N ibu nchi ntranh ccoilàm tc tm csángchóic av nh cth ik im i. Cu nti uthuy tnày l n utiênn m 1987 v inhan Thânph ntìnhyêu.

Ch saum tth igianng nN ibu nchi ntranhkhôngch ông ob n cVi t Nam bi t nmànó cc cgi n cngoài ónnh n.M tcu nsáchh ikhó c ngnhiên, khi cvi tv im tk thu tkhál , th igian nghi n, hòatr ngi aquákh vàth ct i, ch khôngtheom ttr tt k chuy nthôngth ng.

c in

N ibu nchi ntranhkhôngch l v hìnhth cmàm im c v n i dung so v ith i i mnóra i. Cóth nói, âycóth làcu nsách utiênc aV nh cVi t Nam khaithácchi ntranhd igóc cánhân.N ucáctácph mra itr cN ibu nchi ntranh cvi tv igóc c at pth , cáiriêngc ng ttrongcáichung, hòa tan vàocáichung, ngùnng t ý chíc un cnh tn c nglên, Ng im c msúng thìB oNinhl icócáinhìnsâuh nv thânph n con ng itr i qua tr nm c, s m tmátc acáccánhântrongth ichi n. B oNinhth hi ns bi quanc acánhân iv icu cchi n: Chi ntranhkhôngch cóvinhquang, hay utranhvìchínhngh a chi ntranhtómg nl ilàs ch tchóc, s h ydi t. Vàchodùnhi ung itr v sauchi ntranhkhôngh b th ngtích song v tth ngtronglòngh l ivôcùng au nvàluônr máu.H , nh ng con ng i ã i qua chi ntranh, tr v v icu cs nghòabìnhnh ngd ngnh h khôngcònlàh n a.Chi ntranh ãl y ic ah s bìnhyêntrongt âmh n

n nay, cónh ngl nxu tb n, tácph mnàyl il yl icáitênThânph ntìnhyêu. Tìnhyêuvàchi ntranhnh haitháic c ich inhau, m tbênlàs h ydi tghêg m, bênkialàm tgiátr thiêngliêng, làc ingu nc as s ng. Trongchi ntranh, tìnhyêuv n âmhoan yl c, v nlêntrêns ch tchócs au n, s h ydi t.Nhi ub n cth yl ic mgiácd d ivàghêg mc achi ntranh qua N ibu nchi ntranhnh t ngth ycácnhàv nl nnh Remarque hay Hemingway , t tnhiênv inhi ugóc m im h n.

N ibu nchi ntranh ccácnhàphêbìnhnh n nhlà ãm ram th ng im itrongn i dung vàhìnhth cchov nh cvi tv tàichi ntranh. Tácph m o tgi ith ngH inhàv nVi t Nam. âylàm ttrongnh ngcu nti uthuy t áng cnh tc aV nh cVi t Nam.Nhàv nNguy nQuangThi uvi ttrong TT&VH s ra 28.10.2006: N ibu nchi ntranh ãch mvàom us chungc anhânlo i ólàcâuchuy nc athânph nc am tmátc atìnhyêuvàchi ntranh .Nhàv nNguyênNg cc ngt ngnh nxé tv N ibu nchi ntranh: V m tngh thu t, ólàthànht ucaonh tc av nh c im i . .