You are on page 1of 76

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULA NAŢIONALĂ

PLANUL-CADRU
pentru învăţămîntul primar,
gimnazial şi liceal
anul de studii 2011-2012

Chişinău, 2011

MINISTERUL EDUCAŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Piaţa Marii Adunări Naţionale,
nr. 1
MD-2033 Chişinău
Republica Moldova
tel. 23-33-48, fax: 23-35-15
www.edu.md

Площадь Великого
Национального Собрания, 1
МД-2033 Кишинэу
Республика Молдова
тел. 23-33-48, факс: 23-35-15
www.edu.md

ORDIN
Nr. 380 din 26 mai 2011
Chişinău

Ref.: cu privire la Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru
anul şcolar 2011-2012
În scopul reglementării activităţii de organizare a procesului educaţional, asigurării
continuităţii în promovarea conţinuturilor educaţionale în învăţămîntul primar şi secundar
general din Republica Moldova, emit următorul
ORDIN:
2. A aproba Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul
şcolar 2011-2012 (se anexează).
3. A aproba desfăşurarea cursurilor şcolare în două semestre:
semestrul I
01 septembrie – 23 decembrie 2011;
semestrul II
09 ianuarie – 31 mai 2012.
4. A aproba durata vacanţelor şcolare, după cum urmează:
vacanţa de toamnă
31.10.2011 – 06.11.2011;
vacanţa de iarnă
24.12.2011 – 08.01.2012;
vacanţa de primăvară
05.03.2012 – 11.03.2012;
vacanţa de Paşti
14.04.2012 – 23.04.2012;
vacanţa de vară
01.06.2012 – 31.08.2012.
5. Direcţia tehnologii informaţionale şi asigurare didactică (dl I. Mocanu) va asigura
editarea şi difuzarea Planului - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi
liceal pentru anul şcolar 2011-2012.
6. Direcţia învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general (dl V. Crudu) va monitoriza implementarea prevederilor Planului - cadru pentru învăţămîntul primar,
gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2011-2012.
7. Se desemnează responsabil de îndeplinirea prezentului ordin dna Tatiana Potîng,
viceministru.

Ministru

Valentin Crudu, 21 03 79

Mihail Şleahtiţchi

PLANUL-CADRU PENTRU
ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL
CADRUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A PROCESULUI EDUCAŢIONAL
Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2011-2012 este un document normativ oficial care reglementează organizarea
procesului educaţional şi este obligatoriu pentru toate structurile subordonate.
Anul şcolar în învăţămîntul preuniversitar începe la 01 septembrie şi finalizează la 31 mai (cu excepţia claselor absolvente pentru care ultima zi de studii este
25 mai). Anul şcolar se constituie din două semestre:

semestrul I
01septembrie – 23 decembrie 2011;

semestrul II
09 ianuarie – 31 mai 2012.
Pe parcursul anului şcolar elevii beneficiază de următoarele vacanţe;
vacanţa de toamnă
31.10.2011 – 06.11.2011;
vacanţa de iarnă
24.12.2011 – 08.01.2012;
vacanţa de primăvară
05.03.2012 – 11.03.2012;
vacanţa de Paşti
14.04.2012 – 23.04.2012;
vacanţa de vară
01.06.2012 – 31.08.2012.
Examenele în clasele absolvente se vor susţine în perioadele:
clasa IX
01 – 16 iunie
clasa XII
01 – 22 iunie.
În anul şcolar 2011 – 2012 procesul educaţional în instituţiile de învăţămînt
primar, gimnazial şi liceal se realizează în săptămîna de studiu de 5 zile.
Clasele pot fi divizate în două grupe, dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi,
la următoarele discipline:
1. învăţămînt primar:
a) limba străină;
2. învăţămînt gimnazial:
a) limba străină;
b) informatica (lecţiile practice).
3. învăţămînt liceal:
a) limba străină;
b) informatica (lecţiile practice);
c) fizica (lucrări practice, profil real – clasa a X-a –12 ore, clasa a XI-a –
10 ore, clasa a XII-a – 8 ore);
d) chimia (lucrări practice, profil real – clasa a X-a – 6 ore, clasa a XI-a –
3 ore, clasa a XII-a – 9 ore).
3

) se rezervă cîte 8 ore săptămînal pentru fiecare complet de clase I – IX şi cîte 4 ore săptămînal pentru fiecare complet de clase X – XII. clasa a VI-a – 10 ore. În condiţiile studierii aprofundate a disciplinei. aprobat de către minister în anul 2006. grafică. pictură. băieţi. cercuri la disciplinele de studii etc. ikebana. cursurile respective se vor realiza din contul orelor de dirigenţie. precum şi în clasele bilingve. clasa a IV-a – 8 ore. artă decorativă aplicată. conform prevederilor Curriculumului „Securitatea traficului rutier”.).04. Durata săptămînală a activităţii unei grupe nu va depăşi 2 ore academice în clasele primare şi 4 ore academice în clasele gimnaziale şi liceale. Cursul „Iniţiere în arta şahului” se va preda în clasa a II-a precum urmează: 9 ore teoretice anual (cîte o oră/lună) din contul modulului respectiv al Curriculumului de educaţie fizică şi 17 ore practice (cîte 2 ore academice/lună) din contul orelor extracurriculare (inclusiv cercuri. conform programei.06 . aprobate de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi a Ministerului Afacerilor Interne. Cursul „Securitatea traficului rutier” se va preda în mod obligator (15 ore anual în fiecare clasă de I – IX). în anul 2009.La orele de educaţie tehnologică. Numărul orelor extracurriculare destinate activităţilor sportive variază în funcţie de numărul de elevi din instituţiile de învăţămînt (4 ore pe săptămînă pentru fiecare secţie sportivă): 4 . Activitatea sportivă în afara orelor de curs se va realiza în conformitate cu prevederile alineatului 8 din Note la tabelul nr. cerc de dans. anexa nr. design.1 la Hotărîrea Guvernului nr. în baza cererilor elevilor. respectiv.Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice”.. Grupele vor fi constituite din cel puţin 15 elevi din aceeaşi clasă sau din clase diferite. la treapta de gimnaziu. în clasa a X-a – 12 ore. În clasele primare (I – IV) se recomandă acordarea a cîte 3 ore astronomice zilnic pentru organizarea orelor de meditaţie. indiferent de numărul elevilor. Cursul „Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor” se va realiza anual: în clasa a II-a – 8 ore. artizanat. 381 din 13. Cursurile „Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor” şi „Securitatea traficului rutier” vor fi realizate de către diriginţi sau profesori cu pregătire în domeniu. prin aprobarea Consiliului profesoral al instituţiei de învăţămînt. secţii sportive etc.1. Clasele cu profil vor fi deschise numai în cazul în care în instituţia de învăţămînt există cadre didactice cu pregătire specială şi baza materială necesară. cu remunerare din contul orelor pentru activitatea extracurriculară. Pot fi formate grupe cu program prelungit. În scopul organizării activităţilor extracurriculare (cor. clasa se va diviza în grupe de fete şi. divizarea clasei se va efectua în acelaşi mod. În clasele primare. în clasa a VIII-a – 12 ore. orchestre.

la orientarea treptată a profesorilor spre realizarea principiilor interdisciplinarităţii. cu aprobarea direcţiilor generale raionale/municipale învătămînt tineret şi sport. precum şi de eficienţa realizării orelor respective în anul precedent de studii. acesta este elaborat de către cadrul didactic de predare (conform cerinţelor actuale în domeniu). Disciplinele respective vor răspunde intereselor şi aptitudinilor elevilor. fără a depăşi numărul de ore stabilit în planul-cadru. şcolile avînd posibilitatea de a o completa. În cazul. Orele opţionale nu pot fi utilizate pentru extindere la disciplinele obligatorii. Odată exprimată opţiunea pentru o anumită disciplină. discutat în şedinţa catedrei de specialitate. resursele umane şi materiale disponibile ale instituţiei. aprobat de consiliul profesoral al instituţiei şi coordonat cu direcţia învăţămînt. Fiecare disciplină opţională se va realiza în baza unui curriculum aprobat/recomandat de minister. resursele şi condiţiiele disponibile etc. 5 .). vor contribui la sporirea şi aprofundarea cunoaşterii în cadrul ariei curriculare. Curriculumul la disciplinele opţionale va fi diferit de curriculumul de bază predat. care nu pot fi atinse doar prin intermediul unei singure discipline de studii. În curriculum se va specifica durata valabilităţii acestuia. frecventarea ei şi realizarea prevederilor curriculare devin obligatorii. reieşind din specificul local (solicitările elevilor. Fiecare elev va studia cel puţin o disciplină opţională. în care pentru disciplina solicitată de către elevi nu există un curriculum aprobat centralizat.Pînă la 120 elevi de la 121 pînă la 280 elevi de la 281 pînă la 400 elevi de la 401 pînă la 640 elevi de la 641 pînă la 880 elevi de la 881 pînă la 1120 elevi peste 1121 elevi 4 ore (o secţie sportivă) 8 ore (2 secţii sportive) 16 ore (4 secţii sportive) 24 ore (6 secţii sportive) 32 ore (8 secţii sportive)  40 ore (10 secţii sportive)  48 ore (12 secţii sportive) Disciplinele opţionale sînt orientate spre formarea la elevi a unor competenţe. Orele opţionale se tarifează similar orelor obligatorii. Disciplinele opţionale pot fi proiectate pentru unul sau mai mulţi ani de studii. Lista disciplinelor opţionale este una orientativă pentru fiecare arie curriculară. în luna mai. tineret şi sport pînă la începutul anului şcolar. Oferta privind orele opţionale pentru anul şcolar următor se afişează. Decizia privind atribuirea orelor opţionale va fi determinată de cererile în scris ale elevilor (la treapta primară – cele ale părinţilor). urmînd ca distribuirea acestora să fie examinată în şedinţa consiliului de administraţie şi aprobată de către consiliul profesoral al instituţiei pînă la începutul noului an şcolar. anual.

opţiunile elevilor şi ale părinţilor.. în baza evaluării resurselor umane şi materiale şi a consultării cadrelor didactice. literatură. Deasemenea nu se acordă notă elevilor din clasele I – IX la disciplina opţională . • orarul zilnic va fi perfectat astfel. pentru clasele III – IV – 2 ore.Orele opţionale vor fi programate astfel. educaţie muzicală. favorabil antrenării progresive în activitatea şcolară.) să alterneze cu cele bazate pe activităţi intuitive sau motorii (artă plastică. acestea se înscriu într-un registru special de evidenţă. încît la prima oră. La disciplinele opţionale evaluarea se realizează. iar spre mijlocul săptămînii se vor programa disciplinele care necesită un efort sporit. orele opţionale se înscriu în catalogul clasei respective. ca şi la celelalte discipline ale nucleului invariant.Religie”. Disciplinele opţionale pot fi realizate în clase sau în grupe a cîte 12 – 15 elevi din aceeaşi clasă sau din clase diferite. 6 . precum şi pentru disciplinele care prevăd activităţi practice. pentru clasa II – 1. anual. pentru clasele V-VII – 2. în funcţie de posibilităţile şcolilor. disciplinele care necesită un efort mintal sporit (matematică. Orarul lecţiilor şi cel al activităţilor extracurriculare va fi discutat la consiliul de administraţie al instituţiei în perioada de pînă la 01 septembrie. • ziua de luni va avea un program mai lejer. în funcţie de opţiunile exprimate. la începutul şi sfîrşitul săptămînii. educaţie fizică). asigurîndu-se respectarea opţiunilor profesorilor. încît elevii din diferite clase să poată constitui grupe. • volumul zilnic al temelor pentru acasă va fi dozat echilibrat. În clasele primare activitatea elevilor la disciplinele opţionale nu se notează. fizică. administraţia instituţiilor de învăţămînt va ţine cont de următoarele exigenţe: • prima lecţie va începe între orele 8. părinţilor şi elevilor. chimie etc. Dacă grupa include elevi din două sau mai multe clase. • lecţiile perechi pot fi programate doar în clasele liceale. disciplinele şcolare care solicită un efort mai redus din partea elevului. Cerinţe unice faţă de organizarea procesului educaţional În scopul asigurării centrării pe elev a procesului educaţional la nivel de unitate şcolară. • orarul săptămînal va include.5 – 3 ore şi pentru clasele VIII – XII – 4 ore. Orarul se aprobă de către directorul instituţiei pînă la 01 septembrie. în clasele gimnaziale orele perechi se admit doar pentru educaţia tehnologică.00 – 8. În cazul în care grupa este constituită din elevii unei singure clase. astfel ca durata pregătirii acestora să nu depăşească pentru clasa I – 1 oră.5 ore. să fie programate disciplinele care necesită un efort mintal relativ mai lejer (istorie.30. geografie).

periodicitatea. clasa şi cadrul didactic supus evaluării. • durata recreaţiilor va constitui 10 min. • evaluarea sumativă se va realiza pe parcursul anului de studii. • activitatea de dirijare şi control se va planifica uniform. • orele de studii se vor desfăşura în săli de clasă care dispun de un număr suficient de locuri pentru elevi şi corespund specificului disciplinei şcolare.). încît să se excludă suprapunerea acestora la o clasă în una şi aceiaşi zi. în parametrii numărului de ore minim şi maxim). o pauză mare (de 15 – 20 min. ţinîndu-se cont de frecvenţa. • la aprobarea proiectelor didactice de lungă durată se va coordona orarul evaluărilor sumative astfel. • la întocmirea orarului evaluărilor se vor evita zilele de luni şi vineri. după lecţia a III-a. 7 . (după fiecare lecţie) şi. ritmicitatea. reieşind din numărul minim de ore acordat disciplinei.• timpul destinat studiilor şi activităţilor extracurriculare va fi reglementat judicios (se va respecta numărul de ore prevăzut de planul-cadru pentru clasele I – XII.

Matematică şi ştiinţe 1. Opţionale 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 4 B. Educaţie muzicală 1 1 1 1 1 1 1 1 - 2. Sport 1. Limba rusă - - - - 2 2 2 2 2 4. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 5 2. PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÎNT 1. Opţionale D. Biologie - - - - - 1 2 2 2 4. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Tehnologii 1. Educaţie fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Planul-cadru pentru clasele I – IX Învăţămîntul Învăţămîntul primar gimnazial Clasele/numărul de ore Aria curriculară Disciplina I II III IV V VI VII VIII IX A. Arte 1. Opţionale 0-1 E. Istorie - - - 1 2 2 2 2 2 2.I. Geografie - - - - 1 1 1 1 1 3. Fizică - - - - - 1 2 2 2 5. Educaţie socioumanistică 1. Educaţie plastică 1 1 1 1 1 1 1 - - 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 - 3. Informatică - - - - - - 1 1 1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 7. Opţionale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 F. Opţionale 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Număr minim de ore 18 20 20 21 24 25 28 28 27 Număr maxim de ore 20 22 22 23 26 27 30 30 29 8 . Chimie - - - - - - 1 2 2 6. Limba străină - 2 2 2 2 2 2 2 2 3. Educaţie tehnologică 2. Ştiinţe - 1 1 1 1 - - - - 3.1. Educaţie moral-spirituală 1 1 1 1 - - - - - 4. Limbă şi comunicare 1. Educaţie civică - - - - 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 5. Opţionale C.

Sport: Jocuri sportive (de echipă)  Dans sportiv Înot  Gimnastică Tenis (de masă. Limbă şi comunicare:  Semiotică  Hermeneutică literară  Folclor B. V-VI)  Sculptură în lemn Arta culinară  Grafică de calculator Tapiţerie  Automobilul Pirogravură  Cultură informaţională Ceramică  Desen tehnic F.Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele I – IX     Alte limbi străine Limba rusă (clase primare) Arta discuţiei Retorică      Educaţia ecologică Matematică distractivă Geometrie distractivă Structuri algebrice Matematică aplicată                            A. Arte: Coregrafie  Arta decorativ-aplicată Muzica instrumentală şi corală  Istoria artelor plastice Design  Istoria teatrului Arta dramatică şi de imitaţie  Istoria muzicii E Tehnologii: Informatica (clasele II-IV. de cîmp)  Atletism Şah 9 . Matematică şi ştiinţe:  Istoria ştiinţei  Istoria tehnicii  Istoria matematicii  Educaţia pentru sănătate C. Educaţie socioumanistică: Omul şi mediul ambiant  Etică Prin ţări şi continente  Estetică Evoluţia descoperirilor geografice  Conflictologie Popoarele lumii şi obiceiurile lor  ABC-ul economic Religie  Eu şi economia Filozofie pentru copii  Piaţa internaţională Educaţia pentru dezvoltarea comunităţii  Economia în cifre Cultura şi istoria naţională  Mini-firma şcolară Educaţia pentru toleranţă  Spirit întreprinzător Protecţia consumatorului  Educaţia economică Educaţia moral-civică  Dezbateri Educaţia pentru echitate de gen  Educaţia militar-patriotică Educaţia toleranţei – lecţiile Holocaustului  Explorarea dreptului umanitar Educaţia pentru drepturile omului  Educaţia interculturală D.

Arte 1.2. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 1 1 1 - 2. Matematică şi ştiinţe 1. Educaţia moral-spirituală 1 1 4. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 5 2. Educaţia civică - - D. Sport Notă: Planul-cadru de învătămînt se aplică în clasele cu predarea matematicii. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 E. Chimie - - - - - - 1 2 2 6. 10 . chimiei. Educaţia tehnologică 1 1 1. Biologie 4 4 4 - 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 2 2 2 4. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Număr total de ore 21 21 21 22 28 29 32 32 31 1 F. Limba străină II - - - - 2 2 2 2 2 4. Tehnologii 1. Limbă şi comunicare 1. Planul-cadru pentru clasele I – IX bilingve Aria curriculară Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore Disciplina I II III IV V VI VII VIII IX A. Ştiinţe 3. Educaţie socioumanistică 1. Informatică - - - - - - 1 1 1 C. Fizică - - - - - 1 2 2 2 5. Limba rusă - - - - 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 B. Limba străină I 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3.1. Matematică 4 2. biologiei în limba franceză/engleză/germană. fizicii. Geografie - - 3. Istorie - - - 1 2 2 2 2 2 - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 2.

Ştiinţe - 1 1 1 1 - - - - 3. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 - - - - - 4. Planul-cadru pentru clasele I – IX cu studiere aprofundată a limbilor străine Aria curriculară Disciplina I Învăţămîntul Învăţămîntul primar gimnazial Clasele/numărul de ore II III IV V VI VII VIII IX A. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 5 2. Educaţia tehnologică 1 1 1 1. Informatică C. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Număr total de ore 20 22 22 23 27 28 31 31 31 F. Limba rusă B.1. Matematică şi ştiinţe 1. Biologie - - - - - 1 2 2 2 4. Sport 11 . Istorie - - - 1 2 2 2 2 2 2. Educaţia plastică 1 D. Limbă şi comunicare 1. Educaţie socioumanistică 1. Limba străină II - - - - 2 2 2 2 2 - - - - 2 2 2 2 2 4. Educaţia civică - - - - 1 1 1 1 1 1. Educaţia muzicală 1 2. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2.3. Arte 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 E. Chimie - - - - - - 1 2 2 - - - - - - 1 1 1 6. Limba străină I 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3. Tehnologii 1. Geografie - - - - 1 1 1 1 1 3. Fizică - - - - - 1 2 2 2 5.

Geografie - - - - 1 1 1 1 1 3. Educaţie socioumanistică 1. Chimie - - - - - - 1 2 2 6. Istorie - - - 1 2 2 2 2 2 2. Dans popular scenic/sportiv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 - - - - - 4. clasic/sportiv/popular-scenic/tradiţional şi contemporan de gală. pentru fiecare colectiv şi pentru corepetitor. Limba rusă - - - - 2 2 2 2 2 4 4 4 4 B.4.5 oră/săpămînal pentru fiecare elev. Informatică - - - - - - 1 1 1 C. 12 . ritmică. Dans clasic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Limbă şi comunicare 1. (Coregrafie) Învăţămîntul Învăţămîntul primar gimnazial Clasele/numărul de ore Aria curriculară Disciplina I II III IV V VI VII VIII IX A. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 1 1 1 - 2. Fizică - - - - - 1 2 2 2 5. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D. Pentru ocupaţiile individuale pot fi acordate 0. prevăzute pentru disciplinele de profil. Matematică 4 4 4 4 4 2. Educaţia tehnologică 1 1 1 F. organizarea lecţiilor de dans. Educaţia fizică 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Coregrafie) 1. Sport 1.1. Arte E. Biologie - - - - - 1 2 2 2 4. Limba străină - 2 2 2 2 2 2 2 2 3. Ştiinţe - 1 1 1 1 - - - - 3. corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii. Tehnologii 1. Educaţia civică - - - - 1 1 1 1 1 1. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 5 2. Matematică şi ştiinţe 1. Pentru ocupaţiile individuale. Ritmica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Număr total de ore 20 22 22 23 26 27 30 30 29 Notă: • • • Pentru repetiţiile colectivelor de dans pot fi acordate 3 ore/săptămînal.

Corepetitorii la vioară. Pentru organizarea activităţilor în orchestră pot fi acordate 6 ore pentru un grup de cel puţin 15 elevi. cu condiţia antrenării diferitor elevi. Limbă şi comunicare IX 1. Educaţie plastică 1 1 1 E. Pentru elevii cu aptitudini muzical-vocale deosebite din clasele V-XII. Planul-cadru pentru clasele I – IX (Muzical-corale) Aria curriculară Disciplina Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore I II III IV V VI VII VIII A. 13 . Sport 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 Disciplinele de profil (Muzical-coral) 2 2 2 2 1. Ansamblu coral 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 2 ore cor mare (clasele V-IX). Pentru organizarea repetiţiilor cu corul de concert pot fi acordate 2 ore pentru corul mic (clasele I-II). pentru fiecare elev. Istoria muzicii Număr total de ore 21 23 23 24 1 28 1 29 1 32 1 32 1 32 Notă: • • • • • • • Poate fi divizată clasa la disciplina solfegiu în două grupe. ţambal.5. clasele X-XII (liceu cu profil Arte). Educaţie socioumanistică 1. Fizică - - - - - 1 2 2 2 5. ansambluri instrumentale corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. Pentru organizarea activităţilor în ansamblurile vocale şi instrumentale pot fi acordate 2 ore/ săptămînal (nu mai mult de două ansambluri la o clasă). Istorie - - - 1 2 2 2 2 2 2. cobză şi instrumente aerofone vor fi tarifaţi 50% din orele de studii la disciplinele enumerate. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 5 2. Educaţie civică - - - - 1 1 1 1 1 D. Matematică şi ştiinţe 2 2 2 2 2 1. începînd cu clasa a II-a şi 2 ore săptămînal pentru elevii care studiază un instrument cu grad de dificultate sporit (vioară. Limba rusă B. Solfegiu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3. Informatică C. Ştiinţe - 1 1 1 1 - - - - 3. Educaţie fizică 1. ţambal. Chimie - - - - - - 1 2 2 - - 1 1 1 6. începînd cu clasele IV-IX. Geografie - - - - 1 1 1 1 1 3. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Limba străină - 2 2 2 2 2 2 2 2 3. Pentru ocupaţiile individuale la instrumentul muzical pot fi acordate 1 oră/săptămînal pentru fiecare elev. Tehnologii 1 1 1 1 - - 1. Educaţie moral-spirituală 1 1 1 1 - - - - - 4. Educaţie tehnologică 1 1 1 F. dar nu mai mult de 10 elevi la o clasă. Pentru toate disciplinele vocal-corale. violoncel. poate fi prevăzută 1 oră de canto academic şi dirijat coral (nu mai mult de 4 elevi la clasă).1. 2 ore cor mediu (clasele III-IV). cobză) şi cei cu aptitudini muzical-artistice deosebite. Biologie - - - - - 1 2 2 2 4. contrabas. Arte 1.

Educaţie civică - - - - 1 1 1 1 1 1. Limba rusă - - - - 2 2 2 2 2 4 B. Chimie - - - - - - 1 2 2 - - - - - - 1 1 1 6. Informatică C. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Sport 1. „Compoziţie”. Istoria artelor plastice - - - - - - - - 1 Număr total de ore 20 22 22 23 27 28 31 31 31 Notă: • Clasele pot fi divizate în două grupe practice. Educaţie tehnologică 1 1 1 F. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 5 2. Fizică - - - - - 1 2 2 2 5. la disciplinele „Desen”. Tehnologii 1. Matematică şi ştiinţe 1. Planul-cadru pentru clasele I – IX (Arte plastice ) Aria curriculară Disciplina Învăţămîntul Învăţămîntul primar gimnazial Clasele/numărul de ore I II III IV V VI VII VIII A. Ştiinţe - 1 1 1 1 - - - - 3. X-XII pentru activităţi practice. • Pot fi acordate ore individuale – 0. Compoziţia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4. Biologie - - - - - 1 2 2 2 4.5 ore/săptămînal pentru fiecare elev. Geografie - - - - 1 1 1 1 1 3. Educaţie fizică 2 2 2 2 Disciplinele de profil (Arte plastice) 1. Pictura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Limbă şi comunicare IX 1. Studiul formelor tridimensionale - - - - 1 1 1 - - 5. Limba străină - 2 2 2 2 2 2 2 2 3. 14 .1. Istorie - - - 1 2 2 2 2 2 2. Educaţie muzicală 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 D.6. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. din clasele I – IX. Educaţie moral-spirituală 1 1 1 1 - - - - - 4. „Pictură”. Educaţie socioumanistică 1. Desen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Arte 1 E.

Educaţie socioumanistică 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D. Istorie 2. Educaţie muzicală 2. Planul-cadru pentru clasele I – IX (Teatru) Învăţămîntul Învăţămîntul primar gimnazial Clasele/numărul de ore I II III IV V VI VII VIII A. Tehnologii 1 1 1 1 1 1 1 1 F. Chimie 6. Educaţie fizică 1. Limba străină 3. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 6 6 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 B. Fizică 5. Ştiinţe 3. „Mişcare scenică”. • Corepetitorii pentru organizarea orelor de ritmică şi dans vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. • Pentru ocupaţiile individuale (practice). Educaţie plastică 1. Matematică 2.1. Educaţie tehnologică 1. Arta vorbirii scenice 3. 15 . Arta actorului 2.5 ore/săptămînal pentru fiecare elev. Informatică 1. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E. Educaţie civică 1. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Ritmica şi dansul Număr total de ore IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 Notă: • Pot fi divizate clasele în două grupe la disciplinele „Arta vorbirii scenice”. Geografie 3. Biologie 4. Limba şi literatura română 2. • Pentru montarea spectacolelor pot fi acordate 2 ore/săptămînal. Limba rusă 1. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 C. pot fi acordate 0. Educaţie moral-spirituală 4.7. Mişcarea scenică 4. Sport 1 1 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Arta teatrală) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 22 23 27 28 31 31 Aria curriculară Disciplina 1.

Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E. Educaţie muzicală 2. Ştiinţe 3. Educaţie fizică 1. Educaţie moral-spirituală 4. activităţile individuale la dans vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi.1. Chimie 6. Limba rusă 1. • Pentru repetiţiile colectivelor de dans pot fi acordate 3 ore/săptămînal pentru fiecare colectiv. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 2 2 2 - I II III 6 2 2 6 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 4 2 2 1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 30 1 1 1 29 B. 16 . Educaţie socioumanistică 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D. Sport 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Etnofolcloric) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 22 23 26 27 Notă: • Pot fi divizate clasele în două grupe la solfegiu. Planul-cadru pentru clasele I – IX (Etnofolcloric) Învăţămîntul Învăţămîntul primar gimnazial Clasele/numărul de ore Aria curriculară Disciplina 1. Istorie 2. Geografie 3. Matematică 2. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 C. Fizică 5.8. Limba străină 3. Educaţie civică 1. popular-scenic/tradiţional. Limba şi literatura română 2. Tehnologii 1 1 1 1 1 1 F.5 ore/săptămînal pentru fiecare elev. Biologie 4. • Corepetitorii pentru ocupaţiile individuale. Educaţie plastică 1. Dans popular Număr total de ore IV V VI VII VIII IX A. Informatică 1. organizarea lecţiilor de dans clasic. Educaţie tehnologică 1. • Pentru organizarea activităţilor individuale la studierea instrumentului muzical pot fi acordate 0. Obiceiuri şi tradiţii 3. Teoria muzicii şi solfegiu 2.

teatrale. 17 . etnofolclorice). care activează conform planului-cadru pentru clasele I – IX (muzical-corale.Clasele cu studierea instrumentelor aerofone (fanfară): • Pot fi divizate clasele în două grupe la solfegiu. *În instituţiile de învăţămînt primar şi gimnazial. *Prevederile notelor respective se referă în egală măsură şi la treapta de liceu cu profil artă. arte plastice. • Corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. • Pentru studierea instrumentului muzical individual poate fi acordată 1 oră/ săptămînal pentru fiecare elev. cu divizarea claselor. coregrafice. în cazul în care se întrunesc condiţiile stipulate în preliminarii. se admite includerea unei ore de limba străină II. dacă în clasă sunt 25 şi mai mulţi elevi. • Pentru repetiţiile generale pot fi acordate 2 ore/săptămînal pentru fiecare colectiv.

18 .463 din 28 aprilie 2006. Opţionale 1. Biologie 4. Fizică 5. Informatică 7. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. Opţionale 1. Tehnologii 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 F. Sport 2 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-1 18 20 20 21 20 22 22 23 V VI VII VIII IX 6 2 2 0-1 6 2 2 0-1 5 2 2 0-2 5 2 2 0-2 5 2 2 0-2 4 1 0-2 4 1 1 0-2 4 2 2 1 1 0-2 4 2 2 2 1 0-2 4 2 2 2 1 0-2 2 1 1 0-1 2 1 1 0-1 2 1 1 0-1 2 1 1 0-1 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 - 1 0-1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 24 26 2 0-1 25 27 2 0-1 28 30 2 0-1 28 30 2 0-1 27 29 Notă: Activităţile sportive specializate vor fi organizate în afara orelor de curs conform unui program special elaborat în baza Regulamentului şcolilor sportive. Limba străină 3. Istorie 2. Educaţie socioumanistică 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 D. Matematică 2. Educaţie moral-spirituală 3. Ştiinţe 3. Limba rusă 4. Opţionale 1. Opţionale 1.9. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 0-1 0-2 0-2 0-2 C. Chimie 6. Limba şi literatura română 2.1. Educaţie fizică 2. Opţionale 1. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 E. Educaţie civică 5. Educaţie tehnologică 2. Educaţie plastică 3. Educaţie muzicală 2. Geografie 4. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 B. Planul-cadru pentru clasele I – IX (Sport) Aria curriculară Disciplina 1. Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Numărul de ore pe clase I II III IV A.

Avansaţi 3.2 Regimul de instruire la etapele: începători. MO184-186/15. în funcţie de ramura sportivă. lupte.12. Începători 2. volei. caiac-canoe.12. tenis de cîmp. fotbal Aerobică. tir. rugby Box. şi sarcina didactică săptămînală maximă Nr. d/o Etapele de pregătire 1. Arte marţiale handbal. 2. trambulina.895] 1. joc de dame Badminton. ciclism.09 art. dansuri sportive 8-10 - 9-11 Atletism. Numărul de sportivi în grupele de instruire este minim: în fiecare grupă numărul de sportivi poate fi majorat cu 2-4 persoane. pentatlon modern 11-13 Sporturi tehnice şi aplicative - Baschet.Anexa nr. 19 . yachting 10-12 Scrimă. măiestrie sportivă. avansaţi.2 modificată prin HG807 din 07.1 Grupele de ramuri sportive şi vîrsta minimă pentru înmatricularea copiilor în grupele de începători Vîrsta minimă  6-8 Grupele ramurilor sportive I Gimnastică artistică (fete) Gimnastică ritmică II III Înot 7-9 Acrobatică.  canotaj Haltere Anexa nr. şah. hipism. haltere mici. Măiestrie sportivă Numărul sportivilor în grupă Anul de instruire Sarcina didactică săptămînală maximă (în ore academice) 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 9 9 10 12 14 16 18 20 24 27 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 16 14 12 12 12 10 8 8 8 8 14 14 12 11 10 9 8 6 5 4 [Anexa nr.09. gimnastică artistică (băieţi). turism sportiv Polo pe apă. orientare sportivă. Diapazonul de vîrstă în grupa de instruire nu poate depăşi trei ani. tenis de masă.

Tehnologii 1. Matematică 4 2.10. Educaţie socioumanistică 1. Relaţii de antreprenoriat - - 1 1 - 3. Educaţie fizică 2 Disciplinele de profil 1. Biologie - 1 2 2 2 4. Arte 2. Limba şi literatura română 6 6 5 5 5 2. Ştiinţe 1 - - - - 3. Educaţie civică 1 1 1 1 1 1. Educaţie muzicală 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 2 2 2 2 D. Sport 1. Educaţie tehnologică 1 F. Informatică 4 C. Limba străină 2 2 2 2 2 3. Chimie - - 1 2 2 - - 1 1 1 6. Educaţie plastică E. Limba rusă 2 2 2 2 2 4 4 4 B. Planul-cadru pentru clasele V – IX cu studiere aprofundată a disciplinelor economice Învăţămîntul gimnazial Aria curriculară Clasele/ numărul de ore Disciplina V VI VII VIII IX A. Istorie 2 2 2 2 2 2. Limbă şi comunicare 1. Fizică - 1 2 2 2 5.1.Economia 2 2 1 1 1 2. Aplicaţii practice antreprenoriale Număr total de ore - - - - 2 26 27 30 30 30 20 . Geografie 1 1 1 1 1 3. Matematică şi ştiinţe 1.

Limbă şi comunicare 1.11. Educaţie socioumanistică 1. Educaţie plastică 1 1 1 1 1 1 1 E. Educaţie muzicală 1 1 1 1 2. Limba şi literatura română 5 5 5 5 3. Istorie - - - 1 3. Matematică 4 4 4 4 2. Activităţi tematice 4 3 3 3 2.Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 D.1. Planul-cadru al Programului „Pas cu Pas” pentru clasele I – IV Clasele/numărul de ore Aria curriculară I Disciplina II III IV A. Activităţi de învăţare în grup 4 4 4 4 2. Ştiinţe - 1 1 1 C. Sport 1. Tehnologii 1. Educaţie tehnologică 1 F. Limba străină - 2 2 2 B. Matematică şi ştiinţe 1. Educaţie fizică 2 2 2 2 Număr total de ore: 23 25 25 26 21 . Arte 1.

Educaţie civică 1 1 1 1 1 1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 4. Opţionale 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Număr minim de ore 27 28 27 29 29 30 Număr maxim de ore 30 30 30 31 31 32 22 . Sport 1.II. Fizică. Opţionale D. Chimie 1 1 1 3 2 3 4. Literatura universală 1 2 2 - - - 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 5. Educaţie socioumanistică 1. Opţionale C. Educaţie fizică 2 2 2 2 2 2 2. Opţionale B. Informatică 2. Limba străină II 2 2 2 - - - 4. Matematică 3 3 3 5 5 5 2. Astronomie 2 2 2 3 3 4 3. Planul cadru pentru învăţămînt liceal 2. Limba şi literatura română 5 5 5 4 4 4 2. Opţionale 1 1 1 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 E. Limba străină I 3 3 3 3 3 3 3. Matematică şi ştiinţe 1. Istorie 3 3 3 2 2 2 2. numărul de ore pe clase Umanistic Real XI XII X XI XII A.1. Geografie 2 2 1 2 2 1 3. Biologie 1 1 1 2 3 3 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 5. Planul-cadru pentru licee cu profil umanistic şi real Aria curricualră Disciplina X Profilul. Tehnologii 1. Limbă şi comunicare 1.

35. 36. 5. 13. 6. 11. 26. 30. 31. 37. 29. 25. 23. 3.Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele X-XII Nr. 32. Discipline opţionale Logică Psihologie Economie în cifre Economie aplicată Etica în afaceri Compania şcolară Cheia succesului Filozofie Limba străină II Limba latină Limba şi literatura rusă Istoria culturii Istoria religiilor Cultura comunicării Tehnica traducerii Protecţia consumatorului Protecţia mediului înconjurător Tehnica experimentului chimic Instruire antreprenorială Educaţia pentru viaţa de familie Educaţia pentru sănătate Informatică economică Metode de rezolvare a problemelor de fizică Fizica şi calculatorul Metode de rezolvare a problemelor de geometrie Metode de rezolvare a problemelor de analiză matematică Structuri algebrice Vectori în spaţiu Istoria matematicii Explorarea dreptului umanitar Educaţia pentru drepturile omului Educaţia toleranţei – lecţiile Holocaustului Educaţia pentru acţiuni comunitare Bazele tehnicii Educaţia pentru echitate de gen şi şanse egale Integrarea europeană Dezbateri Notă: Disciplina Limba străină II este prevăzută doar pentru profilul real 23 Numărul de ore pe clase X XI XII 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 33. 27. 24. 10. 12. 14. 21. 15. crt. 4. 9. 1. 20. 16. 28. 2. 22. 7. 8. 34. 19. 17. 18.

Educaţie socioumanistică 1. Limba străină I 4 4 4 3. Chimie 3 2 3 4.2. Limba străină II 2 2 2 C. Limbă şi comunicare 1. Educaţie fizică 2 2 2 Număr total de ore 32 32 33 D. Matematică 5 5 5 2. Matematică şi ştiinţe 1. Tehnologii 1. chimiei. Sport Notă: Prezentul plan-cadru se aplică în clasele cu predarea matematicii. Fizică. Istorie 2 2 2 2. Planul-cadru pentru licee cu clase bilingve Discipline de învăţămînt X XI XII A. Limba şi literatura română 4 4 4 2. Biologie 2 3 3 B. Educaţie civică 1 1 1 2 2 2 1.2. Informatică E. Astronomie 3 3 4 3. biologiei în limba franceză/engleză/germană. 24 . fizicii. Geografie 2 2 1 3.

2. Educaţie civică 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 D. Astronomie 2 2 2 3 3 4 3. Tehnologii 1. Limba şi literatura română 5 5 5 4 4 4 2. Istorie 3 3 3 2 2 2 2. Informatică 1 1 E . Biologie 1 1 1 2 3 3 B. Educaţie fizică 2 2 2 2 2 2 Număr total de ore 30 30 29 31 31 32 25 . Limbă şi comunicare 1. Matematică 3 3 3 5 5 5 2. Fizică. Geografie 2 2 1 2 2 1 3. Planul-cadru pentru clasele X – XII cu studiere aprofundată a limbilor străine Profilul. Sport 1. Chimie 1 1 1 3 2 3 4. Limba străină (1) 4 4 4 3 3 3 3. Matematică şi ştiinţe 1. numărul de ore pe clase Aria curriculară Disciplina Umanistic X XI Real XII X XI XII A. Limba străină (2) 3 3 3 2 2 2 4.3. Educaţie socioumanistică 1. Literatura universală 2 2 2 - - - C.

Educaţie socioumanistică 1. Limba şi literatura română 5 5 5 2. Educaţie artistică de profil 8 9 10 Număr total de ore 31 32 32 26 . Educaţie civică 1 1 1 C. Limba străină 3 3 3 B. Arte 1. Matematică şi ştiinţe 1. Matematică 3 3 3 2.4. Biologie 1 1 1 1 1 1 1 D. Planul-cadru pentru licee cu profil Arte Aria curriculară Numărul de ore pe clase Disciplina X XI XII A. Sport 1. Limbă şi comunicare 1. Geografie 2 2 1 3. Tehnologii 1. Astronomie 2 2 2 3. Chimie 1 1 1 4.2. Informatică 1 E. Educaţie fizică 1 F. Fizică. Istorie 3 3 3 2.

463 din 28 aprilie 2006 27 . Chimie 1 1 1 4. Planul-cadru pentru licee cu profil Sport Aria curriculară Numărul de ore pe clase X Discipline XI XII A. Astronomie 2 2 2 3. Geografie 2 2 1 3. Opţionale 0-1 0-1 0-1 B. Tehnologii 1. Limba străină 3 3 3 0-1 0-1 0-1 3. Educaţie fizică (teorie) 1 1 1 Număr minim de ore 23 24 23 Număr maxim de ore 26 27 26 Notă: Activităţile sportive specializate vor fi organizate în afara orelor de curs conform unui program special elaborat în baza Regulamentului şcolilor sportive. Informatică 2. Biologie 2 3 3 5. Matematică 3 3 3 2. Fizică. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. Opţionale E.2. Istorie 3 3 3 2.5. Matematică şi ştiinţe 1. Limbă şi comunicare 1. Educaţie civică 1 1 1 0-1 0-1 0-1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 4. Sport 1. Opţionale C. Opţionale D. Limba şi literatura română 4 4 4 2. Educaţie socioumanistică 1.

2.09. Matematică şi ştiinţe 1. Diapazonul de vîrstă în grupa de instruire nu poate depăşi trei ani. Informatică 2 E. Istorie 2 2. 2. Geografie 2 3.895] 1. Planul-cadru pentru clasele liceale cu studiere aprofundată a disciplinelor economice Învăţămîntul liceal Clasele/numărul de ore X XI A.09 art.12. Limba şi literatura română 2. Tehnologii 1. Chimie 3 4. Limba străină I B. Educaţie socioumanistică 1. Astronomie 3 3. Biologie 2 D. Numărul de sportivi în grupele de instruire este minim:În fiecare grupă numărul de sportivi poate fi majorat cu 2-4 persoane. şi sarcina didactică săptămînală maximă Nr. Relaţii de antreprenoriat 1 3. Fizică. în funcţie de ramura sportivă. măiestrie sportivă. Limbă şi comunicare 4 4 3 3 Aria curriculară Disciplina 1. Economia 2 2. Măiestrie sportivă Anul de instruire 2 3 4 5 1 2 3 Sarcina didactică săptămînală maximă (în ore academice) 12 14 16 18 20 24 27 Numărul sportivilor în grupă 1 2 3 9 8 7 6 5 4 3 12 12 10 8 8 8 8 11 10 9 8 6 5 4 [Anexa nr.Anexă Regimul de instruire  la etapele: avansaţi. MO184-186/15. d/o Etapele de pregătire 1. Matematică 5 2.6. Educaţie civică 1 C. Avansaţi 2. Educaţie fizică 2 Disciplinele de profil 1. Aplicaţii practice antreprenoriale 1 Număr total de ore 33 28 XII 4 3 5 3 2 3 5 4 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 33 2 1 1 34 . Sport 1.2 modificată prin HG807 din 07.12.

2. Biologie 1 1 1 2 3 3 B. Tehnologii 1. Limba străină I 3 3 3 3 3 2 3. Planul-cadru pentru clasele liceale cu învăţămînt seral Profilul. Limbă şi comunicare 1. 29 . la profil umanistic şi real. Limba şi literatura română 5 5 5 4 4 4 2.7. Matematică 3 3 3 5 5 5 2. Educaţie civică 1 1 1 1 1 1 D. Literatura universală 1 2 2 - - - C. Fizică. Astronomie 2 2 2 3 3 4 3. Matematică şi ştiinţe 1. Educaţie socioumanistică 1. Istorie 3 3 3 2 2 2 2. Chimie 1 1 1 3 2 3 4. Săptămîna de studii în învăţămîntul liceal seral este de 5 zile. Informatică 1 1 1 2 2 2 Număr total de ore 25 26 25 27 27 27 Notă: În învăţămîntul liceal seral clasele se vor deschide de la 25 elevi. Limba străină II 2 2 2 - - - 4. Geografie 2 2 1 2 2 1 3. numărul de ore pe clase Aria curricualră Umanistic Disciplina X XI Real XII X XI XII A.

Educaţie muzicală 2 2 2 2 1 1 - - 2. Educaţie fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 Număr total de ore 20 21 21 23 28 29 30 30 Activităţi logopedice 4 4 4 4 2 2 - - 30 . Limba şi literatura română 8 8 8 8 6 6 7 7 2. Ştiinţe ale naturii - - - - 1 2 2 2 C. Limba şi literatura rusă - - - - 2 2 2 2 B. Geografie - - - - 1 1 2 2 3. Matematică şi ştiinţe 1.III. Istorie - - - - 1 1 2 2 2.1.cadru pentru şcoala auxiliară (instruire în limba română) Aria curriculară Clasele / numărul de ore I Disciplina II III IV V VI VII VIII A. Planul-cadru pentru învăţămîntul special 3. Educaţie plastică 2 2 2 2 1 1 - - 2 4 8 8 8 8 E. Educaţie tehnologică 2 2 F. Limbă şi comunicare 1. Arte 1. Tehnologii 1. Sport 1. Educaţie socioumanistică 1. Educaţie moral-spirituală 1 1 1 1 - - - - 4. Matematică 3 4 4 4 4 4 4 4 2. Planul . Educaţie civică - - - - 1 1 1 1 D.

Limba şi literatura rusă 2 2 C.2. Limbă şi comunicare 1. Sport 31 . Matematică şi ştiinţe 1. Geografie 1 1 18 18 1. Limba şi literatura română 3 3 2. Educaţie socioumanistică 1. Istorie 1 1 2. Planul-cadru pentru clasele de meserii din cadrul şcolilor auxiliare (instruire în limba română) Aria curriculară Numărul de ore pe săptămînă Anul I Disciplina Anul II A. Educaţie fizică 2 2 Număr total de ore 31 31 E.3. Pregătirea profesională F. Noţiuni de fizică şi chimie 1 1 3. Tehnologii 1. Matematică 2 2 2. Noţiuni de biologie şi igienă 1 1 D.

Educaţie tehnologică 3 2 2 2 F. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Tehnologii 1. Limbajul mimicogestual - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. labiolectură) 16 16 16 16 16 16 6 6 6 6 4 2. preg. Ritmica 2. Educaţie plastică 3 1 1 1 E. Istorie - - - - - 2. Limba rusă - - - - - - 2 2 2 2 2 1. Educaţie moralspirituală - 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 - - - 2 2 4 4 4 4 4 2 - - - - - - D. Clasele / numărul de ore I II III IV V VI VII VIII IX X A.3. Sport 1. Limba şi literatura română 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2. Geografie - - - - - - 2 2 2 2 2 3.3. Limbă şi comunicare 1. Activităţi individuale (dezvoltarea pronunţiei şi a percepţiei auditive. Educaţie socioumanistică 1. Ştiinţe - - 1 1 1 1 1 - - - - 3. Biologie - - - - - - - 2 2 2 2 4. Arte 1. Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii surzi (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina Cl. Informatică - - - - - - - - 1 1 1 2 2 2 2 2 2 B. Educaţie fizică Număr total de ore 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 21 21 21 21 21 26 29 31 32 32 Activităţi de terapie compensatorie 1. Fizică - - - - - - - 1 2 2 2 5.Opţionale - - - 1 1 1 - - - - - 32 . Educaţie civică - - - - - 1 1 1 1 1 1 4. Chimie - - - - - - - - 1 2 2 6. Matematică şi ştiinţe C.

Educaţie tehnologică 2 2 2 2 3 3 3 3 3 F. Educaţie fizică curativă 7. Istorie 1 2 2 2 2 2 2. Informatică 1 1 1 C. Sport 1. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Educaţie moral-spirituală 1 1 1 1 D. Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii nevăzători şi slabvăzători (instruire în limba română) Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore Disciplina I II III IV V VI VII VIII IX A. Logopedie 3.3. Dactilografiere 9. Matematică şi ştiinţe 1. Educaţie fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Număr total de ore 20 23 23 24 26 27 31 31 31 Activităţi de terapie compensatorie Aria curriculară 1. Tehnologii 1. Fizică 1 2 2 2 5. Geografie 1 1 1 1 1 3. Cunoştinţe despre mediul înconjurător 1 1 - - - - - - - 2. Limbă şi comunicare 1. Limba rusă 2 2 2 2 2 3. Desen tiflografic 1 1 1 1 E. Arte 1. Ritmica 8. Chimie 1 2 2 6. Dezvoltarea percepţiei vizuale 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 - - - 4. Biologie 1 2 2 2 4. Abreviaţia Braille 1 2 2 - 1 2 2 - 1 2 2 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 33 .4. Limba străină 2 2 2 2 2 2 2 22 B. Limba şi literatura română 8 8 8 8 6 6 6 6 76 2. Orientarea în spaţiu 6. Educaţie civică 1 1 1 1 l 4. Dezvoltarea percepţiei tactile şi a motoricii inferioare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5. Educaţie muzicală 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Educaţie socioumanistică 1. Educaţie plastică 1 1 1 1 1 1 1 3.

Limba străină - - 2 2 2 2 2 2 2 2 3. Matematică şi ştiinţe C. Sport 1. Ştiinţe - - 1 1 1 1 - - - - 3. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Planul . preg I II III IV V VI VII VIII IX A. Limba rusă - - - - - 2 2 2 2 2 1.3. Educaţie fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Număr total de ore 20 20 22 22 23 26 27 30 30 31 Activităţi de terapie compensatorie 1. Biologie - - - - - - 1 2 2 2 4. Limba şi literatura română 8 9 8 8 8 7 7 5 5 5 2.cadru al şcolii speciale pentru copii cu consecinţe ale poliomielitei şi paralizie cerebrală infantilă (instruire în limba română) Învăţămîntul Învăţămîntul primar gimnazial Clasele / numărul de ore Aria curriculară Disciplina Cl. Logopedie 4 4 4 4 4 2 2 - - - 2. Arte 1. Educaţie fizică curativă 2 2 2 2 2 1 1 - - - 34 . Educaţie civică - - - - - 1 1 1 1 1 4. Educaţie tehnologică 2 2 2 2 2 2 2 3 E. Geografie - - - - - 1 1 1 1 1 2. Educaţie muzicală 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - 2. Educaţie socioumanistică D. Istorie - - - - 1 2 2 2 2 2 3. Educaţie plastică 2 1 1 1 1 1 1 1 - - 1.5. Informatică - - - - - - - 2 2 2 1. Limbă şi comunicare 1. Tehnologii 2 2 F. Fizică - - - - - - 1 2 2 3 5. Educaţie moral-spirituală - 1 1 1 1 - - - - - B. Chimie - - - - - - - 1 2 2 6.

Fizică 2 2 5. În toate clasele şcolilor speciale se va include o oră opţională pentru studierea religiei (cu excepţia claselor de meserii). Limba rusă 2 2 2 B. 35 . gimnazial şi liceal. Educaţie socioumanistică 1. Informatică 1 C. La orele de educaţie tehnologică clasa de elevi se va diviza în grupe de fete şi băieţi. Chimie 2 6. Limba şi literatura română 8 9 8 8 8 8 8 8 8 2. Educaţie plastică 2 1 1 1 1 1 1 1 E. Matematică 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2. Matematică şi ştiinţe 1. Educaţie civică 1 1 1 1 4. În şcolile auxiliare în care activează clase de meserii şi care dispun de calculatoare se vor organiza lecţii practice de informatică cu elevii (4 ore pe săptămînă. Opţionale 1 1 1 Aria curriculară IX X 8 2 9 2 5 2 2 2 1 5 3 2 2 1 2 2 1 - 2 1 1 - - - 4 4 2 33 2 34 6 4 1 - 1 - Notă: În organizarea procesului instructiv-educativ. Şcolile speciale pentru copii hipoacuzici şi cu surditate tardivă. anul de studii 2011-2012. din contul orelor de pregătire profesională).6. Limbajul mimico-gestual 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Activităţi individuale (dezvoltarea pronunţiei şi 16 16 16 16 16 16 6 6 6 a percepţiei auditive. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă (instruire în limba română) Clasele / numărul de ore Cl. Arte 1. Ritmica 2 2 2 2 2 2 1 2. Tehnologii 1. cu excepţia profilului agricol. Sport 1. Limbă şi comunicare 1. Educaţie tehnologică 3 2 2 2 2 2 4 4 4 F. Istorie 2 2 2 2 2.3. şcolile speciale pentru copii cu deficienţe locomotorii şi şcolile auxiliare vor activa conform planurilor de învăţămînt propuse. indiferent de numărul elevilor. A. Geografie . Biologie 2 2 4. I II III IV V VI VII VIII Disciplina preg. instituţiile speciale vor lua la bază preliminariile din planulcadru pentru învăţămîntul primar.1 1 1 3. şcolile speciale pentru copii surzi. Educaţie moral-spirituală 1 1 1 1 D. labiolectura) 2. Educaţie fizică 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Număr total de ore 20 22 22 22 22 24 28 30 32 Activităţi de terapie compensatorie 1. Ştiinţe 1 1 1 1 1 3.

36 .

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

национаЛьный куррикулум

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ

для начального, гимназического
и лицейского образования

на 2011 – 2012 учебный год

Кишинэу, 2011

37

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план – это официальный нормативный документ, единый для
всех уровней и профилей образовательного процесса и обязателен для всех
учебных заведений.
Учебный год начального и общего среднего образования начинается
01 сентября, заканчивается 31 мая (за исключением начальных классов
и других выпускников, для которых последним днем обучения является
25 мая) и делится на два семестра:

I – семестр
01 сентября – 23 декабря 2011;

II – второй семестр
09 января – 31 мая 2012.
В течение учебного года проводятся каникулы:

oсенние
31.10.2011 – 06.11.2011;

зимние
24.12.2011 – 08.01.2012;

весенние
05.03.2012 – 11.03.2012;

пасхальные
14.04.2012 – 23.04.2012;

летние
01.06.2012 –31.08.2012.
Выпускные экзамены проводятся в следующие сроки:

9 классы:
01 – 16 июня;

12 классы:
01 – 22 июня.
В 2011-2012 учебном году учебный процесс в начальном, гимназическом
и лицейском образовательных уровнях осуществляется в режиме 5 - дневной учебной недели.
На всех уровнях образования разрешается деление на группы в классах
с 25 и более учащихся по следующим предметам:
1. Начальный уровень
а) румынский язык и литература;
б) иностранный язык;
г) родной язык и литература (украинский, гагаузский, болгарский).
2. Гимназический уровень
а) румынский язык и литература;
б) иностранный язык;
в) информатика (практические занятия);
г) родной язык и литература (украинский, гагаузский, болгарский).
3. Лицейский уровень
а) румынский язык и литература;
б) иностранный язык;
в) родной язык и литература (украинский, гагаузский, болгарский);
г) информатика (практические занятия);

38

д) физика (практические занятия, реальный профиль – в X классе –
12 часов, XI классе – 10 часов, в XII классе – 8 часов.);
е) химия (практические занятия, реальный профиль – в X классе –
6 часов, в XI классе – 3 часа, в XII классе – 9 часов).
В классах с контингентом детей русской, украинской, гагаузской, болгарской национальностей, работающих по учебным планам с русским языком
обучения, разрешается создание подгрупп учащихся для изучения румынского языка и литературы и родного (украинского, гагаузского, болгарского)
языка и литературы при условии, что в каждой подгруппе будет не менее 15
учащихся.
Предмет «История, культура и традиции украинского, русского, гагаузского, болгарского народов» преподается в соответствии с этническим составом учащихся на соответствующем языке. В случае этнической неоднородности рекомендуется создание подгрупп, не менее 15 учащихся.
В зависимости от возможностей учебного заведения и по просьбе родителей и учащихся, в гимназии и лицее организуется изучение отдельных
предметов (история, география, музыка, физическое воспитание и др.) на
румынском языке.
Учебные заведения с изучением языков национальных меньшинств
(русского, украинского, гагаузского, болгарского и др.) могут разработать и
представить Министерству просвещения на утверждение индивидуальные
учебные планы с расширением числа предметов, которые преподаются на
румынском языке.
На уроках технологического обучения класс делится на группы девочек
и, соответственно, мальчиков, независимо от количества учащихся в классе.
В условиях углубленного изучения предмета деление класса на подгруппы
осуществляется тем же образом.
В начальных классах (I–IV) рекомендуется выделять по 3 астрономических часа в день для организации часов медитации. Могут быть организованы и группы продленного дня.
Курс «Гражданская оборона и противопожарная защита» включает: во II
классе – 8 часов, в IV классе – 8 часов, в VI классе – 10 часов, в VIII классе –
12 часов, в X классе – 12 часов в соответствии с программой, утвержденной
Министерством просвещения и молодежи и Министерством внутренних
дел в 2009 году.
Курс «Безопасность дорожного движения» преподается как обязательный предмет (15 часов в год с I-IX класс) в соответствии с Куррикулумом
«Безопасность дорожного движения», утвержденного Министерством просвещения и молодежи в 2006 году.
Курсы «Гражданская оборона и противопожарная защита» и «Безопасность дорожного движения» преподаются классным руководителем или

39

танцы. Эти дисциплины расширят знания и предоставят возможность углубления знаний в области изучаемого предмета. дизайн. Курс «Начальный курс игры в шахматы» преподается во II классе следующим образом: 9 теоретических часов в год (по одному часу в месяц). выходящих за рамки одной дисциплины. Недельная нагрузка в одной группе не должна превышать 2 академических часа в начальных классах и 4 часа в гимназических и лицейских классах. Количество часов. В группе. зависит от количества учащихся в учебном заведении (4 часа в неделю на каждую спортивную секцию): До 120 учащихся от 121 до 280 учащихся от 281 до 400 учащихся от 401 до 640 учащихся от 641 до 880 учащихся от 881 до 1120 учащихся свыше 1121 учащегося 4 часа (одна спортивная секция) 8 часов (2 спортивные секции) 16 часов (4 спортивные секции) 24 часа (6 спортивных секций) 32 часа (8 спортивных секций) 40 часов (10 спортивных секций) 48 часов (12 спортивных секций) Курсы по выбору ориентированы на формирование способностей. флористика. Распределение часов по внеклассной работе в спортивных секциях реализуется в соответствии с Постановлением Правительства Республики Молдова № 381 от 13. утвержденных Педагогическим советом учебного заведения. художественные кружки. (включая работу в кружках и в спортивных секциях). как и тарификация основных часов. 40 . С момента выбора курсы становятся обязательными на период изучения.учителем по этому предмету с оплатой за счет часов внеклассной работы. и 17 практических часов (по 2 академических часа в месяц) из часов внеклассной работы. выделяемое на внеклассную работу по спорту. должно быть не менее 15 учащихся одного или разных классов.04. графика. а также обеспечат межпредметные связи в обучении. В начальных классах данные курсы преподаются в рамках классных часов. прикладное декоративное искусство.2004 года «Об условиях оплаты бюджетных работников». В целях обеспечения внеклассной деятельности (предметные кружки и кружки народного творчества. предусмотренных в Куррикулуме по физическому воспитанию. создадут возможность реализовать способности учащегося. хор. Тарификация курсов по выбору осуществляется также. составленной на основе личных заяв­лений учащихся. спортивные кружки) для каждого комплекта I – IX классов выделяется по 8 часов в неделю и по 4 часа еженедельно для каждого комплекта X – XII классов. оркестры.

исходя их своих возможностей и местных условий (заявления учащихся.). куррикулумного цикла или одной ступени образования. Курсы по выбору могут быть реализованы в течение одного года. При изучении курсов по выбору оценивание знаний учащихся проводится. Каждый учащийся изучает один из курсов по выбору. учащиеся вместе с родителями сообщат их выбор администрации школы. если же она создана из учеников одной параллели. средства и соответствующие условия и т. то курс по выбору записывается в соответствующем классном журнале. на III-ем уроке и т. обсужден на заседаниях соответствующих кафедр и утвержден Педагогическим советом учебного заведения и согласован с Управлением образования до начала учебного года. в зависимости от сделанного выбора (к примеру. утвержденных учебным планом. до конца мая текущего года. то может быть разработан педагогами. курсы по выбору для III-их классов организуются по четвергам на IV-ом уроке. В начальных классах знания учащихся не оцениваются. для V-х классов – по средам. Если группа создана из учащихся одного класса. Курсы по выбору могут быть разработаны на один учебный год или несколько. В куррикулуме будет указана продолжительность курса.Перечень курсов по выбору указан ориентировочно для каждой куррикулумной области. Учебные заведения. По курсу «Религия» оценивание знаний учащихся I – IX классов не производится. в зависимости от возможностей учебного заведения и выбора учащихся. рекомендуется создать инвариантный блок расписания таким образом. Куррикулум курса по выбору отличается от куррикулума обязательных предметов. 41 . вводится специальный журнал для их учета. могут разработать и предложить районным/муниципальным управлениям образования на утверждение школьные курсы по выбору без превышения количества часов.). преподающими этот курс (в соответствии с современными требованиями). Курсы по выбору могут изучаться по классам или по группам (15 учащихся). В случае. как и по остальным дисциплинам инвариантной основы Учебного плана.д. Курсы по выбору в каждой школе должны быть рассмотрены Административным советом и утверждены Педагогическим советом школы. когда курс по выбору учащихся не имеет утвержденного куррикулума. заявка для курса по выбору на следующий учебный год – должна быть представлена в мае текущего года. Часы для курсов по выбору не могут быть использованы для предметов обязательного цикла. Для каждого курса будет указан период его изучения. чтобы учащиеся разных классов смогли сформировать группы. Каждый курс по выбору преподается на основе утвержденного или рекомендованного министерством куррикулума.д.

которые соответствуют количеству учащихся данного класса и соответствующей дисциплине. в середине учебной недели.5 – 3 часа и для VIII – XII классов – 4 часа. с тем.5 часа.30. в гимназических классах спаренные уроки разрешаются только для преподавания технологического труда.00-8. музыку. география). чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и среду. требующие умственных усилий (математика. Единые требования к организации учебного процесса С целью обеспечения интересов учащихся в процессе обучения администрация учебных заведений должна иметь в виду следующее: • первый урок должен начинаться между 8. • изложение нового материала. • время. • расписание уроков должно быть составлено таким образом. 42 . • общий объем домашних заданий должен быть дозирован равномерно.д). консультаций с педагогами. физическую культуру и т. • распределение учебной нагрузки строится таким образом. Расписание утверждает директор учебного заведения до 01 сентября текущего учебного года. Расписание составляется с учетом педагогических и материальных возможностей. родителями и учащимися. чтобы на первом уроке преподавались менее сложные предметы (история.д. предназначенное для курсов по внеклассной работе. а на последних уроках желательно преподавать предметы. • уроки должны проводиться в классах. предусмотренных учебным планом для 1-12 классов). во II классе – 1. физика.Расписание занятий курсов по выбору каждого учебного заведения должно обсуждаться ежегодно на Административном совете в период до 01 сентября текущего учебного года. должно быть строго регламентированно (количество минимальных/максимальных часов. • длительность перемен – 10 минут (после каждого урока). но в большем количестве. • спаренные уроки могут проводиться только в лицейских классах. контрольные работы следует проводить на 2-4 уроках.). в V – VII классах – 2. чем в остальные дни недели. на следующих – более сложные. требующие развития психомоторики (изобразительное искусство. в III – IV классах – 2 часов. либо средние и легкие по трудности предметы. литература. а после третьего урока – большая перемена (15 – 20 минут). На эти дни в школьное расписание включаются либо наиболее трудные предметы. чтобы подготовка не превышала в I классе – 1 часа. химия и т. а также для практических занятий.

• при утверждении календарного планирования координировать расписание итогового контроля каждого предмета и класса (во избежание проведения нескольких контрольных в один день в одном классе). 43 .• при разработке планирования работы учебного заведения в разделе «Руководство и контроль» должна учитываться очередность контроля в определенном классе и оцениваемого учителя. • при составлении расписания проведения тестирования следует исключить понедельник и пятницу.

Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Б. 1 1 1 1 1 1 1 1 гагаузского. народов) Курсы по выбору 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 Г. Музыкальное воспитание 1 1 1 1 1 1 1 1 2.1. ромского и др. Познание мира 1 1 1 1 3. Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Начальная школа и гимназия с русским языком обучения Начальное Гимназическое образование образование Класс. Искусство 1. Социально-гуманитарное образование 1. История 1 2 2 2 2 3. культура и традиции (русского. количество часов в неделю I II III IV V VI VII VIII A. Технологии 1. Русский язык и литература 8 7 7 7 6 6 5 5 2.I. Спорт 1. Физика 1 2 2 5. Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Д. История. Биология 1 2 2 4. Духовно-нравственное 1 1 1 1 воспитание 4. Учебные планы для I – IX классов 1. Химия 1 2 6. Физическое воспитание 2 2 2 2 2 2 2 2 Минимально допустимое 22 24 25 26 27 28 31 31 количество часов Максимально допустимое 23 25 26 27 27 30 31 31 количество часов Учебные дисциплины 44 IX 5 4 2 0-1 4 2 2 2 1 0-1 1 2 1 1 0-0 0-1 1 0-1 2 30 31 . Математика и естествознание 1. Гражданское воспитание 1 1 1 1 5. украинского. болгарского. География 1 1 1 1 2. Технологическое воспитание 1 1 1 1 1 1 1 1 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Е. Румынский язык и литература 3 3 4 4 4 4 4 4 3. Язык и общение 1. Информатика 1 1 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 В.

Курсы по выбору                       А. Спорт  спортивные танцы  гимнастика  атлетика 45 . Социальное и гуманитарное образование человек и окружающая среда  этика по материкам и странам  эстетика развитие географических открытий  антропология народы мира и их традиции  конфликтология религия  правовое воспитание (5-9 кл. Искусство хореография  история искусства хоровая и инструментальная музыка  история изобразительного искусства дизайн  история музыки театральное искусство и иммитация  история театра      компьютер кулинарное искусство обивка пирогравюра керамика Д.) философия для детей  духовно-нравственное воспитание история и национальная культура  гражданская оборона толерантное воспитание  предпринимательство критическая интерпретация  международный рынок исторических текстов  я и существующая экономика гражданское воспитание  экономическое воспитание защита потребителя  дебаты гендерное воспитание  военно-патриотическое воспитание межкультурное образование  «Исследуя гуманитарное правo»  толерантное воспитание – уроки Холокоста     Г. Математика и естествознание экологическое воспитание  история науки занимательная математика  история техники занимательная геометрия  история математики алгебраические структуры  воспитание здорового образа жизни прикладная математика В. Технологии  спортивные игры  плавание  теннис (настольный и полевой)  шахматы  керамика  скульптура (дерево)  компьютерная графика  компьютерные сети  информационная культура  технический дизайн Е. Язык и общение другие иностранные языки  правописание культура общения  семиотика занимательная грамматика  литературная герменевтика риторика  фольклор Б.

Русский язык и литература 2 2 2 2 3.2. Химия 6. Духовно-нравственное воспитание 1 1 1 1 5. Технологическое воспитание 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Е. культура и традиции (украинского. Румынский язык и литература 3 3 4 4 4 2. Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 Курсы по выбору Д. Математика и естествознание 1. Познание мира 1 1 1 1 3. Технологии 1. Физическое воспитание 2 2 2 2 2 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Минимально допустимое 22 26 27 28 29 количество часов Максимально допустимое 23 27 28 29 30 количество часов 46 IX 6 5 5 5 4 2 2 0-1 4 2 2 0-1 4 2 2 0-1 4 2 2 0-1 4 1 1 0-1 4 2 2 1 1 0-1 4 2 2 2 1 0-1 4 2 2 2 1 0-1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 1 1 1 1 1 - - 1 0-1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 2 0-1 2 0-1 2 0-1 30 33 33 32 31 33 33 33 . болгарской национальностей Учебные дисциплины Начальное Гимназическое образование образование Класс. Информатика Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 В.1. гагаузского. Иностранный язык 2 2 2 2 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Б. Биология 4. гагаузской. Язык и общение 1. Музыкальное воспитание 1 1 1 1 1 2. Физика 5. Математика 4 4 4 4 4 2. Гражданское воспитание 1 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Г. количество часов в неделю I II III IV V VI VII VIII А. История. болгар1 1 1 1 1 ского народов) 4. Украинский/гагаузский/ 8 7 7 7 6 болгарский язык и литература 1. Социально-гуманитарное образование 1. Искусство 1. Спорт 1. География 1 2. История 1 2 3. Начальная школа и гимназия с родным языком обучения для учащихся украинской.

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Д. культура и традиции (украинского. Язык и общение 8 7 7 7 6 6 5 5 1. Химия 6. Спорт 1. Искусство 1. Начальная школа и гимназия с румынским языком обучения для учащихся украинской. гагаузской. География 1 1 2. количество часов в неделю I II III IV V VI VII VIII А.3. История 1 2 2 3.1. Социально-гуманитарное образование 1. Русский язык и литература 2 2 2 2 2 4. Иностранный язык 2 2 2 2 2 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Б. Технологии 1. Математика и естествознание 1. Биология 1 4. Музыкальное воспитание 1 1 1 1 1 1 2. Гражданское воспитание 1 1 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Г. 1 1 1 1 1 1 болгарского народов) 4. Физика 1 5. гагаузского. История. Технологическое воспитание 1 1 1 1 1 1 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Е. Физическое воспитание 2 2 2 2 2 2 Минимально допустимое 22 26 26 27 28 30 количество часов Максимально допустимое 23 27 27 28 29 31 количество часов 47 IX 5 3 3 3 2 2 0-1 2 2 0-1 2 2 0-1 4 2 2 1 1 0-1 4 2 2 2 1 0-1 4 2 2 2 1 0-1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 - - - 1 0-1 1 0-1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 0-1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 2 2 2 30 32 31 31 32 32 . Украинский/гагаузский/ 3 3 3 3 3 3 болгарский язык и литература 3. Духовно-нравственное 1 1 1 1 воспитание 5. Познание мира 1 1 1 1 3. болгарской национальностей Учебные дисциплины Начальное Гимназическое образование образование Класс. Математика 4 4 4 4 4 4 2. Румынский язык и литература 2. Информатика Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 В.

гагаузской. Русский язык и литература 2. Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Д. Искусство 1. Биология 1 4. Румынский язык и литература 3 3 4 4 4 4 4. болгарской национальностей Учебные дисциплины Начальное Гимназическое образование образование Класс. Познание мира 1 1 1 1 3. История 1 2 2 3. гагаузского. Технологии 1. Математика 4 4 4 4 4 4 2. Математика и естествознание 1. 1 1 1 1 1 1 болгарского народов) 4. Язык и общение 8 7 7 7 6 6 5 5 1. количество часов в неделю I II III IV V VI VII VIII А. Музыкальное воспитание 1 1 1 1 1 1 2. Информатика Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 В.1. География 1 1 2.4. Гражданское воспитание 1 1 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Г. Физика 1 5. культура и традиции (украинского. Украинский/гага-узский/ 3 3 3 3 3 3 болгарский язык и литература 3. Физическое воспитание 2 2 2 2 2 2 Минимально допустимое 25 27 28 29 30 31 количество часов Максимально допустимое 26 28 29 30 31 32 количество часов 48 IX 5 3 3 3 4 2 0-1 4 2 0-1 4 2 0-1 4 2 2 1 1 0-1 4 2 2 2 1 0-1 4 2 2 2 1 0-1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 - - - 1 0-1 1 0-1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 0-1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 2 2 2 34 34 33 34 34 34 . История. Химия 6. Технологическое воспитание 1 1 1 1 1 1 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Е. Социально-гуманитарное образование 1. Духовно-нравственное 1 1 1 1 воспитание 5. Иностранный язык 2 2 2 2 2 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Б. Спорт 1. Начальная школа и гимназия с русским языком обучения для учащихся украинской.

народов) 1 Г. Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Духовно-нравственное воспитание 1 1 1 1 - - - - - 4. Технологии 1.5. Музыкальное воспитание 1 2. украинского. Язык и общение 1. Технологическое воспитание 1 1 1 1. Румынский язык и литература 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3. Информатика В. Начальная школа и гимназия с русским языком обучения (углубленное изучение иностранных языков) Учебные дисциплины I Начальное Гимназическое образование образование Класс. Иностранный язык – II Б. болгарского и др. Химия - - - - - - 1 2 2 - - - - - - 1 1 1 6. Биология - - - - - 1 2 2 2 4. Физическое воспитание 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Количество часов 24 25 26 27 30 31 34 34 34 Е. Русский язык и литература 8 7 7 7 6 6 5 5 5 2. Гражданское воспитание - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5. Социально-гуманитарное образование 1. Спорт 49 . История - - - 1 2 2 2 2 2 3. Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 Д. Иностранный язык – I 2 3 3 3 3 3 3 3 4 - - - - 2 2 2 2 2 4. Познание мира - 1 1 1 1 - - - - 3. История. Математика и естествознание 1. гагаузского. Искусство 1. Физика - - - - - 1 2 2 2 5. География - - - - 1 1 1 1 1 2. культура и традиции (русского. количество часов в неделю II III IV V VI VII VIII IX A.1.

Социально-гуманитарное образование 1. украинского. Физическое воспитание 2 2 2 2 2 2 2 2 Минимально допустимое 22 24 25 26 27 28 31 31 количество часов Максимально допустимое 23 25 26 27 28 30 31 31 количество часов Учебные дисциплины 50 IX 5 4 2 0-1 4 2 2 2 1 0-1 1 2 1 1 0-1 0-1 1 0-1 2 30 31 . количество часов в неделю I II III IV V VI VII VIII A. Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Б. Спорт 1. История. Гражданское воспитание 1 1 1 1 5. Технологии 1. Химия 1 2 6. Физика 1 2 2 5. Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Д. Румынский язык и литература 3 3 4 4 4 4 4 4 3. Технологическое воспитание 1 1 1 1 1 1 1 1 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Е. народов) Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Г. Познание мира 1 1 1 1 3. культура и традиции (русского. Русский язык и литература 8 7 7 7 6 6 5 5 2. География 1 1 1 1 2. История 1 2 2 2 2 3.1. Информатика 1 1 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 В.6. Музыкальное воспитание 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Духовно-нравственное 1 1 1 1 воспитание 4. Искусство 1. Математика и естествознание 1. болгарского и др. Язык и общение 1. гага1 1 1 1 1 1 1 1 узского. Начальная школа и гимназия с русским языком обучения (спортивные классы) Начальное Гимназическое образование образование Класс. Биология 1 2 2 4.

шахматы. Группы видов спорта и минимальный возраст детей. Легкая атлетика.  теннис. гимнастика спортивная (мальчики). борьба. Приложение 1. прыжки на батуте. конный спорт. настольный теннис. шашки Баскетбол. велоспорт. составленному на основе Положения о спортивных школах. спортивное ориентирование. зачисленных в группы начальной подготовки Минимальный возраст  6-8 7-9 8-10 9-11 10-12 11-13 Группы  видов спорта I II Гимнастика спортивная (девочки). гиревой спорт.Примечание: Спортивные специализированные мероприятия будут организованы во внеурочное время по специальному графику. спортивный туризм Восточные единоборства Бокс. спорт регби Фехтование. гандбол. утвержденной Постановлением Правительства Республики Молдова № 463 от 28 апреля 2006 года. гребля  на байдарках и каноэ. футбол Водное поло.  гребля академическая Тяжелая атлетика . современное пятиборье Технические и прикладные виды спорта 51 III Бадминтон. спортивные танцы - - Плавание - Аэробика. парусный волейбол. Гимнастика художественная Акробатика. стрельба.

12. Режим учебно-тренировочной работы на этапах начальной подготовки.12. Начальный 2. занимающихся в одной учебной группе не должна превышать  3-х лет. Разница в возрасте. 2. 52 .Приложение 2. учебно-тренировочном и спортивного совершенствования № п/п Этапы подготовки 1. в зависимости от вида спорта. Количество учащихся в учебных группах – минимальное.09. Спортивного совершенствования Срок обучения Максимальная недельная нагрузка (академических часов) 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 9 9 10 12 14 16 18 20 24 27 Наполняемость учебных групп 1 2 3 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 16 14 12 12 12 10 8 8 8 8 14 14 12 11 10 9 8 6 5 4 [Таблица изменена ПП807 от 07.895]       Примечания: 1.09 ст. МО184-186/15. в каждой учебной группе  количество спортсменов может быть увеличено на 2 – 4 спортсмена. Учебно-тренировочный 3.

Социально-гуманитарное образование 1. Технологии 1. История. Русский язык и литература 2. История 3. Химия 6. Гражданское воспитание Г. Tехнологическое воспитание Е. Искусство 1. Спорт 1. География 2. гагаузского. Изобразительное искусство Д. Духовно-нравственное воспитание 5. Биология 4. народов) 6. Познание мира 3. украинского.1. Начальная школа и гимназия с русским языком обучения (музыкально-хоровые классы) Начальное Гимназическое образование образование Класс. Физическое воспитание 53 . Язык и общение 1. Румынский язык и литература 3. Математика и естествознание 1. Математика 2. культура и традиции (русского. количество часов в неделю Учебные дисциплины I 11 8 3 - II 12 7 3 2 III 13 7 4 2 IV 13 7 4 2 V 12 6 4 2 VI 12 6 4 2 VII 11 5 4 2 VIII 11 5 4 2 IX 11 5 4 2 4 5 5 5 5 6 10 11 11 4 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 1 - 4 2 2 1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 3 5 5 5 5 5 - - - 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 Xoр Coльфеджио История музыки 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 Количество часов 25 27 28 29 31 32 35 35 35 A. болгарского и др.7. Информатика В. Физика 5. Иностранный язык Б.

Математика 2. культура и традиции (русского.1. Физическое воспитание Классический танец Народный танец/спортивный Ритмика Количество часов I 11 8 3 - II 12 7 3 2 III 13 7 4 2 IV 13 7 4 2 V 12 6 4 2 VI 12 6 4 2 VII 11 5 4 2 VIII 11 5 4 2 IX 11 5 4 2 4 5 5 5 5 6 10 11 11 4 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 1 - 4 2 2 1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 3 5 5 5 5 5 - - - 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 26 1 1 1 27 1 1 1 28 1 1 1 29 1 1 1 30 1 1 1 33 1 1 1 33 1 1 1 32 54 . украинского.8. Изобразительное искусство Д. Язык и общение 1. Социально-гуманитарное образование 1. народов) 6. Химия 6. Tехнологическое воспитание Е. Информатика В. Физика 5. Духовно-нравственное воспитание 5. количество часов в неделю Учебные дисциплины A. Румынский язык и литература 3. Искусство 1. Технологии 1. Спорт 1. Иностранный язык Б. Русский язык и литература 2. История 3. Математика и естествознание 1. гагаузского. Музыкальное воспитание 2. География 2. Начальная школа и гимназия с русским языком обучения (хореографические классы) Начальное Гимназическое образование образование Класс. История. Познание мира 3. Гражданское воспитание Г. Биология 4. болгарского и др.

9. География 2. Tехнологическое воспитание Е. Познание мира 3. Биология 4. Химия 6. Иностранный язык Б. украинского. Социально-гуманитарное образование 1. Информатика В. Физическое воспитание Рисунок Живопись Композиция Исследование трехмерных форм История исскуств Количество часов I 11 8 3 - II 12 7 3 2 III 13 7 4 2 IV 13 7 4 2 V 12 6 4 2 VI 12 6 4 2 VII 11 5 4 2 VIII 11 5 4 2 IX 11 5 4 2 4 5 5 5 5 6 10 11 11 4 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 1 - 4 2 2 1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 3 5 5 5 5 5 - - - 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 1 1 1 26 1 1 1 27 1 1 1 28 1 1 1 1 30 1 1 1 1 31 1 1 1 1 34 1 1 1 34 1 1 1 1 34 55 . количество часов в неделю Учебные дисциплины A. История. Русский язык и литература 2. народов) 6. Физика 5. Начальная школа и гимназия с русским языком обучения (изобразительное искусство) Начальное Гимназическое образование образование Класс. Духовно-нравственное воспитание 5. Математика 2. болгарского и др. Искусство 1.1. гагаузского. Математика и естествознание 1. История 3. культура и традиции (русского. Спорт 1. Музыкальное воспитание Д. Румынский язык и литература 3. Язык и общение 1. Гражданское воспитание Г. Технологии 1.

количество часов в неделю Учебные дисциплины I 11 8 3 - II 12 7 3 2 III 13 7 4 2 IV 13 7 4 2 V 12 6 4 2 VI 12 6 4 2 VII 11 5 4 2 VIII 11 5 4 2 IX 11 5 4 2 4 5 5 5 5 6 10 11 11 4 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 1 - 4 2 2 1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 3 5 5 5 5 5 - - - 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Актерское мастерство Сценическая речь Сценическое движение Ритмика и танец 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Количество часов 24 26 27 28 30 31 34 34 33 A. История 3. Химия 6. Технологии 1. Познание мира 3. Спорт 1. Язык и общение 1. Музыкальное воспитание 2. Tехнологическое воспитание Е. Математика 2. Информатика В. культура и традиции (русского. Биология 4. болгарского и др. Изобразительное искусство Д. украинского. Искусство 1. Физика 5. Начальная школа и гимназия с русским языком обучения (театральные классы) Начальное Гимназическое образование образование Класс. Социально-гуманитарное образование 1. Румынский язык и литература 3. Русский язык и литература 2. Математика и естествознание 1. Гражданское воспитание Г. Иностранный язык Б. Духовно-нравственное воспитание 5. гагаузского.10. народов) 6.1. Физическое воспитание 56 . История. География 2.

Социально-гуманитарное образование 1. Духовно-нравственное воспитание 5. География 2. Искусство 1. Русский язык и литература 2. Технологии 1. Румынский язык и литература 3. украинского. Tехнологическое воспитание Е.1. Физика 5. культура и традиции (русского. Спорт 1. количество часов в неделю Учебные дисциплины A.11. народов) 6. гагаузского. Информатика В. Математика 2. Химия 6. болгарского и др. Математика и естествознание 1. Язык и общение 1. Физическое воспитание Теория музыки и сольфеджио Традиции и обычаи Народный танец Количество часов I 11 8 3 - II 12 7 3 2 III 13 7 4 2 IV 13 7 4 2 V 12 6 4 2 VI 12 6 4 2 VII 11 5 4 2 VIII 11 5 4 2 IX 11 5 4 2 4 5 5 5 5 6 10 11 11 4 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 1 - 4 2 2 1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 3 5 5 5 5 5 - - - 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 25 1 1 1 26 1 1 1 27 1 1 1 30 1 1 1 29 1 1 1 32 1 1 1 32 1 1 1 32 57 . Познание мира 3. Иностранный язык Б. Изобразительное искусство Д. Гражданское воспитание Г. История. История 3. Биология 4. Начальная школа и гимназия с русским языком обучения (этнофольклорные классы) Начальное Гимназическое образование образование Класс.

культура и традиции (русского. Спорт 2 2 2 2 2 Профильные предметы 2 2 2 2 3 Количество часов 29 30 33 33 33 58 . Изобразительное искусство 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 В. гагаузского. Русский язык и литература 6 6 5 5 5 2. Румынский язык и литература 4 4 4 4 4 3. Гражданское воспитание 1 1 1 1 1 2 2 2 1 - 1. Технологии 1. Духовно-нравственное воспитание - - - - - 5. География 1 1 1 1 1 2. Биология - 1 2 2 2 4. Социально-гуманитарное образование Г. Математика Б. Физика - 1 2 2 2 5. Язык и общение 5 6 10 11 11 1.1. Начальная школа и гимназия с русским языком обучения (углубленное изучение экономических дисциплин) Гимназическое образование Учебные дисциплины V VI VII VIII IX 12 12 11 11 11 1. Познание мира 1 - - - - 3. народов) 1 1 1 1 1 6. Иностранный язык 2 2 2 2 2 A. болгарского и др. Химия - - 1 2 2 6. Музыкальное воспитание 1 1 1 1 - 2.12. История 2 2 2 2 2 3. Искусство Д. История. Физическое воспитание Е. Информатика - - 1 1 1 5 5 5 5 5 1. Математика и естествознание 4 4 4 4 4 2. Tехнологическое воспитание 2 2 2 2 2 1. украинского.

Русский язык и литература 5 5 5 4 4 4 2. Всемирная литература Курсы по выбору 1 1 1 - - - 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 Б. Физическая культура 59 . Физика. Химия 1 1 1 3 2 3 4.1. Информатика Курсы по выбору Д. Язык и общение 1. Учебный план для лицеев с русским языком обучения Профиль. Математика и естествознание 1. География 2 2 1 2 2 1 3. Технологии 1. Гражданское воспитание Курсы по выбору 1 1 1 1 1 1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 В. Спорт 1. История 3 3 3 2 2 2 2. Математика 3 3 3 5 5 5 2. Астрономия 2 2 2 3 3 4 3. количество часов в неделю по классам Гуманитарный Реальный X XI XII X XI XII Учебныe предметы № А.II. Румынский язык и литература 4 4 4 4 4 4 3. Учебные планы для лицейского образования 2. Социально-гуманитарное образование 1. Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 4. Биология 1 1 1 2 3 3 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 1 1 1 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 2 2 2 2 2 2 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Минимальное количество часов 29 29 28 33 33 34 Максимальное количество часов 31 31 30 35 35 35 Курсы по выбору Г.

Физика. Украинский/гагаузский/болгарский язык и литература 4 4 4 3 3 3 3. болгарской национальностей Профиль. Учебный план для лицеев с румынским языком обучения для учащихся русской. Социально-гуманитарное образование 1. Технологии 1. Биология 1 1 1 2 3 3 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 1 1 1 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 Курсы по выбору Г. Математика 3 3 3 5 5 5 2. Астрономия 2 2 2 3 3 4 3. Физическая культура 2 2 2 2 2 2 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Минимальное количество часов 30 30 29 33 33 33 Максимальное количество часов 32 32 31 35 35 35 60 . Спорт 1.2. Иностранный язык 3 3 3 3 3 2 4. Информатика Курсы по выбору Д. Язык и общение 1. География 2 2 1 2 2 1 3. Гражданское воспитание 1 1 1 1 1 1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 Курсы по выбору В. гагаузской. Румынский язык и литература 6 6 6 5 5 5 2.2. Математика и естествознание 1. украинской. История 3 3 3 2 2 2 2. Химия 1 1 1 3 2 3 4. количество часов в неделю по классам Гуманитарный Реальный X XI XII X XI XII Учебныe предметы № А. Всемирная литература 1 1 1 - - - 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 Курсы по выбору Б.

количество часов в неделю по классам Гуманитарный Реальный X XI XII X XI XII Учебныe предметы № А. География 2 2 1 2 2 1 3. Химия 1 1 1 3 2 3 4. Информатика 1 1 1 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 2 2 2 2 2 2 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Минимальное количество часов 33 33 32 36 34 36 Максимальное количество часов 35 35 34 36 36 36 Курсы по выбору Д.2. Технологии 1. Физика. Спорт 1. Учебный план для лицеев с русским языком обучения. болгарской национальностей Профиль. Румынский язык и литература 4 4 4 4 4 4 4. Всемирная литература 1 1 1 - - - Курсы по выбору 0 0 0 0 0 0 Б. Язык и общение 1. для учащихся украинской. Гражданское воспитание Курсы по выбору 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 В. гагаузской. Физическая культура 61 . Русский язык и литература 5 5 5 4 4 4 2.3. Математика 3 3 3 5 5 5 2. Биология Курсы по выбору 1 1 1 2 3 3 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 Г. Математика и естествознание 1. Иностранный язык 3 3 3 3 3 2 5. Украинский/гагаузский/болгарский язык и литература 4 4 4 3 3 3 3. История 3 3 3 2 2 2 2. Астрономия 2 2 2 3 3 4 3. Социально-гуманитарное образование 1.

4. 9. Курсы по выбору Логика Психология Прикладная экономика Философия Иностранный язык II * Латинский язык * Румынский язык История культуры История религий Культура общения Техника перевода Протекция потребителя Защита окружающей среды Техника химического эксперимента Прикладная экономика Этика и психология семейной жизни Информатика и экономика Методы решения задач по физике Физика и компьютер Духовно-нравственное воспитание Военно-патриотическое воспитание Протекция потребителя Методы решения задач по геометрии Методы решения задач по математическому анализу * Алгебраические структуры Векторы в пространстве * История математики Гражданско-нравственное воспитание «Исследуя гуманитарное право» Обучение в области действий сообщества. 31. 19. 17. 2. 14. направленных на поддержку детей с ограниченными возможностями Воспитание в области прав человека Воспитание по охране здоровья Количество часов по классам X XI XII 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 *Предметы. 21. 7. 23. 24.Курсы по выбору для лицейских классов № п/п 1. 20. 6. 10. 30. которые предусмотрены для реального профиля 62 . 13. 3. 29. 16. 11. 28. 8. 32. 25. 5. 26. 27. 12. 22. 15. 18.

История 3 3 3 2 2 2 2. Иностранный язык – II 3 3 3 2 2 2 5. Технологии 1. Румынский язык и литература 4 4 4 4 4 4 3. Математика 3 3 3 5 5 5 2.2.4. Учебный план для лицеев с русским языком обучения (углубленное изучение иностранных языков) Профиль. Всемирная литература 1 1 1 - - - Б. Химия 1 1 1 3 2 3 4. Биология 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 2 Г. Информатика 1 Д. География 2 2 1 2 2 1 3. Физика. Русский язык и литература 5 5 5 4 4 4 2. Спорт 1. количество часов в неделю по классам Гуманитарный Реальный Учебныe предметы № X XI XII X XI XII А. Иностранный язык – I 4 4 4 3 3 3 4. Социально-гуманитарное образование 1. Гражданское воспитание 1 1 1 1 1 1 В. Математика и естествознание 1. Физическая культура 2 2 2 2 2 2 Количество часов 33 33 32 35 35 36 63 . Астрономия 2 2 2 3 3 4 3. Язык и общение 1.

Социально-гуманитарное образование 1. Технологии 1. Язык и общение 1.2.5. Учебный план для лицеев с русским языком обучения. 64 . Иностранный язык Курсы по выбору 3 3 3 0-1 0-1 0-1 Б. Гражданское воспитание Курсы по выбору 1 1 1 0-1 0-1 0-1 В. профиль . Биология 2 3 3 0-1 0-1 0-1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 1 1 1 Курсы по выбору 0-1 0-1 0-1 Минимальное количество часов 27 28 27 Максимальное количество часов 30 31 30 Курсы по выбору Г. Математика 3 3 3 2. Химия 1 1 1 4. Спорт 1. Астрономия 2 2 2 3. утвержденного Постановлением Правительства Республики Молдова №. Информатика Курсы по выбору Д.463 от 28 апреля 2006 года. География 2 2 1 3. Спортивная подготовка (теория) Примечание: Спортивные специализированные мероприятия будут организованы во внеурочное время по специальному графику. Румынский язык и литература 4 4 4 3. История 3 3 3 2. Математика и естествознание 1.спорт № Количество часов по классам X XI XII Учебныe предметы А. Русский язык и литература 4 4 4 2. составленному на основе Положения о спортивных школах. Физика.

Разница в возрасте занимающихся в одной учебной группе. 65 .12. МО184-186/15.09 ст. Количество учащихся в учебных группах – минимальное. Учебнотренировочный 2. 2. не должна превышать 3 года.Приложение: Режим работы на этапах учебно-тренировочного и спортивного совершенствования № п/п Этапы подготовки 1.12. в каждой учебной группе количество спортсменов может быть увеличено на 2-4 спортсмена в зависимости от вида спорта.895]       Примечания: 1.09. Спортивного совершенствования Максимальная Срок недельная нагрузка обучения (в академических часах) 1 10 2 12 3 14 4 16 5 18 1 20 2 24 3 27 Наполняемость учебных групп 1 2 3 10 9 8 7 6 5 4 3 12 12 12 10 8 8 8 8 12 11 10 9 8 6 5 4 [Таблица изменена ПП807 от 07.

Химия 1 1 1 4.2. Технологии 1. Иностранный язык 3 3 3 6 6 5 Б. профиль – искусство и музыка № п/п Количество часов по классам Учебныe предметы X XI XII А. 1. Учебный план для лицеев с русским языком обучения. История 3 3 3 2.6. Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Физическое воспитание 1 1 1 Е. Информатика Д. Спорт 1. Математика и естествознание 7 7 7 1. Гражданское воспитание 1 1 1 В. География 2 2 1 3. Румынский язык и литература 4 4 4 3. Искусство 8 9 10 Эстетическое воспитание (по профилю) 8 9 10 Количество часов 34 35 35 Г. Русский язык и литература 4 4 4 2. Язык и общение 11 11 11 1. 66 . Физика. Социально-гуманитарное образование 1. Астрономия 2 2 2 3. Математика 3 3 3 2.

Гражданское воспитание 1 1 1 В.2.7. Биология 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Физическое воспитание 2 2 2 Е. География 2 2 1 3. Иностранный язык 3 3 3 5 5 4 Б. Язык и общение 11 11 11 1. Спорт 1. Информатика Д. Математика 5 5 5 2. Астрономия 3 3 4 3. История 2 2 2 2. Математика и естествознание 13 13 15 1. Учебный план для лицеев с русским языком обучения (углубленное изучение экономических дисциплин) № п/п Количество часов по классам Учебныe предметы X XI XII А. 67 . Химия 3 2 3 4. Румынский язык и литература 4 4 4 3. Социально-гуманитарное образование 1. Экономика 2 2 3 Экономические дисциплины (по профилю) 2 2 3 Количество часов 35 35 36 Г. Русский язык и литература 4 4 4 2. 1. Технологии 1. Физика.

Язык и общение 1. Социально-гуманитарное образование 1. Учебный план для лицеев с русским языком обучения (вечернее обучение) Профиль. Информатика 1 1 1 2 2 2 Количество часов 27 27 26 29 28 28 68 . Русский язык и литература 5 5 5 4 4 4 2.2. География 2 2 1 2 2 1 3. Технологии 1. Всемирная литература 1 1 1 - - - Б. Румынский язык и литература 4 4 4 4 4 4 3. История 3 3 3 2 2 2 2. Биология 1 1 1 1 2 2 Г. Иностранный язык 3 3 3 2 2 2 4. Математика и естествознание 1. Химия 1 1 1 3 2 3 4. Астрономия 2 2 2 3 3 4 3. Математика 3 3 3 5 5 5 2. Гражданское воспитание 1 1 1 1 1 1 В.8. количество часов в неделю по классам Учебныe предметы № п/п Гуманитарный X XI Реальный XII X XI XII А. Физика.

Музыкальное воспитание 2 2 2 2 1 1 - - 2. История - - - - 1 1 2 2 3. Русский язык и литература 8 8 8 8 6 6 7 7 2. Гражданское воспитание - - - - 1 1 1 1 Духовно . Г. Искусство 1.1. Спорт 1. Технологическое воспитание 2 2 Е. Социально-гуманитарное образование 1.3. Познание мира - - - - 1 2 2 2 В. Язык и общение 1. Учебный план для вспомогательной школы с русским языком обучения № п/п Класс. Технологии 1. География - - - - 1 1 2 2 2. Математика 3 4 4 4 4 4 4 4 2. количество часов в неделю Учебные дисциплины I II III IV V VI VII VIII A. Физическое воспитание 1. Изобразительное искусство 2 2 2 2 1 1 - - 2 4 8 8 8 8 Д. Румынский язык и литература - - - - 2 2 2 2 Б.нравственное воспитание 1 1 1 1 4. 2 2 2 2 2 2 2 2 ВСЕГО: 20 21 21 23 28 29 30 30 Логопедия 4 4 4 4 4 4 - - 69 . Математика и естествознание 1.

3. Учебный план для вспомогательной школы с классами по профeссионaльной подготовке с русским языком обучения № п/п Kоличество часов в неделю Первый Второй год год обучения обучения Учебные дисциплины A. Социально-гуманитарное образование 1. История 1 1 18 18 Физическое воспитание 2 2 ВСЕГО: 31 31 Г. Математика 2 2 2. Язык и общение 1. География 1 1 2. Спорт 1. Математика и естествознание 1. Русский язык и литература 3 3 2. Начальные сведения по физике и химии 1 1 3. Технологии 1. Румынский язык и литература 2 2 Б. 70 .2. Начальные сведения по биологии и гигиене 1 1 В. Профессиональная подготовка Д.

2. Технологическое 3 2 2 2 2 2 4 воспитание E. Изобразительное искусство 2 1 1 1 1 1 1 Д. Физика 5. Язык и общение 1. Гражданское воспитание 1 1 4. Математика и естествознание 1. народов) 5. Искусство 1. Музыкально-ритмические 2 2 2 2 2 занятия 2. Химия 6. История 2 2 3. География 2 2.3. литература 2 2 2 2 2 Б. болгарского и др. Познание мира 1 1 1 1 3. 1 1 1 1 1 1 1 гагаузского. Математика 4 4 4 4 4 4 4 2. Духовно-нравственное 1 1 1 1 воспитание Г. Курсы по выбору 1 1 1 - 71 VII VIII IX X 8 8 8 8 2 2 2 2 4 2 1 - 4 2 2 1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 - - - - 4 4 4 4 - - - - 2 29 2 32 2 33 2 33 6 6 6 4 1 - 1 - 1 - 1 - . культура и традиции (русского. украинского. количество часов в неделю I II III IV V VI A. Учебный план специальной школы с русским языком обучения для глухих детей Класс. Физическое воспитание 1 1 1 1 2 2 Общее количество часов 20 21 23 23 23 24 29 Компенсаторные занятия 1. Биология 2 4.№ п/п Учебные дисциплины Подготовительный 3. Технологии 1. Информатика В. Спорт 1. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по развитию нару16 16 16 16 16 16 6 шенной слуховой функции и формирование произношения. Социально-гуманитарное образование 1. История. Русский язык и литература 8 9 8 8 8 8 8 Румынский язык и 2. Язык жестов 1 1 1 1 1 1 3.

Духовно нравственное воспитание 1 1 Г. Математика и науки естествознание 1. Русский язык и литература 8 8 8 8 6 6 6 6 7 2. болгарского и др. Гражданское воспитание - - - - 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 - - - - - 2 3 3 3 3 3 4. Информатика - - - - - - 1 1 1 В. Технологии 1. Иностранный язык - 2 2 2 2 2 2 2 2 Б. Искусство 1. Физика - - - - - 1 2 2 2 5. Учебный план специальной школы с русским языком обучения для слепых и слабовидящих детей Начальное образование Учебные дисциплины № п/п Гимназическое образование Класс. География - - - - 1 1 1 1 1 2. История - - - 1 2 2 2 2 2 3.4. Познание мира - 1 1 1 1 - - - - 3. История культура традиции (русского. Социально-гуманитарное образование 1. Биология - - - - - 1 2 2 2 4. количество часов в неделю I II III IV V VI VII VIII IX A. народов) 5. гагаузского. Технологическое воспитание 2 2 2 Е. Румынский язык и литература - 1 1 1 2 2 2 2 2 3. Язык и общение 1. Изобразительное искусство 1 1 3. украинского. Химия - - - - - - 1 2 2 6. Тифлография 1 1 1 1 1 1 1 Д. Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2.3. Музыкальное воспитание 1 1 2. Физическое воспитание ВСЕГО: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 25 25 26 27 28 32 32 32 72 . Спорт 1.

Ритмика 2 2 2 1 1 1 - - - 8. Логопедия 2 2 2 2 2 2 - - - 3. Развитие зрительного восприятия 2 2 2 1 1 1 - - - 4.Корректирующие тические занятия терапев- 1. Знакомство с окружающим миром 1 1 - - - - - - - 2. Аббревиатура Браилле - - - - - - - 1 1 73 . Лечебная гимнастика 2 2 2 1 1 1 1 - - 7. Ориентирование в пространстве 1 1 1 1 1 1 1 - - 6. Дактилография - - - - - - - 1 1 9. Развитие зрительного осязания и мелкой моторики 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.

болгарского и др. Математика и естествознание 1. Социально-гуманитарное образование 1. Химия - - - - - - - - 2 2 2 6. Русский язык и литература Румынский язык и литература Подготовительный Класс. Технологии 3 2 2 74 2 .3. украинского. гагаузского. Технологическое воспитание 2 1 1 1 Д. Гражданское воспитание - - - - - 1 1 1 1 1 1 4. количество часов в неделю I II III IV V VI VII VIII IX X A. Физика - - - - - - - 2 2 2 2 5. История - - - - - 2 2 2 2 2 2 3. Учебный план специальной школы с русским языком обучения для глухих и слабослышащих детей № п/п Учебные дисциплины 1. География - - - - - - 1 1 1 2 1 2. народов) Духовно-нравственное воспитание - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 2 2 4 4 4 4 4 5. Биология - - - - - - - 2 2 2 3 4. История. Искусство 1. Г. Язык и общение 2. Информатика - - - - - - - - 1 1 1 В.5. Изобразительное искусство 1. Познание мира - - 1 1 1 1 1 - - - - 3. культура и традиции (русского. 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 - - 2 2 3 3 3 3 4 4 4 Б. Математика 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2.

E. Курсы по выбору - - - 1 1 1 - - - - - 75 . Физическое воспитание 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 23 25 25 26 28 30 32 35 36 37 1. Общее количество часов Компенсаторные терапевтические занятия Индивидуальные и групповые коррекционные занятия развитие нарушенной слуховой функции и формирование произношения. 16 16 16 16 16 16 6 6 6 6 4 2. Музыкальноритмические занятия 2 2 2 2 2 2 1 - - - - 2. Спорт 1. Язык жестов - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.

количество часов в неделю Учебные дисциплины I II III IV V VI VII VIII A. Физическое воспитание 2 2 2 2 2 2 2 2 ВСЕГО: 20 21 21 23 30 31 32 32 Логопедия 4 4 4 4 2 2 - - 76 . Музыкальное воспитание 2 2 2 2 1 1 - - 2. Гражданское воспитание - - - - 1 1 1 1 4. Технологическое воспитание 2 4 8 8 8 8 Д. Математика и естествознание 1.нравственное воспитание 1 1 1 1 Г. Изобразительное искусство 2 2 2 2 1 1 - - 1. География - - - - 1 1 2 2 2. Спорт 1.6. Математика 3 4 4 4 4 4 4 4 2. Искусство 1. 1. Болгарский/гагаузский язык и литература - - - - 2 2 2 2 Б. Духовно . Язык и общение 1. Учебный план для вспомогательной школы с русским языком обучения для учащихся гагаузской и болгарской национальностей № п/п Класс.3. История - - - - 1 1 2 2 3. Природоведине - - - - 1 2 2 2 В. Русский язык и литература 8 8 8 8 6 6 7 7 2. Румынский язык и литература - - - - 2 2 2 2 3. Социально-гуманитарное образование 1.Технологии 2 2 Е.