P. 1
Vjerojatnost i Statistika - Skripta

Vjerojatnost i Statistika - Skripta

|Views: 2,653|Likes:
Published by Ismir Tukulija

More info:

Published by: Ismir Tukulija on Aug 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1 Predgovor
 • Deskriptivna statistika
 • 2 Tabela frekvencija, histogram, kumulativna funkcija
 • 3 Aritmetiˇcka sredina, mod i medijan
 • 5 Varijanca. Standardna devijacija. ˇCebiˇsevljev teorem
 • 6 Usporedivanje razliˇcitih mjerenja. Usporedivanje razliˇcitih rezul-
 • 7 Linearna regresija
 • 8 Dogadaj. Vjerojatnost
 • 9 Diskretna sluˇcajna varijabla. Distribucija sluˇcajne varijable
 • 10 Funkcija vjerojatnosti. Funkcija distribucije vjerojatnosti
 • 11 Oˇcekivanje, varijanca i standardna devijacija diskretne sluˇcajne
 • 12 Diskretna uniformna distribucija
 • 13 Bernoullijev pokus. Bernoullijeva shema. Binomna distribu-
 • 14 Poissonova distribucija
 • 15 Kontinuirana sluˇcajna varijabla
 • 16 Normalna (Gaussova) distribucija. Standardna normalna dis-
 • Statistiˇcki testovi
 • 18 Testiranje hipoteze o oˇcekivanju uz poznatu varijancu

TEHNI

ˇ
CKO VELEU
ˇ
CILI
ˇ
STE U ZAGREBU
STRU
ˇ
CNI STUDIJ INFORMATIKE
VJEROJATNOST I STATISTIKA
Dr. Igor Urbiha, prof. vis. ˇsk.
Sadrˇzaj
1 Predgovor 3
I Deskriptivna statistika 4
2 Tabela frekvencija, histogram, kumulativna funkcija 4
3 Aritmetiˇcka sredina, mod i medijan 11
4 Kvartil. Percentil. Kvantil 14
5 Varijanca. Standardna devijacija.
ˇ
Cebiˇsevljev teorem 17
6 Usporedivanje razliˇcitih mjerenja. Usporedivanje razliˇcitih rezultata 22
7 Linearna regresija 24
II Vjerojatnost 30
8 Dogadaj. Vjerojatnost 30
9 Diskretna sluˇcajna varijabla. Distribucija sluˇcajne varijable. 55
10 Funkcija vjerojatnosti. Funkcija distribucije vjerojatnosti 59
11 Oˇcekivanje, varijanca i standardna devijacija diskretne sluˇcajne varijable 61
12 Diskretna uniformna distribucija 64
13 Bernoullijev pokus. Bernoullijeva shema. Binomna distribucija 68
14 Poissonova distribucija 72
15 Kontinuirana sluˇcajna varijabla 76
16 Normalna (Gaussova) distribucija. Standardna normalna distribucija 78
17 χ
2
–distribucija 83
III Statistiˇcki testovi 84
18 Testiranje hipoteze o oˇcekivanju uz poznatu varijancu 86
19 χ
2
test 92
2
1 Predgovor
Sadrˇzaj ovog nastavnog materijala odgovara sadrˇzaju kolegija Vjerojatnost i statistika koji se odrˇzava na dru-
goj godini struˇcnog studija informatike i druge godine struˇcnog studija raˇcunarstva na Tehniˇckom veleuˇciliˇstu
u Zagrebu. Podijeljen je na tri dijela koji obuhva´caju sljede´ce cjeline: deskriptivna statistika, uvod u vjero-
jatnost i uvod u statistiˇcke testove.
U prvoj cjelini se obraduje deskriptivna statistika gdje su dani osnovni postupci izraˇcunavanja sumarnih po-
dataka (aritmetiˇcka sredina, mod, medijan, varijanca, stadardadna devijacija, kvartili, percentili) za zadani
skup brojˇcanih podataka, kao i njihov grafiˇcki prikaz (histogram, pravac regresije).
U drugoj cjelini je dan uvod u vjerojatnost, uvedene su sluˇcajne varijable i obradene neke diskretne (uni-
formna, binomna i Poissonova distribucija) i kontinuirane distribucije (normalna i χ
2
distribucija).
U tre´coj cjelini su obradena dva statistiˇcka testa (testiranje hipoteze o oˇcekivanju uz poznatu varijancu i
χ
2
-test).
Namjena materijala, koji prati predavanja i vjeˇzbe, je upoznavanje studenata s osnovama vjerojatnosti i
osnovama statistike uz minimum teorije koja je dovoljna za definiranje potrebnih pojmova i za rjeˇsavanje
zadataka kao i izvor zadataka te kao takav moˇze biti koristan svim studentima Tehniˇckog veleuˇciliˇsta koji u
programu imaju isti ili sliˇcan kolegij.
Napomenuo bih da se skoro svi statistiˇcki izraˇcuni spomenuti u deskriptivnoj statistici mogu provesti na
ve´cini kalkulatora, dok se na boljim kalkulatorima nalaze programi za provodenje statistiˇckih testova ili se
oni mogu lako isprogramirati. Za sloˇzenije statistiˇcke postupke postoje posebni statistiˇcki programski paketi
namijenjeni osobnim raˇcunalima (npr. Statistica), a mogu se koristiti i tabliˇcni kalkulatori (npr. Open Office
Calc ili Microsoft Office Excel), koji imaju implementiranu ve´cinu potrebnih funkcija.
Dr. Igor Urbiha, prof. vis. ˇsk., 2008.
3
Dio I
Deskriptivna statistika
2 Tabela frekvencija, histogram, kumulativna funkcija
Dani su brojevi y
1
, y
2
, . . . , y
n
. Neka se medu njima pojavljuje f
1
brojeva x
1
, f
2
brojeva x
2
, . . ., f
r
brojeva
x
r
pri ˇcemu su brojevi x
1
, x
2
, . . . , x
r
medusobno razliˇciti.
Brojevi x
1
, x
2
, . . . , x
r
su razredi i obiˇcno su sortirani uzlazno (tj. vrijedi x
1
< x
2
< . . . < x
r
), a brojevi
f
1
, f
2
, . . . , f
r
su frekvencije.
Prvi korak u sredivanju danih brojeva je izrada tabele frekvencija:
x x
1
x
2
. . . x
r
f f
1
f
2
. . . f
r
Primijetimo da je suma svih frekvencija jednaka broju danih podataka n:
f
1
+f
2
+· · · +f
r
= n
Primjer 1.
Dani su sljede´ci brojevi: 6, 4, 4, 1, 6, 2, 6, 4, 5, 6, 4, 2, 3, 5, 5, 2, 2, 4, 4, 5.
Prebrojavanjem ustanovljavamo da su razredi 1, 2, 3, 4, 5, 6 pri ˇcemu se
broj 1 pojavljuje jednom,
broj 2 pojavljuje ˇcetiri puta,
broj 3 pojavljuje jednom,
broj 4 pojavljuje ˇsest puta,
broj 5 pojavljuje ˇcetiri puta i
broj 6 pojavljuje ˇcetiri puta pa pripadna tabela frekvencija izgleda ovako:
x 1 2 3 4 5 6
f 1 4 1 6 4 4
Grafiˇcki prikaz gornje tabele (u kojoj je frekvencija svakog podatka predstavljena pravokutnikom ˇcija je
visina upravo jednaka toj frekvenciji) se zove histogram.
4
6
-
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6
Na x–osi se navode sve razliˇcite vrijednosti danih podataka (i samo one), a na y–osi njihove frekvencije.
U tabeli frekvencija se obiˇcno nalazi joˇs jedan redak s relativnim frekvencijama (u tabeli oznaˇcen s rf), a to
su frekvencije podijeljene brojem danih brojeva. Op´cenito to izgleda ovako:
x x
1
x
2
. . . x
r
f f
1
f
2
. . . f
r
rf
f1
n
f2
n
. . .
fr
n
U naˇsem primjeru imamo:
x 1 2 3 4 5 6
f 1 4 1 6 4 4
rf
1
20
4
20
1
20
6
20
4
20
4
20
ili
x 1 2 3 4 5 6
f 1 4 1 6 4 4
rf 0.05 0.20 0.05 0.30 0.20 0.20
Tabeli se najˇceˇs´ce dodaje joˇs jedan redak koji opisuje kumulativnu funkciju (u tabeli oznaˇcen s cf), a sastoji
se od parcijalnih suma relativnih frekvencija: Op´cenito to izgleda ovako:
x x
1
x
2
. . . x
r
f f
1
f
2
. . . f
r
rf
f1
n
f2
n
. . .
fr
n
cf
f1
n
f1
n
+
f2
n
. . .
f1
n
+
f2
n
+· · · +
fr
n
5
Primijetimo da zadnji broj u retku kumulativne funkcije mora biti toˇcno
1
1 jer je to suma svih relativnih
frekvencija:
f
1
n
+
f
2
n
+. . . +
f
r
n
=
f
1
+f
2
+· · · +f
r
n
=
n
n
= 1.
Oznaˇcimo k–ti broj u retku kumulativne funkcije s ϕ
k
, tj. ϕ
k
=
f1
n
+
f2
n
+· · · +
f
k
n
. Kumulativna funkcija je
funkcija cf : R →R koja je odredena vrijednostima u zadnjem retku tabele frekvencija ovako:
cf(x) =0, ako je x < x
1
ϕ
k
, ako je x
k
≤ x < x
k+1
1, ako je x ≥ x
r
U naˇsem primjeru imamo:
x 1 2 3 4 5 6
f 1 4 1 6 4 4
rf 0.05 0.20 0.05 0.30 0.20 0.20
cf 0.05 0.25 0.3 0.6 0.8 1
cf(−100) = cf(−2) = cf(0) = cf(0.9) = 0, zbog −100, −2, 0, 0.9 < x
1
= 1
cf(1) = cf(1.5) = 0.05, jer je 1 = x
1
≤ 1, 1.5 < x
2
= 2
cf(4) = cf(4.99) = 0.6, jer je 4 = x
4
≤ 4, 4.99 < x
5
= 5
cf(6) = cf(6.5) = cf(10) = cf(100) = 1, zbog 6, 6.5, 10, 100 ≥ x
6
= 6
Graf kumulativne funkcije u naˇsem primjeru izgleda ovako:
6
-
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1 2 3 4 5 6
1
Prilikom raˇcunanja se zbog greˇsaka zaokruˇzivanja moˇze dogoditi da umjesto 1 dobijemo neki njemu blizak broj poput 0.998
ili 1.0003, u ovisnosti o toˇcnosti kojom provodimo raˇcunanje.
6
Zadaci
Zadatak 1.
Dani su brojevi: 4, 6, 6, 2, 1, 3, 2, 7, 3, 6, 3, 4, 1, 1, 2, 2, 7, 6, 6, 6.
Odredite razrede, sastavite tabelu frekvencija s kumulativnom funkcijom, skicirajte histogram i graf
kumulativne funkcije. Izraˇcunajte cf(−1), cf(2), cf(5) i cf(8).
Rjeˇsenje.
zadanih brojeva ima: 20
razredi: 1, 2, 3, 4, 6, 7
broj razreda: 6
tabela frekvencija i kumulativna funkcija:
x 1 2 3 4 6 7
f 3 4 3 2 6 2
rf 0.15 0.2 0.15 0.1 0.3 0.1
cf 0.15 0.35 0.5 0.6 0.9 1
cf(−1) = 0, cf(2) = 0.35, cf(5) = 0.6, cf(8) = 1
histogram:
6
-
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 6 7
7
graf kumulativne funkcije relativnih frekvencija:
6
-
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1 2 3 4 5 6 7
Zadatak 2. Dani su brojevi: 2, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 5, 2, 6, 3, 1, 5, 5, 5, 2, 3, 4, 1, 3.
Odredite razrede, sastavite tabelu frekvencija s kumulativnom funkcijom, skicirajte histogram i graf
kumulativne funkcije. Izraˇcunajte cf(0), cf(1), cf(4) i cf(7).
Zadatak 3. Dani su brojevi: 4, 0, 5, 4, 8, 7, 2, 2, 3, 3, 5, 2, −1, 4, 8, 3, 1, 3, −1, 4, 2, 8, 2, 3, 8, 0, −1, 0,
1, 3, 2, 8, 7, 4, 2, 0, −1, 8, 1, 8.
Odredite razrede, sastavite tabelu frekvencija s kumulativnom funkcijom, skicirajte histogram i graf
kumulativne funkcije. Izraˇcunajte cf(−2), cf(0), cf(4) i cf(10).
Uz pomo´c tabele frekvencija moˇzemo brzo saznati ukupan postotak zadanih brojeva koji su manji od nekog
broja, kao i njihov ukupan broj.
x x
1
x
2
x
3
. . . x
r−1
x
r
f f
1
f
2
f
3
. . . f
r−1
f
r
rf
f1
n
f2
n
f3
n
. . .
fr−1
n
fr
n
cf ϕ
1
ϕ
2
ϕ
3
. . . ϕ
r−1
ϕ
r
Sada moˇzemo lagano, bez prebrojavanja, dobiti odgovore na sljede´ce osnovne tipove pitanja:
Koliko ukupno podatka i koliki postotak podataka ima vrijednost
1. manju od ili jednaku b, X ≤ b
2. ve´cu od a, X > a
pri ˇcemu se sloˇzenija pitanja dobivaju kombiniranjem ova dva.
Budu´ci je ϕ
k
=
f1+f2+···+f
k
n
, to znaˇci da je nϕ
k
broj podataka koji imaju vrijednost najviˇse x
k
. Dakle
odgovor na pitanje ”Koliko ukupno podataka ima vrijednost najviˇse x
k
?” je naprosto
2
n · ϕ
k
ili n · cf(x
k
).
2
Zbog greˇsaka zaokruˇzivanja ˇcesto ne´cemo dobiti cijeli broj, no on ´ce se jako malo razlikovati od prave vrijednosti koju onda
ne´ce biti problem odrediti.
8
Ako nas zanima postotak, a ne ukupan broj, onda je to 100 · cf(x
k
).
Primjer 2. Sljede´ca tabela prikazuje srednje dnevne temperature (
o
C) tijekom 28 dana.
temp. (
o
C) -4 -2 1 2 3 5 7 8 9 10 13
f 1 2 2 3 1 1 3 6 2 5 2
rf 0.036 0.071 0.071 0.107 0.036 0.036 0.107 0.214 0.071 0.179 0.071
cf 0.036 0.107 0.179 0.286 0.321 0.357 0.464 0.679 0.75 0.929 1.000
(a) Koliki postotak promatranih dana i koji je njihov ukupan broj koji su imali srednju dnevnu temperaturu
od najviˇse 5
o
C?
Medu promatranim danima njih 28 · cf(5) = 28 · 0.357 = 9.996 ≈ 10, odnosno 100 · cf(5) = 35.7% je
imalo srednju dnevnu temperaturu od najviˇse 5
o
C.
Op´cenito, odgovor na pitanje ”Koliko ukupno podataka ima vrijednost najviˇse b?” (X ≤ b) je n · cf(b).
Sliˇcno, ako nas zanima postotak, onda je to 100 · cf(b).
(b) Koliki postotak promatranih dana i koji je njihov ukupan broj koji su imali srednju dnevnu temperaturu
od najviˇse 0
o
C?
Medu promatranim danima njih 28 · cf(0) = 28 · 0.107 = 2.996 ≈ 3, odnosno 100 · cf(0) = 10.7% je
imalo srednju dnevnu temperaturu od najviˇse 0
o
C.
Ako nas zanima koliko podataka je imalo ve´cu vrijednost od nekog broja a (X > a), onda prvo nademo
koliko podataka je imalo vrijednost najviˇse a i pomo´cu tog podatka dobijemo traˇzeni (oduznemo ga od
broja svih podataka). Dakle odgovor na pitanje ”Koliko ukupno podataka ima vrijednost ve´cu od a?” je
n −n · cf(a) = n(1 −cf(a)). Ako nas zanima postotak, a ne ukupan broj, onda je to 100 · (1 −cf(a)).
(c) Koliki postotak promatranih dana i koji je njihov ukupan broj koji su imali srednju dnevnu temperaturu
ve´cu od 6
o
C?
Medu promatranim danima njih 28(1 − cf(6)) = 28 · (1 − 0.357) = 28 · 0.643 = 18.004 ≈ 18, odnosno
100(1 −cf(6)) = 64.3% je imalo srednju dnevnu temperaturu ve´cu od 6
o
C.
Ako nas zanima odgovor na pitanje ”Koliko ukupno podataka ima ve´cu vrijednost od a i manju od ili jedna-
ku b?” (a < X ≤ b), onda je odgovor n(cf(b) −cf(a)). Pripadni postotak je 100(cf(b) −cf(a)).
(d) Koliki postotak promatranih dana i koji je njihov ukupan broj koji su imali srednju dnevnu temperaturu
ve´cu od 1
o
C, ali ne ve´cu od 11
o
C?
Takvih dana ima 21, jer je 28(cf(11) − cf(1)) = 28(0.929 − 0.179) = 28 · 0.75 = 21, ˇsto ˇcini 75% svih
promatranih dana.
(e) Koliki postotak promatranih dana i koji je njihov ukupan broj koji su imali srednju dnevnu temperaturu
jednaku 7
o
C?
9
Ovo je specijalan sluˇcaj prethodnog, ˇsto znaˇci da nas zanima broj dana (i njihov postotak) koji su imali
temperaturu ve´cu od 5
o
C (to je razred koji prethodi zadanom) i ne ve´cu od 7
o
C. Takvih dana ima tri,
jer je 28(cf(7) −cf(5)) = 28(0.464−0.357) = 28· 0.107 = 2.996, ˇsto ˇcini 10.7% svih promatranih dana.
Naravno, traˇzeni podatak se moˇze direktno oˇcitati iz retka s relativnim frekvencijama (ako ga imamo
na raspolaganju).
Malo treba pripaziti u sluˇcaju kada je rijeˇc o najmanjem razredu (pa od njega ne postoji manji),
u naˇsem primjeru je to −4
o
C. Da bismo izraˇcunali broj dana i postotak dana koji su imali srednju
dnevnu temperaturu −4
o
C, primijetimo da je to isto kao da traˇzimo postotak dana koji su imali
srednju temperaturu od najviˇse −4
o
C, ˇcime smo problem sveli na sluˇcaj (b), dakle broj takvih dana
je 28cf(−4) = 28 · 0.036 = 1.008 ≈ 1, a postotak je 100cf(−4) = 3.6%.
upit ukupan broj postotak
X ≤ b n cf(b) 100 cf(b)
X > a n(1 − cf(a)) 100(1 −cf(a))
a < X ≤ b n(cf(b) −cf(a)) 100(cf(b) −cf(a))
Zadaci
Zadatak 4. Zadana je sljede´ca tabela frekvencija:
x −3 −2 −1 0 1 2 3
f 5 1 3 3 3 2 3
rf 0.25 0.05 0.15 0.15 0.15 0.1 0.15
cf 0.25 0.3 0.45 0.6 0.75 0.85 1
Koriste´ci se vrijednostima kumulativne funkcije relativnih frekvencija izraˇcunajte koliko ukupno po-
datka i koliko posto podataka ima vrijednost
(a) ve´cu od −2, X > −2
(b) manju od ili jednaku 2, X ≤ 2
(c) ve´cu od −3 i manju od ili jednaku 1, −3 < X ≤ 1
(d) jednaku 1, X = 1
Zadatak 5. Zadana je sljede´ca tabela frekvencija:
x −2 −1 1 2 3 4 5
f 2 4 2 2 5 4 1
rf 0.1 0.2 0.1 0.1 0.25 0.2 0.05
cf 0.1 0.3 0.4 0.5 0.75 0.95 1
Koriste´ci se vrijednostima kumulativne funkcije relativnih frekvencija izraˇcunajte koliko ukupno po-
dataka i koliko posto podataka ima vrijednost
(a) ve´cu od −2, X > −2
(b) manju od ili jednaku 3, X ≤ 3
(c) ve´cu od −1 i manju od ili jednaku 5, −1 < X ≤ 5
(d) jednaku 0, X = 0
10
3 Aritmetiˇcka sredina, mod i medijan
Umjesto mnogo brojeva x
1
, x
2
, . . . , x
n
(n moˇze biti jako velik) mi bismo ˇzeljeli izraˇcunati nekoliko brojeva,
ˇsto manje to bolje, koji bi nam dali neke korisne informacije o njima. Neki od takvih brojeva su aritmetiˇcka
sredina, mod i medijan.
Aritmetiˇcka sredina
Neka je dano n brojeva x
1
, x
2
, . . . , x
n
. Njihova aritmetiˇcka sredina, u oznaci x, se definira formulom:
x =
x
1
+x
2
+· · · +x
n
n
.
Aritmetiˇcka sredina brojeva 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6 je jednaka:
x =
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 6
20
=
68
20
= 3.4
Ako su poznate frekvencije danih brojeva,
x x
1
x
2
. . . x
n
f f
1
f
2
. . . f
n
onda se aritmetiˇcka sredina moˇze raˇcunati formulom:
x =
f
1
x
1
+f
2
x
2
+· · · +f
n
x
n
f
1
+f
2
+· · · +f
n
.
Aritmetiˇcku sredinu brojeva danim u tabeli frekvencija
x 1 2 3 4 5 6
f 5 2 3 3 4 3
raˇcunamo ovako:
x =
5 · 1 + 2 · 2 + 3 · 3 + 3 · 4 + 4 · 5 + 3 · 6
5 + 2 + 3 + 3 + 4 + 3
=
68
20
= 3.4.
Mod
Mod je onaj podatak u danom nizu brojeva x
1
, x
2
, . . . , x
n
koji se najˇceˇs´ce pojavljuje i to barem dvaput. Niz
brojeva moˇze imati jedan mod, viˇse modova ili niti jedan mod.
Niz 2, 3, 3, 5, 7, 7, 7, 8, 9 ima jedinstveni mod 7.
Niz 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13 nema moda.
Niz 2, 3, 3, 3, 5, 7, 7, 7, 8 ima dva moda: 3 i 7.
U histogramu je mod odreden najviˇsim pravokutnikom jer visina pravokutnika je proporcionalna s brojem
pojavljivanja pripadaju´ceg podatka.
11
Primijetimo da je mod podatak koji nam daje viˇse informacija o zadanim podacima od aritmetiˇcke sredine.
Dok aritmetiˇcka sredina intuitivno predstavlja broj ”oko kojeg se gomila najviˇse podataka” (ˇsto ˇcak ne mora
biti toˇcno), za mod znamo da je to broj koji se najviˇse puta pojavljuje medu podacima.
Pogledajmo primjer s dva niza brojeva koji imaju istu aritmetiˇcku sredinu i nadimo njihove pripadne modove.
Primjer 1. Zadani su brojevi x
1
= 16000, x
2
= 4000, x
3
= 4000, x
4
= 4000. Njihova aritmetiˇcka sredina
je 7000, a mod je 4000.
Primjer 2. Zadani su brojevi x
1
= 10000, x
2
= 6000, x
3
= 6000, x
4
= 6000. Njihova aritmetiˇcka sredina
je takoder 7000, a mod je 6000.
Medijan
Neka su dani podaci x
1
, x
2
, . . . , x
n
sortirani uzlazno. Medijan, u oznaci ¯ x (”iks tilda”) se ugrubo definira
kao ”srednji broj” u nizu. Ako podataka ima neparan broj, tj. n = 2k +1, onda je ¯ x = x
k+1
, a to je upravo
srednji broj u nizu. Ako podataka ima paran broj, n = 2k, onda nema srednjeg broja pa se ¯ x definira kao
srednja vrijednost srednja dva broja u nizu, tj. ¯ x =
x
k
+x
k+1
2
.
¯ x =

srednji broj , n neparan
zbroj srednja dva broja
2
, n paran
=

x
k+1
, n = 2k + 1
x
k
+x
k+1
2
, n = 2k
11, 11, 16 , 17, 25 ¯ x = x
3
= 16
1, 4, 8, 8,10 , 16, 16, 19 ¯ x =
x4+x5
2
=
8+10
2
= 9
Ako brojeva ima puno, onda je traˇzenje medijana traˇzenjem srednjeg broja ili srednjih brojeva u nizu
nespretno, no ako imamo tablicu frekvencija s kumulativnom funkcijom na raspolaganju, onda ga moˇzemo
na´ci jako brzo. Mogu´ca su dva sluˇcaja.
• U retku s kumulativnom funkcijom postoji vrijednost koja je toˇcno jednaka 0.5, kao u sljede´coj tablici:
x 1 2 3 4 5 6
f 5 2 3 3 4 3
rf 0.25 0.1 0.15 0.15 0.2 0.15
cf 0.25 0.35 0.5 0.65 0.85 1
Medijan je u ovom sluˇcaju jednak srednjoj vrijednosti razreda kojoj pripada vrijednost kumulativne
funkcije 0.5 i sljede´ceg po redu razreda, u ovom sluˇcaju ¯ x =
3 + 4
2
= 3.5.
• U retku s kumulativnom funkcijom nema vrijednosti 0.5, kao u sljede´coj tablici:
x 1 2 3 4 5 6
f 6 2 4 2 3 3
rf 0.3 0.1 0.2 0.1 0.15 0.15
cf 0.3 0.4 0.6 0.7 0.85 1
Medijan je u ovom sluˇcaju jednak onom razredu kojem pripada najmanja vrijednost kumulativne
funkcije koja je ve´ca od 0.5, u ovom sluˇcaju ¯ x = 3.
12
Zadaci
Zadatak 1.
Dani su brojevi: 5, 1, 5, 3, 2, 3, 6, 5, 6, 1, 2, 5, 1, 6, 3, 1, 3, 4, 1, 6.
Odredite razrede, sastavite tabelu frekvencija s kumulativnom funkcijom te pronadite mod(ove) i medi-
jan.
Rjeˇsenje.
zadanih brojeva ima: 20
razredi: 1, 2, 3, 4, 5, 6
broj razreda: 6
tabela frekvencija i kumulativna funkcija:
x 1 2 3 4 5 6
f 5 2 4 1 4 4
rf 0.25 0.1 0.2 0.05 0.2 0.2
cf 0.25 0.35 0.55 0.6 0.8 1
Medu danim brojevima se broj 1 najviˇse puta pojavljuje (pripadaju´ca vrijednost u retku s frekvenci-
jama je najve´ca) pa je on jedinstveni mod.
Broja 0.5 nema medu vrijednostima kumulativne funkcije pa traˇzimo najmanju od 0.5 ve´cu vrijednost.
To je 0.55 koja pripada razredu 3 pa je medijan: ¯ x = 3.
Zadatak 2.
Dani su brojevi: 3, 4, 1, 5, 6, 2, 4, 5, 3, 5, 1, 1, 2, 1, 4, 6, 1, 5, 4, 6.
Odredite razrede, sastavite tabelu frekvencija s kumulativnom funkcijom te pronadite mod(ove) i medi-
jan.
Zadatak 3.
Dani su brojevi: 56, 65, 66, 60, 61, 66, 61, 63, 66, 61, 63, 57, 57, 64, 58, 57, 57, 65, 58, 67, 66, 58, 59,
57, 67, 57, 62, 66, 56, 62, 61.
Odredite razrede, sastavite tabelu frekvencija s kumulativnom funkcijom te pronadite mod(ove) i medi-
jan.
13
4 Kvartil. Percentil. Kvantil
Medijan se moˇze opisati kao ”srednji broj” u nizu, ˇsto znaˇci da je to broj sa svojstvom da je pola zadanih
brojeva, ili 50%, od njega manje. U nekim sluˇcajevima mogu biti zanimljivi brojevi sa svojstvom da je od
njih manje 25% ili 75% posto danih brojeva. Ta dva broja, u oznakama Q
1
i Q
3
redom, zajedno s medijanom
(kojeg u ovom kontekstu oznaˇcavamo Q
2
) se zovu kvartili, pri ˇcemu je Q
1
prvi, Q
2
drugi, a Q
3
tre´ci kvartil.
Broj koji ima svojstvo da je neki proizvoljan postotak r zadanih brojeva od njega manje oznaˇcavamo P
r

takve brojeve zovemo percentilima. Vrijedi: Q
1
= P
25
, (”dvadesetpeti percentil”) ¯ x = Q
2
= P
50
(”pedeseti
percentil”) i Q
3
= P
75
(”sedamdesetpeti percentil”).
Kvantil q
s
se definira preko percentila izrazom: q
s
= P
100s
, dakle imamo npr. q
0.5
= P
50
, q
0.23
= P
23
.
1. kvartil: Q
1
= P
25
= q
0.25
2. kvartil: Q
2
= P
50
= q
0.5
= ¯ x 3. kvartil: Q
3
= P
75
= q
0.75
medijan prve polovice podataka medijan medijan druge polovice podataka
Da bismo mogli brzo raˇcunati percentile, potrebno je prvo sastaviti tabelu frekvencija.
x x
1
x
2
x
3
. . . x
m−1
x
m
f f
1
f
2
f
3
. . . f
m−1
f
m
rf
f1
n
f2
n
f3
n
. . .
fm−1
n
fm
n
cf
f1
n
f1+f2
n
f1+f2+f3
n
. . .
f1+f2+···+fm−1
n
f1+f2+···+fm−1+fm
n
= 1
Postupak nalaˇzenja proizvoljnog percentila (ili kvantila) je u biti jednak postupku nalaˇzenju medijana
(opisanog na stranici 12), tj. pedesetog percentila. Trebamo na´ci percentil P
r
(tj. broj sa svojstvom da
r% svih podataka nisu od njega ve´ci). Potraˇzimo gdje se u retku kumulativne funkcije nalazi broj r/100 i
neka radi jednostavnosti redak kumulativne funkcije u tabeli frekvencija izgleda ovako:
cf ϕ
1
(=
f1
n
) ϕ
2
ϕ
3
. . . ϕ
m−1
ϕ
m
(= 1)
Dakle, broj ϕ
k
se u tabeli nalazi u retku kumulativne funkcije ispod razreda x
k
iz prvog retka. Razlikujemo
dva sluˇcaja.
• Broj r/100 je jedan od brojeva u retku kumulativne funkcije, tj. r/100 = ϕ
k
. Tada je
P
r
=
x
k
+x
k+1
2
.
• Broj r/100 se nalazi izmedu dvije susjedne vrijednosti ϕ
k
i ϕ
k+1
u retku kumulativne funkcije, tj.
ϕ
k
< r/100 < ϕ
k+1
. Tada je
P
r
= x
k+1
.
14
Primjer 1.
Potraˇzimo 35. percentil P
35
(tj. kvantil q
0.35
) uz pomo´c sljede´ce tabele.
x 1 2 3 4 5 6
f 5 2 3 3 4 3
rf 0.25 0.1 0.15 0.15 0.2 0.15
cf 0.25 0.35 0.5 0.65 0.85 1
Broj
35
100
= 0.35 se nalazi u retku kumulativne funkcije pa je traˇzeni percentil P
35
u ovom sluˇcaju
jednak srednjoj vrijednosti razreda kojoj pripada vrijednost kumulativne funkcije 0.35 i sljede´ceg po
redu razreda, u ovom sluˇcaju P
35
= q
0.35
=
2 + 3
2
= 2.5.
Primjer 2.
Potraˇzimo 75. percentil P
75
(tj. kvantil q
0.75
) uz pomo´c sljede´ce tabele.
x 1 2 3 4 5 6
f 6 2 4 2 3 3
rf 0.3 0.1 0.2 0.1 0.15 0.15
cf 0.3 0.4 0.6 0.7 0.85 1
Broj
75
100
= 0.75 se ne nalazi u retku kumulativne funkcije pa je traˇzeni percentil P
75
jednak onom
razredu kojem pripada najmanja vrijednost kumulativne funkcije koja je ve´ca od 0.75 (a to je 0.85), u
ovom sluˇcaju P
75
= q
0.75
= 5.
Iz definicije slijedi P
0
= q
0
= x
1
, a to je najmanji od zadanih brojeva. Stoti percentil P
100
= q
1
nije
definiran, no moˇzemo posebno definirati da je on jednak najve´cem od zadanih brojeva (x
m
) uve´can za 1, tj.
P
100
= q
1
= x
m
+ 1.
Primjer 3.
Sljede´ca tabela prikazuje srednje dnevne temperature (
o
C) tijekom 28 dana.
temp. (
o
C) -4 -2 1 2 3 5 7 8 9 10 13
f 1 2 2 3 1 1 3 6 2 5 2
rf 0.036 0.071 0.071 0.107 0.036 0.036 0.107 0.214 0.071 0.179 0.071
cf 0.036 0.107 0.179 0.286 0.321 0.357 0.464 0.679 0.75 0.929 1.000
Pronadimo sve kvartile i percentil P
10
.
Prvi kvartil Q
1
je jednak dvadesetpetom percentilu. Broja
25
100
= 0.25 nema u retku kumulativne
funkcije pa traˇzimo prvi od njega ve´ci, a to je 0.286. Toj vrijednosti kumulativne funkcije odgovara
razred 2 i to je traˇzena vrijednost, tj. imamo Q
1
= P
25
= 2.
Sliˇcno dobivamo da je medijan, odnosno drugi kvartil jednak P
50
= 8.
15
Broj
75
100
= 0.75 se nalazi u retku kumulativne funkcije pa je traˇzena vrijednost tre´ceg kvartila jednaka
aritmetiˇckoj sredini pripadaju´ceg i sljede´ceg po vrijednosti razreda: Q
3
= P
75
=
9+10
2
= 9.5.
Broja
10
100
= 0.1 nema u retku kumulativne funkcije pa traˇzimo prvi od njega ve´ci, a to je 0.107. Toj
vrijednosti kumulativne funkcije odgovara razred −2 i to je traˇzena vrijednost, tj. imamo P
10
= −2.
Zadaci
Zadatak 1.
Zadana je sljede´ca tabela frekvencija:
x −3 −2 0 1 2 3 4
f 1 2 5 3 2 3 4
rf 0.05 0.1 0.25 0.15 0.1 0.15 0.2
cf 0.05 0.15 0.4 0.55 0.65 0.8 1
Odredite
1. medijan ¯ x
2. prvi kvartil Q
1
3. percentil P
75
4. kvantil q
0.15
Zadatak 2.
Zadana je sljede´ca tabela frekvencija:
x −1 0 1 2 3 4 6
f 1 3 3 4 3 2 4
rf 0.05 0.15 0.15 0.2 0.15 0.1 0.2
cf 0.05 0.2 0.35 0.55 0.7 0.8 1
Odredite
1. medijan ¯ x
2. tre´ci kvartil Q
3
3. percentil P
35
4. kvantil q
0.75
16
5 Varijanca. Standardna devijacija.
ˇ
Cebiˇsevljev teorem
Jedan od brojeva koji nam moˇze dati neku informaciju o zadanim brojevima x
1
, x
2
, . . . , x
n
je, kako smo
vidjeli, njihova aritmetiˇcka sredina x:
x =
x
1
+x
2
+· · · +x
n
n
.
Ono ˇsto ne znamo je koliko zadani brojevi odstupaju od x. Kvadratno odstupanje v
j
podatka x
j
od arit-
metiˇcke sredine x se definira sa v
j
= (x
j
− x)
2
. Sada opet dobivamo mnogo brojeva i zato raˇcunamo arit-
metiˇcku sredinu svih kvadratnih odstupanja koju oznaˇcavamo sa σ
2
i zovemo varijanca (ili srednje kvadratno
odstupanje):
σ
2
=
v
1
+v
2
+· · · +v
n
n
=
(x
1
−x)
2
+ (x
2
−x)
2
+· · · + (x
n
−x)
2
n
.
Taj broj predstavlja srednje kvadratno odstupanje (ili rasprˇsenost) zadanih brojeva oko njihove aritmetiˇcke
sredine.
Standardna devijacija σ je jednaka drugom korijenu varijance:
σ =

σ
2
=

(x
1
−x)
2
+ (x
2
−x)
2
+· · · + (x
n
−x)
2
n
.
Primjer 1.
Zadani su brojevi x
1
= 16, x
2
= 4, x
3
= 4, x
4
= 4. Njihova aritmetiˇcka sredina je
x =
16 + 4 + 4 + 4
4
= 7,
pripadna kvadratna odstupanja su redom v
1
= (x
1
−x)
2
= (16 −7)
2
= 81, v
2
= (x
2
−x)
2
= (4 −7)
2
=
9 = v
3
= v
4
i varijanca je
σ
2
=
(16 −7)
2
+ (4 −7)
2
+ (4 −7)
2
+ (4 −7)
2
4
=
81 + 9 + 9 + 9
4
= 27.
Standardna devijacija je jednaka: σ =

27 ≈ 5.20.
Primjer 2.
Zadani su brojevi x
1
= 10, x
2
= 6, x
3
= 6, x
4
= 6. Njihova aritmetiˇcka sredina je
x =
10 + 6 + 6 + 6
4
= 7,
pripadna kvadratna odstupanja su redom v
1
= (x
1
−x)
2
= (10 −7)
2
= 9, v
2
= (x
2
−x)
2
= (6 −7)
2
=
1 = v
3
= v
4
i varijanca je
σ
2
=
(10 −7)
2
+ (6 −7)
2
+ (6 −7)
2
+ (6 −7)
2
4
=
9 + 1 + 1 + 1
4
= 3.
Standardna devijacija je jednaka: σ =

3 ≈ 1.73.
17
U oba primjera smo dobili iste aritmetiˇcke sredine (dakle samo pomo´cu njih ne moˇzemo uoˇciti po ˇcemu se ta
dva niza zadanih brojeva razlikuju), ali u prvom su zadani brojevi udaljeniji od njihove aritmetiˇcke sredine
(rasprˇseniji su) od onih u drugom, ˇsto je vidljivo iz varijance – ve´ca varijanca znaˇci da je rasprˇsenost ve´ca.
Pogledajmo kako moˇzemo dobiti jednostavniju formulu za raˇcunanje varijance.
σ
2
=
1
n
((x
1
−x)
2
+ (x
2
−x)
2
+· · · (x
n
−x)
2
)
=
1
n
(x
2
1
−2x
1
x +x
2
+x
2
2
−2x
2
x +x
2
+· · · +x
2
n
−2x
n
x +x
2
)
=
1
n
(x
2
1
+x
2
2
+· · · +x
2
n
−2x
1
x −2x
2
x −· · · −2x
n
x +x
2
+ x
2
+· · · +x
2
. .. .
n
)
=
1
n
(x
2
1
+x
2
2
+· · · +x
2
n
) −
2x
n
(x
1
+x
2
+· · · +x
n
) +
1
n
nx
2
=
1
n
(x
2
1
+x
2
2
+· · · +x
2
n
) −2xx +x
2
= x
2
−x
2
,
gdje je x
2
=
1
n

x
2
1
+x
2
2
+· · · +x
2
n

. Jednostavnije formule za raˇcunanje varijance i standardne devijacije
glase:
σ
2
= x
2
−x
2
, σ =

x
2
−x
2
. (1)
Primjer 3.
Nadite standardnu devijaciju brojeva 1, 2, 3, 6, 7 pomo´cu formule (1).
x =
1 + 2 + 3 + 6 + 7
5
= 3.8
x
2
=
1
2
+ 2
2
+ 3
2
+ 6
2
+ 7
2
5
=
1 + 4 + 9 + 36 + 49
5
= 19.8
σ
2
= x
2
−x
2
= 19.8 −14.44 = 5.36
σ =

σ
2
=

5.36 ≈ 2.32
Primjer 4.
Zadani su brojevi 2.3, 1.0, 0.2, 3.2, 2.5, 2.4, 1.3, 0.6, 0.5, 3.0, 1.6, 2.0, 1.4, 0.9, 2.2, 1.2, 0.7, 1.8, 0.6, 2.0,
2.0, 2.7, 2.0, 2.0, 2.5, 1.0, 1.8, 2.0, 1.2, 1.3. Predstavite zadane podatke tabelom frekvencija, napravite
histogram za grupiranje podataka u ˇsest grupa koje odgovaraju podjeli intervala koji sadrˇzi podatke
u ˇsest jednakih dijelova, izraˇcunajte aritmetiˇcku sredinu, varijancu i standardnu devijaciju zadanih
podataka.
Najmanji broj je 0.2, a najve´ci 3.2, dakle svi podaci se nalaze u intervalu [0.2, 3.2]. Duljina tog intervala
je 3.2 −0.2 = 3 pa je duljina svakog od ˇsest jednakih dijelova tog intervala
3
6
= 0.5. Tih ˇsest jednakih
dijelova su intervali [0.2, 0.7], [0.7, 1.2], [1.2, 1.7], [1.7, 2.2], [2.2, 2.7], [2.7, 3.2].
x 0.2 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7 3.0 3.2
f 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 6 1 1 1 2 1 1 1
x ≈ 1.663, σ
2
≈ 0.583, σ ≈ 0.764
18
U sluˇcajevima kada ima puno razliˇcitih podataka s malim frekvencijama, nerijetko se podaci grupiraju
po intervalima. Ovdje ´cemo cijeli interval u kojem se nalaze podaci ([0.2, 3.2]) podijeliti na 6 jednakih
podintervala. Za aproksimaciju vrijednosti koje pripadaju nekom podintervalu ´cemo uzeti poloviˇste
podintervala, a za frekvencije ´cemo uzeti broj podataka koji se nalaze u pojedinom podintervalu.
Tako dobivamo manju i ˇcitljiviju tabelu, a aritmetiˇcka sredina, varijanca i standardna devijacija ovako
grupiranih podataka se obiˇcno ne razlikuju mnogo od pravih vrijednosti.
x 0.45 0.95 1.45 1.95 2.45 2.95
f 4 4 6 8 5 3
x ≈ 1.7, σ
2
≈ 0.5625, σ ≈ 0.75
6
-
1
2
3
4
5
6
7
8
0.45 0.95 1.45 1.95 2.45 2.95
Ako o nekim brojˇcanim podacima ne znamo niˇsta osim njihove aritmetiˇcke sredine i standardne devijacije,
onda na osnovu ta dva podatka ipak moˇzemo joˇs neˇsto saznati pomo´cu
ˇ
Cebiˇsevljevog teorema.
ˇ
Cebiˇsevljev teorem.
Neka su x aritmetiˇcka sredina i σ > 0 standardna devijacija nekog niza brojeva x
1
, x
2
, . . . , x
n
. Neka je
r ≤ n broj brojeva iz zadanog niza x
1
, x
2
, . . . , x
n
tako da je |x
i
−x| > kσ za neki broj k. Tada vrijedi:
r ≤
n
k
2
. (2)
Ako je k = 3 onda imamo r ≤
n
9
, tj. najviˇse jedna devetina (oko 11%) od svih n podataka se nalazi izvan
intervala [x −3σ, x + 3σ], tj. barem se 89% od svih n podataka nalazu unutar tog intervala.
Ako je k = 2 onda imamo r ≤
n
4
, tj. najviˇse jedna ˇcetvrtina (25%) od svih n podataka se nalazi izvan
intervala [x −2σ, x + 2σ], tj. barem se 75% od svih n podataka nalazu unutar tog intervala.
Ako je k = 1 onda imamo r ≤ n, tj. mogu´ce je sve – da svi brojevi budu izvan intervala (l = n) ili da svi
brojevi budu unutar njega (l = 0).
19
-
x x −σ x +σ x −2σ x + 2σ
? ?
75% ili viˇse
x −3σ x + 3σ
? ?
89% ili viˇse
Dakle aritmetiˇcka sredina x i standardna devijacija σ zajedno nam mogu dati dobar uvid u rasprˇsenost
podataka oko njihove aritmetiˇcke sredine (ako je σ > 1).
Koliko podataka se, u standardnim jedinicama, nalazi u intervalima [−1, 1], [−2, 2] i [−3, 3]?
z =
x −x
σ
⇒ x = x +z · σ
[−1, 1]
s.j.
= [x −σ, x +σ] ne moˇze se niˇsta konkretno re´ci
[−2, 2]
s.j.
= [x −2σ, x + 2σ] barem 75% brojeva je unutar intervala
[−3, 3]
s.j.
= [x −3σ, x + 3σ] barem 89% brojeva je unutar intervala
Primjer 5.
Koji je najmanji interval oko aritmetiˇcke sredine x = 10 za koji sa sigurnoˇs´cu moˇzemo tvrditi da sadrˇzi
barem 50% zadanih podataka, ako je σ = 1.75?
Rjeˇsenje.
Prema nejednakosti (2) iz
ˇ
Cebiˇsevljevog teorema i prema zahtjevu zadatka mora vrijediti
r ≤ n/k
2
= n/2,
dakle k
2
= 2, tj. k =

2 ≈ 1.414. Traˇzeni interval je [x − kσ, x + kσ] = [x −

2σ, x +

2σ] =
[7.525, 12.475].
20
Zadaci
Zadatak 1.
Dani su brojevi: 4, 3, 1, 5, 5, 1, 6, 4, 6, 1, 4, 6, 2, 3, 3, 6, 6, 4, 3, 3.
Odredite razrede, sastavite tabelu frekvencija s kumulativnom funkcijom te izraˇcunajte aritmetiˇcku
sredinu, varijancu i standardnu devijaciju.
Rjeˇsenje.
zadanih brojeva ima: 20
razredi: 1, 2, 3, 4, 5, 6
broj razreda: 6
tabela frekvencija i kumulativna funkcija:
x 1 2 3 4 5 6
f 3 1 5 4 2 5
rf 0.15 0.05 0.25 0.2 0.1 0.25
cf 0.15 0.2 0.45 0.65 0.75 1
aritmetiˇcka sredina: x = 3.8
varijanca: σ
2
= x
2
−x
2
= 17.3 −14.44 = 2.86
standardna devijacija: σ = 1.69
Zadatak 2.
Dani su brojevi: 6, 3, 2, 3, 2, 4, 6, 5, 6, 5, 4, 1, 4, 1, 4, 5, 3, 4, 2, 4.
Odredite razrede, sastavite tabelu frekvencija s kumulativnom funkcijom te izraˇcunajte aritmetiˇcku
sredinu, varijancu i standardnu devijaciju.
Zadatak 3.
Dani su brojevi: 94, 97, 103, 103, 96, 104, 99, 100, 97, 102, 95, 102, 103, 103, 95, 101, 99, 102, 103,
102, 100, 97, 96, 99, 98, 98, 102, 103, 96, 94, 97.
Odredite razrede, sastavite tabelu frekvencija s kumulativnom funkcijom te izraˇcunajte aritmetiˇcku
sredinu, varijancu i standardnu devijaciju.
Zadatak 4.
Koji je najmanji interval oko aritmetiˇcke sredine x = 12 za koji sa sigurnoˇs´cu moˇzemo tvrditi da sadrˇzi
barem 60% zadanih podataka, ako je σ = 1.3?
21
6 Usporedivanje razliˇcitih mjerenja. Usporedivanje razliˇcitih rezul-
tata
Usporedivanje razliˇcitih mjerenja
Mjerenja iste veliˇcine se mogu izvoditi razliˇcitim naˇcinima ili instrumentima i pojavljuje se potreba za
jednostavnim postupkom usporedivanja rezultata razliˇcitih mjerenja. U takvoj situaciji imamo dva niza
brojeva x
1
, x
2
, . . . , x
n
i y
1
, y
2
, . . . , y
m
i njima pripadaju´ce aritmetiˇcke sredine i standardne devijacije x, σ
x
i
y, σ
y
.
ˇ
Zeljeli bismo ocijeniti koje mjerenje je bilo toˇcnije. To op´cenito nije mogu´ce odrediti, ali je za oˇcekivati da
je toˇcnije ono mjerenje s manjim odstupanjima od aritmetiˇcke sredine (s manjim rasipanjem oko aritmetiˇcke
sredine), tj. s manjom standardnom devijacijom. U primjeru koji slijedi to ne moˇzemo odmah napraviti, jer
su vrijednosti u razliˇcitim mjernim jedinicama. Jedan naˇcin bi bio da jarde pretvorimo u metre, a drugi je
da usporedimo omjere standardne devijacije i aritmetiˇcke sredine. Mjerenje kod kojeg je taj omjer manji je
preciznije.
Dakle usporedujemo brojeve
σ
x
x
i
σ
y
y
i manji omjer odreduje preciznije mjerenje.
Primjer 1.
Dva niza mjerenja iste udaljenosti su dala sljede´ce podatke:
mjerenje A: 105m, 98m, 92m, 107m, 101m (u metrima)
mjerenje B: 109yd, 113yd, 107yd, 115yd, 111yd (u jardima; 1yd = 0.914m)
Aritmetiˇcka sredina i standardna devijacija tih dvaju mjerenja su redom:
mjerenje A: x = 100.6m, σ ≈ 5.3m,
σ
x

5.3m
100.6m
≈ 0.053
mjerenje B: x = 111yd, σ ≈ 2.82yd,
σ
x

2.82yd
111yd
≈ 0.025
Mjerenje B ima manji omjer i smatramo ga preciznijim.
Zadatak 1.
Dva niza mjerenja istog volumena su dala sljede´ce podatke:
mjerenje A: 101.5l, 101.3l, 98.7l, 99.4l, 101.2l (u litrama)
mjerenje B: 26.1gal, 26.1gal, 25.9gal, 26.7gal, 26.6gal (u galonima; 1gal = 3.7854l)
Odredite koje je od ova dva mjerenja preciznije.
22
Usporedivanje razliˇcitih rezultata
Tipiˇcna situacija u kojoj treba usporedivati razliˇcite rezultate su ispiti. Naime, ve´ci broj dobivenih bodova
ne znaˇci odmah i bolji uspjeh. Pogledajmo primjer.
Marko je dobio 85 bodova na testu na kojem je prosjeˇcna vrijednost bodova svih kandidata bila x = 79, a
σ = 8. Alen je dobio 75 bodova na testu, koji ne mora provjeravati isto gradivo, a na kojem je x = 70, a
σ = 5. Tko je postigao bolji rezultat od njih dvojice? Ne moˇzemo direktno usporedivati njihove bodove
zbog razliˇcitih x i σ, ˇsto znaˇci da njihove rezultate moramo prevesti u standardne jedinice. Ako je x jedan
od danih brojeva iz uzorka sa aritmetiˇckom sredinom x i standardnom devijacijom σ, onda se x prevodi u
standardnu jedinicu z formulom
z =
x −x
σ
.
U primjeru imamo redom:
Marko z =
85−79
8
= 0.75
Alen z =
75−70
5
= 1
U standardnim jedinicama ve´ca vrijednost oznaˇcava bolji rezultat pa zakljuˇcujemo da je Alen bolje rijeˇsio
test.
Zadatak 1.
Na jednom drugom testiranju je Marko dobio 95 bodova na testu na kojem je prosjeˇcna vrijednost
bodova svih kandidata bila x = 90, a σ = 6. Alen je dobio 86 bodova na testu, koji ne mora
provjeravati isto gradivo, a na kojem je x = 80, a σ = 8. Tko je postigao bolji rezultat od njih dvojice?
23
7 Linearna regresija
Zadani su parovi brojeva: (x
1
, y
1
),(x
2
, y
2
),. . ., (x
n
, y
n
). Postoji mogu´cnost da su te toˇcke grupirane oko
nekog pravca, ˇsto bi znaˇcilo da postoji linearna povezanost (korelacija) izmedu nizova brojeva x
1
, x
2
, . . . , x
n
i y
1
, y
2
, . . . , y
n
. Jednadˇzba tog pravca, kojeg zovemo pravac regresije je
y = ax +b
gdje su a i b nepoznati brojevi koje dobivamo metodom najmanjih kvadrata. Navedenom metodom dobivamo
sljede´ce formule za traˇzene brojeve a i b:
a =
n
¸
j=1
x
j
y
j
−nx · y
n
¸
j=1
x
2
j
−nx
2
=
1
n
n
¸
j=1
x
j
y
j
−x · y
1
n
n
¸
j=1
x
2
j
−x
2
=
xy −x · y
x
2
−x
2
=
xy −x · y
σ
2
x
,
b = y −ax,
gdje je xy =
1
n
n
¸
j=1
x
j
y
j
. Primijetimo da iz formule za b slijedi da se toˇcka (x, y) nalazi na traˇzenom pravcu.
Odstupanje zadanih podataka od pravca zadanog jednadˇzbom y = cx +d raˇcunamo po formuli
1
n
n
¸
k=1
(y
k
−(cx
k
+d))
2
.
Broj izraˇcunat tom formulom zovemo srednje kvadratno odstupanje zadanih podataka od tog pravca. Pravac
regresije je jedinstveni pravac kojem je srednje kvadratno odstupanje, (tj.,
1
n
n
¸
k=1
(y
k
−(ax
k
+b))
2
) najmanje
mogu´ce.
Koeficijent korelacije r je mjera linearne povezanosti nizova brojeva x
1
, . . . x
n
i y
1
, . . . y
n
, a raˇcunamo ga
prema formuli:
r =
n
¸
j=1
x
j
y
j
−nx · y

n
¸
j=1
x
2
j
−nx
2

n
¸
j=1
y
2
j
−ny
2
=
xy −x · y

x
2
−x
2

y
2
−y
2
=
xy −x · y
σ
x
σ
y
Uvijek vrijedi: −1 ≤ r ≤ 1 i ˇsto je |r| bliˇzi broju 1, to su zadani nizovi brojeva bolje linearno povezani. Ako
je r blizak nuli, onda je linearna povezanost slaba ili nikakva. Zgodno je znati da je predznak broja r isti
kao i predznak koeficijenta smjera pravca regresije.
24
Da bismo izraˇcunali a i b, prvo sastavljamo sljede´cu tabelu:
j x y x · y x
2
y
2
1 x
1
y
1
x
1
y
1
x
2
1
y
2
1
2 x
2
y
2
x
2
y
2
x
2
2
y
2
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
n x
n
y
n
x
n
y
n
x
2
n
y
2
n
¸
n
¸
j=1
x
j
n
¸
j=1
y
j
n
¸
j=1
x
j
y
j
n
¸
j=1
x
2
j
n
¸
j=1
y
2
j
x y xy x
2
y
2
Vrijednosti iz zadnjeg retka uvrˇstavamo u pripadne formule.
Primjer 1.
Mjerenjem statistiˇckih obiljeˇzja x i y su dobiveni sljede´ci brojevi:
x 3 5 6 8 10
y 3 4 2 2 2
1. Prikaˇzite toˇcke (x
j
, y
j
) u pravokutnom koordinatnom sustavu.
2. Odredite jednadˇzbu pravca regresije i skicirajte ga zajedno s toˇckama.
3. Izraˇcunajte koeficijent korelacije.
4. Izraˇcunajte srednje kvadratno odstupanje podataka iz tabele od odgovaraju´cih vrijednosti za
pravac regresije.
Rjeˇsenje.
j x
j
y
j
x
j
· y
j
x
2
j
y
2
j
1 3 3 9 9 9
2 5 4 20 25 16
3 6 2 12 36 4
4 8 2 16 64 4
5 10 2 20 100 4
Σ 32 13 77 234 37
6.4 2.6 15.4 46.8 7.4
x =
32
5
= 6.4, y =
13
5
= 2.6, x · y = 16.64, xy = 15.4, x
2
= 46.8, y
2
= 7.4
y = ax +b; a =
xy −x · y
x
2
−x
2
; b = y −ax
y = −0.212 · x + 3.959
25
r =
xy −x · y

x
2
−x
2

y
2
−y
2
= −0.641, r
2
= 0.411
Srednje kvadratno odstupanje je: 0.3767 =
1
n
n
¸
k=1
(y
k
−(ax
k
+b))
2
.
0
1
2
3
4
5
0 2 4 6 8 10
-
6
3
+
+
+ + +
Posebno oznaˇcena toˇcka na pravcu ima koordinate (x, y) = (6.4, 2.6).
Primjer 2.
Dvije standardne igra´ce kockice, plavu i crvenu, bacamo 11 puta. Neka je x
k
broj koji je ”pao” na
plavoj kockici u k–tom bacanju, a y
k
suma brojeva koji su ”pali” na plavoj i crvenoj kockici u k–tom
bacanju.
Na plavoj kockici su pali redom sljede´ci brojevi: 3, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 1, 1, 4, 3,
a na crvenoj: 2, 3, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 2, 4, 4,
Nadite jednadˇzbu pravca regresije za toˇcke (x
k
, y
k
), k = 1, . . . , 11 i skicirajte ga u koordinatnoj ravnini
zajedno sa toˇckama. Izraˇcunajte koeficijent korelacije.
26
Rjeˇsenje.
j x
j
y
j
x
j
· y
j
x
2
j
y
2
j
1 3 5 15 9 25
2 3 6 18 9 36
3 2 3 6 4 9
4 3 7 21 9 49
5 4 7 28 16 49
6 4 6 24 16 36
7 2 6 12 4 36
8 1 2 2 1 4
9 1 3 3 1 9
10 4 8 32 16 64
11 3 7 21 9 49
Σ 30 60 182 94 366
2.73 5.45 16.55 8.55 33.27
x =
30
11
= 2.73, y =
60
11
= 5.45
y = 1.507 · x + 1.343, r = 0.85, r
2
= 0.71
srednje kvadratno odstupanje je 1.0041
0
2
4
6
8
-1 0 1 2 3 4
-
6
3
+
+
+
+ +
+ +
+
+
+
+
Posebno oznaˇcena toˇcka na pravcu ima koordinate (x, y) = (2.73, 5.45).
27
Primjer 3.
Zadane su sljede´ce toˇcke: (20, 82), (25, 98), (25, 98.6), (26, 101.8), (28, 106.8), (27, 107), (26, 105.2),
(28, 110.2), (30, 117.6), (29, 117) Nadite jednadˇzbu pravca regresije i skicirajte ga u koordinatnoj ravnini
zajedno sa zadanim toˇckama. Izraˇcunajte koeficijent korelacije.
Rjeˇsenje.
j x
j
y
j
x
j
· y
j
x
2
j
y
2
j
1 20 82 1640 400 6724
2 25 98 2450 625 9604
3 25 98.6 2465 625 9721.96
4 26 101.8 2646.8 676 10363.24
5 28 106.8 2990.4 784 11406.24
6 27 107 2889 729 11449
7 26 105.2 2735.2 676 11067.04
8 28 110.2 3085.6 784 12144.04
9 30 117.6 3528 900 13829.76
10 29 117 3393 841 13689
Σ 264 1044.2 27823 7040 109998.28
26.4 104.42 2782.3 704 10999.83
x =
264
10
= 26.4, y =
1044.2
10
= 104.42
Jednadˇzba pravca regresije je y = 3.638 · x + 8.375. Koeficijent korelacije je r = 0.98, r
2
= 0.97.
Srednje kvadratno odstupanje je 3.1134.
80
85
90
95
100
105
110
115
120
20 22 24 26 28 30
3
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+
Posebno oznaˇcena toˇcka na pravcu ima koordinate (x, y) = (26.4, 104.42).
28
Zadaci
Zadatak 1. Zadane su sljede´ce toˇcke: (14, 24.8), (12, 31.6), (14, 28), (17, 20.8), (18, 20.6), (17, 22.2), (20, 17.2),
(17, 25.6), (22, 15.2), (21, 18.2) Nadite jednadˇzbu pravca regresije i skicirajte ga u koordinatnoj ravnini
zajedno sa zadanim toˇckama. Izraˇcunajte koeficijent korelacije.
Zadatak 2. Dvije standardne igra´ce kockice, plavu i crvenu, bacamo 11 puta. Neka je x
k
broj koji je ”pao”
na plavoj kockici u k–tom bacanju, a y
k
suma brojeva koji su ”pali” na plavoj i crvenoj kockici u
k–tom bacanju.
Na plavoj kockici su pali redom sljede´ci brojevi: 4, 5, 4, 1, 2, 4, 2, 2, 6, 3, 3,
a na crvenoj: 4, 5, 1, 3, 1, 6, 1, 5, 5, 1, 2,
Nadite jednadˇzbu pravca regresije za toˇcke (x
k
, y
k
), k = 1, . . . , 11 i skicirajte ga u koordinatnoj ravnini
zajedno sa toˇckama. Izraˇcunajte koeficijent korelacije.
29
Dio II
Vjerojatnost
8 Dogadaj. Vjerojatnost
Zaˇceci teorije vjerojatnosti su stvoreni sredinom 17. stolje´ca, kada je francuski plemi´c Chevalier de M´er´e
postavio nekoliko pitanja o vjerojatnosti nekih dogadaja prilikom kockanja Blaisu Pascalu. Na osnovu
rasprave koja je uslijedila, Pascal i Pierre de Fermat su razvili osnove teorije vjerojatnosti.
De M´er´e se kladio na sljede´ce dogadaje:
• U ˇcetiri bacanja simetriˇcne kockice ´ce pasti barem jedna ˇsestica.
• U dvadesetˇcetiri bacanja dviju simetriˇcnih kockica ´ce barem jednom pasti ˇsestica na obje kockice.
Vidjet ´cemo kasnije kako moˇzemo izraˇcunati vjerojatnosti navedenih dogadaja.
Teorija vjerojatnosti se bavi modeliranjem procesa kojima nije mogu´ce unaprijed predvidjeti ishod, kao ˇsto
je to npr. bacanje novˇci´ca na sluˇcajan naˇcin - znamo da ´ce pasti ili pismo ili glava, ali ne znamo sa sigurnoˇs´cu
ˇsto ´ce toˇcno pasti u jednom bacanju. Mogli bismo re´ci da je bacanje novˇci´ca sluˇcajni pokus s dva mogu´ca
ishoda koji su elementi skupa {p, g}.
Drugi primjer bi bio bacanje standardne igra´ce kockice sa ˇsest strana s jednim od brojeva 1, 2, 3, 4, 5, 6 (ili
odgovaraju´cim brojem toˇckica) na svakoj strani. Nakon ˇsto bacimo kockicu i nakon ˇsto ona mirno stane
na horizontalnoj podlozi, njena gornja strana ´ce uvijek odredivati jedan od brojeva iz skupa {1, 2, 3, 4, 5, 6}
(kaˇzemo da je npr. ”pao” broj 5), ali ne moˇzemo unaprijed znati koji od njih. Dakle na bacanje kockice
takoder moˇzemo gledati kao na sluˇcajni pokus sa ˇsest razliˇcitih ishoda. Neka je A = {2, 3, 5} i ako bacanjem
kockice padne broj 2, re´ci ´cemo da je nastupio dogadaj A.
Svaki od brojeva koji mogu pasti na kockici se smatra elementarnim dogadajem (intuitivno, elementarni
dogadaj se ne prikazuje preko jednostavnijih dogadaja, bilo zato ˇsto se to ne moˇze ili zato ˇsto nas to ne
zanima), a skup svih elementarnih dogadaja Ω zovemo prostor elementarnih dogadaja.
Dogadaj se definira kao bilo koji podskup prostora elementarnih dogadaja Ω, tj. ako je A ⊆ Ω, onda je skup
A dogadaj. Broj elemenata skupa A oznaˇcavamo s |A|. Za dogadaj A ´cemo re´ci da je nastupio ako je ishod
nekog sluˇcajnog pokusa jedan od elementarnih dogadaja iz A, npr. u primjeru s bacanjem kockice moˇzemo
promatrati dogadaje
A = pao je prost broj = {2, 3, 5} i
B = pao je neparan broj = {1, 3, 5}
pa ako je bacanjem kockice pao broj 2, onda je dogadaj A nastupio, a dogadaj B nije.
Kako su dogadaji skupovi, onda je s njima mogu´ce obavljati skupovne operacije kao ˇsto su komplement,
presjek, unija i razlika. Tako u gornjem primjeru moˇzemo npr. promotriti dogadaje
A = Ω \ A = nije pao prost broj = {1, 4, 6},
A ∩ B = pao je neparan i prost broj = {3, 5},
A ∪ B = pao je neparan ili prost broj = {1, 2, 3, 5} i
A \ B = pao je prost broj koji nije neparan = {2}.
30
Ω
A
dogadaj A
Ω
A
dogadaj A
Ω
A B
presjek dogadaja A i B: A ∩ B
Ω
A B
unija dogadaja A i B: A ∪ B
Ω
A B
razlika dogadaja A i B: A \ B
Ω
A B
A = (A \ B) ∪ (A ∩ B)
Primjer 1.
Promotrimo sve mogu´ce ishode bacanja dvaju novˇci´ca. Na svakom od njih moˇze pasti ili pismo ili glava
pa je prostor elementarnih dogadaja jednak Ω = {pp, pg, gp, gg}. (Radi jednostavnosti zamislimo da
su novˇci´ci razliˇcite veliˇcine i da prvo zapisujemo ishod bacanja ve´ceg od njih.)
Primjer 2.
Promotrimo sve mogu´ce ishode bacanja dviju standardnih kockica, crvene i plave. Jedan ishod je
predstavljen uredenim parom brojeva (c, p) gdje prva komponenta para predstavlja broj koji je pao na
crvenoj kockici, a druga komponenta predstavlja broj koji je pao na plavoj kockici. Prostor elemen-
tarnih dogadaja Ω je skup svih takvih parova brojeva Ω = {(1, 1), (1, 2), . . . , (6, 6)} kojeg se jednostavno
moˇze prikazati sljede´com tabelom:
31
c\p 1 2 3 4 5 6
1 (1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (1, 6)
2 (2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (2, 6)
3 (3, 1) (3, 2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)
4 (4, 1) (4, 2) (4,3) (4, 4) (4, 5) (4, 6)
5 (5, 1) (5, 2) (5,3) (5, 4) (5, 5) (5, 6)
6 (6, 1) (6, 2) (6,3) (6, 4) (6, 5) (6, 6)
Sljede´ci dogadaji su oznaˇceni u gornjoj tabeli:
A = manji od dva broja koji su pali je 3 = {(3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 3), (5, 3), (6, 3)} (oznaˇceni
pravokutnicima)
B = razlika ve´ceg i manjeg broja je 2 = {(3, 1), (4, 2), (5, 3), (6, 4), (1, 3), (2, 4), (3, 5), (4, 6)} (oznaˇceni
ovalima)
A∪ B = elementarni dogadaji oznaˇceni pravokutnicima ili ovalima
A∩ B = elementarni dogadaji oznaˇceni pravokutnicima i ovalima
Primjer 3.
Jedan ˇsahovski klub ima tri igraˇca K
1
, K
2
, K
3
medu kojima treba sluˇcajno izabrati dvojicu koji ´ce
predstavljati klub na turniru. Sluˇcajni pokus se sastoji od biranja dva igraˇca od njih tri. Svaki ishod
je predstavljen dvoˇclanim podskupom skupa {K
1
, K
2
, K
3
} pa je prostor elementarnih dogadaja skup
Ω = {{K
1
, K
2
}, {K
1
, K
3
}, {K
2
, K
3
}} koji ima tri elemenata.
Primjer 4.
Neka je sluˇcajni pokus registriranje broja zahtjeva za prikazivanje odredene web stranice tijekom
nekog odredenog vremenskog perioda (jedan minut, jedan sat, 24 sata, jedan mjesec...). Budu´ci
je nepoznat maksimalni broj zahtjeva, najzgodnije je za prostor elementarnih dogadaja uzeti skup
N
0
= {0, 1, 2, 3, . . .} koji je beskonaˇcan. Iako ´ce broj zahtjeva biti konaˇcan, teˇsko je, a i nepotrebno,
ograniˇciti taj broj. Naravno, uvijek moˇzemo za gornju granicu uzeti neki jako veliki broj za kojeg
moˇzemo biti sigurni da nikad ne´ce biti dosegnut, ali pokazuje se da je to nepotrebno kompliciranje, a
iz nekih teoretskih razloga je pogodnije za prostor elementarnih dogadaja uzeti navedeni beskonaˇcni
skup.
Zbog toga se koristi malo drugaˇcija definicija prostora elementarnih dogadaja od navedene.
Definicija.
Prostor elementarnih dogadaja nekog sluˇcajnog pokusa je skup Ω sa svojstvom da svakom ishodu pokusa
odgovara toˇcno jedan element iz tog skupa i da razliˇcitim ishodima odgovaraju razliˇciti elementi tog skupa.
Dogadaj je podskup prostora elementarnih dogadaja.
Ako nije navedeno drugaˇcije smatrat ´cemo da je skup svih elementarnih dogadaja Ω konaˇcan skup.
32
Zadaci
Zadatak 1.
Napiˇsite prostor elementarnih dogadaja koji sadrˇzi sve ishode bacanja triju novˇci´ca. Odredite sljede´ce
dogadaje:
A = pala su barem dva pisma
B = pale su najviˇse dvije glave
A∩ B =?
A∪ B =?
Zadatak 2.
Promotrimo sve mogu´ce ishode bacanja dviju standardnih kockica, crvene i plave. Jedan ishod je
predstavljen uredenim parom brojeva (c, p) gdje prva komponenta para predstavlja broj koji je pao na
crvenoj kockici, a druga komponenta predstavlja broj koji je pao na plavoj kockici. Odredite sljede´ce
dogadaje:
P
p
= produkt brojeva koji su pali na kockicama je prost broj
P
s
= suma brojeva koji su pali na kockicama je prost broj
A
6
= suma brojeva koji su pali na kockicama je 6
Zadatak 3.
U posudi se nalazi sedam zelenih i dvije ˇzute kuglice. Sluˇcajno se, bez vra´canja, jedna po jedna izvlaˇce
dvije kuglice. Odredite prostor elementarnih dogadaja za navedeni sluˇcajni pokus. Kako bi izgledao
prostor elementarnih dogadaja ako bi u posudi bila samo jedna ˇzuta kuglica?
ˇ
Sto ako kuglice vra´camo
u posudu nakon ˇsto ih izvuˇcemo?
33
Klasiˇcna definicija vjerojatnosti ’a priori’
Neka je Ω = {ω
1
, ω
2
, . . . , ω
m
} prostor elementarnih dogadaja vezan uz neki sluˇcajni pokus tako da su svi
elementarni dogadaji, kojih mora biti konaˇcan broj, jednako mogu´ci. Neka je A dogadaj, tj. A ⊆ Ω. Tada
se klasiˇcna definicija vjerojatnosti ’a priori’ dogadaja A definira formulom
P(A) =
m
A
m
=
|A|
|Ω|
=
broj povoljnih elementarnih dogadaja
broj svih elementarnih dogadaja
(3)
gdje je m
A
= |A| broj elementarnih dogadaja od kojih se sastoji dogadaj A, a m = |Ω| broj svih elementarnih
dogadaja iz prostora elementarnih dogadaja Ω (|Ω| je broj elemenata skupa Ω). Naravno, da bi formula imala
smisla, skup Ω mora biti konaˇcan.
Svojstva vjerojatnosti
1. Direktno iz definicije se dobiva
P(Ω) =
|Ω|
|Ω|
= 1 i P(∅) =
|∅|
|Ω|
= 0
2. Za svaki dogadaj A vrijedi ∅ ⊆ A ⊆ Ω iz ˇcega zbog 0 = |∅| ≤ |A| ≤ |Ω| dobivamo (dijeljenjem s |Ω|)
sljede´ce:
0 ≤ P(A) ≤ 1.
3. Ako su A i B dogadaji takvi da vrijedi A ⊆ B, onda vrijedi |A| ≤ |B| odakle (dijeljenjem s |Ω|)
dobivamo
P(A) ≤ P(B).
4. Ako je A ⊆ Ω dogadaj, onda je A = Ω\ A dogadaj suprotan dogadaju A i zbog |A| = |Ω| −|A| vrijedi
P(A) =
|A|
|Ω|
=
|Ω| −|A|
|Ω|
= 1 −P(A).
5. Ako su A i B disjunktni dogadaji (A ∩ B = ∅), A, B ⊆ Ω onda vrijedi |A ∪ B| = |A| +|B| pa imamo
P(A ∪ B) = P(A) +P(B).
6. Neka su A i B dogadaji, A, B ⊆ Ω. Sada se zbog A ∪ B = A ∪ (B \ A) i ˇcinjenice da je ta unija
disjunktna (pa se moˇze primijeniti prethodna jednakost) dobiva
P(A ∪ B) = P(A ∪ (B \ A)) = P(A) +P(B \ A).
Zbog B = (B \ A) ∪ (A ∩ B), ˇsto je takoder disjunktna unija, dobivamo:
P(B) = P((B \ A) ∪ (A ∩ B)) = P(B \ A) +P(A ∩ B),
ˇsto zajedno s prethodnom relacijom daje sljede´cu formulu za vjerojatnost unije dva proizvoljna dogadaja
(aditivna formula):
P(A ∪ B) = P(A) +P(B) −P(A ∩ B).
34
Primjer 1.
U posudi se nalazi sedam zelenih i tri plave kuglice. Iz posude se izvlaˇci jedna kuglica. Kolika je
vjerojatnost da ´ce izvuˇcena kuglica biti zelene boje?
Rjeˇsenje.
Prostor elementarnih dogadaja je skup Ω = {z
1
, z
2
, z
3
, z
4
, z
5
, z
6
, z
7
, p
1
, p
2
, p
3
}, a dogadaj ˇcija vjerojat-
nost nas zanima je A = {z
1
, z
2
, z
3
, z
4
, z
5
, z
6
, z
7
, }. Broj povoljnih elementarnih dogadaja je m
A
= 7,
broj svih dogadaja je m = 10 pa je vjerojatnost dogadaja A prema klasiˇcnoj formuli ’a priori’ jednaka
P(A) =
7
10
.
Primjer 2.
Kolika je vjerojatnost da ´ce bacanjem standardne simetriˇcne kockice pasti broj ve´ci od 2?
Rjeˇsenje.
Prostor elementarnih dogadaja je skup Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, a dogadaj ˇcija vjerojatnost nas zanima je
A = {3, 4, 5, 6}. Broj povoljnih elementarnih dogadaja je m
A
= 4, broj svih dogadaja je m = 6 pa je
vjerojatnost dogadaja A prema klasiˇcnoj formuli ’a priori’ jednaka
P(A) =
4
6
=
2
3
.
35
Principi prebrojavanja
Klasiˇcna formula vjerojatnosti ’a priori’ je jednostavna, ali ˇcesto nije lagano prona´ci brojeve koje treba u nju
uvrstiti. U tome nam pomaˇzu principi prebrojavanja u kombinatorici. Ima ih dva: princip sume i princip
produkta.
princip sume
Ako su A i B dogadaji koji ne mogu nastupiti istovremeno (tj. A∩B = ∅) onda dogadaj A∪ B moˇze
nastupiti na |A| + |B| naˇcina. (Princip sume vrijedi i ako je rijeˇc o konaˇcno mnogo dogadaja koji u
parovima ne mogu nastupiti istovremeno.)
Primjer 1.
U tri posude se nalazi redom 19, 23 i 21 bombon. Na koliko naˇcina se moˇze uzeti jedan bombon
iz svih tih posuda?
Jedan bombon iz svih posuda se moˇze uzeti na 19 + 23 + 21 = 63 naˇcina.
Primjer 2.
Promatramo dva dogadaja prilikom bacanja simetriˇcne kockice:
A = pao je broj ve´ci od 3 = {4, 5, 6},
B = pao je paran prost broj = {2}.
Kako niti jedan prost broj ve´ci od 3 nije paran, dogadaji A i B ne mogu nastupiti istovremeno
(A ∩ B = ∅) pa vrijedi |A ∪ B| = |A| +|B|, tj. dogadaj A ∪ B moˇze nastupiti na 4 naˇcina.
princip produkta
Ako su dogadaji A i B nezavisni, tj. mogu nastupiti neovisno jedan o drugom, onda kombinacije
dogadaja A i B mogu nastupiti na |A| · |B| naˇcina. (Princip produkta vrijedi i ako je rijeˇc o konaˇcno
mnogo dogadaja koji su u parovima nezavisni.)
Primjer 3.
U tri posude se nalazi redom 19, 23 i 21 bombon. Na koliko naˇcina se mogu uzeti tri bombona,
po jedan iz svake od tih posuda?
Tri bombona, po jedan iz svake od tih posuda, se moˇze uzeti na 19 · 23 · 21 = 9177 naˇcina.
Primjer 4.
Promatramo dva dogadaja prilikom bacanja dviju simetriˇcnih kockica, plave i crvene:
A = na plavoj kockici je pao paran broj = {2, 4, 6}
B = na crvenoj kockici je pao neparan prost broj = {3, 5}
Dogadaji A i B su oˇcito nezavisni (rezultat bacanja plave kockice nikako ne moˇze utjecati na
rezultat bacanja crvene i obrnuto). Sve kombinacije dogadaja A i B se mogu prikazati preko
skupa uredenih parova (p, c), gdje je p elementaran dogadaj iz skupa A, a c elementaran dogadaj
iz skupa B. Skup svih takvih kombiniranih dogadaja je kartezijev produkt skupova A i B,
A ×B = {(2, 3), (2, 5), (4, 3), (4, 5), (6, 3), (6, 5)} i broj njegovih elemenata je |A ×B| = |A| · |B|.
36
Faktorijeli. Binomni koeficijenti. Permutacije. Kombinacije
Uvedimo neke pojmove iz kombinatorike.
Faktorijeli
Umnoˇzak svih prirodnih brojeva od 1 do n se oznaˇcava n! i ˇcita se ”en faktorijela”. Dakle imamo:
n! = 1 · 2 · 3 · . . . · (n −1) · n. Posebno se definira 0! = 1. Za n ≥ 0 vrijedi: (n + 1)! = (n + 1) · n!
Primjer 1.
1! = 1, 2! = 1 · 2 = 2, 3! = 1 · 2 · 3 = 6, 4! = 1 · 2 · 3 · 4 = 3! · 4 = 24
Binomni koeficijenti
Za prirodne brojeve n i k, 0 ≤ k ≤ n, binomni koeficijent

n
k

(”en povrh ka”) definiramo sa

n
k

=
n!
k!(n −k)!
=
n · (n −1) · . . . · (n −k + 1)
1 · 2 · . . . · (k −1) · k
.
Posebno se definira

n
0

= 1, za n ≥ 0 .
Primjer 2.

5
2

=
5 · 4
1 · 2
= 10,

9
4

=
9 · 8 · 7 · 6
1 · 2 · 3 · 4
= 126
Vrijedi sljede´ca relacija

n
k

=
n!
k!(n −k)!
=
n!
(n −(n −k))!(n −k)!
=
n!
(n −k)!(n −(n −k))!
=

n
n −k

koja nam ubrzava raˇcunanje binomnih koeficijanata

n
k

kod kojih je n >
n
2
:

9
7

=

9
9 −7

=

9
2

=
9 · 8
1 · 2
= 36,

16
14

=

16
2

=
16 · 15
1 · 2
= 120.
Permutacije
Niz od n objekata se zove permutacija tih objekata. Npr. ABCDE, ACBED, DBCAE su tri permutacije
od pet slova.
Da bi izraˇcunali na koliko naˇcina moˇzemo n razliˇcitih objekata poredati u niz (tj. koliko ima permutacija
od n razliˇcitih elemenata) uoˇcimo da prvi element niza moˇzemo izabrati na n naˇcina. Drugi element niza
moˇzemo izabrati na n−1 naˇcin. Tre´ci element niza moˇzemo izabrati na n−2 naˇcina itd. Predzadnji element
niza moˇzemo izabrati na dva naˇcina (jer su ostali elementi ve´c izabrani), a zadnji element niza je jednoznaˇcno
odreden. Slijedi da n razliˇcitih elemenata moˇzemo poredati u niz na
n · (n −1) · (n −2) · . . . · 2 · 1 = n!
razliˇcitih naˇcina.
37
Kombinacije
Kombinacija od k elemenata n-teroˇclanog skupa je bilo koji njegov k-ˇclani podskup. Broj svih kombinacija
od k elemenata n-teroˇclanog skupa je

n
k

.
Medu deset igraˇca jednog ˇsahovskog kluba treba izabrati tim od njih ˇcetiri koji ´ce predstavljati klub na
turniru. Na koliko naˇcina se moˇze izabrati ˇcetveroˇclani tim ako se na raspolaganju ima deset igraˇca?
Odgovor: ˇcetveroˇclani tim se moˇze izabrati na

10
4

=
10 · 9 · 8 · 7
1 · 2 · 3 · 4
= 210 naˇcina.
Primjer 3.
U standardnomˇspilu od 32 karte se nalaze karte od ”sedmice” do ”asa” u sve ˇcetiri boje (pik, tref, herc
i karo). Iz ovog ˇspila karata izvlaˇci se bez vra´canja na sluˇcajan naˇcin 5 karata. Izraˇcunajte vjerojatnost
da su od pet izvuˇcenih karata
(a) sve karte iste boje,
(b) dva ”deˇcka”, dvije karte vrijednosti manje od ”desetke” i pik ”as”,
Rjeˇsenja.
(a) Karata iste boje ima osam, a pet karata iste boje od njih osam moˇzemo dobiti na

8
5

=

8
3

=
8 · 7 · 6
1 · 2 · 3
= 56 razliˇcitih naˇcina. Boja imamo ˇcetiri pa je broj povoljnih ishoda jednak 4 · 56 = 224
Pet karata iz ˇspila od 32 karte moˇzemo izabrati na

32
5

=
32 · 31 · 30 · 29 · 28
1 · 2 · 3 · 4 · 5
= 201376 razliˇcitih
naˇcina.
Traˇzena vjerojatnost je jednaka:
224
201376
≈ 0.00111.
(b) Dva ”deˇcka” od njih ˇcetiri moˇzemo izabrati na

4
2

=
4 · 3
1 · 2
= 6 razliˇcitih naˇcina.
Karte manje vrijednosti od ”desetke” su ”sedmice”, ”osmice” i ”devetke” kojih ukupno ima 4+4+
4 = 12, dakle dvije karte vrijednosti manje od ”desetke” moˇzemo izabrati na

12
2

=
12 · 11
1 · 2
= 66
naˇcina. Pik ”as” je jedna konkretna karta pa je moˇzemo izabrati na jedan naˇcin. Pet karata iz
ˇspila od 32 karte moˇzemo izabrati na 201376 razliˇcitih naˇcina. Traˇzena vjerojatnost je:
6 · 66 · 1
201376

0.0019665.
Zadaci
Zadatak 1. Djeˇcak u lijevom dˇzepu ima 7, a u desnom 5 razliˇcitih staklenih kuglica.
1. Na koliko naˇcina moˇze izvu´ci jednu kuglicu iz svojih dˇzepova?
Jednu kuglicu iz svojih dˇzepova moˇze izvu´ci na 7 + 5 = 12 naˇcina.
2. Na koliko naˇcina moˇze izvu´ci dvije kuglice, tako da jednu kuglicu izvuˇce iz lijevog, a drugu iz
desnog dˇzepa?
Iz lijevog dˇzepa jednu kuglicu moˇze izvu´ci na 7, a iz desnog na 5 naˇcina. Izvlaˇcenja su medusobno
nezavisna pa dvije kuglica na opisani naˇcin moˇze izvu´ci na 7 · 5 = 35 naˇcina.
38
3. Na koliko naˇcina moˇze izvu´ci dvije kuglice iz svojih dˇzepova?
Dvije kuglice od njih 12 moˇze izvu´ci na

12
2

=
12 · 11
1 · 2
= 66 naˇcina.
4. Na koliko naˇcina moˇze izvu´ci po dvije kuglice iz svakog od svojih dˇzepova?
Dvije kuglice iz lijevog dˇzepa moˇze izvu´ci na

7
2

=
7 · 6
1 · 2
= 21 naˇcin.
Dvije kuglice iz desnog dˇzepa moˇze izvu´ci na

5
2

=
5 · 4
1 · 2
= 10 naˇcina.
Po dvije kuglice iz svakog od svojih dˇzepova moˇze izvu´ci na 21 · 10 = 210 naˇcina.
Zadatak 2. U jednoj ladici se nalazi 19 koˇsulja, a u drugoj 7 kravata. Na koliko naˇcina se mogu kombinirati
jedna koˇsulja i jedna kravata?
Zadatak 3. Koliko nizova od ˇcetiri slova moˇzemo dobiti koriste´ci mala slova hrvatske abecede?
Koristimo princip produkta jer izbor slova na jednom mjestu ne ovisi o izboru slova na drugom. Na
svakom od ˇcetiri mjesta se moˇze na´ci trideset slova pa je traˇzeni broj jednak
30 · 30 · 30 · 30 = 30
4
= 810000.
Zadatak 4. Na automobilskim registarskim tablicama se nalazi niz od ˇcetiri znamenke i dva velika slova en-
gleske abecede (engleska abeceda ima 26 slova). Koliko je ukupno mogu´ce napraviti takvih registarskih
tablica?
Zadatak 5.
ˇ
Sifra za pristup nekoj bazi podataka mora imati barem 6 znakova, ali ne viˇse od 8 (znamenke
i mala slova engleske abecede), pri ˇcemu barem jedan znak mora biti znamenka. Koliko je razliˇcitih
ˇsifri na raspolaganju za pristup toj bazi podataka?
Da bi izraˇcunali traˇzeni broj, primijenit ´cemo princip sume na broj ˇsifri od 6, 7 i 8 znakova.
Promotrimo ˇsifre duljine 6. Primijetimo da je broj ˇsifri duljine 6 znakova koje imaju barem jednu
znamenku jednak broju svih ˇsifri duljine 6 koje moˇzemo dobiti od slova i znamenaka umanjen za broj
svih ˇsifri duljine 6 koje moˇzemo dobiti samo od slova. Broj svih ˇsifri duljine 6 koje moˇzemo dobiti od
slova (ima ih 26) i znamenaka (ima ih 10) dobivamo principom produkta: 36
6
.
Broj svih ˇsifri duljine 6 koje moˇzemo dobiti samo od slova je 26
6
.
Dakle, broj ˇsifri duljine 6 koje se mogu koristiti za pristup je: P
6
= 36
6
−26
6
.
Analogno dobivamo brojeve ˇsifri duljine 7 i 8: P
7
= 36
7
−26
7
, P
8
= 36
8
−26
8
.
Traˇzeni broj ˇsifri je: P
6
+P
7
+P
8
.
Zadatak 6. Izraˇcunajte 6!, 8! i 11!.
Zadatak 7. Izraˇcunajte

4
0

,

6
3

,

8
3

,

11
4

,

32
4

i

52
5

.
Zadatak 8. Izraˇcunajte

4
3

,

7
5

,

8
6

,

11
11

,

30
25

i

52
45

.
Zadatak 9. Ispiˇsite sve permutacije slova X, Y, Z.
Zadatak 10. Na koliko se naˇcina mogu bez ponavljanja poredati znamenke od 1 do 6 u niz?
39
Zadatak 11. Koliko ima permutacija slova A, B, C, D, E, F, G, H, I, J?
Zadatak 12. Koliko ima nizova od osam bitova (bajtova) koji u sebi imaju toˇcno tri jedinice?
Zadatak 13. Imate po jednu kovanicu vrijednosti pet kuna, dvije kune, jedne kune, pedeset lipa, dvadeset
lipa i deset lipa. Koliko razliˇcitih iznosa moˇzete dobiti pomo´cu tri kovanice?
Zadatak 14. U ˇspilu od 32 karte se nalaze karte od ”sedmice” do ”asa” (vrijednosti) u sve ˇcetiri boje (pik,
tref, herc i karo). Iz ovog ˇspila karata izvlaˇcite na sluˇcajan naˇcin 5 karata. Izraˇcunajte vjerojatnost da
su od pet izvuˇcenih karata
(a) toˇcno dvije ”dame” i toˇcno tri ”sedmice”
Dvije dame od njih ˇcetiri moˇzemo izabrati na

4
2

razliˇcita naˇcina. Neovisno o tome, tri sedmice
se, od njih ˇcetiri, mogu izabrati na

4
3

=

4
1

razliˇcita naˇcina. Dakle dvije dame i tri sedmice
se, prema principu produkta, mogu izabrati na

4
2

4
1

razliˇcitih naˇcina.
Ukupan broj naˇcina na koje moˇzemo odabrati pet karata od njih 32 je

32
5

pa je traˇzena
vjerojatnost jednaka

4
2

4
3

32
5
=

4
2

4
1

32
5
=
4 · 3
1 · 2
·
4
1
32 · 31 · 30 · 29 · 28
1 · 2 · 3 · 4 · 5
=
24
201376
≈ 0.000119
(b) toˇcno tri ”asa” i toˇcno tri herca
Ako imam pet karata od kojih su tri ”asa” i tri herca, onda je to mogu´ce jedino ako je jedan od
”aseva” u hercu. Dakle u tih pet karata imamo: jedan ”as” u hercu (jedna mogu´cnost), joˇs dva
asa (od preostala tri –

3
2

= 3 mogu´cnosti) i joˇs dva herca (od preostalih sedam –

7
2

= 21
mogu´cnost). Dakle broj naˇcina na koje moˇzemo dobiti takvih pet karata je 1· 3· 21 = 63. Traˇzena
vjerojatnost je
63

32
5

=
63
201376
≈ 0.0003.
(c) toˇcno tri iste boje i toˇcno ˇcetiri ”asa”
Traˇzena vjerojatnost je nula, jer prisustvo ˇcetiriju ”aseva” znaˇci da su prisutne sve ˇcetiri boje pa
je uvjet nemogu´ce ispuniti.
(d) toˇcno dva herca i toˇcno tri ”desetke” Razlikujemo dva sluˇcaja:
niti jedna ”desetka” nije u hercu: Tri ”desetke” od kojih niti jedna nije u hercu moˇzemo
izabrati na

3
3

= 1 naˇcin. Preostale dvije karte moraju biti u hercu, ali niti jedna ne smije
biti ”desetka” pa ih moˇzemo izabrati na

7
2

=
7 · 6
1 · 2
= 21 naˇcin. Ovakvih pet karata moˇzemo
dakle izvu´ci na ukupno 21 naˇcin.
40
jedna ”desetka” je u hercu: Ako je jedna ”desetka” u hercu, onda preostale dvije moˇzemo
izabrati na

3
2

=

3
1

= 3 naˇcina. Od preostalih dviju karata, jedna mora, a druga ne
smije biti u hercu i niti jedna od njih ne smije biti ”desetka”. Kartu u hercu moˇzemo izabrati
na

7
1

= 7 naˇcina, a onu drugu na 32 − 8 − 4 + 1 = 21 naˇcin; od ukupno 32 karte njih 8
su u hercu (−8), njih 4 su ”desetke” (−4), a kako ima jedna ”desetka” u hercu, nju smo dva
puta oduzeli zbog ˇcega je potreban +1 na kraju. Dakle ovakvih pet karata moˇzemo izvu´ci na
3 · 7 · 21 = 441 naˇcina.
Pomo´cu principa sume dobivamo da je broj naˇcina na koje moˇzemo dobiti pet karata iz zadatka
jednak 21 + 441 = 462. Traˇzena vjerojatnost je
462
201376
≈ 0.002294.
(e) ˇcetiri karte iste vrijednosti (poker)
Oznaˇcimo s N
v
broj naˇcina da od pet izvuˇcenih karata bude njih ˇcetiri iste vrijednosti v ∈
{7, 8, 9, 10, J, Q, K, A}. Prema principu sume, broj naˇcina na koji moˇzemo dobiti poker je suma
tih vrijednosti: N
7
+ N
8
+ N
9
+ N
10
+ N
J
+ N
Q
+ N
K
+ N
A
. Izraˇcunajmo N
v
za proizvoljnu
vrijednost v. Broj naˇcina da izvuˇcemo ˇcetiri karte iste vrijednosti je

4
4

, dakle 1. Peta karta
moˇze biti bilo koja od preostalih 32 −4 = 28 pa nju moˇzemo izvu´ci na

28
1

= 28 naˇcina. Dakle
imamo: N
v
= 1 · 28 = 28. Ukupan broj naˇcina da dobijemo poker je 8 · 28 = 224 pa je traˇzena
vjerojatnost
224

32
5

=
224
201376
≈ 0.00111.
(f) pet karata iste boje
Pet karata dane boje (od njih osam) se moˇze izvu´ci na

8
5

=

8
3

=
8 · 7 · 6
1 · 2 · 3
= 56 naˇcina. Boja
ima ˇcetiri, pa se pet karata iste boje moˇze izvu´ci na 4 · 56 = 224 naˇcina. Traˇzena vjerojatnost je
224

32
5

=
224
201376
≈ 0.00111.
Zadatak 15. U ˇspilu karata se nalaze karte od ”sedmice” do ”asa” (vrijednosti) u sve ˇcetiri boje (pik, tref,
herc i karo). Iz ovog ˇspila karata izvlaˇcite na sluˇcajan naˇcin 5 karata. Izraˇcunajte vjerojatnost da su
od pet izvuˇcenih karata
(a) toˇcno tri ”devetke” i toˇcno tri pika ;
(b) toˇcno dvije ”devetke” i toˇcno tri ”sedmice” ;
(c) toˇcno ˇcetiri iste boje i pik “as”,
(d) toˇcno dvije “sedmice” i toˇcno dva pika,
(e) toˇcno dvije iste boje i toˇcno ˇcetiri ”devetke”.
(f) toˇcno tri “sedmice” i toˇcno tri pika.
Zadatak 16. Imamo dvije kocke (na svakoj stranici po jedan broj od 1 do 6): jednu plavu i jednu crvenu.
Izraˇcunajte vjerojatnost da ´ce u dva bacanja (istovremeno bacamo obje kocke)
41
(a) zbroj biti paran oba puta,
(b) zbroj biti manji od 8 oba puta,
(c) umnoˇzak biti neparan broj toˇcno jednom,
(d) umnoˇzak biti prost broj barem jednom.
Zadatak 17. U posudi imamo sedam plavih, tri zelene i pet crnih kuglica. Sluˇcajno izvlaˇcimo ˇcetiri kuglice.
Izraˇcunajte vjerojatnost
(a) da ´ce sve kuglice biti iste boje,
(b) da ´ce barem dvije kuglice biti plave boje,
(c) da ´ce biti izvuˇcene kuglice toˇcno dviju boja,
(d) da ´ce sve kuglice biti razliˇcitih boja.
42
Aksiomi vjerojatnosti. Osnovna svojstva
Neka je Ω neprazan konaˇcan skup i P funkcija koja svakom skupu A ⊆ Ω pridruˇzuje realan broj. Funkciju
P zovemo vjerojatnost ako vrijede sljede´ca tri aksioma:
P
1
Za svaki A ⊆ Ω vrijedi P(A) ≥ 0. (P je nenegativna funkcija)
P
2
Za svaka dva disjunktna skupa A, B ⊆ Ω vrijedi P(A ∪ B) = P(A) +P(B). (P je aditivna funkcija)
P
3
P(Ω) = 1 (P je normirana funkcija.)
Pogledajmo neke posljedice ovih aksioma i dokaˇzimo neke ih.
1. P(∅) = 0
2. Ako je A ⊆ B ⊆ Ω onda vrijedi
P(A) ≤ P(B) i P(B \ A) = P(B) −P(A).
(monotonost vjerojatnosti)
3. Ako je A ⊆ Ω, onda vrijedi
P(A) ≤ 1.
4. za proizvoljne A, B ⊆ Ω vrijedi
P(A ∪ B) = P(A) +P(B) −P(A ∩ B).
5. Ako je A ⊆ Ω, onda vrijedi
P(A) = 1 −P(A)
Dokaz.
1. Ako uvrstimo A = Ω i B = ∅ u aksiom P
2
, dobivamo P(Ω) = P(Ω) + P(∅), iz ˇcega direktno slijedi
traˇzena relacija P(∅) = 0.
2. Ako je A ⊆ B, onda vrijedi B = A∪ (B \ A). Dogadaji A i B \ A su disjunktni pa prema aksiomu P
2
vrijedi P(B) = P(A) + P(B \ A) iz ˇcega slijedi jedna od traˇzenih relacija. Prema aksiomu P
1
vrijedi
P(B \ A) ≥ 0 pa vrijedi i druga traˇzena relacija.
3. Prema upravo dokazanom i zbog A ⊆ Ω dobivamo P(A) ≤ P(Ω). Primjena aksioma P
1
dovrˇsava dokaz
traˇzene relacije.
4. Vrijedi A∪ B = A ∪ (B \ (A ∩ B)). Sada zbog A∩ B ⊆ B i ve´c dokazanog dobivamo
P(A ∪ B) = P(A) +P(B \ (A ∩ B)) = P(A) +P(B) −P(A ∩ B).
5. Skupovi A i A su disjunktni i vrijedi A∪ A = Ω pa imamo
P(A) +P(A) = P(Ω) = 1, tj. P(A) = 1 −P(A).
43
Raˇcunanje vjerojatnosti dogadaja preko vjerojatnosti
elementarnih dogadaja
Problem izraˇcunavanja vjerojatnosti P(A) nekog dogadaja A (koji je podskup nekog prostora elementarnih
dogadaja Ω) se sada svodi na definiranje funkcije koja zadovoljava aksiome P
1
, P
2
i P
3
(i koju onda nazi-
vamo vjerojatnost). Jedan jednostavan naˇcin da se to uradi je da se odrede vjerojatnosti svih elementarnih
dogadaja ω ∈ Ω prema prirodi zadatka. To znaˇci da svakom elementarnom dogadaju pridruˇzujemo neki
broj, kojeg smatramo njegovom vjerojatnosti, paze´ci da budu ispunjeni svi aksiomi.
Promotrimo primjer bacanja simetriˇcne kockice. Elementarni dogadaji su predstavljeni padanjem nekog od
brojeva od jedan do ˇsest i vjerojatnosti svih tih elementarnih dogadaja su medusobne jednake.
P({1}) = P({2}) = P({3}) = P({4}) = P({5}) = P({6})
Kako suma svih tih vjerojatnosti odgovara vjerojatnosti P(Ω) dogadaja Ω koja prema aksiomu P
3
mora biti
jednaka 1, onda vrijedi
P({1}) +P({2}) +P({3}) +P({4}) +P({5}) +P({6}) = 1,
odnosno
P({1}) = P({2}) = P({3}) = P({4}) = P({5}) = P({6}) =
1
6
.
Primijetimo da vjerojatnosti elementarnih dogadaja moraju biti brojevi ve´ci od ili jednaki 0 i manji od ili
jednaki 1, inaˇce ne bi vrijedio aksiom P
1
.
Proizvoljan dogadaj A je podskup skupa koji se dobije kao unija svih elementarnih dogadaja:
A ⊆ {1, 2, 3, 4, 5, 6} = Ω
Neka je dogadaj A pao je broj ve´ci od dva. Njegova vjerojatnost P(A) se lagano raˇcuna klasiˇcnom formulom
a priori: broj povoljnih ishoda je ˇcetiri (pao je broj ve´ci od dva, dakle 3 ili 4 ili 5 ili 6), a broj svih ishoda je
ˇsest. Dakle
P(A) =
4
6
=
2
3
.
Uoˇcimo da vrijedi
P(A) =
4
6
=
1
6
+
1
6
+
1
6
+
1
6
= P({3}) +P({4}) +P({5}) +P({6}).
Dakle vjerojatnost dogadaja je jednaka sumi vjerojatnosti svih elementarnih dogadaja od kojih se on sastoji,
tj. preciznije:
P(A) = P({e
1
}) +P({e
2
}) +· · · +P({e
k
}),
pri ˇcemu je A = {e
1
, e
2
, . . . , e
k
}, tj. op´cenito vrijedi formula
P(A) =
¸
e∈A
P({e}). (4)
44
Zbog nenegativnosti vjerojatnosti dogadaja vrijedi P(A) ≥ 0, ˇsto znaˇci da vrijedi aksiom P
1
.
Primijetite da vrijedi i P(Ω) = 1, ˇsto znaˇci da je zadovoljen aksiom P
3
, ˇsto znaˇci da suma svih vjerojatnosti
pridruˇzenih elementarnim dogadajima mora biti 1.
Preostalo je joˇs da pokaˇzemo da vrijedi i aksiom P
2
, ˇsto je napravljeno u sljede´coj cjelini koja se bavi
aditivnom formulom.
Aditivna formula
Neka su dogadaji A i B disjunktni podskupovi prostora elementarnih dogadaja Ω. Tada se vjerojatnost
dogadaja A∪B moˇze izraˇcunati pomo´cu vjerojatnosti dogadaja A i B, kao ˇsto se to moˇze vidjeti iz sljede´ceg
primjera.
Primjer 1.
Neka je Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, tj. promatramo rezultate bacanja standardne kockice i
A =pao je broj manji od 3= {1, 2},
B =pao je broj ve´ci od 4= {5, 6}.
Zanima nas vjerojatnost dogadaja A∪B = {1, 2, 5, 6} izraˇzena preko vjerojatnosti P(A) i P(B). Sada
imamo:
P(A ∪ B) = P({1}) +P({2})
. .. .
P(A)
+P({5}) +P({6})
. .. .
P(B)
= P(A) +P(B).
Dakle u ovom primjeru smo vidjeli da se vjerojatnost unije dvaju dogadaja moˇze izraˇcunati preko
vjerojatnosti tih dvaju dogadaja.
Op´cenito bismo to pokazali ovako: neka su A ⊆ Ω i B ⊆ Ω disjunktni dogadaji (tj. A ∩ B = ∅).
ˇ
Zelimo
izraziti P(A ∪ B) pomo´cu P(A) i P(B). Iz formule (4) i zbog ˇcinjenice da su dogadaji A i B disjunktni
redom slijedi
P(A∪ B) =
¸
e∈A∪B
P({e}) =
¸
e∈A
P({e}) +
¸
e∈B
P({e}) = P(A) +P(B).
Dokazali smo formulu
P(A∪ B) = P(A) +P(B), uz uvjet A ∩ B = ∅ (5)
i pokazali da vrijedi aksiom P
2
. Ovime smo ujedno pokazali da klasiˇcna formula raˇcunanja vjerojatnosti ’a
priori’ predstavlja funkciju vjerojatnosti i da za nju vrijede sva svojstva koja smo dobili direktno iz aksioma.
To znaˇci da u situacijama kada su vjerojatnosti svih elementarnih dogadaja medusobno jednake moˇzemo
koristiti tu klasiˇcnu formulu.
No, ˇzeljeli bismo formulu za P(A ∪ B) koja bi uvijek vrijedila, bez dodatnih uvjeta. Pogledajmo sljede´ci
primjer.
Primjer 2.
Neka je, kao i u prethodnom primjeru, Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} i
C =pao je broj ve´ci od 1 i manji od 5 = {2, 3, 4},
45
D =pao je broj ve´ci od 2 i manji od 6= {3, 4, 5}.
Zanima nas vjerojatnost dogadaja C ∪ D = {2, 3, 4, 5}. Sada imamo:
P(C ∪ D) = P({2}) +P({3}) +P({4})
. .. .
P(C)
+P({5}),
iz ˇcega vidimo da traˇzenu vjerojatnost ne moˇzemo dobiti samo preko vjerojatnosti dogadaja C i D pa
´cemo dobiveni izraz malo preurediti:
P(C ∪ D) = P({2}) +P({3}) +P({4})
. .. .
P(C)
+P({3}) +P({4}) +P({5})
. .. .
P(D)
−P({3}) −P({4})
pri ˇcemu smo P(C ∪ D) izrazili preko P(C) i P(D), ali i preko −P({3}) −P({4}). Budu´ci je {3, 4} =
C ∩ D, slijedi:
P(C ∪ D) = P(C) +P(D) −P(C ∩ D).
Ovdje smo dobili da se P(C ∪ D) moˇze izraˇcunati pomo´cu P(C), P(D) i P(C ∩ D), tj. vjerojatnost
unije dvaju dogadaja se moˇze izraˇcunati preko vjerojatnosti tih dvaju dogadaja i vjerojatnosti njihova
presjeka (ˇsto je takoder dogadaj).
Pokaˇzimo da to uvijek vrijedi. Prikaˇzimo A∪B kao uniju dvaju disjunktnih dogadaja i primijenimo upravo
dobivenu formulu (5). Ako dogadaji A i B nisu disjunktni, onda B sadrˇzi neke elemente koji se nalaze u A.
Dogadaj B\ A se sastoji od svih elemenata iz B koji nisu u A. To znaˇci da su dogadaji A i B\ A disjunktni.
Vrijedi A ∪ (B \ A) = A∪ B. Sada moˇzemo primijeniti gornju formulu (5):
P(A∪ B) = P(A ∪ (B \ A)) = P(A) +P(B \ A).
S druge strane je B = (A ∩ B) ∪ (B \ A) i ta unija je disjunktna pa opet primjenom formule (5) imamo:
P(B) = P(A ∩ B) +P(B \ A) ⇒ P(B \ A) = P(B) −P(A∩ B).
Sada koriˇstenjem zadnjih dviju dobivenih formula dobivamo vaˇznu aditivnu formulu
P(A∪ B) = P(A) +P(B) −P(A ∩ B). (6)
Aditivna formula vrijedi uvijek i to bez ikakvih uvjeta.
Analogna aditivna formula za vjerojatnost unije triju dogadaja se dobije uz pomo´c aditivne formule za uniju
dvaju dogadaja ovako:
P(A ∪ B ∪ C) = P((A ∪ B) ∪ C) = P(A∪ B) +P(C) −P((A ∪ B) ∩ C)) =
= P(A) + P(B) −P(A∩ B) +P(C) −P((A ∩ C) ∪ (B ∩ C)) =
= P(A) + P(B) +P(C) −P(A ∩ B) −(P(A ∩ C) +P(B ∩ C) −P((A ∩ C) ∩ (B ∩ C))) =
= P(A) + P(B) +P(C) −P(A ∩ B) −P(A ∩ C) −P(B ∩ C) +P(A ∩ B ∩ C)
46
Zadaci
Zadatak 1.
Ante i Branko gadaju metu. Vjerojatnost da Ante pogodi metu u jednom gadanju je
1
2
, a da je Branko
pogodi u jednom gadanju je
2
3
. Vjerojatnost da obojica pogode metu je
1
3
. Kolika je vjerojatnost da
´ce barem jedan od njih pogoditi metu u jednom gadanju?
Promotrimo sljede´ce dogadaje:
A =Ante je pogodio metu,
B =Branko je pogodio metu.
Tada je:
A∩ B = i Ante i Branko su pogodili metu,
A∪ B = barem jedan od njih dvojice je pogodio metu.
Prema uvjetima zadatka imamo redom: P(A) =
1
2
, P(B) =
2
3
, P(A ∩ B) =
1
3
. Traˇzimo P(A ∪ B).
Primjenom aditivne formule dobivamo:
P(A ∪ B) = P(A) +P(B) −P(A ∩ B) =
1
2
+
2
3

1
3
=
5
6
.
Dakle vjerojatnost da ´ce barem jedan od njih pogoditi metu u jednom gadanju je
5
6
.
Zadatak 2.
Baca se standardna igra´ca kockica sa ˇsest strana i promatraju se sljede´ci dogadaji:
A = pao je prost broj = {2, 3, 5} i
B = pao je neparan broj = {1, 3, 5}.
Izraˇcunajte vjerojatnosti P(A), P(B) i P(A ∪ B) klasiˇcnom formulom (3), a nakon toga izraˇcunajte
P(A∪ B) pomo´cu aditivne formule.
Zadatak 3.
Na drugoj godini veleuˇciliˇsta je provedena anketa o sportovima kojima se bave studenti. Ustanovljeno
je da 50% studenata igra koˇsarku, 40% studenata igra nogomet i 30% studenata igra ˇsah. Koˇsarku i
nogomet igra 17% studenata, nogomet i ˇsah igra 8% studenata, a ˇsah i koˇsarku igraju 15% studenata.
Sva tri sporta igra 5% studenata. Pomo´cu formule za vjerojatnost unije tri dogadaja odredite kolika
je vjerojatnost da se sluˇcajno odabrani student druge godine veleuˇciliˇsta bavi barem jednim od ta tri
sporta. Koliki postotak studenata se ne bavi niti jednim od ta tri sporta?
47
Uvjetna vjerojatnost
Vjerojatnost da na kockici padne barem pet je, kako znamo, jedna tre´cina. Zamislimo sada da smo bacili
kockicu i da nam netko kaˇze da je pao broj ve´ci od dva. Situacija se sada mijenja jer je oˇcito da je vjerojatnost
da je pao barem pet jednaka jednoj polovini: broj povoljnih ishoda je dva, a broj svih ishoda je ˇcetiri (3 ili
4 ili 5 ili 6).
Op´cenito ´ce nas zanimati kako izraˇcunati vjerojatnost nekog dogadaja A uz pretpostavku da je nastupio
neki drugi dogadaj B. Taj drugi dogadaj ”eliminira” neke elementarne dogadaje iz igre (u naˇsem primjeru
su to 1 i 2). Govori se o uvjetnoj vjerojatnosti dogadaja u oznaci: P(A|B) (vjerojatnost dogadaja A uz
uvjet da je nastupio dogadaj B). Klasiˇcnom formulom za raˇcunanje vjerojatnosti lagano raˇcunamo uvjetnu
vjerojatnost iz gornjeg primjera:
P({5, 6}|{3, 4, 5, 6}) =
2
4
=
1
2
.
Op´cenita formula za raˇcunanje uvjetne vjerojatnosti je
P(A|B) =
P(A ∩ B)
P(B)
, (7)
pri ˇcemu, naravno, mora vrijediti P(B) > 0. Primjenimo li je na naˇs primjer za A = {5, 6} i B = {3, 4, 5, 6},
imamo:
P(A|B) =
P(A ∩ B)
P(B)
=
P({5, 6})
P({3, 4, 5, 6})
=
2
6
4
6
=
1
2
.
Primjer 1.
Bacamo dvije kockice – crvenu i plavu. Nadite vjerojatnost da je na jednoj kockici pao broj dva, ako
je suma brojeva koji su pali na obje kockice jednaka ˇsest. Takoder nadite vjerojatnost da je na jednoj
kockici pao broj dva.
Rjeˇsenje. Neka je
A = na jednoj kockici je pao broj dva
B = suma brojeva koji su pali na obje kockice jednaka je ˇsest
Traˇzimo P(A|B) i P(A). Rezultat bacanja kockica moˇzemo predstaviti uredenim parom (broj na plavoj
kockici,broj na crvenoj kockici). Vjerojatnost svakog elementarnog dogadaja je 1/36. Sada imamo:
A = {(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (1, 2), (3, 2), (4, 2), (5, 2), (6, 2)},
B = {(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)} i A ∩ B = {(2, 4), (4, 2)}. Traˇzene vjerojatnosti su:
P(A|B) =
P(A∩ B)
P(B)
=
2
36
5
36
=
2
5
= 0.4, P(A) =
11
36
≈ 0.306.
48
Zadaci
Zadatak 1.
Stranice igra´ce kocke zalijepljene su neprozirnim papirom i to brojevi 1, 2, 3 bijelim, a 4, 5, 6 crvenim.
Kocka je baˇcena i kad se zaustavila na gornjoj stranici bio je crveni papir. Uz pomo´c formule za uvjetnu
vjerojatnost izraˇcunajte vjerojatnost da je na gornjoj strani bio paran broj.
A = pao je paran broj = {2, 4, 6},
B = na gornjoj strani je bio crveni papir = {4, 5, 6}, P(B) =
3
6
P(A∩ B) =
2
6
P(A|B) =
P(A∩ B)
P(B)
=
2
6
3
6
=
2
3
.
Zadatak 2.
Promotrimo sve obitelji s dvoje djece i pretpostavimo da su vjerojatnosti rodenja djevojˇcice (g) i
djeˇcaka (b) medusobno jednake. Takve obitelji moˇzemo opisati parovima iz skupa
Ω = {(b, b), (b, g), (g, b), (g, g)},
gdje npr. par (b, g) oznaˇcava obitelj s djeˇcakom i djevojˇcicom pri ˇcemu je djeˇcak stariji od djevojˇcice
(pa je oznaka djeˇcaka prvi element para). Sluˇcajno odabiranje obitelji s dvoje djece se moˇze predstaviti
sluˇcajnim izborom jednog od elemenata skupa Ω pri ˇcemu su svi izbori jednako vjerojatni. Sluˇcajno
izaberemo obitelj i ustanovljavamo da je u njoj djeˇcak. Kolika je vjerojatnost da je u njoj joˇs jedan
djeˇcak (tj. ukupno dva djeˇcaka)?
A = {(b, b), (b, g), (g, b)} = u obitelji ima jedan djeˇcak
B = {(b, b)} = u obitelji su dva djeˇcaka
Traˇzimo P(B|A).
P(B|A) =
P(A∩ B)
P(A)
=
P(B)
P(A)
=
1
4
3
4
=
1
3
.
Zadatak 3.
Slova rijeˇci ”lotos” napisana su na pet kartica koje su stavljene u kutiju. Sluˇcajno se izvlaˇce tri kartice
jedna za drugom. Kolika je vjerojatnost da ´ce biti izvuˇcena rijeˇc ”sto”?
A
1
= prvo izvuˇceno slovo je ’s’
A
2
= drugo izvuˇceno slovo je ’t’
A
3
= tre´ce izvuˇceno slovo je ’o’
A = A
1
∩ A
2
∩ A
3
P(A) = P(A
1
)P(A
2
|A
1
)P(A
3
|A
1
∩ A
2
) =
1
5
·
1
4
·
2
3
=
1
30
Rezultat slijedi iz dvostruke primjene formule za uvjetnu vjerojatnost (7) prvi put na vjerojatnost
P((A ∩ B) ∩ C) i drugi put na vjerojatnost P(A ∩ B):
P(A ∩ B ∩ C) = P((A ∩ B) ∩ C) = P(A ∩ B)P(C|A ∩ B) = P(A)P(B|A)P(C|A ∩ B).
49
Zadatak 4.
U metu prvo gada Ante i potom Branko. Vjerojatnost da Ante pogodi metu je 0.6. Ako Ante promaˇsi,
Branko pogada metu s vjerojatnosti 0.3, no ako Ante pogodi, Branko pogada metu s vjerojatnosti 0.2.
1. Kolika je vjerojatnost da ´ce barem jedan od njih dvojice pogoditi metu?
2. Kolika je vjerojatnost da ´ce toˇcno jedan od njih dvojice pogoditi metu?
Potpuna vjerojatnost
Neka je Ω = A
1
∪ A
2
∪ · · · ∪ A
k
disjunktna unija skupova A
j
, j = 1, . . . , k (kaˇzemo da je skupovima
A
1
, A
2
, . . . , A
k
dana particija skupa Ω) i neka je B ⊆ Ω podskup skupa Ω (neki dogadaj). Tada je
B = B ∩ Ω = B ∩ (A
1
∪ A
2
∪ · · · ∪ A
k
) = (B ∩ A
1
) ∪ (B ∩ A
2
) ∪ · · · ∪ (B ∩ A
k
)
Skupovi B ∩ A
j
, j = 1, . . . , k su medusobno disjunktni pa vrijedi
P(B) = P(B ∩ A
1
) +P(B ∩ A
2
) +· · · +P(B ∩ A
k
).
Upotrijebimo li formulu (7), dobivamo:
P(B ∩ A
j
) = P(A
j
∩ B) = P(A
j
)P(B|A
j
)
iz ˇcega slijedi formula potpune (ili totalne) vjerojatnosti:
P(B) = P(A
1
)P(B|A
1
) +P(A
2
)P(B|A
2
) +· · · +P(A
k
)P(B|A
k
). (8)
Primjer 1.
U tvornici se nalaze tri stroja S
1
, S
2
i S
3
koji proizvode neku robu. Znamo sljede´ce:
• stroj S
1
proizvede 50% robe, od ˇcega je 3% s greˇskom,
• stroj S
2
proizvede 30% robe, od ˇcega je 4% s greˇskom i
• stroj S
3
proizvede 20% robe, od ˇcega je 5% s greˇskom
Nadite vjerojatnost da sluˇcajno izabrani predmet medu robom koju su proizveli ta tri stroja ima greˇsku.
Rjeˇsenje.
B = predmet ima greˇsku, A
j
= predmet je proizveden na stroju S
j
, j = 1, 2, 3. Traˇzimo P(B).
Uvrˇstavanjem u formulu potpune (ili totalne) vjerojatnosti (8) dobivamo:
P(B) = P(A
1
)P(B|A
1
)+P(A
2
)P(B|A
2
)+P(A
3
)P(B|A
3
) = 0.5· 0.03+0.3· 0.04+0.2· 0.05 = 0.037.
50
Bayesova formula
Neka je A
1
, A
2
, . . . , A
k
particija skupa Ω (= unija svih elementarnih dogadaja) i B ⊆ Ω neki dogadaj.
ˇ
Zelimo izraˇcunati P(A
j
|B), tj. vjerojatnost da je nastupio dogadaj A
j
, ako je nastupio dogadaj B. (Ako
zamislimo da su A
1
, A
2
, . . . , A
k
mogu´ci uzroci dogadaja B, onda P(A
j
|B) moˇzemo shvatiti kao vjerojatnost
da je dogadaj A
j
bio uzrok dogadaja B). Formula (7) nam daje
P(A
j
|B) =
P(A
j
∩ B)
P(B)
.
Opet iz formule (7) slijedi P(A
j
∩ B) = P(B ∩ A
j
) = P(A
j
)P(B|A
j
) pa imamo:
P(A
j
∩ B)
P(B)
=
P(A
j
)P(B|A
j
)
P(B)
.
Sada iskoristimo formulu potpune vjerojatnosti (8) da izraˇcunamo nazivnik i dobivamo Bayesovu formulu:
P(A
j
|B) =
P(A
j
)P(B|A
j
)
P(A
1
)P(B|A
1
) +P(A
2
)P(B|A
2
) +· · · +P(A
k
)P(B|A
k
)
. (9)
Dogadaje A
1
, A
2
, . . . , A
k
ˇcesto zovemo hipoteze (kao mogu´ce uzroke dogadaja B).
Primjer 1.
Uzmimo iste podatke kao u primjeru na stranici 50. Provjerom je medu proizvedenom robom pronaden
neispravan primjerak. Za svaki stroj nadite vjerojatnost da ga je on proizveo, tj. nadite vjerojatnosti
P(A
1
|B), P(A
2
|B) i P(A
3
|B).
Rjeˇsenje.
U prethodnom primjeru smo formulom potpune vjerojatnosti izraˇcunali P(B) = P(A
1
)P(B|A
1
) +
P(A
2
)P(B|A
2
) +P(A
3
)P(B|A
3
) = 0.037. Imamo redom:
P(A
1
|B) =
P(A1∩B)
P(B)
=
0.5·0.003
0.037
=
15
37
≈ 0.405 = 40.5%
P(A
2
|B) =
P(A2∩B)
P(B)
=
0.3·0.004
0.037
=
12
37
≈ 0.325 = 32.5%
P(A
3
|B) =
P(A3∩B)
P(B)
=
0.2·0.005
0.037
=
10
37
≈ 0.27 = 27%
Zadaci
Zadatak 1.
Za studente na trogodiˇsnjem studiju su jedne godine dobiveni sljede´ci podaci:
30% studenata su na 1. godini i 10% njih ima automobil
40% studenata su na 2. godini i 20% njih ima automobil
20% studenata su na 3. godini i 40% njih ima automobil
10% studenata su apsolventi i 60% njih ima automobil
Sluˇcajno biramo studenta i zanima nas sljede´ce:
1. Koja je vjerojatnost da on ima automobil?
2. Ako on ima automobil, koja je vjerojatnost da je on student 3. godine?
51
Rjeˇsenje.
Prvo treba odrediti dogadaje. Ω je skup svih studenata. A
1
⊆ Ω sadrˇzi sve studente s prve godine
(dakle P(A
1
) je vjerojatnost da je sluˇcajno izabrani student na prvoj godini). Sliˇcno se definiraju A
2
,
i A
3
. A
4
sadrˇzi sve apsolvente. B ⊆ Ω sadrˇzi sve studente koji imaju automobil.
1. Trebamo na´ci P(B). Rjeˇsenje nalazimo primjenom formule potpune vjerojatnosti (8).
P(B) = P(A
1
)P(B|A
1
) +P(A
2
)P(B|A
2
) +P(A
3
)P(B|A
3
) +P(A
4
)P(B|A
4
) =
= 0.3 · 0.1 + 0.4 · 0.2 + 0.2 · 0.4 + 0.1 · 0.6 =
= 0.03 + 0.08 + 0.08 + 0.06 = 0.25.
Dakle vjerojatnost da sluˇcajno izabrani student ima automobil je jedna ˇcetvrtina, odnosno jedna
ˇcetvrtina studenata ima automobil.
2. Trebamo na´ci P(A
3
|B). Rjeˇsenje nalazimo primjenom Bayesove formule (9). Nazivnik smo ve´c
izraˇcunali.
P(A
3
|B) =
P(A
3
)P(B|A
3
)
P(B)
=
0.2 · 0.4
0.25
=
0.08
0.25
=
8
25
= 0.32.
Zadatak 2.
Od studenata na jednom veleuˇciliˇstu 4% muˇskaraca i 1% ˇzena imaju visinu ve´cu od 190 cm. Nadalje,
60% studenata su ˇzene. Sluˇcajno odabrani student je viˇsi od 190 cm. Kolika je vjerojatnost da je taj
student ˇzena?
Rjeˇsenje.
Prvo moramo odrediti dogadaje:
A = {studenti i studentice viˇsi od 190 cm}
M = {studenti}
W = {studentice}
Traˇzena vjerojatnost je P(W|A) i dobivamo je primjenom Bayesove formule (9):
P(W|A) =
P(W)P(A|W)
P(W)P(A|W) +P(M)P(A|M)
=
0.01 · 0.6
0.01 · 0.6 + 0.04 · 0.4
=
0.006
0.022
=
3
11
≈ 0.27.
Zadatak 3.
Tvornice A i B proizvode mobilne telefone bez opcije ”foto-slikanja” i s ugradenom opcijom ”foto-
slikanja”. Tvornica A proizvodi 15% mobilnih telefona bez opcije ”foto-slikanja”, dok tvornica B
proizvodi 77% mobilnih telefona s opcijom ”foto-slikanja”. Tvornica B proizvodi tri puta viˇse mobilnih
telefona od tvornice A. Mobiteli se u istom omjeru isporuˇcuju istom zastupniku koji iskljuˇcivo zastupa
tvornice A i B. (Taj zastupnik prodaje mobilne telefone samo tih tvornica, a te tvornice ne prodaju
svoje mobilne telefone nigdje drugdje.) Izraˇcunajte vjerojatnost da je sluˇcajno izabran kupac mobitela
s opcijom ”foto-slikanja” kupio mobitel proizveden u tvornici A.
Zadatak 4.
Tvornice E i F proizvode gume za osobna i teretna vozila. Tvornica E proizvodi 45% guma za osobna
vozila, dok tvornica F proizvodi 59% guma za osobna vozila. Tvornica E proizvodi tri puta viˇse guma
od tvornice F. Gume se u istom omjeru isporuˇcuju istom zastupniku koji iskljuˇcivo zastupa tvornice
E i F. (Taj zastupnik prodaje gume samo tih tvornica, a te tvornice ne prodaju svoje gume nigdje
drugdje.) Izraˇcunajte vjerojatnost da je sluˇcajno izabran kupac guma za teretna vozila kupio gume
proizvedene u tvornici F.
52
Nezavisni dogadaji
Pojednostavljeno (i neprecizno) reˇceno, za dogadaje A i B kaˇzemo da su nezavisni ako dogadanje niti jednoga
od njih ne utjeˇce na vjerojatnost dogadanja drugoga. Preciznije: dogadaj B ne ovisi o dogadaju A ako vrijedi
P(B) = P(B|A). (10)
Iz formule (7) sada slijedi: P(A∩B) = P(A)P(B|A) = P(A)P(B). Kaˇzemo da su dogadaji A i B nezavisni
ako vrijedi
P(A∩ B) = P(A)P(B). (11)
Inaˇce kaˇzemo da su zavisni.
Napomena.
Ako vrijedi P(A∩B) = P(A)P(B) i ako je P(A)P(B) = 0, onda vrijedi i P(B) = P(B|A) i P(A) = P(A|B):
P(A∩B) = P(B∩A) = P(A)P(B) ⇒

P(A)P(B) = P(A∩ B) = P(B)P(A|B) ⇒ P(A) = P(A|B)
P(A)P(B) = P(B ∩ A) = P(A)P(B|A) ⇒ P(B) = P(B|A)
.
Napomena.
• Dva disjunktna dogadaja ne moraju biti nezavisni.
Bacamo standardnu kockicu. A = pao je paran broj, B = pao je neparan broj.
P(A) =
1
2
= P(B), A ∩ B = ∅ ⇒ P(A ∩ B) = 0 =
1
4
= P(A)P(B)
• Dva disjunktna dogadaja su nezavisna ako jedan od njih ima vjerojatnost nula.
0 = P(∅) = P(A ∩ B) = P(A)P(B) ⇒ P(A) = 0 ili P(B) = 0.
Primjer 1.
Novˇci´c bacamo tri puta za redom.
A = prvi put je pala glava = {GGG, GGP, GPG, GPP}
B = drugi put je pala glava = {GGG, GGP, PGG, PGP}
C = toˇcno dva puta za redom je pala glava = {GGP, PGG}
Provjerimo nezavisnost po dva dogadaja od gore navedenih. Prvo pronadimo vjerojatnosti zadanih
dogadaja klasiˇcnom formulom:
P(A) =
4
8
=
1
2
P(B) =
4
8
=
1
2
P(C) =
2
8
=
1
4
Zatim nadimo presjeke po dva dogadaja i vjerojatnosti novodobivenih dogadaja:
A∩ B = {GGG, GGP} ⇒ P(A ∩ B) =
2
8
=
1
4
A∩ C = {GGP} ⇒ P(A ∩ C) =
1
8
B ∩ C = {GGP, PGG} = C ⇒ P(B ∩ C) = P(C) =
1
4
Sada nam samo preostaje da provjerimo uvjet iz definicije nezavisnosti:
P(A∩ B) =
1
4
=
1
2
·
1
2
= P(A)P(B) ⇒ dogadaji A i B su nezavisni
P(A∩ C) =
1
8
=
1
2
·
1
4
= P(A)P(C) ⇒ dogadaji A i C su nezavisni
P(B ∩ C) =
1
4
=
1
8
=
1
2
·
1
4
= P(B)P(C) ⇒ dogadaji B i C nisu nezavisni
53
Zadaci
Zadatak 1.
Dva strijelca, Alen i Branko, gadaju metu. Poznato je da Alen pogada metu s vjerojatnoˇs´cu
1
2
, a
Branko s vjerojatnoˇs´cu
2
5
. Obojica gadaju metu. Nadite vjerojatnost da ´ce barem jedan od njih
pogoditi metu, ako su njihova gadanja mete nezavisni dogadaji.
Rjeˇsenje.
A = Alen je pogodio metu, P(A) =
1
2
,
B = Branko je pogodio metu, P(B) =
2
5
.
Traˇzimo P(A∪B) i zbog nezavisnosti znamo da vrijedi P(A∩B) = P(A)P(B) =
1
2
·
2
5
=
1
5
. Koriˇstenjem
aditivnog teorema dobivamo:
P(A ∪ B) = P(A) +P(B) −P(A ∩ B) =
1
2
+
2
5

1
5
=
7
10
.
Nezavisnost triju dogadaja se definira ovako:
Tri dogadaja A, B i C su nezavisna ako vrijedi:
• P(A ∩ B) = P(A)P(B), P(A ∩ C) = P(A)P(C), P(B ∩ C) = P(B)P(C) i
• P(A ∩ B ∩ C) = P(A)P(B)P(C)
Zadatak 2.
U uvjetima zadatka 8. na stranici 49 s obiteljima s dvoje djece treba ustanoviti jesu li nezavisni sljede´ci
dogadaji:
A = obitelj ima barem jednu djevojˇcicu = {(g, g), (g, b), (b, g)}
B = obitelj ima djevojˇcicu i djeˇcaka = {(g, b), (b, g)}
Zadatak 3.
Dva strijelca nezavisno jedan od drugoga gadaju metu. Vjerojatnost pogotka za jednog je 0.9, a za
drugog 0.8. Kolika je vjerojatnost da ´ce meta biti pogodena (tj. da ´ce barem jedan od njih pogoditi
metu)?
54
9 Diskretna sluˇcajna varijabla. Distribucija sluˇcajne varijable.
Sluˇcajna varijabla je formalizacija intuitivnog pojma dogadaja sa sluˇcajnim ishodima. Diskretna sluˇcajna
varijabla dakle modelira dogadaj s konaˇcno ili prebrojivo mnogo ishoda koji imaju svoje vjerojatnosti
dogadanja. Npr. bacamo novˇci´c deset puta. Sluˇcajna varijabla X povezana s ovom situacijom je broj pisama
koji su pali. Vrijednosti koje X moˇze poprimiti su iz skupa {0, 1, . . . , 10} pa je X diskretna sluˇcajna varijabla.
Primjeri diskretnih sluˇcajnih varijabli:
• broj djece u obitelji,
• broj posjetilaca u kinima petkom naveˇcer,
• broj pacijenata u ambulanti,
• broj neispravnih ˇzarulja u pakiranjima od deset komada,
• broj sekundi proteklo izmedu uzastopnih ulazaka kupaca u trgovinu.
Ishod pokusa ne mora biti broj, npr. kada bacamo novˇci´c, ishodi koje moˇzemo dobiti su ”pismo” ili ”glava”.
Mi, medutim, ˇcesto ˇzelimo ishode predstaviti brojevima da bi olakˇsali analizu pokusa. Sluˇcajna varijabla je
funkcija koja svakom ishodu pokusa pridruˇzuje neki broj.
Nas zanimaju samo oni prostori elementarnih dogadaja koji opisuju sluˇcajne pokuse s konaˇcno ili najviˇse
prebrojivo mnogo ishoda. Neka je Ω konaˇcan ili prebrojiv prostor elementarnih dogadaja.
Formalno, diskretna sluˇcajna varijabla je funkcija sa prostora elementarnih dogadaja Ω u skup realnih bro-
jeva, tj. funkcija X oblika
3
X : Ω →R.
Argumenti te funkcije su elementarni dogadaji prostora elementarnih dogadaja, a njene vrijednosti su realni
brojevi
4
. Tim vrijednostima sluˇcajne varijable su pridruˇzene vjerojatnosti u obliku distribucije (razdiobe).
Primjeri sluˇcajnih varijabli i distribucija:
• Bacanje pravilnog novˇci´ca se moˇze opisati sluˇcajnom varijablom X : {pismo, glava} → {0, 1} tako
da je
X(ω) =

0 , ω = pismo
1 , ω = glava
Pripadaju´ca distribucija je:
X ∼

0 1
1
2
1
2

3
Ako je skup Ω prebrojiv, onda se na funkciju X zadaju dodatni uvjeti, jer nisu sve funkcije oblika X : Ω → R sluˇcajne
varijable. Analiza takvih sluˇcajnih varijabli nadilazi okvire ovog materijala i ne´ce biti provedena. Primjeri koji se obraduju u
ovom materijalu ne zahtijevaju analizu sluˇcajnih varijabli tog tipa.
4
Intuitivno, sluˇcajna varijabla poprima vrijednosti na sluˇcajan naˇcin.
55
• Gadanje mete u jednom pokuˇsaju se moˇze opisati sluˇcajnom varijablom X : {uspjeh, neuspjeh} →
{0, 1} tako da je
X(ω) =

1 , ω = uspjeh
0 , ω = neuspjeh
Pripadaju´ca distribucija bi bila:
X ∼

0 1
q p

gdje je p vjerojatnost uspjeha (meta pogodena), a q vjerojatnost neuspjeha (meta promaˇsena).
• Sluˇcajnom varijablom X : {ω
1
, ω
2
, ω
3
, ω
4
, ω
5
, ω
6
} → R se moˇze opisati (modelirati) rezultat bacanja
simetriˇcne kockice sa ˇsest strana pri ˇcemu svaki broj ima istu vjerojatnost pojavljivanja. Moˇzemo
definirati X(ω
k
) = k. Pripadaju´ca distribucija je:
X ∼

1 2 3 4 5 6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

• Vrijeme (u sekundama ili u minutama) izmedu dolaska dva uzastopna kupca u trgovinu se moˇze opisati
sluˇcajnom varijablom X : R →R tako da definiramo X(k) = k. Pripadaju´ca distribucija bi bila:
X ∼

0 1 2 3 . . . k . . .
p
0
p
1
p
2
p
3
. . . p
k
. . .

gdje je p
k
vjerojatnost da je izmedu dva uzastopna dolaska kupaca u trgovinu proteklo k sekundi
(minuta,. . . ).
Za op´ceniti (konaˇcan) prostor dogadaja Ω = {ω
1
, ω
2
, ω
3
, . . . ω
n
} i sluˇcajnu varijablu X : Ω → R bi pri-
padaju´ca distribucija izgledala ovako:
X ∼

x
1
x
2
x
3
x
4
. . . x
m
p
1
p
2
p
3
p
4
. . . p
m

pri ˇcemu za svaki i ∈ {1, 2, 3, . . . , n} postoji j ∈ {1, 2, 3, . . . , m} takav da je X(ω
i
) = x
j
, brojevi x
1
, x
2
, . . . x
m
su sortirani uzlazno, a brojevi p
1
, p
2
, . . . , p
m
predstavljaju sve vjerojatnosti pa mora vrijediti: 0 ≤ p
j
≤ 1,
j = 1, 2, . . . , m i p
1
+p
2
+· · · +p
m
= 1.
Broj p
j
je vjerojatnost da sluˇcajna varijabla X poprimi vrijednost x
j
, tj. P(X = x
j
) = p
j
. Preciznije reˇceno,
p
j
je vjerojatnost dogadaja kojeg ˇcine svi elementarni dogadaji koje sluˇcajna varijabla X preslikava u x
j
, tj.
p
j
= P({ω ∈ Ω|X(ω) = x
j
}) (ˇsto kra´ce zapisujemo s P(X = x
j
)).
Primjer 1.
Neka je zadan prostor elementarnih dogadaja Ω = {ω
1
, ω
2
, ω
3
, ω
4
, ω
5
} i neka su p
1
, p
2
, p
3
, p
4
, p
5
pri-
padaju´ce vjerojatnosti, tj. P(ω
j
) = p
j
, j = 1, 2, . . . , 5. Definirajmo funkciju X : Ω → R na sljede´ci
naˇcin:
X(ω
1
) = X(ω
3
) = x
1
, X(ω
2
) = x
3
, X(ω
4
) = X(ω
5
) = x
2
,
56
gdje su x
1
, x
2
i x
3
medusobno razliˇciti realni brojevi. Distribucija sluˇcajne varijable X je sada jednaka:
X ∼

x
1
x
2
x
3
p
1
+p
3
p
4
+p
5
p
2

Primjer 2.
Prostorom elementarnih dogadaja Ω = {ω
1
, ω
2
, ω
3
, ω
4
, ω
5
, ω
6
} opisujemo rezultate bacanja simetriˇcne
kockice sa ˇsest strana pri ˇcemu svaki broj ima istu vjerojatnost pojavljivanja. Zanima nas ho´ce li na
kockici pasti prost broj, sloˇzen broj ili broj koji nije ni sloˇzen ni prost. Sluˇcajnu varijablu koja odgovara
toj situaciji moˇzemo definirati ovako:
X(ω
1
) = 0, X(ω
2
) = X(ω
3
) = X(ω
5
) = −1, X(ω
4
) = X(ω
6
) = 1.
Pripadaju´ca distribucija je: X ∼

−1 0 1
1
2
1
6
1
3

.
Neka je f : R →R proizvoljna funkcija. Tada je Y = f ◦ X = f(X) sluˇcajna varijabla s distribucijom
Y ∼

f(x
1
) f(x
2
) f(x
3
) f(x
4
) . . . f(x
m
)
p
1
p
2
p
3
p
4
. . . p
m

Moˇze se dogoditi da za dvije razliˇcite vrijednosti x
j
i x
k
vrijedi f(x
j
) = f(x
k
). Tada moramo udruˇziti tako
dobivena dva ista razreda u jedan ˇcija je pripadna vjerojatnost p
j
+p
k
.
Primjer 3.
Zadana je sluˇcajna varijabla X ˇcija je distribucija X ∼

−1 0 1 2 3 4
1
12
1
4
1
6
1
12
1
6
1
4

. Distribucija
sluˇcajne varijable Y = f(X), gdje je f(x) = x + 2 je
Y = f(X) ∼

f(−1) f(0) f(1) f(2) f(3) f(4)
1
12
1
4
1
6
1
12
1
6
1
4

=

1 2 3 4 5 6
1
12
1
4
1
6
1
12
1
6
1
4

Distribucija sluˇcajne varijable Z = g(X), gdje je g(x) = x
2
je
Z ∼

(−1)
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
1
12
1
4
1
6
1
12
1
6
1
4

=

1 0 1 4 9 16
1
12
1
4
1
6
1
12
1
6
1
4

=

0 1 4 9 16
1
4
1
4
1
12
1
6
1
4

Primijetite male izmjene u zapisu distribucije koje su se pojavile zbog toga ˇsto su se dva razreda stopila
u jedan.
Zadaci
Zadatak 1.
Zadana je sluˇcajna varijabla X s distribucijom
X ∼

−2 1 3 4 5
7p p 6p p
2
17

57
Nadite pripadaju´ce vjerojatnosti.
Rjeˇsenje.
Suma vjerojatnosti mora biti jednaka 1, dakle mora vrijediti:
7p +p + 6p +p +
2
17
= 1 ⇒ 15p =
15
17
⇒ p =
1
17
Sve vjerojatnosti su brojevi iz intervala [0, 1] pa je zadana distribucija jednaka
X ∼

−2 1 3 4 5
7
17
1
17
6
17
1
17
2
17

Zadatak 2.
Zadana je sluˇcajna varijabla X s distribucijom
X ∼

−2 0 2 3 4
4p 2p 2p 5p 2p

Nadite pripadaju´ce vjerojatnosti.
Zadatak 3.
Odredite distribuciju sluˇcajne varijable D koja opisuje rezultate bacanja nesimetriˇcne kockice sa ˇsest
strana koja ”favorizira” brojeve 4, 5, 6 tako da je vjerojatnost da padne neki od tih brojeva dva puta
ve´ca od vjerojatnosti da padne bilo koji od brojeva 1, 2, 3.
Zadatak 4.
Zadana je sluˇcajna varijabla X s distribucijom
X ∼

−2 −1 0 1 3
1
8
1
16
3
8
1
8
5
16

Nadite distribucije sluˇcajnih varijabli Y = f(X), Z = g(X) i W = h(X) ako je f(x) = x−3, g(x) = x
3
i h(x) = (x −4)
2
.
58
10 Funkcija vjerojatnosti. Funkcija distribucije vjerojatnosti
Neka je zadana distribucija

x
1
x
2
x
3
x
4
. . . x
m
p
1
p
2
p
3
p
4
. . . p
m

.
pripadaju´cu funkciju vjerojatnosti f : R →R definiramo sa
f(x) =

p
k
, x = x
k
∈ {x
1
, x
2
, x
3
, x
4
, . . . , x
m
},
0 , x ∈ {x
1
, x
2
, x
3
, x
4
, . . . , x
m
}.
Pripadaju´cu funkciju distribucije vjerojatnosti F : R →R definiramo sa
F(x) =

0 , x < x
1
,
k
¸
j=1
p
j
, x
k
≤ x < x
k+1
, k = 1, 2, . . . , m−1,
1 , x
m
≤ x.
Napomena.
Pomo´cu funkcije vjerojatnosti (f) i funkcije distribucije vjerojatnosti (F) diskretne sluˇcajne varijable se
vjerojatnost dogadaja {ω|X(ω) ≤ b}, ili kra´ce {X ≤ b}, moˇze zapisati ovako:
P(X ≤ b) =
¸
X(ω
k
)≤b
p
k
= F(b).
59
Primjer 1.
Zadana je distribucija

2 3 4 5 6 7
0.2 0.3 0.1 0.2 0.05 0.15

. Skicirajte pripadaju´ce grafove funkcije
vjerojatnosti i funkcije distribucije vjerojatnosti .
Rjeˇsenje.
0.00
0.03
0.07
0.10
0.14
0.17
0.20
0.24
0.27
0.31
0.34
0 1 2 3 4 5 6 7 8
funkcija vjerojatnosti
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
0.55
0.66
0.77
0.88
0.99
1.10
0 1 2 3 4 5 6 7 8
funkcija distribucije vjerojatnosti
Zadatak 1.
Skicirajte pripadaju´ce grafove funkcije vjerojatnosti i funkcije distribucije vjerojatnosti za distribuciju

2 3 4 5 6 7
0.3 0.2 0.2 0.1 0.15 0.05

.
60
11 Oˇcekivanje, varijanca i standardna devijacija diskretne sluˇcajne
varijable
Neka je X diskretna sluˇcajna varijabla s distribucijom
X ∼

x
1
x
2
x
3
x
4
. . . x
m
p
0
p
1
p
2
p
3
. . . p
m

Oˇcekivanje diskretne sluˇcajne varijable X, u oznaci E(X), definira se sa
E(X) =
m
¸
k=1
x
k
p
k
= x
1
p
1
+x
2
p
2
+· · · +x
m
p
m
.
Primjer 1.
Neka je X diskretna sluˇcajna varijabla s distribucijom
X ∼

0 1 3 4 6
7
30
7
30
1
10
7
30
1
5

Oˇcekivanje sluˇcajne varijable X je jednako:
E(X) =
7
30
· 0 +
7
30
· 1 +
1
10
· 3 +
7
30
· 4 +
1
5
· 6 =
8
3
Varijanca diskretne sluˇcajne varijable X, u oznaci V ar(X), definira se sa
V ar(X) = E((X −E(X))
2
),
tj. varijanca V ar(X) se moˇze shvatiti kao oˇcekivanje sluˇcajne varijable Y = f(X), gdje je f(x) = (x−E(X))
2
.
Za raˇcunanje se koristi jednostavnija formula koja se moˇze izvesti iz definicije:
V ar(X) = E(X
2
) −E(X)
2
.
Primjer 1. (nastavak)
U gornjem primjeru bismo imali:
X
2

0 1 9 16 36
7
30
7
30
1
10
7
30
1
5

E(X
2
) =
7
30
· 0 +
7
30
· 1 +
1
10
· 9 +
7
30
· 16 +
1
5
· 36 =
181
15
Sada imamo:
V ar(X) = E(X
2
) −E(X)
2
=
181
15

8
3

2
=
223
45
.
Standardna devijacija diskretne sluˇcajne varijable je drugi korijen njezine varijance:
σ(X) =

V ar(X).
61
Primjer 1. (nastavak)
U naˇsem primjeru imamo:
σ(X) =

223
45
≈ 2.2261.
Primjer 2.
Oˇcekivanje sluˇcajne varijable X s distribucijom X ∼

−1 0 1 2 a
2p 2p
5
21
p
1
21

je E(X) =
3
7
. Odredite
nepoznanice a i p te izraˇcunajte varijancu i standardnu devijaciju sluˇcajne varijable X.
Rjeˇsenje.
Za vjerojatnosti u drugom retku distribucije mora vrijediti da im je suma jednaka 1 pa imamo:
2p + 2p +
5
21
+p +
1
21
= 1 ⇒ p =
1
7
.
Sada imamo sve vjerojatnosti u distribuciji: X ∼

−1 0 1 2 a
2
7
2
7
5
21
1
7
1
21

. Nepoznanicu a sada
lagano dobijemo pomo´cu poznatog oˇcekivanja:
E(X) = −1 ·
2
7
+ 0 ·
2
7
+ 1 ·
5
21
+ 2 ·
1
7
+a
1
21
=
3
7
⇒ a = 4
Sada smo u potpunosti odredili distribuciju sluˇcajne varijable: X ∼

−1 0 1 2 4
2
7
2
7
5
21
1
7
1
21

.
Varijanca i standardna devijacija se sada lagano raˇcunaju:
E(X
2
) = (−1)
2
·
2
7
+ 0
2
·
2
7
+ 1
2
·
5
21
+ 2
2
·
1
7
+ 4
2 1
21
=
13
7
,
σ(X) =

V ar(X) =

13
7
≈ 1.36277.
Zadaci
Zadatak 1.
Zadana je sluˇcajna varijabla X s distribucijom
X ∼

0 1 2 3 5
3
19
2
19
5
19
5
19
4
19

Izraˇcunajte oˇcekivanje, varijancu i standardnu devijaciju sluˇcajne varijable X.
(Rjeˇsenje: E(X) =
47
19
, V ar(X) =
964
361
)
Zadatak 2.
Zadana je sluˇcajna varijabla X s distribucijom
X ∼

−2 −1 1 2 3 5 7 8 9
3
28
5
28
1
28
1
14
1
7
1
28
3
28
1
14
1
4

Izraˇcunajte oˇcekivanje, varijancu i standardnu devijaciju sluˇcajne varijable X.
(Rjeˇsenje: E(X) =
111
28
, V ar(X) =
13691
784
)
62
Zadatak 3.
Zadana je sluˇcajna varijabla X s distribucijom
X ∼

−2 0 1 3 4
3p 3p 7p
1
11
7p

Izraˇcunajte pripadne vjerojatnosti i zatim izraˇcunajte oˇcekivanje, varijancu i standardnu devijaciju
sluˇcajne varijable X. (Rjeˇsenje: p =
1
22
, E(X) =
35
22
, V ar(X) =
2053
484
)
Zadatak 4.
Zadana je sluˇcajna varijabla X s distribucijom
X ∼

−2 −1 0 3 4
3p
1
4
3p p
1
2
p

Izraˇcunajte pripadne vjerojatnosti i zatim izraˇcunajte oˇcekivanje, varijancu i standardnu devijaciju
sluˇcajne varijable X. (Rjeˇsenje: p =
1
10
, E(X) = −
7
20
, V ar(X) =
1211
400
)
Zadatak 5.
Zadana je sluˇcajna varijabla X s oˇcekivanjem E(X) =
111
28
i distribucijom
X ∼

−1 2 3 a 8
2p 9p
1
7
1
4
6p

Izraˇcunajte nepoznatu vrijednost a i pripadaju´ce vjerojatnosti te zatim izraˇcunajte varijancu i stan-
dardnu devijaciju sluˇcajne varijable X. (Rjeˇsenje: p =
1
28
, a = 5, V ar(X) =
5403
784
)
Zadatak 6.
Oˇcekivanje sluˇcajne varijable X s distribucijom
X ∼

−2 −1 0 1 a
p p 2p
1
10
1
10

je E(X) = −
3
10
. Odredite nepoznanice a i p te izraˇcunajte varijancu sluˇcajne varijable X. (Rjeˇsenje:
p =
1
5
, a = 2, V ar(X) = 1.41)
63
12 Diskretna uniformna distribucija
Diskretna uniformna distribucija sluˇcajne varijable X je zadana s
X ∼

x
1
x
2
x
3
. . . x
n
1
n
1
n
1
n
· · ·
1
n

.
Jednostavno reˇceno, diskretna uniformna distribucija je karakterizirana konaˇcnim skupom vrijednosti koje
su sve jednako vjerojatne:
P(X = 1) = P(X = 2) = P(X = 3) = · · · = P(X = n) =
1
n
.
Grafovi funkcija vjerojatnosti i funkcije distribucije vjerojatnosti diskretne uniformne distribucije (bacanje
simetriˇcne kockice):
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0 1 2 3 4 5 6 7 8
funkcija vjerojatnosti
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
0.55
0.66
0.77
0.88
0.99
1.10
0 1 2 3 4 5 6 7 8
funkcija distribucije vjerojatnosti
Jednostavan naˇcin za dobivanje brojeva s uniformnom distribucijom je preko bacanja simetriˇcne igra´ce koc-
kice
5
koja bacanjem daje jednu od vrijednosti 1, 2, 3, 4, 5, 6, svaku od njih s istom vjerojatnosti jednakoj
1
6
. Rezultati bacanja pravilnog novˇci´ca, brojevi koji se dobivaju na standardnom ruletu kao i karte koje se
dobiju iz dobro promijeˇsanog ˇspila karata takoder imaju diskretnu uniformnu distribuciju.
Oˇcekivanje sluˇcajne varijable s diskretnom uniformnom distribucijom je jednako aritmetiˇckoj sredini svih
njenih vrijednosti:
E(X) =
n
¸
k=1
1
n
x
k
=
1
n
x
1
+
1
n
x
2
+
1
n
x
3
+· · · +
1
n
x
n
=
1
n
(x
1
+x
2
+x
3
+· · · +x
n
) = x.
5
U RPG igrama (naroˇcito u D&D-u) se kao izvor uniformno distribuiranih brojeva koriste sva Platonova tijela, tj. svi pravilni
poliedri – tetraedar, heksaedar (kocka), oktaedar, dodekaedar i ikosaedar. Oznake za te ”kockice” (redom d4, d6, d8, d12, d20)
moˇzemo shvatiti kao sluˇcajne varijable s pripadaju´com diskretnom uniformnom distribucijom. Koriste se i ”kockice” d2, d3,
d10 i d100 koje se ne mogu predstaviti Platonovim tijelima, ali ih je mogu´ce ili simulirati pomo´cu njih (d2 i d3 pomo´cu d4 i d6, s
tim da se d2 moˇze simulirati i bacanjem novˇci´ca) ili pomo´cu polupravilnih poliedara (d10). ”Kockica” d100 se moˇze predstaviti
pomo´cu dvije d10 ”kockice”, pri ˇcemu jedna odreduje znamenku jedinica, a druga znamenku desetica.
64
Varijanca sluˇcajne varijable s diskretnom uniformnom distribucijom je jednaka varijanci svih njenih vrijed-
nosti, analogna tvrdnja vrijedi i za standardnu devijaciju:
V ar(X) = E(X
2
) −E(X)
2
= x
2
−x
2
, σ(X) =

V ar(X).
Primjer 1.
Odredimo distribuciju sluˇcajne varijable X koja pred-
stavlja sumu brojeva koji se pojave nakon bacanja dviju
simetriˇcnih kockica, jedne s osam strana i brojevima od 1
do 8 na njima (d8) i jedne sa ˇcetiri strane i brojevima od 1
do 4 na njima (d4) (dakle X = d8 +d4).
Rjeˇsenje.
Distribucije sluˇcajnih varijabli d4 i d8 su redom:
d4 ∼

1 2 3 4
1
4
1
4
1
4
1
4

, d8 ∼

1 2 3 4 5 6 7 8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8

.
Vjerojatnost da npr. na kockicama padnu brojevi 1 i 7 je
1
4
·
1
8
=
1
32
, a vjerojatnost da je suma brojeva koji
padnu na te dvije kockice jednaka 8 je 4 ·
1
32
=
1
8
, jer se suma 8 moˇze dobiti na ˇcetiri naˇcina (8 = 1 + 7 =
2 +6 = 3 +5 = 4 +4). Traˇzenu distribuciju moˇzemo lagano dobiti iz sljede´ce tabele u kojoj su popisane sve
sume koje moˇzemo dobiti bacanjem ovih dviju kockica:
d4 \ d8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Broj pojavljivanja neke sume u gornjoj tabeli pomnoˇzen s gore dobivenom vjerojatnosti
1
32
daje pripadaju´cu
vjerojatnost pojavljivanja te sume. Distribuciju sluˇcajne varijable X sada nije problem napisati:
X ∼

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
32
2
32
3
32
4
32
4
32
4
32
4
32
4
32
3
32
2
32
1
32

.
Primjer 2.
U igri D&D igraˇci vode svoje likove kroz priˇcu u kojima se nerijetko moraju boriti. Tomislav vodi svog lika,
hrabrog Sir Robina i u sluˇcaju borbe se mora opredijeliti za jednu od sljede´ce dvije mogu´cnosti:
• borba s dvoruˇcnim maˇcem kojeg drˇzi objema rukama (i s kojim je iznimno spretan, ˇsto mu daje bonus
4 u napadu) ili
• s dva manja maˇca (s kojima nije toliko vjeˇst pa je bonus 0), ali s kojima moˇze napadati istovremeno,
dakle moˇze odjednom napasti dva puta.
Napad poˇcinje bacanjem ”kockice” s dvadeset strana, d20 (vidi fusnotu
5
na stranici 64); broju koji padne
se dodaje bonus i ako je rezultat ve´ci od ili jednak 15 onda je napad uspio
6
.
6
Ovo je pojednostavljena verzija preuzeta iz pravila za DnD, verzija 3.5; naime, ako na kockici d20 padne recimo 19 ili 20,
napad je izuzetno dobro uspio ˇsto znaˇci da bi napadaˇc mogao biti uspjeˇsniji u tom napadu nego ˇsto je to uobiˇcajeno. Radi
jednostavnosti, taj sluˇcaj se ne´ce uzeti u obzir.
65
Kolika je vjerojatnost da napad Sir Robina uspije ako on koristi dvoruˇcni maˇc, a kolika ako koristi dva manja
maˇca?
• Ako koristi dvoruˇcni maˇc, za uspjeˇsan napad mora zajedno s bonusom (4) dobiti barem 15 na kockici
d20, tj. na toj kockici mora dobiti barem 11. Od 20 mogu´cnosti njih 10 je povoljno pa je vjerojatnost
uspjeha jednaka
10
20
=
1
2
.
• Ako uzme dva manja maˇca, za uspjeˇsan napad mora dobiti barem 15 na kockici d20. Od 20 mogu´cnosti
njih 6 je povoljno pa je vjerojatnost uspjeha jednaka
6
20
=
3
10
.
U sluˇcaju uspjeˇsnog napada, napadaˇc je ozlijedio protivnika i onda se odreduje koliko jedinica zdravlja je
protivnik izgubio tim napadom.
• Ako je napad hrabrog Sir Robina dvoruˇcnim maˇcem uspio, onda napadnuti gubi d8+2 jedinice zdravlja,
tj. Tomislav baca d8 kockicu i broju koji padne doda 2.
• Ako je napad hrabrog Sir Robina s dva manja maˇca uspio, onda napadnuti gubi 2d6 + 1 jedinicu
zadravlja, tj. Tomislav baca dvije d6 kockice i sumi brojeva koji padnu doda 1.
Oˇcekivani broj jedinica zdravlja koje ´ce protivnik izgubiti u sluˇcaju jednog uspjeˇsnog napada je
• za napad dvoruˇcnim maˇcem jednak E(d8 + 2) = 6.5,
• za napad s dva manja maˇca jednak E(2d6 + 1) = 8,
ˇsto se lagano dobije iz pripadaju´cih distribucija za d8 i 2d6 (obje su dane u ovom poglavlju).
Da bismo dobili oˇcekivani broj jedinica zdravlja koje ´ce protivnik izgubiti u jednom napadu, moramo dobivena
oˇcekivanja pomnoˇziti
7
s vjerojatnostima da napad uspije:
• za napad dvoruˇcnim maˇcem imamo
1
2
· 6.5 = 3.25,
• za napad s dva manja maˇca imamo
3
10
· 8 = 2.4.
Zakljuˇcujemo da se u duljim borbama hrabrom Sir Robinu daleko viˇse isplati boriti dvoruˇcnim maˇcem, jer
´ce u prosjeku protivnik izgubiti viˇse jedinica zdravlja, ˇsto vodi brˇzoj i sigurnijoj pobjedi u borbi.
U nekim situacijama se medutim ne isplati uzeti oruˇzje koje garantira ve´ci oˇcekivani broj jedinica zdravlja
koje ´ce protivnik izgubiti u jednom napadu. Npr. mogu´ca je situacija gdje je u borbi za pobjedu nuˇzno
da u najviˇse tri napada protivnik izgubi viˇse od 30 jedinica zdravlja, inaˇce hrabri Sir Robin sigurno gubi
borbu. Tada sigurno ne´ce uzeti dvoruˇcni maˇc, jer je maksimalni broj jedinica zdravlja koje protivnik moˇze
izgubiti tri napada 30 ˇsto nije dovoljno i vodi u siguran poraz. S druge strane, ako uzme dva manja maˇca,
maksimalni broj jedinica zdravlja koje protivnik moˇze izgubiti u jednom napadu je 13 (dvije ˇsestice na dvije
kockice d6 plus 1) pa postoji mala vjerojatnost (izraˇcunajte je!) koja je ipak ve´ca od nule da hrabri Sir
Robin pobijedi u takvoj borbi.
7
Da ta dva broja trebamo pomnoˇziti pa da dobijemo ono ˇsto nas zanima je posljedica jednog kra´ceg vjerojatnosnog raˇcuna
koji je ovdje izostavljen.
66
Zadaci
Zadatak 1.
Napiˇsite distribuciju uniformne sluˇcajne varijable koja moˇze poprimiti sve cjelobrojne vrijednosti od 3
do 12.
Zadatak 2.
Pomo´cu uniformne distribucije (iako je najjednostavnija) se mogu dobiti druge sloˇzenije distribucije.
Odredite distribuciju sluˇcajne varijable X kojoj su vrijednosti zbroj brojeva koji padnu na dvije baˇcene
standardne kockice (u igri DnD se takva sluˇcajna varijabla oznaˇcava s 2d6). Izraˇcunajte E(X), V ar(X)
i standardnu devijaciju sluˇcajne varijable X.
Rjeˇsenje.
Vrijednosti koje poprima sluˇcajna varijabla X su redom 2, 3, . . . , 12. Vrijednost 2 se moˇze dobiti na
jedan naˇcin, vrijednost 3 = 1 + 2 = 2 + 1 na dva naˇcina, 4 = 1 + 3 = 2 + 2 = 3 + 1 na tri naˇcina itd.
Broj svih mogu´cnosti na koje mogu pasti dvije kockice je 36. Pripadne vjerojatnosti se lako izraˇcunaju
primjenom klasiˇcne formule vjerojatnosti i sad imamo:
X ∼

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
36
2
36
3
36
4
36
5
36
6
36
5
36
4
36
3
36
2
36
1
36

.
E(X) =
12
¸
k=2
kp
i
= 2
1
36
+ 3
2
36
+· · · + 7
6
36
+· · · + 12
1
36
= 7
E(X
2
) =
12
¸
k=2
k
2
p
i
= 2
2
1
36
+ 3
2
2
36
+· · · + 7
2
6
36
+· · · + 12
2
1
36
=
329
6
≈ 54.83
V ar(X) = E(X
2
) −E(X)
2
≈ 54.83 −49 = 5.83, σ(X) ≈ 2.42
Zadatak 3.
Odredite distribuciju sluˇcajne varijable X koja modelira bacanje dviju simetriˇcnih kockica, jedne stan-
dardne sa ˇsest strana i brojevima od 1 do 6 na njima i jedne sa ˇcetiri strane i brojevima od 1 do 4 na
njima te uzimanjem sume brojeva koji na njima padnu (dakle X = d6 +d4) .
Zadatak 4.
Odredite distribuciju sluˇcajne varijable X koja modelira bacanje dviju simetriˇcnih kockica, jedne stan-
dardne sa ˇsest strana i brojevima od 1 do 6 na njima i jedne sa ˇcetiri strane i brojevima od 1 do 4 na
njima i uzimanjem razlike brojeva koji na njima padnu (dakle X = d6 −d4) .
67
13 Bernoullijev pokus. Bernoullijeva shema. Binomna distribu-
cija
Bernoullijev pokus je eksperiment ˇciji ishod je sluˇcajan i u kojem su mogu´ca samo dva rezultata od kojih
jedan nazivamo ”uspjeh” (to je obiˇcno onaj koji nas zanima ili kojeg promatramo), a drugi ”neuspjeh”.
Obiˇcno je rijeˇc o eksperimentu s dva mogu´ca rezultata koji se uvijek mogu izraziti preko ”da ili ne” pitanja.
• Ako bacimo novˇci´c, ho´ce li ”pasti pismo”?
• Ho´ce li se roditi djevojˇcica?
• Jesu li neˇcije oˇci zelene boje?
• Je li potencijalni kupac odluˇcio kupiti proizvod?
• Ho´ce li strijelac pogoditi metu u jednom gadanju?
Vidimo da oznake ”uspjeh” i ”neuspjeh” sluˇze samo kao oznaˇcavanje rezultata i ne trebaju se shvatiti
doslovno.
Primjeri Bernoullijevih pokusa:
• Bacanje novˇci´ca. Ovdje padanje glave moˇze znaˇciti ”uspjeh”, a padanje pisma ”neuspjeh”. Naravno
da se moˇzemo odluˇciti i za obrnuto oznaˇcavanje. Poˇsteni novˇci´c po definiciji ima vjerojatnost uspjeha
jednaku 0.5.
• Bacanje standardne kockice, gdje padanje ˇsestice oznaˇcava ”uspjeh”, a sve ostalo ”neuspjeh”.
• Anketiranje sluˇcajnog glasaˇca da bi se ustanovilo ho´ce li glasati ”da” na predstoje´cem referendumu.
Matematiˇcki se takav pokus opisuje sluˇcajnom varijablom X koja poprima samo dvije vrijednosti, 0 i 1, pri
ˇcemu se 1 smatra ”uspjehom”. Ako je p vjerojatnost uspjeha (obiˇcno se s q = 1 − p oznaˇcava vjerojatnost
neuspjeha), onda je oˇcekivanje takve sluˇcajne varijable p, a standardna devijacija

p(1 −p):
E(X) = p · 1 +q · 0 = p
E(X
2
) = p · 1
2
+q · 0
2
= p
V ar(X) = E(X
2
) −E(X)
2
= p −p
2
= p(1 −p) = pq ⇒ σ(X) =

p(1 −p) =

pq
Bernoullijeva shema se sastoji od konaˇcnog ili beskonaˇcnog niza nezavisnih sluˇcajnih varijabli X
1
, X
2
, X
3
. . .
za koje vrijede sljede´ce tvrdnje:
• Za svaki k je vrijednost od X
k
ili 1 ili 0.
• Za svaki k je vjerojatnost da X
k
poprima vrijednost 1 jednaka istom broju p, tj. za svaki k vrijedi
P(X
k
= 1) = p.
Drugim rijeˇcima, Bernoullijeva shema je niz nezavisnih Bernoullijevih pokusa s istom distribucijom. Dvije
mogu´ce vrijednosti svake varijable X
k
se ˇcesto zovu ”uspjeh” i ”neuspjeh” (u nekim sluˇcajevima se koriste
izrazi ”pogodak” i ”promaˇsaj”, u ovisnosti o kontekstu).
68
Neke od sluˇcajnih varijabli povezanih s Bernoullijevom shemom su:
• Broj uspjeha u prvih n pokusa.
• Broj pokusa potrebnih da se dobije r uspjeha.
• Broj pokusa potrebnih da se dode do uspjeha.
Mi ´cemo obraditi samo prvu sluˇcajnu varijablu ˇcija distribucija se zove binomna distribucija.
Promotrimo sluˇcajnu varijablu X koja ”broji uspjehe” u Bernoullijevoj shemi u prvih n pokusa. Pre-
ciznije, X je sluˇcajna varijabla koja moˇze poprimiti vrijednosti iz skupa {0, 1, 2, . . . , n} i za koju vrijedi da
je P(X = k) vjerojatnost da je u n uzastopnih Bernoullijevih pokusa nastupilo toˇcno k uspjeha, 0 ≤ k ≤ n.
Neka je vjerojatnost uspjeha jednaka p i vjerojatnost neuspjeha q = 1 −p.
Bernoullijevi pokusi u Bernoullijevoj shemi su medusobno nezavisni pa je vjerojatnost da u nizu od n
sluˇcajnih pokusa njih k bude uspjeˇsno, a n−k neuspjeˇsno, jednaka umnoˇsku vjerojatnosti pojedinih pokusa.
Njih k je uspjeˇsno s vjerojatnoˇs´cu p, njih n − k je neuspjeˇsno s vjerojatnoˇs´cu q pa je pripadna vjerojatnost
jednaka
p · p · . . . · p
. .. .
k puta
· q · q · . . . · q
. .. .
(n−k) puta
= p
k
q
n−k
.
Takvih nizova od n pokusa od kojih je k uspjeˇsno ima koliko i naˇcina da se od n objekata (pokusa) izabere
njih k (koji su uspjeˇsni), a to je

n
k

. Dakle vjerojatnost da u nizu od n Bernoullijevih pokusa njih k bude
uspjeˇsno je jednaka
P
k
= P(X = k) =

n
k

p
k
q
n−k
.
Distribucija sluˇcajne varijable X se zove binomna distribucija, zadana je parametrima n i p i oznaˇcava se sa
X ∼ B(n, p) =

0 1 2 · · · n
P
0
P
1
P
2
· · · P
n

.
Oˇcekivanje sluˇcajne varijable s binomnom distribucijom se moˇze dobiti direktno iz definicije uz primjenu
binomnog teorema:
E(X) =
n
¸
k=0
kP(X = k) =
n
¸
k=1
k

n
k

p
k
q
n−k
=
n
¸
k=1
k
n!
k!(n −k)!
p
k
q
n−k
=
=
n
¸
k=1
np
(n −1)!
(k −1)!(n −k)!
p
k−1
q
n−k
= np
n−1
¸
k=0
(n −1)!
k!(n −k −1)!
p
k
q
n−k−1
= np
n−1
¸
k=0

n −1
k

p
k
q
n−k−1
= np
Varijanca jednog Bernoullijevog pokusa je pq. Pokusi u Bernoullijevoj shemi su medusobno nezavisni pa je
varijanca binomne sluˇcajne varijable jednaka zbroju varijanci pokusa, tj. imamo:
V ar(X) = npq i σ(X) =

npq.
69
Grafovi funkcija vjerojatnosti i funkcije distribucije vjerojatnosti binomne distribucije B(15, 0.4):
0.00
0.02
0.05
0.07
0.09
0.11
0.14
0.16
0.18
0.20
0.23
0 2 4 6 8 10 12 14 16
funkcija vjerojatnosti
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
0 2 4 6 8 10 12 14 16
funkcija distribucije vjerojatnosti
Zadaci
Zadatak 1. Koliko je oˇcekivanje, a kolika je standardna devijacija binomne sluˇcajne varijable X ∼ B(100, 0.4)?
E(X) = np = 100 · 0.4 = 40
σ(X) =

pq =

0.4 · 0.6 =

0.24 ≈ 0.490
Zadatak 2. Koliko je oˇcekivanje, a kolika je standardna devijacija binomne sluˇcajne varijable X ∼ B(75, 0.7)?
Zadatak 3. Strijelac pogada metu s vjerojatnoˇs´cu p = 0.4.
1. Kolika je vjerojatnost da ´ce u seriji od 11 gadanja toˇcno pet puta pogoditi metu? Rijeˇc je o
Bernoullijevoj shemi i binomnoj sluˇcajnoj varijabli X ∼ B(11, 0.4). Treba izraˇcunati vjerojatnost
P(X = 5):
P(X = 5) =

11
5

0.4
5
0.6
6
=
11 · 10 · 9 · 8 · 7
1 · 2 · 3 · 4 · 5
0.4
5
0.6
6
= 462 · 0.01024 · 0.046656 ≈ 0.2207
2. Kolika je vjerojatnost da ´ce u seriji od devet gadanja barem dva puta pogoditi metu? X ∼
B(9, 0.4), P(X ≥ 2) =?
P(X ≥ 2) = P(X = 2) +P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) +P(X = 7) +P(X =
8) +P(X = 9) = 1 −(P(X = 0) +P(X = 1))
P(X = 0) =

9
0

0.4
0
0.6
9
= 1 · 1 · 0.6
9
= 0.010077696
P(X = 1) =

9
1

0.4
1
0.6
8
= 9 · 0.4 · 0.6
8
= 0.060466176
P(X ≥ 2) = 1 −(P(X = 0) +P(X = 1)) = 1 −0.010077696 −0.060466176 = 0.929456128
3. Kolika je vjerojatnost da ´ce u seriji od sedam gadanja najviˇse tri puta promaˇsiti metu? X ∼
B(7, 0.4)
Najviˇse tri puta promaˇsiti u seriji od sedam gadanja je isto ˇsto i najmanje 7−3 = 4 puta pogoditi.
Dakle traˇzi se P(X ≥ 4) = P(X = 4) +P(X = 5) +P(X = 6) +P(X = 7)
70
P(X = 4) =

7
4

0.4
4
0.6
3
=

7
7−4

0.4
4
0.6
3
=

7
3

0.4
4
0.6
3
≈ 35 · 0.026 · 0.216 ≈ 0.197
P(X = 5) =

7
5

0.4
5
0.6
2
=

7
2

0.4
5
0.6
2
≈ 21 · 0.0102 · 0.36 ≈ 0.0771
P(X = 6) =

7
6

0.4
6
0.6
1
=

7
1

0.4
6
0.6 ≈ 7 · 0.00410 · 0.6 ≈ 0.0172
P(X = 7) =

7
7

0.4
7
0.6
0
=

7
0

0.4
7
≈ 1 · 0.00164 = 0.00164
P(X ≥ 4) = P(X = 4)+P(X = 5)+P(X = 6)+P(X = 7) ≈ 0.197+0.0771+0.0172+0.00164 =
0.293
Zadatak 4. Strijelac pogada metu s vjerojatnoˇs´cu 0.7 .
(a) Izraˇcunajte vjerojatnost da ´ce u seriji od 5 gadanja toˇcno tri puta pogoditi metu.
(b) Izraˇcunajte vjerojatnost da ´ce u seriji od 6 gadanja barem ˇcetiri puta promaˇsiti metu.
(c) Koliki je oˇcekivani broj pogodaka u seriji od 7000 gadanja?
Zadatak 5. Strijelac pogada metu s vjerojatnoˇs´cu 0.6 .
(a) Izraˇcunajte vjerojatnost da ´ce u seriji od 5 gadanja toˇcno ˇcetiri puta promaˇsiti metu.
(b) Izraˇcunajte vjerojatnost da ´ce u seriji od 6 gadanja barem ˇcetiri puta promaˇsiti metu.
(c) Koliki je oˇcekivani broj pogodaka u seriji od 5000 gadanja?
Zadatak 6. Bacamo simetriˇcan novˇci´c. Izraˇcunajte vjerojatnost da ´ce u seriji od 10 bacanja novˇci´ca barem
tri puta pasti pismo.
Zadatak 7. Baca se standardna igra´ca kockica. Uspjehom smatramo kad padne broj ˇsest.
1. Kolika je vjerojatnost uspjeha?
Vjerojatnost uspjeha je p =
1
6
.
2. Kolika je vjerojatnost da ´ce u ˇcetiri bacanja broj ˇsest pasti toˇcno jednom?
Neka je X binomna sluˇcajna varijabla s distribucijom X ∼ B(4,
1
6
). Traˇzena vjerojatnost je
jednaka
P(X = 1) =

4
1

p
1
q
3
= 4 ·
1
6
·

5
6

3
≈ 0.3858.
3. Kolika je vjerojatnost da ´ce u ˇcetiri bacanja broj ˇsest pasti barem jednom? (Jedan od de M´er´eovih
problema.)
Traˇzena vjerojatnost je jednaka
P(X ≥ 1) = P(X = 1) +P(X = 2) +P(X = 3) +P(X = 4) = 1 −P(X = 0) =
= 1 −

4
0

p
0
q
4
= 1 −

5
6

4
≈ 1 −0.482 = 0.518
Zadatak 8. Istovremeno se bacaju dvije standardne igra´ce kockice. Uspjehom smatramo situaciju u kojoj
su na obje kockice pale ˇsestice.
1. Kolika je vjerojatnost uspjeha?
2. Kolika je vjerojatnost da ´ce u 24 bacanja uspjeh nastupiti toˇcno jednom?
3. Kolika je vjerojatnost da ´ce u 24 bacanja uspjeh nastupiti barem jednom? (Jedan od de M´er´eovih
problema.)
71
14 Poissonova distribucija
Poissonova distribucija se primjenjuje na dogadaje za koje vrijede sljede´ci uvjeti:
1. dogadaji se mogu brojati nenegativnim cijelim brojevima,
2. dogadaji su medusobno nezavisni, tako da nastup jednog dogadaja ne utjeˇce na nastupe niti jednog
od sljede´cih dogadaja,
3. prosjeˇcan broj nastupa dogadaja u danom vremenskom periodu (ili na danoj povrˇsini ili u danom
volumenu) je poznat i konstantan,
4. mogu´ce je odrediti broj nastupa dogadaja (npr. broj stranaka u banci tokom nekog vremenskog peri-
oda), ali je besmisleno pitati koliko puta dogadaj nije nastupio (za razliku od binomne distribucije)
Za takve dogadaje, a oni su dosta ˇcesti, Poissonova distribucija daje, preko pripadaju´cih vjerojatnosti,
oˇcekivane frekvencije dogadaja.
Poissonova distribucija se moˇze koristiti i u ”suprotnom smjeru”, za testiranje sluˇcajnosti danih podataka.
Ako se podaci dovoljno dobro podudaraju s teoretskim vrijednostima dobivenim iz Poissonove distribucije,
onda je to jaka podrˇska tvrdnji da je sluˇcaj, a ne neˇsto drugo, uzrok dogadajima na osnovu kojih su dobiveni
ti podaci.
Poissonova distribucija je diskretna distribucija kojom se izraˇzava vjerojatnost pojave dogadaja unutar fi-
ksiranog vremenskog intervala ako je poznato prosjeˇcno vrijeme izmedu pojave dva uzastopna dogadaja i
ako su dogadaji medusobno neovisni. Takoder se moˇze koristiti za druge intervale kojima se izraˇzavaju uda-
ljenost, povrˇsina ili volumen. Tipiˇcni primjeri su vremena izmedu dolazaka uzastopnih kupaca u trgovinu i
broj bombi koje (neovisno i sluˇcajno) pogode sluˇcajno izabrano podruˇcje iz grupe podruˇcja jednakih povrˇsina.
Ovaj drugi primjer je koriˇsten za vrijeme Drugog svjetskog rata kada su njemaˇcke snage raketnim bombama
gadali London. Postavilo se pitanje jesu li neki dijelovi Londona u ve´coj opasnosti da budu pogodeni zbog
strateˇskih ciljeva (npr. tvornice) koji su se u njima nalazili. Drugim rijeˇcima, nije bilo jasno jesu li projektili
padali na London sluˇcajno, ili su pogadali unaprijed zadane ciljeve. Da dode do odgovora, britanski statistiˇcar
R. D. Clarke je podijelio dio grada koji je doˇsao pod udar projektila na 576(= 26 · 26) podruˇcja od kojih je
svako imalo povrˇsinu od jedne ˇcetvrtine kvadratnog kilometra. Za svako podruˇcje je odredio broj projektila
koji su ga pogodili i sastavio je sljede´cu tabelu u kojoj se vidjelo koliko je podruˇcja pogodilo dani broj
projektila.
broj pogodaka, k
0 1 2 3 4 5 ili viˇse
broj podruˇcja pogodenih k puta
229 211 93 35 7 1
teoretski broj pogodaka prema
Poissonovoj distribuciji
226.74 211.39 98.54 30.62 7.14 1.57
Ovime je Clarke pokazao da su projektili na London padali sluˇcajno prema predvidivom obrascu odredenim
Poissonovom distribucijom i time dokazao da strateˇski vaˇzniji dijelovi Londona nisu bili u ve´coj opasnosti od
drugih, odnosno da nema potrebe za evakuacijom iz onih podruˇcja grada u kojima se nalaze strateˇski ciljevi.
72
Poissonova distribucija je odredena parametrom λ ≥ 0, ˇcije znaˇcenje je oˇcekivani broj dogadaja tijekom
zadanog vremenskog intervala. Npr. ako se dogadaji pojavljuju svake 4 minute, a zanima nas njihovo
pojavljivanje tijekom vremenskog intervala od 10 minuta, onda se kao model uzima Poissonova distribucija
s parametrom λ = 10/4 = 2.5.
Da sluˇcajna varijabla X ima Poissonovu distribuciju se oznaˇcava s X ∼ Poi(λ).
Vjerojatnost da sluˇcajna varijabla X s Poissonovom distribucijom poprimi vrijednost k je jednaka
P(X = k) =
λ
k
e
−λ
k!
.
Vrijedi joˇs i: E(X) = λ, V ar(X) = λ, σ(X) =

λ.
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
0.24
0.28
0.32
0.36
0.40
0 1 2 3 4 5 6 7
funkcija vjerojatnosti
Poissonove distribucije za λ = 1
0.00
0.02
0.03
0.05
0.06
0.08
0.09
0.11
0.12
0.14
0.15
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
funkcija vjerojatnosti
Poissonove distribucije za λ = 8
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
0 1 2 3 4 5 6 7
funkcija distribucije vjerojatnosti
Poissonove distribucije za λ = 1
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
funkcija distribucije vjerojatnosti
Poissonove distribucije za λ = 8
73
Poissonova distribucija se koristi za modeliranje broja pojavljivanja razliˇcitih dogadaja u danom prostoru ili
vremenu poput:
• broja vozila koji produ nekom kontrolnom toˇckom (dovoljno dalekom od semafora) tijekom nekog
danog vremena,
• broja tipfelera napravljenih prilikom tipkanja jedne stranice teksta,
• broja telefonskih poziva upu´cenih nekoj telefonskoj centrali tijekom jedne minute,
• broja pristupa nekom web serveru tijekom jedne minute,
• broja pregaˇzenih ˇzivotinja nadenih na danoj duljini ceste,
• broja zvijezda u danom volumenu prostora,
• broja ˇzarulja koje pregore tijekom danog vremenskog intervala...
Poissonova distribucija Poi(λ) se koristi kao aproksimacija binomne distribucije B(n, p) u sluˇcajevima kada
je n velik i p malen, pri ˇcemu je λ = np.
Primjer 1.
Neka je X ∼ Poi(5). Izraˇcunajte P(X = 2), P(X = 5), P(X < 3) i P(X > 4).
1. P(X = 2) =
5
2
e
−5
2!
≈ 0.084224
2. P(X = 5) =
5
5
e
−5
5!
≈ 0.175467
3. P(X < 3) = P(X = 0) +P(X = 1) +P(X = 2) =
5
0
e
−5
0!
+
5
1
e
−5
1!
+
5
2
e
−5
2!
+
5
3
e
−5
3!

≈ 0.006738 + 0.033690 + 0.084224 = 0.124652
4. P(X > 4) = 1 −P(X ≤ 4) = 1 −(P(X = 0) +P(X = 1) +P(X = 2) +P(X = 3) +P(X = 4)) =
= 1 −

5
0
e
−5
0!
+
5
1
e
−5
1!
+
5
2
e
−5
2!
+
5
3
e
−5
3!
+
5
4
e
−5
4!

≈ 1 −0.440493 = 0.559507
Primjer 2.
Recepcija u hotelu prima u prosjeku dva telefonska poziva na sat.
ˇ
Zelimo izraˇcunati vjerojatnosti da
´ce broj poziva tokom jednog sata biti 0, 1, 2, 3, 4, 5 ili viˇse.
Rjeˇsenje.
Ako u prosjeku imamo dva poziva na sat, onda je je λ = 2. Dakle sluˇcajna varijabla koja modelira ovu
situaciju ima distribuciju X ∼ Poi(2). U sljede´coj tabeli su dane vjerojatnosti da ´ce tokom jednog
sata recepcija primiti 0, 1, 2, 3, 4, 5 ili viˇse poziva.
broj poziva 0 1 2 3 4 5 ili viˇse
P(X = 0) P(X = 1) P(X = 2) P(X = 3) P(X = 4) P(X ≥ 5)
vjerojatnost 0.13534 0.27067 0.27067 0.18045 0.09022 0.05265
74
Primjer 3.
U jednom vatrogasnom domu su izraˇcunali da u prosjeku dobivaju 2.1 laˇznu dojavu o poˇzarima na
dan. Uz pretpostavku da moˇzemo primijeniti Poissonovu distribuciju, izraˇcunajte vjerojatnost da ´ce
u jednom danu biti
1. niti jedna laˇzna dojava,
2. ˇcetiri laˇzne dojave,
3. najviˇse tri laˇzne dojave,
4. barem dvije laˇzne dojave.
Rjeˇsenje.
Ako je rijeˇc o Poissonovoj distribuciji, onda promatramo sluˇcajnu varijablu X ∼ Poi(2.1) pa imamo:
1. P(X = 0) =
2.1
0
e
−2.1
0!
= e
−2.1
≈ 0.12246,
2. P(X = 4) =
2.1
4
e
−2.1
4!
=≈ 0.099231
3. P(X ≤ 3) = P(X = 0) +P(X = 1) +P(X = 2) +P(X = 3) ≈ 0.83864,
4. P(X ≥ 2) = P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + · · · = 1 − (P(X = 0) + P(X = 1)) ≈
1 −0.37961 = 0.62039.
Primjer 4.
Poznato je da je 5% ljudi ljevoruko. Izraˇcunajte vjerojatnost da se u grupi od 100 ljudi nalazi barem
dvoje ljevorukih.
Rjeˇsenje.
Koristit ´cemo Poissonovu distribuciju X ∼ Poi(5), jer je prosjeˇcan broj ljevorukih u grupi od 100 ljudi
jednak 100 · 0.05. Traˇzena vjerojatnost je pribliˇzno jednaka:
P(X ≥ 2) = 1 −(P(X = 0) +P(X = 1)) ≈ 0.96.
Zadaci
Zadatak 1.
Neka je X ∼ Poi(2.5). Izraˇcunajte P(X = 2), P(X = 3), P(X ≤ 3) i P(X > 5).
Zadatak 2.
Poznato je da se u izvjesnoj knjizi od 250 stranica nalazi 50 sluˇcajno rasporedenih ˇstamparskih greˇsaka.
Nadite vjerojatnost da se na stotoj stranici te knjige ne nalazi niti jedna ˇstamparska greˇska. Kolika
je vjerojatnost da se na toj stranici nalaze najviˇse dvije ˇstamparske greˇske? (Uputa: prosjeˇcan broj
ˇstamparskih greˇsaka po stranici je 50/250 = 0.2.)
Zadatak 3.
Za jednog konobara je ustanovljeno da mu u prosjeku iz ruku ispadne i razbije se 0.05 tanjura na sat.
Kolika je vjerojatnost da mu tokom jednog sata niti jedan tanjur ne´ce ispasti iz ruku?
75
15 Kontinuirana sluˇcajna varijabla
U mnogim sluˇcajevima nam za modeliranje sluˇcajnih procesa diskretne sluˇcajne varijable nisu dovoljne i to
naroˇcito onda kada ishodi sluˇcajnih procesa nisu izolirani brojevi, nego mogu poprimiti bilo koju vrijednost
iz nekog intervala realnih brojeva. Npr. ˇzarulje se testiraju tako da ih se drˇzi ukljuˇcenima sve dok ne pregore.
Sluˇcajna varijabla Y povezana s ovom situacijom mjeri vrijeme do pregaranja u recimo satima. Vrijednosti
koje moˇze Y poprimiti su nenegativni realni brojevi, dakle [0, +∞> pa je Y kontinuirana varijabla.
Primjeri kontinuiranih sluˇcajnih varijabli:
• visina ili teˇzina ljudi na nekom podruˇcju,
• koliˇcina ˇse´cera u jednom kilogramu groˇzda,
• vrijeme potrebno da se pretrˇci sto metara,
• vrijeme ˇcekanja na autobus na autobusnoj stanici.
Formalno, kontinuirana sluˇcajna varijabla je funkcija sa prostora elementarnih dogadaja u skup realnih bro-
jeva pri ˇcemu skup vrijednosti te funkcije moˇze biti cijeli interval (ili unija intervala) realnih brojeva ili cijeli
skup R.
Vjerojatnost svakog elementarnog dogadaja je kod kontinuirane sluˇcajne varijable jednaka nuli. Smisla ima
traˇziti vjerojatnost da sluˇcajna varijabla poprimi vrijednost iz nekog intervala, ˇsto se definira uz pomo´c
funkcije distribucije vjerojatnosti ili funkcije gusto´ce vjerojatnosti.
76
Funkcija gusto´ce vjerojatnosti kontinuirane sluˇcajne varijable
Funkcija gusto´ce vjerojatnosti kontinuiranih sluˇcajnih varijabli je funkcija f : R →R sa sljede´cim svojstvima:
1. funkcija f je nenegativna, tj. za svaki x ∈ R vrijedi f(x) ≥ 0
2.

b
a
f(t) dt = P(a ≤ X ≤ b)
3.

+∞
−∞
f(t) dt = 1
Kako je vjerojatnost da X poprimi neku konkretnu vrijednost jednaka nuli (ˇsto slijedi iz P(X = a) =

a
a
f(t) dt = 0), sve sljede´ce vjerojatnosti su medusobno jednake:
P(a ≤ X ≤ b) = P(a < X ≤ b) = P(a ≤ X < b) = P(a < X < b).
Funkcija distribucije vjerojatnosti kontinuirane sluˇcajne varijable
Funkciju distribucije vjerojatnosti F kontinuirane sluˇcajne varijable X definiramo formulom
F(x) = P(X ≤ x) =

x
−∞
f(t) dt,
gdje je f(x) pripadaju´ca funkcija gusto´ce vjerojatnosti. Iz navedenog i Newton–Leibnizove formule slijedi
P(a < X ≤ b) = F(b) −F(a)
i
F

(x) = f(x),
tj. funkcija distribucije vjerojatnosti kontinuirane sluˇcajne varijable je primitivna funkcija pripadne funkcije
gusto´ce vjerojatnosti.
77
16 Normalna (Gaussova) distribucija. Standardna normalna dis-
tribucija
Normalna distribucija, koja se ˇcesto zove Gaussova distribucija, je vrlo vaˇzan primjer kontinuirane distribu-
cije primjenjive u raznim podruˇcjima. Parametri te distribucije su dva broja, μ (oˇcekivanje) i σ
2
(varijanca).
Da neprekidna sluˇcajna varijabla X ima normalnu distribuciju s parametrima μ i σ
2
, oznaˇcavamo ovako:
X ∼ N(μ, σ
2
).
za standardnu normalnu distribuciju vrijedu μ = 0 i σ
2
= 1. Carl Friedrich Gauss je otkrio normalnu
distribuciju kada je analizirao neke astronomske podatke i tada je definirao jednadˇzbu njezine funkcije
gusto´ce:
f(x) =
1
σ


e

1
2
(
x−μ
σ
)
2
Funkcije gusto´ce vjerojatnosti za razliˇcite σ i μ:
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
-4 -2 0 2 4
μ = −2
μ = 0
μ = 2
-
6
σ = 1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
σ = 2
σ = 1
σ =
1
2
-
6
μ = 0
Funkcija distribucije vjerojatnosti se definira sa: F(x) =

x
−∞
f(t) dt.
78
Funkcije distribucije vjerojatnosti:
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
-4 -2 0 2 4
-
6
σ = 1, μ = −2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
-4 -2 0 2 4
-
6
σ = 2, μ = 0
Vjerojatnost da sluˇcajna varijabla X ∼ N(μ, σ
2
) poprimi vrijednost manju od ili jednaku b je jednaka (vidi
lijevu sliku na stranici 80):
P(X ≤ b) =

b
−∞
f(x) dx = F(b)
gdje je F pripadaju´ca funkcija distribucije vjerojatnosti. Da bi izraˇcunali tu vjerojatnost, koristimo se
tabelom vrijednosti funkcije distribucije standardne normalne razdiobe N(0, 1), koja je dana na stranici 102.
Da bismo mogli koristiti tu tablicu, moramo prvo podatke vezane uz zadanu normalnu distribuciju prevesti
u odgovaraju´ce podatke iz standardne normalne distribucije formulom
x

=
x −μ
σ
pri ˇcemu vrijedi
F(x) = F

(x

)
gdje je F

funkcija distribucije vjerojatnosti standardne normalne razdiobe. Sada imamo:
P(X ≤ b) = F(b) = F

b −μ
σ

= F

(b

).
Pribliˇznu vrijednost za F

(b

) oˇcitavamo direktno iz tabele (ili s malo boljih kalkulatora).
Primjer 1.
Da bi naˇsli F

(1.23), radimo sljede´ce:
1. U prvom stupcu tabele traˇzimo broj 1.2.
79
2. U prvom retku tabele traˇzimo broj 0.03.
3. Traˇzena vrijednost je broj koji se nalazi u presjeku nadenog retka i stupca.
a 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.0 0.84134 0.84375 0.84614 0.84849 0.85083 0.85314 0.85543 0.85769 0.85993 0.86214
1.1 0.86433 0.86650 0.86864 0.87076 0.87286 0.87493 0.87698 0.87900 0.88100 0.88298
1.2 0.88493 0.88686 0.88877 0.89065 0.89251 0.89435 0.89617 0.89796 0.89973 0.90147
1.3 0.90320 0.90490 0.90658 0.90824 0.90988 0.91149 0.91308 0.91466 0.91621 0.91774
1.4 0.91924 0.92073 0.92220 0.92364 0.92507 0.92647 0.92785 0.92922 0.93056 0.93189
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sada imamo: F

(1.23) ≈ 0.89065.
Ako trebamo prona´ci vrijednost F

(x) gdje x ima viˇse od dvije decimale, onda x zaokruˇzujemo na dva dec-
imalna mjesta i u tabeli nalazimo traˇzenu vrijednost za taj zaokruˇzeni broj. Npr. F

(2.758) ≈ F

(2.76) ≈
0.99711.
Ako je x > 4.09, onda uzimamo da je F

(x) ≈ 1. Npr. F(5.12) ≈ 1.
Ako je x < 0, onda op´cenito vrijedi F(x) = 1−F(−x), ˇsto je posljedica identiteta P{X ≤ x}+P{X ≥ x} = 1
i P{X ≥ x} = P{X ≤ −x}. Npr. F

(−0.54) = 1 −F

(0.54) ≈ 1 −0.70540 = 0.2946.
Vjerojatnost da sluˇcajna varijabla X ∼ N(μ, σ
2
) poprimi vrijednost ve´cu od a i manju od ili jednaku b je
jednaka (vidi desnu sliku):
P(a < X ≤ b) =

b
a
f(t) dt = F(b) −F(a)
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
-2 0 2 4 6 8 10 12 14
-
6
Oznaˇceno podruˇcje ima povrˇsinu
P(X ≤ 4).
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
-2 0 2 4 6 8 10 12 14
-
6
Oznaˇceno podruˇcje ima povrˇsinu
P(−1 ≤ X ≤ 4).
80
Primjer 2.
Broj sunˇcanih dana u jednoj godini na otoku Hvaru normalno je distribuirana sluˇcajna varijabla X s
parametrima μ = 251 i σ
2
= 49. Izraˇcunajte vjerojatnost da je broj sunˇcanih dana u godini
(a) ve´ci od 256 , X > 256;
(b) izmedu 249 i 259, 249 < X ≤ 259 ?
Rjeˇsenje.
(a) P(X > 256) = 1 −P(X ≤ 256) = 1 −F(256) = 1 −F

256 −251
7


≈ 1 −F

(0.71) ≈ 1 −0.76115 = 0.23885,
(b) P(249 < X ≤ 259) = F(259) −F(249) = F

259 −251
7

−F

249 −251
7

≈ F

(1.14) −F

(−0.29)
= F

(1.14) −(1 −F

(0.29)) ≈ 0.87286 −(1 −0.61409) = 0.48695.
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
220 230 240 250 260 270 280
-
P(X > 256)
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
220 230 240 250 260 270 280
-
P(249 ≤ X ≤ 259)
Primjer 3.
Pretpostavimo da je temperatura zraka u travnju normalna distribuirana sluˇcajna varijabla T s μ = 20

C i
standardnom devijacijom σ = 3

C. Nadite vjerojatnost da je temperatura zraka u travnju
(a) manja od 18

C;
(b) izmedu 21

C i 23

C.
Rjeˇsenje.
(a) P(T ≤ 18) = F(18) = F

(
18−20
3
) ≈ F

(−0.67) ≈ 1 −0.74857 = 0.25143,
(b) P(21 < T ≤ 23) = F(23) −F(21) = F

(
23−20
3
) −F

(
21−20
3
) ≈ F

(1.00) −F

(0.33) ≈
≈ 0.84134 −0.62930 = 0.21204.
81
Zadaci
Zadatak 1.
Oˇcitajte iz tabele vrijednosti funkcije distribucije standardne normalne razdiobe N(0, 1) sljede´ce vrijed-
nosti: F

(2.71), F

(1.789), F

(0.334), F

(5.23), F

(0.1212), F

(−0.34), F

(−1.3476), F

(−2.96243),
F

(−7.22).
Zadatak 2.
Broj sunˇcanih dana u jednoj godini na otoku Hvaru normalno je distribuirana sluˇcajna varijabla s
parametrima μ = 320 i σ
2
= 81. Kolika je vjerojatnost da je broj sunˇcanih dana u godini izmedu 290
i 322 ?
Zadatak 3.
Broj kiˇsnih dana u jednoj godini na otoku Hvaru normalno je distribuirana sluˇcajna varijabla s
parametrima μ = 20 i σ
2
= 4. Kolika je vjerojatnost da je broj kiˇsnih dana u godini izmedu 6 i
14 ?
Zadatak 4.
Pretpostavimo da je visina (u cm) studenata veleuˇciliˇsta normalno distribuirana sluˇcajna varijabla s
parametrima μ = 171cm i σ
2
= 26.01cm
2
. Izraˇcunajte vjerojatnost da je visina sluˇcajno odabranog
studenta
1. ve´ca od 168 cm,
2. izmedu 170cm i 173.cm.
Zadatak 5.
Pretpostavimo da je visina stanovnika Lastova, u cm, normalno distribuirana sluˇcajna varijabla s
parametrima μ = 169 i σ
2
= 10.89. Izraˇcunajte vjerojatnost da je visina sluˇcajno odabranog stanovnika
(a) manja ili jednaka 168cm,
(b) izmedu 165cm i 170cm.
Zadatak 6. Pokaˇzite da za svaku sluˇcajnu varijablu X ∼ N(μ, σ
2
) vrijedi
1. P(μ −σ < X ≤ μ +σ) ≈ 0.68,
2. P(μ −2σ < X ≤ μ + 2σ) ≈ 0.95,
3. P(μ −3σ < X ≤ μ + 3σ) ≈ 0.997.
82
17 χ
2
–distribucija
χ
2
–distribucija (hi kvadrat distribucija) ovisi o parametru k ∈ N kojeg zovemo stupanj slobode. Funkcija
gusto´ce vjerojatnosti χ
2
–distribucija s k stupnjeva slobode je dana s
f
k
(x) = c · x
k
2
−1
e

x
2
, x > 0
gdje je c > 0 konstanta koja ovisi o k takva da vrijedi


0
f
k
(t)dt = 1.
graf funkcija f
1
(x) i f
2
(x) graf funkcija f
3
(x), f
5
(x), f
10
(x) i f
15
(x)
k = 2
k = 1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0 2 4 6 8 10 12 14
graf funkcija F
1
(x) i F
2
(x)
k = 15
k = 3
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0 2 4 6 8 10 12 14
graf funkcija F
3
(x), F
5
(x), F
10
(x) i F
15
(x)
Oznaka za sluˇcajnu varijablu X koja ima χ
2
–distribuciju s k stupnjeva slobode je X ∼ χ
2
k
. Oˇcekivanje
takve varijable je E(X) = k, varijanca D(X) = 2k, a standardna devijacija σ =

2k. Za k ≥ 30 vrijedi da
sluˇcajna varijabla X ∼ χ
2
k
ima pribliˇzno normalnu distribuciju N(k, 2k).
83
Dio III
Statistiˇcki testovi
Tipiˇcna situacija u kojoj se primjenjuju statistiˇcki testovi je kad imamo neku pretpostavku, koju nazivamo
hipotezom, o nekom statistiˇckom obiljeˇzju neke velike grupe ljudi (npr. zanimaju nas visine ili teˇzine svih
gradana Republike Hrvatske), o seriji nekih proizvoda (npr. neka njihova dimenzija, teˇzina, koliˇcina neis-
pravnih proizvoda, ...) itd. Takvu grupu ljudi ili seriju proizvoda zovemo populacija.
Gotovo uvijek je nemogu´ce mjerenje statistiˇckog obiljeˇzja provesti na cijeloj populaciji pa se mjerenje obavlja
na jednoj manjoj grupi ljudi ili manjem dijelu jedne serije proizvoda. Ta manja grupa na kojoj se obavlja
mjerenje se zove uzorak. Postoji teorija uzorka koja se bavi time kako odabrati dobar (nepristran) uzorak,
no time se ne´cemo baviti. Statistiˇcki testovi nam pomaˇzu da donesemo neki zakljuˇcak u vezi promatranog
statistiˇckog obiljeˇzja na cijeloj populaciji na osnovu mjerenja provedenog na uzorku.
Obradit ´cemo dva tipa statistiˇckih testova koji se odnose na testiranje hipoteze:
• testiranje hipoteze o oˇcekivanju normalno distribuirane varijable uz poznatu varijancu,
• χ
2
test.
Prilikom testiranja hipoteze uvijek imamo tzv. nul hipotezu (oznaˇcavamo je s H
0
) koju neposredno prov-
jeravamo testom. Rezultat testa moˇze biti njeno prihva´canje ili odbacivanje. U sluˇcaju kada nul hipotezu
odbacujemo, onda to znaˇci da prihva´camo alternativnu hipotezu (koju oznaˇcavamo s H
1
) koja moˇze, ali i ne
mora, biti negacija nul hipoteze.
Kod testiranja hipoteze moˇzemo napraviti dvije vrste greˇsaka.
• Greˇska prve vrste se dogada kada nul hipotezu odbacimo iako je ona istinita.
Na primjer, u kliniˇckom testiranju novog lijeka bi nul hipoteza mogla biti da novi lijek u prosjeku nije
bolji od lijeka koji se trenutno koristi. Greˇska prve vrste bi se pojavila ako bismo zakljuˇcili da ova dva
lijeka daju razliˇcite rezultate dok u stvari nema razlike u njihovim primjenama.
• Greˇska druge vrste se dogada kada nul hipotezu prihvatimo, iako ona nije istinita.
U gornjem primjeru bi ovaj tip greˇske nastao ako bismo zakljuˇcili da oba lijeka u prosjeku poluˇcuju
jednake rezultate u primjeni iako to nije istina.
Sljede´ca tabela prikazuje sve mogu´ce rezultate testiranja hipoteze:
H
0
odbaˇcena H
0
prihva´cena
H
0
istinita greˇska I vrste ispravna odluka
H
0
neistinita ispravna odluka greˇska II vrste
Greˇska prve vrste je ozbiljnija i vaˇznije je da obratimo paˇznju na to kako da izbjegnemo nju, nego greˇsku
druge vrste. Testovi hipoteze imaju jedan parametar, razinu znaˇcajnosti (oznaˇcava se s α), koji ima znaˇcenje
vjerojatnosti da ´cemo napraviti greˇsku prve vrste. Taj parametar treba biti ˇsto manji, ali ne moˇze biti nula;
uobiˇcajeno je da se za njega uzmu vrijednosti α = 0.05 ili α = 0.01. Ako ne odbacimo nul hipotezu, joˇs uvijek
je mogu´ce da je ona neistinita, jer uzorak moˇzda nije bio dovoljno velik da bi se mogla detektirati njena
84
neistinitost. Op´cenito, za zadanu razinu znaˇcajnosti α nije mogu´ce izraˇcunati vjerojatnost greˇske druge vrste
(oznaˇcava se s β), no zna se da ˇsto je jedna od te dvije vrijednosti manja, to je druga ve´ca. Jakost testa
hipoteze je njegova sposobnost da odbaci nul hipotezu kada je ona neistinita, preciznije, vjerojatnost da se
ne´ce dogoditi greˇska druge vrste, a to je 1 −β.
Vrijednost testa je broj kojeg dobijemo na osnovu uzorka. Kritiˇcna vrijednost je teoretska granica koja ovisi
o razini znaˇcajnosti (i ne ovisi o uzorku). Ona dijeli skup vrijednosti koje moˇze poprimiti vrijednost testa
na dva dijela. Ako vrijednost testa pripada kritiˇcnom podruˇcju, onda nul hipotezu odbacujemo, inaˇce je
prihva´camo.
85
18 Testiranje hipoteze o oˇcekivanju uz poznatu varijancu
Neka je X sluˇcajna varijabla s nepoznatim oˇcekivanjem μ i poznatom standardnom devijacijom σ, definirana
na nekoj populaciji. Testiranje hipoteze o oˇcekivanju uz poznatu varijancu se provodi tako da se koriste´ci
aritmetiˇcku sredinu uzorka izraˇcuna vrijednost testa koja se usporeduje s kritiˇcnom vrijednosti, iz ˇcega se
onda izvodi zakljuˇcak o prihva´canju ili odbacivanju nul hipoteze. Test se moˇze provesti ako je X sluˇcajna
varijabla s normalnom distribucijom N(μ, σ
2
).
Mogu´ce su tri vrste provodenja testa: lijevi, desni i obostrani. U svakom od njih raˇcunamo vrijednost testa
x−μ
σ

n. Moraju nam biti poznati razina znaˇcajnosti α (obiˇcno malen broj, najˇceˇs´ce 0.05 ili 0.01), varijanca
σ
2
sluˇcajne varijable X, a ako uzorak nije poznat, onda moramo znati veliˇcinu uzorka n, aritmetiˇcku sredinu
x uzorka i jesu li svi elementi uzorka manji od μ, ve´ci od μ ili u uzorku ima i brojeva koji su ve´ci od μ i
brojeva koji su od njega manji (da bismo mogli odrediti koji test trebamo provesti: lijevi, desni ili obostrani).
Nulhipoteza je u sva tri sluˇcaja ista.
lijevi

H
0
: μ = μ
0
nul hipoteza
H
1
: μ < μ
0
alternativna hipoteza
Ako je
x−μ
σ

n > z
α
= −z
1−α
onda nulhipotezu prihva´camo (ne odbacujemo) s razinom znaˇcajnosti α
jer vrijednost testa nije u kritiˇcnom podruˇcju. U suprotnom nulhipotezu odbacujemo (ne prihva´camo)
s razinom znaˇcajnosti α.
Lijevi test provodimo samo onda kada su sve vrijednost uzorka manje od μ
0
.
z
α vt
-
6
nul hipoteza se prihva´ca
(vt=vrijednost testa)
vt
z
α
-
6
nul hipoteza se odbacuje
desni

H
0
: μ = μ
0
nul hipoteza
H
1
: μ > μ
0
alternativna hipoteza
Ako je
x−μ
σ

n < z
1−α
onda nulhipotezu ne odbacujemo s razinom znaˇcajnosti α jer vrijednost testa
nije u kritiˇcnom podruˇcju. U suprotnom nulhipotezu odbacujemo s razinom znaˇcajnosti α = 0.05.
Desni test provodimo samo onda kada su sve vrijednost uzorka ve´ce od μ
0
.
86
vt
z
1−α
-
6
nul hipoteza se prihva´ca
z
1−α vt
-
6
nul hipoteza se odbacuje
obostrani

H
0
: μ = μ
0
nul hipoteza
H
1
: μ = μ
0
alternativna hipoteza
Ako je
x−μ
σ

n > z
α
2
= −z
1−
α
2
i
x−μ
σ

n < z
1−
α
2
onda nulhipotezu ne odbacujemo s razinomznaˇcajnosti
α jer vrijednost testa nije u kritiˇcnom podruˇcju. U suprotnom nulhipotezu odbacujemo s razinom
znaˇcajnosti α = 0.05.
Obostrani test provodimo samo onda kada su neke vrijednosti uzorka manje, a neke ve´ce od μ
0
.
z
α
2
vt
z
1−
α
2
-
6
nul hipoteza se prihva´ca
z
α
2
vt vt
z
1−
α
2
-
6
nul hipoteza se odbacuje
Vrijednosti z
a
oˇcitavamo iz tabele na strani 102.
87
Primjer 1.
Izvrˇsena je provjera rada stroja za proizvodnju matica. U tablici su popisana izmjerena odstupanja promjera
matica od propisane vrijednosti (izraˇzena u milimetrima). Uz pretpostavku da je vrijednost odstupanja
normalno distribuirana sluˇcajna varijabla s parametrima μ i σ
2
= 0.0036, odgovaraju´cim testom testirajte
hipotezu H
0
: μ = 0.29 uz razinu znaˇcajnosti α = 0.001.
x
1
x
2
x
3
x
4
x
5
x
6
x
7
x
8
0.27 0.35 0.21 0.28 0.27 0.27 0.31 0.24
Rjeˇsenje.
Prvo izraˇcunamo aritmetiˇcku sredinu uzorka:
x =
0.27 + 0.35 + 0.21 + 0.28 + 0.27 + 0.27 + 0.31 + 0.24
8
= 0.275 .
Vrijednost testa je:
x −μ
0
σ

n =
0.275 −0.29
0.06

8 ≈ −0.7071.
Koristit ´cemo obostrani test, jer u uzorku ima vrijednosti i ve´cih i manjih od μ
0
.

H
0
: μ = 0.29 mm nul hipoteza
H
1
: μ = 0.29 mm alternativna hipoteza
Trebamo izraˇcunati kritiˇcne vrijednosti z
α
2
i z
1−
α
2
. Znamo da vrijedi z
α
2
= −z
1−
α
2
pa je dovoljno na´ci samo
z
1−
α
2
= z
0.9995
kojeg traˇzimo u tabeli tako da nademo broj unutar tabele koji je najbliˇzi broju 0.9995 te u
poˇcetku stupca i poˇcetku retka u kojima se nalazi taj broj oˇcitavamo traˇzenu kritiˇcnu vrijednost z
0.9995
.
a 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0.50000 0.50399 0.50798 0.51197 0.51595 0.51994 0.52392 0.52790 0.53188 0.53586
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.0 0.99865 0.99869 0.99874 0.99878 0.99882 0.99886 0.99889 0.99893 0.99896 0.99900
3.1 0.99903 0.99906 0.99910 0.99913 0.99916 0.99918 0.99921 0.99924 0.99926 0.99929
3.2 0.99931 0.99934 0.99936 0.99938 0.99940 0.99942 0.99944 0.99946 0.99948 0.99950
3.3 0.99952 0.99953 0.99955 0.99957 0.99958 0.99960 0.99961 0.99962 0.99964 0.99965
3.4 0.99966 0.99968 0.99969 0.99970 0.99971 0.99972 0.99973 0.99974 0.99975 0.99976
Dakle imamo da je z
0.9995
= 3.29 pa prema tome i z
0.0005
= −3.29. Kako je
z
1−
α
2
= −3.29 <
x −μ
0
σ

n = −0.7071 < z
0.9995
= 3.29,
(dakle vrijednost testa nije u kritiˇcnom podruˇcju) nul hipotezu prihva´camo s razinom znaˇcajnosti α = 0.001.
88
Primjer 2.
Izvrˇsena je provjera rada stroja za proizvodnju limenih ploˇca. U tablici su popisana izmjerena odstupanja de-
bljine ploˇca od propisane vrijednosti (izraˇzena u milimetrima). Uz pretpostavku da je vrijednost odstupanja
normalno distribuirana sluˇcajna varijabla s parametrima μ i σ
2
= 0.0016, odgovaraju´cim testom testirajte
hipotezu H
0
: μ = 1.15 uz razinu znaˇcajnosti α = 0.05 .
x
1
x
2
x
3
x
4
x
5
x
6
x
7
x
8
1.19 1.17 1.19 1.16 1.18 1.17 1.16 1.19
Rjeˇsenje.
Prvo izraˇcunamo aritmetiˇcku sredinu uzorka:
x =
1.19 + 1.17 + 1.19 + 1.16 + 1.18 + 1.17 + 1.16 + 1.19
8
= 1.17625.
Vrijednost testa je:
x −μ
0
σ

n =
1.17625 −1.15
0.04

8 ≈ 1.8562.
Koristit ´cemo desni test, jer u uzorku su sve vrijednosti ve´ce od μ
0
.

H
0
: μ = 1.15 mm nul hipoteza
H
1
: μ > 1.15 mm alternativna hipoteza
Treba izraˇcunati kritiˇcnu vrijednost z
1−α
= z
0.95
. Iz tabele dobivamo da je z
0.95
= 1.64 (najbliˇza vrijednost
u tabeli je 0.94950).
z
0.95 vt
-
6
nul hipoteza se ne prihva´ca
Vidimo da je vrijednost testa ve´ca od kritiˇcne vrijednosti ˇsto znaˇci da je u kritiˇcnom podruˇcju pa nul hipotezu
odbacujemo s razinom znaˇcajnosti α = 0.05.
89
Primjer 3.
Stroj za proizvodnju matica je provjeren tako da je izmjereno odstupanje promjera matice od propisane
vrijednosti (u mm). U tabeli su navedena odstupanja:
x
1
x
2
x
3
x
4
x
5
x
6
x
7
x
8
0.49 0.48 0.49 0.48 0.47 0.47 0.48 0.48
Uz pretpostavku da je vrijednost odstupanja normalno distribuirana sluˇcajna varijabla s parametrima μ i
σ
2
= 0.0016, testirajte hipotezu H
0
: μ = 0.5. Razina znaˇcajnosti neka je α = 0.01.
Rjeˇsenje.
Provodimo lijevo testiranje s razinom znaˇcajnosti α = 0.05. Iz podataka slijedi x = 0.48.

H
0
: μ = 0.5 mm nul hipoteza
H
1
: μ < 0.5 mm alternativna hipoteza
Vrijednost testa je
x −μ
σ

n =
0.48 −0.5

0.0016

8 ≈ −1.41.
z
α
= z
0.01
= −z
0.99
≈ −2.33 < −1.41.
Nulhipotezu prihva´camo s razinom znaˇcajnosti α = 0.01 jer se vrijednost testa nalazi van kritiˇcnog podruˇcja.
z
0.01 vt
-
6
nul hipoteza se prihva´ca
90
Zadaci
Zadatak 1.
Provedena je provjera rada stroja za proizvodnju limenih ploˇca. U tablici su popisana izmjerena
odstupanja debljine ploˇca od propisane vrijednosti (izraˇzena u milimetrima). Uz pretpostavku da
je vrijednost odstupanja normalno distribuirana sluˇcajna varijabla s parametrima μ i σ
2
= 0, 0025,
odgovaraju´cim testom testirajte hipotezu H
0
: μ = 1.20 uz razinu znaˇcajnosti α = 0.05. Navedite koji
test koristite i napiˇsite alternativnu hipotezu H
1
.
x
1
x
2
x
3
x
4
x
5
x
6
x
7
x
8
x
9
x
10
1.29 1.28 1.29 1.28 1.27 1.27 1.28 1.28 1.27 1.27
Zadatak 2.
Provedena je provjera rada stroja za proizvodnju vijaka. U tablici su popisana izmjerena odstupanja
promjera vijaka od propisane vrijednosti (izraˇzena u milimetrima). Uz pretpostavku da je vrijed-
nost odstupanja normalno distribuirana sluˇcajna varijabla s parametrima μ i σ
2
= 0.0064, testirajte
hipotezu H
0
: μ = 1, uz alternativnu hipotezu H
1
: μ < 1 . Razina znaˇcajnosti testa α = 0.01 .
x
1
x
2
x
3
x
4
x
5
x
6
x
7
x
8
x
9
x
10
0.91 0.92 0.90 0.91 0.91 0.91 0.94 0.91 0.99 0.91
Zadatak 3.
Provedena je provjera rada stroja za proizvodnju matica. U tablici su popisana izmjerena odstupanja
promjera matica od propisane vrijednosti (izraˇzena u milimetrima). Uz pretpostavku da je vrijednost
odstupanja normalno distribuirana sluˇcajna varijabla s parametrima μ i σ
2
= 0.0047, odgovaraju´cim
testom (ili lijevi ili desni ili obostrani) testirajte hipotezu H
0
: μ = 0.26, uz razinu znaˇcajnosti testa
α = 0.005 .
x
1
x
2
x
3
x
4
x
5
x
6
x
7
x
8
0.18 0.18 0.19 0.23 0.21 0.29 0.29 0.27
91
19 χ
2
test
Nakon ˇsto odredimo tabelu frekvencija nekih dobivenih podataka moˇzemo se zapitati odgovara li ona nekim
unaprijed poznatim oˇcekivanim frekvencijama, koje se zadaju preko distribucije neke sluˇcajne varijable.
Npr. ako bacimo simetriˇcnu kockicu 60 puta, zbog jednakih vjerojatnosti elementarnih dogadaja oˇcekujemo
da ´ce svi brojevi od 1 do 6 pasti podjednaki broj puta, tj. pribliˇzno 10 puta. Najˇceˇs´ce to ne´ce biti tako i neki
brojevi ´ce se pojaviti rjede, a neki ˇceˇs´ce. Ono ˇsto nas zanima je, da li je odstupanje od oˇcekivane frekvencije
zanemarivo, tj. nebitno (sluˇcajno), ili su odstupanja takva da bismo trebali posumnjati u simetriˇcnost kockice.
χ
2
test je metoda usporedivanja frekvencija kojom se provjerava razlikuju li se bitno primije´cene frekvencije
od oˇcekivanih. Test se koristi za testiranje nul hipoteze koja pretpostavlja da nema bitne razlike izmedu
primije´cenih i oˇcekivanih rezultata. Nul hipoteza se ili prihva´ca ili ne priva´ca nakon usporedivanja vrijednosti
χ
2
testa s odgovaraju´com kritiˇcnom vrijednosti.
ˇ
Sto je vrijednost χ
2
testa ve´ca, to je ve´ca vjerojatnost da se
nul hipoteza ne´ce prihvatiti pri ˇcemu se onda smatra da je i neki drugi faktor, a ne samo sluˇcaj, uzrokovao
velika odstupanja izmedu oˇcekivanih i primije´cenih rezultata.
Pretpostavimo da su eksperimentalni podaci o svim mogu´cim rezultatima nekog eksperimenta (ili o svim
ishodima jedne sluˇcajne varijable) i njihove frekvencije zapisani u ovakvoj tabeli:
X x
1
x
2
x
3
· · · x
m−1
x
m
f f
1
f
2
f
3
· · · f
m−1
f
m
(12)
Pretpostavljamo da sluˇcajna varijabla ˇcije ishode smo biljeˇzili u eksperimentu ima distribuciju

x
1
x
2
x
3
· · · x
m−1
x
m
p
1
p
2
p
3
· · · p
m−1
p
m

(13)
Tada, ako je n = f
1
+f
2
+· · · +f
m
dovoljno velik, tj. ako je np
j
≥ 5 za svaki j, moˇzemo primijeniti χ
2
test.
Njime provjeravamo nultu hipotezu (H
0
) koja glasi: distribucija mjerene veliˇcine X dane eksperimentalnim
podacima u tabeli (12) je jednaka teoretskoj distribuciji danoj tabelom (13). Formalnije reˇceno, nulta
hipoteza glasi:
H
0
: P(x
1
) = p
1
, P(x
2
) = p
2
, . . . P(x
m
) = p
m
.
Da bismo to provjerili sa razinom znaˇcajnosti α (obiˇcno je α = 0.05, α = 0.01 ili α = 0.1), izraˇcunavamo
vrijednost χ
2
testa ´ χ
2
k
, pri ˇcemu je k broj stupnjeva slobode: k = m−1.
´ χ
2
k
=
(f
1
−np
1
)
2
np
1
+
(f
2
−np
2
)
2
np
2
+· · · +
(f
m
−np
m
)
2
np
m
. (14)
U tabeli na stranici 101 traˇzimo kritiˇcnu vrijednost c tako da je P{χ
2
k
≤ c} = 1 −α = u presjeku retka koji
poˇcinje stupnjem slobode k i stupca koji poˇcinje s 1 − α. Ako je ´ χ
2
k
< c onda test potvrduje nulhipotezu s
razinom znaˇcajnosti α, a ako je ´ χ
2
k
≥ c, onda je ´ χ
2
k
u kritiˇcnom podruˇcju i test odbacuje hipotezu s razinom
znaˇcajnosti α.
92
´ χ
2
k
c
-
6
nul hipoteza se prihva´ca
´ χ
2
k
c
-
6
nul hipoteza se odbacuje
Primjer 1.
Igra´ca kockica je baˇcena 60 puta i dobiveni su sljede´ci rezultati:
X 1 2 3 4 5 6
f 5 7 5 14 13 16
ˇ
Zelimo provjeriti je li kockica simetriˇcna (odnosno ”poˇstena”) ili imamo razloga posumnjati u tu tvrdnju. To
znaˇci da ˇzelimo provjeriti odgovaraju li dobiveni brojevi teoretskoj distribuciji za simetriˇcnu kockicu danu
tabelom

1 2 3 4 5 6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

Nulta hipoteza H
0
: kockica je ”poˇstena”, tj. distribucija vrijednosti koje se mogu dobiti njenim bacanjem
je jednaka teoretskoj.
Da bismo to provjerili primijenit ´cemo χ
2
test s razinom znaˇcajnosti α = 0.05. Imamo np
1
= · · · = np
6
= 10
(ˇsto je ve´ce od 5 pa moˇzemo primijeniti χ
2
test), broj stupnjeva slobode je k = 6 −1 = 5 i
´ χ
2
5
=
(5 −10)
2
10
+
(7 −10)
2
10
+
(5 −10)
2
10
+
(14 −10)
2
10
+
(13 −10)
2
10
+
(16 −10)
2
10
= 12
93
U tabeli na stranici 101 traˇzimo vrijednost
c takvu da je P{χ
2
5
≤ c} = 1 − 0.05 =
0.95 u presjeku retka koji poˇcinje stupnjem
slobode k = 5 i stupca koji poˇcinje s
0.95. Oˇcitavamo c = 11.07. Jer je ´ χ
2
5
=
12 ≥ 11.07 = c, tj. jer je ´ χ
2
5
u kritiˇcnom
podruˇcju, hipoteza se odbacuje s razinom
znaˇcajnosti α = 0.05.
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
c ´ χ
2
5
0 5 10 15 20 25
-
6
p 0.005 0.001 0.025 0.050 0.100 0.900 0.950 0.975 0.990 0.995
m
1 0.000 0.000 0.001 0.004 0.016 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879
2 0.010 0.002 0.051 0.103 0.211 4.605 5.991 7.378 9.210 10.597
3 0.072 0.024 0.216 0.352 0.584 6.251 7.815 9.348 11.345 12.838
4 0.207 0.091 0.484 0.711 1.064 7.779 9.488 11.143 13.277 14.860
5 0.412 0.210 0.831 1.145 1.610 9.236 11.070 12.832 15.086 16.750
6 0.676 0.381 1.237 1.635 2.204 10.645 12.592 14.449 16.812 18.548
7 0.989 0.599 1.690 2.167 2.833 12.017 14.067 16.013 18.475 20.278
Primjer 2.
Igra´ca kockica je baˇcena 60 puta i dobiveni su sljede´ci rezultati:
X 1 2 3 4 5 6
f 11 6 14 13 5 11
Zadatak je analogan prethodnom pa ´cemo iskoristiti izraˇcunatu vrijednost za c iz prethodnog zadataka;
trebamo provjeriti je li kockica simetriˇcna (odnosno ”poˇstena”) ili imamo razloga posumnjati u tu tvrdnju.
To znaˇci da ˇzelimo provjeriti odgovaraju li dobiveni brojevi teoretskoj distribuciji za simetriˇcnu kockicu.
Razina znaˇcajnosti je α = 0.05.
´ χ
2
5
=
(11 −10)
2
10
+
(6 −10)
2
10
+
(14 −10)
2
10
+
(13 −10)
2
10
+
(5 −10)
2
10
+
(11 −10)
2
10
= 6.8
Jer je ´ χ
2
5
< 11.07 = c, hipotezu ´cemo prihvatiti s razinom znaˇcajnosti od α = 0.05.
Zadatak 1.
Igra´ca kockica je baˇcena 120 puta i dobiveni su sljede´ci rezultati:
X 1 2 3 4 5 6
f 20 14 23 12 26 25
S razinom znaˇcajnosti α = 0.05 testirajte hipotezu da je kockica simetriˇcna.
94
Primjer 3.
Novˇci´c je baˇcen 100 puta i 60 puta je ispala glava. Moˇzemo li s razinom znaˇcajnosti α = 0.05 zakljuˇciti da
je novˇci´c simetriˇcan ili ne?
Tabela koja pripada eksperimentu je
X pismo glava
f 40 60
Nulta hipoteza je da se dani podaci slaˇzu s teoretskom distribucijom za bacanje simetriˇcnog novˇci´ca:

0 1
1
2
1
2

konstatiramo da smijemo provesti χ
2
test, jer je 100 ·
1
2
= 50 > 5. Broj stupnjeva slobode je k = 2 −1 = 1.
Sada raˇcunamo ´ χ
2
1
:
´ χ
2
1
=
(40 −50)
2
50
+
(60 −50)
2
50
= 4
Iz tabele vidimo da je za P{χ
2
1
≤ c} = 0.95 c = 3.841 i kako je ´ χ
2
1
> c, zakljuˇcujemo da s razinom znaˇcajnosti
α = 0.05 nultu hipotezu odbacujemo, tj. novˇci´c s razinom znaˇcajnosti α = 0.05 nije simetriˇcan.
Primjer 4.
U ljevaonici Irongate su se biljeˇzile nesre´ce koje su se dogadale tijekom radnog vremena po satima smjene.
Izvjeˇstaj o nesre´cama je dan sljede´com tabelom u kojoj je zabljeˇzeno n = 168 nesre´ca:
sat smjene 1 2 3 4 5 6 7 8
broj nesre´ca 19 17 15 24 20 26 22 25
Ono ˇsto zanima i upravu ljevaonice i sindikat radnika ljevaonice je moˇze li se na osnovu danih podataka
ustanoviti da postoji kritiˇcni sat smjene tijekom kojeg se nesre´ce dogadaju ˇceˇs´ce nego tijekom drugih sati.
Ako takav sat ne postoji, onda bi nesre´ce trebale biti ravnomjerno rasporedene po satima smjene, tj. trebale
bi imati sljede´cu distribuciju:

1 2 3 4 5 6 7 8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8

Kako je 168
1
8
= 21 > 5, moˇzemo primijeniti χ
2
test kojim ´cemo uz vrijednost razine znaˇcajnosti α =
0.05 provjeriti nul hipotezu da su vjerojatnosti dogadanja nesre´ca tijekom razliˇcitih sati smjene medusobno
jednake. Broj stupnjeva slobode je jednak broju sati u smjeni umanjen za jedan, tj. 7. Izraˇcunajmo vrijednost
testa:
´ χ
2
7
=
(19 −21)
2
21
+
(17 −21)
2
21
+· · · +
(22 −21)
2
21
+
(25 −21)
2
21
≈ 5.143
Kritiˇcnu vrijednost c za broj stupnjeva slobode 7 i razinu znaˇcajnosti α = 0.05 oˇcitavamo iz tabele i dobi-
vamo: c = 14.067.
Kako je ´ χ
2
7
< c, onda zakljuˇcujemo da test potvrduje nul hipotezu s razinom znaˇcajnosti α = 0.05.
95
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
´ χ
2
7
c
0 5 10 15 20 25
-
6
nul hipoteza se prihva´ca
Primjer 5.
Provjerom su na uzorku od 556 sjemenaka, koje mogu biti po boji ˇzute ili zelene, a po obliku glatke ili
naborane, dobiveni podaci predstavljeni sljede´com tabelom
8
:
vrsta sjemenki ˇzute glatke zelene glatke ˇzute naborane zelene naborane
frekvencije 315 108 101 32
χ
2
testom uz razinu znaˇcajnosti α = 0.05 testirajte nul hipotezu prema kojoj bi se ove sjemenke trebale
pojaviti u omjeru 9 : 3 : 3 : 1.
Navedeni teoretski omjer se moˇze predstaviti distribucijom

ˇzute glatke zelene glatke ˇzute naborane zelene naborane
9
16
3
16
3
16
1
16

Budu´ci je 556 ·
1
16
= 34.75 > 5, moˇzemo primijeniti χ
2
test. Broj stupnjeva slobode je 3. Vrijednost testa je:
´ χ
2
3
=
(315 −312.75)
2
312.75
+
(108 −104.25)
2
104.25
+
(101 −104.25)
2
104.25
+
(32 −34.75)
2
34.75
≈ 0.47
Kritiˇcna vrijednost za broj stupnjeva slobode 3 i razinu znaˇcajnosti α = 0.05 je c = 7.815 i kako je ´ χ
2
3
< c,
zakljuˇcujemo da test potvrduje nul hipotezu s razinom znaˇcajnosti α = 0.05.
8
Uz pomo´c eksperimenata koji su ukljuˇcivali brojanje razliˇcitih vrsta sjemenaka poput ovih iz zadatka je ruski biolog Mendel
doˇsao do svojih zakona o nasljedivanju koji nose njegovo ime.
96
Zadaci
Zadatak 1. Tijekom tri uzastopna tjedna jedne godine su dobiveni sljede´ci podaci o ukupno 66 ozljeda
uzrokovanih ugrizima ˇzivotinja u nekoj bolnici:
tjedan 25. −31. kolovoza 1. −7. rujna 8. −14. rujna
broj ugriza 27 19 20
χ
2
testom uz vrijednost razine znaˇcajnosti α = 0.1 provjerite je li jedan od promatranih tjedana bio
bitno opasniji ˇsto se ˇzivotinjskih ugriza tiˇce od ostala dva.
Zadatak 2. Tijekom jedne dulje DnD igre je oktaedarska kockica (ili kra´ce d8; to je oktaedar, pravilno
poliedarsko tijelo s 8 strana na kojima su napisani brojevi od 1 do 8) baˇcena ukupno 168 puta.
Sljede´com tabelom su prikazani brojevi koji su dobiveni na taj naˇcin:
d8 1 2 3 4 5 6 7 8
frekvencije 29 22 18 19 20 23 12 25
χ
2
testom uz vrijednost razine znaˇcajnosti α = 0.01 provjerite ima li razloga sumnjati da kockica nije
simetriˇcna.
Zadatak 3. Sto sluˇcajno odabranih studenata je pitano koji je od brojeva 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 njima naj-
draˇzi. Rezultati ankete su prikazani u sljede´coj tabeli:
najdraˇzi brojevi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
frekvencije 5 3 11 10 19 9 11 15 13 4
χ
2
testom uz vrijednost razine znaˇcajnosti α = 0.05 provjerite postoje li brojevi koje studenti vole viˇse
od ostalih.
Zadatak 4. U trgovini odje´com su dobili sljede´ce rezultate o kupovini 40 kravata koje se medusobno raz-
likuju samo po boji:
boja kravate plava crvena zelena ˇzuta
frekvencije 7 9 14 10
χ
2
testom uz vrijednost razine znaˇcajnosti α = 0.01 provjerite prodaju li se kravate nekih boja viˇse od
ostalih.
Zadatak 5. Iz telefonskog imenika su uzete zadnje znamenke sto uzastopnih telefonskih brojeva i dobivena
je sljede´ca tabela:
zadnja znamenka tel. broja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
frekvencije 3 8 15 14 10 7 8 9 11 15
χ
2
testom uz vrijednost razine znaˇcajnosti α = 0.01 provjerite je li uzimanje zadnjih znamenaka brojeva
iz telefonskog imenika dobar naˇcin da se dobiju sluˇcajni brojevi.
Zadatak 6. Proizvodaˇc loptica za stolni tenis pakira po pet loptica u jednu kutiju . Loptice mogu biti ili
ispravne ili neispravne. Radi kontrole kvalitete proizvoda i naˇcina pakiranja loptica potrebno je odrediti
teoretsku distribuciju pakiranja neispravnih loptica po kutijama. Na sluˇcajan je naˇcin odabrano 70
kutija za koje su dobiveni sljede´ci podaci
97
broj neispravnih loptica x
i
0 1 2 3 4 5
broj kutija f
i
33 6 6 5 9 11
Na ovom uzorku testirajte nulhipotezu da broj neispravnih loptica po kutiji ima teoretsku distribuciju


0 1 2 3 4 5
4
18
1
9
3
9
3
18
1
18
4
18


uz razinu znaˇcajnosti α = 0.01.
Zadatak 7. Proizvodaˇc kockica za igranje je proizveo novu kockicu koja ima sedam strana na kojoj mogu
pasti brojevi od 1 do 7 i tvrdi da svaki od brojeva ima jednaku vjerojatnost pojavljivanja. Bacanjem
kockice je dobivena sljede´ca tabela frekvencija:
broj na kockici 1 2 3 4 5 6 7
frekvencija 8 14 17 11 13 18 19
Na ovim podacima testirajte tvrdnju proizvodaˇca, tj. testirajte nulhipotezu da je navedena kockica sa
sedam strana simetriˇcna, tj. ima teoretsku razdiobu

1 2 3 4 5 6 7
p p p p p p p

(prvo odredite p) uz razinu znaˇcajnosti α = 0.01.
Zadatak 8. U kockarnici se moˇze igrati jednostavna igra s jednim pravilom: bacaju se tri kockice i dobitak
je proporcionalan broju ˇsestica koje na njima padnu. Pra´cenjem jednog od igraˇca dobivena je sljede´ca
tabela:
broj ˇsestica na tri kockice 0 1 2 3
frekvencije 48 35 15 3
Upravi kockarnice su se navedeni podaci uˇcinili sumnjivim i ˇzele provjeriti igra li taj igraˇc s njihovim
kockicama koje su sigurno simetriˇcne, ili ih je on neprimjetno zamijenio sa svojim, nesimetriˇcnim
kockicama koje favoriziraju padanje ˇsestica. Vjerojatnost p
k
padanja k ˇsestica na tri kockice je jednaka
p
k
= P(X = k), gdje je X ∼ B(3,
1
6
).
Na danim podacima testirajte nulhipotezu da igraˇc igra sa simetriˇcnim kockicama, tj. da dobiveni
podaci imaju teoretsku razdiobu

0 1 2 3
p
0
p
1
p
2
p
3

uz razinu znaˇcajnosti α = 0.05. Na osnovu rezultata zakljuˇcite ho´ce li uprava ljubazno zamoliti tog
igraˇca da napusti kockarnicu ili ne´ce reagirati na njegove uspjehe.
98
U dosadaˇsnjim primjerima smo eksperimentalne podatke testirali prema teoretskim (oˇcekivanim) vrijednos-
tima. To se, naravno, moˇze raditi jedino ako je teoretska distribucija poznata. Sada ´cemo vidjeti primjere u
kojima se testiraju dvije grupe eksperimentalnih podataka jedna prema drugoj, tj. provjeravat ´cemo imaju
li dvije grupe podataka istu (ne nuˇzno poznatu) distribuciju.
Pretpostavimo da imamo dvije grupe eksperimentalnih podataka o svim mogu´cim rezultatima nekog eksper-
imenta i njihove frekvencije:
X x
1
x
2
x
3
· · · x
r−1
x
r
D
1
m
1
m
2
m
3
· · · m
r−1
m
r
m = m
1
+m
2
+· · · +m
r
D
2
n
1
n
2
n
3
· · · n
r−1
n
r
n = n
1
+n
2
+· · · +n
r
s
1
= m
1
+n
1
s
2
s
3
· · · s
r−1
s
r
= m
r
+n
r
N = s
1
+s
2
+· · · +s
r
= m+n
Nul hipoteza koju testiramo (s nekom razinom znaˇcajnosti α) je da dvije grupe podataka imaju istu dis-
tribuciju. Postupak je isti kao i u sluˇcaju testiranja prema teoretskoj distribuciji, jedino se ´ χ
2
k
drugaˇcije
raˇcuna. Prvo raˇcunamo vrijednosti p
j
, j = 1, . . . , r:
p
1
=
m
1
+n
1
N
=
s
1
N
, p
2
=
s
2
N
, . . . , p
r
=
s
r
N
.
Zatim raˇcunamo vrijednosti mp
j
i np
j
, j = 1, . . . , r i na kraju raˇcunamo ´ χ
2
k
; broj stupnjeva slobode je
k = r −1.
´ χ
2
k
=
(m
1
−mp
1
)
2
mp
1
+· · · +
(m
r
−mp
r
)
2
mp
r
+
(n
1
−np
1
)
2
np
1
+· · · +
(n
r
−np
r
)
2
np
r
(15)
Sada gledamo u istu tabelu kao i prije i traˇzimo takav c da vrijedi P{χ
2
k
≤ c} = 1−α i ako je c ≤ ´ χ
2
k
onda je ´ χ
2
k
u kritiˇcnom podruˇcju pa hipotezu odbacujemo, a ako je c > ´ χ
2
k
, onda je prihva´camo s razinom znaˇcajnosti α.
Primjer 6. Uˇcenici neke ˇskole su postigli sljede´ce uspjehe:
ocjena 1 2 3 4 5
djeˇcaci 40 48 85 42 35 250 = m
djevojˇcice 20 35 77 50 28 210 = n
60 83 162 92 63 460
ˇ
Zeljeli bismo ustanoviti jesu li djeˇcaci i djevojˇcice bili jednako uspjeˇsni, tj. jesu li distribucije tih dvaju
skupova podataka podataka jednake. Idemo redom. Broj stupnjeva slobode je k = 5 −1 = 4.
p
1
=
40 + 20
460
=
60
460
, p
2
=
83
460
, p
3
=
162
460
, p
4
=
92
460
, p
5
=
63
460
.
mp
1
= 250
60
460
≈ 32.61, mp
2
≈ 45.11, mp
3
≈ 88.04, mp
4
= 50, mp
5
≈ 34.24,
np
1
= 210
60
460
≈ 27.39, np
2
≈ 37.89, np
3
≈ 73.96, np
4
= 42, np
5
≈ 28.76.
´ χ
2
4

(40 −32.61)
2
32.61
+
(48 −45.11)
2
45.11
+
(85 −88.04)
2
88.04
+
(42 −50)
2
50
+
(35 −34.24)
2
34.24
+
(20 −27.39)
2
27.39
+
(35 −37.89)
2
37.89
+
(77 −73.96)
2
73.96
+
(50 −42)
2
42
+
(28 −28.76)
2
28.76
=
≈ 7.14
U tabeli nalazimo c takav da vrijedi P{χ
2
4
≤ c} = 0.95: c = 9.488. Kako je c > ´ χ
2
4
, hipotezu prihva´camo s
razinom znaˇcajnosti α = 0.05.
99
Zadaci
Zadatak 9.
Sto ljudi je dobilo cjepivo protiv gripe. Njih 40 je bilo mlade od 50 godina, a 60 starije. Neki od njih
nisu dobili gripu (N), neki su dobili blagi oblik (B), a neki jaki oblik (J) te gripe.
oblik gripe N B J
< 50 30 6 4 40
≥ 50 36 12 12 60
Koriste´ci χ
2
test uz razinu znaˇcajnosti α = 0.05 testirajte nul hipotezu da su reakcije na cjepivo bile
jednake u obje grupe.
Rjeˇsenje.
´ χ
2
2
≈ 2.65, P{χ
2
2
≤ c} = 0.95 ⇒ c ≈ 5.99 Hipoteza se ne odbacuje, jer je ´ χ
2
2
< c.
Zadatak 10.
Ishodi dviju sluˇcajnih varijabli X i Y su A, B, C i D. Mjerenjem se doˇslo do sljede´cih podataka o
frekvenciji ishoda tih dviju varijabli:
A B C D
X 24 46 14 17
Y 43 51 36 11
Koriste´ci χ
2
test uz razinu znaˇcajnosti α = 0.05 testirajte nul hipotezu da sluˇcajne varijable X i Y
imaju istu distribuciju. Provedite test uz vrijednost razine znaˇcajnosti od α = 0.01.
Zadatak 11.
U tabeli su popisane frekvencije ishoda dviju sluˇcajnih varijabli, X i Y .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X 1 6 7 14 18 18 9 10 10 5 2
Y 1 2 4 4 16 11 17 11 15 8 11
Koriste´ci χ
2
test uz razinu znaˇcajnosti α = 0.05 testirajte nul hipotezu da su da sluˇcajne varijable X
i Y imaju istu distribuciju.
100
Hi kvadrat razdioba χ
2
(n)
U tabeli se nalaze vrijednosti c za koje je P{χ
2
m
≤ c} = p.
p 0.005 0.001 0.025 0.050 0.100 0.900 0.950 0.975 0.990 0.995
m
1 0.000 0.000 0.001 0.004 0.016 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879
2 0.010 0.002 0.051 0.103 0.211 4.605 5.991 7.378 9.210 10.597
3 0.072 0.024 0.216 0.352 0.584 6.251 7.815 9.348 11.345 12.838
4 0.207 0.091 0.484 0.711 1.064 7.779 9.488 11.143 13.277 14.860
5 0.412 0.210 0.831 1.145 1.610 9.236 11.070 12.832 15.086 16.750
6 0.676 0.381 1.237 1.635 2.204 10.645 12.592 14.449 16.812 18.548
7 0.989 0.599 1.690 2.167 2.833 12.017 14.067 16.013 18.475 20.278
8 1.344 0.857 2.180 2.733 3.490 13.362 15.507 17.535 20.090 21.955
9 1.735 1.152 2.700 3.325 4.168 14.684 16.919 19.023 21.666 23.589
10 2.156 1.479 3.247 3.940 4.865 15.987 18.307 20.483 23.209 25.188
11 2.603 1.834 3.816 4.575 5.578 17.275 19.675 21.920 24.725 26.757
12 3.074 2.214 4.404 5.226 6.304 18.549 21.026 23.337 26.217 28.300
13 3.565 2.617 5.009 5.892 7.041 19.812 22.362 24.736 27.688 29.819
14 4.075 3.041 5.629 6.571 7.790 21.064 23.685 26.119 29.141 31.319
15 4.601 3.483 6.262 7.261 8.547 22.307 24.996 27.488 30.578 32.801
16 5.142 3.942 6.908 7.962 9.312 23.542 26.296 28.845 32.000 34.267
17 5.697 4.416 7.564 8.672 10.085 24.769 27.587 30.191 33.409 35.718
18 6.265 4.905 8.231 9.390 10.865 25.989 28.869 31.526 34.805 37.156
19 6.844 5.407 8.907 10.117 11.651 27.204 30.144 32.852 36.191 38.582
20 7.434 5.921 9.591 10.851 12.443 28.412 31.410 34.170 37.566 39.997
21 8.034 6.447 10.283 11.591 13.240 29.615 32.671 35.479 38.932 41.401
22 8.643 6.983 10.982 12.338 14.041 30.813 33.924 36.781 40.289 42.796
23 9.260 7.529 11.689 13.091 14.848 32.007 35.172 38.076 41.638 44.181
24 9.886 8.085 12.401 13.848 15.659 33.196 36.415 39.364 42.980 45.558
25 10.520 8.649 13.120 14.611 16.473 34.382 37.652 40.646 44.314 46.928
26 11.160 9.222 13.844 15.379 17.292 35.563 38.885 41.923 45.642 48.290
27 11.808 9.803 14.573 16.151 18.114 36.741 40.113 43.195 46.963 49.645
28 12.461 10.391 15.308 16.928 18.939 37.916 41.337 44.461 48.278 50.994
29 13.121 10.986 16.047 17.708 19.768 39.087 42.557 45.722 49.588 52.335
30 13.787 11.588 16.791 18.493 20.599 40.256 43.773 46.979 50.892 53.672
40 20.707 17.917 24.433 26.509 29.051 51.805 55.758 59.342 63.691 66.766
50 27.991 24.674 32.357 34.764 37.689 63.167 67.505 71.420 76.154 79.490
60 35.534 31.738 40.482 43.188 46.459 74.397 79.082 83.298 88.379 91.952
70 43.275 39.036 48.758 51.739 55.329 85.527 90.531 95.023 100.425 104.215
80 51.172 46.520 57.153 60.391 64.278 96.578 101.879 106.629 112.329 116.321
90 59.196 54.156 65.647 69.126 73.291 107.565 113.145 118.136 124.116 128.299
100 67.328 61.918 74.222 77.929 82.358 118.498 124.342 129.561 135.807 140.170
110 75.550 69.790 82.867 86.792 91.471 129.385 135.480 140.916 147.414 151.948
120 83.852 77.756 91.573 95.705 100.624 140.233 146.567 152.211 158.950 163.648
150 109.142 102.113 117.985 122.692 128.275 172.581 179.581 185.800 193.207 198.360
200 152.241 143.842 162.728 168.279 174.835 226.021 233.994 241.058 249.445 255.264
101
Tabela vrijednosti funkcije distribucije F standardne normalne razdiobe N(0, 1)
U tabeli se nalaze vrijednosti p za koje je F(a) = P{X ≤ a} = p, a ≥ 0.
a 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0.50000 0.50399 0.50798 0.51197 0.51595 0.51994 0.52392 0.52790 0.53188 0.53586
0.1 0.53983 0.54380 0.54776 0.55172 0.55567 0.55962 0.56356 0.56749 0.57142 0.57535
0.2 0.57926 0.58317 0.58706 0.59095 0.59483 0.59871 0.60257 0.60642 0.61026 0.61409
0.3 0.61791 0.62172 0.62552 0.62930 0.63307 0.63683 0.64058 0.64431 0.64803 0.65173
0.4 0.65542 0.65910 0.66276 0.66640 0.67003 0.67364 0.67724 0.68082 0.68439 0.68793
0.5 0.69146 0.69497 0.69847 0.70194 0.70540 0.70884 0.71226 0.71566 0.71904 0.72240
0.6 0.72575 0.72907 0.73237 0.73565 0.73891 0.74215 0.74537 0.74857 0.75175 0.75490
0.7 0.75804 0.76115 0.76424 0.76730 0.77035 0.77337 0.77637 0.77935 0.78230 0.78524
0.8 0.78814 0.79103 0.79389 0.79673 0.79955 0.80234 0.80511 0.80785 0.81057 0.81327
0.9 0.81594 0.81859 0.82121 0.82381 0.82639 0.82894 0.83147 0.83398 0.83646 0.83891
1.0 0.84134 0.84375 0.84614 0.84849 0.85083 0.85314 0.85543 0.85769 0.85993 0.86214
1.1 0.86433 0.86650 0.86864 0.87076 0.87286 0.87493 0.87698 0.87900 0.88100 0.88298
1.2 0.88493 0.88686 0.88877 0.89065 0.89251 0.89435 0.89617 0.89796 0.89973 0.90147
1.3 0.90320 0.90490 0.90658 0.90824 0.90988 0.91149 0.91308 0.91466 0.91621 0.91774
1.4 0.91924 0.92073 0.92220 0.92364 0.92507 0.92647 0.92785 0.92922 0.93056 0.93189
1.5 0.93319 0.93448 0.93574 0.93699 0.93822 0.93943 0.94062 0.94179 0.94295 0.94408
1.6 0.94520 0.94630 0.94738 0.94845 0.94950 0.95053 0.95154 0.95254 0.95352 0.95449
1.7 0.95543 0.95637 0.95728 0.95818 0.95907 0.95994 0.96080 0.96164 0.96246 0.96327
1.8 0.96407 0.96485 0.96562 0.96638 0.96712 0.96784 0.96856 0.96926 0.96995 0.97062
1.9 0.97128 0.97193 0.97257 0.97320 0.97381 0.97441 0.97500 0.97558 0.97615 0.97670
2.0 0.97725 0.97778 0.97831 0.97882 0.97932 0.97982 0.98030 0.98077 0.98124 0.98169
2.1 0.98214 0.98257 0.98300 0.98341 0.98382 0.98422 0.98461 0.98500 0.98537 0.98574
2.2 0.98610 0.98645 0.98679 0.98713 0.98745 0.98778 0.98809 0.98840 0.98870 0.98899
2.3 0.98928 0.98956 0.98983 0.99010 0.99036 0.99061 0.99086 0.99111 0.99134 0.99158
2.4 0.99180 0.99202 0.99224 0.99245 0.99266 0.99286 0.99305 0.99324 0.99343 0.99361
2.5 0.99379 0.99396 0.99413 0.99430 0.99446 0.99461 0.99477 0.99492 0.99506 0.99520
2.6 0.99534 0.99547 0.99560 0.99573 0.99585 0.99598 0.99609 0.99621 0.99632 0.99643
2.7 0.99653 0.99664 0.99674 0.99683 0.99693 0.99702 0.99711 0.99720 0.99728 0.99736
2.8 0.99744 0.99752 0.99760 0.99767 0.99774 0.99781 0.99788 0.99795 0.99801 0.99807
2.9 0.99813 0.99819 0.99825 0.99831 0.99836 0.99841 0.99846 0.99851 0.99856 0.99861
3.0 0.99865 0.99869 0.99874 0.99878 0.99882 0.99886 0.99889 0.99893 0.99896 0.99900
3.1 0.99903 0.99906 0.99910 0.99913 0.99916 0.99918 0.99921 0.99924 0.99926 0.99929
3.2 0.99931 0.99934 0.99936 0.99938 0.99940 0.99942 0.99944 0.99946 0.99948 0.99950
3.3 0.99952 0.99953 0.99955 0.99957 0.99958 0.99960 0.99961 0.99962 0.99964 0.99965
3.4 0.99966 0.99968 0.99969 0.99970 0.99971 0.99972 0.99973 0.99974 0.99975 0.99976
3.5 0.99977 0.99978 0.99978 0.99979 0.99980 0.99981 0.99981 0.99982 0.99983 0.99983
3.6 0.99984 0.99985 0.99985 0.99986 0.99986 0.99987 0.99987 0.99988 0.99988 0.99989
3.7 0.99989 0.99990 0.99990 0.99990 0.99991 0.99991 0.99992 0.99992 0.99992 0.99992
3.8 0.99993 0.99993 0.99993 0.99994 0.99994 0.99994 0.99994 0.99995 0.99995 0.99995
3.9 0.99995 0.99995 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99997 0.99997
4.0 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998
Primjer 1.: Pribliˇzna vrijednost broja P{X ≤ 1.73} dana u tablici se nalazi u presjeku retka na ˇcijem je
poˇcetku broj 1.7 i stupca na ˇcijem je vrhu broj 0.03, tj. P{X ≤ 1.73} ≈ 0.95818.
Primjer 2.: Da nademo pribliˇznu vrijednost broja P{X ≤ −0.73} koristimo se identitetima P{X ≤
a} + P{X ≥ a} = 1 i P{X ≥ a} = P{X ≤ −a}. Slijedi: P{X ≤ −0.73} = P{X ≥ 0.73} = 1 − P{X ≤
0.73} ≈ 1 −0.76730 = 0.2327.
102
Tabela vrijednosti funkcije distribucije Studentove razdiobe t(n)
U tabeli su dane vrijednosti onih t
P
u kojima funkcija distribucije Studentove t razdiobe poprima vri-
jednosti P ∈ {0.750, 0.800, 0.900, 0.950, 0.975, 0.990, 0.995, 0.9975, 0.999, 0.9995} i to za stupnjeve slobode
n ∈ {1, 2, . . . , 29, 30, 40, 50, . . . , 120, 130, ∞}.
P 0.750 0.800 0.900 0.950 0.975 0.990 0.995 0.9975 0.999 0.9995
n
1 1.000 1.376 3.078 6.314 12.706 31.821 63.656 127.321 318.289 636.578
2 0.816 1.061 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 14.089 22.328 31.600
3 0.765 0.978 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 7.453 10.214 12.924
4 0.741 0.941 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 5.598 7.173 8.610
5 0.727 0.920 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 4.773 5.894 6.869
6 0.718 0.906 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 4.317 5.208 5.959
7 0.711 0.896 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.029 4.785 5.408
8 0.706 0.889 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 3.833 4.501 5.041
9 0.703 0.883 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 3.690 4.297 4.781
10 0.700 0.879 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 3.581 4.144 4.587
11 0.697 0.876 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 3.497 4.025 4.437
12 0.695 0.873 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.428 3.930 4.318
13 0.694 0.870 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.372 3.852 4.221
14 0.692 0.868 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.326 3.787 4.140
15 0.691 0.866 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.286 3.733 4.073
16 0.690 0.865 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.252 3.686 4.015
17 0.689 0.863 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.222 3.646 3.965
18 0.688 0.862 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.197 3.610 3.922
19 0.688 0.861 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.174 3.579 3.883
20 0.687 0.860 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.153 3.552 3.850
21 0.686 0.859 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.135 3.527 3.819
22 0.686 0.858 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.119 3.505 3.792
23 0.685 0.858 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.104 3.485 3.768
24 0.685 0.857 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.091 3.467 3.745
25 0.684 0.856 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.078 3.450 3.725
26 0.684 0.856 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.067 3.435 3.707
27 0.684 0.855 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.057 3.421 3.689
28 0.683 0.855 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.047 3.408 3.674
29 0.683 0.854 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.038 3.396 3.660
30 0.683 0.854 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.030 3.385 3.646
40 0.681 0.851 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 2.971 3.307 3.551
50 0.679 0.849 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678 2.937 3.261 3.496
60 0.679 0.848 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 2.915 3.232 3.460
70 0.678 0.847 1.294 1.667 1.994 2.381 2.648 2.899 3.211 3.435
80 0.678 0.846 1.292 1.664 1.990 2.374 2.639 2.887 3.195 3.416
90 0.677 0.846 1.291 1.662 1.987 2.368 2.632 2.878 3.183 3.402
100 0.677 0.845 1.290 1.660 1.984 2.364 2.626 2.871 3.174 3.390
110 0.677 0.845 1.289 1.659 1.982 2.361 2.621 2.865 3.166 3.381
120 0.677 0.845 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 2.860 3.160 3.373
130 0.676 0.844 1.288 1.657 1.978 2.355 2.614 2.856 3.154 3.367
∞ 0.674 0.842 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 2.808 3.090 3.297
103
Literatura
[1] Neven Elezovi´c, Teorija vjerojatnosti, zbirka zadataka, Element, Zagreb, 1995.
[2] Nikola Sarapa, Vjerojatnost i Statistika, 1. dio, Kombinatorika,
ˇ
Skolska knjiga, Zagreb, 1993.
[3] Nikola Sarapa, Vjerojatnost i Statistika, 2. dio, Sluˇcajne varijable, Osnove statistike, 1996.
ˇ
Skolska
knjiga, Zagreb, 1993.
[4] Seymour Lipschutz, Jack Schiller, Schaum’s Outline of Introduction to Probability and Statistics,
McGraw-Hill, New York, 1998.
104
Indeks
ˇ
Cebiˇsevljev teorem, 19
aditivna formula, 46
aritmetiˇcka sredina, 11, 17
Bayesova formula, 51
Bernoullijev pokus, 68
Bernoullijeva shema, 68
binomni koeficijenti, 37
diskretna sluˇcajna varijabla
oˇcekivanje, 61
standardna devijacija, 61
varijanca, 61
distribucija
χ
2
ili hi kvadrat, 83
binomna, 69
diskretna uniformna, 64
normalna ili Gaussova, 78
Poissonova, 72
standardna normalna, 78
dogadaj, 30, 32
elementarni dogadaj, 30
faktorijeli, 37
frekvencija, 4
funkcija distribucije vjerojatnosti
diskretne sluˇcajne varijable, 59
kontinuirane sluˇcajne varijable, 77
funkcija gusto´ce vjerojatnosti, 77
funkcija vjerojatnosti, 59
histogram, 4
ishod, 30
koeficijent korelacije, 24
kombinacije, 38
kumulativna funkcija, 5
kvantil, 14
kvartil, 14
medijan, 12
mod, 11
nezavisni dogadaji, 53
percentil, 14
permutacije, 37
pravac regresije, 24
principi prebrojavanja
princip produkta, 36
princip sume, 36
prostor elementarnih dogadaja, 30, 32
relativna frekvencija, 5
sluˇcajna varijabla, 55
diskretna, 55
kontinuirana, 76
sluˇcajni pokus, 30
srednje kvadratno odstupanje, 17, 24
standardna devijacija, 17
statistiˇcki testovi, 84
χ
2
test, 92
usporedivanje dvije grupe eksperimentalnih po-
dataka, 99
usporedivanje eksperimentalnih podataka i zadane
distribucije, 92
testiranje hipoteze o oˇcekivanju uz poznatu var-
ijancu, 86
tabela
χ
2
razdioba, 101
standardna normalna razdioba, 102
studentova razdioba, 103
tabela frekvencija, 4
varijanca, 17
vjerojatnost
aksiomi, 43
klasiˇcna definicija ’a priori’, 34
potpuna ili totalna, 50
raˇcunanje vjerojatnosti dogadaja preko vjerojat-
nosti elementarnih dogadaja, 44
svojstva, 34
uvjetna, 48
105

Sadrˇaj z
1 Predgovor 3

I

Deskriptivna statistika

4
4 11 14 17 22 24

2 Tabela frekvencija, histogram, kumulativna funkcija 3 Aritmetiˇka sredina, mod i medijan c 4 Kvartil. Percentil. Kvantil ˇ 5 Varijanca. Standardna devijacija. Cebiˇevljev teorem s 6 Usporedivanje razliˇitih mjerenja. Usporedivanje razliˇitih rezultata c c 7 Linearna regresija

II

Vjerojatnost

30
30 55 59 61 64 68 72 76 78 83

8 Dogadaj. Vjerojatnost 9 Diskretna sluˇajna varijabla. Distribucija sluˇajne varijable. c c 10 Funkcija vjerojatnosti. Funkcija distribucije vjerojatnosti 11 Oˇekivanje, varijanca i standardna devijacija diskretne sluˇajne varijable c c 12 Diskretna uniformna distribucija 13 Bernoullijev pokus. Bernoullijeva shema. Binomna distribucija 14 Poissonova distribucija 15 Kontinuirana sluˇajna varijabla c 16 Normalna (Gaussova) distribucija. Standardna normalna distribucija 17 χ2 –distribucija

III

Statistiˇki testovi c

84
86 92

18 Testiranje hipoteze o oˇekivanju uz poznatu varijancu c 19 χ2 test

2

1

Predgovor

Sadrˇaj ovog nastavnog materijala odgovara sadrˇaju kolegija Vjerojatnost i statistika koji se odrˇava na druz z z goj godini struˇnog studija informatike i druge godine struˇnog studija raˇunarstva na Tehniˇkom veleuˇiliˇtu c c c c c s u Zagrebu. Podijeljen je na tri dijela koji obuhva´aju sljede´e cjeline: deskriptivna statistika, uvod u vjeroc c jatnost i uvod u statistiˇke testove. c U prvoj cjelini se obraduje deskriptivna statistika gdje su dani osnovni postupci izraˇunavanja sumarnih poc dataka (aritmetiˇka sredina, mod, medijan, varijanca, stadardadna devijacija, kvartili, percentili) za zadani c skup brojˇanih podataka, kao i njihov grafiˇki prikaz (histogram, pravac regresije). c c U drugoj cjelini je dan uvod u vjerojatnost, uvedene su sluˇajne varijable i obradene neke diskretne (unic formna, binomna i Poissonova distribucija) i kontinuirane distribucije (normalna i χ2 distribucija). c c U tre´oj cjelini su obradena dva statistiˇka testa (testiranje hipoteze o oˇekivanju uz poznatu varijancu i c χ2 -test). Namjena materijala, koji prati predavanja i vjeˇbe, je upoznavanje studenata s osnovama vjerojatnosti i z osnovama statistike uz minimum teorije koja je dovoljna za definiranje potrebnih pojmova i za rjeˇavanje s zadataka kao i izvor zadataka te kao takav moˇe biti koristan svim studentima Tehniˇkog veleuˇiliˇta koji u z c c s programu imaju isti ili sliˇan kolegij. c Napomenuo bih da se skoro svi statistiˇki izraˇuni spomenuti u deskriptivnoj statistici mogu provesti na c c c ve´ini kalkulatora, dok se na boljim kalkulatorima nalaze programi za provodenje statistiˇkih testova ili se c oni mogu lako isprogramirati. Za sloˇenije statistiˇke postupke postoje posebni statistiˇki programski paketi z c c namijenjeni osobnim raˇunalima (npr. Statistica), a mogu se koristiti i tabliˇni kalkulatori (npr. Open Office c c Calc ili Microsoft Office Excel), koji imaju implementiranu ve´inu potrebnih funkcija. c Dr. Igor Urbiha, prof. vis. ˇk., 2008. s

3

xr su razredi i obiˇno su sortirani uzlazno (tj. y2 . x2 . 4. . c Prebrojavanjem ustanovljavamo da su razredi 1. . 2. 4. . f2 . 4. broj 2 pojavljuje ˇetiri puta. 6. fr Primijetimo da je suma svih frekvencija jednaka broju danih podataka n: f1 + f2 + · · · + fr = n Primjer 1. f2 brojeva x2 . 2. 5. 4. 2. fr brojeva xr pri ˇemu su brojevi x1 . 6 pri ˇemu se c broj 1 pojavljuje jednom. . . x2 . . . s broj 4 pojavljuje ˇest puta. . . xr medusobno razliˇiti. . kumulativna funkcija Dani su brojevi y1 . yn . . 4 . 3. Prvi korak u sredivanju danih brojeva je izrada tabele frekvencija: x f x1 f1 x2 f2 . . Neka se medu njima pojavljuje f1 brojeva x1 . c broj 3 pojavljuje jednom. 5. . c broj 5 pojavljuje ˇetiri puta i broj 6 pojavljuje ˇetiri puta pa pripadna tabela frekvencija izgleda ovako: c x f 1 1 2 3 4 1 4 5 6 4 6 4 Grafiˇki prikaz gornje tabele (u kojoj je frekvencija svakog podatka predstavljena pravokutnikom ˇija je c c visina upravo jednaka toj frekvenciji) se zove histogram. 4. 6. 5. . . . . 2. < xr ). . Dani su sljede´i brojevi: 6. . c c c Brojevi x1 . 1. histogram. 4. 3.Dio I Deskriptivna statistika 2 Tabela frekvencija.. a brojevi f1 . . fr su frekvencije. 2. vrijedi x1 < x2 < . 5. . . 6. 4. xr . . . . 5.

. fr n U naˇem primjeru imamo: s x f rf 1 1 2 4 3 1 4 6 5 4 6 4 ili x f rf 1 2 3 4 5 6 1 4 1 6 4 4 0. a sastoji c sc s c se od parcijalnih suma relativnih frekvencija: Op´enito to izgleda ovako: c x f rf cf x1 f1 f1 n f1 n f1 n x2 f2 f2 n . xr ..05 0. .. + f2 n fr n + ···+ fr n 5 . fr ... .20 0.. a to c s c su frekvencije podijeljene brojem danih brojeva.. f2 n xr fr f1 n + .30 0. a na y–osi njihove frekvencije.. . Op´enito to izgleda ovako: c x f rf x1 f1 f1 n x2 f2 f2 n .. . . .20 1 20 4 20 1 20 6 20 4 20 4 20 Tabeli se najˇeˇ´e dodaje joˇ jedan redak koji opisuje kumulativnu funkciju (u tabeli oznaˇen s cf ).20 0. c U tabeli frekvencija se obiˇno nalazi joˇ jedan redak s relativnim frekvencijama (u tabeli oznaˇen s rf ). .6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 Na x–osi se navode sve razliˇite vrijednosti danih podataka (i samo one).05 0.

Primijetimo da zadnji broj u retku kumulativne funkcije mora biti toˇno1 1 jer je to suma svih relativnih c frekvencija: f1 f2 fr f1 + f2 + · · · + fr n + + . jer je 4 = x4 ≤ 4. 100 ≥ x6 = 6 Graf kumulativne funkcije u naˇem primjeru izgleda ovako: s 6 1 0.+ = = = 1.4 0. u ovisnosti o toˇnosti kojom provodimo raˇunanje.25 0. ako je xk ≤ x < xk+1 cf (x) = ⎩ 1. 10.20 0.6. 4. ako je x < x1 ϕk . tj.1 1 2 3 4 5 6 1 Prilikom raˇunanja se zbog greˇaka zaokruˇivanja moˇe dogoditi da umjesto 1 dobijemo neki njemu blizak broj poput 0. Kumulativna funkcija je c n n n funkcija cf : R → R koja je odredena vrijednostima u zadnjem retku tabele frekvencija ovako: ⎧ ⎨ 0.6 0.2 0.05 0.998 c s z z ili 1. −2.99) = 0.20 0. zbog − 100.9) = 0. 0.6 0.7 0. ako je x ≥ xr U naˇem primjeru imamo: s x f rf cf 1 2 3 4 5 6 1 4 1 6 4 4 0. 1. ϕk = f1 + f2 + · · · + fk . jer je 1 = x1 ≤ 1.5 0.05 0..05 0.8 0.3 0.9 < x1 = 1 cf (1) = cf (1.99 < x5 = 5 cf (6) = cf (6. zbog 6. 6.3 0. 0. c c 6 .20 0. n n n n n Oznaˇimo k–ti broj u retku kumulativne funkcije s ϕk .8 1 cf (−100) = cf (−2) = cf (0) = cf (0.05.5) = cf (10) = cf (100) = 1.9 0.30 0.5 < x2 = 2 cf (4) = cf (4.0003.5.5) = 0..

3. cf (2) = 0. 2. sastavite tabelu frekvencija s kumulativnom funkcijom. 4.6. 3.35 0.5 0. 3. 6. cf (5) = 0. c Rjeˇenje. s zadanih brojeva ima: 20 razredi: 1. 6. 7. 6. 2.Zadaci Zadatak 1. Dani su brojevi: 4. 2.1 0. 6. 4.2 0.15 0.1 0. 6.15 0. 6. 1. Odredite razrede. 7.3 0. 1. cf (5) i cf (8). 7 broj razreda: 6 tabela frekvencija i kumulativna funkcija: x f rf cf 1 2 3 4 6 7 3 4 3 2 6 2 0. cf (2).9 1 cf (−1) = 0. 2.35.15 0. 2. 3. skicirajte histogram i graf kumulativne funkcije. 6. 1. Izraˇunajte cf (−1).6 0. cf (8) = 1 histogram: 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 6 7 7 .

c Uz pomo´ tabele frekvencija moˇemo brzo saznati ukupan postotak zadanih brojeva koji su manji od nekog c z broja. manju od ili jednaku b. 1. 7. Dani su brojevi: 4. 8. 3. 8. 5. 4. . 3. 5. 8. 8. 8. x f rf cf x1 f1 f1 n x2 f2 f2 n x3 f3 f3 n . bez prebrojavanja. 4. X > a c pri ˇemu se sloˇenija pitanja dobivaju kombiniranjem ova dva.graf kumulativne funkcije relativnih frekvencija: 6 1 0. 0. 2. cf (4) i cf (10). 5. s 2 Zbog greˇaka zaokruˇivanja ˇesto ne´emo dobiti cijeli broj.. −1. 2. 1. 0. 3. to znaˇi da je nϕk broj podataka koji imaju vrijednost najviˇe xk . 1. 1. sastavite tabelu frekvencija s kumulativnom funkcijom. Izraˇunajte cf (0). Dani su brojevi: 2. X ≤ b 2.8 0.3 0. Izraˇunajte cf (−2). 6. 2. ve´u od a. Odredite razrede. skicirajte histogram i graf kumulativne funkcije. 4. −1. 4. 0. 3.. 2. 2.7 0. 8. skicirajte histogram i graf kumulativne funkcije. 0.. 3.. . 2..4 0.5 0. 4.6 0. 3.. no on ´e se jako malo razlikovati od prave vrijednosti koju onda s z c c c ne´e biti problem odrediti. 7.1 1 2 3 4 5 6 7 Zadatak 2. sastavite tabelu frekvencija s kumulativnom funkcijom. 2. c z c s Budu´i je ϕk = f1 +f2 +···+fk . 2. −1. 2. 6. 1. 8. 3. xr−1 fr−1 fr−1 n xr fr fr n ϕ1 ϕ2 ϕ3 ϕr−1 ϕr Sada moˇemo lagano.. cf (0). c Zadatak 3.9 0. cf (4) i cf (7). 5. c 8 . 5. 3. −1.2 0. 2. 4. 2. 5. cf (1). dobiti odgovore na sljede´e osnovne tipove pitanja: z c Koliko ukupno podatka i koliki postotak podataka ima vrijednost 1. Dakle c n odgovor na pitanje ”Koliko ukupno podataka ima vrijednost najviˇe xk ?” je naprosto2 n · ϕk ili n · cf (xk ). 3. 5. Odredite razrede. 4. . kao i njihov ukupan broj..

Pripadni postotak je 100(cf (b) − cf (a)).996 ≈ 3.643 = 18. s Ako nas zanima koliko podataka je imalo ve´u vrijednost od nekog broja a (X > a).071 0. s Op´enito. (o C) -4 -2 1 2 3 5 7 8 9 f 1 2 2 3 1 1 3 6 2 rf 0. c (b) Koliki postotak promatranih dana i koji je njihov ukupan broj koji su imali srednju dnevnu temperaturu od najviˇe 0o C? s Medu promatranim danima njih 28 · cf (0) = 28 · 0.996 ≈ 10. c temp.75 10 5 0.107 0.679 0.357 = 9. onda prvo nademo c koliko podataka je imalo vrijednost najviˇe a i pomo´u tog podatka dobijemo traˇeni (oduznemo ga od s c z broja svih podataka). onda je to 100 · (1 − cf (a)).75 = 21. (e) Koliki postotak promatranih dana i koji je njihov ukupan broj koji su imali srednju dnevnu temperaturu jednaku 7o C? 9 . Ako nas zanima postotak.179 0. Sljede´a tabela prikazuje srednje dnevne temperature (o C) tijekom 28 dana. odnosno 100 · cf (5) = 35.107 = 2. onda je to 100 · cf (xk ).071 1.107 0.321 0. odgovor na pitanje ”Koliko ukupno podataka ima vrijednost najviˇe b?” (X ≤ b) je n · cf (b).179) = 28 · 0.7% je imalo srednju dnevnu temperaturu od najviˇe 0o C.036 0. onda je odgovor n(cf (b) − cf (a)).929 − 0.071 0. c Ako nas zanima odgovor na pitanje ”Koliko ukupno podataka ima ve´u vrijednost od a i manju od ili jednac ku b?” (a < X ≤ b).036 0. c s Sliˇno.214 0.179 0. Dakle odgovor na pitanje ”Koliko ukupno podataka ima vrijednost ve´u od a?” je c n − n · cf (a) = n(1 − cf (a)).000 (a) Koliki postotak promatranih dana i koji je njihov ukupan broj koji su imali srednju dnevnu temperaturu od najviˇe 5o C? s Medu promatranim danima njih 28 · cf (5) = 28 · 0.464 0. a ne ukupan broj.7% je imalo srednju dnevnu temperaturu od najviˇe 5o C. ali ne ve´u od 11o C? c c Takvih dana ima 21. odnosno 100(1 − cf (6)) = 64. a ne ukupan broj.107 0. (d) Koliki postotak promatranih dana i koji je njihov ukupan broj koji su imali srednju dnevnu temperaturu ve´u od 1o C. jer je 28(cf (11) − cf (1)) = 28(0. ˇto ˇini 75% svih s c promatranih dana.357 0. odnosno 100 · cf (0) = 10.036 0.036 0.357) = 28 · 0.3% je imalo srednju dnevnu temperaturu ve´u od 6o C. onda je to 100 · cf (b).286 0. ako nas zanima postotak.929 13 2 0. Primjer 2.Ako nas zanima postotak. (c) Koliki postotak promatranih dana i koji je njihov ukupan broj koji su imali srednju dnevnu temperaturu ve´u od 6o C? c Medu promatranim danima njih 28(1 − cf (6)) = 28 · (1 − 0.071 cf 0.004 ≈ 18.

upit ukupan broj postotak X ≤b n cf (b) 100 cf (b) X >a n(1 − cf (a)) 100(1 − cf (a)) a < X ≤ b n(cf (b) − cf (a)) 100(cf (b) − cf (a)) Zadaci Zadatak 4. a postotak je 100cf (−4) = 3. Malo treba pripaziti u sluˇaju kada je rijeˇ o najmanjem razredu (pa od njega ne postoji manji). ˇto znaˇi da nas zanima broj dana (i njihov postotak) koji su imali c s c temperaturu ve´u od 5o C (to je razred koji prethodi zadanom) i ne ve´u od 7o C.2 0.95 1 Koriste´i se vrijednostima kumulativne funkcije relativnih frekvencija izraˇunajte koliko ukupno poc c dataka i koliko posto podataka ima vrijednost (a) (b) (c) (d) ve´u od −2. Zadana je sljede´a tabela frekvencija: c x f rf cf −2 −1 1 2 3 4 5 2 4 2 2 5 4 1 0. Zadana je sljede´a tabela frekvencija: c x f rf cf −3 −2 −1 0 1 2 3 5 1 3 3 3 2 3 0.05 0. −1 < X ≤ 5 c jednaku 0.15 0.45 0. X > −2 c manju od ili jednaku 2.3 0.107 = 2.75 0.1 0. primijetimo da je to isto kao da traˇimo postotak dana koji su imali srednju temperaturu od najviˇe −4o C.357) = 28 · 0. Takvih dana ima tri. X > −2 c manju od ili jednaku 3.75 0. dakle broj takvih dana s c c je 28cf (−4) = 28 · 0. traˇeni podatak se moˇe direktno oˇitati iz retka s relativnim frekvencijama (ako ga imamo z z c na raspolaganju). c c jer je 28(cf (7) − cf (5)) = 28(0.1 0.25 0.2 0. ˇto ˇini 10. X = 1 Zadatak 5.1 0.25 0. c c c u naˇem primjeru je to −4o C. Da bismo izraˇunali broj dana i postotak dana koji su imali srednju s z dnevnu temperaturu −4o C.6 0.15 0.996.1 0.008 ≈ 1. X ≤ 3 ve´u od −1 i manju od ili jednaku 5.Ovo je specijalan sluˇaj prethodnog. s c Naravno.1 0. −3 < X ≤ 1 c jednaku 1.85 1 Koriste´i se vrijednostima kumulativne funkcije relativnih frekvencija izraˇunajte koliko ukupno poc c datka i koliko posto podataka ima vrijednost (a) (b) (c) (d) ve´u od −2.036 = 1.6%.4 0.464 − 0.7% svih promatranih dana.25 0.15 0.05 0. X ≤ 2 ve´u od −3 i manju od ili jednaku 1. X = 0 10 . ˇime smo problem sveli na sluˇaj (b).3 0.5 0.15 0.

. . x2 . x2 . 4. 7. 3. . f1 + f2 + · · · + fn Aritmetiˇku sredinu brojeva danim u tabeli frekvencija c x f 1 2 5 2 3 4 3 3 5 6 4 3 raˇunamo ovako: c x= 68 5·1+2·2+3·3+3·4+4·5+3·6 = = 3. 1.3 Aritmetiˇka sredina. 9 ima jedinstveni mod 7. z z c ˇto manje to bolje. . . x f x1 f1 x2 f2 . Neki od takvih brojeva su aritmetiˇka s c sredina. . c 11 . . . . 5. 6. 6 je jednaka: c x= 68 1+1+1+1+1+2+2+3+3+3+4+4+4+5+5+5+5+6+6+6 = = 3. xn .4 20 20 Ako su poznate frekvencije danih brojeva. 11. 3. 4. 5. se definira formulom: c x= x1 + x2 + · · · + xn . 6. 1. 13 nema moda. 8. . koji bi nam dali neke korisne informacije o njima. 5. 1. mod i medijan c Umjesto mnogo brojeva x1 . xn (n moˇe biti jako velik) mi bismo ˇeljeli izraˇunati nekoliko brojeva. Niz 2. 3. s U histogramu je mod odreden najviˇim pravokutnikom jer visina pravokutnika je proporcionalna s brojem pojavljivanja pripadaju´eg podatka. 9. . 5+2+3+3+4+3 20 Mod Mod je onaj podatak u danom nizu brojeva x1 . 2. xn . Njihova aritmetiˇka sredina. 3. u oznaci x. 3. 4. 3. 3. . 3. 4. 8. 7. 7.4. viˇe modova ili niti jedan mod. 3. Aritmetiˇka sredina c Neka je dano n brojeva x1 . 7. 7. . xn koji se najˇeˇ´e pojavljuje i to barem dvaput. . Niz c sc brojeva moˇe imati jedan mod. 7. fn onda se aritmetiˇka sredina moˇe raˇunati formulom: c z c x= f1 x1 + f2 x2 + · · · + fn xn . 5. Niz 2. 7. 2. x2 . . 8 ima dva moda: 3 i 7. z s Niz 2. n Aritmetiˇka sredina brojeva 1. 1. . 5. mod i medijan. 5. 5.

8. c Primjer 2.6 4 2 0. n = 2k 11. onda je traˇenje medijana traˇenjem srednjeg broja ili srednjih brojeva u nizu z z nespretno. 2 • U retku s kumulativnom funkcijom nema vrijednosti 0. onda je x = xk+1 . Medijan. c c c • U retku s kumulativnom funkcijom postoji vrijednost koja je toˇno jednaka 0. x2 = 6000. x2 . 4.1 0. 16. n = 2k + 1. c Primjer 1. no ako imamo tablicu frekvencija s kumulativnom funkcijom na raspolaganju. x= srednji broj . x2 = 4000.4 3 4 0. Zadani su brojevi x1 = 10000.5 4 5 6 3 4 3 0. Mogu´a su dva sluˇaja.7 5 6 3 3 0. tj. Njihova aritmetiˇka sredina c je 7000.25 0. Medijan Neka su dani podaci x1 . n paran 2 xk+1 xk +xk+1 2 . . x3 = 4000.1 0.10 . xn sortirani uzlazno. 8.25 0. c s Pogledajmo primjer s dva niza brojeva koji imaju istu aritmetiˇku sredinu i nadimo njihove pripadne modove. onda nema srednjeg broja pa se x definira kao x +x srednja vrijednost srednja dva broja u nizu. 19 x = x4 +x5 2 = 8+10 2 =9 Ako brojeva ima puno.5 i sljede´eg po redu razreda. kao u sljede´oj tablici: c x f rf cf 1 2 6 2 0.15 0. 17. 16. u oznaci x (”iks tilda”) se ugrubo definira kao ”srednji broj” u nizu. u ovom sluˇaju x = 3.15 0. Ako podataka ima paran broj.5. . tj.15 0. .15 0. x = k 2 k+1 . n = 2k.3 0.85 1 Medijan je u ovom sluˇaju jednak onom razredu kojem pripada najmanja vrijednost kumulativne c funkcije koja je ve´a od 0. 25 x = x3 = 16 1.15 0.5. a mod je 6000.3 0. x4 = 4000.65 0.5. Ako podataka ima neparan broj. a mod je 4000. za mod znamo da je to broj koji se najviˇe puta pojavljuje medu podacima. . n neparan = zbroj srednja dva broja . s c Dok aritmetiˇka sredina intuitivno predstavlja broj ”oko kojeg se gomila najviˇe podataka” (ˇto ˇak ne mora c s s c biti toˇno). Njihova aritmetiˇka sredina je takoder 7000.85 1 Medijan je u ovom sluˇaju jednak srednjoj vrijednosti razreda kojoj pripada vrijednost kumulativne c 3+4 funkcije 0. x4 = 6000. n = 2k + 1 . 11.Primijetimo da je mod podatak koji nam daje viˇe informacija o zadanim podacima od aritmetiˇke sredine.2 0. 16 . kao u sljede´oj tablici: c c x f rf cf 1 2 5 2 0.5. onda ga moˇemo z na´i jako brzo.1 0. a to je upravo srednji broj u nizu. u ovom sluˇaju x = c c = 3. Zadani su brojevi x1 = 16000.2 0. x3 = 6000. c c 12 .35 3 3 0.

56. 13 . 1.25 0. 63. 1. 1. 65. 5. Zadatak 2. 60. 58. 61. Zadatak 3. 5. sastavite tabelu frekvencija s kumulativnom funkcijom te pronadite mod(ove) i medijan. 6.6 0.1 0. 2. 4. 6. 1. 57. z c To je 0. 57. 63. 67. 62. 1. 6.2 0. 66. Odredite razrede. 1. Dani su brojevi: 5. 4. Dani su brojevi: 3. 1. 5. 5. 2. 3. 57. 57. 58.25 0.2 0. Odredite razrede. 2. 5. Odredite razrede. Rjeˇenje. 2. 65.8 1 s c Medu danim brojevima se broj 1 najviˇe puta pojavljuje (pripadaju´a vrijednost u retku s frekvencijama je najve´a) pa je on jedinstveni mod.2 0. 66. 2. 66.5 nema medu vrijednostima kumulativne funkcije pa traˇimo najmanju od 0. 1. 57.05 0. 4. 57. 66. 4. 61. 6. 3. 5. 61. 59. s zadanih brojeva ima: 20 razredi: 1.55 koja pripada razredu 3 pa je medijan: x = 3. 1. 67. 64. Dani su brojevi: 56. 66. 61.5 ve´u vrijednost. 6. sastavite tabelu frekvencija s kumulativnom funkcijom te pronadite mod(ove) i medijan. 62. 5. 1. 6. 3.35 0. 3.Zadaci Zadatak 1. 3. 3. sastavite tabelu frekvencija s kumulativnom funkcijom te pronadite mod(ove) i medijan. 6 broj razreda: 6 tabela frekvencija i kumulativna funkcija: x f rf cf 1 2 3 4 5 6 5 2 4 1 4 4 0. c Broja 0.55 0. 58. 4. 6. 4. 5.

1. ˇto znaˇi da je to broj sa svojstvom da je pola zadanih z s c brojeva.4 Kvartil. kvartil: Q1 = P25 = q0. kvartil: Q3 = P75 = q0. ϕk < r/100 < ϕk+1 . pedesetog percentila. r/100 = ϕk . Razlikujemo dva sluˇaja. kvartil: Q2 = P50 = q0. tj. a Q3 tre´i kvartil. pri ˇemu je Q1 prvi... ϕm−1 ϕm (= 1) Dakle. q0. potrebno je prvo sastaviti tabelu frekvencija. Kvantil Medijan se moˇe opisati kao ”srednji broj” u nizu. tj.. c x f rf cf x1 f1 f1 n f1 n x2 f2 f2 n f1 +f2 n x3 f3 f3 n f1 +f2 +f3 n . dakle imamo npr. . Tada je Pr = xk + xk+1 . broj ϕk se u tabeli nalazi u retku kumulativne funkcije ispod razreda xk iz prvog retka. od njega manje.75 medijan druge polovice podataka Da bismo mogli brzo raˇunati percentile. 14 . c • Broj r/100 je jedan od brojeva u retku kumulativne funkcije... Vrijedi: Q1 = P25 . Q2 drugi. 2 • Broj r/100 se nalazi izmedu dvije susjedne vrijednosti ϕk i ϕk+1 u retku kumulativne funkcije.. Trebamo na´i percentil Pr (tj. Ta dva broja.23 = P23 . . c c c Broj koji ima svojstvo da je neki proizvoljan postotak r zadanih brojeva od njega manje oznaˇavamo Pr – c takve brojeve zovemo percentilima. u oznakama Q1 i Q3 redom. Potraˇimo gdje se u retku kumulativne funkcije nalazi broj r/100 i c z neka radi jednostavnosti redak kumulativne funkcije u tabeli frekvencija izgleda ovako: cf ϕ1 (= f1 n) ϕ2 ϕ3 . Tada je Pr = xk+1 . ili 50%. Kvantil qs se definira preko percentila izrazom: qs = P100s . . (”dvadesetpeti percentil”) x = Q2 = P50 (”pedeseti percentil”) i Q3 = P75 (”sedamdesetpeti percentil”). U nekim sluˇajevima mogu biti zanimljivi brojevi sa svojstvom da je od c njih manje 25% ili 75% posto danih brojeva. Percentil. tj... broj sa svojstvom da c r% svih podataka nisu od njega ve´i). q0..5 = x medijan 3.. zajedno s medijanom (kojeg u ovom kontekstu oznaˇavamo Q2 ) se zovu kvartili. xm−1 fm−1 fm−1 n f1 +f2 +···+fm−1 n xm fm fm n f1 +f2 +···+fm−1 +fm n =1 Postupak nalaˇenja proizvoljnog percentila (ili kvantila) je u biti jednak postupku nalaˇenju medijana z z (opisanog na stranici 12).5 = P50 .25 medijan prve polovice podataka 2.

357 7 3 0. percentil P75 (tj.85 1 35 z c Broj 100 = 0.4 0.071 1.036 0.Primjer 1.5.929 13 2 0.25 0. z Sliˇno dobivamo da je medijan.35 i sljede´eg po c 2+3 = 2.65 0.214 0.75 ) uz pomo´ sljede´e tabele. u c ovom sluˇaju P75 = q0. Broja 100 = 0. a to je najmanji od zadanih brojeva.35 3 4 5 6 3 3 4 3 0.35 = c 2 Primjer 2. a to je 0. Potraˇimo 35. c Iz definicije slijedi P0 = q0 = x1 . tj.7 5 3 0.107 0. tj.179 0. c 15 . Stoti percentil P100 = q1 nije c definiran.1 0. z c c x f rf cf 1 2 3 4 6 2 4 2 0. u ovom sluˇaju P35 = q0.75 = 5.286. no moˇemo posebno definirati da je on jednak najve´em od zadanih brojeva (xm ) uve´an za 1.036 0.15 0. kvantil q0.75 (a to je 0.1 0.179 2 3 0. Sljede´a tabela prikazuje srednje dnevne temperature (o C) tijekom 28 dana.107 1 2 0. percentil P35 (tj.000 Pronadimo sve kvartile i percentil P10 .321 5 1 0.036 -2 2 0.2 0. kvantil q0.15 1 75 Broj 100 = 0.25 2 2 0.35 ) uz pomo´ sljede´e tabele.75 10 5 0. c temp.15 0.3 0.036 0. redu razreda.85 6 3 0. imamo Q1 = P25 = 2.6 0.5 0.071 0.679 9 2 0.15 0. 25 Prvi kvartil Q1 je jednak dvadesetpetom percentilu. (o C) f rf cf -4 1 0.1 0.85).25 nema u retku kumulativne funkcije pa traˇimo prvi od njega ve´i.107 0.35 se nalazi u retku kumulativne funkcije pa je traˇeni percentil P35 u ovom sluˇaju jednak srednjoj vrijednosti razreda kojoj pripada vrijednost kumulativne funkcije 0.464 8 6 0. z c P100 = q1 = xm + 1. Toj vrijednosti kumulativne funkcije odgovara z c razred 2 i to je traˇena vrijednost.15 0. odnosno drugi kvartil jednak P50 = 8. z c c x f rf cf 1 5 0. Primjer 3.3 0.286 3 1 0.75 se ne nalazi u retku kumulativne funkcije pa je traˇeni percentil P75 jednak onom z razredu kojem pripada najmanja vrijednost kumulativne funkcije koja je ve´a od 0.071 0. Potraˇimo 75.2 0.071 0.

05 0.15 0. tre´i kvartil Q3 c 3. tj. kvantil q0.05 0. prvi kvartil Q1 3.2 0.107.1 0.15 0. c c c 2 10 Broja 100 = 0. a to je 0. kvantil q0.55 0.05 0. Zadana je sljede´a tabela frekvencija: c x f rf cf Odredite 1.05 0.55 0.15 −3 −2 0 1 2 3 4 1 2 5 3 2 3 4 0. medijan x 2. Zadana je sljede´a tabela frekvencija: c x f rf cf Odredite 1.1 nema u retku kumulativne funkcije pa traˇimo prvi od njega ve´i.65 0.8 1 Zadatak 2.25 0.35 0. Toj z c vrijednosti kumulativne funkcije odgovara razred −2 i to je traˇena vrijednost. medijan x 2.1 0.2 0.75 se nalazi u retku kumulativne funkcije pa je traˇena vrijednost tre´eg kvartila jednaka z c aritmetiˇkoj sredini pripadaju´eg i sljede´eg po vrijednosti razreda: Q3 = P75 = 9+10 = 9. percentil P35 4. imamo P10 = −2. z Zadaci Zadatak 1.15 0.15 0.5.15 0.4 0.2 0.8 1 16 .15 0.75 −1 0 1 2 3 4 6 1 3 3 4 3 2 4 0. percentil P75 4.1 0.7 0.75 Broj 100 = 0.2 0.

n n Taj broj predstavlja srednje kvadratno odstupanje (ili rasprˇenost) zadanih brojeva oko njihove aritmetiˇke s c sredine. njihova aritmetiˇka sredina x: c x= x1 + x2 + · · · + xn . v2 = (x2 − x)2 = (4 − 7)2 = 9 = v3 = v4 i varijanca je 81 + 9 + 9 + 9 (16 − 7)2 + (4 − 7)2 + (4 − 7)2 + (4 − 7)2 = = 27. 4 4 √ Standardna devijacija je jednaka: σ = 27 ≈ 5. . x4 = 4. 4 pripadna kvadratna odstupanja su redom v1 = (x1 − x)2 = (16 − 7)2 = 81.20. xn je. Njihova aritmetiˇka sredina je c x= 16 + 4 + 4 + 4 = 7. c Zadani su brojevi x1 = 10. x4 = 6. . x2 = 4. 4 pripadna kvadratna odstupanja su redom v1 = (x1 − x)2 = (10 − 7)2 = 9. . Cebiˇevljev teorem s Jedan od brojeva koji nam moˇe dati neku informaciju o zadanim brojevima x1 . Standardna devijacija. x2 . Zadani su brojevi x1 = 16. v2 = (x2 − x)2 = (6 − 7)2 = 1 = v3 = v4 i varijanca je 9+1+1+1 (10 − 7)2 + (6 − 7)2 + (6 − 7)2 + (6 − 7)2 = = 3. n Ono ˇto ne znamo je koliko zadani brojevi odstupaju od x. 4 4 √ Standardna devijacija je jednaka: σ = 3 ≈ 1. x3 = 4.5 ˇ Varijanca. Sada opet dobivamo mnogo brojeva i zato raˇunamo aritc metiˇku sredinu svih kvadratnih odstupanja koju oznaˇavamo sa σ 2 i zovemo varijanca (ili srednje kvadratno c c odstupanje): σ2 = (x1 − x)2 + (x2 − x)2 + · · · + (xn − x)2 v1 + v2 + · · · + vn = . σ2 = 17 . x2 = 6. σ2 = Primjer 2. .73. n Primjer 1. x3 = 6. Njihova aritmetiˇka sredina je x= 10 + 6 + 6 + 6 = 7. Kvadratno odstupanje vj podatka xj od arits c metiˇke sredine x se definira sa vj = (xj − x)2 . kako smo z vidjeli. Standardna devijacija σ je jednaka drugom korijenu varijance: σ= √ σ2 = (x1 − x)2 + (x2 − x)2 + · · · + (xn − x)2 .

6. 2.0 1.7.2 0.5.44 = 5. 1. 1.3.4 2. 2. a najve´i 3.0. ˇto je vidljivo iz varijance – ve´a varijanca znaˇi da je rasprˇenost ve´a. napravite histogram za grupiranje podataka u ˇest grupa koje odgovaraju podjeli intervala koji sadrˇi podatke s z u ˇest jednakih dijelova. x f 0.7.U oba primjera smo dobili iste aritmetiˇke sredine (dakle samo pomo´u njih ne moˇemo uoˇiti po ˇemu se ta c c z c c dva niza zadanih brojeva razlikuju).6 0.5 2.4.5.5 0. 3.2 1 1 2 1 1 1 x ≈ 1.36 √ √ σ = σ 2 = 5. 0.8 − 14. 1.0 2.7. dakle svi podaci se nalaze u intervalu [0.3 1.8 5 1 + 4 + 9 + 36 + 49 12 + 22 + 32 + 62 + 72 = = 19. 1.7. Jednostavnije formule za raˇunanje varijance i standardne devijacije c 1 2 n x2 − x2 . σ 2 = x2 − x2 .764 18 . 3. Zadani su brojevi 2. 2. 2. 1.2. 1.2.2.7 1 1 2 1 0. Nadite standardnu devijaciju brojeva 1. σ ≈ 0. izraˇunajte aritmetiˇku sredinu.5. 0.2]. 1.7].0.0. c 1+2+3+6+7 = 3. [2.0 3. [2.2. 3.2. 2. Najmanji broj je 0.4.2. varijancu i standardnu devijaciju zadanih s c c podataka. [1. [1. 2. Duljina tog intervala c s je 3. 2. 6.663. 2.0.32 x= Primjer 4. s s c c s c Pogledajmo kako moˇemo dobiti jednostavniju formulu za raˇunanje varijance.9 1. σ 2 ≈ 0.0.8 x2 = 5 5 σ 2 = x2 − x2 = 19.3. 2.6 1.7 3.7]. Tih ˇest jednakih s 6 dijelova su intervali [0. 1. 1.2 = 3 pa je duljina svakog od ˇest jednakih dijelova tog intervala 3 = 0. 0. 2. Predstavite zadane podatke tabelom frekvencija. 3.7. 0.7].8.4 1.2 − 0.2.5.2 1. 1. 2. z c σ2 = = = = = = 1 2 2 2 n ((x1 − x) + (x2 − x) + · · · (xn − x) ) 1 2 2 2 2 2 2 n (x1 − 2x1 x + x + x2 − 2x2 x + x + · · · + xn − 2xn x + x ) 2 2 1 2 2 2 n (x1 + x2 + · · · + xn − 2x1 x − 2x2 x − · · · − 2xn x + x + x + 1 2 2 n (x1 + x2 1 2 2 n (x1 + x2 x2 − x2 . 0.2. 2.2.8. 1.2]. 1. [0.3. 2. ali u prvom su zadani brojevi udaljeniji od njihove aritmetiˇke sredine c (rasprˇeniji su) od onih u drugom.2. σ= (1) Primjer 3.36 ≈ 2.2 1 2 2 2 1 1 2 6 1 2.583.8 2. 0.6. 7 pomo´u formule (1).3 2.2]. 0.0. 1 n 1 + · · · + x2 ) − 2x (x1 + x2 + · · · + xn ) + n nx2 n n + · · · + x2 ) − 2x x + x2 n n · · · + x2 ) gdje je x2 = glase: x2 + x2 + · · · + x2 .2]. 2.6.9.0.2. 3.0.0.

Tada vrijedi: r≤ n . x + 3σ]. tj.45 0. tj. . nerijetko se podaci grupiraju c c po intervalima. . c s c onda na osnovu ta dva podatka ipak moˇemo joˇ neˇto saznati pomo´u Cebiˇevljevog teorema. 19 .95 2. mogu´e je sve – da svi brojevi budu izvan intervala (l = n) ili da svi c brojevi budu unutar njega (l = 0).45 2. .7. c Tako dobivamo manju i ˇitljiviju tabelu.95 1. Za aproksimaciju vrijednosti koje pripadaju nekom podintervalu ´emo uzeti poloviˇte c s podintervala. s Neka su x aritmetiˇka sredina i σ > 0 standardna devijacija nekog niza brojeva x1 . najviˇe jedna ˇetvrtina (25%) od svih n podataka se nalazi izvan 4 intervala [x − 2σ.95 1. σ 2 ≈ 0.5625. x2 . x + 2σ]. σ ≈ 0. .95 2. x2 .95 4 4 6 8 5 3 x ≈ 1.45 1.U sluˇajevima kada ima puno razliˇitih podataka s malim frekvencijama. barem se 89% od svih n podataka nalazu unutar tog intervala.95 Ako o nekim brojˇanim podacima ne znamo niˇta osim njihove aritmetiˇke sredine i standardne devijacije. c x f 0. a aritmetiˇka sredina. tj. z s s c ˇ s ˇ Cebiˇevljev teorem.45 1. k2 (2) Ako je k = 3 onda imamo r ≤ n . Ovdje ´emo cijeli interval u kojem se nalaze podaci ([0. .45 2. a za frekvencije ´emo uzeti broj podataka koji se nalaze u pojedinom podintervalu. Ako je k = 1 onda imamo r ≤ n.45 0.75 8 7 6 5 4 3 2 1 6 0. najviˇe jedna devetina (oko 11%) od svih n podataka se nalazi izvan s 9 intervala [x − 3σ. barem se 75% od svih n podataka nalazu unutar tog intervala. 3. . tj. . . tj. varijanca i standardna devijacija ovako c c grupiranih podataka se obiˇno ne razlikuju mnogo od pravih vrijednosti. Neka je c r ≤ n broj brojeva iz zadanog niza x1 .2]) podijeliti na 6 jednakih c podintervala. xn . s c Ako je k = 2 onda imamo r ≤ n .2. xn tako da je |xi − x| > kσ za neki broj k.

x + 2σ] = z 20 . 1].j. x + 3σ] barem 89% brojeva je unutar intervala Primjer 5.475].414.75? Rjeˇenje. tj.j. 1]s. 2]s. dakle k 2 = 2. = [x − σ. sc z z Koji je najmanji interval oko aritmetiˇke sredine x = 10 za koji sa sigurnoˇ´u moˇemo tvrditi da sadrˇi c barem 50% zadanih podataka.j. √ √ √ 2 ≈ 1. = [x − 3σ. k = [7. 2] i [−3. s ˇ s Prema nejednakosti (2) iz Cebiˇevljevog teorema i prema zahtjevu zadatka mora vrijediti r ≤ n/k 2 = n/2. 3]? z= x−x σ ⇒ x = x+z·σ ne moˇe se niˇta konkretno re´i z s c [−1.89% ili viˇe s 75% ili viˇe s ? x − 3σ ? x − 2σ x−σ x x+σ ? x + 2σ ? x + 3σ Dakle aritmetiˇka sredina x i standardna devijacija σ zajedno nam mogu dati dobar uvid u rasprˇenost c s podataka oko njihove aritmetiˇke sredine (ako je σ > 1). = [x − 2σ. x + σ] [−2. c Koliko podataka se. u standardnim jedinicama. 3]s. nalazi u intervalima [−1. ako je σ = 1. x + kσ] = [x − 2σ. Traˇeni interval je [x − kσ.525. x + 2σ] barem 75% brojeva je unutar intervala [−3. 12. [−2.

6. 1. 3. 4. 2.65 0. 2. 6. 94. 4. 1. 102. 4. 3. 95. 6.Zadaci Zadatak 1.2 0. 6. 5. 103. 5. varijancu i standardnu devijaciju. 4. 5. 6 broj razreda: 6 tabela frekvencija i kumulativna funkcija: x f rf cf 1 2 3 4 5 6 3 1 5 4 2 5 0. 3. 103. 102. 95. 100. 97. 103. Rjeˇenje. Zadatak 3. 4. 102. 5. 98.8 c varijanca: σ 2 = x2 − x2 = 17. 2. 103.45 0. 2. 103. Dani su brojevi: 4.75 1 aritmetiˇka sredina: x = 3.3? 21 .86 standardna devijacija: σ = 1. 103. 3.1 0. 6. 96. 3. 97. Zadatak 4. 100. 3. 5. 99.25 0. 1. Odredite razrede. 99. 6. sc z z Koji je najmanji interval oko aritmetiˇke sredine x = 12 za koji sa sigurnoˇ´u moˇemo tvrditi da sadrˇi c barem 60% zadanih podataka. 102.05 0. Dani su brojevi: 6. 4. 4. 2. 97. 104.69 Zadatak 2. Dani su brojevi: 94. 99. 6. Odredite razrede.2 0. sastavite tabelu frekvencija s kumulativnom funkcijom te izraˇunajte aritmetiˇku c c sredinu. varijancu i standardnu devijaciju. ako je σ = 1. 3.15 0. 1. 3.25 0. 96.15 0. 102. 3. 101. 5. 4. varijancu i standardnu devijaciju.3 − 14. sastavite tabelu frekvencija s kumulativnom funkcijom te izraˇunajte aritmetiˇku c c sredinu. Odredite razrede. 4. s zadanih brojeva ima: 20 razredi: 1. 96. 98. 4.44 = 2. sastavite tabelu frekvencija s kumulativnom funkcijom te izraˇunajte aritmetiˇku c c sredinu. 97. 1.

82yd.4l. 26. 1yd = 0. 101. U takvoj situaciji imamo dva niza c c c brojeva x1 .7gal.6m 2. 101m (u metrima) mjerenje B: 109yd. xn i y1 . jer z su vrijednosti u razliˇitim mjernim jedinicama.7l. Mjerenje kod kojeg je taj omjer manji je c preciznije. x2 .6m.6gal (u galonima.3m. . Dva niza mjerenja iste udaljenosti su dala sljede´e podatke: c mjerenje A: 105m. a drugi je c c da usporedimo omjere standardne devijacije i aritmetiˇke sredine. Jedan naˇin bi bio da jarde pretvorimo u metre. 115yd. U primjeru koji slijedi to ne moˇemo odmah napraviti. tj. .025 mjerenje B: x = 111yd.3l.9gal. .5l. . s manjom standardnom devijacijom.2l (u litrama) mjerenje B: 26. Usporedivanje razliˇitih rezulc c tata Usporedivanje razliˇitih mjerenja c Mjerenja iste veliˇine se mogu izvoditi razliˇitim naˇinima ili instrumentima i pojavljuje se potreba za c c c jednostavnim postupkom usporedivanja rezultata razliˇitih mjerenja. Dva niza mjerenja istog volumena su dala sljede´e podatke: c mjerenje A: 101. σ ≈ 5. 22 . 101. σy . 98m. 107yd. .7854l) Odredite koje je od ova dva mjerenja preciznije.82yd σ ≈ 0. 92m. 107m.1gal. σ ≈ 2. 111yd (u jardima.3m ≈ ≈ 0. Zadatak 1. σ 5.914m) Aritmetiˇka sredina i standardna devijacija tih dvaju mjerenja su redom: c mjerenje A: x = 100. 26. 1gal = 3.053 x 100. σx i y. ˇ Zeljeli bismo ocijeniti koje mjerenje je bilo toˇnije. ym i njima pripadaju´e aritmetiˇke sredine i standardne devijacije x. 25. ≈ x 111yd Mjerenje B ima manji omjer i smatramo ga preciznijim. x y Primjer 1. y2 . . ali je za oˇekivati da c c c c je toˇnije ono mjerenje s manjim odstupanjima od aritmetiˇke sredine (s manjim rasipanjem oko aritmetiˇke c c c sredine). 113yd. 26. 99.1gal. . σx σy Dakle usporedujemo brojeve i i manji omjer odreduje preciznije mjerenje.6 Usporedivanje razliˇitih mjerenja. . 98. To op´enito nije mogu´e odrediti.

Tko je postigao bolji rezultat od njih dvojice? Ne moˇemo direktno usporedivati njihove bodove z zbog razliˇitih x i σ. Ako je x jedan c s c od danih brojeva iz uzorka sa aritmetiˇkom sredinom x i standardnom devijacijom σ. ˇto znaˇi da njihove rezultate moramo prevesti u standardne jedinice. σ U primjeru imamo redom: Marko z = Alen z = 85−79 8 = 0. Alen je dobio 75 bodova na testu. Pogledajmo primjer. koji ne mora provjeravati isto gradivo. a σ = 6. a σ = 5. a c σ = 8.Usporedivanje razliˇitih rezultata c Tipiˇna situacija u kojoj treba usporedivati razliˇite rezultate su ispiti. koji ne mora provjeravati isto gradivo. a na kojem je x = 70. a na kojem je x = 80. Alen je dobio 86 bodova na testu. Tko je postigao bolji rezultat od njih dvojice? 23 . Na jednom drugom testiranju je Marko dobio 95 bodova na testu na kojem je prosjeˇna vrijednost c bodova svih kandidata bila x = 90.75 75−70 5 =1 U standardnim jedinicama ve´a vrijednost oznaˇava bolji rezultat pa zakljuˇujemo da je Alen bolje rijeˇio c c c s test. ve´i broj dobivenih bodova c c c ne znaˇi odmah i bolji uspjeh. onda se x prevodi u c standardnu jedinicu z formulom z= x−x . Zadatak 1. c Marko je dobio 85 bodova na testu na kojem je prosjeˇna vrijednost bodova svih kandidata bila x = 79. Naime. a σ = 8.

ˇto bi znaˇilo da postoji linearna povezanost (korelacija) izmedu nizova brojeva x1 . . Jednadˇba tog pravca. . yn ). . (xn . . yn . y1 ). . . onda je linearna povezanost slaba ili nikakva. xn i y1 . a raˇunamo ga c prema formuli: n xj yj − nx · y r= j=1 n j=1 x2 − nx2 j n j=1 = 2 yj − ny2 xy − x · y x2 − x2 y 2 − y2 = xy − x · y σx σy Uvijek vrijedi: −1 ≤ r ≤ 1 i ˇto je |r| bliˇi broju 1. . Navedenom metodom dobivamo sljede´e formule za traˇene brojeve a i b: c z n xj yj − nx · y a= j=1 n j=1 1 n = n xj yj − x · y 1 n j=1 n j=1 = x2 − x2 j xy − x · y x2 −x 2 = x2 − nx2 j xy − x · y . . 24 . xn s c i y1 . c z j=1 Odstupanje zadanih podataka od pravca zadanog jednadˇbom y = cx + d raˇunamo po formuli z c 1 n n k=1 (yk − (cxk + d))2 . .. Primijetimo da iz formule za b slijedi da se toˇka (x. y2 ). . y) nalazi na traˇenom pravcu. to su zadani nizovi brojeva bolje linearno povezani. Ako s z je r blizak nuli. yn . c Koeficijent korelacije r je mjera linearne povezanosti nizova brojeva x1 .. (tj. gdje je xy = 1 n n xj yj . 2 σx b = y − ax. . . Postoji mogu´nost da su te toˇke grupirane oko c c nekog pravca. Pravac c n 1 (yk − (axk + b))2 ) najmanje regresije je jedinstveni pravac kojem je srednje kvadratno odstupanje. x2 .(x2 .. Zgodno je znati da je predznak broja r isti kao i predznak koeficijenta smjera pravca regresije. Broj izraˇunat tom formulom zovemo srednje kvadratno odstupanje zadanih podataka od tog pravca.7 Linearna regresija Zadani su parovi brojeva: (x1 . y2 . n k=1 mogu´e. . . kojeg zovemo pravac regresije je z y = ax + b gdje su a i b nepoznati brojevi koje dobivamo metodom najmanjih kvadrata. . .

.959 y = ax + b. Rjeˇenje. Izraˇunajte srednje kvadratno odstupanje podataka iz tabele od odgovaraju´ih vrijednosti za c c pravac regresije. Odredite jednadˇbu pravca regresije i skicirajte ga zajedno s toˇkama. yj ) u pravokutnom koordinatnom sustavu. xy = 15. . . Izraˇunajte koeficijent korelacije. n 2 yn 2 yj y2 2 y1 2 y2 .Da bismo izraˇunali a i b. n xn xj yn yj xn yn xj yj n x2 n x2 j x2 x2 1 x2 2 .8 7. z c 2. s Primjer 1. . Mjerenjem statistiˇkih obiljeˇja x i y su dobiveni sljede´i brojevi: c z c x y 3 3 5 4 6 2 8 2 10 2 1. .4 2 x2 yj j 9 9 25 16 36 4 64 4 100 4 234 37 46. x · y = 16. . n y y1 y2 .6. a = . prvo sastavljamo sljede´u tabelu: c c j 1 2 . .4.4. y 2 = 7.64.4 x= 32 5 = 6. . j=1 j=1 j=1 x y xy j=1 x2 j=1 y2 Vrijednosti iz zadnjeg retka uvrˇtavamo u pripadne formule. b = y − ax 25 . . z c 3. x2 = 46. y = xy − x · y 13 5 = 2.8. s j 1 2 3 4 5 Σ xj yj xj · yj 3 3 9 5 4 20 6 2 12 8 2 16 10 2 20 32 13 77 6. .6 15.212 · x + 3. n x·y x1 y1 x2 y2 . Prikaˇite toˇke (xj . c 4. n x x1 x2 . . .4 2.4 x2 − x2 y = −0.

r=

xy − x · y x2 − x2 y2 − y2

= −0.641, r2 = 0.411 1 n
n

Srednje kvadratno odstupanje je: 0.3767 =

(yk − (axk + b))2 .

k=1

5 6 4 + 3 2 + + + +

3

1 0 2 4 6 8 10

0

Posebno oznaˇena toˇka na pravcu ima koordinate (x, y) = (6.4, 2.6). c c Primjer 2. Dvije standardne igra´e kockice, plavu i crvenu, bacamo 11 puta. Neka je xk broj koji je ”pao” na c plavoj kockici u k–tom bacanju, a yk suma brojeva koji su ”pali” na plavoj i crvenoj kockici u k–tom bacanju. Na plavoj kockici su pali redom sljede´i brojevi: 3, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 1, 1, 4, 3, c a na crvenoj: 2, 3, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 2, 4, 4, Nadite jednadˇbu pravca regresije za toˇke (xk , yk ), k = 1, . . . , 11 i skicirajte ga u koordinatnoj ravnini z c zajedno sa toˇkama. Izraˇunajte koeficijent korelacije. c c

26

Rjeˇenje. s j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ xj yj xj · yj 3 5 15 3 6 18 2 3 6 3 7 21 4 7 28 4 6 24 2 6 12 1 2 2 1 3 3 4 8 32 3 7 21 30 60 182 2.73 5.45 16.55 x= y = 1.507 · x + 1.343,
30 11 2 x2 yj j 9 25 9 36 4 9 9 49 16 49 16 36 4 36 1 4 1 9 16 64 9 49 94 366 8.55 33.27 60 11

= 2.73, y =

= 5.45

r = 0.85, r2 = 0.71

srednje kvadratno odstupanje je 1.0041

8

6 +

+ + +

6

+

3

+ +

4 + 2 + 0 1 2 3 4 +

0 -1

Posebno oznaˇena toˇka na pravcu ima koordinate (x, y) = (2.73, 5.45). c c

27

Primjer 3. Zadane su sljede´e toˇke: (20, 82), (25, 98), (25, 98.6), (26, 101.8), (28, 106.8), (27, 107), (26, 105.2), c c z (28, 110.2), (30, 117.6), (29, 117) Nadite jednadˇbu pravca regresije i skicirajte ga u koordinatnoj ravnini zajedno sa zadanim toˇkama. Izraˇunajte koeficijent korelacije. c c Rjeˇenje. s j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
2 xj yj xj · yj x2 yj j 20 82 1640 400 6724 25 98 2450 625 9604 25 98.6 2465 625 9721.96 26 101.8 2646.8 676 10363.24 28 106.8 2990.4 784 11406.24 27 107 2889 729 11449 26 105.2 2735.2 676 11067.04 28 110.2 3085.6 784 12144.04 30 117.6 3528 900 13829.76 29 117 3393 841 13689 264 1044.2 27823 7040 109998.28 26.4 104.42 2782.3 704 10999.83 264 10 1044.2 10

x=

= 26.4, y =

= 104.42

Jednadˇba pravca regresije je y = 3.638 · x + 8.375. Koeficijent korelacije je r = 0.98, r2 = 0.97. z Srednje kvadratno odstupanje je 3.1134. 120 + 115 110 105 100 95 90 85 + 80 20 22 24 26 28 30 + + +3 + + + + +

Posebno oznaˇena toˇka na pravcu ima koordinate (x, y) = (26.4, 104.42). c c

28

(20.Zadaci Zadatak 1. 1. c c 29 . (22. 1.6). 5. 3. 17. c c Zadatak 2. Izraˇunajte koeficijent korelacije. .2). 6. Izraˇunajte koeficijent korelacije.2). yk ). (18. 1. 20. .8).8). 1. (12. 31. Na plavoj kockici su pali redom sljede´i brojevi: 4. 15. 4. Dvije standardne igra´e kockice. 6. 3. 5. 1. 11 i skicirajte ga u koordinatnoj ravnini z c zajedno sa toˇkama. Nadite jednadˇbu pravca regresije za toˇke (xk . 25.2) Nadite jednadˇbu pravca regresije i skicirajte ga u koordinatnoj ravnini z zajedno sa zadanim toˇkama.6). (17. Neka je xk broj koji je ”pao” c na plavoj kockici u k–tom bacanju. bacamo 11 puta. 2. . . Zadane su sljede´e toˇke: (14. a yk suma brojeva koji su ”pali” na plavoj i crvenoj kockici u k–tom bacanju. c a na crvenoj: 4. c c (17. 2. 22. 3. 4. 2. 5. 20.2). (14. 2. (17. (21. 18. 28). 24. k = 1. plavu i crvenu.6). 5.

npr. 5} pa ako je bacanjem kockice pao broj 2. a dogadaj B nije.Dio II Vjerojatnost 8 Dogadaj. 4. kao ˇto c s je to npr. 4. 3. a skup svih elementarnih dogadaja Ω zovemo prostor elementarnih dogadaja. presjek. A ∪ B = pao je neparan ili prost broj = {1. 2. elementarni dogadaj se ne prikazuje preko jednostavnijih dogadaja. kada je francuski plemi´ Chevalier de M´r´ c c c e e postavio nekoliko pitanja o vjerojatnosti nekih dogadaja prilikom kockanja Blaisu Pascalu. onda je dogadaj A nastupio. 3. 30 . c c c s • U dvadesetˇetiri bacanja dviju simetriˇnih kockica ´e barem jednom pasti ˇestica na obje kockice. Nakon ˇto bacimo kockicu i nakon ˇto ona mirno stane c c s s na horizontalnoj podlozi. tj. 6 (ili c s odgovaraju´im brojem toˇkica) na svakoj strani. onda je skup A dogadaj. 3. c s Kako su dogadaji skupovi. Pascal i Pierre de Fermat su razvili osnove teorije vjerojatnosti. Tako u gornjem primjeru moˇemo npr. Dakle na bacanje kockice z z takoder moˇemo gledati kao na sluˇajni pokus sa ˇest razliˇitih ishoda. Drugi primjer bi bio bacanje standardne igra´e kockice sa ˇest strana s jednim od brojeva 1. 3. ako je A ⊆ Ω. Neka je A = {2. njena gornja strana ´e uvijek odredivati jedan od brojeva iz skupa {1. bacanje novˇi´a na sluˇajan naˇin . c z c Teorija vjerojatnosti se bavi modeliranjem procesa kojima nije mogu´e unaprijed predvidjeti ishod. A ∩ B = pao je neparan i prost broj = {3. 5} i ako bacanjem z c s c kockice padne broj 2. Za dogadaj A ´emo re´i da je nastupio ako je ishod c c c nekog sluˇajnog pokusa jedan od elementarnih dogadaja iz A. Broj elemenata skupa A oznaˇavamo s |A|. bilo zato ˇto se to ne moˇe ili zato ˇto nas to ne s z s zanima). 3. 5} i A \ B = pao je prost broj koji nije neparan = {2}. re´i ´emo da je nastupio dogadaj A. ali ne moˇemo unaprijed znati koji od njih. 5. 5}. De M´r´ se kladio na sljede´e dogadaje: e e c • U ˇetiri bacanja simetriˇne kockice ´e pasti barem jedna ˇestica. promotriti dogadaje z A = Ω \ A = nije pao prost broj = {1. Dogadaj se definira kao bilo koji podskup prostora elementarnih dogadaja Ω. 4. Vjerojatnost Zaˇeci teorije vjerojatnosti su stvoreni sredinom 17. c c Svaki od brojeva koji mogu pasti na kockici se smatra elementarnim dogadajem (intuitivno. unija i razlika. 6}. 5. 3. 2. stolje´a. Na osnovu rasprave koja je uslijedila. onda je s njima mogu´e obavljati skupovne operacije kao ˇto su komplement.znamo da ´e pasti ili pismo ili glava. 2. ”pao” broj 5). 6} c (kaˇemo da je npr. g}. c c c s Vidjet ´emo kasnije kako moˇemo izraˇunati vjerojatnosti navedenih dogadaja. Mogli bismo re´i da je bacanje novˇi´a sluˇajni pokus s dva mogu´a s c c c cc c c ishoda koji su elementi skupa {p. u primjeru s bacanjem kockice moˇemo c z promatrati dogadaje A = pao je prost broj = {2. ali ne znamo sa sigurnoˇ´u cc c c c sc ˇto ´e toˇno pasti u jednom bacanju. 5} i B = pao je neparan broj = {1.

.) cc c c c Primjer 2. . (6. a druga komponenta predstavlja broj koji je pao na plavoj kockici. gp.Ω A Ω A dogadaj A dogadaj A Ω A B Ω A B presjek dogadaja A i B: A ∩ B unija dogadaja A i B: A ∪ B Ω A B Ω A B razlika dogadaja A i B: A \ B A = (A \ B) ∪ (A ∩ B) Primjer 1. (Radi jednostavnosti zamislimo da su novˇi´i razliˇite veliˇine i da prvo zapisujemo ishod bacanja ve´eg od njih. 6)} kojeg se jednostavno moˇe prikazati sljede´om tabelom: z c 31 . gg}. pg. Prostor elementarnih dogadaja Ω je skup svih takvih parova brojeva Ω = {(1. Promotrimo sve mogu´e ishode bacanja dvaju novˇi´a. Na svakom od njih moˇe pasti ili pismo ili glava c cc z pa je prostor elementarnih dogadaja jednak Ω = {pp. (1. crvene i plave. 2). . 1). p) gdje prva komponenta para predstavlja broj koji je pao na crvenoj kockici. . Promotrimo sve mogu´e ishode bacanja dviju standardnih kockica. Jedan ishod je c predstavljen uredenim parom brojeva (c.

4) (2. 3. c Ako nije navedeno drugaˇije smatrat ´emo da je skup svih elementarnih dogadaja Ω konaˇan skup. 6)} (oznaˇeni c c ovalima) c A ∪ B = elementarni dogadaji oznaˇeni pravokutnicima ili ovalima A ∩ B = elementarni dogadaji oznaˇeni pravokutnicima i ovalima c Primjer 3. 5).). (2. 3). 3).} koji je beskonaˇan. 6) Sljede´i dogadaji su oznaˇeni u gornjoj tabeli: c c A = manji od dva broja koji su pali je 3 = {(3. 1) (4. 4). Naravno. 3)} (oznaˇeni c pravokutnicima) B = razlika ve´eg i manjeg broja je 2 = {(3. Budu´i c je nepoznat maksimalni broj zahtjeva. 5) (6. (5. K2 .6) (4. 5) (5. najzgodnije je za prostor elementarnih dogadaja uzeti skup N0 = {0. 3) (3. 6) (3. 1). (5. Neka je sluˇajni pokus registriranje broja zahtjeva za prikazivanje odredene web stranice tijekom c nekog odredenog vremenskog perioda (jedan minut. 2) 3 (1. c Prostor elementarnih dogadaja nekog sluˇajnog pokusa je skup Ω sa svojstvom da svakom ishodu pokusa odgovara toˇno jedan element iz tog skupa i da razliˇitim ishodima odgovaraju razliˇiti elementi tog skupa. 2) (6. {K1. Svaki ishod c c je predstavljen dvoˇlanim podskupom skupa {K1 . (4. K2 }. 1) (2. (4. 1. 6). 1) (5. c c c Dogadaj je podskup prostora elementarnih dogadaja.4) (4. 4) 5 (1.3) (5. 6) (6. K3 } pa je prostor elementarnih dogadaja skup c Ω = {{K1 . (6. 2) (5. (6. Iako ´e broj zahtjeva biti konaˇan. (4. 5) (2. 1) 2 (1. (3.. 5) (3. K3 }.c\p 1 2 3 4 5 6 1 (1. (3.3) (4. {K2 . 3). K2 . 4). 4) (3. jedan mjesec. (3. teˇko je.. 24 sata. 5) 6 (1. a z c c iz nekih teoretskih razloga je pogodnije za prostor elementarnih dogadaja uzeti navedeni beskonaˇni skup. K3 medu kojima treba sluˇajno izabrati dvojicu koji ´e s c predstavljati klub na turniru. c c 32 . 1) (6. 5). Sluˇajni pokus se sastoji od biranja dva igraˇa od njih tri. 2. . (3. 2). . 2) (3. (1.5) (4. c c Jedan ˇahovski klub ima tri igraˇa K1 . Primjer 4.3) (6. 3). Zbog toga se koristi malo drugaˇija definicija prostora elementarnih dogadaja od navedene. ali pokazuje se da je to nepotrebno kompliciranje. 4) (5. 1) (3. K3 }} koji ima tri elemenata. 6) (5. c Definicija. uvijek moˇemo za gornju granicu uzeti neki jako veliki broj za kojeg c z moˇemo biti sigurni da nikad ne´e biti dosegnut. 6) (2. 3). a i nepotrebno. 3) (2. c c c s ograniˇiti taj broj. 4) (6. 4).3) 4 (1. 2) (4. 2) (2. . jedan sat.

Zadaci Zadatak 1. p) gdje prva komponenta para predstavlja broj koji je pao na crvenoj kockici. Promotrimo sve mogu´e ishode bacanja dviju standardnih kockica. Sluˇajno se. U posudi se nalazi sedam zelenih i dvije ˇute kuglice. Odredite sljede´e s z cc c dogadaje: A = pala su barem dva pisma B = pale su najviˇe dvije glave s A ∩ B =? A ∪ B =? Zadatak 2. Jedan ishod je c predstavljen uredenim parom brojeva (c. Odredite prostor elementarnih dogadaja za navedeni sluˇajni pokus. Napiˇite prostor elementarnih dogadaja koji sadrˇi sve ishode bacanja triju novˇi´a. jedna po jedna izvlaˇe z c c c c dvije kuglice. bez vra´anja. a druga komponenta predstavlja broj koji je pao na plavoj kockici. Kako bi izgledao ˇ prostor elementarnih dogadaja ako bi u posudi bila samo jedna ˇuta kuglica? Sto ako kuglice vra´amo z c u posudu nakon ˇto ih izvuˇemo? s c 33 . Odredite sljede´e c dogadaje: Pp = produkt brojeva koji su pali na kockicama je prost broj Ps = suma brojeva koji su pali na kockicama je prost broj A6 = suma brojeva koji su pali na kockicama je 6 Zadatak 3. crvene i plave.

skup Ω mora biti konaˇan. . Ako su A i B dogadaji takvi da vrijedi A ⊆ B. tj. |Ω| |Ω| 5. ωm } prostor elementarnih dogadaja vezan uz neki sluˇajni pokus tako da su svi c elementarni dogadaji. A. B ⊆ Ω onda vrijedi |A ∪ B| = |A| + |B| pa imamo P (A ∪ B) = P (A) + P (B). c Svojstva vjerojatnosti 1. Ako su A i B disjunktni dogadaji (A ∩ B = ∅). 4. A. A ⊆ Ω. Direktno iz definicije se dobiva P (Ω) = |∅| |Ω| = 1 i P (∅) = =0 |Ω| |Ω| 2. . kojih mora biti konaˇan broj. ˇto zajedno s prethodnom relacijom daje sljede´u formulu za vjerojatnost unije dva proizvoljna dogadaja s c (aditivna formula): P (A ∪ B) = P (A) + P (B) − P (A ∩ B). . B ⊆ Ω. Ako je A ⊆ Ω dogadaj. dobivamo: s P (B) = P ((B \ A) ∪ (A ∩ B)) = P (B \ A) + P (A ∩ B). da bi formula imala smisla. Tada c c se klasiˇna definicija vjerojatnosti ’a priori’ dogadaja A definira formulom c P (A) = |A| broj povoljnih elementarnih dogadaja mA = = m |Ω| broj svih elementarnih dogadaja (3) gdje je mA = |A| broj elementarnih dogadaja od kojih se sastoji dogadaj A. Neka je A dogadaj. . Za svaki dogadaj A vrijedi ∅ ⊆ A ⊆ Ω iz ˇega zbog 0 = |∅| ≤ |A| ≤ |Ω| dobivamo (dijeljenjem s |Ω|) c sljede´e: c 0 ≤ P (A) ≤ 1.Klasiˇna definicija vjerojatnosti ’a priori’ c Neka je Ω = {ω1 . Naravno. onda vrijedi |A| ≤ |B| odakle (dijeljenjem s |Ω|) dobivamo P (A) ≤ P (B). onda je A = Ω \ A dogadaj suprotan dogadaju A i zbog |A| = |Ω| − |A| vrijedi P (A) = |Ω| − |A| |A| = = 1 − P (A). ω2 . 3. 34 . c 6. Sada se zbog A ∪ B = A ∪ (B \ A) i ˇinjenice da je ta unija disjunktna (pa se moˇe primijeniti prethodna jednakost) dobiva z P (A ∪ B) = P (A ∪ (B \ A)) = P (A) + P (B \ A). Neka su A i B dogadaji. ˇto je takoder disjunktna unija. a m = |Ω| broj svih elementarnih dogadaja iz prostora elementarnih dogadaja Ω (|Ω| je broj elemenata skupa Ω). jednako mogu´i. Zbog B = (B \ A) ∪ (A ∩ B).

z5 . z7 . 4. p2 . s Prostor elementarnih dogadaja je skup Ω = {1. z4 . 2. a dogadaj ˇija vjerojatnost nas zanima je A = {z1 . 10 Primjer 2. Kolika je vjerojatnost da ´e bacanjem standardne simetriˇne kockice pasti broj ve´i od 2? c c c Rjeˇenje. broj svih dogadaja je m = 6 pa je vjerojatnost dogadaja A prema klasiˇnoj formuli ’a priori’ jednaka c P (A) = 2 4 = . 4. z2 . }. z2 . Iz posude se izvlaˇi jedna kuglica. Broj povoljnih elementarnih dogadaja je mA = 7. 6 3 35 . z5 . 3. 6}. z7 . z6 . p3 }. s c Prostor elementarnih dogadaja je skup Ω = {z1 . U posudi se nalazi sedam zelenih i tri plave kuglice. 5. z3 . broj svih dogadaja je m = 10 pa je vjerojatnost dogadaja A prema klasiˇnoj formuli ’a priori’ jednaka c P (A) = 7 .Primjer 1. z6 . Kolika je c vjerojatnost da ´e izvuˇena kuglica biti zelene boje? c c Rjeˇenje. 6}. p1 . Broj povoljnih elementarnih dogadaja je mA = 4. z4 . 5. z3 . a dogadaj ˇija vjerojatnost nas zanima je c A = {3.

) Primjer 3.Principi prebrojavanja Klasiˇna formula vjerojatnosti ’a priori’ je jednostavna. 5). (Princip sume vrijedi i ako je rijeˇ o konaˇno mnogo dogadaja koji u c c c parovima ne mogu nastupiti istovremeno. po jedan iz svake od tih posuda. 5). Sve kombinacije dogadaja A i B se mogu prikazati preko skupa uredenih parova (p. tj. mogu nastupiti neovisno jedan o drugom. 4. U tri posude se nalazi redom 19. (6. 5. plave i crvene: A = na plavoj kockici je pao paran broj = {2. dogadaj A ∪ B moˇe nastupiti na 4 naˇina. U tome nam pomaˇu principi prebrojavanja u kombinatorici. Na koliko naˇina se moˇe uzeti jedan bombon c z iz svih tih posuda? Jedan bombon iz svih posuda se moˇe uzeti na 19 + 23 + 21 = 63 naˇina. A × B = {(2. 3). c Promatramo dva dogadaja prilikom bacanja dviju simetriˇnih kockica. (2. Kako niti jedan prost broj ve´i od 3 nije paran. dogadaji A i B ne mogu nastupiti istovremeno c (A ∩ B = ∅) pa vrijedi |A ∪ B| = |A| + |B|. c B = pao je paran prost broj = {2}. c Promatramo dva dogadaja prilikom bacanja simetriˇne kockice: A = pao je broj ve´i od 3 = {4. Ima ih dva: princip sume i princip z produkta. (Princip produkta vrijedi i ako je rijeˇ o konaˇno c c c mnogo dogadaja koji su u parovima nezavisni. z c Primjer 2. U tri posude se nalazi redom 19. a c elementaran dogadaj iz skupa B. c). (4.) Primjer 1. ali ˇesto nije lagano prona´i brojeve koje treba u nju c c c uvrstiti. Skup svih takvih kombiniranih dogadaja je kartezijev produkt skupova A i B. onda kombinacije dogadaja A i B mogu nastupiti na |A| · |B| naˇina. Na koliko naˇina se mogu uzeti tri bombona. se moˇe uzeti na 19 · 23 · 21 = 9177 naˇina. c po jedan iz svake od tih posuda? Tri bombona. gdje je p elementaran dogadaj iz skupa A. 3). A ∩ B = ∅) onda dogadaj A ∪ B moˇe nastupiti na |A| + |B| naˇina. 5} c z Dogadaji A i B su oˇito nezavisni (rezultat bacanja plave kockice nikako ne moˇe utjecati na rezultat bacanja crvene i obrnuto). 5)} i broj njegovih elemenata je |A × B| = |A| · |B|. 36 . z c princip produkta Ako su dogadaji A i B nezavisni. (4. princip sume z Ako su A i B dogadaji koji ne mogu nastupiti istovremeno (tj. z c Primjer 4. 6}. tj. 23 i 21 bombon. 6} B = na crvenoj kockici je pao neparan prost broj = {3. (6. 3). 23 i 21 bombon.

Kombinacije Uvedimo neke pojmove iz kombinatorike. Slijedi da n razliˇitih elemenata moˇemo poredati u niz na n · (n − 1) · (n − 2) · . 1·2 16 14 = kod kojih je n > = n 2: 16 2 16 · 15 = 120. 5·4 = 10. 1·2 9 4 = 9·8·7·6 = 126 1·2·3·4 Vrijedi sljede´a relacija c n k = n! n! n! = = = k!(n − k)! (n − (n − k))!(n − k)! (n − k)!(n − (n − k))! n k n n−k koja nam ubrzava raˇunanje binomnih koeficijanata c 9 7 = 9 9−7 = 9 2 = 9·8 = 36. . . Tre´i element niza moˇemo izabrati na n − 2 naˇina itd. Drugi element niza c c z c moˇemo izabrati na n − 1 naˇin. a zadnji element niza je jednoznaˇno z c c c c z odreden. . ABCDE. ACBED. · 2 · 1 = n! razliˇitih naˇina. . Binomni koeficijenti. Za n ≥ 0 vrijedi: (n + 1)! = (n + 1) · n! Primjer 1. · (n − k + 1) n! = . . binomni koeficijent n k = n · (n − 1) · . c c 37 . Npr. 4! = 1 · 2 · 3 · 4 = 3! · 4 = 24 Binomni koeficijenti Za prirodne brojeve n i k. Permutacije. Dakle imamo: z c c n! = 1 · 2 · 3 · . 2! = 1 · 2 = 2. 5 2 = = 1. . DBCAE su tri permutacije od pet slova. · (n − 1) · n. 1·2 Permutacije Niz od n objekata se zove permutacija tih objekata. k!(n − k)! 1 · 2 · . 1! = 1. Posebno se definira 0! = 1. koliko ima permutacija c c z c od n razliˇitih elemenata) uoˇimo da prvi element niza moˇemo izabrati na n naˇina. Da bi izraˇunali na koliko naˇina moˇemo n razliˇitih objekata poredati u niz (tj. Faktorijeli Umnoˇak svih prirodnih brojeva od 1 do n se oznaˇava n! i ˇita se ”en faktorijela”. 0 ≤ k ≤ n.Faktorijeli. 3! = 1 · 2 · 3 = 6. Predzadnji element z c c z c niza moˇemo izabrati na dva naˇina (jer su ostali elementi ve´ izabrani). za n ≥ 0 . . · (k − 1) · k n 0 n k (”en povrh ka”) definiramo sa Posebno se definira Primjer 2. .

k c s c c Medu deset igraˇa jednog ˇahovskog kluba treba izabrati tim od njih ˇetiri koji ´e predstavljati klub na turniru. c Rjeˇenja. Izraˇunajte vjerojatnost s c c c c c da su od pet izvuˇenih karata c (a) sve karte iste boje.00111. Zadaci Zadatak 1. a pet karata iste boje od njih osam moˇemo dobiti na z 8 5 = 8 3 = 8·7·6 = 56 razliˇitih naˇina. c 224 Traˇena vjerojatnost je jednaka: z ≈ 0. herc s c i karo). Iz ovog ˇpila karata izvlaˇi se bez vra´anja na sluˇajan naˇin 5 karata. Na koliko naˇina se moˇe izabrati ˇetveroˇlani tim ako se na raspolaganju ima deset igraˇa? c z c c c 10 10 · 9 · 8 · 7 = 210 naˇina. Boja imamo ˇetiri pa je broj povoljnih ishoda jednak 4 · 56 = 224 c c c 1·2·3 32 32 · 31 · 30 · 29 · 28 = 201376 razliˇitih c Pet karata iz ˇpila od 32 karte moˇemo izabrati na s z = 5 1·2·3·4·5 naˇina. tref. Na koliko naˇina moˇe izvu´i jednu kuglicu iz svojih dˇepova? c z c z Jednu kuglicu iz svojih dˇepova moˇe izvu´i na 7 + 5 = 12 naˇina. s (a) Karata iste boje ima osam. (b) dva ”deˇka”. Broj svih kombinacija c c n od k elemenata n-teroˇlanog skupa je c . Na koliko naˇina moˇe izvu´i dvije kuglice. a drugu iz c z c c desnog dˇepa? z Iz lijevog dˇepa jednu kuglicu moˇe izvu´i na 7. tako da jednu kuglicu izvuˇe iz lijevog. Izvlaˇenja su medusobno z z c c c nezavisna pa dvije kuglica na opisani naˇin moˇe izvu´i na 7 · 5 = 35 naˇina. U standardnom ˇpilu od 32 karte se nalaze karte od ”sedmice” do ”asa” u sve ˇetiri boje (pik. z z c c 2. Pik ”as” je jedna konkretna karta pa je moˇemo izabrati na jedan naˇin. c z c c 38 . a iz desnog na 5 naˇina. c Odgovor: ˇetveroˇlani tim se moˇe izabrati na c c z = 4 1·2·3·4 Primjer 3. dvije karte vrijednosti manje od ”desetke” i pik ”as”. c z c 1. Traˇena vjerojatnost je: s z c c z ≈ 201376 0. Djeˇak u lijevom dˇepu ima 7. c c 2 1·2 Karte manje vrijednosti od ”desetke” su ”sedmice”. a u desnom 5 razliˇitih staklenih kuglica.Kombinacije Kombinacija od k elemenata n-teroˇlanog skupa je bilo koji njegov k-ˇlani podskup. 201376 4 4·3 (b) Dva ”deˇka” od njih ˇetiri moˇemo izabrati na c c z = = 6 razliˇitih naˇina. Pet karata iz c z c 6 · 66 · 1 ˇpila od 32 karte moˇemo izabrati na 201376 razliˇitih naˇina.0019665. dakle dvije karte vrijednosti manje od ”desetke” moˇemo izabrati na z = = 66 2 1·2 naˇina. ”osmice” i ”devetke” kojih ukupno ima 4+4+ 12 12 · 11 4 = 12.

. Broj svih ˇifri duljine 6 koje moˇemo dobiti samo od slova je 266 .3. . 4 4 3 3 0 4 7 8 11 30 . 3 5 6 11 25 i i 52 . Sifra za pristup nekoj bazi podataka mora imati barem 6 znakova. c Dvije kuglice od njih 12 moˇe izvu´i na z c = 2 1·2 4. Koliko je razliˇitih c c ˇifri na raspolaganju za pristup toj bazi podataka? s Da bi izraˇunali traˇeni broj. z s Zadatak 6. c 2 1·2 5 5·4 Dvije kuglice iz desnog dˇepa moˇe izvu´i na z z c = = 10 naˇina. 7 i 8 znakova. s z Dakle. Na koliko naˇina se mogu kombinirati s c jedna koˇulja i jedna kravata? s Zadatak 3. s Analogno dobivamo brojeve ˇifri duljine 7 i 8: P7 = 367 − 267 . z z c c Zadatak 2. primijenit ´emo princip sume na broj ˇifri od 6. s Traˇeni broj ˇifri je: P6 + P7 + P8 . 8! i 11!. Na koliko se naˇina mogu bez ponavljanja poredati znamenke od 1 do 6 u niz? c 39 . Na koliko naˇina moˇe izvu´i dvije kuglice iz svojih dˇepova? c z c z 12 12 · 11 = 66 naˇina. Koliko je ukupno mogu´e napraviti takvih registarskih c tablica? ˇ Zadatak 5. U jednoj ladici se nalazi 19 koˇulja. 45 Zadatak 9. c 2 1·2 Po dvije kuglice iz svakog od svojih dˇepova moˇe izvu´i na 21 · 10 = 210 naˇina. broj ˇifri duljine 6 koje se mogu koristiti za pristup je: P6 = 366 − 266 . Izraˇunajte c Zadatak 8. s Zadatak 10. Koliko nizova od ˇetiri slova moˇemo dobiti koriste´i mala slova hrvatske abecede? c z c Koristimo princip produkta jer izbor slova na jednom mjestu ne ovisi o izboru slova na drugom. Z. 5 52 . . Primijetimo da je broj ˇifri duljine 6 znakova koje imaju barem jednu s s znamenku jednak broju svih ˇifri duljine 6 koje moˇemo dobiti od slova i znamenaka umanjen za broj s z svih ˇifri duljine 6 koje moˇemo dobiti samo od slova. ali ne viˇe od 8 (znamenke s i mala slova engleske abecede). Na automobilskim registarskim tablicama se nalazi niz od ˇetiri znamenke i dva velika slova enc gleske abecede (engleska abeceda ima 26 slova). P8 = 368 − 268 . Zadatak 4. Izraˇunajte 6!. c z c s Promotrimo ˇifre duljine 6. Y. Na svakom od ˇetiri mjesta se moˇe na´i trideset slova pa je traˇeni broj jednak c z c z 30 · 30 · 30 · 30 = 304 = 810000. . Izraˇunajte c 32 11 8 6 4 . Broj svih ˇifri duljine 6 koje moˇemo dobiti od s z s z slova (ima ih 26) i znamenaka (ima ih 10) dobivamo principom produkta: 366 . Na koliko naˇina moˇe izvu´i po dvije kuglice iz svakog od svojih dˇepova? c z c z 7 7·6 Dvije kuglice iz lijevog dˇepa moˇe izvu´i na z z c = = 21 naˇin. a u drugoj 7 kravata. Ispiˇite sve permutacije slova X. c Zadatak 7. pri ˇemu barem jedan znak mora biti znamenka. . .

vjerojatnost je 201376 32 5 (c) toˇno tri iste boje i toˇno ˇetiri ”asa” c c c Traˇena vjerojatnost je nula. jer prisustvo ˇetiriju ”aseva” znaˇi da su prisutne sve ˇetiri boje pa z c c c je uvjet nemogu´e ispuniti. c c 40 . ali niti jedna ne smije c 3 7 7·6 = 21 naˇin. Koliko ima nizova od osam bitova (bajtova) koji u sebi imaju toˇno tri jedinice? c Zadatak 13. od njih ˇetiri. joˇ dva c s 3 7 asa (od preostala tri – = 3 mogu´nosti) i joˇ dva herca (od preostalih sedam – c s = 21 2 2 c c z z mogu´nost). Imate po jednu kovanicu vrijednosti pet kuna. G. F. prema principu produkta. Ovakvih pet karata moˇemo c z biti ”desetka” pa ih moˇemo izabrati na z = 2 1·2 dakle izvu´i na ukupno 21 naˇin.000119 = 32 · 31 · 30 · 29 · 28 201376 1·2·3·4·5 = = (b) toˇno tri ”asa” i toˇno tri herca c c Ako imam pet karata od kojih su tri ”asa” i tri herca. onda je to mogu´e jedino ako je jedan od c ”aseva” u hercu. dvadeset lipa i deset lipa. Dakle broj naˇina na koje moˇemo dobiti takvih pet karata je 1 · 3 · 21 = 63. herc i karo). H. D. Traˇena 63 = 63 ≈ 0. U ˇpilu od 32 karte se nalaze karte od ”sedmice” do ”asa” (vrijednosti) u sve ˇetiri boje (pik. B. Iz ovog ˇpila karata izvlaˇite na sluˇajan naˇin 5 karata. c c 32 5 pa je traˇena z se. Koliko ima permutacija slova A.0003. Izraˇunajte vjerojatnost da s c c c c su od pet izvuˇenih karata c (a) toˇno dvije ”dame” i toˇno tri ”sedmice” c c Dvije dame od njih ˇetiri moˇemo izabrati na c z se. mogu izabrati na Ukupan broj naˇina na koje moˇemo odabrati pet karata od njih 32 je c z vjerojatnost jednaka 4 2 32 5 4 3 4 2 32 5 4 1 4·3 · 4 24 1·2 1 ≈ 0. dvije kune. jedne kune. c (d) toˇno dva herca i toˇno tri ”desetke” Razlikujemo dva sluˇaja: c c c niti jedna ”desetka” nije u hercu: Tri ”desetke” od kojih niti jedna nije u hercu moˇemo z 3 izabrati na = 1 naˇin. I. Dakle dvije dame i tri sedmice c c 4 2 4 1 razliˇitih naˇina. Dakle u tih pet karata imamo: jedan ”as” u hercu (jedna mogu´nost). Koliko razliˇitih iznosa moˇete dobiti pomo´u tri kovanice? c z c Zadatak 14. J? Zadatak 12. E. Preostale dvije karte moraju biti u hercu.Zadatak 11. pedeset lipa. mogu izabrati na c 4 3 = 4 1 4 2 razliˇita naˇina. C. tri sedmice c c razliˇita naˇina. s c tref. Neovisno o tome.

Traˇena vjerojatnost je c z c c z 224 = 224 ≈ 0.00111. 9. Dakle ovakvih pet karata moˇemo izvu´i na c z c 3 · 7 · 21 = 441 naˇina. Od preostalih dviju karata. 32 5 (f) pet karata iste boje z c Pet karata dane boje (od njih osam) se moˇe izvu´i na 8 8 8·7·6 = = = 56 naˇina. c Pomo´u principa sume dobivamo da je broj naˇina na koje moˇemo dobiti pet karata iz zadatka c c z 462 ≈ 0. c c c (f) toˇno tri “sedmice” i toˇno tri pika. c c Zadatak 16. a onu drugu na 32 − 8 − 4 + 1 = 21 naˇin. a druga ne c 2 1 smije biti u hercu i niti jedna od njih ne smije biti ”desetka”. Kartu u hercu moˇemo izabrati z 7 na = 7 naˇina.00111. c c (e) toˇno dvije iste boje i toˇno ˇetiri ”devetke”. onda preostale dvije moˇemo z 3 3 izabrati na = = 3 naˇina. A}. c c (c) toˇno ˇetiri iste boje i pik “as”. nju smo dva puta oduzeli zbog ˇega je potreban +1 na kraju. 10. 201376 32 5 Zadatak 15. Izraˇunajte vjerojatnost da su s c c c c od pet izvuˇenih karata c (a) toˇno tri ”devetke” i toˇno tri pika . jedna mora. a kako ima jedna ”desetka” u hercu. dakle 1. J. c c (d) toˇno dvije “sedmice” i toˇno dva pika. jednak 21 + 441 = 462. njih 4 su ”desetke” (−4). pa se pet karata iste boje moˇe izvu´i na 4 · 56 = 224 naˇina. Peta karta 4 28 moˇe biti bilo koja od preostalih 32 − 4 = 28 pa nju moˇemo izvu´i na z z c = 28 naˇina. Izraˇunajte vjerojatnost da ´e u dva bacanja (istovremeno bacamo obje kocke) c c 41 . Iz ovog ˇpila karata izvlaˇite na sluˇajan naˇin 5 karata. Boja c 5 3 1·2·3 ima ˇetiri.002294. Imamo dvije kocke (na svakoj stranici po jedan broj od 1 do 6): jednu plavu i jednu crvenu. K. Q. 8. Dakle c 1 imamo: Nv = 1 · 28 = 28. U ˇpilu karata se nalaze karte od ”sedmice” do ”asa” (vrijednosti) u sve ˇetiri boje (pik. s c herc i karo). Broj naˇina da izvuˇemo ˇetiri karte iste vrijednosti je c c c . od ukupno 32 karte njih 8 c c 1 su u hercu (−8). Izraˇunajmo Nv za proizvoljnu 4 vrijednost v.jedna ”desetka” je u hercu: Ako je jedna ”desetka” u hercu. Traˇena vjerojatnost je 201376 z (e) ˇetiri karte iste vrijednosti (poker) c Oznaˇimo s Nv broj naˇina da od pet izvuˇenih karata bude njih ˇetiri iste vrijednosti v ∈ c c c c {7. c c (b) toˇno dvije ”devetke” i toˇno tri ”sedmice” . tref. Ukupan broj naˇina da dobijemo poker je 8 · 28 = 224 pa je traˇena c z 224 vjerojatnost 224 = 201376 ≈ 0. Prema principu sume. broj naˇina na koji moˇemo dobiti poker je suma c z c tih vrijednosti: N7 + N8 + N9 + N10 + NJ + NQ + NK + NA .

c c c Izraˇunajte vjerojatnost c (a) da ´e sve kuglice biti iste boje. Sluˇajno izvlaˇimo ˇetiri kuglice. c (c) da ´e biti izvuˇene kuglice toˇno dviju boja. (b) zbroj biti manji od 8 oba puta. c c c (d) da ´e sve kuglice biti razliˇitih boja. U posudi imamo sedam plavih.(a) zbroj biti paran oba puta. tri zelene i pet crnih kuglica. c c 42 . z Zadatak 17. c (b) da ´e barem dvije kuglice biti plave boje. z c (d) umnoˇak biti prost broj barem jednom. (c) umnoˇak biti neparan broj toˇno jednom.

Funkciju c z P zovemo vjerojatnost ako vrijede sljede´a tri aksioma: c P1 Za svaki A ⊆ Ω vrijedi P (A) ≥ 0. 5. z 4. Ako je A ⊆ Ω. Ako je A ⊆ Ω. dobivamo P (Ω) = P (Ω) + P (∅). B ⊆ Ω vrijedi P (A ∪ B) = P (A) + P (B). (P je nenegativna funkcija) P2 Za svaka dva disjunktna skupa A. iz ˇega direktno slijedi c traˇena relacija P (∅) = 0. Ako uvrstimo A = Ω i B = ∅ u aksiom P2 . 5. (P je aditivna funkcija) P3 P (Ω) = 1 (P je normirana funkcija. Osnovna svojstva Neka je Ω neprazan konaˇan skup i P funkcija koja svakom skupu A ⊆ Ω pridruˇuje realan broj. onda vrijedi P (A) = 1 − P (A) Dokaz. onda vrijedi P (A) ≤ 1. Prema aksiomu P1 vrijedi c z P (B \ A) ≥ 0 pa vrijedi i druga traˇena relacija. onda vrijedi B = A ∪ (B \ A). 43 . (monotonost vjerojatnosti) 3. Prema upravo dokazanom i zbog A ⊆ Ω dobivamo P (A) ≤ P (Ω). Ako je A ⊆ B. B ⊆ Ω vrijedi P (A ∪ B) = P (A) + P (B) − P (A ∩ B). P (∅) = 0 2. z s 3. Dogadaji A i B \ A su disjunktni pa prema aksiomu P2 vrijedi P (B) = P (A) + P (B \ A) iz ˇega slijedi jedna od traˇenih relacija. z 2. 4. Vrijedi A ∪ B = A ∪ (B \ (A ∩ B)). z 1.Aksiomi vjerojatnosti. Ako je A ⊆ B ⊆ Ω onda vrijedi P (A) ≤ P (B) i P (B \ A) = P (B) − P (A). tj.) Pogledajmo neke posljedice ovih aksioma i dokaˇimo neke ih. P (A) = 1 − P (A). Sada zbog A ∩ B ⊆ B i ve´ dokazanog dobivamo c P (A ∪ B) = P (A) + P (B \ (A ∩ B)) = P (A) + P (B) − P (A ∩ B). 1. za proizvoljne A. Skupovi A i A su disjunktni i vrijedi A ∪ A = Ω pa imamo P (A) + P (A) = P (Ω) = 1. Primjena aksioma P1 dovrˇava dokaz traˇene relacije.

odnosno P ({1}) = P ({2}) = P ({3}) = P ({4}) = P ({5}) = P ({6}) = 1 . s P ({1}) = P ({2}) = P ({3}) = P ({4}) = P ({5}) = P ({6}) Kako suma svih tih vjerojatnosti odgovara vjerojatnosti P (Ω) dogadaja Ω koja prema aksiomu P3 mora biti jednaka 1. inaˇe ne bi vrijedio aksiom P1 . a broj svih ishoda je c c ˇest. Elementarni dogadaji su predstavljeni padanjem nekog od c brojeva od jedan do ˇest i vjerojatnosti svih tih elementarnih dogadaja su medusobne jednake. dakle 3 ili 4 ili 5 ili 6). preciznije: P (A) = P ({e1 }) + P ({e2 }) + · · · + P ({ek }). c pri ˇemu je A = {e1 . . To znaˇi da svakom elementarnom dogadaju pridruˇujemo neki broj. 6 Primijetimo da vjerojatnosti elementarnih dogadaja moraju biti brojevi ve´i od ili jednaki 0 i manji od ili c jednaki 1. P2 i P3 (i koju onda nazivamo vjerojatnost). Jedan jednostavan naˇin da se to uradi je da se odrede vjerojatnosti svih elementarnih c c z dogadaja ω ∈ Ω prema prirodi zadatka. (4) 44 . . kojeg smatramo njegovom vjerojatnosti. 6 6 6 6 6 Dakle vjerojatnost dogadaja je jednaka sumi vjerojatnosti svih elementarnih dogadaja od kojih se on sastoji. 6 3 Uoˇimo da vrijedi c P (A) = 4 1 1 1 1 = + + + = P ({3}) + P ({4}) + P ({5}) + P ({6}). Njegova vjerojatnost P (A) se lagano raˇuna klasiˇnom formulom c c c a priori: broj povoljnih ishoda je ˇetiri (pao je broj ve´i od dva. e2 . onda vrijedi P ({1}) + P ({2}) + P ({3}) + P ({4}) + P ({5}) + P ({6}) = 1. c Proizvoljan dogadaj A je podskup skupa koji se dobije kao unija svih elementarnih dogadaja: A ⊆ {1. .Raˇunanje vjerojatnosti dogadaja preko vjerojatnosti c elementarnih dogadaja Problem izraˇunavanja vjerojatnosti P (A) nekog dogadaja A (koji je podskup nekog prostora elementarnih c dogadaja Ω) se sada svodi na definiranje funkcije koja zadovoljava aksiome P1 . ek }. 6} = Ω Neka je dogadaj A pao je broj ve´i od dva. 4. tj. . tj. 2. 3. Dakle s P (A) = 2 4 = . c Promotrimo primjer bacanja simetriˇne kockice. op´enito vrijedi formula c P (A) = e∈A P ({e}). 5. paze´i da budu ispunjeni svi aksiomi.

c z Zanima nas vjerojatnost dogadaja A ∪ B = {1. 3. Dokazali smo formulu P (A ∪ B) = P (A) + P (B). 4. B =pao je broj ve´i od 4= {5. 2. Ovime smo ujedno pokazali da klasiˇna formula raˇunanja vjerojatnosti ’a c c priori’ predstavlja funkciju vjerojatnosti i da za nju vrijede sva svojstva koja smo dobili direktno iz aksioma. 4}. c No. ˇ Op´enito bismo to pokazali ovako: neka su A ⊆ Ω i B ⊆ Ω disjunktni dogadaji (tj. Ω = {1. z Preostalo je joˇ da pokaˇemo da vrijedi i aksiom P2 . 3. ˇto znaˇi da je zadovoljen aksiom P3 . 3. 5. kao ˇto se to moˇe vidjeti iz sljede´eg z c c s z c primjera. 6}. A ∩ B = ∅). Primjer 1. 6}. 6} izraˇena preko vjerojatnosti P (A) i P (B). 2. kao i u prethodnom primjeru. Zelimo c izraziti P (A ∪ B) pomo´u P (A) i P (B). uz uvjet A ∩ B = ∅ (5) i pokazali da vrijedi aksiom P2 . 4. bez dodatnih uvjeta. Pogledajmo sljede´i z c primjer. Aditivna formula Neka su dogadaji A i B disjunktni podskupovi prostora elementarnih dogadaja Ω. c 45 . Primjer 2. 6} i C =pao je broj ve´i od 1 i manji od 5 = {2. s c Primijetite da vrijedi i P (Ω) = 1. Iz formule (4) i zbog ˇinjenice da su dogadaji A i B disjunktni c c redom slijedi P (A ∪ B) = e∈A∪B P ({e}) = e∈A P ({e}) + e∈B P ({e}) = P (A) + P (B). P (A) P (B) Dakle u ovom primjeru smo vidjeli da se vjerojatnost unije dvaju dogadaja moˇe izraˇunati preko z c vjerojatnosti tih dvaju dogadaja. ˇto znaˇi da suma svih vjerojatnosti s c s c pridruˇenih elementarnim dogadajima mora biti 1. 2}. tj. Tada se vjerojatnost dogadaja A ∪ B moˇe izraˇunati pomo´u vjerojatnosti dogadaja A i B. Neka je Ω = {1. Neka je. Sada imamo: P (A ∪ B) = P ({1}) + P ({2}) + P ({5}) + P ({6}) = P (A) + P (B). promatramo rezultate bacanja standardne kockice i A =pao je broj manji od 3= {1.Zbog nenegativnosti vjerojatnosti dogadaja vrijedi P (A) ≥ 0. ˇto znaˇi da vrijedi aksiom P1 . ˇto je napravljeno u sljede´oj cjelini koja se bavi s z s c aditivnom formulom. z To znaˇi da u situacijama kada su vjerojatnosti svih elementarnih dogadaja medusobno jednake moˇemo c koristiti tu klasiˇnu formulu. 2. ˇeljeli bismo formulu za P (A ∪ B) koja bi uvijek vrijedila. 5. 5.

Sada imamo: P (C ∪ D) = P ({2}) + P ({3}) + P ({4}) +P ({5}). Analogna aditivna formula za vjerojatnost unije triju dogadaja se dobije uz pomo´ aditivne formule za uniju c dvaju dogadaja ovako: P (A ∪ B ∪ C) = P ((A ∪ B) ∪ C) = P (A ∪ B) + P (C) − P ((A ∪ B) ∩ C)) = = P (A) + P (B) − P (A ∩ B) + P (C) − P ((A ∩ C) ∪ (B ∩ C)) = = P (A) + P (B) + P (C) − P (A ∩ B) − (P (A ∩ C) + P (B ∩ C) − P ((A ∩ C) ∩ (B ∩ C))) = = P (A) + P (B) + P (C) − P (A ∩ B) − P (A ∩ C) − P (B ∩ C) + P (A ∩ B ∩ C) (6) 46 . ali i preko −P ({3}) − P ({4}). Prikaˇimo A ∪ B kao uniju dvaju disjunktnih dogadaja i primijenimo upravo z z dobivenu formulu (5). onda B sadrˇi neke elemente koji se nalaze u A. S druge strane je B = (A ∩ B) ∪ (B \ A) i ta unija je disjunktna pa opet primjenom formule (5) imamo: P (B) = P (A ∩ B) + P (B \ A) ⇒ P (B \ A) = P (B) − P (A ∩ B). slijedi: P (C ∪ D) = P (C) + P (D) − P (C ∩ D). tj. Budu´i je {3. 5}. Sada koriˇtenjem zadnjih dviju dobivenih formula dobivamo vaˇnu aditivnu formulu s z P (A ∪ B) = P (A) + P (B) − P (A ∩ B). s Pokaˇimo da to uvijek vrijedi. 3.D =pao je broj ve´i od 2 i manji od 6= {3. vjerojatnost unije dvaju dogadaja se moˇe izraˇunati preko vjerojatnosti tih dvaju dogadaja i vjerojatnosti njihova z c presjeka (ˇto je takoder dogadaj). Vrijedi A ∪ (B \ A) = A ∪ B. Aditivna formula vrijedi uvijek i to bez ikakvih uvjeta. 4} = c c C ∩ D. c Zanima nas vjerojatnost dogadaja C ∪ D = {2. To znaˇi da su dogadaji A i B \ A disjunktni. 4. P (C) iz ˇega vidimo da traˇenu vjerojatnost ne moˇemo dobiti samo preko vjerojatnosti dogadaja C i D pa c z z ´emo dobiveni izraz malo preurediti: c P (C ∪ D) = P ({2}) + P ({3}) + P ({4}) + P ({3}) + P ({4}) + P ({5}) −P ({3}) − P ({4}) P (C) P (D) pri ˇemu smo P (C ∪ D) izrazili preko P (C) i P (D). z c c Ovdje smo dobili da se P (C ∪ D) moˇe izraˇunati pomo´u P (C). Ako dogadaji A i B nisu disjunktni. 4. P (D) i P (C ∩ D). z c Dogadaj B \ A se sastoji od svih elemenata iz B koji nisu u A. 5}. Sada moˇemo primijeniti gornju formulu (5): z P (A ∪ B) = P (A ∪ (B \ A)) = P (A) + P (B \ A).

Koˇarku i s s s nogomet igra 17% studenata. Tada je: A ∩ B = i Ante i Branko su pogodili metu. c 6 Zadatak 2. s s s Sva tri sporta igra 5% studenata. 40% studenata igra nogomet i 30% studenata igra ˇah. 2 1 1 z Prema uvjetima zadatka imamo redom: P (A) = . a nakon toga izraˇunajte c c c P (A ∪ B) pomo´u aditivne formule. c Zadatak 3. B =Branko je pogodio metu. P (A ∩ B) = . Izraˇunajte vjerojatnosti P (A). nogomet i ˇah igra 8% studenata.Zadaci Zadatak 1. Ustanovljeno c s je da 50% studenata igra koˇarku. Na drugoj godini veleuˇiliˇta je provedena anketa o sportovima kojima se bave studenti. Kolika je vjerojatnost da 3 3 ´e barem jedan od njih pogoditi metu u jednom gadanju? c Promotrimo sljede´e dogadaje: c A =Ante je pogodio metu. P (B) i P (A ∪ B) klasiˇnom formulom (3). Pomo´u formule za vjerojatnost unije tri dogadaja odredite kolika c je vjerojatnost da se sluˇajno odabrani student druge godine veleuˇiliˇta bavi barem jednim od ta tri c c s sporta. 2 3 3 Primjenom aditivne formule dobivamo: P (A ∪ B) = P (A) + P (B) − P (A ∩ B) = 5 1 2 1 + − = . A ∪ B = barem jedan od njih dvojice je pogodio metu. Vjerojatnost da Ante pogodi metu u jednom gadanju je 1 . 3. 5} i B = pao je neparan broj = {1. Baca se standardna igra´a kockica sa ˇest strana i promatraju se sljede´i dogadaji: c s c A = pao je prost broj = {2. a ˇah i koˇarku igraju 15% studenata. Traˇimo P (A ∪ B). 2 3 3 6 Dakle vjerojatnost da ´e barem jedan od njih pogoditi metu u jednom gadanju je 5 . Koliki postotak studenata se ne bavi niti jednim od ta tri sporta? 47 . P (B) = . a da je Branko 2 pogodi u jednom gadanju je 2 . 3. 5}. Ante i Branko gadaju metu. Vjerojatnost da obojica pogode metu je 1 .

Klasiˇnom formulom za raˇunanje vjerojatnosti lagano raˇunamo uvjetnu c c c vjerojatnost iz gornjeg primjera: P ({5. (2. Primjenimo li je na naˇ primjer za A = {5. 2 Primjer 1. 2). 4). 36 48 . (6. kako znamo. 4). (4. 6). jedna tre´ina. (2. naravno.broj na crvenoj kockici). Govori se o uvjetnoj vjerojatnosti dogadaja u oznaci: P (A|B) (vjerojatnost dogadaja A uz uvjet da je nastupio dogadaj B). 4 2 Op´enita formula za raˇunanje uvjetne vjerojatnosti je c c P (A|B) = P (A ∩ B) . 3). 1)} i A ∩ B = {(2. 5 P (A) = 11 ≈ 0. Op´enito ´e nas zanimati kako izraˇunati vjerojatnost nekog dogadaja A uz pretpostavku da je nastupio c c c neki drugi dogadaj B. 5). 4). Taj drugi dogadaj ”eliminira” neke elementarne dogadaje iz igre (u naˇem primjeru s su to 1 i 2).306. 3). (4. Vjerojatnost svakog elementarnog dogadaja je 1/36. 6}) 2 6 4 6 = 1 . ako je suma brojeva koji su pali na obje kockice jednaka ˇest. (2. Sada imamo: A = {(2. (2. Zamislimo sada da smo bacili c kockicu i da nam netko kaˇe da je pao broj ve´i od dva. 2). 2). Neka je s A = na jednoj kockici je pao broj dva B = suma brojeva koji su pali na obje kockice jednaka je ˇest s Traˇimo P (A|B) i P (A). Situacija se sada mijenja jer je oˇito da je vjerojatnost z c c da je pao barem pet jednaka jednoj polovini: broj povoljnih ishoda je dva. 5. 5. 2). 2). (2. (3. B = {(1. (5. (2.4. 1). 4. (4. Traˇene vjerojatnosti su: z P (A|B) = P (A ∩ B) = P (B) 2 36 5 36 = 2 = 0. Rezultat bacanja kockica moˇemo predstaviti uredenim parom (broj na plavoj z z kockici. 2). Nadite vjerojatnost da je na jednoj kockici pao broj dva. 6}) = 1 2 = . (5. 4. 5. c s imamo: P (A|B) = P (A ∩ B) P ({5. a broj svih ishoda je ˇetiri (3 ili c 4 ili 5 ili 6). 6}. mora vrijediti P (B) > 0. 6}) = = P (B) P ({3. Rjeˇenje. Takoder nadite vjerojatnost da je na jednoj s kockici pao broj dva.Uvjetna vjerojatnost Vjerojatnost da na kockici padne barem pet je. 6}|{3. P (B) (7) pri ˇemu. 5). 2)}. Bacamo dvije kockice – crvenu i plavu. (1. 2)}. (3. 4. 6} i B = {3.

4. Stranice igra´e kocke zalijepljene su neprozirnim papirom i to brojevi 1. ukupno dva djeˇaka)? c c A = {(b. 2. B = na gornjoj strani je bio crveni papir = {4. (b. b).Zadaci Zadatak 1. g)}. P (B) = P (A ∩ B) = 2 6 P (A|B) = P (A ∩ B) = P (B) 2 6 3 6 3 6 = 2 . Takve obitelji moˇemo opisati parovima iz skupa c Ω = {(b. 5. Kolika je vjerojatnost da je u njoj joˇ jedan c s djeˇak (tj. Sluˇajno odabiranje obitelji s dvoje djece se moˇe predstaviti c c z sluˇajnim izborom jednog od elemenata skupa Ω pri ˇemu su svi izbori jednako vjerojatni. 6}. (g. 49 . Sluˇajno c c c izaberemo obitelj i ustanovljavamo da je u njoj djeˇak. g). c Kocka je baˇena i kad se zaustavila na gornjoj stranici bio je crveni papir. 3 Zadatak 3. b)} = u obitelji su dva djeˇaka c Traˇimo P (B|A). g). 5. Promotrimo sve obitelji s dvoje djece i pretpostavimo da su vjerojatnosti rodenja djevojˇice (g) i c z djeˇaka (b) medusobno jednake. 6}. par (b. a 4. c A = pao je paran broj = {2. (g. (b. (g. b)} = u obitelji ima jedan djeˇak c B = {(b. 3 Zadatak 2. 3 bijelim. Kolika je vjerojatnost da ´e biti izvuˇena rijeˇ ”sto”? c c c A1 = prvo izvuˇeno slovo je ’s’ c A2 = drugo izvuˇeno slovo je ’t’ c c c A3 = tre´e izvuˇeno slovo je ’o’ A = A1 ∩ A2 ∩ A3 1 1 1 2 · · = 5 4 3 30 Rezultat slijedi iz dvostruke primjene formule za uvjetnu vjerojatnost (7) prvi put na vjerojatnost P ((A ∩ B) ∩ C) i drugi put na vjerojatnost P (A ∩ B): P (A) = P (A1 )P (A2 |A1 )P (A3 |A1 ∩ A2 ) = P (A ∩ B ∩ C) = P ((A ∩ B) ∩ C) = P (A ∩ B)P (C|A ∩ B) = P (A)P (B|A)P (C|A ∩ B). b). g) oznaˇava obitelj s djeˇakom i djevojˇicom pri ˇemu je djeˇak stariji od djevojˇice c c c c c c (pa je oznaka djeˇaka prvi element para). Slova rijeˇi ”lotos” napisana su na pet kartica koje su stavljene u kutiju. 6 crvenim. z P (B|A) = P (B) P (A ∩ B) = = P (A) P (A) 1 4 3 4 = 1 . Uz pomo´ formule za uvjetnu c c vjerojatnost izraˇunajte vjerojatnost da je na gornjoj strani bio paran broj. b). Sluˇajno se izvlaˇe tri kartice c c c jedna za drugom. gdje npr.

50 (8) . Kolika je vjerojatnost da ´e barem jedan od njih dvojice pogoditi metu? c 2.03 + 0.Zadatak 4. s Branko pogada metu s vjerojatnosti 0.6. Primjer 1. . S2 i S3 koji proizvode neku robu. j = 1. . od ˇega je 5% s greˇkom c s Nadite vjerojatnost da sluˇajno izabrani predmet medu robom koju su proizveli ta tri stroja ima greˇku. . .3 · 0. j = 1. Vjerojatnost da Ante pogodi metu je 0.3. od ˇega je 3% s greˇkom. . Ak dana particija skupa Ω) i neka je B ⊆ Ω podskup skupa Ω (neki dogadaj). .037. j = 1. k (kaˇemo da je skupovima z A1 . Znamo sljede´e: • stroj S1 proizvede 50% robe. . no ako Ante pogodi. . 2. od ˇega je 4% s greˇkom i c s • stroj S3 proizvede 20% robe.5 · 0. s z B = predmet ima greˇku. Tada je B = B ∩ Ω = B ∩ (A1 ∪ A2 ∪ · · · ∪ Ak ) = (B ∩ A1 ) ∪ (B ∩ A2 ) ∪ · · · ∪ (B ∩ Ak ) Skupovi B ∩ Aj . k su medusobno disjunktni pa vrijedi P (B) = P (B ∩ A1 ) + P (B ∩ A2 ) + · · · + P (B ∩ Ak ). 1. Rjeˇenje. U metu prvo gada Ante i potom Branko. Traˇimo P (B). Aj = predmet je proizveden na stroju Sj . . Branko pogada metu s vjerojatnosti 0.2 ·0. Kolika je vjerojatnost da ´e toˇno jedan od njih dvojice pogoditi metu? c c Potpuna vjerojatnost Neka je Ω = A1 ∪ A2 ∪ · · · ∪ Ak disjunktna unija skupova Aj . c s c s • stroj S2 proizvede 30% robe.2. dobivamo: P (B ∩ Aj ) = P (Aj ∩ B) = P (Aj )P (B|Aj ) iz ˇega slijedi formula potpune (ili totalne) vjerojatnosti: c P (B) = P (A1 )P (B|A1 ) + P (A2 )P (B|A2 ) + · · · + P (Ak )P (B|Ak ). . Ako Ante promaˇi. Upotrijebimo li formulu (7). . . 3. s Uvrˇtavanjem u formulu potpune (ili totalne) vjerojatnosti (8) dobivamo: s P (B) = P (A1 )P (B|A1 ) + P (A2 )P (B|A2 ) + P (A3 )P (B|A3 ) = 0. c U tvornici se nalaze tri stroja S1 .05 = 0. A2 .04 + 0.

nadite vjerojatnosti P (A1 |B).003 0. P (B) Opet iz formule (7) slijedi P (Aj ∩ B) = P (B ∩ Aj ) = P (Aj )P (B|Aj ) pa imamo: P (Aj )P (B|Aj ) P (Aj ∩ B) = . . . Ako on ima automobil. (Ako c c z zamislimo da su A1 .5% ≈ 0. Za studente na trogodiˇnjem studiju su jedne godine dobiveni sljede´i podaci: s c 30% studenata su na 1. . . . . koja je vjerojatnost da je on student 3. tj.2·0. Uzmimo iste podatke kao u primjeru na stranici 50. Rjeˇenje. onda P (Aj |B) moˇemo shvatiti kao vjerojatnost da je dogadaj Aj bio uzrok dogadaja B). P (A1 )P (B|A1 ) + P (A2 )P (B|A2 ) + · · · + P (Ak )P (B|Ak ) (9) Dogadaje A1 .5·0. . .037 = = = 15 37 12 37 10 37 ≈ 0. Za svaki stroj nadite vjerojatnost da ga je on proizveo. Formula (7) nam daje P (Aj |B) = P (Aj ∩ B) . .3·0. Ak particija skupa Ω (= unija svih elementarnih dogadaja) i B ⊆ Ω neki dogadaj.037.405 = 40. s U prethodnom primjeru smo formulom potpune vjerojatnosti izraˇunali P (B) = P (A1 )P (B|A1 ) + c P (A2 )P (B|A2 ) + P (A3 )P (B|A3 ) = 0. godini i 10% njih ima automobil 40% studenata su na 2. Koja je vjerojatnost da on ima automobil? 2. c c Primjer 1. vjerojatnost da je nastupio dogadaj Aj .037 0. Ak ˇesto zovemo hipoteze (kao mogu´e uzroke dogadaja B). . A2 . Ak mogu´i uzroci dogadaja B. P (A2 |B) i P (A3 |B).005 0.004 0.27 = 27% Zadaci Zadatak 1. . Imamo redom: P (A1 |B) = P (A2 |B) = P (A3 |B) = P (A1 ∩B) P (B) P (A2 ∩B) P (B) P (A3 ∩B) P (B) = = = 0.325 = 32.Bayesova formula Neka je A1 . ˇ Zelimo izraˇunati P (Aj |B). godine? 51 . A2 . Provjerom je medu proizvedenom robom pronaden neispravan primjerak. godini i 40% njih ima automobil 10% studenata su apsolventi i 60% njih ima automobil Sluˇajno biramo studenta i zanima nas sljede´e: c c 1.037 0. godini i 20% njih ima automobil 20% studenata su na 3. A2 . P (B) P (B) Sada iskoristimo formulu potpune vjerojatnosti (8) da izraˇunamo nazivnik i dobivamo Bayesovu formulu: c P (Aj |B) = P (Aj )P (B|Aj ) . .5% ≈ 0. ako je nastupio dogadaj B. tj.

6 + 0. i A3 . c s c 2.25 0.) Izraˇunajte vjerojatnost da je sluˇajno izabran kupac mobitela c c s opcijom ”foto-slikanja” kupio mobitel proizveden u tvornici A.4 0. Zadatak 4.2 · 0. z z 1.03 + 0.04 · 0.25 25 Zadatak 2.2 · 0. a te tvornice ne prodaju svoje gume nigdje drugdje.4 · 0. A4 sadrˇi sve apsolvente. (Taj zastupnik prodaje mobilne telefone samo tih tvornica. Kolika je vjerojatnost da je taj z c s student ˇena? z Rjeˇenje. Mobiteli se u istom omjeru isporuˇuju istom zastupniku koji iskljuˇivo zastupa c c tvornice A i B. A1 ⊆ Ω sadrˇi sve studente s prve godine z c c (dakle P (A1 ) je vjerojatnost da je sluˇajno izabrani student na prvoj godini).1 · 0.022 11 Zadatak 3. Trebamo na´i P (B).006 3 P (W )P (A|W ) = = = ≈ 0.4 0.6 0.6 = = 0.3 · 0. s Prvo treba odrediti dogadaje. dok tvornica F proizvodi 59% guma za osobna vozila. Tvornice A i B proizvode mobilne telefone bez opcije ”foto-slikanja” i s ugradenom opcijom ”fotoslikanja”.08 + 0.01 · 0. Nazivnik smo ve´ c izraˇunali. s Prvo moramo odrediti dogadaje: A = {studenti i studentice viˇi od 190 cm} s M = {studenti} W = {studentice} Traˇena vjerojatnost je P (W |A) i dobivamo je primjenom Bayesove formule (9): z P (W |A) = 0. Sliˇno se definiraju A2 . dok tvornica B proizvodi 77% mobilnih telefona s opcijom ”foto-slikanja”.27. c 0.4 + 0. Tvornica B proizvodi tri puta viˇe mobilnih s telefona od tvornice A. c s P (B) = P (A1 )P (B|A1 ) + P (A2 )P (B|A2 ) + P (A3 )P (B|A3 ) + P (A4 )P (B|A4 ) = = 0. Tvornica A proizvodi 15% mobilnih telefona bez opcije ”foto-slikanja”. P (A3 |B) = P (B) 0. c s s z c 60% studenata su ˇene.01 · 0. Rjeˇenje nalazimo primjenom formule potpune vjerojatnosti (8).06 = 0.08 + 0.1 + 0. Gume se u istom omjeru isporuˇuju istom zastupniku koji iskljuˇivo zastupa tvornice c c E i F . (Taj zastupnik prodaje gume samo tih tvornica.08 8 P (A3 )P (B|A3 ) = = = = 0. 52 . Sluˇajno odabrani student je viˇi od 190 cm.) Izraˇunajte vjerojatnost da je sluˇajno izabran kupac guma za teretna vozila kupio gume c c proizvedene u tvornici F .2 + 0. B ⊆ Ω sadrˇi sve studente koji imaju automobil. odnosno jedna c c ˇetvrtina studenata ima automobil. Dakle vjerojatnost da sluˇajno izabrani student ima automobil je jedna ˇetvrtina.25. Trebamo na´i P (A3 |B). Ω je skup svih studenata. Nadalje.32. Tvornica E proizvodi tri puta viˇe guma s od tvornice F . Tvornice E i F proizvode gume za osobna i teretna vozila. a te tvornice ne prodaju svoje mobilne telefone nigdje drugdje. Tvornica E proizvodi 45% guma za osobna vozila. Rjeˇenje nalazimo primjenom Bayesove formule (9).Rjeˇenje. P (W )P (A|W ) + P (M )P (A|M ) 0. Od studenata na jednom veleuˇiliˇtu 4% muˇkaraca i 1% ˇena imaju visinu ve´u od 190 cm.

GP G. GP P } B = drugi put je pala glava = {GGG. Kaˇemo da su dogadaji A i B nezavisni z ako vrijedi P (A ∩ B) = P (A)P (B). A = prvi put je pala glava = {GGG. GGP. 0 = P (∅) = P (A ∩ B) = P (A)P (B) ⇒ P (A) = 0 ili P (B) = 0.Nezavisni dogadaji Pojednostavljeno (i neprecizno) reˇeno. onda vrijedi i P (B) = P (B|A) i P (A) = P (A|B): P (A ∩ B) = P (B ∩ A) = P (A)P (B) ⇒ Napomena. za dogadaje A i B kaˇemo da su nezavisni ako dogadanje niti jednoga c z od njih ne utjeˇe na vjerojatnost dogadanja drugoga. A = pao je paran broj. (10) Iz formule (7) sada slijedi: P (A ∩ B) = P (A)P (B|A) = P (A)P (B). Inaˇe kaˇemo da su zavisni. P (A)P (B) = P (B ∩ A) = P (A)P (B|A) ⇒ P (B) = P (B|A) = = = 1 2 1 2 1 4 Zatim nadimo presjeke po dva dogadaja i vjerojatnosti novodobivenih dogadaja: A ∩ B = {GGG. • Dva disjunktna dogadaja ne moraju biti nezavisni. B = pao je neparan broj. Prvo pronadimo vjerojatnosti zadanih c dogadaja klasiˇnom formulom: P (A) = P (B) = P (C) = 4 8 4 8 2 8 (11) P (A)P (B) = P (A ∩ B) = P (B)P (A|B) ⇒ P (A) = P (A|B) . Preciznije: dogadaj B ne ovisi o dogadaju A ako vrijedi c P (B) = P (B|A). P (A) = 1 = P (B). GGP } ⇒ P (A ∩ B) = 2 = 1 8 4 A ∩ C = {GGP } ⇒ P (A ∩ C) = 1 8 B ∩ C = {GGP. Primjer 1. P GP } C = toˇno dva puta za redom je pala glava = {GGP. Bacamo standardnu kockicu. P GG. P GG} = C ⇒ P (B ∩ C) = P (C) = P (A ∩ B) = P (A ∩ C) = P (B ∩ C) = 1 4 1 8 1 4 1 4 Sada nam samo preostaje da provjerimo uvjet iz definicije nezavisnosti: = = = 1 2 1 2 1 8 · 1 = P (A)P (B) ⇒ dogadaji A i B su nezavisni 2 · 1 = P (A)P (C) ⇒ dogadaji A i C su nezavisni 4 = 1 · 1 = P (B)P (C) ⇒ dogadaji B i C nisu nezavisni 2 4 53 . P GG} c Provjerimo nezavisnost po dva dogadaja od gore navedenih. c z Napomena. Ako vrijedi P (A∩B) = P (A)P (B) i ako je P (A)P (B) = 0. GGP. cc Novˇi´ bacamo tri puta za redom. A ∩ B = ∅ ⇒ P (A ∩ B) = 0 = 1 = P (A)P (B) 2 4 • Dva disjunktna dogadaja su nezavisna ako jedan od njih ima vjerojatnost nula.

P (A) = 1 .8. b). b). Rjeˇenje. da ´e barem jedan od njih pogoditi c c metu)? 7 1 2 1 + − = . na stranici 49 s obiteljima s dvoje djece treba ustanoviti jesu li nezavisni sljede´i c dogadaji: A = obitelj ima barem jednu djevojˇicu = {(g. (b. Obojica gadaju metu. Poznato je da Alen pogada metu s vjerojatnoˇ´u 1 .Zadaci Zadatak 1. Nadite vjerojatnost da ´e barem jedan od njih sc 5 c pogoditi metu. Dva strijelca nezavisno jedan od drugoga gadaju metu. a za drugog 0. a sc 2 Branko s vjerojatnoˇ´u 2 .9. Kolika je vjerojatnost da ´e meta biti pogodena (tj. Vjerojatnost pogotka za jednog je 0. s A = Alen je pogodio metu. Koriˇtenjem z s 2 5 aditivnog teorema dobivamo: P (A ∪ B) = P (A) + P (B) − P (A ∩ B) = Nezavisnost triju dogadaja se definira ovako: Tri dogadaja A. g). Alen i Branko. 5 2 Traˇimo P (A∪B) i zbog nezavisnosti znamo da vrijedi P (A∩B) = P (A)P (B) = 1 · 5 = 1 . P (A ∩ C) = P (A)P (C). B i C su nezavisna ako vrijedi: • P (A ∩ B) = P (A)P (B). gadaju metu. g)} c B = obitelj ima djevojˇicu i djeˇaka = {(g. 2 B = Branko je pogodio metu. Dva strijelca. (b. (g. P (B) = 2 . P (B ∩ C) = P (B)P (C) i • P (A ∩ B ∩ C) = P (A)P (B)P (C) Zadatak 2. ako su njihova gadanja mete nezavisni dogadaji. U uvjetima zadatka 8. g)} c c Zadatak 3. 2 5 5 10 54 .

Tim vrijednostima sluˇajne varijable su pridruˇene vjerojatnosti u obliku distribucije (razdiobe). c c c 55 . ˇesto ˇelimo ishode predstaviti brojevima da bi olakˇali analizu pokusa. a njene vrijednosti su realni brojevi4 . 10} pa je X diskretna sluˇajna varijabla. Npr. kada bacamo novˇi´. . Distribucija sluˇajne varijable. cc z Mi. bacamo novˇi´ deset puta. sluˇajna varijabla poprima vrijednosti na sluˇajan naˇin. Argumenti te funkcije su elementarni dogadaji prostora elementarnih dogadaja. . Ishod pokusa ne mora biti broj. 1} tako cc z c da je X(ω) = 0 . Sluˇajna varijabla X povezana s ovom situacijom je broj pisama koji su pali. tj. npr. Vrijednosti koje X moˇe poprimiti su iz skupa {0. . funkcija X oblika3 X : Ω → R. c • broj pacijenata u ambulanti.9 Diskretna sluˇajna varijabla. z c Primjeri diskretnih sluˇajnih varijabli: c • broj djece u obitelji. Primjeri koji se obraduju u c c ovom materijalu ne zahtijevaju analizu sluˇajnih varijabli tog tipa. 1. onda se na funkciju X zadaju dodatni uvjeti. Sluˇajna varijabla je c z s c funkcija koja svakom ishodu pokusa pridruˇuje neki broj. medutim. . Analiza takvih sluˇajnih varijabli nadilazi okvire ovog materijala i ne´e biti provedena. • broj posjetilaca u kinima petkom naveˇer. ishodi koje moˇemo dobiti su ”pismo” ili ”glava”. z Nas zanimaju samo oni prostori elementarnih dogadaja koji opisuju sluˇajne pokuse s konaˇno ili najviˇe c c s prebrojivo mnogo ishoda. Neka je Ω konaˇan ili prebrojiv prostor elementarnih dogadaja. ω = pismo 1 . ω = glava Pripadaju´a distribucija je: c X∼ 0 1 2 1 1 2 3 Ako je skup Ω prebrojiv. c c Sluˇajna varijabla je formalizacija intuitivnog pojma dogadaja sa sluˇajnim ishodima. diskretna sluˇajna varijabla je funkcija sa prostora elementarnih dogadaja Ω u skup realnih broc jeva. jer nisu sve funkcije oblika X : Ω → R sluˇajne c varijable. z • broj sekundi proteklo izmedu uzastopnih ulazaka kupaca u trgovinu. glava} → {0. c z Primjeri sluˇajnih varijabli i distribucija: c • Bacanje pravilnog novˇi´a se moˇe opisati sluˇajnom varijablom X : {pismo. c Formalno. c 4 Intuitivno. Diskretna sluˇajna c c c varijabla dakle modelira dogadaj s konaˇno ili prebrojivo mnogo ishoda koji imaju svoje vjerojatnosti c cc c dogadanja. • broj neispravnih ˇarulja u pakiranjima od deset komada.

). neuspjeh} → s z c {0. . Preciznije reˇeno. . ω3 . Moˇemo c s c z definirati X(ωk ) = k. . 56 . ω = neuspjeh Pripadaju´a distribucija bi bila: c X∼ 0 1 q p gdje je p vjerojatnost uspjeha (meta pogodena). Neka je zadan prostor elementarnih dogadaja Ω = {ω1 . p2 . . m i p1 + p2 + · · · + pm = 1. j = 1. X(ω2 ) = x3 . P (X = xj ) = pj . c c Broj pj je vjerojatnost da sluˇajna varijabla X poprimi vrijednost xj . xm c su sortirani uzlazno. 1} tako da je X(ω) = 1 . pj je vjerojatnost dogadaja kojeg ˇine svi elementarni dogadaji koje sluˇajna varijabla X preslikava u xj . p4 . p5 pripadaju´e vjerojatnosti. Definirajmo funkciju X : Ω → R na sljede´i c c naˇin: c X(ω1 ) = X(ω3 ) = x1 . k . ω2 . p2 . j = 1. . ω3 . . . ω = uspjeh 0 . m} takav da je X(ωi ) = xj .. . Pripadaju´a distribucija bi bila: c c X∼ 0 p0 1 p1 2 p2 3 p3 . . . ω5 } i neka su p1 . ωn } i sluˇajnu varijablu X : Ω → R bi pric c c padaju´a distribucija izgledala ovako: c X∼ x1 p1 x2 p2 x3 p3 x4 p4 . . . tj. . . .. . P (ωj ) = pj . p3 . gdje je pk vjerojatnost da je izmedu dva uzastopna dolaska kupaca u trgovinu proteklo k sekundi (minuta. . brojevi x1 . n} postoji j ∈ {1.. . c c s c pj = P ({ω ∈ Ω|X(ω) = xj }) (ˇto kra´e zapisujemo s P (X = xj )). . . a q vjerojatnost neuspjeha (meta promaˇena). Primjer 1. . 2. . 3. . . ω4 . . 2. ω5 . . ω2 . pm predstavljaju sve vjerojatnosti pa mora vrijediti: 0 ≤ pj ≤ 1. X(ω4 ) = X(ω5 ) = x2 . 2..• Gadanje mete u jednom pokuˇaju se moˇe opisati sluˇajnom varijablom X : {uspjeh. tj. a brojevi p1 .. Pripadaju´a distribucija je: c X∼ 1 1 6 2 1 6 3 1 6 4 1 6 5 1 6 6 1 6 • Vrijeme (u sekundama ili u minutama) izmedu dolaska dva uzastopna kupca u trgovinu se moˇe opisati z sluˇajnom varijablom X : R → R tako da definiramo X(k) = k. ω6 } → R se moˇe opisati (modelirati) rezultat bacanja c simetriˇne kockice sa ˇest strana pri ˇemu svaki broj ima istu vjerojatnost pojavljivanja. . ω2 . . . tj. . . ω3 .. Za op´eniti (konaˇan) prostor dogadaja Ω = {ω1 . . s z • Sluˇajnom varijablom X : {ω1 . 3. .. xm . 5. ω4 . pk . pm pri ˇemu za svaki i ∈ {1. . x2 . . 2.

Tada moramo udruˇiti tako z c dobivena dva ista razreda u jedan ˇija je pripadna vjerojatnost pj + pk . ω4 . Sluˇajnu varijablu koja odgovara z z c toj situaciji moˇemo definirati ovako: z X(ω1 ) = 0. pm z Moˇe se dogoditi da za dvije razliˇite vrijednosti xj i xk vrijedi f (xj ) = f (xk ). x2 i x3 medusobno razliˇiti realni brojevi.. ω3 . . Tada je Y = f ◦ X = f (X) sluˇajna varijabla s distribucijom c Y ∼ f (x1 ) f (x2 ) f (x3 ) f (x4 ) . Distribucija = 1 12 1 2 1 4 3 1 6 1 12 4 5 1 6 6 1 4 Distribucija sluˇajne varijable Z = g(X). ω5 . Zadana je sluˇajna varijabla X s distribucijom c X∼ −2 1 7p p 3 4 6p p 2 17 5 57 .gdje su x1 . . c Prostorom elementarnih dogadaja Ω = {ω1 . gdje je f (x) = x + 2 je c Y = f (X) ∼ f (−1) f (0) f (1) f (2) f (3) f (4) 1 12 1 4 1 6 1 12 1 6 1 4 −1 1 12 0 1 4 1 1 6 1 12 2 3 1 6 4 1 4 . X(ω2 ) = X(ω3 ) = X(ω5 ) = −1. Pripadaju´a distribucija je: X ∼ c −1 1 2 0 1 6 1 1 3 . Zanima nas ho´e li na s c c kockici pasti prost broj. c Primjer 3. Zadana je sluˇajna varijabla X ˇija je distribucija X ∼ c c sluˇajne varijable Y = f (X). X(ω4 ) = X(ω6 ) = 1. sloˇen broj ili broj koji nije ni sloˇen ni prost. ω2 . f (xm ) p1 p2 p3 p4 .. gdje je g(x) = x2 je c Z∼ (−1)2 1 12 02 1 4 12 1 6 22 1 12 32 1 6 42 1 4 = 1 12 1 0 1 4 1 1 6 1 12 4 9 1 6 16 1 4 = 0 1 4 1 1 4 1 12 4 9 1 6 16 1 4 Primijetite male izmjene u zapisu distribucije koje su se pojavile zbog toga ˇto su se dva razreda stopila s u jedan. ω6 } opisujemo rezultate bacanja simetriˇne kockice sa ˇest strana pri ˇemu svaki broj ima istu vjerojatnost pojavljivanja. Distribucija sluˇajne varijable X je sada jednaka: c c X∼ x1 p1 + p3 x2 p4 + p5 x3 p2 Primjer 2. Zadaci Zadatak 1. Neka je f : R → R proizvoljna funkcija.

3.Nadite pripadaju´e vjerojatnosti. Zadana je sluˇajna varijabla X s distribucijom c X∼ −2 0 2 3 4p 2p 2p 5p 4 2p c Nadite pripadaju´e vjerojatnosti. 1] pa je zadana distribucija jednaka X∼ −2 7 17 1 17 1 6 17 3 1 17 4 2 17 5 Zadatak 2. 58 . Zadatak 3. c Zadatak 4. dakle mora vrijediti: 7p + p + 6p + p + 15 1 2 = 1 ⇒ 15p = ⇒p= 17 17 17 Sve vjerojatnosti su brojevi iz intervala [0. 2. g(x) = x3 i h(x) = (x − 4)2 . c Rjeˇenje. 5. s Suma vjerojatnosti mora biti jednaka 1. Odredite distribuciju sluˇajne varijable D koja opisuje rezultate bacanja nesimetriˇne kockice sa ˇest c c s strana koja ”favorizira” brojeve 4. Zadana je sluˇajna varijabla X s distribucijom c X∼ −2 −1 1 8 1 16 0 3 8 1 1 8 5 16 3 c Nadite distribucije sluˇajnih varijabli Y = f (X). Z = g(X) i W = h(X) ako je f (x) = x − 3. 6 tako da je vjerojatnost da padne neki od tih brojeva dva puta ve´a od vjerojatnosti da padne bilo koji od brojeva 1.

. x4 . . Napomena. . xk ≤ x < xk+1 . x4 . m − 1. Funkcija distribucije vjerojatnosti x1 p1 x2 p2 x3 p3 x4 p4 . . . x2 . ⎪ ⎨ pj . moˇe zapisati ovako: c z P (X ≤ b) = X(ωk )≤b pk = F (b). xm }. Pomo´u funkcije vjerojatnosti (f ) i funkcije distribucije vjerojatnosti (F ) diskretne sluˇajne varijable se c c vjerojatnost dogadaja {ω|X(ω) ≤ b}. . xm ≤ x. k = 1. . .10 Funkcija vjerojatnosti. Pripadaju´u funkciju distribucije vjerojatnosti F : R → R definiramo sa c ⎧ ⎪ ⎪ k 0 . . . . pripadaju´u funkciju vjerojatnosti f : R → R definiramo sa c f (x) = pk . 59 . x2 . . 2. x < x1 . ili kra´e {X ≤ b}. . 0 . x3 . . x ∈ {x1 . pm Neka je zadana distribucija . xm }. . F (x) = ⎪ j=1 ⎪ ⎪ ⎩ 1 . x = xk ∈ {x1 . x3 . . xm .

3 0.11 0.15 vjerojatnosti i funkcije distribucije vjerojatnosti .15 0.20 0.31 0.Primjer 1.27 0.05 .99 0.07 0. s .34 0. Skicirajte pripadaju´e grafove funkcije c 0.00 0 1 2 3 4 5 6 funkcija vjerojatnosti 7 8 1.88 0.1 0. 60 .66 0.77 0. 2 3 4 5 6 7 0.1 0.17 0.2 0.14 0.2 0. Zadana je distribucija Rjeˇenje. Skicirajte pripadaju´e grafove funkcije vjerojatnosti i funkcije distribucije vjerojatnosti za distribuciju c 2 3 4 5 6 7 0.44 0.03 0.2 0.24 0.3 0.2 0.33 0.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 funkcija distribucije vjerojatnosti Zadatak 1.55 0.10 0.05 0.22 0.10 0.

xm .11 Oˇekivanje. definira se sa c c m E(X) = k=1 xk pk = x1 p1 + x2 p2 + · · · + xm pm . . 45 Standardna devijacija diskretne sluˇajne varijable je drugi korijen njezine varijance: c σ(X) = V ar(X). z c c Za raˇunanje se koristi jednostavnija formula koja se moˇe izvesti iz definicije: c z V ar(X) = E(X 2 ) − E(X)2 . (nastavak) U gornjem primjeru bismo imali: X2 ∼ E(X 2 ) = Sada imamo: V ar(X) = E(X 2 ) − E(X)2 = 181 − 15 8 3 2 7 30 0 7 30 1 1 10 9 16 7 30 36 1 5 7 7 1 7 1 181 ·0+ ·1+ ·9+ · 16 + · 36 = 30 30 10 30 5 15 = 223 . . Neka je X diskretna sluˇajna varijabla s distribucijom c X∼ 7 30 0 7 30 1 1 10 3 7 30 4 6 1 5 Oˇekivanje sluˇajne varijable X je jednako: c c 7 7 1 7 1 8 E(X) = ·0+ ·1+ ·3+ ·4+ ·6 = 30 30 10 30 5 3 Varijanca diskretne sluˇajne varijable X. pm Neka je X diskretna sluˇajna varijabla s distribucijom c X∼ Oˇekivanje diskretne sluˇajne varijable X. u oznaci V ar(X). u oznaci E(X). Primjer 1. Primjer 1. definira se sa c V ar(X) = E((X − E(X))2 ). . . varijanca i standardna devijacija diskretne sluˇajne c c varijable x1 p0 x2 p1 x3 p2 x4 p3 . tj. 61 . varijanca V ar(X) se moˇe shvatiti kao oˇekivanje sluˇajne varijable Y = f (X). gdje je f (x) = (x−E(X))2 .

(nastavak) U naˇem primjeru imamo: s σ(X) = Primjer 2. c c Rjeˇenje. 21 21 7 −1 2 7 Sada imamo sve vjerojatnosti u distribuciji: X ∼ lagano dobijemo pomo´u poznatog oˇekivanja: c c E(X) = −1 · 0 2 7 5 21 1 2 1 7 1 21 a . V ar(X) = 964 ) s 19 361 Zadatak 2. Zadana je sluˇajna varijabla X s distribucijom c X∼ 3 19 0 2 19 1 5 19 2 5 19 3 4 19 5 Izraˇunajte oˇekivanje.2261. Odredite 5 1 7 2p 2p 21 p 21 nepoznanice a i p te izraˇunajte varijancu i standardnu devijaciju sluˇajne varijable X.36277. varijancu i standardnu devijaciju sluˇajne varijable X.Primjer 1. 223 ≈ 2. varijancu i standardnu devijaciju sluˇajne varijable X. Nepoznanicu a sada 2 5 1 1 3 2 +0· +1· +2· +a = ⇒a=4 7 7 21 7 21 7 −1 2 7 Sada smo u potpunosti odredili distribuciju sluˇajne varijable: X ∼ c Varijanca i standardna devijacija se sada lagano raˇunaju: c E(X 2 ) = (−1)2 · σ(X) = 2 7 0 2 7 5 21 1 2 1 7 1 21 4 . V ar(X) = 13 7 ≈ 1. c c c (Rjeˇenje: E(X) = 47 . Zadana je sluˇajna varijabla X s distribucijom c X∼ −2 −1 3 28 5 28 1 28 1 1 14 2 3 1 7 1 28 5 3 28 7 1 14 8 9 1 4 Izraˇunajte oˇekivanje. 45 Oˇekivanje sluˇajne varijable X s distribucijom X ∼ c c −1 0 1 2 a je E(X) = 3 . c c c (Rjeˇenje: E(X) = 111 . + 02 · 2 7 + 12 · 5 21 + 22 · 1 7 1 + 42 21 = 13 7 . s Za vjerojatnosti u drugom retku distribucije mora vrijediti da im je suma jednaka 1 pa imamo: 2p + 2p + 1 1 5 +p+ =1⇒p= . Zadaci Zadatak 1. V ar(X) = 13691 ) s 28 784 62 .

Zadatak 3. V ar(X) = 1211 ) c s 400 Zadatak 5. (Rjeˇenje: p = 22 . Zadana je sluˇajna varijabla X s distribucijom c X∼ −2 −1 0 3 1 3p p 3p 4 1 2p 4 c c c Izraˇunajte pripadne vjerojatnosti i zatim izraˇunajte oˇekivanje. Odredite nepoznanice a i p te izraˇunajte varijancu sluˇajne varijable X. Oˇekivanje sluˇajne varijable X s distribucijom c c X∼ −2 −1 0 p p 2p 1 10 1 1 10 a 3 je E(X) = − 10 . (Rjeˇenje: c c s 1 p = 5 . V ar(X) = 2053 ) c s 22 484 Zadatak 4. varijancu i standardnu devijaciju 1 7 sluˇajne varijable X. varijancu i standardnu devijaciju 1 sluˇajne varijable X. V ar(X) = 1. a = 2. (Rjeˇenje: p = 10 . V ar(X) = 5403 ) c s 784 Zadatak 6.41) 63 . (Rjeˇenje: p = 28 . E(X) = 35 . E(X) = − 20 . Zadana je sluˇajna varijabla X s distribucijom c X∼ −2 0 1 3p 3p 7p 1 11 3 4 7p c c c Izraˇunajte pripadne vjerojatnosti i zatim izraˇunajte oˇekivanje. Zadana je sluˇajna varijabla X s oˇekivanjem E(X) = c c X∼ −1 2 2p 9p 3 1 7 111 28 i distribucijom a 1 4 8 6p Izraˇunajte nepoznatu vrijednost a i pripadaju´e vjerojatnosti te zatim izraˇunajte varijancu i stanc c c 1 dardnu devijaciju sluˇajne varijable X. a = 5.

pri ˇemu jedna odreduje znamenku jedinica. 3. Rezultati bacanja pravilnog novˇi´a.14 0.00 0 1 2 3 4 5 6 funkcija vjerojatnosti 7 8 1.44 0.22 0. 4.66 0.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 funkcija distribucije vjerojatnosti Jednostavan naˇin za dobivanje brojeva s uniformnom distribucijom je preko bacanja simetriˇne igra´e kocc c c kice5 koja bacanjem daje jednu od vrijednosti 1.04 0.08 0. oktaedar. ··· xn 1 n . 2. s s Oˇekivanje sluˇajne varijable s diskretnom uniformnom distribucijom je jednako aritmetiˇkoj sredini svih c c c njenih vrijednosti: n E(X) = k=1 1 1 1 1 1 1 xk = x1 + x2 + x3 + · · · + xn = (x1 + x2 + x3 + · · · + xn ) = x. d3. dodekaedar i ikosaedar.11 0.02 0. ”Kockica” d100 se moˇe predstaviti z cc c z pomo´u dvije d10 ”kockice”.55 0.12 0. Jednostavno reˇeno.99 0. diskretna uniformna distribucija je karakterizirana konaˇnim skupom vrijednosti koje c c su sve jednako vjerojatne: P (X = 1) = P (X = 2) = P (X = 3) = · · · = P (X = n) = 1 . c c 64 ..12 Diskretna uniformna distribucija X∼ x1 1 n Diskretna uniformna distribucija sluˇajne varijable X je zadana s c x2 1 n x3 1 n . brojevi koji se dobivaju na standardnom ruletu kao i karte koje se dobiju iz dobro promijeˇanog ˇpila karata takoder imaju diskretnu uniformnu distribuciju.. z c c d10 i d100 koje se ne mogu predstaviti Platonovim tijelima. 6.20 0. d12. ali ih je mogu´e ili simulirati pomo´u njih (d2 i d3 pomo´u d4 i d6. svi pravilni c poliedri – tetraedar. a druga znamenku desetica. d20) moˇemo shvatiti kao sluˇajne varijable s pripadaju´om diskretnom uniformnom distribucijom.88 0.18 0.10 0. 5.10 0. n n n n n n 5 U RPG igrama (naroˇito u D&D-u) se kao izvor uniformno distribuiranih brojeva koriste sva Platonova tijela.33 0. Koriste se i ”kockice” d2. n Grafovi funkcija vjerojatnosti i funkcije distribucije vjerojatnosti diskretne uniformne distribucije (bacanje simetriˇne kockice): c 0. s c c c tim da se d2 moˇe simulirati i bacanjem novˇi´a) ili pomo´u polupravilnih poliedara (d10). d8. d6.77 0.06 0. heksaedar (kocka). svaku od njih s istom vjerojatnosti jednakoj 1 cc 6 . tj.16 0. Oznake za te ”kockice” (redom d4.

ˇto mu daje bonus c c z s 4 u napadu) ili • s dva manja maˇa (s kojima nije toliko vjeˇt pa je bonus 0). z Napad poˇinje bacanjem ”kockice” s dvadeset strana. s Distribucije sluˇajnih varijabli d4 i d8 su redom: c d4 ∼ 1 1 4 V ar(X). jer se suma 8 moˇe dobiti na ˇetiri naˇina (8 = 1 + 7 = 2 + 6 = 3 + 5 = 4 + 4). na kockicama padnu brojevi 1 i 7 je 1 · 1 = 32 . analogna tvrdnja vrijedi i za standardnu devijaciju: V ar(X) = E(X 2 ) − E(X)2 = x2 − x2 . Radi s c c s s c jednostavnosti. c s z dakle moˇe odjednom napasti dva puta. Tomislav vodi svog lika. σ(X) = Primjer 1. broju koji padne c se dodaje bonus i ako je rezultat ve´i od ili jednak 15 onda je napad uspio6 . U igri D&D igraˇi vode svoje likove kroz priˇu u kojima se nerijetko moraju boriti. naime.5. Rjeˇenje. taj sluˇaj se ne´e uzeti u obzir. 2 1 4 3 1 4 4 1 4 . 1 Vjerojatnost da npr. d20 (vidi fusnotu 5 na stranici 64). c c hrabrog Sir Robina i u sluˇaju borbe se mora opredijeliti za jednu od sljede´e dvije mogu´nosti: c c c • borba s dvoruˇnim maˇem kojeg drˇi objema rukama (i s kojim je iznimno spretan. ako na kockici d20 padne recimo 19 ili 20. napad je izuzetno dobro uspio ˇto znaˇi da bi napadaˇ mogao biti uspjeˇniji u tom napadu nego ˇto je to uobiˇajeno. Distribuciju sluˇajne varijable X sada nije problem napisati: c X∼ 1 32 2 2 32 3 3 32 4 4 32 5 4 32 6 4 32 7 4 32 8 4 32 9 10 3 32 11 2 32 12 1 32 . c 6 Ovo je pojednostavljena verzija preuzeta iz pravila za DnD.Varijanca sluˇajne varijable s diskretnom uniformnom distribucijom je jednaka varijanci svih njenih vrijedc nosti. jedne s osam strana i brojevima od 1 c do 8 na njima (d8) i jedne sa ˇetiri strane i brojevima od 1 c do 4 na njima (d4) (dakle X = d8 + d4). Odredimo distribuciju sluˇajne varijable X koja predc stavlja sumu brojeva koji se pojave nakon bacanja dviju simetriˇnih kockica. Traˇenu distribuciju moˇemo lagano dobiti iz sljede´e tabele u kojoj su popisane sve z z c sume koje moˇemo dobiti bacanjem ovih dviju kockica: z d4 \ d8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 6 7 8 7 8 9 8 9 10 9 10 11 10 11 12 1 c Broj pojavljivanja neke sume u gornjoj tabeli pomnoˇen s gore dobivenom vjerojatnosti 32 daje pripadaju´u z vjerojatnost pojavljivanja te sume. ali s kojima moˇe napadati istovremeno. c c 65 . a vjerojatnost da je suma brojeva koji 4 8 1 1 z c c padnu na te dvije kockice jednaka 8 je 4 · 32 = 8 . verzija 3. Primjer 2. d8 ∼ 1 1 8 2 1 8 3 1 8 4 1 8 5 1 8 6 1 8 7 1 8 8 1 8 .

Od 20 mogu´nosti njih 10 je povoljno pa je vjerojatnost c uspjeha jednaka 10 = 1 .5 = 3. jer je maksimalni broj jedinica zdravlja koje protivnik moˇe c c c z izgubiti tri napada 30 ˇto nije dovoljno i vodi u siguran poraz. Tada sigurno ne´e uzeti dvoruˇni maˇ. 20 2 • Ako uzme dva manja maˇa. Zakljuˇujemo da se u duljim borbama hrabrom Sir Robinu daleko viˇe isplati boriti dvoruˇnim maˇem. U sluˇaju uspjeˇnog napada. c c • za napad s dva manja maˇa jednak E(2d6 + 1) = 8. napadaˇ je ozlijedio protivnika i onda se odreduje koliko jedinica zdravlja je c s c protivnik izgubio tim napadom. ako uzme dva manja maˇa.4. na toj kockici mora dobiti barem 11. c c tj. onda napadnuti gubi d8+2 jedinice zdravlja. tj. inaˇe hrabri Sir Robin sigurno gubi s s c borbu. Tomislav baca d8 kockicu i broju koji padne doda 2. s c Da bismo dobili oˇekivani broj jedinica zdravlja koje ´e protivnik izgubiti u jednom napadu. Oˇekivani broj jedinica zdravlja koje ´e protivnik izgubiti u sluˇaju jednog uspjeˇnog napada je c c c s • za napad dvoruˇnim maˇem jednak E(d8 + 2) = 6. c s s z z c c U nekim situacijama se medutim ne isplati uzeti oruˇje koje garantira ve´i oˇekivani broj jedinica zdravlja koje ´e protivnik izgubiti u jednom napadu. a kolika ako koristi dva manja c c maˇa? c • Ako koristi dvoruˇni maˇ. za uspjeˇan napad mora dobiti barem 15 na kockici d20. 7 Da ta dva broja trebamo pomnoˇiti pa da dobijemo ono ˇto nas zanima je posljedica jednog kra´eg vjerojatnosnog raˇuna z s c c koji je ovdje izostavljen. mogu´a je situacija gdje je u borbi za pobjedu nuˇno c c z da u najviˇe tri napada protivnik izgubi viˇe od 30 jedinica zdravlja. onda napadnuti gubi 2d6 + 1 jedinicu c zadravlja. Od 20 mogu´nosti c s c 6 3 njih 6 je povoljno pa je vjerojatnost uspjeha jednaka 20 = 10 . ˇto vodi brˇoj i sigurnijoj pobjedi u borbi.Kolika je vjerojatnost da napad Sir Robina uspije ako on koristi dvoruˇni maˇ. c ˇto se lagano dobije iz pripadaju´ih distribucija za d8 i 2d6 (obje su dane u ovom poglavlju).25. S druge strane. · 8 = 2.5. • Ako je napad hrabrog Sir Robina dvoruˇnim maˇem uspio. tj. Npr. s c maksimalni broj jedinica zdravlja koje protivnik moˇe izgubiti u jednom napadu je 13 (dvije ˇestice na dvije z s kockice d6 plus 1) pa postoji mala vjerojatnost (izraˇunajte je!) koja je ipak ve´a od nule da hrabri Sir c c Robin pobijedi u takvoj borbi. • Ako je napad hrabrog Sir Robina s dva manja maˇa uspio. 66 . moramo dobivena c c oˇekivanja pomnoˇiti7 s vjerojatnostima da napad uspije: c z • za napad dvoruˇnim maˇem imamo c c • za napad s dva manja maˇa imamo c 1 2 3 10 · 6. za uspjeˇan napad mora zajedno s bonusom (4) dobiti barem 15 na kockici c c s d20. Tomislav baca dvije d6 kockice i sumi brojeva koji padnu doda 1. jer c s c c ´e u prosjeku protivnik izgubiti viˇe jedinica zdravlja.

Vrijednost 2 se moˇe dobiti na c z jedan naˇin. . V ar(X) c c c i standardnu devijaciju sluˇajne varijable X. Zadatak 4. vrijednost 3 = 1 + 2 = 2 + 1 na dva naˇina. .83 − 49 = 5.83 36 36 36 36 6 E(X 2 ) = k 2 pi = 2 2 k=2 V ar(X) = E(X 2 ) − E(X)2 ≈ 54. σ(X) ≈ 2. Zadatak 2. c z Odredite distribuciju sluˇajne varijable X kojoj su vrijednosti zbroj brojeva koji padnu na dvije baˇene c c standardne kockice (u igri DnD se takva sluˇajna varijabla oznaˇava s 2d6). c c c Broj svih mogu´nosti na koje mogu pasti dvije kockice je 36. 67 . c Rjeˇenje.Zadaci Zadatak 1. Pomo´u uniformne distribucije (iako je najjednostavnija) se mogu dobiti druge sloˇenije distribucije. Pripadne vjerojatnosti se lako izraˇunaju c c primjenom klasiˇne formule vjerojatnosti i sad imamo: c X∼ 1 36 12 2 2 36 3 3 36 4 4 36 5 5 36 6 6 36 7 5 36 8 4 36 9 10 3 36 11 2 36 12 1 36 . 3. . Napiˇite distribuciju uniformne sluˇajne varijable koja moˇe poprimiti sve cjelobrojne vrijednosti od 3 s c z do 12. jedne stanc c dardne sa ˇest strana i brojevima od 1 do 6 na njima i jedne sa ˇetiri strane i brojevima od 1 do 4 na s c njima te uzimanjem sume brojeva koji na njima padnu (dakle X = d6 + d4) . Odredite distribuciju sluˇajne varijable X koja modelira bacanje dviju simetriˇnih kockica.83. Odredite distribuciju sluˇajne varijable X koja modelira bacanje dviju simetriˇnih kockica.42 Zadatak 3. 4 = 1 + 3 = 2 + 2 = 3 + 1 na tri naˇina itd. E(X) = k=2 12 kpi = 2 2 6 1 1 + 3 + · · · + 7 + · · · + 12 =7 36 36 36 36 329 1 2 6 1 + 32 + · · · + 72 + · · · + 122 = ≈ 54. Izraˇunajte E(X). jedne stanc c dardne sa ˇest strana i brojevima od 1 do 6 na njima i jedne sa ˇetiri strane i brojevima od 1 do 4 na s c njima i uzimanjem razlike brojeva koji na njima padnu (dakle X = d6 − d4) . . 12. s Vrijednosti koje poprima sluˇajna varijabla X su redom 2.

13

Bernoullijev pokus. Bernoullijeva shema. Binomna distribucija

Bernoullijev pokus je eksperiment ˇiji ishod je sluˇajan i u kojem su mogu´a samo dva rezultata od kojih c c c jedan nazivamo ”uspjeh” (to je obiˇno onaj koji nas zanima ili kojeg promatramo), a drugi ”neuspjeh”. c Obiˇno je rijeˇ o eksperimentu s dva mogu´a rezultata koji se uvijek mogu izraziti preko ”da ili ne” pitanja. c c c • Ako bacimo novˇi´, ho´e li ”pasti pismo”? cc c • Ho´e li se roditi djevojˇica? c c • Jesu li neˇije oˇi zelene boje? c c c • Je li potencijalni kupac odluˇio kupiti proizvod? • Ho´e li strijelac pogoditi metu u jednom gadanju? c Vidimo da oznake ”uspjeh” i ”neuspjeh” sluˇe samo kao oznaˇavanje rezultata i ne trebaju se shvatiti z c doslovno. Primjeri Bernoullijevih pokusa: • Bacanje novˇi´a. Ovdje padanje glave moˇe znaˇiti ”uspjeh”, a padanje pisma ”neuspjeh”. Naravno cc z c da se moˇemo odluˇiti i za obrnuto oznaˇavanje. Poˇteni novˇi´ po definiciji ima vjerojatnost uspjeha z c c s cc jednaku 0.5. • Bacanje standardne kockice, gdje padanje ˇestice oznaˇava ”uspjeh”, a sve ostalo ”neuspjeh”. s c • Anketiranje sluˇajnog glasaˇa da bi se ustanovilo ho´e li glasati ”da” na predstoje´em referendumu. c c c c Matematiˇki se takav pokus opisuje sluˇajnom varijablom X koja poprima samo dvije vrijednosti, 0 i 1, pri c c ˇemu se 1 smatra ”uspjehom”. Ako je p vjerojatnost uspjeha (obiˇno se s q = 1 − p oznaˇava vjerojatnost c c c neuspjeha), onda je oˇekivanje takve sluˇajne varijable p, a standardna devijacija p(1 − p): c c E(X) = p · 1 + q · 0 = p E(X 2 ) = p · 12 + q · 02 = p V ar(X) = E(X 2 ) − E(X)2 = p − p2 = p(1 − p) = pq ⇒ σ(X) =

p(1 − p) =

pq

Bernoullijeva shema se sastoji od konaˇnog ili beskonaˇnog niza nezavisnih sluˇajnih varijabli X1 , X2 , X3 . . . c c c za koje vrijede sljede´e tvrdnje: c • Za svaki k je vrijednost od Xk ili 1 ili 0. • Za svaki k je vjerojatnost da Xk poprima vrijednost 1 jednaka istom broju p, tj. za svaki k vrijedi P (Xk = 1) = p. Drugim rijeˇima, Bernoullijeva shema je niz nezavisnih Bernoullijevih pokusa s istom distribucijom. Dvije c c c mogu´e vrijednosti svake varijable Xk se ˇesto zovu ”uspjeh” i ”neuspjeh” (u nekim sluˇajevima se koriste c izrazi ”pogodak” i ”promaˇaj”, u ovisnosti o kontekstu). s

68

Neke od sluˇajnih varijabli povezanih s Bernoullijevom shemom su: c • Broj uspjeha u prvih n pokusa. • Broj pokusa potrebnih da se dobije r uspjeha. • Broj pokusa potrebnih da se dode do uspjeha. Mi ´emo obraditi samo prvu sluˇajnu varijablu ˇija distribucija se zove binomna distribucija. c c c Promotrimo sluˇajnu varijablu X koja ”broji uspjehe” u Bernoullijevoj shemi u prvih n pokusa. Prec ciznije, X je sluˇajna varijabla koja moˇe poprimiti vrijednosti iz skupa {0, 1, 2, . . . , n} i za koju vrijedi da c z je P (X = k) vjerojatnost da je u n uzastopnih Bernoullijevih pokusa nastupilo toˇno k uspjeha, 0 ≤ k ≤ n. c Neka je vjerojatnost uspjeha jednaka p i vjerojatnost neuspjeha q = 1 − p. Bernoullijevi pokusi u Bernoullijevoj shemi su medusobno nezavisni pa je vjerojatnost da u nizu od n sluˇajnih pokusa njih k bude uspjeˇno, a n − k neuspjeˇno, jednaka umnoˇku vjerojatnosti pojedinih pokusa. c s s s Njih k je uspjeˇno s vjerojatnoˇ´u p, njih n − k je neuspjeˇno s vjerojatnoˇ´u q pa je pripadna vjerojatnost s sc s sc jednaka p · p · . . . · p · q · q · . . . · q = pk q n−k .
k puta (n−k) puta

Takvih nizova od n pokusa od kojih je k uspjeˇno ima koliko i naˇina da se od n objekata (pokusa) izabere s c njih k (koji su uspjeˇni), a to je n . Dakle vjerojatnost da u nizu od n Bernoullijevih pokusa njih k bude s k uspjeˇno je jednaka s Pk = P (X = k) = n k n−k p q . k

Distribucija sluˇajne varijable X se zove binomna distribucija, zadana je parametrima n i p i oznaˇava se sa c c X ∼ B(n, p) = 0 P0 1 P1 2 P2 ··· ··· n Pn .

Oˇekivanje sluˇajne varijable s binomnom distribucijom se moˇe dobiti direktno iz definicije uz primjenu c c z binomnog teorema:
n n

E(X) =
k=0 n

kP (X = k) =
k=1

k

n k n−k p q = k

n

k
k=1 n−1 k=0

n! pk q n−k = k!(n − k)!
n−1 k=0

=
k=1

np

(n − 1)! pk−1 q n−k = np (k − 1)!(n − k)!

(n − 1)! pk q n−k−1 = np k!(n − k − 1)!

n − 1 k n−k−1 p q k

= np Varijanca jednog Bernoullijevog pokusa je pq. Pokusi u Bernoullijevoj shemi su medusobno nezavisni pa je varijanca binomne sluˇajne varijable jednaka zbroju varijanci pokusa, tj. imamo: c √ V ar(X) = npq i σ(X) = npq.

69

Grafovi funkcija vjerojatnosti i funkcije distribucije vjerojatnosti binomne distribucije B(15, 0.4): 0.23 0.20 0.18 0.16 0.14 0.11 0.09 0.07 0.05 0.02 0.00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 funkcija vjerojatnosti Zadaci Zadatak 1. Koliko je oˇekivanje, a kolika je standardna devijacija binomne sluˇajne varijable X ∼ B(100, 0.4)? c c E(X) = np = 100 · 0.4 = 40 √ √ √ σ(X) = pq = 0.4 · 0.6 = 0.24 ≈ 0.490 Zadatak 2. Koliko je oˇekivanje, a kolika je standardna devijacija binomne sluˇajne varijable X ∼ B(75, 0.7)? c c Zadatak 3. Strijelac pogada metu s vjerojatnoˇ´u p = 0.4. sc c c 1. Kolika je vjerojatnost da ´e u seriji od 11 gadanja toˇno pet puta pogoditi metu? Rijeˇ je o c Bernoullijevoj shemi i binomnoj sluˇajnoj varijabli X ∼ B(11, 0.4). Treba izraˇunati vjerojatnost c c P (X = 5): P (X = 5) = 11 11 · 10 · 9 · 8 · 7 5 6 0.4 0.6 = 462 · 0.01024 · 0.046656 ≈ 0.2207 0.45 0.66 = 1·2·3·4·5 5 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 funkcija distribucije vjerojatnosti

2. Kolika je vjerojatnost da ´e u seriji od devet gadanja barem dva puta pogoditi metu? X ∼ c B(9, 0.4), P (X ≥ 2) =? P (X ≥ 2) = P (X = 2) + P (X = 3) + P (X = 4) + P (X = 5) + P (X = 6) + P (X = 7) + P (X = 8) + P (X = 9) = 1 − (P (X = 0) + P (X = 1)) P (X = 0) = 9 0.40 0.69 = 1 · 1 · 0.69 = 0.010077696 0 P (X = 1) = 9 0.41 0.68 = 9 · 0.4 · 0.68 = 0.060466176 1 P (X ≥ 2) = 1 − (P (X = 0) + P (X = 1)) = 1 − 0.010077696 − 0.060466176 = 0.929456128 3. Kolika je vjerojatnost da ´e u seriji od sedam gadanja najviˇe tri puta promaˇiti metu? X ∼ c s s B(7, 0.4) Najviˇe tri puta promaˇiti u seriji od sedam gadanja je isto ˇto i najmanje 7 − 3 = 4 puta pogoditi. s s s Dakle traˇi se P (X ≥ 4) = P (X = 4) + P (X = 5) + P (X = 6) + P (X = 7) z 70

44 0.0771 P (X = 6) = 7 0. Istovremeno se bacaju dvije standardne igra´e kockice.216 ≈ 0. c c c c s c s (b) Izraˇunajte vjerojatnost da ´e u seriji od 6 gadanja barem ˇetiri puta promaˇiti metu. Zadatak 7. sc c (a) Izraˇunajte vjerojatnost da ´e u seriji od 5 gadanja toˇno tri puta pogoditi metu.7 .47 ≈ 1 · 0.518 0 6 Zadatak 8.293 Zadatak 4. 6 2.026 · 0.46 0. sc (a) Izraˇunajte vjerojatnost da ´e u seriji od 5 gadanja toˇno ˇetiri puta promaˇiti metu. c c c s (b) Izraˇunajte vjerojatnost da ´e u seriji od 6 gadanja barem ˇetiri puta promaˇiti metu.60 = 7 0. Kolika je vjerojatnost da ´e u 24 bacanja uspjeh nastupiti barem jednom? (Jedan od de M´r´ovih c e e problema.) 71 .61 = 7 0.7 P (X = 4) = 7 0.3858. 3.44 0. Bacamo simetriˇan novˇi´.0102 · 0. Traˇena vjerojatnost je c z 6 jednaka P (X = 1) = 4 1 3 1 p q =4· · 1 6 5 6 3 ≈ 0.63 ≈ 35 · 0.62 ≈ 21 · 0.47 0. Strijelac pogada metu s vjerojatnoˇ´u 0. c c (c) Koliki je oˇekivani broj pogodaka u seriji od 5000 gadanja? c Zadatak 6. Strijelac pogada metu s vjerojatnoˇ´u 0. c s 1.) Traˇena vjerojatnost je jednaka z P (X ≥ 1) = P (X = 1) + P (X = 2) + P (X = 3) + P (X = 4) = 1 − P (X = 0) = 4 4 0 4 5 = 1− p q =1− ≈ 1 − 0.6 ≈ 7 · 0.6 . Kolika je vjerojatnost da ´e u ˇetiri bacanja broj ˇest pasti toˇno jednom? c c s c Neka je X binomna sluˇajna varijabla s distribucijom X ∼ B(4.0172 + 0.46 0.63 = 7−4 0.197 + 0. Uspjehom smatramo situaciju u kojoj c su na obje kockice pale ˇestice.6 = 2 0.00164 7 0 P (X ≥ 4) = P (X = 4) + P (X = 5) + P (X = 6) + P (X = 7) ≈ 0. Kolika je vjerojatnost uspjeha? 1 Vjerojatnost uspjeha je p = . Uspjehom smatramo kad padne broj ˇest.197 4 3 7 7 5 2 P (X = 5) = 5 0.4 0.0172 6 1 P (X = 7) = 7 0. c c (c) Koliki je oˇekivani broj pogodaka u seriji od 7000 gadanja? c Zadatak 5.63 = 7 0.00164 = 0.44 0.0771 + 0. Kolika je vjerojatnost da ´e u ˇetiri bacanja broj ˇest pasti barem jednom? (Jedan od de M´r´ovih c c s e e problema. Kolika je vjerojatnost uspjeha? 2.00164 = 0.36 ≈ 0. 1 ). s 1. Izraˇunajte vjerojatnost da ´e u seriji od 10 bacanja novˇi´a barem c cc c c cc tri puta pasti pismo.00410 · 0.6 ≈ 0. Kolika je vjerojatnost da ´e u 24 bacanja uspjeh nastupiti toˇno jednom? c c 3.45 0. Baca se standardna igra´a kockica.482 = 0.

57 Ovime je Clarke pokazao da su projektili na London padali sluˇajno prema predvidivom obrascu odredenim c Poissonovom distribucijom i time dokazao da strateˇki vaˇniji dijelovi Londona nisu bili u ve´oj opasnosti od s z c drugih. Za svako podruˇje je odredio broj projektila s c c koji su ga pogodili i sastavio je sljede´u tabelu u kojoj se vidjelo koliko je podruˇja pogodilo dani broj c c projektila. broj pogodaka. Takoder se moˇe koristiti za druge intervale kojima se izraˇavaju udaz z ljenost. britanski statistiˇar c R. c s 3. prosjeˇan broj nastupa dogadaja u danom vremenskom periodu (ili na danoj povrˇini ili u danom c volumenu) je poznat i konstantan. za testiranje sluˇajnosti danih podataka. Drugim rijeˇima. D. mogu´e je odrediti broj nastupa dogadaja (npr.14 Poissonova distribucija Poissonova distribucija se primjenjuje na dogadaje za koje vrijede sljede´i uvjeti: c 1. ali je besmisleno pitati koliko puta dogadaj nije nastupio (za razliku od binomne distribucije) Za takve dogadaje.14 5 ili viˇe s 1 1. a oni su dosta ˇesti. c c c c s Ovaj drugi primjer je koriˇten za vrijeme Drugog svjetskog rata kada su njemaˇke snage raketnim bombama s c c gadali London. z c Ako se podaci dovoljno dobro podudaraju s teoretskim vrijednostima dobivenim iz Poissonove distribucije. Da dode do odgovora.74 1 211 211. Tipiˇni primjeri su vremena izmedu dolazaka uzastopnih kupaca u trgovinu i s c broj bombi koje (neovisno i sluˇajno) pogode sluˇajno izabrano podruˇje iz grupe podruˇja jednakih povrˇina. c 2. Poissonova distribucija daje.62 4 7 7. Poissonova distribucija je diskretna distribucija kojom se izraˇava vjerojatnost pojave dogadaja unutar fiz ksiranog vremenskog intervala ako je poznato prosjeˇno vrijeme izmedu pojave dva uzastopna dogadaja i c ako su dogadaji medusobno neovisni. c c oˇekivane frekvencije dogadaja. k broj podruˇja pogodenih k puta c teoretski broj pogodaka prema Poissonovoj distribuciji 0 229 226. tako da nastup jednog dogadaja ne utjeˇe na nastupe niti jednog od sljede´ih dogadaja.54 3 35 30. onda je to jaka podrˇka tvrdnji da je sluˇaj. 4. uzrok dogadajima na osnovu kojih su dobiveni s c s ti podaci. povrˇina ili volumen. ili su pogadali unaprijed zadane ciljeve. tvornice) koji su se u njima nalazili. c Poissonova distribucija se moˇe koristiti i u ”suprotnom smjeru”. c s 72 . nije bilo jasno jesu li projektili s c c padali na London sluˇajno.39 2 93 98. odnosno da nema potrebe za evakuacijom iz onih podruˇja grada u kojima se nalaze strateˇki ciljevi. dogadaji se mogu brojati nenegativnim cijelim brojevima. Clarke je podijelio dio grada koji je doˇao pod udar projektila na 576(= 26 · 26) podruˇja od kojih je s c svako imalo povrˇinu od jedne ˇetvrtine kvadratnog kilometra. preko pripadaju´ih vjerojatnosti. broj stranaka u banci tokom nekog vremenskog peric oda). a ne neˇto drugo. dogadaji su medusobno nezavisni. Postavilo se pitanje jesu li neki dijelovi Londona u ve´oj opasnosti da budu pogodeni zbog strateˇkih ciljeva (npr.

00 0.80 0.00 1 2 3 4 5 6 7 funkcija vjerojatnosti Poissonove distribucije za λ = 1 1. onda se kao model uzima Poissonova distribucija s parametrom λ = 10/4 = 2.60 0.03 0.60 0.10 0.16 0. c c Vjerojatnost da sluˇajna varijabla X s Poissonovom distribucijom poprimi vrijednost k je jednaka c P (X = k) = λk e−λ . σ(X) = s 0.00 -0. k! Vrijedi joˇ i: E(X) = λ.28 0.08 0.20 0.5.36 0.32 0.20 0.10 1.90 0.50 0.09 0.00 -0. a zanima nas njihovo pojavljivanje tijekom vremenskog intervala od 10 minuta.05 0.06 0.70 0.08 0.12 0.10 0.40 0.10 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 funkcija distribucije vjerojatnosti Poissonove distribucije za λ = 8 73 1 2 3 4 5 6 7 funkcija distribucije vjerojatnosti Poissonove distribucije za λ = 1 .10 1.Poissonova distribucija je odredena parametrom λ ≥ 0.30 0. Da sluˇajna varijabla X ima Poissonovu distribuciju se oznaˇava s X ∼ P oi(λ). V ar(X) = λ.40 0.12 0. 0.04 0.30 0.80 0.40 0.14 0.70 0.00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 funkcija vjerojatnosti Poissonove distribucije za λ = 8 1.00 0. ako se dogadaji pojavljuju svake 4 minute.02 0.50 0.90 0.24 0.11 0. Npr. ˇije znaˇenje je oˇekivani broj dogadaja tijekom c c c zadanog vremenskog intervala.15 0.20 0.10 0 0 √ λ.

09022 0. ˇ Recepcija u hotelu prima u prosjeku dva telefonska poziva na sat. 3.27067 0. z Poissonova distribucija P oi(λ) se koristi kao aproksimacija binomne distribucije B(n. s 0 1 2 3 4 5 ili viˇe s P (X = 0) P (X = 1) P (X = 2) P (X = 3) P (X = 4) P (X ≥ 5) vjerojatnost 0.559507 Primjer 2. • broja telefonskih poziva upu´enih nekoj telefonskoj centrali tijekom jedne minute. P (X > 4) = 1 − P (X ≤ 4) = 1 − (P (X = 0) + P (X = 1) + P (X = 2) + P (X = 3) + P (X = 4)) = =1− ≈ 1 − 0. P (X < 3) i P (X > 4). 5 ili viˇe poziva.124652 50 e−5 51 e−5 52 e−5 53 e−5 54 e−5 + + + + 0! 1! 2! 3! 4! 4. c • broja pristupa nekom web serveru tijekom jedne minute. s Ako u prosjeku imamo dva poziva na sat.084224 2! 55 e−5 2. • broja ˇarulja koje pregore tijekom danog vremenskog intervala. P (X = 5) = ≈ 0..084224 = 0.440493 = 0. 1.27067 0. Zelimo izraˇunati vjerojatnosti da c ´e broj poziva tokom jednog sata biti 0. 3. Neka je X ∼ P oi(5). 1.175467 5! 3.033690 + 0. p) u sluˇajevima kada c je n velik i p malen. z z • broja zvijezda u danom volumenu prostora. pri ˇemu je λ = np. • broja pregaˇenih ˇivotinja nadenih na danoj duljini ceste. onda je je λ = 2. U sljede´oj tabeli su dane vjerojatnosti da ´e tokom jednog c c sata recepcija primiti 0. Izraˇunajte P (X = 2).05265 broj poziva 74 . • broja tipfelera napravljenih prilikom tipkanja jedne stranice teksta. P (X = 5). 2.18045 0.Poissonova distribucija se koristi za modeliranje broja pojavljivanja razliˇitih dogadaja u danom prostoru ili c vremenu poput: c • broja vozila koji produ nekom kontrolnom toˇkom (dovoljno dalekom od semafora) tijekom nekog danog vremena. P (X < 3) = P (X = 0) + P (X = 1) + P (X = 2) = 50 e−5 51 e−5 52 e−5 53 e−5 + + + ≈ 0! 1! 2! 3! ≈ 0. Dakle sluˇajna varijabla koja modelira ovu c situaciju ima distribuciju X ∼ P oi(2).. 4.006738 + 0. 2.13534 0. P (X = 2) = 52 e−5 ≈ 0. c s Rjeˇenje. c Primjer 1. 4. 5 ili viˇe. c 1.

s Ako je rijeˇ o Poissonovoj distribuciji.83864. P (X = 4) = =≈ 0. z Rjeˇenje. P (X ≥ 2) = P (X = 2) + P (X = 3) + P (X = 4) + · · · = 1 − (P (X = 0) + P (X = 1)) ≈ 1 − 0.10 e−2.14 e−2.1 ≈ 0.96. Kolika je vjerojatnost da mu tokom jednog sata niti jedan tanjur ne´e ispasti iz ruku? c 75 .) s s Zadatak 3. P (X ≤ 3) = P (X = 0) + P (X = 1) + P (X = 2) + P (X = 3) ≈ 0.1 = e−2. Kolika s s je vjerojatnost da se na toj stranici nalaze najviˇe dvije ˇtamparske greˇke? (Uputa: prosjeˇan broj s s s c ˇtamparskih greˇaka po stranici je 50/250 = 0. c z 3.37961 = 0.5). Zadaci Zadatak 1. P (X = 0) = 4. c Zadatak 2.099231 4! 3. Izraˇunajte P (X = 2).Primjer 3. c s s Nadite vjerojatnost da se na stotoj stranici te knjige ne nalazi niti jedna ˇtamparska greˇka.62039.12246. Rjeˇenje. Za jednog konobara je ustanovljeno da mu u prosjeku iz ruku ispadne i razbije se 0. s Koristit ´emo Poissonovu distribuciju X ∼ P oi(5). Izraˇunajte vjerojatnost da se u grupi od 100 ljudi nalazi barem c dvoje ljevorukih. Uz pretpostavku da moˇemo primijeniti Poissonovu distribuciju.2. 0! 2. izraˇunajte vjerojatnost da ´e z c c u jednom danu biti 1. onda promatramo sluˇajnu varijablu X ∼ P oi(2.05. barem dvije laˇne dojave.05 tanjura na sat.1) pa imamo: c c 2. P (X ≤ 3) i P (X > 5). niti jedna laˇna dojava. Poznato je da je 5% ljudi ljevoruko.1 2.1 laˇnu dojavu o poˇarima na c z z dan. Neka je X ∼ P oi(2. P (X = 3). Primjer 4. U jednom vatrogasnom domu su izraˇunali da u prosjeku dobivaju 2. ˇetiri laˇne dojave. z 2. Poznato je da se u izvjesnoj knjizi od 250 stranica nalazi 50 sluˇajno rasporedenih ˇtamparskih greˇaka. 1. s z 4. jer je prosjeˇan broj ljevorukih u grupi od 100 ljudi c c jednak 100 · 0. najviˇe tri laˇne dojave. Traˇena vjerojatnost je pribliˇno jednaka: z z P (X ≥ 2) = 1 − (P (X = 0) + P (X = 1)) ≈ 0.

z c • koliˇina ˇe´era u jednom kilogramu groˇda. Npr. c • vrijeme ˇekanja na autobus na autobusnoj stanici. ˇarulje se testiraju tako da ih se drˇi ukljuˇenima sve dok ne pregore. Vrijednosti c koje moˇe Y poprimiti su nenegativni realni brojevi. z Primjeri kontinuiranih sluˇajnih varijabli: c • visina ili teˇina ljudi na nekom podruˇju. c 76 . +∞ > pa je Y kontinuirana varijabla. Smisla ima traˇiti vjerojatnost da sluˇajna varijabla poprimi vrijednost iz nekog intervala. nego mogu poprimiti bilo koju vrijednost c c iz nekog intervala realnih brojeva. c s c z • vrijeme potrebno da se pretrˇi sto metara. ˇto se definira uz pomo´ z c s c funkcije distribucije vjerojatnosti ili funkcije gusto´e vjerojatnosti. c Formalno. c Vjerojatnost svakog elementarnog dogadaja je kod kontinuirane sluˇajne varijable jednaka nuli. dakle [0. kontinuirana sluˇajna varijabla je funkcija sa prostora elementarnih dogadaja u skup realnih broc jeva pri ˇemu skup vrijednosti te funkcije moˇe biti cijeli interval (ili unija intervala) realnih brojeva ili cijeli c z skup R. z z c Sluˇajna varijabla Y povezana s ovom situacijom mjeri vrijeme do pregaranja u recimo satima.15 Kontinuirana sluˇajna varijabla c U mnogim sluˇajevima nam za modeliranje sluˇajnih procesa diskretne sluˇajne varijable nisu dovoljne i to c c c naroˇito onda kada ishodi sluˇajnih procesa nisu izolirani brojevi.

Iz navedenog i Newton–Leibnizove formule slijedi c c P (a < X ≤ b) = F (b) − F (a) i F (x) = f (x). tj. −∞ gdje je f (x) pripadaju´a funkcija gusto´e vjerojatnosti. a f (t) dt = P (a ≤ X ≤ b) f (t) dt = 1 +∞ 3. za svaki x ∈ R vrijedi f (x) ≥ 0 b 2. sve sljede´e vjerojatnosti su medusobno jednake: c a P (a ≤ X ≤ b) = P (a < X ≤ b) = P (a ≤ X < b) = P (a < X < b).Funkcija gusto´e vjerojatnosti kontinuirane sluˇajne varijable c c Funkcija gusto´e vjerojatnosti kontinuiranih sluˇajnih varijabli je funkcija f : R → R sa sljede´im svojstvima: c c c 1. Funkcija distribucije vjerojatnosti kontinuirane sluˇajne varijable c Funkciju distribucije vjerojatnosti F kontinuirane sluˇajne varijable X definiramo formulom c F (x) = P (X ≤ x) = x f (t) dt. funkcija distribucije vjerojatnosti kontinuirane sluˇajne varijable je primitivna funkcija pripadne funkcije c gusto´e vjerojatnosti. c 77 . funkcija f je nenegativna. tj. −∞ a Kako je vjerojatnost da X poprimi neku konkretnu vrijednost jednaka nuli (ˇto slijedi iz P (X = a) = s f (t) dt = 0).

3 0. σ 2 ).5 μ = −2 0.1 σ=1 x 1 2 0. μ (oˇekivanje) i σ 2 (varijanca).2 6 0 2 4 -4 σ=2 0.16 Normalna (Gaussova) distribucija. Parametri te distribucije su dva broja. za standardnu normalnu distribuciju vrijedu μ = 0 i σ 2 = 1.4 σ=1 0.4 0. oznaˇavamo ovako: c X ∼ N (μ. je vrlo vaˇan primjer kontinuirane distribuc z cije primjenjive u raznim podruˇjima. Carl Friedrich Gauss je otkrio normalnu distribuciju kada je analizirao neke astronomske podatke i tada je definirao jednadˇbu njezine funkcije z gusto´e: c f (x) = 1 x−μ 2 1 √ e− 2 ( σ ) σ 2π Funkcije gusto´e vjerojatnosti za razliˇite σ i μ: c c 6 μ=0 μ=2 0.1 0 -4 -2 -0. koja se ˇesto zove Gaussova distribucija.2 0 0 μ=0 1 2 3 4 -3 -2 -1 Funkcija distribucije vjerojatnosti se definira sa: F (x) = −∞ f (t) dt. 78 . Standardna normalna distribucija Normalna distribucija.6 0. c c c Da neprekidna sluˇajna varijabla X ima normalnu distribuciju s parametrima μ i σ 2 .8 σ= 0.

8 0. Da bismo mogli koristiti tu tablicu. radimo sljede´e: s 1. Da bi izraˇunali tu vjerojatnost. μ = 0 Vjerojatnost da sluˇajna varijabla X ∼ N (μ. 1). moramo prvo podatke vezane uz zadanu normalnu distribuciju prevesti c u odgovaraju´e podatke iz standardne normalne distribucije formulom x∗ = x−μ σ pri ˇemu vrijedi c F (x) = F ∗ (x∗ ) gdje je F ∗ funkcija distribucije vjerojatnosti standardne normalne razdiobe. koja je dana na stranici 102. U prvom stupcu tabele traˇimo broj 1. z c Primjer 1.4 0.2. Sada imamo: P (X ≤ b) = F (b) = F ∗ b−μ σ = F ∗ (b∗ ).6 0. σ 2 ) poprimi vrijednost manju od ili jednaku b je jednaka (vidi c lijevu sliku na stranici 80): P (X ≤ b) = b f (x) dx = F (b) −∞ gdje je F pripadaju´a funkcija distribucije vjerojatnosti.23).2 0 -4 -2 0 2 4 0 2 4 σ = 1.Funkcije distribucije vjerojatnosti: 6 6 1 0.4 0. μ = −2 σ = 2. koristimo se c c tabelom vrijednosti funkcije distribucije standardne normalne razdiobe N (0.6 0. c Da bi naˇli F ∗ (1. Pribliˇnu vrijednost za F ∗ (b∗ ) oˇitavamo direktno iz tabele (ili s malo boljih kalkulatora).8 0. z 79 .2 0 -4 -2 1 0.

.04 . Npr. 0.05 Oznaˇeno podruˇje ima povrˇinu c c s P (X ≤ 4). .03 .90824 0.87076 0. . .85993 0. .54) ≈ 1 − 0. .88100 0. Npr. 80 .86650 0. . ˇto je posljedica identiteta P {X ≤ x}+P {X ≥ x} = 1 c s i P {X ≥ x} = P {X ≤ −x}.92073 . . 0.09.90658 0. .86864 0. F (5.2946. . Ako je x < 0. F ∗ (2. . 0.88493 0.15 b a f (t) dt = F (b) − F (a) 6 0. . 0. z 3. σ 2 ) poprimi vrijednost ve´u od a i manju od ili jednaku b je c jednaka (vidi desnu sliku): P (a < X ≤ b) = 6 0. .87698 0. 0.91924 .92507 .88686 0. 0. .1 0. 0.85543 0. .89065.23) ≈ 0.87286 0. onda op´enito vrijedi F (x) = 1−F (−x). . .1 0.70540 = 0. . 0.87900 0.91466 0. .05 . . .92785 . . .93189 . .93056 . .91308 0. .12) ≈ 1.05 0 2 4 6 8 10 12 14 0. 0. Npr.90320 0.84614 0. c Vjerojatnost da sluˇajna varijabla X ∼ N (μ.06 .15 0. onda x zaokruˇujemo na dva decc s z imalna mjesta i u tabeli nalazimo traˇenu vrijednost za taj zaokruˇeni broj. . .92922 .05 Oznaˇeno podruˇje ima povrˇinu c c s P (−1 ≤ X ≤ 4). 0 . 0.09 .84849 0. . 0.92647 .2 1.84375 0. . Traˇena vrijednost je broj koji se nalazi u presjeku nadenog retka i stupca. .01 . 0. F ∗ (−0. 0. 0. . 0.89973 0.99711. .76) ≈ z z 0. . Ako je x > 4.90988 0.88298 0.84134 0.91621 0. . .89065 0.85083 0. onda uzimamo da je F ∗ (x) ≈ 1.91774 0. . 0. U prvom retku tabele traˇimo broj 0. .90490 0.03.89251 0.85769 0.87493 0. .2.92364 . .89796 0.85314 0.758) ≈ F ∗ (2.89435 0.1 1.89617 0. 1.86433 0.86214 0. 0. z a . 0.91149 0. . 0.02 .07 .92220 .3 1.08 . . Ako trebamo prona´i vrijednost F ∗ (x) gdje x ima viˇe od dvije decimale.05 0 2 4 6 8 10 12 14 0 -2 -0. 0 -2 -0.4 . Sada imamo: F ∗ (1.88877 0. .0 1. .90147 0.54) = 1 − F ∗ (0.

(b) izmedu 21◦ C i 23◦ C.67) ≈ 1 − 0. X > 256. Nadite vjerojatnost da je temperatura zraka u travnju (a) manja od 18◦ C.71) ≈ 1 − 0.Primjer 2.25143.23885. Izraˇunajte vjerojatnost da je broj sunˇanih dana u godini (a) ve´i od 256 . 249 < X ≤ 259 ? Rjeˇenje. Rjeˇenje.87286 − (1 − 0.04 0. Pretpostavimo da je temperatura zraka u travnju normalna distribuirana sluˇajna varijabla T s μ = 20◦ C i c standardnom devijacijom σ = 3◦ C.48695.03 0.76115 = 0.02 0. c (b) izmedu 249 i 259. 81 .05 0.21204.03 0.05 0.01 230 240 250 260 270 280 P (X > 256) P (249 ≤ X ≤ 259) Primjer 3.74857 = 0.33) ≈ 3 3 ≈ 0.84134 − 0. 3 (b) P (21 < T ≤ 23) = F (23) − F (21) = F ∗ ( 23−20 ) − F ∗ ( 21−20 ) ≈ F ∗ (1.06 0. Broj sunˇanih dana u jednoj godini na otoku Hvaru normalno je distribuirana sluˇajna varijabla X s c c c c parametrima μ = 251 i σ 2 = 49. 0.06 0.14) − (1 − F ∗ (0.00) − F ∗ (0.02 0.61409) = 0. s (a) P (X > 256) = 1 − P (X ≤ 256) = 1 − F (256) = 1 − F ∗ ≈ 1 − F ∗ (0.04 0.62930 = 0. (b) P (249 < X ≤ 259) = F (259) − F (249) = F ∗ 256 − 251 7 ≈ 259 − 251 249 − 251 −F∗ ≈ F ∗ (1.29) 7 7 = F ∗ (1.29)) ≈ 0.01 0 220 -0.01 230 240 250 260 270 280 0. s (a) P (T ≤ 18) = F (18) = F ∗ ( 18−20 ) ≈ F ∗ (−0.14) − F ∗ (−0.01 0 220 -0.

789). F ∗ (−1. Izraˇunajte vjerojatnost da je visina sluˇajno odabranog studenta 1. F ∗ (−0. Oˇitajte iz tabele vrijednosti funkcije distribucije standardne normalne razdiobe N (0.Zadaci Zadatak 1.01cm2. F ∗ (1.3476).34).334). F ∗ (5. P (μ − 3σ < X ≤ μ + 3σ) ≈ 0. P (μ − σ < X ≤ μ + σ) ≈ 0. Broj kiˇnih dana u jednoj godini na otoku Hvaru normalno je distribuirana sluˇajna varijabla s s c parametrima μ = 20 i σ 2 = 4. Zadatak 5.68. Broj sunˇanih dana u jednoj godini na otoku Hvaru normalno je distribuirana sluˇajna varijabla s c c c parametrima μ = 320 i σ 2 = 81. F ∗ (−7.95. Pretpostavimo da je visina stanovnika Lastova. Kolika je vjerojatnost da je broj sunˇanih dana u godini izmedu 290 i 322 ? Zadatak 3. 82 . F ∗ (−2. u cm. Kolika je vjerojatnost da je broj kiˇnih dana u godini izmedu 6 i s 14 ? Zadatak 4. F ∗ (0. normalno distribuirana sluˇajna varijabla s c c c parametrima μ = 169 i σ 2 = 10.89. σ 2 ) vrijedi z c 1.997.1212). Pretpostavimo da je visina (u cm) studenata veleuˇiliˇta normalno distribuirana sluˇajna varijabla s c s c c c parametrima μ = 171cm i σ 2 = 26. F ∗ (0. izmedu 170cm i 173. Izraˇunajte vjerojatnost da je visina sluˇajno odabranog stanovnika (a) manja ili jednaka 168cm. Zadatak 6. (b) izmedu 165cm i 170cm.cm. 2. P (μ − 2σ < X ≤ μ + 2σ) ≈ 0. 1) sljede´e vrijedc c nosti: F ∗ (2.22). ve´a od 168 cm. 3.96243).23). Zadatak 2.71). Pokaˇite da za svaku sluˇajnu varijablu X ∼ N (μ. c 2.

0 0 1.6 0.17 χ2 –distribucija χ2 –distribucija (hi kvadrat distribucija) ovisi o parametru k ∈ N kojeg zovemo stupanj slobode. 2k). c z k 83 .2 0.8 0. f5 (x). Oˇekivanje c k √ takve varijable je E(X) = k.0 0.8 0. x > 0 ∞ k x gdje je c > 0 konstanta koja ovisi o k takva da vrijedi 0 fk (t)dt = 1. varijanca D(X) = 2k. F5 (x).6 0. a standardna devijacija σ = 2k.4 0.4 0.0 k=3 k=2 k = 15 2 4 6 8 10 12 graf funkcija F1 (x) i F2 (x) 14 0 2 4 6 8 10 12 14 graf funkcija F3 (x). F10 (x) i F15 (x) c Oznaka za sluˇajnu varijablu X koja ima χ2 –distribuciju s k stupnjeva slobode je X ∼ χ2 . Za k ≥ 30 vrijedi da sluˇajna varijabla X ∼ χ2 ima pribliˇno normalnu distribuciju N (k.2 0. Funkcija gusto´e vjerojatnosti χ2 –distribucija s k stupnjeva slobode je dana s c fk (x) = c · x 2 −1 e− 2 . graf funkcija f1 (x) i f2 (x) k=1 graf funkcija f3 (x). f10 (x) i f15 (x) 1.0 0.

05 ili α = 0. razinu znaˇajnosti (oznaˇava se s α). zanimaju nas visine ili teˇine svih c z z gradana Republike Hrvatske). biti negacija nul hipoteze.01. o seriji nekih proizvoda (npr. Greˇka prve vrste bi se pojavila ako bismo zakljuˇili da ova dva s c lijeka daju razliˇite rezultate dok u stvari nema razlike u njihovim primjenama. onda to znaˇi da prihva´amo alternativnu hipotezu (koju oznaˇavamo s H1 ) koja moˇe. s U gornjem primjeru bi ovaj tip greˇke nastao ako bismo zakljuˇili da oba lijeka u prosjeku poluˇuju s c c jednake rezultate u primjeni iako to nije istina.Dio III Statistiˇki testovi c Tipiˇna situacija u kojoj se primjenjuju statistiˇki testovi je kad imamo neku pretpostavku. jer uzorak moˇda nije bio dovoljno velik da bi se mogla detektirati njena 84 . uobiˇajeno je da se za njega uzmu vrijednosti α = 0.) itd. s Na primjer. c • Greˇka druge vrste se dogada kada nul hipotezu prihvatimo. neka njihova dimenzija. nul hipotezu (oznaˇavamo je s H0 ) koju neposredno provc jeravamo testom. koliˇina neisz c pravnih proizvoda. teˇina. Gotovo uvijek je nemogu´e mjerenje statistiˇkog obiljeˇja provesti na cijeloj populaciji pa se mjerenje obavlja c c z na jednoj manjoj grupi ljudi ili manjem dijelu jedne serije proizvoda. joˇ uvijek c s c z je mogu´e da je ona neistinita.. iako ona nije istinita. nego greˇku s z z s druge vrste. Testovi hipoteze imaju jedan parametar. z s • Greˇka prve vrste se dogada kada nul hipotezu odbacimo iako je ona istinita. koji ima znaˇenje c c c c s s z vjerojatnosti da ´emo napraviti greˇku prve vrste. Kod testiranja hipoteze moˇemo napraviti dvije vrste greˇaka. Statistiˇki testovi nam pomaˇu da donesemo neki zakljuˇak u vezi promatranog statistiˇkog obiljeˇja na cijeloj populaciji na osnovu mjerenja provedenog na uzorku. Prilikom testiranja hipoteze uvijek imamo tzv. Takvu grupu ljudi ili seriju proizvoda zovemo populacija. koju nazivamo c c hipotezom. ali i ne c c c z mora.. c • χ2 test. c z Obradit ´emo dva tipa statistiˇkih testova koji se odnose na testiranje hipoteze: c c • testiranje hipoteze o oˇekivanju normalno distribuirane varijable uz poznatu varijancu. Ako ne odbacimo nul hipotezu. Sljede´a tabela prikazuje sve mogu´e rezultate testiranja hipoteze: c c H0 istinita H0 neistinita H0 odbaˇena c greˇka I vrste s ispravna odluka H0 prihva´ena c ispravna odluka greˇka II vrste s Greˇka prve vrste je ozbiljnija i vaˇnije je da obratimo paˇnju na to kako da izbjegnemo nju. u kliniˇkom testiranju novog lijeka bi nul hipoteza mogla biti da novi lijek u prosjeku nije c bolji od lijeka koji se trenutno koristi. . o nekom statistiˇkom obiljeˇju neke velike grupe ljudi (npr. Postoji teorija uzorka koja se bavi time kako odabrati dobar (nepristran) uzorak. c c z c no time se ne´emo baviti. Taj parametar treba biti ˇto manji. Ta manja grupa na kojoj se obavlja mjerenje se zove uzorak. U sluˇaju kada nul hipotezu z c c odbacujemo. Rezultat testa moˇe biti njeno prihva´anje ili odbacivanje. ali ne moˇe biti nula.

vjerojatnost da se ne´e dogoditi greˇka druge vrste. Ako vrijednost testa pripada kritiˇnom podruˇju. preciznije. za zadanu razinu znaˇajnosti α nije mogu´e izraˇunati vjerojatnost greˇke druge vrste c c c c s (oznaˇava se s β). Ona dijeli skup vrijednosti koje moˇe poprimiti vrijednost testa c z na dva dijela. to je druga ve´a. no zna se da ˇto je jedna od te dvije vrijednosti manja. onda nul hipotezu odbacujemo. Op´enito. c 85 . inaˇe je c c c prihva´amo. a to je 1 − β. Jakost testa c s c hipoteze je njegova sposobnost da odbaci nul hipotezu kada je ona neistinita. Kritiˇna vrijednost je teoretska granica koja ovisi c o razini znaˇajnosti (i ne ovisi o uzorku). c s Vrijednost testa je broj kojeg dobijemo na osnovu uzorka.neistinitost.

c c c Desni test provodimo samo onda kada su sve vrijednost uzorka ve´e od μ0 . definirana c c na nekoj populaciji. σ 2 ). c 86 .18 Testiranje hipoteze o oˇekivanju uz poznatu varijancu c Neka je X sluˇajna varijabla s nepoznatim oˇekivanjem μ i poznatom standardnom devijacijom σ.05 ili 0. varijanca c c c sc σ σ 2 sluˇajne varijable X. Moraju nam biti poznati razina znaˇajnosti α (obiˇno malen broj. a ako uzorak nije poznat. c lijevi H0 : μ = μ0 nul hipoteza H1 : μ < μ0 alternativna hipoteza √ Ako je x−μ n > zα = −z1−α onda nulhipotezu prihva´amo (ne odbacujemo) s razinom znaˇajnosti α c c σ jer vrijednost testa nije u kritiˇnom podruˇju.01). aritmetiˇku sredinu c c c x uzorka i jesu li svi elementi uzorka manji od μ. desni i obostrani. najˇeˇ´e 0. onda moramo znati veliˇinu uzorka n. Mogu´e su tri vrste provodenja testa: lijevi.05. Test se moˇe provesti ako je X sluˇajna c c z c varijabla s normalnom distribucijom N (μ. U suprotnom nulhipotezu odbacujemo (ne prihva´amo) c c c s razinom znaˇajnosti α. iz ˇega se c c onda izvodi zakljuˇak o prihva´anju ili odbacivanju nul hipoteze. U svakom od njih raˇunamo vrijednost testa c c x−μ √ n. desni ili obostrani). 6 6 zα vt nul hipoteza se prihva´a c (vt=vrijednost testa) desni vt zα nul hipoteza se odbacuje - H0 : μ = μ0 nul hipoteza H1 : μ > μ0 alternativna hipoteza √ c Ako je x−μ n < z1−α onda nulhipotezu ne odbacujemo s razinom znaˇajnosti α jer vrijednost testa σ nije u kritiˇnom podruˇju. Testiranje hipoteze o oˇekivanju uz poznatu varijancu se provodi tako da se koriste´i c c c c aritmetiˇku sredinu uzorka izraˇuna vrijednost testa koja se usporeduje s kritiˇnom vrijednosti. Nulhipoteza je u sva tri sluˇaja ista. U suprotnom nulhipotezu odbacujemo s razinom znaˇajnosti α = 0. ve´i od μ ili u uzorku ima i brojeva koji su ve´i od μ i c c brojeva koji su od njega manji (da bismo mogli odrediti koji test trebamo provesti: lijevi. c Lijevi test provodimo samo onda kada su sve vrijednost uzorka manje od μ0 .

6 6 vt z1−α nul hipoteza se prihva´a c obostrani z1−α vt nul hipoteza se odbacuje - H0 : μ = μ0 nul hipoteza H1 : μ = μ0 alternativna hipoteza √ √ Ako je x−μ n > z α = −z1− α i x−μ n < z1− α onda nulhipotezu ne odbacujemo s razinom znaˇajnosti c σ σ 2 2 2 α jer vrijednost testa nije u kritiˇnom podruˇju. c 6 6 z α vt 2 z1− α 2 vt z α 2 z1− α vt 2 - nul hipoteza se prihva´a c c Vrijednosti za oˇitavamo iz tabele na strani 102. nul hipoteza se odbacuje 87 .05. U suprotnom nulhipotezu odbacujemo s razinom c c znaˇajnosti α = 0. a neke ve´e od μ0 . c Obostrani test provodimo samo onda kada su neke vrijednosti uzorka manje.

99940 0.99910 0.99946 0.53188 . 0.21 x4 0.2 3.0036. 0. .99924 0.99964 0. . 0.99971 0.9995 te u 2 poˇetku stupca i poˇetku retka u kojima se nalazi taj broj oˇitavamo traˇenu kritiˇnu vrijednost z0.29 mm nul hipoteza H1 : μ = 0. Znamo da vrijedi z α = −z1− α pa je dovoljno na´i samo c c 2 2 2 2 z z z1− α = z0.07 0. .99965 0. c c H0 : μ = 0.02 0. .51994 .99969 0.31 x8 0. c c c z c a 0.52790 . 0. .27 + 0.27 + 0.99976 Dakle imamo da je z0.35 + 0.99893 0.99970 0.99896 0.99903 0. .51197 . c x1 0. .1 3.29 mm alternativna hipoteza c Trebamo izraˇunati kritiˇne vrijednosti z α i z1− α .275 − 0.31 + 0.29 pa prema tome i z0.99953 0.28 + 0.24 = 0.27 + 0. jer u uzorku ima vrijednosti i ve´ih i manjih od μ0 .27 x2 0. .99936 0. 0.99900 0.50798 .99882 0.08 0. 8 0.50399 .0 3. . c c c c 88 .99942 0.99957 0.99913 0. 0.51595 .99955 0.001.99960 0.99926 0.03 0.09 0.99886 0.7071 < z0.35 x3 0. 0.53586 . . odgovaraju´im testom testirajte c hipotezu H0 : μ = 0.99972 0.27 x7 0. . 0.99952 0. .99889 0. .3 3.9995 . .0 .29. .29 < 2 x − μ0 √ n = −0.99934 0.99869 0.99974 0.06 Vrijednost testa je: Koristit ´emo obostrani test.29.29 √ x − μ0 √ n= 8 ≈ −0.99938 0.27 x6 0.99968 0. 0. Kako je z1− α = −3. σ 0.99962 0.9995 = 3. .99874 0. .Primjer 1. . .99948 0.4 0 0.99878 0.29 uz razinu znaˇajnosti α = 0.99929 0.99958 0.99966 0.28 x5 0.05 0.9995 = 3. .99973 0.99918 0.7071.50000 .99921 0.21 + 0.99961 0. s Prvo izraˇunamo aritmetiˇku sredinu uzorka: c c x= 0.06 0.04 0. 3.99906 0.24 Rjeˇenje.01 0. σ (dakle vrijednost testa nije u kritiˇnom podruˇju) nul hipotezu prihva´amo s razinom znaˇajnosti α = 0. U tablici su popisana izmjerena odstupanja promjera s matica od propisane vrijednosti (izraˇena u milimetrima).52392 .99916 0. Uz pretpostavku da je vrijednost odstupanja z c normalno distribuirana sluˇajna varijabla s parametrima μ i σ 2 = 0. . 0.0005 = −3.001.275 .99975 0. .99944 0.99950 0. Izvrˇena je provjera rada stroja za proizvodnju matica.99865 0.99931 0.9995 kojeg traˇimo u tabeli tako da nademo broj unutar tabele koji je najbliˇi broju 0.

95 .16 + 1.15 mm alternativna hipoteza Treba izraˇunati kritiˇnu vrijednost z1−α = z0.Primjer 2. Izvrˇena je provjera rada stroja za proizvodnju limenih ploˇa.94950).8562.19 x4 1.05 .18 + 1. c 89 . σ 0. Uz pretpostavku da je vrijednost odstupanja c z c normalno distribuirana sluˇajna varijabla s parametrima μ i σ 2 = 0.17 + 1.15 mm nul hipoteza H1 : μ > 1.05.95 = 1. U tablici su popisana izmjerena odstupanja des c bljine ploˇa od propisane vrijednosti (izraˇena u milimetrima). 8 x − μ0 √ 1. 6 z0.17625.19 + 1.18 x6 1.19 Rjeˇenje.19 + 1.16 x5 1.04 Vrijednost testa je: Koristit ´emo desni test.64 (najbliˇa vrijednost c c z u tabeli je 0.19 = 1.0016.15 √ n= 8 ≈ 1.16 + 1.95 vt nul hipoteza se ne prihva´a c Vidimo da je vrijednost testa ve´a od kritiˇne vrijednosti ˇto znaˇi da je u kritiˇnom podruˇju pa nul hipotezu c c s c c c odbacujemo s razinom znaˇajnosti α = 0.17 x3 1. s Prvo izraˇunamo aritmetiˇku sredinu uzorka: c c x= 1.19 x2 1.17 + 1.16 x8 1. c x1 1.17625 − 1. odgovaraju´im testom testirajte c hipotezu H0 : μ = 1.17 x7 1. jer u uzorku su sve vrijednosti ve´e od μ0 . Iz tabele dobivamo da je z0.15 uz razinu znaˇajnosti α = 0. c c H0 : μ = 1.

U tabeli su navedena odstupanja: x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 0. c H0 : μ = 0.48 Uz pretpostavku da je vrijednost odstupanja normalno distribuirana sluˇajna varijabla s parametrima μ i c c σ 2 = 0. c c c c 6 z0.05. Nulhipotezu prihva´amo s razinom znaˇajnosti α = 0.48 − 0.5. Stroj za proizvodnju matica je provjeren tako da je izmjereno odstupanje promjera matice od propisane vrijednosti (u mm). testirajte hipotezu H0 : μ = 0.48.41. s Provodimo lijevo testiranje s razinom znaˇajnosti α = 0.01 vt nul hipoteza se prihva´a c 90 . Razina znaˇajnosti neka je α = 0.01.41.47 0.Primjer 3.0016 zα = z0.5 mm alternativna hipoteza x − μ√ 0.49 0.0016. σ 0.5 √ Vrijednost testa je n= √ 8 ≈ −1.01 jer se vrijednost testa nalazi van kritiˇnog podruˇja.5 mm nul hipoteza H1 : μ < 0.48 0.99 ≈ −2.48 0.01 = −z0.47 0.33 < −1. Rjeˇenje.49 0.48 0. Iz podataka slijedi x = 0.

29 1.005 . Uz pretpostavku da je vrijednost c odstupanja normalno distribuirana sluˇajna varijabla s parametrima μ i σ 2 = 0.91 Zadatak 3.29 0.29 0. Razina znaˇajnosti testa α = 0.0047.28 1.21 0.26.18 0. Uz pretpostavku da je vrijedz nost odstupanja normalno distribuirana sluˇajna varijabla s parametrima μ i σ 2 = 0. U tablici su popisana izmjerena odstupanja promjera vijaka od propisane vrijednosti (izraˇena u milimetrima).27 1.0064. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 0.27 Zadatak 2. Provedena je provjera rada stroja za proizvodnju vijaka.91 0.23 0.91 0. c c odgovaraju´im testom testirajte hipotezu H0 : μ = 1.92 0. uz alternativnu hipotezu H1 : μ < 1 .91 0.20 uz razinu znaˇajnosti α = 0. Uz pretpostavku da c z je vrijednost odstupanja normalno distribuirana sluˇajna varijabla s parametrima μ i σ 2 = 0.91 0.27 1. Provedena je provjera rada stroja za proizvodnju matica.99 0. odgovaraju´im c c testom (ili lijevi ili desni ili obostrani) testirajte hipotezu H0 : μ = 0. s x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x1 1.29 1.27 1. U tablici su popisana izmjerena c odstupanja debljine ploˇa od propisane vrijednosti (izraˇena u milimetrima).94 0. 0025. U tablici su popisana izmjerena odstupanja z promjera matica od propisane vrijednosti (izraˇena u milimetrima). testirajte c hipotezu H0 : μ = 1.28 1.28 1.Zadaci Zadatak 1.90 0. Navedite koji c test koristite i napiˇite alternativnu hipotezu H1 . uz razinu znaˇajnosti testa α = 0. Provedena je provjera rada stroja za proizvodnju limenih ploˇa.05.91 0.18 0.19 0. c x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x1 0.01 .28 1.27 91 .

Sto je vrijednost χ2 testa ve´a. tj. izraˇunavamo c c c vrijednost χ2 testa χ2 . koje se zadaju preko distribucije neke sluˇajne varijable.05. uzrokovao c c c c c velika odstupanja izmedu oˇekivanih i primije´enih rezultata. np1 np2 npm (14) U tabeli na stranici 101 traˇimo kritiˇnu vrijednost c tako da je P {χ2 ≤ c} = 1 − α = u presjeku retka koji z c k poˇinje stupnjem slobode k i stupca koji poˇinje s 1 − α. Formalnije reˇeno. c k χ2 = k (f1 − np1 )2 (f2 − np2 )2 (fm − npm )2 + + ···+ . Nul hipoteza se ili prihva´a ili ne priva´a nakon usporedivanja vrijednosti c c c c ˇ χ2 testa s odgovaraju´om kritiˇnom vrijednosti. α = 0. Da bismo to provjerili sa razinom znaˇajnosti α (obiˇno je α = 0. pri ˇemu je k broj stupnjeva slobode: k = m − 1. . P (x2 ) = p2 . tj. Ono ˇto nas zanima je.01 ili α = 0.1). a ne samo sluˇaj. c c c Npr. ili su odstupanja takva da bismo trebali posumnjati u simetriˇnost kockice. Test se koristi za testiranje nul hipoteze koja pretpostavlja da nema bitne razlike izmedu c primije´enih i oˇekivanih rezultata. Njime provjeravamo nultu hipotezu (H0 ) koja glasi: distribucija mjerene veliˇine X dane eksperimentalnim c podacima u tabeli (12) je jednaka teoretskoj distribuciji danoj tabelom (13). Pretpostavimo da su eksperimentalni podaci o svim mogu´im rezultatima nekog eksperimenta (ili o svim c ishodima jedne sluˇajne varijable) i njihove frekvencije zapisani u ovakvoj tabeli: c X f x1 f1 x2 f2 x3 f3 ··· ··· xm−1 fm−1 xm fm (12) Pretpostavljamo da sluˇajna varijabla ˇije ishode smo biljeˇili u eksperimentu ima distribuciju c c z x1 p1 x2 p2 x3 p3 ··· ··· xm−1 pm−1 xm pm (13) z Tada. ako je npj ≥ 5 za svaki j. da li je odstupanje od oˇekivane frekvencije c zanemarivo. moˇemo primijeniti χ2 test. Ako je χ2 < c onda test potvrduje nulhipotezu s c c k razinom znaˇajnosti α. a neki ˇeˇ´e. Najˇeˇ´e to ne´e biti tako i neki c z c sc c c sc s c brojevi ´e se pojaviti rjede. c c c χ2 test je metoda usporedivanja frekvencija kojom se provjerava razlikuju li se bitno primije´ene frekvencije od oˇekivanih. zbog jednakih vjerojatnosti elementarnih dogadaja oˇekujemo c da ´e svi brojevi od 1 do 6 pasti podjednaki broj puta. to je ve´a vjerojatnost da se c c c c nul hipoteza ne´e prihvatiti pri ˇemu se onda smatra da je i neki drugi faktor. ako bacimo simetriˇnu kockicu 60 puta. .19 χ2 test Nakon ˇto odredimo tabelu frekvencija nekih dobivenih podataka moˇemo se zapitati odgovara li ona nekim s z unaprijed poznatim oˇekivanim frekvencijama. nebitno (sluˇajno). P (xm ) = pm . ako je n = f1 + f2 + · · · + fm dovoljno velik. onda je χ2 u kritiˇnom podruˇju i test odbacuje hipotezu s razinom c c c k k znaˇajnosti α. . c 92 . pribliˇno 10 puta. nulta c hipoteza glasi: H0 : P (x1 ) = p1 . tj. a ako je χ2 ≥ c.

tj. Imamo np1 = · · · = np6 = 10 c (ˇto je ve´e od 5 pa moˇemo primijeniti χ2 test). To c s znaˇi da ˇelimo provjeriti odgovaraju li dobiveni brojevi teoretskoj distribuciji za simetriˇnu kockicu danu c z c tabelom 1 1 6 2 1 6 3 1 6 4 1 6 5 1 6 6 1 6 Nulta hipoteza H0 : kockica je ”poˇtena”.05. distribucija vrijednosti koje se mogu dobiti njenim bacanjem s je jednaka teoretskoj. Igra´a kockica je baˇena 60 puta i dobiveni su sljede´i rezultati: c c c X f 1 5 2 3 7 5 4 5 6 14 13 16 nul hipoteza se odbacuje ˇ Zelimo provjeriti je li kockica simetriˇna (odnosno ”poˇtena”) ili imamo razloga posumnjati u tu tvrdnju.6 6 χ2 k c c χ2 k - nul hipoteza se prihva´a c Primjer 1. broj stupnjeva slobode je k = 6 − 1 = 5 i s c z χ2 = 5 (7 − 10)2 (5 − 10)2 (14 − 10)2 (13 − 10)2 (16 − 10)2 (5 − 10)2 + + + + + = 12 10 10 10 10 10 10 93 . c Da bismo to provjerili primijenit ´emo χ2 test s razinom znaˇajnosti α = 0.

017 6 0 5 0.051 0.024 0.277 15.064 1.584 1.676 0.348 11.860 16.204 2.635 9.879 10. Oˇitavamo c = 11.08 0.345 13.278 p m 1 2 3 4 5 6 7 0.900 2.488 11.100 0.103 0.412 0.690 0.207 0. c 0.95.989 0.001 0. c s To znaˇi da ˇelimo provjeriti odgovaraju li dobiveni brojevi teoretskoj distribuciji za simetriˇnu kockicu.02 0.000 0.838 14. tj.143 12. hipotezu ´emo prihvatiti s razinom znaˇajnosti od α = 0.711 1.067 10 c χ2 15 5 0.04 0.592 14.02 0 -0.013 0.06 0.610 2.352 0.07.475 20 25 0.210 0. Igra´a kockica je baˇena 60 puta i dobiveni su sljede´i rezultati: c c c X f 1 2 11 6 3 4 5 14 13 5 6 11 Zadatak je analogan prethodnom pa ´emo iskoristiti izraˇunatu vrijednost za c iz prethodnog zadataka.779 9.070 12.833 Primjer 2.016 0.05. hipoteza se odbacuje s razinom c znaˇajnosti α = 0.167 0.024 7.050 0. c c trebamo provjeriti je li kockica simetriˇna (odnosno ”poˇtena”) ili imamo razloga posumnjati u tu tvrdnju.95 u presjeku retka koji poˇinje stupnjem c slobode k = 5 i stupca koji poˇinje s c 0.841 5.000 0.605 6. c c 94 .812 18.07 = c.750 18.599 0.635 2.05 testirajte hipotezu da je kockica simetriˇna.005 0.07 = c.381 0.251 7.001 0.237 1.950 3. c z c Razina znaˇajnosti je α = 0.091 0.995 7.990 6.378 9.210 11.216 0.831 1.05.05 = 5 0.025 0.645 12.002 0.086 16.010 0.548 20.004 0.145 1.991 7. Jer je χ2 = c 5 12 ≥ 11. Igra´a kockica je baˇena 120 puta i dobiveni su sljede´i rezultati: c c c X f 1 2 3 20 14 23 4 5 6 12 26 25 S razinom znaˇajnosti α = 0.211 0.815 9.12 0.975 5.072 0.8 10 10 10 10 10 10 Jer je χ2 < 11. c (6 − 10)2 (14 − 10)2 (13 − 10)2 (5 − 10)2 (11 − 10)2 (11 − 10)2 + + + + + = 6. jer je χ2 u kritiˇnom c 5 podruˇju.1 U tabeli na stranici 101 traˇimo vrijednost z c takvu da je P {χ2 ≤ c} = 1 − 0.484 0.0. c c 5 χ2 = 5 Zadatak 1.05.832 14.236 10.706 4.449 16.597 12.

tj. trebale c bi imati sljede´u distribuciju: c 1 1 8 2 1 8 3 1 8 4 1 8 5 1 8 6 1 8 7 1 8 8 1 8 1 z c c Kako je 168 8 = 21 > 5. onda zakljuˇujemo da test potvrduje nul hipotezu s razinom znaˇajnosti α = 0. Broj stupnjeva slobode je k = 2 − 1 = 1. zakljuˇujemo da s razinom znaˇajnosti c c 1 1 α = 0. U ljevaonici Irongate su se biljeˇile nesre´e koje su se dogadale tijekom radnog vremena po satima smjene. cc c c Primjer 4.143 21 21 21 21 Kritiˇnu vrijednost c za broj stupnjeva slobode 7 i razinu znaˇajnosti α = 0. onda bi nesre´e trebale biti ravnomjerno rasporedene po satima smjene.Primjer 3. tj.05 nultu hipotezu odbacujemo.05 provjeriti nul hipotezu da su vjerojatnosti dogadanja nesre´a tijekom razliˇitih sati smjene medusobno c c jednake.067. jer je 100 · Sada raˇunamo χ2 : c 1 χ2 = 1 (60 − 50)2 (40 − 50)2 + =4 50 50 = 50 > 5. c c Kako je χ2 < c.841 i kako je χ2 > c.95 c = 3. novˇi´ s razinom znaˇajnosti α = 0.05 oˇitavamo iz tabele i dobic c c vamo: c = 14. 7. tj. c c Ako takav sat ne postoji. Iz tabele vidimo da je za P {χ2 ≤ c} = 0. Izraˇunajmo vrijednost c testa: χ2 = 7 (19 − 21)2 (17 − 21)2 (22 − 21)2 (25 − 21)2 + + ···+ + ≈ 5.05 nije simetriˇan.05. Moˇemo li s razinom znaˇajnosti α = 0.05 zakljuˇiti da cc c z c c je novˇi´ simetriˇan ili ne? cc c Tabela koja pripada eksperimentu je X f pismo 40 glava 60 Nulta hipoteza je da se dani podaci slaˇu s teoretskom distribucijom za bacanje simetriˇnog novˇi´a: z c cc 0 1 2 1 1 2 1 2 konstatiramo da smijemo provesti χ2 test. Novˇi´ je baˇen 100 puta i 60 puta je ispala glava. z c Izvjeˇtaj o nesre´ama je dan sljede´om tabelom u kojoj je zabljeˇeno n = 168 nesre´a: s c c z c 1 2 3 4 5 6 7 8 sat smjene broj nesre´a 19 17 15 24 20 26 22 25 c Ono ˇto zanima i upravu ljevaonice i sindikat radnika ljevaonice je moˇe li se na osnovu danih podataka s z c sc ustanoviti da postoji kritiˇni sat smjene tijekom kojeg se nesre´e dogadaju ˇeˇ´e nego tijekom drugih sati. Broj stupnjeva slobode je jednak broju sati u smjeni umanjen za jedan. 7 95 . moˇemo primijeniti χ2 test kojim ´emo uz vrijednost razine znaˇajnosti α = 0.

05 je c = 7.25 34.25)2 (32 − 34.75 Kritiˇna vrijednost za broj stupnjeva slobode 3 i razinu znaˇajnosti α = 0.75)2 + + + ≈ 0.05.25)2 (101 − 104.47 312.75 104.02 6 0 5 χ2 7 10 c 15 20 25 nul hipoteza se prihva´a c Primjer 5. dobiveni podaci predstavljeni sljede´om tabelom8 : c vrsta sjemenki ˇute glatke zelene glatke ˇute naborane zelene naborane z z frekvencije 315 108 101 32 c χ2 testom uz razinu znaˇajnosti α = 0.25 104. Provjerom su na uzorku od 556 sjemenaka. Navedeni teoretski omjer se moˇe predstaviti distribucijom z ˇute glatke zelene glatke ˇute naborane zelene naborane z z 9 16 3 16 3 16 1 16 1 Budu´i je 556 · 16 = 34.04 0.0. c c 3 zakljuˇujemo da test potvrduje nul hipotezu s razinom znaˇajnosti α = 0.06 0.05 testirajte nul hipotezu prema kojoj bi se ove sjemenke trebale pojaviti u omjeru 9 : 3 : 3 : 1. Vrijednost testa je: c z χ2 = 3 (315 − 312.12 0.815 i kako je χ2 < c. c c 8 Uz pomo´ eksperimenata koji su ukljuˇivali brojanje razliˇitih vrsta sjemenaka poput ovih iz zadatka je ruski biolog Mendel c c c doˇao do svojih zakona o nasljedivanju koji nose njegovo ime.08 0. koje mogu biti po boji ˇute ili zelene.1 0.75)2 (108 − 104. a po obliku glatke ili z naborane.02 0 -0. moˇemo primijeniti χ2 test. s 96 .75 > 5. Broj stupnjeva slobode je 3.

2. 8. Tijekom tri uzastopna tjedna jedne godine su dobiveni sljede´i podaci o ukupno 66 ozljeda c uzrokovanih ugrizima ˇivotinja u nekoj bolnici: z tjedan 25. Iz telefonskog imenika su uzete zadnje znamenke sto uzastopnih telefonskih brojeva i dobivena je sljede´a tabela: c zadnja znamenka tel.05 provjerite postoje li brojevi koje studenti vole viˇe od ostalih. 1. 3. Proizvodaˇ loptica za stolni tenis pakira po pet loptica u jednu kutiju . c Zadatak 3. Sto sluˇajno odabranih studenata je pitano koji je od brojeva 0. U trgovini odje´om su dobili sljede´e rezultate o kupovini 40 kravata koje se medusobno razc c likuju samo po boji: boja kravate plava crvena zelena ˇuta z frekvencije 7 9 14 10 c s χ2 testom uz vrijednost razine znaˇajnosti α = 0. 6. − 31.01 provjerite je li uzimanje zadnjih znamenaka brojeva iz telefonskog imenika dobar naˇin da se dobiju sluˇajni brojevi. Tijekom jedne dulje DnD igre je oktaedarska kockica (ili kra´e d8. − 7. broja 0 1 frekvencije 3 8 2 3 4 5 6 15 14 10 7 8 7 8 9 9 11 15 c χ2 testom uz vrijednost razine znaˇajnosti α = 0. Zadatak 5. pravilno c poliedarsko tijelo s 8 strana na kojima su napisani brojevi od 1 do 8) baˇena ukupno 168 puta. c c c Zadatak 6.Zadaci Zadatak 1. 4. to je oktaedar. c Sljede´om tabelom su prikazani brojevi koji su dobiveni na taj naˇin: c c d8 1 2 3 4 5 6 7 8 frekvencije 29 22 18 19 20 23 12 25 c χ2 testom uz vrijednost razine znaˇajnosti α = 0. kolovoza 1. Loptice mogu biti ili ispravne ili neispravne. 5.01 provjerite prodaju li se kravate nekih boja viˇe od ostalih. Na sluˇajan je naˇin odabrano 70 c c kutija za koje su dobiveni sljede´i podaci c 97 . 7. Zadatak 4. Rezultati ankete su prikazani u sljede´oj tabeli: z c najdraˇi brojevi 0 z frekvencije 5 1 2 3 4 5 3 11 10 19 9 6 7 8 9 11 15 13 4 c s χ2 testom uz vrijednost razine znaˇajnosti α = 0. 9 njima najc draˇi. Radi kontrole kvalitete proizvoda i naˇina pakiranja loptica potrebno je odrediti c teoretsku distribuciju pakiranja neispravnih loptica po kutijama. rujna broj ugriza 27 19 8. − 14. s z c Zadatak 2.1 provjerite je li jedan od promatranih tjedana bio bitno opasniji ˇto se ˇivotinjskih ugriza tiˇe od ostala dva.01 provjerite ima li razloga sumnjati da kockica nije simetriˇna. rujna 20 c χ2 testom uz vrijednost razine znaˇajnosti α = 0.

c c Zadatak 7.broj neispravnih loptica xi broj kutija fi 0 33 1 6 2 6 3 5 4 9 5 11 Na ovom uzorku testirajte nulhipotezu da broj neispravnih loptica po kutiji ima teoretsku distribuciju ⎛ ⎝ uz razinu znaˇajnosti α = 0. tj. gdje je X ∼ B(3. testirajte nulhipotezu da je navedena kockica sa c sedam strana simetriˇna. Proizvodaˇ kockica za igranje je proizveo novu kockicu koja ima sedam strana na kojoj mogu pasti brojevi od 1 do 7 i tvrdi da svaki od brojeva ima jednaku vjerojatnost pojavljivanja.05. da dobiveni c c podaci imaju teoretsku razdiobu 0 1 2 3 p0 p1 p2 p3 uz razinu znaˇajnosti α = 0.01. tj. c Zadatak 8. 1 ). ili ih je on neprimjetno zamijenio sa svojim. Pra´enjem jednog od igraˇa dobivena je sljede´a s c c c tabela: broj ˇestica na tri kockice s frekvencije 0 48 1 35 2 15 3 3 Upravi kockarnice su se navedeni podaci uˇinili sumnjivim i ˇele provjeriti igra li taj igraˇ s njihovim c z c kockicama koje su sigurno simetriˇne. U kockarnici se moˇe igrati jednostavna igra s jednim pravilom: bacaju se tri kockice i dobitak z je proporcionalan broju ˇestica koje na njima padnu. Na osnovu rezultata zakljuˇite ho´e li uprava ljubazno zamoliti tog c c c igraˇa da napusti kockarnicu ili ne´e reagirati na njegove uspjehe. tj. c c 98 . ima teoretsku razdiobu c 1 p 2 p 3 p 4 p 5 6 p p 7 p 0 4 18 1 1 9 2 3 9 3 3 18 4 1 18 5 4 18 ⎞ ⎠ (prvo odredite p) uz razinu znaˇajnosti α = 0. Bacanjem kockice je dobivena sljede´a tabela frekvencija: c broj na kockici 1 2 3 4 5 6 7 frekvencija 8 14 17 11 13 18 19 Na ovim podacima testirajte tvrdnju proizvodaˇa.01. 6 Na danim podacima testirajte nulhipotezu da igraˇ igra sa simetriˇnim kockicama. nesimetriˇnim c c s kockicama koje favoriziraju padanje ˇestica. Vjerojatnost pk padanja k ˇestica na tri kockice je jednaka s pk = P (X = k).

. .04 50 34.24 2 2 2 2 2 (20 − 27. z Pretpostavimo da imamo dvije grupe eksperimentalnih podataka o svim mogu´im rezultatima nekog eksperc imenta i njihove frekvencije: X D1 D2 x1 m1 n1 s1 = m 1 + n 1 x2 m2 n2 s2 x3 m3 n3 s3 ··· ··· ··· ··· xr−1 mr−1 nr−1 sr−1 xr mr nr sr = m r + n r m = m1 + m2 + · · · + mr n = n1 + n2 + · · · + nr N = s1 + s2 + · · · + sr = m + n Nul hipoteza koju testiramo (s nekom razinom znaˇajnosti α) je da dvije grupe podataka imaju istu disc tribuciju. r i na kraju raˇunamo χ2 . p 2 = .U dosadaˇnjim primjerima smo eksperimentalne podatke testirali prema teoretskim (oˇekivanim) vrijednoss c tima. mp2 ≈ 45. p3 = . naravno. . . c c c c k Primjer 6. . np4 = 42.76) + + + + = 27. p4 = . Idemo redom. jedino se χ2 drugaˇije c c k raˇuna. np5 ≈ 28. χ2 4 ≈ (85 − 88. a ako je c > χ2 . pr = . 60 np1 = 210 460 ≈ 27. . j = 1.95: c = 9. N N N N Zatim raˇunamo vrijednosti mpj i npj . . onda je prihva´amo s razinom znaˇajnosti α.89 73.76 ≈ 7. mp4 = 50. tj. mp5 ≈ 34.39 37. . hipotezu prihva´amo s c 4 4 razinom znaˇajnosti α = 0.96) (50 − 42) (28 − 28.11 88. . Postupak je isti kao i u sluˇaju testiranja prema teoretskoj distribuciji.14 U tabeli nalazimo c takav da vrijedi P {χ2 ≤ c} = 0.76.61)2 (48 − 45. Uˇenici neke ˇkole su postigli sljede´e uspjehe: c s c 1 2 3 4 5 ocjena djeˇaci c 40 48 85 42 35 250 = m djevojˇice 20 35 77 50 28 210 = n c 60 83 162 92 63 460 ˇ Zeljeli bismo ustanoviti jesu li djeˇaci i djevojˇice bili jednako uspjeˇni. jesu li distribucije tih dvaju c c s skupova podataka podataka jednake.11.11)2 + + + + + 32. p2 = . .04.488.89) (77 − 73. p1 = 60 40 + 20 83 162 92 63 = .39. mp3 ≈ 88.61 45.24. χ2 = k (m1 − mp1 )2 (mr − mpr )2 (n1 − np1 )2 (nr − npr )2 + ···+ + + ··· + mp1 mpr np1 npr (15) Sada gledamo u istu tabelu kao i prije i traˇimo takav c da vrijedi P {χ2 ≤ c} = 1−α i ako je c ≤ χ2 onda je χ2 z k k k u kritiˇnom podruˇju pa hipotezu odbacujemo. r: c c p1 = s1 m1 + n 1 s2 sr = .04)2 (42 − 50)2 (35 − 34. Sada ´emo vidjeti primjere u z c kojima se testiraju dvije grupe eksperimentalnih podataka jedna prema drugoj. Broj stupnjeva slobode je k = 5 − 1 = 4. np3 ≈ 73. c 99 . . provjeravat ´emo imaju c li dvije grupe podataka istu (ne nuˇno poznatu) distribuciju. np2 ≈ 37.24)2 (40 − 32.39) (35 − 37. j = 1. tj.05. Kako je c > χ2 .96. moˇe raditi jedino ako je teoretska distribucija poznata.96 42 28. . To se. broj stupnjeva slobode je c c k k = r − 1. p5 = . 460 460 460 460 460 460 60 mp1 = 250 460 ≈ 32.89. Prvo raˇunamo vrijednosti pj .61.

a 60 starije. Njih 40 je bilo mlade od 50 godina. Neki od njih nisu dobili gripu (N). Provedite test uz vrijednost razine znaˇajnosti od α = 0.05 testirajte nul hipotezu da su da sluˇajne varijable X c c c i Y imaju istu distribuciju. Rjeˇenje. jer je χ2 < c.99 Hipoteza se ne odbacuje. a neki jaki oblik (J) te gripe. neki su dobili blagi oblik (B).01. Sto ljudi je dobilo cjepivo protiv gripe. Mjerenjem se doˇlo do sljede´ih podataka o c s c frekvenciji ishoda tih dviju varijabli: X Y A B C D 24 46 14 17 43 51 36 11 Koriste´i χ2 test uz razinu znaˇajnosti α = 0. s χ2 ≈ 2. 2 2 2 Zadatak 10.65. X i Y . C i D.95 ⇒ c ≈ 5. 100 . oblik gripe N B J < 50 30 6 4 40 36 12 12 60 ≥ 50 Koriste´i χ2 test uz razinu znaˇajnosti α = 0. c X Y 2 3 1 6 1 2 4 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 18 18 9 10 10 5 2 4 16 11 17 11 15 8 11 Koriste´i χ2 test uz razinu znaˇajnosti α = 0. Ishodi dviju sluˇajnih varijabli X i Y su A. P {χ2 ≤ c} = 0.05 testirajte nul hipotezu da sluˇajne varijable X i Y c c c imaju istu distribuciju. U tabeli su popisane frekvencije ishoda dviju sluˇajnih varijabli.05 testirajte nul hipotezu da su reakcije na cjepivo bile c c jednake u obje grupe. c Zadatak 11. B.Zadaci Zadatak 9.

209 24.908 7.529 8.382 35.120 13.892 6.845 30.578 32.075 4.126 77.181 45.995 7.Hi kvadrat razdioba χ2 (n) U tabeli se nalaze vrijednosti c za koje je P {χ2 ≤ c} = p.919 18.277 15.407 5.648 198.548 20.813 32.391 69.483 21.768 20.832 14.674 31.342 135.542 24.143 12.756 102.942 4.948 163.024 0.013 17.666 23.918 69.851 11.004 0.907 9.307 19.047 16.091 0.264 101 .296 27.685 24.156 61.152 1.488 11.629 6.275 174.705 122.050 0.676 0.769 25.507 16.645 12.433 32.082 90.156 2.231 8.527 96.240 14.172 59.566 38.074 3.490 4.591 10.338 13.385 140.160 11.725 26.739 60.599 29.571 7.584 1.601 5.443 13.689 46.779 9.401 13.024 7.036 46.672 9.204 28.645 50.337 24.167 74.796 44.085 8.991 7.708 18.113 41.597 12.215 116.196 67.483 3.582 39.308 16.275 18.360 255.561 140.879 113.196 34.531 101.362 14.787 20.638 42.191 37.251 7.086 16.952 104.142 5.362 23.996 26.803 10.581 233.689 12.565 118.805 63.170 151.852 34.643 9.835 0.017 13.195 44.900 2.573 117.844 14.167 2.358 91.262 6. m p m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 200 0.210 11.688 29.090 21.567 179.076 39.236 10.304 7.379 100.498 129.064 22.690 2.994 52.154 88.735 2.985 162.233 172.410 32.535 19.188 51.939 19.298 95.210 0.757 28.635 2.337 42.420 83.329 124.916 39.283 10.168 4.987 17.917 24.000 0.352 0.299 140.117 10.924 35.766 79.023 106.292 18.722 46.278 73.217 27.728 0.119 27.816 4.247 3.808 12.319 32.534 43.659 16.142 152.016 0.480 146.001 0.260 9.449 16.145 124.842 0.342 71.986 11.321 128.170 35.144 31.153 65.447 6.009 5.962 8.041 14.869 30.023 20.581 226.611 15.692 168.488 28.615 30.267 35.136 129.357 40.565 4.064 1.790 77.588 50.979 59.991 35.819 31.484 0.857 1.711 1.800 241.278 21.928 17.707 27.325 3.156 38.058 0.475 20.773 55.791 24.479 1.792 95.172 36.520 54.573 15.145 1.116 135.550 83.113 143.204 2.214 2.381 0.256 51.051 0.563 36.291 82.005 0.879 10.635 9.885 40.416 4.328 75.067 15.409 34.412 29.378 9.980 44.733 3.691 76.207 249.207 0.950 193.697 6.642 46.390 10.557 43.629 118.070 12.121 13.750 18.191 31.051 37.278 49.758 57.471 100.929 86.675 21.445 0.591 12.141 30.002 0.867 91.211 0.848 15.401 42.216 0.425 112.588 17.578 6.617 3.923 43.848 14.592 14.886 10.865 5.041 7.526 32.928 48.265 6.188 26.479 36.647 74.151 16.000 33.307 23.237 1.279 0.990 6.718 37.587 28.801 34.505 79.646 41.983 7.180 2.652 38.610 2.000 0.741 37.700 3.649 9.963 48.805 36.290 49.026 22.812 18.920 23.549 19.482 48.781 38.001 0.790 8.289 41.041 3.021 0.841 5.034 8.025 0.838 14.932 40.241 0.379 16.344 1.414 158.844 7.624 128.007 33.812 21.087 40.348 11.461 13.091 13.671 33.114 18.921 6.010 0.345 13.473 17.575 5.404 5.226 5.807 147.815 9.603 3.672 66.391 10.833 3.706 4.397 85.335 53.684 15.103 0.997 41.989 27.261 7.211 185.085 10.605 6.509 34.651 12.412 0.520 11.493 26.940 4.599 0.982 11.312 10.865 11.072 0.589 25.860 16.547 9.275 51.415 37.764 43.955 23.490 91.314 45.222 9.564 8.905 5.989 1.892 63.852 109.738 39.461 45.434 8.100 0.831 1.364 40.916 152.578 107.329 64.459 55.975 5.222 82.736 26.558 46.950 3.834 2.994 0.758 67.300 29.

71904 0.96407 0.99981 0.96926 0.62172 0.98870 0.76730 = 0.91621 0.75804 0.99245 0.76115 0.98169 0.82639 0.05 0.99874 0.96856 0.04 0.98610 0.1 0.98983 0.99968 0.99683 0.92073 0.62552 0.67003 0.93699 0.99702 0.99993 0.53586 0.57926 0.99813 0.98341 0.61791 0.88100 0.85543 0.09 0.97615 0.99991 0.95254 0.99788 0.99720 0.87698 0.99997 0.52790 0.92785 0.02 0.99993 0.97725 0.95352 0.6 1.99446 0.97982 0.99916 0.60257 0.95818 0.97670 0.99997 0.78814 0. 1) U tabeli se nalaze vrijednosti p za koje je F (a) = P {X ≤ a} = p.73237 0.97500 0.99643 0.2 0.97320 0.98214 0.99974 0.2 2.53188 0.56356 0.78230 0.68082 0.5 1.99991 0.89617 0.99224 0.99994 0.99982 0.99664 0.73} ≈ 0.99598 0.7 i stupca na ˇijem je vrhu broj 0.99996 0.93574 0.99831 0.99573 0.66640 0.98574 0.79673 0.52392 0.53983 0. P {X ≤ 1.9 1.99996 0.4 3.99995 0.96638 0.87286 0.99997 0.83891 0.99994 0.92922 0.96995 0.90658 0.50399 0.57142 0.89796 0.99973 0.99889 0.74857 0.75490 0.57535 0.86214 0.99957 0.99736 0.99985 0.73891 0.99343 0.63307 0.70540 0.86650 0.99900 0.99560 0.66276 0.7 3.74537 0.94062 0.99997 0.99980 0.98537 0.91466 0.99585 0.99969 0.06 0.93943 0.99061 0.95994 0.99430 0.0 0 0.98300 0.99992 0.62930 0.77935 0.50798 0.55172 0.92507 0.99461 0.97558 0.99520 0.1 3.99946 0.89065 0.99978 0.93056 0.88493 0.95543 0.73} ≈ 1 − 0.98899 0.99988 0.99965 0.99997 0.99998 Primjer 1.96485 0.: Pribliˇna vrijednost broja P {X ≤ 1.92647 0.99918 0.81594 0.99767 0.64058 0.60642 0.99950 0.99202 0.59095 0.99477 0.99774 0.99886 0.51595 0.98500 0.98778 0.92220 0.88686 0.95907 0.99926 0.85769 0.94630 0.84134 0.98077 0.99819 0.99958 0.99825 0.99865 0.87076 0.83147 0.99286 0.56749 0.90147 0.99861 0.94845 0.99961 0.97932 0. c c Primjer 2.9 4.99998 0.97257 0.99955 0.72907 0.99977 0.97441 0.63683 0.82121 0.7 0.99988 0.71226 0.73} dana u tablici se nalazi u presjeku retka na ˇijem je z c poˇetku broj 1.99970 0.84849 0.59871 0.84375 0.99134 0.83398 0.99534 0.99997 0.86864 0.0 1.94520 0.99921 0.90320 0.84614 0.98422 0.88877 0.80234 0.76730 0.99986 0.99996 0.07 0.97778 0.99878 0.96164 0.91924 0.9 3.72575 0.91308 0.98713 0.99492 0.99752 0.77035 0.99906 0.1 1.99995 0.79103 0.99989 0.54380 0.85993 0.89435 0.99632 0.99158 0.94179 0.7 1.4 1.99869 0.99953 0.99903 0.95637 0.99621 0.94950 0.99913 0.7 2. a 0.99896 0.64431 0.93448 0.87493 0.81859 0.Tabela vrijednosti funkcije distribucije F standardne normalne razdiobe N (0.99711 0.93319 0.82894 0.95818.3 1.87900 0.99992 0.95449 0.2 1.97193 0.4 2.99693 0.99979 0.99996 0.99841 0.99506 0.99997 0.74215 0.98745 0.99984 0.99396 0.5 0.78524 0.65910 0.99760 0.99983 0.99976 0.89973 0.94738 0.99948 0.5 3.99180 0.98840 0.8 3.69847 0.99086 0.99994 0.68793 0.54776 0.95053 0.86433 0.99998 0.91149 0.99989 0.73} = P {X ≥ 0.99413 0.5 2.6 2.81327 0.97882 0.99996 0.3 0.99744 0.73} koristimo se identitetima P {X ≤ z a} + P {X ≥ a} = 1 i P {X ≥ a} = P {X ≤ −a}.99990 0.99910 0.99931 0.98928 0.98645 0.99987 0.83646 0.99924 0.97381 0.9 2.75175 0.77637 0.99971 0.99986 0.99992 0.58706 0.99674 0.98124 0.99934 0.99846 0.99940 0.99324 0.99929 0.67724 0.3 2.96784 0.72240 0.91774 0.65542 0.8 0.99653 0.95154 0.99990 0.0 3.8 2.73} = 1 − P {X ≤ 0. tj.79389 0.99882 0.99801 0.99036 0.99305 0.99998 0.94295 0.96327 0.80785 0.99993 0.99992 0.99938 0.99266 0.96080 0.50000 0.97062 0. a ≥ 0.99807 0.6 3.85314 0.55567 0.98956 0.0 0.99936 0.90824 0.70194 0. Slijedi: P {X ≤ −0.99981 0.99728 0.99609 0.: Da nademo pribliˇnu vrijednost broja P {X ≤ −0.73565 0.99944 0.99836 0.81057 0.94408 0.64803 0.68439 0.99966 0.61026 0.08 0.80511 0.67364 0.61409 0.58317 0.69146 0.99942 0.01 0.8 1.03 0.55962 0.59483 0.99996 0.82381 0.1 2. 102 .99995 0.79955 0.71566 0.6 0.99010 0.90490 0.2 3.88298 0.2327.98382 0.99856 0.99985 0.99952 0.98257 0.99972 0.99960 0.99547 0.99997 0.93189 0.51994 0.99983 0.89251 0.03.99893 0.97128 0.96246 0.69497 0.0 2.99781 0.97831 0.99795 0.99995 0.99990 0.99964 0.99994 0.99987 0.51197 0.76424 0.99962 0.96712 0.3 3.99995 0.92364 0.99975 0.98030 0.70884 0.98679 0.95728 0.77337 0.4 0.93822 0.85083 0.65173 0.90988 0.99379 0.99978 0.99851 0.98461 0.99361 0.98809 0.96562 0.99111 0.

416 3.678 2.408 5.733 3.009 2.030 2.296 1.701 1.415 1.999.355 3.500 2.685 0.745 3.355 2.074 2.950 6.965 4.920 0.660 3.447 2.376 1.740 1. 0.042 2.262 2.812 1.678 0. 0.294 1.995 63.746 1.290 1.120 2.323 1.865 0.132 2.061 0.706 1.505 3. 0.886 1.855 0.144 4.110 2. 40.711 1.998 2.792 3.321 14.286 3.038 3.045 2.350 1.753 1.421 3.761 1.781 4.697 0. 0.069 2.527 3.831 2.879 0.681 0.303 3. 29.684 0.214 7.858 0.676 0.685 0.326 3.771 1.552 3.679 0.460 3. ∞}.473 2.318 4.924 8.648 2.878 2.695 0.959 5.856 0.078 1.381 3.856 2.624 2.978 0.692 0.741 0. 30.604 4.211 3.119 3.614 2.851 0.750 1.856 0.725 1.358 2.365 3.980 1.055 3.852 3.965 3.646 3. .800.876 0.576 0.145 2.485 3.567 2.845 2.041 4. 120.689 0.457 2.363 1.091 3.782 1.763 2.787 3.711 0.292 1.684 1.261 3.947 2.861 2.166 3.660 2.855 0.842 0.228 2.131 2.943 1.987 1.381 2.990 31.179 2.686 3.289 1.080 2.197 3.497 3.671 1.064 2.707 3.106 3.012 2.476 1.291 1.747 3.318 1.718 0.078 3.365 2.878 2.310 1.779 2.428 3.600 12.684 0.250 3.173 5.683 0.662 1.677 0.356 1.104 3.787 2.154 3.541 3.372 3.686 0.699 1.785 4. .208 4.873 0.657 1.160 2.721 1.289 22.899 2.645 0.390 3.847 0.403 2.306 2.845 0.402 3.552 2.975.854 0.650 2.182 2.865 2.990.501 4.9975 127.833 3.883 3.626 2.971 2.015 1.048 2.844 0.617 2.706 4.725 3.706 0.313 1.397 1. .528 2.683 0.453 5.984 1.658 1.029 3.750 2.169 3.678 0.703 1.9975.143 2.639 2.333 1.807 2.067 3.768 3.848 0.467 3.485 2.496 3.660 1.841 4.583 2.659 1.683 0.314 2.850 3.729 1.579 3.990 1.674 0.773 4.598 4.282 0.183 3.819 2.887 2.321 1.621 2.015 3.361 2.800 1.047 3.821 2. 0.073 4.090 0.906 0.896 2.860 2. 0.315 1.330 1.435 3.317 4.857 0.222 3.467 2.057 3.866 0.174 3.571 2. .664 1.9995 636.854 0.101 2.052 2.374 2.160 3. .396 3.676 1.602 2.288 1.303 1.135 3.025 3.518 2.858 0.700 0.174 3.833 1.846 0.440 1.889 0.299 1.845 0.920 2.776 2.868 0.734 1.089 7.718 2. 50.314 1.539 2.353 2.861 0.656 9.869 5.821 6.307 3.930 3.860 0.808 0.000 0.492 2.871 2.000 1. .390 2.771 2.581 3.750.977 2.328 10.479 2.373 3.860 1.870 0.691 0. 0.587 4.Tabela vrijednosti funkcije distribucije Studentove razdiobe t(n) U tabeli su dane vrijednosti onih tP u kojima funkcija distribucije Studentove t razdiobe poprima vrijednosti P ∈ {0.056 2.153 3.667 1.819 3.714 1. .337 1.978 1.499 3.367 3.297 103 .925 5.9995} i to za stupnjeve slobode n ∈ {1.437 4.765 0.688 0.221 4.232 3.297 4.325 1.937 2.756 2.677 0.687 0.610 3.707 3.610 6.252 3.975 12.086 2.423 2.999 318.508 2.994 1.311 1.316 1.816 0. 2. P n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 ∞ 0.364 2.462 2.982 1.922 3.684 0.632 2.679 0.690 3.995.797 2. 130.289 1.021 2.703 0.863 0.900 3.727 0.686 0.708 1.383 1.638 1. .941 0.895 1.900.681 2.796 1.060 2.551 3.689 3.319 1.859 0.690 0.883 0.450 3.368 2. 0.960 0.694 0.898 2.849 0.646 3.896 0.674 3.915 2.894 5.195 3.408 3.921 2.717 1.326 0.846 0.201 2.950.688 0.845 0.385 3.862 0.341 1.032 3.435 3.093 2.140 4.677 0.578 31.697 1.533 1.677 0.372 1.345 1.764 2. 0.704 2.328 1.

1993. dio. Zagreb. Schaum’s Outline of Introduction to Probability and Statistics. New York. dio. Teorija vjerojatnosti. [4] Seymour Lipschutz. Zagreb. 104 . 1998. 1. 1993. ˇ [3] Nikola Sarapa. 1995.Literatura [1] Neven Elezovi´. McGraw-Hill. Skolska c knjiga. Zagreb. Sluˇajne varijable. 1996. 2. c ˇ [2] Nikola Sarapa. Jack Schiller. Skolska knjiga. Osnove statistike. zbirka zadataka. Vjerojatnost i Statistika. Kombinatorika. Vjerojatnost i Statistika. Element.

36 105 prostor elementarnih dogadaja. 17 statistiˇki testovi. 14 medijan. 24 standardna devijacija. 12 mod. 14 permutacije. 30 koeficijent korelacije. 51 Bernoullijev pokus. 101 standardna normalna razdioba. 59 histogram. 86 tabela χ2 razdioba. 30. 68 Bernoullijeva shema. 53 percentil. 99 usporedivanje eksperimentalnih podataka i zadane distribucije. 77 c funkcija gusto´e vjerojatnosti. 55 kontinuirana.Indeks ˇ s Cebiˇevljev teorem. 24 principi prebrojavanja princip produkta. 61 distribucija χ2 ili hi kvadrat. 5 sluˇajna varijabla. 46 aritmetiˇka sredina. 92 usporedivanje dvije grupe eksperimentalnih podataka. 32 relativna frekvencija. 84 c χ2 test. 17 vjerojatnost aksiomi. 102 studentova razdioba. 19 aditivna formula. 5 kvantil. 34 c potpuna ili totalna. 24 kombinacije. 17 c Bayesova formula. 14 kvartil. 92 testiranje hipoteze o oˇekivanju uz poznatu varc ijancu. 76 sluˇajni pokus. 64 normalna ili Gaussova. 30 c srednje kvadratno odstupanje. 30. 78 dogadaj. 78 Poissonova. 32 elementarni dogadaj. 50 raˇunanje vjerojatnosti dogadaja preko vjerojatc nosti elementarnih dogadaja. 59 c kontinuirane sluˇajne varijable. 83 binomna. 37 frekvencija. 48 . 11. 69 diskretna uniformna. 30 faktorijeli. 61 varijanca. 72 standardna normalna. 43 klasiˇna definicija ’a priori’. 17. 44 svojstva. 37 pravac regresije. 4 varijanca. 4 ishod. 11 nezavisni dogadaji. 37 diskretna sluˇajna varijabla c oˇekivanje. 4 funkcija distribucije vjerojatnosti diskretne sluˇajne varijable. 36 princip sume. 68 binomni koeficijenti. 55 c diskretna. 77 c funkcija vjerojatnosti. 103 tabela frekvencija. 34 uvjetna. 61 c standardna devijacija. 38 kumulativna funkcija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->