You are on page 1of 20

c A

 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A
 A
c
A
cc A
c A
c A
c A
c A
c A
c A
c A
c C 

A 
c A 
B 
C 
AC 
B 
C 
A 
B 
A 

B 
c A 
AB 
AB 
A 
AB 
A 
AB 
A 
A 

BC 
c A 
C 
B 
ABC

| SKUPINA
c AC 
 AC 
 ABC 
 AC 
 ABC 
C 
C 
B
 A
c
AC
cc AC
c A
c BC
c AC
c ABC
c BC
c AB
c AC
c AC 

AB 
c AB 
ABC 
AC 
B 
C (Napomena: Iako prometni znak na slici označava sklizak kolnik, sa slike je vidljivo da nema
kiše Moram priznati da nisam siguran 
BC 
ABC 
C 
AB 

A 
c AC 
ABC 
BC 
AB 
AC 
AB 
AB 
C 
AC 

B 
c A 
A 

BC 
A 
C 
AC 
B 
C 
C 

AC 
c A 
A 
A 
BC 
AB 
B 
AC 
B 
AC

3 SKUPINA
c B 
C 
B 
C 
C 
B 
B 
 AC
 AB
c
AB
cc AB
c AC
c AC
c B
c AC
c BC
c BC
c AB
c AC 

C 
c AB 
AC 
AB 
ABD 
AC 
A 

B 
B 
A 

A 
c AC 
AB 
B 
BC 
AB 
B 
BC 
BC 
C 

A 
c B 
AC 
BC 
AB 
BC 
AC 
C 
B 
BC 

BC 
c B 
C (Napomena: Slika se jako loše vidi 
C 
B 
BC 
B 
AC 
BC 
AC 

A 
c AB

4 SKUPINA
c    

AC
ABC
AC
BC
A
AC
AC
BC

 B
c
1
cc 1
c AB
c AB
c A
c AB
c BC
c AC
c BC
c BC 

B 
c 3 
A 
B 
C 
A 
B 
A 
A 
A 

A 
c 3 
| 
BC 
A 
3 
C 
3 
3 
BC 

B 
c | 
BC 
A 
| 
AB 
A 
AB 
| 
AB 

AC 
c AB 
AB 
B 

BC 
B 
A 
A 
A 
BCD 

ABC 
c 1 
| 
BC 
C 
AB 
AB 
C 
C 
1 

AC 
c | 
AB 
B 
AC 
B 
C 
B 
ABD 
B 

AC 
c BC 
AB 
A 
B 
B 
A 
C 
A 
BC

A
c B
 A
 AC
 C
 BC
 BC
 AC
 C

1
c


c
c 
c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c

cc

ccc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
c

cc 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c

cc 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c

cc 
c 
c 

B
A
BC
A
B
B
A
B
AC
C
BC
A
A
A
A
C
AC
A
AC
AB
AC
A
AC
AC
AC
B
A
B
B
BC
A
A
C
A
B
B
3
1
B
AB
A
BC (Napomena: Nisam siguran da li je i B tocno
AB
AB

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c

cc 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c

cc 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c

cc 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c

cc 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

B
C
B
A
A
C
A
BC
C
AC
A
B
AC
C
AC
B
C
AC
A
BC
BC
B
B
A
B
A
C
B
A
A
B
BC
A
B
C
AB
C
BC
A
BC
C
A
BC
ABC
ABD

c 
c

c c 
c 
c 

BC
BC
AB
B
AC

5 SKUPINA
c BC 
A 
A 
C 
C 
 ABC 
 BC 
B
 AC
c
C
cc A
c A
c BC
c AB
c B
c A
c AC
c AC
c AB 

AC 
c BC 
AB 
AC 
AC 
ABC 
C 
AC 
AC 
AC 

C 
c AB 
AB 
C 
AC 
BC 
AC 
A 

AC 
AB 

C 
c BC 
AC 
ABC 
A 
C 
A 
BC 
AB 
AB 

BC 
c BC 
AB 
B 
AB

6 SKUPINA
1 AC
| C
3 B
4 C
5 BC
6 BC
7 C
8 D
9 B
10 BC
11 AC
1| ABCD
13 BCD
14 AC
15 AB
16 B
17 BD
18 CD
19 AB
|0 AC
|1 ACD
|| B
|3 AB
|4 ACD
|5 AB

|6 A
|7 BC
|8 B
|9 C
30 C
31 ABC
3| AC
33 AC
34 AC
35 A
36 CD
37 A
38 BC
39 AB
40 BC
41 A
4| B
43 C
PROMETNA PRAVILA
1 ACD
| AB
3 A
4 BC
5 BC
6 A
7 ABC
8 C
9 C
10 AC
11 AC
1| AC
13 AB
14 A
15 A
16 A
17 A
18 B
19 C
|0 C
|1 B
|| B
|3 B
|4 AC

|5 B
|6 AB
|7 B
|8 A
|9 B
30 AC
31 BC
3| BC
33 BC
34 B
35 BC
36 B
37 BC
38 BC
39 AC
40 AB
41 AB
4| AB
43 A
44 B
45 B
46 AB
47 40
48 A
49 50
50 B
51 130
5| C
53 110
54 100
55 90
56 80
57 80
58 80
59 A
60 40
61 BC
6| AB
63 AC
64 AB
65 AC
66 C
67 A
68 B
69 B

70 B
71 B
7| AB
73 BC
74 B
75 A
76 C
77 AC
78 BC
79 A
80 C
81 B
8| A
83 AB
84 B
85 C
86 B
87 C
88 BC
89 C
90 B
91 A
9| B
93 A
94 AC
95 AB
96 AC
97 AC
98 1
99 1
100 
101 
10| 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
11| 
113 
114 

|
AB
AC
A
B
AC
A
B
B
B
A
A
AC
A
A

115 
116 
117 
118 
119 
1|0 
1|1 
1|| 
1|3 
1|4 
1|5 
1|6 
1|7 
1|8 
1|9 
130 
131 
13| 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
14| 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
15| 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 

A
BC
AC
BC
C
AB
A
AC
BC
A
A
A
A
AC
A
C
B
A
BC
AB
BC
C 
REŠKA U PITANJU
AC
B
A
AC
B
B
B
B
B
BC
B
A
BC
AC
AC
A
AC
B
B
A
ABC
AC

160 
161 
16| 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
17| 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
18| 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
19| 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
|00 
|01 
|0| 
|03 
|04 

A
A
A
B
A
B
B
BC
AC
B
AC
ABC
C
B
AB
A
B
B
ABC
AC
ABC
AC
B
BC
B
AC
B
A
B
A
C
A
A
ABD
B
ABC
AC
A
A
B
BC
5
5
15
3

|05 
|06 
|07 
|08 
|09 
|10 
|11 
|1| 
|13 
|14 
|15 
|16 
|17 
|18 
|19 
||0 
||1 
||| 
||3 
||4 
||5 
||6 
||7 
||8 
||9 
|30 
|31 
|3| 
|33 
|34 
|35 
|36 
|37 
|38 
|39 
|40 
|41 
|4| 
|43 
|44 
|45 
|46 

4
B
B
A
A
A
AC
C
100
C
C
BC
ABD
A
B
AC
ACD
AC
B
A
B
C
AC
C
BC
B
AC
AC
BC
AC
A
B
AB
B
B
C
AB
AB
C
B
ABC
AC

8 skupina

1 AB
| AC
3 BC
4 C
5 B
6 AC
7 A
8 AC
9 A
10 AC
11 C
1| A
13 B
14 A
15 A
16 AB
17 B
18 A
19 A
|0 B
|1 A
|| B
|3 BC
|4 AB
|5 B
|6 BC
|7 A
|8 AB
|9 AC
30 A
31 AC
3| AC
33 AC
34 B
35 C
36 B
37 B
38 A
39 AB
40 BC
41 A
4| C
43 B
44 A
45 40

46 B
47 100
48 A
49 A
50 A
51 AC
5| B
53 C
54 C
55 AC
56 C
57 B
58 B
59 BC
60 AC
61 C
6| B
63 A
64 B
65 A
66 C
67 C
68 B
69 B
70 B
71 B
7| A
73 AC
74 A
75 A
76 BC
77 AC
78 A
79 C
80 A
81 A
8| C
83 AB
84 A
85 1 6
86 B
87 B
88 C
89 A
90 B

91 BC
9| AC
93 A
94 BC
95 A
96 AC
97 BC
98 A
99 C
100 
101 
10| 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
11| 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1|0 
1|1 
1|| 
1|3 
1|4 
1|5 
1|6 
1|7 
1|8 
1|9 
130 
131 
13| 
133 
134 
135 

A
AC
AB
AC
B
B
B
B
C
A
BC
BC
1
AB
A
BC
AC
AC
B
A
AB
BC
C
B
B
BC
A
AB
AB
AC
A
A
A
BC
ABC
C

136 
137 
138 
139 
140 
141 
14| 

100
B
AC
A
B
BC
AC