1. Doru ak Petero djece htjelo je ne to pojesti.

Mogu izabrati izme u: mandarine, muffin-a, jabuke, okoladnog ili ri inog kruha. Savjet: Mihaela mrzi okoladu i mandarine Irena obo ava ri in kruh Petar i Sanja ne ele okoladni kruh Petar i Jelena jedini su koji vole jabuke Tko e to pojesti? 2.Riba Ako ovjek i pol mo e uloviti ribu i pol u dan i pol... Koliko riba e 6 ljudi uloviti u 7 dana? 3. Izlasci Goran, Robert i Mirko su o enjeni sa Lorom, Karlom i Ljiljanom Savjeti: 1) Lorina sestra je udana za Mirka. 2) Goran nikad nije upoznao Ljiljanu koja je jedino djete. Tko su parovi? 4. zlo in Zlo in je po injen. Jedan ivot je oduzet. Ime, adresa i osnove informacije su poznate policiji. No ta osoba ne e u zatvor i ne e joj se suditi. Za to? 5. Oci i sinovi Dva oca i dva sina oti li su u lov. Svaki je ulovio zeca. Koliko e eva su ulovili? 6. Doktor Doktor u Parizu ima brata u Torontu koji je odvjetnik. Odvjetnik nema brata koji je doktor u Parizu. Kako je to mogu e? 7. Pokloni Pet osoba dobiva poklone Pokloni su: skuter, vesta, Nintendo, ra unalo i radio Pomo : -Marija bo ava odje u -Suzana vozi biti na otovorenom -Julija mrzi elektronske igrice -Brigita mrzi glazbu i ra unala -Martina voli tipkati Tko je dobio koji poklon? 8. arape 12 arapa nalazi se u perilici: 6 crvenih i 6 plavih arapa. Soba je u potpunom mraku i ne mo es ni ta vidjeti. Koliko arapa mora uzeti iz su ilice prije no to e imati u ruci par crvenih ili par plavih arapa u ruci? 9.Vitez i princeza

Samoubojstvo 5. 3 = djed + njegovi sin + unuk 6. 16. Suzana skuter a Marija vestu 8. Robert + Ljiljana. Kojom bezinom je putovao? 10.5 dan stoga => 3 ovjeka ulove 3 ribe u 1. 12h. zagonetke i odgovori Na svako pitanje imaju odgovore . Ako je putovao 10 kilometara nas sat. 12. Sinovi Josip ima sinove.5 ovjek ulovi 1. Tri arape 9. Julija radio. 28 riba 1. Martina ra unalo. Jelena = okolada. 12km/h. Najmla i sin ima to no upola manje godina od najstarijeg sina. Goran + Lora. stigao bi dan ranije. Rje enje nove mozgalice. Doktor je ensko. 60 km 10. Irena = ri in kruh.5 dan stoga=> 6 ljudi ulove 6 riba u 1. U koliko sati je krenuo? 2. Brigita je dobila Nintendo. Mihaela = muffin. zagonetke -10 tricky questions 1. 7. Mirko + Karla 4. stigao bi jedan sat prekasno. 2 sin je 4 godine stariji od najmla eg sina. Petar = jabuka. Pitanja: 1.Vitez je elio posjetiti princezu. 8 godina Problemi. Morao je sti i to nu u 17h. Ako je putovao 15 kilometara na sat. Sarah = mandarina 2. Koliko kilometara je morao pre i? 3.5 ribu u 1.5 dan stoga => 6 ljudi ulovi 4 ribe u 1 dan stoga => 6 ljudi ulovit 4*7= 28 riba u 7 dana 3. Njegov najstariji sin je 4 godine stariji od 2 sin.

Najve i troznamenkasti broj je 999. Dje ak je izbrojio ukupno 126 nogu i 25 koko jih glava. S nogama.PITANJE 22 Nad rijekom Iznad rijeke svaki dan u vodu sam zagledan. Jabuke je donijela u ko arici. ili bez nogu preko vode prije i mogu. najmanji troznamenkasti broj je 100. PITANJE 18 KOLIKO LITARA VODE? Kocka duljine stranice (brida) 1 m sadr i 1000 l vode. Kako je to mogu e? Jednom djetetu je dala jabuku u kosarici. jedna je jabuka jo uvijek bila u ko arici. Nakon to je svakom djetetu dala jednu jabuku.199 =800 Ze evi i koko i U vrtu su ze evi i koko i. Za pa ljive ita e Od najve eg troznamenkastog broja oduzmi zbroj najmanjeg troznamenkastog i najve ega dvoznamenkastog broja. najmanji dvoznamenkasti broj je 99. a 999 . Koliko litara vode sadr i kocka kojoj je duljina brida 5 dm? 1l=1dm kubni V=5dm*5dm*5dm=125dm kubnih dakle odgovor je 125 litar PITANJE 17 . Koliko je ze eva u vrtu? Kako je to mogu e? Mama je kupila pet jabuka za svoje petero djece.

4 i 0.75/0. Ante i Mate.2 .2+0.Koji je to broj? Zbroj 0. 10 i 13? Na prvom papiru pi e 2. Tako lako! PITANJE 13 TO PI E? Na jednom su papiru napisana tri broja. .95=118.95 x*0. u istom mjestu. 10 i 13.75 x=118.IX = LXXX to an? Objasni. iste godine i od istih roditelja. Zbrojevi su 7. tre i brat ili sestra. 5.4+0. to pi e na prvom papiru. Koji je to broj? Odgovor je 125 0.95 x=125 PITANJE 16 Rimske i arapske brojke Je li izraz XCIX . ro eni su istog dana. 8. Kako je to mogu e? Nakon puno poku aja to an odgovor nam alje Mihaela Peri .75. ako na drugom pi e : 7.35 nekog broja iznosi 118. zadatak "Rimske i arapske brojke" (XCIX-IX=LXXX). nisu blizanci jer uz njih postoji jo jedan. Oni su trojke! Dakle. 0. okusa i mirisa. To nije to no jer po arapskim brojkama to zna i 99-9=80! Razultat treba biti 90! PITANJE 15 to je kisik? Kisik je plin bez boje. a na drugom su papiru napisani zbrojevi po dvaju od tih brojeva. ali nisu blizanci.35= 0. PITANJE 14 Nisu blizanci Dva brata.

. jer ako ih ima 6. o tre pand e koje mo e uvu i..ukupno 7. e est slijepih mladunaca. dakle kvadrata ima 3. ukupno ima 7 likova. Stolova s jednom ladicom ima koliko i stolova sa dvije i tri ladice zajedno.12.. Pripitomljena je jo u starom Egiptu. Zadr ala je mnoge osobine divljega pretka. PITANJE 10 KOLIKO IMA KRUGOVA U koverti su od papira izrezani kvadrati. Koliko ima dvoznamenkastih brojeva kojima je zbroj znamenaka najvi e tri? Odgovor: ima est dvoznamenkastih brojeva kojima je zbroj znamenki najvi e tri. 5 i 8 su 13. Ukupno u tim stolovima ima 25 ladica. Plijen lovi i z zasjede. dvjema i trima ladicama. a trokuta 2 sto je vec 8 likova. 20. a krugova onda 7-3-1=3 dakle krugova ima 3 PITANJE 9 KOLIKO IMA BROJEVA. Mala glava i kratak vrat nastavljaju se na izdu eno i vitko tijelo. trokuta trostruko manje iz uvjeta zadatka dakle 1. dobar sluh i vid i dobro se penje. stolova s dvije ladice ima 3. To su: 10. 2 i 8 deset. PITANJE 12 KOJA JE TO IVOTINJA? Znatno je manja od divlje _ _ _ _ _. Kvadrata ima triput vi e nego trokuta..Koti naj e Obojenost dlake mo e biti razli ita. ako kvadrata ima triput vise nego trokuta kvadrata jedino moze bit 3. Dosad je uzgojeno vi e razli itih odlika. Krugova ima tri. kao to su angorska ili sijamska. Koliko ima stolova s tri ladice? Po to stolova s jednom ladicom ima toliko koliko i stolova s dvije i tri ladice zajedno . PITANJE 11 KOLIKO STOLOVA IMA PO TRI LADICE? U prodavaonici namje taja nalazi se 14 kancelarijskih stolova s jednom. stolova s jednom ladicom ima 7.. Koliko ima u koverti krugova? Odgovr nam alje "el chatos".2 i 5 su 7. 11. 21 i 30. a stolova s tri ladice ima 4. krugovi i trokuti .. Ima sna no zubalo.. .

PITANJE: Koliko noga se nalazi u autobusu? Na ovo te ko pitanje to an odgovor je poslao krobar Karlo.. Svaka velika ma ka ima 7 malih ma i a. svake vrste podjednako. koju god vrstu izvu emo. Svaki dje ak ima sedam torbi.velike ma ke MM . u autobusu je ukupno 10990 nogu. imat emo 10.PITANJE 8 ETIRI VRSTE JABUKA U sanduku se nalazi sto jabuka etiriju vrsta. po to sada imamo po 9 jabuka od svake vrste.torbe VM . Bravo. PITANJE 6 Koliko je noga u autobusu? U autobusu se nalazi sedmorica dje aka.noge 7D * 7= 49T 49T * 7= 343VM 343VM * 7= 2401MM 7D * 2= 14N 343VM * 4= 1372 2401MM * 4= 9604 9604N + 1372N + 14N= 10990 noga u autobusu Dakle... 37 jabuka. Koliki najmanji broj jabuka treba uzeti (ne gledaju i ih) da bi me u jabukama bilo najmanje 10 jabuka iste vrste? Evo napokon sam do la do rje enja koje se ini to nim. ako se izvu e po 9 jabuka razli ite vrste.. .. Karlo.dje aci T . to je dakle 9x4=36.male ma ke N . Karlo je odlu io i svoj put do rje enja podijeliti s vama: D .. U svakoj torbi je sedam velikih ma aka. Svaka ma ka ima 4 noge. Prvo. PITANJE 7 U prikazanoj tablici treba prona i osobinu po kojoj su upisani brojevi i poslije toga ete lako na i odgovaraju i broj koji treba upisati u prazni kvadrati . Koji je to broj? 2 3 4 8 12 16 4 6 Odgovor je: broj 8.

da vidimo koliko ste stvarno pametni. OK? Pa. Spremni? Idemo! (scroll down) Prvo pitanje: Sudjelujete u trci. Dra en i Zoran idu u umu po gljive i svaki je poveo svoju sestru. Imena djevoj ica su: Gordana.PITANJE 5 Stavi znak za zbrajanje i oduzimanje U zapisu brojeva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 stavite izme u nekuh brojki znak za zbrajanje + i znak za oduzimanje . Aleksandar. 2008 6:44 pm Ako mislite da ste pametni. Ne smijete odugovlaciti. Karlo krobar skromno pita:Da li je odgovor na zadatak s brojevima 123456789 ovaj: 123 . Ka ite ime sestre svakog dje aka ako je poznato da ni jedan od njih nije stavljao gljive u ko aru svoje sestre i da je Dra en nekoliko gljiva polo io u Gordaninu i Lelinu ko aru. Zoran ima sestru Lelu. ovo e Vas definitivno isfurati !!!!! Test za pametne ljude! Dolje su cetiri (4) pitanja i jedno bonus pitanje. Karlo. Pretjecete drugu osob u. A je li to jedini na in? Karlo se dosjetio i drugog na ina: 12 + 3 + 4 + 5 .. Na kojemu ste Vi mjestu? . Morate ODMAH odgovoriti na njih. Aleksandar tako er nekoliko gljiva u ko are Lele i Olge.tako da se dobije izraz ija e vrijednost biti 100. a Aleksandar ima sestru Gordanu Naslov: Zagonetke pon sij 21. Dra en ima sestru Olgu.67 + 89 = 100 ? Pa naravno da je.7 + 89 = 100 PITANJE 4 Tri prijatelja. Bravo.6 . Dje aci su pomagali djevoj icama i brali gljive u njihove ko are.45 . Sam si to utvrdio. Lela i Olga. odgovorite odmah.

onda ste drugi! Pokusajte ne zeznuti drugo pitanje. .Odgovor: Ako ste odgovorili da ste prvi. Da biste odgovorili na drugo pitanje. niste u pravu! Ako preteknete drugu osobu i zauzmete njezino mjesto. nemojte razmi ljati tako dugo kao kod prvog pitanja.

. Uzmite 1000 i dodaj 40. Dodajte opet 1000. Sada dodajte 30. A sada dodajte jos 1000. onda ste. Sada dodaj jos 1000. Pokusajte.. kako mozete prete ci posljednju osobu? Niste bas dobri u ovome! Zar ne? Tre e pitanje: Vrlo zeznuta matematika! Ovo morate napraviti BEZ KALKULATORA ILI OLOVKE. Recite mi. Koliko je to ukupno? . onda ponovno niste u pravu. Sada dodajte 20. Sada dodajte 10.Drugo pitanje: Ako preteknete posljednju osobu.? Odgovor: Ako ste odgovorili da ste pretposljednji.

Mozda cete tocno odgovoriti na sljedece pitanje. Kako se zove peta kci? . Nono. Nene. Jeste li dobili 5000? To an je odgovor zapravo 4100. 3. Nana. Cetvrto pitanje: Marijin otac ima 5 kceri: 1. 2. Nini.Spustite se dolje da vidite odgovor. Ne vjerujete? Provjerite kalkulatorom! Danas definitivno nije Vas dan. 4.

. jednostavno. uspijeva trgovcu objasniti sto zeli kupiti. Procitajte pitanje ponovn o. sad ide bonus pitanje: Nijema osoba zeli kupiti cetkicu za zube. Njezino je ime Marija. kako ce to objasniti trgovcu? Samo treba otvoriti usta i traziti. Imitirajuci pokrete cetkanja zuba.Odgovor: Nunu? NE! Naravno ne. OK. Ako slijepi covjek zeli kupiti naocale za sunce.

Labirint. Prona i izlaz .

Da li imate pokvaren um?sta vidite na slici ? .

Ako vidite delfine nemate pokvaren um ako vidite dvoje ljudi kako se grle onda je vas um povaren/odrastao.ukoliko ovu sliku pokazete dijeic oni ce vijdet 7 delfina :D .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful