ПРОГРАМА „ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ

ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ“-ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАЊЕ ВО НАСТАВАТА
Училиште:О.У.„Кузман Јосифоски-Питу“
Учебна 2011/2012 г. – предметна наставa
Наставник: Наумоска Кети
I ЕКО-СТАНДАРД:ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА
Полиса:Рационално користење на електричната и топлинската енергија во училишната зграда
Цел:Намалување на потрошувачката на електрична и топлинска енергија за 10%
во споредба со предходната година.

Точка на
акција
Замена на
сите светилки
со енергетско
штедливи
светилки
Замена на
сите светилки
со енергетско
штедливи
светилки
Замена на
сите светилки
со енергетско
штедливи
светилки
Замена на
сите светилки
со енергетско
штедливи
светилки

Предмет

Содржина

Одд.

Време на
реализација
месец
седмица

Прибирање податоци
Математика

X

5

X

4

VI

X

5

VIII

XII

3

VIII

Математика

Математика

Математика

Пресметување на
процентот

VI

Дијаграми

Столбест
дијаграм,Линиски
дијаграм, Секторски
дијаграм

II ЕКО-СТАНДАРД:ЗАШТЕДА НА ВОДА
Полиса:Рационално користење на водата во училишната зграда и двор.
Цел:Намалување на потрошувачка на вода за 10% во споредба со предходната година.

Точка на
акција
Анализа на
состојбата на
водоводната
инсталација
(цевки,славин
и, казанчиња
и сл.)

Предмет

Анализа на
состојбата на
водоводната
инсталација
(цевки,славин
и, казанчиња
и сл.)

Математика

Замена и
санирање на
сите
нефункциона
лни чешми во
зградата

Математика

Анализа на
состојбата на
водоводната
инсталација
(цевки,славин
и, казанчиња
и сл.)

Математика

Содржина

Одд.

Време на реализација
месец
седмица

Математика
Прибирање
податоци

VIII

X

5

VI

X

4

XII

3

X

5

Пресметување на
процентот

Столбест
дијаграм,Линиски
дијаграм,
Секторски
дијаграм

VIII

Дијаграми
VI

III ЕКО-СТАНДАРД:ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО
УЧИЛИШТЕТО
Полиса:Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење.
Цел:Обезбедување на здрави услови за учење и работење во училиштето.

Точка на акција
Чистење на
ходниците (по
секоја смена),
канцеларии,
училници со
различни крпи

Ослободување
од непотребни
предмети во
зградата

Предмет
Математика

Математика

Чистење на
Математика
ходниците (по
секоја смена),
канцеларии,
училници со
различни крпи
Разубавување на
ходниците,канцел Математика
ариите и
училниците со
цвеќиња

Содржина
Примена на
линеарни
равенки со една
непозната

Медијана. Мод

Одд.

Време на реализација
месец
седмица

VIII

XI

3

VI

III

4

VI

X

Дијаграми

Волумен на
призма
Волумен на
цилиндар

5

IV

4

V

2

VIII

IV ЕКО-СТАНДАРД:УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ ДВОР
Полиса:Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на
животната средина.
Цел:Функционално уреден двор според сите еколошки стандарди на начин на кој
максимално ќе користи за потребите на сите кои престојуваат во училиштето.

Точка на акција
Поставување и
означување на
корпи за органско
ѓубре,за хартија и
за пластика
Санирање(постав
ување) на ограда
околу
училишниот двор

Предмет
Математика

Содржина
Претставување на
геометриско тело
со цртеж

Одд
.

Време на реализација
месец
седмица

VIII

IV

1

Периметар на
четириаголник

VI

VI

1

Математика

Садење локални
цвеќиња

Математика

Линеарна функција

VIII

XII

2

Садење на
листопадни дрвја
на соодветна
локација

Математика

Делење отсечка
на еднакви
делови

VIII

IX

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful