Phân tích khả năng tài chính của khách hàng Tình hình tài chính của khách

hàng là căn cứ để xác định khả năng trả nợ của khách hàng và là cơ sở để ngân hàng quyết định mức cho vay đối với khách hàng. Để đưa ra đánh giá, các ngân hàng thường đưa ra các phân tích để thấy rõ xu hướng phát triển thuận lợi hay không thuận lợi của khách hàng vay vốn. Trên cơ sở bảng tổng kết tài sản, các báo cáo kế toán ngân hàng tính toán các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp, sau đó đem so sánh với kỳ trước hoặc so sánh trong nhiều thời kỳ và đối chiếu với tiêu chuẩn do ngành đề ra để thấy xu hướng biến đổi của các chỉ tiêu tài chính. Từ đó mà ngân hàng có những nắm bắt sâu sắc về tình hình tài chính của khách hàng. Các chỉ tiêu ngân hàng sử dụng để đánh giá tình hình tài chính của khách hàng: a. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán:
Khả năng thanh toán nhanh TSNH – Hàng TK – TSNH khác = Nợ ngắn hạn Khả năng thanh toán tức thời Tiền và các khoản tương đương tiền = Nợ ngắn hạn Hệ số thanh toán lãi vay Lợi nhuận trước thuế và lãi vay = Lãi vay phải trả Tỷ lệ hoàn trả lãi và gốc Lợi nhuận trước thuế và lãi vay = Nợ gốc và lãi phải trả

b. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời và kết quả kinh doanh
Tỷ suất lợi nhuận trên = tổng nguồn vốn Tỷ suất lợi nhuận trên = vốn CSH Lợi nhuận trước thuế (sau thuế) x 100 Tổng nguồn vốn Lợi nhuận trước thuế (sau thuế) x 100 Vốn CSH Tỷ lệ tăng trưởng = = doanh thu Tỷ suất lợi nhuận ròng DT1 – DT0 x 100 DT0 Lợi nhuận sau thuế = = Doanh thu thuần x 100

c. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động Giá vốn hàng bán Vòng quay hàng tồn kho = Hàng tồn kho bình quân Vòng quay các khoản phải thu Doanh thu bán chịu (DTT) = Các khoản phải thu bình quân 360 Kỳ thu nợ bình quân Vòng quay các khoản phải trả = Vòng quay các khoản phải thu Tổng số tiền hàng mua chịu = Các khoản phải trả bình quân 360 Kỳ trả tiền bình quân = Vòng quay các khoản phải trả Doanh thu thuần Vòng quay VLĐ = Vốn lưu động bình quân . Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sử dụng đòn bảy tài chính Nợ phải trả Hệ số nợ = Tổng nguồn vốn Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Nợ dài hạn Tỷ lệ nợ dài hạn = Nợ dài hạn và vốn CSH Nợ phải trả Tỷ lệ nợ trên doanh thu = Doanh thu thuần Hệ số nợ so với vốn CSH = d.

Sau quá trình phân tích nếu khách hàng được đánh giá là tốt trên các phương diện tư cách pháp lý trong kinh doanh. .Doanh thu thuần Vòng quay VCĐ = Vốn cố định bình quân Doanh thu thuần Vòng quay VKD = Vốn lưu kinh doanh bình quân Các chỉ tiêu này được tính toán dựa trên các báo cáo tài chính do khách hàng gửi đến. khả năng tài chính. lịch sử chấp hành tốt các hợp đồng tín dụng trong quá khứ và triển vọng tốt trong kinh doanh. Ngược lại nếu bị đánh giá là xấu thì sẽ bị ngân hàng từ chối cho vay. thì sẽ được ngân hàng xem xét cho vay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful