www.sakshieducation.

com

f¯]l-Ð]l-Ç & 2010
f´ë¯Œl {糫§é° ¿êÆý‡™Œl ç³Æý‡År¯]l
f´ë¯Œl {糫§é° Ķæ¬MìSÄñæ* çßæ™öĶæ$Ð]l* ¿êÆý‡™èl ç³Æý‡År¯]lÌZ {糫§é° Ð]l$¯øÃçß毌l íÜ…VŠS™ø
çÜÐ]l*ÐólÔ¶æÐ]l$Ķæ*ÅÆý‡$. O§ðlÓ´ë„ìSMýS Ðé×ìæfÅ…, ò³r$tºyýl$Ë$, çÜÐ]l${VýS BǦMýS ¿êVýSÝëÓÐ]l$Å Jç³µ…§ýl…
(ïÜDï³H) Ð]l…sìæ A…Ô>Ë$ D çÜ…§ýlÆý‡Â…V> ^èlÆý‡aMýS$ Ð]l^éaƇ. {ç³çÜ$¢™èl… CÆý‡$§ólÔ>Ë Ð]l$«§ýlÅ 13
¼ÍĶæ$¯Œl yéËÆý‡$ÏV> E¯]l² O§ðlÓ´ë„ìSMýS Ðé×ìæfÅ… 20 ¼ÍĶæ$¯Œl yéËÆý‡ÏMýS$ ò³Æý‡$VýS$™èl$…§ýl° A…^èl¯é.
AÌêVóS ¿êÆý‡™ŒlÌZ f´ë¯Œl ò³r$tºyýl$Ë$ 5.22 ¼ÍÄæ$¯Œl yéËÆý‡ÏMýS$ ^ólÆý‡$MýS$¯é²Æ‡.

I

º…V>Ï {糫§é° ¿êÆý‡™èl ç³Æý‡År¯]l

K

S

H

º…V>ϧólÔŒæ {糫§é¯]lÐ]l$…{† õÙMŠSçßæïÜ¯é ¿êÆý‡™èl ç³Æý‡År¯]l çÜ…§ýlÆý‡Â…V> CÆý‡$ §ólÔ>Ë Ð]l$«§ýlÅ ç³Ë$
A…Ô>ËMýS$ çÜ…º…«¨…_ Jç³µ…§éË$ MýS$¨Æ>Ƈ¬. C…§ýl$ÌZ E{VýSÐé§ýl…, Ð]lÅÐ]lïܦMýS-™èl ¯ólÆ>Ë$, ѧýl$Å™Œl
Æý‡…VýS…ÌZ çÜçßæM>Æý‡…, ORñæ©Ë ç³Æý‡çܵÆý‡ º¨Î, Ð]l*§ýlMýS {§ýlÐéÅË Æý‡Ðé×ê AÇMýSrtyýl…ÌZ çÜçßæM>Æý‡…
Ð]l…sìæÑ E¯é²Æ‡. Ðé×ìæfÅ…, ±Æý‡$, ѧýl$Å™Œl, Ð]l¯]lÆý‡$Ë ç³…ç³MýS… Ð]l…sìæ A…Ô>Ë$ MýS*yé D çÜ…§ýl
Æý‡Â…V> ^èlÆý‡aMýS$ Ð]l^éaƇ. A…™ólM>MýS$…yé º…V>ϧólÔŒæMýS$ 100 MørÏ yéËÆý‡Ï(Æý‡*.4,575 Mør$Ï) Æý‡$×ê°²
¿êÆý‡™Œl {ç³MýSsìæ…_…¨. ¿êÆý‡™Œl C…™èl ò³§ýlª Ððl¬™é¢°² Ð]l$Æø §ólÔ>°MìS Æý‡$×æ…V> A…¨…^èlyýl… C§ól
™öÍÝëÇ.

A

Eç³Æ>çى糆 gꅼĶæ* ç³Æý‡År¯]l

S

¿êÆý‡™èl Eç³Æ>çى糆 çßæÒ$§Šl A¯éÞÈ gꅼĶæ* ç³Æý‡År¯]lÌZ B §ólÔ>«§ýlÅ„ýS$yýl$ Æý‡$í³Ä¶æ* »ñæÓgê°
º–…§é, E´ë«§ýlÅ„ýS$yýl$ gêÇj MýS$…§éË™ø ¿ôæsîæ AĶæ*ÅÆý‡$. D çÜ…§ýlÆý‡Â…V>.. IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$†
¿¶æ{§ýl™é Ð]l$…yýlÍÌZ ¿êÆý‡™èl Ô>Ô¶æÓ™èl çÜ¿¶æÅ™éÓ°MìS gꅼĶæ* Ð]l$§ýlª™èl$ ™ðlÍí³…¨. A…™ólM>MýS$…yé
¿êÆý‡™Œl B §ólÔ>°MìS Æý‡*.596 MørÏ Æý‡$×ê°² {ç³MýSsìæ…_…¨. ©°² B §ólÔ¶æ…ÌZ ѧýl$Å™Œl, ÝëÐ]l*hMýS
Æý‡…V>ËOò³ QÆý‡$a ^ólĶæ$¯]l$¯é²Æý‡$.

www.sakshieducation.com

Page No. 1

www.sakshieducation.com

íœ{º-Ð]l-Ç & 2010
{糫§é° Ýû© AÆó‡¼Ä¶æ* ç³Æý‡År¯]l

H

¯ól´ëÌŒæMýS$ 250 Ñ$ÍÄæ$¯]lÏ ¿êÆý‡™èl Æý‡$×æ…

I

{糫§é¯]lÐ]l$…{† Ð]l$¯øÃçß毌l íÜ…VŠS íœ{ºÐ]lÇ 27 ¯]l$…_ Ð]lÊyýl$ ÆøkË ´ër$ Ýû© AÆó‡¼Ä¶æ*ÌZ
ç³Æý‡Åsìæ…^éÆý‡$. D ç³Æý‡År¯]lÌZ Æð‡…yýl$ §ólÔ>Ë$ ¯ólÆý‡çÜ$¢Ë Aç³µW…™èl Jç³µ…§ýl…™ø ´ër$ ç³ÇÔZ«§ýl¯]l,
ѧýlÅ, OòܯŒlÞ A…yŠl sñæM>²Ëi, C¯]l¹Æó‡ÃçÙ¯Œl sñæM>²Ëi Ð]l…sìæ Jç³µ…§éËOò³ çÜ…™èlM>Ë$ ^ólÔ>Ƈ¬. Æð‡…yýl$
§ólÔ>Ë Ð]l$«§ýlÅ ¯]l*™èl¯]l Ð]lNÅà™èlÃMýS ¿êVýSÝëÓÐ]l*ÅËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l ÇĶæ*§Šl yìlMýSÏÆó‡çÙ¯ŒlOò³
Ð]l$¯øÃçß毌l, Ýû© Æ>k Aº$ªÌêÏ ½¯ŒlË$ çÜ…™èlMýS… ^ólÔ>Æý‡$. MìS…VŠS Ýû© ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæ Ð]l$¯øÃçß毌lMýS$
VúÆý‡Ð]l yéMýStÆó‡sŒæ¯]l$ {糧é¯]l… ^ólíÜ…¨.

K

S

250 Ñ$ÍĶæ$¯Œl yéËÆý‡Ï Æý‡$×æ… ¯ól´ëÌŒæMýS$ A…¨…^ól…§ýl$MýS$ ¿êÆý‡™Œl A…XMýSÇ…_…¨. ¯ól´ëÌŒæ A«§ýlÅ„ýS$yýl$
Æ>ÐŒl$ ¿¶æÆý‡×Šæ Ķæ*§ýlÐŒl ç³Æý‡År¯]lÌZ D °Æý‡~Ķæ*°² ¿êÆý‡™Œl {ç³MýSsìæ…_…¨. 80 ÐólË r¯]l$²Ë °™éÅÐ]lçÜÆý‡
Ð]lçÜ$¢Ð]l#Ë$, BàÆý‡ «§é¯éÅË$ MýS*yé ¿êÆý‡™Œl A…¨çÜ$¢…¨. Æ>ÐŒl$ ¿¶æÆý‡×Šæ Ķæ*§ýlÐŒl ¯éË$VýS$ ÆøkË
ç³Æý‡År¯]lÌZ {糫§é° Ð]l$¯øÃçß毌l™ø D¯ðlË 17¯]l çÜÐ]l*ÐólÔ¶æÐ]l$Ķæ*ÅÆý‡$. OÆð‡ÌôæÓË$, BÆøVýSÅ…, ѧýlÅ,
ÝëÐ]l*hM> ÀÐ]l-¨®MìS çÜ…º…«¨…_ MýS*yé CÆý‡$ §ólÔ>Ë$ Jç³µ…§éËOò³ çÜ…™èlM>Ë$ ^ólÔ>Ƈ.

A

Ððl¯ðlkÌê ^èlÐ]l¬Æý‡$ „óS{™èl…ÌZ ¿êÆý‡™ŒlMýS$ Ðésê

S

Ððl¯ðlkÌê ^èlÐ]l¬Æý‡$ „óS{™èl… AÀÐ]l-¨®ÌZ 40 Ô>™èl… Ðésê¯]l$ KG¯ŒlhíÜ Ñ§ólÔŒæ ÍÑ$sñæyŠl (JÑGÌŒæ)
§ýlMìSP…^èl$MýS$…¨. C…§ýl$ÌZ JÑGÌŒæ™ø ´ër$ ¿êÆý‡™ŒlMýS$ ^ðl…¨¯]l IJíÜ, JIGÌŒæ, òܵƇ¬¯Œl, Ð]l$Ìôæ
íÙĶæ* MýS…ò³±Ë$ MýS*yé ¿êVýSÝëÓÐ]l¬Ë$. D „óS{™é°² 19 ¼ÍĶæ$¯Œl yéËÆý‡Ï(Æý‡*.87,400 Mør$Ï)™ø
AÀÐ]l–-¨® ^ólÝë¢Æý‡$. D „óS{™èl… ¯]l$…_ ÆøkMýS$ ¯éË$VýS$ Ë„ýSË »êÆð‡â¶æÏ ^èlÐ]l¬Æý‡$ E™èlµ†¢ ^ólÝë¢Æý‡$.

¿êÆý‡™Œl, {¼r¯Œl A×æ$ Jç³µ…§ýl…
¿êÆý‡™Œl, {¼r¯ŒlË$ ´ûÆý‡ A×æ$Æý‡…VýS…ÌZ çÜçßæMýSÇ…^èl$MýS$¯ól Jç³µ…§ýl…Oò³ ¯]l*ÅÉìlÎÏÌZ D¯ðlË 11¯]l
çÜ…™èlM>Ë$ ^ólÔ>Ƈ¬. ¿êÆý‡™Œl A×æ$Æý‡…V>°MìS çÜ…º…«¨…_¯]l ç³ÇMýSÆ>Ë çÜÆý‡çœÆ> MøçÜ… {¼r¯Œl
MýS…ò³±ËMýS$ D Jç³µ…§ýl…™ø ^èlrtº§ýl®™èl ËÀçÜ$¢…¨. ¿êÆý‡™ŒlÌZ ´ûÆý‡ A×æ$ Jç³µ…§ýl… ^ólçÜ$MýS$¯]l²
§ólÔ>ÌZÏ {¼r¯Œl G°Ñ$§ø §ólÔ¶æ…. VýS™èl…ÌZ Æý‡ÚëÅ, {¸ë¯ŒlÞ, AÐðl$ÇM>, MýSfMìSÝ릯Œl, Ð]l$…VøÍĶæ*,
AÆð‡j…sîæ¯é, ¯]lÒ$¼Ä¶æ*Ë™ø ¿êÆý‡™Œl CÌê…sìæ Jç³µ…§é°² ^ólçÜ$MýS$…¨.
www.sakshieducation.com

Page No. 1

www.sakshieducation.com

Ð]l*Ça & 2010
¿êÆý‡™Œl&Æý‡ÚëÅ Jç³µ…§éË$

S

A

K

S

H

I

Æý‡ÚëÅ A«§ýlÅ„ýS$yýl$ ÐéϨÑ$ÆŠ‡ ç³#†¯Œl Ð]l*Ça 12¯]l fÇí³¯]ll ¿êÆý‡™èl ç³Æý‡År¯]lÌZ CÆý‡$ §ólÔ>Ë Ð]l$«§ýlÅ 12
Jç³µ…§éË$ fÇV>Ƈ¬. I§ýl$ {糫§é¯]l Jç³µ…§éÌZÏ Ô>…†Ä¶æ¬™èl {ç³Äñæ*f¯éËMýS$ A×æ$ C…«§ýl¯]l
ÐéyýlMýS…ÌZ çÜçßæM>Æý‡…, Æý‡ÚëÅ A×æ$ MóS…{§éÌ °Æ>Ã×æ… E¯é²Æ‡¬‡. Ñ$VýS™é 14 çÜí³ÏÐðl$…rÈ
Jç³µ…§éÌZÏ ÑÐ]l*¯]l ÐéçßæMýS ¯úMýS AyìlÃÆý‡ÌŒæ VøÆŠ‡ÛMøÐŒlMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l Jç³µ…§ýl…, Ñ$VŠS&29 MðS
Ķ欧ýl® ÑÐ]l*¯]l Mö¯]l$VøË$ Jç³µ…§ýl…, A…™èlÇ„ýS Æý‡…VýS…ÌZ çÜçßæM>Æý‡… E¯é²Æ‡¬.
ç³#†¯Œl JMýSÆøk ¿êÆý‡™èl ç³Æý‡År¯]lÌZ {糫§é°, Æ>çى糆, HIïÜïÜ A«§ýlÅ„ýS$Æ>Ë$ Ýù°Ä¶æ* V>…«©™ø
^èlÆý‡aË$ fÇ´ëÆý‡$. ^èlÆý‡aÌZÏ A¸ëY°Ý뢯Œl, ´ëMìSÝ뢯Œl §ólÔ>Ë ¯]l$…_ ÝëVýS$™èl$¯]l² E{VýSÐé§ýl M>Æý‡ÅMýSÌê
´ëËOò³ CÆý‡$ §ólÔ>Ë$ B…§øâ¶æ¯]l Ð]lÅMýS¢… ^ólÔ>Ƈ¬.

www.sakshieducation.com

Page No. 1

www.sakshieducation.com

H{í³-ÌæŒ & 2010
{»ñæiÍĶæ*ÌZ {¼MŠS çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ…

¿êÆý‡™Œl&O^ðl¯é {糫§é¯]l$Ë Ð]l$«§ýlÅ àsŒæOÌñ毌l

H

I

{»ñæhÌŒæ, Æý‡ÚëÅ, C…yìlĶæ*, O^ðl¯é({¼MŠS) §ólÔ>Ë çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ… {»ñæhÌŒæ Æ>f«§é° {»ñæiÍĶæ*ÌZ H{í³ÌŒæ
15¯]l fÇW…¨. {ç³ç³…^èl»êÅ…MýS$, A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ {§ýlÐ]lÅ°«¨ÌZ çÜ…çÜPÆý‡×æË$ ¡çÜ$MýS$Æ>ÐéË°
çܧýlçÜ$Þ yìlMýSÏÆó‡çÙ¯Œl MøÇ…¨. Ô>ç܈ Ýë…MóS†MýS Æý‡…V>Ë$, Ð]l˜ÍMýS çܧýl$´ëĶæ*Ë$, C…«§ýl¯]l, BàÆý‡
¿¶æ{§ýl™èlÌZÏ çÜçßæMýSÇ…^èl$MøÐéË° ¿êÆý‡™èl {糫§é° Ð]l$¯øÃçß毌líÜ…VŠS MøÆ>Æý‡$. {¼MŠS §ólÔ>ËMýS$ {ç³ç³…^èl
iyîlï³ÌZ 20 Ô>™èl… Ðésê E…¨. C¨ Æð‡…yø çܧýlçÜ$Þ. Ð]l^óla çÜÐ]l*ÐólÔ>°² O^ðl¯é °Æý‡Óíßæ…^èl¯]l$…¨.
H{í³ÌŒæ 15¯]l {»ñæhÍĶæ*ÌZ I¼G‹ÜG (C…yìlĶæ*, {»ñæhÌŒæ, §ýl„ìS×ê{íœM>) ¯éË$Vø çܧýlçÜ$Þ MýS*yé
fÇW…¨. IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$† çÜ…çÜPÆý‡×æË$, Ðé™éÐ]lÆý‡×æ Ð]l*Æý‡$µË$, {ç³ç³…^èl Ðé×ìæfÅ ^èlÆý‡aË$ Ð]l…sìæ
A…™èlÆ>j¡Äæ$ ÑçÙĶæ*ÌZÏ çÜçßæMýSÇ…^èl$MøÐéË° çܧýlçÜ$ÞÌZ °Æý‡~Ƈ¬…^éÆý‡$.

S

A

K

S

¿êÆý‡™Œl&O^ðl¯é {糫§é¯]l$Ë Ð]l$«§ýlÅ ¯ólÆý‡$V> MýSÐ]lÊÅ°MóSçÙ¯Œl çܧýl$´ëĶæ$… MýS͵…^ól àsŒæOÌñ毌l Jç³µ…§ýl…Oò³
CÆý‡$ §ólÔ>Ë Ñ§ólÔ>…VýS Ð]l$…{™èl$Ë$ H{í³ÌŒæ 7¯]l çÜ…™èlMýS… ^ólÔ>Æý‡$. ¿êÆý‡™èl ѧólÔ>…VýS Ð]l$…{† G‹ÜG…
MýS–-çÙ~ O^ðl¯é ç³Æ>År¯]lÌZ D Jç³µ…§ýl… fÇW…¨. {ç³™ólÅMýS ¸ù¯ŒlOÌñ毌l™ø {糫§é¯]l$Ë M>Æ>ÅËĶæ*˯]l$
A¯]l$çÜ…«§é¯]l… ^ólÝë¢Æý‡$. CÆý‡$ §ólÔ>Ë Ð]l$«§ýlÅ Æ>Ķæ$»êÆý‡ çÜ…º…«§éË$ {´ëÆý‡…¿¶æOÐðl$ 60 Hâ¶æ$Ï ç³NÆý‡¢Æ‡¬¯]l
çÜ…§ýlÆý‡Â…V> O^ðl¯éÌZ G‹ÜG… MýS–-çÙ~ ç³Æý‡Åsìæ…^éÆý‡$.

www.sakshieducation.com

Page No. 1

www.sakshieducation.com

þ-¯lŒ & 2010
¿êÆý‡™Œl&}Ë…MýS Ð]l$«§ýlÅ Hyýl$ Jç³µ…§éË$
}Ë…MýS A«§ýlÅ„ýS$yýl$ Ð]l$ïßæ…{§é Æ>fç³MýSÞ ¿êÆý‡™èl ç³Æý‡År¯]lÌZ CÆý‡$ §ólÔ>Ë Ð]l$«§ýlÅ Hyýl$ Jç³µ…§éË$
MýS$¨Æ>Ƈ¬. Æý‡„ýS×æ, A…™èlÇ„ýS…, C…«§ýl¯]l ¿¶æ{§ýl™èl, Æý‡Ðé×ê çÜ…º…«§éË ç³#¯]lÆý‡$§ýl®Æý‡×æ, A§ýl¯]lç³# M>¯]l$ÞÌôærÏ
HÆ>µr$, ѧýl$Å™Œl Æý‡…VýS…ÌZ çÜçßæM>Æý‡… Ð]l…sìæ A…Ô>Ë$ D AÐ]lV>çßæ¯]lÌZ E¯é²Æ‡¬. }Ë…MýS E™èl¢Æý‡,
™èl*Æý‡$µ {´ë…™éËMýS$ ^ólõÜ çÜàĶæ$…Oò³ MýS*yé CÆý‡$ §ólÔ>Ë$ A…XM>Æ>°MìS Ð]l^éaƇ¬. ©° {ç³M>Æý‡… B
{´ë…™éÌZÏ 50,000 Câ¶æÏ °Æ>Ã×æ…, OÆð‡ÌôæÓ, GƇ¬ÆŠ‡´ùÆý‡$t, ¯úM>{Ô¶æĶæ*Ë ç³#¯] DzÆ>Ã×æ… ^ólç³yýl™éÆý‡$.

AÐðl$ÇM>ÌZ Ð]lÊyø ò³§ýlª Ð]lËçÜ {VýS*‹³ ¿êÆý‡¡Ä¶æ¬Ë§ól

S

H

I

AÐðl$ÇM>ÌZ Ð]lÊyø A† ò³§ýlª Ð]lËçÜ {VýS*‹³V> ¿êÆý‡¡Ä¶æ¬Ë$ °Í^éÆý‡$. ÐéíÙ…VýSt¯ŒlMýS$ ^ðl…¨¯]l OÐðl${VóSçÙ¯Œl
´ëËïÜ C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ °Æý‡Óíßæ…_¯]l çÜÆó‡ÓÌZ D ÑçÙĶæ$… ÐðlËÏOyðl…¨. D çÜÆó‡Ó {ç³M>Æý‡….. Ððl$MìSÞMø,
íœÍï³µ¯ŒlÞ ™èlÆ>Ó™èl ¿êÆý‡™Œl ¯]l$…_ GMýS$PÐ]l Ð]l$…¨ Ð]lËçÜ Ð]l^éaÆý‡$.2008ÌZ ¿êÆý‡™ŒlMýS$ ^ðl…¨¯]lÐéÆý‡$ 1.6
Ñ$ÍĶæ$¯]lÏ Ð]l$…¨ AÐðl$ÇM>ÌZ °Ð]líÜçÜ$¢¯]l²r$Ï D °Ðól¨MýS õ³ÆöP…¨. AÐðl$ÇM>ÌZ f°Ã…_¯]l 4,55,000
Ð]l$…¨ ¿êÆý‡™èl çÜ…™èl† ÐéÇ° ç³ÇVýS×æ¯]lÌZMìS ¡çÜ$MýS$…sôæ D çÜ…QÅ 2.3 Ñ$ÍĶæ$¯]lÏMýS$ ^ólÆý‡$MýS$…r$…¨.

K

¿êÆý‡™Œl {´ëgñæMŠStËOò³ A¿¶æÅ…™èlÆ>˯]l$ ÑÆý‡Ñ$…^èl$MýS$¯]l² ´ëMŠS

S

A

fÐ]lÊà M>ÖÃÆŠ‡ÌZ ¿êÆý‡™Œl °ÇÃçÜ$¢¯]l² ĶæÊÇ&2, ^ú™èlMŠS fË Ñ§ýl$Å™Œl MóS…{§éËOò³ ™èl¯]l A¿¶æÅ…™èlÆ>˯]l$
´ëMŠS ÑÆý‡Ñ$…^èl$MýS$…¨. D {´ëgñæMýS$tËMýS$ çÜ…º…«¨…_ ¿êÆý‡™Œl A…§ýlgôæíܯ]l yìlOgñæ¯]lÏOò³ A¿¶ Å…™èlÆ>Ë$ ÌôæÐ]l°
¯]l*ÅÉìlÎÏÌZ fÇW¯]l C…yýl‹Ü ÐérÆŠ‡ MýSÑ$çÙ¯Œl Ýë¦Æ‡¬ ^èlÆý‡aÌZÏ ´ëMŠS ™ðlÍí³…¨. M>ÖÃÆŠ‡ ÌZĶæ$ÌZ iË…
¯]l¨Oò³ 240 Ððl$V>ÐérÏ Ä¶æÊÇ&2, fÐ]lÊÃÌZ° M>ÇYÌŒæ hÌêÏÌZ çÜ$Æý‡$ ¯]l¨Oò³ 44 Ððl$V>ÐérÏ ^ú™èlMŠS
{´ëgñæMŠSt˯]l$ ¿êÆý‡™Œl °ÇÃÝù¢…¨. Òsìæ Ð]lËÏ ™èlÐ]l$ ±sìæ Ðésê MöÌZµ™éÐ]l$° VýS™èl…ÌZ ´ëMŠS A¿¶æÅ…™èlÆý‡…
Ð]lÅMýS¢… ^ólíÜ…¨. 1960 C…yýl‹Ü ÐérÆŠ‡ {sîæsîæ {ç³M>Æý‡… ¿êÆý‡™Œl&´ëMìSÝ릯Œl EÐ]l$Ãyìl ¯]l§ýl$OÌñæ¯]l C…yýl‹Ü, iË…,
`¯é»ŒæËOò³ ´ëMŠSMýS$, çÜsñæÏgŒæ, Æ>Ñ, ¼Ä¶æ*‹ÜËOò³ ¿êÆý‡™ŒlMýS$ {ç³™ólÅMýS çßæMýS$PË$¯é²Æ‡¬.

¿êÆý‡™Œl&§ýl„ìS×ê{íœM> Ð]l$«§ýlÅ Ð]lÊyýl$ Jç³µ…§éË$
§ýl„ìS×ê{íœM> A«§ýlÅ„ýS$yýl$ gêMýS»Œæ kÐ]l* ¿êÆý‡™èl ç³Æý‡År¯]lÌZ CÆý‡$ §ólÔ>Ë Ð]l$«§ýlÅ Ð]lÊyýl$ Jç³µ…§éË$
MýS$¨Æ>Ƈ¬. ÑÐ]l*¯]lĶæ*¯]l çÜÈÓçÜ$Ë$, Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$…ÌZ çÜçßæM>Æý‡…, ѧólÖ& §ú™èlÅ õÜÐ]lËMýS$ çÜ…º…«¨…_
ç³Æý‡çܵÆý‡ çÜçßæM>Æý‡…Oò³ AÐ] V>çßæ¯]l MýS$¨Ç…¨. 2011&12ÌZ ¿¶æ{™èl™é Ð]l$…yýlÍMìS fÇVóS G°²MýSÌZÏ ç³Æý‡çܵÆý‡…
çÜçßæMýSÇ…^èl$MøÐéË° MýS*yé CÆý‡$ §ólÔ>Ë$ °Æý‡~Ƈ¬…^èl$MýS$¯é²Æ‡¬.

www.sakshieducation.com

Page No. 1

www.sakshieducation.com

þOÌñæ & 2010
¿êÆý‡™Œl&MðS¯]lyé Ð]l$«§ýlÅ ´ûÆý‡ A×æ$ Jç³µ…§ýl…

S

A

K

S

H

I

¿êÆý‡™èl {糫§é¯]lÐ]l$…{† Ð]l$¯øÃçß毌l íÜ…VŠS MðS¯]lyé ç³Æý‡År¯]lÌZ CÆý‡$ §ólÔ>Ë Ð]l$«§ýlÅ ´ûÆý‡ A×æ$ çÜçßæM>Æý‡
Jç³µ…§ýl… MýS$¨Ç…¨. D Jç³µ…§ýl…Oò³ ¿êÆý‡™èl A×æ$Ô¶æMìS¢ Ñ¿êVýS… M>Æý‡Å§ýlÇØ } MýS$Ð]l*ÆŠ‡ »ñæ¯]lÈj, MðS¯]lyé
ѧólÔ>…VýS Ð]l$…{† ÌêÆð‡¯ŒlÞ M>¯]l¯ŒlË$ çÜ…™èlM>Ë$ ^ólÔ>Æý‡$. ©…™ø ¿êÆý‡™ŒlMýS$ A×æ$ çÜçßæM>Æý‡…Oò³ 36
çÜ…Ð]l™èlÞÆ>Ë$V> MðS¯]lyé Mö¯]lÝëWçÜ$¢¯]l² °õÙ«§ýl… Ð]l¬WíÜ…¨. 1974ÌZ ¸ù{RꯌlÌZ A×æ$ ç³È„ýSË$
°Æý‡Óíßæ…_¯]lç³µsìæ ¯]l$…_ MðS¯]lyé ¿êÆý‡™ŒlMýS$ A×æ$ çÜçßæM>Æý‡… °Íí³ÐólíÜ…¨. 2008ÌZ ¿êÆý‡™ŒlOò³ A×æ$
çÜÆý‡çœÆ> §ólÔ>Ë {VýS*ç³# °õÙ«§ýl… G†¢Ðólíܯ]l ™èlÆ>Ó™èl ¿êÆý‡™Œl™ø D ™èlÆý‡à Jç³µ…§ýl… ^ólçÜ$MýS$¯]l² ™öÑ$çø
§ólÔ¶æ… MðS¯]lyé. ™èl¯]l ç³Æý‡År¯]lÌZ ¿êVýS…V> {糫§é° Ð]l$¯øÃçß毌líÜ…VŠS MðS¯]lyé {糫§é° ïÜtòœ¯Œl àÆý‡¾ÆŠ‡™ø
çÜÐ]l*ÐólÔ¶æÐ]l$Ķæ*ÅÆý‡$. ¿¶æ*Ô>݈ëË$, VýS¯]l$Ë$, Æý‡Ðé×ê, çÜçßæfÐ]l¯]lÆý‡$Ë$, Ð]l˜ÍMýS çܧýl$´ëĶæ*Ë$, Ð]lÅÐ]l
ÝëĶæ$…, E¯]l²™èlѧýlÅ Æý‡…V>ÌZÏ Ð]l$Ç…™èl çÜçßæMýSÇ…^èl$MøÐéË° MýS*yé D çÜ…§ýlÆý‡Â…V> CÆý‡$Ð]l#Æý‡$ ¯éĶæ$
MýS$Ë$ A…XM>Æ>°MìS Ð]l^éaÆý‡$.

www.sakshieducation.com

Page No. 1

www.sakshieducation.com

òÜò³t…º-ÆŠ‡ & 2010
{糫§é° ѧólÖ ç³Æý‡År¯]l
f´ë¯Œl

H

I

¿êÆý‡™èl {糫§é¯]lÐ]l$…{† Ð]l$¯øÃçß毌líÜ…VŠS f´ë¯Œl ç³Æý‡År¯]lÌZ ¿êVýS…V> AMøtºÆŠ‡ 25¯]l B §ólÔ¶æ {糫§é°
¯]lÐésZ M>¯Œl™ø çÜÐ]l*ÐólÔ¶æÐ]l$Ķæ*ÅÆý‡$. O§ðlÓ´ë„ìSMýS ´ûÆý‡ A×æ$ çÜçßæM>Æý‡ Jç³µ…§ýl…Oò³ ^èlÆý‡a˯]l$ ÐólVýSÐ]l…™èl…
^ólĶæ*Ë° D çÜ…§ýlÆý‡Â…V> CÆý‡$Ð]l#Æý‡$ ¯ól™èlË$ JMýS °Æý‡~Ķæ*°MìS Ð]l^éaÆý‡$. MîSËMýSOÐðl$¯]l õÜÓ^ée Ðé×ìæfÅ
Jç³µ…§ýlOÐðl$¯]l çÜÒ$MýS–™èl BǦMýS ¿êVýSÝëÓÐ]l$Å Jç³µ…§ýl… MýS*yé QÆ>OÆð‡…¨. ©°Ð]lËÏ Ð]l^óla §ýlÔ>ºª M>Ë…ÌZ
çÜ$…M>Ë$ 94 Ô>™èl… Ðól$Æý‡ ™èlVýS$Y™éƇ¬.AƇ¬™ól D Jç³µ…§é°² f´ë¯Œl ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ (OyðlsŒæ) BÐðl*¨…^éÍÞ
E…¨. ÒÝë °º…«§ýl¯]l˯]l$ çÜyýlÍ…^éË° CÆý‡$ §ólÔ>Ë$ °Æý‡~Ƈ¬çÜ*¢ AÐ]lV>çßæ¯]l Jç³µ…§ýl…Oò³ çÜ…™èlM>Ë$
^ólÔ>Ƈ¬.

Ð]l$ÌôæíÙĶæ* ç³Æý‡År¯]l

S

çßæ¯øÄŒæ$ÌZ..

A

K

S

¿êÆý‡™èl {糫§é° Ð]l$¯øÃçß毌l íÜ…VŠS ç³Æý‡År¯]lÌZ ¿êÆý‡™Œl& Ð]l$Ìôæí٠Ķæ*Ë Ð]l$«§ýlÅ AMøtºÆŠ‡ 27¯]l BÆý‡$
Jç³µ…§éË$ MýS$¨Æ>Ƈ¬. C…§ýl$ÌZ 2011 þOÌñæ 1 ¯]l$…_ AÐ]l$ÌZÏMìS Ð]l^óla çÜÐ]l${VýS BǦMýS çÜçßæM>Æý‡
Jç³µ…§ýl…(ïÜDïÜH) {糫§é¯]lOÐðl$…¨. õÜÐ]lË Ð]l*Æð‡PsŒæÌZ AÐ]lM>Ô>Ë MýS˵¯]lMýS$ CÆý‡$ §ólÔ>Ë$ A…XMýSÇ…
^éƇ¬. E{VýSÐé§ýl Ð]lņÆó‡MýS ^èlÆý‡ÅË$, r*Çf…ÌZ ç³Æý‡çܵÆý‡ çÜçßæM>Æý‡…, {X¯Œl sñæM>²Ëi, ±sìæ Ô¶æ$¨®, LçÙ«§ýl
Ððl¬MýSPËMýS$ çÜ…º…«¨…_ ç³ÇÔZ«§ýl¯]l ^ólç³sôæt…§ýl$MýS$ Ð]l$ÌôæíÙĶæ*ÌZ EÐ]l$Ãyìl MóS…{§ýl… HÆ>µr$ Ð]l…sìæ
A…Ô>ËOò³ MýS*yé CÆý‡$ §ólÔ>Ë$ AÐ]lV>çßæ¯]lMýS$ Ð]l^éaƇ¬. C§ól ç³Æý‡År¯]lÌZ {糫§é° Ð]l$¯øÃçß毌l "ÍsìæÌŒæ
C…yìlĶæ*' õ³Æý‡$™ø {¼MŠSïœÌŒæzÞÌZ °ÇÃ…_¯]l ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ Úëí³…VŠS Ð]l*ÌŒæ¯]l$ MýS*yé {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$.

ÑĶæ$™é²… Æ>f«§é° çßæ¯øÄŒæ$ÌZ 17Ð]l BVóS²Ä¶æ*íÜĶæ* (BíÜĶæ*¯Œl) çܧýlçÜ$Þ, I§ø ™èl*Æý‡$µ BíÜĶæ*
çܧýlçÜ$Þ˯]l$ °Æý‡Ó íßæ…^éÆý‡$. BíÜĶæ*¯ŒlÌZ {糫§é¯]lÐ]l$…{† Ð]l$¯øÃçß毌l íÜ…VŠS Ð]l*sêÏyýl$™èl*.. çÜÐ]l$Æý‡¦ BǦMýS
çÜçßæM>Æ>°MìS Ð]lçÜ$¢ Ðé×ìæfÅ Jç³µ…§ýl… Ð]l*¨ÇV> õÜÐ]lË$, ò³r$tºyýl$Ë Jç³µ…§ýl… ç³NÇ¢ M>Ð]lËíܯ]l
AÐ]lçÜÆý‡Ð]l¬…§ýl° õ³ÆöP¯é²Æý‡$. "r$ÐéÆŠ‡zÞ BíÜĶæ*¯Œl MýSÐ]lÊÅ°sîæ: {çœÐŒl$ Ñf¯Œl r$ Ķæ*MýSÛ¯Œl' C†
Ð]l–™èl¢…™ø °Æý‡Óíßæ…_¯]l D çܧýlçÜ$Þ {糫§é¯]l…V> Ô>…† çÜ$íܦÆý‡™èl, çÜçßæM>Æý‡… AÀÐ]l–¨®Oò³ §ýl–íÙt
ÝëÇ…_…¨. ™èl*Æý‡$µ BíÜĶæ* çܧýlçÜ$ÞMýS$ AÐðl$ÇM>, Æý‡ÚëÅ˯]l$ BàÓ°…^éË° MýS*yé °Æý‡~Ƈ¬…^éÆý‡$.
1967 BVýSçÜ$t 8¯]l HÆ>µOsñæ¯]l BíÜĶæ*¯ŒlÌZ C…yø¯ólíÙĶæ*, Ð]l$ÌôæíÙĶæ*, íœÍï³µ¯ŒlÞ, íÜ…VýSç³NÆŠ‡, £éÄŒæ$
Ìê…yŠl, {º*O¯ðl, ÑĶæ$™é²…, ÌêÐøí³yìlBÆŠ‡, Ð]l$Ķæ$¯éÃÆŠ‡, M>…»ZyìlĶæ* çÜ¿¶æÅ §ólÔ>Ë$.
™èl*Æý‡$µ BíÜĶæ* çܧýlçÜ$ÞÌZ {糫§é° Ð]l*sêÏyýl$™èl* ´ëÇ{Ô>Ñ$MýS §ólÔ>Ë$ A¯]l$çÜÇçÜ$¢¯]l² Æý‡„ýS×ê™èlÃMýS
www.sakshieducation.com

Page No. 1

www.sakshieducation.com

^èlÆý‡Å˯]l$ Ð]lņÆó‡MìS…^éÆý‡$. 2005ÌZ HÆ>µOsñæ¯]l ™èl*Æý‡$µ BíÜĶæ* çܧýlçÜ$ÞÌZ 10 BíÜĶæ* §ólÔ>Ë™ø´ër$
¿êÆý‡™Œl, O^ðl¯é, f´ë¯Œl, §ýl„ìS×æ MöÇĶæ*, ¯]l*ÅhÌê…yŠl, B{õÜtÍĶæ* çÜ¿¶æÅ §ólÔ>Ë$. D çÜ…§ýlÆý‡Â…V>¯ól
Ð]l$¯øÃçß毌l O^ðl¯é {糫§é° Ððl¯Œl hĶæ$»êÐø™ø çÜÐ]l*ÐólÔ¶æÐ]l$Ķæ*ÅÆý‡$.

Æý‡„ýS×æ Jç³µ…§ýl…Oò³ ¿êÆý‡™Œl&§ýl.MöÇĶæ* çÜ…™èlM>Ë$

H

§ýlÓ…§ýlÓ ç³¯]l$² ™öËW…ç³#Oò³ ¿êÆý‡™Œl&íÜÓ‹Ü çÜ…™èlM>Ë$

I

¿êÆý‡™Œl&§ýl„ìS×æ MöÇĶæ*Ë$ I§ólâ¶æÏ´ër$ AÐ]l$ÌZÏ E…yól Æý‡„ýS×æ çÜçßæM>Æý‡ Jç³µ…§ýl… ^ólçÜ$MýS$¯é²Æ‡¬.
C…§ýl$MýS$S çÜ…º…«¨…_¯]l AÐ]lV>çßæ¯]lç³{™éËOò³ ¿êÆý‡™èl Æý‡„ýS×æ Ð]l$…{† G.MðS. B…sZ±, §ýl„ìS×æ MöÇĶæ*
Æý‡„ýS×æ Ð]l$…{† MìSÐŒl$ ™ól Ķæ*…VŠS ¯]l*ÅÉìlÎÏÌZ çÜ…™èlM>Ë$ ^ólÔ>Æý‡$.

S

A

K

S

§ýlÓ…§ýlÓ ç³¯]l$²Ë Ñ«§é¯]l… ™öËW…ç³# Jç³µ…§ýl…Oò³ ¿êÆý‡™Œl&íÜÓrjÆ>Ï…yŠlË$ çÜ…™èlM>Ë$ ^ólÔ>Ƈ¬. D
Jç³µ…§ýl…Oò³ ¿êÆý‡™èl BǦMýS Ð]l$…{† {ç³×滌æ Ð]l¬QÈj, íÜÓrjÆ>Ï…yŠl ѧólÔ>…VýS Ð]l$…{† Ñ$^ðlOÌñ毌l M>Ò$Æó‡
çÜ…™èlM>Ë$ ^ólÔ>Æý‡$. ©° {ç³M>Æý‡….. íÜÓ‹Ü »êÅ…MýS$ÌZÏ ¿êÆý‡¡Ä¶æ¬Ë$ A{MýSÐ]l$…V> °ËÓ^ólíܯ]l «§ýl¯é°MìS
çÜ…º…«¨…_¯]l çÜÐ]l*^éÆý‡… ´÷…§ól ÒËÐ]l#™èl$…¨. BǦMýS çÜçßæM>Æý‡…, AÀÐ]l–¨® çÜ…çܦ (KD
ïÜyîl)‡°Ä¶æ$Ð]l*˯]l$ BÐðl*¨…^èlyýl…™ø íÜÓrjÆ>Ï…yŠl ™èl¯]l Æý‡çßæçÜÅ »êÅ…MìS…VŠS Ñ«§é¯é°² ™èlç³µ°çÜÇV>
ºíßæÆý‡Y™èl… ^ólĶæ*ÍÞ E…¨.

www.sakshieducation.com

Page No. 2

www.sakshieducation.com

¯]lÐ]l…º-ÆŠ‡ & 2010
A×æ$ Jç³µ…§ýl…Oò³ {¼r¯Œl, {¸ë¯ŒlÞ çÜ…™èlM>Ë$

S

A

K

S

H

I

{¸ë¯ŒlÞ A«§lý Å„ýS$yýl$ °MöË‹Ü Üç ÆøPi {¼r¯Œl ³ç Æý‡År¯]lÌZ CÆý‡$ §ólÔ>Ë$ 50 Hâ¶æÏ ´ër$ AÐ]l$ÌZÏ E…yól A×æ$
Jç³µ…§ýl…Oò³ ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 2¯]l çÜ…™èlM>Ë$ ^ólÔ>Ƈ¬. ©° {ç³M>Æý‡….. CÆý‡$ §ólÔ>Ë$ A×æ$ çܧýl$´ëĶæ*˯]l$
ç³Æý‡çܵÆý‡… ç³…^èl$Mø Ð]lyýl…, EÐ]l$Ãyìl Ýë…MóS†MýS Ñgêq¯]l AÀÐ]l–¨®, 5000 §ýlâêË™ø Æ>Åí³yŠl Ķæ*MýSÛ¯Œl ¸ùÆŠ‡Þ
HÆ>µr$ ™èl¨™èlÆý‡ A…Ô>Ë$¯é²Æ‡¬.

www.sakshieducation.com

Page No. 1

www.sakshieducation.com

yìlòÜ…º-ÆŠ‡ & 2010
O^ðl¯é {糫§é° hĶæ*»êÐø ¿êÆý‡™èl ç³Æý‡År¯]l

K

S

H

I

O^ðl¯é {糫§é¯]lÐ]l$…{† Ððl¯Œl hĶæ*»êÐø ¿êÆý‡™ŒlÌZ ç³Æý‡Åsìæ…^éÆý‡$. ç³Æý‡År¯]lÌZ ¿êVýS…V> ¿êÆý‡™èl {糫§é°
Ð]l$¯øÃçß毌l íÜ…VŠS™ø ^èlÆý‡aË$ fÇ´ëÆý‡$. D ¿ôæsîæÌZ ç³Ë$ O§ðlÓ´ë„ìSMýS, Ðé×ìæfÅ, {´ë…¡Ä¶æ$, A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$
A…Ô>Ë$ ^èlÆý‡aMýS$ Ð]l^éaƇ¬. A¯]l…™èlÆý‡… CÆý‡$Ð]l#Æý‡$ ¯ól™èlË$ ç܅Ķæ¬MýS¢ {ç³MýSr¯]l Ñyýl$§ýlË ^ólÔ>Æý‡$.
A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$…V>, IÆ>çÜÌZ MîSËMýS ´ë{™èl ´ùíÙ…^é˯]l² ¿êÆý‡™Œl BM>…„ýSMýS$ O^ðl¯é Ð]l$§ýlª™èl$ {ç³MýSsìæ…_…¨.
çÜÇçßæ§ýl$ª çÜÐ]l$çÜÅ˯]l$ ^èlÆý‡aË §éÓÆ> ç³ÇçÙPÇ…^èl$ MøÐéË° CÆý‡$ §ólÔ>Ë$ °Æý‡~Ƈ¬…^éƇ¬. {XMŠS sñæM>²Ëi
º¨ÎÌZ çÜçßæM>Æý‡…, Ýë…çÜP–†MýS ÐéÆý‡«§ýl$ËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l Jç³µ…§éË™ø´ër$ »êÅ…MìS…VŠS Æý‡…V>°MìS
çÜ…º…«¨…_ Ð]l$Æø Æð‡…yýl$ Jç³µ…§éË$ CÆý‡$ §ólÔ>Ë Ð]l$«§ýlÅ MýS$¨Æ>Ƈ¬. 2011¯]l$ O^ðl¯é&C…yìlĶæ*
GMóSÞe…gŒæ çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…V> CÆý‡$ §ólÔ>Ë$ {ç³MýSsìæ…^éƇ¬. 2015 ¯ésìæMìS O§ðlÓ´ë„ìSMýS Ðé×ìægêÅ°² 100 ¼ÍĶæ$¯Œl
yéËÆý‡ÏMýS$ ò³…^éË° °Æý‡~Ƈ¬…^éƇ¬. Ððl¯Œl ç³Æý‡År¯]l çÜ…§ýlÆý‡Â…V> Æð‡…yýl$ §ólÔ>Ë {糫§é¯]l$Ë Ð]l$«§ýlÅ ¯ólÆý‡$V>
çÜ…º…«§éË$ MýSÍW E…yól…§ýl$MýS$ ÒË$ MýS͵…^ól àsŒæOÌñ毌l ÝûMýSÆ>Å°² {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$. ¿êÆý‡™Œl&O^ðl¯éË
Ð]l$«§ýlÅ §ú™èlÅ çÜ…º…«§éË$ {´ëÆý‡…¿¶æOÐðl$ 60 çÜ…Ð]l™èlÞÆ>Ë$ ç³NÆý‡¢Æ‡¬¯]l çÜ…§ýlÆý‡Â…V> ¯]l*ÅÉìlÎÏÌZ° fÐ]lçßæÆŠ‡
ÌêÌŒæ ¯ðl{çßæ* õÜtyìlĶæ$…ÌZ {ç³™ólÅMýS Ýë…çÜP–†MýS M>Æý‡Å{MýSÐ]l*˯]l$ °Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$.

¿êÆý‡™Œl & DÄýæ$* çܧýlçÜ$Þ

S

A

¿êÆý‡™Œl& Äýæ$*Æøí³Äýæ$¯Œl Äýæ$*°Äýæ$¯Œl(DÄýæ$*) 11Ðèl ÐéÇÛMýS çܧýlçÜ$Þ {ºòÜÞÌŒæÞÌZ yìlòÜ…ºÆŠ‡ 10¯èl
fÇW…¨. çÜÐèl*ÐólÔ>°MìS ¿êÆý‡™èl {糫§é° Ðèl$¯øÃçß毌l íÜ…VŠS àfÆý‡Äýæ*ÅÆý‡$. 27 çÜ¿ýæŧólÔ>Ë$¯èl² ¿êÆý‡™Œl&
DÄýæ$* çܧýlçÜ$ÞÌZ ç³Ë$ A…Ô>ËOò³ ç³Æý‡çܵÆý‡ çÜçßæM>Æ>°² Ðèl$Ç…™èl ç³sìæçÙt… ^ólçÜ$MøÐèlyé°MìS A…XMýSÇ…
^éƇ$$. Ýë…çÜP–†MýS çÜ…º…«§éË Ððl$Æý‡$VýS$, ¯ólÆý‡çÜ¢$Ë Aç³µW…™èl Ðèl…sìæ A…Ô>Ë$ C…§ýl$ÌZ E¯é²Æ‡$$. Ðèl^óla
çÜ…Ðèl™èlÞÆý‡… Ððl$$§ýlsZÏ õÜÓ^èle Ðé×ìæfÅ Jç³µ…§ýl…Oò³ çÜ…™èlM>Ë$ ^ólõÜ…§ýl$MýS$ ^èlÆý‡ÅË$ ^ólç³sêtË° MýS*yé
çܧýlçÜ$Þ °Æý‡~Ƈ$$…_…¨.

¿êÆý‡™Œ MýS$ {¸ë¯ŒlÞ A×æ$ çÜçßæM>Æý‡…
{¸ë¯ŒlÞ A«§ýlÅ„ýS$yýl$ °Mø Ë‹Ü çÜÆøPi ¿êÆý‡™èl ç³Æý‡År¯èlÌZ yìlòÜ…ºÆŠ‡ 6¯èl CÆý‡$ §ólÔ>Ë Ðèl$«§ýlÅ ç³Ë$ Æý‡…V>ËMýS$
çÜ…º…«¨…_ Jç³µ…§éË$ MýS$¨Æ>Ƈ$$. C…§ýl$ÌZ I§ýl$ A×æ$ C…«§ýl¯é°MìS çÜ…º…«¨…_¯èlÑ M>V>, Æð‡…yýl$
¿ýæ*Ô>ç܈ Ñgêq¯é°MìS ^ðl…¨¯èlÑ. ѧéÅÆý‡…V>°MìS çÜ…º…«¨…_ MýS*yé Ð]l$Æø Æð‡…yýl$ Jç³µ…§éË$
MýS$¨Æ>Ƈ$$. A×æ$ Æý‡…VýS…ÌZ ¿êÆý‡™ŒlOò³ A…™èlÆ>j¡Äýæ$ B…„ýSË$ ™öËW´ùƇ$$¯èl Æð‡…yólâýæÏMýS$.. ¿êÆý‡™ŒlÌZ A×æ$
ÇÄýæ*MýStÆý‡Ï$ ¯ðlËMöÌôæµ…§ýl$MýS$ {¸ë¯ŒlÞ Jç³µ…§ýl… MýS$§ýl$Æý‡$aMýS$…¨. D AÐèlV>çßæ¯èlÌZ ¿êVýS…V> Ðèl$à
Æ>çÙ‰ÌZ° Ogñæ™éç³NÆŠ‡ÌZ HÆ>µr$ ^ólÄýæ$¯èl$¯èl² BÆý‡$ A×æ$ ÇÄýæ*MýStÆý‡ÏÌZ Ððl$$§ýlsìæ Æð‡…yìl…sìæ° {¸ë¯ŒlÞ ¯ðlË
www.sakshieducation.com

Page No. 1

www.sakshieducation.com

MöË$µ™èl$…¨. D Jç³µ…§ýl…Oò³ ¿êÆý‡™ŒlMýS$ ^ðl…¨¯èl ¯èl*ÅMìSÏÄýæ$ÆŠ‡ ç³ÐèlÆŠ‡ M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl B‹œ C…yìlÄýæ*, {¸ë¯ŒlÞ
MýS…ò³± AÆó‡Ðé {糆°«§ýl$Ë$.. °MøË‹Ü çÜÆøPi, {糫§é° Ðèl$¯øÃçß毌l íÜ…VŠS çÜÐèl$„ýS…ÌZ çÜ…™èlM>Ë$ ^ólÔ>Æý‡$.
E¯èl²™èlOÐðl$¯èl sñæM>²Ëi çÜ…çܦÌZÏ çÜ…Äýæ$$MýS¢ ç³ÇÔZ«§ýl¯èl, ѧéÅ Ðèl*ǵyìl M>Æý‡Å{MýSÐèl*˯èl$ {´ù™èlÞíßæ…^ól…
§ýl$MýS$ ѧéÅ Jç³µ…§éË$ §øçßæ§ýl… ^ólÝë¢Æ‡$$. O§ðlÓ´ë„ìSMýS Ðé×ìægêÅ°² 2012 ¯ésìæMìS 1,200 MørÏ
Äýæ$*ÆøËMýS$ ò³…^éË° MýS*yé CÆý‡$Ð]l#Æý‡$ ¯ól™èlË$ °Æý‡~Ƈ$$…^éÆý‡$. Æý‡„ýS×æ, E{VýSÐé§ýl…Oò³ ´ùÆ>r…,
A…™èlÇ„ýS…, Ô>ç܈ Ýë…MóS†MýS™èl Ðèl…sìæ Æý‡…V>ÌZÏ O§ðlÓ´ë„ìSMýS çÜçßæM>Æ>°MìS çÜ…º…«¨…_ MýS*yé CÆý‡$Ðèl#Æý‡$
¯éÄýæ$MýS$Ë$ ^èlÇa…^éÆý‡$.

I

Æ>çى糆 {糆¿ê ´ësìæÌŒæ íÜÇÄýæ* ç³Æý‡År¯èl

S

A

K

S

H

¿êÆý‡™èl Æ>çى糆 {糆¿ê ´ësìæÌŒæ íÜÇÄýæ*ÌZ ç³Æý‡Åsìæ…^éÆý‡$. D ç³Æý‡År¯èlÌZ {糆¿ê ´ësìæÌŒæ B §ólÔ>
«§ýlÅ„ýS$yýl$ ºçÜÆŠ‡ AÌŒæ AÝëÞ§Šl™ø çÜÐèl*ÐólÔèæÐèl$Äýæ*ÅÆý‡$. D çÜ…§ýlÆý‡Â…V> CÆý‡$ §ólÔ>Ë BǦMýS çÜ…º…«§éË$,
ÐèlÅÐèlÝëÄýæ$…, BÆøVýSÅ…, Q°f Ðèl¯èlÆý‡$Ë$, ѧýl$Å™Œl, Æý‡Ðé×ê, sñæÍMýSÐèl$*Å°MóSçÙ¯ŒlÌZ çÜçßæM>Æý‡… ™èl¨™èlÆý‡‡
A…Ô>Ë$ ^èlÆý‡aMýS$ Ðèl^éaƇ$$. ¿ýæ{§ýl™é Ðèl$…yýlÍÌZ ¿êÆý‡™èl Ô>ÔèæÓ™èl çÜ¿ýæÅ™éÓ°MìS íÜÇÄýæ* Ðèl$§ýlª™èl$ {ç³MýSsìæ…
_…¨. 2010&13 Ðèl$«§ýlÅ M>Ë…ÌZ Ýë…çÜP–†MýS çÜ…º…«§éÌZÏ çÜçßæM>Æý‡…, íÜÇÄýæ* Æó‡yìlÄñæ*, sîæÒ çÜ…çܦ&
{ç³ÝëÆý‡ ¿êÆý‡† Ðèl$«§ýlÅ, íÜÇÄýæ* AÆý‡»Œæ ¯èl*Å‹Ü Hgñæ±Þ&ï³sîæI Ðèl$«§ýlÅ çÜçßæM>Æ>°MìS çÜ…º…«¨…_ CÆý‡$
§ólÔ>Ë$ JMýS AÐèlV>çßæ¯èlMýS$ Ðèl^éaƇ$$.

www.sakshieducation.com

Page No. 2

www.sakshieducation.com

íœ{ºÐ]lÇ & -2-0-11
¿êÆý‡-™lŒ -&-C…-yø-¯ól-íÙĶæ* Jç³µ…-§éË$
D Hyé¨ VýS×æ-™èl…{™èl ¨¯ø-™èlÞ-ÐéÌZÏ Ð]l¬QÅ A†-¤V> C…yø-¯ól-íÙĶæ* A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ çÜ$íÜÌZ Ķ欫§ø-Äñæ*¯ø
àf-Æý‡-Ķæ*ÅÆý‡$. çÜ$íÜÌZ ¿êÆý‡™èl ç³Æý‡Å-r-¯]lÌZ CÆý‡$ §ólÔ>Ë Ð]l$«§ýlÅ ç³Ë$ A…Ô>-ËMýS$ çÜ…º…-«¨…_ Jç³µ…§éË$ MýS$¨-Æ>Ƈ¬. C…§ýl$ÌZ E{VýSÐé§ýl Ð]lņ-Æó‡MýS M>Æý‡Å-MýS-Ìê-´ëÌZÏ çÜçßæ-M>Æý‡…, ¯ólÆý‡-çÜ$¢Ë Aç³µ-W…™èl, EÐ]l$Ãyìl
¯éÅĶæ$ çÜàĶæ$…, Æý‡„ýS×æ, ѧýl$Å™Œl, °çœ* Ð]l…sìæ 12 A…Ô>-Ë$-¯é²Æ‡¬. VýS¯]l$Ë$, Ð]l˜ÍMýS Ð]lçÜ-™èl$Ë$,
E™èlµ†¢ Æý‡…V>ÌZÏ 15.1 ¼Í-Ķæ$¯Œl yéËÆý‡Ï Ðé×ìæfÅ Jç³µ…-§éË$ MýS*yé fÇV>Ƈ¬.

I

B…„ýSË$ G†¢-Ðól-íܯ]l AÐðl$-ÇM>

K

S

H

¿êÆý‡™èl Æý‡„ýS×æ, A…™èl-Ç„ýS ç³Ç-ÔZ-«§ýl-¯]l-ËMýS$ çÜçßæ-M>Æý‡… A…¨…-^èl-r…Oò³ Ñ«¨…-_¯]l B…„ýS-˯]l$ ™öË-WçÜ*¢ AÐðl$ÇM> f¯]l-Ð]lÇ 25¯]l A«¨-M>-ÇMýS {ç³MýS-r-¯]l¯]l$ Ñyýl$-§ýlË ^ólíÜ…¨. 19-98 Ðól$ÌZ ¿êÆý‡™Œl A×æ$-ç³-È-„ýSË$ °Æý‡Ó-íßæ…_¯]l A¯]l…-™èlÆý‡… yîlB-ÆŠ‡-yîlÐø, C{Ýù¯]l$ AÐðl$-ÇM> °õÙ-«¨™èl gê¼-™é-ÌZMìS ^ólÇa…¨. VýS™èl ¯]lÐ]l…-º-ÆŠ‡ÌZ AÐðl$-ÇM>
A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ J»êÐ]l* ¿êÆý‡™èl ç³Æý‡Å-r¯]lÌZ {ç³MýS-sìæ…-_¯]l GVýS$-Ð]l$† °Ä¶æ$…-{™èl×æ Ñ«§é-¯é-ËMýS$ A¯]l$-VýS$-×æ…V>
D °Æý‡~Ķæ$… ÐðlË$-Ð]l-yìl…¨. DÐól$-Æý‡MýS$ C{Ýù, yîlB-ÆŠ‡-yîlÐø çÜà ™öÑ$è ¿êÆý‡-¡Ä¶æ$ çÜ…çܦ-ËOò³ B…„ýS-˯]l$
™öË-W…-^éÆý‡$.

¯ól´ëÌŒæ A«§ýlÅ„ýS$yìl Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl ç³Æý‡År¯]l

S

A

¯ól´ëÌŒæ A«§ýlÅ„ýS$yýl$ Æ>…¿¶æÆý‡×Šæ Ķæ*§ýlÐŒl f¯]lÐ]lÇ 31¯]l Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠlÌZ° ÝëÌêÆŠ‡f…VŠS Ð]lÊÅhĶæ*°²
çÜ…§ýlÇØ…^éÆý‡$.

www.sakshieducation.com

Page No. 1

www.sakshieducation.com

Ð]l*Ça & -2-0-11
ÇËĶæ$¯ŒæÞ, ¼.í³. {VýS*‹³Ë Ð]l$«§ýlÅ 7.2 ¼ÍĶæ$¯Œæ yéËÆý‡Ï Jç³µ…§ýl….

S

A

K

S

H

I

ÇËĶæ$¯ŒæÞ G¯]lÈj ÍÑ$sñæyŠæ Ķæ¬.MðS.MýS$ ^ðl…¨¯]l {¼sìæ‹Ù ò³{sZÍĶæ$… (¼.í³.)™ø 7.2 ¼ÍĶæ$¯Œæ yéËÆý‡Ï
Jç³µ…§ýl… ^ólçÜ$MýS$…¨. C…§ýl$MýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l Jç³µ…§ýl…Oò³ ÇËĶæ$¯ŒæÞ ObðlÆý‡Ã¯Œæ Ð]l¬Rôæ‹Ù A…»ê±, ¼.í³.
{VýS*‹³ `‹œ GWjMýS*ÅsìæÐŒæ »ê»Œæ §ýl*yólÏË$ ¯]l*ÅÉìlÎÏÌZ íœ{ºÐ]lÇ 21¯]l çÜ…™èlM>Ë$ ^ólÔ>Æý‡$. D Jç³µ…§ýl…
{ç³M>Æý‡… MýS–Úë~ & Vø§éÐ]lÇ »ôæíܯŒæÌZ ÇËĶæ$¯ŒæÞMýS$ ^ðl…¨¯]l 23 ^èlÐ]l¬Æý‡$, V>Å‹Ü „óS{™éÌZÏ 30 Ô>™èl… Ðésê
¼.í³. {VýS*ç³#¯]lMýS$ ËÀçÜ$¢…¨. 7.2 ¼ÍĶæ$¯Œæ yéËÆý‡Ï (Æý‡*. 32,000 MørÏ)MýS$ D Jç³µ…§ýl… MýS$¨Ç…¨. C¨
C…«§ýl¯]l Æý‡…VýS…ÌZMìS ¿êÆý‡™ŒæÌZMìS Ð]l_a¯]l A†ò³§ýlª ѧólÖ {ç³™èlÅ„ýS ò³r$tºyìl (G‹œ.yìl.I.).

www.sakshieducation.com

Page No. 1

www.sakshieducation.com

H{í³ÌŒæ & -2-0-11
MöË…-»ZÌZ ÝëÆŠ‡P çܧýl-çÜ$ÞË$

S

A

K

S

H

I

§ýl„ìS-×ê-íÜĶæ* {´ë…¡Ä¶æ$ çÜçßæ-M>Æý‡ çÜÐ]l*-QÅ- (-Ýë-ÆŠ‡P) §ólÔ>Ë ´ëÇ-Ô¶æ$§ýl®Å çܧýlçÜ$Þ }Ë…MýS Æ>f-«§é° MöË…»ZÌZ H{í³ÌŒæ 4 ¯]l$…_ ¯éË$VýS$ Æøk-Ë-´ër$ fÇ-W…¨. çÜ…º…-«¨™èl Ô>QË Ð]l$«§ýlÅ ´ëÇ-Ô¶æ$§ýl®Å, ç³ÇÔ¶æ$-{¿¶æ™èl-ËOò³ çÜĶæ$-¯]lÓĶæ$… Ý뫨…-^ól…-§ýl$MýS$ ÒË$V> ÝëÆŠ‡P §ólÔ>ÌZÏ gê¡Ä¶æ$ çÜ…çܦ¯]l$ HÆ>µr$ ^ólĶæ*-Ë° °Æý‡~Ƈ¬…-^éÆý‡$. çÜçßæ-{Ýë¼® AÀ-Ð]l–¨® Ë„>Å-˯]l$ Ý뫨…^ól VýSyýl$-Ð]l#-(-2-0-1-5) çÜÒ$-í³-çÜ$¢…-yýl-yýl…™ø D çܧýlçÜ$Þ
°Æý‡Ó-íßæ…-^éÆý‡$. IÆ>çÜ A…^èl-¯éË {ç³M>Æý‡… {ç³ç³…-^èl…ÌZ 2.6 ¼Í-Ķæ$¯]lÏ Ð]l$…¨MìS ´ëÇ-Ô¶æ$§ýl®Å ÝûMýS-Æ>ÅË$
ÌôæÐ]l#. C…§ýl$ÌZ 72 -Ô>™èl… Ð]l$…¨ {ç³fË$ BíÜ-Ķæ*-ÌZ¯ól E¯é²Æý‡$. ÝëÆŠ‡P §ólÔ>ÌZÏ 700 Ñ$Í-Ķæ$¯]lÏ Ð]l$…¨MìS
´ëÇ-Ô¶æ$§ýl®Å ÝûMýS-Æ>ÅË$ MýS͵…-^éÍÞ E…¨. ÝëÆŠ‡P §ólÔ>Ë ´ùÎ‹Ü A«¨-M>-Æý‡$Ë çÜÐ]l*-ÐólÔ¶æ… H{í³ÌŒæ 5¯]l MöË…»ZÌZ fÇ-W…¨. D çÜÐ]l*-Ðól-Ô¶æ…ÌZ E{VýS-Ðé§ýl…, Ð]l*§ýl-MýS-{§ýl-ÐéÅË Æý‡Ðé×êÐ]l…sìæ çÜÐ]l$-çÜÅ-ËOò³ ^èlÇa…-^éÆý‡$.

www.sakshieducation.com

Page No. 1

www.sakshieducation.com

Ðól$ & 2011
¿êÆý‡-™lŒ -&-Mö-Ë…-¼Ä¶æ* §ýlÓ…§ýlÓ ç³¯]l$² Æý‡§ýl$ª Jç³µ…§ýl…

S

A

K

S

H

I

¿êÆý‡-™Œl-&-Mö-Ë…-¼-Ķæ*Ë$ §ýlÓ…§ýl 糯]l$² Æý‡§ýl$ª Jç³µ…-§ýl…Oò³ Ðól$ 13¯]l çÜ…™èl-M>Ë$ ^ólÔ>Ƈ¬. D
Jç³µ…§ýl… 糯]l$² GVýS-Ðól-™èl-§é-Æý‡$-ËOò³ °Õ™èl ç³Æý‡Å-Ðól-„ýS-×æ-™ø-´ër$, Ð]l$± Ìê…yýl-Ç…VŠS, 糯]l$² çÜ…º…«§ýl
¯ólÆ>-˯]l$ AÇ-MýS-sôæt…-§ýl$MýS$ ™øyýlµ-yýl$-™èl$…¨.

www.sakshieducation.com

Page No. 1

www.sakshieducation.com

þ¯Œl & 2011
Ayìl-‹Ü A»ê-»ê-ÌZ Æð‡…yø C…yø & B{íœ-M> ¸ùÆý‡… çܧýl-çÜ$Þ

S

A

K

S

H

I

C--¤-Äñæ*-í³-Ķæ* Æ>f-«§é-° Ayìl-‹Ü A»ê»êÌZ Ðól$ 24, 25 ™ól©-ÌZÏ °Æý‡Óíßæ…_¯]l Æð‡…yø C…yø& B{íœ-M>
¸ùÆý‡… -çÜ-§ýl-çÜ$Þ-ÌZ {糫§é¯]lÐ]l$…{† Ð]l$¯øÃ-çßæ-¯Œl-íÜ…VŠS ´ëÌŸY-¯é²-Æý‡$. D çܧýl-çÜ$Þ-ÌZ {糫§é-° Ð]l*sêÏ-yýl$-™èl*
B{íœ-M> AÀ-Ð]l–-¨®-MìS Ð]l^óla Ð]lÊyól-â¶æÏ-ÌZ 5 ¼Í-Ķæ$-¯Œl yéË-Æý‡Ï Æý‡$×æ… A…¨…^èl-¯]l$-¯]l²-r$Ï {ç³MýS-sìæ…^é-Æý‡$.
Bà-Æý‡ {´ëòÜ-íÜ…-VŠS, sñæMŠSÞ-Osñæ-ÌŒæÞ, Ðé™éÐ]lÆý‡×æ… A…^èl-¯é, Ð]lÅÐ]l-Ýë-Ķæ$…, {V>Ò$×ê-À-Ð]l–-¨® Ð]l…sìæ Æý‡…V>ÌZÏ Mö™èl¢ çÜ…çܦ-Ë HÆ>µ-r$, Õ-„ýS-×ê M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l*-Ë MøçÜ… 700 ¼ÍĶæ$-¯Œl yéË-Æý‡Ï-¯]l$ {糫§é-° {ç³MýS-sìæ…^é-Æý‡$.
C¤-Äñæ*&h»o-sìæ OÆð‡Ë$ Ð]l*Æ>Y-°-MìS 300 -Ñ$-Í-Ķæ$-¯Œl yéË-Æý‡$Ï, Ý÷Ð]l*-Í-Ķæ*-ÌZ B{íœ-M> ĶæÊ°-Ķæ$-¯Œl Ñ$çÙ¯Œl-MýS$ 2 Ñ$Í-Ķæ$-¯Œl yéË-Æý‡$Ï Ððl_a…^èl¯]l$¯é²Æý‡$.
C…yìl-Ķæ*&B{íœ-M> Ð]lÆý‡$a-Ð]l-ÌŒæ ĶæÊ° Ð]lÇÞsîæ HÆ>µ-r$-™ø ´ër$ 10 ÐólË ÝëPË-ÆŠ‡-íÙ-‹³-Ë$ MýS*yé {糫§é° {ç³MýS-sìæ…^é-Æý‡$. {ç³-ç³…^èl ÐéÅç³¢ Æ>f-MîS-Ķæ$, BǦ-MýS ç³Ç-íܦ-™èl$-Ë ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ AÀ-Ð]l–-¨®- ^ðl…§ýl$-™èl$-¯]l² §ól-Ô>-Ë$
IMýSÐ]l$-™èlÅ…V> E…yé-Ë-°, E{VýS-Ðé-§é-°² G§ýl$ÆøP-Ð]l-yýl…-ÌZ ¿êÆý‡-™Œl&B{íœ-M>-Ë$ MýSÍ-íÜ ç³° ^ólĶæ*-Ë-°
{糫§é° MøÆ>-Æý‡$.
D çܧýl-çÜ$Þ-ÌZ 15 B{íœ-M> §ólÔ>-Ë$ ´ëÌŸY¯é²-Ƈ¬. B{-íœ-M> §ólÔ>-Ë-™ø 2010ÌZ 46 ¼Í-Ķæ$--¯Œl yéË-Æý‡$Ï-V>
E¯]l² Ðé×ìæ-gêÅ-°² 2015 ¯ésìæ-MìS 70 ¼Í-Ķæ$--¯Œl yéË-Æý‡Ï-MýS$ ò³…^èl$MøÐé-Ë-° -¿ê-Æý‡-™Œl Ë„ýSÅ…V> °Æý‡~Ƈ¬…_…¨.
çܧýl-çÜ$Þ _Ð]l-Ç -Æø-k-¯]l Ayìl-‹Ü A»ê-»ê -{ç³-MýS-r-¯]l-¯]l$ ¿ê-Æý‡-™Œl&B{íœ-M>-Ë$ BÐðl*¨…^é-Ƈ¬. I--MýSÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$-†ÌZ çÜ…çÜPÆý‡×æ-Ë-MýS$ í³Ë$-ç³#-°-^éa-Ƈ¬. ïÜÐ]l*… ™èl-Æý‡ E{VýS-Ðé-§é-°² Q…yìl…^é-Ƈ¬. A×êÓ-Ķæ¬-«§é-Ë$, C™èl-Æý‡
A¯ól-MýS A…Ô>-Ë-Oò³ -ç³-Æý‡-çܵ-Æý‡… çÜçßæ--MýS-Ç…^èl$-Mø-Ðé-Ë-° °Æý‡~-Ƈ¬…^éƇ¬.

www.sakshieducation.com

Page No. 1

www.sakshieducation.com

BVýSçÙ$t & 2011
¿êÆý‡-™lŒ &§ýl„ìS×æ MöÇĶæ* ´ûÆý‡ A×æ$ Jç³µ…§ýl…

H

çÜÇ-çßæ§ýl$ª Jç³µ…-§ýl…Oò³ ¿êÆý‡™Œl & º…V>Ï çÜ…™èl-M>Ë$

I

A×æ$ C…«§ýl-¯é°² Ô>…†-Ķ欙èl {ç³Äñæ*-f-¯é-ËMýS$ Ñ°-Äñæ*-W…-^èl$-MýS$-¯ól…-§ýl$MýS$ E§ólª-Õ…-_¯]l ´ûÆý‡ A×æ$ çÜçßæM>Æý‡ Jç³µ…§ýl…Oò³ ¿êÆý‡-™Œl-, -§ýl-„ìS×æ MöÇĶæ* þOÌñæ 25 ¯]l çÜ…™èl-M>Ë$ ^ólÔ>Ƈ¬. D Ðól$Æý‡MýS$ ¿êÆý‡™èl Æ>çÙ‰-糆
{糆-¿ê-´ë-sìæÌŒæ §ýl„ìS×æ MöÇĶæ* ç³Æý‡Å-r-¯]lÌZ AÐ]l-V>-çßæ¯]l MýS$¨-Ç…¨. AÐðl$-ÇM>, {¸ë¯ŒlÞ, Æý‡ÚëÅ, MðS¯]lyé,
Ð]l$…Vø-ÍĶæ*, MýSh-MìS-Ý릯Œl, AÆð‡j…-sîæ¯é, ¯]lÒ$-¼-Ķæ*Ë ™èlÆ>Ó™èl ¿êÆý‡-™Œl™ø D ™èlÆý‡à Jç³µ…§ýl… ^ólçÜ$-MýS$¯]l²
™öÑ$çø §ólÔ¶æ… §ýl„ìS×æ MöÇĶæ*. Æ>çÙ‰-糆 ç³Æý‡Å-r-¯]lÌZ Ýë…çÜP–†MýS, {MîSyýlË$, Ò$yìl-Ķæ*MýS$ çÜ…º…-«¨…_
MýS*yé ç³Ë$ Jç³µ…§éË$ MýS$¨Æ>Ƈ¬.

S

A

K

S

çÜÇ-çßæ§ýl$ª °Æý‡Ó-çßæ×æ Jç³µ…-§ýl…Oò³ ¿êÆý‡™Œl, º…V>Ï-§ól-ÔŒæË$ þOÌñæ 30¯]l çÜ…™èl-M>Ë$ ^ólÔ>Ƈ¬. "Mø BÇz-¯ól-sñæyŠl
»ZÆý‡zÆŠ‡ Ðól$¯ól-gŒæ-Ððl$…sŒæ ´ëϯŒl (íÜ.¼.G….í³)V> í³Í^ól D Jç³µ…§ýl… CÆý‡$ §ólÔ>Ë çÜÇ-çßæ§ýl$ª Ððl…r çßæ™èlÅË$,
¯ólÆ>Ë$, A{MýSÐ]l$ Æý‡Ðé-×ê¯]l$ Ayýl$z-MýS$-¯ól…-§ýl$MýS$ ™øyýlµ-yýl$-™èl$…¨. D Jç³µ…§ýl… {ç³M>Æý‡… CÆý‡$ §ólÔ>Ë ¿¶æ{§ýl™é
íܺ¾…¨ ç³Æý‡-çܵÆý‡… çÜÐ]l*-^é-Æ>°² A…¨-ç³#-^èl$a-MýS$…-sêÆý‡$. çÜÐ]l$-¯]lÓ-Ķæ$…™ø VýSïÜ¢ °Æý‡Ó-íßæ-Ýë¢Æý‡$. ¿êÆý‡™èl
çßZ… Ð]l$…{† í³. _§ýl…-ºÆý‡… º…V>Ï-§ólÔŒæ ç³Æý‡Å-r¯]l çÜ…§ýl-Æý‡Â…V> ©°Oò³ çÜ…™èl-M>Ë$ ^ólÔ>Æý‡$. ¿êÆý‡™Œl, º…V>ϧólÔ- æŒ Ë Ð]l$«§lý Å 4, 096 MìSÌZ Ò$rÆý‡Ï Üç Ç-ß
ç æ§ýl$ª E…¨.

www.sakshieducation.com

Page No. 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful