You are on page 1of 12

ேவடைட - யமா வாசகி

ஆககம: பிரயமடன தேராகி
வாசல வைர வநத நினற தயஙகித திமபி!ா" #$மா!%. த&"நத #டை'
நா(கா'ியில கிடததிக)கா*+ வி,-. சாமபல கிடக-ம க/0ப+0பி(-1
க*கை&. )ச2ததியிநதவை! 3வரத 3ை405க-ரல ச'!0ப+ததவிலை'.
“)பா!ா.சா....”
“-------------”
“மகே! )பா!ா.சா”
“----------------”
“ச6ககிரம வநதவி+ேவன. வ7 ட8ே'ேய 9. -8கக,தா!ா )கா:சம சா0பிடட பி,-
-8, #டம5தாஙகாத.” )கட+. ச6ர4ிநத )கா*8ககி, மக!த #டல நிை'ககாக
)வ&%0படட )ப;.சடன #$மா!% ப8யி,ஙகி!ா". )கா<தத 5'ி மாதிர திமிரா=
3ை'நத )கா*80பான )பா!ா.சா. ேச"நதா( ேபா' > ம/ி ேநரம வ7 ட8ல
நிை'க-மா 3வன காலக1. ரததம #ை,நத ேபாகி, 9ர?க -&%ரல, 3கா'
ேநரஙக&%ல #,ங-வத(- வ7 + திம5கி,வன. > ந*ப!%ன பின!ால 3ம"நத
ைபககிே'ா, த!%தத நைடயிே'ா வம மகை! @தி"பா"தத, #$மா!% Aன!ை'0
பி8ததப8 நின,ி0பா". மகன ேதாடடததி'ிக-மேபாத சி' தடைவக1 3வம
)சலவத*+. B'ி0 )ப*கCடன சிர05 3ரடைடDமாயி0பான )பா!ா.சா.
30பாைவக க*டதம, க+க+0பா= ேவை' வாங-பவன ேபா' 3வ"கை&
3தட+வான. சி' நிமிடஙக1 நின,ிநத 5ன!ைக ம!தடன #$மா!% 5,0ப+வா".
சரவில 9,ஙகி 3வி0பா'தைதக கட0பத(- மனபாகேவ பின!ா'ிநத வம
)பா!ா.சாவின பாட+. 3திர8யா! ேப.ைசDம சிர0ைபDம ேபா! 9டம
)தரயாம'ாககி வ7 டேடாட மடககிவிடடாேய ராச=யா, சரதா!ா 9)தல'ாம. #ரதத
ஆட+த ேதா'ா=த தவ*+ கிடககி,ான @ன மகன.
Eரயன ேமகதத1 ேசாமபியிநதான. காை'யின மஙக'ா! )வ&%.சதேதா+ மை'.
சர?க&%ன )ச<ைமைய 9னFம ேபா"ததியிநதத ப!%. கGககாலவைர
)தா&)தா&0பா= நைடயில 3ைசநதத க05 B"க #ைட. வி4ா நாடக&%ல மட+ேம
3/ி0 ப+வதால ப8நத ேபா! பH ேரா வாசை!. ேதா&%'ிநத -றகேக )தாடஙகிய
சஙகி'ியின 9+05 ம8.சில 9ை/கக0பட8நத -றவா&%ன ைக0பி8 ச(ற
தேவ,ியிநதத. நிை!வா= @+தத ைவததிநத ர0ப" ைபையத )தாட+0
பா"ததக)கா*டா". வநத #ரசி மதைமைய. ச6*80 பா"க-ம -&%க- மா"ேபா+
ைககை& 3ை/தத )மதவாக நடநதக )கா*8நதா". வ4ியின 95,மம
ம*8ககிடநத Iதா ம'"க1 நைடையத தட+ப+ததி(ற. ேந(,ிநதைத விட 9னற
3திகம. 3+தத நாடக&%ல 9ை'கே& )தரயாமல )ப-ம ேபா'ிககி,த.
9ததாே! பவம. )பா!ா.சாவின 3மமா 9நதால 9ைவக1 காேவரயமமFக-
மாை'யா-ம. -&%க)கல'ாம பய0படாமல J0ப,ிகக)வனே, )வயில வமன
@<நதவி+வா1. 9ர? யாக-ம )தரயாமல ம'"நத Jககை& வி8ய'ில பா"ககி,
சநேதாKதைத 3Fபவிககத )தரநதிநதத. )பா!ா.சா சிறவ!ாக 9நதேபாத
9நத0 Jககை& 3வFக-. Eட8, சிறமிக&%ன #ைடைய 9ரவல )ப(ற 3/ிவிதத
- > )ப* -4நைதைய0 ேபான, >0பை!யில ேபாடேடா @+தத ைவததிநதா1.
Lரததி'ிநேத ம*டபததின மக0பி21& ‘30ப" ேகாடவா சமாM’ @Fம
வா"தைதக1 )வ&%,ிDம சி' @<ததகக1 34ிநதம )தரநத!. யா
க*+)கா1கி,ா"க1 9ைத)யல'ாம. B"க ஆ.சார0ப8 நட0பவன @வை!0 பா"கக
ம8கி,த. ச*ைட ச.சரவின ேபாத >ததக)காதத" )வட8க
)கா1Cமேபாததான ;தாைதக&%ன ேவடைட0 5ததி )தரகி,த. ம(,ப8 நிA B"க
@னற @வFமிலை'. கலயா/ம கமாதினF வமேபாத )ச=கி,
சடங-க)&ல'ாம Bட )கா:ச நாை&க-ததான. பி1ை&கை& )வ&%நா+, )வ&%
மாநி'மF ப8கக 3F0பிவி+கி,ா"க1. 3தக1 ப8கக0 ேபா!ேபாத கததககிடட
ப4ககதைத)யல'ாம 9ஙேகDம நடதத ஆரமபி.சா.ச. @தவா!ா2ம ராைசயா, 9நத
ம8கேகர ம*/ில B"கக )பா,நத >வ" @நத நிை'யிே'Dம வாக-த
தவ,கBடாத.
)வ&%ேய பை,ய80பவ"கை&. ச(,ி ஆ8க)கா*8நதத சிற Bடடம.
3Nவ0ேபாத தநதபி)யாதத 9ைசககவியி'ிநத பி&%,ிய Oைச ேம2ம
3வ"கை& #(சாக0ப+ததியத. 5த05த ம!%த"க&ா= ப'" வாச'ேக நினற
ஆ+பவ"கை&0 பா"ததிநதா"க1. )வ&%யாடக1. மா0பி1ை& #,?க&ாயிகக'ாம.
#$மா!% Pை4?த ேதா/தைதத தா*+மேபாத Oடடமம நைடDமாக வநத
@தி")கா*டா" ராைசயா.
-!%நத #$மா!%யின பாதஙகை& ;னற மை, )தாட+ )ந:சில >(,ிக)கா1&,
தன 9டதைகைய மா"பில ைவதத ேமே' மகமய"ததி ராைசயாவின
சிரததி(-ேமல ந7*ட வ'ககரததால ஆசி"வதிததா" #$மா!%. பNயமாக #1ே&
3ை4தத. )சல'0ப+ைகயில ராைசயாவின க05 3ஙகிைய #ரைமDடன,
சர0ப+ததிவிட+ “@ல'ாம மை,0ப8தாே! ராைசயா” @ன,ா" ே'சா! 3திகாரத
ேதாரை/யில.
“ஆமாம. Kக6'ாவி(- 9தி)'ல'ாம நமபிகைகயிலை'. நானதான )சால'ி0
5ரயவ.ேசன. சிறசக1 )சால2ேதனF வமச ப4ககதைத)யல'ாம விட ம8Dமா...”
“விடகBடாத ராைசயா. Bடாத. )ராமப கா'ம )வ&%ேய ேபா= ப8.சவ1ே&,
மா,ி0ேபா=டடா1. @வை!ேயா 9<ததககிட+ வராம > ‘B"க’கா பாதத
காத'ி.சாே& - 3தவைரக-ம சநேதாKம.”
வி$தாரமா! Qா'ில வரைசயில 3ைமநதிநத 9கைகக&%ல >ன,ில
#$மா!% 3ம"நதா". 3கில #டகாநதிநதவ"கை& ேநாடடமிட+ - )ம'ிதா!
5ன!ைகயில 9தRக1 விரய நைர5வதைத ந7வி விட+க )கா*டா".
Bடடம ேசர ஆரமபிததிநதத. திS)ரனற @<ம #ரதத சிர05கCம பரபர0பா=
ேவை' T?ம ச0தமம Bட)மங-ம. வ*/க காகித ேAாடை! ேந"ததிைய
-4நைதக1 ரகசியமாக0 பி=தத0 பா"தத சிைதததா"க1. )வ&%யி'ிநத வநத
தா&கதிக- #1ே&Dம சி'" ேச"நத ஆடத)தாடஙகி!ா"க1. 9வ" 9ை/ேச"நத
ஆ+ம ேபாட8 ஆடடததில >வ" சட)டனற நட! 3ைசைவ மா(,ி!ால ேச"நத
ஆ+பவம )நா8Dம தாமதமின,ி ஆடடதைத 3ேதேபால மா(,ியாக ேவ*+ம.
ஆGம )ப*Gமா= ஆ+மேபாத ேதா(ற0ேபா= 3ச+வ4ிபவ"க1 3ே!கமாக
ஆ*க&ாகததான 9ககி,ா"க1. ேதா(, ஆ*மகன )வடகி 3நத 9டதைதவிட+
நகமப8க- கி*ட'ால தரததபவ"க1 )ப*க1. பி,Rநதம மை, தவ,ிDம
ஆட0ப+ம நட!தைத )வற05டன பா"ததக)கா*8நத #$மா!%க- 3ேக பிF
வநத நினற ம*8யிடடா1. @<நத நினற ஆசி வ4ஙகி பககதத 9கைகையக
காட8!ா". மறதத தைரயிே'ேய கா'கில #டகா"நத தஙைகயின சிரதைத
பர?டன )தாடட! விரலக1.
”)ராமப நா&ா.ச #னை!0 பா"தத... ம, )சUககியமதாே!. ந7Dம கி4வியாயிட+ வேர
ேபா'ிக-. தை'யில பாதி நைர.சா.ச. ராைசயாவி(- 3ககா மாதிரயிகேக”
3*/Fக- மட+ம ேகட-ம )மதவா! -ர'ில, “ந7ஙக கலயா/ததக- வர
மாடSஙகனF )ந!.ேசன” @ன,ா1. #$மா!% ச(றக -!%நத )சவிம+ததக
)கா*டா".
“30ப8)யல'ாம Tன நிை!ககி, பிF. யா" வராவிடடா2ம நான வராமல 9கக
ம8Dமா? நாம @தி"பா"ககி,ப8யா @ல'ாம நடக-த. யாைரக -ததம )சால,த
9தக)கல'ாம... சரதானF Tததகக ேவ*8யததான.” பிFவின க*க&%'ிநத ந7"
#தி"வைதக க*+ பதடடமா= “34ாேத! 34ாேத பிF. )பா*Gக- 3மமா ந7.
யாம பாததட0 ேபா,ாஙக, ந7 @ன! )ச=ேவ பாவம. #மேமே' @!க)கா*Gம
வததமிலே'. வதத0பட8நதா 9ஙேக வநத #டகா"நதி0ேப!ா.
Kகி'ாக-ட8க- 9த சநேதாKம!ா @!க-ம தான” க!%நத -ை4நதத
-ரல)தா!%. தை' ;8ய த/ிைய 9<தத பிF க*கை&Dம மகதைதDம
தைடததக )கா*டா1.
“)பா!ா.சா @0ப8யிககான.”
“)கா:சம நா&ா!ா @ல'ாம சரயா-ம.”
”சின! வயசிே'"நத )சால'ி.)சால'ி வ&"ததவிட+ 90ேபாத 90ப8
ம8Dதன!ா @Nவ&? ேவதை!0பட80பான. காத'ி.சவை! கலயா/ம
ப*/ே'ன!ா )சதத0ேபாேவனF மிரட+கி,ா1 3*/ா 9வ1. திமி". )ராமப0
ப8கக வ.சிடேடாம பாஙக 3நதத திமிதான.”
“3வை&த திடடாேத. 30ேபா)தல'ாம ராைசயா Bடததான Kகி'ாைவ
)பா!ா.சாவி(காகததான )பததிகேகனF 38கக8 )சால'ிட80பான. 3வே!
சமமத0பட+ )ச=Dமேபாத ந7 @ன! ப*/ ம8Dம... சர ேபாகட+ம. மா0பி1ை&0
ைபயன யானF )தரயை'ேய. 9னFம ம*டபததக- 3ை4தத
வரவிலை'யா....”
)வ&%ேய ஆடடககார" மததியில மத05ட8Dடன த1&ா+பவை! பா"ைவயில
சட8!ா1.
“)பரய வசதிககாரே!ா...”
“3வஙக0பா த/ிமில வ.சிககா*/ா.”
”சரதான! நான வ7 டே'"நத 9Nவ&? Lரம நடநேத வேரன. @ன வ7 ட+க- வநதா @ன
மமகCம 90ப8ததான 9ககGம.... ப/ககார!ாக )கட.சத Kகி'ா?க-0
பாககியம.”
மV*+ம க*க&%ல ந7" த&%"கக, “@னை! மன!%.ச+ஙக*/ா” @ன,ா1 பிF.
“மன!%கக,தாவத! @ஙேக"நத கததககிடட 90ப8)யல'ாம ேபச, சர @<நதேபா.
ேபா= ஆகேவ*8யைத0 பா. நான 9நத )ந,யக -8.சிட+ தினFட+தான
ேபாேவன. ைப )கா*+ வநதிகேகன பாததகக....” @+தத ைவததிநத ர0ப"
பி&ாடைர )வ&%ேய #விக கா*பிதததம 3ைமதியாக. சிரதத பிF 3கன,ா1.
#$மா!% @<நத மை,வாக க4ி0பை,0 பககம )சனற ர0ப" பி&ாடைர
)தாைடயி+ககில சரயாக0 )பாததிக)கா*+ வநதா". 34கா! )பரய 8ேரகக&%ல
வி$கி நிரமபிய க*/ா8க -வை&கை&. சமநத வரைசயாக விநிேயாகிதத
வநதா"க1. ததமபி தைர விர0பில )த,ிததத மத. சிறக சிறக சைவதத0 பகி!ா"
#$மான. )ப*க&%டமம சிற பி1ை&க&%டததம விநிேயாகம )கா:சம
தாரா&மாகேவ. ேதைவ0பட+க ேகடபவ"கCக- மட+ம சிக)ரட. கலயா/ததி(காக
நா(பதாயிரம Wபா=க- மதவைககை& )பஙகXரல 9நத ராைசயா வாஙகி
வநதி0பதாக பககததி'ிநதவ"க1 ேபசிக )கா*டா"க1. விய05 ேமYடடால
#$மா!% ேம2ம 9ர*+ -வை&க1 )ப(ற0 பகி!ா". சி,ித ேநரததில
சிறந7ககாக )பாதத0படட ைப ே'சாக ேம8ட8நதத #ைடக-1.
பி8தத ைவததிநத காேவரயமமFக- சி' )பரய #ய"ரக மத05ட8கை& ைவதத
வ/ஙகி வாை& #ய"ததி சி' சமபிரதாய வா"தைதகை& #.சரதத ம8நததம -
ம/மககை& @தி)ரதிேர 9நத 9ர*+ த!%யை,கCக- 3'ஙகர0பத(காக
3ை4தத. )சன,!". Bட மததியில > பH 0பாைய ைவதத 3ை!ததவைக
மதைவDம க'நத காக)டயில தயாரக-ம ேவை' நடநத)கா*8நதத. -8யில
மயஙகி வி<நத தம சி,ா"கை& 3மமாகக1 Lககி. )சனற யாக-ம 9ைடயற
9ல'ாதப8 சவேராரஙக&%ல கிடததி!". ேபாைத #நத 3!ாயாசமா= நட!மா+ம
தஙக1 பி1ை&கை& வாதZலயததடன மகிRநத பா"தத!" சி'".
)வ&%ேய 9ைசததக )கா*8நதவ"க&%ல >வன ைபயில [நத Wபா=
தா)&ானை,த தி/ிதத - 3வக- 9\டமா! 9ைச'யதைத. )சால'ிக )கா+தத
3வ"க1 3ைத வாசி0பத ேகட+ #$மா!%Dம நட!மா8!ா". தவ,ாக
ஆ8யவ"க&%டம )சான!ா". “பா"ததக )கா1Cஙக1! 9ததான B"க நட!ம,
90ப8ததான ஆட ேவ*+ம.” #ைட விய"ைவயில நை!ய ஆடட
மை!0பி'ிநதவைர )ப* பி1ை&க- மதா/ியிட ேவ*+)மனற ராைசயா
#1ே& 3ை4தத0 ேபா!ா".
3'ஙகாரம J"ததியாகி மா0பி1ை&Dம )ப*Gம 3கேக
3ம"தத0பட8நதா"க1. @திேர )வ1&%ததட8ல -ை4நத மதா/ி. Bடேவ நிை,ய
>8தத ]"க-.சிகCம. >N)வாததராக -.சியில மதா/ிையத )தாட)ட+தத
ம/மகக&%ன #1&ஙைகக&%ல வாRததககே&ா+ பதிததா"க1. Kகி'ாவின ேதா4ி
-.சியின > மை!ைய பல'ில க8தத Bராககிக)கா*+ மதா/ிையத
)தாட+ ம/மக!%ன ைகயில )கா:சம ப'மாக 3<ததி!ா1. சக)கன, வ'ியில
5ன!ைகDடம பா"ததான 3வன. “9த ேபாதாத, சK7N கிடேட ேQ"பின )கா+தத
மதா/ிைய ைவகக. )சால'வா....” காத'ன காதில சன!மாகக கிசகிசததா1
Kகி'ா. 9வக-ம மதா/ியி+ைகயில “> B"க தமபதிக&ா வா4Gம
மககே&....” @! வாRததி வநத மV*+ம #$மா!% மதைவத )தாட"நதா". ைகைய
விரதத ம/மகன 3ம"நதிநத 9டததில > க/ம )பா!ா.சா 9நத
மை,நதான.
தைரயில Oஙகி வ7 ச0படட பாட8ல #ைடநத சித,ி Bட)மங-ம சித,லக&ா=க
க64ி,ஙகி!. #,ககததி'ிநத #$மா!% பத,ி)ய<நத பா"ததா". விய"தத
;.சிைரகக தைரைய0 பா"ததக)கா*8நதான )பா!ா.சா. க*/ா8.
சில2க&%னமVத காலபட+விடாமல 3ை/தத மகை! நா(கா'ிக-1 3<ததி!ா".
“)கா:சம சாநதமாயி )பா!ா.சா! வ&"நத ைபய!%லே'... 3ைமதியாயி.
90ப8)யல'ாம )ச=ய'ாமா ந7” தைரயில கிடநத பாதி #ைடநத பாட8ை' @+தத
ஆேவசங)கா*டவ!ா= @ரநத )கா*8நத க/0ப+0பி(க-1 @,ிநதான.
#$மா!% 9றககமா= 3ை/ததக )கா*+ ஆதரவா=0 ேபசி!ா". ேப.சிைடயில
-ரல கமமியத. “90ப8. )ச=வைத)யல'ாம நிறததிவி+ மகே!.
சிதரவைதயாயிக- @!க-. 3வ1 மட+மதா!ா )ப*. 3வ1 9ல'ாவிடடால
9ன)!ாததி. 9Nவ&?தான விKயம. #னை! சிைதததக)கா1வதால @ன!
நடநதவிட0ேபாகி,த. நான 9னFம சாகவிலை'யடா )பா!ா.சா, 3வை&விட?ம
3(5தமா! )ப*)/ாததிைய #!க-க )கா*+ வேவன. ம!ைச 3'ட8க
)கா1&ாமல 3வை& ம,ககததான ேவGம ந7 .” 3'மாரயி'ிநத > 5திய
பாட8ை' @+ததத தி,நத டம&ரன வி&%ம5 வைர I(,ி )பா!ா.சாவின
3தரததில பதிததா".
மா0பி1ை& )ப*Gக- ககம/ி கட8யாயி(ற. 9வைரDம >ன,ா=
#டகாரைவதத க<ததி'ிநத ம4ஙகாலகை& மை,க-ம விதமாக
பட+தத/ிையக கட8!ா"க1. 3கிே'ேய )பரய பாததிரததில 3ரசி. ஆ*கCக-ம
)ப*கCக-ம த!%தத!%ேய வரைசயைமநதத. வரைசயில வபவ"க1
பாததிரததி'ிநத @+தத )கா:சம 3ரசிைய ம/மகக&%ன பட+ விர0பி'ிடட
பி,- 3னப&%05கை&க )கா+தத. )சன,!". #$மா!%யின மை, வமேபாத
தன ேமாதிரதைதக க4(,ி ம/மகFக- 3/ிவிததா". தன விர2க-0 )பாநதாமல
)பரதாயிநத தஙக ேமாதிரம க4னற வி4ாம'ிகக ம/மகன ைகைய
;8க)கா*டான.
விநதில பன,ியிை,.சிDம காக)டயில மத?ம பரமா,0படட!. B+த'ாக ப05
ந7ம ேகாதைம )ராட8Dம. @தி"வரைசயில 3ம"நத சா0பிட+க )கா*8நத
Kகி'ாவிடம - ம/மகFக- 9ை,.சி Iட8விட. )சால'ி Aாைட )ச=த
#$மா!% ப'மாக. சிரததா". சிர0பின ேவகததில வாயி'ிநத 9ை,.சித
தGக-க1 )வ&%வநத வி<நத!. பககததில சா0பிட+க )கா*8நதவை!
#ைடக-1 #0பி0 பததிநத தன சிறந7"0ைபைய )தாட+0 பா"கக. )சால'ி
ஆ!நத0பட+க)கா*டா". -8ததவ"க1 ேபாைதயி,ஙகி சா0பிட
ேவ*+)மனபத(காக )கா*+வநத ைவகக0படட 8காக Kன Sயி2ம > -வை&
-8ததைவததா" #$மா!%.
தக0ப!%டமிநத டம&ைர0 )ப(ற >ேர ;.சில கா'ி )ச=த டம&ைரக க6ே4
ைவ0பத(-க -!%நதவன - 30ப8ேய ம4ஙகாலக&%ைடயில மகதைத
மை,ததக)கா*+ -2ஙகிய<தான. )ச=வத,ியாத திைகதத0 ேபா!ா" #$மா!%.
3வம க*க'ஙகி வா"தைதக&(ற )பா!ா.சாவின 3திம மதைகத
தடவியப8யிநதா". 9ர?க&%ல 9ைத0ேபா' Tதாவத நடநத )கா*+தான
9ககி,த - Kகி'ாவின திம/ம நி.சயிகக0படடதி'ிநத. ”3வ1 #னை!க
காத'ிககவிலை'ேய, ந7தாே! 3வை& விமபிக )கா*8நதா=. ந7 3<கின,
பாவம 3வை&த )தாட ேவ*டாம. ேபாகட+ம வி+. ேபாகி, 9டததில நல'ா
9ககட+ம....” > பாமைப0ேபா' சட)டனற தை' நிமி"ததி0 பா"ததான
)பா!ா.சா. “9ககட+ம. சநேதாKமா 9ககட+ம. நான 9ேத I"ே' 9கக
ம8யாத. 9கக,ைத விததட+ நாம @ஙேகயாவத ேபாயிட'ாம...” > த/ிைய.
சட8 ைகயில ைவததக)கா*+ தைரயில கிடநத பாட8ல சித,லகை& #$மா!%
>னற ேச"ததா".
“)கா:சம ேயாசிதத0 ேபசகி,ாயா ந7. ஆற T< தை'மை,க&ாக வாRநத
9டதைதவிட+ > )ப*Gககாக0 ேபா=விடம8Dம... @னை!0 ேபா'
9ல'ாவிடடா2ம ந7 > ேகாை4யாக மா,ாமல 9ககGம.”
“9ஙேக யா" 9ககா #ஙகCக-. யாக-ம நாம ேதைவ0படே'. @லே'ாக-ம
ப/ம 9நதா ேபாதம. @மேமே' நமபிகைகயிநத @னே!ாட 5,0பட+ வாஙக.
9!%ேம2ம நான 9ஙேக 9நதால ைபததியம பி8.சிதான சாக ேவ*8யிக-ம.”
)நா8யில சி!ம கNவிக)கா1& நின,ப8 #$மா!% மை,ததா". சிவ0ேப,ி!
வி4ிக1. “9த #ன ேப.சதா!ா )பா!ா.சா! )பாததி0 )பாததி வ&"தத #னை! >
)ப* பி1ை&யாககிடடே!ானF சநேதகமா 9க-. ேதைவககதிகமா கவை'0ப+ே,
>னறமில'ாத காரயததக)கல'ாம. வமச )கUரவதைதDம )பாடப+ததாம
>ததிககாக O80ேபாயிட'ாமF )சால,வன ‘B"க’கா 9கக ம8யாத. #!க-
வி0பமிநதா )சால2. 9நத 9ரேவ )சதத0 ேபாே,ன. நான )சததபி,- ந7 @ஙேக
ேவ*+மா!ா2ம ேபா...” பககததி'ம"நத மகன ேதாை&0 ப(,ி ம8யில சா=ததக
)கா*டா".
“9னFம -4நைதயாகேவ 9ககி,ாேய மகே!. #!க- Tன ைபததியம பி8ககGம,
Tன சாகGம. #!ககாகததாே! @னை!க கா0பாததிட+ 9கேகன. ம!ம
)பாறககை'டா @!க-, சாக, 3&?ககா த/ி:சிகேக. ேபாயிட'ாம. @ஙேக
ேபாக'ாமF )ந!கக,ேயா 3ஙேக ேபாயிட'ாம. #னை!விட மககியமா!த @!க-
@ன! 9க-. ேபாயிட ேவ*8யததான... Lங- 3ைமதியா. Lஙகி+ )பா!ா.சா.
@ல'ாம நல'ப8யா-ம.” ஆAாFபா-வா! தன மகை! )வ-ேநரம
தட8க)கா*8நதவிட+ வி&கைக 3ை/ததா". Aன!ை'த தி,நததம -0)பனற
மகததி'ை,நதத -&%". Lரதத மை'மக+க&%ன வி&%ம5க1 ே'சாகத )தரநத!.
ேர8ேயா நிை'ய ேகா5ரததின #.ச வி&க- ப!%யில மை,நத மஙக'ா!
)சம51&%யாயிநதத.
பிரததிேயகமாக 3ைமகக0படட வி&க-க&%ன பிரகாசததி(- 91 ச(றத
)தாை'ேவ >தஙகிக )கா*டத. மதமகிைமயில -&%" #ை,ககவிலை' யாக-ம.
9ைடவிடாத ஆடடததில ேபாைத வி'கியவ"க1 #1ே& )சனற I(,ிக)கா*+
வநதா"க1. 9த(காக #1ே& )சலவத 3)சUகரயமாக0 படடதால )வ&%ேய
)கா*+ வர0படடத பH 0பா=. வி&ககி'ிநத தவ,ி வி<நத )வட+ககி&%)யானற
மதவி(-1 ததத&%ததத. [மபத 38 )தாை'வில ம*டபதைத0 பா"ததப8 Kகி'ா
நிறததி ைவகக0படடா1. பாதி நிரமபிய பன!7 "0 பாை!ைய தை'யில ைவதத0
பி8ததிநதா1. பாை!க-1 ேராAா 9தRக1 மிதநத!.
3வ1 பின!ால ேதா4ி சK7N. Kகி'ாவி(- @தி"05,மா= ;ன,8 Lரததில
ம/மக!%ன தமபி ஆ"0பாடடமா= ஆ8க)கா*8நதான. 3கிே'ேய 3வன
3மமா, மகFக- ஆடடக கி&".சி -ன,ிவிடாதிகக சரயா! விகிதததில மத
க'நத )கா+ததக )கா*8நதா1. ேவகம வி:சி0ேபா= 9ர*)டாதரம
Kகி'ாவின ேமல வி4த)தரயேவ Kகி'ாவி(- மன!ால சK7N நினற)கா*டா1.
மா0பி1ை&த தமபியின )பயைரக ேகட+த )தரநத)கா*+, ”விடாேத சகி"த! >
38Bட விட+க)கா+ககாேத. 3வ1 #1ே& Pை4நதவிடடால #னை!Dம #ன
3*/ை!Dம பிரததவி+வா1. விடாேத” #ரகக. சததமிடடா" #$மா!%. ேநரம
கடநத)கா*8நதத. >ேர 9டததில - #.ச )வ,ியில கை&0பைடயாமல ஆ8க
)கா*8நதான. சி' தடைவக1 சK7வின ேமே' வி<நதான. ேமே' வி<நதவை!
நைக05டன வி'ககி நி(க ைவததா1 சK7N. சகி"த ச6ககிரம வ7 Rநத Kகி'ா #1ே&
ேபாவத(காக காடடமா! மதைவ )ப* வ7 டடா" )கா*+ வநத )கா+ததா"க1.
சகி"த 3ைத தட8விட+ பககததி'ிநதவை!0 பி8தத 3வ!%டததில நி(க
ைவததான. “9ஙேகேய நினற ஆ8க)கா*8. வநதவி+கிே,ன” @னற )சால'ி
3வFக-த ேதைவயா!ைத ேதைவயா! க'ைவயில பகி வநத - 9டதைத0
)ப(றக)கா*+ ஆ8!ான. தை'யில பாை!. சைமயில )ந&%நதா1 Kகி'ா.
சK7விடம ேகடடான சகி"த. “> மததம தகி,ாயா, 9ர*ட8 வ4ிவி+கிே,ன.”
“9ர*ட8 ேவ*டாம. பதத8 விட+க )கா+ககி,ாயா?” சK7விடமிநத கன!ததில
> மததம )ப(றக)கா*+ பின!ால )சனற ஆ8!ான. )ப*Gம ேதா4ிDம
பதத8 மனே!,ி!ா"க1. கி*ட2ம சிர05மா= #$மா!% 9ைரநதா". “3ேட சகி"த
மைடயா > மததததக-0 பதத8 Lரமா. 9த 3நியாயம...”
“@னை!Dம 3*/ை!Dம பிரதத வி+வாயா ந7? மாடேடன @னற )சால, [நத8
வ4ிவி+கிே,ன....” Kகி'ா பதத8 ேவ*+)மன,ா1.
சகி"த ஆடடததிே'ேய தை'யாட8 மறததான.
“ம8யாத [நத8தான.”
“சர பிரததவிடமாடேடன #ஙகை&” @னற Kகி'ா >ததக )கா1&?ம, சகி"த [நத8
பின!க"நதான. சK7N, 3வ1 கன!தைதக கி1&%0 பா"கக 3Fமதிததத(காக?ம -
3வன 34ைக0 5கRநதத(காக?ம ேம2ம சி' 38க1 ச2ைக )கா+ததான.
ம*டபததி(-. சமா" 9பத8 Lரம )நஙகிய பி,- @நத சமரசததி(-ம
கட+0படாமல ஆடடததில த7விரமா!ான. 3வ!ாக ம!மிரஙகி வ4ி)கா+ததாலதான
ஆயி(ற @ன, நிை'யில - 3ைச? 5'0படாமல கா()பவிர'ால Kகி'ா
ரகZியமாக மனவநத )கா*8நதா1. ச(றத த1&% கரேகாKஙக1 ந+வில ஆ8க
)கா*8நத மா0பி1ை& 3ஙகிநதப8ேய B.ச'ிடடான. “நக"கி,ா1 பா" சகி"த!
3Nவ&? ச6ககிரம விட+விடாேத!” பை,ேயாைசயால 3வன )சாலவத சரயாகக
ேகடகாமல, 3*/ன விட+க )கா+கக. )சாலகி,ான @!ககதிய சகி"த
“ம8யாத!” @ன,',ி!ான. சகி"தைத விைரவில ப+கக ைவகக )ப*வ7 டடாம -
9னFம ந7*ட ேநரம )ப*ை/த த+தத ைவ0பத(காக மா0பி1ை& வ7 டடாம
3வரவ" வ4ிக&%ல மய(சிததக )கா*8நத!".
சாககைடயில வி<நதவிடட மா0பி1ை&யின ந*பன >வFக- ேபாைத
)த&%வத(கா! சி.ைKகை&. )ச=தவிட+ சிறந7"0ைப 3ைசய நடநதவநத
#$மா!% “ேபாகட+ம வி+. @Nவ&? ேநரமதான தை'யில பாை!Dடன நி(பா1
பாவம” @ன,ா". ேம2ம சகதிேய, ஆ8க)கா*80பவ!%ன காதக&%ல 3வ"
)சான!த வி4விலை'. 3வன 3மமாவிடம 3வFக- மிக0 பி8தத மதவின
)பயைர. )சால'ி 3ைதக )கா*+ வமப8 Tவி!ான. )சனற )கா*8க-ம
3வCக-க ேகடக ேவ*+ம @னபத(காக 3வ!,ியாமல பககவாட8ல Oர8 வி'கி
“கி&ாZில I(, ேவ*டாம - பாட8ை'த தி,நத 30ப8ேய @+தத வா” @னற
)சால'ி ம80பத(-1 )ப*Gம ேதா4ிDம 3வை!க கடநத பா=.ச'ா= #1ே&
O8!ா"க1.
3ம"நதப8ேய )பா!ா.சா )வ&%ககி&மப ஆயததமாகிக )கா*8நத தநைதைய
)வ,ிதத0 பா"ததான. $)வடட" ைகக&%'ிநத ைகைய @+தத )ந:ேசா+
ேச"ததிநதான. ேதா&%ன 95,மம $)வடடரன ந71 ைகக1 Bடா=த )தாஙகி
3ைசநத!.
“ந7ஙக1 ேபாகததான ேவ*+மா?” 3நத0 ப'க6!மா! ேக1வி பதில )கா*+
வரவிலை'. $)வடடக-1 ைககை&த தி/ிததக )கா*+ #1&ஙைககை&த
ேத=ததக கன!ததில ைவததக)கா*டான. வி4ி சிவநத )வCததிநதத மகம.
#தட8ல ேதால )வ805கை& நாவால தடவிக )கா*டான.
“3நதக கலயா/ததி(- ந7ஙக1 ேபாக ேவ*டாம. 3த #ஙக1 மகFக- நடகக
ேவ*8ய கலயா/ம” மரபா! க05 #ைட 3/ிநத ேதா(சஙகி'ிைய0 )பாததிக
)கா*8நதா" #$மா!%.
“#ஙகCக- நான ேவ*+)மன,ால ேபாக ேவ*டாம. #ஙக1 தஙைக மக1
திம/மதான மககிய)மன,ால தாரா&மாக0 ேபா=க )கா1&'ாம” #$மா!% 3நத
த7"ககமா! @.சரகைகககாக0 5ன!ைகததா". க*/ா8மன நினற Tதாவத விட+0
ேபாயிககி,தா)வ! சரபா"ததக )கா*டா". ந7ட8ய சட+விரல ேகாபததில ந+ஙக
க*/ா8க-1&%நத மகன ேபசி!ான, “ந7ஙக1 திமபி வமேபாத நான 9ஙேக
9ககமாடேடன...” கைடசியாக தன ர0ப" ைபையத ேத+வதில மை!நதா".
வி4ாககா'ஙக&%ல 3திகம -8கக ேநமேபாத 3த 9ல'ாமல ம8வதிலை'.
ேமைச 9<0பை,யி'ிநதைத #ைடக-1 ைவததக)கா*+ - மதகின பினே!
தை&க-ம பா"ைவக- @தி"விை! @த?ம காடடாமல வாசை' ேநாககி நடநதா".
கமபH ரமாயிநதத நைட.
#$மா!%, ம8நதவைரயில -8ததம - நட!மா8Dம 3ய"நத நின,ிநதா".
த1&ாடடதைத மை,0பத சிரமமாயிநதத. 9&வடடஙக)&ல'ாம 9னFம
ஆ8க)கா*+தா!%நத!". @0ப8 மிதமாக0 பகி ேபாைதையத தககைவததக
)கா1& ேவ*+)மனபதில )ப*க1 ேத"நதிநத!". சரநத ஆ*கை&.
சட8ககாட8 )ப*க1 ேபசி. சிரததேபாத - வி<நதவ"க&%ன மை!விக1
)வடகி!ா"க1.
தை')வடட0படட வாை4மரஙக1 ேபாதமா! 9ைட)வ&%யில வரைசயாக
Iன,0பட8நத!. 3னறதான )வடட0படட )ச<ைமயா! மரஙக1. 3தன
வடடமா! ேம(த&ததில -.சி )சகி ச(,0பட8நதத J.சரம. மரஙகை&.
ச(,ி2ம ந7" )த&%தத தைர த05ரவாகக0பட8நதத. மரஙகை&. ERநதத Bடடம.
மா0பி1ை&யின தா=மாமன மை,க- >வ" வநதா". ந7&மா! வா)&ானற
)கா+கக0பட?ம - வா&%ன மை!யால தாம )வட+வத(-ரய மரஙக&%ன
#.சியி21& J.சரதைத 3க(,ி0ேபாடடா". வி&%மபின B"ைமயில >&%மி&%ம
வா1 மநதிர #.சாட!ஙகCடன பினே!ாககி #ய"நதத. பி,- 3ைரவடடமா=.
ச4னற மரதைதத த*8ததத. பை,ேயாைசDம #/".சிக Bவ2ம க6ே4 -
ப1&ததாககின வ7 +கை&Dம )தாட)ட<0பி!. >N)வா மரமம )வடட0ப+மேபாத
ேமல$தாயிக-த தாவியத ேபேராைச. மரஙக&%ன 3கிே'ேய நினற -
தைடயில'ாமல )வட+*+ வி4 ேவ*+)ம! ம/மகன பா"ததிநதான.
மா0பி1ை& தர05 மரஙக1 )வட+0பட+ ம8வத(-க காததிநத வா)&U
#$மா!% )ப(றக )கா*டா" )ப*Gக-த தா=மாம!ா=.
9ர*+ ைகக&ா2ம வாை& #ய"ததி மநதிரம )சாலவத(- 3திக ேநரமா!த.
#.சி0J.சரதைத ந7ககிய பி,- 3வரத வா1வ7 .சில த*டாகி வி<நதத மரம.
3வரத ேவக 3ைசவில 3தி"நதா+ம சிறந7"0பநத @ங-ம சிர0ைபத Lவியத.
3டகக ம8யாமல வயி(ை,0 பி8ததக)கா*+ ஆ*கCம )ப*3Cம
சிரததா"க1. #ைடததக)கா*+ பH ,ிடட சிர0பால பை,ய80பவ"க&ா2ம 9ைசகக
ம8யவிலை'. -4_தபவன -4ை'த தைரயில Iன,ி 3தனேமல )ந(,ிைய
மட+க)கா+தத மை,வாக. சிரததான. பிF த"மசஙகடமாக 3*/ை!ேய
பா"ததக)கா*8நதா1. #$மா!%Dம சிரததக)கா*+தான மரம )வட8!ா".
>N)வா மரதைதDம )வட8 நிமிமேபாத ம/மகன நி(-ம 9டதைத கவ!%ததக
)கா*டா". 9னFம >ேர > மரம. 9ேதா+ திம/ம ம8நதத. ம/மகன நி(-ம
பககததில வாகாக த1&% நினற)கா*டா". மகததில சிர0பிலை'. ேபாைதயின
3ை'கக4ி0பிலை'. ச"வ கவ!மா= B"நத வி4ிக&%ல ேவடைடககை&. வாை&
பககவாட8ல Oஙகி!ா" #$மா!%. சவாசம தி/,ியத. கைடசி மரமம சா=நத?டன
த7விர 9ைச ம4ககததி(- சமிகை` )கா+0பத(காக > ைகைய #யேர
Lககியிநதான ம/மகன. 9றதி மை,யாக வ7 ச0படட வா1 மின!ல )த,ி0பா=
வநத ம/மக!%ன 38வயி(,ில ஆ40பதிநத நின,ைத, 5'ன -விய0
பா"ததக)கா*8நத!" 3ை!வம.