P. 1
8.Gestiunea Ciclului de are

8.Gestiunea Ciclului de are

|Views: 23|Likes:
Published by ica-cozma

More info:

Published by: ica-cozma on Aug 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2011

pdf

text

original

Gestiunea ciclului de exploatare

Caracteristici: 

Este o gestiune financiar pe termen scurt, al scurt, c rei con inut este în fapt strategie de finan are pe termen scurt (sub un an); an); Include dou categorii mari de probleme: 
politica politica 

de gestiune a ciclului de exploatare; exploatare; de finan are a activelor circula

financiar. cumulativ cu capitalului.Obiectiv: Alocarea eficient a capitalului. Însemn tate:  pondere mare în ansamblul managementului financiar. cotidiene). ii. exploatare. deoarece peste 50% din active i 50% pasive sunt legate de ciclul de exploatare. Indicatorul relevant: existen a fluxurilor de numerar . frecven a ridicat a opera iunilor specifice acestui ciclu (sunt cotidiene). reducerea riscului de desf urare a activit ii.

Particularitate: activele ciclului de exploatare au grad mare de lichiditate. lichiditate. posibilitatea men inerii de disponibil în cas i la banc . posibilitatea plasamentelor de disponibil i a lichid rii lor operative în caz de nevoie. Consecin e:   posibilitatea pl ii operative a datoriilor pe seama încas rilor. .

costul mare de finan are a activelor circulante (finan area lor se face din surse permanente) echilibru rentabilitate risc ridicat legat de:de:. .Politici de gestiune a ciclului de exploatare Tip de politic Con inut Efecte Risc agresiv cifr de afaceri mare cu stocuri minime . .lipsa / ruptura de stoc.rentabilitate mare. financiare. credite de trezorerie) . -cost mic de finan are a activelor circulante (finan area lor se poate face din pasivele pe termen scurt: scurt: datorii de exploatare. mare.rentabilitate mic . .valorificarea insuficient a res.lipsa lichiditati defensiv cifra de afaceri dorit cu stocuri i lichidit i mari mix între primele dou mic intermediar .

. capital. produc ie.Gestiunea stocurilor Stocul: Stocul:   este cantitatea fizic de bunuri care continu a activit ii asigur derulaea întreprinderii în toate fazeleciclului fazeleciclului de exploatare (aprovizionare. desfacere). discontinuu. continuu. semnifica ia lui financiar este de alocare / imobilizare de capital. necesitatea stoc rii provine din opozi ia dintre fazele ciclului de exploatare: exploatare: produc ia i ciclul în sine au caracter continuu. aprovizionarea i desfacerea au caracter discontinuu. desfacere).

metod clasic . .organizarea contabilit ii astfel încât s fie distinct eviden iate aceste costuri cu stocuri optime corelate cu nivelul stoc rii estimative normal ABC ceva mai metod selectiv mare decât cel normal .flexibilitate ridicat în modificarea capacit ii de produc ie .necesit identificarea costurilor specifice. . stoc.metod modern .Gestiunea stocurilor Obiectivul gestiunii Diminuarea imobiliz rii financiare în stocurile de m rfuri necesare exploat rii i men inerea unui risc acceptabil privind ruptura de stoc. Costuri relativ ridicate Solu ie în timp real (just in time) JIT Risc mare de ruptur de stoc Particularit i . -penalit i mari pentru nerespectarea contractului de desfacere .

depozitarea. întocmirea documenta iilor. zise de aprovizionare . deplas ri pentru contractare. .controlul analiza e antioanelor. includ: studiul de piata.. costurile variabile. S minimizarea costului total al stoc rii CT(Q) ca func ie de nivelul produc iei Q: min CT(Q) . zise de depozitare . costurile fixe. Q Premise: identificarea costurilor fixe i a celor variabile de stocare.ambalarea. a. dobânzile .manipularea.transportul. recep ia etc. costul total al stoc rii este format din suma celor dou categorii de costuri. includ costul bunurilor .perisabilit ile..Gestiunea stocurilor  Solu ia clasic a gestiunii stocurilor este formulat ca o problem de optim : minimizarea costului total al stoc rii CT(S) ca func ie de nivelul de reaprovizionare : min CT(S) .

stocul la finele perioadei este zero. num rul de aprovizion ri într-un an este n. costul unui lot reaprovizionat este constant ca. întrnivelul de reaprovizionare. cs. . ca. în perioada dintre dou aprovizion ri succesive (perioada de reapro(perioada reaprovizionare): vizionare): . necesarul anual de aprovizionat este N. S . m rimea lui se zice nivel sau stoc de reaprovizionare . necesarul anual i num rul de aprovizion ri se coreleaz prin rela ia S = N/n.Gestiunea stocurilor Modelul Wilson Whitin Varianta 1 premise stocul se consum constant între dou aprovizion ri succesive.stocul mediu este (1) S ! 2    costul stoc rii unei unit i de marf pe timp de un an este cs. (2) .stocul la începutul perioadei este S.

Pasul 2: costul depozit rii volumului mediu de marf aflat în stoc între dou aprovizion ri succesive este: cs S este: n v 2 i aflat în stoc Pasul 3: costul stoc rii volumului de marf reaprovizionat între dou aprovizion ri succesive este: este: cs S  (3) Pasul 4: costul stoc rii pe un întreg an (CTS) trebuie s fie minim i este (4) de m rime: CTS = CS x n rime: Pasul 5: rescriem rela ia (4) inând seama de (2).Gestiunea stocurilor  Construc ia modelului i ob inerea solu iei: iei: Pasul 1: costul depozit rii unei unit i de marf între dou aprovizion ri succesive este cs/n. S*. cs/n. ob inem: inem: CS ! n v 2 ca min TS N v cs 2n ca v n (5) Pasul 6: condi ia de minim este xC S 0 optim de reaprovizion ri n* i xn S*. din care se ob ine num rul nivelul optim al reaprovizion rii .

gestiune.Gestiunea stocurilor Varianta 2 premise cu excep ia celei de-a treia dei celei de-a cincea depremise de la varianta 1. cea de-a cincea premis dedevine: N este devine: necesarul de aprovizionare în perioada de gestiune. in. (6) /T. . toate celelalte se men in. iar a perioadei de gestiune este zile. nivelul reaprovizion rii. cea de-a treia premis dedevine: cs este costul devine: depozit rii unei unit i de marf pe timp de o zi durata perioadei de reaprovizionare este T zile. zile. durata perioadei de reaprovizionare i durata perioadei de gestiune sunt corelate prin rela ia S = /T.

S*.Gestiunea stocurilor  Construc ia modelului i ob inerea solu iei: iei: Pasul 1: costul depozit rii volumului mediu de marf între dou aprovizion ri succesive este: este: S aflat în stoc cs v vT 2 Pasul 2: costul stoc rii volumului de marf reaprovizionat stoc între dou aprovizion ri succesive este: este: S i aflat în (7) CS ! cs 2 ca  Pasul 3: : costul stoc rii pe un întreg an trebuie s fie minim i este de m rimea dat de rela ia (4) de mai sus. Pasul 4: rescriem rela ia (4) inând seama de rela ia (2) i (6). sus. ob inem: inem: S min C S ! cs v v X ca v S 2 (8) Pasul 5: condi ia de minim este x TS din care se ob ine nivelul optim !0 de reaprovizionare S*. xS .

Gestiunea stocurilor Modelul ABC Se bazeaz pe observa ia empiric privind faptul c . C: Gestiunea stocurilor are în vedere mai ales grupa A. de regul . de in o pondere mare (cca 70%) ca 70% valoare aprovizionat . din nomenclatorul de bunuri de aprovizionat unele. Modelul este cunoscut i sub numele de model japonez. Pornind de la aceste dou niveluri se construiesc trei grupe de bunuri de aprovizionat: aprovizionat: grupa A: pu ine numeric. grupa C: multe numeric. dar cu valoare mic . pu ine ca num r (cca 10% 10%). dar cu valoare mare. A: grupa B: mediu.  .

pierderea unor clien i. îmbun t irea solvabilit ii i a lichidit ii. nefavorabile: nefavorabile:  . reducerea costurilor. Efecte: Efecte: favorabile: favorabile:    reducerea imobiliz rilor financiare. nemul umirea clien ilor pentru lipsa sau reducerea unor înlesniri de plat . acesta. cre terea încas rilor. accelerarea ciclului de exploatare.Gestiunea clien ilor Obiectul gestiunii: gestiunii: Diminuarea volumului creditului comercial acordat i reducerea duratei pentru care se acord acesta. deblocarea unor fonduri imobilizate.

Gestiunea clien ilor Tipuri de credit comercial acordat : . .pentru clien i. V = valoarea vânz rilor pentru to i clien ii. A = valoarea avansurilor pl tite furnizorilor. F = valoarea achizi iilor de la furnizorii pl ti i în avans .avansuri furnizori Durata medie a creditului comercial acordat: CA t! v 365 V F (9) Unde: C = creditul comercial acordat clien ilor.

curente.consolidate. . .cre terile intertrimentriale.Structurarea activelor circulante dup particularit ile de finan are Durata finan rii scurt (sub un an) Nevoile finan ate . .cre terile interanuale Factorul generator varia ia sezonier a produc iei Tipul de active circulante active circulante TEMPORARE (variabile) lung (peste un an) active circulante varia ia permanentiz PERMANENTE at a produc iei .cre terile interlunare .

tipuri de surse temporar : credit de trezorerie salariu de pl tit impozite Costul sursei de finan are dobînda f r cost f r cost: eventual penalit i pentru întârziere contribu ii pentru asigur ri sociale idem efecte comerciale de pl tit scontarea efectelor comerciale transferabile accepte bancare Permanente permanent : fondul de rulment f r cost taxa de scont comision rata dividendului .Principii de finan are a activelor circulante Tip de active circulante Temporare Caracterul sursei de finan are.

Politici de finan are a activelor circulante Tip de politic de Finan area se face din: finan are a activelor circulante Pentru activele Pentru activele circulante circulante permanente temporare Prudent Riscant Echilibrat fondul de rulment surse temporare par ial din fondul de rulment par ial din surse temporare surse temporare surse temporare integral din surse temporare .

T = durata în zile a perioadei P. în cazul pl ii amânate solicitat de cump r tor. astfel.Efecte comerciale de pl tit financiar a efectului comercial se determin în raport cu durata perioadei de gestiune pentru care acesta este folosit la finan are: are: VN v z SF ! (10) Unde Dimensiunea T SF= dimensiunea financiar a efectului comercial utilizat ca surs de finan are în perioada P. dac z > T atunci se ia z = T VN = valoarea nominal a efectului comercial. costul sursei nu rezult distinct. Costul acestei surse este de regul virtual i const în rabatul comercial pe care furnizorul îl acord pentru cazul c plata s-ar sfi f cut pe loc. calculat între prima zi a perioadei P i scaden . ci este încorporat în valoarea nominal a efectului. Uneori furnizorul poate solicita un pre mai mare decât cel afi at. z = durata în zile a scaden ei efectului comercial. .

Tipuri de credite Tip de credit Obiect Mecanism de func ionare Linie de credit achizi ii de bunuri pentru revolving produc ia curent Linie de credit idem confirmat Linie de credit idem neconfirmat Releu eliberarea creditului la cerere în limita plafonului stabilit în acordul de creditare pe m sura ramburs rii unei p r i din creditele primite. plafonul de creditare se reface suma creditelor acordate nu poate dep i plafonul stabilit prin acordul de creditare Acoperirea lipsei condi ionat de existen a unor active care sunt în curs de temporare de lichidare sau vor fi puse lichidit i în imediat în lichidare contul curent .

 Consecin a antecalcul rii: dobânda cap t un caracter dual: rata nominal a dobânzii (dn). cr = cota de risc estimat de banc pentru un solicitator dat de credite în compara ie cu clientul cel mai bun . ca o sum dedus din creditul convenit. ca o sum plus. dobânda se pl te te la scaden a creditului. antecalculat. dr = rata dobânzii de referin . adic cea convenit între creditor i debitor. . adic cea perceput pentru clien ii cei mai buni ai b ncii.  Limita de creditare depinde de valoarea activelor disponibile i M rimea dobânzii se determin de la caz la caz: d = dr + cr (11) Unde d = rata de dobând solicitat de banc . peste m rimea creditului convenit.imediat lichidabile: 75% pentru efectele comerciale de încasat. rata efectiv a dobânzii (de). adic cea rezultat din compararea sumei efectiv încasate de debitor i dobânda pe care el a pl tit-o din masa titcreditului (C) la momentul prelu rii acestuia. Perceperea dobânzii: se poate face: în postcalculat. dobânda se pl te te la momentul acord rii creditului. 50% pentru bunuri în stoc.

Astfel: nominal (DN) pl tit din masa creditului (DN) convenit pentru durata scaden ei (z zile) este: (z DN aceia dobânda v dn v z 365 (12) i mas a dobânzii se ob ine i dac se face calculul pe baza creditului efectiv încasat i a ratei efective a dobânzii: .

C DN v de v z DN ! 365 (13) egalitatea rela iilor (12) m rimea dobânzii efective: din i (13) se ob ine (14) dn v 365 de ! 365 dn v z .

întreprinderea poate mobiliza sursele utilizate pentru acordarea respectivelor credite. VN = valoarea nominal a efectului comercial.Efecte de comer de încasat emiterea lor aceste efecte sunt o imobilizare de fonduri financiare. vinde efectele sale de încasat. Pe durata scaden ei lor. exprimând creditul comercial acordat de o întreprindere. încasat. s = taxa de scont practicat de banca ce preia creditul. Opera iunea se zice scontare. adic credite. iar costul acestei vânz ri este taxa de scont. Suma încasat de întreprinderea ce vinde un efect comercial se nume te sv z valoare actual a respectivului efect: VA ! VN S ! VN (1 365 ) (16) . scont. întreprindere. financiare. z = durata (în zile) a intervalului între data scont rii efectului comercial i data scaden ei lui. este practicat de b ncile comerciale. Scontul pe care îl are de plat o întreprindere c tre o banc pentru transferul c tre aceasta a creditului comercial acordat de întreprindere se determin dup rela ia: ia: VN v s v z La S 365 Unde: (15) S = m rimea scontului.

METODE DE DETERMINARE A NECESARULUI DE FINAN ARE A CICLULUI DE EXPLOATARE (NFCE) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->