P. 1
பழமொழிகள் பல நூறு...

பழமொழிகள் பல நூறு...

|Views: 129|Likes:
Published by rasikaa

More info:

Published by: rasikaa on Aug 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

01. எண்ைணையக் குடித்த நாைய விட்டுவிட்டு எதிர்க்க வந்த நாைய அடித்தானாம் தமிழன்.

02. இநதஉலகில மவர மட டமநணபர தணிவ , புத்தி, நுண்ணறிவு.
03. இரவம பகலம யாரககம காததிராத.
04. ஈயாதவன் ோதாட்டத்து வாைழ இரண்டு குைல ோபாடும்.
05. உனக்கு ெதரியாத ோதவைதைய விட ெதரிந்த பிசாசு ோமல்.
06. ஊசிையப் பார்த்து சல்லைட ெசால்கிறது உன்னுைடய வாயில் ஒரு ஓட்ைடெயன்று.
07. ஆகும் காலம் ஆகும் ோபாகும் காலம் ோபாகும்.
08. ஊதுகிற ச்ைக ஊதினாலும் விடிகிறோபாதுதான் விடியும்.
09. இறநத சிகத!தவி" உயிர#$ %ண&"லி 'மல.
10. எறும்புக்கு பனித்து!ிோய ெவ!்!ம்.
11. எவ்வ!வு த ரத்தில் இருந்தாலும் புத்திசாலியின் பார்ைவ இலக்ைக ோநாக்கிோய () இரககம.
12. "ணிைய ெச்குத்தாக ைவப்பவன் விைரவில் பின்பக்கமாக விழுவான்.
13. எண்ணம் ோபால வாழ்வு
14. கனவில் குடிக்கும் பாைல தகரக் ோகாப்ைபயில் குடித்தாெலன்ன த்கக் ோகாப்ைபயில்
குடித்தாெலன்ன?
15. காற்றுக்கு சாய்கிற நாணோல காலத்திற்கு நிற்கும்.
16. காலிப் ெபட்டிக்கு ப ட்டு ோவண்டியதில்ைல () .
17. க#ைரத் ோதாட்டோம மருந்து!்! ெபட்டி
18. குருட்டுக் கழுைதக்கு இருட்ைடப்பற்றி பயமில்ைல.
19. க த்தாடி கிழக்ோக பார்ப்பான் க லிக்காரன் ோமற்ோக பார்ப்பான் () () .
20. ெகட்டிக்கார ோசவல் முட்ைடக்கு!் இருந்ோத க வும் () .
21. ெக$ரவம் ெகாடு ெக$ரவம் கிைடக்கும்.
22. சோகாதரைனப் ோபான்ற நண்பனுமில்ைல அவைனப் ோபான்ற எதிரியுமில்ைல.
23. சிறு புண்ைணயும் "ைழ உறைவயும் அலட்சியம் ெசய்யாோத.
24. ெசயல்தான் மிகச் சுருக்கமான பதில்
25. ூ ெசருப்பு!்! காலுக்கு ப மிெயல்லாம் ோ தா ல் விரிப்பு
26. தனக்ெகன்றால் பி!்ை!யும் கை! ெவட்டும்.
27. தண்ண#ர் ெவந்ந#ரானாலும் ெநருப்ைப அைணக்கும்.
28. தன்ைனத் தாோன ெவல்பவன்தான் உலகில் சிறந்த வ#ரன்.
29. த#ய வாழ்க்ைக ஒருவைகயில் மரணம்தான்.
30. பாம்பு ோநசிக்கிறது என்பதற்காக அைத கழுத்தில் சுற்றிக்ெகா!்!ாோத
JAPAN
01. இ!$*ரக+கக18 வயதில் ோபயும் ோபரழகியாகத் ோதான்றும்.
02. உச்சியில் இருந்து க#ோழ விழுந்தவைன ஒவ்ெவாருவனும் த!்!ிவிடுவான்.
03. உன்ைன ஒருவன் ஒரு தடைவ "மாற்றினால் அது அவனுக்கு அவமானம், இரண"ாவத
தடைவ "மாற்றினால் அது உனக்கு அவமானம்.
04. அந்நியைன நம்புகிறவன் அழிந்து ோபாவான்.
05. அறிவும் ஒழுக்கமும் வண்டியின் இரு சக்கர்க!்.
06. அறி%ர்க!் %ானத்ைதத் ோதடுகிறார்க!், முட்டா!்க!் அைதப் ெபற்றுவிட்டதாக
நிைனக்கிறார்க!்.
07. "தாவது ஒரு ம ைலயில் ெபண்ெணாருத்தி இல்லாமல் ஒரு த#ய காரியமும் ()
நடந்ததில்ைல.
08. ூூூ ஒழுகும் க ைர, ூூ ூூ ூ புைகயைடயும் க ண்டு, ஓயாமல் சண்ைடயிடும் மைனவி இைவ
ூூ ூூூூூ ம ன்றும் ஒருவைன வ#ட்ைடவிட்டு கி!ப்பிவிடும்.
09. இ$!மயில பட" ,-க# .த!மயிலதா/உணர0படகி/ற1.
10. ூ குழந்ைத தன்ைனத் த க்கி ை வ த்திருப்பவைர அறியும் தன்னிடம் உண்ைமயான அன்பு
ெசலுத்துபவைர அறியாது.
11. கல்யாணமான பின்பு சம்பாதிக்க ஆரம்பிப்பவன் இறந்த பிறகுதான் பணக்காரனாவான்.
12. துருப்பிடித்து ோதய்வைத விட உைழத்துத் ோதய்வது ோமலானது.
13. ெசல்வம் இருப்பைதவிட ஒரு ெதாழில் இருப்பது ோமலானது.
14. வம்பு ோபசுபவனின் வாய் சாத்தானின் தபால் ைப.
15. ூூ ூூ ூூூூூூ ூ மனிதன் பணத்ைதக் க ட்டுகிறான் , கடவு!் மனிதனின் ஆயுை!க் குைறக்கிறான்.
16. பணம் என்பது என்ன ெதரியுமா மற்றவனிடம் சிறிது பணத்ைதக் ோகட்டுப்பார்
அப்ோபாது ெதரியும் பணத்தின் அருைம.
17. ஒரு முைற ெகாத்திய பாம்பு மறுபடியும் அைதோய ெசய்யும்.
18. ூ தகாத மைனவியுடன் "ற்பட்ட வாழ்க்ைக கண்ணில் பட்ட த சி ோ பா ன்றும் ெசருப்பில்
சிக்கிய கல் ோபாலவும் இருக்கும்.
19. ூ ம ன்று ெ ச யல்க!் மகிழ்வான வாழ்வுக்குரியது அைவ ெசன்றைத மறப்பது, நிகழ்
காலத்ைத ோநர் வழியில் ெசலுத்துவது, வரு்காலத்ைதப் பற்றி சிந்திப்பது.
20. மற்றவர் விழுந்தைதப்பற்றி சிரிக்காோத முன்னால் உ!்! பாைத வழுக்கலானது.
21. என்னதான் க#ோழ விழுந்தாலும் நல்ல மனிதர்க!் ெதாடர்ந்து நடந்துெகாண்ோட
இரககிறாரக#.
22. அதிர்&்டத்திற்காக காத்திருப்பது மரணத்திற்காகக் காத்திருப்பதுதான்.
23. தன்னுைடய அறியாைமைய ஒத்துக் ெகா!்கிறவன் அைத ஒரு முைற காட்டுகிறான்.
அறியாைமைய மைறக்கிறவன் அைத பலமுைற காட்டுகிறான்.
24. எதற்கும் அ!வுண்டு தர்மத்திற்கு இல்ைல
25. அகம்பாவம் ஒரு ெபால்லாத குதிைர அது ஒரு தடைவயாவது தன்னுைடய எ'மானைன
க#ோழ த!்!ாமல் விடாது.
26. அடக்கி ைவத்திருப்பைதவிட திறந்துவிடுவது ோமலானது.
27. ஒரு கதவு ம டும்ோபாது இன்ெனாரு கதவு திறக்கிறது () .
28. சத்தியம், நிதர்சனம், ூ சகிப்புத்தன்ைம ம ன்றும்தான் அ றிைவ வ!ர்க்கின்றன.
29. கன்னியின் கற்பு கண்ணாடிப் பாத்திரம் ோபான்றது உைடந்தால் உதவாது.
30. ூ ூ ூூ புகழ் என்பது ந#ர் மட்டம் ோபான்றது அழ ஒ ர ுகட்டத்தில்ெபரிதாகிபின் மைறந்து
விடுகிறது.
எகிப்து நாட்டுப் பழெமாழிக!்.
01. அவசரம் பிசாசின் குணம்.
02. இரவர 2-யிர0பத3/பத கி!"யாத, இ!ணவ!14ம 'சரதத ம/5'பர.
03. உருவம் சிறியது என்று எண்ணிவிடாோத ஊசி உருக்கினால் ெசய்யப்பட்டது.
04. உன் மைனவி கு!்!மாய் இருந்தால் ந# குனிய ோவண்டும்.
05. ஒவ்ெவாருவரும் தன் வ#ட்டு வாசைல சுத்தம் ெசய்தால் ெதரு தானாகோவ சுத்தமாகிவிடும்.
06. தாயிோல ெகட்டவரும் இல்ைல சாவிோல நல்லதும் இல்ைல.
07. கடன் வா்குதல் "ைழக்குப் பிறக்கும் முதல் குழந்ைத.
08. நல்ல மாற்றாந் தாய்க்கு சுவர்க்கத்தில் த்க நாற்காலி காத்திருக்கிறது.
09. தாைய அழவிடும் ோபாது பி!்ை!க!் கவனமாக இருக்க ோவண்டும், "ெனன்றால்
ஆண்டவன் அந்தக் கண்ண#ைர எண்ணிப் பார்க்கிறான்.
10. க!்கமற்ற மனம் சிறந்த அறிவாற்றைல விட ோமலானது.
11. நிலவு உன்ோனாடு இருந்தால் நட்சத்திர்கை!ப் பற்றிக் கவைலப்பட ோவண்டியதில்ைல.
அயர்லாந்து நாட்டு பழெமாழி
01. ெபாய்யன் வ#டு த#ப்பற்றி எரிந்தாலும் அச்ெசய்தியும் ெபாய்யாகிவிடும்.
02. ோகட்டால் ஒழிய ோயாசைன க றாோத () .
03. எவன் ஒருவன் புகைழ ெவறுக்கிறோனா அவனுக்கு புகழ் தானாக வந்து ோசரும்.
04. நாை! கிைடக்க இருக்கும் ோகாழிையவிட இன்று கிைடக்கும் முட்ைட ோமலானது.
05. முட்டா!ுடன் விருந்துண்பைதவிட அறிவா!ியுடன் க லி ோவைல ெசய்வது () ோமலானது.
06. அடிைம ோபால உைழத்திடு அரசன் ோபால வாழ்ந்திடு.
07. புலால் இருக்கும்ோபாது பசி இல்ைல பசி இருக்கும் ோபாது புலால் இல!ல.
08. ூ ம டின ப ாலில் ஈ விழாது.
09. நமக்கு பாரமாக இருப்பவைர மன்னிக்கலாம் ஆனால் நாம் மற்றவருக்கு பாரமாக
இர0ப!த ம/1ிகக .-யாத.
10. மக்க!ாட்சி என்பது அரைச ஆ!்பவர்க!ும் எதிர்ப்பவர்க!ும் இைணந்து இ6தத
ெசல்லும் வண்டிையப் ோபான்றது.
England
01. எத்தைனோயா அந#திக!் பழக்கத்தால் ந#திக!ாகத் ோதான்றுகின்றன.
02. இ/5 &சய7படக#, இ/5 'சமி4க#, இ/5 நலலத &ச84க# நா!$
ஓய்ெவடுக்கலாம்.
03. காதல் ோநாய்க்கு மருத்துவன் இல்ைல.
04. திறைமயான ந#ச்சல்காரைனத்தான் ஆறு அடித்துக் ெகாண்டு ோபாகிறது.
05. து} க்கம் வந்துவிட்டால் தைலயைண ோதைவயில்ைல காதல் வந்துவிட்டால் அழோக
ோதைவயில்ைல.
06. ந#யும் நானும் ஒத்துப் ோபாய்விட்டால் வழக்கறி%ர் எதற்கு?
07. உன்னால் முடிந்தைத எல்லாம் ெசய்துவிட்டு இைறவனிடம் உதவி ோக!்.
08. ம ப்பு என்பது ோநாய்க!் ோசரும் துைறமுகம் () .
09. ந# எவ்வ!வு பணம் ைகயில் ைவத்திருக்கிறாோயா அோதய!வு பணம் உனக்கு ோமலும்
ோதைவப்படும்.
10. இ$!மயில 'ரா9ா மலரக# ம:த படகக விரமபி1ால .த!மயில 'ரா9ா முட்க!ில்
படுக்க ோநரிடும்.
11. நுர்று ஆசான்க!ுக்கு ஒப்பானவர் ெபாறுப்பு மிக்க தந்ைத.
12. காரிய்க!் தாமாக நடப்பதில்ைல நாம்தான் நடக்க ெசய்ய ோவண்டும்.
13. மரியாைதைய விரும்புகிறவர்க!் மரியாைதக்கு உரியவர்க!் அல்ல.
14. நாற்பது வயதுக்கு ோமல் மனிதன் தத்துவ %ானியாக மாறுவான், அல்லது முட்டா!ாக
மாறுவான் அல்லது இறந்துவிடுவான்.
15. ெபண் ோதடி ெவகு த ரம் ெசல்பவன் யாைரோயா "மாற்றப்ோபாகிறான் அல்லது ()
"மாறப்ோபாகிறான்.
16. துக்கம் ஆறுமுன் விதைவ மறுமணம் ெசய்து ெகா!்! ோவண்டும்.
17. ெபாதுவாக எல்ோலாரும் சந்திக்குமிடம் சமாதிதான்.
18. ோசாதிடம் உண்ைம ஆனால் அைதக் கண்டுபிடிக்க ோசாதிடர்க!ால் முடியாது.
19. குலப் ெபருைம ோபசுபவன் உருை!க் கிழ்ைகப் ோபான்றவன் அது ோபாலோவ அவன்
ெபருைமயும் மண்ணுக்கு!்தான் மைறந்து கிடக்கும்.
20. ெபண்ணுக்கு எதிரி அவ!் அழகு.
21. கவைலக்கு மிகவும் பாதுகாப்பான மருந்து ோவைலயில் ஈடுபடுதல்.
22. ோகாபக்காரனிடமிருந்து ெகா%்சம் விலகியிரு ெம$னமாக இருப்பவனிடமிருந்து என்றுோம
விலகியிரு.
23. கடன்தான் வறுைமயில் எல்லாம் ோமாசமான வறுைம.
24. ஆபத்து என்று எண்ணி எப்ோபாதுோம பயந்து ெகாண்டிருப்பைதவிட அைத ஒரு தடைவ
துணிவாக எதிர்ப்பது ோமலானது.
25. ஆபத்துக்கை!யும், அபாய்கை!யும் பற்றி முன் க ட்டிோய ஆராய்ந்து ()
ெகாண்டிருப்பவன் ஒருோபாதும் யாத்திைர ெசய்ய மாட்டான்.
.
Italy
1. ோசவல் ெம$னமாகவும் ோகாழி க வும்படியாகவும் உ!்! வ#டு () துன்பகரமானது.
2. குழந்ைத ோகட்கும் "ன் என்ற ோக!்விதான் தத்துவத்தின் சாவி.
03. ஒரு சிறிய உண்ைம முழுப் ெபாய்ையயும் நம்பச் ெசய்துவிடுகிறது.
04. எடுத்துக் ெகா!்பவனுக்ோக உலகம் ெசாந்தம்.
05. சாப்க!் ஊர்வலம் ோபால எ்ோக ெதாட்கியோதா அ்ோக முடிவைடயும்.
06. ெமல்லிய ஆைடகை! ெபட்டிக!ில் அணியாமல் ைவத்திருப்பவர்க!் முரட்டு ஆைடகை!
அணிய ோவண்டியதுதான்.
07. உலகம் என்பது ெபரிய புத்தகம் எப்படிப் படிப்பது என்று ெதரியாதவனுக்கு அது சிறிோத
பயன்படுகிறது.
08. ஆன்மா இைறவனுக்கு ெசாந்தம், உடம்பு மண்ணுக்கு ெசாந்தம், ெசாத்து யாருக்கு
ெசாந்தம் ?
09. ூ ம டன் த ன்னுைடய ெசலவில் கற்கிறான், அறி%ன் மற்றவரின் ெசலவில் கற்கிறான்.
10. கடவு!் துைண இருந்தால் சிலந்தி வைலயும் சுவராகிறது, கடவு!் கிருைப
இலலாவிட"ால %வரம சிலநதி வ!லயாகிறத.
11. ெமதுவாகப் ோபசுகிறவன் பத்திரமாகப் ோபசுகிறான், ூூூூூூ ூூூ த ரமாகவும் ோபசுகிறான்.
12. உண்ைமதான் அடிக்கடி தண்டிக்கப்படுகிறது.
13. ோவைல ெசய்பவனுக்கு ஒரு சட்ைட ோவைல ெசய்யாதவனுக்கு இரு சட்ைடக!்.
14. அதிர்&்டம் என்பது ஒரு பசுமாடு அது சிலருக்கு மட்டுோம முகத்ைதக் காட்டுகிறது.
15. அறிவுடைம அழிந்து ோபாவதில்ைல, அறிவா!ிக!் அழிந்து ோபாகிறார்க!்.
16. ூ க ரிய ம ுைன ெகாண்ட ெநரு%்சி மு!்தான் விைரவாக வ!ருகிறது.
17. ூ சிவந்த ைம ப சிய ெ ப ண்க!் ெவட்கப்படாதவர்க!ாகவும்இரககலாம.
18. விரும்பியைதப் ெபற முடியவில்ைலயானால் ெபற்றைதோய விரும்புோவாமாக.
19. வறுைம அழைகச் சிைதக்காது.
20. உலகம் எல்லாம் இருப்பது ஒோர ஒரு ோதசம்தான்.
அெமரிக்கா
1. ோதால்வி "ற்படும் ோநரத்தில் மாவ#ரர்க!் உருவாகிறார்க!். ஆகோவ ெதாடர்ச்சியாக
பல ெபரிய ோதால்விகோ! ெவற்றியாக வர்ணிக்கப்படுகிறது.
02. இநத வா;வில நுைழவதற்கு ஒரு வழிையத்தவிர ோவறு வழியில்ைல. ஆனால் மரணத்தின்
வாயில்கோ!ா எண்ணிலட்காமல் இருக்கின்றன.
03. ஒரு மனிதைன ந# மன்னிக்கும் ஒவ்ெவாரு ெபாழுதும் அவைனப் பலப்படுத்தி உன்ைனயும்
பலப்படுத்திக் ெகா!்கிறாய்.
04. ெசயோல புகழ் ோபசும்.
05. உண்ைம எல்லாச் சமய்க!ிலும் ோபசப்படுவதற்கல்ல.
06. ஒரு ெபாரு!ின் இன்றியைமயாைம அது ோதைவப்படும்ோபாதுதான் ெதரியும்.
7. ெவறுைமயான ைபயால் ோநராக நிற்க முடியாது.
08. வலிைம வாய்ந்த நண்பன் வலிைம மிகுந்த எதிரியாக மாறுவான்.
09. ூ ஒரு பறைவையயும் க ண்ைடயும் ந # விரும்பினால் முதலில் ூ க ண்ைட வ ா்கு .
10. ஆலயத்திற்கு அருகில் இருப்பவன்தான் ெதாழுைகக்கு கைடசியாக வருவான்.
11. உன்னிடம் வம்ப!ப்பவன் உன்ைனப்பற்றியும் வம்ப!ப்பான்.
12. நம்முைடய அறிவுைரைய "ற்காதவைர ெவறுக்கிோறாம் "ற்பவைர வ%்சிக்கிோறாம்.
13. த#ோயார் ோநசத்ைதவிட தனிைம ோமலானது.
14. ஆபத்தும் இல!ல <க6ம இல!ல.
15. த!்! முடியவில்ைலயானால் இழு அதுவும் முடியவில்ைல என்றால் விட்டுவிட்டுப் ோபா.
16. அதிட்டம் ைதரியத்திற்கு சலுைக புரிகிறது.
17. ெபாதுவான விதி ஒவ்ெவான்றுக்கும் ஒரு விதி விலக்கும் உண்டு.
18. ோமைதத்தன்ைம எவருக்கும் பரம்பைர உரிைமயல்ல.
19. உைடயவனின் பாதம் வயலுக்கு உரம்.
20. ஒருவைர தண்டிப்பைதவிட தயவு காட்டுவது அதிக வல்லைமயுைடயது.
21. உடைலயும் ஆன்மாைவயும் ஒன்றாகோவ ைவத்திரு.
22. பல் இலலாவிட"ாலம 2" க!லமா1ால சில காரியக!$ சாதிகக .-4ம.
23. ூூூூ ோகாவிலுக்கு அருகாைம கடவு!ுக்கு ெவகு த ரம் .
24. சிறு ெசலவுக!் முழுச் ெசல்வத்ைதயும் விழு்கும்.
25. ஒரு மனிதனுக்கு உணவு மற்றவருக்கு ந%்சு.
இ='ரல நாடட0 ப>&மா>ிக#.
01. அதிர்&்டம் உ!்!வனுக்கு நண்பன் கிைடப்பான் அதிர்&்டம் இல்லாதவனுக்கு
ெபண் கிைடப்பா!்.
02. அறிந்தவர்க!் அதிகம் ோபசுவதில்ைல அதிகம் ோபசுோவார் அறிந்தவர் இல!ல.
03. அற்பத் ெதால்ைலக!ுக்கு அ%்சினால் அரிய சாதைனக!் ெசய்ய முடியாது.
04. ஆகாயத்தில் இருந்து ஈச்சம் பழம் விழுந்தால் ந#யும் வாையத் திறக்கத்தான்
ோவண்டும்.
05. அறிவு என்னும் கதிர் அறுக்க கண்ண#ர் மைழ ெபாழிய ோவண்டும்.
06. இ$!மயில பட" ,-க# .த!மயில உணர0படகி/ற1.
07. அன்பு!்! ெபற்ோறார் உண்டு அன்பு!்! பி!்ை!க!்தான் இல்ைல.
08. அகம்பாவம் ஒரு முரட்டுக் குதிைர ோபான்றது அது ஒரு முைறயாவது ெசாந்தக்காரைன
வ#ழ்த்தும்.
09. ஒோர எண்ணமுைடயவர்க!் ோசர்ந்தால் கடைலயும் வற்ற ைவக்க முடியும்.
10. இ/5 &ச8த ந/!ம நா!$ய இ/பம.
11. ோமற்ோக பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தால் ச ரிய உதயத்ைதக் காண () முடியாது.
12. உ்கை!ோய கி!்!ிப் பாரு்க!் அப்ோபாதுதான் மற்றவருக்கு உண்டாகும் வலி
புரியும் உ்க!ுக்கு.
3. ெதாைலந்துோபான சட்ைடப்ைபயில் இருந்தெதல்லாம் த்கம்.
14. அதிகமாக யாரும் எைதயும் ெகாடுத்தால் "ற்காோத.
15. அறிவில் ோபாடும் முதல#டு அதிக இலாபம் தரும்.
16. இ/பமாக வா> 'வணடமா &சவி"ாக, குருடாக, ஊைமயாக இருந்துவிடு.
17. அறிவுப் ெபருக்கத்திற்கு சரியான சாவி (யம்.
18. ஆட்டு மந்ைதக!் கி!ப்பும் துர்சி ஓநாய்க்கு இன்பமான காட்சி.
19. அறிவா!ி பயன்படுத்தும் ோமற்ோகா!் விரலில் ப!ிச்சிடும் ோமாதிரம்.
20. அச்சம் இதயத்தின் சிைற.
21. அழகுக்கும் கற்புக்கும் இைடவிடாத யுத்தம் நடந்து ெகாண்ோட இரககிறத.
22. இதயம நலலதாக இரநதால தரதிர?"க!$4ம தகரததவி"லாம.
23. ெபாய்க!் அமர சிம்மாசனம் அைமக்காத#ர்க!் அப்படி அைமத்தால் ந#்க!்
உண்ைமக்கு துர்க்குோமைட ோபாடுகிற#ர்க!்.
24. ஒரு வ#ட்ைட வா்க முன்னர் அக்கம் பக்கத்தில் உ!்!வர்கை!ப் பற்றி ெதரிந்து
ெகா!்.
25. விை!ச்சல் நன்றாக இருந்தால் தானிய்கை! உடன் விற்றுவிடு்க!், குைறவாக
இரநதால தாமதிததவிலலக#.
26. ஆோராக்கியத்திற்கு அடிப்பைட ோநாைய அைடயா!ம் காணுவதாகும்.
27. எந்த விரைலக் கடித்தாலும் வலி ஒன்றுதான்.
28. இததாலியில பிறகக 'வணடம, பிரான்சில் வாழ ோவண்டும், )்ெபயினில் மடிய
ோவண்டும்.
29. ஆத்திரம் ெசயல் ோவகத்ைத மட்டுப்படுத்தும்.
30. அருகில் இருப்பவருக்கு உதவினால் துர்ரத்தில் இருப்பவர் ோதடி வருவார்.
உற்ோகரி நாட்டில் வழ்கப்படும் பழெமாழிக!்.
01. குருடர் வாழும் நாட்டில் ஒற்ைறக்கண்ணன் அரசன்.
02. உன்ைன அ!வின்றிப் புகழுகிறவன் "ற்ெகனோவ உன்ைன "மாற்றிவிட்டான் அல்லது இனி
"மாற்றப் ோபாகிறான்.
03. து} க்கி எறியும் குதிைரையவிட சுமந்து ெசல்லும் கழுைத ோமலானது.
04. வழிையத் தவற விடுவைதவிட பாதி வழியில் திரும்பிவிடுவது ோமல்.
05. ந%்சு விற்பவன் அழகிய வி!ம்பரப்பலைக ைவத்திருப்பான்.
06. ெபாறாைமக்காரன் துக்கப்பட்டால் ஒன்று அவன் ெதால்ைலக!ில் இருக்க
ோவண்டும், அல்லது அவனுைடய எதிரிக!் ெதால்ைலயின்றி இருக்க ோவண்டும்.
07. ூ ெசத்த சி்கத்ைத கழுைதக டஉ ைதக்கும் .
08. புத்தியு!்!வன் மனைத மாற்றிக் ெகா!்வான் முட்டா!் அவ்வாறு ெசய்யமாட்டான்.
09. ெநருப்பால் ெநருப்ைப அைணக்க முடியாது.
10. ூூூூூ ூூ ூூ ூூூ ூூூ நட்சத்திர்க!் க ச்சலிடுவதில்ைல.
11. நண்பன் இல்லாதோபாது உன் ைகத்தடியுடன் கலந்து ஆோலாசைன ெசய்.
12. நரகத்தின் கதவுக!் எப்ோபாதும் திறந்திருக்கின்றன, ந!்!ிரவிலும் ூூ க ட.
13. ஆண்டவன் ஒரு ைகயால் நம்ைம அடிக்கிறான் மறு ைகயால் அைணக்கிறான்.
14. ெபான், ெபண், ஆைட இைவகை! பகல் ெவ!ிச்சத்தில் ோதர்ந்ெதடு.
15. அறிவா!ி தடக்கி விழுந்தால் பலமாக விழுவான்.
16. உன் ெக$ரவம் உன் நாக்கின் நுனியில் இருக்கிறது.
17. மின்னலால் தாக்குண்டவன் இடிோயாைசையக் ோகட்கமாட்டான்.
18. ஓர் இை!%னுக்கு மைனவி ஓர் ஆதாரம், ைகத்தடி ஆடம்பரம், ஆனால் ஒரு முதியவனுக்கு
மைனவி ஓர் ஆடம்பரம் ைகத்தடி ஆதாரம்.
19. ஓடுகிறவன்தான் விழுவான்.
20. ஒரு ெசய்திைய ந# வி!ம்பரம் ெசய்ய ோவண்டுமா அைத மிக இரகசியமாக ஒரு ெபண்ணிடம்
ூூூ க று.
21. சமாதானம் ெசய்து ைவப்பவர் ஒருோபாதும் ோதால்விைய அைடவதில்ைல.
22. ோபராைச முடிகிற இடத்தில் மகிழ்ச்சி ெதாட்குகிறது.
23. கவைலக்கு மருந்து அதைன காலின் க#ோழ ோபாடுவதுதான்.
24. ஒரு ைக மற்ெறாரு ைகையக் கழுவுகிறது. இரணடம 'சரநத .கத!தக கழுவுகிறது.
25. ெசயோல புகழ் பரப்பும் வாய் அல்ல.
26. அறிவா!ி பணத்ைதயல்ல ெபான்னான நாட்கை!ோய எண்ணுவான்.
27. ூ ஆந்ைதக டத ன் கு%்ைச பருந்தாகத்தான் எண்ணுகிறது.
28. ந# உன் தாய்க்குக் க#ழ்ப்படியாவிட்டால் உன் மாற்றாந்தாய்க்குக் க#ழ்ப்படிவாய்.
29. தாையப் பார்த்து மகை! மணம் ெசய்.
30. ந#திபதிகை!விட காலம்தான் உண்ைமைய ெவ!ிக் ெகாண்டுவருகிறது
குறிப்பு - பழெமாழிக!ில் பல தவறான ெபாரு!ில் ோநாக்கப்படுவதுண்டு.
ோசாழியன் குடுமி சும்மா ஆடாது என்பது ஒரு பழெமாழி. தனக்கு இலாபம் இல்லாமல் எந்தப்
பணியிலும் ஈடுபடாதவைர இப்படி அைழப்பதுண்டு. ஆனால் இந்தப் பழெமாழி முற்றிலும்
தவறானது. இத@!"ய உண!மயா1வ-வம, ோசாழியன் குடுமி சும்மாடு ஆகாது
என்பதாகும். அதகாவது ோசாழ நாட்ைட ோசர்ந்த ஆண்க!் முற்காலத்தில் தைலயின் முன்புறம்
குடுமி ைவத்திருப்பார்க!். பாரா்கை!த் து} க்கும் ோபாது தைலயில் ச#ைலயால் சுற்றிய
சும்மாைட ைவப்பது ெபாதுவான வழைம. ஆனால் இந்த முன்புறம் குடுமி ைவத்த ோசாழ
நாட்டவர் த்க!ுைடய முன்புறக் குடுமிைய சும்மாடாகப் பயன்படுத்த முடியாது.
ஆகோவதான் ோசாழியன் குடுமி சும்மாடு ஆகாது என்று பைழய காலத்தில் வழ்கப்பட்டது.
அைதோய இன்று ோசாழியன் குடுமி சும்மா ஆடாது என்று தவறான அர்த்தத்தில்
பயன்படுத்துகிறார்க!்
CHINA
01. ூ ோதாண்டும் கைலயில் சுண்ெடலிக டத த்துவ%ானிக்குப் ோபாதிக்கலாம்.
02. சமார்த்தியமான மனிதன் ெபரும் ெதால்ைலகை! சின்னைவக!ாக மாற்றிவிடுகிறான்,
சின்னத் ெதால்ைலகை! ஒன்றுோம இல்லாதைவக!ாக மாற்றிவிடுகிறான்.
03. சகிப்புத் தன்ைம என்போத வ#ட்டின் விைல மதிக்க முடியாதது.
04. ெசார்க்கத்திற்கு வழி இருக்கிறது, ஆனால் ஒருவரும் அதில் பயணம் ெசய்வதில்ைல.
நரகத்திற்கு வாசல் இல்ைல ஆனால் மனிதர்க!் அதற்கு!் ஊடுருவிச் ெசல்கிறார்க!்.
5. ோசாம்ோபறி ந#ண்ட ந ைலப் பயன்படுத்துகிறான் () , ைகப்பழக்கமில்லாதவன் வை!ந்த
ஊசிையப் பயன்படுத்துகிறான்.
06. ந# ஒரு நாட்டிற்கு!் நுைழயும் ோபாது அ்கு விலக்கப்பட்டைவ எைவ என்பைதத்
ெதரிந்து ெகா!்.
07. இ>நத 'பா1த 30'பாதம Aர தக0பி-!ய0 ெபற்றிருக்கிறது.
08. ூ பத்தில் ம ன்று ப குதி மனிதனுைடய திறைமையப் ெபாறுத்தது. பத்தில் "ழு பகுதி
அவனுைடய ஆைடையப் ெபாறுத்தது.
9. சிறு அன்புடைமைய மறக்காோத சிறு தவறுகை! நிைனக்காோத.
10. மனிதனின் இதயம் இயற்ைகயிோலோய ந#தி நிைறந்தது.
11. என்னுைடய தவறுகை! எனக்கு ெசால்பவர் என்னுைடய ஆசிரியராக இரககிறார,
என்னுைடய புண்ணிய்கை! எனக்கு ெசால்பவர் எனக்கு த#்கு ெசய்கிறார்.
12. ஓராயிரம் ைமல்க!ுக்கு அப்பாலும் அன்பு ஒன்று மட்டுோம அழுத்தமாய் பதிகிறது,
கண்டிப்பு அல்லோவ அல்ல.
13. வ#ட்டிலிருந்து ெவகு த ரத்திற்கு ெசன்று த ப த#ப த#ப ெநய்ோவத்திய்க!் () ()
ெகா!ுத்துவைதவிட அருகிோலோய அன்புைடச் ெசயல் ெசய்வது ோமலானது.
14. பிறைரக் கடிந்து ெகா!்வதற்கும் தன்ைனோய கடிந்து ெகா!்வதற்கும் உன் இதயத்ைதப்
பயன்படுத்தினால் குைறக!் குைறவாக இரககம.
15. ஒவ்ெவாரு காைலயிலும் தனது தைல முடிைய வாரி ஒழு்குபடுத்தும் மனிதன் "ன்
தன் இதயத்ைதயும் அவ்வாறு ெசய்யக் க டாது () .
16. ெகாடுப்பதன் எண்ணிக்ைகையக் ெகாண்டு ஒரு மனிதனின் இதயத்ைத அ!க்க
முடியாது.
17. தைலசிறந்த ஆறு சிறிய ஓைடகை! ஒதுக்குவதில்ைல.
18. ஆறுக!் ஊற்றுக்கை!ப் ெபற்றிருக்கின்றன ஆனால் மர்க!் ோவர்கை!ப்
ெபற்றிருக்கின்றன.
19. ஒருவைர "ழு குழந்ைதக!் காத்திடார் அறிவுச் ெசடி காக்கும்.
20. அறி%ர் என்ன ெசால்கிறார் என்று ெசால்வதற்கில்ைல ஆனால் ெசால்ல முடியாதைத ஒரு
ோபாதும் அவர் ெசய்வதில்ைல.
21. ஒன்ைற எப்படி ெசய்வெதன அறிபவர் அைதக் கடினம் என்று காட்டமாட்டார், கடினம்
என்று காண்பவர் அைத எப்படி ெசய்வெதன அறியமாட்டார்.
22. அறியாைம உ!்!வரது மனம் நிலவும், நட்சத்திர்க!ும் இல்லாத இரவு ோபான்றது.
23. பாவ்கை! கட்டுப்படுத்துபவரும், சாைலகை! ச#ர் படுத்துபவரும் இரு கண்கை!
இ>நத குருடாகிவிடுவர். ெகாைல புரிபவபரும், வ#ட்டுக்கு ெநருப்பு ைவப்பவரும்
ந#ண்ட நாட்க!் மகிழ்ோவாடு இருப்பர்.
24. ோக!்வி ோகட்பவன் (ந்து நிமிட்க!ுக்கு முட்டா!் ோக!்விோய ோகட்காதவன்
எப்ோபாதுோம முட்டா!்.
25. வ#டு கட்டும்ோபாது உறவினரிடமிருந்து ெதாைலவிலும், ந#ர் நிைலக்கு அருகிலும்
கட்டு.
26. இBவலகில .-யாதத3/5 3தவ'ம இல!ல, ஒோரெயாரு அச்சம் உறுதி உைடய
மனிதர் ோதைவப்படுகின்றனர்.
27. மாெபரும் மனிதர்க!ின் அரண்மைன முழுவதும் ெபண்க!், "ைழக!ின் குடிைசக!்
முழுவதும் குழந்ைதக!்.
28. உன் வ#டு வருோவாைர ந# வரோவற்காவிட்டால் த ரோதசம் ோபாகும்ோபாது ந# ()
வரோவற்கப்பட மாட்டாய்.
29. இநத உலகத்தில் மகிழ்ச்சி எதுவாக இருந்தாலும் மற்றவர்க!் நலம் ெபற ோவண்டும்
என்ற விருப்பத்தில் எழுகிறது. இநத உலகததில த/பம 3தவாக இரநதாலம %ய
நலத்திற்கு இ"ம &காட0பதில இரநத ,த'தா/5கிறத.
30. வயிற்ைறப்பற்றிோய நிைனப்பவன் தைலையப் பட்டினி ோபாடுகிறான்.
31. ஒரு ெபரிய மனிதர் சின்ன மனிதரின் தவறுகை! பார்க்க மாட்டார்.

குலப் ெபருைம ோபசுபவன் உருைளக் கிழங்ைகப் ோபான்றவன் அது ோபாலோவ அவன் ெபருைமயும் மண்ணுக்குள்தான் மைறந்து கிடக்கும். ெபண்ணுக்கு எதிரி அவள் அழகு. இததாலியில பிறகக ேவணடம. சிறு ெசலவுகள் முழுச் ெசல்வத்ைதயும் விழுங்கும். அறிவாளி பயன்படுத்தும் ோமற்ோகாள் விரலில் பளிச்சிடும் ோமாதிரம். . ோவைல ெசய்பவனுக்கு ஒரு சட்ைட ோவைல ெசய்யாதவனுக்கு இரு சட்ைடகள். 03. தீோயார் ோநசத்ைதவிட தனிைம ோமலானது. 16. 23. பிரான்சில் வாழ ோவண்டும். 02. ெவறுைமயான ைபயால் ோநராக நிற்க முடியாது. 17. 24. எந்த விரைலக் கடித்தாலும் வலி ஒன்றுதான். கடன்தான் வறுைமயில் எல்லாம் ோமாசமான வறுைம. 25. 14. மூடன் ன்னுைடய ெசலவில் கற்கிறான். 16. ம 17. ஆோராக்கியத்திற்கு அடிப்பைட ோநாைய அைடயாளம் காணுவதாகும். 13. 22. வ 10. ெபாய்கள் அமர சிம்மாசனம் அைமக்காதீர்கள் அப்படி அைமத்தால் நீங்கள் உண்ைமக்கு துர்க்குோமைட ோபாடுகிறீர்கள். இனற ேசமியஙகள. 12. 2. ஒோர எண்ணமுைடயவர்கள் ோசர்ந்தால் கடைலயும் வற்ற ைவக்க முடியும். 09. அதிர்ஷ்டம் என்பது ஒரு பசுமாடு அது சிலருக்கு மட்டுோம முகத்ைதக் காட்டுகிறது. 30. உலகம் என்பது ெபரிய புத்தகம் எப்படிப் படிப்பது என்று ெதரியாதவனுக்கு அது சிறிோத பயன்படுகிறது. 06. 09. ஒரு வீட்ைட வாங்க முன்னர் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கைளப் பற்றி ெதரிந்து ெகாள். உன்னிடம் வம்பளப்பவன் உன்ைனப்பற்றியும் வம்பளப்பான். ரம் 24. நாற்பது வயதுக்கு ோமல் மனிதன் தத்துவ ஞானியாக மாறுவான். நுர்று ஆசான்களுக்கு ஒப்பானவர் ெபாறுப்பு மிக்க தந்ைத. 04. அெமரிக்கா இஸேரல நாடடப பழெமாழிகள. அறிஞன் மற்றவரின் ெசலவில் கற்கிறான். ெமதுவாகப் ோபசுகிறவன் பத்திரமாகப் ோபசுகிறான். விைளச்சல் நன்றாக இருந்தால் தானியங்கைள உடன் விற்றுவிடுங்கள். காரியங்கள் தாமாக நடப்பதில்ைல நாம்தான் நடக்க ெசய்ய ோவண்டும். உங்கைளோய கிள்ளிப் பாருங்கள் அப்ோபாதுதான் மற்றவருக்கு உண்டாகும் வலி புரியும் உங்களுக்கு. 14. 17. 04. 03. ஆபத்துக்கைளயும். அச்சம் இதயத்தின் சிைற. 08. ெசாத்து யாருக்கு ெசாந்தம் ? 09. அருகில் இருப்பவருக்கு உதவினால் துர்ரத்தில் இருப்பவர் ோதடி வருவார். விரும்பியைதப் ெபற முடியவில்ைலயானால் ெபற்றைதோய விரும்புோவாமாக. மூூப்பு என்பது ோநாய்கள் ோசரும் துைறமுகம். 12. ோமற்ோக பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தால் சூூரிய உதயத்ைதக் காண முடியாது. இளைமயில ேராஜா மலரகள மீத படகக விரமபினால மதைமயில ேராஜா முட்களில் படுக்க ோநரிடும். 17. 05. 26.England 01. எடுத்துக் ெகாள்பவனுக்ோக உலகம் ெசாந்தம். அபாயங்கைளயும் பற்றி முன் கூூட்டிோய ஆராய்ந்து ெகாண்டிருப்பவன் ஒருோபாதும் யாத்திைர ெசய்ய மாட்டான். 01. அறிவாளிகள் அழிந்து ோபாகிறார்கள். வலிைம வாய்ந்த நண்பன் வலிைம மிகுந்த எதிரியாக மாறுவான். 04. துக்கம் ஆறுமுன் விதைவ மறுமணம் ெசய்து ெகாள்ள ோவண்டும். 23. 06. நம்முைடய அறிவுைரைய ஏற்காதவைர ெவறுக்கிோறாம் ஏற்பவைர வஞ்சிக்கிோறாம். 13. உன்னால் முடிந்தைத எல்லாம் ெசய்துவிட்டு இைறவனிடம் உதவி ோகள். உண்ைம எல்லாச் சமயங்களிலும் ோபசப்படுவதற்கல்ல. 21. கடவுள் துைண இருந்தால் சிலந்தி வைலயும் சுவராகிறது. 21. 20. த 10. 10. அதிட்டம் ைதரியத்திற்கு சலுைக புரிகிறது. ெசயோல புகழ் ோபசும். தள்ள முடியவில்ைலயானால் இழு அதுவும் முடியவில்ைல என்றால் விட்டுவிட்டுப் ோபா. 19. 29. உடம்பு மண்ணுக்கு ெசாந்தம். 15. ஆபத்து என்று எண்ணி எப்ோபாதுோம பயந்து ெகாண்டிருப்பைதவிட அைத ஒரு தடைவ துணிவாக எதிர்ப்பது ோமலானது. ெபண் ோதடி ெவகு தூூரம் ெசல்பவன் யாைரோயா ஏமாற்றப்ோபாகிறான் அல்லது ஏமாறப்ோபாகிறான். 20. அற்பத் ெதால்ைலகளுக்கு அஞ்சினால் அரிய சாதைனகள் ெசய்ய முடியாது. ஆபத்தும் இலைல பகழம இலைல. ெபாதுவான விதி ஒவ்ெவான்றுக்கும் ஒரு விதி விலக்கும் உண்டு. 05. எத்தைனோயா அநீதிகள் பழக்கத்தால் நீதிகளாகத் ோதான்றுகின்றன. 19. 14. 25. ோசவல் ெமௌனமாகவும் ோகாழி கூூவும்படியாகவும் உள்ள வீடு துன்பகரமானது. 16. 27. தூூூூூூ ூூூ ோபசுகிறான். உலகம் எல்லாம் இருப்பது ஒோர ஒரு ோதசம்தான். ஆலயத்திற்கு அருகில் இருப்பவன்தான் ெதாழுைகக்கு கைடசியாக வருவான். 16. 09. ோதால்வி ஏற்படும் ோநரத்தில் மாவீரர்கள் உருவாகிறார்கள். உைடயவனின் பாதம் வயலுக்கு உரம். இனபமாக வாழ ேவணடமா ெசவிடாக. அன்புள்ள ெபற்ோறார் உண்டு அன்புள்ள பிள்ைளகள்தான் இல்ைல. ோகாவிலுக்கு அருகாைம கடவுளுக்கு ெவகு தூூூூ. ஒரு மனிதைன நீ மன்னிக்கும் ஒவ்ெவாரு ெபாழுதும் அவைனப் பலப்படுத்தி உன்ைனயும் பலப்படுத்திக் ெகாள்கிறாய். 05. 11. ஒரு சிறிய உண்ைம முழுப் ெபாய்ையயும் நம்பச் ெசய்துவிடுகிறது. அறிவுடைம அழிந்து ோபாவதில்ைல. 15. 13. அழகுக்கும் கற்புக்கும் இைடவிடாத யுத்தம் நடந்து ெகாண்ோட இரககிறத. 20. ஊைமயாக இருந்துவிடு. 04. 24. . 07. 10. ஆகாயத்தில் இருந்து ஈச்சம் பழம் விழுந்தால் நீயும் வாையத் திறக்கத்தான் ோவண்டும். இளைமயில படட அடகள மதைமயில உணரபபடகினறன. ோசாதிடம் உண்ைம ஆனால் அைதக் கண்டுபிடிக்க ோசாதிடர்களால் முடியாது. குைறவாக இரநதால தாமதிதத விலலஙகள. இதயம நலலதாக இரநதால தரதிரஷடஙகைளயம தகரததவிடலாம. அறிவுப் ெபருக்கத்திற்கு சரியான சாவி ஐயம். 1. 08. இனற ெசயறபடஙகள. 05. 11. இனற நலலத ெசயயஙகள நாைள ஓய்ெவடுக்கலாம். மரியாைதைய விரும்புகிறவர்கள் மரியாைதக்கு உரியவர்கள் அல்ல. ஒருவைர தண்டிப்பைதவிட தயவு காட்டுவது அதிக வல்லைமயுைடயது. கடவுள் கிருைப இலலாவிடடால சவரம சிலநதி வைலயாகிறத. இநத வாழவில நுைழவதற்கு ஒரு வழிையத்தவிர ோவறு வழியில்ைல. அல்லது முட்டாளாக மாறுவான் அல்லது இறந்துவிடுவான். உடைலயும் ஆன்மாைவயும் ஒன்றாகோவ ைவத்திரு. திறைமயான நீச்சல்காரைனத்தான் ஆறு அடித்துக் ெகாண்டு ோபாகிறது. 03. குருடாக. ஆட்டு மந்ைதகள் கிளப்பும் துர்சி ஓநாய்க்கு இன்பமான காட்சி. ரமாகவும் 12. ெமல்லிய ஆைடகைள ெபட்டிகளில் அணியாமல் ைவத்திருப்பவர்கள் முரட்டு ஆைடகைள அணிய ோவண்டியதுதான். ோகாபக்காரனிடமிருந்து ெகாஞ்சம் விலகியிரு ெமௌனமாக இருப்பவனிடமிருந்து என்றுோம விலகியிரு. அறிந்தவர்கள் அதிகம் ோபசுவதில்ைல அதிகம் ோபசுோவார் அறிந்தவர் இலைல. Italy 1. ஸ்ெபயினில் மடிய ோவண்டும். குழந்ைத ோகட்கும் ஏன் என்ற ோகள்விதான் தத்துவத்தின் சாவி. சிவந்த ைம பூசிய ப ண்கள் ெவட்கப்படாதவர்களாகவும்இரககலாம. அதிர்ஷ்டம் உள்ளவனுக்கு நண்பன் கிைடப்பான் அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவனுக்கு ெபண் கிைடப்பாள். 3. 15. இனற ெசயத நனைம நாைளய இனபம. அதிகமாக யாரும் எைதயும் ெகாடுத்தால் ஏற்காோத. 19. 02. 22. அறிவில் ோபாடும் முதலீடு அதிக இலாபம் தரும். காதல் ோநாய்க்கு மருத்துவன் இல்ைல. 11. ெதாைலந்துோபான சட்ைடப்ைபயில் இருந்தெதல்லாம் தங்கம். 21. ஒரு பறைவையயும் கூந ண்ைடயும் ீ விரும்பினால் முதலில் கூண்ைட ாங்கு . பல் இலலாவிடடாலம கட கைலமானால சில காரியஙகைள சாதிகக மடயம. 11. உண்ைமதான் அடிக்கடி தண்டிக்கப்படுகிறது. ஆனால் மரணத்தின் வாயில்கோளா எண்ணிலடங்காமல் இருக்கின்றன. 28. நீயும் நானும் ஒத்துப் ோபாய்விட்டால் வழக்கறிஞர் எதற்கு? 07. வறுைம அழைகச் சிைதக்காது. அகம்பாவம் ஒரு முரட்டுக் குதிைர ோபான்றது அது ஒரு முைறயாவது ெசாந்தக்காரைன வீழ்த்தும். நீ எவ்வளவு பணம் ைகயில் ைவத்திருக்கிறாோயா அோதயளவு பணம் உனக்கு ோமலும் ோதைவப்படும். 18. ஒரு மனிதனுக்கு உணவு மற்றவருக்கு நஞ்சு. 20. து}க்கம் வந்துவிட்டால் தைலயைண ோதைவயில்ைல காதல் வந்துவிட்டால் அழோக ோதைவயில்ைல. ஆத்திரம் ெசயல் ோவகத்ைத மட்டுப்படுத்தும். 07. 15. கூரிய ுைன ெகாண்ட ெநருஞ்சி முள்தான் விைரவாக வளருகிறது. 19. ஆன்மா இைறவனுக்கு ெசாந்தம். 06. சாபங்கள் ஊர்வலம் ோபால எங்ோக ெதாடங்கியோதா அங்ோக முடிவைடயும். ஒரு ெபாருளின் இன்றியைமயாைம அது ோதைவப்படும்ோபாதுதான் ெதரியும். 06. 25. 08. 18. 02. 03. 14. 12. ெ 18. ோமைதத்தன்ைம எவருக்கும் பரம்பைர உரிைமயல்ல. 08. 22. 18. ஆகோவ ெதாடர்ச்சியாக பல ெபரிய ோதால்விகோள ெவற்றியாக வர்ணிக்கப்படுகிறது. ெபாதுவாக எல்ோலாரும் சந்திக்குமிடம் சமாதிதான். கவைலக்கு மிகவும் பாதுகாப்பான மருந்து ோவைலயில் ஈடுபடுதல். அறிவு என்னும் கதிர் அறுக்க கண்ணீர் மைழ ெபாழிய ோவண்டும். 7. 23.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->