Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

ABB

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

Saveti za bezbedan rad AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, M3GM

1. Opšti podaci
Opšti prospisi o bezbednosti, posebna pravila za svako mesto izvođenja radova, kao i pravila predostrožnosti navedena u ovom dokumentu, moraju se uvek poštovati.

2. Namena
Električne mašine imaju opasne pokretne i rotirajuće delove i mogu da imaju vrele površine. Sve poslove transporta, skladištenja, instalacije, povezivanja, ispitivanja, upravljanja i održavanja moraju da izvode odgovorne i za to obučene osobe (u skladu sa EN 50 110-1 / DIN VDE 0105 / IEC 60364). Nepravilno rukovanje može dovesti do ozbiljnih povreda i oštećenja imovine. Opasnost! Ove mašine su namenjene industrijskim i komercijalnim instalacijama kao komponente, što je definisano u Machinery Directive (MD) 98/37/EC. Ispitivanje je zabranjeno sve dok se krajnji proizvod ne uskladi sa ovom direktivom (poštujte lokalna pravila bezbednosti i instalacije, kao npr. EN 60204). Ove mašine su u skladu sa harmonizovanom serijom standarda EN 60034 / DIN VDE 0530. Njihova upotreba u eksplozivnim atmosferama je zabranjena sem ako nisu posebno konstruisane za takvu upotrebu (pratite dodatna uputstva). Ni u kom slučaju ne koristite mere zaštite ≤ IP23 napolju. Modeli sa vazdušnim hlađenjem su tipično projektovani za spoljne temperature od -20°C do +40°C i nadmorske visine ≤ od 1000 m. Spoljna temperatura za modele sa vazdušnim i vodenim hlađenjem ne bi trebalo da bude niža od +5°C (za mašine sa klizećim ležištima, vidite dokumentaciju proizvođača). Obavezno pribeležite sve odstupajuće informacije na pločici sa karakteristikama. Uslovi na terenu moraju biti u skladu sa parametrima na pločici sa karakteristikama.

3. Transport, skladištenje
Odmah prijavite štetu nastalu nakon isporuke transportnoj kompaniji. Zaustavite ispitivanje ako je potrebno. Ušice za dizanje imaju dimenzije u skladu sa masom mašine, ne opterećujte ih previše. Obezbedite upotrebu odgovarajućih ušica za dizanje. Ako je potrebno, koristite ogovarajuća, pravilno dimenzionisana sredstva za transport (npr. viljuškar sa užadima). Uklonite sve transportne uređaje (npr. uređaje za blokiranje ležišta, amortizere vibracija pre ispitivanja. Uskladištite ih za dalju upotrebu. Kada skladištite mašine, obezbedite suvu lokaciju, bez prašine i vibracija (usled opasnosti od oštećenja ležišta tokom mirovanja). Izmerite otpor izolacije pre ispitivanja. Pri vrednostima od≤ 1 kΩ po voltu datog napona, suvo namotavanje. Pratite uputstva proizvođača.

3BFP 000 062 R0134 REV E

Saveti za bezbedan rad - 1

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

4. Instalacija
Osigurajte podjednako podupiranje, čvrsto prijanjanje osnove i ivica, i tačno poravnanje u slučaju dirktnog povezivanja. Izbegavajte rezonance sa rotacionom frekvencijom i dupliranom osnovnom frekvencijom kao posledice sastavljanja. Okrenite rotor i oslušnite eventualne nenormalne zvuke prilikom klizanja. Proverite pravac rotacije u nevezanom stanju. Pratite uputstva proizvođača kada postavljate i uklanjate spojnice ili druge elemente pogona i prekrijte ih poklopcem. Za probno pokretanje u nevezanom stanju, blokirajte ili uklonite klin i osovinu. Izbegavajte preterano radijalno i osovinsko opterećenje (pogledajte proizođačku dokumentaciju). Ravnoteža mašine je označena sa H = Polu i F = Ceo klin. Kod modela sa poluklinom, spojnice takođe moraju biti izbalansirane prema poluklinu. Ako se delovi osovine i klina vide, uspostavite mehaničku ravnotežu. Povežite potrebne sisteme za ventilaciju i rashlađivanje. Ventilacija ne sme da bude ometena, a izduvni gasovi, takođe i od susednih mašina, ne smeju direktno da se udišu.

5. Električna veza
Sve radove moraju da obavljaju stručne osobe dok mašina ne radi. Pre početka posla moraju se ispoštovati sledeća pravila predosrožnosti: • • • • • • Isključite struju! Obezbedite zaštitu od ponovnog uključivanja! Proverite da li je mašina izolovana od izvora napajanja! Uzemljite zbog opasnosti od kratkog spoja! Zaštitite se od okolnih pokretnih delova! Isključite napajanje pomoćnih kola (npr. grejače za sprečavanje kondenzacije)!

Prekoračenje graničnih vrednosti zone A po EN 60034-1 / DIN VDE 0530-1 – napona ± 5%, ferkvencije ± 2%, oblika talasa i simetrije – dovodi do znatnog povećanja temperature i utiče na elektromagnetnu kompatibilnost. Obratite pažnju na oznake na pločici i dijagram povezivanja u priključnoj kutiji. Povezivanje mora biti izvedeno tako da bude osigurana stalna i bezbedna električna veza. Koristite odgovarajuće priključnice za kablove. Postavite i održavajte bezbedno ekvipotencijalno povezivanje. Zazori između neizolovanih pokretnih delova i tih delova i zemlje ne smeju da budu ispod vrednosti propisanih odgovarajućim standardima i vrednosti koje su verovatno date u dokumentaciji proizvođača. U kutiji sa priključnicama ne sme biti stranih tela, vlage ili prašine. Zatvorite neupotrebljene ulaze za kablove i samu kutiju tako da ne propuštaju prašinu i vodu. Blokirajte klin kada mašina radi bez spojnice. Kod mašina koje imaju pomoćne delove, proverite da li je rad tih delova zadovoljavajuć pre ispitivanja. Pravilna instalacija (npr. razdvajanje signalnih i naponskih linija, zaštita kablova, itd.) je u odgovornosti instalatera.

2 - Saveti za bezbedan rad

3BFP 000 062 R0134 REV E

Razmak između okruglih provodnika mora iznositi najmanje 150 mm. koristite isključivo kablove i priključnice dozvoljene za ovakvu upotrebu. obratite pažnju na vremensko ograničenje za promenu ulja.. S vremena na vreme otvarajte odvodne kanale za kondenzate. čak ni tokom probe. vibracija – isključite mašinu . Održavanje i sevisiranje Pratite uputstva za rad koja je dao proizvođač. Koristite odgovarajuće mazivo. sem ako se dve mađine ne nalaze na istoj metalnoj osnovi. Ako su u pitanju mašine sa kliznim ležištima. ako imate nedoumica. čistite rashladni sistem redovno. Za veličine rama motora veăe od IEC 280. (Vidite uputstva za konvertore frekvencije. Za više detelja. a ako postoji sistem za snabdevanje uljem. svrha je u izjednačavanju potencijala.5 mm/s) prema ISO 3945 su prihvatljive u radu sa spojnicama. Ponovo podmažite kotrljajuća ležišta dok mašina radi.) 3BFP 000 062 R0134 REV E Saveti za bezbedan rad . Konvertor frekvencije Kod primena motora sa konvertorom frekvencija spoljašnji ram mora da se uzemlji radi izjednačavanja potencijala između postolja motora i mađine koja se pokreăe. Ovo nema nikakvu bezbednosnu funkciju. proverite da li sistem radi. Nemojte isključivati zaštitne naprave. 7. Kada su motor i prenosna kutija na istom čeličnom postolju. u slučaju potrebe kontaktirajte proizvođača.75 mm 70 mm min 50 mm Mašinski uredaj sa pogonom > 150 mm Kablovi/žice Za ispunjavanje EMC uslova. Pratite uputstva za podmazivanje na pločici sa uputstvima. koristite ravni provodnik od 0. Utvrdite razlog i. buke. usled povišene temperature. U slušaju znatnijeg nagomilavanja prašine. Rad Vibracije u “zadovoljavajućem” opsegu (Vrms ≤ 4. U slučaju odstupanja od normalnog rada – npr.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 6. Izjednacavanje potencijala Plocica/traka V1 U1 PE W1 3~ M 0. vidite Priručnik za upotrebu.3 . izjednačavanje potencijala nije potrebno. Poštujte ova pravila predostrožnosti! 8.75 x 70 mm ili najmanje dva kruţna provodnika od 50 mm˛. Podmažite ležišta tokom ispitivanja pre puštanja u pogon.

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Dodatna uputstva za bezbedan rad za trajne magnetne sinhrone mašine Električna veza i rad Kada vratilo mašine rotira. Sprečite rotaciju vratila pre nego što otvorite priključnu kutiju i/ili radite na nezaštićenim priključnicama. UPOZORENJE: Samo kvalifikovano osoblje upoznato sa odgovarajućim bezbednosnim zahtevima sme da otvara i održava trajne magnetne sinhrone mašine. koje nastaje otvaranjem ili rastavljanjem trajne magnetne sinhrone mašine ili odvojenog rotora takve mašine. kreditne kartice i slično. UPOZORENJE: Ne prekoračujte najveću dozvoljenu brzinu mašine. može da omete ili ošteti druge električne ili elektromagnetne aparate i delove. molimo vas kontaktirajte ABB. Za dodatne informacije o servisiranju trajnih magnetnih sinhronih mašina. stalna magnetna sinhrona mašina indukuje napon u priključnicama. UPOZORENJE: Slobodni metalni delovi ne smeju doći u kontakt sa unutrašnjosti trajne magnetne sinhrone mašine ili sa rotorom. Pogledajte specifikacije proizvoda. Indukovani napon je proporcionalan rotacionoj brzini i može biti opasan i kod malih brzina. svi delovi koji ne pripadaju mašini i otpad moraju biti uklonjeni iz unutrašnjosti mašine. kao što su kardiološki pejsmejkeri. UPOZORENJE: Rasipno magnetno polje. 4 .Saveti za bezbedan rad 3BFP 000 062 R0134 REV E . UPOZORENJE: Priključnice mašine sa konvertorom frekvencije mogu se napajati čak i kad mašina ne radi. NAPOMENA: Vodite računa o rasipnim magnetnim poljima i mogućem indukovanom naponu kada okrećete odvojeni rotor trajne magnetne sinhrone mašine pošto oni mogu dovesti do oštećenja druge opreme. UPOZORENJE: Pre zatvaranja otvorene trajne magnetne sinhrone mašine. UPOZORENJE: Čuvajte se povratne snage kada radite sa sistemom za dovod struje. UPOZORENJE: Nije dozvoljeno uklanjati rotor trajne magnetne sinhrone mašine bez posebnih alata napravljenih za tu svrhu. poput strugova ili mašina za balansiranje. Održavanje i sevisiranje Trajne magnetne sinhrone mašine smeju da servisiraju samo ustanove sa kvalifikacijama i odobrenjem ABB-a.

Deklaracija o usklađenosti Sve ABB Ex mašine napravljene za rad u eksplozivnoj atmosferi. veličina 315 do 500 AMB Indukcione mašine. Samo stručno osoblje upoznato sa ovim standardima treba da rukuje ovakvim aparatima. posebno na državne standarde o instalaciji. EN 61241-14. Ex nA. IEC 61241-14 i IEC 61241-17).Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Dodatna uputstva za bezbednost kod elektromotora u eksplozivnim atmosferama NAPOMENA: Ova uputstva moraju se slediti radi sigurne i pravilne instalacije. (pogledajte standarde: EN 60079-14. imaju oznaku CE na pločici i karakteristike u skladu su sa ATEX direktivom 94/9/EC. njihova pouzdanost biće sumnjiva.5 . veličina 315 do 450 Povećan nivo bezbednosti Ex e AMA Indukcione mašine. veličina 560 do 630 AMI Indukcione mašine. Mora se obratiti posebna pažnja na standarde o povezivanju i upotrebi električnih aparata u eksplozivnim atmosferama. Ako se nepravilno koriste. Sve popravke i remont moraju se izvršavati prema standardu IEC 60079-19. veličina 315 do 560 3BFP 000 062 R0134 REV E Saveti za bezbedan rad . kada se mašina upotrebljava u eksplozivnoj atmosferi. radi sa njom ili je održava. Sa njima treba da bude upoznat svako ko vrši instalaciju opreme. EN 60079-17. IEC 60079-14. IEC 60079-17. loše povežu ili izmene (čak i minimalno). Nepoštovanje uputstava može poništiti garanciju. UPOZORENJE: Motori za eksplozivne atmosferesu posebno konstruisani po zvaničnim pravilima važećim za slučaj rizika od eksplozije. Validnost Ova uputstva važe za sledeće vrste ABB Oy elektromotora. veličina 560 do 630 HXR Indukcione mašine. veličina 560 do 630 HXR Indukcione mašine. veličina 315 do 500 AMB Indukcione mašine. rada i održavanja motora. veličina 560 do 630 AMI Indukcione mašine. veličina 710 do 2500 M3GM Indukcione mašine. EN 61241-17. veličina 315 do 560 AMZ Indukcione mašine. klase I zone 2 mašine koje ne varniče AMA Indukcione mašine. klase I dela 2.

EN 60079-7. IEC 60079-7. veličina 315 do 500 AMB Indukcione mašine. veličina 560 do 630 AMI Indukcione mašine. veličina 315 do 500 AMB Indukcione mašine. IEC 61241-1. Ex tD. IEC 60079-2. Standard o osnovnim zahtevima za eksplozivnu atmosferu Standard o Ex p zaštiti Standard o Ex e zaštiti Standard o Ex nA zaštiti Standard za eksplozivnu prašinu. klasa II deo 2. Ex tD zaštita National Electric Code (NEC) Canadian Electrical Code. EN 61241-1. IEC 61241-0.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Pritisak za Ex pxe. veličina 560 do 630 AMI Indukcione mašine. klasa II zone 22. C 22-1-98. EN 60079-2. motori projektovani za eksplozivnu atmosferu moraju biti usklađeni i sa sledećim IEC ili EN standardima: EN 60079-0. veličina 315 do 450 (Mogu biti potrebne dodatne informacije za neke vrste mašina koji se koriste u specijalnim primenama ili imaju poseban projekat. veličina 315 do 560 M3GM Indukcione mašine. Ex pz AMA Indukcione mašine. Ex pze. Ex tD zaštita Standard o osnovnim zahtevima za eksplozivnu atmosferu Standard o Ex p zaštiti Standard o Ex e zaštiti Standard co Ex nA zaštiti Standard o osnovnim zahtevima za eksplozivnu prašinu Standard za eksplozivnu prašinu. deo I (CE Code) 6 .) Usklađenost sa standardima Pored usklađenosti sa standardima o mehaničkim i električnim karakteristikama. IEC 60079-15. IEC 60079-0. veličina 560 do 630 HXR Indukcione mašine. veličina 315 do 560 AMZ Indukcione mašine. EN 60079-15. klasa III AMA Indukcione mašine. veličina 560 do 630 HXR Indukcione mašine. veličina 710 do 2500 Zaštita od paljenja prašine (DIP). NFPA 70.Saveti za bezbedan rad 3BFP 000 062 R0134 REV E . Ex px.

Ex e Ex nA.eksplozivna atmosfera koju prouzrokuje prašina Dolazeća provera • • Odmah nakon prijema proverite da li mašina ima spoljnih oštećenja.7 . a ako ih ima. Ex pze Atmosfera (EN). što bi moglo da smanji zazor ili razdaljine proboja između bilo kojih delova. razdaljine proboja i razdvajanja • • Ne podešavajte i ne uklanjajte ništa iz kutije sa priključnicama. Ne uklanjajte kablove za uzemljenje i izjednačavanje potencijala. Obratite pažnju na sledeća pravila tokom rada! UPOZORENJE: Isključite i blokirajte mašinu pre nego što počnete rad na njoj ili pogonskoj opremi. Proverite sve podatke sa pločice sa karakteristikama. veze namotaja (zvezda ili trougao). kategoriju. 3BFP 000 062 R0134 REV E Saveti za bezbedan rad . Pokretanje i ponovno pokretanje • • Najveći broj dozvoljenih uzastopnih pokretanja dat je u tehničkoj dokumentaciji mašine. Zazori. vrstu zaštite i temperaturne oznake. Obezbedite da tokom rada ne postoji eksplozivna atmosfera. Uzemljenje i izjednačavanje potencijala • • Pre pokretanja proverite da li su sve spojnice za uzemljenje i kablovi za izjednačavanje potencijala pravilno povezani.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ABB mašine (validne samo za grupu II) mogu se instalirati samo na prostorima koji imaju sledeće oznake: Zona (IEC) 1 2 2 3 Kategorija (EN) Oznaka Ex px. G – eksplozivna atmosfera koju prouzrokuje gas D . Ex pxe. Novi niz pokretanja dozvoljen je tek nakon što se mašina ohladila do temperature okoline(-> hladan start) ili operativne temperature (-> topao start). koje je postavio proizvođač. obavestite dobavljača bez odlaganja. Ex N. posebno napon. Ne instalirajte nikakvu novu opremu u kutiju sa priključnicama pre konsultacija sa ABB Oy. Ex pz.

koje vam poizvođač isporučuje zajedno sa mašinom. Ventilacija pre pokretanja • • Ex nA i Ex e mašine mogu. Grejač za sprečavanje kondenzacije može da radi samo u kontrolisanom temperaturnom okruženju.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima • Obavezno vršite merenja vazdušnog procepa između rotora i statora nakon bilo kakvih popravki rotora ili ležišta. Pre pokretanja. Na osnovu mogućnosti rizika. U drugim slučajevima konsultujte se sa ABB Oy. Ukoliko postoje suprotnosti između saveta za bezbedan rad i uputstva. Zazor sme da iznosi najviše 1% maksimalnog prečnika ventilatora i u skladu sa standardima. NAPOMENA: 8 . korisnik i/ili lokalne vlasti će da odrede da li korisnik mora da koristi ventilaciju pre pokretanja ili ne.Saveti za bezbedan rad 3BFP 000 062 R0134 REV E . • Povezivanja u kutiji sa priključnicama • Sva povezivanja u glavnim kutijama sa priključnicama smeju da se vrše samo sa Ex konektorima. Postavite ventilator na sredinu kućišta za ventilator ili ventilacionog kanala posle svih popravki. saveti za bezbedan rad imaju prednost. označene kao suštinski bezbedna kola (Ex i EEx) moraju biti povezane sa odgovarajućim zaštitnim pregradama. u pomoćnoj priključnoj kutiji. u nekim slučajevima. Sve priključnice. • Grejači • Ako se odmah po isključenju motora uključi grejač za sprečavanje kondenzacije bez samoregulacije. proverite da li je potrebno očistiti unutrašnjost mašine da bi bili sigurni da nema nikakvih zapaljivih gasova. biti opremljene sa opremom za ventilaciju pre pokretanja. preduzmite odgovarajuće mere za kontrolu unutrašnje temperature kućišta motora. Vazdušni procep mora biti isti između svih tačaka rotora i statora.

.................................................................................................... 20 3...............2 Dugoročno skladištenje (duže od dva meseca)...................4.........................3...............................1 1..........1 Instalacija glavne priključne kutije .......................................................................... 12 Uputstva za instalaciju glavne priključne kutije i delova rashladnog uređaja................. 18 3..2 2...................................Uvod 1........................... 3 Identifikacija mašine.........................................................................2.......1 Balansiranje spojnice ......................................................................4.. 3 1....................................2...................... 19 3.........2 Montiranje ......Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora Poglavlje 1 ...................................4 Opšti podaci .................. 6 Podizanje mašine ..............5......1 Opšti podaci ........................ 17 Kontrole................................................................... 21 3............3.........3...................2 Pločica sa karakteristikama..............................6.......................... 12 2........................................................ 13 Skladištenje....2 Plomča ležaja ...3.........................................................................................................6 2................................................................................................1........................................3 Prirubnice za mašine koje se vertikalno montiraju..............6....................................................................4....................................Transport i raspakovanje 2...2 Instalacija rashladnih delova..........4 Sastavljanje polovine spojnice........................................................ 1 Ograničenje odgovornosti. 13 2...............................................................................................2 1................2 Razmontiranje uređaja za blokiranje u toku transporta .................... 2 1.... 20 3............................................................1 Kratkoročno skladištenje (manje od dva meseca) ....... beleške ......6.......... 21 3...................................3 2....................................................................................3 Valjkasta ležišta ............................................................................ 3 1..............5 Pogonski remen..................................... 17 2..4 Klizna ležišta...................................................................................4........2...............2............................3 Dizanje neotpakovane mašine ................................................................................2 Provera nakon raspakovanja .....................1 Provera po prijemu.........................1....2....... 6 2............................................................................................... 19 3.......................... 18 3................................... 12 2..........................................3.................................... 10 Okretanje vertikalno postavljene mašine....................................1 Mere zaštite pre transporta.....................2............... 1 Važna napomena.....6..............1 Serijski broj mašine ........2 Opšti podaci ....................5.....................3 Vrsta spojnice ................... 11 Provere po prijemu i otpakovanju.................................................................4................. 21 3.............. 15 2................ 8 2........... 12 2.3............. 3 1...............................4............ 2 Dokumentacija ...........................................2 Podizanje mašine na paleti..... 21 3... 19 3......................................7 Poglavlje 3 ....4..........................................................3 3BFP 000 062 R0134 REV E -1 ..1 Merenja izolacijskog otpora................. 18 Konstrukcija postolja ......................3 1.....4 2...5.....2 Pritisci na podlogu ...............................5 Poglavlje 2 ...........................................1 Podizanje mašine za transport brodom ..5 Otvori .................... 14 2........5......................... 2 1........................... 12 2......5 2.............................. 17 2....1 3.....................................................................3..........................3 Merne jedinice koje se koriste u ovom uputstvu za upotrebu.................Instalacija i poravnanje 3............................ 9 2.................................6.......... 8 2.................................................................... 6 2.......................................1 Opšti podaci ..................................... 13 2...... 19 Pripreme mašine pre instalacije ..................1 Dokumentacija mašine..............2 Podaci koji nisu uključeni u dokumentaciju ..... 3 1....................

.............. Električna povezivanja ..................4......2....................5.........7... 37 37 37 37 37 37 38 39 39 40 4......... 4................. 3.2 Poklopci i zaštićen prostor ....3 Grubo prilagođavanje..............5......................6 Čepovi za odvod. 3..6.................. 4..................4........... 3.Mehanička i električna povezivanja 4............2......... 3................................. 3.................4............5.............................3........... 3....................... 3.................................. 3.............. 4...............................................7 3...............2 Opšti podaci ....5........ 3...1 Vazduh-voda hladnjaci............................................................. 3.................................................................................................6 3...1 Opseg isporuke..............4.............................5.........................................2.................2..............6.........3 Pripreme podloge ......................................4........4....................1 Opšti podaci......... 3...... 3.. 3.................................5............................................ 3.......................................................................................................................................................2 Hlađenje ramova vodom.....................................Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 3.............. Mehanička povezivanja.......3 Termalni aksijalni rast ...........................................................4....... 3.........2 Priprema vijaka za podlogu i podmetnih pločica .....6.........................................6................5........ 3............1 Opšti podaci......5 3..............................5 Montaža vibracionih transduktora.............. 3.............2......... 3..............................................................2..........5.................. 3.......................4................................ 3.. 3.......1 Opšti podaci ........................4.... Održavanje nakon instalacije ........................2........2 Kontrola podloge..................6...5................3 2- 3BFP 000 062 R0134 REV E ......4 Poravnanje....................................................1 Učvršćivanje stopala mašine ...2 Poklopci i zaštićen prostor ..................................... 3............................................................. 3.......................................................3..............4. 3.........6....................................7 Završna instalacija i kontrola ..............2 Termalni rast..2 Grubo podešavanje............................................. 3.........5 Konačna instalacija i kontrola.............. 3...............3 Podizanje mašina....4 Povezivanje cevi za čišćenje vazduha........................5.............4 Poravnanje ................................................................4 Ispravka za termalni rast ............6......................... 3.........................1 Opseg isporuke..........1 Priključnice za rashladni vazduh....................................3 Paralelno.................................................3...............................4.5..................................................................6 Instalacija mašina koje se montiraju sa prirubnicom na čeličnoj podlozi......................... 3..................... 4...4.. 3...............6.........7.........4...........................6................................................ 3.........................................................5 Konačno poravnanje........2.......1 4.............................................5...6....6.......................5......... Instalacija na betonskoj podlozi ................................................................................5... 4............................6....................................................................... 3................................4 3..............................2 Opšte pripreme ...........2 Priključnice za rashladnu vodu ............................1 Učvršćivanje stopala mašine .. 3.......................................5 Dozvoljeno odstupanje prilikom poravnanja.............6 Učvršćivanje........................... 4............ 4..................................................3 Dovod ulja u klizno ležište...................................4 Podizanje mašina...........................................6..........1 Priprema podloge i rupa za učvršćivanje............................................................ Poravnanje..................4............................................... ugaono i aksijalno poravnanje................................... 21 22 22 22 23 23 23 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 31 31 31 32 32 32 32 33 34 35 36 Poglavlje 4 .......2.....................................5.2 Izlaženje polovina spojnice ...... Instalacija na betonskoj podlozi ..5 Poravnanje..................................................

........... 47 5..........................................................1 Povezivanje pomoćnih uređaja i instrumenata...3...8................. 52 5.............................3. 50 5...............................1 Opšti podaci .............................................................. 41 4..................................................................... 43 4....4 Vibracije...............................1 Smer rotacije ...........................2........................3.........3..................2 4...... 41 Glavne opcije priključne kutije................. 40 Merenja izolacijskog otpora............7......................... 52 5......6..........5 4....................................2 Detektori temperature otpora ........................................5.......... 47 5................... 49 5........ 50 Pokretanje mašine prvi put .......... 47 5..............................................................................................6.......................5......... 44 4.....................2 Temperatura namotaja statora...2 Pokretanje mašina sa kliznim prstenovima .. 46 5.........7 Klizni prstenovi...........................................................10..........................3.................................7........................... 44 4.............. 40 Bezbednost.......3 Pokretanje Ex p mašina................................................2 Kontrole u toku rada mašine....................................6.....3 Ležišta....Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 4..................10.................................................................................3 Pomoćni kablovi .................................................................. 46 5................................. 49 5.........................................5.....................3....................3........................ 48 Prvo probno pokretanje...... 46 Oprema za kontrolu i zaštitu.................. 51 5.......1 Opšti podaci .............................. 47 5.............................................3 Termistori.................... 53 5.4 5................................................................................................................................................................................................................ 48 5.. 53 5...............10....7.... 50 5.....5.....................8................2 Mašine sa kliznim ležištima .... 51 5...................2 Povezivanje spoljnog kompresora .......1 5.........6 5........................... 48 5...6 Razmenjivači toplote ...............................2 Detektori temperature otpora ...............7.............8 4.............. 47 5............. 47 5............... 51 5.......5 Opšti podaci ....... 42 Sekundarni kablovi za povezivanje kliznih prstenova.................3....6........... 41 Razmak izolacije glavnih električnih priključaka.....................................2....... 45 Provera mehaničke instalacije ................................................ 43 Zahtevi za mašine sa konvertorima frekvencije ....3....................3......3...........................................................3...................3.........................5........3..................................7...............7...3 Kontrola temperature ležišta.....................................................................6.................................................1 Opšti podaci ......1 Mašine sa valjkastim ležištima ..5 Temperaturni nivoi ..... 48 5.1 Isporuka bez glavne priključne kutije .............................. 44 Poglavlje 5 ....................3 4....1 Nadzor tokom prvog pokretanja ............................3..........6.......4 4...........5.......................................3 5...........7 4.................... 42 4.2 Mere opreza pre prvog probnog pokretanja.............Ispitivanje i prvo puštanje u rad 5..................................5..... 45 Provera električnih instalacija................................7...........3 Termistori.....................................................2 Uzemljenje glavnog kabla...................5................1 4.................. 41 Glavni električni kablovi ......... 50 5................................................4 Oprema za zaštitu.........2 5.. 52 5..... 42 Pomoćna kutija sa priključnicama .......7...........5...3............................................................ 43 Uzemljenja .................9 4......5......3........... 48 5...........6 4......................3..................3.................3..............2............10 Opšti podaci ...................... 45 Merenja izolacijskog otpora......3................7.3...........1 Glavni kabl .................................. 47 5.......4.......................3...................1 Opšti podaci ..........................................................................................7 3BFP 000 062 R0134 REV E -3 ..........3 Pokretanje ...................3.................................................. 44 4.......................................................

............................ 7...............................2 Podmazivanje kliznih ležišta...4 7......................................5 Jedinica kliznog prstena ....5...................... 7.........5 Raspored zamene mineralnog ulja..1 6................................................................................1.................................1............................................ Broj pokretanja......2 Vibracija i buka ..............................................1 Opšta konstrukcija ............... Održavanje konstrukcije mašine ..............................8 Gašenje...........................5 4- 3BFP 000 062 R0134 REV E .................5........ 7.......5..2 Temperatura ležišta ..........................4 Opšti podaci ........ 7................................ 6..................................................................................................................................................1 Temperatura ulja za podmazivanje...............3..3 Preporučene kontrolne vrednosti za ulje za podmazivanje..........3......... 7.3 Valjkasta ležišta ............ 54 54 54 55 55 55 55 56 56 56 56 6.................3..................... 7.....3......................... 7.....Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 5............. Isključivanje ..................... 7..............4............................2..........3 Periodi ponovnog podmazivanja ..............................2 Priključnice za visoki napon...4..... 7.......3 Procena .. Nadgledanje..................1 Klizna ležišta.....6 Sistem za podmazivanje i ležišta.1 Preporučeni program održavanja ........................5..........Rad 6........ 7.............................................2 Pločica ležišta .................................................................................................................................. 7..................5...............5....2....3..........3 Preventivno održavanje.....4 Pomoćni uređaji........ 7........................................1......4.... 7.......................................................................5...... 7...........................................3....... 6.....................................................2 Vibracije........................7 Rashladni sistem....................................4............................ 7.. 7................................................... Nastavak...................................3 Temperature .....................6 Poglavlje 7 .............3......................................................................3 Vibracije......4....................................... 53 Poglavlje 6 ...........................1........... 7......................................2 Kontrola maziva .......... Normalni uslovi za rad ..................................................................................................1...................5..........................................3..1 Ležišta ....5 6...........4.........................................................5 Jedinica kliznog prstena ...................................1 Nivo ulja ...............................................4 Kvalitet ulja .................1 7....... Održavanje ležišta i sistema za podmazivanje .... 7................................................... 7.3 ‘Stator i rotor ........ 7.........1...........................................................5..4 Razmenjivači toplote..3.... 7............................1 Konstrukcija ležišta .5.................................................1.................................................2 7......2.................................................................... 7..............................2.........3.............................1................. 6....3...............................1 Zategnutost pričvršćivanja ........................... 7............................................................................................................................4............................................2..........................2 6.............................................. 7.4.......................1.................................................................................................. Mere predostrožnosti...............................3................. 7........5......3 6............................................... 6...............2 Klasifikacija u odnosu na fleksibilnost držača ............... Program za održavanje.......... 7......... 7...3....Održavanje 7..........5......................................4..................3....................1 Procedure merenja i radni uslovi......4................4........5........ 57 57 58 60 61 62 62 63 63 64 65 66 66 67 68 68 69 69 71 71 71 71 71 71 72 72 72 73 74 74 74 74 7... 6..................

.....1................................................................4 Merenja izolacijskog otpora namotaja statora ........... 93 8. 86 7...........................................3 Odgovarajuća radna temperatura ........... 91 Popravke.............. 75 7... 80 7...... 87 7..Rešavanje problema 8............................6.......4 Provera izolacije ležišta i njegove otpornosti ............................................ 77 7.............................3 Termalne performanse........ 98 8.4......2 Čistoća izolacije ležišta .......................3 Uputstva za održavanje vazduh-vazduh razmenjivača toplote ........... 88 7..... 87 7...............1 Uputstva za održavanje mašina sa hlađenjem slobodnim vazduhom ....... 90 7.................................. 100 8.....4........................ 79 Održavanje namotaja statora i rotora ......................6.6 Održavanje ležišta .......................................................................................... 89 7.............4.... 84 7...... 88 7.8......6.................. 81 7...............................8 7.4 Podmazivanje ............... 90 7.....................................1 Konverzija izmerenih vrednosti izolacijskog otpora ..........7 Drugi radovi na održavanju ..........5............ 99 8.................3.. 101 Curenje ulja kod kliznih ležišta .... 91 7..........8.1.....................................8...........6..........................................2 Sistem za podmazivanje i klizna ležišta.................................. rebrasto hlađenje ...............................7..........2 Čišćenje .2 Vremensko planiranje održavanja ................ 96 8........5 Merenje izolacijskog otpora na pomoćnim spravama ......................... 90 7.............6 7....3...............1........8.......8..........1 Pritisak četkica ......................5 Mazivo za ležišta..2 Habanje ..............1.........4 Termalne performanse...........2...........1 Procedura ..........................................8. 85 7.....7... 82 7.... 82 7............................................ 89 7..................1.....................1 Period mirovanja .............1 Čišćenje filtera .........5............1 Rešavanje problema.......1.............................1 Održavanje kliznih prstenova . 78 7..............1 Termalne performanse...............................3............3...........................9 7..................6.3........3...............................4.. 101 8.....................................................................5...Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 7...........3 Termalne performanse .........................3..... 98 8.8..........................6....6..........6........................5...... 77 7...................4 Merenja izolacijskog otpora....... 95 8.... 94 8............................6.. 86 7...........................6...........2 Uputstva za održavanje vazduh-voda razmenjivača toplote........................5............... 90 7..................2 Sistem za podmazivanje i ležišta .........6................1................................... 92 Poglavlje 8 ...6........................1 Sistem za podmazivanje i valjkasta ležišta ....................1 Posebni propisi o bezbednosti za održavanje namotaja........................2 3BFP 000 062 R0134 REV E -5 .....2 Termalne performanse.................................................5..4 Održavanje spoljnog kompresora .......... sistem za hlađenje slobodnim vazduhom ..7 7...... rastavljanje i sastavljanje .2...............................................1.2...............1...........1 Cirkulacija vazduha............................ 82 7........................... 87 7.....................1................................ 95 8.......................1 Mehaničko funkcionisanje......7......................... 84 7.....................4.....................1... sistem za hlađenje vazduh-vazduh .........3 Minimalne vrednosti izolacijskog otpora.2 Opšte činjenice koje treba uzeti u obzir ..... 88 Održavanje rashladnih jedinica....................................................................................1...................... sistem za hlađenje vazduh-voda ..................2 Održavanje opreme četkice..................... 81 7....................................3...........7........... 76 7.................4.............. 88 7...4......................... 87 Održavanje kliznih prstenova i četkica...........5 Merenja izolacijskog otpora namotaja statora ......3.6 Indeks polarizacije ........................7....................

.1........... 9.....4 Opasan otpad...4 8.................................................................................2 Periodička zamena delova..............5 Paket sa preporučenim rezervnim delovima.....................................1 Ram............2....2..................... 9.........2. 9............................ 9........ 8......................................6 Glavni rezervni delovi ..6 Informacije o naručivanju .................5 Otpad namenjen odlaganju na deponiji..........................2.......2 Komponente sa električnom izolacijom.......................................5.....5 Tipični preporučeni rezervni delovi u različitim setovima .....................................1 Zaštitni isključivači ...........2..5 8.......2.....................................1 Ulje............5... 8.............2.... Klizni prstenovi i četkice .........3..............5.. Odvajanje različitih materijala ............... 10...................3 Stalni magneti........................................3 8............2................ 8...............................................................2.....2........ 9.............................................................6 Upotreba................................................................................2.......4 Paket sa operativnim rezervnim delovima ..........2............................. eksitacija........................................................5.1 Opšte činjenice o rezervnim delovima koje treba uzeti u obzir ................... 8................................................. Termalne performanse i sistem za hlađenje .......................................1 Habanje četkica .....................2........... 9. 8...2 Klizna ležišta.... 102 102 103 103 104 104 105 108 108 108 110 110 110 111 Poglavlje 9 .................2.................... Prosečan sadržaj materijala ...................................1.................... poklopci i ventilator ........................................................................................................ 9................. 8..............................................................3...........................................5.....2..... 10.................. 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 114 114 115 115 115 116 116 117 117 118 118 118 9.....................4 Kontejner za ulje i cevi ......................1 Paket sa operativnim rezervnim delovima ..........5 Provera kontejnera za ulje i cevi .........3 Podrška i garancije .4 Izbor odgovarajućeg paketa rezervnih delova........... 9...................................................... 9.....................4............................ 8...............9 Glavni rezervni delovi ....... 10.........................2 Varničenje četkica......................................................2.....................5...................4 10.................................... 9........7 Paket sa operativnim rezervnim delovima ........ 10.........................................1 10.............................3 10........................ Recikliranje materijala za pakovanje ................1................................. kućište ležišta............2 Poglavlje 10 .......................5......2......2 10..............................................................................1................................................................................2 Rezervni delovi ................8 Paket sa preporučenim rezervnim delovima...5............ 119 119 119 120 120 120 120 121 121 121 6- 3BFP 000 062 R0134 REV E ........... 9...... Rezervni delovi za rotacione električne mašine....... 10.......... 9.............5............5 Kontaktne informacije za podršku kupcima ............................................... 9.........................................5................ 9...........................................3 Glavni rezervni delovi ........... kontrola i zaštita.....................3 Potrebni rezervni delovi .........5............................2 Paket sa preporučenim rezervnim delovima................................................... 9...2.....2.......Podrška kupcima i rezervni delovi 9........2............... 8.......5................. 9.1 Servisi.......4 Podrška za servisne centre ....... 9...........1 Podrška kupcima ... 9...Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 8...............................5 Uvod..... 9.............................Recikliranje 10..1................. 8...........3 Provera ležišta ............ 9...................................................................................................2..................................2 Pt-100 detektori temperature otpora.....................................5.............................5..... Električne performanse...........4.......7 Provera upotrebe ..... Demontaža mašine ...................................................2........ 8.............................

................................133 Tipiène prikljuènice za glavni elektrièni kabel ........................................................................Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon..............................134 3BFP 000 062 R0134 REV E -7 .................................................122 Tipièni položaj ploèica.............................................................

NAPOMENA: Ova uputstva se moraju slediti da bi se obezbedila bezbedna i pravilna instalacija.1. pažljivosti i opreznosti svih koji rade na mašinama i servisiraju ih. 3BFP 000 062 R0134 REV E Uvod . Garancija je nevažeća ako se ne slede uputstva. Ako dođe do neusaglašenosti ovde navedenih podataka i kupljenog mašinskog uređaja. Pažljivo proučavanje sadržaja ovog uputstva i ostale dokumentacije vezane za mašinu pre poduzimanja bilo kakvih koraka je neophodno da bi se obezbedilo pravilno funkcionisanje i dug radni vek mašine. Postupke opisane u uputstvu sme izvršiti jedino obučeno osoblje sa odgovarajućim prethodnim iskustvom. Ovaj dokument i njegovi delovi ne smeju se umnožavati ili kopirati bez izričitog pismenog odobrenja ABB-a. mere bezbednosti i neophodni uređaji na mestu instalacije moraju biti u skladu sa uputstvima i propisima predviđenim zaštitom na radu. određene ugovore napravljene za svako mesto rada i propise o bezbednosti i zaštiti na radu navedene u uputstvu. Sa njima treba da bude upoznat svako ko vrši instalaciju opreme. korisnik mora da donese stručnu odluku o tome šta da preduzme. održavanja i nadgledanja mašine. Dodatna dokumentacija se nalazi u projektnoj dokumentaciji.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 1 Uvod 1. Iako je važno da se poštuju sve mere bezbednosti. ovlašćeno od strane korisnika. NAPOMENA: Posebni delovi se ne uključuju u ovo uputstvo. NAPOMENA: Da bi se izbegle nezgode. skladištenju.1 . kao i posebne propise o bezbednosti isporučene zajedno sa mašinom. Bezbednost zavisi od upućenosti. rad i održavanje mašine.1 Opšti podaci Ovo uputstvo za upotrebu sadrži podatke o transportu. ispitivanju pre puštanja u pogon. a njegov sadržaj ne sme se prenositi trećem licu ili koristiti u bilo kakve neovlašćene svrhe. 1. kontaktirajte ABB. rukovanju i održavanju rotacionih električnih mašina koje je proizveo ABB.5 Kontaktne informacije za podršku kupcima. obazrivost u blizini mašinskog uređaja je neophodna – budite uvek na oprezu. U slučaju da se nalazite u nedoumici. Uputstvo pruža podatke koji se tiču svih aspekata rada. Ovo se odnosi na opšte propise o bezbednosti zemlje o kojoj se radi. Mere predostrožnosti koje su izložene u Saveti za bezbedan rad na početku uputstva moraju se uvek poštovati.2 Važna napomena Podaci u ovom dokumentu mogu ponekad biti opšte prirode i mogu se odnositi na različite mašine koje proizvodi ABB. Za kontaktne informacije pogledajte Poglavlje 9. ABB se stalno trudi da poboljša kvalitet informacija u ovom uputstvu i svi predlozi su dobrodošli. radi sa njom ili je održava.

NAPOMENA: Za kontaktne informacije. Izdata garancija pokriva proizvodne i materijalne nedostatke. Ovo uputstvo i propisi o bezbednosti i zaštiti na radu se isporučuju sa svakom mašinom i nalaze se u plastičnom omotu prikačenom na ram mašine. Uslovi garancije su detaljnije definisani u skladu sa uslovima i pravilima Orgalime S2000. pogledajte Poglavlje 9. osoblju ili trećim licima nastalu usled nepravilnog skladištenja.1 Dokumentacija mašine Preporučuje se detaljno proučavanje dokumentacije mašina pre preduzimanja bilo kakvih koraka.Uvod 3BFP 000 062 R0134 REV E . Dodatna dokumentacija se nalazi u projektnoj dokumentaciji. Uz ovo uputstvo ide i crtež sa dimenzijama.3 Ograničenje odgovornosti Ni u kom slučaju ABB neće biti odgovoran za neposrednu. NAPOMENA: Dokumentacija se isporučuje kupcu koji je izvršio narudžbinu.4 Dokumentacija 1. koja je isporučila mašinu. Garancija ne pokriva bilo kakvu štetu na mašini. molim vas kontaktirajte svoju lokalnu kancelariju ABB-a ili odeljenje zaduženo za podršku kupcima. 1. Lokalna predstavništva ABB-a mogu da imaju različite stavke o garanciji. dijagram električnih veza i lista podataka koji opisuju sledeće: • • • • • • Montažu i konturu dimenzija mašine Težinu mašine i opterećenje postolja Poziciju ušica za podizanje mašine Instrumentaciju i lokaciju pomoćnih uređaja Potrebe za uljem i mazivom za ležišta Glavne i pomoćne priključke. koje su navedene u uslovima prodaje i garancije. ako se obave bilo kakve promene u sastavu mašine. Posebni delovi se ne uključuju u ovo uputstvo. posebnu ili nematerijalnu štetu bilo kakve prirode ili vrste proisteklu iz upotrebe ovog dokumenta. posrednu. instalacije ili upotrebe. pogledajte poslednju stranicu ovog uputstva.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 1.5 Kontaktne informacije za podršku kupcima. niti će ABB biti odgovoran za sporednu ili nematerijalnu štetu proisteklu iz korišćenja softvera ili hardvera opisanog u ovom dokumentu. Za dodatne kopije ovih dokumenata.4. dodatna dokumentacija ima prednost. Molim vas ne zaboravite da obezbedite serijski broj mašine kada razgovarate o određenim problemima u vezi sa mašinom. NAPOMENA: Garancija ne važi ako se promene uslovi za rad mašine.1. NAPOMENA: 2 . ili ako se vrše popravke bez prethodne pismene dozvole ABB fabrike. U slučaju da postoje suprotnosti između ovog uputstva i dodatne dokumentacije mašine.

identifikaciji.1 Serijski broj mašine Svaka mašina se identifikuje pomoću serijskog broja sa 7 cifara.4. zaštitu i kontrolu brzine.3 . Na pločici sa karakteristikama nalaze se informacije o proizvodnji. Za lokaciju pločice. pogledajte Dodatak Tipični položaj pločica. Ovi podaci se nalaze u posebnim uputstvima za te delove. 1. Utisnut je na pločicu sa karakteristikama mašine kao i na ram mašine. 1.5. 1. električne i mehaničke karakterisitke. Serijski broj morate dostaviti prilikom bilo kakve buduće korespondencije koja se tiče mašine.2 Pločica sa karakteristikama Pločica sa karakteristikama koja je napravljena od nerđajućeg čelika je trajno pričvršćena na ram mašine i ne sme se uklanjati.3 Merne jedinice koje se koriste u ovom uputstvu za upotrebu Merne jedinice korišćene u ovon uputstvu su zasnovane na SI (metričkom) sistemu i na američkom sistemu. Slika 1-1 Pločica sa karakteristikama za direktno priključene mašine proizvedene prema standardu IEC (Ex-mašina u skladu sa ATEX direktivom) 3BFP 000 062 R0134 REV E Uvod . zato što je to jedina jedinstvena informacija za prepoznavanje mašine o kojoj se radi.5.5 Identifikacija mašine 1.4.2 Podaci koji nisu uključeni u dokumentaciju Ovo uputstvo ne sadrži informacije o opremi za pokretanje. pogledajte Slika 1-1 Pločica sa karakteristikama za direktno priključene mašine proizvedene prema standardu IEC (Ex-mašina u skladu sa ATEX direktivom).Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 1.

Uvod 3BFP 000 062 R0134 REV E .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Slika 1-2 Pločica sa karakteristikama za mašine sa konvertorom frekvencije proizvedene prema standardu IEC Slika 1-3 Pločica sa karakteristikama za direktno priključene mašine proizvedene prema standardu NEMA 4 .

Oznaka za blokirani rotor kVA/ KS (NEMA) 22. Snaga [kW] ili [KS] 14. Težina mašine [kg] ili [lbs] 7. Godina proizvodnje 3. Oznaka za tip 2. Faktor snage [cosf] 19. Voltaža statora [V] 15. Brzina obrtanja [rpm] 17. Frekvencija [Hz] 16. Vrsta hlađenja [IC kod] 9. Vrsta priključka 5. Standard 21.5 . CSA oznake 20.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 1. Način montaže [IM kod] (IEC) 10. Proizvođač 12. Struja statora [A] 18. Serijski broj 13. Stepen zaštite [IP klasa] 8. Temperatura okoline [°C] (NEMA) 23. Klasa izolacije 6. Faktor servisiranja (NEMA) 3BFP 000 062 R0134 REV E Uvod . Režim rada 4. Dodatni podaci 11.

1 Opšti podaci Sledeće mere zaštite preduzete su pre isporučivanja mašine iz fabrike. To obezbeđuje dovoljnu zašitu protiv korozije ***Sledeća tačka se odnosi na način hlađenja: Vazduh-voda • • • Vazduh-voda rashlađivači se suše. Za lokaciju pločice ležišta.2 Plomča ležaja Nerđajuća čelična pločica ležišta je pričvršćena na ram mašine. kao što je produžetak vratila. Iste mere zaštite trebalo bi preduzeti svaki put kada se mašina pomera: • Poneke mašine i sve mašine sa kliznim ili valjkastim ležištima imaju instalirane uređaje za blokiranje prilikom transporta ***Sledeća tačka za tip ležaja: Valjkasto ležište • Kuglična i valjkasta ležišta se podmazuju mazivom koje je naznačeno na pločici sa karakteristikama. vibracija. vlage.1.1 Mere zaštite pre transporta 2. štite se od korozije anti-korozivnim premazom Da biste mašinu pravilno zaštitili od vode.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 2 Transport i raspakovanje 2.2 Plomča ležaja ***Sledeća tačka za tip ležaja: Klizno ležište • Klizna ležišta se potapaju u ulje i suše.Transport i raspakovanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . prskanja soli. a priključuju se svi dovodi i odvodi Mašinski obrađene metalne površine. kao i cevi za ulje. zakačenoj za ram mašine. trebalo bi da bude isporučena u pakovanju koje odgovara za transport brodom. Priključeni su svi dovodi i odvodi ulja. vidite Poglavlje 2. rđanja. pogledajte Dodatak Tipični položaj pločica. oštećenja za vreme utovarivanja.1. 6 . vidite Slika 2-1 Pločica za valjkasta ležišta podmazana mazivom i Slika 2-2 Pločica za klizna ležišta.1. Pločica na ležištu označava vrstu ležišta i mazivo koje treba koristiti. 2. transporta brodom i istovarivanja mašine.

2.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeća tačka za tip ležaja: Valjkasto ležište Slika 2-1 Pločica za valjkasta ležišta podmazana mazivom 1. 6. 7. 5.7 . 4. Vrsta ležišta pogonskog (D)kraja Vrsta ležišta nepogonskog ND kraja Period podmazivanja Količina maziva za ležište pogonskog kraja Količina maziva za ležište nepogonskog kraja Dodatni podaci Vrsta maziva dostavljena iz fabrike ***Sledeća tačka za tip ležaja: Klizno ležište Slika 2-2 Pločica za klizna ležišta 3BFP 000 062 R0134 REV E Transport i raspakovanje . 3.

1 Podizanje mašine za transport brodom Za transport brodom mašina se obično stavlja u drvenu kutiju koja je iznutra obložena listovima papira. 9.2 Podizanje mašine Pre nego što se mašina podigne. Takav paket bi trebalo da se podigne uz pomoć viljuškara za podizanje. 7.2. 8. Centar gravitacije mašina sa istim ramom može varirati zbog različitih izlaza. Ako je potrebno. Ušičasti vijci moraju biti pričvršćeni pre podizanja. Proverite da li su ušičasti vijci ili ušice za podizanje koji su povezani sa ramom mašine neoštećeni pre podizanja mašine. načina montaže i pomoćne opreme. Pozicije čeličnih užadi su naslikane na pakovanju. Ne koristite bilo kakve male dodatne ušice za podizanje. Vrsta ležišta pogonskog kraja Vrsta ležišta nepogonskog kraja Period menjanja ulja Klasa viskoznosti Količina ulja za pogonski kraj ležišta (za samopodmazivanje) Količina ulja za nepogonski kraj ležišta (za samopodmazivanje) Način podmazivanja za ležište pogonskog kraja Tok i pritisak ulja za ležište koje se kružno podmazuje Način podmazivanja za ležište nepogonskog kraja Tok i pritisak ulja za ležište koje se kružno podmazuje Granična proširenja na kraju rotora (aksijalni mrtvi hod) Informacije date na pločici ležišta se moraju strogo poštovati. ili dizalicom sa čeličnim užadima. 6. crtežu sa dimenzijama i listi pakovanja. NAPOMENA: 2.Transport i raspakovanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . U protivnom garancija za ležišta neće važiti. Oštećene ušice za podizanje se ne smeju koristiti. NAPOMENA: Koristite samo ušice za podizanje namenjene podizanju cele mašine.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 1. 3.. 4. 5. treba podesiti ušičasti vijak uz pomoć odgovarajućih podmetača. NAPOMENA: NAPOMENA: NAPOMENA: 2. 2. jer one samo služe za servisiranje. 8 . odgovarajuća oprema za podizanje mora biti dostupna a osoblje mora imati iskustvo u takvim poslovima. Težina mašine označena je na pločici sa karakteristikama.

2 Podizanje mašine na paleti Mašinu koja se nalazi na paleti treba dizati dizalicom preko ušica mašine Slika 2-4 Dizanje horizontalnih i vertikalnih mašina na paletama. ili viljuškarom sa dna palete. Mašina je pričvršćena za paletu uz pomoć vijaka.2. 3BFP 000 062 R0134 REV E Transport i raspakovanje .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Slika 2-3 Podizanje horizontalnih i vertikalnih mašina za transport brodom 2.9 .

2. 10 .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Slika 2-4 Dizanje horizontalnih i vertikalnih mašina na paletama 2. Mašinu nikada ne bi trebalo podizati odozdo uz pomoć viljuškara.Transport i raspakovanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . vidite Slika 2-5 Dizanje neotpakovanih mašina.3 Dizanje neotpakovane mašine Mora se koristiti odgovarajuća oprema za podizanje! Mašina se mora dizati dizalicom preko ušica na ramu mašine.

3 Okretanje vertikalno postavljene mašine Mašine koje se vertikalno montiraju nekad treba okrenuti iz vertikalnog u horizontalni položaj.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Slika 2-5 Dizanje neotpakovanih mašina ***Sledeće poglavlje za tip montiranja: Vertikalno 2. Vodite računa da ne oštetite farbu ili neke druge delove u toku ove procedure. Slika 2-6 Mašine sa okretnim ušicama: podizanje i okretanje 3BFP 000 062 R0134 REV E Transport i raspakovanje . Uklonite ili instalirajte uređaj za blokiranje ležišta samo kada je mašina u vertikalnom položaju. i obrnuto.11 . na primer kada se menjaju ležišta. Ovo se vidi na Slika 2-6 Mašine sa okretnim ušicama: podizanje i okretanje.

napravite fotografije i prijavite to odmah dobavljaču. Koristite formulare iz Dodatak Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon. Koristite formulare iz Dodatak Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon. Radi osiguranja da uslovi za garanciju iz ugovora o kupovini neće biti prekršeni. Stoga je veoma važno da dokaze o nepažljivom postupanju odmah proverite i prijavite transportnoj kompaniji i dobavljaču.1 Instalacija glavne priključne kutije Glavna priključna kutija se isporučuje sa mašinom u posebnoj kutiji. ako želite da zatražite transportno osiguranje. 2.4. Mašina. Ako postoji sumnja da je nešto oštećeno ili da nedostaje neki pomoćni uređaj. dizalicom) pomoću ušica priključne kutije. 2. 2. tako da ona ne ometa upotrebu nekih drugih objekata. treba da instaliraju isključivo stručne osobe.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 2.5.4. Za propisno recikliranje i odlaganje materijala za pakovanje. za više informacija vidite Saveti za bezbedan rad na početku uputstva. Instalacija glavne priključne kutije sprovodi se na sledeći način. Za kontaktne informacije pogledajte Poglavlje 2. odnosno za manje od nedelju dana po dolasku mašine. Nakon što uklonite pakovanje. kao što su glavna priključna kutija i delovi rashladnog uređaja Pogledajte crtež sa dimenzijama. Svako oštećenje u transportu se mora odmah fotografisati i prijaviti. Električno aktivne delove kao što su kablovi statora. Pripremite zavrtnje i zaptivače koji su isporučeni za instalaciju.Transport i raspakovanje 3BFP 000 062 R0134 REV E .5 Uputstva za instalaciju glavne priključne kutije i delova rashladnog uređaja Ova uputstva se primenjuju kada je mašina isporučena sa odvojenim glavnim komponentama. 1.6 Skladištenje 2. koja neće biti odmah instalirana po dolasku.2 Provera nakon raspakovanja Smestite mašinu na ravnu površinu bez vibracija. Otvorite pakovanje i podignite priključnu kutiju odgovarajućom spravom (na primer. ne sme biti ostavljena bez nadgledanja ili drugih zaštitnih mera. za pravilan položaj delova. proverite da li je mašina oštećena i da li su svi pomoćni uređaji tu. 3. vidite Poglavlje 10. Svi zavrtnji. koji je deo dokumentacije. 12 . Uputstva za bezbedan rad se moraju stalno poštovati. Štiklirajte sve pomoćne uređaje na dostavljenoj listi za pakovanje.3 Recikliranje materijala za pakovanje. Proverite da na delovima za povezivanje nema prašine i prljavštine. Mehaničko sastavljanje treba da obavlja isključivo iskusno osoblje.1 Provera po prijemu Mašina i paket se moraju pregledati odmah po dolasku.4 Provere po prijemu i otpakovanju 2. ova uputstva treba strogo poštovati. navrtke i podmetači se isporučuju zajedno sa mašinom.

1 Kratkoročno skladištenje (manje od dva meseca) Mašina treba da bude smeštena u odgovarajućem skladištu pod uslovima koji se redovno kontrolišu. Proverite da li ima izolacionog zaptivača na površini za vezivanje na kućištu mašine.5. oni moraju biti instalirani na licu mesta prema sledećim uputstvima. Zategnite sve zavrtnje najviše na 200 Nm.2 Instalacija rashladnih delova Ako su hladnjak ili rashladni delovi rashladnog sistema (na primer prigušivač. najbolje je u opsegu od 10şC (50°F) do 50şC (120°F). 6. Podignite deo rashladnog uređaja do odgovarajuće pozicije i povežite ga odgovarajućim delovima za instalaciju. morate proveriti da se mašina nije pregrejala Relativno niska vlažnost vazduha. Vidite dijagram električnog povezivanja za više informacija. kanal za dovod vazduha) isporučeni odvojeno. Spustite priključnu kutiju direktno na ram mašine na mesto na kojem će kutija biti povezana (vidite crtež sa dimenzijama koji se nalazi u dokumentaciji projekta). 3. Ako su grejači za sprečavanje kondenzacije uključeni. Povežite kablove statora sa odgovarajućim priključnicama prema oznakama (U1. Povežite priključnu kutiju zavrtnjima koji su isporučeni zajedno sa ramom mašine.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 4. Zategnite sve zavrtnje najviše na 80 Nm. poželjno je ispod 75%. kablovi statora se poveziju sa priključnicama. Ako je mašina • 3BFP 000 062 R0134 REV E Transport i raspakovanje . Dobro skladište ili mesto skladištenja ima: • stabilnu temperaturu. L2. L3). Otvorite kutiju hladnjaka/rashladnih delova i podignite deo/delove odgovarajućom spravom (na primer dizalicom) od ušica kutije. 2. 6. 2. Pogledajte tačne položaje za instalaciju na crtežu sa dimenzijama koji se nalazi u dokumentaciji projekta.13 . 1. Proverite oznake na kablovima statora i priključnicama.6 Skladištenje 2. Proverite da li su svi vezivni delovi. W1 ili L1. (pogledajte Tabela 7-2 Opšti zatezni obrtni momenti). Samo za NEMA upravljačku kutiju Nakon povezivanja priključne kutije mehanički sa kućištem.6. 4. i temperatura vazduha iznosi iznad 50şC (120°F). (pogledajte Dodatak Tipične priključnice za glavni električni kabel). zavrtnji. Zategnite zavrtnje najviše na 80 Nm. 3. navrtke i zaptivaci stigli sa ostatkom isporuke. kako bi se sprečila kondenzacija vlage u samoj mašini. 7. 5. 2. 2. 5. Proverite da li su svi zaptivni delovi instalirani na odgovarajućim mestima. Proverite da na delovima za povezivanje nema prašine i prljavštine. 1. (pogledajte Tabela 7-2 Opšti zatezni obrtni momenti). V1. Samo za NEMA upravljačku kutiju Izvucite kablve statora kroz gornju membranu. Temperatura mašine treba biti iznad tačke rose.

Ako je mašina ostavljena u transportnom pakovanju. vidite Slika 2-7 Rupe za ventilaciju. Napravite male otvore za ventilaciju ako je mašina smeštena u drvenoj kutiji.2 Dugoročno skladištenje (duže od dva meseca) Pored mera navedenih za kratkotrajno skladištenje. oni bi trebalo da budu uključeni. Ako se očekuje da će vibracije biti jake. Ako primetite koroziju.Transport i raspakovanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . uklonite je i ponovo nanesite sloj farbe. Koristite formulare iz Poglavlje 2 Skladištenje u Dodatak Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon. bez jakih vibracija i šokova. mašinu bi trebalo izolovati tako što će se postaviti odgovarajući gumeni blokovi ispod osnove mašine Vazduh koji se provetrava treba biti čist i bez prašine i korozivnih gasova Zaštita od štetnih insekata i gamadi. nikako se ne sme ostaviti “tek tako” u transportnoj kutiji.6 Održavanje namotaja statora i rotora. vidite Poglavlje 7.6. Ako mašina nije opremljena grejačima za sprečavanje kondenzacije. Meriti otpornost izolacije i temperaturu navoja svaka tri meseca. moraju se napraviti dovoljno veliki otvori za ventilaciju na pakovanju Zaštititi od štetnih insekata i gamadi. • • Ako mašina mora da stoji napolju.. Ako primetite koroziju. Sprečite vodu. 2. Koristite formulare iz Poglavlje 2 Skladištenje u Dodatak Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon. kako vlaga ne bi prodrla u mašinu odozdo Obezbediti dobru ventilaciju. 14 . mora se upotrebiti alternativni način grejanja mašine i sprečavanja da se vlaga kondenzuje u mašini • Stabilan oslonac. Trebalo bi povremeno kontrolisati rad grejača za sprečavanje kondenzacije. Umesto toga mašinu treba • • • • • Izvaditi iz plastičnog omota Pokriti kako bi se sprečilo da kiša dopre do mašine. treba primeniti sledeće. insekte i gamad da prodru u kutiju.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima opremljena grejačima za sprečavanje kondenzacije. Proverite stanje sloja protiv korozije na praznim metalnim površinama (na primer produžeci vratila) na svaka tri meseca. Proveriti stanje ofarbanih površina na svaka tri meseca. Pokrivač bi trebalo da obezbedi i ventilaciju mašine Postaviti na podlogu najmanje 100 mm (4”) visoku. uklonite je uz pomoć brusnog platna i ponovo primenite tretman protiv korozije.

1. Periodično proveravajte uređaj za blokiranje ležišta. Uklonite sve postojeće uređaje za blokiranje tokom transporta kada pokrećete rotor Mašine mogu imati uređaj za blokiranje kako bi se zaštitila ležišta od oštećenja za vreme transporta i skladištenja. Spisak dozvoljenih maziva dat je u Poglavlje 2.2 Plomča ležaja Pokrenite rotor na svaka tri meseca kako bi napravio 10 obrta da bi ležišta ostala u dobrom stanju. Vrste ležišta koje se koriste nalaze se na pločici ležišta Poglavlje 2. Pričvrstite uređaj za blokiranje prilikom na ležištu koje je aksijalno fiksirano.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Slika 2-7 Rupe za ventilaciju ***Sledeća pasus se odnosi na način rashlađivanja: Vodeni omotač Mašine koje za hlađenje koriste tzv. vidite Tabela 2-1 Obrtna sila zatezanja za horizontalne mašine (podmazani zavrtanj).15 .2 Plomča ležaja. a podaci o aksijalno fiksiranom ležištu mogu se naći u crtežu sa dimenzijama.3 Valjkasta ležišta Primenite sledeće mere: • • • Valjkasta ležišta treba dobro podmazivati za vreme skladištenja. Umesto glikola.1.6. Prejaka zatezna obrtna sila na uređaju za blokiranje prilikom transporta može oštetiti ležište. vodeni omotač treba napuniti mešavinom vode i glikola sa najmanje 50% glikola. NAPOMENA: NAPOMENA: 3BFP 000 062 R0134 REV E Transport i raspakovanje . prihvatljiva je i druga slična tečnost. ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Valjkasto ležište 2. Morate biti sigurni da rastvor tečnosti podnosi temperaturu skladišta bez zamrzavanja. Izlaze i ulaze za tečnost treba zatvoriti nakon punjenja.

Obrtna sila zatezanja za horizontalne mašine (podmazani zavrtanj) Vrsta ležišta koje je aksijalno fiksirano 6316 6317 6319 6322 6324 6326 6330 6334 6034 6038 6044 Zatezna obrtna sila [Nm] 45 50 60 120 140 160 240 300 140 160 230 Zatezna obrtna sila [funta stopa] 33 37 44 90 100 120 180 220 100 120 170 ***Sledeća tabela za tip montiranja: Vertikalno Tabela 2-2.Transport i raspakovanje 3BFP 000 062 R0134 REV E .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeća tabela za tip montiranja: Horizontalni Tabela 2-1. Obrtna zatezna sila za vertikalne mašine (podmazani zavrtanj) Vrsta ležišta koje je aksijalno fiksirano 7317 7319 7322 7324 7326 7330 7334 Zatezna obrtna sila [Nm] 30 30 60 60 90 160 350 Zatezna obrtna sila [funta stopa] 22 22 44 44 66 120 260 16 .

Korozija se mora ukloniti uz pomoć finog brusnog platna. Za odgovarajuće kontrolne liste. odnosno ulja. Ležište koje je aksijalno fiksirano nosi snagu blokiranja Vrsta ležišta koje je aksijalno fiksirano ZM_LB 7 EF_LB 9 EF_LB 11 EF_LB 14 EM_LB 14 EF_LB 18 Zatezna obrtna sila [Nm] 100 250 300 600 600 900 Zatezna obrtna sila [funta stopa] 74 180 220 440 440 670 2. Tretman za zaštitu od korozije se sprovodi na svakih šest meseci u toku perioda od dve godine.5 Otvori Ako postoje otvori gde kablovi nisu povezani sa priključnim kutijama ili obodi koje nisu povezani sa cevovodom treba ih zatvoriti. Prejaka zatezna obrtna sila na uređaju za blokiranje prilikom transporta može oštetiti ležište. Ako je vratilo ostavilo otisak na donjoj linijskoj polovini. Tectyl 511 ili drugo odgovarajuće sredstvo treba poprskati na ležište kroz otvor za punjenje. pogledajte Dodatak Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon.4 Klizna ležišta Primenite sledeće mere: • Mašine sa kliznim ležištima se isporučuju bez maziva. Hladnjake i cevovode u mašini treba očistiti i osušiti pre zatvaranja. mora biti zamenjeno novim Mašine sa kliznim ležištem imaju uređaj za blokiranje kako bi se zaštitila ležišta od oštećenja za vreme transporta i skladištenja.7 Kontrole.6. 3BFP 000 062 R0134 REV E Transport i raspakovanje .6. Pričvrstite uređaj za blokiranje tokom transporta na ležište koje je aksijalno fiksirano. 2.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Klizno ležište 2. Ako je period skladištenja duži od dve godine. Sušenje se vrši puštanjem toplog i suvog vazduha kroz cevi. Periodično proveravajte uređaj za blokiranje ležišta. preduzete predostrožnosti i merenja. beleške Treba zabeležiti vreme skladištenja. pogledajte Tabela 2-1 Obrtna sila zatezanja za horizontalne mašine (podmazani zavrtanj). uključujući datume. Zatezna obrtna sila (podmazan vijak).17 . ako je period skladištenja duži od dva meseca. • • NAPOMENA: Tabela 2-3. Treba proveriti zaštitni sloj ulja unutar ležišta. ležište se mora rasturiti i posebno tretirati Ležišta se moraju otvoriti i svi delovi prokontrolisati nakon skladištenja i pre puštanja u pogon.

međutim. Trebalo bi ostaviti dovoljno slobodnog prostora oko mašine kako bi se obezbedio lak pristup mašini zbog održavanja i nadgledanja. Podloga se mora tako napraviti da može da prihvati pločice za podmetanje veličine 2 mm (0. Da bi se izbegle rezonantne vibracije sa mašinom. kruta. Vazduh za rashlađivanje treba da dopre do mašine i iz nje bez ometanja.2. Betonska osnova je najbolja. ulje i kablove kao i lokaciju rupa za učvršćivanje. Obezbedite mašinu dok radite u njenoj blizini. posebno na nacionalne standarde (pogledajte standard IEC 60079-14).1 Opšti podaci Konstrukcija postolja bi trebala da osigura bezbedne uslove rada uz maksimalnu pristupačnost. Morate voditi računa da druge mašine ili oprema ne zagrevaju vazduh za rashlađivanje mašine ili delove poput ležišta. vodu. Pre konstrukcije trebalo bi razmotriti pričvršćivanje podloge. ***Sledeći pasus se odnosi na način zaštite: Sve mašine za opasna područja Mora se obratiti posebna pažnja na standarde o upotrebi električnih aparata u opasnim područjima. kao i pojedinačna pravila za bezbedan rad moraju se poštovati tokom instalacije. ABB nije odgovoran za proces učvršćivanja mašine. Takođe. NAPOMENA: Proračun i konstrukciju podloge ne dostavlja ABB pa je kupac ili treće lice odgovorno za nju. NAPOMENA: Opšta.Instalacija i poravnanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . obezbeđivanje kanala za vazduh. Visina vratila mašine i položaj stopala osnove dozvoljavaju određena odstupanja. Osnova mora biti jaka.8 inča) ispod osnove mašine kako bi se obezbedio prostor za podešavanje i olakšala moguća instalacija njene zamene u budućnosti. ravna i bez spoljašnjih vibracija. Lokacija rupa za učvršćivanje i visina postolja moraju odgovaratidimenzijama dostavljenim na crtežu sa dimenzijama.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 3 Instalacija i poravnanje 3. pravilno konstruisana čelična konstrukcija je takođe prihvatljiva. 18 .8 inča).2 Konstrukcija postolja 3.1 Opšti podaci Dobro planiranje i priprema obezbediće jednostavnu i preciznu instalaciju i osiguraće bezbedne uslove rada i maksimalnu pristupačnost. NAPOMENA: NAPOMENA: 3. Nemojte koristiti mašinu kao masu za zavarivanje. vlastita frekvencija osnove zajedno sa mašinom ne sme biti u opsegu od ±20% brzine frekvencije u toku rada. koja se mogu nadoknaditi uz pomoć podmetača veličine 2 mm (0. Mogućnost rezonance mašine sa osnovom se mora proveriti.

3. Pogledajte Poglavlje 3.4 Kvalitet ulja Klizna ležišta se uvek isporučuju bez ulja! NAPOMENA: • • • Uklonite anti-koroizijski premaz sa produžetka vratila i stopala mašine petrolejskim destilatom Instalirajte polovinu spojnice kao što je opisano u Poglavlje 3.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 3. 3BFP 000 062 R0134 REV E Instalacija i poravnanje .5.1 Merenja izolacijskog otpora Uklonite uređaj za blokiranje prilikom transporta. što se dešava svaki put kada se mašina pokrene.2 Razmontiranje uređaja za blokiranje u toku transporta za dodatna uputstva Proverite da li mazivo odgovara specifikaciji navedenoj na pločici ležišta.2.2.5. To uključuje merenje namotaja statora i svih pomoćnih uređaja.2 Plomča ležaja. 60072. Sila kratkog spoja je postepeno prigušen sinusoidni talas koji menja pravac. Magnituda ovih sila je spomenuta na crtežu sa dimenzijama mašine. pogledajte Poglavlje 7. nakon dužeg perioda mirovanja ili u okviru rada na održavanju. ili kod kratkog spoja.6. Sačuvajte ga za buduću upotrebu. ***Sledeće poglavlje za tip montiranja: Vertikalno 3. pogledajte Poglavlje 7.6 Čepovi za odvod.19 .1.1 Merenja izolacijskog otpora Pre nego što se mašina pokrene prvi put. Kod mašina koje imaju klizni prsten.3.2. mora se izmeriti izolacijski otpor mašine. merenja uključuju i namotaje rotora.3 Prirubnice za mašine koje se vertikalno montiraju Mašine koje se vertikalno montiraju sa prirubnicom su opremljene prirubnicom po IEC standardu.3 Pripreme mašine pre instalacije Pripremite mašinu za instalaciju na sledeći način: • • Izmerite izolacione otpore namotaja pre nego što izvršite neke druge pripreme opisane u Poglavlje 3.4 Merenja izolacijskog otpora. pogledajte Poglavlje 3.4 Sastavljanje polovine spojnice Proverite da li su otvoreni čepovi za odvod otvoreni na najnižem delu oba kraja mašine.3. Preporučuje se montažni adapter kako bi se omogućilo lako povezivanje spojnica i kontrola za vreme rada.3.3.5 Mazivo za ležišta • ***Sledeća tačka i napomena se odnose na vrstu ležišta: Klizno ležište • Napunite klizno ležište odgovarajućim uljem. 3.2 Pritisci na podlogu Podloga i zavrtnji za montiranje moraju biti u stanju da izdrže iznenadni mehanički obrtni momenat. Još neke preporučene vrste maziva mogu se naći u Poglavlje 7. Prirubnica mašine treba uvek biti montirana na suprotnoj prirubnici postolja. 3.3. Za odgovarajuće vrste ulja. pogledajte Poglavlje 2.

***Sledeći pasus se odnosi na tip ležišta: Klizno ležište sa aksijalnim proširenjima Konstrukcija kliznog ležišta dozvoljava rotoru da se aksijalno pomera između graničnih proširenja na krajevima rotora.3 Vrsta spojnice ***Sledeći pasus se odnosi na vrstu ležišta: Valjkasto ležište Mašine sa valjkastim ležištima moraju biti povezane sa mašinom koju pokreću preko fleksibilnih spojnica. U takvom slučaju. lančana ili zupčasta povezivanja osim ako nije posebno napravljena za takvu upotrebu. Uređaj za blokiranje u toku transporta se mora ukloniti pre instalacije. Standardna ležištane mogu izdržati bilo kakve aksijalne sileod pokretane mašine. poput spojnica sa čivijom.3. Ako se ležište koje je aksijalno fiksirano nalazi na nepogonskom kraju (pogledajte crtež sa dimenzijama).6. uređaj za blokiranje prilikom transporta je napravljen kao čelična reza pričvršćena za štit ležišta na pogonskom kraju i za kraj produžetka vratila. ***Sledeći pasus se odnosi na način montiranja: Vertikalno Vertikalne mašine se mogu konstruisati da prenesu deo tereta od vratila do pokretane mašine.1 Mere zaštite pre transporta. uređaj za blokiranje u toku transporta treba podesiti svaki put kada se mašina pomera. 3. prebacuje na drugu lokaciju ili skladišti. Produžetak vratila se mora očistiti od svog antikorozivnog zaštitnog sloja.2 Razmontiranje uređaja za blokiranje u toku transporta Poneke mašine i sve mašine sa kliznim ili valjkastim ležištima imaju instalirane uređaje za blokiranje prilikom transporta Za mašine sa kliznim ili cilindrično valjkastim ležištima.4 Ispravka za termalni rast. NAPOMENA: Da biste izbegli oštećenja ležišta. vodite računa da se omogući stalni slobodni aksijalni pokret između polovina spojnice kako bi se dozvolilo termalno proširenje vratila mašine bez oštećenja ležišta Očekivan aksijalni termalni rast rotora može se izračunati kao što je definisano u Poglavlje 3. 20 . Uređaj za blokiranje treba sačuvati za buduću upotrebu.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 3. Isto važi i za velika aksijalna opterećenja. Bilo kakve aksijalne sile mogu izazvati oštećenja ležišta. NAPOMENA: Mašini ne odgovaraju kaišna.Instalacija i poravnanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . Zato.3. ili zupčastih spojnica. pokretana mašina mora izdržati sve aksijalne sile a spojnica mora biti sa aksijalnim graničnim proširenjima. Pogledajte Poglavlje 2. polovine spojnice treba osigurati tako da ne skliznu u aksijalnom pravcu uz pomoć pločice za blokiranje na kraju vratila.

5”). vodite računa da pogonski i vođeni kaišnici budu precizno poravnani. Čep za odvod se otvara njegovim izvlačenjem iz rama. Nikada ne nanosite molibden disulfid (maziva sa dodatkom molibden-sulfida) ili slične proizvode na mat površine Spojnica mora biti pokrivena zaštitnim poklopcem. Odvodni čep je napravljen tako da sprečava da prašina prodre u mašinu a istovremeno dozvoljava vodi od kondenzacije da iscuri. • • • Pratite opšta uputstva dobavljača spojnice Težina polovine spojnice se mora uzeti u obzir.4 Sastavljanje polovine spojnice 3. odnosno polovina čepa se nalazi unutra a druga polovina napolju.3. Ako se koristi kaišni pogon. Da ne biste oštetili ležišta. Proverite takođe da li sužlebovi za klinove u spojnici i produžetak vratila očišćeni od pucni Nanesite tanak sloj ulja na produžetak vratila i otvor prednje glave da biste olakšali montiranje polovine spojnice.3.21 .3. Pravac balansiranja je utisnut na kraju vratila: • • H = polu-klin i F = ceo klin Polovina spojnice takođe mora biti izbalansirana.12 mm (0.6 Čepovi za odvod Mašine su opremljene čepovima za odvod u najdonjem delu mašine.3. • • NAPOMENA: 3.4.4. 3. nikakve dodatne pritiske ne bi trebalo vršiti na ležišta kada montirate polovinu spojnice.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 3. U AMI mašinama čep za odvod (M12 zavrtanj) je otvoren 6 .3.2” – 0. 3.5 Pogonski remen Mašine napravljene sa kaišnim pogonom su uvek opremljene cilindričnim valjkastim ležištem na pogonskom kraju.1 Balansiranje spojnice Rotor je standardno dinamički balansiran sa poluklinom.. NAPOMENA: Pre upotrebe obavezno se mora proveriti kompatibilnost kraja vratila i ležišta sa kaišnim pogonom. Može vam zatrebati odgovarajuća oprema za podizanje Očistite produžetak vratila od antikorozivnog sloja i uporedite dimenzije produžetka i spojnice sa onima koje su navedene u crtežu. Nemojte premašiti dozvoljenu radijalnu silu navedenu u definicijama narudžbine. Čepovi za odvod bi uvek trebalo da budu otvoreni. 3BFP 000 062 R0134 REV E Instalacija i poravnanje .2 Montiranje Sledeća uputstva treba uzeti u obzir prilikom montiranja polovine spojnice.

podmetače. 8.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeći pasus se odnosi na način montiranja: Horizontalni Kod horizontalnih mašina. da biste postigli precizno i tačno poravnanje mašine Koristite jednostavni polužni krak za okretanje rotora u toku poravnanja Ako vršite instalaciju na otvorenom prostoru obezbedite zaštitu od sunca i kiše kako biste otklonili greške u merenju u toku instalacije. Glavna priključna kutija ima jedan čep za odvod u najnižem delu kutije koji tokom rada mora biti zatvoren.4 Instalacija na betonskoj podlozi 3. ili još bolje laserski optički analizator.2 Opšte pripreme Pre nego što otpočnete instalaciju.4 i 2 mil) Koristite trzajni čekić.4. zavrtnje za montiranje. dva čepa za odvod se postavljaju na oba kraja mašine. ***Sledeći pasus se odnosi na način montiranja: Vertikalno Kod vertikalnih mašina. prilagodljive zavrtnje i hidraulične dizalice za aksijalna i horizontalna podešavanja Koristite indikator sa brojčanikom. 0. molimo Vas da kontaktirate ABB kako bi se to učinilo na adekvatan način.1 i 0.5.05 mm (40.Instalacija i poravnanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . 0. dva čepa za odvod su smeštena na štitu nižeg kraja. Ukoliko je potrebno izbušiti nove rupe.4. set ploča za podlogu ili set podmetnih pločica. 3.2. • • • • NAPOMENA: 22 . Moguće podešavanje poravnanja zahteva podmetne pločice debljine od 1. Oni se dostavljaju samo po specijalnim narudžbinama. ***Sledeće poglavlje za tip montiranja: Horizontalno sa betonskom podlogom 3. 0. razmislite o sledećim aspektima: • Rezervni materijal od čeličnog lima za podmetanje ispod mašine.1 Opseg isporuke Isporuka mašine obično ne obuhvata instalaciju. Mašine se isporučuju sa vretenima sa navojnim podešavanjima za vertikalno podešavanje na svakom stopalu. 20.

1 Priprema podloge i rupa za učvršćivanje Vijci za podlogu ili podmetne pločice se koriste kada je mašina pričvršćena za betonsku podlogu. Označite takođe i aksijalnu poziciju mašine. Njihovo montiranje se vrši na mestu instalacije.3. Iz istog razloga one se moraju oprati i obrisati i na taj način očistiti od zagađenja i prašine.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 3.4.3 Pripreme podloge 3.4.23 . oni će biti isporučeni kao odvojeni proizvodi. Ulje ili mazivo se mora otkloniti tako što ćete struganjem odstranjivati parčiće betona Proverite da li lokacija rupa za učvršćivanje i visina postolja odgovaraju dimenzijama dostavljenim na crtežu sa dimenzijama Pričvrstite čeličnu žicu za podlogu kako biste označili centralnu liniju mašine. NAPOMENA: Da biste bili sigurni da će vijci za podlogu biti zadovoljavajuće pričvršćeni za beton. • • 3. oni moraju biti neofarbani i očišćeni od zagađenja i prašine. Razmotrite sledeće aspekte kada pripremate podlogu: • • Gornji deo podloge se mora obrisati ili usisati Zidovi rupa za učvršćivanje moraju imati dovoljno grubu površinu kako bi rupe bile pogodne za fiksiranje.3.2 Priprema vijaka za podlogu i podmetnih pločica Ako su podmetači i vijci podloge uključeni u isporuku.4. 3BFP 000 062 R0134 REV E Instalacija i poravnanje .

PREDMET 1 2 3 4 5 IMENA DELOVA PLOÈA STUBIÆ PRIRUBNICA NAVRTAK VRETENO SA NAVOJNIM PODEŠAVANJEM ZATEZNI ZAVRTANJ PODMETAÈ PODUPIRAÈ KUPASTA IGLA VRETENO SA NAVOJNIM VELIÈINA 70x200x440 M36x500/45+100 10x60x210 M36 KOLIÈINA/SET [PCS] 4 8 4 16 6 7 8 9 10 M24x60 M36x90/90 2x170x250 25x100x180 10x100 8 4 4 4 2 Slika 3-1 Tipično montiranje vijaka za podlogu Da biste montirali vijke za podlogu ili set podmetnih pločica. Premostite prirubnicu (deo 3) do zavrtnja zavarivanjem i zategnite navrtke. x) TRAKA NIJE UKLJUÈENA U ISPORUKU. Nastavite na sledeći način..Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima POGLED A KUPASTA IGLA (DEO 9) POTREBNA JE SAMO NA POGONSKOM KRAJU MOTORA. pogledajte Slika 3-1 Tipično montiranje vijaka za podlogu: • • • Očistite delove zaštićene antikorozivnim slojem uz pomoć terpentina Postavite podmazane zavrtnje za podešavanje u vijke za podlogu (deo 5) ili podmetne pločice Omotajte sloj trake oko gornjeg dela zavrtanja za pričvršćivanje (deo 2) prema Slika 3-1 Tipično montiranje vijaka za podlogu... mašina se mora podići iznad poda uz pomoć dizalice. JEDAN SET UKLJUÈUJE DELOVE ZA JEDNU MAŠINU (4 PCS). učvrstite prirubnicu između dva navrtka • • 24 .80 mil) iznad gornje površine navrtke (deo 4) Namestite prirubnicu za pričvršćivanje (deo 3) i donji navrtak (deo 4) na zavrtnje (deo 2).2 mm (40. Ako se premošćavanje ne može izvršiti. ZAVRTANJ ZA PRIÈVRŠÆIVANJE TREBA DA SE NAMONTIRA NA PODLOGU. Traka će sprečiti da se gornji deo zavrtnja zabije u beton i omogućiti da se on ponovo zategne kada se beton slegne Postavite zavrtanj za pričvršćivanje (deo 2) u pločice za podlogu (deo 1) ili podmetne pločice tako da vrh zavrtnja bude 1.. STUBIÆ ZA PODLOGU BIÆE ISPORUÈEN ODVOJENO.Instalacija i poravnanje 3BFP 000 062 R0134 REV E .

7. Ako beton prodire kroz ovaj razmak do navrtaka.5 Poravnanje Poravnanje se obavlja kao što je opisano u Poglavlje 3.7 Završna instalacija i kontrola Kada se beton slegne. a zatim dovršite postavljanje klinova u rupama stopala na pogonskom kraju mašine.8 inča) (deo 7) između stopala i ploče (deo 1). 3.25 . na primer papirom.4. izvršite podešavanje uz pomoć pločica za podmetanje. 3BFP 000 062 R0134 REV E Instalacija i poravnanje . Grubo horizontalno poravnanje se vrši uz pomoć prethodno instalirane čelične žice i naznačene aksijalne lokacije.4.4. Montirajte sastavljene vijke za podlogu ili podmetne pločice ispod stopala mašine uz pomoć zavrtnja za montiranje (deo 6) i podmetača (deo 3). kartonom ili trakom Stavite podmetač od 2 mm (0. ponovno zatezanje se ne može obaviti. Potrebna preciznost podešavanja iznosi oko 2 mm (80 mil). Proverite poravnanje kako biste bili sigurni da će mašina raditi uz dozvoljene vibracije.4.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima • Kada se montiranje pločica za podlogu završi. Podignite mašinu na podlogu i zategnite zavrtnje za montiranje. Učvrstite navrtke tako što ćete ih premostiti ili snažno udariti šiljkom za obeležavanje. 3. Centrirajte zavrtanj za montiranje (deo 6) u rupi mašine obmotavanjem gornjeg dela zavrtnja. Ako je potrebno. Naprsnuća u smesi za učvršćavanje ili slabo pričvršćivanje sa betonskom podlogom se ne mogu prihvatiti.1 Učvršćivanje stopala mašine Mašina ima jednu rupu za učvršćivanje klinom za svako stopalo na pogonskom kraju.4. Vertikalno poravnanje se vrši zavrtnjima za podešavanje. strane i dno pločica za podlogu kao i zavrtnje za pričvršćivanje temelja treba očistiti terpentinom. Odgovarajuće kupaste igle stavljaju se u rupe kako bi se obezbedilo precizno poravnanje i omogućilo lakše ponovno instaliranje ako se mašina pomera.4 Podizanje mašina Mašina se pažljivo podiže i smešta na podlogu. Molimo vas koristite visoko kvalitetne materijale koji se ne skupljaju kako biste izbegli poteškoće sa učvršćivanjem u budućnosti. Stopala mašine. Produbite rupe bušenjem čelične podloge.6 Poravnanje. Nakon toga rupe dobijaju konusni oblik uz pomoć alata za proširivanje. 3. Traka i čelična pločica nisu uključene u isporuku vijaka za podlogu. mašinu treba podići i držati iznad poda. 3. • • • • NAPOMENA: 3.6 Učvršćivanje Učvršćivanje mašine na podlogu je veoma važan deo instalacije Moraju se pratiti uputstva dobavljača smese za učvršćivanje. podignite mašinu sa podloge i ponovo zategnite zavrtnje za pričvršćivanje. Pričvrstite pločicu čvrsto za stopalo zavrtnjem za montiranje (deo 6) Stavite pločicu za podešavanje (deo 8) ispod zavrtnja za podešavanje (deo 5) Proverite da prostor između pločice (deo 1) i zavrtnja za pričvršćivanje (deo 2) bude mali.

molimo Vas da kontaktirate ABB kako bi se to učinilo na adekvatan način.2 Kontrola podloge Pre nego što podignete mašinu na podlogu.1 mm (4.5. 3. Proverite da li su sve trake za zatvaranje ostale netaknute kada instalirate poklopce. pažljivo proverite da neki alat ili strani predmet nije ostao unutar zaštićenog prostora. 26 . Nakon podizanja mašine. njenog poravnanja i instaliranja pomoćnih uređaja. 3.1 Opseg isporuke Isporuka mašine ne obuhvata instalaciju.4 Poravnanje Poravnanje se obavlja kao što je opisano u Poglavlje 3.5. Sačuvajte pomoćne uređaje za poravnanje i montiranje zajedno sa uređajem za blokiranje u toku transporta za buduću upotrebu. Ukoliko je potrebno izbušiti nove rupe. NAPOMENA: Spojnica mora biti pokrivena zaštitnim poklopcem. proverite sledeće: • • • Pažljivo očistite podlogu Podloge moraju biti ravne i paralelne u okviru 0.7.6 Poravnanje.Instalacija i poravnanje 3BFP 000 062 R0134 REV E .5. Oni se dostavljaju samo po specijalnim narudžbinama.3 Podizanje mašina Mašina se pažljivo podiže i smešta na podlogu. ***Sledeće poglavlje za tip montiranja: Horizontalno sa čeličnom podlogom 3.0 mil) ili više Podloga treba biti bez spoljašnjih vibracija.2 Poklopci i zaštićen prostor Dovršite instalaciju spojnica povezivanjem obe polovine prema uputstvima koja je dao proizvođač. podmetače ili zavrtnje za montiranje. 3. Takođe očistite prašinu ili otpatke.5.4.5 Instalacija na betonskoj podlozi 3.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 3.

Proverite da li su sve trake za zatvaranje ostale netaknute kada instalirate poklopce. njenog poravnanja i instaliranja pomoćnih uređaja.5. Nakon podizanja mašine.5. 3. Nakon toga rupe dobijaju konusni oblik uz pomoć alata za proširivanje.5. Takođe očistite prašinu ili otpatke.5.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 3.2 Poklopci i zaštićen prostor Dovršite instalaciju spojnica povezivanjem obe polovine prema uputstvima koja je dao proizvođač. Produbite rupe bušenjem čelične podloge. NAPOMENA: Spojnica mora biti pokrivena zaštitnim poklopcem.27 .5.1 Učvršćivanje stopala mašine Mašina ima jednu rupu za učvršćivanje klinom za svako stopalo na pogonskom kraju.5 Konačna instalacija i kontrola 3. Sačuvajte pomoćne uređaje za poravnanje i montiranje zajedno sa uređajem za blokiranje u toku transporta za buduću upotrebu. 3BFP 000 062 R0134 REV E Instalacija i poravnanje . Odgovarajuće kupaste igle stavljaju se u rupe kako bi se obezbedilo precizno poravnanje i omogućilo lakše ponovno instaliranje ako se mašina pomera. pažljivo proverite da neki alat ili strani predmet nije ostao unutar zaštićenog prostora.

Zavrtnji za montiranje se blago zatežu.6 Instalacija mašina koje se montiraju sa prirubnicom na čeličnoj podlozi Svrha prirubnice za montiranje za mašine koje se vertikalno montiraju je da omogući laku instalaciju i vezu spojnica.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje se odnosi samo na način montiranja: Vertikalno 3. Polovine spojnice pogonske i pokretane mašine se moraju labavo pričvrstiti vijkom kako bi mogle slobodno da se pokreću jedna prema drugoj u toku poravnanja. Pre početka procesa poravnanja. Prirubnica za montiranje nije uključena u opseg isporuke ABB-a. moraju se instalirati polovine spojnice.6 Poravnanje 3. Postavljanje podmetača nije neophodno kada se radi o betonskoj podlozi ako se poravnanje i učvršćivanje izvrše precizno. To znači da se radijalna i ugaona devijacija između dva vratila mašina mora minimizirati. Da biste mogli da ugradite ABB mašine. 28 .Instalacija i poravnanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . prirubnice za montiranje moraju biti napravljene po IEC standardu. Slika 3-2 Prirubnica za montiranje Mašina se podiže i stavlja na prirubnicu za montiranje.3. vidite Poglavlje 3.6. 3.4 Sastavljanje polovine spojnice. Sledeći tekst se odnosi na instalaciju betonskih i čeličnih podloga. kao i laku kontrolu spojnice u toku rada.5. Poravnanje se mora izvršiti uz najveći oprez jer bi eventualne greške mogle dovesti do oštećenja vratila i ležišta.1 Opšti podaci Da biste osigurali dug vek trajanja pogonske i pokretane mašine. one se moraju međusobno odgovarajuće poravnati.

No sač sa vijcima za podeša vanje Slika 3-4 Položaj podmetača 3BFP 000 062 R0134 REV E Instalacija i poravnanje .2 Grubo podešavanje Za poravnanje i omogućavanje montiranja podmetača.6.6. vidite Slika 3-4 Položaj podmetača.0 mil) ili više.3 Grubo prilagođavanje Za poravnanje u aksijalnom i transverzalnom pravcu. vidite Slika 3-3 Vertikalno pozicioniranje stopala mašine. Izvršite odgovarajuća podešavanja stavljanjem podmetača ispod četiri stopala. Proverite da li je mašina vertikalno. Ako to nije slučaj. Mašina se ostavi na vretenima sa navojnim podešavanjima. postavite podmetače sa vijcima za podešavanje na uglove. ram mašine će se iskriviti ili uvrnuti što može izazvati oštećenja ležišta ili drugih delova. Obratite pažnju da mašina stoji na sva četiri stopala (vretena) paralelno u okviru 0. horizontalno i aksijalno u nivou.29 . Horizontalni nivo mašine se proverava uz pomoć libele.1 mm (4. Stopalo mašine Podmetač Podloga Pritisni vijak Pritezni vijak Slika 3-3 Vertikalno pozicioniranje stopala mašine 3.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 3. na stopala mačine se postavljaju vretena sa navojnim podešavanjima.

Instalacija i poravnanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . Pomerajte mašinu uz pomoć vijaka za podešavanje dok se centralna linija vratila i pokretane mašine grubo ne poravnaju i postigne željena razdaljina između polovina spojnice. 30 . vidite Slika 3-5 Montiranje podmetača. ***Sledeći pasus se odnosi na tip ležišta: Klizno ležište sa aksijalnim proširenjima Klizno ležište pogonskog kraja je opremljeno pokazivačem obrtnog centra. koji je označen žlebom na vratilu. postavite sličan podmetač na čeličnu podlogu. Ostavite sve vijke za podešavanje samo blago zategnute. Položaj je ispravan kada vrh pokazivača bude u liniji sa žlebom u obrtnom centru vratila.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Podmetači se smeštaju na ivicu podloge i pričvršćuju ekspanzionim zavrtnjima. No sač sa vijcima za podeša vanje Zavrtanj na podešavanje Slika 3-5 Montiranje podmetača NAPOMENA: Slika 3-5 Montiranje podmetača pokazuje podmetač montiran na betonsku podlogu. Obratite pažnju da obrtni centar nije obavezno isti kao magnetni centar pošto ventilator može izbaciti rotor iz magnetnog centra. Postoje takođe i žlebovi na vratilu za mehanička i granična proširenja kraja rotora. vidite Slika 3-6 Oznake na vratilu i pokazivaču obrtnog centra.

6.31 . centar vratila će biti viši.6. i stoga bi ih trebalo uzeti u obzir prilikom poravnanja. vrste spojnice.1 Opšti podaci Temperature u toku rada mašine imaju značajan uticaj na poravnanje. 3BFP 000 062 R0134 REV E Instalacija i poravnanje . razdaljine između mašina. odnosno dalje od stopala u toku rada nego za vreme mirovanja.4.6.4 Ispravka za termalni rast 3. Iz tog razloga. 3.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Pokazivač Dinamički centar Spoljašnja zaptivka Granica slobodnog pomeranja rotora Slika 3-6 Oznake na vratilu i pokazivaču obrtnog centra 3. Temperatura mašine je niža za vreme postavljanja nego za vreme rada. itd. Zato će možda biti neophodno upotrebiti poravnanje koje će uzeti u obzir toplotu u zavisnosti od temperature pokretane mašine za vreme rada.4.2 Termalni rast Termalni rast razdaljine između stopala i centra vratila električne mašine može se otprilike izračunati koristeći formulu: ∆H = α × ∆T × Hgde je ∆H=termalni rast[mm] α=10 × 10-6 K-1 ∆T=40 K H=visina vratila [mm] NAPOMENA: Uzmite u obzir termalni rast pokretane mašine u odnosu na električnu mašinu kako biste definisali ukupni termalni rast.

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

3.6.4.3 Termalni aksijalni rast
Termalni aksijalni rast treba poštovati ako je aksijalni hod nepogonskog kraja ležišta blokiran. Pogledajte crtež sa dimezijama kako biste utvrdili koji kraj je blokiran. Očekivani aksijalni termalni rast rotora je proporcionalan dužini rama statora, i može se otprilike izračunati koristeći formulu: ∆L = α × ∆T × Lgde je ∆L=termalni rast[mm] α=10 × 10-6 K-1 ∆T=50 K (za AMA, AMB, AMK, AMI), 80 K (za AMH, HXR, M3BM, M3GM) L=dužina rama [mm] NAPOMENA: Vodite računa da je neprekidni slobodni aksijalni hod omogućen između polovina spojnica (ne važi za krute spojnice) kako biste dozvolili aksijalno termalno proširenje vratila mašine i na taj način izbegli oštećenje ležišta.

3.6.5 Konačno poravnanje 3.6.5.1 Opšti podaci
Završno poravnanje se vrši uz pomoć indikatora sa brojčanikom, iako na tržištu postoje i drugi, još precizniji uređaji za merenje. Razlog zašto koristimo indikatore sa brojčanikom u ovom tekstu je da bismo izneli određenu teoriju poravnanja. NAPOMENA: Merenja bi trebalo vršiti samo nakon postavljanja podmetača i dobrog pričvršćivanja priteznih vijaka. Krajnja merenja poravnanja treba uvek sačuvati za buduće potrebe.

NAPOMENA:

3.6.5.2 Izlaženje polovina spojnice
Postupak poravnanja počinje merenjem izlaženja polovina spojnice. Merenje će otkriti da li postoji bilo kakva nepreciznost vratila i/ili polovina spojnice. Meri se izlaženje polovine spojnice u odnosu na kućište ležišta mašine. Postavite indikatore sa brojčanikom na osnovu Slika 3-7 Merenje izlaženja polovine spojnice. Na isti način proverite izlaženje polovine spojnice pokretane mašine u odnosu na kućište ležišta. Jednostavan krak poluge je potreban da bi se pokrenuo rotor mašine sa kliznim ležištem.

***Sledeća napomena za tip ležaja: Klizna ležišta
NAPOMENA: Klizna ležišta moraju biti napunjena uljem pre pokretanja.

Prihvatljiva greška izlaženja je manja od 0.02 mm (0.8 mil).

32 - Instalacija i poravnanje

3BFP 000 062 R0134 REV E

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

Slika 3-7 Merenje izlaženja polovine spojnice

3.6.5.3 Paralelno, ugaono i aksijalno poravnanje
Pošto je mašina grubo pozicionirana, kao što je opisano u Poglavlje 3.6.2 Grubo podešavanje i Poglavlje 3.6.3 Grubo prilagođavanje, konačno poravnanje može da počne. Ovaj korak se mora veoma oprezno izvršiti. U suprotnom, mogu se izazvati ozbiljne vibracije i oštećenja i pogonske i pokretane mašine. Poravnanje se vrši u skladu sa preporukama koje je dostavio proizvođač spojnica. Potrebno je paralelno, ugaono i aksijalno poravnanje mašine. Neke standardne publikacije daju savete za poravnanje spojnica, na primer BS 3170:1972 "Fleksibilne spojnice za prenos snage". Prema ustaljenoj praksi, greška u ugaonom i paralelnom poravnanju ne sme da bude veća od 0,05-0,10 mm a greška u aksijalnom poravnanju ne sme da bude veća od 0,10 mm, pogledajte Slika 3-8 Definicija greške pri poravnanju Odgovarajući izlaženje je 0,10-0,20 mm za grešku u paralelnom i ugaonom poravnanju.
Paralelno pogrešno nameštanje

Ugaono pogrešno nameštanje

Aksijalno pogrešno nameštanje

Slika 3-8 Definicija greške pri poravnanju

3BFP 000 062 R0134 REV E

Instalacija i poravnanje - 33

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

3.6.5.4 Poravnanje
Poravnanje mašine se vrši po sledećim uputstvima. 1. 2. Mašina se ostavi na vretenima sa navojnim podešavanjima. Okrenite rotor i proverite aksijalna granična proširenja, pogledajte Poglavlje 3.6.3 Grubo prilagođavanje

***Sledeća napomena za tip ležaja: Klizna ležišta
NAPOMENA: 3. Klizna ležišta moraju biti napunjena uljem pre pokretanja.

Montirajte opremu za poravnanje. Ako koristite indikatore sa brojčanicima, praktično je podesiti ih tako da oko pola skale bude dostupno u oba pravca. Proverite krutost podmetača indikatora kako biste eliminisali mogućnost ugibanja, pogledajte Slika 3-9 Provera poravnanja uz pomoć indikatora sa brojčanikom

Radijalno poravnanje

Ugaono poravnanje

Slika 3-9 Provera poravnanja uz pomoć indikatora sa brojčanikom 4. Izmerite i zabeležite očitavanja za paralelne, ugaone i aksijalne greške prilikom poravnanja na četiri različite lokacije: gore, dole, desno i levo, odnosno na svakih 90°, dok se oba vratila okreću istovremeno. Očitavanja se beleže Poravnajte mašinu vertikalno okretanjem vretena sa navojnim podešavanjem ili podizanjem hidrauličnom dizalicom. Za poravnanje u vertikalnoj ravni, postavljaju se vretena sa navojnim podešavanjem na stopala horizontalne mašine, pogledajte Slika 3-3 Vertikalno pozicioniranje stopala mašine. Na preciznost poravnanja mašine ponekad utiče termalno širenje rama, pogledajte Poglavlje 3.6.4 Ispravka za termalni rast Izmerite razdaljinu od dna stopala mašine do postolja i napravite odgovarajuće čvrste blokove ili klinove ili rezervnu količinu podmetača. Stavite čvrste blokove ili podmetače ispod stopala mašine. Popustite vretena sa navojnim podešavanjima i pričvrstite pritezne vijke. Ponovo proverite poravnanje. Napravite ispravke ako je potrebno. Napravite beleške za buduće provere

5.

6. 7. 8. 9.

34 - Instalacija i poravnanje

3BFP 000 062 R0134 REV E

500 mm (10 – 20”) Sa krutom prirubnicom Zupčaste 0. Prevelika odstupanja mogu izazvati vibracije i dovesti do oštećenja ležišta ili drugih delova.8 mil) 0. Najveće dozvoljeno odstupanje prilikom poravnanja je prikazano u Tabela 3-1 Preporučena dozvoljena odstupanja prilikom poravnanja Za definicije odstupanja kod poravnanja.1 Učvršćivanje stopala mašine.250 mm (4 – 10”) Sa krutom prirubnicom Zupčaste Vrsta spojnice Dozvoljeno odstupanje prilikom poravnanja Paralelna ∆r 0.8 mil) 0.10 mm (4 mil) Aksijalna ∆a 0.02 mm (0.4 mil) 0.05 mm (2 mil) 0. 11.10 mm (4 mil) 0. Pričvrstite klinom stopala mašine radi lakše instalacije u budućnosti.8 mil) 0.10 mm (4 mil) Ugaona ∆b 0. Ponovo pritegnite i učvrstite navrtke pripajanjem ili ih snažno udarite šiljkom za obeležavanje. 3. a ne za poravnanje pogonske-pokretane mašine.05 mm (2 mil) 0.6. Preporučena dozvoljena odstupanja prilikom poravnanja Podaci o spojnici Spojnica Dijametar 100 .05 mm (2 mil) Fleksibilna 0.8 mil) 0. vidite Slika 3-8 Definicija greške pri poravnanju.02 mm (0.7.03 mm (1 mil) 0.4.5 Dozvoljeno odstupanje prilikom poravnanja Teško je odrediti krajnje dozvoljeno odstupanje prilikom poravnanja jer na to utiče preveliki broj faktora.10 mm (4 mil) 3BFP 000 062 R0134 REV E Instalacija i poravnanje .02 mm (0. NAPOMENA: Dozvoljena odstupanja koja dostavlja proizvođač spojnica pokazuju odstupanja za spojnicu. pogledajte Poglavlje 3.02 mm (0. preporučuje se da ostvarite što manja odstupanja prilikom poravnanja.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 10.02 mm (0.05 mm (2 mil) Fleksibilna 0.8 mil) 0.05 mm (2 mil) 0.5. Stoga.10 mm (4 mil) 250 .35 .01 mm (0. Tabela 3-1.05 mm (2 mil) 0. Dozvoljena odstupanja koja dostavlja proizvođač spojnica treba koristiti kao uputstvo samo ako su ona manja od maksimalnih dozvoljenih odstupanja prikazanih u Tabela 3-1 Preporučena dozvoljena odstupanja prilikom poravnanja.

a samopodmazujuća ležišta morate puniti uljem.7 Održavanje nakon instalacije Ako mašina neće biti u upotrebi duži period nakon instalacije. iste mere navedene u Poglavlje 2. ***Sledeća napomena za tip ležaja: Valjkasto ležište NAPOMENA: Spoljašnje vibracije će oštetiti valjkaste površine ležišta i time mu skratiti vek trajanja.6. Ako su prisutne spoljašnje vibracije. trebalo bi otvoriti spojnicu vratila i odgovarajuće gumene blokove treba postaviti ispod stopala mašine.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 3. 36 .1 Kratkoročno skladištenje (manje od dva meseca) treba primenjivati. ***Sledeća napomena za tip ležaja: Klizno ležište NAPOMENA: Spoljne vibracije će oštetiti klizeće površine ležišta i time mu skratiti vek trajanja.Instalacija i poravnanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . Morate pokrenuti rotor kako bi napravio 10 obrtaja na svaka 3 meseca.

zato jer bi to moglo oštetiti mašinu. Električna povezivanja uključuju povezivanje glavnih i pomoćnih kablova.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 4 Mehanička i električna povezivanja 4. ***Sledeće poglavlje za rashladni metod: Vazduh-voda i vodeni omotač 4.2. kablova za uzemljenje i mogućih spoljnih kompresora. 4. Mehanička povezivanja uključuju povezivanje vazdušnih vodova. cevi za vodu i/ili sistema za snabdevanje uljem. gde je moguće.2 Priključnice za rashladnu vodu ***Sledeće poglavlje za rashladni metod: Vazduh-voda 4. Prirubnice sistema za vodeno rashlađivanje se prave prema specifikacijama kupca i prikazane su na crtežu sa dimenzijama mašine. Pre nego što pokrenete mašinu. Povežite prirubnice i zatvorite spojeve odgovarajućim brtvama.1 Vazduh-voda hladnjaci Mašine sa razmenjivačem toplote vazduh-voda imaju prirubnice određene standardima DIN 633 ili ANSI B 16. molimo vas da pročitate Crtež sa dimenzijama mašine. ***Sledeće poglavlje za rashladni metod: Vodeni omotač 4. NAPOMENA: Dodatni instalacioni otvori ili navoji se nikada ne smeju bušiti kroz ram.1 Priključnice za rashladni vazduh Mašine napravljene za hlađenje dotoka vazduha ka i/ili od mašine preko vazdušnih vodova imaju priključne prirubnice kao što je određeno na crtežu sa dimenzijama mašine. Proverite da li ima curenja u vazdušnim vodovima pošto ste ih povezali. Da biste utvrdili pravilan način postupanja. Zatvorite spojeve odgovarajućim brtvama.2.2.5. Očistite detaljno vazdušne vodove pre nego što ih povežete sa mašinom i proverite da nema eventualnih zapušenja u njima. Dijagram električnog povezivanja i specifikaciju koja dolazi zajedno sa mašinom.2.1 Opšti podaci Mehanička i električna povezivanja se obavljaju posle postupaka instalacije i poravnanja.2 Hlađenje ramova vodom Konstrukcija sa čeličnim ramom koja se hladi vodom se jedino koristi u zatvorenoj cirkulaciji sveže vode.2.2. 3BFP 000 062 R0134 REV E Mehanička i električna povezivanja . voda mora biti puštena.2 Mehanička povezivanja ***Sledeće poglavlje za rashladni metod: Vazdušni vodovi 4.37 .

3½ inch/ft).0 – 9. što odgovara nagibu od 250 . Standardne vrednosti za rashladnu vodu koju treba koristiti u rashladnom sistemu: • • • • • • • pH Alkalnost (CaCO3) Hlor (Cl) Sulfat KMnO4-koncentracija Al-koncentracija Mn-koncentracija 7. Preporučeni inhibitor: ProizvođačASHLAND ProizvodRD-25 koji odgovara čeliku. Posle toga. Zato je važno koristiti čistu i inhibiranu vodu u rashladnom sistemu. bakru.0 > 1 mmol/kg < 20 mg/kg < 100 mg/kg < 20 mg/kg < 0. Instalirajte cevi za odvod ulja od ležišta pod minimalnim uglom od 15°. Pre nego što povežete cevi sa ležištima.RSt 37-2.Mehanička i električna povezivanja 3BFP 000 062 R0134 REV E .3 Dovod ulja u klizno ležište Mašine sa sistemom za kružno podmazivanje su opremljene prirubnicama za cevi za dovod ulja. razmenjivač toplote. Rashladna voda takođe mora biti inhibirana agensom koji štiti rashladni sistem od korozije. Koristite samo odgovarajuće i visokokvalitetne delove i zaptivače za povezivanje mašine sa sistemom za vodu. Instalirajte sve neophodne cevi za dovod ulja i povežite jedinice za cirkulisanje ulja. odnosno voda za kućnu potrošnju. uklonite filter za ulje i očistite ga.2.3 mg/kg < 0. od smrzavanja. ekvivalentan sa DIN 17100 . Nivo ulja unutar ležišta će se povećati ako je nagib ležišta suviše mali.300 mm/m (3 . a moguće je i sa indikatorom pritiska i strujnim pokazivačem. jer to može ozbiljno oštetiti mašinu. Svi materijali koji dolaze u dodir sa rashladnom vodom (cevi. Instalirajte i povežite cevi za dotok ulja za ležišta.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Rashladna voda kruži u vodovima integrisanim u ram mašine. 38 . NAPOMENA: Ne bušite rupe kroz ram mašine tokom instalacije cevi ili bilo koje druge opreme. Instalirajte sistem za snabdevanje uljem blizu mašine na jednakoj udaljenosti od svakog ležišta.05 mg/kg U većini slučajeva sve ove uslove ispunjava obična voda iz česme. a to može dovesti do curenja ulja ili prekida u protoku ulja. Korozija i nanosi nečistoće mogu blokirati protok vode u vodovima. ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Klizno ležište 4. Ovaj materijal je sklon koroziji u slanoj i nečistoj vodi. ulje će teći presporo od ležišta do kontejnera za ulje. nečistoća i kada je potrebno. itd) se moraju uzeti u obzir pri odabiru odgovarajućeg inhibitora. testirajte sistem za snabdevanje uljem tako što ćete kroz njega pustiti ulje za ispiranje. aluminijumu i mnogim drugim materijalima. Proverite da li ima curenja pošto ste povezali cevi i spojeve. Materijal od kog su načinjeni ram i vodovi je čelik sa ugljenikom prema standardu EN 10025: S235 JRG2.

2. • • • 5. Uradite sledeće kako bi podesili vibracione transduktore za upotrebu: 1. Ako ste u nedoumici u vezi čistoće ulja. Zaštit Montirajte vibracijske transduktore na ugrađene otvore za montažu. mašina se čisti da bi se uklonili svi opasni gasovi. mašina se drži ispod nivoa prekomernog pritiska da bi se sprečilo da opasni gasovi uđu u mašinu. Moment zatezanja zavisi od upotrebljene vrste transduktora: PYM TRV18 : 10 Nm PYM 330400_ : 3. Odgovarajuća vrsta ulja i viskoziteta je naznačena na crtežu sa dimenzijama. ***Sledeće poglavlje za tip zaštite: Ex p 4.5 Nm I na kraju. Skinite čepove zaštite sa ugrađenih otvora na samom kraju štita mašine. to znači da su dostavljeni neistalisani kako bi se izbeglo njihovo oštećenje tokom transporta. Pritisak vazduha mora biti između 4 i 8 bara. 3BFP 000 062 R0134 REV E Mehanička i električna povezivanja .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Napunite sistem za snabdevanje uljem odgovarajućim uljem sa pravim viskozitetom. 3.39 .2. Pokretanje mašine bez maziva imaće za posledicu momentalno oštećenje ležišta. Čišćenje i održavanje normalnog pritiska vazduha je povezano sa prirubnicom na jedinici za kontrolu vazduha.4 mil) da biste filtrirali neželjene otpatke iz ulja. pričvrstite kablove na vibracijski transduktor. koji obuhvata jedinicu za kontrolu vazduha i prelivni ventil. 4. Sistem radi sa nezagađenim vazduhom pod pristiskom kao zaštitnim gasom.3 Nm PYM 330500_ : 4. vidite uputstvo dobavljača. Tokom rada.atestu.2. NAPOMENA: NAPOMENA: Ležišta se isporučuju bez maziva. Uključite sistem za snabdevanje uljem i pre pokretanja mašine proverite da li ima curenja. 4. Odvojite kablove sa vibracionih transduktora. Pre puštanja u pogon.01 mm (0. Normalan nivo ulja je dostignut kada je prekriveno pola od kontrolnog stakla za ulje. Neophodna stopa strujanja tokom čišćenja i održavanja normalnog pritiska je navedena u Ex . Opremljena je kontrolnim sistemom.4 Povezivanje cevi za čišćenje vazduha EEx p ili Ex p mašina je zaštićena od eksplozije održavanjem normalnog pritiska. upotrebite mrežu od 0.5 Montaža vibracionih transduktora Ako instalisani vibracioni transduktori vire izvan okvira mašine. Za više detalja o kontrolnom sistemu.

NAPOMENA: Pre rada na instalaciji. Ne otvarajte i ne dirajte nezaštićene terminale dok se vratilo mašine obrće. molimo vas pozovite prodajnu kancelariju ABB-a. Obratite pažnju na oznake na pločici i dijagram povezivanja u priključnoj kutiji. NAPOMENA: ***Sledeći pasus za tip rotora: Stalni magnet Mašine su namenjene pogonima sa različitim brzinama. Proverite sve podatke na pločici sa karakteristikama.Mehanička i električna povezivanja 3BFP 000 062 R0134 REV E .3. obezbedite da za vreme korišćenja ne postane otvoreno kolo. uključujući pomoćnu opremu Obezbedite zaštitu protiv ponovnog uključivanja opreme Utvrdite da su svi delovi izolovani od svog napajanja Uzemljite sve delove i kratko spojite kola Prekrijte ili ogradite delove pod naponom u okruženju Ukoliko je sekundarno kolo transformatora prošireno. moraju da imaju konvertore frekvencije.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 4.3. Konvertor frekvencije mora biti konstruisan da radi sa sinhronom mašinom sa stalnim magnetom. Za dodatne informacije. Zaustavite obrtanje vratila pre nego što otvorite priključnu kutiju. tj. ***Sledeća tačka se odnosi na vrstu rotora: Trajni magnetni rotor • Stalni magnet sinhrone mašine proizvodi napon kada vratilo rotira. Ako ima bilo kakvih nedoumica oko slaganja sinhronog motora sa stalnim magnetom i konvertora frekvencije.2 Bezbednost Rad na električnim instalacijama moraju obavljati samo kvalifikovane osobe Sledeća bezbednosna pravila se moraju poštovati: • • • • • • Isključite sa mreže svu opremu. 4.3 Električna povezivanja 4. važno je proveriti da su svi ulazni kablovi odvojeni od mreže za napajanje i da su uzemljeni. 40 . Važno je potvrditi da su napon napajanja i frekvencija isti kao i vrednosti naznačene na pločici sa karakteristikama mašine. posebno napon i povezivanje namotaja.1 Opšti podaci Mere bezbednosti koje su izložene u Saveti za bezbedan rad na početku uputstva moraju se uvek poštovati. Dijagrami povezivanja koje ste primili zajedno sa mašinom se moraju proučiti pre početka rada na instaliranju. Električna instalacija se mora detaljno planirati pre poduzimanja bilo kakvih koraka. Napon mreže i frekvencija treba da budu u okviru naznačenih granica u skladu sa važećim standardom. pogledajte specifikaciju o učinku mašine. Sledite Saveti za bezbedan rad na početku uputstva.

nakon dužeg perioda mirovanja ili u okviru rada na održavanju. izolacijski otpor mašine se mora izmeriti. Razmeštaj priključnog kabla statora mora biti prostran kako bi se izbeglo pregrevanje kablova.3. vlage i otpadaka. odnosno polovina čepa unutra a druga polovina napolju. Ako se kutija obrne posle isporuke. Da biste obezbedili trajan rad koji će teći bez problema. Čep za odvod bi uvek trebalo da bude u otvorenom položaju.4 Glavne opcije priključne kutije Unutar priključne kutije ne sme biti prljavštine. Izolacija i razdaljina proboja važe za razmak izolacije između dve različite faze i za razmak izolacije između jedne faze i uzemljenja. Neke glavne priključne kutije se mogu okrenuti za 90 stepeni. kablovski zaptivni prstenovi i neupotrebljavani kablovski ulazni otvori se moraju zatvoriti kako bi se zaštitili od prašine i vode. čep treba držati u zatvorenom položaju ali i otvarati s vremena na vreme.3. proverite da li je dovoljna dužina kablova između namotaja statora i priključne kutije. vlažnosti i naponskim udarima.3 Merenja izolacijskog otpora Pre nego što se mašina pokrene prvi put. važno je da veličina izolacije i razdaljine proboja budu dovoljne.3. Tokom rada mašine. 4. Minimalna izolacija i razdaljina proboja treba da budu jednaki ili veći od uslova koje određuju: • • • • Lokalni propisi Standardi Klasifikacijska pravila Klasifikacije opasnih područja.4 Merenja izolacijskog otpora. 3BFP 000 062 R0134 REV E Mehanička i električna povezivanja . priključni kablovi statora moraju biti prekriveni uzemljenom zaštitnom strukturom pre puštanja u rad. Minimalni prečnik savijanja priključnog kabla statora je 6 puta veći od spoljašnjeg prečnika kabla. 4. pogledajte Poglavlje 7.1 Isporuka bez glavne priključne kutije Ukoliko je mašina isporučena bez glavne priključne kutije. Glavna priključna kutija je opremljena čepom za odvod u svom najdonjem delu. Priključni kablovi statora ne smeju dodirivati oštre krajeve.3.5 Razmak izolacije glavnih električnih priključaka Priključnice glavnih električnih kablova se moraju napraviti kako bi izdržale zahtevne uslove rada kada izolatori mogu biti izloženi prljavštini. Struktura mora imati istu ili višu klasifikaciju omotača i potvrdu opasnog područja u odnosu na mašinu. mora se proveriti funkcionisanje čepa za odvod i eventualno ga ponovo namestiti u najdonjem delu kutije. Pre obrtanja.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 4. tokom transporta i skladištenja. 4.4. Površina razdaljine proboja je najkraća razdaljina površina koje se nalaze jedna pored druge između dve tačke sa različitim električnim potencijalom (naponom).6. Da bi se izbegla neispravnost kabla.41 . Sama kutija. priključni kablovi statora se moraju skratiti kako bi se smanjilo slobodno kretanje kablova. Dobavljač priključne kutije je dužan da obezbedi upotrebu odgovarajućih nosača priključnog kabla statora. Razmak vazdušne izolacije je najkraća vazdušna razdaljina između dve tačke sa različitim električnim potencijalom (naponom).

6”) u prečniku. Kablovi moraju biti učvršćeni tako da se nikakav pritisak ne vrši na glavna mesta napajanja u priključnoj kutiji.3. ***Sledeći pasus za tip rotora: Trajni magnetni rotor NAPOMENA: Trajne magnetne sinhrone mašine moraju biti povezane pomoću zaštićenih simetričnih kablova i zaptivnih čepova koji omogućavaju povezivanje od 360° (takozvani EMC čepovi). T2. NAPOMENA: Proučite pažljivo dijagram povezivanja koji se isporučuje zajedno sa mašinom pre nego što povežete kablove. Za više detalja. Povezanost sa svim uređajima se mora proveriti. 4. Najveća dužina provodnika je normalno ograničena na 2.8 Pomoćna kutija sa priključnicama Pomoćne priključne kutije su prikačene na ram mašine zavisno od pomoćnih uređaja i potreba kupca. V i W prema standardu IEC 60034-8 ili T1.3. sastavljanje i izolacija visokonaponskih kablova se mora izvršiti u skladu sa uputstvima proizvođača kablova. Kablovi se mogu povezati sa bilo kog kraja. važno je proveriti da su svi ulazni kablovi odvojeni od mreže za napajanje i da su uzemljeni. Priključnice glavnog električnog kabla moraju se ispravno pričvrstiti da bi se obezbedio pouzdan rad. i T3 prema standardu NEMA MG-1. Priključnice su označene sa K. koja je napravljena da primi do šest kablovskih spojeva po fazi. Pomoćne priključne kutije su opremljene priključnicama i kablovskim zaptivnim prstenovima. Čepovi i utikačke kutije nisu uključeni u isporuku. Neutralna priključnica je označena sa N (IEC) ili sa T0 (NEMA).004 kv.Mehanička i električna povezivanja 3BFP 000 062 R0134 REV E .4”– 0. NAPOMENA: Proverite redosled faza iz dijagrama povezivanja.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 4. pogledajte Slika 4-1 Tipična pomoćna priključna kutija. Povezivanje se vrši na priključnicama rotora na ploči sa priključnim krajevima. 42 . NAPOMENA: Priključnice statora su označene slovima U. a napon je ograničen na 750 V.5 mm˛ (0.3. L i M u skladu sa publikacijama IEC 60034-8.). Zaptivni čepovi odgovaraju kablovima od 10 – 16 mm (0. Ogoljavanje.7 Sekundarni kablovi za povezivanje kliznih prstenova Kućište kliznog prstena na nepogonskom kraju mašine služi kao priključna kutija za sekundarne kablove i ima isti stepen zaštite kao i mašina. Krajevi priključaka treba da budu odgovarajuće vrste i veličine. Pre rada na instalaciji. ***Sledeća napomena se odnosi na način zaštite: Sva opasna područja NAPOMENA: Kod Ex mašina.6 Glavni električni kablovi Veličina ulaznih kablova mora biti odgovarajuća maksimalnom strujnom opterećenju i u skladu sa lokalnim standardima. in. zaptivne čepove i čaure za kablove za dovod mora odobriti Ex. ***Sledeći pasus za tip rotora: Klizni prstenovi 4. pogledajte Dodatak Tipične priključnice za glavni električni kabel. a njihove pozicije su prikazane na crtežu sa dimenzijama mašine.

Slika 4-1 Tipična pomoćna priključna kutija 4. Povezivanja sa uzemljenjem i napajanjem strujom moraju biti u stanju da zaštite ram mašine od štetnog ili opasnog električnog potencijala (napona). NAPOMENA: Proverite vizuelno smer obrtanja spoljnog kompresora (ventilatora) pre nego što pokrenete glavnu mašinu.9 Uzemljenja Ram mašine. Povezivanje i funkcionisanje pomoćnih uređaja se mora proveriti pre ispitivanja.3. Ako kompresor radi u pogrešnom smeru. pomoćna priključna kutija i povezana oprema se moraju uzemljiti. NAPOMENA: 4.2 Povezivanje spoljnog kompresora Spoljni kompresor je obično trofazni asinhroni motor. Smer obrtanja ventilatora je naznačen uzanom pločicom na prirubnici glavne mašine.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeća napomena se odnosi na način zaštite: Sve mašine za opasna područja NAPOMENA: Kod Ex mašina.1 Povezivanje pomoćnih uređaja i instrumenata Povežite instrumente i pomoćnu opremu kao što je naznačeno u dijagramu povezivanja. Pločica sa karakteristikama spoljnog kompresora pokazuje napon i frekvenciju koji treba da se koriste.43 . redosled faza kompresora se mora promeniti.3. glavna priključna kutija. 4.3. NAPOMENA: Uzemljenje mora biti urađeno u skladu sa lokalnim propisima pre nego što se mašina poveže na naponsko napajanje. zaptivne čepove i čaure za kablove za dovod mora odobriti Ex.8.8. Zaptivni prstenovi ili utikačke kutije nisu uključeni u isporuku. Označite na odgovarajući način priključnice pomoćnih uređaja koji su obično pod naponom kada je mašina isključena. 3BFP 000 062 R0134 REV E Mehanička i električna povezivanja . Kutija sa priključkom se obično nalazi na ramu kompresora. NAPOMENA: Proučite pažljivo dijagram povezivanja koji se isporučuje zajedno sa mašinom pre nego što povežete kablove.

3 Pomoćni kablovi Pomoćni kablovi moraju biti zaštićeni da bi se ispunili EMC propisi. Za više informacija.3. Osim toga.2 Uzemljenje glavnog kabla Poštovanje EMC direktive zahteva visokofrekventno uzemljenje glavnog kabla. 4. Specijalni kablovski zaptivni prstenovi se moraju koristiti za visokofrekventno uzemljenje od 360 stepeni zaštitnih zidova kablova na ulazu kablova.1 Glavni kabl Glavni dovodni kabl između mašine i konvertora frekvencija mora biti trostruki simetrični zaštićeni kabl kako bi se ispunili zahtevi o zračenju dati u standardu o zračenju u industrijskom okruženju. zaštitni zidovi kablova se moraju uzemljiti (PE) da bi se ispunili propisi o bezbednosti.10. Uzemljenje mašine se na primer sprovodi pomoću EMC ROX SISTEMA za prolazak kablova za zaštićene instalacije.10 Zahtevi za mašine sa konvertorima frekvencije U skladu sa direktivom EMC (89/336/ EEC. 4. 4. Za informacije o drugim ekvivalentim kablovima. NAPOMENA: Visoko-frekventno uzemljenje od 360 stepeni ulaza kablova se sprovodi da bi se uklonile elektromagnetne smetnje. izmenjenom od strane 93/687EEC) potrebno je da se mašine sa naizmeničnom strujom koje se napajaju preko konvertora frekvencija instaliraju sa zaštićenim kablovima kao što je dole naznačeno.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima NAPOMENA: Garancija ne pokriva uništena ležišta zbog neodgovarajućeg uzemljivanja ili postavljanja kablova. ***Sledeće poglavlje za tip montiranja: Promenljiva brzina rada 4. Označite mašinu i priključne kutije sa simbolima uzemljenja prema odgovarajućim državnim standardima. molimo vas da kontaktirate vašeg lokalnog predstavnika ABB-a.3.10.Mehanička i električna povezivanja 3BFP 000 062 R0134 REV E .10. pogledajte ABB priručnik Uzemljenje i povezivanje pogona kablovima (3AFY 61201998 R0125 REV A).3. EN 50081-2.3. Ovo se postiže uzemljenjem od 360 stepeni zaštitnih zidova na ulazima kablova u mašini i u konvertoru frekvencija. 44 .

okrenite rotor ručno i proverite da li se rotor okreće slobodno i da li pravi neobične zvuke Proverite delove glavne priključne kutije i rashladnog sistema Proverite spajanje cevi za ulje i rashladnu vodu i proverite da li se javlja curenje Proverite pritisak i tok ulja i rashladne vode. nakon dužeg perioda mirovanja ili u okviru rada na održavanju. Ispitivanje ne bi trebalo da se smatra završenim pre nego što prihvatljivi izveštaj ispitivanja nije ispunjen i priložen. • • Pogledajte izveštaj o poravnanju i proverite da li je mašina precizno poravnana po specifikacijama o poravnanju ABB-a u Poglavlje 3.1 Opšti podaci Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon je važan za buduću upotrebu. Preporučeni izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon možete pronaći u Dodatak Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon 5.1. izolacijski otpor mašine se mora izmeriti.6.5 Kontaktne informacije za podršku kupcima.4 Merenja izolacijskog otpora. Proverite da li je mašina pravilno pričvršćena za podlogu: • • Proverite da li postoje naprsnuća na podlozi i kakvo je opšte stanje podloge Proverite pritegnutost zavrtnja za montiranje.45 .6 Poravnanje Postupak poravnanja treba uvek biti obuhvaćen izveštajem o ispitivanju pre puštanja u pogon. Dodatne kontrole. Za kontaktne informacije.3 Merenja izolacijskog otpora Pre nego što se mašina pokrene prvi put. Izveštaj ispitivanja mora biti dostupačan u svim garancijskim poduhvatima. kada je to potrebno: • • • • • Proverite da li je sistem za podmazivanje ispitan i da li radi pre nego što pokrenete rotor Ako je moguće. pogledajte Poglavlje 7. pogledajte Poglavlje 9. 5.2 Provera mehaničke instalacije Proverite poravnanje mašine pre ispitivanja. 3BFP 000 062 R0134 REV E Ispitivanje i prvo puštanje u rad . održavanje i nalaženje kvarova.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 5 Ispitivanje i prvo puštanje u rad 5.

niži nivo se obično koristi za uključivanje alarma a viši kao nivo za isključivanje. Koristitite uputstvo za rešavanje problema. U slučaju da se aktivira alarm.4. pogledajte Poglavlje 8.4 Provera električnih instalacija Električni kablovi mogu trajno biti povezani na priključnice u glavnoj priključnoj kutiji kada se izmeri izolacijski otpor statora. pogledajte Poglavlje 7. Nivo se može odrediti na osnovu rezultata testova. Proverite priključke električnih kablova • • • • Proverite da li su zavrtnji kablovskih stopica pritegnuti odgovarajućim momentom Proverite da li su električni kablovi pravilno postavljeni Proverite na odgovarajući način da li su električni kablovi pod naponom Proverite priključnice pomoćne opreme. NAPOMENA: ***Sledeća napomena se odnosi na način zaštite: Sve mašine za opasna područja NAPOMENA: Ako se odmah po isključenju motora uključi grejač za sprečavanje kondenzacije bez samoregulacije. NAPOMENA: U slučaju da se mašina isključi. ili na osnovu izmerene temperature za vreme rada. morate pronaći i ukloniti uzrok pre nego što se mašina ponovo pokrene.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 5. Ako koristite sistem za nadgledanje mašine sa dve funkcije. Proverite da li su zavrtnji kablovskih stopica pritegnuti odgovarajućim momentom. 46 .6. Grejač za sprečavanje kondenzacije može da radi samo u kontrolisanom temperaturnom okruženju. Upotreba ovih zaštitinih elemenata je obavezna kako biste izbegli rizik od preopterećivanja mašine.5 Oprema za kontrolu i zaštitu 5. Alarm za temperaturu se može podesiti tako da bude za 10K (20°F) veći od temperature za vreme rada mašine pod maksimalnim opterećenjem i najvišom temperaturom okoline. možete pronaći na crtežu sa dimenzijama i dijagramu povezivanja mašine.1 Rešavanje problema ***Sledeća napomena za tip rotora: Trajni magnetni rotor NAPOMENA: Trajne magnetne sinhrone mašine su opremljene otpornim elementima od Pt100 i/ili termistorima.5.3. Temperaturu na kojoj se uključuje alarm detektora tempetature otpora (RTD.1 Opšti podaci Mašina je opremljena detektorima temperature koje treba povezati sa sistemom za nadgledanje i zaštitu. kao i podešavanja ovih detektora. vidite Poglavlje 4.Ispitivanje i prvo puštanje u rad 3BFP 000 062 R0134 REV E . 5. preduzmite odgovarajuće mere za kontrolu unutrašnje temperature kućišta motora. pronađite razlog i otklonite ga. Lokaciju i vrste. Pt-100) treba podesiti na najniži mogući nivo.4 Merenja izolacijskog otpora.1 Isporuka bez glavne priključne kutije.

3. 5. mogućnost stvaranja tankog sloja za podmazivanje unutar ležišta će prestati.5.3 Kontrola temperature ležišta 5. 5.5. Viskoznost maziva ili ulja koje se koristi će postati manja kao posledica više temperature.2.1 Opšti podaci Namotaji statora se proizvode po temeraturnoj klasi F. temperatura termistora u toku rada se može pronaći na Dijagramu povezivanja.2. mašinu bi trebalo odmah ugasiti.5. Ako je mašina opremljena detektorima temperature otpora.1 Opšti podaci kada određujete temperaturu na kojoj treba da se aktivira alarm. 3BFP 000 062 R0134 REV E Ispitivanje i prvo puštanje u rad .5.3 Termistori Ako je mašina opremljena termistorima (PTC). pogledajte Dijagram povezivanja koji se isporučuje zajedno sa mašinom.2 Detektori temperature otpora Preporučena podešavanja za maksimalnu temperaturu: Da biste utvrdili podešavanja temperature. temperaturu ležišta bi verovatno trebalo nadgledati stalno. koja ima ograničenje temperature od 155°C (300°F).5.2 Detektori temperature otpora Preporučena podešavanja za maksimalnu temperaturu: Da biste utvrdili podešavanja temperature.2 Temperatura namotaja statora 5.47 . Preporučuje se da primenite isti metod koji je opisan u Poglavlje 5. Stoga. što će verovatno dovesti do oštećenja vratila.2.3.1 Opšti podaci kada određujete temperaturu na kojoj treba da se aktivira alarm. Ako je mašina opremljena sa šest termistora signali za alarm i isključivanje se mogu koristiti. Ako temperatura ležišta neočekivano počne da raste. 5.5. Preporučuje se da primenite isti metod koji je opisan u Poglavlje 5. Visoka temperatura će oštetiti izolaciju i skratiti rok trajanja namotaja.5.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 5. pošto rast temperature može ukazivati na kvar ležišta.1 Opšti podaci Ležišta mogu biti opremljena detektorima temperature za nadgledanje temperature ležišta. ležište će otkazati. trebalo bi ozbiljno razmisliti kada odlučujete o tome na kojoj temperaturi namotaja određujete aktiviranje alarma ili isključivanje.5. pogledajte Dijagram povezivanja koji se isporučuje zajedno sa mašinom. Glavna funkcija može biti signal za alarm ili isključivanje. 5. Kada viskoznost opadne ispod određene granice.5.

5. NAPOMENA: Proizvođač mašine nije odgovoran za podešavanje zaštitne opreme na mestu instalacije.4 Oprema za zaštitu Mašina se mora zaštititi od raznih ometanja. 5. Pre probnog pokretanja.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 5.3 Termistori Ako je mašina opremljena termistorima (PTC). naprave mehanička i električka povezivanja. 5. Potvrđuje se da su izvršeni svi neophodni zadaci.6. Zaštita mašine mora biti u skladu sa uputstvima i propisima zemlje u kojoj se koristi. Vrednosti parametara mašine za prenosna podešavanja su prikazane u dokumentu «Podaci o učinku mašine» koji je dostavljen zajedno sa dokumentacijom. Uključuje se sistem za snabdevanje uljem ***Sledeća tačka za tip ležaja: Valjkasto ležište • Rotor se ručno okrene i utvrđuje se da nema nenormalnih zvukova iz ležišta. i signali za alarm i isključivanje se mogu koristiti. Ako su kotrljajuća ležišta opremljena sa dva termistora.3.2 Mere opreza pre prvog probnog pokretanja Vrši se vizuelni pregled mašine i njene opreme pre prvog probnog pokretanja.6. klin produžetka vratila se ili blokira ili uklanja ***Sledeća tačka za tip ležaja: Klizno ležište • Rezervoari za ulje kod kliznih ležišta i eventualni sistemi za snabdevanje uljem pune se preporučenim uljem do ispravnog nivoa. grešaka i preopterećenja koji je mogu oštetiti. temperatura termistora u toku rada se može pronaći na Dijagramu povezivanja. Opterećenje mašine mora u svakom slučaju biti što je manje moguće. sledeće provere i merenja se moraju izvršiti: • Ako polovina spojnice nije sastavljena. NAPOMENA: Ako je moguće.5. prvo pokretanje se vrši sa razdvojenom spojnicom između pogonske i pokretane mašine. Jednostavan krak poluge je potreban da bi se pokrenuo rotor mašine sa kliznim ležištem 48 .1 Opšti podaci Prvo probno pokretanje je standardna procedura nakon što se završi procedura instalacije i poravnanja. Glavna funkcija može biti signal za alarm ili isključivanje.5.Ispitivanje i prvo puštanje u rad 3BFP 000 062 R0134 REV E .6 Prvo probno pokretanje 5. ispitivanje i aktiviranje zaštitnih uređaja. provera i podešavanje mašine.

Pogledajte uputstva za sisteme za čišćenje i održavanje normalnog pritiska. zaštitni i alarmni releji svakog uređaja Proverava se otpor namotaja i druge opreme Poklopci mašine se montiraju.3 Pokretanje Prvo pokretanje bi trebalo da traje samo (1) sekundu.1 Smer rotacije Cilj prvog pokretanja je da se proveri smer rotacije mašine. veza između kablova i sabirnog voda u skladu sa dijagramom veza Proveravaju se priključnice i uređaji za uzemljenje Proveravaju se startni. Proverava se jedinica za hlađenje i zategnutost prirubnica Utvrđuje se da je sistem kablova. uključuje se dovod rashladne vode. Mašina bi trebalo da se okreće u istom smeru kao što je prikazano strelicom smeštenom na ramu ili poklopcu ventilatora. 5. rashladni ventilatori. moraju biti promenjeni.6. 5. se takođe mora proveriti. u toku koje se proverava pravac rotacije mašine. kao i oznaka na pločici sa karakteristikama. Mašine pogodne za povratan rad obeležene su duplom strelicom na pločici sa karakteristikama. NAPOMENA: Ako mašina nema aksijalno fiksirano ležište. 3BFP 000 062 R0134 REV E Ispitivanje i prvo puštanje u rad .49 .3. Mašina može raditi samo u zadatom smeru rotacije. Ako željeni smer rotacije iz nekog razloga nije isti kao onaj naveden na mašini. u unutrašnjem i/ili spoljnom rashladnom kolu. Isto tako. ako postoje. zamenite faze izvora napajanja. proverava se da rotirajući delovi ne dodiruju statične delove.6. a mašina se pokreće bez spojnica. kontrolni. Smer rotacije spoljašnjih kompresora je prikazan strelicom blizu kompresora.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeća tačka se odnosi na način hlađenja: Vazduh-voda • • • • • • • Kod mašina koje se hlade vodom . Pravac rotacije spoljašnjih kompresora. vidite Dodatak Tipični položaj pločica. Smer rotacije dat je na pločici sa oznakama. Da biste izmenili smer rotacije. kao i na ramu. normalno je da će se vratilo kretati aksijalno pre nego što se stabilizuje. a zaptivači vratila se čvrsto nameštaju Čisti se mašina i njena okolina ***Sledeća tačka se odnosi na vrstu zaštite: Ex p • Omotač Ex mašine je očišćen i pod pritiskom.

Nivo vibracije. U toku pokretanja otpor startera se smanjuje i brzina probojnog obrtnog momenta raste. Proveravajte temperature često da biste bili sigurni da se one kreću ispod granice. Odabir startera se vrši na osnovu početnog obrtnog momenta i struje. Proverite opterećenje mašine u toku rada upoređivanjem struje opterećenja sa onom datom na pločici sa karakteristikama mašine.1 Nadzor tokom prvog pokretanja U toku pokretanja mašine prvi put. Zabeležite očitavanja temperature koja daju detektori temperature smešteni na namotajima i eventualno na ležištima. Na ovaj način se osigurava da se mašina ne može pokrenuti pre nego što se čišćenje završi i omotač mašine bude pod normalnim pritiskom. 5. Pre postizanja normalnog pritiska.2 Pokretanje mašina sa kliznim prstenovima Ne može se raditi sa mašinama sa kliznim prstenom bez startera. može se pustiti da radi duži vremenski period.6. i druge opreme se često nadgleda. Detaljna uputstva za ispitivanje opreme za čišćenje i održavanje normalnog pritiska su data u odvojenom uputstvu. 50 . kao ni zadržavanje prilikom pokretanja. Preporučuje se neprekidno nadgledanje temperature. kontroliše se da li mašina radi kao što se očekuje. spojevi koji cure će biti adekvatno zatvoreni.3. Starter je obično promenljiv otpor povezan sa svakom fazom rotora preko kliznih prstenova. Brzina mašine je uvek između prave brzine probojnog obrtnog momenta i sinhrone brzine. temperatura namotaja i ležišta. zaštićeni prostor mašine se čisti vazduhom. NAPOMENA: Pokretanje mašine bez kontrole podešavanja cele opreme kliznog prstena može izazvati ozbiljna oštećenja! Treba isto tako proveriti priključnice startera i njegove funkcije. Pokretanje se obično vrši sa nominalnom strujom i nominalnim obrtnim momentom. Sistem za čišćenje i održavanje normalnog pritiska mora se uključiti u sistem za blokiranje. Rad u trenutku mirovanja ili probojnog obrtnog momenta nije dozvoljen.3 Pokretanje Ex p mašina Omotač Ex p mašine je zaštićen od eksplozije u toku rada zbog održavanja normalnog pritiska. U slučaju da se primeti curenje vazduha iz omotača mašine. Uređaj za podizanje četkice mora biti u početnom položaju pre pokretanja mašine.3.7. spojnice između pogonske i pokretane mašine treba spojiti i mašina ponovo može biti pokrenuta. NAPOMENA: ***Sledeće poglavlje za tip zaštite: Ex p 5. 5.7 Pokretanje mašine prvi put Nakon uspešnog prvog probnog pokretanja.6.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip rotora: Klizni prstenovi 5. Povežite signale prekidača alarma i statusa na sistem za kontrolu automatskog prekidača.Ispitivanje i prvo puštanje u rad 3BFP 000 062 R0134 REV E . Ako mašina radi kao što se očekuje.

Pt-100) ili ekvivalent nisu dostupni. Ako je potrebno. vidite Slika 5-1 Primer kanala za podmazivanje kroz sklop ležišta horizontalne mašine Slika 5-1 Primer kanala za podmazivanje kroz sklop ležišta horizontalne mašine 3BFP 000 062 R0134 REV E Ispitivanje i prvo puštanje u rad .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima NAPOMENA: Ako detektor temperature otpora (RTD. U slučaju nekih devijacija u odnosu na normalan rad. treba izmeriti temperaturu površine ležišta ako je to moguće. 5.3 Ležišta Rotirajuće električne mašine proizvedene od strane ABB-a opremljene su ili valjkastim ili kliznim ležištima. Novo mazivo se mora ubrizgati kada mašina radi.7. ugasite mašinu i pronađite uzrok. konsultujte proizvođača mašine.3.7.7. buke ili vibracija.1 Mašine sa valjkastim ležištima U slučaju skoro instalirane mašine ili mašine koja nije radila duže od 2 meseca. odnosno previsoke temperature. Temperatura ležišta je za otprilike 10°C (20°F) viša od temperature površine. ubrizgajte mazivo u ležište odmah nakon pokretanja. ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Valjkasto ležište 5. 5. i ubrizgava se dok se staro mazivo ili prekomerna količina novog maziva ne ispusti kroz kanal za pražnjenje na dnu kućišta ležišta.2 Kontrole u toku rada mašine Prvih nekoliko dana rada mašine važno je pažljivo pratiti mašinu u slučaju da se jave promene u nivou vibracija ili temperature ili neobični zvukovi.51 . NAPOMENA: Nemojte isključivati zaštitne uređaje u toku rada mašine ili u toku traženja uzroka neobičnog rada mašine.

Za ležišta koja se kružno podmazuju. Vazdušni pritisak koji ulazi u ležište kroz dovodne ili odvodne cevi za ulje može izazvati curenje ulja iz ležišta.3. 52 . Prihvatljive vrste maziva možete pronaći u Poglavlje 7. NAPOMENA: Sistem za podmazivanje bi trebalo da bude tako napravljen da pritisak unutar ležišta bude jednak atmosferskom (spoljašnjem) pritisku. nakon što mašina bude radila nekoliko sati. Proverite kroz kontrolno staklo da je nivo ulja u ležištu odgovarajući. Ako je mašina pod garancijom. 5.Ispitivanje i prvo puštanje u rad 3BFP 000 062 R0134 REV E . namotaja statora i vazduha za rashlađivanje treba proveravati kada mašina radi. Tako se dobija ispravan protok ulja do ležišta. ali sve dok se nivo ulja vidi na kontrolnom staklu.7.3 Valjkasta ležišta Temperatura ležišta će se u početku povećati zbog viška maziva. To je posebno važno za samopodmazujuća ležišta. Tačan nivo ulja se nalazi na sredini kontrolnog stakla.7. morate uvek kontaktirati proizvođača pre nego što preduzmete bilo kakve mere. rotacija uljnog prstena se proverava kroz kontrolni prozor na vrhu ležišta.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima NAPOMENA: Period podmazivanja nikada neće biti duži od 12 meseci.2 Vibracija i buka. pogledajte Poglavlje 7. Ako vam oprema za merenje ne može pomoći da pronađete ni jedan logičan razlog.5. ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Klizno ležište 5. U početku neprekidno proveravajte temperaturu i nivo ulja ležišta. preporučuje se da se ležište otvori i proveri njegovo stanje. pritisak sistema za snabdevanje uljem se podešava u skladu sa pritiskom ventila i otvora. Brzina protoka ulja je navedena na crtežu sa dimenzijama. Temperatura namotaja i ležišta može dostići stabilan nivo tek nakon nekoliko (4-8) sati rada pod punim opterećenjem. i zabeležite vrednosti za buduću upotrebu. Vrsta originalnog maziva koje treba da se koristi nalazi se na pločici ležišta na mašini.7. 5. pošto pokvareni uljni prsten može izazvati oštećenja ležišta. Ako temperatura ležišta iznenada poraste. višak maziva će biti izbačen kroz ventil za podmazivanje i temperatura ležišta će ponovo postati normalna temperatura u toku rada. Nakon nekoliko sati. izmerite vibracije ili SPM vrednosti iz SPM zavrtnja za povezivanje. ali se može izazvati curenje ulja iz ležišta. Normalan pritisak sistema za snabdevanje uljem iznosi 125 kPa ± 25 kPa (18 psi ± 4 psi). mašinu treba odmah zaustaviti. Sa višim pritiskom ne dobija se ništa.4.5 Temperaturni nivoi Temperature ležišta. Ako se uljni prsten ne okreće mašina se mora odmah zaustaviti. a razlog za porast temperature treba pronaći pre nego što se mašina opet pokrene.2 Mašine sa kliznim ležištima Proverite da ni jedan rotirajući deo ne dodiruje neki statični deo. nivo ulja je prihvatljiv.4 Vibracije Za dodatne podatke o vibracijama. Ako je moguće. Za ležišta koja se sama podmazuju.

7. u slučaju da to automatski ne uradi razvodni uređaj ***Sledeća tačka se odnosi na vrstu hlađenja: Vazduh-voda i vodeni omotač • Kod mašina koje se hlade vodom.7 Klizni prstenovi Proverite da li četkice na kliznim prstenovima varniče. treba proveriti rashladni sistem. Ako se puno opterećenje ne može postići u toku ili ubrzo nakon ispitivanja. trenutno opterećenje i temperaturu treba zabeležiti i navesti u izveštaju o ispitivanju pre puštanja u pogon. isključite dovod rashladne vode kako biste izbegli kondenzaciju unutar mašine.4. ***Sledeće poglavlje za tip hlađenja: Vazduh-vazduh i vazduh-voda 5. Kada mašina radi izvesno vreme. proverite da li su povezivanja dobra i da li se javlja curenje u sistemu. Preporučena podešavanja za aktiviranje alarma ili isključivanje možete videti na dijagramu povezivanja i Poglavlje 7.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Temperatura namotaja statora zavisi od opterećenja mašine. ***Sledeće poglavlje za tip rotora: Klizni prstenovi 5. i vazduh cirkulišu bez ikakvih prepreka.3. 3BFP 000 062 R0134 REV E Ispitivanje i prvo puštanje u rad .7. ako je moguće Otvorite glavni prekidač Ako postoje. 5.6 Razmenjivači toplote Pre pokretanja.8 Gašenje Iključivanje mašine zavisi od primene. ako je ima. ali opšta uputstva su: • • • Smanjite opterećenje pogonske opreme.53 . uključite grejače za sprečavanje kondenzacije.3 Procena. Proverite da rashladna tečnost.

poput najviše temperature okoline i najviše radne visine. Prevelik broj pokretanja i/ili teških pokretanja izazivaju neobično visoke temperature i velika naprezanja mašine. 6. U slučaju nekih odstupanja u odnosu na normalan rad.2 Normalni uslovi za rad Mašine koje proizvodi ABB su napravljene da rade u normalnim uslovima rada po standardima IEC ili NEMA. Za proceduru pokretanja. NAPOMENA: Mere predostrožnosti koje su predstavljene u Saveti za bezbedan rad na početku uputstva moraju se uvek poštovati. ugasite mašinu i pronađite uzrok. 54 . soli i korozivnih gasova ili substanci. Ako je potrebno.3 Broj pokretanja Broj dozvoljenih uzastopnih pokretanja direktno priključenih mašina zavisi pre svega od karakteristika opterećenja (kriva obrtnog momenta u odnosu na brzinu rotacije. 6. odnosno previsoke temperature. Podloga mora biti bez spoljašnjih vibracija. konsultujte proizvođača mašine. pogledajte Poglavlje 5. inercija). specifikacijama kupca i unutrašnjim standardima ABB-a.1 Opšti podaci Da biste obezbedili regularan rad mašina se mora održavati i pažljivo nadgledati. su određene specifikacijom o učinku mašine koja se isporučuje kao deo projektne dokumentacije.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 6 Rad 6. ***Sledeća napomena za tip rotora: Trajni magnetni rotor NAPOMENA: Preopterećenje mašine može dovesti do demagnetizacije trajnih magneta kao i do oštećenja namotaja. Uslovi rada. i od vrste mašine i njene konstrukcije. i na taj način ubrzavaju starenje mašine i skraćuju njen vek trajanja. ili čak dovode do kvara.Rad 3BFP 000 062 R0134 REV E . a vazduh mora biti bez prašine. Pre pokretanja mašine uvek vodite računa da: • • • • • Ležišta budu podmazana ili napunjena uljem do ispravnog nivoa u skladu sa tehničkim specifikacijama proizvođača i crtežom sa dimenzijama Rashladni sistem radi Zaštićeni prostor mašine bude očišćen i da se održava normalan pritisak. buku ili vibracije.3 Pokretanje. NAPOMENA: Mašina može imati tople površine kada radi pod opterećenjem. gde je moguće Održavanje nije u toku su osoblje i oprema u vezi sa mašinom spremni za pokretanje mašine.6.

6. 3BFP 000 062 R0134 REV D Rad .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Za podatke o broju dozvoljenih uzastopnih ili godišnjih pokretanja mašine.3 Program za održavanje. opterećenje.1 Ležišta Temperature ležišta i sistem podmazivanja treba pažljivo nadgledati.5 Temperaturni nivoi. 6.7.1000 sati).4. dovoljno je izvršiti kontrolu jednom dnevno.4 Nadgledanje Osoblje bi trebalo da kontroliše mašinu u određenim vremenskim periodima. osećaju i putem mirisa kontrolišu mašinu i njenu opremu kako bi uočili kako izgleda normalan rad mašine.3 Temperature Temperature ležišta. To je važno kako bi se otkrile i popravile sve neobične pojave na vreme. pogledajte Dodatak Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon. struju.4. • Za odgovarajuće kontrolne liste. Cilj kontrole nadgledanjem je da se osoblje bolje upozna sa opremom. nadgledanje mora biti veoma pažljivo. Vreme između kontrola može se produžiti ako je rad stalan i stabilan. 6. molimo vas pogledajte specifikaciju o učinku mašine ili kontaktirajte proizvođača. Zapis o nadgledanju treba registrovati i sačuvati za buduću upotrebu.2 Vibracije Nivoe vibracija sistema pogonske-pokretane mašine treba pratiti.55 . pogledajte Poglavlje 5. pogledajte Poglavlje 7.3 Vibracije. • U toku prvog perioda rada (200 sati). Često treba proveravati temperature ležišta i namotaja. temperature i vibracije. NAPOMENA: Mere predostrožnosti koje su izložene u Saveti za bezbedan rad na početku uputstva moraju se uvek poštovati.7. To znači da oni treba da osluškuju. Ovi podaci su korisna osnova za održavanje i servisiranje. Normalno nadgledanje obuhvata rad sa podacima kao što su opterećenje.4. rashlađivanje. Trebalo bi koristiti sistem brojača za kontrolu broja pokretanja a intervale održavanja bi trebalo odrediti na osnovu ekvivalenta radnih sati. 6. vidite Poglavlje 7. namotaja statora i vazduha za rashlađivanje treba proveravati kada mašina radi. pogledajte Poglavlje 5. podmazivanje i vibracije U toku sledećeg vremenskog perioda rada (200 .4. Karakteristike opterećenja su potrebne kako bi se utvrdila učestalost pokretanja. Maksimalni broj pokretanja u uobičajenoj primeni je 1000 pokretanja godišnje.3 Ležišta. Razlika između nadgledanja i održavanja je prilično neodređena.

Ovi podaci su korisna osnova za održavanje i servisiranje. Voda. Proverite zategnutost kućišta kliznog prstena. 56 . i vazduh cirkulišu bez ikakvih prepreka. NAPOMENA: Za grejni element se može priključiti napon do priključne kutije.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip hlađenja: Vazduh-vazduh i vazduh-voda 6. Proverite da li su površine kliznih prstenova glatke.4. grejači za sprečavanje kondenzacije moraju biti uključeni gde je to moguće. Proverite da rashladna tečnost. ***Sledeće poglavlje za tip rotora: Klizni prstenovi 6. mazivo.4 Razmenjivači toplote Proverite da li su povezivanja dobra i da li se javlja curenje u sistemu. jednaki sloj braon patine će se formirati na kliznim prstenovima u toku prvih nekoliko sati rada.Rad 3BFP 000 062 R0134 REV E . 6. 6. ako je ima. ulje ili prašina ne smeju ući u kućište. Proverite da četkice ne varniče. To se radi da bi se sprečile posledice kondenzacije unutar mašine. temperature i vibracije. klizni prstenovi se moraju izglačati na strugu. dovod rashladne vode mora biti isključen kako bi se izbegla kondenzacija unutar mašine.5 Jedinica kliznog prstena Pratite stanje karbonskih četkica i zamenite ih pre nego što dostignu granicu habanja. Ako nisu.4. ***Sledeća pasus se odnosi na način rashlađivanja: Vazduh-voda i vodeni omotač Kod mašina sa hlađenjem na vodu. Pod idealnim uslovima.5 Nastavak Praćenje rada obuhvata unošenje podataka o radu kao što su opterećenje.6 Isključivanje Kada mašina ne radi.

opterećenje. Odeljenje ABB-a zaduženo za podršku kupcima pomoći će Vam da rešite sve probleme. Najbolji način da uvek imate najvažnije rezervne delove je da ih držite u zalihama. Gotovi paketi rezervnih delova mogu se dobiti od odeljenja ABB-a zaduženog za podršku posle prodaje. Često treba proveravati temperature ležišta i namotaja.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 7 Održavanje 7. struju. Uobičajeno nadgledanje rada i održavanja obuhvata unošenje podataka o radu kao što su opterećenje. U slučaju da vam neki od ovih podataka budu nejasni. rashlađivanje. Razlika između nadgledanja i održavanja je prilično neodređena. Osoblje mora biti obučeno i upoznato sa specifičnim procedurama i testovima za održavanje rotirajućih električnih mašina. podmazivanje i vibracije. ABB preporučuje da stručnjaci budu zaduženi za pravljenje programa za održavanje. Podaci dobijeni u toku nadgledanja i održavanja su korisni za procenjivanje i planiranje dodatnog servisiranja. 7. ona će pouzdano raditi i imati normalan vek trajanja. kao i kontrola maziva i merenje izolacijskog otpora. temperature. To treba uraditi prema uputstvima osoblja zaduženog za bezbednost. Nakon ispitivanja ili održavanja. Svrha održavanja je da: • • Obezbedite da mašina pouzdano radi bez neočekivanih radnji ili intervencija Procenite i isplanirate procedure servisiranja kako biste smanjili mogućnost kvarova. treba primeniti opšte mere predostrožnosti i poštovati lokalne propise kako biste sprečili povrede osoblja. Ova uputstva i preporuke treba pažljivo pročitati i koristiti kao osnovu kada planirate program održavanja. vidite Poglavlje 9.1. kao i za rad na održavanju i rešavanju mogućih problema.57 . nadgledanje mora da bude veoma pažljivo. 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje .će vam pomoći da pronađete uzrok problema. povećaće se pouzdanost mašine i dugoročno korišćenje. Vodite računa o tome da preporuke o održavanju date u ovom poglavlju predstavljaju minimum održavanja. U ovom poglavlju možete pronaći programe održavanja. Kontaktne informacije za odeljenje ABB-a zaduženo za podršku posle prodaje mogu se naći u Poglavlje 9.1. uputstvo za rešavanje problema u Poglavlje 8 Rešavanje problema.2 Rezervni delovi. Najvažniji deo preventivnog održavanja je da imate izbor odgovarajućih rezervnih delova.1 Preventivno održavanje Rotirajuća električna mašina često čini važan deo veće instalacije i ako se nadgleda i pravilno održava. vibracije.5 Kontaktne informacije za podršku kupcima. Intenziviranjem održavanja i nadgledanja. i uputstva o tome kako treba sprovoditi uobičajene zadatke održavanja.2 Mere predostrožnosti Pre nego što počnete rad sa bilo kojom električnom opremom. Osoblje koje radi na održavanju električne opreme i instalacija mora biti visoko obučeno.

***Sledeća napomena se odnosi na vrstu primene: Promenljiva brzina rada NAPOMENA: Priključnice mašine sa konvertorom frekvencije mogu se napajati čak i kad mašina ne radi. 7. njihova pouzdanost biće sumnjiva. Molimo vas zapamtite da iako su niže navedeni programi održavanja prilagođeni mašini. Obim rada i dužina zastoja variraju. Preporučeni vremenski razmak između održavanja možete pronaći u Tabela 7-1 Periodi održavanja Preporučeni broj radnih sati u ovom poglavlju je predstavljen kao ekvivalent radnih sati (Eq. loše povežu ili izmene (čak i minimalno). Obezbedite da ništa eksplozivno nije u blizini dok je rad u toku. možda sadrže podatke o dodatnim uređajima koji nisu dostupni na svim mašinama. ***Sledeća napomena za tip rotora: Stalni magnetni rotor NAPOMENA: Stalni magnet sinhrone mašine proizvodi napon kada vratilo rotira. IEC 6000-17 i IEC 6007-19). Zaustavite obrtanje vratila pre nego što otvorite priključnu kutiju. uobičajeno nadgledanje i posmatranje stanja mašine je obavezno. vidite Saveti za bezbedan rad na početku uputstva. Mora se obratiti posebna pažnja na standarde o upotrebi električnih aparata u opasnim područjima. i treba smatrati da je to minimalni nivo održavanja. Održavanje treba pojačati kada su lokalni uslovi zahtevni ili kada je potrebna visoka pouzdanost. Treba takođe zapamtiti da čak i kada pratitite ovaj program održavanja. Program održavanja je zasnovan na četiri nivoa održavanja. h) koji možete izračunati sledećom formulom: 58 . Samo bi stručno osoblje upoznato sa ovim standardima smelo da rukuje ovim aparatima.2 Rezervni delovi za rotacione električne mašine. Ne otvarajte i ne dirajte nezaštićene terminale dok se vratilo mašine obrće. Sledite Saveti za bezbedan rad na početku uputstva. Ako se nepravilno koriste. vizuelne kontrole a nivo 4 zahtevnija merenja i zamene.3 Program za održavanje U ovom poglavlju možete pronaći preporučeni program za održavanje ABB mašina. posebno na nacionalne standarde (vidite standard IEC 60079-14). tako da nivo 1 obuhvata uglavnom kratke.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . Više informacija o paketima rezervnih delova za ova održavanja mogu se naći u Poglavlje 9. IEC 60079-14.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeća tačka se odnosi na vrstu zaštite: Sve mašine za opasna područja Mašine za opasna područja su posebno konstruisane prema zvaničnim pravilima koja se tiču rizika od eksplozije. koji se smenjuju na osnovu radnih sati. Isključite i blokirajte mašinu pre nego što počnete rad na njoj ili pogonskoj opremi. Ovaj program održavanja je opšte prirode. Za opšta uputstva za bezbedan rad.

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

***Sledeći pasus se odnosi na vrstu primene: Promenljiva brzina rada
Ekvivalent radnih sati (Eq. h) = Stvarni radni sati

***Sledeći pasus se odnosi na vrstu primene: Stalna brzina rada
Ekvivalent radnih sati (Eq. h) = Stvarni radni sati + Broj pokretanja x 20 Nivo 1 (N1) Nivo 1 ili N1 održavanje se sastoji od vizuelnih kontrola i malog rada na održavanju. Svrha ovog nivoa održavanja je da se uradi brza kontrola kako bi se utvrdili eventualni problemi pre nego što dođe do kvarova i neplaniranih pauza zbog održavanja. Takođe, daju se preporuke o tome koje bi sledeće radove na održavanju trebalo izvršiti prilikom narednog većeg remonta. Može se proceniti da će održavanje trajati otprilike 4 - 8 sati, u zavisnosti od vrste i instalacije mašine i ozbiljnosti kontrola. U alate za ovu vrstu održavanja ubrajamo nekoliko normalnih alata za servisiranje, na primer ključeve za zatezanje i odvijače. Pripreme se sastoje u otvaranju kontrolnih poklopaca. Preporučuje se da je barem Paket sa operativnim rezervnim delovima dostupan pri započinjanju održavanja. Paketi rezervnih delova su prikazani u Poglavlje 9.2.5 Tipični preporučeni rezervni delovi u različitim setovima. Prvi nivo održavanja trebalo bi izvršiti nakon 4.000 radnih sati ili 6 meseci nakon ispitivanja. Prema tome održavanje N1 treba obavljati jednom godišnje na pola vremena između održavanja N2, vidite Tabela 7-1 Periodi održavanja. Nivo 2 (N2) Nivo 2 ili N2 održavanje obuhvata kontrole, testove i male radove na održavanju. Svrha ovog održavanja je da se proveri da li postoje problemi u radu mašine i da se izvrše male popravke kako bi se obezbedio neometan rad. Može se proceniti da će održavanje trajati otprilike 8 - 16 sati, u zavisnosti od vrste i instalacije mašine i obima servisiranja. U alate za ovu vrstu održavanja ubrajamo nekoliko uobičajenih alata za servisiranje, multi metar, ključ za zatezanje i tester izolacijskog otpora. Pripreme se sastoje u otvaranju kontrolnih poklopaca i ležišta ako je to potrebno. Rezervni delovi koji odgovaraju ovom nivou održavanja su uključeni u Paket sa operativnim rezervnim delovima. Paketi su prikazani u Poglavlje 9.2.5 Tipični preporučeni rezervni delovi u različitim setovima. Drugi nivo održavanja trebalo bi izvršiti nakon 8.000 radnih sati ili nakon jedne godine od ispitivanja. Prema tome održavanje N2 treba da se obavlja jednom godišnje na svakih 8.000 radnih sati, vidite Tabela 7-1 Periodi održavanja. Nivo 3 (N3) Nivo 3 ili N3 održavanje se sastoji od izvođenja detaljnijih kontrola, testova i većih radova na održavanju koji su otkriveni u toku L1 i L2 održavanja. Svrha ovog održavanja je da se razreše problemi i zamene delovi koji su podložni habanju. Može se proceniti da će održavanje trajati otprilike 16 - 40 sati, u zavisnosti od vrste i instalacije mašine i broja popravki i zamena koje treba izvršiti. U alate za ovu vrstu održavanja ubrajamo iste alate kao i za L2, uz dodatak endoskopa i osciloskopa. Pripreme se sastoje u otvaranju kontrolnih poklopaca, ležišta i hladnjaka sa rashladnom vodom, ako je to moguće. Rezervni delovi koji odgovaraju ovom nivou održavanja su uključeni u Paket preporučenih rezervnih delova. Paketi su prikazani u Poglavlje 9.2.5 Tipični preporučeni rezervni delovi u različitim setovima.

3BFP 000 062 R0134 REV E

Održavanje - 59

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

Treći nivo održavanja trebalo bi vršiti na svakih 24.000 radnih sati ili nakon tri do pet godina. Kada se sprovodi N3 održavanje ono zamenjuje zakazana N1 i N2 održavanja i ne utiče na njihovu rotaciju, vidite Tabela 7-1 Periodi održavanja. Nivo 4 (N4) Nivo 4 ili N4 održavanje se sastoji od obimnih kontrola i zadataka održavanja. Svrha ovog održavanja je da se mašina vrati u normalno radno stanje. Može se proceniti da će održavanje trajati otprilike 40 -80 sati, u zavisnosti od stanja mašine i procedura koje je potrebno izvršiti kako bi se ona vratila u ranije stanje. U alate za ovu vrstu održavanja ubrajamo iste alate kao i za L3, uz dodatak opreme za uklanjanje rotora. Pripreme se sastoje u otvaranju kontrolnih poklopaca, ležišta i hladnjaka sa rashladnom vodom, ako je to moguće, i uklanjanja rotora. Količinu potrebnih rezervnih delova za ovaj nivo održavanja bi trebalo odrediti pre samog održavanja. Neophodni su barem preporučeni rezervni delovi. Rezervni delovi uključeni u glavni paket rezervnih delova bi trebalo da osiguraju brzo i uspešno izvođenje ovog održavanja. Četvrti nivo održavanja trebalo bi vršiti nakon svakih 80.000 radnih sati. Kada se sprovodi N4 održavanje ono zamenjuje zakazana N1, N2 i N3 održavanja i ne utiče na njihovu rotaciju, vidite Tabela 7-1 Periodi održavanja.

7.3.1 Preporučeni program održavanja
Skraćenice koje se koriste u programu održavanja: • • • • • V = Vizuelna kontrola C = Čišćenje D = Rastavljanje i sastavljanje R = Vraćanje u dobro stanje ili zamena T = Testiranje i merenja

Sve opcije nisu primenljive na svim mašinama.

60 - Održavanje

3BFP 000 062 R0134 REV E

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

Tabela 7-1. Periodi održavanja PERIOD ODRŽAVANJA U ekvivalentnim radnim satima ili vremenskom periodu, šta god dolazi prvo N1 4.000 Eq. h Objekt održavanja 12.000 Eq. h 20.000 Eq. h 28.000 Eq. h ˝ godine Godišnje 3-5 godina Remont Kontrola / Test N2 8.000 Eq. h 16 000 Eq. h N3 N4

24.000 Eq.h 80 000 Eq.h

7.3.1.1 Opšta konstrukcija
Objekt održavanja Rad mašine Montiranje i podloga Spoljašnjost Pričvršćivanje Zavrtnji za pričvršćivanje N1 V/T V V V V N2 V/T V/T V V/T V N3 V/T V/T V V/T V/T N4 V/T V/T/ D V V/T V/T Kontrola / Test Pokretanje, gašenje, merenja vibracije, bez tačke opterećenja Naprsnuća, rđa, poravnanje Rđa, curenje, stanje Zategnutost pričvrščivanja Pričvršćivanje, stanje

3BFP 000 062 R0134 REV E

Održavanje - 61

2 Priključnice za visoki napon Objekt održavanja Kablovi za visoki napon Priključnice za visoki napon V V N1 N2 V/T V/T V N3 V/T V/T V N4 V/T/ D V/T/ D V Kontrola / Test Habanje. čistoća. naprsnuća.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7. zavareni šavovi Habanje.3 ‘Stator i rotor Objekt održavanja Jezgro statora Izolacija namotaja statora V V N1 V N2 V N3 N4 V/C V/T/ C V V V V V V/T/ C V V Kontrola / Test Popravke..Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . izolacijski otpor. prenaponska zaštita i strujni transformatori Kablovsko povezivanje V V V V Stanje kablova koji ulaze u mašinu i onih unutar mašine 7. zategnutost Popravke. čistoća. korozija V/T V V V V V V/T V V V/T/ C V V V V V V/T/ C V V Kalem statora preko V izvoda Držači kalema statora Žlebasti klinovi statora Priključnice statora Instrumentacija Otpor namotaja rotora V V V V V Balansirajući tegovi V rotora Centar vratila V 62 .3.1. pričvršćivanje Oksidacija. izolacijski otpor Pokret Naprsnuće. izolacija Stanje kablova i kablovskih veza Habanje.1. tj. (test visokog napona) Oštećenja izolacije Oštećenja izolacije Pokret. test izolacije pri obrtanju. prenaponski kondenzatori.3. pričvršćivanje Opšte stanje Dodatna oprema za V priključnu kutiju.

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Objekt održavanja Priključnice u rotoru V Četkice za uzemljenje V N1 V V N2 N3 V/T V N4 V/T V Kontrola / Test Popravke.4 Pomoćni uređaji Objekt održavanja Pt 100 elementi (stator.63 . 7. ležište) V N1 N2 V/T N3 V/T N4 V/T Otpor Kontrola / Test Protivkondenzacion V i grejai Koder V V/T V V/T V/T V/T V/T V/T V/T V/T Rad. opšte stanje Rad i opšte stanje NAPOMENA: Ne preporučuje se da se potpuno zaštićene mašine rasklapaju i kontrolišu češće od svake 3-5 godina (N3). zasvođenje Habanje.3. poravnanje Opšte stanje. oblost. izolacijski otpor V/T V/T V V/T V/T V/T V/T V/T V V V 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . vazduh za hlađenje. opšte stanje.3. patina Izolacijski otpor Otpor Rad.5 Jedinica kliznog prstena Objekt održavanja Sastavljanje Držači četkica Četkice Kablovi kliznih prstenova Klizni prstenovi Oprema za četkice Pt 100 elementi Grejači za sprečavanje kondenzacije V V V V N1 V N2 N3 V/T V/T V/T V V/T V/T V/T V/T N4 V/T V/T V/T V V/T V/T V/T V/T Kontrola / Test Montaža.1. izolacija Poravnanje Zasvođenje. priključnice. izolacijski otpor Rad.1. čišćenje Habanje. stanje žica Pomoćne priključne V kutije ***Sledeća tabela se odnosi na vrstu rotora: Klizni prstenovi 7.

čišćenje Po oznakama na pločici ležišta Curenje Čitoća krajnjeg štita.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E .1. otpor izolacije V/C V/R V/D V/C V/C ***Sledeća tabela za tip ležišta: Klizno ležište Objekt održavanja Sastav ležišta Čašice ležišta Spojevi i zaptivke Izolacija ležišta Cevi sistema za podmazivanje Ulje za podmazivanje Uljni prsten Regulator protoka ulja Rezervoar ulja Sistem podizanja V V V V V N1 N2 V/T V V V/T V V/R V V/T V/C V/T T N3 V/T V/T/ D V/T/ D V/T/ D V/T/ D V/R V V/T V/C V/T T N4 V/T V/T/ D V/T/ D V/T/ D V/T/ D V/R V V/T/ D V/C V/T T Kontrola / Test Popravke. curenje Rad Temperatura ulja V/R V V V V Hladnjak/grejač ulja T 64 . kvalitet. stanje žica Pomoćne priključne V kutije V/T 7. habanje Curenje Stanje.3.6 Sistem za podmazivanje i ležišta ***Sledeća tabela za tip ležišta: Valjkasto ležište Objekt održavanja Ležište u toku rada Otpadno mazivo Podmazivanje Zaptivke Izolacija ležišta T V V V N1 T N2 N3 T/R V/C V/R V/D V/C/ T N4 T/R V/C V/R V/D V/C/ T Kontrola / Test Opšte stanje. dodatna buka.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Objekt održavanja Kodni uređaji V N1 V N2 N3 V/t V/T N4 V/T V/T Kontrola / Test Rad. izolacijski otpor Curenje. protok Rad Rad Čistoća. poravnanje Opšte stanje. rad Količina. priključnice. opšte stanje Opšte stanje. vibracije Stanje. opšte stanje.

aktivnost Rad V/C V/C V/C V/C V/C V V/C V/C V/C V/C V/C V V/C V/C V/C V/C V/C V/C V V/C V/T V/T V/T V/T 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . rad Čistoća. stanje Opšte stanje Stanje i profil Stanje. stanje Čistoća. stanje Čistoća. korozija Čistoća. rad Čistoća. rad Curenje. rad Opšte stanje Stanje i profil Kontrola / Test V/C V/C V/C V V/C V/C V/C V V/C V/C V/C V ***Sledeća tabela za tip hlađenja: Vazduh-voda Objekt održavanja Razmenjivači toplote Ventilator Cevi Vodovi Kraj kućišta Spojevi i zaptivke Šavovi ploče Amortizeri vibracija Zaštitne anode Regulator protoka vode V V V V V V V V N1 V V N2 V V N3 V V N4 Kontrola / Test Curenje. stanje Čistoća. test pritiska Rad.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7.7 Rashladni sistem ***Sledeća tabela za tip hlađenja: Slobodni vazduh Objekt održavanja Ventilator(i) Filteri Putanje vazduha V N1 V N2 V N3 V N4 Rad. stanje Curenje.65 .3.1. rad Kontrola / Test V/C V V/C V/C V/C/ R V/C V/C/ R V/C ***Sledeća tabela za tip hlađenja: Vazduh-vazduh Objekt održavanja Ventilator(i) Cevi Vodovi Šavovi ploče Amortizeri vibracija V V V V V N1 V N2 V N3 V N4 Rad. rad.

Opšte vrednosti zatezne obrtne sile date su Tabela 7-2 Opšti zatezni obrtni momenti. 66 .4. koji moraju uvek biti pravilno zategnuti. Slaba pričvršćivanja ovih delova mogu izazvati iznenadna i teška oštećenja cele mašine. spoljašnjost mašine treba redovno čistiti a periodično treba kontrolisati da li se javlja rđa.1 Zategnutost pričvršćivanja Zategnutost pričvršćivanja treba redovno proveravati. Prljavština na površini mašine izlaže ram koroziji i može uticati na hlađenje mašine.4 Održavanje konstrukcije mašine Da biste obezbedili dug vek trajanja konstrukcije mašine. 7.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7. Treba posvetiti posebnu pažnju učvršćivanju. curenje i drugi defekti.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . zavrtnjima za pričvršćivanje i delovima rotora.

2 Vibracija i buka Visoke ili rastuće vibracije ukazuju na promene stanja mašine.4.0 3. glavna mesta priključenja. vidite Poglavlje 7.7 6. priključnice za kablove.8 za zavrtnje Veličina M4 M5 M6 M8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 M 36 M 39 M 42 M 48 NAPOMENA: Podmazan [Nm] 2. ili ako je neka druga vrednost data drugde u ovom uputstvu.6 12 32 55 88 130 270 450 660 890 1500 2100 2500 3800 Suv [Nm] 3. transformatore. O nivoima i merenju vibracija opširnije se govori u Poglavlje 7.4.3 Vibracije 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . Opšti zatezni obrtni momenti Zatezni obrtni momenat u Nm (funta-stopa) Standard 8.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Tabela 7-2.1 7.0 5.0 18 34 59 96 150 290 490 720 960 1700 2200 2700 4100 Vrednosti u Tabela 7-2 Opšti zatezni obrtni momenti su opšte i ne primenjuju se na mnoge delove. vidite Poglavlje 3 Instalacija i poravnanje Habanje ili oštećenje ležišta Vibracije povezanih mašina. 7.3 Vibracije. ležišta.0 9 22 44 75 120 180 360 610 900 1200 2100 2800 3400 5200 Podmazan [funta-stopa] 2. Normalni nivoi zavise od primene.7 5. mostove i ispravljače tiristora.5 9.4.67 .5 24 46 80 130 200 390 660 980 1300 2300 3000 3600 5600 Suv [funtastopa] 2. kao što su diode. kondenzatore.2 4. Tipični razlozi zbog kojih se mogu javiti visoki nivoi vibracija i buke su: • • • Poravnanje. vrste i podloge mašine. prenaponsku zaštitu. izolatori.

Deo 9: Merenja i procene mehaničkih vibracija. Za vertikalne ili nagnute mašine. Mesta i pravac merenja vibracija moraju biti takvi da omoguće odgovarajuću osetljivost dinamičkim snagama mašine.4. Međutim.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E .3. vidite Poglavlje 3 Instalacija i poravnanje Neravnoteža rotora Spojnica. Transduktori se mogu staviti u bilo koji ugaoni položaj na kućištu ležišta ili postolju.treba koristiti mesto koje omogućava najbolja očitavanja vibracija.r.s. to može zahtevati merenja pomerenja ili brzine ili kombinaciju oba faktora. za mašine sa brzinama koje se približavaju ili su ispod 600 r/min. U nekim slučajevima može biti preporučeno da se merenja vrše takođe u aksijalnom pravcu. 7.1 Procedure merenja i radni uslovi Oprema za merenje Oprema za merenje mora biti u stanju da izmeri široki opseg. (pogledajte ISO 10816-1).3 Vibracije Sledeća uputstva su deo dva ispod navedena standarda ISO: ISO 10816-3:1998 Mehaničke vibracije – Procena vibracije mašine merenjem delova koji ne rotiraju: Deo 3: Industrijske mašine sa normalnom snagom iznad 15 kW i nominalnom brzinom između 120 r/min i 15 000 r/min kada se mere na lokaciji i po standardu ISO 8528-9:1995 koji se odnosi na setove za stvaranje promenljive struje koje pokreće motor sa unutrašnjim sagorevanjem. obično u pravcu elastične ose. Mesta merenja Merenja se obično vrše na izloženim delovima mašine kojima se lako pristupa.m. Treba voditi računa da merenja u velikoj meri predstave vibraciju kućišta ležišta i ne obuhvate neke lokalne rezonance ili pojačanja.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima • • • Labavo povezivanje ili zavrtnji sidrišta. vibracija sa ravnim odgovorom preko opsega frekvencije od bar 10 Hz do 1 000 Hz. Normalno. ovo će zahtevati dve ortogonalne radijalne merne lokacije na svakom poklopcu ili postolju ležišta. u skladu sa zahtevima standarda ISO 2954. 7. Određena mesta i pravci će biti zabeleženi zajedno sa merenjima. donje ograničenje ravnog odgovora frekventnog opsega neće biti veće od 2 Hz. U zavisnosti od kriterijuma. kao što se vidi u Slika 7-1 Tačke merenja. Vertikalni i horizontalni pravci se obično preporučuju za mašine koje se horizontalno montiraju. 68 .4.

69 . Zona A: Vibracije mašina koje su skoro ispitane obično spadaju u ovu zonu.4. Zona B: Mašine sa vibracijama u ovoj zoni se obično smatraju prihvatljivim za neograničen dugotrajan -rad.3. 7. Zone gde se vrše procene Određuju se sledeće zone kako bi se omogućilo kvalitetno procenjivanje vibracija date mašine i obezbedili saveti za dalje korake koje treba preduzeti.širokog opsega.4. drugi uzima u obzir promene veličine. Jedan kriterijum uzima u obzir veličinu posmatrane vibracije .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima . 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . onda se može smatrati da je sistem podrške u tom pravcu krut. Ako je najniža prirodna frekvencija kombinovanog sistema mašine i držača u pravcu merenja viša od svoje glavne frekvencije pobuđivanja (to je u najvećem broju slučajeva frekvencija obrtanja) za bar 25 %. bez obzira na to da li se smanjuje ili povećava.3. Svi ostali sistemi podrške se mogu smatrati fleksibilnim.2 Klasifikacija u odnosu na fleksibilnost držača Dva uslova se koriste za klasifikovanje fleksibilnosti držača u određenim pravcima: • • kruti držači fleksibilni držači Ovi uslovi se određuju odnosom između fleksibilnosti mašine i podloge.3 Procena ISO 10816-1 daje generalni opis dva kriterijuma procenjivanja koja se koriste za određivanje ozbiljnosti vibracija na raznim vrstama mašina. Slika 7-1 Tačke merenja 7.

3 4. električne mašine sa visinom vratila H/315 mm ili većom. Podešavanje ISKLJUČIVAČA Vrednosti ISKLJUČIVAČA mašine su uglavnom povezane sa mašinskom strukturom mašine i zavise od svih specifičnih opcija koje su stavljene kako bi mašina mogla da izdrži abnormalne dinamičke sile. Preporučuje se da vrednosti na kojima se uključuje ALARM budu više od osnovne za 25 % gornjeg ograničenja za zonu B. Ograničenja rada Za dugotrajan-rad. Podešavanja ALARMA Vrednosti ALARMA moraju varirati značajno. uobičajena praksa je da se odrede ograničenja vibracija za vreme rada. Tabela 7-3.m. Generalno. Vrednosti koje se koriste će. stoga.osnovnom vrednosti koja se koristi za podešavanje ALARMA. vrednost za ALARM može biti ispod zone C. za različite mašine. mašina može raditi ograničeni vremenski period pod takvim uslovima dok se ne ukaže odgovarajuća prilika za promenu.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Zona C: Mašine sa vibracijama u ovoj zoni se obično smatraju neprihvatljivim za neograničen dugotrajan -rad.5 7. Ako je osnovna linija niska.1 11. brzine [mm/s] 2.0 Fleksibilna 70 . biti iste za sve mašine sličnog dizajna i obično neće biti povezane sa stabilnom.1 3. Klasa držača Kruta Granica zone A/B B/C C/D A/B B/C C/D R.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E .s. na više ili niže. Zona D: Vrednosti vibracija u ovoj zoni se obično smatraju dovoljno ozbiljnim i mogu izazvati oštećenja mašine. Klasifikacija zona vibracija po oziljnosti za velike mašine sa procenjenom snagom iznad 300 kW i ne većom od 50 MW.5 7. Izabrane vrednosti se obično podešavaju u odnosu na osnovnu vrednost koja se dobija iz iskustva sa mesta merenja ili pravca za tu određenu mašinu. Ova ograničenja imaju oblik ALARMA i ISKLJUČIVAČA.

probleme sa temperaturom mogu izazvati slab rad hladnjaka ili grejača ulja i nepravilan protok ulja.1.2. Za više informacija. ali za neke od mogućih vidite Poglavlje 7. i pratite uputstva prilikom zamene ulja.1 Nivo ulja Nivo ulja za samopodmazujuća klizna ležišta treba stalno proveravati. dopunite odgovarajućim mazivom.1 Klizna ležišta U normalnim radnim uslovima. 7.4 Kvalitet ulja. Za sva ležišta. Pošto rast temperature iznad ograničenja alarma može izazvati ili oštećenja ležišta ili smanjiti kapacitete sistema rashlađivanja. pogledajte Poglavlje 7. Razlozi za nenormalan rast temperature u ležištu su različiti. vidite Poglavlje 3 Instalacija i poravnanje ili u kvaru tela ležišta.5. klizna ležišta zahtevaju malo održavanja.2.2. ***Sledeća poglavlja za tip ležišta: Klizno ležište 7. Za mašine koje su opremljene uljem. treba proveriti tačnu količinu i kvalitet ulja ako se jave problemi sa temperaturom. pa temperaturu treba pažljivo pratiti. to često ukazuje na problem koji postoji negde u mašini ili u sistemu za podmazivanje. vidite Poglavlje 7. kontrolno staklo za ulje se može zameniti prirubnicom za odvod ulja. Da biste osigurali pouzdan rad. ako koristite ulje određene vrste i kvaliteta po preporukama ABB-a.1.5. ali sve dok se nivo ulja vidi na kontrolnom staklu.1 Temperatura ulja za podmazivanje Pravilna temperatura ulja za podmazivanje je veoma važna kako bi ležište održalo pravilnu temperaturu u toku rada.4 Kvalitet ulja.5. nivo i količinu ulja treba redovno proveravati zbog curenja.2 Temperatura ležišta Temperature ležišta se mere detektorima temperature otpora Pt 100.5 Održavanje ležišta i sistema za podmazivanje Ovo poglavlje se bavi najvažnijim zadacima održavanja ležišta i sistema podmazivanja.5. pa u tom slučaju ležište treba rastaviti i proveriti.5. nivo ulja je prihvatljiv. U ležištima koja se kružno podmazuju.2 Podmazivanje kliznih ležišta or Poglavlje 8. i kako bi se obezbedio dobar efekat podmazivanja i pravilna viskoznost ulja za podmazivanje. 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . 7.5. 7.5.5.3 Preporučene kontrolne vrednosti za ulje za podmazivanje i Poglavlje 7. problem takođe može biti i u poravnanju mašine.71 .2. Tačan nivo ulja se nalazi na sredini kontrolnog stakla. Ako je potrebno. Ako rast temperature prati rast nivoa vibracija. 7. Tačan nivo ulja za klizna ležišta koja se kružno podmazuju je isti kao i za samopodmazujuća ležišta.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7.2 Podmazivanje kliznih ležišta Mašine su opremljene kliznim ležištima sa veoma dugim vekom trajanja ako sistem podmazivanja neprekidno radi.2 Sistem za podmazivanje i ležišta.5.1.

ulje se može analizirati na sredini i kraju perioda zamene ulja. savetuje se da se uzimaju uzorci ulja za podmazivanje nakon 1000. pena i tako dalje. Na osnovu rezultata. Kontrolu ulja treba izvršiti nekoliko dana nakon prvog probnog pokretanja mašine. Ako je ulje promenjeno odmah nakon ispitivanja. Povećana vrednost ukazuje na to da se ležište haba Ukupna količina kiseline (TAN) ne sme premašiti 1 mg KOH po gramu ulja.2. Proverite koja vam je vrsta ulja potrebna na pločici ležišta i crtežu sa dimenzijama. a njegova čistoća mora odgovarati standardu ISO 4406 klase 18/15. Nakon prve promene ulja. zamućenosti i taloga Ulje treba biti čisto ili neznatno zamućeno.2 Kontrola maziva U toku prve godine rada.4 Kvalitet ulja Ležišta su napravljena za jedno od dole navedenih vrsta ulja. NAPOMENA: 72 . 7. Uzorak bi trebalo poslati dobavljaču ulja kako bi se uradile analize. ono se može opet koristiti nakon uklanjanja delova habanja filtriranjem ili centrifugiranjem.2.5. 2000 i 4000 radnih sati. 7. nešto pre prve zamene ulja.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . U sumnjivim slučajevima. Molimo vas da zapamtite da vrednost TAN nije ista kao vrednost TBN (ukupni osnovni broj) Pomirišite ulje Jak miris kiseline ili pregorevanja nije prihvatljiv. uzorak ulja se može poslati u laboratoriju kako bi se utvrdila viskoznost. Voda može izazvati zamućenost ulja Sadržaj vode ne sme biti preko 0. moguće je utvrditi odgovarajući period za promenu ulja. kiselost.2. i kasnije po potrebi. Ulja navedena niže sadrže sledeće aditive: • • • Inhibitor oksidacije i rđanja Agens za sprečavanje stvaranja pene Aditiv za sprečavanje habanja. 7.3 Preporučene kontrolne vrednosti za ulje za podmazivanje Ulje za podmazivanje treba proveriti u sledećim aspektima: • • • • • • • Proverite ulje u kontrolnoj bočici vizuelno u pogledu boje.5.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima NAPOMENA: Minimalna temperatura okoline pri pokretanju (bez grejača ulja) je 0°C (32° F). ili NAS 1638 klase 9 Količina nečistoća u vidu metala treba biti ispod 100 PPM.5.2% Početna viskoznost se mora održavati u granicama od oko ±15% Ulje treba biti bez otpadaka.

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

ISO VG 22 Viskoznost 22 cSt na 40 °C Ulja bezopasna po okolinu: Aral Mobil Shell Mineralna ulja: Aral BP Castrol Chevron Esso Klüber Mobil Shell Total Vitam GF 22

ISO VG 32 Viskoznost 32 cSt na 40 °C

ISO VG 46 Viskoznost 46 cSt na 40 °C

ISO VG 68 Viskoznost 68 cSt na 40 °C

ISO VG 100 Viskoznost 100 cSt na 40 °C

Vitam EHF 22 -

-

Vitam EHF 46

Naturelle HF-E 68 Vitam GF 68

-

EAL EAL Hydraulic Oil 32 Hydraulic Oil 46 Naturelle HF-E 32 Vitam GF 32 Naturelle HF-E 46 Vitam GF 46

Degol CL 100 T

Energol CS 22 Energol CS 32 Energol CS 46 Energol CS 68 Energol CS 100 Hyspin AWS 22 Hyspin AWS 32 Hyspin AWS 46 Hyspin AWS 68 Hyspin AWS 100 Texaco Rando Texaco Rando Texaco Rando Texaco Rando Texaco Rando HDZ 22 HDZ 32 HDZ 46 HDZ 68 HDZ 100 Nuto H 22 Terrestic T 32 Terrestic T 46 Terrestic T 68 LAMORA HLP LAMORA HLP LAMORA HLP CRUCOLAN 32 46 68 100 Velocite Oil No. DTE Oil DTE Oil Heavy DTE Oil Light DTE Oil Heavy 10 Medium Medium Tellus S 22 Tellus S 32 Tellus S 46 Tellus S 68 Tellus S 100 Azolla ZS 22 Azolla ZS 32 Azolla ZS 46 Azolla ZS 68 Azolla ZS 100

7.5.2.5 Raspored zamene mineralnog ulja
Za samopodmazujuća ležišta preporučuje se zamena ulja nakon otprilike 8.000 radnih sati, a za ležišta sa sistemima za opticaj ulja nakon 20.000 radnih sati. Kraći vremenski intervali između zamena ulja mogu biti potrebni u slučaju čestog pokretanja, visokih temperatura ulja ili velike zagađenosti usled spoljnih uticaja. Tačan interval zamene ulja se može naći na pločici ležišta i crtežu sa dimenzijama. Poglavlje 2.1.2 Plomča ležaja.

3BFP 000 062 R0134 REV E

Održavanje - 73

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Valjkasto ležište

7.5.3 Valjkasta ležišta 7.5.3.1 Konstrukcija ležišta
U normalnim radnim uslovima, klizna ležišta zahtevaju malo održavanja. Da biste obezbedili pouzdan rad, ležišta treba redovno podmazivati visoko kvalitetnim mazivom za ležišta.

7.5.3.2 Pločica ležišta
Sve mašine imaju pločice ležišta pričvršćene na ram mašine. Pločice ležišta obezbeđuju podatke o ležištu, kao što su: • • • • Vrsta ležišta Mazivo koje se koristi Period ponovnog podmazivanja, i Količina maziva za podmazivanje.

Za više detalja o pločici ležišta, vidite Poglavlje 2.1.2 Plomča ležaja. NAPOMENA: Veoma je važno uzeti u obzir podatke date na pločici ležišta kada koristite i održavate mašinu.

7.5.3.3 Periodi ponovnog podmazivanja
Valjkasta ležišta za električne mašine moraju se podmazivati na određene intervale. Podatke o intervalu za podmazivanje možete pronaći na pločici ležišta. NAPOMENA: Bez obzira na period podmazivanja, ležišta se moraju podmazivati bar jednom godišnje.

Periodi podmazivanja se računaju za radnu temperaturu od 70°C (160°F). Ako je radna temperatura niža ili viša od date, period podmazivanja treba u skladu sa tim promeniti. Viša radna temperatura smanjuje period podmazivanja. NAPOMENA: Rast temperature oko mašine izaziva rast temperature ležišta. Vrednosti za period podmazivanja treba prepoloviti za svako povećanje temperature ležišta od 15°C (30°F) a može se jednom duplirati za smanjenje temperature ležišta od 15°C (30°F).

Period podmazivanja za pogone sa konvertorom frekvencije Veća brzina rada, na primer u primeni konvertora frekvencija, ili manja brzina sa velikim opterećenjem zahtevaju kraće periode podmazivanja ili posebnu vrstu maziva. U takvim slučajevima konsultujte odeljenje zaduženo za podršku posle prodaje fabrike ABB. NAPOMENA: Maksimalna brzina predviđena za tu vrstu mašine se ne sme premašiti. Morate proveriti da li ležišta odgovaraju za rad pod velikim brzinama.

74 - Održavanje

3BFP 000 062 R0134 REV E

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

7.5.3.4 Podmazivanje
Sva valjkasta ležišta rotacionih električnih mašina moraju se ponovo podmazati, vidite Poglavlje 7.5.3.3 Periodi ponovnog podmazivanja. Podmazivanje se može izvršiti ručno ili putem automatskog sistema. U svakom slučaju, mora se potvrditi da odgovarajuća količina maziva ulazi u ležište u odgovarajućim intervalima. NAPOMENA: Mazivo može izazvati iritaciju kože i zapaljenje očiju. Pratite sva bezbednosna uputstva koja dostavlja proizvođač maziva.

Ručno podmazivanje ležišta Mašine koje su napravljene za ručno podmazivanje su opremljene mazalicama za podmazivanje. Da biste sprečili da otpaci prodru u ležišta, mazalice za podmazivanje, kao i okolinu, treba temeljito očistiti pre podmazivanja. Ručno podmazivanje u toku rada mašine Podmazivanje u toku rada mašine: • • • • • • Proverite da li koristite odgovarajuće mazivo Očistite mazalice za podmazivanje i prostor oko njih Utvrdite da je kanal za podmazivanje otvoren, ako ima ručicu, otvorite ga Ubrizgajte određenu količinu i vrstu maziva u ležište Pustite mašinu da radi 1-2 sata kako biste bili sigurni da je višak maziva izbačen iz ležišta. Ovog puta temperatura može da se privremeno poveća Ako ima ručicu, zatvorite ga. Pazite na sve rotirajuće delove u toku podmazivanja.

NAPOMENA:

Ručno podmazivanje dok mašina ne radi Najbolje je podmazati mašinu u toku rada Ako to nije moguće, ili se smatra opasnim, podmazivanje se mora izvršiti kada mašina miruje. U tom slučaju: • • • • • • • • • • Proverite da li koristite odgovarajuće mazivo Zaustavite mašinu Očistite mazalice za podmazivanje i prostor oko njih Utvrdite da je kanal za podmazivanje otvoren, ako ima ručicu, otvorite ga Ubrizgajte samo polovinu količine određene vrste maziva u ležište Pokrenite mašinu da radi pod najvećom brzinom nekoliko minuta Zaustavite mašinu Kada mašina stane, ubrizgajte određenu vrstu maziva u ležište Pustite mašinu da radi 1-2 sata kako biste bili sigurni da je višak maziva izbačen iz ležišta. Ovog puta temperatura može da se privremeno poveća Ako ima ručicu, zatvorite ga.

3BFP 000 062 R0134 REV E

Održavanje - 75

5 i 3.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . Preporučuju se aditivi za maziva. ABB preporučuje upotrebu samo elektromehaničkih sistema za podmazivanje. NAPOMENA: Maziva različitih sastava ne treba mešati. konsultujte se sa proizvodnim pogonom ABB-a.3. duplirajte količinu maziva naznačenu na pločici ležišta. To je posebno značajno za EP aditive. preporučuje se 2 ili 3 NLGI ocena Ima stalni opseg temperature između -30°C (-20°F) i bar +120°C (250°F). i sa mineralnim.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Automatsko podmazivanje Postoje razni sistemi za podmazivanje na tržištu. ili PAO uljem Ima viskoznost alkalnog ulja od 100 do 160 cSt na 40°C (105°F) Ima konstantnu ocenu između 1. Mazivo koje se koristi za podmazivanje treba imati sledeće karakteristike: • • • • • Treba biti specijalno mazivo za ležišta Treba biti dobrog kvaliteta sa litijumskim složenim sapunom. Za vertikalne mašine ili one koje se montiraju u toplim uslovima. Kvalitet maziva koje ulazi u ležište se mora proveravati makar jednom godišnje: mazivo treba da izgleda i da miriše kao novo.5. Mazivo sa određenim svojstvima je dostupno kod svih proizvođača. trebalo bi dobiti pisanu garanciju od proizvođača maziva u kojoj se navodi da aditivi ne oštećuju ležišta ili menjaju svojstva maziva na radnoj temperaturi.5 Kontaktne informacije za podršku kupcima. NAPOMENA: Ako se koristi automatsko podmazivanje. vidite Poglavlje 9. osim kada je njihova kompatibilnost potvrđena. Međutim. Bilo kakvo odvajanje osnovnog ulja od sapuna nije prihvatljivo. NAPOMENA: NAPOMENA: Preporučeno mazivo za valjkasta ležišta ABB preporučuje da se koristi jedno od sledećih kvalitetnih maziva: • • • • • • • Esso Unirex N2. N3 (složena osnova litijuma) Mobilith SHC 100 (složena baza litijuma) Shell Albida EMS 2 (složena baza litijuma) Klüber Klüberplex BEM 41-132 Lubcon Turmogrease Li 802 EP Total Multiplex S 2 A FAG Arcanol TEMP 110 76 . To će obezbediti dugotrajan i siguran vek trajanja ležišta.5 Mazivo za ležišta Veoma je važno koristiti mazivo dobrog kvaliteta i sa odgovarajućim osnovnim sapunom. Maziva koja sadrže EP mešavine aditiva se ne preporučuju. 7. Međutim. Ako je sastav ulja promenjen ili je njegova kompatibilnost nesigurna.1.

Takođe. alate i podešavanja kako bi se obezbedio dug rok trajanja novih ležišta. suše i podmazuju pre montiranja odgovarajućim i visoko kvalitetnim mazivom za valjkasta ležišta Rastavljanje i montiranje ležišta ne oštećuje ležišta. Održavanje valjkastih ležišta zahteva posebnu negu. koju mogu indukovati naponi vratila. ili korišćenjem specijalnih alata u tu svrhu. da biste lakše izvršili testiranje izolacije ležišta nepogonskog kraja. jer će tako električno slobodno vratilo imati nepoznat električni potencijal u odnosu na okruženje. Dobra izolacija je neophodna kako biste otklonili mogućnost stvaranja kružne struje ležišta. U toku održavanja ležišta.3. ležišta treba menjati na određeni vremenski period. molimo vas kontaktirajte post prodajno odeljenje ABB-a. Međutim.5 Kontaktne informacije za podršku kupcima. Izolacija ležišta nepogonskog kraja preseca putanju struje ležišta i na taj način otklanja rizik od oštećenja ležišta zbog struja ležišta. Ako postoji potreba za zamenom ležišta. osigurajte da: • • • Nikakva prašina i strana tela ne mogu da uđu u ležište u toku održavanja Ležišta se peru. Do kratkog spoja na izolaciji dolazi preko kabla za uzemljenje tokom normalnog rada. Oba kraja vratila ne smeju da budu izolirana u odnosu na okvir.5. vidite Slika 7-2 Kabl za uzemljenje ležišta pogonskog kraja. Ležišta se moraju ukloniti uz pomoć uređaja za izvlačenje i nameštaju se grejanjem.5. 7. NAPOMENA: NAPOMENA: Nemaju sve mašine izolovana ležišta.1.77 . Mazivo za valjkasta ležišta na ekstremnim temperaturama Ako je radna temperatura ležišta iznad 100°C (210°F).4 Provera izolacije ležišta i njegove otpornosti Kontrola izolacijskog otpora ležišta spada u proces održavanja koji se vrši pre svega u fabrici u toku sastavljanja i testiranja. molimo vas konsultujte fabriku ABB za odgovarajauća maziva. 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . tu kontrolu treba izvršiti u toku složenog remonta mašine. Vidite kontaktne informacije o odeljenju za podršku posle prodaje u Poglavlje 9.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Period podmazivanja za maziva koja ispunjavaju neke druge zahteve od onih koje smo gore naveli treba prepoloviti. 7. Stoga. Mašine sa izolovanim ležištima imaju nalepnicu koja ukazuje na izolovana ležišta. ležište pogonskog kraja je takođe često zaštićeno izolacijom.6 Održavanje ležišta Rok trajanja ležišta će najverovatnije biti kraći od roka trajanja električne mašine. te tako može biti potencijalni izvor oštećenja.

Izmerite otpornost izolacije od vratila do zemlje upotrebivši ne više od 100 VDC.5. potrebno je izvesti test izolacije nepogonskog ležišta.4.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . ukloniti čašice pogonskog ležišta ili štitove ležišta i mora se podići vratilo. pogledajte Slika 7-3 Merenje otpornosti izolacije kliznog ležišta i Slika 7-4 Merenje otpornosti izolacije valjkastog ležišta. rama ili kućišta ležišta. Tačke merenja otpornosti izolacije su zaokružene na slikama. Ako pogonsko ležište nije izolovano.1 Procedura Za mašine sa izolovanim ležištem pogonskog kraja. kratko spojen kabl za uzemljenje u ležištu pogonskog kraja mora biti uklonjen pre početka ispitivanja izolacijskog otpora ležišta. Slika 7-2 Kabl za uzemljenje ležišta pogonskog kraja U svim mašinama se mora ukloniti svaka proizvoljna četkica za uzemljenje vratila. 78 . Ovo obezbeđuje da nema električnog kontakta između vratila i bilo kog drugog dela. Izolacijski otpor je prihvatljiv ako je vrednost otpora viša od 10 kΩ.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7. npr. četkica rotora za greške uzemljenja i spojnica (ako je napravljena od provodnog materijala).

prljavština) na površinu izolacije. Da bi se izbeglo smanjenje otpora izolacije uzrokovano naslagama stranih sredstava (so. redovno se mora proveravati čistoća izolacije ležišta na njenim krajnim štitovima i po potrebi očistiti. Ova područja su označena krugom.2 Čistoća izolacije ležišta Izolacija ležišta je postavljena u krajnjim štitovima.4. Pogledajte Slika 7-5 Izolacija ležišta i površine krajnjih štitova za područja koja moraju redovno da se proveravaju i čiste. 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . dok je izolacija ležišta pokazana strelicom na slici.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Slika 7-3 Merenje otpornosti izolacije kliznog ležišta Slika 7-4 Merenje otpornosti izolacije valjkastog ležišta ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Valjkasto ležište 7.5.79 .

IEEE Uputstvo za održavanje otpora rotirajućih električnih mašina (5 hp to Less Than 10 000 hp) 80 . IEEE Std. Vidite Poglavlje 7.6 Održavanje namotaja statora i rotora Namotaji rotirajućih električnih mašina su podložni električnim. koji obuhvataju i temeljno testiranje. 43-2000. mehaničkim i termalnim opterećenjima. 432-1992.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Slika 7-5 Izolacija ležišta i površine krajnjih štitova 7. IEEE Std.2 Mere predostrožnosti za više informacija. U ovom poglavlju dat je opšti opis kako se mogu izvršiti osnovna održavanja i testovi. U mnogim zemljama. opšte električne mere predostrožnosti moraju biti uzete u obzir i treba poštovati lokalne propise kako biste sprečili povrede osoblja. Stoga. ABB servis nudi cele pakete servisnog održavanja. Namotaji i izolacija vremenom stare i propadaju zbog opterećenja. Mnogi procesi koji dovode do oštećenja se mogu sprečiti ili makar usporiti odgovarajućim održavanjem i redovnim testiranjem.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . IEEE Preporučena praksa za testiranje izolacijskog otpora rotirajućih mašina 2. Pre nego što počnete rad na održavanju električnih namotaja. Nezavisni test i uputstvo za održavanje možete pronaći u sledećim međunarodnim standardima: 1. radni vek mašine često zavisi od trajanja izolacije.

• • Opasne supstance koje se koriste u održavanju namotaja su: • • • • Petrolejski destilat: rastvor 1. godišnje. zaštitnu kapu i rukavice i odgovarajuću zaštitnu odeću kako biste zaštitili kožu. Druge testove trebalo bi sprovoditi samo ako se jave neki problemi. i smolama. Opasne supstance su neophodne zbog čišćenja i lakiranja namotaja. Za test zapis o održavanju namotaja. NAPOMENA: Neke opšte mere bezbednosti u toku rada na održavanju namotaja su: • • • • • • Izbegavajte udisanje izduvnih gasova: obezbedite dobru cirkulaciju vazduha na radnom mestu ili koristite maske za disanje Stavite zaštitnu opremu kao što su naočare. Potražite stručnu medicinsku pomoć ako dođe do nesreće Rukovanje zapaljivim rastvorima i lakovima.81 . ram mašine.1. gutaju ili dođu u kontakt sa kožom ili drugim organima. test izolacijskog otpora trebalo bi napraviti jednom. Postoje posebna uputstva za korišćenje opasnih supstanci u toku rada na održavanju. 7. ne jedite ili ne pijte na radnom mestu. cipele. Ova uputstva se moraju poštovati.1 Posebni propisi o bezbednosti za održavanje namotaja U opasne poslove na održavanju namotaja ubrajamo: • Rukovanje opasnim rastvorima.6. To bi trebalo da važi za većinu mašina u svim uslovima rada.2 Vremensko planiranje održavanja Postoje tri glavna principa za vremensko planiranje rada na održavanju namotaja: • • • Održavanje namotaja treba biti isplanirano u skladu sa radom na održavanju mašine Održavanje treba sprovesti samo kada je to potrebno Mašine od veće važnosti bi trebalo servisirati češće od onih manje važnih. i namotaji bi trebalo da budu uzemljeni u toku lakiranja Preduzmite neophodne mere opreza kada radite u jamama i malom prostoru Samo osobe koje su obučene da rade sa visokim naponom smeju sprovoditi naponske testove Ne pušite. NAPOMENA: 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . To se takođe odnosi na namotaje koji se brzo kontaminiraju i na jake pogone. Ove supstance mogu biti opasne ako se udišu.1-trihloroetan: rastvor Završni lak: rastvor i smola Lepljiva smola: epoksidna smola. vidite Dodatak Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon. Trebalo bi uvek koristiti zaštitne kreme Oprema za lakiranje. lakovima. Samo autorizovano osoblje sme rukovati i koristiti ove supstance i moraju se poštovati bezbednosne procedure Testiranje na visokom naponu (HV) Testove visokog napona treba sprovoditi samo stručno osoblje i moraju se ispoštovati bezbednosne procedure.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7. Po pravilu.6.

Obezbedite da te razlike ne izaziva pomeranje mernog kanala. dat je u Poglavlje 7. Upotreba ovog dijagrama bi trebalo da bude ograničena na temperature koje su blizu standardnoj vrednosti od 40°C.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E .6. 7. izolacijski otpor je veoma visok. ***Sledeći pasus se odnosi na vrstu hlađenja: Slobodni vazduh Kod svih mašina koje se hlade vazduhom.6. Prave izmerene vrednosti se stoga pretvaraju u odgovarajuće vrednosti na 40°C uz pomoć sledećeg dijagrama. Značajne temperaturne razlike između detektora mogu nagovestiti oštećenje namotaja.4 Merenja izolacijskog otpora U toku opšteg rada na održavanju i pre nego što se mašina pokrene prvi put nakon dužeg perioda mirovanja. Merenja izolacijskog otpora obezbeđuju podatke o vlažnosti i prljavštini izolacije. 7. uključujući i namotaje.1 Konverzija izmerenih vrednosti izolacijskog otpora Da biste bili u stanju da uporedite izmerene vrednosti izolacijskog otpora. Ovaj program održavanja. odgovarajući postupci čišćenja i sušenja se utvrđuju.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Program održavanja za celu mašinu.3 Odgovarajuća radna temperatura Odgovarajuća temperatura namotaja se obezbeđuje tako što se spoljašnje površine mašine čiste. međutim. Radne temperature statora moraju biti praćene detektorima temperature otpora. NAPOMENA: Namotaje bi trebalo uzemljiti odmah nakon merenja da bi se izbegao rizik od električnog šoka. nadgleda se rad rashladnog sistema i temperatura rashladnog elementa.6. 82 .4. važno je kontrolisati čistoću vazdušnih filtera. ili ako mašina nije odgovarajuće korišćena. voda se može kondenzovati unutar mašine. Vremenski period čišćenja i zamene vazdušnih filtera treba planirati u skladu sa radnom okolinom. međutim. treba prilagoditi posebnim uslovima svakog kupca. Za nove mašine sa suvim namotajima. Ako je rashladni element previše hladan. To može navlažiti namotaj i pogoršati izolacijski otpor. izolacijski otpor namotaja statora i rotora se mora izmeriti. vlažnosti vazduha. 7. biti veoma mali ako je mašina izložena nepravilnom transportu i uslovima skladištenja. vrednosti se navode na temperaturi od 40°C. pošto velike devijacije u odnosu na to mogu dovesti do grešaka. Na osnovu ovih podataka.3 Program za održavanje. Otpor može. odnosno servisiranju drugih mašina i uslovima rada sve dok se preporučeni vremenski periodi održavanja ne prekorače.

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Koeficijent K za izolacijski otpor Temperatura namotaja.83 .25 x 30 MΩ = 7. stepena celzjusa °C Slika 7-6 Odnos između izolacijskog otpora i temperature R = Vrednost izolacijskog otpora na određenoj temperaturi R40 = Ekvivalent izolacijskog otpora na 40°C R40 = k x R Primer: R = 30 MΩ izmeren na 20°C k = 0.25 R40 = 0.5 MΩ Tabela 7-4. Vrednosti temperature izražene u Celzijus (şC) i Farenhajt (şF) stepenima °C °F 0 32 10 50 20 68 30 86 40 50 60 70 80 90 100 110 104 122 140 158 176 194 212 230 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje .

6.15 K . vrednosti izolacijskog otpora za suve namotaje trebalo bi da značajno premaše minimalne vrednosti. NAPOMENA: 7. Izolacijski otpor naznačen u izveštaju testa je obično značajno veći od vrednosti dobijenih na licu mesta. • Rotor Za indukcione mašine sa rotorima sa kliznim prstenovima: R(1-10 min na 40 °C) > 5 MΩ NAPOMENA: • Stator Karbonska prašina na kliznim prstenovima i gole bakarne površine smanjuju vrednosti izolacijskog otpora rotora.6. pošto otpor varira u zavisnosti od vrste mašine i lokalnih uslova. sledeće vrednosti se mogu smatrati smernicama. iako je izolacija ostala nedodirnuta. i kada je probni napon trajao 1 minut ili duže.2 Opšte činjenice koje treba uzeti u obzir Sledeće činjenice bi trebalo uzeti u obzir.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . Nemoguće je dati konačne vrednosti. za koje se sumnja da imaju problem sa vlagom. Stoga.4.3 Minimalne vrednosti izolacijskog otpora Kriterijum za namotaje u normalnim uslovima: Uopšteno. trebalo bi potražiti pomoć stručnjaka Mašine. Ako su uslovi u toku merenja izuzetno topli i vlažni. Ograničenja izolacijskog otpora.. namotaj mora biti očišćen i/ili osušen. na izolacijski otpor utiču starost i korišćenje mašine. 84 . su ispravna na 40 °C.. trebalo bi utvrditi razlog za niske vrednosti izolacijskog otpora. pre nego što odlučite da preduzmete neke mere na osnovu rezultata testa izolacijskog otpora: • • • • Ako se smatra da je izmerena vrednost preniska. treba pažljivo osušiti nezavisno od izmerene vrednosti izolacijskog otpora Vrednost izolacijskog otpora će se smanjiti kada temperatura namotaja poraste Vrednost otpora se prepolovljuje za svaki rast temperature od 10. Niska vrednost izolacijskog otpora je često izazvana prevelikom vlažnošću ili prljavštinom. Isto tako. koja su data ispod.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7. R(1-10 min na 40 °C) vrednosti iznad 100 MΩ se mogu prihvatiti Za upotrebljavane statore: R(1-10 min na 40 °C) > 100 MΩ NAPOMENA: Ako vrednosti koje smo ovde naveli nisu dostignute. Za nove statore: R(1-10 min na 40 °C) > 1000 MΩ. Ako ove mere nisu dovoljne.4.

cela komponenta se mora ukloniti. može se izmeriti svaka faza posebno. 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . U ovom merenju. treba poduzeti sledeće korake: • Proverite da sekundarne priključnice transformatora struje (CT). Ako je izmereni izolacijski otpor celog namotaja niži od navedenog. vidite Slika 7-7 Povezivanja namotaja statora radi merenja izolacijskog otpora. Pre nego što se sprovede test izolacijskog otpora. u kom slučaju se metar povezuje između rama mašine i namotaja.85 . Kada se faze mere odvojeno. Nakon merenja izolacijskog otpora faze namotaja se moraju uzemljiti na kratko kako biste ih ispraznili. Ram se uzemljuje a tri faze namotaja statora ostaju povezane u neutralnoj tački.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7. moraju se ukloniti svi zvezdaste tačke sistema namotaja. Probni napon iznosi 1000 VDC. uključujući rezervna jezgra. a fazne namotaje je lako razdvojiti jedne od drugih. Test se obično obavlja nad celim namotajem kao grupom.4. nisu otvorene. The 'MΩ' predstavlja metar izolacijskog otpora. kao u tipičnom transformatoru napona sa tri faze.6.4 Merenja izolacijskog otpora namotaja statora Izolacijski otpor se meri uz pomoć metra izolacijsakog otpora. tester je povezan između rama mašine i jednog od namotaja. Pogledajte Slika 7-7 Povezivanja namotaja statora radi merenja izolacijskog otpora Proverite da su svi kablovi za dovod struje isključeni Proverite da su ram mašine i namotaji statora koji se ne testiraju uzemljeni Meri se temperatura namotaja Svi detektori izolacijskog otpora su uzemljeni Eventualno uzemljenje transformatora napona (nije uobičajeno) mora se ukloniti. Ako ne možete otkloniti zvezdaste tačke. a) b) c) MΩ MΩ MΩ Slika 7-7 Povezivanja namotaja statora radi merenja izolacijskog otpora a) Merenja izolacijskog otpora za namotaje spojene u zvezdu a) Merenja izolacijskog otpora za namotaje spojene u trougao c) Merenje izolacijskog otpora za jednu fazu namotaja. nakon čega se beleži vrednost izolacijskog otpora. To nije moguće za sve mašine. vidite Slika 7-7 Povezivanja namotaja statora radi merenja izolacijskog otpora. Ram i dve faze koje se ne mere se uzemljuju. Vreme testa je 1 minut. Vidite Slika 7-7 Povezivanja namotaja statora radi merenja izolacijskog otpora. • • • • • Merenja izolacijskog otpora treba sprovesti u priključnoj kutiji.

Merenja izolacijskog otpora za detektore Pt 100 se ne preporučuju. Merač izolacionog otpora se povezuje između celog namotaja rotora i vratila mašine. vidite Slika 7-8 Merenje izolacijskog otpora namotaja rotora. Namotaj rotora se može interno povezati u trougao ili zvezdu. MΩ Slika 7-8 Merenje izolacijskog otpora namotaja rotora Na gornjoj slici. njihovo stanje se mora utvrditi merenjem izolacijskog otpora. Potrebne napomene i merenja: • • • • • • • • Proverite da li su svi kablovi za dovod struje isključeni iz glavnog napajanja Proverite da li su priključni kablovi za jedinicu sa kliznim prstenom isključeni iz napajanja Proverite da li su ram mašine i namotaji statora koji se ne testiraju uzemljeni Da je vratilo uzemljeno Da su faze namotaja statora koje se ne testiraju uzemljene. Probni napon namotaja rotora trebalo bi da iznosi 1000 VDC. Ako je to slučaj. 86 . Nakon izvršenih merenja namotaja rotora. rotor je povezan u zvezdu.6.6.5 Merenje izolacijskog otpora na pomoćnim spravama Kako biste obezbedili ispravan rad zaštinih i drugih pomoćnih uređaja mašine. 7. faze namotaja rotora treba na kratko uzemljiti kako bi se ispraznili namotaji. nije moguće posebno izmeriti faze Proverava se stanje priključnica karbonskih četkica Proverava se uređaj merenja Temperature namotaja statora se mere. Procedura je detaljnije opisana u Poglavlje 7. i razmatra se referentna vrednost za temperaturu namotaja rotora.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip rotora: Klizni prstenovi 7. Probni napon za grejač bi trebalo da iznosi 500 VDC a za druge pomoćne uređaje 100 VDC.4.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E .6 Održavanje namotaja statora i rotora.5 Merenja izolacijskog otpora namotaja statora Izolacijski otpor namotaja rotora se meri uz pomoć metra izolacijskog otpora.

Klizne prstenove treba kontrolisati a površinu izolacije čistiti. Vrednosti blizu 1 ukazuju na to da su namotaji vlažni i prljavi. indeks polarizacije nije pravi kriterijum stanja izolacije i ne mora se uzimati u obzir. vrednosti se obično kreću između 1 i 4. Postoji nekoliko pravila za određivanje najniže moguće prihvatljive vrednosti sa kojom mašina može bezbedno biti pokrenuta. Test indeksa polarizacije manje zavisi od temperature nego od izolacijskog otpora. tako da test ne treba sprovoditi na temperaturama višim od 50şC (122şF). Električna pražnjenja se mogu odigravati između kliznih prstenova i može se pojaviti bljesak izazivajući prekid rada mašine. to je normalna pojava i u većini slučajeva dobra za rad četkice.1. Post prodajnom odeljenju ABB biće drago da pomogne po pitanjima održavanja namotaja električnih mašina.87 . Ako se desi nešto neočekivano i bude potrebno drugo održavanje. Habanje četkica izaziva ugljenu prašinu koja lako pravi provodne mostove preko površina izolacije. ***Sledeća poglavlja se odnose na vrstu rotora: Klizni prstenovi 7. Prljavština i vlaga koje se skupljaju u namotaju normalno smanjuju izolacijski otpor i indeks polarizacije kao i njihovu zavisnost od temperature.7 Održavanje kliznih prstenova i četkica Mašina sa kliznim prstenovima će raditi dobro samo ako se klizni prstenovi i četkice redovno održavaju. 7. 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . Minimalna PI vrednost za namotaje rotora klase F iznosi preko 2. Namotaji sa otvorenom razdaljinom proboja su veoma osetljivi na uticaj prljavštine i vlage.7 Drugi radovi na održavanju Obično su namotaji napravljeni u ABB-u bez grešaka i u skladu sa periodičnim nadgledanjem zahtevaju samo povremeno čišćenje i sušenje kao što je gore opisano. zajedno sa četkicama. tako da patinu ne treba smatrati uzrokom kvara i ne bi je trebalo uklanjati.6.7.6. PI = R1 min ⎛ R10 min or ⎜ ⎜ R R15 s ⎝ 1 min ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 7. ili sloj. Visoke temperature mogu da prouzrokuju nepredvidive promene u indeksu polarizacije. Time linija Slika 7-6 Odnos između izolacijskog otpora i temperature postaje manje kosa. Kontaktna površina kliznih prstenova stvara patinu. Za indeks polarizacije (PI).Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7.5 Kontaktne informacije za podršku kupcima. može se smatrati da ne zavisi od temperature.6 Indeks polarizacije Za test indeksa polarizacije otpor izolacije se meri nakon što je napon pušten 15 sekundi i 1 minut (ili 1 minut i 10 sekundi). za kontaktne informacije vidite Poglavlje 9. Kada je temperatura namotaja niža od 50şC (122şF). Patina može izgledati kao obojena površina. NAPOMENA: Ako je izolacijski otpor namotaja u opsegu od nekoliko hiljada MΩ.1 Održavanje kliznih prstenova Klizne površine kliznih prstenova bi trebalo da budu glatke i čiste. najbolje je potražiti stručnu pomoć.

Takva prašina se najbolje uklanja usisavanjem.2 mm. 88 .2 Habanje U slučaju da klizni prstenovi postanu neravni i hrapavi. Habanje četkica izaziva ugljenu prašinu koja lako pravi provodne mostove preko površina izolacije. Neka tačka merenja bude na kliznom prstenu ili na spoljašnjoj površini četkice. Razlika između maksimalnih i minimalnih vrednosti ne bi trebalo da bude viša od 1. Pre pokretanja mašine. instalacije ili dužih prekida.7.1 Period mirovanja Kada počne duži period mirovanja za mašinu.7. Beleže se najviše i najniže vrednosti u toku jednog okretanja vratila. Pritisak četkice je jedan od najvažnijih faktora za rad četkice. Izmerite ekscentričnost kliznih prstenova uz pomoć mernih indikatora sa brojčanikom. Razlika između spoljašnjih dijametara dva klizna prstena ne bi trebalo da bude veća od 2 mm.2 Održavanje opreme četkice Opremu četkice treba kontrolisati a površinu izolacije čistiti. ne bi trebalo podizati četkice.7. odnosno četkica bi trebalo da se prilagodi krivini kliznog prstena. Pričvrstite opružni merač na vrh kraka koji pritiska četkicu i povucite ga u radijalnom pravcu tek toliko dok se pritisak ne otkloni sa četkice.1.0 mm i lokalno ne veća od 0. 7.1 Pritisak četkica Pritisak četkice bi trebalo da bude ravnomerno raspoređen preko cele kontaktne površine. U slučaju da su klizni prstenovi pohabani ili prilično nagoreli. Asimetrija celog dijametra prstena bi trebalo da bude manja od 1.2.7. trebalo bi pregledati i očistiti klizne površine. sladištenja. vidite Slika 7-9 Proveravanje pritiska četkica pomoću opružnog kantara. itd.2 mm.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7. U toku transporta. 7.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . 7.0 mm. trebalo bi montirati nove prstenove. trebalo bi ih izglačati na strugu. Pritisak bi trebalo da bude 18-20 mN/mm 2 (180-200 g/cm2). klizeće površine kliznih prstenova mogu biti oštećene ili prekrivene prljavštinom. Koristite opružni merač kako biste izmerili pritisak četkice.1. Postavite parče papira između četkica i pritisnite polugu da utvrdite kada pritisak popušta. ali za kratak razmak. dozvoljena je vrednost od maksimum 0.

8 Održavanje rashladnih jedinica Rashladne jedinice obično zahtevaju malo održavanja ali se preporučuje da se njihovo stanje redovno proverava kako bi se obezbedio dobar rad. Unutrašnjost mašine bi trebalo da bude očišćena i proverena u toku remonta ili ako se jave neki problemi. 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . mora se izvršiti kontrola rashladnog sistema. Po specijalnoj narudžbini.1 Uputstva za održavanje mašina sa hlađenjem slobodnim vazduhom Rashladni vazduh obično cirkuliše od ventilatora i/ili preko rotora. Ako detektori temperature namotaja ili rashladnog vazduha pokazuju abnormalne temperature. jer prljavština. koja ulazi mašinu. U zavisnosti od konstrukcije mašine.89 . Ventilator se može namontirati na vratilo ili pokrenuti odvojenim motorom. Povezivanje sa spoljašnjim vazdušnim pritiskom je takođe moguće. gornji poklopac je opremljen prekidačem za diferencijalni pritisak za nadgledanje stanja filtera. izaziva kontaminaciju i smanjuje efikasnost rashlađivanja.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Slika 7-9 Proveravanje pritiska četkica pomoću opružnog kantara ***Sledeća poglavlja za tip hlađenja: Slobodni vazduh. vazduh-vazduh i vazduh-voda 7. Pokrivači standardno zaštićenih mašina od vremena isporučuju se sa ili bez filtera zavisno od specifikacije. Dva zadatka održavanja su da se proveri stanje vazdušnih filtera i da se obezbedi dobra cirkulacija vazduha unutar mašine. cirkulacija može biti aksijalno simetrična ili asimetrična Rashladni vazduh bi trebalo da bude što čistiji. ***Sledeće poglavlje za tip hlađenja: Slobodni vazduh 7.8.

1 Cirkulacija vazduha Unutrašnji vazduh obično cirkuliše preko ventilatora i/ili rotora. ***Sledeća poglavlja za tip hlađenja: Vazduh-vazduh 7. Period čišćenja zavisi od čistoće vazduha u okolini.8.8.3 Uputstva za održavanje vazduh-vazduh razmenjivača toplote Jedinica za rashlađivanje se instalira na mašini. koji se može namontirati na vratilo ili pokrenuti odvojenim motorom. Skinite vazdušne filtere za čišćenje. Pazite da instalirate vazdušne filtere u pravom smeru. Nivo alarma je takav da se aktivira kada je 50% površine filtera zapušeno.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Drugi mogući uzroci za loš rad sistema za rashlađivanje mogu biti povišena temperatura okoline ili visoka temperatura ulaznog vazduha. ***Sledeća poglavlja za tip hlađenja: Vazduh-voda 7.3. cirkulacija može biti aksijalno simetrična ili asimetrična Spoljašnji protok vazduha se obično stvara ventilatorom. Periodično.3. filtere bi trebalo menjati odmah nakon alarma za pritisak. 7. Ventilator se može namontirati na vratilo ili pokrenuti odvojenim motorom.8. a onda sa strane pražnjenja. Ako je okolni vazduh dovoljno čist. nije potrebno dodatno nadgledanje rashladnog sistema. Vazdušne cevi u razmenjivaču toplote se obično prave od aluminijuma. odnosno strelice na okviru filtera ukazuju na pravac protoka vazduha.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . Kada se jave teške naslage maziva. Prividno visoka temperatura može takođe biti izazvana problemom u mernom sistemu za temperaturu Poglavlje 8. Ako se koristi sistem za nadgledanje diferencijalnog pritiska. U zavisnosti od konstrukcije mašine. a detektori curenja ne pokazuju da se javlja curenje u sistemu. Oni bi trebalo da budu često čišćeni usisavanjem prvo sa sa ulazne strane.8. Osoblje bi trebalo da kontroliše filtere često. filteri bi trebalo da se operu sa rastvorom deterdženta Ovaj rastvor bi trebalo detaljno obrisati pre nego se filter pusti u rad. detaljno pranje čistom vodom se preporučuje za otklanjanje prljavštine koja nije otklonjena usisavanjem. Pogledajte takođe podatke proizvođača vazdušnih filtera. 90 . Filteri se moraju očistiti kada detektori temperature u namotaju pokazuju abnormalnu temperaturu ili se približavaju nivou alarma. Povezivanje sa spoljašnjim vazdušnim pritiskom je takođe moguće. Neki filteri se mogu instalirati u bilo kom pravcu. kvar na ležištu ili na sistemu za podmazivanje može takođe da dovede do povišenja temperature ležišta.1. filteri se mogu menjati u toku rada.2 Uputstva za održavanje vazduh-voda razmenjivača toplote Ako detektori temperature pokazuju normalnu radnu temperaturu.1 Čišćenje filtera Filtere bi trebalo redovno čistiti.2 Pt-100 detektori temperature otpora. Pored toga. 7.

umesto toga možete koristiti meku. Zaprljanost smanjuje mogućnost rashlađivanja. koji će se odrediti od slučaja do slučaja u zavisnosti od karakteristika rashladnog vazduha. U toku početnog perioda rada. Razmenjivač toplote bi stoga trebalo da bude čišćen u regularnim vremenskim intervalima. 7. Očistite razmenjivač toplote kompresovanim vazduhom ili ga očistite odgovarajućom četkicom. Održavanje kompresora se vrši po uputstvu proizvođača..Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Slika 7-10 Protok rashladnog vazduha (tipična asimetrična konstrukcija) Mašina može biti opremljena detektorom(ima) temperature za nadgledanje unutrašnjeg rashladnog vazduha.8.3.8.91 . Preporučuje se rezervni spoljašnji kompresor. Ako detektori temperature pokazuju abnormalnu temperaturu ili se približavaju alarmnom nivou u namotaju ili rashladnom vazduhu. razmenjivač toplote bi trebalo da bude često kontrolisan. pogledajte uputstva niže. 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . treba proveriti rashladni vazduh. Ako detektori temperature pokazuju normalnu temperaturu. okruglu četkicu od žice. nije potrebno dodatno održavanje rashladnog sistema pored kontrole nadgledanjem.4 Održavanje spoljnog kompresora Spoljašnji kompresori su jedinice koje se ne održavaju. Ako se hladnjaci moraju očistiti.2 Čišćenje Zaprljanost rashladne površine i zida cevi će se javiti vremenom. Ne koristite čeličnu četkicu u aluminijumskim cevima jer to može oštetiti cevi. na primer ležišta spoljašnjih kompresora se podmazuju do kraja svog veka trajanja. 7.

rastavljanje i sastavljanje Sve radove na popravkama.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E .1. rastavljanju i sastavljanju mora obavljati obučeno osoblje. molimo vas kontaktirajte odeljenje zaduženo za podršku kupcima.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7.5 Kontaktne informacije za podršku kupcima. obratite se u ABB. Za dodatne informacije. ***Sledeća napomena za način zaštite: Sve mašine za opasna područja NAPOMENA: Mašine u opasnim područjima smeju da servisiraju samo ustanove sa kvalifikacijama i odobrenjem ABB-a. 92 . ***Sledeća napomena za tip rotora: Stalni magnet NAPOMENA: Trajne magnetne sinhrone mašine smeju da servisiraju samo ustanove sa kvalifikacijama i odobrenjem ABB-a. vidite Poglavlje 9.9 Popravke. Za više informacija o stalnim magnetnim motorima.

Provere i popravke koje smo spomenuli treba da vrši isključivo kvalifikovano osoblje.93 . Uputstva za otklanjanje kvarova dole navedena. 3BFP 000 062 R0134 REV E Rešavanje problema . kontaktirajte odeljenje za podršku kupcima firme ABB za više informacija ili tehničku pomoć kod otklanjanja kvarova i održavanja. električnih i termalnih problema. mogu pomoći u otkrivanju mehaničkih. kao i problema sa sistemom za podmazivanje. Ako imate bilo kakvih nedoumica.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 8 Rešavanje problema 8.1 Rešavanje problema Ovo poglavlje bi trebalo da pruži pomoć u slučaju kvara na rotacionim električnim mašinama koje je isporučio ABB.

Rešavanje problema 3BFP 000 062 R0134 REV E . vlaga ili prljavština unutar mašine 94 . suve namotaje Kvar sistema za podmazivanje Kvar ležišta Ošteüeni delovi ležišta Pogrešno montiranje ležišta Pokvareni ventilator(i) Neizbalansirani ili ošteüeni ventilator(i) za rashlaÿivanje Sistem za rashlaÿivanje u kvaru Loše poravnanje mašine Loše balansiranje rotora ili vratila Vibracije iz povezane mašinerije Aksijalno optereüenje sa povezane mašinerije Loše ili neprecizno montirana spojnica Nedovoljna þvrstina podloge Greška u namotaju Prevelika nestabilnost mreže Strani materijal.1 Mehaničko funkcionisanje Rešavanje problema Mehaniþko funkcionisanje Kvar Vibracija Buka Moguýi razlog z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Korektivne mere Proverite kvalitet i koliþinu maziva i rad sistema za podmazivanje Proverite stanje ležišta i zamenite njegove delove Otvorite i ponovo podesite ležište Proverite i popravite ventilator(e) za rashlaÿivanje Pogledajte i popravite rashladni sistem Proverite poravnanje mašine Ponovo izbalansirajte rotor Proverite izbalansiranost povezane mašinerije i vrstu spojnice Proverite poravnanje i rad i vrstu spojnice Proverite rad spojnice Ojaþajte podlogu po uputstvu ABB-a Proveriti namotaje Proverite da li stabilnost mreže ispunjava zahteve Proverite i oþistite unutrašnjost mašine.1.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 8.

95 . popravite glavu i zamenite ležište optere enja Ležište pravi buku zbog deformisanog valjkastog elementa Strana materija unutar ležišta Zamenite ležište O istite sastav ležišta. dodajte mazivo Proverite preporuke ABB-a u pogledu maziva.1 Sistem za podmazivanje i valjkasta ležišta Rešavanje problema Sistem za podmazivanje i valjkasta ležišta snabdevanje uljem i samo podmazivanje Kvar Visoka temperatura ležišta Buka ili vibracije ležišta Curenje maziva Mogu i razlog Nedovoljno podmazivanje Nedovoljna koli ina maziva Neodgovaraju i kvalitet ili viskoznost maziva Prejake aksijalne sile Korektivne mere Proverite stanje ležišta. ponovo podmažite Smanjeni kvalitet maziva Loši uslovi rada Proverite preporuke ABB-a u vezi rada i podmazivanja Prevelika koli ina maziva O istite ležište i ispravite koli inu maziva Ne isto e u mazivu Promenite mazivo.2.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 8. proverite stanje ležišta Struje ležišta Proverite stanje ležišta i izolacije Ošte eni delovi ležišta Potpuni kvar ležišta Zamenite ležište Normalno habanje Zamenite pohabane delove ležišta Pokvarena instrumentacija Pokvareni detektor temperature Proverite sistem merenja temperature ležišta Pokvarene zaptivke ležišta Proverite kvalitet zaptivki i maziva Neprecizno montirano ležište Zamenite ležište.1. obezbedite precizno montiranje Spoljašnji prsten rotira zbog neizbalansiranog Izbalansirajte mašinu. montiranje i poravnanje montiranje Neprecizni period podmazivanja Proverite preporuke ABB-a.1. proverite stanje zaptivk i i zamenite ležište 3BFP 000 062 R0134 REV E Rešavanje problema . promenite mazivo Pokvarena spojnica ili pogrešno Proverite spojnicu.2 Sistem za podmazivanje i ležišta ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Valjkasto ležište 8.

Rešavanje problema 3BFP 000 062 R0134 REV E .2. promenite mesto rotiraju e opreme Unutrašnji visoki pristisak Neuspela stabilizacija pritska Uklonite uzrok previsokog unutrašnjeg pritiska Ošte ene zaptivke mašine Zamenite ili popravite zaptivke mašine Slab rad prstena ili diska Otvorite ležište i podesite rad Strana materija unutar ležišta O istite ležište i proverite stanje zaptivki 96 . proverite stanje ležišta.2 Sistem za podmazivanje i klizna ležišta ***Sledeći grafikon za tip ležišta: Klizno ležište sa samopodmazivanjem Rešavanje problema Sistem za podmazivanje i klizna ležišta samo podmazivanje Kvar Visoka temperatura ležišta Buka ili vibracije ležišta Vidljivo loš kvalitet ulja Ulje unutar mašine Curenje ulja Mogu i razlog Nedovoljno podmazivanje Neodgovaraju i kvalitet ulja Kvalitet ulja je smanjen Preveliko aksijalno optere enje Loše poravnanje mašine Neprecizno montirano ležište Prevelika koli ina ulja Nizak nivo ulja Korektivne mere Proverite ležište zbog curenja.1. dodajte ulje Proverite preporuke ABB-a O istite ležište i zamenite ulje Neprecizni period zamene ulja Pokvarena spojnica ili pogrešno Proverite spojnicu. montiranje i poravnanje montiranje Ponovo poravnajte mašinu Proverite da li je ležište dobro sastavljeno i podešeno O istite ležište i ispravite koli inu maziva Promenite ulje.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Klizno ležište 8. zamenite Ne isto a ulja posteljicu ležišta Struje ležišta Vratite izolaciju ležišta. zamenite posteljicu ležišta Ošte ena posteljica ležišta Potpuni kvar ležišta Zamenite delove ležišta Normalno habanje Zamenite posteljice ležišta Prespora brzina rada Proverite opseg brzine rada ležišta Pokvarena instrumentacija Pokvareni detektor temperature Proverite sistem merenja temperature ležišta Ošte ene ili pohabane zaptivke ležišta Zamenite zaptivke ležišta Spoljašnji vakum Rotiraju a oprema u blizini Proverite nivo pritiska.

montiranje i poravnanje montiranje Ponovo poravnajte mašinu Proverite da li je ležište dobro sastavljeno i podešeno Neprecizno montirano ležište Promenite ulje. ventil i filter za ulje Proverite temperaturu ulja i vrstu ulja Proverite preporuke ABB-a Proverite sistem za podmazivanje i podesite temperaturu ulja O istite ležište i zamenite ulje Neprecizni period zamene ulja Pokvarena spojnica ili pogrešno Proverite spojnicu.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeći grafikon za tip ležišta: Klizno ležište sa kružnim podmazivanjem Rešavanje problema Sistem za podmazivanje i klizna ležišta kružno podmazivanje Kvar Visoka temperatura ležišta Buka ili vibracije ležišta Vidljivo loš kvalitet ulja Ulje unutar mašine Curenje ulja Mogu i razlog Nedovoljno podmazivanje Neodgovaraju i kvalitet ulja Previsoka temperatura dovoda ulja Kvalitet ulja je smanjen Preveliko aksijalno optere enje Loše poravnanje mašine Kvar protoka ulja Previsoka viskoznost ulja Korektivne mere Proverite pumpu za ulje. promenite mesto Spoljašnji vakum Rotiraju a oprema u blizini rotiraju e opreme Unutrašnji visoki pristisak Neuspela stabilizacija pritiska Uklonite uzrok previsokog unutrašnjeg pritiska Ošte ene zaptivke mašine Zamenite ili popravite zaptivke mašine Proverite povezivanja cevovoda i zategnutost Loše sastavljene ili održavane cevi sistema za podmazivanje filtera za ulje Strana materija unutar ležišta O istite ležište i proverite stanje zaptivki NAPOMENA: Za curenje ulja kod kliznih ležišta.97 . zamenite posteljicu ležišta Ošte ena posteljica ležišta Potpuni kvar ležišta Zamenite delove ležišta Normalno habanje Zamenite posteljice ležišta Prespora brzina rada Proverite opseg brzine rada ležišta Pokvarena instrumentacija Pokvareni detektor temperature Proverite sistem merenja temperature ležišta Ošte ene ili pohabane zaptivke ležišta Zamenite zaptivke ležišta Preveliki protok ulja Loše podešavanje regulatora Proverite i ispravite protok ulja Problem sa povratnim Neispravne cevi za ulje Proverite nagib povratne cevi protokom ulja Proverite nivo pritiska. vidite Poglavlje 8. Ne isto a ulja zamenite posteljicu ležišta Struje ležišta Vratite izolaciju ležišta. proverite stanje ležišta.2 Curenje ulja kod kliznih ležišta. 3BFP 000 062 R0134 REV E Rešavanje problema .

1. proverite ventilaciju Oþistiti delove mašine i vazdušne procepe Proverite rasporeÿivanje rashladnih elemenata i popravite montažu Oþistite mesta gde vazduh ulazi od otpadaka Oþistite ili zamenite filtere za vazduh Zameniti ventilator(e) Zamenite ventilator(e) ili promenite pravac obrtanja spoljašnjeg ventilatora Proverite kontrole mašine.Rešavanje problema 3BFP 000 062 R0134 REV E .1 Termalne performanse. detektore i žice Proverite namotaje glavne mašine i pobuÿivaþke mašine z z z z z z z z z z z z z z NAPOMENA: Za visoke temperature ležišta.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 8.1.3 Termalne performanse ***Sledeće poglavlje za tip hlađenja: Slobodan vazduh ili sprovedeni vazduh 8.2 Sistem za podmazivanje i ležišta.3. 98 . pogledajte Tabela 8.1. sistem za hlađenje slobodnim vazduhom Rešavanje problema Termalne performanse sistem za hlaÿenje slobodnim vazduhom Doživljeni kvar Visoka temperatura namotaja Visoka temperatura rashladnog vazduha Moguýi razlog z z z z z z z z z Loš protok vazduha Previsoka temperatura sredine Visoka temperatura ulaznog Pobuÿeni vazduh se povlaþi nazad u vazduha Izvor toplote u blizini Prljava unutrašnjost mašine Loše rasporeÿivanje rashladnih elemenata Ulazak vazduha je blokiran Filter za vazduh je zaþepljen Ošteüeni ventilator(i) za vazduh Ventilator za rashlaÿivanje se okreüe u pogrešnom pravcu Preoptereüenje z z Prevelika brzina Nestabilnost mreže Pokvarena instrumentacija ili sistem merenja Kvar namotaja glavne mašine ili pobuÿivaþke mašine Podešavanje kontrolnog sistema Korektivne mere Pojaþajte ventilaciju da biste smanjili temperaturu okoline Obezbediti dovoljno prostora oko mašine Udaljite izvore toplote. uklonite preoptereüenje Proverite stvarnu brzinu i preporuke ABB-a u vezi brzine Proverite da li stabilnost mreže ispunjava zahteve Proverite merenja.

2 Termalne performanse. 3BFP 000 062 R0134 REV E Rešavanje problema .3.2 Sistem za podmazivanje i ležišta.99 . detektore i žice Pustite mašinu da se ohladi pre ponovnog pokretanja Proveriti namotaje glavne mašine i mašine za pobuÿivanje Pokvarena instrumentacija ili sistem merenja Preveliki broj pokretanja Kvar namotaja glavne mašine ili mašine za pobuÿivanje NAPOMENA: Za visoke temperature ležišta. proverite ventilaciju Proverite kontrole mašine. uklonite preoptereüenje Proverite stvarnu brzinu i preporuke ABB-a u vezi brzine Proverite da li stabilnost mreže ispunjava zahteve Proverite merenja. pogledajte Tabela 8.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip hlađenja: Vazduh-vazduh 8.1.1. sistem za hlađenje vazduh-vazduh Rešavanje problema Termalne performanse sistem za hlaÿenje vazduh-vazduh Kvar Visoka temperatura rashladnog Visoka temperatura namotaja Moguýi razlog Ošteüen ventilator(i) za vazduh Slab uþinak primarnog rashladnog kola Ventilator se obrüe u pogrešnom pravcu Prljava unutrašnjost mašine Ošteüen spoljašnji ventilator Slab uþinak sekundarnog Ventilator se obrüe u pogrešnom pravcu rashladnog kola Hladnjak koji curi Previsoka temperatura okoline Visoka temperatura ulaznog vazduha Preoptereüenje Izlazni vazduh se uvlaþi nazad u Izvor toplote u blizini Podešenje kontrolnog sistema Prevelika brzina Nestabilnost mreže Zamenite ventilator(e) Zamenite ventilator(e) Korektivne mere z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Oþistite delove mašine i vazdušne procepe Zamenite ventilator Promenite ventilator na vratilu ili ispravite rad spoljašnjeg kompresora Popraviti hladnjak Pojaþajte ventilaciju da biste smanjili temperaturu okoline Obezbediti dovoljno prostora oko mašine Udaljite izvore toplote.

sistem za hlađenje vazduh-voda Rešavanje problema Termiþke performanse sistem hlaÿenja vazduh-voda Alarm za upozorenje na curenje Greške u radu Visoka temperatura vazduha za Visoka temperatura namotaja Moguýi uzrok Ošteüen ventilator za hlaÿenje Slabe performanse primarnog kola hlaÿenja Zameniti ventilator Korektivne mere Zameniti ventilator na osovini ili korigovati rad motora spoljašnjeg ventilatora Oþistiti delove mašine i vazdušne zazore Otvoriti hladnjak i oþistiti cevi z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Preoptereüenje Neravnoteža mreže z z z Slabe performanse sekundarnog kola hlaÿenja Ventilator se okreüe u pogrešnom smeru Prljava unutrašnjost mašine Cevi za rashladno sredstvo su blokirane Neispravna pumpa za rashladno sredstvo Proveriti i popraviti pumpu Neispravna podešenja regulatora protoka Proveriti i podesiti protok rashladnog sredstva Curenje na bloku hladnjaka Vazduh u hladnjaku Otvorena vrata za prinudno hlaÿenje Suviše visoka temperatura vode za hlaÿenje na ulazu Podešenje sistema za kontrolu Zameniti blok hladnjaka Odzraþite hladnjak preko zavrtnja za odzraþivanje Dobro zatvorite vrata za prinudno hlaÿenje Podesiti temperaturu vode za hlaÿenje Proveriti kontrole mašine.2 Sistem za podmazivanje i ležišta.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip hlađenja: Vazduh-voda 8.1. otkloniti preoptereüenje Proveriti da li ravnoteža mreže zadovoljava zahteve Proveriti merenja.1.Rešavanje problema 3BFP 000 062 R0134 REV E .3 Termalne performanse. senzore i elektriþne vodove Dozvoliti da se mašina ohladi pre ponovnog startovanja Proveriti namotaje Neispravan kontrolno-merni pribor ili sistem za merenje Suviše startovanja Greška u namotaju NAPOMENA: Za visoke temperature ležišta. 100 . pogledajte Tabela 8.3.

Ako 3BFP 000 062 R0134 REV E Rešavanje problema . ili visoki nivoi vibracija na ležištu.3.1. Obezbedite dovoljan protok vazduha.2 Sistem za podmazivanje i ležišta. pogledajte Crtež sa dimenzijama mašine Smanjeni protok vazduha NAPOMENA: Za visoke temperature ležišta.2 Curenje ulja kod kliznih ležišta Konstrukcija kliznih ležišta je takva da je vrlo teško potpuno izbeći ispuštanje ulja. kao što su nepravilna viskoznost ulja.4 Termalne performanse. senzore i žice Dozvolite da se mašina ohladi pre ponovnog pokretanja Proverite namotaje O istite spoljašnost mašine Uklonite prepreke.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip hlađenja: Rebrasto hlađenje 8.101 . previsok pritisak unutar ležišta. molimo proverite/utvrdite sledeće: • • • Utvrdite da li koristite propisano ulje Ponovo zategnite polovine kućišta ležišta i poklopac lavirintskog zaptivača.1. otklonite preoptere enje Proverite brzinu mašine i preporuke ABB-a o brzini rada Vodite ra una da stabilnost mreže bude u skladu sa zahtevima Proverite merenja. rebrasto hlađenje Rešavanje problema Termalno funkcionisanje rebrasto hla enje Vrsta kvara Visoka temperatura namotaja Mogu i uzrok Preoptere enj Podešavanja kontrolnog sistema Prevelika brzina Nestabilnost mreže Kvar u instrumentima ili sistemu merenja Preveliki broj pokretanja Kvar namotaja Prljava spoljašnost mašine Korektivne mere Proverite kontrole mašine. Ovo je posebno važno ako mašina nije dugo radila Izmerite nivo vibracija ležišta koji ispušta ulje u tri pravca i pod punim opterećenjem. prenizak pritisak izvan njega. ***Sledeća poglavlja za tip ležišta: Klizno ležište 8. do ispuštanja ulja može doći i iz drugih razloga sem samog dizajna ležišta. Ako postoji preterani gubitak ulja. tako da manje gubitke treba tolerisati. pogledajte Poglavlje 8. Međutim.

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima je taj nivo visok. lavirintski zaptivači se postavljaju na otvor za vratilo na kućištu ležišta. vidite Poglavlje 7. Moguće je da je poklopac za osovinu ili spojnice projektovan tako da izaziva sniženje pritiska blizu ležišta Utvrdite da pritisak unutar ležišta nije previsok. 8. Kućište ležišta Kućište ležišta sastoji se od gornje i donje polovine. kao i vratilo. što je navedeno u dokumentaciji koja se dobija zajedno sa električnom mašinom. dizajn ležišta nije sam po sebi uzrok ispuštanja ulja. Ulje može da curi iz ležišta na dva načina: • • Pored lavirintskih zaptivača Kroz spoj na kućištu ležišta. očistite površine i nanesite novi zaptivni materijal između polovina kućišta ležišta Utvrdite da nema ničega što bi izazvalo sniženje pritiska pored ležišta.Rešavanje problema 3BFP 000 062 R0134 REV E . ulje mora da zadovoljava određene kriterijume kao što su viskoznost i čistoća.2. a može da ošteti ležišta.2 Klizna ležišta Klizna ležišta koja se koriste kod rotacionih električnih mašina su često «standardna ležišta» koja se koriste i za mnoge druge primene. Viskoznost Ležišta su projektovana da rade sa uljem određene viskoznosti. Količina ispuštenog ulja kod ležišta sa samopodmazivanjem koja se može tolerisati je ona kod koje nije potrebna dopuna između intervala promene ulja.5. koje se spajaju. pa se razlog za gubitak ulja mora tražiti na drugom mestu. molimo popunite formular firme RENK Sleeve Bearings pod nazivom Ispuštanje ulja i pošaljite ga odeljenju za podršku kupcima. 8. Primenite oduške za vazduh i ventile na kućište ležišta kako biste smanjili pritisak na ležište U slučaju sistema za kružno podmazivanje.2.5.3 Preporučene kontrolne vrednosti za ulje za podmazivanje. ležište je sastavljeno od nekoliko delova. 102 . Nepravilna viskoznost dovodi do prekida procesa podmazivanja. pa se moraju tolerisati mala ispuštanja ulja. • Ako se preterani gubitak ulja javlja i nakon što su obavljene sve prethodno opisane provere.1 Ulje Da bi ležišta ispravno funkcionisala.2. Visok pritisak može da deluje na ležište kroz cevi za odvod ulja koje povezuju ležište sa jedinicom za podmazivanje. Pored toga. Međutim. Ova konstrukcija nije sasvim hermetička. kućište ležišta mora da se «popusti» taman koliko da ulje može da spere zaptivni materijal između polovina kućišta • • • Otvorite ležište.2. Prema tome.2 Kontrola maziva i Poglavlje 7. a spojevi između tih delova mogu da propuštaju ulje usled pogrešnog sastavljanja ili nedostatka zaptivne materije. proverite da li je nagib cevi za odvod ulja dovoljan. kao i one što slede.

Curil T ili drugi slični materijali mogu takođe da se koriste.2. ili ako je mašina mirovala duži period jer delovi mogu da se slegnu. ili. Spojevi moraju biti potpuno odmašćeni pre nego što se na njih nanese tanak sloj zaptivnog materijala.3 Provera ležišta U slučaju da je uzrok curenja samo kućište ležišta. može da prouzrokuje curenje ulja. U oba slučaja. 2. Ako između polovina kućišta postoji zazor. 8. ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Klizno ležište sa kružnim podmazivanjem 8. Kontejner za ulje mora biti konstruisan tako da se ni najmanji pritisak iz kontejnera ne vraća kroz cevi za odvod ulja u ležište. zatim. karter dizel motora. Instalirajtecevi za odvod ulja na dole od ležišta pod uglom od minimum 15°. u nekim slučajevima. Cevi za ulje Funkcija cevi za povratak ulja je da omoguće ulju da se vrati u rezervoar za ulje uz što manje moguće trenje. Sastavljanje sistema cevi mora biti izvedeno tako da gore navedeni nagib postoji na svim tačkama cevi. Ponovo zategnite kućište ležišta Ovo je posebno važno tokom ispitivanja mašine. Ovo se obično postiže izborom cevi prečnika dovoljno velikog da protok ulja u povratnom smeru ne prelazi 0. koji odgovara nagibu od 250 – 300 mm/m (3 – 3˝ inča/stopa). Mora se obratiti pažnja da strana tela ili prašina ne dospeju u ležište tokom procedure. mogu se preduzeti sledeće mere: 1.103 . ABB preporučuje zaptivni materijal Hylomar Blue Heavy.15 m/s (6 inča/s) u odnosu na poprečni presek cevi.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Zaptivni materijal Da bi se sprečilo curenje ulja iz ležišta kroz spojeve. kako bi ulje teklo iz ležišta u kontejner. na njih se nanosi zaptivni materijal.4 Kontejner za ulje i cevi Odvojeni kontejner sa uljem i cevi se koriste samo kod ležišta sa kružnim podmazivanjem. kontejner mora da bude daleko ispod ležišta. 3BFP 000 062 R0134 REV E Rešavanje problema . ulje može da spere zaptivni materijal sa spoja. Otvorite kućište ležišta Kućište ležišta može da se otvori i da se na spojeve nanese novi sloj zaptivnog materijala. Kontejner sa uljem Kontejner za ulje može biti ili odvojeni kontejner.2. Ovo.

već do kvara na ležištu.5.1. ***Sledeći pasusi za tip ležaja: Klizno ležište sa kružnim podmazivanjem Pritisak ulja Ulazni pritisak ulja za svako ležište se izračunava prema željenom dotoku ulja. mora se ugraditi odušak za vazduh na kontejner za ulje. mogu se tražiti u načinu upotrebe.2.5. Ako je to slučaj. da nisu zapušene.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Klizno ležište sa kružnim podmazivanjem 8. i kako bi se obezbedio dobar efekat podmazivanja i pravilna viskoznost ulja za podmazivanje.Rešavanje problema 3BFP 000 062 R0134 REV E . vidite Poglavlje 7.2.1 Nivo ulja Temperatura ulja Pravilna temperatura ulja za podmazivanje je veoma važna kako bi ležište održalo pravilnu temperaturu u toku rada. ali to će retko dovesti do curenja ulja. Vibracije Sve mašine su izložene vibracijama.6 Upotreba Uzroci curenja ulja iz ležišta. 104 .1 Temperatura ulja za podmazivanje. da im je nagib na dole i da je dovoljan kod svih cevi za povratak ulja. Pritisak ne sme biti veći od pritiska izvan ležišta. a projektovane su da ih izdrže. sem u instalaciji. vidite Poglavlje 7. Jake vibracije mogu da prouzrokuju da neki delovi ležišta ne funkcionišu kako bi trebalo. pa se prema tome pritisak ulja mora podesiti tokom ispitivanja.2. Jake vibracije mogu da izazovu razne promene u sloju ulja između vratila i belog metala. Vrednost specifičnog pritiska ulja za svaku mašinu mora se utvrditi iz dokumentacije koja se dobija uz mašinu.5 Provera kontejnera za ulje i cevi U slučaju postojanja sumnje da je uzrok curenja ulja u konstrukciji kontejnera za ulje ili sistema cevi. mogu se preduzeti sledeće mere: Pritisak u kontejneru za ulje Mora se proveriti atmosferski pritisak u kontejneru za ulje. ***Sledeći pasus se odnosi na vrstu ležišta: Klizno ležište sa samopodmazivanjem Nivo ulja Nivo ulja za samopodmazujuća klizna ležišta treba stalno proveravati. Cevi za ulje Mora se proveriti da li cevi imaju dovoljan prečnik. 8.

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

Jake vibracije mogu dovesti do sleganja delova kućišta ležišta, ili ih mogu «olabaviti» taman toliko da ulje dođe do površine razdvajanja između gornje i donje polovine kućišta ležišta. Vibracije će dovesti do pomeranja delova kućišta u međusobnoj zavisnosti. Ovo može da dovede do efekta «upumpavanja» tako de će ulje biti upumpavano unutar i izvan površine razdvajanja. To će, na kraju, ukloniti zaptivni materijal, i dovesti do curenja ulja iz ležišta. Vazdušni pritisak unutar ležišta Kućište ležišta nije hermetički zatvoreno, tako da će svaki višak pritiska u ležištu biti izbačen preko lavirintskih zaptivača. Prilikom izlaska, vazduh će sa sobom povući uljna isparenja, uzrokujući tako curenje iz ležišta. Uzrok previsokog pritiska unutar ležišta je uglavnom u drugim komponentama, a ne u samom ležištu. Najšečći razlog povišenja pritiska unutar ležišta je povećanje pritiska u cevima za povratak ulja. Vazdušni pritisak izvan ležišta Slično povećanom pritisku unutar ležišta, sniženi pritisak izvan ležišta će «isisati» vazduh iz ležišta zajedno sa uljem, što će izazvati curenje ulja. Nizak pritisak unutar ležišta obično ne izaziva samo ležište, već komponente izvan njega. Nizak pritisak blizu kućišta ležišta izazivaju rotirajući delovi koji pomeraju vazduh oko sebe stvarajući tako lokalni nizak pritisak pored izlaza vratila ležišta.

8.2.7 Provera upotrebe
Ulje Mora se utvrditi kvalitet ulja.

***Sledeći pasusi za tip ležaja: Klizno ležište sa kružnim podmazivanjem
Ulazni pritisak ulja mora se utvrditi i prilagoditi u skladu sa situacijom. Normalna vrednost za pritisak ulja je 125 kPa ± 25 kPa (1.25 bar ± 0.25 bar), ali specifična vrednost za pritisak ulja za svaku mašinu mora se utvrditi iz dokumentacije koja se dobija sa mašinom.

***Sledeći pasusi za tip ležaja: Klizno ležište sa samopodmazivanjem
Nivo ulja u ležištu se mora utvrditi. Mora se utvrditi temperatura ulja. Previsoka temperatura ulja izaziva smanjenje viskoznosti ulja, pa ono lakše iscuri iz ležišta. NAPOMENA: Ležišta sa samo jednim Pt-100 indikatorom temperature normalno registruju temperaturu ležišta, ne i ulja. Temperatura ulja je otprilike za 10°C (20°F) niža od temperature ležišta.

***Sledeći pasus se odnosi na vrstu ležišta: Klizno ležište sa kružnim podmazivanjem
Normalna ulazna temperatura ulja je između 65°C i 75°C (150°F - 170°F), ali se mora utvrditi iz dokumentacije dobijene sa mašinom.

3BFP 000 062 R0134 REV E

Rešavanje problema - 105

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

Vibracije Očitavanje vibracija kućišta ležišta treba vršiti u tri pravca: aksijalnom, transverzalnom (horizontalnom) i vertikalnom, vidite Poglavlje 7.4.3 Vibracije. Vazdušni pritisak unutar ležišta Moraju se utvrditi vazdušni pritisci unutar i izvan ležišta. Povišeni pritisak, kako smo ranije naveli, normalno izazivaju povišeni pritisci u rezervoaru sa uljem. Povišeni pritisak se onda iz rezervoara prenosi na ležište kroz cevi za povratak ulja. Najbolji način da se izmeri pritisak u ležištu je preko otvora za dopunjavanje ulja ili kroz kontrolno staklo na vrhu ležišta. U slučaju povišenog pritiska u ležištu, treba preduzeti sledeće mere i to sledećim redom: • • • • Postavite odušak za vazduh u rezervoar ako je moguće. Ovo nije pogodno za kartere dizel motora Obezbedite da cev za povratak ulja ulazi u rezervoar ispod nivoa ulja. Ovo je od suštinske važnosti za kartere dizel motora Napravite 'zabranu za vodu' u obliku slova U na sistemu za povratak ulja Postavite odušak za vazduh na vrh kućišta ležišta.

Vazdušni pritisak izvan ležišta Vazdušni pritisak blizu mesta gde vratilo izlazi iz ležišta se mora utvrditi. Ovo je posebno važno ako je ležaj postavljen na mašinu po ivicama, ili ako je vratilo postavljeno unutar poklopca ili neke druge konstrukcije koja bi mogla izazvati 'centrifugalno hlađenje' zajedno sa vratilom. Ležišta sa prirubnicom imaju dva kanala izneđu kućišta i prirubnice, što je u normalnim slučajevima dovoljno da nadomesti bilo kakav pad pritiska blizu mesta na kome se nalazi izlaz za vratilo na kućištu. Međutim, ako dođe do većeg pada pritiska u okolini, ta dva kanala ne moraju da budu dovoljna, pa još vazduha može da izađe iz ležišta. Ovo se najčešće dešava kliznim ležištima sa aksijalnim pritiskom na osnovu, budući da je protok ulja veći u ovim ležištima nego u običnim radijalnim ležištima. Ako postoji sumnja da ima većeg pada pritiska, mora se izmeriti pritisak blizu mesta gde vratilo izlazi iz ležišta. Da bi se utvrdilo da pad pritiska može da izazove curenje, pritisak izvan ležišta (p0), unutar ležišta (p2) i pritisak na prostoru između štita kraja i zaptivnog prstena (p1) takođe se moraju izmeriti. Kada se meri (p1), cev se mora gurnuti što je dublje moguće, a kanali moraju biti privremeno zatvoreni, vidite Slika 8-1 Utvrđivanje vazdušnog pritiska unutar i izvan kliznog ležišta. Da biste analizirali situaciju, p1 i p2 se moraju uporediti sa p0, koji mora biti izmeren bez ikakvih smetnji i turbulencuja blizu mašine. Mogu se javiti sledeće situacije: • • p0 = p1 = p2. Ako su rezultati svih očitavanja isti, razlog curenja nije razlika u pritisku. Međutim, imajte na umu šta smo ranije rekli o dizel motorima p2 > p1(= p0). Ako je unutrašnji pritisak ležišta viši od spoljnjeg pritiska, onda je u pitanju povećan pritisak unutar samog ležišta

106 - Rešavanje problema

3BFP 000 062 R0134 REV E

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

• •

p2 (= p0) > p1. Ako je pritisak izvan ležišta niži od ostalih pritisaka, u pitanju je snižen pritisak blizu ležišta p2 > p0 > p1. Ako su sva očitavanja različita, moguće je da je povećan pritisak unutar ležišta, a snižen izvan ležišta.

Slika 8-1 Utvrđivanje vazdušnog pritiska unutar i izvan kliznog ležišta

3BFP 000 062 R0134 REV E

Rešavanje problema - 107

5 Održavanje ležišta i sistema za podmazivanje Visoka temperatura namotaja ili rashladnog vazduha. 8. ležištima i rashladnom vazduhu. situacija je komplikovana. Primeri zaštita koje.4. kontrolnim i zaštitnim sistemima. između štita kraja i zaptivnog prstena. Oni se koriste za merenje temperature u navojima. rezultati moraju uvek biti potvrđeni iz priključne kutije merenjem otpora na detektoru sa isključenim kablovima. Ako postoji sumnja u kvar Pt-100. Sledeći simptomi mogu da ukažu da postoji problem sa Pt-100 detektorom: • • • Beskonačan ili nulti otpor na detektoru Gubljenje mernog signala nakon ili za vreme pokretanja Znatno različite vrednosti otpora na jednom detektoru. Za vrednosti otpora na različitim temperaturama. ako aktiviraju alarm ili isključivač. NAPOMENA: Ni u kom slučaju ne treba postavljati odušak za vazduh radi rešavanja problema sniženog pritiska u ležištu. eksitacija. npr. pažnja je usmerena ka otklanjanju problema na pobuđivanju. U ovom poglavlju.2 Pt-100 detektori temperature otpora Pt-100 detektori temperature otpora su najbitniji deo sistema nadgledanja i zaštite mašine. vrlo je teško ukloniti zaptivni prsten i ponovo ga postaviti.3. 8. nepravilnim rukovanjem ili prevelikim vibracijama.1 Zaštitni isključivači Mašina mora biti zaštićena alarmima i isključivačima koji upozoravaju na abnormalne radne uslove. 8.5 Termalne performanse i sistem za hlađenje Preopterećenje. Rezultate treba registrovati.6 Održavanje namotaja statora i rotora. vidite Tabela 8-1 Temperaturne vrednosti za Pt-100 elemente. neuravnoteženost napoja i kola. Za ispravno merenje struje pogledajte odgovarajući Pt-100 detektor. Neke od ovih zaštita mogu biti ponovno podešene.3 Električne performanse. ako postoji. Poglavlje 7. Glavno održavanje namotaja mašine je opisano u Poglavlje 7..Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Ako je pritisak dosta nizak unutar mašine.3.6 Održavanje namotaja statora i rotora i Poglavlje 8. vidite Poglavlje 7.. pošto će to samo pojačati curenje.2 Vibracija i buka. napon glavnog mesta napajanja Zaštita od vibracija. treba podrobnije ispitati: • • • • • Zaštita od grešaka na diodama Visoka temperatura u ležištu. 108 . a mašina ponovo uključena odmah nakon otkrivanja greške. vidite Poglavlje 7. kontrola i zaštita Električno funkcionisanje rotacione električne mašine se uglavnom definiše preko navoja rotora i statora i rada sistema pobuđivanja.Rešavanje problema 3BFP 000 062 R0134 REV E . električne kao i mehaničke prirode. Pt-100 detektor koristi fino platinasto vlakno za merenje temperature koje se može oštetiti npr.

Ako postoje rezervni detektori u jezgru statora.40 123.20 166.22 34 96.60 169.40 149.90 10 53.00 111.77 64 147.27 166 330.60 120.31 118 244.60 100.10 198 388.40 103.60 74 165.01 62 143.46 180 356.00 130.77 38 100.00 142.67 30 89.57 148 298.40 119.13 78 172.81 154 309.77 106 222. može se montirati novi detektor na kraj namotaja.99 36 114.83 138 280. Temperaturne vrednosti za Pt-100 elemente PT100 TEMP TEMP PT100 TEMP TEMP PT100 TEMP TEMP °C °F RES °C °F RES °C °F RES 32.56 4 42.80 122.32 126 258.40 130.60 176.40 178.40 115.62 48 118.80 126.40 152.30 158 316.80 174.80 102.26 102 215.90 28 86.24 60 140.72 178 352.60 158.60 131.12 8 50.80 178.40 Postoje dva moguća rešenja za kvar statorskih Pt-100 detektora.54 40 104.42 84 183.00 161.60 172.55 116 240.20 105.00 146.20 128.85 46 114.80 110.81 122 251.00 164.04 206 402.00 157. 3BFP 000 062 R0134 REV E Rešavanje problema .20 113.66 82 179.00 103.00 100.00 124.58 186 366.20 117.98 176 348.04 136 276.60 161.07 144 291.80 163.20 109.34 6 46.80 170.70 56 132.24 16 64.60 117.20 173.00 127.16 52 125.40 107.20 177.80 166.22 94 201.31 42 107.80 159. Ako su svi detektori sastavljeni u fabrici u upotrebi.20 101.40 175.20 147.80 155.08 44 111.46 14 60.79 162 323.20 121.60 135.60 139.02 168 334.63 194 381.60 104.31 68 154.82 146 294.20 140.40 145.57 132 269.24 174 345.53 108 226.00 149.46 92 197.20 136.40 110.31 204 399.80 148.32 142 287.79 20 71.00 134.40 167.83 130 266.20 143.94 184 363. oni se mogu upotrebiti.68 12 57.35 24 78.40 133.94 88 190.33 134 273.84 72 161.00 168.20 182 359.02 104 219.20 151.60 127.76 170 338.60 143.74 98 208.40 156.80 113.60 154.00 138.00 107.78 2 39.50 172 341.98 96 204.42 188 370.90 192 377.37 196 384.80 144.89 80 176.60 124.00 175.55 156 312.20 155.20 132.60 146.00 0 35.70 90 194.40 137.02 18 68.80 140.40 164.54 66 150.04 160 320.58 140 284.50 100 212.60 165.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Tabela 8-1.109 .00 153.45 32 93.31 150 302.00 172.37 76 168.60 150.12 26 82.53 164 327.84 200 392.93 54 129.00 120.16 190 374.07 128 262.80 152.80 118.20 169.60 108.40 160.06 120 248.80 106.29 110 230.40 171.80 129.18 86 186.80 114 237.00 116.60 112.57 124 255.06 152 305.20 125.20 158.47 58 136.57 22 75.80 136.20 162.07 70 158.04 112 233.80 133.78 208 406.57 202 395.40 50 122.40 141.

Varničenje je obično znak da mašina loše radi. treba obratiti pažnju na sledeće detalje: • • • • • Da li je pritisak četkica u propisanom opsegu? Pogledajte Poglavlje 7. Razlozi za varničenje se moraju utvrditi i ponovo uspostaviti nesmetan rad.2.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip rotora: Klizni prstenovi 8. 8.4. Mogući uzroci varničenja: • • • • • • • • • • • Neodgovarajući uslovi opterećenja Četkice se lepe u držačima Četkice su previše labave u držačima Loša povezanost priključka za četkice Nesavršena ležišta četkica Pogrešan ili nejednak pritisak četkica Klizne površine kliznih prstenova su istrošene Tip ugljeničnih četkica nije prihvatljiv za date radne uslove Spojnice vratila nisu poravnate Mašina nije u ravnoteži Istrošena ležišta stvaraju nejednake zazore.2 Varničenje četkica Sva moguća varničenja četkica mogu se videti kroz prozor kućišta kliznih prstenova. Moraju se odmah preduzeti mere za sprečavanje varničenja.1 Pritisak četkica Da li su svi kablovi izvodnog provodnika za četkicu pravilno povezani? Da li su klizeće površine kliznih prstenova dotrajale? Da li su možda ugljenične četkice upile vlagu ili ulje? Da li je kvalitet četkice u skladu sa propisima za datu mašinu? Kada god je izvodljivo: • • • Vodite računa da četkice budu u dobrom stanju i da se slobodno kreću u držačima za četkice Proverite da li su kablovi izvodnog provodnika za četkicu u redu i da li su pravilno povezani Uklonite ugljenu prašinu usisavanjem.1 Habanje četkica Ako se četkice habaju brzo li nejednako.4 Klizni prstenovi i četkice 8.Rešavanje problema 3BFP 000 062 R0134 REV E . 110 .7.4.

mora se izvršiti provera rashladnog sistema. Ako je rashlađivač opremljen spoljnim potisnim ventilatorom. kvar na ležištu ili na sistemu za podmazivanje može takođe da dovede do povišenja temperature ležišta. 3BFP 000 062 R0134 REV E Rešavanje problema . Ovo se može ostvariti čišćenjem i proverom unutrašnjosti mašine tokom remonta ili ako dođe do nekih problema. Prividno visoka temperatura može takođe biti izazvana problemom u mernom sistemu za temperaturu Poglavlje 8. Ako temperatura mašine prelazi dozvoljene vrednosti. Protok vazduha ili vode kroz razmenjivač toplote se takođe mora kontrolisati.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 8. Manje očigledan.3.5 Termalne performanse i sistem za hlađenje Postoje dva osnovna razloga za povećanje temperature mašine: • • Pad pozitivnog efekta sistema za hlađenje Mašina proizvodi preveliku količinu toplote.2 Pt-100 detektori temperature otpora. Ako detektori temperature navoja ili rashladnog vazduha pokazuju visoke vrednosti. Dva koraka u održavanju utiču na rashladni sistem. treba preduzeti mere da se utvrdi koji od ova dva razloga je dominantan u određenom slučaju. Drugi mogući razlozi za loš rad razmenjivača toplote mogu biti i povišena spoljna temperatura.. Očigledan korak je osiguranje nesmetanog i pravilnog rada razmenjivača toplote. Pored toga. ali jednako važan deo je osiguranje dobrog protoka vazduha u primarnom vazdušnom kolu u mašini. njegov rad takođe treba proveriti.111 . pri čemu bi bilo kakve intervencije na rashladnom sistemu bile štetne i bez efekta. Ovo se postiže povremenim čišćenjem i povremenom proverom pravilnog rada razmenjivača toplote. NAPOMENA: Preterana proizvodnja toplote može biti uzrokovana problemima sa navojima ili nestabilnošću mreže. visoka temperatura rashladnog vazduha ili vode i loš protok vazduha ili vode.

9.1. od 1889.2 Rezervni delovi za rotacione električne mašine 9. Finska. i Štromberg u Helsinkiju.2 Rezervni delovi Odeljenje za rezervne delove: • • Koordiniše pakete sa rezervnim delovima koji se isporučuju zajedno sa mašinom Prodaje originalne rezervne delove pošto je mašina isporučena. pogledajte Poglavlje 9.4 Podrška za servisne centre Odeljenje za podršku servisnim centrima pruža podršku ovlašćenim servisnim centrima oko pitanja koja su vezana za mehaničku konstrukciju kao i oko pitanja o elektromagnetnoj i izolacijskoj tehnologiji. 9.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 9 Podrška kupcima i rezervni delovi 9. 9.1.1 Servisi Odeljenje za servis obezbeđuje: • • • • Instalaciju i ispitivanje Održavanje i preglede Rešavanje problema i servisiranje Nadograđivanje i modifikacije.Podrška kupcima i rezervni delovi 3BFP 000 062 R0134 REV E .1.1 Podrška kupcima Podrška kupcima za rotacione električne mašine koje proizvodi ABB.1. 9.5 Kontaktne informacije za podršku kupcima Stupite u kontakt sa odeljenjem za podršku kupcima: • • Telefon od 7 do 17 časova (GMT +2): 24-časovna linija za podršku: +358 (0)10 22 11 +358 (0)10 22 27100 112 . Za pakete sa rezervnim delovima.3 Podrška i garancije Odeljenje podrške: • • • • Se bavi garancijama u garantnom roku na osnovu pisanih reklamacija Utvrđuje činjenice o garancijama Odlučuje o korektivnim radnjama Pruža tehničku podršku.1.

električnih poremećaja i hemijskih reakcija.2 Rezervni delovi za rotacione električne mašine 9. Stope habanja ovih delova veoma se razlikuju zavisno od primene.3 Potrebni rezervni delovi Do drugih oblika habanja dolazi zbog povišenih temperatura. 3BFP 000 062 R0134 REV E Podrška kupcima i rezervni delovi . omotači ležišta i uljni prstenovi u kliznim ležištima će se posle nekog vremena pohabati i moraće da se zamene. Uvek postoji neizbežna količina neizvesnosti koja se tiče habanja. postaju zasićeni nečistoćama iz vazduha i moraju se zameniti da bi se obezbedio ispravan rad jedinice za hlađenje kao i neprekidna zaštita osetljivih delova mašine. opremu za četkice i klizne prstenove u jedinici sa kliznim prstenovima. okoline i određenih uslova. Takođe treba uzeti u obzir da zamena ovih delova.abb.abb.com NAPOMENA:Ako postoji. zbog uobičajenog habanja. Habanje dioda u ispravljačkom mostu je obično povezano sa abnormalnim električnim uslovima rada. poèev od 45#####) na Vašu e-poštu radi referentnih podataka 9.com siteservice. ali ne i kompletnu listu delova koji se mehanički habaju. njihov stvaran vek trajanja može značajno da varira.machines@fi. koji štite unutrašnjost mašine od zagađenja. treba makar ove delove imati u zalihama. Stoga treba redovno proveravati stanje ovih delova i treba imati dovoljne količine rezervnih delova u zalihama. Međutim. Održavanje uključuje zamenu delova koji su podložni uobičajenom habanju. dostupnosti određenog rezervnog dela i stručnosti lokalnog osoblja koje radi na održavanju mašine. ali dosta zavisi od uslova rada mašina i poremećaja sistema.113 . Drugi delovi koji se habaju uključuju brtve koje su u stalnom kontaktu sa vratilom koje se obrće i četkicama. To je obično spor proces. Iz ovog razloga.abb. Prethodno spomenuti delovi sačinjavaju dugačku. nije pokrivena garancijom. U električnim mašinama najviše dolazi do mehaničkog habanja između vratila koje se obrće i nepokretnih delova.2 Periodička zamena delova Kada dve pokretne površine dolaze u međusoban kontakt uvek dolazi do mehaničkog habanja.com support.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima • • • • Faks: e-mail za rezervne delove: e-mail za servis: e-pošta za garancije i tehničku podršku: +358 (0)10 22 22544 aftersales. ali kao što je prethodno napomenuto.2. uslov je da se mašine održavaju i da se njima rukuje na odgovarajući način. 9.2.machines@fi. molimo Vas dodajte serijski broj mašine (sedam cifara.1 Opšte činjenice o rezervnim delovima koje treba uzeti u obzir Mašine koje je proizveo ABB su projektovane i proizvedene sa namerom da decenijama pružaju pouzdan rad bez problema. čak i uz odgovarajuće podmazivanje. 9. Ovi delovi imaju procenjen vek trajanja. Veličinu zaliha treba odrediti na osnovu značaja primene. Ovi rezervni delovi pomažu minimiziranju vremena prestanka rada ako iskrsne potreba. Delovi ležišta kao što su valjkasta ležišta.machines@fi. Filteri za vazduh.2.

Paket sa operativnim rezervnim delovima za pokretanje i za obezbeđivanje upotrebljivosti: • Ovo su najneophodniji rezervni delovi koji bi trebalo da su uvek dostupni. Postoje Pt-100 indikatori temperature namotaja statora koji se nalaze unutar žlebova u jezgru statora. Namotaji takođe mogu biti izloženi ubrzanom habanju zbog određenih električnih poremećaja. Ove indikatore ne treba smatrati regularnim rezervnim delovima zato što su namenjeni za upotrebu kao zamena u slučaju otkazivanja Pt-100 elementa statora tokom ispitivanja. Stoga je praksa ABB-a da dodaje rezervne Pt-100 indikatore u jezgro statora. a namotaji moraju redovno da se čiste od nečistoće. Glavni rezervni delovi kako bi se smanjilo vreme popravke u slučaju ozbiljnog oštećenja: • Ovi rezervni delovi se preporučuju kada je mašina deo važnog procesa. Paket sa preporučenim rezervnim delovima za rešavanje problema i redovno održavanje: • Ovi delovi bi trebalo da su dostupni tokom prosečnog održavanja. Molimo vas da obratite pažnju da iako je ABB prilagodio setove rezervnih delova kako bi odgovarali mašini.2.4 Izbor odgovarajućeg paketa rezervnih delova ABB nudi tri nivoa već napravljenih paketa rezervnih delova. 9. oni mogu sadržati delove koji se mogu odnositi na pomoćne uređaje koji se ne nalaze na svim mašinama. mogući korektivni postupak je da se dodaju Pt-100 elementi na kraj namotaja statora.5 Tipični preporučeni rezervni delovi u različitim setovima Ispod je predstavljena opšta preporuka tipičnih rezervnih delova za različite pakete. Odgovarajuća temperatura rada ne sme da se prekorači. ali samo ako se slede uputstva za ispravno održavanje i odgovarajuće uslove rada. ovi elementi se mogu koristiti i tokom rada ako primarni indikator otkaže.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Električni namotaji ABB mašina imaju dobru zaaštitu od habanja. 114 . Ako rezervni element otkaže. koji se ne mogu zameniti. Osoblje koje je najbolje obavešteno o uslovima rada mašine treba da izabere odgovarajući paket na osnovu kritičnosti primene i finansijskog rizika povezanog sa trajanjem prestanka rada i gubitka proizvodnje. Ovi delovi takođe omogućavaju brzu popravku u slučaju otkazivanja pomoćnih delova.2. molimo vas kontaktirajte organizaciju ABB-a za podršku kupcima. Da biste dobili procenu za specifične delove za specifičnu mašinu. Ovi rezervni delovi omogućavaju brzu popravku čak i u slučaju ozbiljnog kvara.Podrška kupcima i rezervni delovi 3BFP 000 062 R0134 REV E . 9. Međutim.

1 kom. 1 kom. 1 kom.2 Paket sa preporučenim rezervnim delovima Rezervni deo Paket sa operativnim rezervnim delovima Grejač Stator Pt-100. Količina 3BFP 000 062 R0134 REV E Podrška kupcima i rezervni delovi . Količina 9.2.5. alat za retrofit Držač ili uvodni izolator 1 kom.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Naredna poglavlja za porodicu proizvoda: HXR 9. Količina Alternativno za mašine sa valjkastim ležištima: Valjkasto ležište 2 kom.115 . za NDE 9.1 Paket sa operativnim rezervnim delovima Rezervni deo Ležište RTD 1 kom. Alternativno za mašine sa kliznim ležištima: Štit ležišta za DE Omotač ležišta za NDE Uljni prsten ležišta za DE 1 kom. 1 kom.2.5. Lavirintski zaptivači ležišta 2 kom.3 Glavni rezervni delovi Rezervni deo Stator Rotor 1 kom. 1 kom.2.5. za DE Lavirintski zaptivači ležišta 2 kom. 1 kom. Uljni prsten ležišta za NDE 1 kom.

5.5. 1 kom. 9.Podrška kupcima i rezervni delovi 3BFP 000 062 R0134 REV E . 1 kom. alat za retrofit Element za hlađenje vode Držač ili uvodni izolator 1 kom. 1 kom. 1 kom.4 Paket sa operativnim rezervnim delovima Rezervni deo Vazdušni filteri (za IPW24/IC01mašine) Indikator curenja vode (za IP55/IC81W mašine) Ležište RTD 1 set 1 kom. Količina 116 .5 Paket sa preporučenim rezervnim delovima Rezervni deo Paket sa operativnim rezervnim delovima Grejač Stator Pt-100.2. 1 kom. Alternativno za mašine sa kliznim ležištima: Štit ležišta za DE Omotač ležišta za NDE Uljni prsten ležišta za DE 1 kom.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Naredna poglavlja za porodicu proizvoda: AMA.2. Uljni prsten ležišta za NDE 1 kom. Količina Alternativno za mašine sa valjkastim ležištima: Valjkasto ležište 2 kom. 1 kom. 1 kom. Lavirintski zaptivači ležišta za DE Lavirintski zaptivači ležišta za NDE 2 kom. AMB i AMI 9. 2 kom.

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 9. Količina Alternativno za mašine sa valjkastim ležištima: Valjkasto ležište 2 kom.2. 1 kom. 1 kom. 3BFP 000 062 R0134 REV E Podrška kupcima i rezervni delovi . Alternativno za mašine sa kliznim ležištima: Štit ležišta za DE Omotač ležišta za NDE Uljni prsten ležišta za DE 1 kom.7 Paket sa operativnim rezervnim delovima Rezervni deo Vazdušni filteri (za IPW24/IC01mašine) Vazdušni f Četkice Držač četkice Indikator curenja vode (za IP55/IC81W mašine) Ležište RTD 1 set 1 kom. 2 kom.6 Glavni rezervni delovi Rezervni deo Rotor Stator 1 kom. 1 set 1 set 1 kom. Uljni prsten ležišta za NDE 1 kom.5.117 .2. 1 kom. Lavirintski zaptivači ležišta za DE Lavirintski zaptivači ležišta za NDE 2 kom. 1 kom. Količina ***Naredna poglavlja za porodicu proizvoda: AMK 9.5.

1 kom. Količina 9.2. Informacije za kontakt ABB organizacije za podršku kupcima se mogu naći u Poglavlje 9.Podrška kupcima i rezervni delovi 3BFP 000 062 R0134 REV E .5 Kontaktne informacije za podršku kupcima. 118 .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 9. 1 kom. Količina 1 kom.8 Paket sa preporučenim rezervnim delovima Rezervni deo Paket sa operativnim rezervnim delovima Grejač Grejač za jedinicu sa kliznim prstenom Jedinica kliznog prstena Stator Pt-100.5. ili je utisnut u ram mašine. pružite određene i detaljne informacije o naručenim delovima.9 Glavni rezervni delovi Rezervni deo Rotor Stator 1 kom.1. Osim toga. 9. 1 kom. 1 kom.5.6 Informacije o naručivanju Da biste obezbedili brzo i tačno naručivanje delova i njihovu isporuku.2. alat za retrofit Pritisni prekidač za nadgledanje stanja filtera za prašinu četkica Element za hlađenje vode Držač ili uvodni izolator 1 kom. Serijski broj mašine se može naći ili na pločici sa karakteristikama pričvršćenoj na ram mašine. 1 kom.2. naše osoblje za podršku posle kupovine treba da dobije serijski broj mašine o kojoj se radi. 1 kom. 1 kom.

izolacioni materijali itd. predstavlja sredstvo za sprovođenje u delo politike životne sredine. procesi proizvodnje pa čak i logistika su dizajnirani da uzimu u obzir aspekte životne sredine. Odgovornost je kupca da obezbedi poštovanje lokalnih propisa. Dodatna dokumentacija se nalazi u projektnoj dokumentaciji. Nerđajući čelik Drugo 46 .3 Recikliranje materijala za pakovanje Jednom kada je mašina stigla na cilj.55 % 7 . ABB neprekidno teži da načini svoje proizvode zdravim po životnu sredinu primenom rezultata dobijenih analizama mogućnosti recikliranja i životnog ciklusa. biće potrebno ukloniti materijal u koji je zapakovana.12 % 1-5% 0-1% 1-2% manje od 1 % manje od 1 % manje od 1 % manje od 1 % 10. Sistem ABB-a za upravljanje životnom sredinom.83 % 10 . atestiran po ISO 14001. Proizvodi.12 % 35 . Posebni delovi se ne uključuju u ovo uputstvo.2 Prosečan sadržaj materijala Prosečan sadržaj materijala koji se koristi u proizvodnji električnih mašina je sledeći: Indukcione mašine sa ramom od livenog gvožđa Čelik Bakar Liveno gvožđe Aluminijum Plastika. 10.45 % 0-2% 1-2% Indukcione mašine sa modularnim ramom od čelika 77 . guma. pakovanje koje se koristi za transport brodom se pravi od impregniranog drveta koje se mora reciklirati u skladu sa lokalnim propisima 3BFP 000 062 R0134 REV E Recikliranje . • • Sav drveni materijal za pakovanje se može spaliti Za neke zemlje. Sledeća uputstva treba shvatiti samo kao preporuku za odlaganje mašina koje će biti zdravo po životnu sredinu.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 10 Recikliranje 10.1 Uvod ABB je posvećen politici zaštite životne sredine.119 .

Postoje. 10. osigurač od prenapona i kondenzatore. Sva pomoćna oprema.1 Ram. kućište ležišta. CO2-.920°C (1562. koje uključuju materijale za električnu izolaciju.-1688°F) Stopa protoka:Gasovi vezivnih materijala će ostati najmanje tri sekunde u prostoriji za spaljivanje NAPOMENA: Emisija se sastoji uglavnom od O2-.. pomoćne komponente koje su napravljene od sličnih materijala i sa kojima se postupa stoga na isti način. posebno stator i rotor.. kada se organski vezujući materijali električne izolacije gasifikuju. poklopci i ventilator Ovi delovi su napravljeni od konstrukcionog čelika. transformatore napona i struje. Da bi se obezbedilo pravilno uništavanje gasova. potrebno je stručno lice obučeno za rukovanje teškim komponentama da bi se sprečile opasne situacije.4 Demontaža mašine Demontaža mašine je osnovna procedura pošto je sklopljena zavrtnjima. objekat će ostati na ovoj temperaturi najmanje pet sati Posle uklanjanja gasova vezivnih materijala Temperatura:850. 120 . CxHy-gasova i mikroskopskih čestica. Odgovornost je korinika da obezbedi da proces bude u skladu sa lokalnim propisima.2 Komponente sa električnom izolacijom Stator i rotor su glavne komponente. Sve ove komponente su u nepokretnom stanju kada je jednom završena proizvodnja mašine. Međutim. Krpa se mora odložiti u skladu sa lokalnim propisima. pobuđivač. zbog težine. CO-. koji se može reciklirati u skladu sa lokalnim propisima. 10.788°F) Trajanje:Posle postizanja 90% ciljne temperature. Neke komponente. Sledeći uslovi se preporučuju za tretman toplotom i za postupak posle spaljivanja kako bi se minimizirale emisije iz tog procesa: Tretman toplotom Temperatura:380-420°C (716. pećnica treba da sadrži odgovarajuću jedinicu za postupak posle spaljivanja. kablove za struju. NOx-.. 10. međutim. sadrže značajnu količinu bakra koji se može izdvojiti odgovarajućim procesom tretmana toplotom.Recikliranje 3BFP 000 062 R0134 REV E .5.5.5 Odvajanje različitih materijala 10. kablovi kao i ležišta se moraju ukloniti pre topljenja materijala. instrumentacione žice. Ovo uključuje razne izolatore korišćene u priključnoj kutiji. Neke od ovih komponenti se upotrebljavaju samo u sinhronim mašinama a neke samo u veoma ograničenom broju mašina.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima • • Plastični materijal oko mašine se može reciklirati Svi antikorozivni agensi koji pokrivaju površinu mašine se mogu ukloniti korišćenjem deterdženta baziranog na benzinu i krpom za čišćenje.

121 . može da omete ili ošteti druge električne ili elektromagnetne aparate i delove. nema potrebe da se bilo šta radi na stalnim magnetima. Demagnetiziranje se radi grejanjem rotora u peći sve dok stalni magneti ne dostignu temperaturu od +300 °C (572°F). UPOZORENJE: Rasipno magnetno polje. ili za održavanje opreme za tretman toplotom i za ove aspekte se mora pobrinuti kupac.5. 10.4 Opasan otpad Ulje iz sistema za podmazivanje predstavlja opasan otpad sa kojim se mora postupati u skladu sa lokalnim propisima.5 Otpad namenjen odlaganju na deponiji Svi izolacioni materijali se mogu tretirati kao otpad za deponiju. kao što su kardiološki pejsmejkeri. 3BFP 000 062 R0134 REV E Recikliranje .5. preporučuje se da se demagnetiziraju stalni magneti. 10. Ako je motor razmontiran u vreme recikliranja. kreditne kartice i slično. 10.3 Stalni magneti Ako je stalni magnet sinhronog motora otopljen u celosti. koje nastaje otvaranjem ili rastavljanjem trajne magnetne sinhrone mašine ili odvojenog rotora takve mašine. te ako se rotor mora posle toga transportovati. Zbog raznih instalacija korišćenih u tu svrhu ABB ne može da osigura detaljna uputstva za proces tretmana toplotom.5.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima NAPOMENA: Proces tretmana toplotom i održavanje opreme za tretman toplotom zahtevaju specijalnu brigu da bi se izbegao bilo kakav rizik od vatre ili eksplozija.

O. Box 186 FIN-00381 HELSINKI FINLAND +358 (0) 10 22 11 +358 (0) 10 22 22544 Osoba za kontakt: Telefon: Mobilni telefon: Faks: Elektronska pošta: 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon .Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon Podaci sa pločice sa karakteristikama: Serijski br. Proizvođač: Adresa: Telefon: Faks: Kupac: Adresa kupca: ABB Oy P.122 .

da. da. da. da. da. da. predmeti koji nedostaju: vrsta: vrsta: vrsta: vrsta: ne da. uradio: 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon .123 .Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 1 Transport Opšti podaci: Datum dostave mašine: Datum i mesto kontrole: Potpis primaoca: Kontrola sadržaja kutije: Oštećenja: Lista pakovanja: Mašina: Paket: Pomoćni uređaji: Rezervni delovi + alati: Postupci nakon utvrdenog oštećenja: Napravljene fotografije: Prijavljeno transportnoj kompaniji: Prijavljeno dobavljaču: Prijavljeno osiguravajućoj kompaniji: Način transporta: Železnicom Primedbe: Avionom Kamionom Poštom Dostavljeno ___________ Drugo: ne ne ne ne da. da. datum: kome: kome: kome: datum: datum: datum: ne ne ne ne ne da.

124 . da od:_______________do:_____________________ Dnevna temperatura: min/maks. da. da. da. rms kakvi:__________________________________ vrsta:______________________________________ napon:____________________________________ vrsta ulja:____________________________________ datum:______________________________________ vrsta:______________________________________ datum:______________________________________ se podižu: Dokumenti o mašini se čuvaju i štite za buduću upotrebu: Primedbe: 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon . da da. da. mesto:_____________________________________ __________mm/s.Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 2 Skladištenje Opšti podaci: Skladištenje: Vreme skladištenja duže od 6 meseci: Osoba zadužena za skladištenje: Mesto skladištenja: unutra u kutiji na otvorenom zaštićeno vodootpornim poklopcem Vlažnost:_______% ne ne da.____ºC Postupci prilikom skladištenja: Transportni paket se provetrava: Upotreba spoljašnjeg izvora grejanja/provetravanja: Upotreba grejača mašine: Ležišta se ispiraju: Uklanjaju se čašice ležišta: Proverava se zaštita protiv korozije krajeva vratila: Obnovljena zaštita protiv korozije krajeva vratila: Rotor se okreće i pravi deset obrtaja svaka dva meseca: Postoje vibracije na mestu skladištenja: Postoje korozivni gasovi u vazduhu: Četkice ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne da da. da da. da. da.____ .

ako je primenjen: Za ležišta sa postoljem. da Pogonski (D)-kraj gore 1 A 2 4 C 3 B Nepogon.125 . količina: kruto m3/s MoS2 4 Radijalno poravnanje sprege gore 1 A 2 D 4 Ugaono poravnanje sprege gore 1 A 2 D 4 C 3 B ne ne da.Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 3 Mehanicka instalacija Podloga se proverava prema nacrtu mašine: Ako postoje zavrtnji za pricvršćivanje podloge ili podmetne pločice se postavljaju prema uputstvu: Vazdušni procep se meri.-kraj Pobudnik na gore nepogonskom (N) krajugore 1 D A 2 4 C 3 B 1 D A 2 broj nacrta:_____________________________ B C B C 3 3 Aksijalni položaj rotora: ET #1:__________mm. ET #2:__________mm Aksijalno odstojanje izmedu krajeva vratila: __________mm Odstojanje koje podržava rotor fleksibilno ne ne da da 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon . označite vrednosti od 1 do 4. veličina zavrtnja:______obrtni moment:_________Nm podmazan. a za ležišta sa obodom vrednosti od A do D 1 ____________ A ____________ 2 ____________ B ____________ 3 ____________ C ____________ 4 ____________ D ____________ Za ravnanje sprege koristite vrednosti od 1 do 4 ili vrednosti od A do D 1 ____________ D 2 ____________ 3 ____________ 4 ____________ A ____________ B ____________ C ____________ D ____________ ______mm ______mm Skretanje kolenastog vratila je provereno: Konusne igle se koriste za zaključavanje položaja mašine nakon poravnanja: Zavrtnji za podlogu su pricvršćeni uz pomoć momentnog ključa: Podmazivanje zavrtnja: Voda za rashlađivanje: Cevovod rashladnog elementa: Uređaj za blokiranje u toku transporta je uklonjen: Rotor se obrće bez buke ili struganja: ne ne ne suv ne da da da. da.

3 Ležišta podmazana mazivom: Mazivo: Kvalitet maziva je isti kao što je preporučeno na pločici ležišta: Prvo podmazivane je obavljeno: Primedbe: Proizvodač:__________________ Vrsta:_________________________ ne da Datum:_______________ Količina:________g 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon .1 Samo podmazivanje Ulje za ležište: Kvalitet ulja odgovara preporučenom: Ulje za ležište je sipano do naznačenog nivoa: Molimo naznacite odgovarajući nivo na kontrolnom staklenom krugu sa desne strane Prstenovi za podmazivanje se slobodno obrću: ne da Proizvodač:__________________ Vrsta:_________________________ ne da Kontrolno staklo 4. podešavanje prelivnog ventila:______kPa 4. da podešavanje alarma:__kPa.Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 4 Provera podmazivanja 4.126 .2 Kružno podmazivanje Ulje za ležište: Kvalitet ulja odgovara preporučenom: Prstenovi za podmazivanje se slobodno obrću: Pritisak ulja za kružno podmazivanje: Protok ulja: Provera rotacije pumpi: Provera uspostavljanja pritiska pumpe: Provera filtera za ulje: Proizvodač:__________________ Vrsta:_________________________ ne ne da da ___________kPa ___________lit/min ne ne ne da da.

temperatura namotaja:______ºC PI =__________. napon:_____________V. testirao________ kV. temperatura namotaja:______ºC __________MΩ.): Namotaj rotora (1 min): Pobudnik statora (1 min. ili 1 / 10 min.1 Testiranje izolacijskog otpora Namotaj statora (1 min.127 .. frekvencija:_____-______Hz automatsko. testirao________ kV. 500 VDC): Grejač prostora: Detektori temperature: Izolacija nepogonskog kraja ležišta: __________MΩ. testirao________ kV.2 Testiranje otpora pomoćnih uredaja Stator 1 Pt 100: Stator 2 Pt 100: Stator 3 Pt 100: Stator 4 Pt 100: Stator 5 Pt 100: Stator 6 Pt 100: Pogon. testirao________ kV. temperatura namotaja:______ºC __________MΩ. temperatura namotaja:______ºC __________MΩ (500 VDC) __________MΩ (100 VDC) __________MΩ (100 VDC) 5.-kraj ležišta Pt 100 Nepog.-kraj ležišta Pt 100 Temperatura vazduha 1 Pt 100: Temperatura vazduha 2 Pt 100: Grejač za sprečavanje kondenzacije: __________Ω __________Ω __________Ω __________Ω __________Ω __________Ω __________Ω __________Ω __________Ω __________Ω __________Ω 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon . snaga:_______________W 5. napon:______-______V. kontrolisao: _________________ rucno da..Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 5 Elektricne instalacije Variranje napona na mreži: Rad grejača prostora: Grejač prostora za jedinicu sa kliznim prstenom: ne ne ne da. 1000 VDC): Namotaj statora (15 / 60 s.

isključivac:____________mm/s 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon .128 . isključivac:______________ºC tip: _______________A _________________ s _______________A _________________ s ne ne ne ne ne da. da.u ležištu . da. da.u namotaju statora . isključivac:______________ºC alarm:__________ºC.u ______________________________ Ostale zaštitne jedinice: ne ne ne ne da. da. podešavanje: podešavanje: podešavanje: podešavanje: alarm:_______mm/s. da. da. alarm:__________ºC.Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 6 Podešavanja zaštite mašine Uključivanje prekostrujne zaštite Trenutno uključivanje prekostrujne zaštite Prenaponsko podešavanje: Podešavanje zaštite od kvara uzemljenja: Podešavanje povratne snage: Podešavanje diferencijalne zaštite: Praćenje vibracija: Praćenje temperature: . isključivac:______________ºC alarm:__________ºC. da.

kraj Nivoi vibracije ležišta: Pog.-kraj:__________ mm/s. rms.-kraj sat:min 0:00 0:05 0:10 0:15 0:20 Primedbe: Nepog.-kraj:_________ mm/s.129 .Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 7 Probno pokretanje 7. zašto: Proveravanje rasporeda i podataka Vreme Temperatura ležišta Pog. iz: Ima li neobičnih zvukova? Da li mašina neobično vibrira? Izmeren nivo vibracije ležišta: Rad: ne da. ako je moguće) Napomena: Proverite da li je uključeno kružno podmazivanje! ne da. rms mašina radi dobro rad prestao.-kraj Nepog. Nepog.-kraj mm/s mm/s rms rms Struja A Stator Faktor snage kos φ Pobudnik Struja A Temperatura namotaja statora U V W ºC ºC ºC ºC ºC Zapažanja: 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon . iz: U suprotnom pravcu od kazaljke na satu 7.1 Prvo pokretanje (samo nekoliko sekundi) Napomena: Proverite da li je uključeno kružno podmazivanje! Pravac rotacije (gledano sa pogonskog kraja): Ima li neobičnih zvukova? ne U pravcu kazaljke na satu da. gde/kako: Pogon.2 Drugo pokretanje (nespregnuto.

kraj kraj sat:min 0:00 % Nivoi vibracije ležišta: Pogon.kraj mm/s rms Nepog.Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 8 Probno pokretanje (pod opterećenjem) Proveravanje rasporeda i podataka Vreme Opterećenje Temperatura ležišta: Pogon. Ulazna: __________ ºC Ulazna: __________ ºC Izlazna:__________ ºC Izlazna:__________ ºC 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon .Nepog.130 .kraj mm/s rms Struja Stator Faktor snage kos φ Pobudnik Struja A Temperatura namotaja statora U V W ºC ºC A ºC ºC ºC Priložen spektar vibracija: Vreme ubrzanja: Temperatura rashladnog vazduha: Temperatura rashladne vode: Primedbe: ne da __________ s..

Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 9 Odobrenje mašine Mašina odobrena za upotrebu Ispitivanje uradio: Odobrio: Datum: 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon .131 .

132 .Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora Propratni list uz faks Datum: Za: Od: Broj faksa: Broj telefona: Elektronska pošta: Broj stranica: Poruka:+ 1 + 9 + _________ ABB Oy Telefaks: +358 (0) 10 22 22544 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon .

133 .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Tipični položaj pločica 3BFP 000 062 R0134 REV E Položaj ploča .

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Tipične priključnice za glavni električni kabel 3BFP 000 062 R0134 REV E Tipične priključnice za glavni električni kabel .134 .

abb.com/motors&drives 3BFP 000 062 R0134 REV E .ABB Decembar 2006 ABB Oy Machines P. Box 186 FIN-00381 HELSINKI FINLAND Telephone + 358 (0)10 2211 Telefax + 358 (0)10 22 22141 www.O.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful