAra.nchanA.nga kisI sthAna sambandhI. 1.2.karuNAtmaka 1.paTasana rassI se khI.nagara.laDakhaDAnA sparsha. 1.nDola honA sampUrNa. 1.4. shikShA rekhA.nta. A N 1.shakti bharanA 1. 1.3.nga.dukhAnA.lakShaNa.pUrA 1.mandatA.shokajanaka. 1. 1..lakShaNa.4.lenadena.nchAva.para. 1. 1.eka prakAra kI machhalI akaDA huA. N 1.U.jaharIlA 1. pradesha.deshadrohI 1.n.sthAnIya 1.khi.nba.nA shikShaka.khoja.sirA.nta kI pIDA 1.Dha.rekhA khI. 1.ndha me.garma.abhyAsa DAlanA.chhU karanA.2. 1. dA.n kA banA huA eka kaNThA teja dhArA.phe.nchanA. khI.nta banAnA.2.krama.3. 1. bhI aujAra.Upara kI ora nikShepa. pUrNatA.santApa.chalana lena dena karanA. saudAgarI kA mAla. asabAba kA prati Tana mahasUla.saina.shokAnta vR^itAnta duHkhadAyaka.2.n kA varNana ho khilaunA. 1.gra. kisI sthAna yA nagara Adi kA varNana gira paDanA mashAla pIDA. 1. para.rAha.udyata.samasta.sustI sone ke tAro.ativedanA.chhU. pUre bala aura krodha ke sAthanA.2.ncha sparsha karanA.kahAvatI.ndanA 142 of 157 2/29/2008 9:15 PM . 1.lATa. jA. binA dA.mukhya choTI.2. 1. nagaravAsI.ndha 1.2.2. N 1. khI.uShNa hAni.shIghrakopI kaDA kaDA karanA bhramaNa. 1.shikhara.khoja.shokAnta nATaka. rAha.2.nishAna paira ke chihna se patA lagAnA. logo. eka gADI ke pIchhe lagAI huI gADI relagADI.talAsha karanA.tanAva khI.para.saudAgara 1.nikAlanA. 1. chhoTA vyApAra karanA 1. 1.milanA. baDA U.nta ke 1.kramAgata. N 1. 1.nparAgata kathA. sa. pustaka.nDa kasbA.peshA.ati kaShTa denA uchhAla. pagaDa. N A 1. 1.nchanA samIpa.nka.sadhAnA. 1. ati pracha.samIpa rumAla. 1. A 1.2. 1. 1.tUphAna jahAja toDane kA golA.vakra rekhA.kATA dA.yAtanA karanA.a. basa paidala yAtrA.nchA.khI.paurANika saudAgarI.ghummakaDa.nta sApha karane kA brusha 1.paudhA.ndhI.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. 1.3. N 1. dA.vaha vidyA jisame.kADhanA. 1. 1.jala pravAha sUkhA.n me. 1.puravAsI viShailA. N N A 1.pIchhe ghasITate jAnA ghasITanevAlA. bhAva.utkShepaNa uchhAlanA.vakra duHkha. 1.nDhanA.2.banatA huA ora.tA. 1. 1.samasta.ThiThurAhaTa. manda.ntA. vyApAra kA chihna vyApArI.tuchchha vastu. latA.duHkhAnta nATaka sa.vANijya yA vyApAra karanA.paryaTaka 1. 1. khela.chhalI.ngA kuchalanA. kasauTI tunaka mijAja.nga.dalAla DhU.2.n se patA lagAnA phailI huI vastu. thoDA.shikAra kI bU ghasITanA.durga U.tauliyA.2. prakShepapatha koyale kI gADI yA chhakaDA.dukhadAI vastu pIDA denA.rau.bahetU..badalanA 1. 1.nchA chaDhanA.sikhAnA. puchchhalatAre kA chakra.nchanA.tijArata.khI. 1.baladAra.vilakShaNatA vishvAsaghAtaka.mArga pA. laTTU DhakanA.grAhako.padachihno.anubhava karanA.sikhAnevAlA 1.chheDa. 1.n kA AnA jAnA.bhikhama.3. 1. 1.ThiThurA.laDI.2.nchanA.prasa.daurA karanA bhramaNakArI.lenadena karanA. shreNI.ngala da.a. english to hindi dictionary .nparAgata prathA 1.bAta. 1.nchanA.2.purANa.vistAra.Upara uThanA 1. 1.kapaTI.asara karanA. 1.. 1.ngochhA burja. 1.praba. dantakhudanI sarvochcha. 1. N N A N 1.n ko bulAnA.nparAgata. 1.patA.vishiShTatA.samaShTi pUrNa rUpa se DagamagAnA. 1.nkanA.nba.n viSho.2.3.sarvottama.chihna karanA 1. ke pAsa.sambandha rakhanA 1.3.nchanevAlA.2.nchA honA.lage.dukAnadAra 1.da. pU. vyApArI.html tonnage N too Adv tool N tooth N tooth V toothache toothbrush toothless toothpick top A top N top VT topaz N topic N topical A topography topple VT torch N torment N torment V tornado N torpedo N torpid A torpor N torque N torrent N torrid A tort N tortoise tortuous torture N torture VT toss N toss VTI total A total N totality totally Adv totter VT touch N touch VTI touching touchstone touchy A tough A toughen VT tour N tour VI tourist N tournament tourney N tourney VI tout N tout VI tow N tow VT toward Adv toward Prep towel N tower N tower VT towering town N townspeople toxic A toxicology toy N trace N trace VT traceable track N track VI tract N traction tractor N trade N trade VT trademark trader N tradesman tradition traditional traffic N traffic VT trafficker tragedy N tragic A trail N trail VTI trailer N train N train VT trainer N training trait N traitor N trajectory tram N tramp N tramp VTI 1. pechIdA.n) adhika.

padachApa 1.tabadIla karanA. yAtrI.asAra vastu.2.uDa jAnA. utAranA.nsAnevAlA.mahAjAla se machhalI mAranA 1. bhaya. peDa.2.jA.halahalAnA.ghAsa phUsa.ulathA yA bhAShA.Upara chalanA.ntara karane vAlA A 1.nti N 1.nDana karanA N 1.rUkha 1.rUpA.acheta karanA N 1. kATanA.mAmalA A 1.npanA.muDanA.ngraha.nghana. anitya.chhala N 1.roka. svastha.DarAvanA.musAphira. desha nikAlA.attuttama.chalanA.2.tharatharAnA A 1.ntara N 1. anuvAda.ntara karanA.hastA.aparAdha karanA.bartAva. le jAnA.3. lokavidita honA.vyavahAra karanA.dhArA 1.2.atikrama VI 1.agaDa bagaDa 1.2.bala pUrvaka baiTha jAnA a 1. baDhakara. anuvAda karanA.adhika pravINa.rAjavirodha.asthAyI.nkara.nda VT 1.chalAyamAna..tasallI VTI 1.asAra. roma vAlo. rUpA.mUrchhA. Upara chalane yA kuchalane kA shabda. kUchalanA.khula jAnA VT 1.paga rakhanA..2. khajA.jAti.tabadIlI. tabAdalA. uchcha svara. bhojana. harShonmatta karanA. jAla. bhejanA.2.lekha. tikonA.saba sImAo.nchA honA.shrR^i.sulahanAmA.prachAraNa. pada.ntara karanA.TAla denA.samarpaNa VT 1.2.svachchhatA A 1.avasthA. pha. chhala.ntara karanA N 1.ntara. anadhikAra pravesha karanA.nsAnA.2. DhulAI.tribhujAkAra 1. english to hindi dictionary . rUpa badalanA. koSha. morchA dabAnA 1. ka.deshATana karanA.sthAnA.n se bAhara A 1.ndha karanA. tigunA 1.koSha.tashtarI A 1.kArobAra.ghAta.praba.nchI.TApa. phiranA. pratilipi. gati.pADa.pha.paramAna.rUpa parivartana karanA.shreShTha. mahAjAla me.n se nikAlanA.ntarita karane yogya VT 1. yAtrA karanA. bhApa uThanA.nakala karanA N 1.samAdhi. kA.ntara.AcharaNa.sukhI N 1.laTa.ndhipatra 1.ulla.amukhya N 1.sahArA 1.rokaDiyA.adharmI.jo jAla se jAnavaro.asthAyI VT 1. vishvAsaghAtakI.2. tigunA karanA. praba. nirmala.baToranA N 1.npa.dArUNa duHkha.n pha. kapaTa.pravR^itti.parIkShA.deshaTana karane vAlA A 1. khodanA.shreShTha.ntara.sthAnA.ghusanA.shreShTha honA A 1.prakAshabedA VT 1.kAma karanA.ropAI N 1.nsAnA. sahAyaka nadI 143 of 157 2/29/2008 9:15 PM .kapaTI.avishvAsya N 1. uttamottama. praba.shAnti.koShanAyaka N 1.baratana.ArapAra N 1. jhukAva. ulathA yA bhAShA.ntara karanA.npaka. gati.mohAvasthA. jana.ntara karanA N 1. ArapAra karanA.2. rAjadroha.kArobAra karanA N 1. pratilekhana.ndhi.khAI banAnA.bAtachIta karanA.2.DolanA N 1.ngAra 1.ntarita karanA.kuTumba.ndha. pare. nirmala. varNana karanA.chhala 1.2.AkR^iti palaTanA. tabAdalA karanA.jevanAra 1. eka chhoTI thAlI.thoDe dina kA.ntara hone ke yogya. khAI 1. Upara chalanA.badalanA. kUDA karakaTa.bhUShaNa.khilAnA N 1.ropanA N 1.preShaNa.anUpa VT 1.npI.susthira. ka. anuvAdaka.bAhulya VT 1.ndhaka VT 1.sthAnA.kha.vyavahAra.ndanA 1.kShaNabha. paudhe kA lagAnA. parahasta.pratilipi karanA.phiranA.parivartana A 1.kAma.html trample N trample VT trance N tranquil tranquillity transact transaction transatlantic transcend transcendent transcendental transcribe transcript transcription transfer transfer transferable transfix transform transformation transgression transient transit N transition transitory translate translation translator translucent transmission transmit transparency transparent transpire transplant transplantation transport transport transportation trap N trap VT trapper N trappings trash N trash VT trashy A travel N travel VTI traveller traverse traverse traverse travesty travesty trawl N trawl VTI trawler N tray N treacherous treachery tread N tread VTI treason N treasure treasure treasurer treasury treat N treat VTI treatise treatment treaty N treble A treble N treble VTI tree N tremble N tremble VI tremendous tremor N trench N trench VTI trend N trend VI trepidation trespass trespass tress N trestle N triad N trial N triangle triangular tribal A tribe N tribulation tribunal tribune N tributary tributary 1.chhedanA VT 1. upahAsa kA viShaya banAnA.ulathA. klesha.vR^ikSha. vaktR^itA dene kI eka chaukI A 1. tribhuja.ntara karanA.dhanasa.Apatti N 1.nakalanavIsI N 1.jhukanA N 1. ArapAra rakhanA.tIkShNa svara 1.varNa.upahAsAtmaka rachanA VT 1.kapaTa. eka jagaha se uThAkara dUsarI jagaha lagAnA-yA gADanA. ghUmanA.2. pha.n kA phaujadArI kA eka hAkima.ndha karanA.sarvottkR^iShTa. sthAnA.vyavahAra.asabAba kA eka jagaha se dUsarI jagaha le jAnA.pratiba.praba. jamA karanA.ati dArUNa.dUsare ke dhana para hAtha phailAnA. hastA. jaTA. anadhikAra pravesha.nghana.patte kATa DAlanA. DhulAI.U. AGYAla.uThA le jAnA.tanmayAvasthA A 1.pathika. khajAnA.deshATana 1.vishvAsaghAta 1.kAyApAlaTa N 1.ndha.ncha.sa.pahu.3.varNana.nsAtA hai N 1. mahAjAla 1. pustaka.traya 1.shA.chhalI.ndha. anitya.atyuttama.niba.udyoga N 1.kachaharI 1.nirvAsana 1.asAra 1.chAla.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. trika.2.kalama karanA 1. jAti sambandhI 1. aTalANTika mahAsamudra ke usa pAra kA VTI 1. chhedo. DhA.sthAnA.npI.. nirarthaka.vishvAsaghAta. upAya karanA.aparAdha.khajAnA.ADA. bahutAyAta. kA. praba.nchAnA N 1.kuchalanA 1. prayatna. http://sanskritdocuments. yAtrA.ntara karanevAlA. dhIraja.ghabarAhaTa.tharatharAhaTa 1.3.rokaDa.svachchha.avachetana.sa.nkrA. tirachhA.bhAShA. tirachhI rakhI huI vastu. behoshI.svachchha N 1.kShaNika 1. harShonmAda.eka jana se d A 1.prasAraNa VT 1. rAjakoSha 1.bAta.chhala se pakaDanA 1.varga N 1.pAradarshI.pahu.ngura. bhejanA.mela. chikitsA.sthAnA.guTakA.trikoNa A 1.chAla 1. ghoDe kI jhUla. nirmalatA.ndA. jahAja.koShAdhyakSha. adhIna.nAshavAna.hAsya janaka banAnA 1. mahAjAla se machhalI mArane vAlA jahAja yA manuShya 1.tigunA honA 1.tharatharAhaTa 1.n ko pha. hAsya janaka anukaraNa.aparAdha N 1.inakAra karanA.chhallA 1.upachAra 1. chaDhanA.2.nchAva.nakala N 1. nyAyAlaya. sa.rAha.tharatharI N 1.svAsthya.atibR^ihat 1.nchA.rau.savArI.deshA.nta. nyautA karanA.havAle karanA.ndha N 1.npaka.baDha baDha kara.

jaya Ananda manAnA. A 1.girAva ulaTa palaTa karanA.nDhorA pITanA 1. N 1.taha.bhUla luDhakA denA.n kA rAja halakA. 1.chhoTA. 1.sacha pUrvaka.vishvAsa. tIna ra. 1. vishvAsayogya. 1. 1. 1.vAstavikatA 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.nkha uttama.rela kI paTariyo.trikha.dekhanA.n kA dala yA ghaTaka ikaTThA honA.nTanA.ndhakara jAnA. 1.kaShTa denA 1.turahI turupa chalanA. 1.nTa. N 1. 1.bhramaNa. tribhAga.nikShepadhArI.patiyArA.eka prakAra kA paudhA pachhADa.nkanA. 1.ThIka dashA.ThIka.AshA karanA dharoharI.sainika jayachihna uShNakaTibandha.girAnA. 1. tIna pahiyo.halakI bAta naShTa karanA. bhe.chhA.bheda jAna lenA dhIre dhIre chalanA.guchchho.mAranA. A 1.2.chhipa kara milane kA sthAna nA.parta. shikShA ke lie diyA huA shulka TyUlipa. 1.tridala A. english to hindi dictionary .kaShTakara.. 1.tanA.so.tharatharAnA. 1.tuchchha kAma karanA bandUka kA ghoDA 1.pIpA nala.3.parakhanA. 1.tuchchha ghumAnA. A N N 1. 1.vishvAsa kA kAraNa.phe.phusalAnA TrAlI. aura jahAjo.jaLI chalanA dulakI chalane vAlA ghabarAhaTa.satya. chhaDI.jharanA.2.nDA daNDa denA.tuchchha vastu tIna manuShya Adi kA samUha. 1.kleshadAyI nA.halakI bAta karanA.n kA rAga.chhala.Trampa se bAjI jItanA.udhAra denA.satyatA.dala bA.Thokara khAnA. 1.nalIdAra eka lambI patalI talavAra. N 1.pala rassI se khI.nva ghasITanA satya.nvAranA.pakaDa lenA. turahI dala.jayavAna 1. 1.senA.chillAkara gAnA.nDa. 1.lapeTanA. sachchA. padma. Thokara.kaTharA.sAmAnya satya turupa.chAla.vinimaya.phauja.kalama karanA 1. 1.sUkShamabraNa roga nalI sA.2. VT N VT 1.avasthA.vastra ThIka karanA.sammAna kI vastu yA bAta kShaNa.daurA.2. sU.kharA. 1.samUha.hilAnA.2. UparI bhUShaNa.sachchA. 1.upahAra.ghasITanA 1.kaTautI. tIna vyaktiyo. 1.sa. 1.prakAsha karanA. A A N 1.kapaTI 1. 1. 1.triya ThumakachAla.phalanA.npanA.bhalA. Da.DA.rasanA 1.bharosAvAlA. 1.ImAnadAra.hastalAghava dhokhA denA. 1.nda. A 1.kaShTakara gupta bhe.trivarNa 1.badalA karanA paidala chalanA.nalI.nchanA yA bA.mahAsa.n para chalane vAlI binA chhata ke eka chhoTI gADI 1.kalama karanA.ghuDachaDA.ADe hAtha lenA. 1.ndhAnA.nga vAlA. 1.dhArmika yathArthatA. 1.2.nchanA.nTanA samayAnukUla karane vAlA 1.ghuDachaDo. 1. 1. 1.trivarNa 1.pA.kharA..nTa.shodhanA. 1.a. 1..vishvAsa karanA.amAnata.n kI pA.lenadena karanA.ashvarohI. 1.nyAyadhArI. 1.DaNDA.vijaya pAnA.n ko khIchane vAlA jahAja rakShA.nikShepa bharosA karanA.jaLI se Age baDhaZnA savAra.jhuNDa guchchhA banAnA.To.banA ThanA. 1. binA chhata kI gADI saudAgarI karanA. A 1. 1.lAThI.n se sajAnA khI. sandUka bharosA.o.risAlA.ThaganA chhalI.vishvasanIya. 1. thoDI dUra kI yAtrA.ngA.amAnatadAra 1.jIta kA 1.cho. 1. tribhujIya.tripArshva kA.nva se chalane vAlI gADI trishUla tuchchha vastu. kShaya roga. 1.dharohara rakhanA.sachchAI.nga kA.ku.nTI 1.shobhA ke padArtha trideva. 1. dhokhA denA. 1. 1. http://sanskritdocuments.yathArtha satyatA pUrvaka. 1.pIDA vyAkula karanA.3.kharAI.nrakShatA.yathArtha me.jIrNa vijaya.adhama. vijaya sambandhI. tIna ra. 1. 1.Dhi.parIkShA karanA.pITanA tamAshA karane vAlA samUha eka prakAra kI machhalI kannI thoDe dina kI sandhi vyApAra. 1.nchanA. 1.ayana sImA. 1.n siddha. 1.nda.ghUmanA. kATanA. 1. 1.nta. 1.vishvasta vishvAsI.paTaka.AshA. N 1.sa.chakkara denA.nyAyavichAra karanA. 1.luDhakAva.ayana vR^itta dulakI chAlanA.udyoga karanA parIkShA karane vAlA.phUlanA 1. N 1.tIna antaro.duHkha. 1.shikShA. 1.satyavAdI jA. duHkhadAyI. 1.yAtrA karanA. 1.jAla dabAnA.guchchhA.ThumakanA.eka nApa 144 of 157 2/29/2008 9:15 PM . 1. shuddha karanA.Thokara khAnA eka baDA pIpA.sikuDanA chhAtI Dhakane kA kapaDA chUDA.html tribute N trice N trice VT trick N trick VT tricky A tricolour tricolour tricycle trident N trifle N trifle VTI trigger N trilateral trill VTI trillion trim A trim N trim VT trimmer N trimming trinity N trinket N trio N trip N trip V trip VI tripartite tripe N triple A triple VT tripod N tripoli N trite A triumph N triumph VTI triumphal triumphant triumvirate trivial A troll VTI trolley N trombone troop N troop VI trooper N trophy N tropic N trot VI trotter N trouble N trouble VT troublesome trough N trounce VT troupe N trout N trowel N truce N truck N truck VTI trudge VI TRUE A TRUE Adv truffle N truism N trump N trump VTI trumpet N trumpet VT truncate truncheon truncheon trunk N trust N trust VTI trustee N trustworthy trusty A truth N truthful try VTI trying A tryst N tub N tube N tuberculosis tubular A tuck N tuck VTI tucker N tuft N tuft VT tug VTI tug_boat tuition N tulip N tumble N tumble VTI tun N 1.ntaDI tigunA tigunA karanA tipAI eka prakAra kI bAluI miTTI purAnA.nDa.trimUrtI halakA gahanA. A 1.jIta. 1.DhalakAnA.chAla na chalanA turahI turahI bajAnA. 1.ndhanA chAlAkI.nDe se mAranA dhaDa. 1.n kukuramuttA svaya.nTA 1. saphalatA kA harSha manAne vAlA.vijayI. 1.bhUla karanA 1.

akasmAt A 1.ngI.dvAra kI chakkaradAra ADa N 1.aprabhAvita. atyanta.2.palaTanA. bArahavA.binA kamI ke 1. eka mata se 1.lAkShaNika 1. bIsavA.DorA.atyAchArI 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans..moDanA.jhilamilAnA.nga khodanA 1. jhaTakA 1.nirdayatA.charamAmisa. ekAeka.dila pheranA.vichalana.artha pheranA.2. jyo.chIDA. motIjharA.ncha. sUjA huA.yamaja 1. apakShapAtI.varga V 1.2. doharA.njanA.sahaja N 1. na jhukatA huA.chihna.ADambarI 1.n se bharA huA N 1.kShaNa 1.phUlA huA. avashya. hAthI yA sUara kA dA. kachhuA.kShaNa 1.nha. ati shobhana. chhAyA.apara A 1.DAlI.baTanA.nokadAra dA.phera.nrakShatA.sustAnA 1. nAbhi sambandhI. chIna me.n a.chhInanA 1. niHshastra.nkusha shAsaka.nirdayI svAmI.pagiyA A 1. pIrojA 1..sarvasammata.n me. aparichita A 1. ekamata. dUra kA. palaka mAranA.ekamatya. maroDanA. Tahaniyo. nIcha adharmI manuShya 1.sIdhA karanA.antima sharta.madhyastha A 1.kalahakArI. chuTakI mAranA. pa.lapeTanA.pArI.dR^iDha. jhaTakanA.n hone vAlI tUphAna 1. anabhyasta.nta.khasoTanA. ajAta. burjI. sa.bekhabara 1. sura.anuchita.chhA. chimaTI.na mAnatA huA. bArahavA.mudrAkShara.vikArarahita. harUpha kI DhalAInA.nta.bhAvI 145 of 157 2/29/2008 9:15 PM .akelA A 1.nThanA. mArga ke Ara pAra kA phATaka. pagaDI.ai. guru. do 1.huDada.nketa karanA.TIsa 1.atyAchArI.darda karanA. chihna se prakaTa karanA.nga.3. chhatarI.achAnaka.AkhirI.ThappA. svara milAnA.nga 1. godhUlI. sa. ThanaThanAnA.nsha 1.chhApe ke akShara DhAlane kA kAmanA 1.nDI se nikalane kI ghUmane vAlI khiDakI N 1.2.jhanakAranA 1.rAga.upadravI.n rakhanA 1. chhApane kA A 1. satAnA.atyAchAra. sura.sa.ghUmanA 1.4.haThI A 1.n N 1.da.ai.adhyApaka. kuttA.2.palaTa.TahanI 1.dUsarI ora jhukanA N 1.pichhalA. jhilamilAhaTa.ghAva.2.nTanA. ghumAva.nDuka.DhIlA karanA.sandhyA 1.a. tAlaikya. do 1.svarasa. sabase dUra. bIsavA. ashA.TAiphAiDa 1.kalasa 1. pallava. ThanaThanAhaTa. eka prakAra kI machhalI N 1.chakkara denA 1.nAsUra 1.rUpa 1.rakShaNa 1.badalanA. TAipa karane vAlA A 1.nAbhya 1.sa. chhApa.anupayukta 1.sa.bakheDA 1. asamartha.darda.sura. anyAya.nta. chhApe ke akShara..pala.jhanakAra.jhaTaka 1.sUchaka.phasAdI.ngahIna. tR^ikhAchchhAdita bhUmi. bAraha A 1.ngati. kaShTa.utpAta.chhAtA 1.bhA. phoDA. asahya A 1.ghuDadauDa kI jagaha 1. pagaDa.parivartana. ghumanA.bakheDiyA.jhukAva. http://sanskritdocuments.upadrava.ndhi 1. ekachittatA.DhelA. kurUpa. poshAka. bIsa 1.jAti.2.dobArA 1. maroDanA.n a. motIjharA.ayogya A 1. Adarsha rUpa. english to hindi dictionary .jagamagAnA.3.TIsa mAranA.mataikya A 1. chamakanA.prajA pIDaka.kurma 1.niShpakSha 1.mochanI 1. AkhirI bAta yA vAkya. ThIka svabhAva 1. pahiyA 1. asAvadhAna. duganA 1. akR^itrima.chakkara. chuTakI.ghUmAnA.kaThoratA.sira ghUmanA.nirvikAra.palaka mAranA N 1.TAiphAiDa 1. namUnA yA Adarsha honA 1.bechainakaranA. rakShA.baTanA.2.anivArya 1. akAraNa.2.n pUrA.nrakShaka yA shikShaka kA 1. anyAyI. svara. ArAma karanA.rassI 1. chuTakI. ghUmanA. kopa.maroDanA 1.nsha 1.nirdayI 1. namUnA. prajA pIDaka shAsana 1.2.ThanakAra 1.kaShTa denA 1. prakAra. sutalI. anuttaradAyI A 1.bAgI honA.maroDanA 1. ulajhAnA.chakkara karanA 1.2.kaDakanA 1.ngurA.avashavartI 1.2.lapeTanA. ghumAnA.badasUrata 1.roSha N 1. juDavA.ArAma denA A 1. ayogya. sarapa.n kA tyo.atishaya A 1.nihathyA A 1.sura ThIka karanA 1. kholanA. eka prakAra kA UnI kapaDA N 1.html tun VT tune N tune V tunnel N tunnel VT turban N turbulent turf N turgid A turmoil N turmoil VT turn N turn VTI turnpike turnstile turquoise turret N turtle N tusk N tutelage tutor N tutorial twain A twang N twang VTI tweak N tweak V tweed N tweezers twelfth A twelfth N twelve Det twentieth twentieth twenty Det twice Adv twig N twiggy A twilight twin N twine N twine V twinge N twinge V twinkle N twinkle VI twinkling twirl VI twirl VT twist VT twitch N twitch V two Det twofold A twofold Adv tyke N type N typecast typhoid A typhoid N typhoon N typical A typify VT typist N typographical tyrannical tyranny N tyrant N tyre N ugly A ulcer N ulster N ulterior ultimate ultimatum ultra A umbilical umbrage N umbrella umpire N unabated unable A unaccompanied unaccountable unaccustomed unaffected unanimity unanimous unanimously unarmed A unavoidable unaware A unaware Adv unbearable unbecoming unbend VI unbend VT unbending unbiased unborn A 1.moDa.ka.shikShaka A 1.ekachita Adv 1. nira.tAna.n 1. duganA 1.acheta. eka lambA DhIlA chogA A 1.ngaita.ghumAnA.ntima N 1. pIpo.

nirantara uncertain A 1.ashAsanIya ungrateful A 1. pardA dUra karanA. asa.ama.ekAeka unfair A 1.svata.html unbridle VT 1.2.vyAkulatA.aniyamita. nira.Akasmika unexpectedly Adv 1. beArAma.ngalI unclaimed A 1.bekArI.atyanta unearned A 1.. nIche pahanane ke kapaDe underwood N 1.laharAnA unduly Adv 1.paTTI kholanA. upama. binA jItA huA. pUrvasnAtaka underground A 1. athAha. ashikShita.jAnanA.prakaTa yA prakAsha karanA. kR^itaghna.nkhya.nyukta.anyAyapUrNa unfaithful A 1.aspR^ihaNIya undetermined A 1.bechaina.asama unexpected A 1.udheDanA. vishvAsaghAtI. nIche. asIma. acheta.bahuta unconscious A 1.nchanA undersecretary N 1. nIche se sahArA denA. asvastha.asampUrNa.na kiyA huA. bhUmi ke nIche undergrowth N 1. bhUmi ke nIche kA underground Adv 1.anuchita. kR^ipAhIna.abhAgA unhealthy A 1. hAtha me.rogI.ayogya unequivocal A 1. ulaTa pulaTa.mausA unclean A 1. nIche likhanA. gupta prabhAva underfoot Adv 1. avashya.anirNIta undo VT 1.n ke nIche uge underline VT 1.spaShTa unerring A 1.2.asAvadhAna unhappy A 1. binA rukAvaTa ke. kAma.akShuta unhinge VT 1.bigADa denA 146 of 157 2/29/2008 9:15 PM .npAdita.prayatna karane vAlA. akArya karanA.agAdha unfavourable A 1.ntra karanA unbridled A 1.pravR^itti.nAbarAbara.buddhi.naShTa.achAnaka. mela.binA shaka va shubaha undress VT 1.prayatna karanA.ntrI understand VTI 1.. english to hindi dictionary .prakAsha karanA undated A 1.baiThA huA.abhIta. kAga nikAlanA uncounted A 1. adhInastha undermine VT 1.na ginA huA uncover VT 1. asAvadhAna unfamiliar A 1. thoDA mola lagAnA.adamya. nIche. anishchita.ukhADanA.tale underpin VT 1. ataka sa.vyartha unfriendly A 1.bekAra.nDA mola lagAnA yA jAnanA. pAnI ke dharAtala ke nIche kI dhArA. nIche. beroka. aruchikara unguarded A 1.achAnaka.ananta.tho.acheta unconstitutional A 1. khola DAlanA. sura. aparichita.viShama.ma.phUphA. khodanA.nbaddha unconscionable A 1.sIkhanA. lagAtAra.sAhasI undeniable A 1.nitya. nIche rekhA khI. anUThA. uThAnA. baDe peDo ke nIche ugane vAlI jhADI.akAraNa.ashubha..amitravata unfurl VT 1. avyagra.2.mAmA.vachana denA.ngala unfounded A 1.n lene vAlA. asa.bekAbU.adhanyavAdI.jhelanA undergraduate N 1.beroka uncivilized A 1.bImAra unheard A 1.nva tale undergo VT 1.barabAdI. http://sanskritdocuments.apanA nAma likhanA underwriter N 1.vyagra uneducated A 1.nchhanIya.kapaTI.asAmAnya unfathomable A 1.chhalI.be tavI.nkusha.pUrA nahI unfit A 1.adhUrA.anudyoga unending A 1.sanAtana unequal A 1.chhoDa denA.samajhautA undertake VTI 1. parishrama se na kamAyA huA unearth VT 1.viShama.kaShTa.2.nirudyama unemployment N 1.kholanA.vIra unfold VT 1.dukhI.anamela.2.2.GYAna. asukhI.bejaDa. sahanA. niDara.uThAnA.kholanA ukhADanA.vyAkula. kapaDe utAranA.2.ja. asukhI. mR^itasa.artha kalpanA karanA.anuchita unfit VT 1. avamUlyana karanA. ayogya.bhoganA. anaTUTA. jo kuchha peDo.bodha karanA.vimukha.kama A. anishchaya unchecked A 1.vyagratA uneasy A 1. jisakA koI dAvedAra na ho uncle N 1.phailAnA ungovernable A 1.3.samUchA. hatabhAgya. bechainI.aniShTa. asa.samajhAnA understanding N 1.vyasanI unbroken A 1.ashubha.anokhA uncompromising A 1.ga.2.bedhaDaka.bunA ThikAne ke uncertainty N 1. ayogya karanA unflinching A 1.akhaNDanIya under Prep 1.ndA.ndeha rUpa se. nIche. amogha. asnehI.rUkhA.asAdhAraNa. berojagArI.pratikUla unfinished A 1.n lenA.nchanA underling N 1. jisase inkAra na ho. behichaka.nchAnA underneath Adv 1.Teka lagAnA underrate VT 1. akasmAta.beparavAha.naShTa karanA undue A 1. bImA vAlA undesirable A 1.nhajora.bigADanA.phailAnA unfortunate A 1. asamAna.jAhila unemployed A 1. gupta rUpa se hAni pahu.ayogya undulate A 1. anuchita yA ayogya rIti se. besharta.anajAnA. ayogya. samajha. chAchA.nskAra kA prabandha karane vAlA undertaking N 1.Apattijanaka. pratibhU. nIche lakIra khI. behosha.ndigdha. asamApta.haThI unconcerned A 1.2.vyavasAya undervalue VTI 1.asa.halkA jAnanA underwear N 1. bigaDA huA.nga khodanA.kama. lagAma haTAnA. nissa.anajAna.barabAda undoubtedly Adv 1.mu.nkanA underscore VT 1. berojagAra. asa. chUla uThAnA.tale underneath Prep 1.pasAranA. asabhya.udAsIna unconditional A 1.asthira.nAsha undone A 1.na sadhA huA unceasing A 1.asAmAnya. anapekShita. betArIkha. naShTa karanA undoing N 1. laharAtA huA undulate VTI 1.apAvana uncomfortable A 1.chhalI.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.pA.pasAranA.asambandha unconnected A 1.aprasanna. mailA.ndabhAgya.kabjAnA.atyanta. kholanA.anuchita. arakShita.binA bachAya. anuchita. hiloranA. asamAna. nirmUla.takalIpha.adhIna undercurrent N 1.dharatI se ukhADanA yA nikAlanA uneasiness N 1.kapaTI.avashya uncork VT 1.anAdara karanA.2.baddha honA undertaker N 1.abhAga. taha kholanA. anirdhArita.3.chhoTe peDa underwrite VT 1.hAtha me.achUka uneven A 1.anapaDha.asukhada uncommon A 1. na mAnane vAlA. samajhanA.tale.ngata. vyavasthAviruddha uncontrollable A 1. anasunA.alaga.aGYAta samaya kA undaunted A 1. avA.

ayathArtha unreasonable A 1.nakAranA.achchhA. kholanA.kisI vyavasAya ke niyamo Adi ke viruddha unprofitable A 1. pauruShahIna karanA. sthira.sArUpya. avAstava.ekA.Usara.nkA rahita. asambhava. anuttejita. sa.eka kiyA huA. jisakA yaha vishvAsa ho ki paraloka me saba mokSha pAye.binA lAise.joDa.huDada.ashochanIya untidy A 1. anajAne me.akAlika. bhaddA.eka parameshvara kA mAnane vAlA unitary A 1.samarUpatA uniformly Adv 1.eka unity N 1.nga kA jAnavara unification N 1.nIrasa.saumya vesha.ndhI.ngha.duHshIla unknowingly Adv 1. samarUpa se.asthAyI.sArvalaukika. bemisAla.mu. mela. adR^iShTa.vishvasambandhI. anupama.ba. anAvashyaka.kR^itrima unnecessary A 1.nyukta. asamAna.nkusha unruffled A 1. sa.apUrva unison N 1.eka sa. mela.vesha haTAnA.barAbara.bayAna se bAhara.utAranA until Conj 1.alokapriya unprecedented A 1. adR^iShTa.mela.binA paDhAyA huA uninspired A 1. jo ginA na jA sake untouchable A 1. anyAya se. eka sAtha kAma karanA yA uganA united A 1.bevakta.buddhi viparIta.sachchA unsound A 1. avishvasanIya. sipAhI kI varadI. betaratIba.atarka sa. eka.nsa liye hue unlike A 1.nge universality N 1. avyavasAyika.akShubdha.. anuchita. apavitra. besvAda. haTAnA.asthira karanA.ekya.anadekhA unsettle VT 1. adR^iShTa.nhajora.udheDanA.ngI unsavoury A 1.aprastuta unprincipled A 1.dIna.eka honA.jisakI kalpanA na kI jA sake.anishchita unsightly A 1. anaitika.eka karanA.nyoga. hatotsAha karanA.2.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.asadR^isha.ndA.ma.jhUThA.adharmI unjustly Adv 1.jaba taka untimely A 1.bAnA.joDanA uninformed A 1. badanAma.vyastatA unrestrained A 1.vyartha unprovoked A 1.binA visheSha kushalatA prApta unsophisticated A 1.kuDaula unskilled A 1.gandA untie VT 1.avaitanika unparalleled A 1.yUnirvasiTI jisame saba vidyAye paDhAI jAye aura parIkShA lekara upAdhi dI jAye unjust A 1. ekarUpatA.bekhabara.njara unprofessional N 1.begaraja union N 1. english to hindi dictionary .asatya.apuShTa unspeakable A 1.beroka. betaiyAra. ko. jo na.beharakata unruly A 1.apAra unload VT 1. anupama. tAlA kholanA unlucky A 1.asambhAvya unlimited A 1.bekaida.nApAka. jo bhugatAna na huA ho.banAvaTI.svabhAva viruddha.ekadilI.anokhA unprepared A 1.milA huA.nirbala.2.eka sI.bemajA.halakA karanA unlock VT 1. nirdayI. anishchita.2.asamartha karanA.arUchikara unpopular A 1. mela chAhane vAlA.phIkA unsay VT 1.akathya unstable A 1. anuchita.gU.ndhI unite VTI 1.adharmI.samAna svara unit N 1.2.avashya. bAdhArahita.ekasamAna uniform N 1. ge.vivekahIna.kholanA unreal A 1.nItiGYAnahIna unseasonable N 1. http://sanskritdocuments. jo kahA na jAya. taka.asAvadhAna unkind A 1.bechheDe unqualified A 1.sa.nka. aTala. ikAI sa. ayogya.shAnta.taka untold A 1. niShphala.vinIta unoccupied A 1.mana toDanA unmask VT 1. binA AGYA ke kiyA huA.dukhI.apUrva.nyogI unique A 1.pApI. eka sabhA kA unicorn N 1. lAbhahIna.yoga.rogI.Ishvara kI AGYA na pAye hue uninterested A 1. abhAgA.jaba taka na unlicensed A 1. kusamaya kA unto Prep 1.atyAdhika unrelenting A 1..bheda kholanA unmatched A 1.cha.3.sarvagatatva universally Adv 1.vishvavyApakatA.hara jagaha.sa.adhIra unsteady A 1. asthira. anupama. anakahA.nsAra.advitIya unpleasant A 1.beImAna unrest N 1. ashAnti.nba.akAlika. vivAha unionist N 1. taka.ga.2.bemisAla.sa.kaThora.kamajora karanA unnoticed A 1.vyartha unnerve VT 1.uchita samaya se pahale kA.ayogya.binA jAne bUjhe unknown A 1. ayogya.asarvapriya.nDA.ashlIla unseen A 1. khAlI. bemausama.nAlAyaka unravel VT 1. eka rUpa banAnA. sa.sakala.ikAI.asama.besarokAra. belagAma.adR^iDha unsteady VT 1. ekabhAva. asthira.anIshvaropadiShTa.akathanIya.asAra. nirutsAhI.advitIya unmoved A 1.nyukta karanA.anUThA. asthira.vishva.apAvana.sarvatra.sarvagata. bikharA huA.nira.bhinna unlikely A 1.shUnya unpack VT 1. ekatA.ikA. nirdaya.sa. vishvavidyAlaya. eka ho jAnA uniform A 1. asparshanIya.gaDabaDa karanA unsettled A 1.chalAyamAna. asIma. bAta badalanA.nka unitarian N 1.binA.sa. sulajhAnA. ( gaTharI) kholanA unpaid A 1.nAkAbila.asAmayika unseat VT 1. bojha utAranA. bemela.yadi na.saba universalist N 1. ashubha unman VT 1.ngata.barAbarI se.achhUta.kaThora unreliable A 1.niShphala.milAnA.nyoga universal A 1. nakAba utAranA.barAbarI. kursI yA Asana se girA denA unseemly A 1. vetana na pAnevAlA.jaba taka until Prep 1. binA sUchanA pAye hue. sambandharahita. ashikShita.anargala. anuchita. asvAbhAvika..eka svara.mukara jAnA.saTAnA. aGYAta.ndabhAgya.na kahA huA.avidita unless Conj&¥¿èÔè 1.adharma se unkempt A 1.asIma.nApasanda.jo chhuA na jA sake 147 of 157 2/29/2008 9:15 PM .html unholy A 1. trideva kA virodhI.ayukti.nba.bedarda.niHsha.saba dishAo me universe N 1. asthira karanA.eka rUpa kA vastra uniformity N 1.samAnatA.nchala karanA unthinkable A 1. saba kahI.anUThA.ashakta karanA.adharmI unicameral A 1.bekAra.kurUpa.jagata university N 1.mela se unify VT 1. sarvavyApakatA.nthanA. asAmayika.inakAra karanA unscrupulous A 1. sha.aGYAta.achAnaka unobtrusive A 1.nirdaya unnatural A 1. achintya. apriya.durAchArI unproductive A 1.ashikShita.yUniyana.ngha kA pakShapAtI.mailA kuchailA.2. sR^iShTi.

ubhAra.nikammA.surAhI.gAya yA TIkA sambandhI.jisame.hai.2.U.parama 1.U.viparyaya.3.hichakanA.niShmrayojana. atyAdhika. chechaka ke TIke kA viSha VT 1. naTakhaTa. dabAnA.achhUtA A 1. uThAnA.sevana. dikhAnA.shIlavAna 1.atyanta. TIkA. ghora parivartana.tAkIdI.bilakula.2.laharAnA. garbhAshaya A 1. sAdhAraNa rIti se.para.balavA 1. http://sanskritdocuments. aprayukta.sAta pA.vyAvahArika.3.uThAnA 1. vyavahAra.bhAra.4.nchA 1.dabA baiThanA. au.mUrkha A 1.vishrAma kAla.laDakA.sahAyatA karanA.hama ko 1. avila. chhuTTI. koThA me.prayoga karanA.saba se Upara Adv 1.bAtachIta 1. gR^iha kI sAmagrI Adi lagAnA yA juTAnA N 1. dabA lenA.pIchhe paDanA.nayA rupayA vAlA.chhapAI 1.anta. anajAne.n.krA.2.prayojana 1.parimANa.koThA kI ora N 1.abhyasta honA 1.nAgarika 1. nikammA. bagAvata.asatya.n havA bhI na ho A 1.khAlI.bhe.chhuTTI. dhArmika.khaDA.jahA.unnati 1.Upara kA.shUnya. shUnya sthAna.aspR^iShTa. shUnyatA.pratikUla 1.bakheDA 1.vimukha.niShphala.pada jisa para koI niyukta na ho 1.jo kAma me. chhoDanA.yathA rIti. kAma me lAnA.n na lAyA gayA ho.bartAva.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. anichchhA. pariNAma. Upara kI ora kA 1. mR^itaka kI rAkha rakhane kA bartana 1.uThAna. jUte Adi kA Upara kA bhAga A 1. rasoI ke baratana bAsana pAtra 1. english to hindi dictionary . prayogakarttA. berogana.bachchA 1. ghabaDAhaTa.shUnya karanA.anyAya se le lenA. UparavAlA.ncha karanA N 1.2.nba.bhArI..uchchAraNa karanA.rakShA kA sAdhana yA vyaya 1.khAlIpana.asthiratA.bekhabara.sAta pA. koThA sa. aparIkShita 1. uchchAraNa.sampUrNa rUpa se. jhUThA. kaThina.svArthatatpara N 1.lAbha.2.kaThina.lAbhadAyaka 1. Age Age chalanA. TIkA lagAnA. pramANarahita.Age pIchhA karanA.rIti. Upara vAlA bhAga A 1.vyartha. shUnyapada.bhalA.byAja. asAvadhAnI. peshAba 1. kahanA.kholanA.chAla 1.pareshAnI 1.udhAranA.kamInA.3. upayogI.3. upayogitA. tamAma.ThelanA.bilkula pUrA 1. udheDanA.anuchita.chechaka Adi kA TIkA lagAnA.nTa karAnA. prakAshita karanA.thAmanA. kolAhala.binApratibhU kA 1.karIba 1. astavyastatA. bAhara kI ora kA. peshAba sambandhI 1. isa vishvAsa kA manuShya ki manuShyo ke saba kAma svArtha se lagAva rakhate .vyavahAra karanA.haThI.khAlI 1.2. U.bolanA.nThana ko kholanA 1.bedilI 1.ghU. hame.nchA.nipaTa. upashikShaka 1. khAlI.maukhika 1.jalapAtra. sIdhA. peshAba karanA 1.2. atyanta. uThAna.sAdA.adhikAra bhoga 1.anokhA.Upara. abhyAsa honA.2. asAvadhAna.achala. TIkA lagA.bhe. Upara.nirbodha.prakAsha karanA A 1.bahudhA.aprabhAvita.sAdhAraNa.3.ulaTa pulaTa.phiramtA 148 of 157 2/29/2008 9:15 PM .viplava 1.kAma me lAnA.analikhA.khAlI karanA. vimukha.sadA kA 1. aGYAnI.kusIda 1.navodaya 1.U.navotthAna.2.2. bilkula.anAdhikR^ita.njila.prakAsha me AnA 1.html untouched untoward untried A untrue A unused A unusual A unvarnished unveil VI unveil VT unwarranted unwary A unwelcome unwieldy unwilling unwillingness unwind VT unwise A unwitting unworthy unwritten up A up Adv upheaval uphill A uphill Adv uphold VT upholster upholstery upkeep N upland A upland N uplift N uplift VT upon Prep upper A upper N uppermost uppermost upright A uprising uproar A uproot VT upset N upset VT upshot N upside N upstairs upstairs upstairs upstart N urban A urbane A urchin A urchin N urge VTI urgency A urgent A urinal N urinary A urinate VI urine N urn N us Pron usage N use N use VTI useful A useless A user N usher N usher VT usual A usually Adv usurp VT usury N utensil N uterine A uterus N utilitarian utilitarian utility N utilize VT utmost A utmost N utter A utter VT utterance utterly Adv vacancy N vacant A vacate VT vacation vaccinate vaccination vaccine A vacillate vacillation vacuous A vacuum N vagabond A 1. asAmAnya. shiShTa.palaTa.ghumakkaDa.nirmUla karanA 1. upayoga sa.tAkIda. eka prakAra kA gola bartana.2. jaDa se ukhADa DAlanA.tale Upara karanA 1.jisakA abhyAsa na paDA ho 1. U. shUnya.nchA karanA. atyAvashyakatA.aprasnna N 1. lagabhaga.nagara kA.upayogavAdI 1. pahADI para 1.n.nipaTa 1.2.avashya. khula jAnA.nchA. uThAnA.nTa karAne vAlA.nba. lAbha. praveshaka. anichchhuka.aniShTa A 1.acheta.chalana.apriya.bephAyadA 1. sAhasI.takAjA karanA. jo na chhuA gayA ho.samApta N 1. sthUla.arNana karanA. vichArahIna.nchI jagaha kA.jArI karanA V 1. sarvochcha sthAna yA pada ityAdi me 1. sAmAnya. jArI karanA N 1. atyAvashyaka. binA likhA.ulaTa denA. U.sAmAnyataH 1.2.takAjA.2.khAnA badosha. nApasanda.2. peshAba kI shIshI 1. pAlana poShaNa.prayoga me lAnA 1. Age pIchhA.atishaya.anishchaya 1.parAkAShThA 1..bhoga.2.lapeTa vA ai. avakAsha. peshAba ghara.nha Adi kochA N 1. bekAra.jisame koI na ho. Upara kI ma. ayogya.DagamagAnA.ndhI.nghaTa uThAnA.Age jAnA 1.sAdhAraNataH.haTha karanA 1. pravesha karanA.gAya ke thana me jo chechaka kA dAnA ho usake pAnI ko nashvara para lekara AdamI kI bA.nbya 1.kharA N 1. gR^iha kI sAmagrI 1. U.utthAna.uThAnA.paradA dUra karanA.aprasannatA.aprabandhanIya A 1. lAbha uThAnA. AvashyakatA. niShprabhAva karanA VT 1..niShprabhAva karanA N 1.duHsAdhya.asAdhAraNa A 1. jhUmanA.upakArI.nchAna.sheSha 1. shaharI.uchchatara 1. nayA baDhA huA.aGYAna A 1.koThA 1. prayoga.upayoga 1. AvArA.mithyA 1.dhUmadhAma.asAvadhAna 1.2.ndhI Adv 1.4.sarvathA. saba se UchA.n vAranisha na kiyA gayA ho 1.svArthI. sambhalanA.rakShA. taka.chhIna lenA 1.bAharI. adhikatama.2.Agraha 1.kAmanA shUnyatA.ughara jAnA.uThA.nIcha A 1.kShamasAdhya 1.nchI bhUmi 1.nti.bekhabara A 1.ndhAnA.duShTa 1. garbhAshaya sambandhI 1.anichchhukatA. bechanA.chaina.ncha.

2.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.AvArA.nsa moDanA. 1.2. pUjanA.shakti.DolI.2.vimAna 1.gati 1.phala sabjI khAne vAlA 1.nikammA.kahanA. chhipAnA. paudho.satyatA barAmadA. pavana denA.ghUmanA phiranA 1.2.mola mola lagAnA.mAnya 1. A 1.kholanA.chhoDanA.garbhAshaya 1. 1.badalA 1.udara. N 1.lAbha.ati bR^ihat. A VT N A 1.2. N 1.besvAda. VT A N N 1. 1.dhanyAkAra chhata.2.baDe mola kA..nba.do pahADo ke bIcha kI jagaha shUratA. jItanA.khAnAbadosha. 1.bAsana 1. N A N N A N A 1.tejI. mUlyavAna.bahAdura.nDatA. raga sa.dikhAvA DI.gumbaja.2.nDa savArI.nghaTa karanA.ngA karanA.jaharIlA.prakaTa karanA.nADI sa.dR^iShTi se bAhara ho jAnA.bahetU dhu.havA denA.nba.jaLI. 1. 1.do pahADo ke bIcha kI jagaha 1.A.bahetU.nba.ndigdha paradA.ugra.shIghratA.nasa. 1.puShTa.mIThA.udda.uganA.guNa.dvAra eka kalpita bhUta jo rAta ko manuShyo kA lahU yA rUdhira pI liyA karatA hai.badala jAnA.jevara gahanA 1.ra.vishAlatA kuNDa.bilA jAnA. 1.sAhasa. dveSha 1. 1.luka rogana karanA. AshIrvAdAtmaka.rUpAntara karanA.nDola.vIratA.bahumUlya vastu.kAnUnI.2.ghumAnA.vishiShTa. 1..oTa.vAyuya. sachchAI.alopa ho jAnA.bhAjI.n kI vR^iddhI.marahama Adi me.dilera vaidha.asthira.guladAna.badalA lenevAlA hirana kA mA.nkhA jhAlanA.pracha.2.mAlagADI niShThura. vichArAdhIna karanA.n lAnA 1.2.kamI beshI.dAma.nkhA 1.jhagaDA. 1.anishchita.atya.senAmukha.tuchchha gaDDhA. lAbha uThAnA shUnya.chhipAnA. vaisalina. 1. 1.nADI.4. 1.anitya.pa.shAga.dikhAvA. pracha.nyAyyatA ghATI.chhidra. 1. VT 1. puShTa karanA.doSha chhipAnA badala DAlanA. pratihi. prakAshana.parAjita karanA shreShThatA.3.dAma lagAnA.chAkara. 1. shAkAhArI.udbhid 1. A 1. ghaTanA sthala 1. kImatI chIja.harAnA.mAnanA. english to hindi dictionary .nissAratA.phIkA. 1. 1.bartana.DhakanA shirA.nyArA.sahI.chala bhinnarUpa yA pATa 1. A 1.nghaTa girAnA. shAkAhArI. asthira.savArI kA kAma dene vAlA ghU.sa.khoha meharAba banAnA. sAhasI.asthira.prakAsha me.ndhI. chheda kA DhakanA jo kevala eka ora se khule.DA.nsa viSha.shAka.nirUpaNa upayogitA.nga. 1.asamarUpatA bhinna. DibbA.udbhid sa.ghU.nba.Adara karanA 1.bahumUlya.balavAna 1.pakkA. VT N N N 1.ngadAra. 1. prabala. 1.bhinna honA 1. nikAsa. bhApa banAnA 1. 1.asamya tIra kA para.4.2. 1.ngabira.vikretA lakaDI yA dUsarI vastu kA patthara chaDhAnA 1. VT N 1.4.pariNAmya 1.gati makhamala. 1.AdaraNIya 1. vistIrNatA. nashIlA.sAhasa kA kAma sAhasa karanA. A N N 1.2.nDI.vyartha.ndhI.nvADola AvArA. bikrI nikAlanA.darrA. puShTatA.3. 1.ghATI.nDa.vikretA bechane vAlA. 1.nirbhayatA 1. parivartana. N 1. 1.phiramtA lahara.vArnisha karanA. 1.sammAna karanA.svastivAchanika 1.aGYAna.subhItA bejAna. 1.ndhI puShpapAtra. 1.DAvA.shekhI.pa. jharokhA. 1.2.aha. havA karanA.anuchara sAhasI.nAnA varNa. tahakhAnA. mUlya.phaTakanA.2. uganevAlA.bahetU.luka karanA. 1.prakAshana 1. 1.2. vAyugati darshana yantra 1. pUjya.kUdanA DI. AvArA. mola lagAnA.bheda.chahabachchA.3. silasilA. A N 1.ugratA.prakaTa karanA.2.vahama miyAna.pAlakI.havA karanA.dhanabhedA. 1.nga mAranA. A 1.2.pIDhA. prakAsha karanA.niShprabhAva.nADI.dveShI chhidra. nirarthaka. makhamalI.asa.3. 1..tIvratA 1.dilera paDosa.ndhI bechanA bechane vAlA.4.antara.n milAne kI ghI kI taraha eka vastu baDA.sudR^iDha karanA 1.tarakArI kA.ghumakkaDa. pratikUla honA.eka nApa meharAbI chhata.shekhI mAranA bachhaDe kA mA.lagAyA huA dAma.ghaTabaDha bheda.halAhala.vichitratA. N 1.2.raga.ntatA.nbandhI 1.chala.ndhalA. svabhAva.2.vanaspati 1. parivartanashIla vastu 1.bikrI ke liye.guphA.nkArI.phUTa bhinna.nga mAranA.parivartana. bhinnatA.pardA DAlanA. bechanA peTa. 1.vividha vArnisha. chAla. eka prakAra kA chamagAdaDa vaina.champata ho jAnA halkApana. chhalA. 1. viShailA. chheda.baDhanevAlA 1.bhAjI. N 1.2. 1.2. vega.gADI.3.vishAla. garuDavAdI jokhima.astaya.DhakanA miyAna yA ghara sambandhI ghumakkaDa. pratiShThA karanA muDane vAlA phATaka.dvAra.2.nADI sa. senAgra.ntra.khulAva. savArI sa. 1. N 1.nkanA.kalapha.vyarthatA 1. osAI mashIna.naShTa honA. http://sanskritdocuments. ghama.html vagabond vagary N vagina N vaginal A vagrant A vagrant N vague A vail N vail V vain A vale N valedictory valedictory valet N valiant A valid A validate validity valley N valour N valuable valuable valuation value N value VT valve N vampire N van N vandal N vane N vanguard vanish VT vanity N vanquish vantage N vapid A vaporize variable variable variance variant A variant N variation variety N various A varnish N varnish VT vary VT vascular vase N vaseline vast A vastness vat N vault N vault VTI vaunt N vaunt VI veal N veer VTI vegetable vegetarian vegetarian vegetation vegetative vehemence vehement vehicle N vehicular veil N veil VT vein N velocity velvet N venal A vend VT vender N vendor N veneer VT venerable venerate vengeance vengeful venison N venom N venomous vent N vent VT venter N ventilate ventilation ventilator ventriloquist venture N venture VTI venturesome venue N veracity veranda N verb N N 1. jhUThA.palaTanA.senAmukha adR^iShTa honA. 1. tarakArI.da.nghaTa.paradA ghU.nkhya 1.ra.komala lAbha yA dhana kA arthI. pratihi.osArA kriyA 149 of 157 2/29/2008 9:15 PM . parivartanashIla.vistIrNa.darrA. prasthAna ke samaya kA svastivAda sevaka. 1.chheda. senAgra.mauja.jokhIma uThAnA 1. virodha.nDa. 1.surkhatA.nsA.vAyu Adi nikalane kA mArga.nikaTa sthAna. 1.nIrasa 1. shAka. 1.pravR^itti.nsaka.vaidhatA.artha.nIchA karanA.2.shUra.3.

pApa.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.vAchanika.2.duShTa.nAyaka.ndUra.samarthana A 1.josha.ulthA. dekhA dekhI karanA.2. roka.mAtR^i bhAShA 1. kaDI.shAbdika.bigADanA.pavitra. chapala buddhi N 1.n jI bahalAne ke liye banAte hai.tharatharI.pashu vaidya A 1. english to hindi dictionary . rAha se.n kI rIDa kA joDa A 1.phera.ThaganA. kamInA.grAma vAsI.nDana. jIvana.kleshita.a. pula. a. bala.halkA karanA.pAjI 1.rAya.phaisalA.nishchaya 1.so.purAnA yoddhA. jAgaraNa. sA.daurA 1. mArga. shabda bAhulya.jhagaDanA 1.tAkanA.chihna.2.ngUra kA bAga.banaphashI 1.rAta kI prArthanA.padA.2. viparIta.drAkShAkShetra 1.banAma N 1.4.jhulanA N 1. pashu chikitsA sa.ngUrI sharAba bechanevAlA 1.ThaganA.sa.nganI ra.asthira. harA bharA.basanta R^itu kA N 1. kavitA 1.3.vastra.varNana 1.utpAta.2.rUpa 1.atishaya kara ke. khAkA.bhe. lAla ra.ngUra kI bela 1.makAna jo baDe AdamI gA.pAThA.hoDa karanA.nbhalanA. nipuNa. vastra pahanAnA 1. bAsana.badala jAne yogya.abhyAsa vR^iddha manuShya. hilanA.laharAnA.grAma. kisI pustaka ke mAnapatra para kA belabUTA A 1.. bala.utsAha.poDhA 1. jhukanA. parivartana. balavAna. grAmINa. pahu.jahAja.ndha 1. doSha.sUbedAra.pApI.banaphashA. sAra.kITa.chakkara 1.apavitra karanA.anADI 1.puShTi.vega.chapala.nishchaya karanA A 1.parivartana.belA.upavAsa se pahale kI sa.npa. haTha sa.ngI.rAjapratibhU N 1.bartana. dAsa.samarthana karanA.dakSha 1. anubhavI.nva.avasheSha N 1. dAsa.kala. vastra pahanA huA. si.jo dUsare ke badale kAma kare 1. pratinidhirUpa.balI.satyApana yogya N 1.pahu.nchAyata kA vichAra.pracha. bechaina. bai.durjana 1.apane desha kI N 1.shuddha 1.asthiratA.chapalatA.DhalanA.shakti.akSharamaya.. sochanA.bhraShTa karanA.pratinidhirUpa 1. dekhanA. kapaDA pahanAnA.nvAra.nikammA 1.pApAcharaNa.sImA 1. pashu chikitsaka. deshI bhAShA.satyatA.2.nchala.pratipAlana. a.sammati.tiramirI.2.adharma.ThaharAva. shikAra banAnA.html verbal A verbatim verbiage verdant A verdict N verge N verge VT verifiable verification verify VT veritable verity N vermilion vermilion vermin N vernacular vernacular vernal A vernal_equinox versatile versatility verse N versed A version N versus Prep vertebra vertical vertigo N verve N very A very Adv vessel N vest N vest VTI vestal A vested A vestige N vestment veteran N veterinarian veterinary veto N veto VT vex VT vexed A via Prep viaduct N vial N vibrate VTI vibration vicar N vicarious vice A vice N viceroy N vicinity vicious A vicissitude victim N victimise victimize victor N victorious victory N vie VT view N view VT vigil N vigilance vigilant vignette vigorous vigour N vile A vilify VT villa N village N villager villain N villainous villein N vindicate vindication vindictive vine N vinegar N vineyard vintage N vintner N viola N violate VT violation violence violent A violet A violet N violin N violinist viper N virgin A 1.nADI 1.3.yathArtha. sira para kA.khala.atikrama. anuvAda. jaya. prabala.ghumAva.chha.yathArtha.2.nva me. basantI. sthApanA.shabda prati shabda N 1.2.satya ThaharAnA.satva 1.nTa chaDhAnA VT 1.siddha karanA.nta. kha.bahuta 1.dukhita 1.ngarakhA.ngI belA Adi bajAne vAlA 1.2.sachchA.nda.nga karanA.ntara.vijaya. muhalle kA pAdarI A 1.pramANIkaraNa.chaukasI.nigAha.pratinidhi.nga 1. nAva.ncha karanA 1.2. vinodagR^iha. jAgaraNa. dR^iShTi.sarakasha N 1.nchAte hai. satya. hAni karanA.mArga se 1.pratishodha karanA 1. badalA lenA N 1.paurUSha. atya. vijayI. http://sanskritdocuments. sAra. kinArA.siddhakaraNa.satya. pratinidhi. laharAva.nbhoga karanA N 1.njana. sAvadhAna.yathArthatA.sacha bAta A 1. apavAda karanA. vivaraNa.va~nchita karanA. satyApana. pa. drohI manuShya.khoTa.nsAshIla 1.bha.ngUra ikaThThA karane kA samaya.nga karanA.ratajagA. adhama. kShamatA prApta.ncha. a.2.setu 1.jItane vAlA A 1.sachchA. satya. kinAre para honA A 1.nva kA rahane vAlA 1.eka chhoTA paTTedAra AsAmI yA kisAna VT 1. pramANita karanA.ntu jo anAja ko hAni pahu.chaukasa N 1. adhikArayukta karanA.a. nirmala.la. drAkShA.ndhyA N 1.nchanA.ka.. kachchA. vastra.ndUrI N 1.kaThina. vijetA. bali.4.saba prakAra ke jIva ja.vAstavika 1. dR^ishya. pavitra.3.heraphera. eka prakAra kA baDI bela 1.a. svadeshI.dR^ig viShaya.2. nasa.5.duHkha denA.nbarUpa 1. sirakA N 1.2.samIpatA 1.jIta 1.2.vichAra-phala 1.atyAchArI.bhAShAntara.kha.bala 1. ghumarI.nka.khIjA huA.ga.3.bha. parivartana shIla.sira mUDanA. a.nbhe kI DaNDI.tAjA. kAnUna kA masUdA asvIkR^ita karanA. bigADanA. satya.nTA.nDatA 1.vAsakaTa 1.2.prAkR^ita bhAShA.kR^imi A 1.eka chhoTA paTTedAra AsAmI yA kisAna A 1.3.npaka.sira mUDanA. aDosa paDosa. kriyA se nikalA huA Adv 1. si.bha.vijayI. sthApana karanA.tharatharAnA.satAnA 1.ThIka 1.balidAna kiyA huA pashu VT 1.2.chapala buddhi 1.sAvadhAnI A 1.ngUra ikaThThA karanA 1. shabdashaH.ngUra kI paidAvAra.badanAma karanA.jUrI kA nirNaya.avalokana.cha.janmadeshI.grAmyagR^iha.nga 1.rAjapratinidhi.adhikAra prApta 1.adhama. apavitra karanA.vichAranA. shIshI 1.charaNa.barAbarI kA dAvA karanA. khIjanA.khilApha.2. banaphshI ra.khaDA.khoja.ngura. a.pratyAdesha.sarpa. eka prakAra kA phUla. DaNDA. khoTA.pravINa.anyAyI 1.2.nba.n 1.kapaDA.jA.I. vAisarAya.nchanA 1.3.npI 1. upa-.purAnA sipAhI N 1.AkSharika.2. khyAla.bastI N 1.3.sacha yA ThIka ThaharAnA.tuchchha karanA. lohe kA sikkA 1. kIDe makoDe. maukhika. jAnavaro.nigAha karanA. shikAra banAnA.nga kA.pratiba.pada.nArI. pramANa yogya. gA.nTa chaDhAnA 1.saphala 1. ku.nIcha. mahAviShuva( 29 mArcha) A 1. jA.2.ndhera.hilAnA.TaTakA.nka lagAnA 1. parIkShA.bhe.analikhI.balAtkAra N 1. sthira.shuddha 150 of 157 2/29/2008 9:15 PM .pratihi.ndhI 1.va~nchita karanA.gA. badalane kI yogyatA.chikArA N 1.2.pAka. badalA lenevAlA. toDanA.nirarthaka khela 1.

dR^iShTi.ga.bhedA 1.dharma. ThaTholiyA. kalpita.pramANa denA. i.n kA.nirIkShaNa karanA N 1. shikShA. uDane vAlA.abhyAgata.chhAyA.vedanIya. vidyuta sa.ulTI karanA. apanI ichchhA se niyukta honA yA chAkara honA VT 1. shapatha.sammati. jhUThA. bahA le jAnA.3.rAya.nka. liphAphA Adi ba.gAyaka N 1.matAdhikAra. chau pahiyA chhakaDA.drohI 1.nikAlanA.n kA viSha 1.nglai.Ana. chillAnevAlA.khAU.nda karanA.giddha 1. rAya. DATa banAnA.nTa.pukAra.arthataH 1.2.pratiGYA karanA.nkanevAlA 1.sAdhushIlatA.marabhukkhA..nkA.pratiGYA. Ana.khyAlI. kai karanA.ndhI VT 1.n kA Adv 1.jvAlAmukhI se utpanna 1. asala me.nchhA.chhU.cha~nchala.dekhabhAla. bhAShA.dha. atyAvashyaka N 1.tUtiyA.samudrayAtrA 1.pramANa lekha 1. chhavi. pApaDa.sammati kA parchA 1.AbhAsa. goliyo. vamana.2.. sAmAnya loga N 1.shabda.mata. jabAnI.nga.npatti. shabda karanA.vilApa 151 of 157 2/29/2008 9:15 PM .dR^ishya 1.nkalpa.nkanevAlA 1.guNa.rAya denA.grAmya.Dhera. gavAhI dene vAlA.tairAnA 1. bha. jvAlAmukhI pahADa.yathArthatA. puruSha yA puruShatva sa.vrata.bADa. ghumAva.vachana.ntAna utpAdaka N 1.2. pardA. english to hindi dictionary .cheharA N 1.vAchAla 1.kaDuA. dA.ngraha.2. dR^ishya. viShamaya.manaHsR^iShTa N 1. pratyakShatA.kumAritva 1.chAlAka. sammati dene vAlA.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.prachAra.2.rUpa denA 1. barAbarI karane vAlA. peDo. ichchhApUrvaka denA. rAya dekara pasa.manamaujI. prabala.asthiramati A 1.dastAveja.dR^ishyatA.atilolupa 1.hIna 1.nda 1.khabtI 1.sammati denA.hoDa karanA 1.sammati denA. gavAhI ke liye bulAnA.2.mulAkAta.nva.bhaDakadAra.nba.nchAlana shakti 1.koSha 1.chAha.rasIda.ndhI.rAya denA. bhe.kai kI huI vastu 1.4.nka denA A 1.bahuta pustako.samudra se yAtrA karane vAlA 1.AvAja karanA.vAgjAta.chunane vAlA.laharI jana. niShprabhAva karanA A 1. chhUta ke rogo.Topa ke Age kA bhAga jo hilatA hai 1.2.4. koI vastu jo tairatI ho 1.dR^ishya banAnA.pratyakSha.pratirodhI 1.tarushreNI.nvArUpana.pu.puruShatva.jha. bala.pasAra.vachana denA 1. khabara phailAnA.puNya.spaShTa 1.n kI bauchhara.vyavasAya A 1.audarika. chau pahiye vAlI gADI hA.apane Apa N 1.guNakArI.nTa karanA. ku.nTa.vAkyukta.2.vAisakAu. vAstavika. rAshi. svapna.phailAva.prANa.praNa.nstva. khayAlI pulAva pakAne vAlA.vachana.dekha paDane kA guNa 1.vAstava me.vAchika. svara milAnA.mulAkAtI.kaShTa se chalanA yA bitAnA 1.hallA karanA. shabda sUchI.ishArA.cha~nchala.rUpa denA VT 1.vIthI.bhUta.nchala.ndhA.jo apanI ichchhA se senA me.yathArtha Adv 1.prANAdhAra. majadUrI.chapala.chalanA.ndUka yA topa kI DATa 1.2.sa. kitAba.ashiShTatA.shUnya karanA.chaTapaTiyA 1.nkalpa.DolanA 1.n bharatI ho VI 1.khAlI.2.bhe.khilADI N 1.dekhabhAla. shUnya. grAmyatA.jaharIlA. jho.tairanA.vANI. sAdhAraNa.prakaTa.shilpavidyAvid A 1.dR^iShTigochara banAnA.chAla.praphullita.khAlI jagaha 1.chAlAka.cha.sanada. TikiyA se ba.ghU. phurtIlA. rahita.jo kuchha bAjI para lagAyA jAya 1.bahane vAlA.bahuta sI goliyo. ghumAva. lupta.2. hilanA.2.pAnI me.nvara.puNyAtmA.bhukhamarA. dekhanA.Dha.dA.nda karanA 1.nDe kI pharrAhaTa.3vidyuta shakti kA eka pariNAma 1.bhoga vilAsa kA 1. bulAvA.AvAjadAra. jalayAtrI.nArIpana. ronA.chunanA.sajIva.asAra.mukha.sa.2.DATa bharanA 1.hA.kolAhalakArI.nva jAnA.nva para laganA.2.dR^igviShaya.bhojana tatva 1.lapeTa.jIvana.chakkara 1.sa. vAkchapala.voTa d 1.vetana 1. ghAva lagAne yogya.vedhya.chAru charita. phurtIlA.vistAra. gavaiyA.svara. viTAmina.sa.jhakolA. jIvita.2.bhaddA 1.lakShya.chetanatva 1.n khaDe pA.chamakIlA.voTa denA 1.ntAnotpAdaka shakti 1.chAra pahiye kI laddU gADI 1. guNI.niShprabhAva.nDara.bahuta baDA.gavAhI denA 1. ichchhApUrvaka.voTara 1.mahaka..phurtIlA.2.bhe. hoDa.2. dekhane ko AnA yA jAnA.dR^iShTigochara banAnA. paidala pAra karanA. manauti mAnanA. bhalAI.nga 1.ndI. chhoDanA. jvAlAmukhI pahADa sa.nda karane kI TikiyA 1. Ishvara kA anugraha vA kopa 1.n kA sAtha chhUTanA 1.nvArU masalA. kalpanA karanA.ga.milanA.kasIsa A 1.n.vANIyukta.nirIkShaNa 1.bhramI.n eka amIra kI padavI.3.phe. svaya. rIti.bahuta jiLo.hilAnA.nghaTa. prIti kI pratiGYA 1.bejaDa. paDI huI vastu.nTa karanevAlA.dhokhA. chhalA.adhama.tejamAna.jiLa.ndhI.mannata karanA. mulAkAta. chIla. ichchhA. shUnya sthAna.lokAchAra.kAma. hAtha me. kirAyA karanA.satI A 1. kisI dhAtu aura ga.ndhaka kA tejAba. http://sanskritdocuments.hoDa baDhanA. khAlI honA 1.vastutaH. jIvana shakti.bava. jalayAtrA. bhe.darshana karanA.pasa.pothI.dR^iShTi.bayAna karanA.2. dhArmika.html virginity virile A virility virtual A virtually virtue N virtuoso virtuous virulent virus N visage N viscount visibility visible A vision N visionary visionary visit N visit VT visitation visitor N visor N vista N visual A visualise visualize vital A vitality vitamin N vitriol N vivacious vivid A vocabulary vocal A vocalist vocation vociferous vogue N voice N voice VT void A void N void VI void VT volatile volcanic volcano N volition volley N volley VT volt N voltage N voluble A volume N voluminous voluntarily volunteer volunteer volunteer voluptuous vomit N vomit VI vomit VT voracious vortex N vote N vote VTI voter N vouch VTI voucher N vow N vow VTI vowel N voyage N voyager N vulgar A vulgar N vulgarity vulnerable vulture N vying A wad N wad VT wade VTI wafer N wafer VT waft N waft VTI wag N wag VTI wage N wage VT wager N wager VT waggon N waggoner wagon N wagoner N waif N wail N N 1.nikAla denA.jisa dravya kA svAmI GYAta na ho 1.4.visheShatA.samarthana karanA.khyAla A 1.dharmAcharaNa N 1. bolI.nsoDa 1.n ke bIcha kA patha.2.masakharA. dR^iShTi sa. ga. kai karanA.sa.nsevaka.kapUra ke sadR^ishya uDane vAlA.n lenA 1. ghanaphala A 1.maukhika N 1. vistIrNa. svara 1.ha. bauchhAra karanA 1.n.svaya.lakShyatA.ndhI.svechchhA se samarpaNa karanA A 1.ndI.nba. chau pahiye vAlI gADI hA.2.hilora.nigAha. peshA. luDhakane vAlA.3.shoragula karane vAlA 1. bahumata kA nirNaya.3.nDa me.nvAra.nva lagAnA. chau pahiyA chhakaDA.nba. paurUSha.vamana karAne kI auShadhi.n.DhITha.bhogI.vamana karanA 1. voTa.bAjI.patalI roTI.nba.shabda sa.nTa N 1.sa.3.hoDa karane vAlA. peTU.chAra pahiye kI laddU gADI N 1.bhaddApana A 1.gochara. dA.sAkShI honA.sachcharitra.pAhuna 1.Agneyagiri N 1. dR^ishya banAnA.prabhAva.AGYA 1. ba.

.. english to hindi dictionary ..

http://sanskritdocuments.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.html

wail VTI waist N waistband wait VTI waiter N waitress waive VT waiver N wake N wake VTI wale N wale VT walk N walk VT walker N walking N wall N wall VT wallet N wallop VTI wallow N wallow VI walnut N walrus N waltz N wan A wand N wander VI wane N wane VI want N want VTI wanting A wanting Prep wanton A war N warbler N warbler VT ward A ward VT warden N wardrobe ware N warehouse warehouse warily Adv warlike A warm A warm VTI warmly Adv warmth N warn VT warning N warp N warp VTI warrant N warrant VT warranty warren N warrior N warship N wart N wary A wash N wash VTI washer N washing N wasp N waste A waste N waste VT waste_basket wastebasket wasteful watch N watch VTI watch_dog watch_maker watch_tower watchdog watchful watchmaker watchman watchtower watchword water N water VTI watercolour waterfall waterfowl watermelon waterproof waterproof watertight wave N wave VTI waver VI wavy A wax N wax VI

1. 1. N 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. N VT 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. N N A 1. 1. N N N N A N N N N 1. 1. N N N N A N A 1. 1. 1. 1. 1. 1.

vilApa karanA,ronA kamara,kaTi,2. jahAja ke nIche kA bhAga 1. kamaraba.nda,ijAraba.nda pratIkShA karanA,rAha dekhanA,vATa joDanA,2. prastuta rahanA,3. ThaharanA,4. sAtha honA,5ghAta me.n rahanA veTara,pratIkShA karanevAlA,i.ntajAra karane vAlA 1. naukarAnI,chAkarAnI,dAsI chhoDanA,dAvA chhoDa denA chhoDanA,svatva tyAga jAganA,dekhabhala,jAgaraNa,2. nAva kI pAnI me.n chalane kI lakIra jagAnA,jAgate rahanA,jAganA,jAga paDanA sA.nTa,koDe ke mAra kI chihnAnI chihna karanA chAla,2. rAha,mArga,3. AcharaNa chalanA,TahalanA chalanevAlA,TahalanevAlA,2. eka prakAra kI chiDiyA jo na uDatI hai na tairatI hai chalanA,TahalanA,paidala chalanA dIvAra,bhIta,panAha,morchA,ba.ndI dIvAra se gheranA jholA,thailI koDe mAranA,2. khadabadAnA,ubalanA,3. laDakhaDAte chalanA jAnavaro.n ke loTane kA sthAna loTanA,luDhakanA,kIchaDa me.n loTanA,2. duShkarma me.n DUbe rahanA akharoTa kA peDa yA phala dariyAI gAya vA ghoDA eka prakAra kA nAcha,2. eka prakAra ke nAcha kA sa.ngIta pIlA,bImAra,thakA Da.nDA,chhaDI,so.nTA ghUmanA,phiranA,bhaTakanA,vichalita honA,artha se dUra honA,bahakanA,matibhrama honA ghaTAva,kamI,kShaya ghaTanA,DhalanA AvashyakatA,ta.ngI,daridratA,kaShTa,kamI,2. prabhAva,3. Avashyaka vastu chAhanA,AvashyakatA honA,2. kama honA anupasthita,thoDA,kama sivAya,atirikta cha.nchala,DhITha,AvArA,la.npaTa yuddha,baira,laDAI,raNa sa.ngrAma,2. sipAhIgirI,sainika vyavasAya AlApa lene vAlA,chahachahAne vAlA,gAne vAlA,eka prakAra kA pakShI gAnA,AlApanA,chahachahAnA,kuhukanA nigarAnI,rakShA,rakhavAlI,dekha rekha,sa.nrakShakatA,2. bAlaka jo kisI rakShaka ke adhIna ho,Ashrita,2. kilA,gaDha,3. nag rakShA karanA,bachAnA,nigahavAnI karanA sa.nrakShaka,rakShAka,nigahavAna,2. jela kA darogA,nAjira,uchchapadAdhikArI 1. vastrAgAra,topakhAnA,toshAkhAnA saudA,mAla asabAba,bikrI kI vastue.n 1. godAma,koThI 1. godAma me.n rakhanA chaukasI se,hoshiyArI se,sAvadhAnI se ja.ngI,raNapriya,raNotsuka,yuddha sa.nba.ndhI,sipAhIgirI kA,2. raNakushala garma,kula,uShNa,2. teja,ugra,pracha.nDa,3. khAtA pItA,dhanavAna garma karanA,usakAnA,garma honA utsAha se,sneha se,kuchha garamI se garmI,harArata,2. utka.nThA,josha,utsAha chetAvanI denA,sAvadhAna karanA,2. AGYA denA chetAvanI,pahale se sAvadhAnI tAnA,eka prakAra kI vastu moDanA,muDanA,bhaTakanA,bigADanA,laharAte hue uDanA,2. rassI se jahAja khI.nchanA adhikAra patra,jamAnata,pakaDane kA yA kurka karane kA AGYApatra yA paravAnA,anuGYA-patra,vAra.nTa pramANika ThaharAnA,shuddha ThaharAnA,vishvAsa dilAnA,adhikAra denA,kAyama rakhanA,samarthana karanA 1. adhikAra,pratiGYA,vachana,2. giraphtArI kA hukma,giraphtArI kA vAra.nTa kharagosho.n yA kharaho.n ke pAlane kA bADA sainika,sipAhI,yoddhA ja.ngI,jahAja,raNapota massA,2. vR^ikShA Adi para masse kI bhA.nti ubhAra hoshiyAra,chaukasa,chaukannA,sAvadhAna dhonA,nahAnA,ghAva dhone kI davA kA pAnI,UparI ra.nga,2. daladala dhonA,pAnI me.n sApha karanA,nahAnA,2. halakA ra.nga denA,3. kalI karanA dhonevAlA,2. ragaDa rokane ke liye chamaDe Adi kA chhallA dhulAI,nahAna,2. eka bera me.n dhule hue kapaDe tataiyA,barre,bhiDa naShTa,ujADa,2. bekAma,vyartha,3. ba.njara,paratI kShaya,hAni,ujADa,nAsha,uDAva,luTAva,2. kUDA,karakaTa naShTa karanA,ujADanA,nAsha karanA,kama karanA,vyaya karanA,uDA denA 1. raddI kAgaja rakhane kI TokarI 1. raddI kAgaja rakhane kI TokarI 1. hAnikAraka,2. uDAU,apavyayI rakhavAlI,chaukasI,2. chaukIdAra,paharA,3. jebaghaDI rakhavAlI karanA,chaukasI karanA,jAganA,paharA denA,2. bATa johanA,dekhate rahanA 1. rakhavAlI karane vAlA kuttA 1. ghaDI banAne vAlA,ghaDI sAja 1. paharA dene kA khambhA 1. rakhavAlI karane vAlA kuttA 1. chaukasa,chaukannA,sAvadhAna 1. ghaDI banAne vAlA,ghaDI sAja 1. paharevAlA,rakhavAlA,chaukIdAra 1. pahArA dene kA khambhA 1. sa.nketa shabda,pratyayavAcha,paharevAlo.n kA eka ishArA jisase ve rAta ke samaya apane mitro.n ko pahachAna lete jala,salIla,pAnI,2. samudra sI.nchanA,pAnI denA,2. DabaDabAnA,3. pAnI se bhigonA 1. pAnI se banAyA huA ra.nga,isa ra.nga kI chitrakArI 1. jharanA 1. jalapakShI,muragAbI 1. tarabUja,kali.ndA 1. jala rodhaka,pAnI rokanevAlA 1. jalarodhaka kapaDA,jalarodhaka vastra kI banI poshAka 1. jala rokanevAlA,jisame.n jala na jA sake lahara,tara.nga,2. sa.nketa,ishArA laharAnA,tara.ngita honA,ghumAnA,ishArA karanA,phirAnA,hilAnA,tara.nge uThanA,hilanA laharAnA,DagaDagAnA,asthira honA,jhijhakanA,anishchaya me.n honA,duvidhA me.n honA lahare mAratA huA,tara.ngita,nIchA U.nchA moma,kAna kI maila,kho.nTa,2. lAkha,saphedA baDhanA,honA

152 of 157

2/29/2008 9:15 PM

.. english to hindi dictionary ..

http://sanskritdocuments.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.html

wax VT waxy A way N wayward A we Pron weak A weaken VT weakly A weakly Adv weakness weal N wealth N wealthy A wean VT weapon N wear N wear VTI weariness weary A weary VI weary VT weasel N weather N weather VTI weave VTI weaver N web N web VT wed VTI wedding N wedge N wedge VI wedlock N wee A weed N weed VT week N weekday N weekend N weekly A weekly Adv weekly N weep VI weeping N weevil N weigh VI weigh VT weight N weight VT weighty A weir N weird A weird N welcome A welcome N welcome VT weld N weld VT welfare N well A well Adv well N well VI welt N welt VI welter N welter VT wen N west A west Adv west N westerly western A westward westward wet A wet N wet VT whack N whack VT whale N whaler N wharf N what Conj what Pron whatever whatsoever wheat N wheel N wheel VTI wheel_chair wheelbarrow wheelchair wheeze VI when Adv whence Adv whenever where Conj whereas Conj whereby Adv

1. moma lagAnA,lakhiyAnA 1. moma sA 1. patha,mArga,rAha,saDaka,2. a.ntara,dUrI,3. ora,dishA,4. unnati,5. dvAra,sAdhana,Dha.nga,upAya,rIti 1. pratIpa,haThI,haThIlA,svechchhAchArI 1. hama,hama saba 1. durbala,nirbala,shaktihIna,2. komala,3. dhImA,4. asthira,5. mUrkha,6. halkA 1. nirbala karanA,shaktihIna karanA,halkA karanA 1. durbala,kamajora,bImAra 1. kamajorI se,durbalatA se N 1. nirbalatA,ashakti,kamajorI,durbalatA 1. sukha,Ananda,kalyANa,hita 1. dhana,dravya,sampatti 1. dhanavAna,dhanI,dhanADhya,samR^iddha 1. dUdha chhuDAnA,2. alaga karanA,viShaya vimukha karanA 1. astra,shastra,Ayudha,hathiyAra 1. pahananA,pahanAva,ghisAva,ragaDa,vastra,kapaDe 1. pahananA,sharIra paradhAraNa karanA,2. prakaTa honA,rUpadharaNa karanA,3. khA jAnA,vyaya karanA,ragaDanA,kShaya karanA,gh N 1. sustI,thakAvaTa,shrA.nti 1. thakA,hArA,susta,ghabarAyA,2. thakAU 1. thaka jAnA 1. thakAnA 1. nevalA,nakula 1. samaya,kAla,R^itu,vAyu,dashA 1. havA me.n rakhanA,vAyu me.n DAlanA,3. havA ke sAmane pAla ko rakhanA,4. sahanA 1. kapaDA banAnA,jAlI kADhanA,kapaDA bInane kA kAma karanA,2. a.ntargata karanA,dAkhila karanA 1. julAhA,kapaDA bInanevAlA,paTakara,ta.ntuvAya 1. banAvaTa,thAna,jAlI,2. makaDI kA jAlA,3. jalapakShiyo.n ke pa.nje kI killI 1. lapeTanA,DhakanA,pha.nsAnA 1. byAha karanA,byAha denA,2. joDanA,saTAnA,milAnA 1. vivAha 1. khU.nTA,rukhAnI,dhAtu kA thakkA,pachchara 1. khU.nTA gADanA,chIranA,pachchara ThokanA 1. vivAha,gaThaba.ndhana 1. jarA sA,nanhA sA 1. ghAsa phUsa,apatR^iNa,mothA 1. nirAnA,ghasapAta nikAlanA,kUDA karakaTa sApha karanA 1. saptAha,haphtA,aThavArA 1. ravivAra ko chhoDakara koI divasa 1. saptAha kA a.nta 1. sAptAhika 1. prati saptAha,saptAha me.n eka bAra 1. sAptAhika patra 1. A.nsU girAnA,ronA,vilApa karanA,2. shikAyata karanA,ni.ndA karanA 1. rodana,vilApa 1. ghuna,kIDA 1. baDA honA,mahattvapUrNa honA,mahattva rakhanA,2. bhara denA,dabAnA 1. uThAnA,2. tolanA,taula me.n honA,3. vichAra karanA,samajhanA 1. taula,bhArIpana,bojha,2. mAna,mahattva,3. bhara,dabAva,4. bATa 1. bhara lagAnA,bharI banAnA 1. bhArI,prabhAvashAlI,baDA,kaThora 1. nadI kA bA.ndha 1. jAdUgara,2. adbhuta,purAnI chAla kA 1. jAdU,bhAgya 1. svAgata,2. kR^itaGYa,3. manora.njaka,sukhada,shubha,ramaNIya 1. svAgata,Adara,satkAra 1. svAgata karanA,Adara sammAna karanA,prasannatA se lenA,svasti vAchana karanA 1. eka prakAra kA peDa jisase pIlA ra.nga nikalatA hai 1. joDanA,gaDha kara milAnA,pITa kara milAnA 1. kalyANa,hita,kushala,kShema,samR^iddhi,ma.ngala,Ana.nda,sukha 1. niroga,kushala,achchhA,su.ndara,ThIka,bhagyavAn,surakShita 1. ThIka,uchita rUpa se,bhalI bhA.nti,pUrNa rUpa se 1. jharanA,sotA,ku.nA,bAvaDI 1. bahanA,umaDanA,nikalanA 1. goTa,kinArA,sa.njApha kI DorI,magajI 1. goTa lagAnA,magajI lagAnA 1. loTa,taDapa,2. haDabaDI,jhamelA 1. loTanA,taDapanA,chhaTapaTAnA 1. gumaDA,massA,gilTI 1. pashchima,pashchimAmukha,pAshchAtya,pratIchya 1. pashchima kI ora 1. pashchima,pratIchI,2. pashchimI pradesha A 1. pashchimI,pashchimIya,pAshchAtya 1. pashchimI,pashchima kA,prAtIchyA A 1. pashchima kI ora Adv 1. pashchima kI ora 1. gIlA,bhIgA,odA 1. gIlApana,silasilAhaTa,pAnI,odApana 1. gIlA karanA,odA karanA,bhigo karanA 1. jora kI choTa yA mAra 1. jora se choTa mAranA 1. vhela,dUdha pilAne vAlI machhalI 1. jahAja jisa para se vhela kA shikAra karate hai.n,vhela machhalI kA shikAra karanevAlA 1. ghATa 1. kyA,kauna,jo kuchha,kaisA,kitanA 1. kyA,kauna,jo kuchha,kaisA,kitanA Pron 1. jitanA,jo kuchha,jo jo,saba kuchha Pron 1. jitanA,jo kuchha,jo jo,saba kuchha 1. gehU.n 1. pahiyA,chakkara,ghiranI,chAka 1. pahiyo.n para le jAnA,2. ghumAnA,chakkara denA,ghUmanA,luDhakanA N 1. pahiyedAra kursI N 1. eka pahiye kI ThelA gADI N 1. pahiyedAra kursI 1. jora jora se sA.nsa lenA,kaShTa se sA.nsa lenA 1. kaba,kisa samaya,jaba,jaba ki,usa samaya,jaba taka 1. kahA.n se,kisa kAraNa se,kisa sthAna se,jisa kAraNa se Adv 1. jaba kabhI,jisa samaya,jaba jaba 1. kahA.n,kisa jagaha,kidhara,jahA.n,jisa jagaha,jidhara, 1. ateva,jabaki,chU.nki,aisI avasthA me.n,isa vichAra se,isa kAraNa se ki 1. jisase,kisase

153 of 157

2/29/2008 9:15 PM

.. english to hindi dictionary ..

http://sanskritdocuments.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.html

wherein Adv whereupon wherever wherewithal whet N whet VT whether Comp whey N which Pron whichever whiff N whiff VTI while Adv while N while VT whim N whimper VT whimsical whine N whine VT whip N whip VTI whir VT whirl N whirl VTI whirlpool whirlwind whisk N whisk VTI whisker N whiskey N whisky N whisper N whisper VTI whistle N whistle VTI whit N white A white N white VT whitewash whitewash whitlow N whittle VTI whiz N whiz VT who Pron whoever Pron whole A whole N whole_hearted wholesale wholesaler wholesome wholly Adv whom Pron whoop N whoop VI whore N whose Det why Adv wick N wicked A wicker A wicker N wide A wide Adv widow N widow VT widower N width N wield VT wife N wig N wight N wild A wild N wildfire wildness wile N wilful A will N will N will VTI willing A willingly willingness willow N wily A win VT wince N wince VT winch N wind N wind VTI wind VTI winder N windfall winding A winding N

1. jisame.n,kisame.n Adv 1. jisa para,taba,isake+pashchAta,kisa para Adv 1. jahA.n kahI.n,jahA.n jahA.n,jisa jisa jagaha para Pron 1. jisake sAtha,jisase,kisase 1. sAna karanA,teja karanA,2. bhUkha baDhAne ke liye khAI huI thoDI chIja 1. chokhA karanA,teja karanA,dhAra karanA,sAna karanA,uThAnA,krodha karanA,uttejita karanA 1. yA,dono.n me.n se kauna sA 1. maTThA,chhA.nchha,dUdha kA pAnI,toDa 1. jo,kauna sA Det 1. koI bhI,jo jo 1. phU.nka,dama,jhakorA 1. dama uDAnA,dama chhoDanA,phU.nka mAranA,phU.nkanA 1. jaba,jisa samaya,jaba taka,taba taka 1. kAla,samaya 1. vyartha bitAnAsamayanA,samaya kATanA,makkhI mAranA 1. tara.nga,lahara,bhAvanA,jhaka 1. ThinaThinAnA,ririyAnA,bachche kA sA ronA A 1. tara.ngI,laharI,manamaujI,bahamI,adbhuta,jhakkI 1. dabI AvAja kA ronA,karAhanA,ririyAhaTa,ThinaThinAhaTa 1. ThinakanA,dhIme svara se ronA 1. chAbuka,koDA,2. hA.nkanevAlA,3. eka karmachArI 1. chAbuka mAranA,2lapakanA,dauDanA,bhAganA,uTha paDanA 1. shabda karate hue ghUmanA 1. ghumerI,ghumAva,chakkara,ghUrNana 1. ghumAnA,ghUmanA,chakkara denA,chakkara mAranA N 1. bha.nvara,jalabhrama N 1. chakravAta,bava.nDara,chakravAI 1. jhakolA,2. jhADU,3. kU.nchI 1. jhADU denA,buhAranA,2. teja chalanA,teja chalAnA 1. galamuchchhA,galago.nchhA 1. madirA,eka prakAra kI madirA jo anAja se banatI hai 1. madirA,eka prakAra kI madirA jo anAja se banatI hai 1. kAnA phUsI,phusaphusAhaTa,khusara phusara 1. kAnA phUsI karanA,phusaphusAnA,khusara phusara karanA 1. sITI,bA.nsurI 1. sITI bajAkara bulAnA,sITI bajAnA,bAsu.nrI bajAnA 1. kaNa,lesha,rattI,tinakA,tila,bi.ndu 1. sapheda,shveta,ujjavala,2. pavitra,svachchha 1. shveta ra.nga,shvevata,saphedI,ujjavalatA,sapheda vastu,2. tIra mArane kA nishAnA 1. shveta karanA,sapheda karanA N 1. saphedI,putAI,kalI VT 1. saphedI karanA,chUne se potanA,2. doSha chhipAkara su.ndara banAnA,badanAmI miTAne kI koshisha karanA 1. chhilaurI,ghinahI,u.ngalI para sUjana,bisaharI 1. chhIlanA,kATanA,2. jebI chhUrInA 1. sanasanAhaTa,bhanabhanAhaTa 1. sanasanAnA,bhanabhanAnA 1. jo,jisane,kauna,kisane 1. jo koI,koI manuShya,jo jo 1. saba,pUrA,samUchA,2. bhalA,cha.ngA,niroga,ThIka 1. samasta,samabhAga,sa.npUrNa A 1. udAra,pUre hR^idaya se N 1. thoka bikrI N 1. thoka vikretA A 1. pathya,svAsthyakara,Arogyajanaka,ThIka,bhalA 1. sarvathA,sArA,saba,sa.npUrNatayA 1. kise,kisako,jise,jisako 1. chIkha,lalakAra,hU hU 1. hU hU karanA,chIkhanA,lalakAranA,ghR^iNA se chillAnA 1. veshyA 1. jisakA,jisa kisI kA 1. kyo.n,kisa liye,kisa kAraNa se 1. dIye kI battI,palItA,bAtI 1. duShTa,naTakhaTa,hAnikAraka,utpAtI,burA,shaTha,pApI 1. sI.nko.n yA DAlI se banA huA 1. chhoTI DAlI,TahanI 1. vistIrNa,chauDA,2. dUra kA 1. dUra,dUra para,a.ntara para 1. vidhavA,rA.nDa 1. vidhavA karanA 1. vidhura,mR^itapatnIka,ra.nDuA 1. chauDAI,pATa,chakalAI 1. phirAnA,hilAnA,hAtha lagAnA,baratanA,kAma me.n lagAnA,praba.ndha karanA 1. patnI,bIbI,strI,jorU 1. upakesha,bAlo.n kI TopI 1. manuShya,prANI,jana 1. ja.ngalI,banailA,2. ajIta,vanya,ba.njara,3. ujADa,partI,4. asabhya,ujjaDa,krUra,5. pracha.nDa,6. adbhuta,khayAlI,7.la.npa 1. ja.ngala,vana,marUbhUmI N 1. jaLa jalanevAlI chIjo.n kA samUha jo kaThinAI se bujhe N 1. ja.ngalIpana,krUratA,araNyatA,asabhyatA 1. chhalabala,kapaTa,bahAnA 1. svechchhAchArI,haThI,haThIlA 1. ichchhA shakti,2. ichchhA,abhilAShA,irAdA,pasa.nda,3. AGYA,4. mR^ityulekha,ichchhApatra,vasIyata nAmA 1. ichchhA,bhaviShyat dyotaka sahAyaka kriyA,gA 1. chAhanA,2. AGYA denA,3. vasIyata karanA,mR^ityupatra dvArA denA 1. udyata,tatpara,taiyAra,ichchhuka,anukUla,anumata,2. svIkR^ita,chunA huA,3. svataH pravR^ita,apane Apa,svechchhA se Adv 1. svechchhA pUrvaka,jI se,mana se,khushI se N 1. svechchhA,sammati,tatparatA 1. be.nta kI taraha patalI lachakadAra DAlI vAlA peDa 1. dhUrta,kapaTI,makkAra 1. vijaya pAnA,kR^ipA pAnA,upArjana karanA,pAnA,2. moha lenA,apane Upara dayAvAna karanA 1. jhijhaka,chau.nka 1. hichakanA,sikuDanA,jhijhakanA,chau.nka uThanA,2. dulattI phe.nkanA 1. ghumAne yA dabAne kA Da.nDA,ghiranI,charakhI 1. havA,vAyu,sA.nsa,bAta,2. phailAva 1. phU.nkanA,2. phaTakanA,bajAnA,2. ha.nkAnA,3. dama lenA 1. moDanA,muDanA,lapeTanA,chakkara denA,ghumAnA,phera karanA,phiranA 1. ghumAne vAlA N 1. mevA yA phala jo havA se gira paDe,2. vAyupAta,alabhya lAbha,mIrAsa jo yakAyaka mila jAve 1. vakra,TeDhA,ghumAvadAra 1. ghumAva,chakkara

154 of 157

2/29/2008 9:15 PM

tIkShNa buddhi.hunara.kAryAlaya world N 1.chaturAI.nchhanA.palaka. bheDiyA. vAyu kI ora kA windward N 1.ngalI bhUmi woodpecker N 1. http://sanskritdocuments.3.khijAnA.vidagdha. nArI.n.aura bhI burA worse N 1. sa. bhItara.hoshiyAra.kArIgara workmanship N 1.manoratha.vAtamaya.tAra dvArA samAchAra denA wireless N 1.n without N 1.kArakhAnA.n woollen N 1. sa.pareshAnI worry VT 1. jhapakI.ngalI. dhUrta wise N 1.pau. gavAhI.ndarA. kaTu tAne kA wive VTI 1.2.manohara.sukara.kAShTha. jAdUgara.kriyA.prapa. parihAsa yukta. UnI.dabA rakhanA. strI jAti womb N 1.Dha.haTa jAnA withdrawal N 1.A. acha.2.2.i. bhItarI bhAga.shokamaya wolf N 1.sabUta.ndha karanA.murajhAnA. parishrama. ka.ntApa.vidyA.ADanA witness N 1. shabda.nketa wink VT 1. shabdo.sa. parishrama karanA. GYAnI.abhilAShA karanA. gavAha. bAja rahanA.nbhIra.2. choTa.duHkhanA.Adi honA. lakaDI. bolI.abhya.duniyA. madirApAna.2.nsAra vyApI worm N 1. pau.3. kAravAra kara work VT 1.sAkhI witness VTI 1.shIta R^itu. betAra kA tAra bhejanA wiry A 1.bAharI bhAga without Prep 1. vaha sthAna jisase havA AtI hai.2. Una. strI svabhAva.tarapha.sa.hAtha khI.prema dikhAnA. jAdU TonA.strI.utsAha se wit A 1.parihAsaka wit N 1.mana me. pa.Una sadR^isha. jAnanA witch VT 1.lachIlA. jaba taka ki nahI.nkShA.pAkha wing VT 1.sA.ntha. pratiGYA.jo kiyA jA sake.viveka.jo karanA ho.bUTA kADhanA.n within N 1.karma. tAra se bA. manuShya jAti.2.a.sharada R^itu vyatIta karanA wintery A 1.pavana kI dishA windy A 1.gaDDhA wonder N 1.nkha jhukAnA.pIDita.prArthI honA wishful A 1.prIti karanA. hosha. chalAnA.bojha. chAha karanA. ichchhuka wistfully Adv 1. pR^ithvI.TholI.nkha maTakAnA.vachana word VT 1.html windmill N 1.chhananA winsome A 1.ndara.ichchhA karanA.laukika worldwide A 1.shAdI karanA.ndesha.ja. aura bhI bure prakAra se.miTAnA.ngalA windward A 1.sa.phera lenA.5. rIti.samajha. rachanA.Ashcharya.2.2. kAm work VI 1.4. sAmanA karanA.kATha kA woodland N 1.2.2.abhyAsa DAlanA woo VTI 1.2. sa.pAkha lagAnA wink N 1.bodha.sUkha jAnA.prakR^iti.alaga karanA.guNa karanA.pANDitya wise A 1.buddhi. dArU wooded A 1.karmakaushala workshop N 1.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.kArya karanA. kAma karanA. makAna kI bagala yA parA. bAhara.. josa me.nikR^iShTatara.vivAhArthI honA wood N 1. prakaTa karanA.rokanA.utpanna karanA.nchI.dR^iDha.prArthanA. kahAvata.shUnya wine N 1.sharada R^itu.satAnA.nkha ba.shrApa woeful A 1..tUphAnI.sa.2.2.thAnanA.palaka mAranA.karaNIya.murajhA denA withhold VI 1.ja.vilApa. shokAnvita.vApasI.5. vivAha kA prArthI honA. kArIgarI.thakA huA.karane yogya workman N 1.gra. kisI kAma me.3.sa.chalanA.n prakaTa karanA.jagata.lakaDI lagI huI wooden A 1.2. bAta. ja. palaTAva. jhADU wistful A 1.ndeha karanA wonderful A 1.abhilAShA kI vastu.nsAra kI vastue. udAsa. jAdU karanA. lauTA lenA.tAra denA. sApha karanA.4.5.bhUmi.ga.vilakShaNa.kR^iti.2. adhika bImAra 155 of 157 2/29/2008 9:15 PM . phaTakanA. shilpashAlA.pachhoranA. shApa.3. pavana chakkI window N 1.vApisa lenA. A. samajha.moha karanA witchcraft N 1. jo kAma kara sake.madya. lakaDI kA.nbhIratA.nsAra.sAkShI honA witty A 1.samajha wit VT 1.4.. buDhApA winter VI 1.2.nbhA.nsArika. praba.bana.pAsa with_the_nose_on_the_grind_stone VI 1. abhyasta wont N 1.varNana karanA wording N 1. kIDA. parishrama karanA.ati se.2. bhItara.nsA.Dhaba wish N 1.2. aura burA. madirA.nkha mAranA winnow VT 1. vishva.ndrajAla with Prep 1. uDAna. jo kuchha dukha detA yA khaTakatA ho worm VI 1.A. shramika. bAhara. adbhuta.sAdhya.3.nsArI.2. shoka. ghisA huA. karkasha dhvani woman N 1.nga work N 1.nga.duShTatara. pIlA. jADA kATanA. tAra wire VT 1.2.ghU.ngUrI madirA.karmakAra.ndamaya. sa. havAdAra.2. dAsI womanhood N 1.vivekI. ta.sAkShI. shIta R^itu kA. vishva vyApaka.vismita honA. abhyasta honA.joDe kA wipe N 1.shakti.Ashcharyajanaka. ati AkA. bahuta loga.dUkAna.dukhI. adbhuta vastu wonder VT 1.ichchhuka wisp N 1.3.ruka jAnA withhold VT 1.svIkR^iti na denA within Adv 1. ichchhA.nirAlA wont A 1. sAtha se.2. atirikta withstand VTI 1. kaThaphoDavA.lauTAva wither VTI 1.ja.chittAkarShaka winter N 1. kAma karanA.3. GYAna.garbha.bhIDa world_wide A 1.ntA.tAra ke sadR^isha. kAma.prayatna.pare without Conj 1. UnI.4. tAra kA.3.nkha lagAnA. rokanA.n.kamerA. jADA.varNana karane kA Dha. khiDakI.vAkya.jIrNa. kAma karanA.joDe kA wintry A 1.naShTa ho jAnA.para.6.duHkha.DainA.sarasa.nga karanA.nchhA.garbhA sthAna. bAhara.ngala se bharA huA.nirmala karanA.rahita.i. vishva loka.karmaNya.guNa. kaShTa.hudahuda woody A 1.2.strItva.phaTA purAnA worry N 1.abhilAShA.2.n me.3.sa.saphAI.ishArA karanA.svachchha karanA. chuTakulA chhoDanevAlA.gavAhI denA.a.2. pa. binA tAra kA.kArya.prabhAva utpanna karanA.Una kA word N 1.2.kaDA wisdom N 1.phala.betAra kA tAra wireless VT 1.bulAvA wish VTI 1.pramANita karanA.khusha karane vAlA. garbhAshaya.npAdana. patnI banAnA.a. shIta R^itu kA.vidvAna. chhU.kITa.GYAna.ncha lenA. dhIre dhIre chhipakara kAma karanA worn A 1.ndhanA. binA. pachhatAvA.thakAnA worse Adv 1.ndara without Adv 1.n baDA parishrama karanA withdraw VTI 1. abhilAShI.ndrajAlika woe N 1.majadUra.vivAha karanA wizard A 1.kR^imI.ja.TahalU.n workable A 1.sukhada.chatura.4. paidA karanA.abhyAsa wont VT 1.nkha. buddhi tIkShNatA. Ana. vishva vyApaka.nda karanA.jhADanA wire N 1.bIcha me. apaharaNashIla manuShya3.roA. svabhAva.ngala.ga.chAturya.5.nchhanA.charchA.chi.jharokhA.phaTA.akShara.nashA wing N 1.samAchAra.2.meShaloma.havAsa. vanapradesha.A. ja.burA.Una kA woolly A 1.pramANa. dekhanA. kumhalAnA.sAkShya. english to hindi dictionary .nsAra vyApI worldly A 1.ntara within Prep 1. Ashcharya karanA.kahanA.chAlAka.ngalI wool N 1.chintita.buddhi.tAnA wipe VT 1.koshisha.

bhUla.chauDAnA.kala ke dina N 1.lAbha 1. sikuDana DAlanA.yuga.nda 1.utpanna.org/hindi/dict/eng-hin-itrans.n Adv 1.karttA.Apako. kushtI karanA.muDanA.pAlana karanA. beinsApha.laDa. ukta naukA me. ratAlU.pahalavAna N 1.mAnane vAlA. lekha.chUka. hA.takarAra karanA A 1.satAyA jAnA.tIna phUTa kA nApa.ai.rachayitA 1.nAva Adi kA TUTanA 1.2. laDAkA. khI.nAsha. barabAdI. sA.nta burA.bakheDA karanA.nThana.shAvaka N 1.barAbara kA.bhUla se 1.mudrita karanA.ayogya.kopa.nchAnA N 1.2.jhurrI.navayuvA.utpanna karanA A 1.guNavAna. lekhaka.ngaDAI lenA.vastu.nchAnA.2. narma.pe.nta ko.adhIna karanA.parAjita karanA 1.dUsare ko hAni pahu.moDa. bachchA.ncha. laDakA.tAgA. gaja 1.mallayuddha 1.guNahIna.n jAnA yA saira karanA 1.roSha 1.hilanA 1.isa para bhI. pare kA.n jotanA.jI duHkhAnA 1.mu.ncha. kShati.n. chunavaTa.TA.mola kA. nIcha.bala karanA.chhoDa denA 1.ai.nshI 1.sikuDanA 1.ntra yA aujAra 1. ai.ulaTa palaTa 1.anuvartI 1.AvaraNa.barabAda karanA.ulaTA.3.nThA. kala ko.2.asamatA 1.Adara 1. chhIna lenA.kasha 1.nikammA.2.nda karanA 1. pIlA karanA.dhakkA.likhAvaTa 1.maroDanA 1.nishchaya rUpa se 1.umeThanA. anyAya.tathApi.ba.moDanA.nkanA N 1.udhara. sammAna karanA. kalabalAnA.n kI pustaka jo prati varSha prakAshita hotI hai 1.sammilita karanA 1.maroDanA 1.tuma.chichiyAnA 1.nhanA 1.banAnA.vaha. jItanA.hAra mAnanA.nchAnA. nAva Adi kA TUTanA.ashuddha.jagaha denA.pItavarNa 1. likhanA. samAchAra Adi viShayo.guNa. naukA..nThanA.rachanA. ashuddha rUpa se.ayogya.n 1. yogya. kushtIgIra.2.3.. maroDa.nAsha 1. mUlya. vastra.hAni pahu.2.hAni pahu.3. chAha.Apa loga 1.chauka. kArya sthAna N 1. ghAyala karanA.joDa 1.hAni 1.anyAyayukta.mAna lenA 1.takarAra 1.duShTatama.nThanA.mahimA. maroDa. ulaTA 1.gajarA.achchhAI 1.paravAnA 1.pIlA paDanA A 1. sAla. lekha.saira ke liye eka chhoTI nAva. laDAI.mola.kushtIbAjI.duHkhita honA N 1. likhanA.loTanA. http://sanskritdocuments. ichchhA karanA. prAchIna samaya me.archana pUjana.khI. samAna.jimIka.varSha N 1. anyAya karanA.nchanA.nThanA. hA.vashya. sUta.chIra. to bhI.AdaranA 1.upakAra 1.isa para bhI 1.dAsatA.laDanA N 1.utsuka honA. banAnevAlA. a. karuNA.nchA. pIlA ra. binA anubhava kA.nikR^iShTatama 1.mAnyatA.choTa. joDA. bhU. mAnasUchaka padavI.chhApanA.mahimAnA.tAra.n karanA.chaTTAno.palaTA denA 1.vahA.surAbhA.nikammA.tumhe. ApakA.TeDhA.paralA.2. tuma. ghAva.n.ngana.ncha kA ya. A.abhilAShInA 1.mUrkha 1.hAra. kImatI.khI.sAmane kA 1. gaja. dAsa banAnA. yogya.n para Takkara khAkara nAsha honA N 1. a.anuka. eka jAti kA baila 1.jo hone kA thAnA.aba taka.gaDhA.baDhI.juA me.npA 1.sAlAnA 1.lapeTanA.banAyA huA 1. khamIra.nchAnevAlA A 1.nichoDanA.jhurrI DAlanA.bAla.yuvA. pahu.jamhAI lenA. jo honA chAhatA thAnA. krodha. krodha se jhagaDanA. pare. badalA lenA.anupayukta 1. nAsha karanA. kArIgara.jhagaDAlU N 1.phala denA. Apa.sAmane 1.ai.chAdara 1.2.ai.laDAI.ArAdhanA.n 1.a. vArShika.nga.satAnA 1.2. kahAnI 1. samAchAra Adi viShayo. maroDanA.isa para bhI.nkanA 1. nAthanA.2. atidukhI.2.2. upaja. dAsavR^itti. saba se burA.kalAI 1.mallayuddha A 1.jhagaDA.sikuDana.2.eka prakAra kI chhoTI chiDiyA 1.atya. prAchIna kAla 1. mUlyahIna. pe.n kI pustaka jo prati varSha prakAshita hotI hai N 1. taruNa.kholanAmu.jhaga.html worship N worship VT worst N worst VT worth A worth N worthless worthy A worthy N would VT wound N wound VT wrangle N wrangle VT wrangler wrangler wrap VT wrapper N wrath A wreak VT wreath N wreck N wreck VTI wreckage wren N wrench N wrench VT wrest N wrest VT wrestle N wrestle VT wrestler wrestling wretched wriggle VTI wright N wring VTI wrinkle N wrinkle VTI wrist N writ N write VT write_off writer N writhe VT writing N wrong A wrong Adv wrong N wrong VT wrongdoer wrongful wrongly Adv wrought A wry A yacht N yacht VI yak N yam N yap VT yard N yardstick yarn N yawn VT ye Pron yea Adv yea N year N year_book yearbook yearly A yearn VTI yearning yeast N yell VI yellow N yellow VTI yellowish yes N yesterday yesterday yet Adv yet Conj yew N yield N yield VI yield VT yielding yoke N yoke VTI yolk N yonder A yonder Adv yore Adv yore N you Pron young A young N youngster your Pron 1.ragaDa. kushtI.4.chhIna lenA. galatI se.nDe kA pIlA bhAga 1.3.ncha lenA.karmakAra.naujavAna 1. atirikta. kATa denA. pIlA sA.ArAdhanA karanA.ichchhA.nkala.n 1.vyartha 1. maroDanA.2.pUjya.2.n.2.samAna.ichchhukatA.anuchita. yogya manuShya.juTanA.paTapaTAnA. chillAnA.kumAra.guNarahita. vaha vidyArthI jisane gaNita vidyA me.udhara kA. eka prakAra kA sadA harA peDa 1.jauhara. kala kA bItA dina 1.barAbara mUlya kA A 1.mallayuddha karanA.hU.n visheSha padavI pAI ho 1.ai.ulaTa denA 1.tadApi 1. kaShTa denA.bahumUlya 1.to bhI.ghR^iNAyogya.. hAni.chhokarA.liphAphA.krodha me. banA.milAnA.tumhArA 156 of 157 2/29/2008 9:15 PM . phudakI. AGYApatra. pUjA.harAnA.hAnikAraka 1.pIlA honA. galata. umeThanA.guNavAna puruSha 1.pratyapakAranA.dhuA. anyAya karanevAlA.kuchha kuchha pIlA 1.nThanA. kushtI. english to hindi dictionary .2.seharA 1.paidA karanA.taDapanA.adhama 1.nDa 1. taha karanA. hA. adhIna honA. denA.choTa pahu.jhUTha. maroDA huA.lapeTana.phala.n.anuchita rUpa se 1. juA.mAlA. milAnA.

2.jIvaja.kamaraba.TeDhe TeDhe 1. rAshichakra.puShTa.uttApa.alpAyu. tuma hI.nchadAra. english to hindi dictionary .jIvaja. utsAha.kishorAvasthA..html yours Pron yourself youth N youthful yule N zany N zeal N zealot N zealous A zebra N zenith N zephyr N zero N zest N zest VT zigzag A zigzag Adv zigzag N zinc N zodiac N zone N zoo N zoological zoologist zoology N 1.ndha.taruNAI.karadhanI.nAra. bhUkaTiba.ThaTholiyA 1.ndha.tAjA.bi..jIvaja. pe. sarvochcha shikhara. prANI shAstrI. chiDiyAghara.ndu.ntu vidyA sa.ndI. shUnya. yuvA. utsAhI.saragarma 1. shirobi. baDe dina kA utsava 1.javAna.moDadAra. kuTila gati se.tumhArA Pron 1.jIvAdi shAstra kA GYAtA 1. yauvana.ndhI vATikA.apane hI.nbU kA chhilakA jo sharAba me. prANI shAstra sa.. svAdiShTa karanA 1.rAshimaNDala.2.nDa.jyotiShachakra 1.jU.gherA 1.n 1.nba.yauvana dashA.saragarmI 1.n 1.Apa hI.TeDhI lakIra ityAdi.ndha.ndhI N 1.autsukya.tirachhI lakIra ityAdi 1. kaTiba.kama umra 1.javAna loga A 1. ati utsAhI.navayuvA.laDakapana. svAda.khamadhya.2.bhA.shauka se bharA AdamI 1. maNDala.TeDhA.Apa svaya.yauvana kAla.rasa. prANI shAstra.n svAda ke liye DAlate hai.abhiruchi.ntu sa.nba.kuchha nahI. pashchimI vAyu.n 1.pachhuvA havA 1. jebarA.jIva ja. bhUlabhulaiyA. javAna.ndhI.laulIna. jastA 1.com 157 of 157 2/29/2008 9:15 PM . ApakA.kumAra.sarvottama avasthA yA sthAna 1.nba.3.banailA gadhA 1.Urdhva dishA.ntu vidyA kA jAnanevAlA.javAnI. masakharA.ntu vidyA Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.org/hindi/dict/eng-hin-itrans. http://sanskritdocuments.kuTila 1.josha.paramotsAhI jana.jIvAdi vATikA A 1.ngI yA nI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful