P. 1
Raspredelenie Za Treto Oddelenie-novo

Raspredelenie Za Treto Oddelenie-novo

|Views: 4,684|Likes:
Published by Vesna Panoska

More info:

Published by: Vesna Panoska on Aug 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

Годишно глобално планирање и конкретизација

на наставните содржини од трето одделение
за учебната 2010/2011година,во согласност
со наставниот план и програм донесен од
министерството за образование и наука
на ден 1!10!200година
"атум# "иректор#
$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$
Годишното глобално планирање со конкретизирање на
наставните содржини го изработи стручниот актив од трето
одделение при %!&!'()очо *ацин(
+рилеп,во следниот состав#
 ,есна +аноска
 +авлинче ,е-аноска
 +ецо .акалоски
 .итра /ор0иоска
 1ора 2нгелеска
Според планот и програмата за трето одделение одобрени од министерот за
образование и наука на ден 18.10.2008г.
застапени се следните предмети:
3аставен
предмет
4онд на часови
3еделно Годишно
1.Македонски јазик 6 216
2.Англиски јазик 3 108
3.Математика 1
.!апознава"е на
околината
3 108
#.$иковно
образование
2 %2
6.Музи&ко
образование
2 %2
%.'изи&ко
образование
3 108
8. (ополнителна и
додатна настава
1 36
). *асови за
у&ени+ите со
1 36
поте,котии во
у&е"ето
10.-дделенски &ас 1 36
11. .абота со
компјутер
2 %2
/купно &асови: 28 1008
!абеле,ка:0аставата се реализира во 180 работни денови или 36
недели.
1ланирани ескурзии:
2две со спортско2рекреативен карактер во околината.
2едноднавна ескурзија која 3е послу4и за реализа+ија на наставниот
материјал.
.акедонски јазик
5ели#
5 (а се оспособи у&еникот изразно да &ита текст напи,ан на
кирили&но писмо.
5 (а се оспособи у&еникот да &ита и пи,ува текст со латински букви.
5 (а препознава видови зборови и истите да ги применува.
5 (а се оспособи за користе"е на основните грамати&ки и правописни
норми при &ита"ето и пи,ува"ето.
5 (а се оспособи да &ита разни литературни дела и да го збогатува
6ондот на зборови.
5 1исмено и усно се изразува со ре&ени+а и 6ормирана мисла.
5 (а следи разни медиумски извори и да ја пренесе содр4ината.
3аставно подрачје# 4онд на часови#
5 1о&етно &ита"е и пи,ува"е %0
5 7азик 20
5 *ита"е8литература и лектира 80
5 9зразува"е и творе"е 36
5 Медиумска култура 10
+очетно читање и пишување6латиница7
5ели#
5 (а се запознае со редот на буквите во азбуката.
5 (а ги усвои малите и големите пе&атни и ракописни
букви од латини+ата.
5 (а се оспособува да &ита и пи,ува зборови и текст со
буквите од латини+ата.!
5 "а и даде поширока примена на латиницата
+рограмски содржини#Азбука и гра6и&ки симболи8усвојува"е на
големите и малите пе&атни латински букви8усвојува"е на големите и
малите ракописни букви.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
!апознава"е со латини+ата 1 :;
<и у&име буквите =>8:? 1 :;
<и у&име буквите @A8BC 1 :;
<и у&име буквите DE8FG 1 ;
<и у&име буквите HI8JK и
пи,уваме зборови
2 ;
<и у&име буквите LM8NO 1 ;
<и у&име буквите PQ8RS 1 ;
1роверка на изу&еното2диктат 1 ;:
<и у&име буквите TU8VW 2 ;:
*итаме латини+а2Мојот град 1 ;:
<и у&име буквите X48Y, и
&итаме
2 ;:
<и у&име буквите Z[ 1 ;:
<и у&име буквите TU8@\8A\ 1 ;:
<и у&име буквите L\M\8]^ 2 ;:
1и,уваме на латини+а 1 ;:
<и у&име буквите _`8HWIW 2 ;:
<и у&име буквите HWIW 1 ;::
1роверка на пи,ува"ето 1 ;::
1и,уваме состав за нова година 1 ;::
*итаме текст на латини+а и
анализа на истиот2aри леба
2 :
1роверка на изу&еното2диктат 1 ::
*ита"е на текст по избор 2 ::
b&име ракописна латини+а Мм8aт 1 ::
b&име ракописна латини+а 9и8/в 1 ::
b&име ракописна латини+а 0н8Сс 1 :::
b&име ракописна латини+а (д81п 2 :::
b&име ракописна латини+а bу8$л 2 :::
b&име ракописна латини+а .р8cб 2 :::
b&име ракописна латини+а <г8!з 2 :::
1роверка на изу&еното2диктат 1 :F
b&име ракописна латини+а
X48Y,
2 :F
*итаме ракописно латини+а
21овторно во ,умата
1 :F
b&име ракописна латини+а d+8*& 2 :F
b&име ракописна латини+а ef8g" 2 :F
b&име ракописна латини+а
hi8'6
2 :F
1и,уваме ракописно латини+а 2 :F
b&име ракописна латини+а jk8lm 2 :F
b&име ракописна латини+а no 1 F
1роверка на изу&еното2диктат 1 F
1овторуваме ракописно латини+а 1 F
*итаме и анализираме и
препи,уваме текстови на
10 :::8:F8F.F:.
латини+а2по избор
1и,уваме состав на латини+а 2 :::8:F8F.F:.
5 2ктивности на учениците#9менување на буквите по
азбучен ред,,ежби за правилно пишување на буквите6печатни и
ракописни7латиница,,ежби за правилно читање на зададени текстови!
:азик
5ели#
 .азликува"е на видови ре&ени+и.
 1репознава"е и именува"е на помалите делови од ре&ани+ата.
 9меСоставува"е правилно ре&ени+а и подредува"е на зборовите.
 нува"е8разликува"е и применува"е на видовите зборови.
 bпотреба на правилата за пи,ува"е.
 +римена на интерпукциските знаци!
+рограмски содржини#.едот на зборовите во ре&ени+ата8видови на
ре&ени+и8збор8слог.глас8видови зборовиpименки8придавки8броеви8глаголиq
пи,ува"е на голема буква и интерпук+иски зна+и.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
/е4би за составува"е на ре&ени+а
и подредува"е на зборовите.
1 ;:
.асказна8пра,ална и изви&на
ре&ени+а во песната -бла+и
1 ;:
/е4би за
расказна8пра,ална8изви&на
ре&ени+а.
2 ;::
1отврдни и одре&ни ре&ени+и2
Сакам да бидам
1 ;::
/е4би за потврдна и одре&на
ре&ени+а.
1 ;::
!бор8слог8глас2од небото не,то
падна
1 ;::
/е4би за збор8слог8глас 1 ;::
-п,ти и сопствени именки2
9ми"а
1 :;
cрој и род кај именките2!латно
ср+е
1 :;
/е4би за именки 1 :;
bпотреба на голема буква2cо4ик е 1 ;
bпотреба на интерпук+иските
зна+и
1 ;:
1ридавки21ролет 1 :::
/е4би за придавки 1 :::
cроеви2прости и редни 1 :F
<лаголи2место и зна&е"е во
ре&ени+ата
2 F
1роверка на знае"ата 2 F:
 Активности на у&ени+ите:Составува"е на ре&ени+и со правилен
распоред на зборовите8именува"е8составува"е и користе"е со
видови ре&ени+и8ве4би за определува"е на видови зборови и нивна
примена8ве4би за правилен правопис!
;итање,литература и лектира
5ели#
 b&ени+ите да се оспособат за изразно &ита"е.
 (а се оспособат да го разберат она ,то го про&итале.
 (а се оспособат да прават содр4инаска анализа на даден текст.
 (а препознаваат и да репроду+ираат поговорки и гатанки.
 (а препознаваат видови на литературна творба.
+рограмски содржини#(ијагности+ира"е на &ита"ето од минатата
у&ебна година8ве4би за правилно и гласно &ита"е8ве4би за изразно
&ита"е8&ита"е во себе со разбира"е8драмско &ита"е8kроноло,ки ред на
настаните во зададен текст8 содр4инска анализа на текстови8поговорки и
гатанки8разликува"е на песна8стиk8рима.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
-бработка на песнаpстр:6q 2 :;
-бработка на песнаpстр:8q 2 :;
-бработка на песнаpстр:10q 2 :;
-бработка на расказpстр:13q 2 :;
-бработка на расказpстр:1q 1 :;
-бработка на песнаpстр:20q 2 :;
-бработка на расказpстр:22q 2 :;
-бработка на расказpстр:2#q 1 :;
-бработка на расказpстр:28q 2 ;
-бработка на песнаpстр:32q 1 ;
-бработка на песнаpстр:3q 1 ;
-бработка на расказpстр:38q 2 ;
-бработка на песнаpстр:1q 1 ;
(рамски текстpстр:3q 2 ;
-бработка на расказpстр:6q 1 ;:
-бработка на песнаpстр:#2q 1 ;:
-бработка на расказpстр:68q 2 ;::
(рамски текстpстр:%%q 1 ;::
-бработка на расказpстр:83q 2 ;::
-бработка на бајкаpстр:88q 2 ;::
cајкаpстр:)2q 2 :
-бработка на расказpстр:)6q 2 ;::
.е+итира"е на песнаpстр:101q 1 ;::
-бработка на песнаpстр:10q 1 :
*ита"е на расказpстр:112q 1 ::
*удна приказнаpстр:11%q 1 ::
1риказнаpстр:122q 2 ::
-бработка на песнаpстр:12q 1 ::
-бработка на песнаpстр:126q 2 ::
cаснаpстр:131q 1 ::
1риказнаpстр:133q 1 ::
cаснаpстр:13q 2 :::
-бработка на песнаpстр:10q 2 :::
-бработка на расказpстр:13q 2 :::
-бработка на расказpстр:18q 2 :::
-бработка на расказpстр:1#0q 1 :::
-бработка на песнаpстр:1#2q 1 :F
-бработка на песнаpстр:160q 1 :F
<атанки8поговоркиpстр:16#816%q 1 :F
-бработка на песнаpстр:1%1q 1 :F
-бработка на расказpстр:1%2q 1 :F
-бработка на песнаpстр:1%%q 2 F
-бработка на песнаpстр:183q 1 F
-бработка на расказpстр:188q 2 F
-бработка на песнаpстр:1)#q 1 F
-бработка на песнаpстр:1)8q 1 F
1риказнаpстр:206q 1 F:
cајкаpстр:208q 2 F:
-бработка на песнаpстр:210q 1 F:
$ектира 6 ;8;:8 ::8
:::8:F8 F.
Yто нау&ив # ;8;:8;::8:8:::
 2ктивности на учениците#/е4би за правилно &ита"е8разбира"е
на про&итаната содр4ина8пронаоfа"е на логи&ки +елини на
текстот8анализа на про&итана содр4ина8ве4би за ре+итира"е песни.
9зразување и творење
5ели#
 (а се оспособува да прераска4ува кратки текстови.
 .аска4ува"е на видени8до4ивеани настани.
 (а се оспособува за известува"е на слу,нат или до4ивеан настан.
 -смислува"е на крај на даден расказ.
 1равилно препи,ува"е на ре&ени+и и кратки текстови.
 1исмено прераска4ува"е на обработен текст.
 1исмено опи,ува"е по даден план.
 1и,ува"е на &еститки8кратки раскази.
+рограмски содржини#1рераска4ува"е на
бајка8расказ8басна8раска4ува"е на до4ивеан настан 8по низа
слики8опи,ува"е на предмети и су,тества8известува"е8препи,ува"е на
ре&ени+и и текстови8писмено прераска4ува"е на про&итан текст8писмено
раска4ува"е на до4ивеан настан8пи,ува"е на
&еститка8состав8ре&ени+а8писмено про,ирува"е и довр,ува"е на зададен
текст.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
1рераска4ува"е на расказ
pстр:28q
1 ;
-пис на есента 1 ;
1репи,ува"е на песнаpстр:1 1 ;
1рераска4ува"е на приказна
pстр:62q
1 ;:
1рераска4ува"е на расказ
pстр:6)q
1 ;::
Составpстр:%3q 1 ;::
1риказна по сликиpстр:)q 1 :
1и,уваме новогоди,на
&еститка
1 ;::
9зве,тај за бо4икните празни+и 1 :
Спореди и групирајpстр:121q 1 ::
Скратено прераска4ува"е
pстр:133q
1 :::
(овр,ува"е на расказ
pстр:138q
2 :::
(овр,ува"е на расказ
pстр:18q
1 :::
1роект и изве,тајpстр:1#1q 1 :::
(овр,ува"е на расказ
pстр:1#3q
1 :::
(овр,ува"е на расказ
pстр:1%2q
1 :F
.асказ по сликиpстр:18)q 1 F
Состав по дадени зборови
pстр:200q
1 F
aворе"е на песни ;::8:::8F
9зве,тај за излет 1 F
(иктати 3 ::8:F8F
rако го поминав летниот распуст 1 :;
rако мама прави зимни+а
pстр:3q
1 ;
Сре3ен именденpстр:#6q 1 ;:
0еправда кон другар&ето 1 ;:
-пи,ува"е на дадени предмети 2 ;::
.аска4ува"е по слики
pстр:8q
1 ;::
.аска4ува"е по слики
pстр:12)q
1 ::
-пис на пролеттаpстр:1q 1 :::
1рослава на роденден
pстр:161q
1 :F
 2ктивности на учениците#/е4би за прераска4ува"е на
обработени текстови8ве4би за опи,ува"е8писмено прераска4ува"е на
кратки текстови8сомостојно творе"е8јасно изразува"е со користе"е на
поголем ре&ник.
.едиумска култура
5ели#
 (а се оспособи да следи радио и тв.емисии.
 (а следи 6илм и ги забеле4ува настаните во него.
 (а пројавува интерес кон театарот.
 (а се користи со детскиот и дневниот пе&ат.
 (а ја користи библиотеката.
 "а стекне основни познавања од ин<орматичката те=нологија
посебно интернетот!
+рограмски содржини#.адио и a/.емисии86илм8театар8детски и дневен
пе&ат и интернет.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на реализација
cиблиотекаpстр:#q 1 ;:
(етски пе&атpстр:66q 1 ;::
<о запознаваме
театаротpстр:)8q
1 ::
-ткрива"е на радиото и
a./
pстр:10)q
1 ::
/есник2вестиpстр:1%q 1 :F
'илмpстр:18q 1 F
9нтернетpстр:1)2q 1 F
rористе"е на
ин6орматиката
3 :;8::
 Содр4ините од предметот македонски јазик 3е се интегрираат со
предметите:запознава"е на околината8математика8
ликовно8музи&ко и 6изи&ко образование.
.есечно планирање
Септември
1. rако го поминав летниот распуст.
2. -бработка на песна21о патот на 4ивототpстр:6q. . . . .2&аса
3. -бработка на песна2.азбудува"еpстр:8q. . . . 2&аса
. -бработка на песна2!а мојата татковинаpстр:10q. . . .2&аса
#. -бработка на расказ2sдноставно стари+аpстр:13q. . . . 2&аса
6. 1овторува"е за именкиpстр:13q
%. -бработка на расказ29ми"аpстр:1q
8. -п,ти и сопствени именки.
). 1отсетува"е на кирили+атаpазбу&но дрвоq.
10.!апознава"е со латини+ата.
11.b&име пе&атна латини+а:Мм89и.
12.-бработка на песна2rниго мојаpстр:20q. . . . 2&аса
13.-бработка на расказ2!латно ср+еpстр:22q. . . . 2&аса
1..од и број кај именкитеpстр:23q.
1#.1овторуваме за именки.
16.-бработка на расказ2(рвјата паднаа од листовитеpстр:2#q
1%..едот на зборовите во ре&ени+атаpстр:2#q
Октомври
1.b&име пе&атна латини+а:0н8Сс.
2.b&име пе&атна латини+а:aт8/в.
3.1и,уваме со изу&ените букви...2&аса.
.-бработка на расказ2rлупатаpстр:28q. . . . 2&аса.
#.1рераска4ува"е на расказ2rлупатаpстр:28q
6.Yто нау&ив.
%.-бработка на песна2(е+ата ве молатpстр:32q
8.-бработка на песна21ро,етка низ Македонијаpстр:3q
).<олема букваpстр:36q
10.b&име пе&атна латини+а:(д81п.
11.-бработка на расказ2sсен во градинатаpстр:38q. . . .2&аса.
12.-пис на есента.
13.-бработка на песна2b&ителиpстр:1q
1.1репи,ува"е на песна2b&ителиpстр:1q
1#.(рамски текстАјвар или изма&ува"еpстр:3q. . . .2&аса.
16.b.92rако мама прави зимни+а.
1%.$ектира:/ол,ебни приказни од словенските народи.
18.Анализа на лектирата.
Ноември
1. 9нтерпук+иски зна+иpстр:q.
2. -бработка на расказ2-бла+иpстр:6q
3. /идови ре&ени+иpстр:%q. . . . 2&аса.
. b&име пе&атна латини+а:$л8bу.
#. 1и,уваме со изу&ените букви. . . . 2&аса.
6. b&име пе&атна латини+а:.р8cб.
%. *итам латини+аpстр:)q
8. -бработка на песна2Сакам да бидамpстр:#2q
). 1отврдни и одре&ни ре&ени+иpстр:#3q. . . .2&аса.
10.cиблиотекаpстр:#q.
11.Сре3ен именденpстр:#6q2bсно изразува"е.
12.b&име пе&атна латини+а:<г8!з.
13.*итам латини+аpстр:#%q
1.1и,уваме со изу&ените букви.
1#.Yто нау&ивpстр:#8q
16.0еправда кон другар&ето2bсно изразува"е8спрема расказот
(ругарствоpстр:60q.
1%. 1рераска4ува"е на расказpстр:6)q
18. b&име пе&атна латини+а:X48Y,.
1). *итам латини+аpстр:6q
20.$ектира:1риказни по теле6он.
21.Анализа на лектирата.
Декември
1.b&име пе&атна латини+а:d+8*&.
2. *итам латини+аpстр:6#q.
3.(иктат21роверка на пи,ува"ето латини+а.
. -бработка на расказ2.ози место3отекpстр:68q. . . .2&аса.
#. 1рераска4ува"е на расказот.
6. <рамати&ка поправкаpстр:%1q
%. Состав21ти+ата повторно пееpстр:%3q
8. !бор8слог8гласpстр:%3q
). (рамски текст20ајдобро е она ,то траеpстр:%%q
10.b&име пе&атна латини+а:ef8g".
11. 1и,уваме со изу&ените букви. . . .2&аса.
12. -пи,ува"е на дадени предметиpстр:80q
13. b&име пе&атна латини+а:hi8'6.
1. *итаме и препи,уваме латини+аpстр:81q
1#. .аска4ува"е по слики2испревртена приказнаpстр:8q
16.Yто нау&ив.
1%. -бработка на бајка2mвездени златни+иpстр:88q. . . .2&аса.
18. b&име пе&атна латини+а:jk8lm.
1). *итам латини+аpстр:)0q
20. b&име пе&атна латини+а:n8o
21. Составува"е приказна според слики2новогоди,на стр:)1
22. -бработка на расказ2*еститката на eорfиpстр:)6q
23. 1и,уваме новогоди,на &еститка
2. .е+итира"е на песнаpстр:101q
Јануари
1. 9зве,тај за бо4икните празни+и.
2. -бработка на песна2cо4икpстр:10q
3. bпотреба на голема букваpстр:10#q
. cајка2Маfесникот и пти+атаpстр:)2q. . . .2&аса
#. 1риказна по сликиpстр:)q
6. *итам латини+аpстр:100q
%. $ектира:(октор о6боли
8. Анализа на лектирата.
Фебруари
1. 1роверка во пи,ува"ето пе&атно латини+а.
2. Yто нау&ив.
3. <о запознаваме театаротpстр:)8q
. -ткрива"е на радиото и a./.pстр:10)q
#. *ита"е на расказ29нтернет врскаpстр:112q
6. b&име ракописна латини+а:rк8t3.
%. b&име ракописна латини+а:aт8Мм.
8. b&име ракописна латини+а:9и8/в.
). *удна приказна2дополнува"еpстр:11%q
10.Спореди и групирајpстр:121q
11.1риказна20езнаел колку е богатpстр:122q. . . .2&аса
12.-бработка на песна2'окаpстр:12q
13.-бработка на песна2.одниот јазикpстр:126q. . . .2&аса
1.b&име ракописна латини+а:0н8Сс.
1#..аска4ува"е по слики2<авранот и лиси+атаpстр:12)q
16.Yто нау&ив2проверка на знае"ата.
1%.cасна2(вете ку&и"аpстр:13q
18.1риказна2$астови+ата и врап&етоpстр:133q. . . .2&аса
Март
1. cасна2aетреб и лиси+аpстр:13q. . . .2&аса
2. b&име ракописна латини+а:(д81п.
3. 1репи,уваме на латини+а uпо избор.
. b&име ракописна латини+а:bу8$л.
#. (овр,ува"е на расказ21исмо до најдобрата мајкаpстр:138q. . . .2&аса
6. -бработка на песна2Мајка миpстр:10q. . . .2&аса
%. aворе"е на песна за мајката.
8. -бработка на расказ2cолното дрвоpстр:13q. . . .2&аса
). -пис на пролеттаpстр:1q2bсно изразува"е.
10.1ридавкиpстр:1#q. . . .2&аса
11. b&име ракописна латини+а:.р8cб8!з8<г. . . .2&аса
12.*итам латини+аpстр:16q
13.-бработка на расказ2(о4дот е мој пријателpстр:18q. .2&аса
1.-бработка на расказАко летаат автомобилитеpстр:1#0q
1#.1роект и изве,тајpстр:1#1q
16.$ектира:!бирка песни.
1%.Анализа на лектирата.
Април
1. -бработка на песна21ролетен повикpстр:1#2q
2.(овр,ува"е на расказ21ти+ата не се вратиpстр:1#3q
3.Yто нау&ив.
. b&име ракописна латини+а:X48Y,.
#. *итам латини+аpстр:1#8q
6. 1и,уваме со изу&ените букви. . . .2&аса
%. b&име ракописна латини+а:d+8*&.
8. 1рослава на роденден2усно изразува"еpстр:160q
). cроевиpстр:162q
10. <атанки8поговоркиpстр:16#816%q
11. b&име ракописна латини+а:ef8g".
12. b&име ракописна латини+а:hi8'6.
13. *итам латини+а2текст по избор.
1. -бработка на песна2/елигденска песнаpстр:1%1q
1#. 1репи,уваме на латини+а стр:1%1
16.aворе"е песна за велигден.
1%. -бработка на расказ(рво за ситеpстр:1%2q
18. /есник2вестиpстр:1%q
1).$ектира:9збор раскази
20.Анализа на лектирата.
Мај
1. 9зве,тај за излет.
2. -бработка на песна21рви мајpстр:1%%q. . . .2&аса
3. Yто нау&ив.
. <о планирам времетоpстр:181q
#. 1роверка во &ита"ето2латини+а.
6. -бработка на песна2dрна се &ума зададеpстр:183q
%. 'илмpстр:18q.
8. -бработка на расказ29злет во природаpстр:188q
). .асказ по сликиpстр:18)q
10.b&име ракописна латини+а:jk8lm.
11.b&име ракописна латини+а:no.
12.9нтернетpстр:1)2q
13.*итам латини+аpпо изборq.
1.1роверка на пи,ува"ето2латини+а.
1#.-бработка на песна2за rирил и Методијpстр:1) и1)#q. . . .2&аса.
16.aворе"е песна за св.rирил и Методиј.
1%.<лаголиpстр:1)6q. . . .2&аса
18.-бработка на песна2!на+ите на патотpстр:1)8q
1).Состав со зададени зборовиpстр:200q
20.*итам латини+а2Мајските mвон&и"а.pстр:201q
21.$ектира:Ми+е
22.Анализа на лектирата.

Јуни
1. 1овторуваме граматика2проверка на знае"ата.
2. 1риказна2(едо 0оеpстр:206q
3. cајка2езерскаpстр:208q. . 2&аса
. -бработка на песна2$етотоpстр:210q
#. aвориме песни за летото.
6. 1овторуваме граматикаpстр:213q
%. 1овторуваме латини+а2пи,ува"е.
8. 1овторуваме латини+а2&ита"е.
). bсно изразува"е2rако 3е го поминам летото.
.атематика
5ели#
5 (а ги именува8усвојува и работи со броевите до 100.
5 (а ја познава нивната номинална вредност.
5 (а ги применува основните математи&ки
опера+ииpсобира"е8одзема"е8мно4е"е8деле"еq
5 (а се оспособува за практи&но ре,ава"е на проблемски ситуа+ии.
5 (а ја воо&ува математиката во секојдневниот 4ивот и да ја применува.
5 (а ги именува8разликува и објаснува геометриските поими:
права8то&ка8искр,ена линија86игури и тела.
5 (а определува елементи на 6игурите.
5 (а ги користи мерните едини+и.
5 (а ги познава и користи парите.
3аставна тема# 4онд на часови#
5 Собира"е и одзема"е до 100 #0
5 Мно4е"е и деле"е до 100 ##
5 'орми во рамнина 1#
5 Мере"е 1#
5 .абота со подато+и )
5 0аставните содр4ини по математика мо4ат да се интегрираат со
содр4ини од:македонски8запознава"е на околината86изи&ко.
5 3аставни средства#у&ебник8образовни со6твери8 наставни
листови8практи&ни изработки.
 >ематско планирање
5 ?обирање и одземање до 100
5ели#
 1овторува"е на собира"ето и одзема"ето до 20.
 *ита"е и запи,ува"е8и споредува"е на броевите до 100.
 -дредува"е на претkодник и следбеник.
 1ракти&на примена на редните броеви.
 *ита"е8определува"е на парни и непарни броеви до 100.
 Собира"е и озема"е на броеви до 100 без премин.
 Собира"е и озема"е на броеви до 100 со премин.
 .е,ава"е на бројни изрази и равенки.
 .е,ава"е на текстуални зада&и.
 1римена на математи&ките правила и закони.
+рограмски содржини#Собира"е и одзема"е до 208броеви до1008споредува"е
на броевите до 1008претkодник и следбеник8собира"е и одзема"е на десетки до
1008собира"е и одзема"е без премин8собира"е и одзема"е со премин8ре,аваме
бројни изрази и текстуални зада&и.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
(а се запознаеме со у&ебникот 1 :;
cроеви до 20pповторува"еq % :;
'ормира"е8&ита"е и запи,ува"е
броеви до 100.
:;
Споредува"е на броеви до 100 2 :;
1ретkодник и следбеник 1 :;
1арни и непарни броеви од првата
стотка.
2 :;
*ита"е8запи,ува"е8споредува"е на
броевите до 100
1 ;
?обирање и одземање на броевите до
100 без преминpсобира"е и озема"е
на десеткиq
# ;
1ариpстр:2#q 1 ;
.е,ава"е на текстуални зада&иpстр:26q 1 ;
Собира"е на +ела десетка со
дво+и6рен број.
1 ;
-дзема"е со полна десетка. 1 ;
/е4би за собира"е и одзема"е 2 ;
Собира"е и одзема"е на дво+и6рен со
едно+и6рен број.
1 ;
.е,ава"е на текстуални зада&иpстр:32q 1 ;
Собира"е и одзема"е на дво+и6рен со
дво+и6рен број.
1 ;
/е4би 2 ;
1роверка на знае"ата 1 ;:
?обирање и одземање на броевите до
100 со преминpдво+и6рен со
едно+и6рен бројq
3 ;:
Собира"е и одзема"е од видот:8v%w
##2%w##28
2 ;:
Собира"е и одзема"е од
видот:3v28w62228
2 ;:
Собира"е и одзема"е до полна десетка
-д видот:36v6w100236.
2 ;:
.е,ава"е на текстуални зада&и 1 ;:
.авенки ;:
.авенки 2 ;::
/е4би зада&и 1 ;::
.е,ава"е на текстуални зада&и и
проблеми.
1 ;::
1овторува"е за собира"е и озема"е 1 ;::
1роверка на знае"ата 1 ;::
Анализа на контролната работа. 1 ;::
2ктивности на учениците#Самостојно ре,ава"е на собира"ето и одзема"ето
до 208преставува"е на броевите до 100 со помо, на дидакти&ки материјал8игри
во парови8споредува"е на броевите преку конкретен материјал8праве"е низи од
парови8собира"е и одзема"е со помо, на конкретен материјал8игри со пари.
5 4орми во рамнина
5ели#
5 (а препознава8именува и разликува права8отсе&ка и полуправа.
5 (а +рта и озна&ува права8отсе&ка и полуправа.
5 (а мери и споредува отсе&ки по дол4ина.
5 (а мери и пресметува дол4ина на искр,ена линија.
5 (а именува8разликува и споредува елементи
на:правоаголник8квадрат8триаголник.
+рограмски содржини#1рава8то&ка.отсе&ка8искр,ена линија8теми"а и страни на
правоаголник8квадрат и триаголник.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
1рава8полуправа8отсе&каpпрепознава"
е8разликува"е8+рта"еq
1 ;::
aо&ка и права 1 ;::
-тсе&ка 1 ;::
Мере"е дол4ина на отсе&ка 1 ;::
9скр,ена линија 1 ;::
(ол4ина на искр,ена линија 1 ;::
-творени и затворени искр,ени линии 1 ;::
dрта"е и мере"е на искр,ена линија. 1 ;::
1роверка на знае"ето. 1 ;::
dрта"е на триаголник 1 ;::
Страни на триаголникот 1 ;::
1равоаголник8именува"е и +рта"е 1 :
Страни на правоаголникот 1 :
rвадрат8именува"е и +рта"е 1 :
1роверка на знае"ето. 1 :
2ктивности на учениците#dрта"е права и отсе&ка со линијар8споредува"е
отсе&ки со разли&ни дол4ини8изработка на
искр,ени линии од дидакти&ки материјал8изработка на модели од разни
грометриски 6игури8споредува"е на геометриските 6игури.
5 .ножење и делење до 100
5ели#
5 (а го разбира мно4е"ето како собира"е на еднакви собиро+и.
5 (а умее збирот да го запи,е како производ и обратно.
5 (а ги разбира и применува термините на мно4е"ето.
5 (а ги усвои и применува табли+ите мно4е"е.
5 (а го разбери мно4е"ето со 1 и 0.
5 (а го разбира деле"ето како рамномерно распределува"е.
5 (а ги разбира и применува термините на деле"ето.
5 (а мо4е да ја согледа и објасни поврзаноста меfу мно4е"ето и деле"ето.
5 (а се оспособи да дели табли&но.
5 (а се оспособи да дели број сам со себе8со бројот 1 и O.
5 (а ре,ава текстуални зада&и8бројни изрази со овие математи&ки опера+ии.
5 (а го применува поимот дропка8и математи&ки да ги запи,ува.
+рограмски содржини#/овед во мно4е"ето8мно4е"е со 2838.....8мно4е"е со
1 и 08вовед во деле"ето8деле"е со 2838....8деле"е сам со
себе8+ела8половна8&етвртина дропка.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
Мно4е"е како собира"е на еднакви
собиро+и.
1 :
1реставува"е на мно4е"ето со помо,
на манипулативни средства.
1 :
Симболи&ко запи,ува"е со користе"е
на термините.
1 :
1оим за деле"е2,то е деле"еx 1 ::
Симболи&ки запис на деле"ето
прика4ан со +рте4 или ман.средства.
1 ::
Мно4е"е со бројот 2 2 ::
.е,ава"е на текстуални зада&и. 1 ::
(еле"е со бројот 2 2 ::
Мно4е"е со бројот # 2 ::
(еле"е со бројот # 2 ::
Мно4е"е со бројот 10 1 ::
(еле"е со бројот 10 1 ::
Мно4е"е и деле"е со бројот 10 1 ::
Мно4е"е со бројот 3 2 ::
(еле"е со бројот 3 2 ::
Мно4е"е со бројот 2 ::
(еле"е со бројот 2 :::
Мно4е"е и деле"е со
броевите:1828388#810
1 :::
1роверка на знае"ата. 1 :::
Мно4е"е со бројот 6 2 :::
(еле"е со бројот 6 2 :::
Мно4е"е со бројот % 2 :::
(еле"е со бројот % 2 :::
Мно4е"е со бројот 8 2 :::
(еле"е со бројот 8 2 :::
/е4би зада&и 1 :::
Мно4е"е со бројот ) 1 :::
(еле"е со бројот ) 1 :::
Мно4е"е и деле"е со бројот ) 1 :::
Мно4е"е и деле"е до бројот 10 1 :::
1роверка на знае"ата. 1 :::
cроевите 1 и 0 како мно4ители. 1 :::
(еле"е на број со себе8со бројот 1 и 0. 2 :F
.е,ава"е на бројни изрази. 1 :F
.е,ава"е на текстуални зада&и. 1 :F
1роверка на знае"ата. 1 :F
1овторува"е и утврдува"е на
материјалот.
1 :F
/онтабли&но мно4е"е и деле"е. 2 :F
(ропки. 1 :F
1ракти&ни ве4би си дропки. 1 :F
dела и половина дропка. 1 :F
*етвртина и осмина дропка. 1 :F
1овторува"е за дропки. 1 :F
1роверка на знае"ата за +елата тема. 1 :F
Анализа на тестот. 1 :F
2ктивности на учениците#1реставува"е на мно4е"ето и деле"ето со помо,
на дидакти&ки материјали8Активности со конкретен материјал за мно4е"е и
деле"е89гри преку кои 3е се совлада мно4е"ето и деле"ето8со моделира"е и
бое"е до дропки.
5 .ерење
5ели#
5 (а &ита време во &асови и минути со помо, на &асовник.
5 (а ги разбере поголемите временски поими2де+енија и век.
5 (а се оспособи да мери и споредува дол4ини со стандарните мерки
за дол4ина.
5 (а ги користи парите како плате4но средство.
5 (а мери маса и да ја изразува во мерките за маса.
5 (а мери те&ност и ја изразува во литри.
+рограмски содржини#Мере"е на времето8минути8де+енија8век8пари8мере"е н"
дол4ина8маса8те&ност.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
*ас #
*ита"е време во &асови. 1 :F
*ита"е време во минути. 1 :F
!апознава"е со &асовни+ите. 1 :F
(е+енија2/ек 1 :F
1овторува"е за време. 1 :F
Метар 3
Мериме
со:+ентиметар8де+иметар8метар
1 F
1ро+енуваме и мериме дол4ини. 1 F
1овторуваме за метар. 1 F
Маса
1овторува"е за килограм. 1 F
1ро+енуваме и мериме маса. 2 F
1овторуваме за маса. 1 F
aе&ност 3
$итар2основна мерка. 1 F
Мериме те&ност. 1 F
1овторуваме за та&ност. 1 F
2ктивности на учениците#1ракти&ни ве4би со &асовник8пари8садови за
мере"е те&ност8мере"е на дол4ини и ,ирина на разни предмети8игри.
5 *абота со податоци
5ели#
5 1рибира"е8подредува"е и внесува"е на подато+и.
5 *ита"е на подато+и од табели и гра6икони.
5 9зработка на гра6икони и табели.
+рограмски содржини#1рибира"е и средува"е на подато+и8&ита"е и
претставува"е на подато+и.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
1рибира"е на подато+и од дадена
ситуа+ија.
1 F
Средува"е во табела. 1 F
9зработка на гра6икони. 1 F
/е4би2&ита"е на подато+и од табели. 1 F
!апе,ува"е подато+и во празни
дијаграми.
1 F
$иниски дијаграм 1 F
1реставува"е подато+и во линиски
дијаграм
1 F
1ракти&на проверка на знае"ата за
прибира"е на подато+и.
1 F
1овторува"е. 1 F
2ктивности на учениците#b&ени+ите поделени во групи прибираат
подато+и и ги средуваат табеларно8внесуваат подато+и во готови
гра6икони8иработка на гра6икони.
5 Содр4ините од темата2.абота со подато+и 3е се реализираат со
содр4ините од запознава"е на околината.
.есечно планирање
Септември
1. (а се запознаеме со у&ебникот
2. cроеви до 20pповторува"еq. . .%&аса
3. 'ормира"е8&ита"е и запи,ува"е броеви до 100. . .&аса
. Споредува"е на броеви до 100. . .2&аса
#. 1ретkодник и следбеник.
6. 1арни и непарни броеви од првата стотка. . . 2&аса
Октомври
1. *ита"е8запи,ува"е8споредува"е на броевите до 100
2. Собира"е и одзема"е на броевите до 100 без преминpсобира"е
и одзема"е на десеткиq. . . #&аса
3. 1ариpстр:2#q
. .е,ава"е на текстуални зада&иpстр:26q
#. Собира"е на +ела десетка со дво+и6рен број.
6. -дзема"е со полна десетка.
%. /е4би за собира"е и одзема"е. . . 2&аса
8. Собира"е и одзема"е на дво+и6рен со едно+и6рен број.
). .е,ава"е на текстуални зада&иpстр:32q
10. Собира"е и одзема"е на дво+и6рен со дво+и6рен број.
11. /е4би. . . . 2&аса
Ноември
1. 1роверка на знае"ата
2. Собира"е и одзема"е на броевите до
100 со преминpдво+и6рен со едно+и6рен бројq. . . 3&аса
3. Собира"е и одзема"е од видот:8v%w
##2%w##28. . . 2&аса
. Собира"е и одзема"е од видот:3v28w62228. . . 2&аса
#. Собира"е и одзема"е до полна десетка
од видот:36v6w100236.. . . .2&аса
6. .е,ава"е на текстуални зада&и
%. .авенки. . .&аса
Декември
1. .авенки. . .2&аса
2. /е4би зада&и
3. .е,ава"е на текстуални зада&и и проблеми.
. 1овторува"е за собира"е и озема"е
#. 1роверка на знае"ата
6. Анализа на контролната работа.
%. 1рава8полуправа8отсе&каpпрепознава"е8разликува"е8+рта"еq
8. aо&ка и права
). -тсе&ка
10. Мере"е дол4ина на отсе&ка
11. 9скр,ена линија
12. (ол4ина на искр,ена линија
13. -творени и затворени искр,ени линии
1. dрта"е и мере"е на искр,ена линија.
1#. 1роверка на знае"ето.
16. dрта"е на триаголник
1%. Страни на триаголникот
Јануари
1. 1равоаголник8именува"е и +рта"е
2. Страни на правоаголникот
3. rвадрат8именува"е и +рта"е
. 1роверка на знае"ето.
#. Мно4е"е како собира"е на еднакви собиро+и.
6. 1реставува"е на мно4е"ето со помо, на манипулативни средства .
%. Симболи&ко запи,ува"е со користе"е на термините.
Фебруари
1. Симболи&ки запис на деле"ето прика4ан со +рте4 или ман.средства.
2. Мно4е"е со бројот 2. . .2&аса
3. .е,ава"е на текстуални зада&и.
. (еле"е со бројот 2. . . 2&аса
#. Мно4е"е со бројот #. . .2&аса
6. (еле"е со бројот #. . .2&аса
%. Мно4е"е со бројот 10
8. (еле"е со бројот 10
). Мно4е"е и деле"е со бројот 10
10.Мно4е"е со бројот 3. . .2&аса
11. (еле"е со бројот 3. . .2&аса
12. Мно4е"е со бројот . . .2&аса
Март
1. (еле"е со бројот . . . .2&аса
2. Мно4е"е и деле"е со броевите:1828388#810
3. 1роверка на знае"ата.
. Мно4е"е со бројот 6. . . 2&аса
#. (еле"е со бројот 6. . . 2&аса
6. Мно4е"е со бројот %. . . 2&аса
%. (еле"е со бројот %. . . 2&аса
8. Мно4е"е со бројот 8. . . 2&аса
). (еле"е со бројот 8. . .2&аса
10. /е4би зада&и
11. Мно4е"е со бројот )
12. (еле"е со бројот )
13. Мно4е"е и деле"е со бројот )
1. Мно4е"е и деле"е до бројот 10
1#. 1роверка на знае"ата.
16. cроевите 1 и 0 како мно4ители.
Април
1. (еле"е на број со себе8со бројот 1 и 0. . . 2&аса
2. .е,ава"е на бројни изрази.
3. .е,ава"е на текстуални зада&и.
. 1роверка на знае"ата.
#. 1овторува"е и утврдува"е на материјалот.
6. /онтабли&но мно4е"е и деле"е. . . .2&аса
%. (ропки.
8. 1ракти&ни ве4би си дропки.
). dела и половина дропка.
10. *етвртина и осмина дропка.
11. 1овторува"е за дропки.
12. 1роверка на знае"ата за +елата тема.
13. Анализа на тестот.
1. *ита"е време во &асови.
1#. *ита"е време во минути.
16. !апознава"е со &асовни+ите. 1
1%. (е+енија2/ек
18. 1овторува"е за време.
Мај
1. Мериме со:+ентиметар8де+иметар8метар
2. 1ро+енуваме и мериме дол4ини.
3. 1овторуваме за метар.
. Маса. . .
#. 1овторува"е за килограм.
6. 1ро+енуваме и мериме маса.. . .2&аса
%. 1овторуваме за маса.
8. aе&ност...
). $итар2основна мерка.
10. Мериме те&ност.
12. 1овторуваме за та&ност.
13. 1рибира"е на подато+и од дадена ситуа+ија.
1. Средува"е во табела.
1#. 9зработка на гра6икони.
16. /е4би2&ита"е на подато+и од табели.
1%. !апе,ува"е подато+и во празни дијаграми.
18. $иниски дијаграм
1). 1реставува"е подато+и во линиски дијаграм
20. 1ракти&на проверка на знае"ата за прибира"е на подато+и.
21. 1овторува"е.
Јуни
1./е4би зада&и за собира"е и озема"е до 100. .2&аса
2. /е4би зада&и за мно4е"е и деле"е до 100. . 2&аса
3.1роверка на знае"ата.
.Yто нау&ив во трето одделение.
!апознава"е на околината
5ели#
5 (а создаде +елосна слика за околината која го опкру4ува.
5 (а ги про,ирува сознанијата за непосредната околина.
5 (а стекнува свест за зна&е"ето на ли&ниот и оп,тествениот
4ивот.
5 (а ги осознава и негува односите во семејството.
5 (а ги осознава и негува односите меfу другар&и"ата развивај3и
толеран+ија и трпеливост.
5 (а се оспособи за ориента+ија во просторот.
5 (а се про,ират елементарните познава"а од сообра3ајот.
5 (а стекнува навики на здрав 4ивот и здрава исkрана.
3аставна тема# 4онд на часови#
5 7ас со другите и другите со мене 10
5 b&или,тето и знае"ето 10
5 -дноси во семејството 12
5 Мојот роден крај 10
5 7а истра4увам природата 18
5 -длики на 4ивотната средина 2
5 -риента+ија во просторот 10
5 Сообра3ај 1
5 0аставните содр4ини по запознава"е на околината мо4ат да се
интегрираат со содр4ини од:македонски8 математика86изи&ко8
музи&ко.
5 3аставни средства#у&ебник8образовни со6твери8 наставни
листови8практи&ни изработки и ве4би8набiудува"е.
 >ематско планирање
@:ас со другите и другите со мене
5ели#
5 (а комуни+ира и соработува со луfето околу него.
5 (а г(а го согледа своето расте"е.
5 (а знае да ги определи своите 4елби8потреби и мо4ности.
5 и по&итува разликите меfу другарите.
5 (а ги запознае своите права но и обврски.
3аставни содржини#!нам и мо4ам пове3е8јас и ти8ние и вие8моите права и
дол4ности.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
rаде се наоfаме и со когоx
pразговор за по&етната сликаq
1 :;
!нам и мо4ам пове3е. 1 :;
7ас работам8се развивам. 1 :;
7ас и ти8ние и вие. 1 :;
Соработка и по&итува"е. 1 :;
.азлики и сли&ности меfу нас. 1 :;
Моите права и дол4ности 2 :;
!а,тита на детските права. 1 :;
1овторува"е на темата. 1 :;
2ктивности на учениците#.азговор со другите за себе си8забеле4ува"е и
коментира"е на својот развој8игри на улоги8драматиза+ии8активира"е на
меfусебното комуни+ира"е.
5 'чилиштето и знаењето
5ели#
5 (а стекне сознание дака у&е"ето е многу ва4но за ли&ниот
развој.
5 (а осознае дека мо4е од многу не,та да се у&и.
5 (а развива навики за у&е"е.
5 (а у&ествува во работата на одделенската заедни+а.
5 (а се вклу&ува во тимска работа.
5 (а се &уствува како &лен на у&или,ната заедни+а.
+рограмски содржини#b&или,тето и знае"ето8како е
организирано моето у&или,те8 го разубавувам моето у&или,те.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
b&или,тето и знае"ето. 1 :;
9звори на у&е"е. 1 :;
rако да у&име. 1 :;
Мојот на&ин на у&е"е. 1 ;
rако е организирано моето одделение 1 ;
Активности во одделението. 1 ;
aимска работа во одделението. 1 ;
1равила на однесува"е во у&илни+ата. 1 ;
<о разубавувам моето у&или,те. 1 ;
1овторува"е на темата. 1 ;
2ктивности на учениците#дискусија2,то 3е се слу&и ако не одам на
у&или,те8организира"е на работилни+и со презентира"е.
5 &дноси во семејството
5ели#
5 (а ги осознава и негува односите во семејството.
5 (а стекне позитивна слика за ва4носта на семејството.
5 (а запознава разли&ни семејни организа+ии.
5 (а ги надминува родовите стереотипи.
5 (а ги знае родбинските и соседските врски.
5 (а стекнува навики за здраво 4ивее"е.
+рограмски содржини#Моето потесно семејство8роднини8соседи
пријатели8каде 4ивеам8здраво 4ивее"е во семејството.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
Моето потесно семејство. 1 ;
1рет+и и потом+и. 1 ;
9зработуваме 6амилијарно дрво. 1 ;
Yто работат моите родители. 1 ;
.азли&ни семејни заедни+и. 1 ;
.однини на моето семејство. 1 ;
Соседи и пријатели. 1 ;
rаде 4ивеамx 1 ;:
Моето слободно време. 1 ;:
!драво 4ивее"е во семејството. 1 ;:
<ри4а за здравјето. 1 ;:
1овторува"е на темата. 1 ;:
2ктивности на учениците#9зработка на семеен албум8посета на
родителско работно место8разговор со родители и роднини8разговор за
мо4ни опасности ви домот8посета на здраствена установа.
5 .ојот роден крај
5ели#
5 (а ги про,ирува знае"ата за својата околина.
5 (а ја именува оп,тината во која 4ивее и некои позна&ајни
институ+ии.
5 (а ја знае организа+ијата на оп,тината во која 4ивее.
5 (а се запознава со пова4ните историски настани од минатото.
5 (а развива патриотски &уства и припадност кон татковината.
5 (а ги про,ирува знае"ата за културните тради+ии.
+рограмски содржини#Мојот роден крај8мојот крај има минато и
тради+ија8убавините на родниот крај.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
Мојот роден крај 2 ;:
Мојот крај има минато 2 ;:
rултурните тради+ии 2 ;:
Стари занаети и тради+ионална кујна 1 ;:
Симболи и обеле4ја на мојот роден
крај
1 ;::
bбавините на родниот крај 1 ;::
1овторува"е на темата 1 ;::
2ктивности на учениците#1ро,етки низ местото на 4ивее"е8разговор за
обеле4јата на родниот крај8слу,а"е легенди за родното место8.азгледува"е
на историски ен+иклопедии.
5 :а истражувам природата
5ели#
5 (а ги продлабо&и стекнатите знае"а за: по&вата8водата8
воздуkот.
5 (а осознае за дви4е"ето на ветрот и да го опи,е дневното
дви4е"е на сон+ето.
5 (а разликува разли&ни зву+и и извори на зву+и.
+рограмски содржини#1о&вата во мојата околина8вода8воздуk8светлина8зву+ите
околу нас.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
0абiудува"е на разни видови по&ви. 2 ;::
1о&вата во мојата околина. 1 ;::
Својства на по&вата. 1 ;::
/ода. 2 ;::
rористе"е на водата. 1 ;::
*иста и загадена вода. 1 ;::
/оздуk2запознава"е. 1 ;::
/етар и изработка на ветерни+а. 1 ;::
Светлина 2 :
!ву+ите околу нас 2 :
cу&ава и одбива"е на звукот. 1 :
1овторува"е на темата. 3 ::
0абiудува"е на разни видови по&ви. 2 ;::
2ктивности на учениците#0абiудува"е на по&ва8вода воздуk8воо&ува"е на
нивните особини8разговори8истр4ува"а8игри8евидентера"а на
подато+и8слу,а"е на зву+и.
5 &длики на животната средина
5ели#
5 (а го препознава и опи,ува изгледот на околината.
5 (а стекне сознанија дека во околината 4ивеат разли&ни организми.
5 (а ги препознава и разликува деловите на растението.
5 (а стекне по,ироки познава"а за растенијата и 4ивотните.
5 (а ја увиди поврзаноста меfу &овекот84ивотните и растенијата.
+рограмски содржини#Мојата околина84ивиот свет околу мене8растенијата во
мојата околина8,умски дрвја8дома,ни и диви 4ивотни8сли&ности и разлики меfу
&овекот8растенијата и 4ивотните.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
0абiудува"е на околината. 2 :F
Мојата околина uде6инира"е на
релје6от.
1 :F
Xивиот свет околу мене2набiудува"е. 1 :F
Систематиза+ија на 4ивите организми. 1 :F
Xиви организми ви разли&ни средини. 1 :F
0абiудува"е на растенијата и зема"е
примерок.
2 :F
9зработка на мини албум на растенија. 1 :F
(елови на растението. 2 :F
.астенија на ливада. 2 F
.астенија на нива. 1 F
Yумски дрвја. 1 F
(ома,ни 4ивотни 2 F
(иви 4ивотни. 2 F
!ооло,ка градина. 1 F
Сли&ности меfу &овекот и 4ивотните. 1 F
.азлики меfу &овекот и 4ивотните. 1 F
Меfусебна поврзаност. 1 F
1овторува"е на темата. 1 F
2ктивности на учениците#0абiудува"е на блиската околина8воо&ува"е на
релје6ни карактеристики8разгледува"е на книги и ен+иклопедии8собира"е на
разни примеро+и8изработка на албуми.
5 y&риентација во времето и просторот
5ели#
5 (а знае да ги именува главните стрни на светот и да ги определува
спрема сон+ето.
5 (а ги именува месе+ите во годината.
5 (а ги запознае народните ими"а на месе+ите.
5 (а го изразува времето во &асови.
+рограмски содржини#<лавни страни на светот8месе+и во годината8&асовник.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
<лавни страни на светот. 1 ::
-риента+ија во просторот со помо, на
сенка.
1 ::
-риента+ија во просторот со помо, на
природни објекти.
1 ::
Месе+ите во годината. 1 ::
Yто е календарx 1 ::
Со &асовник го мериме времето. 1 ::
/идови стари &асовни+и. 1 ::
/идови нови &асовни+и. 1 :::
1овторува"е на темата. 2 :::
2ктивности на учениците#0абiудува"е на сон+ето и сенката8разгледува"е на
календар8разгледува"е на &асовни+и.
5 ?ообраAај
5ели#
5 (а ги продлабо&ува знае"ата за сообра3ајот во околината.
5 (а усвои сообра3ајни правила за безбедно дви4е"е во
сообра3ајот.
5 (а ги именува и објаснува елементите во сообра3ајот.
+рограмски содржини#b&еникот и сообра3ајот во
околината8сообра3ајни зна+и8пред крстосни+а8видови сообра3ај8култура
во сообра3ајот.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
0абiудува"е на сообра3ајот во
околината.
1 :::
b&еникот и сообра3ајот. 1 :::
Сообра3ајни правила. 2 :::
Сообра3ајни зна+и. 1 :::
1ред крстосни+а. 1 :::
/идови сообра3ај. 2 :::
rој управува со превозните средства. 1 :::
rултура во сообра3ајот. 1 :::
1овторува"е на темата. 1 :::
0абiудува"е на сообра3ајот во
околината.
1 :::
2ктивности на учениците#0абiудува"е на сообра3ајни
ситуа+ии8драматизира"е8разговор.
.есечно планирање
Септември
1. rаде се наоfаме и со когоx
pразговор за по&етната сликаq
2. !нам и мо4ам пове3е.
3. 7ас работам8се развивам.
. 7ас и ти8ние и вие.
#. Соработка и по&итува"е.
6. .азлики и сли&ности меfу нас.
%. Моите права и дол4ности. . . 2&аса
8. !а,тита на детските права.
). 1овторува"е на темата.
10. b&или,тето и знае"ето.
11. 9звори на у&е"е.
12. rако да у&име.
Октомври
1. Мојот на&ин на у&е"е.
2. rако е организирано моето одделение
3. Активности во одделението.
. aимска работа во одделението.
#. 1равила на однесува"е во у&илни+ата.
6. <о разубавувам моето у&или,те.
%. 1овторува"е на темата.
8. Моето потесно семејство.
). 1рет+и и потом+и.
10.9зработуваме 6амилијарно дрво.
11. Yто работат моите родители.
12. .азли&ни семејни заедни+и.
13. .однини на моето семејство.
1. Соседи и пријатели.
Ноември
1. rаде 4ивеамx
2. Моето слободно време.
3. !драво 4ивее"е во семејството.
. <ри4а за здравјето.
#. 1овторува"е на темата.
6. Мојот роден крај. . . 2&аса
%. Мојот крај има минато. . . 2&аса
8. rултурните тради+ии.
).Стари занаети и тради+ионална кујна.
Декември
1. Симболи и обеле4ја на мојот роден крај
2. bбавините на родниот крај
3. 1овторува"е на темата
. 0абiудува"е на разни видови по&ви.. . .2&аса
#. 1о&вата во мојата околина.
6. Својства на по&вата.
%. /ода.. .2&аса
8. rористе"е на водата.
). *иста и загадена вода.
10./оздуk2запознава"е.
11./етар и изработка на ветерни+а.
Јануари
1. Светлина. . .2&аса
2.!ву+ите околу нас. . .2&аса
3. cу&ава и одбива"е на звукот.
Фебруари
1. 1овторува"е на темата. . .3&аса
2. <лавни страни на светот.
3. -риента+ија во просторот со помо, на сенка.
. -риента+ија во просторот со помо, на
#. природни објекти.
6. Месе+ите во годината.
%. Yто е календарx
8. Со &асовник го мериме времето.
). /идови стари &асовни+и.
Март
1. /идови нови &асовни+и.
2. 1овторува"е на темата.
3. 0абiудува"е на сообра3ајот во околината.
. b&еникот и сообра3ајот.
#. Сообра3ајни правила.
6. Сообра3ајни зна+и.
%. 1ред крстосни+а.
8. /идови сообра3ај.
). rој управува со превозните средства.
10.rултура во сообра3ајот.
11.1овторува"е на темата.
Април
1. 0абiудува"е на околината. . .2&аса
2. Мојата околина uде6инира"е на релје6от.
3. Xивиот свет околу мене2набiудува"е.
. Систематиза+ија на 4ивите организми.
#. Xиви организми ви разли&ни средини.
6. 0абiудува"е на растенијата и зема"е примерок. . .2&аса
%. 9зработка на мини албум на растенија.
8. (елови на растението. . .2&аса
Мај
1. .астенија на ливада.. .2&аса
2. Yумски дрвја.
3. (ома,ни 4ивотни. . . .2&аса
. (иви 4ивотни.. . .2&аса
#. !ооло,ка градина.
6. Сли&ности меfу &овекот и 4ивотните.
%. .азлики меfу &овекот и 4ивотните.
8. Меfусебна поврзаност.
). 1овторува"е на темата.. . .3&аса
Јуни
1.1роверка на знае"ата.
2.rратко повторува"е на у&еното. . .2&аса
Bиковно образование
5ели#
5 (а се усвојуваат нови термини кои се користат по ликовно
образование.
5 (а користи разни материјали и теkники за ликовно изразува"е.
5 (а користи разни постапки за ликовно изразува"е
pкапе"е8гребе"е8прска"е...q
5 (а прави разлика меfу творбите од ликовните подра&ја.
5 (а стекнува културно2kигиенски навики на работе"е.
>еми 4онт на часови
dрта"е 20
Слика"е 32
-бликува"е во просторот8моделира"е и
граде"е 10
(изајн и визуелни комуника+ии 10
5 >ематско планирање
5ртање
5ели#
5 (а ја развива пер+еп+ијата и да создава престава за просторот.
5 (а развива &уство за линија и да ја применува во ликовната творба.
5 (а ја забеле4ува контурната линија.
5 Со +рта"е да преставува текстури.
5 (а стекнува културно2kигиенски навики на работе"е.
+рограмски содржини#$иковни елементи во +рта"ето8+рта"е.
3аставна единица >е=ника ,реме на
реализација
8рој на
часови
$инија2се +ртам себе си p!.-q Молив :; 1
$инија2ги +ртаме
дланкитеp!.-q
1астел :; 1
$инија2си играм со бои aемпера ; 1
$инија2мојата собаp!.-q 'лома2
стер
;: 1
$инија2мојот дом 1астел ;: 1
$инија2листови од дрвја (рвени бои+и ; 1
aекстура и контраст2ку3а со
двор
'лома2
стер
; 1
aекстура и контраст2стрип 1астелни бои+и ;:: 2
$инија2&асовни+и Молив :: 1
aекстура и контраст2месе+и во
годинатаp!.-q
'лома2
стер
:: 1
aекстура и контраст2,умски
дрвјаp!.-q
1астелни бои+и F 1
aекстура и контраст2омилени
јаде"а.p!.-q
1астелни бои+и ;:: 2
1ростор2мојот роден крај 1астелни бои+и ;:: 2
$инија2небоpесенско и
зимскоq
Акварел :;8: 2
$инија2огномет над мојот град Акварел ; 1
2ктивности на учениците#0абiудува"е на непосредна околина,+рта"е на
контурна линија8+рта"е видови линии и нивно комбинира"е8+рта"е со помо,
на:молив8пастелни бои8акварелни бои8темперни бои.
 ?ликање
5ели#
5 (а ги користи основните и секундарните бои и креативно да ги
применува во ликовната творба.
5 (а создава ликовни компози+ии со ладни и топли бои.
5 /о слика"ето да внеси дел од својата 6антазија.
5 (а стекнува културно2kигиенски навики на работе"е.
+рограмски содржини#$иковни елементи во
слика"ето8слика"е8контраст8оригинал и репродук+ија.
3аставна единица >е=ника ,реме на
реализација
8рој на
часови
-сновни и изведени бои2
есенски пејса4.
aемпе2
ра
; 2
$адни и топли бои2гроздобер. Акварел ; 2
$адни топли бои2буквите од
латини+ата.
Акварел ;: 2
$адни и топли бои2
библиотека.
1астелни бои+и ;: 1
-сновни и изведени бои2рози
pинтегр.со мак.стр:68q
aемпе2
ра
;:: 2
$адни и топли бои2мотив од
текстот: mвездени златни+и.
Акварел ;:: 2
rонтраст2мотив од текстот:
маfесникот и пти+ата.
aемпе2
ра
: 2
-сновни и изведени бои2
новогоди,на слика
Акварел ;:: 2
$адни и топли бои2&еститка за
мама.
aемпе2
раpпрска"е и
капе"еq
::: 2
(обива"е на секундарна боја
pзеленаq2,ума во пролет.
Акварел :F 2
$адни и топли бои2мотив од
текстот: гнездо и ластови+ата.
Акварел ::: 2
aопли бои2велигденски јај+а Акварел :F 2
-сновни и изведени бои2стрип Акварел ::: 2
/натре,ен простор2
здраствена установа.
1астелни бои+и ;: 2
$адни и топли бои2пролеттен
пејса4.
aемпе2
ра
:F 2
rонтраст2облека Акварел :: 1
Слика по 6антазија Акварел F 2
2ктивности на учениците#0абiудува"е на непосредна околина,користе"е
разновидни постапки8користе"е на сликарските теkники8изразува"е на
контраст8користе"е на поимите:ладни и топли бои8основни и
секундарни8kроматски и аkроматски бои.
&бликување во просторот,моделирање и
градење!
5ели#
5 1ер+епира"е на просторот и разбира"е на волуменот.
5 Моделира"е едноставен волумен.
5 aродимензионално моделира"е.
5 (а создава компози+ија од разни материјали.
+рограмски содржини#-сновни средства за моделира"е8$иковни
елементи во моделира"ето8основни средства во граде"ето8ликовни
елементи во граде"ето.
3аставна единица >е=ника 8рој на
часови
,реме на
реализација
Моделира"е2есенски плодови 1ласте2
лин
1 CD
Модлира"е2сне,ко <лина
kартија
2 DCC
Моделира"е2релје6p!.-q <лина 1 CE
<раде"е2ветерни+и jарија 2 CE
-бликува"е2тапан&е jартија 2 E
-бликува"е2гладна гасени+а rартон од
тоа.kар
2 E
Моделира"е2есенски плодови 1ласте2
лин
1 CD
2ктивности на учениците#0абiудува"е на непосредна околина,користе"е
разновидни постапки8моделира"е на едноставен волумен8обликува"е и
граде"е со разновиден материјал.
 "изајн и визуелни комуникации
5ели#
5 (а про+ени и објасни ,то го привлекува неговото внимание.
5 (а дизајнира користеј3и ја 6антазијата.
5 Самостојно изработува"е на творбите.
5 (а разликува видови на дизајн.
+рограмски содржини#(изајн8ликовни елементи на дизајнот8визуелни
комуника+ии.
3аставна единица >е=ника ,реме на
реализација
8рој на
часови
(изајнира"е2кукла од
пластика.
1ластика
волни+а
CD 2
(изајнира"е2буба мара aемпера
камен
DCC 2
(изајнира"е2слика /олни+а
украси
CE 2
(изајнира"е2мозаик гра6&и"а CE 2
9зработка на &еститка .азнови2
ден материјал
E 2
2ктивности на учениците#0абiудува"е на непосредна околина,користе"е
разновидни постапки8моделира"е на едноставен волумен8обликува"е и
граде"е со разновиден материјал.
5 4изичко и здраствено образование
5ели#
5 (а се оспособи за правилно др4е"е на телото8симетри&ен развој
преку соодветни ве4би.
5 (а у&ествува во игри8да развива меfусебна соработка и по&итува
правила.
5 (а ја развива локомоторната мотори&ка координа+ија и
орента+ија во просторот.
5 (а развива способност за позитивно однесува"е во средината.
>еми# 4онт на часови
/е4би за организирано поставува"е и дви4е"е 20
/е4би за о6ормува"е на телото и дви4е"ата 18
pСе изведуваат секој &асq
-снови на атлетиката 20
-снови на гимнастиката 2#
9гри 2#
,ежби за организирано поставување и движење
5ели#
5 (а го усовр,ува поставува"ето и дви4е"ето.
5 (а ја развива локомоторната способност за дви4е"е во сите
прав+и.
5 (а ги развива пер+ептивните и ликомоторните способности.
5 (а развива способности за позитивни емо+ионални до4ивува"а.
+рограмси содржини#bве4бува"е на поставува"ето на у&ени+ите
во две врсти8уве4бува"е на поставува"ето на у&ени+ите во колона по
еден и двај+а8врте"е во место налево2надесно8дви4е"е право8+ик2
+ак8полукру4но и кру4но86ормира"е групи во обеле4ан простор.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
1оставува"е во една реди+а 2 :;
1оставува"е во две реди+и 2 :;
1оставува"е во колона по еден 2 :;
1оставува"е во колона по двај+а 3 :;
.азни дви4е"а во колона по еден и
двај+а.
3 ;
aр&а"е право и кру4но. 3 ;
(ви4е"е по разни обеле4ани линии. 3 ;
1роверка на дви4е"ата 2 ;
5 b&ени&ки активности:b&ени+ите да го усовр,ат строе"ето во
реди+а и колона8самостално престројува"е во реди+а и
колона8дви4е"е по одредена линија8активност во групи.
,ежби за о<ормување на телото и движењата
5ели#
5 (а се потикни у&еникот за изведува"е ве4би со
главата8ра+ете8вратот.
5 (а се потикне да изведува ве4би за јакне"е8лабаве"е и истегнува"е.
5 (а развива &уство за естетско изведува"е на дви4е"ата.
5 (а изведува ве4би сообразено со одреден ритам.
5 (а ги при6ати како дел од своите активности.
+рограмски содржини#/е4би за вратот8главата и ра+ете8ве4би за
трупот8карли+ата и нозете8 комплексни ве4би со превентивно влијание.
1абелешка#-вие &асови се реализираат во склоп на останатите &асови
нај&есто во воведниот дел.
&снови на атлетиката
5ели#
5 (а ги усовр,ува теkниките за:оде"е8тр&а"е и скока"е.
5 (а ги развива големите мускулни групи на:ра+ете8нозете8
трупот8карли+ата.
5 (а ја развива оп,тата локомоторност на сета моторика.
5 (а ја користи теkниката на отскокнува"е и доскокнува"е.
5 (а развива способност за 6рла"е и 6а3а"е.
5 (а ја уве4бува рамноте4ата на своето тело.
+рограмски содржини#Скок од место8скок со залет86рла"е и 6а3а"е
топ&е86рла"е топ&е во +ел8игра"е дама8игри во место и во
дви4е"е8додава"е и прима"е на топки.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
/е4би за правилно оде"е8тр&а"е. 2 :::
-де"е и тр&а"е по обеле4ана патека 2 :::
(одава"е на топка во парови и група 2 :::
9гра2народна 2 :::
Скока"е со ја4еpиндивидуално и
групноq
2 :::
Yта6етни игриpкомбина+ија на
тр&а"е8скока"е и провлекува"еq
2 :::
-тскокнува"е од место 2
-тскокнува"е со залет 2
'рла"е на топ&е во дадена +ел 2
b&ени&ки активности:(е+ата го ве4баат правилното оде"е и тр&а"е
проследено со прав илно ди,е"е8ве4баат правилно додава"е на
топка8изведуваат скокови во дале&ина8гаfаат топ&е во дадена +ел8скокаат
на ја4е и го развиваат &уството на припадност и помага"е во групата.
&снови на гимнастиката
5ели#
5 (а уве4бува ползе"е и тркала"е околу надол4ина осовина.
5 (а уве4бува дви4е"е со заавртува"е.
5 (а ја совладува теkниката за правилно дига"е и носе"е.
5 (а ја развива теkниката за заедни&ко носе"е на разни предмети.
+рограмски содржини#rолут напред и назад8тркала"е8кла+ка"е на грб и
стомак8разни видови на лазе"е со и без провлекува"е8ка&ува"е8висе"е и
слегува"е по скали8греда8разбиј8дига"е8носе"е8надвлекува"е.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
9зведува"е на елементи за колут
напред
1 ;:
9зведува"е на колут напред 1 ;:
9зведува"е на елементи на колут
назад
1 ;:
9зведува"е на колут назад 1 ;:
1олигон со колут напред и назад и
други елементи
3 ;:
0осе"е предмети на глава 1 ;:
rа&ува"е по разни гимнасти&ки
справи и изведува"е на ве4би
8 ;::
rла+ка"е на грб и на стомак 2 ;::
$азе"е со провлекува"е меfу нозе и
под препреки
:
(ига"е и носе"е предмети 3 :F
Активности на у&ени+ите:b&ени+ите правилно 3е ги изведуваат колут
напред и назад83е носат разни предмети на глава8правилно 3е ги користат
гимнасти&ките справи8кла+ка"е и провлекува"е.
9гри
5ели#
5 (а ја осознае 6унк+ијата на правилата на играта.
5 (а развива псиkомоторни
способности:брзина8снаодливост8издр4ливост8правилна и навремена
реак+ија.
5 (а помага8соработува8комуни+ира8дис+иплинирано да спроведува
зададени зада&и.
5 (а развива способност за контролирано однесува"е8иска4ува"е на
емо+ии.
5 (а развива тимска припадност.
+рограмски содржини#9гри со топка8,та6етни игри89гри без
грани+и8народни ора и тан+и.

3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
9гри со топка # :F
Yта6етни игри # F
-станати групни игри # :F8F
9гри без грани+и # F:
0ародни ора и тан+и # ::
5 Активности на у&ени+ите:1равилно изведува"е и по&итува"е на
правилата на игрите8активно у&ество на секој у&еник8додава"е на
нивни елементи во ,та6етните игри.
*абота со компјутер
,рз основа на член FF,став 1 од законот за организација и работа на
органите на државната управа6службен весник на *епублика
.акедонија бр#F/00,GG/02, и 2/0 и член 2F став 2 од законот за
основно образование службен весник на *епублика .акедонија
бр#10H/07министерот за образование и наука ја утврди наставната
програма по предметот работа со компјутер за CCC одделение на
деветгодишното основно образование!
5ели#
5 b&еникот да стекне основна ин6ормати&ка писменст.
5 (а се запознае со основните елементи на компјутерскиот систем.
5 (а стекне ве,тина за работа со компјутерскиот систем.
5 (а ги препознае основните 6унк+ии на компјутерските програми.
5 (а создава8обработува и креира содр4ини.
5 (а ги познава основните бара"а со работа на компјутер.
>ема# 4онт на часови#
!апознава"е со комјутерскиот систем 12
rомпјутерска гра6ика 18
aекстуални ин6орма+ии 20
!ву&на ин6орма+ија 8
rомбинира"е на ин6орма+ии 1

1апознавање со компјутерскиот систем
5ели#
5 (а се запознае со основните делови на компјутерскиот систем.
5 (а ги препознае и именува разли&нитmе носители на ин6орма+ии.
5 (а воспостави координа+ија меfу раката и о&ите.
5 (а го запознае глув&ето и неговите мо4ности.
5 (а умее да отвора програми8да меморира и да превзема слики.
5 (а украсува слики со разни аплика+ии.
5 (а ги по&итува правилата за работа на компјутер.
+рограмски содржини#b&име за компјутерскиот систем8си играме
со глув&ето.

3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
!апознава"е со
компјутеротpсоставните елементиq
1 :;
!апознава"е со програмскиот со6твер
DzzL {:H и запознава"е со
1 :;
програмот Сенки
!апознава"е со програмот Ма&е
/е4би за тастатура и глув&е2игра"е на
игрите
1 :;
!апознава"е со програмот 1ита 1 :;
!апознава"е со програмот rарти 1 :;
!апознава"е со програмот Сло4увалки 1 :;
!апознава"е со програмот20ова
<одина
1 :;
!апознава"е со програмот2Сезони 1 :;
!апознава"е со програмот21рогноза 1 ;
!апозанва"е со програмот2Мапи 1 ;
!апознава"е со програмот 20енаситко 1 ;
1роверка на стекнатите ве,тини 1 ;

'ченички активности#b&ени+ите го истра4уваат компјутерот8до
некои сознанија доаfаат по пат на самостојно
истра4ува"е8внимателно следе"е на објаснува"ата и совладува"е
на теkниката на правилно др4е"е и работе"е со глув&ето.
)опјутерска гра<ика
5ели#
5 (а стекне основни сознанија за работа со програмите за гра6ика.
5 (а ги користи алатките за +рта"е и бое"е.
5 (а се запознае со библиотеката на готови ликови.
5 (а се запознае со анимирани ликови и да создаде краток анимиран
6илм.
+рограмски содржни#/овед во компјутерската гра6ика8комјутерот како
средство за бое"е и +рта"е8бое"е на готови слики8конституира"е на
6игури и ликови8анима+ии.

3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
!апознава"е со програмите за +рта"е 1 ;
!апознава"е со програмот -бои и
работа во него
2 ;
!апознава"е со програмот $и+а и
работа во него
3 ;:
!апознава"е со програмот програмот
Сликар и работа во него.
2 ;:
!апознава"е со програмот Симетрија 1 ;:
!апознава"е со програмот Слики и
работа во него.
3 ;:
!апознава"е со програмот dрте4и и
работа во него.
3 ;::
/е4би во програмите за +рта"е и
слика"е
1 ;::
!апознава"е со програмот за
Анима+ии
1 ;::
1раве"е на краток анимиран 6илм 2 ;::

2ктивности на учениците#b&ени+ите самостално 3е работат во
програмите за +рта"е83е создаваат разни +рте4и8илустра+ии и дела
во програмите за +рта"е83е ги совладаат алатките за работа во овај
програм и 3е направат сопствен анимиран 6илм.
>екстуални ин<ормации
5ели#
5 (а се запознае со основните карактеристики на тастатурата.
5 (а се оспособи да внесе симболи преку тастатурата.
5 (а ја совлада македонската подр,ка на тастатурата.
5 (а се запознае со алатките од статусната лента.
5 Меморира"е на документот.
+рограмски содржини#/несува"е симболи со тастатура8внесува"е
на збор8пи,ува"е на ре&ени+а8препи,ува"е на краток
текст8внесува"е на текст2диктат.

3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
!апознава"е со тастатурата2составни
елементи
1 ;::
!апознава"е со програмите за текст 1 ;::
!апознава"е со програмот rрстозбор 2 :
!апознава"е со програмот $ента 1 ::
!апознава"е со програмот !борови 2 ::
!апознава"е со програмот
-зборува"е.
1 ::
!апознава"е со програмот cеле4ник и
работа во него.
2 ::
!апознава"е со програмот aекст и
работа во него
3 :::
1репи,уваме во програмот aекст 2 ::8:::8:F
(иктат во програмот текст 3 :::8:F
/е4би во програмите за пи,ува"е 2 :::
'ченички активности#b&ени+ите 3е ја запознаат тастатурата за
пи,ува"е и попратните алатки за пи,ува"е83е влегуваат во
програмите за пи,ува"е83е следат зададени упатсва и 3е внесуваат
текст со двете писма.
1вучна ин<ормација
5ели#
5 (а се запознае со создава"е на звук од диск на компјутерот.
5 (а се запознае со мо4носта компјутерот да произведува зву+и и
,умови.
5 (а избира8пу,та8прекинува и продол4ува со создава"е на звук.
5 (а мо4е да прави комбина+ии од понудената музика и сопствената
изведба.
+рограмски содржини#Слу,а"е музика8работа со зву+и и
,умови8изготвува"е на миксови.

3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
!апознава"е со програмот !ву+и 1 :F
!апознава"е со програмот Музика и
слу,а"е на понудените песни.
2 :F
!апознава"е на програмот !ву+и и
работа во него
2 :F
1оврзува"е на звук со соодветна слика
на компјутерот.
1 :F
!апознава"е на програмата Миксови и
работа во неа.
2 F

5
2ктивности на учениците#Следе"е на правилата за работа на
компјутер8запознава"е на програмот за музика преку сопствени
активности8праве"е на миксови поврзува"е на музика со слика.
5 )омбинирање на ин<ормации
5ели#
5 (а се воведе во на&инот на комбинира"е на гра6ика и текст.
5 (а се оспособи да создава компјутерски документи кои содр4ат
гра6ика и текст.
5 (а умее да комбинира гра6ика8анима+ија и текст.
5 (а знае да избере илустра+ија и истата да ја запамти.
5 (а мо4е да од за&увани страни+и да создаде сликовни+а.
+рограмски содржини#9зработка на &еститки8изработка на
страни+и8сликовни+и8приказни.
3аставна единица 8рој на часови ,реме на
реализација
!апознава"е со програмите за
комбинира"е.
1 F
!апознава"е со програмот *еститки и
работа во него.
2 F
1раве"е на &еститки 6 ;::8:::8F
!апознава"е со програмот 1риказни и
работа во него.
2 F
1раве"е на сликовни+а 3 F:
'ченички активности#b&ени+ите 3е ги по&итуваат правилата за работа
на компјутер83е ги запознаат и 3е работат со алатките од програмот
закомбинира"е83е изработуваат &еститки по сопствена 4елба за разни
пригоди и празни+и.изработка на приказни.
+ланирање на одделенскиот час I Jивотни вежби
>ема# 4онт на часови#
7ас u ли&ен развој )
7ас и ти интерперсонални односи 11
7ас и другите2оп,тествени односи %
7ас и здравјето2здраво 4ивее"е )
*еализација на програмските содржини#
>ема#:асKличен развој
5ели#
5 1равилно преставува"е пред другите.
5 9зразува"е на сопствените потреби84елби8но и по&итува"е на
ли&носта од друга особа.
5 (а го при6ати успеkот како резултат на сопствено залага"е.
?одржини *аботилници ,реме на реализација
<раде"е самодоверба Се за мене
Xивотна линија
-д гре,ките се у&и
:;
1репознава"е и
изразува"е на своите
емо+ии.
Моите &увства :;
<раде"е на слика за
себе како &лен на
семејството
rој за кого се гри4и во
семејството
;
Справува"е со
успеk|неуспеk
Со труд до успеk ;
Содр4ина по избор rако го поминувам
слободното време
;
>ема#:ас и ти69нтерперсонални односи7
5ели#
5 (а знае и да го по&итува разли&ното мисле"е од луfето.
5 (а прави разлика по меfу намерните и намерните гре,ки.
5 (а гради позитивен и културен однос кон другите луfе.
5 (а знае да се за,тити себе си од туfото агресивно однесувва"е.
?одржини *аботилници ,реме на реализација
1ри6а3а"е на
сли&ности и разлики
.оденденот на -рkан
Моите потреби2твоите
потреби
Содр4ина по избор
;:
;:
;:
rа4ува"е лаги|вистини !борува"е зад грб ;::
(ава"е и прима"е
помо,
rога и од кого мо4ам
да побарам помо,
;::
1ри6а3а"е и
признава"е гре,ка
rога гре,ам ;::
rомуни+ира"е !борува"е без зборови
0е ми е убаво кога
;::
:
Справува"е со насилно
однесува"е
rако против
насилството
:
.азре,ува"е на
кон6ликти
rон6ликтите се
скалила
::
Содр4ина по избор на
наставникот
::
>ема#:ас и другите6општествени односи7
5ели#
5 (а ја знае намената на конвен+ијата за правота на детето.
5 (а ги знае сопствените права но и обврски.
5 (а им помага на другите луfе.
?одржини *аботилници ,реме на реализација
1ознава"е на правата
на де+ата
9мам право да ги знам
моите права
::
1о&итува"е на другите 9 разли&ните мо4ат да
се дру4ат
::
Меfусебно подр4ува"е
и соработка
rооперативно јаде"е :::
-долева"е на
со+ијални притисо+и
.азмисли пред да
направи, не,то.
:::
Содр4ина по избор на
наставникот
:::
<раде"е на позитивен
однос кон својата земја
rолку знам за
Македонија
:::
1озитивни модели на
иденти6ика+ија
Мојот kерој|kероина :F
>ема#:ас и здравјето
5ели#
5 (а разликува здрава од нездрава kрана.
5 (а стекне kигиенски навики на исkрана.
5 -др4ува"е на ли&ната kигиена.
?одржини *аботилници ,реме на реализација
Стекнува"е на навики
за здрава kрана
rвиз за kрана :F
/оде"е гри4а за ли&на
kигиена
Мојата kигиена2моја
одговорност
:F
1ревен+ии од болест и
заболува"е
rако да оздравам :F
.азвива"е на свеста
другите
1ред да се родам F
>ема#:ас и околината
5ели#
5 (а препознае опасност и истата да ја избегне.
5 (а внимава на свето однесува"е
5 (а внимава правилно да употребува:вода8струја пластика.
?одржини *аботилници ,реме на реализација
cезбедно однесува"е
во средината
cезбедно2небезбедно F
!а,тита на планетата
земја.
Соодветно2несоодветно F:
1одобрува"е8одр4ува"
е и разубавува"е на
околината
7а разубавувам
у&илни+ата
F:
5 b&ени+ите 3е се о+енуваат:
5 'ормативно8Микросумативно и Сумативно.
5 b&ени+ите во наставниот про+ес 3е се следат со евидентни
листови8&ек листи8аналити&ки листови и воде"е на у&ениковото
досие.
 ?тандарди на оценувањето#
21ланира"е на о+енува"етоw
29збор на методи за о+енува"е и изработка на инструментиw
2Спроведува"е на про+есот на о+енува"етоw
2'ормира"е на о+енкаw
29н6ормира"е за сознанијата од о+енува"етоw
)ритериуми на оценување
&сновно ниво ?редно ниво ,исоко ниво
.акедонски јазик

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->