‡

Este incapacitatea copilului cu limbaj, auz, dezvoltare mintal normal de a înv a corect i de a utiliza corect scrisul în condi iile de colarizare normal . proces multinivelar i o form de dereglare a limbajului expresiv(V. Olarescu).

‡ Constituie o tulburare specific a scrisului, un

Preabecedar ± dezvoltarea capacit ii copilului de a discrimina i combina unit ile fonetice, de a forma silabe i sunete. ‡ Abecedar ± colarul posed capacitatea de a stabili raportul între grafeme i foneme, în planul idea iei. ‡ Postabecedar ± la copil sunt formate mecanismele nervoase necesare i poate realiza scris-cititul, ce se perfec ioneaz continuu, pe baza existen ei unor deprinderi.
‡

reac ii nevrotice .în antecedentele heredocolaterale .slaba integrare în colectiv .y Factori materni: .metode i procedee necorespunz toare pentru înv area scrisului .leziuni ale creierului y Factori socio-economici: .gradul dezvolt rii QI .antenatali .nivelul socio-cultural sc zut al familiei .perinatali y Factori ce apar in subiectului:.postnatali .

y Factori psihomotorii.y Factori neuropsihici. y Factori cognitivi. y Factori nepreciza i: orbirea sau ambliopia. y Factori care in de conduit . . y Factori senzoriali. deficit intermodal. y Factori ce in de oralitatea copilului.

Omisiuni de litere.y Scrisul încet. Ad ugirile de litere. y Dificult i y y y y y y în respectarea regulilor gramaticale i caligrafice. Nerespectarea spa iului paginii. grafeme i cuvinte. Scrisul servil i scrisul în oglind . stacato. s rirea i suprapunerea rândurilor. Tobolcea) . grafeme. grafeme i cuvinte. ( dup I. Contopiri i comprim ri de cuvinte. lent. Substituirile i confuziile de litere.

mai sus/jos. confundarea literelor.I. Lalaeva) . pe diagonal . y Contopirea. y Neîn elegerea celor scrise sau citite. suprapunerea.y Încetinirea scrisului i citirii. dificult i în însu irea literelor. (dup L. y Apari ia gre elilor ± deformerea literelor. y Respectarea rândului. ascu irea literelor. scrierea reflectat . schimbarea cu locul.

P unescu). Verza.De Ajuriaguerra. form i evolu ie (C. Clasificarea dup E. Divizarea dup Gh. Badiu. y Dup y y y y y etapa de apari ie. Clasificarea în baza neform rii unor opera iuni a scrisului. . Caracteristici personale dup J.Tocareva).y Dup predominan a structurilor tulburate. Dup nivelul analizatorului (O.A.

y Disgrafia cauzat de scrierea în oglind . y Agramatismele.y Disgrafii auditive. y Disgrafie cauzat de tulbur ri de ritm în vorbire. y Digrafia determinat de tahilalie. y Disgrafia optic . . y Disgrafia verbal .

y Disgrafia specific (propriu-zis ). y Disgrafia motric . y Disfonografia. y Disgrafii de tip spa ial.y Perturb ri ale elementelor primare ale grafismului. . y Disgrafia se manifest prin dificult i în înv area ortografiei. y Disgrafia de evolu ie (structural ).

lezarea centrului Wernike.se observ . ‡ Disgrafia cu dereglarea vorbirii orale. analizatorului auditiv (înlocuirea literelor dup modul de articulare t-d).nedezvoltarea aten iei auditive.predomin tulbur ri ale motricit ii.la baz st lezarea percep iei vizuale.E.Hvat ev mai adaug : ‡ Disgrafia cu dereglarea ritmului pronun iei.a pronun iei silabilor în cuvânt.incorectitudenea pronun iei sunetelor. y Disgrafia motor . y Disgrafia optic . M.reflect nedezvoltarea analizei fonemelor. y Disgrafia audio-fonematic .

y Disgrafia literal . y Disgrafia verbal . y Disgrafia în baza deregl rii diferen ierii fonematice. . y Disgrafia în baza tulbur rii analizei i sintezei.y Disgrafia articulatorio-acustic . y Disgrafia agrafemic y Disgrafia optic .

y Disgrafia constructiv ± defecte în aranjarea viziospa ial a literelor.y Disgrafia afazic ± se fac erori de scriere i de sintax . cuvintelor. y Disgrafia apraxic ± rezult din tulbur rile ce afecteaz mi c rile membrelor. . scrisul copiat e mai bun ca cel dup dictare.

tulbur ri ale auzuli fonematic.Perturb ri ale elementelor de baz ale grafismuluipot avea cauz central sau periferic i pot fi înso ite de tulbur ri de vedere. .confuzii ce apar în transcrierea unor litere asem n toare din punct de vedere al formelor sonore f-v. omisiuni. t-d.nu se pot exprima în scris pentru c ei sunt capabili s realizeze leg turile între sistemul simbolic i litere.Disgrafia-dislexia specific sau propriu.. . inversiunea seriei temporo-spa iale.zis . p-b. .Disgrafia-dislexia de evolu ie(structural ). pseudoinvaliditate motore. v-z.

lips de spa iu. . .deformat. tr s turi singulare. forme greoaie i nepropor ionale ale literelor având un aspect de dezordine i confuz.Tipul IV ± stângaci. scris înclinat spre dreapta. neîndemânarea. caracterizat prin tr s turi încetinite. erori de form i de propor ie.Tipul V ± lent i precis.grafice: proasta organizare a paginii. predic ie pentru buna form a literelor.Tipul I ± rigid. scris mic i rotund. neregulate. . cristat. . .Tipul III ± impulsiv.Tipul II. litere neregulare. linii fluctuate. Tipurile de disgrafie motorie: . lipsit de control cu numeroase mi c ri bru te i neregulate. conduce la discaligrafii. caracterizat prin tensiune.

y Separarea în p r i a cuvintelor.. y Nerespectarea itera iei în mod deosebit la elementele grafice ale literelor m. a.. y Imposibilitatea de a men ine linia dreapt . n. foarte rar la litere izolate . deseori la grupurile de litere.dislexia de tip spa ial ± se caracterizeaz prin: ‡ Scrierea pe raptea dreapt a paginii.Disgrafia. .

5. 3. Grupa celor neîndemânatici. 2. 4. Grupul subiec ilor impulsivi. .1. Grupul rigizilor. Grupul subiec ilor care scriu încet i precis. Grupul astenicilor.

‡ Examinarea propriu-zis . .y Examinare complex : .se aplic probe i teste specializate. jocul tematic etc.se realizeaz o examinare simpl a subiectului i a produselor activit ii sale colare. .folosindu-se conversa ia.culegerea informa iei de la cadrele didactice i de la p rin i. . observa ia. .se discut cu copilul pe teme accesibile vârstei i sexului.se realizeaz în cabinetul logopedic. .

scrisului i cititului. Rezultatele oftalmologice. Examinarea exhaustic a limbajului expresiv. simptomatologiei i patogeniei dislexiodisgrafiei. Examinarea motricit ii fine i orale. aprecierea dominan ei cerebrale.Depistarea cazurilor. audiologice i otolaringologice.y Generale: . Evaluarea dezvolt rii psihice. elucidarea cauzelor i consemnarea - anamnezei. . neurologice.

. . . . .Particularit ile analizei sau sintezei fonematice.Disponibilitatea la citit. .Starea analizatorului optic. .Vocabularul i structura gramatical a limbajului.Modul de a scrie.y Specifice stabilesc: .Aspectul dinamic al limbajului.Calitatea pronun iei sunetelor.

y Etapele ARL. y Programul fundamental pentru corectarea tulbur rilor. y Metodele de corectare. .y Obiectivele.

Specificul dominantei i lateralit ii. psihic ).y Simptomatologia i diagnosticul logopedic diferen ial. y Dublarea tulbur rii de scris-citit de o alt deficien (de y y y y y y y y intelect. Nivelul de dezvoltare a limbajului în general.senzorial . Caracteristicile percep iei auditive i vizual-kinestetice. Nivelul dezvolt rii psihice a logopatului. Reflectarea în planul personalit ii a tulbur rilor de limbaj. y Natura etiologiei dislexo-disgrafiei. Vârsta logopatului. Rezultatele colare ale logopatului. . Specificul orient rii spa io-temporale.

. ele au fost studiate de c tre: Montesori.y Fonetice i globale. y .metoda fonetic ± se bazeaz pe concentrarera ini ial asupra cunoa terii literei i a coresponden ei dintre grafeme i foneme înaintea perceperii cuvintelor în întregime.metoda global ± se bazeaz pe recunoa terea i reproducerea cuvintelor scrise. y . Decroly. Berka.

y Educa ia mi c rilor generale y y y y y i a celor fine pe ritm i muzic . Jocuri de pozi ie. y Articularea ritmic . Grafizm pe foaie de caiet. Achizi ia spa iului i orientarea corect pe suprafa a orizontal . Achizi ia spa iului prin orientare i lateralizare corect .y Coordonarea respiratorie corect . . Aten ie deosebit se acord formei literei.

aspect fonematic .y propedeutic ± se începe din a doua jum tate a anului I de înv mânt a colii generale i din clasa a II.aspect lexic .aspect sintactic . Sadovnikova recomand desf urarea ARL în mai multe aspecte: .

vocabularul activ (no iuni tip/gen).analiza i sinteza silabilor. ‡ În aspctul lexic: .educarea deprinderilor de analiz i sintez . cuvintelor . . . .formarea imagina iei despre liter : ce este. . cum arat .dezvoltarea gnoziei vizuale.lucrul cu propozi ia (dup imagini succesive). .dezvoltarea reprezent rilor temporale.dezvoltarea reprezent rilor spa iale.y În aspectul fonematic: . deosebirea.extinderea vocabularului(sinonime. . antonime). ‡ În aspectul sintactic: . .

doar c accentu m automatizarea i y consolidarea literelor i y formarea deprinderilor de folosire diferen iat a literelor în scriere. .y Fundamental .cuprinde acelea i aspecte.

La persoanele cu handicap de intelect. .La persoanele cu handicap de vedere. Disgrafia în bolile psihice.

Nesiguran a în scriere. Rânduri libere sau suprapuse cauzate de activit i defectuoase a mâinii de control. propozi ii.y Omisiuni de litere i grafeme caracteristice ce este mai y y y y y y y accentuat spre finalul paginii datorit oboselei..u.c ci au o capacitate de transpunere grafic redus .. l-r¶¶. o-u. Contopiri de cuvinte. . text zdren uit. i-e. Substituiri de grafeme de tip . p-m. Omisiuni de cuvinte. Deform ri ale cuvintelor au tendin a s scrie la plural. Textul este incerent i neorganizat.

. y Dintre cei cu debilitate 60-80% au dislexo-disgrafie. y Dislexo-disgrafia trebuie considerat ca un handicap secundar.y La debilul mintal .în aceast form de intelect prezint agrafie i alexie.

în forma profund se ajunge la agrafie. y Disgrafiile cele mai dramatice sunt în idea ia delirant de posesie. . scris-cititul în oglind . convingerea c este posedat. tinde s dezvolte depresie reactiv fa de acest aspect. y În psihoze pot s apar scrisul cu aspectul de mâzg leal .y Au forme variate care depind de tipul de boal i de personalitatea de dinaintea debutului bolii. scrisul infantil. y La cei cu tulbur ri de personalitate este discret i con tietizat .

2007. Bucure ti.Chi in u. y Ol rescu Valentina. Funda iei României de Mâine. 2008.2009. Curs de logopedie. Bucure ti. y Tobolcea Iolanda. Bucure ti. Psihopedagogia special . . Logopedia. 1983. Ed. y Verza Emil.Perspectiva diagnosticului logopedic.y Avramescu Monica Delicia. Ed. Dedactica i Pedagogia. Defectologie i logopedie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful