You are on page 1of 4

Refleksi

Dalam semester empat Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan ini, salah satu kursus yang saya ambil selain kursus major ialah kursus Teknologi dalam Pengajaran dan pembelajaran (EDU3105).Dalam kursus ini terdapat beberapa tajuk penting yang saya telah pelajari. Selain belajar dalam bentuk teori, saya juga turut dapat mempraktikan teori yang dipelajari dengan cara membuat amali di dalam kelas. Semasa mempelajari teori bersama Encik Mohamad Salleh bin Mahat, saya banyak belajar perkara yang baharu. Dalam pembelajaran teori, saya dapat mengenal beberapa orang tokoh yang terlibat atau yang mempelopori beberapa bidang dalam teknologi pendidikan maklumat dan komunikasi seperti Seels, Reechy,Galbraith,Kast, Rosenzeing dan banyak lagi.Selain itu, dapat men getahui konsep-konsep asas, prinsip-prinsip tertentu, domain -domain serta kepentingan yang terdapat dalam pendidikan teknologi maklumat dan komunikasi.Oleh itu, saya mendapat pengetahuan atau pendedahan mengenai tajuk -tajuk yang terdapat dalam sukatan.Ini banyak membantu saya dalam persediaan sebelum melakukan amali.Bagi saya, kursus ini bukanlah satu perkara yang baharu kerana sebelum ini, dalam semester pertama Program persediaan, saya telah mendapat pendedahan mengenai teknologi maklumat dan komunikasi.D ari itu, saya telah mempunyai serba sedikit pengetahuan mengenai kursus ini dan dapat menyatakan bahawa kursus pada kali ini merupakan satu pelajaran lanjutan daripada semester pertama Program Persediaan. Walaupun telah mendapat pendedahan awal sebelum ini , terdapat juga beberapa perkara yang sukar untuk saya fahami semasa belajar kursus ini.Hal demikian kerana terdapat beberapa tajuk yang baharu sukar untuk saya

fahami.Contohnya seperti tajuk OHP dan Transparensi.Tajuk ini adalah baharu bagi saya.Walaupun pernah melihat alat ini, saya sukar untuk mengingati bahagian bahagian dan fungsinya.Selain itu, saya juga menghadapi masalah untuk memahami sub tajuk mengenai asas integrasi perisian pangkalan data di bawah tajuk pengintegrasian teknologi maklumat dan kom unikasi. Untuk menyelesaikan masalah di atas, saya mengambil inisiatif untuk membuat rujukan tambahan di pusat sumber mengenai tajuk -tajuk

Dalam hal ini.Disamping itu.tersebut.Perbincangan bersama rakan-rakan juga turut membantu saya untuk memahami tajuk -tajuk yang sukar difahami. saya juga memperbaiki segala . saya menghadapi masalah semasa menyediakan amali terakhir yang berkaitan dengan power point. Dalam bahagian amali ini.Setiap kumpulan dikehendaki untuk mengamalikan tajuk -tajuk yang terdapat dalam sukatan agar lebih memahami tajuk yang telah dipelajari dalam kuliah teori. saya banyak belajar agar sentiasa mengamalkan sikap suka bertanya sekiranya kurang fasih mengenai sesuatu perkara. Selain itu. saya telah berjumpa dengan pensyarah untuk meminta pendapat. saya juga turut berbincang dengan ahli kumpulan saya iaitu Andrewson dan Siti Erryanna untuk meminta pendapat mereka mengenai aktiviti yang akan saya lakukan. saya juga merujuk kepada pensyarah untuk mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai tajuk ters ebut.Sebagai penyelesaian bagi masalah tersebut. namun untuk mengajar murid yang tidak tahu asas perisian bukanlah sesuatu yang mudah.Walaupun telah sinonim menggunakan perisian ini untuk membuat persembahan dalam setiap tugasan. Selain belajar teori. Misalnya. saya tidak tahu bagaimana henda k memulakan amali tersebut. Pensyarah memberikan sedikit penerangan mengenai tajuk yang akan saya amalikan dan seterusnya mencadangkan beberapa aktiviti yang sesuai untuk dilaksanakan dalam amali tersebut. Selain dapat mengetahui kekurangan yang terdapat dalam kerja yang telah dihasilkan.Terdapat tujuh tajuk amali yang perlu dilakukan yang bermula dari tajuk asas grafik hingga ke pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. saya juga dapat belajar agar memastikan setiap kerja yang dilakukan dinilai terlebih dahulu d engan meminta pendapat orang lain sebelum mempersembahkan sesuatu kerja. Semasa proses menyediakan aktiviti tersebut. Bagi amali ini. Terdapat banyak ilmu baharu yang saya pelajari daripada amali -amali yang dikendalikan di dalam kelas. Menggunakan alat MP3 untuk merakam suara dan sebagainya. saya dapat mengetahui cara menggunakan mesin pengimbas (scanner) dengan betul. kami telah dibahagikan kepada enam kumpulan kecil yang terdiri daripada tiga orang. saya juga turut mengamalikan tajuk -tajuk yang terdapat dalam sukatan kursus ini. Selain merujuk kepada pensyarah.

Walaupun telah diberikan penerangan . Sepanjang proses membuat tugasan ini. Reka bentuk pengajaran ialah satu proses sistematik menterjemahkan prinsip-prinsip umum pengajaran dan pembelajaran kepada bentuk perancangan bahan dan penyampaian pembelajaran. saya perlu meningkatkan lagi kemahiran komunikasi bersama pelajar.Sehubungan itu. memyelaraskan biodata ahli kumpulan mendapatkan bahan kuliah dan amali daripada rakan -rakan kumpulan yang lain untuk dimasukkan ke dalam tugasan ini. Sebagai penambahbaikan daripada persembahan amali tersebut. Dalam tugasan ini.kelemahan dan meminta cadangan daripada rakan sebagai penambahbaikan.Disini saya dapat belajar untuk mengawal keadaan ke las dan sebagainya. saya hanya bertindak seorang diri untuk mengajar 18 orang pelajar.Setiap ahli mempunyai tugas masing -masing. kami dikehendaki menghasilkan satu portfolio berbentuk elektronik (e-portfolio) serta bahan bahan bantu mengajar yang baik dan menarik. Untuk menyiapkan tugasan ini. Dalam kursus ini juga. saya juga turut menghadapi masalah semasa menyelaraskan hasil pembentangan aktiviti . kami perlu mengaplikasi ilmu yang telah dipelajari sama ad a melalui pembelajaran teori atau amali.Hal demikian. semasa melaksanakan amali ini. Untuk tugasan pada kali ini. saya berasa lebih yakin untuk mengelolakan sesuautu aktivit secara sendirian. Dari aspek keyakinan diri. saya masih tidak mendapat gambaran mengenai tugasan ini. saya juga mendapat ilmu baharu untuk menggunakan perisian -perisian yang tidak pernah saya gunakan. Melalui dapatan baharu ini. pembahagian kumpulan pelajar perlu lebih sistematik dan memberi peluang kepada pelajar untuk mempersembahkan hasil kerja masing-masing. terdapat satu tugasan kerja kursus pendek yang perlu dibuat bagi melayakkan saya menduduki peperiksaan pada hujung semester nanti. tugasan yang perlu dibuat ialah menyiapkan ISL 13.Selain itu.Sel ain itu juga. saya menghadapi masalah untuk memahami kehendak sebenar tugasan ini. saya te lah membahagikan tugas dengan rakan-rakan sekumpulan. Bagi saya. saya juga dapat berkongsi dengan rakan yang lain dengan mengajar mereka menggunakan perisian tersebut. Tugasan ini merupakan satu tugasan berkumpulan yang terdiri daripada 4 orang.

Sememangnya tugasan ini bukan satu perkara yang mudah.Hal demikian kerana pensyarah memaklumkan kepada kami bahawa ramai guru pelatih yang tidak dapat mencapai markah yang cemerlang. seorang guru juga perlu kreatif untuk membina satu pengajaran yang menarik agar murid berasa seronok belajar dan tidak merasa jemu kerana guru sentiasa memb uat kelainan dalam satu-satu sesi pengajaran.Namun beitu kami menyahut cabaran untuk menghasilkan satu portfolio yang menarik.Selain itu. Bagi meyelesaikan masalah tersebut.Ini bagi membolehkan persembahan tersebut berfungsi dengan lancer apabila dibuka.kumpulan amali. Sesungguhnya ilmu dalam kursus ini amat penting kepada saya yang bakal bergelar guru kelak.Pensyarah menerangkan satu persatu kehendak soalan dan menunjukkan contoh -contoh tugasan yang telah dihasilkan oleh guru pelatih yan g terdahulu (senior). kami juga terpaksa mengubah persembahan tersebut kepada persembahan yang baharu tanpa mengubah sebarang isi kandungan persembahan.Ini bagi memudahkan saya melaksanakan tugas sebagai seorang guru kelak. Akhir sekali saya berharap agar setiap ilmu yang saya perolehi daripada kursus ini akan terus saya aplikasikan dalam kehidupan yang bergelar pelajar dan guru pada masa akan datang. saya perlu mengikut perkembangan yang semakin elit pada era globalisasi ini. saya berbincang dengan ahli kumpulan untuk membuat penyelarasan terhadap persembahan yang tidak daapt berfungsi dengan baik. saya dan rakan -rakan merujuk kepada pensyarah untuk mendapatkan penjelasan yang selanjutnya.Hal demikian kerana terdapat sesetengah hasil kumpulan tersebut tidak dapat dimainkan atau berfungsi dengan baik.Hal demikian.Bagi masalah pertama iaitu tidak mend apat gambaran mengenai tugasan.Selain membuat peny elasan. sebagai seorang guru.Dalam hal ini. . kreativiti yang tinggi amat diperlukan untuk menghasilkan sesuatu kerja yang menarik dan berkualiti.Ini disebabkan mereka menggunakan perisian yang baharu yang tidak dapat berfungsi pada perisian yang lama.