You are on page 1of 6

மனற ெபரனாரகள - பிேரம - ரேமஷ

ஆககம: பிரயமடன தேராகி

1988 ஆம ஆணட டசமபர 6 ஆம நாள பிறபகல இரணட மணி பதிைனநத நிமிடஙகள
கடநத நிைலயில, பதசேசர கடறகைரேயார மதபான விடதியான கடறகாகததில
ேமலமாடயில பரகி மடககபபடாத இறதி மிடற ேமைச மீ திரகக, கைட வடவ
பிரமப நாறகாலியில அமரநத நிைலயில ழான ெபரனாரன உயிர பிரநதிரநதத.
கழியில பலைக மீ த விழநத ஈர மணணின மதல பிட ஒலிையத ெதாடரநத
ெவவேவற ைகபபிட அளவகளில ஓைசகள எழநதன. இைடேய மண கவியலில
மணெவடட உரசம சபதம. இடம மாறம காலடகளின ஓைச, கலலைறத
ேதாடடததிறக ெவளிேய வாகனஙகள எழபபம இைரசசலகளம அடஙகிவிட,
சறறமன மணிேயாைசயில அதிரநத ேகாபரதைத விடடப பறநத பறாககள மீ ணடம
வநதைடயம சிறேகாைச. எலலாம மடநதவிடடத. ஆம அவைரப ெபாறததவைர
எலலாம மடநதவிடடத. அறபத ஆணடகள ஆற மாதஙகள பதிேனழ நாடகள
வாழநத மடததாகிவிடடத. நீர கலககாத இறதி மிடற மத ெமலல ெமலல
ஆவியாகிக ெகாணடரநதேபாத ழான ெபரனாரம உடன ஆவியாகி அறறப
ேபாயிரநதார.
ெகாடடம மைழயில ஆளரவமறற பதசேசர கடறகைரச சாைலயில நைனநதபட
ெமலல நடநத ெசலவத ேபானற சகம ேபாகததிலகட இலைல எனச ெசாலலம
ெபரனாைர, எடட ஆணடகளகக மனப நான நைனநதபட நடநதெகாணடரககமேபாத
மதனமதலாக எதிரெகாணட ஒரவரகெகாரவர அறிமகமாேனாம.
ெநடய உரவம. தமிழனா ஐேராபபியனா என அறதியிட இயலாதத ேதாறறம. கடடத
தளராத கரல. பிெரஞச ெமாழி ேபசிப பழகிய வாயகேக உரததான கரகரபேபாட
ெவளிபபடம தமிழ. எநதெவார அைசவிலம அவசரஙகாடடாத ஒேர சீரான தாள கதி.
ெபரனாைர இததைன சீககிரததில இழநதவிடேவன என நான நிைனதததிலைல.
கபபிதேதன மரயஸ ஸவிேய ெதரவில ெவளிதேதாறறததில காைர ெபயரநத
இடநத கிடககம சவரகைளக ெகாணட அவரைடய வடடன

உளேதாறறம அததைன
ேமாசமிலைல. வரேவறபைறச சவரல ெவளைளககாரத தநைதயடன கமமல மககததி
அணிநத கஙகமமிடட ெநறறியடன தமிழக கிறிததவ அனைன. கரபப ெவளைளப

பைகபபடம ேதககச சடடமிடபபடட ெபரய அளவில ெதாஙகிக ெகாணடரகக, எதிர
மைலயின வலபபககததில இைலகைளக கழிததவிடட நடட சிற மரமேபால
ெதாபபிகைள மாடடைவககப பயனபடம மரததாலான ஒர ெபாரள. ெபரனார
கடமபததினரன பலேவற வடவஙகள ெகாணட ெதாபபிகள. பல ெதாபபிகள
தஙகளககானத தைலகைள எனேறா இழநதவிடடதன ேசாகதைத எனைனக கணடதம
மீ ணடம ெபாரததிகெகாணட அைசநதன. உளகடடககள நைழநததம வடலர
ராமலிஙக சவாமிகளின மிகப ெபரய வணண ஓவியம. தைரயிலிரநத சவரல சாயநத
நிைலயில நினற ெவளளாைடயரவததின காலடயில பணிபெபண ைவததவிடடச
ெசலலம நானைகநத ெசமபரததிகள. அதறகடதத சிற நைடையத தாணட
வலபபககமம இடபபககமம இரணட அைறகள. இடபபககம படகைகயைற.
வலபபககம அவரைடய பைசயைற எனற ெசானனார. கதவிறகம நிைலச
சடடததிறகமான ஒடடைடகள அடரநதிரநத நிைலயில, பழககமறற அநத அைறைய
பைசயைற எனகிறாேர என அபெபாழத நிைனததகெகாணேடன. ஒர மைற பகலில
நான அஙகிரநதேபாத பணிபெபணைண அைழதத வலபபகக அைறக கதைவச சததம
ெசயயச ெசானேனன. அதறக அவள, ‘ெமரஸேய திடடவார’ எனச ெசாலலிவிடடச
ெசனறத எனகக விேநாதமாக இரநதத.
ெபரனாரன விேனாதமான பழககவழககஙகைளயம, அவரைடய வாழகைகயில நடநத
சில சமபவஙகைளயம ேகடட ரசிபபதில என மைனவிகக அலாதியான விரபபம
இரநதத.
ஒரமைற என வடடகக

விரநதகக வநதிரநத ெபரனார ஒயினில தனத சரடடச
சாமபைலயிடடக கலககி அரநதியைதக கணட நாஙகள எலேலாரேம திடககிடேடாம.
ேமலம அவர பைகயிைல ஊறிய ஒயிைன அரநதவதறக ஈடான ரசியம ேபாைதயம
ேவெறவறறிலம இலைல எனவம ெசாலவார.
ெபரனாைர நான அடககட சநதிபபத ேபாய தினமம ஒவெவார மாைலயம அவரடன
கழிவைதயம, அளவகக அதிகமாகக கடபபைதயம அடககட சடடககாடட வநத என
மைனவிகக அவரன ேமல சிற ேகாபமம ெவறபபம ெமலல வளரத ெதாடஙகியத.
பிரானசிலிரககம தன ெவளைளககார மைனவி கறிததம தனனைடய மகைனக
கறிததம ெபரனார அடககட கறிபபிடவார. விவாகரதத ெசயதெகாளளாமேலேய மிக
இளம வயதிலிரநேத தாஙகள பிரநத வாழவதாகவம ெசானனார. மகன ஆணடகக

ஒர மைற வநதத தனைனப பாரததவிடடச ெசலலம பழககமம நாளைடவில
கைறநதவிடடதாகவம ெசாலலியிரககிறார.
எனகக எபெபாழதேம பிறரைடய வாழகைக பறறிய ெசயதிகளில ஈடபாட
இரநததிலைல. ெபரனாரைடய வாழகைகக கைதயில எனககத ேதைவபபடவத
எதவேம இலைல எனறேபாதம, என மைனவிகக உதவேம என அவர ெசாலவைதக
ேகடடக ெகாளேவன.
அபபடததான ஒரமைற அவர ெசானனார: தனத ெவளைளககாரத தகபபனான
ஃபரானசவா ெபரனாரககம வடலர வளளலாரககம இைடேய ஆழமான பகதிப
பிைணபப இரநதத எனற. வளளலார எனனைடய சாதிையச சாரநத மாெபரம ேயாகி
எனபதில எனகக எபேபாதம ெபரைம உணட. ெபரனாரன அனைனயம என சாதிையச
சாரநத கிறிததவர என அறிய வநதேபாத, எஙகளககள சாதிய ெநரககமம
வளரநதவிடடைத தவிரகக மடயவிலைல.
வளளலாைரப பறறிய ஒர ேபசசினேபாத ெபரனார ெசானன தகவல எனைன
அதிரசசியைடய ைவததத. வளளலார தான நறற இரபதைதநத ஆணடகள உயிர
வாழப ேபாவதாகச ெசானனபட அநத நீணட ஆயைள வாழநத மடததவர எனச
ெசானனார. கிழம ேபாைதேயறி உளறகிறத என அசிரதைதேயாட ேகடடக
ெகாணடரநேதன. தனககப பதத வயத ஆகமேபாததான அதாவத ஆயிரததத
ெதாளளாயிரதத நாறபததிெயடடாம ஆணடலதான அநதச சடர அைணநதத என அவர
ெசானனைத என மைனவியிடம ெசாலல; தயவ ெசயத இனி கடததவிடட
மகானகைளப பறறி ேபசேவணடாம என கடைமேயாட மகதைத ைவததகெகாணட
ெசானனாள.
ஒரமைற ெபரனாரடம நான ேகடேடன, “உஙகளைடய வடடன

எலலா இடததிலம
நான பழஙகி வரகிேறன. உஙகளைடய பைசயைறைய மடடம இதவைர எனககத
திறநத காடடவிலைலேய” எனற. அதறக அவர ெநடேநரம ெமௌனமாக இரநதார.
பிறக நிதானமாக, “வாழகைகயில விேனாதமம யதாரததமறற ேபாககம மிக
அவசியம. ஒவெவார மனிதனககம நிசசயமான பைனவ எபபட அவசியேமா
அதேபாலேவ நிசசயமறற பைனவம அவசியம” எனற பிெரஞச ெமாழியில ெசானனார.
பிறக அைதேய தமிழிலம ெசாலல எததனிதத சரயான ெசாறகள வநத ேசராமல
கழறினார.

அவர வடடல

கழல விளகககைள பயனபடததபவர அலலர. எலலாயிடஙகளிலம
கணட விளகககைளேய ெபாரததியிரநதார. வடடன

பழைமயம கணட விளககின
ஒளியம நலல ேபாைதயில ஒரவித மாயப பதிெரன மனெசலலாம படயம.
அபபடததான அனறம இரநதத. மஞசள மினெனாளியில வளளலாரன ஓவியம
உயிரம சைதயமாக நிறபைதப ேபாலேவ இரநதத. நான ெபரனாரடம ெசானேனன,
“வளளலார இறககவிலைல. அவர மைறநதவிடடார. சிததரகள எனைறககேம
அழிவறறவரகள. நமேமாட எனைறககம அைலநத ெகாணடரபபவரகள.”
ெபரனார கடகடெவன சிரதத “ேபாைதயில உனத பிெரஞச ெமாழி அபபடெயானறம
ேமாசமிலைல” என பகட ெசயதபட என ேபசைச மாறற அவர எததனிபபதாகத
ெதரநதத.
நான கடபபாகிப ேபாேனன. “வளளலாைர உமத கடமபச ெசாததபேபால ேபசகிறீேர
உமத ெபாயயககம ஒர அளவ ேவணடாேமா” எனக கததிவிடேடன.
கிழவர ஆடபேபாயவிடடார. தனனிைலக கைலநத அவர விரடெடன எழநதெசனற
ஒர ெபரய சாவிைய எடததவநத பைசயைறையத திறநத விளகைகப ேபாடடவிடட
வநத என ைகையப பிடதத இழததகெகாணட பைசயைறககள ெசனறார. பிறக
நடநதைவகெளலலாம எனகக நிசசயமறறத ெதரகினறன. என மைனவியிடன நான
அைதச ெசாலல அவள கலவரதேதாட என மேனாநிைலையச ேசாதிததாள. அநதக
கிழவேராடச ேசரநத நீஙகளம பயிததியமாகிவிடடரகள எனக கததினாள. இனி நான
அவைரச சநதிககககடாத என என சடைடையப பிடதத உலககினாள. அதறகப பிறக
இரணட மாதம கழிதத கிழவர இறநத ெசயதிையக ேகடடததான நான அவர
வடடககப

ேபாேனன. ஒரவாரம அவர உடல ஜிபமர சவககிடஙகில பதபபடததி
ைவககபபடடரநதத. மகன பிரானசிலிரநத வநத பிறக ஈமககிரையைய மடததனர.
ெபரனாரன மைனவி வரவிலைல.
ழாக ெபரனார இளவயத கிழவைரப ேபாலேவ இரநதான. எனைன விட இரணட
வயத இைளயவன. எனைனத ெதாடடத ெதாடடப ேபசினான. தான இநத வடைட

இடததவிடட ெபரய அடககமாட கடட இரபபதாகவம நானதான அவனகக உதவ
ேவணடம எனவம ேகடடான. நான கலவரபபடலாேனன.
“கைடசி காலததில அபபாவகக ெநரஙகிய நணபராக இரநதிரககிறீரகள. அவரைடய
பைசயைறயின மரமம பறறியம அறிநதிரபபீரகளதாேன” என ஒரவிதக கிணடல
ெதானிககமபட ேகடடான.

நான ெமௌனமாக இரநேதன.
“சமார ஐமபத ஆணடகளாக ஒர சாமியாரன பிணதைத ைவததக ெகாணட
மாரடககிறார. இதனாலதான என அமமா இவைரப பிரநத எனைன அைழததக
ெகாணட பிரானசகேக ேபாயவிடடார. என தாததா காலததப பிணம. இனனம
சவபெபடடககள கிடககிறத. இைத அரசிடம ஒபபைடகக ேவணடம. அதறக
நீஙகளதான உதவ ேவணடம.”
நான கணகைள மடகெகாணட ெமௌனமாக இரநேதன. பதபபடததபபடட அநத
உடைல ெபடடேயாட எடததவநத நாம ைவததகெகாளளலாமா என என
மைனவியிடம கணகள கலஙகக ேகடேடன.
அவள எனைனப பசசாதாபதேதாடதான பாரததாள எனறாலம அநதப பாரைவைய
எனனால தாஙக மடயாமல தவிதேதன.
“நான உஙகளடன வாழவதா ேவணடாமா?” என அைமதியாகக ேகடடவிடட
விரடெடன எழநத ெசனற படகைகயைறக கதைவ அைடததகெகாணடாள.
மறநாள ழாக ெபரனாைரச சநதிதேதன. எனைனப பாரதததம “எனன மடவ
ெசயதீரகள” எனப பதறினான.
”அரசிடம ஒபபைடபபத சாததியமிலைல. அரசாஙகமம பததிரைக மீ டயாவம நமைம
ேகளவிேகடடத ெதாைலததவிடம. அநத உடமபின ரகசியதைத ெவளிபபடததினால
அத சமயப பிரசசிைனயாகி அத என உயிரகேக ஆபததாகிவிடம. இநதப பிணம ஒர
சாமியார மடடமலல, இநதிய ஆனமீ கததின ஒர சிகரம. பிெரஞசககாரனான உனகக
இதன ெவகமானேமா, அறபதேமா இதன மலம உரவாகபேபாகம ஆபததககேளா
எனனெவனற ெதரயாத” என நிதானமாகச ெசானேனன. எனத நிதானம அவைனக
கலவரபபடததியத.
நீணடேநரம அைமதியாக ஒயிைனப பரகியபட இரநேதாம. பிறக எனத திடடதைத
அவனிடம ெசானேனன. மகிழசசியில எனைனக கடடத தழவிகெகாணடான.
விடநதால ேபாகி. விடய விடய கடததபட இரநேதாம. என மைனவிேயா
ெதாைலேபசியில பதறியபடேய இரநதாள. அதிகாைல மனற மணிகக
பைசயைறககள ெசனேறாம. சவபெபடட ஒர காவிததணியால ேபாரததபபடடரநதத.

தணிைய விலககிவிடட ஆணியைறயபபடாத ெபடடையத திறகக மறபடேடன. ழாக
தடததான. நான அவைன ஏறிடடப பாரதேதன. பிறக மடையத திறநத பாரதேதன.
காவிததணியால சறறபபடட ஒர ெபாடடலம. ெபடடேயாட தககி வநத வாசலில
ைவதத ெபடேரால ஊறறிக ெகாளததிேனாம. சடசடெவன தீ எழநதத.
ஆஙகாஙேக வடட

வாசலகளில எைதெயைதேயா ேபாடடக ெகாளததத
ெதாடஙகிவிடடனர. அைரமணி ேநரதஹடல வாசலில சாமபல பைகநதத. சாமபலில
ஒர ைக அளளி எனத ைகககடைடயில கடடகெகாணேடன. வடடககள

ெசனற
வளளலாரன படதைத எடதத வநத எனத காரன பின இரகைகயில ைவததவிடட
ழாககிடம ைக கலககி விைடெபறேறன. வழி ெநடகிலம வாசலகளேதாறம ெபரநதீ
வளரநதெகாணடரநதத.