BHUSHUNDI RAMAYAN Uttarkand – Doha 63 – 67

Naath kritharath bhayau main tav darsan khagaraj | Aayasu dehu so karaun aba prabhu aayahu kehi kaj || Sada kritharath rup tumha kaha mridu bachan khages | Jehi ke astuti sasdara nij mukh kinhi mahes || Sunahu tat jehi karan aayau | So saba bhayau daras tav payau || Dekhi param paavan tav aashram | Gayau moh sansaya nana bhram || Ab shriram katha ati paavani | Sadaa sukhad dukh punj nasaavni || Saadar taat sunaavahu mohi | Baar baar binvau prabhu tohi || Sunat garud kai giraa binitaa | Saral suprem sukhad supunita || Bhayau taasu man param uchhaahaa | Laag kahai raghupati gun gaahaa || Prathamahi ati anuraag bhavani | Ramcharit sar kahesi bakhani || Puni naarad kar moh apaaraa | Kahesi bahuri raavan avataaraa || Prabhu avataar katha puni gaai | Taba sisu charit kahesi man laai || Balcharit kahi bibidh bidhi mana maha param uchhaah | Rishi aagavan kahesi puni shri raghubir bibah || Bahuri ram abhishek prasanga | Puni nrip bachan raj ras bhanga || Purbaasinh kar birah bishaadaa | Kahesi ram lachiman sambaadaa || Bipin gavan kevat anuraagaa | Surasari utari nivaas prayaagaa || Baalmik prabhu milan bakhaanaa | Chitrakut jimi base bhagwaanaa || Sachivaagavan nagar nrip marna | Bharataagavan prem bahu barna || Kari nrip kriya sang purbaasi | Bharat gaye jahan prabhu sukh raasi || Puni raghupati bahu bidhi samujhaae | Lai paadukaa avadhapur aye || Bharat rahni surpati sut karni | Prabhu aru atri bhet puni barani || Kahi biraadh badh jehi bidhi deh taji sarbhang | Barni sutichhan priti puni prabhu augusti satsang || Kahi dandak ban pavaanataai | Gidha maitri puni tehin gaai || Puni prabhu panchabati krit baasaa | Bhanji sakal muninh ki traasaa || Puni lachhiman updes anupaa | Supanakhaa jimi kinhi kurupa || Khar dushan badh bahuri bakhaanaa | Jimi sab marmu dasaanan jaanaa || Daskandhar maarich batakahi | Jehi bidhi bhai so sab tehin kahi || Puni maya sita kar harana | Shriraghubir birah kachhu barana || Puni prabhu gidha kriya jimi kinhi | Badhi kabandh sabarihi gati dinhi || Bahuri birah baranat raghubira | Jehi bidhi gae sarovar tira || Prabhu narad sambaad kahi maaruti milan prasang | Puni sugriv mitai baali praan kar bhang || Kapihi tilak kari prabhu krita sail prabarsan bas | Baranan barasha sarad aru ram rosh kapi traas || Jehi bidhi kapipati kis pathai | Sita khoj sakal disi dhai || Bibar prabes kinha jehi bhanti | Kapinha bahori mila sampaati ||

63a

63b

64

65

66a 66b

Suni sab katha samir kumaaraa | Naaghat bhayau payodhi apaaraa || Lanka kapi prabes jimi kinha | Puni sitahi dhiraju jimi dinha || Ban ujaari ravanahi prabodhi | Pur dahi naagheu bahuri payodhi || Aae kapi saba jaha raghuraai | Baidehi ki kusal sunaai || Sen sameti jatha raghubira | Utare jaai baarinidhi tira || Mila bibhishan jehi bidhi aai | Saagar nigrah katha sunaai || Setu baandhi kapi sen jimi utari saagar paar | Gayau basithi birabar jehi bidhi balikumaar || Nisichar kis laraai baranisi bibidhi prakaar | Kumbhakaran ghananad kar bal paurush sanghaar || Nisichar nikar maran bidhi naanaa | Raghupati ravan samar bhakhaanaa || Ravan badh mandodari sokaa | Raj bibhishan deva asokaa || Sita raghupati milana bahori | Surnah kinhi astuti kar jori || Puni pushpak chadhi kapinh sameta | Avadh chale prabhu kripa niketa || Jehi bidhi ram nagar nij aae | Baayas bisad charit sab gaae || Kahesi bahori ram abhisheka | Pur barnath nrip nithi aneka || Katha samast bhusund bakhani | Jo mai tumh san kahi bhavani || Suni sab ram katha khaganaha | Kahat bachan man param uchhaha || Gayau mor sandeh suneau sakal Raghupati charit | Bhayau Ram pad neh tav prasad bayas tilak || 67a 67b 68a .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful