2008

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΜΙΚΡΑ ΦΥΣΙΚΑ
Αρχαίο Κείμενο: ed. W. D. Ross, Oxford 1955
Μετάφραση-Σχόλια: Π. Γρατσιάτου (Εκδόσεις ΦΕΞΗ 1912)

elifrac
3/11/2008

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΜΙΚΡΑ ΦΥΣΙΚΑ
Αρχαίο Κείμενο: ed. W. D. Ross, Oxford 1955
Μετάφραση-Σχόλια: Π. Γρατσιάτου (Εκδόσεις ΦΕΞΗ 1912)

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Παύλου Γρατσιάτου (εκδόσεις ΦΕΞΗ, 1912)

Τα μικρά συγγράμματα του Αριστοτέλους τα καλούμενα Μικρά Φυσικά είναι οκτώ
πραγματείαι: 1) Περί αισθήσεως και αισθητών. 2) Περί μνήμης και αναμνήσεως, 3)
Περί ύπνου και εγρηγόρσεως, 4) Περί ενυπνίων, 5) Περί της καθ' ύπνον μαντικής, 6)
Περί μακροβιότητος και βραχυβιότητος, 7) Περί νεότητος και γήρατος, περί ζωής και
θανάτου και 8) Περί αναπνοής.
Τα πονημάτια ταύτα ουδέποτε αναφέρονται υπό του Αριστοτέλους υπό κοινόν τίτλον,
αλλά πάντοτε κεχωρισμένως έκαστον. Η επιγραφή Μικρά Φυσικά εδόθη αυτοίς υπό
των Σχολιαστών. Κυρίως πραγματεύονται περί των οργανικών λειτουργιών των
ζωικών σωμάτων και αποτελούσι συνέχειαν και συμπλήρωσιν της Περί Ψυχής
πραγματείας και συνάμα εισαγωγήν εις την Περί Μορίων των Ζώων συγγραφήν του
Αριστοτέλους. Το περιεχόμενον αυτών είναι βιολογικόν μάλλον και φυσιολογικόν.
Εν τη περί Ψυχής πραγματεία η ψυχή θεωρείται ως η αρχή της οργανικής ζωής, ήτις
εκδηλούται εν ταις μορφαίς της γνώσεως και της φυσικής ζωικότητος. Τας σχέσεις
τούτων εξετάζουσιν εκτενέστερον τα Μικρά Φυσικά, εv οις εξετάζονται και η μνήμη,
ο συνειρμός των παραστάσεων και τα ενύπνια. Προσέτι εν αυτοίς συμπληρούνται τα
ζητήματα περί κοινής αισθήσεως, περί ηδονής και λύπης και περί κινήσεως. Εις
ταύτα έπονται εκτενείς πραγματείαι περί των όρων, των διαταράξεων και της
διαρκείας της οργανικής ζωής.
Αναγκαίον κρίνομεν να προσθέσωμεν ότι, ίνα κατανοήση τις τας πολυτίμους και εν
πολλοίς ανυπερβλήτους έτι και σήμερον πραγματείας ταύτας του μεγάλου φιλοσόφου
και φυσιοδίφου, οφείλει να μελετήση πρότερον την Περί Ψυχής συγγραφήν του
Αριστοτέλους, ης την μετάφρασιν έχομεν ήδη δημοσιεύσει εν τη Βιβλιοθήκη Γ. Φέξη
Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων.
Εν Αθήναις τη 1 Απριλίου 1912.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΤΣΙΑΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΠΕΡΙ ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Αντικείμενοv της πραγματείας.—Δυνάμεις και ενέργειαι ψυχής — Η αίσθησις
ουσιώδες χαρακτηριστικόν των ζώωv.— Αι διάφοροι αισθήσεις.— Όψις και ακοή.
[436a] Ἐπεὶ δὲ περὶ ψυχῆς καθ΄
αὑτὴν διώρισται πρότερον καὶ περὶ
τῶν δυνάμεων ἑκάστης κατὰ μόριον
αὐτῆς͵ ἐχόμενόν ἐστι ποιήσασθαι
τὴν ἐπίσκεψιν περὶ τῶν ζῴων καὶ
τῶν ζωὴν ἐχόντων ἁπάντων͵ τίνες
εἰσὶν ἴδιαι καὶ τίνες κοιναὶ πράξεις
αὐτῶν. τὰ μὲν οὖν εἰρημένα περὶ
ψυχῆς ὑποκείσθω͵ περὶ δὲ τῶν
λοιπῶν λέγωμεν͵ καὶ πρῶτον περὶ
τῶν πρώτων.

1. Επειδή έχομεν ήδη πραγματευθή
περί της ψυχής[1] καθ' εαυτήν και περί
των δυνάμεων, τας οποίας έχει έκαστον
των μερών αυτής, επόμενον τώρα είναι να
εξετάσωμεν περί των ζώων και περί
πάντων των εχόντων ζωήν (και περί των
φυτών) και να προσδιορίσωμεν ποίαι
είναι αι ιδιαίτεραι και ποίαι αι κοιναί
ενέργειαι αυτών[2]. Ας υπόκεινται λοιπόν
ως βάσις όσα είπομεν περί ψυχής και ας
ομιλήσωμεν περί των λοιπών και πρώτον
περί των φύσει πρώτων [3].

φαίνεται δὲ τὰ μέγιστα͵ καὶ τὰ κοινὰ
καὶ τὰ ἴδια τῶν ζῴων͵ κοινὰ τῆς τε
ψυχῆς ὄντα καὶ τοῦ σώματος͵ οἷον
αἴσθησις καὶ μνήμη καὶ θυμὸς καὶ
ἐπιθυμία καὶ ὅλως ὄρεξις͵ καὶ πρὸς
τούτοις ἡδονὴ καὶ λύπη· καὶ γὰρ
ταῦτα σχεδὸν ὑπάρχει πᾶσι τοῖς
ζῴοις. πρὸς δὲ τούτοις τὰ μὲν
πάντων ἐστὶ τῶν μετεχόντων ζωῆς
κοινά͵ τὰ δὲ τῶν ζῴων ἐνίοις.

2. Φαίνεται δε ότι τα σπουδαιότερα
των ζωικών τούτων φαινομένων, και εκ
των κοινών και εκ των ιδιαιτέρων[4], είναι
τα όντα κοινά και της ψυχής και του
σώματος. Τοιαύτα είναι η αίσθησις και η
μνήμη [5] και ο θυμός και η επιθυμία και
εν γένει η όρεξις και εκτός τούτων και η
ηδονή και η λύπη. Διότι ταύτα σχεδόν
υπάρχουσιν εις όλα τα ζώα. Προς τούτοις
άλλα μεν είναι κοινά εις πάντα τα έχοντα
ζωήν, άλλα δε είς τινα μόνον ζώα.

τυγχάνουσι δὲ τούτων τὰ μέγιστα
τέτταρες οὖσαι συζυγίαι τὸν
ἀριθμόν͵ οἷον ἐγρήγορσις καὶ ὕπνος͵
καὶ νεότης καὶ γῆρας͵ καὶ ἀναπνοὴ
καὶ ἐκπνοή͵ καὶ ζωὴ καὶ θάνατος·

3. Τα αξιολογώτερα τούτων, αποτελούντα
τέσσαρα ζεύγη[6] είναι εγρήγορσις και
ύπνος, νεότης και γήρας, αναπνοή και
εκπνοή, ζωή και θάνατος.

1

Εν τω Περί Ψυχής συγγράμματι.
Των φυτών και των ζώων. Ο νους λ. χ. είναι ιδιαιτέρα λειτουργία, ενώ η θρέψις είναι κοινή εις πάντα.
3
Φύσει πρώτα: είναι αι στοιχειώδης λειτουργίαι αι συνδεδεμέναι μετά της ζωής του σώματος, οπόθεv εξαρτώνται,
η θρέψις και η ανάπλασις, όπως, και η εγρήγορσις, κ.λ.
4
Εις τα ζώα, ων τινά μεν έχουσι πάσας ταύτας τας δυνάμεις, τινά δε ολίγας.
5
Ουχί όμως και η ανάμνησις, ήτις ανήκει ιδία εις τον άνθρωπον.
6
Εις τα ζεύγη ταύτα βιολογικών φαινομένων προστίθεται κατωτέρω και πέμπτον, η υγιεία και η νόσος. Αλλά περί
τούτων δεν σώζεται ειδική πραγματεία του Αριστοτέλους.
2

Διότι ούτε υγιεία ούτε νόσος είναι δυνατόν να συμβαίνει εις τα όντα. Ότι δε η αίσθησις συμβαίνει εις την ψυχήν διά μέσου του σώματος. άλλαι δε είναι διαρκείς καταστάσεις αυτής. εκείνοι μεν εκ της μελέτης της φύσεως καταντώσι τέλος εις την ιατρικήν. Έκαστον ζώον. 11 Εάν ο όρος λόγος εκληφθή ως σημαίνων τον ορισμόν. Αλλά προφανώς λόγος δηλοί ενταύθα λογικήν απόδειξιν. Ότι δε αι ρηθείσαι λειτουργίαι. 6. Αυτή η αισθητικότης. είναι φανερόν. [436b] οἱ δ΄ ἐκ τῶν περὶ φύσεως ἄρχονται [περὶ τῆς ἰατρικῆς]. τα όποια είναι υστερημένα ζωής. πάσαι είναι κοιναί και της ψυχής και του σώματος. καθό ζώον. ἀλλὰ περὶ μὲν αἰσθήσεως καὶ τοῦ αἰσθάνεσθαι͵ τί ἐστι καὶ διὰ τί συμβαίνει τοῖς ζῴοις τοῦτο τὸ πάθος͵ εἴρηται πρότερον ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς. τοῖς δὲ ζῴοις͵ ᾗ μὲν ζῷον ἕκαστον͵ ἀνάγκη ὑπάρχειν 7. φυσικοῦ δὲ καὶ περὶ ὑγιείας καὶ νόσου τὰς πρώτας ἰδεῖν ἀρχάς· οὔτε γὰρ ὑγίειαν οὔτε νόσον οἷόν τε γίγνεσθαι τοῖς ἐστερημένοις ζωῆς. Εις τον φυσικόν ανήκει να εξετάση και περί υγιείας και νόσου.χ. και εκ των ιατρών εκείνοι. 9 Οίαι αι λειτουργίαι της αναπνοής κ. πρέπει κατ' ανάγκην να έχη αίσθησιν· διά ταύτης διακρίνομεν το ζώον από παντός όπερ δεν 7 Λ. 10 Ο θάνατος και ο ύπνος. τίνες είναι αι πρώται αρχαί αυτών. Άλλαι μεν είναι παθήσεις της αισθήσεως. Περί τούτων πρέπει να εξετάσωμεν. τί είναι έκαστον αυτών και διά ποίας αιτίας συμβαίνει. οίτινες αντιλαμβάνονται την τέχνην αυτών κατά τρόπον φιλοσοφικώτερον.λ. Αλλ' έχομεν είπει εν τη περί ψυχής πραγματεία τας θεωρίας ημών περί αισθήσεως και περί του αισθάνεσθαι και διατί συμβαίνει εις τα ζώα τούτο το πάθος. Διότι πάσαι συμβαίνουσιν. 8 . η ηδονή και η λύπη. ὅτι δὲ πάντα τὰ λεχθέντα κοινὰ τῆς τε ψυχῆς ἐστὶ καὶ τοῦ σώματος͵ οὐκ ἄδηλον. τότε μεταφράζεται διά του ορισμού της αισθήσεως και άνευ αυτού. άλλαι ομού με την αίσθησιν [7] άλλαι δε διά της αισθήσεως [8] . διὸ σχεδὸν τῶν περὶ φύσεως οἱ πλεῖστοι καὶ τῶν ἰατρῶν οἱ φιλοσοφωτέρως τὴν τέχνην μετιόντες͵ οἱ μὲν τελευτῶσιν εἰς τὰ περὶ ἰατρικῆς͵ Διά τούτο σχεδόν οι πλείστοι των φιλοσοφούντων περί της φύσεως. 4. πάντα γὰρ τὰ μὲν μετ΄ αἰσθήσεως συμβαίνει͵ τὰ δὲ δι΄ αἰσθήσεως͵ ἔνια δὲ τὰ μὲν πάθη ταύτης ὄντα τυγχάνει͵ τὰ δ΄ ἕξεις͵ τὰ δὲ φυλακαὶ καὶ σωτηρίαι͵ τὰ δὲ φθοραὶ καὶ στερήσεις· ἡ δ΄ αἴσθησις ὅτι διὰ σώματος γίγνεται τῇ ψυχῇ͵ δῆλον καὶ διὰ τοῦ λόγου καὶ τοῦ λόγου χωρίς. 5.περὶ ὧν θεωρητέον͵ τί τε ἕκαστον αὐτῶν͵ καὶ διὰ τίνας αἰτίας συμβαίνει. οι άλλοι δε αρχίζουσι την τέχνην εκ των νόμων της φύσεως και της εφαρμογής αυτών εις την ιατρικήν. τούτο γίνεται φανερόν και διά του λόγου και άνευ του λόγου (διά της πείρας)[11]. Εις την αίσθησιν επακολουθεί το πάθος. η όρεξις. άλλαι είναι λειτουργίαι προς φύλαξιν και συντήρησιν αυτής [9] και άλλαι είναι φθοραί και στερήσεις αυτής[10].

υπάρχουσι χάριν της συντηρήσεώς των. η ακοή και η όψις. 14 Ήτoι εμμέσως ως εξηγείται κατωτέρω. επιζητεί δε τας ευαρέστους. [437a] φεύγωσι͵ τοῖς δὲ καὶ φρονήσεως τυγχάνουσι τοῦ εὖ ἕνεκα· πολλὰς γὰρ εἰσαγγέλλουσι διαφοράς͵ ἐξ ὧν ἥ τε τῶν νοητῶν ἐγγίνεται φρόνησις καὶ ἡ τῶν πρακτῶν. την δε γεύσιν δια την τροφήν. διά την αιτίαν την οποίαν είπομεν εις την περί ψυχής πραγματείαν[12]. και εν γένει ο χυμός [13] είναι πάθος του θρεπτικού μέρους της ψυχής. αι αισθήσεις αύται υπάρχουσι χάριν της ευζωίας· διότι γνωστοποιούσιν εις αυτά πολλάς διαφοράς των πραγμάτων. Εξ αυτών δε τούτων των αισθήσεων η σπουδαιοτέρα και ως προς τας ανάγκας του ζώου και καθ' εαυτήν είναι η όψις. τα οποία έχουσι και νόησιν. και ούτως αποφεύγει τας δυσαρέστους τροφάς. εις πάντα τα πορευτικά (κινούμενα) ζώα.αἴσθησιν· τούτῳ γὰρ τὸ ζῷον εἶναι καὶ μὴ ζῷον διορίζομεν. Η μεν όψις μας φανερώνει πολλάς και ποικίλας διαφοράς των πραγμάτων. Εις δε τα ζώα. αὐτῶν δὲ τούτων πρὸς μὲν τὰ ἀναγκαῖα κρείττων ἡ ὄψις καθ΄ αὑτήν͵ πρὸς δὲ νοῦν κατὰ συμβεβηκὸς ἡ ἀκοή. διότι πάντα τα σώματα έχουσι χρώμα· ώστε υπέρ πάσας τας άλλας δια της αισθήσίως ταύτης αισθανόμεθα και τας κοινάς ιδιότητας των σωμάτων. χ. β) αυτοί οι σκοποί ζωής υπερτέρας. Αι δε αισθήσεις αι διεγειρόμεναι υπό των εξωτερικών πραγμάτων π. η όσφρησις. ατομικώς έκαστον έχουσιν εξ ανάγκης την αφήν και την γεύσιν. 8. Διότι διά της γεύσεως διακρίνει το ευάρεστον και το δυσάρεστον εις τας τροφάς το ζώον. Πάντα δε τα ζώα. όπως προαισθανόμενα την τροφήν επιδιώκωσιν αυτήν.αλλ' ως προς τον νουν σημαντικωτέρα είναι. λέγω δε κοινά το σχήμα. Ο χυμός ως ιδιότης της τροφής επιδρά επί της θρέψεως. Αφή και γεύσις υπηρετούσι τους στοιχειώδεις ή κατωτάτους σκοπούς της ζωής. εξ ων προέρχεται η γνώσις εκείνων τα οποία δύνανται να νοηθώσι και εκείνων τα οποία πρέπει να πραχθώσι (των νοητών και των πρακτικών ιδεών). Καθ' εαυτήν η ακοή αντιλαμβάνεται μόνον ήχους και είναι απλούν σύμβαμα εις την λειτουργίαν αυτής αν ο ήχος έχη σημασίαν. είναι ζώον. 12 Εκεί εξήγησεν ότι ο σκοπός της αισθήσεως είναι α) η διατήρησις του ζώου. ἰδίᾳ δ΄ ἤδη καθ΄ ἕκαστον ἡ μὲν ἁφὴ καὶ γεῦσις ἀκολουθεῖ πᾶσιν ἐξ ἀνάγκης͵ ἡ μὲν ἁφὴ διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς͵ ἡ δὲ γεῦσις διὰ τὴν τροφήν· τὸ γὰρ ἡδὺ διακρίνει καὶ τὸ λυπηρὸν αὐτῇ περὶ τὴν τροφήν͵ ὥστε τὸ μὲν φεύγειν τὸ δὲ διώκειν͵ καὶ ὅλως ὁ χυμός ἐστι τοῦ θρεπτικοῦ πάθος. φεύγωσι δε τα κακά και επιβλαβή. κατά συμβεβηκός όμως[14]. διαφορὰς μὲν γὰρ πολλὰς καὶ παντοδαπὰς ἡ τῆς ὄψεως εἰσαγγέλλει δύναμις διὰ τὸ πάντα τὰ σώματα μετέχειν χρώματος͵ ὥστε καὶ τὰ κοινὰ διὰ ταύτης αἰσθάνεσθαι μάλιστα (λέγω δὲ κοινὰ μέγεθος͵ σχῆμα͵ κίνησιν͵ 10. την μεν αφήν. αἱ δὲ διὰ τῶν ἔξωθεν αἰσθήσεις τοῖς πορευτικοῖς αὐτῶν͵ οἷον ὄσφρησις καὶ ἀκοὴ καὶ ὄψις͵ πᾶσι μὲν τοῖς ἔχουσι σωτηρίας ἕνεκεν ὑπάρχουσιν͵ ὅπως διώκωσί τε προαισθανόμενα τὴν τροφὴν καὶ τὰ φαῦλα καὶ τὰ φθαρτικὰ 9. τα έχοντα αυτάς. 13 . η ακοή.

Διότι ο λόγος αποτελείται εκ λέξεων εκάστη δε λέξις είναι σημείον (εννοίας). 16 . Περὶ μὲν οὖν τῆς δυνάμεως ἣν ἔχει τῶν αἰσθήσεων ἑκάστη͵ πρότερον εἴρηται. Διά τούτο. οι τυφλοί είναι νοημονέστεροι των κωφαλάλων[17]. 17 Διότι ο άνθρωπος μανθάνει περισσότερα από τον άνθρωπον και την κοινωνίαν. είς τινα δε ζώα και τας της φωνής. Περί δε της λειτουργίας εκάστης των αισθήσεων έγινε λόγος πρότερον (εν τω περί ψυχής). Αλλ' η ακοή συντελεί τα μέγιστα εις την νόησιν κατά συμβεβηκός[16]. την κίνησιν. Η ακοή δε γνωστοποιεί μόνον τας διαφοράς του ήχου[15]. παρά από την φύσιν διά μόνων των προσωπικών του δυνάμεων. αλλά κατά συμβεβηκός. Η ακοή αμέσως δέχεται μόνους τους ήχους. διόπερ φρονιμώτεροι τῶν ἐκ γενετῆς ἐστερημένων εἰσὶν ἑκατέρας τῆς αἰσθήσεως οἱ τυφλοὶ τῶν ἐνεῶν καὶ κωφῶν. 15 Αίτινες δύνανται και αυταί να προέλθωσιν εκ των αψύχων πραγμάτων. η διάνοια δε μόνη εvvoεί τί δηλούσιν οι ήχοι. όστις είναι αντιληπτός υπό της ακοής. την στάσιν και τον αριθμόν.ἀριθμόν)͵ ἡ δ΄ ἀκοὴ τὰς τοῦ ψόφου διαφορὰς μόνον͵ ὀλίγοις δὲ καὶ τὰς τῆς φωνῆς· κατὰ συμβεβηκὸς δὲ πρὸς φρόνησιν ἡ ἀκοὴ πλεῖστον συμβάλλεται μέρος. το μέγεθος. εκ των ανθρώπων οίτινες είναι εκ γενετής εστερημένοι της μιας ή της άλλης των αισθήσεων τούτων. ὁ γὰρ λόγος αἴτιός ἐστι τῆς μαθήσεως ἀκουστὸς ὤν͵ οὐ καθ΄ αὑτὸν ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός· ἐξ ὀνομάτων γὰρ σύγκειται͵ τῶν δ΄ ὀνομάτων ἕκαστον σύμβολόν ἐστιν. διότι αίτιος της γνώσεως είναι ο προφορικός λόγος. ήτοι την εν αυτοίς τεθείσαν έννοιαν. ουχί όμως καθ' εαυτόν.

ἔχει δ΄ δεν είναι δυνατόν. Αναφοραί των αισθήσεων προς τα στοιχεία των σωμάτων. αίτινες είναι πέντε. όταν τρίβωνται. Μη δυνάμενοι δε να συνδέσωσι τας αισθήσεις. ή όταν κλείωνται τα βλέφαρα. Πάντες δε λέγουσιν. Αλλά τούτο έχει και άλλην δυσκολίαν· εαν δηλαδή βλεφάρων ἐπικεκαλυμμένων· γίγνεται γὰρ καὶ τότε σκότος. η όσφρησις με το πυρ. — Αποτέλεσμα πληγών επί των οφθαλμών. ἑαυτὸν ὁρᾶν τὸν ὀφθαλμόν. να μη αντιλαμβάνηται το ἀπορίαν τοῦτο καὶ ἑτέραν. διὰ τί ποιοῦσι δὲ πάντες τὴν ὄψιν πυρὸς οὖν ἠρεμοῦντι τοῦτ΄ οὐ συμβαίνει; τὸ δ΄ αἴτιον τούτου͵ καὶ τῆς ἀπορίας καὶ τοῦ δοκεῖν πῦρ εἶναι τὴν ὄψιν͵ 18 19 3. ου αγνοούσι διὰ τὸ πάθους τινὸς ἀγνοεῖν τὴν την αιτίαν. εκ πυρός αλλ' εξ ύδατος. 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. ότι η όψις είναι εκ πυρός ένεκα φαινομένου. ευρίσκονται εις αμηχανίαν περί της πέμπτης. η αφή και η γεύσις με την γηv. εις τα οποία έχουσι την φυσικήν ανάπτυξίν των τα αισθητήρια. σκότει πέφυκε συμβαίνειν͵ ἢ τῶν διότι και τότε γίνεται σκότος. 1. Όταν δηλ. εἰ γὰρ μὴ ορώμενον αντικείμενον. πιέζηται και κινήται αἰτίαν· θλιβομένου γὰρ καὶ ο οφθαλμός. Η ακοή συνδέεται με τον αέρα. ο Δημόκριτος και ο Πλάτων. — Εξήγησις του φαινομένου εν τοις οφθαλμοίς. — Γνώμαι αρχαιοτέρων. τοῦ δὲ σώματος ἐν οἷς ἐγγίγνεσθαι πέφυκεν αἰσθητηρίοις͵ ἔνιοι μὲν ζητοῦσι κατὰ τὰ στοιχεῖα τῶν σωμάτων· οὐκ εὐποροῦντες δὲ πρὸς τέτταρα πέντ΄ οὔσας συνάγειν͵ γλίχονται περὶ τῆς πέμπτης. με τα στοιχεία. νομίζοντες ότι ταύτα ευρίσκονται εις τα μέλη του σώματος. Περί της λειτουργίας των διαφόρων ειδικών αισθήσεων επραγματεύθημεν πρότερον. δυνάμεθα να Ο Εμπεδοκλής. . ο Αλκμέων. Τα αίτια τούτου και την λύσιν των αποριών και του φαινομενικού γεγονότος ότι η όψις είναι εκ πυρός. — Η όψις δεν είναι. Διατί λοιπόν τούτο δεν συμβαίνει εις τον οφθαλμόν όταν ηρεμή. φαίνεται ότι σπινθηροβολεί. Σήμερον φιλόσοφοί τινες [18] ζητούσι σχέσεις των αισθήσεων προς τα στοιχεία των σωμάτων. όταν τις αισθάνηται και βλέπη. αναγκαίως ο ἔστι λανθάνειν μὴ αἰσθανόμενον οφθαλμός αυτού πρέπει να βλέπη αυτός καὶ ὁρῶντα͵ ἀνάγκη ἄρ΄ αὐτὸν εαυτόν[19]. Βλέπε το τέλος της 3ης παραγράφου. τα οποία είναι τέσσαρα. κινουμένου τοῦ ὀφθαλμοῦ φαίνεται Αλλά τούτο φυσικώς συμβαίνει εις το πῦρ ἐκλάμπειν· τοῦτο δ΄ ἐν τῷ σκότος.

όταν τρίβηται το όμμα. καθώς λέγει ο Εμπεδοκλής και εγράφη [23] εν τω Τιμαίω. Επομένως. ώστε να νομίζη τις ότι το ορών και συμβαίνει ὥστε δοκεῖν ἅμα ἓν καὶ το ορώμενον είναι συγχρόνως δύο πράγματα και εν μόνον. φαίνεται δὲ Φαίνεται δε πυρ. τὸ ἕν. όταν ο οφθαλμός σηπίας θολός)͵ καὶ βραδέως τρίβηται βραδέως. Διότι το λείον μόνον εις το σκότος λάμπει φυσικώς. τὰ γὰρ λεῖα ἐπεὶ εἴ γε πῦρ ἦν͵ καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς φησὶ καὶ ἐν τῷ Τιμαίῳ γέγραπται͵ καὶ συνέβαινε τὸ ὁρᾶν ἐξιόντος ὥσπερ ἐκ λαμπτῆρος τοῦ φωτός͵ διὰ τί οὐ καὶ ἐν τῷ σκότει ἑώρα ἂν ἡ ὄψις; τὸ δ΄ ἀποσβέννυσθαι φάναι ἐν τῷ σκότει ἐξιοῦσαν͵ ὥσπερ ὁ Τίμαιος λέγει͵ κενόν ἐστι παντελῶς· τίς γὰρ ἀπόσβεσις φωτός ἐστιν; σβέννυται γὰρ ἢ ὑγρῷ ἢ ψυχρῷ τὸ θερμὸν καὶ 20 4. και εν των μερών να ορά. 22 Όταν δηλ. αφού εξέλθη εκ του όμματος. Εάν όμως ο οφθαλμός ήτο πυρ. διότι το φως εξέρχεται εκ του οφθαλμού ως έκ τινος φανού.εύρωμεν δια των εξής: Τα λεία δηλαδή σώματα φυσικώς λάμπουσιν εις το πέφυκεν ἐν τῷ σκότει λάμπειν͵ οὐ σκότος. καθώς φαίνεται εις το πυρ των ανημμένων Η ταχύτης της κινήσεως. διὸ καὶ οὐ γίνεται. . ως ο Τίμαιος. είναι παντελής κενολογία. μέλαν καὶ μέσον λεῖον. η κίνησις είναι ταχεία. Διό και το φαινόμενον δεν τὸ ὁρῶν καὶ τὸ ὁρώμενον. τοῦτο δ΄ ἡ ταχυτὴς ποιεῖ τῆς ώστε φαίνεται άλλο το ορών και άλλο το κινήσεως͵ ὥστε δοκεῖν ἕτερον εἶναι ορώμενον[20]. ἐκείνως δ΄ αὐτὸς αὑτὸν εαυτόν. Το θερμόν και το ξηρόν αληθώς μηδενίζονται διά του ψυχρού και του υγρού. Διότι τί σημαίνει απόσβεσις φωτός. όπερ ὁρᾷ ὁ ὀφθαλμός͵ ὥσπερ καὶ ἐν τῇ αντανακλά αυτόν. κάμνει ώστε το όργανον να γίνηται δύο. ως αι κεφαλαί τῷ σκότει πέφυκε λάμπειν (οἷον ιχθύων τινών και το μέλαν της σηπίας κεφαλαὶ ἰχθύων τινῶν καὶ ὁ τῆς (θολός). τοῦτο κινουμένου τοῦ ὄμματος διὰ διότι τότε συμβαίνει το έv όμμα να τὸ συμβαίνειν ὥσπερ δύο γίγνεσθαι γίνηται τρόπον τινά δύο. Το να λέγη τις. ἀνακλάσει· ἐντεῦθεν ληπτέον. δεν γίνεται η αίσθησις μεταβάλλοντος τοῦ ὄμματος οὐ ούτως. 23 Υπό του Πλάτωνος. το μέντοι φῶς γε ποιεῖν͵ τοῦ δ΄ δε μέρος του οφθαλμού το λεγόμενον ὀφθαλμοῦ [437b] τὸ καλούμενον μέσον και μέλαν βλέπομεν ότι είναι λείον. Αλλά κατά τον δύο εἶναι τό θ΄ ὁρῶν καὶ τὸ τρόπον εκείνον [22] ο οφθαλμός ορά αυτός ὁρώμενον. δι' ης διαιρείται ο οφθαλμός. όπως εις κάτοπτρον. αλλ' όμως δεν παράγουσι φως. διατί η όρασις δεν βλέπει και εις το σκότος. Η ταχύτης της κινήσεως φέρει το αποτέλεσμα τούτο. το δε άλλο να οράται 21 Διότι μόνον εις το σκότος λάμπει η λεία επιφάνεια. και εάν εγίνετο η όρασις. ότι το φως σβύννεται εις το σκότος. εάν δεν τριφθή ταχέως το όμμα γίγνεται͵ ἐὰν μὴ ταχέως καὶ ἐν και αν δεν συμβαίνη τούτο εις το σκότει τοῦτο συμβῇ· τὸ γὰρ λεῖον ἐν σκότος[21].

ὡπλίσσατο λύχνον χειμερίην διὰ προετοιμάζει λύχνον. κλείσας αυτόν εις φανόν ἅψας παντοίων ἀνέμων λαμπτῆρας αποκρούοντα τους διαφόρους ανέμους. ἐεργμένον ὠγύγιον πῦρ 438a εγκεκλεισμένον εις τους υμένας του λεπτῇσιν τ΄ ὀθόνῃσι λοχεύσατο οφθαλμού και φυλαττόμενον εντός κύκλοπα κούρην· αἳ χοάνῃσι δίαντα λεπτών χιτώνων. άλλοτε δε δια των απορροών των αντικειμένων τα οποία . φλόξ)͵ ὧν τῷ φωτὶ οὐδέτερον Εάν δε υπάρχη μεν. λάμψιν πυρός νύκατα͵ πυρὸς σέλας αἰθομένοιο͵ φλεγομένου. όταν ἡμᾶς͵ ἔδει μεθ΄ ἡμέραν γε καὶ ἐν τῷ βρέχη. χ. ἀμοργούς͵ οἵ τ΄ ἀνέμων μὲν πνεῦμα και ούτος μεν το φύσημα των πνεόντων διασκιδνᾶσιν ἀέντων͵ πῦρ δ΄ ἔξω ανέμων διασκορπίζει. ἀμφιναέντος͵ πῦρ δ΄ ἔξω διίεσκον͵ ὡς δ΄ ὅτε τις πρόοδον νοέων ὅσον ταναώτερον ἦεν. ως προείπομεν. εκτείνεται μακρότατα·”. εἰ δ΄ ἄρα ὑπάρχει σμικρότητός του διαφεύγη την αντίληψιν μὲν ἀλλὰ διὰ τὸ ἠρέμα λανθάνει μας. κατά τους ὕδατι ἀποσβέννυσθαι τὸ φῶς καὶ ἐν παγετούς δε να γίνηται περισσότερον σκότος. ταύτα: “Καθώς. Οι δε χιτώνες αποκλείουσι μεν το βαθύ περιρρέον ύδωρ· αλλά το πυρ μὲν βένθος ἀπέστεγον εκπηδών. ότε σκοπεύων τις να οδοιπορήση κατά χειμερινήν νύκτα. πεπυρωμένα σώματα πάσχει τοῦτο· ξηρόν (οἷον δοκεῖ τό τ΄ ἐν τοῖς νῦν δ΄ οὐδὲν συμβαίνει τοιοῦτον. Λέγει π. σκότον· ἡ γοῦν φλὸξ καὶ τὰ αλλ' εις το φως ουδέν τοιούτον συμβαίνει. έπρεπε κατά την ημέραν. το δε φως πηδών διαθρῷσκον͵ ὅσον ταναώτερον ἦεν͵ έξω του φανού. ούτω και το ἀκτίνεσσιν· ὣς δὲ τότ΄ ἐν μήνιγξιν στοιχειώδες (προαιώνιον) πυρ. Αλλά ούτε το έν. Ο Εμπεδοκλής φαίνεται πιστεύων άλλοτε μεν ότι η όψις βλέπει. να σβύννεται το φως. χύνεται εις την κυκλικήν τετρήατο θεσπεσίῃσιν· αἱ δ΄ ὕδατος κόρην. μακρότατα εκτείνεται και λάμπει με φωτεινότατας ακτίνας υπέρ το λάμπεσκεν κατὰ βηλὸν ἀτειρέσιν κατώφλιον (εις τον ουρανόν). ὁτὲ μὲν οὖν οὕτως ὁρᾶν φησίν͵ ὁτὲ δὲ ταῖς ἀπορροίαις ταῖς ἀπὸ τῶν Ο Εμπεδοκλής λοιπόν άλλοτε μεν ούτως εξηγεί την όψιν. αλλά ένεκα της φαίνεται ὑπάρχον. Η φλόξ λοιπόν και τα τοῖς πάγοις μᾶλλον γίγνεσθαι πεπυρωμένα σώματα πάσχουσι ταύτα. ούτε το άλλο εκ των στοιχείων ἀνθρακώδεσιν εἶναι πῦρ καὶ ἡ τούτων φαίνεται ότι υπάρχει εις το φως. Ἐμπεδοκλῆς δ΄ ἔοικε νομίζοντι ὁτὲ μὲν ἐξιόντος τοῦ φωτός͵ ὥσπερ εἴρηται πρότερον͵ βλέπειν· λέγει γοῦν οὕτως· 5.ανθράκων και εις την φλόγα. διότι εξέρχεται το φως εκ του οφθαλμού.

τοῦτο δὲ η κόρη και το όμμα είναι εξ ύδατος. ενώ το λευκόν του όμματος εις τα έχοντα αίμα ζώα είναι πυκνόν και τὸ λευκὸν τοῦ ὄμματος ἐν τοῖς παχύ. εις τα οποία αντανακλώνται αι εικόνες. βλέπομεν. 7. ὅπερ διὰ τοῦτ΄ ἐστί͵ πρὸς τὸ και διά ταύτα ο οφθαλμός είναι το μέρος διαμένειν τὸ ὑγρὸν ἄπηκτον͵ καὶ διὰ του σώματος το μάλλον ανθιστάμενον εις τοῦτο τοῦ σώματος ἀρριγότατον ὁ το ψύχος. Τούτο δε υπάρχει προς τον σκοπόν ἔχουσιν αἷμα πῖον καὶ λιπαρόν· να διαμένη η υγρότης. αλλ' όμως βλέπομεν ουχί διότι αύτη είναι ύδωρ. 24 25 . δεν είχον ακόμη σαφώς γνωσθή τότε. διότι εivαι μάλλον στερεόν. ότι είναι κάτοπτρον η ψυχή. ισχυριζόμενος ότι η όψις είναι ύδωρ. φησι͵ λέγει καλῶς͵ ὅτι δ΄ οἴεται τὸ ὁρᾶν εἶναι τὴν ἔμφασιν͵ οὐ καλῶς· τοῦτο μὲν γὰρ συμβαίνει ὅτι τὸ ὄμμα λεῖον͵ καὶ ἔστιν οὐκ ἐν ἐκείνῳ ἀλλ΄ ἐν τῷ ὁρῶντι· ἀνάκλασις γὰρ τὸ πάθος͵ ἀλλὰ καθόλου περὶ τῶν ἐμφαινομένων καὶ ἀνακλάσεως οὐδέν πω δῆλον ἦν͵ ὡς ἔοικεν. όπερ φυλάττει την ιδιότητα ταύτην κάλλιον του αέρος. Τούτο δε είναι φανερόν και εξ αυτών των καὶ ἐπ΄ αὐτῶν τῶν ἔργων δῆλον· γεγονότων. ην ο Αριστοτέλης εv μέρει δέχεται. Αύτη είναι η γνώμη του Δημοκρίτου. αλλά εις το ον. αλλά κακώς νομίζει ότι η όψις είναι αντανάκλασις του αντικειμένου[24]. αλλά διότι είναι ὁρᾶν ᾗ ὕδωρ ἀλλ΄ ᾗ διαφανές· ὃ καὶ διαφανές. Αλλά γενικώς τα περί των εικόνων και της ανακλάσεως. Διότι εκείνο όπερ εκρέει εκ φαίνεται γὰρ ὕδωρ τὸ ἐκρέον των οφθαλμών. χωρίς να πήγνυται. 26 Επομένως φυλάττεται και το διαφανές του ύδατος. ως φαίνεται. Διότι η εικών παράγεται. Αλλά το εὐφυλακτότερον καὶ εὐπιλητότερον ύδωρ φυλάττεται [26] ευκολώτερον και τὸ ὕδωρ τοῦ ἀέρος· διόπερ ἡ κόρη είναι πυκνότερον του αέρος. όταν καταστρέφωνται. διατί μόνος ο οφθαλμός βλέπει και ουδέν εκ των άλλων σωμάτων. διότι το πάθος τούτο είναι ανάκλασις φωτός. όπερ βλέπει. Ο Δημόκριτος δε. και το διαφανές είναι ιδιότης ἐπὶ τοῦ ἀέρος κοινόν ἐστιν.ὁρωμένων. Διότι ουδείς ακόμη ησθάνθη τὸ μὲν οὖν τὴν ὄψιν εἶναι ὕδατος Δηλ. λέγει ορθώς. ἀλλ΄ κοινή εις αυτό και εις τον αέρα. διαφθειρομένων͵ καὶ ἔν γε τοῖς είναι ύδωρ· και εις τα αρτιγενή ζώα η πάμπαν ἐμβρύοις τῇ ψυχρότητι κόρη έχει υπερβολικήν λαμπρότητα και ὑπερβάλλον καὶ τῇ λαμπρότητι͵ καὶ στιλπνότητα. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ μὴ ἐπελθεῖν αὐτῷ ἀπορῆσαι διὰ τί ὁ ὀφθαλμὸς ὁρᾷ μόνον͵ τῶν δ΄ ἄλλων οὐδὲν ἐν οἷς ἐμφαίνεται τὰ εἴδωλα. και διά τούτο καὶ τὸ ὄμμα ὕδατός ἐστιν. [25] ἀληθὲς μέν͵ οὐ μέντοι συμβαίνει τὸ είναι αληθές . Παράδοξον δε είναι και το ότι δεν επήλθεν εις αυτόν να ερωτήση. Δημόκριτος δ΄ ὅτι μὲν ὕδωρ εἶναί 6. όμως δεν είναι εις την λείαν επιφάνειαν. επειδή το όμμα είναι λείον. Το ότι λοιπόν η όψις είναι εξ ύδατος.

τῶν δ΄ ἀναίμων σκληρόδερμοι οἱ ὀφθαλμοί εἰσι͵ καὶ τοῦτο ποιεῖ τὴν σκέπην. ίνα γίνηται η όρασις. τί είναι η ένωσις [438b] τυχόντι συμφύεται τὸ τυχόν)͵ φωτός με φως. ότι η όψις βλέπει διά τινος. είτε αήρ είναι το μεσολαβούν μεταξύ του πράγματος. τῇ ἀρχῇ συμφύεσθαι τοῦ ὄμματος. Πώς δε μῆνιγξ μεταξύ ἐστιν. Είναι δε όλως παράλογον το λεγόμενον. ίσως δε και ο Εμπεδοκλής και ο Πυθαγόρας. διότι το ύδωρ είναι διαφανές· και όπως ουδέν γίνεται ορατόν εκτός. ὄψιν ὁρᾶν͵ καὶ ἀποτείνεσθαι μέχρι όπερ εξέρχεται εξ αυτής και ότι εκτείνεται τῶν ἄστρων͵ ἢ μέχρι τινὸς ἐξιοῦσαν μέχρι των άστρων. ή ότι έξελθουσα εκ συμφύεσθαι͵ καθάπερ λέγουσί του οφθαλμού μέχρι διαστήματος τινός τινες. 8.ὀφθαλμός ἐστιν· οὐδεὶς γάρ πω τὸ ἐντὸς τῶν βλεφάρων ἐρρίγωσεν. τούτου μὲν γὰρ βέλτιον τὸ ἐν συνενούται (με το εξωτερικόν φως). και ορθώς λέγεται ότι το εσωτερικόν είναι εξ ύδατος. 29 Εν τω περί Ψυχής ο Αριστοτέλης είπεν ότι το χρώμα θέτει εις κίνησιν το διαφαvές του αέρος ή του ύδατος. και του όμματος. αφού η μεμβράνη παρεμβάλλεται μεταξύ αυτών. 10. Αλλά είτε φως. το οποίον οράται. καὶ εὐλόγως τὸ ἐντός ἐστιν ὕδατος· διαφανὲς γὰρ τὸ ὕδωρ͵ ὁρᾶται δὲ ὥσπερ καὶ ἔξω οὐκ ἄνευ φωτός͵ οὕτως καὶ ἐντός· διαφανὲς ἄρα δεῖ 9. ενούται το εσωτερικόν φώς με το εξωτερικόν. Το διαφανές κινηθέν παράγε εν τω οφθαλμώ την όψιν. καθώς λέγουσί τινες[28]. ἄλογον δὲ ὅλως τὸ ἐξιόντι τινὶ τὴν περὶ μὲν οὖν τοῦ ἄνευ φωτὸς μὴ ὁρᾶν εἴρηται ἐν ἄλλοις· ἀλλ΄ εἴτε φῶς εἴτ΄ ἀήρ ἐστι τὸ μεταξὺ τοῦ ὁρωμένου καὶ τοῦ ὄμματος͵ ἡ διὰ τούτου κίνησίς ἐστιν ἡ ποιοῦσα τὸ ὁρᾶν. Ο Πλάτων. Πρέπει Οία είναι τα έντομα. Τω όντι. Πώς δύναται να γείνη τό τ΄ ἐντὸς τῷ ἐκτὸς πῶς; ἡ γὰρ τούτο. ήτις εξαγγέλλεται εις την ψυχήν. πάντως η κίνησις ήτις διέρχεται δι' αυτού του μεσολαβούντος [29] είναι η παράγουσα την όψιν. ούτω και εντός του οφθαλμού ουδέν άνευ φωτός οράται[30]. Διότι βέβαια δεν συνενούται το τυχόν σώμα με τυχόν σώμα. 27 28 . Αλλά και τούτο είναι ἢ πῶς οἷόν θ΄ ὑπάρχειν (οὐ γὰρ τῷ μωρολογία. ρίγος εντός των βλεφάρων· των δε ζώων τα οποία δεν έχουσιν αίμα [27] οι οφθαλμοί είναι σκληρόδερμοι. Ότι λοιπόν η όψις δεν είναι δυνατόν να γίνηται χωρίς φωτός. είπομεν αλλαχού. 30 Υπάρχει λοιπόν φως εντός του οφθαλμού. ως λέγει ο Πλάτων. αλλά δεν εξέρχεται. και το δέρμα τούτο είναι η σκέπη των οφθαλμών. διότι καλύτερον θα ήτο (αν έλεγον) ότι γίνεται απ' αρχής η ἀλλὰ καὶ τοῦτο εὔηθες· τό τε γὰρ συμφύεσθαι τί ἐστι φωτὶ πρὸς φῶς͵ ένωσις εντός του όμματος με το αντικείμενόν του.

διότι το αισθητόν πράγμα κάμνει την αίσθησιν να είναι ενεργός. Η οσμή είναι αναθυμίασις ομοία με καπνόν. Του μὲν ὄμματος τὸ ὁρατικὸν ὕδατος μεν όμματος το μέρος. Τούτο δε μαρτυρούσι και τα γεγονότα. διότι απεκόπη το γενέσθαι σκότος ὥσπερ λύχνου διαφανές. είναι φανερόν ότι πρέπει τοῦτον τὸν τρόπον ἀποδιδόναι καὶ κατά τον αυτόν τρόπον να εξηγώμεν αυτά προσάπτειν ἕκαστον τῶν και να συνάπτωμεν έκαστον των αἰσθητηρίων ἑνὶ τῶν στοιχείων͵ τοῦ αισθητηρίων με έν εκ των στοιχείων. Τινές συμβαινόντων δῆλον· ἤδη γάρ τισι δηλαδή κτυπηθέντες κατά τον κρόταφον πληγεῖσιν ἐν πολέμῳ παρὰ τὸν εν τω πολέμω τόσον. Τω όντι. τούτο είναι δυνάμει το οσφραντήριον όργανον. εις το οποίov καταλήγουσι πάντα τα αισθήματα και ένθα η ψυχή δύναται να τα συγκρίνη. η δε αναθυμίασις η καπνώδης προέρχεται Εν τω περί Ψυχής ο Αριστοτέλης εδίδαξεν. 11. ώστε να κρόταφον οὕτως ὥστ΄ ἀποτμηθῆναι αποκοπώσιν οι πόροι του όμματος. ώς τις ἀποσβεσθέντος͵ διὰ τὸ οἷον λαμπτήρ. Διότι δεν είναι εις to άκρον του τοῦ ὄμματος ἡ ψυχὴ ἢ τῆς ψυχῆς τὸ όμματος η ψυχή ή το αισθητικόν της αἰσθητικόν ἐστιν͵ ἀλλὰ δῆλον ὅτι ψυχής[31]. ότι η κοινή αίσθησις είναι το κέντρον. οὐ γὰρ ἐπὶ ἐσχάτου και ανάγκη να είναι ύδωρ. αλλά το εσωτερικό φως. Ώστε εάν εις τας περιπτώσεις καθάπερ λέγομεν͵ φανερὸν ὡς εἰ δεῖ ταύτας συμβαίνωσι τα πράγματα σχεδόν καθώς είπομεν. ὥστ΄ εἴπερ ἐπὶ τούτων συμβαίνει (ὃ γὰρ ἐνεργείᾳ ἡ ὄσφρησις͵ τοῦτο δυνάμει τὸ ὀσφραντικόν· τὸ γὰρ αἰσθητὸν ἐνεργεῖν ποιεῖ τὴν αἴ σθησιν͵ ὥσθ΄ ὑπάρχειν ἀναγκαῖον αὐτὴν δυνάμει πρότερον. όπερ βλέπει.τι η όσφρησις είναι εν ενεργεία. ὑποληπτέον͵ ἀέρος δὲ τὸ τῶν ψόφων πρέπει να δεχθώμεν ότι είναι εξ ύδατος. τοὺς πόρους τοῦ ὄμματος ἔδοξε ενόμισαν ότι έγινε σκότος. αφού δεν είναι αήρ. αἰσθητικόν͵ πυρὸς δὲ τὴν ὄσφρησιν το δε αισθανόμενον τους ήχους ότι είναι εξ αέρος και ότι η όσφρησις είναι εκ πυρός. ούτως ώστε αναγκαίως η αίσθησις είναι πρότερον εν δυνάμει. ό. 31 . 33 Ταύτα μετά την κοπήν του vεύρου δεv δύνανται να διαβιβάσωσιν εις τον εγκέφαλον ουδεμίαν εντύπωσιν. 32 Ουχί το εξωτερικόν. Το αισθητικόν τούτο κέντρον δεν είvαι εις το άκρον εκάστου αισθητηρίου. ήτοι η λεγομένη κόρη[33]. άλλα είναι φανερόν ότι είναι ἐντός· διόπερ ἀνάγκη διαφανὲς εντός. καὶ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ικανόν να δέχηται το φως .λοιπόν το εσωτερικόν να είναι διαφανές ἐπειδὴ οὐκ ἀήρ. Αναγκαίως λοιπόν το εσωτερικόν εἶναι καὶ δεκτικὸν φωτὸς τὸ ἐντὸς του όμματος πρέπει να είναι διαφανές και [32] τοῦ ὄμματος. ἡ δ΄ ὀσμὴ καπνώδης τίς ἐστιν ἀναθυμίασις͵ ἡ δ΄ ἀναθυμίασις ἡ καπνώδης ἐκ 12. ως όταν λύχνος σβύνεται. λαμπτῆρά τινα ἀποτμηθῆναι τὸ εἶναι· ἀνάγκη ἄρα ὕδωρ εἶναι͵ διαφανές͵ τὴν καλουμένην κόρην.

Και διά τούτο τα αισθητήρια της γεύσεως και της αφής κείνται προς την καρδίαν[35]. δυνάμει όμως είναι θερμή. και η γεύσις είναι είδός τι αφής. τὸ δ΄ ἁπτικὸν γῆς͵ τὸ δὲ γευστικὸν [439a] εἶδός τι ἁφῆς ἐστίν. Διά τούτο και το αισθητήριον όργανον της οσφρήσεως κειται ιδίως εις τον πέριξ του εγκεφάλου τόπον. 13.πυρός. Και η του όμματος γένεσις είναι ομοία με την του οσφραντικού. Η δε αφή είναι εκ γης. ως ούσα το θερμότατον των μερών του σώματος. όπερ είναι εκ πυρός. όστις είναι το υγρότατον και ψυχρότατον των εν τω σώματι μερών. Και δια τούτο μετ' αυτής μάλλον των άλλων αισθήσεων συνδέονται αι κυρίως ζωικαί αισθήσεις της αφής και της γεύσεως. θερμότατον τῶν μορίων. διὸ καὶ τῷ περὶ τὸν ἐγκέφαλον τόπῳ τὸ τῆς ὀσφρήσεως αἰσθητήριόν ἐστιν ἴδιον· δυνάμει γὰρ θερμὴ ἡ τοῦ ψυχροῦ ὕλη ἐστίν. τρόπον διωρισμένα. Η ύλη του εγκεφάλου ενεργεία είναι η ψυχροτέρα πάντων των μερών του σώματος. 34 . Διότι το όμμα αποτελείται εκ μέρους του εγκεφάλου. καὶ περὶ μὲν τῶν αἰσθητικῶν τοῦ σώματος μορίων ἔστω τοῦτον τὸν Και περί μεν των αισθητικών μερών του σώματος αρκούσι οι διορισμοί ούτοι. και δια τoύτo είναι εις σχέσιν με το όργανον της οσφρήσεως. διότι αύτη είναι το αντίθετον του εγκεφάλου. διότι η ύλη του ψυχρού είναι δυνάμει θερμή[34]. καὶ ἡ τοῦ ὄμμα τος γένεσις τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον· ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου γὰρ συνέστηκεν· οὗτος γὰρ ὑγρότατος καὶ ψυχρότατος τῶν ἐν τῷ σώματι μορίων ἐστίν). 35 Η καρδία κατ' Αριστοτέλην είναι το κέντρον των νεύρων και της αισθητικότητος. καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τῇ καρδίᾳ τὸ αἰσθητήριον αὐτῶν͵ τῆς γεύσεως καὶ τῆς ἁφῆς· ἀντίκειται γὰρ τῷ ἐγκεφάλῳ αὕτη͵ καὶ ἔστι εκ του πυρός.

—Το χρώμα αποτέλεσμα ουχί απορροιών αλλά κινήσεως. το φως είναι το χρώμα του διαφανούς. οἷον ὁράσει καὶ ἀκούσει͵ εἴρηται ἐν είπομεν εις τα περί Ψυχής. Περί δε τωv αισθητών αντικειμένων. ας είπωμεν τώρα. ή ο χυμόν͵ ὁμοίως δὲ καὶ περὶ ἁφῆς͵ χυμός. την όρασιν και την άκουσιν. εἴρηται ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς͵ τί τὸ γενικώς εξετέθη εν τω περί Ψυχής τί είναι ἔργον αὐτῶν καὶ τί τὸ ἐνεργεῖν καθ΄ το έργον αυτών και πως ταύτα ενεργούσι σχετικώς προς έκαστον των αισθητηρίων. τὸ μὲν οὖν ἐνεργείᾳ χρῶμα ο εν ενεργεία ήχος είναι ο αυτός ή καὶ ψόφος πῶς ἐστὶ τὸ αὐτὸ ἢ ἕτερον διάφορος από τας κατ' ενέργειαν ταῖς κατ΄ ἐνέργειαν αἰσθήσεσιν͵ αισθήσεις. Διότι διαφανοῦς κατὰ συμβεβηκόςὅταν όταν υπάρχη σώμα πεπυρωμένον εις το γὰρ ᾖ τι πυρῶδες ἐν διαφανεῖ͵ ἡ μὲν διαφανές (του αέρος) η παρουσία του παρουσία φῶς͵ ἡ δὲ στέρησίς ἐστι αποτελεί φως. χρώματος. η δε απουσία του ποιεί σκότος· ὃ δὲ λέγομεν διαφανὲς οὐκ σκότος. είτε ενεργεία. Τι δε πρέπει να είναι έκαστον αυτών. λεγόμενον͵ τὸ μὲν ἐνεργείᾳ τὸ δὲ δυνάμει. Πως δε το εν ενεργεία χρώμα και δυνάμει. Καθώς λοιπόν είπομεν εκεί. ἔστι μὲν οὖν ἕκαστον διχῶς 3. —Γένεσις των χρωμάτων Αρχικά χρώματα το λευκόv και το μέλαν.τι δε ονομάζομεν διαφανές δεν είναι ιδιότης μόνου του αέρος ή του ἔστιν ἴδιον ἀέρος ἢ ὕδατος οὐδ΄ ύδατος. — Μίξις των σωμάτων. ἕκαστον τῶν αἰσθητηρίων. ίνα παραγάγη την τοῖς περὶ ψυχῆς· τί δὲ ἕκαστον αὐτῶν ὂν ποιήσει τὴν αἴσθησιν καὶ αίσθησιν και την ενέργειαν αυτής. δήλα δη τι χρῶμα ἢ τί ψόφον ἢ τί ὀσμὴν ἢ είναι το χρώμα ή τί ο ήχος. Ό. Περί χρώματος. Έκαστον πράγμα δύναται να νοήται κατά δύο τρόπους. — Αριθμητικαί αναφοραί χρωμάτων (και ήχων). τὴν ἐνέργειαν͵ νῦν λέγωμεν. Και ἐπισκεπτέον͵ καὶ πρῶτον περὶ πρώτον περί χρώματος. — Αναφορά χρώματος προς το φως και το διαφανές. χρώματος καὶ ψόφου καὶ ὀσμῆς καὶ λέγω δηλαδή το χρώμα και τον ήχον και χυμοῦ καὶ ἁφῆς͵ καθόλου μὲν την δομήν και τον χυμόν και την αφήν 36. τί δέ ποτε δεῖ λέγειν ὁτιοῦν αὐτῶν͵ οἷον τί Δέον να εξετάσωμεν τώρα τι πρέπει να εννοώμεν οιονδήποτε αυτών. ομοίως δε και το απτόν. Περὶ δὲ τῶν αἰσθητῶν τῶν καθ΄ 2. τα οποία είναι αντιληπτά ἕκαστον αἰσθητήριον͵ οἷον λέγω υπό εκάστου των αισθητηρίων οργάνων.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. ἐκείνοις͵ ὅτι ἐστὶ χρῶμα τοῦ παραγόμενον κατά συμβεβηκός 37. 1. τι η οσμή. είτε. ούτε άλλου τινός εκ των ἄλλου τῶν οὕτω λεγομένων ὥσπερ οὖν εἴρηται περὶ φωτὸς ἐν .

Διά συμβαινόντων φανερόν. ἀλλ΄ ἐκεῖ μὲν διὰ τὸ το χρώμα είναι εις αδιόριστον σώμα 45. και προσέτι είναι φανερόν εκ των 42 ἔσχατον ὅτι μὲν εἴη ἄν τι͵ δῆλον͵ ὅτι γεγονότων. ούτω υπάρχει και ταύτης της δυνάμεως 40. όταν τα βλέπωμεν εγγύθεν χρόαν οὔθ΄ ὁ ἀὴρ οὔθ΄ ἡ θά λαττα· πλησιάζοντες. διότι χρώμα είναι και η χρωματιζόμενα· καὶ γὰρ ἡ αὐγὴ υπόλαμψις αυτών 44.σωμάτων͵ ἀλλά τίς ἐστι κοινὴ φύσις σωμάτων των λαμβανόντων το όνομα τούτο (το διαφανές). αλλά δεν είναι το άκρον του σώματος. ἐπιφάνειαν χρόαν ἐκάλουν)· ἔστι μὲν γὰρ ἐν τῷ τοῦ σώματος πέρατι͵ τουναντίον. Διότι το χρώμα ή είναι εις το άκρον των δὲ τοῦτ΄ ἐστὶ τὸ χρῶμα͵ ἐκ τῶν σωμάτων ή είναι αυτό το άκρον. και όταν μακρόθεν. 4. ἐν ἀορίστῳ οὐ τὴν αὐτὴν ἐγγύθεν ούτε ο αήρ ούτε η θάλασσα έχουσι το καὶ προσιοῦσι καὶ πόρρωθεν ἔχει αυτό χρώμα. εάν το περιέχον ἐν δὲ τοῖς σώμασιν͵ ἐὰν μὴ τὸ 46 δεν τα κάμνη να μεταβάλλωσι χρώμα. 6. ὥσπερ οὖν καὶ τῶν σωμάτων ἡ μὲν οὖν τοῦ φωτὸς φύσις ἐν ἀορίστῳ τῷ διαφανεῖ ἐστίν· 5. Πρέπει. Αλλά εις τα (στερεά) σώματα. η αυτή υπάρχει και εντός. 7. αλλ' είναι εις ταύτα και ακόμη ἄλλοις σώμασιν ἐνυπάρχει͵ τοῖς μὲν και εις άλλα σώματα. Όπως δε αναγκαίως υπάρχει τι ἀνάγκη τι εἶναι ἔσχατον͵ καὶ ταύτης τελευταίον άκρον (επιφάνεια) των (στερεών) σωμάτων. ήτις δεν υπάρχει μεν ἔστιν͵ ἐν τούτοις δ΄ ἔστι͵ καὶ τοῖς χωριστή 39. αλλ' είναι κοινή 38 καὶ δύναμις͵ ἣ χωριστὴ μὲν οὐκ φύσις και δύναμις. Είναι άρα πρόδηλον ότι και φαίνεται δὲ καὶ ἀὴρ καὶ ὕδωρ . ἀλλὰ τὴν αὐτὴν φύσιν δεῖ νομίζειν τοῦ δ΄ ἐν τοῖς σώμασι διαφανοῦς τὸ ἥπερ καὶ ἔξω [439b] χρωματίζεται͵ ταύτην καὶ ἐντός. Φαίνεται δε ότι και ο αήρ και το ύδωρ χρωματίζονται 43. Λοιπόν το φως ευρίσκεται εις αδιόριστον διαφανές 41. ότι τούτο είναι το χρώμα. Αλλ' εδώ μεν επειδή τοιοῦτόν ἐστιν. Ότι όμως το άκρον όριον του διαφανούς υπάρχει εις τα σώματα (έχει επιφάνειαν) είναι φανερόν. εις άλλα μᾶλλον τοῖς δ΄ ἧττον· περισσότερον και εις άλλα ολιγώτερον. ότι η αυτή ποσότης χρώματος. ήτις παρατηρείται ἀλλ΄ οὐ τὸ τοῦ σώματος πέρας͵ εκτός. περιέχον ποιῇ μεταβάλλειν͵ ὥρισται είναι προσδιωρισμένη η όψις του καὶ ἡ φαντασία τῆς χρόας. δῆλον χρώματος 47. . τὸ γὰρ τούτο και οι Πυθαγόρειοι ωνόμαζον χρῶμα ἢ ἐν τῷ πέρατί ἐστιν ἢ πέρας χρώμα την επιφάνειαν διότι το χρώμα (διὸ καὶ οἱ Πυθαγόρειοι τὴν είναι εις το άκρον του σώματος. να νομίζωμεν.

Επειδή δε το χρώμα είναι εις το άκρον. ὥσπερ δύναται δε να μη υπάρχη και να είναι οὖν ἐκεῖ τὸ μὲν φῶς τὸ δὲ σκότος͵ εστερημένον αυτού το διαφανές. Διότι είναι δυνατόν γὰρ παρ΄ ἄλληλα τιθέμενα τὸ να τεθώσι πλησίον αλλήλων το λευκόν λευκὸν καὶ τὸ μέλαν͵ ὥσθ΄ ἑκάτερον και το μέλαν 54. και άλλοτε σκότος. ἐν δέχεται μὲν δύνανται να γίνωνται. το διαφανές δε δεκτικὸν τῆς χρόας ἐστίν. ούτως εις τα σώματα γίνεται το λευκόν και το μέλαν. ἔστι μὲν οὖν οὕτως περὶ δὲ τῶν ἄλλων χρωμάτων ἤδη͵ . τὸ ἄρα είναι εκείνο. Δύναται λοιπόν να υπάρχη και εις το τοῦθ΄ ὅπερ καὶ ἐν τῷ ἀέρι ποιεῖ φῶς͵ διαφανές (των ωρισμένων σωμάτων) 53 εκείνο όπερ παράγει το φως εν τω αέρι . Τούτο γίγνεσθαι. Και οὕτως ἐν τοῖς σώμασιν ἐγγίγνεται καθώς εν τω αέρι άλλοτε μεν υπάρχει φως τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν.εκεί και εδώ 48 το αυτό ον δέχεται (αισθάνεται) το χρώμα. Ώστε το χρώμα είναι το άκρον τοῦ διαφανοῦς ἐν σώματι ὡρισμένῳ του διαφανούς εν προσδιωρισμένω πέρας. ούτως ώστε και το εν και μὲν εἶναι ἀόρατον διὰ σμικρότητα͵ το άλλο να είναι αόρατα ένεκα της σμικρότηταςαυτών. πᾶσιν ὑπάρχει. όπερ όμως δεν τούτων δ΄ οὐδέτερον δυνατόν͵ δύναται vα είναι κανέν εκ των δύο ἀνάγκη μεικτόν τι εἶναι καὶ εἶδός τι εκείνων. ἔστι μὲν οὖν ἐνεῖναι ἐν τῷ διαφανεῖ 10. ἐπεὶ δ΄ ἐν πέρατι ἡ χρόα͵ τούτου ἂν 9. αφού κάμωμεν διελομένοις ποσαχῶς ἐνδέχεται διακρίσεις τινάς. το εξ αμφοτέρων τὸ δ΄ ἐξ ἀμφοῖν ὁρατόν͵ οὕτω όμως προκύπτον να είναι ορατόν. Περί δε των άλλων χρωμάτων πρέττει νυν να είπωμεν. τοῦτο γὰρ οὔτε λευκὸν δεν εivαι δυνατόν να είναι ούτε μέλαν οἷόν τε φαίνεσθαι οὔτε μέλαν· ἐπεὶ ούτε λευκόν· αλλ' επειδή εξ ανάγκης δ΄ ἀνάγκη μέν τι ἔχειν χρῶμα͵ πρέπει να έχη χρώμά τι. ἄρα ὅτι τὸ αὐτὸ κἀκεῖ κἀνθάδε 8. ἐν πέρατι εἴη. Ούτω χρόας ἕτερον. καὶ αὐτῶν δὲ τῶν διαφανῶν͵ σώματι 50. μετέχειν. Ομοίως δε υπάρχει το χρώμα οἷον ὕδατος καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον͵ και εις αυτά τα (εξόχως) διαφανή. κατ' ανάγκην πρέπει να είναι μικτόν τι και άλλου είδους χρώμα. κατά πόσους τρόπους γίγνεσθαι͵ λεκτέον. ὥστε χρῶμα ἂν εἴη τὸ θα είναι και εις το άκρον της διαφανούς ουσίας. ἔστι δὲ μή͵ ἀλλ΄ ἐστερῆσθαι. οία καὶ ὅσοις φαίνεται χρῶμα ἴδιον είναι το ύδωρ και ό.τι άλλο τοιούτον 51 52 ὑπάρχειν͵ κατὰ τὸ ἔσχατον ὁμοίως και εις όσα φαίνεται ότι υπάρχει εις την επιφάνειαν χρώμα ιδιαίτερον. όπερ καθ' όσον υπάρχει εις διαφανὲς καθ΄ ὅσον ὑπάρχει ἐν τοῖς τα σώματα (και υπάρχει ολιγώτερον ή σώμασιν (ὑπάρχει δὲ μᾶλλον καὶ περισσότερον εις όλα 49) κάμνει πάντα να ἧττον ἐν πᾶσι) χρώματος ποιεῖ έχωσι χρώμα.

Διότι δύνανται να ενωθώσι τρία μέρη ἄλλους ἀριθμοὺς ἔστι παρ΄ ἄλληλα του ενός με δύο του άλλου. Εις λοιπόν τρόπος γενέσεως των χρωμάτων είναι ούτος. 11. χρώματα͵ καθάπερ ἐκεῖ τὰς όπως και αι συμφωνίαι. φαίνονται ότι συμφωνίας͵ τὰ ἥδιστα τῶν είναι τα γλυκύτατα των χρωμάτων. διότι δεν έχουσιν αριθμητικάς σχέσεις. τὰ μὲν γὰρ ἐν ἀριθμοῖς εὐλογίστοις τὰ δὲ μὴ ἐν ἀριθμοῖς τἆλλα χρώματα· ἢ καὶ πάσας τὰς χρόας ἐν ἀριθμοῖς εἶναι͵ τὰς μὲν τεταγμένας τὰς δὲ ἀτάκτους͵ καὶ αὐτὰς ταύτας͵ ὅταν μὴ καθαραὶ ὦσι͵ διὰ τὸ μὴ ἐν ἀριθμοῖς εἶναι τοιαύτας γίγνεσθαι. ή τρία με κεῖσθαι· τὰ δ΄ ὅλως κατὰ μὲν λόγον τέσσαρα. τα οποία δύνανται να εκφρασθώσι δι' αριθμητικών αναλογιών. άλλα δε είναι άτακτα. ή και κατ' άλλους αριθμούς μηδένα͵ καθ΄ ὑπεροχὴν δέ τινα καὶ δύνανται να συντίθενται το εν μετά του ἔλλειψιν ἀσύμμετρον)͵ καὶ τὸν άλλου. επαλείφοντες δεύτερον χρώμα ἐναργεστέραν ἐπαλείφοντες͵ ὥσπερ επί χρώματος λαμπροτέρου. Άλλα δε μέρη ουδεμίαν έχουσιν ωρισμένην αναφοράν. χ. γίνονται τοιαύτα (άτακτα). ότι εἷς δὲ τὸ φαίνεσθαι δι΄ ἀλλήλων͵ . ὅταν ἐν ὕδατί τι ἢ ἐν ἀέρι βούλωνται θέλωσι να παραστήσωσι πράγμα τι. Άλλος δε τρόπος είναι το να φαίνωνται τα χρώματα άλλα διά μέσου οἷον ἐνίοτε οἱ γραφεῖς ποιοῦσιν͵ άλλων 60 . ως κάμνουσιν ενίοτε οι ἑτέραν χρόαν ἐφ΄ ἑτέραν ζωγράφοι. πολλὰς δὲ τῷ λόγῳ (τρία γὰρ πρὸς Διότι τα χρώματα. άλλα είτε ένεκεν αὐτὸν δὴ τρόπον ἔχειν ταῦτα ταῖς υπερβολής. διά την οποίαν ολίγαι είναι αι συμφωνίαι των αἰτίαν καὶ αἱ συμφωνίαι ὀλίγαι)͵ ήχων. ως όταν λ. όταν δεν είναι καθαρά. 12. Την πολλότητα δε δυνάμεθα να διά της αναλογίας των μερών δύο͵ καὶ τρία πρὸς τέτταρα͵ καὶ κατ΄ εξηγήσωμεν 56 . είτε ένεκεν ελλείψεως 57 είναι συμφωνίαις· ασύμμετρα. αυτά δε ταύτα (τα άτακτα). Την αυτήν σχέσιν έχουσι και αι συμφωνίαι των ήχων. εἷς μὲν οὖν τρόπος τῆς γενέσεως τῶν χρωμάτων οὗτος͵ Τα άλλα δε χρώματα είναι τα μη έχοντα αριθμητικάς αναλογίας ή είναι δυνατόν και πάντα τα χρώματα να εκφρασθώσι δι' αριθμών.ὑπολαβεῖν πλείους εἶναι χρόας παρὰ τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν͵ λοιπόν δυνάμεθα να εξηγήσωμεν πώς υπάρχουσι χρώματα περισσότερα παρά το λευκόν και το μέλαν 55. άλλα τα μεν έχουσι τάξιν 59. τα οποία καὶ ὀλίγ΄ ἄττα τοιαῦτα (δι΄ ἥνπερ είναι ολίγα διά την αυτήν αιτίαν. οία χρωμάτων εἶναι δοκοῦντα͵ οἷον είναι το αλουργόν (άλικον) και το [440a] τὸ ἁλουργὸν καὶ τὸ φοινικοῦν πορφυρούν 58 και άλλα τοιαύτα.

ότι γίνεται η αίσθησις φάναι τῷ κινεῖσθαι τὸ μεταξὺ τῆς ένεκα της κινήσεως του μεσολαβούντος αἰσθήσεως ὑπὸ τοῦ αἰσθητοῦ σώματος. τὸ μὲν οὖν͵ ὥσπερ οἱ ἀρχαῖοι͵ λέγειν ἐπὶ μὲν οὖν τῶν παρ΄ ἄλληλα κειμένων ἀνάγκη ὥσπερ καὶ μέγεθος λαμβάνειν ἀόρατον͵ οὕτω καὶ χρόνον ἀναίσθητον͵ ἵνα λανθάνωσιν αἱ κινήσεις ἀφικνούμεναι καὶ ἓν δοκῇ εἶναι διὰ τὸ ἅμα φαίνεσθαι· 14. Το να ισχυρίζηταί τις λοιπόν. δεν θα παραγάγη κίνησιν ομοίαν καὶ ἕτερον φαίνεται καὶ οὔτε λευκὸν (με εκείνην. ούτως ανάγκη να υποθέση τις ότι έχουσι και χρόνον ανεπαίσθητον. ην τούτο λαμβάνει υπό του γίγνεσθαι τὴν αἴσθησιν͵ ἁφῇ καὶ μὴ αισθητού αντικειμένου. ώστε αι κινήσεις των δύο χρωμάτων να μας διαφεύγωσι και να φαίνωνται ότι είναι εν. διότι θα υπάρχη αναλογία των επί της επιφανείας χρωμάτων προς τα εις το βάθος κείμενα. φαίνεται εντός του ύδατος ή του αέρος. ώστε είναι καλύτερον να λέγωμεν ευθύς. διά μέσου δε νεφέλης ή καπνού φαίνεται ερυθρός. είναι άτοπον. ἐνταῦθα δὲ οὐδεμία ἀνάγκη͵ ἀλλὰ . Ενταύθα όμως 62 ουδεμία τοιαύτη τὸ ἐπιπολῆς χρῶμα ἀκίνητον ὂν καὶ ανάγκη υπάρχει. Ούτως ο ήλιος καθ' εαυτόν μεν φαίνεται λευκός. διότι γίνονται συγχρόνως αντιληπταί. ἄτοπον· πάντως γὰρ δι΄ ἁφῆς Διότι πάντως κατ' αυτούς πάσαι αι ἀναγκαῖον αὐτοῖς ποιεῖν τὴν αισθήσεις πρέπει αναγκαίως να γίνωνται αἴσθησιν͵ ὥστ΄ εὐθὺς κρεῖττον δια της αφής. όταν είναι ακίνητον κινούμενον ὑπὸ τοῦ ὑποκειμένου και όταν κινήται υπό του υποκειμένου εις οὐχ ὁμοίαν ποιήσει τὴν κίνησιν. μόνον). Εις τα χρώματα λοιπόν τα τιθέμενα πλησίον αλλήλων 61. άλλα δε ουδεμίαν θα έχωσιν ωρισμένην αναλογίαν. διὸ αυτό. Και ούτω δε χρώματα θα είναι πολλά καθ' ον τρόπον και ανωτέρω είπομεν. 13. Διά τούτο και άλλο φαίνεται (το χρώμα τούτο) και ούτε λευκόν ούτε μέλαν 63 .ποιῆσαι φαινόμενον͵ καὶ οἷον ὁ ἥλιος καθ΄ αὑτὸν μὲν λευκὸς φαίνεται͵ διὰ δ΄ ἀχλύος καὶ καπνοῦ φοινικοῦς. καθώς οι αρχαίοι. 15. διά της αφής και ταῖς ἀπορροίαις. ότι τα χρώματα είναι ἀπόρροιαν εἶναι τὴν χρόαν καὶ απόρροιαι των σωμάτων και ότι διά την ὁρᾶσθαι διὰ τοιαύτην αἰτίαν αιτίαν ταύτην ορώνται. την οποίαν θα παρήγε οὔτε μέλαν. ουχί διά των απορροιών. πολλαὶ δὲ καὶ οὕτως ἔσονται χρόαι τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ πρότερον εἰρημένῳ· λόγος γὰρ ἂν εἴη τις τῶν ἐπιπολῆς πρὸς τὰ ἐν βάθει͵ τὰ δὲ καὶ ὅλως οὐκ ἐν λόγῳ. αλλά το επί της επιφανείας χρώμα. καθώς ταύτα λαμβάνουσι μέγεθος αόρατον.

αλλά τα ἡμῖν διὰ τὴν αἴσθησιν͵ ἀλλ΄ ὅλως σώματα δύνανται να ενώνται ολόκληρα πάντη πάντως͵ ὥσπερ ἐν τοῖς περὶ προς άλληλα. Διότι κατά τον πρώτον τρόπον μιγνύονται εκείνα μόνον. και ταύτα τα μάλιστα φυσικώς μιγνύονται. 17. . θα είναι και ενταύθα μίξίς τις αὕτη τις ἂν εἴη χρωμάτων μίξις. συναμφοτέρων· εἰ δ΄ ἔστι μίξις τῶν σωμάτων [440b] ἄνθρωπον δὲ ἕνα ἑνὶ ἵππῳ οὐ λέγομεν μεμεῖχθαι· ὅσα δὲ μὴ διαιρεῖται εἰς τὸ ἐλάχιστον͵ τούτων οὐκ ἐνδέχεται μίξιν γενέσθαι τὸν τρόπον τοῦτον ἀλλὰ τῷ πάντη μεμεῖχθαι͵ ἅπερ καὶ μάλιστα μείγνυσθαι πέφυκεν· πῶς δὲ τοῦτο γίγνεσθαι δυνατόν͵ ἐν τοῖς περὶ Αλλά δεν λέγομεν. Ότι δε ουδέν υπάρχει μέγεθος αόρατον. ώστε διά της ἵππος· ὥστε τῇ τούτων παρ΄ ἄλληλα παραθέσεως τούτων πλησίον αλλήλων σχηματίζεται το πλήθος των δύο τούτων θέσει τὸ πλῆθος μέμεικται τῶν γενών. περί τούτου θα εξετάσωμεν ύστερον. χ. άνθρωποι. όσα ταῦτα μόνον ὅσα ἐνδέχεται διελεῖν δύνανται να διαιρεθώσι και αναχθώσιν εις εἰς τὰ ἐλάχιστα͵ καθάπερ τα ελάχιστα μέρη αυτών. Εάν δε υπάρχη μίξις των σωμάτων. και ούτω τίποτε δεν εμποδίζει κἀκείνως δ΄ οὐδὲν κωλύει φαίνεσθαί να φαίνηταί τι χρώμα κοινόν εις τους τινα χρόαν κοινὴν τοῖς πόρρωθεν· μακρόθεν βλέποντας. ότι δηλαδή τίθενται οἴονταί τινες͵ παρ΄ ἄλληλα τῶν πλησίον αλλήλων τα ελάχιστα και ἐλαχίστων τιθεμένων͵ ἀδήλων δ΄ διαφεύγοντα την αίσθησιν ημών. ως είπομεν γενικώς περί πάντων των σωμάτων εν τη περί Μίξεως μίξεως εἴρηται καθόλου περὶ πάντων (ἐκείνως μὲν γὰρ μείγνυται πραγματεία. λ. 18. δεν δύναται να γίνη μίξις τούτων κατά τον ειρημένον τρόπον. ὥστ΄ εἰ μὴ ἐνδέχεται μηδὲν εἶναι ὅτι γὰρ οὐκ ἔστιν οὐδὲν μέγεθος ἀόρατον͵ ἐν τοῖς ὕστερον ἐπισκεπτέον. χρωμάτων. Όσα δε πράγματα δεν διαιρούνται εις τας ελαχίστας μορφάς αυτών 65. αλλά ολόκληρα μιγνύονται. είπομεν πρότερον εις τα περί Μίξεως. αλλά παν μέγεθος ἀόρατον͵ ἀλλὰ πᾶν ἔκ μέγεθος είναι ορατόν εξ αποστάσεώς τινος ἀποστήματος ὁρατόν͵ καίτοι τινος 64. Πώς δε τούτο είναι δυνατόν να γίνηται.16. ότι είς άνθρωπος ανεμίχθη με ένα ίππον. διότι των ανθρώπων η σπέρματα· τῶν μὲν γὰρ ἀνθρώπων ελαχίστη μορφή είναι άνθρωπος (άτομον). Ώστε εάν δεν είναι δυνατόν να είναι κανέν μέγεθος αόρατον. ἀνθρώπους ἢ ἵππους ἢ τὰ ίπποι ή σπέρματα. ἄνθρωπος ἐλάχιστον͵ τῶν δ΄ ἵππων των δε ίππων ίππος. μὴ μόνον τὸν τρόπον τοῦτον ὅνπερ αύτη δεν είναι απλώς καθ' όν τρόπον νομίζουσί τινες.

μίξεως εἴρηται πρότερον) ἀλλ΄ ὅτι ἀνάγκη μειγνυμένων καὶ τὰς χρόας μείγνυσθαι͵ δῆλον͵ καὶ ταύτην τὴν αἰτίαν εἶναι κυρίαν τοῦ πολλὰς εἶναι χρόας͵ ἀλλὰ μὴ τὴν ἐπιπόλασιν μηδὲ τὴν παρ΄ ἄλληλα θέσιν· οὐ γὰρ πόρρωθεν μὲν ἐγγύθεν δ΄ οὒ φαίνεται μία χρόα τῶν μεμειγμένων͵ ἀλλὰ πάντοθεν. αλλά μόνον υπό των σωμάτων. το απτόν. 19. ης το άκpoν όριον είvαι το χρώμα. (42) Το χρώμα είναι το άκρον όριον του διαφανούς. Προσέτι δυνατόν να λέγωμεν περί των μιγνυομένων τα αυτά. οὐκ ἄπειρα͵ καὶ χυμῶν καὶ ψόφων͵ θα είπωμεν ύστερον. λαμβάνουσιν ως προς ημάς το χρώμα της υάλoυ ταύτης. (44) Η λαμπρότης ην λαμβάνουσι εvioτε ο αήρ και το ύδωρ. (43) Αν και εν τω αέρι και εν τω ύδατι το διαφανές είναι όλως αδιόριστον. (37) Ή εμμέσως. πολλαὶ δ΄ ἔσονται χρόαι διὰ τὸ κατὰ Υπάρχουσι δε πολλά τα χρώματα. διότι τα μιγνυόμενα μεταξύ των δύνανται κατά πολλοὺς λόγους ἐνδέχεσθαι πολλάς αναλογίας να μιγνύωνται. πρέπει κατ' ανάγκην και τα χρώματα αυτών να μιγνύωνται. ίνα υπάρξη φως. και όχι η επίθεσις αυτών επ' αλλήλων ή η παράθεσις πλησίον αλλήλων. (39) Από των σωμάτων. τα οποία δίδουσιν όρια εις αυτά. Διότι ουχί μακρόθεν μόνον φαίνεται έν το χρώμα των μιγνυομένων. θερώμεν τα αντικείμενα δια χρωματιστής υάλου. άλλα δε μειγνύμενα͵ καὶ τὰ μὲν ἐν ἀριθμοῖς μόνον κατά την διαφοράν της υπεροχής τὰ δὲ καθ΄ ὑπεροχὴν μόνον. (38) Εις τα σώματα. καὶ τἆλλα δὴ τὸν αὐτὸν τρόπον ὕστερον ἐπισκεπτέον. (41) Aδιόριστov λέγει. διότι το διαφανές δεν θεωρείται είς τι μερικόν σώμα. ο χρωματισμός γίνεται σχεδίν ως εις τα στερεά σώματα. (47) Η εξωτερική όψις. αλλά γενικώς. άλλα μείγνυσθαι ἀλλήλοις τὰ μεν κατ' αριθμητικάς αναλογίας. . χ. (45) Ως ο αήρ και το ύδωρ. όταν μιγνύωνται τα σώματα. και ότι αύτη είναι η κυρία αιτία της υπάρξεως πολλών χρωμάτων. διότι είναι χρεία πεπυρωμένου σώματος εντός του διαφανούς (αέρος). και της ελλείψεως. Διά ποίαν δε αιτίαν μειγνυμένων. διὰ τίνα δ΄ αἰτίαν εἴδη τα είδη των χρωμάτων και των χυμών και τῶν χρωμάτων ἐστὶν ὡρισμένα καὶ των ήχων είναι ωρισμένα και ουχί άπειρα. (36) Το αντικείμενον της αφής. τιθεμένων χρωμάτων ἢ ἐπιπολῆς͵ τιθεμένων είτε πλησίον αλλήλων. (48) και εις τα αδιόριστα και εις τα διωρισμένα σώματα. (40) Ήτοι της ιδιότητος του διαφανούς. είτε του ἐνδέχεται λέγειν καὶ περὶ τῶν ενός επί του άλλου. (46) Εάν λ. αλλά και εγγύθεν και πάντοθεν. άτινα δεν περατούνται αφ' εαυτών. Αλλ' είναι φανερον ότι. άπερ ελέγομεν και ὅνπερ ἐπὶ τῶν παρ΄ ἄλληλα περί των μιγνυομένων χρωμάτων.

(64) Εάν δεχθώμεν ότι τα μεγέθη του μέλανος και του λευκού. Τα δύο ταύτα χρώματα είναι σύστοιχα του φωτός και του σκότους. τα οποία εvoύvται. έ. ήτις εξηγεί την γένεσιν των χρωμάτων δια της επιθέσεως των μεv επί των δε. το δε φως μεταβάλλει το δυνάμει διαφανές εις ενεργεία διαφανές· άvευ του φωτός το διαφανές μέσov. (58) Οι διάφοροι συνδυασμοί του λευκού και του μέλανος πρέπει να παράγωσι πάντα τα άλλα χρώματα. (59) Κατ' αναλογίαν δυναμένην να διατυπωθή δι' αριθμών. είναι ορατά και ουχί αόρατα. και να στερήται φωτός εν περιπτώσει σκότους. Η πρώτη γίνεται εις ομογενή μόρια και παράγει όλον τι· απ' εναντίας η σύνθεσις δύναται να είναι απλή μηχανική παράθεσις και παράγει άθροισμα ή σειράν.(49) Λοιπόν παν σώμα είναι διαφανές. (50) Στερεώ. Ούτε όμως το χρώμα ούτε το φως ανήκει εις την ουσιώδη φύσιν του διαφαvoύς. τ. παράγουσι τα άλλα χρώματα. (62) Τ. (61) Όπως εv τη πρώτηi θεωρία. (56) Του λευκού και του μέλανος. (53) Το πυρ ή άλλη αρχή εν τω αιθέρι υποτίθεται ότι φωτίζει το διαφανές· η άρσις αυτής είναι σκότος ή στέρησις φωτός. (60) Δι' επιθέσεως επ' αλλήλων. οτέ δε άλλως. κατά διαφόρους αναλογίας. έ. άτινα συντελούσιν εις την γένεσιν των άλλων. δι' ου διέρχεται το φως. Ο ορισμός ούτος εκτείνεται επίσης και εις τα αδιόριστα. ότι το λευκόν και το μέλαν τιθέμενα παρ' άλληλα. ήτις εξηγεί την γένεσιν των χρωμάτων διά της υποθέσεως. αήρ ή ύδωρ. (57) Η υπερβολή και η έλλειψις μόνην προς αλλήλας αναφοράν έχουσι την αναφοράν ποσού μείζονος και ελάσσονος χωρίς να ορίζεται εις το ποσόν τούτο κανονική διάστασις. . (51) Οία οι ατμοί και τα αέρια και εξ άλλου πάντα τα υγρά. (54) Κατά τον Αριστοτέλην το λευκόν και το μέλαν είναι τα αρχικά χρώματα. (52) Ως το έλατον.ο Αριστοτέλης διακρίνει την μίξιν από της συvθέσεως. (65) Εις ελάχιστα μέρη. είναι σκοτεινόν. Αύτη είναι η σημασία του διαφανούς παρά τω Αριστοτέλει. (63) To αποτέλεσμα λοιπόν είvαι το αυτό κατ' αμφοτέρας τας θεωρίας. όπερ δύναται οτέ μεν να χρωματίζηται ούτως. είvαι επιδεκτικόν χρώματος. τον αέρα και το ύδωρ. ουχί διά παραθέσεως ως εν τω πρώτω τρόπω. εν τη θεωρία. καθ' ην διαφανές λέγεται το σώμα εκείνο. Το διαφανές παράγει το χρώμα. (55) Αλλ' ούτω πώς δύναται να εξηγηθή το ερυθρόν και το κυαvούv . σημασία διάφορος της συνήθους.

η εἰ τὸ θερμὸν καὶ τὸν ἥλιον φαίη τις. ἐν αὑτῷ τὸ ὕδωρ ἔχειν τὰ γένη τῶν ανεπαισθήτους όμως εις ημάς διά την χυμῶν ἀναίσθητα διὰ μικρότητα͵ άδυναμίαν των.Ο χυμός είναι πάθος του θρεπτικού ξηρού. λ. ήτις είναι ως τοιαύτην εἶναι οἷον πανσπερμίαν το σπέρμα πάντων των χυμών. αλλά δεν ἐν τοῖς αὐτοῖς δ΄ ἐστὶν ἑκάτερον γίνονται και τα δύο εις τα αυτά όργανα. ας έχομεν. Περί οσμής και χυμού. 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. Δύο οι αρχικοί χυμοί.χ. γλυκύ και πικρόv. αύτη ὄσφρησιν καὶ τῶν ἐν ἡμῖν αὐτοῖς είναι η κατωτάτη. περὶ δὲ ὀσμῆς καὶ χυμοῦ λεκτέον. Οι χυμοί κάλλιον γινώσκονται παρά τας οσμάς. Η ἀκριβεστάτην τῶν ἄλλων ζῴων· ἡ δὲ δε γεύσις είναι είδος αφής. Τώρα πρέπει να πραγματευθώμεν περί σχεδὸν γάρ ἐστι τὸ αὐτὸ πάθος͵ οὐκ οσμής και χυμού. Τί μὲν οὖν ἐστὶ χρῶμα καὶ διὰ τίν΄ αἰτίαν πολλαὶ χρόαι εἰσίν͵ εἴρηται· [περὶ δὲ ψόφου καὶ φωνῆς εἴρηται πρότερον ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς·] 1. θερμότης και ο ήλιος. γεῦσις ἁφή τίς ἐστιν. αναγκαίως όμως πρέπει ή το ύδωρ να έχη εν εαυτώ όλους τους χυμούς. ἐναργέστερον δ΄ ἡμῖν ἐστι τὸ Μας είναι δε φανερωτέρα η φύσις του τῶν χυμῶν γένος ἢ τὸ τῆς ὀσμῆς. ότι την αίσθησιν της οσμής έχομεν χειροτέραν παρά τα άλλα ζώα· και ἔχομεν τῶν ἄλλων ζῴων τὴν εξ όλων των αισθήσεων. Αναφορά των επτά χυμών προς τα επτά χρώματα. Αίτια χυμών τρία: γη. αλλά το ποιητικόν ὕδατος τὸ ποιοῦν αἴτιον εἶναι͵ οἷον αίτιον των χυμών να είναι άλλο τι. Δεν προέρχονται πάντες εκ του ύδατος μόνον. αὐτῶν. Γνώμαι Δημοκρίτου. χυμού παρά την της οσμής. ξηρόν και υγρόν. και το αίτιον τούτου δ΄ αἴτιον ὅτι χειρίστην [441a] τούτου είναι. όπως λέγει ο καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς φησίν͵ ἢ ὕλην Εμπεδοκλής. 3. ἡ μὲν οὖν τοῦ ὕδατος φύσις . Γνώμαι φιλοσόφων. Περί δε του ήχου και της φωνής είπομεν πρότερον εις τα περί Ψυχής. και ούτω άπαντες οι χυμοί να γίνωνται εκ του χυμῶν͵ καὶ ἅπαντα μὲν ἐξ ὕδατος γίγνεσθαι͵ ἄλλο δ΄ ἐξ ἄλλου μέρους͵ ύδατος άλλοι εξ άλλου μέρους. Η φύσις του ύδατος 66 είναι να μη βούλεται ἄχυμος εἶναι· ἀνάγκη δ΄ ἢ έχη χυμόν. Τί λοιπόν είναι το χρώμα και διά ποίαν αιτίαν είναι πολλά χρώματα εξηγήσαμεν ήδη. ή τέλος να μη έχη μεν το ύδωρ εν εαυτώ καμμίαν ἢ μηδεμίαν ἔχοντος διαφορὰν τοῦ διαφοράν χυμών. ή να έχη ύλην. Την αφήν όμως έχομεν αἰσθήσεων͵ τὴν δ΄ ἁφὴν τελειοτάτην υπέρ πάντα τα άλλα ζώα. τα οποία δηλούσι το αυτό σχεδόν πάθος (αίσθημα).

Αλλ' είναι ὑπὸ τῆς τοῦ θερμοῦ μόνον πρόδηλον ότι το ύδωρ δεν λαμβάνει υπό δυνάμεως λαμβάνει ταύτην τὴν μόνης της δυνάμεως του θερμού την δύναμιν ἣν καλοῦμεν χυμόν͵ δύναμιν ταύτην. Ομοίως αδύνατον είναι και το ότι το ύδωρ είναι ύλη έχουσα τα σπέρματα τὸ ὕδωρ ὕλην ἀδύνατον· ἐκ τοῦ πάντων των χυμών διότι βλέπομεν ότι εκ αὐτοῦ γὰρ ὁρῶμεν ὡς [ἐκ τῆς αὐτῆς] του αυτού ύδατος. Αλλ' επειδή το ύδωρ φυλάξαι ἐν τῇ χειρὶ τὸ ὕδωρ ἤπερ είναι το μόνον υγρόν. ούτως παντοδαποὺς γιγνομένους͵ καὶ ειπείν. χυμούς. ενώ ήσαν γλυκείς. ως εκ της αυτής τροφῆς γιγνομένους ἑτέρους τροφής. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ πανσπερμίας εἶναι 6. τούτων δ΄ ὡς μὲν Ἐμπεδοκλῆς λέγει 5. γεννώνται χυμοί διάφοροι 67. Καί όταν ξηραίνωνται και ἐξικμαζομένους δὲ καὶ κειμένους αποθηκεύωνται. όπερ ἔλαιον)͵ ἐπεὶ δὲ θερμαινόμενον θερμαινόμενον ουδόλως φαίνεται ότι οὐδὲν φαίνεται παχυνόμενον τὸ πυκνούται. και κατά πολλούς τρόπους αλλοιούνται. χ. ὅτι μὲν τοίνυν οὐχ υφίσταται έξωθεν πάθημα τι 68. και πικροί. λ. φανερόν ότι άλλη είναι η αιτία ὕδωρ αὐτὸ μόνον͵ δῆλον ὅτι ἑτέρα λείπεται δὴ τῷ πάσχειν τι τὸ ὕδωρ . Καί γίνονται τοιούτοι. Αλλ' εις εκείνα. μεταβάλλονται. ενώ το ύδωρ είναι τὴν γλισχρότητα· τὸ δ΄ ὕδωρ ρευστόν και διά τούτο είναι ψαθυρόν ἐστι͵ διὸ καὶ χαλεπώτερον δυσκολώτερον να κρατηθή υπό της χειρός παρά το έλαιον 69. Αλλά το έλαιον εκτείνεται μάλλον και επιπλέει του ύδατος διά το ἐπὶ πλέον τοῦ ὕδατος τὸ ἔλαιον διὰ γλοιώδες αυτού. την οποίαν καλούμεν φανερόν. αλλά διότι γιγνομένους͵ ἀλλ΄ ἐν αὐτῷ τῷ μεταβάλλονται διά της αφαιρέσεως του περικαρπίῳ μεταβάλλοντας͵ καὶ περικαρπίου. και γλυκέων καὶ πικροὺς καὶ όταν ψήνωνται. τα οποία δοξάζει ο λίαν εὐσύνοπτον τὸ ψεῦδος· ὁρῶμεν Εμπεδοκλής. είναι εύκολον να ίδη τις το ψεύδος· διότι βλέπομεν ότι οι χυμοί των γὰρ μεταβάλλοντας ὑπὸ τοῦ θερμοῦ καρπών μεταβάλλονται υπό της τοὺς χυμοὺς ἀφαιρουμένων τῶν θερμότητας. με τον καιρόν γίνονται διὰ τὸν χρόνον αὐστηροὺς ἐκ δριμείς. διότι το ύδωρ μεταβάλλειν. όταν οι καρποί περικαρπίων [εἰς τὸν ἥλιον] καὶ αποσπώνται εκ του περικαρπίου και πυρουμένων͵ ὡς οὐ τῷ ἐκ τοῦ ξηραίνονται εις τον ήλιον ή θερμαίνονται εις το πύρ. χυμῶν ὡς εἰπεῖν μεταβάλλοντας. Διότι το ύδωρ είναι το λεπτότερον τῶν οὕτως ὑγρῶν τὸ ὕδωρ ἐστί͵ καὶ πάντων των υγρών και αυτού του ελαίου αὐτοῦ τοῦ ἐλαίου (ἀλλ΄ ἐπεκτείνεται ελαφρότερον. λεπτότατον γὰρ πάντων χυμόν. πάντα τα είδη των χυμών ἑψομένους εἰς πάντα τὰ γένη τῶν αποκτώντες.4. ουχί ὕδατος ἕλκειν τοιούτους διότι έλκουσί τι εκ του ύδατος. Υπολείπεται λοιπόν η γνώμη ότι ο χυμός μεταβάλλεται.

καὶ τοῦτο φανερόν προ πάντων εις τα αλμυρά ύδατα· διότι τα άλατα είναι είδος τι γης. το ἐναντίον δὲ τὸ ξηρόν. διότι πάντες οι χυμοί είναι πάχος ἔχουσι μᾶλλον· τὸ δὲ θερμὸν μάλλον πυκνοί (θερμαινόμενοι). φαίνονται ότι υπάρχουσι τοῖς περικαρπίοις͵ [441b] οὗτοι και εις την γήν. της γης όμως ιδιάζον ὥσπερ εἴρηται ἐν τοῖς περὶ είναι το ξηρόν. άλλαι δὲ παντοδαποὺς ἔχουσαι χυμοὺς δε έχουσιν άλλους διαφόρους χυμούς. Πάντες δε οι χυμοί.70 τις ἂν εἴη αἰτία· οἱ γὰρ χυμοὶ πάντες του χυμού. Όπως λοιπόν οι αποπλύνοντες και ὑγρῷ τὰ χρώματα καὶ τοὺς χυμοὺς διαλύοντες εντός υγρού τα χρώματα και . ἀλλ΄ ἴδιον τοῦ πυρὸς φύσει ξηρόν· αλλά το ίδιον του πυρός τὸ θερμόν ἐστι͵ γῆς δὲ τὸ ξηρόν͵ είναι η θερμότης. φαίνονται δ΄ οἱ χυμοὶ ὅσοιπερ καὶ ἐν εὐλόγως δ΄ ἐν τοῖς φυομένοις τὸ τῶν 8. η οποία είναι πικρά. ως πυρ και γη. εναντίων πάντα ποιούσι και πάσχουσιν. διάφοροι χυμοί. δῆλόν ἐστιν ἐπὶ τῶν ἁλμυρῶν ὑδάτων μάλιστα· οἱ γὰρ ἅλες γῆς τι Διά τούτο και τα ύδατα. ὥσπερ οὖν οἱ ἐναποπλύνοντες ἐν τῷ 9. καθώς πάσχειν γὰρ πέφυκε τὸ ὑγρόν͵ και τα άλλα πράγματα φυσικώς υφίσταται ὥσπερ καὶ τἆλλα͵ ὑπὸ τοῦ ἐναντίου· την επίδρασιν του εναντίου του. οποία είναι η γη διά φυσιολόγων τοιοῦτον εἶναι τὸ ὕδωρ της οποίας διέρχεται. ότι εις τα φυτά προ πάντων σχηματίζονται οί χυμῶν γίγνεται γένος μάλιστα. Διότι το υγρόν. άλλαι δε οξείαι. 7. ως είπομεν εις την στοιχείων. διὸ καὶ ὑπὸ εναντίον δε του υγρού είναι το ξηρόν 71. τοῦ πυρὸς πάσχει τι· ξηρὰ γὰρ ἡ τοῦ Διά τούτο και υπό του πυρός πάσχει (μεταβολάς) το υγρόν. ότι το πολλοί φασι τῶν ἀρχαίων ύδωρ είναι τοιούτον. διότι το πυρ είναι πυρὸς φύσις. τα οποία διηθούνται (φιλτράρονται) διά της εἶδός εἰσιν. ᾗ μὲν οὖν πῦρ καὶ ᾗ γῆ͵ πραγματείαν περί των στοιχείων. οὐδ΄ ἄλλο οὐδέν· ᾗ δ΄ ὑπάρχει ἐναντιότης ἐν ἑκάστῳ͵ ταύτῃ πάντα ούτε άλλο κανέν εκ των στοιχείων. δεν δύνανται να ποιήσωσι ή να πάθωσί τι. αίτινες είναι άλλαι μεν πικραί. (Ομοίως δε και περί των ποιεῖ τὸν χυμόν͵ εἰσί τε κρῆναι άλλων. ἄλλους. καὶ τὰ διὰ τῆς τέφρας στάκτης. άλλα αίτια (συναίτιον). Και τούτο είναι δι΄ οἵας ἂν γῆς πορεύηται. Διά τούτο ορθώς λέγεται. αποκτώσι διηθούμενα πικρᾶς οὔσης πικρὸν γεύσιν πικράν. μόνον δε καθ' όσον υπάρχει εις αυτά αντίθεσις καὶ ποιοῦσι καὶ πάσχουσιν. το πυρ οὐδὲν πέφυκε ποιεῖν καὶ πάσχειν͵ όμως και η γη. Διά τούτο και πολλοί εκ ὑπάρχοντες καὶ ἐν τῇ γῇ. δι' ων διέρχονται τα ύδατα). όσοι είναι εις τους καρπούς. Καί πολλαὶ αἱ μὲν πικραί͵ αἱ δ΄ ὀξεῖαι͵ αἱ πηγαί πολλαί υπάρχουσιν. Η θερμότης λοιπόν είναι αίτιον ομού με συναίτιον. διὸ καὶ των αρχαίων φυσιολόγων λέγουσιν.

αλλά το μίγμα προσφερομένης τροφῆς τοῖς ζῴοις αυτών τρέφει. μόνον τα ποιοῦντα καὶ φθίσιν· τούτων μὲν μέρη τα αισθητά υπό της αφής γὰρ αἴτιον ᾗ θερμὸν καὶ ψυχρὸν τὸ παράγουσιν αύξησιν και θάνατον. Διότι οὐχ ἓν μόνον τοῖς ζῴοις͵ ἀλλὰ τὸ ουχί έν μόνον εκ των δύο τούτων στοιχείων δύναται να γείνη τροφή εις τα μεμειγμένον. 5). δεῖ μὲν οὖν διορίζειν διότι πάντα τα ζώντα τρέφονται δι' περὶ τούτων ἐν τοῖς περὶ γενέσεως͵ εκείνου. όπερ είναι γλυκύ καθ' εαυτό ή διά μίξεως γίνεται γλυκύ. όπερ πρότερον ήτο γὰρ κατὰ τὸ μανθάνειν ἀλλὰ κατὰ δυνάμει τοιούτο. Καί εκ της τροφής. καὶ ἔστι τοῦτο χυμός͵ τὸ γιγνόμενον 10. αλλά του τροφίμου οἱ χυμοὶ ἢ πάθος εἰσὶν ἢ ξηρού. Ότι δε οι χυμοί είναι πάθος ή στέρησις 73 ουχί παντός ξηρού. Διότι το αισθάνεσθαι δεν είναι ανάλογον προς το μανθάνειν. ότι δεν οὔτε τὸ ξηρὸν ἄνευ τοῦ ὑγροῦ οὔτε υπάρχει ούτε το ξηρόν άνευ του υγρού τὸ ὑγρὸν ἄνευ τοῦ ξηροῦ· τροφὴ γὰρ ούτε το υγρόν άνευ του ξηρού 75. πρέπει στέρησις͵ δεῖ λαβεῖν ἐντεῦθεν͵ ὅτι να συμπεράνωμεν εκ τούτου.τοιοῦτον ἔχειν ποιοῦσι τὸ ὕδωρ͵ οὕτως καὶ ἡ φύσις τὸ ξηρὸν καὶ γεῶδες͵ καὶ διὰ τοῦ ξηροῦ καὶ γεώδους διηθοῦσα καὶ κινοῦσα τῷ θερμῷ ποιόν τι τὸ ὑγρὸν παρασκευάζει. Διότι καὶ [442a] αὔξησιν καὶ φθίσιν)͵ το θερμόν και το ψυχρόν είναι τα τρέφει δὲ ᾗ γευστὸν τὸ ποιούντα την αύξησιν και την φθοράν. 11. προσφερόμενον (πάντα γὰρ Τρέφει δε η αφομοιουμένη τροφή μόνον τρέφεται τῷ γλυκεῖ͵ ἢ ἁπλῶς ἢ καθ' όσον είναι αισθητή υπό της γεύσεως. τους χυμούς κάμνουσι και το ύδωρ να αποκτά το αυτό χρώμα και τον αυτόν χυμόν. την τὰ μὲν ἁπτὰ τῶν αἰσθητῶν αὔξησιν οποίαν λαμβάνουσι τα ζώα. αλλά μάλλον προς το θεωρείν (περί ψυχής ΙΙ 1. είναι ο χυμός τῷ ὑγρῷ͵ τῆς γεύσεως τῆς κατὰ και μετάβαλλει την αίσθησιν της γεύσεως δύναμιν ἀλλοιωτικὸν ὂν εἰς εκ δυνάμει γεύσεως εις ενέργειαν· διότι ἐνέργειαν· ἄγει γὰρ τὸ αἰσθητικὸν φέρει το αισθητικόν όργανον εις την εἰς τοῦτο δυνάμει προϋπάρχον· οὐ κατάστασιν ταύτην. μεμειγμένῳ). Περί τούτων νῦν δ΄ ὅσον ἀναγκαῖον ἅψασθαι ὅτι δ΄ οὐ παντὸς ξηροῦ ἀλλὰ τοῦ . Καί το πάθος (η μεταβολή) τούτο. τὸ θεωρεῖν ἐστι τὸ αἰσθάνεσθαι. ούτω και η φύσις κάμνει εις το ξηρόν και το γεώδες στοιχείον· διηθούσα το υγρόν δια του ξηρού και του γεώδους στοιχείου και κινούσα αυτό (το υγρόν) διά της θερμότητος κάμνει αυτό να είναι τοιούτον η τοιούτον 72. αίτιον δε τούτων είναι της λαμβανομένης προσφερόμενον (ταῦτα γὰρ ποιεῖ τροφής η θερμότης ή η ψυχρότης. όπερ δύναται να τρέφη 74. καὶ ἔστι τῆς ζώα και εις αυτά τα φυτά. το ὑπὸ τοῦ εἰρημένου ξηροῦ πάθος ἐν οποίον γίνεται εν τω υγρώ υπό του ειρημένου ξηρού στοιχείου.

Οι χυμοί. τὸ γὰρ θερμὸν αὐξάνει͵ καὶ δημιουργεῖ τὴν τροφήν͵ καὶ τὸ κοῦφον ἕλκει͵ τὸ δ΄ ἁλμυρὸν καὶ πικρὸν καταλείπει διὰ τὸ βάρος. ὃ δὴ ἐν τοῖς ἔξω σώμασι ποιεῖ τὸ ἔξω 12. Υπολείπεται το ξανθόν. ενταύθα δε μόνον θίγομεν αυτά όσον είναι αναγκαίον. ως είναι εύλογον. Όπως δε τα χρώματα γίνονται εκ της μίξεως του λευκού και του μέλανος. ὥσπερ δὲ τὰ χρώματα ἐκ λευκοῦ καὶ μέλανος μίξεώς ἐστιν͵ οὕτως οἱ χυμοὶ ἐκ γλυκέος καὶ πικροῦ͵ καὶ κατὰ λόγον δ΄ ἢ τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον ἕκαστοί εἰσιν͵ εἴτε κατ΄ ἀριθμούς τινας τῆς μίξεως καὶ κινήσεως͵ εἴτε καὶ ἀορίστως͵ οἱ δὲ τὴν ἡδονὴν ποιοῦντες μειγνύμενοι͵ οὗτοι ἐν ἀριθμοῖς μόνον· ὁ μὲν οὖν λιπαρὸς τοῦ γλυκέος ἐστὶ χυμός͵ τὸ δ΄ ἁλμυρὸν καὶ πικρὸν σχεδὸν τὸ αὐτό͵ ὁ δὲ δριμὺς καὶ αὐστηρὸς καὶ στρυφνὸς καὶ ὀξὺς ἀνὰ μέσον. Οι δε άλλοι χυμοί. όμως δέον να πραγματευθώμεν εις τα περί Γενέσεως. ότι το φαιόν είναι είδος μέλανος. είτε κατ' αριθμούς και κινήσεις ωρισμένας της μίξεως. έλκει το ελαφρόν μέρος αυτής και εγκαταλείπει το αλμυρόν και το πικρόν 76. ούτως αναμιγνύονται με το αλμυρόν και το οξύ. Ούτως ο λιπαρός είναι ο χυμός του γλυκέος. τούτο ποιεί η θερμόν͵ τοῦτο τὸ ἐν τῇ φύσει τῶν θερμότης η εσωτερική εις την φύσιν των ζῴων καὶ φυτῶν· διὸ τρέφεται τῷ ζώων και των φυτών· ένεκα αυτής γλυκεῖ. είτε και αορίστως. Ό. συμμείγνυνται δ΄ οἱ ἄλλοι τρέφονται ταύτα διά μόνου του γλυκέος 77 χυμοὶ εἰς τὴν τροφὴν τὸν αὐτὸν . θρεπτικόν το γλυκύ και επιπλέει επί του στομάχου. Καί οι χυμοί έκαστοι είναι ανάλογοι της μείζονος ή ελάσσονος ποσότητος του γλυκέος και του υγρού. Η θερμότης λοιπόν αυξάνει το τρεφόμενον και επεξεργάζεται την τροφήν.αὐτῶν. όπερ έχει . διότι είναι λίαν γλυκὺ καὶ ἐπιπολαστικόν. Ταύτα δε ίνα γίνωσιν αντίρροπον.τι δε η εξωτερική θερμότης ποιεί εις τα εξωτερικά σώματα. ἡδύσματος͵ ταῦτα δὲ διὰ τὸ ἀντισπᾶν τῷ λίαν τρόφιμον εἶναι τὸ δηλ. οίτινες προξενούσιν ηδονήν διά της μίξεώς των. σχεδὸν γὰρ ἴσα καὶ τὰ τῶν χυμῶν εἴδη καὶ τὰ τῶν χρωμάτων ἐστίν· ἑπτὰ γὰρ ἀμφοτέρων εἴδη͵ ἄν τις τιθῇ͵ ὥσπερ εὔλογον͵ τὸ φαιὸν μέλαν τι εἶναι· λείπεται γὰρ τὸ 13. ο δε αλμυρός και ο πικρός είναι σχεδόν ο αυτός χυμός 78 . ούτως οι χυμοί γίνονται εκ του γλυκέος και του πικρού. προς γλυκασμόν. διότι είναι βαρέα. ούτοι μόνοι έχουσιν αριθμητικάς αναφοράς. αν τις υποθέση. Διότι έξ είναι τα είδη και των μεν και των δε. ο δε δριμύς και αυστηρός και ο στρυφνός και ο οξύς χυμός είναι χυμοί διάμεσοι· ούτω τα είδη των χυμών και τα των χρωμάτων είναι σχεδόν ισάριθμα. όπως αναμιγνύονται τρόπον τῷ ἁλμυρῷ καὶ ὀξεῖ͵ ἀντὶ εις την τροφήν με το γλυκύ.

διὸ καὶ ἡ τέφρα τῶν πικρά. καίτοι εἰ τοῦτο τούτο έχει ούτως. Διότι το μέγεθος και το γὰρ καὶ σχῆμα καὶ τὸ τραχὺ καὶ τὸ σχήμα. ἐξίκμασται γὰρ τὸ πότιμον ἐξ αὐτῶν. τὸ λιπαρὸν τοῦ γλυκέος͵ τὸ Το ερυθρόν και το ιοειδές και το φοινικοῦν δὲ καὶ ἁλουργὸν καὶ πράσινον και το κυανούν κείνται μεταξύ πράσινον καὶ κυανοῦν μεταξὺ τοῦ του λευκού και του μέλανος. Η όψις λ. ούτω το αλμυρόν και το πικρόν είναι η στέρησις του γλυκέος εν λευκοῦ͵ οὕτω τὸ ἁλμυρὸν καὶ τὸ θρεπτική υγρά ουσία· διό και η τέφρα πικρὸν τοῦ γλυκέος ἐν τῷ τροφίμῳ πάντων των καιομένων πραγμάτων είναι ὑγρῷ. Καί όπως μεικτὰ ἐκ τούτων. ούτε η ακοή περί των δὲ τὰ ἴδια εἰς ταῦτα ἀνάγουσιν͵ ήχων. Διό και περί τούτων μεν απατώνται αι ἀπατῶνται͵ περὶ δὲ τῶν ἰδίων οὐκ αισθήσεις. διὸ καὶ περὶ μὲν τούτων τουλάχιστον υπό της όψεως και της αφής. Προσέτι τα κοινά όλων των αισθήσεων εκλαμβάνουσιν ως ίδια πασῶν χρῶνται ὡς ἰδίοις· μέγεθος εκάστης αυτών. 14. Ο Δημόκριτος και οι πλείστοι των φυσιολόγων. ως ο Δημόκριτος. γε καὶ ἁφῆς. οἱ του χρώματος. Αλλ' ότι τούτο είναι αδύνατον. Αλλ' εάν ἁπτὰ ποιοῦσιν. και το τραχύ και το λείον. τοῦτο δ΄ ὅτι ἀδύνατον͵ οὐ χαλεπὸν Δημόκριτος δὲ καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν συνιδεῖν. τα ίδια ανάγουσιν εις τα ὥσπερ Δημόκριτος· τὸ γὰρ λευκὸν κοινά· διότι λέγει ότι το λευκόν είναι καὶ τὸ μέλαν τὸ μὲν τραχύ φησιν ἔτι δὲ τοῖς κοινοῖς τῶν αἰσθήσεων . όσοι πραγματεύονται περί φυσιολόγων͵ ὅσοι λέγουσι περὶ αίσθήσεως. αἰσθήσεων ἑκάστη ἁφή τίς ἐστιν· εύκολον να πεισθή τις. περί των ιδίων όμως δεν ἀπατῶνται͵ οἷον ἡ ὄψις περὶ απατώνται. όπως ο λιπαρός χυμός σχετίζεται με τον γλυκύν. δεν απατάται περί χρώματος καὶ ἡ ἀκοὴ περὶ ψόφων. ότι είναι ποιοῦσιν· πάντα γὰρ τὰ αἰσθητὰ αισθητά υπό της αφής (απτά). φανερόν είναι ότι και οὕτως ἔχει͵ δῆλον ὡς καὶ τῶν ἄλλων εκάστη των άλλων αισθήσεων είναι είδος αφής. τα δε λοιπά λευκοῦ καὶ μέλανος͵ τὰ δ΄ ἄλλα χρώματα είναι μίγματα τούτων. Οι δε φυσιολόγοι εκείνοι. κάμνουσί τι λίαν άτοπον· αἰσθήσεως͵ ἀτοπώτατόν τι [442b] πάντα τα αισθητά θεωρούσιν. χ. διότι το πόσιμον μέρος κατακαιομένων πικρὰ πάντων· κατηναλώθη εξ αυτής. ή αν όχι υπό όλων. 15.ξανθὸν μὲν τοῦ λευκοῦ εἶναι ὥσπερ αναφοράν προς το λευκόν. προσέτι λεῖον͵ ἔτι δὲ τὸ ὀξὺ καὶ τὸ ἀμβλὺ τὸ δε το οξύ και το αμβλύ εις τα στερεά ἐν τοῖς ὄγκοις͵ κοινὰ τῶν αἰσθήσεών σώματα είναι αντιληπτά κοινώς υπό όλων ἐστιν͵ εἰ δὲ μὴ πασῶν͵ ἀλλ΄ ὄψεώς των αισθήσεων. καὶ ὥσπερ τὸ το μέλαν είναι η στέρησις του λευκού είς μέλαν στέρησις ἐν τῷ διαφανεῖ τοῦ τι διαφανές μέσον.

(71) To δε ξηρόν είναι προ πάντων εv τη γη. άλλος δε δεν τί γὰρ ὁ μὲν τῶν χυμῶν αἴσθησιν προξενεί αυτήν. Εάν όμως εις την ἄρα τῆς γεύσεως μᾶλλον͵ τὰ γοῦν γεύσιν 80 μάλλον ανήκεν η γνώσις αύτη. Προσέτι. χ. των φύλλων. οστά κ. Τα δε άλλα πάθη των εἴρηται· τὰ γὰρ ἄλλα πάθη τῶν χυμών δέον να εξετασθώσιν εις το περί χυμῶν οἰκείαν ἔχει τὴν σκέψιν ἐν τῇ των φυτών μέρος της φυσιολογίας. . Διότι διά τί άλλος μεν εκ των χυμών προξενεί αίσθησιν. ἐλάχιστα τῆς ἀκριβεστάτης ἐστὶν επειδή και αυτά τα ελάχιστα εις έκαστον αἰσθήσεως διακρίνειν περὶ ἕκαστον γένος πράγματα πρέπει να διακρίνη η λεπτοτάτη των αισθήσεων.εἶναι τὸ δὲ λεῖον͵ τραχύ και το μέλαν λείον 79. όπoυ η αυτή τροφή παράγει μυς. αναγκαίως και οι χυμοί θα είναι 83 καὶ τοὺς χυμοὺς εἶναι ἀπείρους· διὰ άπειροι . το γλυκύ είναι η στέρησις του πικρού. Οι χυμοί λοιπόν παράγονται υπό τριών αιτιών ήνωμένων. vεύρα. (69) Τα περί του ελαίου είναι ίσως παρέμβλητα. (73) Στέρησιν λέγων νοεί τα εναντία· λ. (75) Εν ταις τροφαίς. (67) Τούτο δύναται να νοήται και περi του ανθρωπίνου σώματος. καίτοι ἢ οὐδεμιᾶς ἢ μᾶλλον τους χυμούς· και όμως ή εις καμμιάν αίσθησιν ή μάλλον εις την όψιν ανήκει να τῆς ὄψεως τὰ κοινὰ γνωρίζειν. ας δύναται να λάβη το ζώον.. του υγρού. Καί περί μεν του χυμού και του γευστού είπομεν. (72) Να έχη ταύτην ή εκείνην την ιδιότητα. καὶ περὶ μὲν τοῦ γευστοῦ καὶ χυμοῦ (66) To υγρόν είvαι απαραιτήτως αναγκαίον εις την αίσθησιν της γεύσεως. του ξηρού και του θερμού. (68) Δια της επιδράσεως του ηλίου ή του πυρός.λ. των ριζών. φυσιολογίᾳ τῇ περὶ τῶν φυτῶν. (74) Kαι όπερ είναι το ξηρόν το αισθητόν υπό της γεύσεως. ως εv τη συκή. εἰ δ΄ γνωρίζη τα κοινά. ή και περί των φυτών. Εις δε τα ατομικά σχήματα ανάγει χυμούς. 16. ποιήσει͵ ὁ δ΄ οὐκ ἂν ποιήσειεν; εἰς δὲ τὰ σχήματα ἀνάγει τοὺς 17. ένθα ο χυμός του καρπού δεν είναι ο αυτός με τον του ξύλου. έπρεπεν η γένος͵ ὥστε ἐχρῆν τὴν γεῦσιν καὶ γεύσις περισσότερον των άλλων τῶν ἄλλων κοινῶν αἰσθάνεσθαι αισθήσεων να αισθάνηται τα κοινά πάντα μάλιστα καὶ τῶν σχημάτων εἶναι και να δύναται να κρίνη κάλλιστα και τα κριτικωτάτην. Προσέτι πάντα τα πάντα ἔχει ἐναντίωσιν͵ οἷον ἐν αισθητά έχουσιν εναντία 81· ούτως εις το χρώματι τῷ μέλανι τὸ λευκὸν καὶ ἐν χρώμα το μέλαν είναι το εναντίον του χυμοῖς τῷ γλυκεῖ τὸ πικρόν· σχῆμα λευκού και εις τους χυμούς το γλυκύ είναι δὲ σχήματι οὐ δοκεῖ εἶναι ἐναντίον· το εναντίον του πικρού· αλλά σχήμα δεν φαίνεται να είναι το εναντίον σχήματος· τίνι γὰρ τῶν πολυγώνων τὸ διότι τίνος πολυγώνου είναι το εναντίον ο περιφερὲς ἐναντίον; ἔτι ἀπείρων κύκλος. ἔτι τὰ μὲν αἰσθητὰ ατομικά σχήματα. επειδή τα σχήματα είναι ὄντων τῶν σχημάτων ἀναγκαῖον άπειρα 82. (70) Ήτοι τα υγρά τα έχοντα χυμούς.

όστις τους χυμούς ανάγων εις σχήματα αδυνατεί να εξηγήση την αντίθεσιν των εναντίων χυμών. θα είvαι οκτώ οι χυμοί. (77) Η θερμότης επιδρά επί των ελαφρών μερών της τροφής. (81) Άλλη ένστασις κατά της δόξης του Δημοκρίτου. δεν εξατμίζονται υπό της θερμότητος και δεν εισέρχονται εις την θρέψιν. διότι είναι γλυκέα. (79) Το λευκόν και το μέλαν είναι ίδια της όψεως. (78) Εάν μη ενωθώσιν εις έν ο λιπαρός και ο γλυκός. τα δε πικρά και αλμυρά. τo τραχύ δε και το λείον είναι κοιναί αντιλήψεις και της όψεως και της αφής· (80) Κατά τον Δημόκριτον. (82) Ενώ οι χυμοί είναι περιωρισμένοι. (83) Κατά την θεωρίαν του Δημοκρίτου. . άτινα επιπλέουσι και τρέφουσι το ζώον.(76) Λαμβάνει μόνον το γλυκύ μέρος. βαρέα όντα.

Περί οσμών και οσφρήσεως. Διότι η όσφρησις γίνεται ου μόνον εν τω αέρι. αλλά καθ' όσον δύναται να μεταδίδη και να εκχέη την έγχυμον ξηρότητα 87. οὐ γὰρ μόνον ἐν ἀέρι ἀλλὰ καὶ ἐν 3. αμέσως ή εμμέσως. η φύσις ἀέρα καὶ τὸ ὕδωρ ἄμφω ὑγρά͵ εἴη ἂν του εγχύμου υγρού εν τω ύδατι θα είναι η ἡ ἐν ὑγρῷ τοῦ ἐγχύμου ξηροῦ φύσις οσμή. Η όσφρησις εν μέσω αφ' ενός της αφής και γεύσεως. αλλ' όχι εις θρέψιν. ότι και ο αήρ και το ύδωρ είναι αμφότερα υγρά. Δόξα Ηρακλείτου. αλλά και εν τω ύδατι· φανερόν ὕδατι τὸ τῆς ὀσφρήσεώς ἐστιν. ὅταν ἐγγένηται) οὔτ΄ αὐτὰ ἀναπνέοντα. η γη. και διότι τα ζώα ταύτα δεν αναπνέουσιν 89. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον δεῖ νοῆσαι καὶ 2. Δόξα Πυθαγορείων. Ότι δε το πάθος τούτο σώματός 90 λον ἐκ τῶν ἐχόντων καὶ μὴ ἐχόντων τινος προέρχεται εξ εγχύμου στοιχείου αυτού είναι φανερόν εκ των πραγμάτων. ξηρὰ αὐτῶν καὶ τὰ ὑγρὰ ἄχυμα ήτοι το πυρ. Δύο αρχικά είδη οσμών. Κατά τον αυτόν δε τρόπον 84 πρέπει να πραγματευθώμεν και περί των οσμών. Όσφρησις ιχθύων και εντόμων. Οσμαί καλαί ή κακαί. Σχέσις οσμών και εγκεφάλου. (κοινὸν δὲ εν τω αέρι και τω ύδατι. διότι φαίνονται ότι ὀστρακοδέρμων· φαίνονται γὰρ οσφραίνονται 88. Η οσμή συντελεί εις υγιείαν. διότι όταν εισέλθη αήρ εις το τῷ ὕδατι (ἐπιπολάζει γὰρ ὁ ἀήρ͵ ύδωρ αναβαίνει εις την επιφάνειαν. είναι ὅτι δ΄ ἀπ΄ ἐγχύμου ἐστὶ τὸ πάθος͵ δῆ . Τω οντι. το έγχυμον υγρόν 86 ενεργεί ἄλλῳ γένει τὸ ἔγχυμον ὑγρόν͵ ἐν τούτο ομοίως εις άλλο γένος (των οσμών) ἀέρι καὶ ὕδατι ὁμοίως. 1. το ύδωρ. εἰ οὖν τις θείη καὶ τὸν Εάν λοιπόν υποθέση τις. οὐχ ᾗ διαφανές͵ ἀλλ΄ ᾗ πλυτικὸν καὶ Είναι δε το διαφανές στοιχείον αισθητόν υπό της οσφρήσεως (οσφραντόν). ο αήρ. Αναφοραί οσμών και χυμών.) καθό διαφανές. ιδιότητας θα είναι το οσφραντόν. ουχί ῥυπτικὸν ἐγχύμου ξηρότητος. δε είναι τούτο επί των ιχθύων και των δῆλον δ΄ ἐπὶ τῶν ἰχθύων καὶ τῶν οστρακόδερμων. Τώρα περί των κατὰ τούτων νῦν μὲν λέγομεν τὸ οσμών λέγομεν ότι το διαφανές είναι διαφανές͵ ἔστι δ΄ ὀσφραντὸν [443a] κοινή ιδιότης των δύο τούτων στοιχείων. αν και δεν υπάρχη αήρ ὀσφραινόμενα οὔτε ἀέρος ὄντος ἐν εν τω ύδατι. τα στοιχεία.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. περὶ τὰς ὀσμάς· ὅπερ γὰρ ποιεῖ ἐν Διότι εκείνο όπερ ενεργεί εις το υγρόν το τῷ ὑγρῷ τὸ ξηρόν͵ τοῦτο ποιεῖ ἐν ξηρόν 85. αφ' ετέρου της όψεως και ακοής. ὀσμήν· τά τε γὰρ στοιχεῖα ἄοσμα͵ τα οποία έχουσιν οσμήν και εξ εκείνων τα οἷον πῦρ ἀὴρ γῆ ὕδωρ͵ διὰ τὸ τά τε οποία δεν έχουσι. και το σώμα το έχον τοιαύτας ὀσμή͵ καὶ ὀσφραντὸν τὸ τοιοῦτον.

Και γῆς τε καὶ ἀέρος [καὶ πάντες πάντες οι περί της οσμής ἐπιφέρονται ἐπὶ τοῦτο περὶ ὀσμῆς]· πραγματευθέντες μεταπίπτουσιν εις την διὸ καὶ Ἡράκλειτος οὕτως εἴρηκεν͵ εξήγησιν ταύτην. ἀλλ΄ τι γης 95. ως αποδεικνύει το εξ αυτών εξαγόμενον δι' αποξηράνσεως έλαιον. χυμὸν καὶ ξηρότητα)͵ καὶ ἅλες Διό και η θάλασσα έχει οσμήν. Πάντες δε οι αποκλίνοντες προς τοιαύτην εξήγησιν της ὀσμῆς͵ οἱ μὲν ὡς ἀτμίδα͵ οἱ δ΄ ὡς οσμής θεωρούσιν αυτήν άλλοι μεν ως ἀναθυμίασιν͵ οἱ δ΄ ὡς ἄμφω ταῦτα· ατμόν 94. και ἄοσμον͵ ἄχυμον γάρ͵ ὁ δὲ χαλκὸς εκ τούτων ολιγωτέραν έχουσιν οσμήν τα υδατώδη. εκτός εάν ανάμιξίς τις τα κάμνη να έχωσι χυμόν. διότι και τα ξηρά και τα υγρά καὶ ἡ θάλαττα ἔχει ὀσμήν (ἔχει γὰρ μέρη αυτών είναι άχυμα. διὸ άοσμα. Προσέτι εκ των μετάλλων ο καὶ ὁ σίδηρος ὀσμώδη· ὅταν δ΄ χρυσός είναι άοσμος 92 καθό άχυμος. άλλοι δε ως αναθυμίασιν. Ο δε άργυρος και ο κασσίτερος έχουσιν οσμήν περισσότερον ή ολιγωτέραν· άλλων μετάλλων. είναι κοινή εις εἴρηται͵ κοινὸν ἀέρος καὶ γῆς· καὶ συνίσταται ἐκ μὲν ἐκείνης ὕδωρ͵ ἐκ τον αέρα και την γην. Το λίθος μὲν ἄοσμον͵ ἄχυμον γάρ͵ τὰ δε νίτρον έχει οσμήν μάλλον της γης. η δε καπνώδης καπνώδης ἀναθυμίασις͵ ὥσπερ αναθυμίασις. και εξ εκείνου μεν αποτελείται το ύδωρ. δὲ ξύλα ὀσμώδη͵ ἔγχυμα γάρ· καὶ Προσέτι ο μεν λίθος είναι άοσμος διότι τούτων τὰ ὑδατώδη ἧττον. η δε καπνώδης δοκεῖ δ΄ ἐνίοις ἡ καπνώδης . εκ ταύτης δε είδος δὲ ταύτης γῆς τι εἶδος. αλλά τα ξύλα έχουσιν τῶν μεταλλευομένων χρυσὸς οσμήν διότι έχουσι χυμόν (έγχυμα). Διά ταύτα και ο ὡς εἰ πάντα τὰ ὄντα καπνὸς Ηράκλειτος είπεν ότι. αλλ' ἐκκαυθῇ τὸ ὑγρόν͵ ἀοσμότεραι αἱ σκωρίαι γίγνονται πάντων· ἄργυρος ο χαλκός και ο σίδηρος είναι οσμώδη. διότι είναι υδατώδη. Όταν δε το υγρόν στοιχείον των δὲ καὶ καττίτερος τῶν μὲν μᾶλλον μετάλλων εκκαυθή. Και ο μεν ατμός είναι είδος υγρότητος. ἔτι ἐπὶ είναι άχυμος. ως είπομεν. γίνονται αοσμότεραι πάντων.εἶναι͵ ἂν μή τι μειγνύμενον ποιῇ. Αλλ' η οσμή φαίνεται ότι δεν οὐδέτερον τούτων ἔοικεν· ἡ μὲν γὰρ είναι ούτε το έν ούτε το άλλο. άλλοι ἔστι δ΄ ἡ μὲν ἀτμὶς ὑγρότης τις͵ ἡ δὲ δε και το εν και το άλλο. εάv πάντα τα όντα ήθελεν γίνει καπνός. ήτις είναι κοινή εις την γην και τον αέρα. ἔτι νίτρον. Και τα άλατα τὸ ἐξικμαζόμενον ἐξ αὐτῶν ἔλαιον)͵ έχουσι περισσότερον οσμήν παρά το τὸ δὲ νίτρον γῆς ἐστι μᾶλλον. τότε αι σκωρίαι ὀσμώδη τῶν δ΄ ἧττον· ὑδατώδη γάρ. διότι ο μεν ἀτμίς ἐστιν ὕδατος͵ ἡ δὲ καπνώδης ατμός είναι εξ ύδατος. 4. Νομίζουσι δε τινες ότι η οσμή είναι 93 ἀναθυμίασις εἶναι ὀσμή͵ οὖσα κοινὴ η καπνώδης αναθυμίασις . διά των ρινών θα γένοιτο͵ ῥῖνες ἂν διαγνοῖεν͵ καὶ πάντες ἐπιφέρονται ἐπὶ τοῦτο περὶ εγινώσκομεν πάντα. διότι έχει μᾶλλον νίτρου ὀσμώδεις (δηλοῖ δὲ χυμόν και ξηρότητα 91.

όπως δυσκόλως καταπίνει τις τους χυμούς εκείνους. ήτις είναι ο χυμός εν τω ύδατι. αύτη είναι η οσμή εν τω αέρι και τω ύδατι. εάν το ξηρόν στοιχείον. Προσέτι αι πρότερον. ἀλλὰ μὴν τοῦτό γε ἐπ΄ ἐνίων συμβέβηκεν· καὶ γὰρ δριμεῖαι καὶ γλυκεῖαί εἰσιν ὀσμαὶ καὶ αὐστηραὶ καὶ στρυφναὶ καὶ λιπαραί͵ καὶ τοῖς πικροῖς τὰς σαπρὰς ἄν τις ἀνάλογον εἴποι· διὸ ὥσπερ ἐκεῖνα δυσκατάποτα͵ τὰ σαπρὰ δυσανάπνευστά ἐστιν. και ἐκεῖναι καλῶς͵ οὐδ΄ αὕτη καλῶς. ἔτι ἡ ἀναθυμίασις ὁμοίως αναθυμιάσεις κατ' αυτούς έχουσι την λέγεται ταῖς ἀπορροίαις· εἰ οὖν μηδ΄ αυτήν και αι απόρροιαι σημασίαν 96. το οποίον υπάρχει εις τον αέρα (διότι και ο αήρ είναι φύσει υγρός) και εις το ύδωρ. εἴδη δὲ τοῦ ὀσφραντοῦ δύο ἐστίν· οὐ γάρ͵ ὥσπερ τινές φασιν͵ οὐκ ἔστιν εἴδη τοῦ ὀσφραντοῦ͵ ἀλλ΄ ἔστιν. ως ὕδατι͵ [443b] ὥσπερ εἴρηται προείπομεν. Και ένεκα τούτου το ψύχος και ο παγετός εξασθενίζουσι τους χυμούς και μηδενίζουσι τας οσμάς. προδήλως αι οσμαί πρέπει να είναι ανάλογοι προς τους χυμούς. Υπάρχουσιν· αλλά πρέπει να διορισθή κατά ποίον σημασίαν είναι τούτο αληθές . αν η υπόθεσις αύτη περί της όψεως δεν είναι ορθή. Διά τούτο. και κακώς λέγουσί τινες ότι δεν υπάρχουσι διάφορα είδη οσφραντών. διοριστέον δὲ πῶς ἔστι καὶ πῶς οὐκ 5. ουδ' αύτη η θεωρία περί της οσμής είναι ορθή. ήτις είναι η κινητική και ποιητική αρχή των χυμών και οσμών. ἔτι δ΄ εἴπερ ὁμοίως ἐν τοῖς ὑγροῖς ποιεῖ καὶ ἐν τῷ ἀέρι οἷον ἀποπλυνόμενον τὸ ξηρόν͵ φανερὸν ὅτι δεῖ ἀνάλογον εἶναι τὰς ὀσμὰς τοῖς χυμοῖς. 7. Φανερόν είναι λοιπόν ότι η ποιότης. ότι το υγρόν. ενεργή εις τα υγρά ομοίως. Προσέτι. όπερ έχει χυμόν. και δύναταί τις να είπη ότι αι σαπραί οσμαί αναλογούσι προς τους πικρούς χυμούς. την οσμήν. ἀναθυμίασις ἀδύνατος ἐν ὕδατι ὅτι μὲν οὖν ἐνδέχεται ἀπολαύειν τὸ ὑγρόν͵ καὶ τὸ ἐν τῷ πνεύματι καὶ τὸ ἐν τῷ ὕδατι͵ καὶ πάσχειν τι ὑπὸ τῆς ἐγχύμου ξηρότητος͵ οὐκ ἄδηλον· καὶ γὰρ ὁ ἀὴρ ὑγρὸν τὴν φύσιν ἐστίν. ούτω δυσκόλως αναπνέει τας σαπράς οσμάς. Είναι λοιπόν φανερόν. όπως και εις τον αέρα 97. δύναται να δεχθή τι εκ του ξηρού στοιχείον. και να πάθη τι υπ' αυτού. καὶ διὰ τοῦτο τὸ ψυχρὸν καὶ ἡ πῆξις καὶ τοὺς χυμοὺς ἀμβλύνει καὶ τὰς ὀσμὰς ἀφανίζει· τὸ γὰρ θερμὸν τὸ κινοῦν καὶ δημιουργοῦν ἀφανίζουσιν ἡ ψύξις καὶ ἡ πῆξις. όταν τρόπον τίνα υγραίνηται. δῆλον ἄρα ὅτι ὅπερ ἐν τῷ ὕδατι ὁ χυμός͵ τοῦτ΄ ἐν τῷ ἀέρι καὶ ὕδατι ἡ ὀσμή. διότι η ψύξις και η πήξις μηδενίζουσι την θερμότητα. Διότι υπάρχουσιν οσμαί δριμείαι και γλυκείαι και αυστηραί και στρυφναί και λιπαραί.αναθυμίασις αδύνατον είναι να σχηματίζηται εν τω ύδατι. Και όμως τα γενέσθαι· ὀσμᾶται δὲ καὶ τὰ ἐν τῷ ζώντα εν τω ύδατι αισθάνονται. Είδη δε οσφραντών αντικειμένων είναι δύο. Και ακριβώς η αναλογία αύτη υπάρχει είς τινας οσμάς και χυμούς.

αι οσμαί αυτών είναι ευάρεστοι εις εκείνους. και κατά ποίαν ψευδές. ως είπομεν. Τινά μεν αυτών. οἱ δὲ νῦν μειγνύντες [444a] εἰς τὰ πόματα τὰς τοιαύτας δυνάμεις βιάζονται τῇ συνηθείᾳ τὴν ἡδονήν͵ ἕως ἂν ἐκ δύ΄ αἰσθήσεων γένηται τὸ ἡδὺ ὡς ἂν καὶ ἀπὸ μιᾶς. λ. Διότι. Διότι ούτε περισσότερον ούτε ολιγώτερον παρακινούσιν αύται το ζώον εις την τροφήν. είναι δυσάρεστος. Άλλαι όμως εκ των οσμών 99 είναι ευάρεστοι 100 καθ' εαυτάς. Και επειδή αύται αι οσμαί κἀκείνων μέν͵ διὰ τὸ κατὰ είναι κατά συμβεβηκός ευάρεστοι. εις ους η τροφή. Το είδος τούτο λοιπόν της οσφρήσεως είναι ίδιον εις μόνους τους ανθρώπους. σκώπτων τον Ευριπίδην: “Όταν βράζετε φακήν. ηδονήν και λύπην ειμή κατά συμβεβηκός (εμμέσως). ουδέ συντελούσιν εις την επιθυμίαν αυτής. πιστεύοντες ότι η προερχομένη εκ των δύο αισθήσεων 101 ηδονή παράγεται εκ μιας μόνης αισθήσεως. χ. ως ζῴων͵ ὥσπερ εἴρηται πρότερον· προείπομεν. ως είπομεν. όπερ είπεν ο Στράττις. οίτινες επιθυμούσι. τα είδη συμβεβηκὸς ἔχειν τὸ ἡδύ͵ διῄρηται αυτών κατατάσσονται σχετικώς προς τους τὰ εἴδη κατὰ τοὺς χυμούς͵ ταύτης δ΄ χυμούς.ἔστιν· τὸ μὲν γάρ ἐστι κατὰ τοὺς χυμοὺς τεταγμένον αὐτῶν͵ ὥσπερ εἴπομεν͵ καὶ τὸ ἡδὺ καὶ τὸ λυπηρὸν κατὰ συμβεβηκὸς ἔχουσιν (διὰ γὰρ τὸ τοῦ θρεπτικοῦ πάθη εἶναι͵ ἐπιθυμούντων μὲν ἡδεῖαι αἱ ὀσμαὶ τούτων εἰσί͵ πεπληρωμένοις δὲ καὶ μηδὲν δεομένοις οὐχ ἡδεῖαι͵ οὐδ΄ ὅσοις μὴ καὶ ἡ τροφὴ ἡ ἔχουσα τὰς ὀσμὰς ἡδεῖα͵ οὐδὲ τούτοις)ὥστε αὗται μέν͵ καθάπερ εἴπομεν͵ κατὰ συμβεβηκὸς ἔχουσι τὸ ἡδὺ καὶ λυπηρόν͵ διὸ καὶ πάντων εἰσὶ κοιναὶ τῶν ζῴων· αἱ δὲ καθ΄ αὑτὰς ἡδεῖαι τῶν ὀσμῶν εἰσιν͵ οἷον αἱ τῶν ἀνθῶν· οὐδὲν γὰρ μᾶλλον οὐδ΄ ἧττον πρὸς τὴν τροφὴν παρακαλοῦσιν͵ οὐδὲ συμβάλλονται πρὸς ἐπιθυμίαν οὐδέν͵ ἀλλὰ τοὐναντίον μᾶλλον· ἀληθὲς γὰρ ὅπερ Εὐριπίδην σκώπτων εἶπε Στράττις͵ ὅταν φακῆν ἕψητε͵ μὴ ΄πιχεῖν μύρον. το ἀνθρώπου ἐστίν͵ ἡ δὲ κατὰ τοὺς δε συνδεόμενον με τους χυμούς είναι χυμοὺς τεταγμένη καὶ τῶν ἄλλων κοινόν και των άλλων ζώων. διότι οὐκέτι͵ διὰ τὸ τὴν φύσιν αὐτῆς εἶναι είναι φύσει καθ' εαυτάς ευάρεστοι ή δυσάρεστοι. επειδή οι χυμοί είναι πάθη της θρεπτικής δυνάμεως ημών. και διά τούτο είναι κοιναί εις πάντα τα ζώα. οίτινες είναι κεκορεσμένοι και ουδεμίαν έχουσιν επιθυμίαν· ούτε πάλιν είναι ευάρεστος η οσμή εις εκείνους. δυσάρεστοι δε εις εκείνους. αι άλλαι όμως όχι πλέον. Ώστε αύται αι οσμαί δεν προξενούσιν. αλλά μάλλον το εναντίον. να μη επιχύνετε μύρον”. αι οσμαί των ανθέων. Αίτιον δε του να είναι τοῦτο μὲν οὖν τὸ ὀσφραντὸν ἴδιον . αντιστοιχούσι προς τους χυμούς και περιέχουσι το ευάρεστον και δυσάρεστον κατά συμβεβηκός (εμμέσως) 98 . Διότι είναι αληθές εκείνο. ήτις έχει την ευάρεστον οσμήν. Όσοι δε σήμερον αναμιγνύουσιν εις τα ποτά τοιαύτας ουσίας βιάζουσι την ηδονήν κατά την συνήθειάν των. 8.

επειδή ο τὴν τοιαύτην ὀσμὴν διὰ τὴν ἕξιν τὴν εγκέφαλος είναι φύσει ψυχρός. κυρίως θερμὴ τὴν φύσιν ἐστίν. το δε αίμα περὶ τὸν ἐγκέφαλον. ἀναπνοῆς͵ οὐ πᾶσιν ἀλλὰ τοῖς αλλ' εις τους ανθρώπους. Η φύσις μεταχειρίζεται τοῦτον· ἡ γὰρ τῆς ὀσμῆς δύναμις την αναπνοήν προς δύο σκοπούς. ἡ μὲν γὰρ τροφὴ ἡδεῖα οὖσα͵ καὶ ἡ 10. αλλά ψύχεται ευκόλως. το τοιούτον είδος της οσφρήσεως ανεπτύχθη εις τους τροφῆς ἀναθυμίασις ψυχομένη διὰ ανθρώπους. Και διά τούτο η όσφρησις γίνεται διά της αναπνοής. τα πρὸς τὸν ἐγκέφαλον διὰ τὴν ἐν πέριξ του οργάνου τούτου μέρη είναι αὐταῖς τῆς θερμότητος κουφότητα υγιεινότερα.ιδιάζουσα εις τον άνθρωπον η τοιαύτη αἴτιον δὲ τοῦ ἴδιον εἶναι ἀνθρώπου οσμή. Διότι η δύναμις της οσμής ὑγιεινοτέρως ἔχει τὰ περὶ τὸν τόπον είναι φύσει θερμή.τι αὑτὴν ἡδείας εὐωδία ὁπωσοῦν είναι απολύτως ούτως ειπείν και πάντοτε ἔχουσιν ὠφέλιμος ὡς εἰπεῖν αἰεί. επειδή αι οσμαί ἀναφερομένων γὰρ τῶν ὀσμῶν φέρονται άνω προς τον εγκέφαλον διά την ελαφρότητα της θερμότατος ην έχουσι. ίνα βοηθή την υγιείαν 102. και η ξηρά και η υγρά. (και τοῦ αἵμα τος τοῦ περὶ αὐτὸν ἐν τοῖς διά τούτο η αναθυμίασις της τροφής ψυχομένη εις το μέρος τούτο γεννά τας φλεβίοις ὄντος λεπτοῦ μὲν καὶ καθαροῦ͵ εὐψύκτου δέ (διὸ καὶ ἡ τῆς ρευματικός νόσους). και εκ των ἀνθρώποις καὶ τῶν ἐναίμων οἷον εχόντων αίμα εις τα τετράποδα και εις τοῖς τετράποσι καὶ ὅσα μετέχει όσα έχουσι μείζον μέρος εις την χρήσιν μᾶλλον τῆς τοῦ ἀέρος φύσεως· του αέρος. είναι η κατάστασις (ήτις επικρατεί) πέριξ του εγκεφάλου. Τω όντι. μεν προς βοήθειαν (των ενεργειών) του στήθους. Διότι όταν το ζώον αναπνέη. ψυχροῦ γὰρ των πέριξ αυτού φλεβών είναι μεν λεπτόν ὄντος τὴν φύσιν τοῦ ἐγκεφάλου͵ καὶ και καθαρόν. αν και είναι ξηρὰ καὶ ἡ ὑγρά͵ πολλάκις νοσώδης ευάρεστος. ωφέλιμον εις ημάς οπωσδήποτε και αν είμεθα διατεθειμένοι. Τω όντι. και προδήλως τούτο το έργον εκτελεί. παρέργως δε προς μετάδοσιν της κατακέχρηται δ΄ ἡ φύσις τῇ οσμής. τὸν τόπον τὰ νοσηματικὰ ῥεύματα Διότι ουδέν άλλο έργον έχει αύτη η οσμή ποιεῖ)͵ τοῖς ἀνθρώποις πρὸς παρά τούτο. τοῦτο δὲ ποιεῖ φανερῶς· 9. τοιοῦτον εἶδος τῆς ὀσμῆς· οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἔργον ἐστὶν αὐτῆς ἢ τοῦτο. βοήθειαν ὑγιείας γέγονε τὸ καθ΄ αὑτὴν ἡδεῖαν ἢ λυπηράν. πολλάκις γεννά νόσον· αλλ' η εξερχόμενη ἐστίν͵ ἡ δ΄ ἀπὸ τῆς ὀσμῆς τῆς καθ΄ εκ τροφής ευώδους οσμή δεικνύει ό. Διότι η μεν τροφή 103. ἀναπνοῇ ἐπὶ δύο͵ ὡς ἔργῳ μὲν ἐπὶ εκτελεί ως εν παρόδω την διά των τὴν εἰς τὸν θώρακα βοή θειαν͵ ὡς καὶ διὰ τοῦτο γίγνεται διὰ τῆς . ουχί μεν εις πάντα τα ζώα.

η φύσις έδωκε την αίσθησιν άλλου είδους οσμής. Δια τούτο ζῴων ὡς κατὰ μέγεθος· διὰ γὰρ και μόνος. ἀναπνέοντος γὰρ ὥσπερ ἐκ παρόδου ποιεῖται διὰ τῶν μυκτήρων τὴν κίνησιν. 12. ενώ οι άνθρωποι διακρίνουσι και τα δύο είδη. τῆς ὀσμῆς τὴν αἴσθησιν διά να μη πλάση δύο αισθητήρια όργανα· ἀποδέδωκεν ἡ φύσις͵ ὅπως μὴ δύο είναι αρκετόν εις αυτά. Εις δε τα άλλα ζώα. Ότι δε τα μη αναπνέοντα έχουσι την αίσθησιν της οσμής. όσα έχουσι διὰ τοῦ ἀναπνεῖν τοῦ ἑτέρου γένους πνεύμονας. τοῖς ἀνθρώποις ἀμφοτέρων τῶν τοῖς δ΄ ἄλλοις ὅσα πνεύμονα ἔχει ὀσφραντῶν͵ τούτοις τῶν ἑτέρων μόνων ὑπάρχουσα ἡ αἴσθησις.παρέργῳ δ΄ ἐπὶ τὴν ὀσμήν· μυκτήρων κίνησιν. όταν αναπνέωσι. 11. κίνησις πρὸς τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἐν ἴδιον δὲ τῆς τοῦ ἀνθρώπου φύσεώς τῷ τό πῳ ὑγρότητος καὶ ψυχρότητός ἐστιν. τὰ δὲ μὴ ἀναπνέοντα ὅτι μὲν ἔχει αἴσθησιν τοῦ ὀσφραντοῦ͵ φανερόν· καὶ γὰρ ἰχθύες καὶ τὸ τῶν ἐντόμων γένος πᾶν ἀκριβῶς καὶ πόρρωθεν αἰσθάνεται͵ διὰ τὸ θρεπτικὸν εἶδος τῆς ὀσμῆς͵ ἀπέχοντα πολὺ τῆς οἰκείας τροφῆς͵ οἷον αἵ τε μέλιτται [ποιοῦσι πρὸς τὸ μέλι] καὶ τὸ τῶν 13. σχετικώς προς το μέγεθος γένος διὰ τὸ πλεῖστον ἐγκέφαλον του. ίνα αναπνέωσιν. ἐστι τὸ τῆς ὀσμῆς τῆς τοιαύτης διότι ούτος. είναι φανερόν διότι και οι ιχθύες και όλον το γένος των εντόμων ακριβώς και μακρόθεν αισθάνονται τας οσμάς ένεκα της προς το θρεπτικόν σχέσεως της οσμής· και τοιούτόν τι κάμνουσιν αι μέλισσαι και το γένος των μικρών μυρμήκων. αἰσθητήρια ποιῇ· ἀπόχρη γάρ͵ να έχωσι την αίσθησιν μόνον του ενός ἐπείπερ καὶ ὣς ἀναπνέουσιν͵ ὥσπερ είδους οσμών. Διότι η θερμότης και η κίνησις χαίρει ταῖς τῶν ἀνθῶν καὶ τῶν των οσμών αυτών είναι σύμμετρος με την τοιούτων ὀσμαῖς· σύμμετρος γὰρ υπερβολήν της εν τω εγκεφάλω αὐτῶν [444b] ἡ θερμότης καὶ ἡ υγρότητος και ψυχρότητος. Και εκ . Είναι δε ίδιον εις την φύσιν του ανθρώπου το είδος τούτο της οσφρήσεως. ούτως ειπείν. ο άνθρωπος εξ τοῦτο καὶ μόνον ὡς εἰπεῖν όλων των ζώων αισθάνεται μετά χαράς αἰσθάνεται τῶν ζῴων ἄνθρωπος καὶ τας οσμάς των ανθέων και τας ομοίας με ταύτας. τους οποίους τινές ονομάζουσι σκνίπας. έχει τον μέγιστον και υγρότατον καὶ ὑγρότατον ἔχειν τῶν ἄλλων εγκέφαλον εξ όλων των ζώων.

εάν δεν αναπνεύσωσι. όταν αναπνέωσι. Αλλ' εις μεν τα τούτου αἰσθάνεται͵ ἀλλ΄ οὐ τὸν αναπνέοντα η πνοή απομακρύνει ως αὐτὸν ἴσως τρόπον͵ ἀλλὰ τοῖς μὲν σκέπασμα επικειμένην μεμβράνην. τω ὀσμᾶσθαι μοναχῶς (τοῦτο γὰρ όντι. Εξ εκείνων όμως των ζώων ουδέν αναπνέει. διὸ κἂν ἀπορήσειέ τις τίνι είναι επίσης φανερόν. δυνατοῦ ὄντος αὐτοῖς εὐθύς. Ομοίως και οιονδήποτε των άλλων ζώων ουδέν υφίσταται δυσφορίαν διά οσμήν καθ' εαυτήν αηδή 105. και ἀναπνέουσι τὸ πνεῦμα ἀφαιρεῖ τὸ δια τούτο.μικρῶν μυρμήκων γένος͵ οὓς καλοῦσί τινες κνῖπας͵ καὶ τῶν θαλαττίων αἱ πορφύραι͵ καὶ πολλὰ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ζῴων των εν τη θαλάσση ζώων ας πορφύραι και πολλά άλλα των τοιούτων ζώων αισθάνονται μετ' οξύτητος την τροφήν των εξ αιτίας της οσμής αυτής. μὴ ἀναπνέουσιν ἀφῄρηται τοῦτο͵ όπως συμβαίνει και εις τους οφθαλμούς· καθάπερ ἐπὶ τῶν ὀφθαλμῶν τὰ μὲν άλλα μεν ζώα έχουσι βλέφαρα. Εκτός εάν υπάρχη άλλη τις αίσθησις παρά τας πέντε. αλλά βλέπουσιν ευθύς άμα ἀνακαλύψοντος͵ ἀλλ΄ ὁρᾷ ἐκ τοῦ δύνανται να βλέπωσιν 104. διότι η αίσθησις της ἑτέρα. Εκείνα δε ὀσφραντοῦ ὄσφρησις͵ ἐκεῖνα δὲ αισθάνονται την οσμήν· ίσως όμως ουχί κατά τον αυτόν τρόπον. Τούτο εἰ μή τις παρὰ τὰς πέντε αἰσθήσεις όμως είναι αδύνατον. εάν η όσφρησις ἀναπνέουσι μὲν γίγνεται τὸ γίνεται μόνον. όπως και οι άνθρωποι αισθάνονται βάρος εις την . δεν ἐπικείμενον ὥσπερ πῶμά τι (διὸ οὐκ αισθάνονται την οσμήν. Εις δε τα μη αἰσθάνεται μὴ ἀναπνέοντα)͵ τοῖς δὲ αναπνέοντα λείπει το σκέπασμα τούτο. και αν ταύτα δεν ανοίξωσι. Με ποίον δε όργανον αισθάνονται δεν φανερόν. ὀξέως αἰσθάνεται τῆς τροφῆς διὰ τὴν ὀσμήν. εκτός εάν τύχη να είναι επιβλαβής 106. 14. Υπό τούτων δε ενίοτε φονεύονται. Διά τούτο και δύναται τις να ερώτηση με ποίον όργανον αἰσθάνονται τῆς ὀσμῆς͵ εἴπερ αισθάνονται την οσμήν. Όσα δε έχουσι σκληρούς τους ἀνακαλυφθέντων οὐ δύναται ὁρᾶν͵ οφθαλμούς δεν έχουσι βλέφαρα και διά τὰ δὲ σκληρόφθαλμα οὐκ ἔχει͵ τούτο δεν έχουσιν ανάγκην να ανυψώσι διόπερ οὐ προσδεῖται οὐδενὸς τοῦ κάλυμμα. Τούτο. ὅτῳ δὲ αἰσθάνεται͵ οὐχ ὁμοίως ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων ζῴων ὁτιοῦν οὐδὲν δυσχεραίνει τῶν καθ΄ αὑτὰ δυσωδῶν τὴν ὀσμήν͵ ἂν μή τι τύχῃ φθαρτικὸν ὄν͵ ὑπὸ τούτων δ΄ ὁμοίως φθαρεῖται καθάπερ καὶ οἱ 15. φαίνεται ότι συμβαίνει εις όλα τα φαίνεται ἐπὶ τῶν ἀναπνεόντων αναπνέοντα όντα. αλλ' όμως συμβαῖνον πάντων)͵ ἐκείνων δ΄ οὐθὲν ἀναπνεῖ͵ αἰσθάνεται μέντοι͵ αισθάνεται την οσμήν. δεν δύνανται να ἔχει βλέφαρα τῶν ζῴων͵ ὧν μὴ βλέπωσιν. τοῦτο δ΄ ἀδύνατον· τοῦ γὰρ οσμής είναι η όσφρησις.

πῶς μὲν οὖν εἴδη δεῖ λέγειν καὶ πῶς 17. ότι δηλαδή τινά . ήτοι της όψεως και της ακοής. εαυτήν αδιαφορούσιν εντελώς. αὐτῆς δὲ καθ΄ αὑτὴν τῆς δυσωδίας εκτός εάν αύται επηρεάζωσι την γεύσιν ή οὐδὲν φροντίζουσιν (καίτοι πολλὰ την τροφήν. το ακουστόν και το διαφανές. διὸ καὶ τὸ ὀσφραντὸν τῶν θρεπτικῶν ἐστὶ πάθος τι (ταῦτα δ΄ ἐν τῷ ἁπτῷ γένει)͵ καὶ τοῦ ἀκουστοῦ δὲ καὶ τοῦ ὁρατοῦ͵ διὸ καὶ ἐν ἀέρι καὶ ἐν ὕδατι ὀσμῶνται. ο δε περιττός αριθμός έχει μέσον όρον. Ώστε η οσμή είναι τρόπον τινά κοινή εις τα δύο ταύτα και ευρίσκεται εις το απτόν. όπερ είναι εν τω υγρώ και τω ρευστώ (αέρι). Εκείνο δε το οποίον λέγουσί τινες εκ των Πυθαγορείων. ἔοικε δ΄ ἡ αἴσθησις ἡ τοῦ ὀσφραίνεσθαι͵ περιττῶν οὐσῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ τοῦ ἀριθμοῦ ἔχοντος μέσον τοῦ περιττοῦ͵ καὶ αὐτὴ μέση εἶναι τῶν τε ἁπτικῶν͵ οἷον ἁφῆς καὶ γεύσεως͵ καὶ τῶν δι΄ ἄλλου αἰσθητικῶν͵ οἷον ὄψεως καὶ ἀκοῆς.κεφαλήν εκ του ατμού των ανθράκων και θανατόνονται πολλάκις· ούτως υπό της ἀτμίδος καρηβαροῦσι καὶ δυνάμεως του θείου και των ασφαλτωδών φθείρονται πολλάκις· οὕτως ὑπὸ τῆς υλών θανατούνται άλλα ζώα και τοῦ θείου δυνάμεως καὶ τῶν φεύγουσιν αυτάς εξ αιτίας του παθήματος ἀσφαλτωδῶν φθείρεται [445a] τούτου. ὃ δὲ λέγουσί τινες τῶν Πυθαγορείων͵ οὐκ ἔστιν εὔλογον· 18. και εξ άλλου των διά τινος διαμέσου αισθανομένων εμμέσως. φαίνεται ότι η αίσθησις της οσφρήσεως είναι και αυτή εν τω μέσω αφ' ενός μεν των δύο αμέσως απτομένων τα αισθητά. Περί της δυσωδίας όμως καθ' τἆλλα ζῷα͵ καὶ φεύγει διὰ τὸ πάθος. διότι αι οσμαί εν τω αέρι και εν τω ύδατι γίνονται επαισθηταί. 16. (διότι αύται ανήκουσιν εις τα απτά αντικείμενα) και προσέτι των ακουστών και των ορατών πραγμάτων. αν και πολλά φυτά έχουσιν αηδείς τας οσμάς. αρκούσι τα ειρημένα. ὥστ΄ ἐστὶ τὸ ὀσφραντὸν κοινόν τι τούτων ἀμφοτέρων͵ καὶ τῷ τε ἁπτῷ ὑπάρχει καὶ τῷ ἀκουστῷ καὶ τῷ διαφανεῖ· διὸ καὶ εὐλόγως παρείκασται ξηρότητος ἐν ὑγρῷ καὶ χυτῷ οἷον βαφή τις εἶναι καὶ πλύσις. τῶν φυομένων δυσώδεις ἔχει τὰς ἄνθρωποι ὑπὸ τῆς τῶν ἀνθράκων ὀσμάς)͵ ἐὰν μή τι συμβάλληται πρὸς τὴν γεῦσιν ἢ τὴν ἐδωδὴν αὐτοῖς. δηλαδή της αφής και της γεύσεως. Δια τούτο και ευλόγως παρομοιάζουσι την οσμήν με είδος βαφής και πλύσεως του ξηρού στοιχείου. Διά τούτο και η οσμή είναι πάθος (ιδιότης) των τροφών. εἰρήσθω. Επειδή δε αι αισθήσεις είναι περιτταί κατά τον αριθμόν (πέντε). Πώς λοιπόν πρέπει να νοώμεν τα είδη οὐ δεῖ τοῦ ὀσφραντοῦ͵ ἐπὶ τοσοῦτον των οσμών και πως δεν πρέπει.

αἰσθητήριον͵ καὶ μετὰ εισέρχεται δε εις αυτό η οσμή μετά πνευματώδους εἰσέρχεται αναθυμιάσεως εξ αέρος. διότι και τα τρεφόμενα τὴν τροφὴν δεῖ εἶναι συνθετήν (καὶ όντα δεν είναι απλά. τῆς αἰσθήσεως καὶ ἐκ τῶν ότι βοηθεί εις την υγιείαν. (87) Το έγχυμον υγρόν αποτελεί τους χυμούς. και ούτω προχωρεί εις το αναπνευστικόν όργανον ἀναθυμιάσεως͵ ὥστ΄ εἰς τὸν 107 . (88) Οσφραίνονται λ. τρέφεινσω ματῶδες γάρ τι δεῖ εἶναι Προσέτι είναι πολύ ολιγώτερον λογικόν τὸ συστησόμενονἔτι πολὺ ἧττον να νομίζωμεν. . πρῶτον μὲν γὰρ ὁρῶμεν ὅτι Διότι κατά πρώτον βλέπομεν ότι η τροφή είναι σύνθετος. Tο υγρόν διηθείται δια του ξηρού και του γεώδους. Ότι λοιπόν η οσμή ως οσμή τροφὴν τὸ ὀσφραντόν͵ ᾗ ὀσφραντόν͵ ουδόλως συντελεί εις τροφήν. ἀναπνευστικὸν βαδίζοι ἂν τόπον. είναι φανερόν αλλ' όμως και εκ της αισθήσεως δῆλον· ὅτι μέντοι εἰς ὑγίειαν͵ καὶ ἐκ και εκ των άνω ειρημένων είναι φανερόν. Ώστε ό. καθ΄ ἕκαστον των αισθητηρίων αρκούσιν οι τοιούτοι διορισμοί. μὲν οὖν αἰσθητήριον διωρίσθω τὸν ὅτι μὲν οὖν οὐ συμβάλλεται εἰς τρόπον τοῦτον. Περί εκάστου λοιπόν τὸ [445b] ὀσφραντόν. § 9 ο Αριστοτέλης εξήγησε την αρχήν των χυμών. την λείαν των μακρόθεν. εάν είναι μόνον και άμικτον. ή εκτός. ήτις θα αφομοιωθή. Και προς τούτοις βλέπομεν. Διά τούτο και γίνεται γὰρ τὰ τρεφόμενα οὐχ ἁπλᾶ ἐστιν͵ περίττωμα της τροφής ή εντός των διὸ καὶ περιττώματα γίγνεται τῆς τρεφομένων. δύναται να τοῖς φυτοῖς͵ ἐπεὶ δ΄ οὐδὲ τὸ ὕδωρ τρέφη· διότι η ύλη. ότι ο αήρ δύναται να γείνη εὔλογον τὸν ἀέρα σωματοῦσθαι)· στερεά ύλη. τούτο είναι η οσμή τρεφόμενα͵ τοῦτ΄ ἐστὶ πρὸς ὑγίειαν προς την υγιείαν. τρέφεσθαι γάρ φασιν ἔνια ζῷα ταῖς 19. όπερ αποτελεί τας οσμάς. ἐθέλει αὐτὸ μόνον ἄμεικτον ὂν πρέπει να έχη φυσικήν στερεότητα. εκ του οποίου το οὗ ἕλκον λαμβάνει τὸ σῶμα· τοῦ δ΄ σώμα μετά την είσοδόν της την αφομοιούται· αλλά της οσμής το ὀσφραντοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ τὸ αισθητήριον όργανον είναι εν τη κεφαλή. (84) Καθ' όν εξηγήθησαν τα χρώματα και oι χυμοί. ένθα ευρiσκει μέσον κατάλληλον να αποσπάση και να μεταδώση αυτήν. πρὸς δὲ τούτοις͵ ὅτι πᾶσιν ἔστι τοῖς ότι πάντα τα ζώα έχουσιν όργανον ζῴοις τόπος δεκτικὸς τῆς τροφῆς͵ ἐξ δεχόμενον την τροφήν. (85) Εις το προηγούμενον κεφ. εξ ου γεννάται τo έγχυμον ξηρόν.ζώα τρέφονται με οσμάς.τι είναι εἰρημένων φανερόν͵ ὥστε ὅπερ ὁ ο χυμός εις το θρεπτικόν όργανον και εις χυμὸς ἐν τῷ θρεπτικῷ καὶ πρὸς τὰ τα τρεφόμενα μέρη. δεν είναι ορθόν. (86) Ο χυμός παράγει την οσμήν διαχεόμενος εις τον αέρα και εις το ύδωp. χ. όπως εις τα φυτά (η τροφῆς͵ ἢ ἐν αὐτοῖς ἢ ἔξω͵ ὥσπερ ρητίνη λ. ὀσμαῖς. Προσέτι ούτε το ύδωρ.). χ.

(89) Δεν αναπνέουσιν όπως αναπνέουσι τα ζώντα εv τω αέρι, αναπνέουσιν όμως διά των βραγχίων.
(90) Οτι η οσμή προέρχεται εκ του χυμού εξάγεται εκ του ορισμού αυτής, όν έδωκεν ο Αριστοτέλης.
(91) Το άλας παριστά το ξηρόν στοιχείον.
(92) Ο χρυσός εθεωρείτο άοσμος, διότι δεv πρασβάλλεται υπό σκωρίας.
(93) Δύο είδη αναθυμιάσεως διακρίνει ο Αριστοτέλης. Το έν προέρχεται εκ της γης και του αέρος, το δε εκ του
ύδατος. Το πρώτον είναι η καπνώδης αναθυμίασις, διότι η γη είναι ξηρά, όπως και ο αήρ εν τη αρχή των.
(94) Ο ατμός προέρχεται εκ του υγρού· η αναθυμίασις εκ του ξηρού.
(95) Ίσως εννοεί την τέφραν και την ασβόλην.
(96) Ο Εμπεδοκλής και ο Πλάτων εξηγούν την όψιν δια των απορροιών (Kεφ. B. 4).
(97) Το ξηρόν στοιχείον παράγει την οσμήν εv τω αέρι όπως τον χυμόν παράγει εν τοις υγροίς.
(98) Διότι παρορμώσι το ζώον εις την τροφήν ή το απομακρύνουσιν απ' αυτής.
(99) Τούτο είναι το δεύτερον είδος οσμών.
(100) Ή δυσάρεστοι.
(101) Ων η μία διά της γεύσεως και η άλλη διά της οσφρήσεως.
(102) Διότι θερμαίνει τον εγκέφαλον.
(103) Ή μάλλον η οσμή ήτις προέρχεται εκ του χυμού της τροφής.
(104) Άνευ κινήσεως βλεφάρων.
(105) Είπεν ανωτέρω ότι αι οσμαί είναι ευάρεστοι ή δυσάρεστοι αμέσως ή εμμέσως (κατά συμβεβηκός).
(106) Και τότε εμμέσως φεύγουσι την δυσωδίαν.
(107) Εις τους πνεύμονας, ενώ αν ηλήθευον αι θεωρίαι των Πυθαγορείων έπρεπε να εισχωρή εις τον στόμαχον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς'.
Περί αισθητικού. Δύνανται άρά γε τα αισθήματα να διαιρώνται επ' άπειρον, όπως
τα αισθητά; Δυνάμει, είναι αισθητά τα απείρως μικρά μέρη των σωμάτων,
ενεργεία όμως αισθανόμεθα αυτά μόνον, όταν έχωσι μέγεθος. Η οσμή και ο ήχος
ενεργούσι πρότερον επί του διαμέσου στοιχείου και διά τούτου εις την αίσθησιν. Το
φως όμως αισθανόμεθα ουχί ομοίως, αλλά εν τω άμα.
1. Δύναταί τις να ερωτήση: Εάν παν
σώμα διαιρήται επ' άπειρον, άρά γε επ'
ἄπειρον διαιρεῖται͵ ἆρα καὶ τὰ
άπειρον δύνανται να διαιρώνται αι
παθήματα τὰ αἰσθητά͵ οἷον χρῶμα
αισθηταί ποιότητες των σωμάτων, δηλαδή
καὶ χυμὸς καὶ ὀσμὴ καὶ ψόφος͵ καὶ
το χρώμα και ο χυμός και η οσμή και ο
βαρῦ καὶ κοῦφον͵ καὶ θερμὸν καὶ
ήχος και το βάρος, και το ψυχρόν και το
ψυχρόν͵ καὶ σκληρὸν καὶ μαλακόν͵ θερμόν, και το σκληρόν και το μαλακόν;
Ή είναι αδύνατον τούτο; Τω όντι,
ἢ ἀδύνατον. ποιητικὸν γάρ ἐστιν
έκαστον των αισθητών τούτων διεγείρει
ἕκαστον αὐτῶν τῆς αἰσθήσεως (τῷ
την αίσθησιν, και πάντα έλαβον τα οικεία
δύνασθαι γὰρ κινεῖν αὐτὴν λέγεται
ονόματα, διότι δύνανται να θέτωσιν εις
πάντα)͵ ὥστ΄ ἀνάγκη͵ εἰ ἡ δύναμις͵ κίνησιν την αίσθησιν. Ώστε αναγκαίως η
καὶ τὴν αἴσθησιν εἰς ἄπειρα
αίσθησις έπρεπε να διαιρήται επ' άπειρον
και παν μέγεθος 108 να είναι αισθητόν.
διαιρεῖσθαι καὶ πᾶν εἶναι μέ γεθος
αἰσθητόν (ἀδύνατον γὰρ λευκὸν μὲν Διότι αδύνατον να ίδωμεν, ότι
αντικείμενόν τι είναι λευκόν, εάν τούτο
ὁρᾶν͵ μὴ ποσὸν δέ)·
δεν έχη ποσόν τι (διαστάσεις).
Ἀπορήσειε δ΄ ἄν τις͵ εἰ πᾶν σῶμα εἰς

2. Διότι αν άλλως είχε το πράγμα 109, θα
ήτο δυνατόν να υπάρχη σώμα μη έχον
τι σῶμα μηδὲν ἔχον χρῶμα μηδὲ
μήτε χρώμα, μήτε βάρος, μήτε άλλην
βάρος μηδ΄ ἄλλο τι τοιοῦτον πάθος͵
ουδεμίαν τοιαύτην ιδιότητα, επομένως
ὥστ΄ οὐδ΄ αἰσθητὸν ὅλως· ταῦτα γὰρ ουδόλως θα ήτο αισθητόν, διότι αύται αι
τὰ αἰσθητά. τὸ ἄρ΄ αἰσθητὸν ἔσται
ιδιότητες συνιστώσι το αισθητόν και ούτω
συγκείμενον οὐκ ἐξ αἰσθητῶν. ἀλλ΄ το αισθητόν θα συνέκειτο εκ μερών ουχί
αισθητών. Αλλά σώμα αισθητόν
ἀναγκαῖον· οὐ γὰρ δὴ ἔκ γε τῶν
αναγκαίως σύγκειται από αισθητά, διότι
μαθηματικῶν.
βέβαια δεν θα σύγκειται εκ μαθηματικών
(αφηρημένων) στοιχείων.
εἰ γὰρ μὴ οὕτως͵ ἐνδέχοιτ΄ ἂν εἶναί

3. Προσέτι με τί θα κρίνωμεν και θα
γνωσόμεθα; ἢ τῷ νῷ; ἀλλ΄ οὐ νοητά͵ γινώσκωμεν τα αισθητά ταύτα; Άρά γε
διά του νου; Αλλά ταύτα δεν είναι νοητά
οὐδὲ νοεῖ ὁ νοῦς τὰ ἐκτὸς μὴ μετ΄
στοιχεία, και ο νους δεν νοεί τα.

ἔτι τίνι κρινοῦμεν ταῦτα καὶ

αἰσθήσεως.

εξωτερικά πράγματα, εάν μη
συνοδεύωνται υπό αισθήσεως 110.

ἅμα δ΄ εἰ ταῦτ΄ ἔχει οὕτως͵ ἔοικε

4. Αλλά συνάμα ταύτα, εάν έχωσιν ούτως
(αν τα σώματα σύγκεινται εκ μερών μη
αισθητών), φαίνεται ότι συνηγορούσιν
υπέρ των δεχομένων αδιαίρετα μεγέθη 111,
διότι ούτω θα ελύετο το ζήτημα· Αλλά
ταύτα είναι αδύνατα, περί αυτών δε έγινε
λόγος εις τας περί κινήσεως πραγματείας.

μαρτυρεῖν τοῖς τὰ ἄτομα ποιοῦσι
μεγέθη· οὕτω γὰρ ἂν λύοιτο ὁ
λόγος. ἀλλ΄ ἀδύνατα· εἴρηται δὲ
περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς λόγοις τοῖς περὶ
κινήσεως.

5. Εκ της λύσεως όμως τούτων θα
γείνη φανερόν και διά τί είναι
δῆλον ἔσται καὶ διὰ τί πεπέρανται
περιωρισμένα τα είδη των χρωμάτων, του
τὰ εἴδη καὶ χρώματος καὶ χυμοῦ καὶ
χυμού, και των φθόγγων και των άλλων
φθόγγων καὶ τῶν ἄλλων αἰσθητῶν. αισθητών. Διότι εις τα σώματα, τα οποία
ὧν μὲν γάρ ἐστιν ἔσχατα͵ ἀνάγκη
έχουσι πέρατα, πρέπει και αι εσωτερικαί
πεπεράνθαι τὰ ἐντός· τὰ δ΄ ἐναντία ιδιότητες να έχωσι πέρατα, άκρα. δε είναι
τα εναντία· και παν ό,τι είναι αισθητόν
ἔσχατα͵ πᾶν δὲ τὸ αἰσθητὸν ἔχει
έχει εναντίωσιν, λ.χ. εις το χρώμα εναντία
ἐναντίωσιν͵ οἷον ἐν χρώματι τὸ
είναι το λευκόν και το μέλαν, εις δε τους
λευκὸν καὶ τὸ μέλαν͵ ἐν χυμῷ γλυκὺ
χυμούς το γλυκύ και το πικρόν· και εις τα
καὶ πικρόν· καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις δὴ
άλλα πάντα τα αισθητά έσχατα πέρατα
πᾶσίν ἐστιν ἔσχατα τὰ ἐν αντία.
είναι τα εναντία.
περὶ δὲ τῆς λύσεως αὐτῶν ἅμα

τὸ μὲν οὖν συνεχὲς εἰς ἄπειρα
τέμνεται ἄνισα͵ εἰς δ΄ ἴσα
πεπερασμένα· τὸ δὲ μὴ καθ΄ αὑτὸ
συνεχὲς εἰς πεπερασμένα εἴδη.

6. Παν λοιπόν σώμα συνεχές δύναται
να διαιρήται εις άπειρα μέρη άνισα, εις
πεπερασμένα δε τον αριθμόν μέρη, αν
ταύτα είναι ίσα 112. Το δε σώμα, όπερ δεν
είναι συνεχές καθ' εαυτό, διαιρείται εις
είδη, τα οποία είναι περιωρισμένα.

7. Επειδή λοιπόν πρέπει τα πάθη (αι
λεκτέον͵ ὑπάρχει δὲ συνέχεια ἀεὶ ἐν ιδιότητες) των σωμάτων να θεωρώνται ως
είδη και επειδή η συνέχεια υπάρχει
τούτοις͵ ληπτέον ὅτι τὸ δυνάμει καὶ
πάντοτε εν αυτοίς, πρέπει να διακρίνωμεν
τὸ ἐνεργείᾳ ἕτερον· καὶ διὰ τοῦτο τὸ το δυνάμει από του εν ενεργεία. Καί ούτω
μυριοστημόριον λανθάνει [446a] τῆς το μυριοστόν μέρος ενός κόκκου κέγχρου
κέγχρου ὁρωμένης͵ καίτοι ἡ ὄψις
διαφεύγει την αντίληψιν ημών, καίτοι η
όψις ημών το διήλθε· και προσέτι ο ήχος
ἐπελήλυθεν͵ καὶ ὁ ἐν τῇ διέσει
113
φθόγγος λανθάνει͵ καίτοι συνεχοῦς της διέσεως μας λανθάνει, καίτοι
ακούομεν όλον το μέρος, όπερ είναι
ὄντος ἀκούει τοῦ μέλους παντός· τὸ
συνεχές. Αλλά το μεταξύ διάστημα από
ἐπεὶ οὖν τὰ μὲν πάθη ὡς εἴδη

ευνόητον είναι ότι διαλύονται εις τα σώματα τα περιέχοντα αυτά 114. και θα γείνη και ενεργεία όταν προστεθή είς τι. οὐ μὴν ἀλλ΄ ἐπειδὴ οὐδ΄ ἡ τῆς αἰσθήσεως ὑπεροχὴ καθ΄ αὑτὴν αἰσθητὴ οὐδὲ χωριστή (δυνάμει γὰρ ἐνυπάρχει ἐν τῇ ἀκριβεστέρᾳ ἡ ὑπεροχή)͵ οὐδὲ τὸ τηλικοῦτον αἰσθητὸν χωριστὸν ἔσται ἐνεργείᾳ αἰσθάνεσθαι. Όταν δε χωρίζωνται μεγέθη υπερβολικώς μικρά. αιτίαν και προσέτι κατά ποίαν σημασίαν ὅταν δὲ δὴ ἐνυπάρχῃ τούτῳ τοσαῦτα είναι αισθητά και κατά ποίαν ουχί. χωριζόμεναι δ΄ αἱ τηλικαῦται ὑπεροχαὶ εὐλόγως μὲν ἂν καὶ διαλύοιντο εἰς τὰ περιέχοντα͵ ὥσπερ καὶ ἀκαριαῖος χυμὸς εἰς τὴν θάλατταν ἐγχυθείς. άρά . Όταν ὥστε καὶ ἐνεργείᾳ αἰ σθητὰ εἶναι͵ όμως ήδη ταύτα υπάρχωσιν ούτω προς καὶ μὴ μόνον ὅτι ἐν τῷ ὅλῳ ἀλλὰ εαυτά. ώστε να είναι και ενεργεία αισθητά. προσγενόμενον. καθώς ελάχιστος χυμός χάνεται όταν χυθή εις την θάλασσαν. διότι η λίαν μικρά ποσότης ενυπάρχει εις σώμα ακριβέστερον αυτής αισθητόν. δεν είναι αισθητόν καθ' εαυτό. επειδή το υπερβολικώς μικρόν ποσόν λανθάνει την αίσθησιν. Δύναται τις να ερώτηση ακόμη. περιωρισμένα κατά τον αριθμόν και χρώματα και χυμοί και ήχοι. ούτε τοιούτον τι αισθητόν δύναται να γείνη αισθητόν ενεργεία αν είναι χωριστόν. Ομοίως δε και περί των απείρως σμικρών μεταξύ άλλων αισθητών. αλλ' όμως είναι αισθητόν αντικείμενον. είναι δηλαδή και ταύτα δυνάμει ορατά. Είπομεν λοιπόν. διότι είναι ήδη δυνάμει αισθητόν. αλλ' εν ενεργεία υπάρχει μόνον όταν χωρισθή.δὲ διάστημα τὸ τοῦ μεταξὺ πρὸς τοὺς ἐσχάτους λανθάνει. Αλλ' όμως. και εδείξαμεν διά τίνα πῶς αἰσθητὰ καὶ πῶς οὔ͵ εἴρηται. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις αἰσθητοῖς τὰ μικρὰ πάμπαν· δυνάμει γὰρ ὁρατά͵ ἐνεργείᾳ δ΄ οὔ͵ ὅταν μὴ χωρὶς ᾖ· καὶ γὰρ ἐνυπάρχει δυνάμει ἡ ποδιαία τῇ δίποδι͵ ἐνεργείᾳ δ΄ ἤδη ἀφαιρεθεῖσα. ότι μεγέθη τινά και ιδιότητες σωμάτων διαφεύγουσι την λανθάνει͵ καὶ διὰ τίν΄ αἰτίαν͵ καὶ αντίληψιν ημών. αναγκαίως πρέπει να υπάρχωσι χυμοὺς καὶ φθόγγους. ἀλλ΄ ὅμως ἔσται αἰσθητόν· δυνάμει τε γάρ ἐστιν ἤδη͵ καὶ ἐνεργείᾳ ἔσται του μέσου προς τα άκρα διαφεύγει την αντίληψιν ημών. ὅτι μὲν οὖν ἔνια μεγέθη καὶ πάθη ἀπορήσειε δ΄ ἄν τις͵ ἆρ΄ ἀφικνοῦν 9. ουχί μόνον εν τω όλω του καὶ χωρίς͵ πεπερασμένα ἀνάγκη εἶναι τὸν ἀριθμόν͵ καὶ χρώματα καὶ σώματος. αλλά ουχί εν ενεργεία και όταν αποχωρισθώσιν· ούτως η γραμμή ενός ποδός δυνάμει υπάρχει εις την γραμμήν δύο ποδών. ουδέ όταν είναι χωριστόν. αλλά και όταν είναι χωριστά. 8.

καθ' ον κινείται εκ του ενός εις τον άλλον. Τούτο δε φαίνεται μετά λόγου ότι δ΄ ἂν εὐλόγως τοῦτο συμβαίνειν· τὸ συμβαίνει. αλλά φέρεται έτι εις το μεταξύ 117.γε τα αισθητά αντικείμενα 115 ή αι από ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν (ὁποτέρως ποτὲ των αισθητών προερχόμεναι κινήσεις. όταν είναι εκείναι εν ενεργεία. και ο ήχος φθάνει εις το ούς ὕστερον ἀφικνεῖται τῆς πληγῆς. δεν έφθασεν ακόμη εις την πρὸς τῇ ἀκοῇδηλοῖ δὲ τοῦτο καὶ ἡ ακοήν. ται ἢ τὰ αἰσθητὰ ἢ αἱ κινήσεις αἱ ἆρ΄ οὖν οὕτω καὶ τὸ ὁρώμενον καὶ τὸ Άρα λοιπόν το αυτό συμβαίνει εις το ορατόν αντικείμενον και το φως. όπως γεγενημένης τῆς πληγῆς οὔ πω και ο ήχος όστις.τι κινείται. 10. το φως του ήλιου φησιν ἀφικνεῖσθαι πρότερον τὸ ἀπὸ φθάνει πρώτον εις το μεταξύ στοιχείον τοῦ ἡλίου φῶς εἰς τὸ μεταξὺ πρὶν πριν ή φθάση εις την όψιν ημών και επί πρὸς τὴν ὄψιν ἢ ἐπὶ τὴν γῆν; δόξειε της γης. Καθώς φῶς͵ καθάπερ καὶ Ἐμπεδοκλῆς λέγει ο Εμπεδοκλής. και αν γενικώς το ἀκήκοε͵ καὶ ὅλως αἰσθάνεται καὶ παρόν αίσθημα συνενούται με το ᾔσθηται͵ καὶ μή ἐστι γένεσις αὐτῶν͵ πρότερον αυτού και δεν υπάρχη γένεσις ἀλλ΄ εἰσὶν ἄνευ τοῦ γίγνεσθαι͵ ὅμως αυτών διαδοχική 118. τινος μετά τον κτύπον. διότι ο αήρ κινούμενος μεταβάλλεται. αλλ' όμως δεν οὐδὲν ἧττον͵ ὥσπερ ὁ ψόφος ἤδη έχουσι την πορείαν ταύτην ούτως. ἀέρα καὶ εἰ καὶ ἅπαν ἅμα ἀκούει καὶ . Αλλά και εάν παν πράγμα συγχρόνως ακούη και έχη ακούσει. ἀλλ΄ ἔτ΄ ἐφέρετο ἡ ἀκτὶς ἐν τῷ μεταξύ. ώστε πρέπει ὥστ΄ ἀνάγκη εἶναί τινα καὶ χρόνον να παρέλθη εξ ανάγκης χρόνος. Διότι παν ό. όπως δήποτε και αν γίνηται η αίσθησις γίγνεται ἡ αἴσθησις)͵ ὅταν 116 . Αλλ'' ο ἐν ᾧ κινεῖται ἐκ θατέρου πρὸς χρόνος είναι πάντοτε διαιρετός. ως φαίνεται ότι συμβαίνει εις την ὁ ψόφος· πρότερον γὰρ ὁ ἐγγὺς οσμήν και τον ήχον διότι πρώτος αἰσθάνεται τῆς ὀσμῆς͵ καὶ ὁ ψόφος αισθάνεται την οσμήν ο ευρισκόμενος πλησίον. ἐνεργῶσιν͵ εἰς τὸ μέσον πρῶτον͵ φθάνουσιν (επιδρώσιν) εις το διάμεσον οἷον ἥ τε ὀσμὴ φαίνεται ποιοῦσα καὶ πρώτον. ώστε θάτερον· ὁ δὲ [446b] χρόνος πᾶς υπάρχει χρόνος καθ' ον η ακτίς του ηλίου διαιρετός͵ ὥστε ἦν ὅτε οὔ πω ἑωρᾶτο δεν βλέπεται από ημάς ακόμη. Τω οντι οι ακούοντες ἀκηκοότες διὰ τὸ φαίνονται ότι δεν ήκουσαν καλώς τα μετασχηματίζεσθαι φερόμενον τὸν λεχθέντα. αφού ήδη έγεινε ο κτύπος. διότι η κίνησις αυτών συμβαίνει μεταξύ· οὐ γὰρ τὸ λεχθὲν φαίνονται εις το μεταξύ. κινείται γὰρ κινούμενον κινεῖταί ποθέν ποι͵ έκ τινος τόπου προς άλλον. Δεικνύει δε τούτο και ο τῶν γραμμάτων μετασχημά τισις͵ μετασχηματισμός των γραμμάτων εν τη ὡς γιγνομένης τῆς φορᾶς ἐν τῷ γλώσση.

όπερ είναι εν. δοκεῖ δέ οσφραίνηται και ο εγγύτατος και ο και αφ' ετέρου δεν είναι τισιν εἶναι ἀπορία καὶ περὶ τούτων· απώτατος. Ή ορθώς λέγεται ότι τούτο (η διαδοχική μετάδοσις) συμβαίνει ως προς τοῦτο συμβαίνειν εὔλογον· ὥσπερ τον ήχον και την οσμήν. το αισθάνεται διὸ ἅμα πολλοὶ ὁρῶσι καὶ ὀσμῶνται ως άλλο αριθμητικώς 122.ἆρ΄ οὖν οὕτω καὶ τὸ χρῶμα καὶ τὸ φῶς; οὐ γὰρ δὴ τῷ πως ἔχειν τὸ μὲν ὁρᾷ τὸ δ΄ ὁρᾶται͵ ὥσπερ ἴσα ἐστίν· οὐθὲν γὰρ ἂν ἔδει που ἑκάτερον εἶναι· τοῖς γὰρ ἴσοις γιγνομένοις οὐδὲν διαφέρει ἢ ἐγγὺς ἢ πόρρω ἀλλήλων εἶναι. τον κώδωνα ή τον τοῦ αὐτοῦ καὶ ἑνὸς ἀριθμῷ λιβανωτόν ή το πύρ ως το αυτό και εν αἰσθάνονται πάντες͵ τοῦ δὲ δὴ ἰδίου κατά τον αριθμόν. Βέβαια ουχί διά προσδιωρισμένην τινά θέσιν η μεν όψις δρα. Ούτω λοιπόν συμβαίνει και εις το χρώμα και το φως 119. χ. αλλ' μεμέρισται δ΄ ἀμφοτέρων ἡ κίνησις. όταν είναι χωριστοί. 11. ταῦτα͵ ἀλλὰ πάθος καὶ κίνησίς τις Ταύτα όμως (ήχος. διότι άλλως δεν θα παρήγετο το ἢ τοῦ μὲν κινήσαντος πρώτου͵ οἷον . διότι άλλως το πράγμα. ἄνευ σώματος. ως να είναι ίσα πράγματα. διὸ καὶ ἔστι μὲν ὡς τὸ αὐτὸ ἀκούει ὁ Διά τούτο και αφ' ενός μεν είναι δυνατόν πρῶτος καὶ ὁ ὕστερος καὶ το αυτό πράγμα να ακούη και να ὀσφραίνεται͵ ἔστι δ΄ ὡς οὔ. ἄλλῳ τὸ αὐτὸ ἀκούειν καὶ ὁρᾶν καὶ δηλαδή λέγουσιν ότι είναι αδύνατον ὀσφραίνεσθαι· οὐ γὰρ οἷόν τ΄ εἶναι άλλος τις να ακούη ή να ορα και να πολλοὺς καὶ χωρὶς ὄντας ἓν ἀκούειν οσφραίνηται το αυτό πράγμα όπως εις άλλος· διότι δεν είναι δυνατόν πολλοί να καὶ ὀσφραίνεσθαι· τὸ γὰρ ἓν χωρὶς ακούωσι και να οσφραίνωνται ομοίως. αλλά κατά τας ἑτέρου ἀριθμῷ͵ εἴδει δὲ τοῦ αὐτοῦ͵ ιδιότητας αυτού έκαστος. ἢ περὶ μὲν τὸν ψόφον καὶ τὴν ὀσμὴν Ή δυνάμεθα να είπωμεν. οσμή) δεν είναι (οὐ γὰρ ἂν τοῦτο συνέβαινεν)͵ οὔτ΄ σώματα. Διά τούτο πολλοί συγχρόνως ορώσι το αυτό και ακούουσι και οσφραίνονται. Διότι όπως ο αήρ γὰρ ὁ ἀὴρ καὶ τὸ ὕδωρ͵ συνεχῆ μέν͵ και το ύδωρ. Διότι τότε δεν ήθελεν είναι ανάγκη να είναι και το εν και το άλλο εις ωρισμένον μέρος· διότι εις τα πράγματα τα γενόμενα ίσα είναι αδιάφορον αν είναι πλησίον ή μακράν αλλήλων. το δε αντικείμενον οραται. θα ήτο αυτό χωριστόν εαυτού 121. είναι και εκείνα συνεχή. όμως η κίνησις και των δύο είναι μεριστή. το αυτό δε κατ' καὶ ἀκούουσιν; ἔστι δ΄ οὔτε σώματα είδος. ότι πάντες τῆς κώδωνος ἢ λιβανωτοῦ ἢ πυρός͵ αισθάνονται το πρώτον κινήσαν την αίσθησιν λ. αλλά πάθος και κίνησίς της. Τινές δε νομίζουσιν ότι ἀδύνατον γάρ φασί τινες ἄλλον υπάρχει δυσκολία και περί τούτου. ἂν αὐτὸ αὑτοῦ εἶναι. 120 δυνατόν .

αἰσθητηρίου͵ οὐχ ἅμα πάντα δεν αισθάνονται συγχρόνως (τα αισθητά πάσχει͵ πλὴν ἐπὶ τοῦ φωτὸς διὰ τὸ αντικείμενα). δύναται να θερμαινόμενον ἢ πηγνύμενον͵ τὸ μεταβάλληται και να πάσχη εν μέρος υπό ἐχόμενον ὑπὸ τοῦ ἐχομένου πάσχει͵ του μέρους του συνεχόμενου με αυτό. πλην του φωτός. 123 τις. εὐλόγως δὴ ὧν ἐστι μεταξὺ τοῦ . διότι αι τοπικαί κινήσεις μὲν γὰρ φοραὶ εὐλόγως εἰς τὸ ορθώς λέγεται ότι κατά πρώτον μεταξὺ πρῶτον ἀφικνοῦνται (δοκεῖ φθάνουσιν εις το μεσολαβούν σώμα· ο ήχος π. χ. πορρωτέρωθεν πρὶν θιγεῖν αὐτοῦ εάν εζώμεν εντός υγρού στοιχείου και ᾐσθανόμεθα. οὐ μὴν ἀλλ΄ ἂν ᾖ πολὺ τὸ 15. ἦν δ΄ ἂν καὶ τὸ γεύεσθαι Θα ησθανόμεθα δε την ὥσπερ ἡ ὀσμή͵ εἰ ἐν ὑγρῷ ἦμεν καὶ συγχρόνως όλον. χ. όπερ μετατοπίζεται. πριν ή θίξωμεν αυτό το σώμα. το τὸ δὲ πρῶτον ὑπ΄ αὐτοῦ τοῦ πρώτον δε μέρος μόνον να μεταβάλληται ἀλλοιοῦντος μεταβάλλει καὶ υπό αυτού του προξενούντος την ἀνάγκη ἅμα ἀλλοιοῦσθαι καὶ αλλοίωσιν σώματος.φαινόμενον τούτο. Αλλά δεν τινὸς κίνησις)͵ ὅσα δ΄ ἀλλοιοῦται͵ συμβαίνει ομοίως και εις όσα οὐκέτι ὁμοίως· ἐνδέχεται γὰρ μεταβάλλονται· διότι δύνανται να ἀθρόον ἀλλοιοῦσθαι͵ καὶ μὴ τὸ μεταβάλλωνται έκαστον ολόκληρον 124 ἥμισυ πρότερον͵ οἷον τὸ ὕδωρ ἅμα και ουχί πρώτον κατά το ήμισυ. Εν γένει δε ουδέ κίνησίς τις. Ευλόγως λοιπόν αι αισθήσεις αι γινόμεναι διά μεσολαβούντος σώματος. ένεκα των εἰρημένον͵ διὰ τὸ αὐτὸ δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ειρημένων λόγων. αν το θερμαινόμενον ή πηγνυόμενον είναι πολύ. Και ούτω δεν είναι ανάγκη το αλλοιούμενον να αλλοιούται ἀθρόον. περὶ δὲ τοῦ φωτὸς ἄλλος λόγος· τῷ Αλλ' όμως. φαίνεται ότι είναι κίνησις δ΄ ὁ ψόφος εἶναι φερομένου [447a] πράγματος. αλλ' ουχί κίνησις . ως το ύδωρ λ. όπερ δύναται να πήγνυται πᾶν πήγνυσθαι. ησθανόμεθα οσμάς μακρότερον. 14. 125 γεύσιν χυμού ως αιίσθανόμεθα οσμήν. συγχρόνως όλον. ὅλως δὲ οὐδὲ ὁμοίως ἐπί η μεταβολή είναι ομοία με την κατά τε ἀλλοιώσεως ἔχει καὶ φορᾶς· αἱ τόπον κίνησιν. εξαιρείται και η όρασις. διότι το φως είναι το ποιούν αυτήν αίτιον. αλλά δεν είναι και χωρίς σώματος. Άλλως όμως συμβαίνει εις το φως· επειδή είναι ουσία ἐνεῖναι γάρ τι τὸ φῶς ἐστιν͵ ἀλλ΄ οὐ διότι το φως υπάρχει. Διά την αυτήν αιτίαν ὁρᾶν· τὸ γὰρ φῶς ποιεῖ τὸ ὁρᾶν.

ο αριθμός των μερών του εμπορεί να είναι άπειρος. (124) Αύτη είναι η γνώμη του Αριστοτέλους. (112) Εάν σώματός τινος αφαιρεθεί το δέκατον και του υπολοίπου πάλιν το δέκατον και ούτω καθεξής. ήτις λύεται εν τέλει της παραγράφου ταύτης. (122) Αύτη είναι η λύσις της αντιφάσεως. (119) Το φως δηλ. (120) Αντίφασις. εις τρεις φοράς αν λαμβάνωνται τρίτα κλπ. ως δεικvύει ο ήχος. (111) Οποίοι ήσαν οι ατομολόγοι Λεύκιππος και Δημόκριτος. (110) Ο νούς voεί τα εξωτερικά μόνον διά των εικόvωv. και το χρώμα μεταδίδονται διαδοχικώς ή μας έρχονται διά μιας. όστις δεν φθάνει εις την ακοήν ειμή μετά χρόνον. (115) Κατά την Δημοκρίτειον θεωρίαν των απορροιών. αλλά πάντως κίνησις αλλοιώσεως. (125) Υγρόν τι δύναται να αλλοιούται υπό χυμού. Αλλ' η απειρία αύτη των μεγεθών εivαι μόνον δυνάμει. διαφανές δε το ειδικόν διάμεσον του φωτός. και το φώς φθάνει βαθμηδόν από του ηλίου εις ημάς. ότι τα αλλοιούμενα δύνανται κατά μικρόν να αλλοιούνται και ουχί εv τω άμα. (109) Εαν δεν δεχθώμεν ότι παν μέγεθος πρέπει να είναι αισθητόν. (121) Διά να είναι αισθητόν υπό πολλών αντί ενός μόνου. (114) Toπικώς. πας δε αριθμός δύναται να αυξάνηται απειράκις. ώρισεν ο Αριστοτέλης: (Περί ψυχής II VII) ενέργεια του διαφανούς. (117) Τα φως πολλών αστέρων φθάνει εις ημάς μετά πολλά έτη. και μάζα ύδατος αλλοιούται βαθμηδόν από μέρους εις μέρος υπό του πυρός ή του ψύχους. (116) Εξ οιουδήποτε αντικειμένου. υπάρχει πάντοτε εν αυτώ τω φαινομένω. Το απείρως ελάχιστον μόριον μόνον νοερώς υπάρχει. Εάv όμως αφαιρεθώσιν ίσα πάντοτε μέρη. (123) Το φως. (113) Η δίεσις ήτο το 1)4 εvός τόνου. ας η φαντασία σχηματίζει εκ της αισθήσεως. όστις κατ' αρχήν δεν παραδέχεται ότι το φως του ηλίου απαιτεί χρόνον τινά ίνα φθάση εις την γην.(108) Οσονδήποτε μικρόν και αν είναι. Και τα μεγέθη πάντα είναι απείρως διαιρετά. όπερ δεν είναι κίνησις τοπική. το σώμα ταχέςς εξαντλείται εις δύο φοράς εάv λαμβάνωνται ημίση. (118) Και αν έτι εις την αίσθησιν δεν υπάρχη διαδοχή αντιληπτή. . Αλλά την γνώμην ταύτην περιορίζει είτα λέγων.

δεν θα γείνη ἁπλῆς δ΄ οὐκ ἔστιν αἰσθάνεσθαι. Αδύνατος η σύγχρονος αίσθησις δύο πραγμάτων ομοειδών ή ετεροειδών. Μίξις πραγμάτων. τα πράγματα εν τη ολότητι αυτών και ουδέν λανθάνει τας αισθήσεις ημών. ψόφοντοῦτο δὴ ὑποκείσθω͵ καὶ ὅτι Τούτο λοιπόν έστω ομολογούμενον. τον οίνον. διότι τα αισθήματα επισκοτίζουσιν άλληλα εν τω μίγματι. αν τύχη τύχωσι σφόδρα τι ἐννοῦντες ἢ να συλλογίζονται τι βαθέως ή να φοβούμενοι ἢ ἀκούοντες πολὺν φοβώνται ή να ακούωσι μέγαν ήχον. 1. παρά όταν είναι μεμιγμένον με οἴνου ἀκράτου ἢ κεκραμένου͵ καὶ άλλα. μία ούσα. είναι οὐδετέρας ἔσται αἴσθησις· ἀφανιεῖ περισσότερον αισθητά. ότι έκαστον πράγμα δυνάμεθα να αισθανώμεθα ευκολώτερον. όταν είναι αὐτὴν ἧττον αἰσθητὴν εἶναι ἢ εἰ σύγχρονοι. Εάν δε αι κινήσεις γὰρ ἡ ἑτέρα ὁμοίως τὴν ἑτέραν͵ είναι μεν ίσαι αλλά διάφοροι. παρά όταν είναι μεμιγμένη μέ την διά πασών. αναγκαίως. Η ψυχή. Αισθανόμεθα. Ἔστι δ΄ ἀπορία καὶ ἄλλη τις τοιάδε Και τούτο συμβαίνει εις τα πράγματα εκ των οποίων γίνεται έν τι 127. Δύναταί τις να αισθάνηται πολλά συγχρόνως. και ἑκάστου μᾶλλον ἔστιν αἰσθάνεσθαι ακόμη. η εξής: Άραγε είναι περὶ τὰς αἰσθήσεις͵ πότερον δυνατόν δύο πράγματα να αισθανώμεθα ἐνδέχεται δυεῖν ἅμα αἰσθάνεσθαι ἐν ομού εις την αυτήν και αδιαίρετον τῷ αὐτῷ καὶ ἀτόμῳ χρόνῳ͵ ἢ οὔ. όταν είναι ἁπλοῦ ὄντος ἢ κεκραμένου͵ οἷον απλούν. και το μέλι και το μόνης ἢ ἐν τῇ διὰ πασῶν͵ διὰ τὸ χρώμα. και αυτή η μεγαλειτέρα θα μόνη ἦν· ἀφαιρεῖται γάρ τι ἡ είναι ολιγώτερον επαισθητή παρά εάν ήτο ἐλάττων μειγνυμένη͵ εἴπερ ἅπαντα μόνη. ἐὰν αφαιρεί μέρος (της δυνάμεως) της μεγαλειτέρας. εἰ στιγμήν χρόνου ή όχι. λ. Περί συμφωνίας ήχων. Μίξις κινήσεων. Διότι η μικροτέρα αναμιγνυομένη τὰ ἁπλᾶ μᾶλλον αἰσθητά ἐστιν. χ. αν αληθεύη ότι όλα τα ἄρα ἴσαι ὦσιν ἕτεραι οὖσαι͵ πράγματα. τοῦτο δὲ ποιεῖ ἐξ ὧν ἕν τι γίγνεται. δεν ὄμματα οὐκ αἰσθάνονται͵ ἐὰν αισθάνονται αυτό οι άνθρωποι. . όταν είναι άκρατος μέλιτος͵ καὶ χρόας͵ καὶ τῆς νήτης παρά κεκραμένος.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. εάν είναι αληθές δὴ ἀεὶ ἡ μείζων κίνησις τὴν ἐλάττω ότι πάντοτε η μεγαλειτέρα κίνησις ἐκκρούειδιὸ ὑποφερομένων ὑπὸ τὰ αφανίζει την μικροτέραν 126. αντιλαμβάνεται διαδοχικώς πάντα. Εάν λοιπόν η εἰ δὴ ἡ μείζων τὴν ἐλάττω κίνησιν μεγαλειτέρα κίνησις αφανίζη την ἐκκρούει͵ ἀνάγκη͵ ἂν ἅμα ὦσι͵ καὶ μικροτέραν. αλλά ουχί το αδιαίρετον. όταν είναι απλά. Υπάρχει δε και άλλη απορία ως προς την αίσθησιν. Διά τούτο όταν τίθεται τι υπό τα όμματα. και την νήτην όταν είναι μόνη ἀφανίζειν ἄλληλα.

τα τελευταία είναι τα ανήκοντα ὑφ΄ ἑτέραν αἴσθησιν (μείγνυνται εις αισθήσεις διαφόρους· (διότι γὰρ [447b] ὧν τὰ ἔσχατα ἐναντία· μιγνύονται) μόνον τα πράγματα. λ. λ. μόνον η ισχυροτέρα αυτών θα προξενήση αίσθησιν. αφού κρείττων αἴσθησιν ἐμποιήσει. των οὐκ ἔστι δ΄ ἐκ λευκοῦ καὶ ὀξέος ἓν οποίων τα άκρα είναι εναντία 129. Να γὰρ μεῖγμα ἓν βούλεται εἶναι͵ τοῦ δ΄ αισθανώμεθα δε δύο πράγματα συγχρόνως διά μιας αισθήσεως είvαι ἑνὸς μία αἴσθησις͵ ἡ δὲ μία ἅμα αδύνατον. Και τούτο φαίνεται ότι συμβαίνει εις τα αναμιγνυόμενα εφ' όσον είναι μεμιγμένα. 130 ἔστιν αἰσθάνεσθαι ἂν μὴ μειχθῇ (τὸ της όψεως και της ακοής . αφανίζουσιν η μία την άλλην. γίγνεσθαι ἀλλ΄ ἢ κατὰ συμβεβηκός͵ Αδύνατον δε εκ λευκού (χρώματος) και οξέος (ήχου) να γείνη μία ενότης. Επειδή λοιπόν έκ τινων μεν δ΄ ἐνίων οὐ γίγνεται͵ τοιαῦτα δὲ τὰ ενουμένων γίνεταί τι. και του ενός πράγματος δεν υπάρχει παρά μία αίσθησις. Η δε μία μιᾷ αἰσθήσει κατ΄ ἐνέργειαν αἰσθάνεται· ἑνὸς μὲν γὰρ ἀριθμῷ ἡ αίσθησις είναι μία χρονολογική μονάς. Ώστε ή ουδεμία τότε θα ἂν μειχθῶσιν. υπάρχη αίσθησις. διότι η ἄλλη ἐξ ἀμφοῖν· ὅπερ καὶ γίγνεσθαι μία θα αφανίζη εξ ίσου την άλλην. Διότι. Άρα ούτε είναι δυνατόν να ἀφανιοῦσιν ἀλλήλας͵ ἐπεὶ μία οὐ αισθανώμεθα συγχρόνως τας ποιότητας ταύτας. εκτός εάν ταύτα αναμιχθώσι 131 αὑτῇ)͵ ὥστ΄ ἐξ ἀνάγκης τῶν . Αλλά βεβαίως δεν δυνάμεθα να αισθανώμεθα δοκεῖ ἐπὶ τῶν κεραννυμένων ἐν ᾧ αίσθησιν απλήν. ει μη ἀλλ΄ οὐχ ὡς ἐξ ὀξέος καὶ βαρέος κατά συμβεβηκός (εμμέσως)· αλλά τότε η συμφωνία)͵ οὐκ ἄρα οὐδ΄ τοιαύτη ενότης δεν θα είναι όπως η αἰσθάνεσθαι ἐνδέχεται αὐτῶν ἅμα. διότι το μίγμα τείνει πάντοτε εις έν μεμειγμένων ἅμα αἰσθάνεται͵ ὅτι (την ενότητα). διότι η κίνηοις της μιας μόνης αὐτὴ ἑαυτῇ ἢ τοῖν δυοῖν͵ οἷον ὄψεως αισθήσεως θα εγίνετο συγχρόνως καὶ ἀκοῆς)͵ τῇ μιᾷ δὲ ἅμα δυοῖν οὐκ ευκολώτερον της των δύο διαφόρων. ὥστε ἢ οὐδεμία ἔσται αἴσθησις͵ ἢ 128 ἐπεὶ οὖν ἐκ μὲν ἐνίων γίγνεταί τι͵ ἐκ 2. αν αι κινήσεις αυτών είναι γίγνεται ἐξ αὐτῶν· ἂν δ΄ ἄνισοι͵ ἡ ίσαι. Διότι η ψυχή ήθελεν αισθανθή μάλλον δύο πράγματα συγχρόνως δι' ενός μόνου ψυχὴ τῇ μιᾷ αἰσθήσει ὧν μία αισθήματος. όταν είναι αισθητά υπό μιας αἴσθησις͵ οἷον ὀξέος καὶ βαρέος μόνης αισθήσεως. εξ αυτών δεν αποτελείται μία μόνη.αισθητή ούτε η μία ούτε η άλλη. αρμονία η αποτελούμενη εκ του οξέος και ἴσαι μὲν γὰρ οὖσαι αἱ κινήσεις του βαρέος. χ. Εάν δε είναι άνισοι. ἔτι μᾶλλον ἅμα δυοῖν αἴσθοιτ΄ ἂν ἡ . το βαρύ και το (μᾶλλον γὰρ ἅμα ἡ κίνησις τῇ μιᾶς οξύ. χ. 3. εξ άλλων όμως δεν γίνεται. ή θα υπάρχη άλλη διάφορος αποτελουμένη εκ των δύο.

φαίνεται γὰρ τὸ δύο πράγματα ανήκοντα εις δύο διαφόρους αισθήσεις. η αυτή δε πάλιν και το γλυκύ και το πικρόν. το αισθάνεται μία μόνη κατ' ενέργειαν αίσθησις. το πράγμα όταν είναι ἐρεῖ. μεμεῖχθαι ἄρα ἀνάγκη αὐτά. καίτοι διάφορα όντα κατά το είδος 138. η ψυχή θα υπολάβη ότι το αισθητόν είναι εν. Διότι η χρήσις και η χρῆσις καὶ κίνησις͵ μία δὲ ἡ δύναμις. ὅταν Δεν είναι άρα δυνατόν να αἰσθάνεσθαι τῇ μιᾷ αἰσθήσει. όπως μία μόνη υπάρχει δύναμις αυτής. ἀλλὰ ενέργειαν αισθήματα. τον αυτόν χρόνον. ότι η αυτή αίσθησις κρίνει το λευκόν και το μέλαν. εάν μὴν εἰ τὰ ὑπὸ τὴν αὐτὴν αἴσθησιν δύο πράγματα υποπίπτοντα υπό την αυτήν ἅμα ἀδύνατον͵ ἐὰν ᾗ δύο͵ δῆλον ὅτι αίσθησιν είναι αδύνατον να αισθανώμεθα ἧττον ἔτι τὰ κατὰ δύο αἰσθήσεις συγχρόνως. κατ΄ ἐνέργειαν μία͵ εἴδει δὲ ἡ κατὰ Κατ' ανάγκην άρα πρέπει να είναι μεμιγμένα τα αισθήματα. διότι το αισθάνεται εις τῷ τρόπῳ. λ. Τω όντι. Διότι ἑτέρῳ λέγειν ἀλλ΄ ἢ τῷ ἅμα͵ τὸ δὲ φαίνεται ότι η ψυχή αντιλαμβάνεται το τῷ εἴδει ἓν τῇ κρινούσῃ αἰσθήσει καὶ αριθμητικώς εν.Ώστε εξ ανάγκης η ψυχή αισθάνεται συγχρόνως 132 τα μεμιγμένα πράγματα. φανερόν είναι ότι πολύ ἐνδέχεται ἅμα αἰσθάνεσθαι͵ οἷον ολιγώτερον δυνάμεθα να αισθανώμεθα λευκὸν καὶ γλυκύ. το δε κατ' είδος έν αισθάνεται η μία κατά δύναμιν αίσθησις 133. θα είναι δύο τα κατ' αἰσθήσεις αἱ κατ΄ ἐνέργειαν. το λευκόν μὲν τῷ ἀριθμῷ ἓν ἡ ψυχὴ οὐδενὶ (χρώμα) και τον γλυκύν (χυμόν) 134. Όταν όμως δεν ἄρα μὴ ᾖ μεμειγμένα͵ δύο ἔσονται είναι μεμιγμένα. χ. Αλλά προσέτι. αναγκαίως η ενέργεια ἐνέργειαν· μιᾶς γὰρ ἡ εἰσάπαξ μία πρέπει να είναι μία. Και λοιπόν αν η αίσθησις είναι ενεργεία μία μόνη. αλλά διάφορος εις . δύναμιν μία· καὶ εἰ μία τοίνυν ἡ διότι αισθάνεται διά μιας κατ' ενέργειαν αἴσθησις ἡ κατ΄ ἐνέργειαν͵ ἓν ἐκεῖνα αισθήσεως. χ. αριθμητικώς εν. αλλά το εν κατά το είδος 135 αντιλαμβάνεται δια της διακρινούσης αυτό αισθήσεως 136 και διά του τρόπου (της ενεργείας) τούτου 137 · οὐκ ἄρα ἐνδέχεται δυοῖν ἅμα λέγω δὲ τοῦτο͵ ὅτι ἴσως τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν͵ ἕτερον τῷ εἴδει ὄν͵ ἡ αὐτὴ κρίνει͵ καὶ τὸ γλυκὺ καὶ τὸ λέγω π. Αλλά σχετικώς κατὰ μίαν δύναμιν καὶ ἄτομον προς την μίαν δύναμιν και την αδιαίρετον χρόνον μίαν ἀνάγκη εἶναι τὴν στιγμήν χρόνου. ἀλλὰ αισθανώμεθα δύο τινά συγχρόνως διά μιας μόνης αισθήσεως. κίνησις μιας μόνης αισθήσεως εν μιά στιγμή είναι μία.

υπάρχει μία μόνη αναλογία ὀλίγον ἢ περιττοῦ πρὸς ἄρτιον͵ ὁ δ΄ άκρων. εἰ οὖν πλεῖον ἔτι ἀπέχει ἀλλήλων καὶ διαφέρει τὰ συστοίχως μὲν λεγόμενα ἐν ἄλλῳ δὲ γένει τῶν ἐν Εάν λοιπόν τα λεγόμενα σύστοιχα 147 αλλά όντα γένους διαφόρου απέχωσι και διαφέρωσι μεταξύ των πολύ περισσότερον παρά τα του αυτού γένους. λ. λ. 4. ἐκείνη τὸ πικρόν. Διότι θα υπάρχη συγχρόνως λόγος του πολλού προς το ολίγον ή του περιττού ὀλίγου πρὸς πολὺ ἢ ἀρτίου πρὸς προς το άρτιον. μεν ανήκουσιν εις το γλυκύ. Προσέτι εάν αι εν τη αισθήσει κινήσεις των εναντίων είναι εναντίαι προς ἐναντίαι͵ ἅμα δὲ τὰ ἐναντία ἐν τῷ αλλήλας και εάν τα εναντία δεν δύνανται αὐτῷ καὶ ἀτόμῳ οὐκ ἐνδέχεται να υπάρχωσι συγχρόνως εις εν και το ὑπάρχειν͵ ὑπὸ δὲ τὴν αἴ σθησιν τὴν αυτό άτομον. και λόγος του ολίγου περιττόν. λ. τότε όπου τα εναντία μίαν ἐναντία ἐστίν͵ οἷον γλυκὺ ανήκουσιν εις μίαν αίσθησιν. Καί ούτω μόνον 146. εκάστη ἄλλη͵ ἀλλ΄ ἑτέρως ἑκάτερον τῶν δε των αισθήσεων. οι πικροῦ. οὕτως δ΄ εἷς ὁ λόγος και το διά πέντε. Καί άλλως μεν κρίνει έκαστον των εναντίων 140. ότι ουδέ τα μη ὅτι οὐδὲ τὰ μὴ ἐναντία· τὰ μὲν γὰρ εναντία 143 δυνάμεθα να αισθανώμεθα τοῦ λευκοῦ τὰ δὲ τοῦ μέλανός ἐστιν͵ συγχρόνως. χ. Ομοίως είναι φανερόν.χ.139 πικρὸν ἡ αὐτὴ μὲν ἑαυτῇ͵ ἐκείνης δ΄ τας δύο περιπτώσεις .χ. διότι εκ των χρωμάτων τα καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὁμοίως͵ οἷον τῶν μεν μετέχουσι του λευκού τα δε του χυμῶν οἱ μὲν τοῦ γλυκέος οἱ δὲ τοῦ μέλανος 144. Ομοίως δε και περί των άλλων αισθημάτων. προς το πολύ ή του αρτίου προς το περιττόν. όπως σύστοιχα͵ οἷον ὡς ἡ γεῦσις τὸ η γεύσις το γλυκύ. ούτως η όψις το γλυκύ͵ οὕτως ἡ ὄψις τὸ λευκόν͵ λευκόν. . εἰσιν ἀντικειμένων͵ οἷον τὸ διὰ διότι αι αναλογίαι αυτών έχουσι πασῶν καὶ τὸ διὰ πέντε)͵ ἐὰν μὴ ὡς αναφοράν εναντίων. αδύνατον είναι να 142 αἰσθάνεσθαι ἅμα. ἔτι εἰ αἱ τῶν ἐναντίων κινήσεις οὐδὲ τὰ μεμειγμένα ἅμα (λόγοι γάρ Ούτε πάλιν τα μεμιγμένα πράγματα δυνάμεθα συγχρόνως να αισθανώμεθα. ενώ αντιλαμβάνεται ἐναντίων͵ ὡς δ΄ αὔτως ἑαυταῖς τὰ ομοίως τα αντίστοιχα ζεύγη 141 π. οι δε εις το πικρόν. χ. και όπως αύτη το μέλαν. ούτως [448a] ὡς δ΄ αὕτη τὸ μέλαν͵ οὕτως εκείνη το πικρόν αντιλαμβάνεται. το διά πασών ἓν αἰσθάνηται. ὁμοίως δὲ δῆλον αισθανώμεθα ταύτα συγχρόνως . εκ των χυμών. ουχί ἔσται γὰρ ἅμα ὁ μὲν πολλοῦ πρὸς δε άλλως. το πικρῷ͵ τούτων οὐκ ἂν ἐνδέχοιτο γλυκύ και το πικρόν. εκτός εάν τις αισθάνηται ὁ τῶν ἄκρων γίγνεται· ἄλλως δ΄ οὔ͵ αυτά ως εν 145.

και το μεν γλυκύ διαφέρει σύστοιχα͵ γένει δ΄ ἕτερα͵ τὸ γλυκὺ από το μέλαν κατά το είδος πολύ δὲ τοῦ λευκοῦ πλεῖον ἔτι τῷ εἴδει περισσότερον παρά το λευκόν. Ίσως δύναται τις να είπη. διότι μας λανθάνουσιν. αἰσθάνεται]. Τω όντι. το γλυκύ και το λευκόν. εκτός εάν εννοώμεν ούτω ότι δεν αισθανόμεθα παρά έν τινι μέρει του . Εκείνο δε όπερ λέγουσί τινες των γραψάντων περί συμφωνίας των ήχων. τα οποία καλώ σύστοιχα. άρα ουδέ εκείνα (τα ετερογενή). αλλά μόνον φαίνονται ότι φθάνουσι.λέγω π. διαφεύγουσιν οι χρόνοι οι μεταξύ. αλλά δυνάμεθα να οὐδὲ λανθάνειν͵ ἀλλὰ παντὸς αισθανώμεθα πάσαν στιγμήν. ὥστ΄ εἰ μὴ ταῦτα͵ του αυτού γένους. ότι ύπαρχει (αυτός ή το λανθάνειν ὅτι ἔστιν͵ ἔστι δέ τις ἐν τῷ συνεχεῖ καὶ τοσοῦτος ὅσος ὅλως άλλο). ή ότε αὐτὸς αὑτοῦ τις αἰσθάνεται ἢ ἄλλου αισθάνεται άλλο τι εις συνεχή χρόνον. πολύ διαφέρει ἢ τὸ μέλαν)͵ ἔτι ἂν ἧττον ολιγώτερον είναι δυνατόν να ἅμα ἐνδέχοιτο αὐτὰ αἰσθάνεσθαι ἢ αισθανώμεθα συγχρόνως ταύτα παρά τα τὰ τῷ γένει ταὐτά. άρά γε λέγεται ορθώς ή όχι. φανερον είναι ότι λανθάνοι ἂν εἰ ἔστιν αὐτὸς αὑτόν͵ τότε δεν θα είχεν ούτος συνείδησιν. ώστε να είναι ἀναίσθητός ἐστι͵ δῆλον ὅτι τότε όλως ανεπαίσθητον. ότι καὶ εἰ ὁρᾷ καὶ αἰσθάνεται [καὶ εἰ αυτός υπάρχει και ότι βλέπει και αντιλαμβάνεται αντικείμενόν τι ή ουχί 149. ούτε είναι δυνατόν να υπάρχη χρόνος μη αισθητός ή χρόνον εἶναι ἀναίσθητον οὐδένα όστις μας διαφεύγει. ἐν συνεχεῖ χρόνῳ͵ μὴ ἐνδέχεται τότε αδύνατον είναι να μη έχη ούτος συνείδησιν. ἐνδέχεται αἰσθάνεσθαι; εἰ γάρ͵ ὅτε ότε τις αισθάνεται αυτός εαυτόν. Ώστε εάν ταύτα (του αυτού γένους δεν είναι συγχρόνως οὐδ΄ ἐκεῖνα. τῷ αὐτῷ γένει (λέγω δ΄ οἷον τὸ 5. ότι συμφωνίας͵ ὅτι οὐχ ἅμα μὲν οι ήχοι δεν φθάνουσι συγχρόνως εις το ἀφικνοῦνται οἱ ψόφοι͵ φαίνονται δέ͵ ους. ἢ τοῦτ΄ οὐκ ἀληθές͵ οὐδ΄ ἐνδέχεται ἔτι οὐκ ἂν εἴη [448b] οὔτε χρόνος οὔτε πρᾶγμα οὐδὲν ὃ αἰσθάνεται ἢ ἐν ᾧ͵ εἰ μὴ οὕτως͵ ὅτι ἐν τούτου τινὶ Προσέτι δεν θα υπήρχεν ούτε χρόνος ούτε πράγμά τι ούτε στιγμή χρόνου αισθητά. χ. ὃ δὲ λέγουσί τινες τῶν περὶ τὰς Αλλά τούτο δεν είναι αληθές. ότι και παρὰ τοῦτο δοκεῖν ἅμα ὁρᾶν καὶ ενταύθα νομίζομεν ότι βλέπομεν και ἀκούειν͵ ὅτι οἱ μεταξὺ χρόνοι ακούομεν συγχρόνως 148. αλλά είναι διάφορα γλυκὺ καὶ τὸ λευκὸν καλῶ κατά το γένος. αλλ' αν εις συνεχή χρόνον υπάρχη διάστημα τόσον μικρόν. καὶ λανθάνει͵ ὅταν ὁ χρόνος ᾖ και ότι απατώμεθα διότι είναι ἀναίσθητος͵ πότερον ὀρθῶς λέγεται ανεπαίσθητος ο χρόνος (ο χωρίζων ἢ οὔ; τάχα γὰρ ἂν φαίη τις καὶ νῦν έκαστον) ήχον. αισθητά).

Ο αυτός δε συλλογισμός εφαρμόζει και εις το α γ.ἢ ὅτι τούτου τι ὁρᾷ͵ εἴπερ ἔστι τι μέγεθος καὶ χρόνου καὶ πράγματος ἀναίσθητον ὅλως διὰ μικρότητα· εἰ γὰρ τὴν ὅλην ὁρᾷ͵ καὶ αἰσθάνεται τὸν αὐτὸν συνεχῶς χρόνον͵ οὕτω͵ τῷ ἐν τούτου τινί͵ ἀφῃρήσθω τὸ ΓΒ͵ ἐν ᾧ οὐκ ᾐσθάνετο. βλέπει την γην όλην. Λέγων “συγχρόνως” . 7. διότι πάντοτε είς τι μέρος του χρόνου και μέρος τι του αντικειμένου αντιλαμβάνεταί τις. Είναι λοιπόν φανερον. την γην. ἡ δ΄ αἰτία εἴρηται ἐν τοῖς ἔμπροσθεν περὶ τούτου. δυνάμεθα πολλά συγχρόνως αντικείμενα να αντιλαμβανώμεθα. όπερ γίνεται εντελώς ανεπαίσθητον διά την μικρότητα αυτών 150 . ή ότι δεν βλέπομεν παρά μέρος του αντικειμένου· αν υποτεθή ότι υπάρχει μέτρον χρόνου ή των αντικειμένων. Ταύτα όμως δεν φαίνονται όσον είναι πράγματι μεγάλα. Λοιπόν ολόκληρα αισθανόμεθα τα αισθητά 155. Διότι εάν βλέπη τις το όλον. λέγεται ότι αισθάνεται και το όλον. ὁ δ΄ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῆς ΑΓ· ἀεὶ γὰρ ἐν τινὶ καὶ τινός͵ ὅλου δ΄ οὐκ ἔστιν αἰσθάνεσθαι. τότε αντιλαμβάνεται και όλον τον χρόνον εν τη συνεχεία αυτού και ουχί έν τινι των μεμονωμένων στιγμών του. ότι δεν υπάρχει χρόνος μη ων αντιληπτός υφ' ημών 156. αν δηλ. διότι βλέπει πόσον βαδίζει καθ' ωρισμένον μέρος αυτού 152. καθώς π. Αλλ' ενίοτε φαίνονται αδιαίρετα και ημείς δεν βλέπομεν το αδιαίρετον. ἅπαντα μὲν οὖν αἰσθητά ἐστιν͵ ἀλλ΄ οὐ φαίνεται ὅσα ἐστίν· τοῦ γὰρ ἡλίου τὸ μέγεθος ὁρᾷ καὶ τὸ τετράπηχυ πόρρωθεν͵ ἀλλ΄ οὐ φαίνεται ὅσον͵ ἀλλ΄ ἐνίοτε ἀδιαίρετον͵ ὃ ὁρᾷ δ΄ οὐκ ἀδιαίρετον. τῷ ἄρα ἐν τούτου τινὶ τοῦ ΑΒ αἰσθάνεσθαι λέγεται τοῦ ὅλου αἰσθάνεσθαι καὶ τὴν ὅλην. Έστω ότι β γ παριστά το μη αισθητόν μέρος χρόνου 151. ας εξετάσωμεν νυν. την γην όλην. οὐκοῦν ἐν ταύτης τινί ἢ ταύτης τι͵ ὥσπερ τὴν γῆν ὁρᾷ ὅλην͵ ὅτι τοδὶ αὐτῆς͵ καὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ βαδίζει͵ ὅτι ἐν τῳδὶ τῷ μέρει αὐτοῦ. Ούτω βλέπει τις μακρόθεν το μέγεθος του ηλίου και αντικείμενόν τι τεσσάρων πήχεων. διότι βλέπει τούτο τo ωρισμένον μέρος αυτής και πόσον μακράν βαδίζει καθ' όλον το έτος. Άρα λοιπόν. χ. επειδή αισθάνεται έν τινι μέρει το όλον α β 153. ἀλλὰ μὴν ἐν τῷ ΓΒ οὐδὲν αἰσθάνεται. Αισθάνεταί τις άρα εν μέρει τινί του όλου ή ιδιαίτερον μέρος. αλλά ταύτα δεν φαίνονται όσον είναι έκαστον. το όλον όμως είναι αδύνατον να αντιλαμβάνηται 154. Αλλ' όμως ουδέν αισθάνεται εν τω β γ. Η αιτία δε τούτου εξηγήθη εν τοις έμπροσθεν. ὅτι μὲν οὖν οὐθείς ἐστι χρόνος ἀναίσθητος͵ ἐκ τούτων φανερόν· περὶ δὲ τῆς πρότερον λεχθείσης ἀπορίας σκεπτέον͵ πότερον ἐνδέχεται ἅμα πλειόνων χρόνου τούτου. Περί δε της ειρημένης απορίας.

Διότι ούτε ενέργεια (αισθήσεως) υπάρχει χωριστά άνευ της δυνάμεως͵ οὔτ΄ ἄνευ ταύτης αντιστοίχου δυνάμεως. Εάν όμως αισθάνηται δι' . ἔτι αἰσθήσεις αἱ αὐταὶ πλείους ἔσονται͵ δε μένωσι κεχωρισμένα. 157 Διότι τα επανειλημμένα αισθήματα αυτών είναι του αυτού γένους 158. Εάν όμως εκ των δύο ἐκεῖνο τὸ αἰσθανόμενον ἔσται͵ εἰ δὲ γίνεται μία μόνη αντίληψις. αίσθησις χωριστά άνευ της δυνάμεως. Ή. ουδέν εμποδίζει να θεωρώμεν ἐκεῖ δέ͵ εἰ μὲν ἓν τὸ ἐξ ἀμφοῖν͵ την ψυχήν ομοίως. χ. ὥσπερ εἴ τις ἐπιστήμας [449a] Προσέτι 159 αι αυταί αισθήσεις θα είναι διαφόρους φαίη· οὔτε γὰρ ἡ πολλαί. τότε εκείνο.εννοώ ότι τα αισθήματα συμβαίνουσι προς άλληλα εις το αυτό μέρος της ψυχής ἅμα λέγω ἐν ἑνὶ καὶ ἀτόμῳ χρόνῳ και εις στιγμήν χρόνου αδιαίρετον. την ἕξει εἴδει ταὐτά; καὶ γὰρ ἃ όψιν. άπερ είναι αδιαίρετα ως αποτελούντα συνεχές όλον. κατά τῆς ψυχῆς αἰσθάνεσθαι͵ κἀν [οὐ τῷ ταύτην την σημασίαν. διά μερών συνεχεῖ; ἢ [ὅτι] πρῶτον μὲν κατὰ τὴν μίαν αἴσθησιν͵ οἷον λέγω ὄψιν͵ όμως. θα είναι εν. τότε και το αποτέλεσμα θα είναι ομοίως διηρημένον. αν διάφορα αἰσθάνεται ἐν τῷ αὐτῷ γένει ἐστίν. Εάν δέ τις δεν αισθάνηται συγχρόνως τα αισθήματα τα γινόμενα εις εν αδιαίρετον μέρος της ψυχής. όπως λέγομεν ότι αι επιστήμαι ἐνέργεια ἄνευ τῆς κατ΄ αὐτὴν ἔσται είναι διάφοροι 160. θα έχη άραγε πολλά μέρη. χρώματα αντιλαμβάνηται διά διαφόρων μερών αυτής. εἰ δὲ δὴ ἄλλῳ μὲν γλυκέος ἄλλῳ δὲ λευκοῦ αἰ 8. όπερ αντιλαμβανόμεθα. όπως τα δύο οὐδὲν κωλύειν οὕτω καὶ ἐν τῇ ψυχῇ͵ όμματα δεν εμποδίζουσι να βλέπωμεν το αντικείμενον εν. ταυτά όμως κατά το είδος. Διότι είναι ευκολώτερον να αισθάνηταί τις πολλά ομογενή ή ετερογενή. θα είπωμεν ότι. φανερόν είναι ότι δεν θα αισθάνηται και τα άλλα συγχρόνως. τὸ δ΄ Αλλ' εάν τις λέγη ότι. ως λ. πρὸς ἄλληλα. ούτε υπάρχει αἴσθησις ἔσται. εάν χωρίς͵ οὐχ ὁμοίως ἕξει. πρῶτον μὲν οὖν ἆρ΄ Πρώτον λοιπόν δυνάμεθα να ὧδ΄ ἐνδέχεται͵ ἅμα μέν͵ ἑτέρῳ δὲ αισθανώμεθα πολλά συγχρόνως. εἰ δέ͵ [ὅτι] ὡς ὄμματα δύο͵ φαίη τις εἰ δὲ τούτων ἐν ἑνὶ καὶ ἀτόμῳ μὴ αἰσθάνεται͵ δῆλον ὅτι καὶ τῶν ἄλλων· μᾶλλον γὰρ ἐνεδέχετο τούτων ἅμα πλειόνων ἢ τῶν τῷ γένει ἑτέρων. αἰσθάνεσθαι ἢ οὐκ ἐνδέχεται. και εν τη ψυχή [ὅτι] ἴσως ἐκ μὲν τούτων ἕν τι παράγεται εκ τούτων μία ενότης και μία γίγνεται καὶ μία ἡ ἐνέργεια αὐτῶν· ενέργεια. ότι αισθανόμεθα ἀτόμῳ] οὕτως ἀτόμῳ ὡς παντὶ ὄντι διά διαφόρων της ψυχής μερών και ουχί δι' ενός αδιαιρέτου μέρους. ίνα εἰ ἔσται ἄλλῳ αἰσθανομένη ἄλλου πρώτον ομιλήσωμεν περί των ανηκόντων καὶ ἄλλου χρώματος͵ πλείω γε μέρη εις μίαν μόνην αίσθησιν. ούτω.

Άρα εν μόνον όργανον είναι το μέρος. Αναγκαίως λοιπόν εν είναι το μέρος της ψυχής 161. Ποία λοιπόν είναι η ενότης η αντιστοιχούσα προς το όργανον τούτο. συμβαίνει και εις την ψυχήν. Αλλ' είναι αναγκαίως εν. 9. αλλά δι' άλλου οργάνου αισθάνεται άλλο γένος αισθητών. ἆρ΄ οὖν ᾗ μὲν ἀδιαίρετόν ἐστι κατ΄ ὅτι δὲ τὸ αἰσθητὸν πᾶν ἐστι μέγεθος καὶ οὐκ ἔστιν ἀδιαίρετον αἰσθητόν͵ 10. άλλου μέρους της ψυχής το γλυκύ (χυμόν) και δι' άλλου το λευκόν (χρώμα). άλλον ὥστε καὶ αἰσθάνοιτ΄ ἂν ἅμα τῷ όταν αισθάνηται τα ετερογενή 165 και αὐτῷ καὶ ἑνί͵ λόγῳ δ΄ οὐ τῷ αὐτῷ. Ομοίως λοιπόν πρέπει να θετέον καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς τὸ αὐτὸ υποθέσωμεν και περί ψυχής. όπερ αισθάνεται εκάστην πραγμάτων αὐτῶν ἐνδέχεται͵ οὕτως αυτών. καθά προείπομεν. ἐνέργειαν͵ ἕν τί ἐστι τὸ αἰσθητικὸν δι' ου αισθανόμεθα το γλυκύ και το λευκόν. δι' ου αισθάνεται τα πράγματα ως ολότητας. ἀνάγκη ἄρα ἕν τι εἶναι τῆς ψυχῆς ᾧ ἅπαντα αἰσθάνεται͵ καθάπερ εἴρη ται πρότερον͵ ἄλλο δὲ γένος δι΄ ἄλλου. άλλον όταν αισθάνηται τα 166 ομοειδή. Ό. τίνος οὖν ἐκεῖνο ἑνός; οὐδὲν γὰρ ἐκ τούτων ἕν.τι δε συμβαίνει εις ταύτα.σθάνεται ἡ ψυχὴ μέρει͵ ἤτοι τὸ ἐκ τούτων ἕν τί ἐστιν ἢ οὐχ ἕν. τότε είναι διάφορον ἕτερον; ἢ ὥσπερ ἐπὶ τῶν όργανον. ὁμοίως τοίνυν Αλλ' όμως η ουσιώδης φύσις εκάστης είναι διάφορος. διότι ουδεμία ενότης προκύπτει εκ τούτων. ότι το μέρος καὶ ἓν εἶναι ἀριθμῷ τὸ αἰσθητικὸν πάντα είναι εν και πάντων͵ τὸ μέντοι εἶναι ἕτερον καὶ αυτής το αισθανόμενον 164 το αυτό αριθμητικώς . όταν αι ποιότητες αύται είναι γλυκέος καὶ λευκοῦ͵ ὅταν δὲ ηνωμένοι. διαφόρους τρόπους εκδηλώσεως. ἕτερον ἑκάστῳ. το εκ των αισθημάτων τούτων προκύπτον θα είναι εν ή όχι έν. αλλ' έχει ἕτερον τῶν μὲν γένει τῶν δὲ εἴδει. διότι εν είναι και το αισθητικόν όργανον της ψυχής. όταν δε αύται ενεργεία διαιρετὸν γένηται κατ΄ ἐνέργειαν͵ χωρισθώσι 162. ουχί όμως εν μιά και τη αυτή σχέσει προς την δύναμιν ταύτην 167. Ώστε αισθήσεις σύγχρονοι γίνονται εν μιά και τη αυτή δυνάμει της ψυχής. ἀλλ΄ ἀνάγκη ἕν· ἓν γάρ τι τὸ αἰσθητικόν ἐστι μέρος. Ότι παν πράγμα αισθητόν έχει μέγεθος και ότι είναι αδύνατον να αισθανώμεθα το αδιαίρετον είναι ήδη . εκτός εάν αι ιδιότητες τὰ πάθη ἀλλήλων͵ ἀλλὰ τὸ εἶναι θεωρηθώσιν ως χωρισταί απ' αλλήλων 163. Διότι εν και καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς; τὸ γὰρ αὐτὸ καὶ το αυτό αριθμητικώς είναι λευκόν και ἓν ἀριθμῷ λευκὸν καὶ γλυκύ ἐστι͵ γλυκύ και κατέχει πολλάς άλλας καὶ ἄλλα πολλά· εἰ γὰρ μὴ χωριστὰ ιδιότητας. ήτοι γλυκέος και λευκού.

όταν τούτο τεθή εις το τεθῇ ἐπὶ τῷ ἐσχάτῳ ὅθεν ἐστὶν έσχατον εκείνο σημείον. Τω όντι. είναι ενάντια. το χρώμα. Η ενεργεία αίσθησις έχει αντικείμενον μίαν ποιότητα. όταν ισχυρώς συγκινήται υπό τινος πράγματος. Περί των αισθητηρίων λοιπόν αἰσθητηρίων καὶ τῶν αἰσθητῶν τίνα οργάνων και περί των αισθητών αντικειμένων. (127) Όταν λ. χ. αλλ' η δυνάμει έχει εν γένος ποιότητος λ. ενούνται εις έv. και πρῶτον ὅθεν ὁρᾶται. τούτο είναι αδύνατον. εξ ου είναι ἀνάγκη ἀδιαίρετον εἶναι͵ οὗ ἐν μὲν ορατόν. εξ ου δεν είναι ὕστατον μὲν οὐκ αἰσθητὸν πρῶτον αντιληπτόν. εξ ου πράγμα τι δεν είναι ορατόν. εξ δ΄ αἰσθητόν͵ ἅμα συμβήσεται ου άρχεται να είναι αντιληπτόν. ό. Εκ δὲ λοιπῶν πρῶτον σκεπτέον περὶ των λοιπών πρέπει πρώτον να μνήμης καὶ τοῦ μνημονεύειν. χ. δεν αισθάνεται άλλο. δῆλον. αλλά απαιτούνται δύο αισθήσεις ενεργεία. άτινα αἰσθάνονται.φανερόν. το λευκόν και το μέλαν. κατά ποίον τρόπον τρόπον ἔχει καὶ κοινῇ καὶ καθ΄ υπάρχουσι πάντα ταύτα και γενικώς και ἕκαστον αἰσθητήριον εἴρη ται· τῶν μερικώς έκαστον επραγματεύθημεν. (130) Δύο σύγχρονοι αντιλήψεις είναι αδύνατον να γείνωσιν υπό μιας και της αυτής αισθήσεως. τοῦτο δὴ σημείον τι προσεγγίσεως. (132) Καί τοτε δεν υπάρχει πλέον ειμή εν πράγμα και ουχί δύo. Αναγκαίως δε είναι αδιαίρετον το τῷ ἐπέκεινα οὐκ ἐνδέχεται σημείον τούτο. τότε θα ὁρατὸν εἶναι καὶ ἀόρατον· τοῦτο δ΄ συμβή το αυτό πράγμα να είναι συγχρόνως ορατόν και αόρατον 168.. αλλ' εκείνη εξ ης γίνεται δὲ ὁρᾶται͵ πεπερασμένον· ὁμοίως δὲ ορατόν είναι πεπερασμένη. ἀποστήματος ὅθεν οὐχ ὁρᾶται͵ καὶ Υπάρχει έσχατόν τι σημείον αποστάσεως. (129) Ως το χρώμα. αλλά μάλλον αδύνατος είναι ο συγχρονισμός αισθημάτων αναγομένων εις διαφόρους αισθήσεις. Ομοίως δε και καὶ τὸ ὀσφραντὸν καὶ ἀκουστὸν καὶ περί εκείνων. τα οποία κατ' είδος είναι εν. ἔστι γὰρ ὅθεν μὲν οὐκ ἂν 11.τι είναι πέραν αυτού αἰσθάνεσθαι ὄντος͵ ἐν δὲ τῷ ἐπὶ είναι αδύνατον να αντιληφθώμεν. αφ' ης ὀφθείη ἄπειρον τὸ ἀπόστημα͵ ὅθεν πράγμα τι δεν δύναται να είναι ορατόν. ή η αίσθησις. ως ανήκοντα εις το χρώμα και την όψιν. και ό. όπερ συγκινεί αυτήν ολιγώτερον ζωηρώς. [449b] περὶ μὲν οὖν τῶν (126) Η αισθανομένη ψυχή.τι δε είναι εντεύθεν είναι αναγκαίως τάδε ἀνάγκη αἰσθάνεσθαι. χ. και περί εκείνων. άτινα οσφραινόμεθα και ὅσων μὴ αὐτῶν ἁπτόμενοι ακούομεν. και πάλιν εις το σημείον. ἔστι δή τι ἔσχατον τοῦ αισθανόμεθα χωρίς να απτώμεθα αυτών. δύο χυμοί ή δύο χρώματα κλπ. Διότι η απόστασις. (131) Καί τότε θα γείνωσιν εν. το λευκόν λ. εάν αδιαίρετον τι ἔστιν ἀδιαίρετον αἰσθητόν͵ ὅταν είναι αισθητόν. (133) Η δυνάμει και ουχί ενεργεία μία αίσθησις αισθάνεται το λευκόν και το μέλαν. ή ο ήχος. ου τα άκρα είναι το οξύ και βαρύ. εἰ δή τι αντιληπτόν. είναι άπειρος. ίνα αντιληφθώσι πρώτον το λευκόν και είτα το μέλαν. (128) Αισθημάτων. Αλλά ἀδύνατον. ου τα άκρα. . εξετάσωμεν περί μνήμης και αναμνήσεως.

(141) Τα κατέχοντα ειs έκαστον γένος θέσν ανάλογον. χ. το λευκόν και το μέλαν εκ των χρωμάτων. (140) Διότι τα διακρίνει απ' αλλήλων. όστις μόνος αριθμεί. αν και είναι αμφότερα χρώματα. (156) Κατά τον Αριστοτέλη ο χρόνος είναι μέτρον ή αριθμός κινήσεως· αλλά ούτε ο χρόνος ούτε ο αριθμός δύναται να υπάρχη άvευ του νου. λευκόν. το διαιρετόν. ή τον γλυκύν και τον πικρόν εκ των χυμών. αναιρούμεν ούτω πάσαν έννοιαν χρόνου και εκτάσεως· διότι εφαρμόζοντες τον αυτόν συλλογισμόν εις πάντα τα μέρη του χρόνου ή της εκτάσεως. διότι το μεν εvεργεί διαφοροτρόπως παρά το άλλο. δια της όψεως. δύναται να είναι ως το σημείον· αδιαίρετος μεν ως το κέvτρov εν ω συνενούνται αι διάφοροι γραμμαί. ότι αι αισθήσεις δεν αντιλαμβάνονται ει μη το έχον διάστασίν τινα. αλλά δια του νου διακρίνομεν πολλούς τρόπους εμφανίσεως. το λευκόν. δεν συγχέει το μέλαν με τo λευκόν. (143) Τα οποία χωρίς να είναι εναντία μετέχουσιν όμως της φύσεως των εναντίων. (166) Λ. (Περί ψυχής III 11). (163) Ενώ τουναντίον είναι εν μιά και τη αυτή υποστάσει. (168) Συμπέρασμα άτοπον. (138) Είναι διάφορα είδη του χρώματος (γένους). Η όψις λ. επειδή τα αντικείμενα εivαι του αυτού γένους. Ούτως. (145) Kαl τότε δεν υπάρχει διπλή αίσθησις. π. ένθα τα επί μέρους αισθήματα συγχωνεύονται εις μίαν αντίληψιν. (160) Και επομένως δεν θα αισθάνηταί τις τα πράγματα συγχρόνως. δύναται να μεταβή εις δύο διαφόρους. γλυκύ. (149) Η αντίφασις πηγάζει εκ της τεθείσης αρχής και δεικνύι το ψεόδος αυτής. (152) Άτοπον συμπέρασμα ως προς την έκτασιν. (148) Eκ της μιας μόνης αισθήσεως. (162) Η κοινή αίσθησις. (159) Εάν υποτεθή ότι δυνάμεθα να ορώμεν πολλά συγχρόνως διά διαφόρων μερών της ψυχής. (164) Είναι η κοινή αίσθησις. (157) Ούτω θα υπάρχωσιν εις την όψιν πολλά μέρη. τα οποία θα δύνανται να βλέπωσιν επίσης. . όπερ δύναται να ορά πάντα τα ορατά.χ. χρώματα και χυμούς. εις τας οποίας έτι μάλλον θα αρνηθή αυτόν. όπερ υποτίθεται ως αντιληπτόν. και ουχί εν μόνον. εν τω χρώματι. (158) Δηλ. (165) Λ. (139) Όταν κρίνη το εv των δύο χρωμάτων ή τον ένα των δύο χυμών. χ. (151) Πρέπει να έχωμεν υπ' όψιν την γραμμήν α β γ. (144) Τα οποία είναι εναντία.(134) Κατά τόν Αριστοτέλη τα διάφορα αισθήματα δύναται συγχρόνως να αισθάνηται η ψυχή μόνον διά της συγχωνεύσεως αυτών. διαιρετή δε καθ' όσον είναι η αρχή των μεν και το τέλος των άλλων. τα μέρη της ψυχής τα αισθανόμενα αυτά πρέπει να είναι μεταξύ των ομοειδή. δια της αισθήσεως. (150) Εάν δεχθώμεν ότι μέρος του χρόνου ή της εκτάσεως δεv είναι αντιληπτόν. (155) Χωρίς να υπάρχη μέρος αυτών διαφεύγον τας αισθήσεις ημών. θα καταστρέψωμεν πάντα διαδοχικώς. εάν πρόκηται περί διαφόρων χρωμάτων. (167) Πράγματι μία μόνη δύναμις υπάρχει. (154) Ούτως ο συλλογισμός ούτος καταστρέφει το μέρος το υποτεθέν ως αντιληπτόν. Τα επόμενα αναφέρονται εις τον χρόνον· (153) α β είναι μέρος χρόνου ή εκτάσεως. ήτις συvενoί και συγκρίνει τας αντιλήψεις των άλλων. άμα δε και το υποτεθέν ως μη αντιληπτόν. όπερ είναι εν τω αυτώ γένει με το μέλαν. ην διεγείρει εις το όργανον. (142) Διότι τα πλείστα των αισθημάτων είναι εναντία. (135) Π. πάντα ορατά. χ. Διά της συγχωνεύσεως όμως ταύτα ανάγονται εις ενότητα και η αισθητική εμπειρία είναι ενοποιητική. (146) Ότε τα δυο ενούνται εις εν μόνον. (161) Είναι η κοινή αίσθησις. (136) Π. ων μετέχουσι τα διάμεσα χρώματα. χ. εξ ου αποδεικνύεται. εις την οποίαν αρνείταί τις τον συγχρονισμόν. (147) Ή ανάλογα. (137) Δηλ. και ούτως αίρεται πάσα έννοια χρόνου ή εκτάσεως. χ.

(Διαφέρουσι δε αύται) διότι οι αυτοί άνθρωποι δεν έχουσι καλήν μνήμην και καλήν ανάμνησιν. Εξαρτάται εκ της αισθήσεως· διαφέρει κατά τους οργανισμούς· αναφέρεται μόνον εις το παρελθόν. και ουδείς θα είπη ότι λευκὸν ὅτε ὁρᾷ͵ οὐδεὶς ἂν φαίη μνημονεύειν͵ οὐδὲ τὸ θεωρούμενον͵ ενθυμείται το παρόν. διά της αισθήσεως ούτε τα μέλλοντα ούτε ἡ δὲ μνήμη τοῦ γενομένου· τὸ δὲ τα παρελθόντα γινώσκομεν. Νόησις και εικών. η ελπιστική καθώς τινες τινές φασι τὴν μαντικήν)͵ οὔτε τοῦ παρόντος͵ ἀλλ΄ αἴσθησις· ταύτῃ γὰρ ονομάζουσι την μαντικήν. Διότι τὰ μνημονευτά· πολλάκις γὰρ πολλάκις περί τούτου πλανάταί τις. Μνήμη και φαντασία. Διότι γνωρίζομεν͵ ἀλλὰ τὸ παρὸν μόνον. Η μνήμη είναι ως εικών. Περί της δυνάμεως της μνήμης και περί της ενεργείας αυτής (μνημονεύειν) πρέπει να προσδιορίσωμεν τί είναι. 2. Αλλ' ούτε το παρόν δύναται να είναι αντικείμενον της οὔτε τὸ μέλλον οὔτε τὸ γενόμενον μνήμης. Τω ἐξαπατᾷ τοῦτο.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. ήτις είναι πραγματικόν τι καθ' εαυτό και συνάμα αντίτυπον άλλου. μεγαλειτέραν δε αναμνηστικήν δύναμιν οι ταχείς και ευκόλως μανθάνοντες1. Αλλ' ως επί το πλείστον μεγαλειτέραν μνήμην έχουσιν οι βραδέως αντιλαμβανόμενοι. Φύσις της Μνήμης. Ας εξετάσωμεν λοιπόν πρώτον ποία είναι τα αντικείμενα της μνήμης. χ. αλλά μόνα τα παρόντα. ενώ είναι παρόν. Αμαρτήματα μνήμης. Η δε μνήμη θεωρεί τα παρὸν ὅτε πάρεστιν͵ οἷον τοδὶ τὸ παρελθόντα. Η παρούσα αντίληψις αναπλάττει παρελθούσαν εμπειρίαν. [449b4] Περὶ μνήμης καὶ τοῦ μνημονεύειν λεκτέον τί ἐστι καὶ διὰ τίν΄ αἰτίαν γίγνεται καὶ τίνι τῶν τῆς ψυχῆς μορίων συμβαίνει τοῦτο τὸ πάθος καὶ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι· οὐ γὰρ οἱ αὐτοί εἰσι μνημονικοὶ καὶ ἀναμνηστικοί͵ ἀλλ΄ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μνημονικώτεροι μὲν οἱ βραδεῖς͵ ἀναμνηστικώτεροι δὲ οἱ ταχεῖς καὶ εὐμαθεῖς. αλλά μόνης της αισθήσεως. ενθυμείται τούτο το λευκόν πράγμα ὅτε θεωρῶν τυγχάνει καὶ νοῶν͵ πρῶτον μὲν οὖν σκεπτέον ποῖά ἐστι . αλλά μόνον δυνάμεθα να δοξαστὸν καὶ ἐλπιστόν (εἴη δ΄ ἂν καὶ εικάζωμεν και να ελπίζωμεν αυτό· και ἐπιστήμη τις ἐλπιστική͵ καθάπερ δύναται να υπάρχη και επιστήμη τις της ελπίδος. και διά ποίαν αιτίαν γίνεται και εις ποίον μέρος της ψυχής συμβαίνει το φαινόμενον τούτο (πάθος) και το της αναμνήσεως. οὔτε γὰρ τὸ μέλλον όντι το μέλλον δεν είναι δυνατόν να ἐνδέχεται μνημονεύειν͵ ἀλλ΄ ἔστι ενθυμώμεθα. ότι π.

καθ' ον χρόνον θεωρεί και τῶν ἔργων σχῇ τὴν ἐπιστήμην καὶ νοεί αυτό. ελπίς του μέλλοντος. ότε βλέπει αυτό. Διότι οσάκις ᾔσθετο ἢ ἐνόησεν. αλλά εκείνο μεν λέγει ότι τὴν αἴσθησιν͵ οὕτω μέμνηται [τὰς μόνον αισθάνεται. πρέπει να λέγη ούτως εν τη ψυχή αυτού ότι πρότερον ήκουσε τούτο. Ούτω και ο νοών. Συμβαίνει δηλ. τούτο δε ότι γνωρίζει. ενθυμούνται δε διά της δυνάμεως. Περί φαντασίας είπομεν ήδη εν τη περί Ψυχής πραγματεία και ότι άνευ πρότερον ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς͵ καὶ εικόνος της φαντασίας δεν είναι δυνατόν νοεῖν οὐκ ἔστιν ἄνευ φαντάσματος να νοώμεν. Ώστε όσα ζώα έχουσι την χρόνου αἰσθάνεται͵ ταῦτα μόνα τῶν αντίληψιν του χρόνου. πρότερον]͵ ἀλλὰ τοῦ μὲν παρόντος αλλ' υπάρχει αίσθησις του παρόντος. είτε ἀεὶ γὰρ ὅταν ἐνεργῇ κατὰ τὸ διότι έμαθεν η συνέλαβε τούτο. αλλά έξις οὔτε ὑπόληψις͵ ἀλλὰ τούτων τινὸς (κατοχή) ή πάθος τι των δυνάμεων ἕξις ἢ πάθος͵ ὅταν γένηται χρόνος. εις την νόησιν [450a] συμβαίνει γὰρ τὸ αὐτὸ πάθος το αυτό φαινόμενον. προσχρώμενοι τῷ τὸ ποσὸν ὡρισμένον εἶναι τοῦ τριγώνου͵ ὅμως όμως το6καταγράφομεν με ακριβές μέγεθος .τότε. όπερ και εις την ἐν τῷ νοεῖν ὅπερ καὶ ἐν τῷ διαγραφήν γεωμετρικού σχήματος. τούτων. χρόνον5. ενεργή τις διά της μνήμης3. ἔστι μὲν οὖν ἡ μνήμη οὔτε αἴσθησις 4. ὥσθ΄ ὅσα χρόνου. ἀλλὰ τὸ μὲν αἰσθάνεσθαί φησι͵ τὸ 3. δι' ης αντιλαμβάνονται τον αἰσθάνεται. αν και δεν ἐπεὶ δὲ περὶ φαντασίας εἴρηται . τότε ενθυμείται π. χ. Η μνήμη λοιπόν δεν είναι αίσθησις ούτε (συλληπτική) νόησις. ή ησθάνθη ή ενόησεν αυτό. ότι αι τρεις γωνίαι του ὅτι ἤκουσεν ἢ εἶδεν ἤ τι τοι οῦτον· τριγώνου είναι ίσαι προς δύο ορθάς. Διότι πάσα μνήμη τοῦ δὲ γενομένου μνήμη· διὸ μετὰ συνοδεύεται από (της αντιλήψεως) του χρόνου πᾶσα μνήμη. τοῦ τριγώνου ὅτι δύο ὀρθαῖς ἴσαι]͵ τὸ Όταν δε έχη τις την επιστήμην και την μὲν ὅτι ἔμαθεν ἢ ἐθεώρησεν͵ τὸ δὲ αίσθησιν. και μνήμη του αἴσθησις͵ τοῦ δὲ μέλλοντος ἐλπίς͵ παρελθόντος. ή τούτο το θεωρούμενον (ή νοούμενον) δ΄ ἐπίστασθαι μόνον· ὅταν δ΄ ἄνευ αντικείμενον. ταύτα μόνα έχουσι ζῴων μνημονεύει͵ καὶ τούτῳ ᾧ μνήμην. είτε διότι μνημονεύειν͵ οὕτως ἐν τῇ ψυχῇ ήκουσεν ή είδεν αυτό. Μνήμη τοῦ δὲ νῦν ἐν τῷ νῦν οὐκ ἔστι όμως του παρόντος πράγματος εν τω μνήμη͵ καθάπερ εἴρηται [καὶ παρόντι χρόνω δεν υπάρχει. ή διότι εύρεν αυτό λέγει͵ ὅτι πρότερον τοῦτο ἤκουσεν ἢ διά τοιούτου τινός τρόπου. καίτοι ουδόλως έχομεν χρείαν τριγώνου μετ' ακριβούς μεγέθους. Διότι διαγράφειν· ἐκεῖ τε γὰρ οὐθὲν και ενταύθα. ως είπομεν. όταν παρέλθη χρόνος4. ήτις δεν είναι εν ενεργεία2.

Ώστε πρώτῳ αἰσθητικῷ τούτων ἡ γνῶσίς είναι φανερόν. δι' ης γνωρίζομεν και φάντασμα τῆς κοινῆς αἰσθήσεως την του χρόνου. ούτε αἰτίαν οὐκ ἐν δέχεται νοεῖν οὐδὲν άνευ του χρόνου τα πράγματα. διότι δεν έχουσι πάντα αίσθησιν οὐδὲ νῦν πᾶσι διὰ τὸ μὴ πάντα του χρόνου. Εάν όμως η μνήμη ήτο δόξαν ἢ φρόνησιν. δεν θα υπήρχεν εις πολλά των ὑπῆρχε πολλοῖς τῶν ἄλλων ζῴων͵ άλλων ζώων. επομένως κατά συμβεβηκός φάντασμα τῆς κοινῆς αἰσθήσεως (εμμέσως) μόνον είναι μνήμη την νοητών. αισθάνεται (έχει συνείδησιν) προσέτι. ή ήκουσεν ή έμαθεν . Και η εικών (η φαντασία) πάθος ἐστίν] ὥστε φανερὸν ὅτι τῷ είναι πάθος της κοινής αισθήσεως.νοεί το μέγεθος. Η δε μνήμη και αυτή η των νοητών πραγμάτων11 δεν δύναται να γείνη άνευ ἄνευ φαντάσματός ἐστιν͵ καὶ τὸ εικόνος. μὴ ἐν χρόνῳ ὄντα͵ ἄλλος λόγος· γράφομεν ὡρισμένον κατὰ τὸ μέγεθος δ΄ ἀναγκαῖον γνωρίζειν καὶ Αναγκαίως δε την παράστασιν του μεγέθους και της κινήσεως γνωρίζομεν κίνησιν ᾧ καὶ χρόνον· [καὶ τὸ δια της δυνάμεως. ότι πρότερον είδε τούτο. Αλλαχού θα είπωμεν διά ποίαν αιτίαν δεν είναι δυνατόν να νοώμεν άνευ δ΄ ᾗ ποσὸν μόνον διὰ τίνα μὲν οὖν (της παραστάσεως) του συνεχούς. και ίσως εις ουδέν εκ των αλόγων. ότι η γνώσις τούτων ἐστιν· γίνεται διά της αρχικής αισθητικής δυνάμεως10. καίτοι δεν νοεί αυτό ως μέγεθος7. 5. πάθος ἐστίν· ὥστε τοῦ νοῦ μὲν κατὰ καθ' αυτό δε (ουσιωδώς) ανήκει εις την συμβεβηκὸς ἂν εἴη͵ καθ΄ αὑτὸ δὲ τοῦ αίσθητικήν αρχήν. Διότι και πράγματι δεν υπάρχει ἴσως δ΄ οὐδενὶ τῶν ἀνοήτων͵ ἐπεὶ εις όλα. εἰ δὲ τῶν ιδιότης των νοητικών δυνάμεων της νοητικῶν τι μορίων ἦν͵ οὐκ ἂν ψυχής. όταν τις ενεργή διά της μνήμης. ο νούς θέτει φύσις ᾖ τῶν ποσῶν͵ ἀορίστων δέ͵ μεν ποσόν ωρισμένον. χρόνου αἴσθησιν ἔχειν· ἡ δὲ μνήμη͵ καὶ ἡ τῶν νοητῶν͵ οὐκ ἀεὶ γὰρ ὅταν ἐνεργῇ τῇ μνήμῃ͵ καθάπερ καὶ πρότερον εἴπομεν͵ ὅτι εἶδε τοῦτο ἢ ἤκουσεν ἢ ἔμαθε͵ Τω όντι. διὸ καὶ ἑτέροις μνήμη και εις άλλα τινά των ζώων και ουχί μόνον εις τους ανθρώπους και εν τισὶν ὑπάρχει τῶν ζῴων͵ καὶ οὐ γένει εις τα όντα. Αν δε ποσὸν νοῇ͵ τίθεται πρὸ ὀμμάτων πρόκειται περί της φύσεως των ποσών8. ποσόν͵ νοεῖ δ΄ οὐχ ᾗ ποσόν· ἂν δ΄ ἡ άτινα είναι απροσδιόριστα. θέτει όμως προ ποσόν͵ καὶ ὁ νοῶν ὡσαύτως͵ κἂν μὴ οφθαλμών μέγεθος (ποσοτικόν σώμα). νοεί δε αυτό απλώς τίθεται μὲν ποσὸν ὡρισμένον͵ νοεῖ ως ποσόν. τα οποία9 ἄνευ συνεχοῦς͵ οὐδ΄ ἄνευ χρόνου τὰ δεν είναι εν χρόνω. τα οποία έχουσι γνώμην μόνον ἀνθρώποις καὶ τοῖς ἔχουσι και νόησιν. καθώς και πρότερον είπομεν. Δια τούτο υπάρχει η πρώτου αἰσθητικοῦ.

δῆλον γὰρ ὅτι δεῖ (πράγμα). Ομοίως δε και οι διὸ καὶ τοῖς [450b] μὲν ἐν κινήσει . το δε πράγμα είναι απόν.προσαισθάνεται ὅτι πρότερον· τὸ δὲ αυτό. ούτοι δε ρέουσι. εις τούτους (τους γέροντας) πάθος οὐκ ἐγγίγνεται ὁ τύπος. δεν έχουσι μνήμην (των ὕδωρ ῥέον ἐμπιπτούσης τῆς κι συμβάντων). όπερ δέχεται την σκληρότητα τοῦ δεχομένου τὸ εντύπωσιν. Αλλ' είναι φανερόν ότι πρέπει νοῆσαι τοιοῦτον τὸ γιγνόμενον διὰ να νοήσωμεν. εκείνοι μεν διότι ρέουσιν γὰρ οἱ μὲν διὰ τὴν αὔξησιν͵ οἱ δὲ διὰ (ως το ύδωρ). Δύναταί τις να ερωτήση: πώς άρά γε. ότι το διά της αισθήσεως τῆς αἰσθήσεως ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ γινόμενον εις την ψυχήν πάθος (η εντύπωσις) και εις το μέρος του σώματος μορίῳ τοῦ σώματος τῷ ἔχοντι 14 αὐτήνοἷον ζωγράφημά τι [τὸ πάθος] όπερ έχει (αντιλαμβάνεται) αυτήν . όμοιον με τον τύπον τον οποίον χαράττουσιν επί του αἰσθήματος͵ καθάπερ οἱ κηρού διά του δακτυλίου (ως σφραγίδος). Τίνος λοιπόν πρότερον καὶ ὕστερον ἐν χρόνῳ μέρους της ψυχής είναι φαινόμενον η ἐστίν. επειδή είναι καθώς τα 15 παλαιὰ τῶν οἰκοδομημάτων͵ καὶ διὰ παλαιά κτίρια εφθαρμένοι και έχουσι σκληρόν το μέρος. Διότι η γινομένη γὰρ γιγνομένη κίνησις κίνησις εγχαράττει (εις την ψυχήν) ως ἐνσημαίνεται οἷον τύπον τινὰ τοῦ τύπον του αισθήματος. δεν εγχαράττεται τύπος. όμως πράγματος ἀπόντος μνημονεύεται ανακαλείται εις την μνήμην το μη παρόν τὸ μὴ παρόν. όσα δεν φαντασίας. τίνος μὲν οὖν τῶν τῆς ψυχῆς μνήμη. διότι φθίνουσιν. επειδή αυξάνονται. ης την κατοχήν καλούμεν μνήμην. οι οποίοι πολλῇ διὰ πάθος ἢ δι΄ ἡλικίαν οὖσιν ευρίσκονται εις μεγάλην συγκίνησιν ή ένεκα πάθους ή ένεκα της νεανικής οὐ γίγνεται μνήμη͵ καθάπερ ἂν εἰς ηλικίας. Εις διὰ τὸ ψήχεσθαι͵ καθάπερ τὰ άλλους πάλιν. ἀπορήσειε δ΄ ἄν τις πῶς ποτε τοῦ Διά τούτο και εκείνοι. του ἐστι μνήμη͵ φανερόν͵ ὅτι οὗπερ καὶ οποίου πάθος είναι και η φαντασία. Διά τούτο οι διόπερ οἵ τε σφόδρα νέοι καὶ οἱ παρά πολύ νέοι και οι γέροντες δεν γέροντες ἀμνήμονές εἰσιν· ῥέουσι έχουσι μνήμην. είναι οὗ φαμεν τὴν ἕξιν μνήμην εἶναι· ἡ όμοιον με ζωγράφημα. 6. Φανερόν ότι είναι εκείνου. ως εάν η κίνησις και η νήσεως καὶ τῆς σφραγῖδος· τοῖς δὲ σφραγίς έπιπτον εις ρέον ύδωρ. ενώ το πάθος13 μόνον είναι παρόν (εν μὲν πάθους παρόντος τοῦ δὲ τη ψυχή. τα όποια είναι αντικείμενα και της φαντασίας. Και ἡ φαντασία· καί ἐστι μνημονευτὰ εκείνα τα πράγματα είναι καθ' εαυτά καθ΄ αὑτὰ μὲν ὧν ἐστι φαντασία͵ αντικείμενα μνήμης. κατά κατὰ συμβεβηκὸς δὲ ὅσα μὴ ἄνευ συμβεβηκός δε (εμμέσως) εκείνα. δύνανται να υπάρξωσιν άνευ της φαντασίας12. Το δε πρότερον και το ύστερον είναι χρόνου διορισμοί. σφραγιζόμενοι τοῖς δακτυλίοις.

το πάθος τούτο (την εντύπωσιν) ενθυμείται η ψυχή ή το αντικείμενον. διότι εκείνοι μεν είναι υγρότεροι παρ' όσον πρέπει. Και λοιπόν εἰσιν ὑγρότεροι τοῦ δέοντος͵ οἱ δὲ εις εκείνους δεν μένει η εικών εν τη ψυχή. το οποίον δεν αισθανόμεθα. ἀλλ΄ εἰ δὴ τοιοῦτόν ἐστι τὸ συμβαῖνον περὶ τὴν μνήμην͵ πότερον τοῦτο μνημονεύει τὸ πάθος͵ ἢ ἐκεῖνο ἀφ΄ οὗ ἐγένετο; εἰ μὲν γὰρ τοῦτο͵ τῶν ἀπόντων οὐδὲν ἂν μνημονεύοιμεν· εἰ δ΄ ἐκεῖνο͵ πῶς αἰσθανόμενοι τοῦτο μνημονεύομεν οὗ μὴ αἰσθανόμεθα͵ τὸ ἀπόν; εἴ τ΄ ἐστὶν ὅμοιον ὥσπερ τύπος ἢ γραφὴ ἐν ἡμῖν͵ ἡ τούτου αἴσθησις διὰ τί ἂν εἴη μνήμη ἑτέρου͵ ἀλλ΄ οὐκ αὐτοῦ τούτου; ὁ γὰρ ἐνεργῶν τῇ μνήμῃ θεωρεῖ τὸ πάθος τοῦτο καὶ αἰσθάνεται τούτου. όμως ενθυμούμεθα άλλο και όχι αυτόν τούτον τον τύπον . ὁμοίως δὲ καὶ οἱ λίαν ἅπτεται. Πώς λοιπόν ενθυμείται πράγμα. Τούτο θα ήτο το αυτό ως να βλέπη και να ακούη το μη παρόν. Π. τότε δεν ενθυμούμεθα ουδέν εκ των απόντων. Αλλ' εάν τοιούτον είναι το συμβαίνον εις την μνήμην. το απόν αντικείμενον16. Και την εν ημίν καὶ αὐτό τι καθ΄ αὑτὸ εἶναι καὶ λοιπόν εικόνα της φαντασίας δυνάμεθα ομοίως να υπολάβωμεν και πρέπει να ἄλλου [φάντασμα]. σκληρότεροι· τοῖς μὲν οὖν οὐ μένει των άλλων δε δεν εντυπούται εις την τὸ φάντασμα ἐν τῇ ψυχῇ͵ τῶν δ΄ οὐχ ψυχήν η εικών. Διότι ο ενεργών διά της μνήμης θεωρεί και αισθάνεται μόνον την εντύπωσιν ταύτην. και δυνάμεθα ὡς ζῷον καὶ ὡς εἰκόνα͵ οὕτω καὶ τὸ να θεωρήσωμεν το ζωγράφημα και ως ἐν ἡμῖν φάντασμα δεῖ ὑπολαβεῖν ζώον και ως εικόνα. Και αν η μνήμη είναι εντός ημών ομοία με τύπον ή με ζωγράφημα17. φαίνονται μνήμονες· οἱ μὲν γάρ ούτοι δε είναι σκληρότεροι. χ. Εάν την εντύπωσιν ενθυμώμεθα. τὴν φθίσιν. πώς ενώ αισθανόμεθα μόνον τούτο. όμως δυνάμεθα να μνημονεύωμεν εκείνο. Εάν ενθυμώμεθα το αντικείμενον. το αυτό δηλ. ενώ αισθανόμεθα την εντύπωσιν. πώς. ποίον εκ των δύο.λίαν ζωηροί και οι λίαν βραδείς φαίνονται ταχεῖς καὶ οἱ λίαν βραδεῖς οὐδέτεροι ότι δεν έχουσι μνημονικόν. όπερ δεν εἴη γὰρ ἂν καὶ ὁρᾶν τὸ μὴ παρὸν καὶ είναι παρόν . εκ του οποίου έγεινεν. ἢ ἔστιν ὡς ἐνδέχεται καὶ υπάρχει τρόπος καθ' ον τούτο είναι συμβαίνειν τοῦτο; οἷον γὰρ τὸ ἐν δυνατόν και πράγματι συμβαίνει. Ή ἀκούειν. θεωρήσωμεν αυτήν ώς τι καθ' εαυτό (μίαν παράστασιν) και συνάμα ως εικόνα άλλου πῶς οὖν τὸ μὴ παρὸν μνημονεύσει; . πράγμα είναι τοῦτ΄ ἐστὶν ἄμφω͵ τὸ μέντοι εἶναι οὐ αμφότερα ταύτα συνάμα· αλλά ο τρόπος ταὐτὸν ἀμφοῖν͵ καὶ ἔστι θεωρεῖν καὶ της υπάρξεως αυτών (του ζώου και της εικόνος) δεν είναι ο αυτός. το πίνακι γεγραμμένον ζῷον καὶ ζῷόν εζωγραφημένον ζώον είναι και ζώον και ἐστι καὶ εἰ κών͵ καὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἓν εικών.

όπως συνέβη εις τον . Και διά τούτο ενίοτε δεν γνωρίζομεν. όπερ γεννάται εν τη ψυχή είναι μόνον εννόημά τι. χ. καίτοι δεν έχει ποτέ ίδει τον Κορίσκον. Ενίοτε όμως συμβαίνει να νοώμεν και να αναμιμνησκώμεθα. του Κορίσκου. τοῦτο δὲ συμβαίνει͵ ὅταν θεωρῶν ὡς Και τούτο συμβαίνει όταν. αν μεν η ψυχή αντιλαμβάνηται αυτήν καθ' όσον είναι καθ' εαυτήν. φαίνεται ως ενθύμημα18. Η έποψις όμως αύτη διαφέρει της άλλης.τινός. γίγνεται δὲ καὶ τοὐναντίον͵ πράγματος. μεταβάλλη αὐτὸ μεταβάλλῃ καὶ θεωρῇ ὡς στάσιν και το θεωρή ως εικόνα άλλου ἄλλου. όταν συμβαίνωσιν εις την ψυχήν ημών τοιαύται κινήσεις προερχόμενοι εκ προηγουμένου αισθήματος. όπως εν τω ζωγραφήματι. Γίνεται όμως και το οἷον συνέβη Ἀντιφέροντι τῷ Ὠρείτῃ εναντίον21 ενίοτε. ὥστε καὶ ὅταν ἐνεργῇ ἡ κίνησις αὐτοῦ͵ ἂν μὲν ᾗ καθ΄ αὑτό ἐστι͵ ταύτῃ αἰσθάνηται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ͵ οἷον νόημά τι ἢ φάντασμα φαίνεται ἐπελθεῖν· ἂν δ΄ ᾗ ἄλλου καὶ ὥσπερ ἐν τῇ γραφῇ ὡς εἰκόνα θεωρεῖ καί͵ μὴ ἑωρακὼς τὸν Κορίσκον͵ ὡς Κορίσκου͵ ἐνταῦθά τε ἄλλο τὸ πάθος τῆς θεωρίας ταύτης καὶ ὅταν ὡς ζῷον γεγραμμένον [451a] θεωρῇ͵ ἔν τε τῇ ψυχῇ τὸ μὲν γίγνεται ὥσπερ νόημα μόνον͵ τὸ δ΄ ὡς ἐκεῖ ὅτι εἰκών͵ μνημόνευμα. Εν ταύτη εκείνο. ενώ εν τη πρώτη. η ψυχή θεωρεί αυτήν ως αντίτυπον και ως εικόνα λ. Ώστε και όταν ενεργεία διεγείρηται η εικών αύτη. ότι ηκούσαμεν ή είδομεν το πράγμα πρότερον. αύτη φαίνεται ότι εμφανίζεται ώς τι νόημα ή φάντασμα· αν όμως η ψυχή θεωρή αυτήν ως αναφερομένην είς τι άλλο. αύτη είναι μία ιδέα η παράστασις της φαντασίας (φάντασμα). 8. επειδή το αντικείμενον θεωρείται ως εικών. τότε. καθ' ην το εζωγραφημένον ζώον θεωρείται απλώς ως ζώον. ᾗ μὲν οὖν καθ΄ αὑτό͵ θεώρημα ἢ φάντασμά ἐστιν͵ ᾗ δ΄ ἄλλου͵ οἷον εἰκὼν καὶ μνημόνευμα. αφού θεωρήση τις πράγμα τι καθ' εαυτό20. αν παράγωνται υπό του αισθήματος. καὶ διὰ τοῦτο ἐνίοτ΄ οὐκ ἴσμεν͵ ἐγγινομένων ἡμῖν ἐν τῇ ψυχῇ τοιούτων κινήσεων ἀπὸ τοῦ αἰσθέσθαι πρότερον͵ εἰ κατὰ τὸ ᾐσθῆσθαι συμβαίνει͵ καὶ εἰ ἔστι μνήμη ἢ οὔ͵ διστάζομεν· ὁτὲ δὲ συμβαίνει ἐννοῆσαι καὶ ἀναμνησθῆναι ὅτι ἠκούσαμέν τι Και καθ' όσον μεν θεωρούμεν αυτήν καθ' εαυτήν. και αμφιβάλλομεν αν είναι μνημόνευμα ή όχι19. καθ' όσον δε θεωρούμεν αυτήν ως αναφερομένην εις άλλο είναι ως εικών ή μνημόνευμα. πρότερον ἢ εἴδομεν.

Αι ασκήσεις εν τούτοις συντελούσιν εις τῷ ἐπαναμιμνήσκειν· τοῦτο δ΄ ἐστὶν την διατήρησιν της μνήμης. Και τούτο γίνεται. (2) Το κείμενον λέγει “άνευ των ενεργειών”. όπερ βέβαια είναι ωρισμένον κατά το ποσόν. ότι αι γωνίαι του τριγώνου είναι ίσαι με δύο ορθάς. όπερ δεν είναι εικών άλλου. τοῦτο δὲ γίγνεται ὅταν τις τὴν μὴ εἰκόνα ὡς εἰκόνα θεωρῇ. δι' ης έχομεν και την αντίληψιν του χρόνου23. ως εικόνος του πράγματος. όταν θέλωσι. χ. τα δε άλογα τούτο μόνον συναισθάνονται.— Είναι δε όργανον της μνήμης και της αντιλήψεως του χρόνου το κεντρικόν όργανον. ενεργητικήν δε την ανάμνησιν. την δευτέραν μόνος ο άνθρωπος. . διότι ποιείται αφαίρεσιν του ποσού.καὶ ἄλλοις ἐξισταμένοις· τὰ γὰρ φαντάσματα ἔλεγον ὡς γενόμενα καὶ ὡς μνημονεύοντες. εξηγήσαμεν δε τῶν ἐν ἡμῖν͵ ὅτι τοῦ πρώτου και εις ποίαν των δυνάμεων της ψυχής αἰσθητικοῦ καὶ ᾧ χρόνου ανήκει η μνήμη. Ο άνθρωπος όμως όχι μόνον ενθυμείται πότε είδεν ή ήκουσέ τι. Η ανάμνησις είναι η βεβουλευμένη ανλαπλασις της αυτής εμπειρίας και στηρίζεται επί της σκέψεως. (3) Οσάκις δηλαδή θεωρεί τας εv αυτώ εικόνας των πραγμάτων. Τί είναι λοιπόν η μνημονεύειν͵ εἴρηται͵ ὅτι μνήμη και η ενέργεια αυτής είπομεν. εις ηv επί τέλους ανήγαγε την όλην γνώσιν. αλλ' ουχί ως ποσά. αἱ δὲ μελέται τὴν μνήμην σῴζουσι (1) Κατά τον Αριστοτέλη η μνήμη είναι ανάπλασις παρελθούσης εμπειρίας συνοδευομένη υπό της συνειδήσεως. (8) Και ουχί περί των μερικών διαστάσεων αυτών. πολλάκις πράγμά τι ως εικόνα και όχι ως τί μὲν οὖν ἐστι μνήμη καὶ τὸ καθ' εαυτό όν (άσχετον). αλλά σύνοιδε και την διαφοράν του μέλλοντος προς το παρελθόν. εις την γενικήν της οποίας συντελεί η βούλησις. λαμβάνεται εν τρίγωνον. (9) Ταύτα είναι ίσως τα ουράνια σώματα και οι αΐδιοι νόμοι αυτών· κατ' άλλους είναι τα νοητά. (6) Ίνα λ. φάντασμα͵ ἕξις͵ καὶ τίνος μορίου του οποίου είναι εικών. oι δε αναμνηστικοί. (την κοινήν) αίσθησιν. σήμερον ιδών αυτόν και αναγνωρίσας ενθυμείται ότι εις τούτον τον βόθρον έπεσεν. ήτοι έχουσι μνημονικόν φυλάττον πιστώς τας παραστάσεις. (5) Ο Θεμίστιος επεξηγεί διά των εξής: Όνος πεσών πέρυσιv εις τούτον τον βόθρον. ενώ η ευκολία είναι ίδιον της αναμνήσεως. και εις άλλους οίτινες είχον εκστάσεις22. ή αν αυτό είναι ισόπλευρον ή σκαληνόν.αποδειχθή το θεώρημα. αἰσθανόμεθα. Αντιφέροντα τον Ωρείτην. δηλαδή εις την πρωτην. Εκ των ανθρώπων οι μεν είναι μνημονικοί.τα ζώα όμως ου. Την πρώτην έχουσι και τα ζώα τα κατώτερα. η καρδία. Ο Θεμίστιος παραφράζει: “άνευ των έργων. διότι τας εικόνας της φαντασίας των εξελάμβανον ως γεγονότα και έλεγον. (10) Διά της κοινής αισθήσεως γνωρίζομεν τας παραστάσεις του μεγέθους. (4) Ο Θεμίστιος παραφράζει: “όταν προσλαμβάνηται ο χρόνος καθ' ον τo εγκατάλειμμα [η εικών] έχει εγκαταλειφθή”. Και ο Πλάτων παθητικήν ανάπλασιν των εικόνων εθεώρει την μνήμην. Είναι αδιάφορον αν εκάστη πλευρά του είναι μιας σπιθαμής ή ενός δακτύλου. της κινήσεως και του χρόνου. ότι τώρα πίπτουσιν ή ότι άλλοτε έπεσον. (7) Πάντα λοιπόν voεί μετά ποσού. Της μνήμης αρετή είναι το πιστόν. και αυτά έτι τα νοητά. όταν τις εκείνο. χ. έργα δε λέγω λ. και ο μεν σύνοιδεν ότι ενθυμείται. το θεωρή ως εικόνα άλλου. ουχί καθ' εαυτάς. τούτο το ζώον ή τούτο το λευκόν ή το εv τούτω τω βιβλίω τρίγωνον”. ήτοι ευκόλως αναπλάττουσι τας παρλθούσας παραστάσεις. ότι τα ανεκάλουν εις την μνήμην των. Είναι δηλαδή η κατοχή (και ανάπλασις) φαντάσματος͵ ὡς εἰκόνος οὗ παραστάσεως. αλλά ως εικόνας άλλων. διά της επανειλημμένης αναμνήσεως· και τούτο οὐδὲν ἕτερον ἢ τὸ θεωρεῖν πολλά ουδέν άλλο είναι παρά το να θεωρή τις κις ὡς εἰκόνα καὶ μὴ ὡς καθ΄ αὑτό. ότι η εμπειρία εκείνη πρότερον υπήρξεν. αλλά το ποσόν τούτο είvαι όλως αδιάφορον προς την απόδειξιν.

όστις είναι το μέτρον της κινήσεως. αλλά δεν είναι δυνατά άνευ της εικόνος. καίτοι δεν είναι εν τη συνειδήσει. ήτοι των νοητών και των καθόλου. το ότι ο Κορίσκος (η κυρία εικών) κατήγετο εκ της πόλεως δείνα. αλλά είναι και αντίτυπον εξωτερικού και απόντος. (13) Η εντύπωσις. (15) Των παλαιών οικοδομημάτων η τίτανος εκτρίβεται και τα εν αυτοίς εικονισμένα ζώα εξαλείφονται. Ήκουσα λόγον παρά του Α. το χρώμα. διότι ποίοv σχήμα θα λάβωσιν εν αυτή ο ήχος. π.(11) Ούτω λοιπόν υπάρχει μνήμη της αισθητικής ψυχής και μνήμη της λογικής ψυχής. ως μνήμας άλλων πραγμάτων. ενώ πρότερον ήτο απλούν εννόημα. ενθυμούμεθα εμμέσως.χ. και αύτη είναι η αιτία δι' ην δεv δυνάμεθα να νοώμεν τα αΐδια άνευ συνεχούς. Αντικείμενα μνήμης κατά συμβεβηκός είναι ίσως στοιχεία μη ανήκοντα εις την εικονα ως τοιαύτην. “Καταχρηστικώτερον ουν τον τύπον φέρομεν ενταύθα απορία του κυριωτέρου”. ήτις αντιλαμβάνεται την κίνησιν. Συνεργεί μεν εις τα μαθηματικά. λέγει ο παραφραστής Θεμίστιος. Η αντίληψις των αισθητών δεν γίνται εν τη ψυχή κατά σχήμά τι. Η φαντασία πάντοτε συμπλέκεται με την νόησιν συνεργούσα ή εμποδίζουσα αυτήν. (18) Όταν η ψυχή παριστάνη εαυτή μόνον εικόνας. Όταν δε εvθυμηθώ ότι παρ' άλλου έλαβον. Ώστε η μνήμη είναι δύvαμις καθ' αυτό της αισθητικής ψυχής. Όταν όμως έχη και την συνείδησιν. καλούνται μνήμαι. της οποίας αρχικόν όργανον εθεωρείτο η καρδία. ό έχομεν εv τη συνειδήσει. Εφ' όσον δεν έχει τις την συνείδησιν. Αύτη είναι η διαφορά μνήμης και φαντασίας. Έπειτα αναπολώ τον λόγον. (22) Αλλοιώσεις καταστάσεως. είναι έμμεσος. τότε μνημονεύει. Δύσκολον είναι λοιπόν να ορίσωμεν αν μνήμαί τινες είναι απλώς πλάσματα φαντασίας ή πραγματικαί παρελθούσαι εμπειρίαι. όπερ. ότι η παριστανομένη εικών είναι εικών τούτου ή εκείνου. αύτη είναι φάντασμα και ουχί μνημόνευμα. διότι η φαντασία είναι αναπλαστική (αισθητική) και πλαστική (λογιστική). Διότι ο νούς εκ των εικόνων και των παραστάσεων του φανταστικού εξάγει τα καθόλου και η μνήμη ενεργούσα επί των πρώτων συμβαίvει και ενεργεί. ανατροπάς.χ. ότι ενίοτε την μνήμην άλλου πράγματος υπολαμβάνει τις ως ιδικήν του επινόησιν. ήτοι να μνημονεύη τα καθόλου. (23) Η κοινή αίσθησις. . Αλλ' είναι αδύνατον να έχωμεν ασυνείδητον μνήμην. ήτοι η εικών. Άλλοτε συμβαίνει το αντίστροφον. ην άλλοτε εκτήσατο. (16) Ο Αριστοτέλης εξηγεί κατωτέρω ότι η εικών είναι ου μόνον τι καθ' εαυτό. (14) Εις την κοινήν αίσθησιν. εμποδίζει δε την θεωρίαν των νοητών και των θείων. αντιλαμβάνεται και τον χρόνον. (20) Το οποίον νοεί και δεν ενθυμείται. τότε γίνεται μνήμη. (17) Ο Αριστοτέλης δεν εκλαμβάνει κατά λέξιν τον όρον εvτύπωσις. αλλά δεv ενθυμούμαι από ποίον ήκουσα αυτόν και ερωτώ. μήτε άνευ χρόνου τα άχρονα. (21) Πρότερον είπεν. (19) Αμφιβάλλομεν αν είναι μνήμη ή φαντασία· λ. κατά συμβεβηκός δε και του νοητικού. αν εγώ τον έπλασα ή παρ' άλλου ήκουσα. η οσμή. (12) Τα νοητά. Αλλ' η λογική μνήμη. ότι εικών τις ή εμπειρία υπήρξε πρότερον. διότι παρεισάγει σχήματα και μεγέθη και χρώματα. τα πλάσματα της φαντασίας του εκλαμβάνει τις ως αντικειμενικά. Είvαι άρα αύται κατ' ουσίαν τα αυτά ως τα αντικείμενα της φαντασίας. Όταν λοιπόν τα αντικείμενα της φαντασίας αναγνωρίζωνται ως παρελθούσαι εμπειρείαι ή αντίτυπα παρελθόντων αισθημάτων. φαντάζεται.

Αλλ' όμως η ὑπάρχει πρὶν χρονισθῆναι· ενέργεια της μνήμης καθ' εαυτήν δεν μνημονεύει γὰρ νῦν ὃ εἶδεν ἢ ἔπαθε υπάρχει. εξ εκείνων τα τὸ δὲ μνημονεύειν καθ΄ αὑτὸ οὐχ οποία γινώσκομεν 28. Συvειρμoί παραστάσεων. ούτε τότε (οὐδεμία γὰρ προγέγονεν) οὔτ΄ ἐξ πρώτην μνήμην λαμβάνει. (δεν υπάρχει δε κανέν μνημονεύειν ἔνια ὧν ἐπιστάμεθα)· κώλυμα) και κατά συμβεβηκός (εμμέσως) να ενθυμώμεθά 27 τινα. Η ανάμνησις προνόμιον του ανθρώπου. τότε μόνον δύναται να υπάρξη μνήμη ἐστίν͵ ὥστε μετὰ τοῦ πάθους μνήμη. εάν μη πρότερον παρέλθη πρότερον͵ οὐχ ὃ νῦν ἔπαθε͵ νῦν χρόνος τις· διότι ενθυμείταί τις τώρα εκείνο. 2. Στάδια α διέρχεται η ψυχή. η ἀληθῆ͵ δεῖ τι θέναι ὡς ὑπάρχοντα. όπως και η ἐπιστήμη͵ εἰ δεῖ καλεῖν ἐπιστήμην γνώσις. εντυπώσεως. Υπολείπεται να ομιλήσωμεν περί της αναμνήσεως24. Σχέσεις αυτής προς τα όργανα του σώματος. Αποτελέσματα του εθισμού. Προσέτι δε ότε κατά πρώτον γίνεται η εντύπωσις εις την ψυχήν εν μια αδιαιρέτω ἀτόμῳ καὶ ἐσχάτῳ͵ τὸ μὲν πάθος στιγμή. το μεν πάθος τούτο υπάρχει ἐνυπάρχει ἤδη τῷ παθόντι καὶ ἡ έκτοτε εις τον παθόντα. Και πρώτον πρέπει να λάβωμεν ως βάσεις όσας αληθείας είπομεν εις τους ἐπιχειρηματικοῖς λόγοις ἐστὶν επιχειρηματικούς λόγους25. Σπουδαιότης του χρόνου εν τη αναμνήσει.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. ανάμνησις δεν είναι ούτε επανάληψις οὔτε γὰρ μνήμης ἐστὶν ἀνάληψις ἡ ούτε λήψις (πρώτη απόκτησις) μνήμης. Ώστε η μνήμη δεν συμβαίνει εις την ψυχήν ομού με την παραγωγήν της ἐγγινομένου οὐκ ἐγγίνεται. Περί αναμνήσεως· κατά τί διαφέρει από της μνήμης και της αισθήσεως. ίνα αναμνησθή τινος. [451a18] Περὶ δὲ τοῦ ἀναμιμνήσκεσθαι λοιπὸν εἰπεῖν. 1. ἀνάμνησις οὔτε λῆψις· ὅταν γὰρ τὸ Διότι όταν τις πρώτην φοράν μάθη τι ή πρῶτον μάθῃ ἢ πάθῃ͵ οὔτ΄ πάθη (εντύπωσίν τινα) ούτε μνήμην καμμίαν επαναλαμβάνει26. Τω όντι. εάν πρέπη να είπωμεν γνώσιν την τὴν ἕξιν ἢ τὸ πάθος (οὐθὲν δὲ πρώτην εκείνην απόκτησιν ή την κωλύει κατὰ συμβεβηκὸς καὶ εντύπωσιν. Αλλά μόνον ἀρχῆς λαμβάνει· ὅταν γὰρ αφού γίνη η απόκτησις της γνώσεως ή του ἐγγένηται ἡ ἕξις ἢ τὸ πάθος͵ τότε πάθους. διότι δεν ἀναλαμβάνει μνήμην οὐδεμίαν υπήρξε πρότερον μνήμη. Κάματος και ταραχή ψυχής. το οποίον είδεν ή έπαθεν ἔτι δ΄ ὅτε τὸ πρῶτον ἐγγέγονε τῷ . πρῶτον μὲν οὖν ὅσα ἐν τοῖς 3.

του οποίου ἐπιστήμην ἢ αἴσθησιν ἢ οὗ ποτε τὴν την κατοχήν (έξιν) εκαλέσαμεν μνήμην. Εάν λοιπόν εξ ανάγκης γίνεται αύτη η διαδοχή των κινήσεων. δὶς γὰρ μαθεῖν καὶ εὑρεῖν μεν αναπλάττεται ούτω. μέρος δε άλλως· ἐνδέχεται τὸν αὐτὸν τὸ αὐτό· δεῖ οὖν διότι ο αυτός άνθρωπος 31 δύναται δις να διαφέρειν τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι μάθη και να εύρη το αυτό πράγμα. 4. αλλά μέρος οὔ.τι κατ' αρχάς ησθάνθη ή ἀναμνησθέντα͵ ἀλλ΄ ἐξ ἀρχῆς έπαθέ ποτε 29. Συμβαίνει δέ τινες διά μιας μόνης εντυπώσεως να αποκτήσωσι (συνήθειαν) έθος περισσότερον ή άλλοι. (αναπλάσεως) περισσότεραι παρά όταν αρχίζη τις να μανθάνη 33. αλλ' ό. Αλλ' όταν επαναλαμβάνη αἰσθόμενον ἢ παθόντα· ἀλλ΄ ὅταν τις το αίσθημα ή την γνώσιν ην είχε ἀναλαμβάνῃ ἣν πρότερον εἶχεν πρότερον. Μετά δε το εἰρημένων τι͵ τῷ δὲ μνημονεύειν μνημονεύειν η μνήμη επακολουθεί. οίτινες έλαβον πολλάς εντυπώσεις. Διά τούτο πράγματα τινα. όταν εκείνη η κίνησις γίνη. εάν πρότερον υπήρξαν και πάλιν ἔμπροσθεν ὑπάρξαντα πάλιν αναπλάττωνται εις την ψυχήν. 5. ἐγγένηται͵ ἀλλ΄ ἔστιν ὡς͵ ἔστι δ΄ ὡς ακολουθούσι την αυτήν τάξιν. θα γίνη και αύτη. όπερ έπαθε τώρα (πάσχει). φανερόν είναι ότι. Γίνονται δε αι αναμνήσεις. Είναι φανερόν ακόμη ότι δύναται να ενθυμήταί τις ό. Εάν όμως η διαδοχή δεν γίνεται αναγκαίως. ότε φυσικώς ωρισμένη τις κίνησις γίνεται έπειτα από άλλην ωρισμένην 34. ἔτι δὲ φανερὸν [451b] ὅτι Βεβαίως ούτε τα φαινόμενα ταύτα. συμβαίνει καὶ μνήμην ἀκολουθεῖν. και εν τη αναμνήσει ἢ ἐξ ἧς μανθάνουσιν υπάρχουσιν εν τη ψυχή αρχαί ἀναμιμνήσκεσθαι.μνημονεύει. οὐδὲ δὴ ταῦτα ἁπλῶς͵ ἐὰν συμβαίνουσι δ΄ αἱ ἀναμνήσεις ἐπειδὴ πέφυκεν ἡ κίνησις ἥδε γενέσθαι μετὰ τήνδε· εἰ μὲν ἐξ ἀνάγκης͵ δῆλον ὡς ὅταν ἐκείνην κινηθῇ͵ τήνδε κινηθήσεται· εἰ δὲ μὴ ἐξ ἀνάγκης ἀλλ΄ ἔθει͵ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ κινηθήσεται. τούτο είναι το ἕξιν ἐλέγομεν μνήμην͵ τοῦτ΄ ἐστὶ αναμιμνήσκεσθαι μίαν των ειρημένων καὶ τότε τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι τῶν ψυχικών κτήσεων 30. ή έν γένει εκείνο. τότε ως επί το πλείστον θα επακολουθήση η δευτέρα την πρώτην. Πρέπει τούτων͵ καὶ ἐνούσης πλείονος ἀρχῆς λοιπόν να διακρίνωμεν την ανάμνησιν από ταύτης 32. πρότερον· δεν ενθυμείται όμως τώρα εκείνο. αλλά συνήθως. τούτο είναι η ανάμνησις. αφού τα ίδωμεν .τι δεν αναμιμνήσκεται μνημονεύειν ἔστι μὴ νῦν τώρα. συμβαίνει δ΄ ἐνίας ἅπαξ ἐθισθῆναι μᾶλλον ἢ ἑτέρας πολλάκις κινουμένους· διὸ ἔνια ἅπαξ ἰδόντες μᾶλλον μνημονεύομεν ἢ ἕτερα πολλάκις.

Ως επί το πολλὰ ἑτέρων γενομένων κινήσεων πλείστον όμως η κίνησις εκείνη γίνεται. μετά οὐδὲν δὲ δεῖ σκοπεῖν τὰ πόρρω͵ πῶς . θηρεύομεν νοήσαντες ἀπὸ τοῦ νῦν ἢ Διά τούτο και ζητούμεν σειράν εν τω νω ἄλλου τινός͵ καὶ ἀφ΄ ὁμοίου ἢ αρχίζοντες από του παρόντος αντικειμένου ή άλλου και από ομοίου ή ἐναντίου ἢ τοῦ σύνεγγυς. Διότι αι ψυχικαί κινήσεις ακολουθούσιν η μία μετά την ποιήσει· ζητήσει λαβεῖν ἀρχὴν άλλην διά τινος συνηθείας. Και χωρίς συνειδητής ζητήσεως 37 ἀναμιμνήσκονται͵ ὅταν μεθ΄ ἑτέραν ούτω αναμιμνήσκονται. ζητοῦσι μὲν οὖν οὕτω͵ Διά της ενεργείας δε ταύτης γίνεται η ανάμνησις. το οποίον θα τεθή εις κίνησιν ύστερον από εκείνο. Διότι αι εκ ταύτης ψυχικαί κινήσεις. Ουδεμία δε υπάρχει ανάγκη να εξετάζωμεν πώς ενθυμούμεθα πράγματα μεμνήμεθα͵ ἀλλὰ τὰ σύνεγγυς· ή μακράν κείμενα ή από πολλού δῆλον γὰρ ὅτι ὁ αὐτός ἐστι τρόπος. [λέγω δὲ τὸ ἐφεξῆς οὐ προζητήσας Διότι είναι φανερόν ότι είναι ο αυτός οὐδ΄ ἀναμνησθείς.χ. αφού γίνωσι άλλαι πολλαί κινήσεις εξ εκείνων. τότε επαναλαμβάνομεν κινούμεθα τῶν προτέρων τινὰ τινάς των προτέρων κινήσεων. καὶ μὴ ζητοῦντες δ΄ οὕτως 7. Όταν λοιπόν αναμιμνησκώμεθα τι (ξαναθυμώμεθα). ὅταν οὖν ἀναμιμνησκώμεθα͵ διὰ τοῦτο γίγνεται ἡ ἀνάμνησις· αἱ γὰρ κινήσεις τούτων τῶν μὲν αἱ αὐταί͵ τῶν δ΄ ἅμα͵ τῶν δὲ μέρος ἔχουσιν͵ ὥστε τὸ λοιπὸν μικρὸν ὃ ἐκινήθη μετ΄ ἐκεῖνο. άλλοτε μεν είναι αι αυταί. είναι μικρόν.άπαξ. τας οποίας είπομεν38. αύτή π. διὸ καὶ τὸ ἐφεξῆς οποίαν ακολουθεί συνήθως η ζητουμένη. όταν η κίνησις εκείνη (η ζητουμένη) γίνεται ως κίνησιν ἐκείνη γένηται· ὡς δὲ τὰ επακολούθημα μιας άλλης. έως ου κινήσεων͵ ἕως ἂν κινηθῶμεν μεθ΄ επαναλάβωμεν την κίνησιν μετά την ἣν ἐκείνη εἴωθεν. τα ενθυμούμεθα περισσότερον παρά άλλους. αλλά μόνον τα εγγύς ημών. οἵων εἴπομεν ἐγένετο ἐκείνη. 6. οίτινες τα είδον πολλάκις. εναντίου ή συνεχούς (πλησίον κειμένου) 35 . άλλαι δε περιέχουσιν εν μέρος του ζητουμένου.] τῷ γὰρ ἔθει τρόπος — εννοώ δηλαδή την μέθοδον της ἀκολουθοῦσιν αἱ κινήσεις ἀλλήλαις͵ διαδοχής και ακολουθίας των κινήσεων άνευ προηγηθείσης ζητήσεως 39 αυτής και ἥδε μετὰ τήνδε͵ καὶ ὅταν τοίνυν ἀναμιμνήσκεσθαι βούληται͵ τοῦτο άνευ αναμνήσεως αυτής. παρελθόντα. Ζητούσι λοιπόν ούτω (τοιαύτας παραστάσεις) ίνα αναμνησθώσί τι. ώστε το υπόλοιπον. άλλαι δε σύγχρονοι36.

τινὰ ἔχει͵ ὥσπερ τὰ μαθήματα· τὰ δὲ τα οποία έχουσι τάξιν τινά. διὸ τάχιστα καὶ κάλλιστα [452a] 8. Και επιτυγχάνει τούτο καὶ εὑρίσκει. τα δε (μη έχοντα φαύλως καὶ χαλεπῶς. μετά την οποίαν θα έλθη η ζητουμένη. καθ' ότι ο αναμιμνησκόμενος δύναται τρόπον τινά τὴν ἀρχήν. Και κατά τούτο πάλιν μανθάνειν͵ ὅτι δυνήσεταί διαφέρει η ανάμνησις από δευτέρας πως δι΄ αὑτοῦ κινηθῆναι ἐπὶ τὸ μετὰ μαθήσεώς τινος 42. καθώς είναι αι μαθηματικαί γνώσεις. τοιαύτας έχουσι και αι κινήσεις της ψυχής 41. πολλάκις δ΄ ἤδη μὲν ἀδυνατεῖ δεῖ δὲ λαβέσθαι ἀρχῆς· διὸ ἀπὸ τόπων δοκοῦσιν ἀναμιμνήσκεσθαι Πρέπει δε να λαμβάνη τις τα πράγματα εκ της αρχής των. μετά την οποίαν θα κινήσῃ κίνησιν ᾗ ἀκολουθήσει τὸ ακολουθήση το ζητούμενον πράγμα. να έρχηται εις την κινήσεων κινηθῆναι͵ ὥσπερ εἴρηται. έως ου κάμη κινοῦντι πολλά͵ ἕως ἂν τοιαύτην τοιαύτην κίνησιν. Kαι εκείνα ευκόλως απομνημονεύονται. τὸ γὰρ μεμνῆσθαί ἐστι τὸ Διότι η μνήμη είναι ακριβώς η εν τη ψυχή 45 ἐνεῖναι δύναμιν τὴν κινοῦσαν· τοῦτο ύπαρξις κινητικής δυνάμεως τοιαύτης. Και όταν λοιπόν θέλη τις να αναμνησθή τι. Διά τούτο ενίοτε η ανάμνησις φαίνεται ότι γίνεται εξ . πρᾶγμα. αλλά διά της βοηθείας άλλου (του διδασκάλου). όταν η ψυχή ορμάται εκ της αρχής αυτών· διότι οίας τα πράγματα σχέσεις έχουσι μεταξύ των εν τη τάξει του συνειρμού των. καὶ ἔστιν εὐμνημόνευτα ὅσα τάξιν Πολλάκις συμβαίνει να μη δύναται να ενθυμηθή τι 43· δύναται όμως να ζητήση ἀναμνησθῆναι͵ ζητῶν δὲ δύναται και να το εύρη 44. δέ͵ ὥστ΄ ἐξ αὑτοῦ καὶ ὧν ἔχει ας δύναται να ποιή. γίνονται ἀπ΄ ἀρχῆς αἱ ἀναμνήσεις· ὡς γὰρ ἔχουσι τὰ πράγμα τα πρὸς ἄλληλα τῷ ἐφεξῆς͵ οὕτω καὶ αἱ κινήσεις. κίνησιν (την ζητουμένην) ως είπομεν. Διά τούτο κάλλιστα και τάχιστα γίνονται αι αναμνήσεις. καὶ τούτῳ τάξιν) κακώς και δυσκόλως διαφέρει τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι τοῦ απομνημονεύονται. ώστε τις εξ εαυτού και εκ των κινήσεων. τοῦτο δὲ γίγνεται ποιών πολλάς κινήσεις. ὅταν δὲ μή͵ ἀλλὰ δι΄ αφ' εαυτού να κινήται προς τα ἄλλου͵ οὐκέτι μέμνηται. τότε πλέον δεν ενθυμείται (αλλά μανθάνει). τούτο θα πράξη: θα ζητήση να εύρη αρχικόν σημείον κινήσεως (παράστασιν). επακολουθούντα μετά την αρχικήν κίνησιν όταν όμως δεν δύναται να κινήται αφ' εαυτού. ταύτην 40.κινήσεως͵ μεθ΄ ἣν ἐκείνη ἔσται.

τα οποία έχομεν πολλάκις και εις τον νουν . ἔοικε δὲ καθόλου ἀρχῇ καὶ τὸ μέσον εἰ δὲ μὴ τούτων τι ἐζήτει͵ ἐπὶ τὸ Γ ἐλθὼν μνησθήσεται͵ εἰ τὸ Α ἢ τὸ Β ἐπιζητεῖ͵ εἰ δὲ μή͵ ἐπὶ τὸ Η· καὶ οὕτως ἀεί. ότι η ψυχή ταχέως μεταβαίνει απ' άλλου εις άλλο πράγμα. από της ἀφ΄ οὗ ἐμνήσθη μετοπώρου͵ ταύτην του λευκού εις την του αέρος. Φαίνεται δε ότι γενικώς η αρχή (η αφετηρία) είναι το μέσον της όλης σειράς. γ. Εάν λοιπόν η κίνησις δεν είναι από πολλού χρόνου οικεία. είναι ότι η ἐπὶ πλείω ἐνδέχεται κινηθῆναι ἀπὸ ψυχή δύναται να κινήται προς πολλάς τῆς αὐτῆς ἀρχῆς͵ οἷον ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ παραστάσεις ορμωμένη από μιας μόνης τὸ Β ἢ τὸ Δ. Αίτιον δε ἄλλου ἐπ΄ ἄλλο ἔρχονται͵ οἷον ἀπὸ τούτου είναι. αν ζητή ή το ζ ή το η. χ. θ. ἔθος.αφορμής τοπικών σχέσεων 46. η ψυχή κινεῖται· ὥσπερ γὰρ φύσις ἤδη τὸ κινείται προς το συνηθέστερον εις αυτήν. Ούτως έστω ότι γὰρ μὴ ἐπὶ τοῦ Ι μέμνηται͵ ἐπὶ τοῦ Ε διέρχεται εν τω νω 47 την σειράν α. τὸ δ΄ αἴτιον ὅτι ταχὺ ἀπ΄ 9. θα ἐπὶ τοῦτο ἔλθῃ μνησθήσεται͵ ἢ ενθυμηθή όταν φθάση εις το μέσον. ἐὰν οὖν διὰ πολλοῦ αρχής. ήτοι την εποχήν την οποίαν ακριβώς εζήτει. διότι η συνήθεια είναι μία (δευτέρα) φύσις. Αίτιον δε του ότι ωρμώμενοι εκ του μνησθῆναι͵ ἐνίοτε δὲ μή͵ αἴτιον ὅτι αυτού πράγματος ενίοτε συμβαίνει να ενθυμώμεθα. η. από (της παραστάσεως) του γάλακτος ἐπ΄ ἀέρα͵ καὶ ἀπὸ τούτου ἐφ΄ ὑγρόν͵ μεταβαίνει εις την του λευκού. ταύτης εις την του υγρού. β. δύναται να κινήται προς τα δύο μέρη και προς το δ και προς το ζ 49. 10. όταν έλθη εις το γ. θα ενθυμηθή [αν ζητή το η ή το ζ]. δ. ἐνίοτε. γάλακτος ἐπὶ λευκόν͵ ἀπὸ λευκοῦ δ΄ χ. τοῦ δ΄ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐνίοτε μὲν διὸ ἃ πολλάκις ἐννοοῦμεν͵ ταχὺ ἀναμιμνησκόμεθα· ὥσπερ γὰρ Διά τούτο τα πράγματα (παραστάσεις). από του γ δύναται να μεταβή κινηθῇ͵ ἐπὶ τὸ συνηθέστερον εις το β ή το δ. Εάν δεν ενθυμήται όταν είναι εις μνησθήσεται· ἐντεῦθεν γὰρ ἐπ΄ 48 ἄμφω κινηθῆναι ἐνδέχεται͵ καὶ ἐπὶ το θ . Εάν δεν ενθυμήται ακόμη εις το γ. διότι εκ του ε τὸ Δ καὶ ἐπὶ τὸ Ζ. ζ. και από ἐπιζητῶν τὴν ὥραν. Εάν δε δεν ζητή κανέν εκ τούτων. πάντων· εἰ γὰρ μὴ πρότερον͵ ὅταν διότι αν δεν ενθυμήταί τις πρότερον. θα ενθυμηθή όταν θα είναι εις το ε. οὐκέτ΄ οὐδὲ ἄλλοθεν͵ οἷον εἴ τις άλλως ούτε πλέον ούτε άλλοθεν θα νοήσειεν ἐφ΄ ὧν Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι· εἰ δυνηθή να αναμνησθή. π. π. ενίοτε όμως όχι. θα ενθυμηθή ερχόμενος μέχρι του α και πάντοτε ούτω 50. εκ δε ταύτης ενθυμείται το φθινόπωρον. ε.

ή τα . να νοή ομοίως και τα μη υπάρχοντα 57). (διότι δύναται τὰ ὅμοια σχήματα καὶ κινήσεις. ούτω και εις την ποιεῖ. Διότι καθώς το πράγμα τούτο ακολουθεί ἐνεργείᾳ· τὸ δὲ πολλάκις φύσιν φυσικώς μετά τούτο. Και διά τούτο όταν είναι ανάγκη να ενθυμηθώμεν όνομά τι και ενθυμούμεθα άλλο παρόμοιον. αλλά διά κινήσεως αναλόγου. Διότι νοώμεν τα μεγάλα και τα τὴν ὄψιν φασί τινες (καὶ γὰρ μὴ μεμακρυσμένα πράγματα. Κατά τί λοιπόν διαφέρει αν νοή η ψυχή τα μεγαλείτερα πράγματα 58.φύσει τόδε μετὰ τόδε ἐστίν͵ οὕτω καὶ ημών. ἐπεὶ δ΄ ὥσπερ [452b] ἐν τοῖς ενέργειαν της ψυχής (υπάρχει φύσει γίγνεται καὶ παρὰ φύσιν καὶ ακολουθία). Διότι υπάρχουσιν εν τη ψυχή τα όμοια σχήματα και αι κινήσεις αι όμοιαι (με τα πράγματα ταύτα). Έχει δέ τι 55 η ψυχή δι' εὔλογον δ΄ ὥσπερ τὰ μεγέθη· νοεῖ ου διακρίνει τον περισσότερον και τον γὰρ τὰ μεγάλα καὶ πόρρω οὐ τῷ ολιγώτερον χρόνον. Αλλά το σπουδαιότατον πάντων 54 είναι ότι πρέπει να γνωρίζωμεν τον χρόνον͵ ἢ μέτρῳ ἢ ἀορίστως. ακόμη περισσότερον (η αταξία αύτη) συμβαίνει ἀφέλκῃ τι ἐκεῖθεν αὐτόσε πῃ͵ διὰ εις τα εκ συνηθείας πράγματα. 11. Ώστε η ψυχή δύναται ενίοτε να κινήται κατά μίαν ή άλλην διεύθυνσιν. Και εύλογον είναι ότι ἀποτείνειν ἐκεῖ τὴν διάνοιαν ὥσπερ κρίνει τον χρόνον καθώς και τα μεγέθη. Η ανάμνησις λοιπόν συμβαίνει κατά τον τοιούτον τρόπον 53. ουχί διότι η ὄντων ὁμοίως νοήσει)͵ ἀλλὰ τῇ διάνοια 56 εκτείνεται εκεί. Το δε πολλάκις 51 ἀπὸ τύχης͵ ἔτι μᾶλλον ἐν τοῖς δι΄ επαναλαμβανόμενον αποτελεί (άλλην) ἔθος͵ οἷς ἡ φύσις γε μὴ ὁμοίως φύσιν. Όπως δε εις τα κατά φύσιν πράγματα υπάρχουσι πράγματα παρά ὑπάρχει͵ ὥστε κινηθῆναι ἐνίοτε κἀκεῖ καὶ ἄλλως͵ ἄλλως τε καὶ ὅταν φύσιν. ταύτα ταχέως αναμιμνησκόμεθα. 12. ἔστω χρόνον είτε μετά (διορισμού) μέτρου είτε δέ τι ᾧ κρίνει τὸν πλείω καὶ ἐλάττω· απροσδιορίστως. τὸ μὲν οὖν ἀναμιμνήσκεσθαι τοῦτον συμβαίνει τὸν τρόπον. εις τα τοῦτο καὶ ὅταν δέῃ ὄνομα οποία ο όρος φύσις δεν εφαρμόζεται μνημονεῦσαι͵ παρόμοιον εἰ ἴσμεν͵ ομοίως. τότε ως προς το ζητούμενον σολοικίζομεν 52. εἰς ἐκεῖνο σολοικίζομεν. καθώς λέγουσί ἀνάλογον κινήσει· ἔστι γὰρ ἐν αὐτῇ τινες ότι εκτείνεται η όψις. και μάλιστα όταν αποσπάται από πρώτου σημείου και εκ τούτου μεταβαίνει εις άλλο. τὸ δὲ μέγιστον͵ γνωρίζειν δεῖ τὸν τίνι οὖν διοίσει͵ ὅταν τὰ μείζω νοῇ͵ 13. και άλλα εκ τύχης.

βούληται νοῆσαι͵ τὴν μὲν Β Ε Αλλ' εάν θέλη να νοήση ὁμοίως νοεῖ͵ ἀντὶ δὲ τῶν Θ Ι τὰς Κ Λ την ζη. τότε δεν μνημονεύομεν. ούτος υπολαμβάνει μόνον ότι ενθυμείται. αλλ' έχουσιν αναλογίας προς τα εκτός.μικρότερα. Εάν δε μὴ ποιῶν͵ οἴε ται μνημονεύειν· υπολαμβάνη τις ότι κάμνει τον οὐθὲν γὰρ κωλύει διαψευσθῆναί συγχρονισμόν τούτον χωρίς πραγματικώς τινα καὶ δοκεῖν μνημονεύειν μὴ να τον κάμνη. διότι είναι ανάλογοι αι αγ γδ προς τας αδ βε. οίον η οὕτως ἡ Θ πρὸς τὴν Ι ἔχει; ταύτας κθ προς την κρ. θα Β Ε κινεῖται͵ ποιεῖ τὴν Γ Δ· ἀνάλογον κάμη και την αγ γδ. ή η κίνησις του χρόνου άνευ της του πράγματος. ἔστι δ΄ ἴσως ὥσπερ δυνάμεθα να εύρωμεν αναλογίας εις τα καὶ τοῖς εἴδεσιν ἀνάλογον λαβεῖν σχήματα εντός της ψυχής. ούτω και εις τα ἄλλο ἐν αὑτῷ͵ οὕτως καὶ τοῖς χρονικά διαστήματα. τότε τότε τῇ μνήμῃ ἐνεργεῖ. ὥσπερ οὖν εἰ τὴν Α Β 59. Όταν δέ τις ενεργή μεμνημένον οὐκ ἔστιν· τοῦτο γὰρ ἦν διά της μνήμης δεν είναι δυνατόν να μη αὐτὸ τὸ μεμνῆσθαι. ἂν δὲ τὴν Ζ Η κινήσεις (γραμμάς) ταύτας συγχρόνως. νοεί ομοίως την βε. Άρά γε διότι η αγ τοιούτον λόγον έχει προς την αβ. Άλλοτε μεν δεν ενθυμείταί τις το πράγμα μετά χρονικού μέτρου (διορισμού). εποίησέ τι . Όταν λοιπόν η κίνησις του πράγματος και η κίνησις του χρόνου γίγνηται κίνησις καὶ ἡ τοῦ χρόνου͵ γίνωνται συγχρόνως εν τη ψυχή. γὰρ ἡ Α Γ καὶ ἡ Γ Δ. διότι αι γραμμαί αύται Β Α. τί οὖν μᾶλλον τὴν Γ Δ ἢ τὴν Ζ Η 14. ότι λ. ὅτι ἐκεῖνα νοεῖ ἢ τὰ ἐλάττω; πάντα Διατί λοιπόν θα κινηθή μάλλον κατά την ποιεῖ; ἢ ὡς ἡ Α Γ πρὸς τὴν Α Β ἔχει͵ γδ παρά κατά την ζη. ἂν δ΄ οἴηται αύτη ενεργεί διά της μνήμης 60. το πιστεύη. Η κίνησις δε του χρόνου είναι δύο ειδών. Διότι η ψυχή κάμνει τας οὖν ἅμα κινεῖται. διότι τούτο είναι αυτή η μνήμη. Διότι δύναταί τις να μνημονεύοντα. ότι ενθυμείται χωρίς να ενθυμήται. Εις το έναντι σχήμα ἀποστήμασιν. (ζη και βε) είναι μεταξύ των όπως η ζα είναι προς την βα. αλλά να αγνοή ότι ενθυμείται. αντί δε της θε νοεί την νοεῖ· αὗται γὰρ ἔχουσιν ὡς Ζ Α πρὸς κλ. ἐνεργοῦντα δὲ τῇ 61 μνήμῃ μὴ οἴεσθαι ἀλλὰ λανθάνειν απατάται και να νομίζη. χ. Είναι δυνατόν ίσως. ὅταν οὖν ἅμα ἥ τε τοῦ πράγματος ἀλλ΄ ἐὰν ἡ τοῦ πράγματος γένηται χωρὶς τῆς τοῦ χρόνου ἢ αὕτη ἐκείνης͵ οὐ μέμνηται. ἡ δὲ τοῦ χρόνου διττή ἐστιν· ὁτὲ μὲν γὰρ μέτρῳ οὐ μέμνηται αὐτόν͵ [453a] Αλλ' εάν η κίνησις του πράγματος γίνηται άνευ της του χρόνου. εάν τις κάμη την κίνησιν αβ βε. όπως [καὶ τὰ ἐκτός]. Τω όντι πάντα τα εντός είναι γὰρ τὰ ἐντὸς ἐλάττω͵ καὶ ἀνὰλόγον μικρότερα.

Άλλοτε δε ἐποίησεν͵ ὁτὲ δὲ καὶ μέτρῳ· ἀλλὰ ενθυμείται και μετά μέτρου χρονικού. παρενοχλεῖν ἐνίους ἐπειδὰν μὴ αποδεικνύει η ταραχή τινων. Αίτιον δε τούτου είναι το ότι η ανάμνησις είναι ως συλλογισμός τις 63. όταν αναμιμνήσκηταί τις. Εν τοις προηγουμένοις είπομεν. συλλογίζεται ὁ ἀναμιμνησκόμενος͵ διαφέρει δὲ τοῦ μνημονεύειν τὸ καὶ ἔστιν οἷον ζήτησίς τις. εἰώθασι Αλλ' όμως ενθυμείται και εάν δεν κατέχη δὲ λέγειν ὅτι μέμνηνται μέν͵ πότε τον διορισμόν τούτον· και συνήθως μέντοι οὐκ ἴσασιν͵ ὅταν μὴ λέγουσιν οι άνθρωποι. ούτως ειπείν. μέμνηται καὶ ἐὰν μὴ μέτρῳ. αλλά πότε συνέβη ακριβώς δεν γνωρίζουσιν. όταν δεν δύνωνται ἀναμνησθῆναι καὶ πάνυ δύνανται να ενθυμηθώσί τι και όταν. κάμνει ἄνθρωπος. τα οποία έχουσι την δύναμιν της (διασκεπτικής) βουλήσεως. γνωρίζωσι του πότε το ακριβές μέτρον. Ότι δε το πάθος τούτο (η μνήμη καὶ ἡ ἀνάμνησις ζήτησις ἐν τοιούτῳ και η ανάμνησις) είναι εν μέρει σωματικόν και ότι η ανάμνησις είναι φαντάσματος͵ σημεῖον τὸ ζήτησις εικόνος εν οργάνω σωματικώ 65.προ τριών ημερών. ότι πρότερον είδεν ή ἀναμιμνήσκεσθαί ἐστιν οἷον ήκουσεν ή έπαθε τοιαύτην εμπειρίαν του συλλογισμός τις· ὅτι γὰρ πρότερον πράγματος και τότε γίνεται εν είδος εἶδεν ἢ ἤκουσεν ἤ τι τοιοῦτον ἔπαθε͵ ζητήσεως 64. αλλά μόνον ο ἀναμιμνήσκεσθαι οὐδὲν ὡς εἰπεῖν άνθρωπος. όταν δεν μέτρῳ. τῶν γνωριζομένων ζῴων͵ πλὴν διότι. ἀναμιμνήσκεσθαι οὐ μόνον κατὰ αλλά καθ' ότι μνήμην έχουσι και άλλα τὸν χρόνον͵ ἀλλ΄ ὅτι τοῦ μὲν ζώα εκτός του ανθρώπου. Αλλά τούτο συμβαίνει φυσικώς εις μόνα τα ζώα. το δε βουλεύεσθαι είναι συλλογισμός τις. 17. οἷον ὅτι τρίτῃ ἡμέρᾳ ὁδήποτε ὅτι μὲν οὖν οὐχ οἱ αὐτοὶ μνημονικοὶ καὶ ἀναμνηστικοί͵ ἐν τοῖς πρότερον εἴρηται. 15. 16. εvώ ὅτι δ΄ ἐστὶ σωματικόν τι τὸ πάθος͵ . ανάμνησιν μνημονεύειν καὶ τῶν ἄλλων ζῴων όμως ουδέν. τοῦτο δ΄ οἷς καὶ τὸ βουλευτικὸν ὑπάρχει͵ φύσει μόνοις συμβέβηκεν· καὶ γὰρ τὸ βουλεύεσθαι συλλογισμός τίς ἐστιν. αἴτιον δ΄ ὅτι τὸ τον συλλογισμόν. ότι δεν είναι οι αυτοί άνθρωποι μνημονικοί και αναμνηστικοί. Διαφέρει όμως η μνήμη από την ανάμνησιν όχι μόνον κατά τον χρόνον62. ότι ενθυμούνται γνωρίζωσι τοῦ πότε τὸ ποσὸν μεν (το πράγμα). (αλλά μόνον ότι εποίησεν αυτό ένα καιρόν). εκ των μετέχει πολλά͵ τοῦ δ΄ γνωστών ζωών έχει.

όταν άπαξ κινήσωσί τι. Αίτιον δε του να μη έχωσιν εις την εξουσίαν των την ανάμνησίν των είναι ότι. ούτω και ο θέλων να αναμνησθή και επιζητών τι. ουχ ήττον ενθυμούνται. είς τι εκ τούτων δίδομεν βιαίαν τι αὐτῶν σφόδρα· παυσαμένοις γὰρ εκφοράν διά του στόματος. διότι μας καὶ οὐ βουλομένοις ἐπέρχεται πάλιν έρχεται να το άδωμεν ή να το λέγωμεν. Περισσότερον δε πάντων ενοχλούνται εκείνοι. Και ομοιάζει το πάθος 68 με πάθος τοῖς ὀνόμασι καὶ μέλεσι καὶ το των ονομάτων και ασμάτων και λόγοις͵ ὅταν διὰ στόματος γένηταί λέξεων. εμποδίζουσι την διάνοιάν των και. και διότι αι αρχικαί κινήσεις δεν δύνανται να εμμένωσιν εις αυτό. όπως τούτο πάσχουσι προ πάντων οι μελαγχολικοί. διότι έχουσι πολύ βάρος επί του αισθητικού κέντρου (της καρδίας). διότι τούτους κινούσι προ πάντων αι εικόνες της φαντασίας. καὶ ἔοικε τὸ σκοπούς των. εις το οποίον συμβαίνει το πάθος τούτο 66. ενώ έτι προσπαθούσι να μη ενθυμηθώσι πλέον. αἴτιον δὲ τοῦ μὴ ἐπ΄ αὐτοῖς εἶναι [τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι]͵ ὅτι καθάπερ τοῖς βάλλουσιν οὐκέτι ἐπ΄ αὐτοῖς τὸ στῆσαι͵ οὕτως καὶ ὁ ἀναμιμνησκόμενος καὶ θηρεύων σωματικόν τι κινεῖ͵ ἐν ᾧ τὸ πάθος. Διότι η υγρότης 67 άπαξ κινηθείσα δεν παύεται ευκόλως. καθώς οι ρίπτοντες λίθους δεν δύνανται να σταματήσωσιν αυτούς.ἐπέχοντες τὴν διάνοιαν͵ καὶ οὐκέτ΄ ἐπιχειροῦντας ἀναμιμνήσκεσθαι οὐδὲν ἧττον͵ καὶ μάλιστα τοὺς μελαγχολικούς· τούτους γὰρ φαντάσματα κινεῖ μάλιστα. εάν μη φθάση εις το ζητούμενον ή αν μη η κίνησις λάβη την προσήκουσαν πορείαν της. Οι δε έχοντες το άνω μέρος του σώματος λίαν μέγα και οι ομοιάζοντες προς τους νάνους έχουσιν ολιγωτέραν μνήμην παρά τους εναντίους (κατά την σωματικήν μορφήν). να το επαναλάβωμεν. αλλ' επιμένουσιν εις τους αὐτὸ ἀντικινοῦσιν. αλλά . διὸ καὶ ὀργαὶ καὶ φόβοι͵ ὅταν τι εἰσὶ δὲ καὶ οἱ τὰ ἄνω μείζω ἔχοντες καὶ οἱ [453b] νανώδεις ἀμνημονέστεροι τῶν ἐναντίων διὰ τὸ πολὺ βάρος ἔχειν ἐπὶ τῷ αἰσθητικῷ͵ καὶ μήτ΄ ἐξ ἀρχῆς τὰς κινήσεις δύνασθαι ἐμμένειν ἀλλὰ διαλύεσθαι μήτ΄ ἐν τῷ 19. θέτει εις κίνησιν σωματικόν τι όργανον. μάλιστα δ΄ ἐνοχλοῦνται οἷς ἂν ὑγρότης τύχῃ ὑπάρχουσα περὶ τὸν αἰσθητικὸν τόπον· οὐ γὰρ ῥᾳδίως παύεται κινηθεῖσα͵ ἕως ἂν ἐπανέλθῃ τὸ ζητούμενον καὶ εὐθυπορήσῃ ἡ κίνησις. και αφού ήδη παύσωμεν και δεν θέλωμεν ᾄδειν ἢ λέγειν. εις τους οποίους τύχη να υπάρχη υγρότης πέριξ του αισθητικού τόπου (της καρδίας). Διά τούτο και θυμοί και φόβοι. καίτοι πάλιν ταύτα κινήσωσιν͵ ἀντικινούντων πάλιν αντενεργούσι κατ' εκείνων δεν τούτων οὐ καθίστανται͵ ἀλλ΄ ἐπὶ τὸ ησυχάζουσιν. 18.

εν αις δι' ωρισμένης και ακριβούς πορείας δύναται να επιτευχθή δις εξαγόμενόν τι. περὶ μὲν οὖν μνήμης καὶ τοῦ (24) Η ανάμνησις είναι η ενέργεια. (34) Μετά το πυρ η θερμότης. δέον να έχη ήδη τα στοιχεία της μνήμης. Α' της παρούσης πραγματείας. όπερ έρχεται εις την ψυχήν άνευ παρεμβάσεως της βουλήσεως. αλλά καταχρηστικώς δυνάμεθα να είπωμεν ότι ενθυμούμεθα τι όπερ μανθάνομεν. Εκ της κατοικίας μου τας παρακειμένας οικίας. δι' ης συμπληρούμεν μνήμην ατελή· είναι λοιπόν προσπάθεια του νου ίνα συνενώση τα μέρη μνήμης. και πώς τί ἐστι καὶ πῶς γίγνεται καὶ διὰ γίνεται και διά ποίαν αιτίαν. ανανέωσις μνήμης. διά της βοηθείας μιας μόνης παραστάσεως. και διά τίνος μέρους τίνι τῶν τῆς ψυχῆς μνημονεύει τὰ της ψυχής ενθυμούνται τα ζώα. (41) Τας οποίας τα πράγματα προξενούοιν εις την ψυχήν. λ. θα ήτο η αυτή και η επιστήμη ήτις μας διδάσκει εκ δευτέρου ό. Οι δε παρά πολύ νέοι και οι λίαν γέροντες δεν έχουσι καλήν μνήμην εξ αιτίας της κινήσεως των. Εν τη αναμνήσει δεv υπάρχει η αυτή σταθερότης εις την πορείαν· διότι ου μόνον πολλαί υπάρχουσι μορφαί διεγέρσεως και συνειρμών. (36) Mε την ζητούμενην. και ανασυστήση ολόκληρον την μνήμην. ορμάται εξ ατελούς καταστάσεως. (42) Η vέα μάθησίς τίνος γίνεται βεβαίως. (32) Από της μαθήσεως και ανακαλύψεως.. Περί της δυνάμεως λοιπόν της μνήμης μνημονεύειν͵ τίς ἡ φύσις αὐτῶν καὶ και της ενεργείας αυτής είπομεν ποία είναι η φύσις αυτών. διότι ούτοι μεν ευρίσκονται εις πολλήν φθοράν. (38) Ήτοι αι κινήσεις ή αι παραστάσεις ας ανέπλασαν τα όμοια. όταν μαθόντες άλλοτε αυτό ελησμονήσαμεν έπειτα. Αδύνατον λοιπόν να συγχύσωμεν μάθησιν και μνήμην. (40) Ούτω και όταν αναμιμνήσκεται πράγματα τα οποία προ πολλού εγνώρισε. Προσέτι τα παιδία είναι ως οι νάνοι μέχρις ότου προχωρήσωσιν εις ηλικίαν 69. κατ' άλλους δε αι απορίαι αι εκτιθέμεναι εν τω Κεφ. οἱ δὲ πάμπαν νέοι καὶ λίαν γέρον τες ἀμνήμονες διὰ τὴν κίνησιν· οἱ μὲν γὰρ ἐν φθίσει͵ οἱ δ΄ ἐν αὐξήσει πολλῇ εἰσίν· ἔτι δὲ τά γε παιδία καὶ νανώδη ἐστὶ μέχρι πόρρω τῆς ἡλικίας. ίνα εξεγείρη την όλην μνήμην. χ. 20. (27) Ανατρέχοντας εις το παρελθόν (28) Nυv νοούντες ή αισθανόμενοι αυτά. (39) Ήτοι δι' απλής ενεργείας μνήμης. δευτέραν φοράν. α κατέχομεν ήδη. (43) Ή μάλλον να αναμνησθή. είτα μουσικόν—ωδήν— Από της εικόvoς (όμοιον) το πρωτότυπον. μετά τον ήλιον το φως. Όταν όμως θέλη να αναμνησθή τι.τι ήδη εμάθομεν. (29) Διότι τούτο θα ήτο απλή πράξις μνήμης. αλλά και ερεθισμός τις δύναται να μη φέρη το αυτό αποτέλεσμα εις δυο διαφόρους περιπτώσεις. . (30) Ούτως η ανάμνησις συνίσταται εις το αναπλάττειν. (37) Αρκεί μέρος της μνήμης. (33) Όταν το πρώτον μανθάνη τις τι. από του ψυχρού (εναντίον) το θερμόν. ή τα εναντία ή τα εγγύς. (26) Τούτο θα ήτο η ανάμνησις. Και περί ζῷα͵ καὶ περὶ τοῦ ἀναμιμνήσκεσθαι͵ της αναμνήσεως είπομεν τί είναι. (25) Ούτοι είναι τα “Προβλήματα”.ἀναμιμνήσκεσθαι ῥᾳδίως εὐθυπορεῖν. (35) Από της παρούσης (νυν) εικόvoς λύρας ενθυμούμαι προτέραv λύραν. τίνας αἰτίας͵ εἴρηται. πάσας τας μετ' αυτής συνδεδεμένας. εκείνοι δε εις πολλήν αύξησιν. διαλύονται και δεν δύνανται πλέον κατά την ανάμνησιν να επανέρχωνται ευκόλως και ευθέως. (31) Αν η ανάμνησις ήτο μόνον τελεία ανάπλασις.

(68) Κατά το οπoίοv η ψυχή δεν είναι κυρία εαυτής και των αναμνήσεων αυτής. και η ψυχή δύναται να κρίνη περί των μεν όσov και περί των δε. ούτω και ο αναμιμνησκόμενος συνδέει τα μικρότερα με τα μεγαλύτερα. όστις δεν συναισθάνεται. (64) Εις την εκουσίαν ανάμνησιν μεταχειριζόμεθα τους νόμους του συνειρμού βεβουλευμένως και εσκεμμένως· εις την αυθόρμητον ανάμνησιν οι αυτoί νόμοι εφαρμόζουσιν. Ο Freudenthal εν τω Rhein. (45) Αύτη η δυνάμει ενυπάρχουσα διεγερτική εμπειρία ανακινεί τας διαφόρους μνήμας. Περί Ψυχής Α. Όταν εναλλάσσωνται τα μνημονευόμενα πράγματα και αι εικόνες· π. Αποδεικνύεται δε ότι “μνημονεύοντες ή αναμιμνησκόμενοι εξ ανάγκης και τον πληρούντα χρόνον συνεννοούμεθα” (Θεμίστιος . προς τα επόμενα μετά το ε δεξιόθεν. χρόνον υποκειμενικώς θεωρούμενον. (58) Μη έχοντα διαστάσεις ίσας προς τας της πραγματικότητος. και προς το ε ήτοι. ή τους κατά τα σύστοιχα και τα όμοια και τα εναντία. βλέπω την εικόvα του Α και υπολαμβάνω ότι είναι η του Β. οίαν ο αντικειμενικός χρόνος προς τον υποκειμενικόν χρόνον. Επομένως η ισότης των λόγων αβ/βε = αγ/γδ = αζ/ζη δηλοί ότι αισθητικαί παραστάσεις ή εικόνες της φαντασίας τοιαύτην έχουσι σχέσιν προς αλλήλας οίαν αι αντιστοιχοι έννοιαι. χ. (56) Διάνοια είναι ενέργεια νου μετά φαντασίας. (63) Όπως ο συλλογιζόμενος συνδέει πρότασιν με πρότασιν. αλλά δεν τους μεταχειριζόμεθα εσκεμμένως. ίνα δύνηται να τα παριστάνη εν τη απουσiα των. και ότι είται τα πράγματα είτε τας εικόνας των θεωρήσωμεν. (48) Όταν βαίνη προς τα δεξιά. αλλ' ότι τώρα πρώτον τα παριστανομεν. 4. ή τους σωματικούς και τας εv τούτω ή εκείνω τω μέρει θέσεις”. Aρκεί άπαξ vα τα αισθανθή. (66) Η ζητουμένη εμπειρία. ότι ονειρώττει. Εκ των δύο τριγώνων το μικρότερον και εσωτερικόν αβε παριστά τα πράγματα. (49) Προς το δ. το δε μεγαλείτερον και εκτός είναι ο χρόνος. μκ. . αι αναφοραί μένουσιν αι αυταί. κλ. (51) Η συχνή επανάληψις. (55) Την κοινήν αίσθησιν. τουναντίον δε εν τη αισθήσει η πορεία γίνεται εκ της περιφερείας προς το κέντρον. ου η κατοχή θα απετέλει την ανάμνησιν. εξ ων θα πορισθή τις την ζητουμένην τελείαν μνήμην. (50) Εάν η σειρά ήτο ακόμη μακροτέρα. εσολοίκισεν (έσφαλεν) ως προς τον Λεωφάνην (Θεμίστιος). (61) Διττώς απατάται η μνήμη. εάν αναμνησθεί τον Λεωσθένην. ζη/βε = θι/κλ δηλοί ότι εξωτερικά αντικείμενα τοιαύτην σχέσιν έχουσι προς τας αισθητικάς αντιλήψεις. χ. (65) Εν μεν τη αναμνήσει η οργανική πορεία γίνεται εκ των έσω προς τα όργανα της αισθήσεως. Museum vol 21 p.(44) Χωρίς να έχη δεδομένον τι προηγουμένως. (67) Ή άλλως: αυτοί ούτοι δεν ησυχάζουσιν ευκόλως άπαξ κινηθέντες. ίνα τα εννοή. Νομίζω λοιπόν ότι ενθυμούμαι τον Β ενώ πραγματικώς ενθυμούμαι τον Α. ον αντιλαμβάνεται ομού με τα νοήματα. μθ και θι χρόνον αντικειμενικώς θεωρούμενον. (59) Δια γεωμετρικών σχημάτων αναλόγων θα δειχθή πώς εισαγεται αναλογία εν τη ψυχή μεταξύ των παραστάσεων των αντικειμένων και αυτών των αντικειμένων. επί μακρόν χρόνον έχoυσι κεφαλήν δυσανάλογον. (60) Και της αναμνήσεως. αβ/βε = αζ/ζη δηλοί ότι αι αισθητικαί παραστάσεις έχουσι τοιαύτην σχέσιν προς αλλήλας οίαν και τα εξωτερικά αντικείμενα προς άλληλα. Άνευ της συνειδήσεως του χρόνου. (47) Ίνα εύρη το ζητούμενον. αγ και γδ εννοίας ή συλλήψεις. αλλά δεv έχομεν συvείδησιν τούτου και ομοιάζομεν προς τον ονειρώττοντα. κατά δε τον Θεμίστιον “τόπους λέγομεν ή τας αρχάς. θα νομίζωμεν ουχί ότι ενθυμούμεθα προηγούμενα. α voεί η ψυχή. (52) Ο θέλων vα αναμνησθή τον Λεωφάνην. (46) Τo κείμενον λέγει “από τόπων”. (53) Εν τοις επομένοις συγρίνονται η μνήμη και η ανάμνησις. (54) Εν τη μνήμη και εν τη αναμνήσει. Όταν ενθυμώμεθά τι. 416 εξηγεί το δυσχερές τούτο χωρίον του Αριστοτέλους διά του εξής σχήματος: αβ και βε παριστώσιν αντιλήψεις δια των αισθήσεων· αζ και ζη εξωτερικά αντικείμενα. (62) Διότι η μνήμη είναι προτέρα της αναμνήσεως. 1ον. έως ου τύχωσι του ποθουμένου ή η κίνησις λάβει τον οικείον δρόμον. οίτινες πρέπει να υπάρχωσιν εν τη ψυχή. (69) Διότι π. όπερ προηγείται του β αριστερόθεν. 2ον. (57) Δεν είναι ανάγκη να αισθάνηται η ψυχή τα παρόντα.

όταν ἐνυπνιάζειν͵ ἀλλ΄ οὐ κοιμώνται. εις ποίον μέρος της σώματος͵ καὶ διὰ τίν΄ αἰτίαν ὑπάρχει ψυχής ή του σώματος ανήκουσι. άλλοτε μεν ὁτὲ μὲν ὀνειρώττουσιν ὁτὲ δὲ οὔ͵ ἢ ονειρεύονται.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΡΗΓΟΡΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. και διά ποίαν αιτίαν οι καὶ διὰ τίνα αἰτίαν οἱ καθεύδοντες άνθρωποι όταν κοιμώνται. ή άλλα μεν έχουσι τον ύπνον μόνον. Ο ύπνος και η εγρήγορσις ανήκουσιν εις το αισθητικόν — είναι κοινά του σώματος και της ψυχής — διαδέχονται άλληλα — υπάρχουσιν εις πάντα τα ζώα και εις ουδέv φυτόν 1. άλλοτε δε όχι. Και είναι δυνατόν να γίγνεται͵ διὰ τίνα αἰτίαν γίγνεται· καὶ πότερον ἐνδέχεται τὰ μέλλοντα προβλέπη τις (με τα ενύπνια) τα μέλλοντα ή όχι. ή μόνου του σώματος. των οποίων αιτία είναι η θεία πράσσεσθαι μόνον͵ ἢ καὶ ὧν τὸ δαιμόνιον ἔχει τὴν αἰτίαν͵ καὶ φύσει δύναμις και όσα γίνονται φυσικώς ή πρὸς δὲ τούτοις τί ἐστι τὸ ἐνύπνιον͵ . ή ψυχῆς ἢ τοῦ σώματος ἢ κοινά͵ καὶ εἰ είναι κοινά και εις τα δύο. Και αν είναι κοινά͵ τίνος μορίου τῆς ψυχῆς ἢ τοῦ κοινα και εις τα δύο. Και διά ποίαν αιτίαν υπάρχουσιν εις τα ζώα. Και αν τούτο γίνηται. Ή συμβαίνει συμβαίνει μὲν ἀεὶ τοῖς καθεύδουσιν πάντοτε να ενυπνιάζωσιν. Ή άλλα μεν ουδέν εξ μὲν οὐδετέρου τὰ δὲ ἀμφοτέρων· αυτών έχουσιν. κατά ποίαν προορᾶν ἢ οὐκ ἐνδέχεται͵ καὶ τίνα σημασίαν είναι δυνατόν τούτο. Ζητήματα περί ύπνου και εγρηγόρσεως και ονείρων και μαντικής. [453b11] Περὶ δὲ ὕπνου καὶ 2. Και μόνον τρόπον εἰ ἐνδέχεται· καὶ πότερον τὰ τας πράξεις. Προς τούτοις πρέπει να εξετάσωμεν τι είναι το ενύπνιον. άλλα θατέρου τὰ δὲ θατέρου μόνον͵ ἢ τὰ δε την εγρήγορσιν. αλλά δεν ενθυμούνται τα μνημονεύουσιν͵ καὶ εἰ τοῦτο ενύπνια. Και αν είναι δυνατόν. Και τοῖς ζῴοις· καὶ πότερον ἅπαντα κεκοινώνηκεν ἀμφοτέρων͵ ἢ τὰ μὲν πάντα τα ζώα έχουσι και τα δύο ταύτα. αι οποίαι μέλλουσι να μέλλοντα ὑπ΄ ἀνθρώπου γίνωσιν υπό ανθρώπου προβλέπει ή και εκείνα. διά ποίαν αιτίαν γίνεταις 3. Περί δε του ύπνου και της εγρηγόρσεως πρέπει να εξετάσωμεν τί ἐγρηγόρσεως ἐπισκεπτέον τίνα τε είναι ταύτα και αν είναι φαινόμενα ίδια τυγχάνει ὄντα͵ καὶ πότερον ἴδια τῆς μόνης της ψυχής. άλλα δε έχουσι και τα δύο συγχρόνως.

6. υγιεία και νόσος 2. η δε ἐνέργεια· ἡ δὲ λεγομένη αἴσθησις ὡς λεγομένη αίσθησις. και εις εκείνα τα οποία η φύσις κάμνει. Προσέτι και εκ των ακολούθων είναι φανερόν (ότι είναι εναντία ο ύπνος και η εγρήγορσις)· δήλα δη διά του αυτού μέσου δια του οποίου αναγνωρίζομεν τον γρηγορούντα (έξυπνον). και είναι πάθη του αυτού πράγματος. ότι ο ύπνος και η εγρήγορσις συμβαίνουσιν εις το αυτό μέρος του ζώου· διότι είναι εναντία προς άλληλα. εἰ τοίνυν τὸ ἐγρηγορέναι ἐν μηδενὶ ἄλλῳ ἐστὶν ἢ τῷ αἰσθάνεσθαι͵ δῆλον ὅτι ᾧ περ αἰσθάνεται͵ τούτῳ καὶ ἐγρήγορε τὰ ἐγρηγορότα καὶ καθεύδει τὰ καθεύδοντα. ὅτι τῷ αὐτῷ τοῦ ζῴου ἥ τε ἐγρήγορσις ὑπάρχει καὶ ὁ ὕπνος· ἀντίκεινται γάρ͵ καὶ φαίνεται στέρησίς τις ὁ ὕπνος τῆς ἐγρηγόρσεως· ἀεὶ γὰρ τὰ ἐναντία καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων καὶ ἐν τοῖς φυσικοῖς ἐν τῷ αὐτῷ δεκτικῷ φαίνεται γιγνόμενα͵ καὶ τοῦ αὐτοῦ ὄντα πάθη͵ λέγω δ΄ οἷον ὑγίεια καὶ νόσος͵ καὶ κάλλος καὶ αἶσχος͵ καὶ ἰσχὺς καὶ ἀσθένεια͵ καὶ ὄψις καὶ τυφλότης͵ καὶ ἀκοὴ καὶ κωφότης. όπερ δύναται να τα δέχεται. ως ενέργεια. γρηγορούσι τα γρηγορούντα και κοιμώνται τα κοιμώμενα.γίγνεται ἢ ἀπὸ ταὐτομάτου. χ. πρῶτον μὲν οὖν τοῦτό γε φανερόν͵ 4. διότι η ενέργεια ανήκει εις τούτο. τα εναντία φαίνονται ότι συμβαίνουσν εις έν και το αυτό όργανον. ότι δι' εκείνου δι' ου αισθάνονται τα ζώα. και εις τα πράγματα τα οποία δεν κάμνει η φύσις (τα τεχνητά). κάλλος και ασχημία3. και νομίζομεν ότι πας γρηγορών αισθάνεται ή τι εκ των συμβαινόντων έξω 5. αυτομάτως 1 . 5. γὰρ ἡ δύναμις͵ τούτου καὶ ἡ εις το οποίον ανήκει η δύναμις. φανερόν είναι. όρασις και τυφλότης 4. αι οποίαι γίνονται εντός αυτού6. και ο ύπνος φαίνεται ότι είναι μία στέρησις της εγρηγόρσεως· πάντοτε δε τα εναντία. διά του αυτού αναγνωρίζομεν και τον κοιμώμενον· διότι εκείνον όστις αισθάνεται. Επειδή δε η αίσθησις δεν ανήκει εις αἰσθάνεσθαι οὔτε τοῦ σώματος (οὗ την ψυχήν μόνον. Και πρώτον τούτο βέβαια είναι φανερόν. ούτε εις το σώμα μόνον. ἔτι δὲ [454a] καὶ ἐκ τῶνδε δῆλον· ᾧ γὰρ τὸν ἐγρηγορότα γνωρίζομεν͵ τούτῳ καὶ τὸν καθυπνοῦντα· τὸν δὲ αἰσθανόμενον ἐγρηγορέναι νομίζομεν͵ καὶ τὸν ἐγρηγορότα πάντα ἢ τῶν ἔξωθέν τινος αἰσθάνεσθαι ἢ τῶν ἐν αὑτῷ κινήσεων. δύναμις και αδυναμία. ακοή και κωφότης. ή τινάς εκ των κινήσεων. νομίζομεν ότι γρηγορεί. Τοιαύτα είναι λ. είναι μία ἐνέργεια κίνησίς τις διὰ τοῦ κίνησις της ψυχής διά του σώματος ἐπεὶ δὲ οὔτε τῆς ψυχῆς ἴδιον τὸ . Αν λοιπόν η εγρήγορσις συνίσταται εις ουδέν άλλο παρά εις την αίσθησιv.

διωρισμένων δὲ πρότερον ἐν ἑτέροις Επειδή δε προσδιωρίσαμεν πρότερον εις περὶ τῶν λεγομένων ὡς μορίων τῆς άλλα συγγράμματα. όταν υπερβώσι τον χρόνον καθ' όν δύνανται να επιτελώσι αυτήν. ότι όσα εκ των μὲν αὐξήσεως καὶ φθίσεως μετέχει ζώντων έχουσιν αύξησιν μόνον και μόνον τῶν ζώντων͵ [ὅτι] τούτοις οὐχ φθίσιν. όπερ πάντοτε γρηγορεί ή πάντοτε κοιμάται. είναι. φανερόν ότι το πάθος τούτο (η αίσθησις) δεν είναι ίδιον της ψυχής μόνης. αναγκαίως αδυνατούσιν. οὐ γάρ͵ εἴ τι ἔστι Διότι αν υπάρχη ζώον έχον αίσθησιν. Διότι όσα όργανα εκτελούσι λειτουργίαν φυσικώς. ήτοι δὲ οὐδὲ θάτερον τούτων ἀεὶ γένος τι ζώων να κοιμάται πάντοτε ή ὑπάρχειν τῷ αὐτῷ͵ οἷον ἀεί τι γένος πάντοτε να γρηγορή. ἔτι ὅσων ἔστι τι ἔργον κατὰ φύσιν͵ ὅταν ὑπερβάλλῃ τὸν χρόνον ὅσον δύναταί τι ποιεῖν͵ ἀνάγκη 8. και ότι το θρεπτικόν ψυχῆς͵ καὶ τοῦ μὲν θρεπτικοῦ δύναται να υπάρχη χωριστά από τα άλλα χωριζομένου τῶν ἄλλων ἐν τοῖς μέρη εις τα έχοντα ζωήν.σώματος τῆς ψυχῆς ἐστι)͵ φανερὸν ὡς οὔτε τῆς ψυχῆς τὸ πάθος ἴδιον͵ οὔτ΄ ἄψυχον σῶμα δυνατὸν αἰσθάνεσθαι. Ομοίως9 δε είναι φανερόν και ότι ουδέν ἐγρήγορεν ἢ ἀεὶ καθεύδει͵ ἀλλὰ τοῖς ζώον υπάρχει. τὰ πάθη ταῦτα. και ότι άψυχον σώμα δεν είναι δυνατόν να αισθάνηται. (διδομένη εις αυτήν). δυνάμει καὶ τῷ εἶναι χωριστόν ἐστιν)· 7. Τοιαύτα δ' είναι τα ὑπάρχει ὕπνος οὐδὲ ἐγρήγορσις͵ φυτά· διότι τα φυτά δεν έχουσι το οἷον τοῖς φυτοῖς (οὐ γὰρ ἔχουσι τὸ αισθητικόν όργανον7. αλλά και τα δύο ταύτα αὐτοῖς ὑπάρχει τῶν ζῴων ἀμφότερα πάθη υπάρχουσιν εις τα αυτά ζώα ομού10. Δεν είναι δε πάθη ταῦτα περὶ αἴσθησιν τοῦ δυνατόν ούτε το εν μόνον εκ τούτων να πρώτου αἰσθητικοῦ)· οὐκ ἐνδέχεται υπάρχη πάντοτε εις το αυτό ζώον. ζῷον μὴ ἔχον αἴσθησιν͵ τοῦτ΄ τούτο δεν είναι δυνατόν να μη κοιμάται ἐνδέχεται οὔτε καθεύδειν οὔτε και να μη γρηγορή. διότι και τα δύο ταύτα πάθη ανήκουσιν εις την αίσθησιν του ἐγρηγορέναι (ἄμφω γάρ ἐστι τὰ πρώτου αισθητικού11. ζῴων καθεύδειν ἢ ἀεί τι ὁμοίως δὲ καὶ ὅτι οὐδέν ἐστιν ὃ ἀεὶ ἐγρηγορέναι. όπως τα . περί των λεγομένων μερών της ψυχής. κανέν όμως από ἔχουσι σώμασι ζωήν͵ τῶν δ΄ ἄλλων τα άλλα δεν δύναται να υπάρχη άνευ οὐδενὸς ἄνευ τούτου͵ δῆλον ὡς ὅσα τούτου. είτε χωριστόν από αἰσθητικὸν μόριον͵ οὔτε εἰ χωριστόν του θρεπτικού είτε μη χωριστόν διότι κατά την δύναμιν και κατά τον τρόπον ἐστιν οὔτε εἰ μὴ χωριστόν· τῇ γὰρ του είναι τα όργανα ταύτα είναι χωριστά8. ταύτα ούτε ύπνον ούτε εγρήγορσιν έχουσιν. είναι φανερόν.

ἀδυνατεῖν͵ οἷον τὰ ὄμματα ὁρῶντα͵
καὶ παύεσθαι τοῦτο ποιοῦντα͵
ὁμοίως δὲ καὶ χεῖρα καὶ ἄλλο πᾶν οὗ

όμματα βλέποντα ούτω παύουσι πλέον να
βλέπωσι. Το αυτό πάσχει και η χειρ και
παν άλλο όργανον, όπερ εκτελεί έργον τι.

ἔστι τι ἔργον.
Εάν λοιπόν όργανον τι έχον έργον το
αισθάνεσθαι υπερβή τον χρόνον καθ' ον
αἰσθάνεσθαι͵ καὶ τοῦτο͵ ἂν
δύναται να αισθάνηται συνεχώς12, θα
ὑπερβάλλῃ ὅσον ἦν χρόνον
αδυνατήση και δεν θα αισθάνηται πλέον.
δυνάμενον αἰσθάνεσθαι συνεχῶς͵
Ώστε, αν η εγρήγορσις ορίζεται διά
ἀδυνατήσει καὶ οὐκέτι τοῦτο
τούτου, διά της απαλλαγής13 της
ποιήσει. εἰ τοίνυν τὸ ἐγρηγορέναι
αισθήσεως από καταστάσεως αδυναμίας,
και αν πρέπη πάντοτε το εν μόνον εκ των
ὥρισται τῷ [454b] λελύσθαι τὴν
αἴσθησιν͵ τῶν δ΄ ἐναντίων τῶν μὲν εναντίων να είναι παρόν, το δε έτερον
απόν, και αν η εγρήγορσις είναι το
ἀνάγκη θάτερον ἀεὶ παρεῖναι τῶν δ΄
εναντίον του ύπνου και αν το εν ή το
οὔ͵ τῷ δ΄ ἐγρηγορέναι τὸ καθεύδειν άλλο αυτών πρέπη να ευρίσκηται εις παν
ἐναντίον͵ καὶ ἀναγκαῖον ἅπαντι
ζώον, τότε είναι αναγκαίος ο ύπνος.
θάτερον ὑπάρχειν͵ ἀναγκαῖον ἂν

εἰ δή τινός ἐστιν ἔργον τὸ

εἴη καθεύδειν.
9. Λοιπόν, αν ο ύπνος είναι τοιούτον
πάθος, τουτέστιν αδυναμία δι' υπερβολήν
τοῦτο δ΄ ἐστὶν ἀδυναμία δι΄
εγρηγόρσεως, η υπερβολή δε της
ὑπερβολὴν τοῦ ἐγρηγορέναι͵ ἡ δὲ
εγρηγόρσεως είναι άλλοτε μεν νοσηρά,
τοῦ ἐγρηγορέναι ὑπερβολὴ ὁτὲ μὲν άλλοτε δε συμβαίνει άνευ νόσου (ούτως
νοσώδης ὁτὲ δὲ ἄνευ νόσου
ώστε και η αδυναμία και η παύσις αυτής
γίγνεται͵ ὥστε καὶ ἡ ἀδυναμία καὶ ἡ θα γίνεται καθ' όμοιον τρόπον),
αναγκαίον είναι να δύναται να κοιμάται
διάλυσις ὡσαύτως ἔσται͵ ἀνάγκη
παν το εγρηγορός. Διότι είναι αδύνατον
πᾶν τὸ ἐγρηγορὸς ἐνδέχεσθαι
να ενεργή πάντοτε. Ομοίως δε ουδέν
καθεύδειν· ἀδύνατον γὰρ ἀεὶ
δύναται να κοιμάται πάντοτε, διότι ο
ἐνεργεῖν. ὁμοίως δὲ οὐδὲ καθεύδειν ύπνος είναι πάθος της αισθητικής
οὐδὲν ἀεὶ ἐνδέχεται. ὁ γὰρ ὕπνος
δυνάμεως, όπερ είναι τρόπον τινά
δέσμευσις αυτής και ακινησία. Επομένως
πάθος τι τοῦ αἰσθητικοῦ μορίου
ἐστίν͵ οἷον δεσμός τις καὶ ἀκινησία͵ παν ον, το οποίον κοιμάται, ανάγκη να
ὥστ΄ ἀνάγκη πᾶν τὸ καθεῦδον ἔχειν έχη το αισθητικόν μέρος (όργανον),
αισθητικόν δε είναι το δυνάμενον να
τὸ αἰσθητικὸν μόριον. αἰσθητικὸν δὲ
αισθάνηται ενεργώς.
τὸ δυνατὸν αἰσθάνεσθαι κατ΄
εἰ οὖν τὸ τοιοῦτον πάθος ὕπνος͵

ἐνέργειαν·

Να ενεργή τις όμως διά της αισθήσεως εν
ἁπλῶς ἀδύνατον καθεῦδον ἅμα· διὸ κυριολεκτική και στενή σημασία και
συγχρόνως να κοιμάται είναι αδύνατον,
ἀναγκαῖον ὕπνον πάντα ἐγερτὸν
και διά τούτο πας ύπνος είναι κατάστασις
εἶναι.
εξ ης αναγκαίως είναι δυνατή έγερσις
(εγρήγορσις)14.
ἐνεργεῖν δὲ τῇ αἰσθήσει κυρίως καὶ

τὰ μὲν οὖν ἄλλα σχεδὸν ἅπαντα
δῆλα κοινωνοῦνθ΄ ὕπνου͵ καὶ
πλωτὰ καὶ πτηνὰ καὶ πεζά· καὶ γὰρ
τὰ τῶν ἰχθύων γένη πάντα καὶ τὰ
τῶν μαλακίων ὦπται καθεύδοντα͵
καὶ τἆλλα πάντα ὅσαπερ ἔχει
ὀφθαλμούς· καὶ γὰρ τὰ
σκληρόφθαλμα φανερὰ καὶ τὰ
ἔντομα κοιμώμενα· βραχύυπνα δὲ
τὰ τοιαῦτα πάντα͵ διὸ καὶ λάθοι ἄν
τινα πολλάκις πότερον μετέχουσι
τοῦ καθεύδειν ἢ οὔ.

10. Πάντα λοιπόν τα άλλα15 ζώα είναι
φανερόν ότι έχουσι το πάθος τούτo (τον
ύπνον), και τα ζώντα εις το ύδωρ, και τα
πτηνά και τα χερσαία. Διότι και πάντα τα
γένη των ιχθύων και τα μαλάκια
παρετηρήθησαν ότι κοιμώνται και πάντα
τα άλλα, όσα έχουσιν οφθαλμούς· διότι
είναι φανερόν ότι και τα σκληρόφθαλμα,
και τα έντομα κοιμώνται. Πάντα όμως τα
τοιαύτα έχουσιν ολίγον ύπνον. Διό και
μερικά δύνανται πολλάκις να μας
διαφύγωσι την αντίληψιν αν κοιμώνται ή
όχι.

τῶν δ΄ ὀστρακοδέρμων κατὰ μὲν τὴν Τα δε οστρακόδερμα κατά τας γενομένας
παρατηρήσεις δεν απεδείχθη ακόμη αν
αἴσθησιν οὐδέ πω γέγονε φανερὸν
κοιμώνται. Εάν όμως είναι πειστική η
εἰ καθεύδουσιν· εἰ δέ τῳ πιθανὸς ὁ
δοθείσα υφ' ημών εξήγησις, τότε θα
λεχθεὶς λόγος͵ τοῦτο πεισθήσεται.
πεισθή τις, ότι ο ύπνος είναι και εις την
ὅτι μὲν οὖν ὕπνου κοινωνεῖ τὰ ζῷα τάξιν ταύτην. Ότι λοιπόν πάντα τα ζώα
πάντα͵ φανερὸν ἐκ τούτων. τῷ γὰρ έχουσι την δύναμιν του ύπνου, είναι
αἴσθησιν ἔχειν ὥρισται τὸ ζῷον͵ τῆς φανερόν εκ των ειρημένων. Διότι το ζώον
έχει κύριον χαρακτηριστικόν το να έχη
δ΄ αἰσθήσεως τρόπον τινὰ τὴν μὲν
αίσθησιν, ωρίσαμεν δε ότι ο ύπνος είναι
ἀκινησίαν καὶ οἷον δεσμὸν τὸν
τρόπον τινά η ακινησία και η δέσμευσις
ὕπνον εἶναί φαμεν͵ τὴν δὲ λύσιν καὶ της αισθήσεως, η δε εγρήγορσις είναι η
τὴν ἄνεσιν ἐγρήγορσιν.
απαλλαγή και ελευθέρωσις αυτής.
τῶν δὲ φυτῶν οὐδὲν οἷόν τε
κοινωνεῖν οὐδετέρου τούτων τῶν
παθημάτων· ἄνευ μὲν γὰρ
αἰσθήσεως οὐχ ὑπάρχει οὔτε ὕπνος
οὔτε ἐγρήγορσις· οἷς δ΄ αἴσθησις
ὑπάρχει͵ καὶ τὸ λυπεῖσθαι καὶ τὸ

Αλλ' ουδέν των φυτών δύναται να έχη τι
των παθών τούτων· διότι άνευ αισθήσεως
δεν υπάρχει ούτε ύπνος ούτε εγρήγορσις,
όσα δε έχουσιν αίσθησιν, ταύτα και
λυπούννται και χαίρουσι, όσα δε έχουσι
χαράν και λύπην, έχουσι και επιθυμίαν.
Αλλά τα φυτά δεν έχουσι κανέν εκ

χαίρειν· οἷς δὲ ταῦτα͵ καὶ ἐπιθυμία·

τούτων.

τοῖς δὲ φυτοῖς οὐδὲν ὑπάρχει
τούτων.
σημεῖον δ΄ ὅτι καὶ τὸ ἔργον τὸ αὑτοῦ Απόδειξις δε τούτου είναι ότι και η
ποιεῖ τὸ [455a] θρεπτικὸν μόριον ἐν θρεπτική δύναμις εκτελεί την λειτουργίαν
της καλύτερα κατά τον ύπνον παρά κατά
τῷ καθεύδειν μᾶλλον ἢ ἐν τῷ
την εγρήγορσιν16. Διότι τότε, ήτοι όταν
ἐγρηγορέναι· τρέφεται γὰρ καὶ
κοιμώνται τα ζώα, τρέφονται
αὐξάνεται τότε μᾶλλον͵ ὡς οὐδὲν
περισσότερον και αυξάνονται, όπερ
προσδεόμενα πρὸς ταῦτα τῆς
δεικνύει ότι ουδεμίαν έχουσι χρείαν της
αισθήσεως διά τα δύο ταύτα.
αἰσθήσεως.

(1) Αυτόματα λέγονται όσα δεν είvαι δυνατόν να αναφέρωνται εις αιτίαν καλώς γνωστήν.
(2) Εις το σώμα.
(3) Εις τα οργανικά.
(4) Εις την όψιν.
(5) Λ. χ. βλέπει, ακoύει.
(6) Λ. χ. συλλογίζεται, φαντάζεται.
(7) Και όμως δεv εivαι όλως άμοιρα ύπνου και εγρηγόρσεως, αλλ' έχουσιν αναλόγους λειτουργίας.
(8) Υπό του λόγου, ή της νοήσεως γίνεται ο χωρισμός.
(9) Επειδή ο ύπνος και η εγρήγορση είναι ενάντια.
(10) Αλλ' ουχί συγχρόνως εν ενεργεία και τα δύο.
(11) Της καρδίας. Τα φυτά δεν έχουσι κεντρικόν τι όργανον, όπερ είναι αναγχαίον εις την αίσθησιν, άνευ δε
ταύτης δεv δύνανται να λέγωνται ότι κοιμώνται ή γρηγορούσι, διότι ο ύπνος και η εγρήγορσις είναι η αργία και η
ενέργεια της αισθήσεως.
(12) Αδιακόπως.
(13) Ο ύπνος είναι δέσμευσις της αισθήσεως, η δε εγρήγορσις λύσις των δεσμών και ελευθερία, της αισθήσεως.
(14) Διότι ζώον πάντοτε κοιμώμενον δεν θα ησθάνετο, ενώ η αίσθησις αποτελεί ουσιωδώς το ζώον.
(15) Εκτός του ανθρώπου.
(16) Τα κατώτερα ζώα συνήθως κοιμώνται μετά το φαγητόν.

και εις ποίαν αίσθησιν ή εις ποίας αισθήσεις. Επειδή τινά μεν των ζώων έχουσιν όλας τας αισθήσεις. τον ύπνον. καλουμένῳ ὕπνῳ· εἰ γὰρ τῇ μέν͵ τῇ Διότι. της δε ακοής το ὁρᾶν͵ τῇ δ΄ ἀκοῇ τὸ ἀκούειν͵ καὶ ταῖς να ακούη. εάν ζώόν τι ησθάνετο μεν διά δὲ μή͵ ταύτῃ καθεῦδον αἰσθήσεται͵ ταύτης της αισθήσεως ουχί δε δι' εκείνης. Διατί τα ζώα κοιμώνται και γρηγορούσι. ήτις συγκεντροί τα αισθήματα πασών των άλλων αισθήσεων. ἐπεὶ δ΄ ἔνια μὲν τῶν ζῴων ἔχει τὰς 3. την όψιν. αν εις πολλάς17 (ανήκει ο ύπνος και η εγρήγορσις) δέον να εξετάσωμεν. πάσχει το πάθος τούτο. και επειδή είναι απολύτως αδύνατον18 να έχη οιανδήποτε αίσθησιν ἐστὶν ἁπλῶς ὁποιανοῦν αἴσθησιν το κοιμώμενον ζώον. Αίτια του ύπνου είναι η χρεία της αναπαύσεως και αvoρθώσεως των οργάνων. διά της οποίας έχει ἐπεὶ δ΄ ὑπάρχει καθ΄ ἑκάστην . όταν τοῦτο δ΄ ἀδύνατον. Τω όντι εις εκάστην αίσθησιν υπάρχει αφ' ενός η ιδία αυτής δύναμις και αφ' αἴσθησιν τὸ μέν τι ἴδιον͵ τὸ δέ τι ετέρου η κοινή εις πάσας. θα ησθάνετο διά της πρώτης τούτων.χ. άπαντα οἷον ὄψιν͵ τὴν δ΄ ἁφὴν καὶ τὴν όμως έχουσι την αφήν και την γεύσιν. και ταύτης ακινητούσης. χ. είναι φανερόν ότι αἰσθάνεσθαι τὸ καθεῦδον ζῷον͵ αναγκαίως υπάρχει εις πάσας τας φανερὸν ὅτι πάσαις ἀναγκαῖον αισθήσεις το πάθημα τούτο (η ὑπάρχειν τὸ αὐτὸ πάθος ἐν τῷ αναισθησία) κατά τον λεγόμενον ύπνον.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 1. και περί των άλλων αισθήσεων ἄλλαις ἑκάστῃ κατὰ τὸν αὐτὸν ομοίως· υπάρχει όμως και κοινή τις τρόπον͵ ἔστι δέ τις καὶ κοινὴ δύναμις ακολουθούσα και συνοδεύουσα δύναμις ἀκολουθοῦσα πάσαις͵ ᾗ καὶ πάσας τας αισθήσεις. της κοινόν͵ ἴδιον μὲν οἷον τῇ ὄψει τὸ όψεως είναι το να βλέπη. [455a4] Διὰ τί δὲ καθεύδει καὶ ἐγρήγορε καὶ διὰ ποίαν τινὰ αἴσθησιν ἢ ποίας͵ εἰ διὰ πλείους͵ σκεπτέον. ήτοι προς την καρδίαν. πάσαι αι άλλαι ακινητούσι και δεσμεύονται. κοιμάται. ίδιον π. την ακοήν. Ο ύπνος έχει σχέσιν προς τον τόπον ένθα εδρεύει η αρχή της αισθητικότητος και της κινήσεως. άλλα δε δεν έχουσι αἰσθήσεις πάσας͵ ἔνια δ΄ οὐκ ἔχει͵ τινάς λ. και τούτο είναι αδύνατον. 2. Ζώα έναιμα και άναιμα. γεῦσιν ἅπαντα ἔχει͵ πλὴν εἴ τι τῶν εκτός των ατελών ζώων (περί δε τούτων ζῴων ἀτελές (εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν ωμιλήσαμεν εν τη πραγματεία περί ἐν τοῖς Περὶ ψυχῆς)͵ ἀδύνατον δ΄ Ψυχής). Η κοινή αίσθησις. Διατι δε κοιμώνται και γρηγορούσι τα ζώα. Η αφή είναι κοινή και αχώριστος αίσθησις εις πάντα τα ζώα.

τούτου ἐστὶ πάθος ἡ ἐγρήγορσις καὶ Φανερόν είναι λοιπόν ότι της κοινής ὁ ὕπνος. ὅτι ὁρᾷ καὶ ἀκούει αἰσθάνεται (οὐ 4. διότι και μόνη η αφή είναι κοινή εις πάντα τα ζώα. Το εναντίον· θα συνέβαινεν εὐλογώτερον συνέβαινεν ἂν αὐταῖς͵ εις αυτά ευλογώτερον. Διότι η αίσθησις είναι μία και εν είναι το κύριον αισθητήριον όργανον· ἕν͵ τὸ δ΄ εἶναι αἰσθήσει τοῦ γένους αλλ' όμως το είναι (το χαρακτηριστικόν) ἑκάστου ἕτερον͵ οἷον ψόφου καὶ εκάστου είδους αισθήσεως μένει χρώματος)͵ διάφορον· άλλο είναι π. ούτε τινι κοινῷ μορίῳ τῶν αἰσθητηρίων διά των δύο ομού. Περί τούτων δε θεωρήμασιν)͵ φανερὸν τοίνυν ὅτι είπομεν εις την περί Ψυχής θεωρίαν. όταν το αισθητήριον το δεσπόζον ἄλλων πάντων αἰσθητηρίου͵ καὶ πάντων των άλλων και εις το οποίον τα πρὸς ὃ συντείνει τἆλλα͵ πεπονθότος άλλα αναφέρονται. Διότι βεβαίως δεν βλέπομεν διά γὰρ δὴ τῇ γε ὄψει ὁρᾷ ὅτι ὁρᾷ͵ καὶ της όψεως ότι βλέπομεν. διὸ καὶ πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς ταύτης αισθήσεως πάθη είναι η εγρήγορσις και ο ύπνος. είναι ορθή ως προς ταύτα τα φαινόμενα· περὶ τούτων· τοῦ γὰρ κυρίου τῶν διότι. διότι η αίσθησις αύτη δύναται τῶν ἄλλων αἰσθητηρίων͵ τὰ δ΄ ἄλλα να υπάρχη χωριστή από των άλλων τούτου ἀχώριστα͵ εἴρηται δὲ περὶ αισθήσεων. εἰ γὰρ τῷ πάσας τι πεπονθέναι τὰς ὡς δὲ νῦν λέγομεν͵ εὐλόγως ἔχει καὶ 5. όμως ταύτας ἀναγκαῖον ἀργεῖν ἅμα καὶ μένωσιν εν αργία και ακινησία ἀκινητί ζειν· τοὐναντίον γὰρ συγχρόνως. αναγκαίως . εάν ο ύπνος συνίστατο εις το ότι πάσαι αι αισθήσεις πάσχουσί τι.χ. ότι και βλέπει και ακούει.τις την συνείδησιν. αι άλλαι όμως δεν είναι αὐτῶν ἐν τοῖς Περὶ ψυχῆς χωρισταί απ' αυτής. και διά τούτο ζῴοις· καὶ γὰρ ἡ ἁφὴ μόνη πᾶσιν· υπάρχουσιν εις όλα τα ζώα. να μη ηρεμώσι συγχρόνως20. Και διακρίνομεν κρίνει δὴ καὶ δύναται κρίνειν ὅτι και δυνάμεθα να διακρίνωμεν ότι τα ἕτερα τὰ γλυκέα τῶν λευκῶν οὔτε γλυκέα είναι διάφορα των λευκών ούτε γεύσει οὔτε ὄψει οὔτε ἀμφοῖν͵ ἀλλά διά της γεύσεως. αίτινες ούτε ἄτοπον εἰ αἷς οὔτε ἀνάγκη οὔτε αναγκαίον είναι ούτε δυνατόν κατ' ουδένα δυνατὸν τρόπον τινὰ ἐνεργεῖν ἅμα͵ τρόπον να ενεργώσι19 συγχρόνως. την οποίαν ημείς λέγομεν. θα ήτο αἰσθήσεις ἐγίγνετο τὸ καθεύδειν͵ άτοπον αν αισθήσεις. το του ήχου και άλλο το του χρώματος. αλλά διά τινος δυνάμεως της ψυχής κοινής εις όλα τα ἁπάντων· ἔστι μὲν γὰρ μία αἴσθησις͵ καὶ τὸ κύριον αἰσθητήριον αισθητήρια. ούτε διά της όψεως. Η εξήγησις. Αύτη δε η κοινή δύναμις είναι συνδεδεμένη προ πάντων με την αίσθησιν ὑπάρχει (τοῦτο μὲν γὰρ χωρίζεται της αφής. πάθη τι. τὸ μὴ ἅμα ἠρεμεῖν. τοῦτο δ΄ ἅμα τῷ ἁπτικῷ μάλιστα Τω όντι.

η εξήγησις ευρίσκεται. και την αρχήν ἀρχὴ τῆς κινήσεως͵ καὶ τὴν ὕλην καὶ (οπόθεν προέρχεται η κίνησις). Συμβαίνουσι δε και ἔκνοιαί τινες τοιαῦται· ἔτι δ΄ οἱ τὰς παραφροσύναι όμοια έχουσαι φαινόμενα. όταν όμως εν τούτων ασθενήση. λέγομεν πρῶτον μὲν οὖν ἐπειδὴ λέγομεν τὴν λοιπόν πρώτον ότι η φύσις ενεργεί φύσιν ἕνεκά του ποιεῖν͵ τοῦτο δὲ πάντοτε χάριν σκοπού τινος. διότι και εις τας λιποθυμίας συμβαίνει· ἀδυναμία γὰρ αἰσθήσεως συμβαίνει η αναισθησία αύτη. δι΄ ἣν δ΄ αἰτίαν συμβαίνει τὸ καθεύδειν͵ καὶ ποῖόν τι τὸ πάθος ἐστί͵ λεκτέον. αλλά δεν δύναται ἐπεὶ δὲ τρόποι πλείους τῆς αἰτίας . ως ήδη είπομεν. Επειδή δε πολλά είναι τα είδη της 24 (καὶ γὰρ τὸ τίνος ἕνεκεν͵ καὶ ὅθεν ἡ αιτίας . μὴ δύνασθαι αἰσθάνεσθαι (καὶ γὰρ ούτε εις το ότι δεν δύνανται21 να ἐν ταῖς λειποψυχίαις τοιοῦτόν τι αισθάνωνται. Όταν όμως η αδυναμία της χρήσεως του αισθάνεσθαι δεν εξηγήται τῆς χρήσεως μήτ΄ ἐν τῷ τυχόντι διά τινος των αισθητηρίων ούτε διά την αἰσθητηρίῳ͵ μήτε δι΄ ἣν ἔτυχεν αἰτίαν͵ ἀλλά͵ καθάπερ εἴρηται νῦν͵ τυχούσαν αιτίαν. διότι αίτιον καλούμεν και το ένεκα τίνος (γίνεταί τι). το οποίον φυσικώς κινείται. όταν δε τι εκ ἀδυνατεῖν αἰσθέσθαι͵ ὅταν δ΄ τούτων αδυνατήση. ἐν τῷ αὐχένι φλέβας Προσέτι δε διά της συμπιέσεως των καταλαμβανόμενοι ἀναίσθητοι φλεβών του αυχένος γίνεταί τις γίγνονται)͵ ἀλλ΄ ὅταν ἡ ἀδυναμία αναίσθητος23. αναγκαίως και εκείνο. φανερὸν δὲ ἐκ πολλῶν ὅτι οὐκ ἐν τῷ Είναι δε φανερόν εκ πολλών παρατηρήσεων. δι' ου η ψυχή αισθάνεται ὅταν μὲν γὰρ τοῦτ΄ ἀδυνατήσῃ͵ πάντα. επειδή η λιποθυμία είναι αδυναμία των ἡ λειποψυχία͵ γίγνονται δὲ καὶ αισθήσεων22. 7. ούτος δε ἀγαθόν τι͵ τὴν δ΄ ἀνάπαυσιν παντὶ είναι αγαθόν τι. Πρέπει δε να εξηγήσωμεν διά ποίαν αιτίαν συμβαίνει ο ύπνος και οποία είναι η φύσις του παθήματος τούτου. ἀδυνατοῦν τος οὐκ ἀνάγκη τοῦτ΄ ἀδυνατεῖν. δεν πρέπει τὰ λοιπὰ πάντα͵ ἐκείνων δέ τινος κατ' ανάγκην να ασθενήση και εκείνο. όταν τούτο αδυνατήση. Διότι.τι συμπάσχειν [455b] ἀναγκαῖον καὶ συμπάσχουσι και πάντα τα άλλα. δεν αδυνατεί ἐκείνων τι͵ οὐκ ἀνάγκη τούτῳ. εν τω πρώτω αισθητηρίω ἐν τῷ πρώτῳ ᾧ αἰσθάνεται πάντων· (τη καρδία). ότι ο ύπνος δεν τὰς αἰσθήσεις ἀργεῖν καὶ μὴ συνίσταται εις το ότι αι αισθήσεις χρῆσθαι αὐταῖς ὁ ὕπνος͵ οὐδ΄ ἐν τῷ αργούσι και δεν γίνεται χρήσις αυτών. και την τὸν λόγον αἴτιον εἶναί φαμεν)͵ ύλην και τον λόγον (το είδος). ἀνάγκη καὶ τοῖς αἰσθητηρίοις πᾶσιν αναγκαίως και τα αισθητήρια πάντα αδυνατούσι να αισθάνωνται. Εις παν δε ον. 6.

ἔτι δὲ ἀναγκαῖον ἑκάστῳ εκάστου όντος είναι το ύψιστον. ἔτι δὲ ποίας κινήσεως καὶ πράξεως 10. Ώστε ο ύπνος υπάρχει χάριν της συντηρήσεως των ζώων. όταν ταύτας έχη. τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ζῴοις τούτων είναι τα αυτά ή ανάλογα προς τα καθάπερ τοῖς ἐναίμοις ὑποληπτέον των εναίμων ζώων. Εις μεν τα άλλα ζώα πρέπει να καθεύδειν τοῖς ζῴοις͵ μετὰ ταῦτα παραδεχθώμεν. πάντα θεωρητέον. Επομένως πρέπει αναγκαίως να έχη τον λέγω δ΄ ἐξ ὑποθέσεως τὴν ἀνάγκην͵ ύπνον έκαστον ζώον. ότι δηλ. Λέγω δε αναγκαίως εκ της υποθέσεως. αὕτη δέ ἐστι τριῶν αύτη είναι ο μέσος τόπος μεταξύ της ὅτι μὲν οὖν ἡ τῆς αἰσθήσεως ἀρχὴ . αναγκαίως πρέπει να έχη αὐτῷ δεῖ͵ καὶ τούτων ὑπαρχόντων δυνάμεις τινάς26 και. Θα εξηγήσωμεν μετά ταύτα ποία σωματική κίνησις και ποία πραξις γίνεται ἐν τοῖς σώμασι γιγνομένης εις τα ζώα. Ώστε διά των επί των ανθρώπων παρατηρήσεων δέον να τοῖς ἀνθρώποις· ὥστε ἐκ τούτων εξηγήσωμεν πάντα. Το τέλος δε. δι' ο υπάρχει ο ύπνος. ὄντι ὥστε σωτηρίας ἕνεκα τῶν ζῴων ὑπάρχει. η αρχή ἑτέροις. 8. μίαν ή την άλλην αυτών25.τῷ πεφυκότι κινεῖσθαι͵ μὴ δυναμένῳ δ΄ ἀεὶ καὶ συνεχῶς κινεῖσθαι μεθ΄ ἡδονῆς͵ ἀναγκαῖον εἶναι καὶ ὠφέλιμον͵ τῷ δὲ ὕπνῳ αὐτῇ τῇ ἀληθείᾳ προσάπτουσι τὴν μεταφορὰν ταύτην ὡς ἀναπαύσει πάντοτε και συνεχώς να κινήται ευαρέστως. ίνα επέρχηται εγρήγορσις και συμβαίνει τότε ἐγρηγορέναι καὶ τὸ ύπνος. Πρότερον ήδη ωρίσαμεν αλλαχού ότι η αρχή της αισθήσεως εις τα ζώα υπάρχει γίγνεται [456a] ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εις το αυτό μέρος όπου και η αρχή της μέρους τοῖς ζῴοις ἀφ΄ οὗπερ καὶ ἡ κινήσεως29. εάν ὅτι εἰ ζῷον ἔσται ἔχον τὴν αὑτοῦ ζώόν τι μέλλη να συντηρήση την ιδίαν φύσιν͵ ἐξ ἀνάγκης τινὰ ὑπάρχειν εαυτού φύσιν. διότι η αίσθησις και η νόησις αἰσθάνεσθαι καὶ τὸ φρονεῖν πᾶσι είναι ο σκοπός πάντων. ἡ δ΄ ἐγρήγορσις τέλος· τὸ γὰρ 9. τῶν ζῴων ὑπάρχειν τὸν ὕπνον. αύται δε είναι βέλτιστα γὰρ ταῦτα͵ τὸ δὲ τέλος αι ύψισται ενέργειαι εκείνων. πρέπει να έχη και άλλας27 τινάς. ότι αίτια των παθών λεκτέον. το δε τέλος βέλτιστον. η ανάπαυσις είναι αναγκαία και ωφέλιμος· και μετά πάσης αληθείας εφαρμόζεται η μεταφορά αύτη εις τον ύπνον. Εκ των τριών δε τόπων εις τῆς κινήσεως͵ διώρισται πρότερον ἐν τους οποίους διαιρείται το σώμα. όσα έχουσι την τέλος οἷς ὑπάρχει θάτερον αὐτῶν. ἕτερα ὑπάρχειν. Εις δε τα άναιμα28 τα εἶναι τὰ αἴτια τοῦ πάθους ἢ ταὐτὰ ἢ αίτια είναι τα αυτά τα οποία είναι εις τους τὰ ἀνάλογον͵ τοῖς δ΄ ἐναίμοις ἅπερ ανθρώπους. διότι είναι ανάπαυσις. είναι η εγρήγορσις.

όταν εις το ὑπόζωμα τῶν ὁλοπτέρων)͵ κινεῖται πρώτον αισθητήριον διεγείρηται αίσθημα δὲ πᾶν αἰσθήσεώς τινος γενομένης͵ είτε οικείον33. Φανερόν δε είναι τούτο εις ὁλοπτέρων͵ οἷον σφηκῶν καὶ τα ολόπτερα32 έντομα. πάντα γὰρ τὰ κινήσεως και της κυρίας αισθήσεως (της ἔναιμα καρδίαν ἔχει͵ καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς κοινής). Κινείται δε παν ζώον. είτε αύτη έρχεται έξωθεν. ως εις τας σφήκας. 12. ως ἀναπνέουσιν ἡ σύμφυτος (διὸ καὶ εις τα μη αναπνέοντα. τῆς μὲν οὖν κινήσεως φανερὸν ὅτι καὶ ἡ τοῦ πνεύματος ἀρχὴ καὶ ὅλως ἡ τῆς καταψύξεώς ἐστιν ἐνταῦθα͵ καὶ τὸ ἀναπνεῖν τε καὶ τὸ τῷ ὑγρῷ καταψύχεσθαι πρός γε τὴν σωτηρίαν τοῦ ἐν τούτῳ μορίῳ θερμοῦ ἡ φύσις πεπόρικεν· ῥηθήσεται δὲ περὶ αὐτῆς ὕστερον Είναι δε φανερόν ότι ενταύθα είναι η αρχή της κινήσεως. καὶ μὴ δεχομένοις πνεῦμα ἐν τῷ φαίνεται ότι αήρ έμφυτος εις αυτά ἀνάλογον τὸ σύμφυτον πνεῦμα αναφυσάται και καταβαίνει εις μέρος του ἀναφυσώμενον καὶ συνιζάνον σώματος ανάλογον (με τους πνεύμονας φαίνεται. και γενικώς η της ψύξεως. Περί της αρχής ταύτης θεωρουμένης καθ' εαυτήν θα είπωμεν ύστερα. και η της αναπνοής. Και εις μεν τα κεφαλῆς καὶ τῆς κάτω κοιλίας. διότι όλα τα έναιμα έχουσι μὲν οὖν ἐναίμοις τοῦτ΄ ἐστὶ τὸ περὶ καρδίαν και αυτή είναι η αρχή της τὴν καρδίαν μέρος. Εις δέ τα ζώα τα οποία δεν έχουσιν αίμα. και ότι η φύσις τα όργανα. δῆλον δὲ τοῦτο ἐπὶ τῶν των εναίμων). τοῖς έναιμα ζώα το μέρος τούτο είναι το περί την καρδίαν. ἰσχύος ἀδύνατον͵ ἰσχὺν δὲ ποιεῖ ἡ ισχύν εμποιεί η κατάσχεσις (κράτησις) τοῦ πνεύματος κάθεξις͵ τοῖς μὲν της πνοής. είτε έξωθεν34. τα έπλασεν ίνα διατηρώσι την θερμότητα εις το μέρος τούτο. ως εἰσφερομένοις ἡ θύραθεν͵ τοῖς δὲ μὴ εις τα εισπνέοντα. μελιττῶν͵ καὶ ἐν ταῖς μυίαις καὶ ὅσα τας μελίσσας τας μυίας και τα όμοια. τα έντομα και όσα δεν δέχονται αέρα. είτε είναι σύμφυτος. τοῖς δὲ ἀναίμοις καὶ τοῖς ἐντόμοις τοιαῦτα. κινήσεως καὶ τῆς αἰσθήσεως τῆς διωρισμένων τόπων ὁ μέσος κυρίας ἐντεῦθέν ἐστιν. όταν κινώνταις διότι διασπάται ο αήρ ὅταν κινῆται͵ τῇ τρίψει τοῦ πνεύματος προσπίπτοντος πρὸς τὸ πίπτων εις το διάφραγμα των ολοπτέρων. Αλλ' επειδή είναι αδύνατον χωρίς ισχύος να κινήση τις ή να ενεργήση τι. καθ΄ αὑτήν. 11. Εάν δε ο ἐπεὶ δὲ κινεῖν μέν τι ἢ ποιεῖν ἄνευ . δια τούτο δε και τα βομβοῦντα φαίνεται τὰ πτερωτά͵ πτερωτά έντομα φαίνεται ότι βομβούσιν. τα οποία αναπνέουσι30 και εκείνα τα οποία ψύχονται διά μέσου του υγρού31.κεφαλής και της κοιλίας.

όταν εγερθώμεν. (22) Και όμως τότε δεν υπάρχει ύπνος. . περί τούτου είπομεν εις τα Προβλήματα. κινοῦνται δ΄ ἔνιοι καθεύδοντες καὶ διότι δὲ τὰ μὲν ἐνύπνια μνημονεύουσιν ἐγερθέντες͵ τὰς δ΄ ἐγρηγορικὰς πράξεις ἀμνημονοῦσιν͵ ἐν τοῖς Προβληματικοῖς εἴρηται. είναι φανερόν εις ποίον τόπον και εις ποίον ἐγρήγορσις πάθη τοῦ μορίου τούτου͵ έσχατον μέρος του σώματος έχουσι την ἐν ᾧ μὲν τόπῳ καὶ ἐν ᾧ μορίῳ πηγήν των ο ύπνος και η εγρήγορσις. Τινές δε κινούνται εν ώ κοιμώνται και κάμνουσι πολλά ανήκοντα εις την ποιοῦσι πολλὰ ἐγρηγορικά͵ οὐ εγρήγοοσιν και ουχί βεβαίως άνευ μέντοι ἄνευ φαντάσματος καὶ φαντασίας και τινος αισθήματος. ων αι πτέρυγες είναι εκ μιας μόνης μεμβράνης και δεν διαιρούνται εις πτερά καθώς εις τα πτηνά. εξ ου λαμβάνουσι την ψύξιν την αναγκαίαν προς συντήρησιν της ζωής. ήτοι γένεσις και φθορά. τα αισθήματα ταύτα είναι όλως διάφορα των συνήθων αισθημάτων. ἐστιν αἴσθημα τρόπον τινά· λεκτέον Αλλά περί τούτου θα πραγματευθώμεν δὲ περὶ αὐτῶν ὕστερον. (25) Διότι ουχί πάντα έχουσι και τας δύο. 13. (27) Λ. (33) Βούλημα ή σωματαίσθημα. 14. την νόησιν και την αίσθησιν. Διατί δε τα μεν όνειρα ενθυμούμεθα. Αλλά διότι προσβάλλει την αρχιχήν αίσθησιν άνευ της οποίας αι άλλαι δεν είναι. χ. (19) Αι διάφοροι αισθήσεις δεν ενεργούσι συγχρόνως. (23) Η πίεσις των καρωτίδων φλεβών φέρει λιποθυμίαν. χ.ύπνος και η εγρήγορσις είναι πάθη του αἰσθητηρίῳεἰ δή ἐστιν ὁ ὕπνος καὶ ἡ μέρους τούτου του σώματος. τον ύπvov και την εγρήγορσιν. ύστερον. και άνευ της οποίας ταύτα δεν θα εγίνοντο. (30) Εν τω αέρι. Ο Αριστοτέλης δεν διακρίνει τας φλέβας από των αρτηριών. (24) Η τελική. (20) Διότι ενεργούσι συγχρόνως. (34) Διεγειρόμενον υπό των εξωτερικών πραγμάτων. (29) Η κίνησις έχει πολλάς σημασίας. (18) Εάν εν τοις ονείροις αισθάνεται το ζώον. Είναι δε: 1) η κατά ποσόν ή μέγεθος κίνησις ήτοι αύξησις και φθίσις· 2) η κατά ποιόν κίνησις ή αλλοίωσις· 3) η κατά το πού ή φορά· 4) η κατ' ουσίαν μεταβολή. η ποιητική. ή τουλάχιστον η ψυχή δεν δύναται να αντιληφθή συγχρόνως δύο διάφορα αισθήματα. τα μαλάκια. η υλική και η ειδική. πρώτῳ γίγνεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ἢ οἰκείας ἢ ἀλλοτρίας͵ ἐν τῷ πρώτῳ ἐγρήγορσις͵ φανερόν. Διότι το αἰσθήσεώς τινος· τὸ γὰρ ἐνύπνιόν ενύπνιον είναι τρόπον τινά εν αίσθημα. ήτις είναι η αίσθησις η συλλέγουσα πάντα τα αισθήματα. Ο Αριστοτέλης ομιλεί περί διανοητικών και περί τοπικών κινήσεων. (26) Λ. (17) Κατά τον Αριστοτέλη ο ύπνος προσβάλλει κυρίως την κοινήν ή πρώτην αίσθησιν. (31) Εν τω ύδατι. (32) Ολόπτερα είναι εκείνα. (28) Τα έντομα. (21) Ουχί διότι ο ύπνος προσβάλλει αυτούς. αλλά τας κατά την εγρήγορσιν πράξεις δεν ενθυμούμεθα πάντοτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. Ναρκωτικά. γίνεται αναθυμίασις και μεταβίβασις αυτής εις τας φλέβας39. τα ικανά να δέχωνται αυτήν (εις τον πεπτικόν σωλήνα). Φανερόν δε είναι τούτο. [456a30] Ἐχόμενον δὲ τῶν εἰρημένων ἐστὶν ἐπελθεῖν τίνων γιγνομένων καὶ πόθεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πάθους γίγνεται͵ τοῦ τ΄ ἐγρηγορέναι καὶ τοῦ καθεύδειν. Τώρα όμως θα επαναλάβωμεν ταύτα μόνον. Υπνηλότης των βρεφών. Εν τω ύπνω η φυσική θερμότης συγκεντρούται εν τω εσωτερικώ. Είναι φανερόν ότι το ζώον άμα έχη αίσθησιν. Τόπος δε (περιεκτικός) του αίματος είναι αι φλέβες. Πρέπει νυν ως συνέχειαν των ειρημένων να εξετάσωμεν ποία (φυσιολογικά περιστατικά) συντρέχουσιν εις την εγρήγορσιν και τον ύπνον και ποία είναι η αρχή του πάθους τούτου. κόποι και ασθένειαι. . φανερὸν δὴ ὅτι ἐπεὶ ἀναγκαῖον τῷ ζῴῳ͵ ὅταν αἴσθησιν ἔχῃ͵ τότε πρῶτον τροφήν τε λαμβάνειν καὶ αὔξησιν͵ τροφὴ δ΄ ἐστὶ πᾶσιν ἡ ἐσχάτη τοῖς μὲν ἐναίμοις ἡ τοῦ αἵματος φύσις͵ τοῖς δ΄ ἀναίμοις τὸ ἀνάλογον͵ [456b] τόπος δὲ τοῦ αἵματος αἱ φλέβες͵ τούτων δ΄ ἀρχὴ ἡ καρδία (φανερὸν δὲ τὸ λεχθὲν ἐκ τῶν ἀνατομῶν)τῆς μὲν οὖν θύραθεν τροφῆς εἰσιούσης εἰς τοὺς δεκτικοὺς τόπους γίγνεται ἡ ἀναθυμίασις εἰς τὰς φλέβας͵ ἐκεῖ δὲ μεταβάλλουσα ἐξαιματοῦται καὶ πορεύεται ἐπὶ τὴν ἀρχήν. Φυσιολογική εξέτασις του ύπνου. και είναι αποτέλεσμα της εκ των τροφών αναθυμιάσεως. εις δε τα άναιμα είναι το ανάλογον (υγρόν). Ο ύπνος εξαρτάται εκ της θρέψεως. εκ των ανατομών38. Τροφή δε εν τελευταία καταστάσει36 εις πάντα τα ζώα. Μελαγχολικοί. Ενταύθα η τροφή αλλοιούται μεταβαλλομένη εις αίμα και διευθύνεται προς την καρδίαν. Περί τούτων έγινε λόγος εις τα περί Τροφής. όπως θεωρήσωμεν τας αρχάς της κινήσεως40 και τα πάθη του αισθητικού μέρους. των οποίων αρχή είναι εν τη καρδία37. τότε πρώτον πρέπει αναγκαίως και να λαμβάνη τροφήν και (διά ταύτης) αύξησιν35. εκ των οποίων προέρχεται η εγρήγορσις και ο ύπνος. εις μεν τα έναιμα είναι το αίμα. Νυσταγμός μετά το γεύμα. εἴρηται δὲ περὶ τούτων ἐν τοῖς Περὶ τροφῆς· νῦν δὲ ἀναληπτέον ὑπὲρ αὐτῶν τούτου χάριν͵ ὅπως τὰς ἀρχὰς τῆς κινήσεως θεωρήσωμεν͵ καὶ τί πάσχοντος τοῦ μορίου τοῦ αἰσθητικοῦ συμβαίνει ἡ ἐγρήγορσις 1. όπερ λέγομεν. 2. Όταν λοιπόν η τροφή έξωθεν εισέρχηται εις τα μέρη του σώματος.

όπου 46 πολὺ τό τε ὑγρὸν καὶ τὸ σωματῶδες ίσταται και προξενεί νυσταγμόν. νεκροί43. έπειτα ἀναθυμιώμενον μέχρι του ὠθεῖσθαι͵ δε στρέφεται εις τα οπίσω και μεταβάλλεται όπως τα κύματα του εἶτ΄ ἀντιστρέφειν καὶ μεταβάλλειν Ευρίπου44. διὸ μάλιστα γίγνονται τα γεύματα. ο ύπνος δεν είναι πάσα αδυναμία οιαδήποτε του ὁ ὕπνος ἀδυναμία πᾶσα τοῦ αισθητικού. ως προείπομεν. Η θερμότης λοιπόν εκάστου των ζώων άνω. δύναται42 και η οὖν ἔχει τινὰ ἀπορίαν· εἰ γὰρ φαντασία αύτη να είναι όνειρον. όταν δε πρὸς τὸ ἄνω πέφυκε φέρεσθαι· ὅταν φυσικώς αναβαίνει εις τα 45 φθάση ειίς τα άνω μέρη . ἀλλὰ γάρ͵ ὥσπερ εἴπομεν͵ οὐκ ἔστιν 4. Βεβαίως ο ύπνος δεν είναι οιαδήποτε ἀδυναμία τοῦ αἰσθητικοῦ͵ καθάπερ αδυναμία του αισθητικού. διότι τότε εν τω άμα πολύ και ὕπνοι ἀπὸ τῆς τροφῆς· ἀθρόον γὰρ πυκνόν υγρόν φέρεται εις τα άνω. ως είπομεν. Περί τούτων δε πάντων πρέπει να δοθή η αυτή εξήγησις. πολλὰ δ΄ ἐστὶν ἃ λέγουσιν οἱ οὐ γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος ἡτισοῦν σφόδρα λειποψυχήσαντες καὶ δόξαντες τεθνάναι· περὶ ὧν τὸν αὐτὸν λόγον ὑποληπτέον εἶναι πάντων. τότε έρχεται βαρύνει καὶ ποιεῖ νυστάζειν· ὅταν δὲ τὸ δὲ θερμὸν ἑκάστου τῶν ζῴων . οίτινες λειποψυχήσαντα͵ ἐνδέχοιτ΄ ἂν σφοδρώς λιποθυμούσι και φαίνονται ως ἐνύπνιον εἶναι καὶ τὸ φάντασμα. τοῦτο μὲν δυσκολίαν τινά· διότι. διότι. όταν καταβή και στραφέν οπίσω ἀναφέρεται. αν ο λιποθυμήσας δύναται να κοιμηθή. ἐνδέχεται καταδαρθεῖν τὸν Πολλάκις δε ομιλούσιν εκείνοι. Αλλά. αλλά εκ της αναθυμιάσεως αἰσθητικοῦ͵ ἀλλ΄ ἐκ τῆς περὶ τὴν των τροφών γίνεται το πάθος τούτο· διότι τροφὴν ἀναθυμιάσεως γίγνεται τὸ αναγκαίως το αναθυμιώμενον ωθείται πάθος τοῦτο· ἀνάγκη γὰρ τὸ προς τα άνω μέχρι σημείου τινός. καθάπερ εὔριπον. 3. ἱστάμενον μὲν οὖν απωθήση την θερμότητα. Τούτο41 όμως έχει λειποψυχήσασιν ἰσχυρῶς. αναισθησίαν προξενούσι και εἴρηται· καὶ γὰρ ἔκνοια καὶ πνιγμός η παραφροσύνη και ο πνιγμός και η τις καὶ λειποψυχία ποιεῖ τὴν λιποψυχία· ενίοτε δε και δύναμις τοιαύτην ἀδυναμίαν. Διά ἀθρόον πάλιν ἀντιστρέφει καὶ τούτο μάλιστα οι ύπνοι παράγονται μετά καταφέρεται.καὶ ὁ ὕπνος. όλη ομού πάλιν δ΄ ἐν τοῖς ἄνω τόποις γένηται͵ στρέφεται οπίσω και καταβαίνει. έπειτα δε. ἤδη δὲ φανταστική ισχυρά ευρέθη εις γεγένηταί τισι καὶ φαντασία λιποθυμήσαντας.

καὶ αίραι. διότι ο μεν κόπος διαλύει (υγροποιεί) το σώμα. ποτὰ καὶ τὰ βρωτά͵ μήκων͵ η μήκων. καὶ τὰ βλέφαρα. Προσέτι δε έρχεται ο ύπνος και έκ κόπος συντηκτικόν͵ τὸ δὲ σύντηγμα τινων κόπων. Και νόσοι τινές δέ τινες τὸ αὐτὸ τοῦτο ποιοῦσιν͵ φέρουσι το αυτό αποτέλεσμα ύπνου. Και οι τας κεφαλάς αυτών καταφερόμενοι καὶ νυστάζοντες φέροντες κάτω και νυστάζοντες47 τοῦτο δοκοῦσι πάσχειν͵ καὶ φαίνονται ότι πάσχουσι ταύτα και αδυνατούσι να υψώσωσι την κεφαλήν και ἀδυνατοῦσιν αἴρειν τὴν κεφαλὴν (να ανοίξωσι) τα βλέφαρα. διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν καὶ ἐπιληπτικὰ γίγνεται· ὅμοιον γὰρ ὁ ὕπνος ἐπιλήψει͵ καὶ ἔστιν τρόπον 8. Διά τούτο και η . ο μανδραγόρας. Τα παιδία τω όντι κοιμώνται πολύ. εκτός ἄπεπτος͵ ἂν μὴ ψυχρὸν ᾖ. καὶ μετὰ τὰ σιτία μάλιστα τοιοῦτος ὁ ὕπνος· πολλὴ γὰρ ἡ ἀπὸ τῶν σιτίων ἀναθυμίασις. όπως συμβαίνει είς θερμοῦ͵ οἷον συμβαίνει τοῖς πάσχοντας πυρετόν και ληθαργίαν. διότι πάντα προξενούσι βάρος της κεφαλής. πυρέττουσι καὶ ἐν τοῖς ληθάργοις. και τα ποτά και τα φαγητά. ο οίνος και αι μανδραγόρας͵ οἶνος͵ αἶραι.ῥέψῃ κάτω καὶ ἀντιστρέψαν ἀπώσῃ ύπνος και το ζώον κοιμάται. ἔτι δ΄ ἐκ κόπων ἐνίων· ὁ μὲν γὰρ ἔτι δ΄ ἡ πρώτη ἡλικία· τὰ γὰρ παιδία 7. Απόδειξις δε τούτου ὑπερβάλλειν τὸ μέγεθος τῶν ἄνω είναι η κατά την πρώτην ηλικίαν πρὸς τὰ κάτω κατὰ τὴν πρώτην υπερβολική αύξησις των άνω μερών του ἡλικίαν͵ διὰ τὸ ἐπὶ ταῦτα γίγνεσθαι σώματος αναλόγως προς τα κάτω. καὶ νόσοι εάν γείνη ψυχρά48. η δε διάλυσις αύτη γίγνεται ὥσπερ τροφὴ [457a] γίνεται ως μία τροφή αχώνευτος. σημεῖον δὲ τὸ φέρεται προς τα άνω. όσαι ὅσαι ἀπὸ περιττώματος ὑγροῦ καὶ προέρχονται εξ υπερβολής του υγρού και του θερμού. σημεῖον δὲ τούτων καὶ τὰ ὑπνωτικά· 5. Προσέτι η πρώτη ηλικία (υπόκειται εις καθεύδει σφόδρα διὰ τὸ τὴν τροφὴν τοιούτον ύπνον). τὸ θερμόν͵ τότε γίγνεται ὁ ὕπνος καὶ τὸ ζῷον καθεύδει. Απόδειξις τούτων είναι και τα πάντα γὰρ καρηβαρίαν ποιεῖ͵ καὶ τὰ υπνωτικά. διότι πολλή είναι τότε η εκ των τροφών αναθυμίασις. διότι η αύξησις γίνεται προς τα άνω. Διά ταύτην την αιτίαν τα παιδία γίνονται και επιληπτικά· ο ύπνος τω όντι ομοιάζει με την επιληψίαν και είναι τρόπον τινά επιληψία49. τὴν αὔξησιν. 6. διότι όλη η τροφή ἄνω φέρεσθαι πᾶσαν. Και ο τοιούτος βαρύς ύπνος έρχεται μετά τα φαγητά προ πάντων.

όπως και εις τους πολύ μεθυσμένους. διότι η κυκλοφορία52 είναι εύκολος εις τας . ώστε πέντε μηνών ήδη όντα δεν δύνανται να στρέφωσι τον αυχένα. ὀγκοῖ͵ καὶ συνθλίβει τὸν πόρον δι΄ οὗ ἡ ἀναπνοὴ γίγνεται. Διά ταύτα δεν είναι ωφέλιμοι οι οίνοι εις τους παίδας ούτε εις τας τροφούς αυτών. καὶ ύπνον αγαπώσι και οι έχοντες βαθέως τὸ ὅλον δὲ φίλυπνοι οἱ ἀδηλόφλεβοι κειμένας τας φλέβας και οι έχοντες καὶ οἱ νανώδεις καὶ οἱ μορφήν νάνων και οι μεγαλοκέφαλοι. διότι. όταν κοιμώνται μόνον. εις δε τους διαρρεῖν κατιὸν τὸ ὑγρόν͵ τοῖς δὲ νανώδεις και τους μεγαλοκεφάλους είναι νανώδεσι καὶ μεγαλοκεφάλοις ἡ πολλή η προς τα άνω ορμή του υγρού και ἄνω ὁρμὴ πολλὴ καὶ ἀναθυμίασις. 9. παύει. ούτω και εις αυτά πολύ υγρόν φέρεται εις τα άνω μέρη. όταν δε εξυπνήσωσι. όταν κοιμώνται· και η προσβολή γίνεται. ώστε το υγρόν κατερχόμενον δεν φλέβες στεναί͵ ὥστ΄ οὐ ῥᾴδιον κυκλοφορεί ευκόλως. Και γενικώς τον μήτραις τὰ ἔμβρυα τὸ πρῶτον. διότι ουδόλως ίσως διαφέρει να πίνωσιν αυτά ή αι τροφοί των· αλλά πρέπει να πίνωσιν οίνον υδαρή και ολίγον. όταν ο αήρ φέρηται προς τα άνω κατά μεγάλην ποσότητα. Ευλόγως λοιπόν τούτο το πάθος είναι αιτία να μένωσι κατ' αρχάς ακίνητα τα αἴτιον καὶ τοῦ ἠρεμεῖν ἐν ταῖς έμβρυα εις τας μήτρας51. Τόσον δε πλήρη τροφής είναι τα ανώτερα μέρη των παιδιών. μεγαλοκέφαλοι· τῶν μὲν γὰρ αἱ διότι εκείνων μεν αι φλέβες είναι τόσον στενοί. εὔλογον δὲ τοῦτ΄ εἶναι τὸ πάθος οἱ δὲ φλεβώδεις οὐχ ὑπνωτικοὶ δι΄ εὔροιαν τῶν πόρων͵ ἂν μή τι ἄλλο Απ' εναντίας δε οι έχοντες μεγάλας φλέβας δεν αγαπώσι τον ύπνον. η αναθυμίασις. οὕτω δὲ τὰ ἄνω πλήρη τροφῆς τοῖς παιδίοις͵ ὥστε πέντε μηνῶν οὐδὲ στρέφουσι τὸν αὐχένα· ὥσπερ γὰρ τοῖς σφόδρα μεθύουσιν͵ ὑγρότης ἀναφέρεται πολλή.τινὰ ὁ ὕπνος ἐπίληψις. διότι ο οίνος και μάλιστα ο μέλας είναι πνευματώδης. 10. Διότι. διὸ καὶ συμβαίνει τισὶν ἡ ἀρχὴ τούτου τοῦ πάθους καθεύδουσιν͵ καὶ καθεύδοντες μὲν ἁλίσκονται͵ ἐγρηγορότες δ΄ οὔ· ὅταν γὰρ πολὺ φέρηται τὸ πνεῦμα ἄνω͵ καταβαῖνον πάλιν τὰς φλέβας αρχή του πάθους τούτου συμβαίνει εις πολλούς. διὸ τοῖς παιδίοις οὐ συμφέρουσιν οἱ οἶνοι͵ οὐδὲ ταῖς τίτθαις (διαφέρει γὰρ ἴσως οὐδὲν αὐτὰ πίνειν ἢ τὰς τίτθας)͵ ἀλλὰ δεῖ πίνειν ὑδαρῆ καὶ ὀλίγον· πνευματῶδες γὰρ ὁ οἶ νος καὶ τούτου μᾶλλον ὁ μέλας. διά του οποίου γίνεται η αναπνοή50. έπειτα καταβαίνων εξογκώνει τας φλέβας και πιέζει τον πόρον.

οι πόδες και τὰ περὶ τοὺς πόδας καὶ τὰ εἴσω. οὐδ΄ οἱ μελαγχολικοί· κατέψυκται 12. καίτοι τοῦτό τις ἀπορήσειεν ἄν͵ ὅτι τοῦ καθεύδειν θερμά. και ένεκα της ψύξεως ἐκλείπει͵ καταψύχε ται καὶ διὰ καταπίπτουσι τα βλέφαρα και ψυχρά μεν ψῦξιν καταπίπτει τὰ βλέφαρα͵ καὶ γίνονται τα ανώτερα και τα εξωτερικά τὰ μὲν ἄνω κατέψυκται καὶ τὰ ἔξω͵ μέρη. ἡ δὲ μέλαινα χολὴ φύσει κάμνει ψυχρόν και το μέρος όπου γίνεται ψυχρὰ οὖσα καὶ τὸν θρεπτικὸν η θρέψις (κοιλίαν και ήπαρ). χ. αλλά τα κατώτερα και τα τὰ δ΄ ἔντος καὶ τὰ κάτω θερμά͵ οἷον εσωτερικά είναι θερμά. καθώς ο στόμαχος. εκτος εάν έχωσιν άλλο τι πάθος εναντίον. διότι. αὐτοῖς. εκεί γίνεται ψύξις. 11. είναι θερμός. τοιοῦτον περίττωμα. λ. όταν δε πληρωθή (τροφών). τα σπλάγχνα του σώματος. ὅθεν δ΄ όμως εκλείπει η θερμότης. Εκ τούτου δε και αι εἰρημένην αἰτίαν· διὸ πολλὴ ἡ πολλαί κινήσεις του κοιμωμένου. φλέβας των. Όπου κίνησις τοῦ ὑπνοῦντος. διότι το εσωτερικόν αυτών είναι ψυχρόν. ὥστε φανερὸν ἐκ [457b] τῶν 13. ότι ο ύπνος είναι συγκέντρωσις της θερμότητος εντός (της τις τοῦ θερμοῦ εἴσω καὶ καρδίας) και αντίδρασις φυσική ένεκα της ἀντιπερίστασις φυσικὴ διὰ τὴν ειρημένης αιτίας53. διὰ άφθονος αναθυμίασις· διά τούτο δε και τοῦτο γὰρ καὶ βρωτικοί͵ σκληφροὶ τρώγουσι πολύ και έχουσι σκληράν ὄντες· ὥσπερ γὰρ οὐδὲν σάρκα. γίνεται . Ώστε είναι φανερόν εκ των εἰρημένων ὅτι ὁ ὕπνος ἐστὶ σύνοδός ειρημένων. όπου δύναται να υπάρχη η δύναμις μόρια͵ ὅπου ἂν ὑπάρχῃ δυνάμει τὸ της τοιαύτης εκκρίσεως. Δυνατόν όμως να ερώτηση τις: μετὰ τὰ σιτία ἰσχυρότατος ὁ ὕπνος διατί ο ύπνος είναι ισχυρότατος μετά τα γεύματα. και διατί προκαλούσιν ύπνον ο γίγνεται͵ καὶ ἔστιν ὑπνωτικὰ οἶνος οίνος και άλλα τοιαύτα έχοντα πολλήν καὶ ἄλλα θερμότητα ἔχοντα θερμότητα. ώστε δεν γίνεται εν αυτοίς πλῆθος αὐτοῖς ἀναθυμιάσεως. όταν είναι κενός.πάθος ἔχωσιν ὑπεναντίον. Διότι η μαύρη χολή. πότερον οὖν τοῦτο συμβαίνει ὅτι ὥσπερ ἡ κοιλία κενὴ μὲν οὖσα Άρά γε συμβαίνει τούτο. Δεν είναι βέβαια λογικόν ο τοιαῦτα͵ ἔστι δ΄ οὐκ εὔλογον τὸν μὲν ύπνος να θεωρήται κατάψυξις· το αίτιον ὕπνον εἶναι κατάψυξιν͵ τὰ δ΄ αἴτια του ύπνου μάλλον είναι η θερμότης. ούσα ψυχρά εκ φύσεως. Ούτε πάλιν οι μελαγχολικοί είναι γὰρ ὁ εἴσω τόπος͵ ὥστ΄ οὐ γίγνεται φίλυπνοι. και τα σώματα αυτών φαίνονται ἀπολελαυκότα διάκειται τὰ σώματα ως να μη έχωσι φάγει τίποτε. και τα άλλα τόπον ψυχρὸν ποιεῖ καὶ τὰ ἄλλα μέρη.

όταν λαμβάνηται πολλή τροφή. όταν το υγρόν. όπερ ωθεί προς τα άνω. αφαιρήται. ύστερον δε λειτουργεί η φαντασία. και όταν μεν καταπέση το θερμόν. Πάλιν. διότι είναι υπερβολικώς πολύ. όταν φέρηται εκεί η οἱ ἐν τῇ κεφαλῇ πόροι καὶ τόποι αναθυμίασις. τας οποίας τώρα εκθέτομεν. προξενείται άνοια (αναισθησία). όπως το πυρ σβύννεται όταν επιτεθώσι πολλά ξύλα. ούτω καταψύχει διὰ τὴν κίνησιν͵ οὕτω καὶ και οι πόροι και τόποι της κεφαλής γίνονται ψυχροί. Διά τούτο οι άνθρωποι κατακρίνονται. ως είπομεν. τότε το εξατμισθέν υλικόν απωθείται οπίσω και ρέει κάτω. Διότι μόνος ο άνθρωπος εξ όλων των ζωών έχει την ορθοστασίαν. ην ανυψοί η θερμότης. Αλλ' όταν το υψωθέν υγρόν δεν δύναται πλέον να αναβή. όταν πυκνόν υγρόν φέρηται εις τα άνω υπό της θερμότητος διά των φλεβών εις την κεφαλήν. Αλλ' όμως η κυρία έδρα του ύπνου είναι ο περί τον εγκέφαλον τόπος. ούτω και εδώ. Πάντων των μερών του σώματος το ψυχρότατον είναι ο εγκέφαλος και το ανάλογον με το αυτό . γίγνεται γὰρ ὁ ὕπνος͵ ὥσπερ εἴρηται͵ τοῦ σωματώδους ἀναφερομένου ὑπὸ τοῦ θερμοῦ διὰ τῶν φλεβῶν πρὸς τὴν κεφαλήν· ὅταν δὲ μηκέτι δύνηται͵ ἀλλὰ τῷ πλήθει ὑπερβάλλῃ τὸ ἀναχθέν͵ πάλιν ἀνταπωθεῖται καὶ κάτω ῥεῖ (διὸ καὶ πίπτουσί γε ὑποσπωμένου τοῦ θερμοῦ τοῦ ἀνάγοντος οἱ ἄνθρωποι· μόνον γὰρ ὀρθὸν τῶν ζῴων)͵ καὶ ἐπιπεσὸν μὲν ἔκνοιαν ποιεῖ͵ ὕστερον δὲ φαντασίαν. καθώς εις τους καταψύχονται ἀναφερομένης τῆς χύνοντας εφ' εαυτών θερμόν υγρόν ἀναθυμιάσεως; ἢ ὥσπερ τοῖς εξαίφνης γίνεται φρίκη. Ή διότι. Ή αι λύσεις.ψυχρός εκ της γενομένης κινήσεως. Διότι. προσχεομένοις τὸ θερμὸν ἐξαίφνης όταν ανέλθη το θερμόν. ἢ αἱ μὲν νῦν λεγόμεναι λύσεις ἐνδεχόμεναι μέν εἰσι τοῦ γίγνεσθαι τὴν κατάψυξιν͵ οὐ μὴν ἀλλὰ κύριός γ΄ ἐστὶν ὁ τόπος ὁ περὶ τὸν ἐγκέφαλον͵ ὥσπερ ἐν ἄλλοις εἴρηται. γίνεται ο ύπνος. πάντων δ΄ ἐστὶ τῶν ἐν τῷ σώματι ψυχρότατον ὁ 14. ενδέχεται να εξηγώσι πώς γίνεται η κατάψυξις54. ούτως ο στόμαχος ψύχεται έως ού χωνευθή η τροφή. τότε το ψυχρόν φρίκη γίγνεται͵ κἀκεῖ ἀνιόντος τοῦ συγκεντρούται και ψύχει το σώμα και κάμνει την φυσικήν θερμότητα να είναι θερμοῦ ἀθροιζόμενον τὸ ψυχρὸν αδύνατος και να υποχωρή. καταψύχει͵ καὶ τὸ κατὰ φύσιν θερμή ἐστιν͵ ἡ δὲ πλήρωσις αὐτὴν θερμὸν ποιεῖ ἐξαδυνατεῖν καὶ ὑποχωρεῖν; ἔτι δὲ πολλῆς ἐμπιπτούσης τροφῆς͵ ἣν ἀνάγει τὸ θερμόν͵ ὥσπερ τὸ πῦρ ἐπιτιθεμένων τῶν ξύλων͵ καταψύχεται͵ ἕως ἂν καταπεφθῇ. 16. 15. ως και αλλαχού είπομεν.

ἔστι δὲ και καθαρώτατον αίμα.ἐγκέφαλος͵ τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι τὸ ἀνάλογον τούτῳ μόριον. πρὸς δὲ τὸ καταψύχεσθαι καὶ μὴ ἀναθυμιάσεως ὑπερβαλλούσης τῇ θερμότητι. όπερ εξατμίζεται υπό της ηλιακής θερμότητος. παντὸς δὲ τοῦ είπομεν. ενώ το εις τα κάτω μέρη καθαρώτατον τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ͵ αίμα είναι πυκνότατον και θολερώτατον. καὶ διακριθῇ τό τε σωματωδέστερον και όταν διαχωρισθή το ουσιωδέστατον αἷμα καὶ τὸ καθαρώτερον. διό και οι κατάρροι ἐγκέφαλον ἡ μὲν περιττωματικὴ φαίνονται ότι προέρχονται εκ της ἀναθυμίασις εἰς φλέγμα συνίσταται κεφαλής. 17. μέρος εις όσα ζώα δεν έχουσιν εγκέφαλον. η καρδία είναι η αρχή όλου του αἵματος ἀρχή͵ ὥσπερ εἴρηται καὶ ἐγείρεται δ΄ ὅταν πεφθῇ καὶ . η λεπτότης και η στενότης συμβάλλεται καὶ ἡ λεπτότης καὶ [ἡ] των πέριξ του εγκεφάλου φλεβών. όταν γείνη η 55 κρατήσῃ ἡ συνεωσμένη θερμότης ἐν χώνευσις και επικρατήση η θερμότης. Τούτο στενότης τῶν περὶ τὸν ἐγκέφαλον λοιπόν είναι το αίτιον της καταψύξεως. Είναι δε το αίμα λεπτότατον μὲν αἷμα καὶ της κεφαλής το λεπτότατον άμα και καθαρώτατον. ἔλθῃ εἰς τὸν ἄνω τόπον͵ διὰ τὴν ψύχεται υπό της ψυχρότητος αυτών και ψυχρότητα αὐτοῦ καταψύχεται καὶ συμπυκνωθέν πίπτει κάτω γινόμενον συστὰν καταφέρεται [458a] πάλιν ύδωρ. ήτις πολλή εξερχόμενη εκ των πέριξ ὀλίγῳ πολλὴ ἐκ τοῦ περιεστῶτος͵ μερών συμπυκνούται εις μικρόν χώρον. ενώ η αναθυμίασις. ούτω κατά την εις τον γενόμενον πάλιν ὕδωρ͵ οὕτως ἐν τῇ εγκέφαλον ανάβασιν της θερμότητος η υπερβολική εξάτμισις μεταβάλλεται εις ἀναφορᾷ τοῦ θερμοῦ τῇ πρὸς τὸν γλοιώδη ύλην. φέρεται προς τα κάτω συμπεπυκνωμένη και ψύχει (μετριάζει) τρόφιμος καὶ μὴ νοσώδης την θερμότητα. ήτις είναι (διὸ καὶ οἱ κατάρροι φαίνονται ικανή να τρέφη και δεν έχει τίποτε τo γιγνόμενοι ἐκ τῆς κεφαλῆς)͵ ἡ δὲ νοσηρόν. Συντελεί δε εις την κατάψυξιν. όταν φθάση τῆς τοῦ ἡλίου θερμότητος͵ ὅταν εις τας υψηλά μέρη (της ατμοσφαίρας). τῆς μὲν οὖν καταψύξεως και αν ακόμη είναι υπερβολική η τοῦτ΄ ἐστὶν αἴτιον͵ καίπερ τῆς αναθυμίασις ένεκα της θερμότητος. και εις το να μη γίνεται δεκτή ευκόλως η δέχεσθαι ῥᾳδίως τὴν ἀναθυμίασιν αναθυμίασις. καταφέρεται συνισταμένη καὶ καταψύχει τὸ θερμόν. παχύτατον δὲ καὶ θολερώτατον τὸ Όπως δε και ενταύθα και αλλαχού ἐν τοῖς κάτω μέρεσιν. ὥσπερ οὖν τὸ ἀπατμίζον ὑγρὸν ὑπὸ Καθώς λοιπόν το υγρόν. φλεβῶν. Εγείρεται δε ο άνθρωπος.

εγείρονται (τά ζώα) ελεύθερα από το βάρος της τροφής. ώστε να μη δύναται να δύνασθαι ἐνεργεῖν͵ ἐξ ἀνάγκης μὲν λειτουργή. 20. το δε θολερώτατον εις τα κάτω. λόγων οἰκειότερον· τῶν δ΄ ἐν τῇ καρδίᾳ ἑκατέρας τῆς διὰ δὲ τὸ γίγνεσθαι ἀδιακριτώτερον τὸ αἷμα μετὰ τὴν τῆς τροφῆς προσφορὰν ὕπνος γίγνεται͵ ἕως ἂν διακριθῇ τοῦ αἵματος τὸ μὲν καθαρώτερον εἰς τὰ ἄνω͵ τὸ δὲ θολερώτερον εἰς τὰ κάτω· ὅταν δὲ τοῦτο συμβῇ͵ ἐγείρονται 19. ἀλλὰ τὸ μὲν χωρισμός του αίματος. τί μὲν οὖν τὸ αἴτιον τοῦ καθεύδειν . εκάστη δε τούτων δέχεται το ἑκατέρα δέχεται ἐξ ἑκατέρας τῆς αίμα εξ εκάστης αρτηρίας ήτοι εκ της φλεβός͵ τῆς τε μεγάλης καλουμένης λεγομένης μεγάλης αρτηρίας και εκ της καὶ τῆς ἀορτῆς· ἐν δὲ τῇ μέσῃ αορτής. διότι η ανάπαυσις σωτηρίας· σῴζει γὰρ ἡ ἀνάπαυσις. Εις την μέσην κοιλίαν γίνεται ο γίγνεται ἡ διάκρισις. ἀπολυθέντα τοῦ ἐκ τῆς τροφῆς βάρους. Αλλά να είπωμεν ακριβέστερον περί τούτων ανήκει εις διορίζειν περὶ τούτων ἑτέρων ἐστὶ άλλας ειδικάς πραγματείας. Εξηγήσαμεν λοιπόν ποίον είναι το εἴρηται͵ ὅτι ἡ [ὑπὸ] τοῦ σωματώδους αίτιον του ύπνου· και είπομεν ότι είναι η αντίδρασις πυκνού υγρού. Εκ δε των μερών της καρδίας56 η μέση κοιλία είναι ηνωμένη με τας δύο θαλάμης κοινὴ ἡ μέση· ἐκείνων δ΄ κοιλίας. γίνεται ο ύπνος και διαρκεί έως ου το μεν καθαρώτατον μέρος του αίματος αποχωρισθή εις τα άνω. όπερ υψούται τοῦ ἀναφερομένου ὑπὸ τοῦ υπό την επίδρασιν της εμφύτου αυτώ συμφύτου θερμοῦ ἀντιπερίστασις θερμότητας επί το πρώτον αισθητήριον ἀθρόως ἐπὶ τὸ πρῶτον αἰσθητήριον· όργανον (την καρδίαν). Όταν δε τούτο γείνη. αίματος. καὶ τί ἐστιν ὁ ὕπνος͵ ὅτι τοῦ πρώτου ότι ο ύπνος είναι η κατάληψις του πρώτου αἰσθητηρίου κατάληψις πρὸς τὸ μὴ αισθητηρίου. 18. Είπομεν προσέτι. Επειδή όμως είναι περισσότερον αδιάκριτον το αίμα μετά την εισαγωγήν των τροφών.ἐνταῦθα καὶ ἐν ἄλλοις͵ ἡ καρδία. ο δε ύπνος υπάρχει χάριν συντηρήσεως. συντηρεί. και ότι είναι φαινόμενον αναγκαίον (διότι ουδέν ζώον δύναται να γινόμενος (οὐ γὰρ ἐνδέχεται ζῷον υπάρξη άνευ των όρων οίτινες εἶναι μὴ συμβαινόντων τῶν συντελούσιν εις την ύπαρξιν και ἀπεργαζομένων αὐτό)͵ ἕνεκα δὲ ανάπτυξιν αυτών).

(54) Αι ειρημέναι λύσεις είναι ενδεχόμεναι και πιθαναί. (46) Το υγρόν προξενεί βάρος εις την κεφαλήν· διά τούτο και κινούμεν αυτήν νυστάζοντες. ας όμως δεν διέκρινε σαφώς από των φλεβών ο Αριστοτέλης). (42) Αλλά τούτο είναι αδύνατον· άρα ο ύπνoς δεν είναι απλή αδυναμία του αισθάνεσθαι. ων ουδενός μνημονεύουσιν εγερθέντες”. αίτινες τότε πιέζουσι και συστέλλουσι τον πόρον της αναπνοής. ίσως και ίδια αυτού συγγράμματα. ουχ ήττον φαίνεται ότι ανέταμε πτώματα ανθρώπων. Ο εγκέφαλος. ηγνόει την κυκλοφορίαν του αίματος. (37) Ο Αριστοτέλης την καρδίαν εθεώρει ορθώς αρχήν του αίματος. αλλ' ως φυτόν· όταv δε γεννηθή. (51) Ως νεναρκωμένος εξ εγκεφαλικής πλησμονής· (52) Ο Αριστοτέλης. την μετά του ύπνου στενήν και αχώριστον σχέσιν της θρέψεως. επειδή συγχρόνως γίνεται η εξάτμησις κάτω και συγκέντρωσις άνω. (41) Το ότι ο ύπνος είvαι αναισθησία οιαδήποτε. ελαττώνει και κανονίζει την θερμότητα του αίματος. λ. (48) Τας εν τω πεπτικώ σωλήνι εκκρίσεις η εκ του κόπου αναπτυχθείσα θερμότης διαλύει και ωθεί εις τα άνω του σώματος και επιφέρει τον ύπvov. όταν φθάση εις τον εγκέφαλον. ψύχεται και αυτό και καταβαίvει πάλιν εις την καρδίαν και κάμνει ψυχρόν το θερμόν αυτής. όστις είναι ψυχρός. . Όταν όμως το θερμόν. τότε λαμβάνει αίσθησιν και τότε πρώτον τρέφεται ως ζώον. (56) Ο Αριστοτέλης.) (44) Όπως η πλήμμυρα και άμπωτις στενού τινος. άτινα δεv σώζονται. όπου γίνεται η πρώτη μεταβολή αυτής εις αίμα. (Θεμιστ. όπερ ανύψωσε τα υγρά. όπερ παράγει η εξάτμισις των υγρών. Η κυρία εξήγησις και το αληθέστερον αίτιον του ύπνου είναι τούτο. αναγκαίως εξογκoύνται αι φλέβες. (36) Μετά τας διαδοχικάς αλλοιώσεις. (39) Αι φλέβες την τροφήν φέρουσιν εις το ήπαρ. (40) Ήτις φέρει εις τον ύπνον. τούτου δε στενωθέντος. Μετά την πέψιν ταύτην διανέμουσι τo αίμα εις άπαν τo σώμα άλλαι φλέβες (αι αρτηρίαι. σφαλερώς δε και ως αρχήν των νεύρων. καίτι ανακριβώς περιγράφει τα μέρη της καρδίας. ουδεμίαν όμως φαντασίαν μετά την απαλλαγήν της λιποθυμίας. ως το ψυχρότατον όργανον. στραφή οπίσω ψυχρανθέν. (53) Της επί του εγκεφάλου επιδράσεως της πέψεως. “Πολλά δε έστιν ά λέγουσιν εv τω καιρώ (του πάθους) οι σφόδρα λειποψυχήσαντες και δόξαντες τεθνάναι. ας υφίστανται αι τροφαί κατά την πέψιν. (50) Όταν ούτος μεν ο αήρ καταβαίνη. (55) Όταν η θερμότης υπερισχύση του ψυχρού. όπερ θα είπη εν τοις εξής. συρρέουσι μετ' αυτού και τα υγρά και γίνεται ο ύπνος. Τούτο το ακατέργαστον και άπεπτον αίμα φέρουσιν είτα οι φλέβες εις την καρδίαν. καίτι δυνατόν είναι να αμφισβητήση τις τινάς αυτών. (47) Οι λαβόντες τα ναρκωτικά.(35) Το ζώον τρέφεται και ότε είναι ακόμη έμβρυον (εν τη μήτρα). ούτω δε εκ της ψύξεως κοιμάται το ζώον. παύει η αναπνοή. άλλος δε αναβαίνη. εγίνωσκε δε μόνον την άμεσον μετάβασίν του εις τα άκρα εκ της καρδίας και την εις τον εγκέφαλον κίνησιν του και επιστροφήν. και ούτω γενάτται η επιληψία. χ. ως είπομεν. (45) Το θερμόν. (Θεμίστιος)· (49) Και ο ύπνος και η επιληψία είναι αργία αισθήσεων. ήτις το κατεργάζεται εις τέλειοv αίμα. Εν γένει δε η μελέτη αύτη είναι πλήρης ακριβεστάτων παρατηρήσεων. ουχί όμως ως ζώον. (38) Ίσως εvvoεί την ανατομικήν γενικώς. (43) Όνειρα πολλά ενθυμούμεθα όταν εγερθ'ωμεν.

το μέγεθος και άλλαι τοιαύται ιδιότητες. ήτοι είναι πάθος της φαντασίας. ο χυμός. 3. καλόν· ὧν ἡ δόξα ἄνευ αἰσθήσεως αλλά και ότι είναι λευκόν ή καλόν. Αλλά προσέτι ούτε διά της γνώμης 3 μόνον τὸ προσιόν φαμεν ἄνθρωπον (δόξης) αισθανόμεθα αυτό. Η χρήσις της μεν όψεως είναι η όρασις. [458a33] Μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τι. και κοινά μεν αντικείμενα εις πάσας τας αισθήσεις είναι το σχήμα. το αυτό δε εφαρμόζεται και επί των αλλων αισθησεων. 1. Άρα το ενύπνιον δεν συλλαμβάνομεν δια της αισθήσεως. ούτε του νοητικού. αλλά του αισθητικού. Μετά τον ύπνον και την εγρήγορσιν πρέπει να εξετάσωμεν περί των ενυπνίων ἐνυπνίου ἐπιζητητέον͵ καὶ πρῶτον και να ζητήσωμεν εις ποίον μέρος της [458b] τίνι τῶν τῆς ψυχῆς φαίνεται͵ ψυχής συμβαίνουσι. της δε ακοής το ακούειν και της αισθήσεως εν γένει είναι το αισθάνεσθαι1. όταν υπνώττωμεν2. 2. Ώστε είναι φανερόν ότι ουδόλως αισθανόμεθα.ΑΡΙΣΤOΤΕΛOΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΥΠΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. η κίνησις. ο ήχος. ήτις είναι πάθος του αισθητικού. Όταν δε κλείη τις τους οφθαλμούς και κοιμάται. Τα ενύπνια ούτε πάθος του αισθητικού απλώς. και οὐδὲν ἂν φήσειεν͵ οὔτ΄ ἀληθῶς οὔτε ουδέν εκ τούτων. Διότι ου μόνον λέγομεν ότι προσερχόμενόν τι ἢ ἵππον εἶναι͵ ἀλλὰ καὶ λευκὸν ἢ αντικείμενον είναι άνθρωπος ή ίππος4. εἰ δ΄ ἡ χρῆσις ὄψεως ὅρασις͵ καὶ ἀκοῆς τὸ ἀκούειν͵ καὶ ὅλως αἰσθήσεως τὸ αἰσθάνεσθαι͵ κοινὰ δ΄ ἐστὶ τῶν αἰσθήσεων οἷον σχῆμα καὶ μέγεθος καὶ κίνησις καὶ τἆλλα τὰ τοιαῦτα͵ ἴδια δ΄ οἷον χρῶμα ψόφος χυμός͵ ἀδυνατεῖ δὲ πάντα μύοντα καὶ καθεύδοντα ὁρᾶν͵ ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν͵ δῆλον ὅτι οὐκ αἰσθανόμεθα οὐδὲν ἐν τοῖς ὕπνοις· οὐκ ἄρα γε τῇ αἰσθήσει τὸ ἐνύπνιον αἰσθανόμεθα. καθό φανταστικού. ίδια δε αντικείμενα είναι το χρώμα. ούτε αληθές ούτε ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῇ δόξῃ· οὐ γὰρ . και αν είναι ταύτα καὶ πότερον τοῦ νοητικοῦ τὸ πάθος πάθος του νοητικού ή του αισθητικού· ἐστὶ τοῦτο ἢ τοῦ αἰσθητικοῦ· τούτοις διότι διά τούτων των δύο δυνάμεων γὰρ μόνοις τῶν ἐν ἡμῖν γνωρίζομέν μόνων γνωρίζομεν τα πράγματα. είναι αδύνατον να βλέπη.

Δύναται δε να γείνη φανερόν τούτο. φανείη δ΄ ἄν τῳ τοῦτο͵ εἴ τις ὥστε δῆλον ὅτι οὐκ ἐνύπνιον πᾶν τὸ 5. ἔτι παρὰ τὸ ἐνύπνιον ἐννοοῦμεν 4. όπως κατά την εγρήγορσιν αἰσθανόμενοί τι. Συμβαίνει δηλαδή εις αυτούς ἐνύπνιον τίθεσθαι πρὸ ὀμμάτων εἰς πολλάκις παρεκτός του ενυπνίου να τὸν τόπον φάντασμα· παριστάνωσιν εις εαυτούς άλλο τι. το εvvoούμεν9 διά της δόξης. καὶ ἑωράκασιν ἐνύπνια τοιαῦτα͵ Ούτω τινές έχουσι παρατηρήση ότι οἷον οἱ δοκοῦντες κατὰ τὸ ενθυμούνται τα όνειρά των. το αυτό τούτο και κατά . την οποίαν έχομεν κατά τον ἐν ὕπνῳ φάντασμα͵ καὶ ὅτι ὃ ύπνον. όπως και εν τη εγρηγόρσει. Αλλ' όμως κατά τον ύπνον η ψυχή συμβαίνει να κάμνη τούτο ὅτι ἄνθρωπος καὶ ὅτι λευκὸς ὁ ακριβώς. πολλάκις διανοούμεθα ὕπνοις παρὰ τὰ φαντάσματα ἐνίοτε περί αυτού έτερόν τι. οποίον εννοούμεν τότε. μνημονικὸν παράγγελμα τίθεσθαι οίτινες κατά τα παραγγέλματα της μνημονικής τέχνης δοκιμάζουσι να τὰ προβαλλόμενα· συμβαίνει γὰρ παραστήσωσιν εις εαυτούς8 τα όνειρά αὐτοῖς πολλάκις ἄλλο τι παρὰ τὸ των. εννοούμεν άλλα7. καίπερ γρηγορούντες. αφού εγερθή τις εκ τού ύπνου. εκείνοι λ. δῆλον δὲ περὶ τούτων ἁπάντων τό γε τοσοῦτον͵ ὅτι τὸ αὐτὸ ᾧ καὶ ἐγρηγορότες ἐν ταῖς νόσοις 6. μίαν εικόνα εις τον τόπον (τον δεχόμενον τας εικόνας). Τόσον πολύ είναι φανερόν περί όλων τούτων. ότι εκείνο το οποίον μας κάμνει είς τινας νόσους να απατώμεθα. Δηλαδή όπως. αἰσθανόμεθα͵ πολλάκις καὶ όταν αντικείμενόν τι αισθανώμεθα διανοούμεθά τι· οὕτω καὶ ἐν τοῖς γρηγορούντες.είναι όνειρον. ότι διακρίνομεν. και ότι εκείνο το ἐννοοῦμεν τῇ δόξῃ δοξάζομεν. ότι το πλησίαζον είναι άνθρωπος και ότι είναι λευκόν. Ώστε είναι φανερόν ότι. εάν. διότι και κοιμώμενοι νομίζομεν προσιὼν δοκοῦ μεν ὁρᾶν. προσέχοι τὸν νοῦν καὶ πειρῷτο επιστήση τον νουν και προσπαθήση να μνημονεύειν ἀναστάς. ουχί πάσα παράστασις. περὶ οὗ γὰρ όταν αντιλαμβανώμεθα.ψευδῶς. Κατά το ενύπνιον προσέτι έχομεν την άλλου τινός εκτός του ἄλλο τι͵ καθάπερ ἐν τῷ ἐγρηγορέναι παράστασιν και 6 αντικειμένου . ἤδη δέ τινες ενθυμηθή (τα όνειρα τα οποία είδεν). ούτω και κατά τον ύπνον εκτός των παραστάσεων ενίοτε ἄλλα ἐννοοῦμεν. ἐν δὲ τοῖς ὕπνοις συμβαίνει ψεύδος δύναται να αποφανθή η γνώμη 5 τὴν ψυχὴν τοῦτο ποιεῖν· ὁμοίως γὰρ άνευ της αισθήσεως . χ.

Αλλά δύναται και δὲ τούτων ὥσπερ ἐγρηγορότος η όψις και αι άλλαι αισθήσεις να πάσχωσί τι. τον ύπνον προξενεί την απάτην. όπως όταν γρηγορώμεν. ἀλλ΄ εἴτε δὴ ταὐτὸν εἴθ΄ ἕτερον τὸ φανταστικὸν τῆς ψυχῆς καὶ τὸ αἰσθητικόν͵ οὐδὲν ἧττον οὐ γίνεται ἄνευ τοῦ ὁρᾶν καὶ αἰσθάνεσθαί τι· τὸ γὰρ παρορᾶν καὶ παρακούειν ὁρῶντος ἀληθές τι καὶ ἀκούοντος͵ οὐ μέντοι τοῦτο ὃ οἴεται. Εκάστη των εικόνων (καθ' ύπνους) προσβάλλει μέν πως τῇ αἰσθήσει͵ οὐχ οὕτω δὲ ὥσπερ ἐγρηγορότος· καὶ προσβάλλει κατά τινα τρόπον την αίσθησιν ως εάν τις ήτο γρηγορών. ὑποκείσθω μὲν οὖν͵ ὅπερ ἐστὶ καὶ φανερόν͵ ὅτι τοῦ 7. ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστι τοῦ δοξάζοντος οὐδὲ τοῦ διανοουμένου τὸ πάθος τοῦτο ὃ καλοῦμεν ἐνυπνιάζειν͵ φανερόν. Αλλά πρέπει να εξετάσωμεν κατά ποίαν σημασίαν και κατά τίνα τρόπον συμβαίνει το πάθος τούτο εις αυτήν. ουχ ήττον το ενύπνιον δεν γίνεται χωρίς να βλέπωμεν και να αισθανώμεθά τι. Αλλ' είτε είναι η φανταστική και η αισθητική δύναμις της ψυχής εν και το αυτό. Είναι λοιπόν φανερόν. Και άλλοτε μεν η δόξα μας κατέχεται καὶ ἀκολουθεῖ τῷ λέγει ότι είναι ψεύδος εκείνο12 όπερ βλέπομεν. διότι θα εβλέπομεν απλώς και θα ηκούομεν (καθ' ύπνους). όπως δεv είναι αληθές ότι η καὶ τὰς ἄλλας αἰσθήσεις͵ ἕκαστον αίσθησις ουδέν πάσχει. Ούτω. Άρα δεν είναι τὴν αἴσθησιν οὐκ ἀληθές͵ ἀλλ΄ αληθές. όπερ και . πλην τούτο δεv είναι εκείνο όπερ αυτός νομίζει ότι ορά. Διότι απάται οράσεως και ακοής συμβαίνουσιν όταν τις ορά και ακούη αληθώς τι. ἀλλ΄ οὐδὲ τοῦ αἰσθανομένου ἁπλῶς· ὁρᾶν γὰρ ἂν ἦν καὶ ἀκούειν ἁπλῶς. ούτε εν γένει αισθάνεταί τι. 11 ἐν δὲ τῷ ὕπνῳ ὑπόκειται μηδὲν ὁρᾶν Αλλά κατά την υπόθεσιν ταύτην εν τω μηδὲν ἀληθές͵ τὸ δὲ μηδὲν πάσχειν ύπνω ούτε βλέπει τις ούτε ακούει τι. ότι το πάθος τούτο. όπως κατά την αληθή ὥσπερ ἐγρηγορόσιν͵ ὁτὲ δὲ εγρήγορσιν. το οποίον καλούμεν ενύπνιον. φαντάσματι; άλλοτε δε νικάται υπό της εικόνος η δόξα και ακολουθεί αυτήν (ως αληθή)13. 8. μολονότι υγιαίνομεν και μολονότι γνωρίζομεν το αληθές. είτε είναι διάφοροι. όμως ο ήλιος μας φαίνεται πάντοτε ότι έχει διάμετρον ενός ποδός10. ἀλλὰ πῶς δὴ καὶ τίνα τρόπον͵ ἐπισκεπτέον.ἀπατώμεθα͵ τοῦτ΄ αὐτὸ καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ ποιεῖ τὸ πάθος. ότι δεν βλέπει τις τίποτα (εν τω ἐνδέχεται καὶ τὴν ὄψιν πάσχειν τι ονείρω). καὶ ὑγιαίνουσι δὲ καὶ εἰδόσιν ὅμως ὁ ἥλιος ποδιαῖος εἶναι δοκεῖ. δεν είναι πάθος της δόξης14 ούτε της διανοίας (της δόξης και του νου)· αλλ' ούτε και της αισθήσεως απλώς. ουχί ὁτὲ μὲν ἡ δόξα λέγει ὅτι ψεῦδος͵ όμως ούτως. Ας τεθή λοιπόν βάσις τούτο.

(Θεμίστιος). τούτο είναι ενύπνιον. και ανήκει εις ταύτην καθό φανταστικήν. (3) Δόξα είvαι η ενέργεια του πνεύματος. (1) Αι δυνάμεις υπάρχουσιν έvεκα των ενεργειών. και ούτω σχηματίζομεν γνώμην περί αυτών. πάντοτε έχομεν συνείδησιν ότι δοξάζομεν. ότι τό πάθος τούτο (το όνειρον) ανήκει εις την αισθητικήν δύναμιν. (13) Θεωρούσα τους τύπους των πραγμάτων ως αυτά τα πράγματα. (4) Kαι εv γένει ουσία. τούτο είναι παράστασις (ή φάντασμα) και όχι ενύπνιον”. ότι το όνειρεύεσθαι ανήκει εις την αισθητικήν δύναμιν. και είπομεν ότι η φανταστική δύναμις είναι η αυτή με την αισθητικήν αλλ' ο τρόπος της εκδηλώσεως της φαντασίας και ο της αισθήσεως είναι διάφοροι· είναι δηλ. (9) Θεωρούμεν αυτό ψεύδος ή αληθές διά της δόξης. Αλλά. Όταν όμως βλέπων δύνηται να εννοή ότι το ορώμενον είναι ενύπνιον. φαντασία η κίνησις ήτις γίνεται υπό του εν ενεργεία αισθήματος 15. (6) Κρίνομεν δηλαδή και μορφούμεν γνώμην περί αυτού. Περί φαντασίας ήδη έγινε λόγος εις τα περί Ψυχής. (15) Και μη παρόντων των αισθητών.αἰσθητικοῦ τὸ πάθος͵ εἴπερ καὶ ὁ ὕπνος· οὐ γὰρ ἄλλῳ μέν τινι τῶν ζῴων ὑπάρχει ὁ ὕπνος͵ ἄλλῳ δὲ τὸ ἐνυπνιάζειν͵ ἀλλὰ τῷ αὐτῷ.τι φανταζόμεθα εν τω ύπνω είναι όνειρον. το δυνάμενον και άλλως έχειν. δι' ης κρίνομεν το ποιόν και τας ιδιότητας τωv όντων. φανερόν είναι. (10) Πόσω μάλλον λοιπόν πρέπει να συμβαίνει η απάτη όταν νοούμεν ή κοιμώμεθα . ίδιον όμως έχει ότι αναφέρεται εις το ενδεχόμενον. (7) Γίνονται δηλ. . (5) Διότι η αίσθησις γνωρίζει ημίν πρώτη την ύπαρξιν των πραγμάτων. Και αληθώς δεν συμβαίνει εις άλλο μέρος ζώων ο ύπνος και εις άλλο το ενύπνιον. αλλά και τα δύο υπάρχουσιν εις το αυτό μέρος. (14) Διότι εν μέρει ανήκει αυτοίς. είτε είναι μίγμα αληθούς και ψευδούς εγρηγόρσεως και ύπνου. ἐπεὶ δὲ περὶ φαντασίας ἐν τοῖς Περὶ ψυχῆς εἴρηται͵ καὶ ἔστι μὲν τὸ αὐτὸ τῷ αἰσθητικῷ τὸ φανταστικόν͵ τὸ δ΄ εἶναι φανταστικῷ καὶ αἰσθητικῷ ἕτερον͵ ἔστι δὲ φαντασία ἡ ὑπὸ τῆς κατ΄ ἐνέργειαν αἰσθήσεως γινομένη κίνησις͵ τὸ δ΄ ἐνύπνιον φάντασμά τι φαίνεται εἶναι (τὸ γὰρ ἐν ὕπνῳ φάντασμα ἐνύπνιον λέγομεν͵ εἴθ΄ ἁπλῶς εἴτε τρόπον τινὰ γινόμενον)͵ φανερὸν ὅτι τοῦ αἰσθητικοῦ μέν ἐστι τὸ ἐνυπνιάζειν͵ τούτου δ΄ ᾗ φανταστικόν. ενθυμούνται καλύτερον των άλλων. διότι ενύπνιον λέγομεν την εικόνα ήτις εμφανίζεται κατά τον ύπνον είτε απολύτως είτε κατά τινα τρόπον 16. διότι και ο ύπνος είναι πάθημα του αισθητικού μέρους. (8) Ούτοι δια των προσπαθειών των μνημονεύουσι τα απαγγελθέντα καλύτερον των αποστοματιζόντων αυτά. “Αλλά κατά την δόξαν. (11) Ήτις κακώς υποτίθεται κατά τον Αριστοτέλην. (2) Και επομένως δεv ονειρώττομεν διά μέσου των αισθήσεων. όταν μεν τις βλέπων τι δεν νοή ότι τούτο όπερ βλέπει είναι όνειρον. οτιδήποτε δοξάζομεν. και πράξεις του νου. Είναι λοιπόν φανερόν. Συνάμα δε είναι φανερόν ότι ουχί παν ό. (12) Και όνειρον. Ούτω και οι ησκημένοι να ενθυμώνται τα όνειρα. το δε ενύπνιον φαίνεται ότι είναι εικών της φαντασίας. Δεv είναι λοιπόν έργον της δόξης τα ενύπνια. (16) Δήλα δη είτε αναγνωρίζεται ως όνειρον.

Η όψις. Τι είναι το ενύπνιον και πως γίνεται δυνάμεθα να μάθωμεν. Eυκόλως απατώμεθα υπό των αισθήσεων. αλλά και ενεργεί. Άμεσα αποτελέσματα αισθημάτων λίαν παρατεινομένων. αλλ' επιμένει και όταν παύση η ενέργεια αύτη 18. και η εξ αυτών γινομένη εντύπωσις υπάρχει εις τα αισθητήρια όχι μόνον όταν αι αισθήσεις είναι εν ενεργεία. κάμνει την κίνησίν του και εις τον αέρα και εις τα υγρά. χ. Νόμος της μεταβάσεως της κινήσεως. ὁμοίως δὲ ὑπολαβεῖν τοῦτο δεῖ καὶ ἐπ΄ ἀλλοιώσεως· τὸ γὰρ θερμανθὲν ὑπὸ τοῦ θερμοῦ τὸ πλησίον 3. 2. Διότι και τα ριπτόμενα κινούνται ακόμη. είτε της κατ' αλλοίωσιν. παραπλήσιον γὰρ τὸ πάθος ἐπί τε τούτων καὶ ἐπὶ τῶν φερομένων ἔοικεν εἶναι. Τα ενύπνια γίνονται εξ οιασδήποτε τάξεως αισθητών. Τα αισθητά πράγματα προξενούσιν εις ημάς αίσθησιν κατά τα διάφορα αισθητήρια. Το πάθος τούτο φαίνεται. και πάλιν ούτος κινηθείς μετέδωκε την κίνησιν εις άλλο μέρος· και κατά τον τρόπον τούτον το ριπτόμενον. πάσχει. ότι είναι όμοιον με το φαινόμενον το συμβαίνον εις τα ριπτόμενα πράγματα. έως ου σταματήση. είτε της κατά τόπον. Τί δ΄ ἐστὶ τὸ ἐνύπνιον͵ καὶ πῶς γίνεται͵ ἐκ τῶν περὶ τὸν ὕπνον συμβαινόντων μάλιστ΄ ἂν θεωρήσαιμεν. Ομοίως δε πρέπει να δεχθώμεν. ότι τούτο συμβαίνει και εις τας κινήσεις της αλλοιώσεως πράγματός τινος. όταν αφαvισθή το αισθητόν. Αποτέλεσμα των ομμάτων των γυναικών επί των κατόπτρων κατά την έμμηνον ροήν.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν φερομένων τοῦ κινήσαντος οὐκέτι θιγγάνοντος κινεῖται· τὸ γὰρ κινῆσαν ἐκίνησεν ἀέρα τινά͵ καὶ πάλιν οὗτος κινούμενος ἕτερον· καὶ τοῦ τον δὴ τὸν τρόπον͵ ἕως ἂν στῇ͵ ποιεῖται τὴν κίνησιν καὶ ἐν [459b] ἀέρι καὶ ἐν τοῖς ὑγροῖς. και εν ω ο κινήσας αυτά δεν τα εγγίζει πλέον· διότι ο κινήσας κατ' αρχάς εκίνησε μέρος αέρος. λ. αν προ πάντων εξετάσωμεν τα συμβαίνοντα κατά τον ύπνον 17. ἀπελθουσῶν. όταν έχωμεν πάθη ψυχικά ή σωματικά. τὰ γὰρ αἰσθητὰ καθ΄ ἕκαστον αἰσθητήριον ἡμῖν ἐμποιοῦσιν αἴσθησιν͵ καὶ τὸ γινόμενον ὑπ΄ αὐτῶν πάθος οὐ μόνον ἐνυπάρχει ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις ἐνεργουσῶν τῶν αἰσθήσεων͵ ἀλλὰ καὶ 1. το υπό του θερμού θερμανθέν θερμαίνει το . Η εντύπωσις διαμένει εις τα όργανα.

εις το οποίον έπειτα ηθέλομεν στρέψει τα βλέμματα. θα μας ὁρᾶν͵ πρῶτον μὲν τοιοῦτον τὴν φανή ότι το βλέπομεν κατά πρώτον με το χρόαν͵ εἶτα μεταβάλλει εἰς αυτό παρόν χρώμα. και υπάρχει εις το βάθει καὶ ἐπιπολῆς. Και αι αισθήσεις ακόμη πάσχουσι τοιαύτα. έως ου φθάση εις το μέλαν χρώμα και αφανισθή. ως λ. αφού η εν ενεργεία αίσθησις αἴσθησις͵ ἀνάγκη τοῦτο συμβαίνειν. όταν στρέφωμεν την αίσθησιν ημών είς τι άλλο. Διό τούτο το διὸ τὸ πάθος ἐστὶν οὐ μόνον ἐν πάθος (η εντύπωσις) υπάρχει εις τα αισθητήρια ουχί μόνον καθ' όν χρόνον αἰσθανομένοις τοῖς αἰσθητηρίοις͵ αισθάνονται. ή λευκόν ή πράσινον. ὥστε καὶ ἐν τῷ ανάγκης συμβαίνει τούτο και εις το αἰσθάνεσθαι͵ ἐπειδή ἐστιν όργανον. επιμένει η (πρώτη) εντύπωσις. επειδή εξακολουθεί ακόμη η κίνησις. όταν εκ του ηλίου μεταβαίνωμεν εις την σκιάν. αλλά και όταν παύσωσι να ἀλλὰ καὶ ἐν πεπαυμένοις͵ καὶ ἐν αισθάνωνται.θερμαίνει͵ καὶ τοῦτο διαδίδωσιν ἕως πλησίον μέρος. έπειτα εις ἂν εἰς τὴν μέλαιναν ἔλθῃ χρόαν καὶ πορφυρούν. είναι είδος αλλοιώσεως. Είναι δε τούτο φανερόν. Ώστε εξ τῆς ἀρχῆς. τοιούτον φαίνεται και το πράγμα. διότι τότε τα άλλα καὶ ἀπὸ τῶν κινουμένων δὲ . όπερ έπειτα φοινικοῦν κἄπειτα πορφυροῦν͵ ἕως μεταβάλλεται εις ερυθρόν. φανερὸν δὲ ὅταν συνεχῶς αἰσθανώμεθά τι· μεταφερόντων γὰρ τὴν αἴσθησιν ἀκολουθεῖ τὸ πάθος͵ οἷον ἐκ τοῦ ἡλίου εἰς τὸ σκότος· συμβαίνει γὰρ μηδὲν ὁρᾶν διὰ τὴν ἔτι ὑποῦσαν κίνησιν ἐν τοῖς ὄμμασιν ὑπὸ τοῦ φωτός. κἂν πρὸς ἓν χρῶμα πολὺν χρόνον βλέψωμεν ἢ λευκὸν ἢ χλωρόν͵ τοιοῦτον φαίνεται ἐφ΄ ὅπερ ἂν τὴν ὄψιν μεταβάλωμεν. χ. όταν στρέφωνται ταχέως εξ μεταβάλλου σιν͵ οἷον ἀπὸ τῶν αντικειμένων ευρισκομένων εις κίνησιν. όταν επί τινα χρόνον κατά συνέχειαν αισθανώμεθά τι. κἂν πρὸς τὸν ἥλιον βλέψαντες ἢ 5. Διότι. όπερ αμέσως παρατηρήσασι φαίνεται κατ΄ παρατηρούμεν κατά την ευθείαν γραμμήν εὐθυωρίαν͵ ᾗ συμβαίνει τὴν ὄψιν καθ' ην συμβαίνει να ορώμεν. το αντικείμενον. Και αν κυττάζοντες τον ήλιον ή άλλο λαμπρόν αντικείμενον κλείσωμεν τα ἄλλο τι λαμπρὸν μύσωμεν͵ όμματα. ἀφανισθῇ. και τούτο μεταδίδει την θερμότητα εις άλλο μέχρι τέλους. ποταμῶν͵ μάλιστα δὲ ἀπὸ τῶν ως εκ των ποταμών και των ρευμάτων τάχιστα ῥεόντων͵ φαίνεται [γὰρ] τὰ των ρεόντων ταχύτατα. Και αν επί πολύν χρόνον ατενίσωμεν εν μόνον χρώμα. όπερ είναι η έδρα της ἀλλοίωσίς τις ἡ κατ΄ ἐνέργειαν αισθήσεως. την οποίαν το φως έδωκεν εις τους οφθαλμούς. εσωτερικόν βάθος και εις την επιφάνειαν. Διότι συμβαίνει να μη βλέπωμεν τίποτε. 4.

Διότι και τα όμματα είναι εκ των ὄψις τῶν λαμπρῶν καὶ ἐχόντων πραγμάτων. 6. ούτω και ενεργεί τι. αἴτιον δέ͵ ὥσπερ [460a] εἴπομεν͵ ὅτι . Ομοίως και περί των άλλων. οὐ μόνον πάσχει ἡ ὄψις ὑπὸ τοῦ αλλά και ενεργεί αύτη επ' αυτού και κινεί ἀέρος͵ ἀλλὰ καὶ ποιεῖ τι καὶ κινεῖ͵ αυτόν 20. όπως και τα λαμπρά αντικείμενα ὥσπερ καὶ τὰ λαμπρά· καὶ γὰρ ἡ κινούσι. και από τας δυνατάς οσμάς ασθενίζει η όσφρησις. τα οποία ηρεμούσι. καθώς πάσχει τι. Τω ὅτι ὥσπερ καὶ ἡ ὄψις πάσχει͵ οὕτω όντι. ὄντες. καὶ ποιεῖ τι. μας φαίνονται ότι κινούνται. δυσκόλως γίνεται τὸ ἐπιπολῆς τοῦ ἐνόπτρου εξαλείφεται η τοιαύτη κηλίς. ταῦτά γε δὴ φανερῶς συμβαίνει τοῦτον τὸν τρόπον. ἐκμάξαι τὴν τοιαύτην κηλίδα͵ ἐὰν δὲ ὅτι δὲ ταχὺ τὰ αἰσθητήρια καὶ παλαιόν͵ ῥᾷον. είναι ευκολωτέρα η καινὸν ᾖ τὸ κάτοπτρον͵ οὐ ῥᾴδιον εξάλειψις αυτής. ἅμα δ΄ ἐξ αὐτοῦ δῆλον τούτου γίνεται φανερόν. Γίνονται δε οι άνθρωποι και από τους μεγάλους κρότους κωφοί. το ότι η όψις ου μόνον πάσχει υπό του αέρος. Αίτιον δε τούτου είναι. εάν επιστήση γινόμενον· περὶ οὗ καὶ αὐτοῦ τις την προσοχήν. ως είπομεν. Διότι και φυσικώς οι οφθαλμοί γὰρ φύσει τυγχάνουσι φλεβώδεις είναι πλήρεις φλεβών. Είναι λοιπόν εύλογον ότι τα όμματα είναι εις την αυτήν κατάστασιν ὅταν ᾖ τὰ καταμήνια͵ διακεῖται ὥσπερ καὶ ἕτερον μέρος ὁτιοῦν· καὶ καθώς και οιονδήποτε άλλο μέρος του σώματος. δύναται να σκεφθή και ἐπιστήσας σκέψαιτό τις ἂν καὶ να λύση την απορίαν. εις τα λίαν καθαρά κάτοπτρα 19. Συγχρόνως δε εκ ἀπορήσειεν. 7.ἠρεμοῦντα κινούμενα. ἐν γὰρ τοῖς ἐνόπτροις όταν εμβλέψωσιν εις αυτά γυναίκες τοῖς σφόδρα καθαροῖς͵ ὅταν τῶν ευρισκόμεναι εις τα καταμήνιά των. γίνονται δὲ καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων ψόφων δύσκωφοι καὶ ἀπὸ τῶν ἰσχυρῶν ὀσμῶν δύσοσμοι͵ καὶ ἐπὶ τῶν ὁμοίων ὁμοίως. εάv όμως οἷον νεφέλη αἱματώδης· κἂν μὲν είναι παλαιόν. τὰ μὲν οὖν ὄμματα εὐλόγως͵ έχουσι χρώμα. Ταύτα δε φανερώς συμβαίνουσι κατά τούτον τον τρόπον. τα οποία λάμπουσι και χρῶμα. πράγματα. περί του οποίου. Ότι δε τα αισθητήρια ταχέως αισθάνονται τας ελαχίστας διαφοράς μικρᾶς διαφορᾶς αἰσθάνεται͵ αποδεικνύει το συμβαίνον εις τα σημεῖον τὸ ἐπὶ τῶν ἐνόπτρων κάτοπτρα. ότι η όψις. καταμηνίων ταῖς γυναιξὶ γινομένων γίνεται εις την επιφάνειαν του κατόπτρου ἐμβλέψωσιν εἰς τὸ κάτοπτρον͵ ως μία νεφέλη αιματώδης· και αν μεν το κάτοπτρον είναι καινουργές.

Εις πάντῃ. η ταραχὴν καὶ φλεγμασίαν αἱματικὴν μεταβολή. ὁ δὲ χαλκὸς διὰ μὲν τὸ λεῖος εἶναι ὅτι μὲν οὖν καὶ ὑπὸ τῶν μικρῶν διαφορῶν γίνεται κίνησις͵ καὶ ὅτι ταχεῖα ἡ αἴσθησις͵ καὶ ὅτι οὐ μόνον 10. ἐν δὲ τοῖς παλαιοῖς οὐκ ἐμμένει͵ ὅτι οὐχ ὁμοίως εἰσδύεται ἡ δε τα παλαιά κάτοπτρα δεν μένει η κηλίς. παθαίνεται υπό οιασδήποτε μικράς ὁποιασοῦν ἁφῆς αἰσθάνεται επαφής. Αίτιον δε του να μη εξαλείφεται ταχέως από τα ταχέως ἐκ τῶν καινῶν κατόπτρων καινουργή κάτοπτρα η κηλίς είναι η αἴτιον τὸ καθαρὸν εἶναι καὶ λεῖον· καθαριότης και η λειότης αυτών· διότι η διαδεύται γὰρ διὰ τῶν τοιούτων καὶ κηλίς εισδύει εις τα κάτοπτρα ταύτα εἰς βάθος καὶ πάντῃ͵ διὰ μὲν τὸ βαθέως και πανταχού. ούτος δε μεταδίδει εις τον αέρα. Ο χαλκός ιδία. αλλ' ἄδηλος͵ ἔνεστι δέ (ἡ γὰρ αὐτὴ φύσις όμως υπάρχει· (είναι δε η αυτή η φύσις σπέρματος καὶ καταμηνίων)͵ ὁ δ΄ του σπέρματος και η των καταμηνίων)· ἀὴρ κινεῖται ὑπ΄ αὐτῶν͵ καὶ τὸν ἐπὶ και κινείται ο αήρ. ούτος δε ο αὐτὸς πάσχει· ὁ δὲ τοῦ κατόπτρου αήρ (ο δεύτερος) ενεργεί το αυτό εις την τὴν ἐπιφάνειαν. τοῦ δὲ μὴ ἀπιέναι οσονδήποτε ελαφρά και αν είναι.Διά τούτο. διότι δεν εισχωρεί επίσης. γίνεται καθαρά επαφή ὁπηλικηοῦν οὖσα. η οποία γίνεται εις τα όμματα ένεκα ταραχής και ροής του αίματος.τι αν δεχθή και το καθαρώτερον δηλοί τας μικροτάτας μεταβολάς. ένεκα δε καθαρὸν εἰς βάθος͵ διὰ δὲ τὸ λεῖον της λειότητος εξαπλούται πανταχού. 9. ότι είναι ως μία οὖσαν τὴν τοῦ ἀέρος ἁφὴν καὶ τρίψις. ἡμῖν μὲν ἡ ἐν τοῖς ὄμμασι διαφορὰ διαφεύγει μεν την αντίληψιν ημών. όταν γίνωνται τα καταμήνια. ούτω και ενταύθα διότι το καθαρόν πράγμα φανερώνει ακριβώς ό. διὸ γινομένων τῶν καταμηνίων διὰ ὥσπερ δὲ τῶν ἱματίων͵ τὰ μάλιστα καθαρὰ τάχιστα κηλιδοῦται· τὸ γὰρ καθαρὸν ἀκριβῶς δηλοῖ ὅ τι ἂν δέξηται͵ καὶ τὸ μάλιστα τὰς ἐλαχίστας κινήσεις. αλλά μένει κηλὶς ἀλλ΄ ἐπιπολαιότερον. επειδή είναι λείος. την ποιότητα την ποιόν τινα ποιεῖ καὶ τοιοῦτον οἷον οποίαν αυτός ούτος δέχεται. Επειδή δε το χαλκούν κάτοπτρον δὲ τὸ καθαρὸν ἔνδηλος γίνεται είναι καθαρόν. Όπως δε και εκ των ιματίων τα λίαν καθαρά τάχιστα κηλιδούνται. όστις είναι επί. Εκ τούτων λοιπόν είναι φανερόν ότι η κίνησις διεγείρεται και υπό μικρών διαφορών και ότι η αίσθησις είναι ταχεία. και ένεκα μεν της καθαρότητος εισχωρεί βαθέως. των κατόπτρων τῶν κατόπτρων ἀέρα συνεχῆ ὄντα και συνέχεται με αυτόν. και ότι το όργανον το αισθητικόν των . περισσότερον εις την επιφάνειαν. επιφάνειαν του κατόπτρου. Πρέπει δε να θεωρώμεν την μάλιστα (δεῖ δὲ νοῆσαι οἷον τρίψιν επαφήν ταύτην του αέρος. ως μία απόμαξις και απόπλυσις ὥσπερ ἔκμαξιν καὶ ἀνάπλυσιν)͵ διὰ (υγρού).

χρωμάτων ου μόνον πάσχει 21. αλλά και εκείνων τα οποία ἐμβαλλομένων ἢ ὑποκιρναμένων τίθενται πλησίον των αγγείων (του οίνου). μᾶλλον ὅσῳ ἂν μᾶλλον ἐν τοῖς όσω ισχυρότερον είναι το πάθος των. ότι δηλαδή. τό τε γὰρ ταχέως την οσμήν των πλησίον αυτού παρασκευασθὲν ἔλαιον ταχέως κειμένων μύρων. ώστε διά μικράς ομοιότητας εκείνος μεν νομίζει ότι βλέπει παντού εχθρούς. πρὸς δὲ τὴν ἐξ ἀρχῆς [460b] σκέψιν ὑποκείσθω ἓν μέν͵ ὅπερ ἐκ τῶν εἰρημένων φανερόν͵ ὅτι καὶ ἀπελθόντος τοῦ θύραθεν αἰσθητοῦ ἐμμένει τὰ αἰσθήματα αἰσθητὰ ὄντα͵ πρὸς δὲ τούτοις ὅτι ῥᾳδίως ἀπατώμεθα περὶ τὰς αἰσθήσεις ἐν τοῖς πάθεσιν ὄντες͵ ἄλλοι δὲ ἐν ἄλλοις͵ οἷον ὁ δειλὸς ἐν φόβῳ͵ ὁ δ΄ ἐρωτικὸς ἐν ἔρωτι͵ ὥστε δοκεῖν ἀπὸ μικρᾶς ὁμοιότητος τὸν μὲν τοὺς πολεμίους ὁρᾶν͵ τὸν δὲ τὸν ἐρώμενον· καὶ ταῦτα ὅσῳ ἂν ἐμπαθέστερος ᾖ͵ τοσούτῳ ἀπ΄ ἐλάσσονος ὁμοιότητος φαίνεται. Τω καὶ τὰ περὶ τοὺς οἴνους καὶ τὴν όντι το ήδη ετοιμασθέν έλαιον λαμβάνει μυρεψίαν συμβαίνοντα. Διά πάθεσιν ὦσιν. αλλά και χρωμάτων αἰσθητήριον͵ φανερὸν ἐκ αντενεργεί. Και ο οίνος πάσχει το αυτό. ἀλλὰ καὶ τῶν πλησίον τοῖς ἀγγείοις ή των πλησίον βλαστανόντων (ανθέων). υπό φόβου. ως ο δειλός λ. Μαρτυρούσι δε υπέρ τούτων τα συμβαίνοντα εις τους οίνους και εις τούτων. μαρτυρεῖ δὲ τοῖς εἰρημένοις την κατασκευήν μύρων (αρωμάτων). άλλος υπό άλλου. αφ' ετέρου δε ότι ευκόλως απατώμεθα ως προς τας αισθήσεις. ο ερωτικός υπό έρωτος. όταν κυριευώμεθα υπό τινος πάθους. τόσω μάλλον μικρά δύναται να είναι η ομοιότης (η φαινομενική). Ως προς το εν αρχή τεθέν ζήτημα. και τόσω μάλλον απατώνται. ούτος δε το ερώμενον πρόσωπον. τιθεμένων ἢ πεφυκότων πάσχει͵ ἀλλὰ καὶ ἀντιποιεῖ τὸ τῶν ἀναλαμβάνουσι τὰς ὀσμάς. 11. Ομοίως δε οι άνθρωποι ευκόλως απατώνται πάντες. έστω ως ομολογούμενον αφ' ενός μεν τούτο. χ. το οποίον είναι φανερόν εκ των ειρημένων. και όταν αφανισθή το έξωθεν αισθητόν. μένουσι τα αισθήματα και είναι αισθητά. πλανώνται δ' ούτως. διὸ καὶ τοῖς τούτο και εις τους πάσχοντας πυρετόν πυρέττουσιν ἐνίοτε φαίνεται ζῷα ἐν φαίνονται ζώα εις τους τοίχους (του τοῖς τοίχοις ἀπὸ μικρᾶς ὁμοιότητος δωματίου) ένεκα μικράς με ζώα τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐν ὀργαῖς . όταν διατελώσιν υπό καὶ ἐν πάσαις ἐπιθυμίαις το κράτος οργής και οιασδήποτε εὐαπάτητοι γίνονται πάντες͵ καὶ επιθυμίας. Και όσω περισσότερον δεσπόζεταί τις από το πάθος. Διότι προσλαμβάνουσι τας οσμάς λαμβάνει τὰς τῶν πλησίον ὀσμάς͵ όχι μόνον των σωμάτων τα οποία καὶ οἱ οἶνοι τὸ αὐτὸ τοῦτο ρίπτονται εις αυτά ή αναμιγνύονται μετ' πάσχουσιν· οὐ γὰρ μόνον τῶν αυτών.

13. φερόμεναι εις την κεντρικήν αίσθησιν (την ψυχήν) κατά τούς ύπνους και κιvoύσαι την αίσθησιν. αν η κίνησις αύτη είναι εξακολούθησις της διεγέρσεως υπό του αισθητού. καίτοι η όψις (αυτοί) κινείται υπ' άλλου (του πλοίου) 26. Προσέτι διά της επ' άλληλα τῶν δακτύλων τὸ ἓν δύο φαίνεται͵ επιθέσεως των δακτύλων έν πράγμα 23 ἀλλ΄ ὅμως οὔ φαμεν δύο· κυριωτέρα φαίνεται ότι είναι δύο. καὶ ταῦτ΄ ἐνίοτε συνεπιτείνει τοῖς πάθεσιν οὕτως͵ ὥστε͵ ἂν μὲν μὴ σφόδρα κάμνωσι͵ μὴ λανθάνειν ὅτι ψεῦδος͵ ἐὰν δὲ μεῖζον ᾖ τὸ πάθος͵ καὶ κινεῖσθαι πρὸς αὐτά. αλλά και όταν αυτή η αίσθησις 25 κινήται. αν όμως το πάθος γίνεται ισχυρότερον. τούτου δὲ σημεῖον ὅτι τα φαντάσματα 22. αίτινες συνοδεύουσι την εγρήγορσιν και την αίσθησιν. (17) Εν τοις επομένοις εξετάζει μάλλον τας περιστάσεις. Και ταύτα (αι παραισθήσεις) ενίοτε ακολουθούσι κατά την έντασιν τα πάθη ούτως. Και αν υπήρχεν η αφή μόνη. άτινα ευρίσκονται τυχόν εκεί γεγραμμένα. λέγομεν ότι είναι δύο. Προσέτι αντιλέγουσι κατά της φαντασίας πολλάκις τὴν φαντασίαν. όχι μόνον είναι αντιληπτά ενώ εξακολουθεί ο ερεθισμός του αισθητού αντικειμένου. Αίτιον δε του να γίνωνται ταύτα μὴ κατὰ τὴν αὐτὴν δύναμιν κρίνειν είναι ότι δεν κρίνουσι με την αυτήν δύναμιν. και τό τε κύριον καὶ ᾧ τὰ φαντάσματα εκείνη η δύναμις εις την οποίαν γίνονται γίνεται. η ξηρά φαίνεται εις τους πλέοντας ότι κινείται. παράγουσι τα ενύπνια. ομοιότητος των σχημάτων. ούτοι και ορμώσι προς τα πράγματα (τα οποία φαντάζονται ότι βλέπουσι). όπερ είναι εν. χ. ώστε όσοι δεν είναι λίαν ασθενείς αναγνωρίζουσιν ότι είναι απάτη. οιαδήποτε είναι. τοῦ δὲ διεψεῦσθαι αἴτιον ὅτι οὐ μόνον τοῦ αἰσθητοῦ κινοῦντος φαίνεται ἁδήποτε͵ ἀλλὰ καὶ τῆς αἰσθήσεως κινουμένης αὐτῆς͵ ἐὰν ὡσαύτως κινῆται ὥσπερ καὶ ὑπὸ τοῦ αἰσθητοῦ· λέγω δ΄ οἷον ἡ γῆ δοκεῖ τοῖς πλέουσι κινεῖσθαι κινουμένης τῆς ὄψεως ὑπ΄ ἄλλου. αλλ' όμως δεν γὰρ τῆς ἁφῆς ἡ ὅψις. Απόδειξις δε τούτου φαίνεται μὲν ὁ ἥλιος ποδιαῖος͵ είναι ότι ο ήλιος φαίνεται ότι έχει ἀντίφησι δὲ πολλάκις ἕτερόν τι πρὸς διάμετρον ενός ποδός.τῶν γραμμῶν συντιθεμένων. Αίτιον δε της απάτης είναι. Ούτω λ. θα εκρίναμεν ότι το πράγμα τούτο. . καὶ τῇ ἐπαλλάξει και άλλα. αἴτιον δὲ τοῦ συμβαίνειν ταῦτα τὸ εἰ δ΄ ἦν ἡ ἁφὴ μόνη͵ κἂν ἐκρίνομεν τὸ ἓν δύο. ο νους όστις κυρίως κρίνει. Διότι η όψις υπερισχύει 24 της αφής. (18) Όσαι από τας εντυπώσεις τας οποίας εγκαταλείπουσι τα αισθήματα σώζονται. ότι τα πράγματα. είναι δύο.

Ο τόσον όμως ακριβής ερευνητής Αριστοτέλης φαίνεται ότι επλανήθη υπ' άλλου ως προς το πάθος των κατόπτρων εκ των γυναικών. θα εδοξάζομεν ότι ο ήλιος είναι τόσος όσον τον βλέπομεν. (24) Είναι μάλλον αξιόπιστος. ήτις δεν κινείται και δεν δύναται να διεγείρη την αίσθησιν ημών. (21) Δέχεται εντυπώσεις. (26) Kαι ουχί υπό της ξηράς. (23) Ως βώλος άρτου τιθέμενος μεταξύ του λιχανού και του μέσου δακτύλου. ως τα γνωστά ημίν. Η επικράτησις της αισθήσεως ή της φαντασίας άγει εις πλάνην.(19) Τα κάτοπρα των αρχαίων ήσαν εκ μετάλλου λείου και ουχί εξ υάλου. εξ ού εξέρχεται απόρροια και διαχέεται επί του μετάλλου. . (22) Η δύναμις ήτις κρίνει ως κυρίαρχος είναι ο νους. η δε δύναμις των φαντασμάτων ή εικόνων είναι η αίσθησις ή η φαντασία. και τούτο δε αυτός ο Αριστοτέλης υποδεικνύει κατωτέρω. (25) Είτε δι' εσωτερικής κινήσεως του αισθητηρίου οργάνου είτε δι' ολικής μετατοπίσεως του αισθανομένου όντος. Περί του μεγέθους του ηλίου άλλως κρίνει ο νους και άλλως το βλέπει η αίσθησις. Εάν μία δύναμις μόνη έκρινε. (20) Τα όμματα ενεργούσιν όμως επί του κατόπτρου ως σώμα.

Τα ενύπνια είναι υπολείμματα των αισθημάτων και αποτέλεσμα των κινήσεων των διδομένων εις τα όργανα υπό των αισθητικών εντυπώσεων. Όταν δε παύσωσι τα μεγάλα. ταραχῆς. 1. και τότε μάλιστα φαίνονται περισσότεραι. ότι ουχί ἐγρηγορότων αἱ κινήσεις αἱ ἀπὸ τῶν μόνον κατά την εγρήγορσιν γίνονται αι κινήσεις των αισθημάτων αι αἰσθημάτων γινόμεναι τῶν τε προερχόμεναι από των εξωτερικών θύραθεν καὶ τῶν ἐκ τοῦ σώματος πραγμάτων και από των του σώματος ἐνυπάρχουσιν͵ ἀλλὰ καὶ ὅταν ενεργειών. όταν καταπαύση η ταραχή. πάσαι εκείναι αι εντυπώσεις.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. Πραγματικαί αντιλήψεις κατά τον ύπνον. Διαφοραί εvυπvlωv. Επίδρασις ηλικίας επί των ονείρων. ἐπιπολάζει καὶ τὰ μικρά· νύκτωρ δὲ τότε και τα μικρά ανέρχονται εις την επιφάνειαν 28. Προς παραγωγήν ενυπνίου ανάγκη ηρεμίας τινός εν τω σώματι. Πρέπει δε να παραδεχθώμεν περί αυτών ότι. φέρονται εις την αἰσθήσεως καταφέρονται καὶ 29 γίνονται φανεραὶ καθισταμένης τῆς κεντρικήν αίσθησιν και γίνονται φανεραί. επειδή είναι εις ενέργειαν αι αισθήσεις και η διάνοια. (αίτινες δεν ήσαν αντιληπταί παλίρροιαν͵ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῆς κατά την εγρήγορσιν). Αναφοραί αυτών προς τας κατά την εγρήγορσιν παραισθήσεις. Τω όντι κατά την νύκτα. Ἐκ δὴ τούτων φανερὸν ὅτι οὐ μόνον 2. το οποίov λέγεται ύπνος· ὕπνος͵ καὶ μᾶλλον τότε φαίνονται. αλλά και όταν διαρκή το γένηται τὸ πάθος τοῦτο ὃ καλεῖται πάθημα τούτο. Η κατά την εγρήγορσιν ταραχή εμποδίζει την ψυχήν να αισθάvηται τας εκ των αισθημάτων κινήσεις. όπως εις τους ποταμούς γίνονται μικραί δίναι30. μεθ΄ ἡμέραν μὲν γὰρ ἐκκρούονται δεῖ δὲ ὑπολαβεῖν ὥσπερ τὰς μικρὰς δίνας τὰς ἐν τοῖς ποταμοῖς γινομένας͵ οὕτω τὴν κίνησιν 3. ἐνεργεῖν͵ διὰ τὸ ἐκ τῶν ἔξω εἰς τὸ διότι τότε γίνεται εκ των έξω εις τα έσω ἐντὸς γίνεσθαι τὴν τοῦ θερμοῦ παλίρροια του θερμού. Διότι κατά την ημέραν. Είναι φανερόν εκ τούτων 27. δι΄ ἀργίαν τῶν κατὰ μόριον επειδή ευρίσκονται εις αργίαν αι μερικαί αἰσθήσεων καὶ ἀδυναμίαν τοῦ αισθήσεις και αδυνατούσι να ενεργώσι. ἐνεργουσῶν τῶν [461a] αἰσθήσεων απωθούνται αι κινήσεις αύται και καὶ τῆς διανοίας͵ καὶ ἀφανίζονται αφανίζονται. ούτως εκάστη κίνησις αισθήσεως προχωρεί συνεχώς . όπως αφανίζεται το ολίγον ὥσπερ παρὰ πολὺ πῦρ ἔλαττον καὶ πυρ πλησίον του πολλού πυρός και αι λῦπαι καὶ ἡδοναὶ μικραὶ παρὰ μικραί λύπαι και ηδοναί πλησίον των μεγάλας͵ παυσαμένων δὲ μεγάλων.

ήτις προέρχεται εκ της τροφής. ότι βλέπει τι ένεκα των από της οράσεως φερομένων διὰ μὲν τὰ ἀπὸ τῆς ὄψεως καταφερόμενα ὁρᾶν͵ διὰ δὲ τὰ ἀπὸ (εις το κέντρον) εντυπώσεων. άλλοτε οὔσης τῆς εἰρημένης κινήσεως μεν εξαφανίζονται εντελώς υπό της ειρημένης κινήσεως. δεν γίνονται ενύπνια. εάν τις κινή αυτό πολύ. κίνησιν καὶ ταραχήν. Διά τούτο μετά την λήψιν της τροφής και εις τους πολύ νέους. ως ἐνύπνια͵ οἷον τοῖς μελαγχολικοῖς συμβαίνει εις τους μελαγχολικούς και εις καὶ πυρέττουσι καὶ οἰνωμένοις· τους πάσχοντας πυρετόν και εις τους πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα πάθη μεθυσμένους. άλλοτε δε τα τεταραγμέναι φαίνονται αἱ ὄψεις καὶ τερατώδεις͵ καὶ οὐκ εἰρόμενα τὰ φάσματα φαίνονται ότι είναι συγκεχυμένα και τερατώδη και τα ενύπνα αμυδρά. Όταν δε ἠρεμήσαντος δὲ καθαρὰ καὶ το υγρόν ησυχάση. ως είναι τα παιδία. και ότι .τι είναι. διότι είναι πολλή η κίνησις ένεκα της θερμότητος. όταν αύτη είναι ἀφανίζονται πάμπαν͵ ὁτὲ δὲ μείζων της δοθείσης. καθισταμένου δὲ καὶ διακρινομένου 5. πολλάκις δε διαλύεται εις άλλα σχήματα ένεκα συγκρούσεων. Διότι όλα τα τοιαύτα πάθη. τὴν ἀπὸ τῆς τροφῆς θερμότητα. άλλοτε εἴδωλον͵ ὁτὲ δὲ φαίνεται μέν͵ δε φαίνεται μεν αλλά διεστραμμένον δὲ πάμπαν͵ ὥστε παραμεμορφωμένη31 τελείως. προξενούσι πνευματώδη ὄντα πολλὴν ποιεῖ πολλήν κίνησιν. προερχόμενα εκ του αέρος. αίτινες κινήσεις αἱ συμβαίνουσαι ἀπὸ τῶν καταλείπονται (εκ της εγρηγόρσεως) και αἰσθημάτων ὁτὲ μὲν ὑπὸ μείζονος προέρχονται εκ των αισθημάτων. διότι άλλοτε μεν κινῇ τις͵ ὁτὲ μὲν οὐθὲν φαίνεται ουδεμία φαίνεται εικών εν αυτώ. τότε αι εικόνες γίνονται καθαραί και φανεραί.ἑκάστην γίνεσθαι συνεχῶς͵ πολλάκις μὲν ὁμοίως͵ πολλάκις δὲ διαλυομένας εἰς ἄλλα σχήματα διὰ τὴν ἀντίκρουσιν. τότε η τοῦ αἵματος ἐν τοῖς ἐναίμοις͵ κίνησις ήτις διατηρείται εκ των (κατά την σῳζομένη τῶν αἰσθημάτων ἡ εγρήγορσιν) γενομένων αισθημάτων εις κίνησις ἀφ΄ ἑκάστου τῶν εκάστην αίσθησιν διεγείρει ενύπνια αἰσθητηρίων εἰρόμενά τε ποιεῖ τὰ πλήρη και ισχυρά και ποιεί τας εικόνας ἐνύπνια͵ καὶ φαίνεσθαί τι καὶ δοκεῖν φανεράς. διὸ καὶ μετὰ τὴν τροφὴν καὶ πάμπαν νέοις οὖσιν͵ οἷον τοῖς παιδίοις͵ οὐ γίνεται ἐνύπνια· πολλὴ γὰρ ἡ κίνησις διὰ ούτω. πολλάκις μεν κατά την αυτήν διεύθυνσιν. ώστε φαίνεσθαι ἀλλοῖον ἢ οἷόν ἐστιν͵ φαίνεται διάφορος παρ' ό. Όταν δε εις τα έχοντα αίμα ζώα ησυχάση το αίμα και χωρισθή.τι εις υγρόν. Ούτω και φανερά͵ οὕτω καὶ ἐν τῷ καθεύδειν κατά τον ύπνον αι εικόνες (αι γενόμενοι τὰ φαντάσματα καὶ αἱ ὑπόλοιποι τότε) και αι κινήσεις. ὥστε καθάπερ ἐν ὑγρῷ͵ ἐὰν σφόδρα Ώστε συμβαίνει ενταύθα ό. και νομίζει τις.

νομίζομεν ότι έν πράγμα είναι δύο. προσήκουσαν εις αυτήν κίνησιν. οίτινες φέρονται από τας άλλας αισθήσεις. Καθώς δε είπομεν ότι άλλοι ευκόλως απατώνται διά τούτο τo πάθος και άλλοι δι' άλλο. ώστε. Διότι. όταν κοιμώμεθα. εάν δε αύτη αφανισθεί επιφαίνεται άλλη. . ὅταν γὰρ καθεύδῃ͵ κατιόντος τοῦ πλείστου αἵματος ἐπὶ τὴν ἀρχὴν συγκατέρχονται αἱ ἐνοῦσαι κινήσεις͵ αἱ μὲν δυνάμει αἱ δὲ ἐνεργείᾳ. επειδή το πλείστον αίμα καταβαίνει εις την καρδίαν. εάv το αίμα κινηθή. ἓν δύο δοκεῖ. όταν ουδεμία άλλη υπέρτερα ἑτέρα κυριωτέρα ἀντιφῇ. ὅλως γὰρ τὸ ἀφ΄ ἑκάστης ὥσπερ δ΄ εἴπομεν ὅτι ἄλλοι δι΄ ἄλλο πάθος εὐαπάτητοι͵ οὕτως ὁ καθεύδων διὰ τὸν ὕπνον καὶ τὸ κινεῖσθαι τὰ αἰσθητήρια καὶ τἆλλα τὰ συμβαίνοντα περὶ τὴν αἴσθησιν͵ ὥστε τὸ μικρὰν ἔχον ὁμοιότητα φαίνεται ἐκεῖνο. επειδή η κίνησις των ειδικών αισθητηρίων τούτων μεταδίδεται εις το κίνησιν πρὸς τὴν ἀρχὴν καὶ κέντρον (την καρδίαν). συγκεντρούνται εις ταύτην και αι εν τω αίματι υπάρχουσαι κινήσεις είτε δυνάμει. 8. εvώ δεν κινουμένην͵ ὁρᾶν φαμεν͵ καὶ τῷ τὴν κινείται. Ομοίως δε και περί των εικόνων. εκτός εάν η δύναμις η κρίνουσα τελευταία εμποδίζηται ή δεν έχη την τὴν οἰκείαν κίνησιν. ούτως ο κοιμώμενος απατάται υπό των κινήσεων του ύπνου και της κινήσεως των αισθητηρίων και των άλλων. η αισθητική αρχή κρίνει την εξ εκάστης αισθήσεως αἰσθήσεώς φησιν ἡ ἀρχή͵ ἐὰν μὴ εντύπωσιν. καιπερ γρηγορών ἐγρηγορὼς [461b] δοκεῖ ὁρᾶν καὶ τις ενίοτε νομίζει ότι βλέπει. και ακούει ἀκούειν καὶ αἰσθάνεσθαι͵ καὶ διὰ τὸ και αισθάνεται τινα· και επειδή ενίοτε η τὴν ὄψιν ἐνίοτε κινεῖσθαι δοκεῖν͵ οὐ όψις φαίνεται ότι κινείται. ούτως ώστε τα έχοντα μικράν ομοιότητα συγχέομεν μεταξύ των. φαίνεται αίσθησις αγγέλλη το εναντίον32. Η εικών μὲν οὖν πάντως͵ δοκεῖ δὲ οὐ πάντως λοιπόν φαίνεται εντελώς. είτε ενεργεία. λέγομεν ότι βλέπει· και επειδή η ἁφὴν δύο κινήσεις εἰσαγγέλλειν τὸ αφή μας αναγγέλλει δύο κινήσεις. τα οποία συμβαίνουσιν εις την αίσθησιν. μερική τις κίνησις υψούται εις την επιφάνειαν. αλλά η ψυχή τὸ φαινόμενον͵ ἀλλ΄ ἂν τὸ δεν παραδέχεται πάντοτε την τοιαύτην ἐπικρῖνον κατέχηται ἢ μὴ κινῆται εικόνα. Και είναι τοιαύται αι καταστάσεις ενταύθα. Διότι εν γένει το κέντρον. τῷ μὲν γὰρ ἐκεῖθεν ἀφικνεῖσθαι τὴν 6. οὕτω δ΄ ἔχουσιν ὥστε ἐν τῇ κινήσει τῃδὶ ἥδε ἐπιπολάσει ἐξ αὐτοῦ ἡ κίνησις͵ ἂν δ΄ αὕτη φθαρῇ͵ 7.τῆς ἀκοῆς ἀκούειν͵ ὁμοιοτρόπως δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων αἰσθητηρίων· ακούει ένεκα των από της ακοής. Τω όντι.

αλλά μόνον ότι εξ τοῦτο ἐκεῖνον Κορίσκον τὸν αιτίας του αισθήματος ο πραγματικός ἀληθινόν. αλλά δεν είναι ο Κορίσκος͵ ἀλλ΄ οὐ Κορίσκος. ότι αύτη είναι τι ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι τοιοῦτον οἷον όμοιον με τον Κορίσκον. ως είπομεν. αἰσθητηρίοις κινοῦνται͵ ἔχουσαι όπερ υπολείπεται τότε εν τοις ὁμοιότητα ὥσπερ τὰ ἐν τοῖς νέφεσιν͵ αισθητηρίοις. καὶ πρὸς ἀλλήλας δὴ ἔχουσιν ὥσπερ Έχουσι δε τοιαύτας σχέσεις μεταξύ των. ώστε μας κάμνει να μη έχωμεν ὃ δὴ καὶ αἰσθανόμενον λέγει τοῦτο͵ . Όταν το αληθές αίσθημα ἐνεργείᾳ αἰσθήματος· καὶ εκλείψη. καθώς χωρίς τοῦτο κινεῖται ὑπὸ τῶν κινήσεων αισθήματος διεγείρεται η κίνησις αύτη τῶν ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις͵ καὶ δοκεῖ υπό των εν τοις αισθητηρίοις οργάνοις τὸ ὅμοιον αὐτὸ εἶναι τὸ ἀληθές· καὶ δυνάμει υπαρχουσών κινήσεων. τότε φανερούνται ενεργώς· όταν τῷ λοιπῷ αἵματι τῷ ἐν τοῖς ελευθερωθώσιν εντός του ολίγου αίματος. 9. άλλοτε δε με κενταύρους. τα οποία τυχαίως μεταβαλλόμενα ομοιάζουσι με ανθρώπους. Και τοιουτοτρόπως αι κινήσεις ἀνειμένου δὲ τοῦ κωλύοντος αύται υπάρχουσι δυνάμει εις το ύδωρ. υπόλοιπον πραγματικού εἴρηται͵ ὑπόλειμμα τοῦ ἐν τῇ αισθήματος. Κατά δε τον χρόνον της αισθήσεως η κυρίαρχος και κρίνουσα ᾐσθάνετο͵ οὐκ ἔλεγε Κορίσκον τὸ δύναμις της ψυχής δεν λέγει ότι η εικών κύριον καὶ τὸ ἐπικρῖνον͵ ἀλλὰ διὰ είναι ο Κορίσκος. όταν διαλυθή τo επ' αυτών ἁλός οὕτως ἔνεισι δυνάμει͵ άλας33. κενταύροις ταχέως μεταβάλλοντα. Τούτο δε. η εικών επιμένει και δυνάμεθα ἀπελθόντος τοῦ ἀληθοῦς ἔνεστι͵ καὶ να λέγωμεν ορθώς. κινούνται παρουσιάζουσαι ἃ παρεικάζουσιν ἀνθρώποις καὶ ομοιότητα προς τα σχήματα των νεφών. τοσαύτη τοῦ ὕπνου ἡ δύναμις ὥστε όπερ ομοιάζει προς πράγμά τι.ἥδε. Κορίσκος (αναγνωρίζεται ότι) είναι εκείνο το πρόσωπον. ἐνεργοῦσιν͵ καὶ λυόμεναι ἐν ὀλίγῳ άμα δε ως εκλείψη το κώλυμα. ὅτε δὲ Κορίσκος. ποιεῖν τοῦτο λανθάνειν. εκτός εάν εμποδίζηται αἵματος͵ ὥσπερ αἰσθανόμενον παντελώς υπό του αίματος. οίτινες οἱ πεπλασμένοι βάτραχοι οἱ ανέρχονται εις την επιφάνειαν τού ἀνιόντες ἐν τῷ ὕδατι τηκομένου τοῦ ύδατος. τούτων δὲ ἕκαστόν ἐστιν͵ ὥσπερ Όταν αισθάνηται η κυρία δύναμις. οίας οι τεχνητοί βάτραχοι. το ἐὰν μὴ παντελῶς κατέχηται ὑπὸ τοῦ αίσθημα τούτο λέγει ταύτα (ότι είναι ο Κορίσκος). Εκάστη δε τούτων των εικόνων είναι. Και τόσον μεγάλη είναι η δύναμις του ύπνου. εκλαμβάνει τις τότε ως το αληθές πράγμα.

(Διότι πολλάκις. ἐκ δὴ τούτων ἁπάντων δεῖ 13. Καθώς λοιπόν. 10. όταν ἐνίοις γε τῶν νεωτέρων καὶ πάμπαν είναι σκότος. το έν πράγμα όχι μόνον [462a] ὀφθαλμῷ͵ οὐ μόνον φανεῖται φαίνεται. αλλά δέ͵ εκείνος δεν θα το πιστεύση. αλλ' υπάρχει εντός ἐν αὐτῷ ὅτι φαίνεται μὲν Κορίσκος͵ ημών κάτι. θα εύρη. ότι είναι ενύπνιον εκείνο το οποίον φαίνεται). εμφανίζονται πολλαί διαβλέπουσιν͵ ἐὰν ᾖ σκότος͵ εικόνες κινούμεναι35. αλλά δεν είναι ο Κορίσκος. πράγμα τότε αντιλέγει εναντίον της φαντασίας. Από όλα λοιπόν ταύτα πρέπει να . Ότι δε όσα λέγομεν είναι αληθή και ότι υπάρχουσιν εις τα αισθητήρια κινήσεις φανταστικαὶ ἐν τοῖς όργανα 34 κινήσεις της φαντασίας. όπερ λέγει ότι φαίνεται μεν οὐκ ἔστι δὲ ὁ Κορίσκος (πολλάκις Κορίσκος το φάσμα. αν τις με προσοχήν προσπαθή προσέχων πειρᾶται μνημονεύειν ἃ να ενθυμήται όσα πάσχομεν. η ὑπνωτικοῦ͵ φαίνεται μέν͵ λέγει δέ τι εικών θα φανή μεν.συνείδησιν της διαφοράς ταύτης. εάν τις πιέζη τον δάκτυλον υπό τον οφθαλμόν του χωρίς να ὑποβαλλόμενος ὁ δάκτυλος τῷ το αντιληφθή. ούτω και ο κοιμώμενος. αν όμως το αντιληφθή. Διότι ἐγειρόμενοι· ἐνίοτε γὰρ τὰ ενίοτε τα φαντάσματα. είς τινας των νεωτέρων (τα παιδία). Τω φωράσει ἐγειρόμενος κινήσεις όντι. ὅτι δὲ ἀληθῆ λέγομεν καὶ εἰσὶ ὥστ΄ ἐγκαλύπτεσθαι πολλά κις φοβουμένους. γίνεται αἰσθητηρίοις͵ δῆλον͵ ἐάν τις φανερόν. ὥσπερ οὖν εἴ τινα λανθάνοι 11. όταν εγερθή. αν μεν συναισθάνηται ότι κοιμάται και αἰσθάνηται ὅτι καθεύδει͵ καὶ τοῦ αντιλαμβάνηται την υπνωτικήν πάθους ἐν ᾧ ἡ αἴσθησις τοῦ κατάστασιν εν η συμβαίνει η αίσθησις. ότι φαινόμενα εἴδωλα καθεύδοντι είναι κινήσεις εν τοις αισθητηρίοις. όταν κοιμάται γὰρ καθεύδοντος λέγει τι ἐν τῇ ψυχῇ ὅτι ἐνύπνιον τὸ φαινόμενον)· τις λέγει τι εν τη ψυχή. ούτως ώστε φαίνεται εἴδωλα πολλὰ κινούμενα͵ πολλάκις σκεπάζονται διότι φοβούνται. όταν πάσχομεν καταφερόμενοί τε καὶ κατακλινώμεθα και εγειρώμεθα. τότε το μὴ λανθάνῃ͵ φανεῖται μὲν οὐ δόξει πράγμα θα φαίνεται μεν διπλούν. τα οποία έβλεπέ τις κοιμώμενος. Εάν όμως δεν ἐὰν δὲ λανθάνῃ ὅτι καθεύδει͵ οὐδὲν συναισθάνηται ότι κοιμάται. ουδέν ἀντιφήσει τῇ φαντασίᾳ. οὔσας ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις· καὶ οι οποίοι ακριβέστατα βλέπουσιν. οὕτω καὶ ἐν τοῖς ὕπνοις͵ ἐὰν μὲν 12. αλλά και πιστεύεται ότι είναι ἀλλὰ καὶ δόξει εἶναι δύο τὸ ἕν͵ ἂν δὲ διπλούν.

όταν ηγέρθησαν. συνάμα να υπάρχη εν μέρει το ὑπάρχοντος θάτερόν πῃ ὑπάρχειν. κοιμάται και καθ' όσον κοιμάται. ως εφαντάζοντο. όταν αι αισθήσεις τῶν αἰσθήσεων φαίνεται· ελευθέρως λειτουργώσιν37. Και είναι μεν σπάνιον τούτο. 15. Είς τινας όμως συμβαίνει να μη ἐνύπνιον ἑωρακέναι κατὰ τὸν βίον͵ ίδωσι κανέν ενυπνίον καθ' όλην την ζωήν των. όταν τις τοῦτ΄ ἐστὶν ἐνύπνιον. αλλά καμμία εκ των καταστάσεων ὧν οὐθὲν ἐνύπνιον φατέον͵ οὐδ΄ τούτων δεν πρέπει να είπωμεν ότι είναι ὅσαι δὴ ἐν τῷ ὕπνῳ γίνονται ενύπνιον. Διότι πολλοί οίτινες κοιμώμενοι ὑποβλέποντες͵ ὃ ἠρέμα ἑώρων φῶς υπέβλεπον μόλις εκείνο όπερ εν τω ύπνω τοῦ λύχνου καθεύδοντες͵ ὡς ᾤοντο͵ έβλεπον. αλλ' τοῖς δὲ πόρρω που προελθούσης τῆς όμως συμβαίνει. ασθενώς ἀσθενικῶς μέντοι καὶ οἷον όμως και ως εάν η αίσθησις ήρχετο από πόρρωθεν· ἤδη γὰρ ἐν τῷ καθεύδειν μακράν.συλλογίσασθαι ὅτι ἐστὶ τὸ ἐνύπνιον συμπεράνωμεν. όταν έν εκ των δύο υπάρχη απολύτως. ότι το ενύπνιον είναι φάντασμα και ότι γίνεται διαρκούντος του φάντασμα μέν τι καὶ ἐν ὕπνῳ· τὰ ύπνου.τι ἐνύπνια͵ οὐδ΄ εἴ τι ἄλλο λελυμένων άλλο φαίνεται. ούτε ό. Διότι ενδέχεται. ἔνιοι αλεκτρυόνων και κυνών. άλλο40. Άλλοι δε και αποκρίνονται κοιμώμενοι εις τας γενομένας εις αυτούς ερωτήσεις39. Διότι πρώτον μεν πρῶτον μὲν γὰρ ἐνίοις συμβαίνει συμβαίνει είς τινας κατά τον ύπνον να καὶ αἰσθάνεσθαί πῃ καὶ ψόφων καὶ αισθάνωνται κατά τίνα τρόπον και ήχους φωτὸς καὶ χυμοῦ καὶ ἁφῆς͵ και φως και χυμόν και αφήν. ως αμυδρόν φως του λύχνου. σαφώς ανεγνώρισαν δὲ καὶ ἀποκρίνονται ἐρωτώμενοι· αυτούς38. Και άλλοι μεν ουδόλως ἤδη δέ τισι συμβέβηκεν [462b] μηδὲν . 14. Ώστε τα ήδη ρηθέντα γὰρ ἄρτι λεχθέντα εἴδωλα οὐκ ἔστιν φαντάσματα36 δεν είναι ενύπνια. Ούτε πάλιν κάθε φάντασμα κατά τον ύπνον είναι ενύπνιον. ευθύς άμα ηγέρθησαν. ἐνδέχεται γὰρ τοῦ ἐγρηγορέναι καὶ 16. ή η εγρήγορσις ή ο καθεύδειν ἁπλῶς θατέρου ύπνος. αλλ' ούτε και αι πραγματικαί ἀληθεῖς ἔννοιαι παρὰ τὰ διανοήσεις όσαι γίνωνται εν τω ύπνω41 φαντάσματα͵ ἀλλὰ τὸ φάντασμα τὸ μετά των φαντασμάτων. Αλλά ἀπὸ τῆς κινήσεως τῶν αἰσθημάτων͵ πραγματικώς ενύπνιον είναι το φάντασμα (η εικών) το προερχόμενον εκ της ὅταν ἐν τῷ καθεύδειν ᾖ͵ ᾗ καθεύδει͵ κινήσεως των αισθημάτων. ἐπεγερθέντες εὐθὺς ἐγνώρισαν τὸ ανεγνώρισαν ότι ήτο πραγματικώς το φως τοῦ λύχνου ὄν͵ καὶ ἀλεκτρυόνων καὶ του λύχνου· και πάλιν άνθρωποι κυνῶν φωνὴν ἠρέμα ἀκούοντες ακούσαντες εν τω ύπνω ασθενώς φωνήν ἐγερθέντες σαφῶς ἐγνώρισαν. οὐδὲ τὸ ἐν ὕπνῳ φάντασμα πᾶν.

αίτινες δεσμεύουσιν αυτάς.λ. Εάν η κίvησις αύτη συγκρουσθή με άλλας. προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας οὐδὲν ἄτοπον φανῆναι ἐνύπνιον· μεταβολῆς γάρ τινος γενομένης ἢ καθ΄ ἡλικίαν ἢ κατὰ πάθος ἀναγκαῖον συμβῆναι τὴν ἐναντίωσιν ταύτην. (32) Εαν η όψις δεv απατάται. ως η αφή. οίτινες έχουσι φυσικήν σύστασιν (κράσιν) τοιαύτην. τινές δε μόνον όταν επροχώρησεν η ηλικία αυτών. αναγκαίον είναι να συμβαίνη η μεταβολή αύτη (και ως προς τα όνειρα). βλέπουσιν εν τω σκότει. αι πρώται (πρόσφατοι) ευρισκόμεναι. Το αίτιον δε του να μη γίνεται εις αυτούς ενύττνιον. ουδεμία εικών ή όνειρον παράγεται. πολλώ μάλλον δεν απατάται το κυρίως κριτήριον. το φυσιολογικόν άμα και ψυχικόν κέντρον της ζωικής ζωής. όταν απολύωνται από των ισχυροτέρων κινήσεων. τὸ δ΄ αἴτιον τοῦ μὴ γίνεσθαι παραπλήσιον φαίνεται τῷ ἐπὶ τῶν παιδίων καὶ μετὰ τὴν τροφήν.ἡλικίας ἰδεῖν πρότερον μὴ ἑωρακόσιν. Ούτω και αι κινήσεις εν τω ύπνω και αι εικόνες. καθ' ην η ψυχή διεγείρεται.. ήτις δέχεται τας εικόνας ως τας κομίζουσιν αι διλαφοροι αισθήσεις αλλ' είτα κρίνει και μεταβάλλει αυτάς. (36) Εκείνα τα οποία οι παίδες. λαμβάνει μεταβολάς. Εάν όμως η κίνησις είναι λίαν βιαία. όταν γίνηται μεταβολή τις. σαφείς μεν εν ηρεμούντι ύδατι. (30) Kίνησιν λέγει την εις το κέντρον κατάβασιν των υπολειμμάτων των εντυπώσεων. πρώτος θα επιπλέη ο τελευταίος τεθείς. πρέπει να δεχθώμεν ότι είναι σχεδόν όμοιον με το αίτιον. . ήτις αισθάνεται πάσας τας μεταβολάς. Ή άλλως: Ο πίθος πληρούται άλατος. τότε. όπως εν τω βιαίως ταραττομένω ύδατι. όπως οι τεχνητοί βάτραχοι μετά την διάλυσιν του άλατος. Οι κύκλοι ή αι εικόνες είναι τότε συγκεχυμέναι ή τερατώδεις. δεν είναι παράδοξον να φανή ενύπνιον. Αι κινήσεις αύται επαναλαμβάνονται ασθενέστεραι. ο δε έσχατος άνω εις τα χείλη πλησίον. Διότι εις εκείνους. είδον. Διαλυομένου του άλατος oι βάτραχοι αναβαίνουσιν εις την επιφάνειαν κατά τάξιν αντίστροφον εκείνης. έως ου φθάση εις την αισθητικήν αρχήν. ανώμαλοι δε και διάστροφοι εν ύδατι ταραττομένω υπό αντιθέτων κινήσεων. (35) Ταύτα είναι αι εν τοις οφθαλμοίς κινήσεις αι προερχόμεναι από των αισθητών. καθ' ην έχουσι κατατεθεί εις τον πυθμένα. ή διά την ηλικίαν. Αλλά καθ' όσον προχωρεί η ηλικία. (37) Ούτε τούτο είvαι ενύπνιον. ενώ πρότερον δεν είχον ίδει κανέν ενύπνιον. (31) Τα αισθήματα γεννώσιν υστέρας κινήσεις ομοίας προς τα κυμάτια και τους κύκλους ύδατος ταραχθέντος υπό λιθαρίου. πρώται θα ενεργήσωσι. Διότι. (38) Kαι ότι δεν ήσαν ενύπνια ως εφαντάζοντο. (29) Ταύτης όργανον είναι η καρδία. μάλλον φαντάζονται ότι βλέπουσιν. καίτι έξυπνοι. (27) Μάλλον εκ των επομένων. “η ακρόπολις του σώματος”. ή δια πάθημά τι. η κοινή αίσθησις. (34) Kαι εικόνες και υπολείμματα των εντυπώσεων κ. ως εις τους παίδας και μετά το γεύμα. (33) Κατά το πείραμα τούτο πέντε ξύλινοι βάτραχοι περιηλειμμένοι άλατι κατατίθενται διαδοχικώς εις πίθον ύδατος. διά της επαλλαγής των δακτύλωγ κτλ. ώστε να αvαβαίvη πολλή αναθυμίασις εις τα άνω μέρη του σώματος ή καταβαίνουσα να προξενή πολλήν κίνησιν. εις τούτους ευλόγως δεν φαίνεται καμμία καθ' ύπνους εικών. εv ω κατά διαστήματα τίθενται οι βάτραχοι. (28) Εμφανίζονται. διά το οποίον δεν γίνονται ενύπνια εις τους κοιμωμένους ευθύς μετά το γεύμα καθώς και εις τα παιδία. Τα όνειρα ανέρχονται εις την επιφάνειαv της συνειδήσεως. ὅσοις γὰρ συνέστηκεν ἡ φύσις ὥστε πολλὴν ἀναθυμίασιν πρὸς τὸν ἄνω τόπον ἀναφέρεσθαι͵ ἣ πάλιν καταφερομένη ποιεῖ πλῆθος κινήσεως͵ εὐλόγως τούτοις οὐδὲν φαίνεται φάντασμα. Ο πρώτος τούτων θα είναι εν τω πυθμένι. Όταν άρχηται να διαλύηται το άλας.

Toιαύται είναι αι κρίσεις δι' ών. (41) Υπό της ψυχής εξακολουθούσης την φυσικήν πορείαν της. (40) Ο γρηγορών δύναται εν μέρει vα κοιμάται και ο κοιμώμενος δύναται πως να αγρυπνή.(39) Προ πάντων οι έχοντες τάσιν εις υπνοβασίαν εις τους παίδας όμως τα φαινόμενα ταύτα είναι συχνά. όταν βλέπωμεν ενύπνιον. Όπου λοιπόν διακρίνει τις παρόντα εξωτερικόν ερεθισμόν. εκεί δεv υπάρχει κυρίως όνειρον. συναισθανόμεθα έχομεν συνείδησιν ότι ονειρευόμεθα. .

αλλά εις τους τυχόντας. Δεν έρχονται. τούτο αποτελεί μαρτυρίαν ἐνύπνια παρέχεται πίστιν ὡς ἐξ υπέρ αυτών. διά την οποίαν δύναται να καθ΄ ἣν ἂν γίνοιτο͵ τοῦτο δὴ γίνηται (μαντεία διά των ονείρων). Εκ τούτου δε δύναται τις να υποθέση ότι το αυτό συμβαίνει και εις ἐνυπνίων ὁμοίως ἄν τις οἰηθείη. Περὶ δὲ τῆς μαντικῆς τῆς ἐν τοῖς 2. τούτο παρεκτός του άλλου καὶ φρονιμωτάτοις ἀλλὰ τοῖς παραλογισμού του. Προλήψεις περί των εvυπvίων. διότι στηρίζεται επί της ἐμπειρίας λεγόμενον͵ καὶ τὸ περὶ πείρας. Και δεν είναι απίστευτον ότι η δια ἐνίων εἶναι τὴν μαντικὴν ἐν τοῖς των ονείρων γινομένη μαντική συμβαίνει ἐνυπνίοις οὐκ ἄπιστον· ἔχει γάρ είς τινας περιστάσεις. ἀφαιρεθείσης δὲ τῆς ἀπὸ τοῦ θεοῦ 4. αρίστους και σοφωτάτους. η οποία γίνεται κατά τον ύπνον και λέγεται ότι ὕπνοις γινομένης καὶ λεγομένης παράγεται εκ των ονείρων δεν είναι συμβαίνειν ἀπὸ τῶν ἐνυπνίων͵ οὔτε εύκολον ούτε να περιφρονήση τις ούτε να καταφρονῆσαι ῥᾴδιον οὔτε πιστεύση αυτήν 1. ή τυχαίαι συμπτώσεις. έχει το άτοπον ότι ο Θεός στέλλει τα όνειρα όχι εις τους τυχοῦσι πέμπειν ἄτοπον.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘ' ΥΠΝΟΝ ΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Τα ενύπνια είναι ή σημεία διαθέσεων σωματικών. Αλλά επειδή δεν βλέπομεν ουδεμίαν εύλογον αιτίαν. τὸ μὲν γὰρ πάντας ἢ πολλοὺς τὸ δὲ μηδεμίαν αἰτίαν εὔλογον ὁρᾶν 3. πεισθῆναι. Αλλ' αν αφαιρέσωμεν από τον Θεόν . Τω όντι. 1. Περί δε της μαντικής. Διότι τὸν πέμποντα͵ πρὸς τῇ ἄλλῃ να παραδεχθώμεν ότι ο Θεός στέλλει τα ἀλογίᾳ͵ καὶ τὸ μὴ τοῖς βελτίστοις όνειρα. άλλα ενύπνια. ή αποτελέσματα πράξεων γενομένων κατά την εγρήγορσιν και αίτια άλλων πράξεων. το ότι πάντες ή οι πλείστοι ὑπολαμβάνειν ἔχειν τι σημειῶδες τὰ παραδέχονται ότι τα ενύπνια έχουσι σημασίαν τινά. Διότι τούτο έχει τινα λόγον· διὸ καὶ περὶ τῶν ἄλλων λογικότητά τινα. εκ ἀπιστεῖν ποιεῖ· τό τε γὰρ θεὸν εἶναι τούτου γεννάται δυσπιστία εις αυτά. εκ θεoύ.

αι οποίαι κινήσεις͵ ἂν μὴ σφόδρα μεγάλαι ὦσι γίνονται κατά την ημέραν. ἆρ΄ οὖν ἐστι τῶν ἐνυπνίων τὰ μὲν 7.βέβαια και εκ των ιατρών οι ικανοί. την πηγήν των ονείρων. ούτε πάλιν η οὔτε γὰρ [463a] σημεῖον τοῦ έκλειψις είναι αίτιον ή σημείον του ότι ἐκλείπειν τοῦτ΄ ἐστὶν οὔτ΄ αἴτιον͵ οὔθ΄ ἡ ἔκλειψις τοῦ βαδίζειν· διὸ τῶν εγώ βαδίζω. τούτο φαίνεται ότι πολύ υπερβαίνει την δύναμιν του νου ημών εις το να εύρη την εξήγησιν (τούτων των διηγημάτων 2). λέγω δ΄ αἴτιον ότι αίτιον της εκλείψεως του ηλίου είναι η μὲν οἷον τὴν σελήνην τοῦ ἐκλείπειν σελήνη. και του πυρετού ο κόπος. Εννοώ π. Εύλογον δε είναι ότι ούτω εὔλογον δὲ οὕτως ὑπολαβεῖν καὶ φρονούσι και οι μη μετερχόμενοι την τοῖς μὴ τεχνίταις μέν͵ σκοπουμένοις ιατρικήν τέχνην. ότι καὶ τῶν ἰατρῶν οἱ χαρίεντες ὅτι δεῖ πρέπει να δίδωμεν μεγάλην προσοχήν εις σφόδρα προσέχειν τοῖς ἐνυπνίοις· τα όνειρα. τραχύτητα τῆς γλώττης τοῦ Σύμπτωμα δε είναι ότι π. Δια τούτο κανέν από τα συμπτώματα ούτε πάντοτε ούτε συνήθως συμπτωμάτων οὐδὲν οὔτε ἀεὶ συμβαίνει. χ. ἀνάγκη δ΄ οὖν τὰ ἐνύπνια ἢ αἴτια 6. ενώ εγώ πυρέττειν͵ σύμπτωμα δὲ τὸ εβάδιζον. συμπτώματα͵ ἢ πάντα ἢ ἔνια ή τινά εξ αυτών ή εν μόνον. χ. και ή πάντα είναι τοιαύτα. 4. τὸν ἥλιον͵ καὶ τὸν κόπον τοῦ Σημείον 4 δε της εκλείψεως είναι το ότι η πυρετοῦ͵ σημεῖον δὲ τῆς ἐκλείψεως σελήνη εισήλθεν (εις τον δίσκον του ηλίου). Αναγκαίως λοιπόν τα ενύπνια είναι ή αίτια ή σημεία των γινομένων ή εἶναι ἢ σημεῖα τῶν γινομένων ἢ συμπτώματα 3. ουδεμία εκ των άλλων φαίνεται ευλόγως παραδεκτή· διότι το ότι προβλέπουσί τινες τα γενησόμενα εις τας Ηρακλείας στήλας ή παρά τον Βορυσθένη ποταμόν. χ. Διότι αι ψυχικαί κινήσεις. Λέγουσι σῶμα συμβαινόντων; λέγουσι γοῦν ..αἰτίας οὐδεμία τῶν ἄλλων εὔλογος εἶναι φαίνεται αἰτία· τοῦ γὰρ περὶ τῶν ἐφ΄ Ἡρακλείαις στήλαις ἢ τῶν ἐν Βορυσθένει προορᾶν τινας ὑπὲρ τὴν ἡμετέραν εἶναι δόξειεν ἂν σύνεσιν εὑρεῖν τὴν ἀρχήν. των σωματικών συμβαινόντων. άλλα δε σημεία π. τούτων ἢ ἓν μόνον. αλλ' εξετάζοντες και φιλοσοφούντες 5. Είναι λοιπόν εκ των ενυπνίων άλλα αἴτια͵ τὰ δὲ σημεῖα͵ οἷον τῶν περὶ τὸ μεν αίτια. γίνεται͵ οὔθ΄ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. του δε πυρετού σημείον είναι η τὸ τὸν ἀστέρα εἰσελθεῖν͵ τὴν δὲ τραχύτης (πικρία) της γλώσσης. δέ τι καὶ φιλοσοφοῦσιν. έγεινεν η έκλειψις του ηλίου. διαφεύγουσι καὶ ἰσχυραί͵ λανθάνουσι παρὰ την αντίληψιν ημών μεταξύ των αἱ γὰρ μεθ΄ ἡμέραν γινόμεναι . βαδίζοντος ἐκλείπειν τὸν ἥλιον· διότι η βάδισις δεν είναι ούτε αίτιον ούτε σημείον της εκλείψεως. εάν δεν είναι πολύ μεγάλαι και ισχυραί.

πολλάκις· οἴονται γὰρ Διότι τινές φαντάζονται ότι ακούουσι κεραυνούς και βροντάς. διαλογιζομεθα τούτο και ασχολούμεθα περί αυτού εις σαφές τι ταύταις σύνεσμεν καὶ πράττομεν όνειρον. μείζους τὰς ἐγρηγορικὰς κινήσεις͵ φανερὰ τοῦτον ἔχοντα τὸν τρόπον· ὥστ΄ ἐπεὶ μικραὶ πάντων αἱ ἀρχαί͵ δῆλον ὅτι καὶ τῶν νόσων καὶ τῶν ἄλλων παθημάτων τῶν ἐν τοῖς σώμασι μελλόντων γίνεσθαι. όταν ρέη εις την καὶ μέλιτος καὶ γλυκέων χυμῶν γλώσσαν αυτών ανεπαίσθητον φλέγμα. φανερὸν οὖν ὅτι ταῦτα ἀναγκαῖον ἐν τοῖς ὕπνοις εἶναι καταφανῆ μᾶλλον ἢ ἐν τῷ ἐγρηγορέναι. ανάπαλιν. Κατά τον ύπνον όμως συμβαίνει το εναντίον. καθώς ότε μέλλοντες να πράττειν ἢ ἐν ταῖς πράξεσιν ὄντες ἢ πράξωμέν τι. μικραί είναι και αι αρχαί των νοσημάτων και των αλλων παθημάτων. αι οποίαι ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὐναντίον· καὶ γίνονται κατά την εγρήγορσιν. είναι αίτια ατομικών πράξεων ἄλογον· ὥσπερ γὰρ μέλλοντες εκάστου7. διότι γὰρ αἱ μικραὶ μεγάλαι δοκοῦσιν τότε και αι μικραί κινήσεις φαίνονται εἶναι. αναγνωρίζουσι μικρᾶς θερμασίας περί τινα μέρη γινομένης͵ ἐπεγειρομένοις δὲ ταῦτα πως ταύτα πράγματι συμβαίνουσιν. πυρὸς καὶ θερμαίνεσθαι σφόδρα Όταν δε εξεγείρωνται. Διότι. δῆλον δ΄ ἐπὶ τῶν μεγάλαι6. ή εν ω το πράττομεν. τα οποία μέλλουσι να συμβώσιν εις το σώμα. επειδή αι αρχαί πάντων των πραγμάτων είναι μικραί. (αίτιον δε τούτου είναι ότι η (αἴτιον δ΄ ὅτι προωδοποιημένη κίνησις του ονείρου προητοιμάσθη από τυγχάνει ἡ κίνησις ἀπὸ τῶν μεθ΄ τας κατά την ημέραν διά των πράξεων ἡμέραν ἀρχῶν)͵ οὕτω πάλιν γενομένας αρχάς). 8. όταν μικροί ήχοι κεραυνοῦσθαι καὶ βροντᾶσθαι μικρῶν ἤχων ἐν τοῖς ὠσὶ γινομένων͵ γίνωνται εις τα ώτα. Ώστε. ἀπολαύειν ἀκαριαίου φλέγματος και ότι βαδίζουσι διά μέσου πυρών και καταρρέοντος͵ καὶ βαδίζειν διὰ θερμαίνονται. ή αφού πεπραχότες πολλάκις εὐθυονειρίᾳ το πράξωμεν. 9. είναι δε φανερόν ότι ταύτα πρέπει να είναι αναγκαίως καταφανή κατά τον ύπνον μάλλον ή κατά την εγρήγορσιν.μεγαλειτέρων κινήσεων. Τούτο δε αποδεικνύουσι τα συμβαινόντων κατὰ τοὺς ὕπνους συμβαίνοντα πολλάκις εις τον ύπνον. αι οποίαι γίνονται κατά τον τῶν οἰκείων ἑκάστῳ πράξεων οὐκ ύπνον. ούτως. και ότι αισθάνονται μέλι και γλυκείς χυμούς. εξ ἀναγκαῖον καὶ τὰς καθ΄ ὕπνον ανάγκης και αι κατά τον ύπνον γενόμεναι κινήσεις πολλάκις ἀρχὰς εἶναι τῶν κινήσεις πολλάκις είναι αρχή (αιτία) των κατά την ημέραν γινομένων πράξεων. Αλλά προσέτι δεν είναι παράλογον να υποθέσωμεν ότι μερικαί εκ των ὕπνον φαντασμάτων αἴτια εἶναι φαντασιών. μεθ΄ ἡμέραν πράξεων διὰ τὸ ἀλλὰ μὴν καὶ ἔνιά γε τῶν καθ΄ . όταν είς τινα μέρη του σώματος αισθάνωνται ολίγην ζέστην.

ὥσπερ οὖν οὐδὲ τὸ μνησθῆναι περὶ τοῦδε σημεῖον οὐδὲ αἴτιον τοῦ παραγενέσθαι αὐτόν͵ οὕτως οὐδ΄ ἐκεῖ τοῦ ἀποβῆναι τὸ ἐνύπνιον τῷ ἰδόντι οὔτε σημεῖον οὔτ΄ αἴτιον͵ ἀλλὰ σύμπτωμα. τὰ δὲ πολλὰ [463b] συμπτώμασιν ἔοικε͵ μάλιστα δὲ τά τε ὑπερβατὰ πάντα καὶ ὧν μὴ ἐν αὑτοῖς ἡ ἀρχή͵ ἀλλὰ περὶ ναυμαχίας καὶ τῶν πόρρω συμβαινόντων ἐστίν· περὶ γὰρ τούτων τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχειν εἰκὸς ὃν ὅταν μεμνημένῳ τινὶ περί τινος τυχῇ τοῦτο γιγνόμενον· τί γὰρ κωλύει καὶ ἐν τοῖς ὕπνοις οὕτως; μᾶλλον δ΄ εἰκὸς πολλὰ τοιαῦτα συμβαίνειν. ούτω το ενύπνιον ως προς τον ιδόντα αυτό δεν είναι ούτε σημείον ούτε αίτιον του ότι θα πραγματοποιηθή το ενύπνιον. π. (4) Σημεία είναι εκείνα διά των οποίων προδηλούνται σωματικά ή ψυχικά πάθη. Ο Αριστοτέλης πολεμεί πάσαν σχετικήν προς τα όνειρα δεισιδαιμονίαν. 10. Και τί εμποδίζει να γίνηται ούτω και εις τον ύπνον. οὕτω μὲν οὖν ἐνδέχεται τῶν ἐνυπνίων ἔνια καὶ σημεῖα καὶ αἴτια εἶναι. όπως και αι σχέσεις ονείρων και πράξεων. δύνανται να παρατηρηθώσιν ευκόλως. ενύπνια περί ναυμαχιών και περί άλλων συμβαινόντων εις μεμακρυσμένα μέρη. Τουναντίον. διὸ καὶ πολλὰ τῶν ἐνυπνίων οὐκ ἀποβαίνει· τὰ γὰρ συμπτώματα οὔτε ἀεὶ οὔθ΄ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίγνεται. το πιθανώτερον είναι ότι πολλά τοιαύτα πρέπει να συμβαίνωσιν ούτω. (1) Δεν είναι παράδοξον ότι ο Αριστοτέλης ηθέλησε να πραγματευθή περί της διά των ονείρων μαντείας των μελλόντων. (7) Αι σχέσεις πράξεων γινομένων κατά την εγρήγορσιν και νυκτερινών ονείρων. Ούτω λοιπόν τινα εκ των ενυπνίων δύνανται να είναι σημεία και αίτια.προωδοποιῆσθαι πάλιν καὶ τούτων τὴν διάνοιαν ἐν τοῖς φαντάσμασι τοῖς νυκτερινοῖς. (5) Η κατάστασις του σώματος και της υγείας επιδρά πολύ επί των ονείρων. . Το σημείον δεν έχει αναγκαίως σχέσιν προς το αποτέλεσμα. όταν προέρχηται εξ αντικειμένου πιέζοντος μέρος τoυ σώματος. Διά τούτο και πολλά των ενυπνίων δεν πραγματοποιούνται. αλλά είναι τυχαία σύμπτωσις. (6) Γνωστά είναι τα αποτελέσματα του εφιάλτου. (2) 'H τoύτων των πεποιθήσεων. τα οποία υπερβαίνουσι (τα συνήθη όρια) και των οποίων η αρχή δεv είναι εις ημάς. χ. αφού και οι Έλληνες και άλλοι λαοί της αρχαιότητος επίστευov εις τα όνειρα. Τα πλείστα όμως των ενυπνίων φαίνονται ότι είναι συμπτώματα (τυχαία) και μάλιστα εκείνα. πράγμα τι και τούτο τύχη να γivη τότε. διότι και τούτων πάλιν ο διαλογισμός προητοιμάσθη εις τας νυκτερινάς εικόνας της φαντασίας (ενύπνια). όπως όταν τις ενθυμηθή. Διότι ως προς ταύτα συμβαίνει πιθανώς. διότι το σύμπτωμα δεν γίνεται ούτε πάντοτε ούτε συνήθως. όπως το αίτιον. Καθώς λοιπόν το να ενθυμηθή τις τινα δεν είναι ούτε σημείον ούτε αίτιον του ότι ήλθεν ούτος. (3) Τυχαία φαινόμενα.

αν άλλη κίνησις κυριωτέρα ταύτης συμβῇ κίνησις͵ συμβή ισχυρότερα εκείνης. Ὅλως δὲ ἐπεὶ καὶ τῶν ἄλλων ζῴων 2. Και εκείνο. ότε έμελλε να γείνη. όπερ ὥσπερ γὰρ καὶ λέγεται ἂν πολλὰ λέγεται “εάν πολλάκις ρίψης ενίοτε θα βάλλῃς͵ ἄλλοτ΄ ἀλλοῖον βαλεῖς͵ καὶ επιτύχης 10”. Απόδειξις δε τούτου 9 είναι. αφού δεν πραγματοποιούνται τῶν ἐν τοῖς σώμασι σημείων καὶ τῶν πάντοτε ούτε τα ουράνια σημεία και τα οὐρανίων͵ οἷον τὰ τῶν ὑδάτων καὶ φυσικά. Ερμηνεία ενυπνίων. τούτο ακριβώς εφαρμόζει εδώ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. θεωρήμασιν͵ ἐπιτυχεῖς ὄντες ἐν όπως τινές επιτυγχάνουσιν εις το τούτοις ὥσπερ ἔνιοι ἀρτιάζοντες· παιγνίδιον μονά ή ζυγά. δεικνύοντα ότι δεν είναι ο θεές ο ἀλλ΄ ὅσων ὥσπερ ἂν εἰ λάλος ἡ πέμπων αυτά. ότι άνθρωποι πολύ αγενείς προβλέπουσι κατά ἄνθρωποι προορατικοί εἰσι καὶ τον ύπνον (το μέλλον) και έχουσι πιστά εὐθυόνειροι͵ ὡς οὐ θεοῦ πέμποντος͵ όνειρα. Γενικώς. Το τυχαίον είς τε τα όνειρα και εις τα μετεωρολογικά φαινόμενα. ήτις. Διότι. (η ἀφ΄ ἧς μελλούσης ἐγένετο τὸ τελευταία αύτη κίνησις) δεν σημεῖον͵ οὐ γίνεται)͵ καὶ πολλὰ πραγματοποιείται και το σημειωθέν βουλευθέντα καλῶς τῶν πραχθῆναι συμβάν δεν επαληθεύει. Αλλ' εκείνοι οίτινες είναι φύσις ἐστὶ καὶ μελαγχολική͵ φύσει φλύαροι και μελαγχολικοί. Αλλά δεν είναι ουδόλως παράδοξον ότι δεν επαληθεύουσι πολλά εκ των ἐνυπνίων͵ οὐδὲν ἄτοπον· οὐδὲ γὰρ ενυπνίων. Αναίρεσις γνώμης Δημοκρίτου αποδίδοντος την αιτίαv των ονείρων εις είδωλα και απορροίας των σωμάτων. σημεῖον δέ· πάνυ γὰρ εὐτελεῖς 3. Αληθή αίτια των ονείρων είναι κινήσεις τινές. χ. π. δεν είναι δυνατόν να στέλλωνται υπό του Θεού τα ἂν εἴη τὰ ἐνύπνια͵ οὐδὲ γέγονε όνειρα. δαιμονίων. επειδή και τινα εκ των ὀνειρώττει τινά͵ θεόπεμπτα μὲν οὐκ άλλων ζώων ονειρεύονται. Επειδή δε έχουσιν τὸ πολλὰ καὶ παντοδαπὰ κινεῖσθαι ούτοι πολλάς και παντοειδείς κινήσεις. τα σημεία των βροχών και τὰ τῶν πνευμάτων (ἂν γὰρ ἄλλη των ανέμων 11. μεταξύ των ονείρων των συμβαίνει να ἐπιτυγχάνουσιν ὁμοίοις υπάρχωσί τινα. Ούτω και πολλαί δεόντων διελύθη δι΄ ἄλλας καλαί αποφάσεις περί των πρακτέων ὅτι δ΄ οὐκ ἀποβαίνει πολλὰ τῶν . ούτε γίνονται πρός σκοπούς τούτου χάριν (δαιμόνια μέντοι· ἡ αυτού 8. Τα ενύπνια δεv είναι θεόπεμπτα. 1. ἐπὶ τούτων τοῦτο συμβαίνει. έδιδε το σημείον. τα οποία επιτυγχάνουσιν. έχουσι παντοδαπὰς ὄψεις ὁρῶσιν· διὰ γὰρ παντοειδή όνειρα. ουχί όμως θεία. Δύνανται όμως να είναι έργον γὰρ φύσις δαιμονία͵ ἀλλ΄ οὐ θεία). διότι η φύσις αυτών είναι έργον δαιμόνων.

είναι εἶναι νύκτωρ διὰ τὸ μεθ΄ ἡμέραν περισσότερον αισθηταί κατά την νύκτα. φερομένας διαλύεσθαι μᾶλλον ενώ την ημέραν ευκολώτερον . οποίας είπομεν ήδη. ματαιούνται ένεκεν άλλων ισχυροτέρων σκέψεων. Οπωσδήποτε δε τύχη να φθάσωσιν εις την ψυχήν αυταί. ἀρχάς γέ τινας λεκτέον εἶναι ἀφ΄ ὧν ότι υπάρχουσιν αιτίαι. η επομένη εξήγησις είναι ευλογωτέρα της του Δημοκρίτου. ούτω τίποτε δεν εμποδίζει να φθάσωσιν εις τας ψυχάς αἴσθησιν ἀφικνεῖσθαι πρὸς τὰς κατά τον υπνον κίνησίς τις και αίσθησις ψυχὰς τὰς ἐνυπνιαζούσας (ἀφ΄ ὧν παραγόμεναι εξ εκείνων των ἐκεῖνος τὰ εἴδωλα ποιεῖ καὶ τὰς αντικειμένων. Καθώς δηλαδή.τι μέλλει να ἐσόμενον καὶ τὸ μέλλον· ἀλλ΄ ὅμως είναι12. τα οποία (πράγματα) δεν γίνονται. όταν πράγμά τι κινή το τὸν ἀέρα͵ τοῦθ΄ ἕτερον ἐκίνησε͵ καὶ ύδωρ ή τον αέρα. καίτοι το κινήσαν οὕτως οὐδὲν κωλύει κίνησίν τινα καὶ δεν είναι παρόν.κυριωτέρας ἀρχάς. και υπάρχουσι σημεία ταῦτά τινων οὐ γενομένων. αλλά αρχάς οίτινες υπερβαίνουσι τα (συνήθη) όρια κατά τους χρόνους είτε κατά τους τόπους είτε κατά τα μεγέθη. τοιαύτην κίνησιν προϊέναι μέχρι συμβαίνει να εξακολουθή ομοία κίνησις τινός͵ τοῦ κινήσαντος οὐ πάροντος͵ μέχρι σημείου τινός. αλλ' όμως οι ιδόντες αυτά τα όνειρα δεν έχουσιν εν εαυτοίς τας αρχάς αυτών. Αλλά μόνον πρέπει να λέγωμεν. το κινηθέν μέρος μεταδίδει την κίνησιν εις άλλο.τι θα είναι και ό. ότι εάν η πρόβλεψις δεν είναι απλή σύμπτωσις. Εν γένει δε δεν γίνεται πάντοτε παν ό. περί τούτων πρέπει να είπωμεν. τα οποία δεν έχουσι αρχάς τοιαύτας. όστις αίτια θεωρεί εικόνας και απορροάς των πραγμάτων.τι μέλλει να γείνη. ούτε είναι το αυτό μελλῆσαν͵ οὐδὲ τὸ αὐτὸ τὸ πράγμα ό. ή τα οποία δεν έχουσι μεν καμμίαν εκ τούτων των υπερβολών. διά τας οποίας οὐκ ἐπετελέσθη͵ καὶ σημεῖα πέφυκε ουδέν εξετελέσθη. και αφού παυσαμένου ἐκείνου συμβαίνει τὴν το πρώτον κινήσαν παύση να κιvή. 5. ὥσπερ γὰρ ὅταν κινήσῃ τι τὸ ὕδωρ ἢ 6. 4. ὅλως γὰρ οὐ πᾶν γίνεται τὸ περὶ δὲ τῶν μὴ τοιαύτας [464a] ἐχόντων ἀρχὰς ἐνυπνίων οἵας εἴπομεν͵ ἀλλ΄ ὑπερορίας ἢ τοῖς χρόνοις ἢ τοῖς τόποις ἢ τοῖς μεγέθεσιν͵ ἢ τούτων μὲν μηδέν͵ μὴ μέντοι γε ἐν αὑτοῖς ἐχόντων τὰς ἄρχας τῶν ἰδόντων τὸ ἐνύπνιον͵ εἰ μὴ γίνεται τὸ προορᾶν ἀπὸ συμπτώματος͵ τοιόνδ΄ ἂν εἴη μᾶλλον ἢ ὥσπερ λέγει Δημόκριτος εἴδωλα καὶ ἀπορροίας αἰτιώμενος. Περί δε των ενυπνίων. πραγμάτων. εκ των οποίων ο ἀπορροίας)͵ καὶ ὅποι δὴ ἔτυχεν Δημόκριτος λέγει ότι εκπέμπονται είδωλα ἀφικνουμένας μᾶλλον αἰσθητὰς και απορροαί.

μεθ΄ ἡμέραν τε γὰρ φρονιμωτάτους· διότι άλλως θα ήρχοντο ἐγίνετ΄ ἂν καὶ τοῖς σοφοῖς͵ εἰ θεὸς ἦν την ημέραν και δη εις τους σοφούς. Αι κινήσεις δε αύται παράγουσι τα φαντάσματα. διότι η προορᾶν· ἡ γὰρ διάνοια τῶν διάνοια των τοιούτων δεν είναι τοιούτων οὐ φροντιστική͵ ἀλλ΄ παραδεδομένη εις φροντίδας και σκέψεις. Και διά τούτο συμβαίνουσι καὶ διὰ ταῦτα συμβαίνει τὸ πάθος τα όνειρα ταύτα εις τους τυχόντας τοῦτο τοῖς τυχοῦσι καὶ οὐ τοῖς ανθρώπους και ουχί εις τους φρονιμωτάτοις. Αλλ' ούτως είναι φυσικόν να δύνανται να προβλέπωσιν οι πρόστυχοι. 7. τὸ δέ τινας εὐθυονείρους εἶναι καὶ τὸ τοὺς γνωρίμους περὶ τῶν γνωρίμων μάλιστα προορᾶν συμβαίνει διὰ τὸ μάλιστα τοὺς γνωρίμους ὑπὲρ ἀλλήλων 9. τούτο συμβαίνει διότι οι φίλοι προ πάντων και οι γνώριμοι φροντίζουσι και σκέπτονται περί των γνωρίμων.(ἀταραχωδέστερος γὰρ ὁ ἀὴρ τῆς νυκτὸς διὰ τὸ νηνεμωτέρας εἶναι τὰς νύκτας)͵ καὶ ἐν τῷ σώματι ποιεῖν αἴσθησιν διὰ τὸν ὕπνον͵ διὰ τὸ καὶ τῶν μικρῶν κινήσεων τῶν ἐντὸς αἰσθάνεσθαι καθεύδοντας μᾶλλον ἢ ἐγρηγορότας. με τα οποία προβλέπουσί ποιοῦσιν͵ ἐξ ὧν προορῶσι τὰ τινες τα μέλλοντα εις ομοίας με αυτά μέλλοντα καὶ περὶ τῶν τοιούτων͵ περιπτώσεις. Αίτιον δε να προβλέπωσι μέλλοντα τινές των εκστατικών 13 είναι ότι αι ατομικαί διεγέρσεις αυτών δεν περισπώσιν αυτούς. διότι ο αήρ είναι ολιγώτερον τεταραγμένος κατά την νύκτα. εάν ο Θεός ήτον ο πέμπων τα ενύπνια. ότε επικρατεί μείζων γαλήνη και επομένως αι κινήσεις εκείναι προξενούσιν εντύπωσιν εις τo σώμα ένεκα του ύπνου. Διότι και αυτάς τας μικράς εσωτερικάς κινήσεις αισθανόμεθα περισσότερον. ὁ πέμπων· αὗται δ΄ αἱ κινήσεις φαντάσματα 8. Το ότι δε τινες βλέπουσιν όνειρα πιστά. άγεται και φέρεται από το κινούν αυτήν. 10. Διότι. αφανίζονται. οὕτω δ΄ εἰκὸς τοὺς τυχόντας τοῦ δ΄ ἐνίους τῶν ἐκστατικῶν προορᾶν αἴτιον ὅτι αἱ οἰκεῖαι κινήσεις οὐκ ἐνοχλοῦσιν ἀλλ΄ ἀπορραπίζονται· τῶν ξενικῶν οὖν μάλιστα αἰσθάνονται. όταν κοιμώμεθα παρά όταν είμεθα έξυπνοι. και όταν κινηθή. και το ότι οι φίλοι προβλέπουσι προ πάντων τα των φίλων. αλλά μάλλον αποκρούονται υπ' αυτών και διά τούτο αισθάνονται ούτοι μάλιστα κινήσεις αι οποίαι δεν ανήκουσιν εις άλλους. καθώς οι . ὥσπερ ἔρημος καὶ κενὴ πάντων͵ καὶ αλλ' είναι έρημος και κενή από πάντα κινηθεῖσα κατὰ τὸ κινοῦν ἄγεται. (από τα οποία είναι πλήρης η των σοφών).

12. Οι δε μελαγχολικοί. αν είναι πολλή η κίνησις του ύδατος. ἀληθινοῖς. επειδή είναι κατά την φύσιν βίαιοι. τάχιστα γνωρίζουσι καὶ αἰσθάνον ούτως αισθάνονται και τας κινήσεις ται͵ οὕτω καὶ τῶν κινήσεων· αἱ γὰρ αλλήλων. ἐκεῖ δέ͵ ἂν πολλὴ γίγνηται ἡ κίνησις͵ οὐδὲν ὁμοία γίνεται ἡ ἔμφασις καὶ τὰ εἴδωλα τοῖς 11. Επιτηδειότατος δε ονειροκρίτης είναι εκείνος όστις δύναται να παρατηρή τας ομοιότητας των ενυπνίων· διότι πάς τις δύναται να κρίνη τα σαφή όνειρα. κινήσεις των γνωστών προσώπων.φροντίζειν· ὥσπερ γὰρ πόρρω ὄντων στενοί φίλοι αισθάνονται και αναγνωρίζουσι αλλήλους από μακράν. οἱ δὲ μελαγχολικοὶ διὰ τὸ σφοδρόν͵ ὥσπερ βάλλοντες πόρρωθεν͵ εὔστοχοί εἰσιν͵ καὶ διὰ τὸ [464b] μεταβλητικὸν ταχὺ τὸ ἐχόμενον φαντάζεται αὐτοῖς· ὥσπερ γὰρ τὰ Φιλαινίδος ποιήματα καὶ οἱ ἐμμανεῖς ἐχόμενα τοῦ ὁμοίου λέγουσι καὶ διανοοῦνται͵ οἷον Ἀφροδίτην φροδίτην͵ καὶ οὕτω συνείρουσιν εἰς τὸ πρόσω. ἔτι δὲ διὰ τὴν σφοδρότητα οὐκ ἐκκρούεται αὐτῶν ἡ κίνησις ὑφ΄ ἑτέρας κινήσεως. Τω όντι. ούτως οι ονειρευόμενοι ούτοι συμπλέκουσι σειράν συμβάντων. το ότι αι κατά τον ύπνον εικόνες είναι σχεδόν όμοιαι με τας εν τω ύδατι εικόνας των πραγμάτων. Και προσέτι ένεκα της σφοδρότητος της φύσεως των η κίνησις αυτών δεν αποκρούεται υπό άλλης εξωτερικής κινήσεως. ταχέως η φαντασία των παριστάνει τα επακόλουθα. η απεικόνισις δεν δύναται να γείνη ακριβής. προβλέπουσιν ευστόχως. διότι είναι γνωριμώτεραι αι τῶν γνωρίμων γνωριμώτεραι. λέγω δὲ τὰς ὁμοιότητας͵ ὅτι παραπλήσια συμβαίνει τὰ φαντάσματα τοῖς ἐν τοῖς ὕδασιν εἰδώλοις͵ καθάπερ καὶ πρότερον εἴπομεν. τεχνικώτατος δ΄ ἐστὶ κριτὴς ἐνυπνίων ὅστις δύναται τὰς ὁμοιότητας θεωρεῖν· τὰς γὰρ εὐθυονειρίας κρίνειν παντός ἐστιν. όπως οι ρίπτοντες βέλη μακρόθεν. Διότι όπως τα ποιήματα του Φιλαιγίδου και οι φαινόμενοι λέγουσι και διανοούνται επακόλουθα εξαρτώμενα εξ ομοιότητος. Ικανός τότε να κρίνη τας εμφανίσεις των ἂν ὁ δυνάμενος ταχὺ διαισθάνεσθαι εικόνων θα ήτο ο δυνάμενος τάχιστα να αναγνωρίζη και να διακρίνη εις τας καὶ συνορᾶν τὰ διαπεφορημένα καὶ παρασυρομένας και διαστρεφομένας διεστραμμένα τῶν εἰδώλων͵ ὅτι εικόνας την αντανάκλασιν εν τω ύδατι δεινὸς δὴ τὰς ἐμφάσεις κρίνειν εἴη . και αι εικόνες δεν ομοιάζουσι με τα πρωτότυπα. επειδή δε ευκόλως μεταβάλλουσι διάθεσιν. ως φαίνεται εν τω ποιήματι της Αφροδίτης. Λέγω δε ομοιότητας. ως είπομεν πρότερον.

διότι η κίνησις καταστρέφει την σαφήνειαν (και διάκρισιν) των ονείρων. Ούτω και ο ονειρευόμενος πολλά. αποκαλύπτωσι τα μέλλοντα. διότι υπερισχύει αντενέργειά τις. Ταύτα όμως πολλάκις δεν επακολουθούσι. τoυς πάσχοντας εκστατικήν παραφροσύνην.ἐστὶν ἀνθρώπου ἢ ἵππου ἢ ὁτουδήποτε͵ κἀκεῖ δὴ ὁμοίως τί δύναται τὸ ἐνύπνιον τοῦτο. Εξηγήσαμεν λοιπόν τί είναι ύπνος και τί ενύπνιον και διά τινα αιτίαν ταύτα γίνονται. . ή ίππου. (11) Την πέριξ της σελήνης άλω νομίζομεν σημείον βροχής και ανέμων. ἡ γὰρ κίνησις ἐκκόπτει τὴν εὐθυονειρίαν. (9) Ότι τα όvειρα δεν είναι θεόπεμπτα. Προσέτι δε εξηγήσαμεν την φύσιν της διά των ενυπνίων μαντείας. Και ως η εικών. εἴρηται περὶ πάσης· [περὶ δὲ κινήσεως τῆς κοινῆς τῶν ζῴων λεκτέον. ή άλλου οιουδήποτε πράγματος. έξω φρεvών. (13) Eννοεί τους έξω ευατών. Το κείμενον λέγει εσόμενον (το μέλλον απολύτως) και μέλλον (το ενδεχόμενον μέλλον). ούτω το ενύπνιον δύναται ομοίως να διαστραφή. (12) Δεν είναι το αυτό το μέλλον και το προσδοκώμενον. τί μὲν οὖν ἐστιν ὕπνος καὶ τί ἐνύπνιον͵ καὶ διὰ τίν΄ αἰτίαν ἑκάτερον αὐτῶν γίνεται͵ ἔτι δὲ περὶ τῆς ἐκ τῶν ἐνυπνίων μαντείας ανθρώπου. (10) Ρίπτων τις πολλάς βολάς επί τέλους θα επιτύγχη.] (8) Ίνα δηλ.

Πρέπει νυν να εξετάσωμεν τας μακρόβια τῶν ζῴων τὰ δὲ βραχύβια͵ αιτίας διά τας οποίας άλλα μεν ζώα είναι μακρόβια και άλλα βραχύβια. και ατόμου προς άτομον του αυτού είδους. άλλα δε έχουσι πολυχρόνιον ζωήν. περὶ μὲν οὖν ὕπνου καὶ 4. Ή είς τινας μεν νόσους τα νοσούντα κατά την φύσιν σώματα έχουσι ολιγοχρόνιον ζωήν. Αναγκαία δε αρχή της μελέτης ημών είναι να θέσωμεν τα ζητήματα. Απορίαι περί μήκους και βραχύτητος της ζωής. και εν γένει καὶ περὶ ζωῆς ὅλως μήκους καὶ τας αιτίας του μήκους και της βραχύτητος βραχύτητος͵ ἐπισκεπτέον τὰς της ζωής (φυτών και ζώων). άλλαι δε νόσοι ουδόλως εμποδίζουσι τους νοσηρούς να είναι μακρόβιοι. άλλα δε βραχύβια.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΒΙΟΤΗΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Διαφοραί γενών προς γένη. Επίδρασις κλιμάτων επί της ζωής. 1. τα οποία περί αυτών εγείρονται 1. Περί μεν του ύπνου και της . ή αν είναι κεχωρισμέναι η μακροβιότης και η υγιεία. Τω όντι. αἰτίας͵ [464b19] Περὶ δὲ τοῦ τὰ μὲν εἶναι ἀρχὴ δὲ τῆς σκέψεως ἀναγκαία πρῶτον ἐκ τοῦ διαπορῆσαι περὶ αὐτῶν. 3. Προσέτι ζητείται. οὐ γάρ ἐστι δῆλον πότερον ἕτερον ἢ τὸ αὐτὸ αἴτιον πᾶσι τοῖς ζῴοις καὶ φυτοῖς τοῦ τὰ μὲν εἶναι μακρόβια τὰ δὲ βραχύβια (καὶ γὰρ τῶν φυτῶν τὰ μὲν ἐπέτειον τὰ δὲ πολυχρόνιον ἔχει τὴν ζωήν)· ἔτι δὲ πότερον ταὐτὰ μακρόβια καὶ τὴν φύσιν ὑγιεινὰ τῶν φύσει συνεστώτων͵ ἢ κεχώρισται [καὶ] τὸ βραχύβιον καὶ τὸ νοσῶδες͵ ἢ κατ΄ ἐνίας μὲν νόσους ἐπαλλάττει τὰ νοσώδη τὴν φύσιν σώματα τοῖς βραχυβίοις͵ κατ΄ ἐνίας δ΄ οὐδὲν κωλύει νοσώδεις εἶναι μακροβίους 2. ὄντας. αν μεταξύ των φυσικώς ωργανωμένων όντων τα αυτά είναι μακρόβια και κατά τους φυσικούς νόμους υγιεινά. Διότι και εκ των φυτών άλλα μεν ζώσιν έν έτος. δεν είναι φανερόν αν είναι το αυτό ή αν είναι διάφορον το αίτιον εις όλα τα φυτά και τα ζώα του να είναι άλλα μεν μακρόβια.

και άτομα άτινα διαφέρουσιν ομοίως από άλλων ατόμων ανηκόντων εις το αυτό είδος. Υπάρχουσιν ολόκληρα γένη τα οποία έχουσι την διαφοράν ταύτην της μακροβιότητος από άλλων γενών. Διότι τα έθνη. καθώς προείπομεν.ἐγρηγόρσεως εἴρηται πρότερον͵ περὶ εγρηγόρσεως είπομεν πρότερον. διότι το γένος των ανθρώπων είναι μακροβιώτερον από του γένους των ίππων. . 5. διά την φυσικῇ φιλοσοφίᾳ· νῦν [465a] δὲ οποίαν άλλα είναι μακρόβια και αλλά περὶ τὰς αἰτίας τοῦ τὰ μὲν εἶναι βραχύβια. λέγω δὲ κατὰ γένος μὲν διαφέρειν οἷον ἄνθρωπον πρὸς ἵππον (μακροβιώτερον γὰρ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος ἢ τὸ τῶν ἵππων)͵ κατ΄ εἶδος δ΄ ἄνθρωπον πρὸς ἄνθρωπον· εἰσὶ γὰρ καὶ ἄνθρωποι οἱ μὲν μακρόβιοι οἱ δὲ βραχύβιοι ἕτεροι καθ΄ ἑτέρους τόπους διεστῶτες (τὰ μὲν γὰρ ἐν τοῖς θερμοῖς τῶν ἐθνῶν μακροβιώτερα͵ τὰ δ΄ ἐν τοῖς ψυχροῖς βραχυβιώτερα)͵ καὶ τῶν τὸν αὐτὸν δὲ τόπον οἰκούντων διαφέρουσιν ὁμοίως τινὲς ταύτην τὴν πρὸς ἀλλήλους διαφοράν. ως διαφέρει άνθρωπος από ίππου2. Διότι υπάρχουσιν άνθρωποι άλλοι μεν μακρόβιοι. όσον ὕστερον͵ ὁμοίως δὲ καὶ περὶ νόσου ανήκει εις την φιλοσοφίαν της φύσεως. Ούτως εννοώ ότι υπάρχει διαφορά κατά το γένος. δὲ ζωῆς καὶ θανάτου λεκτέον όπως και περί νόσου και υγιείας. καὶ ὑγιείας͵ ὅσον ἐπιβάλλει τῇ Τώρα θα ίδωμεν την αιτίαν. Ομοίως και εκ των κατοικούντων τον αυτόν τόπον έχουσί τινές προς αλλήλους την αυτήν διαφοράν. κατά τους διαφόρους τόπους τους οποίους κατοικούσι. τα οποία ζώσιν εις τα θερμά κλίματα. ἔστι δ΄ ἔχοντα τὴν διαφορὰν ταύτην ὅλα τε πρὸς ὅλα γένη καὶ τῶν ὑφ΄ ἓν εἶδος ἕτερα πρὸς ἕτερα. μακρόβια τὰ δὲ βραχύβια͵ καθάπερ εἴρηται πρότερον͵ θεωρητέον. περί δε ζωής και θανάτου θα είπωμεν ύστερον. άλλοι δε βραχύβιοι. είναι βραχυβιώτερα. Εντός δε του αυτού είδους διαφέρει άνθρωπος από ανθρώπου.

Γενικά περί των αιτίων της γενέσεως και της φθοράς. Διάκρισις φυσικών σωμάτων από των μη φυσικών. γίνονται αίτια γενέσεως και καὶ φθορᾶς αἴτια ἀλλήλοις͵ ὥστε φθοράς4 μεταξύ των. όταν καταστρέφωνται τα ζώα. άλλα. κατὰ συμβεβηκὸς δ΄ ἀκολουθοῦσι . η εξήγησις είναι διάφορος.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. της αγνοίας καὶ μάθησις͵ ἐπιστήμης δὲ λήθη καὶ μεν καταστροφή είναι η ανάμνησις και η μάθησις. Κατά συμβεβηκός δε (εμμέσως) η τοῖς φυσικοῖς αἱ τῶν ἄλλων φθοραί· φθορά άλλων ιδιοτήτων των φυσικών σωμάτων συνακολουθεί την του σώματος. η ἀγνοίᾳ͵ καὶ ὑγιείᾳ καὶ νόσῳ· ταῦτα γνώσις. Υπάρχουσι πολλά όντα έχοντα τῶν ὄντων͵ οἷον ἐπιστήμῃ καὶ ιδιαιτέρους τρόπους φθοράς. οἷον ἀγνοίας μὲν φθορὰ ἀνάμνησις όταν ταύτα διατηρώνται· λ. συνθέσεως πολλών πραγμάτων. Αλλά περί των πραγμάτων τούτων. πῦρ γὰρ καὶ ὕδωρ καὶ τὰ πύρ και το ύδωρ και τα συγγενή με αυτά τούτοις συγγενῆ͵ οὐκ ἔχοντα τὴν σώματα 3. απάτη. Εύλογον δε να δεχθώμεν ότι και έκαστον των άλλων καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ἐκ τούτων σωμάτων. Φθορά της ψυχής. μετέχουσι της τούτων φύσεως εὔλογον͵ ὅσα μὴ φύσεως αυτών. Διότι ταύτα γὰρ φθείρεται καὶ μὴ φθειρομένων φθείρονται χωρίς να φθαρώσι τα όντα εις τῶν δεκτικῶν ἀλλὰ σῳζομένων͵ τα οποία υπάρχουσιν. εξαιρουμένων των συνθέσει ἐκ πολλῶν ἐστιν͵ οἷον τεχνητώς αποτελουμένων εκ της οἰκία. χ. χ. της επιστήμης δε η λήθη και η ἀπάτη. επειδή δεν έχουσι την αυτήν αὐτὴν δύναμιν͵ τυγχάνει γενέσεως δύναμιν. τουναντίον. λ. ως είναι η οικία5. περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἕτερος 3. Ούτω το εὔφθαρτον. 1. τα λόγος· εἰσὶ γὰρ ἴδιαι φθοραὶ πολλοῖς οποία δεν είναι φυσικά. φθείρεται καὶ ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ καταστρέφεται και η γνώσις και η υγιεία. τα οποία παράγονται ή ὄντα καὶ συνεστῶτα μετέχειν τῆς συνίστανται εκ τούτων. Πρέπει δε να μάθωμεν τί είναι εις τα φυσικά σώματα το ευκόλως φθειρόμενον τοῖς φύσει συνεστῶσι καὶ τί τὸ οὐκ και τί το δυσκόλως φθειρόμενον. φθειρομένων γὰρ τῶν ζῴων Ούτως. Δεῖ δὴ λαβεῖν τί τὸ εὔφθαρτον ἐν 2. ὑγίεια ἡ ἐν τοῖς ζῴοις. η υγιεία και η νόσος. Αίτια φθοράς τινων πραγμάτων.

δεν δύναται να φθείρεται γὰρ τὰ μὲν ὑπάρχοντα . διηνεκώς. όπερ δεν έχει εναντίον. 2. καταστρέφεται κατά συμβεβηκός9. πράγματα. ἄλλη φθορὰ παρὰ τὴν φθορὰν ἣν θα υπάρχη και άλλη φθορά αυτής. Δύναταί τις να ερωτήση ευλόγως. [465b] Ἴσως δ΄ ἄν τις ἀπορήσειεν εὐλόγως͵ ἆρ΄ ἔστιν οὗ ἄφθαρτον ἔσται τὸ φθαρτόν͵ οἷον τὸ πῦρ ἄνω͵ οὗ μὴ ἔστι τὸ ἐναντίον. ὥσπερ ἐπιστήμη ἐν ψυχῇ͵ οὕτω καὶ αλλά όπως η επιστήμη είναι εν τη ψυχή. Διότι τα πράγματα. διότι πάντα τα υλικά. μὴ ἔστιν ἐναντίον καὶ ὅπου μὴ αδύνατον είναι να φθαρή. έχοντα εναντία. Ώστε. Διότι τα τἀναντία ὑπ΄ ἀλλήλων)͵ κατὰ εναντία αποκλείουσιν άλληλα. διὸ καὶ περὶ ψυχῆς λογίσαιτ΄ ἄν τις ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.ήτις υπάρχει εις τα ζώα. διότι ἐκεῖνα φθείρεσθαι (ἀναιρεῖται γὰρ φθείρονται ταύτα (τα εναντία). αν η ψυχή δεν υπάρχη φυσικώς εις το σώμα. ή ουσίας) κατά συμβεβηκός (εμμέσως) φθείρονται. τα υπάρχοντα εις τα 7 τοῖς ἐναντίοις κατὰ συμβεβηκός͵ τῷ εναντία (όντα. φθείρεται φθειρομένου τοῦ διάφορος από τον όλεθρον τον οποίον πάσχει. Τω όντι. ὥστ΄ ἐπεὶ οὐ φαίνεται επειδή η ψυχή δεν φαίνεται ότι είναι τοιαύτη οὖσα͵ ἄλλως ἂν ἔχοι πρὸς τοιαύτη. ως είναι το πυρ των άνω χωρών (του ουρανού). όπερ δεν έχει εναντίον. 4. κατηγορεῖσθαι τὴν οὐσίαν. ὥσθ΄ ᾧ Ώστε εκείνο. Ουδέν συμβεβηκὸς δ΄ οὐθὲν τῶν ἐν ταῖς όμως των εναντίων. Oυδέv φθαρτόν ουδαμού γίνεται άφθαρτον. σώμα είναι διάφορος της ενώσεως της επιστήμης με την ψυχήν 6. διότι η ουσία δεν είναι μηθενὸς ὑποκειμένου κατηγορούμενον ουδενός υποκειμένου. Όθεν και περί της ψυχής δύναται τις να ἐκ τούτων· εἰ γάρ ἐστι μὴ φύσει ἀλλ΄ συμπεράνη εκ τούτων. ψυχὴ ἐν σώματι͵ εἴη ἄν τις αὐτῆς καὶ ούτω και η ψυχή υπάρχη εν τω σώματι. 1. το οποίον ανήκει εις οὐσίαις ἐναντίων φθείρεται͵ διὰ τὸ ουσίαν 8. σώματος. όταν το σώμα φθείρεται. άρά γε υπάρχει τι. εν ω το φθαρτόν σώμα είναι άφθαρτον. διά τούτο η ένωσίς της με το τὴν τοῦ σώματος κοινωνίαν. και εκεί όπου ἔστιν͵ ἀδύνατον ἂν εἴη φθαρῆναι· τί δεν υπάρχει εναντίον. μεταβάλλονται.

Εάν λοιπόν τούτο συμβαίνη. αρκεί η εξήγησις η ειρημένη16. Διότι είναι αδύνατον ἀδύνατον γὰρ τῷ ὕλην ἔχοντι μὴ εις έν πράγμα υλικόν να μη υπάρχη υπό ὑπάρχειν πως τὸ ἐναντίον. [διὸ ἡ ἐλάττων φλὸξ κατακαίεται ὑπὸ τῆς πολλῆς κατὰ συμβεβηκός͵ ὅτι ἡ τροφὴ ἣν 6. ή δεν έχει ούτω. το περίττωμα τούτο περιέχει εναντίωσιν.υπάρχη καταστροφή. παντὶ τινα έποψιν έν εναντίον. εἰ οὖν͵ ὅταν λευκόν. 5. διότι την . 15 τότε άφθαρτον . όπερ θα φέρη την καταστροφήν. γὰρ ἔσται τὸ φθεροῦν͵ εἴπερ ὑπ΄ 3. εάν πρέπη αναγκαίως να αφίνη η μεταβολή περίσσευμά τι14. Διά τούτο η μικρότερα φλόξ κατακαίεται κατά συμβεβηκός υπό της μεγάλης. αδύνατον είναι να μη υπάρχη μεταβολή 13 . αλλά εἴη. Ούτω το θερμόν μὲν γὰρ ἐνεῖναι τὸ θερμὸν ἢ τὸ εὐθὺ ή ευθύ 10 δύναται να υπάρχη πανταχού εν ἐνδέχεται͵ πᾶν δ΄ εἶναι ἀδύνατον ἢ αυτώ11. διότι η μεταβολή πάντοτε προέρχεται εκ του εναντίου και το περίττωμα είναι λείψανον καταστάσεως προτέρας της μεταβολής. Προσέτι. 4. διότι ούτως αι ιδιότητες αύται θα ήσαν χωρισμέναι (από τα πράγματα) 12. Εάν δε μη. Ή τούτο εν μέρει μεν είναι αληθές. τί είναι ἐναντίων μὲν φθείρεσθαι συμβαίνει εκείνο. ότι υπάρχει πάντοτε εναντίον τι ενεργεία εν τω πράγματι και ότι σχηματίζεται περίττωμα. ἢ τοῦτο τῇ μὲν ἀληθές ἐστι τῇ δ΄ οὔ; ἔτι καὶ εἰ ἀνάγκη περίττωμα ποιεῖν͵ τὸ δὲ περίττωμα ἐναντίον· ἐξ ἐναντίου γὰρ ἀεὶ ἡ μεταβολή͵ τὸ δὲ περίττωμα ὑπόλειμμα τοῦ προτέρου. όταν ευρίσκωνται ομού το παθητικόν͵ ἀεὶ τὸ μὲν ποιεῖ τὸ δὲ ενεργούν και το πάσχον. πρέπει να υποθέσωμεν. Τω όντι. εν μέρει όμως όχι. αλλ' όμως είναι αδύνατον να είναι θερμὸν ἢ εὐθὺ ἢ λευκόν· ἔσται γὰρ ολόκληρον τούτο θερμόν ή ευθύ ή τὰ πάθη κεχωρισμένα. εάν πάντοτε πάσχει͵ ἀδύνατον μὴ μεταβάλλειν. εἰ δὲ πᾶν ἐξελαύνει τὸ ἐνεργείᾳ εἰ μὲν οὖν͵ ἱκανὸν ἐκ τῶν εἰρημένων· εἰ δὲ μή͵ ὑποθέσθαι δεῖ ὅτι ἔνεστί τι ἐνεργείᾳ ἐναντίον͵ καὶ περίττωμα γίνεται. ἢ οὔ͵ ἀλλ΄ ὑπὸ τοῦ περιέχοντος θα κατεστρέφετο τι υπό του περιέχοντος φθείρεται; αυτό στοιχείου. εάν τα πράγματα μόνον υπό των εναντίων μόνων͵ τοῦτο δὲ μὴ ὑπάρχει͵ ἢ ὅλως αυτών καταστρέφονται και εάν δεν ἢ ἐνταῦθα; υπάρχη εναντίον εις το υποτεθέν πράγμα είτε απολύτως είτε εις τι μέρος αυτού. εκείνο ενεργή και το άλλο πάσχη. Αλλά αν το ενεργεία εναντίον ήθελεν πράγμά τι θα ήτο ἐναντίον͵ κἂν ἐνταῦθ΄ ἄφθαρτον ἂν εντελώς αποκλεισθή. ἅμα ᾖ τὸ ποιητικὸν καὶ τὸ Λοιπόν.

[466a] Ἔστι δ΄ οὔτε τὰ μέγιστα ὅλως δὲ τὰ μακροβιώτατα ἐν τοῖς 2. Ούτε πάλιν ζῷα πεζά) οὔτε τὰ ἐν τῇ θαλάττῃ τα εv τη θαλάσση. διότι και εκεί είναι (καὶ γὰρ ἐκεῖ βραχύβια καὶ τὰ βραχύβια τα οστρακώδη και τα μαλάκια. εν μορφή καπνού. 1. Διά τούτο πάντα τα πράγματα καὶ γίνεται ἢ φθείρεται.] διὸ πάντα ἀεὶ ἐν κινήσει ἐστί͵ (ταχέως). ζῴων (ἐπέτεια γὰρ ἔνια τῶν φυτῶν)͵ (διότι τινά των φυτών διαρκούσιν έν μόνον έτος). Το δε περιέχον αυτά ἀντιπράττει· καὶ διὰ τοῦτο (στοιχείον) ή συμπράττει ή αντιπράττει μετατιθέμενα πολυχρονιώτερα μὲν εις την κίνησιν. πάσχειν μεταβάλλεται κατά ποιόν 17. ούτως ώστε ως προς μεν το πού κατὰ τόπον μεταβάλλει͵ εἰ δὲ τοῦ μεταβάλλεται κατά τόπον. η τὸν καπνόν͵ ταύτην ἡ πολλὴ φλὸξ μεγάλη την καταναλίσκει εις ολίγον ταχύ. Και διά τούτο τα μεταβαλλόμενα διαρκούσι περισσότερον γίνεται καὶ ὀλιγοχρονιώτερα τῆς ή ολιγώτερον χρόνον παρ' όσον απαιτεί φύσεως͵ ἀίδια δ΄ οὐδαμοῦ͵ ὅσοις αυτή η φύσις αυτών. ως προς το δὲ πάθους͵ ἀλλοιοῦται. Ποία των ζώων είναι μακροβιότερα. ἐναντία ἔστιν· εὐθὺς γὰρ ἡ ὕλη τὸ όσα έχουσιν εναντία. Ούτε τα μέγιστα των ζώων είναι τα ἀφθαρτότερα (ἵππος γὰρ ἀνθρώπου μάλλον άφθαρτα· (διότι ο ίππος ζή ολιγώτερον χρόνον ή ο άνθρωπος). Ούτε τα επί της τῇ γῇ (καὶ γὰρ φυτὰ ἐπέτεια ἔστι καὶ ξηράς μόνον. και ή γίνονται ή περιέχον ἢ συμπράττει ἢ φθείρονται. διότι και φυτά και ζώα χερσαία ζώσιν έν μόνον έτος. Γενικώς τα ζώντα περισσότερον . ἐκείνη ἐν πολλῷ χρόνῳ ἀναλίσκει͵ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. Ούτε εκ των ζώων τα έχοντα οὔτε τὰ ἔναιμα (μέλιττα γὰρ αίμα (διότι η μέλισσα ζη περισσότερον πολυχρονιώτερον ἐνίων ἐναίμων) παρά τινα έναιμα). Ούτε τα φυτά εν ἐντόμων)͵ οὔτε τὰ φυτὰ ὅλως τῶν γένει είναι μακροβιώτερα των ζώων. ἐπέτεια μέν͵ ἄναιμα δέ)͵ οὔτε τὰ ἐν αλλ' αίμα δεν έχουσιν). ως προς το ποσοῦ͵ κατ΄ αὔξησιν καὶ φθίσιν͵ εἰ ποσόν αυξάνει και σμικρύνει. Ως επί το πλείστον τα μεγαλύτερα. τὸ δὲ είναι πάντοτε εις κίνησιν. Τα πράγματα όμως. (διότι πολλά έντομα (ἐπέτεια γὰρ τὰ πολλὰ τῶν ζώσιν έν μόνον έτος). Ούτε πάλιν τα άναιμα. την οποίαν η μικρά καταναλίσκει εις πολύν χρόνον. Ούτε βραχυβιώτερον) οὔτε τὰ μικρά πάλιν τα μικρά. δεν είναι αιώνια· ἐναντίον ἔχει͵ ὥστ΄ εἰ μὲν τοῦ ποῦ͵ διότι η ύλη ευθύς απ' αρχής περιέχει τα εναντία. οὔτε τὰ ἄναιμα (τὰ γὰρ μαλάκια (διότι τα μαλάκια ζώσιν έν μόνον έτος.τροφήν. ὀστρακηρὰ καὶ τὰ μαλάκια).

Την αιτίαν πάντων τούτων δύναταί ἐντεῦθεν ἄν τις θεωρήσειεν. εἶτ΄ ἐν τοῖς ἐναίμοις ζῴοις μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς ἀναίμοις͵ καὶ ἐν τοῖς πεζοῖς ἢ ἐν τοῖς ἐνύδροις· ὥστε καὶ συνδυασθέντων ἐν τοῖς ἐναίμοις καὶ πεζοῖς τὰ μακροβιώτατα τῶν ζῴων ἐστίν͵ οἷον ἄνθρωπος καὶ ἐλέφας. Ώστε τα μακροβιώτατα ζώα είναι εκείνα. Βεβαίως δε και τα μεγαλύτερα ως επί το πλείστον είναι μακροβιώτερα των μικροτέρων ζώων. όπως είναι και ο τεθνηκός· φαίνεται γὰρ οὕτως. Διά τούτο γηράσκοντα ξηραίνεσθαι· διὸ δεῖ μὴ πρέπει να μη είναι τοιούτον το υγρόν. αλλά το ὀλίγον δεῖ εἶναι τὸ ὑγρόν· Τὴν δ΄ αἰτίαν περὶ τούτων ἁπάντων . όταν τα όντα ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρόν. Διότι το μεγαλείον (των διαστάσεων) ευρίσκεται εις άλλα παραδείγματα μακροβιωτάτων ζώων. ὕλη θάνατος (ο νεκρός). καὶ δὴ καὶ τὰ μείζω ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰπεῖν τῶν ἐλαττόνων μακροβιώτερα· καὶ γὰρ τοῖς ἄλλοις συμβέβηκε τοῖς μακροβιωτάτοις μέγεθος͵ ὥσπερ καὶ τοῖς εἰρημένοις. δεῖ γὰρ τις να εύρη διά των επομένων. Αίτια της. και τα χερσαία μάλλον παρά τα εν τω ύδατι ζώντα. Λειτουργία του λίπους. Το σπερματικόν υγρόν και αι αναφοραί του προς την διάρκειαν της ζωής. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. ο δε αήρ είναι πυρ πῦρ δ΄ οὐ γίνεται σαπρόν. καὶ διὰ ώστε να ξηραίνηται ευκόλως. ως λ. Επιρροή κλιμάτων και τροφής. Τούτο είναι αληθώς φανερόν. Πρέπει δηλαδή να δεχθώμεν. Εις τα ζώντα σώματα η ύλη έχει δὲ τῶν σωμάτων τοῖς ζῴοις ταῦτα͵ το θερμόν και ψυχρόν και το ξηρόν και τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν͵ καὶ τὸ υγρόν. ἀνάγκη τοίνυν γηράσκωσι. ως και εις εκείνα τα οποία είπομεν. ότι το ζώον είναι λαβεῖν ὅτι τὸ ζῷόν ἐστι φύσει ὑγρὸν φυσικώς υγρόν και θερμόν και ότι καὶ θερμόν͵ καὶ τὸ ζῆν τοιοῦτον͵ τὸ τοιούτον είναι το ζην 18. ότι τα λιπαρά περιέχουσιν αέρα 19. έπειτα μεταξύ των ζώων μακροβιώτερα είναι τα έχοντα αίμα μάλλον παρά τα άναιμα. ο φοίνιξ. χρόνον ευρίσκονται μεταξύ των φυτών. Εξ ανάγκης λοιπόν. ως λ.φυτοῖς ἐστιν͵ οἷον ὁ φοῖνιξ. Η ύλη του ζώου είναι το θερμόν και το υγρόν. εν οίς υπάρχει συνδυασμός εναίμων χερσαίων (εις γάμον). ο άνθρωπος ή ο ελέφας. μακροβιότητος. εὐξήραντον εἶναι τὸ ὑγρόν. χ. 1. ξηραίνονται. Και εκ τούτου τα έχοντα λίπος δεν σήπονται και τοῦτο τὰ λιπαρὰ ἄσηπτα· αἴτιον δ΄ ὅτι ἀέρος͵ ὁ δ΄ ἀὴρ πρὸς τἆλλα πῦρ͵ αιτία τούτου είναι. Το δε γήρας είναι δὲ γῆρας ξηρὸν καὶ ψυχρόν͵ καὶ τὸ ψυχρόν και ξηρόν. χ. οὐδ΄ αὖ σχετικώς προς άλλα στοιχεία.

Και διά τούτο ο άνθρωπος ζή χρόνον περισσότερον παρά τινα μεγαλύτερα ζφα. Δεν πρέπει πάλιν να είναι και το υγρόν ολίγον. πρέπει να μη εὔφθαρτον μὴ περιττωματικὸν παράγη πολύ περίττωμα20. ή έν των μερών αυτού. 5. διότι το εἶναι. εάν μόνον η κατά το ποιόν υπεροχή του υγρού είναι αναλόγως μεγαλυτέρα της ελλείψεως των κατά το ποσόν αυτού. ἔστι δ΄ ἐνίοις μὲν τὸ θερμὸν τὸ λιπαρόν͵ ὃ ἅμα ποιεῖ τό τε μὴ εὐξήραντον καὶ τὸ μὴ εὔψυκτον· ἐνίοις δ΄ ἄλλον ἔχει χυμόν. ώστε δεν πρέπει μόνον να υπάρχη πλήθος υγρού. Προσέτι δε το ζώον. ἀναιρεῖ γὰρ τὸ τοιοῦτον ἢ περίττωμα καταστρέφει. ότι τα μεγάλα έχουσι περισσότερον υγρόν. είτε εκ νόσου νόσῳ ἢ φύσει· ἐναντία γὰρ ἡ τοῦ είτε εκ φύσεως. ὡς ὅλως εἰπεῖν μακροβιώτερα͵ καθάπερ ἐλέχθη πρότερον· εὔλογον γὰρ τὰ μείζω πλέον ἔχειν ὑγρόν. Είς τινα δε ζώα το λιπαρόν συνδυάζεται με την θερμότητα και κάμνει αυτά να μη δύνανται ευκόλως να ξηραίνωνται και να ψύχωνται· άλλα δε ζώα έχουσι χυμόν διαφόρου είδους. Αλλά δεν είναι διά τούτον μόνον τον λόγον μακροβιώτερα. 4. καὶ διὰ τοῦτο ἄνθρωπος μακρόβιον μᾶλλον ἐνίων μειζόνων· μακροβιώτερα γὰρ τὰ λειπόμενα τῷ πλήθει τοῦ [466b] ὑγροῦ͵ ἐὰν πλείονι λόγῳ ὑπερέχῃ κατὰ τὸ ποιὸν ἢ λείπεται κατὰ τὸ ποσόν. Διότι είναι μακροβιώτερα τα ζώα τα έχοντα ολιγώτερον ποσόν υγρού. ἔτι δεῖ τὸ μέλλον εἶναι μὴ 21 διὸ καὶ τὰ ὀχευτικὰ καὶ πολύσπερμα 6. διότι δύο είναι τα αίτια της μακροβιότητος το ποσόν και το ποιόν. Διόττι η δύναμις του περιττώματος δύναμις καὶ φθαρτικὴ περιττώματος είναι αύτη. αποβαλλόμενον ξηραίνει το ζώον. να είναι ἡ μὲν τῆς φύσεως ἡ δὲ μορίου. οὐ μόνον δὲ διὰ τοῦτο μακροβιώτερα· δύο γὰρ τὰ αἴτια͵ τό τε ποσὸν καὶ τὸ ποιόν͵ ὥστε δεῖ μὴ μόνον πλῆθος εἶναι ὑγροῦ͵ ἀλλὰ τοῦτο καὶ θερμόν͵ ἵνα μήτε εὔπηκτον μήτε εὐξήραντον ᾖ. Διά ταύτα και τα μεγάλα ζώα και τα μεγάλα φυτά έχουσιν εν γένει μακροχρόνιον ζωήν. ως προείπομεν. διότι το γηράσκει ταχύ· τὸ γὰρ σπέρμα σπέρμα είναι περίττωμα και περίττωμα͵ καὶ ἔτι ξηραίνει ἀπιόν. διότι και το ολίγον ξηραίνεται ευκόλως.εὐξήραντον γὰρ καὶ τὸ ὀλίγον. αλλά πρέπει τούτο να είναι και θερμόν. εναντίον και να φθείρη ή όλην την φύσιν του ζώου. πυρ δεν σήπεται. εάν μέλλη να μη φθείρηται ευκόλως. Διά τούτο τα λάγνα και πολύ έχοντα σπέρμα ταχέως γηράσκουσι. διὸ καὶ τὰ μεγάλα καὶ ζῷα καὶ φυτὰ 2. διά να μη δύνηται ευκόλως ούτε να πήγνυται ούτε να ξηραίνηται. διότι εύλογον είναι να δεχθώμεν. Διά .

Διότι ο πάγος εμποδίζει την ανάπτυξιν . διότι ο κόπος ξηραίνει. αἴτιον δ΄ ὅτι θερμότερον ζῷον τὸ ἔτι δὲ καὶ ὅσα πονητικὰ τῶν ἄρρεν τοῦ θήλεος. Και μεγίστας μάλιστ΄ ἐπίδηλον τὸ μέγεθος τῶν λαμβάνουσι διαστάσεις τα εκ φύσεως τὴν φύσιν ψυχρῶν ζῴων· διὸ οἵ τ΄ ψυχρά ζώα. και διά τούτο παγώνει ευκολώτερον. ἐν τῇ θαλάττῃ τῇ ἐρυθρᾷ τὰ τὰ δ΄ αὐτὰ ἐν τοῖς ἀλεεινοῖς ὀστρακόδερμα· τῆς τε γὰρ αὐξήσεως ἡ θερμὴ ὑγρότης αἰτία καὶ τῆς ζωῆς. 8. ἐξ ὧν ἐγένετο͵ καὶ τὰ θήλεα τῶν εάν τα άρρενα είναι λάγνα. διά την αυτήν ψυχροῖς τόποις͵ διὰ τὴν αὐτὴν αιτίαν διά την οποίαν τα μεγάλα ζώσι αἰτίαν δι΄ ἥνπερ καὶ μείζω. 9. εν δε τη Ερυθρά θαλάσση τα οστρακόδερμα. ἐν δὲ τοῖς ψυχροῖς τόποις ὑδατωδέστερον τὸ ὑγρὸν τὸ ἐν τοῖς ζῴοις ἐστίν· διὸ εὔπηκτον͵ ὥστε τὰ μὲν οὐ γίνεται ὅλως τῶν ζῴων τῶν ὀλιγαίμων ἢ ἀναίμων ἐν τοῖς πρὸς τὴν ἄρκτον τόποις͵ οὔτε τὰ πεζὰ ἐν τῇ γῇ οὔτε τὰ ἔνυδρα ἐν τῇ θαλάττῃ͵ τὰ δὲ γίνεται μέν͵ ἐλάττω δὲ καὶ 10. Αλλ' εις τους ψυχρούς τόπους. ούτε εις την ξηράν τα χερσαία. γηράσκει μᾶλλον· ξηραίνει γὰρ ὁ και το γήρας είναι ξηρόν. Διά τούτο και ἀρρένων͵ ἐὰν ὀχευτικὰ ᾖ τὰ ἄρρενα· εκ των στρουθίων τα άρρενα ζώσιν διὸ οἱ στρουθοὶ οἱ ἄρρενες ολιγώτερον παρά τα θήλεα. και τα θήλεα μακροβιώτερα των αρρένων. καὶ διὰ τοῦτο ἡμίονος 7. γίνεται υδαρέστερον. Ούτως οι όφεις και αι σαύραι ὄφεις καὶ αἱ σαῦραι καὶ τὰ φολιδωτὰ και τα φολιδωτά είναι μεγάλα εις τους μεγάλα ἐν τοῖς θερμοῖς τόποις͵ καὶ θερμούς τόπους. βραχυβιώτεροι τῶν θηλειῶν. το οποίον έχουσι τα ζώα. όσα δε γεννώνται είναι και μικρότερα και ολιγώτερον χρόνον ζώσι. Προσέτι εκ των αρρένων όσα κοπιάζουσι πολύ γηράσκουσιν ένεκα του ἀρρένων καὶ διὰ τὸν πόνον κόπου ταχύτερον. διότι ἄρρενα τῶν θηλειῶν μακροβιώτερα· το άρρεν είναι ζώον εκ φύσεως θερμότερον του θήλεος22. φυσικώς και εν γένει τα άρρενα πρέπει να φύσει δὲ καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πᾶν εἰπεῖν τὰ ζώσι περισσότερον παρά τα θήλεα. καὶ περισσότερον των μικρών. ούτε τα ένυδρα εις την θάλασσαν. το υγρόν. Διότι και της αυξήσεως και της ζωής αιτία είναι η υγρά θερμότης.τούτο και ο ημίονος είναι μακροβιώτερος μακροβιώτερος καὶ ἵππου καὶ ὄνου͵ του ίππου και της όνου (εξ ων εγεννήθη). Τα αυτά δε ζώα 23 ζώσι περισσότερον εις τους θερμούς παρά εις μακροβιώτερά ἐστιν ἢ ἐν τοῖς τους ψυχρούς τόπους. Ένεκα τούτων τα ζώα τα έχοντα ολίγον αίμα ή μη έχοντα αίμα 24 δεν γεννώνται εις τους βορείους τόπους. Αλλά πόνος͵ τὸ δὲ γῆρας ξηρόν ἐστιν.

όταν δεν προστατεύη αυτά το μέγεθος του σώματος των διότι δεν έχουσι ούτε λίπος ούτε γλυκύ τι στοιχείον. Αναφοραί φυτών και εντόμων. Αναφοραί φυτών και ζώων. καθώς η μεγάλη φλόξ κατακαίει και καταστρέφει την μικράν. αλλά διότι είναι πλήρη ύδατος 25. 12. Αιτία ταύτης η άπαυστος ανακαίνισις του φυτού. Δια την αυτήν αιτίαν και τα μη έχοντα αίμα ευκόλως φθείρονται. διότι καταναλίσκει αυτή την τροφήν της μικράς. Διά τούτο αι μέλισσαι 26 είναι μακροβιώτεραι παρά άλλα μεγαλύτερα ζώα. Τω όντι. Το δε υδαρόν υγρόν φθείρεται ευκόλως. ουχί απλώς διότι είναι υγρά. 13. καὶ τὸ ἄναιμον διὰ τὸ αὐτό͵ ἐὰν μὴ μεγέθει ἀπαμύνηται· οὔτε γὰρ λίπος οὔτε γλυκὺ ἔχει. όταν δεν λαμβάνωσι τροφήν διότι τότε καταναλίσκουσιν αυτά εαυτά. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς'. καταναλίσκει την ύλην (το σώμα) εις την οποίαν ευρίσκεται. Χωρίζονται εις μέρη χωρίς να θνήσκωσιν. Μεταξύ των φυτών υπάρχουσι τα ζώντα μακρότατον χρόνον και . Ἐν δὲ τοῖς φυτοῖς ἐστι τὰ 1. Περί της μακροβιότητος των φυτών. πάγος τὴν αὔξησιν. ης πρώτη λειτουργία είναι η πέψις. 11. διότι είναι ψυχρόν και πήγνυται ευκόλως. Και τα φυτά δε και τα ζώα φθείρονται. τὰ δ΄ ἔνυδρα τῶν πεζῶν ἧττον μακρόβια οὐχ ὅτι [467a] ὑγρὰ ἁπλῶς͵ ἀλλ΄ ὅτι ὑδατώδη· τὸ δὲ τοιοῦτον ὑγρὸν εὔφθαρτον͵ ὅτι ψυχρὸν καὶ εὔπηκτον. ἐν γὰρ ζῴῳ τὸ λιπαρὸν γλυκύ· διὸ αἱ μέλιτται μακροβιώτεραι ἑτέρων μειζόνων ζῴων. διότι εις το ζώον το λίπος είναι γλυκύ. ούτω η φυσική θερμότης. Τα δε υδρόβια ζώα ζώσιν ολιγώτερον παρά τα χερσαία. τροφὴν δὲ μὴ λαμβάνοντα καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῷα φθείρεται· συντήκει γὰρ αὐτὰ ἑαυτά· ὥσπερ γὰρ ἡ πολλὴ φλὸξ κατακαίει καὶ φθείρει τὴν ὀλίγην τῷ τὴν τροφὴν ἀναλίσκειν͵ οὕτω τὸ φυσικὸν θερμόν͵ τὸ πρῶτον πεπτικὸν ὄν͵ ἀναλίσκει τὴν ὕλην ἐν ᾗ ἐστιν.βραχυβιώτερα· ἀφαιρεῖται γὰρ ὁ αυτών.

ἡ δ΄ ἐν τῷ φυτῷ πλάση νέα. ζῴοις͵ πρῶτον μὲν ὅτι ἧττον ὑδατώδη͵ ὥστ΄ 2. Διά τούτο είναι πολυχρόνια· γὰρ ἕτεροι οἱ πτόρθοι͵ οἱ δὲ διότι πάντοτε παράγονται νέοι βλαστοί. και εξ ενός γίνονται και διαιρούμενα γὰρ ζῇ͵ καὶ δύο καὶ δύο και περισσότερα. Αλλ' η δύναμις η υπάρχουσα δύναται· πανταχῇ γὰρ ἔχει καὶ εν τω φυτώ δύναται να πλάση νέα. ενώ ἀπώλοντο͵ ἕτεροι δὲ παρεφύησαν· άλλοι κλάδοι γεννώνται. Τα δε έντομα πολλὰ γίνεται ἐξ ἑνός. 3. ώστε δεν πήγνυνται εύκολα. νέα γὰρ ἀεὶ εντόμων 27. καὶ γλισχρότητα͵ διὸ καὶ ξηρὰ καὶ και μολονότι είναι ξηρά και γεώδη. Και διά τούτο καὶ μακρόβια. ἄλλαι ἐκ τοῦ ὑπάρχοντος γίνονται͵ άλλαι ρίζαι γεννώνται εκ του παραμένοντος μέρους. Ότι δε τα δένδρα είναι φύσει πολυχρόνια πρέπει να εύρωμεν την αιτίαν τῶν δένδρων φύσιν δεῖ λαβεῖν τὴν τούτου· διότι έχουσιν ιδιαιτέραν αιτίαν αἰτίαν· ἔχει γὰρ ἰδίαν πρὸς τὰ ζῷα͵ συγκρινόμενα προς τα ζώα. Δήλα δη τα φυτά γίνονται τὰ φυτὰ γίνεται· διὸ πολυχρόνια. όπερ ξηραίνεται ἔχουσι τὸ ὑγρόν. Όταν δε ὅταν δ΄ οὕτως ποιῶσιν͵ αἱ ῥίζαι ευρίσκονται εις τοιαύτην κατάστασιν. και η αρχή η υπάρχουσα εις έκαστον (ως ψυχή) δεν δύναται να ἀρχὴ ἡ ἐν ἑκάστῳ. ζώσι χρόνον πολύν τα φυτά. ἀεὶ πάντοτε νέα. ως είπομεν καθ' ότι ζώσι και ὥσπερ εἴρηται πρότερον· αφού διαιρεθώσι. Η ανανέωσις όμως αύτη δεν ἀλλ΄ οὐχ ἅμα͵ ἀλλ΄ ὁτὲ μὲν μόνον γίνεται συγχρόνως.μακροβιώτατα͵ καὶ μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς περισσότερον παρά τα ζώα. ρίζαι αυτών. εν μέρει φθειρόμενον φθειρόμενον τὸ δὲ γινόμενον· διὸ και εν μέρει γεννώμενον. και ούτω το φυτόν καὶ οὕτως ἀεὶ διατελεῖ τὸ μὲν υπάρχει πάντοτε. τὰ δ΄ ἔντομα διαιρημένα εξακολουθούσι μέχρι του να μέχρι μὲν τοῦ ζῆν ἦλθεν͵ πολὺν δ΄ ζώσιν ακόμη. διότι ῥίζαν καὶ καυλὸν δυνάμει. Πρώτον μεν τα φυτά είναι ολιγώτερον υδατώδη. πλην των πλὴν πρὸς τὰ ἔντομα. άλλοι δε γηράσκουσι. Διά τούτο από της φυτικής ψυχής πάντοτε προέρχεται εν ἔοικε δὲ τὰ φυτὰ τοῖς ἐντόμοις͵ . διὸ ἀπὸ εις πάντα τα μέρη του το φυτόν έχει ταύτης ἀεὶ προέρχεται τὸ μὲν νέον δυνάμει ρίζαν και καυλόν. Ομοιάζουσι δε τα φυτά με τα έντομα. περὶ δὲ τοῦ πολυχρόνιον εἶναι τὴν 4. όμως γεώδη ὄντα ὅμως οὐκ εὐξήραντον δεν έχουσιν υγρόν. αλλά ενίοτε μόνον το τὸ στέλεχος καὶ οἱ κλάδοι στέλεχος και οι κλάδοι ξηραίνονται. ευκόλως. διότι δεν έχουσι ὄργανα͵ οὐδὲ δύναται ποιεῖν αὐτὰ ἡ πλέον όργανα. οὐκ εὔπηκτα· εἶτ΄ ἔχει λιπαρότητα Έπειτα έχουσι ξηρότητα και γλισχρότητα. ωσαύτως δε και αι γηράσκουσιν͵ καὶ αἱ ῥίζαι ὁμοίως. αλλά δεν δύνανται να οὐ δύναται χρόνον· οὐ γὰρ ἔχει ζήσωσι πολύν χρόνον.

Ωσαύτως και τα φυτά. Διότι και εν τη μεταφυτεύσει κλάδων τινὰ φαίη ἄν τις ταὐτὰ συμβαίνειν· δύναταί τις να είπη. συμβαίνει δὲ ταὐτὸ ἐπί τε τῶν ζῴων 8. Τοιαύτα δε φυτά δεν είναι μὴ ἐπέτεια ἀλλὰ δενδρώδη· τὸ γὰρ τα ζώντα έν έτος. Επί του παρόντος δε περί των διορισθήσεται· νῦν δὲ περὶ τῶν ζώων εξηγήσαμεν την αιτίαν της ἄλλων [ζῴων] εἴρηται τὸ αἴτιον περί μακροβιότητος και της ολιγοβιότητος τε μεγέθους ζωῆς καὶ αυτών. Τα δε ενιαύσια φυτά ἐστί͵ τὰ δ΄ ἐπέτεια ἐπὶ τὰ κάτω καὶ τὸν καρπὸν λαμβάνει τὴν αὔξησιν. Συμβαίνει δε εις τα ζώα και εις τα φυτά το αυτό πράγμα. ότι τρόπον τινά τα αυτά συμβαίνουσι. Αλλά περί τούτου ειδικώς θα πραγματευθώμεν εν τη πραγματεία περί αὑτὰ ἐν τοῖς Περὶ φυτῶν Φυτών. 6. και το ψυχρόν θερμόν͵ καὶ τὸ ψυχρὸν ἐν τῷ κάτωκαὶ τῶν φυτῶν τὰ κεφαλοβαρῆ εις τα κάτω. ολίγον διαφέροντα ως προς την μακροβιότητά των. λαμβάνουσι την αύξησιν των και εις τα κάτω μέρη και εις τους καρπούς. διότι ἄνω τοῦ φυτοῦ καὶ κεφαλὴ ἡ ῥίζα το άνω μέρος και η κεφαλή του φυτού είναι η ρίζα. Εις τα άνω είναι το θερμόν στοιχείον. καὶ γὰρ ἐν τῇ ἀποφυτείᾳ τρόπον 7. Και όταν ταύτα θεωρῆσαι περί τε νεότητος καὶ πραγματευθώμεν. τοιαῦτα δὲ τὰ περισσότερον. λοιπὸν δ΄ ἡμῖν ακόμη περί νεότητος και γήρατος και περί ζωής και θανάτου. αλλά τα δένδρα 28. το εξής: Εκ των καὶ φυτῶν. διότι κάτω (νανωδέστερον γὰρ τοῦ το άρρεν ομοιάζει με τον νάνον θήλεος τὸ ἄρρεν)͵ ἐν δὲ τῷ ἄνω τὸ περισσότερον παρά το θήλυ. ζώσι [467b] μακροβιώτερα. Υπολείπεται δε να εξετάσωμεν βραχυβιότητος. θα λάβη τέλος η περί γήρως καὶ ζωῆς καὶ θανάτου· των ζώων μελέτη ημών. άλλο δε μέρος γηράσκει. διότι το μεταφύτευμα μόριον γάρ τι τὸ ἀποφυτευθέν. τούτων γὰρ διορισθέντων τέλος ἂν ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων καὶ καθ΄ . μέρος νέον. ἔν τε γὰρ τοῖς ζῴοις τὰ ζώων τα άρρενα ζώσι περισσότερον παρά ἄρρενα μακροβιώτερα ὡς ἐπὶ τὸ τα θήλεα συνήθως. πάντῃ ἡ ἀρχὴ δυνάμει ἐνοῦσα. και τα άνω μέρη πολύτούτων δὲ τὰ ἄνω μείζω ἢ τὰ αυτών είναι ευρύτερα παρά τα κάτω. Αίτιον δε τούτον είναι συνεχοῦς.τὸ δὲ γηράσκον͵ μικρόν τι διαφέροντα τοῦ εἶναι μακρόβια οὕτως ὥσπερ τὰ ἀποφυτευόμενα. αἴτιον δ΄ ὅτι ἐνυπάρχει ότι εις πάντα τα μέρη του φυτού η φυτική αρχή ενυπάρχει δυνάμει. ενώ εκεί (ήτοι εν τω συμβαίνει τοῦτο͵ ἐκεῖ δὲ διὰ τοῦ φυτώ) συνέχονται. όπως συμβαίνει εις τα μεταφυτεύματα. τα έχοντα κεφαλήν (ρίζαν) μεγάλην. ἐν είναι μέρος φυτού· αλλά εν ταύτη μὲν οὖν τῇ ἀποφυτείᾳ χωριζομένων χωρίζονται τα μέρη.

αλλ' η επιστήμη δεν είναι ομοίως το είδος της ψυχής. αλλ' η υγρότης του ύδατος είvαι ψυχρά. . (5) Η οικία δύναται να στερηθή πολλάς πέτρας ή πολλά μέρη της. άνευ του οποίου δεv θα υπήρχον. ουδεμία θα υπήρχε μεταβολή και κατ' ακολουθίαν θα ήτό τι άφθαρτον. είναι γλυκύ και τρέφει αυτάς. (10) Λαμβάνονται ως παραδείγματα των εναντίων τα ζεύγη: θερμόν-ψυχρόν. (6) Κατά τον Αριστοτέλην η ψυχή είναι το είδος ή η μορφή του σώματος. (8) Δηλαδή. στοιχεία. (12) Εάν δηλ. δεν είχεν ειμή θερμότητα. άπας ο γήινος κόσμος είναι φθαρτός και μεταβλητός. (28) Των οποίων αι ρίζαι είναι μεγάλαι και τα οποία ζώσι πολύ. η γή και ίσως ο αιθήρ. Αύτη είναι γενικώς η μέθοδος του Αριστοτέλους. επειδή τότε δεν θα υπήρχε θέσις διά τα εναντία. (22) Η θερμοκρασία των αρρένων είναι εν γένει ανωτέρα της των θηλέων (23) Είδη ζώων. θερμόν κ. και δεν είναι αυτά ταύτα υποστάσεις ή ουσίαι. και εκ τούτου η ζωή είvαι ολιγοχρόνιος. (24) Τα έντομα π. και τούτο ίσως προέρχεται εκ του αέρος. διότι άνθρωπος και ίππος είναι είδη του γένους ζώου. παραδείγματα. όπερ εκκρίνουσιν. ως ουσία. ότι τα εναντία είναι χωριστά αυτών των πραγμάτων· διότι η πείρα αποδεικνύει πάντοτε ότι τα πράγματα έχουσιν εναντία. (1) Εκ των εν λόγω φαινομένων. (21) Kαι τα οποία υφίστανται απώλειαν πολλού σπέρματος. ουσιωδώς. (13) Kαι άρα και εναντίαι ποιότητες. διότι συντηρείται και τρέφεται. (7) Ήτοι αι ιδιότητες ή τα πράγματα.ἡ περὶ τῶν ζῴων ἔχοι μέθοδος. (2) Η διάκρισις αύτη είναι μάλλον διάκρισις είδους προς είδος. εάν λ. Αλλά και όπου υπάρχει φύσει άφθονος έκκρισις σπέρματος ή συνουσία είναι συχνή. Βλέπε προηγούμενον κεφάλαιον § 2. και ευθύ-καμπύλον. όλη η ύλη μίαν μόνην είχε ποιότητα. είναι ολίγα εις τα ψυχρά κλίματα και αφανίζονται καθ' όσον προχωρούμεν εις τους πόλους. (14) Αφίνει περίττωμα.] (19) Το λίπος είναι ελαφρότερον του κρέατος εν τω ανθρωπίνω σώματι. τα οποία είναι μόνον κατηγορούμενα εις υποστάσεις. (18) Και η ζωή είναι ωσαύτως υγρά και θε[ρμή.χ. (15) Εάν απεκλείετο η αρχή της εναντιώσεως.χωρίς vα παύση να είναι oικία. και ούτω το δόγμα “oυδέv εναντίον ουδεμία φθορά” θα έμενεν απρόσβλητον. (16) Το περιέχον θα παρείχε τότε την εναντίαν αρχήν.λ. τα οποία είναι αυτά ταύτα ουσίαι. πάσα δε τροφή παράγει πάντοτε περίττωμα τι. δεν είναι καθ' εαυταί. (26) Διότι το μέλι. (9) Καταστρέφεται δε μόνον. (20) Aι φθαρταί εκκρίσεις καταπονούσι και εξαντλούσι το σώμα. (4) Ήτοι γεννήσεως και θανάτου. (3) Ταύτα είναι ο αήρ. αλλ' είναι πάντοτε εις μέρος τι ύλης. Αλλ' είναι αδύνατον τα εναντία να είναι χωριστά από τα πράγματα των οποίων εivαι εναντία· άρα είναι εις τα πράγματα. (27) Όρα την ακόλουθον παράγραφον. (17) Εiv άλλαις λέξεσιν.χ. έπρεπε να δεχθώμεν. (11) Υπό τον όρον πάντοτε ότι θα είναι μετ' αυτών τα εναντία των. ον περιέχει το λίπος. (25) Το υγρόν δύναται να είναι θερμόν.

εις εκείνα. Τα άλλα μέρη της ψυχής. 1. δι' ου ζώσι και δι' ό λέγονται ζώα 3 . Οργανισμός ζώων και ανθρώπου. ποτὲ δεῖ καλεῖν͵ ἀφείσθω τὰ νῦν· ἐπεὶ δὲ περὶ ψυχῆς ἐν ἑτέροις ὅσα δὲ ζῷα λέγεται καὶ ζῆν͵ ἐν μὲν τοῖς ἀμφοτέρων τούτων τετυχηκόσι (λέγω δ΄ ἀμφοτέρων τοῦ τε ζῷον εἶναι καὶ τοῦ ζῆν) ἀνάγκη ταὐτὸν εἶναι καὶ ἓν μόριον καθ΄ ὅ τε ζῇ καὶ καθ΄ ὃ προσαγορεύομεν αὐτὸ ζῷον· τὸ μὲν γὰρ ζῷον ᾗ ζῷον ἀδύνατον μὴ ζῆν· ᾗ δὲ ζῇ͵ ταύτῃ ζῷον 3. Το άνω και το κάτω ζώων και φυτών. ότι δεν είναι δυνατόν να είναι η ουσία αυτής το σώμα. Τω όντι το μεν ζώον. το να είναι ζώα και να ζώσι) πρέπει αναγκαίως να είναι έν και το αυτό μέρος εκείνο. το οποίον έχει μεγίστην δύναμιν τούτῳ τινὶ τῶν ἐχόντων δύναμιν ἐν εις τα μέλη του σώματος. διότι τινά εκ των ζώων συμβαίνει ένεκα της αναπνοής να ζώσιν ή να μη ζώσιν 1. Συνάμα είναι αναγκαίον ίσως να είπωμεν τας αιτίας της αναπνοής. είναι όμως εἶναι σῶμα τὴν οὐσίαν αὐτῆς͵ ἀλλ΄ φανερόν ότι είναι αύτη είς τι μέρος του ὅμως ὅτι γ΄ ἔν τινι τοῦ σώματος σώματας 2 και ότι είναι εις μέρος ὑπάρχει μορίῳ φανερόν͵ καὶ ἐν τοιούτον. Εκ των όντων. Αλλαχού ωμιλήσαμεν περί ψυχής και διώρισται͵ καὶ δῆλον ὅτι οὐχ οἷόν τ΄ απεδείξαμεν. δεν είναι διά τούτο αναγκαίον να είvαι . τα οποία έχουσι και τα δυο ταύτα (λέγω δηλ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΓΗΡΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Το έμπροσθεν και όπισθεν των ζώων. Γενικά περί της ζωής. Αναφοραί και διαφοραί ζώων και φυτών. [467b10] Περὶ δὲ νεότητος καὶ γήρως καὶ περὶ ζωῆς καὶ θανάτου λεκτέον νῦν· ἅμα δὲ καὶ περὶ ἀναπνοῆς ἀναγκαῖον ἴσως τὰς αἰτίας εἰπεῖν· ἐνίοις γὰρ τῶν ζῴων διὰ τοῦτο συμβαίνει τὸ ζῆν καὶ τὸ μὴ ζῆν. και περί ζωής και θανάτου. είτε μέρη είτε δυνάμεις πρέπει τοῖς μορίοις͵ τὰ μὲν οὖν ἄλλα τῆς ψυχῆς ἢ μόρια ἢ δυνάμεις͵ ὁποτέρως να καλούνται. τα οποία λέγονται ότι είναι ζώα και ότι ζώσιν. Δέον να πραγματευθώμεν νυν περί νεότητος και γήρως. καθό ζώον αδύνατον είναι να μη ζη· καθ' όσον δε ζη. 2. επί του παρόντος ας παραλίπωμεν.

Όπισθεν δε είναι το μέρος ὄπισθεν δὲ τὸ ἀντικείμενον)͵ το εναντίον τούτου. μέσῳ τούτων· καθ΄ ὃ μὲν γὰρ το μέρος το περιέχον το όργανον. Κάτω κάτω δὲ καθ΄ ὃ τὸ περίττωμα ἀφίησι δε μέρος λέγομεν το μέρος. Διότι τα φυτά ζώσι μεν. (διότι πάντα τα ζώα καθώς και τα φυτά (πάντα γὰρ ἔχει τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω͵ έχουσι το άνω και το κάτω). Επειδή λοιπόν εκτός των (ειδικών) αισθητηρίων υπάρχει κοινόν αισθητήριον. καὶ τὸ ζῆν. τούτο δέον να ἀναγκαῖον ἀπαντᾶν͵ τοῦτο δ΄ ἂν εἴη είναι εις το μέσον του λεγομένου μέσον τοῦ πρόσθεν καλουμένου καὶ έμπροσθεν και όπισθεν εν τω ζώω. εἰσέρχεται μόριον ἡ τροφή͵ ἄνω αποβλέποντες προς αυτό το σώμα και όχι καλοῦμεν͵ πρὸς αὐτὸ βλέποντες προς. ὑπάρχειν οὐκ ἀναγκαῖον· τὰ γὰρ 4. Εις δε τα ἔχει δ΄ ἐναντίως τοῖς φυτοῖς τοῦτο . ἔτι δὲ διῃρημένου τοῦ σώματος τῶν 6. είναι ὥστε καὶ τὰ φυτά)͵ δῆλον ὅτι τὴν φανερόν ότι την θρεπτικήν αρχήν έχουσιν [468a] θρεπτικὴν ἀρχὴν ἔχοι ἂν ἐν εν τω μέσω των μερών τούτων.ζώον. τας διευθύνσεις του ἀλλ΄ οὐ πρὸς τὸ περιέχον ὅλον͵ περιστοιχίζοντος αυτό σύμπαντες7. το λέγεται ἐφ΄ ὅ ἐστιν ἡμῖν ἡ αἴσθησις͵ οποίον είναι προς την χώραν της αισθήσεως 5. αλλά κατά τον τρόπον της τοῦτο τὸ μόριον͵ τῷ δ΄ εἶναι πλείω εκδηλώσεως (λειτουργίας) είναι πολλά 4 καὶ ἕτερα· οὐ γὰρ ταὐτὸ τὸ ζῴῳ εἶναι και διάφορα . ὄπισθεν (ἔμπροσθεν μὲν γὰρ Έμπροσθεν μεν λέγεται το μέρος. το τῷ δ΄ αἰσθάνεσθαι τὸ ζῷον πρὸς τὸ οποίον δεν είναι ζώον. δι' ου εισέρχεται η τροφή καλούμεν άνω 6. Αριθμητικώς μὴ ζῷον διορίζομεν. αλλά δεν έχουσιν αίσθησιν. τι κοινόν ἐστιν αἰσθητήριον͵ εἰς ὃ εις το οποίον εξ ανάγχης αι εν ενεργεία τὰς κατ΄ ἐνέργειαν αἰσθήσεις αισθήσεις συνενούνται. ἀριθμῷ μὲν οὖν λοιπόν ταύτα είναι εξ ανάγκης εν και το ἀναγκαῖον ἓν εἶναι καὶ τὸ αὐτὸ αυτό μέρος. και διά της αισθήσεως φυτὰ ζῇ μέν͵ οὐκ ἔχει δ΄ αἴσθησιν͵ διακρίνομεν το ζώον από εκείνου. επειδή το σώμα πάντων των ζώντων πάντων τῷ τ΄ ἄνω καὶ κάτω ζώντων διαιρείται εις άνω και κάτω μέρη. ἐπεὶ οὖν τῶν ἰδίων αἰσθητηρίων ἕν 5. το ζώον αποβάλλει το περίττωμα. καθ' ην είναι το δ΄ ἄλλοις μεταξύ· τοῖς δὲ φυτοῖς άνω του κόσμου σύμπαντος. Τω όντι. διότι δεν είναι το αυτό πράγμα το vα είναι το ζώον και το να ζή. Η θέσις δε των μερών τούτων εις τα καὶ τοῖς ζῴοις· τῷ μὲν γὰρ ἀνθρώπῳ φυτά και εις τα ζώα είναι εναντία. το να έχη το άνω μέρος του κατά μόριον πρὸς τὸ τοῦ παντὸς ἄνω͵ τοῖς την αυτήν διεύθυνσιν. δι' ου πρώτον τὸ πρῶτον. Προσέτι. Τω όντι εκ των ζώων εις τον άνθρωπον ένεκα της διὰ τὴν ὀρθότητα μάλιστα ὑπάρχει ορθής στάσεως του προ πάντων υπάρχει τοῦτο τῶν ζῴων͵ τὸ ἔχειν τὸ ἄνω τούτο.

Τρία δε είναι τα μέρη. 1. 2. εκτός των ειρημένων έχουσι χάριν της ενεργείας ταύτης ιδιαίτερα όργανα.ἀκινήτοις οὖσι καὶ λαμβάνουσιν ἐκ τῆς γῆς τὴν τροφὴν ἀναγκαῖον ἀεὶ κάτω τοῦτ΄ ἔχειν τὸ μόριον. τα δε ζώα αμέσως αφ' ευατών 9. τα οποία βαστάζουσιν όλον τον κορμόν. ουχί όμως τα ανώτερα ζώα. Τα φυτά και τα έντομα διαιρούνται. το οποίον εις μεν τα μεγαλύτερα ζώα καλείται στήθος. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. ἀλλ΄ ἥ γε τῆς θρεπτικῆς ἀρχὴ ψυχῆς 3. Τριῶν δὲ μερῶν ὄντων εἰς ἃ διαιρεῖται πάντα τὰ τέλεια τῶν ζῴων͵ ἑνὸς μὲν ᾗ δέχεται τὴν τροφήν͵ ἑνὸς δ΄ ᾗ τὸ περίττωμα προΐεται͵ τρίτου δὲ τοῦ μέσου τούτων͵ τοῦτο ἐν μὲν τοῖς μεγίστοις τῶν ζῴων καλεῖται στῆθος͵ ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις τὸ ἀνάλογον͵ διήρθρωται δὲ μᾶλλον ἑτέροις ἑτέρων. άλλα ζώα υπάρχει εις τον μεταξύ 8 τόπον. ὅσα δ΄ αὐτῶν ἐστι πορευτικά͵ πρόσκειται καὶ μόρια τὰ πρὸς ταύτην τὴν ὑπηρεσίαν͵ οἷς τὸ πᾶν οἴσουσι κύτος͵ σκέλη τε καὶ πόδες καὶ τὰ τούτοις ἔχοντα τὴν αὐτὴν δύναμιν. εις δε τα άλλα είναι ανάλογον τι μέρος10. Αλλά τα φυτά. Όσα δε ζώα βαδίζουσιν. εν μεν δια του οποίου το ζώον δέχεται την τροφήν. εις τα οποία διαιρούνται όλα τα εντελώς ανεπτυγμένα ζώα. κατ' ανάγκην έχουσι πάντοτε προς τα κάτω το μέρος τούτο. Διότι αι ρίζαι των φυτών είναι ανάλογοι προς το λεγόμενον στόμα των ζώων. είναι δε ταύτα τα σκέλη και οι πόδες και τα εκτελούντα την αυτήν υπηρεσίαν όργανα 11 . ἀνάλογον γάρ εἰσιν αἱ ῥίζαι τοῖς φυτοῖς καὶ τὸ καλούμενον στόμα τοῖς ζῴοις͵ δι΄ οὗ τὴν τροφὴν τὰ μὲν ἐκ τῆς γῆς λαμβάνει͵ τὰ δὲ δι΄ αὑτῶν. τα οποία είvαι ακίνητα και λαμβάνουσιν εκ της γης την τροφήν αυτών. Αλλ' η αρχή (έδρα) της θρεπτικής . άλλο διά του οποίου αποβάλλει τα περιττώματα. Τα μέρη ταύτα είς τινα ζώα είναι περισσότερον συνδεδεμένα παρά εις άλλα. τρίτον δε είναι το μέσον μεταξύ τούτων των δύο. Εκ των τριών μερών του ζώου κυριώτερον το μέσον. διά του οποίου τα μεν φυτά λαμβάνουσι την τροφήν των εκ της γης.

εξακολουθούσι να ζώσι με το μέρος. τα έντομα δε και άλλα ζώα δεν δύνανται. ἀλλ΄ ὁμοίως ἔχει κατά γε τοῦτο τά ἀλλὰ πρὸς τὸ σῴζεσθαι τὴν φύσιν͵ τὰ μὲν φυτὰ δύναται͵ ταῦτα δ΄ οὐ δύναται διὰ τὸ μὴ ἔχειν ὄργανα πρὸς σωτηρίαν͵ ἐνδεᾶ τ΄ εἶναι τὰ 8. διότι δεν έχουσιν όργανα . αφού διαιρεθώσι. αὐτῶν. μεθ' ου συνδέεται το μέσον. Το αυτό λέγομεν και περί της καὶ τὴν αἰσθητικήν· φαίνεται γὰρ αισθητικής ψυχής. δι΄ ἓν δ΄ αἰτίαν τὰ μὲν οὐ δύναται διαιρούμενα ζῆν͵ τὰ δ΄ ἀποφυτεύεται τῶν φυτῶν͵ ἕτερος ψυχής φαίνεται ότι είναι εις το μέσον των τριών εκείνων μερών. Το μέρος δε τούτο είναι ενεργεία έν μόνον. με το γένος των εντόμων. Τούτο δε φανερά συμβαίνει εις τα έντομα. όταν διαιρεθώσι. πολλά ζώα. τα μεν φυτά διαιρούμενα δύνανται (να διατηρώσιν εαυτά). Προσέτι. Διότι και τα φυτά. Αναγκαίως η θρεπτική ψυχή. Αλλά κατά τούτο τα φυτά είναι όμοια τε φυτὰ καὶ τὸ τῶν ἐντόμων γένος. και η λεγομένη κεφαλή και το μέρος όπερ δέχεται την τροφήν. ως εις τας σφήκας και τας μελίσσας. Διότι όσα εκ των ζώων διαιρεθώσι. φανερώς διατηρούσιν ἔχοντα αἴσθησιν τὰ διαιρούμενα αίσθησιν. δύνανται να ζώσι διά της λειτουργίας του θρεπτικού μέρους. ως δεικνύει η παρατήρησις και ο λόγος 12.ἐν τῷ μέσῳ τῶν τριῶν μορίων καὶ κατὰ τὴν αἴσθησιν οὖσα φαίνεται καὶ κατὰ τὸν λόγον· πολλὰ γὰρ τῶν ζῴων ἀφαιρουμένου ἑκατέρου τῶν μορίων͵ τῆς τε καλουμένης κεφαλῆς καὶ τοῦ δεκτικοῦ τῆς τροφῆς͵ ζῇ μεθ΄ οὗπερ ἂν ᾖ τὸ μέσον. ἀνάγκη δὲ καὶ τὴν θρεπτικὴν ψυχὴν κατ' ενέργειαν μεν (πραγματικώς) είναι ἐνεργείᾳ μὲν ἐν τοῖς ἔχουσιν εἶναι μία. Διότι πολλά ζώα. Αλλαχού δε θα εξηγήσωμεν διά ποίαν αιτίαν άλλα μεν φυτά δεν δύνανται να ζήσωσιν. άλλων δε οι κλάδοι μεταφυτεύονται. όταν χωρισθώσιν. τα οποία δεν είναι έντομα. ως εκ μιας αρχής. αλλά δυνάμει περισσότερα. Αλλά ως προς την διατήρησιν της φυσικής ζωής των. δῆλον δ΄ ἐπὶ τῶν ἐντόμων͵ οἷον σφηκῶν τε καὶ μελιττῶν͵ τοῦτο συμβαῖνον· καὶ τῶν μὴ ἐντόμων δὲ πολλὰ διαιρούμενα δύναται ζῆν διὰ τὸ θρεπτικόν. 5. τὸ δὲ τοιοῦτον μόριον ἐνεργείᾳ μὲν ἔχει ἕν͵ δυνάμει δὲ πλείω· τὸν αὐτὸν γὰρ συνέστηκε τοῖς φυτοῖς τρόπον· καὶ γὰρ τὰ φυτὰ διαιρούμενα ζῇ χωρίς͵ καὶ γίνεται πολλὰ ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς δένδρα. 7. δυνάμει δε (δύναται να γείνη) μίαν͵ δυνάμει δὲ πλείους͵ ὁμοίως δὲ πολλαί. αν αφαιρεθή το έν ή το άλλο μέρος. ζώσι χωριστά και γίνονται πολλά δένδρα εξ ενός. εις όσα έχουσιν αυτήν. Διότι τα ζώα ταύτα έχουσι την αυτήν σύστασιν καθώς τα φυτά. 4. [468b] ἔσται λόγος.

Ούτως. Ἔτι δὲ ἐπί τε τῶν φυτῶν δῆλον καὶ ἐπὶ τῶν ζῴων͵ τῶν μὲν φυτῶν τήν τ΄ ἐκ τῶν σπερμάτων γένεσιν ἐπισκοποῦσι καὶ τὰς ἐμφυτείας τε καὶ τὰς ἀποφυτείας. Διά τούτο και μέρη μίαν). 9. δεικνύουσι μικράν αισθητικότητα. είναι το σημείον. όταν χωρισθώσι. και το σημείον. όταν αφαιρεθή η καρδία αυτών. εν τω οποίω είναι η αρχή της αναπτύξεως των. ως ποιούσιν αι κίνησιν͵ οἷον καὶ αἱ χελῶναι τῆς χελώναι. οτέ δε του μέλλοντος να δεχθή εις το σώμα αυτήν. επί μεν των φυτών. διότι η φύσις αυτών είναι όσον το φύσιν αὐτῶν ὡς ἐνδέχεται μάλιστα δυνατόν τελείως μία. εξ ου άρχεται η γέννησις.μὲν τοῦ ληψομένου τὰ δὲ τοῦ δεξομένου τὴν τροφήν͵ τὰ δ΄ ἄλλων τε καὶ τούτων ἀμφοτέρων. όπερ μέλλει να λάβη την τροφήν. καρδίας ἀφῃρημένης. Τω όντι πάντες οι σπόροι14 έχουσι δύο λοβούς. όταν τα σπλάγχνα χωρίζωνται. Τα ούτω διαιρούμενα ζώα ομοιάζουσι πολλοῖς ζῴοις συμπεφυκόσιν (τὰ δ΄ με πολλά ζώα φυσικώς συγκεκολλημένα. εξακολουθουσι γὰρ τῶν σπλάγχνων ποιεῖται σωματικαί τινες κινήσεις. Αποδείξεις. διὸ καὶ μικρὰν αἴσθησιν ἔνια τινά. Διότι η εκ του σπέρματος γένεσις αρχίζει πάντοτε εκ του κέντρου (μέσου). όπου ούτοι φύσει είναι συγκολλημένοι. ἐοίκασι γὰρ τὰ τοιαῦτα τῶν ζῴων ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. εάv παρατηρήσωμεν την γένεσιν αυτών εκ των σπόρων και τας εμβολιάσεις και τας μεταφυτεύσεις. Τα ζώα όμως τα άριστα ωργανωμένα δεν ἄριστα συνεστηκότα τοῦτ΄ οὐ δύνανται να υποστώσι την διαίρεσιν πάσχει τῶν ζῴων διὰ τὸ εἶναι τὴν ταύτην. ἥ τε γὰρ ἐκ τῶν σπερμάτων γένεσις συμβαίνει πᾶσιν ἐκ τοῦ μέσου (διθύρων γὰρ ὄντων πάντων͵ ᾗ συμπέφυκεν καὶ τὸ μέσον ἔστιν ἑκατέρου τῶν 1. και το . κατάλληλα προς διατήρησιν των. και οτέ μεν στερούνται του οργάνου. Άλλα δε δεν έχουσι και τα δύο ταύτα και άλλα ακόμη. Ταύτα 13 δε είναι φανερά και επί των φυτών και επί των ζώων· 2. Πάντα τα ζώντα έχουσι μέσον ή κέντρον. διότι αισθάνονται ακόμη ποιεῖ διαιρούμενα τῶν μορίων ὅτι ἔχει τι ψυχικὸν πάθος· χωριζομένων ψυχικόν τι πάθος.

μορίων͵ ἐντεῦθεν ὅ τε καυλὸς ἐκφύεται καὶ ἡ ῥίζα τῶν φυομένων͵ ἡ δ΄ ἀρχὴ τὸ μέσον αὐτῶν ἐστιν)͵ μέσον σχετικώς πρός έκαστον των δύο μερών. ὥστε καὶ ἐν τοῖς ἀναίμοις Επομένως και εις τα άναιμα αναγκαίως ἀναγκαῖον τὸ ἀνάλογον τῇ καρδίᾳ γίνεται πρώτον το μέρος. Τούτο δε συμβαίνει προ πάντων εις τα στελέχη κατά τας εμβολιάσεις και κατά ἀποφυτείαις μάλιστα συμβαίνει τας μεταφυτεύσεις. 3. καὶ τῶν ζῴων τῶν ἐναίμων ἡ καρδία 5. ων την γινομένοις ἰδεῖν τεθεωρήκαμεν. δύναμις͵ ἑτέραν δ΄ ἡ τῆς κοιλίας͵ Το κυριώτερον όμως μέρος είναι η περὶ τὴν τροφήν͵ ἡ δὲ καρδία καρδία. και πρέπει κύριον τὴν τροφὴν τοῦ ταύτης ἔργου χάριν φανερὸν τοίνυν ὅτι μίαν μέν τινα . Διότι το στέλεχος τοῦτο περὶ τοὺς ὄζους· ἔστι γὰρ είναι η αρχή του κλάδου 15. μέσου κλάδου καὶ ῥίζης. Ώστε αναγκαίως και η αισθητική ὥστ΄ ἀνάγκη καὶ τῆς αἰσθητικῆς καὶ και η θρεπτική ψυχή των εναίμων έχει την αρχήν της εις την καρδίαν διότι το έργον τῆς θρεπτικῆς ψυχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ των άλλων μερών ως προς την τροφήν τὴν ἀρχὴν εἶναι τοῖς ἐναίμοις· τὰ γίνεται μόνον χάριν του έργου. Όθεν ή αφαιρούσιν καὶ μέσον͵ ὥστε ἢ τοῦτο ἀφαιροῦ αυτό 17 ή εμφυτεύουσιν εις αυτό 18 ίνα σιν ἢ εἰς τοῦτο ἐμβάλλουσιν͵ ἵνα ἢ ὁ παραγάγωσιν εκ τούτων ή κλάδους 19 ή ρίζας 20. το οποίον γὰρ τῶν ἄλλων μορίων ἔργα περὶ εκτελεί η καρδία. Καίτοι είναι φανερόν ότι ως προς την ἐργασίαν ἡ τοῦ στόματος λειτουργεῖ τροφήν η λειτουργία του στόματος εκτελεί έργον τι. έργον. συνάμα δε και ἀρχή τις ὁ ὄζος τοῦ κλάδου͵ ἅμα δὲ το μέσον αυτού 16. γέννησιν δύναται τις να παρατηρήση. από την ἐναίμοις ἐστὶ τελευταία τροφή͵ ἐξ οὗ οποίαν γίνονται τα μέρη αυτών 21. Και εις τα ζώα δε. Ότι δε η καρδία είναι η γίνεσθαι πρῶτον. ἡ δὲ καρδία ὅτι ἐστὶν ἀρχή͵ τῶν φλεβῶν ἐν τοῖς περὶ αρχή των φλεβών είπομεν πρότερον εις τα “περί των μορίων των ζώων”· είπομεν τὰ Πέρη τῶν ζῴων εἴρηται [469a] προσέτι ότι εις τα έχοντα αίμα ζώα το πρότερον· καὶ ὅτι τὸ αἷμα τοῖς αίμα είναι η τελευταία τροφή. πρώτον όργανον γίνεται η καρδία. όπερ αντιστοιχεί εις την καρδίαν. Εκείθεν δε εξέρχεται ο καυλός και η ρίζα των φυτών· η αρχή δε αμφοτέρων είναι προς τούτοις το κέντρον. ἔν τε ταῖς ἐμφυτείαις καὶ ταῖς 4. άλλο δε η της κοιλίας. τα οποία έχουσιν αίμα. γίνεται πρῶτον· τοῦτο δὲ δῆλον ἐξ Τούτο δε είνε αποδεδειγμένον από όσα ὧν ἐν τοῖς ἐνδεχομένοις ἔτι παρετηρήσαμεν επί των ζώων. γίνεται τὰ μόρια. διότι νομίζουσιν ότι από του κλάδος ἢ αἱ ῥίζαι ἐκ τούτου γίνωνται͵ ὡς οὔσης τῆς ἀρχῆς ἐκ τοῦ κέντρου αρχίζει η ζωή του καυλού και της ρίζης. ήτις επιθέτει το τέλος εις το κυριωτάτη͵ καὶ τὸ τέλος ἐπιτίθησιν.

Διατί δε αισθήσεις τινές φανερώς συνδέονται με την καρδίαν. Διότι εις ταύτην τα όργανα των αλλων αισθήσεων δύνανται να γὰρ τοῖς ἄλλοις αἰσθητηρίοις μεταδίδωσι τας κινήσεις των 23. τα οποία εργάζονται χάριν τούτου ἕνεκα͵ οἷον ἰατρὸς πρὸς τὴν αυτού. Αλλ' ανεξαρτήτως τούτων. 8. αλλ' αι ἐνδέχεται ποιεῖσθαι τὴν κίνησιν͵ δύο εκείναι αισθήσεις 24 ουδόλως ταῦτα δ΄ οὐδὲν συντείνει πρὸς τὸν συγκοινωνούσιν με το άνω μέρος του σώματος. φανερόν είναι ότι και η αρχή τὴν αἰσθητικὴν ἀρχὴν ἀναγκαῖον· ᾗ της αισθητικότητος είναι εις την καρδίαν. την γεύσιν και την αφήν 22 . τῷ μορίῳ πᾶσίν ἐστι͵ δῆλον ὅτι καὶ την καρδίαν. Δύο δε κοινὸν αἰσθητήριον. ἀλλὰ μὴν τό γε κύριον τῶν 7. υγιείας. καθ' όσον δε είναι ζῷον εἶναι λέγομεν. όπως ο ιατρός ενεργεί χάριν της ὑγίειαν. Πρέπει λοιπόν και αι άλλαι εκεί να τε γεῦσιν καὶ τὴν ἁφήν͵ ὥστε καὶ τὰς ἄλλας ἀναγκαῖον· ἐν τούτῳ μὲν καταντώσι. κατά τούτο λέγομεν ότι το σώμα είναι ζώον (σώμα ζώου). άλλαι δε με την κεφαλήν (διά τούτο και τινες 25 νομίζουσιν ότι τα ζώα αισθάνονται διά του εγκεφάλου). δύο δὲ φανερῶς αισθήσεις βλέπομεν φανερά ότι άγουσιν ἐνταῦθα συντεινούσας ὁρῶμεν͵ τήν εις την καρδίαν. χωρὶς δὲ τούτων͵ εἰ τὸ ζῆν ἐν τούτῳ διὰ τί δ΄ αἱ μὲν τῶν αἰσθήσεων φανερῶς συντείνουσι πρὸς τὴν καρδίαν͵ αἱ δ΄ εἰσὶν ἐν τῇ κεφαλῇ (διὸ καὶ δοκεῖ τισιν αἰσθάνεσθαι τὰ ζῷα διὰ τὸν ἐγκέφαλον)͵ τὸ αἴτιον τούτων ἐν ἑτέροις εἴρηται χωρίς. κατά ᾗ δ΄ αἰσθητικόν͵ ταύτῃ τὸ σῶμα τούτο λέγομεν ότι ζη. αισθητικόν το ζώον. εάν η ζωή όλων των ζώων είναι εις το μέρος εκείνο. Η κυρίαρχος αρχή λοιπόν των αισθήσεων εις όλα τα έχοντα αίμα είναι αἰσθήσεων ἐν ταύτῃ τοῖς ἐναίμοις εις την καρδίαν διότι εν αυτή αναγκαίως πᾶσιν· ἐν τούτῳ γὰρ ἀναγκαῖον είναι το κοινόν αισθητήριον όργανον εἶναι τὸ πάντων τῶν αἰσθητηρίων όλων των άλλων αισθητηρίων. ἐστί· δεῖ μὲν γὰρ τὸ κύριον πρὸς τὸ 6. ἄνω τόπον. . καθ' όσον είναι ζώον. μὲν γὰρ ζῷον͵ ταύτῃ καὶ ζῆν φαμεν͵ Τω όντι. εξητάσαμεν εις ιδιαιτέραν πραγματείαν.όργανον να είναι εκείνο όπερ ενεργεί οὗ ἕνεκα διατελεῖν͵ ἀλλ΄ οὐκ ἐν τοῖς διαρκώς προς τον σκοπόν και να μη είναι εκ των μερών.

2. Και η μέση ή καὶ ἔστιν ἡ τοῦ τοιούτου μέσου χώρα κεντρική έδρα αύτη είναι έδρα κυριάρχου. σώμα των ζώων έχουσι φυσικήν τινα πάντα δὲ τὰ μόρια καὶ πᾶν τὸ σῶμα θερμότητα έμφυτον εις αυτά. διότι έχει την αισθητικήν δύναμιν. θα οὐσίας τῆς ἀρχῆς οὔσης ἑκατέρας έχη εντελώς έκαστον των μελών το μάλιστα ἂν ἀποτελοῖ τῶν μορίων εαυτού έργον: ήτοι το επεξεργαζόμενον τελευταίον την τροφήν (η καρδία) και το ἑκάτερον τὸ αὑτοῦ ἔργον͵ τό τε δεχόμενον αυτήν (το άνω μέρος του κατεργαζόμενον τὴν ἐσχάτην πεπτικού σωλήνος). και το πράγμα τούτο πρέπει να διαφέρωσι. Εάν λοιπόν το ζώον διακρίνεται. όπως διαφέρουσιν οι αυλοί και το κινούν τους αυλούς. η χείρ. Πάντα δε τα μέρη και όλον το ἀναίμοις ἐν τῷ ἀνάλογον μορίῳ. ότι κατά τα φαινόμενα εις ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι ἐν τούτῳ τε τούτο το μέρος (την καρδίαν) και εις το καὶ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ σώματος τῶν μέσον των τριών διαιρέσεων του σώματος τριῶν μορίων ἥ τε τῆς αἰσθητικῆς είνε η αρχή και της αισθητικής ψυχής και ψυχῆς ἀρχή ἐστι καὶ ἡ τῆς η της αυξητικής και θρεπτικής. Ο θάνατος είναι η σβέσις της θερμότητος ταύτης. Και καθώς διαφέρουσι κατά την δύναμιν. εἴπερ οὖν τὸ ζῷον ὥρισται τῷ τὴν . 1. ούτω δύνανται να διαφέρωσι και κατά την θέσιν. Προσέτι είναι φανερόν. Η καρδία είναι. τα δε άναιμα εις το αντίστοιχον ταύτην ἔχειν τὴν ἀρχήν͵ τοῖς δ΄ μέλος. πηγή φυσικής θερμότητος. ἄρχοντος [469b] χώρα.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. διότι τὸν λόγον͵ ὅτι τὴν φύσιν ὁρῶμεν ἐν εις πάντα τα πράγματα βλέπομεν ότι η πᾶσιν ἐκ τῶν δυνατῶν ποιοῦσαν τὸ φύσις εκ των δυνατών κάμνει πάντοτε το άριστον. εξ ανάγκης αἰσθητικὴν ἔχειν ψυχήν͵ τοῖς μὲν τα έναιμα πρέπει να έχωσι ταύτην εις την ἐναίμοις ἀναγκαῖον ἐν τῇ καρδίᾳ καρδίαν. ης άνευ ούτε ζωή ούτε πέψις θα υπήρχον. Διότι ούτω το μέσον τροφὴν καὶ τὸ δεκτικόν· πρὸς όργανον θα είναι εις αναφοράν και με την ἑκατέρῳ γὰρ αὐτῶν οὕτως ἔσται͵ μίαν και με την άλλην. ότι το ον το οποίον μεταχειρίζεται πράγμά τι. Διά τούτο. κατὰ μὲν οὖν τὰ φαινόμενα δῆλον ἔτι τὸ χρώμενον καὶ ᾧ χρῆται τὸ χρώμενον δεῖ διαφέρειν (ὥσπερ δὲ τὴν δύναμιν͵ οὕτως͵ ἂν ἐνδέχηται͵ καὶ τὸν τόπον)͵ ὥσπερ οἵ τ΄ αὐλοὶ καὶ τὸ κινοῦν τοὺς αὐλούς͵ ἡ χείρ. 3. Είναι λοιπόν φανερόν εκ των ειρημένων. Αλλά και αὐξητικῆς καὶ θρεπτικῆς· κατὰ δὲ λογικώς δύναταί τις να είπη το αυτό. Εάν δε εν τω μέσω της ουσίας κάλλιστον· ἐν τῷ μέσῳ δὲ τῆς υπάρχωσι και η μία και η άλλη αρχή.

τῶν ζῴων ἔχει τινὰ σύμφυτον Διά ταύτα. όταν κρυώση η καρδία. η ζωή διαμένει. καταστρέφεται δε τελείως. Αλλά προσέτι βλέπομεν. Παράδειγμα ανθράκων σβυνομένων και πυρός υποκαίοντος υπό την τέφραν. πάντα͵ μάλιστα δὲ τὸ κυριώτατον. διότι ἐν ταύτῃ φθείρεται πάμπαν͵ διὰ τὸ αύτη είναι η πηγή της θερμότητος της τὴν ἀρχὴν ἐντεῦθεν τῆς θερμότητος διανεμομένης εις όλα τα άλλα όργανα. γίνονται ψυχρά. των δε αναίμων εις ἀναγκαῖον δὴ ταύτης τὴν ἀρχὴν τῆς μέρος ανάλογον. καλοῦμεν δὲ τὴν μὲν ὑφ΄ αὑτοῦ μάρανσιν͵ τὴν δ΄ ὑπὸ τῶν ἐναντίων 1. όταν δε θερμότητα φυσικήν· διὸ ζῶντα μὲν αποθάνωσι και στερηθώσι την ζωήν.εφ' όσον ζώσι. Ονομάζομεν δε μάρανσιν. όπερ εις τα έναιμα είναι η μορίοις τούτοις͵ τῶν μὲν ἀναίμων ἐν καρδία. ότι το πυρ έχει δύο τρόπους φθοράς. και ἠρτῆσθαι πᾶσι͵ καὶ τῆς ψυχῆς η ψυχή είναι οιονεί πεπυρωμένη εις το ὥσπερ ἐμπεπυρευμένης ἐν τοῖς όργανον τούτο. φαίνονται θερμά. Βεβαιώς δε εξ ανάγκης η φαίνεται θερμά͵ τελευτῶντα δὲ καὶ αρχή της θερμότητας ταύτης των εναίμων στερισκόμενα τοῦ ζῆν τοὐναντίον. όταν το πυρ φθείρεται αφ' εαυτού. είναι εις την καρδίαν. Διότι πάντα τα όργανα θερμότητος ἐν τῇ καρδίᾳ τοῖς κατεργάζονται και χωνεύουσι την τροφήν των διά της φυσικής θερμότητας· ἐναίμοις εἶναι͵ τοῖς δ΄ ἀναίμοις ἐν περισσότερον δε πάντων το δεσπόζον τῷ ἀνάλογον· ἐργάζεται γὰρ καὶ όργανον. η καρδία ή το αναλογούν αυτή πέττει τῷ φυσικῷ θερμῷ τὴν τροφὴν (εκτελεί το έργον τούτο). ἀνάγκη τοίνυν ἅμα τό τε της θερμότητος ταύτης· ο δε καλούμενος ζῆν ὑπάρχειν καὶ τὴν τοῦ θερμοῦ θάνατος είναι η απώλεια αυτής. μάρανσιν και σβέσιν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' Το πυρ φθείρεται διτιώς: ή μαραίνεται αφ' εαυτού ή σβύνεται υπ' άλλου. Λοιπόν πρέπει αναγκαίως να τῷ ἀνάλογον͵ ἐν δὲ τῇ καρδίᾳ τῶν συνυπάρχωσιν η ζωή και η διατήρησις ἐναίμων. τούτου σωτηρίαν͵ καὶ τὸν διὸ τῶν μὲν ἄλλων μορίων καλούμενον θάνατον εἶναι τὴν τούτου φθοράν. όταν μεν ψύχονται τα άλλα ψυχομένων ὑπομένει τὸ ζῆν͵ τοῦ δ΄ μέρη. εις δε τα άναιμα το ανάλογον όργανον. Ἀλλὰ μὴν πυρός γε δύο ὁρῶμεν φθοράς͵ μάρανσίν τε καὶ σβέσιν. σβέσιν δε όταν .

η δε σβέσις είναι βιαία καταστροφή. Τωόντι. ήτις είναι εις το αρχικόν όργανον (την καρδίαν). Διά τούτο ουχί μόνον το ασθενέστερον αφ' εαυτού πλησίον πυρός ἔλαττον παρὰ τὸ πλεῖον πῦρ͵ ἀλλὰ πυρ σβύνεται 28 μεγαλυτέρου . πρὶν ἐπιστῆναι τὴν ἀναθυμίασιν. Διότι η ούτω συσσωρευθείσα θερμότης ταχέως καταναλίσκει την τροφὴν πολὺ συναθροιζόμενον τὸ τροφήν. κατακαίεται [470a] κατακαίεται͵ καθάπερ ὁτιοῦν όπως οιονδήποτε άλλο καύσιμον υλικόν.σβέσιν͵ [τὴν μὲν γήρᾳ͵ τὴν δὲ βίαιον͵] υπ' άλλων 26 φθείρηται· η μεν μάρανσις είναι θάνατος (του ζώου) διά γήρας. κωλύει τρέφεσθαι· ὁτὲ δὲ Άλλοτε δε το πυρ συμβαίνει να μαραίνεσθαι συμβαίνει͵ πλείονος μαραίνηται. αἴτιον δ΄ ὅτι τὴν Αίτιον δε τούτου είναι ότι η μεγαλυτέρα φλόξ προφθάνει αυτή να καταναλώση την μὲν οὖσαν ἐν τῇ φλογὶ τροφὴν φθάνει λαμβάνουσα ἡ μείζων φλὸξ εις την μικράν φλόγα περιεχομένην τροφήν πριν ή έλθη άλλη τροφή· και το πρὶν ἐπελθεῖν ἑτέραν͵ τὸ δὲ πῦρ ἀεὶ πυρ εξακολουθεί πάντοτε να γίνηται και διατελεῖ γινόμενον καὶ ῥέον ὥσπερ να ρέη ως ποταμός. Είναι λοιπόν φανερόν ότι. 4. και προφθάνει να την θερμόν͵ καὶ φθάνει καταναλίσκον καταναλώση πριν ή γείνη η αναθυμίασις. όταν λείπη η τροφή. συμβαίνει δ΄ ἀμφοτέρας διὰ ταὐτὸ 3. διόπερ οὐ μόνον μαραίνεται τὸ δῆλον τοίνυν ὡς εἴπερ δεῖ σῴζεσθαι τὸ θερμόν (τοῦτο δ΄ ἀναγκαῖον͵ εἴπερ μέλλει ζῆν)͵ δεῖ γίνεσθαί τινα τοῦ θερμοῦ τοῦ ἐν τῇ ἀρχῇ κατάψυξιν. επειδή η γὰρ τῆς τροφῆς͵ οὐ δυναμένου θερμότης δεν δύναται να λαμβάνη την λαμβάνειν τοῦ θερμοῦ τὴν τροφήν͵ τροφήν αυτής και να συντηρήται. (να σβύνηται αφ' εαυτού). διότι το ζώον δεν αναπνέει ούτε γὰρ καὶ οὕτω καταναλίσκει τὴν ψύχεται. τὸ μὲν καταστρέφεται το πυρ· διότι τότε το γὰρ ἐναντίον παῦον τὴν πέψιν εναντίον (ψυχρόν) παύει την πέψιν και ούτω εμποδίζει το οv να τρέφηται. φθορὰ γίνεται τοῦ πυρός. . τάχος. εάν πρέπη να διατηρήται η θερμότης (ήτις είναι αναγκαία εις την ζωήν). πολλή θερμότης συναθροίζηται ἀναπνεῖν μηδὲ καταψύχεσθαι· ταχὺ 27. αλλ' η κίνησις αύτη ποταμός͵ ἀλλὰ λανθάνει διὰ τὸ ένεκα της ταχύτητος αυτής διαφεύγει την αντίληψιν ημών. Συμβαίνει δε και αι δύο φθοραί να γίνεσθαι τὰς φθοράς· ὑπολειπούσης προέρχωνται από την αυτήν αιτίαν. εάν φλὸξ ἐντιθεμένη πλείονι φλογὶ τεθή εις φλόγα μεγαλυτέραν. 2. ἄλλο τῶν καυστῶν. χ. πρέπει να γίνηται κατάψυξις (ελάττωσις) της θερμότητος. ἀθροιζομένου θερμοῦ διὰ τὸ μὴ όταν λ. αλλά και η φλοξ λύχνου. καὶ αὐτὴ καθ΄ αὑτὴν ἡ τοῦ λύχνου ήτις υπάρχει αυτή καθ' εαυτήν 29.

το μεν δηλαδή μαραίνεται. και διά του πέριξ αέρος η τέφρα εμποδίζει αυτό να ἀέρι πρὸς τὸ μὴ σβεννύναι͵ τῷ σβεσθή διά την της υπαρχούσης εν αυτώ πλήθει τῆς ἐνυπαρχούσης αὐτῷ θερμότητος υπερβολήν32. το δε πρώτον διαμένει περισσότερον χρόνον. ως είπομεν. οι άνθρακες μένουσιν ανημμένοι πολύν χρόνον. καταπνιγομένων ἀνθράκων· ἂν μὲν Άν δηλαδή ούτοι άνευ διακοπής μείνωσιν γὰρ ὦσι περιπεπωμασμένοι τῷ εντός του ονομαζομένου πνιγέως καλουμένῳ πνιγεῖ συνεχῶς͵ (κλιβάνου) κεκαλυμμένοι δια πώματος. Παράδειγμα δε τούτου δυνάμεθα να λάβωμεν εκείνο. Είπομεν δε εις τα Προβλήματα την αιτίαν. Αν όμως κάμνη τις αλληλοδιαδόχως συχνάς αφαιρέσεις και ἄλληλά τις ποιῇ πυκνὰ τὴν ἀφαίρεσιν καὶ τὴν ἐπίθεσιν͵ μένουσι επιθέσεις του πώματος. το οποίον καλύπτεται υπό τέφρας. Αίτια διατηρήσεως της φυσικής θερμότητος των φυτών. 1. διά την οποίαν συμβαίνει το εναντίον εις το πυρ. εις μεν τα φυτά θερμότητος͵ ὥσπερ εἴπομεν͵ τοῖς διά της τροφής και δια του στοιχείου του μὲν φυτοῖς ἡ διὰ τῆς τροφῆς καὶ τοῦ περιέχοντος αυτά δίδεται αρκούσα περιέχοντος ἱκανὴ γίνεται βοήθεια βοήθεια εις την διατήρησιν της φυσικής πρὸς τὴν τοῦ φυσικοῦ θερμοῦ θερμότητος. Ούτω πεπυρωμένοι πολὺν χρόνον. όπερ συμβαίνει εις τους τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν πνιγομένους (σβυνομένους) άνθρακας30. ἀποσβέννυνται ταχέως· ἂν δὲ παρ΄ σβύνονται ταχέως. θερμότητος. διότι τότε ούτε να ἀποπνεῖν κωλύεται͵ διὰ μανότητα αναπνεύση 31 εμποδίζεται από την τέφραν τῆς τέφρας͵ ἀντιφράττει τε τῷ πέριξ διά την αραιότητα αυτής.5. Τα ζώα πορίζονται εκ του αέρος και του ύδατος την αναγκαίαν αυτοίς κατάψυξιν. και εις εκείνο όπερ σβύνεται διά σκεπάσματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς'. 6. ἡ δ΄ και η κρύψις διά τέφρας (περικάλυψις) ἔγκρυψις σῴζει τὸ πῦρ· οὔτε γὰρ του πυρός το διατηρεί. Διότι και η τροφή Ἐπεὶ δὲ πᾶν ζῶν ἔχει ψυχήν͵ αὕτη δ΄ . παράδειγμα δὲ τούτου λαβεῖν ἔστι ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς αἰτίας ταύτης͵ ὅτι τὸ ἐναντίον συμβαίνει τῷ ἐγκρυπτομένῳ καὶ καταπνιγομένῳ πυρί (τὸ μὲν γὰρ μαραίνεται͵ τὸ δὲ διαμένει πλείω χρόνον)͵ εἴρηται ἐν τοῖς προβλήμασιν. Επειδή δε παν ζώον έχει ψυχήν και δεν δύναται να υπάρχη άνευ φυσικής οὐκ ἄνευ φυσικῆς ὑπάρχει θερμότητος.

Η χρήσις του ύδατος υπό των ιχθύων χρησιμεύει εις τοιούτον σκοπόν (ψύξιν ή κανονισμόν της θερμοκρασίας). όπως προξενεί και εις τους ανθρώπους τας πρώτας στιγμάς. 2. λόγον μᾶλλον. όπως ψύχωνται αι ρίζαι των φυτών. διὸ καὶ γένη τινὰ λίθων ταῖς ῥίζαις ὑποβάλλουσι καὶ ὕδωρ ἐν [470b] εισερχόμενη εις τα φυτά προξενεί εις αυτά κατάψυξιν. Αι νηστείαι όμως θερμαίνουσι και προξενούσι δίψαν. έως ού η τροφή χωνευθή. ἐὰν δὲ τὸ περιέχον ὑπερβάλλῃ ψυχρότητι διὰ τὴν ὥραν͵ ἰσχυρῶν γινομένων πάγων͵ ἐξαυαίνεται ἡ τοῦ θερμοῦ ἰσχύς͵ ἂν δὲ συμβαίνῃ καύματα καὶ μὴ δύνηται τὸ σπώμενον ἐκ τῆς γῆς ὑγρὸν καταψύχειν͵ φθείρεται μαραινόμενον τὸ θερμόν͵ καὶ λέγεται σφακελίζειν καὶ ἀστρόβλητα γίνεσθαι τὰ δένδρα περὶ τοὺς καιροὺς τούτους. αλλά δεν είναι . διότι ο αήρ. εκείνα μεν εκ του ύδατος. καὶ γὰρ ἡ τροφὴ ποιεῖ κατάψυξιν εἰσιοῦσα͵ καθάπερ καὶ τοῖς ἀνθρώποις τὸ πρῶτον προσενεγκαμένοις͵ αἱ δὲ νηστεῖαι θερμαίνουσι καὶ δίψας ποιοῦσιν· ἀκίνητος γὰρ ὢν ὁ ἀὴρ ἀεὶ θερμαίνεται͵ τῆς δὲ τροφῆς εἰσιούσης καταψύχεται κινούμενος͵ ἕως ἂν λάβῃ τὴν πέψιν. Διά τούτο κατά τας εποχάς ταύτας θέτουσιν εις τας ρίζας των φυτών είδη τινά λίθων 34 και ύδωρ εντός αγγείων. άλλα δε εις τον αέρα. κατά τας οποίας εισέρχεται (εις τον στόμαχον) 33.σωτηρίαν. Τότε δε λέγεται ότι το φυτόν ξηρανεται και ότι τα δένδρα γίνονται ηλιόβλητα. η θερμότης του φυτού σβύνεται και καταστρέφεται. ὕδατι τὰ δὲ τῷ ἀέρι. 3. Αλλά κατά ποίον καὶ πῶς͵ λεκτέον ἐπιστήσασι τὸν τρόπον και υπό ποίους όρους γίνεται τούτο θα είπωμεν μετά τινας εξηγήσεις. το φυτόν ξηραίνεται· ή αv κατά το θέρος συμβαίνωσιν ισχυροί καύσωνες. όταν μένη ακίνητος. θερμαίνεται πάντοτε. επειδή άλλα μεν ζώσιν ἔνυδρα τὰ δ΄ ἐν τῷ ἀέρι ποιεῖται τὴν εις το ύδωρ. αλλ' όταν η τροφή εισέλθη. Τα δε ζώα. εκ των στοιχείων τούτων και διά τούτων δίαιταν͵ ἐκ τούτων καὶ διὰ τούτων πορίζονται την αναγκαίαν αυτών πορίζεται τὴν κατά ψυξιν͵ τὰ μὲν τῷ κατάψυξιν. τίνα δὲ τρόπον ταύτα δε εκ του αέρος. ο αήρ κινούμενος καταψύχει το ζώον. τῶν δὲ ζῴων ἐπεὶ τὰ μέν ἐστιν (1) Μόνα τα ζώα τα έχοντα πνεύμονας ή ανάλογον όργανον δύνανται να λέγωνται ότι αναπνέoυσιν. ἀγγείοις͵ ὅπως αἱ ῥίζαι ψύχωνται τῶν φυτῶν. Αλλ' εάν το στοιχείον το περιέχον το φυτόν είνε υπερβολικώς ψυχρόν ένεκα της ώρας του έτους και της συμπτώσεως σφοδρού παγετού. και το υγρόν το οποίον λαμβάνει το φυτόν εκ της γης δεν δύναται να φέρη κατάψυξιν.

(17) Προς μεταφύτευσιν. του δε ζώου είναι η αίσθησις. διότι ακούομεν ήχον ή οσφραινόμεθα οσμήν ερχομένην όπισθεν ημών. όπερ κυκλοφορούν δίδει εις έκαστον όργανον την αναγκαίαν εις αυτό τροφήν. (7) Άνω σχετικώς προς το σύμπαν δηλοί την διεύθυνσιν καθ' ην η φλόξ και τα φωτεινά σώματα κινούνται. και δεν εκτελούσι καλώς ην έχουσι λειτουργίαν να κανονίζωσι την θερμοκρασίαν. εν ή τίθεται.αναπνοή. (23) Ο Πλάτων και ο Ιπποκράτης ορθότερον αποδίδουσιν εις τον εγκέφαλον την υψηλήν λειτουργίαν. το θρεπτικόν και το αισθητικόν είναι λειτουργία μιας και της αυτής ζωικής αρχής. Εις τα αναπνέοντα ζώα η ζωή και ο θάνατος εξαρτάται εκ της αναπνοής. (29) Ανεξαρτήτως της μεγάλης εστίας (αέρος). Κατά την σβέσιv όμως σβύνεται δια τεχνητής εκθέσεως εις το ψυχρόν ή το υγρόν. τους οποίους προξενούσιν αισθήματα γεύσεως και αφής. σιγκοπάς και εμετούς. (4) Το θεμελιώδες χαρακτηριστικόν του μεν ζώντος είναι η θρέψις και η γέννησις ομοίου όντος. Περιττόν να επαναλάβωμεν ότι και η προκείμενη πραγματεία προϋποθέτει την “περί Ψυχής” πραγματείαν του Αριστοτέλους. κατά τον Αριστοτέλην. ότι η κεντρική θέσις είναι η αρίστη προς εκτέλεσιν πασών των λειτουργιών. όστις έχει χρείαv αυτού εις το έργον της πέψεως. (10) Η θωρακική χώρα. (32) Ο πέριξ αήρ εισδύων διά των πόρων της τέφρας εμποδίζει την υπερβολικήν θερμότητα έσω να εξαντλήση την τροφήν της. (2) Εις την καρδίαν. Ως φαίνεται. (25) Ο Πλάτων. (6) Kαι επειδή διά των ριζών τρέφεται το ζώον. όταν μεταβληθώσιν εις αίμα. ά αισθανόμεθα μετά το γεύμα και πρίν ή αρχίση η πέψις. (3) Δηλ. αίτινες είναι κυρίως περί την κεφαλήν. (24) Η γεύσις και η αφή. το προς την χώραν των αισθήσεων. (27) Υπερβάλλουσα θερμότης ταχέως εξαντλεί την προμήθειαν εναύσματος ως συμβαίνει εις τον πυρετόν ή εις το γήρας. (28) Υποτίθεται ότι αμφότερα συντηρεί ο αήρ. υπάρχει και ζη το ζώον. και η μετά τον χωρισμόν εξακολούθησις της ζωής. της καρδίας. (9) Κατά τον Aριστoτέλην η ζωική τροφή εν τη τελική μορφή αυτής είναι το αίμα. ένεκεν εξαντλήσεως. (19) Εις την εμβολίασιν. απαρείτητον προς συντήρησιν του πυρός. (21) Αι τροφαί τότε μόνον τρέφουσί. καθ' ον πάντα τα ζώα αvαπνέουσι κατά ένα ή άλλον τρόπον. δηλαδή την κατάψυξιν ή την παρακώλυσιν υπερβολικής θερμότητος. (12) Αν το θρεπτικόν είναι το μόνον ουσιώδες. . (18) Προς εμβολίασιν. διά τον λόγον. και μετά των σχετικών αισθήσεων αναφέρει εις την καρδίαν. (15) Κατά τας εμβολιάσεις. (34) Και ούτοι εκτελούσι το αυτό έργον. άμα τούτο υπάρχη. ο Αριστοτέλης δεν παραδέχεται τον γενικόν νόμον. (16) Κατά τας μεταφυτεύσεις. (8) To άνω μέρος αυτών είναι εστραμμένον προς διεύθυνσιν μέσην μεταξύ του άνω και του κάτω μέρος του παντός. αλλά δεv το αναγνωρίζει λίαν σαφώς. ο Ιπποκράτης και ο Διογένης. (31) Να αναπνεύση αέρα. Ομοίως ελαττούται και η ζωική θερμότης διά του αερισμού των πνευμόνων. (13) Η κεντρική θέσις του θρεπτικού και το διαιρετόν των ζώων. Ορθότερον ίσως νοητέον ως έμπροσθεν το άvω. Αμφότεραι όμως αι λειτουργείαι αύται εν τω ζώω εκτελούνται υπό του κεντρικού οργάνου. Η θέσις δε του κεντρικού τούτου οργάνου αποδείκνυται ου μόνον εκ των υστέρων ή εμπειρικώς. (11) Όπως εις τα ερπετά. (τα οποία καλεί ο Αριστοτέλης εναντίας δυνάμεως)· και ούτως εμποδίζεται ακαvοviστως η παραγωγή θερμότητος υπό του αίματος. και βιαίως φέρεται η υπάρχουσα προμήθεια εις πέρας. (5) Τούτο δεv είναι ακριβές ως προς την ακοήν και την όσφρησιν. Πιθανώτερον όμως αι φρικιάσεις αύται είναι αποτέλεσμα της συρροής του αίματος εις τον στόμαχον. Πλην τούτου οι πνεύμονες εν τω γήρατι γίνονται ξηροί και σκληροί. κατά τον Αριστοτέλη. όπερ οι πνεύμονες και τα βράγχια εν τοις ζώοις. Αλλά κατά την μάρανσιν σβύνεται διά της ελλείψεως τροφής. (14) Των δικοτυληδόνων. (20) Εις την μεταφύτευσιν. των αναγκαίων εις το όλον σώμα. (30) Ο Αριστοτέλης υπεικάζει το έργον του αέρος ενταύθα. (26) Το κείμενον λέγει “υπ' εναντίων” (δυνάμεων). αλλά και εκ των προτέρων. (22) Υπονoεi τας λιποθυμίας. Το πυρ πάντοτε σβύνεται υπό του ψυχρού δρώντος επί του θερμού. διά τούτο τας ρίζας θεωρεί ως το άνω του φυτού. (33) Εννοεί πιθανώς τα ρίγη. την οποίαν ο Αριστοτέλης αποδίδει εις την καρδίαv.

Ατελείς θεωρίαι των προτέρων περί αναπνοής. Αλλά προς ποίον σκοπόν υπάρχει εις τα ζώα η αναπνοή. άλλοι μεν ουδέν είπον. άλλοι δε έχουσι μεν είπει. ὥστ΄ ἀναγκαῖον περὶ τούτων πρῶτον ἐπελθεῖν͵ ὅπως μὴ δοκῶμεν ἀπόντων κενὴν κατηγορεῖν. Διά σομφὸν ἧττον δέονται τῆς τούτο δύνανται διά την δύναμιν 3 του ἀναπνοῆς· διὸ πολὺν χρόνον ἐν τοῖς σώματος των να διαμένωσι πολύν χρόνον ὕδασι δύνανται διαμένειν παρὰ τὴν εντός του ύδατος (χωρίς να αναπνέωσιν). πάντα αναπνέουσιν. είναι φανερόν. Διάφοροι οργανώσεις πνεύμονος. τὸν δὲ τα γεννώντα ωά. ουχί όμως ορθώς. Προσέτι αι χελώναι της ξηράς ᾠοτοκοῦντα͵ οἷον τὸ τῶν βατράχων και αι της θαλάσσης δύνανται να μένωσι γένος. Ώστε είναι αναγκαίον να πραγματευθώμεν πρώτον περί τούτων. και εκ τούτων όσα έχουσι τον πνεύμονα ἀλλὰ καὶ τούτων αὐτῶν ὅσα μὲν χωρίς αίμα και σπογγώδη. διά να μη φαινώμεθα ότι ψευδώς κατηγορούμεν ανθρώπους απόντας. ἔτι δὲ πάντα τὰ ζῷά φασιν ἀναπνεῖν· τοῦτο δ΄ οὐκ ἔστιν ἀληθές. Ούτος λοιπόν τοῖς ὑγροῖς· ὁ γὰρ πνεύμων ὀλίγην άπαξ εισπνεύσας διά της κινήσεως του ἔχει θερμότητα (ὀλίγαιμον γὰρ ὅτι μὲν οὖν ὅσα πνεύμονα ἔχει τῶν . επειδή έχει ολίγον αίμα. έχει ολίγην θερμότητα. Τούτο όμως δεv είναι αληθές.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Ότι όσα ζώα έχουσι πνεύμονα. Περί αναπνοής ολίγοι τινές εκ των προ ημών φυσιολόγων 1 επραγματεύθησαν. Προσέτι λέγουσιν ότι τα ζώα αναπνέουσιν όλα 2. Διότι ο χελῶναι πολὺν χρόνον μένουσιν ἐν πνεύμων αυτών. Μόνα τα έχοντα πνεύμονας ζώα αναπνέουσι. αλλά και άνευ εμπειρικής γνώσεως των γεγονότων. 2. ἔτι δὲ αἱ ἑμύδες τε καὶ πολύν χρόνον εντός του ύδατος. Αλλά ζῴων ἀναπνεῖ πάντα͵ φανερόν. ως είναι το γένος των πνεύμονα σομφὸν ἔχει πάντα τὰ βατράχων. 1. ταύτα ἄναιμον ἔχει τὸν πνεύμονα καὶ ολιγωτέραν χρείαν έχουσιν αναπνοής. Σχέσεις αυτού προς την αναπνοήν. Έχουσι δε σπογγώδη τον πνεύμονα όλα τοῦ σώματος ἰσχύν. Περὶ γὰρ ἀναπνοῆς ὀλίγοι μέν τινες τῶν πρότερον φυσικῶν εἰρήκασιν· τίνος μέντοι χάριν ὑπάρχει τοῖς ζῴοις͵ οἱ μὲν οὐδὲν ἀπεφήναντο͵ οἱ δὲ εἰρήκασι μέν͵ οὐ καλῶς δ΄ εἰρήκασιν ἀλλ΄ ἀπειροτέρως τῶν συμβαινόντων.

μᾶλλον δεῖται τῆς ἀναπνοῆς διὰ τὸ ἔχουσιν αὐτόν)· ἐμφυσώμενος οὖν πλῆθος τῆς θερμότητος· τῶν δ΄ ἄλλων ὅσα μὴ ἔχει πνεύμονα 3. Η αναπνοή σύγκειται από εισπνοήν και εκπνοήν. Εάν όμως κρατήσωσι διά βίας ποιεῖ διαμένειν πολὺν χρόνον. Αναξαγόρου και Διογένους. καί φησιν Ἀναξαγόρας μέν͵ ὅταν ἀφῶσι τὸ ὕδωρ διὰ τῶν [471a] βραγχίων͵ τὸν ἐν τῷ στόματι 3. Και ο μεν Αναξαγόρας λέγει ότι οι ιχθύς. ότι πάντα φάσκοντες ἀναπνεῖν͵ περὶ τῶν αναπνέουσι. διότι πολὺν χρόνον͵ ἀποπνίγονται ουδέν εξ αυτών δύναται να δεχθή το ύδωρ πάντα· οὐδὲν γὰρ τῶν τοιούτων όπως οι ιχθύς (διά των βραγχίων). Αναίρεσις δοξασιών Δημοκρίτου. οὐθὲν ἀναπνεῖ. ταύτα δεν αναπνέουσιν. και μόνον περί των ιχθύων ἰχθύων καὶ τῶν ὀστρέων λέγουσι και των οστρέων λέγουσι κατά ποίον τίνα τρόπον ἀναπνέουσιν͵ τρόπον αναπνέουσι. ουδέν ώρισαν περί των αλλων ζώων. Όσα δε εκ των άλλων δεν έχουσι πνεύμονα. οι οποίοι επραγματεύθησαν περί αναπνοής. Δημόκριτος μὲν οὖν ὁ Ἀβδηρίτης καί τινες ἄλλοι τῶν περὶ τῆς ἀναπνοῆς εἰρηκότων οὐδὲν περὶ τῶν ἄλλων διωρίκασι ζῴων͵ ἐοίκασι μέντοι λέγειν ὡς πάντων ἀναπνεόντων· 1. Φαίνονται δε να φρονώσιν ότι πάντα τα ζώα αναπνέουσιν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. τὰ έχουσιν αίμα εις τον πνεύμονα ταύτα δ΄ ἔναιμον ἔχοντα πνεύμονα πάντα έχουσι περισσοτέραν χρείαν της τροφής ένεκα της πολλής θερμότητος αυτών 4. ροφούσι συγχρόνως τον εις το στόμα αυτών αναπτυσσόμενον αέρα 5 και . ἐὰν την αναπνοήν των παρά πολύν χρόνον μέντοι βιάζηταί τις λίαν κατέχων (εις το ύδωρ). Ο Αναξαγόρας δε και ο Διογένης (ο Απολλωνιάτης) λέγουσιν. πάντα πνίγονται. Δημόκριτος ο Αβδηρίτης και τινες άλλοι. χωρίς αὐτὸς τῇ κινήσει καταψύχει καὶ ν' αναπνέη. Όσα δε δέχεται τὸ ὕδωρ ὥσπερ οἱ ἰχθύες. Ἀναξαγόρας δὲ καὶ Διογένης͵ πάντα 2. όταν απορρίπτωσι το ύδωρ διά των βραγχίων.ψυχραίνει το ζώον και το κάμνει να διαμένη πολύν χρόνον εις το υγρόν.

γινόμενον ἀέρα ἕλκοντας ἀναπνεῖν ούτω αναπνέουσι, διότι, λέγει, δεν
δύναται να υπάρχη ουδέν κενόν.
τοὺς ἰχθῦς· οὐ γὰρ εἶναι κενὸν
οὐδέν·
Διογένης δ΄ ὅταν ἀφῶσι τὸ ὕδωρ διὰ 4. Ο δε Διογένης λέγει ότι οι ιχθύς, όταν
τῶν βραγχίων͵ ἐκ τοῦ περὶ τὸ στόμα απορρίπτωσι το ύδωρ διά των βραγχίων,
τότε διά του κενού το οποίον γίνεται εις
περιεστῶτος ὕδατος ἕλκειν τῷ κενῷ
το στόμα αυτών ροφούσι τον αέρα εκ του
τῷ ἐν τῷ στόματι τὸν ἀέρα͵ ὡς
ύδατος, όπερ περιστοιχίζει το στόμα των,
ἐνόντος ἐν τῷ ὕδατι ἀέρος.
διότι υποθέτει ότι υπάρχει αήρ εις το
ύδωρ.
5. Αλλά αι θεωρίαι αύται είναι
αδύνατοι. Τω όντι, πρώτον μεν ούτοι
γὰρ τὸ ἥμισυ τοῦ πράγματος
αφαιρούσι το ήμισυ των πραγμάτων (της
ἀφαιροῦσι͵ διὰ τὸ τὸ κοινὸν ἐπὶ
αληθείας), διότι λέγουσι περί του ενός
θατέρου λέγεσθαι μόνον. ἀναπνοὴ των δύο μερών (της αναπνοής) ό,τι είναι
γὰρ καλεῖται͵ ταύτης δὲ τὸ μέν ἐστιν κοινόν και εις τα δύο. Διότι καλείται μεν
εἰσπνοή͵ τὸ δ΄ ἐκπνοή͵ περὶ ἧς οὐθὲν αναπνοή, αλλά έν μέρος αυτής είναι η
λέγουσι͵ τίνα τρόπον ἐκπνέουσι τὰ εκπνοή, το δε άλλο είναι η εισπνοή. Και
περί της εκπνοής ουδέν εκείνοι λέγουσι,
τοιαῦτα τῶν ζῴων. οὐδ΄ ἐνδέχεται
πώς δηλ. εκπνέουσι τα ζώα ταύτα τα μη
αὐτοῖς εἰπεῖν· ὅταν γὰρ
έχοντα πνεύμονα. Ουδέ δύνανται να
ἀναπνεύσωσι͵ ταύτῃ ᾗ ἀνέπνευσαν είπωσι. Τω όντι, όταν τα ζώα
πάλιν δεῖ ἐκπνεῖν͵ καὶ τοῦτο ποιεῖν αναπνεύσωσι, πρέπει πάλιν να
ἀεὶ παραλλάξ͵ ὥστε συμβαίνει ἅμα εκπνεύσωσι δια του αυτού μέρους δι' ου
δέχεσθαι τὸ ὕδωρ κατὰ τὸ στόμα καὶ ανέπνευσαν, και τούτο πρέπει να κάμνωσι
πάντοτε αλληλοδιαδόχως. Ώστε
ἐκπνεῖν.
συμβαίνει, κατ' εκείνους, άμα δέχωνται το
ύδωρ εις το στόμα οι ιχθύς, ευθύς να
εκπνέωσι τον αέρα όστις είναι εν αυτοίς.
ταῦτα δ΄ ἐστὶν ἀδύνατα. πρῶτον μὲν

ἀνάγκη δ΄ ἀπαντῶντα ἐμποδίζειν
θάτερον θατέρῳ. εἶτα ὅταν ἀφῶσι
τὸ ὕδωρ͵ τότε ἐκπνέουσι κατὰ τὸ
στόμα ἢ κατὰ τὰ βράγχια͵ ὥστε
συμβαίνει ἅμα ἐκπνεῖν καὶ
ἀναπνεῖν· τότε γάρ φασιν αὐτὸ
ἀναπνεῖν. ἅμα δ΄ ἀναπνεῖν καὶ
ἐκπνεῖν ἀδύνατον. ὥστ΄ εἰ ἀνάγκη
τὰ ἀναπνέοντα ἐκπνεῖν καὶ

Αλλ' αναγκαίως ταύτα συναντώμενα
πρέπει το εν να εμποδίζη το άλλο. Επειτα,
όταν απορρίπτωσι το ύδωρ, εκπνέουσι
τον αέρα είτε διά του στόματος, είτε διά
των βραγχίων, ώστε συγχρόνως θα
εκπνέωσι και θα εισπνέωσι· διότι τότε
ακριβώς, ως εκείνοι λέγουσι, τα ζώα
αναπνέωσιν. Αλλ' είναι αδύνατον να
αναπνέωσι και να εκπνέωσι συγχρόνως.
Ώστε, εάν εξ ανάγκης τα αναπνέοντα

εἰσπνεῖν͵ ἐκπνεῖν δὲ μὴ ἐνδέχεται
μηδὲν αὐτῶν͵ φανερὸν ὡς οὐδ΄
ἀναπνεῖ αὐτῶν οὐδέν.

εκπνέωσι και εισπνέωσι, ουδέν δε αυτών
δύναται να εκπνεύση 6, είναι πρόδηλον
ότι ουδέν αυτών αναπνέει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
Συνέχεια της αναιρέσεως των γνωμών Αναξαγόρα και Διογένους, οίτινες
επλανήθησαν διότι δεv παρετήρησαν ακριβώς, τα γεγονότα και τα όργανα των
ζώων, —και ότι η φύσις πάντα ποιεί πρός τινα σκοπόν. Ούτε ιχθύες oύτε άλλα μη
έχοντα πνεύμονα αναπνέουσιν.

1. Προσέτι ο ισχυρισμός, ότι οι ιχθύς
ροφούσι τον αέρα εκ του στόματος 7 ή δια
τοῦ στόματος ἢ ἐκ τοῦ ὕδατος διὰ
του στόματος εκ του ύδατος 8 είναι
τοῦ στόματος ἀδύνατον· οὐ γὰρ
αδύνατον. Τω όντι οι ιχθύς δεν έχουσι
ἔχουσιν ἀρτηρίαν διὰ τὸ πνεύμονα (τραχείαν) αρτηρίαν, διότι δεν έχουσι
μὴ ἔχειν͵ ἀλλ΄ εὐθὺς ἡ κοιλία πρὸς
πνεύμονα· αλλά ο στόμαχος αυτών είναι
τῷ στόματί ἐστιν͵ ὥστ΄ ἀναγκαῖον
αμέσως παρά το στόμα αυτών. Ώστε κατ'
ανάγκην θα εισπνέωσι τον αέρα διά του
τῇ κοιλίᾳ ἕλκειν. τοῦτο δὲ κἂν
στόματος των. Τούτο όμως θα εποίουν
τἆλλα ἐποίει ζῷα· νῦν δὲ οὐ
και τα άλλα ζώα, αλλά πραγματικώς δεν
ποιοῦσιν. κἂν ἐκεῖνα δ΄ ἔξω τοῦ
τα κάμνουσι. Και οι ιχθύς δε, όταν είναι
ὑγροῦ ὄντα ἐπιδήλως ἂν αὐτὸ
εκτός του ύδατος, θα έκαμνον αυτό
ἐποίει· φαίνεται δ΄ οὐ ποιοῦντ΄ αὐτό. φανερά 9. Αλλά προφανώς δεν το
κάμνουσι.

Ἔτι δὲ τὸ φάναι τὸν ἀέρα ἕλκειν ἐκ

2. Προσέτι εις πάντα τα ζώα, τα οποία
αναπνέουσι και έλκουσι τον αέρα των10,
ἑλκόντων τὸ πνεῦμα ὁρῶμεν
βλέπομεν ότι γίνεται κίνησις του
γινομένην τινὰ κίνησιν τοῦ μορίου
οργάνου, το οποίον έλκει αυτόν, αλλά
τοῦ ἕλκοντος͵ ἐπὶ δὲ τῶν ἰχθύων οὐ τούτο δεν παρατηρείται εις τους ιχθύς,
συμβαῖνον· οὐθὲν γὰρ φαίνονται
διότι δεν φαίνονται να κινώσι καvέv
κινοῦντες τῶν περὶ τὴν κοιλίαν ἀλλ΄ μέρος εκ των πέριξ της κοιλίας, κινούσι
ἢ τὰ βράγχια μόνον͵ καὶ ἐν τῷ ὑγρῷ δε μόνον τα βράγχια και εις το υγρόν και
όταν πέσωσιν εις την ξηράν, ότε
καὶ εἰς τὸ ξηρὸν ἐμπεσόντες͵ ὅταν
σπαρταρίζουσι.
ἀσπαρίζωσιν.

ἔτι πάντων τῶν ἀναπνεόντων καὶ

3. Προσέτι, όταν τα ζώα, τα οποία
αναπνέουσι, αποθνήσκωσιν εκ πνιγμού
τοῖς ὑγροῖς πάντα [471b] τὰ
εντός υγρού, σχηματίζονται τότε
ἀναπνέοντα͵ γίνονται πομφόλυγες
πομφόλυγες, διότι ο αήρ εξέρχεται βιαίως
τοῦ πνεύματος ἐξιόντος βιαίως͵ οἷον (εκ του πνεύμονος), ως γίνεται τούτο,
ἐάν τις βιάζηται χελώνας ἢ
όταν τοιαύτην βίαν δοκιμάζη τις εις τας
βατράχους ἤ τι ἄλλο τῶν τοιούτων χελώνας, τους βατράχους ή εις άλλο τι
του γένους τούτου. Αλλά εις τους ιχθύς
γενῶν· ἐπὶ δὲ τῶν ἰχθύων οὐ
δεν βλέπομεν να συμβαίνη τούτο,
συμβαίνει πειρωμένοις πάντα
οιονδήποτε τρόπον αν δοκιμάσωμεν, διότι
τρόπον͵ ὡς οὐκ ἐχόντων πνεῦμα
δεν έχουσιν ουδόλως αέρα έξωθεν
θύραθεν οὐθέν.
εισπνεόμενον.
ἔτι ὅταν ἀποθνήσκῃ πνιγόμενα ἐν

4. Αλλά καθ' όν τρόπον λέγουσιν ότι
ἀναπνοὴν αὐτοῖς͵ ἐνδέχεται καὶ τοῖς γίνεται η αναπνοή των ιχθύων, δύναται να
γίνεται και εις τους ανθρώπους, όταν είναι
ἀνθρώποις οὖσιν ἐν τῷ ὑγρῷ
εν τω ύγρω. Διότι, αν οι ιχθύς έλκωσι τον
συμβαίνειν· εἰ γὰρ καὶ οἱ ἰχθύες
αέρα εκ του πέριξ ύδατος εις το στόμα
ἕλκουσιν ἐκ τοῦ πέριξ ὕδατος τῷ
αυτών, διατί τούτο δεν θα ηδύναντο να
στόματι͵ διὰ τί τοῦτο οὐκ ἂν
πράττωσι και οι άνθρωποι και τα άλλα
ποιοῖμεν καὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ τἆλλα ζώα ; Και ταύτα θα είλκον τον αέρα εκ
ζῷα; καὶ τὸν ἐκ τοῦ στόματος δ΄ ἂν του στόματος αυτών, όπως οι ιχθύς. Ώστε,
αν οι ιχθύς έχωσι ταύτην την δύναμιν, και
ἕλκοιεν ὁμοίως τοῖς ἰχθύσιν. ὥστ΄
εκείνα θα είχον αυτήν. Αλλ' επειδή τούτο
εἴπερ κἀκεῖνα ἦν δυνατά͵ καὶ ταῦτ΄ 11 δεν είναι δυνατόν, άρα ούτε εκείνο.
ἂν ἦν· ἐπεὶ δ΄ οὐκ ἔστι͵ δῆλον ὡς
ὅν τε τρόπον λέγουσι γίνεσθαι τὴν

οὐδ΄ ἐπ΄ ἐκείνων ἐστίν.
πρὸς δὲ τούτοις διὰ τίν΄ αἰτίαν ἐν τῷ 5. Προς τούτοις, εάν οι ιχθύς αναπνέωσι
12
, διά ποίαν αιτίαν εις τον αέρα
ἀέρι ἀποθνήσκουσι καὶ φαίνονται
αποθνήσκουσι και φαίνονται, ότι
ἀσπαρίζοντα ὥσπερ τὰ πνιγόμενα͵
σπαρταρούσιν ως εάν επνίγοντο ;
εἴπερ ἀναπνέουσιν; οὐ γὰρ δὴ
Βεβαίως δεν πάσχουσι τούτο δι' έλλειψιν
τροφῆς γε ἐνδείᾳ τοῦτο πάσχουσιν. τροφής, Και η αιτία δε την οποίαν
ἣν γὰρ λέγει Διογένης αἰτίαν͵
αναφέρει ο Διογένης είναι μωρά· λέγει
δηλαδή ότι εις τον αέρα ευρισκόμενα
εὐήθης· φησὶ γὰρ ὅτι τὸν ἀέρα
πολὺν ἕλκουσι λίαν ἐν τῷ ἀέρι͵ ἐν δὲ αναπνέουσι πάρα πολύν αέρα, εις δε το
ύδωρ τόσον μόνον, όσον χρειάζονται, και
τῷ ὕδατι μέτριον͵ καὶ διὰ τοῦτ΄
διά τούτο αποθνήσκουσιν. Αλλά έπρεπε
ἀποθνήσκειν. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν
τούτο να δύναται να συμβαίνη και εις τα
πεζῶν ἔδει δυνατὸν εἶναι τοῦτο
χερσαία ζώα (εάν ήτο αληθές). Αλλ'
συμβαίνειν· νῦν δ΄ οὐδὲν τῷ σφόδρα ουδέποτε ουδέν ζώον χερσαίον επνίγη,
ἀναπνεῦσαι ἀποπνίγεται πεζὸν

και αν την ενέργειαν ταύτην παρετήρουν ὑπάρχει͵ καὶ ἐπὶ τῶν μορίων τοῦτ΄ επί των οργάνων (των εκτελούντων ἐπισκοποῦντες͵ οἷον ἐπὶ βραγχίων αυτήν). Διότι. επί των βραγχίων και των καὶ πνεύμονος͵ εὗρον ἂν θᾶττον τὴν πνευμόνων. καὶ τὰ ἔντομα τῶν ζῴων ἀναπνεῖ· φαίνεται δ΄ αὐτῶν πολλὰ διατεμνόμενα ζῆν͵ οὐ μόνον εἰς δύο μέρη ἀλλὰ καὶ εἰς πλείω͵ οἷον αἱ καλούμεναι σκολόπενδραι· ἃ πῶς ἢ τίνι ἐνδέχεται ἀναπνεῖν; 7. Αιτία πρωτίστη του να μη εξηγώσιν περὶ αὐτῶν καλῶς τό τε τῶν μορίων ορθώς ταύτα είναι το ότι ούτοι δεν γνωρίζουσι τα εσωτερικά όργανα (των ἀπείρους εἶναι τῶν ἐντός͵ καὶ τὸ μὴ ζώων) και δεν συλλαμβάνουσι τον λαμβάνειν ἕνεκά τινος τὴν φύσιν σκοπόν ένεκα του οποίου πάντα η φύσις πάντα ποιεῖν· ζητοῦντες γὰρ τίνος ποιεί. εἴρηκεν· ὅλως γὰρ ὥσπερ καὶ οἱ Δημόκριτος δ΄ ὅτι μὲν ἐκ τῆς . διότι ανέπνευσε πολύν αέρα. ισχυριζόμενος ότι αύτη ἀναπνέουσι λέγει͵ φάσκων κωλύειν εμποδίζει να εκθλίβηται (εξωθήται) η ἐκθλίβεσθαι τὴν [472a] ψυχήν· οὐ ψυχή εκ του σώματος. ότι η φύσις εποίησε την αναπνοήν ποιήσασαν τοῦτο τὴν φύσιν οὐθὲν προς τον σκοπόν τούτον. ταχέως. Αλλά πολλά από αυτά ζώσιν. Εν γένει δε και ούτος. Ο Δημόκριτος λέγει μεν ότι εκ της αναπνοής αποτέλεσμά τι συμβαίνει εις τα ἀναπνοῆς συμβαίνει τι τοῖς αναπνέοντα ζώα. θα εύρισκον την αιτίαν αἰτίαν. 1. ότι η αναπνοή εμποδίζει την έκθλιψιν της ψυχής εκ του σώματος (τον θάνατον). Πώς όμως τα μέρη ταύτα δύνανται τότε να αναπνέωσι και δια ποίου οργάνου. και ουχί μόνον όταν κοπώσιν εις δύο. αλλά και εις περισσότερα μέρη. Αvαίρεσις της Δημοκριτείου γνώμης. εάν πάντα τα ζώα αναπνέωσι. χ. εάν εζήτουν προς ποίον ἕνεκα ἡ ἀναπνοὴ τοῖς ζῴοις σκοπόν υπάρχει η αναπνοή εις τα ζώα. πρέπει και τα έντομα να αναπνέωσιν. αἴτιον δὲ μάλιστα τοῦ μὴ λέγεσθαι ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. ως αι λεγόμεναι σκολόπενδραι. Ουδόλως είπεν μέντοι ὡς τούτου γ΄ ἕνεκα όμως. όταν κοπώσιν. λ.ζῷον. Προσέτι. όπως και οι άλλοι φυσικοί. ἔτι δ΄ εἰ πάντα ἀναπνεῖ͵ δῆλον ὅτι 6. Αναπνοή και θερμότης.

ἄλλοι φυσι κοί͵ καὶ οὗτος οὐθὲν

ουδόλως θίγει την τελικήν αιτίαν.

ἅπτεται τῆς τοιαύτης αἰτίας.
2. Λέγει δε, ότι η ψυχή και η θερμότης
είναι το αυτό πράγμα, ότι είναι
ταὐτόν͵ τὰ πρῶτα σχήματα τῶν
στοιχειώδη σφαιροειδή άτομα (μόρια) 13.
σφαιροειδῶν. ἐκκρινομένων οὖν
Όταν λοιπόν ταύτα συνενώνται και
αὐτῶν ὑπὸ τοῦ περιέχοντος
πιέζωνται υπό του περιέχοντος αυτά
ἐκθλίβοντος͵ βοήθειαν γίνεσθαι τὴν αέρος, τότε η αναπνοή έρχεται εις
ἀναπνοήν φησιν. ἐν γὰρ τῷ ἀέρι
βοήθειαν· διότι λέγει ότι είναι εν τω αέρι
πολὺν ἀριθμὸν εἶναι τῶν τοιούτων ἃ πολλά από τα σφαιροειδή ταύτα, τα οποία
ονομάζει νουν και ψυχήν. Όταν λοιπόν το
καλεῖ ἐκεῖνος νοῦν καὶ ψυχήν·
ζώον εισπνέη και εισέρχηται ο αήρ,
ἀναπνέοντος οὖν καὶ εἰσιόντος τοῦ
εισέρχονται και τα σφαιροειδή ταύτα και
ἀέρος συνεισιόντα ταῦτα καὶ
αντιδρώντα εις την πίεσιν εμποδίζουσι να
ἀνείργοντα τὴν θλίψιν κωλύειν τὴν διαφύγη η ψυχή η υπάρχουσα εις τα ζώα.
ἐνοῦσαν ἐν τοῖς ζῴοις διιέναι ψυχήν͵

λέγει δ΄ ὡς ἡ ψυχὴ καὶ τὸ θερμὸν

3. Και διά τούτο η ζωή και ο θάνατος
εξαρτώνται εκ της αναπνοής και εκπνοής.
ἐκπνεῖν εἶναι τὸ ζῆν καὶ
Διότι, όταν το στοιχείον, όπερ περιέχει, (ο
ἀποθνήσκειν· ὅταν γὰρ κρατῇ τὸ
αήρ), διά της συνθλίψεως υπερισχύη και
περιέχον συνθλῖβον͵ καὶ μηκέτι τὸ
το έξωθεν εισερχόμενον εις το σώμα δεν
θύραθεν εἰσιὸν δύνηται ἀνείργειν͵
δύναται να αντιδρά εις την επικράτησιν,
μὴ δυναμένου ἀναπνεῖν͵ τότε
τότε, επειδή δεν δύναται το ζώον να
συμβαίνειν τὸν θάνατον τοῖς ζῴοις· αναπνεύση, επέρχεται ο θάνατος αυτού.
Και ούτως ο θάνατος είναι η εκ του
εἶναι γὰρ τὸν θάνατον τὴν τῶν
σώματος έξοδος των σφαιροειδών τούτων
τοιούτων σχημάτων ἐκ τοῦ σώματος
ατόμων, τα οποία εξωθούνται εκ του
ἔξοδον ἐκ τῆς τοῦ περιέχοντος
σώματος διά της πιέσεως του περιέχοντος
ἐκθλίψεως.
(στοιχείου).
καὶ διὰ τοῦτο ἐν τῷ ἀναπνεῖν καὶ

4. Δεν εξήγησεν όμως ο Δημόκριτος την
ἀναγκαῖον ἀποθανεῖν͵ οὐ μέντοι ὅτε αιτίαν, διά την οποίαν πάντα μεν τα ζώα
πρέπει να αποθάνωσιν αναγκαίως, ουχί
ἔτυχεν ἀλλὰ κατὰ φύσιν μὲν γήρᾳ͵
όμως όταν τύχη, αλλά εκ γήρατος μόνον
βίᾳ δὲ παρὰ φύσιν͵ οὐθὲν
κατά φύσιν (αποθνήσκουσι), βιαίως δε
δεδήλωκεν (καίτοι ἐχρῆν͵ ἐπεὶ ὁτὲ
παρά φύσιν. Και όμως, επειδή το
μὲν φαίνεται τοῦτο γινόμενον͵ ὁτὲ
φαινόμενον τούτο φαίνεται ότι γίνεται εις
μίαν περίοδον (το γήρας), άλλοτε δε δεν
δ΄ οὐ φαίνεται)͵ πότερον τὸ αἴτιον
φαίνεται, ώφειλε να εξηγήση αν η αιτία
ἔξωθέν ἐστιν ἢ ἐντός.
είναι έξωθεν ή εντός.
τὴν δ΄ αἰτίαν διὰ τί ποτε πᾶσι μὲν

οὐ λέγει δὲ οὐδὲ περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ
ἀναπνεῖν τί τὸ αἴτιον͵ πότερον
ἔσωθεν ἢ ἔξωθεν· οὐ γὰρ δὴ ὁ
θύραθεν νοῦς τηρεῖ τὴν βοήθειαν͵
ἀλλ΄ ἔσωθεν ἡ ἀρχὴ τῆς ἀναπνοῆς
γίνεται καὶ τῆς κινήσεως͵ οὐχ ὡς
βιαζομένου τοῦ περιέχοντος.
ἄτοπον δὲ καὶ τὸ ἅμα τὸ περιέχον
συνθλίβειν καὶ εἰσιὸν διαστέλλειν.

ἃ μὲν οὖν εἴρηκε καὶ ὥς͵ σχεδὸν
ταῦτ΄ ἐστίν.

5. Δεν λέγει δε ο Δημόκριτος ούτε περί
της αρχής της αναπνοής, ποίον είναι το
αίτιον αυτής και αν είναι έσωθεν ή
έξωθεν. Διότι βέβαια ο νους, τον οποίον
εισάγει έξωθεν, δεν δύναται να δώση την
βοήθειαν' αυτού (εις το ζώον). Αλλά
έσωθεν είναι η αρχή της αναπνοής και της
κινήσεως 14, η βία δε του περιέχοντος
στοιχείου ουδέν εξηγεί. Διότι είναι
άτοπον και το λέγειν, ότι το περιέχον
συνθλίβει το ζώον και συνάμα ότι
εισερχόμενος (ο αήρ) διαστέλλει αυτό 15.
Ταύτα λοιπόν είναι σχεδόν όσα είπεν ο
Δημόκριτος, και ούτος ο τρόπος καθ' όv
είπεν αυτά.

6. Εάν όμως πρέπη να θεωρώμεν ότι
πρότερον λεχθέντα καὶ μὴ πάντα τὰ είναι αληθή τα πρότερον λεχθέντα,16δηλ.
ότι δεν αναπνέουσι πάντα τα ζώα . δεv
ζῷα ἀναπνεῖν͵ οὐ περὶ παντὸς
πρέπει να υπολάβωμεν ότι η αιτία, την
θανάτου τὴν αἰτίαν ὑποληπτέον
οποίαν αναφέρει ο Δημόκριτος, εξηγεί
εἰρῆσθαι ταύτην͵ ἀλλὰ μόνον ἐπὶ
τον θάνατον εν γένει, αλλά μόνον τον
τῶν ἀναπνεόντων. οὐ μὴν οὐδ΄ ἐπὶ θάνατον των ζώων, τα οποία έχουσιν
αναπνοήν. Αλλά και περί τούτων πάλιν
τούτων καλῶς·
ουχί ορθώς.
εἰ δὲ δεῖ νομίζειν ἀληθῆ εἶναι τὰ

δῆλον δ΄ ἐκ τῶν συμβαινόντων καὶ
τῶν τοιούτων ὧν ἔχομεν πάντες
πεῖραν. ἐν γὰρ ταῖς ἀλέαις
θερμαινόμενοι μᾶλλον καὶ τῆς
ἀναπνοῆς μᾶλλον δεόμεθα καὶ
πυκνότερον ἀναπνέομεν πάντες·
ὅταν δὲ τὸ πέριξ ᾖ ψυχρὸν καὶ
συνάγῃ καὶ συμπηγνύῃ τὸ σῶμα͵
κατέχειν συμβαίνει τὸ πνεῦμα.
καίτοι τότ΄ ἐχρῆν τὸ θύραθεν εἰσιὸν
[472b] κωλύειν τὴν σύνθλιψιν.

7. Φανερόν δ' είναι τούτο εκ των
γεγονότων και μάλιστα εκείνων, των
οποίων πείραν έχομεν όλοι. Διότι κατά
τους ισχυρούς καύσωνας, επειδή τότε
θερμαινόμενα περισσότερον του
συνήθους, έχομεν και περισσοτέραν
χρείαν της αναπνοής, και αναπνέομεν
συχνότερον πάντες. Όταν όμως το
περιέχον ημάς είvαι ψυχρόν και συσφίγγη
και συμπηγνύη το σώμα, κρατούμεν την
αναπνοήν μας, μολονότι τότε έπρεπε
(κατά την δόξαν του Δημοκρίτου) ο
έξωθεν εισερχόμενος εις ημάς αήρ να
εμποδίζη την έξωσιν της ψυχής.

17
νῦν δὲ γίνεται τοὐναντίον· ὅταν γὰρ 8. Και όμως συμβαίνει το εναντίον ,

διότι, όταν συναθροισθή πολλή θερμότης,
επειδή δεν εκπνέομεν τον εσωτερικόν
ἐκπνεόντων͵ τότε δέονται τῆς
αέρα, τότε έχομεν χρείαν να αναπνέωμεν
ἀναπνοῆς· ἀναγκαῖον δ΄
και αναγκαζόμεθα, αφού εισπνεύσωμεν,
εἰσπνεύσαντας ἀναπνεῖν.
να αναπνεύσωμεν. Αληθώς, όταν πολύ
ἀλεάζοντες δὲ πολλάκις
θερμαινώμεθα, αναπνέομεν πολλάκις,
ἀναπνέουσιν͵ ὡς ἀναψύξεως χάριν διότι χάριν αναψύξεως αναπνέομεν εις
18
ἀναπνέοντες ὅτε τὸ λεγόμενον ποιεῖ καιρόν καθ' όν ούτω , ως λέγεται,
προσθέτομεν πυρ εις το πυρ 19.
πῦρ ἐπὶ πῦρ.

πολὺ λίαν ἀθροισθῇ τὸ θερμὸν μὴ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
Αναίρεσις της εν τω Τιμαίω του Πλάτωνος θεωρίας περί αναπνοής.

Ἡ δ΄ ἐν τῷ Τιμαίῳ γεγραμμένη
περίωσις περί τε τῶν ἄλλων ζῴων
οὐδὲν διώρικε τίνα τρόπον αὐτοῖς ἡ
τοῦ θερμοῦ γίνεται σωτηρία͵
πότερον τὸν αὐτὸν ἢ δι΄ ἄλλην τινὰ
αἰτίαν (εἰ μὲν γὰρ μόνοις τὸ τῆς
ἀναπνοῆς ὑπάρχει τοῖς πεζοῖς͵
λεκτέον τὴν αἰτίαν τοῦ μόνοις· εἰ δὲ
καὶ τοῖς ἄλλοις͵ ὁ δὲ τρόπος ἄλλος͵
καὶ περὶ τούτου διοριστέον͵ εἴπερ
δυνατὸν ἀναπνεῖν πᾶσιν)·

1. Η εν τω Τιμαίω περιγραφομένη
κυκλική ώθησις ουδόλως εξηγεί κατά
ποίον τρόπον τα άλλα ζώα (εκτός του
ανθρώπου) συντηρούσι την θερμότητα
αυτών, δεν λέγει αν κατά τον αυτόν ή κατ'
άλλον τρόπον γίνεται η συντήρησις 20. Τω
όντι, αν εις μόνα τα χερσαία υπάρχη η
αναπνοή, πρέπει να εξηγήσωμεν δια τί εις
μόνα ταύτα υπάρχει. Εάν δε υπάρχη και
εις τα άλλα ζώα, διαφέρη δε ο τρόπος
καθ' ον αναπνέουσι, πρέπει και την
διαφοράν αυτήν να προσδιορίσωμεν, αν
είναι δυνατόν πάντα να αναπνέωσι.

2. Προσέτι δε είναι φανταστική η
εξήγησις, την οποίαν ο Τίμαιος δίδει περί
τῆς αἰτίας. ἐξιόντος γὰρ ἔξω τοῦ
της αναπνοής· λέγει δηλ. ότι, όταν ο
θερμοῦ διὰ τοῦ στόματος͵ τὸν
θερμός αήρ εξέρχηται έξω διά του
περιέχοντα ὠθούμενον ἀέρα
στόματος, ο περιέχων ημάς αήρ ωθείται,
φερόμενον ἐμπίπτειν εἰς τὸν αὐτὸν και διερχόμενος διά των σαρκών, αίτινες
τόπον φησὶ διὰ μανῶν οὐσῶν τῶν
είναι αραιαί, εμπίπτει εις τον αυτόν
σαρκῶν͵ ὅθεν τὸ ἐντὸς ἐξῄει θερμόν͵ τόπον, οπόθεν εξήλθεν ο εσωτερικός
θερμός αήρ, διότι, επειδή ουδαμού
διὰ τὸ μηδὲν εἶναι κενὸν
υπάρχει κενόν, τα μέρη αντικαθιστώσιν
ἔτι δὲ καὶ πλασματώδης ὁ τρόπος

ἀλλήλοις ταῦτα παρ΄ ἄλληλα͵ τε Όταν όμως αποθνήσκωμεν. τὸν αὐτὸν τόπον͵ καὶ περιωθεῖν εξερχόμενος διά του στόματος. 4.άλληλα. τότε λευτῶντες δὲ ἐκπνέουσιν͵ ὥστ΄ εκπνέομεν. καίτοι γε κύριοι όροι της ζωής και του θανάτου. δηλ. ἄτοπον δὲ καὶ Άτοπον δε είναι και να λέγωσιν. δύνωνται͵ τότε συμβαίνει γίνεσθαι ἔτι δὲ τὸ τίνος ἕνεκα ταῦθ΄ ὑπάρχει τὴν φθορὰν τοῖς ἀναπνέουσιν. Προσέτι είναι άτοπον να νομίζωμεν. αναγκαίως άρα ηρχίσαμεν με την εισπνοήν. ἔξοδον λανθάνειν. όταν τα ζώα τα αναπνέοντα δεν κύρια ταῦθ΄ ὁρῶμεν τοῦ ζῆν καὶ δύνανται να αναπνεύσωσιν. τοῦ θερμοῦ τὴν ἀναπνοὴν εἴσοδον διότι το εναντίον είναι φανερόν. ἀναγκαῖον εἶναι τὴν ἀρχὴν συμβαίνει δὲ τοῖς οὕτως οἰομένοις εἰσπνοήν. αναγκαίως τελευτᾶν· ὅταν γὰρ ἀναπνεῖν μὴ αποθνήσκουσι. ενώ υπάρχει το εναντίον. ἔστι δὲ τοὐναντίον· και απόδειξις είναι. αλλ' τὸ ἐκπνεῖν) οὐθὲν εἰρήκασιν οἱ τοῦ ομιλούσι περί αυτών ως περί τινος τον τὸν τρόπον λέγοντες͵ ἀλλ΄ ὡς επουσιώδους φαινομένου. Διότι. και ο θερμός αήρ εντός. ότι η αναπνοή είναι η είσοδος της θερμότητος. ο εισελθών θερμανθέντα δὲ πάλιν ἐξιέναι κατὰ αήρ πάλιν εξέρχεται διά του αυτού τρόπου. εἰσπνοῆς. Όταν δε θερμανθή. ο εἶναι. διὰ τοῦ στόματος ἔξοδον καὶ πάλιν ότι η διά του στόματος έξοδος και πάλιν είσοδος του θερμού αέρος δεv διαφεύγει εἴσοδον μὴ λανθάνειν ἡμᾶς͵ τὴν δ΄ την αντίληψιν ημών. ἀντιπεριισταμένων ἀλλήλοις· 3. ἀναπνέοντάς τε καὶ ἐκπνέοντας. Αλλά κατά τους τοιαύτα δοξάζοντας πρότερον τὴν ἐκπνοὴν γίνεσθαι τῆς συμβαίνει η εκπνοή να γίνηται πρότερον της εισπνοής. φαίνεται γὰρ τοὐναντίον· τὸ εκπνεόμενος αήρ είναι θερμός. και όμως περὶ συμπτώματός τινος βλέπομεν ότι αι λειτουργίαι αύται είναι οι ἀποφαίνονται μόνον. ο δε μὲν γὰρ ἐκπνεόμενον εἶναι θερμόν͵ εισπνεόμενος είναι ψυχρός· και όταν . ότι αι κινήσεις αύται σημεῖον δέ· γίνεται μὲν γὰρ αλληλοδιαδέχονται η μία την άλλην. Και ἐκπίπτοντα θερμόν· καὶ τοῦτο δὴ την κίνησιν ταύτην διαρκώς και συνεχώς διατελεῖν ἀεὶ ποιοῦντας͵ κάμνομεν. η δε εις το στήθος εἰς τὸν θώρακα τοῦ πνεύματος είσοδος του αέρος 21 και πάλιν η έξοδος εἴσοδον καὶ πάλιν θερμανθέντος αυτού. ούτω δε αναπνέομεν και εκπνέομεν. Αλλά oι ταύτα λέγοντες ουδόλως τοῖς ζῴοις (λέγω δὲ τὸ ἀναπνεῖν καὶ λέγουσι προς ποίον σκοπόν υπάρχουσιν εις τα ζώα η αναπνοή και η εκπνοή. ἔτι δὲ ἄτοπον τὸ τὴν μὲν τοῦ θερμοῦ 5. εἴσω διὰ τοῦ στόματος τὸν ἀέρα τὸν εξακολουθεί την κυκλικήν ώθησιν. μας διαφεύγει. όταν θερμανθή.

ότι η θερμότης προέρχεται ὁρῶμεν. Κατά της δοξασίας ταύτης θα είπομεν πάλιν τα αυτά. Τω όντι γὰρ ἐκ τῆς τροφῆς τοῦτο γιγνόμενον βλέπομεν. η δε εκπνοή εγίνετο. Αληθώς είναι όλως λέγειν͵ πλασματῶδες ὄν; μᾶλλον φανταστική η γνώμη αύτη. ή όμοιον τι με αυτά. ως εάν αύτη ετρέφετο διά του αέρος (ον εισπνέομεν). διότι. μάλλον εκ της τροφής. 2. Διότι πάντα έχουσι ζωτικήν θερμότητα. ότι η αναπνοή σκοπόν έχει την τροφήν της εσωτερικής θερμότητος. αν η θερμότης γίνεται εκ της αναπνοής. ταὐτὰ γὰρ ἐροῦμεν πάλιν καὶ πρὸς τοῦτον τὸν λόγον ἅπερ καὶ πρὸς τοὺς ἔμπροσθεν· καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζῴων ἐχρῆν τοῦτο συμβαίνειν ἢ τὸ ἀνάλογον τούτῳ· πάντα γὰρ ἔχει θερμότητα ζωτικήν.τὸ δ΄ εἰσπνεόμενον ψυχρόν. ὅταν δὲ ούτος είναι θερμός. αναγκαζόμεθα να αναπνέωμεν καταψύχειν ἱκανῶς τὸ εἰσιὸν πολλάκις. όταν ήθελε τραφή το πυρ. Τω όντι έπρεπε τούτο να συμβαίνη και επί των άλλων ζώων. πολλάκις τὸ πνεῦμα συμβαίνει σπᾶν. επειδή ο θερμὸν ᾖ͵ ἀσθμαίνοντες [473a] εισερχόμενος αήρ δεν δροσίζει αρκετά το ἀναπνέουσιν· διὰ γὰρ τὸ μὴ σώμα. και ως εάv η αναπνοή ήτο τρόπον τινά επίθεσις καυσίμου ύλης εις το πυρ 22. ἔπειτα καὶ τὸ γίγνεσθαι τὸ θερμὸν . Έπειτα. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς'. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τροφῆς γε χάριν ὑποληπτέον γίνεσθαι τὴν ἀναπνοήν͵ ὡς τρεφομένου τῷ πνεύματι τοῦ ἐντὸς πυρός͵ καὶ ἀναπνέοντος μὲν ὥσπερ ἐπὶ πῦρ ὑπέκκαυμα ὑποβάλλεσθαι͵ τραφέντος δὲ τοῦ πυρὸς γίγνεσθαι 1. Η αναπνοή δεv γίνεται προς συντήρησιν της εσωτερικής θερμότητος. ήτις παράγεται προ πάντων εκ τωv τροφών. τα οποία είπομεν κατά των προηγουμένων. πρέπει να είπωμεν κατά ποίον ἐκ τοῦ πνεύματος τίνα χρὴ τρόπον τρόπον γίνεται. τὴν ἐκπνοήν. 3. τότε ασθμαίνοντες αναπνέομεν αυτόν. Αλλά προσέτι δεν πρέπει να νομίζωμεν.

αλλ' ουδέν είπε σαφές προς ποίον σκοπόν και αν πάντα τα ζώα αναπνέουσιν ή όχι. αποθνήσκουσιν. αλλά δεν έχουσι το αυτό μετέχει πάντα τὰ ζῷα͵ ἔστι δ΄ οὐ αισθητήριον προς τον σκοπόν τούτον. πᾶσι τὸ αὐτὸ αἰσθητήριον. Επραγματεύθη δε και ο Εμπεδοκλής περί αναπνοής. Και αν τα ζώα στερηθώσι της διά των μυκτήρων μὲν διὰ τῶν μυκτήρων γινομένης γινομένης αναπνοής. συμβαίνει τε κατὰ ταὐτὸ δέχεσθαι ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. Η φύσις είς τινα ζώα μεταχειρίζεται ως τῇ διὰ τῶν μυκτήρων ἀναπνοῇ πρὸς πάρεργόν τι την διά των μυκτήρων αναπνοήν χάριν της οσφρήσεως. (Κατά την δόξαν ταύτην) συμβαίνει προσέτι το αυτό όργανον να δέχηται την τὴν τροφὴν καὶ τὸ περίττωμα τροφήν και vα αποβάλλη το περίττωμα. Αναίρεσις της δόξης του Εμπεδοκλέους περί αvαπvoής. καὶ περὶ τῆς διὰ τῶν μυκτήρων καταχρῆται γὰρ ἡ φύσις ἐν παρέργῳ 3. ήτις ἀναπνοῆς λέγων οἴεται καὶ περὶ τῆς γίνεται διά των μυκτήρων. νομίζει ότι ομιλεί περί της κυρίας αναπνοής. Λέγει δὲ περὶ ἀναπνοῆς καὶ Ἐμπεδοκλῆς͵ οὐ μέντοι τίνος γ΄ ἕνεκα͵ οὐδὲ περὶ πάντων τῶν ζῴων οὐδὲν ποιεῖ δῆλον͵ εἴτε ἀναπνέουσιν 1. ουδεμίαν άλλην περίπτωσιν. Ομιλών δε περί της αναπνοής. Αλλ' κυρίας λέγειν ἀναπνοῆς. εἴτε μή. εἴρηται Περί αυτού ωμιλήσαμεν αλλαχού . ἀρτηρίαν ἀποθνήσκουσιν. 2.4. και η διά των μυκτήρων· αὐτοῖς δὲ χωρὶς ἐκείνης οὐκ ἔστιν άνευ όμως της πρώτης δεν δύνανται να ἀναπνεῦσαι τοῖς μυκτῆρσιν. ἀφιέναι· τοῦτο δ΄ ἐπὶ τῶν ἄλλων οὐχ αλλά τούτο δεν βλέπομεν να γίνηται εις ὁρῶμεν γινόμενον. δεv πάσχουσι ἀναπνοῆς στερισκόμενα τὰ ζῷα τίποτε. καὶ τῆς αναπνεύσωσι μόνοι οι μυκτήρες. αν όμως στερηθώσι της δια της οὐδὲν πάσχουσι͵ τῆς δὲ κατὰ τὴν αρτηρίας αναπνοής. ἔστι γὰρ απατάται. διότι υπάρχει και η αναπνοή καὶ διὰ τῆς ἀρτηρίας ἐκ τῶν στηθῶν διά της τραχείας αρτηρίας γινομένη εκ ἀναπνοὴ καὶ ἡ διὰ τῶν μυκτήρων· του στήθους. Διά τὴν ὄσφρησιν ἐν ἐνίοις τῶν ζῴων· τούτο πάντα σχεδόν τα ζώα έχουσιν διόπερ ὀσφρήσεως μὲν σχεδὸν όσφρησιν.

όταν δε αναβαίνη εις τα άνω το ἀναπνοήν͵ ἄνω δ΄ ἰόντος ἐκπίπτειν αίμα. όστις έσωθεν εισεχώρησεν εις τας . Λέγει δε ο Εμπεδοκλής.όπως όταν κόρη παίζη με κλεψύδραν εκ λείου χαλκού κατεσκευασμένην. διότι υπάρχουσι καὶ ἐκπνοὴν διὰ τὸ φλέβας εἶναί φλέβες τινές. ο παρεικάζων τὸ συμβαῖνον ταῖς Εμπεδοκλής λέγει ότι: κλεψύδραις. όταν όμως το αίμα αναπηδά επάνω. μεγάλους δε αρκούντως. ούτως ώστε να εμποδίζηται η εκροή του αίματος και να εισχωρή ευκόλως ο αήρ διά των διόδων. δεν εισέρχεται τότε το ύδωρ εις το αγγείον. τότε εισρέει ο αήρ και γίνεται εἰσρεῖν τὸν ἀέρα καὶ γίγνεσθαι αναπνοή. γίγνεσθαι δέ φησι τὴν ἀναπνοὴν ὧδε δ΄ ἀναπνεῖ πάντα καὶ ἐκπνεῖ· πᾶσι λίφαιμοι σαρκῶν σύριγγες πύματον κατὰ σῶμα τέτανται͵ καί σφιν ἐπὶ στομίοις πυκιναῖς τέτρηνται ἄλοξιν ῥινῶν ἔσχατα τέρθρα διαμπερές͵ ὥστε φόνον μέν κεύθειν͵ αἰθέρι δ΄ εὐπορίην διόδοισι τετμῆσθαι. ίνα δέχωνται τα μόρια του δὲ τοῦ ἀέρος μείζους· διὸ τοῦ αέρος. τότε ο αήρ πίπτει έξω και γίνεται η εκπνοή. ότι η αναπνοή και εκπνοή γίνεται. Έπειτα δε. Υπεράνω του στόματός των υπάρχουν τα έσχατα άκρα των ρινών τρυπημένα από το εν εις το άλλο μέρος διά πυκνών αυλακίων. εξέρχεται πάλιν ο αήρ. αλλά τινας ἐν αἷς ἔνεστι μὲν αἷμα͵ οὐ δεν είναι πλήρεις αίματος. Όθεν. επειδή το αίμα φύσει αἵματος πεφυκότος κινεῖσθαι ἄνω κινείται άνω και κάτω. και έχουσι μέντοι πλήρεις εἰσὶν αἵματος͵ ἔχουσι πόρους. ἔνθεν ἔπειθ΄ ὁπόταν μὲν ἀπαΐξῃ τέρεν αἷμα͵ αἰθὴρ παφλάζων καταΐσσεται οἴδματι μάργῳ͵ εὖτε δ΄ ἀναθρῴσκῃ͵ πάλιν ἐκπνέει͵ ὥσπερ ὅταν παῖς κλεψύδρῃ παίζῃσι διειπετέος χαλκοῖο εὖτε μὲν αὐλοῦ πορθμὸν ἐπ΄ εὐειδεῖ χερὶ θεῖσα εἰς ὕδατος βάπτῃσι τέρεν δέμας ἀργυφέοιο͵ οὐδεὶς ἄγγοσδ΄ ὄμβρος ἐσέρχεται͵ ἀλλά μιν εἴργει ἀέρος ὄγκος ἔσωθε πεσὼν ἐπὶ τρήματα πυκνά͵ εἰσόκ΄ ἀποστεγάσῃ “Όλα τα ζώα αναπνέουσι και εκπνέουσι κατά τον εξής τρόπον: Επί της επιφανείας του σώματός των εκτείνονται σαρκώδεις σωλήνες (αρτηρίαι) άναιμοι. λίαν μικρούς ή ώστε να δέχωνται τα τοῦ σώματος μορίων ἐλάττους͵ τῶν μόρια του σώματος. ίνα δέχωνται τον εξωτερικόν δὲ πόρους εἰς τὸν ἔξω ἀέρα͵ τῶν μὲν αέρα. όταν μεν το τρυφερόν αίμα ορμήση προς τα κάτω. Παρομοιάζων δε την κίνησιν θύραζε καὶ γίνεσθαι τὴν ἐκπνοήν͵ ταύτην με την των κλεψύδρων. αίτινες έχουσιν αίμα. ο αήρ φυσών καταβαίνει εντός με ρεύμα ορμητικόν.δὲ περὶ αὐτῶν ἐν ἑτέροις [473b] σαφέστερον. Αφού σκεπάση με την κομψήν χείρα της το στόμιον του σωλήνος και εμβαπτίση εις το υποχωρούν σώμα του αργυρού ύδατος. αλλά το αποκλείει ο όγκος του αέρος. 4. όταν φέρηται εις καὶ κάτω͵ κάτω μὲν φερομένου τα κάτω. σαφέστερον.

όπως καθάπερ τὰς φύσας ἐν τοῖς ανυψούσι τα φυσερά εις τα σιδηρουργεία. εκτρέχει ελεύθερον το ύδωρ. Εισχωρούντος αἴσιμον ὕδωρ. Αλλά φαίνεται ότι δεν συμβιβάζεται με αυτά. 7. αμέσως κατέρχεται ρεύμα αέρος με ορμητικόν φύσημα. χαλκείοις͵ ἀναπνέουσιν (αἴρειν δὲ αναπνέουσι τα ζώα. όπερ λαμβάνει τον ἄραντες μὲν γὰρ τὸν τόπον͵ . πυκινὸν ῥόον· αὐτὰρ ἔπειτα ὡς δ΄ αὔτως τέρεν αἷμα κλαδασσόμενον διὰ γυίων ὁππότε μὲν παλίνορσον ἀπαΐξειε μυχόνδε͵ αἰθέρος εὐθὺς ῥεῦμα κατέρχεται οἴδματι θῦον͵ εὖτε δ΄ ἀναθρῴσκῃ͵ πάλιν ἐκπνέει ἶσον ὀπίσσω. οσάκις δε εκείνο αναπηδά επάνω. τα ζώα. αφ' ετέρου δε ο πύλας ἠθμοῖο δυσηχέος ἄκρα εξωτερικός αήρ ορμών να εισέλθη εντός. πάλιν ο αήρ εξ ίσου οπίσω εξέρχεται”. κρατύνων͵ [474a] εἰσόκε χειρὶ μεθῇ͵ εμποδίζη την εκροήν του ύδατος περί τας τότε δ΄ αὖ πάλιν͵ ἔμπαλιν ἢ πρίν͵ οπάς του συρίττοντος λαιμού. πρέπει να εξετάσωμεν πώς συμφωνεί με τα πράγματα η υπ' αυτού αναφερομένη εξήγησις. Εύλογον δε να τὸ θερμὸν εὔλογον͵ ἔχειν δὲ τὸ αἷμα δεχθώμεν ότι τούτο ανυψώνουσι 23 η τὴν τοῦ θερμοῦ χώραν)· θερμότης και το αίμα. των μελών του σώματος. ως είπομεν. εάν μεν περί τοιαύτης αναπνοής ομιλή ο Εμπεδοκλής. Τω όντι ανυψούντα το μέρος. όταν αφ' πορθμοῦ χωσθέντος βροτέῳ χροῒ ενός μεν το ύδωρ κατέχη τον πυθμένα του ἠδὲ πόροιο͵ αἰθὴρ δ΄ ἐκτὸς ἔσω χαλκού αγγείου. έως ου απομακρύνη την χείρα της και αφήση ελεύθερον τον πνεύματος ἐλλείποντος ἐσέρχεται πυκνόν ρουν του ύδατος· τότε δε αἴσιμον ὕδωρ. ὥστ΄ εἰ μὲν περὶ ταύτης λέγει τῆς ἀναπνοῆς͵ ἀναγκαῖον ζητεῖν πῶς ἐφαρμόσει ὁ εἰρημένος λόγος τῆς αἰτίας· φαίνεται γὰρ Κατά τον αυτόν τρόπον το τρυφερόν αίμα εξακοντιζόμενον διά. Ώστε. τα οποία φανερώς αναπνέουσι διά της αρτηρίας. ούτινος πνεύματος ἐμπίπτοντος ὑπεκθέει κατέχει τα άκρα.πυκνάς οπάς. ὡς δ΄ αὔτως͵ ὅθ΄ ὕδωρ ελλείποντος του αέρος εισέρχεται μὲν ἔχῃ κάτα βένθεα χαλκοῦ ακωλύτως το ύδωρ. λέγει μὲν οὖν ταῦτα περὶ τοῦ ἀναπνεῖν. οσάκις μεν οπισθοδρομικώς ορμα προς το βάθος. ἀναπνεῖ δ΄͵ ὥσπερ εἴπομεν͵ τὰ φανερῶς ἀναπνέοντα διὰ τῆς ἀρτηρίας͵ διά τε τοῦ στόματος ἅμα καὶ διὰ τῶν μυκτήρων. Ωσαύτως δε. Αλλ'. σκεπασθέντος του στομίου του σωλήνος και παντός πόρου λελιημένος ὄμβρον ἐρύκῃ ἀμφὶ διά της χειρός. τότε πάλιν συμβαίνει το εναντίον παρά πρότερον. αναπνέουσι και διά του στόματος συνάμα και των μυκτήρων. του αέρος. τοὐναντίον συμβαῖνον. Ταύτα λοιπόν λέγει ο Εμπεδοκλής περί της αναπνοής.

Κεφ. 1. Όσα λοιπόν είπον άλλοι περί αναπνοής έχουσι τοιαύτας και τοσαύτας αντιρρήσεις. μέρος δε διά του στόματος. (2) Ήτοι διά των πνευμόνων. Αλλά τούτο είναι σπανιώτατον. (1) Τοιούτοι είvαι ο Εμπεδοκλής. Εξ άλλου τα ζώα εκπνέουσι συμπιεζόμενα και συσφιγγόμενα. (4) Η αναπνοή ψύχει το ζώον και μετριάζουσα την φυσικήν θερμότητα αυτού διατηρεί την ζωήν. Δέον άρα να υποθέσωμεν. τὰ μὲν οὖν παρὰ τῶν ἄλλων εἰρημένα περὶ τοῦ ἀναπνεῖν τοιαύτας καὶ τοσαύτας ἔχει τόπον της θερμότητος 24. ή μάλλον της μερικής. ίνα αναπνέωσιν αέρα.συνιζάνοντες δὲ καὶ καταπλήττοντες͵ ὥσπερ ἐκεῖ τὰς φύσας͵ ἐκπνέουσιν. Πλην τα μεν φυσερά δεν δέχονται και δεν εξάγουσι τον αέρα διά της αυτής οπής. (12) Ως oι άνθρωποι και τα άλλα ζώα. και καταλύουσι το ήμισυ των πραγμάτων. δυσχερείας. σφάλλει πολύ. ίνα oι ιχθύς δύνανται να τον αναπνεύσωσιν. (13) Όρα “περί Ψυχής” Βιβλ. (10) Ίνα εισπνεύσωσι τον εξωτερικόν αέρα. Α. (3) Ή διά τας διαστάσεις. ουδέν λέγουσι περί εκπνoής. αλλά κατά την περί τον σταφυλίτην αύλακα. ο Αναξαγόρας και ο Πλάτων. ενώ οι αναπνέοντες εισάγουσι και εξάγουσι τον αέρα διά της αυτής οπής. . όπου είναι το άκρον του εν τω στόματι ουρανίσκου. 9. (8) Κατά τον Διογένην. των βραγχίων και του πεπτικού σωλήνος. ως ειπεν ανωτέρω. (5) Εισέρχεται ο αήρ. ήτις αποτελεί την αναπνοήν. 8. ότι ο αήρ είναι και εν τω ύδατι. (7) Kατά τον Αναξαγόραν. διότι η αναπνοή δεν γίνεται ιδία μόνον διά των μυκτήρων. (9) Θα είχον την δύναμιν να αναπνέωσιν. Κατά την νεωτέραν φυσιολογίαν η αναπνοή δηλοί εν γένει την αναπνοήν του οξυγόνου και την εκπνοήν του ανθρακικού οξέως. του δέρματος. (11) Τα αναφερόμενα εις τους ανθρώπους και τα ζώα τα έχοντα πνεύμονα. και ούτω συμβαίνει και όταν εισέρχηται και όταν εξέρχηται. εἰ δὲ περὶ τῆς κατὰ τοὺς μυκτῆρας λέγει μόνης͵ πολὺ διημάρτηκεν· οὐ γάρ ἐστιν ἀναπνοὴ μυκτήρων ἴδιος͵ ἀλλὰ παρὰ τὸν αὐλῶνα τὸν παρὰ τὸν γαργαρεῶνα͵ ᾗ τὸ ἔσχατον τοῦ ἐν τῷ στόματι οὐρανοῦ͵ συντετρημένων τῶν μυκτήρων χωρεῖ τὸ μὲν ταύτῃ τοῦ πνεύματος͵ τὸ δὲ διὰ τοῦ στόματος͵ ὁμοίως εἰσιόν τε καὶ ἐξιόν. ήτις γίνεται διά των πνευμόνων. πλὴν ἐκεῖ μὲν οὐ κατὰ ταὐτὸν εἰσδέχονταί τε τὸν ἀέρα καὶ πάλιν ἐξιᾶσιν͵ οἱ δ΄ ἀναπνέοντες κατὰ ταὐτόν. (15) Kαι όμως ανφότερα ταύτα είναι πραγματικά και προέρχονται εκ της ελαστικότητος του αέρος. Εκ τούτου η γνώμη του Διογένους εν τη 4§. (14) Ή της τοπικής εν γένει κινήσεως. Αλλά τότε έπρεπε να ευρίσκονται οι ιχθύς πάντοτε εις την επιφάνειαν του ύδατoς. Κατά τον Αριστοτέλη η αναπνοή συνίσταται εις την εισπνοήν και εκπνοήν του αέρος. όπως και τα φυσερά εις τα σιδηρουργεία. Εάν όμως ο Εμπεδοκλής ομιλή περί μόνης της διά μυκτήρων αναπνοής. (6) Ο Αναξαγόρας και ο Διογένης εξηγούντες μόνον την εισπνοήν. όταν εξωθείται το ύδωρ διά της κινήσεως των βρόγχων. ο Δημόκριτος. μέρος του αέρος εισχωρεί διά των δύο ανοιγμάτων των μυκτήρων.

(19) Παροιμία εφαρμοζομένη ενταύθα. 79 Α. αλλ' όμως συμβαίνει το ενάντιον. (23) Διότι διαστέλλει η θερμότης. Τίμ. διότι κλ. (24) Η επέκτασις λοιπόν ή ανύψωσις δεν εξηγείται διά του αέρος εν τη θεωρία του Εμπεδοκλέους.(16) Όπως ο άνθρωπος και τα άλλα όσα έχουσι πνεύμονα. (17) Τουτέστιν έπρεπε η αναπνοή να είναι αναγκαιοτέρα εv τη ψύχει παρά εv τη θερμότητι. διότι ο Δημόκριτος θεωρεί τα ψυχικά άτομα ταυτά με τα θερμά άτομα. (18) Kατά την θεωρίαν του Δημοκρίτου. . (20) Η Πλατωνική εξήγησις της κυκλικής κινήσεως της εισπνοής και εκπνοής εφαρμόζεται εις την ελλάττωσιν της ζωικής θερμότητος. (21) Διά των πόρων της σαρκός εις τον θώρακα. (22) Σήμερον όμως η αναπνοή θεωρείται ως καύσις.

αλλά έρχονται εξ καρδία τοῖς ἐναίμοις· οὐ γὰρ διὰ αυτής. ως αγγείον ἀναγκαῖον εἶναι· θατέρου γὰρ ἕνεκα ικανόν να δέχηται (το αίμα). Ἐπεὶ δὲ εἴρηται πρότερον ὅτι τὸ ζῆν καὶ ἡ τῆς ψυχῆς ἕξις μετὰ θερμότητός τινός ἐστιν (οὐδὲ γὰρ ἡ πέψις͵ δι΄ ἧς ἡ τροφὴ γίνεται τοῖς ζῴοις͵ οὔτ΄ ἄνευ ψυχῆς οὔτ΄ ἄνευ θερμότητός ἐστιν· πυρὶ γὰρ 1. Η αρχή δε θάτερόν ἐστιν͵ ὡς ἀγγεῖον καὶ των φλεβών εις τα έναιμα είναι η καρδία. διότι όλα είναι εξηρτημένα εξ αυτής. Αναγκαία η φυσική θερμότης προς θρέψιν και ζωήν. διά της οποίας γίνεται η θρέψις των ζώων. και εις το πρώτον μέρος του πρώτου τούτου τόπου αναγκαίως είναι η τούτου μορίῳ τὴν ἀρχὴν ἀναγκαῖον τοιαύτη αρχή. δεν υπάρχει ούτε άνευ ψυχής. ἀρχὴ δὲ τῶν φλεβῶν ἡ δεν διέρχονται δι' αυτής. Δια τούτο εις τον πρώτον τόπον του σώματος καὶ ἐν ᾧ πρώτῳ τοῦ τόπου σώματος. Και εις μεν τα μη έχοντα αίμα ζώα 26 το μέρος τούτο δεν έχει ίδιον όνομα. πρώτην θρεπτικὴν ψυχὴν διόπερ ἐν ᾧ πρώτῳ τόπῳ τοῦ ἀναγκαῖον ὑπάρχειν͵ [474b] οὗτος δ΄ ἐστὶν ὁ μέσος τόπος τοῦ δεχομένου τὴν τροφὴν καὶ καθ΄ ὃν ἀφίησι τὸ περίττωμα͵ τοῖς μὲν οὖν ἀναίμοις ἀνώνυμον͵ τοῖς δ΄ ἐναίμοις ἡ καρδία τοῦτο τὸ μόριόν ἐστιν. και ενταύθα αναγκαίως εἶναι τὴν τοιαύτην͵ ἐνταῦθα καὶ τὴν υπάρχει και η πρώτη ψυχή 25. Διότι και η πέψις.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'. τοῦ δ΄ αἵματος καὶ τῶν αίματος και η των φλεβών. Φανερόν δε είναι τούτο από τας ταύτης͵ ἀλλ΄ ἐκ ταύτης ἠρτημέναι ἡ τροφὴ μὲν γὰρ ἐξ ἧς ἤδη γίνεται . διότι το εν φλεβῶν τὴν αὐτὴν ἀρχὴν υπάρχει χάριν του άλλου. ότι η ζωή και η ψυχή υπάρχει εις τα ζώα πάντοτε μετά τινος θερμότητος. η θρεπτική. Ανάγκη ψύξεως προς συντήρησιv του ζώου. Η καρδία όργανον αυτής. ούτε άνευ θερμότητος. ἐργάζεται πάντα)͵ 2. 4. 3. Η τροφή. Είπομεν πρότερον. τὰ μόρια τοῖς ζῴοις ἡ τοῦ αἵμα τος Αναγκαίως δε είναι η αυτή η αρχή του φύσις ἐστίν. Ο τόπος δε ούτος (ο κεντρικός) είναι ο μέσος μεταξύ του δεχομένου την τροφήν και του αποβάλλοντος το περίττωμα. και δεκτικόν. εις δε τα έχοντα αίμα το μέρος τούτο είναι η λεγομένη καρδία. επειδή διά του πυρός γίνονται πάσαι αι λειτουργίαι. είναι το αίμα. εκ της οποίας γεννώνται αμέσως τα μέρη των ζώων.

ὑπερβολήν͵ ἀποθνήσκουσιν)͵ Διότι τα ζώα. Διότι. ἡ δὲ μάρανσις διὰ πλῆθος . η σβέσις (υπ' άλλου) ή μάρανσις πρότερον͵ σβέσις καὶ μάρανσις͵ (αφ' εαυτού). αν η πέριξ θερμότης γίνηται υπερβολική. Αλλ' η φθορά του πυρός είναι. φθοράν. φθορὰ δὲ πυρός͵ ὥσπερ εἴρηται 7. όταν κόπτωνται δι' οργάνων ή όταν παγώνωσιν εξ υπερβολικού ψύχους. και δεν τὸ πέριξ θερμόν͵ καὶ τροφὴν ἐὰν μὴ λαμβάνηται πλέον εσωτερική τροφή. Σβέσις δηλ.πᾶσαι τυγχάνουσιν· δῆλον δ΄ ἡμῖν ανατομάς των σωμάτων 27. Αυτή λοιπόν η γὰρ ὀργάνοις διαιρουμένου τοῦ βίαιος φθορά του πυρός γίνεται ομοίως ζῴου͵ καὶ πηγνυμένου διὰ ψύχους και εις τα έμψυχα και εις τα άψυχα 29. 6. Αι μεν άλλαι δυνάμεις της ψυχής ψυχῆς ἀδύνατον ὑπάρχειν ἄνευ τῆς είναι αδύνατον να υπάρχωσιν άνευ της θρεπτικής. ως είπομεν. διότι διά ταύτης η φύσις ἐν τούτῳ γὰρ ἡ φύσις ἐμπεπύρευκεν επύρωσε και την δύναμιν ταύτην 28. είναι όταν σβέσις μὲν ἡ ὑπὸ τῶν ἐναντίων προέρχηται από τα εναντία στοιχεία. εάν μέλλη να διατηρήταί τι. και ταχύτερον όταν είναι διεσπαρμένον. 5. Η μάρανσις όμως έρχεται εκ της θερμότητος· καὶ γὰρ ἂν ὑπερβάλλῃ πολλής θερμότητος. αέρος ή ύδατος) του ἐμψύχων καὶ τῶν ἀψύχων ἐστίν· καὶ περιέχοντος (το ζώον). αποθνήσκουσιν. τὰς μὲν οὖν ἄλλας δυνάμεις τῆς αὐτήν. ὥστ΄ ἀνάγκη γίγνεσθαι κατάψυξιν͵ Ώστε αναγκαίον είναι να γίνηται εἰ μέλλει τεύξεσθαι σωτηρίας· τοῦτο κατάψυξις. του ψύχους αλλ' αφ' εαυτού σβυνόμενον. διά (διόπερ ἀθρόον τε ὑπὸ τῆς τοῦ τούτο δε το πυρ και όταν είναι περιέχοντος ψυχρότητος καὶ θᾶττον ηθροισμένον ως μία μάζα δύναται να σβέννυται διασπώμενον· αὕτη μὲν σβεσθή υπό της ψυχρότητος (του οὖν ἡ φθορὰ βίαιος ὁμοίως ἐπὶ τῶν στοιχείου. τοῦτο ἐκ τῶν ἀνατομῶν. λαμβάνῃ͵ φθείρεται τὸ πυρούμενον͵ καταστρέφεται το πυρούμενον ουχί εκ οὐ ψυχόμενον ἀλλὰ μαραινόμενον. διότι τούτο μόνον βοηθεί κατά της γὰρ βοηθεῖ πρὸς ταύτην τὴν καταστροφής ταύτης. την αιτίαν δε τούτου είπομεν θρεπτικῆς (δι΄ ἣν δ΄ αἰτίαν͵ εἴρηται πρότερον εις τα περί ψυχής. Η θρεπτική πρότερον ἐν τοῖς Περὶ ψυχῆς)͵ δε δεν δύναται να υπάρχη άνευ φυσικής ταύτην δ΄ ἄνευ τοῦ φυσικοῦ πυρός· θερμότητος.

Εκ τούτων τα δ΄ ἐν τῇ γῇ ποιεῖται τὴν διατριβήν͵ όλως μικρά και τα άναιμα. Διότι τα έντομα κινούσι το μέρος τούτο. 2. τὸ θερμὸν μικρᾶς δέονται τῆς διότι μικρά μόνον μεταβολή προς το εν ή βοηθείας. και ως πάντα τα ἐντόμων (ἄναιμα γάρ ἐστι πάντα τὰ περισσότερον 31 έντομα δεν έχουσιν αίμα. (τω όντι τινές των μελισσών ζώσιν ἑπτὰ ἔτη) καὶ τἆλλα δὲ ὅσα βομβεῖ͵ επτά έτη) και πάντα τα άλλα έντομα. γίνεται η σύγκρουσις (του πνεύματι αἰρομένῳ καὶ συνίζοντι͵ συμβαίνει πρὸς τὸν ὑμένα γίνεσθαι εσωτερικού αέρος) προς την μεμβράνην. αι μηλολόνθαι οἷον σφῆκες καὶ μηλολόνθαι καὶ και οι τέττιγες. όσα βομβούσιν. (τῶν γὰρ μελιττῶν ἔνιαι ζῶσι καὶ . Ζώα έχοντα πνεύμονας και δυνάμενα να ζώσι πολύ άνευ αvαπvoής. είτε ύδατος τοῖς ἀναίμοις ἡ γινομένη ἐκ τοῦ είτε αέρος. Οργανισμός βομβούντων εντόμων. έχουσι χρείαν καταψύξεως͵ οἷον αἱ μέλιτται περισσοτέρας ψύξεως. ἀμφότερα γὰρ μικρὰ ὄντα μικρᾶς Ἐπεὶ δὲ τῶν ζῴων τὰ μὲν ἔνυδρα͵ τὰ τυγχάνει ῥοπῆς. Όσα δε των εντόμων ζώσι χρόνον. αὐτῷ γὰρ τῷ ὑποζώματι͵ τῷ ἐμφύτῳ διά της εμφύτου πνοής. Δια τούτο όλα σχεδόν ταύτα τα ζώα είναι βραχύβια.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'. ίνα ψύχωνται ὄντος τοῦ ὑμένος ψύχηται· μᾶλλον διά της μεμβράνης. Εκ των ζώων τα μεν ζώσιν εν τω ύδατι. εις ταύτα το ἔντομα)͵ τούτοις ὑπὸ τὸ διάζωμα υποκάτω του διαζώματος μέρος είναι διέσχισται͵ ὅπως διὰ λεπτοτέρου εσχισμένον εις δύο μέρη. Διότι τούτον τον ήχον τέττιγες. ολίγην φθορᾶς ταύτης· μικρὸν γὰρ ἔχοντα χρειάζονται βοήθειαν. αρκεί. ήτις υψούται και καταβαίνει. Τρόποι καταψύξεως αναγκαίας εις την αναπνοήν. τα δε εν τη ξηρά. διὸ καὶ βραχύβια σχεδὸν το άλλο μέρος καταστρέφει την πάντα τὰ τοιαῦτ΄ ἐστίν· ἐπ΄ ισορροπίαν. Διότι επειδή είναι περισσότερον θερμά. ήτις είναι λεπτοτάτη γὰρ ὄντα θερμὰ πλείονος δεῖται τῆς εις το μέρος τούτο. καὶ γὰρ τὸν ψόφον ποιοῦσι παράγουσι διά της πνοής των ως να πνεύματι͵ οἷον ἀσθμαίνοντα· ἐν ήσθμαινον διότι υπ' αυτό το διάφραγμα. ίνα προφυλάξη από της περιέχοντος ἢ ὕδατος ἢ ἀέρος ψύξις καταστροφής ταύτης 30. ως αι μέλισσαι. Διότι. ως αι σφήκες. η ψύξις. 1. Αμφίβια. επειδή ἱκανὴ πρὸς τὴν βοήθειαν τῆς έχουσιν ολίγην θερμότητα. ὅσα δὲ [475a] μακροβιώτερα τῶν 3. ήτις τούτων τοῖς μὲν μικροῖς πάμπαν καὶ γίνεται εκ του περιέχοντος.

Ο μαρασμός. Και ταύτα διά της κατάψυξιν͵ ἐκείνοις δ΄ ἱκανήν. καὶ πρότερον· καὶ τῶν ἀναίμων δὲ καὶ πνεύμονα τῆς γὰρ μαράνσεως ἡ διὰ τὸ μὴ ψύχεσθαι φθορὰ καλεῖται πνίξις͵ 7. Και εκ των ζώων δε. Και ούτως η ιδία αυτού κίνησις αρκεί να ψύξη το ζώον επί οἰκεία κίνησις ἐπὶ πολὺν χρόνον πολύν χρόνον. τοῖς δὲ μὴ ᾄδουσι τοῦτ΄ ἐστὶν παραπλήσιον γὰρ συμβαίνει κἂν εἴ ἄσχιστον. ταύτην· ἀλλὰ τούτοις μὲν οὐχ Αλλ' η τοιαύτη κίνησις δεv προξενεί εις ἱκανὴν ἡ τοιαύτη ποιεῖ κίνησις ταύτα ικανήν κατάψυξιν. ως ἀναπνεύσαντα͵ καθάπερ εἴρηται είπομεν πρότερον. τοῖς βραγχίοις. 4. 6. διὰ γὰρ περισσοτέραν θερμότητα παρά τους τοῦτο καὶ τῶν τεττίγων οἱ ᾄδοντες άλλους και είναι διηρημένον το υπό το ᾄδουσιν· θερμότεροι γάρ εἰσι͵ καὶ διάφραγμα μέρος. μερικά δύνανται πολύν χρόνον σομφόν͵ ἔνια διὰ τοῦτο πολὺν να ζώσι χωρίς να αναπνέωσι. Αλλ' οι μη ωδικοί δεν ἔσχισται αὐτοῖς ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα· έχουσι το σχίσμα τούτο. ίσα αναπνέουσι.τρίψιν· κινοῦσι γὰρ τὸν τόπον τοῦτον͵ ὥσπερ τὰ ἀναπνέοντα ἔξωθεν τῷ πνεύμονι καὶ οἱ ἰχθύες καθώς τα άλλα. εάν τις πνίγη τι εκ των αναπνεόντων κρατών το στόμα στόμα κατασχών· καὶ γὰρ ταῦτα αυτού. Διά τετρυπημένων τὰ παιδία͵ ὅταν του τρόπου τούτου τραγωδούσι και οι τέττιγες. αλλ' δύναται͵ ἀλλ΄ ἀποπνίγεται μὴ αποπνίγονται εάν δεν αναπνέωσιν. όσοι τραγωδούσι. διότι ο χρόνον δύνανται ἀπνευστὶ ζῆν͵ ὅτι ὁ πνεύμων αυτων δύναται να λάβη μεγάλην πνεύμων ἄρσιν ἔχει πολλήν͵ ὀλίγον διαστολήν και έχει ολίγην ποσότητα ἔχων τὸ αἷμα καὶ τὸ ὑγρόν· ἡ γὰρ αίματος και υγρού. εις τα έντομα όμως παράγει αρκετήν. τέλος δ΄ οὐ δύναται να εξακολουθήση τούτο. Συμβαίνει δήλα δη εις ταύτα τα έντομα τίς τινα τῶν ἀναπνεόντων πνίγοι͵ τὸ όμοιόν τι με το συμβαίνον. όπως τὸν βόμβον͵ ὥσπερ λέγομεν͵ οἷον τα παιδία διά των τρυπημένων καλάμων. Επί τέλους όμως δεν διαρκεῖ καταψύχουσα. ή οι ιχθύες διά των βραγχίων. ως είπομεν. όστις συνίσταται εις καταστροφήν δι' έλλειψιν ψύχους. . τον εξωτερικόν αέρα κινούσι διά του πνεύμονας. καὶ τῇ τρίψει τῇ πρὸς τὸν ὑμένα ποιοῦσι τρίψεως του αέρος προς την μεμβράνην παράγουσι τον βόμβον. διὰ τῶν καλάμων τῶν όταν επιθέσωσι λεπτήν μεμβράνην. τα οποία έχουσιν ἐχόντων͵ ὀλίγαιμον δ΄ ἐχόντων καὶ αίμα και πνεύμονα ολιγόαιμον και σπογγώδη. Διότι και ταύτα διά του πνεύμονος ποιήσει τῷ πνεύμονι τὴν ἄρσιν ποιούσι την ανύψωσιν του στήθους 32. διότι έχουσι ἐπιθῶσιν ὑμένα λεπτόν.

ὀρυττόμενοι. ο αήρ είναι ικανός να ψύχη αυτά επί πολύν χρόνον. 9. ὅσα γὰρ ἢ μηδ΄ ὅλως ἔχει πνεύμονα 12. ως λέγεται. εγείρονται πάλιν. ζητούσι να αναπνέωσι συχνότερον· αλλ' αποθνήσκουσι ταύτα και. τα οποία έχουσι μικράν δύναμιν. και τοιαύτα καταψύχειν͵ οἷον τοῖς τε μαλακοστράκοις καὶ τοῖς πολύποσιν είναι τα μαλακόστρακα και οι πολύποδες. 10. Και εκ των ζώων δε. και τα ούτως αποθνήσκοντα ζώα. επειδή έχουσιν ἱκανός ἐστιν ἐπὶ πολὺν χρόνον ολίγην θερμότητα. καὶ τῶν ἐν τῷ ὑγρῷ δὲ ζώντων ὅσα ἐπεὶ καὶ τῶν ἰχθύων [οἱ] πολλοὶ ζῶσιν ἐν τῇ γῇ͵ ἀκινητίζοντες μέντοι͵ καὶ εὑρίσκονται 11. αλλ' ευκόλως ζῴων͵ εἴρηται μὲν καὶ πρότερον͵ αποδεικνύεται από τα μικρά ζώα. ἀλλὰ φθείρεται ταῦτα καὶ λέγεται ἀποπνίγεσθαι πληρουμένης τῆς κοιλίας καὶ φθειρομένου τοῦ ἐν τῷ ὑποζώματι θερμοῦ· διὸ καὶ ἐν τῇ τέφρᾳ χρονισθέντα ἀνίσταται. Διότι και πολλοί των ιχθύων ζώσιν εν τη ξηρά. . Αλλ' όμως ο αήρ επί τέλους δεν αρκεί ίνα (οὐ μὴν εἰς τέλος γε διαρκεῖ πρὸς τὸ ζήσωσι ταύτα διαρκώς. λέγομεν ότι πνίγονται. Τω όντι.καὶ τὰ οὕτω φθειρόμενα ἀποπνίγεσθαί φαμεν. πάντα όσα δεν έχουσιν αίμα. ὅτι δ΄ οὐκ ἀναπνεῖ τὰ ἔντομα τῶν ψυχρόν· καίτοι τὰ μικρὰν ἔχοντα δύναμιν πυκνότερον ζητεῖ ἀναπνεῖν. αλλά μένουσιν ακίνητοι. ζώσιν εις τον αέρα τῶν ἐναίμων καὶ δεχομένων τὴν περισσότερον χρόνον παρά τα έχοντα θάλατταν͵ οἷον τῶν ἰχθύων· διὰ γὰρ αίμα και δεχόμενα το θαλάσσιον υγρόν. το οποίον είναι εις το υπόζωμα αυτών. Ότι δε τα έντομα δεν αναπνέουσιν είπομεν και πρότερον. οποία φανερὸν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν μικρῶν ἐστι είναι αι μυίαι και αι μέλισσαι. 8. ή έχουσι πνεύμονα εστερημένον αίματος. και όταν μείνωσι πολύν χρόνον εις την τέφραν. πνίγονται. τὸ ὀλίγον ἔχειν τὸ θερμὸν ὁ ἀὴρ ως οι ιχθύς. καλείται πνίξις. Όμως τα ζώα. διότι ταύτα ζῴων͵ οἷον μυιῶν καὶ μελιττῶν· ἐν δύνανται πολύν χρόνον να κολυμβώσιν γὰρ τοῖς ὑγροῖς πολὺν [475b] χρόνον εις το υγρόν. όταν γίνηται πλήρες το στήθος αυτών και αφανίζεται το υγρόν. Διά τούτο. τα οποία ἄναιμα πλείω χρόνον ζῇ ἐν τῷ ἀέρι ζώσιν εις το υγρόν. και ανευρίσκονται όταν εξορύττωνται. διότι έχουσιν ζῆν [διὰ] τὸ ὀλιγόθερμα εἶναι)· ολίγην θερμότητα. εάν τούτο δεν είναι λίαν ἀνανήχεται͵ ἂν μὴ λίαν ᾖ θερμὸν ἢ ψυχρόν ή λίαν θερμόν. Όσα δε ζώα δεν έχουσι πνεύμονα.

αλλ' ουχί εντός ζῳοτοκεῖ μέν͵ ἀλλ΄ οὐκ ἐν αὑτοῖς) εαυτών 35) και εξ εκείνων τα οποία καὶ τῶν ᾠοτοκούν των τά τε γεννώσιν ωά τα έχοντα πτέρυγας. ως είπομεν και πρότερον. Αναπνέουσι δε πάντα. λ. χρῆται δὲ πάντα͵ καὶ ὅσα διατρίβει . αι σαύραι και οι όφεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'. Των ζωοτόκων ο πνεύμων έχει αίμα. τα οποία ζωοτοκούσιν εντός εαυτών και ουχί ζῳοτοκοῦντα ἐν αὑτοῖς καὶ μὴ εκτός. και τα έχοντα φολίδας. έχουσιν ανάγκην ολίγιστα συχνής καταψύξεως. Είπομεν περί των ζώων.ἢ ἄναιμον͵ ἐλαττονάκις δεῖται καταψύξεως. 3. Ζωοτόκα και ωοτόκα. Εκ των εχόντων δε αίμα και καρδίαν. αι φολιδωτά͵ οἷον χελῶναι καὶ σαῦραι χελώναι. και προσέτι όσα καὶ ποιεῖται τὸν βίον ἐν τοῖς ὕδασιν͵ μένουσι και ζώσιν εις το ύδωρ. των καὶ ὄφεις. ἐκεῖνα μὲν οὖν ἔναιμον͵ ωοτόκων δε των πλείστων είναι τούτων δὲ τὰ πλεῖστα τὸν πνεύμονα σπογγώδης· διό ταύτα αραιότερον ἔχει σομφόν· διὸ καὶ τῇ ἀναπνοῇ αναπνέουσιν. τα πτερυγωτά͵ οἷον ὄρνιθες͵ καὶ τὰ πτηνά. χ. οι βάτραχοι. ἀναπνεῖν καὶ ἐκπνεῖν. (όπως τα σελαχώδη. ότι 34 περιέχων αυτά. όσα αυτών έχουσι πνεύμονα. Πνεύμονες και βράγχια. ίνα συντηρώσι την ζωήν των. ως τα υδρόφειδα. άλλα δε το υγρόν βοηθεῖ πρὸς τὴν ζωήν͵ εἴρηται· βοηθεί. Πνεύμονα δε έχουσιν εκείνα. χρῆται μανότερον͵ ὥσπερ εἴρηται ἔχει δὲ πνεύμονα τά τε καὶ πρότερον. 1. τα οποία θύραζε μόνον (τὰ γὰρ σελάχη γεννώσι μικρά ζώα. πάντα δέχονται τον αέρα και ψύχονται διά της αναπνοής και εκπνοής. χ. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἀναίμων͵ ὅτι τοῖς τοῖς δ΄ ἐναίμοις καὶ τοῖς ἔχουσι καρδίαν͵ ὅσα μὲν ἔχει πνεύμονα πάντα δέχεται τὸν ἀέρα καὶ τὴν κατάψυξιν ποιεῖται διὰ τοῦ 2. τα οποία άλλα 33 μεν ο αήρ ο μὲν ὁ περιέχων ἀὴρ τοῖς δὲ τὸ ὑγρὸν δεν έχουσιν αίμα. Τρόποι ψύξεως ζώων εχόντων πνεύμονας και αίμα. λ. οι κροκόδειλοι. 4.

ο λεγόμενος κορδύλος.και αι μύδαι και αι χελώναι. Εκ δε των εχόντων πόδας εν πτερύγων λέγεται. Πάντες δε οι ἀπόδων. τα σελαχῶν γένος καὶ τῶν ἄλλων οποία δεν έχουσι πόδας. ἐν τῷ ξηρῷ καὶ καθεύδει ἢ ἐν τῷ οἷον τὸ τῶν ὕδρων γένος καὶ ξηρῷ͵ ἢ ἐν τῷ ὑγρῷ ὑπερέχοντα τὸ στόμα διὰ τὴν [476a] ἀναπνοήν. ίνα αναπνέωσιν. ἓν δ΄ ἐφ΄ ἓν χρήσιμον ὄργανον͵ καὶ μία κατάψυξις ἱκανὴ πᾶσιν͵ ὥστ΄ ἐπεὶ μάτην οὐδὲν ὁρῶμεν ποιοῦσαν τὴν φύσιν͵ δυοῖν δ΄ ὄντοιν θάτερον ἂν ἦν μάτην͵ διὰ τοῦτο τὰ μὲν ἔχει βράγχια τὰ δὲ πνεύμονα͵ ἄμφω δ΄ οὐδέν. τῶν δὲ πόδας ἐχόντων ἓν ἔχει βράγχια μόνον τῶν μόνον εκ των γνωστών έχει βράγχιον. Ώστε. και αι φώκαι. διά τούτο άλλα μεν ζώα έχουσι βράγχια. Βράγχια δε έχουσι το γένος των ιχθύων. ἄποδες δ΄ οἱ ἰχθύες πάντες· ιχθύς είναι άποδες. 6. αι θαλάσσιαι και αι χερσαίαι 36. και τα δύο όμως ουδέν. Διότι βατράχων καὶ κροκοδείλων καὶ πάντα ταύτα τα ζώα και τα της αυτής ἑμύδων καὶ χελῶναι αἵ τε θαλάττιαι τάξεως γεννώσιν εις την ξηράν και καὶ αἱ χερσαῖαι καὶ φῶκαι· ταῦτα κοιμώνται ή εις την ξηράν ή εις το υγρόν γὰρ πάντα καὶ τὰ τοιαῦτα καὶ τίκτει ανέχοντα έξω το στόμα. και όταν έχωσι καὶ γὰρ ἃ ἔχει͵ καθ΄ ὁμοιότητα τῶν πόδας. 5. διότι δέχεται το πνεύμα (πνοήν). αἴτιον δ΄ ὅτι ὁ μὲν πνεύμων τῆς ὑπὸ τοῦ πνεύματος καταψύξεως ἕνεκέν ἐστιν (ἔοικε δὲ καὶ τοὔνομα εἰληφέναι ὁ πνεύμων διὰ τὴν τοῦ πνεύματος ὑποδοχήν)͵ τὰ δὲ βράγχια πρὸς τὴν ἀπὸ τοῦ ὕδατος κατάψυξιν. το εν εξ αυτών θα ήτο περιττόν. πάντα 37 καταψύχεται δεχόμενα τὸ ὕδωρ· ἔχει ψύχονται δεχόμενα το ύδωρ . Όσα όμως έχουσι βράγχια. Αίτιον δε τούτου είναι ότι ο μεν πνεύμων προορισμόν έχει την κατάψυξιν την γινομένην υπό του αναπνεομένου αέρος· φαίνεται δ' ότι ο πνεύμων έλαβε και το όνομα. Αλλά εν όργανον είναι χρήσιμον προς ένα σκοπόν. οίτινες δὲ βράγχια τὸ τῶν καλουμένων καλούνται σαλάχια. διότι. Ουδέν όμως ζώον εφάνη ποτέ έχον πνεύμονα ομού και βράγχια. ἅμα δὲ πνεύμονα καὶ βράγχια οὐδὲν ὦπταί πω ἔχον. και μία κατάψυξις αρκεί εις έκαστον ζώον. επειδή βλέπομεν ότι η φύσις ουδέν ποιεί μάτην. τεθεωρημένων͵ ὁ καλούμενος ὅσα δὲ βράγχια ἔχει πάντα κορδύλος. . Τα δε βράγχια είναι προωρισμένα προς την κατάψυξιν την εκ του ύδατος προερχομένην. έχουσι τούτους ομοίους με πτέρυγας 38. άλλα δε πνεύμονα. και (αν δύο όργανα καταψύξεως ήσαν). και άλλα ζώα.

διότι η τροφή. 3. ἐργασίαν καὶ τὴν ἐκπνοὴν καὶ τὴν Ἐπεὶ δὲ πρὸς μὲν τὸ εἶναι τροφῆς ἀναπνοήν. πῶς μὲν οὖν ἡ τῶν εἰρημένων ὀργάνων δύναμις ποιεῖ τὴν κατάψυξιν͵ ὕστερον ἐροῦμεν· 2. τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι πνεύμονα μηδ΄ ἀναπνέουσι τὸ μὲν στόμα πρὸς τὴν ἐργασίαν τῆς τροφῆς͵ πρὸς δὲ τὴν κατάψυξιν τοῖς δεομένοις καταψύξεως ἡ τῶν βραγχίων ὑπάρχει φύσις. Ούτω και εις τα έχοντα πνεύμονα μεταχειρίζεται η πρὸς τὴν ἐρμηνείαν͵ οὕτω τοῖς ἔχουσι τὸν πνεύμονα τῷ καλουμένῳ φύσις το στόμα δια την κατεργασίαν της τροφής και διά την εκπνοήν και την στόματι πρός τε τὴν τῆς τροφῆς αναπνοήν. το μεν στόμα χρησιμοποιεί εις την επεξεργασίαν της τροφής. ίνα δε συντηρήται δεῖται τῶν ζῴων ἕκαστον͵ πρὸς δὲ έχει χρείαν καταψύξεως. τροφήν καθ' όν ἀναπνέοντες ἅμα καταδέχονται τὴν χρόνον αναπνέουσιν. Ίνα δε μη εμποδίζηται η τροφή. 1. Τω όντι. τα οποία δεv έχουσι πνεύμονα και δεν αναπνέουσι. έχει χρείαν τροφής. Επειδή δε. 4. θα είπωμεν ύστερον. Είς δε τα ζώα. Αναφοραί αναπνοής και θρέψεως. ίνα ζη έκαστον ζώον.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'. προς δε την κατάψυξιν υπάρχουσι τα βράγχια εις όσα έχουσι χρείαν καταψύξεως. τα οποία ἀναπνέουσι συμβαίνει καὶ τοῖς δέχονται το υγρόν 40. τα οποία διακωλύειν παραπλησίως τοῖς τ΄ αναπνέουσι 39 και εις εκείνα. θα εισέρχηται εις τον πνεύμονα πρὸς δὲ τὸ τὴν τροφὴν μὴ . Στόματος και βραγχίων χρησιμότης. Πως δε η λειτουργία των ρηθέντων οργάνων ενεργεί την κατάψυξιν. δεν δεχομένοις τὸ ὑγρόν· οὔτε γὰρ καταταπίνουσι την. όπως είς τινα ταῦτα ἡ φύσις͵ καθάπερ ἐνίοις τῇ ζώα χρησιμοποιεί την γλώσσαν προς τους γλώττῃ πρός τε τοὺς χυμοὺς καὶ χυμούς και προς την διάλεκτον. όμοιον τι συμβαίνει και εις τα ζώα. άλλως θα συμβαίνη τροφήν (εἰ δὲ μή͵ συμβαίνει να πνίγωνται. η φύσις τὴν σωτηρίαν τῆς καταψύξεως͵ τῷ χρησιμοποιεί το αυτό όργανον προς τας αὐτῷ ὀργάνῳ χρῆται πρὸς ἄμφω δύο ταύτας λειτουργίας. είτε ξηρά πνίγεσθαι παρεισιούσης τῆς τροφῆς είτε υγρά.

ἡ ἀρτηρία οἷον πῶμα τὴν Τα πτηνά όμως και τα τετράποδα. Όταν δε η τροφή εισέλθη. Διά τούτο ταχέως απορρίπτουσι το υγρόν και καταπίνουσι την τροφήν. αν εις ταύτην παρενίπιπτε το υγρόν.ἢ τῆς ξηρᾶς ἢ τῆς ὑγρᾶς ἐπὶ τὸν διά της αρτηρίας. όταν καταπίνωσι την τροφήν. Διότι. και διά του στομάχου δέχονται την τροφήν διότι αρτηρίαν δεν έχουσιν. δια του οποίου η τροφή εισέρχεται εις τον καλούμενον στόμαχον. ουδόλως θα εβλάπτοντο. . εἰς τὴν καλουμένην κοιλίαν· τοῖς Εις τα τετράποδα μεν τα έχοντα αίμα η μὲν οὖν τετράποσι καὶ ἐναίμοις ἔχει αρτηρία έχει ως πώμα την επιγλωττίδα. και τότε δέχονται το πνεύμα το αναγκαιούν εις την κατάψυξιν. πνεύμονα διὰ τῆς ἀρτηρίας· 5. 6. διότι δεv δύνανται να λειοτριβώσι (μασσώσι) την τροφήν. δεv έχουσιν επιγλωττίδα. αλλά διά της συστολής (του [476b] τῶν τετραπόδων τοῖς λάρυγγος) κάμνουσι την αυτήν ενέργειαν. και έχουσιν οξείς τους οδόντας. τα μεν ωοτόκα εκτείνουσι την τραχείαν. ώστε. 7 Όσα δε έχουσι βράγχια απορρίπτουσι διά τούτων το υγρόν. Διότι η αρτηρία κείται έμπροσθεν του οἰσοφάγου͵ δι΄ οὗ ἡ τροφὴ πορεύεται οισοφάγου. τα ωοτόκα μεν συστέλλουσι την τραχειαν. και σχεδόν πάντα έχουσιν αυτούς πριονοειδως. ᾠοτόκοις οὐκ ἔπεστιν͵ ἀλλὰ τῇ προτέρα γὰρ κεῖται ἡ ἀρτηρία τοῦ συναγωγῇ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν· δεχόμενα γὰρ τὴν τροφὴν τὰ μὲν συνάγει͵ τὰ δ΄ ἐπιτίθησι τὴν ἐπιγλωττίδα· προελθούσης δὲ τὰ μὲν ἐπαίρει͵ τὰ δὲ διοίγει καὶ καταδέχεται τὸ πνεῦμα πρὸς τὴν κατάψυξιν)· τά τ΄ ἔχοντα βράγχια͵ ἀφέντα διὰ τούτων τὸ ὑγρόν͵ διὰ τοῦ στόματος καταδέχεται τὴν τροφήν· ἀρτηρίαν μὲν γὰρ οὐκ ἔχουσιν͵ ὥστε ταύτῃ μὲν οὐθὲν ἂν βλάπτοιντο ὑπὸ τῆς τοῦ ὑγροῦ παρεμπτώσεως͵ ἀλλ΄ εἰς τὴν κοιλίαν εἰσιόντος· διὸ ταχεῖαν ποιεῖται τὴν ἄφεσιν καὶ τὴν λῆψιν τῆς τροφῆς͵ καὶ τοὺς ὀδόντας ὀξεῖς ἔχουσι͵ καὶ καρχαρόδοντες σχεδὸν πάντες εἰσίν· οὐ γὰρ ἐνδέχεται λεαίνειν τὴν τροφήν. τα δε ζωοτόκα ανοίγουσι την επιγλωττίδα. τα ἐπιγλωττίδα· τοῖς δ΄ ὄρνισι καὶ οποία γεννώσιν ωά. ενώ τα ζωοτόκα κλείουσι την επιγλωττίδα. αλλά μόνον αν το ύδωρ εισήρχετο εις τον στόμαχον αυτών.

ίνα αναπνέωσιν. ως οι δελφίνες δελφῖνας καὶ τὰς φαλαίνας͵ καὶ τῶν και αι φάλαιναι και άλλα. Απόδειξις δε τούτου είναι και η θέσις του δὲ καὶ ἡ θέσις τοῦ αὐλοῦ· πρὸς αυλού. αλλά και ταύτα συμφωνούσι κατὰ λόγον͵ οἷον περί τε τοὺς προς την θεωρίαν ημών. ως οι ιχθύς διά ἰχθύες κατὰ τὰ βράγχια͵ ταῦτα κατὰ των βραγχίων. διότι αύτη τὸ ὑγρόν. ταύτα διά του αυλού τὸν αὐλὸν ἀνασπᾷ τὸ ὕδωρ. διὸ καὶ καθεύδουσιν έχοντα το στόμα υπεράνω του ύδατος.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'. Τω όντι. των εχόντων αυλόν. όταν αναπνέωσιν. οι ὑπερέχοντα τὸ στόμα͵ καὶ δέλφινες μάλιστα ρέγχουσι. 2. διότι δεν αναπνέουσι. επειδή έχουσι αὐτοῖς ἀναπνέουσιν· ἔχουσι γὰρ πνεύμονα. ταῦτα γὰρ ἄποδα μέν ἐστιν͵ πόδας 41. Και ληφθῶσιν ἐν τοῖς δικτύοις͵ ταχὺ φαίνονται τα τοιαύτα ότι μένουσιν επάνω ἀποπνίγονται διὰ τὸ μὴ ἀναπνεῖν· εις την θάλασσαν. δέχονται το ύδωρ της θαλάσσης. 3. Ταύτα μεν δεν έχουσι αὐλόν. Αναπνοή των κητωδών. αναγκαίως 42 απορρίπτουσι το δεχόμενα τὸ ὑγρὸν ἀφιέναι͵ καὶ διὰ υγρόν άμα το ροφήσωσι. όταν δεξάμενα γὰρ τὸ ὕδωρ͵ ὥσπερ οἱ ροφήσωσι το υγρόν. ταχέως πνίγονται. ταύτα δεν δέχονται το υγρόν χάριν καταψύξεως. σημεῖον απορρίπτουσι το ροφηθέν ύδωρ. Αλλ' επειδή πρέπει αναγκαίως να λαμβάνωσι την τροφήν των εκ του τὴν τροφὴν ἐν ὑγρῷ͵ ἀναγκαῖον ύδατος. καρκίνων. τότε. διὸ καὶ ἐπιπολάζοντα φαίνεται τὰ αἴτιον δὲ τούτου τὸ νῦν εἰρημένον· τοιαῦτα ἐπὶ τῆς θαλάττης διὰ τὴν ἀναπνοήν. ἔτι δὲ κἂν όταν συλληφθώσι με τα δίκτυα. τοῦτο μὲν γὰρ γίνεται γίνεται. Δύναταί τις να απορήση ως προς τα κητώδη εκ των ζωών. ἔχοντα δὲ πνεύμονα δέχεται τὴν Περὶ δὲ τὰ κητώδη τῶν ἐνύδρων θάλατταν. μαλακίων. αλλά καίτοι έχουσι πνεύμονα. διότι δεv άγει εις κανέν από τα οὐθὲν γὰρ περαίνει τῶν ἐναίμων͵ ἀλλ΄ ἐπειδὴ ἀναγκαῖον ποιεῖσθαι . ῥέγχουσιν οἵ γε δελφῖνες. 1. Διά τούτο και κοιμώνται πνεύμονα. Και διά τούτο τοῦτ΄ ἔχουσι πάντα τὸν αὐλόν· πάντα έχουσι τον αυλόν διότι. όσα έχουσι τον ἄλλων ὅσα ἔχει τὸν καλούμενον λεγόμενον αυλόν. πολυπόδων. Αίτιον δε τούτου είναι εκείνο το οποίον οὐ γὰρ καταψύξεως ἕνεκεν δέχεται είπομεν. Προσέτι δε. των καράβων. τα οποία ζώσιν εις ἀπορήσειεν ἄν τις͵ ἔχει δὲ κἀκεῖνα το ύδωρ.

Περί τούτων εγράψαμεν μετά μείζονος ακριβείας εις τας περί “ζώων ιστορίας”. τὰ μὲν οὖν μαλακόστρακα͵ οἷον οἵ τε καρκίνοι καὶ οἱ κάραβοι͵ παρὰ τὰ μέρη τα οποία έχουσιν αίμα. 4. περὶ μὲν οὖν τοῦ δέχεσθαι τὸ ὑγρόν͵ εἴρηται ὅτι συμβαίνει διὰ κατάψυξιν καὶ διὰ τὸ δεῖν δέχεσθαι τὴν τροφὴν ἐκ τοῦ ὑγροῦ τὰ τὴν φύσιν ὄντα τῶν ζῴων ἔνυδρα. καταψύξεως μὲν γὰρ αὐτῶν οὐδὲν τυγχάνει δεόμενον· ὀλιγόθερμον γάρ ἐστι καὶ ἄναιμον ἕκαστον αὐτῶν͵ ὥσθ΄ ἱκανῶς καταψύχεται ὑπὸ [477a] τοῦ περιέχοντος ὑγροῦ͵ ἀλλὰ διὰ τὴν τροφὴν ἀφίησι τὸ ὕδωρ͵ ὅπως μὴ ἅμα δεχομένοις εἰσρέῃ τὸ ὑγρόν. απορρίπτουσι το ύδωρ διά των κατά το τριχωτόν επικάλυμμα αυτών πτυχών. ως οι καρκίνοι και οι κάραβοι. Τα μεν λοιπόν μαλακόστρακα. διότι έχουσιν ανάγκην της καταψύξεως 43 και διότι πρέπει να λαμβάνωσι την τροφήν των εκ του υγρού (εν ω ζώσιν). Αλλ' αι σηπίαι και οι πολύποδες το ρίπτουσι δια του κοιλώματος. 5.ἀλλὰ πρὸ τοῦ ἐγκεφάλου τὴν θέσιν ἔχει [καὶ ἀφίησι τὸ ὕδωρ]. διὰ ταὐτὸ δὲ τοῦτο δέχεται καὶ τὰ μαλάκια τὸ ὕδωρ καὶ τὰ μαλακόστρακα͵ λέγω δ΄ οἷον τοὺς καλουμένους καράβους καὶ τοὺς καρκίνους. δέχονται το ύδωρ εν εαυτοίς. των οποίων η φύσις είναι να ζώσιν εν τω ύδατι. Διά την αυτήν δε ταύτην αιτίαν και τα μαλάκια και τα μαλακόστρακα ροφώσι το ύδωρ. Άλλα χάριν της τροφής (είναι ούτως οργανωμένα) ώστε. 6. να μη εισρέη μετ' αυτής το υγρόν. τους καλουμένους καράβους και τους καρκίνους. όταν δέχωνται την τροφήν. δασέα ἀφιᾶσι τὸ ὕδωρ διὰ τῶν ἐπιπτυγμάτων͵ σηπίαι δὲ καὶ πολύποδες διὰ τοῦ κοίλου τοῦ ὑπὲρ τῆς καλουμένης κεφαλῆς. όπερ είναι υπεράνω της λεγομένης κεφαλής των. γέγραπται δὲ περὶ αὐτῶν δι΄ ἀκριβείας μᾶλλον ἐν ταῖς περὶ τῶν ζῴων ἱστορίαις. αλλά κείται έμπροσθεν του εγκεφάλου και εκείθεν ρίπτει το ύδωρ. Ενταύθα δε εξηγήσαμεν ότι τα ζώα. . θέλω να είπω π. χ. Διότι ουδέν εκ τούτων των ζώων έχει ανάγκην καταψύξεως· διότι έκαστον έχει ολίγην θερμότητα και δεν έχει αίμα· ώστε αρκετά ψύχονται υπό του υγρού του περιέχοντος αυτά.

και ο άνθρωπος όστις έχει το αφθονώτατον και καθαρώτατον αίμα ἔναιμον ἔχοντα τὸν πνεύμονα καὶ παρά πάντα τα ζώα. 4. ότι ο ἄλλοις θετέον αἴτιον αὐτὸ καθάπερ πνεύμων είναι εις τον άνθρωπον και τα άλλα ζώα αίτιον της υπάρξεως. διότι έχει τοιουτοτρόπως ὀρθότατόν ἐστιν͵ ὁ ἄνθρωπος͵ καὶ πεπλασμένον το όργανον τούτο τὸ ἄνω πρὸς τὸ τοῦ ὅλου ἄνω ἔχει (πνεύμονα). Ώστε πρέπει να δεχθώμεν. διὸ καὶ τὰ μάλιστα διαστάσεις. διὰ τί δὲ τοῦτο τὸ έχοντα αυτό έχουσι χρείαν αναπνοής. Τελειότερα ζώα είναι τα έχοντα τελειοτέραν την αναπνοήν. μόνον διὰ τὸ τοιοῦτον ἔχειν τοῦτο τὸ ὅτι μὲν οὖν ἀναπνέουσιν ὅσα μόριον. ἔχει μὲν οιονδήποτε άλλο εκ των μελών. τούτων λοιπόν έχουσι πνεύμονα. Περί δε της καταψύξεως. Περὶ δὲ τῆς καταψύξεως͵ τίνα 2. και εις τα έχοντα βράγχια. Διά τούτο και όσα έχουσι τον ψυχῆς τετυχηκέναι τιμιωτέρας· πνεύμονα πλήρη αίματος και θερμότατον τιμιώτερα γὰρ ταῦτα τῆς φύσεως έχουσι και μεγαλυτέρας σωματικάς τῆς τῶν ψυχρῶν. Είπομεν πρότερον. ὥστε τῆς οὐσίας καὶ τούτῳ καὶ τοῖς τὴν δ΄ ἐξ ἀνάγκης καὶ τῆς κινήσεως αἰτίαν καὶ τὰ τοιαῦτα δεῖ νομίζειν 5. Διοτι η ζῴων πλείονος τετύχηκε φύσις τούτων είναι ανωτέρα της των θερμότητος· ἅμα γὰρ ἀνάγκη καὶ φυτών.—Πλεονεκτήματα ανθρώπου. και διατί πρότερον εἴρηται. ότι η υλική αιτία και η της κινήσεως συνέστησαν . 1. καὶ τοῖς ἔχουσι βράγχια͵ μετὰ ταῦτα δέον να είπωμεν μετά ταύτα. Το μόριον ἔχουσιν ἔνια͵ καὶ διὰ τί τὰ αίτιον δι' ό έχουσι πνεύμονα είναι ότι τα ἔχοντα δεῖται τῆς ἀναπνοῆς͵ αἴτιον τελειότερα των ζώων έχουσι θερμότητα τοῦ μὲν ἔχειν ὅτι τὰ τιμιώτερα τῶν μείζονα των άλλων ταύτα δε κατ' ανάγκην έχουσι και ψυχήν τελειοτέραν 44. Πρέπει δε να νομίζωμεν. τα οποία γίνεται τρόπον τοῖς τ΄ ἀναπνέουσι αναπνέουσι. είναι εξ όλων το θερμὸν μείζονά τε τοῖς μεγέθεσι͵ καὶ τό γε καθαρωτάτῳ καὶ πλείστῳ ορθότατον και το μόνον.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'. όπερ έχει το άνω του σώματος του προς τα άνω του κεχρημένον αἵματι τῶν ζῴων σύμπαντος. λεκτέον. με ποίον τρόπον γίνεται εις τα ζώα. όπως και ὁτιοῦν ἄλλο τῶν μορίων. Διατί δε ζώα πνεύμονα τῶν ζῴων ἔχουσι͵ τινα έχουσι το όργανον τούτο. ότι αναπνέουσιν όσα ζώα έχουσι πνεύμονα. Ένεκα οὖν ἕνεκα τούτου.

λέγει ότι εγεννήθησαν μεν εις την ξηράν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'. ως τα γὰρ ἐκ γῆς πλείονος συνέστηκεν͵ φυτά. εκ των πτηνών δε και ὕδατος͵ οἷον τὸ τῶν ἐνύδρων· τῶν δὲ χερσαίων τα μεν έγειναν εξ αέρος 45. ἔνυδρα εἶναι͵ φεύγοντα τὴν αποφεύγουσι δε την υπερβολικήν ὑπερβολὴν τῆς ἐν τῇ φύσει θερμότητα την εν τη φύσει υπάρχουσαν. Ο Εμπεδοκλής ἀρχῆς αὐτῶν σύστασιν λέγων δε εξηγών την απ' αρχής σύστασιν αυτών. ηδυνήθη να ξηρῷ μεταβάλλειν τὸν τόπον εἰς τὸ μεταβάλη τόπον διαμονής και να υπάγη ὑγρόν (σχεδὸν γὰρ καὶ ἄποδα τὰ εις το ύδωρ· διότι σχεδόν τα πλείστα πλεῖστα αὐτῶν ἐστιν)· ὁ δὲ τὴν ἐξ αυτών δεν έχουσι πόδας. Διότι το υγρόν είναι ἐναντίον ὄντα· θερμὸν γὰρ εἶναι τὸ ολιγώτερον θερμόν παρά τον αέρα. προς ψυχροῦ καὶ τοῦ ὑγροῦ ἐλλείπει͵ το οποίον έχουσιν εναντίας ιδιότηταις. Αλλ' όμως είναι όλως ακατανόητον πώς έκαστον των ζώων τούτων. 1. επειδή έχουσιν έλλειψιν του υγρού και του ψυχρού δια μέσου στοιχείου. όπως και τοιαῦτα πολλὰ συνέστηκεν· τὰ μὲν πολλά μη όντα τοιαύτα· διότι άλλα μεν αποτελούνται περισσότερον εκ γης. όπερ γενόμενον ἕκαστον αὐτῶν ἐν τῷ εγεννήθη επί της ξηράς. Αναίρεσις δόξης Εμπεδοκλέους ότι θερμότατα είναι τα ένυδρα. ὑγρὸν ἧττον τοῦ ἀέρος. εἴρηκε͵ φάσκων τὰ [477b] θερμότατα ισχυρισθείς ότι τα ένυδρα είναι τα θερμότατα και τα έχοντα πυρ πολύ καὶ πῦρ ἔχοντα πλεῖστον τῶν ζῴων περισσότερον των άλλων ζώων. ἕκαστα δ΄ ἐν τοῖς χώρας. κατὰ τὸν τόπον ἀνασῴζηται͵ εύρωσι σωτηρίαν.ταύτα τα ζώα τοιουτοτρόπως. Ο Εμπεδοκλής όμως δεν είπεν ορθά.— Αναφοραί τόπων και οργανισμών. οἷον τὸ τῶν φυτῶν γένος͵ τὰ δ΄ ἐξ ως τα ένυδρα ζώα. άλλα δε περισσότερον εξ ύδατος. Έκαστον δε αυτών έχει την θέσιν του εις τας καταλλήλους δι' αυτά τὰ δ΄ ἐκ πυρός. οἰκείοις τόποις ἔχει τὴν τάξιν συνιστάναι ζῷα καθάπερ καὶ μὴ αὐτῶν. θερμότητος͵ ὅπως ἐπειδὴ τοῦ όπως. τα πτηνῶν καὶ πεζῶν τὰ μὲν ἐξ ἀέρος δε εκ πυρός. Ἐμπεδοκλῆς δ΄ οὐ καλῶς τοῦτ΄ ὅλως μὲν οὖν ἄτοπον πῶς ἐνδέχεται 2. γενέσθαι μὲν ἐν τῷ ξηρῷ φησι͵ .

συντηρούσι μεν ταύτα. λέγω δ΄ οἷον εἴ τι ἐκ κηροῦ συστήσειεν ἡ φύσις͵ οὐκ ἂν ἐν θερμῷ θεῖσα διέσωσεν͵ οὐδ΄ εἴ τι ἐκ κρυστάλλου· ἐφθάρη γὰρ ἂν ταχὺ διὰ τοὐναντίον· τήκει γὰρ τὸ θερμὸν τὸ ὑπὸ τοῦ ἐναντίου συστάν. διότι άλλα μεν τῶν πεζῶν· τὰ μὲν γὰρ ἄναιμα δεν έχουσιν ουδόλως αίμα. Εννοώ π. οὐ γὰρ ταὐτὸν ἥ θ΄ ὕλη τῶν ζῴων ἐξ ἧς ἐστιν ἕκαστον͵ καὶ αἱ ἕξεις καὶ διαθέσεις αὐτῆς. άλλα δε πάμπαν͵ τὰ δ΄ ὀλίγαιμα αὐτῶν έχουσι πολύ ολίγον.φεύγοντα δ΄ ἐλθεῖν εἰς τὸ ὕδωρ. ότι εάν η φύσις ήθελε πλάσει ον τι εκ κηρού ή πάγου. δεv πρέπει να συγχέηται προς τας διαφόρους ιδιότητας και διαθέσεις αυτής. δεν θα το έθετε βεβαίως εις το ύδωρ. Η αιτία δε. Προσέτι δε δεv φαίνονται τα ένυδρα θερμότερα των χερσαίων. δεν είναι όλον φησιν ἐκεῖνος ἀληθές. εν μέρει Ἐμπεδοκλῆς͵ τῇ μὲν ἔχει τὸ περιέχει την ζητουμένην εξήγησιν. επειδή η θερμότης διαλύει παν ό. εξ ης αποτελείται έκαστον είδος ζωών. ἔτι δ΄ οὐδὲ φαίνεται θερμότερα ὄντα 3. οίτινες είναι οικείοι προς αυτό. (στερεού) ποιηθέντα θα είναι εις το ξηρόν εἰ οὖν ὕλη πᾶσι τοῖς σώμασι τὸ . όπερ λέγει. Και αν ήθελε συστήσει τι από άλας ή νίτρον. 5. Διότι η ύλη. την εἴληφεν· περὶ δ΄ ἧς αἰτίας εἴρηκεν οποίαν αναφέρει ο Εμπεδοκλής. διότι θα κατεστρέφετο ταχέως υπό του εναντίου του. ἀλλὰ ποῖα μὲν δεῖ λέγειν θερμὰ καὶ 4.τι επλάσθη εκ του εναντίου αυτής. διότι το υγρόν φθείρει τα αποτελεσθέντα εξ υγρού και ψυχρού. δεν θα το συνετήρει θέτουσα αυτό εις θερμόν περιέχον. περί τούτου δέον ψυχρά͵ καθ΄ αὑτὰ τὴν ἐπίσκεψιν να πραγματευθώμεν ιδία. Διότι οι τόποι και αι εποχαί. αλλ' ζητούμενον λόγον͵ οὐ μὴν ὅ γέ όμως εκείνο. οὐδ΄ εἴ τι ἐξ ἁλὸς ἢ νίτρου συνέστησεν͵ οὐκ ἂν εἰς ὑγρὸν φέρουσα κατέθηκεν· φθείρει γὰρ τὰ ὑπὸ ξηροῦ συστάντα τὸ ὑγρόν. και τα εκ ξηρού ψυχρῷ]͵ τὰ δ΄ ἐκ ξηροῦ ἐν ξηρῷ. αληθές. αλλά φεύγοντα ήλθον εις το υγρόν. ἐστιν. αι οποίαι έχουσι καθ' υπερβολήν τας ιδιότητας τας εναντίας (προς τα ζώα). Εάν λοιπόν το ξηρόν και το υγρόν 46 ὑγρὸν καὶ τὸ ξηρόν͵ εὐλόγως τὰ μὲν είναι η ύλη πάντων των σωμάτων εύλογον να υποθέσωμεν ότι τα ἐξ ὑγροῦ [καὶ ψυχροῦ] συστάντα ἐν συσταθέντα από υγρόν και ψυχρόν θα ὑγροῖς ἐστι [καὶ εἰ ψυχρά͵ ἔσται ἐν είναι εις υγρόν περιέχον. 6. χ. τῶν μὲν γὰρ ἕξεων τοὺς τὰς ὑπερβολὰς ἔχοντας οἱ ἐναντίοι τόποι καὶ ὧραι σῴζουσιν͵ ἡ δὲ φύσις ἐν τοῖς οἰκείοις σῴζεται μάλιστα τό ποις. Αλλά ποία όντα πρέπει να λέγωμεν θερμά και ποία ψυχρά . Αλλ' η φύσις (παντός όντος) συντηρείται προ πάντων εις τους τόπους.

τοῦτο μὲν οὖν δεῖ ζητεῖν ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ἑκάστης ὕλης καὶ κατὰ τὰς μεταβολὰς τῆς κοινῆς ὥρας· τὰς μὲν γὰρ ἕξεις ἐνδέχεται τοῖς τόποις ἐναντίας εἶναι͵ τὴν δ΄ ὕλην ἀδύνατον. έπρεπε λόγου ἐστὶν εἰς τὸ ὕδωρ͵ διὰ τὸ εἶναι να έρχωνται εις το ύδωρ. 7. Και όμως. διότι είναι λίαν αὐτὰ ὑπέρξηρα͵ ὥσπερ τὰ ξηρά. Ταύτην λοιπόν την ισορροπίαν τα ζώντα πρέπει να ζητώσιν εις τους τόπους τους οικείους εις εκάστην ύλης οργάνωσιν και κατά τας μεταβολάς του συνήθους κλίματος. ουχί διότι είναι ψυχρόν. αλλά δε δεν έχουσιν. Διά τούτο τα δένδρα δεν φύονται εις το φύεται͵ ἀλλ΄ ἐν γῇ. ὅτι ὑγρόν. . αλλά τούτο είναι αδύνατον κατά την αρχικήν σύστασιν της ύλης. Διότι θα ήρχοντο εις αυτό τα τὸ ψυχρὸν ἂν ἦλθεν εἰς αὐτό͵ ἀλλ΄ δένδρα. καίτοι τοῦ αὐτοῦ ύδωρ. 8. και προσέτι να εξηγήσωσι διατί άλλα μεν έχουσι πνεύμονα. είναι “λίαν ὑπέρπυρά φησιν ἐκεῖνος· οὐ γὰρ διὰ πυρώδη”. αι δε έχουσαι υπερβολικήν ψυχρότητα εις το θερμόν. και αι εν τω αέρι είναι θερμαί. Ότι λοιπόν ουχί εξ αιτίας της φυσικής θερμότητος άλλα μεν ζώα είναι ένυδρα άλλα δε πεζά. ως λέγει ο Εμπεδοκλής. Διότι ο τόπος επαναφέρει εις την προσήκουσαν ισορροπίαν την υπερβολήν της ιδιότητος. Διότι αι ιδιότητες της ύλης δύνανται να είναι εις αντίθεσιν προς τον τόπον της διαμονής. αρκούσι να αποδείξωσι τα ειρημένα. είναι τοιαύται οίος είναι ο τόπος· αι μεν υπάρχουσαι εις το ύδωρ είναι υγραί. διὰ τοῦτο τὰ δένδρα οὐκ ἐν ὕδατι αἱ μὲν οὖν φύσεις τῆς ὕλης͵ ἐν οἵῳπερ τόπῳ εἰσί͵ τοιαῦται οὖσαι τυγχάνουσιν͵ αἱ μὲν ἐν ὕδατι ὑγραί͵ αἱ δ΄ ἐν τῇ γῇ ξηραί͵ αἱ δ΄ ἐν τῷ ἀέρι [478a] θερμαί· αἱ μέντοι ἕξεις αἱ μὲν ὑπερβάλλουσαι θερμότητι ἐν ψυχρῷ͵ αἱ δὲ τῇ ψυχρότητι ἐν θερμῷ τιθέμεναι σῴζονται μᾶλλον· ἐπανισοῖ γὰρ εἰς τὸ μέτριον ὁ τόπος τὴν τῆς ἕξεως ὑπερβολήν. 9. ὅτι μὲν οὖν οὐ διὰ θερμότητα τῆς φύσεως τὰ μὲν ἔνυδρα τὰ δὲ πεζὰ τῶν ζῴων ἐστί͵ καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς φησιν͵ τοσαῦτ΄ εἰρήσθω͵ καὶ διότι τὰ μὲν οὐκ ἔχει πνεύμονα τὰ δὲ ἔχει. αλλά διότι είναι υγρόν. αλλ' εις την ξηράν. ή. αι δε εις ξηράν γην ξηραί. Αι αποκτηθείσαι ιδιότητες όμως συντηρούνται περισσότερον. καθώς λέγει. κατά την εξήγησιν του Εμπεδοκλέους. Αι φυσικαί συστάσεις λοιπόν της όλης 47 εις οιονδήπητε τόπον υπάρχουσιν. αι μεν έχουσαι υπερβολικήν θερμότητα εις το ψυχρόν.(στερεόν).

Εκ των ζώων συμπεραίνει περί ανθρώπων. (29) Είς τε την ζωικήν θερμότητητα και εις το άψυχον πυρ. (27) Ο Αριστοτέλης ανέταμε σώματα ζώων. τα οποία έχουσι πνεύμονας και λαμβάνουσι την κατάψυξιν εαυτών εκ του αέρος. σπανίως ερυθρόν. (31) Των εντόμων το αίμα είναι συνήθως άχρουν υγρόν. και ο Αριστοτέλης δεν εθεώρει αυτό αίμα. (35) Τα ζωοτοκούντα εν εαυτοίς είναι τα μαστοφόρα. ενώ αύτη δύναται να υπάρχη και άνευ των άλλων. (36) Τα ζώα ταύτα είναι αμφίβια. διότι η θρέψις είναι απαραιτήτως αναγκαία εις τας άλλας δυνάμεις. (41) Όπως πάντα οι ιχθύς. αλλ' αμφίβολον αν και ανθρώπων. αήρ. και διά τούτo δεν υπεβάλλετο εις αvατομήv. Το ανθρώπινον σώμα εθεωρείτο ιερόv.(25) Η θρεπτική ψυχή καλείται πρώτη. όπερ εισάγεται μετά της τροφής των. (32) Ίνα επαναλάβωσι την αναπνοήν. (42) Αναγκάζονται να δεχθώσι συγχρόνως το υγρόν. (46) Και το θερμόν και το ψυχρόν. . (37) Εντός του σώματος των. (26) Ως είναι τα έντομα και τα μαλάκια. (44) Ου μόνον θρεπτικήν αλλά και αισθητικήν και νοητικήν. (39) Και έχουσι πνεύμονα. (28) Η φύσις διά της φυσικής θερμότητος παρέσχε και εις την θρεπτικήν δύναμιν θερμότητα. (40) Και έχουσι βράγχια. κ λ. (45) Και εν τη συστάσει αυτών επικρατεί εν στοιχείον. (47) Φυτά και ζώα. ενίοτε κίτρινον ή πρασινωπόν. (30) Φυσικής αποσβέσεως. (38) Μάλλον παρά με πόδας. (34) Τα μαλάκια και τα οστρακόδερμα. (43) Εξαιρουμένων των κητωδών. Τα ζωοτοκούντα εκτός εαυτώv είναι τα ωοτόκα. (33) Τα έντομα.

αἴτιον τοῦ μὲν ἀναπνεῖν ὁ πνεύμων 2. ταῦτα δ΄ ἀμφότερα ὁ θερμότητος. 3. Αίτιον τούτου είναι ότι ο πνεύμων είναι σπογγώδης και πλήρης σωλήνων. Σύστασις και λειτουργία του πνεύμονος εις τα ανώτερα ζώα. πορεύεται τὸ πνεῦμα ῥᾳδίως. διότι είναι φύσει λεπτός και εισδύων εις όλον το γὰρ τὸ λεπτὴν ἔχειν τὴν φύσιν διὰ ζώον ταχέως ψύχει αυτό 48. Διὰ τί δὲ τὰ ἔχοντα δέχεται τὸν ἀέρα καὶ ἀναπνέουσι͵ καὶ μάλιστ΄ αὐτῶν ὅσα ἔχουσιν ἔναιμον͵ 1. όσων ο διότι δὴ μάλιστ΄ ἀναπνέουσι τὰ πνεύμων έχει αίμα. είναι φανερόν εκ τούτου. ενώ το ύδωρ παντός τε καὶ ταχέως διαδυόμενος (θα εξετέλει) το εναντίον. διότι μὲν δεῖται τῆς καταψύξεως διὰ τὸ η ζωική θερμότης είναι λίαν ευκίνητος μικρὰν εἶναι τὴν ῥοπὴν τοῦ ψυχικοῦ και διότι η ψύξις πρέπει να εισέρχηται εις πυρός͵ εἴσω δ΄ εἰσιέναι διὰ παντὸς όλον το εσωτερικόν του ζώου ένεκα της διὰ τὸ πλῆθος τοῦ αἵματος καὶ τῆς αφθονίας του αίματος και της θερμότητος. τὸ μόριον τῶν καλουμένων σπλάγχνων. πλείονος δεῖται τῆς καταψύξεως͵ ευκόλως φθάνει μέχρι της αρχικής πηγής ἅμα δὲ καὶ πρὸς τὴν ἀρχὴν τῆς της ζωικής θερμότητας. Και ότι ιδία διαψύχει· τὸ δ΄ ὕδωρ τοὐναντίον. Όσα δε έχουσιν αίμα εις τον πνεύμονα. έχουσι χρείαν ταχείας καταψύξεως. ότι δηλ. το θερμότερον έχει ἔχοντα τὸν πνεύμονα ἔναιμον͵ ἐκ τούτων δῆλον· τό τε γὰρ θερμότερον χρείαν περισσοτέρας ψύξεως. και μάλιστα όσα εξ αυτών έχουσι τον πνεύμονα πλήρη αίματος. ενώ πληροί τους πνεύμονας. μέρος τούτο έχει το περισσότερον αίμα εξ καὶ ἐναιμότατον δὴ μάλιστα τοῦτο όλων των ονομαζομένων σπλάγχνων. ὅσα δὴ ἔχει ἔναιμον αὐτό͵ ταχείας . Και τα δύο δε ταύτα ο αήρ μὲν ἀὴρ δύναται ῥᾳδίως ποιεῖν· διὰ δύναται ευκόλως να εκτελή. Διατί δε τα ζώα τα έχοντα πνεύμονα δέχονται τον αέρα και αναπνέουσι.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'. ήτις είναι εv τη θερμότητος τὴν ἐν τῇ καρδίᾳ καρδία. Το σομφὸς ὢν καὶ συρίγγων πλήρης. και συνάμα ο αήρ. καὶ αναπνέουσιν εκείνα τα ζώα.

μή͵ καθάπερ οἱ ἰχθύες διὰ τὸ ενεργούσι την κατάψυξίν των εις το ύδωρ ἔνυδρον αὐτῶν τὴν φύσιν εἶναι͵ τῷ δια των βραγχίων. τα πράγματα έχουσιν ως εξής: Φαίνεται ίσως ότι η καρδία δεν έχει την αυτήν θέσιν εις τα χερσαία ζώα όπως και εις τους ιχθύς. 1. επειδή η φύσις καρδίαν μὲν ἔχοντα͵ πνεύμονα δὲ αυτών είναι να ζώσιν εις το ύδωρ. ᾗ γὰρ νεύουσι τὰς κεφαλάς͵ ἐνταῦθ΄ ἡ καρδία τὸ ὀξὺ ἔχει. Γενικώς η φύσις των ζώων έχει χρείαν καταψύξεως 49 ένεκα της ζωικής ζῴων δεῖται φύσις διὰ τὴν ἐν τῇ θερμότητος.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣT'. και εις τας ιστορίας των ζώων. καὶ πνεύμονα τῶν ζῴων. ἐπεὶ δὲ οὐχ ὡσαύτως αἱ κεφαλαὶ νεύουσι τοῖς τε πεζοῖς τῶν 3. Αναφοραί της καρδίας πρός τον πνεύμονα και τα βράγγια. Ὃν δὲ τρόπον ἡ καρδία τὴν σύντρησιν ἔχει πρὸς τὸν πνεύμονα͵ δεῖ θεωρεῖν ἔκ τε τῶν ἀνατεμνομένων καὶ τῶν ἱστοριῶν τῶν περὶ τὰ ζῷα γεγραμμένων. 2. καθώς οι ιχθύς. καθ' όσον αφορά τας λεπτομερείας. Ποίαι δε είναι αι σχετικαί θέσεις της καρδίας και των βραγχίων πρέπει να ίδωμεν διά της όψεως εις τας ανατομάς. Θάνατος η παύσις της κινήσεως του πνεύμονος και των βραγχίων. Θέσις της καρδίας και σύστασις. ὕδατι ποιοῦνται τὴν κατάψυξιν διὰ καταψύξεως μὲν οὖν ὅλως ἡ τῶν τῶν βραγχίων. καρδίᾳ τῆς ψυχῆς ἐμπύρευσιν. Την κατάψυξιν δε ταύτην ενεργούσι διά ταύτην δὲ ποιεῖται διὰ τῆς ἀναπνοῆς της αναπνοής όσα εκ των ζώων έχουσιν ὅσα μὴ μόνον ἔχουσι καρδίαν ἀλλὰ ου μόνον καρδίαν. αλλ' όμως είναι εις την αυτήν θέσιν· διότι η καρδία έχει την κορυφήν αυτής προς το μέρος. δόξειε μὲν γὰρ ἂν οὐχ ὡσαύτως ἔχειν τὴν θέσιν ἡ καρδία τοῖς τε πεζοῖς τῶν ζῴων καὶ τοῖς ἰχθύσιν͵ ἔχει δ΄ ὡσαύτως. ὡς δ΄ ἡ θέσις ἔχει τῆς καρδίας πρὸς τὰ βράγχια͵ πρὸς μὲν τὴν ὄψιν ἐκ τῶν [478b] ἀνατομῶν δεῖ θεωρεῖν͵ πρὸς δ΄ ἀκρίβειαν ἐκ τῶν ἱστοριῶν· ὡς δ΄ ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν καὶ νῦν͵ ἔχει τόνδε τὸν τρόπον. ήτις είναι εις την καρδίαν 50. Αλλ' επειδή αι κεφαλαί δεν κλίνουσι κατά την αυτήν διεύθυνσιν εις τα χερσαία και εις τους ιχθύς 51. ουχί δε πνεύμονα. η καρδία . καθ' ον η καρδία συγκοινωνεί με τον πνεύμονα. Αλλ' ίνα και τώρα συγκεφαλαιώσωμεν. αλλά και πνεύμονα. πρέπει να ίδωμεν και εις τα ανατεμνόμενα ζώα και εις τα συγγράμματα περί “Ζώων Ιστορίας”. Τον τρόπον. όπου τα ζώα κλίνουσι τας κεφάλας αυτών. τὰ δὲ Όσα δε έχουσι καρδίαν.

ὕδατος διὰ τῶν βραγχίων. επειδή η επαφή του αίματος 54 θερμαίνει και τα δύο. όπως συμβαίνει εις τα βράγχια των ιχθύων. όταν ταύτα δέχωνται και εξάγωσι τον αέρα. τα οποία αναπνέουσι. Και από το εν ἐστιν͵ ἔνθεν δὲ καὶ ἔνθεν τῆς και από το άλλο μέρος της καρδίας άλλοι καρδίας καὶ ἕτεροι τείνουσιν εἰς σωλήνες διευθύνονται εις το άκρον εκάστου των βραγχίων. τα δε ένυδρα τα βράγχια αυτών ή δια πάθημα τι ή διά γήρας. τότε αναγκαίως αποθνήσκουσιν. Και όσα μεν ζώα αναπνέουσιν εις ολίγον αέρα και τον αυτόν (μη ανανεούμενον) αποπνίγονται 53 . Είναι δε βράγχια. δεν δύνανται να θέτωσιν εις κίνησιν τον πνεύμονα αυτών. διότι και ο αήρ και το ζώον γίνονται ταχέως θερμά. όπου όλα τα βράγχια συνάπτουσιν ἀλλήλοις πάντα τὰ συνενούνται μεταξύ των. Ομοίως δε και εις τα ζώα. καὶ τὰ μὲν ἀναπνέοντα ἐν ὀλίγῳ ἀέρι καὶ τῷ αὐτῷ ἀποπνίγονται· ταχέως γὰρ ἑκάτερον αὐτῶν γίνεται θερμόν (θερμαίνει γὰρ ἡ τοῦ αἵματος θίξις ἑκάτερον)͵ θερμὸν δ΄ ὂν [τὸ αἷμα] κωλύει τὴν κατάψυξιν· καὶ μὴ δυναμένων κινεῖν τῶν μὲν ἀναπνεόντων τὸν πνεύμονα τῶν δ΄ ἐνύδρων τὰ βράγχια διὰ πάθος ἢ διὰ γῆρας͵ τότε συμβαίνειν δεῖ τὴν τελευτήν. διότι το ὧν ἡ κατάψυξις γίνεται πρὸς τὴν ύδωρ πάντοτε διοχετεύεται διά των καρδίαν͵ διαυλωνίζοντος ἀεὶ τοῦ βραγχίων. τα οποία αναπνέουσιν. 5. μέγιστος μὲν οὖν οὗτός μέγιστος ο αυλός ούτος. ο θώραξ κινείται πολλάκις άνω και κάτω. ὡσαύτως δὲ τοῖς ἀναπνέουσιν ὁ θώραξ ἄνω καὶ κάτω κινεῖται πολλάκις δεχομένων τὸ πνεῦμα καὶ ἐξιέντων͵ ὡς τὰ βράγχια τοῖς ἰχθύσιν. Διευθύνεται δε από του άκρου της καρδίας αυλός φλεβονευρώδης εις το φλεβονευρώδης εἰς τὸ μέσον͵ ᾗ μέσον αυτής. . Όταν όμως το αίμα είναι θερμόν. εμποδίζει την κατάψυξιν. τον οποίον αναπνέουσι. τείνει δ΄ ἐξ ἄκρου τῆς καρδίας αὐλὸς 4. διά των οποίων ἄκρον ἑκάστου τῶν βραγχίων͵ δι΄ γίνεται η κατάψυξις της καρδίας. ἡ καρδία τὸ ὀξὺ ἔχει.ζῴων καὶ τοῖς ἰχθύσι͵ πρὸς τὸ στόμα τούτων έχει τήν κορυφήν εστραμμένην προς το στόμα 52. Και όταν τα ζώα.

Ατελή δε λέγω τα ωά. 3. 4. Βίαιος είναι όταν η αιτία αυτού είναι έξωθεν. Ο θάνατος δεν είναι άνευ διαφορών. το μέρος. Ο θάνατος δε και η καταστροφή είναι όμοια εις πάντα τα μη ατελή (κατά την ανάπτυξιν) ζώα. βίαιος ή φυσικός. Ἔστι μὲν οὖν πᾶσι τοῖς ζῴοις κοινὸν γένεσις καὶ θάνατος͵ οἱ δὲ τρόποι διαφέρουσι τῷ εἴδει· οὐ γὰρ ἀδιάφορος ἡ φθορά͵ ἀλλ΄ ἔχει τι κοινόν. Θάνατος εκ γήρατος. ἀτελῆ δὲ λέγω οἷον τά τε ᾠὰ καὶ τὰ σπέρματα τῶν φυτῶν͵ ὅσα ἄρριζα. π. εις δε τα άναιμα το μέρος το . ἔστι δὲ θά νατος καὶ ἡ φθορὰ πᾶσιν ὁμοίως τοῖς μὴ ἀτελέσιν· τούτοις δὲ παρομοίως μέν͵ ἄλλον δὲ τρόπον. έχει όμως πάντοτε κοινόν τι. πᾶσι μὲν οὖν ἡ φθορὰ γίνεται διὰ θερμοῦ τινος ἔκλειψιν͵ τοῖς δὲ τελείοις͵ ἐν ᾧ τῆς οὐσίας ἡ ἀρχή. θάνατος δ΄ ἐστὶν ὁ μὲν βίαιος ὁ δὲ κατὰ φύσιν͵ βίαιος μὲν ὅταν ἡ ἀρχὴ ἔξωθεν ᾖ͵ κατὰ φύσιν δ΄ ὅταν ἐν αὐτῷ͵ καὶ ἡ τοῦ μορίου σύστασις ἐξ ἀρχῆς τοιαύτη͵ ἀλλὰ μὴ ἐπίκτητόν τι πάθος. και τα σπέρματα των φυτών. Περί Ζωής και Θανάτου. Είναι δε αύτη. άλλοτε δε φυσικός. ως είπομεν πρότερον 57. 2. Εις πάντα λοιπόν τα ζώα είναι κοινά η γέννησις και ο θάνατος. όταν δεv έχωσιν ακόμη ρίζας. αὕτη δ΄ ἐστίν͵ ὥσπερ εἴρηται πρότερον͵ ἐν ᾧ τό τε ἄνω καὶ τὸ κάτω συνάπτει͵ τοῖς μὲν φυτοῖς μέσον βλαστοῦ καὶ ῥίζης͵ τῶν δὲ ζῴων τοῖς [479a] μὲν ἐναίμοις ἡ 1. αλλ' ο τρόπος είναι διάφορος. εις δε τα τέλεια (κατά την ανάπτυξιν) γίνεται εις το μέρος. και εις μεν τα φυτά είναι το μέσον μεταξύ στελέχους και ρίζης. Ο φυσικός είναι αποτέλεσμα ελλείψεως θερμότητος εν τη καρδία. οι τρόποι δε αυτών διαφέρουσι κατ' είδος. Ο θάνατος είναι. εις το οποίον υπάρχει η ζωική αρχή. Εις πάντα λοιπόν η καταστροφή γίνεται δι' έλλειψιν θερμότητος. Και η σύστασις του πνεύμονος 55 είναι τοιαύτη εξ αρχής 56 και δεν είναι ιδιότης τις επίκτητος. εις το οποίον συνενούνται το άνω και το κάτω μέρος του ζώου. Εις τα φυτά η πορεία αυτή λέγεται αποξήρανσις.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'. τοῖς μὲν οὖν φυτοῖς αὔανσις͵ ἐν δὲ τοῖς ζῴοις καλεῖται τοῦτο γῆρας. φυσικός δε όταν η αιτία είναι εν αυτώ τω ατόμω. εις δε τα ζώα γήρας. Νοσήματα πνεύμονας. Ο θάνατος είναι άλλοτε μεν βίαιος. χ. Και εις τα ατελή είναι παρόμοια.

Αποσβύνεται μορίου͵ ταχέως ἀποσβέννυται· ὥσπερ γὰρ ἀκαριαίας καὶ μικρᾶς ἐν δε διά παραμικράν κίνησιν μη ον πλέον ή διὸ καὶ μικρῶν παθημάτων . εις ταύτα μεν τα βράγχια και εις εκείνα ο πνεύμων. όταν η θερμότης η μετ' αυτής συνδεδεμένη δεν ελαττούται εκ καταψύξεως. 6. ὅταν οὖν τοῖς μὲν ὁ πνεύμων τοῖς δὲ τὰ βράγχια σκληρύνηται͵ διὰ χρόνου μῆκος ξηραινομένων τοῖς μὲν τῶν βραγχίων τοῖς δὲ τοῦ πνεύμονος͵ καὶ γινομένων γεηρῶν͵ οὐ δύναται ταῦτα τὰ μόρια κινεῖν οὐδ΄ αἴρειν καὶ συνάγειν͵ τέλος δὲ γιγνομένης ἐπιτάσεως καταμαραίνεται τὸ πῦρ. επί τέλους δε επιτεινομένης της καταστάσεως ταύτης οξύνεται το πυρ (της ζωής). τούτων δ΄ ἔνια δυνάμει πολλὰς ἡ δ΄ ἀρχὴ τῆς ζωῆς ἐκλείπει τοῖς ἔχουσιν ὅταν μὴ καταψύχηται τὸ θερμὸν τὸ κοινωνοῦν αὐτῆς· καθάπερ γὰρ εἴρηται πολλάκις͵ συντήκεται αὐτὸ ὑφ΄ αὑτοῦ. τα ζώα δεν δύνανται πλέον να κινώσι τα όργανα ταύτα. ως αι χελώναι. Διά τούτο. διὸ καὶ τῶν ἐντόμων ἔνια εντόμων ζώσι και αφού διαιρεθώσι. όταν εις το γήρας μικρά νοσήματα συμβώσιν. Τίνα δε εκ τούτων έχουσιν εν δυνάμει πολλά ζωικά κέντρα.καρδία͵ τοῖς δ΄ ἀναίμοις τὸ ανάλογον με την καρδίαν. 7. ο θάνατος επέρχεται ἐπιγινομένων ἐν τῷ γήρᾳ ταχέως ταχέως. διότι η φύσις αυτών δέν είναι χελωνίων͵ διὰ τὸ μὴ συγκεῖσθαι τὴν ωργανωμένη καλώς. Διότι. Η αρχή δε της ζωής εκλείπει εις τα έχοντα αυτήν. σκληρύνονται και συν τω χρόνω ξηραίνωνται. ἀνάλογον. η θερμότης καταναλίσκει αυτή εαυτήν. oυχί όμως και εν ἀρχὰς ἔχουσιν͵ οὐ μέντοι γε ενεργεία. Τω όντι η θερμότης τότε είναι τελευτῶσιν· διὰ γὰρ τὸ ὀλίγον εἶναι ολίγη. και διαιρούμενα ζῶσι͵ καὶ τῶν ἐναίμων όσα εκ των εναίμων δεν είναι πολύ καλώς ὅσα μὴ ζωτικὰ λίαν εἰσὶ πολὺν οργανωμένα. αίτινες και κινούνται με τους πόδας. ταχέως αποσβύνεται το πυρ. 5. και επομένως οιαδήποτε επέλθη ζωῆς͵ ἥτις ἂν ἐπίτασις γένηται τοῦ επίτασις της λειτουργίας του πνεύμονος. διότι το περισσότερον μέρος αυτής τὸ θερμόν͵ ἅτε τοῦ πλείστου κατηναλώθη κατά τήν διάρκειαν της διαπεπνευκότος ἐν τῷ πλήθει τῆς ζωής. και γίνωνται γεώδη. και τα βράγχια εις τα αλλά. Διά τούτο και τινα εκ των ἐνεργείᾳ. Όταν λοιπόν ο πνεύμων εις τα μεν. τοῖς ἐντόμοις. καθώς είπομεν πρότερον. ομοιάζουσι δε με τα φύσιν αὐτῶν εὖ͵ παραπλησίως δὲ έντομα. ζώσι πολύν χρόνον. όταν χρόνον ζῶσιν ἐξῃρημένης τῆς αφαιρεθή η καρδία αυτών. ούτε να τα διαστέλλωσι και να τα συστέλλωσι. ενώ καρδίας͵ οἷον αἱ χελῶναι͵ καὶ κινοῦνται τοῖς ποσίν͵ ἐπόντων τῶν ακόμη έχουσι τα χελώνια (καύκαλον).

πάντων αναφερομένων εις τήν φυσικήv θερμότητα. 1. γήρατος. ακμάζει ή σβύνεται. τελευτωύσιν οι άνθρωποι δύνωνται κινεῖν͵ τελευτῶσιν αποπνέοντες την τελευταίαν πνοήν ἀποπνεύσαντες. ακμή δε είναι το μέσον μεταξύ νεότητος και γήρατος. χωρίς να το αισθανθώσι παντελώς. κίνησιν ἀποσβέννυται. νεότητος. διότι ο τοῖς πυρετοῖς͵ πυκνὸν τὸ πνεῦμα πνεύμων δεν δύναται πολύ ευρέως να ποιοῦσι διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τὸν διαστέλλεται υψούμενος και να συστέλληται· και τέλος. γήρας δε είναι η φθίσις͵ ἀκμὴ δὲ τὸ τούτων μέσον. Ορισμός γεννήσεως. διὸ καὶ ἄλυπός ἐστιν ὁ ἐν τῷ γήρᾳ θάνατος· οὐδενὸς γὰρ βιαίου πάθους αὐτοῖς συμβαίνοντος τελευτῶσιν͵ ἀλλ΄ ἀναίσθητος ἡ τῆς ψυχῆς ἀπόλυσις γίνεται παντελῶς. αυτών. καθ' όσον άρχεται. αλλ' η ψυχή αποχωρίζεται. καὶ τῶν νοσημάτων ὅσα ποιοῦσι τὸν ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'. Γένεσις μὲν οὖν ἐστιν ἡ πρώτη τελευτὴ δὲ καὶ φθορὰ βίαιος μὲν ἡ 2. Ζωή είναι η εμμονή της ψυχῆς͵ ζωὴ δ΄ ἡ μονὴ ταύτης. όπερ μορίου αὔξησις͵ γῆρας δ΄ ἡ τούτου καταψύχει (το ζώον). καταστροφή αυτού. 9. τέλος δ΄͵ ὅταν μηκέτι ταύτην 60. Και όσα νοσήματα ποιούσι σκληρόν τον πνεύμονα ή διά φυμάτων ή δι' πνεύμονα σκληρὸν ἢ φύμασιν ἢ εκκρίσεων 59 ή δι' υπερβολικής νοσηράς περιττώμασιν ἢ θερμότητος θερμότητος. νεότης συνενώσεως ταύτης· νεότης δε είναι η δ΄ ἐστὶν ἡ τοῦ πρώτου καταψυκτικοῦ ανάπτυξις του πρώτου οργάνου. ζωής και θανάτου. Γέννησις είναι λοιπόν η πρώτη 61 μέθεξις ἐν τῷ θερμῷ τῆς θρεπτικῆς συμπλοκή της θρεπτικής ψυχής με την θερμότητα. Θάνατος δε και καταστροφή βίαιος . Δια τούτο και ό κατά το γήρας θάνατος είναι άλυπος 58 και οι γέροντες αποθνήσκουσι χωρίς να συμβή εις αυτούς κανέν βίαιον πάθημα. 8. ως είναι εις τους πυρετούς. νοσηματικῆς ὑπερβολῇ͵ καθάπερ ἐν επιταχύνουσι την αναπνοήν.αὐτῷ φλογὸς ἐνούσης διὰ μικρὰν αμυδρά και μικρά φλοξ εις το ζώον. όταν δεν πνεύμονα μακρὰν αἴρειν ἄνω καὶ δύνανται πλέον να κάμνωσι την κίνησιν συνίζειν.

είναι η απόσβεσις και ο μαρασμός της ζωικής θερμότητος (ήτις φθείρεται και διά (φθαρείη γὰρ [479b] ἂν δι΄ τας δύο αιτίας ταύτας)· η δε φυσική ἀμφοτέρας ταύτας τὰς αἰτίας)͵ ἡ δὲ μάρανσις του αυτού τούτου θερμού κατὰ φύσιν τοῦ αὐτοῦ τούτου παράγεται διά τον πολύν χρόνον. τί μὲν οὖν ἐστι γένεσις καὶ ζωὴ καὶ θάνατος͵ καὶ διὰ τίνας αἰτίας ὑπάρχουσι τοῖς ζῴοις͵ εἴρηται. Εκ των ειρημένων γίνεται φανερόν διά ποίαν αιτίαν συμβαίνει να πνίγωνται εις το υγρόν όσα ζώα αναπνέουσι 62 και εις τον αέρα οι ιχθύς. Εις τους ιχθύς δηλ. ως προς δε τα οὖν φυτοῖς αὔανσις͵ ἐν δὲ τοῖς ζῴοις ζώα θάνατος. και δια ποίας αιτίας υπάρχουσιν εις τα ζώα. Είπομεν λοιπόν τί είναι η γέννησις. τούτου δ΄ ὁ μὲν ἐν γήρᾳ θάνατος μάρανσις τοῦ μορίου δι΄ ἀδυναμίαν τοῦ καταψύχειν ὑπὸ γήρως. 4. και ταύτα δε και εκείνα στερούνται των στοιχείων τούτων. ἡ δ΄ αἰτία τῆς κινήσεως τοῖς μὲν τῶν 2. καλείται δε ως γινομένη καὶ τελειότητα· τοῖς μὲν προς τα φυτά ξήρανσις. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'. και είναι μάρανσις διὰ χρόνου μῆκος κανονικόν τέλος ζωής. Ανακεφαλαίωσις των ειρημένων περί πνεύμονος και βραγχίων. Θα είπωμεν εφεξής ποία είναι η αιτία βραγχίων τοῖς δὲ τοῦ πνεύμονος͵ ὧν της κινήσεως των βραγχίων εις τους ιχθύς και των πνευμόνων εις τα άλλα· καθ' όσον αἰρομένων καὶ συνιζόντων τὰ μὲν τα όργανα ταύτα διαστέλλονται και . διότι διά το γήρας γίνεται αδύνατον να καταψύχη το ζώον. η ζωή και ο θάνατος. τοῦ θερμοῦ σβέσις καὶ μάρανσις καλεῖται θάνατος. εις τα άλλα δε διά του αέρος. όταν μεταβάλλωσι τον τόπον της διαμονής των. Δῆλον δ΄ ἐκ τούτων καὶ διὰ τίν΄ αἰτίαν τοῖς μὲν ἀναπνέουσι τῶν ζῴων ἀποπνίγεσθαι συμβαίνει ἐν τῷ ὑγρῷ͵ τοῖς δ΄ ἰχθύσιν ἐν τῷ ἀέρι· τοῖς μὲν γὰρ διὰ τοῦ ὕδατος ἡ κατάψυξις γίνεται͵ τοῖς δὲ διὰ τοῦ ἀέρος͵ ὧν ἑκάτερα στερίσκεται μεταβάλλοντα τοὺς τόπους. 3. 1. Και ο μεν κατά το γήρας θάνατος είναι ο μαρασμός του οργάνου. η κατάψυξις 63 γίνεται διά του ύδατος.

συνωθούμενον οὕτως ὥστ΄ ἐνίοτ΄ ώστε ενίοτε τα ζώα αποσβύνονται και ἀποσβέννυσθαι τὰ ζῷα καὶ αποθνήσκουσι διά φόβον και πάθημα νοσηρόν. Προσέτι θα ἡ σύστασις τοῦ ὀργάνου͵ τόνδ΄ ἔχει εξηγήσωμεν την σύστασιν του οργάνου τὸν τρόπον. Η πήδησις είναι η συγκέντρωσις εν τη καρδία θερμότητος ένεκα καταψύξεως θερμοῦ τοῦ ἐν αὐτῇ διὰ κατάψυξιν άλλων μερών. διότι η μεταβολή αύτη του αίματος δεν είναι . ήτις δύναται να είναι ή περιττωματικὴν ἢ συντηκτικήν͵ οἷον εκκριματική ή διαλυτική 65. τούτου εν τοις επομένοις. Ο δε γινόμενος σφυγμός της καρδίας.συστέλλονται. ως εις την ἐν τῇ νόσῳ τῇ καλουμένῃ παλμῷ͵ νόσον. σφύξις. αλλ' όμως είναι διάφορα. ἀποθνήσκειν διὰ φόβον καὶ διὰ πήδησις μὲν οὖν ἐστι σύνωσις τοῦ πάθος νοσηματικόν. ἡ δὲ συμβαίνουσα σφύξις τῆς καρδίας͵ ἣν ἀεὶ φαίνεται ποιουμένη συνεχῶς͵ ὁμοία φύμασίν ἐστιν͵ ἣν ποιοῦνται κίνησιν μετ΄ ἀλγηδόνος διὰ τὸ παρὰ φύσιν εἶναι τῷ αἵματι 3. Τρία δε είναι όσα συμβαίνουσιν εις την καρδίαν. ἐκπνέουσι καὶ εἰσπνέουσι τὰ δὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ'. Τρία δ΄ ἐστὶ τὰ συμβαίνοντα περὶ τὴν καρδίαν͵ ἃ δοκεῖ τὴν αὐτὴν φύσιν ἔχειν͵ ἔχει δ΄ οὐ τὴν αὐτήν͵ πήδησις καὶ σφυγμὸς καὶ ἀναπνοή. είναι όμοιος με την κίνησιv. Τρείς εν τη καρδία κινήσεις: πήδησις. τα μεν εκπνέουσι και δέχονται τὸ ὑγρὸν καὶ ἐξιᾶσιν͵ ἔτι δ΄ εισπνέουσι τον αέρα. αναπνοή. ήτοι πήδησις (άτακτος κίνησις) 64 . ήτις λέγεται παλμός καρδίας 66. Διότι και οι φοβούμενοι καταψύχονται τὰ ἄνω͵ τὸ δὲ θερμὸν καταψύχονται εις τα άνω μέρη. 2. 1. τα δε δέχονται και απορρίπτουσι το υγρόν. τον οποίοv αύτη φαίνεται ότι ενεργεί πάντοτε συνεχώς. σφυγμός και αναπνοή. καὶ ἐν ἄλλαις δὲ νόσοις͵ καὶ ἐν τοῖς και εις άλλας νόσους και έτι εις τους φόβοις δέ· καὶ γὰρ οἱ φοβούμενοι φόβους. η δε θερμότης φεύγουσα και συγκεντρουμένη ὑποφεῦγον καὶ συστελλόμενον εις την καρδίαν προξενεί την πήδησιν. τα οποία φαίνονται μεν ότι έχουσι την αυτήν φύσιν. ποιεῖ τὴν πήδησιν͵ εἰς μικρὸν συμπιεζομένη εις μικρόν χώρον ούτως. την οποίαν προξενούσι τα οιδήματα 67 μετά άλγους.

διότι η αναθυμίασις είναι μεγαλυτέρα εις τους πρεσβυτέρων· γίνεται γὰρ ἡ ἀναθυμίασις πλείων τοῖς νεωτέροις. Εις δε την καρδίαν η δια της θερμότητος παραγομένη εξόγκωσις του ἐκ τῆς τροφῆς ὑγροῦ διὰ τῆς υγρού. καὶ τοῦτ΄ ἀεὶ γίνεται καρδίας. Tο αίμα πρώτον εις την καρδίαν διαπλάσσεται. η διωρισμένων τῶν φλεβῶν φαίνεται καρδία όμως φαίνεται. αἵματος φύσις. Τέρμα δε της γίνεσθαι τὸν ὄγκον. ἂν πυωθῇ πεφθέν. θερμότητος ὄγκωσις ποιεῖ σφυγμόν͵ προξενεί τον σφυγμόν. τοῖς φύμασιν͵ ἐὰν μὴ διαπνεύσῃ͵ όταν το πύον δεν εξατμισθή και γένηται πυκνότερον το υγρόν. Γίνεται δε η κίνησις έως ου το κακόν ωριμάση και γίνη πύον. Και η κίνησις αύτη πάντοτε συνεχῶς· ἐπιρρεῖ γὰρ ἀεὶ τὸ ὑγρὸν γίνεται συνεχώς. και κτυπούσι συγχρόνως. ότι έχει αίμα. άρα και αι κἀκεῖναι ἀεί͵ καὶ ἅμα ἀλλήλαις͵ ὅτε φλέβες είναι πάντοτε εις κίνησιν. ἔστι δ΄ ὅμοιον ζέσει τοῦτο τὸ πάθος· 4. νεοτέρους. του δε βρασμού [480a] παχυτέρου γινομένου τοῦ ὑγροῦ͵ σῆψις͵ τῇ δὲ ζέσει ἡ ἔκπτωσις τέρμα είναι η πτώσις του υγρού έξω του περιέχοντος αυτό (αγγείου). διὰ τῶν ὁριζόντων. όπερ φέρει αδιαλείπτως η τροφή. . πρῶτον γὰρ ἐν τῇ καρδίᾳ 69 καὶ σφύζουσιν αἱ φλέβες πᾶσαι͵ καὶ 7. Και πάσαι αι φλέβες έχουσι σφυγμόν. διότι. πνευματουμένου τοῦ ὑγροῦ ὑπὸ τοῦ Τω όντι τούτο υψούται τότε. ήτις κινεῖ. διότι πάντοτε επιρρέει συνεχώς το υγρόν. ως φαίνεται κατά τας δημιουργεῖται· δῆλον δ΄ ἐν τῇ αρχάς της γεννήσεως (ζώου). 6. γίνεται συγχρόνως εις όλας. ἐν δὲ τῇ καρδίᾳ ἡ τοῦ ἀεὶ προσιόντος 5. Και ἔχουσα αἷμα. διότι ἅμα ἀλλήλαις͵ διὰ τὸ ἠρτῆσθαι ἐκ όλαι εξαρτώνται εκ της καρδίας. αν και γενέσει ἐξ ἀρχῆς· οὔπω γὰρ δεν διακρίνονται ακόμη αι φλέβες. διότι η εξόγκωσις αἰρομένη πρὸς τὸν ἔσχατον χιτῶνα ανυψοί την εξωτερικήν μεμβράναν της τῆς καρδίας. καὶ διὰ τοῦτο σφύζει δια τούτο ο σφυγμός είναι ταχύτερος εις μᾶλλον τοῖς νεωτέροις τῶν τους νέους παρά εις τους γέροντας. διότι θερμοῦ· αἴρεται γὰρ διὰ τὸ πλείω αυξάνεται ο όγκος αυτού.68 τὴν μεταβολήν· γίνεται δὲ μέχρις οὗ φυσική . εφ' όσον η καρδία τας κινεί. παῦλα δ΄ ἐν μὲν ατάκτου κινήσεως των οιδημάτων τίθεται. Τό πάθημα δε τούτο ομοιάζει με βρασμόν διότι ο βρασμός γίνεται όταν το ἡ γὰρ ζέσις γίνεται υγρόν εξατμίζηται υπό τής θερμότητος. εκ του οποίου γίνεται συνεχῶς͵ ἐξ οὗ γίνεται ἡ τοῦ το αίμα. κινεῖ δ΄ ἀεί· ὥστε καρδία δε κινείται πάντοτε. Η τῆς καρδίας.

Και τούτο φαίνονται. Δέον δε να φαντασθώμεν την σύστασιν τοῦ ὀργάνου σύστασιν του οργάνου τούτου ομοίαν με παραπλησίαν μὲν εἶναι ταῖς φύσαις τα φυσερά των χαλκείων· διότι ούτε ο ταῖς ἐν τοῖς χαλκείοις (οὐ πόρρω πνεύμων ούτε η καρδία απέχουσι πολύ γὰρ οὔθ΄ ὁ πνεύμων οὔθ΄ ἡ καρδία από του να λαμβάνωσι τοιούτον σχήμα. ότι κάμνουσιν οι αναπνέοντες. σφυγμός δε ψυχροῦ σύνωσιν͵ σφύξις δ΄ ἡ τοῦ είναι η εξάτμισις του υγρού. όταν δε εξογκούται. Κατ' ανάγκην δε αύτη. αἴρεται μὲν οὖν πλεῖον γενόμενον͵ αἰρομένου δ΄ ἀναγκαῖον αἴρεσθαι καὶ τὸ περιέχον αὐτὸ μόριον.— Περί υγιείας και νόσου. ανυψώνει το όργανον (εις το οποίον τὸ ὄργανον. Η διπλοῦν δ΄ εἶναι τὸ τοιοῦτον· δεῖ γὰρ θρεπτική δε αρχή πρέπει να είναι εν τω κέντρω της ζωτικής δυνάμεως. Διότι. Η αναπνοή γίνεται. 1. ἐν τῷ μέσῳ τὸ θρεπτικὸν εἶναι τῆς ἀνάγκη δὴ πλέον γινόμενον αἴρειν ψυκτικῆς δυνάμεως. Πώς γίνεται η αναπνοή διά του πνεύμονος.8. καθώς καθάπερ γὰρ καὶ τἆλλα δεῖται και τα άλλα σωματικά στοιχεία. ἀναπήδησις μὲν οὖν ἐστιν ἡ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ'. Εισπνοή και εκπνοή διά της αλληλεπιδράασως του αέρος και της ζωικής θερμότητος. ούτω και τροφῆς͵ κἀκεῖνο͵ καὶ τῶν ἄλλων η θερμότης αύτη έχει χρείαν τροφής. δεῖ δ΄ ὑπολαβεῖν τὴν είναι). και μᾶλλον· καὶ γὰρ τοῖς ἄλλοις ἐκεῖνο αύτη περισσότερον των άλλων. όταν ὑγροῦ θερμαινομένου πνευμάτωσις. Βράγχια. αυξάνηται εις το μέρος. Πήδησις λοιπόν (παλμός) της καρδίας είναι η κίνησις αντιστάσεως κατά της γινομένη ἄντωσις πρὸς τὴν τοῦ συγκεντρώσεως του ψυχρού. κατ' ανάγκην διαστέλλεται και το μέρος το περιέχον τον πνεύμονα. διότι είναι τῆς τροφῆς αἴτιόν ἐστιν. Ο πνεύμων λοιπόν ανυψούται εξογκούμενος. Ἡ δ΄ ἀναπνοὴ γίνεται αὐξανομένου 2. θερμαίνηται. πηγή της τροφής των άλλων. ὅπερ φαίνονται ποιεῖν οἱ ἀναπνέοντες· αἴρουσι γὰρ τὸν θώρακα διὰ τὸ τὴν 3. όταν αυξάνηται. όταν η θερμότης τοῦ θερμοῦ ἐν ᾧ ἡ ἀρχὴ ἡ θρεπτική. . εις το οποίον υπάρχει η θρεπτική αρχή. τοῦ προσδέξασθαι σχῆμα τοιοῦτον)͵ Τα τοιαύτα όργανα είναι διπλά.

τοιούτου μορίου ταὐτὸ τοῦτο ποιεῖν· ήτις υπάρχει εις το μέρος τούτο. ελαττώνει την υπερβολικήν θερμότητα έσω. διότι η αρχή. αἰρομένου δέ͵ καθάπερ εἰς τὰς αναγκαίως. αίματος. εις έκαστον δε των σωλήνων ἑκάστην παρατέτανται φλέβες͵ παράκεινται φλέβες. όταν υψούται ο πνεύμων. Τω όντι. Όταν δηλαδή υψούται η θερμότης βραγχίων. όπως συμβαίνει εις τα φύσας͵ ἀναγκαῖον εἰσφρεῖν τὸν φυσερά. ούτως ώστε ο ὥστε δοκεῖν ὅλον εἶναι τὸν πνεύμων ολόκληρος φαίνεται πλήρης πνεύμονα πλήρη αἵματος. ἀρχὴν τὴν ἐνοῦσαν αὐτῷ τοῦ 4. αἰρομένου γὰρ τοῦ του αίματος χωρούντος διά των μερών θερμοῦ τοῦ ἐν τῷ αἵματι διὰ τῶν τούτων. κατ' ανάγκην ούτος συνίζειν͵ καὶ συνίζοντος ἐξιέναι τὸν συστέλλεται· και όταν ούτος ἀέρα τὸν εἰσελθόντα πάλιν͵ συστέλληται. 6. εισέρχεται έξωθεν ο αήρ. η δε έξοδος εκπνοή. όταν η θερμότης αυξάνηται. ὥσπερ δ΄ αὐξανομένου ᾔρετο τοῦτο καλεῖται δ΄ ἡ μὲν εἴσοδος τοῦ ἀέρος ἀναπνοή͵ ἡ δ΄ ἔξοδος ἐκπνοή. όστις ἀέρα τὸν θύραθεν ψυχρὸν ὄντα͵ καὶ είναι ψυχρός και δια της ψύξεως. την καταψύχοντα [480b] σβεννύναι τὴν οποίαν ενεργεί. εξ ανάγκης ο εισελθών αήρ εἰσιόντα μὲν ψυχρὸν ἐξιόντα δὲ πρέπει να εξέρχηται. ούτω και όταν εκείνη ελαττούται. εξέρχεται δε θερμός. το στήθος. εφ' όσον το ζώον ζη και κινεί συνεχώς το όργανον τούτο. Και η κίνησις αύτη γίνεται πάντοτε συνεχώς.ανυψούσι δηλ. τὸ μόριον͵ καὶ φθίνοντος ἀναγκαῖον ο πνεύμων ανυψούται. καὶ ἀεὶ δὴ τοῦτο γίνεται συνεχῶς͵ ἕως περ ἂν ζῇ καὶ κινῇ τοῦτο τὸ μόριον συνεχῶς· καὶ διὰ τοῦτο ἐν τῷ ἀναπνεῖν καὶ ἐκπνεῖν ἐστι τὸ ζῆν. των οποίων ο πνεύμων ἔχουσιν· εἰς πολλοὺς γὰρ οἷον είναι πλήρης αίματος. ὑπεροχὴν τὴν τοῦ πυρός. 5. και διά τούτο η ζωή συνίσταται εκ της εισπνοής και εκπνοής. Διότι ό αήρ πίπτει αὐλῶνας τὰς σύριγγας ἐμπίπτειν εις τους πολυαρίθμους σωλήνας. Ονομάζεται δε η είσοδος του αέρος εις τον πνεύμονα εισπνοή. τα ζώα τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τοῖς . κάμνει το αυτό. υψούνται και τα βράγχια και μορίων αἴρονται καὶ τὰ βράγχια͵ καὶ αφίνουσι το ύδωρ να διέλθη· όταν δε η διιᾶσι τὸ ὕδωρ· κατιόντος δὲ πρὸς θερμότης καταβή εις την καρδίαν διά των αγγείων και γίνηται η κατάψυξις. οίτινες τὰς ἐν τῷ πνεύμονι͵ ὧν παρ΄ είναι εις τον πνεύμονα και ομοιάζουσι με αύλακας. Καθώς δε. Κατά τον αυτόν δε τρόπον γίνεται και η κίνησις των βραγχίων εις τους ἰχθύσιν ἡ κίνησις γίνεται τῶν ιχθύς. Συμβαίνει δε τούτο προ πάντων εις τα ζώα. διότι θίγεται τοῦ ἐνόντος ἐν τῷ μορίῳ τούτῳ͵ καὶ υπό της θερμότητος. και εισέρχεται μεν θερμὸν διὰ τὴν ἁφὴν τοῦ θερμοῦ ψυχρός. ήτις είναι εις το μάλιστα τοῖς τὸν πνεύμονα ἔναιμον όργανον τούτο.

την καρδίαν. . ήτις διαρκώς υψούται εν τη καρδία. (49) Tαύα πάντα είναι θεωρίαι του “Τιμαίου” του Πλάτωνος. ότι ο υπό των ζώων αναπνεόμενος αήρ μολύνεται πληρούμενος ανθρακικού οξέος. διὸ κἀκείνοις τοῦ ζῆν καὶ μὴ ζῆν τὸ τέλος ἐστὶν ἐν τῷ ἀναπνεῖν͵ καὶ τούτοις ἐν τῷ δέχεσθαι τὸ ὑγρόν. Αλλ' η θερμότης. Διά τούτο και εις τα χερσαία το ζην και το μη ζην συνίσταται επί τέλους εις το αναπνέειν. 8. (53) Η χημεία απέδειξεν από του τέλους του 18ου αιώνος.τὴν καρδίαν διὰ τῶν πόρων καὶ καταψυχομένου συνίζουσι͵ καὶ ἀφιᾶσι τὸ ὕδωρ. 9. και ούτω φθείρει αυτόν. (51) Οίτινες δεv έχουσι λαιμόν. Περί δε της υγιείας και της νόσου όχι μόνον του ιατρού. ἀεὶ δ΄ αἰρομένου τοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ ἀεὶ δέχεται͵ καὶ ἀφίησι πάλιν καταψυχομένου. συστέλλουσι τα βράγχια και απορρίπτουσι το ύδωρ. (50) Ο Πλάτων θέτει την ψυχήν εις τον εγχέφαλον. και εις τους ιχθύς συνίσταται εις το δέχεσθαι το υγρόν. περὶ μὲν οὖν ζωῆς καὶ θανάτου καὶ τῶν συγγενῶν ταύτης τῆς σκέψεως σχεδὸν εἴρηται περὶ πάντων. διότι εν αυτή βλέπει προ πάντων τον νουν. και θεωρούσι πρέπον εξ αυτής να λαμβάνωαι τας αρχάς των. ᾗ δὲ διαφέρουσι καὶ ᾗ διαφέροντα θεωροῦσιν͵ οὐ δεῖ λανθάνειν͵ ἐπεὶ ὅτι γε σύνορος ἡ πραγματεία μέχρι τινός ἐστι͵ μαρτυρεῖ τὸ γινόμενον· τῶν τε γὰρ ἰατρῶν ὅσοι κομψοὶ καὶ περίεργοι λέγουσί τι περὶ φύσεως καὶ τὰς ἀρχὰς ἐκεῖθεν ἀξιοῦσι λαμβάνειν͵ καὶ τῶν περὶ φύσεως πραγματευθέντων οἱ χαριέστατοι σχεδὸν τελευτῶσιν εἰς τὰς ἀρχὰς τὰς ἰατρικάς. Αλλ' ο Αριστοτέλης συνταυτίζων την ψυχήν με την ζωήν εξ ανάγκης θέτει την ψυχήν εις το κέντρον της ζωής. (48) Ο Εμπεδοκλής και ο Πλάτων εδόξαζον ότι ο αήρ εισχωρεί διά των πόρων τoυ σώματος. 7. Περί της ζωής λοιπόν και του θανάτου και περί όσων σχετίζονται με την μελέτην ταύτην είπομεν σχεδόν περί πάντων. όπερ καταψύχει αυτήν. και ούτω γίνεται πνικτικός. αλλά και του φυσικού φιλοσόφου είναι έργον να εξετάση τας αιτίας αυτών. περὶ δὲ ὑγιείας καὶ νόσου οὐ μόνον ἐστὶν ἰατροῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ φυσικοῦ μέχρι του τὰς αἰτίας εἰπεῖν. διαρκώς δέχεται πάλιν το στοιχείον. Δεν πρέπει να αγνοώμεν κατά τί διαφέρουσι και πώς εξετάζουσι αντικείμενον τι εκ διαφόρου επόψεως αι δύο αυταί τάξεις ανθρώπων· ότι δε αύται είναι μελέται συνορεύουσαι μέχρι τινός μαρτυρεί το γεγονός τούτο: Όσοι των ιατρών είναι ικανοί και εργατικοί ασχολούνται περί της φύσεως. (54) Η επαφή του αίματος αφαιρεί εκ του αέρoς το οξυγόνον. και αφ' ετέρου οι ικανότατοι εκ των περί φύσεως πραγματευθέντων φιλοσόφων καταλήγουσι πάντοτε σχεδόν εις συζήτησιν περί των αρχών της ιατρικής. (52) Τούτο όμως συμβαίνει και εις τα άλλα ζώα.

(65) Ως είναι λ. λέγει ο Αριστοτέλης. (61) Μέθεξις. (58) Ως επί το πλείστον. η εκ των δηλητηρίων. λ. (67) Φύματα λέγει το κείμενον. δε τήν τακτικήν και κανονικήν. χ. δεv προξενεί πόνον. (63) Αύτη είναι η θεωρία του Πλατωνικού Τιμαίου. (69) Αι αρτηρίαι μόναι. . φυσική ούσα. (56) Εσωτερική. (64) Πήδησις λέγει την ανώμαλον και άτακτον κίνησιν (παλμόν) της καρδίας. (57) Όρα περί Νεότητος και Γήρως. (59) Ανωμάλων και υπερβολικών. (68) Η κίνησις όμως της καρδίας. (62) Διά των πνευμόνων. Τοιαύτα είναι οι δοθιήνες. (66) Ως συμβαίνει εις τους ανευρισμούς της καρδίας.(55) Ο Αριστοτέλης φαίνεται αποδίδων τον θάνατoν εις αλλοίωσιν του πνεύμονος. κ. (60) Της διαστολής και συστολής του πνεύμονος. Αλλ' η αναπνοή αναφέρεται μάλλον εις τον πνεύμονα παρά εις την καρδίαν. σφυγμόν.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful