P. 1
Globes Aug22-11 HEB [Media Matters Interviews on Glenn Beck and Israel]

Globes Aug22-11 HEB [Media Matters Interviews on Glenn Beck and Israel]

|Views: 7|Likes:
Published by GlennBeckIsrael
----
----

More info:

Published by: GlennBeckIsrael on Aug 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2011

pdf

text

original

ןל

קב אוה םדא רשכומ
שיבה
11
ולש
"ןבוסמ
לט רד״נש
הנחמ
רעונה
היגברונב אוה ומכ הנחמ ,יארלטיה תאחמ םילהואה ,תיטסינומוק הדוהיב ןורמושו שי יפוי לש ,ץלדנ םאלסאהו אוה
רוקמ לכ
ערה .םלועב
ןרדשה יביטקובורפה ןלג ,קב אלש קיספמ זיגרהל ףאו רטופ הנורחאב תשרמ סקופ ,זוינ
עיגה
םילשוריל
תאשל םואנ ורפ״ /'ילארשי ישנא ןוגראה ינקירמאה ינלאמשה הידמ״ סרטמ רופ ״הקירמא וטילקי
ובקעיו
תוקידאב רחא לכ
הלימ אצתש ,ויפמ ןויארבו דחוימ ״סבולג״ל םה םיריבסמ
עודמ ושעי
לוכה ידכ רוגסל ול תא ןופורקימה לט רד״נש
ןרדששכ וידרה ירלופופ ןלג
קב הלעי םויב יעיבר בורקה לע
המב ןגב יגולואכראה
םיימורדה לש תמוח ,םילשורי הסניו ענכשל
תא להקה םוקמב תאו רוביצ ויניזאמ ב״הראב
םהש םידמוע בישקהל תוזחלו תולגתהב
,תיהולא היהי ימ בשיש ןוטגנישווב לומ יכסמ
,בשחמ הפצי לכב הווחמ לש שיאה יטמזירכה
,הזה םושרי לכ השעמ גירח ולש טטציו תא
ויתורימא תורזומה .תוכרפומהו
םירבדהו ירה .םיעודי ןלג ,קב ןרדש וידר
ירלופופ דעו הנורחאל דחא םיחנמה םיטלובה
תשרב סקופ ,זוינ אוה רוטקובורפ יעוצקמ
ימכו בישחמש תא ומצע בהוא לארשי אוה
עידוה רבכ שארמ תרצעש תבשה״ ״ץמואה
Restoring Courage
ולש םילשוריב
היהת עוריא״ הנשיש תא ךלהמ ״םלועה יכו
שי תורשפא ךלהמב״ש תרצעה ועיפוי ידומע
״שא ןכו ירעש״ש ןג ןדעה .״וחתפיי
,קב רשא וניא רכומ דואמ ,לארשיב
ןגראתמ תארקל ומוי לודגה ,םילשוריב
וליאכ רבודמ עוריאב ןנוכמ סחיימו ול
תובישח תירצונ תיטילופו .המוצע ךא
וידגנתמ וירקבמו ב״הראב םיענכושמ זאמש
רטופש תשרמ סקופ זוינ ,תינרמשה אוה
הסנמ שמתשהל תנידמב לארשי ידכ תוכזל
היצמיטיגלב הרכהבו שדחמ ותויהל שיא
תרושקת בושח .יזכרמו
תורמל ב״הראבש ויתורימא תוירורעשה
לש קב תוכוז הפישחל הלודג רמולכ( םיחוכיו
)םיינקעצ לעו ףא דעש שממ הנורחאל ויה ול
ינוילימ םיניזאמ םיפוצו וידרב ,היזיוולטבו
אל רורב המ חוכ הכישמה ולש .לארשיב ילוא
אוה עיתרמ תא רוביצה ילארשיה יכ וניא רבוד
,תירבע וא אמש יכ ,םילארשיה וליפא רוביצה
הטונה ,הנימי םיעתרנ ןמ םירסמה םיינוציקה
לש םדא ,רז ,ירצונ ףיטמש יכרעל האנש
תונעזגו .םיינוציק
קב רבדמ תוצרחנ דגנ תמקה הנידמ
,תיניטסלפ רגנ תקולח םילשורי םישאמו
תא םאלםאה ינוציקה טעמכ לכב רבד ער
שחרתמש .םלועב תורמל לקש רוטפל ותוא
,רנויזטנפכ שי ב״הראב םיבר םיאורש וב םדא
ןכוסמ וליפאו ימשיטנא ,יובח וניאש ססהמ
תוושהל לכ רבד ער םזיצאנל ,רלטיהלו תאזו
קר ידכ ךושמל תמושת .בל
קר ,הנורחאב ירחא חבטה יארונה היגברונב
לש םירענ ואציש הנחמל
ץיק
,יטילופ
זירכה קב תינכותב וידר ולש יכ הנחמ ץיקה
יטילופה הזה המוד הנחמל לש רעונ .יארלטיה
ימ״ ךלוה השועו הנחמ םידליל אוהש .יטילופ
הז שממ דירטמ ,״יתוא .רמא
ןוגרא
ומוממ
בטיה
םע ועיגה לארשיל ינפל ,םייעובשכ זירכה
תאחמש םילהואה הריכזמ ול תא םזינומוקה
.היסורב ימ״ םה 200 ףלא שיאה םישרודש
יוניש תובוחרב ביבא־לת םיאצויו דגנ ?והינתנ
ימ םה םישנאה ״?הלאה אוה לאש תינכותב
וידרה ולש םה״ ישנא לאמשה ,"ינוציקה בישה
קבל ףתוש־ןרדשה ,ולש ביטס ,ראייגרוב ןייצו
קרש היסורב לש םעפ ונתנ תונורתפ ומכ
םישפחמש םיניגפמה .םילארשיה קב רהימ
רותפל תא תקוצמ ן״לדנה לש םילארשיה
תועצמאב הבושתה תשקבתמה לארשיב״ ןיא
תועקרק אלש ורבע .חותיפ לבא שי תועקרק
אלש ורבע חותיפ הדוהיב ,ןורמושו םוקמה
הזה וישכעש םיארוק ול הדגה ,תיברעמה לבא
םשה יתימאה ולש אוה הדוהי .״ןורמושו
םא שי הצובק תחא תדחוימ קבש דירטמ
התוא ,דואמ והז ןוגרא הידמ״ סרטמ רופ
:גרבנזור ונחנא״ לכ
ומזה
םיקדוב תא תודבועה
לש םינרדשה .םיינמיה
החכוהה תוליעפהש ונלש
החילצמ איה םהש לכ
ומזה
םירבדמ .ונילע םה
אל םיבהוא םיקדובש
םתוא קרו םיבהוא ץיפהל
יגש יגדו ,סורוס דחא
םימרותה ,ונלש היה "יצאנ
.״הקירמא ישנא ןוגראה ובשי ךלהמב
תרצעה ובקעיו ירחא לכ הלימ .ולש םויסב
רודישה קב( ןנכתמ ריבעהל לוכה רודישב
יח טנרטניאב ,)וידרבו ופלשי ישנא הידמ"
״סרטמ תא תורימאה ,תוכרפומה תא םישעמה
םיעגושמה ולעיו רתאב םהלש עדימ רתוסה
תא .וירבד ךכ םה םיגהונ יפלכ קב יפלכו לכ
ןרדש היזיוולט/וידר ינמי םינשב .תונורחאה
הידמ״׳ סרטמ רופ ,״הקירמא ףוג רידגמה
ומצע ןוגראכ תרקב ,תרושקתה םקוה
ןוטגנישווב תנשב 2004 ידי־לע דיויד ,קורב
היהש דרטומ תומכמ היצמרופניאסידה
תרושקתב תינקירמאה .תינמיה ישנא
ןוגראה ולש םיבשוי לומ יכסמ היזיוולטה
,טנרטניאהו םיבישקמו תוינכותל ,וידרה
םיחקפמו לע לכ הלימ ינרדשש ןימיה
.םירמוא ליב ,יליירוא ןלג ,קב שאר ,ובמיל
תשר סקופ ,זוינ ירתאו טנרטניא ןמ ןימיה
םה ״תוחוקל״ה םיירקיעה לש הידמ .סרטמ
עגרב םהש םירדשמ םירבד אל םיקיודמ
וא םישיפכמ תא אישנה וא תא ,לאמשה
הידמ סרטמ .םינקתמ רתאב ,םהלש הידמב
,תיתרבחה תועצמאב תועדוה .םיאנותיעל
דע״ הידמש סרטמ ליחתה ,דובעל אל
היה ימ ןקתיש תא תואיגשה תאו םירבדה
אלה םינוכנ ישנאש ןימיה ,״םיציפמ רמוא
״סבולג״ל יי׳ג.םא ,גרבנזור יארחאה לע
םוחת חרזמה ןוכיתה ןוגראב ןויארב ינופלט
.ןוטגנישוומ ונחנא״ ןוגרא ןמוממש ,בטיה
ונחנאו םיקדוב תא תודבועה לש םינרדשה
םיינמיה לכ ןמזה החכוההו תוליעפהש ונלש
החילצמ איה ישנאש ןימיה לכ ןמזה םירבדמ
.ונילע םה אל םיבהוא םיקדובש םתוא םהו
קר םינהנ ץיפהל ׳גרו׳גש ,סורוס אוהש דחא
5 דומע
ןמ םימרותה ,ונלש היה .יצאנ לבא ונחנא
םיאצמנ
קסעב
לש ןקתל תא םירקשה לש
דצה ינשה
תועצמאב
תבצה
,תודבוע
רבד
ףאש דחא אל
השע
םדוק ״.ןכל
תודקמתהה םכלש ןלגב ,קב דחוימב
תרצעב
אוהש ןנכתמ ,לארשיב
הדימעמ
ותוא רואב םירוקרזה האיבמו ול .םוסרפ
לוכי תויהל םתאש
םצעב
םימדקמ ותוא
םע
תוליעפה
.םכלש
לוכי״ תויהל הזש םדקמ ותוא וזו דימת
היעבה
םינתונשכ םוסרפ הירבחל
.םיערה
לבא ונל בושח ריהבהל םילארשיל שיאהש
הזה וניא רבח לש .לארשי ונחנא םיצור
םילארשיהש וניבי אוהש סחייתמ ןפואב
ילאו׳זק אשונל .האושה אוהש ,ףיוזמ ינאו
ףידעמ
תויהל הז םסרפמש תא
עדימה ערה
ויבגל רשאמ הז
םלעתמש
.״ונממ
המל
םצעב
ןלג קב
עיגמ
לארשיל
ישנא הידמ סרטמ"
רופ "הקירמא םיבשוי
זומ יכסמ היזיוולטה
םיבישקמו תוינכותל
,וידרה םיחקפמו לע לכ
הלימ ינרדשש ןימיה
.םירמוא ליב ,יליירוא
ולג
,קב שאר ,ובמיל תשרו
סקופ זוינ םה "תוחוקל״ה
םיירקיעה לש ןוגראה
תושעל
ןאכ
.תרצע
לב רופיסה ולש
עמשנ
ומב רופיס ינקירמא ,ימינפ המ אוה הסנמ
גישהל ?ןאב
ינא״ ןימאמ אוהש טושפ לצנמ תא לארשי
םיכרצל .ולש זאמ אוהש רטופ ןמ תינכותה
ולש תשרב ,סקופ אוה שפחמ הרטמ תירלופופ
תוהדזהל ,התיא ידכ םדקל תא ןיטינומה
.ולש רחאמ לארשיש דואמ תירלופופ ברקב
דצה ינמיה לש הקיטילופה ,ב״הראב המ
אוהש הסנמ תושעל הז גישהל
ומצעל הנשמ
,ףקות בצמל תא
ומצע
,שדחמ דחוימב םימיב
ודמעמש
דואמ .״שלחנ
לבבו ,תאז אוה ךב-לב ירלופופ .ב״הראב
התא לובי תוסנל ריבסהל תא חוכ הבישמה
לש שיאה ?הזה
אוה״ רידגמ תא ומצע .ןציל׳כ אוה רמוא
לע ומצע
לא׳ וחקית יתוא .׳תוניצרב וליבשב
הז לוכה ,הגצה אובל ,לארשיל שיגרהל אוהש
,תיזחב רדשל םירצונל ,ב״הראב הנה ,ינא
בצינ ןאכ םילשוריב רבדמו
לע
ךכ
םלועלש
אל .קלוחת הז והשמ אלש רבוע ברקב תודהי
,ב״הרא לבא תא םירצונה הז .םישרמ הז ךשומ
תא םיניזאמה ירוזאב
ברעמה
ןוכיתה דימ׳ה(
.)׳טסוו וז ךרדה ולש
עצבל
."קבמאק
המ וירבדב חילצמ קתרל תא ישנא
זכרמה ?םינקירמאה
תונומאה״ ולש תוירואיתב .היצריפסנוק
הדבועה
אוהש טשפמ תא
םלועה רובע
.ינקירמאה אוה רבדמ
לע היצריפסנוק
תימאלסא טלתשהל
לע .םלועה לבא םישנא
םינימאמש ,המדקב אל םיבהוא עומשל
םירבסה םיינטשפ םידודרו תויעבל םלועה
,קבו לכ המ אוהש השוע הז קפסל םירבסה
.םיינטשפ אוה דיחיה רבחמש ןיב םזיסקרמ
,םאלסאל תורמל םהש םירבד .״םיכופה
ירא ,טבאהךיבר ל״כנמס" הידמ סרטמ רופ
״הקירמא רפסמ סבולג׳ל
׳ברעה לע
םיצמאמה
ליבוהש ןוגראה ולש ידכ דירוהל תא קב ןמ
ריוואה ינפל המכ .םישדוח ןלג״ קב אוה םנמא
ןיינע
ינקירמא ״ימינפ אוה רמוא לבא״ אוה
סינכה תא לארשי הנומתל ךכב טילחהש
ךורעל
תא עוריאה ולש םכלצא ךנחלו תא
.םילארשיה הידמ׳ ׳סרטמ אל וננכת ךופהל
תא לארשי תריזל .תוששוגתה םא אוה היה
השוע
תא
עוריאה
ולש ,הינמרגב ונייה םיסנמ
ריבסהל תרושקתל הינמרגב ימ הז ןלג .״קב
םימסרפמה וסיוג קבאמל
םתא םיארחא ךבל תינכותהש ולש
תשרב סקופ זוינ הדרי ןמ ?םיבסמה
הידמ״׳ ׳סרטמ אל םיחקול טידרק
לע
הלועפה וזה .דבל וז התייה
הדובע
ףותישב
הלועפ םע
םינוגרא םינקירמא ,םיפסונ
שארב ןוגרא םשב רולוק׳ ףוא ,״גניי׳צ והזש
ןוגרא לש םירוחש םגו
םע
ןוגרא םינבר לודג
ארקנש שיאו׳ג׳ דנאפ רופ .׳סטם׳ג 400 םינבר
לכמ םימרזה לש תודהיה ומסרפ
העדומ
תיקנע
דגנ קב לוו׳ב טירטס ׳לנרו׳ג הבו
םה
ונעט
םקופש זוינ לוו"( טירטם ״לנרו׳ג
סקופו ,זוינ םהינש םיקזחומ ידי־לע
ותוא
טבאהךיבר אל חקול
טידרק ידעלב לע ירוטיפ
קב סקופמ :זוינ הז״ היה
בוליש לש םימסרפמ
םהילאש ונרבעה עדימ
אלש יאדכ םהל תויהל
םירשוקמ ,וילא הדירי
,גניטיירב תוחפו םיחוור
.תינכותהמ וניבה אוהש
רתוי לטנ רשאמ "סכנ
קנע
,תרושקת טרפור ,קודרמ )ש״ט דחיב םע
קב
םישוע
שומיש רידת ידמ אשונב האושה
םיצאנהו ידכ תאצל דגנ לכ ימ ותעדש הניא
תלבוקמ .״םהילע
םא ,ךב
תוליעפה
לש לב תוצובקה הלאה
החילצה דירוהל תא ןלג קב ןמ ?ךסמה
יפל״
יתער
הז היה בוליש לש םימסרפמ
םהילאש ונרבעה עדימ אלש יאדכ םהל תויהל
םירשוקמ ,וילא התייה ול םג הדירי ,גניטיירב
תוחפ םיחוור תינכותהמ ולש עגרבו
םיוסמ
סקופ זוינ וניבה אוהש רתוי לטנ רשאמ סכנ
םרובע
ורטיפו .״ותוא
ימ
עדיי
תא םימסרפמה אלש יאדב םהל
דובעל םע
תינכותה לש ןלג ?קב
הז״ קלח יד םיהדמ לש .רופיסה ונחנא
הירמב סרטמ ונלעה לכ ןמזה
עדימ
רתאל
ונלש
עגונב ימל םסרפמ קוידב תינכותב
.ולש םגו ונינפ תורישי םיליימ־יאב תבותכתו
,םימסרפמל לבא םירבדה וליחתה שממ זוזל
רשאכ רוחב
,ריעצ
םשב ול׳גנא ,ןוסורק היהש
טנדוטס ,םיטפשמל חתפ ןובשח רטיווט םשב
stopbeck
ליחתהו שממ זיגפהל תא
םימסרפמה םיצויצב ולש דגנ .קב וליחתה
בוקעל
וירחא יפלא םישנא לכו רבד אוהש
היה
הלעמ
דגנ םימסרפמה היה הכוז דהל
.לודג אוה
ליעפה
ןומה ץחל לע
לכ תחא
תורבחמ ,םוסרפה ןקלחש וליפא אל ויה
תועדומ
הלחתהב ךכל םירידשתהש םהלש
םיצר ךלהמב תינכותה לש ןלג .קב לכו
תוליעפה ולש הרצי ןומה
.העפשה
,בגא ונחנא
ונחקל ופוסב לש רבד תא ןוסורק
דובעל רובע
הידמ סרטמ םויכו אוה .״ונתיא
זא םתרצי םרח םימסרפמ יביטקפא הזו
המ ליבוהש תדרוהל ?תינכותה
.ןכ״ תוכזב ןוסורק תוכזבו הדבועה ונחנאש
ונבקע
ירחא לכ רבד יוגש אוהש רמוא
.תינכותב םגו תוכזב ןלג קב
,ומצע
יכ דחא
םיעגרה
םישקה רתויב ויה אוהשכ םישאה
תא אישנה קרב המבוא אוהש .ןעזג הרימאה
וזה ולש הזיגרה הברה דואמ םישנא .ב״הראב
הברה םישנא ובתכ םיבתכמ ,תשרל וחמ
,ודגנ םימסרפמ וכשמ תא םמצע ,תינכותהמ
גניטיירה דרי ףוסבו תשרל סקופ אל הרתונ
הרירב אלא דירוהל תא .״תינכותה
םתייה םיצורמ םתחלצהשכ דירוהל ?ותוא
ונשגרה״ ונגשהש והשמ .בושח הז היה עגר
יתועמשמ רובע ןוגראה ונלש יכ תורמל שיש
ב״הראב שפוח ,יוטיב שפוח יוטיבה עיגמ
דחי םע תוירחא ליעפהל
תא ןויגיהה אירבה
םיאטבתמשכ רחאמו קבש היה אטבתמ הרוצב
תרסח תוירחא ידמ ,םוי ונחנא ןבומכ ונחמש
תינכותהשכ ולש .״הדרוה
םא ןלג קב ךב-לכ
,יתייעב דיא
התא
ריבסמ תא להקה לודגה ןיזאמש ?ול
יכ״ אוה םדא רשכומ ןורשיכהו ולש אוה
רבדה ,ןכוסמה יכ לכ המ אוהש שפחמ הז
םדקל תא
.ומצע ירעצלו
,ברה שי קוש
םיניזאמ לודג תופטהל .האנש תורימא האנש
ןה רבד .״ירלופופ
תבוגת ןלג קב אל הלבקתה דע
תריגס
.ןויליגה
6 דומע

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->