BIBLIOGRAFI

Abdullah Hassan. (1992). Rencana Lingusitik. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hasaan. (1984). Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn Bhd. Abdullah Hassan. (2005). Linguistik Am : Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Ajid Che Kob (Penterjemah). Pengantar Linguistik Umum. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Arbak Othman. (1983). Permulaan Ilmu Linguistik. Ipoh: Penerbitan Sarjana (M) Sdn Bhd. Mangantar Simanjuntak.(1987). Pengantar Psikolinguistik Moden. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir. (2009).Teori Bahasa, Implikasi Terhadap Pengajaran Tatabahasa. Tanjong Malim : Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Nik Safiah Hj. Abdul Karim, Farid M. Onn dan Hashim Musa. (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah bt. Hj. Abdul Karim, (1980) Teori dan Aplikasinya. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise dan Persatuan Linguistik Malaysia. Noor Ein Mohd. Nor (Penterjemah). (1993). Sejarah Ringkas Linguistik. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2009). Murid dan Alam Belajar. Selangor : Oxford Fajar Sdn Bhd. Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam. (1985). Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti sdn Bhd. Nik Safiah Karim & Wan Malini Ahmad.(2006). Teks Bahasa Melayu STPM. Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd, Lyons.J. (1963). Structural Semantics. Oxford : Blackwell.

Zulkifley Hamid. Rahim Aman. Ramli Md. Salleh. .(2007). Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Linguistik Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful