การใช้โปรแกรม

:

COOL EDIT PRO 2.0

คำาชีแ้ จง การนำาเสนอโปรแกรมจะแนะนำาหน้าต่างควบคู่กับเครื่องมือของโปรแกรม เพื่อง่ายต่อความเข้าใจและการใช้งานจริง

COOL EDIT PRO 2.0
หน้าต่างของโปรแกรมมีอยู่ 2 หน้าต่าง ได้แก่
1. หน้าต่าง EDIT
2. หน้าต่าง MULTITRUACK
3. MENU BAR

แนะนำาหน้าต่าง โปรแกรม

4.

หน้าต่าง ORGANIZER

เมื่อเปิดโปรแกรม

Cool Edit pro

หน้าต่าง

EDIT

WINDOW

2

มีหน้าต่างอยู่ หน้าต่างด้วยกันคือ หน้าต่าง

EDIT

Edit และ หน้าต่าง Multitrack

หน้าต่าง

MULTITRACK

Open ,Extract Audio file ,Record ,Extract Audio file
ปรับปรุงแก้ไขไฟล์เสียงให้ได้ตามความต้องการโดยใช้คำาสั่ง Amplitude , Delay Effects, Noise Reduction และ Time/pitch
จากนั้นนำาไฟล์ที่ได้ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น นำาไปใช้กับม้วนเทปเสียง,ทำาเป็นไฟล์ MP3 ,WAV เป็นต้น
MULTITRACT ทำาหน้าที่นำาสัญญาณเสียง เข้าในโปรแกรมโดยวิธีต่างๆ เช่น Open ,Record , Wave From Audio for File
เข้าในแต่ละ Track เสียงได้ตามต้องการเพื่อ ทำาการผสมเสียงแต่ละแทรกรวมกันและปรับปรุงแก้ไขไฟล์เสียงให้ได้ตามความต้องการโดยใช้คำาสั่ง Amplitude ,
Delay Effects, Noise Reduction และ Time/pitch จากนั้นนำาไฟล์ที่ได้ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น นำาไปใช้กับม้วนเทปเสียง,ทำาเป็นไฟล์ MP3
,WAV เป็นต้น
ทำาหน้าที่นำาสัญญาณเสียง เข้าในโปรแกรมโดยวิธีต่างๆ เช่น

หน้าต่าง

1. หน้าต่าง Organizer Window

EIDT

เป็นหน้าต่างที่เปิดนำา

Files Pane

File ,Effects เข้ามาเก็บไว้ที่หน้าต่าง

File เสียงเข้ามาเก็บไว้ที่หน้าต่าง
โดยการคลิก Mouse ด้านขวา หรือ Open File ที่ File Pane
Effects เป็นหน้าต่างที่เก็บการทำางาน Effects หลายคำาสั่ง เช่น Multitrack , Filter
,Generrate,Delay Effects,Noise Reduetion , time/pitch ทำาหน้าที่ปรับปรุงแก้ไข
File ที่อยู่ในหน้าต่าง Edit และหน้าต่าง Multitrack ได้ตามความต้องการ
Favorites เป็นหน้าต่างที่ทำาหน้าที่นำาคำาสั่งที่เราใช้บ่อยมาเก็บไว้เพื่อนำามาใช้งานได้สะดวกขึ้น
เป็นหน้าต่างที่เปิด

2. หน้าต่าง MENU BAR
เป็นหน้าต่างที่ทำาหน้าที่รวบรวมคำาสั่งต่างไว้โดยแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้จำาง่ายทำางานได้คล่องตัว เช่น

Generate , Analyze , Favorites , Options , window , Help
FILE ทำาหน้า ที่เปิด,ปิด,และบันทึก File ในหน้าต่างของ Edit และ Multitrack

File, Edits ,view , Effects ,

Mune File Edit

Menu File Multitrack
EDIT ทำาหน้าที่จัดการกับไฟล์เสียง โดยการ Copy , Cut , Delete , Undo , Mix Down to file

VIEW

, Show

ทำาหน้าที่สวิทซ์เปิด ปิด

หน้าต่าง

EDIT

หน้าต่างหรือเครื่องมือ ในหน้าต่าง

Window ของโปรแกรม

หน้าต่าง

MULTITRACK

MENU EFFECTS คือ การรวบรวมคำาสั่ง Effects
Delay Effects , Reverse , Amplitude , Reduction , Time/Pitch

MENU GENERATE

ทำาหน้าที่กำาเนิดความถี่เสียง เช่น

MENU ANALYZE

เพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไฟล์เสียงในรูปแบบ เช่น

DTMF Signals ,Noise ,Tones

,

ทำาหน้าที่วิเคราะห์ความถี่เสียง เป็นรูปกราฟ ลายเส้น

Show Phase Analysis

Show Frequency Analysis

MENU FAVORITES

ทำาหน้าที่เก็บคำาสั่งที่ใช้งานบ่อยที่เราสร้างขึ้นที่หน้าต่าง

MENU OPTIONS

คือ การเช็คโปรแกรมให้ทำางานในลักษณะใด

MENU WINDOW

ทำาหน้าเก็บ

MENU HELP

Organizer Window

File ที่อยู่ File Pane ไว้ เพื่อเรียกใช้ File ได้สะดวกขึ้น

ทำาหน้าที่ แนะนำาวิธีใช้คู่มือโปรแกรม

เพื่อสะดวกในการใช้งาน

เขียนโดย นายอดิศักดิ์ กิจแสวง
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา