You are on page 1of 26

piarisa da integrirebuli marketinguli komunikaciebis kursis gamosaSvebi saRamo gaimarTa

21

24

sgan

25

26