jayaSaMkr-Pa`

r Pa`saad-Ì%a
aad Ì%a
kamaayanaI
Aamau#a
AayaAaya- saaih%ya maoM maanavaaoM ko Aaid PauÉYa manau ka [i%ahasa vaodaoM sao laokr PauraNa AaOr [i%a
hasaaoM maoM iba#ara huAa imala%aa hO | Eawa AaOr manau ko sahyaaoga sao maanava%aa ko ivakasa kI kqaa
kao $Pak ko AavarNa maoM, caaho iPaClao kala maoM maana laonao ka vaOsaa hI Pa`ya%na huAa hao jaOsaa
ik saBaI vaOidk [i%ahasaaoM ko saaqa inaÉ> ko Wara ikyaa gayaa,
gayaa iMk%au manvaM%ar ko
AqaaAqaa-%a\%a%a\ maanava%aa ko navayauga ko Pa`va%aa%a-k ko $Pa maoM manau kI kqaa AayaaAayaa-oM kI AnauEaui%a
maoM dRZ%aa sao maanaI gayaI hO | [sailae vaOvasva%a manau kao eoi%ahaisak PauÉYa hI maananaa ]ica%a
hO |
yaid Eawa AaOr manau AqaaAqaa-%a%a manana ko sahyaaoga sao maanava%aa ka ivakasa $Pak hO, %aao BaI baDa
hI Baavamaya AaOr SlaaQya hO | yah manauYya%aa ka manaaovaO&ainak [i%ahasa bananao maoM samaqasamaqa- hao
sak%aa hO | Aaja hma sa%ya ka AqaAqa- GaTnaa kr lao%ao hOM | %aba BaI,
BaI ]sako i%aiqa Ëma maa~ sao
saM%auYT na haokr,
r manaaovaO&ainak Anvao
AnvaoYaNa ko Wara [i%ahasa kI GaTnaa ko BaI%ar kuC do#anaa
caah%ao hOM | jala-Plaavana
jala Plaavana Baar%aIya [i%ahasa maoM ek eosaI hI Pa`acaIna GaTnaa hO, Ÿsao manau kao
dovaaoM sao ivalaxaNa,maanavaao
ivalaxaNa maanavaaoM kI ek iBaÙ saMsÌi%a Pa`i%aiYz%a krnao ka Avasar idyaa | vah
[i%ahasa
[i%ahasa hI hO | `manavao
manavao vaO Pa`a%a:' [%yaaid sao [sa GaTnaa ka ]llao#a Sa%aPaqa ba`a*maNa ko
AazvaoM AQyaaya maoM imala%aa hO | dovagaNa ko ]cCRM#ala svaBaava,
svaBaava inabaainabaa-QaQa Aa%ma%auiYT maoM
AMi%ama AQyaaya lagaa AaOr maanavaIya Baava AqaaAqaa-%a\%a%a\ Eawa AaOr manana
manana ka samanvaya haokr Pa`aNaI kao
ek nayao yauga kI saUcanaa imalaI | [sa manvaM%ar ko Pa`va<aa<a-k manau hue | manau Baar%aIya [i%ahasa
ko Aaid PauÉYa hOM | rama,
rama ÌYNa AaOr bauw [nhIM ko vaMSaja hO |Sa%aPaqa
Sa%aPaqa ba`a*maNa maoM
]nhoM Eawadova kha gayaa hO | Baagava%a
Baagava%a maoM [nhIM vaOvasva%a manau AaOr Eawa sao maanavaIya
saRiYT ka AarmBa maanaa gayaa hO |
CaMdaogya ]PainaYad\
]PainaYad\maomaoM manau AaOr Eawa kI BaavamaUlak vyaa#yaa BaI imala%aI hO | ?gvaod maoM
Eawa AaOr manau daonaaoM ka naama ?iYayaaoM kI %arh imala%aa hO | Eawa vaalao saU> maoM saayaNa
nao Eawa ka Paircaya do%ao hue ila#aa hO | `kamagaao
kamagaao~jaa EawanaamaiYaka |' Eawa
EawanaamaiYa-ka
kamagaao~ kI baailaka hO, [saIilae Eawa naama ko saaqa ]sao kamaayanaI BaI kha jaa%aa hO |
manau Pa`qama Paqa-Pa`
Paqa Pa`dSaSa-k AaOr Aigna-hao
Aigna hao~ Pa`jvaila%a
vaila%a krnaovaalao %aqaa Anya kš vaOidk kqaaAaoM
ko naayak hOM :: [nako saMbaMQa maoM vaOidk saaih%ya maoM bahu%a-saI
a saI baa%aoM iba#arI huš imala%aI
hOM; iMk%au ]naka Ëma sPaYT nahIM hO | jalaPlaavana ka vaNavaNa-nana Sa%aPaqa ba`a*maNa ko Pa`qama
kaMD ko AazvaoM AQyaaya sao AarMBa hao%aa hO; ŸsamaoM ]nakI naava ko ]<arigair ihmavaana Pa`doSa
maoM PahuÐcanao ka Pa`saMga hO | vahaÐ AaOGa ko jala ka Ava%arNa haonao Par manau BaI Ÿsa sqaana Par
]%aro ]sao manaaorvasaPavasaPa-NaNa kh%ao hOM |
Eawa ko Saaqa manau ka imalana haonao ko baad ]saI inajainaja-nana Pa`doSa maoM ]jaDI huš saRiYT kao
ifr sao AarMBa krnao ka Pa`ya%na huAa | iMk%au Asaur Pauraoih%a ko imala jaanao sao [nhaoMnao PaSau
baila kI | [sa ya& ko baad manau maoM jaao PaUva-a- -Parica%a
Parica%a dova-Pa`
a Pa`vaRi%a jaaga ]zI-]sanao
]zI ]sanao [Da ko
saMPakak- maoM Aanao Par }nhoM Eawa ko Ai%air> ek dUsarI Aaor Pa`oir%a ikyaa | [Da ko

saMbaMQa maoM Sa%aPaqa maoM kha gayaa hO ik ]sakI ]%Pai<a yaa PauiYT Paak ya& sao huš AaOr ]sa
PaUNa-a- yaaoiYa%aa kao do#akr manau nao PaUCa ik `%auma kÝna hao ?' [Da nao kha,`%au
kha %aumharI duih%aa
hUÐ |'manau
manau nao PaUCa ik `maorI duih%aa kOsao ?' ]sanao kha,`%au
kha %aumharo dhI,
dhI GaI [%yaaid ko
hivayaaoM sao hI maora PaaoYaNa huAa hO |'
[Da ko ilae manau kao A%yaiQak AakYa-Na huAa AaOr Eawa sao vao kuC iM#acao | ?gvaod maoM
AakYaNa
ka manauYyaaoM ka
[Da
[Da ka kš jagah ]llao#a imala%aa hO | yah Pa`jaaPai%a manau kI Paqa-Pa`
Paqa Pa`diSaiSa-ka
Saasana krnaovaalaI khI gayaI hO | Anaumaana ikyaa jaa sak%aa hO ik bauiw ka ivakasa,
ivakasa rajyarajya
sqaaPanaa [%yaaid [Da ko Pa`Baava sao hI manau nao ikyaa | ifr %aao [Da
[Da Par BaI AiQakar krnao
kI caoYTa ko karNa manau kao dovagaNa ka kaoPaBaajana haonaa PaDa | [sa AParaQa ko karNa ]nhoM
dMD Baaoganaa PaDa | [Da dova%aaAaoM kI svasaa qaI | manauYyaaoM kao cao%anaa Pa`dana krnao vaalaI
qaI |
[saIilae ya&aoM maoM [Da -km
kma
kma- hao%aa hO | yah [Da ka bauiwvaad Eawa AaOr manau ko
baIca vyavaQaana banaanao maoM sahayak hao%aa hO | ifr bauiwvaad ko ivakasa maoM AiQak sau#a kI #aaoja
maoM, du#a imalanaa svaaBaaivak hO | yah Aa#yaana [%anaa Pa`acaIna hO ik [i%ahasa maoM $Pak ka BaI
BaI
Ad\
Ad\BauBau%a imaEaNa hao gayaa hO | [saIilae manau, Eawa AaOr [Da [%yaaid APanaa eoi%ahaisak
Ais%a%va r#a%ao hue, saaMkoi%ak AqaAqa- kI BaI AiBavyai> kroM %aao mauJao kaoš AaPai<a nahIM |
manau AqaaAqaa-%a%a manau ko daonaaoM Paxa )dya AaOr mais%aYk ka saMbaMQa ËmaSa:
ËmaSa: Eawa AaOr [Da sao
BaI sarla%aa sao laga jaa%aa hO | `Eawa
Eawa )dyya yaakU%yaa Eawyaa ivand%ao vasau !'(?0 1010
151-4) [nhIM sabako AaQaar Par `kamaayanaI kI kqaa-saR
kqaa saRiYT huš hO | haÐ, kamaayanaI'
kI kqaa-EaR
kqaa EaRM#alaa imalaanao ko ilae khIM-khIM qaaoDI bahu%a klPanaa kao BaI kama maoM lao Aanao
ka AiQakar maOM nahIM CaoD saka hUÐ |
-jayaSaM
jayaSaMkr
`Pa`saad'
AaivaBaamaaGa Sau@laa dSamaI ivaËma saMva%a\
AaivaBaava-va-va
a%a\ -1946
i%araoBaava-kai%aaava
kai%a-k Sau@laa ekadSaI saMva%a - 1994

kamaayanaI
7
iMca%aa
.........
ihmaigair ko ]<auMga iSa#ar Par,
Par baOz iSalaa kI SaI%ala CaÐh,
ek PauÉYa,
Ya BaIMgao nayanaaoM sao do#a rha qaa Pa`laya Pa`vaah |
naIcao jala qaa }Par ihma qaa,
qaa ek %arla qaa ek saGana,
saGana
ek %a%va kI hI Pa`Qaana%aa-khao
aana%aa khao ]sao jaD yaa cao%ana |
dUr dUr %ak ivas%aR%a qaa ihma s%abQa ]saI ko )dya-samaana
)dya samaana,
samaana
naIrva%aa-saI
carNa sao Tkra%aa ifr%aa Pavamaana |
naIrva%aa saI iSalaa -carNa

%aÉNa %aPasvaI-saa
smaSaana,
%aPasvaI saa vah baOza saaQana kr%aa saur-smaSaana
smaSaana
naIcao Pa`Pa`layaiMsaQau lahraoM ka hao%aa qaa sakÉNa Avasaana |
]saI %aPasvaI-sao
%aPasvaI sao laMbao qao dovadaÉ dao caar #aDo,
hue ihma-Qavala
ihma Qavala,
Qavala jaOsao Pa%qar bana kr izzuro rho ADo |
Avayava kI dRZ maaMsa-Pao
isva%a qaa vaIyyaa PaoiSayaaÐ, }ja}ja-isva%a
vaIyya- APaar,
APaar
sfI%a iSarayaoM, svasqa r> ka hao%aa qaa ŸnamaoM saMcaar |
iMca%aa-ka%ar
a%aa ka%ar vadna hao rha PaÝrYa ŸsamaoM Aao%aa Pa`ao%a,
a
]Qar ]Paoxaamaya yaÝvanava ka bah%aa BaI%ar maQaumaya sa`ao%a |
baÐQaI mahavaT sao naÝka qaI saU#ao maoM Aba PaDI rhI,
rhI
]%ar calaa qaa vah jala-Plaavana
jala Plaavana,
Plaavana AaOr inaklanao lagaI mahI |
inakla rhI qaI mamamama- vaodnaa kÉNaa ivakla khanaI saI,
saI
vahaÐ AkolaI Pa`Ìi%a sauna rhI,
rhI hÐsa%aI-saI
a%aI saI PahcaanaI-saI
PahcaanaI saI |
"Aao
Aao iMca%aa kI PahlaI ro#aa,
aa ArI ivaSva-vana
ivaSva vana kI vyaalaI,
vyaalaI
jvaalaamau#aI sfaoT ko BaIYaNa Pa`qama kMPa-saI
a saI ma%avaalaI !
8
ho ABaava kI caPala baailako, rI lalaaT kI #alalao#aa !
hrI-BarI
hrI BarI-saI
BarI saI dÝD-QaU
dÝD QaUPa,
a Aao jala-maayaa
jala maayaa kI cala-ro
cala ro#aa !
[sa ga`hkxaa kI hlacala - rI %arla garla kI laGau-lahrI ,
jara Amar-jaIvana
Amar jaIvana kI , AaOr na kuC saunanao vaalaI,
vaalaI bahrI !
ArI vyaaiQa kI saU~-QaairN
QaairNaI
ArI AaiQa,
QaairNaI -ArI
AaiQa maQaumaya AiBaSaaPa!
)dya-gagana
saI PauNya-saR
ya saRiYT maoM sauMdr PaaPa |
)dya gagana maoM QaUmako%au-saI,
manana kravaogaI %aU ik%anaa ? ]sa inaiMSca%a jaai%a ka jaIvajaIva
Amar marogaa @yaa ? %aU ik%anaI gahrI Dala rhI hO naIMva |
Aah! iGarogaI )dya-lahlaho
)dya lahlaho-#ao%aaoM Par krka-Gana
krka Gana-saI
Gana saI,
saI
iCPaI rhogaI AM%ar%ama maoM saba ko %aU inagaUZ Qana-saI
Qana saI |
bauiw,
w manaIYaa,
manaIYaa mai%a,
mai%a AaSaa,
AaSaa iMca%aa %aoro hOM ik%anao naama !
ArI PaaPa hO %aU, jaa,
jaa cala jaa yahaÐ nahIM kuC %aora kama |
ivasmaRi%a Aa,
Aa Avasaad Gaor lao, naIrva%ao ! basa
basa cauPa kr do,
cao%ana%aa cala jaa,
jaa jaD%aa sao Aaja SaUnya maora Bar do |"
"iMiMca%aa kr%aa hUÐ maOM Ÿ%anaI ]sa A%aI%a kI,
kI ]sa sau#a kI,
kI
]%anaI hI AnaM%a maoM bana%aI jaa%aI ro#aayaoM du#a kI |
Aah sagasaga- ko Aga`dU%a ! %auma Asafla hue , ivalaIna hue,
Baxak
Baxak yaa rxak jaao samaJaao, kovala APanao maIna hue |
ArI AaÐiQayaaoM ! Aao ibajalaI kI idvaa-rai~
idvaa rai~ %aora na%ana%a-na,
nana
]saI vaasanaa kI ]Paasanaa,
]Paasanaa vah %aora Pa`%yaava<ayaava<a-nana |
maiNa-dIPaao
maiNa dIPaaoM ko AMQakarmaya Aro inaraSaa PaUNa-a- BaivaYya !
dova-dM
a dMBa ko mahamaoQa maoM saba kuC hI bana gayaa hivaYya |

Aro Amar%aa ko camakIlao Pau%alaao ! %aoro yao jayanaad kaÐPa rho hOM Aaja Pa`i%aQvaina bana kr maanaao dIna ivaYaad |
Pa`Ìi%a rhI dujao-ya,
yaya ParaŸ%a hma saba qao BaUlao mad maoM,
Baaolao qao, haÐ i%ar%ao kovala saba ivalaaisa%aa
ivalaaisa%aa ko nad maoM |
vao saba DUbao, DUbaa ]naka ivaBava,
ivaBava bana gayaa Paaravaar ]maD rha qaa dova-sau
a sau#aaoM Par du:#a-jalaiQa
#a jalaiQa ka naad APaar |"
9
"vah
vah ]nmau> ivalaasa huAa @yaa ! svaPna rha yaa Clanaa qaI !
dovasaRiYT kI sau#a-ivaBaavarI
a ivaBaavarI %aaraAaoM kI klanaa
klanaa qaI |
cala%ao qao sauriBa%a AMcala sao jaIvana ko maQaumaya inaSvaasa,
inaSvaasa
ivaSvaasa |
kaolaahla maoM mau#air%a hao%aa dova jaai%a ka sau#aa-ivaSvaasa
sau#a,
a kovala sau#a ka vah saMga`h, koMd`IBaU%a huAa [%anaa,
[%anaa
CayaaPaqa maoM nava %auYaar ka saGana imalana hao%aa Ÿ%anaa
Ÿ%anaa |
saba kuC qao svaaya<a,
bala,
svaaya<a ivaSva ko -bala
bala vaOBava,
ava AanaMd APaar ,
]Woila%a lahraoM-saa hao%aa ]sa samaRiw ka sau#a-saM
a saMcaar |
kIi%akIi%a-, dIiP%a,
dIiP%a SaaoBaa qaI naca%aI AÉNa-ikrNa
AÉNa ikrNa-saI
ikrNa saI caaraoM Aaor ,
saP%aiMsaQau ko %arla kNaaoM maoM, d`uma-dla
a dla maoM, Aanand-iv
Aanand ivaBaao
ivaBaaor |
Sai> rhI haÐ Sai>-Pa`
Sai> Pa`Ìi%a qaI Pad-%ala
Pad %ala maoM ivanama` ivaEaaM%a,
a
kÐPa%aI QarNaI ]na carNaaoM sao haokr Pa`i%aidna hI AaËaM%a |
svayaM dova qao hma saba,
saba %aao ifr @yaaoM na ivaEaRM#ala hao%aI saRiYT ?
Aro Acaanak huš [saI sao kDI AaPadaAaoM kI vaRiYT
YT |
gayaa,
baalaaAaoM ka EaRMgaar,
gayaa saBaI kuC gayaa,
gayaa maQaur %ama saur-baalaaAao
aar
]Yaa jyaao%snaa-saa
snaa saa yaÝvana-isma%a
yaÝvana isma%a maQauPa-sadR
a sadRSa inaiMSca%a ivahar |
BarI vaasanaa-sair%aa
vaasanaa sair%aa ka vah kOsaa qaa madma<a Pa`vaah ,
Pa`laya-jalaiQa
aya jalaiQa maoM saMgama Ÿsaka do#a )dya qaa ]za krah |"
"icar
icar-ikSaao
vaya,
ivalaasaI sauriBa%a Ÿsasao rha idgaM%a,
a
icar ikSaaor-vaya
vaya ina%ya ivalaasaIAaja i%araoih%a huAa khaÐ vah maQau sao PaUNa-a- AnaM%a vasaM%a ?
kusauima%a kuMjaaoM maoM vao Paulaik%a Pa`omaaiMlagana hue ivalaIna,
ivalaIna
maÝna huš hOM maUiCC-%a%a %aanaoM AaOr na sauna PaD%aI
PaD%aI Aba baIna |
10
Aba na kPaaolaaoM Par Cayaa-saI
Cayaa saI PaD%aI mau#a kI sauriBa%a BaaPa
Bauja-maU
a maUlaaoM maoM iSaiqala vasana kI vyas%a na hao%aI hO Aba maaPa |
kMkNa @vaiNa%a,
@vaiNa%a riNa%a naUPaur qao, ihla%ao qao Ca%aI Par har,
har
mau#air%a qaa klarva,
klarva gaI%aaoM maoM svar
svar laya ka hao%aa AiBasaar |
saÝrBa sao idgaM%a PaUir%a qaa,
AQaIr ,
qaa AM%airxa Aalaaok-AQaIr
saba maoM ek Acao%ana gai%a qaI,
qaI Ÿsasao iPaCDa rho samaIr |

saI calaI Aa rhIM fonana ]gala%aI fna fOlaayao vyaalaaoM-saI | QaÐsa%aI Qara. ana JaMJaa ko cala%ao JaTko | AMQakar maoM mailana ima~ kI QauÐQalaI AaBaa laIna huš | vaÉNa vyas%a qao. yaa jalacar ]zo ixai%aja ixai%aja-%aT %aja %aT ko ! saGana gagana maoM BaImaPa`kPM ana. banaIM EaR#M alaa.vah AnaMga-PaIDa a PaIDa-Anau PaIDa AnauBava-saa ava saa AMga-BaM a BaMigayaaoM ka na<ana<a-na. PaMcaBaU%a ka BaOrva imaEaNa. GanaI kailamaa s%ar-s%ar s%ar s%ar jama%aI PaIna huš. a maanaao naIla vyaaoma ]%ara hao AaiMlagana ko ho%au ASaoYa | ]Qar garja%aI iMsaQau lahiryaaÐ kuiTla kala ko jaalaaoM saI. imaEaNa SaMPaaAaoM ko Sakla-inaPaa%a Sakla inaPaa%a ]lka ]lka laokr Amar Sai>yaaÐ #aaoja rhIM jyaaoM #aaoyaa Pa`a%a | baar baar ]sa BaIYaNa rva sao kÐPa%aI Qar%aI do#a ivaSaoYa. Aah ! jalao APanaI jvaalaa sao ifr vao jala maoM galao. aga kla kPaaola qaa jahaÐ ibaCla%aa klPavaRxa ka PaI%a Paraga | ivakla vaasanaa ko Pa`i%ainaiQa vao saba maurJaayao calao gayao. aa%a . gayao |" "ArI ArI ]Paoxaa-BarI aa BarI Amar%ao ! rI A%aRiP%a ! inabaainabaa-QaQa ivalaasa ! iWQaa-rih%a iWQaa rih%a APalak nayanaaoM kI BaU#a-BarI a BarI dSadSa-nana kI Pyaasa ! ibaCuDo %aoro saba AaiMlagana. jvaalaa jalainaiQa maoM bana jala%aI kOsaI Aaja lahiryaaoM kI maalaa |" 11 "]nakao ]nakao do#a kÝna rao raoyaa yaaoM AM%airxa maoM baOz AQaIr ! vyas%a barsanao lagaa AEaumaya yah Pa`alaoya hlaahla naIr ! hahakar huAa ËMdnamaya kizna kuilaSa hao%ao qao caUr. baalaayaoM | alaa jakDI ŸnamaoM ivalaaisanaI saur-baalaayao dova-yajana a yajana ko PaSauya&aoM kI vah PaUNaa-aa-huhiu %a kI jvaalaa.Aba qaI Aba vahaÐ hao rhI Pa`layakairNaI BaIYaNa vaRiYT | vao Amlaana-ku Amlaana kusauma-sausauriBa%a-maiNa iBa%a maiNa rica%a manaaohr maalaayaoM. vaa%aayana ŸnamaoM Aa%aa maQau-maidr samaIr.BaIYaNa BaIYaNa rva baar-baar baar baar hao%aa qaa ËUr | idgdahaoM sao QaUma ]zo. agana Paulak-sPaSa ak sPaSasPaSa. Aaja na mau#a kao sa%aa rhIM | r%na-s r%na saÝQa ko vaa%aayana. Qara QaQak%aI jvaalaa. ivacaila%a-saI ivacaila%a saI vyas%a mahakcCPa-saI mahakcCPa saI QarNaI QarNaI }Ba-caU }Ba caUma qaI ivakila%a-saI ivakila%a saI | baZnao lagaa ivalaasa-vao ivalaasa vaoga saa vah Ai%aBaOrva jala-saM jala saMGaa%a.ka Pa%aa nahIM. nana maQaukr ko marMd-]%sava ]%sava-saa ]%sava saa maidr Baava sao Aava<aAava<a-na | saura sauriBamaya badna AÉNa vao nayana Baro Aalasa Anauraga. samaIr Tkra%aI haogaI Aba ]namaoM i%aiMmaigalaaoM kI BaID AQaIr | dovakaimanaI ko nayanaaoM sao jahaÐ naIla nailanaaoM kI saRiYTYT hao%aI qaI. maQaumaya cauMbana ka%ar%aayaoM. hue idgaM%a baiQar . jvaalaa jvaalaa-mau jvaalaa maui#ayaaoM ko inasvaasa AaOr saMkuica%a ËmaSa: ]sako Avayava ka hao%aa qaa *rasa | sabala %arMgaaGaa%aaoM sao ]sa Ëuw iMsaQau ko.

huAa ivalaaoiD%a gaRh. Éw AaOr cao%anaa qaI ibala#aa%aI. calaa na smarNa rha. ArI Amar%ao! %auJakao yahaÐ khaÐ Aba zaÐva | maR%yau. "ek qaI AaOr na ]samaoM DaÐDo laga%ao. a Aah sagasaga. ibala#aa%aI dRiYT ivafla hao%aI qaI Ëuw | ]sa ivaraT AalaaoDnamaoM ga`h. Pa`#ar Pa`laya-Paavasa aya Paavasa maoM jagamaga. Pavana ifr SvaasaaoM kI gai%a hao%aI Éw. QauÐQalao %aT ka qaa kuC Pa%aa nahIM. ka PaMcaBaU%a ka yah %aaMDvamaya naR%ya hao rha qaa kba ka |" ek naava qaI. ka%ar%aa sao BarI inaraSaa do#a inayai%a Paqa banaI vahIM | lahroM vyaaoma caUma%aI ]z%aIM. agana Pa`i%aGaa%a | vaolaa xaNa-xaNa xaNa xaNa inakT Aa rhI ixai%aja xaINa. vahI sa%ya hO. caPalaayaoM AsaM#ya naca%aIM. yaa Pa%avaar. jagamaga jyaaoi%aiMrgaNaaoM-sao jaga%ao | Pa`hr idvasa ik%anao baI%ao. xaINa ifr laIna huAa ! ]diQa Dubaakr Ai#ala Qara kao -da hIna huAa ! kao basa mayaamayaada-hIna da krka ËMdna kr%aI AaOr kucalanaa qaa saba ka. %aba Pa`aNaI kÝna!khaÐ!kba!sau#a Paa%ao ? GanaIBaU%a hao ]zo Pavana.%arla-i%aimar %arla i%aimar sao Pa`laya-Pavana aya Pavana ka hao%aa AaiMlagana. Aba [sakao kÝna ba%aa sak%aa.ko Pa`qama AMk ka AQama-Paa~ AQama Paa~ maya saa ivaYkMBa !" ! "Aao Aao jaIvana kI maÉ-mairicaka maÉ mairicaka. sak%aa [nako saUcak ]PakrNaaoM ka ica*na na kaoš Paa sak%aa | kalaa Saasana-caË Saasana caË maR%yau ka kba %ak calaa. SaI%ala %aU AnaM%a maoM lahr banaa%aI kala-jalaiQa kala jalaiQa kI-saI kI saI hlacala | 13 mahanaR%ya ka ivaYama sama ArI Ai#ala sPaMdnaaoM kI %aU maaPa. %aara baud-baubaud sao laga%ao . ArI icar-inad` icar inad`o! %aora AMk ihmaanaI-saa ihmaanaI saa SaI%ala. maaPa %aorI hI ivaBaUi%a bana%aI hO saRiYT sada haokr AiBaSaaPa | . garla jalad kI #aDI JaDI maoM baUÐdoM inaja saMsaRi%a rca%aIM | caPalaayao caPalaayaoM ]sa jalaiQa-ivaSva jalaiQa ivaSva maoM svayaM cama%Ì%a hao%aI qaIM | jyaaoM ivaraT baaDva-jvaalaayao #aMD hao rao%aI qaIM| baaDva jvaalaayaoM #aMD-#aM jalainaiQa ko %alavaasaI jalacar ivakla inakla%ao ]%ara%ao. rha mahama%sya ka ek caPaoTa dIna Paao%a ka marNa rha | iMk%au ]saI nao laa Tkrayaa [sa ]<arigair ko iSar sao. mairicaka kayar%aa ko Alasa ivaYaad ! Aro Paura%ana ra%ana AmaR%a ! Agai%amaya maaohmaugQa jajajaja-r Avasaad ! maÝna! naaSa! ivaQvaMsa! AÐQaora! SaUnya banaa jaao Pa`kT ABaava . Pa%avaar %arla %arMgaaoM maoM ]z-igarkr ]z igarkr bah%aI PagalaI baarMbaar | 12 laga%ao Pa`bala qaPaoDo . dova-saR a saRiYT ka QvaMsa Acaanak Svaasa lagaa laonao ifr sao | Aaja Amar%aa ka jaIiva%a hUÐ maOM vah BaIYaNa jajajaja-r dMBa.

sa%ya iCPaI saRiYT ko kNa-kNa kNa kNa maomaoM %aU yah sauMdr rhsya hO ina%ya | jaIvana %aora xaud` AMSa hO vya> naIla Gana-maalaa Gana maalaa maoM. qaI dIna Pa`i%aQvaina banaI ihma-i ihma iSalaaAaoM ko Paasa | QaU-QaU kr%aa naaca rha qaa Anais%a%va ka %aaMDva naR%ya .. vaYaavaYaa. jalaiQa lahiryaaoM kI AÐgaDaš baar-baar baar baar jaa%aI saaonao | iMsaQausaoja Par QarabaQaU Aba %ainak saMkuica%a baOzI-saI I saI. inaja-na%aa a Tkra%aI qaI. jagaIM vanasPai%ayaaÐ Alasaaš mau#a Qaao%aI SaI%ala jala sao | nao~ inamaIlana kr%aI maanaao Pa`Ìi%a Pa`bauw lagaI haonao. Yaa saaoma. aa%a saÝrcaË maoM Aava%aAava%a-nana qaa Pa`laya inaSaa ka hao%aa Pa`a%a ! 14 AaSaa . saI saI | Pa`laya inaSaa kI hlacala smaRi%a maoM maana ikyao saI eoMzII-saI do#aa manau nao vah Ai%arMŸ%a ivajana ka nava ekaM%a. `kÝna kÝna?'hu kÝna huAa yah Pa`Sna Acaanak AaOr ku%auhla ka qaa raja ! "ivaSvado ivaSvadova. aga isa%a saraoja Par ËIDa kr%aa jaOsaoao maQaumaya iMPaga Paraga | QaIr QaIro ihma-AacCadna ihma AacCadna hTnao lagaa Qara%ala sao. maÉ%a caMcala Pavamaana. ]Qar ParaŸ%a kalarai~ BaI jala maoM AM%ainaih%a huš | aina-ih%a vah ivavaNaivavaNa. saÝdaimanaI-saM saÝdaimanaI saMiQa-saa Qa saa saundr xaNa Bar rha ]jaalaa maoM |" Pavana PaI rha qaa SabdaoM kao inajana%aa kI ]#aDI saaÐsa. Pavamaana vaÉNa Aaid saba GaUma rho hOM iksako Saasana maoM Amlaana ? iksaka qaa Ba`U-BaMga Pa`laya-saa aya saa ŸsamaoM yao saba ivakla rho.. a jaOsao kaolaahla saaoyaa hao ihma-SaI%ala ihma SaI%ala-jaD%aa SaI%ala jaD%aa-saa jaD%aa saa EaaM%a | [Md`naIlamaiNa aIlamaiNa maha caYak qaa saaoma-rih%a a rih%a ]laTa laTka .. Aaja Pavana maRdu saaÐsa lao rha jaOsao baI%a gayaa #aTka | vah ivaraT\ ivaraT\ qaa homa Gaaola%aa nayaa rMga Barnao kao Aaja . Yaa a maÉ%a.mau#a ~s%a Pa`Ìi%a ka Aaja lagaa hÐsanao ifr sao..AMQakar ko A+hasa-saI A+hasa saI mau#air%a sa%a%a icarM%ana sa%ya. baI%aI huAa saRiYT maoM Sard-ivakasa Sard ivakasa nayao isar sao | nava kaomala Aalaaok iba#ar%aa ihma-saM ihma saMsaRi%a Par Bar Anauraga. YT Parmavyaaoma sao BaÝi%ak kNa-saI kNa saI Ganao kuhasaaoM kI qaI vaRiYT | vaaYPa banaa ]D%aa jaa%aa qaa yaa vah BaIYaNa jala-saM jala saMGaa%a. Aro ! Pa`Ìi%a ko Sai>-icanh Sai> icanh yao ifr BaI ik%anao inabala rho ! . ]Yaa saunahlao %aIr barsa%aI jayalaxmaI-saI jayalaxmaI saI ]id%a huš ..baI%aI.. a saiva%aa yaa PaUYaa. AakYa-Na ivahIna ivaVu%kNa banao BaarvaahI qao BaR%ya | AakYaNa-ivahIna Na maR%yau sadRSa SaI%ala inaraSa hI AaiMlagana Paa%aI qaI dRiYT..

AQaIr vyaakula%aa saI vya> hao rhI AaSaa banakr Pa`aNa-samaIr Na samaIr ! yah ik%anaI sPaRhNaIya bana gaš maQaur jaagarNa-saI jaagarNa saI Civamaana. %a .SaailayaaoM kI klamaoM qaIM dUr-dUdUr %ak fOla rhIM. aya ]nakI kOsaI baurI dSaa qaI vao qao ivavaSa AaOr inaÉPaaya | dova na qao hma AaOr na yao hOM. lagaa `maOmaOM rhU' SaaSva%a naBa ko gaanaaoM maoM | yah saMko%a kr rhI sa<aa iksakI sarla ivakasa-mayaI ivakasa mayaI. Civamaana ismai%a kI lahrao lahraoM-saI ]z%aI hO naaca rhI jyaaoM maQaumaya %aana | jaIvana ! jaIvana ! kI Paukar hO #aola rha hO SaI%ala-dah SaI%ala dahdah iksako carNaaoM maoM na%a hao%aa nava Pa`Baa%a ka SauBa ]%saah | maOM hUÐ. ana maiNa-r%na maiNa r%na-inaQaana r%na inaQaana | Acala ihmaalaya ka SaaoBana%ama la%aa-kila%a la%aa kila%a Sauica saanau-SarIr. yah vardana sadRSa @yaaoM lagaa gaUÐjanao kanaaoM maoM ! maOM BaI khnao khnao lagaa. naxa~ AaOr ivaVu%kNa iksaka kr%ao-sao saMQaana ! iCPa jaa%ao hOM AaOr inakla%ao AakYaAakYa-NaNa maoM iM#acao hue . AM%airxa maoM jyaaoi%amaa%amaa-na. sak%aa kOsao hao? @yaa hao ? [saka %aao Baar ivacaar na sah sak%aa | ho ivaraT! ho ivaSvadova ! %auma kuC hao. %aRNa. Amar-vao Amar vaodnaa laokr kba marnaa haogaa ?" ek yavainaka hTI. Ÿsaka vah Ais%a%va khaÐ ? ho AnaM%a rmaNaIya ! kÝna %auma? a yah maOM kOsao kh sak%aa. saa Ÿ%anaa jaao caaho jau%a lao |" "mahanaIla mahanaIla [sa Parma vyaaoma maoM. a vaIÉQa lahlaho hao rho iksako rsa sao iMsacao hue? isar naIcaa kr iksakI sa<aa saba kr%ao svaIkar yahaÐ yahaÐ. sada maÝna hao Pa`vacana kr%ao Ÿsaka. Sard-[M Sard [Midra ko maMidr kI maanaao kaoš gaOla rhI | ivaSva-klPanaa ivaSva klPanaa-saa klPanaa saa }Ðcaa vah sau#a-SaI%ala a SaI%ala-saM SaI%ala saM%aaoYa-inadana a inadana. eosaa hao%aa Baana maMd`-gaMgaMBaIr-QaIr aIr QaIr-svar QaIr svar-saM svar saMyau%a yahI kr rha saagar gaana |" "yah yah @yaa maQaur svaPna-saI svaPna saI iJalaimala sadya )dya maoM AiQak AQaIr. nana ga`h. SarIr inad`a maoM sau#a-svaPna a svaPna do#a%aa jaOsao Paulaik%a huAa AQaIr | ]maD rhI Ÿsako carNaaoM maoM naIrva%aa kI ivamala ivaBaUi%a. qaa sakla BaU%a cao%ana samaudaya. hTI Pavana sao Pa`oir%a maayaaPaT jaOsaI | AaOr AavarNa -maumau> Pa`Ìi%a qaI hrI-BarI hrI BarI ifr BaI vaOsaI | svaNasvaNa. haÐ ik gavagava--rqa maoM %aurMga-saa a saa. inadana AaOr DUba%aI-saI a%aI saI Acalaa ka AvalaMbana. saba Pairva<aPairva<a-nana ko Pau%alao.15 ivakla huAa-saa a saa kaÐPa rha qaa. mayaI ivalaasa-mayaI mayaI ? jaIvana kI laalasaa Aaja @yaaoM [%anaI Pa`#ar ivalaasa 16 %aao ifr @yaa maOM Ÿ}Ð AaOr BaI-jaIkr BaI jaIkr @yaa krnaa haogaa ? dova ! ba%aa dao.

%aIr manau nao %aPa maoM jaIvana APanaa ikyaa samaPasamaPa-NaNa haokr QaIr | sajaga huš ifr sao saur-saMsaMÌi%a dova-yajana a yajana kI var maayaa. maÝna gaÝrva. lagao do#anao laubQa nayana sao Pa`Ìi%a-ivaBaU i%a ivaBaUi%a manaaohr. a@yaana maanaao hÐsaI ihmaalaya kI hO fUT calaI kr%aI kla gaana | iSalaa-saM iSalaa saMiQayaaoM maoM Tkra kr Pavana Bar rha qaa gauMjaar . a hÐsaI. naIrva%aa kI gahraš maoM magna Akolao rh%ao qao | manana ikyaa kr%ao vao baOzo jvaila%a Aigna ko Paasa vahaÐ. Sai> AaOr jaagarNa-icanh jaagarNa icanh-saa icanh saa lagaa QaQaknao Aba ifr sao | jalanao lagaa inarM%ar ]naka Aignahao~ saagar ko %aIr. Ajaana maanaao %auMga-%arM a %arMga ivaSva kI ihmaigair kI vah sauZr ]zana | 17 qaI AnaM%a kI gaaod sadRSa jaao ivas%aR%a gauha vahaÐ rmaNaIya. aI AaOr ]llaasa Ajaana. rmaNaIya ]samaoM manau nao sqaana banaayaa sauMdr. ]Qar vai*na-jvaalaa vai*na jvaalaa BaI APanaa lagaI QaUma-PaT a PaT qaI baunanao | SauYk DailayaaoM sao vaRxaaoM kI Aigna -Aica Aicayaa huš saimaw. maayaa ]na Par lagaI Dalanao APanaI kmamayaI SaI%ala Cayaa | kma-mayaI ]zo svasqa manau jyaaoM ]z%aa hO ixai%aja baIca AÉNaaodya kaM%aa. Aica-yaa saimaw Aahui%a ko nava QaUmagaMQa sao naBa-kanana naBa kanana hao gayaa samaRw | AaOr saaocakr APanao mana maoM "jaO jaOsao hma hOM bacao hue @yaa AaScayaAaScaya. navaIna yaaoM hI lagaa baI%anao ]naka jaIvana Aisqar idna-idna idna idna dIna | . rhI dUr-dUdUr }Ðcao sao }Ðcao inaja ABaava maoM Ba`aM%a rhI | ]sao id#aa%aI jaga%aI ka sau#a. ek sajaIva.SaI%ala JarnaaoM kI QaarayaoM iba#ara%aIM jaIvana-Anau jaIvana AnauBaUi%a ! ]sa AsaIma naIlao AMcala maoM do#a iksaI kI maRdu mausa@yaana. r svacC AaOr varNaIya | Pahlaa saMica%a Aigna jala rha Paasa mailana-Vu mailana Vui%a riva-kr riva kr sao. r SaaM%a | Paakya& krnaa inaiSca%a kr lagao SaailayaaoM kao caunanao. ivaBaa [sa AnaM%a Pa`agM aNa maoM maanaao jaaoD rhI hO maÝna saBaa | vah AnaM%a naIilamaa vyaaoma kI jaD%aa-saI jaD%aa saI jaao SaaM%a rhI. gagana-cau gagana cauMibanaI SaOla-EaiNayaaÐ a EaiNayaaÐ Pahnao hue %auYaar-ikrIT aar ikrIT | ivaSva-maÝna ivaSva maÝna.AaOr kaoš hao jaIvana-laIlaa jaIvana laIlaa rcao hue . haogaa [sasao %aRP%a APairica%a samaJa sahja sau#a Paa%ao qao | du#a ka gahna Paaz PaZkr Aba sahanauBaUi%a samaJa%ao qao . ]sa duBao-V Acala dRZ%aa ka kr%aa caarNa-sadR caarNa sadRSa Pa`caar | saMQyaa-Ganamaalaa yaa Ganamaalaa kI sauMdr AaoZo rMga-ibarM a ibarMgaI CIMT." Aignahao~ -AvaiSaYT AvaiSaYT AÙ kuC khIM dUr r#a Aa%ao qao. sajaIva %aPasyaa jaOsao Pa%aJaD maoM kr vaasa rha | ifr BaI QaDkna kBaI )dya maoM hao%aI iMca%aa kBaI navaIna. gaÝrva mah<va kI Pa`i%ainaiQayaaoM sao BarI ivaBaa.

saPanaa ga`h-Paqa Paqa ko Aalaaok -vaRvaR<a sao kala jaala %ana%aa APanaa | Pa`hr.18 Pa`Sna ]Paisqa%a ]Paisqa%a ina%ya nayao qao AMQakar kI maayaa maoM. vyaiqa%a AQaIr .Pa`sfuiT%a ]<ar imala%ao Pa`Ìi%a sakmasakmak samas%a inaja Ais%a%va banaa r#anao maoM jaIvana Aaja huAa qaa vyas%a | %aPa maoM inar%a hue manau manau. ivaSvarMga maoM kmajaala ko saU~ lagao Gana hao iGarnao | kma-jaala ]sa ekaM%a inayai%a-Saasana inayai%a Saasana maoM calao ivavaSa QaIro-QaIro. qaa ek A%aIMid`ya svaPna-laao svaPna laaok ka maQaur rhsya ]laJa%aa qaa | nava hao jagaI Anaaid vaasanaa maQaur Pa`aÌi%ak BaU#a-samaana a samaana. ivahIna ek ivaragaPaUNa-a. AQa. r idvasa. Qavala manaaohr caMd`ibM aba sao AMik%a sauMdr svacC inaSaIqa .na hao sak%aa. AM%airxa maoM vyas%a ]saI saa caMid`ka-inaiQa a inaiQa gaMBaIr | #aulaIM ]saI rmaNaIya dRSya maoM Alasa cao%anaa kI AaÐ#ao #aoM. saMvaodna ! jaIvana jaga%aI kao jaao jaao kTu%aa sao do%aa GaaoTM | "Aah Aah !klPanaa ka saudM r yah jaga%a maQaur ik%anaa hao%aa ! sau#a-svaPnaao a svaPnaaoM ka dla Cayaa maoM Paulaik%a hao jaga%aa-saao jaga%aa saao%aa | saMvaodna ka AaOr )dya ka yah saMGaYaaYa. idvasa rjanaI Aa%aI qaI cala jaa%aI saMdoSa-ivahIna a ivahIna. rMga badla%ao jaao Pala-Pala Pala Pala maoM ]sa ivaraT kI Cayaa maoM | AQa. sak%aa ifr ABaava Asafla%aaAaoM kI gaaqaa kÝna khaÐ bak%aa bak%aa ! kba %ak AaOr Akolao ? kh dao ho maoro jaIvana baaolaao ? . inayaima%a-kma inayaima%a kmakma.saMsaRi%a maoM jyaaoM inaYfla AarMBa navaIna | Qavala. ]d\gaIqa \gaIqa | ŸsamaoM SaI%ala Pavana gaa rha Paulaik%a hao Paavana ]d naIcao dUr-dUdUr ivas%aR%a qaa ]ima]ima-lala saagar vyaiqa%a. bala %aRiYa%a AaOr vyaakula qaa Aaja A+hasa kr ]za ir> ka vah AQaIr-%ama AQaIr %ama-saU %ama saUnaa raja | QaIr-samaIr QaIr samaIr-Parsa samaIr Parsa sao Paulaik%a ivakla hao calaa EaaM%a-SarIr a SarIr. ek SaaM%a sPaMdna lahraoM ka hao%aa jyaaoM saagar-%aIro saagar %aIro | ivajana jaga%a kI %aMd`a maoM %aba cala%aa cala%aa qaa saUnaa saPanaa. aar imalana lagaa hÐsanao jaIvana ko ]ima]ima-lala saagar ko ]sa Paar | 19 %aPa sao saMyama ka saMica%a bala. )dya-ku )dya kusauma kI i#alaIM Acaanak maQau sao vao BaIMgaI PaaÐ#aoM | vya> naIla maoM cala Pa`kaSa ka kMPana sau#a bana baja%aa qaa. SarIr AaSaa kI ]laJaI AlakaoM sao ]zI lahr maQaugaMQa AQaIr | manau ka mana qaa ivakla hao ]za saMvaodna sao #aakr caaoT. samaana icar-Pairica%a icar Pairica%a-saa Pairica%a saa caah rha qaa WMW sau#ad krko Anaumaana | idvaa-rai~ idvaa rai~ yaa-ima~ yaa ima~ va$Na kI baalaa ka Axaya EaRgM aar.rhI samas%a.lagao APanaa krnao.

ma%a APanaI inaiQa na vyaqavyaqa. Aa%aI ivajana gagana maoM iksaI BaUla-saI a saI iksakao smaRi%a-Paqa %a Paqa maoM laa%aI | rja%a-ku rja%a kusauma ko nava Paraga-saI Paraga saI ]Da na do %aU [%anaI QaUlaa [sa jyaao%snaa kI. foinala lahraoM maoM.. aa @yaa qaa ? Pa`oma. kI ArI baavalaI %aU [samaoM jaavaogaI BaUla | PagalaI ! haÐ samhala lao. haÐ smarNa nahIM hao%aa. Baro nava rsa saara | Aa%aPa Aa%aPa-%aaiPa%a aPa %aaiPa%a jaIvana-sau jaIvana sau#a kI SaaMi%amayaI Cayaa ko doSa.#aaolaao |" "%ama %ama ko sauMdr%ama rhsya. a ho AnaM%a kI gaNanaa ! do%ao %auma ik%anaa maQaumaya saMdSo a ! Aah SaUnya%ao ! cauPa haonao maoM %aU @yaaoM [%anaI ca%aur huš ? [Md`jaala-jananaI aala jananaI ! rjanaI %aU @yaaoM Aba [%anaI maQaur huš ?" " jaba kamanaa iMsaQau %aT Aaš lao saMQyaa ka %aara-dIPa %aara dIPa. Baaga na ]sao Baulaa donaa !" ! 21 Eawa .iba#aor . maca jaavaogaI ifr AQaor | GaUÐGaT ]za do#a mausa@yaa%aI iksao izzk%aI-saI izzk%aI saI Aa%aI.. [sa AnaM%a kalao Saasana ka vah jaba ]cCRM#ala [i%ahasa AaÐsaU AaOr' %ama Gaaola ila#a rhI %aU sahsaa kr%aI maRdu hasa | 20 ivaSva kmala kI maRdudlu a maQaukrI rjanaI %aU iksa kaonao saoAa%aI caUma-caU a caUma cala jaa%aI PaZI huš iksa Taonao sao | iksa idgaM%a ro#aa maoM [%anaI saMica%a kr isasakI-saI isasakI saI saaÐsa. do#a %auJao BaI dUÐgaa %aora Baaga. rhsya ho kaMi%a-ikrNa %a ikrNa-rM ikrNa rMŸ%a %aara ! vyaiqa%a ivaSva ko saai%vak SaI%ala iMbadu.. kOsao CUT PaDa %aora AMcala ? do#a. a vaodnaa. "kÝna kÝna %auma ? saMsaRi%a-jalainaiQa %a jalainaiQa %aIr-%arM %aIr %arMgaaoM sao foMkI maiNa ek.. %auihna kNaaoM.iksao saunaa}Ð kqaa-khao kqaa khao ma%a. a AiMkcana jaga%a laUT%aa %aorI Civa BaaolaI-BaalaI aI BaalaI ! eosao A%aula AnaM%a ivaBava maoM jaaga PaDa @yaaoM %aIva` ivaraga ? yaa BaUlaI-saI aI saI #aaoja rhI kuC jaIvana kI Ca%aI ko daga !" ! "maOmaOM BaI BaUla gayaa hUÐ kuC. ek kr rho inajainaja-nana ka cauPacaaPa Pa`Baa kI Qaara sao AiBaYaok ? .. naa Ba`aMi%a yaa ik @yaa ? mana ŸsamaoM sau#a saao%aa qaa ! imalao khIM vah PaDa Acaanak ]sakao BaI na lauTa donaa ..iba#ar%aI a iba#ar%aI hO maiNarajaI-ArI maiNarajaI ArI ]za baosauQa caMcala | fTa huAa qaa naIla vasana @yaa Aao yaÝvana kI ma%avaalaI ma%avaalaI | do#a. a yaaoM samaIr imasa haÐf rhI-saI rhI saI calaI jaa rhI iksako Paasa | ivakla i#alai#alaa%aI hO @yaaoM %aU%aUaUaU? [%anaI hÐsaI na vyaqavyaqa. dIPa faD saunahlaI saaDI ]sakI %aU hÐsa%aI @yaaoM ArI Pa`%aIPa ? [i%ahasa.

a SaUnya maoM ifr%aa hUÐ Asahaya | SaOla inaJainaJa-r na banaa h%aBaagya. saaQa hÐsaI ka madiva*vala Pa`i%aiMbaba maQauirmaa #aolaa sadRSa AbaaQa ! kha manau nao "naBa naBa QarNaI baIca banaa jaIvana rhsya inaÉPaaya. AiBarama kusauma-vaO a vaOBava maoM la%aa samaana caMid`ka sao ilaPaTa GanaSyaama | )dya kI AnauÌi%a baa( ]dar ek laMbaI kayaa. dÝD kr imalaa na jalainaiQa-AM jalainaiQa AMk Aah vaOsaa hI hUÐ PaaYaMD | PaholaI-saa aI saa jaIvana jaIvana hO vyas%a. mad BarI jaOsao ]zo salajja Baaor kI %aark-Vu %aark Vui%a kI gaaod | kusauma kanana AMcala Pavana Pa`io r%a saÝrBa saakar.ko AakYaAakYa-NaNa sao PaUNa-a.maQaur ivaEaaM%a AaOr ekaM%a -jaga%a jaga%a ka saulaJaa huAa rhsya. inar#anao lagao lauTo-sao . vyas%a ]sao saulaJaanao ka AiBamaanaAiBamaana ba%aa%aa hOM ivasmaRi%a ka maagamaaga. PaD%aI hao ]sa Par SauBa` navala maQau-raka mana kI saaQa.cala rha hUÐ bana kr Anajaana | . lao maQau ka AaQaar | AaOr. ek iJaTka-saa iJaTka saa lagaa sahYasahYa-. a maaQaurI sao BaIMgaI Bar maaod. inaÉPaaya ek ]lka-saa ]lka saa jala%aa Ba`aM%a. Syaama AÉNa riva-maM riva maMDla ]nakao Baod id#aaš do%aa hao CivaQaama | yaa ik. kayaa ]nmau> maQau-Pavana-ËIiD%a Pavana ËIiD%a jyaaoM iSaSau saala. ala maoM maMd-Pavana saakar rica%a-ParmaaNau rica%a ParmaaNau-Paraga-SarIr Paraga SarIr #aDa hao.| ]Yaa kI PaihlaI lao#aa kaM%a. a gaaMQaar doSa ko naIla raoma vaalao maoYaaoM ko camacama-. h%aBaagya gala nahIM saka jaao ik ihma-#aM ihma #aMD. ik nava [Md`naIla laGau EaRMga faoD kr QaQak rhI hao kaM%aa ek laGau jvaalaamau#aI Acao%a maaQavaI rjanaI maoM AEaaM%a | 22 iGar rho qao GauÐGaralao baala AMsa AvalaMiba%a mau#a ko Paasa. saala sauSaaoiBa%a hao saÝrBa-saM saÝrBa saMyau> | masaRNa. sPaSasPaSa. ]sa Par vah mausa@yaana! r> iksalaya Par lao ivaEaamaivaEaama A$Na kI ek ikrNa Amlaana AiQak Alasaaš hao AiBarama | ina%ya-yaÝvana ina%ya yaÝvana Civa Civa sao hI dIP%a ivaSva kI kÉNa kamanaa maUi%a-%a-. a i#alaa hao jyaaoM ibajalaI ka fUla maoGavana baIca gaulaabaI rMga | Aah vah mau#a!PaiScama #a!PaiScama ko vyaaoma baIca jaba iGar%ao haoM Gana Syaama. rhsya !" ek kÉNaamaya sauMdr maÝna AaOr caMcala mana ka Aalasya ! saunaa yah manau naonao maQau gauMjaar maQaukrI ka-saa ka saa jaba saanaMd. Paasa naIla GanaSaavak-sao GanaSaavak sao saukumaar sauQaa Barnao kao ivaQau ko Paasa | AaOr. ikyao mau#a naIcaa kmala samaana Pa`qama kiva ka jyaaoM sauMdr CMd. ZÐk rho qao ]saka vaPau kaM%a bana rha qaa vah kaomala vamavama.Pa`kT kr%aI jyaaoM jaD maoM sfUi%a-%a.| naIla PairQaana baIca saukumaar #aula rha maRdula AQa#aulaa AMga. kÝnakÝna gaa rha yah sauMdr saMgaI%a ? ku%auhla rh na saka ifr maÝna | AaOr do#aa vah sausaudM r dRSya nayana ka [Md`jaala AiBarama.

BaUla%aa hI jaa%aa idna-ra%a idna ra%a sajala-AiBalaaYaa sajala AiBalaaYaa-kila%a AiBalaaYaa kila%a A%aI%a . Aaja BaivaYya%a\ BaivaYya%a\ sao banakr Anajaana! kr rhI laIlaamaya AanaMd-mahaicai%a mahaicai%a sajaga huš-saI saI vya>. ina%ya ku%aUhla #aaoja rha qaa. kama sao iJaJak rho hao Aaja. Qa Akolaa yah jaIvana inaÉPaaya Aaja %ak GaUma rha ivaEabQa | yahaÐ do#aa kuC baila ka AÙ. Qara kI yah isakuDna BayaBaI%a Aah. aar AaÐ#a kI BaU#a imaTI yah do#a Aah ik%anaa sauMdr saMBaar ! ek idna sahsaa iMsaQau APaar APaar lagaa Tkranao naga %ala xaubQa. a do rha hao kaoikla saanaMd saumana kao jyaaoM maQaumaya saMdoSa:a: "Bara Bara qaa mana maoM nava ]%saah saI#a laUÐ laila%a klaa ka &ana. a iPa%aa kI hUÐ PyaarI saM%aana | GaUmanao vyaaoma-%ala anao ka maora AByaasa baZa qaa mau>-vyaao a %ala ina%ya. raiSa safla%aa ka saMkila%a ivalaMba |" 23 "kÝna kÝna hao hao %auma vasaM%a ko dU%a ivarsa Pa%aJaD maoM Ai%a saukumaar ! Gana-i%aimar Gana i%aimar maoM caPalaa kI ro#a.[cCa ka hO PairNaama. @yaa hUÐ maOM ]d\ ]d\Ba`Ba`aM%a ? ivavar maoM naIla gagana ko Aaja! vaayau kI BaTkI ek %arMga. hlacala SaaM%a !" idvya kr rhI maanasa -hlacala ! lagaa khnao AagaM%auk vyai> imaTa%aa ]%kMza saivaSaoYa. mahana sajaga hao kr%aa qaa saMko%a . a SaUnya%aa ka ]jaDa-saa ]jaDa saa raja | ek ivasmaRi%a ka s%aUPa Acao%a. &ana [Qar rh gaMQavaaavaa-oM ko doSa. a %aPana maoM SaI%ala maMd bayaar | na#a%a kI AaSaa-ikrNa AaSaa ikrNa samaana. SaOla-maalaaAao a maalaaAaoM ka EaRgM aar. Aah kOsaI hO ? @yaa hO PaIr ? maQauirmaa maomaoM APanaI hI maÝna ek saaoyaa saMdoSa mahana. a jyaaoi%a ka QauÐQalaa-saa alaa saa Pa`i%aiMbaba. M mana maoM Gar sauMdr vaoSa ! du:#a ko Dr sao %auma A&a%a jaiTla%aaAaoM ka ka kr Anaumaana . baZ rha i%aimar-gaBa i%aimar gaBagaBa. AaOr jaD%aa kI jaIvana-raiSa jaIvana raiSa.hu sajaIva huAa eosaa mana maoM Anaumaana | 24 %aPasvaI! @yaaoM [%anao hao @laaM%a ? vaodnaa ka yah kOsaa vaoga ? Aah! %auma ik%anao AiQak h%aaSa -ba%aaAao ba%aaAao yah kOsaa ]Woga ! )dya maoM @yaa hO nahIM AQaIr-laalasaa AQaIr laalasaa kI inaSSaoYa ? kr rha vaMica%a khIM na %yaaga %aumho. samaana )dya ko kaomala kiva kI kaM%aa klPanaa kI laGau lahrI idvya.maoM ina%ya jaIvana ka yah saMgaI%a | @yaa khUÐ. AÙ BaU%a-ih%a a ih%a-r%a ih%a r%a iksaka yah dana ! [Qar kaoš hO ABaI sajaIva. vya> ivaSva ka ]nmaIlana AiBarama-[saI AiBarama [saI maoM saba hao%ao Anaur> | kama-maM kama maMgala sao maMiD%a Eaoya. a sagasaga. cao%anaa macala ]zI Anajaana | baZa mana AaOr calao yao PaOr . qaa vyas%a )dya-sa<aa )dya sa<aa ka sauMdr sa%ya | dRiYT jaba jaa%aI ihmaigair Aaor Pa`Sna kr%aa mana AiQak AQaIr . PairNaama .

Pa%avaar Aaja sao yah jaIvana ]%saga]%saga. a nahIM saMdoh. dyaa maayaa. vyaqaa saosao naIlaI lahraoM baIca iba#ar%ao sau#a-maiNagaNa a maiNagaNa Vui%amaana |" lagao khnao manau saih%a ivaYaad:-"maQau vaasa ivaYaad: maQaur maaÉ%a\ maaÉ%a\-sao yao ]cC\ ]cC\vaasa AiQak ]%saah %arMga AbaaQa ]za%ao maanasa maoM saivalaasa | iMk%au jaIvana ik%anaa inaÉPaaya ! ilayaa hO do#a. saar sajala-saM sajala saMsaRi%a ka yah Pa%avaar. a Baaoga ka kmakma-. PairNaama safla%aa ka vah kilPa%a gaoh |" kha AagaM%auk nao sasnaoh :Aro. a gaMQavaava-. aa%a ek Parda yah JaInaa naIla iCPaayao hO ŸsamaoM sau#a gaa%a | Ÿsao %auma samaJao hao AiBaSaaPa. a %aumhara sahcar bana kr @yaa na ]?Na hao}Ð maOM ibanaa ivalaMba ? samaPasamaPa-NaNa laao-saovaa ka saar.ka Baaoga. %auma [%anao hue AQaIr ! : "Aro har baOzo jaIvana ka daÐva. inamaa-k ek ina%ya naU%ana%aa ka AanaMd ikyao hO Pairva<aPairva<a-nana maoM Tok | yaugaaoM kI ca+anaaoM Par saRiYT Dala Pad-icanhao Pad icanhaoM calaI gaMBaIr.[saI Pad-%ala Pad %ala maoM ivaga%a-ivakar ivaga%a ivakar | dyaa.Asaur kI PaMi> AnausarNa kr%aI ]sao AQaIr |" " ek %auma. maayaa mama%aa laao Aaja. AgaaQa ivaSvaasa . yahI jaD ka cao%ana-Aanand ana Aanand | Akolao %auma kOsao Asahaya yajana kr sak%ao ? %aucC ivacaar | %aPasvaI ! AakYaAakYa-NaNa sao hIna kr sako nahIM Aa%ma-ivas%aar Aa%ma ivas%aar | dba rho hao APanao hI baaoJa #aaoja%ao BaI na khIM AvalaMba. kmakma. rhsya %aumhIM sao fOlaogaI vah baola. Avasaad %arla AakaM AakaMxaa sao hO Bara-saao Bara saao rha AaSaa ka Aalhad | Pa`Ìi%a ko yaÝvana ka EaRMgaar kroMgao kBaI na baasaI fUla. inaraSaa hO Ÿsaka PairNaama. vardana kBaI ma%a [sakao jaaAao BaUla | ivaYama%aa kI PaIDa sao vyas%a hao rha sPaMid%a ivaSva mahana. a ivaSva-Bar ivaSva Bar saÝrBa sao Bar jaaya saumana ko #aolaao sauMdr #aola |" "AaO AaOr yah @yaa %auma sauna%ao nahIM ivaQaa%aa ka maMgala vardanavardana 'Sai>SaalaI Sai>SaalaI hao. a imalaoMgao vao jaakr Ai%a SaIGa` Aah ]%sauk hO ]nakI QaUla | Paura%ana%aa ka yah inamaao sahna kr%aI na Pa`Ìi%a Pala ek. AiBaSaaPa jaga%a kI jvaalaaAaoM ka maUlaa šSa ka vah rhsya vardana. mahana yahI du#a-sau a sau#a ivakasa ka sa%ya yahI BaUmaa ka maQaumaya dana | ina%ya samarsa%aa ka AiQakar ]maD%aa karNa-jalaiQa karNa jalaiQa samaana . Aaja maQauirmaa laao. a jaI%a%ao mar kr Ÿsakao vaIr | 25 %aPa nahIM kovala jaIvana-sa%ya jaIvana sa%ya kÉNa yah xaiNak dIna Avasaad. ivajayaI banaao banaao' ivaSva maoM gaUÐja rha jayajaya gaana | . aIr dova. hmaara )dya-r%na mharo ilae #aulaa hO Paasa | )dya r%na-inaiQa r%na inaiQa svacC %aumharo banaao saMsaRi%a ko maUla rhsya.BavaQaama" i%arsÌ%a kr ]sakao %auma BaUla banaa%ao hao Asafla BavaQaama "dudu:#a kI iPaClaI rjanaI baIca ivaksa%aa sau#a ka navala Pa`Baa%a. a yah ivas%aR%a BaU-#aMD Pa`Ìi%a vaOBava sao Bara AmaMd.

.. inaÉPaaya samanvaya ]saka kro samas%a ivajaiyanaI ivajaiyanaI maanava%aa hao jaaya !" ! 27 kama . Parajaya ka baZ%aa vyaaPaarvyaaPaar hÐsaa%aa rho ]sao saivalaasa Sai> ka ËIDamaya saMcaar | Sai> ko ivaVu%kNa jaao vyas%a ivakla iba#aro hOM. saagar iba#aro ga`h -PauPauMja AaOr jvaalaamaui#ayaaÐ haoM caUNa-a..BaU Ainala BaU. APanaI fUlaaoM ko AMcala maoM..AByaudya ka kr rhI ]Paaya | ivaSva kI duba-a-la%aa la%aa bala banao. Qaara Plaaiva%a kr%aI mana-AŸr qaa %aucC ivaSva-vaO mana AŸr rhI -qaa ivaSva vaOBava saara | vao fUla AaOr vah hÐsaI rhI vah vah saÝrBa. PaToM saagar. klarva vah saMgaI%a Aro vah kaolaahla ekaM%a banaa !" ! kh%ao-kh%ao%a kuC saaoca rhoM laokr inaSvaasa inaraSaa kIkI . w PaUNa-a. bah AM%airxa kI lahraoM maoM. ma%a Aro AmaR%a saM%aana ! Aga`sar hO maMgalamaya vaRiw.Ainala. ik%anaI AaSaa icai~%a kr%ao ! AsPaYT ek ilaiPa jyaaoi%amayaI-jaIvana %amayaI jaIvana kI AaÐ#aaoM maoM Bar%ao | lai%aka GaUÐGaT sao ica%avana kI vah kusauma-du a dugQa-saI Qa saI maQau-Qaara..Drao ma%a. kba Aayao qao %auma cauPako sao rjanaI ko iPaClao PahraoM maoM ? @yaa %aumhoM do#a kr Aa%ao yaaoM ma%avaalaI kaoyala baaolaI qaI ? ]sa naIrva%aa maoM Alasaaš kilayaaoM nao AaÐ#aoM #aaolaI qaI ? jaba laIlaa sao %auma saI#a rho kaork-kao k kaonao maoM lauk rhnaa. "maQau maQaumaya vasaM%a jaIvana-vana jaIvana vana ko.. a Asafla%aaAaoM ka QvaMsa Pa`caur ]PakrNa jauTakr Aaja PaDa hO bana maanava maanava-samPai<a ava samPai<a PaUNa-a.hao mana ka cao%ana-raja ana raja | cao%anaa ka sauMdr [i%ahasa-Ai#ala [i%ahasa Ai#ala maanava BaavaaoM ka sa%ya. sa%ya ivaSvako )dya-PaTla )dya PaTla Par idvya-Axarao idvya AxaraoM sao AMik%a hao ina%ya | ivaQaa%aa kI klyaaNaI saRiYT. Cnaa vah klarva. jala maoM rho na baMd | jalaiQa ko fUToM ik%anao ]%sa-WIPa ]%sa WIPa-kcCPa WIPa kcCPa DUbaoM-]%arayaoÐ | ikn%au vah #aDI rho dRZ-maUmaUi<a<a. ik%anaa ]llaasa. YT safla hao [sa BaU%ala Par PaUNa-a-. saÝrBa vah inaSvaasa Cnaa.| ]nhoM icanagaarI sadRSa sadPasadPa.. APanaa klakMz imalaa%ao qao JarnaaoM ko kaomala kla-kla kla kla maoM | inaiMSca%a Aah !vah qaa ik%anaa. hao inaÉPaaya. Aaja sao maanava%aa kI kIi%akIi%a.AakYa-Na jaIvana koMd` iM#acaI AavaogaI sakla samaRiw | AakYaNa 26 dova-Asafla%aaAao Aaja.kucala%aI rho #aDI saanaMd. ]llaasa kaklaI ko svar maoM ! Aanand Pa`i%aQvaina gaUMja rhI jaIvana idgaM%a ko AMbar maoM | iSaSau ica~kar ! caMcala%aa maoM. rhnaa %aba iSaiqala sauriBa sao QarNaI maoM ibaClana na huš qaI ? saca khnaa ! jaba ila#a%ao qao %auma sarsa hÐsaI APanaI.

manau APanao mana kI baa%a. Eaui%ayaaoM maoM cauPako-cauPako sao kaoš maQau-Qaara Gaaola rha. Aalaaok saBaI maUiC-C-%a%a saao%ao yah AaÐ#a qakI-saI qakI saI rao%aI hO | saÝMdyyamayaI caMcala Ìi%ayaaÐ banakr rhsya hO naaca rhI . Paulaik%a hao AaÐ#aoM baMd ikyao %aMd`a kao Paasa baulaa%aa hO | va`IDa hO yah caMcala ik%anaI ivaBa`ma sao GaUGM aT #aIMca rhI. ]llaasa sajaIva huAa ik%anaa ! ]na naR%ya-iSaiqala ya iSaiqala-inaSvaasaao iSaiqala inaSvaasaaoM kI ik%anaI hO maaohmayaI maayaa ? Ÿnasao samaIr Cna%aa-Cna%aa Cna%aa Cna%aa bana%aa hO Pa`aNaaoM kI Cayaa | AakaSa-rM AakaSa rMQa` hOM PaUir%a-sao r%a sao yah saRiYT gahna-saI gahna saI hao%aI hO . rhI iCPanao Par svayaM maudRla kr sao @yaaoM maorI AaÐ#aoM maIMca rhI ? 29 ]d\ ]d\baubauw ixai%aja kI Syaama CTa [sa ]id%a SauË kI Cayaa maoM .malaya ko iJalaimala saa saM&a kao AaOr saulaa%aa hO. Civa do#aUÐgaa jaIvana Qana kI' Aavarna svayaM bana%ao bana%ao jaa%ao hOM BaID laga rhI dSadSa-nana kI | . baa%a ÉkI ifr BaI na Pa`gai%a AiBalaaYaa kI | "Aao Aao naIla AavarNa jaga%aI ko ! dubaa-aa-oQa na %aU hI hO [%anaa . hO AM%airxa Aamaaod Bara ihma-kiNaka ihma kiNaka hI makrMd huš | Qaara. AvagauMzna hao%aa AaÐ#aaoM ka Aalaaok $Pa bana%aa Ÿ%anaa | 28 cala-caË cala caË vaÉNa ka jyaaoi%a Bara vyaakula %aU @yaaoM do%aa forI ? %aaraoM ko fUla iba#ar%ao hOM lauT%aI hO Asafla%aa %aorI | nava naIla kuMja hOM JaIma rho kusaumaaoM kI kqaa na baMd huš. [sa [MdIvar sao gaMQa BarI bauna%aI jaalaI maQau kI Qaara mana-maQau mana maQaukr kI AnauragamayaI bana rhI maaoihnaI-saI hnaI saI kara | ANauAaoM kao hO ivaEaama khaÐ yah Ìi%amaya vaoga Bara ik%anaa ! Aivarama naaca%aa kMPana hO. saI @yaa hao saUnao maÉ-AM maÉ AMcala maoM AM%a:sailalaa kI Qaara-saI Qaara saI . }Yaa-saa }Yaa saa kÝna rhsya ilayao saao%aI ikrnaaoM kI kayaa maoM | ]z%aI hO ikrnaaoM ko }Par kaomala iksalaya kI Cajana-saI Cajana saI. saI svar ka maQau-inasvana rMQa\a\raoraoM maoM-jaOsao kuC dUr bajao baMsaI | saba kh%ao hOM-`#aao #aaolaao #aaolaao. rha [sa naIrva%aa ko Pardo maoM jaOsao kaoš kuC baaola rha | hO sPaSasPaSa. yya-mayaI maorI AaÐ#aaoM kao raok vahIM Aagao baZnao maoM jaaÐca rhI | maOM do#a rha hUÐ jaao kuC BaI vah saba @yaa Cayaa ]laJana hO ? sauMdr%aa ko [sa Pardo maoM @yaa Anya Qara kaoš Qana hO ? maorI Axaya inaiQa ! %auma @yaa hao Pahcaana sakUÐgaa @yaa na %aumhoM ? ]laJana Pa`aNaaoM ko QaagaaoM kI saulaJana ka samaJaUM maana %aumhoM | maaQavaI inaSaa kI Alasaaš AlakaoM maoM lauk%ao %aara-saI %aara saI.

a kÝ%auk saa bana manau ko mana ka vah sauMdr ËIDagaar huAa | qaa vyai> saaoca%aa Aalasa maoM cao%anaa sajaga rh%aI duhrI. maora Ai%acaar na baMd huAa ]nma<a rha sabakao Gaoro | banaa. lahraoM ko Tkranao sao Qvaina maoM hO @yaa gauMjaar Bara | %aara banakr yah iba#ar rha @yaaoM svaPanaaoM ka ]nmaad Aro ! maadk%aa-maa%aI maadk%aa maa%aI naIMd ilayao saao}Ð mana maoM Avasaad Baro | cao%anaa iSaiqala-saI iSaiqala saI hao%aI hO ]na AMQakar kI lahraoM maoM -" manau DUba calao QaIro-QaIro rjanaI ko iPaClao PahraoM maoM | ]sa dUr ixai%aja maoM saRiYT banaI smaRi%ayaaoM kI saMica%a Cayaa sao. maorI ]Paasanaa kr%ao vao maora saMko%a ivaQaana banaa ivas%aR%a jaao maaoh rha maora vah dova-ivalaasa a ivalaasa-iva%aana ivalaasa iva%aana %anaa | maOM kama. "Pyaasaa a Aayaa ifr BaI vah calaa gayaa %aRYNaa kao %ainak na caOna huAa | dovaaoM kI saRiYT ivalaIna huš AnauSaIlana maoM Anauidna maoro. . I maorI hI har banaogaI @yaa ?" "PaI%aa PaI%aa hUÐ. maOM na samhalaUgÐ aa [sa maQaur Baar kao jaIvana ko. $Pa. Avya>-Pa` Avya> Pa`Ìi%a-]nmaIlana i%a ]nmaIlana ko AM%ar maoM ]sakI caah rhI | hma dao daonaaoM ka Ais%a%va rha ]sa AarMiBak Aava<aAava<a-na-saa nana saa | Ÿsasao saMsaRi%a ka bana%aa hO Aakar $Pako na<ana<a-na-saa nana saa | ]sa Pa`Ìi%a-la%aa i%a la%aa ko yaÝvana maoM ]sa PauYPava%aI ko maaQava ka maQau-hasa huAa qaa vah Pahlaa dao $Pa maQaur jaao Zala saka saka|" "vah vah maUla Sai> ]z #aDI huš APanao Aalasa ka %yaaga ikyao. APanaa foinala fna PaTk rha maiNayaaoM ka jaala lauTa%aa -saa saa ]iÙd` id#aaš do%aa hao saa |" hao ]nma<a huAa kuC gaa%aa -saa jaao kuC hao . maOM Aba BaI Pyaasaa saM%auYT AaoQa sao maOM na huAa.caaÐdnaI sadRSa #aula jaaya khIM AvagauMzna Aaja saÐvar%aa saa . [sa mana kao hO ivaEaama khaÐ ! caMcala yah APanaI maayaa sao | 30 jaagarNa-laao jaagarNa laaok qaa BaUla calaa svaPnaaoM ka sau#a-saM a saMcaar huAa.rsa $Pa rsa gaMQa Bara maQau. ŸsamaoM AnaM%a kllaaola Bara lahraoM maoM mas%a ivacar%aa saasaa saa. haÐ maOM PaI%aa hUÐ-yah sPaSasPaSa-. "jaao Aanao dao ik%anaI Aa%aI hOM baaQaayaoM dma-saM dma saMyama bana ko | naxa~aoM. kama rha sahcar ]naka ]nako ivanaaod ka saaQana qaa.banaogaI @yaa ? cao%anaa [Mid`yaaoM kI maorI. rI kanaaoM ko kana #aaola krko sauna%aI qaI kaoš Qvaina gahrI ::Pyaasaa hUÐ. %auma @yaa do#aaogao -[sa [sa }Yaa kI laalaI @yaa hO ? saMklPa Bar rha hO ]namaoM saMdohaoM kI jaalaI @yaa hO ? kÝSala yah kaomala ik%anaa hO sauYamaa duBaoV. qaa hÐsa%aa qaa AaOr hÐsaa%aa qaa ]naka maOM Ìi%amaya jaIvana qaa | jaao AakYaAakYa-NaNa bana hÐsa%aI qaI ri%a qaI Anaaid-vaasanaa Anaaid vaasanaa vahI .

ri%a-kama ri%a kama banao ]sa rcanaa maoM jaao rhI ina%ya-yaÝvana ina%ya yaÝvana vaya maoM ?' "sausaurbaalaaAaoM kao sa#aI rhI ]nakI )<aM~I kI laya qaI ri%a. kr%aa vah %aRiP%a id#aa%aI qaI ]nakI . ]sa navala-saga navala sagasaga. maayaa ko naIlao AMcala maoM Aalaaok iMbadu-saa Jar%aa hO |" "AarM AarMiBak vaa%yaa-]d vaa%yaa ]d\ gama maOM Aba Pa`gai%a bana rha saMsaRi%a ka. Aanand-samanvaya Aanand samanvaya hao%aa qaa hma lao cala%ao Paqa Par ]nakao | vao Amar rho na ivanaaod rha. AM%airxa maoM maQau-]%sava ko ivaVu%kNa imalao Jalak%ao sao | vah AakYaAa Pa`arMBa maaQaurI Cayaa maoM.iba#ar%aa hO . bana saRiYT rhI . klaa ]saka saMdoSa saunaanao kao saMsaRi%a maoM AayaI vah Amalaa | hma daonaaoM kI saM%aana vahIvahI ik%anaI saudM r BaaolaI-BaalaI aI BaalaI.rMgasqala hO. ka ]d\gama maanava kI SaI%ala Cayaa maoM ?NaSaaoQa k$Ðgaa inaja Ìi%a ka | 32 daonaaoM ka samauica%a Pairva<aPairva<a-nana jaIvana maoM Sauw ivakasa huAa. a hUÐ BaTk rha Ais%a%va ilayao saMica%a ka sarla Pa`saMga huAa |" " yah naID manaaohr Ìi%ayaaoM ka yah ivaSva ivaSva-kma aSva kmakma. qaI maQaumaya qaI | ri%a ]nako mana kao saulaJaa%aI vah raga-BarI maOM %aRYNaa qaa ivakisa%a kr%aa.ko kanana maoM maRdu malayaainala sao fUla calao | hma BaU#a-Pyaasa a Pyaasa sao jaaga ]zo AakaM AakaMxaa-%aR aa %aRiP%a samanvaya maoM. jalainaiQa ka AMcala vyajana banaa QarNaI ka dao-dao saaqa hue | kaork AMkur-saa saa janma rha hma daonaaoM saaqaI JaUla calao. ?%auPai%a ko Gar kusaumaao%sava qaa-maadk qaa maadk marMd kI vaRiYT rhI | Bauja-la%aa a la%aa PaDI sair%aaAaoM kI SaOlaaoM ko galao sanaaqa hue. BaalaI rMgaaoM nao Ÿnasao #aolaa hao eosao fUlaaoM kI vah DalaI | . raga BarI qaI. AarMBa AaOr PairNaamaaoM ko saMbaMQa saU~ sao bauna%ao hOM | ]Yaa kI sajala gaulaalaI jaao Gaula%aI hO naIlao AMbar bar maoM vah @yaa hO ? @yaa %auma do#a rho vaNaavaNaa-oM ko maoGaaDMbar maoM ? AM%ar hO idna AaO'rjanaI ka yah saaQak-kma saaQak kmakma. NaNa vah imalana huAa Ÿsakao kh%ao saba saRiYT. rhI AnaMga huAa.ParmaaNau baala saba dÝD PaDo Ÿsaka sauMdr Anauraga ilayao | kuMkuma ka caUNa-a. AakYa-Na. hO ParMPara laga rhI yahaÐ zhra ŸsamaoM Ÿ%anaa bala hO | vao ik%anao eosao hao%ao hOM jaao kovala saaQana bana%ao hOM . rha cao%anaa rhI. YT banaI ma%avaalaI maayaa maoM | 31 Pa`%yaok naaSa-ivaSlao naaSa ivaSlaoYaNa BaI saMiSlaYT hue. a Pa`orNaa AiQak Aba sPaYT huš jaba ivaPlavamaoM PaD *rasa huAa | yah laIlaa ŸsakI ivaksa calaI vah maUlaSai> qaI Pa`oma-klaa mama klaa.]Da%ao sao imalanao kao galao lalak%ao sao .

Gana-PaTla Gana PaTla maoM DUba%aa qaa ikrNa ka samaudaya | kmakma.. jaao BaTk%ao qao Ba`aM%a | ek gaRhPai%a ... a ek navala Pa`Baa%a.ka sajala ]wama . do#aa %aao sauMdr Pa`acaI maoM AÉNaaodya ka rsa-rM rsa rMga huAa | ]sa la%aa-ku la%aa kuMja kI iJala-imala iJala imala sao homaaBariSma qaI #aola rhI . qaa %aao vah lahr laGau laaola.. ai%a Par ADa rh%aa qaa sa%a%a ATkava | cala rha qaa ivajana-Paqa ivajana Paqa Par maQaur jaIvana-#ao jaIvana #aola .Paiqak-sao Paiqak sao AEaaM%a... gaUZ AM%ar ka iCPaa rh%aa rhsya ivaSaoYa | dUr. jaOsao saGana vana-Paqa vana Paqa-AM Paqa AM%a ka Aalaao Aalaaoksa%a%a hao%aa jaa rha hao. . cala PaDo kba sao )dya dao. qaI Pa`gai%a..ka Avasaad idna sao kr rha Cla-CM Cla CMd. dovaaoM ko saaoma-sau rsa kI manau ko haqaaoM maoM baola rhI | a sauQaa -rsa 33 vaasanaa . ar Pa`Sna qaa yaid ek. a yahaÐ imalanao ko ilayao..jaD-cao jaD cao%ana%aa kI gaaÐz vahI saulaJana hO BaUla-sau a sauQaaraoM kI | vah SaI%ala%aa hO SaaMi%amayaI jaIvana ko ]YNa ivacaaraoM kI | ]sakao Paanao kI [cCa hao %aao yaaogya banaao"-kh%aI kh%aI-kh%aI kh%aI kh%aI vah Qvaina cauPacaaPa huš sahsaa jaOsao maurlaI cauPa hao rh%aI | manau AaÐ#a #aaolakr PaUC rho-"PaMPaMqa kÝna vahaÐ PahuÐcaa%aa hO ? ]sa jyaaoi%amayaI kao dova ! khao kOsao kaoš nar Paa%aa hO ?" Par kÝna vahaÐ ]<ar do%aa ! vah svaPna Anaao#aa BaMga huAa . dUsara rMŸ%a ikrNa sao EaI-kila%a EaI kila%a GanaSyaama | nadI-%aT nadI %aT ko ixai%aja ixai%aja maoM nava jalad saayaMkalaala #aola%aa dao ibajailayaaoM sao jyaaoM maQauirmaa-jaala rmaa jaala | laD rho Aivar%a yaugala qao cao%anaa ko PaaSa. dUsara qaa Ai%aiqa ivaga%a-ivak ivaga%a ivakar ivakar. dao APairica%a sao inayai%a Aba caah%aI qaI maola | ina%ya Pairica%a hao rho %aba BaI rha kuC SaoYa . nayana kI gai%a raok | 34 igar rha inas%aoja gaaolak jalaiQa maoM Asahaya . ek %aao ]<ar iW%aIya ]dar | ek jaIvana-iM jaIvana iMsaQau qaa. aa%a %aao vah svaNasvaNa--ikrNa Amaaola | ek qaa AakaSa vaYaavaYaa.. PaaSa ek sak%aa qaa na kaoš dUsaro kao faÐsa | qaa samaPasamaPa-NaNa maoM ga`hNa ka ek sauinaih%a Baava .

ihcakI Aah ! kÝna do%aa hO )dya maoM vaodnaamaya Dah ? " Aah yah PaSau AaOr [%anaa sarla saundr snaoh ! Pala rho maoro idyao jaao AÙ sao [sa gaoh | maOM? khaÐ maOM ? laoilayaa kr%ao saBaI inaja Baaga . manau cama%Ì%a inaja inayai%a ka #aola baMQana-mau ana mau> | ek maayaa ! Aa rha qaa PaSau Ai%aiqa ko saaqa . BaaÐvaraoM sao inaja banaa%aa Ai%aiqa saiÙiQa jaala | kBaI inaja Baaolao nayana sao Ai%aiqa badna inahar . maMjau mama%aa sasao Baava | sasao imalaa bana )dya ka sad\ sad\Baava do#a%ao-hI-do hI do#a%ao daonaaoM PahuÐca kr Paasa. Paasa lagao krnao sarla SaaoBana maQaur maugQa ivalaasa | vah ivaraga-ivaBaU ivaraga ivaBaUi%a šYaašYaa--Pavana sao hao vyas%a iba#ar%aI qaI AaOr #aula%a%ao jvalana-kNa jvalana kNa jaao As%a | ikn%au yah @yaa ? ek %aI#aI GaUTÐ . BaoMT%aa AMi%ama AÉNa Aalaaok-vaOvaOBava-hIna ava hIna | yah dird`-imalana rha rca ek kÉNaa laaok . laa%aI Ai%aiqa ka saMko%a cala rha qaa sarla-Saasana sarla Saasana yau>-sausauÉica-samao ica samao%a | do#a%ao qao AignaSaalaa sao ku%auhla . mailana kaš-saI kaš saI krogaI )dya ik%anao Bagna ? )dya ka rajasva APa)%a kr AQama AParaQa .maQaukrI ka saursa-saM sa saMcaya hao calaa Aba baMd | ]z rhI qaI kailamaa QaUsar ixai%aja sao dIna . sakla saMica%a-snao ca%a snaoh do%aa dRiYT-Paqa YT Paqa sao Zar | 35 AaOr vah Paucakarnao ka snaoh Sabaila%a caava . Sasya. Saaok Bar inajainaja-nana inalaya sao ibaCuD%ao qao kaok | manau ABaI %ak manana kr%ao qao lagaayao Qyaana .yau> . Sasya PaSau yaa Qaanya ka haonao lagaa saMcaar | naš [cCa #aIMca laa%aI. hao rha qaa maaoh kÉNaa sao sajaIva sanaaqa | caPala kaomala-kr ala kr rha ifr sa%a%a PaSau ko AMga . dsyau mauJasao caah%ao hOM sau#a sada inabaainabaa-QaQa | . kama ko saMdoSa sao hI Bar Bar rho qao kana | [Qar gaRh maoM Aa jauTo qao ]PakrNa AiQakar . snaoh sao kr%aa camar-]d camar ]d\ ]d\ga`ga`Iva hao vah saMga | kBaI Paulaik%a aik%a raomarajaI sao SarIr ]Cala . AaOr do%ao foMk maora Pa`aPya %aucC ivaraga ! ArI naIca Ì%aGna%ao ! iPacCla-iSalaa iPacCla iSalaa-saM iSalaa saMlagna .

maidr maaQava-yaaimanaI maaQava yaaimanaI ka QaIr-Pad QaIr Pad-ivanyaasa Pad ivanyaasa | Aah yah jaao rha saUnaa PaDa kaonaa dIna Qvas%a maMidr ka. AÉNa Gana kI sajala Cayaa maoM idnaaM%a inavaasa AaOr ]samaoM hao calaa jaOsao sahja saivalaasa .ivaSva maoM jaao sarla sauMdr hao ivaBaUi%a mahana . yah @yaa huAa hO ? Aaja kOsaa rMga ?" na%a huAa fNa dRP%a šYaašYaa. do#a kr vah $Pa-sau $Pa sauYamaa manau hue kuC SaaM%a | kha "Ai%aiqa Ai%aiqa ! khaÐ rho %auma ikQar qao A&a%a ? AaOr yah sahcar %aumhara kr rha jyaaoM baa%a iksaI saulaBa BaivaYya kI. caPala SaOSava saa manaaohr BaUla ka lao Baar | 36 kha "@yaao @yaaoM %auma ABaI baOzo hI rho Qar Qyaana . ek AaiMlagana baulaa%aa saBaa kao saanaMd | raiSa-raiSa raiSa raiSa iba#ar PaDa hO SaaM%a saMica%a Pyaar . bala. saBaI kr%aI rhoM Pa`i%adana | yahI %aao. ka ivalaIna ]maMga | AaOr sahlaanao lagaa kr-kmala kr kmala kaomala kaM%a .ka. aI hao rha ihma-hasa ihma hasa ! vaasanaa kI maQaur Cayaa ! svaasqya . bala ivaEaama ! . maOM jvaila%a vaaDva-vai*na vaaDva vai*na ina%ya-ASaaM ina%ya ASaaM%a . r#a rha hO ]sao Zaokr dIna ivaSva ]Qaar | do#a%aa hUÐ caik%a jaOsao laila%a lai%aka lai%aka-laasa aka laasa . iMsaQau lahraoM saa kroM SaI%ala mauJao saba SaaM%a |" Aa gayaa ifr Paasa ËIDaSaIla Ai%aiqa ]dar . saBaI maorI hOM. do#a%aI hOM AaÐ#a kuC. %aumhoM kuC Pahcaananao kI #aao gayaI-saI gayaI saI saa#a | kÝna kÉNa rhsya hO %aumamaoM iCPaa Civamaana ? la%aa vaIÉQa idyaa kr%ao Ÿsasao Cayaadana Cayaadana | PaSau ik hao PaaYaaNa saba maoM naR%ya ka nava CMd . ka basaa%aa Ÿsao kaoš BaI na 37 ]saI ]saI maoM ivaEaama maayaa ka Acala Aavaasa . Aro yah sau#a naIMd kOsaI. kI @yaaoM Aaja AiQak AQaIr ? imala rha %aumasao icarM%ana snaoh saa gaMBaIr ? #aÝna hao %auma #aIMca%ao yaaoM mauJao APanaI Aaor ! Aaor lalacaa%ao svayaM hT%ao ]Qar kI Aaor ! inaJajyaao%snaa -inaJa inaJa-r ! zhr%aI hI nahIM yah AaÐ#a . sauna%ao rho kuC kana mana khIM .

D saisma%a kr rha saMko%a | "maOmaOM %aumhara hao rha hUÐ" yahI saudRZ ivacaar ' cao%anaa ka PairiQa bana%aa GaUma caËakar | . raga-rM raga rMŸ%a caMid`ka qaI.)dya kI saÝMdya-ya--Pa`i%amaa ! kÝna %auma CivaQaama ! kamanaa kI ikrna ka ŸsamaoM imalaa hao Aaoja . qaI ]Da saumana-Paraga ana Paraga | AaOr hÐsa%aa qaa Ai%aiqa manau ka PakDkr haqa . @yaaoM na vaOsao hI #aulaa yah )dya Éw-kPaaT Éw kPaaT ? kha hÐsakr "Ai%aiqa Ai%aiqa hUÐ maOM. snaoh-saMsaMbala saaqa | 38 dovadaÉ inakuMja ga*var saba sauQaa maoM snaa%a.| calaao. Saasana saaQanaa ka raja |" saRiYT hÐsanao lagaI AaÐ#aaoM maomaoM i#alaa Anauraga . }Ðcao iSa#ar ka vyaaoma-cau a cauMbana-vyas%a ana vyas%a laÝTnaa AMi%ama ikrNa ka AaOr haonaa As%a | calaao %aao [sa kÝmaudI maoM do#a AavaoM Aaja . do#aao vah calaa Aa%aa baulaanao Aaja sarla hÐsamau#a ivaQau jalad-laGau vaahna saaja ! jalad laGau-#aMD-vaahna kailamaa Qaulanao lagaI Gaulanao lagaa Aalaaok . a@yaana do#a kr saba BaUla jaayaoM du:#a ko Anaumaana | do#a laao. [saI inaBaR%a AnaM%a maoM basanao lagaa Aba laaok | [sa inaSaamau#a kI manaaohr sauQaamaya mausa@yaana. snaa%a saba manaa%ao ek ]%sava jaagarNa jaagarNa kI ra%a | Aa rhI qaI maidr BaInaI maaQavaI kI gaMQa . calao daonaaoM svaPna-Paqa svaPna Paqa maoM. A%aI%a gaUÐja%ao jaba maidr Gana maoM vaasanaa ko gaI%a | BaUlala kr Ÿsa dRSya kao maoM banaa Aaja Acao%a . iMk%au [%anao %aao na qao %auma dbao Civa ko Baar ! PaUva-a--janma khUÐ ik qaa sPaRhNaIya maQaur A%aI%a. Pavana ko Gana iGaro PaD%ao qao banao maQau-AMQa | iSaiqala Alasaaš PaDI Cayaa inaSaa kI kaM%a saao rhI qaI iSaiSar kNa kI saoja Par ivaEaaM%a | ]saI JaurmauT maoM )dya kI Baavanaa qaI Ba`aM%a . Pa`Ìi%a ka yah svaPna-Saasana svaPna Saasana..[saI [saI BaUlao )dya kI icar-#aao icar #aaoja ! kuMd-maMmaMidr-saI dr saI hÐsaI jyaaoM #aulaI sauYamaa baaÐT. vahI kuC sava`ID. AaOr Paircaya vyaqavyaqa. kÝna hao %auma . jahaÐ jahaÐ Cayaa saRjana kr%aI qaI ku%aUhla kaM%a | kha manau nao "%au%aumhoM do#aa Ai%aiqa ! ik%anaI baar . %auma kBaI ]iWgna [%anao qao na [sako AqaAqa.

barsa%aa qaa maidr kNa-saa kNa saa svacC sa%a%a AnaM%a . samaIPa AQaIr [%anao Aaja @yaaoM hO Pa`aNa ? Ck rha hO iksa saurBaI sao %aRP%a haokr Ga`aNa ? Aaja @yaaoM saMdoh hao%aa $znao ka vyaqavyaqa. iSaiqala hO. PaUCao na ku kuC. sa#ao ! %aumaula-%arM vaasamaya saMvaad | a %arMga-saa a saa ]cC\ ]cC\vaasamaya ma%a khao. ak maMqar cala rha maQau-Baar | %auma samaIPa. AaOr jaIiva%a hO.ka kuC BaI na manau ko )dya maoM qaa laoSa | . maana%aI-saI maana%aI saI idvya-sau idvya sau#a kuC gaa rhI hO CMd | 39 AignakIT samaana jala%aI hO BarI ]%saah . ivamala raka-maU raka maUi%a-%a.maQau barsa%aI ivaQau ikrna hO kaÐPa%aI saukumaar ? Pavana maoM hO Paulak. Ai%aiqa manau qao sauna rho Anaur> "yah yah A%aRiP%a AQaIr mana kI. QaOya-a. vah AnaM%a Pa`gaaZ Cayaa fOla%aI APa$Pa . aar )dya maoM hO kaÐPa%aI QaDkna. @yaaoM manaanaa caah%aa-saa caah%aa saa bana rha AsamaqaAsamaqa. #aIla raiSa-raiSa naa AEaaM%a raiSa raiSa na#a%a-ku na#a%a kusauma kI AcaAca-naa iba#ar%aI hO. Pa`aNa-sa<aa saI saukumaar ! Na sa<aa ko manaaohr Baod-saI )dya ŸsakI kaM%a Cayaa maoM ilayao inaSvaasa . QaDkna ilayao laGau Baar ! cao%anaa rMgaIna jvaalaa PairiQa maoM saanaMd .| QamainayaaoM maoM vaodnaa-saa naa saa r> ka saMcaar. na Calao hOM na ]samaoM dah ! kÝna hao %auma ivaSva-maayaa ivaSva maayaa-ku maayaa kuhk-saI k saI saakar .. qaa vaxa ivakla ASaaM%a | vaa%acaË samaana kuC qaa baaÐQa%aa AavaoSa . qako Paiqak samaana kr%aa vyajana glaaina ivanaaSa |" Syaama-naBa Syaama naBa maoM maQau-ikrna-saa ikrna saa ifr vahI maRdu hasa. kI xaaoBayau%a ]nmaad .bana kr s%abQa baOza kÝna ! ivaBava ma%avaalaI Pa`Ìi%a ka AavarNa vah naIla . %aamarsa sauMdr dr carNa ko Pa`aM%a |" manau inar#anao lagao jyaaoM-jyaaoM yaaimanaI ka $Pa . do#aao na kOsaI maÝna . hasa iMsaQau kI ihlakao ihlakaor dixaNa ka samaIr-ivalaasa samaIr ivalaasa ! kuMja maoM gauMjair%a kaoš maukula saa Avya>Avya> lagaa khnao Ai%aiqa. imalana ka saMgaI%a haonao lagaa qaa EaImaM%a | CUT%aI icanagaairyaaÐ ]<aojanaa ]d\ ]d\Ba`Ba`aM%a | QaQak%aI jvaalaa maQaur . Ÿsa Par iba#ar%aa Pa`caur maMgala #aIla.

maoM makrMd sauYamaa-maU amaa maUla Pa`laya maoM BaI baca rho hma ifr imalana ka maaod rha imalanao kao bacaa . lad gaš Paakr PauÉYa ka namamaya ]Pacaar | nama-maya AaOr vah naarI%va ka jaao maUla maQau AnauBaava . foMk%aI yah dRiYT.sakla saukumaar%aa maoM rmya naarI-maU i<a. a ivajayanaI saI dI#a%aI %auma maaQaurI-saI I saI SaaM%a | Paddila%a-saI Paddila%a saI qakI va`jyaa jyaaoM sada AaËaM%a . ]llaasa )dya ka AanaMd-kU kUjana lagaa krnao rasa | . dRZ. Aaja jaOsao hÐsa rha BaI%ar baZa%aa caava | maQaur va`IDa-imaEa Da imaEa iMca%aa saaqa lao ]llaasa.| naarI maUi<ai<a idvaakr idna yaa PairEama ka ivakla ivaEaaM%a maOM PauÉYa. Sasya -Syaamala Syaamala BaUima maoM hao%aI samaaP%a ASaaM%a | Aah ! vaOsaa hI )dya ka bana rha PairNaama . Paa rha Aaja dokr %aumhIM sao inaja kama | 41 Aaja lao laao cao%anaa ka yah samaPasamaPa-NaNa dana | ivaSva-ranaI ivaSva ranaI ! sauMdrI naarI ! jaga%a kI maana !" ! QaUma-lai%aka a lai%aka saI gagana-%aÉ gagana %aÉ Par na caZ%aI dIna ..iSaSau Ya iSaSau-saa BaTk%aa Aaja %ak qaa Ba`aM%a | caMd` kI ivaEaama raka baailaka -saI saI kaM%a. dbaI iSaiSar -inaSaIqa inaSaIqa maoM jyaaoM Aaosa-Baar a Baar navaIna | Jauk calaI sava`ID vah saukumaar%aa ko Baar . Aro Ÿsakao fUla idyaa kr%ao AQa AQa-Qa. Aaja do#a%aa hUÐ dUsara kuC maQauirmaamaya saaja ! vahI Civa Civa ! haÐ vahI jaOsao ! iMk%au @yaa yah BaUla ? rhI ivasmaRi%a-iM %a iMsaQau maoM smaRi%a-naava %a naava ivakla AkUla ! janma-saM janma saMiganaI ek qaI jaao kamabaalaa naama maQaur Eawa qaa. saUnao jaga%a kI gaaod ! jyaao%snaa saI inakla Aaš ! Paar kr naIhar. qaa hmaaro Pa`aNa kao ivaEaama sa%a%a imala%aa qaa ]saI sao. YT svaPna-saI svaPna saI hO iba#ar jaa%aI hÐsaI kI cala-saR cala saRiYT | huš koMd`IBaU%a-saI a saI hO saaQanaa kI sfUi<a<a.40 kr PakD ]nmau> sao hao lagao khnao "Aaja Aaja. naIhar Pa`Naya-ivaQau aya ivaQau hO #aDa naBa maoM ilayao %aark har ! kuiTla kuM%ala sao banaa%aI banaa%aI kalamaayaa jaalajaala naIilamaa sao nayana kI rca%aI %aimasa`a maala | naIMd-saI saI duBao-V %ama kI .

Ba`Ula%aa qaI kana %ak caZ%aI rhI baoraok | sPaSasPaSa. caZ%aI rsa ko inaJainaJa-r maoM QaÐsa kr maOM Aanand-iSa#ar Aanand iSa#ar ko Pa`i%a baZ%aI | CUnao maoM ihcak. maOM isaimaT rhI-saI rhI saI APanao maoM Pairhasa-gaI% Pairhasa gaI%a gaI%a sauna Paa%aI hUÐ | isma%a bana jaa%aI hO %arla hÐsaI nayanaaoM maoM Bar kr baaÐkPanaa . ihcak do#anao maoM PalakoM AaÐ#aaoM Par Jauk%aI hOM .. JaukI qaI naaisaka kI naaok . kaomala iksalaya ko AMcala maoM nanhIM kilaka jyaaoM iCPa%aI -saI saI..krnao lagaI lajjaa laila%a kNakNa. vah Ÿsao ]PaBaaoga krnao maoM ivakla haoM Pa`ana ?" 42 lajjaa ...sadOva | Aah maOM duba-a-la. Jauk jaa%aI hO mana kI DalaI APanaI flaBar%aa flaBar%aa ko Dr maoM | vardana sadRSa hao Dala rhI naIlaI ikrnaaoM sao baunaa huAa. jaIvana Bar ko bala-vaO bala vaOBava sao sa%Ì%a kr%aI dUraga%a kao | 43 ikrnaaoM ka rjjau samaoT ilayaa Ÿsaka AvalaMbana lao caZ%aI.. i#alaa Paulak lak kdMba saa qaa Bara gad\ gad\ baaola | gad\gad\ gad ikn%au baaolaI "@yaa @yaa samaPasamaPa-NaNa Aaja ka ho dova ! banaogaaaa icar-baM icar baMQa . .. a yah AMcala ik%anaa hlaka-saa hlaka saa ik%anaa saÝrBa sao sanaa huAa | saba AMga maaoma sao bana%ao hOM kaomala%aa maoM bala #aa%aI hUÐ . isar naIcaa kr hao gaUÐqa maalaa Ÿsasao maQau Qaar Zro ? Paulaik%a kdMba kI maalaa-saI maalaa saI Pahnaa do%aI hao AM%ar maoM .. Pa`%yaxa do#a%aI hUÐ saba jaao vah bana%aa jaa%aa hO saPanaa maoro saPanaaoM maoM klarva ka saMsaar AaÐ#a jaba #aÝla rha .naarI-)dya naarI )dya-ho )dya ho%au . "kao saI saI | gaaoQaUlaI ko QaUimala PaT maoM dIPak ko svar maoM idPa%aI -saI maMjaula svaPnaaoM kI ivasmaRi%a maoM mana ka ]nmaad ina#ar%aa jyaaoMsauriBa%a lahraoM kI Cayaa maoM baullao ka ivaBava iba#ar%aa jyaaoMvaOsaI -hI hI maayaa maoM ilaPaTI AQaraoM Par ]ÐgalaI Qaro hue .igar rhIM PalakoM. maaQava ko sarsa ku%aUhla ka AaÐ#aaoM maoM PaanaI Baro hue | naIrva inaSaIqa maoM lai%aka-saI lai%aka saI %auma kÝna Aa rhI hao baZ%aI ? kaomala baahoM fO fOlaayao-saI AaiMlagana ka jaadU PaZ%aI ! ikna [Md`jaala ko fUlaaoM sao laokr sauhaga-kNa aga kNa raga-Baro raga Baro ... Anauraga samaIraoM Par i%ar%aa qaa [%ara%aa-saa [%ara%aa saa Daola rha | AiBalaaYaa APanao yaÝvana maoM ]z%aI ]sa sau#a ko svaaga%a kao . lala khao @yaa lao sakUÐgaI dana ! vah.kPaaola .

zaokr jaao laganao vaalaI hO ]sakao QaIro sao samaJaa%aI . jaagarNa Pa`a%a-saa %a saa hÐsa%aa hao ŸsamaoM maQyaa*na ina#ar%aa hao .Ÿsao saba kh%ao hOM . jaao gaUMja ]zo ifr nasa-nasa naa samaana macala%aa-saa nasa nasa maoM maUC-naa macala%aa saa . vah kÝMQa ik Ÿsasao AM%ar kI SaI%ala%aa zMZk Paa%aI hao . 44 fUlaaoM kI kaomala PaM#auauiDyaaÐ iba#aroM Ÿsako AiBanaMdna maoM . nayanaaoM kI naIlama kI GaaTI Ÿsa rsa Gana sao Ca jaa%aI hao . ]jjvala vardana cao%anaa anaa ka saÝMdyyayya.-rva rva sao Ÿsaka jayaGaaoYa saunaa%ao haoM . ma%avaalaI sauMdr%aa Paga maoM naUPaur saI ilaPaT manaa%aI hUÐ . makrMd imalaa%aI haoM APanaa svaaga%a ko kuMkuma caMdna maoM. ]sa navala caMid`ka-sao a sao ibaClao jaao maanasa kI lahraoM Par-sao Par sao . Cayaa Pa`i%amaa gaunagaunaa ]zI Eawa ka ]<ar do%aI-saI aI saI | [%anaa "[%an [%anaa na cama%Ì%a hao baalao ! APanao mana ka ]Pakar krao.dInaa APanaI A%aRiP%a-saI P%a saI saMica%a hao . vaasaM%aI ko vanavaOBava maoM Ÿsaka PaMcamasvar iPak-saa iPak saa hao . Baaolaa sauhaga [zlaa%aa hao eosaa hao ŸsamaoM hiryaalaI | hao nayanaaoM ka klyaaNa banaa Aanand saumana saa ivaksaa hao .]saka a%aI ]saka hI AaEaya lao%aI-saI aI saI . maOM dova-saR a saRiYT kI ri%a-ranaI ri%a ranaI inaja inaja PaMcabaaNa sao vaMica%a hao. kaomala iksalaya mamarva-sao mamar. . gaÝrva maihmaa hUÐ isa#alaa%aI . svacCMd saumana jaao i#alao rho jaIvana-vana jaIvana vana sao hao baIna rhI" rhI saMQyaa kI laalaI maoM hÐsa%aI. ihllaaola Bara hao ?%auPai%a ka ka gaaoQaUlaI kI saI mama%aa hao . ŸsamaoM AnaM%a AiBalaaYaa ko saPanao saba jaga%ao rh%ao hOM | maOM ]saI caPala kI Qaa~I hUÐ. maOM ek PakD hUÐ jaao kh%aI zhrao kuC saaoca-ivacaar a ivacaar krao | AMbar-cau ar cauMbaI ihma-EaR ihma EaRMgaaoM sao klarva kaolaahla saaqa ilayao . hao caik%a inakla Aaš sahsaa jaao APanao Pa`acaI ko Gar sao. ŸsamaoM du#a-sau a sau#a imalakr mana ko ]%sava AanaMd manaa%ao haoM. maOM ri%a kI Pa`i%aÌi%a lajjaa hUÐ maOM SaalaIna%aa isa#aa%aI hUÐ . laIlaa ivalaasa kI #aod-BarI BarI AvasaadmayaI Eama-dila%aa Eama dila%aa-saI dila%aa saI .klarva Pairhasa BarI gaUMjaoM AQaraoM %ak sahsaa Ék%aI hOM | saMko%a kr rhI raomaalaI cauPacaaPa barja%aI #aDI rhI . bana Aavajanaa maUi<aAavaja-naa-maU naa <a. ivaVu%a kI Pa`aNamayaI Qaara bah%aI ŸsamaoM ]nmaad ilayao | maMgala kuMkuma kI EaI ŸsamaoM ina#arI hao }Yaa kI laalaI . BaaYaa bana BaÝhaoM kI kalaI ro#aa -saI saI Ba`ma maoM PaDI PaDI rhI | %auma kÝna ! )dya kI ParvaSa%aa ? saarI sva%aM~%aa CIna rhI . AaÐ#aaoM ko saaÐcao maoM Aakr rmaNaIya $Pa bana Zla%aa-saa Zla%aa saa . AvaiSaYT rh gaš AnauBava maoM APanaI A%aI%a Asafla%aa-saI Asafla%aa saI .

. saMGaYaaYa. zIk.. .sada ]r-AM ]r AM%ar maoM jaIiva%a rh ina%ya-ivaÉw ina%ya ivaÉw rha | AaÐsaU sao BaIMgao AMcala Par mana ka saba kuC r#anaa haogaaaa%aumakao APanaI isma%a ro#aa sao yah saMiQaPa~ ila#anaa haogaa | 46 kmakma. caMcala ikSaaor sauMdr%aa kI kI maOM kr%aI rh%aI r#avaalaI . cauPacaaPa PaDI rhnao kI @yaaoM mama%aa jaga%aI hO maayaa maoM ? 45 CayaaPaqa maoM %aark-Vu %aark Vui%a saI iJalaimala krnao kI maQau-laIlaa.. "haÐ zIk ParM%au ba%aaAaogaI maoro jaIvana ka Paqa @yaa hO ? [sa inaivaD inasaa maoM saMsaRi%a kI AalaaokmayaI ro#aa @yaa hO ? yah Aaja samaJa %aao Paaš hUÐ maOmaOM duba-ala%aa -la%aa maoM naarI hUÐ .. maOM do dUÐ AaOr na ifr kuC laUÐ. Avayava kI sauMdr kaomala%aa laokr maOM sabasao harI hUÐ | Par mana BaI @yaaoM [%anaa ZIlaa APanao hI hao%aa jaa%aa hO . laIlaa AiBanaya kr%aI @yaaoM [sa mana maoM kaomala inarIh%aa Eama-SaIlaa Eama SaIlaa ? inassaMbala haokr i%ar%aI hUÐ [sa maanasa kI gahraš maoM . AsPauT ro#aa kI saImaa maoM Aakar klaa kao do%aI hao | Ék%aI hUÐ AaOr zhr%aI hUÐ Par saaoca-ivacaar a ivacaar na kr kr sak%aI. maOM vah hlakI saI masalana hUÐ jaao bana%aI kanaaoM kI laalaI | haÐ.laalaI bana sarla kPaaolaaoM maoM AaÐ#aaoM maoM AMjana saI laga%aI . [%anaa hI sarla Jalak%aa hO |" "@yaa @yaa kh%aI hao zhrao naarI ! saMklPa AEau -jala jala-sao jala sao APanao %auma dana kr caukI Pahlao hI jaIvana ko saaonao-sao saPanao | naarI ! %auma kovala Eawa hao ivaSvaasa-rja%a ivaSvaasa rja%a-naga rja%a naga Paga%ala maoM . sak%aI PagalaI saI kaoš AM%ar maoM baOzI jaOsao Anauidna bak%aI | maO jaBaI %aaolanao ka kr%aI ]Pacaar svayaM %aula jaa%aI hUÐ . Baujala%aa fÐsaa kr nar-%aÉ nar %aÉ sao JaUlao saI JaaoMko #aa%aI hUÐ | [sa APaAPa-NaNa maoM kuC AaOr nahIM kovala ]%saga]%saga. caah%aI nahIM jaagarNa kBaI saPanao kI [sa sauQaraš maoM | naarI jaIvana ka ica~ yahI @yaa ? ivakla rMga Bar do%aI hao ..... ivajaya danavaaoM kI haraoM ka hao%aa-yau aa yauw rha . GanaSyaama-#aM saI AaÐ#aaoM maoM @yaaoM sahsaa jala Bar Aa%aa hO ? GanaSyaama #aMD-saI savasva samaPasava-sva-samaPa sva samaPa-NaNa krnao kI ivasvaasa ivasvaasa-maha sa maha-%aÉ maha %aÉ-Cayaa %aÉ Cayaa maoM .. PaIyaUYa-sa` a sa`ao%a-saI a saI baha krao jaIvana ko sauMdr sama%ala maoM | dovaaoM kI ivajaya..Clak%aa hO .. kuMica%a AlakaoM saI GauGM aralaI mana kI maraor banakr jaga%aI .

jyaaoM Pa`i%akUla Pavana maoM %arNaI gahro laÝT PaDI qaI | Eawa ko ]%saah vacana. saI maorI maayaa iMbaQa baQa jaa%aI hO Ÿsasao hlako Gana-saI Gana saI | %aao BaI calaao Aaja kuC krko %aba maOM svasqa rhUÐgaa . vao iklaa%a-Aaku iklaa%a Aakuila qao-Ÿnanao kYT Anaok saho qao | do#a-do a do#a kr manau ka PaSau. jaIvana ko ]sa dIna ivaBava maoM jaOsao banaI ]dasaI | jaIvana kI Aivarama saaQanaa Bar ]%saah #aDI qaI . saaqa maoM ]sako ek maRdula%aa kI. bauiw ]saI ?Na kao sabasao lao sada Bara kr%aI hO | mana jaba inaiSca%a-saa inaiSca%a saa kr lao%aa kaoš ma%a hO APanaa. ikn%au sPaSasPaSa. vacana ifr kama-Pa` kama Pa`orNaa imala ko. jaao vyaakula caMcala rh%aI ]nakI AaimaYa-laao AaimaYa laaolauPa-rsanaa a rsanaa AaÐ#aaoM sao kuC kh%aI | '@yaao @yaaoM iklaa%a ! #aa%ao-#aa%ao %aRYNa AaOr khaÐ %ak jaI}Ð . APanaa bauiw dOva-bala a bala sao Pa`maaNa ka sa%a%a inar#a%aa saPanaa | Pavana vahI ihlakaor ]za%aa vahI %arla%aa jala maoM | vahI Pa`i%aQvaina AM%ar%ama kI Ca jaa%aI naBa qala maoM | sada samaqaSaas~ kI PaIZI . caZI iMSaŸnaI saI.sao %ak%ak--krao ko bana%aa 'Cušmauš' hO | Asaur Pauraoih%a ]sa vaaoPlava sao baca kr BaTk rho qao.`dodo#a%ao nahIM.bana Aagao Aayao banao %aaD qao i%ala ko | bana jaa%aa isawaM%a Pa`qama -ifr ifr PauiYT huAa kr%aI hO . Ba`aM%a AqaAqa. samaqa-nana kr%aI ]sakI %ak%ak-Saas~ "zIk zIk yahI hO sa%ya ! yahI hO ]Ùi%a sau#a kI saIZI | 47 AaOr sa%ya ! yah ek Sabd %aU ik%anaa gahna huAa hO ? maoGaa ko ËIDa ËIDa-PaMPaMjar ka Paalaa huAa sauAa hO | saba baa%aaoM maoM #aaoja %aumharI rT-saI rT saI lagaI huš hO . . ya& ya& kI kTu Paukar sao rh na sako Aba iqar vao | Bara kana maoM kqana kama ka mana maoM nava AiBalaaYaa .maomaoM CuTo-%aIr-sao %aIr sao ifr vao . lagao saaocanao manau-Ai%arMŸ%a ]maD rhI qaI AaSaa | lalak rhI qaI laila%a laalasaa saaomaPaana kI PyaasaI .kmakma-saUsaU~-saMsaMko%a sadRSa qaI saaomala%aa %aba manau kao . saI #aIMcaa ifr ]sanao jaIvana-Qanau jaIvana Qanau kao | hue Aga`sar ]saI maagamaaga. kI mama%aa kI Cayaa rh%aI hÐsa ko | AMQakar kao dUr Bagaa%aI vah Aalaaok ikrna-saI ikrna saI. kba %ak maOM do#aUÐ jaIiva%a PaSau GaUTÐ lahU ka PaI}Ð ! @yaa kaoš [saka ]Paaya hI nahIM ik [sakao #aa}Ð ? bahu%a idnaaoM Par ek baar %aao sau#a kI baIna bajaa}Ð |' Aakuila nao %aba kha .

yaa jaao BaI AavaogM ao sau#a-du a du#a ]nakao sahja sahUÐgaa |' -yaao yaaoM hI daonaaoM kr ivacaar ]sa kujM a War Par Aayao. calaao Aaja ifr sasao vaovaodI Par hao jvaalaa kI forI |" "ParM ParMParaga%a kmaakmaa-oM kI vao ik%anaI sauMdr laiDyaaÐ. aa [saI ivaiPana maoM maanasa kI AaSaa ka kusauma i#alaogaa | 48 iMk%au banaogaa kÝna Pauraoih%a ? Aba yah Pa`Sna nayaa hO . ifr [sa inajainaja-nana maoM #aaojao Aba iksakao maorI AaSaa | kha Asaur ima~aoM nao APanaa mau#a gaMBaIr banaayao Ÿnako ilae ya& haogaa hma ]nako Baojao Aayao | 49 yajana kraogao @yaa %auma ? ifr yah iksakao #aaoja ja rho hao ? Aro Pauraoih%a kI AaSaa maoM ik%anao kYT saho hao | [sa jaga%aI ko Pa`i%ainaiQa Ÿnasao Pa`kT inaSaIqa sabaora "ima~ ima~-vaÉNa' AÐQaora | ima~ vaÉNa' ŸnakI Cayaa hO yah Aalaaok -AÐ vao hI Paqa-dSa Paqa dSadSa-k haoM saba ivaiQa PaUrI haogaI maorI . PaulakBarI sau#a donao vaalaI bana kr maadk smaRi%ayaaÐ | saaQaarNa sao kuC Ai%arMŸ%a gai%a maoM maQaur %vara-saI %vara saI ]%sava-laIlaa na%aa kI Ÿsasao kTo ]dasaI | ]%sava laIlaa. . jahaÐ saaoca%ao qao manau baOzo mana sao Qyaana Qyaana lagaayao | "kma kmakma--ya& sao jaIvana ko saPanaaoM ka svagasvaga. aÙ%aa PaSau kI ka%ar vaaNaI . iksa ivaQaana sao k$Ð ya& yah Paqa iksa Aaor gayaa hO ! Eawa ! PauPauNya-Pa` ya Pa`aPya hO maorI vah AnaM%a AiBalaaYaa . jvaalaa daÉNa-dR daÉNa dRSya ! ÉiQar ko CIMTo Aisqa-#aM Aisqa #aMD kI maalaa ! vaodI kI inamainama-ma-Pa` mama Pa`saÙ%aa. jaIvana-saaQana jaIvana saaQana kI ]laJaI hOM ŸsamaoM sau#a kI GaiDyaaÐ. ŸnamaoM hOM Pa`orNaamayaI-saI NaamayaI saI saMica%a ik%anaI Ìi%ayaaÐ . saaoma-Paa~ a Paa~ BaI Bara .imalaogaa. I yah saba @yaaoM ifr ! dRP%a vaasanaa lagaI garjanao eoMzI | 50 ŸsamaoM jaIvana ka saMica%a sau#a sauMdr maU%a-a.banaa hO. Eawa vahaÐ na qaI manau ko %aba sauP%a Baava saba jaagao | "Ÿsaka Ÿsaka qaa ]llaasa inar#anaa inar#anaa vahI Alaga jaa baOzI. laIlaa inajainaja-na%aa ek ivaSaoYa Pa`kar ku%aUhla haogaa Eawa kao BaI |" Pa`saÙ%aa sao naaca ]za mana naU%ana%aa ka laaoBaI | ya& samaaP%a hao cauka %aao BaI QaQak rhI qaI qaI jvaalaa. Qara qaa PauraoDaSa BaI Aagao.

lagao Pa`aNa ko ir> AMSa kao maadk%aa sao Barnao | saMQyaa kI QaUsar Cayaa maoM SaOla EaRgM a kI ro#aa . maora maanasa-ica~ maanasa ica~ #aIMcanaa sauMdr-saa r saa saPanaa hao | jaaga ]zI hO daÉNa-jvaalaa daÉNa jvaalaa [sa AnaM%a maQauvana maoM . ŸsakI Cayaa maoM sausau#a Paavao saRiYT vaodnaa vaalaI | ]cca SaOla-iSa#arao a iSa#araoM Par hÐsa%aI Pa`Ìi%a caMcalaa baalaa . vahI vaodnaa sajaga sajaga Palak maoM Bar kr Alasa sabaora | kaÐPa rho hOM carNa Pavana ko . Eama maanaao ivaEaama kr rha maRdu Aalasa kao Paa ko | QaIro-QaIro jaga%a cala rha APanao ]sa ?jauPaqa maoM. AMik%a qaI idgaM%a AMbar maoM ilayao mailana SaiSa-lao SaiSa lao#aa | Eawa APanaI Sayana-gau Sayana gauha maoM du#aI laÝT kr AayaI . kBaI ]saI sao jala ]z%aI %aba kÝna ]sao ifr raoko ? kamaayanaI PaDI qaI APanaa kaomala camacama. ]sa QauÐQalao gauh maoM AaBaa sao.ibaCa ko . ivas%aR%a naIrva%aa saIsaI QaulaI jaa rhI hO idiSa-idiSa idiSa idiSa kI naBa maoM mailana ]dasaI | . ek ivari> -baao baaoJa saI Zao%aI mana hI mana ibala#aayaI | saU#aI kaYz saMiQa maoM Pa%alaI Anala iSa#aa jala%aI qaI . a%aa iGar%aI )dya -gagana AM%adaada-h snaoh ka %aba BaI hao%aa qaa ]sa mana maoM | vao Asahaya nayana qao #aula%ao -maumauÐd%ao BaIYaNa%aa maoM . Qavala hÐsaI iba#ara%aI APanaa fOlaa maQaur ]jaalaa 51 jaIvana kI ]wama laalasaa ]laJaI ŸsamaoM va`IDa.)dya #aaola kr kOsao ]sakao khUÐ ik vah APanaa hO | vahI Pa`saÙ nahIM ! rhsya kuC [samaoM sauinaih%a haogaa . QaIro QaIro i#ala%ao %aaro maRga jau%a%ao ivaQaurqa maoM ! AMcala laTka%aI inaSaIiqanaI APanaa jyaao%snaa -SaalaI SaalaI . %aamasa kao Cla%aI qaI | iMk%au kBaI bauJa jaa%aI Paakr SaI%a Pavana ko JaaoMko . Aaja snaoh ka Paa~ #aDa qaa sPaYT kuiTla kTu%aa maoM | "ik%anaa ik%anaa du:#a Ÿsao maOM caahUÐ vah vah kuC AaOr banaa hao . kOsao bauJao kÝna kh dogaa [sa naIrva inajainaja-nana maoM ? yah AnaM%a AvakaSa naID-saa naID saa Ÿsaka vyaiqa%a basaora . gagana maoM. aI iksa Paqa jaanaa haogaa |" PauraoDaSa ko saaqa saaoma ka Paana lagao manau krnao . Da ek %aIva` ]nmaad AaOr mana maqanao vaalaI PaIDa | maQaur ivari> -BarI BarI Aakula%aa. yaa vah svayaM maana jaayaogaI. Aaja vahI PaSau mar kr BaI @yaa sau#a maoM baaQak haogaa | Eawa $z gayaI %aao ifra @yaa ]sao manaanaa haogaa .

a Jar%ao %ana sao EamakNa sao yao %aaro ! [na carNaaoM maoM kmakma--kusauma kI AMjaila vao do sak%ao . maadk%aa saMica%a %ama kI Cayaa | naIla-ga ` kPaala ilayao hao. lahiryaaÐ laaoT rhIM vyaakula saI caËvaala kI QauÐQalaI ro#aa maanaao jaa%aI JaulasaI | saGana GaUma kuMDla maoM kOsaI naaca rhI yah jvaalaa . . fOla rhI hO GanaI naIilamaa AM%adaada-h ParmaParma sao | ]Woila%a hO ]diQa . calao Aa rho CayaaPaqa maoM laaok-Paiqak Paiqak jaao qak%ao . xaNa-xaNa xaNa xaNa hao%aI Pa`kT navaInaa bana kr ]sakI kayaa | sada PaUNa-a-%aa %aa Paanao kao saba BaUla ikyaa kr%ao @yaa ? jaIvana maoM yaÝvana laanao kao jaI-j jaI jaI kr mar%ao @yaa ? yah vyaaPaar maha-gai%aSaalaI maha gai%aSaalaI khIM nahIM basa%aa @yaa ? xaiNak ivanaaSaaoM maoM isqarmaMgala cauPako sao hÐsa%aa @yaa ? yah ivaraga saMbaMQa )dya ka kOsaI yah maanava%aa ! Pa`aNaI kao Pa`aNaI ko Pa`i%a basa bacaI rhI inamama%aa ! inama-ma%aa jaIvana jaIvana ka saM%aaoYa Anya ka raodna bana hÐsa%aa @yaaoM ? ek -ek ek ivaEaama Pa`gai%a kao Pairkr saa ksa%aa @yaaoM ? duvya-yavahar -vahar ek ka kOsao Anya BaUla jaavaogaa . ek iMbadu . AParaQa jaga%a kI duba-a-la%aa QarNaI kI vaŸvaŸ-%a%a maadk%aa. yauga-yau a yauga kI Asafla%aa ka AvalaMbana lao caZ%aI caZ%aI hO | ivaSva ivaPaula-Aa%aM ~s%a hO APanao %aaPa ivaYama-sao a Aa%aMk-~s%a ivaYama sao . ŸsamaoM ivaYaad ko nad ]maDo rh%ao hO | Aah vahI AParaQa. khao Amar%aa SaI%ala%aa [%anaI Aa%aI %aumhoM ikQar sao ? Acala AnaM%a naIla lahraoM Par baOzo Aasana maaro . naIla garla garla sao Bara huAa yah caMd[nhIM inamaIila%a %aaraAaoM maoM ik%anaI SaaMi%a iPayao hao | Ai#ala ivaSva ka ivaYa PaI%ao hao saRiYT ŸyaogaI ifr sao.AM%ar%ama kI Pyaasa ivakla%aa sao ilaPaTI baZ%aI hO . klauYa-caË a caË saI saI naaca rhI hO bana AaÐ#aaoM kI ËIDa | s#alana cao%anaa ko kÝSala ka BaUla Ÿsao kh%ao hOM . dova! kÝna %auma. la%aa kI maayaa . i%aimar fNaI Pahnao hO maanaao APanao maiNa kI maalaa ! jaga%aI-%ala jaga%aI %ala ka saara ËMdna yah ivaYamayaI ivaYama%aa . cauBanao vaalaa AM%arga Cla Ai%a daÉNa inamama%aa | inama-ma%aa 52 jaIvana ko vao inaYzur dMSana ŸnakI Aa%aur PaIDa . iMk%au khaÐ vah dula-a-BaBa ]nakao svaIÌi%a imalaI %aumharI ! laÝTayao laÝTayao jaa%ao vao Asafla jaOsao ina%ya iBa#aarI | Pa`#ar ivanaaSaSaIla na<ana<a-nana maoM ivaPaula ivaSva kI maayaa .

Cayaa khnao lagao "Aro Aro yah kOsaI maanava%aI kI maayaa ! svagasvaga. AakYaNa jaIvana ko daonaaoM kUlaaoM maoM baho vaasanaa Qaara | Eama kI. qaa AMQakar-imaiSr \1a%a Pa`kaSa ka ek iva%aana %anaa qaa | akar imaiSr\ imaiSr1a%a kamaayanaI jagaI qaI kuC-ku kuC #aaokr saba cao%ana%aa. jaIvanaka jyaaoM jvaar ]z rha ihmakr ko hasaaoM maoM | jaagaR%a qaa saÝMdyyayya. maadk%aa manau kao kÝna vahaÐ Aanao sao Balaa raok Aba sak%aa ! #aulao masaRNa Bauja-maU a maUlaaoM sao vah AamaM~Na qaa imala%aa . ]Ù%a baxaaoM maoM AaiMlagana-sau agana sau#a lahraoM-saa i%ar%aa | naIcaa hao ]z%aa jaao QaImao-QaImao inasvaasaaoM maoM.kÝna ]Paaya ! garla kao kOsao AmaR%a banaa Paavaogaa !" ! 53 jaaga ]zI qaI %arla vaasanaa imalaI rhI maadk%aa. Pa`Naya-iSalaa aya iSalaa Pa`%yaava<ayaava<a-nana maoM ]sakao laÝTa do%aI | 54 jaladagama-maaÉ%a jaladagama maaÉ%a sao kMiPa%a Pallava sadRSa hqaolaI. AaÐ#aaoM maoM ]PaalaMBa kI Cayaa. aI mau#a maMDla Par kÉNa klPanaa ]nakao rhI iParao%aI | CU%ao qao manau AaOr kTMik%a hao%aI qaI vah baolaI. Ÿsa xaNa BaUla sakoM hma APanaI yah BaIYaNa cao%ana%aa | . ArI APsaro ! ]sa A%aI%a ko naU%ana gaana saunaaAao | [sa inajainaja-nana maoM jyaao%snaa-Pau snaa Paulaik%a ivaVu ivaVu%a naBa ko naIcao .yaViPa vah saao%aI qaI saukumaarI. ana%aa manaaoBaava Aakar svayaM hao rha ibagaD%aa bana%aa | Ÿsako )dya sada samaIPa hO vahI dUr jaa%aa hO. kI [sa ABaava kI jaga%aI ]sakI saba Aakula%aa . aI Eawa kI. aI svasqa-vyaqaa svasqa vyaqaa kI lahraoM-saI jaao AMga-la%aa a la%aa qaI fOlaI | vah Paagala sau#a [sa jaga%aI ka Aaja ivaraT banaa qaa.banaayaa hO jaao maOMnao ]sao na ivafla banaaAao. a AaOr kÝna hO ? rhao na AaÐ#aoM maIMcao | AakYa-Na sao Bara ivaSva yah kovala Baaogya hmaara . kI QaIro sao manau nao APanao kr maoM lao laI | Anau Anaunaya vaaNaI maoM. aarI $Pa-caM $Pa caMid`ka maoM ]jjvala qaI Aaja inaSaa-saI inaSaa saI naarI | vao maaMsala ParmaaNau ikrNa sao ivaVu%a qao iba#ara%ao. kovala hma %auma. AlakaoM kI DaorI maoM jaIvana kNa-kNa kNa kNa ]laJao jaa%ao jaa%ao | ivaga%a ivacaaraoM ko Eama-saIkr Eama saIkr banao hue qao maao%aI. AaOr ËaoQa hao%aa ]sa Par Par hI Ÿsasao kuC naa%aa hO | iPa`ya kao zukra kr BaI mana kI maayaa ]laJaa lao%aI .

vah APanaa sau#a-svaga a svagasvaga.bana hÐsa%aa [sa jaIvana caMcala maoM | va<amaana jaIvana ko sau#a sao yaaoga jahaÐ hao%aa hO .nahIM hO ! yah %auma @yaa kh%aI hao ? Ÿsao #aaoja%aa ifr%aa maOM [sa ihmaigair ko AMcala maoM .vahI svagasvaga. aa yah ekaM%a svaaqa svaaqa. jahaÐ )dya kI %aRiP%a-ivalaaisaina maQaur kuC gaavao | P%a ivalaaisaina maQaur-maQau raoma-hYa a hYahYa.hao ]sa jyaao%snaa maoM maRdu mausa@yaana i#alao %aao . ]nako kuC AiQakar nahIM @yaa vao saba hI hOM fIko ? 55 manau ! @yaa yahI %aumharI haogaI ]jjvala nava maanava%aa | ŸsamaoM saba kuC lao laonaa hao hM%a ! bacaI @yaa Sava%aa !" ! "%au%aucC nahIM hO APanaa sau#a BaI Eawo ! vah BaI kuC hO . ik%anaa Qaao#aa ! ]sasao %aao hma APanaa hI sau#a Paa%ao | yao Pa`aNaI jaao bacao hue hOM [sa Acalaa jaga%aI ko. vahI ABaava svagasvaga. AaSaaAaoM Par Svaasa inaCavar haokr galao imalao imalao %aao | ivaSva-maaQau ivaSva maaQaurI Ÿsako sammau#a maukru banaI rh%aI hao . va<a-maana maan ClaI-AdR ClaI AdRYT ABaava banaa @yaaoM vahIM Pa`kT hao%aa hO | iMk%au sakla Ìi%ayaaoM kI APanaI saImaa hO hma hI %aao . "bacaa bacaa jaana yah Baava saRiYT nao ifr sao AaÐ#aoM #aaolaI ! Baod-baubauiw inamainama-mama mama%aa kI samaJa. samaJa bacaI hI haogaI . AiPa-%a%a maQau-imaiSr\ imaiSr1a%a maadk%aa daolaa Par Pa`oyaisa ! AaAao imalakr imalakr JaUlaao |" Eawa jaaga rhI qaI %aba BaI Caš qaI maadk%aa. dao baUÐdaoM maoM jaIvana ka rsa laao barbasa bah%aa hO | dovaaoM kao AiPa\1a%a saaoma AQar sao CUlaao. Pa`laya-Payaao aya PayaaoinaiQa kI lahroM BaI laÝT gayaI hI haoMgaI | APanao maoM saba kuC Bar kOsao vyai> ivakasa krogaa.kI bana AnaM%a%aa mausa@yaa%aa rh%aa hO . Aaja ABaI %aao iksaI Baava kI Qaara maoM bah%ao hao | kla hI yaid Pairva<aPairva<a-nana hao haogaa %aao ifr kÝna bacaogaa | @yaa jaanao kaoš saaqaI bana naU%ana ya& rcaogaa | AaOr iksaI kI ifr baila haogaI iksaI dova ko naa%ao. PaUrI hao kamanaa hmaarI.BaIYaNa hO APanaa naaSa krogaa | . dao idna ko [sa jaIvana ka %aao %aao vahI carma saba kuC hO | [Mid`ya kI AiBalaaYaa Ÿ%anaI sa%a%a safla%aa Paavao . hmaarI ivafla Pa`yaasa nahIM %aao !" ! ek Acao%ana%aa laa%aI saI saivanaya Eawa baaolaI . maadk%aa maQaur-Baava Baava ]sako %ana-mana %ana mana maoM APanaa hao rsa Ck%aa | baaolaI ek sahja maud`a sao "yah yah %auma @yaa kh%ao hao .

sarsa na haoM makrMd iMbadu sao #aula kr. JaDoM AaOr %aba kucalao saÝrBa kao PaaAaogao . Eawa ko qao AQar saU#a%ao mana kI jvaalaa sah%ao | ]Qar saaoma ka Paa~ ilayao manau. [%ar Pa`aiNayaaoM kI PaIDa la#a APanaa mauÐh maaoDaogao. Paakr caaho hao vah ekaM%a %aumhara baZ%aI hO saImaa saMsaMsaRi%a kI bana maanava%aa-Qaara maanava%aa Qaara |" )dya hao rha qaa ]<aoŸ%a baa%aoM kh%ao-kh%ao . ]samaoM ek Pa`dSaSa-nana Ÿsakao do#aoM Anya. JaDoM AaOr %aba kucalao saÝrBa baMdI kr laoM. sarsa na haoM makrMd iMbadu sao #aula kr. ya laxya kI Pa`gai%a idSaa kao Pala maoM APanao ek maQaur [Miga%a sao badla sako jaao Cla maoM vahI Sai> AvalaMba manaaohr inaja manau kao qaI do%aI. 57 jaIvana ka ]_oSya. samaya do#akr baaolao"Eawo Eawo! PaI laao [sao bauiw ko baMQana kao jaao #aaolao | vahI k$Ðgaa gaa jaao kh%aI hao sa%ya. saU#aoM .AaOraoM kao hÐsa%aa do#aao manau-hÐsaao AaOr sau#a PaaAao . haogaI caMd`SaailanaI yah Bava-rjanaI Bava rjanaI BaImaa . saMsaRi%a-sao %a saovaa Baaga hmaara ]sao ivaksanao ivaksanao kao hO ! sau#a kao saIima%a kr APanao maoM kovala du#a CaoDaogao. yao mauid`%a kilayaaÐ dla maoM saba saÝrBa baMdI kr laoM . Anya vahI hO | inajainaja-nana maoM @yaa ek Akolao %aumhoM Pa`maaod imalaogaa ? nahIM [saI sao Anya )dya ka kaoš saumana i#alaogaa | sau#a-samaIr a samaIr Paakr. aI jaao APanao AiBanaya sao mana kao sau#a maoM ]laJaa lao%aI | "Eawo Eawo. sa%ya Akolaa sau#a @yaa ! yah manauhar ! Ékogaa Pyaalaa PaInao sao ifr mau#a @yaa ?" AaÐ#aoM iPa`ya AaÐ#aaoM maoM. kr %aao yao mar laoM. APanao sau#a kao ivas%aR%a kr laao saba kao sau#aI banaaAao ! 56 rcanaa-maU rcanaa maUlak saRiYT-ya& YT ya& yah ya& PauÉYa ka jaao hO . i#alaa%aI Baulavaa%aI jaao ]sa inamainama-lala ivaBau%aa kao. %auma bana jaaAao [sa jaIvana ko maoro sau#a kI saImaa | . #aola i#alaa%aI. DUbao AÉNa AQar qao rsa maoM )dya kalPainak-ivajaya kalPainak ivajaya maoM sau#aI cao%ana%aa nasa-nasa nasa nasa maoM | Cla-vaaNaI Cla vaaNaI kI vah Pa`vaMcanaa anaa )dyaaoM kI iSaSau%aa kao. ifr Aamaaod khaÐ sao maQaumaya vasauQaa Par laaAaogao ! sau#a APanao saM%aaoYa ko ilae saMsagM a`h-maUmaUla nahIM hO . kr %aao yao mar laoM saU#aoM.

APanao hI AnaukUla sau#aaoM kao imalanao dao imala jaaAao |" AaOr ek ifr vyaakula cauMbana r> #aÝla%aa Ÿsasao .. ]sao AiMkcana kr do%aa hO Alagaa%aa 'hma %auma' sao | kucala ]za AanaMd. Aigna-iSa#aa Aigna iSa#aa bauJa gaš.. Pala Bar kI ]sa caMcala%aa nao #aao idyaa )dya ka svaaiQakar . .. aI kr%ao ivacaar ! maRga Dala idyaa. Eawa kI Aba vah maQaur inaSaa inaSaa fOlaa%aI inaYfla AMQakar ! manau kao Aba maRgayaa CaoD nahIM rh gayaa AaOr qaa AiQak kama laga gayaa r> qaa ]sa mau#a maoM-iMhsaa -sausau#a laalaI sao lalaama| lalaama iMhsaa hI nahIM .. a yaa AÙ [kT\ [kT\zozo kr%aI hO hao%aI na %ainak saI kBaI @laaM%a ! 59 baIjaaoM ka saMga`h AaOr [Qar cala%aI hO %aklaI BarI gaI%a. baaQaa dUr hTaAao .lajjaa ka AavarNa Pa`aNa kao ZÐk lao%aa hO %ama sao. gaI%a saba kuC laokr baOzI hO vah. APanao Pa`Bau%va kI sau#a saImaa saImaa jaao baZ%aI hao Avasaad caIr | jaao kuC manau ko kr%alaga%a qaa ]samaoM na rha kuC BaI navaIna. nahIM kusaumaaod\gama-saa gama saa kuC BaI navaIna ! gama Aa%aI hO vaaNaI maoM na kBaI vah caava BarI laIlaa-ihlaao laIlaa ihlaaor. War Par AaOr na Aagao baZnao kI [cCa hao%aI.nahIM nava-nava nava nava isma%a ro#aa maoM ivalaIna. ]d\gama Na jaIvana kI icar caMcala Paukar raoyao kba %ak. vah maora Ais%a%va Ais%a%va huAa A%aI%a !" ! laÝTo qao maRgayaa sao qak kr id#alaaš PaD%aa gaufa-War a War. ŸsamaoM vyaakula AaiMlagana ka Ais%a%va na %aao hO kuSala saUi> ! BaavanaamayaI vah sfUi<aivalaIna <a.. navaIna Eawa ka sarla ivanaaod nahIM Éca%aa Aba qaa bana rha dIna | ]z%aI AM%as%ala sao sadOva dula-a-ila%a ila%a laalasaa jaao ik kaM%a. gaš jaaganao Par jaOsao sau#a saPanao | 58 šYyaašYyaa. SaI%ala Pa`aNa QaQak ]z%ao hOM %aRYaa-%aR aa %aRiP%a ko imasa sao dao kazao kazaoM kI saMiQa baIca ]sa inaBaU%a gaufa maoM APanao. %ak hO khaÐ ~aNa ! Eawa ka Pa`Naya AaOr ]sakI AarMiBak saIQaI AiBavyai> ..-yahI yahI hO baaQaa. AnauraoQa na %aao ]llaasa . a vah [Md`caaPa-saI aaPa saI iJalaimala hao dba dba jaa%aI APanao AaPa SaaM%a | "inaja inaja ]d\ gama ka mau#a baMd ikyao kba %ak saaoyaoMgao Alasa Pa`aNa.... idyaa ifr Qanau kao BaI. ŸsamaoM naU%ana%aa naR%yamayaI yamayaI [zlaa%aI hao caMcala maraor | jaba do#aao baOzI huš vahIM SaailayaaÐ baIna kr nahIM EaaM%a..AaOr BaI kuC vah #aaoja rha qaa mana AQaIr . BaI manau baOz gayao iSaiqaila%a SarIr .

Aaja kaomala kalao }naaoM kI navaPai+ka banaa%aI Éicar saaja saaja. a kanana maoM jaba %auma dÝD rho maRga ko PaICo bana kr ASaaM%a ! Zla gayaa idvasa PaIlaa PaIlaa %auma r>aÉNa vana rho GaUma. Eawa kuC-ku kuC AnamanaI calaI AlakoM lao%aI qaIM qaIM gaulf caUma | ko%akI-gaBa akI gaBagaBa--saa PaIlaa mauÐh AaÐ#aaoM maoM Aalasa Bara snaoh. PaiScama kI ragamayaI saMQyaa Aba kalaI hO hao calaI Aba %ak Aayao na AhorI vao @yaa dUr lao gayaa caPala jaM%au "yaaoM saaoca rhI mana maoM APanao haqaaoM maoM %aklaI rhI GaUma . baaola%ao hue inaklao maQau laila%a-gaana maQau-inaJainaJa-r-laila%a laila%a gaana. a do#aao naIDaoM maoM ivahga-yau ivahga yaugala APanao iSaSauAaoM kao rho caUma ! ]nako Gar maoM kaolaahla hO maora saUnaa hO gaufa-War a War ! %aumakao @yaa eosaI kmaI rhI Ÿsako ih%a jaa%ao Anya-War Anya War ?' "Eawo Eawo %aumakao kuC kmaI nahIM Par maOM %aao do#a rha ABaava . aja saaonao kI isak%aa maoM maanaaoM kaiMladI bah%aI Bar ]saaÐsa | svagaM-gaa gaa maoM [MdIvar kI yaa ek PaMi> kr rhI hasa ! kiT maoM ilaPaTa qaa navala-vasana navala vasana vaOsaa hI hlaka baunaa naIla | duBa-a-r qaI gaBagaBa--maQaur PaIDa Jaola%aI Ÿsao jananaI salaIla | Eama-iM Eama iMbadu banaa saa Jalak rha BaavaI jananaI ka sarsa gavagava. caa EaRMga. kuC ÌSa%aa naš lajaIlaI qaI kMiPa%a lai%aka-saI lai%aka saI ilayao doh ! maa%aR%va-baao va baaoJa sao Jauko hue baMQa rho PayaaoQar PaIna Aaja. caa a %aIr | "PaiScama calaI. mahaPava-. Paqa sauna%aI-saI a%aI saI Pad-Qvaina Pad Qvaina ina%aaM%a. SarIr Aakula%aa AaOr jakDnao kI %aba ga`iM qa %aaoD%aI hao AQaIr | hÐsa kr baaolao.. Eawa kuC kuC mauskra ]zI jyaaoM jaana gaš ]naka ivacaar | 'idna idna Bar qao khaÐ BaTk%ao %ama' baaolaI Eawa Bar maQaur snaoh " yah iMhsaa [%anaI hO PyaarI jaao Baulavaa%aI hO doh-dodoh ! 60 maOM yahaÐ AkolaI do#a rhI Paqa. a AaSaa ko kaomala %aM%au-sadRSa %auma %aklaI mao hao rhI JaUla | . rho cauPacaaPa do#a%ao saaiQakar . iMk%au. a Pa`%yaMcaa. BaUlaI-saI aI saI kaoš maQaur vas%au jaOsao kr do%aI ivakla Gaava | icar-mau icar mau>-PauPauÉYa vah kba [%anao [%anao AvaÉw Svaasa laogaa inarIh ! gai%ahIna PaMgau-saa PaDa-PaDa PaDa PaDa Zh kr jaOsao bana rha DIh | jaba jaD-baM jaD baMQana-saa ana saa ek maaoh ksa%aa Pa`aNaaoM ka maRdu SarIr. $Pa APanaI [cCa ka dRZ ivaraoQa -Ÿsamao ŸsamaoM vao Baava nahIM AnaUPa | vao kuC BaI BaI baaolao nahIM. gaana gaanaaoM maoM hao ]llaasa Bara JaUmaoM ŸsamaoM bana maQaur Pa`ana | vah Aakula%aa Aba khaÐ rhI ŸsamaoM saba kuC hI jaaya BaUla.| bana kusauma iba#ar%ao qao BaU Par Aayaa samaIPa qaa mahaPava manau nao do#aa jaba Eawa ka vah sahja-#ao sahja #aod sao Bara $Pa.iba#aro %ao saba ]PakrNa vahIM AayauQa.

yah @yaaoM, @yaa imala%ao nahIM %aumhoM Saavak ko sauMdr maRdula camacama- ?
%auma baIja baIna%aI @yaaoM ? maora maRgayaa ka iSaiqala huAa na kmakma- |
i%asa Par yah PaIlaaPana kOsaa - yah @yaaoM baunanao ka Eama sa#aod ?
yah iksako ilae,
ilae ba%aaAao %aao @yaa [samaoM hO iCPa rha Baod ?"
APanaI rxaa krnao maoM jaao cala jaaya %aumhara khIM As~
"APanaI
vah %aao kuC samaJa sakI hUÐ maOM - iMhsak sao rxaa kro Sas~ |
Par jaao inarIh jaIkr BaI kuC ]PakarI haonao maoM samaqasamaqa- ,
vao @yaaoM na ŸyaoM, ]PayaaogaI bana -[saka
[saka maOM samaJa sakI na AqaAqa- !
61
camaDo ]nako
]nako AavarNa rho }naaoM sao maora calao kama ,
vao jaIiva%a haoM maaMsala bana kr hma AmaR%a duhoM - vao dugQaQaama |
vao d`aoh na krnao ko sqala hOM jaao Paalao jaa sak%ao saho%au ,
PaSau sao yaid hma kuC }Ðcao hOM %aao Bava-jalainaiQa
Bava jalainaiQa maoM banaoM sao%au |"
"maOmaOM yah %aao maana nahIM sak%aa sau#a sahja-labQa
sahja labQa yaaoM CUT jaayaÐ,
jaIvana ka jaao saMGaYaaYa- calao vah ivafla rho hma Clao jaayaÐ |
kalaI AaÐ#aaoM kI %aara maoM- maOM do#aUÐ APanaa ica~ Qanya,
Qanya
Ananya
anya |
maora maanasa ka maukru rho Pa`i%aiMbaiba%a %aumasao hI An
Eawo ! yah nava saMklPa nahIM - calanao ka laGau jaIvana Amaaola,
a
maOM ]sakao inaScaya Baaoga calaUÐ jaao sau#a caladla saa rha Daola !
do#aa @yaa %aumanao kBaI nahIM svagaIsvagaI-yaya sau#aaoM Par Pa`laya-naR
aya naR%ya ?
ifr naaSa AaOr icar-inad`
icar inad`a hO %aba [%anaa @yaaoM ivaSvaasa sa%ya ?
yah icar-Pa`
icar Pa`SaaM%a-maM
a maMgala kI @yaaoM AiBalaaYaa [%anaI rhI jaaga ?
yah saMica%a @yaaoM hao rha snaoh iksa Par [%anaI hao saanauraga ?
yah jaIvana ka vardana-mau
vardana mauJao do dao ranaI-APanaa
ranaI APanaa dulaar ,
kovala maorI hI iMca%aa ka %ava-ica<a
%ava ica<a vahna kr rho Baar |
maora sauMdr ivaEaama banaa saRja%aa hao maQaumaya ivaSva ek ,
ŸsamaoM bah%aI hao maQau-Qaara lahroM ]z%aI haoM ek-ek
ek ek |"
"maOmaOnao %aao ek banaayaa hO cala kr do#aao maora kuTIr
Ir, "
yaaoM kh kr Eawa haqa PakD manau kao lao calaI vahaÐ AQaIr
AQaIr |
]sa gaufa samaIPa PauAalaaoM kI Cajana CaoTI saI SaaMi%a%a-PauPauMja ,
kaomala lai%akaAaoM kI DalaoM imala saGana banaa%aI jahaÐ kuMja |
qao vaa%aayana BaI kTo hue - Pa`acaIr PaNamaya rica%a SauBa` ,
PaNa-maya
AavaoM xaNa Bar %aao calao jaayaÐ - Ék jaayaÐ khIM na samaIr,
samaIr ABa` |
62
]samaoM qaa JaUlaa huAa vao%asaI-la%aa
asaI la%aa ka sauÉicaPaUNa-a- ,
ibaC rha Qara%ala Par icaknaa saumanaaoM ka kaomala sauriBa-caU
iBa caUNa-a- |

ik%anaI maIzI AiBalaaYaayaoM ]samaoM cauPako sao rhIM GaUma !
ik%anao maMgala ko maQaur gaana ]sako kaonaaoM kao rho caUma !
ivaQaana !
manau do#a rho qao caik%a nayaa yah gaRhlaxmaI ka gaRh-ivaQaana
Par kuC AcCa-saa
AcCa saa nahIM lagaa 'yah @yaaoM '?
' iksaka sau#a saaiBamaana ?'
cauPa qao Par Eawa hI baaolaI -"dodo#aao yah %aao bana gayaa naID ,
Par [samaoM klarva krnao kao Aakula na hao rhI ABaI BaID |
%auma dUr calao jaa%ao hao jaba-%aba
jaba %aba laokr %aklaI,
%aklaI yahaÐ baOz,
maOM ]sao ifra%aI rh%aI hUÐ APanaI inajana%aa baIca PaOz |
inaja-na%aa
maOM baOzI gaa%aI hUÐ %aklaI ko Pa`i%ava<a%ava<ana-na maoM svar ivaBaaor 'cala
cala rI %aklaI QaIro-QaIro iPa`ya gayao #ao
#aolanao kao Ahor'|
'
jaIvana ka kaomala %aM%au baZo %aorI hI maMjaula%aa samaana,
samaana
icar-nagna
icar nagna Pa`aNa ]namaoM ilaPaTo sauMdr%aa ka kuC baZo maana |
ikrnaaoM-saI %aU bauna do ]jjvala maoro maQau-jaIvana ka Pa`Baa%a ,
ŸsamaoM inavasanaa Pa`Ìi%a sarla ZÐk lao Pa`Pa`kaSa sao navala gaa%a |
inava-sanaa
vaasanaa BarI ]na AaÐ#aaoM Par AavarNa Dala do kaMi%amaana ,
ŸsamaoM saÝMdya-ya- ina#ar Aavao lai%aka maoM fulla-ku
la kusauma-samaana
a samaana |
Aba vah AagaM%auk gaufa baIca PaSau saa na rho inavainava-sana-nagna
sana nagna,
sana
nagna
APanao ABaava kI jaD%aa maoM vah rh na sakogaa kBaI magna |
saUnaa na rhogaa yah maora laGau-ivaSva kBaI jaba rhaogao na ,
maOM ]sako ilayao ibaCa}Ðgaa fUlaaoM ko rsa ka maRdula fona |
JaUlao Par ]sao Jaulaa}ÐgaI dulara kr laUÐgaI badna caUma,
a
maorI Ca%aI sao ilaPaTa [sa GaaTI maoM laogaa sahja
sahja GaUma|
a
vah Aavaogaa maRdu malayaja-saa
malayaja saa lahra%aa APanao masaRNa baala,
baala
]sako AQaraoM sao fOlaogaI navamaQaumaya ismai%a-lai%aka
ismai%a lai%aka-Pa`
lai%aka Pa`vaala |
63
APanaI maIzI rsanaa sao vah baaolaogaa eosao maQaur baaola,
a
maorI PaIDa Par iCDkogaI jaao kusauma-QaU
a QaUila makrMd Gaaola |
maorI AaÐ#aaoM ka saba PaanaI %aba bana jaayaogaa AmaR%a isnagQa
]na inaivakar nayanaaoM maoM jaba do#aUgÐ aI APanaa ica~ maugQa !
!"
inaiva-kar
"%au%auma fUla ]zaogaI lai%aka saI kMiPa%a kr sau#a saÝrBa %arMga,
a
maOM sauriBa #aaoja%aa BaTkUÐgaa vana-vana
vana vana bana ks%aU
ks%aUrI kurMga |
yah jalana nahIM sah sak%aa maOM caaihyao mauJao maora mama%va,
mama%va
[sa PaMcaBaU%a kI rcanaa maoM maOM rmaNa k$Ð bana ek %a<va |
yah WO%a,
a Aro yah iWQaa %aao hO Pa`oma baaÐTnao ka Pa`kar !
iBaxauk maOM ! naa,
naa yah kBaI nahIM - maOM laÝTa laUÐgaa inaja ivacaar |
%auma danaSaIla%aa sao APanaI bana sajala jalad iba%arao na iMvadu |
[sa sau#a-naBa
a naBa maoM maOM ivaca$Ðgaa bana sakla klaaQar Sard-[M
Sard [Mdu |
BaUlao sao kBaI inaharaogaI kr AakYaNamaya hasa ek ,
AakYa-Namaya

maayaaivaina ! maOM na ]sao laUÐgaa vardana samaJa kr -jaanau
jaanau Tok !
[sa dIna Anauga`h ka mauJa Par %auma baaoJa Dalanao maoM samaqasamaqa- APanao kao ma%a samaJaao Eawo ! haogaa Pa`yaasa yah sada vyaqavyaqa- |
%auma APanao sau#a sao sau#aI rhao mauJakao du#a Paanao dao sva%aM~ ,
' mana kI ParvaSa%aa maha-du
maha du#a' maOM yahI jaPaUÐgaa mahamaM~ !
laao calaa Aaja maOM CaoD yahIM saMica%a saMvaodna-Baar
na Baar-Pau
Baar PauMja ,
mauJakao kaÐTo hI imalaoM Qanya ! hao safla %aumhoM hI kusauma-ku
a kuMja |"
kh,
kh jvalanaSaIla AM%ar laokr manau calao gayao, qaa SaUnya Pa`aM%a ,
" Ék jaa,
jaa sauna lao Aao
Aao inamaainamaa-ho I !"
! vah kh%aI rhI AQaIr EaaM%a !
64
[Da
..........
"iksa
iksa gahna gauha sao Ai%a AQaIr
JaMJaaaa Pa`vaah-saa
aah saa inaklaa yah jaIvana ivaxaubQa mahasamaIr
lao saaqa ivakla ParmaaNau-PauMja naBa,
naBa Ainala,
Ainala Anala,
Anala ixai%a
ixai%a AaOr naIr
BayaBaI%a saBaI kao Baya do%aa Baya kI ]Paasanaa maoM ivalaIna
Pa`aNaI kTu%aa kao baaÐT rha jaga%aI kao kr%aa AiQak dIna
inamaainamaa-NaNa AaOr Pa`i%aPad-ivanaaSa
%aPad ivanaaSa maoM id#alaa%aa APanaI xama%aa
saa saba sao, saba sao ivaraga saba Par
saMGaYaPar mama%aa
aYa- kr rha -saa
Ais%a%va-icarM
Ais%a%va icarM%ana-Qanau
ana Qanau sao kba,
kba yah CUT PaDa hO ivaYama %aIr
iksa laxya Baod kao SaUnya caIr ?
do#ao maOMnao vao SaOla-EaR
a EaRMga
jaao Acala ihmaanaI sao rMŸ%a,
%a ]nmau>, ]Paoxaa Baro %augM a
APanao jaD-gaÝrva
jaD gaÝrva ko Pa`%aIk vasauQaa ka kr AiBamaana BaMga
APanaI samaaiQa maoM rho sau#aI,
aI bah jaa%aI hOM naidyaaÐ AbaaoQa
kuC svaod-iMiMbadu ]sako laokr , vah isma%a-nayana
ËaoQa
isma%a nayana ga%a Saaok-Ëao
isqar-mau
isqar maui>,
> Pa`i%aYza maOM vaOsaI caah%aa nahIM [sa jaIvana kI
maOM %aao AbaaQa gai%a maÉ%a\
maÉ%a\-sadR
sadRSa,
a hUÐ caah rha APanao mana kI
jaao caUma calaa jaa%aa Aga-jaga
Aga jaga Pa`i%a-Paga
%a Paga maoM kMPana kI %arMga
vah jvalanaSaIla gai%amaya Pa%aMga |
65
APanaI jvaalaa sao kr Pa`kaSa
jaba CaoD calaa Aayaa sauMdr Pa`arMiBak jaIvana ka inavaasa
vana,
vana gaugauha,
a kuMja,
a ma$-AM
ma$ AMcala maoM hUÐ #aaoja rha APanaa ivakasa
Paagala maOM, iksa Par sadya rha -@yaa
@yaa maOMnao mama%aa laI na %aaoD
iksa Par ]dar%aa sao rIJaa -iksasao
iksasao na lagaa dI kDI haoD ?
[sa ivajana Pa`aM%a maoM ibala#a rhI maorI Paukar ]<ar na imalaa

laU-saa Jaulasaa%aa dÝD rha -kba
kba mauJasao kaoš fUla i#alaa ?
maOM svaPna do#a%aa hUÐ ]jaDa -klPanaalaao
klPanaalaaok maoM kr inavaasa
do#aa kba maOMnao kusauma hasa !
[sa du#amaya jaIvana ka Pa`kaSa
naBa-naIla
naBa naIla la%aa kI DalaaoM maoM ]laJaa APanao sau#a sao h%aaSa !
Paasa
Aasa-Paasa
kilayaaÐ Ÿnakao maOM samaJa rha vao kaÐTo iba#aro Aasa
ik%anaa baIhD-Paqa
baIhD Paqa calaa AaOr PaD rha khIM qak kr ina%aaM%a
]nmau> iSa#ar hÐsa%ao mauJa Par -rao
rao%aa maOM inavaaisa%a ASaaM%a
inavaa-isa%a
naTI ko Ai%a BaIYaNa AiBanaya kI Cayaa naaÐca rhI
[sa inayai%a -naTI
#aao#alaI SaUnya%aa maoM Pa`i%aPad-Asafla%aa
%aPad Asafla%aa AiQak kulaaÐca rhI
rjanaI maoM jauganaU gaNa kao dÝD PakD%aa maOM inaraSa
Paavasa -rjanaI
]na jyaaoi%a kNaaoM ka kr ivanaaSa !
jaIvana-inaSaIqa
jaIvana inaSaIqa ko AMQakar !
%aU, naIla %auihna-jala
hna jala-inaiQa
jala inaiQa bana kr fOlaa hO ik%anaa vaar-Paar
vaar Paar
ik%anaI cao%ana%aa kI ikrNaoM hOM DUba rhIM yao inaivakar
inaiva-kar
ik%anaa maadk %ama,
%ama inai#ala Bauvana Bar rha BaUimaka maoM ABaMga !
%aU, maUi<amaana hao iCPa jaa%aa Pa`i%aPala ko Pairva<a<a-maana
Pairva<a-nana AnaMga
mama%aa kI xaINa AÉNa ro#aa i#ala%aI
i#ala%aI hO %auJamaoM jyaaoi%a-klaa
%a klaa
jaOsao sauhaiganaI kI }ima}ima-lala AlakaoM maoM kuMkumacaUNa-a- Balaa
jalad-Cayaa
ro icarinavaasa ivaEaama Pa`aNa ko maaoh-jalad
jalad Cayaa ]dar
maayaaranaI ko koSaBaar !
66
jaIvana-inaSaIqa
jaIvana inaSaIqa ko AMQakar !
%aU GaUma rha AiBalaaYaa
vaar
AiBalaaYaa ko nava jvalana-QaU
jvalana QaUma-saa
a saa duina-na-vaar
ŸsamaoM APaUNa-a--laalasaa,
laalasaa ksak,
ksak icanagaarI-saI
icanagaarI saI ]z%aI Paukar
yaÝvana maQauvana kI kaiMladI bah rhI caUma kr saba idgaM%a
mana-iSaSau
mana iSaSau kI ËIDa naÝkayaoM basa dÝD lagaa%aI hOM AnaM%a
kuhuikina APalak dRga ko AMjana ! hÐsa%aI
sa%aI %auJamaoM sauMdr Clanaa
QaUimala ro#aaAaoM sao sajaIva caMcala ica~aoM kI nava-klanaa
nava klanaa
[sa icar Pa`vaasa Syaamala Paqa maoM CayaI iPak Pa`aNaaoM kI Paukarar
bana naIla Pa`i%aQvaina naBa APaar !
yah ]jaDa saUnaa nagar-Pa`
nagar Pa`aM%a
ŸsamaoM sausau#a-du
a du#a kI PairBaaYaa ivaQvas%a iSalPa-saI
iSalPa saI hao ina%aaM%a
inaja ivaÌ%a vaË ro#aaAaoM sao, Pa`aNaI ka Baagya banaI ASaaM%a
ik%anaI sau#amaya smaRi%ayaaÐ, APaUNa-a- Éica bana kr maÐDra%aI ivakINaivakINa[na ZoraoM maoM du#aBarI kuÉica dba rhI ABaI bana Pa~ jaINajaINaAa%aI dulaar kao ihcakI-saI
ihcakI saI saUnao kaonaaoM maoM ksak BarI |
[sa saU#ao %aÉ Par manaaovaRi%a AakaSa-bao
AakaSa baoila saI rhI hrI
jaIvana-samaaiQa
jaIvana samaaiQa ko #aÐDhr Par jaao jala ]z%ao dIPak ASaaM%a

AhM%aa maoM APanao kao samaJa rha Pa`vaINa daonaaoM ka hz qaa duina-navaar. iksakI #aaojaUÐ ifr SarNa AaOr AanaMd-]cCila%a ]cCila%a-Sai> jaIvana ivakasa vaOica%a` 1ya Bara ]cCila%a Sai>-s~ao Sai> s~ao%a jaIvana-ivakasa APanaa nava-nava -Na ikyao r#a%aa yah ivaSva sadOva hra.@yaaoM hao na yauw ]naka saMGaYaaYa. nava nava inamaainamaaNa hra Pa`aNaaoM ko sau#a-saaQana a saaQana maoM hI.WMW Pairvai<aPairvai<a-%a%a hao mauJakao banaa rha AiQak dIna -sacamau sacamauca maOM hUÐ Eawa Eawa-ivahIna awa ivahIna |" manau %auma Eawa kao gayao BaUla ]sa PaUNa-a. -vaar daonaaoM hI qao ivaSvaasa-hIna vaar ivaSvaasa hInahIna ifr @yaaoM na %ak%ak.]PakUla Aaja ik%anaa saUnaa dovaoSa [Md` kI ivajaya-kqaa ivajaya kqaa kI smaRi%a do%aI qaI du#a dUnaa vah Paavana saarsva%a Pa`dSo a du:svaPna do#a%aa PaDa @laaM%a fOlaa qaa caaraoM Aaor Qa\ vaaM%a | Qa\vaaM 67 "jaIvana jaIvana ka lao laokr nava ivacaar jaba calaa WMW qaa AsauraoM maoM Pa`aNaaoM kI PaUjaa ka Pa`caar ]sa Aaor Aa%maivaSvaasa-inar%a vagaAa%maivaSvaasa inar%a saur-vaga vaga.calaa ASaaM%a vao Baava rho Aba %ak ivaÉw mauJamaoM mama%vamaya Aa%ma-maao Aa%ma maaoh svaa%aM%a` 1yamayaI ]cCRM#ala%aa hao Pa`laya-BaI%a aya BaI%a %ana rxaa maoM PaUjana krnao kI vyaakula%aa vah PaUva-a.banaI.kao Sas~aoM sao vao isaw kroM . hI saMlagna Asaur kr%ao sauQaar inayamaaoM maoM baÐQa%ao duinana-vaar vaar qaa ek PaUja%aa doh dIna dUsara APaUNa-a.kh rha qaa Paukar maOM svayaM sa%a%a AaraQya Aa%ma-maM Aa%ma maMgala ]Paasanaa maoM ivaBaaor ]llaasaSaIla maOM Sai>-ko Sai> kond`. banaI yah ]laTI mai%a ka vyaqavyaqa--&ana %auma BaUla gayao PauÉYa<va-maao Ya<va maaoh maoM kuC sa<aa hO naarI kI samarsa%aa hO saMbaMQa banaI AiQakar AaOr AiQakarI kI |" jaba gaUÐjaI yah vaaNaI %aI#aI kMiPa%a kr%aI AMbar AkUla manau kao jaOsao cauBa gayaa SaUla | .ifr bauJa jaa%ao vao svayaM SaaM%a | yaaoM saaoca rho manau manau PaDo EaaM%a Eawa ka sau#a saaQana inavaasa jaba CaoD calao Aayao Pa`SaaM%a Paqa-Paqa Paqa Paqa maoM BaTk ATk%ao vao Aayao [sa }jaD nagar-Pa` nagar Pa`aM%a bah%aI sarsva%aI vaoga BarI inas%abQa hao rhI inaSaa Syaama naxa~ inar#a%ao inainainaina-maomaoYa vasauQaa kao vah gai%a ivakla vaama vaR~GnaI ka vah janaakINajanaakINa.Aa%ma-ivaSvaasamayaI Aa%ma ivaSvaasamayaI kao ]Da idyaa qaa samaJa %aUla %aumanao %aao samaJaa Asa%a\ Asa%a\ ivaSva jaIvana Qaagao maoM rha JaUla jaao xaNa baI%aoM sau#a-saaQana a saaQana maoM ]nakao hI vaas%ava ilayaa maana vaasanaa-% vaasanaa %aRiP%a hI svagasvaga.

ek%aa naYT hao baZo Baod AiBalaiYa%a vas%au %aao dUr rho. jalana vaasanaa kao jaIvana Ba`ma %ama maoM Pahlaa sqaana idyaaidyaa Aba ivakla Pa`va<a a<a<a-nana hao eosaa jaao inayai%a-caË inayai%a caË ka banao yaM~ hao SaaPa Bara %ava Pa`jaa%aM~ | 69 yah AiBanava maanava Pa`jaa saRiYT Wya%aa maoM lagaI inarM%ar hI vaNaavaNaa-oM kI kr%aI rho vaRiYT ivanaiYT naiYT Anajaana samasyaayaoM gaZ%aI rca%aI hao APanaI hI iva kaolaahla klah AnaM%a calao. haÐ imalao AinaicC%a du#ad #aod )dyaaoM ka hao AavarNa sada APanao vaxasqala kI jaD%aa Pahcaana sakoMgao nahIM ParsPar calao ivaSva igar%aa PaD%aa saba kuC BaI BaI hao yaid Paasa Bara Par dUr rhogaI sada %auiYT du#a dogaI yah saMkuica%a dRiYT | .68 " yah kÝna ? Aro ifr vahI kama ! Ÿsanao [sa Ba`ma maoM hO Dalaa CInaa jaIvana ka sau#a-ivarama a ivarama ? Pa`%yaxa lagaa haonao A%aI%a Ÿna GaiDyaaoM ka Aba SaoYa naama vardana Aaja ]sa ga%ayauga ka kMiPa%a kr%aa hO AM%arMga AiBaSaaPa AiBaSaaPa %aaPa kI jvaalaa sao jala rha Aaja mana AaOr AMga -" baaolao manau . ]sanao BaI mauJakao do idyaa )dya inaja AmaR%a-Qaama a Qaama ifr @yaaoM na huAa maOM PaUNa-a--kama ?" manau ! ]sanao %aao kr idyaa dana "manau vah )dya Pa`Naya sao PaUNa-a.jalaiQa sao Bar laayao kovala %auma APanaa garla Paa~ %aa kao na svayaM %auma samaJa sako %auma Ai%a AbaaoQa. a APanaI APaUNa-a-%aa PairNaya Ÿsakao PaUra kr%aa ]sasao %auma APanao AaPa Éko `kuC maora hao' yah raga-Baava %aa hO Ajaana raga Baava saMkuica%a PaUNa-a-%aa maanasa-jalainaiQa maanasa jalainaiQa ka xaud`-yaana | haÐ Aba %auma bananao kao sva%aM~ saba klauYa Zala kr AaOraoM Par r#a%ao hao APanaa Alaga %aM~ WMWaoM ka ]d\ gama %aao sadOva SaaSva%a rh%aa vah ek maM~ ]d\gama DalaI maoM kMTk saMga kusauauma i#ala%ao imala%ao BaI hOM navaIna APanaI Éica sao %auma iMbaQao hue Ÿsakao caaho lao rho baIna %aumanao %aao Pa`aNamayaI jvaalaa ka Pa`Naya-Pa` aya Pa`kaSa na ga`hNa ikyaa haÐ." @yaa maOM Ba`aM%a saaQanaa maoM hI Aba%ak lagaa rha @yaa %aumanao Eawa kao Paanao ko ilae nahIM sasnaoh kha ? Paayaa %aao.sarla ŸsamaoM jaIvana ka Bara maana ŸsamaoM cao%ana%aa hI kovala inaja SaaM%a Pa`Baa sao jyaaoi%amaana Par %aumanao %aao Paayaa sadOva ]sakI ]sakI saudM r jaD doh maa~ saÝMdya-ya.

AhM%aa maoM hao ragamayaI -saI vyaaPak%aa inayai%a-Pa` inayai%a Pa`orNaa bana APanaI saImaa maoM rho baMd sava&ana ka xaud`-AMSa ivaVa banakr kuC rcao CMd sava-&-&ana kr\ saI laila%a-klaa kr\<aR<aR%va-sakla va sakla banakr Aavao naSvar-Cayaa naSvar Cayaa -saI laila%a klaa ina%ya%aa ivaBaaŸ%a hao Pala-Pala Pala Pala maoM kala kala inarM%ar calao Zlaa %auma samaJa na sakao.sao BarI yaui> | jaIvana saara bana jaaya yauw ]sa r>. r> Aigna kI vaYaavaYaa. BarI gaa%ao hI baI%aoM kÉNa gaI%a gaI%a AakaMxaa-jalainaiQa aa jalainaiQa kI saImaa hao ixai%aja inaraSaa sada r> %auma raga-ivaraga raga ivaraga krao sabasao APanao kao kr Sa%aSa: ivaBa> Baava nahIM mais%aYk )dya ko hao ivaÉw. bauraš sao SauBa-[cCa a [cCa kI hO baDI Sai> hao ivafla %ak%ak. sad\Baava ivaÉw daonaaoM maoM hao sad\ vah calanao kao jaba kho khIM %aba )dya ivakla cala jaaya khIM raokr baI%aoM saba va<amaana xaNa sauMdr APanaa hao A%aI%a va<a-maana PaoMgaaoM maoM JaUlao har-jaI%a har jaI%a | 70 saMkuica%a AsaIma AmaaoGa Sai> jaIvana kao baaQaa-maya baaQaa maya Paqa Par lao calao maod sao BarI Bai> saI mahasai> yaa kBaI APaUNa-a. ivaSvaasamayaI saba kuC dokr nava-inaiQa nava inaiQa APanaI %aumasao asao hI %aao vah ClaI gayaI hao va<ava<a-maana maana sao vaMica%a %auma APanao BaivaYya maoM rhao Éw saara Pa`PaMca hI hao ASauw | %auma jara marNa maoM icar ASaaM%a .Anavar%a ]zo ik%anaI ]maMga EaRMga cauMiba%a haoM AaÐsaUÐ jalaQar sao AiBalaaYaaAaoM ko SaOlaa-EaR jaIvana-nad hao ]z%aI PaIDa kI %arMga jaIvana nad hahakar Bara -hao laalasaa laalasaa Baro yaÝvana ko idna Pa%aJaD sao saU#ao jaayaÐ baI%a saMdoh nayao ]%PaÙ rhoM ]nasao saM%aP%a sada saBaI%a Syaama-Amaa Amaa fOlaogaa svajanaaoM ka ivaraoQa bana kr %ama vaalaI Syaama daird`ya dila%a ibala#aa%aI hao yah SasyaSyaamalaa Pa`Ìi%a-rmaa i%a rmaa du#a-naIrd a naIrd maoM bana bana [Md`QanauYa badlao nar ik%anao nayao rMgaa bana %aRYNaa-jvaalaa Naa jvaalaa ka Pa%aMga | vah Pa`oma na rh jaayao PaunaI%a APanao svaaqaasvaaqaa-oM sao AavaR%a hao maMgala-rhsya ala rhsya sakucao saBaI%a saarI saMsaRi%a hao ivarh BarI.maoM bah jaayaÐ saBaI jaao Baava Sauw APanaI SaMkaAaoM sao vyaaku vyaakula %auma APanao hI haokr ivaÉw APanao kao AavaR%a ikyao rhao id#alaaAao inaja Ìi~ma sva$Pa vasauQaa ko sama%ala Par ]Ù%a cala%aa ifr%aa hao dMBa-s%aU a s%aUPa Eawa [sa saMsaRi%a kI rhsya-vyaaPak rhsya vyaaPak. vyaaPak ivaSauw.

Pairva<a--nana AnaM%a Ÿsakao Aba %ak samaJao qao saba jaIvana maoM Pairva<a Amar%va. vahI BaU Amar%va BaUlaogaa %auma vyaakula ]sakao khao AM%a du#amaya icar iMca%ana ko Pa`%aIk ! Eawa-vaM Eawa vaMcak banakr AQaIr riSma-rjjau maanava-saM maanava saM%ai%a ga`h-riSma riSma rjjau sao Baagya baaÐQa PaITo lakIr 'klyaaNa BaUima yah laaok' yahI Eawa-rhsya Eawa rhsya jaanao na Pa`jaa | Ai%acaarI imaqyaa maana [sao Parlaaok-vaMvaMcanaa sao Bar jaa AaSaaAaoM maoM APanao inaraSa inaja bauiw ivaBava sao rho Ba`aM%a vah cala%aa rho sadOva EaaM%a |" 71 AiBaSaaPa-Pa` AiBaSaaPa Pa`i%aQvaina huš laIna naBa-saagar naBa saagar ko AM%as%ala maoM jaOsao iCPa jaa%aa maha maha maIna maRdu maÉ%a\ maÉ%a\-lahr maoM fonaaoPama %aaragaNa iJalaimala hue dIna inas%abQa maÝna qaa Ai#ala laaok %aMd`alasa qaa vah ivajana Pa`aM%a rjanaI-%ama %ama PaUMjaIBaU%a-sadR a sadRSa manau Svaasa lao rho qao ASaaM%a rjanaI %ama-PaU vao saaoca rho qao "Aaja Aaja vahI maora AdRYT bana ifr Aayaa Ÿsanao DalaI qaI jaIvana Par Pahlao APanaI kalaI Cayaa ila#a idyaa Aaja ]sanao BaivaYya ! yaa%anaa calaogaI AM%ahIna Aba %aao AvaiSaYT ]Paaya BaI na |" kr%aI sarsva%aI maQaur naad bah%aI qaI Syaamala GaaTI maoM inailaP%a Baava inaila-P%a Baava saI APa`maad saba ]Pala ]Paoixa%a PaDo rho jaOsao vao inaYzur jaD ivaYaad vah qaI Pa`saÙ%aa kI Qaara ŸsamaoM qaa kovala maQaur gaana qaI kmakma--inarM%ar%aa-Pa` ar%aa Pa`%aIk cala%aa qaa svavaSa AnaM%a-&ana a &ana ihma -SaI%ala SaI%ala lahraoM ka rh-rh rh rh kUlaaoM sao Tkra%ao jaanaa Aalaaok AÉNa ikrNaaoM ka ]na Par APanaI Cayaa iba#aranaa Ad\ vaad Ad\BauBau%a qaa ! inaja-inaima inaja inaimainaima-%a-Paqa %a%a Paqa ka vah Paiqak cala rha inaivainaiva-vaad kh%aa jaa%aa kuC sausaMvaad | Pa`acaI maoM fOlaa maQaur raga Ÿsako maMDla maoM ek kmala i#ala ]za saunahlaa Bar Paraga Ÿsako Pairmala sao vyaakula hao Syaamala klarva saba ]zo jaaga Aalaaok-riSma riSma sao baunao ]Yaa-AM ]Yaa AMcala maoM AaMdaolana AmaMd kr%aa Pa`Baa%a ka maQaur Pavana saba Aaor iva%arnao kao marMd alaa ]sa rmya flak Par navala ica~ saI Pa`kT huš saudM r babaalaa vah nayana-mahao nayana mahao%sava kI Pa`%aIk Amlaana-nailana Amlaana nailana kI nava-maalaa nava maalaa sauYamaa ka maMDla sauisma%a -saa saa iba#ar%aa saMsaRi%a Par sauraga saaoyaa jaIvana ka %ama ivaraga | 72 .

doiva ba%aa dao jaIvana ka @yaa sahja maaola Bava ko BaivaYya ka War #aaola ! 73 [sa ivaSvakuhr maoM [Md`jaala Ÿsanao rca kr fOlaayaa hO ga`h. khao %auma kÝna yahaÐ Par rho Daola !" ! naaisaka naukIlaI ko Pa%alao PauT frk rho kr isma%a Amaaola "manau manau maora naama saunaao baalao ! maOM ivaSva Paiqak sah rha @laoSa |" "svaaga%a svaaga%a ! Par do#a rho hao %auma yah ]jaDa saarsva%a Pa`dSo a BaÝi%ak hlacala sao yah yah caMcala hao ]za doSa hI qaa maora [samaoM Aba %ak hUÐ PaDI [sa AaSaa sao Aayao idna maora |" " maOM %aao Aayaa hUÐ . a na#a%a-maala na#a%a maala saagar kI BaIYaNa%ama %arMga-saa a saa #aola rha vah mahakala %aba @yaa [sa vasauQaa ko laGau-laGau Pa`aNaI kao krnao kao saBaI%a ]sa inaYzur kI rcanaa kzaor kovala ivanaaSa kI rhI jaI%a %aba %aba maU#a-a. %aara ivaVu%a."maOmaOM hUÐ [Da .vah ivaSva maukTu saa ]jjvala%ama SaiSa#aMD sadRSa qaa sPaYT sPaYT Baala dao Pad\ Pad\ma-PalaaSa mama PalaaSa caYak-sao caYak sao dRga do%ao Anauraga ivaraga Zala gauMjair%a maQauPa sao maukula sadRSa vah Aanana ŸsamaoM Bara gaana vaxasqala Par ek~ Qaro saMsaRi%a ko saba iva&ana &ana qaa ek haqa maoM kmaklaSa vasauQaa-jaIvana rsa-saar kma.-klaSa aa jaIvana -rsa rsa saar ilayao dUsara ivacaaraoM ko naBa kao qaa maQaur ABaya AvalaMba idyao i~valaI qaI i~gauNa-%arM vasana ilaPaTa Arala a %arMgamayaI. %aara. amayaI Aalaaok-vasana carNaaoM mao qaI gai%a BarI %aala | naIrva qaI Pa`aNaaoM kI Paukar maUiCC-%a%a jaIvana-sar jaIvana sar inas%arMga naIhar iGar iGar rha qaa APaar inas%abQa Alasa bana kr saaoyaI cala%aI na rhI caMcala bayaar PaI%aa mana maukuila%a kMja AaPa APanaI maQau baUÐdoM maQaur maÝna inasvana idgaM%a maoM rho Éw sahsaa baaolao manau " Aro kÝnakÝna AalaaokmayaI ismai%a-cao ismai%a cao%anaa AayaI yah homava%aI ava%aI Cayaa ' %aMd`a ko svaPna i%araoih%a qao iba#arI kovala ]jalaI maayaa vah sPaSasPaSa--dulaar-Pau aar Paulak sao Bar baI%ao yauga kao ]z%aa Paukar vaIicayaaÐ naaca%aIM baar-baar baar baar | Pa`i%aBaa Pa`saÙ -maumau#a sahja #aaola vah baaolaI .Aaja %ak @yaaoM samaJao hOM saRiYT ]sao jaao naaSamayaI ]saka AiQaPai%a !haogaa kaoš. Ÿsa %ak du#a kI na Paukar gayaI sau#a naIDaoM kao Gaoro rh%aa Aivar%a ivaYaad ka caËvaala iksanao yah PaT hO idyaa Dala ! Saina ka saudrU vah naIla laaok ŸsakI Cayaa-saa Cayaa saa fOlaa hO }Par naIcao yah gagana-Saao gagana Saaok .

.. sahja %aao svayaM bauiw kao maanaao Aaja yahaÐ Paayaa maoro ivaklPa saMklPa banaoM. hao khIM ivaYama%aa yaa sama%aa inaNaa-yak %auma jaD%aa kao caO%anya krao iva&ana sahja saaQana ]Paaya yaSa Ai#ala laaok maoM rho Caya |" 74 hÐsa PaDa gagana gagana vah SaUnya laaok Ÿsako BaI%ar basa kr ]jaDo ik%anao hI jaIvana marNa Saaok ivarh-kao kaok ik%anao )dyaaoM ko maQaur imalana ËMdna kr%ao bana ivarh lao ilayaa Baar APanao isar Par manau nao yah APanaa ivaYama Aaja hÐsa PaDI ]Yaa Pa`acaI-naBa raja-kaja aja kaja caI naBa maoM do#ao nar APanaa raja cala PaDI do#anao vah kÝ%auk caMcala malayaacala kI baalaa la#a laalaI Pa`Ìi%a kPaaolaaoM maoM igar%aa %aara dla ma%avaalaa ]iÙd` kmala-kanana JaaoMk kmala kanana maoM hao%aI qaI maQauPaaoM kI naaok-Jaao vasauQaa ivasmaR%a qaI sakla-Saao sakla Saaok | "jaIvana jaIvana inaSaIqa ka AMQakar Baga rha ixai%aja ko AMcala maoM mau#a AavaR%a kr %aumakao inahar %auma [Do ]Yaa-saI ]Yaa saI Aaja yahaÐ AayaI hao bana ik%anaI ]dar klarva kr jaaga PaDo maoro yao manaaoBaava saaoyao ivahMga hÐsa%aI Pa`saÙ%aa caava BarI bana kr ikrnaao ikrnaaoM kI saI %arMga AvalaMba CaoD kr AaOraoM ka jaba bauiwvaad kao APanaayaa maOM baZa sahja......]sako BaI Paro saunaa jaa%aa kaoš Pa`kaSa ka maha Aaok vah ek ikrna APanaI dokr maorI sva%aM~%aa maoM sahaya jaala sao maui> -dana dana ka kr ]Paaya |" @yaa bana sak%aa hO ? inayai%a -jaala kaoš BaI hao hao vah @yaa baaolao. M cala calanao kI Ÿsakao rho Jaaok ]sakao kba kaoš sako raok ? haÐ %auma hI hao APanao sahaya ? jaao bauiw kho ]nakao na maana kr ifr iksakI nar SarNa jaaya Ÿ%anao ivacaar saMskar rho ]naka na dUsara hO ]Paaya yah Pa`Ìi%a ... Paagala bana nar inaBainaBa-r na kro APanaI duba-a-la%aa la%aa bala samhala gaM%avya maagamaaga. jaIvana hao kmaakmaa-oM kI Paukar sau#a saaQana ka hao #aulaa War |" 75 svaPna . Parma rmaNaIya Ai#ala-eo Ai#ala eoSvayavaya--BarI SaaoQak ivahIna %auma ]saka PaTla #aaolanao maoM Pairkr ksa kr bana kmalaIna kma-laIna sabaka sabaka inayamana Saasana kr%ao basa baZa calaao APanaI xama%aa %auma hI [sako inaNaayak hao.Par PaOr Qaro ma%a kr Pasaar -inaja inaja PaOraoM cala.

SaOla-GaaiTyaao a GaaiTyaaoM ko AMcala kao vao QaIro sao Bar%ao qao :: %aRNa-gau a gaulmaaoM sao raomaaMica%a naga sauna%ao ]sa du#a kI gaaqaa . kI SalaBa samaIPa nahIM %aao AcCa . iSaiSar-klaa iSaiSar klaa kI xaINa-sa` xaINa sa`ao%a vah jaao ihma%ala maoM jama jaayao jaayao | ek maÝna vaodnaa ivajana kI . aa ek ksak saakar rhI | hir%a-ku hir%a kuMja kI Cayaa Bar-qaI Bar qaI vasauQaa-AaiM aa AaiMlagana kr%aI . jaga%aI kI AsPaYT-]Pao AsPaYT ]Paoxaa. a maMdaikina aikina kuC baaolaaogaI ? naBa maoM na#a%a AiQak . ivarihNaI ko jaIvana maoM ek GaDI ivaEaama nahIM ibajalaI-saI ibajalaI saI smaRi%a camak ]zI %aba. yaa daonaaoM Pa`i%aiMbaba ek ko [sa rhsya kao #aaolaaogaI ! [sa AvakaSa-PaTI AvakaSa PaTI Par Ÿ%anao ica~ ibagaD%ao ibagaD%ao bana%ao hOM. .ikrna khaÐ caaÐdnaI rhI. ka Aba ]samaoM hO rMga khaÐ ! vah Pa`Baa%a ka hInaklaa SaiSa . %aamarsa ]sakao #aaoja khaÐ Paa%aI ! ixai%aja Baala ka kuMkuma imaT%aa mailana kailamaa ko kr sao . ]namaoM ik%anao rMga Baro jaao saurQanau PaT sao Cna%ao hOM. iMsaQau imalana kao jaa%aI hao. sau#aI Akolao jalao yahaÐ ! Aaja saunaUÐ kovala cauPa haokr.saMQyaa AÉNa jalaja kosar lao Aba %ak mana qaI bahlaa%aI. vah jalaQar ŸsamaoM caPalaa yaa Syaamala%aa ka naama nahIM. iMk%au sakla ANau Pala maoM Gaula kr vyaaPak naIla-SaU naIla SaUnya%aa-saa ya%aa saa . rhI vah saMQyaa qaIqaI riva. SaiSa %aara yao saba kaoš nahIM jahaÐ | jahaÐ %aamarsa [MdIvar yaa isa%a Sa%adla hOM maurJaayao APanao naalaaoM Par. iJallaI kI Janakar nahIM. kaoikla kI kaklaI vaRqaa hI Aba kilayaaoM Par maÐDra%aI | kamaayanaI-ku kamaayanaI kusauma vasauQaa Par PaDI. r kaoikla jaao caaho kh lao . ek ica~ basa ro#aaAaoM ka. Par vah sarsaI Eawa qaI. saagar maoM yaa baudbaud hOM igana daogaI ? Pa`i%aiMbaiba%a hOM %aara %auma maoM. %aba lagao jaBaI %ama-Gana %ama Gana iGarnao | 76 saMQyaa naIla saraoÉh sao jaao Syaama Paraga iba#ar%ao qao. vah CaoTI saI ivarh-nadI ivarh nadI qaI Ÿsaka hO Aba Paar nahIM | naIla gagana maoM ]D%aI-]D%aI ]D%aI ]D%aI ivahga-baailaka ivahga baailaka saI ikrnaoM. PaDI na vah makrMd rha . qaI na maQauPa Aayao . svaPna-laao svaPna laaok kao calaIM qakI saI naIMd-saosaoja Par jaa igarnao | iMk%au. Eawa kI saUnaI saaÐsaaoM sao imala kr jaao svar Bar%ao qao :: "jaIvana jaIvana maoM sau#a AiQak yaa ik du#a. riva SaiSa. jaga%aI ka AavarNa vaodnaa ka QaUimala-PaT mala PaT bauna%ao hOM | dgQa-Svaasa dgQa Svaasa sao Aah na inaklao sajala kuhU maoM Aaja yahaÐ ! ik%anaa snaoh jalaa kr jala%aa eosaa hO laGau-dIPa khaÐ ? bauJa na jaaya vah saaÐJa-ikrna a ikrna saI dIPa-iSa#aa dIPa iSa#aa [sa kuiTyaa kI. bahlaa%aI maurJaa kr kba igara %aamarsa.

AaSaa. maayaa ikrna-klaI ikrna klaI kI kI ËIDa sao. rjanaI kI BaIMgaI PalakaoM sao %auihna iMbadu kNa-kNa kNa kNa barsao ! . Par yah %aao maorI har nahIM ! vao AaiMlagana ek PaaSa qao. vao jaga%ao-saPanao APanao %aba %aara bana kr mausa@yaa%ao |" vana baalaaAaoM ko inakuMja saba Baro vaoNau ko maQau svar sao. eosaa Aba Anaumaana rha | ivainamaya Pa`aNaaoM ka yah ik%anaa BayasaMkula vyaaPaar Aro ! donaa hao Ÿ%anaa do do %aU. iPa`ya kI inaYzur ivajaya huš. laonaa ! kaoš yah na kro ! Pairva<aPairva<a-nana kI %aucC Pa`%aIxaa PaUrI kBaI na hao sak%aI .Par na ParagaaoM kI vaOsaI hO cahla-Pahla cahla Pahla jaao qaI Pahlao | [sa Pa%aJaD kI saUnaI DalaI AaOr Pa`%aIxaa kI saMQyaa . ikna carNaaoM kao QaaoyaoMgao jaao AEau Palak ko Paar baho ! Aro maQaur hO kYT PaUNa-a. laÝT cauko qao Aanao vaalao sauna Paukar APanao Gar sao. idvasa maQaur AalaaPa kqaa-saa kqaa saa kh%aa Ca jaa%aa naBa maoM. ]sa smaRi%a ka samaIr samaIr cala%aa hO imalana kqaa ifr kÝna kho ? Aaja ivaSva AiBamaanaI jaOsao $z rha AParaQa ibanaa . a na sah jaagarNa kI Gaa%aoM. APanaI iCPaa khIM.BaI jaIvana kI vaI%aI GaiDyaaÐ jaba inassaMbala haokr kaoš jaaoD rha iba#arI iba#arI kiDyaaÐ | vahI ek jaao sa%ya banaa qaa icar -sausauMdr%aa maoM APanaI. ka kBaI do idyaa qaa kuC maOMnao. fUlaaoM kI Barmaar svaraoM ka kUjana ilayao kuhk bala sao | fOla gayaI jaba ismai%a kI maayaa. ismai%a caPalaa qaI. AaSaa maQau-AiBalaaYaayaoM. kamaayaina ! %aU )dya kDa kr QaIro-QaIro saba sah lao ! 77 ibarla DailayaaoM ko inakuMja saba lao du#a ko inaSvaasa rho. icar-Pa` icar Pa`vaasa maoM calao gayao vao Aanao kao kh kr Cla sao ! 78 jaba iSarIYa kI maQaur gaMQa sao maana-BarI maana BarI maQau?%au ra%aoM. vah jala%aI Ca%aI na rhI Aba vaOsaa SaI%ala Pyaar nahIM nahIM ! saba A%aI%a maoM laIna hao calaIM. qaI Aaja khaÐ ? AaOr maQaur ivaSvaasa ! Aro vah Paagala mana ka maaoh rha . %aba kOsao saulaJaoM ]laJaI sau#a-du a du#a kI laiDyaaÐ ! ivasmaR%a haoM vao baI%aI baa%aoM. $z calaI jaa%aIM ri>ma-mau ri>ma mau#a. vaMvaMica%a jaIvana banaa samaPasamaPa-NaNa yah AiBamaana AiMkcana ka. ikn%au na Aayaa vah PardosaI-yau aI yauga iCPa gayaa Pa`%aIxaa maoM . Aba ŸnamaoM kuC saar nahIM . saMQyaa riva dokr Paa%aI hO [Qar-]Qar [Qar ]Qar ]Dugana iba#aro ! vao kuC idna jaao hÐsa%ao Aayao AM%airxa AÉNaacala sao.

kNa nayanaalaaok ivarh %ama maoM. jaakr baaolaUÐgaa maOM Aaja nahIM .bana rho . qaa . AakaMxaa lahrI du#a-%aiTnaI a %aiTnaI Pauilana AMk maoM qaI Zla%aI | jalao dIPa naBa ko. Pa`aNa Paiqak yah jaga rcanao | yah saMbala laokr lagaa klPanaa -jaga AÉNa jalaja ko SaaoNa kaoNa qao nava %auYaar ko iMbadu Baro. rhI yauga-yau a yauga kI vah ivakla Pa`%aair%a imaTI huš bana lao#a rhIrhI jaao kusaumaaoM ko kaomala dla sao kBaI Pavana Par AMik%a qaa.maanasa ka smaRi%a-Sa%adla %a Sa%adla i#ala%aa. maukur caUNa-a. Alak rja-QaU rja QaUsar baaÐho Aakr ilaPaT gayaIM . maao%aI kizna PaardSaIPaardSaI.-ivarh ivarh kuhU maomaoM jala%ao smaRi%a ko jauganaU Dro-Dro | saUnao igair-Paqa igair Paqa maoM gauMjaair%a EaRgM anaad kI Qvaina cala%aI . Pako flaaoM sao PaoT Bara hO naIMd nahIM #aulanao vaalaI |" Eawa caubM ana lao Pa`saÙ kuC-ku kuC ivaYaad sao BarI rhI | jala ]z%ao hOM laGau jaIvana maQaur vao Pala hlako . maaÐ ]z dÝDI Baro )dya maoM laokr ]%kMza dUnaI | lauTrI #aulaI Alak.yao.gaUgaUÐja ]zI kuiTyaa saUnaI . ik%anaI AcCI baa%a khI ! lao maOM saao%aa hUÐ Aba jaakr. i#ala%aa Jar%ao iMbadu marMd Ganao . Par %aba AiBaÙ Pa`omaasPad ]samaoM APanaa ica~ banaa jaa%aa | 80 kamaayanaI sakla APanaa sau#a svaPna banaa-saa banaa saa do#a rhI. AiBalaaYaa-SalaBa AiBalaaYaa SalaBa ]Do. la bauJaI na vah jvaalaa jala%aI | 79 "maaÐ maaÐ"-ifr ifr ek iklak dUraga%a . kÉNa vahI svar ifr ]sa saMsaRi%a maoM bah jaa%aa hO gala ko | Pa`Naya ikrNa ka kaomala baMQana maui> banaa baZ%aa jaa%aa . [namaoM ik%anao ica~ banao ! AaÐsaU sarla %arla ivaVu%kNa. vaYaaivarh-ku vaYaa. Bara rh gayaa AaÐ#aaoM maoM jala jala. jaIvana ko maQaur-maQau mau> ]dasa gagana ko ]r maoM Calao bana kr jaa Jalako | idvaa-EaaM riSmayaaÐ naIla-inalaya idvaa EaaM%a-Aalaao a Aalaaok-riSmayaaÐ naIla inalaya maoM iCPaI khIM . inaSaa -%aaPasaI %aaPasaI kI jalanao kao QaQak ]zao bauJa%aI a%aI QaUnaI ! khaÐ rha naT#aT %aU ifr%aa Aba %ak maora Baagya banaa ! Aro iPa%aa ko Pa`i%ainaiQa ! %aUnao BaI sau#a-du Ganaa a du#a %aao idyaa Ganaa. banacar-maR banacar maRga bana kr Bar%aa hO caÝkDI khIM . ]sa Aaor calao . iMk%au ik%anaa Pa`i%aPala vah )dya samaIPa huAa jaa%aa ! maQaur caaÐdnaI-saI naI saI %aMd`a jaba fOlaI maUiCC-%a%a maanasa Par. caMcala %aU. dUr. maOM Dr%aI %aU $z na jaayao kr%aI kOsao %auJao manaa !" ! "maOmaOM $zUÐ maaÐ AaOr manaa %aU. Pa`i%acCiva ik%anaI saaqa ilayao iba#aro ! vah Anauraga hÐsaI dulaar kI PaMi> calaI saaonao %ama maoM .

ŸnamaoM qaI Aalaaok-iSa#aa svaNasvaNa--klaSa-Saao klaSa SaaoiBa%a BavanaaoM sao lagao hue ]Vana banao .Aaja PaPaIha kI Paukar bana -naBa naBa maoM iM#aca%aI ro#a rhI | [Da Aigna-jvaalaa Aigna jvaalaa-saI jvaalaa saI Aagao jala%aI hO ]llaasa BarI. khIM saahsaI lao Aa%ao hOM maRgayaa ko ]Pahar nayao . gaMQa caUNa-a.QaUPa iSaiSar maoM Cayaa ko saaQana saMPaÙ huyao . aI #aDo Pa`hiryaaoM kao Cla%aI .banaa kr Eama ka kr%ao saBaI ]Paaya vahaÐ . #ao%aaoM maoM hOM ÌYak calaa%ao hla Pa`mauid%a Eama -svao svaod sanao | ]Qar Qaa%au gala%ao. as%a Paqa baIca-baIca baIca baIca maoM. nahIM Aba rha Dra | Eawa ]sa AaScayaAaScaya--laaok maoM malaya-baailaka malaya baailaka-saI baailaka saI cala%aI . dRZ Pa`acaIraoM maoM maMidr ko War id#aaš PaDo Ganao . APanao vagavaga. ?jau-Pa`Sas%a. svaavalaMba kI dRZ QarNaI Par #aDa . Pa`laya baIca BaI rixa%a manau sao vah fOlaa ]%saah Bara . Pyaar Baro do galabaahIM. baZo &ana-vyavasaaya &ana vyavasaaya. nar-Pa` nar Pa`ya%na sao }Par Aavao jaao kuC vasauQaa %ala maoM hO | saRiYT -baIja baIja AMkuir%a. sau#a-saaQana a saaQana ek~ kr rho jaao ]nako saMbala maoM hOM . BarI manau ka ka Paqa Aalaaoik%a kr%aI ivaPad-nadI ivaPad nadI maoM banaI %arI. }Ðcao s%aMBaaoM Par valaBaI-yau valaBaI yau%a banao rmya Pa`asaad vahaÐ . Na maihmaa SaOla-EaR a EaRMga saI EaaMi%a nahIM. khIM la%aa ko kuMja Ganao . QaUPa-QaU iSa#aa jala%aI | a QaUPa-sau a sauriBa%a-gaR iBa%a gaRh. %aao rmaNaI ko maQaur kMz sao )dya maUC-naa naa ]Qar ZrI . ŸnamaoM dMPai%a samaud ivahr%ao . gaUÐja rho qao maQauPa rsaIlao. PauYPalaaivayaaÐ PalaaivayaaÐ cauna%aI hOM bana-ku bana kusaumaaoM kI AQa-ivakca AQa ivakca klaI .safla lla%a safla hao rha hra Bara . ŸQar do#a%aI -#au #aula jaa%ao hOM %ama %ama nao jaao Paqa baMd ikyao | manau kI sa%a%a safla%aa kI vah ]dya ivajaiyanaI %aara qaI .qaa laaoQa` kusauma rja. ]nakI imaila%a-Pa` imaila%a Pa`ya%na-Pa` a%na Pa`qaa sao Paur kI EaI id#a%aI ina#arI | 81 doSa kala ka laaGava kr%ao vao Pa`aNaI caMcala sao hOM . r%a Pa`fuilla%a. %aIva` Pa`orNaa kI Qaara saI bahI vahaÐ ]%saah BarI | vah sauMdr Aalaaok ikrna saI )dya BaoidnaI dRiYT ilayao. vaYaavaYaa. bana%ao hOM AaBaUYaNa AaO' As~ nayao .jau rja jauTo navaIna Pa`saaQana yao | Gana ko AaGaa%aaoM sao hao%aI jaao Pa`caMD Qvaina raoYa BarI . iMsahWar ko BaI%ar PahuÐcaI. %arI ]Ùi%a ka AaraohNa. Aaja svacao%ana-Pa` ana Pa`aNaI APanaI kuSala klPanaayao klPanaayaoM krko . AaEaya kI BaU#aI jana%aa nao inaja Eama ko ]Pahar idyao ! manau ka nagar basaa hO sauMdr sahyaaogaI hOM saBaI banao .bala PairEama bala kI ivas%aR%a Cayaa maoM. vyavasaaya PairEama. maidra-maao maidra maaod Paraga sanao | .

saa Pa`acaI-PaT caI PaT-saI PaT saI %auma ]samaoM . %auma maorI ranaI mauJao na Aba Ba`ma maoM Dalaao . vahvah vaOSvaanar kI jvaalaa-saI jvaalaa saI -maMmaMca vaoidka Par baOzI . ek baaÐkPana Pa`i%aPad-SaiSa %aPad SaiSa ka.dovadaÉ ko vao Pa`laMba Bauja. %aba %auma Pa`jaa banaao ma%a ranaI !" PaSau kr huMkar ]za . a AgauÉ kI QaUma-gaM a gaMQa Aamaaod -BarI Eawa saaoca rhI saPanao maoM 'yah laao maOM Aa gayaI khaÐ !' 82 AaOr saamanao do#aa ]sanao inaja dRZ kr maoM caYak ilayao. Ÿsao do#anao kao yah jaIvana mar-mar mar mar kr saÝ baar Ÿyao Ÿyaoaoao[Da Zala%aI qaI vah Aasava . sauMdr ek ica~ saa kÝna yahaÐ. ima#air%a AaBaUYaNa sao klarva kr%ao saudM r baala-ivahM baala ivahMga . kba DUbaogaI Pyaasa hmaarI [na maQau-AQaraoM ko rsa maoM ? 83 'yaoyao sau#a saaQana AaOr ÉPahlaI-ra%aao ÉPahlaI ra%aaoM kI SaI%ala-Cayaa SaI%ala Cayaa . AaEaya do%aa vaoNau-vanaaoM sao inaklaI svar-lahrI svar lahrI-Qvaina lahrI Qvaina kao . saÝmanasya iba#ara%aI SaI%ala. a AaÐ#aaoM kI AaSaa. #aula kr svayaM Acaanak ik%anaI Pa`BaaPaUNa-a. ka Baro Baava kuC irsa ko hOM. naaga-ko naaga kosaraoM kI @yaarI @yaarI maoM Anya saumana BaI qao bahurgM a ! nava maMDPa maoM iMsahasana sammau#a ik%anao hI maMca %ahaÐ . maQaur maralaI ! khao 'Pa`Naya ko maao%aI Aba cauna%aI hUÐ maOM ' maora Baagya-gagana Baagya gagana QauÐQalaa-saa alaa saa.sao sau#ad jahaÐ . %aRiYa%a kMz kao .hao Civa-yaSa Civa yaSa maoM ! maOM A%aRP%a Aalaaok-iBa#aarI iBa#aarI Aao Pa`kaSa-baailako aSa baailako ! ba%aa .vah Ë%aumaya PauÉYa ! vahI mau#a saMQyaa kI laailamaa iPayao | maadk Baava saamanao. ek Aaor r@#ao hOM saundr maZo camacama. PaI-PaIkr PaI PaIkr BaI ŸsamaoM hO ivaSvaasa nahIM . vah saMdoh-Bara Bara ifr kOsaa nayaa Pa`Sna sauna%aI hUÐ maOM !" ! "Pa`Pa`jaa nahIM.saivaSaoYa khaÐ ! @yaa saba saaQana svavaSa hao cauko ?" nahIM ABaI maOM ir> rha doSa basaayaa Par ]jaDa hO saUnaa maanasa-do maanasa doSa yahaÐ | sauMdr mau#a. ! nar -PaSau . ŸsakI bauJa%aI Pyaasa nahIM . Aa%aI hO SaOlaoya-Agau BarI . a baaola ArI maorI cao%ana%ao ! %aU iksakI. svar-saM svar saMcair%a idSaayaoM. iksakI yao iksako hOM ?" "Pa`Pa`jaa %aumharI. manau. SaI%ala jaD%aa ka kuC Baasa nahIM | manau nao PaUCa Ca "AaO AaOr ABaI kuC krnao kao hO SaoYa yahaÐ ?" baaolaI [Da "safla safla [%anao maoM ABaI kmakma. harI %aumhoM Pa`jaaPai%a sabaka hI gauna%aI hUÐ maOM . AaSaa iMk%au hue yao iksako hOM . a ŸnamaoM ]laJaI vaayau-%arMga . kuC AnauraoQa maana-maao maana maaocana ka kr%aa AaÐ#aaoM maoM saMko%a. mana hO ]nmad AaOr iSaiqala kayaa .

aa yahI samaJa kr vasauQaa ka qar-qar qar qar kÐPanaa | kaÐPa rho qao Pa`layamayaI ËIDa sao saba AaSaMik%a jaM%au . qaI BaU%anaaqa nao naR%ya ivakMiPa%a-Pad Pa%a Pad APanaa ]Qar ]zayaa. aaPai%a dova ABaI iSava banao rhoM ! nahIM. iMk%au Dro-sao qao mana maoM . iCÙ snaoh ka kaomala %aM%au. mauJakao basa saaonao donaa !" ! kh kr yaaoM manau Pa`kT ËaoQa maoM. Aaja khaÐ vah Saasana qaa jaao rxaa ka qaa Baar ilayao. Aro Aa%majaa Pa`jaa ! PaaPa kI PairBaaYaa bana SaaPa ]zI | ]Qar gagana maoM xaubQa huš saba dova-Sai>yaaÐ a Sai>yaaÐ ËaoQa BarI . duba-a-lala naarI-Pair~aNa naarI Pair~aNa-Paqa Pair~aNa Paqa naaPa ]zI ! AM%airxa maoM huAa Éd`-huMkar Bayaanak hlacala qaI .Pa`Pa`jaa jauTI @yaaoM Aa eosaI ! Pair~aNa Pa`aqa-qa-naa naa ivakla qaI dova-Ëao a ËaoQa sao bana ivad`aho . jana%aa vyaakula rajaWar kr Éw rhI . AiQakaraoM kI saRiYT AaOr ]nakI vah maaohmayaI maayaa maayaa . vagaavagaa-oM kI #aaК bana fOlaI kBaIBa nahIM jaao jauDnao kI | Asafla manau kuC xaubQa hao ]zo .]Qar fOla%aI maidr GaTa saI AMQakar kI Gana-maayaa Gana maayaa | AaiMlagana ! ifr Baya ka ËMdna ! vasauQaa jaOsao kaÐPa ]zI ! vah Ai%acaarI . mahanaIla-laao mahanaIla laaoih%a-jvaalaa h%a jvaalaa ka naR%ya saBaI sao ]Qar Paro | vah iva&anamayaI AiBalaaYaa. Ai%acaarI qaa svayaM Pa`jaaPai%a. Éd`-nayana #aula gayaa gayaa Acaanak-vyaaku Acaanak vyaakula kaÐPa rhI nagarI . ]zayaa BaU%a-saR a saRiYT saba haonao jaa%aI qaI saPanaa ! AaEaya Paanao kao saba vyaakula. kOsao mana ifr QaOyya-ya. APanaI APanaI PaDI saBaI kao. jaIvana kI AsaIma AaSaayaoM kBaI na naIcao mauDnao kI .[saI sao caZI iMSaŸnaI Ajagava Par Pa`i%aSaaoQa BarI | Pa`Ìi%a ~s%a qaI. [Da rhI jaba vahaÐ ! sPaYT hI vah GaTnaa kucaË jaOsaI | "War War baMd kr dao [nakao %aao Aba na yahaÐ Aanao donaa . [Da ËaoQa lajjaa sao Bar kr baahr inakla calaI qaI iMk%au | 84 do#aa ]sanao. dgQa ifr kuC haogaa. inayamana inayamana ek Jaukava dbaa-saa dbaa saa TUTo yaa }Par ]z jaaya ! Pa`jaa Aaja kuC AaOr saaoca%aI Aba %ak jaao AivaÉw rhI ! kaolaahla maoM iGar. Aakismak baaQaa kOsaI samaJa na Paayao ik yah huAa @yaa . War baMd la#a Pa`jaa ~s%a -saI saI . a svayaM-klauYa maoM manau saMidgQa. ana Éd`-ËaoQa BaIYaNa%ama qaa . AiBalaaYaa PaM#a lagaakr ]Dnao kI . Pa`Ìi%a Aaja ]%Paad kr rhI . Sayana-kxa Sayana kxa maoM calao saaoca%ao jaIvana ka laonaa-do aa donaa | . iGar iCPa baOzO manau kuC saaoca ivacaar Baro . Pa`hrI ko dla BaI Jauk Aayao ]nako Baava ivaSauw nahIM .Qaro ! Sai>-%arM Sai> %arMgaaoM maoM Aandao Aandaolana.

aI yah @yaa do#aa maOMnao ? kOsao vah [%anaa hao gayaa ClaI ? svajana-snao svajana snaoh maoM Baya kI ik%anaI AaSaMkayaoM ]z Aa%aIM . ËaoQa AaOr SaMka ko SvaaPad naaoca rho qao | "maOmaOM yah Pa`jaa banaa banaa kr ik%anaa %auYT huAa qaa . Pa`hrI gaNa kr War baMd qao Qyaana lagaayao | rI-gaNa rai~ GanaI-laailamaa GanaI laailamaa-PaTI laukI-saI I saI . %ainak na maOM svacCMd. [nakao kr ek~ .saa sada galaUÐ maOM ! jaao maorI hO saRiYT ]saI sao BaI%a rhUÐ maOM . laailamaa PaTI maoM dbaI -lau rh-rh rh rh hao%aI Pa`gaT maoGa kI jyaaoi%a JaukI saI | manau iMcai%a%a sao PaDo Sayana Par saaoca rho qao . manas%aaPa sao saba ko BaI%ar raoYa Bara qaa | xaubQa inar#a%ao vadna [Da ka PaIlaa-PaIlaa PaIlaa PaIlaa .. Pa`i%aPala baZ%aa huAa Balaa kba vahaÐ Éka maOM ! [Da inayama-Par%aM inayama Par%aM~ caah%aI mauJao banaanaa .. calaayaa Alaga-Alaga Alaga Alaga yao ek huš Par [nakI Cayaa | maOM inayamana ko ilae bauiw-bala w bala sao Pa`ya%na kr .. @yaa AiQakar nahIM ik kBaI AivanaI%a rhUÐ maOM ? Eawa ka AiQakar samaPasamaPaNa -Na do na saka maOM . [saI saaoca maoM vyaakula rjanaI rjanaI baI%a calaI | 85 saMGaYaaYa. calaa%aa inayama banaa kr | 86 iMk%au svayaM BaI @yaa vah saba kuC maana calaUÐ maOM .. iMk%au kÝna kh sak%aa [na Par ÉYT huAa qaa | ik%anao java sao Bar kr [naka caË calaayaa.. Eawa ka qaa svaPna iMk%au vah sa%ya banaa qaa . [Da saMkiu ca%a ]Qar Pa`jaa maoM xaaoBa Ganaa qaa | BaÝi%ak-ivaPlava BaÝi%ak ivaPlava do#a ivakla vao qao Gabarayao . .Eawa kaÐPa ]zI saPanao maoM sahsaa ]sakI AaÐ#a #aulaI. raja-SarNa raja SarNa maoM ~aNa Pa`aP%a krnao kao Aayao | iMk%au imalaa APamaana AaOr vyavahar baura qaa .. svaNasvaNa.. ]Qar Pa`Ìi%a kI ÉkI nahIM qaI %aaMDva-laIlaa va laIlaa | Pa`agM aNa maoM qaI BaID baZ rhI saba jauD Aayao . Aba @yaa haogaa .

[sa ivanaaSa maoM saRiYT-ku YT kuMja hao rha hra hO | 'ivaSva ivaSva baÐQaa hO ek inayama sao' yah Paukar -saI saI . fOlaI gayaI hO [sako mana maoM dRZ Pa`caar -saI saI | inayama [nhaoMnao Par#aa ifr sau#a-saaQana a saaQana jaanaa. laasa rasa kr rho laTk%ao hue AQar maoM | ]z%aI hOM PavanaaoM ko s%ar maoM lahroM ik%anaI . na eosaa maOMnao maanaa | maOM icar-baM saImaa-]llaM icar baMQana-hIna ana hIna maR%yau -saImaa saImaa ]llaMGana kr%aa sa%a%a calaUgÐ aa yah maora hO dRZ Pa`Na | mahanaaSa kI saRiYT baIca jaao xaNa hao APanaa . yah saba Aaja huAa hO jaao kuC [%anaa ! @yaa na huš hO %auiYT ? baca rha hO Aba ik%anaa ?" . r do#aa Aicacala [Da #aDI ifr saba kuC dokr ! AaOr kh rhI "iMiMk%au inayaamak inayama na maanao . [sakI gai%a maoM riva -SaiSa SaiSa-%aaro SaiSa %aaro yao saba jaao hOM | $Pa badla%ao badla%ao rh%ao vasauQaa jalainaiQa bana%aI . gai%amaya hao%aa calaa jaa rha APanao laya Par | kBaI -kBaI kBaI hma vahI do#a%ao Paunarava<aarava<a-na.inavaaiQa%a AiQakar ]saI nao ek na maanaa | inavaa-iQa%a ivaSva ek baMQana ivahIna Pairva<aPairva<a-nana %aao hO . jaanaa vaSaI inayaamak inayaamak rho. BaI%ar gala kr bah%ao ihma-naga ihma naga sair%aa-laIlaa sair%aa laIlaa rca kr | yah sfuiMlaga ka naR%ya ek Pala Aayaa baI%aa ! iTknao kao kba imalaa iksaI kao yahaÐ sauBaI%aa ? kaoiT-kao T kaoiT naxa~ SaUnya ko maha-ivavar maha ivavar maoM. ]diQa banaa maÉBaUima jalaiQa maoM jvaalaa jala%aI ! %arla Aigna kI dÝD lagaI hO saba ko BaI%ar. @yaa kuC AaOr ]Pad`va kI hO baa%a samaayaI mana maomaoM. Sa%a-Sa%a Sa%a Sa%a Pa`aNa ivamaui> #aaoja%ao lalak rho hOM | jaIvana maomaoM AiBaSaaPa SaaPa maoM %aaPa Bara hO . cao%ana%aa kI %auiYT vahI hO ifr saba saPanaa |" Pa`gai%a mana Éka ek xaNa krvaT laokr. yah AsaM#ya caI%kar AaOr ParvaSa%aa [%anaI | yah na<ana<a-nana ]nmau> ivaSva ka sPaMdna d`u%a%ar . nana ]sao maana%ao inayama cala rha Ÿsasao jaIvana | 87 Édna hasa bana iMk%au Palak maoM Clak rho hOM. %aao ifr saba kuC naYT huAa inaScaya jaanao |"' "eoeoM %auma ifr BaI yahaÐ Aaja kOsao cala AayaI .

%auiYT. hao%ao sa%a%a samaIPa imalaa%ao hOM Anaok kao | sPaQaasPaQaa.hI sada rho @yaa ? maOM sabakao iva%air%a kr%aa kr%aa hI sa%a%a rhUÐ @yaa ? . a yahI hO bauiw-saaQanaa w saaQanaa . %auma na ivavaadI svar CoDao Anajaanao [samaoM | "AcCa! AcCa! yah %aao ifr na %aumhoM samaJaanaa hO Aba. kala #aaoja%aa mahacao%anaa maoM inaja xaya hO | vah AnaM%a cao%ana naca%aa hO ]nmad gai%a sao . kBaI na haogaa .maoM Pad-Pad Pad Pad Par hO zaokr #aa%aI .Par WoYa-PaM a PaMk maoM sa%a%a sa%a%a sanaI saI | inaya%a maagamaaga. saMsaRi%a ka klyaaNa kroM SauBa maagamaaga. Wya%aa ka jaao Baava sada mana maoM Bar%aa hO :: vao ivasmaR%a Pahcaana rho sao ek-ek ek ek kao .88 " manau. Aba %au%auma ik%anaI Pa`orNaamayaI hao jaana cauka saba | iMk%au Aaja hI ABaI laÝT kr ifr hao AayaI . %auma BaI naacaao APanaI Wya%aa maoM-ivasmaRi%a maoM | ixai%aja PaTI kao ]za baZao ba`*maaMD ivavar maoM. Pa`aNa sadRSa %aao rmaao raYT/ kI [sa kayaa maoM | 89 doSa klPanaa kala PairiQa maoM hao%aI laya hO . YT cao%anaa ka xaNa APanaa Anya na caahoM ! Aah Pa`jaaPai%a yah na huAa hO. ragaPaUNa-a-. gauMjaair%a Gana naad saunaao [sa ivaSva kuhr maoM | %aala-%aala %aala %aala Par calaao nahIM laya CUTo ŸsamaoM . ek ivaSva APanao AavarNaaoM maoM hOM inaimainaima-%a%a ! icai%a-ko icai%a kond`aoM maoM jaao saMGaYaaYa.calaa kr%aa hO . saba Saasana sva<va %aumhara sa%a%a inabaahoM .ba%aavaoM | vyai> cao%anaa [saIilae Par%aM~ banaI -saI saI . kOsao yah saahsa kI mana maoM baa%a samaayaI ! Aah Pa`jaaPai%a haonao ka AiQakar yahI @yaa ! AiBalaaYaa maorI APaUNa-a. inavaa iQa%a AiQakar Aaja %ak iksanao Baaogaa ?" inavaaavaa-iQa%a yah manauYya Aakar cao%anaa ka hO ivakisa%a . APanao laxya samaIPa EaaM%a hao cala%aI jaa%aI | yah jaIvana ]Payaaoga. Panaa ŸsamaoM Eaoya yahI sau#a kI A'raQanaa | laaok sau#aI hao AaEaya lao yaid ]sa Cayaa maoM.maoM jaao ]<ama zhroM vao rh jaavaoM .

AiQakar Pa`jaaPai%a na %aao vaRqaa hUÐ | %aumhoM do#a kr baMQana hI Aba TUT rha saba . saavaQaana maoM SauBaakaMixaNaI AaOr khUÐ @yaa ! khnaa qaa kh caukI AaOr Aba yahaÐ rhUÐ @yaa !" ! "maayaaivaina maayaaivaina.BaUimaka mauJao id#aayaI | ÉiQar BarI vaoidyaaÐ BayakrI ]namaoM jvaalaa . riva-SaiSa riva SaiSa-%aara SaiSa %aara saavaQaana hao haoM caÝMko jaagaoM. %auma . maayaaivaina basa PaalaI %aumanao eosao Cu+I. maOM hUÐ kuC i#alavaaD nahIM jaao Aba #aolaao %auma ?" 91 Aah na samaJaaogao @yaa maorI AcCI baa%aoM. Saasana yaa AiQakar caah%aa hUÐ na %ainak Aba | do#aao yah duQa-aYa-Ya-Ya. ifr Dgamaga hao naava lahr }Par sao Baagao . i%a %aumanao hI saMGaYaaYa.kuC Paanao ka yah Pa`yaasa hO PaaPa. maOM ]samaoM laIna hao calaUÐ ? iMk%au Qara hO @yaa sau#a [samaoM | ËMdna ka inaja Alaga ek AakaSa banaa laUÐ. I laDko jaOsao #aolaaoM maoM kr lao%ao #au+I | maUi%ai%a-ma%aI ma%aI AiBaSaaPa banaI saI sammau#a AayaI . %auma ]<aoŸ%a haokr APanaa Pa`aPya na Paa%ao | Pa`jaa xaubQa hao SarNa maaÐga%aI ]Qar ]Qar #aDI hO . Pa`Ìi%a sa%a%a Aa%aMk ivakMiPa%a GaDI-GaDI GaDI GaDI hO | saavaQaana.Pa`Ìi%a ka [%anaa [%anaa kMPana ! maoro )dya samaxa xaud` hO [saka sPaMdna ! [sa kzaor nao Pa`laya #aola hO hÐsa kr #aolaa ! iMk%au Aaja ik%anaa kaomala hao rha Akolaa ? %auma kh%aI hao ivaSva ek laya hO. mayyaada baahr ifr JaMJaa hao vaja`-Pa`gai%a sao BaI%ar baahr . iMk%au Paasa hI rhao baailako ! maorI hao. %auma Par hao AiQakar. PaaPa sahUÐ @yaa ? %aumanao BaI Pa`i%adana idyaa kuC kh sak%aI hao ? mauJao &ana dokr hI jaIiva%a rh sak%aI hao ? jaao maOM hUÐ caah%aa vahI jaba imalaa nahIM hO . . %aba laÝTa laao vyaqavyaqa.baa%a jaao ABaI ABaI khI hO |" 90 "[Do [Do ! mauJao vah vas%au caaihyao jaao maOM caahUÐ . ]sa raodna maoM A+hasa hao %aumakao Paa laUÐ | ifr sao jalainaiQa ]Cla baho mayyaa-da baahr.

vah Pa`maad ka ifr sao Aayaa.bana gayao baÐTa Eama ]naka APanaa Sas~ yaM~ bana calao calaoaoao. sahja banaayaa.isa#aayaa %aumakao maOMnao. AsaIma safla hao jaIvana maora | . maI | banaayaa %auma Aba Ÿsako AM%ayaaayaa-maI iMk%au Aaja AParaQa hmaara Alaga Alaga #aDa hO.Qarao %aao |" AaOr ek xaNa vah. APanaa kovala %aumakao saba ]Paaya sao kh laUÐ APanaa | yah saarsva%a doSa yaa ik ifr QvaMsa huAa saa samaJaao. inassahaya hI dIna-dR dIna dRiYT do#a%aI rhI vah | "yah yah saarsva%a doSa %aumhara %auma hao ranaI | mauJakao APanaa APanaa As~ banaa kr%aI manamaanaI | yah Cla calanao maoM Aba PaMgau huAa saa samaJaao . Saasak maOM icar sva%aM~. %auma Par BaI maoraa hao AiQakar AsaIma. ikyaa ]sao ma%a yaaoM kh BaUlaao . %aumakao koMd` banaakr Anaih%a ikyaa na maOMnao ! maOMnao [sa iba#arI-ivaBaU iba#arI ivaBaUi%a Par %aumakao svaamaI . Pa`Ìi%a saMga saMGaYaaYa. Aayaa [Qar [Da nao War Aaor inaja PaOr baZayaa | iMk%au raok laI gayaI BaujaaAaoM sao manau kI vah . na do#aa Ÿnaka saPanaa | Aaja Sai> ka #aola #aolanao maoM Aa%aur nar .%auma hao Aigna AaOr yah saBaI QauAaÐ saa ?" 92 "maOmaOMnao jaao manau. haÐ maoM haÐ na imalaa}Ð %aao AParaQa baDa hO | manau !do#aao yah Ba`aM%a inaSaa Aba baI%a rhI hO . %aumakao Ÿ%anaa imalaa ]saI ]saI maoM yaaoM ma%a fUlaao | Pa`Ìi%a saMga saMGaYaaYa. Pa`acaI maoM nava-]Yaa nava ]Yaa %amasa\ %amasa\ kao jaI%a rhI hO | ABaI samaya hO mauJa Par kuC ivaSvaasa krao %aao |' bana%aI hO saba baa%a %ainak %auma QaOya-a. @yaaoMik dasa%aa mauJasao Aba %aao hao na sakogaI | maOM Saasak. mauJakao BaI Aba mau> jaala sao APanao samaJaao | 93 Saasana kI yah Pa`gai%a sahja hI ABaI ÉkogaI .ivanayana ka ]Pacaar %aumhIM sao saI#a inakalaa | caar vaNavaNa.inarM%ar Aba kOsaa Dr ? baaQaa inayamaaoM kI na Paasa maoM Aba Aanao dao [sa h%aaSa jaIvana maoM xaNa-sau xaNa sau#a imala jaanao dao | raYT/-svaaimanaI. svaaimanaI yah laao saba kuC vaOBava APanaa.

AaOr Paukara "%aao %aao sauna laao jaao kh%aa hUÐ Aba | "%au%aumhoM %aRiP%akr sau#a ko saaQana sakla ba%aayaa . "dodo#aao PaaPa Paukar ]za APanao hI mau#a sao ! 94 %aumanao yaaogaxaoma sao AiQak saMcaya vaalaa . s#alana ivakM ivakiM Pa%a Pad vao Aba BaI kaÐPa rho qao | sajaga hue manau vaja`-#aica%a lao rajadMD %aba . . "maomaorI ranaI" ranaI ]sanao jaao caI%kar macaayaI | APanaI duba-a-la%aa la%aa maoM manau %aba haÐf rho qao . yah ]PaÌi%a @yaa BaUla gayao %auma Aaja hmaarI !" ! vao baaolao saËaoQa maanaisak BaIYaNa du#a sao . sakla vyavasqaa ABaI jaaya DUba%aI A%ala maoM | do#a rha hUÐ vasauQaa ka Ai%a-Baya Ai%a Baya-sao Baya sao kMPana. hma yaa gaUÐgao kananacaarI . ana AaOr sauna rha hUÐ naBa ka yah inamainamama-ËM ma-ma ËMdna ! iMk%au Aaja %auma baMdI hao maorI baaÐhaoM maoM . rajadMD kao vaja` banaa saa sacamauca do#aoM |" yaaoM kh manau nao APanaa BaIYaNa As~ samhalaa . kr%ao kuC Pa`i%akar na Aba hma cauPa rh%ao hOM ! Aaja na PaSau hOM hma. maorI Ca%aI maoM. maOMnao hI Eama-Baaga Eama Baaga ikyaa ifr vagavaga. Pa`Ìi%a AaOr ]sako Pau%alaaoM ko dla BaIYaNa maoM | Aaja saahisak ka PaÝÉYa inaja %ana Par lao#aoM . laaoBa isa#aa kr [sa ivacaar-saM ivacaar saMkT maoM Dalaa | hma saMvaodnaSaIla hao calao yahI imalaa sau#a ."-ifr ifr saba Dubaa AahaoM maoM ! iMsahWar Arrayaa jana%aa BaI%ar AayaI .banaayaa | A%yaacaar Pa`Ìi%a-Ì%a i%a Ì%a hma saba jaao sah%ao hOM.iCÙ iBaÙ Anyaqaa huš jaa%aI hO Pala maoM . kYT samaJanao lagao banaakr inaja Ìi~ma du#a ! Pa`Ì%a-Sai> %a Sai> %aumanao yaM~aoM sao saba kI CInaI ! SaaoYaNa kr jaIvanaI banaa dI jajajaja-r JaInaI ! AaOr [Da Par yah @yaa A%yaacaar ikyaa hO ? [saIilayao %aU hma saba ko bala yahaÐ Ÿyaa hO ? Aaja baMidnaI maorI ranaI [Da yahaÐ hO ? Aao yaayaavar ! Aba maora inas%aar khaÐ hO ?" "%aao %aao ifr maOM hUÐ Aaja Aaja Akolaa jaIvana rNa maoM . dova 'Aaga' nao ]galaI %yaaohI MhI APanaI jvaalaa | CUT calao naaraca QanauYa sao %aIxNa naukIlao .

Pau ya& Pauraoih%a Aao ! iklaa%a AaO' Aakuila | AaOr QaraSaayaI qao Asaur-PauPauraoih%a ]sa xaNa . vao Pa`i%aSaaoQa AQaIr. AQaIr r> bah%aa bana PaanaI | QaUmako%au-saa calaa Éd`-naaraca BayaMkr . [Da ABaI kh%aI jaa%aI qaI "basa basa raokao rNa | BaIYaNa jana saMhar AaPa hI %aao hao%aa hO. NamayaI 95 manau ifr rho Alaa%a-caË Alaa%a caË sao ]sa Gana-%ama Gana %ama maoM . marNa-Pa marNa Pava Pava-va. Pa`jaaaa Paxa ka BaI na iMk%au saahsa Jauk%aa qaa | 96 vahIM QaiYa%aa #aDI [Da saarsva%a-ranaI QaiYa-%aa saarsva%a ranaI . Pa`jaa dla saa JauMJalaa%aa . jaInao do sabakao ifr %aU BaI sau#a sao jaI lao |" iMk%au sauna rha kÝna ! QaQak%aI vaodI jvaalaa . saamaUihk-baila hk baila ka inaklaa qaa PaMqa inaralaa | r>aonmad manau ka na haqa Aba BaI Ék%aa qaa . rNa yah ya&. baZo kucala%ao hue #aD\ #aD\gaga sao jana-Pa` jana Pa`aNaaoM kao | %aaMDva maoM qaI %aIva` Pa`gai%a. basa Aba [sakao ma%a jaanao donaa " lalakara "basa iMk%au sajaga manau PahuÐca gayao kh "lao laonaa laonaa" aa | kayar. ai%a ParmaaNau ivakla qao . naad Bayaanak huš Avasqaa . Aro. samaJakr Ÿnakao APanaa qaa APanaayaa | %aao ifr AaAao do#aao kOsao hao%aI hO baila . s%aMBa sao iTk kr manau nao . xyaI Qanau nao | ilayaa TMkar ikyaa dula-a-xyaI bah%ao ivakT AQaIr ivaYama ]Mcaasa-vaa%a aasa vaa%a qao .qaa.maoM Sas~aoM saa ibajalaI camaka%aa | iMk%au ËUr manau vaarNa kr%ao ]na vaaNaaoM kao . Aao Paagala Pa`aNaI %aU @yaaoM jaIvana #aao%aa hO ! @yaaoM [%anaa Aa%aMk zhr jaa Aao gavaIgavaI-laolao . "kayar kayar %auma daonaaoM nao hI ]%Paa%a macaayaa . qaa nao%aa Aakuila AaO' iklaa%a qao | lalakara. inayai%a ivakYa-NamayaI ~asa sao saba vyaakula qao | ivakYaNamayaI. ilayao PaUÐC maoM jvaalaa APanaI Ai%a Pa`layaMkr | . Svaasa ilayaa. baZa ivaPaxa samaUh maÝna Paddila%a vyavasqaa | Aah%a PaICo hTo . vah ri>ma-]nmaad ri>ma ]nmaad naaca%aa kr inamainama-mama maoM | ]z %aumaula rNa-naad rNa naad. rNa vaYaavaYaa.TUT rho naBa-QaU naBa QaUmako%au Ai%a naIlao-PaIlao | AMQaD qaa baZ rha .

Pavana cala rha qaa Ék-Ék Ék Ék kr i#aÙ. maumaUYa-a. . Aa%aI hO rh rh Paukar-saI rjanaI BaImaa hO |' ar saI 'yah Bava -rjanaI inaiSacaarI BaIYaNa ivacaar ko PaM#a Bar rho sarasaraTo-To . mailana kuC maÝna banaa . xamaa AaOr Pa`i%aSaaoQa ! Aah ro daonaaoM kI maayaa naca%aI | "]sanao ]sanao snaoh ikyaa qaa mauJasao haÐ Ananya vah rha nahIM . Ÿsako }Par ivaga%a kmakma.. AParaQa iMk%au vah ik%anaa ek Akolao BaIma banaa .. kaoš Anya nahIM . i#aÙ Bara Avasaad rha | Bayamaya maÝna inarIxak-saa inarIxak saa qaa sajaga sa%a%a cauPacaaPa #aDa . vah saarsva%a nagar PaDa qaa xaubQa. @yaaoMik vahIM Gaayala SarIr vah manau ka %aao qaa rha PaDa | [Da glaaina sao BarI BarI huš basa saaoca rhI baI%aI baa%aoM .. AMQakar ka naIla AavarNa dRSya-jaga%a ya jaga%a sao rha baDa | maMDPa ko saaoPaana PaDo qao saUnao . Paur-laxmaI laxmaI #agarva ko imasa kuC kh ]z%aI qaI kÉNa-kqaa kÉNa kqaa | kuC Pa`kaSa QaUimala-saa mala saa ]sako dIPaaoM sao qaa inakla rha ..AM%airxa maoM mahaSai> mahaSai> huMkar kr ]zI saba Sas~aoM kI QaaroM BaIYaNa vaoga Bar ]zIM | AaOr igarIM manau Par . GaRNaa AaOr mama%aa maoM eosaI baI%a caukIM ik%anaI ra%aoM | 98 naarI ka vah )dya ! )dya maoM -sausauQaa-iM aa iMsaQau lahroM lao%aa . sarsva%aI qaI calaI jaa rhI #aIMca rhI-saI rhI saI saÙaTo | ABaI GaayalaaoM kI isasakI maoM jaaga rhI qaI mamamama--vyaqaa ... Qa mailana. vahI snaoh AParaQa hao ]za jaao saba saImaa %aaoD calao | "haÐ haÐ AParaQa. baaDva-jvalana baaDva jvalana ]saI maoM jalakr kMcana saa jala rÐga do%aa | maQau-iMPagala ]sa %arla -A Aigna maoM SaI%ala%aa saMsaRi%a rca%aI .vao igaro vahIM Par.ka ivaYa-ivaYaad ivaYa ivaYaad-AavarNa ivaYaad AavarNa %anaa | ]lka QaarI Pa`hrI sao ga`h-%aara %aara naBa maoM Thla rho . vasauQaa Par yah hao%aa @yaa hO ANau-ANau @yaaoM hOM macala rho ? jaIvana maoM jaagarNa sa%ya hO yaa sauYauiP%a hI saImaa hO . svayaM [Da ]sa Par baOzI qaI Aigna-iSa#aa Aigna iSa#aa saI QaQak rhI | SaUnya raja-ica*naao raja ica*naaoM sao maMidr basa samaaiQa-saa samaaiQa saa rha #aDa ... Par r> nadI kI baaZ -fO fOla%aI qaI ]sa BaU Par | 97 inavao-d . sahja labQa qaI vah Ananya%aa PaDI rh sako jahaÐ khIM | baaQaaAaoM ka Ai%aËmaNa kr jaao AbaaQa hao dÝD calao .

iCÙPa~ makrMd lauTI saI jyaaoM maurJaayaI huš klaI | nava kaomala AvalaMba saaqa maoM vaya ikSaaor ]ÐgalaI PakDo .jaIvana ko kaonao sao ]z kr [%anaa Aaja AsaIma banaa ! AaOr Pa`caur ]Pakar saBaI vah sa)dya%aa kI saba maayaa . saMsqaanaaoM sao rh%aa qaa jaao sada baZa | Aaja PaDa hO vah maumaUYau. vaaNaI maoM qaI kÉNaa-vao kÉNaa vaodnaa vah Paukar jaOsao jala%aI jala%aI | iSaiqala SarIr . Ÿsako naIcao Qaara nahIM qaI SaUnya ca%auid-d-k Cayaa qaa | vah Saasana ka saU~Qaar qaa inayamana ka AaQaar banaa . yah kOsaI hO ivakT PaholaI ik%anaI ]laJana vaalaI maOM ? ek klPanaa hO maIzI yah [sasao kuC sauMdr haogaa . [sa inas%abQa-inaSaa inas%abQa inaSaa maoM kaoš calaI Aa rhI hO kh%aI "Aro Aro ba%aa dao mauJao dyaa kr khaÐ Pa`vaasaI hO maora ? ]saI baavalao sao imalanao kao Dala rhI hUÐ maOM fora | $z gayaa qaa APanaoPana sao APanaa sakI na ]sakao maOM . SaUnya-SaU ya SaUnyaya qaa ! kovala ]samaoM #aola rhI qaI Cla Cayaa ! "ik%anaa ik%anaa du#aI ek PardoSaI bana. ik vaas%aivak%aa sao AcCI sa%ya [saI kao var dogaa |" caÝMk ]zI APanao ivacaar sao kuC dUraga%a-Qvain aga%a Qvaina Qvaina sauna%aI . APa`i%ah%a gai%a . ]sako hI saba hue Parayao sabaka hI jaao APanaa APanaa qaa | "iMiMk%au vahI maora AParaQaI Ÿsaka vah ]PakarI qaa . ]zI id#a PaDa rajaPaqa QauÐQalaI saI Cayaa cala%aI .vasana vasana ivaEaRM#ala kbarI AiQak AQaIr #aulaI . APanao inaimainaima-%a%a nava ivaQaana sao svayaM dMD saakar banaa | saagar kI lahraoM sao ]zkr SaOla-EaR "saagar a EaRMga Par sahja caZa . kÝna iMbadu hO Ék jaanao ka yah jaOsao kuC &a%a nahIM | Pa`aNaI inaja-BaivaYya maana ka sau#a CaoDo . ek dUsaro kI saImaa hO @yaaoM na yaugala kao Pyaar kroM ? 99 " APanaa hao yaa AaO AaOraoM ka sau#a baZa ik basa du#a banaa vahIM .saa vah A%aI%a saba saPanaa qaa . inaja BaivaYya-iM BaivaYya iMca%aa maoM va<ava<a-maana dÝD calaa hO iba#ara%aa saa APanao hI Paqa maoM raoDo |" [sao dMD donao maOM baOzI yaa kr%aI "[sao kr%aI r#avaalaI maOM . . haÐ ik. Pa`kT ]saI sao daoYa huAa hO jaao sabakao gauNakarI qaa | Aro sagasaga--AMkur ko daonaaoM Pallava hO yao Balao bauro . bana ]sa idna jaao Aayaa qaa . vah %aao maora APanaa APanaa hI qaa Balaa manaa%aI iksakao maOM ! yahI BaUla Aba SaUla-sadR a sadRSa hao saala rhI ]r maoM maoro kOsao Paa}ÐgaI ]sakao maOM kaoš Aakr kh do ro !" ! [Da ]zI.

ala #aaoja%aI jaba naIMd ko Pala. jaIvana hO %aao kBaI imalana hO kT jaa%aI du#a kI ra%aoM |" Eawa ÉkI kumaar EaaM%a qaa imala%aa hO ivaEaama yahIM . AaÐ#ao #ao #aulaIM caar kaonaaoM maoM caar iMbadu Aakr Cayao | ]Qar kumaar do#a%aa }Ðcao maMidr. sahlaa%aI AnaulaoPana-saa ana saa maQaur sPaSasPaSa. Pa vaodI kao . kuC Pyaasao haogM ao @yaa baOzI kr rhI yahaÐ ?" "maaÐ mau#ar hao gayaa saUnaa maMDPa yah sajaIva%aa rhI khaÐ ? banaa. PahuÐcaI Paasa AaOr ifr PaUCa "%au%aumakao ibasarayaa iksanao ? [sa rjanaI maoM khaÐ BaTk%aI jaaAaogaI %auma baaolaao %aao . %aba maOM malaya kI vaa%a ro mana ! . calaI [Da ko saaqa jahaÐ Par vai*na iSa#aa Pa`jvaila%a rhI | sahsaa QaQakI vaodI jvaalaa maMDPa Aalaaoik%a kr%aI . #aaoja rho qao BaUlao manau kao jaao Gaayala hao kr laoTo | 100 [Da Aaja kuC d`iva%a hao rhI dui#ayaaoM kao do#aa ]sanao . dr maMDPa. Aa%maIya%aa GaulaI ]sa Gar maoM CaoTa saa Pairvaar banaa Cayaa ek maQaur svar ]sa Par Eawa ka saMgaI%a banaa banaa | 101 "%au%aumaula kaolaahla klah maoM maOM )dya kI baa%a ro mana ! ivakla haokr ina%ya caMcala.saa APanaI maa%aa kao jakDo | qako hue qao du#aI #aI baTaohI vao daonaaoM hI maaÐ -baobaoTo . Eawa Aa baOzI vah qaI manau kao sahlaa%aI. yah saba @yaa hO nayaa manaaohr kOsao yao laga%ao jaI kao ? maaÐ nao kha 'Aro Aa %aU BaI do#a iPa%aa hOM PaDo hue . baOzao Aaja AiQak caMcala hUÐ vyaqaa-gaaÐ vyaqaa gaaÐz inaja #aaolaao %aao | jaIvana kI laMbaI yaa~a maoM #aaoyao BaI hOM imala jaa%ao . kamaayanaI do#a PaayaI kuC PahuÐcaI ]sa %ak Dga Bar%aI | AaOr vahI manau ! Gaayala sacamauca %aao @yaa saccaa svaPna rha ? Aah Pa`aNaiPa`ya ! yah @yaa ? %auma yaaoM ! Gaulaa )dya.calaa Aa rha maÝna QaOya-a. Pala cao%anaa qak-saI qak saI rhI %aba.' 'iPa%aa iPa%aa ! Aa gayaa laao' yah kh%ao ]sako raoyaoM #aDo hue | maaÐ jala do . )dya bana naIr baha | [Da caik%a .qaa vyaqaa Balaa @yaaoM rh jaa%aI ? ]sa maUiCC-%a%a naIrva%aa maoM kuC hlako sao sPaMdna Aayao .

icar-ivaYaad icar ivaYaad-ivalaIna ivaYaad ivalaIna mana kI. [sa Bayaavanao AMQakar maoM #aao dUÐ khIM na ifr %auJakao | haqa PakD haÐ ik yahI AvalaMba imalao . maanaao kh%aI "%au%auma maoro hao Aba @yaaoM kaoš vaRqaa Dro ?" jala PaIkr kuC svasqa svasqa hue sao lagao bahu%a QaIro khnao. [%anao xaNa %ak" rhnao dogM aI @yaa na hmaoM ?" %ak Eawa baaolaI . ]Qar Pa`Baa%a huAa Pa`acaI maoM manau ko mauid`%a-nayana a nayana #aulao | Eawa ka AvalaMba imalaa ifr Ì%a&%aa sao )dya Baro . hT Eawo ! Aa ik )dya ka kusauma i#alao |" Eawa naIrva isar sahlaa%aI AaÐ#aaoM maoM ivaSvaasa Baro . cala sak%aa hUÐ -haÐ vah %aU kÝna ? Paro hT. Pa`i%acCaiya%a AEau-sar maoM.Par @yaa maOM qaa yahIM PaDa !" ! vahI Bavana. Aivacala manau Aba baaolao ]nakI vaaNaI nahIM ÉkI | "jaba jaba jaIvana maoM saaQa BarI qaI ]cCRM#ala AnauraoQa Bara . [sa Jaulasa%ao ivaSva-idna ivaSva idna kI maOM kusauma-?%au a ?%au-ra%a ro mana ! icar inaraSaa naIrQar sao. kI maOM sarsa barsaa%a ro mana ! Pavana kI Pa`acaIr maoM Ék jalaa jaIvana jaI rha Jauk. Bavana vao s%aMBa. kusauma-ivakisa%a a ivakisa%a Pa`a%a ro mana ! jahaÐ maÉ-jvaalaa maÉ jvaalaa QaQak%aI. kI [sa vyaqaa ko i%aimar-vana i%aimar vana kI . Eawa Aivacala. PakD lao ."rhnao [Da saMkiu ca%a ]Qar #aDI qaI yah AiQakar na CIna sakI . maQauPa-mau a mau#ar marMd-maumaukuila%a . QaQak%aI caa%akI kna kao %arsa%aI . Aro Jaola%aa hI Aayaa hUÐ -jaao jaao Aavaogaa sah laoMgao " "zhrao zhrao kuC %aao bala Aanao dao ilavaa calaUgÐ aI %aur%a %aumhoM . maOM ]Yaa-saI ]Yaa saI jyaaoi%a-ro %a ro#aa . ]nhIM jaIvana-GaaiTyaao jaIvana GaaiTyaaoM kI. manau ]z baOzo gad\ \gad\ haokr baaolao kuC Anauraga Baro | gadgad\ gad "Eawa Eawa ! %aU Aa gayaI Balaa %aao. a vaoidka ! iba#arI caaraoM Aaor GaRNaa | AaÐ#aoM baMd kr ilayaa xaaoBa sao "dUdUr dUr lao cala mauJakao . . "lao lao cala [sa Cayaa ko baahr mauJakao do na yahaÐ rhnao | mau> naIla naBa ko naIcao yaa khIM gauha maoM rh laoMgao . maOM sajala jalajaa%a ro mana ! " 102 ]sa svar-lahrI svar lahrI ko Axar saba saMjaIvana rsa banao Gaulao.

alaI iba#ara%aI sau#a hI. maanasa-Sa%adla maanasa Sa%adla JaUma ]za jaba %auma ]samaoM makrMd banaIM | %aumanao [sa saU#ao Pa%aJaD Pa%aJaD maoM Bar dI hiryaalaI ik%anaI . malayaainala kI lahr ]z rhI ]llaasaaoM kI maayaa qaI ! 103 ]Yaa AÉNa Pyaalaa Bar laa%aI sauriBa%a Cayaa ko naIcao maora yaÝvana PaI%aa PaI%aa sau#a sao Alasaaš AaÐ#ao maIMcao | lao makrMd nayaa caU PaD%aI Sard-Pa` Sard Pa`a%a kI SaofalaI. navala homa-lao a lao#aa saI maoro )dya-inakYa )dya inakYa Par iM#acaI BalaI| BalaI AÉNaacala mana maMidr kI vah maugQa-maaQau Qa maaQaurI nava Pa`i%amaa . maOMnao samaJaa maadk%aa hO %aRiP%a bana gayaI vah [%anaI ! ivaSva. lagaI isa#aanao snaoh-mayaI mayaI saI sauMdr%aa kI maRdu maihmaa | ]sa idna %aao hma jaana sako qao sauMdr iksakao hOM kh%ao ! %aba Pahcaana sako .ko kdMba kanana saa saRiYT-ivaBava YT ivaBava hao ]za hra | 104 Bagava%aI ! vah Paavana maQau-Qaara ! do#a AmaR%a BaI lalacaayao . iksako ih%a Pa`aNaI yah du#a-sau a sau#a sah%ao | jaIvana kh%aa kuC do#aa %aUnao ma%avaalao " kh%aa yaÝvana sao "ku yaÝvana kh%aa saaÐsa ilayao cala kuC APanaa saMbala Paalao !" ! )dya bana rha qaa saIPaI saa %auma svaa%aI kI baUÐd banaI . ŸsamaoM jaIvana marNa banaa qaa baudbaud kI maayaa naca%aI | vahI SaaM%a ]jjvala maMgala saa id#a%aa qaa ivaSvaasa Bara . hlacala sao ivaxaubQa ivaSva-qaI ivaSva qaI ]Woila%a maanasa lahrI lahrI | vyaiqa%a )dya ]sa naIlao naBa maoM CayaaPaqa-saa CayaaPaqa saa #aulaa %aBaI . qaa sauMdr kusaumaaoM kI vah saGana saunahlaI Cayaa qaI . i#ala%aa gai%a gai%a marMd-maMmaMqar malayaja-saI malayaja saI svar maoM vaoNau khaÐ imala%aa ! . ivaSva ik ŸsamaoM du#a kI AaÐQaI PaIDa kI lahrI ]z%aI . vahI. vaYaavaYaa.AiBalaaYaayaoM BarI )dya maoM APanaoPana ka baaoQa Bara | maOM qaa. APanaI maMgalamayaI maQaur-ismai%a ismai%a kr dI %aumanao doiva ! jaBaI | idvya %aumharI Amar AimaT Civa lagaI #aolanao rMga-rlaI a rlaI . vahI rmya saÝMdyyayya--SaOla sao ŸsamaoM jaIvana Qaula jaayao | saMQyaa Aba lao jaa%aI mauJasao %aaraAaoM kI Akqa Akqa kqaa . hI saMQyaa kI saudM r AlakoM GauÐGaralaI | sahsaa AMQakar kI AaÐQaI ]zI ixai%aja sao vaoga BarI . naIMd sahja hI lao lao%aI qaI saaro Eama kI ivakla vyaqaa | sakla ku%aUhla AaOr klPanaa ]na carNaaoM sao ]laJa PaDI . qaI SvaasaaoM sao Paairjaa%a kanana i#ala%aa. kusauma Pa`saÙ hue hÐsa%ao sao jaIvana kI vah Qanya GaDI | ismai%a maQauraka qaI.

AaOr Aaja BaI PakD rha hUÐ hYahYa. a klyaaNa-klaa klyaaNa klaa ! ik%anaa baDa Pa`laaoBana maora )dya snaoh bana jahaÐ Zlaa | sau#aI rhoM. naa yah ivakT PaholaI hO . Par haÐ APanao Par BaI maOM JauÐJalaa%aa hUÐ #aIJa rha | nahIM Paa saka hUÐ maOM jaOsao jaao %auma donaa caah rhI . saba sau#aI rhoM basa CaoDao mauJa AParaQaI kao" Eawa do#a rhI cauPa manau ko BaI%ar ]z%aI AaÐQaI kao | idna baI%aa rjanaI BaI AayaI %aMd`a inad`a saMga ilayao . laGau jalaQar ka saRjana huAa qaa Ÿsakao SaiSalao#aa Gaoro ]sa Par ibajalaI kI maalaa-saI maalaa saI JaUma PaDI %auma Pa`Baa BarI . "jaIvana jaIvana sau#a hO ? naa. Ÿsakao caaha %aba [sakao [sakao do dana idyaa | %auma Ajasa` vaYaavaYaa. [Da kumaar samaIPa PaDI PaDI qaI mana kI dbaI ]maMga ilayao | Eawa BaI kuC i#aÙ qakI saI haqaaoM kao ]PaQaana ikyao . xaud` Paa~ ! %auma ]samaoM ik%anaI maQau-Qaara hao Zala rhI | saba baahr hao%aa jaa%aa hO svaga%a ]sao maOM kr na saka . iMk%au Pa`Ìi%a ka AakYaAakYa-NaNa hO #aIMca rha . PaDI saaoca%aI mana hI mana kuC. icar A%aRiP%a jaIvana yaid qaa %aao %auma ]samaoM saM%aaoYa banaI | ik%anaa hO ]Pakar %aumhara AaiSr\ \1a%a maora Pa`Naya huAa . gaUÐja ]zIM %auma . . ivaSva-ku ivaSva kuhr maoM idvya-raiganaI idvya raiganaI-AiBanava raiganaI AiBanava-saI AiBanava saI ! jaIvana-jalainaiQa jaIvana jalainaiQa ko %ala sao jaao mau>a qao vao inakla PaDo . AaOr jalad vah irmaiJama barsaa barsaa mana-vanasqalaI mana vanasqalaI huš hrI ! %aumanao hÐsa-hÐ a hÐsa mauJao isa#aayaa ivaSva #aola hO #aola calaao . bauiw-%ak w %ak%ak.ko iCd` hue qao )dya hmaara Bar na saka | yah kumaar-mao aar maoro jaIvana ka ]cca-AM ]cca AMSa. APanaa mana hO. maora saba kuC ËaoQa maaoh ko ]Paadana sao gaiz%a huAaa.Svaasa-Pavana Svaasa Pavana Par caZ kr maoro dUraga%a vaMSaI-rva aI rva-saI rva saI . eosaa hI AnauBava hao%aa hO ikrnaaoM nao Aba %ak na CuAa | SaaiPa%a-saa SaaiPa%a saa maOmaOM jaIvana ka yah lao kMkala BaTk%aa hUÐ . [%anaa saMvaodnamaya )dya huhuAa | 105 iMk%au AQama maOM samaJa na Paayaa ]sa maMgala kI maayaa kao. manau cauPa saba AiBaSaaPa iPayao saaoca rho qao. %aumanao imalakr mauJao ba%aayaa sabasao kr%ao maola calaao | yah BaI APanaI ibajalaI ko sao ivaBa`ma sao saMko%a ikyaa . AaiSr1a%a ik%anaa AaBaarI hUÐ .Saaok kI Cayaa kao . jaga-m jaga maMgala-saM ala saMgaI%a %aumhara gaa%ao maoro raoma #aDo | AaSaa kI Aalaaok-ikrna ikrna sao kuC maanasa sao lao maoro.sauhaga kI AaOr snaoh kI maQau-rjanaI . saba Par. ]saI #aao#alaoPana maoM jaOsao kuC #aaoja%aa ATk%aa hUÐ | AMQa-%amasa a %amasa\ %amasa\ hO.

ATla #aula%aa qaa QaIro Pavana -PaTla PaTla cauPacaaPa #aDI qaI vaRxa PaaÐ%a. saMnQyaa kba kI cala gayaI ]Qar . .Baaga Aro manau ! [Md`jaala saosao ik%anaI vyaqaa na JaolaI hO ? yah Pa`Baa%a kI svaNasvaNa. @yaa saaoca rhI hO ? kuC %aao kh . saba yao Ì%aGna ifr [naka @yaa ivaSvaasa k$Ð . [sa inajainaja-nana maoM Aba @yaa saudM r %aU do#a rhI. Pa`i%aiMhsaa Pa`i%aSaaoQa dbaa kr mana hI hI mana cauPacaaPa ma$Ð | Eawa ko rh%ao yah saMBava nahIM ik kuC kr Paa}Ðgaa . iPa%aa khaÐ' kh #aaoja rha qaa yah kumaar Aba `iPa%aa Aba SaaM%a nahIM | [Da Aaja APanao kao sabasao AParaQaI hO samaJa rhI . ra%a ŸsamaoM saaoyaa qaa svacC Pa`a%a . vah caMd`hIna qaI ek ra%a.... kamaayanaI maÝna baOzI saI APanao maoM hI ]laJa rhI | 107 dSadSa-nana .ikrna saI iJalaimala caMcala saI Cayaa .. lahrI PaOraoM kao rhI caUma . %aao ifr SaaMi%a imalaogaI mauJakao jahaÐ. #aaoja%aa jaa}Ðgaa |'' jagao saBaI jaba nava Pa`Baa%a maoM do#aoM %aao manau vahaÐ nahIM .. ]jalao-]jalao %aark Jalamala. a sauna%aI jaOsao kuC inajaI baa%a | QaUimala CayaayaoM rhIM GaUma . Qaara bah jaa%aI iMbaba ATla. Jalamala Pa`i%aiMbaiba%a sair%aa vaxasqala . "maaÐ maaÐ ! %aU cala AayaI dUr [Qar . rhI haÐ basa cala Gar ]samaoM sao ]z%aa gaMQa-QaU a QaUma " Eawa nao vah mau#a ilayaa caUma | 108 "maaÐ maaÐ! @yaaoM %aU hO [%anaI ]dasa .. @yaa maOM hUÐ %aoro nahIM Paasa .. Eawa kao id#alaa}Ð kOsao yah mau#a yaa klauiYa%a kayaa | 106 AaOr Sa~u saba. %aU kš idnaaoM sao yaaoM cauPa rh .

saao%aa AaoZo %ama-naIM jaala .Saaok.yah kOsaa %aora du:#a-du #a dusah. yah ivaSva Aro ik%anaa ]dar . #a idiSa Pala. Jarnao Jar%ao AaiMlaiga%a naga . APaar ŸsamaoM Avana%a Gana sajala Baar . Aa%ao jaa%ao. %a nai%a. jaOsao hao%aI jaa%aI h%aaSa |" vah baaolaI "naIla naIla gagana APaar. #a idiSa. %a saMsaRi%a.]Ùi%a nai%a ]Ùi%a maoM Zla . lao%aI ZIlaI saI BarI saaÐsa . [sa Par i#ala%aa Jar%aa ]Dudla . jaga jaga%aa AaÐ#aoM ikyao laala . BaavaaodiQa sao ikrnaaoM ko maga . sau#a. AvakaSa-sarao AvakaSa saraovar ka marala . mausa@yaa%ao [samaoM Baava sakla . ah jaao baahr-BaI%ar baahr BaI%ar do%aa dh . hÐsa%aa hO [samaoM kaolaahla . naBa rjanaI ko jaugaunaU Aivarla . saMsaRi%a ko kilPa%a hYahYa. a du#a. SaI%ala AgaaQa hO. yah saba ]sakI hO naaoMk Jaaok M | 109 jaga. Ai%a maQaur-kaÐ . Pairva<anamaya yah icar-maM Pairva<a-namaya icar maMgala . ]laJana kI maIzI raok Taok . Pala iSaSau saa Aa%aa kr #aola Ainala. maora inavaasa Ai%a-maQau kaÐi%a . maora gaRh ro ]nmau>-War War | yah laaocana-gaao ana gaaocar-sak ar sakla sakla-laao la laaok . maRi%a. ik%anaa sauMdr ik%anaa ivaSaala ! [sako s%ar-s%ar s%ar s%ar maoM maÝna SaaMi%a . Ainala ifr Jalamala sauMdr %aark dla . svaa%aI kna sao bana Bar%ao jaga . %ama naIMd-jaala saurQanau saa APanaa rMga badla . %aaPa -Ba` Ba`aMi%a . ]%qaana-Pa%anamaya ]%qaana Pa%anamaya sa%a%a sajaga . APanaI sauYamaa maoM yah Jalamala . ]llaasa Bara saa AM%as%ala .

ifr kÝna xamaa kr do inaSCla inaSCla. naarI maayaa-mama%aa maayaa mama%aa ka bala . vah Sai>mayaI Cayaa SaI%ala .Na . mauJasao ibaCuDo kao AvalaMbana . dokr . kuC ga`hNa kr rha dIna %yaaga . jyaaoM rahuga`s%a-saI lao#aa . [sasao lao ]sakao do%aI hUÐ . vah [Da mailana Civa kI ro#aa . saaoyaa Ÿsaka hO Baagya. AakYaNa %auma maadk%aa kI Avana%a Qana . manau h%a-cao h%a cao%ana qao ek baar . %a saI SaiSa -lao Ÿsa Par ivaYaad kI ivaYa-ro ivaYa ro#aa . %auma jaIvana kI AMQaanauri> . . %aumanao r@#aa jaIvana . naSCla Ÿsasao yah Qanya banao BaU%ala . maOM hÐsa%aI hUÐ rao lao%aI hUÐ . manau ko mas%ak kI icar -A%aR A%aRiP%a . maOM Paa%aI hUÐ #aao do%aI hUÐ .%ava mau#a inahar .yah ek naID hO sau#ad #ad SaaMi%a "AM AMbao ifr @yaaoM [%anaa ivaraga . icar-ivasmaR icar ivasmaRi%a-saI %a saI hUÐ rhI Daola | yah Pa`BaaPaUNa-a. mauJa Par na huš @yaaoM saanauraga ?" PaICo mauD Eawa nao do#aa . Baagya jaaga | 110 baaolaI "%au%aumasao kOsaI ivari> . Anauraga BarI hUÐ maQaur Gaaola . '%au%auma xamaa kraogaI' yah ivacaar maOM CaoDUÐ kOsao saaiQakar |" 111 "Aba Aba maOM rh sak%aI nahIM maÝna . %auma ]<aoŸ%a caMcalaa -Sai> Sai> ! maOM @yaa do sak%aI %aumhoM maaola . yah )dya ! Aro dao maQaur baao baaola . maOM du#a kao sau#a kr lao%aI hUÐ . %auma AaSaamaiya ! icar AakYa.

. Aahui%a basa caah rhI samaRw | 112 %aao @yaa maOM Ba`ma maoM qaI ina%aaM%a . Par kovala sau#a APanaa kh%ao .ka imaqyaa bala .AParaQaI iMk%au yahaÐ na kÝna ? sau#a-du a du#a jaIvana maoM saba sah%ao . saMhar-baQya ar baQya Asahaya daM%a . ho doiva ! %aumhara idvya-raga idvya raga . ina%ya bana rho inayama naanaa kodM `aoM maoM jalaQar -sama sama .]nhoM . saba iPayao ma<a laalasaa laalasaa GaUTÐ . Pa`aNaI ivanaaSa-mau ivanaaSa mau#a maoM Aivarla . inayamaaoM kI krnaI saRiYT Ÿnho. raoko ifr ]nakao Balaa kÝna ? saba kao vao kh%ao . cauPacaaPa calaoM haokr inabainabala-la ! saMGaYaaYa. APanao bala ka hO gavagava. saImaayaoM Ìi~ma rhIM TUT . maora saahsa Aba gayaa CUT | maOM janaPad-klyaaNaI janaPad klyaaNaI Pa`isaw .Sa~u hao na !" ! Aga`sar hao rhI yahaÐ fUT . Aba Avanai%a karNa hUÐ inaiYaw . iGar hT.kmakma. TUT%ao . yao Sai>-icanh Sai> icanh.bana gayaa ŸnhoM . hT barsao yao ]PalaaoPama yah jvaalaa [%anaI hO saimaw . maoro sauivaBaajana hue ivaYama . Baya kI ]Paasanaa ! Pa`Naai%a Ba`aM%a ! AnauSaasana kI Cayaa Cayaa ASaaM%a ! i%asa Par maOMnao CInaa sauhaga . M ivaPlava kI krnaI vaRiYT ]nhoM . Paavasa-inaJa Paavasa inaJainaJa-r-saosao vao bah%ao . AiQakar na saImaa maoM rh%ao . Eama-Baaga Eama Baaga vagavaga. icanh yao ya& ivafla . maOM Aaja AiMkcana Paa%aI hUÐ .

hO ek raga . %aU xamaa na kr kr kuC caah rhI . %aU lao lao jaao inaiQa Paasa rhI . saba APanao Paqa Par calaoM EaaM%a . vah svayaM nahIM sauna Paa%aI hUÐ . %aU nao CaoDI yah sarla rah | cao%ana%aa ka BaÝi%ak ivaBaaga kr. icai%a ka sva$Pa yah ina%ya-jaga%a ina%ya jaga%a .jaga kr jaga kao baaÐT idyaa ivaraga . isqai%a BaUla na kr . Aahui%a Pa`saÙ do%aI Pa`SaaM%a .APanao kao nahIM sauha%aI hUÐ . kNa ivarh-imalana ivarh imalana-maya imalana maya naR%ya-inar%a ya inar%a ]llaasaPaUNa-a. sa%a\ sa%a\. Pa`%yaok ivaBaajana banaa Ba`aM%a | 113 jaIvana Qaara sauMdr Pa`vaah . %ak-mayaI Pa`i%aiMbaiba%a %aara PakD . gayaa nahIM Aalaaok ]dya . . %aU Ék-Ék Ék Ék do#ao Aaz Pahr . sau#a-du a du#a ka maQaumaya QaUPa-CaÐ a CaÐh ."bana \vaaM%a ! aI bana ivaYama Qa\ QavaaM isar caZI rhI ! Paayaa na )dya %aU ivakla kr rhI hO AiBanaya . jala%aI Ca%aI kI dah rhI . dao xamaa.AanaMd sa%a%a %allaIna-PaU %allaIna PaUNa-a. sa%a%a Pa`kaSa aSa sau#ad Aqaah . saaoyaI cao%ana%aa ]zo jaaga |" "hOhO Éd`-raoYa Aba %ak ASaaM%a " Eawa baaolaI. Aao %akmayaI ! %aU iganao lahr . mauJakao basa APanaI rah rhI . maOM jaao kuC BaI svar gaa%aI hUÐ . APanaaPana cao%ana ka sau#amaya #aao gayaa. xamaa na dao APanaa ivaraga . zhr . sa%a%a. vah $Pa badla%aa hO Sa%a-Sa%a Sa%a Sa%a . vah jaD%aa kI isqai%a. JaMÌ%a hO kovala 'jaaga jaaga !' maOM laaok-Aigna Aigna maoM %aPa ina%aaM%a .

hao maanava maanava Baagya ]dya . sair%aa maÉ. vardana banao maora jaIvana ! jaao mauJakao %aU yaaoM calaI CaoD . vah Baaolaa [%anaa nahIM ClaI ! imala jaayaogaaaa. hr laogaa %aora vyaqaa -Baar Baar . [saka %aU saba saM%aaPa inacaya . maanava ! %aorI hao sauyaSa gaIi%a |" baaolaa baalak "mama%aa mama%aa na %aaoD . ho doiva ! %aumhara snaoh Pa`bala . %aba do#aUÐ kOsaI calaI rIi%a . saba kI samarsa%aa kr Pa`caar .rh saÝmya ! yahIM . yah %akmayaI %aU Eawamaya . PakDa kumaar-kr aar kr maRdula fUla | .kaM%a | 114 %auma daonaaoM do#aao raYT/-naIi%a .naga maÉ naga yaa kuMja-galaI a galaI .ABaya . ivainamaya kr do kr kmakma. hr lao. maOM APanao manau kao #aaoja calaI . idvya Eaoya-]d a ]d\ ]d\gama AakYa-Na Gana-saa AakYaNa Gana saa iva%aro jala . Saasak bana fOlaaAao na BaIi%a . maoro sau%a ! sauna maaÐ kI Paukar |" 115 "Ai%a Ai%a maQaur vacana ivaSvaasa maUla . %aao mauJao imalao ifr yahI ËaoD !" ! "hoho saÝmya saÝmya ! [Da ka Sauica dulaar . mauJakao na kBaI yao jaayaÐ BaUla . sair%aa. bana idvya gama Aivarla . hUÐ Pa`oma-PalaI a PalaI . jananaI!mauJasao mauÐh yaaoM na maaoD . hao sau#ad Pa`aM%a . %ak-mayaI %aU mananaSaIla kr kmakma. inavaaisa%a haoM saM%aaPa sakla !" inavaa-isa%a ! kh [Da Pa`Na%a lao carNa QaUla . vah snaoh sada kr%aa laalana maOM ma$Ð Ÿ}Ð Par CUTo na Pa`na . %aorI Aa&a Aa&a ka kr Paalana .

qar qar kÐPa rh%aI dIiP%a %arla . vah gaMQa-ivaQau a ivaQaur Amlaana fUla | %aba sarsva%aI-saa sarsva%aI saa foMk saaÐsa . }Par vyaiqa%aa rjanaI ko EamasaIMkr . jaa%aI %aurM%a | sair%aa ka vah ekaM%a kUla . kovala iba#aor%aa dIna Qa\ vaaM%a | Qa\vaaM 116 Sa%a-Sa%a Sa%a Sa%a %aara maMiD%a AnaM%a . gaMBaIr mailana Cayaa BaU Par . ]z%aI ikrNaaoM kI laaola lahr . hlako Pa`kaSa sao PaUir%a ]r . kusaumaaoM ka s%abak i#alaa basaM%a . bah%aI maayaa sair%aa }Par . QaIro-QaIro lahraoM ka dla . qaa idSaa SaaM%a . Ai%a maQaur-imalana imalana. imalana imala%ao Aah%a haokr jalakna . dao laÝT calao Paur Aaor maÝna . jaba dUr hue %aba rho dao na | inas%abQa gagana qaa. inacalao s%ar Par Cayaa durM%a . vah qaa AsaIma ka ica~ kaM%a | kuC SaUnya iMbadu ]r ko }Par. baa( qaa AaiMlagana vah )dyaaoM ka . CPa-CPa CPa CPa ka hao%aa Sabd ivarla . Jalako kba saosao Par PaDo na Jar . lahraoM ka yah PairNa%a jaIvana . Eawa nao do#aa Aasa-Paasa Aasa Paasa .vao %aInaaoM hI xaNa ek maÝnamaÝna ivasmaR%a sao qaoqao . Aa%aI cauPako. qar-qar saMsaRi%a APanao maoM rhI BaUla . . hÐsa%aa }Par ka ivaSva maQaur . hma khaÐ kÝna! ivacCod baa(. %aT sao Tkra hao%aa AaoJala . qaa Pavana iMhDaolao rha JaUla . sair%aa %aT %aÉ ka ixai%aja Pa`aM%a .

%auma banaI rhI hao ABaI ABaI QaIr.qao camak rho dao fUla nayana . ik%anaa dulaar ik%anaa inamainama-lala ! kOsaa kzaor hO %ava )<ala ! vah [Da kr gayaI ifr BaI Cla . QaIr CuT gayaa haqa sao Aah %aIr |" 118 "iPa` iPa`ya ! Aba %ak hao [%anao saSaMk . . AQaIr kaomala Saavak vah baala vaIr .qaI ivaSva-ima~ ivaSva ima~ | baaolao "rmaNaI rmaNaI %auma nahIM Aah ! Ÿsako mana maoM hao BarI caah . jyaao jyaaoM iSalaalagna AnagaZo r%ana . dokr kuC kaoš nahIM rMk . ]sakao BaI. ica~ ik%anaa sauMdr. vah @yaa %ama maoM kr%aa sanasana ? Qaara ka hI @yaa yah inasvana ! naa. manau nao do#aa ik%anaa ivaica~ ! vah maa%aR-maUi<a<a. vah laaok-Aigna Aigna maoM %aPa gala kr . qaI ZlaI svaNasvaNa--Pa`i%amaa bana kr . r ik%anaa Paiva~ ? kuC ]Ù%a qao vao SaOlaiSa#ar . vaMica%ao! Ÿsao Paayaa Paayaa raokr . kaoš jaIiva%a lao rha saaÐsa ! 117 vah inajainaja-nana %aT qaa ek ica~. inadinad-yaya mana @yaa na ]za krah ? Ad\ Ad\BauBau%a hO %aba mana ka Pa`vaah ! yao SvaaPad sao iMhsak AQaIr. naa gauha la%aavaR%a ek Paasa . maOM Bagaa Pa`aNa Ÿnasao laokr . ifr BaI }Ðcaa Eawa ka isar . sauna%aa qaa vah vaaNaI SaI%ala .]na BaI ]na saba kao dokr . %aumanao APanaa saba kuC #aaokr .

inavaa-isa%a a @yaaoM lagao DMk ? dao laao Pa`saÙ. %auma xamaa inalaya maoM hao rh%aI . sah BaU#a vyaqaa %aI#aa samaIr . inaja kmaakmaa-oÙi%a sao kr%ao sama . hO smarNa kra%aI ivaga%a baa%a . inaiva-kar ho savasava-maMmaMgalao ! %auma mah%aI . hI vah laGau ivacaar | maOM [sa inajainaja-nana %aT maoM AQaIr . vah Pa`laya SaaMi%a vah kaolaahla . sa%ya baa%a | [sa dova-WM a WMW ka vah Pa`%aIk maanava maanava ! kr lao saba BaUla zIk . cala%aa hI Aayaa hUÐ baZ kr . maOM ina%ya %aumharI . [%anaI duba-a-lala ? %aba calaao jahaÐ Par SaaMi%a Pa`a%a . haÐ BaavacaË maoM iPasa-iPasa iPasa iPasa kr . [nako ivakar saa hI bana kr .yah ivainamaya hO yaa Pairva<aPairva<a-nana . kaTogM ao Ba`ma . @yaa BaUlaUÐ maOM . . saba mau> banaoM. laGau%aa ma%a do#aao vaxa caIr . ŸsamaoM AnauSaya bana Gausaa %aIr |" 119 "iPa` iPa`ya%ama ! yah na%a inas%abQa ra%a . maOM huš %aumharI qaI inaSCla . yah ivaYa jaao fOlaa maha-ivaYama maha ivaYama . ]naka rhsya hao SauBa-saM a saMyama . yah maa%aRmaUi%a-%a. igar jaayaogaa jaao hO AlaIk .hO inaivakar . AParaQa AParaQa %aumhara vah baMQana laao banaa maui>. jaba AiPaAiPa-%a%a kr jaIvana saMbala . maOM SaUnya banaa banaa sa<aa #aaokr . maOM BaUlaa hUÐ %aumakao inahar naarI saa hI. klyaaNamayaI vaaNaI kh%aI . sabaka du#a APanao Par sah%aI . > Aba CaoD svajana inavaaisa%a %auma. bana rha %aumhara ?Na Aba Qana . aÙ yah sPaYT AMk |" "%au%auma doiva ! Aah ik%anaI ]dar .

Aanand PaUNa-a. bana%ao %aara. qaa Acala maha naIlaa AMjana . jaIvana Aalaaok PauÉYa ! maMgala cao%ana ! kovala Pa`kaSa ka qaa klaaola .%aaMDva sauMdr . naTraja svayaM qao naR%ya-inar%a ya inar%a . . maQau ikrNaaoM kI qaI lahr laaola | bana gayaa %amasa qaa Alak jaala . vah rja%a gaÝr. Jar%ao qao ]jjvala Eama saIkr . idnakr ]D rho QaUilakNa-sao lakNa sao BaUQar . %aala qao lauP%a hao rho idSaakala | laIlaa ka sPaMid%a Aa*laad . [%anaa AnaM%a qaa SaUnya -saar saar .cala kr imaT%aI hO PaDI laIk |" vah Saunya Asa%a yaa AMQakar . ihmakr idnakr. dI#a%aa na Ÿsako Paro Paar | 120 sa<aa ka sPaMdna calaa Daola. qao inainainaina-maomaoYa manau ko laaocana . jyaao%snaa sair%aa ka AaiMlagana . %ama jalainaiQa jalainaiQa bana maQaumaMqana . aina-naad qaI SaUnya -Bao BaoidnaI-sa<aa dnaI sa<aa ica%a\ ica%a\ . qaa AM%airxa Pa`hisa%a mau#air%a . Paar baahr BaI%ar ]nmau> saGana . saMhar saRjana sao yaugala Paad gai%aSaIla. %aara ihmakr. AM%ainanaad Qvaina sao PaUir%a . BaUimaka banaI vah isnagQa mailana . a AavarNa PaTla kI ga`Miqa #aaola . AvakaSa PaTla ka vaar Paar. svar laya haokr do rho %aala. gai%aSaIla Anaah%a huAa naad | 121 iba#aro AsaM#ya ba`*maaMD gaaola. gaÝr ]jjvala jaIvana. savaasavaa-gM a jyaaoi%amaya qaa ivaSaala . vah Pa`Baa-Pau aa PauMja icai%amaya Pa`saad .

%ak do inaja saMbala . ŸQar kMiPa%a saMsaRi%a bana rhI ]Qar .doSa ]sa naIla %amasa maoM. imaT%a%ao Asa%ya-sao Asa%ya sao &ana-lao &ana laoSa . h%a cao%a Paukar ]zo ivaSaoYa "yah yah @yaa ! Eawo ! basa %aU lao cala . hIrk-igair hIrk igair Par ivaVu%a-ivalaasa a ivalaasa . ]Qva]Qva. Eawa Aagao manau PaICo qao .. a ivaVu%a kTaxa cala gayaa ŸQar..... Pariva<aPariva<a-nana ka PaT rha #aaola | ]sa Sai>-SarIrI Sai> SarIrI ka Pa`kaSa . samarsa A#aMD.. a Pa`gaT qao BaIYaNa #aD\ #aD\D BayakrI #aaК | rivakr ihma #aMDao Par PaD kr ihmakr ik%anao nayao banaa%aa. s%abQa hao rhI Acala ihmaanaI. ]na carNaaoM %ak. laIna ca%auid-d-k do#a rha vah igair AiBamaanaI | daonaaoM Paiqak calao hOM kba sao }Ðca }Ðcao caZ%ao caZ%ao. cao%ana ParmaaNau AnaM%a iba#ar . ]sa kaMi%a iMsaQau maoM Gaula-imalakr a imalakr. inar%a Pa`Ìi%a gala kr .yauga ga`hNa kr rho %aaola. bana%ao ivalaIna hao%ao xaNa Bar . ivaxa%a ]sako AMga. ihmaanaI Paqa qakkr hOM laIna. banaa%aa d`u%a%ar ca@kr kaT Pavana BaI ifr sao vahIM laÝT Aa jaa%aa | . kmanaIya banaa qaa BaIYaNa%ar . yah ivaSva Jaula%aa a%aa maha daola .. imalakr APanaa sva$Pa sva$Pa Qar%aI sauMdr . Paavana bana jaa%ao hOM inamainama-lala . AanaMd-vaovaoSa"! a 122 rhsya . saba SaaPa PaaPa ka kr ivanaaSa na<ana<a-nana maoM inar%a. saba PaaPa PauNya ŸsamaoM jala-jala jala jala .. `ifr ifr jaa Aro baTaohI ! ikQar calaa %aU mauJao Baod kr ! Pa`aNaaoM ko Pa`i%a @yaaoM inamaainamaa-ohI ? CUnao kao AMbar macalaI saI baZI jaa rhI sa%a%a ]Ðcaaš . saahsa ]%saahI sao baZ%ao | Pavana vaoga Pa`i%akUla ]Qar qaa kh%aa . ]llaisa%a maha ihma Qavala hasa | do#aa manau nao nai<anai<a-%a%a naToSa . samarsa.

hma khaÐ Aa gayao " manau nao do#aa AaÐ#a #aaola kr jaOsao kuC ~aNa Paa gayao | }Ymaa ka AiBanava AnauBava qaa ga`h. va i~Bauvana ko Pa`i%ainaiQa qao maanaao vao Anaimala qao iMk%au sajaga qao | manau nao PaUCa . isqar nad jaao Pa`i%a Pala qao Baga%ao | laGau%ama vao saba jaao vasauQaa Par }Par mahaSaUnya ka Gaora . Par BaUla nahIM ]nakao Paayaa hUÐ |" vah ivaSvaasa BarI ismai%a inaSCla Eawa-mau Eawa mau#a Par Jalak ]zI qaI | saovaa kr -Pallava Pallava maoM ]sako kuC krnao kao lalak ]zI qaI | do AvalaMba. laÝT calaao . idvaa-rai~ idvaa rai~ ko saMiQakala maoM yao saba kaoš nahIM vyas%a qao | 124 ?%auAaoM ko s%ar huyao i%araoih%a BaU-maMDla ro#aa ivalaIna-saI ivalaIna saI inaraQaar ]sa mahadoSa maoM ]id%a sacao%ana%aa navaIna-saI navaIna saI | i~idk ivaSva. vah %aumakao }Par ]znao kao hO kh%aI . saahsa CUT gayaa hO maora inassaMbala BagnaaSa Paiqak hUÐ . saunaao Aba [saka [saka Anya ]Paaya nahIM hO | JaaК laga%aI jaao. SaUnya Pavana bana PaM#a hmaaro hmakao doM AaQaar AaQaar. a ivakla saaqaI kao kamaayanaI maQaur svar baaolaI . AnauBava-kr%ao ava kr%ao hao. baaolaao @yaa Pad%ala maoM . haÐ vao saba maoro qao Ÿna sao $z calaa Aayaa hUÐ . kuMjar-klaBa ar klaBa sadRSa [zlaa%ao caPalaa ko gahnao | Pa`vahmaana qao inamna doSa maoM SaI%ala Sa%a-Sa%a Sa%a Sa%a inaJainaJa-r eosao mahaSvao%a gajaraja gaMD sao iba#arIM maQau QaarayaoM jaOsao | hiryaalaI ŸnakI ]BarI. hma baZ dUr inakla Aayao Aba krnao ka Avasar na izzaolaI | "hma idSaa-ivakM idSaa ivakMiPa%a. Paxa kr nao~ baMd basa ivahga-yau ivahga yaugala sao Aaja hma rhoM . ]BarI vao sama%ala ica~PaTI sao laga%ao . Pa`i%aÌi%ayaaoM ko baa( ro#a-sao a sao isqar. ivaSva Aalaaok iMbadu BaI %aIna id#aaš PaDo Alaga va. %aara . }Ðcao caZnao kI rjanaI ka yahaÐ huAa jaa rha sabaora | 123 "khaÐ khaÐ lao calaI hao Aba mauJakao Eawo! maOM qak calaa AiQak hUÐ.naxa~ naxa~ As%a qao . Pa%a Pala AsaIma hO yah AnaM%a saa kuC }Par hO. inayai%a #aola do#aUÐ na . Svaasa Éw krnao vaalao [sa SaI%a Pavana sao AD na sakUgÐ aa | maoro. [sa vaa%a-caË vaa%a caË sao maOM duba-a-lala Aba laD na sakUgÐ aa . aQaar jama rhoM | GabaraAao ma%a! yah sama%ala hO do#aao %aao. vao naIcao CUTo saudUr. [sa Pa`i%akUla Pavana Qa@ko kao Jaaok M dUsarI hI Aa sah%aI | EaaM%a Paxa. "kÝna kÝna nayao ga`h yao hOM Eawo ! mauJao ba%aaAao ? .naIcao jalaQar dÝD rho qao saudM r saur-Qanau Qanau maalaa Pahnao. sacamauca BaUQar hO ? inaraQaar hOM iMk%au zhrnaa hma daonaaoM kao Aaja yahIM hO .

gaMQa maoM fUlao . Zla%ao saba. aa [sa [Md`jaala sao mauJao bacaaAao " "[sa [sa i~kaoNa ko maQya iMbadu %auma Sai> ivaPaula xama%aavaalao yao. &ana iËyaa vaalao yao | vah do#aao ragaaÉNa hO jaao ]Yaa ko kMduk saa sauMdr . vaaYPa AdRSya fuharo [samaoM CUT rho. rsa $Pa.ek ek Daor hO |" "sausauMdr yah %aumanao id#alaayaa iMk%au kÝna vah Syaama doSa hO ? kamaayanaI ! ba%aaAao ]samaoM @yaa rhsya rh%aa ivaSaoYa hO " manau yah Syaamala kuC AMQakar-saa "manau Syaamala kmakma. nava-AlaM nava AlaMbauYaa kI va`IDa-saI Da saI #aula jaa%aI hO. jaIvana-vana jaIvana vana kI banaI samasyaa AaSaa naBakusaumaaoM ka i#alanaa | icar-vasaM gama hO Pa%aJar hao%aa ek Aaor hO . Ÿsa Aalaaok-iMiMvadu kao Gaoro vah baOzI mausa@yaa%aI maayaa | Baava caË yah calaa rhI hO [cCa kI rqa-naaiBa rqa naaiBa GaUma%aI . [zlaa%aIM saao%aIM jaga%aIM yao APanaI Baava-BarI Baava BarI maayaa maoM | vah saMgaI%aa%mak Qvaina [nakI kaomala AÐgaDaš hO lao%aI .maO iksa laaok baIca PahuÐcaa. naI sauGaD Pau%ailayaaÐ . icar vasaM%a%a ka yah ]d\ ]d\gama AmaR%a hlaahla yahaÐ imalao hOM sau#a du#a baÐQa%ao . Cayaamaya kmanaIya klaovar Baava-mayaI Baava mayaI Pa`i%amaa ka maMidr | Sabd. rsa. aI ifr isahrna bana%aI . ek ek kao isqar hao do#aao [cCa [cCa &ana. maQaur laalasaa kI lahraoM sao yah Pa`vaaihka sPaMid%a hao%aIaI | Ÿsako %aT Par ivaVu%a-kNa a kNa sao manaaohairNaI AaÌi%a vaalao . Cayaamaya sauYamaa maoM iva*vala ivacar rho sauMdr ma%avaalao | 125 saumana-saM ana saMkuila%a BaUima -rMrMQa` -saosao maQaur gaMQa ]z%aI rsa-BaInaI rsa BaInaI . maadk%aa kI lahr ]za kr APanaa AMbar %ar kr do%aI | AaiMlagana-saI agana saI maQaur Pa`orNaa CU lao%aI. rsa-baU rsa baUdÐ o JaInaI JaInaI | GaUma rhI hO yahaÐ ca%auid-d-k calaica~aoM saI saMsaRi%a Cayaa . saba svaBaava Pa`i%aÌi%a bana gala jvaalaa sao maQaur %aaPa kI | inayamamayaI ]laJana lai%aka ka Baava ivaTiPa sao Aakr imalanaa . maayaa-rajya maayaa rajya ! yahI PairPaaTI PaaSa ibaCa kr jaIva faÐsanaa | yao ASarIrI $Pa. $Pa gaMQa kI PaardiSaPaardiSa-naI caaraoM Aaor naR%ya kr%aIM jyaaoM $Pava%aI rMrgM aIna i%a%ailayaaÐ ! [sa kusaumaakr ko kanana ko AÉNa Paraga PaTla Cayaa maoM . Sabd sPaSasPaSa-. [na APsairyaaoM kI %aanaaoM ko macala rho hOM sauMdr JaUlao | Baava-BaU Baava BaUimaka [saI laao laaok kI jananaI hO saba PauNya-PaaPa ya PaaPa kI . ifr jaa mauÐd%aI | yah jaIvana kI maQya . saGana hao rha Aiva&a%a yah doSa mailana hO QaUma-Qaar saa | a Qaar -saa . $Pa saumana sao kovala vaNavaNa. navarsa-BarI navarsa BarI AraeÐ Aivarla caËvaala kao caik%a caUma%aIM | yahaÐ manaao manaaomaya ivaSva kr rha ragaaÉNa cao%ana ]Paasanaa .BaUima hO rsa-Qaara rsa Qaara sao iMsaica%a hao%aI .laaok hO QauÐQalaa kuC-ku akar saa .

mama cala%aa hO bauiw-caË w caË.maoM kr%ao inaja igana%aI | Pa`aNa %a<va kI saGana saaQanaa jala. jala-jalaa jala jalaa kr fUT PaD rho Zula kr bahnao vaalao Calao | yahaÐ raiSaÌ%a ivaPaula ivaBava saba marIicaka-sao marIicaka sao dI#a PaD rho . saba krah%ao | kr%ao hOM. yahaÐ nyaaya inamainama-ma. AMQakar maoM dÝD laga rhI ma%avaalaa yah saba samaaja hO | sqaUla hao rho $Pa banaa kr kmaa kmaa-oM kI BaIYaNa PairNai%a hO . jala ihma ]Pala yahaÐ hO bana%aa .ka ]Ùi%a krnao ko ma%avaalao . xaNa Bar BaI ivaEaama nahIM hO Pa`aNa dasa hOM iËyaa-%aM iËyaa %aM~ ka | Baava-rajya Baava rajya ko sakla maanaisak sau#a yaaoM du#a maoM badla rho hOM .jaga%a hO . yahaÐ BaU#a sao ivakla dila%a kao Pad%ala maoM ifr ifr igarvaa%aI | yahaÐ ilayao daiya%va kmakma. PaIDnamaya ivakla Pa`va%aa%a-nana mahayaM~ ka . AakaMxaa kI %aIva` iPaPaasaa ! mama%aa kI yah inamainama-mama gai%a hO | yahaÐ SaasanaadoSa GaaoYaNaa ivajayaaoM kI huk M ar saunaa%aI . iMhsaa gavaagavaa-oMÙ%a haraoM maoM yao AkDo ANau Thla rho hOM | yao BaÝi%ak sadoh kuC krko jaIiva%a rhnaa yahaÐ caah%ao . . caË ŸsamaoM na dIna%aa | Ais%a-naais%a Ais%a naais%a ka Bao Baod . Baagyavaana bana xaiNak Baaoga ko vao ivalaIna. ivalaIna yao Pauna: gaD rho | baDI laalasaa yahaÐ sauyaSa kI AParaQaao AParaQaaoM kI svaIÌi%a bana%aI . PaaiNa-Paadmaya PaaiNa Paadmaya PaMcaBaU%a kI yahaÐ hao rhI hO ]Paasanaa | yahaÐ sa%a%a saMGaYaaYa. Eawo ! vah ]jjvala kOsaa hO jaOsao PauMjaIBaU%a rja%a hO |" "iPa` iPa`ya%ama ! yah %aao &ana-xao &ana xao~ hO sau#a-du a du#a sao hO ]dasaIna%aa . Pyaasao Gaayala hao jala jaa%ao mar-mar mar mar kr jaI%ao hI bana%aa 127 yahaÐ naIla-laao naIla laaoih%a jvaalaa kuC jalaa-jalaa jalaa jalaa kr ina%ya Zala%aI.ko Gana naad kr rho %aT-kU %aT kUlaaoM kao sahja igara%aI. Baava-raYT/ Baava raYT/ ko inayama yahaÐ Par dMD banao hOM.kmakma--caË-saa caË saa GaUma rha hO yah gaaolak.ivafla%aa kaolaahla ka yahaÐ raja hO . saba ko PaICo lagaI huš hO kaoš vyaakula nayaI eYaNaa | 126 Eamamaya kaolaahla aahla. ak bana inayai%a-Pa` inayai%a Pa`orNaa . inarMkSu a kr%ao yao ANau %ak%ak--yaui> sao. na Ÿsakao maR%yau saala%aI | vaYaavaYaa. saM%aaoYa nahIM hO jaOsao kSaaGaa%a-Pa` kSaaGaa%a Pa`oir%a sao Pa`i%a xaNa kr%ao hI jaa%ao hOM BaIi%a-ivavaSa BaIi%a ivavaSa yao saba kMiPa%a sao | inayaa%ao calaa%aI kma kma--caË yah %aRYNaa-jaina%a Naa jaina%a mama%va-vaasanaa mama%va vaasanaa . igara%aI Plaaiva%a kr%aI vana kuMjaaoM kao laxya Pa`aiP%a sair%aa bah jaa%aI |" "basa basa ! Aba AaOr na [sao id#aa %aU yah Ai%a BaIYaNa kmakma. Zala%aI caaoT sahna kr Éknao vaalaI Qaa%au. AMQa Pa`orNaa sao Paircaaila%a k%aak%aa.

bauiw. jaIvana-maQau jaIvana maQau ek~ kr rhI ]na maai#ayaaoM saa basa lao#aao | 128 yahaÐ Sard kI Qavala jyaao%snaa AMQakar kao Baod ina#ar%aI . vao saMbaw hue ifr sahsaa jaaga ]zI qaI jvaalaa ŸnamaoM | naIcao }Par lacakIlaI vah ivaYama vaayau maoM QaQak rhI saI . Anavasqaa yaugala imalao sao ivakla vyavasqaa sada iba#ar%aI | do#aao vaovao saba saÝmya banao hOM ikn%au saSaMik%a hOM daoYaaoM sao vao saMko%a dMBa ko cala%ao Ba`U-caalana imasa Pair%aaoYaaoM sao | yahaÐ ACU%a rha jaIvana rsa CUAao ma%a . EaRMga AaOr Dma$ inanaad basa sakla-ivaSva saa | sakla ivaSva maoM iba#ar ]za -saa icai%amaya ica%aa QaQak%aI Aivarla mahakala ka ivaYaya naR%ya qaa. yao inasPaRh nyaayaasana vaalao caUk na sak%ao %ainak iva<a sao ! APanaa Pairima%a Paa~ ilayao yao baUdÐ -baUbaUÐd vaalao inaJainaJa-r sao . APanao kond` banao du#a-sau a sau#a maoM iBaÙ hue hOM yao saba ik%anao ! &ana dUr kuC.ko sama%aaolana maoM d<aica<a sao . [sa inadaGa maÉ maoM. eoSvayavaya. maUla-sva%va a sva%va kuC AaOr ba%aa%ao [cCaAaoM kao Jauzlaa%ao hOM | svayaM vyas%a Par SaaM%a banao-sao Saas~ Sas~-rxaa Sas~ rxaa maoM Pala%ao . maaÐga rho hOM jaIvana ka rsa baOz yahaÐ Par Ajar-Amar Ajar Amar -saosao | yahaÐ ivaBaajana QamaQama--%aulaa ka AiQakaraoM kI vyaa#yaa kr%aa . saMica%a haonao dao | basa [%anaa hI Baaga %aumhara %aRYaa !maRYaa. iËyaa iBaÙ hO [cCa @yaaoM PaUrI hao mana kI . mahaSaUnya maoM jvaala saunahlaI saba kao kh%aI 'nahIM nahIM saI | Sai>-%ar Sai> %arM %arMga Pa`laya-Paavak aya Paavak ka ]sa i~kaoNa maoM ina#ar-]za ina#ar ]za saa .maoM Pagao yao Pa`aNaI camakIlao laga%ao . nyaaya %aPasa\ aPasa\. yah inarIh. saU#ao sao sa`ao%aaoM ko %aT jaOsao jaga%ao | manaaoBaava sao kaya-kma kaya kmakma. . w ivaBaUi%a sakla isak%aa-saI isak%aa saI Pyaasa lagaI hO Aaosa caaT%aI | nyaaya. kr Baod baaÐT%aI . aa vaMica%a haonao dao | saamaMjasya calao krnao yao iMk%au ivaYama%aa fOlaa%ao hOM . qaa ivaSva rMQa` jvaalaa sao Barkr kr%aa APanaa ivaYama Ì%ya qaa . yah Anavasqaa.yao inassaMga. inarIh Par kuC Paakr hI APanaI ZIlaI saaÐsao Bar%aa | ]<ama%aa ]<ama%aa [naka inajasva hO AMbauja vaalao sar saa do#aao . yao iva&ana Baro AnauSaasana xaNa xaNa Pairva<aPairva<a-nana maoM Zla%ao | yahI i~Paur hO do#aa %aumanao %aIna iMbadu jyaaoi%ama%ama-yaya [%anao . ek dUsaro sao na imala sako yah ivaDMbanaa hO jaIvana kI |" mahajyaaoi%a-ro %a ro#aa saI banakr Eawa kI ismai%a dÝDI ]namaoM . a iMk%au kr lao%ao kuC saMbaMQa-ivaQaana a ivaQaana maui> sao | yahaÐ Pa`aPya imala%aa hO kovala %aRiP%a nahIM.

. Paqa-Pa` ka saI cala%aI QaIro-QaIro Dga Bar%aI | Paqa Pa`diSaiSa-ka-saI ka baaolaI.ka Pa`i%ainaiQa . gaOirk-vasanaa rk vasanaa saMQyaa saI Ÿsako cauPa qao saba klarva klarva | ]llaasa rha yauvakaoM ka iSaSau gaNa ka qaa maRdu klakla| klakla maihlaa-maM maihlaa maMgala-gaanaao ala gaanaaoM sao mau#air%a qaa vah yaa~I dla | camaraoM Par baaoJa lado qao vao cala%ao qao imala Aivarla .. maanava qaa saaqa ]saI ]saI ko mau#a Par qaa %aoja APairima%a | kohir-ikSaao ir ikSaaor sao AiBanava Avayava Pa`sfuiT%a hue qao . 'hma hma khaÐ cala rho' yah saba ]nakao ivaiQava%a samaJaa%aIM | kh rha ek qaa " %aU %aao kba sao hI saunaa rhI hO Aba Aa PahuÐcaI laao do#aao Aagao vah BaUima yahI hO | Par baZ%aI hI cala%aI hO Éknao ka naama nahIM hO . GaMTa baja%aa %aalaaoM maoM ]sakI qaI maMqar gai%a-ivaiQa gai%a ivaiQa | vaRYa-rjjau a rjjau vaama kr maoM qaa dixaNa i~SaUla sao SaaoiBa%a .imalaogaa vah Ai%a Ai%a ]jjvala Paavana%ama " vah [Da samaIPa PahuÐca kr baaolaa ]sakao Éknao kao . ifr sanmau#a %aIqa%aIqa. Qavala QamaQama. hma jahaÐ calao hOM vah hO jaga%aI ka PaavanaaI "hma Paavana saaQanaa Pa`doSa iksaI ka SaI%ala Ai%a SaaM%a %aPaaovana |" "kO kOsaa ? @yaaoM SaaM%a %aPaaovana ? ivas%aR%a @yaaoM na ba%aa%aI " ... baalak qaa .. kanana Gana APanaI PyaalaI Bar%ao lao Ÿsako dla sao ihmakna | haÐ [saI ZalavaoM kao jaba basa sahja ]%ar jaavaoM hma . macala gayaa qaa kuC AaOr kqaa saunanao kao | vah APalak laaocana APanao Paadaga` ivalaaokna kr%aI .. idvya Anaah%a Par-inanaad Par inanaad maoM Eawayau%a manau basa %anmaya qao | 129 AanaMd .svaaPa svaaPa jaagarNa Basma hao [cCa iËyaa &ana imala laya qao .khaÐ hO kh %aao Ÿsako ih%a dÝD rhI hO |" 130 " vah Agalaa sama%ala Ÿsa Par hO dovadaÉ ka kanana. kuC iSaSau BaI baOz ]nhIM Par APanao hI banao ku%aUhla| la maa%aaeÐ PakDo ]nakao baa%aoM qaIM kr%aI jaa%aIM . cala%aa qaa QaIro-QaIro vah ek yaai~yaaoM ka dla .maoM naIrva . sair%aa ko rmya PauPauilana maoM igairPaqa sao . yaÝvana gaMBaIr huAa qaa ŸsamaoM kuC Baava nayao qao | cala rhI [Da BaI vaRYa ko dUsaro PaaSvaPaaSva.svaPna svaaPa. lao inaja saMbala | yaa saaoma la%aa sao AavaR%a vaRYa Qavala. svaPna . vah %aIqa%aIqa..

vah qaI hiryaalaI sao Caš | Eama. yah vyaqavyaqa-. jaakr icar-mau icar mau> rho yah inaBainaBa-yaya svacCMd sada sau#a Paakr |" saba samhla gayao qao Aagao qaI kuC naIcaI ]%araš . saM%aaoYa AaOr sau#a dokr saba kI du#a jvaalaa hr%ao | 131 hO vahaÐ maha*nad inamainama-lala jaao mana kI Pyaasa bauJaa%aa.krogM ao jaakr. aa%aa maanasa ]sakao kh%ao hOM sau#a Paa%aa jaao hO jaa%aa | "%aa %aao %aao yah vaRYa @yaaoM %aU yaaoM hI vaOsao hI calaa rhI hO .baalak nao kha [Da sao vah baaolaI kuC sakucaa%aI "sausauna%aI hUÐ ek manasvaI qaa qaa vahaÐ ek idna Aayaa . kr%ao jaga -maMmaMgala . CaoTa saa maukru Pa`Ìi%a yaa saaoyaI raka ranaI | idnakr igair ko PaICo Aba ihmakr qaa caZa gagana maoM. a kÉNaa kIkI vaYaavaYaa. Eama %aaPa AaOr Paqa-PaIDa Paqa PaIDa xaNa Bar maoM qao AM%aihaih-%a. valkla-vasanaa valkla vasanaa . ifr davaaigna Pa`#ar laPaTaoM nao kr ilayaa saGana bana Aisqar | qaI AQaaAQaa-MiganaI ]saI kI jaao ]sao #aaoja%aI AayaI. hir%a sau#a SaI%ala | igair-inaJa igair inaJainaJa-r calao ]Cla%ao CayaI ifr sao hiryaalaI . #aga-maR #aga maRga kao Ai%a sau#adayak CaoTa-saa a saa jaga%a ]jaalaa | mark%a kI vaodI Par jyaaoM r@#aa hIro ka PaanaI . saba %aaPa SaaM%a haokr. vah jaga%aI kI jvaalaa sao Ai%a-ivakla Ai%a ivakla rha Jaulasaayaa | ]sakI vah jalana Bayaanak fOlaI igair AMcala maoM ifr. . a gauha-gaR a gaRh sauMdr *rd sao Bar rhI inaralaI | vah maMjairyaaoM ka kanana kuC AÉNa PaI%a hiryaalaI .dRga maoM Bar laayaI | vardana banao ifr ]sako AaÐsaU. @yaaoM baOz na jaa%aI [sa Par APanao kao qaka rhI hO ?" "saarsva%a saarsva%a-nagar saarsva%a nagar-inavaasaI nagar inavaasaI hma Aayao yaa~a krnao . %a%a saamanao ivaraT Qavala-naga Qavala naga APanaI maihmaa sao ivalaisa%a | ]sakI %alahTI manaaohr Syaamala %aRNa-vaIÉQa a vaIÉQa vaalaI . kOlaasa Pa`daoYa-Pa` a Pa`Baa maoM isqar baOza iksaI lagana maoM | saMQyaa samaIPa AayaI qaI ]sa sar ko. Pa`i%a-Pava %a PavaPava.saumana-sau ana sauMkula qao iCPa gaš ]nhI ]nhI maoM DalaI | yaa~I dla nao Ék do#aa maanasa ka dRSya inaralaa . AayaI yah dSaa dSaa do#a. saU#ao %aÉ kuC mausa@yaayao fUTI Pallava Pallava maoM laalaI | vao yaugala vahIM Aba baOzo saMsaRi%a kI saovaa kr%ao . r bana hao gayaa hir%a. ir>-jaIvana ir> jaIvana-GaT jaIvana GaT PaIyaUYa-sailala a sailala sao Barnao | [sa vaRYaBa QamaQama--Pa`i%ainaiQa kao ]%saga]%saga. nava-ku nava kuMja. Ÿsa sama%ala GaaTI maoM.

id#alaayaa baaolao "dodo#aao ik yahaÐ yahaÐ Par kaoš BaI nahIM Parayaa | 133 hma Anya na AaOr kuTuMbaI hma kovala ek hmaIM hO . Bagavai%a samaJaI maOM ! sacamauca kuC BaI na samaJa qaI mauJakao | saba kao hI Baulaa rhI qaI AByaasa yahI qaa mauJakao | hma ek kuTumba banaa kr yaa~a krnao hOM Aayao . %auma saba maoro Avayava hao ŸsamaoM kuC nahIM kmaI hO | SaaiPa%a na yahaÐ hO kaoš %aaiPa%a PaaPaI na yahaÐ hO .%aaraoM sao Alak gauÐqaI qaI Pahnao kdMba kI rSanaa | 132 #aga kula iklakar rho qao. kuC CaPa vyai>ga%a . inaja-Sai> AMbau-inaiQa SaaoBana | inaja Sai>-%arM Sai> %arMgaaiya%a qaa AanaMd-AM Bar rha AMk Eawa ka maanava ]sakao APanaa kr . APanaa inaimainaima-%a%a Aakar #aDa hO | [sa jyaao%snaa ko jalainaiQa maoM baudbau\baud\ saa $Pa banaayao . Bar ]za manaaohr naBa maomaoM manau %anmaya baOzo ]nmana | Pahcaana ilayaa qaa saba nao ifr kOsao Aba vao Ék%ao . naxa~ id#aaš do%ao APanaI AaBaa camakayao | vaOsao ABaod-saagar saagar maoM Pa`aNaaoM ka saRiYT-Ëma YT Ëma hO. klarva ikÙiryaaÐ ikÙiryaaÐ banaI Pa`i%aQvaina lao%aI qaIM %aanaoM AiBanava | manau baOzo Qyaana-inar%a %aT maoM . jaIvana-vasau jaIvana vasauQaa sama%ala hO samarsa hO jaao ik jahaÐ jahaÐ hO | cao%ana samaud` maoM jaIvana lahraoM saa iba#ar PaDa hO. saba maoM Gaula imala kr rsamaya rh%aa yah Baava carma hO | . ho doiva ! %aumharI mama%aa basa mauJao #aIMca%aI laayaI | Bagavai%a. sauna kr yah idvya-%aPaao idvya %aPaaovana ŸsamaoM saba AGa CuT jaayao |" manau nao kuC-ku kuC mausa@yaa kr kOlaasa Aaor id#alaayaa. vah dova-WM a WMW Vui%amaya qaa ifr @yaaoM na Pa`Nai%a maoM Jauk%ao | %aba vaRYaBa saaomavaahI BaI APanaI GaMTa-Qvaina a Qvaina kr%aa . baZ calaa [Da ko PaICo maanava BaI qaa Dga Bar%aa Bar%aa | haÐ [Da Aaja BaUlaI qaI Par xamaa na caah rhI qaI. Qyaana inar%a qao ]sa inamainama-lala maanasa -%aT saumanaaoM kI AMjaila Bar kr Eawa qaI #aDI inakT maoM | Eawa nao saumana iba#aora Sa%a-Sa%a Sa%a Sa%a maQauPaaoM ka gauMjana . klahMsa kr rho klarva. qaI vah dRSya do#anao kao inaja dRga-yau a yaugala sarah rhI qaI | icar-imaila%a icar imaila%a Pa`Ìi%a sao Paulaik%a vah cao%ana-Pau ana PauÉYa-Pau Ya Paura%ana . qaa [Da-SaISa gad svar [Da SaISa carNaaoM Par vah Paulak BarI gad\ gad\gad baaolaI -"maOmaOM Qanya huš hUÐ jaao yahaÐ BaUlakr AayaI .

kmala-ko kmala kosar ka kr Aayaa rja sao rMŸ%a | jaOsao AsaM#ya maukulaaoM ka maadna-ivakasa maadna ivakasa kr Aayaa. r vaaNaI kI vaINaa-Qavaina vaINaa Qavaina-saI Qavaina saI Bar ]zI SaUnya maoM iJala kr | ]nmad maaQava malayaainala dÝDo saba igar%ao-PaD%ao .ikyao saI. sau#a-sPaSa a sPaSasPaSa. ]cCvaasa cala PaDo gagana-AaÐ gagana AaÐgana maoM kuC gaa%ao AiBanava maMgala | vallairyaaÐ naR%ya inar%a qaIM.APanao du#a-sau a sau#a sao Paulaik%a yah maU%a-a--ivaSva sacaracar . yah ivaSva naID bana jaa%aa !" ! Eawa ko maQau-AQaraoM kI CaoTI-Cao I CaoTI ro#aayaoM . ragaaÉNa ikrNa klaa saI ivaksaIM bana ismai%a lao#aayaoM | 134 vah kamaayanaI jaga%a kI maMgala-kamanaa ala kamanaa-Ako kamanaa AkolaI . Aayaa ]nako ACU%a AQaraoM ka ik%anaa caubM ana Bar laayaa | Ék-Ék Ék Ék kr kuC [zlaa%aa jaOsao kuC hao vah BaUlaa . saI saba iBaÙ Pairisqai%ayaaoM kI hO maadk GaUÐT iPayao saI | jaga lao }Yaa ko dRga maoM saao lao inaiSa kI PalakaoM maoM. icai%a ka ivaraT-vaPau ivaraT vaPau maMgala yah sa%ya sa%a%a ica%a sauMdr | saba kI saovaa na ParayaI vah APanaI sau#a-saM a saMsaRsaRi%a hO . iba#arI saugaMQa kI lahroM . iMPagala-Paraga agala Paraga sao macalao AanaMd-sausauQaa-rsa aa rsa Clako | Ai%a maQaur gaMQavah bah%aa Pairmala baUÐdaoM sao iMsaica%a . haÐ svaPna dodo#a lao sauMdr ]laJana vaalaI AlakaoM maoMcao%ana ka saaxaI maanava hao inaivakar hMsa%aa saa . ifr vaoNau rMQa` sao ]z kr maUcCnaa khaÐ Aba zhro | C-naa gaUÐja%ao maQaur naUPaur sao madmaa%ao haokr maQaukr. qaI-jyaao qaI jyaaoi%aYma%aI Pa`fuilla%a maanasa %aT kI vana baolaI | vah ivaSva-c ivaSva cao%anaa Paulaik%a qaI PaUNa-a--kama kI Pa`i%amaa . inaiva-kar maanasa ko maQaur imalana maoM gahro gahro QaÐsa%aa saa | saba Baod-Baava Baava Baulavaa kr du#a-sau a sau#a kao dRSya banaa%aa. nava knak-ku jalad-saa knak kusauma-rja a rja QaUsar makrMd-jalad jalad saa fUlaa | jaOsao vanalaxmaI nao hI iba#arayaa hao kosar-rja ar rja . . vah kamaayanaI ivahÐsa%aI Aga jaga qaa mau#air%a hao%aa | xaNa-Bar xaNa Bar maoM saba Pairvai%aPairvai%a-%a%a ANau-ANau qao ivaSva-kmala ivaSva kmala ko. yaa homakUT ihma jala maoM Jalaka%aa ParCaš inaja | saMsaRi%a ko maQaur imalana ko ]cC\ \vaasa banaa kr inaja dla . jaOsao gaMBaIr maha*nad hao Bara ivamala jala maihmaa | Ÿsa maurlaI ko inasvana sao yah SaUnya ragamaya hao%aa . APanaa hI ANau ANau kNa-kNa kNa kNa Wya%aa hI %aao ivasmaRi%a hO | maOM kI maorI cao%ana%aa sabakao hI sPaSasPaSa. banaa%aa maanava kh ro ! yah maOM hUÐ.

rsa Baar Pa`fulla lla saumana saba QaIro-QaIro sao barsao | ihma #aMD riSma maMiD%a hao maiNa-dIPa maiNa dIPa Pa`kaSa id#aa%aa . do#a%aa maanasaI gaÝrI lahraoM ka kaomala na<ana<a-nana ! Pa`i%afila%a huš saba AaÐ#aoM ]sa Pa`oma-jyaao a jyaaoi%a-ivamalaa %a ivamalaa sao. Pairmala ka kna-kna kna kna laokr inaja rMgamaMca rca%aI qaI | maaMsala-saI ala saI Aaja huš qaI ihmava%aI Pa`Ìi%a PaaYaaNaI . saMko%a kamanaa bana kr ba%alaa%aI idSaa imalana kI kI | rismayaaÐ banaIM APsairyaaÐ AM%airxa maoM naca%aI qaIM .saRjana Par | sau#a-sahcar a sahcar du:#a-ivadU #a ivadUYak Pairhasa PaUNa-a. cao%ana%aa ek ivalasa%aI AanaMd A#aMD Ganaa qaa | : samaaP%a : .Pairmala sao calaI naha kr kaklaI. saba Pahcaanao sao laga%ao APanaI hI ek klaa sao | samarsa qao jaD yaa cao%ana saundr saakar banaa qaa . ]sa laasa-rasa laasa rasa maoM iva*vala qaI hÐsa%aI saI klyaaNaI | vah caMd` ikrIT rja%a-naga rja%a naga sPaM sPaMid%a-saa d%a saa PauÉYa Paura%ana . saba kI ivasmaRi%a ko PaT maoM iCPa baOza qaa Aba inaBainaBa-yaya | qao Dala Dala maoM maQaumaya maRdu maukula banao Jaalar sao. ar yaa maadna maRdu%ama kMPana CayaI saMPaUNa-a. kaklaI saumana qao JaD%ao | isakuDna kÝSaoya vasana kI qaI ivaSva-sau ivaSva saundrI %ana Par Par. Ÿnasao samaIr Tkra kr Ai%a maQaur maRdgM a bajaa%aa | saMgaI%a manaaohr ]z%aa maurlaI baja%aI jaIvana kI .kr AiBanaya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful