Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

ABB

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

Saveti za bezbedan rad AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, M3GM

1. Opšti podaci
Opšti prospisi o bezbednosti, posebna pravila za svako mesto izvođenja radova, kao i pravila predostrožnosti navedena u ovom dokumentu, moraju se uvek poštovati.

2. Namena
Električne mašine imaju opasne pokretne i rotirajuće delove i mogu da imaju vrele površine. Sve poslove transporta, skladištenja, instalacije, povezivanja, ispitivanja, upravljanja i održavanja moraju da izvode odgovorne i za to obučene osobe (u skladu sa EN 50 110-1 / DIN VDE 0105 / IEC 60364). Nepravilno rukovanje može dovesti do ozbiljnih povreda i oštećenja imovine. Opasnost! Ove mašine su namenjene industrijskim i komercijalnim instalacijama kao komponente, što je definisano u Machinery Directive (MD) 98/37/EC. Ispitivanje je zabranjeno sve dok se krajnji proizvod ne uskladi sa ovom direktivom (poštujte lokalna pravila bezbednosti i instalacije, kao npr. EN 60204). Ove mašine su u skladu sa harmonizovanom serijom standarda EN 60034 / DIN VDE 0530. Njihova upotreba u eksplozivnim atmosferama je zabranjena sem ako nisu posebno konstruisane za takvu upotrebu (pratite dodatna uputstva). Ni u kom slučaju ne koristite mere zaštite ≤ IP23 napolju. Modeli sa vazdušnim hlađenjem su tipično projektovani za spoljne temperature od -20°C do +40°C i nadmorske visine ≤ od 1000 m. Spoljna temperatura za modele sa vazdušnim i vodenim hlađenjem ne bi trebalo da bude niža od +5°C (za mašine sa klizećim ležištima, vidite dokumentaciju proizvođača). Obavezno pribeležite sve odstupajuće informacije na pločici sa karakteristikama. Uslovi na terenu moraju biti u skladu sa parametrima na pločici sa karakteristikama.

3. Transport, skladištenje
Odmah prijavite štetu nastalu nakon isporuke transportnoj kompaniji. Zaustavite ispitivanje ako je potrebno. Ušice za dizanje imaju dimenzije u skladu sa masom mašine, ne opterećujte ih previše. Obezbedite upotrebu odgovarajućih ušica za dizanje. Ako je potrebno, koristite ogovarajuća, pravilno dimenzionisana sredstva za transport (npr. viljuškar sa užadima). Uklonite sve transportne uređaje (npr. uređaje za blokiranje ležišta, amortizere vibracija pre ispitivanja. Uskladištite ih za dalju upotrebu. Kada skladištite mašine, obezbedite suvu lokaciju, bez prašine i vibracija (usled opasnosti od oštećenja ležišta tokom mirovanja). Izmerite otpor izolacije pre ispitivanja. Pri vrednostima od≤ 1 kΩ po voltu datog napona, suvo namotavanje. Pratite uputstva proizvođača.

3BFP 000 062 R0134 REV E

Saveti za bezbedan rad - 1

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

4. Instalacija
Osigurajte podjednako podupiranje, čvrsto prijanjanje osnove i ivica, i tačno poravnanje u slučaju dirktnog povezivanja. Izbegavajte rezonance sa rotacionom frekvencijom i dupliranom osnovnom frekvencijom kao posledice sastavljanja. Okrenite rotor i oslušnite eventualne nenormalne zvuke prilikom klizanja. Proverite pravac rotacije u nevezanom stanju. Pratite uputstva proizvođača kada postavljate i uklanjate spojnice ili druge elemente pogona i prekrijte ih poklopcem. Za probno pokretanje u nevezanom stanju, blokirajte ili uklonite klin i osovinu. Izbegavajte preterano radijalno i osovinsko opterećenje (pogledajte proizođačku dokumentaciju). Ravnoteža mašine je označena sa H = Polu i F = Ceo klin. Kod modela sa poluklinom, spojnice takođe moraju biti izbalansirane prema poluklinu. Ako se delovi osovine i klina vide, uspostavite mehaničku ravnotežu. Povežite potrebne sisteme za ventilaciju i rashlađivanje. Ventilacija ne sme da bude ometena, a izduvni gasovi, takođe i od susednih mašina, ne smeju direktno da se udišu.

5. Električna veza
Sve radove moraju da obavljaju stručne osobe dok mašina ne radi. Pre početka posla moraju se ispoštovati sledeća pravila predosrožnosti: • • • • • • Isključite struju! Obezbedite zaštitu od ponovnog uključivanja! Proverite da li je mašina izolovana od izvora napajanja! Uzemljite zbog opasnosti od kratkog spoja! Zaštitite se od okolnih pokretnih delova! Isključite napajanje pomoćnih kola (npr. grejače za sprečavanje kondenzacije)!

Prekoračenje graničnih vrednosti zone A po EN 60034-1 / DIN VDE 0530-1 – napona ± 5%, ferkvencije ± 2%, oblika talasa i simetrije – dovodi do znatnog povećanja temperature i utiče na elektromagnetnu kompatibilnost. Obratite pažnju na oznake na pločici i dijagram povezivanja u priključnoj kutiji. Povezivanje mora biti izvedeno tako da bude osigurana stalna i bezbedna električna veza. Koristite odgovarajuće priključnice za kablove. Postavite i održavajte bezbedno ekvipotencijalno povezivanje. Zazori između neizolovanih pokretnih delova i tih delova i zemlje ne smeju da budu ispod vrednosti propisanih odgovarajućim standardima i vrednosti koje su verovatno date u dokumentaciji proizvođača. U kutiji sa priključnicama ne sme biti stranih tela, vlage ili prašine. Zatvorite neupotrebljene ulaze za kablove i samu kutiju tako da ne propuštaju prašinu i vodu. Blokirajte klin kada mašina radi bez spojnice. Kod mašina koje imaju pomoćne delove, proverite da li je rad tih delova zadovoljavajuć pre ispitivanja. Pravilna instalacija (npr. razdvajanje signalnih i naponskih linija, zaštita kablova, itd.) je u odgovornosti instalatera.

2 - Saveti za bezbedan rad

3BFP 000 062 R0134 REV E

S vremena na vreme otvarajte odvodne kanale za kondenzate. ako imate nedoumica. koristite ravni provodnik od 0. Za veličine rama motora veăe od IEC 280. Izjednacavanje potencijala Plocica/traka V1 U1 PE W1 3~ M 0. Podmažite ležišta tokom ispitivanja pre puštanja u pogon. proverite da li sistem radi. izjednačavanje potencijala nije potrebno.. a ako postoji sistem za snabdevanje uljem. Ovo nema nikakvu bezbednosnu funkciju. obratite pažnju na vremensko ograničenje za promenu ulja. usled povišene temperature. vidite Priručnik za upotrebu. vibracija – isključite mašinu . Koristite odgovarajuće mazivo. U slušaju znatnijeg nagomilavanja prašine.) 3BFP 000 062 R0134 REV E Saveti za bezbedan rad .5 mm/s) prema ISO 3945 su prihvatljive u radu sa spojnicama.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 6. Ponovo podmažite kotrljajuća ležišta dok mašina radi. Nemojte isključivati zaštitne naprave. Poštujte ova pravila predostrožnosti! 8. buke. Rad Vibracije u “zadovoljavajućem” opsegu (Vrms ≤ 4. čistite rashladni sistem redovno. Za više detelja. 7. (Vidite uputstva za konvertore frekvencije. Razmak između okruglih provodnika mora iznositi najmanje 150 mm. Konvertor frekvencije Kod primena motora sa konvertorom frekvencija spoljašnji ram mora da se uzemlji radi izjednačavanja potencijala između postolja motora i mađine koja se pokreăe. Održavanje i sevisiranje Pratite uputstva za rad koja je dao proizvođač. Utvrdite razlog i. Pratite uputstva za podmazivanje na pločici sa uputstvima.75 x 70 mm ili najmanje dva kruţna provodnika od 50 mm˛.75 mm 70 mm min 50 mm Mašinski uredaj sa pogonom > 150 mm Kablovi/žice Za ispunjavanje EMC uslova. svrha je u izjednačavanju potencijala. Kada su motor i prenosna kutija na istom čeličnom postolju. čak ni tokom probe.3 . Ako su u pitanju mašine sa kliznim ležištima. koristite isključivo kablove i priključnice dozvoljene za ovakvu upotrebu. U slučaju odstupanja od normalnog rada – npr. u slučaju potrebe kontaktirajte proizvođača. sem ako se dve mađine ne nalaze na istoj metalnoj osnovi.

UPOZORENJE: Slobodni metalni delovi ne smeju doći u kontakt sa unutrašnjosti trajne magnetne sinhrone mašine ili sa rotorom. UPOZORENJE: Nije dozvoljeno uklanjati rotor trajne magnetne sinhrone mašine bez posebnih alata napravljenih za tu svrhu. Sprečite rotaciju vratila pre nego što otvorite priključnu kutiju i/ili radite na nezaštićenim priključnicama.Saveti za bezbedan rad 3BFP 000 062 R0134 REV E . Za dodatne informacije o servisiranju trajnih magnetnih sinhronih mašina. Održavanje i sevisiranje Trajne magnetne sinhrone mašine smeju da servisiraju samo ustanove sa kvalifikacijama i odobrenjem ABB-a. stalna magnetna sinhrona mašina indukuje napon u priključnicama. UPOZORENJE: Priključnice mašine sa konvertorom frekvencije mogu se napajati čak i kad mašina ne radi. kao što su kardiološki pejsmejkeri. UPOZORENJE: Rasipno magnetno polje. kreditne kartice i slično. poput strugova ili mašina za balansiranje. Indukovani napon je proporcionalan rotacionoj brzini i može biti opasan i kod malih brzina. UPOZORENJE: Samo kvalifikovano osoblje upoznato sa odgovarajućim bezbednosnim zahtevima sme da otvara i održava trajne magnetne sinhrone mašine. može da omete ili ošteti druge električne ili elektromagnetne aparate i delove.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Dodatna uputstva za bezbedan rad za trajne magnetne sinhrone mašine Električna veza i rad Kada vratilo mašine rotira. UPOZORENJE: Pre zatvaranja otvorene trajne magnetne sinhrone mašine. Pogledajte specifikacije proizvoda. svi delovi koji ne pripadaju mašini i otpad moraju biti uklonjeni iz unutrašnjosti mašine. NAPOMENA: Vodite računa o rasipnim magnetnim poljima i mogućem indukovanom naponu kada okrećete odvojeni rotor trajne magnetne sinhrone mašine pošto oni mogu dovesti do oštećenja druge opreme. koje nastaje otvaranjem ili rastavljanjem trajne magnetne sinhrone mašine ili odvojenog rotora takve mašine. 4 . molimo vas kontaktirajte ABB. UPOZORENJE: Čuvajte se povratne snage kada radite sa sistemom za dovod struje. UPOZORENJE: Ne prekoračujte najveću dozvoljenu brzinu mašine.

kada se mašina upotrebljava u eksplozivnoj atmosferi. veličina 560 do 630 HXR Indukcione mašine. veličina 560 do 630 AMI Indukcione mašine. Ako se nepravilno koriste. Mora se obratiti posebna pažnja na standarde o povezivanju i upotrebi električnih aparata u eksplozivnim atmosferama. veličina 315 do 500 AMB Indukcione mašine. EN 61241-14. Samo stručno osoblje upoznato sa ovim standardima treba da rukuje ovakvim aparatima. UPOZORENJE: Motori za eksplozivne atmosferesu posebno konstruisani po zvaničnim pravilima važećim za slučaj rizika od eksplozije. loše povežu ili izmene (čak i minimalno). IEC 60079-14.5 . veličina 315 do 450 Povećan nivo bezbednosti Ex e AMA Indukcione mašine. Nepoštovanje uputstava može poništiti garanciju. Ex nA. EN 60079-17. veličina 315 do 560 AMZ Indukcione mašine. posebno na državne standarde o instalaciji. klase I zone 2 mašine koje ne varniče AMA Indukcione mašine. Sa njima treba da bude upoznat svako ko vrši instalaciju opreme. IEC 61241-14 i IEC 61241-17). rada i održavanja motora.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Dodatna uputstva za bezbednost kod elektromotora u eksplozivnim atmosferama NAPOMENA: Ova uputstva moraju se slediti radi sigurne i pravilne instalacije. njihova pouzdanost biće sumnjiva. veličina 710 do 2500 M3GM Indukcione mašine. IEC 60079-17. imaju oznaku CE na pločici i karakteristike u skladu su sa ATEX direktivom 94/9/EC. radi sa njom ili je održava. veličina 560 do 630 HXR Indukcione mašine. veličina 560 do 630 AMI Indukcione mašine. Deklaracija o usklađenosti Sve ABB Ex mašine napravljene za rad u eksplozivnoj atmosferi. klase I dela 2. Validnost Ova uputstva važe za sledeće vrste ABB Oy elektromotora. Sve popravke i remont moraju se izvršavati prema standardu IEC 60079-19. (pogledajte standarde: EN 60079-14. EN 61241-17. veličina 315 do 500 AMB Indukcione mašine. veličina 315 do 560 3BFP 000 062 R0134 REV E Saveti za bezbedan rad .

veličina 560 do 630 HXR Indukcione mašine. Ex tD zaštita Standard o osnovnim zahtevima za eksplozivnu atmosferu Standard o Ex p zaštiti Standard o Ex e zaštiti Standard co Ex nA zaštiti Standard o osnovnim zahtevima za eksplozivnu prašinu Standard za eksplozivnu prašinu. veličina 315 do 560 AMZ Indukcione mašine. veličina 315 do 560 M3GM Indukcione mašine. EN 60079-2.Saveti za bezbedan rad 3BFP 000 062 R0134 REV E . EN 61241-1. veličina 560 do 630 HXR Indukcione mašine. IEC 60079-2. Ex pze. IEC 61241-1.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Pritisak za Ex pxe. Ex pz AMA Indukcione mašine. klasa II zone 22. IEC 60079-15. C 22-1-98. veličina 710 do 2500 Zaštita od paljenja prašine (DIP). EN 60079-7. EN 60079-15. klasa III AMA Indukcione mašine. motori projektovani za eksplozivnu atmosferu moraju biti usklađeni i sa sledećim IEC ili EN standardima: EN 60079-0. NFPA 70. Ex px. IEC 60079-0. Ex tD. deo I (CE Code) 6 . veličina 315 do 450 (Mogu biti potrebne dodatne informacije za neke vrste mašina koji se koriste u specijalnim primenama ili imaju poseban projekat. Standard o osnovnim zahtevima za eksplozivnu atmosferu Standard o Ex p zaštiti Standard o Ex e zaštiti Standard o Ex nA zaštiti Standard za eksplozivnu prašinu. klasa II deo 2. Ex tD zaštita National Electric Code (NEC) Canadian Electrical Code. veličina 315 do 500 AMB Indukcione mašine. veličina 560 do 630 AMI Indukcione mašine. IEC 61241-0. veličina 315 do 500 AMB Indukcione mašine. IEC 60079-7. veličina 560 do 630 AMI Indukcione mašine.) Usklađenost sa standardima Pored usklađenosti sa standardima o mehaničkim i električnim karakteristikama.

što bi moglo da smanji zazor ili razdaljine proboja između bilo kojih delova. 3BFP 000 062 R0134 REV E Saveti za bezbedan rad .eksplozivna atmosfera koju prouzrokuje prašina Dolazeća provera • • Odmah nakon prijema proverite da li mašina ima spoljnih oštećenja. koje je postavio proizvođač.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ABB mašine (validne samo za grupu II) mogu se instalirati samo na prostorima koji imaju sledeće oznake: Zona (IEC) 1 2 2 3 Kategorija (EN) Oznaka Ex px. a ako ih ima. Ex pxe. Obezbedite da tokom rada ne postoji eksplozivna atmosfera. Obratite pažnju na sledeća pravila tokom rada! UPOZORENJE: Isključite i blokirajte mašinu pre nego što počnete rad na njoj ili pogonskoj opremi. Ne uklanjajte kablove za uzemljenje i izjednačavanje potencijala. razdaljine proboja i razdvajanja • • Ne podešavajte i ne uklanjajte ništa iz kutije sa priključnicama. Pokretanje i ponovno pokretanje • • Najveći broj dozvoljenih uzastopnih pokretanja dat je u tehničkoj dokumentaciji mašine. obavestite dobavljača bez odlaganja. Ex N. Novi niz pokretanja dozvoljen je tek nakon što se mašina ohladila do temperature okoline(-> hladan start) ili operativne temperature (-> topao start). posebno napon. veze namotaja (zvezda ili trougao). Ne instalirajte nikakvu novu opremu u kutiju sa priključnicama pre konsultacija sa ABB Oy. kategoriju. Ex e Ex nA. Proverite sve podatke sa pločice sa karakteristikama. Ex pz. Zazori.7 . Uzemljenje i izjednačavanje potencijala • • Pre pokretanja proverite da li su sve spojnice za uzemljenje i kablovi za izjednačavanje potencijala pravilno povezani. vrstu zaštite i temperaturne oznake. G – eksplozivna atmosfera koju prouzrokuje gas D . Ex pze Atmosfera (EN).

preduzmite odgovarajuće mere za kontrolu unutrašnje temperature kućišta motora.Saveti za bezbedan rad 3BFP 000 062 R0134 REV E . saveti za bezbedan rad imaju prednost. korisnik i/ili lokalne vlasti će da odrede da li korisnik mora da koristi ventilaciju pre pokretanja ili ne. Zazor sme da iznosi najviše 1% maksimalnog prečnika ventilatora i u skladu sa standardima. koje vam poizvođač isporučuje zajedno sa mašinom. Ventilacija pre pokretanja • • Ex nA i Ex e mašine mogu. Vazdušni procep mora biti isti između svih tačaka rotora i statora. u pomoćnoj priključnoj kutiji. Grejač za sprečavanje kondenzacije može da radi samo u kontrolisanom temperaturnom okruženju. u nekim slučajevima. Na osnovu mogućnosti rizika. Postavite ventilator na sredinu kućišta za ventilator ili ventilacionog kanala posle svih popravki. Pre pokretanja. označene kao suštinski bezbedna kola (Ex i EEx) moraju biti povezane sa odgovarajućim zaštitnim pregradama. biti opremljene sa opremom za ventilaciju pre pokretanja. proverite da li je potrebno očistiti unutrašnjost mašine da bi bili sigurni da nema nikakvih zapaljivih gasova. Ukoliko postoje suprotnosti između saveta za bezbedan rad i uputstva.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima • Obavezno vršite merenja vazdušnog procepa između rotora i statora nakon bilo kakvih popravki rotora ili ležišta. NAPOMENA: 8 . • Grejači • Ako se odmah po isključenju motora uključi grejač za sprečavanje kondenzacije bez samoregulacije. • Povezivanja u kutiji sa priključnicama • Sva povezivanja u glavnim kutijama sa priključnicama smeju da se vrše samo sa Ex konektorima. U drugim slučajevima konsultujte se sa ABB Oy. Sve priključnice.

................................................Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora Poglavlje 1 .......3 Merne jedinice koje se koriste u ovom uputstvu za upotrebu..... 11 Provere po prijemu i otpakovanju...................6......2................................... 19 3.......................................................................6..2 Podaci koji nisu uključeni u dokumentaciju ......................4............. 8 2..............................................Transport i raspakovanje 2............1 Kratkoročno skladištenje (manje od dva meseca) ..............6.....................................2................................. 20 3.......3 Valjkasta ležišta ............................................................ 3 1......................5...........................................................2......................................................... 9 2..........................3 Prirubnice za mašine koje se vertikalno montiraju.........1 Opšti podaci ........ 12 2...................3 Dizanje neotpakovane mašine ...2 Razmontiranje uređaja za blokiranje u toku transporta .......................................... 6 Podizanje mašine ............... 13 Skladištenje...........4....................................................1 1............... 12 Uputstva za instalaciju glavne priključne kutije i delova rashladnog uređaja........ 19 3........ 17 2..................................................6.............................................................................. beleške ..............................................................................................1 Podizanje mašine za transport brodom ..............2 2.............. 13 2..... 15 2...... 13 2.....................2 Dugoročno skladištenje (duže od dva meseca)...........................................2........ 17 Kontrole...........4............ 12 2..................................................................Uvod 1..........2 Montiranje ...........................................................2 Provera nakon raspakovanja ............ 21 3.................4 2......6 2....................................1 Merenja izolacijskog otpora................3 1............ 20 3..........5......................................3 3BFP 000 062 R0134 REV E -1 ........................ 18 Konstrukcija postolja ......................... 2 Dokumentacija .. 8 2.................1 Balansiranje spojnice ...... 3 1... 2 1....................................2...............3..................7 Poglavlje 3 .....1 3........................................................ 3 Identifikacija mašine..........................................................1 Instalacija glavne priključne kutije ........................ 17 2......................................................4 Opšti podaci ............ 3 1....................................................... 21 3................................................................. 3 1.. 2 1....................4 Sastavljanje polovine spojnice.....................................................1 Mere zaštite pre transporta...............3..........2 Pločica sa karakteristikama.4.........................4................ 18 3................................... 12 2......... 21 3.............1.............5.............2 Opšti podaci .............. 1 Važna napomena...................................................................................................................................2 Plomča ležaja ........4 Klizna ležišta..........2 Pritisci na podlogu .... 21 3.......................................................2 Podizanje mašine na paleti............................................................................. 1 Ograničenje odgovornosti............. 10 Okretanje vertikalno postavljene mašine.......................................5 Pogonski remen.........3 Vrsta spojnice .......1..........Instalacija i poravnanje 3...............................................3 2......................................... 19 Pripreme mašine pre instalacije .........4.........5..1 Serijski broj mašine ....................... 18 3................................................................................................................ 6 2...........1 Dokumentacija mašine....................... 14 2............................. 12 2................................................3........1 Opšti podaci ........1 Provera po prijemu............................................................. 19 3...................5 Otvori ...............................2 Instalacija rashladnih delova.........5 Poglavlje 2 ........................ 6 2.......2 1..........6.....3.........................................3......................................................................................................................3..5 2.......................................................................................................................2..............................................................3.................................4................

.... 3.............4...........5....4 3........... 4......4 Podizanje mašina................................................................................2 Opšti podaci ........ 4................4.................... 3....................................4 Poravnanje....................5...............................................1 Opšti podaci..................................................................6.................................................................3................................1 Priprema podloge i rupa za učvršćivanje.............6.............. 4......1 Priključnice za rashladni vazduh................................3 2- 3BFP 000 062 R0134 REV E ...................4................................2 Opšte pripreme ...................... ugaono i aksijalno poravnanje...... 3........................................ 37 37 37 37 37 37 38 39 39 40 4...............................6 Instalacija mašina koje se montiraju sa prirubnicom na čeličnoj podlozi................ 3...7.............................2 Hlađenje ramova vodom.....................3..4 Poravnanje ......4......................................5 Montaža vibracionih transduktora............................5... 3....... Poravnanje........................................... 3..........................................................................................5. Mehanička povezivanja..6............................6...........................................6 Učvršćivanje................ 3. 3............................... 3.................6...................5..............................................................................6....2.......... 3................4. 3............ 3...4 Ispravka za termalni rast .1 Učvršćivanje stopala mašine .....................................6......................... 3.........4 Povezivanje cevi za čišćenje vazduha..................... 3............................................. 3..............................................4......................1 Opšti podaci ..5 Konačno poravnanje.............................3 Termalni aksijalni rast ..............................2..............................2 Poklopci i zaštićen prostor .......... 3................. 3......6.......6................... 4.........................3 Podizanje mašina.... 3..................................2 Izlaženje polovina spojnice ............2 Priprema vijaka za podlogu i podmetnih pločica .........................................4.........5 Poravnanje..............................................................................4.. 3.........................................3 Paralelno.................................5 3................................................... 4...............6.............. 21 22 22 22 23 23 23 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 31 31 31 32 32 32 32 33 34 35 36 Poglavlje 4 ...................................................2 Grubo podešavanje..................... 3......................................................................5....................1 Učvršćivanje stopala mašine .......... 3...... Održavanje nakon instalacije .......................................................1 4.2.......2 Kontrola podloge.....................................6 Čepovi za odvod.......3 Grubo prilagođavanje...........................................1 Opšti podaci.................... Instalacija na betonskoj podlozi ................ 4... 3........ 4..............................6 3.............7............Mehanička i električna povezivanja 4...................2........................................................ 3.....5.............................Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 3.........6....... 3...............6..............................................................................................................................................5 Konačna instalacija i kontrola.5...................5.....................................2..............4............................4.....7 Završna instalacija i kontrola ...........................................................2............... 3...... 3.................2 Termalni rast.....5........................................... 3.1 Opseg isporuke.....1 Vazduh-voda hladnjaci.5 Dozvoljeno odstupanje prilikom poravnanja...1 Opseg isporuke.......5... 3.........................5......................4..........3.....................................................................7 3.......2 Priključnice za rashladnu vodu ......................4.............4........... 3....4.......... 3......................3 Pripreme podloge ............ Instalacija na betonskoj podlozi ..............2 Poklopci i zaštićen prostor .............................................3 Dovod ulja u klizno ležište...............2..2................6............2.......... 3............................................................5................5...................... Električna povezivanja ..........5.... 3...............................................

......................................................... 48 5..........................5.....................2 Uzemljenje glavnog kabla..........8 4....10......................1 Povezivanje pomoćnih uređaja i instrumenata......................1 Nadzor tokom prvog pokretanja .................... 51 5.....................7.......3 Ležišta......................................... 42 4............ 53 5.................................. 52 5......4 5............................3...............................7..................... 47 5.. 50 5.......................3...........3............3..............3............ 40 Bezbednost....7 Klizni prstenovi.........3..........................................7................................ 41 4.................. 42 Pomoćna kutija sa priključnicama ........3....6 5..........................................7 3BFP 000 062 R0134 REV E -3 ........3................................5............ 45 Merenja izolacijskog otpora..................2 4..3 Termistori..................7.......5.......... 46 5.............................3 Kontrola temperature ležišta............. 48 5............................. 53 5......1 Opšti podaci ........................................................................6..........................................................3 Termistori...10 Opšti podaci ...................... 46 5.................................. 40 Merenja izolacijskog otpora........................................ 51 5.......................................................................................................... 43 4..............................................6 Razmenjivači toplote ........ 48 5........................2..........3 5..............................................................................2...... 46 Oprema za kontrolu i zaštitu..........2 Mašine sa kliznim ležištima ...... 51 5...............................................................3 4.. 48 5...........................................................................................4 4........2......................... 50 Pokretanje mašine prvi put ............... 49 5....................3..............................................1 Opšti podaci ............ 42 Sekundarni kablovi za povezivanje kliznih prstenova.1 Mašine sa valjkastim ležištima .............3..........8....................................3 Pokretanje Ex p mašina.........................7............4..5 Temperaturni nivoi ........1 Glavni kabl ..3.....................................2 Detektori temperature otpora ........ 41 Glavni električni kablovi ....1 Opšti podaci ..................3................................... 44 4........... 47 5...9 4........................ 43 Zahtevi za mašine sa konvertorima frekvencije ......................................... 52 5.........1 Smer rotacije ........................ 43 Uzemljenja ...... 44 4................ 47 5......................2 Kontrole u toku rada mašine..................Ispitivanje i prvo puštanje u rad 5....................................................8...10..................2 Pokretanje mašina sa kliznim prstenovima ........................3......5.3.................................6........3 Pokretanje ...............1 4.........................................................................................................5...........................................1 5........................7........ 47 5.................. 48 Prvo probno pokretanje...6..4 Oprema za zaštitu................................................. 45 Provera električnih instalacija.............5................... 47 5.....2 Detektori temperature otpora .......2 Temperatura namotaja statora......................7............Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 4...............................................3......................... 50 5............................3 Pomoćni kablovi .....................6. 44 Poglavlje 5 ....10............7 4.......................................2 Povezivanje spoljnog kompresora ............3...........6.............................................. 45 Provera mehaničke instalacije ....... 50 5.............................3...5...............................................6...........3...........7.........1 Opšti podaci ...............7.....6 4. 44 4.................................................5........3...................................5 Opšti podaci ......3..5...2 5........................................ 47 5..2 Mere opreza pre prvog probnog pokretanja............................5............................. 41 Razmak izolacije glavnih električnih priključaka.......3..........................3.. 52 5..................................................................................................1 Isporuka bez glavne priključne kutije ............................................... 41 Glavne opcije priključne kutije....................................5 4.............................................4 Vibracije. 49 5................................... 47 5.....3.................3...

.......... 6...................................4 Razmenjivači toplote.3.......4.................................1.3 Procena ......1........ 6.......................1 Konstrukcija ležišta .....................5 Raspored zamene mineralnog ulja......................4.........2 6..3 6.................................................................................................................................................5..................5.............5 6......2. 7..................4.......................4.........................5 Jedinica kliznog prstena ...........................................................................3 Preventivno održavanje....4........4 Pomoćni uređaji...............................................................................................1..............3 Temperature .1 Opšta konstrukcija ....................................................6 Poglavlje 7 ................................................. 7.........3.3 Periodi ponovnog podmazivanja .................................. 7........... 7.........................5 4- 3BFP 000 062 R0134 REV E ....................................................5 Jedinica kliznog prstena ......................3 ‘Stator i rotor ..................1..........4.................... 7................3 Vibracije..............................Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 5....................................................................................... 7..................3........... 7.... 7............4 Opšti podaci ....................................2 Priključnice za visoki napon....................3 Preporučene kontrolne vrednosti za ulje za podmazivanje............................................................................................ Normalni uslovi za rad ..4..........................................4 Kvalitet ulja .....................1...............................2 7............................5.......... 7......... 7..................................... 7.3....3.....................................................2.............1 Nivo ulja ................................................ 7..... 57 57 58 60 61 62 62 63 63 64 65 66 66 67 68 68 69 69 71 71 71 71 71 71 72 72 72 73 74 74 74 74 7................. 7................................2 Kontrola maziva .............................................. Nadgledanje.................................... Program za održavanje... 7............................1 Temperatura ulja za podmazivanje........................................................1................3...... 7......................4.........................3......................................4......................3 Valjkasta ležišta ............................... 7.........1 Procedure merenja i radni uslovi....2.........3...3.................................. 6................................................................................... 7..........................................5..................... Održavanje konstrukcije mašine ...........................2 Podmazivanje kliznih ležišta....Održavanje 7...................................................................5.....................................................1.2...................................1...........4.........................Rad 6....................6 Sistem za podmazivanje i ležišta............ Isključivanje ...............4........1 6................................... Broj pokretanja.........................................................................................................................5.......3.........................1 7.........5.......................... 6................ 7.................................2 Vibracije...7 Rashladni sistem...... 7....3....8 Gašenje.......1.........1 Ležišta ........................................... 7....1 Zategnutost pričvršćivanja ........2 Vibracija i buka .......2 Klasifikacija u odnosu na fleksibilnost držača ... 53 Poglavlje 6 ................ 7................................1 Preporučeni program održavanja ....................................................................................................4 7...5.............. 54 54 54 55 55 55 55 56 56 56 56 6.2............................ 7...3.............................................. 6..................... Mere predostrožnosti.......2 Pločica ležišta ..............3...............................1 Klizna ležišta... 7................................5..... Održavanje ležišta i sistema za podmazivanje ..............5........................5.......................... Nastavak....................... 7........... 7............... 7..5..5...................... 7...................................3.2 Temperatura ležišta .............................................

5........................1.............2 Sistem za podmazivanje i klizna ležišta..8 7.2 Čišćenje .4................2 Uputstva za održavanje vazduh-voda razmenjivača toplote...............................1 Posebni propisi o bezbednosti za održavanje namotaja...................................1............................................................. 93 8......................2........1............ 87 7.........................6..4..................7..........................1 Cirkulacija vazduha........5...............6................ 90 7......................4.............................5..................2 Sistem za podmazivanje i ležišta ...... 90 7..............1 Procedura .............Rešavanje problema 8...... 94 8................... 82 7......................... 81 7............5 Merenja izolacijskog otpora namotaja statora .........9 7.4...........6....... rastavljanje i sastavljanje ............5 Merenje izolacijskog otpora na pomoćnim spravama .............................2 Održavanje opreme četkice................... 92 Poglavlje 8 ...5..... 90 7......6.......................1 Konverzija izmerenih vrednosti izolacijskog otpora ... 78 7.. 100 8.... 86 7........................3...........3........... 84 7..................1 Mehaničko funkcionisanje.. 101 8........... 89 7................................. 87 Održavanje kliznih prstenova i četkica.............................8.................1............................................6.....3 Minimalne vrednosti izolacijskog otpora.5.................2 Vremensko planiranje održavanja .........6.........4 Podmazivanje .................... 85 7...3............ 79 Održavanje namotaja statora i rotora ................6...............3 Odgovarajuća radna temperatura ......3... 90 7.............................................3 Termalne performanse......... rebrasto hlađenje ............ 80 7.............8................ 99 8....................1............................ 96 8..2 Termalne performanse......... 77 7...........................1 Rešavanje problema..............7...........2..6.........3 Uputstva za održavanje vazduh-vazduh razmenjivača toplote ....................................... 88 7...............4.................6.........................2 3BFP 000 062 R0134 REV E -5 ............1.................................2 Čistoća izolacije ležišta ............................ 81 7.............................7 Drugi radovi na održavanju ..7..1 Period mirovanja ......6....3..................2 Opšte činjenice koje treba uzeti u obzir .. sistem za hlađenje vazduh-vazduh .....................5 Mazivo za ležišta....................................................1 Čišćenje filtera ...... 77 7..3 Termalne performanse ........................4 Termalne performanse............................3.............................. 95 8...8...............6 Indeks polarizacije .....................................5............................3..........................4 Održavanje spoljnog kompresora ........................................................................................... 75 7.................... 91 7....................................................................7...1 Uputstva za održavanje mašina sa hlađenjem slobodnim vazduhom ........................................................................1........Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 7.............4 Merenja izolacijskog otpora......1..8.......... sistem za hlađenje slobodnim vazduhom ..1 Termalne performanse...4.............. 86 7.... 101 Curenje ulja kod kliznih ležišta ..........................................1 Pritisak četkica .............................8... 82 7......4........ 88 7...........6 7........7.6 Održavanje ležišta ..........2 Habanje ................................................................. sistem za hlađenje vazduh-voda ...........................2. 82 7..... 89 7.. 98 8.. 95 8.........1.......... 88 Održavanje rashladnih jedinica................................1....................1...................... 91 Popravke............ 87 7.........4 Merenja izolacijskog otpora namotaja statora ....1 Sistem za podmazivanje i valjkasta ležišta ....3.....6...... 88 7.3............... 76 7...........................8......... 87 7............. 84 7.....................................1 Održavanje kliznih prstenova .... 98 8..........................8.7 7..............4 Provera izolacije ležišta i njegove otpornosti .6.....................................1....................................................

.................. 9................... 9........................2............................... Odvajanje različitih materijala ................. 9...............................4 Podrška za servisne centre .................. 8...........................3 Podrška i garancije .5.....................4 Kontejner za ulje i cevi . kontrola i zaštita.................2........2 Klizna ležišta...................... Recikliranje materijala za pakovanje ........2...............................................................................................................................................1.......................4................................... Demontaža mašine .................. 9.... 10.2..................................5..2........ 8.............................................................................................................................................................................2...............................................................5........................1 Ram..............1................................................2....... 9........................ 9.............2..............1 Habanje četkica ..6 Informacije o naručivanju .....3 10.........................4 10................................................................... 8........2.........................................2...5 Provera kontejnera za ulje i cevi .2 Pt-100 detektori temperature otpora.............. 10...............5..2...................3...5..............................................5. 9.......... 9....... 8.......................................................................... 10..7 Paket sa operativnim rezervnim delovima ..........2 Periodička zamena delova..............................1 Paket sa operativnim rezervnim delovima ........6 Glavni rezervni delovi ................. Termalne performanse i sistem za hlađenje ..............4 Paket sa operativnim rezervnim delovima ...3.................................3 Stalni magneti......... 9.........4 Opasan otpad............................2 Paket sa preporučenim rezervnim delovima...2 Komponente sa električnom izolacijom... 8............ 8................................................. kućište ležišta....Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 8...........1 Servisi. 9........................3 8................................................3 Glavni rezervni delovi ...............................................5.......................................................................................5 Kontaktne informacije za podršku kupcima .2........... 9................2...5.3 Potrebni rezervni delovi .................................................................................. 9.............................9 Glavni rezervni delovi .....1 Opšte činjenice o rezervnim delovima koje treba uzeti u obzir .........................2....................2........ 9............1 Ulje..........................2.........1.............2............................................5.......................................... Klizni prstenovi i četkice .2...... 119 119 119 120 120 120 120 121 121 121 6- 3BFP 000 062 R0134 REV E ...........5 8.........1 Podrška kupcima .......................................... 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 114 114 115 115 115 116 116 117 117 118 118 118 9............................5.... poklopci i ventilator ..................2 Poglavlje 10 ..........................................5...................................................................................7 Provera upotrebe ...................................Podrška kupcima i rezervni delovi 9..Recikliranje 10.2 Varničenje četkica... 8............ 8...2.................................. 9............4 Izbor odgovarajućeg paketa rezervnih delova.....................................1 Zaštitni isključivači ...2..... 9.. Prosečan sadržaj materijala ........ 9....................1 10.........................5.................. 102 102 103 103 104 104 105 108 108 108 110 110 110 111 Poglavlje 9 .................. 9. 9..............1......................... 8.2....... 8..........1......................8 Paket sa preporučenim rezervnim delovima..............................5 Tipični preporučeni rezervni delovi u različitim setovima ..................5 Uvod...............5 Paket sa preporučenim rezervnim delovima.........................2 Rezervni delovi .......................................... 10................................4..............................4 8.............5........................................................ Rezervni delovi za rotacione električne mašine............................5 Otpad namenjen odlaganju na deponiji.....................6 Upotreba.................. 9..... eksitacija....... 9.........2 10.............2................... Električne performanse..5.....................3 Provera ležišta ... 10....

............................................................134 3BFP 000 062 R0134 REV E -7 .......................................................................................................................................................122 Tipièni položaj ploèica.................133 Tipiène prikljuènice za glavni elektrièni kabel .............Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon...

radi sa njom ili je održava. Ovaj dokument i njegovi delovi ne smeju se umnožavati ili kopirati bez izričitog pismenog odobrenja ABB-a. ABB se stalno trudi da poboljša kvalitet informacija u ovom uputstvu i svi predlozi su dobrodošli. skladištenju. Ako dođe do neusaglašenosti ovde navedenih podataka i kupljenog mašinskog uređaja. Mere predostrožnosti koje su izložene u Saveti za bezbedan rad na početku uputstva moraju se uvek poštovati. ispitivanju pre puštanja u pogon.1 . određene ugovore napravljene za svako mesto rada i propise o bezbednosti i zaštiti na radu navedene u uputstvu. Garancija je nevažeća ako se ne slede uputstva. a njegov sadržaj ne sme se prenositi trećem licu ili koristiti u bilo kakve neovlašćene svrhe.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 1 Uvod 1. kao i posebne propise o bezbednosti isporučene zajedno sa mašinom.2 Važna napomena Podaci u ovom dokumentu mogu ponekad biti opšte prirode i mogu se odnositi na različite mašine koje proizvodi ABB. Postupke opisane u uputstvu sme izvršiti jedino obučeno osoblje sa odgovarajućim prethodnim iskustvom.5 Kontaktne informacije za podršku kupcima. rukovanju i održavanju rotacionih električnih mašina koje je proizveo ABB. rad i održavanje mašine. Pažljivo proučavanje sadržaja ovog uputstva i ostale dokumentacije vezane za mašinu pre poduzimanja bilo kakvih koraka je neophodno da bi se obezbedilo pravilno funkcionisanje i dug radni vek mašine. Dodatna dokumentacija se nalazi u projektnoj dokumentaciji. mere bezbednosti i neophodni uređaji na mestu instalacije moraju biti u skladu sa uputstvima i propisima predviđenim zaštitom na radu. 1. Za kontaktne informacije pogledajte Poglavlje 9. Iako je važno da se poštuju sve mere bezbednosti.1 Opšti podaci Ovo uputstvo za upotrebu sadrži podatke o transportu. 3BFP 000 062 R0134 REV E Uvod . NAPOMENA: Da bi se izbegle nezgode. Sa njima treba da bude upoznat svako ko vrši instalaciju opreme. kontaktirajte ABB. NAPOMENA: Ova uputstva se moraju slediti da bi se obezbedila bezbedna i pravilna instalacija. ovlašćeno od strane korisnika. NAPOMENA: Posebni delovi se ne uključuju u ovo uputstvo.1. Bezbednost zavisi od upućenosti. U slučaju da se nalazite u nedoumici. Ovo se odnosi na opšte propise o bezbednosti zemlje o kojoj se radi. korisnik mora da donese stručnu odluku o tome šta da preduzme. obazrivost u blizini mašinskog uređaja je neophodna – budite uvek na oprezu. Uputstvo pruža podatke koji se tiču svih aspekata rada. pažljivosti i opreznosti svih koji rade na mašinama i servisiraju ih. održavanja i nadgledanja mašine.

Ovo uputstvo i propisi o bezbednosti i zaštiti na radu se isporučuju sa svakom mašinom i nalaze se u plastičnom omotu prikačenom na ram mašine. ako se obave bilo kakve promene u sastavu mašine. niti će ABB biti odgovoran za sporednu ili nematerijalnu štetu proisteklu iz korišćenja softvera ili hardvera opisanog u ovom dokumentu. NAPOMENA: Dokumentacija se isporučuje kupcu koji je izvršio narudžbinu. NAPOMENA: Garancija ne važi ako se promene uslovi za rad mašine. Uslovi garancije su detaljnije definisani u skladu sa uslovima i pravilima Orgalime S2000. Posebni delovi se ne uključuju u ovo uputstvo. instalacije ili upotrebe. Molim vas ne zaboravite da obezbedite serijski broj mašine kada razgovarate o određenim problemima u vezi sa mašinom. Lokalna predstavništva ABB-a mogu da imaju različite stavke o garanciji. koje su navedene u uslovima prodaje i garancije. koja je isporučila mašinu. pogledajte Poglavlje 9.3 Ograničenje odgovornosti Ni u kom slučaju ABB neće biti odgovoran za neposrednu. NAPOMENA: 2 . Garancija ne pokriva bilo kakvu štetu na mašini. Izdata garancija pokriva proizvodne i materijalne nedostatke.4. osoblju ili trećim licima nastalu usled nepravilnog skladištenja.Uvod 3BFP 000 062 R0134 REV E .5 Kontaktne informacije za podršku kupcima. dodatna dokumentacija ima prednost. pogledajte poslednju stranicu ovog uputstva.4 Dokumentacija 1. molim vas kontaktirajte svoju lokalnu kancelariju ABB-a ili odeljenje zaduženo za podršku kupcima. 1. Dodatna dokumentacija se nalazi u projektnoj dokumentaciji. Za dodatne kopije ovih dokumenata. posrednu. dijagram električnih veza i lista podataka koji opisuju sledeće: • • • • • • Montažu i konturu dimenzija mašine Težinu mašine i opterećenje postolja Poziciju ušica za podizanje mašine Instrumentaciju i lokaciju pomoćnih uređaja Potrebe za uljem i mazivom za ležišta Glavne i pomoćne priključke.1. NAPOMENA: Za kontaktne informacije. posebnu ili nematerijalnu štetu bilo kakve prirode ili vrste proisteklu iz upotrebe ovog dokumenta.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 1.1 Dokumentacija mašine Preporučuje se detaljno proučavanje dokumentacije mašina pre preduzimanja bilo kakvih koraka. Uz ovo uputstvo ide i crtež sa dimenzijama. ili ako se vrše popravke bez prethodne pismene dozvole ABB fabrike. U slučaju da postoje suprotnosti između ovog uputstva i dodatne dokumentacije mašine.

zaštitu i kontrolu brzine.4. 1. 1. Slika 1-1 Pločica sa karakteristikama za direktno priključene mašine proizvedene prema standardu IEC (Ex-mašina u skladu sa ATEX direktivom) 3BFP 000 062 R0134 REV E Uvod .3 Merne jedinice koje se koriste u ovom uputstvu za upotrebu Merne jedinice korišćene u ovon uputstvu su zasnovane na SI (metričkom) sistemu i na američkom sistemu.3 .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 1. pogledajte Slika 1-1 Pločica sa karakteristikama za direktno priključene mašine proizvedene prema standardu IEC (Ex-mašina u skladu sa ATEX direktivom). Ovi podaci se nalaze u posebnim uputstvima za te delove.2 Pločica sa karakteristikama Pločica sa karakteristikama koja je napravljena od nerđajućeg čelika je trajno pričvršćena na ram mašine i ne sme se uklanjati.4.2 Podaci koji nisu uključeni u dokumentaciju Ovo uputstvo ne sadrži informacije o opremi za pokretanje. električne i mehaničke karakterisitke. 1. Na pločici sa karakteristikama nalaze se informacije o proizvodnji.1 Serijski broj mašine Svaka mašina se identifikuje pomoću serijskog broja sa 7 cifara. zato što je to jedina jedinstvena informacija za prepoznavanje mašine o kojoj se radi. Serijski broj morate dostaviti prilikom bilo kakve buduće korespondencije koja se tiče mašine.5. Utisnut je na pločicu sa karakteristikama mašine kao i na ram mašine.5 Identifikacija mašine 1. pogledajte Dodatak Tipični položaj pločica. Za lokaciju pločice.5. identifikaciji.

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Slika 1-2 Pločica sa karakteristikama za mašine sa konvertorom frekvencije proizvedene prema standardu IEC Slika 1-3 Pločica sa karakteristikama za direktno priključene mašine proizvedene prema standardu NEMA 4 .Uvod 3BFP 000 062 R0134 REV E .

Vrsta priključka 5. Vrsta hlađenja [IC kod] 9. Temperatura okoline [°C] (NEMA) 23. Godina proizvodnje 3. Režim rada 4.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 1. Struja statora [A] 18. Način montaže [IM kod] (IEC) 10. Brzina obrtanja [rpm] 17. Snaga [kW] ili [KS] 14. Oznaka za tip 2. Klasa izolacije 6. Težina mašine [kg] ili [lbs] 7. Oznaka za blokirani rotor kVA/ KS (NEMA) 22. Proizvođač 12.5 . Dodatni podaci 11. Voltaža statora [V] 15. Standard 21. Faktor snage [cosf] 19. Frekvencija [Hz] 16. Stepen zaštite [IP klasa] 8. CSA oznake 20. Serijski broj 13. Faktor servisiranja (NEMA) 3BFP 000 062 R0134 REV E Uvod .

transporta brodom i istovarivanja mašine.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 2 Transport i raspakovanje 2. a priključuju se svi dovodi i odvodi Mašinski obrađene metalne površine. vibracija. zakačenoj za ram mašine. pogledajte Dodatak Tipični položaj pločica. prskanja soli.2 Plomča ležaja ***Sledeća tačka za tip ležaja: Klizno ležište • Klizna ležišta se potapaju u ulje i suše. vidite Slika 2-1 Pločica za valjkasta ležišta podmazana mazivom i Slika 2-2 Pločica za klizna ležišta.1 Opšti podaci Sledeće mere zaštite preduzete su pre isporučivanja mašine iz fabrike. vlage. kao i cevi za ulje.1. Pločica na ležištu označava vrstu ležišta i mazivo koje treba koristiti. Priključeni su svi dovodi i odvodi ulja. oštećenja za vreme utovarivanja.1 Mere zaštite pre transporta 2. vidite Poglavlje 2. Za lokaciju pločice ležišta.1.2 Plomča ležaja Nerđajuća čelična pločica ležišta je pričvršćena na ram mašine. 6 . rđanja. 2.1.Transport i raspakovanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . To obezbeđuje dovoljnu zašitu protiv korozije ***Sledeća tačka se odnosi na način hlađenja: Vazduh-voda • • • Vazduh-voda rashlađivači se suše. Iste mere zaštite trebalo bi preduzeti svaki put kada se mašina pomera: • Poneke mašine i sve mašine sa kliznim ili valjkastim ležištima imaju instalirane uređaje za blokiranje prilikom transporta ***Sledeća tačka za tip ležaja: Valjkasto ležište • Kuglična i valjkasta ležišta se podmazuju mazivom koje je naznačeno na pločici sa karakteristikama. kao što je produžetak vratila. štite se od korozije anti-korozivnim premazom Da biste mašinu pravilno zaštitili od vode. trebalo bi da bude isporučena u pakovanju koje odgovara za transport brodom.

7.7 .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeća tačka za tip ležaja: Valjkasto ležište Slika 2-1 Pločica za valjkasta ležišta podmazana mazivom 1. Vrsta ležišta pogonskog (D)kraja Vrsta ležišta nepogonskog ND kraja Period podmazivanja Količina maziva za ležište pogonskog kraja Količina maziva za ležište nepogonskog kraja Dodatni podaci Vrsta maziva dostavljena iz fabrike ***Sledeća tačka za tip ležaja: Klizno ležište Slika 2-2 Pločica za klizna ležišta 3BFP 000 062 R0134 REV E Transport i raspakovanje . 2. 3. 6. 4. 5.

Ako je potrebno. 6. ili dizalicom sa čeličnim užadima.1 Podizanje mašine za transport brodom Za transport brodom mašina se obično stavlja u drvenu kutiju koja je iznutra obložena listovima papira. Težina mašine označena je na pločici sa karakteristikama. 7. jer one samo služe za servisiranje. NAPOMENA: 2. 4.. Vrsta ležišta pogonskog kraja Vrsta ležišta nepogonskog kraja Period menjanja ulja Klasa viskoznosti Količina ulja za pogonski kraj ležišta (za samopodmazivanje) Količina ulja za nepogonski kraj ležišta (za samopodmazivanje) Način podmazivanja za ležište pogonskog kraja Tok i pritisak ulja za ležište koje se kružno podmazuje Način podmazivanja za ležište nepogonskog kraja Tok i pritisak ulja za ležište koje se kružno podmazuje Granična proširenja na kraju rotora (aksijalni mrtvi hod) Informacije date na pločici ležišta se moraju strogo poštovati. NAPOMENA: NAPOMENA: NAPOMENA: 2. 3.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 1. 9. 2. Ne koristite bilo kakve male dodatne ušice za podizanje. 5. U protivnom garancija za ležišta neće važiti. 8.2. Ušičasti vijci moraju biti pričvršćeni pre podizanja. Takav paket bi trebalo da se podigne uz pomoć viljuškara za podizanje. 8 . Pozicije čeličnih užadi su naslikane na pakovanju. NAPOMENA: Koristite samo ušice za podizanje namenjene podizanju cele mašine. treba podesiti ušičasti vijak uz pomoć odgovarajućih podmetača.2 Podizanje mašine Pre nego što se mašina podigne. Centar gravitacije mašina sa istim ramom može varirati zbog različitih izlaza. Proverite da li su ušičasti vijci ili ušice za podizanje koji su povezani sa ramom mašine neoštećeni pre podizanja mašine. načina montaže i pomoćne opreme.Transport i raspakovanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . crtežu sa dimenzijama i listi pakovanja. Oštećene ušice za podizanje se ne smeju koristiti. odgovarajuća oprema za podizanje mora biti dostupna a osoblje mora imati iskustvo u takvim poslovima.

9 . ili viljuškarom sa dna palete.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Slika 2-3 Podizanje horizontalnih i vertikalnih mašina za transport brodom 2.2. 3BFP 000 062 R0134 REV E Transport i raspakovanje . Mašina je pričvršćena za paletu uz pomoć vijaka.2 Podizanje mašine na paleti Mašinu koja se nalazi na paleti treba dizati dizalicom preko ušica mašine Slika 2-4 Dizanje horizontalnih i vertikalnih mašina na paletama.

2.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Slika 2-4 Dizanje horizontalnih i vertikalnih mašina na paletama 2.3 Dizanje neotpakovane mašine Mora se koristiti odgovarajuća oprema za podizanje! Mašina se mora dizati dizalicom preko ušica na ramu mašine. vidite Slika 2-5 Dizanje neotpakovanih mašina. Mašinu nikada ne bi trebalo podizati odozdo uz pomoć viljuškara.Transport i raspakovanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . 10 .

11 . Slika 2-6 Mašine sa okretnim ušicama: podizanje i okretanje 3BFP 000 062 R0134 REV E Transport i raspakovanje . Ovo se vidi na Slika 2-6 Mašine sa okretnim ušicama: podizanje i okretanje. Vodite računa da ne oštetite farbu ili neke druge delove u toku ove procedure. na primer kada se menjaju ležišta.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Slika 2-5 Dizanje neotpakovanih mašina ***Sledeće poglavlje za tip montiranja: Vertikalno 2. i obrnuto. Uklonite ili instalirajte uređaj za blokiranje ležišta samo kada je mašina u vertikalnom položaju.3 Okretanje vertikalno postavljene mašine Mašine koje se vertikalno montiraju nekad treba okrenuti iz vertikalnog u horizontalni položaj.

Svako oštećenje u transportu se mora odmah fotografisati i prijaviti. navrtke i podmetači se isporučuju zajedno sa mašinom. dizalicom) pomoću ušica priključne kutije. Za kontaktne informacije pogledajte Poglavlje 2. Električno aktivne delove kao što su kablovi statora. Stoga je veoma važno da dokaze o nepažljivom postupanju odmah proverite i prijavite transportnoj kompaniji i dobavljaču.3 Recikliranje materijala za pakovanje. Mašina. kao što su glavna priključna kutija i delovi rashladnog uređaja Pogledajte crtež sa dimenzijama. Koristite formulare iz Dodatak Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon.4. proverite da li je mašina oštećena i da li su svi pomoćni uređaji tu. napravite fotografije i prijavite to odmah dobavljaču. Nakon što uklonite pakovanje. 1. ova uputstva treba strogo poštovati. 2. Otvorite pakovanje i podignite priključnu kutiju odgovarajućom spravom (na primer. Proverite da na delovima za povezivanje nema prašine i prljavštine. 2. Svi zavrtnji. tako da ona ne ometa upotrebu nekih drugih objekata. Pripremite zavrtnje i zaptivače koji su isporučeni za instalaciju. za više informacija vidite Saveti za bezbedan rad na početku uputstva. za pravilan položaj delova.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 2. Uputstva za bezbedan rad se moraju stalno poštovati.5.4 Provere po prijemu i otpakovanju 2. Za propisno recikliranje i odlaganje materijala za pakovanje. Koristite formulare iz Dodatak Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon. odnosno za manje od nedelju dana po dolasku mašine.4. treba da instaliraju isključivo stručne osobe. Ako postoji sumnja da je nešto oštećeno ili da nedostaje neki pomoćni uređaj.1 Instalacija glavne priključne kutije Glavna priključna kutija se isporučuje sa mašinom u posebnoj kutiji. ne sme biti ostavljena bez nadgledanja ili drugih zaštitnih mera. Mehaničko sastavljanje treba da obavlja isključivo iskusno osoblje.6 Skladištenje 2.Transport i raspakovanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . koji je deo dokumentacije.2 Provera nakon raspakovanja Smestite mašinu na ravnu površinu bez vibracija. 3. 2. Instalacija glavne priključne kutije sprovodi se na sledeći način.5 Uputstva za instalaciju glavne priključne kutije i delova rashladnog uređaja Ova uputstva se primenjuju kada je mašina isporučena sa odvojenim glavnim komponentama. vidite Poglavlje 10. Štiklirajte sve pomoćne uređaje na dostavljenoj listi za pakovanje. ako želite da zatražite transportno osiguranje.1 Provera po prijemu Mašina i paket se moraju pregledati odmah po dolasku. 12 . Radi osiguranja da uslovi za garanciju iz ugovora o kupovini neće biti prekršeni. koja neće biti odmah instalirana po dolasku.

Samo za NEMA upravljačku kutiju Nakon povezivanja priključne kutije mehanički sa kućištem. Proverite da li su svi zaptivni delovi instalirani na odgovarajućim mestima. poželjno je ispod 75%. 2. 1. Ako su grejači za sprečavanje kondenzacije uključeni. Ako je mašina • 3BFP 000 062 R0134 REV E Transport i raspakovanje . kako bi se sprečila kondenzacija vlage u samoj mašini. 4. Spustite priključnu kutiju direktno na ram mašine na mesto na kojem će kutija biti povezana (vidite crtež sa dimenzijama koji se nalazi u dokumentaciji projekta). kanal za dovod vazduha) isporučeni odvojeno. 2. Povežite kablove statora sa odgovarajućim priključnicama prema oznakama (U1. navrtke i zaptivaci stigli sa ostatkom isporuke. kablovi statora se poveziju sa priključnicama. Dobro skladište ili mesto skladištenja ima: • stabilnu temperaturu. 6. zavrtnji. (pogledajte Dodatak Tipične priključnice za glavni električni kabel). Zategnite zavrtnje najviše na 80 Nm. Vidite dijagram električnog povezivanja za više informacija. Temperatura mašine treba biti iznad tačke rose. Otvorite kutiju hladnjaka/rashladnih delova i podignite deo/delove odgovarajućom spravom (na primer dizalicom) od ušica kutije. 3. W1 ili L1. Podignite deo rashladnog uređaja do odgovarajuće pozicije i povežite ga odgovarajućim delovima za instalaciju. V1. morate proveriti da se mašina nije pregrejala Relativno niska vlažnost vazduha. 7. i temperatura vazduha iznosi iznad 50şC (120°F). 5. Proverite oznake na kablovima statora i priključnicama. Proverite da na delovima za povezivanje nema prašine i prljavštine. L3). 6. 2.6.1 Kratkoročno skladištenje (manje od dva meseca) Mašina treba da bude smeštena u odgovarajućem skladištu pod uslovima koji se redovno kontrolišu. oni moraju biti instalirani na licu mesta prema sledećim uputstvima.5. (pogledajte Tabela 7-2 Opšti zatezni obrtni momenti). Povežite priključnu kutiju zavrtnjima koji su isporučeni zajedno sa ramom mašine.6 Skladištenje 2.2 Instalacija rashladnih delova Ako su hladnjak ili rashladni delovi rashladnog sistema (na primer prigušivač. 5. Zategnite sve zavrtnje najviše na 80 Nm.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 4.13 . Proverite da li ima izolacionog zaptivača na površini za vezivanje na kućištu mašine. Zategnite sve zavrtnje najviše na 200 Nm. (pogledajte Tabela 7-2 Opšti zatezni obrtni momenti). Proverite da li su svi vezivni delovi. L2. Samo za NEMA upravljačku kutiju Izvucite kablve statora kroz gornju membranu. 2. 1. Pogledajte tačne položaje za instalaciju na crtežu sa dimenzijama koji se nalazi u dokumentaciji projekta. najbolje je u opsegu od 10şC (50°F) do 50şC (120°F). 3.

vidite Poglavlje 7. Meriti otpornost izolacije i temperaturu navoja svaka tri meseca. Ako se očekuje da će vibracije biti jake.2 Dugoročno skladištenje (duže od dva meseca) Pored mera navedenih za kratkotrajno skladištenje.6 Održavanje namotaja statora i rotora. Pokrivač bi trebalo da obezbedi i ventilaciju mašine Postaviti na podlogu najmanje 100 mm (4”) visoku. 2. bez jakih vibracija i šokova. Koristite formulare iz Poglavlje 2 Skladištenje u Dodatak Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon. Ako primetite koroziju. oni bi trebalo da budu uključeni.. Trebalo bi povremeno kontrolisati rad grejača za sprečavanje kondenzacije. treba primeniti sledeće. Umesto toga mašinu treba • • • • • Izvaditi iz plastičnog omota Pokriti kako bi se sprečilo da kiša dopre do mašine. Napravite male otvore za ventilaciju ako je mašina smeštena u drvenoj kutiji.Transport i raspakovanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . Proverite stanje sloja protiv korozije na praznim metalnim površinama (na primer produžeci vratila) na svaka tri meseca. mašinu bi trebalo izolovati tako što će se postaviti odgovarajući gumeni blokovi ispod osnove mašine Vazduh koji se provetrava treba biti čist i bez prašine i korozivnih gasova Zaštita od štetnih insekata i gamadi. nikako se ne sme ostaviti “tek tako” u transportnoj kutiji. Sprečite vodu. • • Ako mašina mora da stoji napolju. Ako primetite koroziju. Ako je mašina ostavljena u transportnom pakovanju. vidite Slika 2-7 Rupe za ventilaciju. insekte i gamad da prodru u kutiju.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima opremljena grejačima za sprečavanje kondenzacije. moraju se napraviti dovoljno veliki otvori za ventilaciju na pakovanju Zaštititi od štetnih insekata i gamadi. 14 . uklonite je i ponovo nanesite sloj farbe. kako vlaga ne bi prodrla u mašinu odozdo Obezbediti dobru ventilaciju.6. mora se upotrebiti alternativni način grejanja mašine i sprečavanja da se vlaga kondenzuje u mašini • Stabilan oslonac. uklonite je uz pomoć brusnog platna i ponovo primenite tretman protiv korozije. Ako mašina nije opremljena grejačima za sprečavanje kondenzacije. Koristite formulare iz Poglavlje 2 Skladištenje u Dodatak Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon. Proveriti stanje ofarbanih površina na svaka tri meseca.

1. a podaci o aksijalno fiksiranom ležištu mogu se naći u crtežu sa dimenzijama. Izlaze i ulaze za tečnost treba zatvoriti nakon punjenja. NAPOMENA: NAPOMENA: 3BFP 000 062 R0134 REV E Transport i raspakovanje .1. Prejaka zatezna obrtna sila na uređaju za blokiranje prilikom transporta može oštetiti ležište.3 Valjkasta ležišta Primenite sledeće mere: • • • Valjkasta ležišta treba dobro podmazivati za vreme skladištenja. Pričvrstite uređaj za blokiranje prilikom na ležištu koje je aksijalno fiksirano. vidite Tabela 2-1 Obrtna sila zatezanja za horizontalne mašine (podmazani zavrtanj).2 Plomča ležaja Pokrenite rotor na svaka tri meseca kako bi napravio 10 obrta da bi ležišta ostala u dobrom stanju. Morate biti sigurni da rastvor tečnosti podnosi temperaturu skladišta bez zamrzavanja. ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Valjkasto ležište 2. Spisak dozvoljenih maziva dat je u Poglavlje 2.15 .2 Plomča ležaja. Periodično proveravajte uređaj za blokiranje ležišta. Vrste ležišta koje se koriste nalaze se na pločici ležišta Poglavlje 2.6. vodeni omotač treba napuniti mešavinom vode i glikola sa najmanje 50% glikola.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Slika 2-7 Rupe za ventilaciju ***Sledeća pasus se odnosi na način rashlađivanja: Vodeni omotač Mašine koje za hlađenje koriste tzv. prihvatljiva je i druga slična tečnost. Uklonite sve postojeće uređaje za blokiranje tokom transporta kada pokrećete rotor Mašine mogu imati uređaj za blokiranje kako bi se zaštitila ležišta od oštećenja za vreme transporta i skladištenja. Umesto glikola.

Obrtna zatezna sila za vertikalne mašine (podmazani zavrtanj) Vrsta ležišta koje je aksijalno fiksirano 7317 7319 7322 7324 7326 7330 7334 Zatezna obrtna sila [Nm] 30 30 60 60 90 160 350 Zatezna obrtna sila [funta stopa] 22 22 44 44 66 120 260 16 .Transport i raspakovanje 3BFP 000 062 R0134 REV E .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeća tabela za tip montiranja: Horizontalni Tabela 2-1. Obrtna sila zatezanja za horizontalne mašine (podmazani zavrtanj) Vrsta ležišta koje je aksijalno fiksirano 6316 6317 6319 6322 6324 6326 6330 6334 6034 6038 6044 Zatezna obrtna sila [Nm] 45 50 60 120 140 160 240 300 140 160 230 Zatezna obrtna sila [funta stopa] 33 37 44 90 100 120 180 220 100 120 170 ***Sledeća tabela za tip montiranja: Vertikalno Tabela 2-2.

5 Otvori Ako postoje otvori gde kablovi nisu povezani sa priključnim kutijama ili obodi koje nisu povezani sa cevovodom treba ih zatvoriti. Korozija se mora ukloniti uz pomoć finog brusnog platna. uključujući datume.4 Klizna ležišta Primenite sledeće mere: • Mašine sa kliznim ležištima se isporučuju bez maziva. Prejaka zatezna obrtna sila na uređaju za blokiranje prilikom transporta može oštetiti ležište. ako je period skladištenja duži od dva meseca. pogledajte Tabela 2-1 Obrtna sila zatezanja za horizontalne mašine (podmazani zavrtanj). Tectyl 511 ili drugo odgovarajuće sredstvo treba poprskati na ležište kroz otvor za punjenje. pogledajte Dodatak Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon. preduzete predostrožnosti i merenja. 2. Ako je period skladištenja duži od dve godine.7 Kontrole.6. Periodično proveravajte uređaj za blokiranje ležišta. Za odgovarajuće kontrolne liste. mora biti zamenjeno novim Mašine sa kliznim ležištem imaju uređaj za blokiranje kako bi se zaštitila ležišta od oštećenja za vreme transporta i skladištenja. beleške Treba zabeležiti vreme skladištenja. Zatezna obrtna sila (podmazan vijak). Ležište koje je aksijalno fiksirano nosi snagu blokiranja Vrsta ležišta koje je aksijalno fiksirano ZM_LB 7 EF_LB 9 EF_LB 11 EF_LB 14 EM_LB 14 EF_LB 18 Zatezna obrtna sila [Nm] 100 250 300 600 600 900 Zatezna obrtna sila [funta stopa] 74 180 220 440 440 670 2. 3BFP 000 062 R0134 REV E Transport i raspakovanje .17 . Sušenje se vrši puštanjem toplog i suvog vazduha kroz cevi. Ako je vratilo ostavilo otisak na donjoj linijskoj polovini. • • NAPOMENA: Tabela 2-3. Tretman za zaštitu od korozije se sprovodi na svakih šest meseci u toku perioda od dve godine. Treba proveriti zaštitni sloj ulja unutar ležišta.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Klizno ležište 2. odnosno ulja. Hladnjake i cevovode u mašini treba očistiti i osušiti pre zatvaranja. Pričvrstite uređaj za blokiranje tokom transporta na ležište koje je aksijalno fiksirano.6. ležište se mora rasturiti i posebno tretirati Ležišta se moraju otvoriti i svi delovi prokontrolisati nakon skladištenja i pre puštanja u pogon.

Podloga se mora tako napraviti da može da prihvati pločice za podmetanje veličine 2 mm (0. kruta. Pre konstrukcije trebalo bi razmotriti pričvršćivanje podloge. Da bi se izbegle rezonantne vibracije sa mašinom.Instalacija i poravnanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . Visina vratila mašine i položaj stopala osnove dozvoljavaju određena odstupanja.8 inča) ispod osnove mašine kako bi se obezbedio prostor za podešavanje i olakšala moguća instalacija njene zamene u budućnosti. Osnova mora biti jaka. kao i pojedinačna pravila za bezbedan rad moraju se poštovati tokom instalacije. Trebalo bi ostaviti dovoljno slobodnog prostora oko mašine kako bi se obezbedio lak pristup mašini zbog održavanja i nadgledanja. koja se mogu nadoknaditi uz pomoć podmetača veličine 2 mm (0. Lokacija rupa za učvršćivanje i visina postolja moraju odgovaratidimenzijama dostavljenim na crtežu sa dimenzijama. NAPOMENA: Proračun i konstrukciju podloge ne dostavlja ABB pa je kupac ili treće lice odgovorno za nju.8 inča).Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 3 Instalacija i poravnanje 3. Obezbedite mašinu dok radite u njenoj blizini. 18 . Mogućnost rezonance mašine sa osnovom se mora proveriti.2.1 Opšti podaci Konstrukcija postolja bi trebala da osigura bezbedne uslove rada uz maksimalnu pristupačnost. ulje i kablove kao i lokaciju rupa za učvršćivanje. međutim. pravilno konstruisana čelična konstrukcija je takođe prihvatljiva.1 Opšti podaci Dobro planiranje i priprema obezbediće jednostavnu i preciznu instalaciju i osiguraće bezbedne uslove rada i maksimalnu pristupačnost. Vazduh za rashlađivanje treba da dopre do mašine i iz nje bez ometanja.2 Konstrukcija postolja 3. NAPOMENA: Opšta. Morate voditi računa da druge mašine ili oprema ne zagrevaju vazduh za rashlađivanje mašine ili delove poput ležišta. Takođe. ravna i bez spoljašnjih vibracija. vodu. ***Sledeći pasus se odnosi na način zaštite: Sve mašine za opasna područja Mora se obratiti posebna pažnja na standarde o upotrebi električnih aparata u opasnim područjima. NAPOMENA: NAPOMENA: 3. obezbeđivanje kanala za vazduh. posebno na nacionalne standarde (pogledajte standard IEC 60079-14). vlastita frekvencija osnove zajedno sa mašinom ne sme biti u opsegu od ±20% brzine frekvencije u toku rada. Nemojte koristiti mašinu kao masu za zavarivanje. Betonska osnova je najbolja. ABB nije odgovoran za proces učvršćivanja mašine.

ili kod kratkog spoja. 3. nakon dužeg perioda mirovanja ili u okviru rada na održavanju.1 Merenja izolacijskog otpora Uklonite uređaj za blokiranje prilikom transporta. Kod mašina koje imaju klizni prsten.5 Mazivo za ležišta • ***Sledeća tačka i napomena se odnose na vrstu ležišta: Klizno ležište • Napunite klizno ležište odgovarajućim uljem. pogledajte Poglavlje 3. što se dešava svaki put kada se mašina pokrene. Magnituda ovih sila je spomenuta na crtežu sa dimenzijama mašine. Prirubnica mašine treba uvek biti montirana na suprotnoj prirubnici postolja.6.2 Plomča ležaja.6 Čepovi za odvod.3. 3BFP 000 062 R0134 REV E Instalacija i poravnanje . pogledajte Poglavlje 2.4 Kvalitet ulja Klizna ležišta se uvek isporučuju bez ulja! NAPOMENA: • • • Uklonite anti-koroizijski premaz sa produžetka vratila i stopala mašine petrolejskim destilatom Instalirajte polovinu spojnice kao što je opisano u Poglavlje 3. Preporučuje se montažni adapter kako bi se omogućilo lako povezivanje spojnica i kontrola za vreme rada.3.4 Sastavljanje polovine spojnice Proverite da li su otvoreni čepovi za odvod otvoreni na najnižem delu oba kraja mašine. Sačuvajte ga za buduću upotrebu.1.3 Prirubnice za mašine koje se vertikalno montiraju Mašine koje se vertikalno montiraju sa prirubnicom su opremljene prirubnicom po IEC standardu.2. merenja uključuju i namotaje rotora.4 Merenja izolacijskog otpora.2 Razmontiranje uređaja za blokiranje u toku transporta za dodatna uputstva Proverite da li mazivo odgovara specifikaciji navedenoj na pločici ležišta.2.1 Merenja izolacijskog otpora Pre nego što se mašina pokrene prvi put.5. Još neke preporučene vrste maziva mogu se naći u Poglavlje 7. ***Sledeće poglavlje za tip montiranja: Vertikalno 3. To uključuje merenje namotaja statora i svih pomoćnih uređaja.2.3. 3. pogledajte Poglavlje 7.19 .3 Pripreme mašine pre instalacije Pripremite mašinu za instalaciju na sledeći način: • • Izmerite izolacione otpore namotaja pre nego što izvršite neke druge pripreme opisane u Poglavlje 3. 60072.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 3. Sila kratkog spoja je postepeno prigušen sinusoidni talas koji menja pravac. pogledajte Poglavlje 7.3. mora se izmeriti izolacijski otpor mašine.3.5.2 Pritisci na podlogu Podloga i zavrtnji za montiranje moraju biti u stanju da izdrže iznenadni mehanički obrtni momenat. Za odgovarajuće vrste ulja. Pogledajte Poglavlje 3.3.

Ako se ležište koje je aksijalno fiksirano nalazi na nepogonskom kraju (pogledajte crtež sa dimenzijama).3 Vrsta spojnice ***Sledeći pasus se odnosi na vrstu ležišta: Valjkasto ležište Mašine sa valjkastim ležištima moraju biti povezane sa mašinom koju pokreću preko fleksibilnih spojnica. ili zupčastih spojnica.2 Razmontiranje uređaja za blokiranje u toku transporta Poneke mašine i sve mašine sa kliznim ili valjkastim ležištima imaju instalirane uređaje za blokiranje prilikom transporta Za mašine sa kliznim ili cilindrično valjkastim ležištima.6. ***Sledeći pasus se odnosi na tip ležišta: Klizno ležište sa aksijalnim proširenjima Konstrukcija kliznog ležišta dozvoljava rotoru da se aksijalno pomera između graničnih proširenja na krajevima rotora. 20 . Standardna ležištane mogu izdržati bilo kakve aksijalne sileod pokretane mašine. pokretana mašina mora izdržati sve aksijalne sile a spojnica mora biti sa aksijalnim graničnim proširenjima. Bilo kakve aksijalne sile mogu izazvati oštećenja ležišta. uređaj za blokiranje prilikom transporta je napravljen kao čelična reza pričvršćena za štit ležišta na pogonskom kraju i za kraj produžetka vratila. NAPOMENA: Da biste izbegli oštećenja ležišta.1 Mere zaštite pre transporta. Isto važi i za velika aksijalna opterećenja. polovine spojnice treba osigurati tako da ne skliznu u aksijalnom pravcu uz pomoć pločice za blokiranje na kraju vratila. Zato. 3.3. Pogledajte Poglavlje 2. ***Sledeći pasus se odnosi na način montiranja: Vertikalno Vertikalne mašine se mogu konstruisati da prenesu deo tereta od vratila do pokretane mašine. Produžetak vratila se mora očistiti od svog antikorozivnog zaštitnog sloja.Instalacija i poravnanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . poput spojnica sa čivijom. vodite računa da se omogući stalni slobodni aksijalni pokret između polovina spojnice kako bi se dozvolilo termalno proširenje vratila mašine bez oštećenja ležišta Očekivan aksijalni termalni rast rotora može se izračunati kao što je definisano u Poglavlje 3. uređaj za blokiranje u toku transporta treba podesiti svaki put kada se mašina pomera.3. lančana ili zupčasta povezivanja osim ako nije posebno napravljena za takvu upotrebu. prebacuje na drugu lokaciju ili skladišti. Uređaj za blokiranje treba sačuvati za buduću upotrebu.4 Ispravka za termalni rast. U takvom slučaju.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 3. NAPOMENA: Mašini ne odgovaraju kaišna. Uređaj za blokiranje u toku transporta se mora ukloniti pre instalacije.

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 3. odnosno polovina čepa se nalazi unutra a druga polovina napolju. 3.. • • • Pratite opšta uputstva dobavljača spojnice Težina polovine spojnice se mora uzeti u obzir. • • NAPOMENA: 3. Čepovi za odvod bi uvek trebalo da budu otvoreni.12 mm (0.6 Čepovi za odvod Mašine su opremljene čepovima za odvod u najdonjem delu mašine.3. 3BFP 000 062 R0134 REV E Instalacija i poravnanje . Nikada ne nanosite molibden disulfid (maziva sa dodatkom molibden-sulfida) ili slične proizvode na mat površine Spojnica mora biti pokrivena zaštitnim poklopcem.2 Montiranje Sledeća uputstva treba uzeti u obzir prilikom montiranja polovine spojnice.4 Sastavljanje polovine spojnice 3. Da ne biste oštetili ležišta.3. Čep za odvod se otvara njegovim izvlačenjem iz rama. nikakve dodatne pritiske ne bi trebalo vršiti na ležišta kada montirate polovinu spojnice. Proverite takođe da li sužlebovi za klinove u spojnici i produžetak vratila očišćeni od pucni Nanesite tanak sloj ulja na produžetak vratila i otvor prednje glave da biste olakšali montiranje polovine spojnice.3.21 .1 Balansiranje spojnice Rotor je standardno dinamički balansiran sa poluklinom. Može vam zatrebati odgovarajuća oprema za podizanje Očistite produžetak vratila od antikorozivnog sloja i uporedite dimenzije produžetka i spojnice sa onima koje su navedene u crtežu. Odvodni čep je napravljen tako da sprečava da prašina prodre u mašinu a istovremeno dozvoljava vodi od kondenzacije da iscuri. Pravac balansiranja je utisnut na kraju vratila: • • H = polu-klin i F = ceo klin Polovina spojnice takođe mora biti izbalansirana. 3.5 Pogonski remen Mašine napravljene sa kaišnim pogonom su uvek opremljene cilindričnim valjkastim ležištem na pogonskom kraju.4. U AMI mašinama čep za odvod (M12 zavrtanj) je otvoren 6 .2” – 0. Ako se koristi kaišni pogon.3. NAPOMENA: Pre upotrebe obavezno se mora proveriti kompatibilnost kraja vratila i ležišta sa kaišnim pogonom. Nemojte premašiti dozvoljenu radijalnu silu navedenu u definicijama narudžbine.3.5”). vodite računa da pogonski i vođeni kaišnici budu precizno poravnani.4.

3. dva čepa za odvod su smeštena na štitu nižeg kraja.4 Instalacija na betonskoj podlozi 3.4 i 2 mil) Koristite trzajni čekić. Ukoliko je potrebno izbušiti nove rupe.2.2 Opšte pripreme Pre nego što otpočnete instalaciju. zavrtnje za montiranje. ***Sledeći pasus se odnosi na način montiranja: Vertikalno Kod vertikalnih mašina. 0. prilagodljive zavrtnje i hidraulične dizalice za aksijalna i horizontalna podešavanja Koristite indikator sa brojčanikom. 0. Oni se dostavljaju samo po specijalnim narudžbinama. molimo Vas da kontaktirate ABB kako bi se to učinilo na adekvatan način. Mašine se isporučuju sa vretenima sa navojnim podešavanjima za vertikalno podešavanje na svakom stopalu. • • • • NAPOMENA: 22 .4. ***Sledeće poglavlje za tip montiranja: Horizontalno sa betonskom podlogom 3.Instalacija i poravnanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . 0.05 mm (40.5.1 i 0. Moguće podešavanje poravnanja zahteva podmetne pločice debljine od 1.1 Opseg isporuke Isporuka mašine obično ne obuhvata instalaciju. set ploča za podlogu ili set podmetnih pločica. dva čepa za odvod se postavljaju na oba kraja mašine.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeći pasus se odnosi na način montiranja: Horizontalni Kod horizontalnih mašina. 20. ili još bolje laserski optički analizator. da biste postigli precizno i tačno poravnanje mašine Koristite jednostavni polužni krak za okretanje rotora u toku poravnanja Ako vršite instalaciju na otvorenom prostoru obezbedite zaštitu od sunca i kiše kako biste otklonili greške u merenju u toku instalacije. 8. Glavna priključna kutija ima jedan čep za odvod u najnižem delu kutije koji tokom rada mora biti zatvoren. razmislite o sledećim aspektima: • Rezervni materijal od čeličnog lima za podmetanje ispod mašine.4. podmetače.

Ulje ili mazivo se mora otkloniti tako što ćete struganjem odstranjivati parčiće betona Proverite da li lokacija rupa za učvršćivanje i visina postolja odgovaraju dimenzijama dostavljenim na crtežu sa dimenzijama Pričvrstite čeličnu žicu za podlogu kako biste označili centralnu liniju mašine.4.23 . • • 3.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 3. oni će biti isporučeni kao odvojeni proizvodi.4. oni moraju biti neofarbani i očišćeni od zagađenja i prašine. 3BFP 000 062 R0134 REV E Instalacija i poravnanje . Njihovo montiranje se vrši na mestu instalacije.2 Priprema vijaka za podlogu i podmetnih pločica Ako su podmetači i vijci podloge uključeni u isporuku.3 Pripreme podloge 3. Označite takođe i aksijalnu poziciju mašine.4.3.3. Razmotrite sledeće aspekte kada pripremate podlogu: • • Gornji deo podloge se mora obrisati ili usisati Zidovi rupa za učvršćivanje moraju imati dovoljno grubu površinu kako bi rupe bile pogodne za fiksiranje. Iz istog razloga one se moraju oprati i obrisati i na taj način očistiti od zagađenja i prašine. NAPOMENA: Da biste bili sigurni da će vijci za podlogu biti zadovoljavajuće pričvršćeni za beton.1 Priprema podloge i rupa za učvršćivanje Vijci za podlogu ili podmetne pločice se koriste kada je mašina pričvršćena za betonsku podlogu.

učvrstite prirubnicu između dva navrtka • • 24 . Ako se premošćavanje ne može izvršiti. ZAVRTANJ ZA PRIÈVRŠÆIVANJE TREBA DA SE NAMONTIRA NA PODLOGU. JEDAN SET UKLJUÈUJE DELOVE ZA JEDNU MAŠINU (4 PCS). pogledajte Slika 3-1 Tipično montiranje vijaka za podlogu: • • • Očistite delove zaštićene antikorozivnim slojem uz pomoć terpentina Postavite podmazane zavrtnje za podešavanje u vijke za podlogu (deo 5) ili podmetne pločice Omotajte sloj trake oko gornjeg dela zavrtanja za pričvršćivanje (deo 2) prema Slika 3-1 Tipično montiranje vijaka za podlogu.2 mm (40. Premostite prirubnicu (deo 3) do zavrtnja zavarivanjem i zategnite navrtke. Traka će sprečiti da se gornji deo zavrtnja zabije u beton i omogućiti da se on ponovo zategne kada se beton slegne Postavite zavrtanj za pričvršćivanje (deo 2) u pločice za podlogu (deo 1) ili podmetne pločice tako da vrh zavrtnja bude 1..Instalacija i poravnanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . x) TRAKA NIJE UKLJUÈENA U ISPORUKU. Nastavite na sledeći način..80 mil) iznad gornje površine navrtke (deo 4) Namestite prirubnicu za pričvršćivanje (deo 3) i donji navrtak (deo 4) na zavrtnje (deo 2). mašina se mora podići iznad poda uz pomoć dizalice.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima POGLED A KUPASTA IGLA (DEO 9) POTREBNA JE SAMO NA POGONSKOM KRAJU MOTORA. PREDMET 1 2 3 4 5 IMENA DELOVA PLOÈA STUBIÆ PRIRUBNICA NAVRTAK VRETENO SA NAVOJNIM PODEŠAVANJEM ZATEZNI ZAVRTANJ PODMETAÈ PODUPIRAÈ KUPASTA IGLA VRETENO SA NAVOJNIM VELIÈINA 70x200x440 M36x500/45+100 10x60x210 M36 KOLIÈINA/SET [PCS] 4 8 4 16 6 7 8 9 10 M24x60 M36x90/90 2x170x250 25x100x180 10x100 8 4 4 4 2 Slika 3-1 Tipično montiranje vijaka za podlogu Da biste montirali vijke za podlogu ili set podmetnih pločica... STUBIÆ ZA PODLOGU BIÆE ISPORUÈEN ODVOJENO.

Naprsnuća u smesi za učvršćavanje ili slabo pričvršćivanje sa betonskom podlogom se ne mogu prihvatiti. Molimo vas koristite visoko kvalitetne materijale koji se ne skupljaju kako biste izbegli poteškoće sa učvršćivanjem u budućnosti. 3. Pričvrstite pločicu čvrsto za stopalo zavrtnjem za montiranje (deo 6) Stavite pločicu za podešavanje (deo 8) ispod zavrtnja za podešavanje (deo 5) Proverite da prostor između pločice (deo 1) i zavrtnja za pričvršćivanje (deo 2) bude mali.8 inča) (deo 7) između stopala i ploče (deo 1). Grubo horizontalno poravnanje se vrši uz pomoć prethodno instalirane čelične žice i naznačene aksijalne lokacije. Odgovarajuće kupaste igle stavljaju se u rupe kako bi se obezbedilo precizno poravnanje i omogućilo lakše ponovno instaliranje ako se mašina pomera. Produbite rupe bušenjem čelične podloge. Potrebna preciznost podešavanja iznosi oko 2 mm (80 mil).4. kartonom ili trakom Stavite podmetač od 2 mm (0. Ako beton prodire kroz ovaj razmak do navrtaka. 3. 3.6 Učvršćivanje Učvršćivanje mašine na podlogu je veoma važan deo instalacije Moraju se pratiti uputstva dobavljača smese za učvršćivanje.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima • Kada se montiranje pločica za podlogu završi. Centrirajte zavrtanj za montiranje (deo 6) u rupi mašine obmotavanjem gornjeg dela zavrtnja.4 Podizanje mašina Mašina se pažljivo podiže i smešta na podlogu. Učvrstite navrtke tako što ćete ih premostiti ili snažno udariti šiljkom za obeležavanje. 3.4.7 Završna instalacija i kontrola Kada se beton slegne.4. a zatim dovršite postavljanje klinova u rupama stopala na pogonskom kraju mašine.1 Učvršćivanje stopala mašine Mašina ima jednu rupu za učvršćivanje klinom za svako stopalo na pogonskom kraju. Stopala mašine. Proverite poravnanje kako biste bili sigurni da će mašina raditi uz dozvoljene vibracije. Podignite mašinu na podlogu i zategnite zavrtnje za montiranje. podignite mašinu sa podloge i ponovo zategnite zavrtnje za pričvršćivanje. Nakon toga rupe dobijaju konusni oblik uz pomoć alata za proširivanje.6 Poravnanje. strane i dno pločica za podlogu kao i zavrtnje za pričvršćivanje temelja treba očistiti terpentinom.5 Poravnanje Poravnanje se obavlja kao što je opisano u Poglavlje 3. Ako je potrebno.4.7. Montirajte sastavljene vijke za podlogu ili podmetne pločice ispod stopala mašine uz pomoć zavrtnja za montiranje (deo 6) i podmetača (deo 3). ponovno zatezanje se ne može obaviti. mašinu treba podići i držati iznad poda. 3BFP 000 062 R0134 REV E Instalacija i poravnanje . izvršite podešavanje uz pomoć pločica za podmetanje.4. Vertikalno poravnanje se vrši zavrtnjima za podešavanje. Traka i čelična pločica nisu uključene u isporuku vijaka za podlogu.25 . na primer papirom. • • • • NAPOMENA: 3.

Ukoliko je potrebno izbušiti nove rupe.Instalacija i poravnanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . Takođe očistite prašinu ili otpatke. molimo Vas da kontaktirate ABB kako bi se to učinilo na adekvatan način. NAPOMENA: Spojnica mora biti pokrivena zaštitnim poklopcem. podmetače ili zavrtnje za montiranje.3 Podizanje mašina Mašina se pažljivo podiže i smešta na podlogu. Sačuvajte pomoćne uređaje za poravnanje i montiranje zajedno sa uređajem za blokiranje u toku transporta za buduću upotrebu.5.0 mil) ili više Podloga treba biti bez spoljašnjih vibracija.4 Poravnanje Poravnanje se obavlja kao što je opisano u Poglavlje 3.2 Poklopci i zaštićen prostor Dovršite instalaciju spojnica povezivanjem obe polovine prema uputstvima koja je dao proizvođač. 3.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 3.6 Poravnanje.4.5.5.5 Instalacija na betonskoj podlozi 3. pažljivo proverite da neki alat ili strani predmet nije ostao unutar zaštićenog prostora.1 mm (4. Oni se dostavljaju samo po specijalnim narudžbinama. Proverite da li su sve trake za zatvaranje ostale netaknute kada instalirate poklopce.5. njenog poravnanja i instaliranja pomoćnih uređaja. 3. Nakon podizanja mašine. proverite sledeće: • • • Pažljivo očistite podlogu Podloge moraju biti ravne i paralelne u okviru 0.1 Opseg isporuke Isporuka mašine ne obuhvata instalaciju.7. 3. ***Sledeće poglavlje za tip montiranja: Horizontalno sa čeličnom podlogom 3.2 Kontrola podloge Pre nego što podignete mašinu na podlogu. 26 .

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 3.2 Poklopci i zaštićen prostor Dovršite instalaciju spojnica povezivanjem obe polovine prema uputstvima koja je dao proizvođač. Nakon podizanja mašine.5.27 . Produbite rupe bušenjem čelične podloge.5.5. NAPOMENA: Spojnica mora biti pokrivena zaštitnim poklopcem. pažljivo proverite da neki alat ili strani predmet nije ostao unutar zaštićenog prostora.5. njenog poravnanja i instaliranja pomoćnih uređaja.1 Učvršćivanje stopala mašine Mašina ima jednu rupu za učvršćivanje klinom za svako stopalo na pogonskom kraju. 3BFP 000 062 R0134 REV E Instalacija i poravnanje . Takođe očistite prašinu ili otpatke. Sačuvajte pomoćne uređaje za poravnanje i montiranje zajedno sa uređajem za blokiranje u toku transporta za buduću upotrebu. 3.5. Proverite da li su sve trake za zatvaranje ostale netaknute kada instalirate poklopce. Nakon toga rupe dobijaju konusni oblik uz pomoć alata za proširivanje.5 Konačna instalacija i kontrola 3. Odgovarajuće kupaste igle stavljaju se u rupe kako bi se obezbedilo precizno poravnanje i omogućilo lakše ponovno instaliranje ako se mašina pomera.

28 .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje se odnosi samo na način montiranja: Vertikalno 3.1 Opšti podaci Da biste osigurali dug vek trajanja pogonske i pokretane mašine. Sledeći tekst se odnosi na instalaciju betonskih i čeličnih podloga. Slika 3-2 Prirubnica za montiranje Mašina se podiže i stavlja na prirubnicu za montiranje.6.3. To znači da se radijalna i ugaona devijacija između dva vratila mašina mora minimizirati. Prirubnica za montiranje nije uključena u opseg isporuke ABB-a. Polovine spojnice pogonske i pokretane mašine se moraju labavo pričvrstiti vijkom kako bi mogle slobodno da se pokreću jedna prema drugoj u toku poravnanja. Da biste mogli da ugradite ABB mašine.4 Sastavljanje polovine spojnice.6 Poravnanje 3. one se moraju međusobno odgovarajuće poravnati. prirubnice za montiranje moraju biti napravljene po IEC standardu. moraju se instalirati polovine spojnice. Zavrtnji za montiranje se blago zatežu. Poravnanje se mora izvršiti uz najveći oprez jer bi eventualne greške mogle dovesti do oštećenja vratila i ležišta.6 Instalacija mašina koje se montiraju sa prirubnicom na čeličnoj podlozi Svrha prirubnice za montiranje za mašine koje se vertikalno montiraju je da omogući laku instalaciju i vezu spojnica.Instalacija i poravnanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . Pre početka procesa poravnanja. vidite Poglavlje 3. Postavljanje podmetača nije neophodno kada se radi o betonskoj podlozi ako se poravnanje i učvršćivanje izvrše precizno. 3.5. kao i laku kontrolu spojnice u toku rada.

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 3. Horizontalni nivo mašine se proverava uz pomoć libele. vidite Slika 3-4 Položaj podmetača.6. Obratite pažnju da mašina stoji na sva četiri stopala (vretena) paralelno u okviru 0. No sač sa vijcima za podeša vanje Slika 3-4 Položaj podmetača 3BFP 000 062 R0134 REV E Instalacija i poravnanje .2 Grubo podešavanje Za poravnanje i omogućavanje montiranja podmetača. Ako to nije slučaj. Proverite da li je mašina vertikalno. Mašina se ostavi na vretenima sa navojnim podešavanjima.1 mm (4.6. ram mašine će se iskriviti ili uvrnuti što može izazvati oštećenja ležišta ili drugih delova. horizontalno i aksijalno u nivou. Izvršite odgovarajuća podešavanja stavljanjem podmetača ispod četiri stopala. vidite Slika 3-3 Vertikalno pozicioniranje stopala mašine. Stopalo mašine Podmetač Podloga Pritisni vijak Pritezni vijak Slika 3-3 Vertikalno pozicioniranje stopala mašine 3.3 Grubo prilagođavanje Za poravnanje u aksijalnom i transverzalnom pravcu. na stopala mačine se postavljaju vretena sa navojnim podešavanjima.29 . postavite podmetače sa vijcima za podešavanje na uglove.0 mil) ili više.

***Sledeći pasus se odnosi na tip ležišta: Klizno ležište sa aksijalnim proširenjima Klizno ležište pogonskog kraja je opremljeno pokazivačem obrtnog centra. vidite Slika 3-5 Montiranje podmetača. koji je označen žlebom na vratilu. Položaj je ispravan kada vrh pokazivača bude u liniji sa žlebom u obrtnom centru vratila.Instalacija i poravnanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . Postoje takođe i žlebovi na vratilu za mehanička i granična proširenja kraja rotora. Ostavite sve vijke za podešavanje samo blago zategnute. vidite Slika 3-6 Oznake na vratilu i pokazivaču obrtnog centra. postavite sličan podmetač na čeličnu podlogu. Obratite pažnju da obrtni centar nije obavezno isti kao magnetni centar pošto ventilator može izbaciti rotor iz magnetnog centra. No sač sa vijcima za podeša vanje Zavrtanj na podešavanje Slika 3-5 Montiranje podmetača NAPOMENA: Slika 3-5 Montiranje podmetača pokazuje podmetač montiran na betonsku podlogu. 30 . Pomerajte mašinu uz pomoć vijaka za podešavanje dok se centralna linija vratila i pokretane mašine grubo ne poravnaju i postigne željena razdaljina između polovina spojnice.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Podmetači se smeštaju na ivicu podloge i pričvršćuju ekspanzionim zavrtnjima.

centar vratila će biti viši. itd.4.4. razdaljine između mašina. vrste spojnice. Zato će možda biti neophodno upotrebiti poravnanje koje će uzeti u obzir toplotu u zavisnosti od temperature pokretane mašine za vreme rada.6. i stoga bi ih trebalo uzeti u obzir prilikom poravnanja.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Pokazivač Dinamički centar Spoljašnja zaptivka Granica slobodnog pomeranja rotora Slika 3-6 Oznake na vratilu i pokazivaču obrtnog centra 3. Iz tog razloga. 3.4 Ispravka za termalni rast 3. Temperatura mašine je niža za vreme postavljanja nego za vreme rada. odnosno dalje od stopala u toku rada nego za vreme mirovanja.1 Opšti podaci Temperature u toku rada mašine imaju značajan uticaj na poravnanje.2 Termalni rast Termalni rast razdaljine između stopala i centra vratila električne mašine može se otprilike izračunati koristeći formulu: ∆H = α × ∆T × Hgde je ∆H=termalni rast[mm] α=10 × 10-6 K-1 ∆T=40 K H=visina vratila [mm] NAPOMENA: Uzmite u obzir termalni rast pokretane mašine u odnosu na električnu mašinu kako biste definisali ukupni termalni rast.31 .6.6. 3BFP 000 062 R0134 REV E Instalacija i poravnanje .

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

3.6.4.3 Termalni aksijalni rast
Termalni aksijalni rast treba poštovati ako je aksijalni hod nepogonskog kraja ležišta blokiran. Pogledajte crtež sa dimezijama kako biste utvrdili koji kraj je blokiran. Očekivani aksijalni termalni rast rotora je proporcionalan dužini rama statora, i može se otprilike izračunati koristeći formulu: ∆L = α × ∆T × Lgde je ∆L=termalni rast[mm] α=10 × 10-6 K-1 ∆T=50 K (za AMA, AMB, AMK, AMI), 80 K (za AMH, HXR, M3BM, M3GM) L=dužina rama [mm] NAPOMENA: Vodite računa da je neprekidni slobodni aksijalni hod omogućen između polovina spojnica (ne važi za krute spojnice) kako biste dozvolili aksijalno termalno proširenje vratila mašine i na taj način izbegli oštećenje ležišta.

3.6.5 Konačno poravnanje 3.6.5.1 Opšti podaci
Završno poravnanje se vrši uz pomoć indikatora sa brojčanikom, iako na tržištu postoje i drugi, još precizniji uređaji za merenje. Razlog zašto koristimo indikatore sa brojčanikom u ovom tekstu je da bismo izneli određenu teoriju poravnanja. NAPOMENA: Merenja bi trebalo vršiti samo nakon postavljanja podmetača i dobrog pričvršćivanja priteznih vijaka. Krajnja merenja poravnanja treba uvek sačuvati za buduće potrebe.

NAPOMENA:

3.6.5.2 Izlaženje polovina spojnice
Postupak poravnanja počinje merenjem izlaženja polovina spojnice. Merenje će otkriti da li postoji bilo kakva nepreciznost vratila i/ili polovina spojnice. Meri se izlaženje polovine spojnice u odnosu na kućište ležišta mašine. Postavite indikatore sa brojčanikom na osnovu Slika 3-7 Merenje izlaženja polovine spojnice. Na isti način proverite izlaženje polovine spojnice pokretane mašine u odnosu na kućište ležišta. Jednostavan krak poluge je potreban da bi se pokrenuo rotor mašine sa kliznim ležištem.

***Sledeća napomena za tip ležaja: Klizna ležišta
NAPOMENA: Klizna ležišta moraju biti napunjena uljem pre pokretanja.

Prihvatljiva greška izlaženja je manja od 0.02 mm (0.8 mil).

32 - Instalacija i poravnanje

3BFP 000 062 R0134 REV E

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

Slika 3-7 Merenje izlaženja polovine spojnice

3.6.5.3 Paralelno, ugaono i aksijalno poravnanje
Pošto je mašina grubo pozicionirana, kao što je opisano u Poglavlje 3.6.2 Grubo podešavanje i Poglavlje 3.6.3 Grubo prilagođavanje, konačno poravnanje može da počne. Ovaj korak se mora veoma oprezno izvršiti. U suprotnom, mogu se izazvati ozbiljne vibracije i oštećenja i pogonske i pokretane mašine. Poravnanje se vrši u skladu sa preporukama koje je dostavio proizvođač spojnica. Potrebno je paralelno, ugaono i aksijalno poravnanje mašine. Neke standardne publikacije daju savete za poravnanje spojnica, na primer BS 3170:1972 "Fleksibilne spojnice za prenos snage". Prema ustaljenoj praksi, greška u ugaonom i paralelnom poravnanju ne sme da bude veća od 0,05-0,10 mm a greška u aksijalnom poravnanju ne sme da bude veća od 0,10 mm, pogledajte Slika 3-8 Definicija greške pri poravnanju Odgovarajući izlaženje je 0,10-0,20 mm za grešku u paralelnom i ugaonom poravnanju.
Paralelno pogrešno nameštanje

Ugaono pogrešno nameštanje

Aksijalno pogrešno nameštanje

Slika 3-8 Definicija greške pri poravnanju

3BFP 000 062 R0134 REV E

Instalacija i poravnanje - 33

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

3.6.5.4 Poravnanje
Poravnanje mašine se vrši po sledećim uputstvima. 1. 2. Mašina se ostavi na vretenima sa navojnim podešavanjima. Okrenite rotor i proverite aksijalna granična proširenja, pogledajte Poglavlje 3.6.3 Grubo prilagođavanje

***Sledeća napomena za tip ležaja: Klizna ležišta
NAPOMENA: 3. Klizna ležišta moraju biti napunjena uljem pre pokretanja.

Montirajte opremu za poravnanje. Ako koristite indikatore sa brojčanicima, praktično je podesiti ih tako da oko pola skale bude dostupno u oba pravca. Proverite krutost podmetača indikatora kako biste eliminisali mogućnost ugibanja, pogledajte Slika 3-9 Provera poravnanja uz pomoć indikatora sa brojčanikom

Radijalno poravnanje

Ugaono poravnanje

Slika 3-9 Provera poravnanja uz pomoć indikatora sa brojčanikom 4. Izmerite i zabeležite očitavanja za paralelne, ugaone i aksijalne greške prilikom poravnanja na četiri različite lokacije: gore, dole, desno i levo, odnosno na svakih 90°, dok se oba vratila okreću istovremeno. Očitavanja se beleže Poravnajte mašinu vertikalno okretanjem vretena sa navojnim podešavanjem ili podizanjem hidrauličnom dizalicom. Za poravnanje u vertikalnoj ravni, postavljaju se vretena sa navojnim podešavanjem na stopala horizontalne mašine, pogledajte Slika 3-3 Vertikalno pozicioniranje stopala mašine. Na preciznost poravnanja mašine ponekad utiče termalno širenje rama, pogledajte Poglavlje 3.6.4 Ispravka za termalni rast Izmerite razdaljinu od dna stopala mašine do postolja i napravite odgovarajuće čvrste blokove ili klinove ili rezervnu količinu podmetača. Stavite čvrste blokove ili podmetače ispod stopala mašine. Popustite vretena sa navojnim podešavanjima i pričvrstite pritezne vijke. Ponovo proverite poravnanje. Napravite ispravke ako je potrebno. Napravite beleške za buduće provere

5.

6. 7. 8. 9.

34 - Instalacija i poravnanje

3BFP 000 062 R0134 REV E

03 mm (1 mil) 0. preporučuje se da ostvarite što manja odstupanja prilikom poravnanja. 11.05 mm (2 mil) Fleksibilna 0.10 mm (4 mil) 3BFP 000 062 R0134 REV E Instalacija i poravnanje .8 mil) 0. Ponovo pritegnite i učvrstite navrtke pripajanjem ili ih snažno udarite šiljkom za obeležavanje.250 mm (4 – 10”) Sa krutom prirubnicom Zupčaste Vrsta spojnice Dozvoljeno odstupanje prilikom poravnanja Paralelna ∆r 0. Prevelika odstupanja mogu izazvati vibracije i dovesti do oštećenja ležišta ili drugih delova.02 mm (0.02 mm (0.8 mil) 0. Dozvoljena odstupanja koja dostavlja proizvođač spojnica treba koristiti kao uputstvo samo ako su ona manja od maksimalnih dozvoljenih odstupanja prikazanih u Tabela 3-1 Preporučena dozvoljena odstupanja prilikom poravnanja.05 mm (2 mil) 0.10 mm (4 mil) Aksijalna ∆a 0.5 Dozvoljeno odstupanje prilikom poravnanja Teško je odrediti krajnje dozvoljeno odstupanje prilikom poravnanja jer na to utiče preveliki broj faktora. Stoga. a ne za poravnanje pogonske-pokretane mašine.5.02 mm (0.7.01 mm (0.8 mil) 0. NAPOMENA: Dozvoljena odstupanja koja dostavlja proizvođač spojnica pokazuju odstupanja za spojnicu.02 mm (0. 3.10 mm (4 mil) Ugaona ∆b 0. Najveće dozvoljeno odstupanje prilikom poravnanja je prikazano u Tabela 3-1 Preporučena dozvoljena odstupanja prilikom poravnanja Za definicije odstupanja kod poravnanja.05 mm (2 mil) Fleksibilna 0.4 mil) 0. Tabela 3-1.05 mm (2 mil) 0.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 10.10 mm (4 mil) 0. Pričvrstite klinom stopala mašine radi lakše instalacije u budućnosti.8 mil) 0.05 mm (2 mil) 0.6.8 mil) 0.10 mm (4 mil) 250 . Preporučena dozvoljena odstupanja prilikom poravnanja Podaci o spojnici Spojnica Dijametar 100 .4. pogledajte Poglavlje 3.05 mm (2 mil) 0.35 . vidite Slika 3-8 Definicija greške pri poravnanju.500 mm (10 – 20”) Sa krutom prirubnicom Zupčaste 0.02 mm (0.1 Učvršćivanje stopala mašine.

***Sledeća napomena za tip ležaja: Valjkasto ležište NAPOMENA: Spoljašnje vibracije će oštetiti valjkaste površine ležišta i time mu skratiti vek trajanja. Ako su prisutne spoljašnje vibracije.1 Kratkoročno skladištenje (manje od dva meseca) treba primenjivati. iste mere navedene u Poglavlje 2. a samopodmazujuća ležišta morate puniti uljem.6.7 Održavanje nakon instalacije Ako mašina neće biti u upotrebi duži period nakon instalacije.Instalacija i poravnanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . 36 . trebalo bi otvoriti spojnicu vratila i odgovarajuće gumene blokove treba postaviti ispod stopala mašine. ***Sledeća napomena za tip ležaja: Klizno ležište NAPOMENA: Spoljne vibracije će oštetiti klizeće površine ležišta i time mu skratiti vek trajanja.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 3. Morate pokrenuti rotor kako bi napravio 10 obrtaja na svaka 3 meseca.

2 Mehanička povezivanja ***Sledeće poglavlje za rashladni metod: Vazdušni vodovi 4. 4. Proverite da li ima curenja u vazdušnim vodovima pošto ste ih povezali. molimo vas da pročitate Crtež sa dimenzijama mašine.2. gde je moguće. voda mora biti puštena. Dijagram električnog povezivanja i specifikaciju koja dolazi zajedno sa mašinom.37 . ***Sledeće poglavlje za rashladni metod: Vazduh-voda i vodeni omotač 4. Zatvorite spojeve odgovarajućim brtvama. cevi za vodu i/ili sistema za snabdevanje uljem.2 Hlađenje ramova vodom Konstrukcija sa čeličnim ramom koja se hladi vodom se jedino koristi u zatvorenoj cirkulaciji sveže vode. Električna povezivanja uključuju povezivanje glavnih i pomoćnih kablova.5. Povežite prirubnice i zatvorite spojeve odgovarajućim brtvama. zato jer bi to moglo oštetiti mašinu.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 4 Mehanička i električna povezivanja 4. Prirubnice sistema za vodeno rashlađivanje se prave prema specifikacijama kupca i prikazane su na crtežu sa dimenzijama mašine. Očistite detaljno vazdušne vodove pre nego što ih povežete sa mašinom i proverite da nema eventualnih zapušenja u njima.2. ***Sledeće poglavlje za rashladni metod: Vodeni omotač 4. Mehanička povezivanja uključuju povezivanje vazdušnih vodova.1 Opšti podaci Mehanička i električna povezivanja se obavljaju posle postupaka instalacije i poravnanja.2 Priključnice za rashladnu vodu ***Sledeće poglavlje za rashladni metod: Vazduh-voda 4. Pre nego što pokrenete mašinu.1 Vazduh-voda hladnjaci Mašine sa razmenjivačem toplote vazduh-voda imaju prirubnice određene standardima DIN 633 ili ANSI B 16.1 Priključnice za rashladni vazduh Mašine napravljene za hlađenje dotoka vazduha ka i/ili od mašine preko vazdušnih vodova imaju priključne prirubnice kao što je određeno na crtežu sa dimenzijama mašine.2.2.2. kablova za uzemljenje i mogućih spoljnih kompresora. Da biste utvrdili pravilan način postupanja.2. 3BFP 000 062 R0134 REV E Mehanička i električna povezivanja . NAPOMENA: Dodatni instalacioni otvori ili navoji se nikada ne smeju bušiti kroz ram.

Rashladna voda takođe mora biti inhibirana agensom koji štiti rashladni sistem od korozije.0 – 9. Pre nego što povežete cevi sa ležištima.Mehanička i električna povezivanja 3BFP 000 062 R0134 REV E . NAPOMENA: Ne bušite rupe kroz ram mašine tokom instalacije cevi ili bilo koje druge opreme. Nivo ulja unutar ležišta će se povećati ako je nagib ležišta suviše mali.RSt 37-2. bakru.3 Dovod ulja u klizno ležište Mašine sa sistemom za kružno podmazivanje su opremljene prirubnicama za cevi za dovod ulja. a to može dovesti do curenja ulja ili prekida u protoku ulja. Instalirajte sistem za snabdevanje uljem blizu mašine na jednakoj udaljenosti od svakog ležišta.0 > 1 mmol/kg < 20 mg/kg < 100 mg/kg < 20 mg/kg < 0. Koristite samo odgovarajuće i visokokvalitetne delove i zaptivače za povezivanje mašine sa sistemom za vodu. što odgovara nagibu od 250 .3 mg/kg < 0. aluminijumu i mnogim drugim materijalima. jer to može ozbiljno oštetiti mašinu. razmenjivač toplote. a moguće je i sa indikatorom pritiska i strujnim pokazivačem. Instalirajte cevi za odvod ulja od ležišta pod minimalnim uglom od 15°. Ovaj materijal je sklon koroziji u slanoj i nečistoj vodi. itd) se moraju uzeti u obzir pri odabiru odgovarajućeg inhibitora. Instalirajte i povežite cevi za dotok ulja za ležišta.05 mg/kg U većini slučajeva sve ove uslove ispunjava obična voda iz česme.3½ inch/ft). Preporučeni inhibitor: ProizvođačASHLAND ProizvodRD-25 koji odgovara čeliku. 38 . ulje će teći presporo od ležišta do kontejnera za ulje.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Rashladna voda kruži u vodovima integrisanim u ram mašine. Svi materijali koji dolaze u dodir sa rashladnom vodom (cevi. ekvivalentan sa DIN 17100 . Korozija i nanosi nečistoće mogu blokirati protok vode u vodovima. Instalirajte sve neophodne cevi za dovod ulja i povežite jedinice za cirkulisanje ulja. Materijal od kog su načinjeni ram i vodovi je čelik sa ugljenikom prema standardu EN 10025: S235 JRG2. testirajte sistem za snabdevanje uljem tako što ćete kroz njega pustiti ulje za ispiranje. odnosno voda za kućnu potrošnju. uklonite filter za ulje i očistite ga. Posle toga. Standardne vrednosti za rashladnu vodu koju treba koristiti u rashladnom sistemu: • • • • • • • pH Alkalnost (CaCO3) Hlor (Cl) Sulfat KMnO4-koncentracija Al-koncentracija Mn-koncentracija 7. ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Klizno ležište 4. Zato je važno koristiti čistu i inhibiranu vodu u rashladnom sistemu. nečistoća i kada je potrebno. od smrzavanja.2. Proverite da li ima curenja pošto ste povezali cevi i spojeve.300 mm/m (3 .

• • • 5. Čišćenje i održavanje normalnog pritiska vazduha je povezano sa prirubnicom na jedinici za kontrolu vazduha. 3. Odgovarajuća vrsta ulja i viskoziteta je naznačena na crtežu sa dimenzijama. Normalan nivo ulja je dostignut kada je prekriveno pola od kontrolnog stakla za ulje. 4. Skinite čepove zaštite sa ugrađenih otvora na samom kraju štita mašine.2. Uključite sistem za snabdevanje uljem i pre pokretanja mašine proverite da li ima curenja. Sistem radi sa nezagađenim vazduhom pod pristiskom kao zaštitnim gasom. Moment zatezanja zavisi od upotrebljene vrste transduktora: PYM TRV18 : 10 Nm PYM 330400_ : 3. Opremljena je kontrolnim sistemom. koji obuhvata jedinicu za kontrolu vazduha i prelivni ventil.3 Nm PYM 330500_ : 4.39 .5 Nm I na kraju. Zaštit Montirajte vibracijske transduktore na ugrađene otvore za montažu.5 Montaža vibracionih transduktora Ako instalisani vibracioni transduktori vire izvan okvira mašine. NAPOMENA: NAPOMENA: Ležišta se isporučuju bez maziva.4 mil) da biste filtrirali neželjene otpatke iz ulja. upotrebite mrežu od 0. Pokretanje mašine bez maziva imaće za posledicu momentalno oštećenje ležišta. Pre puštanja u pogon. 2.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Napunite sistem za snabdevanje uljem odgovarajućim uljem sa pravim viskozitetom. Pritisak vazduha mora biti između 4 i 8 bara. Neophodna stopa strujanja tokom čišćenja i održavanja normalnog pritiska je navedena u Ex . Ako ste u nedoumici u vezi čistoće ulja.atestu. pričvrstite kablove na vibracijski transduktor. 4.01 mm (0.4 Povezivanje cevi za čišćenje vazduha EEx p ili Ex p mašina je zaštićena od eksplozije održavanjem normalnog pritiska. ***Sledeće poglavlje za tip zaštite: Ex p 4. Tokom rada. mašina se drži ispod nivoa prekomernog pritiska da bi se sprečilo da opasni gasovi uđu u mašinu. mašina se čisti da bi se uklonili svi opasni gasovi. Za više detalja o kontrolnom sistemu. Uradite sledeće kako bi podesili vibracione transduktore za upotrebu: 1. to znači da su dostavljeni neistalisani kako bi se izbeglo njihovo oštećenje tokom transporta. Odvojite kablove sa vibracionih transduktora.2. vidite uputstvo dobavljača. 3BFP 000 062 R0134 REV E Mehanička i električna povezivanja .

važno je proveriti da su svi ulazni kablovi odvojeni od mreže za napajanje i da su uzemljeni.1 Opšti podaci Mere bezbednosti koje su izložene u Saveti za bezbedan rad na početku uputstva moraju se uvek poštovati.3. 40 . NAPOMENA: ***Sledeći pasus za tip rotora: Stalni magnet Mašine su namenjene pogonima sa različitim brzinama. NAPOMENA: Pre rada na instalaciji. Ako ima bilo kakvih nedoumica oko slaganja sinhronog motora sa stalnim magnetom i konvertora frekvencije. Zaustavite obrtanje vratila pre nego što otvorite priključnu kutiju. posebno napon i povezivanje namotaja. Važno je potvrditi da su napon napajanja i frekvencija isti kao i vrednosti naznačene na pločici sa karakteristikama mašine. Konvertor frekvencije mora biti konstruisan da radi sa sinhronom mašinom sa stalnim magnetom. Električna instalacija se mora detaljno planirati pre poduzimanja bilo kakvih koraka.Mehanička i električna povezivanja 3BFP 000 062 R0134 REV E . Obratite pažnju na oznake na pločici i dijagram povezivanja u priključnoj kutiji. Za dodatne informacije.3.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 4. obezbedite da za vreme korišćenja ne postane otvoreno kolo.3 Električna povezivanja 4. 4. molimo vas pozovite prodajnu kancelariju ABB-a. tj. uključujući pomoćnu opremu Obezbedite zaštitu protiv ponovnog uključivanja opreme Utvrdite da su svi delovi izolovani od svog napajanja Uzemljite sve delove i kratko spojite kola Prekrijte ili ogradite delove pod naponom u okruženju Ukoliko je sekundarno kolo transformatora prošireno. moraju da imaju konvertore frekvencije. Dijagrami povezivanja koje ste primili zajedno sa mašinom se moraju proučiti pre početka rada na instaliranju.2 Bezbednost Rad na električnim instalacijama moraju obavljati samo kvalifikovane osobe Sledeća bezbednosna pravila se moraju poštovati: • • • • • • Isključite sa mreže svu opremu. Sledite Saveti za bezbedan rad na početku uputstva. Napon mreže i frekvencija treba da budu u okviru naznačenih granica u skladu sa važećim standardom. ***Sledeća tačka se odnosi na vrstu rotora: Trajni magnetni rotor • Stalni magnet sinhrone mašine proizvodi napon kada vratilo rotira. Ne otvarajte i ne dirajte nezaštićene terminale dok se vratilo mašine obrće. Proverite sve podatke na pločici sa karakteristikama. pogledajte specifikaciju o učinku mašine.

6. Razmak vazdušne izolacije je najkraća vazdušna razdaljina između dve tačke sa različitim električnim potencijalom (naponom).Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 4. Da bi se izbegla neispravnost kabla. kablovski zaptivni prstenovi i neupotrebljavani kablovski ulazni otvori se moraju zatvoriti kako bi se zaštitili od prašine i vode. važno je da veličina izolacije i razdaljine proboja budu dovoljne.3. tokom transporta i skladištenja.3. 3BFP 000 062 R0134 REV E Mehanička i električna povezivanja . priključni kablovi statora se moraju skratiti kako bi se smanjilo slobodno kretanje kablova. Minimalni prečnik savijanja priključnog kabla statora je 6 puta veći od spoljašnjeg prečnika kabla. Čep za odvod bi uvek trebalo da bude u otvorenom položaju.3. Struktura mora imati istu ili višu klasifikaciju omotača i potvrdu opasnog područja u odnosu na mašinu. Ako se kutija obrne posle isporuke. priključni kablovi statora moraju biti prekriveni uzemljenom zaštitnom strukturom pre puštanja u rad.4 Glavne opcije priključne kutije Unutar priključne kutije ne sme biti prljavštine. Glavna priključna kutija je opremljena čepom za odvod u svom najdonjem delu. 4.5 Razmak izolacije glavnih električnih priključaka Priključnice glavnih električnih kablova se moraju napraviti kako bi izdržale zahtevne uslove rada kada izolatori mogu biti izloženi prljavštini.3. izolacijski otpor mašine se mora izmeriti. 4.41 . mora se proveriti funkcionisanje čepa za odvod i eventualno ga ponovo namestiti u najdonjem delu kutije. Priključni kablovi statora ne smeju dodirivati oštre krajeve. čep treba držati u zatvorenom položaju ali i otvarati s vremena na vreme. odnosno polovina čepa unutra a druga polovina napolju. Razmeštaj priključnog kabla statora mora biti prostran kako bi se izbeglo pregrevanje kablova. vlažnosti i naponskim udarima.4 Merenja izolacijskog otpora. Pre obrtanja.4. Sama kutija.3 Merenja izolacijskog otpora Pre nego što se mašina pokrene prvi put. vlage i otpadaka. pogledajte Poglavlje 7. Površina razdaljine proboja je najkraća razdaljina površina koje se nalaze jedna pored druge između dve tačke sa različitim električnim potencijalom (naponom). Minimalna izolacija i razdaljina proboja treba da budu jednaki ili veći od uslova koje određuju: • • • • Lokalni propisi Standardi Klasifikacijska pravila Klasifikacije opasnih područja. Neke glavne priključne kutije se mogu okrenuti za 90 stepeni. nakon dužeg perioda mirovanja ili u okviru rada na održavanju. Tokom rada mašine. Izolacija i razdaljina proboja važe za razmak izolacije između dve različite faze i za razmak izolacije između jedne faze i uzemljenja. proverite da li je dovoljna dužina kablova između namotaja statora i priključne kutije. Da biste obezbedili trajan rad koji će teći bez problema.1 Isporuka bez glavne priključne kutije Ukoliko je mašina isporučena bez glavne priključne kutije. 4. Dobavljač priključne kutije je dužan da obezbedi upotrebu odgovarajućih nosača priključnog kabla statora.

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 4. Najveća dužina provodnika je normalno ograničena na 2. T2. Priključnice glavnog električnog kabla moraju se ispravno pričvrstiti da bi se obezbedio pouzdan rad. Povezivanje se vrši na priključnicama rotora na ploči sa priključnim krajevima.Mehanička i električna povezivanja 3BFP 000 062 R0134 REV E . Ogoljavanje. Kablovi moraju biti učvršćeni tako da se nikakav pritisak ne vrši na glavna mesta napajanja u priključnoj kutiji. i T3 prema standardu NEMA MG-1. 4. L i M u skladu sa publikacijama IEC 60034-8.3. važno je proveriti da su svi ulazni kablovi odvojeni od mreže za napajanje i da su uzemljeni. ***Sledeći pasus za tip rotora: Trajni magnetni rotor NAPOMENA: Trajne magnetne sinhrone mašine moraju biti povezane pomoću zaštićenih simetričnih kablova i zaptivnih čepova koji omogućavaju povezivanje od 360° (takozvani EMC čepovi).8 Pomoćna kutija sa priključnicama Pomoćne priključne kutije su prikačene na ram mašine zavisno od pomoćnih uređaja i potreba kupca. ***Sledeći pasus za tip rotora: Klizni prstenovi 4. zaptivne čepove i čaure za kablove za dovod mora odobriti Ex. Neutralna priključnica je označena sa N (IEC) ili sa T0 (NEMA). 42 . Kablovi se mogu povezati sa bilo kog kraja. a njihove pozicije su prikazane na crtežu sa dimenzijama mašine. NAPOMENA: Priključnice statora su označene slovima U.). Pomoćne priključne kutije su opremljene priključnicama i kablovskim zaptivnim prstenovima. ***Sledeća napomena se odnosi na način zaštite: Sva opasna područja NAPOMENA: Kod Ex mašina. Zaptivni čepovi odgovaraju kablovima od 10 – 16 mm (0. Povezanost sa svim uređajima se mora proveriti.004 kv. NAPOMENA: Proučite pažljivo dijagram povezivanja koji se isporučuje zajedno sa mašinom pre nego što povežete kablove.3. Krajevi priključaka treba da budu odgovarajuće vrste i veličine. koja je napravljena da primi do šest kablovskih spojeva po fazi.4”– 0. Za više detalja. Priključnice su označene sa K. in. pogledajte Dodatak Tipične priključnice za glavni električni kabel. V i W prema standardu IEC 60034-8 ili T1. sastavljanje i izolacija visokonaponskih kablova se mora izvršiti u skladu sa uputstvima proizvođača kablova.6”) u prečniku. NAPOMENA: Proverite redosled faza iz dijagrama povezivanja.7 Sekundarni kablovi za povezivanje kliznih prstenova Kućište kliznog prstena na nepogonskom kraju mašine služi kao priključna kutija za sekundarne kablove i ima isti stepen zaštite kao i mašina. Čepovi i utikačke kutije nisu uključeni u isporuku. a napon je ograničen na 750 V.5 mm˛ (0.3.6 Glavni električni kablovi Veličina ulaznih kablova mora biti odgovarajuća maksimalnom strujnom opterećenju i u skladu sa lokalnim standardima. Pre rada na instalaciji. pogledajte Slika 4-1 Tipična pomoćna priključna kutija.

4.2 Povezivanje spoljnog kompresora Spoljni kompresor je obično trofazni asinhroni motor. glavna priključna kutija. zaptivne čepove i čaure za kablove za dovod mora odobriti Ex. Povezivanje i funkcionisanje pomoćnih uređaja se mora proveriti pre ispitivanja. Pločica sa karakteristikama spoljnog kompresora pokazuje napon i frekvenciju koji treba da se koriste. Kutija sa priključkom se obično nalazi na ramu kompresora.8.1 Povezivanje pomoćnih uređaja i instrumenata Povežite instrumente i pomoćnu opremu kao što je naznačeno u dijagramu povezivanja.43 . Povezivanja sa uzemljenjem i napajanjem strujom moraju biti u stanju da zaštite ram mašine od štetnog ili opasnog električnog potencijala (napona). Ako kompresor radi u pogrešnom smeru. NAPOMENA: Uzemljenje mora biti urađeno u skladu sa lokalnim propisima pre nego što se mašina poveže na naponsko napajanje.9 Uzemljenja Ram mašine. NAPOMENA: Proverite vizuelno smer obrtanja spoljnog kompresora (ventilatora) pre nego što pokrenete glavnu mašinu.3. NAPOMENA: 4. NAPOMENA: Proučite pažljivo dijagram povezivanja koji se isporučuje zajedno sa mašinom pre nego što povežete kablove. redosled faza kompresora se mora promeniti. Smer obrtanja ventilatora je naznačen uzanom pločicom na prirubnici glavne mašine.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeća napomena se odnosi na način zaštite: Sve mašine za opasna područja NAPOMENA: Kod Ex mašina. Označite na odgovarajući način priključnice pomoćnih uređaja koji su obično pod naponom kada je mašina isključena.3. 3BFP 000 062 R0134 REV E Mehanička i električna povezivanja . Slika 4-1 Tipična pomoćna priključna kutija 4.3.8. Zaptivni prstenovi ili utikačke kutije nisu uključeni u isporuku. pomoćna priključna kutija i povezana oprema se moraju uzemljiti.

3 Pomoćni kablovi Pomoćni kablovi moraju biti zaštićeni da bi se ispunili EMC propisi. Uzemljenje mašine se na primer sprovodi pomoću EMC ROX SISTEMA za prolazak kablova za zaštićene instalacije.3. Označite mašinu i priključne kutije sa simbolima uzemljenja prema odgovarajućim državnim standardima.Mehanička i električna povezivanja 3BFP 000 062 R0134 REV E . NAPOMENA: Visoko-frekventno uzemljenje od 360 stepeni ulaza kablova se sprovodi da bi se uklonile elektromagnetne smetnje. Osim toga.10 Zahtevi za mašine sa konvertorima frekvencije U skladu sa direktivom EMC (89/336/ EEC.10. 4. Za informacije o drugim ekvivalentim kablovima. Specijalni kablovski zaptivni prstenovi se moraju koristiti za visokofrekventno uzemljenje od 360 stepeni zaštitnih zidova kablova na ulazu kablova.1 Glavni kabl Glavni dovodni kabl između mašine i konvertora frekvencija mora biti trostruki simetrični zaštićeni kabl kako bi se ispunili zahtevi o zračenju dati u standardu o zračenju u industrijskom okruženju.3. Za više informacija. izmenjenom od strane 93/687EEC) potrebno je da se mašine sa naizmeničnom strujom koje se napajaju preko konvertora frekvencija instaliraju sa zaštićenim kablovima kao što je dole naznačeno. Ovo se postiže uzemljenjem od 360 stepeni zaštitnih zidova na ulazima kablova u mašini i u konvertoru frekvencija.3.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima NAPOMENA: Garancija ne pokriva uništena ležišta zbog neodgovarajućeg uzemljivanja ili postavljanja kablova. 4. ***Sledeće poglavlje za tip montiranja: Promenljiva brzina rada 4. EN 50081-2. pogledajte ABB priručnik Uzemljenje i povezivanje pogona kablovima (3AFY 61201998 R0125 REV A).3.2 Uzemljenje glavnog kabla Poštovanje EMC direktive zahteva visokofrekventno uzemljenje glavnog kabla. molimo vas da kontaktirate vašeg lokalnog predstavnika ABB-a. 4.10. zaštitni zidovi kablova se moraju uzemljiti (PE) da bi se ispunili propisi o bezbednosti. 44 .10.

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 5 Ispitivanje i prvo puštanje u rad 5. Preporučeni izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon možete pronaći u Dodatak Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon 5.5 Kontaktne informacije za podršku kupcima.1. 5. Ispitivanje ne bi trebalo da se smatra završenim pre nego što prihvatljivi izveštaj ispitivanja nije ispunjen i priložen. okrenite rotor ručno i proverite da li se rotor okreće slobodno i da li pravi neobične zvuke Proverite delove glavne priključne kutije i rashladnog sistema Proverite spajanje cevi za ulje i rashladnu vodu i proverite da li se javlja curenje Proverite pritisak i tok ulja i rashladne vode. Za kontaktne informacije.2 Provera mehaničke instalacije Proverite poravnanje mašine pre ispitivanja. izolacijski otpor mašine se mora izmeriti.3 Merenja izolacijskog otpora Pre nego što se mašina pokrene prvi put. Proverite da li je mašina pravilno pričvršćena za podlogu: • • Proverite da li postoje naprsnuća na podlozi i kakvo je opšte stanje podloge Proverite pritegnutost zavrtnja za montiranje.4 Merenja izolacijskog otpora. održavanje i nalaženje kvarova.1 Opšti podaci Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon je važan za buduću upotrebu. pogledajte Poglavlje 7.6 Poravnanje Postupak poravnanja treba uvek biti obuhvaćen izveštajem o ispitivanju pre puštanja u pogon. 3BFP 000 062 R0134 REV E Ispitivanje i prvo puštanje u rad . nakon dužeg perioda mirovanja ili u okviru rada na održavanju. • • Pogledajte izveštaj o poravnanju i proverite da li je mašina precizno poravnana po specifikacijama o poravnanju ABB-a u Poglavlje 3. kada je to potrebno: • • • • • Proverite da li je sistem za podmazivanje ispitan i da li radi pre nego što pokrenete rotor Ako je moguće. Izveštaj ispitivanja mora biti dostupačan u svim garancijskim poduhvatima. pogledajte Poglavlje 9.45 .6. Dodatne kontrole.

Nivo se može odrediti na osnovu rezultata testova.1 Opšti podaci Mašina je opremljena detektorima temperature koje treba povezati sa sistemom za nadgledanje i zaštitu. vidite Poglavlje 4.4 Provera električnih instalacija Električni kablovi mogu trajno biti povezani na priključnice u glavnoj priključnoj kutiji kada se izmeri izolacijski otpor statora. NAPOMENA: ***Sledeća napomena se odnosi na način zaštite: Sve mašine za opasna područja NAPOMENA: Ako se odmah po isključenju motora uključi grejač za sprečavanje kondenzacije bez samoregulacije. možete pronaći na crtežu sa dimenzijama i dijagramu povezivanja mašine.6.5 Oprema za kontrolu i zaštitu 5. morate pronaći i ukloniti uzrok pre nego što se mašina ponovo pokrene. ili na osnovu izmerene temperature za vreme rada. NAPOMENA: U slučaju da se mašina isključi.1 Isporuka bez glavne priključne kutije. 5. preduzmite odgovarajuće mere za kontrolu unutrašnje temperature kućišta motora. Pt-100) treba podesiti na najniži mogući nivo. Alarm za temperaturu se može podesiti tako da bude za 10K (20°F) veći od temperature za vreme rada mašine pod maksimalnim opterećenjem i najvišom temperaturom okoline. Proverite priključke električnih kablova • • • • Proverite da li su zavrtnji kablovskih stopica pritegnuti odgovarajućim momentom Proverite da li su električni kablovi pravilno postavljeni Proverite na odgovarajući način da li su električni kablovi pod naponom Proverite priključnice pomoćne opreme. Proverite da li su zavrtnji kablovskih stopica pritegnuti odgovarajućim momentom. pogledajte Poglavlje 7.4 Merenja izolacijskog otpora. Koristitite uputstvo za rešavanje problema. Lokaciju i vrste.5.1 Rešavanje problema ***Sledeća napomena za tip rotora: Trajni magnetni rotor NAPOMENA: Trajne magnetne sinhrone mašine su opremljene otpornim elementima od Pt100 i/ili termistorima.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 5. Ako koristite sistem za nadgledanje mašine sa dve funkcije. U slučaju da se aktivira alarm. kao i podešavanja ovih detektora.3. pronađite razlog i otklonite ga. niži nivo se obično koristi za uključivanje alarma a viši kao nivo za isključivanje.4. Temperaturu na kojoj se uključuje alarm detektora tempetature otpora (RTD. Grejač za sprečavanje kondenzacije može da radi samo u kontrolisanom temperaturnom okruženju.Ispitivanje i prvo puštanje u rad 3BFP 000 062 R0134 REV E . Upotreba ovih zaštitinih elemenata je obavezna kako biste izbegli rizik od preopterećivanja mašine. pogledajte Poglavlje 8. 46 .

Glavna funkcija može biti signal za alarm ili isključivanje.5. Visoka temperatura će oštetiti izolaciju i skratiti rok trajanja namotaja. pogledajte Dijagram povezivanja koji se isporučuje zajedno sa mašinom.2 Detektori temperature otpora Preporučena podešavanja za maksimalnu temperaturu: Da biste utvrdili podešavanja temperature. Ako je mašina opremljena detektorima temperature otpora.2 Detektori temperature otpora Preporučena podešavanja za maksimalnu temperaturu: Da biste utvrdili podešavanja temperature.47 . Ako temperatura ležišta neočekivano počne da raste. mogućnost stvaranja tankog sloja za podmazivanje unutar ležišta će prestati. ležište će otkazati.3.2. trebalo bi ozbiljno razmisliti kada odlučujete o tome na kojoj temperaturi namotaja određujete aktiviranje alarma ili isključivanje. 5. koja ima ograničenje temperature od 155°C (300°F).3. Ako je mašina opremljena sa šest termistora signali za alarm i isključivanje se mogu koristiti.5. pogledajte Dijagram povezivanja koji se isporučuje zajedno sa mašinom. 5. pošto rast temperature može ukazivati na kvar ležišta. Preporučuje se da primenite isti metod koji je opisan u Poglavlje 5. 5.1 Opšti podaci Ležišta mogu biti opremljena detektorima temperature za nadgledanje temperature ležišta.3 Termistori Ako je mašina opremljena termistorima (PTC).2.5. Stoga. temperatura termistora u toku rada se može pronaći na Dijagramu povezivanja. Kada viskoznost opadne ispod određene granice. što će verovatno dovesti do oštećenja vratila. Preporučuje se da primenite isti metod koji je opisan u Poglavlje 5.2.1 Opšti podaci kada određujete temperaturu na kojoj treba da se aktivira alarm. 3BFP 000 062 R0134 REV E Ispitivanje i prvo puštanje u rad .5. mašinu bi trebalo odmah ugasiti.5.3 Kontrola temperature ležišta 5.2 Temperatura namotaja statora 5.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 5.5.5.5.1 Opšti podaci kada određujete temperaturu na kojoj treba da se aktivira alarm.1 Opšti podaci Namotaji statora se proizvode po temeraturnoj klasi F. 5.5. temperaturu ležišta bi verovatno trebalo nadgledati stalno. Viskoznost maziva ili ulja koje se koristi će postati manja kao posledica više temperature.

5. NAPOMENA: Proizvođač mašine nije odgovoran za podešavanje zaštitne opreme na mestu instalacije.Ispitivanje i prvo puštanje u rad 3BFP 000 062 R0134 REV E . Uključuje se sistem za snabdevanje uljem ***Sledeća tačka za tip ležaja: Valjkasto ležište • Rotor se ručno okrene i utvrđuje se da nema nenormalnih zvukova iz ležišta. Potvrđuje se da su izvršeni svi neophodni zadaci. sledeće provere i merenja se moraju izvršiti: • Ako polovina spojnice nije sastavljena.5. 5. temperatura termistora u toku rada se može pronaći na Dijagramu povezivanja. Ako su kotrljajuća ležišta opremljena sa dva termistora. ispitivanje i aktiviranje zaštitnih uređaja. naprave mehanička i električka povezivanja.4 Oprema za zaštitu Mašina se mora zaštititi od raznih ometanja. grešaka i preopterećenja koji je mogu oštetiti. i signali za alarm i isključivanje se mogu koristiti.6. Pre probnog pokretanja. NAPOMENA: Ako je moguće. prvo pokretanje se vrši sa razdvojenom spojnicom između pogonske i pokretane mašine. klin produžetka vratila se ili blokira ili uklanja ***Sledeća tačka za tip ležaja: Klizno ležište • Rezervoari za ulje kod kliznih ležišta i eventualni sistemi za snabdevanje uljem pune se preporučenim uljem do ispravnog nivoa. Vrednosti parametara mašine za prenosna podešavanja su prikazane u dokumentu «Podaci o učinku mašine» koji je dostavljen zajedno sa dokumentacijom. 5. Zaštita mašine mora biti u skladu sa uputstvima i propisima zemlje u kojoj se koristi.2 Mere opreza pre prvog probnog pokretanja Vrši se vizuelni pregled mašine i njene opreme pre prvog probnog pokretanja.6. Jednostavan krak poluge je potreban da bi se pokrenuo rotor mašine sa kliznim ležištem 48 .1 Opšti podaci Prvo probno pokretanje je standardna procedura nakon što se završi procedura instalacije i poravnanja.3 Termistori Ako je mašina opremljena termistorima (PTC). Glavna funkcija može biti signal za alarm ili isključivanje. 5.6 Prvo probno pokretanje 5. Opterećenje mašine mora u svakom slučaju biti što je manje moguće.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 5.3. provera i podešavanje mašine.

Proverava se jedinica za hlađenje i zategnutost prirubnica Utvrđuje se da je sistem kablova. normalno je da će se vratilo kretati aksijalno pre nego što se stabilizuje. uključuje se dovod rashladne vode. NAPOMENA: Ako mašina nema aksijalno fiksirano ležište.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeća tačka se odnosi na način hlađenja: Vazduh-voda • • • • • • • Kod mašina koje se hlade vodom . se takođe mora proveriti. rashladni ventilatori. Da biste izmenili smer rotacije.49 . Mašina bi trebalo da se okreće u istom smeru kao što je prikazano strelicom smeštenom na ramu ili poklopcu ventilatora. zamenite faze izvora napajanja. Mašine pogodne za povratan rad obeležene su duplom strelicom na pločici sa karakteristikama. kao i oznaka na pločici sa karakteristikama. kontrolni. veza između kablova i sabirnog voda u skladu sa dijagramom veza Proveravaju se priključnice i uređaji za uzemljenje Proveravaju se startni. moraju biti promenjeni. 5. Smer rotacije dat je na pločici sa oznakama. Ako željeni smer rotacije iz nekog razloga nije isti kao onaj naveden na mašini. a mašina se pokreće bez spojnica.3. kao i na ramu.6. zaštitni i alarmni releji svakog uređaja Proverava se otpor namotaja i druge opreme Poklopci mašine se montiraju.6. 5. Smer rotacije spoljašnjih kompresora je prikazan strelicom blizu kompresora. Isto tako. ako postoje. Mašina može raditi samo u zadatom smeru rotacije. Pogledajte uputstva za sisteme za čišćenje i održavanje normalnog pritiska. u unutrašnjem i/ili spoljnom rashladnom kolu. a zaptivači vratila se čvrsto nameštaju Čisti se mašina i njena okolina ***Sledeća tačka se odnosi na vrstu zaštite: Ex p • Omotač Ex mašine je očišćen i pod pritiskom. u toku koje se proverava pravac rotacije mašine. vidite Dodatak Tipični položaj pločica. Pravac rotacije spoljašnjih kompresora.1 Smer rotacije Cilj prvog pokretanja je da se proveri smer rotacije mašine. proverava se da rotirajući delovi ne dodiruju statične delove. 3BFP 000 062 R0134 REV E Ispitivanje i prvo puštanje u rad .3 Pokretanje Prvo pokretanje bi trebalo da traje samo (1) sekundu.

Zabeležite očitavanja temperature koja daju detektori temperature smešteni na namotajima i eventualno na ležištima.Ispitivanje i prvo puštanje u rad 3BFP 000 062 R0134 REV E . Povežite signale prekidača alarma i statusa na sistem za kontrolu automatskog prekidača. 50 . NAPOMENA: Pokretanje mašine bez kontrole podešavanja cele opreme kliznog prstena može izazvati ozbiljna oštećenja! Treba isto tako proveriti priključnice startera i njegove funkcije.2 Pokretanje mašina sa kliznim prstenovima Ne može se raditi sa mašinama sa kliznim prstenom bez startera. Detaljna uputstva za ispitivanje opreme za čišćenje i održavanje normalnog pritiska su data u odvojenom uputstvu. Proveravajte temperature često da biste bili sigurni da se one kreću ispod granice. kao ni zadržavanje prilikom pokretanja. kontroliše se da li mašina radi kao što se očekuje. Proverite opterećenje mašine u toku rada upoređivanjem struje opterećenja sa onom datom na pločici sa karakteristikama mašine. spojnice između pogonske i pokretane mašine treba spojiti i mašina ponovo može biti pokrenuta.6.3. Rad u trenutku mirovanja ili probojnog obrtnog momenta nije dozvoljen. Preporučuje se neprekidno nadgledanje temperature.7 Pokretanje mašine prvi put Nakon uspešnog prvog probnog pokretanja. U toku pokretanja otpor startera se smanjuje i brzina probojnog obrtnog momenta raste. temperatura namotaja i ležišta. Pokretanje se obično vrši sa nominalnom strujom i nominalnim obrtnim momentom. spojevi koji cure će biti adekvatno zatvoreni.7.3.3 Pokretanje Ex p mašina Omotač Ex p mašine je zaštićen od eksplozije u toku rada zbog održavanja normalnog pritiska. Uređaj za podizanje četkice mora biti u početnom položaju pre pokretanja mašine.1 Nadzor tokom prvog pokretanja U toku pokretanja mašine prvi put. NAPOMENA: ***Sledeće poglavlje za tip zaštite: Ex p 5. Nivo vibracije.6. Sistem za čišćenje i održavanje normalnog pritiska mora se uključiti u sistem za blokiranje. Ako mašina radi kao što se očekuje. 5. i druge opreme se često nadgleda. Brzina mašine je uvek između prave brzine probojnog obrtnog momenta i sinhrone brzine. Starter je obično promenljiv otpor povezan sa svakom fazom rotora preko kliznih prstenova. može se pustiti da radi duži vremenski period. 5. Na ovaj način se osigurava da se mašina ne može pokrenuti pre nego što se čišćenje završi i omotač mašine bude pod normalnim pritiskom. Pre postizanja normalnog pritiska. Odabir startera se vrši na osnovu početnog obrtnog momenta i struje. zaštićeni prostor mašine se čisti vazduhom.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip rotora: Klizni prstenovi 5. U slučaju da se primeti curenje vazduha iz omotača mašine.

3. Temperatura ležišta je za otprilike 10°C (20°F) viša od temperature površine. odnosno previsoke temperature.2 Kontrole u toku rada mašine Prvih nekoliko dana rada mašine važno je pažljivo pratiti mašinu u slučaju da se jave promene u nivou vibracija ili temperature ili neobični zvukovi.7. konsultujte proizvođača mašine. buke ili vibracija.7. vidite Slika 5-1 Primer kanala za podmazivanje kroz sklop ležišta horizontalne mašine Slika 5-1 Primer kanala za podmazivanje kroz sklop ležišta horizontalne mašine 3BFP 000 062 R0134 REV E Ispitivanje i prvo puštanje u rad . NAPOMENA: Nemojte isključivati zaštitne uređaje u toku rada mašine ili u toku traženja uzroka neobičnog rada mašine. ugasite mašinu i pronađite uzrok. 5. ubrizgajte mazivo u ležište odmah nakon pokretanja. U slučaju nekih devijacija u odnosu na normalan rad. 5.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima NAPOMENA: Ako detektor temperature otpora (RTD. Pt-100) ili ekvivalent nisu dostupni.7.1 Mašine sa valjkastim ležištima U slučaju skoro instalirane mašine ili mašine koja nije radila duže od 2 meseca. ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Valjkasto ležište 5. Ako je potrebno. treba izmeriti temperaturu površine ležišta ako je to moguće.51 . Novo mazivo se mora ubrizgati kada mašina radi. i ubrizgava se dok se staro mazivo ili prekomerna količina novog maziva ne ispusti kroz kanal za pražnjenje na dnu kućišta ležišta.3 Ležišta Rotirajuće električne mašine proizvedene od strane ABB-a opremljene su ili valjkastim ili kliznim ležištima.

Ako vam oprema za merenje ne može pomoći da pronađete ni jedan logičan razlog.7.4 Vibracije Za dodatne podatke o vibracijama. Ako je mašina pod garancijom.2 Mašine sa kliznim ležištima Proverite da ni jedan rotirajući deo ne dodiruje neki statični deo. Nakon nekoliko sati. Tačan nivo ulja se nalazi na sredini kontrolnog stakla. i zabeležite vrednosti za buduću upotrebu. U početku neprekidno proveravajte temperaturu i nivo ulja ležišta. Sa višim pritiskom ne dobija se ništa.7. morate uvek kontaktirati proizvođača pre nego što preduzmete bilo kakve mere. Vrsta originalnog maziva koje treba da se koristi nalazi se na pločici ležišta na mašini. Proverite kroz kontrolno staklo da je nivo ulja u ležištu odgovarajući. pošto pokvareni uljni prsten može izazvati oštećenja ležišta. ali sve dok se nivo ulja vidi na kontrolnom staklu. Tako se dobija ispravan protok ulja do ležišta. mašinu treba odmah zaustaviti. 52 . Ako temperatura ležišta iznenada poraste. Za ležišta koja se sama podmazuju. Ako se uljni prsten ne okreće mašina se mora odmah zaustaviti. Normalan pritisak sistema za snabdevanje uljem iznosi 125 kPa ± 25 kPa (18 psi ± 4 psi).Ispitivanje i prvo puštanje u rad 3BFP 000 062 R0134 REV E . izmerite vibracije ili SPM vrednosti iz SPM zavrtnja za povezivanje. rotacija uljnog prstena se proverava kroz kontrolni prozor na vrhu ležišta. Vazdušni pritisak koji ulazi u ležište kroz dovodne ili odvodne cevi za ulje može izazvati curenje ulja iz ležišta.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima NAPOMENA: Period podmazivanja nikada neće biti duži od 12 meseci.2 Vibracija i buka. Brzina protoka ulja je navedena na crtežu sa dimenzijama. Temperatura namotaja i ležišta može dostići stabilan nivo tek nakon nekoliko (4-8) sati rada pod punim opterećenjem. 5. višak maziva će biti izbačen kroz ventil za podmazivanje i temperatura ležišta će ponovo postati normalna temperatura u toku rada.5 Temperaturni nivoi Temperature ležišta.4. nakon što mašina bude radila nekoliko sati.3 Valjkasta ležišta Temperatura ležišta će se u početku povećati zbog viška maziva. Prihvatljive vrste maziva možete pronaći u Poglavlje 7. pogledajte Poglavlje 7. namotaja statora i vazduha za rashlađivanje treba proveravati kada mašina radi. NAPOMENA: Sistem za podmazivanje bi trebalo da bude tako napravljen da pritisak unutar ležišta bude jednak atmosferskom (spoljašnjem) pritisku. ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Klizno ležište 5. Za ležišta koja se kružno podmazuju. 5. pritisak sistema za snabdevanje uljem se podešava u skladu sa pritiskom ventila i otvora. To je posebno važno za samopodmazujuća ležišta. nivo ulja je prihvatljiv.7. Ako je moguće. ali se može izazvati curenje ulja iz ležišta. a razlog za porast temperature treba pronaći pre nego što se mašina opet pokrene. preporučuje se da se ležište otvori i proveri njegovo stanje.3.5.

4. Ako se puno opterećenje ne može postići u toku ili ubrzo nakon ispitivanja. uključite grejače za sprečavanje kondenzacije. trenutno opterećenje i temperaturu treba zabeležiti i navesti u izveštaju o ispitivanju pre puštanja u pogon.6 Razmenjivači toplote Pre pokretanja. i vazduh cirkulišu bez ikakvih prepreka. Preporučena podešavanja za aktiviranje alarma ili isključivanje možete videti na dijagramu povezivanja i Poglavlje 7. 3BFP 000 062 R0134 REV E Ispitivanje i prvo puštanje u rad .7. Proverite da rashladna tečnost.7 Klizni prstenovi Proverite da li četkice na kliznim prstenovima varniče. ako je moguće Otvorite glavni prekidač Ako postoje. ***Sledeće poglavlje za tip rotora: Klizni prstenovi 5. u slučaju da to automatski ne uradi razvodni uređaj ***Sledeća tačka se odnosi na vrstu hlađenja: Vazduh-voda i vodeni omotač • Kod mašina koje se hlade vodom. isključite dovod rashladne vode kako biste izbegli kondenzaciju unutar mašine.3 Procena.7. ali opšta uputstva su: • • • Smanjite opterećenje pogonske opreme.53 .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Temperatura namotaja statora zavisi od opterećenja mašine. ako je ima. 5. proverite da li su povezivanja dobra i da li se javlja curenje u sistemu.8 Gašenje Iključivanje mašine zavisi od primene. ***Sledeće poglavlje za tip hlađenja: Vazduh-vazduh i vazduh-voda 5. Kada mašina radi izvesno vreme. treba proveriti rashladni sistem.3.

U slučaju nekih odstupanja u odnosu na normalan rad. Za proceduru pokretanja.3 Pokretanje.2 Normalni uslovi za rad Mašine koje proizvodi ABB su napravljene da rade u normalnim uslovima rada po standardima IEC ili NEMA.Rad 3BFP 000 062 R0134 REV E . NAPOMENA: Mere predostrožnosti koje su predstavljene u Saveti za bezbedan rad na početku uputstva moraju se uvek poštovati. Ako je potrebno. su određene specifikacijom o učinku mašine koja se isporučuje kao deo projektne dokumentacije.3 Broj pokretanja Broj dozvoljenih uzastopnih pokretanja direktno priključenih mašina zavisi pre svega od karakteristika opterećenja (kriva obrtnog momenta u odnosu na brzinu rotacije.1 Opšti podaci Da biste obezbedili regularan rad mašina se mora održavati i pažljivo nadgledati. ugasite mašinu i pronađite uzrok. Prevelik broj pokretanja i/ili teških pokretanja izazivaju neobično visoke temperature i velika naprezanja mašine. 6. NAPOMENA: Mašina može imati tople površine kada radi pod opterećenjem. gde je moguće Održavanje nije u toku su osoblje i oprema u vezi sa mašinom spremni za pokretanje mašine. Uslovi rada. odnosno previsoke temperature. ***Sledeća napomena za tip rotora: Trajni magnetni rotor NAPOMENA: Preopterećenje mašine može dovesti do demagnetizacije trajnih magneta kao i do oštećenja namotaja. buku ili vibracije. poput najviše temperature okoline i najviše radne visine. 6. specifikacijama kupca i unutrašnjim standardima ABB-a. i na taj način ubrzavaju starenje mašine i skraćuju njen vek trajanja. pogledajte Poglavlje 5. Podloga mora biti bez spoljašnjih vibracija. 54 . konsultujte proizvođača mašine. inercija). i od vrste mašine i njene konstrukcije. ili čak dovode do kvara. a vazduh mora biti bez prašine.6.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 6 Rad 6. Pre pokretanja mašine uvek vodite računa da: • • • • • Ležišta budu podmazana ili napunjena uljem do ispravnog nivoa u skladu sa tehničkim specifikacijama proizvođača i crtežom sa dimenzijama Rashladni sistem radi Zaštićeni prostor mašine bude očišćen i da se održava normalan pritisak. soli i korozivnih gasova ili substanci.

Razlika između nadgledanja i održavanja je prilično neodređena. Vreme između kontrola može se produžiti ako je rad stalan i stabilan. nadgledanje mora biti veoma pažljivo. pogledajte Poglavlje 5.4 Nadgledanje Osoblje bi trebalo da kontroliše mašinu u određenim vremenskim periodima.2 Vibracije Nivoe vibracija sistema pogonske-pokretane mašine treba pratiti.4. 6. Cilj kontrole nadgledanjem je da se osoblje bolje upozna sa opremom. temperature i vibracije.1 Ležišta Temperature ležišta i sistem podmazivanja treba pažljivo nadgledati. Maksimalni broj pokretanja u uobičajenoj primeni je 1000 pokretanja godišnje.55 .7.7. pogledajte Dodatak Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon. NAPOMENA: Mere predostrožnosti koje su izložene u Saveti za bezbedan rad na početku uputstva moraju se uvek poštovati. Često treba proveravati temperature ležišta i namotaja. • U toku prvog perioda rada (200 sati). molimo vas pogledajte specifikaciju o učinku mašine ili kontaktirajte proizvođača.3 Ležišta. Trebalo bi koristiti sistem brojača za kontrolu broja pokretanja a intervale održavanja bi trebalo odrediti na osnovu ekvivalenta radnih sati. 6.4. 6.4. osećaju i putem mirisa kontrolišu mašinu i njenu opremu kako bi uočili kako izgleda normalan rad mašine.5 Temperaturni nivoi. pogledajte Poglavlje 5. To je važno kako bi se otkrile i popravile sve neobične pojave na vreme. podmazivanje i vibracije U toku sledećeg vremenskog perioda rada (200 . Karakteristike opterećenja su potrebne kako bi se utvrdila učestalost pokretanja.3 Program za održavanje.3 Vibracije. dovoljno je izvršiti kontrolu jednom dnevno. Ovi podaci su korisna osnova za održavanje i servisiranje. 3BFP 000 062 R0134 REV D Rad . rashlađivanje. struju.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Za podatke o broju dozvoljenih uzastopnih ili godišnjih pokretanja mašine. vidite Poglavlje 7.1000 sati). namotaja statora i vazduha za rashlađivanje treba proveravati kada mašina radi. pogledajte Poglavlje 7. • Za odgovarajuće kontrolne liste. To znači da oni treba da osluškuju. opterećenje. Normalno nadgledanje obuhvata rad sa podacima kao što su opterećenje. Zapis o nadgledanju treba registrovati i sačuvati za buduću upotrebu. 6.4.3 Temperature Temperature ležišta.

To se radi da bi se sprečile posledice kondenzacije unutar mašine. 6. ulje ili prašina ne smeju ući u kućište. Proverite da rashladna tečnost. klizni prstenovi se moraju izglačati na strugu.4. Proverite da li su površine kliznih prstenova glatke. grejači za sprečavanje kondenzacije moraju biti uključeni gde je to moguće. Pod idealnim uslovima. jednaki sloj braon patine će se formirati na kliznim prstenovima u toku prvih nekoliko sati rada. Voda. i vazduh cirkulišu bez ikakvih prepreka.4 Razmenjivači toplote Proverite da li su povezivanja dobra i da li se javlja curenje u sistemu. Proverite zategnutost kućišta kliznog prstena. ***Sledeća pasus se odnosi na način rashlađivanja: Vazduh-voda i vodeni omotač Kod mašina sa hlađenjem na vodu. dovod rashladne vode mora biti isključen kako bi se izbegla kondenzacija unutar mašine. Ako nisu.5 Jedinica kliznog prstena Pratite stanje karbonskih četkica i zamenite ih pre nego što dostignu granicu habanja. temperature i vibracije. Proverite da četkice ne varniče.6 Isključivanje Kada mašina ne radi. Ovi podaci su korisna osnova za održavanje i servisiranje. 6.4. ***Sledeće poglavlje za tip rotora: Klizni prstenovi 6. NAPOMENA: Za grejni element se može priključiti napon do priključne kutije.Rad 3BFP 000 062 R0134 REV E .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip hlađenja: Vazduh-vazduh i vazduh-voda 6.5 Nastavak Praćenje rada obuhvata unošenje podataka o radu kao što su opterećenje. ako je ima. mazivo. 56 .

ABB preporučuje da stručnjaci budu zaduženi za pravljenje programa za održavanje.2 Rezervni delovi. 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . struju. i uputstva o tome kako treba sprovoditi uobičajene zadatke održavanja. podmazivanje i vibracije. Odeljenje ABB-a zaduženo za podršku kupcima pomoći će Vam da rešite sve probleme. Gotovi paketi rezervnih delova mogu se dobiti od odeljenja ABB-a zaduženog za podršku posle prodaje.1.1. temperature.2 Mere predostrožnosti Pre nego što počnete rad sa bilo kojom električnom opremom. Ova uputstva i preporuke treba pažljivo pročitati i koristiti kao osnovu kada planirate program održavanja. rashlađivanje. Uobičajeno nadgledanje rada i održavanja obuhvata unošenje podataka o radu kao što su opterećenje. nadgledanje mora da bude veoma pažljivo. treba primeniti opšte mere predostrožnosti i poštovati lokalne propise kako biste sprečili povrede osoblja. U ovom poglavlju možete pronaći programe održavanja.57 . Svrha održavanja je da: • • Obezbedite da mašina pouzdano radi bez neočekivanih radnji ili intervencija Procenite i isplanirate procedure servisiranja kako biste smanjili mogućnost kvarova. uputstvo za rešavanje problema u Poglavlje 8 Rešavanje problema. Najbolji način da uvek imate najvažnije rezervne delove je da ih držite u zalihama. Osoblje koje radi na održavanju električne opreme i instalacija mora biti visoko obučeno. kao i kontrola maziva i merenje izolacijskog otpora.1 Preventivno održavanje Rotirajuća električna mašina često čini važan deo veće instalacije i ako se nadgleda i pravilno održava. ona će pouzdano raditi i imati normalan vek trajanja. kao i za rad na održavanju i rešavanju mogućih problema. Kontaktne informacije za odeljenje ABB-a zaduženo za podršku posle prodaje mogu se naći u Poglavlje 9.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 7 Održavanje 7. U slučaju da vam neki od ovih podataka budu nejasni. To treba uraditi prema uputstvima osoblja zaduženog za bezbednost. Razlika između nadgledanja i održavanja je prilično neodređena. Često treba proveravati temperature ležišta i namotaja. povećaće se pouzdanost mašine i dugoročno korišćenje. Podaci dobijeni u toku nadgledanja i održavanja su korisni za procenjivanje i planiranje dodatnog servisiranja. Najvažniji deo preventivnog održavanja je da imate izbor odgovarajućih rezervnih delova. opterećenje. Osoblje mora biti obučeno i upoznato sa specifičnim procedurama i testovima za održavanje rotirajućih električnih mašina.će vam pomoći da pronađete uzrok problema. vidite Poglavlje 9. Nakon ispitivanja ili održavanja.5 Kontaktne informacije za podršku kupcima. Vodite računa o tome da preporuke o održavanju date u ovom poglavlju predstavljaju minimum održavanja. Intenziviranjem održavanja i nadgledanja. 7. vibracije.

Molimo vas zapamtite da iako su niže navedeni programi održavanja prilagođeni mašini. ***Sledeća napomena se odnosi na vrstu primene: Promenljiva brzina rada NAPOMENA: Priključnice mašine sa konvertorom frekvencije mogu se napajati čak i kad mašina ne radi. Isključite i blokirajte mašinu pre nego što počnete rad na njoj ili pogonskoj opremi. Više informacija o paketima rezervnih delova za ova održavanja mogu se naći u Poglavlje 9. IEC 6000-17 i IEC 6007-19).2 Rezervni delovi za rotacione električne mašine. Ne otvarajte i ne dirajte nezaštićene terminale dok se vratilo mašine obrće. Obezbedite da ništa eksplozivno nije u blizini dok je rad u toku. Za opšta uputstva za bezbedan rad. Ovaj program održavanja je opšte prirode. ***Sledeća napomena za tip rotora: Stalni magnetni rotor NAPOMENA: Stalni magnet sinhrone mašine proizvodi napon kada vratilo rotira. Preporučeni vremenski razmak između održavanja možete pronaći u Tabela 7-1 Periodi održavanja Preporučeni broj radnih sati u ovom poglavlju je predstavljen kao ekvivalent radnih sati (Eq. njihova pouzdanost biće sumnjiva. Mora se obratiti posebna pažnja na standarde o upotrebi električnih aparata u opasnim područjima. uobičajeno nadgledanje i posmatranje stanja mašine je obavezno. Treba takođe zapamtiti da čak i kada pratitite ovaj program održavanja. Obim rada i dužina zastoja variraju. i treba smatrati da je to minimalni nivo održavanja. posebno na nacionalne standarde (vidite standard IEC 60079-14). loše povežu ili izmene (čak i minimalno). koji se smenjuju na osnovu radnih sati. Održavanje treba pojačati kada su lokalni uslovi zahtevni ili kada je potrebna visoka pouzdanost.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . h) koji možete izračunati sledećom formulom: 58 .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeća tačka se odnosi na vrstu zaštite: Sve mašine za opasna područja Mašine za opasna područja su posebno konstruisane prema zvaničnim pravilima koja se tiču rizika od eksplozije. IEC 60079-14. Sledite Saveti za bezbedan rad na početku uputstva. 7. Zaustavite obrtanje vratila pre nego što otvorite priključnu kutiju. Program održavanja je zasnovan na četiri nivoa održavanja. tako da nivo 1 obuhvata uglavnom kratke. Ako se nepravilno koriste.3 Program za održavanje U ovom poglavlju možete pronaći preporučeni program za održavanje ABB mašina. Samo bi stručno osoblje upoznato sa ovim standardima smelo da rukuje ovim aparatima. možda sadrže podatke o dodatnim uređajima koji nisu dostupni na svim mašinama. vidite Saveti za bezbedan rad na početku uputstva. vizuelne kontrole a nivo 4 zahtevnija merenja i zamene.

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

***Sledeći pasus se odnosi na vrstu primene: Promenljiva brzina rada
Ekvivalent radnih sati (Eq. h) = Stvarni radni sati

***Sledeći pasus se odnosi na vrstu primene: Stalna brzina rada
Ekvivalent radnih sati (Eq. h) = Stvarni radni sati + Broj pokretanja x 20 Nivo 1 (N1) Nivo 1 ili N1 održavanje se sastoji od vizuelnih kontrola i malog rada na održavanju. Svrha ovog nivoa održavanja je da se uradi brza kontrola kako bi se utvrdili eventualni problemi pre nego što dođe do kvarova i neplaniranih pauza zbog održavanja. Takođe, daju se preporuke o tome koje bi sledeće radove na održavanju trebalo izvršiti prilikom narednog većeg remonta. Može se proceniti da će održavanje trajati otprilike 4 - 8 sati, u zavisnosti od vrste i instalacije mašine i ozbiljnosti kontrola. U alate za ovu vrstu održavanja ubrajamo nekoliko normalnih alata za servisiranje, na primer ključeve za zatezanje i odvijače. Pripreme se sastoje u otvaranju kontrolnih poklopaca. Preporučuje se da je barem Paket sa operativnim rezervnim delovima dostupan pri započinjanju održavanja. Paketi rezervnih delova su prikazani u Poglavlje 9.2.5 Tipični preporučeni rezervni delovi u različitim setovima. Prvi nivo održavanja trebalo bi izvršiti nakon 4.000 radnih sati ili 6 meseci nakon ispitivanja. Prema tome održavanje N1 treba obavljati jednom godišnje na pola vremena između održavanja N2, vidite Tabela 7-1 Periodi održavanja. Nivo 2 (N2) Nivo 2 ili N2 održavanje obuhvata kontrole, testove i male radove na održavanju. Svrha ovog održavanja je da se proveri da li postoje problemi u radu mašine i da se izvrše male popravke kako bi se obezbedio neometan rad. Može se proceniti da će održavanje trajati otprilike 8 - 16 sati, u zavisnosti od vrste i instalacije mašine i obima servisiranja. U alate za ovu vrstu održavanja ubrajamo nekoliko uobičajenih alata za servisiranje, multi metar, ključ za zatezanje i tester izolacijskog otpora. Pripreme se sastoje u otvaranju kontrolnih poklopaca i ležišta ako je to potrebno. Rezervni delovi koji odgovaraju ovom nivou održavanja su uključeni u Paket sa operativnim rezervnim delovima. Paketi su prikazani u Poglavlje 9.2.5 Tipični preporučeni rezervni delovi u različitim setovima. Drugi nivo održavanja trebalo bi izvršiti nakon 8.000 radnih sati ili nakon jedne godine od ispitivanja. Prema tome održavanje N2 treba da se obavlja jednom godišnje na svakih 8.000 radnih sati, vidite Tabela 7-1 Periodi održavanja. Nivo 3 (N3) Nivo 3 ili N3 održavanje se sastoji od izvođenja detaljnijih kontrola, testova i većih radova na održavanju koji su otkriveni u toku L1 i L2 održavanja. Svrha ovog održavanja je da se razreše problemi i zamene delovi koji su podložni habanju. Može se proceniti da će održavanje trajati otprilike 16 - 40 sati, u zavisnosti od vrste i instalacije mašine i broja popravki i zamena koje treba izvršiti. U alate za ovu vrstu održavanja ubrajamo iste alate kao i za L2, uz dodatak endoskopa i osciloskopa. Pripreme se sastoje u otvaranju kontrolnih poklopaca, ležišta i hladnjaka sa rashladnom vodom, ako je to moguće. Rezervni delovi koji odgovaraju ovom nivou održavanja su uključeni u Paket preporučenih rezervnih delova. Paketi su prikazani u Poglavlje 9.2.5 Tipični preporučeni rezervni delovi u različitim setovima.

3BFP 000 062 R0134 REV E

Održavanje - 59

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

Treći nivo održavanja trebalo bi vršiti na svakih 24.000 radnih sati ili nakon tri do pet godina. Kada se sprovodi N3 održavanje ono zamenjuje zakazana N1 i N2 održavanja i ne utiče na njihovu rotaciju, vidite Tabela 7-1 Periodi održavanja. Nivo 4 (N4) Nivo 4 ili N4 održavanje se sastoji od obimnih kontrola i zadataka održavanja. Svrha ovog održavanja je da se mašina vrati u normalno radno stanje. Može se proceniti da će održavanje trajati otprilike 40 -80 sati, u zavisnosti od stanja mašine i procedura koje je potrebno izvršiti kako bi se ona vratila u ranije stanje. U alate za ovu vrstu održavanja ubrajamo iste alate kao i za L3, uz dodatak opreme za uklanjanje rotora. Pripreme se sastoje u otvaranju kontrolnih poklopaca, ležišta i hladnjaka sa rashladnom vodom, ako je to moguće, i uklanjanja rotora. Količinu potrebnih rezervnih delova za ovaj nivo održavanja bi trebalo odrediti pre samog održavanja. Neophodni su barem preporučeni rezervni delovi. Rezervni delovi uključeni u glavni paket rezervnih delova bi trebalo da osiguraju brzo i uspešno izvođenje ovog održavanja. Četvrti nivo održavanja trebalo bi vršiti nakon svakih 80.000 radnih sati. Kada se sprovodi N4 održavanje ono zamenjuje zakazana N1, N2 i N3 održavanja i ne utiče na njihovu rotaciju, vidite Tabela 7-1 Periodi održavanja.

7.3.1 Preporučeni program održavanja
Skraćenice koje se koriste u programu održavanja: • • • • • V = Vizuelna kontrola C = Čišćenje D = Rastavljanje i sastavljanje R = Vraćanje u dobro stanje ili zamena T = Testiranje i merenja

Sve opcije nisu primenljive na svim mašinama.

60 - Održavanje

3BFP 000 062 R0134 REV E

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

Tabela 7-1. Periodi održavanja PERIOD ODRŽAVANJA U ekvivalentnim radnim satima ili vremenskom periodu, šta god dolazi prvo N1 4.000 Eq. h Objekt održavanja 12.000 Eq. h 20.000 Eq. h 28.000 Eq. h ˝ godine Godišnje 3-5 godina Remont Kontrola / Test N2 8.000 Eq. h 16 000 Eq. h N3 N4

24.000 Eq.h 80 000 Eq.h

7.3.1.1 Opšta konstrukcija
Objekt održavanja Rad mašine Montiranje i podloga Spoljašnjost Pričvršćivanje Zavrtnji za pričvršćivanje N1 V/T V V V V N2 V/T V/T V V/T V N3 V/T V/T V V/T V/T N4 V/T V/T/ D V V/T V/T Kontrola / Test Pokretanje, gašenje, merenja vibracije, bez tačke opterećenja Naprsnuća, rđa, poravnanje Rđa, curenje, stanje Zategnutost pričvrščivanja Pričvršćivanje, stanje

3BFP 000 062 R0134 REV E

Održavanje - 61

1.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . (test visokog napona) Oštećenja izolacije Oštećenja izolacije Pokret. korozija V/T V V V V V V/T V V V/T/ C V V V V V V/T/ C V V Kalem statora preko V izvoda Držači kalema statora Žlebasti klinovi statora Priključnice statora Instrumentacija Otpor namotaja rotora V V V V V Balansirajući tegovi V rotora Centar vratila V 62 . prenaponski kondenzatori.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7. prenaponska zaštita i strujni transformatori Kablovsko povezivanje V V V V Stanje kablova koji ulaze u mašinu i onih unutar mašine 7. čistoća.. zategnutost Popravke. izolacijski otpor.1.3.3.3 ‘Stator i rotor Objekt održavanja Jezgro statora Izolacija namotaja statora V V N1 V N2 V N3 N4 V/C V/T/ C V V V V V V/T/ C V V Kontrola / Test Popravke. pričvršćivanje Opšte stanje Dodatna oprema za V priključnu kutiju. izolacijski otpor Pokret Naprsnuće. zavareni šavovi Habanje. tj. čistoća. pričvršćivanje Oksidacija. test izolacije pri obrtanju.2 Priključnice za visoki napon Objekt održavanja Kablovi za visoki napon Priključnice za visoki napon V V N1 N2 V/T V/T V N3 V/T V/T V N4 V/T/ D V/T/ D V Kontrola / Test Habanje. naprsnuća. izolacija Stanje kablova i kablovskih veza Habanje.

zasvođenje Habanje.3. priključnice.63 . oblost. izolacijski otpor Rad. vazduh za hlađenje.5 Jedinica kliznog prstena Objekt održavanja Sastavljanje Držači četkica Četkice Kablovi kliznih prstenova Klizni prstenovi Oprema za četkice Pt 100 elementi Grejači za sprečavanje kondenzacije V V V V N1 V N2 N3 V/T V/T V/T V V/T V/T V/T V/T N4 V/T V/T V/T V V/T V/T V/T V/T Kontrola / Test Montaža.1. opšte stanje Rad i opšte stanje NAPOMENA: Ne preporučuje se da se potpuno zaštićene mašine rasklapaju i kontrolišu češće od svake 3-5 godina (N3).4 Pomoćni uređaji Objekt održavanja Pt 100 elementi (stator. izolacija Poravnanje Zasvođenje.3. čišćenje Habanje. izolacijski otpor V/T V/T V V/T V/T V/T V/T V/T V V V 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . ležište) V N1 N2 V/T N3 V/T N4 V/T Otpor Kontrola / Test Protivkondenzacion V i grejai Koder V V/T V V/T V/T V/T V/T V/T V/T V/T Rad. opšte stanje.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Objekt održavanja Priključnice u rotoru V Četkice za uzemljenje V N1 V V N2 N3 V/T V N4 V/T V Kontrola / Test Popravke. 7. poravnanje Opšte stanje. stanje žica Pomoćne priključne V kutije ***Sledeća tabela se odnosi na vrstu rotora: Klizni prstenovi 7. patina Izolacijski otpor Otpor Rad.1.

curenje Rad Temperatura ulja V/R V V V V Hladnjak/grejač ulja T 64 .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Objekt održavanja Kodni uređaji V N1 V N2 N3 V/t V/T N4 V/T V/T Kontrola / Test Rad. priključnice.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E .6 Sistem za podmazivanje i ležišta ***Sledeća tabela za tip ležišta: Valjkasto ležište Objekt održavanja Ležište u toku rada Otpadno mazivo Podmazivanje Zaptivke Izolacija ležišta T V V V N1 T N2 N3 T/R V/C V/R V/D V/C/ T N4 T/R V/C V/R V/D V/C/ T Kontrola / Test Opšte stanje. dodatna buka. opšte stanje Opšte stanje. poravnanje Opšte stanje.1. protok Rad Rad Čistoća. kvalitet. opšte stanje. izolacijski otpor Curenje.3. čišćenje Po oznakama na pločici ležišta Curenje Čitoća krajnjeg štita. otpor izolacije V/C V/R V/D V/C V/C ***Sledeća tabela za tip ležišta: Klizno ležište Objekt održavanja Sastav ležišta Čašice ležišta Spojevi i zaptivke Izolacija ležišta Cevi sistema za podmazivanje Ulje za podmazivanje Uljni prsten Regulator protoka ulja Rezervoar ulja Sistem podizanja V V V V V N1 N2 V/T V V V/T V V/R V V/T V/C V/T T N3 V/T V/T/ D V/T/ D V/T/ D V/T/ D V/R V V/T V/C V/T T N4 V/T V/T/ D V/T/ D V/T/ D V/T/ D V/R V V/T/ D V/C V/T T Kontrola / Test Popravke. stanje žica Pomoćne priključne V kutije V/T 7. vibracije Stanje. rad Količina. habanje Curenje Stanje.

rad Curenje.65 . stanje Čistoća. stanje Čistoća. stanje Curenje.7 Rashladni sistem ***Sledeća tabela za tip hlađenja: Slobodni vazduh Objekt održavanja Ventilator(i) Filteri Putanje vazduha V N1 V N2 V N3 V N4 Rad. aktivnost Rad V/C V/C V/C V/C V/C V V/C V/C V/C V/C V/C V V/C V/C V/C V/C V/C V/C V V/C V/T V/T V/T V/T 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . test pritiska Rad. rad Kontrola / Test V/C V V/C V/C V/C/ R V/C V/C/ R V/C ***Sledeća tabela za tip hlađenja: Vazduh-vazduh Objekt održavanja Ventilator(i) Cevi Vodovi Šavovi ploče Amortizeri vibracija V V V V V N1 V N2 V N3 V N4 Rad. rad Čistoća.3.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7. rad Opšte stanje Stanje i profil Kontrola / Test V/C V/C V/C V V/C V/C V/C V V/C V/C V/C V ***Sledeća tabela za tip hlađenja: Vazduh-voda Objekt održavanja Razmenjivači toplote Ventilator Cevi Vodovi Kraj kućišta Spojevi i zaptivke Šavovi ploče Amortizeri vibracija Zaštitne anode Regulator protoka vode V V V V V V V V N1 V V N2 V V N3 V V N4 Kontrola / Test Curenje. stanje Čistoća. rad. stanje Opšte stanje Stanje i profil Stanje. rad Čistoća. korozija Čistoća.1.

Treba posvetiti posebnu pažnju učvršćivanju. Prljavština na površini mašine izlaže ram koroziji i može uticati na hlađenje mašine. curenje i drugi defekti. zavrtnjima za pričvršćivanje i delovima rotora. koji moraju uvek biti pravilno zategnuti. Opšte vrednosti zatezne obrtne sile date su Tabela 7-2 Opšti zatezni obrtni momenti.1 Zategnutost pričvršćivanja Zategnutost pričvršćivanja treba redovno proveravati. 7. spoljašnjost mašine treba redovno čistiti a periodično treba kontrolisati da li se javlja rđa.4.4 Održavanje konstrukcije mašine Da biste obezbedili dug vek trajanja konstrukcije mašine.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7. 66 . Slaba pričvršćivanja ovih delova mogu izazvati iznenadna i teška oštećenja cele mašine.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E .

Normalni nivoi zavise od primene.4. prenaponsku zaštitu.5 9.0 5.8 za zavrtnje Veličina M4 M5 M6 M8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 M 36 M 39 M 42 M 48 NAPOMENA: Podmazan [Nm] 2.0 18 34 59 96 150 290 490 720 960 1700 2200 2700 4100 Vrednosti u Tabela 7-2 Opšti zatezni obrtni momenti su opšte i ne primenjuju se na mnoge delove. ležišta.7 6.5 24 46 80 130 200 390 660 980 1300 2300 3000 3600 5600 Suv [funtastopa] 2. mostove i ispravljače tiristora.3 Vibracije.67 . ili ako je neka druga vrednost data drugde u ovom uputstvu.2 4. O nivoima i merenju vibracija opširnije se govori u Poglavlje 7.1 7.7 5. glavna mesta priključenja.4.4. vrste i podloge mašine. 7. kondenzatore. izolatori. Opšti zatezni obrtni momenti Zatezni obrtni momenat u Nm (funta-stopa) Standard 8. priključnice za kablove.0 3.6 12 32 55 88 130 270 450 660 890 1500 2100 2500 3800 Suv [Nm] 3. vidite Poglavlje 3 Instalacija i poravnanje Habanje ili oštećenje ležišta Vibracije povezanih mašina. Tipični razlozi zbog kojih se mogu javiti visoki nivoi vibracija i buke su: • • • Poravnanje. vidite Poglavlje 7. kao što su diode. transformatore.2 Vibracija i buka Visoke ili rastuće vibracije ukazuju na promene stanja mašine.0 9 22 44 75 120 180 360 610 900 1200 2100 2800 3400 5200 Podmazan [funta-stopa] 2.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Tabela 7-2.3 Vibracije 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje .

Transduktori se mogu staviti u bilo koji ugaoni položaj na kućištu ležišta ili postolju. Treba voditi računa da merenja u velikoj meri predstave vibraciju kućišta ležišta i ne obuhvate neke lokalne rezonance ili pojačanja.4.r. u skladu sa zahtevima standarda ISO 2954.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . za mašine sa brzinama koje se približavaju ili su ispod 600 r/min. U zavisnosti od kriterijuma.treba koristiti mesto koje omogućava najbolja očitavanja vibracija. Vertikalni i horizontalni pravci se obično preporučuju za mašine koje se horizontalno montiraju.3 Vibracije Sledeća uputstva su deo dva ispod navedena standarda ISO: ISO 10816-3:1998 Mehaničke vibracije – Procena vibracije mašine merenjem delova koji ne rotiraju: Deo 3: Industrijske mašine sa normalnom snagom iznad 15 kW i nominalnom brzinom između 120 r/min i 15 000 r/min kada se mere na lokaciji i po standardu ISO 8528-9:1995 koji se odnosi na setove za stvaranje promenljive struje koje pokreće motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Normalno.3. 68 . Određena mesta i pravci će biti zabeleženi zajedno sa merenjima.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima • • • Labavo povezivanje ili zavrtnji sidrišta.1 Procedure merenja i radni uslovi Oprema za merenje Oprema za merenje mora biti u stanju da izmeri široki opseg.4. Mesta merenja Merenja se obično vrše na izloženim delovima mašine kojima se lako pristupa. U nekim slučajevima može biti preporučeno da se merenja vrše takođe u aksijalnom pravcu. vidite Poglavlje 3 Instalacija i poravnanje Neravnoteža rotora Spojnica. 7.m. donje ograničenje ravnog odgovora frekventnog opsega neće biti veće od 2 Hz. (pogledajte ISO 10816-1). ovo će zahtevati dve ortogonalne radijalne merne lokacije na svakom poklopcu ili postolju ležišta. kao što se vidi u Slika 7-1 Tačke merenja. 7. Deo 9: Merenja i procene mehaničkih vibracija. obično u pravcu elastične ose.s. vibracija sa ravnim odgovorom preko opsega frekvencije od bar 10 Hz do 1 000 Hz. Međutim. to može zahtevati merenja pomerenja ili brzine ili kombinaciju oba faktora. Za vertikalne ili nagnute mašine. Mesta i pravac merenja vibracija moraju biti takvi da omoguće odgovarajuću osetljivost dinamičkim snagama mašine.

3 Procena ISO 10816-1 daje generalni opis dva kriterijuma procenjivanja koja se koriste za određivanje ozbiljnosti vibracija na raznim vrstama mašina. Zone gde se vrše procene Određuju se sledeće zone kako bi se omogućilo kvalitetno procenjivanje vibracija date mašine i obezbedili saveti za dalje korake koje treba preduzeti.69 .4. Jedan kriterijum uzima u obzir veličinu posmatrane vibracije . bez obzira na to da li se smanjuje ili povećava.širokog opsega.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima . 7. drugi uzima u obzir promene veličine. Slika 7-1 Tačke merenja 7. onda se može smatrati da je sistem podrške u tom pravcu krut.3. Svi ostali sistemi podrške se mogu smatrati fleksibilnim. 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . Zona A: Vibracije mašina koje su skoro ispitane obično spadaju u ovu zonu. Zona B: Mašine sa vibracijama u ovoj zoni se obično smatraju prihvatljivim za neograničen dugotrajan -rad.4. Ako je najniža prirodna frekvencija kombinovanog sistema mašine i držača u pravcu merenja viša od svoje glavne frekvencije pobuđivanja (to je u najvećem broju slučajeva frekvencija obrtanja) za bar 25 %.3.2 Klasifikacija u odnosu na fleksibilnost držača Dva uslova se koriste za klasifikovanje fleksibilnosti držača u određenim pravcima: • • kruti držači fleksibilni držači Ovi uslovi se određuju odnosom između fleksibilnosti mašine i podloge.

m. Vrednosti koje se koriste će.5 7. Ova ograničenja imaju oblik ALARMA i ISKLJUČIVAČA. Preporučuje se da vrednosti na kojima se uključuje ALARM budu više od osnovne za 25 % gornjeg ograničenja za zonu B. brzine [mm/s] 2. uobičajena praksa je da se odrede ograničenja vibracija za vreme rada. Generalno. Zona D: Vrednosti vibracija u ovoj zoni se obično smatraju dovoljno ozbiljnim i mogu izazvati oštećenja mašine. Podešavanje ISKLJUČIVAČA Vrednosti ISKLJUČIVAČA mašine su uglavnom povezane sa mašinskom strukturom mašine i zavise od svih specifičnih opcija koje su stavljene kako bi mašina mogla da izdrži abnormalne dinamičke sile. Ograničenja rada Za dugotrajan-rad.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Zona C: Mašine sa vibracijama u ovoj zoni se obično smatraju neprihvatljivim za neograničen dugotrajan -rad. vrednost za ALARM može biti ispod zone C. Tabela 7-3.0 Fleksibilna 70 .3 4.1 3. na više ili niže. Klasifikacija zona vibracija po oziljnosti za velike mašine sa procenjenom snagom iznad 300 kW i ne većom od 50 MW.s. Ako je osnovna linija niska. za različite mašine. električne mašine sa visinom vratila H/315 mm ili većom. Izabrane vrednosti se obično podešavaju u odnosu na osnovnu vrednost koja se dobija iz iskustva sa mesta merenja ili pravca za tu određenu mašinu. stoga. Podešavanja ALARMA Vrednosti ALARMA moraju varirati značajno.1 11. biti iste za sve mašine sličnog dizajna i obično neće biti povezane sa stabilnom.5 7.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . Klasa držača Kruta Granica zone A/B B/C C/D A/B B/C C/D R.osnovnom vrednosti koja se koristi za podešavanje ALARMA. mašina može raditi ograničeni vremenski period pod takvim uslovima dok se ne ukaže odgovarajuća prilika za promenu.

7. vidite Poglavlje 3 Instalacija i poravnanje ili u kvaru tela ležišta.1 Nivo ulja Nivo ulja za samopodmazujuća klizna ležišta treba stalno proveravati. U ležištima koja se kružno podmazuju.5. Tačan nivo ulja za klizna ležišta koja se kružno podmazuju je isti kao i za samopodmazujuća ležišta. pa u tom slučaju ležište treba rastaviti i proveriti.5. Ako rast temperature prati rast nivoa vibracija. pogledajte Poglavlje 7.5. Da biste osigurali pouzdan rad. Pošto rast temperature iznad ograničenja alarma može izazvati ili oštećenja ležišta ili smanjiti kapacitete sistema rashlađivanja. i pratite uputstva prilikom zamene ulja.2 Podmazivanje kliznih ležišta Mašine su opremljene kliznim ležištima sa veoma dugim vekom trajanja ako sistem podmazivanja neprekidno radi.2. i kako bi se obezbedio dobar efekat podmazivanja i pravilna viskoznost ulja za podmazivanje.1. nivo ulja je prihvatljiv. ***Sledeća poglavlja za tip ležišta: Klizno ležište 7. 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje .71 .2 Podmazivanje kliznih ležišta or Poglavlje 8.5 Održavanje ležišta i sistema za podmazivanje Ovo poglavlje se bavi najvažnijim zadacima održavanja ležišta i sistema podmazivanja.1 Temperatura ulja za podmazivanje Pravilna temperatura ulja za podmazivanje je veoma važna kako bi ležište održalo pravilnu temperaturu u toku rada.5.2 Temperatura ležišta Temperature ležišta se mere detektorima temperature otpora Pt 100. treba proveriti tačnu količinu i kvalitet ulja ako se jave problemi sa temperaturom.1.5. problem takođe može biti i u poravnanju mašine.3 Preporučene kontrolne vrednosti za ulje za podmazivanje i Poglavlje 7.1. 7.2 Sistem za podmazivanje i ležišta. 7. pa temperaturu treba pažljivo pratiti. Tačan nivo ulja se nalazi na sredini kontrolnog stakla. 7.2.4 Kvalitet ulja. Ako je potrebno. ali za neke od mogućih vidite Poglavlje 7.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7. Za više informacija.1 Klizna ležišta U normalnim radnim uslovima.4 Kvalitet ulja. dopunite odgovarajućim mazivom.5.2.5. probleme sa temperaturom mogu izazvati slab rad hladnjaka ili grejača ulja i nepravilan protok ulja.2. to često ukazuje na problem koji postoji negde u mašini ili u sistemu za podmazivanje.5. ali sve dok se nivo ulja vidi na kontrolnom staklu. Za mašine koje su opremljene uljem.5. Razlozi za nenormalan rast temperature u ležištu su različiti. klizna ležišta zahtevaju malo održavanja. ako koristite ulje određene vrste i kvaliteta po preporukama ABB-a. vidite Poglavlje 7. Za sva ležišta. nivo i količinu ulja treba redovno proveravati zbog curenja. kontrolno staklo za ulje se može zameniti prirubnicom za odvod ulja.

Ako je ulje promenjeno odmah nakon ispitivanja.2. ulje se može analizirati na sredini i kraju perioda zamene ulja. Proverite koja vam je vrsta ulja potrebna na pločici ležišta i crtežu sa dimenzijama. pena i tako dalje. nešto pre prve zamene ulja. a njegova čistoća mora odgovarati standardu ISO 4406 klase 18/15. NAPOMENA: 72 .Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . U sumnjivim slučajevima. Kontrolu ulja treba izvršiti nekoliko dana nakon prvog probnog pokretanja mašine. Uzorak bi trebalo poslati dobavljaču ulja kako bi se uradile analize. 7.2. uzorak ulja se može poslati u laboratoriju kako bi se utvrdila viskoznost. ono se može opet koristiti nakon uklanjanja delova habanja filtriranjem ili centrifugiranjem. kiselost. savetuje se da se uzimaju uzorci ulja za podmazivanje nakon 1000. Ulja navedena niže sadrže sledeće aditive: • • • Inhibitor oksidacije i rđanja Agens za sprečavanje stvaranja pene Aditiv za sprečavanje habanja. moguće je utvrditi odgovarajući period za promenu ulja.4 Kvalitet ulja Ležišta su napravljena za jedno od dole navedenih vrsta ulja.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima NAPOMENA: Minimalna temperatura okoline pri pokretanju (bez grejača ulja) je 0°C (32° F). Molimo vas da zapamtite da vrednost TAN nije ista kao vrednost TBN (ukupni osnovni broj) Pomirišite ulje Jak miris kiseline ili pregorevanja nije prihvatljiv. 7. Voda može izazvati zamućenost ulja Sadržaj vode ne sme biti preko 0. Nakon prve promene ulja. ili NAS 1638 klase 9 Količina nečistoća u vidu metala treba biti ispod 100 PPM. zamućenosti i taloga Ulje treba biti čisto ili neznatno zamućeno.2.2 Kontrola maziva U toku prve godine rada.5.5.5. Povećana vrednost ukazuje na to da se ležište haba Ukupna količina kiseline (TAN) ne sme premašiti 1 mg KOH po gramu ulja.2% Početna viskoznost se mora održavati u granicama od oko ±15% Ulje treba biti bez otpadaka. 2000 i 4000 radnih sati. Na osnovu rezultata. i kasnije po potrebi. 7.3 Preporučene kontrolne vrednosti za ulje za podmazivanje Ulje za podmazivanje treba proveriti u sledećim aspektima: • • • • • • • Proverite ulje u kontrolnoj bočici vizuelno u pogledu boje.

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

ISO VG 22 Viskoznost 22 cSt na 40 °C Ulja bezopasna po okolinu: Aral Mobil Shell Mineralna ulja: Aral BP Castrol Chevron Esso Klüber Mobil Shell Total Vitam GF 22

ISO VG 32 Viskoznost 32 cSt na 40 °C

ISO VG 46 Viskoznost 46 cSt na 40 °C

ISO VG 68 Viskoznost 68 cSt na 40 °C

ISO VG 100 Viskoznost 100 cSt na 40 °C

Vitam EHF 22 -

-

Vitam EHF 46

Naturelle HF-E 68 Vitam GF 68

-

EAL EAL Hydraulic Oil 32 Hydraulic Oil 46 Naturelle HF-E 32 Vitam GF 32 Naturelle HF-E 46 Vitam GF 46

Degol CL 100 T

Energol CS 22 Energol CS 32 Energol CS 46 Energol CS 68 Energol CS 100 Hyspin AWS 22 Hyspin AWS 32 Hyspin AWS 46 Hyspin AWS 68 Hyspin AWS 100 Texaco Rando Texaco Rando Texaco Rando Texaco Rando Texaco Rando HDZ 22 HDZ 32 HDZ 46 HDZ 68 HDZ 100 Nuto H 22 Terrestic T 32 Terrestic T 46 Terrestic T 68 LAMORA HLP LAMORA HLP LAMORA HLP CRUCOLAN 32 46 68 100 Velocite Oil No. DTE Oil DTE Oil Heavy DTE Oil Light DTE Oil Heavy 10 Medium Medium Tellus S 22 Tellus S 32 Tellus S 46 Tellus S 68 Tellus S 100 Azolla ZS 22 Azolla ZS 32 Azolla ZS 46 Azolla ZS 68 Azolla ZS 100

7.5.2.5 Raspored zamene mineralnog ulja
Za samopodmazujuća ležišta preporučuje se zamena ulja nakon otprilike 8.000 radnih sati, a za ležišta sa sistemima za opticaj ulja nakon 20.000 radnih sati. Kraći vremenski intervali između zamena ulja mogu biti potrebni u slučaju čestog pokretanja, visokih temperatura ulja ili velike zagađenosti usled spoljnih uticaja. Tačan interval zamene ulja se može naći na pločici ležišta i crtežu sa dimenzijama. Poglavlje 2.1.2 Plomča ležaja.

3BFP 000 062 R0134 REV E

Održavanje - 73

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Valjkasto ležište

7.5.3 Valjkasta ležišta 7.5.3.1 Konstrukcija ležišta
U normalnim radnim uslovima, klizna ležišta zahtevaju malo održavanja. Da biste obezbedili pouzdan rad, ležišta treba redovno podmazivati visoko kvalitetnim mazivom za ležišta.

7.5.3.2 Pločica ležišta
Sve mašine imaju pločice ležišta pričvršćene na ram mašine. Pločice ležišta obezbeđuju podatke o ležištu, kao što su: • • • • Vrsta ležišta Mazivo koje se koristi Period ponovnog podmazivanja, i Količina maziva za podmazivanje.

Za više detalja o pločici ležišta, vidite Poglavlje 2.1.2 Plomča ležaja. NAPOMENA: Veoma je važno uzeti u obzir podatke date na pločici ležišta kada koristite i održavate mašinu.

7.5.3.3 Periodi ponovnog podmazivanja
Valjkasta ležišta za električne mašine moraju se podmazivati na određene intervale. Podatke o intervalu za podmazivanje možete pronaći na pločici ležišta. NAPOMENA: Bez obzira na period podmazivanja, ležišta se moraju podmazivati bar jednom godišnje.

Periodi podmazivanja se računaju za radnu temperaturu od 70°C (160°F). Ako je radna temperatura niža ili viša od date, period podmazivanja treba u skladu sa tim promeniti. Viša radna temperatura smanjuje period podmazivanja. NAPOMENA: Rast temperature oko mašine izaziva rast temperature ležišta. Vrednosti za period podmazivanja treba prepoloviti za svako povećanje temperature ležišta od 15°C (30°F) a može se jednom duplirati za smanjenje temperature ležišta od 15°C (30°F).

Period podmazivanja za pogone sa konvertorom frekvencije Veća brzina rada, na primer u primeni konvertora frekvencija, ili manja brzina sa velikim opterećenjem zahtevaju kraće periode podmazivanja ili posebnu vrstu maziva. U takvim slučajevima konsultujte odeljenje zaduženo za podršku posle prodaje fabrike ABB. NAPOMENA: Maksimalna brzina predviđena za tu vrstu mašine se ne sme premašiti. Morate proveriti da li ležišta odgovaraju za rad pod velikim brzinama.

74 - Održavanje

3BFP 000 062 R0134 REV E

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

7.5.3.4 Podmazivanje
Sva valjkasta ležišta rotacionih električnih mašina moraju se ponovo podmazati, vidite Poglavlje 7.5.3.3 Periodi ponovnog podmazivanja. Podmazivanje se može izvršiti ručno ili putem automatskog sistema. U svakom slučaju, mora se potvrditi da odgovarajuća količina maziva ulazi u ležište u odgovarajućim intervalima. NAPOMENA: Mazivo može izazvati iritaciju kože i zapaljenje očiju. Pratite sva bezbednosna uputstva koja dostavlja proizvođač maziva.

Ručno podmazivanje ležišta Mašine koje su napravljene za ručno podmazivanje su opremljene mazalicama za podmazivanje. Da biste sprečili da otpaci prodru u ležišta, mazalice za podmazivanje, kao i okolinu, treba temeljito očistiti pre podmazivanja. Ručno podmazivanje u toku rada mašine Podmazivanje u toku rada mašine: • • • • • • Proverite da li koristite odgovarajuće mazivo Očistite mazalice za podmazivanje i prostor oko njih Utvrdite da je kanal za podmazivanje otvoren, ako ima ručicu, otvorite ga Ubrizgajte određenu količinu i vrstu maziva u ležište Pustite mašinu da radi 1-2 sata kako biste bili sigurni da je višak maziva izbačen iz ležišta. Ovog puta temperatura može da se privremeno poveća Ako ima ručicu, zatvorite ga. Pazite na sve rotirajuće delove u toku podmazivanja.

NAPOMENA:

Ručno podmazivanje dok mašina ne radi Najbolje je podmazati mašinu u toku rada Ako to nije moguće, ili se smatra opasnim, podmazivanje se mora izvršiti kada mašina miruje. U tom slučaju: • • • • • • • • • • Proverite da li koristite odgovarajuće mazivo Zaustavite mašinu Očistite mazalice za podmazivanje i prostor oko njih Utvrdite da je kanal za podmazivanje otvoren, ako ima ručicu, otvorite ga Ubrizgajte samo polovinu količine određene vrste maziva u ležište Pokrenite mašinu da radi pod najvećom brzinom nekoliko minuta Zaustavite mašinu Kada mašina stane, ubrizgajte određenu vrstu maziva u ležište Pustite mašinu da radi 1-2 sata kako biste bili sigurni da je višak maziva izbačen iz ležišta. Ovog puta temperatura može da se privremeno poveća Ako ima ručicu, zatvorite ga.

3BFP 000 062 R0134 REV E

Održavanje - 75

Međutim. 7.1.5. vidite Poglavlje 9. Mazivo sa određenim svojstvima je dostupno kod svih proizvođača. Za vertikalne mašine ili one koje se montiraju u toplim uslovima. osim kada je njihova kompatibilnost potvrđena.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . i sa mineralnim. Mazivo koje se koristi za podmazivanje treba imati sledeće karakteristike: • • • • • Treba biti specijalno mazivo za ležišta Treba biti dobrog kvaliteta sa litijumskim složenim sapunom. preporučuje se 2 ili 3 NLGI ocena Ima stalni opseg temperature između -30°C (-20°F) i bar +120°C (250°F). ABB preporučuje upotrebu samo elektromehaničkih sistema za podmazivanje. trebalo bi dobiti pisanu garanciju od proizvođača maziva u kojoj se navodi da aditivi ne oštećuju ležišta ili menjaju svojstva maziva na radnoj temperaturi. Kvalitet maziva koje ulazi u ležište se mora proveravati makar jednom godišnje: mazivo treba da izgleda i da miriše kao novo.5 i 3. Bilo kakvo odvajanje osnovnog ulja od sapuna nije prihvatljivo. To je posebno značajno za EP aditive. konsultujte se sa proizvodnim pogonom ABB-a.5 Mazivo za ležišta Veoma je važno koristiti mazivo dobrog kvaliteta i sa odgovarajućim osnovnim sapunom. ili PAO uljem Ima viskoznost alkalnog ulja od 100 do 160 cSt na 40°C (105°F) Ima konstantnu ocenu između 1.3. N3 (složena osnova litijuma) Mobilith SHC 100 (složena baza litijuma) Shell Albida EMS 2 (složena baza litijuma) Klüber Klüberplex BEM 41-132 Lubcon Turmogrease Li 802 EP Total Multiplex S 2 A FAG Arcanol TEMP 110 76 . NAPOMENA: Maziva različitih sastava ne treba mešati.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Automatsko podmazivanje Postoje razni sistemi za podmazivanje na tržištu.5 Kontaktne informacije za podršku kupcima. NAPOMENA: Ako se koristi automatsko podmazivanje. NAPOMENA: NAPOMENA: Preporučeno mazivo za valjkasta ležišta ABB preporučuje da se koristi jedno od sledećih kvalitetnih maziva: • • • • • • • Esso Unirex N2. To će obezbediti dugotrajan i siguran vek trajanja ležišta. Međutim. Ako je sastav ulja promenjen ili je njegova kompatibilnost nesigurna. duplirajte količinu maziva naznačenu na pločici ležišta. Maziva koja sadrže EP mešavine aditiva se ne preporučuju. Preporučuju se aditivi za maziva.

6 Održavanje ležišta Rok trajanja ležišta će najverovatnije biti kraći od roka trajanja električne mašine. Takođe. Stoga. Izolacija ležišta nepogonskog kraja preseca putanju struje ležišta i na taj način otklanja rizik od oštećenja ležišta zbog struja ležišta. vidite Slika 7-2 Kabl za uzemljenje ležišta pogonskog kraja.3. Oba kraja vratila ne smeju da budu izolirana u odnosu na okvir. 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . te tako može biti potencijalni izvor oštećenja. Do kratkog spoja na izolaciji dolazi preko kabla za uzemljenje tokom normalnog rada. molimo vas konsultujte fabriku ABB za odgovarajauća maziva. ležišta treba menjati na određeni vremenski period. ležište pogonskog kraja je takođe često zaštićeno izolacijom. suše i podmazuju pre montiranja odgovarajućim i visoko kvalitetnim mazivom za valjkasta ležišta Rastavljanje i montiranje ležišta ne oštećuje ležišta. Ako postoji potreba za zamenom ležišta. da biste lakše izvršili testiranje izolacije ležišta nepogonskog kraja. Ležišta se moraju ukloniti uz pomoć uređaja za izvlačenje i nameštaju se grejanjem.4 Provera izolacije ležišta i njegove otpornosti Kontrola izolacijskog otpora ležišta spada u proces održavanja koji se vrši pre svega u fabrici u toku sastavljanja i testiranja.5. jer će tako električno slobodno vratilo imati nepoznat električni potencijal u odnosu na okruženje. alate i podešavanja kako bi se obezbedio dug rok trajanja novih ležišta. Mašine sa izolovanim ležištima imaju nalepnicu koja ukazuje na izolovana ležišta. Održavanje valjkastih ležišta zahteva posebnu negu. ili korišćenjem specijalnih alata u tu svrhu. Dobra izolacija je neophodna kako biste otklonili mogućnost stvaranja kružne struje ležišta. U toku održavanja ležišta. 7.77 .1. Mazivo za valjkasta ležišta na ekstremnim temperaturama Ako je radna temperatura ležišta iznad 100°C (210°F). molimo vas kontaktirajte post prodajno odeljenje ABB-a. 7.5. Vidite kontaktne informacije o odeljenju za podršku posle prodaje u Poglavlje 9. tu kontrolu treba izvršiti u toku složenog remonta mašine.5 Kontaktne informacije za podršku kupcima. koju mogu indukovati naponi vratila.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Period podmazivanja za maziva koja ispunjavaju neke druge zahteve od onih koje smo gore naveli treba prepoloviti. Međutim. osigurajte da: • • • Nikakva prašina i strana tela ne mogu da uđu u ležište u toku održavanja Ležišta se peru. NAPOMENA: NAPOMENA: Nemaju sve mašine izolovana ležišta.

rama ili kućišta ležišta. npr.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . ukloniti čašice pogonskog ležišta ili štitove ležišta i mora se podići vratilo. Ako pogonsko ležište nije izolovano. potrebno je izvesti test izolacije nepogonskog ležišta. četkica rotora za greške uzemljenja i spojnica (ako je napravljena od provodnog materijala). 78 . Ovo obezbeđuje da nema električnog kontakta između vratila i bilo kog drugog dela.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7.1 Procedura Za mašine sa izolovanim ležištem pogonskog kraja. Slika 7-2 Kabl za uzemljenje ležišta pogonskog kraja U svim mašinama se mora ukloniti svaka proizvoljna četkica za uzemljenje vratila. Izolacijski otpor je prihvatljiv ako je vrednost otpora viša od 10 kΩ.5. kratko spojen kabl za uzemljenje u ležištu pogonskog kraja mora biti uklonjen pre početka ispitivanja izolacijskog otpora ležišta. pogledajte Slika 7-3 Merenje otpornosti izolacije kliznog ležišta i Slika 7-4 Merenje otpornosti izolacije valjkastog ležišta. Izmerite otpornost izolacije od vratila do zemlje upotrebivši ne više od 100 VDC. Tačke merenja otpornosti izolacije su zaokružene na slikama.4.

4. redovno se mora proveravati čistoća izolacije ležišta na njenim krajnim štitovima i po potrebi očistiti.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Slika 7-3 Merenje otpornosti izolacije kliznog ležišta Slika 7-4 Merenje otpornosti izolacije valjkastog ležišta ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Valjkasto ležište 7. Da bi se izbeglo smanjenje otpora izolacije uzrokovano naslagama stranih sredstava (so.5.79 . dok je izolacija ležišta pokazana strelicom na slici. Ova područja su označena krugom.2 Čistoća izolacije ležišta Izolacija ležišta je postavljena u krajnjim štitovima. Pogledajte Slika 7-5 Izolacija ležišta i površine krajnjih štitova za područja koja moraju redovno da se proveravaju i čiste. prljavština) na površinu izolacije. 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje .

6 Održavanje namotaja statora i rotora Namotaji rotirajućih električnih mašina su podložni električnim. koji obuhvataju i temeljno testiranje. IEEE Std. Pre nego što počnete rad na održavanju električnih namotaja. opšte električne mere predostrožnosti moraju biti uzete u obzir i treba poštovati lokalne propise kako biste sprečili povrede osoblja. mehaničkim i termalnim opterećenjima. U mnogim zemljama. IEEE Uputstvo za održavanje otpora rotirajućih električnih mašina (5 hp to Less Than 10 000 hp) 80 . Namotaji i izolacija vremenom stare i propadaju zbog opterećenja. IEEE Std.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . Stoga. Vidite Poglavlje 7. 432-1992.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Slika 7-5 Izolacija ležišta i površine krajnjih štitova 7. ABB servis nudi cele pakete servisnog održavanja. 43-2000. U ovom poglavlju dat je opšti opis kako se mogu izvršiti osnovna održavanja i testovi. Mnogi procesi koji dovode do oštećenja se mogu sprečiti ili makar usporiti odgovarajućim održavanjem i redovnim testiranjem. Nezavisni test i uputstvo za održavanje možete pronaći u sledećim međunarodnim standardima: 1. IEEE Preporučena praksa za testiranje izolacijskog otpora rotirajućih mašina 2. radni vek mašine često zavisi od trajanja izolacije.2 Mere predostrožnosti za više informacija.

ram mašine. Po pravilu.1 Posebni propisi o bezbednosti za održavanje namotaja U opasne poslove na održavanju namotaja ubrajamo: • Rukovanje opasnim rastvorima. To bi trebalo da važi za većinu mašina u svim uslovima rada.81 . i namotaji bi trebalo da budu uzemljeni u toku lakiranja Preduzmite neophodne mere opreza kada radite u jamama i malom prostoru Samo osobe koje su obučene da rade sa visokim naponom smeju sprovoditi naponske testove Ne pušite. Druge testove trebalo bi sprovoditi samo ako se jave neki problemi. ne jedite ili ne pijte na radnom mestu.1-trihloroetan: rastvor Završni lak: rastvor i smola Lepljiva smola: epoksidna smola. Postoje posebna uputstva za korišćenje opasnih supstanci u toku rada na održavanju. i smolama. test izolacijskog otpora trebalo bi napraviti jednom. vidite Dodatak Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon. cipele.2 Vremensko planiranje održavanja Postoje tri glavna principa za vremensko planiranje rada na održavanju namotaja: • • • Održavanje namotaja treba biti isplanirano u skladu sa radom na održavanju mašine Održavanje treba sprovesti samo kada je to potrebno Mašine od veće važnosti bi trebalo servisirati češće od onih manje važnih. 7.6. To se takođe odnosi na namotaje koji se brzo kontaminiraju i na jake pogone. Samo autorizovano osoblje sme rukovati i koristiti ove supstance i moraju se poštovati bezbednosne procedure Testiranje na visokom naponu (HV) Testove visokog napona treba sprovoditi samo stručno osoblje i moraju se ispoštovati bezbednosne procedure. NAPOMENA: 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . • • Opasne supstance koje se koriste u održavanju namotaja su: • • • • Petrolejski destilat: rastvor 1.6. Opasne supstance su neophodne zbog čišćenja i lakiranja namotaja. Trebalo bi uvek koristiti zaštitne kreme Oprema za lakiranje. Za test zapis o održavanju namotaja. lakovima. gutaju ili dođu u kontakt sa kožom ili drugim organima. Ove supstance mogu biti opasne ako se udišu. Ova uputstva se moraju poštovati. Potražite stručnu medicinsku pomoć ako dođe do nesreće Rukovanje zapaljivim rastvorima i lakovima. godišnje. NAPOMENA: Neke opšte mere bezbednosti u toku rada na održavanju namotaja su: • • • • • • Izbegavajte udisanje izduvnih gasova: obezbedite dobru cirkulaciju vazduha na radnom mestu ili koristite maske za disanje Stavite zaštitnu opremu kao što su naočare. zaštitnu kapu i rukavice i odgovarajuću zaštitnu odeću kako biste zaštitili kožu.1.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7.

Merenja izolacijskog otpora obezbeđuju podatke o vlažnosti i prljavštini izolacije. Prave izmerene vrednosti se stoga pretvaraju u odgovarajuće vrednosti na 40°C uz pomoć sledećeg dijagrama. odnosno servisiranju drugih mašina i uslovima rada sve dok se preporučeni vremenski periodi održavanja ne prekorače. Otpor može. međutim. ***Sledeći pasus se odnosi na vrstu hlađenja: Slobodni vazduh Kod svih mašina koje se hlade vazduhom.4 Merenja izolacijskog otpora U toku opšteg rada na održavanju i pre nego što se mašina pokrene prvi put nakon dužeg perioda mirovanja. Značajne temperaturne razlike između detektora mogu nagovestiti oštećenje namotaja. Upotreba ovog dijagrama bi trebalo da bude ograničena na temperature koje su blizu standardnoj vrednosti od 40°C. 7. vrednosti se navode na temperaturi od 40°C. vlažnosti vazduha.3 Odgovarajuća radna temperatura Odgovarajuća temperatura namotaja se obezbeđuje tako što se spoljašnje površine mašine čiste.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Program održavanja za celu mašinu. Obezbedite da te razlike ne izaziva pomeranje mernog kanala.6. izolacijski otpor je veoma visok. pošto velike devijacije u odnosu na to mogu dovesti do grešaka.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E .4.6. voda se može kondenzovati unutar mašine. Ako je rashladni element previše hladan.1 Konverzija izmerenih vrednosti izolacijskog otpora Da biste bili u stanju da uporedite izmerene vrednosti izolacijskog otpora. biti veoma mali ako je mašina izložena nepravilnom transportu i uslovima skladištenja. Vremenski period čišćenja i zamene vazdušnih filtera treba planirati u skladu sa radnom okolinom. Radne temperature statora moraju biti praćene detektorima temperature otpora. 7. uključujući i namotaje. međutim. Na osnovu ovih podataka. izolacijski otpor namotaja statora i rotora se mora izmeriti. dat je u Poglavlje 7. 7. To može navlažiti namotaj i pogoršati izolacijski otpor. Za nove mašine sa suvim namotajima. odgovarajući postupci čišćenja i sušenja se utvrđuju. Ovaj program održavanja.3 Program za održavanje. ili ako mašina nije odgovarajuće korišćena. nadgleda se rad rashladnog sistema i temperatura rashladnog elementa. treba prilagoditi posebnim uslovima svakog kupca.6. važno je kontrolisati čistoću vazdušnih filtera. 82 . NAPOMENA: Namotaje bi trebalo uzemljiti odmah nakon merenja da bi se izbegao rizik od električnog šoka.

83 .5 MΩ Tabela 7-4. stepena celzjusa °C Slika 7-6 Odnos između izolacijskog otpora i temperature R = Vrednost izolacijskog otpora na određenoj temperaturi R40 = Ekvivalent izolacijskog otpora na 40°C R40 = k x R Primer: R = 30 MΩ izmeren na 20°C k = 0.25 x 30 MΩ = 7.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Koeficijent K za izolacijski otpor Temperatura namotaja. Vrednosti temperature izražene u Celzijus (şC) i Farenhajt (şF) stepenima °C °F 0 32 10 50 20 68 30 86 40 50 60 70 80 90 100 110 104 122 140 158 176 194 212 230 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje .25 R40 = 0.

Isto tako. za koje se sumnja da imaju problem sa vlagom. Za nove statore: R(1-10 min na 40 °C) > 1000 MΩ.2 Opšte činjenice koje treba uzeti u obzir Sledeće činjenice bi trebalo uzeti u obzir.15 K . pre nego što odlučite da preduzmete neke mere na osnovu rezultata testa izolacijskog otpora: • • • • Ako se smatra da je izmerena vrednost preniska.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7. na izolacijski otpor utiču starost i korišćenje mašine. Izolacijski otpor naznačen u izveštaju testa je obično značajno veći od vrednosti dobijenih na licu mesta. iako je izolacija ostala nedodirnuta. Nemoguće je dati konačne vrednosti. Ako ove mere nisu dovoljne..3 Minimalne vrednosti izolacijskog otpora Kriterijum za namotaje u normalnim uslovima: Uopšteno. Stoga.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . trebalo bi utvrditi razlog za niske vrednosti izolacijskog otpora.. Ograničenja izolacijskog otpora.4. treba pažljivo osušiti nezavisno od izmerene vrednosti izolacijskog otpora Vrednost izolacijskog otpora će se smanjiti kada temperatura namotaja poraste Vrednost otpora se prepolovljuje za svaki rast temperature od 10. R(1-10 min na 40 °C) vrednosti iznad 100 MΩ se mogu prihvatiti Za upotrebljavane statore: R(1-10 min na 40 °C) > 100 MΩ NAPOMENA: Ako vrednosti koje smo ovde naveli nisu dostignute.6. koja su data ispod. NAPOMENA: 7. 84 . pošto otpor varira u zavisnosti od vrste mašine i lokalnih uslova. namotaj mora biti očišćen i/ili osušen. trebalo bi potražiti pomoć stručnjaka Mašine. Ako su uslovi u toku merenja izuzetno topli i vlažni.6. sledeće vrednosti se mogu smatrati smernicama. • Rotor Za indukcione mašine sa rotorima sa kliznim prstenovima: R(1-10 min na 40 °C) > 5 MΩ NAPOMENA: • Stator Karbonska prašina na kliznim prstenovima i gole bakarne površine smanjuju vrednosti izolacijskog otpora rotora.4. su ispravna na 40 °C. Niska vrednost izolacijskog otpora je često izazvana prevelikom vlažnošću ili prljavštinom. vrednosti izolacijskog otpora za suve namotaje trebalo bi da značajno premaše minimalne vrednosti. i kada je probni napon trajao 1 minut ili duže.

Ram i dve faze koje se ne mere se uzemljuju. treba poduzeti sledeće korake: • Proverite da sekundarne priključnice transformatora struje (CT). Probni napon iznosi 1000 VDC. The 'MΩ' predstavlja metar izolacijskog otpora. tester je povezan između rama mašine i jednog od namotaja. Vreme testa je 1 minut. Pogledajte Slika 7-7 Povezivanja namotaja statora radi merenja izolacijskog otpora Proverite da su svi kablovi za dovod struje isključeni Proverite da su ram mašine i namotaji statora koji se ne testiraju uzemljeni Meri se temperatura namotaja Svi detektori izolacijskog otpora su uzemljeni Eventualno uzemljenje transformatora napona (nije uobičajeno) mora se ukloniti. cela komponenta se mora ukloniti.6. Ako ne možete otkloniti zvezdaste tačke. Ram se uzemljuje a tri faze namotaja statora ostaju povezane u neutralnoj tački.4.85 . vidite Slika 7-7 Povezivanja namotaja statora radi merenja izolacijskog otpora. u kom slučaju se metar povezuje između rama mašine i namotaja. Ako je izmereni izolacijski otpor celog namotaja niži od navedenog. a fazne namotaje je lako razdvojiti jedne od drugih. a) b) c) MΩ MΩ MΩ Slika 7-7 Povezivanja namotaja statora radi merenja izolacijskog otpora a) Merenja izolacijskog otpora za namotaje spojene u zvezdu a) Merenja izolacijskog otpora za namotaje spojene u trougao c) Merenje izolacijskog otpora za jednu fazu namotaja. vidite Slika 7-7 Povezivanja namotaja statora radi merenja izolacijskog otpora. Pre nego što se sprovede test izolacijskog otpora. 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . U ovom merenju. • • • • • Merenja izolacijskog otpora treba sprovesti u priključnoj kutiji. nakon čega se beleži vrednost izolacijskog otpora. Kada se faze mere odvojeno. To nije moguće za sve mašine. nisu otvorene. može se izmeriti svaka faza posebno. Test se obično obavlja nad celim namotajem kao grupom.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7.4 Merenja izolacijskog otpora namotaja statora Izolacijski otpor se meri uz pomoć metra izolacijsakog otpora. Vidite Slika 7-7 Povezivanja namotaja statora radi merenja izolacijskog otpora. uključujući rezervna jezgra. moraju se ukloniti svi zvezdaste tačke sistema namotaja. kao u tipičnom transformatoru napona sa tri faze. Nakon merenja izolacijskog otpora faze namotaja se moraju uzemljiti na kratko kako biste ih ispraznili.

6. vidite Slika 7-8 Merenje izolacijskog otpora namotaja rotora. Merač izolacionog otpora se povezuje između celog namotaja rotora i vratila mašine.5 Merenje izolacijskog otpora na pomoćnim spravama Kako biste obezbedili ispravan rad zaštinih i drugih pomoćnih uređaja mašine. MΩ Slika 7-8 Merenje izolacijskog otpora namotaja rotora Na gornjoj slici. Merenja izolacijskog otpora za detektore Pt 100 se ne preporučuju.4. Probni napon namotaja rotora trebalo bi da iznosi 1000 VDC. 7. rotor je povezan u zvezdu.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip rotora: Klizni prstenovi 7. faze namotaja rotora treba na kratko uzemljiti kako bi se ispraznili namotaji. Ako je to slučaj. nije moguće posebno izmeriti faze Proverava se stanje priključnica karbonskih četkica Proverava se uređaj merenja Temperature namotaja statora se mere.5 Merenja izolacijskog otpora namotaja statora Izolacijski otpor namotaja rotora se meri uz pomoć metra izolacijskog otpora. Procedura je detaljnije opisana u Poglavlje 7. njihovo stanje se mora utvrditi merenjem izolacijskog otpora. Probni napon za grejač bi trebalo da iznosi 500 VDC a za druge pomoćne uređaje 100 VDC.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . Nakon izvršenih merenja namotaja rotora.6.6 Održavanje namotaja statora i rotora. Namotaj rotora se može interno povezati u trougao ili zvezdu. Potrebne napomene i merenja: • • • • • • • • Proverite da li su svi kablovi za dovod struje isključeni iz glavnog napajanja Proverite da li su priključni kablovi za jedinicu sa kliznim prstenom isključeni iz napajanja Proverite da li su ram mašine i namotaji statora koji se ne testiraju uzemljeni Da je vratilo uzemljeno Da su faze namotaja statora koje se ne testiraju uzemljene. 86 . i razmatra se referentna vrednost za temperaturu namotaja rotora.

tako da test ne treba sprovoditi na temperaturama višim od 50şC (122şF). Kada je temperatura namotaja niža od 50şC (122şF). Za indeks polarizacije (PI). za kontaktne informacije vidite Poglavlje 9.7 Održavanje kliznih prstenova i četkica Mašina sa kliznim prstenovima će raditi dobro samo ako se klizni prstenovi i četkice redovno održavaju. Time linija Slika 7-6 Odnos između izolacijskog otpora i temperature postaje manje kosa.7. vrednosti se obično kreću između 1 i 4. ***Sledeća poglavlja se odnose na vrstu rotora: Klizni prstenovi 7. 7. indeks polarizacije nije pravi kriterijum stanja izolacije i ne mora se uzimati u obzir.87 .5 Kontaktne informacije za podršku kupcima. NAPOMENA: Ako je izolacijski otpor namotaja u opsegu od nekoliko hiljada MΩ. Električna pražnjenja se mogu odigravati između kliznih prstenova i može se pojaviti bljesak izazivajući prekid rada mašine. Ako se desi nešto neočekivano i bude potrebno drugo održavanje. ili sloj.6.6. Visoke temperature mogu da prouzrokuju nepredvidive promene u indeksu polarizacije.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7. tako da patinu ne treba smatrati uzrokom kvara i ne bi je trebalo uklanjati. Test indeksa polarizacije manje zavisi od temperature nego od izolacijskog otpora.1 Održavanje kliznih prstenova Klizne površine kliznih prstenova bi trebalo da budu glatke i čiste.7 Drugi radovi na održavanju Obično su namotaji napravljeni u ABB-u bez grešaka i u skladu sa periodičnim nadgledanjem zahtevaju samo povremeno čišćenje i sušenje kao što je gore opisano. zajedno sa četkicama.1. Namotaji sa otvorenom razdaljinom proboja su veoma osetljivi na uticaj prljavštine i vlage. Post prodajnom odeljenju ABB biće drago da pomogne po pitanjima održavanja namotaja električnih mašina. može se smatrati da ne zavisi od temperature.6 Indeks polarizacije Za test indeksa polarizacije otpor izolacije se meri nakon što je napon pušten 15 sekundi i 1 minut (ili 1 minut i 10 sekundi). Prljavština i vlaga koje se skupljaju u namotaju normalno smanjuju izolacijski otpor i indeks polarizacije kao i njihovu zavisnost od temperature. Vrednosti blizu 1 ukazuju na to da su namotaji vlažni i prljavi. PI = R1 min ⎛ R10 min or ⎜ ⎜ R R15 s ⎝ 1 min ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 7. Habanje četkica izaziva ugljenu prašinu koja lako pravi provodne mostove preko površina izolacije. Minimalna PI vrednost za namotaje rotora klase F iznosi preko 2. najbolje je potražiti stručnu pomoć. Postoji nekoliko pravila za određivanje najniže moguće prihvatljive vrednosti sa kojom mašina može bezbedno biti pokrenuta. to je normalna pojava i u većini slučajeva dobra za rad četkice. Kontaktna površina kliznih prstenova stvara patinu. Klizne prstenove treba kontrolisati a površinu izolacije čistiti. Patina može izgledati kao obojena površina. 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje .

sladištenja. instalacije ili dužih prekida. Beleže se najviše i najniže vrednosti u toku jednog okretanja vratila.2 Habanje U slučaju da klizni prstenovi postanu neravni i hrapavi. U toku transporta. Postavite parče papira između četkica i pritisnite polugu da utvrdite kada pritisak popušta.0 mm. U slučaju da su klizni prstenovi pohabani ili prilično nagoreli. dozvoljena je vrednost od maksimum 0. Koristite opružni merač kako biste izmerili pritisak četkice.1. Asimetrija celog dijametra prstena bi trebalo da bude manja od 1. odnosno četkica bi trebalo da se prilagodi krivini kliznog prstena.1 Period mirovanja Kada počne duži period mirovanja za mašinu. Pre pokretanja mašine. 7. vidite Slika 7-9 Proveravanje pritiska četkica pomoću opružnog kantara. Takva prašina se najbolje uklanja usisavanjem. 88 . itd.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7. ne bi trebalo podizati četkice. trebalo bi pregledati i očistiti klizne površine.2. Neka tačka merenja bude na kliznom prstenu ili na spoljašnjoj površini četkice.7.7. Izmerite ekscentričnost kliznih prstenova uz pomoć mernih indikatora sa brojčanikom.2 mm. trebalo bi montirati nove prstenove. 7.1 Pritisak četkica Pritisak četkice bi trebalo da bude ravnomerno raspoređen preko cele kontaktne površine.2 mm. Razlika između maksimalnih i minimalnih vrednosti ne bi trebalo da bude viša od 1.0 mm i lokalno ne veća od 0. ali za kratak razmak. Pritisak četkice je jedan od najvažnijih faktora za rad četkice. Pričvrstite opružni merač na vrh kraka koji pritiska četkicu i povucite ga u radijalnom pravcu tek toliko dok se pritisak ne otkloni sa četkice.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . klizeće površine kliznih prstenova mogu biti oštećene ili prekrivene prljavštinom. trebalo bi ih izglačati na strugu.7. Pritisak bi trebalo da bude 18-20 mN/mm 2 (180-200 g/cm2). Habanje četkica izaziva ugljenu prašinu koja lako pravi provodne mostove preko površina izolacije. Razlika između spoljašnjih dijametara dva klizna prstena ne bi trebalo da bude veća od 2 mm.2 Održavanje opreme četkice Opremu četkice treba kontrolisati a površinu izolacije čistiti.7.1. 7.

koja ulazi mašinu. mora se izvršiti kontrola rashladnog sistema.1 Uputstva za održavanje mašina sa hlađenjem slobodnim vazduhom Rashladni vazduh obično cirkuliše od ventilatora i/ili preko rotora. izaziva kontaminaciju i smanjuje efikasnost rashlađivanja. Ako detektori temperature namotaja ili rashladnog vazduha pokazuju abnormalne temperature. Povezivanje sa spoljašnjim vazdušnim pritiskom je takođe moguće. Dva zadatka održavanja su da se proveri stanje vazdušnih filtera i da se obezbedi dobra cirkulacija vazduha unutar mašine.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Slika 7-9 Proveravanje pritiska četkica pomoću opružnog kantara ***Sledeća poglavlja za tip hlađenja: Slobodni vazduh. Po specijalnoj narudžbini. Unutrašnjost mašine bi trebalo da bude očišćena i proverena u toku remonta ili ako se jave neki problemi. vazduh-vazduh i vazduh-voda 7. cirkulacija može biti aksijalno simetrična ili asimetrična Rashladni vazduh bi trebalo da bude što čistiji. Pokrivači standardno zaštićenih mašina od vremena isporučuju se sa ili bez filtera zavisno od specifikacije. U zavisnosti od konstrukcije mašine. Ventilator se može namontirati na vratilo ili pokrenuti odvojenim motorom.8 Održavanje rashladnih jedinica Rashladne jedinice obično zahtevaju malo održavanja ali se preporučuje da se njihovo stanje redovno proverava kako bi se obezbedio dobar rad. jer prljavština. gornji poklopac je opremljen prekidačem za diferencijalni pritisak za nadgledanje stanja filtera.8.89 . ***Sledeće poglavlje za tip hlađenja: Slobodni vazduh 7. 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje .

Ako se koristi sistem za nadgledanje diferencijalnog pritiska. U zavisnosti od konstrukcije mašine. Povezivanje sa spoljašnjim vazdušnim pritiskom je takođe moguće.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Drugi mogući uzroci za loš rad sistema za rashlađivanje mogu biti povišena temperatura okoline ili visoka temperatura ulaznog vazduha. Pored toga. Prividno visoka temperatura može takođe biti izazvana problemom u mernom sistemu za temperaturu Poglavlje 8. 7.2 Pt-100 detektori temperature otpora. filteri se mogu menjati u toku rada. Skinite vazdušne filtere za čišćenje. Periodično. odnosno strelice na okviru filtera ukazuju na pravac protoka vazduha.8. cirkulacija može biti aksijalno simetrična ili asimetrična Spoljašnji protok vazduha se obično stvara ventilatorom. a detektori curenja ne pokazuju da se javlja curenje u sistemu. 7. Ventilator se može namontirati na vratilo ili pokrenuti odvojenim motorom. Kada se jave teške naslage maziva.1 Cirkulacija vazduha Unutrašnji vazduh obično cirkuliše preko ventilatora i/ili rotora. Period čišćenja zavisi od čistoće vazduha u okolini. Pogledajte takođe podatke proizvođača vazdušnih filtera. ***Sledeća poglavlja za tip hlađenja: Vazduh-voda 7.1.8.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E .2 Uputstva za održavanje vazduh-voda razmenjivača toplote Ako detektori temperature pokazuju normalnu radnu temperaturu. koji se može namontirati na vratilo ili pokrenuti odvojenim motorom.3. nije potrebno dodatno nadgledanje rashladnog sistema.3. Pazite da instalirate vazdušne filtere u pravom smeru. kvar na ležištu ili na sistemu za podmazivanje može takođe da dovede do povišenja temperature ležišta. filtere bi trebalo menjati odmah nakon alarma za pritisak.3 Uputstva za održavanje vazduh-vazduh razmenjivača toplote Jedinica za rashlađivanje se instalira na mašini.8. Ako je okolni vazduh dovoljno čist. Oni bi trebalo da budu često čišćeni usisavanjem prvo sa sa ulazne strane. detaljno pranje čistom vodom se preporučuje za otklanjanje prljavštine koja nije otklonjena usisavanjem. a onda sa strane pražnjenja.1 Čišćenje filtera Filtere bi trebalo redovno čistiti. filteri bi trebalo da se operu sa rastvorom deterdženta Ovaj rastvor bi trebalo detaljno obrisati pre nego se filter pusti u rad. Osoblje bi trebalo da kontroliše filtere često. Nivo alarma je takav da se aktivira kada je 50% površine filtera zapušeno. Vazdušne cevi u razmenjivaču toplote se obično prave od aluminijuma. Neki filteri se mogu instalirati u bilo kom pravcu. 90 .8. ***Sledeća poglavlja za tip hlađenja: Vazduh-vazduh 7. Filteri se moraju očistiti kada detektori temperature u namotaju pokazuju abnormalnu temperaturu ili se približavaju nivou alarma.

Očistite razmenjivač toplote kompresovanim vazduhom ili ga očistite odgovarajućom četkicom. Preporučuje se rezervni spoljašnji kompresor.8. treba proveriti rashladni vazduh. Ako se hladnjaci moraju očistiti.2 Čišćenje Zaprljanost rashladne površine i zida cevi će se javiti vremenom.4 Održavanje spoljnog kompresora Spoljašnji kompresori su jedinice koje se ne održavaju. nije potrebno dodatno održavanje rashladnog sistema pored kontrole nadgledanjem.3. razmenjivač toplote bi trebalo da bude često kontrolisan..8. Razmenjivač toplote bi stoga trebalo da bude čišćen u regularnim vremenskim intervalima.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Slika 7-10 Protok rashladnog vazduha (tipična asimetrična konstrukcija) Mašina može biti opremljena detektorom(ima) temperature za nadgledanje unutrašnjeg rashladnog vazduha. na primer ležišta spoljašnjih kompresora se podmazuju do kraja svog veka trajanja. okruglu četkicu od žice. pogledajte uputstva niže.91 . 7. U toku početnog perioda rada. Ako detektori temperature pokazuju normalnu temperaturu. 3BFP 000 062 R0134 REV E Održavanje . 7. koji će se odrediti od slučaja do slučaja u zavisnosti od karakteristika rashladnog vazduha. Održavanje kompresora se vrši po uputstvu proizvođača. Ne koristite čeličnu četkicu u aluminijumskim cevima jer to može oštetiti cevi. Ako detektori temperature pokazuju abnormalnu temperaturu ili se približavaju alarmnom nivou u namotaju ili rashladnom vazduhu. Zaprljanost smanjuje mogućnost rashlađivanja. umesto toga možete koristiti meku.

9 Popravke. Za dodatne informacije. ***Sledeća napomena za tip rotora: Stalni magnet NAPOMENA: Trajne magnetne sinhrone mašine smeju da servisiraju samo ustanove sa kvalifikacijama i odobrenjem ABB-a.Održavanje 3BFP 000 062 R0134 REV E . ***Sledeća napomena za način zaštite: Sve mašine za opasna područja NAPOMENA: Mašine u opasnim područjima smeju da servisiraju samo ustanove sa kvalifikacijama i odobrenjem ABB-a.5 Kontaktne informacije za podršku kupcima. vidite Poglavlje 9. obratite se u ABB.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 7. Za više informacija o stalnim magnetnim motorima.1. rastavljanju i sastavljanju mora obavljati obučeno osoblje. rastavljanje i sastavljanje Sve radove na popravkama. 92 . molimo vas kontaktirajte odeljenje zaduženo za podršku kupcima.

Uputstva za otklanjanje kvarova dole navedena.93 . Provere i popravke koje smo spomenuli treba da vrši isključivo kvalifikovano osoblje. Ako imate bilo kakvih nedoumica. mogu pomoći u otkrivanju mehaničkih.1 Rešavanje problema Ovo poglavlje bi trebalo da pruži pomoć u slučaju kvara na rotacionim električnim mašinama koje je isporučio ABB. kao i problema sa sistemom za podmazivanje. kontaktirajte odeljenje za podršku kupcima firme ABB za više informacija ili tehničku pomoć kod otklanjanja kvarova i održavanja. 3BFP 000 062 R0134 REV E Rešavanje problema . električnih i termalnih problema.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 8 Rešavanje problema 8.

suve namotaje Kvar sistema za podmazivanje Kvar ležišta Ošteüeni delovi ležišta Pogrešno montiranje ležišta Pokvareni ventilator(i) Neizbalansirani ili ošteüeni ventilator(i) za rashlaÿivanje Sistem za rashlaÿivanje u kvaru Loše poravnanje mašine Loše balansiranje rotora ili vratila Vibracije iz povezane mašinerije Aksijalno optereüenje sa povezane mašinerije Loše ili neprecizno montirana spojnica Nedovoljna þvrstina podloge Greška u namotaju Prevelika nestabilnost mreže Strani materijal.1 Mehaničko funkcionisanje Rešavanje problema Mehaniþko funkcionisanje Kvar Vibracija Buka Moguýi razlog z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Korektivne mere Proverite kvalitet i koliþinu maziva i rad sistema za podmazivanje Proverite stanje ležišta i zamenite njegove delove Otvorite i ponovo podesite ležište Proverite i popravite ventilator(e) za rashlaÿivanje Pogledajte i popravite rashladni sistem Proverite poravnanje mašine Ponovo izbalansirajte rotor Proverite izbalansiranost povezane mašinerije i vrstu spojnice Proverite poravnanje i rad i vrstu spojnice Proverite rad spojnice Ojaþajte podlogu po uputstvu ABB-a Proveriti namotaje Proverite da li stabilnost mreže ispunjava zahteve Proverite i oþistite unutrašnjost mašine. vlaga ili prljavština unutar mašine 94 .Rešavanje problema 3BFP 000 062 R0134 REV E .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 8.1.

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 8.1 Sistem za podmazivanje i valjkasta ležišta Rešavanje problema Sistem za podmazivanje i valjkasta ležišta snabdevanje uljem i samo podmazivanje Kvar Visoka temperatura ležišta Buka ili vibracije ležišta Curenje maziva Mogu i razlog Nedovoljno podmazivanje Nedovoljna koli ina maziva Neodgovaraju i kvalitet ili viskoznost maziva Prejake aksijalne sile Korektivne mere Proverite stanje ležišta. obezbedite precizno montiranje Spoljašnji prsten rotira zbog neizbalansiranog Izbalansirajte mašinu. popravite glavu i zamenite ležište optere enja Ležište pravi buku zbog deformisanog valjkastog elementa Strana materija unutar ležišta Zamenite ležište O istite sastav ležišta.95 . proverite stanje zaptivk i i zamenite ležište 3BFP 000 062 R0134 REV E Rešavanje problema . dodajte mazivo Proverite preporuke ABB-a u pogledu maziva. proverite stanje ležišta Struje ležišta Proverite stanje ležišta i izolacije Ošte eni delovi ležišta Potpuni kvar ležišta Zamenite ležište Normalno habanje Zamenite pohabane delove ležišta Pokvarena instrumentacija Pokvareni detektor temperature Proverite sistem merenja temperature ležišta Pokvarene zaptivke ležišta Proverite kvalitet zaptivki i maziva Neprecizno montirano ležište Zamenite ležište. ponovo podmažite Smanjeni kvalitet maziva Loši uslovi rada Proverite preporuke ABB-a u vezi rada i podmazivanja Prevelika koli ina maziva O istite ležište i ispravite koli inu maziva Ne isto e u mazivu Promenite mazivo.2 Sistem za podmazivanje i ležišta ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Valjkasto ležište 8. montiranje i poravnanje montiranje Neprecizni period podmazivanja Proverite preporuke ABB-a.1.1.2. promenite mazivo Pokvarena spojnica ili pogrešno Proverite spojnicu.

zamenite Ne isto a ulja posteljicu ležišta Struje ležišta Vratite izolaciju ležišta.2 Sistem za podmazivanje i klizna ležišta ***Sledeći grafikon za tip ležišta: Klizno ležište sa samopodmazivanjem Rešavanje problema Sistem za podmazivanje i klizna ležišta samo podmazivanje Kvar Visoka temperatura ležišta Buka ili vibracije ležišta Vidljivo loš kvalitet ulja Ulje unutar mašine Curenje ulja Mogu i razlog Nedovoljno podmazivanje Neodgovaraju i kvalitet ulja Kvalitet ulja je smanjen Preveliko aksijalno optere enje Loše poravnanje mašine Neprecizno montirano ležište Prevelika koli ina ulja Nizak nivo ulja Korektivne mere Proverite ležište zbog curenja.1. promenite mesto rotiraju e opreme Unutrašnji visoki pristisak Neuspela stabilizacija pritska Uklonite uzrok previsokog unutrašnjeg pritiska Ošte ene zaptivke mašine Zamenite ili popravite zaptivke mašine Slab rad prstena ili diska Otvorite ležište i podesite rad Strana materija unutar ležišta O istite ležište i proverite stanje zaptivki 96 . proverite stanje ležišta. dodajte ulje Proverite preporuke ABB-a O istite ležište i zamenite ulje Neprecizni period zamene ulja Pokvarena spojnica ili pogrešno Proverite spojnicu.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Klizno ležište 8.2. zamenite posteljicu ležišta Ošte ena posteljica ležišta Potpuni kvar ležišta Zamenite delove ležišta Normalno habanje Zamenite posteljice ležišta Prespora brzina rada Proverite opseg brzine rada ležišta Pokvarena instrumentacija Pokvareni detektor temperature Proverite sistem merenja temperature ležišta Ošte ene ili pohabane zaptivke ležišta Zamenite zaptivke ležišta Spoljašnji vakum Rotiraju a oprema u blizini Proverite nivo pritiska.Rešavanje problema 3BFP 000 062 R0134 REV E . montiranje i poravnanje montiranje Ponovo poravnajte mašinu Proverite da li je ležište dobro sastavljeno i podešeno O istite ležište i ispravite koli inu maziva Promenite ulje.

proverite stanje ležišta. montiranje i poravnanje montiranje Ponovo poravnajte mašinu Proverite da li je ležište dobro sastavljeno i podešeno Neprecizno montirano ležište Promenite ulje.2 Curenje ulja kod kliznih ležišta. ventil i filter za ulje Proverite temperaturu ulja i vrstu ulja Proverite preporuke ABB-a Proverite sistem za podmazivanje i podesite temperaturu ulja O istite ležište i zamenite ulje Neprecizni period zamene ulja Pokvarena spojnica ili pogrešno Proverite spojnicu.97 . vidite Poglavlje 8. promenite mesto Spoljašnji vakum Rotiraju a oprema u blizini rotiraju e opreme Unutrašnji visoki pristisak Neuspela stabilizacija pritiska Uklonite uzrok previsokog unutrašnjeg pritiska Ošte ene zaptivke mašine Zamenite ili popravite zaptivke mašine Proverite povezivanja cevovoda i zategnutost Loše sastavljene ili održavane cevi sistema za podmazivanje filtera za ulje Strana materija unutar ležišta O istite ležište i proverite stanje zaptivki NAPOMENA: Za curenje ulja kod kliznih ležišta. zamenite posteljicu ležišta Ošte ena posteljica ležišta Potpuni kvar ležišta Zamenite delove ležišta Normalno habanje Zamenite posteljice ležišta Prespora brzina rada Proverite opseg brzine rada ležišta Pokvarena instrumentacija Pokvareni detektor temperature Proverite sistem merenja temperature ležišta Ošte ene ili pohabane zaptivke ležišta Zamenite zaptivke ležišta Preveliki protok ulja Loše podešavanje regulatora Proverite i ispravite protok ulja Problem sa povratnim Neispravne cevi za ulje Proverite nagib povratne cevi protokom ulja Proverite nivo pritiska. Ne isto a ulja zamenite posteljicu ležišta Struje ležišta Vratite izolaciju ležišta. 3BFP 000 062 R0134 REV E Rešavanje problema .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeći grafikon za tip ležišta: Klizno ležište sa kružnim podmazivanjem Rešavanje problema Sistem za podmazivanje i klizna ležišta kružno podmazivanje Kvar Visoka temperatura ležišta Buka ili vibracije ležišta Vidljivo loš kvalitet ulja Ulje unutar mašine Curenje ulja Mogu i razlog Nedovoljno podmazivanje Neodgovaraju i kvalitet ulja Previsoka temperatura dovoda ulja Kvalitet ulja je smanjen Preveliko aksijalno optere enje Loše poravnanje mašine Kvar protoka ulja Previsoka viskoznost ulja Korektivne mere Proverite pumpu za ulje.

uklonite preoptereüenje Proverite stvarnu brzinu i preporuke ABB-a u vezi brzine Proverite da li stabilnost mreže ispunjava zahteve Proverite merenja. detektore i žice Proverite namotaje glavne mašine i pobuÿivaþke mašine z z z z z z z z z z z z z z NAPOMENA: Za visoke temperature ležišta. sistem za hlađenje slobodnim vazduhom Rešavanje problema Termalne performanse sistem za hlaÿenje slobodnim vazduhom Doživljeni kvar Visoka temperatura namotaja Visoka temperatura rashladnog vazduha Moguýi razlog z z z z z z z z z Loš protok vazduha Previsoka temperatura sredine Visoka temperatura ulaznog Pobuÿeni vazduh se povlaþi nazad u vazduha Izvor toplote u blizini Prljava unutrašnjost mašine Loše rasporeÿivanje rashladnih elemenata Ulazak vazduha je blokiran Filter za vazduh je zaþepljen Ošteüeni ventilator(i) za vazduh Ventilator za rashlaÿivanje se okreüe u pogrešnom pravcu Preoptereüenje z z Prevelika brzina Nestabilnost mreže Pokvarena instrumentacija ili sistem merenja Kvar namotaja glavne mašine ili pobuÿivaþke mašine Podešavanje kontrolnog sistema Korektivne mere Pojaþajte ventilaciju da biste smanjili temperaturu okoline Obezbediti dovoljno prostora oko mašine Udaljite izvore toplote.1 Termalne performanse.1.1.3.2 Sistem za podmazivanje i ležišta. pogledajte Tabela 8.1.Rešavanje problema 3BFP 000 062 R0134 REV E .3 Termalne performanse ***Sledeće poglavlje za tip hlađenja: Slobodan vazduh ili sprovedeni vazduh 8.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 8. proverite ventilaciju Oþistiti delove mašine i vazdušne procepe Proverite rasporeÿivanje rashladnih elemenata i popravite montažu Oþistite mesta gde vazduh ulazi od otpadaka Oþistite ili zamenite filtere za vazduh Zameniti ventilator(e) Zamenite ventilator(e) ili promenite pravac obrtanja spoljašnjeg ventilatora Proverite kontrole mašine. 98 .

1. 3BFP 000 062 R0134 REV E Rešavanje problema .99 . proverite ventilaciju Proverite kontrole mašine. detektore i žice Pustite mašinu da se ohladi pre ponovnog pokretanja Proveriti namotaje glavne mašine i mašine za pobuÿivanje Pokvarena instrumentacija ili sistem merenja Preveliki broj pokretanja Kvar namotaja glavne mašine ili mašine za pobuÿivanje NAPOMENA: Za visoke temperature ležišta. pogledajte Tabela 8.2 Termalne performanse. sistem za hlađenje vazduh-vazduh Rešavanje problema Termalne performanse sistem za hlaÿenje vazduh-vazduh Kvar Visoka temperatura rashladnog Visoka temperatura namotaja Moguýi razlog Ošteüen ventilator(i) za vazduh Slab uþinak primarnog rashladnog kola Ventilator se obrüe u pogrešnom pravcu Prljava unutrašnjost mašine Ošteüen spoljašnji ventilator Slab uþinak sekundarnog Ventilator se obrüe u pogrešnom pravcu rashladnog kola Hladnjak koji curi Previsoka temperatura okoline Visoka temperatura ulaznog vazduha Preoptereüenje Izlazni vazduh se uvlaþi nazad u Izvor toplote u blizini Podešenje kontrolnog sistema Prevelika brzina Nestabilnost mreže Zamenite ventilator(e) Zamenite ventilator(e) Korektivne mere z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Oþistite delove mašine i vazdušne procepe Zamenite ventilator Promenite ventilator na vratilu ili ispravite rad spoljašnjeg kompresora Popraviti hladnjak Pojaþajte ventilaciju da biste smanjili temperaturu okoline Obezbediti dovoljno prostora oko mašine Udaljite izvore toplote.1.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip hlađenja: Vazduh-vazduh 8.2 Sistem za podmazivanje i ležišta.3. uklonite preoptereüenje Proverite stvarnu brzinu i preporuke ABB-a u vezi brzine Proverite da li stabilnost mreže ispunjava zahteve Proverite merenja.

sistem za hlađenje vazduh-voda Rešavanje problema Termiþke performanse sistem hlaÿenja vazduh-voda Alarm za upozorenje na curenje Greške u radu Visoka temperatura vazduha za Visoka temperatura namotaja Moguýi uzrok Ošteüen ventilator za hlaÿenje Slabe performanse primarnog kola hlaÿenja Zameniti ventilator Korektivne mere Zameniti ventilator na osovini ili korigovati rad motora spoljašnjeg ventilatora Oþistiti delove mašine i vazdušne zazore Otvoriti hladnjak i oþistiti cevi z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z Preoptereüenje Neravnoteža mreže z z z Slabe performanse sekundarnog kola hlaÿenja Ventilator se okreüe u pogrešnom smeru Prljava unutrašnjost mašine Cevi za rashladno sredstvo su blokirane Neispravna pumpa za rashladno sredstvo Proveriti i popraviti pumpu Neispravna podešenja regulatora protoka Proveriti i podesiti protok rashladnog sredstva Curenje na bloku hladnjaka Vazduh u hladnjaku Otvorena vrata za prinudno hlaÿenje Suviše visoka temperatura vode za hlaÿenje na ulazu Podešenje sistema za kontrolu Zameniti blok hladnjaka Odzraþite hladnjak preko zavrtnja za odzraþivanje Dobro zatvorite vrata za prinudno hlaÿenje Podesiti temperaturu vode za hlaÿenje Proveriti kontrole mašine.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip hlađenja: Vazduh-voda 8.Rešavanje problema 3BFP 000 062 R0134 REV E .3.2 Sistem za podmazivanje i ležišta. senzore i elektriþne vodove Dozvoliti da se mašina ohladi pre ponovnog startovanja Proveriti namotaje Neispravan kontrolno-merni pribor ili sistem za merenje Suviše startovanja Greška u namotaju NAPOMENA: Za visoke temperature ležišta.1. otkloniti preoptereüenje Proveriti da li ravnoteža mreže zadovoljava zahteve Proveriti merenja. pogledajte Tabela 8. 100 .3 Termalne performanse.1.

tako da manje gubitke treba tolerisati.2 Curenje ulja kod kliznih ležišta Konstrukcija kliznih ležišta je takva da je vrlo teško potpuno izbeći ispuštanje ulja. Ovo je posebno važno ako mašina nije dugo radila Izmerite nivo vibracija ležišta koji ispušta ulje u tri pravca i pod punim opterećenjem. pogledajte Poglavlje 8. do ispuštanja ulja može doći i iz drugih razloga sem samog dizajna ležišta.2 Sistem za podmazivanje i ležišta. Ako 3BFP 000 062 R0134 REV E Rešavanje problema . kao što su nepravilna viskoznost ulja.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip hlađenja: Rebrasto hlađenje 8. prenizak pritisak izvan njega. Međutim.1. senzore i žice Dozvolite da se mašina ohladi pre ponovnog pokretanja Proverite namotaje O istite spoljašnost mašine Uklonite prepreke. pogledajte Crtež sa dimenzijama mašine Smanjeni protok vazduha NAPOMENA: Za visoke temperature ležišta. otklonite preoptere enje Proverite brzinu mašine i preporuke ABB-a o brzini rada Vodite ra una da stabilnost mreže bude u skladu sa zahtevima Proverite merenja.4 Termalne performanse. ili visoki nivoi vibracija na ležištu.3. previsok pritisak unutar ležišta. Ako postoji preterani gubitak ulja.1. Obezbedite dovoljan protok vazduha. ***Sledeća poglavlja za tip ležišta: Klizno ležište 8. molimo proverite/utvrdite sledeće: • • • Utvrdite da li koristite propisano ulje Ponovo zategnite polovine kućišta ležišta i poklopac lavirintskog zaptivača.101 . rebrasto hlađenje Rešavanje problema Termalno funkcionisanje rebrasto hla enje Vrsta kvara Visoka temperatura namotaja Mogu i uzrok Preoptere enj Podešavanja kontrolnog sistema Prevelika brzina Nestabilnost mreže Kvar u instrumentima ili sistemu merenja Preveliki broj pokretanja Kvar namotaja Prljava spoljašnost mašine Korektivne mere Proverite kontrole mašine.

Međutim. ležište je sastavljeno od nekoliko delova.2 Kontrola maziva i Poglavlje 7. Prema tome. kao i vratilo. 102 . lavirintski zaptivači se postavljaju na otvor za vratilo na kućištu ležišta. Viskoznost Ležišta su projektovana da rade sa uljem određene viskoznosti.1 Ulje Da bi ležišta ispravno funkcionisala. Količina ispuštenog ulja kod ležišta sa samopodmazivanjem koja se može tolerisati je ona kod koje nije potrebna dopuna između intervala promene ulja. molimo popunite formular firme RENK Sleeve Bearings pod nazivom Ispuštanje ulja i pošaljite ga odeljenju za podršku kupcima. koje se spajaju. 8. • Ako se preterani gubitak ulja javlja i nakon što su obavljene sve prethodno opisane provere.2 Klizna ležišta Klizna ležišta koja se koriste kod rotacionih električnih mašina su često «standardna ležišta» koja se koriste i za mnoge druge primene.5. ulje mora da zadovoljava određene kriterijume kao što su viskoznost i čistoća. Ulje može da curi iz ležišta na dva načina: • • Pored lavirintskih zaptivača Kroz spoj na kućištu ležišta. vidite Poglavlje 7. dizajn ležišta nije sam po sebi uzrok ispuštanja ulja. Kućište ležišta Kućište ležišta sastoji se od gornje i donje polovine. Nepravilna viskoznost dovodi do prekida procesa podmazivanja.3 Preporučene kontrolne vrednosti za ulje za podmazivanje. Primenite oduške za vazduh i ventile na kućište ležišta kako biste smanjili pritisak na ležište U slučaju sistema za kružno podmazivanje.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima je taj nivo visok. kao i one što slede. 8. očistite površine i nanesite novi zaptivni materijal između polovina kućišta ležišta Utvrdite da nema ničega što bi izazvalo sniženje pritiska pored ležišta.5. proverite da li je nagib cevi za odvod ulja dovoljan. Ova konstrukcija nije sasvim hermetička. Pored toga. pa se moraju tolerisati mala ispuštanja ulja.2. što je navedeno u dokumentaciji koja se dobija zajedno sa električnom mašinom.2.Rešavanje problema 3BFP 000 062 R0134 REV E .2. Visok pritisak može da deluje na ležište kroz cevi za odvod ulja koje povezuju ležište sa jedinicom za podmazivanje.2. Moguće je da je poklopac za osovinu ili spojnice projektovan tako da izaziva sniženje pritiska blizu ležišta Utvrdite da pritisak unutar ležišta nije previsok. a spojevi između tih delova mogu da propuštaju ulje usled pogrešnog sastavljanja ili nedostatka zaptivne materije. a može da ošteti ležišta. pa se razlog za gubitak ulja mora tražiti na drugom mestu. kućište ležišta mora da se «popusti» taman koliko da ulje može da spere zaptivni materijal između polovina kućišta • • • Otvorite ležište.

Curil T ili drugi slični materijali mogu takođe da se koriste.3 Provera ležišta U slučaju da je uzrok curenja samo kućište ležišta.103 . ili ako je mašina mirovala duži period jer delovi mogu da se slegnu.2. može da prouzrokuje curenje ulja. Kontejner za ulje mora biti konstruisan tako da se ni najmanji pritisak iz kontejnera ne vraća kroz cevi za odvod ulja u ležište. na njih se nanosi zaptivni materijal. Ponovo zategnite kućište ležišta Ovo je posebno važno tokom ispitivanja mašine. Mora se obratiti pažnja da strana tela ili prašina ne dospeju u ležište tokom procedure. ulje može da spere zaptivni materijal sa spoja. 3BFP 000 062 R0134 REV E Rešavanje problema . ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Klizno ležište sa kružnim podmazivanjem 8.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Zaptivni materijal Da bi se sprečilo curenje ulja iz ležišta kroz spojeve.2. kako bi ulje teklo iz ležišta u kontejner. Spojevi moraju biti potpuno odmašćeni pre nego što se na njih nanese tanak sloj zaptivnog materijala. koji odgovara nagibu od 250 – 300 mm/m (3 – 3˝ inča/stopa). Cevi za ulje Funkcija cevi za povratak ulja je da omoguće ulju da se vrati u rezervoar za ulje uz što manje moguće trenje. Ovo. zatim. Instalirajtecevi za odvod ulja na dole od ležišta pod uglom od minimum 15°. Kontejner sa uljem Kontejner za ulje može biti ili odvojeni kontejner. Sastavljanje sistema cevi mora biti izvedeno tako da gore navedeni nagib postoji na svim tačkama cevi. Ovo se obično postiže izborom cevi prečnika dovoljno velikog da protok ulja u povratnom smeru ne prelazi 0. ABB preporučuje zaptivni materijal Hylomar Blue Heavy. kontejner mora da bude daleko ispod ležišta. 8. Otvorite kućište ležišta Kućište ležišta može da se otvori i da se na spojeve nanese novi sloj zaptivnog materijala. u nekim slučajevima. ili.15 m/s (6 inča/s) u odnosu na poprečni presek cevi. karter dizel motora. U oba slučaja. 2.4 Kontejner za ulje i cevi Odvojeni kontejner sa uljem i cevi se koriste samo kod ležišta sa kružnim podmazivanjem. Ako između polovina kućišta postoji zazor. mogu se preduzeti sledeće mere: 1.

da nisu zapušene. 8. Ako je to slučaj. i kako bi se obezbedio dobar efekat podmazivanja i pravilna viskoznost ulja za podmazivanje. ***Sledeći pasusi za tip ležaja: Klizno ležište sa kružnim podmazivanjem Pritisak ulja Ulazni pritisak ulja za svako ležište se izračunava prema željenom dotoku ulja. sem u instalaciji.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip ležišta: Klizno ležište sa kružnim podmazivanjem 8. Jake vibracije mogu da prouzrokuju da neki delovi ležišta ne funkcionišu kako bi trebalo.2. pa se prema tome pritisak ulja mora podesiti tokom ispitivanja. mogu se preduzeti sledeće mere: Pritisak u kontejneru za ulje Mora se proveriti atmosferski pritisak u kontejneru za ulje.1 Temperatura ulja za podmazivanje. vidite Poglavlje 7. ali to će retko dovesti do curenja ulja. mogu se tražiti u načinu upotrebe. Vrednost specifičnog pritiska ulja za svaku mašinu mora se utvrditi iz dokumentacije koja se dobija uz mašinu. da im je nagib na dole i da je dovoljan kod svih cevi za povratak ulja.6 Upotreba Uzroci curenja ulja iz ležišta. Jake vibracije mogu da izazovu razne promene u sloju ulja između vratila i belog metala. Cevi za ulje Mora se proveriti da li cevi imaju dovoljan prečnik. ***Sledeći pasus se odnosi na vrstu ležišta: Klizno ležište sa samopodmazivanjem Nivo ulja Nivo ulja za samopodmazujuća klizna ležišta treba stalno proveravati. Vibracije Sve mašine su izložene vibracijama.5.1.2. a projektovane su da ih izdrže. mora se ugraditi odušak za vazduh na kontejner za ulje.2.Rešavanje problema 3BFP 000 062 R0134 REV E . Pritisak ne sme biti veći od pritiska izvan ležišta.1 Nivo ulja Temperatura ulja Pravilna temperatura ulja za podmazivanje je veoma važna kako bi ležište održalo pravilnu temperaturu u toku rada.5 Provera kontejnera za ulje i cevi U slučaju postojanja sumnje da je uzrok curenja ulja u konstrukciji kontejnera za ulje ili sistema cevi. vidite Poglavlje 7. već do kvara na ležištu. 104 .5.

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

Jake vibracije mogu dovesti do sleganja delova kućišta ležišta, ili ih mogu «olabaviti» taman toliko da ulje dođe do površine razdvajanja između gornje i donje polovine kućišta ležišta. Vibracije će dovesti do pomeranja delova kućišta u međusobnoj zavisnosti. Ovo može da dovede do efekta «upumpavanja» tako de će ulje biti upumpavano unutar i izvan površine razdvajanja. To će, na kraju, ukloniti zaptivni materijal, i dovesti do curenja ulja iz ležišta. Vazdušni pritisak unutar ležišta Kućište ležišta nije hermetički zatvoreno, tako da će svaki višak pritiska u ležištu biti izbačen preko lavirintskih zaptivača. Prilikom izlaska, vazduh će sa sobom povući uljna isparenja, uzrokujući tako curenje iz ležišta. Uzrok previsokog pritiska unutar ležišta je uglavnom u drugim komponentama, a ne u samom ležištu. Najšečći razlog povišenja pritiska unutar ležišta je povećanje pritiska u cevima za povratak ulja. Vazdušni pritisak izvan ležišta Slično povećanom pritisku unutar ležišta, sniženi pritisak izvan ležišta će «isisati» vazduh iz ležišta zajedno sa uljem, što će izazvati curenje ulja. Nizak pritisak unutar ležišta obično ne izaziva samo ležište, već komponente izvan njega. Nizak pritisak blizu kućišta ležišta izazivaju rotirajući delovi koji pomeraju vazduh oko sebe stvarajući tako lokalni nizak pritisak pored izlaza vratila ležišta.

8.2.7 Provera upotrebe
Ulje Mora se utvrditi kvalitet ulja.

***Sledeći pasusi za tip ležaja: Klizno ležište sa kružnim podmazivanjem
Ulazni pritisak ulja mora se utvrditi i prilagoditi u skladu sa situacijom. Normalna vrednost za pritisak ulja je 125 kPa ± 25 kPa (1.25 bar ± 0.25 bar), ali specifična vrednost za pritisak ulja za svaku mašinu mora se utvrditi iz dokumentacije koja se dobija sa mašinom.

***Sledeći pasusi za tip ležaja: Klizno ležište sa samopodmazivanjem
Nivo ulja u ležištu se mora utvrditi. Mora se utvrditi temperatura ulja. Previsoka temperatura ulja izaziva smanjenje viskoznosti ulja, pa ono lakše iscuri iz ležišta. NAPOMENA: Ležišta sa samo jednim Pt-100 indikatorom temperature normalno registruju temperaturu ležišta, ne i ulja. Temperatura ulja je otprilike za 10°C (20°F) niža od temperature ležišta.

***Sledeći pasus se odnosi na vrstu ležišta: Klizno ležište sa kružnim podmazivanjem
Normalna ulazna temperatura ulja je između 65°C i 75°C (150°F - 170°F), ali se mora utvrditi iz dokumentacije dobijene sa mašinom.

3BFP 000 062 R0134 REV E

Rešavanje problema - 105

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

Vibracije Očitavanje vibracija kućišta ležišta treba vršiti u tri pravca: aksijalnom, transverzalnom (horizontalnom) i vertikalnom, vidite Poglavlje 7.4.3 Vibracije. Vazdušni pritisak unutar ležišta Moraju se utvrditi vazdušni pritisci unutar i izvan ležišta. Povišeni pritisak, kako smo ranije naveli, normalno izazivaju povišeni pritisci u rezervoaru sa uljem. Povišeni pritisak se onda iz rezervoara prenosi na ležište kroz cevi za povratak ulja. Najbolji način da se izmeri pritisak u ležištu je preko otvora za dopunjavanje ulja ili kroz kontrolno staklo na vrhu ležišta. U slučaju povišenog pritiska u ležištu, treba preduzeti sledeće mere i to sledećim redom: • • • • Postavite odušak za vazduh u rezervoar ako je moguće. Ovo nije pogodno za kartere dizel motora Obezbedite da cev za povratak ulja ulazi u rezervoar ispod nivoa ulja. Ovo je od suštinske važnosti za kartere dizel motora Napravite 'zabranu za vodu' u obliku slova U na sistemu za povratak ulja Postavite odušak za vazduh na vrh kućišta ležišta.

Vazdušni pritisak izvan ležišta Vazdušni pritisak blizu mesta gde vratilo izlazi iz ležišta se mora utvrditi. Ovo je posebno važno ako je ležaj postavljen na mašinu po ivicama, ili ako je vratilo postavljeno unutar poklopca ili neke druge konstrukcije koja bi mogla izazvati 'centrifugalno hlađenje' zajedno sa vratilom. Ležišta sa prirubnicom imaju dva kanala izneđu kućišta i prirubnice, što je u normalnim slučajevima dovoljno da nadomesti bilo kakav pad pritiska blizu mesta na kome se nalazi izlaz za vratilo na kućištu. Međutim, ako dođe do većeg pada pritiska u okolini, ta dva kanala ne moraju da budu dovoljna, pa još vazduha može da izađe iz ležišta. Ovo se najčešće dešava kliznim ležištima sa aksijalnim pritiskom na osnovu, budući da je protok ulja veći u ovim ležištima nego u običnim radijalnim ležištima. Ako postoji sumnja da ima većeg pada pritiska, mora se izmeriti pritisak blizu mesta gde vratilo izlazi iz ležišta. Da bi se utvrdilo da pad pritiska može da izazove curenje, pritisak izvan ležišta (p0), unutar ležišta (p2) i pritisak na prostoru između štita kraja i zaptivnog prstena (p1) takođe se moraju izmeriti. Kada se meri (p1), cev se mora gurnuti što je dublje moguće, a kanali moraju biti privremeno zatvoreni, vidite Slika 8-1 Utvrđivanje vazdušnog pritiska unutar i izvan kliznog ležišta. Da biste analizirali situaciju, p1 i p2 se moraju uporediti sa p0, koji mora biti izmeren bez ikakvih smetnji i turbulencuja blizu mašine. Mogu se javiti sledeće situacije: • • p0 = p1 = p2. Ako su rezultati svih očitavanja isti, razlog curenja nije razlika u pritisku. Međutim, imajte na umu šta smo ranije rekli o dizel motorima p2 > p1(= p0). Ako je unutrašnji pritisak ležišta viši od spoljnjeg pritiska, onda je u pitanju povećan pritisak unutar samog ležišta

106 - Rešavanje problema

3BFP 000 062 R0134 REV E

Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima

• •

p2 (= p0) > p1. Ako je pritisak izvan ležišta niži od ostalih pritisaka, u pitanju je snižen pritisak blizu ležišta p2 > p0 > p1. Ako su sva očitavanja različita, moguće je da je povećan pritisak unutar ležišta, a snižen izvan ležišta.

Slika 8-1 Utvrđivanje vazdušnog pritiska unutar i izvan kliznog ležišta

3BFP 000 062 R0134 REV E

Rešavanje problema - 107

2 Pt-100 detektori temperature otpora Pt-100 detektori temperature otpora su najbitniji deo sistema nadgledanja i zaštite mašine. kontrolnim i zaštitnim sistemima. ako aktiviraju alarm ili isključivač. između štita kraja i zaptivnog prstena. Za vrednosti otpora na različitim temperaturama. kontrola i zaštita Električno funkcionisanje rotacione električne mašine se uglavnom definiše preko navoja rotora i statora i rada sistema pobuđivanja.Rešavanje problema 3BFP 000 062 R0134 REV E .. Glavno održavanje namotaja mašine je opisano u Poglavlje 7. Neke od ovih zaštita mogu biti ponovno podešene. vrlo je teško ukloniti zaptivni prsten i ponovo ga postaviti. Primeri zaštita koje. 8. 108 . NAPOMENA: Ni u kom slučaju ne treba postavljati odušak za vazduh radi rešavanja problema sniženog pritiska u ležištu. pažnja je usmerena ka otklanjanju problema na pobuđivanju. ako postoji. treba podrobnije ispitati: • • • • • Zaštita od grešaka na diodama Visoka temperatura u ležištu.2 Vibracija i buka. Pt-100 detektor koristi fino platinasto vlakno za merenje temperature koje se može oštetiti npr. ležištima i rashladnom vazduhu.5 Održavanje ležišta i sistema za podmazivanje Visoka temperatura namotaja ili rashladnog vazduha. neuravnoteženost napoja i kola.6 Održavanje namotaja statora i rotora i Poglavlje 8. vidite Poglavlje 7.4. eksitacija. U ovom poglavlju. rezultati moraju uvek biti potvrđeni iz priključne kutije merenjem otpora na detektoru sa isključenim kablovima..3. Rezultate treba registrovati. Za ispravno merenje struje pogledajte odgovarajući Pt-100 detektor. situacija je komplikovana. pošto će to samo pojačati curenje. električne kao i mehaničke prirode. 8. a mašina ponovo uključena odmah nakon otkrivanja greške. Poglavlje 7. Ako postoji sumnja u kvar Pt-100. Oni se koriste za merenje temperature u navojima. npr.6 Održavanje namotaja statora i rotora.5 Termalne performanse i sistem za hlađenje Preopterećenje.3 Električne performanse. vidite Poglavlje 7.1 Zaštitni isključivači Mašina mora biti zaštićena alarmima i isključivačima koji upozoravaju na abnormalne radne uslove. 8.3. nepravilnim rukovanjem ili prevelikim vibracijama. vidite Tabela 8-1 Temperaturne vrednosti za Pt-100 elemente. Sledeći simptomi mogu da ukažu da postoji problem sa Pt-100 detektorom: • • • Beskonačan ili nulti otpor na detektoru Gubljenje mernog signala nakon ili za vreme pokretanja Znatno različite vrednosti otpora na jednom detektoru.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Ako je pritisak dosta nizak unutar mašine. napon glavnog mesta napajanja Zaštita od vibracija.

40 149.60 139.46 180 356.60 161.35 24 78.80 155.40 145.60 120.20 182 359.80 129.60 100. može se montirati novi detektor na kraj namotaja. 3BFP 000 062 R0134 REV E Rešavanje problema .20 109.31 68 154.60 176.40 115.60 112.40 175.58 186 366.54 40 104.77 64 147.08 44 111.32 142 287. Ako postoje rezervni detektori u jezgru statora.62 48 118.82 146 294.70 90 194.20 128.60 165.00 120.00 134.79 20 71.60 74 165.00 0 35.31 150 302.81 154 309.30 158 316.20 101.20 105.93 54 129.31 42 107.00 116.20 113.34 6 46.00 130.46 92 197.40 103.00 153.60 108.00 107.45 32 93.13 78 172.16 52 125.02 104 219.40 171.00 124.42 188 370.37 196 384.24 60 140.60 135.20 177.20 155.80 122.83 138 280.20 136.07 144 291.46 14 60.00 111.40 130.27 166 330.16 190 374.40 50 122.00 100.60 131.76 170 338.50 172 341.80 170.20 151.57 132 269.80 163.20 117.70 56 132.00 103.04 160 320.20 169.94 184 363.66 82 179.54 66 150.80 136.80 113.58 140 284.80 178.98 176 348.63 194 381.84 72 161.80 110.80 166.40 123. Temperaturne vrednosti za Pt-100 elemente PT100 TEMP TEMP PT100 TEMP TEMP PT100 TEMP TEMP °C °F RES °C °F RES °C °F RES 32.00 149.40 156.32 126 258.40 178.57 124 255.00 175.56 4 42.07 70 158.83 130 266.60 158.98 96 204.55 156 312.40 137.00 127.24 16 64.53 108 226.26 102 215.78 208 406.20 125.31 118 244.80 148.04 206 402.42 84 183.20 162.60 127.40 119.40 141.89 80 176.40 152.00 161.60 104.00 157.12 26 82.80 102.33 134 273.79 162 323.99 36 114.80 144.20 140.00 142.40 167.77 38 100.60 150.18 86 186.20 147.90 28 86.57 202 395.40 110.80 114 237.20 132.57 148 298.06 120 248.40 107. oni se mogu upotrebiti.37 76 168.90 192 377.85 46 114.55 116 240.60 169.60 154.80 126.40 133.07 128 262.94 88 190.50 100 212.22 94 201.40 164.57 22 75.84 200 392.80 159.22 34 96.60 117.04 112 233.20 121.53 164 327.80 152.24 174 345.80 133.31 204 399. Ako su svi detektori sastavljeni u fabrici u upotrebi.40 Postoje dva moguća rešenja za kvar statorskih Pt-100 detektora.02 18 68.20 173.80 106.00 168.109 .20 143.00 146.02 168 334.00 172.67 30 89.00 164.72 178 352.60 146.04 136 276.60 124.20 166.77 106 222.29 110 230.80 118.80 174.60 172.10 198 388.78 2 39.00 138.40 160.01 62 143.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Tabela 8-1.80 140.68 12 57.74 98 208.20 158.60 143.06 152 305.90 10 53.12 8 50.81 122 251.47 58 136.

Varničenje je obično znak da mašina loše radi. Moraju se odmah preduzeti mere za sprečavanje varničenja. treba obratiti pažnju na sledeće detalje: • • • • • Da li je pritisak četkica u propisanom opsegu? Pogledajte Poglavlje 7.1 Habanje četkica Ako se četkice habaju brzo li nejednako. Mogući uzroci varničenja: • • • • • • • • • • • Neodgovarajući uslovi opterećenja Četkice se lepe u držačima Četkice su previše labave u držačima Loša povezanost priključka za četkice Nesavršena ležišta četkica Pogrešan ili nejednak pritisak četkica Klizne površine kliznih prstenova su istrošene Tip ugljeničnih četkica nije prihvatljiv za date radne uslove Spojnice vratila nisu poravnate Mašina nije u ravnoteži Istrošena ležišta stvaraju nejednake zazore.4.1 Pritisak četkica Da li su svi kablovi izvodnog provodnika za četkicu pravilno povezani? Da li su klizeće površine kliznih prstenova dotrajale? Da li su možda ugljenične četkice upile vlagu ili ulje? Da li je kvalitet četkice u skladu sa propisima za datu mašinu? Kada god je izvodljivo: • • • Vodite računa da četkice budu u dobrom stanju i da se slobodno kreću u držačima za četkice Proverite da li su kablovi izvodnog provodnika za četkicu u redu i da li su pravilno povezani Uklonite ugljenu prašinu usisavanjem. 8.4.2 Varničenje četkica Sva moguća varničenja četkica mogu se videti kroz prozor kućišta kliznih prstenova.7. Razlozi za varničenje se moraju utvrditi i ponovo uspostaviti nesmetan rad.Rešavanje problema 3BFP 000 062 R0134 REV E .4 Klizni prstenovi i četkice 8.2.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Sledeće poglavlje za tip rotora: Klizni prstenovi 8. 110 .

ali jednako važan deo je osiguranje dobrog protoka vazduha u primarnom vazdušnom kolu u mašini. NAPOMENA: Preterana proizvodnja toplote može biti uzrokovana problemima sa navojima ili nestabilnošću mreže. Ako detektori temperature navoja ili rashladnog vazduha pokazuju visoke vrednosti. kvar na ležištu ili na sistemu za podmazivanje može takođe da dovede do povišenja temperature ležišta.111 . Ovo se može ostvariti čišćenjem i proverom unutrašnjosti mašine tokom remonta ili ako dođe do nekih problema.5 Termalne performanse i sistem za hlađenje Postoje dva osnovna razloga za povećanje temperature mašine: • • Pad pozitivnog efekta sistema za hlađenje Mašina proizvodi preveliku količinu toplote. Očigledan korak je osiguranje nesmetanog i pravilnog rada razmenjivača toplote.2 Pt-100 detektori temperature otpora.. Drugi mogući razlozi za loš rad razmenjivača toplote mogu biti i povišena spoljna temperatura. Ovo se postiže povremenim čišćenjem i povremenom proverom pravilnog rada razmenjivača toplote. pri čemu bi bilo kakve intervencije na rashladnom sistemu bile štetne i bez efekta. visoka temperatura rashladnog vazduha ili vode i loš protok vazduha ili vode. Dva koraka u održavanju utiču na rashladni sistem. Protok vazduha ili vode kroz razmenjivač toplote se takođe mora kontrolisati.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 8. 3BFP 000 062 R0134 REV E Rešavanje problema . Pored toga. Ako temperatura mašine prelazi dozvoljene vrednosti.3. njegov rad takođe treba proveriti. Ako je rashlađivač opremljen spoljnim potisnim ventilatorom. Prividno visoka temperatura može takođe biti izazvana problemom u mernom sistemu za temperaturu Poglavlje 8. treba preduzeti mere da se utvrdi koji od ova dva razloga je dominantan u određenom slučaju. Manje očigledan. mora se izvršiti provera rashladnog sistema.

1. 9.1.1.1 Servisi Odeljenje za servis obezbeđuje: • • • • Instalaciju i ispitivanje Održavanje i preglede Rešavanje problema i servisiranje Nadograđivanje i modifikacije.Podrška kupcima i rezervni delovi 3BFP 000 062 R0134 REV E . pogledajte Poglavlje 9. od 1889.4 Podrška za servisne centre Odeljenje za podršku servisnim centrima pruža podršku ovlašćenim servisnim centrima oko pitanja koja su vezana za mehaničku konstrukciju kao i oko pitanja o elektromagnetnoj i izolacijskoj tehnologiji. Finska.1 Podrška kupcima Podrška kupcima za rotacione električne mašine koje proizvodi ABB.2 Rezervni delovi za rotacione električne mašine 9.1.2 Rezervni delovi Odeljenje za rezervne delove: • • Koordiniše pakete sa rezervnim delovima koji se isporučuju zajedno sa mašinom Prodaje originalne rezervne delove pošto je mašina isporučena. 9.3 Podrška i garancije Odeljenje podrške: • • • • Se bavi garancijama u garantnom roku na osnovu pisanih reklamacija Utvrđuje činjenice o garancijama Odlučuje o korektivnim radnjama Pruža tehničku podršku. 9.1.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 9 Podrška kupcima i rezervni delovi 9.5 Kontaktne informacije za podršku kupcima Stupite u kontakt sa odeljenjem za podršku kupcima: • • Telefon od 7 do 17 časova (GMT +2): 24-časovna linija za podršku: +358 (0)10 22 11 +358 (0)10 22 27100 112 . i Štromberg u Helsinkiju. Za pakete sa rezervnim delovima. 9.

2.com siteservice. uslov je da se mašine održavaju i da se njima rukuje na odgovarajući način. Drugi delovi koji se habaju uključuju brtve koje su u stalnom kontaktu sa vratilom koje se obrće i četkicama. molimo Vas dodajte serijski broj mašine (sedam cifara. To je obično spor proces. Ovi delovi imaju procenjen vek trajanja. U električnim mašinama najviše dolazi do mehaničkog habanja između vratila koje se obrće i nepokretnih delova. postaju zasićeni nečistoćama iz vazduha i moraju se zameniti da bi se obezbedio ispravan rad jedinice za hlađenje kao i neprekidna zaštita osetljivih delova mašine. Iz ovog razloga. poèev od 45#####) na Vašu e-poštu radi referentnih podataka 9. Veličinu zaliha treba odrediti na osnovu značaja primene. 9.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima • • • • Faks: e-mail za rezervne delove: e-mail za servis: e-pošta za garancije i tehničku podršku: +358 (0)10 22 22544 aftersales. Habanje dioda u ispravljačkom mostu je obično povezano sa abnormalnim električnim uslovima rada. koji štite unutrašnjost mašine od zagađenja.113 .abb. njihov stvaran vek trajanja može značajno da varira. Filteri za vazduh. nije pokrivena garancijom. treba makar ove delove imati u zalihama. Delovi ležišta kao što su valjkasta ležišta. Prethodno spomenuti delovi sačinjavaju dugačku.machines@fi. Održavanje uključuje zamenu delova koji su podložni uobičajenom habanju.machines@fi.3 Potrebni rezervni delovi Do drugih oblika habanja dolazi zbog povišenih temperatura.com support. čak i uz odgovarajuće podmazivanje. Stoga treba redovno proveravati stanje ovih delova i treba imati dovoljne količine rezervnih delova u zalihama.2 Periodička zamena delova Kada dve pokretne površine dolaze u međusoban kontakt uvek dolazi do mehaničkog habanja. električnih poremećaja i hemijskih reakcija. opremu za četkice i klizne prstenove u jedinici sa kliznim prstenovima.2. Uvek postoji neizbežna količina neizvesnosti koja se tiče habanja. ali dosta zavisi od uslova rada mašina i poremećaja sistema. dostupnosti određenog rezervnog dela i stručnosti lokalnog osoblja koje radi na održavanju mašine. 9. Stope habanja ovih delova veoma se razlikuju zavisno od primene.com NAPOMENA:Ako postoji. 3BFP 000 062 R0134 REV E Podrška kupcima i rezervni delovi . zbog uobičajenog habanja. Ovi rezervni delovi pomažu minimiziranju vremena prestanka rada ako iskrsne potreba.abb.abb. Međutim.2 Rezervni delovi za rotacione električne mašine 9. omotači ležišta i uljni prstenovi u kliznim ležištima će se posle nekog vremena pohabati i moraće da se zamene.machines@fi. Takođe treba uzeti u obzir da zamena ovih delova.2. ali ne i kompletnu listu delova koji se mehanički habaju. okoline i određenih uslova.1 Opšte činjenice o rezervnim delovima koje treba uzeti u obzir Mašine koje je proizveo ABB su projektovane i proizvedene sa namerom da decenijama pružaju pouzdan rad bez problema. ali kao što je prethodno napomenuto.

Ovi delovi takođe omogućavaju brzu popravku u slučaju otkazivanja pomoćnih delova. Ovi rezervni delovi omogućavaju brzu popravku čak i u slučaju ozbiljnog kvara. a namotaji moraju redovno da se čiste od nečistoće.2. oni mogu sadržati delove koji se mogu odnositi na pomoćne uređaje koji se ne nalaze na svim mašinama.Podrška kupcima i rezervni delovi 3BFP 000 062 R0134 REV E . 9.4 Izbor odgovarajućeg paketa rezervnih delova ABB nudi tri nivoa već napravljenih paketa rezervnih delova.2. molimo vas kontaktirajte organizaciju ABB-a za podršku kupcima. 114 . 9. Ako rezervni element otkaže. Da biste dobili procenu za specifične delove za specifičnu mašinu. mogući korektivni postupak je da se dodaju Pt-100 elementi na kraj namotaja statora. Ove indikatore ne treba smatrati regularnim rezervnim delovima zato što su namenjeni za upotrebu kao zamena u slučaju otkazivanja Pt-100 elementa statora tokom ispitivanja. Paket sa preporučenim rezervnim delovima za rešavanje problema i redovno održavanje: • Ovi delovi bi trebalo da su dostupni tokom prosečnog održavanja. Namotaji takođe mogu biti izloženi ubrzanom habanju zbog određenih električnih poremećaja. ovi elementi se mogu koristiti i tokom rada ako primarni indikator otkaže.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Električni namotaji ABB mašina imaju dobru zaaštitu od habanja. Molimo vas da obratite pažnju da iako je ABB prilagodio setove rezervnih delova kako bi odgovarali mašini. Stoga je praksa ABB-a da dodaje rezervne Pt-100 indikatore u jezgro statora.5 Tipični preporučeni rezervni delovi u različitim setovima Ispod je predstavljena opšta preporuka tipičnih rezervnih delova za različite pakete. koji se ne mogu zameniti. Postoje Pt-100 indikatori temperature namotaja statora koji se nalaze unutar žlebova u jezgru statora. Odgovarajuća temperatura rada ne sme da se prekorači. Međutim. Paket sa operativnim rezervnim delovima za pokretanje i za obezbeđivanje upotrebljivosti: • Ovo su najneophodniji rezervni delovi koji bi trebalo da su uvek dostupni. Osoblje koje je najbolje obavešteno o uslovima rada mašine treba da izabere odgovarajući paket na osnovu kritičnosti primene i finansijskog rizika povezanog sa trajanjem prestanka rada i gubitka proizvodnje. Glavni rezervni delovi kako bi se smanjilo vreme popravke u slučaju ozbiljnog oštećenja: • Ovi rezervni delovi se preporučuju kada je mašina deo važnog procesa. ali samo ako se slede uputstva za ispravno održavanje i odgovarajuće uslove rada.

2. za NDE 9. Lavirintski zaptivači ležišta 2 kom.2.2. Alternativno za mašine sa kliznim ležištima: Štit ležišta za DE Omotač ležišta za NDE Uljni prsten ležišta za DE 1 kom. alat za retrofit Držač ili uvodni izolator 1 kom. Količina Alternativno za mašine sa valjkastim ležištima: Valjkasto ležište 2 kom.5.1 Paket sa operativnim rezervnim delovima Rezervni deo Ležište RTD 1 kom.2 Paket sa preporučenim rezervnim delovima Rezervni deo Paket sa operativnim rezervnim delovima Grejač Stator Pt-100. 1 kom. 1 kom. 1 kom. 1 kom. za DE Lavirintski zaptivači ležišta 2 kom. 1 kom.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Naredna poglavlja za porodicu proizvoda: HXR 9.5. Količina 9.115 . Količina 3BFP 000 062 R0134 REV E Podrška kupcima i rezervni delovi . 1 kom.3 Glavni rezervni delovi Rezervni deo Stator Rotor 1 kom.5. Uljni prsten ležišta za NDE 1 kom.

Količina Alternativno za mašine sa valjkastim ležištima: Valjkasto ležište 2 kom. Alternativno za mašine sa kliznim ležištima: Štit ležišta za DE Omotač ležišta za NDE Uljni prsten ležišta za DE 1 kom.4 Paket sa operativnim rezervnim delovima Rezervni deo Vazdušni filteri (za IPW24/IC01mašine) Indikator curenja vode (za IP55/IC81W mašine) Ležište RTD 1 set 1 kom. 1 kom. Uljni prsten ležišta za NDE 1 kom.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima ***Naredna poglavlja za porodicu proizvoda: AMA.5. 1 kom. Lavirintski zaptivači ležišta za DE Lavirintski zaptivači ležišta za NDE 2 kom. 1 kom.2.Podrška kupcima i rezervni delovi 3BFP 000 062 R0134 REV E . 2 kom. 1 kom. alat za retrofit Element za hlađenje vode Držač ili uvodni izolator 1 kom. AMB i AMI 9. 9.5. Količina 116 . 1 kom.5 Paket sa preporučenim rezervnim delovima Rezervni deo Paket sa operativnim rezervnim delovima Grejač Stator Pt-100. 1 kom.2. 1 kom.

5. Alternativno za mašine sa kliznim ležištima: Štit ležišta za DE Omotač ležišta za NDE Uljni prsten ležišta za DE 1 kom. 1 kom. 1 kom.117 . 1 set 1 set 1 kom.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 9.2. 3BFP 000 062 R0134 REV E Podrška kupcima i rezervni delovi .2.5. Količina ***Naredna poglavlja za porodicu proizvoda: AMK 9.7 Paket sa operativnim rezervnim delovima Rezervni deo Vazdušni filteri (za IPW24/IC01mašine) Vazdušni f Četkice Držač četkice Indikator curenja vode (za IP55/IC81W mašine) Ležište RTD 1 set 1 kom. Lavirintski zaptivači ležišta za DE Lavirintski zaptivači ležišta za NDE 2 kom. 2 kom. 1 kom. 1 kom. Količina Alternativno za mašine sa valjkastim ležištima: Valjkasto ležište 2 kom.6 Glavni rezervni delovi Rezervni deo Rotor Stator 1 kom. Uljni prsten ležišta za NDE 1 kom.

1 kom. alat za retrofit Pritisni prekidač za nadgledanje stanja filtera za prašinu četkica Element za hlađenje vode Držač ili uvodni izolator 1 kom. naše osoblje za podršku posle kupovine treba da dobije serijski broj mašine o kojoj se radi.2.5 Kontaktne informacije za podršku kupcima.Podrška kupcima i rezervni delovi 3BFP 000 062 R0134 REV E .9 Glavni rezervni delovi Rezervni deo Rotor Stator 1 kom. 118 . 1 kom. 1 kom. 1 kom.2. 1 kom. Količina 1 kom. 9.5. Količina 9.5.1.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima 9. Serijski broj mašine se može naći ili na pločici sa karakteristikama pričvršćenoj na ram mašine.8 Paket sa preporučenim rezervnim delovima Rezervni deo Paket sa operativnim rezervnim delovima Grejač Grejač za jedinicu sa kliznim prstenom Jedinica kliznog prstena Stator Pt-100. Informacije za kontakt ABB organizacije za podršku kupcima se mogu naći u Poglavlje 9. 1 kom.2. ili je utisnut u ram mašine. pružite određene i detaljne informacije o naručenim delovima. Osim toga. 1 kom.6 Informacije o naručivanju Da biste obezbedili brzo i tačno naručivanje delova i njihovu isporuku.

Odgovornost je kupca da obezbedi poštovanje lokalnih propisa.12 % 1-5% 0-1% 1-2% manje od 1 % manje od 1 % manje od 1 % manje od 1 % 10.3 Recikliranje materijala za pakovanje Jednom kada je mašina stigla na cilj.119 . izolacioni materijali itd.83 % 10 .2 Prosečan sadržaj materijala Prosečan sadržaj materijala koji se koristi u proizvodnji električnih mašina je sledeći: Indukcione mašine sa ramom od livenog gvožđa Čelik Bakar Liveno gvožđe Aluminijum Plastika. Dodatna dokumentacija se nalazi u projektnoj dokumentaciji. atestiran po ISO 14001. Sledeća uputstva treba shvatiti samo kao preporuku za odlaganje mašina koje će biti zdravo po životnu sredinu. pakovanje koje se koristi za transport brodom se pravi od impregniranog drveta koje se mora reciklirati u skladu sa lokalnim propisima 3BFP 000 062 R0134 REV E Recikliranje . 10. predstavlja sredstvo za sprovođenje u delo politike životne sredine. Posebni delovi se ne uključuju u ovo uputstvo. • • Sav drveni materijal za pakovanje se može spaliti Za neke zemlje.12 % 35 . ABB neprekidno teži da načini svoje proizvode zdravim po životnu sredinu primenom rezultata dobijenih analizama mogućnosti recikliranja i životnog ciklusa. Sistem ABB-a za upravljanje životnom sredinom. biće potrebno ukloniti materijal u koji je zapakovana.1 Uvod ABB je posvećen politici zaštite životne sredine. guma.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Poglavlje 10 Recikliranje 10. Nerđajući čelik Drugo 46 . Proizvodi. procesi proizvodnje pa čak i logistika su dizajnirani da uzimu u obzir aspekte životne sredine.45 % 0-2% 1-2% Indukcione mašine sa modularnim ramom od čelika 77 .55 % 7 .

osigurač od prenapona i kondenzatore. kućište ležišta. koje uključuju materijale za električnu izolaciju..2 Komponente sa električnom izolacijom Stator i rotor su glavne komponente.Recikliranje 3BFP 000 062 R0134 REV E . 120 . Postoje.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima • • Plastični materijal oko mašine se može reciklirati Svi antikorozivni agensi koji pokrivaju površinu mašine se mogu ukloniti korišćenjem deterdženta baziranog na benzinu i krpom za čišćenje. Neke komponente. posebno stator i rotor.5. pomoćne komponente koje su napravljene od sličnih materijala i sa kojima se postupa stoga na isti način.5 Odvajanje različitih materijala 10. poklopci i ventilator Ovi delovi su napravljeni od konstrukcionog čelika. Sledeći uslovi se preporučuju za tretman toplotom i za postupak posle spaljivanja kako bi se minimizirale emisije iz tog procesa: Tretman toplotom Temperatura:380-420°C (716.920°C (1562.1 Ram. zbog težine. kablove za struju. instrumentacione žice. NOx-. potrebno je stručno lice obučeno za rukovanje teškim komponentama da bi se sprečile opasne situacije. Ovo uključuje razne izolatore korišćene u priključnoj kutiji.4 Demontaža mašine Demontaža mašine je osnovna procedura pošto je sklopljena zavrtnjima. CxHy-gasova i mikroskopskih čestica. 10. koji se može reciklirati u skladu sa lokalnim propisima. pećnica treba da sadrži odgovarajuću jedinicu za postupak posle spaljivanja.-1688°F) Stopa protoka:Gasovi vezivnih materijala će ostati najmanje tri sekunde u prostoriji za spaljivanje NAPOMENA: Emisija se sastoji uglavnom od O2-. objekat će ostati na ovoj temperaturi najmanje pet sati Posle uklanjanja gasova vezivnih materijala Temperatura:850. transformatore napona i struje. pobuđivač. CO-. Sva pomoćna oprema.. kada se organski vezujući materijali električne izolacije gasifikuju.788°F) Trajanje:Posle postizanja 90% ciljne temperature.5. Krpa se mora odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Međutim. CO2-. međutim. Odgovornost je korinika da obezbedi da proces bude u skladu sa lokalnim propisima. kablovi kao i ležišta se moraju ukloniti pre topljenja materijala. Neke od ovih komponenti se upotrebljavaju samo u sinhronim mašinama a neke samo u veoma ograničenom broju mašina. Da bi se obezbedilo pravilno uništavanje gasova. Sve ove komponente su u nepokretnom stanju kada je jednom završena proizvodnja mašine. 10. sadrže značajnu količinu bakra koji se može izdvojiti odgovarajućim procesom tretmana toplotom. 10..

10. može da omete ili ošteti druge električne ili elektromagnetne aparate i delove.5. 3BFP 000 062 R0134 REV E Recikliranje . koje nastaje otvaranjem ili rastavljanjem trajne magnetne sinhrone mašine ili odvojenog rotora takve mašine.5. UPOZORENJE: Rasipno magnetno polje. preporučuje se da se demagnetiziraju stalni magneti.3 Stalni magneti Ako je stalni magnet sinhronog motora otopljen u celosti.Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima NAPOMENA: Proces tretmana toplotom i održavanje opreme za tretman toplotom zahtevaju specijalnu brigu da bi se izbegao bilo kakav rizik od vatre ili eksplozija.5 Otpad namenjen odlaganju na deponiji Svi izolacioni materijali se mogu tretirati kao otpad za deponiju. 10. nema potrebe da se bilo šta radi na stalnim magnetima. kreditne kartice i slično.5.4 Opasan otpad Ulje iz sistema za podmazivanje predstavlja opasan otpad sa kojim se mora postupati u skladu sa lokalnim propisima.121 . Demagnetiziranje se radi grejanjem rotora u peći sve dok stalni magneti ne dostignu temperaturu od +300 °C (572°F). te ako se rotor mora posle toga transportovati. 10. Ako je motor razmontiran u vreme recikliranja. Zbog raznih instalacija korišćenih u tu svrhu ABB ne može da osigura detaljna uputstva za proces tretmana toplotom. kao što su kardiološki pejsmejkeri. ili za održavanje opreme za tretman toplotom i za ove aspekte se mora pobrinuti kupac.

Box 186 FIN-00381 HELSINKI FINLAND +358 (0) 10 22 11 +358 (0) 10 22 22544 Osoba za kontakt: Telefon: Mobilni telefon: Faks: Elektronska pošta: 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon .O.122 .Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora Izvještaj o ispitivanju pre puštanja u pogon Podaci sa pločice sa karakteristikama: Serijski br. Proizvođač: Adresa: Telefon: Faks: Kupac: Adresa kupca: ABB Oy P.

123 . datum: kome: kome: kome: datum: datum: datum: ne ne ne ne ne da. da. da. da. da. uradio: 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon . da. da.Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 1 Transport Opšti podaci: Datum dostave mašine: Datum i mesto kontrole: Potpis primaoca: Kontrola sadržaja kutije: Oštećenja: Lista pakovanja: Mašina: Paket: Pomoćni uređaji: Rezervni delovi + alati: Postupci nakon utvrdenog oštećenja: Napravljene fotografije: Prijavljeno transportnoj kompaniji: Prijavljeno dobavljaču: Prijavljeno osiguravajućoj kompaniji: Način transporta: Železnicom Primedbe: Avionom Kamionom Poštom Dostavljeno ___________ Drugo: ne ne ne ne da. da. predmeti koji nedostaju: vrsta: vrsta: vrsta: vrsta: ne da.

da. da. mesto:_____________________________________ __________mm/s. da da. da. da. da da. da.Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 2 Skladištenje Opšti podaci: Skladištenje: Vreme skladištenja duže od 6 meseci: Osoba zadužena za skladištenje: Mesto skladištenja: unutra u kutiji na otvorenom zaštićeno vodootpornim poklopcem Vlažnost:_______% ne ne da. da. rms kakvi:__________________________________ vrsta:______________________________________ napon:____________________________________ vrsta ulja:____________________________________ datum:______________________________________ vrsta:______________________________________ datum:______________________________________ se podižu: Dokumenti o mašini se čuvaju i štite za buduću upotrebu: Primedbe: 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon .____ .124 .____ºC Postupci prilikom skladištenja: Transportni paket se provetrava: Upotreba spoljašnjeg izvora grejanja/provetravanja: Upotreba grejača mašine: Ležišta se ispiraju: Uklanjaju se čašice ležišta: Proverava se zaštita protiv korozije krajeva vratila: Obnovljena zaštita protiv korozije krajeva vratila: Rotor se okreće i pravi deset obrtaja svaka dva meseca: Postoje vibracije na mestu skladištenja: Postoje korozivni gasovi u vazduhu: Četkice ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne da da. da od:_______________do:_____________________ Dnevna temperatura: min/maks.

količina: kruto m3/s MoS2 4 Radijalno poravnanje sprege gore 1 A 2 D 4 Ugaono poravnanje sprege gore 1 A 2 D 4 C 3 B ne ne da. a za ležišta sa obodom vrednosti od A do D 1 ____________ A ____________ 2 ____________ B ____________ 3 ____________ C ____________ 4 ____________ D ____________ Za ravnanje sprege koristite vrednosti od 1 do 4 ili vrednosti od A do D 1 ____________ D 2 ____________ 3 ____________ 4 ____________ A ____________ B ____________ C ____________ D ____________ ______mm ______mm Skretanje kolenastog vratila je provereno: Konusne igle se koriste za zaključavanje položaja mašine nakon poravnanja: Zavrtnji za podlogu su pricvršćeni uz pomoć momentnog ključa: Podmazivanje zavrtnja: Voda za rashlađivanje: Cevovod rashladnog elementa: Uređaj za blokiranje u toku transporta je uklonjen: Rotor se obrće bez buke ili struganja: ne ne ne suv ne da da da. ako je primenjen: Za ležišta sa postoljem.Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 3 Mehanicka instalacija Podloga se proverava prema nacrtu mašine: Ako postoje zavrtnji za pricvršćivanje podloge ili podmetne pločice se postavljaju prema uputstvu: Vazdušni procep se meri. da Pogonski (D)-kraj gore 1 A 2 4 C 3 B Nepogon. veličina zavrtnja:______obrtni moment:_________Nm podmazan. da.125 . označite vrednosti od 1 do 4. ET #2:__________mm Aksijalno odstojanje izmedu krajeva vratila: __________mm Odstojanje koje podržava rotor fleksibilno ne ne da da 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon .-kraj Pobudnik na gore nepogonskom (N) krajugore 1 D A 2 4 C 3 B 1 D A 2 broj nacrta:_____________________________ B C B C 3 3 Aksijalni položaj rotora: ET #1:__________mm.

podešavanje prelivnog ventila:______kPa 4. da podešavanje alarma:__kPa.126 .2 Kružno podmazivanje Ulje za ležište: Kvalitet ulja odgovara preporučenom: Prstenovi za podmazivanje se slobodno obrću: Pritisak ulja za kružno podmazivanje: Protok ulja: Provera rotacije pumpi: Provera uspostavljanja pritiska pumpe: Provera filtera za ulje: Proizvodač:__________________ Vrsta:_________________________ ne ne da da ___________kPa ___________lit/min ne ne ne da da.Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 4 Provera podmazivanja 4.1 Samo podmazivanje Ulje za ležište: Kvalitet ulja odgovara preporučenom: Ulje za ležište je sipano do naznačenog nivoa: Molimo naznacite odgovarajući nivo na kontrolnom staklenom krugu sa desne strane Prstenovi za podmazivanje se slobodno obrću: ne da Proizvodač:__________________ Vrsta:_________________________ ne da Kontrolno staklo 4.3 Ležišta podmazana mazivom: Mazivo: Kvalitet maziva je isti kao što je preporučeno na pločici ležišta: Prvo podmazivane je obavljeno: Primedbe: Proizvodač:__________________ Vrsta:_________________________ ne da Datum:_______________ Količina:________g 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon .

snaga:_______________W 5. napon:______-______V. kontrolisao: _________________ rucno da.. testirao________ kV. 1000 VDC): Namotaj statora (15 / 60 s. temperatura namotaja:______ºC __________MΩ (500 VDC) __________MΩ (100 VDC) __________MΩ (100 VDC) 5. temperatura namotaja:______ºC __________MΩ. testirao________ kV. ili 1 / 10 min.2 Testiranje otpora pomoćnih uredaja Stator 1 Pt 100: Stator 2 Pt 100: Stator 3 Pt 100: Stator 4 Pt 100: Stator 5 Pt 100: Stator 6 Pt 100: Pogon. 500 VDC): Grejač prostora: Detektori temperature: Izolacija nepogonskog kraja ležišta: __________MΩ. napon:_____________V..Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 5 Elektricne instalacije Variranje napona na mreži: Rad grejača prostora: Grejač prostora za jedinicu sa kliznim prstenom: ne ne ne da. temperatura namotaja:______ºC PI =__________.-kraj ležišta Pt 100 Nepog.): Namotaj rotora (1 min): Pobudnik statora (1 min. frekvencija:_____-______Hz automatsko. testirao________ kV.-kraj ležišta Pt 100 Temperatura vazduha 1 Pt 100: Temperatura vazduha 2 Pt 100: Grejač za sprečavanje kondenzacije: __________Ω __________Ω __________Ω __________Ω __________Ω __________Ω __________Ω __________Ω __________Ω __________Ω __________Ω 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon .127 . testirao________ kV.1 Testiranje izolacijskog otpora Namotaj statora (1 min. temperatura namotaja:______ºC __________MΩ.

128 . da. da. isključivac:______________ºC alarm:__________ºC. isključivac:______________ºC tip: _______________A _________________ s _______________A _________________ s ne ne ne ne ne da.Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 6 Podešavanja zaštite mašine Uključivanje prekostrujne zaštite Trenutno uključivanje prekostrujne zaštite Prenaponsko podešavanje: Podešavanje zaštite od kvara uzemljenja: Podešavanje povratne snage: Podešavanje diferencijalne zaštite: Praćenje vibracija: Praćenje temperature: . alarm:__________ºC.u ležištu .u ______________________________ Ostale zaštitne jedinice: ne ne ne ne da. da. da. isključivac:______________ºC alarm:__________ºC. isključivac:____________mm/s 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon . da. podešavanje: podešavanje: podešavanje: podešavanje: alarm:_______mm/s. da. da.u namotaju statora .

iz: Ima li neobičnih zvukova? Da li mašina neobično vibrira? Izmeren nivo vibracije ležišta: Rad: ne da.Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 7 Probno pokretanje 7. rms.129 .kraj Nivoi vibracije ležišta: Pog.1 Prvo pokretanje (samo nekoliko sekundi) Napomena: Proverite da li je uključeno kružno podmazivanje! Pravac rotacije (gledano sa pogonskog kraja): Ima li neobičnih zvukova? ne U pravcu kazaljke na satu da. ako je moguće) Napomena: Proverite da li je uključeno kružno podmazivanje! ne da.2 Drugo pokretanje (nespregnuto.-kraj:_________ mm/s. zašto: Proveravanje rasporeda i podataka Vreme Temperatura ležišta Pog.-kraj sat:min 0:00 0:05 0:10 0:15 0:20 Primedbe: Nepog.-kraj Nepog. gde/kako: Pogon. Nepog. iz: U suprotnom pravcu od kazaljke na satu 7.-kraj:__________ mm/s.-kraj mm/s mm/s rms rms Struja A Stator Faktor snage kos φ Pobudnik Struja A Temperatura namotaja statora U V W ºC ºC ºC ºC ºC Zapažanja: 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon . rms mašina radi dobro rad prestao.

130 .Nepog.. Ulazna: __________ ºC Ulazna: __________ ºC Izlazna:__________ ºC Izlazna:__________ ºC 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon .kraj kraj sat:min 0:00 % Nivoi vibracije ležišta: Pogon.kraj mm/s rms Struja Stator Faktor snage kos φ Pobudnik Struja A Temperatura namotaja statora U V W ºC ºC A ºC ºC ºC Priložen spektar vibracija: Vreme ubrzanja: Temperatura rashladnog vazduha: Temperatura rashladne vode: Primedbe: ne da __________ s.Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 8 Probno pokretanje (pod opterećenjem) Proveravanje rasporeda i podataka Vreme Opterećenje Temperatura ležišta: Pogon.kraj mm/s rms Nepog.

131 .Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora 9 Odobrenje mašine Mašina odobrena za upotrebu Ispitivanje uradio: Odobrio: Datum: 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon .

132 .Uputstvo za puštanje u rad indukcionih motora i generatora Propratni list uz faks Datum: Za: Od: Broj faksa: Broj telefona: Elektronska pošta: Broj stranica: Poruka:+ 1 + 9 + _________ ABB Oy Telefaks: +358 (0) 10 22 22544 3BFP 000 062 R0134 REV E Izveštaj o ispitivanju pre puštanja u pogon .

133 .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Tipični položaj pločica 3BFP 000 062 R0134 REV E Položaj ploča .

134 .Uputstvo za rad sa indukcionim motorima i generatorima Tipične priključnice za glavni električni kabel 3BFP 000 062 R0134 REV E Tipične priključnice za glavni električni kabel .

com/motors&drives 3BFP 000 062 R0134 REV E .abb.O.ABB Decembar 2006 ABB Oy Machines P. Box 186 FIN-00381 HELSINKI FINLAND Telephone + 358 (0)10 2211 Telefax + 358 (0)10 22 22141 www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful