IT Seminár

CONSULTING | INVESTMENT & ADVISORY | TECHNOLOGY Healthcare, Education, Social Security, Poverty Reduction and Public Sector Reform

Copyright Sanigest Internacional

1
w w w . s a n i g e s t . c o m

Sanigest Europe©2007

Tento dokument je formálnou publikáciou spoločnosti Sanigest Europe a Pro-Vida. Zostavenie dokumentu bolo zodpovednosťou a iniciatívou autorov. Tento dokument môže byť revidovaný, skrátený, reprodukovaný alebo preložený v celom rozsahu alebo po častiach, nesmie však byť predaný alebo použitý na komerčné účely.

Názory vyjadrené v dokumentoch, ktoré nesú meno autora/ov sú výhradnou zodpovednosťou autorov a nereprezentujú názory spoločnosti Sanigest Europe.

3

Obsah
MICROSOFT WINDOWS XP.........................................................................................................6

Osnova školenia....................................................................................................6 Pracovná plocha vo Windows...........................................................................7 Panel úloh..........................................................................................................8 Spúšťanie programov........................................................................................8 Okno programu..................................................................................................9 Poznámkový blok..............................................................................................9 Prvé problémy pri písaní textu .......................................................................10 Prieskumník.....................................................................................................11 Kopírovanie.....................................................................................................13 Vytvorenie nového priečinka, premenovanie súboru a priečinka...................14 Kôš...................................................................................................................17 Vyhľadávanie súborov....................................................................................17 Vlastnosti súborov...........................................................................................18 Ukladanie obrázkov.........................................................................................19 Tlač v systéme Windows.................................................................................19
WWW INTERNET..........................................................................................................................21

Osnova školenia..................................................................................................21 Internet.............................................................................................................22 Z čoho sa skladá internet.................................................................................23 Ako internet funguje........................................................................................24 Web stránka.....................................................................................................24 Internetový prehliadač Internet Explorer........................................................28 Vyhľadávače stránok.......................................................................................30 Komunikácia elektronickou formou: Elektronická pošta (E-mail)................32 Vytvorenie emailovej adresy...........................................................................33 Písanie správy..................................................................................................35 Adresár............................................................................................................35 Vkladanie príloh..............................................................................................42
MICROSOFT WORD.....................................................................................................................46

............................................................................................................................46 Osnova školenia..................................................................................................46 Základná obrazovka .......................................................................................47 Formátovanie písma, editovanie textu.............................................................48 Fonty ...............................................................................................................49 Úprava textu – odsek.......................................................................................50 Odrážky a číslovanie ......................................................................................52 Obrázky...........................................................................................................53 Obrázok zo súboru...........................................................................................55 Ukladanie dokumentu......................................................................................56 Tabuľky...........................................................................................................57 Iné užitočné funkcie Wordu............................................................................59 4

Tlač dokumentu...............................................................................................60 Hľadať a nahradiť............................................................................................62 Jazyk................................................................................................................63 Kontrola pravopisu .........................................................................................................................64 Typy a triky pre prácu.....................................................................................64 Práca s nápoveďou..........................................................................................66 Príklady k MS Word........................................................................................68 Životopis .........................................................................................................68 Príklad životopisu............................................................................................72 Motivačný list..................................................................................................73 Príklad motivačného listu................................................................................76
MS EXCEL.......................................................................................................................................77

Osnova školenia:.................................................................................................77 Užívateľská pracovná plocha, práca so súborom a zošitom............................78 Výber a editovanie textu..................................................................................83 Formátovanie...................................................................................................87 Funkcie............................................................................................................91 Vytváranie grafov............................................................................................98 ÚLOHY.........................................................................................................101 RIEŠENIA.....................................................................................................105
MS POWERPOINT.......................................................................................................................110

Osnova školenia:...............................................................................................110 Základná obrazovka......................................................................................111 Návrh snímky................................................................................................112 Tvorba prezentácie........................................................................................112 Ako tvoriť obsah prezentácie........................................................................115 Vkladanie prepojení......................................................................................116 Efekty............................................................................................................118 Spôsob zobrazenia snímok v programe.........................................................122

5

Microsoft Windows XP
Osnova školenia
1. Pracovná plocha vo Windows 2. Panel úloh 3. Spúšťanie programov 4. Okno programu 5. Poznámkový blok 6. Prvé problémy pri písaní textu 7. Prieskumník 8. Kopírovanie 9. Vytvorenie nového priečinka, premenovanie súboru a priečinka 10.Kôš 11.Vyhľadávanie súborov 12.Vlastnosti súborov 13.Tlač v systéme Windows 14.Ukladanie obrázkov 15.Príklady k MS Word

6

Windows XP je operačný systém s grafickým užívateľským prostredím.

Pracovná plocha vo Windows

ikony zástupcov programov, programu priečinkov, súborov

panel úlohokno

spusteného

7

Panel úloh

tlačidlo Štartpanel rýchleho spúšťania programov tlačidlá zástupcov spustených programovtlačidlá stále spustených programov (väčšinou je tu klávesnica, hlasitosť, čas...)

Spúšťanie programov
Spúšťať programy môžeme viacerými spôsobmi. Na programy, ktoré majú svojich zástupcov na paneli rýchleho spúšťania programov, stačí raz kliknúť. Niektoré programy majú svojich zástupcov aj na pracovnej ploche v podobe malých ikon. Ak chceme príslušný program, ktorý táto ikona reprezentuje, spustiť, musíme na ikonu dvakrát kliknúť myšou.
Zástupcov programov môžeme nájsť aj v ponuke Štart. Klikneme na tlačidlo Štart a z ponuky vyberieme Programy. V jednotlivých podponukách programov. programu v podponuke raz. nájdeme Napríklad Skicár Príslušenstvo. zástupcov zástupcu nájdeme Potom

stačí na zástupcu programu kliknúť

V ponuke

Štart

nájdeme

takmer

všetky

potrebné programy (skoro každý program, ktorý sa inštaluje, si vytvorí v ponuke Štart svojho zástupcu).

8

Okno programu

titulný riadok programu Hlavná ponuka programu

Minimalizačné - Maximalizačné tlačidlo ukončenie programu zoom

Zobrazený súbor

scroll

Stavový riadok

Poznámkový blok
Poznámkový blok je veľmi jednoduchý program na písanie textu (textový editor). Spustenie programu Dvojkliknutím na ikonu Poznámkového bloku na pracovnej ploche, jedným kliknutím na ikonu Poznámkového bloku na spodnej lište, alebo cez menu: štart→Programy→Príslušenstvo→Poznámkový blok

9

Základná obrazovka

Prvé problémy pri písaní textu
Ako napíšem veľké písmeno? Stlačíme kláves Shift, držíme a stlačíme príslušné písmeno. Ako sa dostanem do ďalšieho riadku? Stlačením klávesu Enter. Namiesto písmeniek s diakritikou (mäkkčene a dĺžne) sa mi napíše číslo. Problém je s najväčšou pravdepodobnosťou v tom, že máme nastavenú anglickú klávesnicu. Musíme ju zmeniť na slovenskú. Na paneli úloh Windows (lišta v spodnej časti obrazovky) klikneme na ikonu a vyberieme slovenskú klávesnicu. Mám slovenskú klávesnicu a chcem napísať číslo (výkričník, otáznik,…). Podobne ako veľké písmená, čísla na slovenskej klávesnici sa píšu pomocou klávesy Shift. Rovnako všetky znaky, ktoré sú na klávesoch napísané hore. Ako opravím preklep - odstránim chybné znaky? Klávesom Delete zmažeme jeden znak od kurzora napravo. Klávesom Backspace zmažeme jeden znak od pozície kurzora naľavo.

10

Prieskumník
Ak program nevieme nájsť na pracovnej ploche, ani v ponuke Štart, môžeme ho nájsť pomocou Prieskumníka, alebo cez voľbu Tento počítač, ktorého zástupca je na pracovnej ploche.

Ak nemáme ikonu Prieskumníka na pracovnej ploche, nájdeme ho v menu Štart→Programy.

Prieskumník nám umožňuje prácu s priečinkami (prezeranie obsahu, vytvorenie nového priečinka, jeho presúvanie, kopírovanie a vymazanie) a so súbormi (presúvanie, kopírovanie, spustenie, vymazanie...).

11

navigačné tlačidlá

Stromová štruktúra

priečinkov

V ľavom okne sa nám zobrazuje stromová štruktúra počítača a jeho priečinkov. Obsah každého priečinka si môžeme prezrieť kliknutím na jeho názov. Vtedy sa nám v pravej časti zobrazí jeho obsah. Na paneli nástrojov sú tlačidlá, ktoré nám pomáhajú v navigácii.

tlačidlá na prepínanie dopredu a dozadu medzi priečinkami

tlačidlo hore na prepnutie do nadradeného priečinka

zobrazenie podrobností

12

Pokiaľ v ľavej časti okna klikneme na znamienko + pri zvolenom priečinku, vyrolujú sa nám pod ním všetky jeho podpriečinky. Priečinok, na ktorý sme práve nastavení, je farebne vyznačený a v pravej časti okna je zobrazený jeho obsah.

Zoradenie súborov nastavíme príkazom Zobraziť→Usporiadať ikony. Ďalšou možnosťou, pri zobrazených podrobnostiach je kliknúť myšou na nadpis stĺpca. Súbory je možné zoradiť podľa názvu, typu (prípony súboru), veľkosti, alebo dátumu.

Kopírovanie
Pri kopírovaní si označíme vybraný súbor – klikneme naň ľavým tlačidlom myši. Pokiaľ chceme označiť naraz viac súborov, pri označovaní myšou držíme stlačený kláves CTRL. Takýto súbor môžeme skopírovať do schránky (je to časť operačnej pamäti, ktorá slúži ako dočasný odkladací priestor, do ktorého môžeme umiestniť text, obrázok, súbory, alebo celé priečinky) použijeme na to

13

voľbu Úpravy Kopírovať (Ctrl+C) a následne ho zasa prilepíme do zvoleného priečinka: Úpravy Prilepiť (Ctrl+V). Ak Prieskumník pri kopírovaní, alebo presúvaní súboru zistí, že súbor rovnakého mena už v cieľovom priečinku existuje, zobrazí sa dialógové okno pre prepis. Pokiaľ to potvrdíme tlačidlom Áno, pôvodný súbor sa prepíše. Pri kopírovaní súčasne alebo sa

presune súborov potvrdenie

viacerých

v dialógovom okne pre prepisu objavia dve tlačidlá pre potvrdenie: tlačidlo Áno znamená prepis jedného súboru a u ďalšieho sa opäť zobrazí ďalšie dialógové okno. Tlačidlo Áno pre všetky znamená, že všetky súbory sa prepíšu bez ďalšieho varovania.

Vytvorenie

nového

priečinka,

premenovanie

súboru a priečinka
Klikneme na zvolený disk,

prípadne už existujúci priečinok a cez voľbu Súbor→Nový→Priečinok ho vytvoríme. V pravej ikona symbolickým farebne nového odlíšený. názvom Zapíšeme „Nový názov časti nového okna sa vytvorí so

priečinku

priečinok“, ktorý je v rámčeku a je priečinku a potvrdíme

klávesou Enter.

14

Takýmto spôsobom tiež môžeme vytvoriť nový prázdny súbor určitého typu (napr. textový dokument, tabuľku, zvuk, obrázok...). Pre premenovanie súboru, alebo priečinku použijeme nasledovný postup. Kliknutím myšou označíme súbor, alebo priečinok, ktorý chceme premenovať. V menu zvolíme Súbor→Premenovať, alebo na vybraný súbor klikneme pravým tlačidlom myši a vyberieme voľbu Premenovať. Názov súboru sa farebne vyznačí, do rámčeka napíšeme nový názov a potvrdíme klávesou Enter.

Krok späť Pokiaľ sa pri práci s programom Prieskumník dopustíme chyby (napr. pri premenovávaní súboru), je vo väčšine prípadov možné napraviť túto chybu tak, že sa v práci vrátime o krok späť. To urobíme kliknutím na voľbu Úpravy→Späť.

Mazanie súboru a priečinka Označený súbor, alebo

priečinok zmažeme stlačením klávesy Delete. Po potvrdení odstánenia sa súbor zmaže, priečinok sa zmaže s celým obsahom.

Súbor, alebo priečinok, ktorý bol vymazaný z disku, nie je odstránený definitívne, iba sa presunie do špeciálneho priečinka s názvom Kôš. Označené súbory v Koši, môžeme obnoviť cez ponuku Súbor→Obnoviť, alebo definitívne vymazať cez Súbor→Odstrániť. Súbory v Koši zaberajú miesto na pevnom disku, preto je potrebné z času načas priečinok Kôš skontrolovať a nepotrebné súbory z neho

15

odstrániť.

Dajú

sa

odstrániť

aj

všetky

súčasne

príkazom

Súbor→Vyprázdniť

16

Kôš

Úloha: Vytvorte v priečinku Moje dokumenty nový priečinok s názvom Vášho priezviska.

Vyhľadávanie súborov
Program Prieskumník umožňuje vyhľadávať súbory a priečinky na zvolenom disku. Hľadanie spustíme kliknutím na ikonu, alebo cez ponuku Súbor→Tento počítač→Hľadať...
Hľadanie môžeme spustiť aj cez menu Štart→Hľadať→Súbory, alebo priečinky...

17

Vyhľadávanie je možné na základe vybraných, alebo aj všetkých kritérií (t.j. podľa časti, alebo celého názvu súboru; slova, alebo výrazu v súbore; miesta uloženia; dátumu poslednej zmeny; veľkosti a ďalších rozšírených parametrov). Úloha: Vyhľadajte na pevnom disku súbor, ktorý obsahuje slovné spojenie...(vytvorit jeden subor).

Vlastnosti súborov
Okrem základných informácií, zobrazených v pravej časti okna programu Prieskumník, si môžeme o každom súbore prezrieť aj podrobnejšie detaily. Označíme súbor súbor a klikneme pravým na ponuku myši

Súbor→Vlastnosti. To isté dosiahneme, ak na klikneme tlačidlom a zadáme voľbu Vlastnosti

Pokiaľ necháme zobraziť vlastnosti priečinka, zistíme počet súborov, ktoré obsahuje a celkové miesto, ktoré zaberajú na disku (t.j. celkovú veľkosť priečinka). Priečinok dá pre naviac obsahuje spôsobom

záložku Zdieľanie, na ktorej sa jednoduchým
1

nastaviť zdieľanie danej zložky vybraných používateľov, alebo pre všetkých.

Zdieľanie je sprístupnenie daného priečinka v počítačovej sieti. Je možné nastaviť parametre zdieľania (iba na čítanie, povoliť zmeny, alebo úplný prístup)
1

18

Úloha: Zistite, počet súborov, ktoré obsahuje priečinok Moje dokumenty a jeho celkovú veľkosť.

Ukladanie obrázkov
Najčastejšie obrázok ukladáme tak, že naň klikneme pravým tlačidlom myši a v ponuke obrázok ako... Nie vždy to tak funguje. Niekedy potrebujeme uložiť obrázok práve zobrazený na monitore. Slúži na to kláves PrintScreen. Jeho stlačením sa do schránky uloží celý obsah obrazovky2. V programe, kde chceme obrázok použiť (napr. Word), použijeme menu Úpravy→Prilepiť, prípadne kombináciu kláves (Ctrl+V). vyberieme Uložiť

Tlač v systéme Windows
Tlač dokumentov je v systéme Windows riadená spoločne jedným programom – správcom tlače. Ak v nejakom programe vydáme pokyn na tlač, program vždy posunie tento pokyn správcovi tlače. Jednotlivé súbory z rôznych programov sa zaraďujú do poradia, v ktorom sú potom vytlačené. Ak je tlačiareň zapojená ako sieťová, do poradia sa dostávajú dokumenty od všetkých užívateľov, ktorí majú tlačiareň sprístupnenú. Okno Tlačiarne a faxy otvoríme cez ponuku

Štart→Nastavenie→Tlačiarne a faxy.

2

Ak nechceme ukladať celý obsah obrazovky, ale iba obsah aktívneho okna, použijeme

Alt+PrintScreen

19

Pokiaľ je k počítaču pripojených viacero tlačiarní, jedna z nich je vždy nastavená ako predvolená. Pri požiadavke na tlač sa potom dokumenty zaraďujú do poradia na túto tlačiareň. Nastavenie určitej tlačiarne ako predvolenej urobíme nasledovne: klikneme pravým tlačidlom myši na tlačiareň a zadáme voľbu Nastaviť tlačiareň ako predvolenú, alebo cez ponuku Súbor→Nastaviť tlačiareň ako predvolenú. Ak

potrebujeme zrušiť tlač, je treba odstrániť súbor z poradia na tlačiarni. To nie je možné v programe, v ktorom sme vydali príkaz pre tlač. Na zrušenie tlače je potrebné spustiť správcu tlačiarne, dvojitým kliknutím na predvolenú tlačiareň, alebo na ikonu tlačiarne, ktorá sa počas tlače objaví v pravom dolnom rohu obrazovky. Zobrazí sa nám okno správcu tlačiarne s poradím dokumentov na tlač, v ktorom treba zadať voľbu Dokument→Pozastaviť a následne

20

Tlačiareň→Pozastaviť tlač, čím zrušíme tlač a vyradíme z poradia všetky dokumenty.

WWW Internet
Osnova školenia
1. Internet 2. Z čoho sa skladá internet 3. Ako internet funguje 4. Web stránka 5. Internetový prehliadač Internet Explorer 6. Vyhľadávače stránok 7. Komunikácia elektronickou formou: Elektronická pošta (E-mail) 8. Vytvorenie emailovej adresy 9. Písanie správy 10.Adresár 11.Vkladanie príloh

21

Internet
Internet – world wide web Internet je najrozsiahlejšia databáza elektronických dokumentov, ktoré sú navzájom pospájané akoby do pavúčej siete. Preto sa mu hovorí aj web – čiže sieť. Web je sieťový systém klient/server.

Počítač, ktorý informácie dodáva sa nazýva server. Počítač, ktorý informácie zobrazuje sa nazýva klient. Pre webovský klient aj server potrebujeme zvláštny softvér – prehliadač, ktorý dané informácie zobrazí.

História internetu sa začala písať v roku 1969 – kedy bola odoslaná prvá správa (mail). Odoslanie sa však veľmi nepodarilo, telefónne spojenie bolo prerušené a správa neprišla úplná. A počítač, ktorý zaberal vtedy skoro celú miestnosť sa zrútil. Nebol to optimistický úvod, ale všetko sa zmenilo, keď sa začala o projekt zaujímať americká armáda, ktorá chcela spoľahlivý spôsob ako prenášať dáta, správy, tajné dokumenty – v prípade jadrovej vojny. Až neskôr, keď hrozba atómového útoku prehrmela, prišiel nápad spraviť z internetu celo – svetovú informačnú stanicu, ku ktorej by mali všetci prístup. Z internetu sa stalo aj veľké stredisko obchodu, pretože je to miesto skoro neobmedzených možností. Dnes je už bez problémov možné nakupovať cez internet. Ak niekto vlastní medzinárodnú platobnú kartu a nemalú sumu peňazí, môže si prostredníctvom i - netu kúpiť aj americkú ponorku.

22

Z čoho sa skladá internet
Osobný počítač –stolné počítače (desktopy), –prenosné počítače (laptopy, noteboky), –sieťové počítače (network computers), –inteligentné a nemé terminály (intelligent and dumb terminals), –minipočítače zápisníky). Prehliadač Samotné stránky sa prehliadajú v tzv. browseroch – prehliadačoch. Ako príklady prehliadačov možno uviesť Netscape Navigator, Mozilla, Internet Explorer. Internetové pripojenie (prostredníctvom poskytovateľa internetových služieb) Pripojenie na internet prevádzkujú tzv. provideri, čo sú vlastne veľké spoločnosti, ktoré vlastnia veľmi výkonný server. Samotné spojenie prebieha tak, že vaše PC sa musí pripojiť najprv na server providera služieb a ten sa potom napojí na celosvetovú sieť. Server Server je počítač, na ktorom sú uložené informácie ako webstránky a na ktorý je v tejto sieti napojených viacero počitačových staníc, nazývaných aj klientmi. (palmtopy, vrecké počítače, elektronické diáre a

Uloha: Do ktorej kategórie osobných počítačov by ste zaradili ten váš, na ktorom pracujete? Aká je to značka? Zistite, aký typ internetového prehliadača máte nainštalovaný. Kto sú to heckeri?

23

Slovom hecker sa označujú tie skupinky ľudí, ktoré robia väčšinu neporiadku na sieti. Sú to vlastne sieťový piráti, pre ktorých nie je veľkým problémom dostať sa na stránky najznámejších firiem a zničiť ich. Nerobia to však pre vlastne potešenie, chcú dať o sebe vedieť a upozorniť na seba. Heckeri sú hlavným zdrojom vírusov v počítačoch. Vari najznámejší vírus všetkých čias I love you, ktorý pochádzal od jedného študenta na Filipínach skoro znefunkčnil celú americkú sieť, v priebehu mesiaca. Tohto heckera odhalili, ale väčšina z nich nikdy nebola odhalená.

Ako internet funguje
Stránky sú uložené na počítačoch – serveroch kdekoľvek na svete. Do prehliadača sa napíše názov stránky (URL) alebo sa klikne na link (odkaz) a tým sa odošle požiadavka na server, na ktorom je daná informácia uložená (hosťovaná). Server na požiadavku odpovie tým, že pošle web stránku do Vášho počítača a Vášho prehliadača a ten ju zobrazí na Vašej obrazovke.

Web stránka
Web stránka je elektronický dokument napísaný v počítačovom jazyku, ktorý sa nazýva HTML (Hypertext Markup Language). Web stránky môžu obsahovať text, obrázky, videá, animácie alebo hudbu. Každá stránka má svojú adresu (URL), ktorá prehliadaču napovie, na ktorom serveri sa nachádza. Na web stránkach sa väčšinou nachádzajú odkazy (hyperlink) na iné web stránky. Tento link môže mať podobu textu alebo obrázku, na ktorý treba kliknúť. Uloha: Ako sa dá zistiť, ktorý text alebo obrázok je odkaz na inú stránku?

24

kurzor sa zmení na "ruku" - to znamená, že je tam odkaz na inú stránku URL – adresa stránky URL (Uniform Resource Locator) je adresa stránky a prehliadaču poskytne informácie o doméne a názve počítača. Adresa počítača Každý počítač má v sieti pridelenú numerickú adresu. Napríklad 192.168.1.2 Doména Bežného užívateľa číselné adresy väčšinou nezaujímajú, preto okrem nich existuje iné členenia sietí na domény – slovný názov adresy stránky. Ten sa po registrácii pridelý numerickej adrese. Uloha: Poznáte názov webstránky Vášho domova? www.dednadej.sk Obrázok 5: URL

Adresa stránky sa skladá z troch častí. Prvá časť sú tri písmena www, tieto písmena stoja na začiatku všetkých adries. Druhá časť je názov

25

stránky a v tretej vypíšeme skratku krajiny v ktorej je stránka zaregistrovaná. Väčšinou sú skratky štátov také ako na automobiloch. a meno uzla má platnosť len v prípade spojitosti s menom domény.

Kurzor ostáva v podobe "šípky". Tento obrázok nepredstavuje odkaz na inú stránku. Domény .sk Slovensko .cz Česko .de Nemecko .uk Anglicko v USA .edu pre školy a vzdelanie .com pre firmy a organizácie .gov pre vládne inštitúcie .org neziskové organizácie .net sieťový správcovia .mil armáda Z čoho sa skladá web stránka

26

Web stránka sa vzťahuje na nejakú konkrétnu tému a má svoju štruktúru. Ako prvá časť sa zobrazí uvítacia stránka (home), ktorá informuje o obsahu a takisto spĺňa úlohu indexu/obsahu. Z uvítacej stránky sa prostredníctvom odkazov dostanete na ostatné súčasti stránky. Aj táto podstránka má svoju adresu URL a vyzerá napríklad takto: http://www.musicworld.sk/texty/peha-spomal.html http – informácia, že ide o hypertextový dokument www – informácia, že táto stránka sa nachádza na webe (nie každá stránka obsahuje túto časť). musicworld.sk – názov domény texty/ - adresár, ktorý obsahuje ďalšie podstránky peha-spomal.html – názov podstránky. Uloha: Zadajte danú stránku do vášho prehliadača a zaspievajte refrén uvedenej piesne :)

27

Internetový prehliadač Internet Explorer
Program je určený na prehliadanie internetových stránok. Program je freeware, čiže na jeho plné využitie nie je potrebné platiť žiadne

poplatky. Hlavné okno programu sa skladá z nasledovných častí: Riadok s titulkom – obsahuje názov prehliadanej stránky (adresu) Riadok s roletkovým menu: File – tu má užívateľ možnosť otvoriť, uložiť alebo vytlačiť stránku Edit – umožňuje prácu so schránkou (kopírovať, vložiť, ..) a hľadanie výrazov na stránke View – obsahuje položky, ktorými možno nastaviť vzhľad ovládacích panelov, kódovú stránku textu alebo jeho veľkosť a podobne Favorites – zložka obsahuje odkazy na stránky (súbory), ktoré si užívateľ pridal medzi obľúbené Tools – nástroje súvisiace s Internet Explorerom – napr. Outlook Express a pod. Help – popis programu, jeho funkcií... Uloha:

28

Zväčšite veľkosť písma textu, ktorý je zobrazený na web stránke na vašom počítači. Riadok s nástrojmi: Naspäť – Príkaz na prechod na predchádzajúcu stránku. Dopredu – Príkaz na prechod na nasledujúcu stránku. Doma – Návrat na domovskú stránku. Obnoviť – Stiahne opäť web stránku zo servera. Zastaviť – Prehliadač pozastaví naťahovanie stránky. Tlačiť – Príkaz na vytlačenie stránky. Riadok s adresou – do tohto riadku užívateľ zadáva adresu

požadovanej stránky Stavový riadok – slúži na zobrazenie informácií o odkazoch na stránke a pod. Uloha: Vráťte sa na predchádzajúcu web stránku. Nastavenie domovskej stránky Choďte na web stránku, ktorú chcete nastaviť ako domovskú – t.z. že sa vám ukáže pri každom otvorení nového okna vášho prehliadača. V internetovom prehliadači sa nachádza v riadku s roletkovým menu ponuka „Nástroje“. Posledná možnosť v tejto ponuke je „možnosti“. Kliknite na záložku „Všeobecné“, kde uvidíte riadok s adresou. Kliknite na „Nastav súčasnú stránku“. Uloženie obrázka z web stránky Kliknite pravým tlačítkom na obrázok, ktorý chcete uložiť. Z ponuky vyberte možnosť „uložiť obrázok ako“. Vyberte lokalitu, kde chcete daný obrázok. Obrázok si môžete premenovať alebo ponechať názov. Uloha: Uložte obrázok horolezkyne z web stránky www.pro-vida.sk do priečinka Moje dokumenty a pomenujte ho horolezkyňa.

29

Základné klávesové skratky – navigáca Prejdenie na domovskú stránku Prejdenie dozadu Prejdenie dopredu Obnovenie stránky Obnovenie stránky a vyrovnávacej pamäte Zastavenie preberania stránky Ďalšie klávesové skratky Zapnutie alebo vypnutie zobrazenia na celú obrazovku F11 Prechádzanie cez panel s adresou, tlačidlo Obnoviť, vyhľadávaciu schránku a položky na webovej stránke TAB Nájdenie slova alebo frázy na stránke CTRL+F Otvorenie aktuálnej webovej stránky v novom okne CTRL+N Vytlačenie stránky CTRL+P Vybratie všetkých položiek na stránke CTRL+A Priblíženie CTRL+PLUS Oddialenie CTRL+MINUS Upraviť veľkosť na 100% CTRL+0 ESC ALT+HOME ALT+šípka vpravo ALT+šípka vľavo F5 CTRL+F5

Vyhľadávače stránok
Prezeranie všetkých stránok na sieti by nebolo asi možné, lebo je ich nespočetné množstvo. Existujú preto vyhľadávače stránok, ktoré nám uľahčia hľadanie. Vyhľadávač je umiestnený tiež na webe, no pri jeho návšteve sa nám ukáže okno, do ktorého vložíme kľúčové slovo, resp. názov toho čo hľadáme.

30

Stačí odklepnúť tlačítko search (alebo hľadaj) a vyhľadávač vypíše všetky adresy stránok, ktoré so zadaným slovom súvisia. Je možné zadávať adresy stránok hneď, musíme ich však vedieť. Medzi najznámejšie vyhľadávače u nás patrí Google.sk, Zoznam.sk, Best.sk, Najdes.sk alebo Atlas.sk. Po zadaní a potvrdení hľadaného výrazu teda server vyhľadá vo svojej databáze daný výraz a zobrazí užívateľovi odkazy, ktoré obsahujú hľadané slovo, alebo s ním nejako súvisia. Teraz si užívateľ musí už iba vybrať odkaz, o ktorom si myslí že by mu mohol vyhovovať.

Vyhľadávač Google Uloha: Hudba Nájdite za pomoci vyhľadávača pesničku od skupiny 50 Cent - Just A Lil' Bit. Nájdite tento text preložený do slovenčiny. Nájdite peknú fotografiu tohto speváka a uložte ho do priečinka Moje Dokumenty. Nazvite ju nigga. Čo znamená slovo nigga? Kto napísal pieseň „V dolinách“, ktorú najnovšie naspieval Desmod? Zemepis

31

Ako sa volá hlavné mesto Lotyšska? Ktorá je najmenšia krajina na svete? Kde sa nachádza Euro Disney park? Ktorý je najmenší kontinent? Život Koľko stojí priemerne jeden liter trvanlivého mlieka? Zistite výšku mesačného prenájmu 2-izbového bytu v Bratislave, Petržalke. Napíšte názvy aspoň dvoch firiem, kde by ste sa mohli zamestnať ako „účtovník“. Vyhľadajte aspoň dve rôzne web stránky, kde si môžete hľadať prácu. Zistite, v ktorom mieste sa daná firma nachádza, ako i všetky spôsoby, ako by ste sa tam mohli čo najrýchlejšie dostať (autostop nie je dovolený). Nájdite si na internete nejakú brigádu, ktorá by sa Vám páčila.

Komunikácia elektronickou formou: Elektronická pošta (E-mail)
Na čo slúži E-mail Termín E-mail, je syntézou dvoch anglických slov electronic a mail. Slovo electronic prekladáme ako elektronická a slovo mail ako pošta. Prostredníctvom e – mailov je možné možné odosielať nielen listy ale aj rôzne iné súbory, zvukové súbory, filmové súbory alebo obrázky. Pre lepšie pochopenie elektronickej pošty je možne použiť analógiu klasickej pošty. Uložíme svoju správu spolu s adresou do poštovej schránky. Poštový automobil pozbiera jednotlivé zásielky a dovezie ich na jedno miesto. Tam sa tieto zásielky roztriedia na základe adresy a pošlú ďalej na ďalšie miesto k následnému spracovaniu. Takto sa zásielka dostane na miesto určenia niekoľko krát triedená a smerovaná.

32

Pohľad na emailovu schránku

Vytvorenie emailovej adresy
V sieti počítačov Internet plní funkciu poštovej adresy e-mail adresa. Základom adresy pre elektronickú poštu je doménová adresa, ktorá určuje cestu ku konečnému miestu, kde má byť pošta doručená. Prvá časť v e-mailovej adrese určuje konkrétne používateľské konto. Znak medzi prvou a druhou časťou @ (nazývaný zavináč) oddeľuje doménovú adresu od identifikácie adresáta. 1. časť: 2. časť: meno @ domena.sk Napr. provida@szm.sk

Vybrať si môžete z ponuky poskytovateľov verejnej bezplatnej emailovej služby: SZM.com, Mail.zoznam.sk, inMail.sk, POST.SK, mail.centrum.sk, Mailbox

33

Uloha: Vytvorte si emailovú adresu na portáli www.szm.sk. Obsah emailovej správy Tak, ako pri klasickej pošte obálka, plní túto funkciu v elektronickej pošte hlavička. Hlavička správy obsahuje tieto údaje: * TO (Komu): * FROM (Od koho): * SUBJECT (Predmet): * ATTACHMENT(Príloha): Spodná časť správy sa nazýva telo správy. Sem vpisujeme našu emailovu správu.

Hlavička a telo emailovej správy

34

Písanie správy
Kliknutím na ikonu "Písať správu", alebo zvolením príslušného odkazu z horného menu otvoríte okno na písanie novej správy. Pri písaní správy môžete využívať plné HTML vymoženosti ako napr. písanie rôznymi druhmi, veľkosťami a farbami písma, vkladanie obrázkov či zvukov. Nastavenie príjemcov správy Pri písaní správy je príjemca správy vždy napísaný v input boxe "pre". Každá správa musí mať svojho príjemcu! Pokiaľ chcete správu zaslať viacerým ľuďom napíšte ich adresy do input boxu "Kópia" (pokiaľ chcete, aby každý príjemca videl komu ďalšiemu bola kópia zaslaná), alebo do input boxu "Skrytá kópia" (pokiaľ chcete, aby príjemca nevedel, že správa bola zaslaná aj iným osobám). Príjemcov oddeľujte bodkočiarkou. Pokiaľ napíšete viac príjemcov priamo do input boxu "pre" bude všetkým príjemcom správa zaslaná ako kópia. Príjemcu zo zoznamu kontaktov môžete rýchlo vybrať kliknutím na príslušný text "pre", "kópia", alebo "skrytá kópia". Po zadaní správnej emailovej adresy, napísaní textu správu pošleme kliknutím na tlačidlo „odoslať“.

Adresár
Adresár je zoznam kontaktov, ktorý vám umožňuje uchovávať informácie (nielen mail) o vašich známych a jednoduchým kliknutím si tieto informácie kedykoľvek prezerať, alebo jednoduchým kliknutím aktivovať zaslanie novej správy pre zvoleného adresáta.

35

36

37

38

39

40

Adresár - kontakty Pridanie, odobratie, zmena kontaktu Pokiaľ chcete pridávať alebo, zmazať kontakt, prípadne chcete meniť údaje, kliknite na "nastav" na príslušnej lište, alebo kliknite na veľkú ikonu "Nastavenia" a zvoľte kontakty. Uloha: Zistite si adresy Vašich kamarátov/spolužiakov a zadajte ich do Vášho adresára. Posielanie správ pomocou kontaktov Kliknutím na meno skupiny, alebo ikonu pred menom skupiny, otvoríte/zatvoríte príslušnú skupinu kontaktov. Kliknutím na meno užívateľa otvoríte písanie novej správy. Priorita správy

41

Pri

posielaní

správy

môžete

zvoliť

vyššiu,

alebo

nižšiu

prioritu

(štandardne stredná). Pozor nejedná sa o žiadne prioritné zaslanie správy. Jedná sa len o upozornenie zobrazovania príjemcovi pri prijatej správe. Nie každý program na príjem mailov podporuje zobrazovanie takýchto upozornení.

Vkladanie príloh
Príloha je akýkoľvek súbor uložený na vašom počítači, ktorý pripojíte k mailu a odošlete príjemcovi. Prílohu do mailu vložíte kliknutím na text "Prílohy", alebo kliknutím na ikonu "Prílohy". Je veľmi dôležité si uvedomiť aká je maximálna povolená veľkosť posielanej prílohy. Taktiež je dôležité si uvedomiť, že príjemca ma tiež povolenú určitú veľkosť mailu, ktorú môže prijať. Uloha: Pošlite kamarátovi, ktorý sedí po Vašej pravici, nejaký pekný obrázok. Použite pritom uložený kontakt vo vašom adresári. Správa by mala byť najvyššiu prioritu. Otváranie príloh Vo väčšine prípadov postačí iba kliknutie na ikonku príslušného súboru. To väčšinou vyvolá ďalšie okno, v ktorom sa Vás opýta, čo s daným súborom chcete robiť (uložiť alebo otvoriť). Odporúča sa otvárať iba tie prílohy, ktoré Vám zasiela známy odosielateľ resp. neotvárať prílohy, ktoré majú neznáme prípony. Vkladanie podpisov Pre rýchlejšiu možnosť vkladania často používaných textov do správ môžete využiť vkladanie podpisov. Nastaviť si ich môžete v časti "Nastavenia". Uloha: Vytvorte si vlastný podpis, v ktorom sa bude nachádzať vaše meno, priezvisko, v druhom riadku adresa, kde bývate a v treťom vaše telefonické kontakty. Odpovedanie na správu a preposlanie správy

42

Kliknutím vyznačím správu, na ktorú chcem odpovedať alebo preposlať ďalším príjemcom. Potom treba klknúť na ikonu "Odpovedať", alebo "Poslať ďalej", čím sa vykoná zvolená operácia.

Nastavenie podpisu Práca s priečinkami Pre lepšiu orientáciu vo vašich mailoch sú vaše maily rozdelené do štyroch základných priečinkov a podpriečinkov. Každá prijatá správa sa zobrazuje v priečinku "Doručená pošta". Vami odoslané maily vidíte v priečinku "Odoslaná pošta". Pokiaľ správu uložíte, uloží sa štandardne do priečinku "Rozpísaná pošta". Priečinok "kôš" slúži na ukladanie nepotrebných mailov.

43

44

Pomocou tzv. filtrov (v sekcii nastavenia) si môžete nastaviť, aby maily na základe určitých vlastností (odosielateľ, predmet a pod.) boli prijímané do iných priečinkov a takto si maily automaticky zatrieďovať. Obsah priečinka sa vám zobrazí tak, že naň kliknete. Pokiaľ chcete pridávať alebo, zmazať priečinok kliknite na "nastav" na príslušnej lište, alebo kliknite na ikonu "Nastavenia" a zvoľte priečinky.

45

Microsoft Word
Osnova školenia
1. Základná obrazovka 2. Formátovanie písma, editovanie textu 3. Fonty 4. Úprava textu – odsek 5. Odrážky a číslovanie 6. Obrázky 7. Obrázok zo súboru 8. Ukladanie dokumentu 9. Tabuľky 10.Iné užitočné funkcie Wordu 11.Tlač dokumentu 12.Hľadať a nahradiť 13.Jazyk 14.Kontrola pravopisu 15.Typy a triky pre prácu 16.Práca s nápoveďou 17.Príklady k MS Word 18.Životopis 19.Príklad životopisu 20.Motivačný list 21.Príklad motivačného listu

46

Word je textový editor. Slúži predovšetkým na písanie textov, môžeme v ňom však vytvoriť aj dokumenty s obrázkami, tabuľkami či hypertextovými odkazmi, dokonca priamo vo Worde si môžeme vytvoriť svoju webovú stránku. Spustenie programu Dvojkliknutím na ikonu Wordu na pracovnej ploche, jedným kliknutím na ikonu Wordu na spodnej lište, alebo cez štart→Programy→Microsoft Word menu

Základná obrazovka

Ahoj Petra! Som druhý deň na Letnej škole. Veľmi sa mi sem nechcelo ísť, ale teraz neľutujem. Včera sme sa učili otvárať, zatvárať, minimalizovať a premiestňovať okienka. Písali sme v poznámkovom bloku, počítali sme na kalkulačke a nakoniec sme sa hrali karty. Dnes doobeda sme kreslili papagáje, ťavy a ďalšie obrázky v Skicári. No a teraz sme začali s Wordom a dostali sme za úlohu napísať list. Okrem učenia máme čas aj na aktívny oddych. Je tu bazén, tenisové kurty, volejbalové a basketbalové ihrisko a pingpongový stôl.

47

Formátovanie písma, editovanie textu
Označenie textu Takto napísaný list síce splní svoju úlohu, oznámi kamarátke Petre, ako ste sa mali na letnej škole, ale mohli sme ho kľudne napísať aj na písacom stroji (až na jednoduchú opravu chýb). Skúsime sa teraz s textom trochu „pohrať” - zmeniť typ, veľkosť, font a farbu písma a iné. Ako prvé skúsime zmeniť nadpis - pozdrav. Na to potrebujeme označiť časť textu – „Ahoj Petra!”. Urobíme to tak, že sa myšou presunieme na začiatok textu, ktorý chceme označiť (pred písmeno A). Držíme stlačené ľavé tlačidlo myši a presúvame sa na koniec textu, ktorý chceme označiť (za výkričník). Potom myš pustíme. Výsledkom našej snahy by ma byť zvýraznený text Ahoj Petra! Všetky nasledujúce úpravy textu musíme robiť s vyznačeným textom, inak sa nič nezmení. Niekedy potrebujeme označiť celý, napr. viacstranový text. Urobíme to pomocou ponuky Úpravy→Vybrať všetko resp. pomocou klávesovej skratky: Ctrl+A (stlačíme kláves Ctrl a následne kláves A). Úprava textu – písmo v okienku Typ písma Základné typy písma sú: tučné, šikmé podčiarknuté Môžeme napríklad zvoliť tučné aj ľubovoľnú alebo kombináciu týchto typov písma, a šikmé šikmé a podčiarknuté. Klikneme na šípku a nastavíme požadovanú veľkosť. Po zvýraznení tučným písmom a zväčšení by mal náš text vyzerať takto:

Ahoj Petra!

Veľkosť písma Veľkosť písma meníme

48

Fonty
Podobne ako ľudia píšu rôznym písmom, môžeme aj na počítači písať rôznymi druhmi písma. Hovoríme im fonty. Najpoužívanejšie fonty sú Times New Roman a Arial. Akým fontom je napísaný odstavec zistíme tak, že sa nastavíme kurzorom do príslušného textu a pozrieme sa do okienka vedľa veľkosti písma. Font zmeníme podobne ako veľkosť písma, klikneme na šípku v okienku a vyberieme si z ponuky. Farba písma a zvýrazňovanie V dokumente môžeme zmeniť farbu písma - akoby sme písali farebným perom, alebo zvýrazniť časť textu nejakou farbou, tak ako sa zvýrazňuje fixkami. Pozdrav máme stále označený, zmeníme jeho farbu na modrú. Klikneme na šípku pri tlačidle a vyberieme si niektorý z odtieňov modrej. Farba zvýraznenia sa vyberá podobne pomocou tlačidla .

Úloha: Upravte text listu (bez nadpisu) tak, že veľkosť písma nastavíte aspoň na 12. Nájdite taký font, ktorý čo najviac pripomína písané písmo. Zvoľte typ písma šikmé a zmeňte farbu písma na tmavomodrú. Ponuka Formát Písmo Zatiaľ sme všetky úpravy textu robili pomocou tlačidiel na paneli nástrojov. To isté môžeme urobiť pomocou ponuky Formát→Písmo. Zobrazí sa nám okno

Písmo, v ktorom môžeme nastaviť font, typ písma, veľkosť písma, farbu písma a štýl zvýraznenia a okrem toho rôzne efekty

ako prečiarknuté písmo, horný a dolný index, tieňované písmo atď.

Úprava textu – odsek
Zarovnávanie odseku Zarovnanie odseku určuje postavenie textu odseku vzhľadom na okraje. Text môže byť zarovnaný:
vľavo Som druhý deň na Letnej škole. Veľmi sa mi sem nechcelo ísť, ale teraz neľutujem. na stred Som druhý deň na Letnej škole. Veľmi sa mi sem nechcelo ísť, ale teraz neľutujem. vpravo Som druhý deň na Letnej škole. Veľmi sa mi sem nechcelo ísť, ale teraz neľutujem. podľa okraja Som druhý deň na Letnej škole. Veľmi sa mi sem nechcelo ísť, ale teraz neľutujem.

Ďalšie vlastnosti odseku môžeme nastaviť cez ponuku Formát→Odsek. Niekedy zvykneme odsúvať prvý riadok odstavca o kúsok doprava. Odsadenie si môžeme nastaviť v časti Zarážky, Špeciálne a zvolíme Prvý riadok. Vpravo môžeme nastaviť, o koľko sa má prvý riadok odsunúť od ľavého okraja textu. Toto odsadenie sa bude automaticky opakovať odstavci, Enter. V tomto okne t.j. je možné meniť v v každom ktorý nasledujúcom klávesom vytvoríme

riadkovanie,

hustotu

riadkov

odseku. Najpoužívanejšie je jednoduché, 1,5 riadka a dvojité. Toto nastavenie môžeme meniť aj kliknutím na ikonu na paneli nástrojov.

Príklady riadkovania:
Jednoduché Som druhý deň na Letnej škole. Veľmi sa mi sem nechcelo ísť, ale teraz neľutujem. 1,5 Som druhý deň na Letnej škole. Veľmi sa mi sem nechcelo ísť, ale teraz neľutujem. nechcelo neľutujem. ísť, ale teraz dvojité Som druhý deň na Letnej škole. Veľmi sa mi sem

Mazanie odseku Celý odsek zmažeme tak, že ho označíme (pozri stranu 1) a stlačíme kláves Delete. Úloha: Experimentujte s rôznym nastavením zarovnania,

riadkovania a ďalšími parametrami v okne Odsek. Práca so schránkou Schránku (angl. clipboard) využívame vtedy, keď potrebujeme presunúť alebo skopírovať nejaký objekt (napr. text alebo obrázok). Ukážeme si to s textom. Presunieme vetu „Veľmi sa mi sem nechcelo ísť, ale teraz neľutujem.” na koniec listu. Najprv ju označíme: Ahoj Petra! Som druhý deň na Letnej škole. Veľmi sa mi sem nechcelo ísť, ale teraz neľutujem. Včera … Potom ju vystrihneme do schránky, pomocou tlačidla Vystrihnúť, resp. cez ponuku Úpravy→Vystrihnúť. , resp. cez Veta z listu zmizne. Presunieme kurzor (t.j. klikneme myšou) na koniec listu. Tlačidlom Prilepiť takto:
Ahoj Petra! Som druhý deň na Letnej škole. Včera sme sa učili otvárať .... …pinpongový stôl. Veľmi sa mi sem nechcelo ísť, ale teraz neľutujem.

ponuku Úpravy→Prilepiť, vetu prilepíme. List bude vyzerať

Pomocou schránky môžeme časti textu aj kopírovať. Postup sa od predchádzajúceho líši len v tom, že po označení textu , resp. zvolíme namiesto tlačidla Vystrihnúť tlačidlo Kopírovať

ponuku Úpravy→Kopírovať. To zabezpečí, že označený text sa uloží do schránky, ale zároveň zostane v našom dokumente. Zvyšok už poznáme - umiestnime kurzor na miesto, kde chceme text skopírovať a prilepíme ho tam. Schránka nám teda veľmi uľahčuje prácu. Keby nebolo

schránky, museli by sme text znovu napísať.

Pre urýchlenie

práce so schránkou môžeme použiť aj klávesové skratky: Ctrl+X (stlačíme kláves Ctrl a následne kláves X) je to isté ako ponuka Úpravy→Vystrihnúť, Ctrl+C je to isté ako ponuka Úpravy→Kopírovať a Ctrl+V nahradí ponuku Úpravy→Prilepiť. Krok späť Ak sme sa pomýlili, môžeme využiť funkciu krok späť – tlačidlo , alebo ponuku Úpravy →Späť. Krok späť môžeme zopakovať aj viackrát za sebou.

Odrážky a číslovanie
Napíšeme kamarátke Petre, čo všetko sa nám na Letnej škole páči - stačí v bodoch
Na Letnej škole sa mi páči: • možnosti športovania • dobré jedlo • trpezlivosť a ochota lektorov

Najprv napíšeme text Na Letnej škole sa mi páči a prejdeme Teraz klávesom Enter na druhý riadok.
Na Letnej škole sa mi nepáči: 1. strašne teplo 2. smetisko za areálom 3. že tu nemám plavky

pridáme odrážku tlačidlom a nové odrážky

. Potom už

len stačí stláčať Enter a vytvárajú sa nové

Podobne tlačidlom Postupovať môžeme

pridáme číslovanie. aj inak. Najskôr

napíšeme jednotlivé body bez čísel, potom

označíme riadky, ktoré chceme očíslovať a na záver stlačíme tlačidlo riadkom. Tvar odrážky a spôsob číslovania môžeme zmeniť . Čísla sa naraz pridajú ku všetkým označeným

pomocou

ponuky Formát→Odrážky a číslovanie. Objaví sa

nám jedno z nasledovných okien. V nich stačí zvoliť odrážku, či číslovanie, aké sa nám páči, stlačiť OK a je to.

Obrázky
Clipart Často potrebujeme do dokumentu vložiť nejaké obrázky. Word nám poskytuje istú databázu obrázkov, nazývame spôsobom: Vložiť→Obrázok→ClipArt. ich ClipArty. Do dokumentu ich vložíme nasledovným ponuka

V

pravej

časti tablo

obrazovky Vložiť

sa

zobrazí ktoré podľa

pracovné umožňuje

klipart, klipartu

vyhľadávanie

rôznych kritérií. Pre nás je dôležitý odkaz Galéria médií. Po kliknutí naň sa nám otvorí zoznam kolekcií klipartov. Kliknutím na kategóriu sa otvorí ponuka obrázkov určitého druhu. Keď sme si zvolili obrázok, ktorý chceme vložiť, klikneme na šípku, ktorá sa pri ňom zobrazí, a vo vyrolovanej ponuke zvolíme kopírovať, čím klipart skopírujeme do schránky. Okno galérie zatvoríme a cez ponuku Úpravy→Prilepiť vložíme klipart do nášho dokumentu.

Čo

môžeme s takýmto obrázkom robiť? 1. Zmenšenie – zväčšenie obrázka. Keď na obrázok klikneme myšou, objavia sa na jeho krajoch malé štvorčeky. Pomocou týchto štvorčekov môžeme obrázok zväčšovať a zmenšovať. Kurzorom myši prídeme nad štvorček. Kurzor sa zmení na jednu z nasledujúcich šípok tlačidlo myši a stlačené ťaháme. 2. Obrázok môžeme premiestňovať. Stačí ak ho „chytíme“ myšou (niekde v strede, kurzor myši by mal mať tvar text. Klikneme na obrázok pravým tlačidlom myši. V zobrazenej ponuke zvolíme Formátovať okno, v ktorom obrázok. Otvorí sa nám rôzne dialógové môžeme nastavovať ) a ťaháme. 3. Môžeme nastaviť umiestnenie obrázka vzhľadom na , podľa toho, v ktorom rohu obrázka sa nachádzame. Vtedy stlačíme ľavé

vlastnosti obrázka. Zvolíme záložku Rozloženie.

Máme niekoľko možností rozloženia zarovno, do obrázka: štvorca, pred

tesné, za textom a

textom. Ďalej si môžeme zvoliť, či má byť obrázok, napravo, v strede alebo naľavo od textu.

Úloha:

Experimentujte

s

rôznym

rozložením

obrázka.

Vyskúšajte zmeniť veľkosť obrázka (napríklad na 50% z pôvodnej veľkosti).

v záložke Veľkosť

Obrázok zo súboru

Aj keď ponuka ClipArtov je bohatá, zväčša potrebujeme do dokumentu vložiť naše vlastné obrázky. Napríklad chceme

ukázať kamarátke Petre, aké obrázky sme nakreslili, alebo aké fotky sme nafotili. Začneme rovnako ako predtým – ponuka Vložiť→Obrázok, nezvolíme však ClipArt, ale Zo súboru. Otvorí sa nám dialógové okno na výber súboru. V adresárovej štruktúre vyhľadáme náš obrázok, napríklad fotku z dovolenky a klikneme na tlačidlo Vložiť. Úloha: Dopíšte do listu nejaký sprievodný text k obrázku. Upravte veľkosť a umiestnite ho tak, aby to vyzeralo esteticky a aby v dokumente bolo čo najmenej voľného miesta. Vložte do dokumentu ďalšie obrázky, ktoré ste nakreslili alebo ClipArty a dopíšte k nim sprievodné texty. Odstránenie obrázka Ľubovoľný obrázok zmažeme tak, že ho označíme (t.j. klikneme naň) a stlačíme kláves Delete.

Ukladanie dokumentu
Uložiť a Uložiť ako Najjednoduchší uložiť tlačidlo spôsob, je ako stlačiť dokument,

. Ak dokument

ukladáme po prvýkrát, vyžiada si od nás Word názov, pod akým chceme dokument uložiť. Po tlačidlo Uložiť. Neskôr (keď už sme raz dokument uložili), stačí kliknúť na ikonu a všetky zmeny v dokumente sa uložia. Ukladať môžeme aj cez ponuku Súbor→Uložiť. zadaní názvu stlačíme

Ponuku Súbor→Uložiť ako používame vtedy, keď chceme zmeny v súbore uložiť pod iným menom. Napr.: Máme vytvorený list pre Petru a uložený pod aj názvom list pre „List”. Fera. v liste oslovenia. uložiť, list Chceli by sme vytvoriť Prepíšeme všetky Nepoužijeme prepísali

lebo tým by sme si pôvodný pre Petru, ale použijeme ponuku Súbor→Uložiť ako a do okienka Názov súboru napíšeme listfero a klikneme na tlačidlo Uložiť. Uložiť ako webovú stránku Veľmi jednoduchým spôsobom si môžeme vo Worde vytvoriť webovú stránku z bežného dokumentu. V ponuke Súbor zvolíme Uložiť ako webovú stránku... a zadáme názov stránky.

Tabuľky
Vloženie tabuľky Napíšeme kamarátke Petre zjednodušený rozvrh Letnej školy, napríklad takýto:
deň doobeda poobede Nedeľa úvod, poznámkový blok Pondelok Kreslenie Word Utorok Excel Internet Streda Mailovanie CDčka

Na vloženie tabuľky použijeme tlačidlo

. Musíme zadať počet

stĺpcov a riadkov – myšou po zobrazenej prázdnej tabuľke. Zvýrazníme toľko riadkov a stĺpcov, koľko potrebujeme (v našom prípade 5 stĺpcov a 3 riadky). Potom tabuľku vypíšeme. Do jednotlivých buniek tabuľky sa dostaneme myšou alebo šípkami na klávesnici.

Tabuľku

môžeme

vložiť

aj

pomocou

ponuky

Tabuľka→Vložiť→Tabuľka a v zobrazenom okne zadáme počet stĺpcov a riadkov číslom. Formát tabuľky Text v každej bunke, riadku alebo stĺpci môžeme upravovať rovnako, ako iný text mimo tabuľky (teda môžeme meniť font, veľkosť…). Ak chceme upravovať celý riadok, resp. stĺpec, musíme ho označiť. Existuje na to niekoľko spôsobov, nám postačí jednoduché vyznačenie textu. Upravme prvý stĺpec tabuľky tak, aby text v ňom bol písaný tučným modrým písmom:
deň doobeda poobede pondelok úvod správa súborov utorok Word Word streda Excel Excel štvrtok mailovanie Internet stránky

Označíme prvý stĺpec – stlačíme ľavé tlačidlo myši pred slovom deň a ťaháme smerom dolu (nie doprava!) až kým sa nám nevyznačí prvý stĺpec vo všetkých troch riadkoch. Stlačíme tlačidlo a potom vyberieme modrú farbu .

Úloha: Upravte prvý riadok (hlavičku) tabuľky tak, aby slová v ňom boli písané tučným písmom, modrou farbou a zarovnané do stredu stĺpca. Aby Word formátov v ponuke formát sme sa s úpravou tabuľky

nemuseli trápiť sami, ponúka nám niekoľko tabuľky. Tabuľka tabuľky. pripravených Nájdeme Výber ich → Automatický formátu

potvrdíme tlačidlom Použiť.

Úloha: Vyberte si z ponúkaných formátov, ktorý sa Vám páči. Vyskúšajte tiež, čo znamenajú ďalšie nastavenia v tomto okne. Vkladanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov Ak potrebujeme vložiť do tabuľky riadky, alebo stĺpce, použijeme ponuku Tabuľka→Vložiť. Kurzor myši musí byť predtým umiestnený v tabuľke.

Vložiť→Stĺpce naľavo znamená, že sa vloží jeden stĺpec naľavo od stĺpca, v ktorom sa nachádza kurzor myši. Podobným spôsobom môžeme cez ponuku Tabuľka → Odstrániť odstrániť riadok, respektíve stĺpec, v ktorom je kurzor. Úloha: Pridajte do tabuľky riadok večer a dopíšte, čo ste v jednotlivé dni robili po večeri. Pridajte stĺpce štvrtok a piatok a predbežne doplňte tabuľku podľa programu Letnej školy.

Iné užitočné funkcie Wordu
Čísla strán Pri viacstranovom dokumente je užitočné strany číslovať. Čísla strán pridáme pomocou ponuky Vložiť→Čísla strán. V zobrazenom okne si zvolíme, či chceme umiestňovať čísla navrchu alebo naspodku strany, zarovnať vpravo, vľavo alebo v strede a či chceme alebo nechceme zobraziť číslo na prvej strane. Zložitejšie číslovanie strán,

zahrňujúce napríklad čísla kapitol, alebo iný formát číslovania (písmenká, rímske číslice…) nastavíme po stlačení tlačidla Formátovať. Hlavička a päta Súčasťou formálnych listov býva hlavička, respektíve päta. Do hlavičiek sa tiež zvyknú v niektorých knihách písať názvy kapitol. Hlavičku dokumentu a môžeme päta. Text vytvoriť cez sa ponuku stane Zobraziť→Hlavička dokumentu

nedostupným (zobrazí sa sivou farbou, nemôžeme ho meniť) a v hornej časti strany sa zobrazí rámček a panel nástrojov Hlavička a päta.

Do rámčeka napíšeme text hlavičky, napríklad naše meno a adresu. Ak chceme mať hlavičku podčiarknutú, klikneme na šípku pri tlačidle a zvolíme spodné orámovanie. Tlačidlom Zavrieť na paneli nástrojov sa vrátime k editácii textu a hlavička sa zobrazí svetlosivou farbou. Hlavičku môžeme kedykoľvek Tlačidlom znovu zobraziť a zmeniť cez ponuku Zobraziť→Hlavička a päta. v paneli nástrojov Hlavička a päta prechádzame z a naopak. Hlavičky, respektíve päty sa hlavičky na pätu

zbavíme tak, že zmažeme všetok text, ktorý sa v nej nachádza. Úloha: ďalšie Vyskúšajte niektoré tlačidlá v paneli

Hlavička a päta.

Tlač dokumentu

Ak chceme vidieť, ako bude vyzerať stránka po vytlačení, pozrieme sa na ňu lupou tlačidlom Zavrieť. Príkaz na tlačenie môžeme zadať aj tlačidlom - vtedy sa začne . Z ukážky pred tlačou sa späť do editovacieho režimu vrátime

tlačiť celý dokument t.j. všetky strany. Ak chceme nastaviť niektoré parametre tlače, napríklad ktoré strany chceme tlačiť, koľko kópií chceme atď., zvolíme radšej ponuku Súbor→Tlačiť.

Hľadať a nahradiť
Hľadať Ak musíme v dokumente vyhľadať nejaké slovo, pomôže nám ponuka Úpravy→Hľadať. Chceme zistiť, či sme v dokumente písali o jedle. Dáme teda vyhľadať slovo jedlo, respektíve len časť tohto slova jedl, aby sme našli aj tvary v iných pádoch. (o jedle, s jedlom …). Ak sa slovo v dokumente nachádza, Word nás nastaví na jeho prvý výskyt za pozíciou kurzora. Stláčaním tlačidla Hľadať ďalej hľadáme ďalšie výskyty slova.

Nahradiť Niekedy potrebujeme slovo nielen vyhľadať, ale aj zameniť za iné. Asi nie všetci máme kamarátku nahradíme Petru, preto

výskyt slova Petra iným menom, napríklad Eva. Použijeme na to ponuku Úpravy→Nahradiť. Do okienka Hľadať zadáme slovo, ktoré chceme nahradiť „Petra“ a do okienka Nahradiť čím slovo, ktorým ho chceme nahradiť „Eva“. Tlačidlom Nahradiť budeme postupne prechádzať po všetkých výskytoch slova a jeden za druhým ich nahrádzať, tlačidlom Nahradiť všetko nahradíme naraz všetky výskyty slova za nové slovo. Po stlačení tlačidla Viac možností môžeme nastaviť, či nám záleží na malých a veľkých písmenách, či sa má hľadať len celé slovo, alebo aj časti a ďalšie. Keby sme napríklad mali v texte

slovo „Petran“, tak v prípade, že voľba Hľadať iba celé slová nie je zaškrtnutá, zmenilo by sa slovo „Petran“ na „Evan“. Úloha: Nahraďte všetky výskyty spojenia "Letná škola" spojením "letná škola" - vo všetkých pádoch. Skúste to urobiť jedným nahradením, nie pre každý pád zvlášť.

Jazyk
Prečo sú niektoré slová podčiarknuté červeným? Word má v sebe integrovanú kontrolu pravopisu. Červeným podčiarknuté slovo môže znamenať, že v ňom máme chybu, alebo ho Word „nepozná”. V prvom prípade chybu opravíme, v druhom prípade si podčiarknutie nevšímame. Nemusíme sa báť, pretože tlačiareň text vytlačí bez podčiarknutí. Ak máme na stránke veľa podčiarknutých slov, ktoré sú podľa nás správne, môže byť problém v tom, že máme zle nastavený jazyk (nie klávesnicu!). Ak je nastaveným jazykom napr. angličtina, Word kontroluje anglický pravopis a tak nečudo, že slovenské slová sú podľa neho chybné. Nastavenie jazyka zmeníme takto: označíme celý text (resp. časť textu, v ktorej "máme" veľa chýb), prejdeme do ponuky Nástroje→Jazyk→Nastaviť jazyk a zo zoznamu ponúknutých jazykov vyberieme slovenčinu.

Kontrola pravopisu
Lokalizovaná verzia nesie v sebe nielen slovenský slovník, ale aj slovník synoným. Výber jazyka sa robí cez Nástroje - Jazyk – Nastaviť jazyk. Vyberieme si príslušný jazyk. Výber platí pre odsek, alebo pre označenú oblasť. Takto môžeme nastaviť kontrolu pravopisu v jednom dokumente pre viacero jazykov. Vlastnosti kontroly pravopisu sa nastavujú cez Nástroje – Možnosti – Kontrola pravopisu. Používanie slovníka synoným je jednoduché. Nastavíme sa kurzorom na príslušné slovo a cez Nástroje- Jazyk – Slovník synoným zobrazíme všetky dostupné synonymá v slovníku. Je možné využiť aj klávesovú skratku Shift+F7.

Typy a triky pre prácu
1) Cez menu Okno - Rozdeliť sa dá zobraziť ten istý dokument
dvakrát. Je to výhoda najmä u dlhých dokumentov, keď potrebujeme napr. porovnávať text na začiatku s textom na konci dokumentu.

2) Cez menu Úpravy – Hľadať je možné nájsť textový reťazec
(rýchlejšia orientácia v texte) a cez menu Úpravy – Nahradiť je možné nahradiť znak, alebo celý reťazec iným znakom alebo reťazcom.

3) Automatické opravy - cez menu Nástroje – Automatické
opravy sa dajú nastaviť pravidlá pre automatické nahradzovanie reťazcov a preklepov. Je možné pridávať aj vlastné symboly. Napr. chceme používať symbol . Preto si nadefinujeme, že keď zadáme napr. znaky –O, bude tento reťazec Symbol. nahradený požadovaným symbolom. Uvedený spôsob je oveľa rýchlejší, ako postupovať cez menu Vložiť –

4) Je vhodné si nastaviť aj interval a ďalšie vlastnosti pre
Automatické ukladanie, ktoré nájdeme v menu Nástroje – Možnosti (záložka Uložiť). Niekedy nečakané zamrznutie počítača znemožní uložiť rozpracovaný dokument a automatické ukladanie zabezpečí, že napr. každé 3 minúty budeme mať uložené všetky zmeny v práve otvorenom dokumente. 5) Označenie - práca s myšou: • • • Označenie slova – dvojklik na dané slovo (dvojklik Označenie riadku – presuňme kurzor na ľavo od Viac riadkov – Označíme celý riadok s držaním sa robí ľavým tlačidlom) riadku. Keď sa zmení na šípku kliknime. ľavého tlačidla a hýbeme myšou hore, dole podľa potreby. • • Označenie vety – podržme Ctrl a kliknime kdekoľvek vo vete Označenie odstavca – presunieme myš naľavo od odstavca. Keď sa zmení na šípku, urobíme dvojklik. Pri označovaní viacerých odstavcov pri druhom kliku podržíme ľavé tlačidlo a hýbeme myšou smerom nahor alebo nadol podľa potreby.

6) Rýchly prístup k funkciám je možný cez klávesové skratky.
Avšak nie každá funkcia má svoju klávesovú skratku, preto je nutné využiť menu programu. Všimnime si, že každý príkaz má podčiarknuté jedno písmeno. Napr. Formát má podčiarknuté F. Toto menu môžem vyvolať z klávesnice pomocou klávesovej kombinácie Alt + f . Podobne to platí aj pre ostatné položky hlavného menu. V menu Formát chceme vyvolať dialóg Tabulátory. Vidíme, že je podčiarknuté písmeno b. V menu potom stačí len stlačiť b a dostaneme dialóg pre tabulátory. Je to oveľa rýchlejšie, ako práca s myšou.

7) Ak omylom urobíme operáciu, ktorá je nežiadúca, môžeme
použiť menu Úpravy – Späť. Takto sa môžeme vrátiť o niekoľko krokov dozadu.

8) Ak máme otvorených viacero dokumentov, prepínanie medzi
nimi je možné cez príkaz v menu Okno – uvidíme zoznam všetkých priradené otvorených poradové dokumentov, číslo. a každý bude mať na Jednoduchým kliknutím

dokument prepneme. Našťastie, od verzie Office 2000 má každý otvorený dokument vlastnú ikonu na lište Windows, a teda je možné prepínať medzi nimi pomocou klávesovej kombinácie Alt+Tab, čo je oveľa praktickejšie.

Práca s nápoveďou
Menu Nápoveda sa skrýva v pravom hornom rohu. Zobrazí sa dialóg so záložkami V obsahu nápovedu Contents (Contents) zoradenú a Search. nájdeme podľa

jednotlivých okruhov

a tém. Tretí

spôsob Nájsť (Search) predstavuje vyhľadávanie zadaných slov v samotnej nápovedi. Zobrazia sa nám témy, v ktorých je dané slovo. Voľba Pomocník – Čo to je? nám umožňuje vyvolať stručný opis ikoniek na pracovnej ploche a vlastností funkcií v menu.

Príklady k MS Word Životopis Základné informácie:
Pri písaní životopisu, alebo Curriculum vitae je potrebné si uvedomiť, že práve životopis môže byť jedným z faktorov, ktorý rozhodne o Tvojej budúcnosti. Životopis je prvým dokumentom, s ktorým príde Tvoj budúci zamestnávateľ do kontaktu. Keďže prvý dojem je veľmi dôležitý a záleží Ti na tom, aby sa Tvoje úsilie pri hľadaní brigády neskončilo odložením Tvojho životopisu na kopu "Odmietnuté" ešte pred pozvaním na osobný pohovor, daj V si záležať súčasnej hneď sa na začiatku. veľmi Kedykoľvek požaduje sa uchádzaš tzv. o brigádu či zamestnanie, všade budú od Teba žiadať životopis. dobe často zaslanie štruktúrovaného životopisu. Jedná sa o stručný, heslovite písaný text, z ktorého sú na prvý pohľad jasné informácie, ktoré Tvojho potenciálneho zamestnávateľa najviac zaujímajú. Znamená to, že nemá ísť úvahy o Tvojom živote, ale požadujú sa logicky zoradené fakty, týkajúce sa čo najviac pracovného miesta, o ktoré máš záujem. Prehľadne upravený životopis o Tebe môže prezradiť veľa. Naznačí, že nie si lajdák, vieš sa sústrediť na to, čo robíš a pod. Pri životopise totiž nejde len o obsah, ale aj o formu. Pri písaní životopisu je potrebné si uvedomiť, že nie si jediný, kto sa uchádza o voľnú pozíciu, ale ako jediný ju chceš získať. Skús byť preto originálny, ale zároveň konkrétny a stručný. Samotný životopis by nemal mať viac ako dve strany. Niektoré informácie môžete napísať už v úvodnom motivačnom, resp. sprievodnom liste. Jasne v ňom uvedieš, v akej oblasti chceš pracovať alebo o akú konkrétnu pozíciu máš záujem. Zároveň tu uveď zdroj, kde ste sa o tejto pozícii dozvedel, z akých dôvodov sa o ňu uchádzaš a prečo ste práve Ty ten najvhodnejší kandidát.

Štruktúra životopisu Každý štruktúrovaný životopis by mal obsahovať nasledujúce údaje: Meno a priezvisko

Kontaktné údaje:
• • • •

Adresa Telefón Mobil E-mail

Skontroluj si kontaktné údaje, ktoré uvádzaš, aby sa nestalo, že pre chybnú číslicu s Ti nebude môžné dovolať a stratíš šancu na miesto, o ktoré sa uchádzaš.

Dátum a miesto narodenia Vzdelanie
Pri uvádzaní vzdelania začni od konca. (VŠ, SŠ, ZŠ). Uveď časové údaje - od kedy do kedy si študoval, názov a sídlo školy, odbor, spôsob ukončenia školy (maturita, štátna skúška).

Predchádzajúce pracovné skúsenosti
Pri predstavovaní Tvojich predchádzajúcich pracovných skúseností podobne ako pri Vzdelaní uveď posledné zamestnanie ako prvé a následne chronologicky pokračuj. Uveď časové údaje - od kedy do kedy si na uvedenom mieste pracoval, adresu ako aj meno a telefón kontaktnej

osoby, od ktorej by mohol Tvoj potenciálny budúci zamestnávateľ získať odporúčanie. Ak máš záujem o prácu v príbuznom odbore a na podobnej pozícii, s ktorou už máš skúsenosť, uveď detailne za čo si zodpovedal a akú prácu si vykonával, prípadne uveďte svoj osobný prínos firme.

Jazyky
Sem napíš, aké jazyky a na akej úrovni ovládaš.

Zručnosti
V tejto kategórii sa uvádzajú činnosti ako napríklad práca s počítačom, vodičský preukaz, prípadne vedomosti z určitej odbornej oblasti. Nikdy neprikrášľuj: Pri pohovore by sa mohlo Tvoje prikrášovanie odhaliť. Nezabudni napísať, kedy by si mohol do práce nastúpiť. Vyzdvihni svoje relevantné aktivity a záujmy, ak podporujú Tvoj profesný cieľ, alebo ukazujú vašu zručnosť, rozhľad či inteligenciu.

Záujmy
Táto sekcia nie je v životopise podmienkou, ale Tvoje záujmy povedia veľa o Tvojej osobnosti.

Podpis
Pokiaľ životopis posielaš poštou, mal by byť podpísaný rukou. Na toto pri písaní životopisu nezabudni:

Životopis píš na čistý kancelársky papier formátu A4.

Ideálna dĺžka životopisu je jedna strana, maximálne dve. V prípade, že Tvoj životopis presiahne jednu stranu, v žiadnom prípade ho nevytlač na jeden list obojstranne, ale oddelene na dva listy papiera.

Pri písaní životopisu používaj vždy len jeden typ písma, písmu, nepoužívaj skratky. Vyhni sa ozdobnému

K životopisu môžeš pripojiť aj svoju fotografiu, nie však fotografiu v plavkách, prípadne z turistického výletu. Fotografia sa pripája do pravého horného rohu.

Ak

si počas

štúdia

absolvoval

študijný

alebo to vo

pracovný pobyt niekde v zahraničí, určite svojom životopise spomeň,

Skontroluj

si po

sebe

pravopis!

Životopis

s gramatickými chybami je veľké faux pas.

Dobré je tiež nezasielať ten istý životopis e-mailom viacerým firmám naraz. Je to netaktické a neúctivé.

Príklad životopisu

Motivačný list
Ako správne napísať motivačný list: Pri hľadaní práce Ťa môže zamestnávateľ požiadať aj o zaslanie motivačného alebo sprievodného listu. Životopis a motivačný list sú dva základné dokumenty pri uchádzaní sa o prácu. V životopise poskytneme zamestnávateľovi základné informácie o sebe – kto sme, čo vieme a čím sme prešli. Motivačný list slúži na orientáciu v životopise. Môžeš v ňom vyzdvihnúť svoje zručnosti, vedomosti a zdôrazniť to, na čo pri písaní životopisu nebol priestor. V motivačnom liste by si mal reagovať na všetky body spomenuté v pracovnej ponuke. V konečnom dôsledku ním zdôrazňuješ, že práve Ty si tá osoba, ktorú zamestnávateľ hľadá. Aby si i napísanie motivačného listu zvládol hravo, poďme sa pozrieť na to, z akých častí by mal pozostávať.

Adresa V hornej časti motivačného listu sa nachádzajú Tvoje kontaktné údaje: meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, telefonický kontakt. Pod Tvojou adresou vpravo je adresa spoločnosti v ktorej sa uchádzaš o miesto. Je vhodné ak poznáš meno osoby, ktorá ma na starosti výber zamestnancov. Ak toto meno nepoznáš, je dobré zavolať do spoločnosti a meno si zistiť. Prvý odsek V prvej časti motivačného listu oznámiš zamestnávateľovi, odkiaľ si sa dozvedel o voľnom pracovnom mieste. Ak si sa o ňom dozvedel z médií, uveď i konkrétny názov, napr. novín a dátum vydania. Ďalej uveď o aké miesto sa uchádzaš. Mnoho uchádzačov o zamestnanie zabúda na tento detail. Druhý odsek

V druhom odseku stručne zhrň Tvoje vedomosti, schopnosti (vzdelanie, ktoré sa viaže k pozícii, osobitné schopnosti: ovládanie PC programov, absolvované školenia) či skúseností (predchádzajúce pracovné skúsenosti, prax popri štúdiu ...). Cieľom je dokázať, že práve ty si ten koho hľadajú. Nezabúdaj, že všetky informácie by sa mali vzťahovať k pracovnému miestu, o ktoré máš záujem. Tretí odsek Tretí odsek by mal vyzdvihnúť Tvoje osobnostné vlastnosti, ktoré ťa odlišujú od ostatných kandidátov. Na koniec V záverečnom odseku vyjadri žiadosti. túžbu stretnúť sa na osobnom

pohovore. Zároveň poďakuj za čas, ktorý venovali Tvojej

Dátum, miesto a podpis Dátum by mal byť vždy aktuálny. Ak posielate motivačný list prostredníctvom pošty, podpísať by ste ho mali vždy rukou. Elektronický podpis je prípustný len pre e-mailové zasielanie dokumentov. Na toto pri písaní motivačného listu nezabudni:

Pokiaľ posielaš motivačný list poštou, musí byť vždy napísaný rukou. Motivačný list píš vždy len na čistý papier formátu A4, nie na dopisný papier a pod. Používaj rovnaký typ písma v sprievodnom liste i v životopise. Nebuď príliš stručný, ale ani príliš „urozprávaný.

Motivačný list by sa mal zmestiť na jednu stranu.

Pokiaľ posielaš motivačný list e-mailom, použi rovnaký typ písma ako na životopis. Motivačný list nie je prerozprávaný životopis, treba

ukázať, v čom by si bol pre zamestnávateľa prospešný.

Motivačný list je špecifický pre každú pozíciu. V žiadnom prípade neposielaj jeden motivačný list hromadne do všetkých firiem. Pre každú firmu by si mal vytvoriť osobitný motivačný list, vyzdvihnúť tie skúsenosti, vedomosti, ktoré sú pre tú- ktorú firmu dôležité.

Nepíš o tom, čo by si chcel robiť Ty, ale stále maj na pamäti, ako by si po si mohol byť pre zamestnávateľa Motivačný list prospešný.

Skontroluj

sebe

pravopis!

s gramatickými chybami je veľké faux pas. Veľa šťastia!

Príklad motivačného listu
Mgr. Pekna Krasná, Národná trieda 22, 845 50 Bratislava

ITC Comp, a.s. Ing. Velmy Veselý Prešporská 154 842 31 Bratislava VEC: Žiadosť o zamestnanie Na základe inzerátu, uverejneného v týždenníku Profesia dňa 10.3.2006, by som Vás chcela požiadať o prijatie do zamestnania. Zaujímam sa o pozíciu “vedúci pracovného tímu“. Z predchádzajúceho pracovného života mám skúsenosti s prácou s ľuďmi - organizáciou práce, identifikáciou vzdelávacích potrieb, motiváciou ako i koučingom zamestnancov. Ovládam strojopis a prácu s PC - Word, Excel, Internet, Outlook, Power Point. Plynule hovorím po anglicky. Medzi moje osobnostné vlastnosti patrí: komunikatívnosť, zodpovednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu. Verím, že pre Vašu spoločnosť by som bola prínosom. Ak Vás moja žiadosť o zamestnanie oslovila, rada Vám doplním ďalšie informácie o sebe na základe osobného pohovoru. Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem. S pozdravom Pekna Krasná Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti ITC COmp, a.s.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. V Bratislave 15.3.2004

MS Excel
Osnova školenia:
1. Užívateľská pracovná plocha a práca so súborom. 2. Výber a editovanie textu 3. Formátovanie 4. Funkcie

5. Zoznamy a databáza
6. Vytváranie grafov 7. Ulohy

8. Riešenia

Užívateľská

pracovná

plocha,

práca

so

súborom a zošitom

Meno oblasti

Označenie stĺpca

Editačný riadok obsahu bunky editácia Podokno úloh

Číslo riadku

Aktívna bunka

Záložky listov

Stavový riadok

Princípy pre prácu s menu v programe MS Excel sú podobné ako v programe MS Word. Máme tu klasické menu, kontextové menu (vyvolané cez pravé tlačidlo myši), panely nástrojov a nová položka podokno úloh. Príkazy v menu, za ktorými sú bodky vyvolávajú dialógové okno, príkazy zo šípkou vyvolá podmenu a ostatné sú priamo vykonateľné. Pracovná plocha je delená na bunky. Aktívna bunka je práve zvýraznená bunka a s touto bunkou je možné vykonávať bežné operácie, ako vkladanie textu, vzorcov, formátovanie a iné... Na pohyb po bunkách je možné využiť šípky na klávesnici, alebo sa jednoducho kurzorom myši nastavíme nad bunku a označíme ju. Existujú klávesové skratky, ktoré nám urýchlia pohyb po pracovnom zošite:

Ctrl + → Ctrl + ← Ctrl + ↓ Ctrl + Home riadku Ctrl+Home Ctrl+End roh tabuľky Pg Dn Pg Up Ctrl+Pg Dn Ctrl + Pg Up presun na

o blok vpravo o blok vľavo o blok nadol o blok nahor prvú bunku aktuálneho

presun na bunku A1 presun na pravý dolný posun o stránku dole posun o stránku hore posun o hárok vpravo posun o hárok vľavo Dokument z viacerých kurzorom sa skladá

pracovných myši nad

hárkov. Ak sa nastavíme ľubovolnú záložku hárka a stlačíme pravé tlačidlo myši, vyvoláme kontextové menu, ktoré nám umožňuje vykonávať operácie s hárkami, ako Vložiť, Odstrániť (práve označený – v našom prípade Hárok 1), Premenovať, Premiestniť alebo kopírovať. Ak chceme meniť poradie tlačidlom hárkov, myši jednoducho klikneme na chytíme vybraný daný hárok hárok a (ľavým ) držíme

a pretiahneme ho doľava alebo doprava podľa potreby.

Podobne, ako vo Worde, aj v Exceli môžeme mať otvorených viacero dokumentov naraz. Na prepínanie medzi nimi môžeme využiť menu Okno. Na konci tohto menu uvidíme všetky otvorené fajkou. možnosť dokumenty s priradenými nám dáva číslami. Aktívny dokument je označený Príkaz Usporiadať okná po rozdeliť pracovnej

ploche tak, aby boli viditeľné. Uľahčuje nám to prácu s viacerými dokumentmi naraz. Príkaz Rozdeliť nám umožňuje rozdeliť aktívnu tabuľku na štyri časti, kde si v jednej časti môžeme zobraziť začiatok tabuľky a v druhej časti koniec tabuľky. Obdobou je príkaz Ukotviť priečky.

Príkazy Súbor – Nový, Súbor – Otvoriť, Súbor – Uložiť a Súbor – Uložiť ako... sú dôverne známe MS Nový z prostredia Súbor šablóny dokumentov a cez menu Otvoriť môžeme vykonať import súborov. Cez príkaz Súbor - Nastavenie strany... nastavíme dokument tak, ako ho má tlačiareň vytlačiť. Na záložke Strana môžeme zvoliť orientáciu strany a veľkosť strany (A4, A3,...). Cez voľby Mierka sa dá upraviť tabuľka, ak je príliš široká. Na to sa používa voľba Upraviť na X % normálnej veľkosti a Napasovať Súbor – –

Word. Cez menu môžeme otvoriť aj

na: Počet strán vodorovne a Strán zvislo. Na úpravu veľkosti okrajov použijeme záložku Okraje. Záložka Hlavička alebo päta sa používa na editáciu hlavičky a päty. Na rozdiel od Wordu sa hlavička a päta nezobrazuje v hárku a uvidíme ju iba cez príkaz Súbor – Ukážka pred tlačou. Ak zvolíme túto voľbu, v pracovnom zošite sa zobrazia zvýraznené prerušované čiary, ktoré ukazujú ohraničenie strán. Záložka Hárok ponúka možnosť upraviť výstupy podľa svojich potrieb. Napr. tlačíme zoznamy a hlavička tabuľky je iba na prvom liste. Preto si môžeme zvoliť, aby sa opakovala vybraná oblasť buniek na každom vytlačenom liste (cez Hore opakovať riadky). Oblasť tlače definuje, ktorá časť pracovného hárka bude vytlačená. Umožňuje nám to definovať špecifickú oblasť bez toho, aby sme boli nútení danú oblasť kopírovať do samostatného hárku. Ďalšie možnosti vidíme na obrázku a nepotrebujú komentár. Stačí si ich len vyskúšať.

Výber a editovanie textu
Vstup dát Nastavíme sa na bunku, do ktorej chceme vložiť text a začneme písať. Pribúdajúci text uvidíme aj v Editačnom riadku obsahu bunky. Ďalšie úpravy obsahu bunky sa robia práve v tomto riadku. Hneď na začiatku narazíme na ďalší problém, kedy je text dlhší ako šírka bunky. Pomocou Alt+Enter pred textom, ktorý chceme mať na ďalšom riadku, donútime Excel, aby zalomil riadok v bunke a prispôsobil automaticky výšku riadku. Máme ďalšie možnosti, ale tie rozoberieme neskôr. Ak zadávame zoznam (napr. zoznam adries), kde sa v jednom stĺpci opakujú tie isté slová (napr. názvy miest) je vhodné cez Nástroje - Možnosti v karte - Úpravy zaškrtnúť políčko (ak už nie je) „Umožniť automatické dokončovanie pre hodnoty buniek“. Spôsobí to, že pri napísaní začiatočných písmen, Excel automaticky doplní slovo zo zoznamu a my buď potvrdíme slovo klávesou Enter alebo pokračujeme v písaní. Druhá možnosť je použiť kontextové menu (pravé tlačidlo myši) a príkaz Vybrať zo zoznamu, ktorý sprístupní zoznam všetkých záznamov zapísaných v bunke. Výber. Na označenie oblasti máme viacero možností: a) Klipneme na niektorú rohovú bunku oblasti a potom klipneme na protiľahlú rohovú bunku oblasti pri súčasnom držaní klávesy Shift. b) Klipneme na niektorú rohovú bunku oblasti a za držania ľavého tlačidla myši vyznačíme súčasného c)

požadovanú oblasť. Pomocou šípok sa nastavíme na ľubovolnú rohovú bunku oblasti a za súčasného držania klávesy Shift, šípkami označíme oblasť.

Viacnásobný výber. d) Ak chceme vybrať viacero oblastí, označíme si Ctrl s pomocou jednu a za súčasného držania klávesy myši vyberieme ďalšie oblasti. e) Označíme si oblasť a stlačíme klávesy Shift+F8. Zapneme režim Pridať (vpravo dole v stavovom riadku je vidieť slovo Pridať). Ďalej už myšou môžeme označiť ďalšie oblasti. Môžeme použiť aj klávesu Shift+ šípky, ale po každom stlačení klávesy Shift musíme cez Shift + F8 aktivovať režim Pridať. Celý riadok, stĺpec. f) Klipnime na písmeno označujúci stĺpec, alebo číslo označujúci riadok. Podržíme Ctrl a označíme ďalšie riadky a stĺpce. Editovanie Podobne ako vo Worde, je možné cez menu Úpravy – Späť vrátiť prevedenú úpravu, prípadne úpravu opakovať cez Úpravy – Opakovanie. Bunku alebo celú oblasť je možné kopírovať, presúvať (cez vystrihnúť) alebo odstrániť. Na rozdiel od Wordu, v Exceli môžeme použiť príkaz Úpravy - Prilepiť a Úpravy -Prilepiť špeciálne. Dostaneme dialóg, hodnoty, vzorce, formáty a iné. Operácie nám umožňujú robiť základné aritmetické operácie pre oblasti. Predpokladom je, že bunky v oblastiach budú mať obsah, ktorý sa dá interpretovať ako číslo. Napr. obsahom môže byť vzorec, ktorého výsledok je interpretovaný ako číslo. V tomto prípade sa do vzorca pridá operácia s príslušnou kopírovanou hodnotou. Vynechať prázdne. Je jasné, že pri tejto voľbe sa nebudú vkladať prázdne bunky. Účelom tejto operácie je, že bunky v cieľovej oblasti si zachovajú svoj obsah a nebudú prepísané prázdnou hodnotou. kedy môžeme kopírovať len

Ďalšia dôležitá vlastnosť je Transponovať. Pri tejto operácii sa vykoná výmena riadkov za so stĺpcami. Tlačidlo Prilepiť prepojenie slúži na vytvorenie prepojenia medzi zdrojovou a cieľovou oblasťou. Ak sa zmenia hodnoty buniek v zdrojovej oblasti, automaticky sa zmenia hodnoty buniek v cieľovej oblasti. Pri voľbe príkazu Vložiť/Odstrániť sa nám otvorí dialógové menu. Na rozdiel od Prilepiť/Vymazať obsah, kedy sa daná oblasť len prepíše, sa pri Vložiť/Odstrániť posúvajú bunky. Ktorým smerom chceme, aby sa udiala zmena, ten si vyberieme. Je to praktické najmä vtedy, keď do pevne definovanej štruktúry chceme vložiť len niekoľko buniek a nie celý riadok/stĺpec. Príkaz Vložiť bunky nájdeme v kontextovom menu, keď máme v schránke kopírovanú oblasť. Podobne ako pri kopírovaní, aj pri mazaní máme možnosť cez Úpravy - Vymazať zmazať formát, obsah, komentáre alebo všetko.

Automatické plnenie. Cez menu Úpravy – Vyplniť vyvoláme podmenu. obyčajne Označíme prvý si oblasť, kde alebo riadok/stĺpec

oblasť je vzor a ostatná oblasť má tú veľkosť, ktorú chceme vyplniť vzorom. Potom si vyberieme príslušný smer (dolu, vpravo,...), a oblasť máme vyplnenú... Príkaz Zarovnať slúži na zlúčenie textu do jednej bunky (čísla a vzorce nie...), ktorý je obsiahnutý v jednom stĺpci oblasti. Príkaz Rady... Označíme si oblasť, ktorú chceme vyplniť. Cez menu Úpravy – Vyplniť - Rady dostaneme dialógové menu. Môžeme definovať rad Kalendárny, kedy jednotlivé kroky tvoria jednotlivé jednotky času. Napr. ak si zadáme do bunky pondelok, vyberieme

jednotku deň, potom MS Excel doplní utorok, stredu,... Voľba automatický umožňuje, aby Excel sám rozoznal rad na základe prvej hodnoty v bunke a následne ho doplnil. Táto voľba pracuje ako s kalendárnym, tak aj s číselným radom. Ak využívame jednoduchú postupnosť (kde veľkosť kroku je jedna), tak môžeme použiť aj zrýchlenú voľbu. Myšou prejdeme na pravý dolný roh prvej bunky v rade a počkáme kým sa nám myš zmení z bieleho krížika na čierny. Klikneme ľavým tlačidlom myši a ťaháme smerom vyplnenia poľa. Ďalšie dva rady sú číselné. Lineárny pracuje na základe vzorca: a + 1 = a + veľkosť_kroku. Nasledujúca hodnota sa rovná predchádzajúcej plus veľkosť kroku. Veľkosť kroku môže byť definovaná ako desatinné číslo alebo záporná hodnota. Takto môžeme definovať aj klesajúci lineárny rad. Ďalší rad je rastový, inak povedané geometrický. Riadi sa podľa vzorca: a + 1=a * veľkosť_kroku Nasledujúca hodnota sa rovná predchádzajúcej krát veľkosť kroku. Veľkosť kroku môže byť záporné a desatinné číslo. Rad nepriamej úmernosti (klesajúci geometrický rad) nám definuje veľkosť_kroku z intervalu (0;1). Hľadanie a náhrada Využívajú sa tu presne tie isté dva príkazy, ako v MS Word, a to Úpravy-Hľadať a Úpravy-Nahradiť. Príkaz Hľadať slúži na klasické vyhľadávanie druhý reťazec/číslo. čísiel a reťazcov v bunkách a príkaz Nahradiť umožňuje hromadnú zámenu jedného reťazca/čísla za

Formátovanie

K formátovaniu bunky sa dostaneme cez kontextové menu (pravé tlačidlo) a príkaz Formátovať bunky. Dostaneme sa k dialógovému menu. Prvá záložka dáva na výber, aký formát zobrazenia môžeme priradiť bunke (oblasti), ak je tam číslo. Môžeme si vybrať napr. percento. Nech máme v bunke číslo 0,35. Potom uvidíme hodnotu bunky ako 35% . Záložka Písmo nám umožňuje definovať veľkosť, farbu a iné.., Orámovanie nám ponúka typ písma, meniť možnosť

orámovanie buniek a záložka Vzorky nám umožňuje zvoliť farbu a vzorku výplne bunky. Ochrana má dve možnosti. Políčko Zamknúť bunky je štandardne zaškrtnuté. Ak zvolíme možnosť cez Nástroje – Ochrana -Zabezpečiť hárok alebo Zabezpečiť stĺpec, potom daná bunka nebude editovateľná.

Záložka

Zarovnanie nám ponúka možnosť definovať zarovnanie textu v bunke. Centrovať môžeme text ako vodorovne, tak aj zvislo. Zarážka sa používa pri voľbe Vodorovne - Vľavo(zarážka). Voľba Zalomiť text nahrádza klávesovú skratku Alt+Enter. Automaticky prispôsobí výšku bunky dĺžke textu a text aj automaticky zalomí. Voľba Prispôsobiť bunke spôsobí, že keď sa obsah bunky nevojde na šírku do bunky, tak sa automaticky prispôsobí veľkosť písma (písmo sa zmenší, opačne to nefunguje). Ak číslo je veľmi dlhé, tak vidíme len znaky ### pri čísle a text nám zasahuje do ďalšej bunky. Ak je voľba Prispôsobiť bunke aktívna, uvidíme text/číslo v zmenšenej podobe. Voľba Zlúčiť bunky funguje len na označenú oblasť a má za následok zlúčenie všetkých buniek v oblasti do jednej bunky. Orientácia umožňuje meniť orientáciu textu v bunke a s touto voľbou môžeme vložiť do bunky „stojaci text“. Táto ikona nám umožňuje kopírovať formát bunky. Zdrojovú bunku si označíme, stlačíme ikonu a klikneme na cieľovú bunku, prípadne oblasť.

Šírka stĺpca a výška riadku. Tieto dva parametre bunky môžeme meniť cez menu Formát – Riadok- Výška riadku a Formát – Stĺpec – Šírka stĺpca. Ďalšia možnosť je pomocou myši. Výšku riadku zmeníme tak, že sa premiestnime kurzorom úplne na začiatok a prejdeme na hranicu zvoleného riadku. Kurzor sa zmení na obojstrannú šípku a za súčasného držania ľavého tlačidla meníme pohybom nahor a nadol výšku riadku. Ďalší príkaz, ktorý nájdeme v menu Formát Riadok/Stĺpec, je Skryť/Odkryť. Tieto príkazy sú vhodné najmä vtedy, keď používame niektoré stĺpce na medzivýpočty a zároveň nám kazia výsledný dojem zostavy. Vtedy je najjednoduchšie daný stĺpec skryť. Za zmienku ešte stojí príkaz Formát –Riadok – Prispôsobiť a príkaz Formát – Stĺpec – Prispôsobiť výber. Ak máme text v stĺpci, ktorý presahuje do ďalšieho stĺpca, vtedy príkaz Prispôsobiť výber automaticky zmení šírku stĺpca tak, aby text nepresahoval. Obdoba platí pre riadok. Ak sme použili predchádzajúci príkaz (výška riadku), potom sa mohlo stať, že riadok je zbytočne vysoký. Tento príkaz upraví výšku riadku tak, aby bola optimálna. Alternatívou je použitie myši - premiestnime sa kurzorom myši na rozhranie označenia riadkov/buniek a urobíme dvojklik.

Automatický formát Príkaz nájdeme v menu Formát – Automatický formát. Funkcia je rovnaká ako vo Worde.

Označíme si oblasť, vyberieme si požadovaný štýl a potvrdíme výber. Takto dosiahneme profesionálny vzhľad tabuľky vo veľmi krátkom čase. Samozrejme, že si môžeme vybrať aké druhy formátov chceme aplikovať. Túto možnosť si sprístupníme cez tlačidlo Možnosti.

Funkcie
Funkcie sú alfou a omegou Excelu. Funkcie sa začínajú znakom „=“ takže Excel vie, že ide o funkciu a nebude ju interpretovať ako text. S hodnotami buniek sa dajú robiť základné súradnice. matematické a štatistické operácie. Menom bunky myslíme zložené stĺpca. Napr., ak použijeme D6, ide o bunku v šiestom riadku a štvrtom stĺpci. Preto tieto názvy nám môžu vstupovať do vzorcov ako premenné. Základné matematické operácie: =A3+A10 =D3-E5 =E2*D5 =F8/I1 =f2^5 =f5^0,5 piata mocnina druhá odmocnina označenie vertikálnej a horizontálnej Vertikálna súradnica je číslo riadku a horizontálna je písmeno

Funkcie sú začlenené do niekoľkých oblastí. Cez menu Vložiť Funkcia dostaneme dialógové okno so stručným popisom ku danej funkcii. Vyberieme si funkciu, potvrdíme a dostávame ďalšie dialógové menu, kde zadáme požadovaný vstup (bunku, alebo oblasť) a máme možnosť vidieť aj výsledok. Výber potvrdíme. Tento spôsob je pre všetkých, ktorí potrebujú sprievodcu vybranou funkciou. Ostatný zadávajú vzorec do bunky na priamo, napr. =sum(B1:F1) Táto funkcia vykoná súčet hodnôt buniek od B1 až po F1.

Absolútny a relatívny odkaz ($) Odkaz na bunku zadaný v tvare A2 je odkazom relatívnym. Odkaz absolútny je odkaz v tvare $A$2. Zmiešaný odkaz je v tvare $A2, A$2. Znak “$” (Alt + 36) označuje, že súradnica riadku alebo stĺpca je odkazom absolútnym a nie relatívnym. Predstavme si, že do bunky C1 dáme nejakú konštantu a v stĺpci A máme hodnoty, ktoré chceme prenásobiť touto konštantou. Ak napíšeme vzorec pre bunku B3=A3*C1 a tento príkaz skopírujeme do bunky B4, potom v bunke B4 bude vzorec A4*C2, čo je samozrejme nesprávne. Správny vzorec bude mať tvar B3=A3*$C$1. Po skopírovaní do bunky B4 dostaneme vzorec A4*$C$1. Pomocou znaku “$” môžeme korigovať, ktorú súradnicu chceme meniť a ktorú chceme mať „fixovanú”. Matematické funkcie. Nájdeme tu klasické goniometrické funkcie (sin, cos, tan), logaritmické funkcie (ln, log) exponenciálne funkcie (exp) zaokrúhľovacie funkcie (na celé číslo, na párne, na nepárne), maticové funkcie (mdeterm - determinant, minverze – inverzná matica) a iné... .

SQRT (číslo) – vráti druhú odmocninu daného čísla ROUND (číslo;počet_číslic) – napr. Round (A5;2) – zaokrúhli číslo na dve desatinné miesta SUM oblasti SUMIF(rozsah;kritériá;súčet) – Rozsah je rozsah buniek, ktorý chceme vyhodnotiť, Kritériá definujú, ktoré bunky sa spočítajú a Súčet obsahuje priamo sčítané bunky. Ak argument Súčet nezadáme, spočítajú sa bunky v rozsahu. Napr.: SUMIF(A1:A4;">160000";B1:B4) (rozsah) al. SUM – urobí (číslo1;číslo2;...) súčet buniek – napr. SUM(f5;e10:e15;g4:g6) v definovanej

Finančné funkcie. Nesú v sebe funkcie na výpočet odpisov (medzinárodné – teda skôr americké metódy odpisovania), funkcie finančnej matematiky (budúca hodnota investícií –FV, výpočet anuity – PMT, výpočet úrokovej miery na základe anuity, výšky pôžičky a počet splátok – RATE) Logické funkcie Nájdeme tu funkcie pre logický súčin –AND, logický súčet OR, negáciu NOT a podmienku IF. Hodnotu PRAVDA reprezentuje TRUE a hodnotu NEPRAVDA predstavuje FALSE. Medzi logické funkcie sa dajú zaradiť aj operátory: = ; > ; < ; >= ; <= ; <> . Pomocou týchto operátorov sa dajú porovnávať čísla aj reťazce. Napr. 10 >= 55 , NEPRAVDA Vlado = Vlado , PRAVDA IF(podmienka;pravda;nepravda) – tento príkaz umožňuje tzv. vetvenie príkazov. Príkaz vyhodnotí podmienku. Ak je hodnota PRAVDA, vykoná príkaz pravda, ak je hodnota podmienky nepravda, vykoná sa príkaz nepravda. Napr. IF(B2>C2;"Prekročený rozpočet";"OK"), IF(Priemer>69;"C";IF(Priemer>59;"D";"F"))))

Funkcie pre prácu s textom Tieto funkcie slúžia na prácu s textom (reťazcom). Umožňujú nám meniť veľké písmená na malé, vyhľadávať časť reťazca v reťazci a nahradiť za iný, prevod čísla na reťazec a číselný reťazec na číslo. Obsahuje funkcie na vyberanie časti reťazca , zlučovanie reťazca do jedného, porovnávanie reťazcov. Operátor & - zreťazenie dvoch a viacerých znakov a textových reťazcov. FIND(hľadať_čo;kde;začiatok) Nájde textový reťazec (hľadať_čo) v inom reťazci (kde) a vráti číslo začiatočnej pozície daného reťazca. Začiatok určuje znak, od ktorého sa začne hľadať. Prvý znak v reťazci kde má pozíciu 1. Ak argument začiatok nezadáme, začne sa hľadať od pozície 1. Napr.: FIND("#";"Medená cievka #12-671-6772";3) rovná sa 14 MID(text;začiatok;počet_znakov) Vráti určený počet znakov z textového reťazca, počnúc od uvedenej pozície. Napr.: MID("Medená cievka #12-671-6772"; 1; 11) sa rovná Medená ciev LEN(text) Vráti počet znakov v textovom reťazci. Funkcie pre dátum a čas. Excel ukladá dátum ako poradové číslo. Číslo 1 patrí dátumu 1.1.1900 a dokáže sledovať dátum až do 31.12.9999. Aké poradové číslo patrí dátumu, si zistíme cez funkciu DATE(rok;mesiac;den) Tento príkaz má však tú nevýhodu, že musíme priamo zadať čísla. Ak chceme použiť odkaz na bunku, používa sa funkcia DATEVALUE. Ak máme dátum prevedený na číslo, môžeme robiť aritmetické operácie s dátumom. Môžeme vyrátať, koľko dní uplynulo medzi dátumom výroby a dneškom a sledovať tak trvanlivosť výrobkov, alebo koľko dní ostáva do splatnosti faktúry. Ďalšie funkcie slúžia na zistenie roka,

mesiaca, dňa na základe poradového čísla (YEAR, MONTH, DAY) a na operácie s časom. DATEVALUE(dátum) Dátum je text, ktorý udáva dátum vo formáte dátumu programu Microsoft Excel. Keď používame kalendárny systém, ktorý je predvolený v programe Microsoft Excel pre Windows, argument dátum musí vyjadrovať dátum z intervalu od 1. 1. 1900 do 31. 12. 9999. Napr.: DATEVALUE(a6) je 36892, kde a6 má obsah =“1.1.2001“ alebo ‘1.1.2001. Inak povedané, dátum musí byť presne definovaný ako textový reťazec. TODAY() Vráti poradové číslo dnešného dňa. Štatistické funkcie. Tieto funkcie rátajú od jednoduchých vecí ako je maximálna hodnota, aritmetický a geometrický priemer, kvantil, cez rátanie lineárnej regresie, súčtu stredných štvorcových odchýlok až po rátanie binomického rozdelenia, chí kvadrát rozdelenia, poissonovho rozdelenia a iné... AVERAGE(číslo1;číslo2; ...) Číslo1; číslo2; ... Napr.: AVERAGE(A1:A5) MODE(číslo1;číslo2; ...) Číslo1; číslo2; ... sú argumenty, ku ktorým chceme vypočítať modus. V množine hodnôt sú definované tieto pojmy: Modus (MODE) je hodnota, ktorá sa vyskytuje najčastejšie. Medián (MEDIAN) je hodnota uprostred. Priemer (AVERAGE) je priemerná hodnota. Napr.: MODE(A10:A21) MAX(číslo1;číslo2;...) Vráti najväčšiu hodnotu z množiny údajov.. sú argumenty, pre ktoré chceme vypočítať aritmetický priemer. Môže ich byť najmenej 1 a najviac 30.

Napr.: MAX(A1:A5) Vyhľadávacie funkcie Vyhľadávacie funkcie obyčajne pracujú tak, že prehľadávajú určitú oblasť, hľadajú v nej nejakú hodnotu, ktorá odpovedá zadanému vyhľadávanému kritériu. Je dôležité mať na pamäti, že vyhľadávané kritérium musí byť jednoznačné, t.j. aby len jeden záznam vyhovoval vyhľadávanému kritériu. Vráti hodnotu alebo odkaz na hodnotu z tabuľky alebo rozsahu. Sú dve rôzne formy funkcie INDEX() INDEX(pole;riadok;stĺpec) vráti hodnotu danej bunky alebo poľa buniek vnútri daného poľa. Napr.: INDEX(B5:C6;2;2) INDEX(odkaz;riadok;stĺpec;oblasť) vráti odkaz na danú bunku alebo bunky vo vnútri oblasti určenej argumentom odkaz. Odkaz je odkaz na jeden alebo viac rozsahov buniek. Riadok - je číslo riadka, z ktorého sa vráti odkaz. Stĺpec - je číslo stĺpce, z ktorého sa vráti odkaz. Oblasť- určuje oblasť, v ktorej leží priesečník riadka a stĺpca. Napr. INDEX((A1:C6;A8:C11);3;4;2) VLOOKUP(hľadaná_hodnota;tabuľka;stĺpec_číslo;rozsah) Hľadaná_hodnota - je hodnota, ktorú chceme vyhľadať v prvom stĺpci poľa. Môže to byť hodnota, odkaz alebo textový reťazec. Rozsah – je logická hodnota, ktorá určuje, či má funkcia VLOOKUP vyhľadať úplnú alebo približnú zhodu. Ak má argument hodnotu PRAVDA alebo nie je zadaný a úplne zhodná hodnota sa nenašla, funkcia vráti najväčšiu menšiu hodnotu, než je hodnota argumentu hľadaná_hodnota. Ak má argument hodnotu NEPRAVDA, funkcia VLOOKUP vráti iba úplne zhodnú hodnotu. HLOOKUP(hľadaná_hodnota;tabuľka;riadok_číslo;rozsah) Hľadaná_hodnota reťazec. je hodnota, ktorú chceme vyhľadať v prvom riadku tabuľky. Môže to byť hodnota, odkaz alebo textový

Databázové funkcie Všetky databázové funkcie, až na jednu, sa začínajú na D a majú tú istú štruktúru: Dfunction (databáza;pole;kritériá). Databáza je tabuľka údajov, o ktorú sa zaujímame. Funkcia pracuje len s jedným stĺpcom v databázovej oblasti. Pole označuje tento stĺpec, buď ako číslo označujúce poradie stĺpca, alebo ako menovka, ktorá je priradená danému stĺpci. Funkcie umožňujú rátať súčet, priemer, maximum, vyhľadávať záznamy, ktoré spĺňa kritérium, rátať záznamy, ktoré spĺňajú dané kritérium, rátať smerodajnú odchýlku, rozptyl a iné... Zoznamy a databáza. Zoznamy, ktoré sú určitým spôsobom organizované, predstavujú pre Excel databázu. Typickým príkladom je zoznam mien a adries vytvorený v Exceli. Najbežnejšou operáciou, ktorú môžeme vykonávať, je zoradenie údajov. Zoradenie údajov. Najprv si označíme oblasť, ktorú chceme zoradiť. Ak chceme zoradiť celý zoznam, potom postačuje nastaviť sa na ľubovolnú bunku v zozname. Cez menu Údaje – zoradiť sa dostaneme ku dialógovému oknu. Máme možnosť zvoliť tri kľúče na zoradenie. Prvý kľúč je dominantný máme ďalšie podľa a v prípade nejednoznačnosti ešte dva podkľúče.. V našom prípade volíme k dispozícii zoradenie

Priezviska. Ak sa náhodou vyskytuje viac záznamov s daným kritériom je použité druhé kritérium. U Priezviska tento prípad môže nastať, preto sme zvolili ďalší podkľúč – Meno. Je možné,

že sa vyskytnú aj záznamy s rovnakým Menom, preto sa dostane k slovu tretie kritériu – Mesto. Prepínač Má hlavičku / Nemá hlavičku slúži na odlíšenie prvého záznamu. Ak náš zoznam nemá hlavičku, a teda prvý riadok je už záznam, potom vyberieme voľbu Nemá hlavičku. Následne mená kľúčov budú pomenované podľa stĺpcov zoznamu. Môžu nastať prípady, kedy máme záznamy po stĺpcoch a nie po riadkoch. Cez možnosti si vyvoláme ďalšie dialógové menu a môžeme zmeniť orientáciu – Zoradiť zľava doprava.

Vytváranie grafov
Graf vytvárame pomocou sprievodcu grafom. Vyvoláme ho cez menu Vložiť- Graf alebo ikonou. Sprievodca sa skladá z niekoľkých krokov, ktoré sú podrobne popísané v sprievodnom texte. V prvom kroku si vyberieme typ a podtyp grafu. Je poskytnutý náhľad na tvar grafu. V druhom kroku vyberáme rozsah údajov. Vyberáme oblasť dát aj s popisom jednotlivých stĺpcov/riadkov, pričom tieto popisy sa použijú ako legenda ku grafu. Definujeme, či rad tvoria stĺpce alebo riadky. V záložke Rad môžeme predefinovať rady, ak nám sprievodca neponúkol správne rozsahy. V treťom kroku definujeme popis osí, zobrazenie mriežok. Ďalšie možnosti vidíme na obrázku a po vytvorení grafu si ich môžeme predefinovať. Stále máme možnosť aktuálne vidieť dopad našich krokov a tak sa rýchlo rozhodnúť o ich vhodnosti.

Vo štvrtom kroku si už len zvolíme, či chceme graf vložiť do hárku ako samostatný objekt, alebo či chceme, aby graf tvoril samostatný list. Ak klipneme na graf (či už v liste, alebo si zvolíme graf, ktorý tvorí samostatný list), dostaneme v hlavnom menu položku Graf. V menu máme v poradí pod sebou príkazy, tak ako nasledovali v sprievodcovi. Cez tieto príkazy môžeme meniť jednotlivé vlastnosti grafu a môžeme dopĺňať a mazať ako údaje (jednotlivé rady), tak aj popis grafu. Ak chceme pridať ďalší rad, použijeme voľbu Pridať údaje... Voľba 3-D zobrazenie slúži na úpravu môžeme smermi, náhľadu točiť aby na graf. Graf a nakláňať sme rôznymi

optimalizovali

vypovedaciu hodnotu grafu. Dôležité je uvedomiť si, že každý prvok v grafe je samostatný objekt a preto vlastnosti. môžeme Označíme meniť si jeho vybraný

objekt a cez pravé tlačidlo vyvoláme kontextové menu. Bude sa tam nachádzať príkaz Formátovať. Podľa zvoleného objektu bude doplnený názov a samozrejme následne aj možnosti formátovania. Pri legedne môžeme meniť vzorky, písmo a umiestnenie. Pri osy je to vzorka, písmo, mierka,

číslovanie a zarovnanie. Pri jednotlivých radách je to vzorka, tvar, menovka, poradie radov a možnosti (medzery medzi jednotlivými radmi). Pri stene grafu dostaneme možnosť meniť len vzorky. Možnosti dialógového menu sa neprispôsobujú len typu objektu zvolenému grafu. (legenda, typu názov grafu, názov osy,...) , ale aj a podtypu nepreberné Máme

možnosti kombinovania, čím vzniká priestor na realizáciu vlastného zobrazované experimenty, ktoré vedú k jedinečnému dielu pohľadu údaje a na a na

zvýšeniu

vypovedacej schopnosti grafu... Chce to len trpezlivosť a čas sa pohrať s ponúkanými voľbami. Daná vec sa dá vykonať niekoľkými spôsobmi a na nás záleží, ktorí si osvojíme a ktorý bude viac vyhovovať nášmu štýlu práce. To je vlastnosť nielen grafov, ale aj celého Excelu.

ÚLOHY
Úloha č.1

Do nasledujúcej tabuľky doplňte koľko detí má rado jednotlivé zmrzliny v všetkých troch triedach spolu. Potom vytvorte stĺpcový graf pre Triedu A.

Druh zmrzliny

Trieda A

Počet detí Trieda B

Spolu Trieda C

Čokoládová Vanilková Jahodová Čučoriedková Karamelová Citrónová Oriešková Tiramisu Spolu detí

5 3 9 4 4 8 12 5 50

7 5 8 2 1 10 13 4 50

10 5 6 3 0 11 12 3 50

Úloha č.2

Do nasledujúcej tabuľky doplňte Koľko detí má rado jednotlivé hudobné žánre vo všetkých troch triedach spolu. Na konci vyznačte červenou farbou ten hudobný žáner, ktorý je najobľúbenejší a zelenou, ktorý má rado najmenej detí. Potom vytvorte koláčový graf pre triedu A.

Počet detí

Hudobný žáner
klasická hudba Jazz Rock Pop Rock and roll Ragge Hip hop Funky R´n´b Spolu

Trieda A
0 1 5 4 3 2 24 1 10 50

Trieda B Trieda C Spolu

0 0 6 5 3 0 25 1 10 50

0 0 5 4 2 0 26 2 11 50

Úloha č.3:

Janko a Marek sa vybrali na huby. Do nasledujúcej tabuľky doplňte koľko hríbov doniesli spolu z lesa v jednotlivých dňoch. Potom vytvorte graf.
Deň Janko Marek Spolu Pondelok 10 9 Utorok 15 0 Streda 23 11 Štvrtok 17 12 Piatok 8 27 Sobota 25 45 Nedeľa 19 12

Úloha č.4:

3 dievčatá sa rozhodli, že budú spolu držať diétu. Vytvorili si tabuľku, aby si do nej zapisovali koľko vážili každý mesiac a mali tak prehľad koľko schudli. Do nasledujúcej tabuľky doplňte stĺpec, ktorý ukáže koľko vážili počas chudnutia v priemere a vytvorte stĺpcový graf.
Mesiac Január Február Marec Apríl Priemer Lucka 60 59 59 57 Janka 58 58 57 56 Evka 55 55 53 52 Meno

Úloha č.5:

Janka si sporí každý mesiac z vreckového. Rozhodla sa, že v nasledujúcom roku 2001 si usporí v každom mesiaci dvojnásobom ako v roku 2000. Doplňte do nasledujúcej tabuľky vzorce, koľko má ukladať v nasledujúcom roku.
Mesiac Rok 2000 Rok 2001

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

150 240 130 180 55 200 130 85 90 120 130 300

Úloha č.6:

Pani Slivková nakúpila v BILLE rôzne druhy tovaru. Na potvrdenke bola uvedená len celková suma za každý druh tovaru. Pomôžte jej zistiť a zapíšte do tabuľky jednotkové ceny tovarov.
Počet kuso v 7 8 9 3

Tovar Kiwi Citróny Rožky Chlieb

Celkov á cena 38,5 18,4 13,5 69,9

Cena za 1 kus

Úloha č.7:

Pán Peťko nakupuje v 4 rôznych predajniach a vedie si každý deň záznam o svojich financiách. Do jeho tabuľky doplňte požadované údaje.
Predajňa 1 Predajňa 2 Predajňa 3 Predajňa 4 Spolu za deň

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa Spolu za týždeň Priemerný denný nákup Najdrahšie za jeden deň Najlacnejšie za jeden deň Najdrahší jednotlivý nákup Najlacnejší jednotlivý nákup

27 120 94 15,7 18,4 81,2 25,1

63 18 52 36,4 15,5 11,7 31

15 31 17,5 58 24,8 123,4 56,9

84 23 54,2 42,7 61 12 72

Úloha č.8:

Na telesnej výchove merali jednotlivým triedam v ročníku priemerné časy v behu na 100 m. Do nasledujúcej tabuľky doplňte najlepší a najhorší priemerný čas v ročníku.
Trieda A Trieda B Trieda C Trieda D Najlepšie Najhoršie

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

20,3 18,5 16,9 18,9

21,2 17,8 17,2 19

19,8 19,3 16,8 18,1

19,6 18,8 18,1 17,8

RIEŠENIA
Úloha č.1:
Počet detí Druh zmrzliny Trieda A Trieda B Trieda C

Spolu

Čokoládová Vanilková Jahodová Čučoriedková Karamelová Citrónová Oriešková Tiramisu Spolu detí

5 3 9 4 4 8 12 5 50

7 5 8 2 1 10 13 4 50

10 5 6 3 0 11 12 3 50

22 13 23 9 5 29 37 12 150

Obľúbenosť zmrzliny

12 10 8 počet detí 6 4 2 0

Čokoládová Vanilková Jahodová Čučoriedková Karamelová Citrónová Oriešková Tiramisu

Úloha č.2:
Počet detí

Hudobný žáner
klasická hudba Jazz Rock Pop Rock and roll Ragge Hip hop Funky R´n´b Spolu

Trieda A
0 1 5 4 3 2 24 1 10 50

Trieda B Trieda C Spolu

0 0 6 5 3 0 25 1 10 50

0 0 5 4 2 0 26 2 11 50

0 1 16 13 8 2 75 4 31 150

Obľúbenosť hudby
klasická hudba Jazz Rock Pop Rock and roll Ragge Hip hop Funky R´n´b

Úloha č.3:
Mesiac Január Február Marec Apríl Priemer Lucka 60 59 59 57 58,75 Janka 58 58 57 56 57,25 Evka 55 55 53 52 53,75 Meno

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 PondelokUtorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa Janko Marek

Úloha č.4:
Deň Janko Marek Spolu Pondelok 10 9 19 Utorok 15 0 15 Streda 23 11 34 Štvrtok 17 12 29 Piatok 8 27 35 Sobota 25 45 70 Nedeľa 19 12 31

Úloha č.5:
Mesiac Rok 2000 Rok 2001

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

150 240 130 180 55 200 130 85 90 120 130 300

300 480 260 360 110 400 260 170 180 240 260 600

Úloha č.6:
Počet kuso v 7 8 9 3

Tovar Kiwi Citróny Rožky Chlieb

Celkov á cena 38,5 18,4 13,5 69,9

Cena za 1 kus 5,5 2,3 1,5 23,3

Úloha č.7:
Predajňa 2 Predajňa 3 Predajňa 4 Spolu za deň

Predajňa 1

Pondelok 27 Utorok 120 Streda 94 Štvrtok 15,7 Piatok 18,4 Sobota 81,2 Nedeľa 25,1 Spolu za týždeň Priemerný denný nákup Najdrahšie za jeden deň Najlacnejšie za jeden deň Najdrahší jednotlivý nákup Najlacnejší jednotlivý nákup

63 18 52 36,4 15,5 11,7 31 1284,5 183,5 228,3 119,7 123,4 11,7

15 31 17,5 58 24,8 123,4 56,9

84 23 54,2 42,7 61 12 72

189 192 217,7 152,8 119,7 228,3 185

Úloha č.8:
Trieda A Trieda B Trieda C Trieda D Najlepšie Najhoršie

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

20,3 18,5 16,9 18,9

21,2 17,8 17,2 19

19,8 19,3 16,8 18,1

19,6 18,8 18,1 17,8

19,6 17,8 16,8 17,8

21,2 19,3 18,1 19

MS PowerPoint
Osnova školenia:
1. Základná obrazovka 2. Návrh snímky 3. Tvorba prezentácie 4. Ako tvoriť obsah prezentácie 5. Vkladanie prepojení 6. Efekty 7. Spôsob zobrazenia snímok v programe

PowerPoint

je

nástroj

na

vytváranie

prezentácií.

Program

spustíme dvojkliknutím na ikonu PowerPointu na pracovnej ploche alebo cez ponuku štart.

Základná obrazovka

Otvorí sa okno, v ktorom je prázdna prezentácia. Pracovná tabla v pravej časti obrazovky nám ponúka otvoriť už existujúcu prezentáciu alebo vytvoriť novú (prázdnu, Zo šablóny návrhov alebo pomocou Stručného sprievodcu).

Návrh snímky
Aby naša prezentácia hneď od začiatku vyzerala zaujímavejšie, zmeníme štýl (návrh) sa našej pri novej prezentácie. Z pracovnej tably zvolíme možnosť Zo šablóny programu návrhov. (Ak otvorení pracovná PoverPoint nezobrazí

tabla, šablóny návrhov zobrazíme pomocou tlačidla Návrh snímky v ponuke nástrojov alebo z ponuky Formát→Návrh snímky...) V pravej časti obrazovky sa nám pracovná tabla zmení na Návrh snímky, v ktorej si môžeme vybrať z ponúkaných šablón. Klikaním na jednotlivé šablóny sa bude meniť vzhľad našej prezentácie. Poznámka: Ak máme v prezentácii viacero snímok, po kliknutí na niektorý návrh, sa zmení len aktuálna snímka. Ak chceme zmeniť návrh všetkých snímok, klikneme na šípku vpravo pri návrhu a z ponuky zvolíme možnosť Použiť na všetky snímky. Ak sa nám vzhľad šablóny páči, ale nie sme spokojní s farebnou kombináciou, môžeme si pomocou príkazu Farebné schémy vybrať iný farebný variant.

Tvorba prezentácie
Tvoriť prezentácie v tomto prostredí je veľmi jednoduché. Stačí postupne vytvárať nové snímky a na nich čítať a riadiť sa inštrukciami – ako napríklad: „Kliknite sem a zadajte nadpis“ alebo „Kliknite sem a zadajte podnadpis“, ktoré sú zobrazené hneď na prvej snímke. Na úvodnej snímke sa zvykne uvádzať nadpis – názov prezentácie, poprípade podnadpis alebo autori prezentácie. Môžeme si všimnúť, že tomuto je prispôsobené aj rozloženie prvej snímky.

Ak chceme vložiť nadpis, klikneme do správneho textového poľa (jeho obsah je „Kliknite sem a zadajte nadpis“). Po kliknutí do textového poľa text „Kliknite sem a zadajte nadpis“ zmizne a zostane len prázdne textové pole. Vkladanie textu ukončíme tak, že klikneme mimo tohto textového poľa. Ak treba, vložíme aj podnadpis. V tomto momente je úvodná snímka hotová (podobne ako na obrázku vpravo).

Snímka pred vložením textu

Snímka po vložení textu

Poznámka: Všetky prvky na snímkach, do ktorých sme nezadali náš vlastný text alebo iný obsah a teda majú svoj pôvodný obsah (napr. „Kliknite sem a zadajte nadpis“), sa vo výslednej spustenej prezentácii nezobrazia. Nemusíme ich teda nijako z našej prezentácie odstraňovať. Ďalšie snímky vkladáme pomocou tlačidla Nová snímka z ponuky nástrojov alebo z hlavnej ponuky Vložiť→Nová snímka. Pracovná tabla v pravej časti sa zmení na Rozloženie snímky. V tejto ponuke si môžeme vybrať, čo bude daná snímka obsahovať (odrážky, obrázok či tabuľku...). Štandardne po vložení novej snímky sa pridá snímka, ktorá je rozdelená na nadpis a text. Poznámka: Ak dlhšie ponecháme kurzor myši nad niektorým rozložením, v bublinovej nápovede sa nám zobrazí názov, resp. popis daného rozloženia snímky.

Ak sa nám toto rozloženie nehodí, kliknutím v pracovnej table na požadované rozloženie sa automaticky zmení práve zobrazená snímka.

Poznámka: Ak sme na pôvodnej snímke mali už nejaký obsah, PowerPoint sa snaží priradiť tento obsah novým prvkom na snímke. Teda ak veľmi radikálne nemeníme rozloženie snímky, obsah by sa nám mal zachovať.

Dôležitými

prvkami

prezentácií

obrázky

a grafy.

Najjednoduchší spôsob ako naplniť prezentáciu, je používať preddefinované rozloženie snímok a následne jednoduchým kliknutím do textového rámca vkladať text, prípadne kliknutím na ikonu vybrať vloženie tabuľky, grafu, obrázku, videa... Samozrejme ľubovoľne všetky typy objektov môžeme ich vkladať aj v

prostredníctvom

ponuky

Vložiť,

pričom

môžeme

ďalej

formátovať

a upravovať

podobne ako napr.

textovom editore MS Word.

Ako tvoriť obsah prezentácie
Mali by sme si uvedomiť, že do prezentácie by sme nemali dávať všetko to, čo budeme v prezentácii hovoriť. Prezentácia by nám mala slúžiť ako pomôcka s obsahom, resp. dôležitými bodmi. V prezentácii by sme mali používať krátke, stručné a jasne formulované vety – nie je vhodné písať drobným písmom a veľa. Neodporúča sa, aby snímka obsahovala viac ako 10 riadkov textu. Veľkosť písma je zvyčajne oveľa väčšia ako tá, ktorú používame pri písaní textu napr. v textovom editore MS Word.

Vkladanie prepojení
Do prezentácie môžeme vložiť prepojenie (hypertextový odkaz) na webovú stránku, inú snímku či prezentáciu prípadne iný dokument (napr. tabuľku v MS Excel). Prepojenie vložíme tak, že najprv označíme objekt, ktorý bude odkazom (časť textu, obrázok,...) a potom klikneme na ponuku Vložiť Prepojenie. Zobrazí sa okno, kde v ľavej časti zvolíme typ odkazu – existujúci súbor, miesto v tomto dokumente, ... Ak chceme vložiť odkaz na existujúci súbor (v našom počítači), ponecháme možnosť existujúci súbor alebo webová stránka. V strednej časti okna (Kde hľadať) nájdeme daný súbor. Ak chceme vložiť prepojenie na webovú stránku niekde na internete, zadáme ju do položky adresa

Nakoniec klikneme na tlačidlo OK a potvrdíme tak náš výber.

V prípade, že chceme vložiť odkaz na niektorú snímku v našej prezentácii, zvolíme v časti prepojiť na možnosť miesto v tomto dokumente.

V strednej okna chceme prepojenie. to byť posledná,

časti zvolíme spraviť Môže prvá,

snímku, na ktorú

nasledujúca alebo aj snímka našej prezentácie. Túto možnosť môžeme využiť napríklad vtedy, ak na začiatku prezentácie vytvoríme obsah našej prezentácie a z neho potom prepojenia na príslušné snímky v prezentácii. Vpravo od zvolenej snímky sa zobrazí jej ukážka. Takto sa môžeme presvedčiť, či sme zvolili správnu snímku. Takisto v tomto prípade nesmieme zabudnúť kliknúť na tlačidlo OK, čím potvrdíme náš výber. konkrétna

Efekty
Objekty (texty, obrázky,...) v prezentáciách v MS PowerPoint môžu byť živé, môžeme ich rôznym spôsobom animovať. Publikum viac zaujme, ak sa budú objavovať rôznym spôsobom a v rôznom poradí. Samozrejme treba podotknúť, že všetkého veľa škodí. Animácie objektov môžeme zadávať Návrh dvoma spôsobmi. Prostredníctvom pracovnej tably snímkySchémy

animácií zadávame preddefinované animácie a cez ponuku Prezentácia Vlastné animácie... si dokážeme vytvárať animácie podľa svojho želania. Otvoríme pracovnú tablu Vlastné animácie, kde budeme postupne nastavovať, ktoré objekty sa majú animovať, v akom poradí a akým spôsobom. Označíme príslušný objekt na snímke a kliknutím na tlačidlo Pridať efekt v pracovnej table si zvolíme (pridáme) typ efektu. Nie je celkom možné popísať všetky efekty a všetky ich možné nastavenia, lebo tých rôznych nastavení je veľa. Na príklade si

ukážeme pridanie jedného efektu. Ostatné efekty si môžete sami vyskúšať.

V našom príklade sú animované objekty Obdĺžnik 3 a Objekt 5. Vidíme poradie animácií, ktoré sa dá meniť šípkami pri položke zmeniť poradie. Pri skoro každej animácii si môžeme zvoliť, či sa má spustiť po kliknutí

myšou,

alebo

automaticky

po

predošlej, príp. po uplynutí určitého časového intervalu.
Ďalším nastavením je

rýchlosť

vykonania animácie daného objektu. Ak chceme animovanému objektu

nastaviť ďalšie vlastnosti, klikneme na šípku pri danej animácii a v kontextovej ponuke zvolíme položku Možnosti efektu. Pri nastavovaní animácií je výhodné prehrať si ich kliknutím na tlačidlo Prehrať, prípadne spustiť prezentáciu od aktuálnej snímky . Pri prehratí animácií z pracovnej tably však možnosť „po kliknutí myšou“ nevidno. Všetky animácie sa prehrajú súvisle za sebou. Nasledujúci obrázok názorne ukazuje podrobné nastavenie efektu. Keď efekt aplikujeme na text, tento sa môže pôsobiť prejaviť po rôznymi slovách písmenkách. spôsobmi alebo Ak – po text môže naraz ovplyvniť celý text, môže jednotlivých

obsahuje viac odstavcov, je možné nastaviť aj úrovne delenia na odstavce. Nie je však vhodné na nastavovať jednotlivé dlhotrvajúce zbytočne dlho. efekty

písmená textu – efekt potom trvá

Je dôležité, aby sme našu prezentáciu nepresýtili rôznymi efektmi. Jej forma by mala zodpovedať obsahu. V tomto prípade je menej často viac.

Spôsob zobrazenia snímok v programe
Počas tvorby prezentácie máme v ľavej spodnej časti okna možnosť výberu zobrazenia prezentácie: Prvá možnosť Normálne zobrazenie . sa používa pri tvorbe

a úprave prezentácie. V tomto zobrazení vidíme práve jednu snímku a túto môžeme upravovať. V ľavej časti okna programu vidíme zoznam všetkých snímok, pričom kliknutím na ľubovoľnú z nich sa nám táto zobrazí ako aktuálna, s ktorom môžeme práve pracovať. Pomocou druhej možnosti Zobraziť radenie snímok máme možnosť zobraziť si poradie snímok s ich náhľadmi. V tomto zobrazení ľahko môžeme zmeniť poradie snímok – jednoducho chytíme ľavým tlačidlom myši príslušnú snímku a presunieme ju na nové miesto. V tomto zobrazení nemôžeme nijako meniť obsah jednotlivých snímok. Posledná možnosť slúži Prezentácia (od aktuálnej snímky) nám spustí prezentáciu, pričom začne práve aktuálnou snímkou. Túto možnosť je vhodné využiť napr. vtedy, ak sme uprostred prezentácie, vkladáme efekty objektom a potrebujeme zistiť, ako budú zvolené efekty vyzerať vo výslednej prezentácii. Ak by sme prezentáciu spustili celú (ak prvej snímky), museli by sme sa preklikať postupne až ku nami požadovanej snímke. A to môže byť zdĺhavé.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful