You are on page 1of 1628

ÖÐÈAš vÊ· Î ÄŽì

ÐÂ Ôª Ê·


µ ÚÒ» ² ¿

Ãñ ‡ ø ¡ ¤ ¿ ÂÛ¿ • ëÖø
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 1¡ ¤
Ä¿ ä ›


¾í Ò» ± ¾¼oµ ÚÒ» ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1
Ðò ¼o
¾í ¶ þ ± ¾¼oµ Ú¶ þ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 7
Ì « × æÉÏ
¾í Èý ± ¾¼oµ ÚÈý¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 15
Ì « × æÏ Â
¾í ËÄ ± ¾¼oµ ÚËÄ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 30
Ì « × Ú
¾í Î å ± ¾¼oµ ÚÎ å ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 43
¶ ¨ × Ú
¾í Áù ± ¾¼oµ ÚÁù ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 47
‘ —× Ú
¾í Æß ± ¾¼oµ ÚÆß ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 58
ÊÀ× æÒ»
¾í ° Ë ± ¾¼oµ Ú° Ë¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 71
ÊÀ× æ¶ þ
¾í ¾Å ± ¾¼oµ ھš - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 86
ÊÀ× æÈý
¾í Ê® ± ¾¼oµ ÚÊ®¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 100
ÊÀ× æËÄÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 2¡ ¤

¾í ʮһ ± ¾¼oµ Úʮһ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 109
ÊÀ× æÎ å
¾í Ê®¶ þ ± ¾¼oµ ÚÊ®¶ þ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 121
ÊÀ× æÁù
¾í Ê®Èý ± ¾¼oµ ÚÊ®Èý ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 132
³ É× ÚÉÏ
¾í Ê®ËÄ ± ¾¼oµ ÚÊ®ËÄ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 141
³ É× ÚÏ Â
¾í Ê®Î å ± ¾¼oµ ÚÊ®Î å ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 153
Î ä × Ú
¾í Ê®Áù ± ¾¼oµ ÚÊ®Áù ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 166
ÈÊ× ÚÉÏ
¾í Ê®Æß ± ¾¼oµ ÚÊ®Æß ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 175
ÈÊ× ÚÏ Â
¾í Ê®° Ë ± ¾¼oµ ÚÊ®° Ë¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 185
Ó¢ × Ú
¾í Ê®¾Å ± ¾¼oµ ÚÊ®¾Å¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 196
Ì ©¶ ¨ µ Û
¾í ¶ þ Ê® ± ¾¼oµ Ú¶ þ Ê®¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 209
Ã÷ × Ú
¾í ¶ þ ʮһ ± ¾¼oµ Ú¶ þ ʮһ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 214
Î Ä× ÚÉÏ
¾í ¶ þ Ê®¶ þ ± ¾¼oµ Ú¶ þ Ê®¶ þ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 225
Î Ä× ÚÏ Â å ¸ × Ú
¾í ¶ þ Ê®Èý ± ¾¼oµ Ú¶ þ Ê®Èý ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 235
» Ý× ÚÒ»
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 3¡ ¤

¾í ¶ þ Ê®ËÄ ± ¾¼oµ Ú¶ þ Ê®ËÄ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 246
» Ý× Ú¶ þ
¾í ¶ þ Ê®Î å ± ¾¼oµ Ú¶ þ Ê®Î å ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 256
» Ý× ÚÈý
¾í ¶ þ Ê®Áù ± ¾¼oµ Ú¶ þ Ê®Áù ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 272
» Ý× ÚËÄ ÕÑ× Ú
¾í ¶ þ Ê®Æß Ö¾µ ÚÒ» ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 287
• ÑÒ»
ÖÎ • ѱ ¾Ä©
¾í ¶ þ Ê®° Ë Ö¾µ Ú¶ þ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 300
• Ѷ þ
ƒ xÆ÷ Î ÷ Óò ƒ xÏ ó
¾í ¶ þ Ê®¾Å Ö¾µ ÚÈý ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 307
• ÑÈý
ÊÚ• rš v½› ÉÏ
¾í Èý Ê® Ö¾µ ÚËÄ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 325
• ÑËÄ
ÊÚ• rš v½› Ï Â ² ½ÖÐÐǵ ÚÎ å
¾í Èý ʮһ Ö¾µ ÚÎ å ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 340
• ÑÎ å
ÊÚ• rš v½› ÉÏ ò ž š â
¾í Èý Ê®¶ þ Ö¾µ ÚÁù ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 360
• ÑÁù
ÊÚ• rš v½› Ï Â ½» ʳ
¾í Èý Ê®Èý Ö¾µ ÚÆß ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 385
• ÑÆß
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 4¡ ¤

Á¢ ³ É
¾í Èý Ê®ËÄ Ö¾µ Ú° Ë¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 386
Ì ì Î ÄÉÏ
ÈÕʳ ÈÕ• ž ç í ÖT× ƒ ÔÂÎ å ÐÇœR· ¸ ¼° ÐÇ× ƒ ÉÏ
¾í Èý ʮΠå Ö¾µ ھš - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 404
Ì ì Î ÄÏ Â
ÔÂÎ å ÐÇœR· ¸ ¼° ÐÇ× ƒ Ï Â
¾í Èý Ê®Áù Ö¾µ ÚÊ®¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 419
Î å ÐÐÉÏ
¾í Èý Ê®Æß Ö¾µ Úʮһ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 442
Î å ÐÐÖÐ
¾í Èý Ê®° Ë Ö¾µ ÚÊ®¶ þ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 456
Î å ÐÐÏ Â
¾í Èý Ê®¾Å Ö¾µ ÚÊ®Èý ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 474
µ ØÀí Ò»
¾í ËÄÊ® Ö¾µ ÚÊ®ËÄ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 508
µ ØÀí ¶ þ
¾í ËÄʮһ Ö¾µ ÚÊ®Î å ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 527
µ ØÀí Èý
¾í ËÄÊ®¶ þ Ö¾µ ÚÊ®Áù ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 553
µ ØÀí ËÄ
¾í ËÄÊ®Èý Ö¾µ ÚÊ®Æß ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 578
µ ØÀí Î å
¾í ËÄÊ®ËÄ Ö¾µ ÚÊ®° Ë¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 598
µ ØÀí Áù

ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 5¡ ¤

¾í ËÄʮΠå Ö¾µ ÚÊ®¾Å¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 637
º ÓÇþ Ò»
º Ó· À ÖÁÕý º Ó· ÀÓ›
¾í ËÄÊ®Áù Ö¾µ Ú¶ þ Ê®¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 656
º ÓÇþ ¶ þ
Í ¨ » ݺ Ó ¸ · Í ¨ Æß ‰Î
½ð Ë®º Ó ë pËþ º Ó
· eË®Ì ¶ ° × º Ó
¶ Rº Ó • þ Í ¨ º Ó
Ж ÖÝé l “ PÖÝß \º Ó
æ‚ ½- ß \º Ó ¾š º þ
• ú Öݺ ÓÄzÈRº Ó
¾í ËÄÊ®Æß Ö¾µ Ú¶ þ ʮһ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 669
º ÓÇþ
Èý œ† º Ó ä ï ã û º Ó
Ò± º Ó ž ´ º Ó
…ÇËɽ- • Õɽº þ
ËÄ´ ¨ ½- Ñß û }¹ ÙÖݺ £ Ì Á
ÖT· Ë®Àû
¾í ËÄÊ®° Ë Ö¾µ Ú¶ þ Ê®¶ þ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 681
° Ù¹ ÙÒ»
¾í ËÄÊ®¾ÅÖ¾µ Ú¶ þ Ê®Èý ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 710
° Ù¹ Ù¶ þ
¾í Î å Ê® Ö¾µ Ú¶ þ Ê®ËÄ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 728
° Ù¹ ÙÈý
¾í Î å ʮһ Ö¾µ Ú¶ þ Ê®Î å ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 741
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 6¡ ¤

° Ù¹ ÙËÄ
¾í Î å Ê®¶ þ Ö¾µ Ú¶ þ Ê®Áù ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 754
° Ù¹ ÙÎ å
¾í Î å Ê®Èý Ö¾µ Ú¶ þ Ê®Æß ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 771
° Ù¹ ÙÁù
¾í Î å Ê®ËÄ Ö¾µ Ú¶ þ Ê®° Ë¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 791
° Ù¹ ÙÆß
¾í Î å ʮΠå Ö¾µ Ú¶ þ Ê®¾Å¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 811
° Ù¹ Ù° Ë
¾í Î å Ê®Áù Ö¾µ ÚÈý Ê®¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 822
° Ù¹ Ù¾Å
¾í Î å Ê®Æß Ö¾µ ÚÈý ʮһ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 831
ß xÅeÒ»
ŒWУ ¿ ÆÅe
¾í Î å Ê®° Ë Ö¾µ ÚÈý Ê®¶ þ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 846
ß xÅe¶ þ
ã Œ· ¨ ÉÏ
¾í Î å Ê®¾Å Ö¾µ ÚÈý Ê®Èý ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 861
ß xÅeÈý
ã Œ· ¨ Ï Â
¾í Áù Ê® Ö¾µ ÚÈý Ê®ËÄ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 887
ß xÅeËÄ
¿ ¼Õn
¾í Áù ʮһ Ö¾µ ÚÈý Ê®Î å ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 909
ʳ ؛ һ
‘ ô ¿ Ú ¿ Ʋ î ¶ • · ¨
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 7¡ ¤

¾í Áù Ê®¶ þ Ö¾µ ÚÈý Ê®Áù ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 919
ʳ Ø› ¶ þ
Ì ï ÖÆ Þ rÕþ
¾í Áù Ê®Èý Ö¾µ ÚÈý Ê®Æß ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 929
ʳ Ø› Èý
¶ ´ Ò± Õn ¸ ½Öé Óñ Ï õ µ \Öñ ľÕn
¾í Áù Ê®ËÄ Ö¾µ ÚÈý Ê®° Ë¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 937
ʳ Ø› ËÄ
û }Õn
¾í Áù ʮΠå Ö¾µ ÚÈý Ê®¾Å¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 951
ʳ Ø› Î å
¾Æ´ × Õn ² è Õn Êв ° Õn
¾í Áù Ê®Áù Ö¾µ ÚËÄÊ®¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 961
ʳ Ø› Áù
³ £ Õn î ~Í â ¿ Ë
º Í ¼e º Í ÙI
Î ÓÓ ¹ Ùå X
¾í Áù Ê®Æß Ö¾µ ÚËÄʮһ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 969
ʳ Ø› Æß
â n· ¨
¾í Áù Ê®° Ë Ö¾µ ÚËÄÊ®¶ þ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 980
ʳ Ø› ° Ë
º £ ß \
¾í Áù Ê®¾Å Ö¾µ ÚËÄÊ®Èý ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 997
ʳ Ø› ¾Å
¹ ÙÙº
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 8¡ ¤

¾í Æß Ê® Ö¾µ ÚËÄÊ®ËÄ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1018
ʳ ؛ʮ
ÙnÙlÉÏ
¾í Æß Ê®Ò» Ö¾µ ÚËÄÊ®Î å ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1034
ʳ ؛ ʮһ
ÙnÙlÏ Â
¾í Æß Ê®¶ þ Ö¾µ ÚËÄÊ®Áù ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1044
ʳ Ø› Ê®¶ þ
ÙcÐô ÉÏ
¾í Æß Ê®Èý Ö¾µ ÚËÄÊ®Æß ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1058
ʳ Ø› Ê®Èý
ÙcÐô Ï Â
¾í Æß Ê®ËÄ Ö¾µ ÚËÄÊ®° Ë¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1082
¶ YÒ»
½¼ì ë ÉÏ
¾í Æß Ê®Î å Ö¾µ ÚËÄÊ®¾Å¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1096
¶ Y¶ þ
½¼ì ë ÖÐ
¾í Æß Ê®Áù Ö¾µ ÚÎ å Ê®¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1110
¶ YÈý
½¼ì ë Ï Â
¾í Æß Ê®Æß Ö¾µ ÚÎ å ʮһ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1123
¶ YËÄ
× Ú• RÉÏ
¾í Æß Ê®° Ë Ö¾µ ÚÎ å Ê®¶ þ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1139
¶ YÎ å
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 9¡ ¤

× Ú• RÏ Â
¾í Æß Ê®¾Å Ö¾µ ÚÎ å Ê®Èý ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1162
¶ YÁù
Éç ð ¢ Ï ÈÞ r
¾í ° ËÊ® Ö¾µ ÚÎ å Ê®ËÄ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1174
¶ YÆß
Ðû Â}• R ê IÑY• R
¿ ¤ ¿ hÐû Â}• R Ž[æ‚ º £ ž ^
ÔÀæ‚ º £ ž ^³ £ ì ë ï LŽŸÓê ŽŸ
Æß ì ë Èý » Ê• R
Î ä ³ ÉÍ õ • R Ç° ´ ú µ ÛÍ õ • R
Öܹ « • R Ãû ɽ´ ó ´ ¨ ÖÒ³ ¼ÁxÊ¿ ì ô
Ȫ ÖÝÉñ Å® ¹ ¦ ³ ¼ì ô
³ ÇÚò • R ‡ ø Ë× ¼Àì ë
¾í ° Ëʮһ Ö¾µ ÚÎ å Ê®Î å ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1188
¶ Y° Ë
³ ¯ ƒ xʼĩ Ôª Õý Êܳ ¯
» ʵ Û¼´ Î » Êܳ ¯ » ʵ ÛÉÏ é × Ì – Êܳ ¯
Ì « » ÊÌ « º ó ÉÏ × ð Ì – Êܳ ¯ » ÊÌ « º ó ÉÏ × ð Ì – Êܳ ¯
Ì « » ÊÌ « º ó ¼ÓÉÏ × ð Ì – Êܳ ¯ ” zÐи æ• R
‡ ø Ê· Ôº ß MÏ È³ ¯ Œ• ä › ± í Õ¶ ¨ ÖÆ
Í â · Ó- ° ÝÔtÉâ ¼° ËÍ Ðû ÊÚÐû Ãü ¹ Ù
¾í ° ËÊ®¶ þ Ö¾µ ÚÎ å Ê®Áù ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1202
¶ Y¾Å
Õž · ¨
¾í ° ËÊ®Èý Ö¾µ ÚÎ å Ê®Æß ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1211
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 10¡ ¤

¶ YÊ®
ƒ ÔÁ¢ » ʺ ó ƒ ÔÁ¢ » ÊÌ « × Ó
Æ· ¹ ÙÒÔÏ Â» é ¶ Y µ lÑÀ¼ÀÆì ¹ Ä
´ ó † Ê Æ· ¹ Ù¶ ¡ ‘ n
Æ· ¹ ÙÒÔÏ Â† ʶ Y Æ· ¹ ÙÒÔÏ ÂĹ Ì ï Ö®ÖÆ
¾í ° ËÊ®ËÄ Ö¾µ ÚÎ å Ê®° Ë¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1222
˜ · Ò»
ÖƘ · ʼʾ µ Ǹ è ˜ · Æ÷
Œm¿ h˜ · Æ÷ ¹ • ˜ · Ö®Æ÷
Î ÄÎ è Æ÷ Î ä Î è Æ÷
Î è ± í ˜ · ¿ h
¾í ° ËʮΠå Ö¾µ ÚÎ å Ê®¾Å¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1238
˜ · ¶ þ
½¼ì ë ˜ · ÕÂ
¾í ° ËÊ®Áù Ö¾µ ÚÁù Ê®¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1267
˜ · Èý
½¼ì ë ˜ · Î è × Ú• R˜ · Î è Ì ©× ÚÊ®ÊÒ˜ · Î è
¾í ° ËÊ®Æß Ö¾µ ÚÁù ʮһ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1282
˜ · ËÄ
´ ó ˜ · š ÕÆ Ñç ˜ · Ö®Æ÷ ˜ · ê  
¾í ° ËÊ®° Ë Ö¾µ ÚÁù Ê®¶ þ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1291
Ý› · þ Ò»
» ʵ ÛÃá · þ » ÊÌ « × Ó¹ Ú· þ
Èý « I¹ ÙÒÔÏ Â¼À· þ ¶ ¼± OŽì
Éç ð ¢ ¼À· þ Ðû Â}• R¼À· þ
° Ù¹ Ù¹ Ú· þ ƒ xÐl· þ É«
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 11¡ ¤

˜ · · þ Ù|ŒO
· þ É« µ ȵ Ú
¾í ° ËÊ®¾Å Ö¾µ ÚÁù Ê®Èý ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1304
Ý› · þ ¶ þ
» ʵ Û- tŒš ÖTÍ õ ÒÔÏ ÂÓ¡ ÕÂ
ÅÆÃæ Ý› Ý`
ƒ xÕÌ
¾í ¾ÅÊ® Ö¾µ ÚÁù Ê®ËÄ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1325
Ý› · þ Èý
³ ç Ì ì û u² ¾ Í â ÕÌ
ƒ xÐl
¾í ¾Åʮһ Ö¾µ ÚÁù Ê®Î å ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1351
± ø Ò»
ËÞ ÐlÖ®ÖÆ ƒ LÜŠ Ö®ÖÆ
ÜŠ ‘ ô
¾í ¾ÅÊ®¶ þ Ö¾µ ÚÁù Ê®Áù ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1368
± ø ¶ þ
æ‚ Êù
¾í ¾ÅÊ®Èý Ö¾µ ÚÁù Ê®Æß ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1380
± ø Èý
ñ RÕþ
¾í ¾ÅÊ®ËÄ Ö¾µ ÚÁù Ê®° Ë¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1398
± ø ËÄ
ÜŠ ¼Z Õ¾³ à
¼± ß fä • ¹ - ÊÖ
´ ò ² ¶ ú —· ¿
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 12¡ ¤

¾í ¾ÅʮΠå Ö¾µ ÚÁù Ê®¾Å¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1412
ÐÌ · ¨ ÉÏ ÐÌ ÂÉÉÏ
¾í ¾ÅÊ®Áù Ö¾µ ÚÆß Ê®¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1423
ÐÌ · ¨ Ï Â ÐÌ ÂÉÏ Â
Ãɹ ÅÈ˼° É®µ ÀÓ• ” à · ¨ Éâ Áî
¾í ¾ÅÊ®Æß ÁЂ ÷ µ ÚÒ» ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1435
á á å ú
ÁÒ× æÐû ܲ » ʺ ó Ì « × æ¹ â « IÒí Â}» ʺ ó
º ö ô ” œ† » ʺ ó ÒÔÏ Â¸ ½ Ì « × æº ö Ì m» ʺ ó
¹ Ń º ° ËËÙ» ʺ ó ÒÔÏ Â¸ ½ Ì « × æÒ² Ëì » ʺ ó
² ì º Ï » ʺ ó ÒÔÏ Â¸ ½ Ì « × æÒ² ËÙŽÖ» ʺ ó
º Ï ´ ð ° ² » ʺ ó ÒÔÏ Â¸ ½ Ì « × æÍ ê î † » ʺ ó
Ì « × ÚØô Ì º Ï Õæ» Êº ó ° º » Ò¶ þ » ʺ ó ÒÔÏ Â¸ ½
Ì « × ÚÕÑ´ È» ʺ ó ¶ ¨ × Úš JÊç » ʺ ó
Í Ï À× å ú ï @ܲ ÇfÂ}» ʺ ó ‘ —× ÚØ‘ ¹ • » ʺ ó
Ò² ËÙƒ º » ʺ ó ÒÔÏ Â¸ ½ ÊÀ× æÌ û ¹ Å‚ • » ʺ ó
ÊÀ× æÕÑî £ í ˜ Â}» ʺ ó à « ± Ø» ʺ ó ÒÔÏ Â¸ ½
Õæ½ð Ì « × Ó½ã » ÕÈÊÔ£ Â}» ʺ ó ³ É× ÚØ‘ ´ Èì oܲ » ʺ ó
³ É× Ú² · ô ” º ± » ʺ ó º ö Ì û Äà » ʺ ó
´ ð ´ Ì Âé ° Ë´ Ì Ôª å ú ÕÑ« IÔª Â}» ʺ ó
Î ä × ÚÐû ´ È» ÝÂ}» ʺ ó ËÙ¸ ç ʧ Àí » ʺ ó ÒÔÏ Â¸ ½
Î ä × ÚÈÊ« IÕÂÂ}» ʺ ó Î ä × ÚÎ Ä« IÕÑÂ}» ʺ ó
Î ä × Ú² ®º ö º V» ʺ ó ÈÊ× ÚÇfܲ ´ ÈÂ}» ʺ ó
´ ð ÑYÂé ʧ ÑY» ʺ ó Ó¢ × ÚÇfì oܲ Â}» ʺ ó
ÑÀ° ˺ ö ¶ ¼ô ” » ʺ ó ÒÔÏ Â¸ ½ ¸ Ê´ Ì Âé Ôª ½ã Ðû ܲ Êç Â}» ʺ ó
Ì ©¶ ¨ µ Û° ˲ » º ± » Ê á á Òà ‘ zÕæ» Êº ó ÒÔÏ Â¸ ½
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 13¡ ¤

Ã÷ × Ú° ˲ » ɳ » Êá á Ã÷ × ÚÕæÔ£ » ÕÂ}» ʺ ó
° ´ ³ ö º ± » ʺ ó ÒÔÏ Â¸ ½Î Ä × Ú² » ´ ð ʧ ÑY» ʺ ó
å ¸ × Ú´ ð ÑYß ¯ ÃÔʧ » ʺ ó » Ý× Ú´ ð ¼{ʧ ÑY» ʺ ó
» Ý× Ú² ®î † º ö ¶ ¼» ʺ ó » Ý× ÚÍ ê Õß º ö ¶ ¼» ʺ ó
ľ¼{ʧ ÑY» ʺ ó ÒÔÏ Â¸ ½¸ ½ÖT¹ « Ö÷
¾í ¾ÅÊ®° Ë ÁЂ ÷ µ Ú¶ þ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1457
ÁÒ× æÖT× Ó
¹ þ Èö ƒ º Ò² Éú ¸ ç
„ ݶ ¼ƒ º ¹ þ × ¼
× Ó° ´ Ö» ¼ª Ž§ ¹ þ µ ¤
Ì û ľ¸ ç Î Ó³ à ½ï Ëþ ² ì ƒ º
ÄËî † „ e¿ ËÌ û ƒ º
„ eÀÕ¹ ÅÌ ¨ ¿ ڜز » » ¨
¾í ¾ÅÊ®¾Å ÁЂ ÷ µ ÚÈý ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1469
Ì « × æÖT× ÓÒ»
ľ³ à ° Î ¶ ¼
² ®ÀÕ¿ Ë Ã¦ ¸ ç Ì û ľƒ º
Ó Ó ÔÂ˼„ e
¶ õ   – ß _ Î ô ° à
Í ÁÎ Ó¶ ú Í Ð¿ ËÌ û ľƒ º
¾í Ò» ° Ù ÁЂ ÷ µ ÚËÄ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1482
Ì « × æÖT× Ó¶ þ
² ì º Ï Ì ¨ º Ï ØÝÐñ ÁÒØ£
Ò² ËÙÃɸ ç ° ¢ ô ” º ö ² ©À- ¿ ˺ Ï
º VÍ Û Ò² Ï È² » » ¨ ÇÓ² ®
º V• í Ì û ľƒ º Ø• ß _  – ² » ÑY¶ dØÝ
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 14¡ ¤

° ¢ ØÝß ¯ ¼{ʧ ÑY
¾í Ò» ° ÙÒ» ÁЂ ÷ µ ÚÎ å ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1491
Ì « × æÖT× ÓÈý Í Ï À× ÉÏ
Ðñ ÁÒØ£ ³ ö ² ®
° ¢ ° ˹ þ Ì ¨ ¹ ÅËþ ƒ º
¾í Ò» ° Ù¶ þ ÁЂ ÷ µ ÚÁù ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1506
Ì « × æÖT× ÓËÄÍ Ï À× ÖÐ
° ¢ ô ” œ† Éw¿ ¦ ˆ D
º Ï Ù• º Ï ƒ º ° à ÇE
¾í Ò» ° ÙÈý ÁЂ ÷ µ ÚÆß ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1528
Ì « × æÖT× ÓÎ å Í Ï À× Ï Â
° ¢ ÑY² » ¸ ç ˎľº ö ƒ º
“ ܾb ÑÀº ö ¶ ¼
Ä©¸ ç é ŸÁÒˆ Ô
Ò² ² » ŽÖ
¾í Ò» ° ÙËÄ ÁЂ ÷ µ Ú° Ë¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1536
Ì « × ÚÖT× Ó
º Ï Ê§ º £ ¶ ¼
² ì ° ˃ º é Ÿ¶ ËÌ « × Ó
Ö» ± ØÌ û ľƒ º „ eÌ û ľƒ º
Ó Ó ľƒ º é Ÿ³ ö Ì « × Ó
ʧ ÁÒé T ¹ þ Øݲ ì ƒ º
œç ÑY ° ¢ ô ” » ÒÌ û ľƒ º
º Ï µ ¤
¾í Ò» ° ÙÎ å ÁЂ ÷ µ ھš - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1546
¶ ¨ × ÚÖT× Ó
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 15¡ ¤

º ö ² ì ÄXº ö
º Ì º ö ¶ dô ”
‘ —× ÚÖT× Ó° à ¶ d ° ¢ ËÙÌ ¨
Óñ ý ˆ ´ ð ʧ Èö ÑYÐU
• Ø• ض d Î ô ÑY¼ª
Ø£ ô ” ˼² » » ¨ » Î » ð Ì û ľƒ º
¾í Ò» ° ÙÁù ÁЂ ÷ µ ÚÊ®¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1550
ÊÀ× æÖT× ÓÉÏ
» ÊÌ « × ÓÕæ½ð ¸ ÊÂé ØÝ Áº Í õ ËÉɽ
Í õ ¶ U ´ ð ØÝÂé ° ËØÝÎ º Í õ ° ¢ ľ¸ ç
¾í Ò» ° ÙÆß ÁЂ ÷ µ Úʮһ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1559
ÊÀ× æÖT× ÓÏ Â
æ ¸ ç ´ Ì ° ¢ ë y´ ð
ÄÇľº ± º ö ¸ ç ³ à
Ò² Ï ÈÌ û ľƒ º ° ÑÔÑÍ ß ØÝ  – ÃÜ
• ÛÑÀ³ à Š Wô ” ³ à
è Fľƒ º ² » » ¨ ÀÏ µ Ä
° ¢ ß ¯ ˼¼{ʧ ÑY Þ ÷ ˼° à
µ ³ Ø£ ° à é Ÿé Ÿ³ ö
Ó š g ÀÏ ÕÂ
ØÃÁ_² » » ¨ ´ ó Â}Å«
Œ’ • ز » » ¨ º Í ÉÐ
Ì û ľƒ º ² » » ¨ ÐU× Ó
º ö ¶ ¼ô ” Ì û ľƒ º ³ É× Ú» ÊÌ « × Óµ ‰Û
ÈÊ× Ú» Ê× ÓØ£ ¶ ¼Ë¼² » » ¨
Ì ©¶ ¨ µ ÛÖT× Ó ° ˵ ÄÂé Òà ƒ º é g² ·
С Ѧ Ôʵ ¤ ² ØÊN
Î Ä× ÚÖT× Ó » ÊÌ « × Ó° ¢ ØÝß ¯ ¼{´ ð ØÝ
Ñà Ì û ¹ Å˼ Ì « ƽÔG

ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 16¡ ¤

¾í Ò» ° Ù° Ë ÁЂ ÷ µ ÚÊ®¶ þ ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1572
Ì ØѦ ¶ U Øö d
æiƒ º ¹ þ º ö ‘ z
¾í Ò» ° پŠÁЂ ÷ µ ÚÊ®Èý ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1581
° ¢ ØÝØ£ Ë¼Ì Þ ¼ª º ö ÑY é ŸÑY¼ª ˼
Ðgº ö ë y Ðg° ²
° Í ¶ ø Ðg° ¢ ¶ ø ß ¯ µ Ľï Òà ¶ ¼× o
» ð ³ à ¹ þ ƒ º µ Ä½ï ¼~ÁÖµ Ľï
Ì û ľƒ º Ña» ¯ ² ®î † ² » » ¨ µ Ľï
¾í Ò» ° ÙÊ® ÁЂ ÷ µ ÚÊ®ËÄ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1590
„ ž ľº Ï Ëþ ¶ ø º ö Ì ¨
Ó º ÚÓ ° ¢
¾í Ò» ° ÙÒ» ʮһ ÁЂ ÷ µ ÚÊ®Î å ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ - 1597
¿ Í ÁÒÒà Í õ º ± É£ À¥
„ ž º Ï ¸ Ò² » ÄËÐUÌ « ê – º ±
² » ÔÂô ” ¿ Ë ¹ ų ö ô ” ¿ Ë
³ - ˼ „ eµ ÄÒò

ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 1¡ ¤¾í Ò» ± ¾¼oµ ÚÒ»

Ðò ¼o


Ãɹ ÅÖ®Ï È¡ ¢ ³ ö ì ¶ Í » ØÊ¡ £ ± ¾  ‘ æ » í • ö £ ¬ × gÒô Ö®× ƒ   ‘ ÃÉØ£ ƒ º £ ¬
ÓÖ  ‘ Ãɹ Å¡ £ ½ð ÈËÖ^Ö®í ^÷ ° £ ¬ ÓÖÖ^Ö®ß _ß _ƒ º ¡ £ Ãɹ ÅÒÂÉл Ò° µ £ ¬ ¹ Ê
· Qº Úß _ß _¡ £ Æä ± ¾· ÇÃɹ Å£ ¬ ¶ ø š wì ¶ Ãɹ ÅÕß £ ¬   ‘ ° × ß _ß _¡ ¢ Ò° ß _ß _¡ £
Ô” ¡ ¶ ÊÏ × å ± í ¡·¡ £ Æä ‡ ø ÐÕÔ» Æò î † Ì ØØà º Ö» ½ï ÊÏ ¡ £ Ì « × æÊ®ÊÀ× æØö Ë
² ì ƒ º Ö®á á £ ¬ · QØà º Ö» ½ï ÊÏ ¡ £ » Ê¿ ¼Ò² ËÙÔ“ ÓÖ· QÆò î † Ì ØØà º Ö» ½ï ÊÏ ¡ £
¡ ° Øà º Ö» ½ï¡ ± £ ¬ Í » ØÊÕZ× gÁx» ÒÉ« Ä¿ ¾¦ £ ¬ Ãɹ ÅÒÔ» Ò¾¦   ‘ ÙF· NÒ² ¡ £
Ãɹ ų õ ŸoÎ Ä× Ö£ ¬ ÊÀÊÂß h½ü ÈËÏ à ‚ ÷ Êö ¡ £ Æä Ï ÈÊÀÅcËû × å Ï à ¹ ¥ £ ¬
² ¿ × å ± M  ‘ Ëù š ¢ ¡ £ Î ©ð NÄÐÅ®¶ þ ÈË£ ¬ ¶ ÝÈë Ò» ɽ£ ¬ • ½Â· ë U ɽ‘ òƒ HÍ ¨ ³ öÈë £ ¬
Ëì ¾ÓÖ®£ ¬ Ãû Æä ɽԻ ¡ ° ° ¢ ƒ º ¸ ñ ÄËЖ ¡ ± ¡ £ Éú ¶ þ × Ó£ ¬ é LÔ» • À¹ Å£ ¬ ´ Î Ô»
Æò î †¡ £¡ ° Æò î † ¡ ± Áx  ‘ ± ¼Á÷ ¼± ÆÙ£ ¬ ÑÔÆä ÓÂÍ ù ß ~Ð\ËÆÖ®¡ £ Æò î † × ÓŒO
Ð\¶ à £ ¬ · Q  ‘ Æò î † Î ï £ ¬ ÓÖ× g  ‘ Ææä × œØ ¡ £¡ ° œØ¡ ± Õß £ ¬ ‡ ø ÕZ֮Π² Òô Ò² ¡ £
á á ÒÔµ ت MÈ˳ í £ ¬ Óû ³ ö ɽ£ ¬ ¶ ø ‰TÒÑÈû ¡ £ ÓÐè Fµ V¶ ´ Ѩ Éî å ä ÄË£ ¬ ó ô » ð
¶ ´ ÖУ ¬ Ô× Æß Ê®Å£ £ ¬ Æʸ ï   ‘ Í ² £ ¬ ¶ ø ¹ ÄÖ®¡ £ è Fʯ ¼ÈÈÚ£ ¬ • ½Â· Ëì Í ¨ ¡ £
Ãɹ ÅÅfÓû £ ¬ Ôª µ ©å ‘ è Fì ¶   t£ ¬ × ð ± ° ´ Î µ Ú´ · Ö®£ ¬ Æä ÊÂÉw¾‰Æð ì ¶ ´ Ë¡ £
Æò î † Ö®á á £ ¬ ÓÐØà º ÙN³ à ÄÇ£ ¬ × gÁx  ‘ ÉnÀÇ¡ £ Æä ÆÞ Ô» » í ° £ ñ RÌ m
ÀÕ£ ¬ × gÁx  ‘ ‘ K° × Äµ ¹ ¡ £ ½ÔÈ¡ Î ï   ‘ Ãû £ ¬ ÊÀË× ¸ ½• þ £ ¬ ÄËÖ^ÀÇÆÞ ê ò ¹ £ ¬
Õ_Ī Éõ ÒÓ¡ £ Øà º ÙN³ à ÄÇÅc» í ° £ ñ RÌ mÀÕ£ ¬ Í ¬ ¶ Éò v¼ª ˼º £ £ ¬ á ã ì ¶ Î Ó
ë yº ÓÔ´ ² » ƒ º º ± É½Ö®Ï Â£ ¬ Éú × ÓÔ» ° Í Ëþ ³ à º ± ¡ £
° Í Ëþ ³ à º ± Éú × ÓÔç Ëþ ñ R² ì ¡ £ Ëþ ñ R² ì Éú × ÓÔ» » í ÑY² ì ƒ º Ãï ƒ º ŽÖ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 2¡ ¤

» í ÑY² ì ƒ º Ãï ƒ º ŽÖÉú × ÓÔç ° ¢ Ø£ Õ¾ØÃÁ_œØÀÕ¡ £ ° ¢ Ø£ Õ¾ØÃÁ_œØÀÕÉú × Ó
Ôç Èö ÑYº Ï ² ì Ø£ ¡ £ Èö ÑY² ì Ø£ Éú × ÓÔ» Ò² ¿ Í Äã ¶ Ø¡ £ Ò² ¿ Í Äã ¶ ØÉú × ÓÔç “ Í
æi³ à ¡ £ “ Í æi³ à Éú × ÓÔ» º Ï ƒ º ³ ö ¡ £ º Ï ƒ º ³ ö Éú × ÓÔ» Øà º Ö» ¼ª ´ õ Ãï ƒ º ŽÖ¡ £
Æä ÆÞ Ô» æ » í ÀÕÕæ» í ° ¢ £ ¬ Éú × ÓÔ» Ó Á_» í ÀÕÕæ² ®î † ¡ £ Æä ÆÞ Ô» ØÃÁ_º Ú
³ ¼» í ° ¢ ¡ £ Éú ¶ þ × Ó£ º é LÔ» ¶ ¼Í Üæi» í ƒ º £ ¬ ´ Î Ô» ¶ ä ± ¼Ãï ƒ º ¡ £ ¶ ¼Í Ü ¡ ± £ ¬
× gÁx  ‘ ß hÒ• £ º ¡ ° æi» í ƒ º ¡ ± × gÁx  ‘ Ò» Ä¿ £ » ÑÔÆä Ò» Ä¿ ÄÜß hÒ• Ò² ¡ £
Óл í ÑY¶ dñ R¶ ز ¿ é L» í ÑYØ݃ º Ì ¨ Ãï ƒ º ŽÖÂÊËù ² ¿ ÖÁ² » ƒ º º ± ɽ£ ¬
¶ ¼Í Üæi» í ƒ º ÒŠ Æä Å®ÃÀ£ ¬   ‘ ± ± ¶ ä ± ¼Ãï ƒ º ŽÖÈ¢ Ö®¡ £ ÊÇ  ‘ ° ¢ Ì m» í ° ¢ ¹ þ
Í Í £ ¬ Éú ¶ þ × Ó£ ¬ Ô» ² » ¹ ÅÔGÌ ¨ £ ¬ Ô» „ eÀÕ¹ ÅÔGÌ ¨ ¡ £ ¶ ä ± ¼Ãï ƒ º ŽÖ× ä £ ¬ ° ¢
Ì m» í ° ¢ æ˾ÓÓÐÔУ ¬ Ð\ÒÉÖ®¡ £ ° ¢ Ì m» í ° ¢ Ô» £ º ¡ ° Ò¹ Óа × ¹ â £ ¬ × ÔÌ ì ´ °
¶ ø Èë £ ¬ » ¯   ‘ ü SÈË£ ¬ Ħ ê ý Î Ò¸ ¹ £ ¬ ¿ ± Ì ½´ ù Éñ ì `ÕQ½µ ¡ £ ² » ÐÅ£ ¬ Õˆ Èê µ È
ËÅÖ®¡ £¡ ± Ô»£ º ¡ ° ÖZ¡ £¡ ± ´ Î Ò¹ £ ¬ ¹ û ÒŠ ° × ¹ â ³ ö Èë £ ¬ Ⱥ ÒÉÄËá Œ¡ £ ¼È¶ ø £ ¬
Éú Èý × Ó£ ¬ é LÔ» ² » º ö º Ï Ëþ ¼ª £ ¬ ´ Î Ô» ² » º Ï ¶ dÈö ÀÕÖ» £ ¬ ´ Î Ô» ² ª ¶ ˲ ì ƒ º
Ãɺ Ï º Ú¡ £ · ² Èý × ÓÖ®Ö§ ÅÉ£ ¬ Ãɹ Å· QÖ®Ô» Äá ¶ ø ‚ • £ ¬ × gÁx  ‘ Çå • • £ ¬ ÒÔ
Æä   ‘ Éñ ì `Ö®ÔÊ¡ £ „ eÅÉ„ tÖ^Ö®Ëþ Á¢ ½ï £ ¬ × gÁx³ £ ÈËÒ² ¡ £
° ¢ Ì m» í ° ¢ ‡ LÊø ¼ý Î å Ö¦ £ ¬ Ö^Æä ÖT× ÓÔ» £ º ¡ ° Èê ÐÖµ ÜÎ å ÈË£ ¬ ª qÎ å
Ö¦ ¼ý £ ¬ · Ö„ tÒ× ÕÛ£ ¬ Èô º Ï   ‘ Ò» Êø £ ¬ ÕlÄÜÕÛÖ®£ ¿ Èê Î å ÈËÒ» ÐÄ£ ¬ „ tˆ Ô
• Š Ÿo” ³ ÒÓ£ ¡ ¡ ± Æä á á £ ¬ Ðû ܲ » ʺ ó ª qÒý ´ Ë· ½ÒÔ½Ì Ì « × æë …¡ £
° ¢ Ì m» í ° ¢ Ó× × Ó² ª ¶ ˲ ì ƒ º Ãɺ Ï º ÚÉò Ĭ ¹ ÑÑÔ£ ¬ ¼ÒÈËÖ^Ö®° V£ ¬ ª š
° ¢ Ì m» í ° ¢ Ô» £ º ¡ ° ´ ˃ º ² » ° V£ ¬ á á ÊÀ× ÓŒO± ØÓд ó ÙFÕß ¡ £¡ ± ¼° ° ¢ Ì m» í
° ¢ × ä £ ¬ ÖTÐÖ· Ö¼ÒÙY² » ¼° ² ª ¶ ˲ ì ƒ º Ãɺ Ï º Ú¡ £ ² ª ¶ ˲ ì ƒ º Ãɺ Ï º Ú³ ËÒ»
Çà ° × ñ R£ ¬ ÖÁ° Í ÀÕÕ• ° ¢ ØÝÀÕ£ ¬ ï ‹ ʳ ŸoËù µ ã ¬ ÒŠ ü Sú —² « ï ô £ ¬ ² ª ¶ ˲ ì
ƒ º Ãɺ Ï º ÚÀU¶ ø « @Ö®£ ¬ ú —¼´ ñ ZÊì £ ¬ Ä˱ Ûú —« Cï ô Ãâ £ ¬ ÒÔ  ‘ ʳ ¡ £ Óж õ
¹ ù   – ² ì ¿ ˲ ¿ ß [ÄÁÓÚ½y¸ ñ Àè º Ó£ ¬ Òà • rÒÔ ñ RÈé · î Ö®¡ £ á á ÖTÐÖ» Ú£ ¬ • í
Ò• ² ª ¶ ˲ ì ƒ º Ãɺ Ï º Ú£ ¬ Ñû Åc¾ã š w¡ £ ² ª ¶ ˲ ì ƒ º Ãɺ Ï º ÚÔ» £ º ¡ ° ½y¸ ñ Àè
º ÓÖ®Ãñ £ ¬ ŸoËù ŒÙ£ ¬ ¿ É“ á ¶ ø ÓÐÒ² ¡ £¡ ± ÖTÐÖÒÔ  ‘ È» £ ¬ ÖÁ¼Ò£ ¬ ʹ ² ª ¶ Ë
² ì º Í Ãɺ Ï º ÚÂʉÑÊ¿ ÒÔÍ ù £ ¬ ¹ û ± M½µ Ö®¡ £ × ÔÊÇ£ ¬ Ãɹ ÅʼÓв ¿ Ð\¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 3¡ ¤

² ª ¶ ˲ ì ƒ º Ãɺ Ï º ÚÖ®ÆÞ Ô» ² ª ¶ ˹ þ Í Í £ ¬ Éú ¶ þ × Ó¡ £ ÓÖÈ¢ Ò» ÆÞ £ ¬ Éú
× ÓÔ» ° ÑÁÖʧ Òà Øݶ dº Ï ± س à £ ¬ Éú × ÓÔ» Ãï Äê Í Á¶ Ø¡ £ Æä ÆÞ Ô» Ī ’ • ‚ • £ ¬
Éú Æß × Ó£ ¬ ¶ ø Ãï Äê Í Á¶ Ø× ä ¡ £ Ī ’ • ‚ • Òà · QĪ ’ • ‚ • Ëþ ƒ º Ж £ ¬ × gÁxÓÐÁ¦
Ò² ¡ £ á ã ÓÚÖZÙ• ƒ º ¼ª ¼° º Úɽ֮µ Ø¡ £ ÊÇ• r £ ¬ „ ž ØÝÒà ² ¿ • Š Ê¢ £ ¬ ÒÔǧ ܇
  ‘ Ò» Žì ‚ • £ ¬ ÓÐÆß Ê®Žì ‚ • £ ¬ ÊÑÐ\ÅcÆõ µ ¤ Ï à ¾Ü¡ £ Æõ µ ¤ ¶ É¿ Ëô ” ‚ • º Ó£ ¬
´ ó ÆÆÖ®¡ £ „ ž ØÝÒà ” ¡ £ ¬ Ð\¶ ÝÖÁĪ ’ • ‚ • ÄÁµ Ø¡ £ Æä С ƒ º ¾ò ËÙ¶ ¼ß d² ݸ ù £ ¬
ʳ Ö®£ ¬ Ī ’ • ‚ • ³ Ë܇ ³ ö , ÒŠ ¶ ø º ÇÖ®Ô» £ º ¡ ° ´ ËÎ ÒÖ®ÄÁµ Ø , º Î µ ÃÛ`Ì £ £ ¡ ¡ ±
ÒÔ܇ Ýš С ƒ º £ ¬ ÓÐËÀÕß ¡ £ „ ž ØÝÒà ÈËÅ- £ ¬ ò ŒÆä ÄÁñ RÒÔÈ¥ ¡ £ Ī ’ • ‚ • ÖT
× Ó„ Ö®£ ¬ ² » ¼° ¼× ¶ ø × · Ö®¡ £ Ī ’ • ‚ • ˽‘ nÔ» £ º ¡ ° Î á ƒ º Ÿo¼× £ ¬ º Î ÒÔ¶ R
” ³ £ ¿ ¡ ± ʹ Æä × Ó‹ D£ ¬ Ýd¼× • ÄÖ®¡ £ ¼° ÖÁ£ ¬ ÖT× ÓÒÑ‘ ð › ]¡ £ „ ž ØÝÒà ÈËËì
³ Ë„ Ùš ¢ Ī ’ • ‚ • £ ¬ œç Æä ¼Ò¡ £
Î ©Ò» ŒOº £ ¶ ¼ÉÐÓ× £ ¬ Èé ĸ Ää ÓھƮYÖЫ @Ãâ ¡ £ º £ ¶ ¼¸ ¸ º Ï ³ à Çú ô ”
¿ Ë£ ¬ Ãï Äê Í Á¶ ØÖ®é L× ÓÒ² ¡ £ Ï ÈÊÇ£ ¬ Ãï Äê Í Á¶ ص ÚÆß × Ó¼{³ ¼Ù˜ ÓÚ° Í ƒ º
º ö ÊÏ £ ¬ ¹ ʲ » ¼° ë y¡ £ ÖÁÊÇš w£ ¬ Î ©º £ ¶ ¼¼° ² ¡ ‹ ž Ä˳ ËÖ®¡ £ ÖÁ„ ž ØÝÒà ÄÁ
µ Ø£ ¬ Óö « CÕß £ ¬ ¼{³ ¼½Hš ¢ Ö®¡ £ ÓÖÓö ÄÁñ RС ƒ º £ ¬ · ½“ ô ÷ Âʯ   ‘ ‘ ò £ ¬ ¼{
³ ¼Òà š ¢ Ö®£ ¬ ± Ûú —ò Œ° Í ¶ ø · µ ¡ £ Ëì Œ¢ º £ ¶ ¼á ã ÓÚ° Í ƒ º º ö ¡ £ º £ ¶ ¼ÉÔé L£ ¬
¼{³ ¼Åc° Í ƒ º º ö ŒÓ¹ ÈÖT² ¿ ¹ ² Å« ¡ £ á á º £ ¶ ¼ÓÖá ã ÓÚ° Í ƒ º º ö ÕæÍ Á¿ ß Ä· Ö®
µ Ø£ ¬ Ôì Ò» ˜ ò ÓÚ° Í ƒ º º ö Õæº ÓÒÔÍ ¨ • í Í ù £ ¬ Ãû Ô» º £ ¶ ¼³ à ÀÕÀ- Ä· ¡ £ ¼{³ ¼
„ tá ã ì ¶ Î Óë yº Ó¡ £
º £ ¶ ¼× ä £ ¬ é L× Ó² ®Éý » í ƒ º ¶ à º ÚÉê Ëá £ ² ®Éý » í ƒ º ¶ à º ÚÉê × ä £ ¬ × Ó
Í Í ± ØÄËѦ ¶ UËá £ Í Í ± ØÄËѦ ¶ UÉú ¾Å× Ó£ ¬ ½ÔÓÐÖÇÓ£ ¬ ² ¿ Ð\Òæ• Š ¡ £ × ä £ ¬
µ ÚÁù × Óº Ï ² » ÀÕº ± Ëá £ º £ ¶ ¼´ Î × Ó² ì Øݺ ¢ î Iº ö Éú × ÓÔ» Ï ë À¥ ± ØÀÕ¸ ñ ¡ £
¡ ° Ï ë À¥ ¡ ± ¼´ Æõ µ ¤ Ö®¡ ° Ô” Ж ¡ ± £ ¬ × gÁxÞ kʹ ÙÒ² ¡ £ Ï ë À¥ ± ØÀÕ¸ ñ Éú × Ó
Ô» ° ³ ° Í º ¢ £ ¬ á á Ëú Ï ² » ÀÕÖ®º ± Î » ¡ £
º Ï ² » ÀÕº ± ÓÐÍ þ Í û £ ¬ Ãɹ ÅÖT² ¿ Ī ² » ½µ ¸ ½¡ £ ½ð Ö÷ „ Æä Ãû £ ¬ ÕÙÒŠ £ ¬
¶ YÓö Éõ ƒ ž £ ¬ º Ï ² » ÀÕ¿ Öï ‹ ʳ Öж ¾£ ¬ Ñç • þ ÝmÍ ÐÔ~ã å Ô¡ ³ ö £ ¬ ¶ ø Í ÂÆä ʳ
Î ï ¡ £ Ò» ÈÕ£ ¬ ¾Æº ¨ £ ¬ º Ï ² » ÀÕÞ ÔÕƶ ø ÜS£ ¬ Þ Û½ð Ö÷ Ö®í š ¡ £ × ó ÓÒº ÇÆä ʧÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 4¡ ¤

¶ Y£ ¬ º Ï ² » ÀÕ» Ê¿ ÖÖx× ï ¡ £ ½ð Ö÷ á Œ² » † – , ÈÔº ñ ÙnDz Ö®¡ £ ½ð Ö®´ ó ³ ¼Ö^£ º
¡ ° ¿ vÈ¥ ´ ËÈË£ ¬ Œ¢   ‘ ß …» ¼ ¡ £¡ ± Dz ʹ Òª Ö®· µ £ ¬ º Ï ² » ÀÕ² » • Ä £ ¬ ÕZ¾ó
• Š ¡ £ ½ð ÈËÔÙDz ʹ Ô‘ † – £ ¬ º Ï ² » ÀÕËû Í ù £ ¬ ÒÔ± ÜÖ®¡ £ ʹ Õß š w£ ¬ Óö ÖT‰T£ ¬
’ ¶ ÒÔÈë ³ ¯ ¡ £ Öе À Óö Æä ÖOß _Ù• Òà Öù ´ õ £ ¬ ¸ æÖ®¹ Ê¡ £ Ù• Òà Öù ´ õ Ù› ÒÔÁ¼
ñ R£ ¬ ʹ ³ Ëé gÒÝÈ¥ ¡ £ ÖÁÒ¹ £ ¬ ʹ Õß ÒÔË÷ ¿ {Æä × ã ¡ £ ´ Î ÈÕ£ ¬ µ Ãé g£ ¬ ʼ¼²
ñ Y¶ ø · µ ¡ £ ʹ Õß × · ¼° Ö®£ ¬ º Ï ² » ÀÕ´ Î ÆÞ Ãï Ì ¨ £ ¬ » ð ô ” À- ˼ÊÏ £ ¬ ÒÔËù ¾Ó
Ö®ÐÂŽ¤ ¾Óʹ Õß ¡ £ º Ï ² » ÀÕ¸ æÆä ² ¿ Ð\Ô» £ º ¡ ° ² » š ¢ ´ ËÈË£ ¬ Î Ò½K² » Ãâ ¡ £
Èê µ Ȳ » Öú Î Ò£ ¬ „ tÏ Èš ¢ Èê µ È ¡ £¡ ± Ð\• Äß @¡ £ Ëì Òuš ¢ ʹ Õß ¡ £ Î ´ Ž× £ ¬ º Ï
² » ÀÕ² ¡ × ä ¡ £
º Ï ² » ÀÕÉú Æß × Ó£ ¬ ² » Á¢ Æä × Ó£ ¬ ¶ ø Á¢ Æä • ĵ Ü° ³ ° Í º ¢   ‘ º ± ¡ £ Ï ÈÊÇ£ ¬
º Ï ² » ÀÕÆÞ º ô ° ¢ º ö » í ° ¢ £ ¬ Æä µ ÜÔ» Ù• Òò Ì Ø½ï £ ¬ Î Ì ¼ª À- Ì ØÈËÒ² £ ¬ ÑÓËþ
Ëþ ƒ º Î × Õß ÖÎ ¼² £ ¬ ² » Ч ¶ ø × ä £ ¬ ˆ Ì Î × Õß š ¢ Ö®¡ £ Ëþ Ëþ ƒ º ² ¿ Ð\Å- £ ¬ ÅcÎ Ì
¼ª À- Ì Ø˜ ‹ ± ø ¡ £ º Ï ² » ÀÕÖT× ÓÖú ĸ ü h£ ¬ ÅcËþ Ëþ ƒ º ² ¿ ‘ ð ÓÚØ• ê @É« ÒÄé Ÿ
¶ ËÖ®µ Ø¡ £ º Ï ² » ÀÕµ ÚËÄ× Óº Ï µ ¤ ´ Ì ‚ û Ëþ Ëþ ¡ £ ƒ º Çõ £ ¬ ¯ • Óú £ ¬ ‘ ð ì ¶ Øü ´ Ì
ÒÁÀ- ¿ Ë£ ¬ ÔÙ‘ ð ÓÚé _ƒ º ÒÁÀ- ¿ Ë£ ¬ × ä   ‘ º Ï µ ¤ Ëù š ¢ ¡ £ ¹ ÊËþ Ëþ ƒ º ³ ð Ãɹ Å¡ £
° ³ ° Í º ¢ ¼ÈÁ¢ £ ¬ ¼Þ Å®ÓÚËþ Ëþ ƒ º £ ¬ × ÔÍ ù ËÍ Ö®¡ £ Ëþ Ëþ ƒ º Ëì ˆ Ì ° ³ ° Í º ¢ ¼°
Æä µ Üž õ ½ï ° Í ÀÕ¹ þ ÑY£ ¬ « IÓÚ½ð ¡ £ ½ð ÈËÒÔÃɹ Åš ¢ Æä ʹ Õß £ ¬ ÄËÖÆľó H
Ö®ÐÌ £ ¬ á ” ° ³ ° Í º ¢ ÐÖµ ÜÓÚó H± ³ ¡ £ ° ³ ° Í º ¢ Œ¢ ËÀ£ ¬ Ö^• ÄÕß ² ¼ÀÕ¸ ñ ³ à Ô»
£ º ¡ ° Èê š w£ ¬   ‘ Î Ò¸ æº Ï ² » ÀÕº ± Æß × ÓÖÐÖ®º ö ˆ DØݼ° Î Òº Ï ´ ð ° ² Ì « ʯ £ ¬
ÑÔÎ Ò  ‘ Ò» ‡ ø Ö®Ö÷ £ ¬ ² » ÈÌ ƒ º Ů֮• Û£ ¬ ÒÔÖÁÈç ´ Ë£ ¬ á á ÈË®” ÒÔÎ Ò  ‘ è b¡ £
Èô µ ÈŒ¢ Î å Ö¸ × ¦ Ä¥ ¶ d£ ¬ ¿ vÄ¥ ‚ û ʮָ £ ¬ Òà ®”   ‘ Î Ò• Í ³ ð ¡ £¡ ± ÓÖʹ ¸ æì ¶
½ð Ö÷ Ô»£ º ¡ ° Èê ¼ÙËû ÈËÖ®ÊÖÒÔ« @Î Ò£ ¬ ÓÖÖÃÎ ÒÓÚ· ÇÐÌ ¡ £ Î ÒËÀ£ ¬ „ tÎ Ò
Ö®² ®Êå ÐÖ µ Ü£ ¬ ± ØÄÜ• Í ³ ð ¡ £¡ ± ½ð Ö÷ Ô» £ º ¡ ° ´ ËÑÔ¿ ɸ æÈê ² ¿ Ð\£ ¬ ë Þ ² »
Î · Ò²¡ £¡ ± ¿ v² ¼ÀÕ¸ ñ ³ à š w¡ £
ì ¶ ÊÇ£ ¬ ² ¿ Ð\¹ ² Á¢ º Ï ² » ÀÕµ ÚÎ å × Óº ö ˆ DØÝ  ‘ º ± ¡ £ º ö ˆ DØݺ ± ¼mÖT
² ¿ • Í ³ ð ¡ £ ” ¡ ½ð ÈËì ¶ ¾³ ÉÏ £ ¬ ´ ó ÂÓ¶ ø È¥ ¡ £ ÊÇ• r£ ¬ ½ð Î õ × Ú» ʽyÈý Äê Ò² ¡ £
Æä á á £ ¬ ½ð ´ ó ¶ ¨ é g£ ¬ Í ¯ Ö{Ô» £ º ¡ ° ß _ß _• í £ ¬ ß _ß _È¥ £ ¬ ³ õ ù Ù¼Ò› ]È¥ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 5¡ ¤

Ì Ž¡ £¡ ± ½ð ÊÀ× Ú„ Ö®£ ¬ Ô» £ º ¡ ° ´ ˱ Øí ^÷ ° Œ¢   ‘ ‡ ø » ¼ ¡ £¡ ± ÄËÏ Âœp¶ ¡ Ö®
Áî £ ¬ š qš qÓñ ø ± ± ß …£ ¬ í § Ðо¡ £ Ãɹ ÅÖT² ¿ ã • ³ ð Øݹ Ç£ ¬ Òà ³ ö › ]  ‘ ½ð
ß …» ¼¡ £ ½ð Ø©Ï à Í ê î † Ï å Ä˺ Bé L³ ÇÒÔÏ Þ Ö®£ ¬ ¶ ø ʹ Í ô ¹ Ų ¿ ÊØÆä Òª ° ¯ ¡ £
ÖÁÌ « × æ· ¥ ½ð £ ¬ Í ô ¹ Ų ¿ · ´   ‘ Ãɹ ÅÏ ò Œ§ ÑÉ¡ £ º ö ˆ DØÝò ” Ó£ ¬ Á¦ ÄÜÕÛÈË£ ¬
ÿ ʳ ± MÒ» Ñò £ ¬ Òô Í ÂÉõ º é £ ¬ ¸ ô Æß ò ÈÖ®ß hª q„ Ö®¡ £ Ò» ÈÕ£ ¬ ³ ö « C£ ¬ Óö
¶ ä ƒ º ± ¼ÈËÆÛÆä Ÿo• ÄÕß £ ¬ Óû × · ¶ ø š ¢ Ö®¡ £ º ö ˆ DØÝÖ®ñ RÏ ÝÄ× ÖУ ¬ × Ôñ R
ÉÏ ÜSµ Çì ¶ ° ¶ £ ¬ × · Õß ñ ” × ß ¡ £ ¼ÒÈË„ £ ¬ Óö ¶ ä ƒ º ± ¼£ ¬ ÒÔ  ‘ ± ØËÀ£ ¬ ÔOó Û
¼ÀÖ®¡ £ Æä ÆÞ ª š ² » Ö^È» ¡ £ ¼° š w£ ¬ º ö ˆ DØÝÔ» £ º ¡ ° Î Ò³ ö « C£ ¬ ¶ ø Í ½ÊÖ· µ £ ¬
º Î ÒÔŒ¦ Ð\£ ¿ ¡ ± Ñ}Èë ¶ ä ƒ º ± ¼ÄÁȺ £ ¬ Š ZÆä ñ R¡ £ Öе À« @Ò° ø † ÂÑ£ ¬ Ê¢ ÒÔ
Ñ¥ ¡ £ ¼ÒÈËÄ˳ · ¼Àó Û£ ¬ ÒÔÏ í Æä · ò ‹ D¡ £ º ö ˆ DØÝé L× ÓÔ» × ¾³ à º ± £ ¬ á á ÂÊ
Ëù ² ¿ ǧ ÈËš wì ¶ Ì « × æ£ º ´ Î Ô» ° ¢ ÀÕ‰¯ £ ¬ Òà ¸ ½Ì « × æ£ ¬ á á ÅÑš w¿ Í ÁÒÒà ² ¿
Í õ º ± ¡ £ ³ õ £ ¬ ° ³ ° Í Ô“   ‘ ½ð ÈËËù š ¢ £ ¬ ² ¿ Ð\• þ × hÁ¢ º ± £ ¬ Í Æ× å È˶ ä ´ ð ƒ º
Ö÷ × h¡ £ ¶ ä ´ ð ƒ º Õˆ ʹ ¹ þ ´ ð ƒ º ¶ d¿ ËÖ÷ Ö®¡ £ ¹ þ ´ ð ¶ d¿ Ë× ŒÓÚĪ ˆ D¸ ù ¡ £ Ī
ˆ D¸ ù Ô»£ º ¡ ° Èê µ ȹ « × hÁ¢ º ± £ ¬ „ tÊ¿ ɶ ¨ ¡ £ · ñ „ t± ØÓЃ È• y ¡ £¡ ± ÑÔ®…
¶ ø ³ ö £ ¬ ² ¿ Ð\Ëì ¹ ² Á¢ º ö ˆ DØÝ  ‘ º ± ¡ £   ‘ ¼° º ö ˆ DØÝ× ä £ ¬ ¶ ø À- » ð Á¦ ƒ º µ È
Óû Á¢ Ëþ ƒ º º ö Ì ¨   ‘ º ± £ ¬ ² ¿ Ð\² » • Ä¡ £ ì ¶ ÊÇÖT² ¿ ¸ ÷ Á¢ ² ¿ é L£ ¬ ² » Ï à ½yŒÙ¡ £
  ‘ Äá ¶ ø ‚ • ² ¿ é LÕß Ô» Ò² ËÙÔ“ £ ¬ º Ï ² » ÀÕº ± µ Ú¶ þ × Ó° у º ‰¯ Ö®Ò² £ ¬
ÊÇ  ‘ Ì « × æ» Ê¿ ¼£ ¬ × · Õž ÁÒ× æÉñ Ôª » ʵ Û¡ £ × Ô´ Ë£ ¬ Ëþ ƒ º º ö Ì ¨ ÅcÁÒ× æÓÐ
Ï ¶ ¡ £ Ëþ ƒ º º ö Ì ¨ Õß £ ¬ º Ï ´ ð ° ² Ì « ʯ Ö®× Ó£ ¬   ‘ Ì ©Òà ³ à Ø£ ² ¿ é L¡ £ ¹ ÊÌ « × æ
ŒÒ  ‘ Ì ©Òà ³ à Ø£ ² ¿ Ëù À§ ¡ £ ° у º ‰¯ È¢ ÓÚ° Í ƒ º º ö ÊÏ £ ¬ Ô» Ì KÄá ¼ª ƒ º ¹ þ Í Í £ ¬
Éú ËÄ× Ó£ ¬ é LÔ» Ãɸ ç ¶ dÆò î † £ ¬ ´ Î Ô» Äó À¤ Ì « ʯ ¡ £ Äó À¤ Ì « ʯ é L× ÓÔ» » ð
² ì ƒ º £ ¬ ÉÆÉä £ ¬ • ÄÌ « × æ¹ ¥ Ó‘ ÖT² ¿ £ ¬ ŒÒÓй ¦ £ ¬ á á • Ĺ ¥ Ëþ Ëþ ƒ º ß `ÜŠ Áî £ ¬
Ì « × æŠ ZÆä Ëù « @£ ¬ Ëì Åc° ¢ ÀÕ‰¯ ± ¼Í õ º ± ¡ £ Í õ º ± ” ¡ £ ¬ Ñ}± ¼ÄËÐU¡ £ Ì « × æ
ƽÄËÐU£ ¬ ¾ã · ü ÕD¡ £ ´ Î   ‘ ÁÒ× æ¡ £ ´ Î Ô» ´ ð Á¦ Ì ¨ £ ¬ Òà ÅѸ ½Í õ º ± £ ¬ á á × Ô
š wì ¶ Ì « × æ£ ¬ Ì « × æå ¶ Ö®¡ £ ÁÒ× æ  ‘ ² ¿ é LÊ®Èý Äê £ ¬ ŒÒ· ¥ ½ð ¡ £ ÓÖÓ‘ Ëþ Ëþ
ƒ º £ ¬ « @Æä ¶ þ Çõ £ ¬ Ô» Ì û ľÕæØ£ ¸ ñ £ ¬ Ô» Žì ô ” ² ¼¹ þ £ ¬ ÖT² ¿ Î · · þ ¡ £ ¿ Í ÁÒ
Òà ² ¿ Í õ º ±   ‘ Æä Êå ¸ ¸ ¹ Ń º ¿ ° Ëù £ ¬ Æò Ô®ÓÚÁÒ× æ¡ £ ÁÒ× æÖð ¹ Åƒ º ¿ ° ÒÔ¶ ¨ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 6¡ ¤

¿ Í ÁÒÒà Ö®• y£ ¬ Í õ º ± µ ÂÖ®£ ¬ ÅcÁÒ× æ¼s  ‘ ÖO ß _¡ £ á á ÁÒ× æ  ‘ Ì « × æÇó » é
ÓÚÎ Ì ¼ª ØÝÊÏ £ ¬ Öе ÀÖÁ³ ¶ ¿ ˃ º Ö®µ Ø£ ¬ Óö Ëþ Ëþ ƒ º ÈËÒÔ¶ ¾¾Æï ‹ Ö®¡ £ × æ
± ©¼² £ ¬ ÖÁ¼ÒÕÙ² ì Øݺ Ï î ~² » ¸ ñ Ö®× ÓÃÉÁ¦ ¿ Ë£ ¬ ÒÔÌ « × æÐÖµ ÜÍ ÐÖ®¶ ø ± À£ ¬
• rÌ « × æÊ®Èý š q¡ £
Ê· ³ ¼Ô» £ º ¡ ° Ôª ÈË” µ µ ä Í ü × æ£ ¬ · QÆä ‡ ø ÐÕÔ» Ææä × œØÊÏ £ ¬ ¶ ø ÅfÊ· Òò Ö®¡ £
Î Ò¸ ß × Ú¼ƒ » ʵ Û¼ÈÃü ð ^³ ¼¸ Ä× g£ ¬ Ñ}“ þ ¡ ¶ Ãɹ ÅÔ´ Á÷ ¡ · × CÔª Ö®‡ ø ÐÕ  ‘
² ©  – • ú å \ÊÏ £ ¬ ” µ ° ÙÝdÏ à ÑØÖ®Ö‡ £ ¬ ÖÁÎ Ò¸ ß × Úʼ  ‘ Ö®Àå Ó† ÑÉ¡ £ ² ©  –
• ú å \¼´ Øà º Ö» ½ï Ö®®• × gÒ² ¡ £ ½ñ Ãɹ Å¿ ¦ ƒ º ¿ ¦ ÖT² ¿ £ ¬ · Dz ©  – • ú å \ÊÏ
² » µ à ‘ Ì ¨ ¼ª £ ¬ Éwä h× Ô„ eì ¶ Êü ÐÕë … ¡ £¡ ±

ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 7¡ ¤¾í ¶ þ ± ¾¼oµ Ú¶ þ

Ì « × æÉÏ

Ì « × æ· ¨ Ì ì † ™ß \Â}Î ä » ʵ Û£ ¬ ÖMÌ û ľÕæ£ ¬ ÁÒ× æé L× ÓÒ² ¡ £ ĸ Ô» Ðû
ܲ » ʺ ó ÔXî ~‚ • ¡ £ ÁÒ× æÓ‘ Ëþ Ëþ ƒ º £ ¬ « @Æä ² ¿ Çõ Ô» Ì û ľÕæØ£ ¸ ñ ¡ £ ŽŸß €£ ¬
ñ vÓÚµ þ ÑYœØØÃÀÕ´ ð º Ú£ ¬ ß mÐû ܲ » ʺ ó Éú Ì « × æ£ ¬ ÁÒ× æÒò Ãû Ô» Ì û ľÕæ£ ¬
ÒÔÖ¾Î ä ¹ ¦ ¡ £ Ì « × æÉú • r£ ¬ ÓÒÊÖÎ ÕÄý Ѫ Èç ³ à ʯ £ ¬ ÃæÄ¿ Óй â ¡ £ ÊÇš q  ‘
ÒÒº ¥ £ ¬ ½ð Ö÷ ÁÁØ‘ Ôª Èý Äê Ò² ¡ £
Ï ÈÊÇ£ ¬ Ì ©Òà ³ à Ø£ ² ¿ é LËþ ƒ º º ö Ì ¨ µ ÈÅcÁÒ× æÓÐÏ ¶ £ ¬ ÁÒ× æ± À£ ¬ ² ¿
Ð\¶ à ÅѸ ½Ì ©Òà ³ à Ø£ ¡ £ × ÚÈË× î é LÕß Ô» Ó ¶ Ë» ð ƒ º Õæ£ ¬ Óû ÅÑÈ¥ £ ¬ ÃÉÁ¦
¿ ËÖ®¸ ¸ ² ì Øݺ Ï Áô Ö®¡ £ Ó ¶ Ë» ð ƒ º ÕæÔ» £ º ¡ ° Éî ³ ØÒѺ Ô£ ¬ ˆ Ôʯ ÒÑÁÑ£ ¬
ÁôÑ}º Î   ‘ £ ¡ ¡ ± × ä ² » î ™¶ ø È¥ ¡ £ Ðû ܲ » ʺ ó × Ô³ Öì ¸ ô î × · ÅÑÐ\£ ¬ Ê¼ß €Æä
´ ó ° ë ¡ £ È» ² ì Øݺ Ï ¾¹ ÒÔÁ¦ ‘ ð £ ¬ ÄXÖÐÁ÷ ʸ ¡ £ µ ÛÒ• Ö®£ ¬ ² ì Øݺ Ï Ô» £ º ¡ °
Èê ¸ ¸ × ä £ ¬ ² ¿ Ð\± MÅÑ£ ¬ Î ÒÁ¦ ‘ ð Ñû Ö®£ ¬ ÄË  ‘ Ëù ‚ û ¡ £¡ ± µ Û¸ ÐÆü ¡ £ ² ì ØÝ
º Ï „ “ Éõ £ ¬ Ðý × ä ¡ £
¼° µ ÛÉÔé L£ ¬ Ì ©Òà ³ à Ø£ È˼ÉÖ®¡ £ Ò» ÈÕ£ ¬ Æä Çõ Âʲ ¿ Ð\ÑÙÖÁ¡ £ µ Û
Èë Ì û ƒ º ¹ ÅÄó ɽ£ ¬   ‘ ß ‰Õß Ëù « @£ » ³ Ëé gÒÝÈ¥ ¡ £ Ì ©Òà ³ à Ø£ ² ¿ Ï Âæiƒ º ŽÖ
ʧ ØÝÄä Ö®£ ¬ « @Ãâ ¡ £ Ëì á ã Ž¤ ì ¶ º Ï ØÝÖ» ô ” ¸ ñ ɽ֮Çà º £ × Ó¡ £
µ ÛÈ¢ ÓÚº ê ¼ª ØÝÊÏ £ ¬ Ô» ¹ â « IÒí Â}» ʺ ó Øà º Ì ¨ £ ¬ ÒÔá á Ö®º Úõ õ ô Ã
« IÓÚ¿ Í ÁÒÒà ² ¿ Í õ º ± ¡ £ Í õ º ± ´ ó • ‚ £ ¬ ÄË  ‘ µ ÛÕм¯ Åf² ¿ £ ¬ š w¸ ½• uÐ\¡ £
ÓÖá ã Ž¤ ÓÚ¿ Í ô ” • iº ÓÔ´ ² » ƒ º ¼ª Ö®µ Ø¡ £

ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 8¡ ¤

ÒѶ ø £ ¬ Ãï ƒ º Æò Èý ² ¿ Çõ £ ¬ Ô» Ó º ÚÓ ° ¢ £ ¬ Ô» ´ ð Òà ƒ º Ø£ ŒO£ ¬ Ô» º Ï
° ¢ Ì ¨ ´ ð ƒ º Âé ØÝ£ ¬ Ï ¤ Ð\• í ¹ ¥ ¡ £ µ ÛÅc» ʵ Ü„ eÀÕ¹ ÅÌ ¨ ¡ ¢ ° ¢ ô ” ØÝÈ˲ ©  –
Ðg¡ ¢ Ø£ Á¼º Ï ÈËÕß ÀÕÃï · î Ðû ܲ » ʺ ó Èë ² » ƒ º º ± ɽ¡ £ Ãï ƒ º Æò ÈËÂÓØà º
Ì ¨ ¶ ø È¥ ¡ £ µ Û« @Ãâ £ ¬ ÄË× µ Ðظ æÌ ì £ º ¡ ° ² » ƒ º º ± ɽÕÚ× oÎ Ò£ ¬ Ëû ÈÕ× ÓŒO
ÊÀì ë Ö®£ ¬ Î ð ¸ ÒÍ ü ¡ £¡ ± ÒѶ ø £ ¬ µ ÛÆò Ô®ÓÚÍ õ º ± ¼° × ÚÈË„ ž ľº Ï ´ ó ” ¡ Ãï
ƒ º Æò ÓÚ² » Ø£ ØÝÖ®µ Ø£ ¬ Ó- Øà º Ì ¨ š w¡ £
µ ÛÓ× Åc„ ž ľº Ï ¼s  ‘ ÖOß _£ ¬ ÖÁÊǽ» ÈÕ£ ¬ ÃÜá ã Ž¤ ÓÚ» í ƒ º » í ¼{º Ú
Ö÷ ² » ƒ º Ö®µ Ø£ ¬ Åc„ ž ľº Ï ß B  IÓâ Äê £ ¬ Ñ}· ÖÜŠ ¶ ø È¥ £ ¬ ÈÔß €º Ï ØÝÖ» ô ”
¸ ñ ɽ¡ £ ì ¶ ÊÇ£ ¬ ° Í ô ” ØÝÈ˺ ö ± Ø• í £ ¬ æ º ö ÈËÕÜÌ ¨ £ ¬ Ø£ Á¼º Ï ÈËËÙ² » Ì ¨ £ ¬
Õß ÀÕÃï Ö®µ ܲ ì Ø£ ƒ º º ± £ ¬ ² ©  – ÐgÖ®µ ÜÎ Ó¸ è ß B£ ¬ Ãɸ ñ ¶ dÅcÆä × ÓÍ ô ¹ Å
ƒ º £ ¬ ¼° Èö ² ì „ eÆò ¡ ¢ ØÈ Dñ €ñ R£ ¬ µ Û• ĸ ¸ ´ ð ÑYÌ ¨ £ ¬ • ĵ Ü° ¢ ÀÕ‰¯ ¡ ¢ º ö
² ì ƒ º µ Ⱦã Ï Èá á • í š w¡ £ ° ¢ ÀÕ‰¯ ¡ ¢ º ö ² ì ƒ º ¡ ¢ Èö ² ì „ eÆò Èý ÈËÊ× Ö\Í Æ´ ÷ £ ¬
ÅcÖTŒ¢ ÃËÓÚÇà º £ × Ó£ ¬ Õˆ µ Û· Qº ± £ ¬ ÒÔ½yÃɹ ÅÖ®² ¿ Ð\£ ¬ • r  ‘ ½ð ´ ó ¶ ¨
¶ þ Ê®¾ÅÄê ¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ µ ÛÒÔ· Qº ± ʸ æÓÚÍ õ º ± ¼° „ ž ľº Ï ¡ £ „ ž ľʹ Ö^° ¢
ÀÕ‰¯ ¡ ¢ º ö ² ì ƒ º Ô» £ º ¡ ° Î á ÅcÌ û ľÕæÖOß _½» ² » ½K£ ¬ ½ÔÓÉÈê µ ÈÖ®ë xé g¡ £
½ñ Èê µ ÈÁ¢ Î á ÖOß _  ‘ º ± £ ¬ Æä ÖÒì ¶ Ëù Ê£ ¬ Î ð ʹ ÒÉÈê µ È· ´ • Í Ò² ¡ £¡ ± Æä
á á £ ¬ ° ¢ ÀÕ‰¯ µ È× ä ÅѸ ½ÓÚÍ õ º ± ë …¡ £
Ì « × æ¼È· Qº ± £ ¬ Ãü Î Ó¸ è ß B³ ¶ ƒ º ± Ø¡ ¢ º Ï ³ à œØÓ º ö Øݜء ¢ ÕÜÌ ¨ ¡ ¢
¶ à » í ÀÕº ö ³ ¶ ƒ º ± ØËÄÈË  ‘ » ð ƒ º ³ à £ ¬ Í ô ¹ Ń º ¡ ¢ Ѧ ³ à Ø£ ƒ º ¡ ¢ º Ï ´ ð ° ² ´ ð
ÀÕ¶ ¼ƒ º º ± Èý ÈË  ‘ ± £ Ø£ ƒ º ³ à £ ¬ µ þ Ô“   ‘ » ð Äã ³ à £ ¬ ¹ ų ö ¹ Ń º   ‘ Ĩ ³ à £ ¬
¶ ä Ø£ ³ ¶ ƒ º ± Ø¿ ‚ ¹ ܼÒÖÐÅ« æ¾£ ¬ º ö ± Ø• í ¡ ¢ ³ à ÀÕ¹ ÅÌ ¨ ¡ ¢ º Ï Øݺ ¢ Ó º ö ØÝ
œØÈý ÈËÍ ¬ » ʵ ܺ Ï Ë_ƒ º   ‘ ° ¢ º Ú´ ð ³ à £ ¬ Ì ©Òà ³ à Ø£ º ö ˆ D¡ ¢ Ĩ ÑY³ à ¡ ¢ ľ
ÀÕº Ï ÀÕº ö Èý ÈË  ‘ ° ¢ ¶ ¼Ø£ ³ à £ ¬ Ãü ° ¢ ƒ º º ¢ º Ï Èö ƒ º ¡ ¢ Ëþ º ¢ ¡ ¢ ËÙ¿ Í Ô“ ¡ ¢
² ì Ø£ ƒ º º ¢ ËÄÈËѲ ß ‰ß h½ü £ ¬ ËÙ² » Ì ¨   ‘ Ç° ä h× oÐl£ ¬ ÒÔ² ©  – Ðg¡ ¢ Õß ÀÕ
Ãï š w¸ ½ª š Ôç £ ¬ Ãü   ‘ Ð\¹ ÙÖ®é L¡ £ ÊÇ• r£ ¬ ¹ ÙÖƲ Ý„ “ ¶ ø ÒÑ¡ £
¾ÃÖ®£ ¬ „ ž ľº Ï µ ܽH² ì ƒ º ÄÁÓÚÎ ÓÁÐÔ“ ² » Øݺ Ï £ ¬ Åcµ ÛÖ®ÄÁµ ؽü £ ¬
Š Z² ¿ Œ¢ ´ ð ƒ º ñ RØÝÖ®ñ R£ » ´ ð ƒ º ñ RØÝÉä š ¢ Ö®¡ £ „ ž ľº Ï ´ ó Å- £ ¬ Ëì ¼mÌ ©ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 9¡ ¤

Òà ³ à Ø£ ¡ ¢ Òà Æò ÁÐ˼¡ ¢ Ø£ ô ” Î ï ¡ ¢ ÄÇÑÀÇÚ¡ ¢ » ð ô ” ØÝ˼¡ ¢ ° Í à • ¡ ¢ º ê ¼ª
ØÝ¡ ¢ º Ï Ëþ ½ï ¡ ¢ Èö ÀÕÖ» Ø£ ¡ ¢ ¶ ä ƒ º ß …¡ ¢ Ëþ Ëþ ƒ º £ ¬ ¹ ² Ê®Èý ² ¿ £ ¬ º Ï ± ø Èý
ÈfÈË• í ¹ ¥ ¡ £
• rØÈ D¸ ¸ Äó À¤ ÔÚÌ ©Òà ³ à Ø£ ² ¿ Ï Â£ ¬ ʹ ° Í ô ” ØÝ˼ÈËľÀÕ¿ Í Ã“ Ëþ
º Úµ È• í ¸ æ× ƒ ¡ £ µ ÛÔÚ¹ Åß BÀÕ¹ ÅÖ®µ Ø£ ¬ · Ö² ¿ Ð\  ‘ Ê®Èý Òí ÒÔ´ ý Ö®¡ £ Ðû
ܲ » ʺ ó ¼° Î ÓÀÕº ö ÔG² ¿   ‘ µ ÚÒ» Òí ¡ £ µ ÛÅc× Óµ ܼ° × ÚÈËÖ®× Óµ Ü  ‘ µ Ú¶ þ
Òí ¡ £ Èö Ä· ¹ þ × ¼Ö®á á ÈËÔ» ² ¼À- Öù £ ¬ ° ¢ ´ ð ƒ º ½ï Œ¢ ľº ö ƒ º º ö Ì m£ ¬ » ð ô ”
ØÝ˼Œ¢ Ô» ² ì ô ” ¹ þ £ ¬ Åc¿ Í ÁÒÒà Ö®· Ö² ¿   ‘ µ ÚÈý Òí ¡ £ Ì Kƒ º à Ĉ DÖ®× ÓÔ»
µ ÃÁÖ³ à £ ¬ ² ©´ õ ° ¢ Ì ØÈËÔ» » ð Á¦ Ì ¨   ‘ Òí ¡ £ ɯ ƒ º º Ï ¶ dÖ÷ ƒ º Æò Ö®× ÓÈö ² ì
„ eÆò ( Ô») £ ¬ Ì ©³ ö Åc„ ž ØÝÒà ² ¿   ‘ µ ÚÎ å ¡ ¢ Áù Òí ¡ £ Æò î † Ì ØÈËä × ¶ dÖú º ö
¶ ¼¶ ä ¶ ËÆò   ‘ µ ÚÆß Òí £ ¬ Ãɸ ñ ¶ dÖ®× ÓÔ» ³ Ì ¿ ËË÷ Ì Ø£ ¬ ° Í ÑÀØ£ Œ¢ Ô» Í ô ¹ Å
ƒ º   ‘ µ Ú° ËÒí ¡ £ ´ ð ÑYÌ ¨ ¡ ¢ º ö ² ì ƒ º ¼° ¶ ¼º ÚØÝÌ Ø¡ ¢ Ŭ ¹ Å˼¡ ¢ » ð ƒ º º ± ¡ ¢
Èö ¹ þ ÒÄÌ Ø¡ ¢ Î ¯ Éñ ËIJ ¿   ‘ µ Ú¾ÅÒí ¡ £ º ö ¶ ¼ØÝÖ®× Ó× ¾³ à º ±   ‘ µ ÚÊ®Òí ¡ £
° ¢ ÀÕ‰¯   ‘ µ Úʮһ Òí ¡ £ ´ ð º ö Åc» Î » ð Øü Ì Ø² ¿ ¡ ¢ ËÙ¿ Í Ì Ø² ¿   ‘ µ ÚÊ®¶ þ Òí ¡ £
Ŭ ¹ Å˼² ¿   ‘ µ ÚÊ®Èý Òí ¡ £ Åc„ ž ľº Ï ´ ó ‘ ð ÓÚ´ ð Ì m° Í ã î ä ¾¼{£ ¬ ÜŠ ʧ Àû £ ¬
² ¿ Œ¢ ² ì º Ï ° ² ËÀÖ®¡ £
µ ÛÍ Ë± £ Î Óë yº ÓÕÜÄó ÁÐÖ®µ Ø£ ¬ Ø£ ô ” Ì ØÈËÐg³ à Ì ¨ ¡ ¢ æ Ø£ Ì ØÈË Î ·
´ ð ƒ º ¸ ÷ ÂÊËù ² ¿ • í š w¡ £ í • Ö®£ ¬ µ ÛÅcÕÕÁÒÈËÍ ¬ « CÓÚž õ Õß ƒ º Õ܃ º ‚ ƒ ɽ¡ £
ÕÕÁÒÈËʳ ± M£ ¬ ÒÑš wÆä ° ë £ ¬ µ ÛÒª ÅcÍ ¬ ËÞ £ ¬ · Ö¼Z½oÖ®¡ £ Ã÷ ÈÕ£ ¬ ÔÙ« C£ ¬
Ñ}ò Œ« FÏ ò Ö®£ ¬ ʹ « @¶ à ¡ £ ÕÕÁÒÈ˸ Е ‚ £ ¬ Öе ÀÏ à Ö^Ô» £ º ¡ ° Ì ©Òà ³ à Ø£
ÅcÎ ÒÈ» ± ¡ ´ ý Î Ò¡ £ ½ñ Ì û ľÕæº ñ Î ÒÈç ´ Ë£ ¬ î Áš wÖ® ¡ £¡ ± Æä Çõ Ô» ž õ ô ” ¿ Ë£ ¬
Ô» Ëþ º £ ´ ð ô ” ¾ã Õˆ ½µ £ ¬ Ö^µ ÛÔ» £ º ¡ ° Î Òµ È  ‘ Ì ©Òà ³ à Ø£ Ëù Å° £ ¬ Èç ŸoÖ÷
Ö®ñ R£ ¬ ŸoÄÁ֮ţ Ñò £ ¬ ¹ Ê—‰± ˶ ø • ÄÈê ¡ £¡ ± µ Û´ ó • ‚ Ô» £ º ¡ ° Î Ò· ½Êì ã ¬
ÐÒÈê’ ÛÎ Ò° lÒÔÐÑÎ Ò£ ¬ ®• ÈÕÈê ± ø ܇ Ëù ÖÁ£ ¬ Î Ò± ØÏ ¤ Á¦ Öú Ö® ¡ £¡ ± È» Æä
á á ÕÕÁÒÈËÑ}ÅÑÈ¥ ¡ £ Ëþ º £ ´ ð ô ”   ‘ Ì ©Òà ³ à Ø£ Ëù š ¢ £ ¬ ÕÕÁÒ² ¿ Ëì Í ö ¡ £ µ Û
Œ’ ÈÊÓж ÈÁ¿ £ ¬ ÖT² ¿ ½ÔÖ^ £ º ¡ ° ØÆÒà ³ à Ø£ Ÿoµ À£ ¬ Ì û ľÕæÒÔ ¼º ÒÂÒÂÈË£ ¬
ÒÔ¼º ñ R³ ËÈË£ ¬ ÕæÎ á Ö÷ Ò² ¡ £¡ ± ì ¶ ÊÇß h½ü Ï à ÂÊš w¸ ½¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 10¡ ¤

¼× Òú £ ¬ µ ÛÄê ËÄÊ®š q£ ¬ ½ð ÕÂ× ÚÃ÷ ² ý ËÄÄê Ò² £ ¬ Ëþ Ëþ ƒ º Çõ Ãï ¹ ÅÕæ
Ѧ Ø£ ˆ Dµ È  ‘ ½ð ß …» ¼£ ¬ ½ð Ø©Ï à Í ê î † Ï å Ó‘ Ö®¡ £ µ Û„ Ö®£ ¬ Óû Ñ}ÊÀ³ ð £ ¬
Öú ½ð È˹ ¥ Ëþ Ëþ ƒ º ¡ £ á ç ± ø ÓÚÖ÷ ƒ º Æò £ ¬ ß tÁù ÈÕ£ ¬ Ö÷ ƒ º Æò ² ¿ é LÈö ² ì „ e
Æò ¡ ¢ Ì ©³ ö ¾ã ² » ÖÁ¡ £ ÄËÅcÍ õ º ± ¹ ¥ Ëþ Ëþ ƒ º ÓÚº ö Øݶ dʧ ¶ dÑÓÖ®µ Ø£ ¬ « @
Ãï ¹ ÅÕæѦ Ø£ ÀÕˆ D¡ £ ½ð ÈËÊÚµ Û  ‘ „ ž Ø£ Ì è º ö ÑY£ ¬ × gÑÔ° Ù‘ ô é LÒ² ¡ £
ŽŸß €£ ¬ Dz Áù Ê®ÈËÙS· ý « @£ ¬ ß zÖ÷ ƒ º Æò ² ¿ é L¡ £ Ö÷ ƒ º Æò š ¢ Ê®ÈË£ ¬
Š ZÎ å Ê®ÈËÖ®ÒÂñ R¶ ø š wÖ®¡ £ µ Û´ ó Å- £ ¬ Òý Ð\Óâ ɳ ´ ƒ £ ¬ ¹ ¥ Ö÷ ƒ º Æò ÓÚé Ÿ
¶ ä î ~° ¢ ØÝÀÕ£ ¬ ´ ó ÆÆÖ®¡ £ Èö ² ì „ eÆò ¡ ¢ Ì ©³ ö ƒ HÒÔÆÞ æÛÃâ ¡ £ Ï ÈÊÇ£ ¬ µ Û
· î Ðû ܲ » ʺ ó ÒÔì ¸ ܇ Ýdœ§ ÀÒ£ ¬ ´ ó • þ ÖT² ¿ ì ¶ Î Óë yº Ó¡ £ Èö ² ì „ eÆò • ÄÕß
í ½» ʵ Ü„ eÀÕ¹ ÅÌ ¨ £ ¬ „ “ Éõ ¡ £ Ð\Å- ˆ Ì Æä ¶ þ ¹ þ ¶ Ø¡ £ ¹ ÊÖ÷ ƒ º Æò ÈËÓк ¶ ì ¶
µ ÛÑÉ¡ £
ÊÇÄê £ ¬ „ ž ØÝÒà È˹ ÅœØØ£ ° ¢ ÂÊÆä × ÓľÈAÀè • í š w£ ¬ ¶ - ¿ ¦ Òà ² ¿ ¡ ¢
¶ d„ eŽÖ² ¿ • í ½µ ¡ £
ÒÒî£ ¬ Í õ º ± µ Üî ~ƒ º ¿ Í º Ï ØÝÒÔÄËÐU± ø ¹ ¥ Í õ º ± ¡ £ Í õ º ± ± ¼Î ÷ ß |£ ¬
Óû š wì ¶ µ Û£ ¬ ÖÐÍ ¾ÙYÓ÷ ¦ ½^¡ £
± û ³ ½£ ¬ Í õ º ± ÖÁ¹ ÅѦ Ø£ ƒ º º £ × Ó£ ¬ µ Ûʹ Ëþ º £ ËÙ¿ Í Ô“ Ó- Ö®£ ¬ Õñ Æä
² ¿ Ð\ð ‡ £ ¬ ÅcÍ õ º ± Ñç ì ¶ ÉÏ Ø£ À- º Ó£ ¬ ÖØÓ† ¸ ¸ × ÓÖ®¼s¡ £ ¶ ¬ £ ¬ ÅcÍ õ º ± º Ï
± ø ¹ ¥ Ö÷ ƒ º Æò ÓÚÌ û Áж d° ¢ ñ RÈö ØÝÖ®µ Ø£ ¬ « @Èö ² ì „ eÆò ¡ ¢ Ì ©³ ö £ ¬ ÕDÖ®¡ £
¶ ¡ ËÈ£ ¬ µ ÛÔÚ» ô À- ˼² ¼À- ˼֮µ Ø£ ¬ ¹ ¥ Ø£ ¶ ¼Òà Ì ØÃï ƒ º Æò £ ¬ ‘ ð ì ¶
ÄÇĪ ² ì ɽ£ ¬ ” ¡ Ö®£ ¬ š wÆä · ý ÓÚÍ õ º ± ¡ £
Î ì Î ç £ ¬ Í õ º ± ± ø „ Ý• uÕñ £ ¬ ² » Ö\ì ¶ µ Û£ ¬ × ÔÂÊËù ² ¿ ¹ ¥ Ãï ƒ º Æò ÓÚÍ Á
Ø£ Øݺ Ó¡ £ Ãï ƒ º Æò Çõ Ó º ÚÓ ° ¢ ± ¼° Í ƒ º ¹ ÅÕæ¡ £ Í õ º ± · ý « @Éõ ¶ à £ ¬ ¶ ø Ÿo
Ëù ß zì ¶ µ Û¡ £ µ ÛÒà ² » ÒÔ  ‘ Òâ ¡ £
¼º Î ´ £ ¬ µ ÛÅcÍ õ º ± º Ï á á ¹ ¥ ÄËÐU² » Òà ô ” º Úº ± £ ¬ Óâ ° ¢   – Ì ©É½£ ¬ × ·
ÖÁØ£ ë ]¹ ź Ó£ ¬ ÓÖÖÁÆò ʧ ã î ° Í Ê§ º £ × Ó£ ¬ « @Æä Œ¢ Ò² µ ÄÓ ØÃô ” ¡ £ ² » Òà
ô ” º Ú± ¼ÖtÖtÖÝ¡ £
¶ ¬, Ñ}ÅcÄËÐUò ” Œ¢ ¿ É¿ ËѦ Ø£ Èö ² · Øݺ Ú‘ ð ÓÚ° Í Òà ´ ð Øݺ ÚÖ®µ Ø£ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 11¡ ¤

½» ½—¶ ø Í Ë¡ £ Ã÷ ÈÕ£ ¬ Œ¢ Ñ}‘ ð £ ¬ „ ž ľº Ï ˜ ‹ µ ÛÓÚÍ õ º ± Ô» £ º ¡ ° Ì û ľÕæ
Èç Ò° ø BÒÀÈË , ½K± Øï wÈ¥ ¡ £ Î ÒÈç ° × ô á ȸ , —« Èê Ä» ÉÏ, ŒŽ¿ Ï È¥ º õ £ ¿ ¡ ±
Í õ º ± Œ¢ Ø£ ² · ³ à ƒ º ¹ Åà • „ ¶ ø ³ â Ö®Ô» £ º ¡ ° ¼È  ‘ × ÚÈË£ ¬ ÓÖ  ‘ ÖOß _£ ¬
ÄÎ º Î × ‹ Ö® ¡ £¡ ± È» Í õ º ± ½KÐÅÆä ÑÔ £ ¬ ³ ËÒ¹ Òý Ð\È¥ ¡ £µ Û„ Í õ º ± È¥ £ ¬
Å- Ô»£ º ¡ ° ± Ë—‰Î ÒÖ®Ò× Èç ´ Ë£ ¬ Ö± ÒÔŸý ï ˆ ´ ý Î ÒÒ² ¡ £¡ ± ÄËÍ ËÉá ì ¶ Èö ÑY
º Ó¡ £ Í õ º ± ÖÁÍ ÁØ£ Øݺ Ó£ ¬ Æä × ÓÉ£ À¥   ‘ ¿ É¿ ËѦ Ø£ Èö ² · Øݺ ÚËù Òu£ ¬ ² ¿
Ð\• ¢ É¢ ¡ £ Í õ º ± Ñ}Dz ʹ Æò Ô®£ ¬ ÇÒÕˆ ÒÔ² ©  – Ðg¡ ¢ ľÈAÀè ¡ ¢ ² ©  – º ö ¡ ¢
³ à ÀÏ œØŒ¢ Ô®± ø ¡ £ µ ÛÔSÖ®¡ £ ² ©  – Ðgµ È” ¡ ÄËÐU£ ¬ · µ Ëù Ì ” ÒÔš wÍ õ º ± ¡ £
Í õ º ± ´ ó • ‚ £ ¬ Dz ʹ Ö^µ ÛÔ» £ º ¡ ° ê ÙÕß ÒÂʳ · ¦ ½^£ ¬ Î Ò× ÓÌ û ľÕæʳ Ö®¡ ¢
ÒÂÖ®£ ¬ ½ñ ÓÖ¾ÈÎ ÒÖ®ë y£ ¬ ² » Öª ÒÔ  ‘ ˆ ó Ò² ¡ £¡ ± ÓÖÕÙ² ©  – ÐgÍ ù £ ¬ ÙnÒÔ
ÒÂÒ» Òu¡ ¢ ½ð ‚ ƒ º ö ƒ º Ê®¡ £ ² ©  – Ðgß €° × Æä Ê£ ¬ µ ÛÃü ÊÜÖ®¡ £ ¶ ¬ £ ¬ µ ÛÅc
» ʵ ܺ Ï Ë_ƒ º ÔÙ· ¥ ÄËÐU£ ¬ ‘ ð ÓÚº ö Ì m± K‚ Èɽ£ ¬ ´ ó ” ¡ Ö®£ ¬ · â ŒÆÒÔ  ‘ ¾©
Ó^¡ £
¸ ý Éê £ ¬ µ Û• þ Í õ º ± ì ¶ Èö ÑYº ÓÖ®² » ô ” ¹ ÅÑ¡ £ • rÃï ƒ º Æò Çõ Í Ðº ÚÍ Ð
° ¢ Dz Ì ©Òà ³ à Ø£ È˺ ö ¶ غ ö ƒ º Õ£ ¬ ¼mº Ï Ì ©Òà ³ à Ø£ ÖTÇõ £ ¬ Ô» ° » Žì Ø£ Žì
³ þ £ ¬ Ô» º ö ÑYƒ º £ ¬ Ô» º ö ¶ ¼´ ð ƒ º £ ¬ Ô» Ëþ ƒ º º ö Ì ¨ £ ¬ Ô» ¹ þ Ø݃ º ¶ d¿ ˵ ȹ ²
• þ ÓÚÎ Óë yº Óɳ ´ ƒ ÖС £ µ ÛÅcÍ õ º ± Ýpò TÒuÖ®£ ¬ Ëþ ƒ º º ö Ì ¨ ¡ ¢ º ö ¶ ¼´ ð ƒ º
” ¡ ËÀ£ ¬ ° » Žì Ø£ Žì ³ þ ¡ ¢ º ö ¶ غ ö ƒ º Õ± ¼° Í ƒ º ¹ ÅÕæ£ ¬ º ö ÑYƒ º ± ¼ÄËÐU£ ¬
Ì ©Òà ³ à Ø£ ² ¿ Í ö ¡ £ ¹ þ ´ ð ½ï ² ¿ ¡ ¢ Èö ƒ º Öú Ì Ø² ¿ Ëظ ½Ì ©Òà ³ à Ø£ £ ¬ ÄËÅc¶ ä
ƒ º ± ¼¡ ¢ Ëþ Ëþ ƒ º ¡ ¢ º ê ¼ª ØÝÖT² ¿ • þ ÓÚ° ¢ À× Èª £ ¬ ” ØÅ£ ñ RÊÄ£ ¬ Óû ¿ ÆÎ Ò² »
‚ ä £ ¬ ¹ ¥ Ö®¡ £ º ê ¼ª ØÝÈËÌ ØÒò ¿ Öʲ » ¾Í £ ¬ Dz ʹ • í ¸ æ× ƒ ¡ £ µ ÛÅcÍ õ º ± × Ô
» ¢ ˆ Dº £ × Ó£ ¬ Äæ‘ ð ÓÚ² ¶ ô ~ƒ º º £ × Ó£ ¬ ÖT² ¿ ½Ô” ¡ × ß £ ¬ º ê ¼ª Øݲ ¿ • í ½µ ¡ £
¶ ¬ £ ¬ µ ÛÐÒ• Ø• ؃ º ɽ£ ¬ ½ð Ö®ß …µ ØÒ² £ ¬ ÓÖ” ¡ Ëþ Ëþ ƒ º Çõ ° ¢ ØÝØ£ ¶ ¼
ƒ º ¡ ¢ º Ï µ ¤ Ì « ʯ ¡ ¢ ² ì º ö ½ï ¡ ¢ Ì û ľƒ º µ Èì ¶ ´ ð Ì mÄó ľƒ º ¸ ñ ˼֮µ Ø¡ £ ÊÇ
ÒÛÒ² £ ¬ º Ï Ë_ƒ º Áô á á £ ¬ „ ² ¿ Œ¢ Õß ÊN¿ Í ÑÔº ê ¼ª ØÝÈËÓЮ• Ö¾£ ¬ å á ÂÊËù
² ¿ ¹ ¥ Ö®¡ £ º ê ¼ª ØÝÈËÅ- £ ¬ Ëì ÅѸ ½ì ¶ „ ž ľº Ï ¡ £
ÐÁÓÏ £ ¬ º ê ¼ª ØÝ¡ ¢ Òà Æò ÁÐ˼¡ ¢ » ð ô ” À- ˼¡ ¢ ¶ ä ƒ º ± ¼¡ ¢ Ëþ Ëþ ƒ º ¡ ¢ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 12¡ ¤

¹ þ ´ ð ½ï ¡ ¢ Èö ƒ º Öú Ì ØÖT² ¿ • þ ì ¶ ¿ ¯ º Ó£ ¬ × hÁ¢ „ ž ľº Ï   ‘ ¹ Ń º º ± £ ¬ ÒÔ× ã
Ì £ ° ¶ Í Á£ ¬ µ ¶ í ½ÁÖľ£ ¬ ¶ ø ÊÄÔ» £ º ¡ ° ÓÐй ´ ËÖ\£ ¬ Èç Í Á± À¡ ¢ ľÕÛ ¡ £¡ ±
Ëì Ï ¤ Ð\• í ¹ ¥ ¡ £ Óл ð ô ” À- ˼ÈË» ð Á¦ Ì ¨ Öª Æä Ê£ ¬ ÅcÆÞ µ Üû œƒ º ¼ª Ì ¨ ÑÔ
Ö®¡ £ û œƒ º ¼ª Ì ¨ Ù› ÒÔ¼ô ¶ ú ° × ñ R£ ¬ ʹ ñ Y¸ æì ¶ µ Û¡ £ Ò¹ ÖÁÒ» ¹ Åê @£ ¬ Æä Œ¢
Ô» º ö Ì m£ ¬ Ô» ¹ þ ØÝÃï ƒ º Æò ´ õ £ ¬ ÒŠ ¶ ø ˆ Ì Ö®¡ £ È» ¶ þ Œ¢ Òà Ðĸ ½ì ¶ µ Û¡ £ Ò×
ÒÔÁ¼ñ R£ ¬ ʹ ¼² È¥ ¡ £ » ð Á¦ Ì ¨ • í ¸ æ× ƒ £ ¬ µ Ûµ ÃÏ ÈÆÚ½ä ‡ À¡ £ ‘ ð ÓÚº £ À- ƒ º
Ì û Äà º Ó£ ¬ ´ ó ” ¡ Ö®¡ £ „ ž ľº Ï ¶ Ý× ß £ ¬ º ê ¼ª Øݲ ¿ Ñ}½µ ¡ £
ÈÉÐç £ ¬ µ ÛÓHÕ÷ ² ì º Ï ° ² ¡ ¢ ° ¢ ÀÕ³ à ¡ ¢ ¶ ¼´ ð Ø£ Ì è ¡ ¢ ° ¢ ô ” º ¢ ËIJ ¿ Ëþ
Ëþ ƒ º £ ¬ × · ÖÁØ£ ô ” » غ Ó¡ £ Æä Ð\½µ £ ¬ µ ÛÏ ¤ ÕDÖ®¡ £ ° ¢ ÀÕ‰¯ ¡ ¢ º ö ² ì ƒ º ¡ ¢
´ ð ÑYÌ ¨ Èý ÈËß `ÜŠ Áî £ ¬ µ ÛÃü º ö ± Ø• í ¡ ¢ ÕÜ„ eŠ ZÆä Ëù « @¡ £ Èý ÈËÅ- £ ¬ Ëì
ÓЮ• Ö¾¡ £
Çï £ ¬ ÄËÐU² » Òà ô ” º Úº ¹ ¡ ¢ Ãï ƒ º Æò Çõ Í Ðº ÚÍ Ð° ¢ Ö®× Óº ö ¶ ¼¡ ¢ Ì ©Òà
³ à Ø£ Çõ ° » Žì Ø£ Žì ³ þ £ ¬ ÓÖº Ï Èö ƒ º Öú Ì Ø¡ ¢ ÐlÀ- ³ Ö¡ ¢ ¶ ä ƒ º ± ¼¡ ¢ ¹ þ ´ ð ½ï
ÖT² ¿ • í ¹ ¥ ¡ £ µ ÛÅcÍ õ º ± • þ ÓÚÍ ô ¹ Ų ¿ ¹ þ Øݜس à ¶ ØÖ®µ Ø¡ £ É£ À¥ á á ÖÁ£ ¬
Óâ ɽ° ¯ ¡ £ ÄËÐU± ø • ÄÖ®£ ¬ ʹ Éñ Î × Í ¶ ʯ Ë®ÖУ ¬ ÒÔÖÂï LÑ©¡ £ ¶ í ï L· ´ £ ¬
ÄËÐUÐ\´ ó • ¢ £ ¬ Í ËÖÁ¿ ü ò vÖ®µ Ø£ ¬ Ê¿ ñ R½©ƒ ö £ ¬ ‰‹ ѹ ÈËÀÕß ŸoËã ¡ £ „ ž
ľº Ï Âʲ ¿ Ð\• í ‘ ª £ ¬ ÒŠ ² » Òà ô ” º Ú” ¡ £ ¬ ÄË´ ó ÂÓÖT² ¿ ¶ ø È¥ ¡ £ µ Û× Ô× · ° »
Žì Ø£ Žì ³ þ £ ¬ î iÖÐÁ÷ ʸ £ ¬ „ “ Éõ £ ¬ × ä « @° » Žì Ø£ Žì ³ þ ÕDÖ®¡ £ Ëì ÅcÍ õ º ±
Í ¬ ñ vÓÚ° ¢ Ø݃ º ¡ £
¶ ¬ £ ¬ µ Ûá ã Ž¤ ÓÚ° ¢ ƒ º …sº ê ¸ ç ƒ º Ö®µ Ø¡ £ µ Û  ‘ » Ê× ÓÐg³ à Çó » é ÓÚÍ õ
º ± ¡ £ Í õ º ± Þ o¡ £ É£ À¥ × ÓÓû Éе ÛÅ®» í Õæ„ eÆò £ ¬ µ ÛÒà ² » • Ä¡ £ × Ô´ ËÅcÍ õ
º ± ÓÐÏ ¶ ¡ £ µ ÛÒÆñ v° ¢ ² » Ö» º Ï é ŸÌ û ¸ ñ ƒ º Ö®µ Ø¡ £ Í õ º ± Òà Î ÷ ß €• Ø• Ø  – œØ
¶ ¼  – ¡ £
¹ ï º ¥ £ ¬ É£ À¥ Ö\º ¦ µ Û£ ¬ ƒ ^ÔS» é £ ¬ Õˆ µ Ûï ‹ ² ¼œ† ² ì ƒ º £ ¬ × gÑÔÔS» é
¾ÆÒ² ¡ £ µ ÛÂÊÊ®ò TÒÔÍ ù £ ¬ µ Àß ^ÃÉÁ¦ ¿ ËŽ¤ ËÞ ÑÉ¡ £ ÃÉÁ¦ ¿ ËÖGÖ^ £ º ¡ ° Í õ
º ± ¸ ¸ × ÓÒâ ØÏ œy£ ¬ Õˆ ÒÔñ RÆ£ µ Àß hÖxÖ® ¡ £¡ ± µ Û• ÄÖ®£ ¬ ʹ • Äò T² » º Ï Ì ¨ ¡ ¢
Æò ØÝÌ ¨ Í ù Öx£ ¬ × ÔÂÊ° Ëò T· µ ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 13¡ ¤

É£ À¥ Ó‹ ² » ¾Í £ ¬ Óû • “ ŽŸ• í Òu¡ £ Æä à ö ÈËÆò ʧ Á¦ ¿ ËÖª Ö®£ ¬ ÃÜÅcµ Ü
° Í ´ õ • í ¸ æ× ƒ ¡ £ µ ÛؽÒÆ  IÓÚîœØ¶ ¼ƒ º ɽá á £ ¬ ʹ Õß ÀÕÃï ” à á á ¡ ¢ ÉÚ” ³ ¡ £
ɽǰ ¶ à ¼tÁø £ ¬ Í õ º ± ± ø ÖÁ£ ¬ ± Î ÓÚÁø ÁÖ£ ¬ ‚ ÉÕß ² » Ö®ÓX¡ £ ° ¢ ÀÕ³ à ´ õ • Ä
Õß Ô» Ì ©³ à ¼ª ´ õ £ ¬ Ô» ÑÀµ ă º £ ¬ · ½ÄÁñ R£ ¬ ÒŠ Ö®£ ¬ ñ Y¸ æì ¶ µ Û¡ £ µ Û‚ }× ä
½ä ‡ À£ ¬ ÒÔæ Ø£ Ì ØŒ¢ Î · ´ ð ƒ º ¡ ¢ Ø£ ô ” Ì ØŒ¢ Ðg³ à Ì ¨   ‘ Ç° ä h£ ¬ ´ ó ‘ ð ÖÁê Î ¡ £
Ðg³ à Ì ¨ Éä É£ À¥ ÖÐÆä î a£ ¬ Í õ º ± ʼ” ¿ ± ø ¶ ø Í Ë¡ £ µ ÛÒÔÐ\¹ Ѳ » ” ³ £ ¬ ؽÒý
È¥ ¡ £ ´ Î ÈÕ£ ¬ » Ê× Ó¸ Cé ŸÌ ¨ £ ¬ ´ ó Œ¢ ² ©  – Ðg¡ ¢ ² ©  – º ö ʼÖÁ¡ £ Î · ´ ð ÊÜÖØ
‚ û £ ¬ „ “ ° l£ ¬ Öе À× ä ¡ £
• r² ¿ Ð\• ¢ É¢ £ ¬ µ ÛÂÊ× ó ÓÒÖÁ° Í ÀÕä ¾¼{º Ó£ ¬ ï ‹ Ë®ÊÄÐ\Ô» £ º ¡ ° ®•
ÈÕ¸ Ê¿ àÏ à Í ¬ £ ¬ Ì ÈØ“ ¼s£ ¬ ʹ Î ÒÈç º Ó֮ˮº Ô ¡ £¡ ± ï ‹ ®…£ ¬ ÒÔ± - Åc• ÄÕß ¡ £
• ÄÕß Òà ÊÄËÀÏ à • ÄŸoÙEÖ¾¡ £ Æä á á · QÖT³ ¼  ‘ ° Í ÀÕä ¾¼{Ì Ø£ ¬ ÑÓÙp¼° ì ¶
× ÓŒOÑÉ¡ £ ¼È¶ ø ² ¿ Ð\• u¼¯ £ ¬ µ ÃËÄǧ Áù ° ÙÈË£ ¬ · Öƒ ÉÜŠ ¡ £ µ Û× ÔŒ¢ Ò» ÜŠ £ ¬
æ Ø£ Ì Ø¡ ¢ Ø£ ô ” Ø£ Ì ØÈË  ‘ Ò» ÜŠ £ ¬ Ñ- º Ï ÀÕ¹ þ º Óƒ É° ¶ ¶ ø ÐУ ¬ ÖÁº ê ¼ª À-
„ e² ¿ Ì û ƒ º ¸ ñ ° ¢ Ãï ÀÕÄÁµ Ø ¡ £µ Ûʹ Ðg³ à Ì ¨ ¸ æÖ®Ô» £ º ¡ ° Î Òµ ȱ ¾  ‘ ÖO
ß _£ ¬ Èç • ÄÎ Ò£ ¬ „ t² » ʧ Åfº á £ · ñ „ tÒÔ± ø Ï à ÒŠ ¡ £¡ ± ì ¶ ÊÇÌ û ƒ º ¸ ñ ° ¢ Ãï
ÀÕ• í ½µ ¡ £ µ ÛËì ñ vÓÚ¶ - à ÄÄ×   – ¡ ¢ Ó ƒ º ¹ þ º Ó¡ £ Êǵ ØË®² Ýï ÃÀ£ ¬ ¿ ÉÒÔ
ÐÝÏ ¢ Ê¿ × ä ¡ £ Dz ° ¢ ƒ º º £ Õß œØ¸ æÓÚÍ õ º ± ¼° ° ¢ ÀÕ‰¯ ¡ ¢ º ö ² ì ƒ º ¡ ¢ Ó º ö ô ”
ƒ º µ È£ ¬ ÕZÔ” ¡ ¶ Í õ º ± ‚ ÷ ¡·¡ £ µ ÛDz ʹ á á £ ¬ Ñ}á ã Ž¤ ÓÚ° Í ÀÕä ¾¼{ £ ¬ ÒÔÆä
µ Øë U× è ¿ ɱ £ Ò² ¡ £ Èö ¹ þ ÒIJ ¿ ¡ ¢ º ô Õæ² ¿ ¾ã • í ½µ ¡ £
Çï £ ¬ µ ÛŒ¢ ¹ ¥ Í õ º ± £ ¬ Dz º Ï Ë_ƒ º ƒ ^Õˆ ½µ ¡ £ Í õ º ± ÐÅÖ®£ ¬ ² » ÔO‚ ä ¡ £
µ Û• ƒ Ò¹ ¼æß M£ ¬ ÒuÍ õ º ± ì ¶ • Ø• Ø  – œØ¶ ¼  – £ ¬ ± M· ý Æä Ð\¡ £ Í õ º ± ¸ ¸ × Ó× ß
ËÀ¡ £ ¿ Í ÁÒÒà ² ¿ Í ö ¡ £ • rÍ õ º ± ÖTŒ¢ ½Ô½µ £ ¬ ª š ¹ þ ÑY° Í × ä ” µ Ê®ò Tñ YÈ¥ £ ¬
² » Öª Ëù ½K¡ £
µ ۼȜç Í õ º ± £ ¬ Í Øµ ØÎ ÷ ÖÁÄËÐU¡ £ ÄËÐUÌ « ê – º ± ¼Éµ ÛÍ þ Ãû £ ¬ Dz ʹ
¼sÍ ô ¹ Ų ¿ é L° ¢ Øݺ ö ˼µ Ä½ï º ö ÑYŠ A¹ ¥ Î Ò¡ £ ° ¢ Øݺ ö ˼µ Ä½ï º ö ÑYDz ʹ
¸ æÆä ÊÂì ¶ µ Û£ ¬ ÇÒÕˆ ½µ ¡ £
¼× × Ó´ º £ ¬ « Cì ¶ Ì û Ãï ÑÓº Ó£ ¬ ÅcÖTŒ¢ • þ × hÓ‘ ÄËÐU¡ £ « C®…¡ £ « C®…£ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 14¡ ¤

ñ v± ø ÓÚ¹ þ ÀÕ¹ þ º Ó½¨ ß ¯ Ûò ɽ¡ £ Ðû • Ñ„ ž Ë_¿ Ë£ ¬ ÒÔÁî ì ¶ Ð\¡ £ Á¢ ǧ ‘ ô ¡ ¢
° Ù‘ ô ¡ ¢ ÅÆ× Óî ^£ ¬ ÔOÁù µ ȳ ¶ ¿ ˱ ع Ù¡ £ ß xËÞ ÐlÊ¿ ° ËÊ®ÈË£ ¬ É¢ ° à Æß Ê®
ÈË£ ¬ ÓÖÃü ° ¢ ƒ º º ¢ ß x× oÐlǧ ÈË£ ¬ ÅR” ³ „ t  ‘ Ç° ä h¡ £
Ï ÄËÄÔ£ ¬ µ lÑÀ· ¥ ÄËÐU¡ £ ŽŸÖÁÄËÐU¾³ Í â ¿ Í ÀÕß ¯ Ô“ ¹ þ ´ ð £ ¬ ž I¹ þ
Àû º Ó¡ £ ÄËÐU° ´ ± ø ² » „ Ó£ ¬ µ ÛÒý ß €¡ £
Çï £ ¬ ÔÙ× hß M± ø £ ¬ ÒÔº ö ÒÔ• í ¡ ¢ ÕÜ„ e  ‘ Ç° ä h¡ £ • rÌ « ê – º ± ¼º ÖÁº ¼
º £ ɽ֮¹ þ ƒ º Ö» Ø£ ŒOº Ó£ ¬ Åc¶ ä ƒ º ± ¼¡ ¢ Ëþ Ëþ ƒ º ¡ ¢ º Ï ´ ð ½ï ¡ ¢ Èö ƒ º Öú Ì Ø
ÖT² ¿ £ ¬ ¼° Ãï ƒ º Æò Çõ Í Ðº ÚÍ Ð° ¢ ¡ ¢ ¿ Í ÁÒÒà Çõ ¼{à • ´ ó ʯ ¡ ¢ ÐlÀ- Ì ØÇõ º ö
¶ ¼¹ þ „ eÆò ¡ ¢ „ ž Ö» ØÝÇõ „ ž ľº Ï µ Èß B± ø ¶ ø ß M£ ¬ ê ‡ ì ¶ ¼{º ö – |Ѳ ì ƒ º Æò
ñ RØ£ Ì è Ö®µ Ø¡ £ µ Û× ÔÅRÇ° ” ³ £ ¬ Ö¸ “ ]ÖT Œ¢ ´ ó ÆÆÄËÐU± ø £ ¬ ÇÜÌ « ê – º ± £ ¬
š ¢ Ö®£ ¬ ÄËÐUŒ¢ » ð Á¦ º ± ËÙ° ˳ à µ Èä hÁ¦ ‘ ð £ ¬ µ ÛÓû ½µ Ö®£ ¬ ² » • Ä£ ¬ ½Ô‘ ð
ËÀ¡ £ µ Ûª „ š U¾ÃÖ®£ ¬ Ô» £ º ¡ ° ʹ Î Ò÷ â Ï ÂÖTŒ¢ ½ÔÈç ´ Ë£ ¬ Î ÒÑ}º Î ‘ n ¡ £¡ ±
ÊÇÈÕ£ ¬ ¶ ä ƒ º ± ¼¡ ¢ Ëþ Ëþ ƒ º ¡ ¢ ¹ þ ´ ð ½ï ¡ ¢ Èö ƒ º Öú Ì ØÖT² ¿ ½Ô½µ £ ¬ „ ž ľº Ï ¡ ¢
Í Ðº ÚÍ Ð° ¢ ¶ ÝÈ¥ £ ¬ Ì « ê – º ± × Ó¹ ų ö ô ” ¿ ˱ ¼ÓÚ² » Òà ô ” º Ú¡ £ ÄËÐUÄÏ ² ¿ Í ö ¡ £
¶ ¬ £ ¬ ÔÙ· ¥ Ãï ƒ º Æò £ ¬ ÖÁËþ ƒ º º Ó¡ £ Æä „ e² ¿ Çõ Ž§ Òà ƒ º Ø£ ŒO• í « IÅ®£ ¬
á á Ñ}ÅÑÈ¥ Í Ðº ÚÍ Ð° ¢ ± ¼ÓÚ² » Òà ô ” º Ú¡ £ Ž§ Òà ƒ º Ø£ ŒO¶ ÝÖÁº ô ô ” ¹ þ ² ì ÊN£ ¬
º B‰¾× ÔÊØ¡ £ Dz ² ©ƒ º º ö ¡ ¢ Éò ² ®ÂÊÓÒÒí ± ø £ ¬ Ó‘ ƽ֮¡ £
ÒÒŒ§ ´ º £ ¬ Òu² » Òà ô ” º ÚÓÚØ£ ô ” Ëþ ɽɯ º Ï Ë®ÉÏ £ ¬ ÇÝÖ®¡ £ ÄËÐU± ±
² ¿ Í ö ¡ £
µ ÛÒÔÎ ÷ Ï Ä¼{Î Ò³ ð ÈËÉ£ À¥ £ ¬ × ÔŒ¢ · ¥ Ö®¡ £ ‡ ú Á¦ ¼ª ÑY³ Ç£ ¬ ÓÖß M¹ ¥
Æò à • ¹ ÅÈö ³ Ç£ ¬ ¾ã ¿ ËÖ®£ ¬ ´ ó ÂÓ¶ ø ß €¡ £
ÊÇÄê £ ¬ „ ž ľº Ï ÖÁÌ ÆŬ ŽX , Æä ¼ÒÅ« Î å Èˈ Ì Ö®• í ½µ ¡ £ µ ÛÔ» £ º ¡ ° ÒÔ
Å« ÙuÖ÷ £ ¬ ² » ÖÒĪ Éõ ÑÉ ¡ £¡ ± „ ž ľº Ï ÄËÎ å ÈË• K· ü ÕD¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 15¡ ¤¾í Èý ± ¾¼oµ ÚÈý

Ì « × æÏ Â

Ôª Äê ± û Òú £ ¬ µ Û´ ó • þ ² ¿ Ð\ì ¶ Î Óë yº ÓÖ®Ô´ £ ¬ ½¨ ¾Å” å ° × ô î £ ¬ ¼´ » Ê
µ ÛÎ » ¡ £ Ⱥ ³ ¼¹ ² ÉÏ × ð Ì – Ô» ³ ɼª ˼º Ï º ± ¡ £ Ï ÈÊÇ£ ¬ ÓÐÎ × Õß é Ÿé Ÿ³ ö £ ¬ ÃÉ
Á¦ ¿ ËÖ®× ÓÒ² £ ¬ × ÔԎ„ Éñ ÕZ£ ¬ î ¯ Ì û ľÕæÒÔÌ ì Ï Â£ ¬ Æä Ì – Ô» ³ ɼª ˼¡ £
Ⱥ ³ ¼ÒÔ„ ž ľº Ï ÙÔÌ – ¹ Ń º º ± £ ¬ Ðý ” ¡ £ ¬ ÄË• U¹ Ń º º ± ² » · Q£ ¬ ¶ ø • Äé Ÿé Ÿ
³ ö Ö®ÑÔ£ ¬ × ð µ Û  ‘ ³ ɼª ˼º Ï º ± ¡ £ ‡ ø ÕZ¡ ° ³ É¡ ±   ‘ š â Á¦ • Š ¹ Ì £ ¬ ¡ ° ¼ª ˼ ¡ ±
  ‘ ¶ à ” µ Ò² ¡ £
µ Û´ ó · â ¹ ¦ ³ ¼ , ÒÔ² ©  – Ðg  ‘ ÓÒÒí Èf‘ ô , ľÈAÀè   ‘ × ó Òí Èf‘ ô , ¼{
ÑÀ° ¢   ‘ ÖÐÜŠ Èf‘ ô ¡ £ » í ƒ º ³ à ÒÔÑÔ· û Ãü , Òà · â   ‘ Èf‘ ô, ÒÔ² ©  – º ö   ‘ µ Ú
Ò» ǧ ‘ ô ¹ ¦ ¡ £ ¹ ¦ ³ ¼· â Èf‘ ô ¡ ¢ ǧ ‘ ô Õß ¹ ² ° ËʮΠå ÈË¡ £ ÒÔº ö ¶ ¼» ¢   ‘ „ ž º ö ,
× gÑÔ” à ʹ ÙÒ² ¡ £ ÒÔÒ² ¿ Í Äó Ø£ à • , î IËÞ Ðlǧ ÈË, Ò² ŒOÌ û î ~î I¼ý Í ² Ê¿
ǧ ÈË£ ¬ Î Ó¸ ç ß B¡ ¢ ² » º Ï ¡ ¢ ° ¢ ÀÕ³ à ´ õ ¡ ¢ ¶ ä ´ õ ¡ ¢ ¶ ä » í ÀÕº ö ¡ ¢ ² ì ÄË¡ ¢ ° ¢
º ö Ì ¨ ¡ ¢ ° ¢ ƒ º º ¢ · Öî I× oÐlÉ¢ ° à ° Ëǧ ÈË£ ¬ · Ö· ¬ Èë Ö± £ ¬ ÊÇ  ‘ ËÄÇÓѦ ¡ £
ÊÇÄê £ ¬ Ãü º ö ± Ø• í Õ÷ º Ï ƒ º ô ” £ ¬ Õß „ e× · ¹ ų ö ô ” ¿ Ë¡ £
¶ þ Äê ¶ ¡ îÇï £ ¬ µ ÛÓH Ï ÂÎ ÷ Ï Ä£ ¬ Èë Ø£ Øݺ £ ³ Ç¡ £ Dz ° ¢ ÀÕ‰¯ ¡ ¢ ¶ ø ØÝ
¶ þ ÈËÍ ù ÖIÆò ƒ º ¼ª ˼² ¿ ¡ £
ÊÇÄê £ ¬ » Ê× ÓÐg³ à î IÓÒÒí ÜŠ £ ¬ Õ÷ º Í ÁÖÎ ÷ ± ± ² ¿ × å ¡ £ Î ÓÒà Øݲ ¿ é L
º ö ¶ ¼¹ þ „ eÆò Ó- ½µ ¡ £ ß MÓ‘ ¶ dñ R¡ ¢ Î ÓÒà ØÝÓÚʧ º Úʧ Ì ØÖ®µ Ø£ ¬ ì ¶ ÊÇÎ Ó
Òà ØÝ¡ ¢ ² » ÑYÑÀÌ Ø¡ ¢ ° Í ƒ º œ† ¡ ¢ Ø£ ƒ º ËÙÌ Ø¡ ¢ ¹ þ ² · ¹ þ ¼{˼¡ ¢ ¿ µ ¹ þ ˼¡ ¢
¶ d° Í Ë¼ÖT² ¿ Ï ¤ ½µ ¡ £ Æò ƒ º ¼ª ˼² ¿ é LÒ² µ Ï Òà ¼{ÀÕ¡ ¢ ° ¢ ÀÕµ Ï î ~ƒ º ¡ ¢ Î Ó
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 16¡ ¤

ÁЄ e¿ ˵ Ľï Òà Í û ï L¼{¿ î £ ¬ « I° × º £ Çà ¡ ¢ ° × ñ R¡ ¢ º Úõ õ µ È· ½Î ï ¡ £ ÁÖľ
Öв ¿ × å ʧ ± ؃ º ¡ ¢ ¿ Í Ë¼µ ÄÒô ¡ ¢ ° Í Òà Ì Ø¡ ¢ ¶ d¹ þ ˼¡ ¢ Ì ï Áп Ë¡ ¢ Ó î ~ ÁÐ
˼¡ ¢ Ëþ ˼¡ ¢ ° Í Ö» ¼ª µ ÈÒà ½µ ¡ £
Èý Äê Î ì ³ ½´ º £ ¬ µ ÛÖÁ× ÔÎ ÷ Ï Ä¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ ½ð Ö÷ - E× ä £ ¬ Æä Êå ÐlÍ õ ÓÀ• ú ËÃÎ » ¡ £ µ ÛÔÙÓ‘ ¹ ų ö ô ” ¿ Ë¡ ¢
Í Ðº ÚÍ Ð° ¢ £ ¬ ÒÔÎ ÓÒà Øݲ ¿ é Lº ö ¶ ¼¹ þ „ eÆò   ‘ Ï ò Œ§ £ ¬ ÖÁÒ² ƒ º µ Äʯ º Ó¡ £
Í Ðº ÚÍ Ð° ¢ ÖЕ ú ʸ ËÀ£ ¬ Ãï ƒ º Æò ² ¿ Í ö ¡ £ ¹ ų ö ô ” ¿ ˱ ¼Î ÷ ß |£ ¬ Æä á á ´ ÛÎ ÷
ß |Ö÷ Ö± ô ” ¹ Ŷ ø × ÔÁ¢ ¡ £
ËÄÄê ÒÑËÈ´ º £ ¬ Î · Ø£ ƒ º ² ¿ Òà ¶ ¼× o• í ½µ ¡ £ Ï ÈÊÇ£ ¬ Í Ðº ÚÍ Ð° ¢ ËÀ£ ¬
Æä × Óº ö ¶ ¼µ ÈŒ¢ ± ¼Î · Ø£ ƒ º ¡ £ Òà ¶ ¼× o² » ¼{£ ¬ Åcº ö ¶ ¼µ È‘ ð ì ¶ Õæº Ó£ ¬ ” ¡
Ö®£ ¬ ÒÔÃï ƒ º Æò   ‘ µ ÛÊÀ³ ð £ ¬ Dz ʹ • í ¸ æ‘ ð Ê£ ¬ µ ÛÃü ° ¢ Ì è Æò Øݺ Ú¡ ¢ ´ ð
ƒ º ² ®Ç° á á ÔÙʹ Æä ‡ ø £ ¬ ÇÒƬ Ø• « I¡ £ Òà ¶ ¼× oËì Dz ʹ Ø• · ½Î ï £ ¬ µ Û• ‚ £ ¬
Ùn´ ó ¼tÒ¡ ¢ ½ð Ž§ ÒÔŒ™Ö®¡ £
Î å Äê £ ¬ ¸ ý Î ç Çï £ ¬ µ ÛÔÙ· ¥ Î ÷ Ï Ä¡ £ Î ÷ Ï ÄÖ÷ Àî ° ² È« Dz » ù ÊÀ× Ó× ñ í œ
¾Ü‘ ð ¡ £ ” ¡ Ö®£ ¬ « @Æä ¸ ± Ôª Ž› ¸ ß Áî ¹ « ¡ £ Ñ}Èë Ø£ Øݺ £ ³ Ç£ ¬ « @Æä Ì « ¸ µ õ r
± ° Óž ´ ð ¡ £ ÖÁ¿ ËÒÄé T£ ¬ ÓÖ” ¡ Ï ÄŽŸ£ ¬ « @Æä Œ¢ á Í Ãû Áî ¹ « ¡ £ ß M± ¡ ÖÐÅd¸ ®£ ¬
Òý º ÓË®¹ à ³ Ç¡ £ Ë®› Q‰ÄÆä µ Ì £ ¬ ÄË° à ŽŸ¡ £ Dz Óž ´ ð Èë ³ ÇÖIÎ ÷ Ï ÄÖ÷ £ ¬ Î ÷
Ï ÄÖ÷ ¼{ŮՈ º Í £ ¬ ŽŸß €¡ £
Ëì × h· ¥ ½ð ¡ £ Ï ÈÊÇ£ ¬ µ ÛØ• š qŽÅÓÚ½ð £ ¬ ½ð Ö÷ ʹ ÐlÍ õ ÓÀ• ú ÊÜØ• ì ¶
œQÖÝ¡ £ µ ÛÒŠ ÓÀ• ú ² »   ‘ ¶ Y£ ¬ ÓÀ„ ¢ š w£ ¬ Óû Õˆ ± ø • þ ½ð Ö÷ £ ¬ × ä ² » ¹ û ¡ £ ¼°
ÓÀ• ú ËÃÎ » , Ôtʹ • í ‚ ÷ ÑÔ, ®” ° ÝÊÜ¡ £ µ Û† – ʹ Õß Ô» £ º ¡ ° ÐÂÌ ì × Ó  ‘ Õl£ ¿ ¡ ±
Ô»£ º ¡ ° ÐlÍ õ Ò² ¡ £¡ ± µ Ûå á ÄÏ Ï ò Í ÙÔ» £ º ¡ ° Î ÒÖ^ÖÐÔ- » ʵ ÛÊÇÌ ì ÉÏ ÈË
× ÷ £ ¬ ´ ˵ Èų Õß Òà   ‘ Ö®Ò® £ ¡ º Î ÒÔ° Ý  ‘£ ¿ ¡ ± ¼´ ³ Ëñ R± ± È¥ ¡ £ Ó› • ú „
Ö®£ ¬ ÒæÅ- £ ¬ Dz ± ø · ÖÍ Í É½á á £ ¬ Óû Ù¹ µ ÛÈë Ø• £ ¬ ¾Í º ¦ Ö®£ ¬ È» á á Òý ± ø Éî
Èë ¡ £ • þ ½ð ¼j ÜŠ • í ½µ £ ¬ • ¡ Æä Ê£ ¬ µ ÛDz ÈËËÅÖ®£ ¬ µ ÃŒ• £ ¬ Ëì Åc½ð ½^¡ £
½ð ß …Œ¢ ¼{¹ þ ÙI× ¡ Òà ÑÔì ¶ ÓÀ• ú Ô» £ º ¡ ° Ãɹ ÅÒÑ• ã Í Ì à • ² ¿ £ ¬ ¶ ø ÐÞ ¹ - ʸ
¼× ¶ ܲ » ÐÝ£ ¬ ÐР IÁî ÄÐ× Ó³ Ë܇ Ï § ñ RÁ¦ £ ¬ Æä Òâ · ÇÁ¦ Î Ò¶ ø º Î £ ¿ ¡ ± ÓÀ• úÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 17¡ ¤

ÒÔ  ‘ Í ý ÑÔ£ ¬ Çô Ö®£ ¬ ÖÁÊÇÊ¼á ŒÖ®¡ £ µ ÛÑ}Dz ʹ ÓÚÎ · Ø£ ƒ º £ ¬ á ç ± ø Öú ‘ ð ¡ £
Áù Äê ÐÁÎ ´ ´ º £ ¬ º ö ± Ø• í Õнµ º Ï ƒ º ô ” £ ¬ Æä ² ¿ é L° ¢ ƒ º Ë¼Ì mÅcÎ · Ø£
ƒ º Òà ¶ ¼× o¾ã ÓPµ Ûµ ÛÓÚ¿ Ëô ” ‚ • º Ó¡ £ Òà ¶ ¼× o× à Ô» £ º ¡ ° Ãɱ ÝÏ Â¶ ÷ Ùn£ ¬
î Š ½å Ж Ò½𠎧 Ö®Œ™£ ¬ ʹ ³ ¼µ Ãî AËÄ× Ó֮ĩ ¡ £¡ ± µ Û¸ ÐÆä ÑÔ£ ¬ Ëì ÒÔÒà
¶ ¼× o  ‘ Áx× Ó£ ¬ Éа ¢ ÀÕ¶ ع « Ö÷ ¡ £
¶ þ Ô£ ¬ µ Û× ÔŒ¢ · ¥ ½ð £ ¬ µ Ç¿ Ëô ” ‚ • ɽ£ ¬ ½â ÒÂÒÔŽ§ ÖÃí ” £ ¬ Åܶ \ì ¶
Ì ì £ ¬ ÊÄÑ}° ³ ° Í º ¢ º ± Ö®³ ð £ ¬ ʹ Ó º ö ² ì ƒ º ÂÊÈý ǧ ò TѲ Î ÷ ß …£ ¬ ÒÔ· Àá á
· ¡ £
Èý Ô£ ¬ µ Û¶ ÉÄ®¶ ø ÄÏ £ ¬ ÒÔ¶ ¼„ e  ‘ Ç° ä h¡ £
Ï ÄËÄÔ£ ¬ ½ð Ö÷ Dz Æä Î ÷ ± ± · ÕÐÓ‘ ʹ Õ³ º Ï º Ï ß _Çó º Í £ ¬ µ Û² » ÔS£ ¬
ÄËʹ Æä Œ¢ ª š ¼ª ǧ ¼ÒÅ« ¡ ¢ Í ê î † º ú ɳ º Bž õ ɳ ± ¤ ÒÔ‚ ä Î Ò¡ £
Çï Æß Ô£ ¬ µ ÛÑÙÖÁ£ ¬ ǧ ¼ÒÅ« µ È” ¡ ¶ Ý£ ¬ ¿ Ëž õ ɳ ± ¤ ¼° ž õ Ô  I¡ £
° ËÔ£ ¬ µ Ûß M¿ Ë° × µ dz Ç£ ¬ ‡ ú Î ÷ ¾©¡ £ × Ôž õ ɳ ± ¤ ÖÁ´ Ë£ ¬ · ² Æß ÈÕ¡ £
½ð Œ¢ ¼vʯ ÁÒº ú ɳ » ¢ ÒÔ÷ â Ï ÂÍ » ‡ ú × ß £ ¬ ÂÊÈý ǧ ò T× · Ö®£ ¬ ” ¡ º ú ɳ » ¢ ì ¶
´ ä ÆÁ¿ Ú£ ¬ Ëì ¿ ËÎ ÷ ¾©¼° ² ý ¡ ¢ » ¸ ¡ ¢ “ á µ ÈÖÝ¡ £ ½ð ÕÐÓ‘ ʹ ¼vʯ ÁÒ¾Å½ï ¡ ¢
± OÜŠ Î ÓÅ« µ ÈÂÊ´ ó ± ø Í Í ì ¶ Ò° º ü ŽX£ ¬ Ì – ËÄÊ®Èf£ ¬ ÒÔÍ ê î † º ú ɳ   ‘ á á Ô®¡ £
Æä ñ ÔŒ¢ ° Í ¹ Åʧ ¡ ¢ É£ ³ ¼¶ þ ÈËÖ^¾Å½ï Ô» £ º ¡ ° „ Ãɹ ÅÆÆ· ö ÖÝ£ ¬ · ½¿ v± ø
´ ó ÂÓ£ ¬ Èô ÑÚÆä ² » ‚ ä £ ¬ ± Ø« @´ ó „ Ù ¡ £¡ ± ¾Å½ï Ô» £ º ¡ ° ² » È» £ ¬ ± ËÖ®ÐÎ „ Ý
² » Ò× å á ÆÆ£ ¬ ÒËÃ÷ ÈÕñ R² ½¾ã ß M£ ¬   ‘ ÈfÈ« Ö®Ó‹ ¡ £¡ ± ´ Î ÈÕ£ ¬ µ Û„ ½ð ± ø
ÖÁ£ ¬ · ½Ê³ £ ¬ Í ¶ Ø° ó ç ¶ ø Æð £ ¬ Åc¾Å½ï µ È‘ ð ì ¶ Ò° º ü ŽX± ± ¿ Ú֮⠵ ƒ º õ þ ¡ £
ľÈAÀè Ï Èµ ÇÏ Ýê ‡ £ ¬ µ ÛÂÊÖTÜŠ À^Ö®¡ £ ¾Å½ï µ È´ ó ” ¡ £ ¬ · ü ŒÆ± é Ò° ¡ £ ½ð
Ö®¾« ± ø ¡ ¢ ÃÍ Œ¢ ± M› ]ÓÚ´ Ë¡ £
¾ÅÔ£ ¬ Í ê î † º ú ɳ ¶ ÝÖÁÐû ƽ£ ¬ ´ ó ± ø × · “ ô Ö®£ ¬ Ñ}” ¡ Æä Ð\ì ¶ • Òº Ó
± ¤ £ ¬ º ú ɳ ƒ HÒÔÉí Ãâ ¡ £
é c¾ÅÔ£ ¬ µ Ûß M¿ ËÐû µ ÂÖÝ£ ¬ ± ¡ µ ÂÅd¸ ®¡ £ ÜŠ ² » Àû £ ¬ Òý ß €¡ £ Ãü » Ê
× ÓÍ Ï À× ¡ ¢ ñ €ñ R³ à ¿ à µ ȱ M° Î µ ÂÅd¾³ ƒ ÈÖT± ¤ ¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ Õß „ e³ Ë„ ÙÈë ¾ÓÓ¹ ê P£ ¬ ß [± ø ÖÁÖж ¼³ ÇÍ â ¡ £ ½ð Ö÷ Óû ÄÏÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 18¡ ¤

± ¼¡ £ • þ¼j ÜŠ • í Ô®£ ¬ Ãɹ ņ – à lÃñ £ º ¡ ° ¼j ÜŠ ¶ à ÉÙ£ ¿ ¡ ± à lÃñ ½HÔ» £ º ¡ ° ¶ þ
Ê®Èf¡ £¡ ± Õß „ eÄËÒu½ð Ⱥ ÄÁ± O£ ¬ ò ŒÆä ñ R¶ ø ß €¡ £
ÊǶ ¬ £ ¬ » Ê× ÓÐg³ à ¡ ¢ ² ì º Ï Ì ¨ ¡ ¢ ¸ Cé ŸÌ ¨ · Öá ß ë …ƒ È¡ ¢ – |„ Ù¡ ¢ Î ä Ë· ¡ ¢
å ¸ ¡ ¢ ØS¡ ¢ œQµ ÈÖÝ£ ¬ ¾ã ¿ ËÖ®¡ £
Æß Äê ÈÉÉê ´ º Õý Ô£ ¬ ½ð Ò®ÂÉÁô ¸ ç ¾ÛÐ\ÓÚ¡ ° ² £ ¬ × Ô· Q¶ ¼Ôª Ž› £ ¬
Dz ʹ• í ½µ ¡ £
• rÎ ÷ ¾©Ñ}  ‘ ½ð ÊØ¡ £ Çï £ ¬ µ Û× ÔŒ¢ ¹ ¥ Ö®¡ £ ½ð Œ¢ Š WÍ Í Ï å • í Ô®£ ¬ µ Û
ÕTÖÁÃÜ· Y¿ Ú£ ¬ ´ ó ” ¡ Ö®£ ¬ ± Mš ž Æä Ð\¡ £ µ Û¹ ¥ ³ Ç£ ¬   ‘ Á÷ ز Ëù ÖУ ¬ ÄË• Ø
‡ ú ¡ £
¶ ¬ Ê®¶ þ Ô£ ¬ Õß „ e¿ Ë– |¾©¡ £ Ï ÈÊÇ£ ¬ Õß „ eÖÁ– |¾©³ ÇÏ Â£ ¬ ² » ¹ ¥ ¶ ø
Í Ë¡ £ ½ð È˱ ø ÒÑÍ Ë£ ¬ ² » ÔO‚ ä £ ¬ Õß „ eÂʾ« ò TÍ » ÖÁ£ ¬ Ëì ¿ ËÖ®¡ £
° ËÄê ¹ ï ÓÏ ´ º £ ¬ Ò®ÂÉÁô ¸ ç × ÔÁ¢   ‘ ß |Í õ £ ¬ ¸ ÄÔª Ôª ½y¡ £
Çï Æß Ô£ ¬ µ Û× ÔŒ¢ ´ ó ÜŠ ‡ ú µ ÂÅd¸ ®£ ¬ » Ê× ÓÍ Ï À× ¡ ¢ ñ €ñ R³ à ¹ ÅÏ Èµ Ç£ ¬
¿ ËÖ®¡ £
° ËÔ£ ¬ Õß „ e¡ ¢ ¹ ÅÒà Äó ¿ Ëµ ÈÂÔµ Ø‘ Ñ• í £ ¬ ½ð Œ¢ Í ê î † ¾V¡ ¢ Ðg» ¢ ¸ ß
ç ÷ ¾Ü‘ ð £ ¬ ´ ó ” ¡ Ö®¡ £ × · ÖÁ¾ÓÓ¹ ê P± ± ¿ Ú£ ¬ ÓÖ” ¡ Ö®¡ £ ½ð Èˇ À± ø ÊØ° ¯ £ ¬
ÈÛè Få dê Pé T£ ¬ ² ¼è FÝð Þ ¼° ÙÓà ÑY£ ¬ ´ ó ÜŠ ² » ÄÜß M¡ £ µ ÛDz Î Ì ¼ª ØÝŒ¢ ¹ þ
Ì ¨ ¡ ¢ ² ¼„ ž Áô ¹ ¥ ± ± ¿ Ú£ ¬ × ÔÂÊ´ ó ÜŠ À@³ ö × Ï ÇGê P¡ £ ½ð ÈËÒÔŠ WÍ Í Ï å ÊØ× Ï
ÇG¡ £ ± ÈÖÁ£ ¬ µ ÛÒÑÓâ ° ¯ £ ¬ ” ¡ ½ð ì ¶ Î å » ØŽX£ ¬ · ÖDz Õß „ e¡ ¢ ËÙ² » Ì ¨ • Äé g
µ ÀÒu¾ÓÓ¹ ÄÏ ¿ Ú£ ¬ ¿ ËÖ®£ ¬ ½ð Œ¢ Óž ô ” ² » ƒ º µ ÈÒÔ± ± ¿ Ú½µ £ ¬ Ëì È¡ ¾ÓÓ¹ £ ¬
µ Ûñ vÛ‹ ý ˆ » ¢ Ì ¨ £ ¬ Dz ¿ ¦ Ì ¨ ¡ ¢ ¹ þ Ì ¨ ¶ þ Œ¢ £ ¬ ÂÊÎ å ǧ ò T£ ¬ ” à Öж ¼Ô®Â· ¡ £
ÊÇÔ£ ¬ ½ð º ú ɳ » ¢ • UÆä Ö÷ ÓÀ• ú ß ± Ö®£ ¬ ¶ ø Á¢ ØSÍ õ ß ± £ ¬ ¸ ÄÔª Ø‘ µ v¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ µ Û× ÔŒ¢ ´ ó ÜŠ £ ¬ ¹ ¥ ¿ Ëä á ¢ Ò× ¶ þ ÖÝ¡ £ · Ö± ø Èý µ À£ º Ãü » Ê
× ÓÐg³ à ¡ ¢ ² ì º Ï Ì ¨ ¡ ¢ ¸ Cé ŸÌ ¨   ‘ ÓÒÜŠ £ ¬ Ñ- Ì « Ðж ø ÄÏ £ ¬ È¡ ± £ ¡ ¢ Ëì ¡ ¢ ° ²
ÃC¡ ¢ ° ² ¡ ¢ ¶ ¨ ¡ ¢ ÐÏ ¡ ¢ › ³ ¡ ¢ ´ Å¡ ¢ Ï à ¡ ¢ Ðl¡ ¢ ‘ Ñ¡ ¢ ÃÏ £ ¬ ÂÓ• É¡ ¢ º ¡ ¢ ß |¡ ¢
Çß ¡ ¢ Æ½ê – ¡ ¢ Ì « Ô- ¡ ¢ ¼ª ¡ ¢ Úô ¡ ¢ ° Î · Ú¡ ¢ ʯ ¡ ¢ ÐÀ¡ ¢ ´ ú ¡ ¢ Î ä µ ÈÖÝ£ » » ʱ ±
º Ï Èöƒ º ¡ ¢ Î Óê • ÄÇî † ¡ ¢ ² ¼„ ž   ‘ × ó ÜŠ £ ¬ Ñ- º £ ¶ ø – |£ ¬ È¡ ƽ¡ ¢ ž ´ ¡ ¢ ËEµ ÈÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 19¡ ¤

ÖÝ£ » µ ÛÅc» Ê× ÓÍ Ï À×   ‘ ÖÐÜŠ £ ¬ È¡ ÐÛ¡ ¢ ° Ô¡ ¢ Ī ¡ ¢ ° ² ¡ ¢ º Óé g¡ ¢ œæ¡ ¢ ¾° ¡ ¢
« I¡ ¢ Éî ¡ ¢ Æî ¡ ¢ ó » ¡ ¢ ¼½¡ ¢ ¶ ÷ ¡ ¢ å § ¡ ¢ é _¡ ¢ » ¬ ¡ ¢ ² ©¡ ¢ • ú ¡ ¢ Ì ©° ² ¡ ¢ • ú ÄÏ ¡ ¢
ž I¡ ¢ é ¦ ¡ ¢ Òæ¶ ¼¡ ¢ × Í ¡ ¢ ž H¡ ¢ µ Ç¡ ¢ ÈR¡ ¢ Òʵ ÈÖÝ¡ £ „ eDz ľÈAÀè ¹ ¥ ÃÜÖÝ¡ £
· ² ¿ ˾ÅÊ®ð N³ Ç£ ¬ ƒ ɺ Ó¡ ¢ ɽ– |” µ ǧ Àï Ö®µ Ø£ ¬ Í û ï LÍ ß ½â £ ¬ Î ©Öж ¼¼°
Í ¨ ¡ ¢ í ˜ ¡ ¢ Õæ¶ ¨ ¡ ¢ Çå ¡ ¢ Î Ö¡ ¢ ´ ó Ãû ¡ ¢ – |ƽ¡ ¢ µ ¡ ¢ Úü ¡ ¢ º £ ¡ ¢ ÖÝʮһ ³ Ç
ˆ ÔÊز » Ï Â¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ Èý µ À± ø ß €£ ¬ º Ï Í Í ´ ó ¿ Ú£ ¬ ÒÔ± ÆÖж ¼¡ £
ÊÇÔ£ ¬ Åc½ð Œ¢ Ðg» ¢ ¸ ß ç ÷ ‘ ð ì ¶ Öж ¼³ ÇÏ Â£ ¬ ´ ó ” ¡ Ö®¡ £ ½ð Œ¢ º ú ɳ
» ¢   ‘ ¸ ß ç ÷ Ëù š ¢ ¡ £
¾ÅÄê ¼× Ðç ´ º Õý Ô£ ¬ µ Ûñ vÛ‹ Öж ¼± ± ½¼¡ £ ³ õ £ ¬ ½ð Õ³ º ±   IÖж ¼£ ¬
ì ¶ ³ ÇÍ â º BËÄ× Ó³ Ç£ ¬ ˜ Ç™©¡ ¢ ‚ }â Ú¡ ¢ ¼× ÕÌ Žì ¸ ÷ ´ ©µ ص ÀÍ ¨ ì ¶ ƒ ȳ Ç£ ¬ ÈË
Ц Ö®¡ £ Õ³ º ± Ô» £ º ¡ ° ² » ¼° ° ÙÄê £ ¬ Î á ÑÔ®” ò ž ¡ £¡ ± ÖÁÊÇ£ ¬ ½ð ÈË· ÖÊØËÄ
³ Ç£ ¬ ´ ó ± ø ¹ ¥ ƒ ȳ Ç£ ¬ Ëij DZ ø µ þ ÓÃÅÚ“ ô Ö®¡ £ ÓÖé _ÄÏ Þ ¹ é T£ ¬ ™©¡ ¢ ‚ }â Ú¡ ¢
¼× ÕÌ Žì ¸ ÷ ´ ©µ ص ÀÍ ¨ ì ¶ ƒ ȳ Ç£ ¬ ÈËЦ Ö®¡ £ Õ³ º ± Ô» £ º ¡ ° ² » ¼° ° ÙÄê £ ¬ Î á
ÑÔ®” ò ž¡ £¡ ± ÖÁÊÇ£ ¬ ½ð ÈË· ÖÊØËij Ç£ ¬ ´ ó ± ø ¹ ¥ ƒ ȳ Ç£ ¬ Ëij DZ ø µ þ ÓÃÅÚ
“ ô Ö®¡ £ ÓÖé _ÄÏ Þ ¹ é T£ ¬ ÕT± ø ÈË£ ¬ ¿ v» ð · ÙÖ®£ ¬ ËÀ‚ û Éõ Ð\¡ £
¶ þ Ô£ ¬ µ ÛÓû ° à ŽŸ£ ¬ Dz ° ¢ ØÝœ\Èë ³ ÇÔtÖI½ð Ö÷ ¡ £
Èý Ô£ ¬ ½ð Ö÷ Dz Æä ƽÕÂÍ ê î † ³ Е Ÿ• í Æò º Í £ ¬ µ ÛÑ}Dz ° ¢ ´ Ì œ\ˆ ó Ö®£ ¬
ÖI½ð Ö÷ Ô»£ º ¡ ° ɽ– |¡ ¢ º Ó± ± ÖÝ¿ h± M  ‘ Î ÒÓУ ¬ Èê Ëù ÊØÎ ¨ Öж ¼¶ ú £ ¡ Ì ì
¼ÈÈõ Èê £ ¬ Î ÒÑ}ÆÈÈê ì ¶ ë U£ ¬ Ì ì Æä Ö^Î Òº Î £ ¡ Î Ò½ñ š w£ ¬ Èê ² » ÄÜê û ÜŠ £ ¬
ÒÔå ô ÖTŒ¢ Ö®Å- Ò®£ ¿ ¡ ± ½ð Ö÷ ÅcÍ ¢ ³ ¼• þ × h£ ¬ Æä Ø©Ï à Ðg» ¢ ¸ ß ç ÷ Ô» £ º
¡ ° ± ˱ ø Á¦ ÒÑÆ£ £ ¬ ÔÙÅc› Q‘ ð £ ¬ º Î Èç £ ¿ ¡ ± Í ê î † ³ Е ŸÔ» £ º ¡ ° ´ ˹ Â× ¢ Ò² £ ¬
” ¡ „ t² » ÄÜÑ}Õñ ¡ £ ² » Èç Ù¹ Æä Í Ë£ ¬ ÔÙ  ‘ ‘ ð ÊØÖ®Ó‹ ¡ £¡ ± ½ð Ö÷ • ÄÖ®£ ¬ · î
Ðl½BÍ õ Å®á ª ‡ ø ¹ « Ö÷ ¼° ½ð ² ¯ ¡ ¢ Í ¯ ÄÐÅ®Î å ° ÙÈË¡ ¢ ñ RÈý ǧ Æ¥ ÒÔ« I¡ £ Dz
³ Е ŸËÍ µ Û³ ö ¾ÓÓ¹ £ ¬ ÖÁÒ° Âé ³ ض ø · µ ¡ £
ÊÇÔ£ ¬ ´ ó ± ø ¿ Ë• ¹ ÖÝ¡ £
Ï ÄÎ å Ô£ ¬ ½ð Ö÷ ß wÓÚÄÏ ¾©£ ¬ Áô Æä Ì « × ÓÊØÖÒÊØÖж ¼¡ £ µ Û„ Ö®£ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 20¡ ¤

Å- Ô»£ º ¡ ° ¼Èº Í ¶ ø Ñ}ß w£ ¬ ÊÇÓÐÒÉÐÄ£ ¬ Ì ØÒÔº Í × h¿ î Î Ò¶ ú £ ¡ Dz ° ¢ ØÝœ\
Í ù Ô‘ ØŸÖ®¡ £ • þ ½ð ¼j ÜŠ ì è Î ÒÖ÷ ÄÏ ß w£ ¬ ÖÁÁ¼à l¡ £ ½ð Ö÷ Ãü Ý” æzÕÌ ÈËÈë
¹ Ù£ ¬¼j ÜŠ Å- £ ¬ š ¢ Æä Ž› Ô” Ж £ ¬ Í Æí ½´ ð ¡ ¢ ± ÈÉæ¶ ú ¡ ¢ „ ž Ø݃ º Èý ÈË  ‘ Ž› £ ¬
• í Õˆ ½µ ¡ £ • rµ Û± ÜÊð ÓÚô ~ƒ º ž T¡ ¢ Dz ʯ Ĩ Ã÷ ° ² ¡ ¢ Èö ľº Ï Èë ¹ ű ± ¿ Ú£ ¬
Åcí ½´ ð µ È‡ ú Öж ¼¡ £
Çï Æß Ô£ ¬ ½ð Ö÷ ÕÙÌ « × ÓÊØÖÒ¸ ° ÄÏ ¾©¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ ľÈAÀè ¿ Ëí ˜ ÖÝ¡ £
Ê®¶ þ Ô£ ¬ ľÈAÀè á ß ß |Î ÷ ÖT· £ ¬ ¿ Ëܲ ÖÝ¡ £ å \ÖÝ• ˆ ö L£ ¬ ¸ ß Öݱ R
ç ý ¡ ¢ ½ð ˜ ã µ È£ ¬ ¾ã ÒÔ³ ǽµ ¡ £
ÊÇÄê £ ¬Ê¼ÖÃÐÐÊ¡ ÓÚÐû ƽ£ ¬ ÒÔÈö ľº Ï î IÖ®£ ¬ ² ¿ Êð ½µ Ð\¡ £
Ê®Äê ÒÒº ¥ ´ º Õý Ô¶ ¡ á h£ ¬ ½ð ÓÒ¸ ± Ôª Ž› ÆѲ ì Æß ½ï ÒÔÍ ¨ Öݽµ ¡ £ ÒÔ
Æß ½ï   ‘ ¶ ¼Ôª Ž› ¡ £
¶ þ Ô£ ¬ ľÈAÀè ‡ ú ± ± ¾©¡ £ Áô ÊØŠ WÍ Í Ï å Ï È  ‘ Æä ² ¿ Œ¢ Á• ÁÒËù š ¢ Í Æ
Òú ´ ð » ¢   ‘ Ž› £ ¬ Òú ´ ð » ¢ ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ÒÔÎ á Ò² ¶ ø ™à ± ± ¾©± ø ñ R¶ ¼Ôª Ž› £ ¬ Òú
´ ð » ¢   ‘ Áô ÊØ¡ £ ½ð ÅdÖи ®Ôª Ž› ʯ Ì ì ‘ ª ½µ £ ¬ ÒÔÌ ì ‘ ª   ‘ ÅdÖи ®Òü ¡ £ µ Û
Dz ° ¢ ØÝœ\ÖI½ð Ö÷ ÒÔº Ó± ± ¡ ¢ ɽ– |Î ´ Ï ÂÖT³ Ç• í « I£ ¬ ¼° È¥ µ ÛÌ –   ‘ º ÓÄÏ
Í õ £ ¬ ½ð Ö÷ ² » • Ä¡ £
Èý Ô£ ¬ ½ð Ö÷ Dz Æä Œ¢ ÓÀå a¡ ¢ ‘ c‰Û¡ ¢ Àî Ó¢ µ ÈÔ®Öж ¼£ ¬ ÈËØ“ ¼ZÈý
ô Y£ ¬ ‘ c‰Û¡ ¢ Ó¢ Òà Ø“ Ö®ÒÔÂÊÆä Ð\¡ £ ‘ c‰ÛÖÁä ÃÖÝÐý ï LÕ¯ ¡ £ Ó¢ ÖÁ° ÔÖÝ
Çà ¸ ê Õ¯ £ ¬ ½Ô  ‘ ´ ó ÜŠ Ëù ” ¡ ¡ £ Öж ¼Ô®½^£ ¬ ÈËÏ à ʳ ¡ £
Ï ÄÎ å Ô¸ ý Éê £ ¬ ½ð ÓÒØ©Ï à ¼æ¶ ¼Ôª Ž› ³ Е ŸÑö ËŽËÀ£ ¬ Ð\ÒÔ³ ǽµ ¡ £
ʯ Ĩ Ã÷ ° ² Èë Öж ¼£ ¬ Dz ʹ • í « I½Ý¡ £ µ Ûñ vÛ‹ » ¸ ÖÝÖ®› ö ê €£ ¬ Ãü º ö ¶ ¼» ¢
µ È° ´ Ò• Öж ¼à û ² Ø£ ¬ ÒÔʯ Ĩ Ã÷ ° ²   ‘ Ì « ¸ µ £ ¬ ¼æ¹ ÜÃɹ Å¡ ¢ • hÜŠ ¶ ¼Ôª Ž› ¡ £
Çï ° ËÔ£ ¬ ľÈAÀè Dz Ê· Ì ì Äß ¿ ËƽÖÝ£ ¬ ÓÖDz Ê· ß Mµ Àµ È¿ Ë• VŒŽ¸ ®¡ £
¼tÁ_ɽÙ\Ž› ¶ ÅÐã ½µ £ ¬ ÒÔÐã   ‘ å \Öݹ • ¶ Èʹ ¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ ½ð Ðû “ á ÆÑõ rÈfÅ« ” _ß |– |£ ¬ ÙÔÌ – ´ ó Í õ ¡ £
ʮһ Ô£ ¬ Ò®ÂÉÁô ¸ ç • í ³ ¯ ¡ £ Ê· Ì ì Ï é ¿ ËÅdÖÝ£ ¬ ÇÜÆä ¹ • ¶ Èʹ ÚwÊØÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 21¡ ¤

Óñ ¡ £
Ê®¶ þ Ô£ ¬ Ê· Ì ì Äß ¿ Ë´ ó Ãû ¸ ®¼° ² ÜÖÝ¡ £ • ˆ ö L¿ ‚ ± ± ¾©Ê®Ì á ¿ ر ø £ ¬
• ÄľÈAÀè ÄÏ · ¥ ¡ £ ö LÖ\· ´ · ü ÕD£ ¬ Æä µ ÜÖ“ þ å \ÖÝÒÔÅÑ¡ £ ÊÇÄê £ ¬ È¡ ³ Ç
ÒØ· ² ° Ë° ÙÁù Ê®Óж þ ¡ £ ¸ ÄÖж ¼  ‘ ËEÖÝ£ ¬ ¸ ĺ Óé g· Ö®Éî ÖÝë `Õæ¶ ¨ · £ ¬
Éý ¹ ij Ç¿ h  ‘ • xÖÝ£ ¬ ¸ Äǧ ä æ¿ h  ‘ ä æê – ¿ h¡ £
ʮһ Äê ± û × Ó´ º £ ¬ µ Û× Ôô ~ƒ º ž Tß €± Rë Ôº ÓÐÐŒm£ ¬ Ó • ö ³ ¶ ƒ º ± Ø¿ Ë
Õæ¶ ¨ ¸ ®¡ £
Ï ÄËÄÔ£ ¬ ½ð Œ¢ • ˆ é _Ñ}È¡ º Óé g¸ ®¡ ¢ œæ¡ ¢ « I¡ ¢ ÐÏ ¡ ¢ Çå µ ÈÖÝ¡ £
Áù Ô£ ¬ • ˆ ÖÂÏ ÝÅdÖи ®¡ £
Çï Æß Ô£ ¬ ľÈAÀè ” ¡ • ˆ ÖÂì ¶ Éñ ľ¿ h£ ¬ ß M‡ ú å \ÖÝ¡ £
° ËÔ£ ¬ ľÈAÀè ¿ Ëå \ÖÝ£ ¬ • ˆ Ö· ü ÕD¡ £ ß M° Î Ì K¡ ¢ Ñ}¡ ¢ º £ µ ÈÖÝ£ ¬
« @½ð Œ¢ Í ê î † Ð\¼ÒÅ« ¡ £ µ ÛÃü Èö ľº Ï ÂÊÈfò T£ ¬ ¼ÙÍ ¾Î ÷ Ï Ä£ ¬ ÒÔÚ…ê PÖС £
¶ ¬ ʮԣ ¬ Èö ľº Ï ¹ ¥ ä ü ê P£ ¬ é gµ À³ ö ½û ¿ Ó¡ £ ½ð ± ø • ¢ × ß £ ¬ « @Æä Œ¢
Äá Ì m¹ ÅÆÑô ” » ¢ ¡ £ ß MÂÔÈê ÖÝ£ ¬ Ö± µ ÖÄÏ ¾©Ö®ÐÓ» ¨   I¡ £ ½ð » ¨ ñ ÜŠ ÈËÔ®£ ¬
Èö ľº Ï ‘ ð ² » Àû ¡ £ Òý ß €¡ £ » ¨ ñ ÜŠ Õß £ ¬ ½ð Î µ ÖÝÈ˹ ù ÖÒËù Œ¢ Ö®Áx± ø Ò² ¡ £
ʮһ Ô£ ¬ Èö ľº Ï ” ¡ ½ð Œ¢ ÆѲ ì ° ¢ ÑY² » ŒOŽÖ• Ƴ Ø£ ¬ ¶ ɺ Ó£ ¬ ‡ ú ƽ
ê – ¸ ®¡ £ ½ð Ö÷ Dz ʹ Æò º Í £ ¬ µ ÛÓû ÔSÖ®£ ¬ ÔtÈö ľº Ï Ô» £ º ¡ ° Æ©‡ ú ˆ ö ÖУ ¬
â ¯ ¹ Î á Òѱ MÈ¡ £ ¬ Ö» ð NÒ» Í Ã£ ¬ î ÁÉá Ö® ¡ £¡ ± Èö ľº Ï Õˆ ʹ ½ð Ö÷ È¥ µ ÛÌ – £ ¬
½ð Ö÷ ² » • Ä¡ £ ÊǶ ¬ £ ¬ ÆÑõ rÈfÅ« Dz ʹ • í ½µ ¡ £ ÒѶ ø Ñ}ÅÑ£ ¬ × Ô· Q´ ó Õæ‡ ø ¡ £
Ê®¶ þ Äê ¶ ¡ á h´ º £ ¬ ľÈAÀè ÓPµ Ûì ¶ Í ÁÀ- º Ó¡ £ Ï Ä£ ¬ Ê· Ì ì Ï é “ ô ” ØÎ ä
ƽÙ\Æî º Í Éм° ÅdÖÝÅÑŒ¢ Ö؃ º ¡ £ ² ì º ± ” ¡ ½ð Œ¢ Š A¹ ȱ OÜŠ ì ¶ ° ÔÖÝ¡ £ µ Û
„ Ãï ƒ º Æò Óà Ð\Èë ÄËÐU¾³ £ ¬ † –£ º ¡ ° ÖTŒ¢ ÕlÄÜ  ‘ Î ÒÓ‘ Ãï ƒ º Æò Õß £ ¿ ¡ ±
ËÙ² » Ì ¨ Õˆ ÐУ ¬ µ ÛÔSÖ®£ ¬ Ãü Ó º ö ² ì ƒ º Âʶ þ ǧ ò TÍ ¬ Í ù ¡ £ ËÙ² » Ì ¨ ÖÁ´ ¹
º Ó£ ¬ ´ ó ” ¡ Ãï ƒ º Æò £ ¬ ± Mš ž Æä Ð\¡ £ Í Ðº ÚÍ Ð° ¢ × Óº ö ¶ ¼¡ ¢ ³ à Øݜض þ ÈË£ ¬
± ¼ÆæÊN² ì ¿ Ë¡ £
Çï ° ËÔ£ ¬ · â ľÈAÀè   ‘ ‡ ø Í õ £ ¬ Ùn¾Å” å Æì £ ¬ ÖTŒ¢ û y  ¹ • ÖÆ¡ £ Ôt
Ô»£ º ¡ ° Ì « ÐÐÒÔ± ± £ ¬ ë Þ × ÔÑuÖ®£ » Ì « ÐÐÒÔÄÏ £ ¬ Ï ¤ ÒÔ¸ ¶ Çä ¡ £¡ ± ì ¶ ÊÇľÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 22¡ ¤

ÈAÀè Œ£ Õ÷ º Ó± ± £ ¬ ß B° Î Ëì ³ Ç¡ ¢ ó » ÖÝ¡ £
¶ ¬ £ ¬ ß M¿ Ë´ ó Ãû ¸ ®½ð ÖÐɽ¸ ®¡ ¢ Úw¡ ¢ ÐÏ ¡ ¢ Í þ ¡ ¢ ´ Å¡ ¢ › ³ µ ÈÖÝÊØŒ¢
¾ã ÒÔ³ ǽµ £ ¬ Ëì – |È¡ × Í ¡ ¢ ž H¡ ¢ µ Ç¡ ¢ ÈR¡ ¢ Òʵ ÈÖÝ¡ £
ÊÇÄê £ ¬ ¶ dñ RÌ ØÅÑ¡ £ ¶ dñ RÌ ØÇõ ´ õ ¶ ¼¶ dÀÕËÀ£ ¬ Æä ÆÞ Ã“ » ÒËþ ƒ º œ†
Âʲ ¿ Ð\ÒÔÅÑ¡ £ µ ÛDz ² ©  – º ö Ó‘ Ö®£ ¬ ‘ ð › ]¡ £ µ ÛÅ- £ ¬ × hÓHÕ÷ ¡ £ ² ©  – Ðg
µ ÈÖG£ ¬ ÄËʹ ¶ ä ƒ º ² ®¶ ä º ÚÉê Í ù ¡ £ ¶ ä ƒ º ² ®¶ ä º ÚÉê é ¶ É½Í ¨ µ À£ ¬ Ò» ‘ ð ƽ
Ö®£ ¬ « @Ó » ÒËþ ƒ º œ† ¡ £ ÊÇÄê £ ¬ µ ÛŒ¢ Õ÷ Ø› ÀÕ× Ô· Q£ ¬ á ç ± ø ì ¶ Î ÷ Ï Ä£ ¬ ² »
‘ ª £ ¬ Ëì · ¥ Ö®¡ £
Ê®Èý Äê Î ì Ðû ´ º Õý Ô£ ¬ ‡ ú ÖÐÅd¸ ®£ ¬ Î ÷ Ï ÄÖ÷ Àî × ñ í œ³ ö × ß Î ÷ › ö £ ¬
ŽŸß €¡ £ Dz Õß „ eÓ‘ ¹ ų ö ô ” ¿ Ë¡ £ ¹ ų ö ô ” ¿ Ë´ ÛÎ ÷ ß |Í õ Ö± ô ” ¹ Å£ ¬ ² ¿ Ð\² »
· þ ¡ £ Õß „ eÖÁ£ ¬ ß h½ü » Ø‘ ª £ ¬ ¹ ų ö ô ” ¿ ˱ ¼° Í ß _¿ Ëɽ£ ¬ Õß „ e« @¶ ø š ¢ Ö®¡ £
Èý Ô£ ¬ ľÈAÀè ¿ Ëг Ç¡ ¢ ° ÔÖÝ¡ £
Çï ° ËÔ£ ¬ ʯ Ĩ Ã÷ ° ² ³ ö × Ï ÇGê P£ ¬ « @½ð ½› ÂÔʹ ÐÐÔª ŽŸÊ• ˆ Èá ¡ £
Èá² » Çü £ ¬ Ã÷ ° ² ‰Ñ¶ ø á ŒÖ®¡ £ Ôtß €Èá Åfš £ ¬ µ ÃÒÔ± ã ÒËÐÐÊ¡ £ ľÈAÀè
× ÔÌ « º Í ŽXá ß º Ó– |£ ¬ ¿ Ë´ ú ¡ ¢ Úô ¶ þ ÖÝ¡ £
¾ÅÔ£ ¬ ß M¿ ËÌ « Ô- ¸ ®¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ ¿ ËÆ½ê – ¸ ®¡ £ Ëì ¶ ¨ Ðá ¢ • É¡ ¢ ½{¡ ¢ º ¡ ¢ · Ú¡ ¢ » ô µ ÈÖÝ¡ £
ÊÇÄê £ ¬ Æõ µ ¤ ÈËÒ®Âɺ ° Éá µ È“ þ ¸ ß û • ½- – |³ Ç£ ¬ Dz Ôª Ž› ¹ þ Õæ¡ ¢ ¸ ±
Ôª Ž› „ ž ØÝÓ‘ Ö®¡ £ ¸ ß û • Í õ ² uʹ Æä ÆÍ Éä Úw› _µ ÈÒÔ± ø • í • þ ¡ £
Ê®¶ þ Ô£ ¬ ¿ ˽- – |³ Ç£ ¬ º ° Éá × Ô¿ OËÀ£ ¬ ” ØÆä ƒ ^Ø©Ï à ÒÔÏ Â° ÙÓà ÈË¡ £
¸ ß û • Í õ ² u• í Ø• · ½Î ï ¡ £
Ê®ËÄÄê ÒÑî´ º £ ¬ µ ÛÓHÕ÷ Ø› ÀÕ× Ô• › £ ¬ ÒÔ» ʵ ÜÎ Ó³ à ½ï Áô Êغ Í ÁÖ¡ £
Î å Ô£ ¬ Dz „ ¢ ÖÙµ “ Åå ½ð » ¢ · û £ ¬ Õ÷ µ ÀÊ¿ Çñ Ì Ž™Cì ¶ µ ÇÖÝ¡ £
Áù Ô£ ¬ µ Û• þ ÖT» Ê× Ó¡ ¢ ´ ó Œ¢ ÓÚÒ² ƒ º µ Äʧ º Ó£ ¬ × h· Ö± ø Ó‘ Ø› ÀÕ× Ô
• › ¡ £ µ lÑÀÖ®ÈÕ£ ¬ Ñ©Éî Èý ³ ß ¡ £
¾ÅÔ£ ¬ » Ê× Ó² ì º Ï Ì ¨ ¡ ¢ ¸ Cé ŸÌ ¨ ‡ ú Óž ØÝÓ ƒ º ³ Ç£ » Ðg³ à Î ÷ ± ± ¹ ¥ š Ö
µ ij Ç£ » ÖTŒ¢ ° ¢ Øݺ Úµ È– |ÄÏ ¹ ¥ ² ®ÔGÌ Ø¿ ˳ Ç£ » µ ÛÅcÍ Ï À× • ½¶ Éå a  – º ÓÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 23¡ ¤

Ú…² ¼¹ þ   – ¡ £ µ ÛÖÁÙ•   – Å« ¿ ˳ Ç£ ¬ Dz µ ¤ Äá ÊÀ‚ ƒ ÖI½µ Ö®£ » • Äé gµ ÀÒuŬ
  – ³ Ç£ ¬ Dz Ç° ä hŒ¢ á ·   – ° Í ˆ DÖI½µ Ö®£ » Ëì ‡ ú ² ¼¹ þ   – ³ Ç¡ £
ÊÇÄê £ ¬ • ˆ Èá ¿ ˽ð ÐÛ¡ ¢ ² ý ¡ ¢ ± £ ÖTÖÝ£ ¬ ” ¡ ÙZ¬ rÓÚ¿ × É½Ì ¨ £ ¬ ÇÜ” Ø
Ö®¡ £ Ñ}” ¡ ½ð º ã ɽ¹ « Î ä Ï ÉÓÚ• M³ Ç£ ¬ ° Î Í ê ³ Ç¡ ¢ Çú ê – ¡ ¢ ÖÐɽÖTÖÝ¿ h¡ £
ì ¶ ÊÇ£ ¬ Éî ¡ ¢ ¼½ÒÔ± ± £ ¬ æ‚ ¶ ¨ ÒÔ– |Èý Ê®ð N³ ÇÏ ¤ ½µ ¡ £
¶ ¬ ʮһ Ô£ ¬ ľÈAÀè ¿ Ë• x° ² ¸ ®Í ÀÖ®¡ £ ½ð Ø©Ï à ¸ ß ç ÷ ÓÃÊ£ » ¾Û¾«
± ø ÓÚº ÓÄÏ £ ¬ ¶ ø Öú Ó± ± ² » † – ¡ £ ½ð Ö÷ š ¢ ¸ ß ç ÷ ¡ £
ʮΠå Äê ¸ ý ³ ½´ º £ ¬ µ ÛÓH¹ ¥ ² ¼¹ þ   – ¡ £ Æä Çõ ÂÊËù ² ¿ ¶ þ Èfð NÈËÍ » ‡ ú
× ß £ ¬ × · ¼° ÓÚ° ¢ ĸ º Ó£ ¬ ± Mš ¢ Ö®£ ¬ ³ ÇÃñ ³ ö ½µ ¡ £ ÊÇ• r£ ¬ ² ì º Ï Ì ¨ ¡ ¢ ¸ Cé Ÿ
Ì ¨ ÒÑ° Î Óž ØÝÓ ƒ º £ ¬ « @Æä ÊØŒ¢ ÒÁÄÇ¿ ËÖ» ¿ Ë£ ¬ ™‘ ËÍ ÐÐÔÚÕDÖ®¡ £ Ðg³ à
Ï È¹ ¥ Ï Â° ˃ º Õæµ È³ Ç£ ¬ ° ¢ Øݺ Úµ ȹ ¥ Ï Âº ö š Öµ ȳ Ç¡ £
Ï ÄÎ å Ô£ ¬ ß MÖÁÈö ñ R  – ŽÖ³ Ç£ ¬ Ðg³ à µ ÈÈý · Ö®ŽŸÒà ¸ µ ³ ÇÏ Â¡ £ Ø›
ÀÕ× Ô· Q• › Ì K  – ž ©Ï ȾÓÈö ñ R  – ŽÖ£ ¬ „ ´ ó ± ø ÖÁ£ ¬ ¶ Ý× ß £ ¬ ʹ Æä Œ¢ ° ¢   –
• Š º ¹ ‹ ë ³ ǹ Ì ÊØ¡ £ µ ÛDz Õß „ e¡ ¢ ËÙ² » Ì ¨ ¸ ÷ ÂÊÝpò T× · Ì K  – ž ©£ ¬ ÓÖʹ Ó
Ëù ² ì ƒ º   ‘ ¶ þ Œ¢ á á Ô®¡ £ µ Û× ÔÂÊÖT» Ê× Ó‡ ú Èö ñ R  – ŽÖ£ ¬ ° ¢ ƒ º • Š º ¹ ÒÔ² ¨
˹ ± ø ³ ö ‘ ð £ ¬ Öз ü ´ ó ” ¡ ¡ £ ¿ µ ÑY± ø é _é T³ ö ½µ ¡ £ ° ¢ ƒ º • Š º ¹ Òý ÓH± ø Í » ‡ ú
× ß ¡ £ µ Û¿ Ö¿ µ ÑY± ø · ´ ¸ ² £ ¬ ÈÔ± MÕDÖ®£ ¬ ÒÔ½µ Œ¢ ° Í ¿ Ëê ÂÀÕÃï ÑY¿ Ë¡ ¢ ° §
Ã܃ º ° ¢ Ã× ÊØÈö ñ R  – ŽÖ¡ £
Ï Ä£ ¬ µ Û± ÜÊð ÓÚ¿ Êʯ ¡ £ µ ÛÒÔÌ K  – ž ©Ä¸ Í Á¶ ø ¿ ° ¹ þ ¶ ØÔÚž õ   – í K³ à £ ¬
Dz µ ¤ Äá ÊÀ‚ ƒ Í ù ÖIÖ®¡ £ Í Á¶ ø ¿ ° ² » ´ ð £ ¬ ± ¼ñ RÈý µ ÂÌ m£ ¬ ÅcÌ K  – ž ©ÆÞ ¾ã
  ‘ Õß „ e¡ ¢ ËÙ² » Ì ¨ Ëù « @¡ £
Çï £ ¬ Ãü Ðg³ à ¡ ¢ ² ì º Ï Ì ¨ ¡ ¢ ¸ Cé ŸÌ ¨ ¹ ¥ ž õ   – í K³ à ¡ £ µ Û× ÔÂÊ´ ó ÜŠ ¹ ¥
ß ¯ ¶ ú ÃÔ³ Ç£ ¬ ¿ ËÖ®¡ £ ß MÖÁÙ• ÐU£ ¬ · ÖÜŠ ÂÔ° Í ß _¿ Ëɽ£ ¬ ÒÔ° ¢ ĸ º Ó± ± Ö®
µ ØÏ ¤ ¶ ¨ £ ¬ Ëì ¶ ɺ Ó£ ¬ ¹ ¥ ¿ Ë° Í ¶ ø º Ú³ Ç¡ £ ÒŠ Æä ³ Çë U¹ Ì ¡ £ ¿ Ö  ‘ á á · Ö®» ¼£ ¬
‰™Ö®¡ £ – |Èë Ëþ ÑY¿ ° ɽ£ ¬ ¹ ¥ ÖZ˾À× Ã“ ¿ ÂÕ¯ ¡ £ Dz Ëþ º ö µ Èʹ ÓÚ½ð ¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ Ñ}Dz Ãɹ ÅËþ º ö ¡ ¢ Óž ÑYØݵ Èʹ ÓÚ½ð ¡ £ Ê®¶ þ Ô£ ¬ Ì K  –
ž ©Èë à ı È˹ º £ • u£ ¬ „ Æä ĸ ÆÞ ± » « @£ ¬ Ó× × ÓÓÖ  ‘ µ ÛËù š ¢ £ ¬ Ðļ¶ ø × ä ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 24¡ ¤

ÊÇÄê £ ¬ ľÈAÀè ÂÔµ ØÖÁÕæ¶ ¨ ¸ ®£ ¬ ½ð º ã ɽ¹ « Î ä Ï É½µ £ ¬ ľÈAÀè ³ Ð
ÖÆÊÚÊ· Ì ì Äß º Ó± ± ¶ ¼Ôª Ž› £ ¬ ÒÔÏ É¸ ± Ö®¡ £ • ú ÄÏ ‡ ÀŒ• ¼®´ ó Ãû ¡ ¢ Õõ ¡ ¢
´ Å¡ ¢ › ³ ¡ ¢ ¶ ÷ ¡ ¢ ² ©¡ ¢ » ¬ ¡ ¢ ¿ £ µ ÈÖÝ‘ ô Èý Ê®Èf• í ½µ ¡ £ ľÈAÀè ³ ÐÖÆÊÚŒ•
½ð × Ï ¹ â µ “ ´ ó · ò ¡ ¢ ÐÐÉЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ľÈAÀè Áô Œ• ‡ ú – |ƽ£ ¬ · Ö± ø á ß º Ó± ±
ÖTÖÝ¡ £ ¶ - ¿ ¡ Åй ÙÀî È« ÒÔÖÐɽÅÑ¡ £
Ê®Áù Äê £ ¬ ÐÁËÈ´ º £ ¬ ¿ ËÖZ ˾À× Ã“ ¿ ÂÕ¯ £ ¬ Í ÀÖ®¡ £ Ðg³ à µ ȹ ¥ ž õ   –
í K³ à £ ¬ ŒÒʧ Àû ¡ £ µ Ûñ vÛ‹ Ëþ ÑY¿ ° £ ¬ Ðg³ à µ ÈÒÔÜŠ Ê• í ¸ æ¡ £ µ ÛÁ®Öª Ðg
³ à ¡ ¢ ² ì º Ï Ì ¨ Ëز » º Ï £ ¬ ¸ ÄÃü ¸ Cé ŸÌ ¨ ¿ ‚ ÖTÜŠ £ ¬ • KÁ¦ ¼± ¹ ¥ £ ¬ ¿ ËÖ®¡ £ ÕÙ
² ì º Ï Ì ¨ ¡ ¢ ¸ Cé ŸÌ ¨ ¸ ° Ëþ ÑY¿ ° £ ¬ ʹ Ðg³ à Í Í ± ø Ï Ì º £ ¡ ¢ Àï º £ Ö®é g¡ £ Í Ï À×
¶ É° ¢ ĸ º Ó£ ¬ ß M° Î ° ² µ Ò¿ Ý¡ ¢ ñ Rô ” ÖTÓò ¡ £ ß M‡ ú Äã ɳ ² » ƒ º ³ Ç£ ¬ Èý Ô£ ¬
¿ ËÖ®¡ £ ÓÖß M° Î º £ À- Ó ³ Ç£ ¬ Ðý · î µ ÛÃü £ ¬ • þ ŽŸì ¶ Ëþ ÑY¿ ° ¡ £
Ï ÄÁù Ô£ ¬ ËΠʹ ¹ ¶ ‰ô Óñ • í Ƹ ¡ £
Çï Æß Ô¡ £ ½ð Ö÷ ʹ ž õ Žì ÑYÖÙ¶ Ë• í Æò º Í £ ¬ µ Ûé T £ º ¡ ° Äî Èê ß \• í £ ¬
º ÓË· ¼È  ‘ Î ÒÓУ ¬ ê PÎ ÷ Î ´ Ï Â” µ ³ Ç£ ¬ Ò˸ î ¸ ¶ ÓÚÎ Ò£ ¬ · â Èê Ö÷   ‘ º ÓÄÏ Í õ £ ¬
Î ð Ñ}ß `Ò² ¡ £¡ ± µ ÛÒÔÌ K  – ž ©× Ó„ ž ´ Ì ÀÕ¶ ¡ “ þ ¸ Â× ÔÄá £ ¬ Åc° ¢ Ãô Ãï ÑY¿ Ë
± ø º Ï £ ¬× ÔÂÊÈý » Ê× ÓÓ‘ Ö®¡ £
° ËÔ£ ¬ Óâ Ó¡ ¶ ȹ Ì Ë¹ ´ ó ɽ£ ¬ ÖÁ° ËÃ× ° ³ £ ¬ Ãü º ö ¶ ¼» ¢ ¶ ó ¿ ¦ ² »   – ɽ
Ö®° ¯ ¡ £ º ö ¶ ¼» ¢ Åc„ ž ØÝÀÕ¶ ¡ ‘ ð ÓÚ° Í ô ” ° ² £ ¬ ʧ Àû ¡ £
¾ÅÔ£ ¬ µ ÛÓH¹ ¥ ° ËÃ× ° ³ ³ Ç£ ¬ » ÊŒOÄ®° ¢ ˆ D¿ ° ÖÐÁ÷ ʸ × ä ¡ £ µ ÛÅ- £ ¬
³ ÇÏ ÂÖ®á á £ ¬ Óö Éú Î ï Ï ¤ Í ÀÖ®£ ¬ ¸ ij ÇÃû Ô» îŽì ƒ º ŽÖ¡ £ µ Û„ º ö ¶ ¼» ¢ ʧ
Àû £ ¬ ¼² Ú…¸ Â× ÔÄá £ ¬ ÜŠ Öв » ¼° ì à £ ¬ Þ ä Ã× Ê³ Ö®¡ £ µ ÛÖÁ° Í ô ” ° ² £ ¬ Ѳ Ò•
‘ ð µ Ø£ ¬ ÒÔÖTŒ¢ ² » Öª ÐÎ „ Ý£ ¬ × Ôº ö ¶ ¼» ¢ ÒÔÏ Â½ÔÊÜ× lØŸ¡ £ • r„ ž Àû ÀÕ² »
ÒѶ Ý£ ¬ × · ¼° ì ¶ Ó¡ ¶ Ⱥ Ó¡ £ • þ ÈÕĺ £ ¬ µ ÛÃü ÁÐê ‡ ‡ ú Ö®£ ¬ ÓÖʹ ž õ ¿ ˃ º ¹ Å
ƒ º „ ž ¡ ¢ ¹ Ŷ ¼Ë¹ ¹ Ń º „ ž ž lº ÓÔO· ü £ ¬ ½ØÆä µ ÇÖÛ֮· ¡ £ Àè Ã÷ £ ¬ ´ ó ‘ ð £ ¬
” ¡ Æä ÓÒÒí ± ø £ ¬ « @° ¢ Ãô Ãï ÑY¿ Ë¡ £ Î ´ Ž× £ ¬ Æä ÓÒÒí Òà • ¢ £ ¬ „ ž ØÝÀÕ¶ ¡ ÒÔ
ÖÐÜŠÆß ° ÙÈËÍ » ‡ ú × ß ¡ £ µ ÛÓû Éú Ö„ ž ØÝÀÕ¶ ¡ £ ¬ Áî ÜŠ ÖÐÎ ã ° lʸ ¡ £ „ ž ØÝ
ÀÕ¶ ¡ ÒÔÉw× Ô± Î £ ¬ ² ß ñ R× ÔÇÍ ° ¶ Í ¶ ì ¶ Ó¡ ¶ Ⱥ Ó£ ¬ Çö Ë®¶ ø ¶ Ý¡ £ µ ÛÒŠ Ö®£ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 25¡ ¤

ÒÔ¿ Úý [Ö¸ £ ¬ Ö^ÖT» Ê× ÓÔ» £ º ¡ ° · ²   ‘ Œ¢ Õß £ ¬ ½Ô‘ ª Èç ´ ËÒ² ¡ £¡ ± Œ¤ Dz ° Í
ØÝÍ Á  – Ì ¨ ¶ ɺ Ó× · „ ž ØÝÀÕ¶ ¡ £ ¬ ² » ¼° ¶ ø ß €¡ £
ÊÇÔ£ ¬ ľÈAÀè ³ ö º ÓÎ ÷ £ ¬ ¿ ËÝç ¡ ¢ ½—µ ¡ ¢ ± £ ° ² ¡ ¢ à ~¡ ¢ · » ¡ ¢ µ ¤ µ È
ÖÝ£ ¬ ß M‡ ú ÑÓ° ² ¸ ®¡ £
Ê®¶ þ Ô£ ¬ ËÎ ¾©– |° ² “ á ʹ • ˆ ÁÖ• í ½µ £ ¬ ÒÔÁÖ  ‘ œæ¡ ¢ ¾° ¡ ¢ ž I¡ ¢ é ¦
µ ÈÖÝÐж ¼Ôª Ž› ¡ £
ÊÇÄê £ ¬ µ ÛDz Þ ÷ ƒ º ñ Rº ± Ó‘ ° Í ÑYËþ ² ¿ £ ¬ Dz ¶ ä ƒ º ² ®¶ ä º ÚÉê Ó‘ ¶ ä ƒ º
„ e² ¿ £ ¬ Dz Õß „ e¡ ¢ ËÙ² » Ì ¨ Ó‘ ¿ µ ÑY¡ ¢ ÆæÊN² ì ¿ ˵ Èʮһ ² ¿ ¡ £ Õß „ e¡ ¢ ËÙ
² » º Ï ÅcÆæÊN² ì ¿ ˱ ø ‘ ð ÓÚ¸ ß ¿ ¦ ˹ £ ¬ ” ¡ Ö®£ ¬ « @Æä ² ¿ Çõ Ö®µ ÜÓñ ƒ º ¸ ñ ¼°
Æä × ÓËþ ° ¢ ƒ º ¡ £
Ê®Æß Äê £ ¬ ÈÉÎ ç ´ º £ ¬ ÒÔ„ ž ØÝÀÕ¶ ¡ Î ´ « @£ ¬ ¸ Â× ÔÄá ÖT³ ÇÑ}ÅÑ¡ £ Dz
¸ Cé ŸÌ ¨ Ó‘ ƽ֮¡ £ ³ õ £ ¬ ° Í ô ” ° ² Ö®” ¡ £ ¬ º £ À- Ó Òà ÅÑ£ ¬ ÖÁÊǵ ÛDz ° ´ Ö»
¼ª ´ õ Ó‘ ƽ֮ ¡ £¸ Cé ŸÌ ¨ ¼È¶ ¨ ¸ Â× ÔÄá £ ¬ Õˆ ß Mõ Î ô Áx˹ † Î £ ¬ µ ÛÔ» £ º
¡ ° ¡ Êî Œ¢ ÖÁ£ ¬ ÒËDz „ eŒ¢ ¹ ¥ Ö®£ ¬ Èê Î ð Í ù ¡ £¡ ±
Èý Ô£ ¬ · â À¥ ‚ }ɽÉñ   ‘ Ôª ˜ OÍ õ £ ¬ ´ ó û }³ ØÉñ   ‘ » Ý• ú Í õ ¡ £
Ï ÄËÄÔ£ ¬ µ ÀÊ¿ Çñ Ì Ž™CÖ]µ Ûì ¶ ÐÐÔÚ¡ £ µ Û„ ° Í ÑYº ÚÑ}ÅÑ£ ¬ × ÔŒ¢
Ó‘ ƽ֮¡ £ Ëì ± ÜÊî ÓÚ° Í ô ” ° ² ¡ £ ÒÔÎ ÷ Óò ´ ó ¶ ¨ £ ¬ ÔOß _ô ” » ¨ ³ à ± OÖÎ Ö®¡ £
Çï £ ¬ ¸ Cé ŸÌ ¨ • í ÓPÓÚ¹ ÅÄÏ ¿ ¶ ø ŽÖ³ Ç¡ £ Åä ¿ ˲ ¿ Çõ Ë_À-   – ° ¢ º ÚĬ
Ì Ø• í ½µ £ ¬ • K« IÜŠ ¼Z£ ¬ ÒÔµ ØŸá £ ¬ Áî ¾ÓÃñ ÿ ‘ ô ô ©Êò Ã× ° Ù½ï £ ¬ ¹ ©Ê¿ × ä
Èý ÈËʳ ¡ £ µ ÛÓû • ÄÓ¡ ¶ È˹ † Î ½› Ì Æ¹ ÅÌ Ø¶ ø š w£ ¬ ÐД µ ³ Ç£ ¬ „ Ì Æ¹ ÅÌ ØÑ}
ÅÑ£ ¬ ÓÖÒÔµ À· ë U• º £ ¬ Ä˸ ÄÍ ¾£ ¬ ¶ ÉÙ|œ† º Ó£ ¬ Ñ- ¹ ʵ ÀÖÁÈö ñ R  – ŽÖ¡ £
» ò Ô» £ º × ó ÓÒÒŠ Ò» ½Ç« F£ ¬ ÐÎ Èç ¹ ¶ ø ñ RÎ ² £ ¬ × ÷ ÈËÑÔÔ» £ º ¡ ° Èê Ö÷ Ò˺ µ
ß €¡ £¡ ± µ ÛËì › QÒâ ° à ŽŸ¡ £ µ Û´ Î ² ¼¹ þ   – £ ¬ ÕÙÌ ì · ½½Ì Ê¿ ŽÖê ÂÊÀ¸ ¦ µ ÈÊö
Æä ½Ì ÒŽ¡ £ µ ÛÔ» £ º ¡ ° û œ¹ þ ¶ Y° ÝÎ Ò² » Ö^È» £ ¬ ÉÏ µ Û½µ è bŸoËù ² » ÖÜ£ ¬ º Î
  ‘ ¾Ð¾Ðì ¶ Ò» µ Ø¿ Æ£ ¿ ¡ ± Ãü × Ôá á Æí ¶ \֮Πģ ¬ ½Ô• ø ¶ RÃû £ ¬ ÓÖÃü Ãâ Ì ì · ½
½Ì Ê¿ ÙxÒÛ¡ £
Çï ¾ÅÔ± û Î ç Ë· £ ¬ ܇ ñ {¶ É° ¢ ĸ º Ó£ ¬ ÖÐÍ ¾ÒŠ Çñ Ì Ž™C£ ¬ ñ vÛ‹ ì ¶ ÈöÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 26¡ ¤

ñ R  – ŽÖ¡ £ ½ð Æ½ê – ¹ « º ú Ì ì ì ñ ÒÔÇà ý ˆ ± ¤ ½µ ¡ £
¶ ¬ ʮԱ û × ÓË· £ ¬ Ï ÂÔt° à ŽŸ¡ £
ʮһ Ô£ ¬ ½ð º ÓÖи ®½µ £ ¬ ÒÔʯ Ì ì ‘ ª   ‘ ± ø ñ R¶ ¼Ôª Ž› ÊØÖ®¡ £
Ê®¶ þ Ô£ ¬ ܇ ñ {ñ vº ö š Öº Ó£ ¬ ² ì º Ï Ì ¨ ¡ ¢ ¸ Cé ŸÌ ¨ × Ô² ¼¹ þ ƒ º • í « I« C
« @£ ¬ Ðg³ à ÒÔ¼² ² » ÖÁ¡ £
ÊÇÄê £ ¬ Õß „ e¡ ¢ ËÙ² » º ¬ ƽÆæÊN² ì ¿ Ë£ ¬ Æä Çõ ¶ ÝÈë Î ÓÁ_˹ ¡ £
Ê®° ËÄê ¹ ï Ä©´ º Õý ÔÂ¼× Òú £ ¬ ܇ ñ {° lº ö š Öº Ó£ ¬ ñ vÛ‹ ³ à ƒ º ³ à ¿ ˺ Ó¡ £
¶ þ Ô¸ ý ³ ½£ ¬ « Cì ¶ – |ɽ£ ¬ ÒŠ ´ ó õ ¹ Éä Ö®£ ¬ ñ Rõ Û£ ¬ µ ÛÒ× ñ R¶ ø ß €¡ £ × Ô´ Ë
ƒ ÉÔ² » ³ ö « C¡ £
Èý Ô£ ¬ ‡ ø Í õ ľ ÈAÀè × ä ¡ £
Ï Ä£ ¬ Õß „ e¡ ¢ ËÙ² » Ì ¨ ÅcÎ ÓÁ_˹ ‘ ð ÓÚ¿ ¦ ÀÕ¼ª º Óº ¢ ƒ º É£ Ö®µ Ø£ ¬ ´ ó
” ¡ Ö®£ ¬ « @Æä Ó‹ Ò´ ¸ ¦ ¡ ¢ ³ ¶ ¶ ø Äá ¸ ç µ Ȳ ¿ Çõ £ ¬ ™‘ ËÍ Ðg³ à ÕDÖ®¡ £ ÔtÒÔñ R
Ê®ÈfÆ¥ ê û ŽŸ¡ £
ʮԣ ¬ ½ð Ö÷ ѳ × ä £ ¬ Æä Ì « × ÓÊؾwÁ¢ ¡ £ ËÎ Ñ}Dz ¹ ¶ ‰ô Óñ • í Ƹ ¡ £ Î ÷
Ï ÄÀî × ñ í œ‚ ÷ Î » ì ¶ × Óµ ÂÍ ú ¡ £
Ê®¾ÅÄê ¼× Éê í “ £ ¬ µ Û± ÜÊî î ~ƒ º µ Äʧ Ö®µ Ø¡ £ ³ õ £ ¬ µ ÛDz Õß „ e¡ ¢ ËÙ
² » Ì ¨ × · Ì K  – ž ©£ ¬ Ãü Ö®Ô» £ º ¡ ° ʶ ¨ Ö®á á £ ¬ ÓÉÆæÊN² ì ¿ Ë» ØÖÁÃÉØ£ ƒ º
˹ † Î £ ¬ ÅcÎ ÒÏ à ÒŠ £ ¬ È» á á È« ŽŸ– |· µ ¡ £¡ ± ÖÁÊÇ£ ¬ Õß „ e¡ ¢ ËÙ² » Ì ¨ • í ¸ æ
½Ý£ ¬ Õˆ × ñ Ç° Ãü £ ¬ ÓPµ Ûì ¶ ÐÐÔÚ¡ £ Î ´ Ž× £ ¬ Õß „ eÖе À× ä ¡ £
Çï Æß Ô£ ¬ ËÇ ø Í õ ØÃô ” · ¥ Î ÷ Ï Ä£ ¬ ¿ Ëã yÖÝ¡ £
¶ ¬ £ ¬ » ÊŒOº ö ± ØÁÒ¡ ¢ Ðñ ÁÒØ£ • í Ó- £ ¬ º ö ± ØÁÒÉä Ò» Í Ã£ ¬ Ðñ ÁÒØ£ Éä
Ò» ɽÑò ÒÔ« I¡ £ µ Ûß M´ Î ² ¼¹ þ Ì K³ à º ö Ö®µ Ø£ ¬ ´ ó ê û Èý ÜŠ £ ¬ Ö§ ½ð Ž¤ ÒÔÑç
Ö®¡ £ µ ÛÃü ¶ ÂŒ¢ È¡ ʯ ‰º ÐÐŽ¤ £ ¬ ÒÔÃâ ƒ A¸ ² £ ¬ ž õ ² ¼³ à ² » • Ä£ ¬ • þ « C£ ¬ ÓÖ
² » • ÄÐ\º Ï ‡ ú £ ¬ µ ÛÅ- £ ¬ Çô ž õ ² ¼³ à ÓÚ  IÖÐÈý ÈÕ£ ¬ ¼È¶ ø å ¶ Ö®¡ £
¶ þ Ê®Äê ÒÒÓÏ ´ º £ ¬ µ ÛÖÁº Í ÁÖÐÐŒm£ ¬ · Ö· â ÖT× Ó£ º ÒÔº Í ÁÖÖ®µ ØÅc
Í Ï À× £ ¬ ÒÔÈ~ÃÜ  – º Óß …Ö®µ ØÅc¸ Cé ŸÌ ¨ ¡ £ ÒÔå a  – º Ó– |Ö®µ ØÅc² ì º Ï Ì ¨ £ ¬
ÒÔû yº £ Î ÷ Ø› ÀÕ× Ô• › Ö®µ ØÅcÐg³ à ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 27¡ ¤

¶ þ Ô£ ¬ Î ä Ï ÉÒÔÕæ¶ ¨ ÅÑ£ ¬ Òuš ¢ Ê· Ì ì Äß ¡ £
Èý Ô£ ¬ Ê· Ì ì • ÉÑ}Õæ¶ ¨ £ ¬ Î ä Ï É” ¡ × ß ¡ £
Ï ÄÁù Ô£ ¬ Ê· Ì ì • É” ¡ ËÎ Œ¢ Åí Áx± ó ì ¶ Ù• » Ê£ ¬ « @Ö®¡ £
Çï £ ¬ µ ÛÓHÕ÷ Î ÷ Ï Ä¡ £ ³ õ £ ¬ Î ÷ Ï ÄÖ÷ ƒ ^½µ £ ¬ Õˆ ¼{Ù|× Ó£ ¬ ÇÒÑÔî Š Öú
± ø Î ÷ Ó‘ ¡ £ ¼° á ç ± ø ÓÚÎ ÷ Ï Ä£ ¬ Æä ´ ó Œ¢ ° ¢ ɳ ¸ Ò² · Œ¦ ʹ Õß Ô» £ º ¡ ° Ù¹ ´ ó ‡ ø
± ø ” ¡ £ ¬ Î á ŽŸ· ½³ ö ¡ £¡ ± µ ÛÅ- £ ¬ Î ÷ Ï ÄÖ÷ ÄËê Ž½YÄ®± ± ÖT² ¿ Çõ £ ¬   ‘ ¾ÜÊØ
Ö®Ó‹ ¡ £ ÖÁÊÇ£ ¬ µ Û× ÔŒ¢ · ¥ Ö®£ ¬ ¼Ùµ ÀÓÚÎ · Ø£ ƒ º ¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ Î ä Ï ÉÈë Õæ¶ ¨ £ ¬ Ê· Ì ì • ɱ ¼é ÂÓò ¡ £
ʮһ Ô£ ¬ µ Û« CÓÚ° ¢ ƒ º ² » º Ï Ö®µ Ø£ ¬ ‰™ñ R£ ¬ Ëì ² » Ô¥ ¡ £ ñ vÛ‹ ì ¶ Þ ÷
Î Óƒ º º Ï Ì è £ ¬ Dz ʹ ØŸÎ ÷ Ï ÄÖ÷ ¾ÜÃü ¡ £
ÊÇÄê £ ¬ » Ê× ÓÐg³ à × ä ¡ £
¶ þ ʮһ Äê ± û Ðç ´ º £ ¬ µ Ûñ vÛ‹ Í ô ¹ Å´ ð Ì mº ô ˆ D¿ ËÖ®µ Ø£ ¬ ¸ Е º ‰ô £ ¬
• rÖTŒOÔÚ‚ ÈÕß Î ©Òà ŒO¸ ç ¡ £ Dz ʹ ÕÙ¸ Cé ŸÌ ¨ ¡ ¢ Í Ï À× ÖÁ¡ £ ´ Î ÈÕ£ ¬ µ ÛÆÁ
ÖTŒ¢ ¼° • Ĺ Ù£ ¬ Ö^¸ Cé ŸÌ ¨ ¡ ¢ Í Ï À× Ô» £ º ¡ ° Î Ò´ ù Œ¢ ËÀÒÓ¡ £ Î Ò  ‘ Èê µ È„ “
˜ I£ ¬ ŸoÕ“ – |¡ ¢ Î ÷ ¡ ¢ ÄÏ ¡ ¢ ± ± £ ¬ ½ÔÓÐÒ» š q³ Ì ¡ £ Î Òß zÃü ŸoËû £ ¬ Èê µ ÈÓû
¶ R” ³ • VÍ ÁÐ\Ãñ £ ¬ ± غ Ï Ð\ÐÄ  ‘ Ò» £ ¬ · ½ÄÜÓÀÏ í ‡ ø ì ñ ¡ £ Î ÒËÀ£ ¬ · î ¸ Cé Ÿ
Ì ¨   ‘ Ö÷¡ £¡ ± ÓÖÔ»£ º ¡ ° Î ÒÏ í ´ Ë´ ó Ãû £ ¬ ËÀŸoËù º ¶ £ ¬ Î Òî Š š wì ¶ ¹ ÊÍ Á¡ £
² ì º Ï Ì ¨ ë m² » ÔÚ‚ È£ ¬ ®” ² » ÖÁ± ³ Î Òß zÃü ¡ £¡ ± ÑÔ®…£ ¬ ÷ â ¶ þ × Ó³ ö ¡ £
Èý Ô£ ¬ × ÔŒ¢ ÖTÜŠ £ ¬ ° Î Î ÷ Ï Äº ÚË®µ ȳ Ç¡ £ ” ¡ Æä Œ¢ ° ¢ ɳ ¸ Ò² · ÓÚÙR
Ì mɽ£ ¬ « @Ö®¡ £
Ï Ä£ ¬ ± ÜÊî ì ¶ œ† ´ ¹ ɽ¡ £ Ôt· â ¹ ¦ ³ ¼‘ ô ¿ Úʳ ÒØ  ‘ Ê®Í ¶ Ï Â£ ¬ ÒÔ‡ ø Í õ
ØÃô ”   ‘ Ê× ¡ £ ¿ ËÎ ÷ Ï Ä¡ ¢ ¸ Ê¡ ¢ ÃCµ ÈÖÝ¡ £
Çï Æß Ô£ ¬ Î ÷ Ï ÄÖ÷ Àî µ ÂÍ ú × ä £ ¬ • Ä× Ó• • Á¢ ¡ £ ´ ó ÜŠ ¿ ËÎ ÷ › ö ¸ ®¼° Þ ÷
Á_¡ ¢ º ÓÔ´µ È¿ h£ ¬ Ëì Óâ ɳ Í Ó£ ¬ ÖÁü Sº ӾŶ É£ ¬ ° Î ‘ ª ² ý µ È¿ h¡ £
¾ÅÔ£ ¬ Àî È« ˆ Ì • ˆ ÁÖÒÔÅÑ¡ £ ¿ ¤ Í õ Ž§ ŒO‡ ú È« ÓÚÒæ¶ ¼¡ £
¶ ¬ ʮһ Ô¸ ý Éê £ ¬ µ ÛÓH¹ ¥ ì `ÖÝ£ ¬ Î ÷ Ï ÄÖ÷ Àî • • ÂÊÎ å Ê®  I• í Ô®¡ £
± û Òú £ ¬ Äæ“ ô Ö®¡ £ • rº Ó± ù ÒѺ Ï £ ¬ ÖTŒ¢ • ı ù ÉÏ ¶ ɺ Ó¡ £ Î ÷ Ï ÄÖ÷ ” ¡ ¶ Ý¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 28¡ ¤

µ ÛÔ»£ º ¡ ° Àî • • ½› ´ Ë” ¡ £ ¬ ² » ÄÜÑ}Õñ ÒÓ ¡ £¡ ± ¶ ¡ á h£ ¬ Î å ÐǾÛì ¶ Î ÷ ÄÏ ¡ £
µ Ûñ vÛ‹ û }´ ¨ ÖÝ¡ £
Ê®¶ þ Ô£ ¬ ‡ ø Í õ Àî ô ” Dz Àî Ï ² ŒOÖIÀî È« £ ¬   ‘ È« ² ¿ Œ¢ Ëù š ¢ ¡ £ Î ÷ Ï Ä
Òà ¼¯ ÄË· • í ½µ ¡ £
¶ þ Ê®¶ þ Äê ¶ ¡ º ¥ ´ º £ ¬ µ ÛÁô ± ø ‡ ú ÖÐÅd¸ ®£ ¬ × ÔÂÊŽŸ¶ É º Ó£ ¬ ¹ ¥ · eʯ
ÖÝ¡ £
Èý Ô£ ¬ ¿ Ëä ¬ ¡ ¢ º Ó¶ þ Öݼ° Î ÷ ŒŽ¿ h¡ £ · ÖDz Î ÓÕæÄÇî † ¿ ËÐŶ ¼¸ ®¡ £
ÊÇÔ£ ¬ Àî È« ½µ ¡ £
Ï ÄËÄÔ£ ¬ µ Ûñ vÛ‹ ¡ µ ¿ h£ ¬ ß M° Î µ Âí ˜ µ ÈÖÝ¡ £
Î å Ô£ ¬ ¿ ËÅRä ¬ ¸ ®£ ¬ Dz Ì Æ‘ cµ ÈØŸš qŽÅÓÚ½ð ¡ £
é cÔ£ ¬ ± ÜÊî ì ¶ Áù ± Pɽ¡ £
Áù Ô£ ¬ ½ð Dz Í ê î † º Ï ÖÜ ¡ ¢ Š WÍ Í ° ¢ » ¢ • í Õˆ º Í ¡ £ µ ÛÖ^Ⱥ ³ ¼Ô» £ º
¡ ° ë Þ × ÔÈ¥ š qÎ å ÐǾÛÖ®• r . ÒÑÔS² » š ¢ ÂÔ , å á Í ü Ï ÂÔtÒ®£ ¿ ½ñ ¿ ɲ ¼¸ æÖÐ
Í â £ ¬ Áî ± ËÐÐÈËÒà Öª ë Þ Òâ ¡ £¡ ±
ÊÇá á £ ¬ Î ÷ Ï ÄÖ÷ ÉÏ ± í Æò ½µ £ ¬ Ø• ü S½ð · ð ¼° Í ¯ ÄÐÅ®¡ ¢ ñ „ ñ R¡ ¢ ½ð ã y
Æ÷ £ ¬ ‚ ä ¾Å¾ÅÖ®¶ Y¡ £ µ ÛÔÊÖ®£ ¬ ÙnÎ ÷ Ï ÄÖ÷ Ãû ʧ ¶ ¼ƒ º º ö £ ¬ × gÑÔÕý Ö± Ò² ¡ £
Î ÷ Ï ÄÖ÷ Æò Õ¹ ÆÚÒ» ÔÂá á Èë ³ ¯ ¡ £ µ ÛDz Ó • ö ³ ¶ ¶ ø ± ØÎ ¿ ÖIÖ®¡ £ ÊÇ• r£ ¬ µ Û
ÒѲ » Ô¥ £ ¬ ÃÜÖI× ó ÓÒ £ º ¡ ° Î ÒËÀ£ ¬ Î ð ° l† Ê£ ¬ Ù¹ Î ÷ Ï ÄÖ÷ • í £ ¬ ¼´ š ¢ Ö®¡ £ ¡ ±
Çï Æß Ô£ ¬ µ Ûñ vÛ‹ Çå Ë®¿ h֮Π÷ ½- ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ µ Û¼² Éõ ¡ £ ÒÑá h£ ¬ ± À
ì ¶ ì `ÖÝ¡ £ µ ÛÅR± À£ ¬ Î ¼× ó ÓÒÔ» £ º ¡ ° ½ð ¾« ± ø ÔÚä ü ê P£ ¬ ÄÏ “ þ ß Bɽ£ ¬ ± ±
Ï Þ ´ ó º Ó£ ¬ ë yÒÔå á ÆÆ¡ £ Èô ¼ÙÍ ¾ÓÚËÎ £ ¬ ½ð £ ¬ ËÎ Ö®ÊÀ³ ð Ò² £ ¬ ± ØÔSÎ Ò£ ¬
„ tÓÉÌ Æ¡ ¢ à ‡ Ö± “ v´ ó Áº ¡ £ ½ð ë m³ · ä ü ê PÖ®± ø ÒÔ× Ô¾È£ ¬ È» ǧ Àï ¸ ° Ô®£ ¬
Ê¿ ñ R¾ã Æ£ £ ¬ Î á ÆÆÖ®± ØÒÓ ¡ £¡ ± ÑÔÆò ¶ ø ± À£ ¬ Äê Æß Ê®ÓÐÈý ¡ £
Î ÷ Ï ÄÖ÷ • í ³ ¯ £ » Í ÐÑÔµ ÛÓм² £ ¬ ² » ÄÜÒŠ £ ¬ Áî ì ¶ Ž¤ Í â Ðж Y¡ £ Ô½Èý
ÈÕ£ ¬ ÖTŒ¢ × ñ ß zÃü š ¢ Ö®¡ £ Î ÷ Ï ÄÍ ö ¡ £
ÖT» Ê× Ó· î è ÷ Œmß €Ä®± ± £ ¬ ÖÁË_ÑY´ ¨ ¹ þ ÀÏ Í ½Ö®ÐÐŒm£ ¬ ÄË° l† Ê£ ¬
Ôá Æð Ý‚ · Y¡ £ Ï ÈÊÇ£ ¬ µ Ûµ Àß ^Æð Ý‚ · Y£ ¬ ÒŠ Ò» ´ ó ˜ ä £ ¬ • ÛÖ®£ ¬ ± P» ¸ ˜ ä Ï ÂÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 29¡ ¤

Á¼¾Ã£ ¬ Ö^• ÄÕß ÈÕ £ º ¡ ° ®• ÈÕ± ØÔá Î Òì ¶ ´ Ë¡ £ ÖÁÊÇÓÐÊö Ç° Ãü Õß £ ¬ Ëì Ôá
˜ ä Ï ÂÑÉ¡ £¡ ±
ÖÁÔª Èý Äê ¶ ¬ ʮԡ £ × · Õž Â}Î ä » ʵ Û£ ¬ • RÌ – Ì « × æ¡ £ ÖÁ´ ó ¶ þ Äê ¶ ¬
ʮһ Ô£ ¬ ¼ÓÕž · ¨ Ì ì † ™ß \Â}Î ä » ʵ Û¡ £
Ê· ³ ¼Ô»£ º ¡ ° Ì ì Ï ÂÖ®„ Ý£ ¬ ÓÉ· Ö¶ ø º Ï £ ¬ ë m× è É½Ï Þ º £ ¡ ¢ ®• î • Êâ Ë× £ ¬
½Ké Tì ¶ ½yÒ» ¡ £ Ì « × æý ˆ ÅdË· Ä®£ ¬ Û`Ï Ä ê ¬½ð £ ¬ ʎƽΠ÷ Óò £ ¬ ŽŸÐÐÈfÀï £ ¬
ª q³ ö Èë ‘ ô ê YÖ®ƒ È£ ¬ Èý ´ ú ¶ ø á á Î ´ ‡ LÓÐÒ² ¡ £ Ì ì Œ¢ ´ ó ¾ÅÖݶ ø Ò» ÖÐÍ â £ ¬
ʹ Ì « × æ¾ñ Æä · ª ¡ ¢ ÜkÆä Í ¾£ ¬ ÒÔ¸ FÆä ± ø Á¦ Ö®Ëù ¼° £ ¬ ë mÖ^ÈA¡ ¢ ÒÄÖ®´ ó
Í ¬ £ ¬ ÕØì ¶ ² ©  – • ú å \ÊÏ ¿ ÉÒ² ¡ £¡ ±

ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 30¡ ¤¾í Ëı ¾¼oµ ÚËÄ

Ì « × Ú

Ì « × ÚÓ¢ Î Ä» ʵ Û£ ¬ ÖM¸ Cé ŸÌ ¨ £ ¬ Ì « × æµ ÚÈý × ÓÒ² ¡ £ ĸ Ô» ¹ â « IÒí Â}
» ʺ ó ¡ £ Ì « × æé L× ÓÐg³ à £ ¬ ´ Î ² ì º Ï Ì ¨ £ ¬ ¶ þ ÈËËز » Ï à ÄÜ¡ £ Ì « × æÊ®ËÄÄê £ ¬
ÓHÕ÷ Î ÷ Õ÷ £ ¬ × hÁ¢ Ëö ø ÐУ ¬ ² ì º Ï Ì ¨ Õˆ ÒÔµ Û  ‘ Ëã ¬ Ì « × æ• ÄÖ®£ ¬ ʾß
¡ ¶ Ðg³ à ‚ ÷ ¡·¡ £ Ê®Áù Äê £ ¬ Ðg³ à ¡ ¢ ² ì º Ï Ì ¨ ¹ ¥ ž õ   – í K³ à £ ¬ ŒÒʧ ¿ ¯ £ ¬ Ì «
× æ¸ ÄÃü µ Û  ‘ ½yŽ› ¡ £ µ ÛÕ{º Í ƒ ÉÐÖ£ ¬ ± ø Ñ}Õñ £ ¬ Ëì ¿ Ëž õ   – í K³ à ¡ £ Ê®Æß
Äê ´ º £ ¬ µ ÛÂÔµ ØÓ¡ ¶ Ⱥ ÓÏ ÂÓÎ £ ¬ Õˆ ß M¹ ¥ Î ô Áx˹ † Î £ ¬ Ì « × æÕÙµ Ûß €£ ¬ Åc
² ì º Ï Ì ¨ µ È• ÄÌ « × æ° à ŽŸ¡ £ ¶ þ ʮһ Äê £ ¬ • ÄÌ « × æ· ¥ Î ÷ Ï Ä¡ £ Ì « × æ± À£ ¬ » Ê
µ ÜÍ Ï À× ± O‡ ø £ ¬ µ Û· Öµ ØÔÚÈ~ÃÜ  – º Ó£ ¬ Áô ÓÚ» ô ² ©Ö®µ Ø£ ¬ ° ² Ý‹ ² ¿ Ð\¡ £
Ôª Äê ¼º á hÏ Ä£ ¬ µ ÛÖÁº ö ô ” ° à Ñ©² » Ö» Ö®µ Ø£ ¬ » ʵ ÜÍ Ï À× • í Ó- ¡ £
Çï ° ËÔÂÒÑÎ ´ £ ¬ ÖTÍ õ ° Ù¹ Ù• þ ÓÚÇÓ¾Gß Bº Óé Ÿµ þ î ~° ¢ ØÝÀÕ£ ¬ Õˆ µ Û
× ñ Ì « × æß zÔt¼´ Î » £ ¬ ¹ ² ÉÏ × ð Ì – Ô» ľÒà ˆ Ôº Ï º ± ¡ £ » ÊÐÖ² ì º Ï Ì ¨ ³ Öµ ÛÓÒ
ÊÖ£ ¬ » ÊÊå Î Ó³ à ½ï ³ Öµ Û× ó ÊÖ£ ¬ » ʵ ÜÍ Ï À× ÒÔ½ð ± - ß M¾ÆÙ• ¡ £ µ Û– |Ï ò ° Ý
ÈÕ£ ¬ ² ì º Ï Ì ¨ ÂÊ» Ê× å ¼° Ⱥ ³ ¼° Ýì ¶ Ž¤ Ï Â¡ £
Ï ÈÊÇ£ ¬ Ì « × æ± À£ ¬ ½ð Ö÷ Dz Æä Öª é _· â ¸ ®Í ê î † Âé ½ï • í µ õ ¡ £ ÖÁÊÇ£ ¬
Ñ}Dz Æä ¶ RÊ· ´ ó · ò Í ê î † ÄÅÔGÉê • í š wÌ « × æÖ®¾ê ¡ £ µ ÛÔ» £ º ¡ ° Èê Ö÷ ¾Ã² »
½µ £ ¬ ʹ Ï Èµ Û„ Úì ¶ ± ø é g£ ¬ ÄwØMÍ ü Ò®£ ¿ º Î ÒÔ¾ê   ‘ £ ¡ ¡ ± …sÖ®¡ £
ë · ËÞ Ðlµ ÈÒÀÇ° · ¬ Ö± £ ¬ Ðû Ì « × æÂ}Ó– ÒÔÖIÖ®¡ £ ʼ½¨ ‚ }• [£ ¬ Á¢ ñ _
‚ ÷ ¡ £ Ãɹ ÅÈËÓÐñ R° ÙÕß £ ¬ Ý” ê ò ñ RÒ» £ » Å£ ° ÙÕß £ ¬ Ý” ÁiÅ£ Ò» £ » Ñò ° ÙÕß £ ¬

ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 31¡ ¤

Ý” ÁiÑò Ò» £ » Öø   ‘ Áî ¡ £ ÖÐÔ- ÈËÒÔ‘ ô Ó‹ ³ ö ÙxÕ{£ ¬ Ãü Ò®Âɳ þ ² ÄÖ÷ Ö®¡ £
Î ÷ Óò ÈËÒÔ¶ ¡ Ó‹ ³ ö ÙxÕ{£ ¬ Ãü Âé º Ï › ]µ ÄÑÀØÝÍ ß ³ à Ö÷ Ö®¡ £ · ² ÖTÍ õ ¡ ¢ ñ €
ñ R³ ¯ • þ £ ¬ ¼° ʹ Õß Í ù • í £ ¬ ² » µ ÿ Æ” ¿ ° ÙÐÕ¡ £
¶ ¬ ʮһ Ô£ ¬ ë · ÖTÍ õ ¡ ¢ Ð\¹ ÙÈ˹ ÜÝ  Ö®µ ؃ LÜŠ ÊÂÀí ÓÐÍ ý · Ö± Ë´ Ë
Õß £ ¬ ÁTÆä ß _ô ” » ¨ ³ à ÒÔÏ Âµ ȹ Ù¡ £
ÊÇÄê £ ¬ ʼÁ¢ Èý Èf‘ ô £ ¬ ÒÔ„ ¢ º Úñ R¡ ¢ Õ³ º Ï ÖØɽ¡ ¢ Ê· Ì ì • É  ‘ Ö®¡ £
ÙnÈö ¼ª ˼² » » ¨ ½ð · û £ ¬ ° ² Ý‹ ɽ– |¡ ¢ º Ó± ± ÖTÖÝ¡ £ ľØÝÒć ø Í õ • í ³ ¯ ¡ £
Î ÷ Óò ÒÁ˼° ËØݼ{Çõ ƒ ȸ ½¡ £
¶ þ Äê ¸ ý Òú ´ º Õý Ô£ ¬ Ôt× ÔÔª Äê ÒÔÇ° ÊÂÎ ð † – ¡ £ ¶ ¨ ÖT· Õn¶ • ¡ ¢ ¾Æ
Õn, ò ž Œ• Ï ¢ £ ¬ ʮȡ Ò» £ » ë s¶ • , Èý ʮȡ Ò» ¡ £ µ ÛÅcÍ Ï À× « CÓÚÎ Óƒ º º ®º Ó¡ £
Ï ÄËÄÔ£ ¬ µ Û± ÜÊî ÓÚËþ Ã܃ º º Ó¡ £ ¶ ä » í ÀÕ‡ ú ‘ cê – £ ¬ Åc½ð Œ¢ Í ê î †
• ¤ µ È‘ ð ÓÚ´ ó ² ý Ô- , ʧ Àû ¡ £ – |ƽÐÐÊ¡ ‡ ÀŒ• Èë ÓP . µ ÛDz Î Ó¹ Ç™è ʹ ÓÚ½ð £ ¬
± ± ß €£ ¬ ½ð ê „ Î ÷ × ó ¸ ± Ôª Ž› ± R¹ Ä× µ ÒŠ ʹ Õß , Óв » ß dÕZ¡ £ µ Û„ Ö® , ´ ó Å- ¡ £
Áù Ô£ ¬ ½ð Ö÷ Ñ}× · Í ê î † Å« Éê • í Ƹ £ ¬ µ Û² » ÊÜ¡ £
Çï Æß Ô£ ¬ µ Û× ÔŒ¢ · ¥ ½ð £ ¬ Ãü Î Ó³ à ½ï Áô ÊØ£ ¬ » ʵ ÜÍ Ï À× ¼° Æä × ÓÃÉ
¸ ç ½Ô• Ä¡ £
° ËÔ£ ¬ Ê· Ì ì • É¿ ËÐlÖÝ¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ Dz ËÙ¸ ç ʹ ÓÚ½ð ¡ £
ʮһ Ô£ ¬ ʼÖÃʮ· á ç ÊÕÕn¶ • ʹ £ º ÒÔê • • r¿ É¡ ¢ Úw• Pʹ Ñà ¾©£ ¬
„ ¢ ÖУ ¬ „ ¢ » ¸ ʹ Ðû µ £ ¬ ÖÜÁ¢ º Í ¡ ¢ Í õ Ø‘ ʹ Î ÷ ¾©£ ¬ …Î Õñ ¡ ¢ „ ¢ × ÓÕñ ʹ Ì «
Ô- £ ¬ —î º † ¡ ¢ ¸ ß Í ¢ Ó¢ ʹ Æ½ê – £ ¬ Í õ • x¡ ¢ ÙZ• Äʹ Õæ¶ ¨ £ ¬ • ˆ è ¤ ¡ ¢ Í õ ä Jʹ
– |ƽ£ ¬ Í õ µ º à ¡ ¢ º î ï @ʹ ± ± ¾©£ ¬ Š A¹ ÈÓÀ¡ ¢ ³ Ì Ì ©Ê¹ ƽ´ ¨ £ ¬ Ì ï ľΠ÷ ¡ ¢
Àî Ì ì µ Âʹ • ú ÄÏ ¡ £ ´ ó ± ø ¹ ¥ ä ü ê P¡ ¢ Ë{Ì ï ê P£ ¬ ¾ã ² » ¿ Ë¡ £
Ê®¶ þ Ô£ ¬ ´ ó ± ø ° Î Ì ì „ ÙÕ¯ ¼° í n³ Ç¡ ¢ ÆÑÚæ¡ £ µ ÛÖÁÆ½ê – £ ¬ ÒÔÌ ï Ò°
² » ÖÎ £ ¬ † – ¶ ¼¿ ‚ ¹ ÜÀî ÊØÙt¡ £ Œ¦ Ô» £ º ¡ ° • VØš Ãñ Ÿo¸ û ¾ß £ ¬ ¹ Ê» ÄÌ ï ¶ à ¡ £
¡ ° Ôt½oÅ£ Èfî ^£ ¬ ÈÔá ãê PÖБ ô ¿ Ú£ ¬ ‰¨ º Ó– |» ĵ Ø¡ £
ÊÇÄê £ ¬ ¸ ÄǬ ŒŽÜŠ   ‘ Çå ŒŽÜŠ £ ¬ Ñ}¸ Ä¡ µ ¸ ®  ‘ º ÖÝ¡ £ Dz Àî ° î ÈðÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 32¡ ¤

ʹ ÓÚËÎ £ ¬ ÖÁŒš ‘ ª ¿ h² » µ ÃÈë ¡ £ ÔtÐÐÊ¡ Àî È« × oËÍ ° î ¶ Ë£ ¬ ËÎ ß …Œ¢ ÓÖ¾Ü
Ö®¡ £ Ä˸ ĵ À³ ö ì ¶ Ì I¡ ¢ ü S£ ¬ ÅcËÎ ÐÐÈ˶ ¨ ¼s¶ ø ß €¡ £ Dz ¾bƒ º ñ Rº ± Âʾ«
± ø Èý Èf£ ¬ Ó‘ „ ž ØÝÀÕ¶ ¡ £ ¬ ‘ ð ì ¶ º Ï ¶ ø À- ¶ ú Ö®µ Ø£ ¬ ´ ó ” ¡ Ö®¡ £
Èý Äê ÐÁî´ º Õý Ô£ ¬ Àî È« ¹ ¥ “ PÖÝ£ ¬   ‘ ËÎ Œ¢ Úw¿ û Ëù š ¢ ¡ £
¶ þ ÔÂ, ´ ó ± ø ¿ Ëø PÏ è ¸ ® , · Ö± ø ¹ ¥ ËÎ Î ÷ º Í ÖÝ , « @Æä Œ¢ • Š ¿ ¡ . ½ð ƽ› ö ¡ ¢
‘ cê – ¡ ¢ ß “ Ô- µ ȸ ®ÖݽԽµ . ËÙ² » Ì ¨ Åc½ð Œ¢ Í ê î † • ¤ ‘ ð ÓÚµ ¹ » Ø· Y , ʧ Àû ¡ £
¶ þ Î å Ô£ ¬ µ Û± ÜÊî ì ¶ ¾ÅÊ®¾ÅȪ £ ¬ ÒÔÀî È« ÆÞ —î Ãî Õæ  ‘ ɽ– |» ´ ÄÏ
ÐÐÊ¡ ¡ £ ½ð ½µ ÈËÀî ‡ ø ² ý ÑÔÓÚÍ Ï À× £ ¬ Õˆ ³ ö Œš ë u£ ¬ × Ô• hÖÐß _ÓÚÌ Æ¡ ¢ à ‡ £ ¬
• ÄÖ®¡ £ × · Þ ÷ ² » º ± ʹ ÓÚËÎ £ ¬ ¼Ùµ ÀÇÒÕˆ • þ ± ø ¡ £ Þ ÷ ² » º ± ÖÁã æÖÝ£ ¬ ËÎ Çà
Ò° Ô- ½yÖÆ• ˆ Ðû š ¢ Ö®¡ £
Çï ° ËÔ£ ¬ µ ÛÐÒÎ ÷ ¾©£ ¬ ʼÁ¢ ÖЕ ø Ê¡ £ ¬ ¸ ÄÊÌ • Ĺ ÙÃû £ ¬ ÒÔÒ®Âɳ þ
² Ä  ‘ ÖЕ ø Áî £ ¬ Õ³ º Ï ÖØɽ  ‘ × ó Ø©Ï à £ ¬ æ‚ º £   ‘ ÓÒØ©Ï à ¡ £ Ò®Âɳ þ ² Ä× à
Õˆ ÖÝ¿ hé LÀô Œ£ Àí Ãñ Ê£ ¬ Èf‘ ô ¸ ®Œ£ Àí ÜŠ Õþ £ ¬ Õn¶ • Ëù Œ£ Àí å X¹ È£ ¬ ¸ ÷
² » Ï à ½y” z¡ £ • ÄÖ®¡ £ Í Ï À× Èë ´ ó É¢ ê P£ ¬ ° Î ËÎ ø PÖÝ¡ ¢ Ñó ÖÝ£ ¬ ß M‡ ú ÅdÔª ¡ £
· ÖÜŠ   ‘ ¶ þ £ º Î ÷ ÜŠ ÓÉã æÖݶ ɼΠÁê ½- £ ¬ – |ÜŠ Ú…ð ˆ ï Lê P£ ¬ ÂÔµ ض ø – |¡ £
³ õ £ ¬ » ÊÊå Î Ó³ à ½ï Dz Öø ¹ Å Åcµ ȱ ã ì ¶ ¸ ß û • £ ¬ ¸ ß û • ÈËš ¢ Ö®¡ £ ÖÁÊÇ£ ¬ µ Û
ʹ Èö ÑYËþ Õ÷ ¸ ß û • £ ¬ Œ¦ Æä š ¢ ʹ Õß Ö®× ï ¡ £
¾ÅÔ£ ¬ µ Û× ÔŒ¢ ‡ ú º ÓÖи ®¡ £ Ãü Æ½ê – ÒÆËÚÎ ÷ ¾©£ ¬ ¶ ¼¿ ‚ ¹ ÜÀî ÊØÙt
ÑÔ£ º ¡ ° ° ÙÐÕÆ£ ± Ö£ ¬ ² » ÈÎ Ý” Ýd¡ £ ¡ £¡ ± ÔtÁTÖ®¡ £
¶ ¬ Ê®¶ þ ÔÂÒÑÄ©£ ¬ ¿ ˺ ÓÖи ®¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ Í Ï À× ¶ É• hË®£ ¬ Åc½ð Œ¢ ² ¼
¹ þ ‘ ð ÓÚÓí ɽ£ ¬ ² ¼¹ þ Òý ± ø ß €£ ¬ ÄæÆä ÝwÖØ« @Ö®¡ £ Èö ÑYËþ ‡ ú ¸ ß û • – |¾©£ ¬
¸ ß û • Í õ ² uÕˆ ½µ ¡ £ ÊÇÄê £ ¬ ´ ó Ãû ÊØŒ¢ Ì K´ » · ´ £ ¬ Ãü —î ‚ ÜÖ» ¸ ç Ó‘ ” ØÖ®¡ £
¾bƒ º ñ Rº ± × · „ ž À- ÀÕ¶ ¡ ÖÁŽì ƒ º ß ¯ ɽ£ ¬ „ ž À- ÀÕ¶ ¡ ” ¡ ËÀ¡ £ Ø› ÀÕ× Ô• › Í ö ¡ £
¾bƒ º ñ Rº ± Ëì È¡ ° ¢ Äá ß ¯ ¡ ¢ • Û¶ ø Î ÷ Àã ¡ ¢ ÷ · ¨ ¶ ø ˾Èý ² ¿ Ö®µ Ø¡ £
ËÄÄê Èɳ ½´ º Õý ÔÂÈÉÎ ç Ë· £ ¬ Í Ï À× ” ¡ ½ð Œ¢ Í ê î † ƒ ÉŠ ä ÊÒì ¶ Ï å ³ Ç¡ £
± û Ðç £ ¬ µ Û× Ô º ÓÇå ¿ h° × Æ¶ ɺ Ó£ ¬ Èý ÈÕÜŠ ®…¶ É¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ Í Ï À× Ê¹ Õß ÖÁ£ ¬
× à ÒѶ É• h½- ¡ £ ÔtÖTÜŠ ¼´ ÈÕß M° l¡ £ ¼× Î ç £ ¬ µ ÛÖÁà • ÖÝ£ ¬ ½ð Í Í ÜŠ Ôª Ž›ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 33¡ ¤

¼° ½ð ± ø ‘ ð ì ¶ â xÖÝÖ®Èý · å ɽ£ ¬ ´ ó ” ¡ Ö®£ ¬ « @Æä ´ ó Œ¢ ² ¼¹ þ ¡ £ × ÔÊÇ£ ¬ ½ð
± ø ² » ÄÜÑ}Õñ ¡ £ Î ì Ðç £ ¬ µ ÛÖÁÈý · å ɽ¡ £ ÈÉÒú £ ¬ ¿ Ëâ xÖÝ£ ¬ « @½ð ´ ó Œ¢ º Ï
ß _¼° Í ê î † • ¤ µ È¡ £ ÐÁá h£ ¬ ½ð ä ü ê PÊØŒ¢ Àî ƽÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ ½ð ÔSÖÝ
± ø ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Èö ÑYËþ × Ô¸ ß û • ° à ŽŸ¡ £ µ ÛDz ʹ ÒÔ- t• ø ÖI¸ ß û • Í õ
² u¡ £
¶ þ ÔÂÎ ì Î ç £ ¬ µ ÛÖÁ± RÊÏ ¿ h£ ¬ Óö ½ð Œ¢ Í ½† Πأ µ ä µ È£ ¬ ½ð ± ø ² » ‘ ð ¶ ø
• ¢¡ £ Í ê î † ÖØÏ ² • í ½µ ¡ £ µ ÛÃü ” ØÖØÏ ² ÓÚñ RÇ° ¡ £ Ëì Ï ÂÉÌ ¡ ¢ ° ° ¡ ¢ á Ô¡ ¢ Èê ¡ ¢
ê „ µ ÈÖÝ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ · Ö± ø ¹ ¥ š wµ ¸ ®£ ¬ ÔS¡ ¢ à • ¡ ¢ ê • ¡ ¢ º Á¡ ¢ ‰Û¡ ¢ · f¡ ¢ î ¡ ¡ ¢
ÓÀµ ÈÖÝß M¡ £
Èý Ô¶ ¡ º ¥ £ ¬ ¿ ËÖо©£ ¬ ½ð Œ¢ • Š Éì Ñ}È¡ Ö®¡ £ Ãü ËÙ² » Ì ¨ µ ȇ ú ÄÏ ¾©¡ £
ËÎ ÈËÒÔ± ø • í • þ ¡ £ × · ʹ ÖI½ð Ö÷ ½µ ¡ £ ÈÉÒú £ ¬ ½ð Ö÷ ʹ Æä ÖG× h´ ó · ò Åá • M
° ¢ » ¢ Ž§ ¡ ¢ ´ ó ¸ ®± O‡ ø ÊÀ˜ s• í Æò º Í £ ¬ ÒÔÆä µ ÜÖ®× Ó² ÜÍ õ Óž ¿ É  ‘ Ù|¡ £ ¹ ï
î£ ¬ ËÙ² » Ì ¨ ¹ ¥ ÄÏ ¾©² » ¿ Ë¡ £
Ï ÄËÄÔ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ½ð Ö÷ Ñ}ʹ Æä ‘ ô ² ¿ ÊÌ ÀÉ—î ÈÊ· î ½ð ² ¯ Æò º Í £ ¬ ËÙ² »
Ì ¨ ³ Dz » Ò× Ï Â£ ¬ ÔSÖ®¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ½ð Ö÷ ÓÖʹ ÈÊý VÕä Œš • í Öx¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ Dz
› ]ß ¯ Èë ³ ÇÔtÖI½ð Ö÷ ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ܇ ñ {± ± ß €£ ¬ Áô ËÙ² » Ì ¨ ‡ ú ÄÏ ¾©¡ £ µ ÛÓÉ
° ë ¶ ÉÖÁÕæ¶ ¨ ¸ ®¡ £ ÐÒÖж ¼£ ¬ ³ ö ¾ÓÓ¹ ê P£ ¬ ± ÜÊî ì ¶ ¹ Ùɽ¡ £ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ
• í Ø• · ½Î ï ¡ £
Î å Ô£ ¬ ë · ʹ ³ ¼ŸoÅÆÃæÎ Ä× Ö£ ¬ ʼ½oñ RÖ®¿ h¹ Ù¼° Ôª ² î ¹ Ù½Ô× ï Ö®¡ £
Èô ± ø ʼ° ËÍ ¶ RÓÃÎ ï £ ¬ ÈÔò ž ” µ ‘ ª ¸ ¶ ܇ Å£ ¡ £ µ Û² » Ô¥ ¡ £
Áù Ô£ ¬ ¼² Éõ ¡ £ Í Ï À× ¶ \ì ¶ Ì ì µ ØÕˆ ÒÔÉí ´ ú Ö®¡ £ Î ´ Ž× £ ¬ µ Û¼² ñ ¬ ¡ £
× · ½ð Ù|× Ó² ÜÍ õ Óž ¿ Éš w¡ £ ¸ ß û • Ñ}ÅÑ£ ¬ á ã ¶ ¼ÓÚ½- ÈA• u¡ £
Æß Ô£ ¬ Dz Ì Æ‘ cÖI½ð Ö÷ ½µ ¡ £ ¼× Éê £ ¬ ½ð ÈËš ¢ Ì Æ‘ c¼° • ÄÕß Èý Ê®ð N
ÈË¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ‡ ø ° ² ÓÃÅѸ ½ÓÚ½ð ¡ £
° ËÔÂÐÁº ¥ £ ¬ ËÙ² » Ì ¨ ” ¡ ½ð Œ¢ Î ä Ï Éµ Èì ¶ ¾©Ë®¡ £ Ñ}Dz Èö ÑYËþ Õ÷ ¸ ß
û • ¡ £
¾ÅÔ£ ¬ µ Û´ Î ° ¢ Øݺ Ï µ Ä˼֮µ Ø¡ £ » ʵ ÜÍ Ï À× × ä ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 34¡ ¤

¶ ¬ ʮԣ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ • í Öx× ï ¡ £
ʮһ Ô£ ¬ µ Û« CÓÚ¼{Ì m³ à ØÝœØÖ®µ Ø¡ £
Ê®¶ þ Ô£ ¬ ñ vÛ‹ ÓÚÌ « × æ´ ó Î Ó  – ¶ ä ¡ £ ½ð Ö÷ ÒÔã ê ¾©² » ÄÜÊØ£ ¬ × h¶ É
º ÓÈ¡ ÐlÖÝ¡ £ Èö ÑYËþ ¹ ¥ ¸ ß û • Ì ŽÈʳ Ç£ ¬ ÖÐÁ÷ ʸ × ä £ ¬ „ eŒ¢ è F¸ ç Òý ± ø ß €¡ £
ÊÇÄê £ ¬ Á¢ Õõ · ¿ ‚ Ôª Ž› ¸ ®£ ¬ ¸ Ä‘ ÑÖÝ  ‘ ÐБ Ñ¡ ¢ ÃÏ ÖÝÊ¡ £ Dz Í õ
™v± ã ì ¶ ËÎ £ ¬ × hŠ A¹ ¥ ½ð ÈË¡ £ ËΠʹ à uÉì Ö®² Ɉ ó Ãü ¡ £ µ ÛÔSÒÔ³ ɹ ¦ Ö®á á £ ¬
š wËÎ º ÓÄÏ µ Ø¡ £
Î å Äê ¹ ï ËÈ´ º Õý Ô± û Î ç Ë· £ ¬ ½ð Ö÷ ¶ ɺ Ó¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ ½ð Œ¢ ° × Èö ¹ ¥ Ðl
ÖÝ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ³ · ¼ª ˼² » » ¨ µ È” ¡ ° × Èö ÓÚ° × ¹ « • R¡ £ ½ð Ö÷ ± ¼š wµ ¸ ®¡ £ Î ì
³ ½£ ¬ ½ð ¾©³ ÇÎ ÷ ÃæÔª Ž› ´ Þ Á¢ š ¢ Áô ÊØÍ ê î † Å« Éê µ È£ ¬ ÒÔÄÏ ¾©½µ ¡ £
¶ þ Ôµ ÛÐÒè FÁж ¼Ö®µ Ø¡ £ Ãü » Ê× ÓÙFÓɼ° ÖTÍ õ ° ´ ³ à Ž§ Œ¢ × ó Òí ± ø £ ¬
Ó‘ ÆÑõ rÈfÅ« ¡ £
Ï ÄËÄÔ¹ ï ËÈ£ ¬ ´ Þ Á¢ ÒÔ½ð Ì « º ó Í õ ÊÏ ¡ ¢ » ʺ ó Í ½† Î ÊÏ ¡ ¢ Áº Í õ • Äã ¡ ¡ ¢
ÇGÍ õ Êؼƒ ¼° × ÚÊÒÄÐÅ®Î å ° Ùð NÈË£ ¬ ÖÁËÙ² » Ì ¨ ÜŠ ÖС £ ¼× Î ç £ ¬ ËÙ² » Ì ¨
š ¢ • Äã ¡ ¡ ¢ Êؼƒ £ ¬ ËÍ Í õ ÊÏ ¡ ¢ Í ½† Î ÊÏ ¸ ° ÐÐÔÚ¡ £ ß ¯ ľ¡ õ ÂÊÖTÜŠ ‡ ú š wµ ¡ £
Î å Ô£ ¬ ½ð Œ¢ ÆѲ ì ¹ ÙÅ« ³ ËÒ¹ • í ¹ ¥ £ ¬ Èö ¼ª ˼² » » ¨ ¼° Óô Ôª Ž› ¶ - ¿ ¡
µ Ƚԑ ð › ]¡ £ ÔtÖI¸ ß û • Í õ » Úß ^• í ³ ¯ £ ¬ ÇÒ” µ Æä Î å × ï ¡ £
Áù ÔÂÈÉÎ ç £ ¬ ËÙ² » Ì ¨ ¿ ËÖо©£ ¬ « @½ð Öо©Áô ÊØ• Š Éì ¡ £ ÐÁî£ ¬ ½ð
Ö÷ × Ôš wµ ± ¼¼ÀÖÝ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ½ð Ö÷ Èë ÓÚ² Ì ÖÝ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ µ ÛÃü ÒÔ¿ × × ÓÎ å
ʮһ ÊÀŒOÔª ´ ë Òu· â ÑÜÂ}¹ « ¡ £
Çï ° ËÔ£ ¬ µ Û« Cì ¶ Ø£ ± Ø Ë¼Ö®µ Ø¡ £ ÒÔ° ¢ Í ¬ ¸ ð µ È³ ä Ðû ² î ¿ ± ʹ Ù£ ¬
À¨ ÖÐÖÝÃñ ‘ ô ¡ £
¾ÅÔ£ ¬ Dz Í õ ™vʹ ÓÚËÎ £ ¬ ÇÒÕ÷ ¼Z¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ Ëþ ² ì ƒ º º Bé L‡ ú ÒÔÀ§
² Ì ÖÝ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ » Ê× ÓØž Óɵ È« @ÈfÅ« £ ¬ ß |– |ƽ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂ¼× Éê £ ¬ ½ð Œ¢ Âé ç ý ÒÔÐì Öݽµ ¡ £ ¸ ß û • ÈË®…Ùt¸ ¦ Åcº é ¸ £ Ô´
š ¢ ¸ ß û • Ðû ÖIʹ à • Òã £ ¬ ÒÔÎ ÷ ¾©½µ ¡ £ ¸ ß û • Œ¢ ´ Þ ¬ r¹ ¥ Ùt¸ ¦ ” ØÖ®£ ¬ ¸ £ Ô´
• í ± ¼¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 35¡ ¤

ʮһ ÔÂËΠDz Æä ¶ ¼½yÖÆÃÏ ç î µ È• í • þ ŽŸ£ ¬ • KÝ” ¼ZÈý Ê®Èfʯ ¡ £
Ê®¶ þ Ô¼º î£ ¬ ° Î ² Ì ÖÝÍ â ³ Ç¡ £ ¼º á h£ ¬ ° Î Æä Î ÷ ³ Ç¡ £
ÊǶ ¬ £ ¬ µ ÛÐÒ° ¢ ô ” Ø£ º ö ¿ ÉÎ á ÐÐ Œm¡ £ ë · ÐÞ ¿ × × Ó• R¼° œ† Ì ì ƒ x¡ £ Úw
“ P“ þ ÅdÖÝÅÑ£ ¬ Ò× ÖÝß _ô ” » ¨ ³ à Úw¬ ’ Ó‘ ” ØÖ®¡ £ ½ð º £ ¡ ¢ ÒÊ¡ ¢ ÈR¡ ¢ ž Hµ È
Öݽµ ¡ £
Áù Äê ¼× Î ç ´ º Õý ÔÂÎ ì Éê £ ¬ ½ð Ö÷ ‚ ÷ Î » ì ¶ × ÚÊÒ× Ó³ ÐÁ× ¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ ´ ó
± ø ¿ ˲ Ì ÖÝ£ ¬ ½ð Ö÷ × Ô¿ OËÀ£ ¬ ³ Ð÷ ë   ‘ • y± ø Ëù š ¢ ¡ £ ½ð Í ö ¡ £ ½ð Ï ¢ ÖÝÐÐĨ
“ ÓØ£ µ ä ½µ ÓÚËÎ £ ¬ ´ ó ± ø × · š ¢ Ö®¡ £
ÊÇ´ º £ ¬ • þ ÖTÍ õ ÓÚÎ Óƒ º º ®º Ó¡ £
Ï ÄÎ å Ô£ ¬ ½ð Œ¢ Î ä Ï É± ¼• ÉÖÝ£ ¬   ‘ Ðç ± ø Ëù š ¢ ¡ £ µ ÛÐÒ´ ð Ì m´ ð ° Ë˼
Ö®µ Ø£ ¬ ´ ó • þ ÖTÍ õ ° Ù¹ Ù£ ¬ î C´ ó „ ž Ë_¿ ËÒÔÁî ì ¶ Ð\Ô» £ º

· ² ®” • þ ² » ¸ ° ¶ ø ˽Ñç Õß £ ¬ ” Ø¡ £ ÖT³ ö Èë Œm½û £ ¬ ¸ ÷ ÓЕ ÄÕß £ ¬ ÄÐÅ®
Ö¹ Ï Þ Ê®ÈË£ ¬ ³ ö Èë Î ã µ ÃÏ à ë s
¡ £ÜŠ Öз ² Ê®ÈËÖÃ¼× é LÒ» £ ¬   Æä Ö¸ “ ]£ ¬ Œ£ ÉÃÕß × ï Ö®¡ £ Æä ¼× é L
ÒÔÊ• í Œm ÖУ ¬ ÖÃ™à ” zÒ» ÈË¡ ¢ ¼×
Í â Ò» ÈË£ ¬ ¶ þ È˲ » µ ÃÉÃ× ÔÍ ù • í £ ¬ ß `Õß × ï Ö®¡ £ ÖT¹ « Ê· Ç®” ÑÔ¶ ø
ÑÔÕß £ ¬ È- Æä ¶ ú £ » ÔÙ· ¸ £ ¬ ó × £ » Èý
· ¸ £ ¬ ÕÈ£ » ËÄ· ¸ £ ¬ Õ“ ËÀ¡ £ ÖTǧ ‘ ô Ô½Èf‘ ô Ç° ÐÐÕß £ ¬ ÒÔľæ—Éä Ö®¡ £
° Ù‘ ô ¡ ¢ ¼× é L¡ ¢ ÖTÜŠ Óз ¸ £ ¬ Æä
× ï Í ¬ ¡ £ ÖTÜŠ ¼× ƒ È” µ ² » × ã £ ¬ ì ¶ ½ü Òí ³ é Ña× ã Ö®¡ £ ÖTÈË» ò ¾ÓÊÒ£ ¬
» ò ÔÚÜŠ ÖУ ¬ Î ã ¸ ÒÐú º ô ¡ £ · ² • í • þ
£ ¬ ÓÃÉÆñ RÎ å ʮƥ   ‘ Ò» Áb£ ¬ ÊØÕß Î å ÈË£ ¬ ï • ÚAñ RÈý ÈË£ ¬ ÊØÆò ÁÒ
˼Èý ÈË¡ £ µ « ± Iñ RÒ» ¡ ¢ ¶ þ Õß £ ¬ ¼´
Õ“ ËÀ¡ £ ÖTÈËñ R² » ‘ ª ½Oì ¶ Æò ÁÒ˼ƒ ÈÕß £ ¬ Ým› ]ì ¶ Ðó » ¢ ± ª ÈË¡ £ ÖT
‹ DÈËÖÆÙ|ŒOÑà · þ ² » Èç · ¨ Õß £ ¬ ¼°
¶ ÊÕß £ ¬ ³ ËÒÔò – Å£ á ß ² ¿ ÖУ ¬ Õ“ × ï £ ¬ ¼´ ” ¿ Ø” Á¦ ¸ ü È¢ ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 36¡ ¤

Áù Ô£ ¬ ËÎ Œ¢ È« × Ó² ÅÂÊÈfð NÈË× Ôº Ï · ÊÚ…ã ê ¾©¡ £ ´ Þ Á¢   ‘ ² ¿ Œ¢ Àî
² ®œYµ ÈËù š ¢ ¡ £
Æß Ô£ ¬ × Ó² ÅÈë ã ê ¡ £ ¼º î£ ¬ ËÎ ÖÆÖÃʹ Úw¿ û Ï Ýã ô ÖÝ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ËÎ
± OÜŠ Ðì Ãô × ÓÈë Âå ê – £ ¬ ¶ ¼Ôª Ž› Ëþ ² ì ƒ º ¾Ü‘ ð ÓÚý ˆ é T± ± £ ¬ ´ ó ” ¡ Ö®¡ £ ÒÔ
º ö ¶ ¼» ¢   ‘ ÖÐÖÝ” à ʹ Ù£ ¬ Ò° ÑYľ¸ ± Ö®¡ £ Dz ´ ó ß _º £ ½C² · · ¥ ËÎ £ ¬ È¡ ËÄ
´ ¨ ÖT· ¡ £
° ËÔ£ ¬ ËÎ Œ¢ È« × Ó² ŵ ÈÒÔ¼Z± M£ ¬ Òý ß €¡ £ µ ÛÐÒ´ ð ° Ë˼֮µ Ø£ ¬ × h
× ÔŒ¢ · ¥ ËÎ £ ¬ ‡ ø Í õ ² é ØÝÕˆ ÐУ ¬ ÔÊÖ®¡ £
¶ ¬ Ê®¶ þ Ô¼º î£ ¬ Dz Í õ ™vʹ ÓÚËÎ £ ¬ ØŸËÎ ÈË” ¡ ÃË¡ £ ½ó Dz à uÉì Ö®¡ ¢
Àî Ñ}¶ Yµ È• í ˆ ó Öx¡ £ µ Û« CÓÚ Î Óƒ º º ®º Ó¡ £
ÊÇÄê £ ¬ – |ƽÐÐÊ¡ ‡ ÀŒ• Èë ÓP£ ¬ ÊÚŒ• – |ƽ· ÐÐÜŠ Èf‘ ô £ ¬ Æ« ñ ÔÙn
½ð · û Õß ° ËÈË¡ £ ¸ ÄÍ þ ÖÝ  ‘ ÐÏ › ³ · ¡ £ ÔO‡ ø × Ó± OÖú ½Ì ¹ ÙÓÚÑà ¾©£ ¬ Áî ´ ó
³ ¼× Óµ ÜÈë ŒW¡ £
Æß Äê ÒÒÎ ´ ´ º £ ¬ ³ Ǻ Í ÁÖ£ ¬ × ÷ Èf° ² Œm¡ £ ³ õ £ ¬ Ì « × æ¾ÓÇÓ¾Gß Bº Ó£ ¬
ÓÖá ã ÓÚ± Rë Ôº Ó¡ £ µ Û¼´ Î » £ ¬ Òà ¾ÓÇÓ¾Gß Bº Ó¼° ± Rë Ôº Ó£ ¬ ÖÁÊÇʼ½¨ ¶ ¼
ÓÚº Í ÁÖ£ ¬ ‡ ø ÕZÔ» ¿ ¦ ØÝ¿ Æô ” ľ¡ £ ´ º £ ¬ µ Û¾ÓÈf° ² ŒmÒ» Ô£ ¬ ¾Ó½Ò½Ò² ì
¹ þ µ î ¶ þ Ô£ » Ï Ä£ ¬ ± ÜÊî ì ¶ Î ô ØÝÎ Óƒ º ¶ ä £ » Çï £ ¬ ¾Óì ¶ é Ÿé ŸÄXƒ º ÐÐŒm£ »
¶ ¬ £ ¬ ´ ó « CÓÚÍ ô ¼ª º Ó£ » ËÄ• rÅRÐÒ£ ¬ ÂÊÒÔ  ‘ ³ £ ¡ £ µ ÛÒÔš J² ì ¡ ¢ Î ÓÁ_˹
² ¿ Î ´ ¶ ¨ £ ¬ Ãü ÖTÍ õ ° Î ¶ ¼¡ ¢ ´ ó Œ¢ ËÙ² » Ì ¨ Ó‘ Ö®£ ¬ » Ê× ÓÙFÓÉ¡ ¢ º Ï µ ¤ £ ¬ » Ê
µ Üé ŸÁЈ Ô¼° ÖTÍ õ ¶ õ   – ß _¡ ¢ Î ô ° à ¡ ¢ Ì Æ¹ Åß ¯ ¡ ¢ Ø• ß _  – ¡ ¢ ² » ÑY¡ ¢ Ãɸ ç ¡ ¢
“ ܾb½Ô• ÄÐС £ µ ÛÖI° Î ÖTÔ» £ º ¡ ° „ š J² ì „ e² ¿ Çõ ° ˳ à ÐUÓÐÄ‘ Ó£ ¬ ËÙ
² » Ì ¨ ¿ É„ ÙÖ® ¡ £¡ ± ÓÖÒÔ½ð ÇØ¡ ¢ ì – ¶ þ Ê®Óà ÖÝÌ ï Êز » ½µ £ ¬ Ãü » Ê× Óé Ÿ¶ Ë
ÕÐÖIÖ®¡ £ ÓÖÃü » Ê× ÓÇú ³ ö Ê®´ ó Œ¢ º ö ¶ ¼» ¢ · ¥ ËÎ £ ¬ ÖTÍ õ Ì Æ¹ Å· ¥ ¸ ß û • ¡ £
Çï Æß Ô£ ¬ ÖTÍ õ ¿ ڜز » » ¨ ÂÔÌ ÆÖÝ£ ¬ ËÎ Œ¢ È« × Ó² Å¡ ¢ „ ¢ × Ó³ Î µ ȽÔ
¶ Ý¡ £ ƒ LÐû µ ¡ ¢ Î ÷ ¾©¡ ¢ Æ½ê – ¡ ¢ Ì « Ô- ¡ ¢ ê „ Î ÷ Î å · È˽³ ³ ä ÜŠ £ ¬ ÿ ¶ þ Ê®
‘ ô ƒ LÒ» ÈË¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ Çú ³ ö ° Î ——ê – ¼° ¹ â » ¯ ÜŠ ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 37¡ ¤

ʮһ Ô£ ¬ ÂÔÄÒ¡ ¢ à ‡ ÖTÖÝ£ ¬ ” ¡ ËÎ ÖÆÖÃʹ Úw· ¶ ì ¶ Û« ÖÝÖ®ÉÏ é l¿ Ú¡ £
ÔÙ‘ ð £ ¬ ´ ó ± ø ʧ Àû £ ¬ Ëì Òý ß €¡ £ é Ÿ¶ ËÖÁì – ² ý £ ¬ ³ ÐÖÆÊÚ½ð ± ã ÒË¿ ‚ Ž› Í ô
ÊÀï @Ô- ¹ Ù¡ £ ³ õ £ ¬ ´ ó ± ø ¿ ˲ Ì ÖÝ£ ¬ ÊÀï @¼´ š ¢ ½ð ÐÐÊ¡ Õ³ ¸ ð £ ¬ ÖÁÊÇÒÔì –
² ý • í ½µ £ ¬ • Äé Ÿ¶ Ë· ¥ ËÎ ¡ £
Ê®¶ þ Ô£ ¬ é Ÿ¶ Ë¿ Ëã æÖÝ£ ¬ Ì Æ¹ Å¿ ˸ ß û • ø P¡ ¢ º £ ¡ ¢ ¶ ´ ¡ ¢ ´ ȼ° ½ð ɽ¡ ¢
š wÐŵ ÈÖÝ¡ £ ÖЕ ø Ê¡ ³ ¼Õˆ Æõ ¿ ± ¡ ¶ ´ ó Ã÷ • Ñ¡·£ ¬ • ÄÖ®¡ £
ÊÇÄê £ ¬ Öô ó Åd¸ ®° æ¼®¡ £ ¸ Ä• ú å ¸ ¸ ®  ‘ ɽ– |· ¿ ‚ ¹ ܸ ®• ú ÖÝ£ ¬ ¸ Ä
ë `– |ƽ¸ ®¡ £ ° ² ´ Î ¿ h¸ Äë `° ÔÖÝ£ ¬ ÁÖÖݸ ÄÐп hÊ¡ £
° ËÄê ± û Éê ´ º Õý Ô£ ¬ Èf° ² Œm³ É£ ¬ ÖTÍ õ • í • þ Ñç £ ¬ µ ÛÊÖÓxÙnÖЕ ø
Áî Ò®Âɳ þ ² ÄÔ» £ º ¡ ° ë Þ Ëù ÒÔÍ ÆÕ\Î ¯ Çä Õß £ ¬ Ï Èµ ÛÖ®Ãü Ò² ¡ £ · ÇÇä „ tÖÐ
Ô- Ÿo½ñ ÈÕ£ ¬ ÄwÖ®° ² Õí ½ÔÇä Á¦ Ò² ¡ £¡ ± ÔtÓ¡ Ôì ½» â nÐÐÖ®£ ¬ ² » µ Ã ß ^Èf
å V¡ £
¶ þ Ô£ ¬ Ãü ‘ ª ÖÝÈf‘ ô ¹ ù „ Ù¡ ¢ â xÖÝÈf‘ ô ØÃÐgô ” ¾Ã× ¡ ¡ ¢ à ‡ ÖÝÈf‘ ô
ÚwÏ é • Ä» Ê× ÓÇú ³ ö · ¥ ËÎ ¡ £
Èý Ô£ ¬ Ñ}ÐÞ ¿ × × Ó• R¼° Ë¾Ì ì Å_¡ £ ËÎ Í õ • F¡ ¢Àî ² ®œYµ ÈÒÔÏ å ê – ½µ £ ¬
Ãü ß [ï @ÊØÖ®¡ £
Ï ÄËÄÔ£ ¬ Çú ³ ö ¿ Ëë S¡ ¢ Û« ¶ þ Öݼ° ÇGé TÜŠ ¡ £ Ñ}Ôtº ö ¶ ¼» ¢ À¨ ÖÐÔ-
‘ ô ¿ Ú£ ¬ µ ÃÒ» ° ÙÒ» Ê®Óà Èf£ ¬ ¶ ¨ ¶ • ÿ ‘ ô ³ ö ½zÒ» ½ï £ ¬ ÒÔ¹ ©¹ ÙÓã ¬ Î å ‘ ô
³ ö ½zÒ» ½ï £ ¬ ÒÔÙnÙFÆÝ¡ ¢ ¹ ¦ ³ ¼¡ £ ÉÏ Ì ï ®€¶ • Èý Éý ° ë £ ¬ ÖÐÌ ï Èý Éý £ ¬ Ï Â
Ì ï ¶ þ Éý ° ë ¡ £ Ë®Ì ï ®€Î å Éý ¡ £ ÉÌ ¶ • Èý Ê®· ÖÖ®Ò» ¡ £ û }ƒ rã yÒ» ƒ ÉËÄÊ®½ï £ ¬
ÒÔ  ‘ ÓÀî ~¡ £
Áù Ô£ ¬ Á¢ ¾ŽÐÞ Ëù ì ¶ Ñà ¾©£ ¬ ½› ¼®Ëù ì ¶ Æ½ê – £ ¬ ¾Ž¼¯ ½› Ê· £ ¬ ÒÔÁº
Úì ³ ä é L¹ Ù£ ¬ Í õ Èf‘ c¡ ¢ ÚwÖø ¸ ± Ö®¡ £
Çï Æß Ô£ ¬ ÔtÑà ¾©Â· Ãñ ‘ ô ¼° Õæ¶ ¨ · м®‘ ô £ ¬ ÿ ¶ þ Ê®‘ ô ƒ LÜŠ Ò»
ÈË£ ¬ ÒÔ´ ð ² » Ò² ƒ º î IÖ®¡ £ Ãü ê • • r¿ Éé † ÐÌ Ãû ¡ ¢ ¿ Ʋ î ¡ ¢ Õn¶ • µ È° ¸ £ ¬ ¸ °
º Í ÁÖÕÕÄ¥ ¡ £ ÔtÒÔÕæ¶ ¨ Ãñ ‘ ô · î Ì « º ó œ« ã å £ ¬ ÖTÍ õ ¡ ¢ ÙFÆÝ¡ ¢ Î Óô ” ¶ ä £ º
° Î ¶ ¼£ ¬ Æ½ê – ¸ ®£ » ² è º Ï Ž§ £ ¬ Ì « Ô- ¸ ®£ » » Ê× Ó¹ ÅÅc¿ Ë£ ¬ ´ ó Ãû ¸ ®£ » ØÃô ”ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 38¡ ¤

Ì ¨ £ ¬ ÐÏ ÖÝ£ » ¹ û ô ” ŽÖ£ ¬ º Óé g¸ ®£ » ØÃô ” ¹ ÅŽ§ £ ¬ • VŒŽ¸ ®£ » Ò² ¿ à £ ¬ Òæ¶ ¼¡ ¢
• ú ÄÏ ¶ þ ¸ ®‘ ô ƒ È“ ÜÙn£ » ° ´ ³ à Ž§ £ ¬ ž I¡ ¢ é ¦ ¶ þ ÖÝ£ » Î Óê • £ ¬ ƽ› ö ÖÝ£ » » Ê
× Óé Ÿ¶ Ë¡ ¢ ¸ ½ñ R³ à ¹ Å¡ ¢ ¹ « Ö÷ ° ¢ Øݺ £ ¡ ¢ ¹ « Ö÷ ¹ û Õæ¡ ¢ ‡ ø Í õ ² é ØÝ¡ ¢ ² è º Ï
Ž§ ¡ ¢ å ’ Õæ¡ ¢ Ãɹ ź ®„ ž ¡ ¢ ° ´ Ö» ÄÇî † ¡ ¢ ÕÛÄÇî † ¡ ¢ » ð б ¡ ¢ Ðg˼£ ¬ • Kì ¶
– |ƽ¸ ®‘ ô ƒ È“ ÜÙnÓв î ¡ £ Ò®Âɳ þ ² ÄÑÔÆä ² » ± ã £ ¬ ÄËÃü ÔOß _» ¨ ³ à £ ¬ ³ ¯
Í ¢ „ eÖù ÙÀô ÊÕÆä × â ÙnÖ®£ ¬ · Ç· î Ôt² » µ Ãá ç Õ{± ø Ùx¡ £
° ËÔ£ ¬ ´ ó ± ø ¿ Ë——ê – ÜŠ ¼° µ ° ² ¸ ®¡ £
¾ÅÔ£ ¬ é Ÿ¶ ˹ ¥ Î ä ÐÝê P£ ¬ Èë ÅdÔª £ ¬ ” ¡ ËÎ ± ø ÓÚê – ƽê P£ ¬ ” ØÆä Œ¢
—î ë …¡ ¢ ² ÜÓÑ„ ¡ £ • r½ð ÇØ¡ ¢ ì – ¶ þ Ê®ð NÖݽԽµ £ ¬ Î ©• þ Öݶ ¼¿ ‚ ¹ ܹ ù Ï ¾
Î ró ¡ ˆ ÔÊز » Ï Â¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ ° ´ ó Ãß ƒ ¿ Ë• þ ÖÝ£ ¬ ¹ ù Î ró ¡ × Ô· ÙËÀ¡ £ ± û Î ç £ ¬ é Ÿ¶ Ë° Î Î Ä
ÖÝ¡ £ ° ´ ó Ãß ƒ ÕГ á Í Â· ¬ ÖT² ¿ £ ¬ ÂÔ¶ ¨ ý ˆ ÖÝ£ ¬ Åcé Ÿ¶ ˺ Ï ± ø ¹ ¥ ³ ɶ ¼¸ ®£ ¬
¿ ËÖ®£ ¬ • þ » Ê× ÓÇú ³ ö × ä £ ¬ é Ÿ¶ ËËì ° à ŽŸ¡ £
ʮһ Ô£ ¬ ¿ ڜز » » ¨ Dz ² ì Ž§ ‡ ú ÕæÖÝ£ ¬ ² » ¿ Ë¡ £
Ê®¶ þ Ô£ ¬ ÖЕ ø Ê¡ Õn¿ ƒ £ ¬ ÒÔÖª • ú ÄÏ ¸ ®• ˆ ˜ s  ‘ µ ÚÒ» ¡ £
ÊÇÄê £ ¬ ¸ Ää æê – ÜŠ   ‘ ÐÏ › ³ · £ ¬ ÖÃÐÏ ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ Éý ä ÃÖÝ· ¡ £ ËÙ² »
Ì ¨ Ó‘ ² ¼¶ ø à Ķ ø ² ¿ £ ¬ ƽ֮¡ £
¾ÅÄê ¶ ¡ ÓÏ ´ º £ ¬ µ Û« Cì ¶ ½Ò½Ò² ì ¹ þ • É¡ £ Ãɸ ç µ È« @š J² ì „ e² ¿ Çõ ° Ë
³ à ÐU£ ¬ ” ØÖ®£ ¬ ² ¨   – Ëþ ˹ ¡ ¢ ë ¶ ø ¶ ÅÒò ¡ ¢ Ë_¿ ËŒOÈý ² ¿ • í ½µ £ ¬ Àï º £ ÒÔ
± ± Ï ¤ ¶ ¨ ¡ £
Ï ÄËÄÔ£ ¬ º BÜ£ à • ³ Ç£ ¬ × ÷ ½Ò½Ò² ì ¹ þ µ î ¡ £
Áù Ô£ ¬ » ÊÊå Î Ó³ à ½ï Ëù ² ¿ Óž ÑÔÀ¨ Ãñ Å®£ ¬ µ ÛÅ- £ ¬ Òò À¨ Ö®ÒÔÙnŒ¢
Ê¿ £ ¬ × ÔÆß š qÒÔÉÏ Î ´ ¼Þ ֮ٵ ÃËÄǧ ð NÈË¡ £
Çï ° ËÔ£ ¬ Ãü ” à ʹ ÙÐg» ¢ ÄË¡ ¢ ɽΠ÷ Öз Õn¶ • Ëù é L¹ Ù„ ¢ ÖÐÔ‡ ÖT
· Èå Ê¿ £ ¬ ÖÐß xÕß î ÃÆä ÙxÒÛ£ ¬ Áî Åc± ¾Ì Žé L¹ ÙÍ ¬ Êð ¹ « Ê£ ¬ µ Ö |ƽ—î
Š Jµ ÈËÄǧ Èý Ê®ÈË¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ « Cì ¶ Ò° ñ R´ ¨ £ ¬ ñ vÛ‹ ÐÐŒm £ ¬ ¿ ڜز » » ¨ µ È¿ ˹ â ÖÝ£ ¬ ß MÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 39¡ ¤

° Î Ñ}ÖÝ¡ £ ¹ ¥ Ì IÖÝ£ ¬ ËÎ Öª ÖÝÐì ‡ è ¹ Ì ÊØ£ ¬ ¹ ¥ ° ² ØSÜŠ £ ¬ ËÎ Öª ÜŠ ¶ Åê ½¹ Ì
ÊØ£ ¬ ¾ã ² » Ï Â£ ¬ Ëì Òý ß €¡ £
ÊÇÄê £ ¬ ° Î ¶ ¼µ ÈÈËÎ ÓÁ_˹ £ ¬ ¿ ËÆä ÀÕÒ± Ù• ³ Ç£ ¬ ß M° Î ¿ ËÁ_Ä· ÔG³ Ç£ ¬
» ʵ Üé ŸÁЈ ÔÖÐÁ÷ ʸ × ä £ ¬ Ëì ‡ ú Î ï À- µ ÄÃÔ  – ¶ ¼³ Ç¡ £
Ê®Äê Î ì Ðç ´ º £ ¬ ‡ ø Í õ Ëþ ˹ · ¥ ËÎ £ ¬ Èë ± ± • {ê P£ ¬ ËÎ Œ¢ Í ô ½yÖƽµ ¡ £
° Î ¶ ¼µ È¿ ËÎ ï À- µ ÄÃÔ  – ³ Ç£ ¬ · Ö± ø ° Î Àª ÔÚ  – ˹ ¿ Ƴ Ç¡ £
¶ þ Ô£ ¬ × · Í õ ™v± ã ì ¶ ËÎ ¡ £
Èý Ô¼º á h£ ¬ ËÎ Í ¨ º Ãʹ ÖÜ´ Î Õf• í ˆ ó Öx¡ £
Ï ÄËÄÔ£ ¬ º Bˆ DÌ Kº þ ³ Ç£ ¬ × ÷ Ó- ñ {µ î ¡ £ Ï å ê – Éñ Œ¢ „ ¢ Áxˆ Ì ß [ï @µ È£ ¬
½µ ÓÚËÎ £ ¬ ËÎ Ñ}È¡ Ï å ¡ ¢ · ®¡ £
Áù Ô£ ¬ ÖЕ ø Áî Ò®Âɳ þ ² Äê • • r„ ÕÊ®² ß £ º Ô» ÐÅÙp£ ¬ Õý Ãû · Ö£ ¬ ½o
Ùº µ “ £ ¬ ¹ Ù¹ ¦ ³ ¼£ ¬ ¿ ¼µ î × î £ ¬ ¾ù Àû ² î £ ¬ ß x¹ ¤ ½³ £ ¬ „ ÕÞ rÉ£ £ ¬ ¶ ¨ Í ÁØ• £ ¬
ÖÆä î ß \¡ £ µ ÛÏ ¤ ÐÐÖ®¡ £
Çï ° ËÔ£ ¬ á ç ÊÕÕn¶ • ʹ ê • • r¿ É¡ ¢ ¸ ß ‘ cÁ¼× à ÖT· º µ » È£ ¬ ÔtÃâ ½ñ
Äê Ì ï × â £ ¬ ÈÔÍ £ ÅfÎ ´ Ý” ¼{Õß ¡ £ ÒÔ² ì º ±   ‘ ñ R² ½ÜŠ ¶ ¼Ôª Ž› ¡ £ ² ì º ± ¿ ËÌ ì
é L¿ h¼° ³ ü ¡ ¢ ã ô µ ÈÖÝ¡ £
¾ÅÔ£ ¬ ² ì º ± ‡ ú ± RÖÝ£ ¬ ËÎ Öª Öݶ Åê ½¾Ü‘ ð £ ¬ ± ø ʧ Àû £ ¬ Òý ß €¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÐÁÎ ´ £ ¬ ËÎ ÈËÈ¡ ¹ â ÖÝ¡ £ —î Î ©Öн¨ Ì « ˜ O• ø Ôº ì ¶ Ñà ¾©¡ £
ʮһ Ô£ ¬ ÑÜÂ}¹ « ¿ × Ôª ´ ë × à ¶ Y˜ · É¢ ʧ ¡ £ Í ö ½ð Ì « ³ £ ¹ ÙÀô ¼° ¶ Yƒ Ô¡ ¢
˜ · Æ÷ Éд æÕß £ ¬ Õˆ ½µ Ö¼ÊÕä › ¡ £ • Ä Ö®¡ £
Ê®¶ þ Ô£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï £ ¬
ÊÇÄê £ ¬ ¸ ÄƽÖÝ  ‘ Ådƽ¸ ®£ ¬ Á¢ ¹ ij ǵ ÈÌ ŽÜŠ Ãñ Èf‘ ô ¸ ®¡ £ ¸ ÄÉî ÖÝ
ë `Õæ¶ ¨ · ¡ £ Ëþ º £ ¿ Ë¡ ‘ c¸ ®¡ £ ËÎ Ñó ÖÝÊØŒ¢ ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¾bƒ º ñ Rº ± ÔÙÈë
ÁxÀ- ¿ Ë° ¢ Øݲ ®£ ¬ ” ¡ ¹ þ ÑY° lì ¶ Ù©Ää ½ï ³ Ç£ ¬ · Ö± ø È¡ ½Çƒ º Ö» ŒÙ² ¿ Ö®µ Ø¡ £
ʮһ Äê ¼º º ¥ ´ º Õý Ô£ ¬ ¸ » Ãñ „ ¢ Í ¢ Óñ µ ÈÕˆ ÒÔã yÒ» ° ÙËÄÊ®Èf“ ä ÙI
ÖÐÔ- Õn¶ • £ ¬ ÖЕ ø Áî Ò®Âɳ þ ² Ä× à ÁTÖ®¡ £ ËÎ ÓÛç î Ñ}È¡ ÐÅê – ÜŠ £ ¬ Œ¤ ÓÖ
È¡ ¹ â » ¯ ÜŠ ¼° Ï ¢ ¡ ¢ ² Ì ¶ þ ÖÝ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 40¡ ¤

ÊÇ´ º £ ¬ « Cì ¶ ½Ò½Ò² ì ¹ þ • É£ ¬ » Ê× Óé Ÿ¶ ËÖÁ× ÔÎ ÷ ´ ¨ ¡ £
Ï ÄËÄÔ£ ¬ Ùn¸ ß û • Í õ ™v- t£ ¬ Õ÷ Æä Èë ³ ¯ ¡ £
Áù Ô£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ · î ± í Öx× ï ¡ £ Ëþ º £ ¹ ¥ ÖØ‘ c¸ ®£ ¬ ² » ¿ Ë¡ £
Çï Æß Ô£ ¬ ÒÔɽ– |ÖT· ž Ä£ ¬ Ãâ Æä Ì ï × â ¡ £
¶ ¬ ʮһ Ô£ ¬ Ãɸ ç µ ȇ ú ° ¢ ËÙ² ¿ Ãï ÇÓ˼³ Ç¡ £
Ê®¶ þ Ô£ ¬ Ëþ º £ ÅcËÎ ± ø ‘ ð ì ¶ š wÖÝ´ ó ˆ × Õ¯ £ ¬ ʧ Àû ¡ £ ËÎ Ñ}È¡ Ùç ÖÝ¡ £
Î ÷ Óò ÙZÈËŠ W¶ ¼À- º Ï ÐU“ ä ÙIÖÐÔ- ã yÕn¶ þ Èf¶ þ ǧ å V£ ¬ ÒÔËÄÈfËÄǧ å V
  ‘ î ~£ ¬ • ÄÖ®¡ £ ³ õ £ ¬ Š W¶ ¼À- º Ï ÐU£ ¬ ¸ MÈËÒ² ¡ £ ‡ ø · ¨ £ º ´ º ¡ ¢ Ï ÄÔ¡ Ë®ÖÐ
Õß ËÀ¡ £ µ ÛÅc» ÊÐÖ² ì º Ï „ ñ ³ ö « C£ ¬ ÒŠ Š W¶ ¼À- º Ï ÐUÔ¡ £ ¬ ² ì º Ï Ì ¨ Óû ” ØÖ®¡ £
µ ÛÔ»£ º ¡ ° ± Ëß z½ð › ]¶ ø Çó Ö®£ ¬ · ÇÔ¡ Ò² ¡ £¡ ± ÄËÃâ ËÀ£ ¬ Áî ½oÊÂ× ó ÓÒ¡ £
á á ÈÕÒŠ ÓHÐÅ£ ¬ Ëì í §   ‘ ¼é Àû ÑÉ¡ £
ÊÇÄê £ ¬ ½ð ½µ Œ¢ Í õ ˜ sˆ Ì ‘ ÑÖÝß _ô ” » ¨ ³ à ¼ƒ Ö» º £ ÒÔÅÑ¡ £ ¼ƒ Ö» º £ ÆÞ
Éƶ Y² ®‚ • Š Z¼ƒ Ö» º £ š w£ ¬ Ó‘ ˜ sÕDÖ®¡ £ Éý í ˜ Ì ì ÜŠ   ‘ · £ ¬ Öÿ ‚ ¹ ܸ ®£ ¬
ÒÔÒ× ÖÝ¡ ¢ Æî ÖÝ¡ ¢ ¶ ¨ Öݼ° ÐÛÖÝÖ®Èý ¿ hŒÙÖ®¡ £ Á¢ Ì « Ô- · ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ ¾b
ƒ º ñ Rº ± · Ö± ø ¹ ¥ ½Çƒ º Ö» ÖT· £ ¬ ½Çƒ º Ö» ´ ó Œ¢ ° ¢ ° Î ¿ ËÓ- ½µ ¡ £
Ê®¶ þ Äê ¸ ý × Ó´ º Õý Ô£ ¬ ÒÔŠ W¶ ¼À- º Ï ÐU³ ä Ì á î IÖT· Õn¶ • Ëù ¹ Ù¡ £
Ãɸ ç µ È¿ ËÃï ÇÓ˼³ Ç¡ £ ° Î ¶ ¼ÒÔÎ ÓÁ_˹ ÖT² ¿ Ï ¤ ¶ ¨ £ ¬ Dz ʹ • í × à ½Ý¡ £ Ãü
Èf‘ ô • ˆ Èá µ È· Öµ À· ¥ ËÎ ¡ £
¶ þ Ô£ ¬ ° ´ ó Ãß ƒ ” ¡ ËÎ ÖÛŽŸì ¶ Ùç é T¡ £
Ï ÄËÄÔ£ ¬ ʼÁî ÖƵ Ǹ è ˜ · £ ¬ ÒÞ Á• ì ¶ Çú ¸ · ¿ × × Ó• R¡ £ Dz Í õ ™vʹ ì ¶
ËÎ ¡ £ Î ´ Ž× £ ¬ ™vÒÔ¼² × ä £ ¬ ËÎ ÈËš wÆä † Ê¡ £
Çï ° ËÔ£ ¬ ËÎ Œ¢ ð N« dÒÔÖÛŽŸÈë ¿ Ü£ ¬ Ëݺ Óµ ÖÄÏ ¾©¶ ø · µ ¡ £
¶ ¬ Ê®¶ þ Ô£ ¬ Ôt» Ê× Ó ÙFÓÉ° à ŽŸ¡ £ ë · ÖÝ¿ hʧ ± I² » « @Õß £ ¬ ÒÔ¹ ÙÎ ï
ÙpÖ®¡ £
ÊÇÄê £ ¬ ë · ´ ú ƒ ” ¹ ÙÃñ ½è » Ø ¹ Çø B½ð £ ¬ Ó‹ × Óĸ Æß ÈfÁù ǧ å V£ » ÈÔë · · ²
½è ÙJš q¾ÃÕß £ ¬ Î ©× Ó± ¾Ï à Ù° ¶ ø Ö¹ £ ¬ Öø   ‘ Áî ¡ £ ¼®ÖTÍ õ ´ ó ³ ¼Ëù · ý ÄÐÅ®£ ¬
· Å  ‘ Á¼Ãñ ¡ £ ÒÔê Â˼û œÑY  ‘ ‘ ÑÃÏ ¡ ¢ º ÓÄÏ ¶ þ Ê®° ËÌ Ž¶ ¼ß _ô ” » ¨ ³ à ¡ £ – |ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 41¡ ¤

ƽÐÐÜŠ Èf‘ ô ‡ ÀŒ• × ä ¡ £ ½Çƒ º Ö» Œ¢ ° ¢ ° Î ¿ ˼° „ PÀ± Ó Çõ ° ¢ á Œ° ¢ ¸ ¦ ÆÞ œ«
Ä· Ëþ Èë ³ ¯ £ ¬ µ Ûº ñ “ á Ö®£ ¬ Ôt¾bƒ º ñ Rº ± ± M· µ ½Çƒ º Ö» ÇÖµ Ø£ ¬ ÓÖÖI½Çƒ º
Ö» š qØ• Í â £ ¬ ² » µ ÃÈÎ Òâ ¿ Á” ¿ ¡ £
Ê®Èý Äê ÐÁá h´ º Õý Ô£ ¬ « Cì ¶ ½Ò½Ò² ì ¹ þ • É¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ µ Û¼² Éõ £ ¬ á t
ÑÔÃ}½^£ ¬ Ò®Âɳ þ ² ÄÕˆ ´ ó Éâ Ì ì Ï Â£ ¬ • ÄÖ®£ ¬ ®• ÈÕ¶ ø ÁÎ ¡ £
Èý Ô£ ¬ ¶ ¼¿ ‚ ¹ ÜÈf‘ ô „ ¢ á ÚÈë ÓP£ ¬ Ãü á ÚѲ “ á Ì ì Ï Â£ ¬ ² ì ° ÙÐÕÀû ² ¡ ¡ £
ÒÔ„ ¢ Ãô ÐÐÊ¡ ÊÂì ¶ Ñà ¾©£ ¬ ÙnÃô ÊÖÔtÔ» £ º ¡ ° Çä Ö®Ëù ÐУ ¬ ÓÐ˾² » µ ÃÅc
„¡ £¡ ± ° Î ¶ ¼µ È” ¡ ² ¨ Ì m± ø ì ¶ ÀÕ» ù Äæ³ à ³ Ç¡ £
Ï ÄËÄÔ£ ¬ ¸ ß û • Í õ ² uÒÔ× å × Ó¾MÈë Ù|¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ ÒÔÑÀØÝÍ ß ³ à Í ¬ ÐÐÊ¡ „ ¢ Ãô Ö÷ ¹ ÜÑà ¾©¹ « Ê¡ £ Î ´ Ž× £ ¬ ÑÀ
ØÝÍ ß ³ à ÒÔÁ÷ ÑÔÕ_Ãô £ ¬ Ãô ³ ö ÊÖÔtʾ֮¡ £ µ Û„ Ö®£ ¬ ° ´ † – µ ÃŒ• £ ¬ ÁTÑÀ
ØÝÍ ß ³ à ¡ £
ʮһ Ô¶ ¡ º ¥ £ ¬ µ Û³ ö « C£ ¬ Ò®Âɳ þ ² ÄÖG£ ¬ ² »   ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ß €ÖÁ î Ä» ¯
è Fî Ĺ ¼º ú Ì mɽ£ ¬ Š W¶ ¼Øݺ Ï ÐUß M¾Æ£ ¬ µ Ûï ‹ × í ¡ £ ÐÁÃ®ß tÃ÷ £ ¬ ± Àì ¶ ÐÐŒm£ ¬
Äê Î å Ê®Áù ¡ £ Ôá Æð Ý‚ · Y¡ £ ÖÁÔª Èý Äê ¶ ¬ ʮԣ ¬ × · Õž Ó¢ Î Ä» ʵ Û£ ¬ • RÌ –
Ì « × Ú¡ £
³ õ £ ¬ µ Û• ÛÍ Ï À× × ÓÃɸ ç ¡ £ Ò» ÈÕ£ ¬ ÕÙÃɸ ç “ á Æä Ê× Ô» £ º ¡ ° ÊÇ¿ ÉÒÔ
¾ý Ì ì Ï Â¡ £ ¡ ± ®• ÈÕ£ ¬ µ ÛÓà « Øà « ° ² ± ª £ ¬ » ÊŒOʧ ÁÒé TÔÚ‚ ÈÔ» £ º ¡ ° Óà « Øà « ° ²
á ž £ ¬ „ t  ÙŒ¢ ° ² ð B ¡ £¡ ± µ ÛÓÖÔ» £ º ¡ ° ÊÇÓÐÈÊÐÄ£ ¬ ¿ ÉÒÔ¾ý Ì ì Ï Â ¡ £¡ ± ¼°
µ Û± À£ ¬ Áù » ʺ ó ÄËñ RÕæÊÏ ÕÙÒ®Âɳ þ ² Ć – Á¢ ¾ý £ ¬ ³ þ ² ÄŒ¦ Ô» £ º ¡ ° ´ Ë· Ç
Í â ³ ¼Ëù ¸ ÒÅcÕß ¡ £¡ ± á á ÄËÅcÖTÍ õ ¶ ¨ × hÁ¢ » Ê× ÓÙFÓÉ  ‘ Ëá £ » ʺ ó ÅR³ ¯
· QÖÆ£ ¬ ÒÔÙ¹ ° Î ¶ ¼µ ÈÖ®ÖÁÑÉ¡ £
ÈÉÒú ´ º £ ¬ » ʺ ó ÄËñ RÕæÊÏ · QÖÆÔª Äê £ ¬ ° Î ¶ ¼µ È° à ŽŸ· µ ¡ £
Ï ÄÎ å Ô£ ¬ ´ ó ± ø ¹ ¥ ËÎ Ëì ŒŽ¡ ¢ • ]ÖÝ£ ¬ ¿ ËÖ®¡ £
Çï Æß Ô£ ¬ • ˆ Èá × ÔÎ å º Ó¿ Ú¶ É» ´ ¡ ¢ ¹ ¥ “ P¡ ¢ ³ ü ¡ ¢ º Í ÖTÖÝ£ ¬ ” ¡ ËÎ ½y
ÖÆÍ õ œØµ Èì ¶ Ì ì é L¿ h¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ • ˆ Èá ¿ ËÍ ¨ ÖÝ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 42¡ ¤

Ê®¶ þ Ô£ ¬ ´ ó ± ø ¹ ¥ ” ¢ ÖÝ£ ¬ « @ËÎ ¶ ¼½yÖÆ—î ´ ó È« ¡ £ ÊÇÄê £ ¬ ÓÒØ©Ï à
æ‚ º £ ÁT¡ £
¹ ï î´ º Õý Ô£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ • í Ø• · ½Î ï ¡ £
Èý Ô£ ¬ ´ ó ± ø ¿ ËÙYÖÝ¡ £ Í ô ÊÀï @× ä £ ¬ ÒÔÆä × Óµ ³ ¼´ ú Ö®¡ £
Ï ÄÎ å Ô£ ¬ ŸÉ» ó · ¸ · ¿ ÐÇ¡ £ Ò®Âɳ þ ² Ä× à £ º ¡ ° ®” ÓÐó @‘ n£ ¬ È» ½KŸo
Ê¡ £¡ ± Î ´ Ž× £ ¬ » ÊÊå Î Ó³ à ½ï Òý ± ø Ú…º Í ÁÖ£ ¬ » ʺ ó Óû Î ÷ ß wÒÔ± ÜÖ®¡ £ ³ þ
² ÄÔ»£ º ¡ ° ³ ¼Ó^Ì ì µ À£ ¬ ŸoËû × ƒ Ò² ¡ £¡ ± ÒѶ ø £ ¬ ¹ û Èç Æä ÑÔ¡ £
Çï £ ¬ ² ì º ± × à ÒÔ• ˆ Èá ¿ ‚ ÖTÜŠ £ ¬ Í Í è ½¿ h¡ £
ÊÇÄê £ ¬ Ø• × ¡ Õ÷ Á_ñ R‡ ø £ ¬ · Ö± ø ÈËÎ ÷ ÑY• † £ ¬ Á_ñ RÇõ é _Àª Ì K½µ ¡ £
¼× ³ ½´ º £ ¬ ÖTÍ õ ´ ó • þ ì ¶ Ò² Ö» ÑYº Ó¡ £
Ï ÄÎ å Ô£ ¬ ÖЕ ø Áî Ò®Âɳ þ ² Ä× ä ¡ £ ² ì º ± ‡ ú ËÎ ‰Û´ º ¸ ®£ ¬ ² » ¿ Ë¡ £ ËÎ
‰ÛÇà ± ø • ĺ £ µ À¿ ÜÄz¡ ¢ ÃÜÖTÖÝ¡ £ ÖÁÊÇ£ ¬ ´ ó ± ø Í » ÖÁ˜ ä – Å£ ¬ ÒÔ¶ ô Ô®ŽŸ¡ £
ËÎ Œ¢ „ ¢ ÐÛï wˆ ÔÊØ£ ¬ ² » Ï Â¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ · î ± í • í ÓP¡ £
ÊÇÄê £ ¬ • K¿ Á• ¹ ¡ ¢ å ¸ » ¯ ¡ ¢ ˜ ÇŸ©Èý ¿ hÈë ¹ ÜÖÝ¡ £
ÒÒËÈÇï £ ¬ ² ì º ± Âʲ ½ò TÈý Èf£ ¬ Åc• ˆ Èá ÔÙ¹ ¥ ‰Û´ º £ ¬ ß MÖÁ“ PÖÝ£ ¬
ËÎ ÖÆÖÃʹ Úw¿ û Õˆ º Í £ ¬ ÄË° à ŽŸ¡ £
¾ÅÔ£ ¬ ËÎ ñ ÔŒ¢ „ ¢ Õû Ï Ýæ‚ Æ½¿ h¡ £
ÊÇÄê £ ¬ Ø• × ¡ ¿ Ë„ PÀ± Ó ³ Ç£ ¬ × ñ Ì « × Úß zÃü £ ¬ ÒÔÆä µ ØÅcœ« Ä· Ëþ ¡ £
Ê· ³ ¼Ô»£ º ¡ ° Ì « × ÚŒ’ ƽÈÊË¡ £ ¬ ÓÐÈË ¾ý Ö®Á¿ ¡ £ ³ £ Ö^¼´ Î » Ö®á á £ ¬
ÓÐËĹ ¦ ¡ ¢ ËÄß ^£ º œç ½ð £ ¬ Á¢ Õ¾³ à £ ¬ ÔOÖT· Ì ½ñ R³ à £ ¬ ŸoË®Ì ŽÊ¹ ° ÙÐÕ
è • ¾®£ ¬ ë Þ Ö®ËĹ ¦ £ » ï ‹ ¾Æ£ ¬ À¨ Êå ¸ ¸ Î Ó³ à ½ï ² ¿ Å®× Ó£ ¬ º B‡ ú   • · ÁÐÖµ Ü
Ö®Éä « C£ ¬ ÒÔ˽º ³ š ¢ ¹ ¦ ³ ¼¶ ä » í ÀÕ£ ¬ ë Þ Ö®ËÄß ^Ò² ¡ £ È» ÐÅÈÎ Š W¶ ¼À- º Ï
ÐU£ ¬ ʼ½K² » Î ò Æä ¼é £ ¬ ÓÈ  ‘ µ ÛÖª ÈËÖ®ÀÛë … ¡ £¡ ±


ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 43¡ ¤

¾í Î å ± ¾¼oµ ÚÎ å

¶ ¨ × Ú

¶ ¨ × Úº † ƽ» ʵ Û£ ¬ ÖMÙFÓÉ£ ¬ Ì « × Úé L× ÓÒ² ¡ £ ĸ Ô» ÕÑ´ È» ʺ ó £ ¬ ÄË
ñ RÕæÊÏ ¡ £ Éú ì ¶ Ì « × æÔª Äê ± û Òú ¡ £
Ì « × ÚÎ å Äê £ ¬ ÒÔ» Ê× ÓÅcÖTÍ õ ° ´ ³ à Ž§ Œ¢ × ó Òí ÜŠ Ó‘ ÆÑõ rÈfÅ« « @Ö®£ ¬
ß |– |ƽ¡ £
Æß Äê £ ¬ ÖTÍ õ ° Î ¶ ¼Ó‘ ÆæÊN² ì ¿ Ë¡ ¢ Î ÓÁ_˹ ÖT² ¿ £ ¬ Ì « × ÚÒÔ” ³ “ þ ˆ Ô
³ Dz » Ò× Ï Â£ ¬ Ãü µ ÛÅcÖTÍ õ Ö®é L× ÓØ• ß _  – ¡ ¢ ² » ÑY¡ ¢ Ãɸ ç µ ȼ° » ʵ Üé Ÿ
ÁЈ Ծ㠕 ÄÐУ ¬ Ëù Ï ò ¿ ˽ݡ £
ʮһ Äê £ ¬ µ ÛÅcÃɸ ç ¹ ¥ ° ¢ ËÙ² ¿ Ö®Ãï ÇÓ˼¶ ¼³ Ç¡ £ ³ Çë U¹ Ì £ ¬ ‡ ú Èý
Ô² » Ï Â£ ¬ ÄËß x¸ ÒËÀÊ¿ Ê®´ ó £ ¬ Übë …Ì Ý¶ ø ÉÏ £ ¬ ʼ¿ ËÖ®¡ £ µ ÛÓÖÅc² » ÑY
µ È„ eŒ¢ Ò» ÜŠ £ ¬ Åc° Î ¶ ¼´ ó ÜŠ • þ ÓÚ¶ Å• Àº Ó¡ £
Ê®¶ þ Äê ¶ ¬ £ ¬ ° Î ¶ ¼¶ ɺ Ó£ ¬ È¡ ¸ ñ Ì m³ Ç£ ¬ µ Ûñ vº Ó– |£ ¬   ‘ ° Î ¶ ¼á á Ô®¡ £
Ê®Èý Äê ´ º ¶ þ Ô£ ¬ Ì « × Ú± À£ ¬ ÕÑ´ È» ʺ ó ÅcÖTÍ õ ¡ ¢ ´ ó ³ ¼• þ × h£ ¬ Á¢
µ Û  ‘ Ëá £ » ʺ ó ÅR³ ¯ · QÖÆ£ ¬ Ù¹ µ Û· µ È» á á š wÕþ ¡ £
Ã÷ Äê ÈÉÒú £ ¬   ‘ » ʺ ó · QÖÆÖ®Ôª Äê £ ¬ ´ º Èý Ô£ ¬ Ì « × ÚÐ× † – ÖÁÜŠ ÖУ ¬
È« ÜŠ – |· µ ¡ £ ° Î ¶ ¼ÖÁ¸ ¡ ¶ ø à ĺ Ó£ ¬ É¢ Dz ÖTÜŠ ¡ £ µ ÛÏ Èš w± ¼† Ê¡ £
¹ ï Ã®Ï Ä£ ¬ ÖTÍ õ Î Ó³ à ½ï ÒÔ´ ó Ð\Ú…º Í ÁÖ£ ¬ ÈËÐÄÕð ñ ” ¡ £ » ʺ ó Dz Î Ó
³ à ½ï Ö®× ÓÍ ù Ô‘ Æä ¸ ¸ ¡ £ Î Ó³ à ½ï „ ´ ó ÜŠ – |· µ £ ¬ µ Û¼º ÖÁÈ~ÃÜ  – º Ó£ ¬ ÄË
Ô»£ º ¡ ° Î á • í Ò• † Ê£ ¬ · ÇÓÐËû Ò² ¡ £¡ ± Ëì Òý Ð\ß €¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 44¡ ¤

¼× ³ ½, µ ÛÖÁº Í ÁÖ , » ʺ ó ŒÒÕÙ° Î ¶ ¼ . ° Î ¶ ¼Åcµ ÛÓÐÏ ¶ , ÓÖÒÔµ ÛÖ®Á¢
³ ö » ʺ ó Òâ , · ÇÌ « × Úß zÃü , Í Ð× ã ¼² ß wÑÓ² » ÖÁ . ¾ÃÖ®, Dz Æä µ ÜÅc× Ó• í • þ ¡ £
³ õ £ ¬ µ ÛÅc° Î ¶ ¼µ ÈÑç ÜŠ ÖС £ ° Î ¶ ¼× ÔÒÔÄê é L£ ¬ Ï Èï ‹ ¾Æ£ ¬ µ Û Ô• Ö®¡ £
° Î ¶ ¼Ç² ʹ ÔVÆä ÊÂÓÚÌ « × Ú£ ¬ Ì « × Ú´ ó Å- £ ¬ Óû Ö† µ Û  ‘ Ì ½ñ R³ à £ ¬ ÖÃì ¶ ß …
ß hÖ®µ Ø¡ £ ÖTÍ õ æ Ô“ ¼° ° ¢ ÀÕ³ à ´ õ ¡ ¢ » Î » í ƒ º Ì ¨ ¡ ¢ ÕƼª µ ÈÖGÔ» £ º ¡ ° ³ É
¼ª ˼º ¹ ÓÐÓ– £ ¬ ƒ ÈÊÂÖ» ¼ÒÖД à £ ¬ Í â ÊÂÖ» Ò° Í â ” à ¡ £ ´ ËÍ â Ê£ ¬ Õˆ ¸ ¶ ° Î
¶ ¼ÖÎ Ö®¡ £¡ ± Ì « × Ú• ÄÖ®¡ £ ʵ ý⠣ ¬ È» “ ܶ ¼½KÅcµ ÛÓÐÏ ¶ ÑÉ¡ £
ÒÒËÈ£ ¬ » ʺ ó ÒÔ° Î ¶ ¼² » ÖÁ£ ¬ ÄËÕÙÖTÍ õ ¡ ¢ ÖZÑÓ£ ¬ • þ ÓÚ´ ð Ì m´ ð ° Ë
˼֮µ Ø£ ¬ ¶ ¨ × hÒÔµ ÛËÃÎ » ¡ £
Ôª Äê ± û Î ç Çï Æß Ô , µ Û¼´ Î » ÓÚÍ ô ¼ª ËÞ œç ¶ dÑYÖ®µ Ø . Î ÓÁ_˹ ¡ ¢ Á_
Ä· ¡ ¢ ½Çƒ º Ö» ¡ ¢ · ¨ ƒ º ˹ ¡ ¢ ¿ ˶ ø Âþ ¡ ¢ Í ß Ï ¦ ˹ ÖT‡ ø ½Ô• í ³ ¯ ¡ £ ˆ ó ß _Ö®¹ þ
ÑY° l¡ ¢ Ì ì Ö÷ ½Ì Ö®½Ì Í õ , ¼° ľØÝÒÄ¡ ¢ ° ¢ ÀÕÆÂÖT‡ ø , ½ÔDz ʹ • í ÙR¡ £ µ Û
å aý Vƒ ž ä ×, · ² á á å ú ¡ ¢ ¹ « Ö÷ ¡ ¢ ÖTÍ õ ¡ ¢ ´ ó ³ ¼¼° Æä ¼ÒÖ®× Óµ ܽÔÓÐÙn , Œ¢
Ê¿ Ùn¼° Æä ¼Ò , ³ ¯ ÙRÕß Ùn¼° • ÄÈË . ÒÔ܇ Î å ° Ù³ ËÝd½ð ² ¯ . î CÙn®…, ÉÐÓÐ
Áwð N, ʹ Ⱥ ³ ¼Š ZÈ¡ ÒÔ  ‘ Ц ˜ · , µ ÛÖIˆ ó ß _ʹ Õß · ¨ ¿ Ë° § ¶ ¡ : ¡ ° ¹ þ ÑY° l
Óö Ãɹ ÅÈËŸo¶ Y , Èç ² » ã ª Œ¢ Åd± ø Ó‘ Ö® . ¡ ± ± ¾ØÝÒÄʹ Õß Òà ² » ÒŠ ¶ Y¶ ø š w¡ £
µ ÛÔ‘ º ² ³ à ½ï · Q± ø ֮ʣ ¬ ʹ ÖTÍ õ Ãɸ ç ¡ ¢ ¶ õ   – ß _° ´ Ö®£ ¬ ÕDÆä ¹ Ù
ŒÙ” µ ÈË£ ¬ å ¶ Î Ó³ à ½ï ² » † – ¡ £ Ãü ÖЕ ø Áî —î Î ©ÖÐÐû Î ¿ Æ½ê – ¡ £ ” à ʹ Ùб
• Ø™Mí § ² » · ¨ £ ¬ Î ©Öа ´ ÕDÖ®¡ £ ÒÔÒ®ÂÉè Tî IÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £
¶ ¬ £ ¬ « Cü SÑò ì ¶ Ò° ñ R´ ¨ ¡ £ » ÊÌ « º ó ÄËñ RÕæÊÏ ± À¡ £ Ì « º ó ” zÕþ ËÄÄê £ ¬
· ¨ Áî • U³ Ú£ ¬ ÖTÍ õ × ÔÒÔë · Áî Õ÷ Î ÷ Óò Ø› Ø” £ ¬ ʹ Õß ½jó AÓÚµ À¡ £ º ô À- ÉÌ
µ ÈÌ Žé L¹ Ù° ¢ ƒ º œ† Èë ÓP£ ¬ ± MÈ¡ Ç° á á ÖTÍ õ ë · Áî × à „ £ ¬ µ ÛÉê Áî ½û Ö¹ Ö®¡ £
ÖTÍ õ ÓÉÊÇ” ¿ ê « ¡ £
Š W¶ ¼À- º Ï ÐU· ü ÕD . Ñ}ÒÔæ‚ º £   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à , ÒÔÑÀØÝÍ ß ³ à ¹ ÜØ”
Ùx, ÒÔÆä × Óñ Rº ö Ì è   ‘ Í » ¶ ø » ù ˹ † Î ¡ ¢ ³ · ñ R  – ŽÖµ ÈÌ Žé L¹ Ù , Ùn½ð ª {· û ¡ £
ÒÔ² ì º ± ½› ÂÔ½- » ´ £ ¬ Ùnõ õ ô ÃÒ» ¡ ¢ è \µ ¶ Ê®¡ £ ² ì º ± ʹ ™à Èf‘ ô Ê· ™à
µ È· ¥ ËÎ £ ¬ ¿ Ë» ¢ î ^ê P£ ¬ ß MÖÁü SÖÝ ¡ £ÜŠ Ç° × ó ÓÒ˾ÀÉÖÐÀî ˜ E± í ÑÔ £ ºÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 45¡ ¤

¡ ° Ï å ê – ÄË…Ç¡ ¢ Êñ Ö®Òª £ ¬ ËÎ Ö®½ó º í £ ¬ µ ÃÖ®„ t¿ ÉÒÔ  ‘ Ëû ÈÕÈ¡ ËÎ Ö®ÙY¡ £
¡ ° µ ۼΠ¼{Ö®¡ £
ÊÇÄê, ° Î ¶ ¼Åc´ ó Œ¢ Ø£ Á¼º Ï Ì ¨ Ó‘ ØÃÁÒƒ º ¡ ¢ ÄËÄó ÃÔ˼ÖT² ¿ , ƽ֮¡ £
¶ þ Äê ´ º £ ¬ ÒÔæ ¸ ç Èö   –   ‘ ” à ʹ Ù¡ £ • ˆ Èá ” ¡ ËÎ ± ø ì ¶ ã ô ÖÝ¡ £ Èá Ž¤
Ï ÂÀô Š A· Yï @× æÉÏ × ƒ £ ¬ Õ_Èá ¡ £ ´ þ Èá ÖÁº Í ÁÖÓ• Ö®£ ¬ µ ÃŒ• £ ¬ ï @× æ· ü ÕD¡ £
Ï Ä£ ¬ ± ÜŠ ^ÓÚÇú ÂÉÂɺ Ú¹ þ ËÙÖ®µ Ø¡ £
Çï Æß Ô£ ¬ µ ÛÎ ÷ Ѳ ¡ £ Èf‘ ô º º Í Éг ¯ ÓÚÐÐŒm£ ¬ µ ÛÙnã yÈfå V£ ¬ º Í
Éй Ì Þ o£ ¬ Ëì º ÈÆä Œ¢ ¡ ¢ У „ ¢ Ì ì µ “ µ È½ð ¡ ¢ ã y· û ¡ £
° ËÔ£ ¬ Ãü Ò° ÑYÖª ¼ª Ž§ Õ÷ Î ÷ Óò ¡ £ ³ é ÖTÎ å ² ¿ Ð\ʮ֮¶ þ £ ¬ ʹ Ò° ÑY
Öª ¼ª Ž§ î IÖ®£ ¬ ŒÙ‡ ø Èç Á_Ä· £ ¬ ½Çƒ º Ö» ¡ ¢ ë Ï ¦ ¶ ú ¡ ¢ µ ÄÑÀÅå š ¤ ¶ ú ¡ ¢ ° ¢
ÀÕƵ ȽÔÝ  Ö®£ ¬ ÊÕÆä Ø• ÙxÒÔ³ ä ÜŠ Œ• £ ¬ µ ÛÖIÒ° ÑYÖª ¼ª Ž§ Ô» £ º ¡ ° ë Þ
Œ¢ × ÔÍ ù £ ¬ ÒÔÈê   ‘ Ç° ä h¶ ú ¡ £¡ ± ÔtÃɹ Å‘ ô ° Ùß xÒ» ÈË£ ¬ ³ ä ° Î ¶ ¼ô ” ¡ £
¾ÅÔ£ ¬ È¡ Ì « × ÚËÞ ÐlÖ®° ë £ ¬ ÒÔÒ² Çú é T ´ ð ƒ º î IÖ®¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ À¨ ÖT· ‘ ô ¿ Ú£ ¬ ¸ Òë [Œ• Õß ÕD¼®Ö®¡ £
ÊÇÄê £ ¬ » ʵ Üé ŸÈð × ä ¡ £ Î ÷ Óò ‹ D· ¨ ¬ ” Ì ØÒÔÎ × ÐMÐg…’ é Ÿ¶ Ë£ ¬ Èö ñ R
  – ŽÖÈËÏ £ À× ° lÆä Ê£ ¬ é Ÿ¶ ËÅR× ä Òà Dz ʹ ¸ æì ¶ µ Û  ‘ · ¨ ¬ ” Ì ØËù º ¦ ¡ £ Ôt
Ø©Ï à æ‚ º £ ¾Ï Ö®£ ¬ · ¨ ¬ ” Ì ØÞ o· ü £ ¬ Ì ŽÒÔ˜ OÐÌ ¡ £ Î ´ Ž× £ ¬ ÓÖÓÐÈ˸ æÏ £ À×
…’ ì ü » Ê× Óº ö ² ì £ ¬ Ï £ À× Òà · ü ÕD¡ £ ÒÔ¸ ß û • ² » Èë Ø• £ ¬ Dz ± ø Ó‘ Ö®¡ £
Èý Äê ´ º Èý Ô£ ¬ µ Û² » Ô¥ £ ¬ ÓÏ Ñ² È~ÃÜ  – º Ó¡ £ µ ÛÔÚ• “ · ª £ ¬ È~ÃÜ  –
º Ó  ‘ œ« ã å µ Ø¡ £ µ Û‡ LÖ^´ ˵ ØË®Í ÁÒËì ¶ ë Þ ó w£ ¬ Ëì › QÒâ Î ÷ Ѳ ¡ £ Î ´ ÖÁ„ e
ʧ ° ËÑY£ ¬ ¼² ´ ó • u£ ¬ ± Àì ¶ ™MÏ à ÒÒƒ º Ö®µ Ø¡ £ Äê ËÄÊ®ÓÐÈý ¡ £ Ôá Æð Ý‚ · Y¡ £
× · Õž º † ƽ» ʵ Û£ ¬ • RÌ – ¶ ¨ × Ú¡ £
µ Û‡ ÀÖØÓÐÍ þ £ ¬ ÔÚÎ » Î ´ ¾Ã£ ¬ £ ¬ ² » ¼° ÔOÍ Ï ¡ £ ÕÑ´ È » ʺ ó · QÖÆ• r£ ¬
¾ý ™à Ï ÂÌ æ¡ £ µ Û¼ÈÁ¢ £ ¬ Õþ ± ú Ñ}š wì ¶ ÉÏ ¡ £ È» º þÆÉ« £ ¬ ÊÖ× ã ÓоД • ¼² £ ¬
‡ LÒÔ¼² ² » Ò• Ê£ ¬ Î ¯ æ‚ º £ ¡ ¢ ¿ ¦ ß _¿ ˶ þ È˲ Û QÑÉ¡ £
ÊÇÄê £ ¬ ´ ó Œ¢ ËÙ² » Ì ¨ × ä ¡ £ Ãɹ ÅÖT² ¿ ´ ó º µ £ ¬ º ÓË®± Mº Ô£ ¬ Ò° ² Ý× Ô
· Ù£ ¬ Å£ Ñò Ê®ËÀ° Ë¡ ¢ ¾Å¡ £ Èf‘ ô º º Í ÉÐÒò š qð ‡ £ ¬ Ý” ¹ Èǧ ʯ ÒÔÙ  ‡ ø Óá £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 46¡ ¤

µ ۼȱ À£ ¬ » ʺ ó Î ÓØ£ Á¢ º £ ÃÔʧ ² » ° l† Ê£ ¬ Ï È¸ ° ì ¶ ° Î ² ¿ ¼° Í Ï À× å ú
¿ Í ÁÒÒà ÊÏ £ ¬ Õˆ ÒÀÄËñ RÕæÊÏ ¹ ÊÊ£ ¬ ÅR³ ¯ · QÖÆ£ ¬ ÒÔÙ¹ Á¢ ¾ý ¡ £ ° Î ¶ ¼ÔS
Ö®¡ £ ÅcÖTÍ õ ¡ ¢ ´ ó ³ ¼• þ ÓÚ° ¢ ÀÕËþ ¿ Ëɽ¡ £
¼º ÓÏ £ ¬ » ʺ ó · QÖÆ Ôª Äê £ ¬ Dz ʹ Õß ° ËÀ- µ È• þ ° Î ¶ ¼ÓÚ° ¢ ÀÕËþ ¿ Ëɽ¡ £
° Î ¶ ¼Óû Á¢ ‘ —× Ú£ ¬ ʹ Õß ß €ˆ ó ¡ £ » ʺ ó Åc¶ þ × Óº ö ² ì ¡ ¢ ÄXº ö ½Ô² » • ‚ ¡ £
¸ ý Ðç ´ º ¡ £ ÖTÍ õ ¡ ¢ ´ ó Œ¢ ÔÙ• þ ÓÚé ŸÌ û Ø£ ° ¢ Ì mÖ®µ Ø£ ¬ ¶ ¨ × h£ ¬ Á¢ ‘ —
× Ú¡ £
ÊÇÄê £ ¬ ËÎ ÖÆÖÃʹ ð N« d¿ ÜÅdÔª ¡ ¢ Î ÄÖÝ£ ¬ Í ô µ ³ ¼¡ ¢ à • ¶ ¦ ¾ÜÖ®¡ £
½µ Œ¢ Í õ µ ÂГ þ ë AÖÝÒÔÅÑ¡ £ ÒÔÀî ˜ E  ‘ Ï å ê – ± ø ñ RÈf‘ ô ¡ £
Ê· ³ ¼Ô»£ º ¡ ° ¶ ¨ × ÚÕDŠ W² ¿ À- º Ï ÐU£ ¬ ÓÃæ‚ º £ ¡ ¢ Ò®ÂÉè T£ ¬ ÙpÁPÖ®
Ã÷ £ ¬ · ÇÌ « × ÚËù ¼° ¡ £ ÓÖÄËñ RÕæ» Êº ó Ö®± × Õþ £ ¬ ½Ô  ‘ µ ÛËù ç P¸ ï ¡ £ ÅfÊ·
² » Ô” ¿ ¼Æä Ê£ ¬ Ö^Ç° ÈËÖ®˜ I× Ôµ Û¶ ø Ë¥ £ ¬ Õ_Ī Æä ÒÓ ¡ £¡ ±


ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 47¡ ¤¾í Áù ± ¾¼oµ ÚÁù

‘ —× Ú

‘ —× Ú» ¸ ÃC» ʵ Û , ÖMÃɸ ç , î £ × ÚÍ Ï À× Ö®é L× ÓÒ² ¡ £ ĸ Ô» ï @ܲ ÇfÂ}
» ʺ ó, ¿ Í ÁÒÒà ÊÏ . Éú ì ¶ Ì « × æÈý Äê Î ì ³ ½Ê®¶ þ ÔÂÈý Ô» ¡ £ Óл Î º ö ´ ð ² ¿ ÈË
Öª Ì ì Ï ó, ÑÔµ Ûá á ± Ø´ ó ÙF , ¹ ÊÒÔÃɸ ç Ãû Ö® . Ãɸ ç, × gÁxé LÉú Ò² ¡ £ Ì « × Ú
ÔÚ• “ Û¡ £ ¬ ð BÒÔ  ‘ × Ó£ ¬ ʹ ° º » Ò¶ þ » ʺ ó “ á Ö®¡ £ î £ × Ú× ä £ ¬ ʼÃü µ Ûš w· ª ¡ £
Ì « × ÚÆß Äê £ ¬ • Ä° Î ¶ ¼Ó‘ ÆæÊN² ì ¿ Ë¡ ¢ Î ÓÁ_˼ÖT² ¿ ¡ £ ¾ÅÄê £ ¬ Èë Ææ
ÊN² ì ¿ Ë£ ¬ Æä „ e² ¿ Çõ ° ˳ à ÐU” ¡ ¶ Ý£ ¬ Ää ì ¶ ¸ ¡ ¶ ø ¸ º ÓÁÖÖС £ µ ÛÈë ÁÖÊÚ
² ¶ £ ¬ ÒŠ ¿ Õ  IÒ» ² ¡ ‹ ž ÔÚÑÉ¡ £ Ó• Ö®£ ¬ „ t° ˳ à ÐUÒѶ ÝÓÚŒ’ Ì ï ¼ª ˼º £ • u¡ £
• r± ± ï L´ ó × ÷ £ ¬ º £ Ö®± ± ° ¶ Ë®œ\£ ¬ Ëì ¶ ÉË®£ ¬ ³ ö Æä ² » Òâ ÇÜÖ®¡ £ µ ÛÃü Ö®
¹ ò £ ¬ ° ˳ à ÐUÔ» £ º ¡ ° Î ÒÒ» ‡ ø Ö®Ö÷ £ ¬ ØMˆ D¹ ¶ » î ¡ £ ÇÒÎ Ò· Çñ „ £ ¬ º Î ÒÔ¹ ò
  ‘ £ ¿ ¡ ± µ ÛÇô Ö®¡ £ ° ˳ à ÐUÖ^ÊØÕß Ô» £ º ¡ ° Î Ò¸ Zì ¶ º £ • u£ ¬ Åcô ~º Î ®• ¡ £
È» × ä ÒŠ ÇÜ£ ¬ Ì ì Ò² £ ¡ ½ñ Ë®» ØÆÚŒ¢ ÖÁ£ ¬ Èê µ ÈÒËÔç ß € ¡ £¡ ± ÊØÕß ° × ì ¶ µ Û£ ¬
¼´ ÈÕ° à ŽŸ£ ¬ ¶ ø Ë®ÒÑÖÁ£ ¬ á á ÜŠ Óи ¡ ¶ ÉÕß ¡ £ ° ˳ à ÐUÕˆ ÊÜÈÐì ¶ µ Û£ ¬ µ Û
Ãü » ʵ Ü“ ܾb” ØÖ®¡ £
Åc° Î ¶ ¼µ Èß M¹ ¥ Î ÓÁ_˹ Ö®ÀÕÒ± Ù• ³ Ç£ ¬ µ Û¹ ª × Ô² « ‘ ð £ ¬ ¿ ËÖ®¡ £
ʮһ Äê ´ º £ ¬ ÓÖÅc¶ ¨ × Ú¹ ¥ ° Î ° ¢ ËÙÖ®Ãï ÇÓ˼³ Ç¡ £
Ê®¶ þ Äê £ ¬ ‡ ú Î ÓÁ_˹ Ó‹ Ò´ ¸ ¦ ³ Ç¡ £ µ ÛDz ʹ ÖI½µ £ ¬ ³ ÇÈËš ¢ ʹ Õß £ ¬
µ ÛÅ- £ ¬ • ƒ Ò¹ Á¦ ¹ ¥ £ ¬ ¿ ËÖ®£ ¬ ± MÍ ÀÆä Ð\¡ £
Ì « × Ú± À£ ¬ ÖTÜŠ – |· µ ¡ £ ¶ ¨ × Ú¼´ Î » £ ¬ Ãü µ ÛÍ Í Áù ± Pɽ£ ¬ ¿ ØÖÆ ÇØë ]£ ¬
  ‘ · ¥ Êñ Ö®Ó‹ ¡ £
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 48¡ ¤

¶ ¨ × Ú± À£ ¬ » ʺ ó Î ÓØ£ Á¢ º £ ÃÔʧ ÅR³ ¯ · QÖÆ£ ¬ ° Î ¶ ¼ÅcÖTÍ õ ¡ ¢ ´ ó Œ¢
• þ ÓÚ° ¢ ÀÕËþ ¿ Ëɽ£ ¬ × hÁ¢ ¾ý ¡ £ » ʺ ó Dz ʹ Õß Ì û ľƒ º • í • þ ¡ £ ÖÁÕß Î ÷ · ½
ÖTÍ õ º ö ± ØÁÒ¡ ¢ ° ¢ ÑY² » ¸ ç ¡ ¢ Ä©¸ ç £ ¬ – |· ½ÖTÍ õ Ò² ŒO¸ ñ ¡ ¢ Ëþ ² ì ƒ º ¡ ¢ Ì û
ľµ þ ƒ º ¡ ¢ Ò² ËÙ² » » ¨ ¼° ´ ó Œ¢ Ø£ Á¼º Ï Ì ¨ ¡ ¢ ËÙÄã Ž§ ¡ ¢ æ ¸ ç Èö ƒ º ” µ ÈË¡ £
• r´ ó Œ¢ Ò° ÑYÖª ¼ª Ž§ × ÔÎ ÷ Óò ÖÁ£ ¬ ½¨ × h× ñ Ì « × ÚÖ®Ãü £ ¬ Á¢ ʧ ÁÒé T¡ £ » Ê
µ ܺ ö ± ØÁÒ× ÷ ¶ ø ÑÔÔ» £ º ¡ ° Ì « × Ú¼ÈÓû Á¢ · ò ÁÒé T£ ¬ ¶ ø Èê µ ÈÝoÁ¢ ¶ ¨ × Ú£ ¬
ØMÌ « × ÚÃü Ò®£ ¿ ° ¢ ¿ ËËþ ¡   ‘ Ì « × æ• ÛÅ®£ ¬ ¼´ ÓÐ× ï £ ¬ ÒË• þ ÖTÍ õ ¡ ¢ ¹ þ Í Í
¶ ¨ × —£ ¬ Ä˲ » † – ¶ ø š ¢ Ö®£ ¬ ÓÖØMÌ « × æ¡ ¢ Ì « × Ú· ¨ Ò®£ ¿ ½ñ ÈÕ֮ʣ ¬ ÄÎ º Î
ÒÒÌ « × ÚÖ®Ãü   ‘ Þ o £ ¡ ¡ ± „ Õß ÕZÈû ¡ £ ³ õ £ ¬ Ì « × æ· Ö² ¿ Ð\ÓÚ× Óµ Ü£ ¬ î £ × Ú
ÒÔÓ× × Ó£ ¬ Ëù µ ê š ¶ à £ ¬ ¹ ÊÖTŒ¢ ¶ à î £ × ÚÅf² ¿ ¡ £ î £ × Ú× ä £ ¬ µ ÛÐÖµ ÜÉÐÓ× £ ¬
ʽԛ QÓÚÇfÂ}» ʺ ó ¡ £ á á Óв ÅÖÇ£ ¬ Äܶ RÐ\£ ¬ ÓÖÅc° Î ¶ ¼ÉÆ£ ¬ ¹ ÊÐ\½Ô
ŒÙÒâ ì ¶ µ Û¡ £ • rÓÖÓн¨ × hÕß £ ¬ Ö^° Î ¶ ¼× î é L£ ¬ ®” Á¢ ¡ £ ° Î ¶ ¼² » ¿ É¡ £ Ð\
Ô»£ º ¡ ° Í õ ¼È² » ¿ Ï × ÔÁ¢ £ ¬ Õˆ Í õ Œ• “ ñ Ò» ÈË£ ¬ ÒÔ¶ ¨ ´ ó Ó‹ ¡ £¡ ± ° Î ² ¿ Ô» £ º
¡ ° Î á ‡ ø ¼Ò· ù † TÉõ • V¡ £ · Ç” Ã÷ î £ ÖÇ¡ ¢ ÄÜЧ · ¨ Ì « × æÕß £ ¬ ² » ¿ É  ‘ Ö÷ ¡ £
Î ÒÒâ ÔÚÃɸ ç ¡ £ ¡ ± Ð\‘ ª Ô» £ º ¡ ° È» ¡ £ ¡ ± µ Û¹ Ì × Œ£ ¬ » ʵ ÜÄ©ÉÌ Ô» £ º ¡ ° Ð\Î ¼° Î
¶ ¼ÑÔÊÇ  £ ¬ ½ñ ÄÎ º Î ² » • Ä ¡ £¡ ± ° Î ¶ ¼Ô»£ º ¡ ° Ä©¸ ç ÑÔÊÇÒ² ¡ £¡ ± × h± ܶ ¨ ¡ £
» ʺ ó ÓÖDz ʹ ¸ æì ¶ ° Î ² ¿ £ ¬ • þ × hÒËÔÚ– |£ ¬ ² » ÒËÔÚÎ ÷ ¡ £ ÇÒÖTÍ õ Î ´
¼¯ £ ¬ ² » Äܶ ¨ × h¡ £ ° Î ¶ ¼Ô» £ º ¡ ° Ì « × æ¡ ¢ Ì « × Ú´ ó ˜ IÎ ´ ¿ ÉÝpÊÚ£ ¬ ½ñ µ ÛÎ »
ÒѶ ¨ £ ¬ Õˆ Çü Òâ Ï à • Ä¡ £ Ã÷ Äê ÔÙ• þ ì ¶ – |· ½¿ ÉÒ² ¡ £¡ ± ʹ Æä µ ܲ ®ÀÕ¿ Ë¡ ¢
Ó ¹ þ Ì û ľƒ º Œ¢ ´ ó ÜŠ Ðlµ Û¶ ø – |£ ¬ ° Î ¶ ¼× Ôñ vì ¶ Î ÷ £ ¬ ÒÔ‚ ä · dz £ ¡ £
Ôª Äê ÐÁº ¥ ´ º £ ¬ ÖTÍ õ ¡ ¢ ´ ó Œ¢ ÔÙ• þ ÓÚé ŸÌ û Ø£ ° ¢ Ì mÖ®µ Ø¡ £ Ì « × Ú¡ ¢
¶ ¨ × ÚÖT× Ó¼° ² ì º Ï Å_× ÓÒ² ËÙÃɸ ç ½Ô² » ÖÁ¡ £ ° Î ² ¿ Ôâ ʹ Õß „ ñ Ö®¡ £ ÈÔ² »
¼{¡ £ ì ¶ ÊDz ®ÀÕ¿ ˵ ÈÕˆ ì ¶ ° Î ¶ ¼£ ¬ ° Î ¶ ¼Ç² ÄËÉê Áî ì ¶ Ð\£ ¬ Óй £ × hÕß ÒÔ
‡ ø · ¨ • ÄÊ¡ £ Î ÷ · ½ÖTÍ õ „ eƒ º ¸ ç ¡ ¢ Ó ¹ þ Ì û ľƒ º £ ¬ – |· ½ÖTÍ õ Ò² ¹ Å£ ¬ Ó
º ö ¡ ¢ Ò² ŒO¸ ñ ¡ ¢ ° ´ Ö» Ž§ ¡ ¢ Ëþ ² ì ƒ º ¡ ¢ Ò² ËÙ² » » ¨ ô ß Î ÷ · ½´ ó Œ¢ ° à ÑY³ à µ È
½ÔÖÁ£ ¬ ÄËÕŒÈÕ· î µ Û¼´ Î » ÑÉ¡ £
Ï ÄÁù Ô£ ¬ µ Û¼´ Î » ì ¶ Î Óë yº Ó¡ ¢ ¿ Ëô ” ‚ • º ÓÖ®é g¡ £ × · × ð » Ê¿ ¼Í Ï À×ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 49¡ ¤

  ‘ µ Û£ ¬ × ð ¿ Í ÁÒÒà ÊÏ   ‘ » ÊÌ « º ó ¡ £ ¼´ Î » Ô» £ ¬ ÖTÍ õ ÁÐÓÚÓÒ£ ¬ ÖT¹ þ Í Í ¡ ¢
¹ « Ö÷ ÁÐÓÚ× ó £ ¬ » ʵ ÜÆß ÈËÁÐÓÚÇ° £ ¬ Πij ¼ÒÔØà – Ô“   ‘ ° ß Ê× £ ¬ Î ä ³ ¼ÒÔ
æ ¸ ç Èö ƒ º   ‘ ° à Ê× ¡ £ ¶ Y³ É£ ¬ ´ ó Ñç Æß ÈÕ¡ £ ¼È¶ ø £ ¬ ¶ RÕß ¿ ËѦ ‚ ÜÉÏ × ƒ £ ¬
ÑÔ£ º ò …ÒÝ£ ¬ × Ô³ ö × · Ö®£ ¬ Óö ܇ ñ RÉõ Ð\¡ £ Ò» ܇ ÕÛÞ @£ ¬ Õ`ÒÔ¿ ËѦ ‚ Ü  ‘
Í ¬ ÐÐÕß £ ¬ ʹ Öú Æä ¿ `Þ @¡ £ ÒŠ ܇ ÖÐÓв Ø¼× £ ¬ Ó  ¶ ø é gÖ® ¡ £¶ RÕß Ô»£ º
¡ °   – ܇ Òà Èç ´ Ë, º Î † –   ‘ ¡ £ ¸ ü † – Ëû ܇ ¶ RÕß , ÄËÖª ʧ ÁÒé T¡ ¢ º ö ² ì ¡ ¢ ÄX
º ö Èý Í õ Óû ³ ËÑç • þ × ÷ • y¡ £ µ ÛÃØÆä Ê£ ¬ Ãü æ ¸ ç Èö ƒ º ÒÔ± ø ÄæÖ®£ ¬ Ö¹ Èý
Î å ÐlÊ¿ £ ¬ ʹ ¸ ÷ • Ķ þ Ê®ÈË£ ¬ « I¾Å° × Ö®Ø• ¡ £ Òî ÈÕ£ ¬ µ ÛÓHÔ‘ ʧ ÁÒé Tµ È£ ¬
½Ô² » ³ С £ ¿ ¼Ó• ʧ ÁÒé T• Ĺ Ù£ ¬ Ê¼Í ÂŒ• £ ¬ ¶ ø × Ô„ qÒÔËÀ¡ £ Ñ}Ãü æ ¸ ç Èö
ƒ º ¸ FÖΠʧ ÁÐé Tµ Èü hÓð Ì « × æ¹ ¦ ³ ¼Ò² ŒOÌ û î ~¡ ¢ ÕƼª ¡ ¢ × ¦ ë y¡ ¢ º Ï ´ ð ¡ ¢
Çú ‘ z¡ ¢ ° ¢ ÑY³ ö µ ȼ° Ò° ÑYÖª ¼ª Ž§ Ö®¶ þ × Ó£ ¬ ½Ô× ø ÕD£ ¬ ËÀÕß Æß Ê®ÈË£ ¬
ÖTÍ õ Ò² ËÙÃɸ ç ¡ ¢ ² » ÑYá á ÆÚ² » ÖÁ£ ¬ Dz ´ ó Œ¢ ² · ‘ z¼ª ¡ õ Í Í ± ø ‚ ä Ö®¡ £
µ ÛËì ¸ ü ¸ ÄÊü Õþ £ ¬ Ãü » ʵ ܺ ö ± ØÁÒ¿ ‚ ÖÎ Ä®ÄÏ ÖT· ÜŠ Ãñ ¡ £ é _¸ ®ì ¶
½ð É• ´ ¨ £ ¬ ÒÔæ ¸ ç Èö ƒ º   ‘ ” à ʹ Ù£ » ÒÔØà – Ô“   ‘ ´ ó ± Øê A³ à £ ¬ ÕÆÐû ° l
Ì – Áî ¡ ¢ ³ ¯ ÓPØ• « I ¼° ƒ ÈÍ â „ × à ÖTÊ£ » ÒÔ» Î º ö ƒ º Áô Êغ Í ÁÖ£ ¬ ° ¢ Ì m´ ð
ƒ º ¸ ± Ö®£ » ÒÔÑÀØÝÍ ß ³ à ¡ ¢ ² · Ö» ƒ º ¡ ¢ Î Óô ” ² » ¡ ¢ ¶ ô ð ƒ º µ ȳ ä Ñà ¾©µ ÈÌ Ž
ÐÐÉЕ ø Ê¡ Ê£ ¬ Ù• µ ä ³ à ¡ ¢ Ää ê Ãñ R¶ ¡ × ô Ö®£ » ÒÔÔG‘ Ñ¡ ¢ Ëþ Øݺ £ ¡ ¢ Âé ËÙ
º ö µ ȳ ä „ eʧ ° ËÑYµ ÈÌ ŽÐÐÉЕ ø Ê¡ Ê£ ¬ ° µ ² ¿ ØÝØ£ × ð £ ¬ ° ¢ º Ï ñ R¡ ¢ Ò² µ Ä
ɳ × ô Ö®£ » ÒÔ° ¢ ƒ º œ† ³ ä ° ¢ ĸ º Óµ ÈÌ ŽÐÐÉЕ ø Ê¡ Ê£ ¬ · ¨ º Ï ô ” ¶ ¡ ¡ ¢ Ää Ö»
ñ R¶ ¡ × ô Ö®¡ £ ÒÔ² ì º ± ¡ ¢ Ò² Áø ŽÖ¿ ‚ ƒ É» ´ µ ÈÌ ŽÃɹ Å¡ ¢ • hÜŠ £ ¬ ÒÔŽ§ ´ ð ƒ º
½yËÄ´ ¨ µ ÈÌ ŽÃɹ Å¡ ¢ • hÜŠ £ ¬ ÒÔº Í ÑY¡ õ ½yÍ Â· ¬ µ ÈÌ ŽÃɹ Å¡ ¢ • hÜŠ £ ¬ ½Ô
ÈÔÇ° Õ÷ Ó‘ ¡ £ · â ¿ ËѦ ‚ Ü  ‘ ´ ð Øݺ ± ¡ £ Ãü É®º £ ë …ÕÆá Œ½Ì Ê£ ¬ µ ÀÊ¿ Àî Õæ
³ £ ÕƵ À½Ì Ê¡ £
î C± ã ÒæÊÂÒËÓÚ‡ ø ÖУ º · ² ³ ¯ Í ¢ ¼° ÖTÍ õ ž E° lÅÆÓ¡ £ ¬ ÔtÃü ± MÊÕÖ®£ »
ÖTÍ õ ñ Yñ _£ ¬ ÔS³ ËÈý ñ R£ ¬ ß hÐÐÒà ² » µ Ãß ^ËÄñ R£ » ÖTÍ õ ² » µ ÃÉÃÕÐÃñ ‘ ô £ ¬
ÖT¹ ٌٲ » µ ÃÒÔ³ ¯ ÓP  ‘ Ãû Ùx” ¿ Ãñ Ø” £ ¬ Ý” ¼ZÕß ÔSì ¶ ½ü ‚ }Ý” Ö®¡ £ ÁTº B
º Í ÁÖ³ Ç· ò ÒÛÎ å ǧ ÈË¡ £ ÒÀÌ « × æ¡ ¢ Ì « × ÚÅfÖÆ£ ¬ Ãâ ê ÈÃñ ¼° á Œ¡ ¢ µ Àµ ȽÌÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 50¡ ¤

Ö®¶ ¡ ¶ • £ ¬ Î ©ª qÌ « ½Ì ² » î A´ ËÀý ¡ £ ¸ Ķ ¨ Î ÷ Óò ¶ • „ t£ ¬ Å£ ¡ ¢ ñ R° Ù¶ • Ò» £ ¬
² » ¼° ° ÙÕß Ãâ ¡ £ ´ ú ƒ ” ¶ ¨ × Ú¼° » ʺ ó ¡ ¢ » Ê× ÓÌ • Ç· ÉÌ Ø› ã yÎ å Ê®Èfå V¡ £
Çï £ ¬ ² ì º ± Èë ÓP£ ¬ Ãü ÒÔ¶ ¼Ôª Ž› ¼æî IÉЕ ø Ê¡ Ê¡ £
¶ ¬ ʮһ Ô£ ¬ » ʵ ܺ ö ± ØÁÒÈë ÓP¡ £ µ Û„ Î ÷ Ï ÄÈ˸ ß ÖÇÒ« Ãû £ ¬ ÕÙÒŠ
Ö®¡ £ • ÄÖÇÒ« ÑÔ£ ¬ Ãâ º £ ƒ ÈÈå Ê¿ á æÒÛ£ ¬ ŸoÓÐËù Åc¡ £
ÊǶ ¬ £ ¬ ˆ Ì Ò° ÑYÖª ¼ª Ž§ ÓÚ° ËÓ ¼ª ˹ Ö®µ Ø£ ¬ Ãü ° Î ¶ ¼ÕDÖ®¡ £ ÒÔÉ®
ÄÇĦ   ‘ ‡ ø ŽŸ£ ¬ ¿ ‚ î IÌ ì Ï Âá Œ½Ì ¡ £
¶ þ Äê ´ º Õý Ô£ ¬ µ ÛÐÒʧ » ÒÖ®µ Ø¡ £ Ãü » ʵ ÜÐñ ÁÒØ£ Ó‘ ľØÝÒÄ£ ¬ ÒÔ
ÄËÐUÈËÇÓµ IJ » » ¨   ‘ Ç° ä h¡ £ » ÊÌ « º ó ¿ Í ÁÒÒà ÊÏ ± À¡ £ Öý› ÂÔË¾ì ¶ ã ê ¡ £
ÒÔæ ¸ ç ¡ ¢ Ê· Ì ì • É¡ ¢ —î Î ©ÖС ¢ Úw± Úµ È  ‘ ½› ÂÔʹ £ ¬ Í Í Ì ï Ì Æ¡ ¢ à ‡ ÖTÖÝ¡ £
¶ þ Ô£ ¬ ² ì º ± ¹ ¥ ËÎ ë S¡ ¢ Û« ¡ ¢ ° ² ¡ ¢ Ñ}µ ÈÖÝ£ ¬ ÅcËÎ Œ¢ ñ R˜ s‘ ð ì ¶ ´ ó
¼¹ ɽ¡ £
Èý Ô£ ¬ Ãü – |ƽÈf‘ ô ‡ ÀÖÒ• ú Á¢ ¾Ö£ ¬ Öƹ ÚÃá ¡ ¢ · ¨ · þ ¡ ¢ æRí à ¡ ¢ ƒ x
· ü £ ¬ ÒÞ Á• Ö®¡ £
Ï ÄËÄÔ¡ £ µ Ûñ vÛ‹ º Í ÁÖ¡ £ ¶ ¨ × Ú» ʺ ó Î ÓØ£ Á¢ º £ ÃÔʧ ¼° ʧ ÁÒé Tĸ
ÒÔ…’ ì ü ÊÂÓX£ ¬ Ãü æ ¸ è ³ · ƒ º ¾Ï ÖÎ µ ÃŒ• £ ¬ • KÙnËÀ¡ £ ÒÔº ö ² ì ¡ ¢ ÄXº ö ¡ ¢
ʧ ÁÒé TÈý Í õ £ ¬ ½ÔÓÉÆä ĸ É¿ ¸ У ¬ Ãâ ËÀ¡ £ Ö† º ö ² ì ÓÚÌ KÑYÔ“ Ö®µ Ø£ ¬ ÄX
º ö ¡ ¢ ʧ ÁÒé Tì ¶ › ]Ó ³ à Ö®µ Ø¡ £ ½û å dº Í Ö» ¡ ¢ ¼{º ö ¡ ¢ ŒOÓ µ Èì ¶ ÜŠ ÖС £
¶ ¨ Ì « × Ú× ÓŒO· Öµ Ø£ º º Ï µ ¤ ¾Ó„ eʧ ° ËÑY£ ¬ Ãï ÑY¾ÓÒ² ƒ º Ì û ʯ º Ó£ ¬ º £ ¶ ¼
¾Óº £ Ѻ Á¢ £ ¬ „ eÑY¸ ç ¾ÓÇú ƒ º Ö» £ ¬ Ó Ó ¾ÓÈ~ÃÜÁ¢ £ ¬ Ãɸ ç ¶ ¼¼° Ì « × Ú» Ê
á á Æò ÑY¼ª º ö Ì û Äá ¾Óé Ÿ¶ ËÌ « × Ó· Öµ Ø֮Π÷ ¡ £ ÈÔÒÒÌ « × Ú» ʺ ó ¡ ¢ ÖTå ú ÙY
®b· ÖÙnÖTÍ õ ¡ £ Dz Ø• ØÝÖÁ² ì º Ï Ì ¨ · ª µ Ø£ ¬ ´ þ ÖÎ ß `Ãü ÖT³ ¼¡ £ Æò ƒ º ¼ª ˼¡ ¢
ÖtÖtÖݵ ÈÌ Ž£ ¬ ½Ô× · ± ø Ѳ ² ì ¡ £ Ãü ² ì º Ï Ì ¨ ŒOº ö ØÝÐñ ÁÒš ¢ Ò² ËÙÃÉ¿ É£ ¬
´ ú Æä Î » ¡ £ º ö ØÝÐñ ÁÒÎ ´ ÖÁ¶ ø × ä £ ¬ Æä å ú ÙÁ¶ ú ŽÖ¼{š ¢ Ò² ËÙÃɸ ç £ ¬ × Ô  ‘
± O‡ ø ¡ £ ÒÒÌ « × Ú× Ó² » ÑY¸ ¶ º £ ¶ ¼š ¢ Ö®¡ £ ¶ ¨ × ÚÓÃÊ´ ó ³ ¼¿ ¦ ß _¿ ˵ È • K· ü
ÕD¡ £
Áù Ô£ ¬ » ʵ ܺ ö ± ØÁÒÈë ÓP¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 51¡ ¤

Çï Æß Ô£ ¬ Ãü º ö ± ØÁÒÕ÷ ´ ó Àí £ ¬ Ëþ Ëþ · ² Ì ¨ Èö ÑY¡ ¢ ¶ dƒ º » ¨ Èö Õ÷ Ó¡
¶ È¡ £ ÔtÖIËÎ ÇGÄÏ ¡ ¢ Ï å ê – ¡ ¢ · ®³ Ç¡ ¢ ¾ù ÖÝÖTÊØŒ¢ £ ¬ ʹ • í ¸ ½¡ £
° ËÔ¸ ý Éê £ ¬ µ ÛʼÒÔÃá · þ ° ÝÌ ì ì ¶ ÈÕÔÂɽ¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ µ ÛÓÿ × Ôª ´ ë
ÑÔ£ ¬ º Ï ¼Àê » Ì ì ¡ ¢ á á Í Á£ ¬ × ÷ Éñ ÅÆ£ ¬ ÒÔÌ « × æ¡ ¢ î £ × ÚÅä ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ º ö ± Ø
ÁÒ´ Î ÅRä ¬ £ ¬ Õˆ ³ ÇÀû ÖÝÒÔ  ‘ È¡ Êñ ¸ ù ± ¾¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ Í ô µ ³ ¼ÂÓËÎ ³ ɶ ¼£ ¬ ± ¡ ¼Î ¶ ¨ £ ¬   ‘ ËÎ Œ¢ ð N« dËù …s¡ £ Ãü
ÖTÍ õ Ò² ¹ ÅÓ‘ ¸ ß û • ¡ £ µ Û« CÓÚÔÂÌ û ¹ ź ö Ì mÖ®µ Ø£ ¬ ‰™ñ R£ ¬ ‚ û ± Û£ ¬ ² » Ò•
³ ¯ ° Ùð NÈÕ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÎ ì Î ç £ ¬ ´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ ÒÔÌ û ¸ ç ³ ö ¡ ¢ é Ÿé ŸÐgµ ÈÕÆà û ² Ø£ ¬ ØÃ
ê @º Ï ØÝŒOÕÆÎ ÓÓ £ ¬ ° ¢ Øݺ ö ÕƼÀì ë ¡ ¢ á tÎ × ¡ ¢ ² · ó ß £ ¬ ° ¢ Øݲ » » ¨ ¸ ± Ö®£ ¬
Ö» ƒ º Î ÓŽ§ ÕÆó A‚ ÷ ¡ £ á ã ¹ ¤ ½³ Î å ° Ù‘ ô ÐÞ ÐÐŒm¡ £ ÊÇÄê £ ¬ ¼®• hµ Ø‘ ô ¿ Ú¡ £
Ó¡ ¶ ÈDz ʹ Èë Ø• ¡ £
Èý Äê ´ º Õý Ô£ ¬ Í ô µ ³ ¼³ ÇÀû ÖÝ¡ ¢ é • ÖÝ£ ¬ · Ö± ø Í Í Ì ï £ ¬ ËÎ È˲ » ¸ Ò
ÇÖÝW¡ £ µ Û« Cì ¶ ÇÓå ¿ ² ì º ± Ö®µ Ø¡ £ ÖTÍ õ Ò² ¹ ÅÒÔÔ¹ ÒuÖTÍ õ Ëþ ² ì ƒ º   I¡ £
µ ÛËì • þ ÖTÍ õ ÓÚÎ Óë yº Ó± ± ¡ £ ÁTÒ² ¹ ÅÕ÷ ¸ ß û • ± ø £ ¬ ÒÔ„ ž Ø݃ º ‚ ÷   ‘ Õ÷ – |
Ôª Ž› ¡ £ Dz ± Øé w³ à „ eƒ º ¸ ç À¨ Î ÓÁ_˼‘ ô ¿ Ú¡ £ µ Û´ ó · â Í ¬ ÐÕ£ ¬ Ãü » ʵ ܺ ö
± ØÁÒÓÚº ÓÄÏ ¡ ¢ ê „ Î ÷ × Ô“ ñ Æä Ò» £ ¬ º ö ± ØÁÒî Š ÓÐê „ Î ÷ £ ¬ Ëì Êܾ©Õ× · Öµ Ø¡ £
Èý Ô£ ¬ ² ì º ± ¹ ¥ ËÎ º £ ÖÝ£ ¬ ” ¡ ËÎ Œ¢ Í õ ‡ ø ² ý ì ¶ ³ ÇÏ Â£ ¬ « @¶ ¼½yÒ» ÈË¡ £
Áù Ô£ ¬ Ãü Ø£ Á¼º Ï Ì ¨ • Ä» ʵ ܺ ö ± ØÁÒÕ÷ ´ ó Àí £ ¬ » ʵ ÜÐñ ÁÒØ£ Õ÷ ˆ ó
ß _¡ £ ÓÖÃü Èö ÑYµ ÈÕ÷ Ó¡ ¶ È˹ † Î ¡ ¢ ¿ Ëʲ Ã×   – £ ¬ ÊÜÐñ ÁÒØ£ ¹ • ¶ È¡ £ Èö ÑY
µ ÈÓÉ¿ Ëʲ Ã×   – Èë Ó¡ ¶ È˹ † Î ½ç £ ¬ ´ ó ÂÓ¶ ø ß €¡ £ µ ÛÐÒ» ð ƒ º º ö ¼{Òª ² » ƒ º
Ö®µ Ø£ ¬ ÖTÍ õ ° Î ¶ ¼Ç² ʹ Æò ÙIÖé ã yÈfå V£ ¬ µ ÛÒÔǧ å VÙnÖ®£ ¬ ÈÔÖIÔ» £ º
¡ ° Ì « × æ¡ ¢ Ì « × Ú֮ؔ £ ¬ ÙMÓÃÈç ´ Ë£ ¬ º Î ÒÔ½oÖTÍ õ Ö®Ùn£ ¬ Í õ ÒËÔ” Œ• Ö®£ ¬
´ Ëã y¾Í ³ ä š qÙnÖ®” µ ¡ £¡ ±
Çï ° ËÔ£ ¬ µ ÛÐÒÜŠ ÄXƒ º £ ¬ ÒÔæ ¸ ç Èö ƒ º   ‘ Èf‘ ô £ ¬ ¹ þ µ ¤   ‘ „ ž ô ” » ¨
³ à ¡ £
¾ÅÔ£ ¬ º ö ± ØÁÒ´ Î ß ¯ ØÝÖ®µ Ø¡ £ · Ö± ø Èý µ À£ º Ø£ Á¼¹ þ Ì ¨ ÓÉÎ ÷ µ À£ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 52¡ ¤

ÖTÍ õ ³ - º Ï ¡ ¢ Ò² Ö» ÁÒÓÉ– |µ À£ ¬ º ö ± ØÁÒÓÉÖе ÀÒÔß M¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ º ö ± ØÁÒ¶ ɽð ɳ ½- £ ¬ Ħ ê ý ÐUÇõ Ëô » ð ô ” Ó- ½µ ¡ £
Ê®¶ þ Ô£ ¬ º ö ± ØÁÒÈë ´ ó Àí ¡ £ µ ÛÐÒÍ ô ¹ Ų ¿ ¡ £ Ãü ÖTÍ õ Ò² ¹ ÅÅcº é ¸ £
Ô´ Õ÷ ¸ ß û • £ ¬ ¹ ¥ ° Î º Ì É½¡ ¢ – |ÖÝ¡ ¢ ´ º Öݵ ȳ Ç¡ £
ÊÇÄê £ ¬ ÇÓµ IJ » » ¨ Èë ¿ à Òà ˹ † Î £ ¬ ß MÖÁËþ ÃÜŽÖ£ ¬ ¹ ¥ ¼ª ƒ º ¶ ¼¿ à ± ¤ £ ¬
ľØÝÒÄÇõ Dz ± ø Ô®Ö®¡ £ æ ¸ ç Èö ƒ º × ä ¡ £ æ ¿ ÉÈö ƒ º ÉWʇ À£ ¬ È˶ à Ô¹ Ö®£ ¬
µ Û  ‘ Ï ÂÔtÎ ¿ ÖIÆä × Ó¡ £
ËÄÄê ´ º ¶ þ Ô£ ¬ ËÎ Œ¢ ð N» Þ ³ Ç× Ï ½ð ɽ£ ¬ Í ô µ ³ ¼´ ó ” ¡ Ö®£ ¬ Š ZÆä ³ Ç¡ £
Èý Ô£ ¬ á ŒËΠʹ Í õ Ôª ÉÆÄÏ š w¡ £ µ Û« Cì ¶ ÇÓå ¿ ² ì º ± Ö®µ Ø¡ £
Ï Ä£ ¬ µ Ûñ vÛ‹ ÓÚÔƒ º œç ÇÓÍ Á¡ £ „ ž Ø݃ º Ž§ ÖÁÜŠ ÖУ ¬ Ò² ¹ ÅÁTš w¡ £
Çï Æß Ô£ ¬ Ôt¹ ÙÀô ¸ ° ³ ¯ Í ¢ £ ¬ Àí Ëã å X¼ZÕß ÔS× ÔÊ× ² » ¹ « £ ¬ ÈÔ½û ÒÔ
á á ¸ ¡ ÙM¡ £ Ø£ Á¼º Ï Ì ¨ ¹ ¥ ž õ ÐU³ à Ѻ ³ Ç£ ¬ ° Î Ö®¡ £ ´ ó Àí Çõ ¶ Î ÖÇÅd½µ ¡ £
Çï ° ËÔ£ ¬ » ʵ ܺ ö ± ØÁÒÖÁ× Ô´ ó Àí £ ¬ ñ vì ¶ » ¸ ¡ ¢ “ á ¶ þ ÖÝ¡ £
¶ ¬ ʮһ Ô£ ¬ ³ ǹ â » ¯ ÜŠ £ ¬ µ Û´ ó « Cì ¶ Ò² œç ǧ ¹ þ Àí ² ì º £ Ö®µ Ø¡ £ ÊÇ
Äê £ ¬ • þ ÖTÍ õ ì ¶ î wî wÄXƒ º ֮Π÷ £ ¬ ¼ÀÌ ì ì ¶ ÈÕÔÂɽ¡ £ ³ õ ¼®ÐÂÜŠ ¡ £ µ ÛÁî
´ ó ³ ¼£ ¬ Çó ¿ ÉÒÔÉ÷ ¹ Ì · â ÊØ¡ ¢ ‹ ¹ ì ¶ ½» ÂÔÕß ¡ £ ß ª Ê· ˜ ÐÕ÷ ÐÐÈf‘ ô £ ¬ Åä ÒÔ
Õæ¶ ¨ ¡ ¢ Ï à ¡ ¢ Ðl¡ ¢ ‘ Ñ¡ ¢ ÃÏ Ö®± ø £ ¬ ʹ Í Í ÓÚÌ Æ¡ ¢ à ‡ ¶ þ ÖÝ¡ £ • ˆ Èá ÒÆÍ Í º Á
ÖÝ£ ¬ × Ôº Áº Bð ®µ ÀŒÙã ê µ Ì £ ¬ ÒÔÍ ¨ ÉÌ ÙZÖ®Àû ¡ £ ÔtÈá ÂÊɽǰ ° ËÜŠ ³ Ǻ Á
ÖÝ¡ £ ËÎ ¾ù ÖÝ¿ ‚ ¹ ÜŒOËÃ× ÚDz ÈËý V Ï ž • ø Õˆ ½µ ¡ £ Ôt™à Èf‘ ô Ê· ™à ÒÔ¾« ± ø
Ô®Ö®¡ £ ËÎ ò ” Œ¢ æRï @¡ ¢ Í õ ÷ ¡ ¢ ¶ ÅÈá ¡ ¢ Ô¬ ŽŸÐŸ ÷ ÂÊËù ² ¿ • í ½µ ¡ £
Î å Äê ´ º £ ¬ ¶ ¨ • hÃñ ¿ Ʋ î ° ü ã yî ~Õ÷ Ëă É£ ¬ ÒÔ° ë Ý” ã y£ ¬ ° ë ÕÛ½z½• ¡ ¢
î † ÁÏ µ ÈÎ ï ¡ £
¶ þ £ ¬ µ Ûñ vÛ‹ ÔÂŽ× œç ÇÓÍ Á¡ £
Çï ¾ÅÔ£ ¬ • ˆ Èá • þ ¶ ¼Ôª Ž› ² ì º ± ÓÚ· û ë x£ ¬ º B™M½- ± ¤ £ ¬ ¼æÁ¢ Ë®– Å£ ¬
ÒÔÍ ¨ ê • ¡ ¢ ² Ì ¡ ¢ í • ¡ ¢ Ï ¢ ֮· ¡ £
ÊÇÄê £ ¬ Ê· ˜ Д ¡ ËÎ ÖÛŽŸÓÚ• hˮ֮ø xø „ ž ©¡ £ Ø£ Á¼º Ï Ì ¨ ¹ ¥ ô ” ô ” • P¡ ¢
° ¢ ² ®µ Ȳ ¿ £ ¬ ½µ Ö®¡ £ ¸ ÄÃü „ ž Ø݃ º Ž§ ¡ ¢ º é ¸ £ Ô´ Õ÷ ¸ ß û • ¡ £ ñ R² ½ÜŠ ¶ ¼ÔªÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 53¡ ¤

Ž› ¼æî IÉЕ ø Ê¡ Ê ² ì º ± × ä ¡ £ ™à Õæ¶ ¨ µ È· Èf‘ ô Ê· Ì ì ° ² × ä ¡ £
Áù Äê ´ º Õý Ô£ ¬ µ Û• þ ÖTÍ õ ¡ ¢ ° Ù¹ Ùì ¶ ÔÂŽ× œç ÇÓÍ Á£ ¬ ´ ó Ñç Áù Ê®ð N
ÈÕ£ ¬ Ùn½ð ² ¯ Óв î £ ¬ ÈÔ¶ ¨ ” MÖTÍ õ š qÙnÖ®” µ ¡ £ º ö ± ØÁÒ× à Õˆ Àmƒ Lƒ ȵ Ø
• hÜŠ £ ¬ • ÄÖ®¡ £
Ï ÄËÄÔ£ ¬ ñ vÛ‹ ´ ð Ã܃ º Ö®µ Ø¡ £
Î å Ô£ ¬ ÐÒÎ ô ØÝÎ Óô ” ¶ ä ¡ £
Áù Ô£ ¬ ´ ó ° × • ƒ ÒŠ ¡ £ ÐÒ¡ õ Òà ƒ º ° ¢ Ëþ Ö®µ Ø¡ £ ÖTÍ õ Ò² ŒO¸ ñ ¡ ¢ ¸ ½ñ R
Ò² ËÙƒ º µ ÈÕˆ · ¥ ËÎ £ ¬ µ ÛÒà ÒÔËÎ ÈËÇô ʹ Õß ÔÂ˼Âé ˼£ ¬ • þ × hÓ‘ Ö®¡ £ Ì «
× ÚÄ©£ ¬ ÔÂÑYÂé ˼ʹ ÓÚËÎ £ ¬ ËÎ ÈËÇô Ö®£ ¬ ÖÁÊÇÒÑÊ®Áù Äê ¡ £
Çï Æß Ô£ ¬ ÖTÍ õ Ëþ ² ì ƒ º ¡ ¢ ¸ ½ñ RÌ û ÑYÔ“ ÂÊËù ² ¿ ß ^– |ƽ£ ¬ ÂÓÃñ Ñò
õ ¹ ¡ £ µ Û„ Ö®£ ¬ Dz ʹ ° ´ † – Æä × ï ¡ £ ÓÉÊÇÖTÜŠ ” ¿ ê « Ÿo· ¸ Õß ¡ £ ¶ ¬ £ ¬ µ Ûñ v
Û‹ ° ¢ Ëþ ¹ þ Ì û Æò ƒ º ÐUÖ®µ Ø¡ £ ÒÔ ° ¢ ĸ º Ó» Ø» ؽµ ‘ ô · ÖÙnÖTÍ õ ¡ ¢ ´ ó Œ¢ ¡ £
Ðñ ÁÒØ£ ÂÊÇÓµ IJ » » ¨ ¡ ¢ ² ¼Ì û ľƒ º µ È· ÖÈý µ Àß M± ø £ ¬ ľØÝÒÄÇõ Ø£ ¿ ËÄË
¶ ¡ Õˆ ½µ ¡ £ µ ÛÒÔľØÝÒÄÈ˃ ´ º · £ ¬ Ãü Ðñ ÁÒŽ× Ï ¤ ÕDÖ®¡ £ Ø£ ¿ ËÄ˶ ¡ Èë ³ ¯ £ ¬
Òà š ¢ Ö®ì ¶ ÖÐÍ ¾¡ £
Ê®¶ þ Ô£ ¬ ³ Ç——ê – ÜŠ ¡ £
ÊÇÄê £ ¬ ´ ó Àí Çõ ¶ Î ÖÇÅd¼° Ëص ¤ ÖT² ¿ é L• í ÓP¡ £ Ø£ Á¼º Ï Ì ¨ Ó‘ ž õ ¡ ¢
° × ÐUÈý Ê®Æß ² ¿ £ ¬ Ï ¤ ƽ֮£ ¬ Ëì × ÔÎ ô ° ˃ º Ö®µ Øß €ÖØ‘ c£ ¬ ” ¡ ËÎ Œ¢ • ˆ Œ• ¡ £
ÙnØ£ Á¼º Ï Ì ¨ ½ð ¿ |¿ —Î ÄÒÂÒ» Òu¡ ¢ ã yÎ å ǧ ƒ É£ ¬ ÙlÜŠ Ê¿ ² ʲ ¯ ¶ þ ÈfËÄǧ
Æ¥ ¡ £ ʼ½¨ ³ ǹ ù ¡ ¢ ŒmÊÒì ¶ º ã ÖÝ– |¡ ¢ ž TË®± ± Ö®ý ˆ Œù ¡ £
Æß Äê ´ º £ ¬ µ ÛÐÒº ö Ì mÒ² ƒ º ¼ª Ö®µ Ø¡ £ ÔtÖTÍ õ ³ ö ŽŸ· ¥ ËÎ ¡ £ Ãü ° ¢ Ë{
´ ð ƒ º ÐÐÊ¡ ÊÂÓÚ¾©Õ× £ ¬ „ ¢ Ì « Æ½× ô Ö®£ ¬ á ž ¿ ¼ê „ Î ÷ ÖT· Ø” Ùx¡ £ » ʵ ܺ ö
± ØÁÒ¹ Ì Õˆ ÂÊå ú Ö÷ Èë ÓP¡ £ ¶ - Î ÄÎ µ ¹ ¥ ËÎ Ï å ê – ¡ ¢ · ®³ Ç£ ¬ ÅcËÎ Œ¢ ¸ ß ß _‘ ð
ÓÚ° × º Ó¡ £
Ï ÄÁù Ô£ ¬ Ö]Ì « × æÐй Ù£ ¬ ¼ÀÆì ¹ Ä£ ¬ • Í • þ ÖTÍ õ ì ¶ ÇÓ¾GÁæÖ®µ Ø£ ¬
ß €ÐÒÔƒ º œç ÇÓÍ Á¡ £ Ø£ Á¼º Ï Ì ¨ × à Õˆ ÒÀ• h¹ ÊÊ£ ¬ ÒÔÎ ÷ ¸ ¦ ÒÄÏ ¤   ‘ ¿ ¤ ¿ h£ ¬
• ÄÖ®¡ £ ÒÔ„ ¢ • rÖР ‘ Ðû “ á ʹ £ ¬ ¼ÓØ£ Á¼º Ï Ì ¨ ´ ó Ôª Ž› £ ¬ ß €æ‚ ´ ó Àí ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 54¡ ¤

Çï £ ¬ ñ vÛ‹ ÓÚÜŠ ÄXƒ º £ ¬ á ‡ ñ RÈé ¼ÀÌ ì ¡ £
¾ÅÔ£ ¬ ÒÔñ €ñ R¼{ê • Ö®× ÓÆò ¡ õ   ‘ ß _ô ” » ¨ ³ à £ ¬ æ‚ ÊØÎ ÓÁ_˹ £ ¬ ÈÔ
Ùnñ RÈý ° ÙÆ¥ ¡ ¢ Ñò Î å ǧ Æ¥ ¡ £ » Ø ¹ Çø B« IË®¾« Åè ¡ ¢ Õä Öé ‚ ã µ ÈÎ ï £ ¬ Öµ Èý Èf
ð Nå V¡ £ µ Û Ô» £ º · ½½ñ ° ÙÐÕÆ£ ± Ö£ ¬ Ëù ¼± Õß å X¶ ú ¡ £ ë Þ ª š Óд ˺ Î   ‘ £ ¿ ¡ ±
Ãü …sÖ®¡ £ Ù• µ ä ³ à ÒÔ  ‘ ÑÔ£ ¬ µ ÛÉÔƒ ” Æä Öµ £ ¬ ½û Î ð ÔÙ« I¡ £ ÖTÍ õ Ëþ ² ì ƒ º
ÂÊÖTÜŠ · ¥ ËÎ £ ¬ ‡ ú · ®³ Ç£ ¬ • þ ÁØÓê ß BÔ£ ¬ Ëì ° à ŽŸ¡ £
¶ ¬ ʮһ Ô£ ¬ Ø£ Á¼º Ï Ì ¨ · ¥ ° ² ÄÏ £ ¬ Èë Æä ¶ ¼³ Ç¡ £ ° ² ÄÏ ‡ ø Í õ ê • ÈÕ Ÿ 
¶ ÝÈë º £ • u£ ¬ Ëì ´ ó Ï í ‘ ð Ê¿ ¶ ø ß €¡ £
Ê®¶ þ Ô£ ¬ µ Û¶ ÉÄ®ÄÏ £ ¬ ñ vÛ‹ ÓÚÓñ ý ˆ —£ ³ à £ ¬ » ʵ ܺ ö ± ØÁÒ¡ ¢ ° ¢ ÑY
² » ¸ ç ¼° ÖTÍ õ ° ËÑYÍ Á¡ ¢ Óñ ý ˆ Ëþ ʧ ¡ ¢ Î ô ÁÒ¼ª ¡ ¢ ³ ö ľ¹ þ ƒ º £ ¬ ¹ « Ö÷ Ó œç
ŽÖ• í Ó- ¡ £ µ ÛÒŠ º ö ± ØÁÒ£ ¬ Ï à Œ¦ Æü Ï Â£ ¬ ² » Áî ÓÐËù ° × ¶ ø Ö¹ ¡ £
ÊǶ ¬ £ ¬ » ʵ ÜÐñ ÁÒØ£ ÖÁˆ ó ß _£ ¬ ¿ ËÆä Æò ÑYã ɳ º ¼³ Ç¡ £
° ËÄê ´ º Õý ÔÂË· £ ¬ ÐÒÒ² ÑY± ¾¶ ä ¹ þ Ö®µ Ø£ ¬ Êܳ ¯ ÙR¡ £
¶ þ Ô£ ¬ ê • ÈÕ Ÿ  ‚ ÷ ‡ ø ÓÚé L× Ó¹ â • m£ ¬ Dz Æä Åã ³ ¼Èî ŒWÊ¿ • í Ø• · ½Î ï £ ¬
Ø£ Á¼º Ï Ì ¨ ËÍ Ô„ ÐÐÔÚ¡ £ Ðñ ÁÒØ£ ƽˆ ó ß _£ ¬ « @¹ þ ÑY° lľ˾Ëþ ÐÁ£ ¬ š ¢ Ö®£ ¬
Dz ʹ • í « I½Ý¡ £ µ Û« Cì ¶ Ò² ÑYº £ ÑÀÖ®µ Ø£ ¬ Ëì × ÔŒ¢ · ¥ ËÎ £ ¬ Ãü ° ¢ ÑY² » ¸ ç
Áô Êغ Í ÁÖ£ ¬ ° ¢ Ì m´ ð ƒ º ÝoÖ®£ ¬ Ãü • ˆ Èá • ĺ ö ± ØÁÒ¹ ¥ ¶ õ ÖÝ£ ¬ ÒÔÚ…ÅR° ² £ ¬
Ëþ ² ì ƒ º ¹ ¥ ÇGɽÒÔ· Ö± ø Á¦ ¡ £ ÓÖÃü Ø£ Á¼º Ï Ì ¨ × Ôë …ÄÏ ß M± ø £ ¬ • þ ÓÚ¶ õ ÖÝ¡ £
¼~à • ” ¡ ËÎ ŽŸì ¶ ì `Ȫ ɽ£ ¬ ß M¹ ¥ ë …í ” ɽ± ¤ £ ¬ ¿ ËÖ®¡ £ ³ ɶ ¼¸ ®Åí ¡ ¢ • h¡ ¢
‘ Ñ° ² ¡ ¢ ¾dµ ÈÖݼ° Í þ ¡ ¢ ï ÖTÞ ¬ Ï ¤ ½µ £ ¬ ÒÔ¼~à •   ‘ ¶ ¼Ôª Ž› ¡ £ µ Û× Ô– |„ Ù
¶ ɺ Ó¡ £ Ãü …¢ Öª Õþ Ê„ ¢ Ì « ƽÀ¨ ÅdÔª ‘ ô ¿ Ú¡ £ ¸ ß û • Ù|× ÓÍ õ ¾M× Pº é ¸ £ Ô´ £ ¬
µ ÛÕÙ¸ £ Ô´ š ¢ Ö®¡ £
Ï ÄËÄÔ£ ¬ µ Ûñ vÛ‹ Áù ± Pɽ£ ¬ ÕÙÒŠ ÖT· ÊØÁî £ ¬ ØSÖÝǧ ‘ ô ¹ ù ì Ý× à
Õˆ ³ ǽð ÖÝ£ ¬ • ÄÖ®¡ £ ÊÇ• rÜŠ ËÄÈf£ ¬ Ì – Ê®Èf£ ¬ · ÖÈý µ À¶ ø ß M£ º µ ÛÓÉë ]
ÖÝÈë ´ ó É¢ ê P£ ¬ ÖTÍ õ Ä©¸ ç ÓÉÑó ÖÝÈë Ã× ‚ }ê P£ ¬ ØÃÑY² ì Èf‘ ô ÓÉ• Oê PÈë
ã æÖÝ¡ £ ÒÔÃ÷ ° ² ´ ð ƒ º   ‘ Ì « ¸ µ £ ¬ Êؾ©Õ× ¡ £ ÔtÕ÷ Òæ¶ ¼ÐÐÊ¡ Àî - f± ø ¡ £ - f
× à Òæ¶ ¼ÄÏ ± ± Òª Ðn£ ¬ ± ø ² » ¿ ɳ · £ ¬ • ÄÖ®¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 55¡ ¤

Î å Ô£ ¬ » Ê× Ó° ¢ ËÙŽ§ Òò « C‚ û Ãñ ¼Ú£ ¬ µ ÛØŸÖ®£ ¬ “ é ½ü ÊÌ ” µ ÈË¡ £ Ê¿
× ä Óа Î Ãñ Ê[Õß £ ¬ ” ØÒÔá ß ¡ £ ÓÉÊÇ´ ó ± ø Ëù ÖÁ£ ¬ Çï º ÁŸo· ¸ ¡ £
Çï Æß Ô£ ¬ Áô ÝwÖØì ¶ Áù ± Pɽ¡ £ µ Û× ÔŒ¢ ´ ó ÜŠ ³ ö Œš ë u£ ¬ ¹ ¥ ÖØÙFɽ£ ¬
Ëù Ï ò ¿ ˽ݡ £
° ËÔÂÐÁá h£ ¬ Àî - fÅcËÎ ÈË‘ ð ÓÚ• iË®£ ¬ ´ ó ” ¡ Ö®¡ £
¾ÅÔ£ ¬ µ Ûß Mñ v• hÖС £ ¼~à • ÂÊÐ\¶ Éñ Rº þ ½- £ ¬ « @ËÎ Œ¢ • ˆ Œ• £ ¬ Dz
Œ• ÕÐÖI¿ à Öñ ° ¯ ¡ £ Œ• Èë ³ Ç£ ¬ ÅcËÎ Œ¢ —î Á¢ ˆ ÔÊØ¡ £ Ðб ± ¾©Æß Â· ± ø ñ R¶ ¼
Ôª Ž› ¸ ®ÊÂÊ· Ì ì Ï é × ä ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÈÉÎ ç £ ¬ µ Û´ Î Œš · å ¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ÐÒÀû ÖÝ£ ¬ Ó^Æä ³ ljqœ\• º £ ¬
ÒÔÍ ô µ ³ ¼ÄÜÊØ£ ¬ Ùn¶ ò ¾Æª „ ÖIÖ®¡ £ Ëì ¶ ɼΠÁê ½- £ ¬ ÖÁ° × Ë®½- £ ¬ Ãü µ Â
³ ¼Ôì ¸ ¡ Áº ÒÔ• ú £ ¬ ß M´ Î „ ¦ é T¡ £ Î ì × Ó£ ¬ Dz Ê· ˜ й ¥ ¿ à Öñ ° ¯ £ ¬ ñ ÔŒ¢ ÚwÖÙ
é _é T³ ö ½µ £ ¬ ÔtÙnÖÙÒÂñ £ ¬ ß wÓÚÖØ‘ c¡ £ ÒѺ ¥ £ ¬ « @• ˆ Œ• Ö§ ½â Ö®¡ £ Ùn
Í ô µ ³ ¼Óñ Ž§ £ ¬ Áô Çé ± ø Î å ° ÙÊØÖ®¡ £ Dz ʹ ÕÐÖIý ˆ ÖÝ¡ £ µ Ûñ vÛ‹ ¸ ß · å ¡ £
¸ ý × Ó£ ¬ ‡ ú é LŒŽÉ½£ ¬ ÊØŒ¢ Í õ × ô µ ȳ ö ‘ ð £ ¬ ” ¡ Ö®¡ £
ʮһ Ô£ ¬ ¼º ÓÏ £ ¬ µ Û¶ ½ÖTÜŠ £ ¬ Ï È¹ ¥ ù Zí ” ± ¤ ¡ £ ÈÉ × Ó£ ¬ ÅcËÎ ŽŸ‘ ð
ì ¶ Í û ´ º é T£ ¬ ” ¡ Ö®¡ £ ËÎ Öª ¿ hÍ õ ÖÙ³ ö ½µ ¡ £ ÊÇÒ¹ £ ¬ ¿ Ëù Zí ” ± ¤ £ ¬ ÒÔÅí Ì ì
˜ Ó  ‘ ß _ô ” » ¨ ³ à ÊØÖ®¡ £ ÖTÍ õ Ä©¸ ç ¡ ¢ Ëþ ² ì ƒ º µ ÈÂÔµ Øß €£ ¬ ¾ã Òý ± ø • í • þ ¡ £
± û ³ ½£ ¬ ß M¹ ¥ ´ ó « @ɽ£ ¬ Dz Í õ ÖÙÕÐÊØŒ¢ —î ´ ó œY£ ¬ ´ ó œYš ¢ Ö®¡ £ µ ÛÅ- £ ¬
¶ ½ÖTÜŠ Á¦ ¹ ¥ £ ¬ ´ ó œYËì ÒÔ³ ǽµ £ ¬ ÊÚ´ ó œY  ‘ ¶ ¼Ôª Ž› ¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ µ Ûñ vÛ‹
º Í Ï ª ¿ Ú¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ËÎ ý ˆ Öݽµ ¡ £
Ê®¶ þ Ô£ ¬ —î ´ ó œYÅcÍ ô µ ³ ¼· Ö¹ ¥ Ï à Èç µ È¿ h¡ £ ¼~à • ¹ ¥ º † Öݲ » ¿ Ë¡ £
ÒÒÓÏ £ ¬ µ Û´ Î ì ¶ ß \ɽ£ ¬ ËÎ ÊØŒ¢ • ˆ ´ ó • ‚ ½µ ¡ £ ß MÖÁÇà ¾Óɽ£ ¬ Æä ñ ÔŒ¢ „ ¢
œYµ Èš ¢ ¶ ¼½y¶ Î Î Äè b½µ ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ¡ Öݽµ ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ´ ó Á¼É½ÊØŒ¢ ÆÑÔª
¹ ç ½µ ¡ £ ÔtÖTÜŠ Î ã · ý ÂÓ¡ £ ¹ ï î£ ¬ ¿ ËÑÅÖÝ¡ £ ʯ Ȫ ɽÊØŒ¢ Úwí ˜ ½µ ¡ £ ¼×
³ ½£ ¬ Dz ½µ ÈË• x‡ ø Œš ÕÐÖI º Ï ÖÝÊØŒ¢ Í õ ˆ Ô£ ¬ ˆ Ô¹ Ì Êز » Ï Â¡ £
ÊÇÄê £ ¬ Ø£ Á¼º Ï Ì ¨ á ß ËÎ ƒ ȵ Ø£ ¬ ß B¿ Ëì o½- ¸ ®¡ ¢ ³ ½¡ ¢ ã ä µ ÈÖÝ£ ¬ ß M
‡ ú Ì ¶ ÖÝ¡ £ » Ê× ÓÞ q¶ ¼× ä ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 56¡ ¤

¾ÅÄê ´ º Õý ÔÂÒÒËÈË· £ ¬ µ Ûñ v‡ WÖØÙFɽ± ± £ ¬ Öþƴ ó • þ £ ¬ Òò † – Ⱥ
³ ¼Ô»£ º ¡ ° ½ñ ÔÚ” ³ ¾³ £ ¬ Ì ì Œ¢ Êî £ ¬ Èê µ ÈÖ^¿ ɾӷ ñ º õ £ ¿ ¡ ± Ó š gÔ» £ º
¡ ° ÄÏ Í ÁÕÎ …– , ܇ ñ {ÒËÔç ß €£ ¬ з ý ‘ ô ¿ ÚÎ ¯ ¹ ÙÀô ÖÎ Ö®¿ ÉÒ² ¡ £ ¡ ± ° ËÑY³ à
Ô»£ º ¡ ° Ó š gÇÓ£ ¬ ³ ¼Õˆ ¾ÓÖ® ¡ £¡ ± µ Û· QÉÆ¡ £ Î ì Éê £ ¬ • x‡ ø Œš ß €ÖÁ• {¿ Ú£ ¬
Í õ ˆ Ô× · š ¢ Ö®¡ £ ÖTÍ õ Ä©¸ ç ß M¹ ¥ Çþ Öݶ YÁxɽ£ ¬ Ò· Øݶ dô ” ÐÛ¹ ¥ ° Í ÖÝƽ
Áº ɽ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ —î ´ ó œY¹ ¥ º Ï ÖÝ£ ¬ · ý ÄÐÅ®° ËÈfð N¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ´ ó ± ø ¿ ËÀû
ÖÝ¡ £ ¡ ‘ c¡ ¢ í ˜ ‘ cÖT¸ ®£ ¬ Åî ¡ ¢ é • ¡ ¢ • V° ² ÊØŒ¢ Ï à À^½µ ¡ £ Ãü œ† ¶ ¼º £ ÒÔ
± ø ¶ þ ÈfÊØÁù ± Pɽ£ ¬ Æò Ì ¨ ² » » ¨ ÊØÇà ¾Óɽ£ ¬ ¼~à • Ôì ¸ ¡ Áº ì ¶ ¸ ¢ ÖÝÖ®Ì A
ÊУ ¬ ÒÔ¶ ÅÔ®± ø ֮· ¡ £
¶ þ Ô± û × Ó£ ¬ µ Û× Ôë u× ¦ ž ©¶ ɽ- £ ¬ Ö± µ Öº Ï Öݳ ÇÏ Â¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ ¹ ¥ Ò»
× Ö³ Ç¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ¹ ¥ æ‚ Î ÷ é T¡ £
Èý Ô£ ¬ ¹ ¥ – |ÐÂé T¼° Ææ„ Ùé T¡ ¢ æ‚ Î ÷ é TÖT± ¤ ¡ £
Ï ÄËÄÔ± û × Ó£ ¬ ´ ó À× Óê £ ¬ · ² ¶ þ Ê®ÈÕ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ¹ ¥ × o‡ ø é T¡ £ ËÎ Œ¢
…ΠΠĵ ÂÒÔô ¿ ô ¾Ç§ ð N£ ¬ ËݼΠÁê ½- ¶ ø ÉÏ £ ¬ Ãü Ê· Ì ì • É“ ô ” ¡ Ö®¡ £ Áù Ô¶ ¡
ËÈ£ ¬ Í ô µ ³ ¼ß x¸ ÒËÀÊ¿ Ò¹ µ ÇÍ â ³ Ç£ ¬ • þ ´ ó Óê £ ¬ Ì Ý› _± MÕÛ£ ¬ á á ÜŠ ² » ¿ Ë
ß M¶ ø Ö¹ ¡ £ ÊÇÔ» £ ¬ µ ³ ¼¸ м² × ä ¡ £ µ Û² » Ô¥ ¡ £
Çï Æß Ô£ ¬ Áô ± ø Èý ǧ ‡ ú º Ï ÖÝ£ ¬ ð NÐ\Ï ¤ ¹ ¥ ÖØ‘ c¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ µ Û± Àì ¶
µ Äô ~ɽ£ ¬ Äê Î å Ê®Óж þ ¡ £ Ê· Ì ì • ɵ È· î ˜ ÓŒm± ± ß €£ ¬ Ôá Æð Ý‚ · Y¡ £ • RÌ –
‘ —× Ú£ ¬ × · Õž » ¸ ÃC» ʵ Û¡ £
µ ÛÉò ” à ¹ ÑÑÔ£ ¬ ² » Ï ² ³ Þ ÃÒ¡ £ Ì « × Ú³ ¯ Ⱥ ³ ¼ÉÃ™à £ ¬ Õþ ³ ö ¶ à é T¡ £ ÖÁ
ÊÇ£ ¬ · ² ÔtÁî ½Ôµ ÛÊÖ• ø £ ¬ ¸ ü Ò× ” µ ËÄ£ ¬ È» á á ÐÐÖ®¡ £ ¶ RȺ ³ ¼Éõ ‡ À£ ¬ ‡ L
ÖI× ó ÓÒÔ» £ º ¡ ° Èê Ý…µ Ãë Þ ª „ ÖI£ ¬ ¼´ Ö¾š â ò œÒÝ£ ¬ ž ĵ œÓв » Á¢ ÖÁÕß º õ £ ¿
Èê Ý…Æä ½ä Ö® ¡ £¡ ± È» ¿ á ÐÅÎ × Ò  ÊN± ¿ Ö®Ðg£ ¬ · ² ÐÐʱ ØÖ” ß µ Ö®ŸoÌ “ ÈÕ£ ¬
½K² » × Ô…’ Ò² ¡ £
Ê· ³ ¼Ô»£ º ¡ ° ‘ —× Ú” Ã÷ ¹ û Òã £ ¬ ƒ ÈÐÞ Õþ Ê£ ¬ Í â ± ÙÍ Áµ Ø£ ¬ ÓH¿ ‚ Áù ŽŸ£ ¬
± Úì ¶ ˆ Ô³ ÇÖ®Ï Â£ ¬ ë mÌ ì Î ´ …’ ËÎ £ ¬ ý VÖ¾¶ ø é ã £ ¬ ÒÖÒà ² » ÊÀÖ®Ó¢ Ö÷ ÒÓ¡ £
È» µ ÛÌ ì ÙY› ö ± ¡ £ ¬ ² ÂÏ Ó¹ Ç Èâ £ ¬ ʧ ÁÒé TÖTÍ õ ¼Èå ¶ Ö®¶ ø Ñ}ÕDÖ®¡ £ À- Ê©ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 57¡ ¤

Ì ØÓÐÑÔ£ º Ãɹ ÅÖ®ƒ È• y£ ¬ × Ô´ ˶ ø ÃÈ£ ¬ ã ij ɼª ˼º ¹ ÄÀ× å Ì ï ± ¾ß @Ó– ¡ £
† è º ô £ ¬ Öª ÑÔÔÕ£ ¡ ¡ ±
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 58¡ ¤¾í Æß ± ¾¼oµ ÚÆß

ÊÀ× æÒ»

ÊÀ× æÂ}µ ÂÉñ ¹ ¦ Î ÄÎ ä » ʵ Û£ ¬ ÖMº ö ± ØÁÒ£ ¬ î £ × Úµ ÚËÄ× Ó£ ¬ ‘ —× ÚÍ ¬
ĸ µ ÜÒ² ¡ £ ÒÔÌ « × æÊ®Äê ÒÒº ¥ Çï ° ËÔÂÒÒîÉú ¡ £
Ì « × æÊ®¾ÅÄê ´ º £ ¬ × ÔÎ ÷ Óò ° à ŽŸ£ ¬ ÖÁÄËÐU¾³ ° ¢ À- ñ R¿ ËÎ ¯ Ö®µ Ø£ ¬
µ ÛÅc» ʵ ÜÐñ ÁÒØ£ • í Ó- £ ¬ µ ÛÉä Ò» Í Ã£ ¬ Ðñ ÁÒØ£ Éä Ò» ɽÑò ¡ £ ‡ ø Ë× £ º Í ¯
× Ó³ õ « CÇÝ« F£ ¬ ÒÔѪ Ⱦé LÕß Ä´ Ö¸ ¡ £ Ðñ ÁÒØ£ ³ ÖÌ « × æÊÖ£ ¬ ÓÃÁ¦ ÖØ¡ £ Ì «
× æÔ»£ º ¡ °   – ÓÃÁ¦ Èç ´ Ë£ ¬ Î á   ‘   – • uÖ® ¡ £¡ ± µ Û„ tÅõ Ì « × æÖ®ÊÖ£ ¬ ÝpÊÃ
Ö®¡ £ Ì « × æÉõ • ‚ ¡ £ ¼° é L£ ¬ ÈÊÃ÷ Ó¢ î £ £ ¬ ÊÂÇfÂ}» ʺ ó ÒÔТ „ ¡ £
ÔÚ• “ Û¡ £ ¬ Õ÷ Ãû Èå ¸ ]Ĭ ¡ ¢ Ò¦ ˜ С ¢ ÔSº â µ È£ ¬ Ôƒ ÒÔÖÎ µ À£ ¬ ˼´ ó ÓÐ
  ‘ ì ¶ Ì ì Ï Â . Ãɹ ÅÅd´ ¹ Áù Ê®Äê , ÖÁµ ÛʼÑÓ” ˆ Î ÄŒW֮ʿ £ ¬ ´ ý ÒÔÊâ ¶ YÑÉ¡ £
‘ —× Ú¼´ Î » £ ¬ ÔtÄ®ÄÏ ¡ ¢ • hµ ØÜŠ ‡ ø ֮ʣ ¬ Ï ¤   µ Û² Û Q£ ¬ é _¸ ®ì ¶
½ð É• ´ ¨ µ ÃŒ£ · â ° Ý¡ £ ÐÏ ÖÝ  ‘ µ Û· Öµ Ø£ ¬ á á ÓÖ· Ö¶ þ ǧ ‘ ô   ‘ ¹ ¦ ³ ¼Ê³ ÒØ£ ¬
Ãñ ² » ¿ ° Ãü £ ¬ Ô„ Í õ ¸ ®ÔVÖ®¡ £ „ ¢ ± ü ÖÒ¡ ¢ • ˆ Î ÄÖtÑÔì ¶ µ ÛÔ» £ º ¡ ° ÐÏ ÖÝ‘ ô
± ¾Èfð N£ ¬ ÜŠ ÅdÒÔ• í £ ¬ ² » • M” µ ° Ù£ ¬ µ ÃÁ¼Àô “ á Ö®£ ¬ ØŸÒÔ³ ÉЧ £ ¬ ʹ ËÄ
· ½È¡ · ¨ £ ¬ „ tÌ ì Ï Â½ÔÊÜÍ õ Ö®ÙnÒÓ ¡ £¡ ± µ Û• ÄÖ®£ ¬ ÒÔÓ Ø£ Ó ¡ ¢ • ˆ ¸ û   ‘
ÐÏ ÖÝ° ² “ á ʹ £ ¬ „ ¢ ÃC  ‘ ÉÌ È¶ ʹ £ ¬ Ýpá æ± ¡ Ùx£ ¬ ÆÚÄê ‘ ô Ôö ” µ ± ¶ ¡ £ × ÔÊÇ
µ ÛÒæÒÔÈå Õß   ‘ ° ¢ Óá £
¶ þ Äê £ ¬ µ ÛÒÆñ v» ¸ ¡ ¢ “ á ¶ þ ÖÝ£ ¬ • rÑÀØݸ D³ à ¡ ¢ ² ¼Öǃ º µ ÈÐÐÑà ¾©
ÖЕ ø Ê¡ Ê£ ¬ Ò» Ô» š ¢ ¶ þ Ê®° ËÈË¡ £ Æä Ò» ÈË£ ¬ ÒÑÕȶ ø á ŒÖ®£ ¬ ÓЫ I- hµ ¶

ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 59¡ ¤

Õß £ ¬ Ñ}× · ß €£ ¬ ÕÛÆä ÈËÒÔÔ‡ ÈÐ ¡ £µ Û„ Æä Ê£ ¬ ÕÙ² ¼Öǃ º ØŸÖ®Ô» £ ¬
¡ ° · ² ËÀ× ï ÒËÔ” × —¶ ø á á ÐÐÐÌ , ½ñ Ò» ÈÕš ¢ ¶ þ Ê®° ËÈË , ± ض à Ô©ž E£ » › r¼È
Õȶ ø á á ÕÛÖ®£ ¬ ´ ˺ Î ÐÌ ÊÀ£ ¿ ¡ ± ² ¼Öǃ º » Ì ¿ ÖÖx× ï ¡ £ µ ÛÕˆ Öý› ÂÔË¾ì ¶
ã ê ¾©ÒÔˆ DËÎ £ ¬ Öö ¼Þ Dß \˾ÓÚÐÂÐl£ ¬ ÒÔ• ú ÜŠ ƒ ¦ ¡ £ ‘ —× Ú• K• ÄÖ®¡ £ Ï Ä
Áù ÔÂ, ÓP‘ —× ÚÓÚÇú Ï ÈÄXƒ º , · î Ãü Õ÷ ë …ÄÏ ¡ £ Çï Æß Ô± û Î ç £ ¬ µ lé _³ ö ŽŸ¡ £
Èý Äê £ ¬ ‘ —× Ú´ ó · â Í ¬ ÐÕ£ ¬ ë · µ Ûº ÓÄÏ ¡ ¢ ¾©Õ× × Ô“ ñ Æä Ò» £ ¬ µ Ûî Š ÊÜ
¾©Õ× · Öµ Ø¡ £ × à ¸ î º Ó– |½â ÖÝû }³ ع ©ÜŠ ð A£ ¬ Áî Ãñ ÊÜû }Èë ËÚ£ ¬ Þ Dä î ¼Î
Áê ¡ £ ÓÖ× à ÖÃÐû “ á Ë¾ì ¶ ¾©Õ× , ÒÔØÃÌ mÞ É¡ ¢ —î Î ©ÖР ‘ ʹ , ê P¡ ¢ ë ]´ ó ÖÎ ¡ £
Çï ° ËÔµ Û× ÔÁù ± Pɽ´ Î ÅRä ¬ ¡ £
¾ÅÔÂÈÉÒú £ ¬ µ Û´ Î ß ¯ ØÝ£ ¬ · ÖÈý × · ÒÔß M£ º ´ ó Œ¢ Ø£ Á¼º Ï Ì ¨ ³ ö Î ÷ µ À£ ¬
ÖTÍ õ ³ - º Ï ¡ ¢ Ò² Ö» ÁÒ³ ö – |µ À , µ Û× ÔŒ¢ ´ ó ÜŠ ³ ö Öе À , Áô ÝwÖØÓÚ• MÍ Ó³ Ç¡ £
¶ ¬ ʮԣ ¬ ½› Î ÷ Ï ã ½ç ÖÁ½ð ɳ ½- £ ¬ ³ ˸ ï ÄÒÒÔ• ú £ ¬ Ħ æ¶ ¶ þ ² ¿ Çõ £ ¬
Ëô » ð Ó Òò ¡ ¢ Ëþ ÑYñ RÓ- ½µ ¡ £
ʮһ ÔÂÐÁî£ ¬ Dz Óñ ÂÉÐg¡ ¢ Í õ ¾ý º î ¡ ¢ Í õ è bµ ÈÖI´ ó Àí ¡ £ ÐÁá h£ ¬
° × ÐUÇõ ° ¢ Ëþ Øݽµ ¡ £
Ê®¶ þ Ô± û ³ ½£ ¬ ‡ ú ´ ó Àí ³ Ç¡ £ ³ õ £ ¬ ´ ó Àí Çõ ¶ Î ÅdÖÇÎ ¢ Èõ £ ¬ ‡ ø ʽÔ
› QÓÚ¸ ß Ï é ¡ £ ÊÇÒ¹ £ ¬ Ï é ÂÊËù ² ¿ ¶ ÝÈ¥ ¡ £ µ ÛÈë ³ Ç£ ¬ Ö^× ó ¹ ÅÔ» £ º ¡ ° ³ ÇÆÆ£ ¬
¶ ø Óñ ÂÉÐgµ Ȳ » ³ ö £ ¬ Æä È˱ ØËÀÒÓ ¡ £¡ ± ÖTŒ¢ ÒÔ´ ó Àí š ¢ ʹ Õß £ ¬ Óû Í À³ Ç¡ £
• ˆ Î ÄÖtÑÔì ¶ µ ÛÔ» £ º ¡ ° ´ ˸ ß Ï é Ëù   ‘ £ ¬ · ÇÃñ Ö®× ï £ ¬ Õˆ å ¶ Ö® ¡ £¡ ± µ ÛÄË
ʹ Ò¦ ˜ ÐÁѲ ¯   ‘ Æì £ ¬ • ø Ö¹ š ¢ Ö®Áî £ ¬ ÓÉÊÇÒ» ³ Ç« @Ãâ ¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ · Ö± ø ¹ ¥
ý ˆ Ê× ê P£ ¬ ´ Î ÚwĘ ¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ « @¸ ß Ï é ¡ £ Ï é ² » Çü £ ¬ ÕÛÖ®¡ £ • r° × ÈÕ®” Î ç £ ¬
ë …Æð À× Õð ¡ £ µ ÛÔ» £ º ¡ ° ÖÒ³ ¼Ò² ¡ £¡ ± Ãü ÒÔ¶ YÔá Ö®¡ £ µ Û³ ÐÖÆÒÔ„ ¢ • rÖÐ
  ‘ ´ ó Àí ½ð ý Xµ ÈÌ ŽÐû “ á ʹ £ ¬ Áô Ø£ Á¼º Ï Ì ¨ Ó‘ ô ” ô ” • P¡ ¢ ° ¢ ² ®ÖT² ¿ £ ¬ × Ô
ÂÊÖTŒ¢ ° à ŽŸ¡ £
ËÄÄê Ï ÄÎ å Ô£ ¬ µ Û± ÙÊð ì ¶ Áù ± Pɽ¡ £ Çï ° ËÔ£ ¬ ñ v» ¸ ¡ ¢ “ á ¶ þ ÖÝ£ ¬
¶ ¬ £ ¬ ñ v½ð É• ´ ¨ ¡ £
Î å Äê ¶ ¬ ñ v· î Â}ÖÝ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 60¡ ¤

Áù Äê ´ º Èý Ô£ ¬ Ãü „ ¢ ± ü ÖÒ½¨ ³ ǹ ù ì ¶ » ¸ ÖÝ– |¡ ¢ ž ´ Ë®± ± £ ¬ á á Ãû   ‘
é _ƽ¸ ®¡ £ ¶ ¬ £ ¬ ÒÆñ vº Ï ØÝ° ËØݺ Ï ŒOÖ®µ Ø¡ £
Æß Äê ´ º £ ¬ ‘ —× ÚÃü Ãû ° ¢ Ë{´ ð ƒ º ¡ ¢ „ ¢ Ì « Æ½á ž ¿ ¼¾©Õ× ¡ ¢ º ÓÄÏ Ø” Ùx£ ¬
Í Æò ž ½› ÂÔ£ ¬ Ðû “ á ƒ É˾¹ ÙÀô ¡ £ µ Û„ Ö®£ ¬ ² » • ‚ £ ¬ ÓÃÒ¦ ˜ ÐÑÔ£ ¬ ÂÊå ú Ö÷
ÒÔÏ ÂÈë ³ ¯ ¡ £ ¶ ¬ Ê®¶ þ Ô£ ¬ ÓP‘ —× Úì ¶ Ò² ¿ ɵ þ ÁÒŒOÖ®µ Ø£ ¬ ‘ —× ÚÅcµ Û½Ô
Æü Ï Â£ ¬ ² » Áî µ ÛÓÐËù ° × ¶ ø Ö¹ ¡ £ Ëì × h· Öµ À· ¥ ËÎ ¡ £
° ËÄê ¶ ¬ ʮһ ÔÂÎ ì Î ç £ ¬ µ Ûµ lÑÀì ¶ é _ƽ¡ £
¾ÅÄê ´ º ¶ þ Ô£ ¬ • þ ÖTÍ õ ÓÚÐÏ ÖÝ¡ £
Ï ÄÎ å Ô£ ¬ ´ ΠС å § ÖÝ£ ¬ Õ÷ ËÎ × ÓØ‘ ¡ ¢ Àî ê Æ£ ¬ ÔL† – µ Ãʧ ¡ £
Çï Æß ÔÂ¼× Ðû £ ¬ ´ Î Èê ÖÝ£ ¬ ÒÔ´ ó Œ¢ ° Î ¶ ¼ƒ º   ‘ Ç° ä h£ ¬ ½ä Î ð Í ý š ¢ ¡ £
ÒÔ—î × µ ÖС ¢ º ½› Ðû “ á ½- » ´ £ ¬ ž õ ¹ ÅÕ“ Ø‘ ¶ ½ð A² Ì ÖÝ¡ £ ± ø Óз ¸ · ¨ Õß £ ¬
Ø‘ ¿ `ËÍ ÓÐ˾£ ¬ µ Û¼´ ÜŽÖ®¡ £ ÓÉÊÇŒ¢ Ê¿ ÃCÈ» £ ¬ Ÿo¸ Òß `Ãü Õß ¡ £
° ËÔ± û Ðç £ ¬ ¶ É» ´ ¡ £ ÐÁî£ ¬ Èë ´ ó „ Ùê P£ ¬ · Ö Ç² • ˆ Èá Èë » ¢ î ^ê P¡ £
Èɳ ½£ ¬ µ Û´ Î ü SÚé ¡ £ • r» ´ Ãñ ± » · ý Õß Ð\£ ¬ µ ÛÏ ¤ å ¶ Ö®¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ ÖTŒ¢ ² è
º ö ¡ õ µ ÃËÎ Ñؽ- ÖÆÖÃ˾° ñ £ ¬ ÓÐë …£ º ½ñ Ï ÄÕ™Õß Â„ ± ± ± ø • þ × h£ ¬ È¡ ü SÚé
Ãñ ´ ¬ £ ¬ ÓÉê – ß ‰± ¤ • ú ½- • þ ÓÚ¶ õ ÖÝ¡ £ µ ÛÔ» £ º ¡ ° Î á Ç° Ÿo´ ËÒâ £ ¬ ÄÜÈç Æä
ÑÔÎ á Ëù î Š Ò² ¡ £¡ ± ÐÁá h£ ¬ µ Û´ Î ì ¶ ½- ± ± ¡ £
¾ÅÔÂÈÉÒú £ ¬ ÖTÍ õ ĸ ç × Ôº Ï ÖÝDz ʹ £ ¬ ÒÔ‘ —× ÚÐ× † – ¸ æ£ ¬ ÇÒÕˆ ± ±
š w¡ £ µ ÛÔ» £ º ¡ ° Î á · î Ãü ÄÏ Õ÷ £ ¬ ØM¿ ÉŸo¹ ¦ ¶ ø · µ ¡ £¡ ± ¼× ³ ½£ ¬ µ ÇÏ ã   tɽ£ ¬
¸ ©´ ó ½- £ ¬ ½- ± ±   ‘ ê – ß ‰± ¤ £ ¬ Æä ÄÏ ° ¶ Ô» ÔSü SÖÞ £ ¬ ËÎ Èˇ À± ø ÊØÖ®£ ¬ ÁÐ
‘ ð ´ ¬ ½- ÖУ ¬ ÜŠ ÈÝÉõ Ê¢ ¡ £ ¶ - Πı þ ÂÊËÀÊ¿ ¹ ĵ ô ¼² Ú…£ ¬ ÖTŒ¢ · ÖÈý µ ÀÀ^
Ö®£ ¬ ËÎ ± ø ” ¡ ¶ Ý¡ £ Πı þ ÷ â Ð\µ ÇÄÏ ° ¶ £ ¬ ʹ Æä µ ÜÎ ÄÓÃÝpÖÛˆ ó ½Ý¡ £ µ Û† –
‘ ð „ Ù  î£ ¬ Òò Åe± Þ Ñö Ö¸ Ô» £ º ¡ ° Ì ì Ò²¡ £¡ ± ¶ ¡ Î ´ £ ¬ µ Û• ú ½- £ ¬ ñ vÔSü SÖÞ ¡ £
¼º ÓÏ £ ¬ ´ Î ¶ õ ÖÝ¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ ‡ ú ³ Ç¡ £ µ ÛÖ^• ˆ Èá Ô» £ º ¡ ° Î á ª q« CÕß £ ¬ ² » ÄÜ
ÇÝȦ ÖÐõ ¹ Ò° « CÒÔ¹ ©Èê ʳ £ ¬ Èê ÆÆȦ È¡ Ö®¿ ÉÒ² ¡ £¡ ± Èá × ÷ ù Z܇ ¶ ´ » ð Æä
³ Ç£ ¬ „ eDz ÓÂÊ¿ Ï Èµ Ç£ ¬ ³ Ç´ ¹ ¿ Ë¡ £ • þ ËÎ Œ¢ ¸ ß ß _• í Ô®£ ¬ Òý ± ø Èë £ ¬ Ñ}ˆ Ô
Êز » Ï Â¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 61¡ ¤

¶ ¬ Ê®ÔÂÐÁÎ ´ Ë· £ ¬ µ Ûñ vý ” ɽ¡ £
ʮһ Ô± û ³ ½£ ¬ ÒÆñ vÅ£ î ^ɽ¡ £ Ø£ Á¼º Ï Ì ¨ ÖÁÌ ¶ ÖÝ£ ¬ Dz ʹ • í ¸ æ¡ £
Ãü Ò² ÑYÃɸ ç ÒÔ± ø Ô®Ö®£ ¬ ÇÒ¼Ó„ Ú† – ¡ £ • r‘ —× ÚÓÃÊ´ ó ³ ¼° ¢ Ë{´ ð ƒ º ¡ ¢
œ† ¶ ¼º £ ¡ ¢ Ó » ð ˼¡ ¢ Ó ÑY³ à µ È‘ „ µ ÛÓ¢ Ã÷ £ ¬ Ö\Á¢ » ʵ Ü° ¢ ÑY² » ¸ ç ¡ £ ° ¢
Ë{´ ð ƒ º ³ Ë‚ ÷ ° l± ø £ ¬ È¥ é _ƽ° ÙÓà ÑY£ ¬ » ʺ ó Dz ʹ Ö^Ö®Ô» £ º ¡ ° ° l± ø ´ ó
ÊÂÒ² £ ¬ Ì « × æ» Êµ ÛÔø ŒOÕæ½ð ÔÚ´ Ë¡ £ º Î ¹ ʲ » Áî Öª Ö®£ ¿ ¡ ± ° ¢ Ë{´ ð ƒ º ² »
ÄÜŒ¦ ¡ £ á á ÓÖ„ Ó ÑY³ à ÒÑÖÁÑà ¾©£ ¬ ÄËDz Ó š g• ÛĪ ŽÖñ Y¸ æì ¶ µ Û£ ¬ Õˆ
Ôç ß €¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ° lÅ£ î ^ɽ£ ¬ • ÑÔÒÔ´ ó ± ø Ú…ÅR° ² £ ¬ Áô ´ ó Œ¢ ° Î ¶ ¼ƒ º ‡ ú
³ Ç¡ £
é cÔ¸ ý Î ç Ë· £ ¬ ß €ñ vÇà ɽ´ ‰¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ • ˆ Î ÄÖt« @½µ Ãñ ¶ þ Èf± ± š w¡ £
ËÎ ÖÆÖÃʹ ÙZËƵ ÀDz ʹ Çó º Í £ ¬ Õˆ Ý” š qŽÅ¡ £ µ ÛÁî Úw± Úµ ÈÕZÖ®Ô» £ º
¡ ° Èê ÒÔÉú ì `Ö®¹ Ê , • í Çó º Í º á £ Æä Òâ Éõ ÉÆ¡ £ È» Î Ò· î Ãü ÄÏ Õ÷ , ØMÄÜÖÐ
Ö¹ £ ¿ ¹ û ÓÐÊ´ ó Ö®ÐÄ£ ¬ Õˆ Ãü ì ¶ ³ ¯ Í ¢ ¿ ÉÒ² ¡ £¡ ± ÊÇÔ» £ ¬ µ Û° à ŽŸ¡ £ ¼° ÖÁ
Ï å ê – £ ¬ ¸ ß û • ÊÀ × ÓØé µ ä• í Ó- ¡ £ µ ÛÔ» £ º ¡ ° Ì ÆÌ « × ÚÓHÕ÷ ¸ ß Õ÷ £ ¬ ² » ÄÜ· þ ¡ £
½ñ Æä ÊÀ× Ó× Ô• í š wÎ Ò£ ¬ ´ ËÌ ì Òâ Ò² ¡ £¡ ± ¼º á h£ ¬ ܇ ñ {ÖÁÑà ¾©¡ £ Ó ÑY³ à
· ½À¨ Ãñ ± ø £ ¬ µ ÛÏ ¤ ¿ vÖ®£ ¬ Ãñ ´ ó • ‚ ¡ £

ÖнyÔª Äê ´ º Èý ÔÂÎ ì ³ ½Ë· £ ¬ ܇ ñ {ÖÁé _ƽ¸ ®£ ¬ ¹ þ µ ¤ ¡ ¢ ° ¢ Ö» ¼ª ÂÊ
Î ÷ · ÖTÍ õ £ ¬ Ëþ ² ì ƒ º ¡ ¢ Ò² Ï È¸ ç ¡ ¢ º ö Øݺ ö ƒ º ¡ ¢ × ¦ ¶ ¼ÂÊ– |· ÖTÍ õ • í • þ £ ¬
ÙÉÎ ÄÎ ä ´ ó ³ ¼„ ñ ß M¡ £ µ ÛÈý × Œ£ ¬ ÖTÍ õ ¡ ¢ ´ ó ³ ¼¹ Ì Õˆ ¡ £ ÐÁî£ ¬ ¼´ » ʵ ÛÎ » ¡ £
Dz ¸ ß û • ÊÀ× Ó Øé µ äš w£ ¬ ÒÔ± ø ËÍ Ö®£ ¬ ÈÔÉâ ¸ ß û • ¾³ ƒ È¡ £
Ï ÄËÄÔÂÎ ì Ðç Ë· £ ¬ ° Ë´ º ¡ ¢ Á®Ï £ ‘ —¡ ¢ ÉÌ Í ¦   ‘ ê „ Î ÷ ËÄ´ ¨ µ È· Ðû “ á
ʹ £ ¬ ÚwÁ¼å ö …¢ × h˾Ê£ ¬ Õ³ º Ï ÄÏ º Ï ¡ ¢ • ˆ † ™Ôª   ‘ Î ÷ ¾©µ ÈÌ ŽÐû “ á ʹ ¡ £
¼º º ¥ £ ¬ ÔtÖI¸ ß û • ‡ ø š wÆä · ý ÅcÌ Ó‘ ô ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ÔtÔ» £ º
ë Þ Î ©× æ× ÚÕØÔì …^Óî £ ¬ ÑÙÓÐËÄ· ½£ ¬ Î ä ¹ ¦ µ þ Åd£ ¬ Î ÄÖÎ Î ´ Ç¢ £ ¬ Î å
Ê®ð NÄê ì ¶ ´ ËÒÓ¡ £ Éw• rÓÐÏ Èá á £ ¬ ÊÂÓо• ¼± £ ¬ Ì ì Ï Â´ ó ˜ I£ ¬ · ÇÒ» Â}Ò»
³ ¯ Ëù ÄÜ¼æ‚ ä Ò² ¡ £ Ï È» ʵ Û¼´ Î » Ö®³ õ £ ¬ ï Lï wÀ× …– £ ¬ Œ¢ ´ ó ÓР ‘ ¡ £ ‘ n‡ øÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 62¡ ¤

• ÛÃñ Ö®ÐÄë mÇÐì ¶ ¼º £ ¬ × ð Ùtʹ ÄÜÖ®µ ÀÎ ´ µ ÃÆä Èë ¡ £ · ½¶ - Ùç é TÖ®ŽŸ£ ¬
ß Mß z¶ ¦ º þ Ö®Æü ¡ £ ØMÆÚß z¸ ù £ ¬ ¾¹ ¸ ¥ ¿ ˽K¡ £
ËÁÓè › _ÈË£ ¬ ¶ ɽ- Ö®á á £ ¬ ÉwŒ¢ Éî Èë ÑÉ¡ £ ÄË„ ‡ ø ÖÐÖØÒÔƒ LÜŠ Ö®
” _£ ¬ Àè Ãñ ó @ñ ” £ ¬ Èô ² » ÄÜÒ» ³ ¯ ¾ÓÕß £ ¬ Óè   ‘ ´ Ë‘ Ö£ ¬ ó Aò Tñ Yš w¡ £ Ä¿ Ç°
Ö®¼± ë m¼‚ £ ¬ ¾³ Í â Ö®± ø Î ´ ê « ¡ £ ÄË• þ Ⱥ × h£ ¬ ÒÔ• ú Á¼ÒŽ¡ £ ² » Òâ × ÚÃË£ ¬
ÝmÏ ÈÍ Æ´ ÷ ¡ £ û yÖ^‡ ø ¼ÒÖ®´ ó ½y² » ¿ ÉÒԾÕ ç £ ¬ Éñ ÈËÖ®ÖؼIJ » ¿ ÉÒÔ• º
Ì “ ¡ £ Çó Ö®½ñ ÈÕ£ ¬ Ì « × æµ ÕŒOÖ®ÖУ ¬ Ï È» Êĸ µ ÜÖ®ÁУ ¬ ÒÔÏ ÈÒÔé L£ ¬ Ö¹
Óè Ò» ÈË¡ £ ë mÔÚÕ÷ · ¥ Ö®é g£ ¬ ÿ ´ æÈÊ• ÛÖ®Äî £ ¬ ² ©Ê©• ú Ð\£ ¬ Œ• ¿ É  ‘ Ì ì
Ï ÂÖ÷ ¡ £ Ì ì µ ÀÖú í ˜ £ ¬ ÈËÖ\ÅcÄÜ¡ £ × æÓ– ‚ ÷ ‡ ø ´ ó µ ä £ ¬ ì ¶ ÊǺ õ ÔÚ£ ¬ Êë ¸ Ò
² » • Ä£ ¬ ë Þ ¾þ Þ o¹ Ì × Œ£ ¬ ÖÁì ¶ ÔÙÈý £ ¬ Æí ‘ ©Òæˆ Ô£ ¬ ÊÄÒÔËÀÕˆ ¡ £ ì ¶ ÊǸ ©
á ß Ý› Çé £ ¬ Ãã µ Ç´ ó Œš ¡ £ × ÔÎ ©¹ ÑÃÁ£ ¬ ŒÙ• r¶ à ÆD£ ¬ Èô ÉæœY± ù £ ¬ Øè Öª Øü
• ú ¡ £ ë ¼®” ÅR¶ R֮ʼ£ ¬ ÒËк ê ß hÖ®ÒŽ¡ £ × æÊö × ƒ Í ¨ £ ¬ Õý ÔÚ½ñ ÈÕ£ ¬ ë m
³ ÐƽΠ´ Ò× å á Õé £ ¬ ¶ ø ð ‡ ¿ ÊËù ®” Ï È„ Õ¡ £ ½û ¼sÖT· ¹ ÜÜŠ î ^Ä¿ È˵ È£ ¬ · ²
ÊÂÒ» У ¬ Î ã Ñ- Åf± × ¡ £ Èô ÜŠ Ç° Á¢ ¹ ¦ Õß £ ¬ ËÙÐÐß wÙp£ ¬ Àý • ă ž ä × ¡ £ Í â
ÓÃß M· î ÜŠ Ç° ¿ Ë” ³ Ö®Î ï £ ¬ ¼° Î ÓÓ ° ÝÒŠ Èö » ¨ µ ÈÎ ï £ ¬ • KÐнû ½^¡ £ ½ñ á á
‘ ª ¿ Æ” ¿ ² î ° l£ ¬ Õå × ÃÃñ Á¦ £ ¬ ÆÚì ¶ ¾ù ƽ° ² ì o£ ¬ ÙÂÎ á Ãñ ¹ ² ÓÃÊÒ¼ÒÖ®˜ · ¡ £
ö Š ¹ ѹ ª š ² » ÄÜ× Ô´ æÕß £ ¬ Ëù ÔÚ¹ ÙË¾ì ¶ ¹ Ù‚ }ƒ ȃ ž ¼ÓÙcÐô ¡ £ Î å Ž[ËÄž ^¡ ¢
Ãû ɽ´ ó ´ ¨ ¡ ¢ š v´ ú µ ÛÍ õ ¼° ÖÒ³ ¼ÁÒÊ¿ ÝdÓÚì ë µ ä Õß £ ¬ ¹ ÙÀô š q• rÖ¼À¡ £
† è º ô £ ¬ š v” µ Øü š w¡ £ š J‘ ª ÉÏ Ì ì Ö®Ãü £ ¬ „ ì ÓH˹ Í Ð£ ¬ ¸ ÒÍ ü ÁÐ× æÖ®
ÒŽ£ ¿ ó w˜ O½¨ Ôª £ ¬ ÅcÃñ ¸ ü ʼ¡ £ ë Þ Ëù ² » ´ þ £ ¬ ¸ ü Ù‡ Î Òß h½ü × ÚÓH¡ ¢ ÖÐÍ â
Î ÄÎ ä £ ¬ Í ¬ ÐÄ…fÁ¦ £ ¬ « I¿ ÉÌ æ· ñ Ö®Öú Ò² ¡ £ ÕQ¸ æ¶ à · ½£ ¬ ó wÓè ÖÁÒâ ¡ £
¶ ¡ Î ´ £ ¬ Dz º ² ÁÖÊÌ × xŒWÊ¿ º ½› ¡ ¢ ¶ Y² ¿ ÀÉÖЄ ¢ ÈË‚ Üʹ ÓÚËÎ ¡ £ ± û
³ ½£ ¬ Ì û ľƒ º ¡ ¢ Àî Ë´ š Jµ ÈÐв ¿ ¿ ¼Õn¸ ÷ · ÖT É« ¹ ¤ ½³ ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ Õ÷ ÖTµ À
± ø ËÞ Ðl¾©ŽŸ¡ £ Öû ¥ ÊÐÓÚ• iˮ܊ £ ¬ ½û ˽ÉÌ Ô½¾³ £ » · ¸ Õß ËÀ¡ £ ÊÇÔ£ ¬
° ¢ ÑY² » ¸ ç ÙÔÌ – ÓÚº Í ÁÖ¡ £
Î å ÔÂÎ ì ³ ½£ ¬ Ãü Ñà Ì û ľƒ º ¡ ¢ æ ¹ ÅŽ§ ¹ • ¶ Èü Sº ÓÒÔÎ ÷ ÖTÜŠ ¡ £ ± û Ðç £ ¬
½¨ Ôª Öнy£ ¬ ÔtÔ» £ ºÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 63¡ ¤

× æ× ÚÒÔÉñ Î ä ¶ ¨ ËÄ· ½£ ¬ ´ ¾µ ¶ RȺ Ï Â¡ £ ³ ¯ Í ¢ ² Ý„ “ £ ¬ Î ´ å Ø• ™É« Ö®
Πģ » Õþ ÊÂ× ƒ Í ¨ £ ¬ • uÓоV¾S֮Ŀ ¡ £ ë Þ « @ÀyÅf· þ £ ¬ Ýd” Uا ˆ D£ ¬ » ü ÁÐ
Â}Ö®º é ÒŽ£ ¬ ÖvÇ° ´ ú Ö®¶ ¨ ÖÆ¡ £ ½¨ Ôª ± í š q£ ¬ ʾÈ˾ý ÈfÊÀÖ®‚ ÷ £ ¬ ¼o• r
• ø Í õ £ ¬ ÒŠ Ì ì Ï ÂÒ» ¼ÒÖ®Áx£ ¬ · ¨ ¡ ¶ ´ º Çï ¡ · Ö®Õý ʼ£ ¬ ó w´ ó ¡ ¶ Ò× ¡ · ֮Ǭ
Ôª ¡ £ ± þ Ÿ¨ » Êé à £ ¬ ™à Ý› ÖÎ µ À¡ £ ¿ É× Ô¸ ý Éê Äê Î å ÔÂÊ®¾ÅÔ» £ ¬ ½¨ Ôª   ‘ ÖÐ
½yÔª Äê ¡ £
Î ©¼´ Î » ó wÔª ֮ʼ£ ¬ ÒÔÁ¢ ¾Vê • ¼o  ‘ Ï È¡ £ ë Þ Ï ü ÒÂê º ʳ £ ¬ × Î × Î Çó
ÖÎ ¡ £ È» Ì ì Ï ÂÖ®´ ó £ ¬ ÈfÊÂÖ®Ð\£ ¬ ØMÄܱ é Öª ¡ £ × Ô½ñ · ² Õþ Áî ֮Π´ ± ã £ ¬
ÈËÇé ֮Π´ ß _£ ¬ ³ ¯ Í ¢ µ Ãʧ £ ¬ ÜŠ Ãñ Àû º ¦ £ ¬ ÓÐÉÏ • ø ê • ÑÔÕß £ ¬ ½Ôµ ÃŒ• · â
³ Ê« I¡ £ Èô ÑÔ² » ¿ ɲ É£ ¬ • KŸo× ï ØŸ£ » Èç Æä ¿ ÉÓã ¬ ³ ¯ Í ¢ ƒ ž ¼Óß wÙp£ ¬ ÒÔ
ì º ÖÒÖ± ¡ £ ÜŠ ÈËÅRê ‡ ¶ ø Í ö £ ¬ ¼° ± » ‚ û ¶ ø ËÀÕß £ ¬ Ñö ¸ ÷ ± Ûî ^Ä¿ ÓÃÐÄÕÕ¹ Ü£ ¬
ÈÔÑö ¸ ÷ · Ðû “ á ʹ Á¿ ½oÒ¼Zƒ ž Ðô Æä ¼Ò¡ £ ° ÙÐÕ· ¸ ËÀÐÌ Õß £ ¬ Öݸ ®Œ• † –
ª z³ É£ ¬ ± ã ÐÐÌ Ž” à £ ¬ „ tËÀÕß ² » ¿ ÉÑ}Éú £ ¬ ” à Õß ² » ¿ ÉÑ}Àm£ ¬ ÈfÒ» ² î Õ`£ ¬
» ÚŒ¢ º Î ¼° ¡ £ ½ñ á á Ñö Ëù ÔÚ¹ ÙË¾Í Æé gµ ÃŒ• £ ¬ ¾ß ÊÂÇé ʼ Ä©¼° ” à ¶ ¨ Õп î £ ¬
Éê Ðû “ á ˾ÔÙÐÐŒ• Ñ}ŸoÒÉ£ ¬ ³ ÊÊ¡ „ × à £ ¬ ´ ý ˆ ó Ì Ž› Q¡ £
¼× Î ç £ ¬ ÒÔ° ¢ ÑY² » ¸ ç · ´ £ ¬ Éâ Ì ì Ï Â£ ¬ ÔtÔ» £ »
ë Þ « @³ в » ì ñ £ ¬ ¼º ½µ µ ÂÒô ¡ £ ² » ÆÚÍ ¬ š â Ö®ÖУ ¬ ¶ í ÓÐô ]  • Ö®Î ê ¡ £
î ™Æä › _Ó× £ ¬ ¸ Ò† ™Æ• Ö\£ ¬ ½Ô± » Ð× × ‹ £ ¬ Ï à • ú ÒÔ• º ¡ £ ë Þ Î ©¸ ¸ × ÓÐÖµ ÜÖ®
ÓH£ ¬ × Ú• RÉç ð ¢ Ö®ÖØ£ ¬ Dz ʹ ¶ ØÖI£ ¬ ÖÁì ¶ ÔÙÈý ¡ £ • yµ ³ ˆ Ì ÃÔ£ ¬ Ôø ŸoÉÙ
¸ ï ¡ £ ÒÔÖÂ× Ú× å ³ ÉÅ- £ ¬ ¸ ê ¼× ÝdÅd¡ £ ÖØÄî ± ø · ½å ô ¶ ø Ñ}Õ÷ £ ¬ Ãñ ¸ ¦ Ðݶ ø
ÔÙ” _£ ¬ Î £ ÒÉÎ ´ á Œ£ ¬ · ´ ‚ Ȳ » ° ² £ ¬ ÔŸÕ`Õß ÖÁ¼° ì ¶ Ÿo¹ ¼£ ¬ ¾ÐÇô Õß » ò Éú
ÓÚ² » œy£ ¬ · Ç“ ± ¾Òâ £ ¬ ± TÈ» ‚ û ÐÄ¡ £ ÒËÍ Æ• ç ÊŽÖ®¶ ÷ £ ¬ ÆÕʾ° § ñ æÖ®Òâ ¡ £
ì ¶ ‘ ò £ ¬ ã ª ÐÄ» ò á á £ ¬ ÈÌ ¼Ó¹ ܲ Ì Ö®ÐÌ £ » ƒ Èë y¼Èƽ£ ¬ ʽÀm³ É¿ µ Ö®Ò± ¡ £
ÒÒÎ ´ £ ¬ Á¢ ʮ· Ðû “ á ˾£ º Ù• µ ä ³ à ¡ ¢ Àî µ ÂÝx  ‘ Ñà ¾©Ðû “ á ʹ £ ¬ Ðì
ÊÀ¡ ¸ ± Ö®£ » ËÎ × ÓØ‘   ‘ Òæ¶ ¼• ú ÄÏ µ È· Ðû “ á ʹ £ ¬ Í õ ÅÍ ¸ ± Ö®£ » º ÓÄÏ Â·
½› ÂÔʹ Ê· Ì ì • É  ‘ º ÓÄÏ Ðû “ á ʹ £ » —î ¹ û   ‘ ± ± ¾©µ È· Ðû “ á ʹ £ ¬ Úw• P¸ ±
Ö®£ » • ˆ µ ÂÝx  ‘ Æ½ê – Ì « Ô- · Ðû “ á ʹ £ ¬ Öx¬ u¸ ± Ö®£ » ØÃô ” º £ ÑÀ¡ ¢ „ ¢ ÃCÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 64¡ ¤

• K  ‘ Õæ¶ ¨ · Ðû “ á ʹ £ » Ò¦ ˜ Р ‘ – |ƽ· Ðû “ á ʹ £ ¬ • ˆ ÃC¸ ± Ö®£ » • ˆ Î ÄÖt
  ‘ ´ ó Ãû Õõ µ È· Ðû “ á ʹ £ ¬ ß [ï @¸ ± Ö®£ » Õ³ º Ï ÄÏ º Ï   ‘ Î ÷ ¾©Â· Ðû “ á ʹ £ ¬
´ Þ ¾Þ • ú ¸ ± Ö®£ » Á®Ï £ ‘ — ‘ ¾©Õ× µ È· Ðû “ á ʹ ¡ £ Í ô Î ©Õý   ‘ ì – ² ý µ ÈÌ Ž± ã
Ò˶ ¼¿ ‚ Ž› £ ¬ » ¢ ê @» þ ‘ ì – ² ý Ôª Ž› ¡ £ ë · £ º ¡ ° ¿ Æ· Ų î ° l£ ¬ · ÖÈý Ï Þ ËÍ ¼{£ ¬
Æä Èý Ï Þ Œ’ ÆÚÕ¹ ÈÕ£ ¬ „ ÕÁî ° ÙÐÕÒ× Ý” ¡ £¡ ±
Áù Ô£ ¬ Î ì Ðç £ ¬ Àî - f  ‘ ½- » ´ ´ ó ¶ ¼¶ ½¡ £ „ ¢ Ì « ƽµ ÈÖ\· ´ £ ¬ ÊÂÓX£ ¬
· ü ÕD¡ £ œ† ¶ ¼º £ Åe± ø · ´ ¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ Ôtê „ Î ÷ ËÄ´ ¨ Ðû “ á ˾° Ë´ º ¹ • ÖÆÖTÜŠ ¡ £
ÒÒ³ ó £ ¬ ÐÅÜÚ¶ Î Œ•   ‘ ´ ó Àí ‡ ø ¿ ‚ ¹ Ü¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÕÙÕæ¶ ¨ „ ¢ Óô £ ¬ ÐÏ Öݺ Â× Ó
Ã÷ £ ¬ Õõ º ú ì ó ß y£ ¬ Ñà ¾©ñ TÎ ¼¡ ¢ Í õ ¹ â Òæ¡ ¢ —î Ë¡ ¡ ¢ Àî • ©Í ¨ ¡ ¢ Úwº Í Ö®£ ¬
– |ƽí nÎ Ä« I¡ ¢ • ˆ « • µ È£ ¬ ³ Ë‚ ÷ ÖÁé _ƽ¸ ®¡ £ ¸ ß û • Í õ Øé µ äDz Æä × ÓÙÒ• í ÙR
¼´ Î » £ ¬ Ùn Øé µ ä‡ ø Í õ Ó¡ ¼° » ¢ · û ¡ £
Çï Æß Ô¹ ï ÓÏ £ ¬ Á¢ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ì ¶ Ñà ¾©£ ¬ ÐÐÁù ² ¿ £ ¬ µ lµ l  ‘ ÖЕ ø Ø©
Ï à £ ¬ Í õ ΠĽy¡ ¢ Úw± Ú  ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ • ˆ Ò×   ‘ …¢ Öª Õþ Ê¡ £ Í õ ¶ õ   ‘ º ² ÁÖ
ŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼ ¼æÐÞ ‡ ø Ê· ¡ £ º ÓÄÏ Â· Ðû “ á ʹ Ê· Ì ì • ɼæ½- » ´ ÖTÒí ÜŠ ñ R½› ÂÔ
ʹ ¡ £ ± û × Ó£ ¬ Ôì ÖнyÔª Œš ½» â n¡ £ Á¢ » ¥ ÊÐì ¶ · fÖÝ¡ ¢ • iË®¡ ¢ ¹ â » ¯ ÜŠ ¡ £
µ Û× ÔŒ¢ Ó‘ ° ¢ ÑY² » ¸ ç ¡ £
° ËÔ¶ ¡ Î ´ £ ¬ Ôt¶ ¼Ôª Ž› ¼~- UËù ß ^Î ã Éô · ¹ ÙÀô ¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ Á¢ ÇØÊñ
ÐÐÖЕ ø Ê¡ ¡ £ Á®Ï £ ‘ — ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ ¢ ÐÐÊ¡ Ê¡ £
¾ÅÔ¶ ¡ î£ ¬ µ Ûñ vÛ‹ Þ D¶ ¼ƒ º ¸ ç ¡ £ ÒÔ° ¢ ÑY² » ¸ ç ß `Ãü £ ¬ ÔtÖIÖÐÍ â ¡ £
¼º ËÈ£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙR¸ ÄÔª ¡ £ ° ¢ Ë{´ ð ƒ º Åe± ø · ´ £ ¬ Åcœ† ¶ ¼º £ ± ø º Ï ¡ £
ÈÉÎ ç £ ¬ ÖTÍ õ º Ï µ ¤ ¡ ¢ º Ï ± س à ÅcÍ ô Á¼³ ¼µ Ⱥ Ï ± ø Ó‘ ° ¢ Ë{´ ð ƒ º ¡ ¢ œ† ¶ ¼º £ ¡ £
± û Ðç £ ¬ ° ¢ Ë{´ ð ƒ º ¡ ¢ œ† ¶ ¼º £ · ü ÕD£ ¬ ë ]ÓÒÏ ¤ ƽ¡ £
¶ ¬ ʮԹ ï á h£ ¬ ³ õ ÐÐÖнyŒš â n¡ £
Ê®¶ þ Ô± û Éê £ ¬ Dz ¶ Y² ¿ ÀÉÖÐÃÏ ¼Î ¡ ¢ ¶ Y² ¿ † TÍ â ÀÉÀî Î Ä¿ ¡ ʹ ° ² ÄÏ ¡ £
ÒÒËÈ£ ¬ µ ÛÖÁ× Ôº Í ÁÖ£ ¬ ñ vÛ‹ Ñà ¾©½ü ½¼¡ £ ÙnÓHÍ õ Ä©¸ ç µ ȼ° Ï È³ ¯ » ʺ ó
Ì û ¹ Å‚ • ¡ ¢ Ø£ ô ” º ö ÄËå ú × Óã yŽÅÓв î ¡ £ × ÔÊÇ£ ¬ š qÒÔ  ‘ ³ £ ¡ £
¶ þ Äê ´ º Õý Ô¼º á h£ ¬ Àî - f” ¡ ËÎ ± ø ÓÚ• iË®¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 65¡ ¤

¶ þ Ô¼º º ¥ £ ¬ ËÎ ± ø Ñ}¹ ¥ • iË®£ ¬ Àî - fʧ Àû ¡ £ Ôt° ¢ Ðgµ ÈÔ®Ö®¡ £ ¶ ¡
ÓÏ £ ¬ ÔtÐÐÖЕ ø Ê¡ Ø©Ï à µ lµ l¼° ƽÕÂÕþ ÊÂÍ õ ΠĽyµ ÈÂʸ ÷ · Ðû “ á ʹ ¸ °
é _ƽ¡ £ ± û Î ç £ ¬ ܇ ñ {ÐÒ² ì º ± ÄXƒ º ¡ £ ¸ ß û • Í õ Øé µ äDz Æä ÊÀ× Ó¿ ° • í ³ ¯ ¡ £ œp
Ãñ é g² î ° l¡ £ ê „ Î ÷ ½è Ãñ å X£ ¬ ÒÔ½ñ Äê ¶ • Ùxƒ ” Ö®¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ Àî - f” ¡ ËÎ ± ø
ÓÚɳ º þ Ñß ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ܇ ñ {ÖÁé _ƽ¸ ®¡ £
Èý Ô£ ¬ ÈÉÐç Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £
Ï ÄËÄÔ¼º º ¥ £ ¬ ì ë Ì ì ì ¶ Åf» ¸ ÖÝ֮Π÷ ± ± ½¼¡ £ ± û Î ç £ ¬ ÔtÜŠ ÖÐËù · ý
Èå Ê¿ £ ¬   ÚH  ‘ Ãñ ¡ £ ½ð ý XÐU• í Ø• · ½Î ï £ ¬ Dz ± ø ² ¿ ÀÉÖЄ ¢ · ¼ý V- t• ø ÖI
½ð ý XÐU¡ £ ÒÒî£ ¬ Ôtʮ· Ðû “ á ʹ Á¿ Ãâ Ãñ é gÕn³ Ì ¡ £ Ãü Ðû “ á ˾¹ Ù„ ñ Þ r
É£ ¡ ¢ ÒÖß [¶ è ¡ ¢ ¶ Y¸ ß Äê £ ¬ † – Ãñ ¼² ¿ à £ ¬ ÅeÎ ÄŒW² Å× R¿ ÉÒÔ• ÄÕþ ¼° ï ² Å
®• µ È£ ¬ ÁÐÃû ÉÏ Â„ £ ¬ ÒÔ  ß ª Óã ¬ Æä ¹ Ùš › @ž E¼° Ãñ Ö®² » Т ¡ ¢ ² » ã ©Õß £ ¬
Á¿ ÝpÖØ× hÁP¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ Ãü ƽÕÂÕþ ÊÂÍ õ ΠĽyÅe× xÊ· Ò» ÈË£ ¬ ΠĽyÒÔÖÐ
• ø Ô” ¶ ¨ ¹ ÙÖÜÖ¹ ‘ ª Æä ß x¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ë · ´ ó Àí ¡ ¢ º Ï ØÝÕ± ø ì è • ı ± ÉÏ Õß £ ¬
ß €Æä ± ¾‡ ø ¡ £
Î å ÔÂÒÒ³ ó £ ¬ ´ Þ Ã÷ µ À¡ ¢ Àî È« Áx  ‘ Ô” † – ¹ Ù£ ¬ Ô„ ËÎ » ´ – |ÖÆÖÃ˾ÔL
† –‡ ø ÐÅʹ º ½› µ ÈËù ÔÚ£ ¬ ÈÔÒÔ» ü Áô ÐÅʹ ¡ ¢ ÇÖ” _½®ˆ ö Ô‘ Ö®¡ £ ± û Òú £ ¬
Ãü Ðû “ á ʹ Ò¦ ˜ и ° Ê¡ £ ¬ Í ¬ × hÜŠ ‡ ø Õ{¶ È¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ° lÀˇ ø • í Ø• · ½Î ï £ ¬
Ùn½ð ŽÅDz Ö®¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ · â » ʵ ÜÄ©¸ ç ÊÀ× Ó² ý Í ¯   ‘ ÓÀå ¸ Í õ ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ – |
ƽ· ¹ ÜÃñ ¿ ‚ ¹ ܇ ÀÖÒ• ú ÁT¡ £ ± û × Ó£ ¬ – |ƽ· ½› š vÐÏ º â × ø Õ_¸ æ• ˆ Ò× Õ“
ËÀ¡ £ ÒÑî£ ¬ ÕÙÒŠ Ç° • ú ÄÏ Ðû “ á ʹ ËÎ × ÓØ‘ ¡ ¢ Õæ¶ ¨ Ðû “ á ʹ „ ¢ ÃC¡ ¢ º Ó– |
Ðû “ á ʹ • ˆ µ ÂÝx¡ ¢ ± ± ¾©Ðû “ á ʹ —î ¹ û ¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ² » » ¨ ¡ ¢ Ê· Ì ì • É  ‘ ÖЕ ø
ÓÒØ©Ï à £ ¬ º ö ô ” ² » » ¨ ¡ ¢ Ò®ÂÉè T  ‘ × ó Ø©Ï à £ ¬ Ëþ ² ì ƒ º ¡ ¢ Á®Ï £ ‘ — ‘ ƽÕÂ
Õþ Ê£ ¬ • ˆ Î ÄÖt  ‘ ÓÒØ©£ ¬ —î ¹ û ¡ ¢ ÉÌ Í ¦   ‘ …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ Õ³ º Ï ÄÏ º Ï   ‘ ƽ
ÕÂÕþ Ê¡ ¢ ÐÐÊ¡ ± ± ¾©¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ Àî ê Æ  ‘ º ² ÁÖÊÌ × xŒWÊ¿ ¡ £ Èɳ ½£ ¬ · â ÖT
Í õ ľԷ   ‘ ½¨ ² ý Í õ ¡ £
Áù Ô¹ ï ËÈ£ ¬ ÁTÖT· ¾ÐØÃÌ mÞ É¡ £ ½û ÖTÍ õ ÉÃÕÐÃñ ‘ ô ¼° Õ÷ Ãñ ‘ ô ˽
å X¡ £ Î ì Ðç £ ¬ Ôtʮ· Ðû “ á ˾• K¹ ÜÃñ ¹ Ù¶ ¨ û }¾Æ¶ • Õn¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ¸ ß û • Í õÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 66¡ ¤

Øé µ ä× à Õˆ ¸ ÄÃû µ • £ ¬ Dz Æä ÊÀ× Ó• × • í ³ ¯ ¡ £ ¹ ï î£ ¬ ‡ ÀÖÒ· ¶   ‘ – |ƽ· ÐÐÜŠ
Èf‘ ô ¼æ¹ ÜÃñ ¿ ‚ ¹ Ü£ ¬ ÈÔÖIß _ô ” » ¨ ³ à µ ȹ Ù• K  ¹ • ÖÆ¡ £ ÒÒî£ ¬ Ôt £ º
¡ ° Ðû Â}• R¼° ¹ ܃ È• ø Ôº £ ¬ ÓÐ˾š q• rÖ¼À£ ¬ ÔÂË· á Œµ ì £ ¬ ½û ÜŠ Ãñ ÇÖ” _¡ ¢
ÒC× x£ ¬ ß `Õß × ï Ö®¡ £¡ ± ± û ³ ½£ ¬ Í ô Á¼³ ¼Í ¬ ƒ Lì – ² ý · ± ã Ò˶ ¼¿ ‚ Ž› £ ¬ · ²
ÜŠ Ãñ ¹ Ù• K  ¹ • ÖÆ¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ÔtÎ ã ÊÕÐlÝx¡ ¢ ‘ ÑÃÏ Ùx¶ • ÒÔƒ ” ¹ Ù½è ÆcËÚ¡ £
¸ ý Éê £ ¬ ËÎ œû ÖÝ° ² “ á ʹ „ ¢ Õû ÒÔ³ ǽµ £ ¬ ÒÔÕû ÐÐÙç ¸ ®Â· ÖЕ ø Ê¡ ¼æ° ² “ á
ʹ £ ¬ Åå » ¢ · û ¡ £ ÁT½ð ¡ ¢ ã y¡ ¢ ã ~¡ ¢ è F¡ ¢ µ ¤ · Û¡ ¢ å aµ ¿ ÓÖÎ Ëù ÒÛÃñ · ò ¼°
º ÓÄÏ Î è ê – ËK‘ ô ¡ ¢ Ì Ù» ¨ ‘ ô £ ¬ ß €Ö®ÖÝ¿ h¡ £ Ùn´ ó Àí ‡ ø ¿ ‚ ¹ ܶ Î Œ• » ¢ · û £ ¬
ƒ ž Ôt“ á ÖIÖ®¡ £ Ãü Àî - fî IÒæ¶ ¼Â· û }Õn¡ £ · Ź ¤ ¾ÖÀCÅ®£ ¬   Æä » é ¼Þ ¡ £
Çï Æß ÔÂÐÁÓÏ Ë· £ ¬ Á¢ ÜŠ ƒ ¦ ² ¿ Þ Dß \ʹ ˾£ ¬ ¹ ï º ¥ £ ¬ Á¢ º ² ó w‡ ø Ê· Ôº £ ¬
Í õ ù ˜   ‘ º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ Dz ʹ Õß · Öì ë Î å Ž[ËÄ› @¼° á á Í Á£ ¬ · ²
Ê®ÓоÅÌ Ž£ ¬ · ÖÎ å µ À£ ¬ ÿ š q´ ú ì ë × Ô´ Ëʼ¡ £ Èf¼ÒÅ«   ‘ ° ² “ á ¸ ß û • ÜŠ Ãñ
ß _ô ” » ¨ ³ à £ ¬ Ùn» ¢ · û ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ´ ó Ë¾Þ r× ó Èý ² ¿ ÉЕ ø Ù• µ ä ³ à   ‘ ÖЕ ø ƽ
ÕÂÕþ Ê¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ º ² ÁÖŒWÊ¿ é Ÿé Ÿ  ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ ¬ Dz ¼{ËÙØÝ ¶ ¡ ¡ ¢ ÃÏ ¼×
µ Èʹ ° ² ÄÏ ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ÖIŒ¢ Ê¿ ´ ó Î ì ËÎ ¡ £ ÔtÔ» £ º
ë Þ ¼´ Î » Ö®á á £ ¬ Éî ÒÔê « ± ø   ‘ Äî £ ¬ ¹ ÊDz ʹ ÓÚËÎ ÒÔÍ ¨ º Í º á £ ËÎ ÈË
² » „ Õß hˆ D£ ¬ ËÅÎ ÒС Ï ¶ £ ¬ · ´ Æð ß …á …£ ¬ – |½ËÎ ÷ ÂÓ£ ¬ Ôø ŸoŒŽÔ» ¡ £ ÖT´ ó
³ ¼½ÔÒÔÅe± ø ÄÏ Î ì   ‘ Õˆ £ ¬ ë Þ ÖØÒÔƒ ɇ ø Éú ì `Ö®¹ Ê£ ¬ ª q´ ý ÐÅʹ ± ± ß €£ ¬
Êü ÓÐã ª ÐÄ£ ¬ ÒÔ³ ɺ Í × h¡ £ ½ñ Áô ¶ ø ² » ÖÁÕß ÓÖ° ë ÝdÒÓ¡ £ Í ù • í Ö®¶ Yå á ½^£ ¬
ÇÖ” _Ö®± ©² » ÒÑ¡ £ ± ˇ LÒÔÒ¹ Ú¶ Y˜ · Ö®‡ ø × Ô¾Ó£ ¬ ®” Èç ÊǺ õ £ ¿ Çú Ö± Ö®
· Ö£ ¬ × ÆÈ» ¿ ÉÒŠ ¡ £ ½ñ Dz Í õ µ ÀØ‘ Í ù ÖI¡ £ Çä µ ȼs• þ ÖTŒ¢ £ ¬ Çï ¸ ß ñ R· Ê£ ¬
Ë®ê ‘ · Öµ À¶ ø ß M£ ¬ ÒÔ  ‘ † – × ï Ö®Åe¡ £ ÉÐÙ‡ × Ú• RÉç ð ¢ Ö®ì `£ ¬ Æä ¿ ËÓЄ ì ¡ £
Çä µ ÈÐû • Ñë Þ ÐÄ£ ¬ Ã÷ ÖIŒ¢ Í Á£ ¬ ¸ ÷ ®” × ÔÃã £ ¬ Î ã Ì æë Þ Ãü ¡ £
° ËÔ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ Ãü é _ƽ¸ ® ¹ Ùá Œµ ì ÓÚÐû Â}• R¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ · â Í õ µ •   ‘ ¸ ß
û • ‡ ø Í õ ¡ £ ÐÁá h£ ¬ Õ÷ Àî Ò±   ‘ º ² ÁÖŒWÊ¿ ¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ î CÖнy™à ¶ ¨ —l· ¨ £ ¬
ÔtÔ» £ º
Ê· ËÇ° ¶ ¨ £ ¬ ŸoÒÔ† ™³ ¼Ãñ Ò•   ² » » ó Ö®ÐÄ£ » Õþ ØMÍ ½  ‘ £ ¬ ± Ø®” · îÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 67¡ ¤

µ ÛÍ õ Ì ¹ ° × ¿ ÉÐÐÖ®ÖÆ¡ £ Î Ò‡ ø ¼Òé _½¨ ֮ʼ£ ¬ ½û ¾WÊè é Ÿ£ ¬ ë mÒŠ Ê©ÐУ ¬
² » Ãâ ê IÂÔ¡ £ » ò µ Ãì ¶ ´ Ë£ ¬ ¶ ø ʧ ì ¶ ± Ë£ ¬ » ò Ýpì ¶ Î ô £ ¬ ¶ ø ÖØì ¶ ½ñ ¡ £ ÒÔÆ•
¼é » « Ö®Í ½£ ¬ µ ÃÒÔÉÏ Ï ÂÆä ÊÖ¡ £ ë Þ Î ©š JÐô £ ¬ ÆÚµ × Œ’ ƽ£ ¬ ÄËÁ¢ ¾ÅÕ£ ¬
ÓÃî CÊ®µ À¡ £ “ þ Î å ÐÌ Ö®ƒ È£ ¬ Á÷ × ï ËÆ¿ É„ h³ ý ¡ £ ³ ý · ¸ ËÀ× ï Õß £ ¬ ÒÀ—lÌ Ž
ÖÃÍ â £ ¬ Æä ð Nß fœp Ò» µ È¡ £ › QÕȲ » µ Ãß ^Ò» ° ÙÆß ¡ £ Öø   ‘ Áî ¡ £
³ õ Á¢ „ ñ Þ r˾£ º ê • å ä ¡ ¢ ´ Þ ± ó ¡ ¢ ³ ÉÖÙŒ’ ¡ ¢ Õ³ º Ï • ÄÖР ‘ ž Ié ¦ ¡ ¢ ƽ
ê – ¡ ¢ • ú ÄÏ ¡ ¢ º Óé g„ ñ Þ rʹ £ ¬ Àî Ê¿ Ãã ¡ ¢ ê • Ì ì å a¡ ¢ ê • ± ÛÎ ä ¡ ¢ æ ¹ ÅŽ§   ‘
ÐÏ › ³ ¡ ¢ º ÓÄÏ ¡ ¢ – |ƽ¡ ¢ ä ÃÖÝ„ ñ Þ rʹ ¡ £ · â Èf‘ ô • ˆ Èá   ‘ ° ² ÃC¹ « £ ¬ • ˆ ˜ s
  ‘ • ú ÄÏ ¹ « ¡ £ Ôtê „ Î ÷ ËÄ´ ¨ ÐÐÊ¡ ´ æÐô š w¸ ½ÜŠ Ãñ ¡ £ Ôt £ º ¡ ° × Ô½ñ ʹ ³ ¼ÓÐ
³ C· QÉÏ Ãü Õß £ ¬ ÓÐ˾² » µ à ÊÜ¡ £ ÖTÍ õ ¡ ¢ á á å ú ¡ ¢ ¹ « Ö÷ ¡ ¢ ñ €ñ R· Ç„ × à £ ¬
² » ÔSÉÃÈ¡ ŒmÎ ï ¡ £¡ ± î Cô Yõ ú ™à º â ¡ £ Ãü „ ¢ Õû ÕÐÖIÙç ¸ ®¡ ¢ ¼Î ¶ ¨ µ ÈÌ ŽÜŠ
Ãñ ¡ £ å ¶ ËΠ˽ÉÌ Æß Ê®Î å ÈË£ ¬ ß €Æä Ø› £ ¬   ȶ ˆ ö ÙQÒ× ¡ £ ÈÔÏ - ËÎ ß …Œ¢ ß €
± ± ÈËÁô ÄÏ Õß ¡ £
¾ÅÔ± û × Ó£ ¬ ÖIÖTÍ õ ¡ ¢ ñ €ñ R£ º · ² ² ¿ Ãñ Ô~ÔA£ ¬ Î ð ÉÛ Q£ ¬   ³ ¯ Í ¢
Ì ŽÖá £ ¹ ï Î ´ £ ¬ Dz ° ¢ ɳ ¡ ¢ ½¹ ¶ ËÁx“ á Ðô ¸ ÊÃCµ È· ÜŠ Ãñ ¡ £ ÖÃÖT· Ì á Åe
ŒWУ ¹ Ù£ ¬ ÔtÔ» £ º
ÖT· ŒWУ ¾Ã• U£ ¬ ŸoÒÔ× ÷ ³ ÉÈ˲ Å¡ £ ½ñ ” Mß x² ©Ç¢ ¶ à „ ֮ʿ £ ¬ ÒÔ
½Ì Œ§ Ö®¡ £ “ þ Í õ Èf‘ c£ ¬ ¾´ ã Cµ ÈÈý Ê®ÈË£ ¬ ¿ ɳ ä ÖT· Ì á ÅeŒWУ ¹ Ù¡ £ ÈÔ
ß x¸ ß ˜ IÈå Éú ½Ì ÊÚ£ ¬ ‡ À¼ÓÓ– Õd£ ¬ „ Õʹ ³ ɲ Ä£ ¬ ÒÔ‚ ä Ëû ß xß ª Ö®Óá £
ÊÇÔ£ ¬ ° ¢ ÑY² » ¸ ç Òu” ¡ ÖTÍ õ Òà ŒO¸ ç £ ¬ Ëì Èë º Í ÁÖ£ ¬ Óâ ɳ Ä®¶ ø ÄÏ ¡ £
¶ ¬ ʮԸ ý Òú Ë· £ ¬ µ Û× ÔŒ¢ Ó‘ ° ¢ ÑY² » ¸ ç ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ • ˆ † ™Ôª   ‘ ÖЕ ø
ÓÒØ©£ ¬ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ì ¶ Æ½ê – ¡ ¢ Ì « Ô- µ È· ¡ £ Ãü ƽÕÂÕþ ÊÂÚw± Ú¡ ¢ × ó Èý ² ¿
ÉЕ ø ÇÓÁÒé TÂÊÃɹ Å¡ ¢ • hÜŠ Í Í Ñà ¾©½ü Ч ¡ £ º ÓÄÏ Í Í Ì ï Èf‘ ô Ê· ™à   ‘ ½-
• h´ ó ¶ ¼¶ ½¡ £ ÈÉÒú £ ¬ º ÁÖÝ• ˆ Èá ¡ ¢ š wµ ÂÛ¡ ê „ ¡ ¢ î ¡ ÖÝÍ õ Î ÄŽÖ¡ ¢ ˮ܊ ½â
³ É¡ ¢• ˆ ˜ sŒ• ¡ ¢ – |ƽ‡ ÀÖÒËá ¢ • ú ÄÏ • ˆ º ê Æß Èf‘ ô £ ¬ ¸ ÷ ÂÊËù ² ¿ ± ø ¸ ° ÐÐ
ÔÚ¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ Ö¸ “ ]ʹ à • ½- ÂÊǧ È˸ ° é _ƽ¡ £ Ö¸ “ ]ʹ ¶ - Πı þ ÂÊÉÆÉä Õß
ǧ ÈËÓÉô ~ƒ º ² ´ ¸ ° ÐÐÔÚ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ƽÕÂÕþ ÊÂËþ ² ì ƒ º ÂÊÈfÈËÓɹ ű ± ¿ ÚÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 68¡ ¤

¸ ° ÐÐÔÚ¡ £
ʮһ ÔÂÈÉÐç £ ¬ ÖTÍ õ º Ï µ ¤ µ ÈÅc° ¢ ÑY² » ¸ ç ‘ ð ÓÚÎ ô Ä¾Í ÁÄXƒ º £ ¬ ´ ó
” ¡ Ö®£ ¬ ° ¢ ÑY² » ¸ ç ¶ Ý¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ Ñ}” ¡ ° ¢ ÑY² » ¸ ç ÓÚ° ¢ ƒ º ß ¯ Ö®µ Ø£ ¬ Æä Œ¢
° ¢ ËÙµ Ƚµ £ ¬ ° ¢ ÑY² » ¸ ç —‰º Í ÁÖÎ ÷ × ß ¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ µ Ûñ vÛ‹ Ì û ÙIº Í • í Ö®µ Ø¡ £
ÉЕ ø ÇÓÁÒé T¡ ¢ ƽÕÂÕþ ÊÂÚw± Ú¼æ´ ó ¶ ¼¶ ½£ ¬ ÂÊÖTÜŠ • ÄËþ ² ì ƒ º ñ v± ± ß …¡ £
ÁTʮ· Ðû “ á ʹ £ ¬ Î ©´ æé _Ôª Ò» · ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ Õ÷ ÖT· Ðû “ á ʹ ¸ ° Öж ¼¡ £
µ ÛÒÆÛ‹ ËÙľº Ï ´ ò Ö®µ Ø¡ £ ú —· » ° ¢ ÑYɳ ¼° Æä µ Ü° ¢ É¢ × ø ÉÃë xì è • Ä£ ¬ Õ“
ËÀ¡ £
Ê®¶ þ Ô¸ ý Òú £ ¬ · â » Ê× ÓÕæ½ð   ‘ Ñà Í õ £ ¬ î IÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ¼× Î ç £ ¬ µ Û
ÖÁé _ƽ£ ¬ · ÅÖT· Ѓ LÜŠ £ ¬ ÖÐÍ â ½â ‡ À¡ £
Èý Äê ´ º Õý Ô¸ ý Î ç £ ¬ ÁT¸ ß û • » ¥ ÊС £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ ÒÔÜŠ Åd£ ¬ ë · Í £ ¹ « ˽
Í ¨ ÙxÎ ã Õ÷ ¡ £ ± û Ðç £ ¬ ½- • h´ ó ¶ ¼¶ ½Ê· ™à ¡ ¢ ¶ õ ÖÝÈf‘ ô • ˆ º ê • ©Œ¢ ± ø ° Ëǧ
È˸ ° Ñà ¾©¡ £
¶ þ Ô¼º á h£ ¬ Àî - fÅe± ø · ´ £ ¬ ÒÔ• i¡ ¢ º £ Èý ³ Ç« IÓÚËÎ ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ËÎ
± ø ¹ ¥ в Ì ¿ h¡ £ ÐÁî£ ¬ ʼ¶ ¨ ÖÐÍ â ¹ ÙÙº ¡ £ ¼× Î ç £ ¬ Àî - fÏ ÝÒæ¶ ¼¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬
ÔtÖTµ À£ ¬ ÒÔ½ñ š qÃñ ÙxÊÐñ R¡ £ ÐÁá h£ ¬ Àî - f¿ ÜÆÑÌ ¨ ¡ £ ¹ ï î£ ¬ ƽÕÂÕþ
ÊÂÚwè µ ¼æ´ ó ¶ ¼¶ ½£ ¬ ½yÖTÜŠ Ó‘ Àî - f¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ Ãü ˮ܊ Èf‘ ô ½â ³ É¡ ¢ • ˆ
˜ sŒ• £ ¬ ´ ó Ãû Èf‘ ô Í õ Î ÄŽÖ¡ ¢ – |ƽÈf‘ ô ‡ ÀÖÒ· ¶ • þ • ú ÄÏ Èf‘ ô • ˆ º ê ¡ ¢ š w
µ ÂÈf‘ ô Û¡ › Ñ¡ ¢ Î ä ÐlÜŠ ÅÚÊÖÔª Ž› Ѧ „ Ù£ ¬ • þ ž I¡ ¢ é ¦ ¶ þ ÖÝ¡ £ • ˆ Èá ¼° Æä
× Óº ê ¹   Œ¢ ¶ þ ǧ È˸ ° é _ƽ¡ £ ± û Î ç £ ¬ Ãü ÖTÍ õ º Ï ± س à ¿ ‚ ¶ ½ÖTÜŠ £ ¬ ° ¢ Ö»
• Û² » ŽÖ¡ ¢ Úwè µ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÊÂÓÚɽ– |£ ¬ ËÎ × ÓØ‘ …¢ × hÐÐÊ¡ Ê£ ¬ ÖЕ ø × ó
Ø©é Ÿé Ÿ¡ ¢ ÉЕ ø ÇÓÁÒé T¡ ¢ Ðû “ á ʹ ß [ï @ÐÐÐû Î ¿ ˾ÊÂì ¶ ´ ó Ãû ¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬
Í õ ΠĽy× ø ÓÚÀî - fÍ ¬ Ö\£ ¬ · ü ÕD£ ¬ ÈÔÔtÖIÖÐÍ â ¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ ¶ ¼Ôª Ž› ° ¢ º £
· Ö± ø Ðç ƽž ´ ¡ ¢ º £ ¿ Ú¼° – |¾©¡ ¢ • VŒŽ¡ ¢ ܲ ÖÝ¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ Àî - fÏ Ý• ú ÄÏ ¸ ®¡ £
¹ ï á h£ ¬ ËÎ ± ø ¹ ¥ ë ø ÖÝ¡ £
Èý Ô¼º Î ´ £ ¬ À¨ ľËÙÐU¡ ¢ Î · Ø£ ƒ º ¡ ¢ Ò² ÑY¿ ɜء ¢ ´ ð ʧ ÐUµ È  ‘ ± ø ¡ £
¸ ý Éê £ ¬ À¨ ± ± ¾©ú —· ¿ µ È‘ ô   ‘ ± ø £ ¬ ÒÔÚw± þ Œ¢ Ö®¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ à • ¶ ¦ ¡ ¢ Ä‘ ˼ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 69¡ ¤

² » ¡ ¢ ´ ð ÑYŽ§ ¡ ¢ Èý • uÐÐÐû Î ¿ ˾ÊÂì ¶ Æ½ê – £ ¬ µ lµ l¡ ¢ Á®Ï £ ‘ —¡ ¢ ÉÌ Í ¦ ¡ ¢
û œÐ¤ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÊÂì ¶ ê „ Î ÷ ¡ £ ÈÉÉê £ ¬ Èö ¼ª ˼¡ ¢ ² ñ ˜ EÐÐÐû Î ¿ ˾ÊÂì ¶ ± ±
¾©¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ ° ¢ Ðg¡ ¢ Ê· ˜ е È” ¡ Àî - f± ø ì ¶ • ú ÄÏ ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ ËÎ Œ¢ Ï ÄØž ¿ Ü
· û ë x¡ £ Î ì Òú £ ¬ í nÊÀ° ² µ È” ¡ Àî - f± ø ÓÚ¸ ß Ô· ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ËÎ Ï ÄÙF¿ ÜÌ I¿ h¡ £
Ï ÄËÄÔ¶ ¡ º ¥ £ ¬ Ôt² ©Åd¡ ¢ ¸ ß Ô· µ ÈÌ ŽÜŠ Ãñ   ‘ Àî - f…f• ÄÕß £ ¬ • Ká Œ
Æä × ï ¡ £ ± û Éê £ ¬ ËÎ ± ø ¿ ÜÐì ¡ ¢ Úü ¶ þ ÖÝ¡ £ ¹ ï î£ ¬ ËÎ ± ø ¿ ܺ ÁÖÝ¡ £ ÒÒËÈ£ ¬
Ãü ÖT· Ô” × —Ô©ª z¡ £ ÒÒî£ ¬ ÔtÊ· Ì ì • ÉÓ‘ Àî - f¡ £ ÖTŒ¢ ½ÔÊܹ • ¶ È¡ £
Î å ÔÂÎ ì Î ç £ ¬ ËÎ ± ø Ï Ýн¿ h£ ¬ ™à Èf‘ ô Àî Áx¡ ¢ ǧ ‘ ô • ˆ º ù ÅËÀÖ®¡ £
¼× × Ó£ ¬ ËÎ ± ø ¿ ÜÀû ½ò ¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ÓÒØ©Ï à º ö ô ” ² » » ¨ ¼æÖЕ ø Ê¡ ¶ ¼” à ʹ Ù£ ¬
Ùn» ¢ · û ¡ £ ƽÕÂÕþ ÊÂÙ• µ ä ³ à ¼æî I¹ ¤ ² ¿ ¼° ÖT· ¹ ¤ × ÷ ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ Ðì ¡ ¢ Úü
¿ ‚ ¹ ÜÀî ¾° × Œ× ø ËÎ ± ø Ç° ¹ ¥ Úü ÖÝÒÔ³ ǽµ £ ¬ Õ“ ËÀ¡ £ ´ ó Ë¾Þ rÒ¦ ˜ ÐÅc× ó Èý
² ¿ ÉЕ ø „ ¢ ÃCÒÀÇ° ÉÌ × hÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £
Áù ÔÂÒÒÓÏ £ ¬ ËÎ ± ø ¿ ÜœæÖÝ¡ £ Î ì × Ó£ ¬ í nÊÀ° ² ” ¡ ËÎ ± ø ÓÚž IÖݶ ¡ º Ó
¿ Ú¡ £ ± û Éê £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø ß MDz • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ¹ ï î£ ¬ Ì « Ô- ¿ ‚ ¹ ÜÀî Òã Å« ¸ ç ¡ ¢
ß _ô ” » ¨ ³ à ÝdÇú Ѧ × ø ÊÜÀî - fƒ ^Ï - £ ¬ · ü ÕD¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ Éê ‡ ÀÜŠ ¹ Ù¼° ² ¿ × ä
” _Ãñ Ö®½û ¡ £
Çï Æß ÔÂ¼× Ðç £ ¬ Ê· Ì ì • ɵ È¿ Ë• ú ÄÏ £ ¬ « @Àî - fÕDÖ®¡ £ Î ì Òú £ ¬ Ùç ¸ ®
ÐÐÊ¡ ¼æ° ² “ á ʹ „ ¢ Õû Èë ÓP£ ¬ ÒÔÕû ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÓÚ³ ɶ ¼¡ ¢ ä ü ´ ¨ ƒ É· ¡ £
° ËÔÂÎ ì Éê £ ¬ Ãü º ² ÁÖŒWÊ¿ Í õ ù ˜ × ë ¡ ¶ Ì « × æ» Êµ ÛŒ• ä › ¡·¡£
¾ÅÔÂÎ ì Î ç £ ¬ º ÁÖÝÈf‘ ô • ˆ º ê ÂÔ” ¡ ËÎ ± ø ì ¶ Ì I¿ h£ ¬ Ñ}Ì I¿ h¡ ¢ ËÞ ÖÝ¡ £
¼º Î ´ £ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø Í õ ê • ¹ â • mDz ʹ • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ÈÉÉê ÊÚê • ¹ â • m¼° ß _ô ” » ¨
Òà ÔGØݶ ¡ » ¢ · û ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ ÖÐÒí ǧ ‘ ô ¾Ã× ¡ ” ¡ ËÎ ± ø ì ¶ » ¢ ÄXɽ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÈÉÐç £ ¬ ÒÔ„ ¢ ÈË‚ ܲ » ¸ ½Àî - f£ ¬ ß ª Òæ¶ ¼Â· ¿ ‚ ¹ Ü¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬
· Ö– |¡ ¢ Î ÷ ´ ¨ ¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®  ‘ ¶ þ £ ¬ ÒÔÌ û µ Ä¡ ¢ „ ¢ Õû µ È  ‘ ¶ ¼Ôª Ž› ¡ £ ± û Òú £ ¬
Ùn¸ ß û • ‡ ø Е Ñ£ ¬ ÇÒØŸ‡ ø Í õ ÆÛÂý Ö®× ï ¡ £ Î ì Òú £ ¬ ÔtÒæ¶ ¼Â· ¹ ÙÀô ÜŠ Ãñ
  ‘ Àî - fÃ{• ÄÕß £ ¬ • KÉâ Æä × ï Î ð é g¡ £
ʮһ ÔÂÒÒËÈ£ ¬ ÖI× ó Ø©Ï à Ê· Ì ì • É £ º ¡ ° ë Þ » ò ³ ËÅ- Óû ÓÐÕDš ¢ ¡ £ ÇäÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 70¡ ¤

µ ÈÒËß tÁô Ò» ¶ þ Ô» £ ¬ Ñ}× à ÐÐÖ® ¡ £¡ ±
Ê®¶ þ Ô± û ³ ½£ ¬ Á¢ º ÓÄÏ ¡ ¢ ɽ– |½yÜŠ ˾£ ¬ Ëþ ØÝœ† » ð ƒ º ³ à   ‘ º ÓÄÏ
· ½yÜŠ ʹ £ ¬ ± RÉý ¸ ± Ö®¡ £ ² è ² » » ¨   ‘ ɽ– |· ½yÜŠ ʹ £ ¬ Î ä Ðã ¸ ± Ö®¡ £ ¶ ¡
ËÈ£ ¬ Á¢ ʮ· Ðû Î ¿ ˾¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ Ï í ÁÐ× æì ¶ ÖЕ ø Ê¡ £ ¬ ÒÔ´ ó ¶ Yʹ ” zì ë Ê¡ £
ÈÉÉê £ ¬ —î ´ ó œY  ‘ – |´ ¨ ¶ ¼Ôª Ž› ¡ £
ËÄÄê Çà Õý ÔÂÒÒÓÏ £ ¬ ËÎ ÙZËƵ ÀDz —î ÁÕ£ ¬ ÒÔÏ ž • ø ÕT—î ´ ó œYÄÏ š w£ ¬
  ‘ ´ ó œY² ¿ Œ¢ Ëù ˆ Ì £ ¬ ÔtÕDÖ®¡ £ ± û Ðç £ ¬ Ò¦ ˜ Р ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ ¬ ¸ ÄÖT· ± O
ȶ Õn¶ • Ëù   ‘ Þ Dß \˾¡ £ ¼× Î ç £ ¬ Á¢ ÓÚ· Š Wô ” ¿ ‚ ¹ Ü¡ £ ¹ ï î£ ¬ ÕÙÉÌ Í ¦ ¡ ¢
ÚwÁ¼å ö Èë ÓP¡ £
¶ þ ÔÂ¼× × Ó£ ¬ ܇ ñ {ÐÒé _ƽ£ ¬ Dz Í õ µ ÂËØ¡ ¢ „ ¢ ¹ « Õ• ± ã ì ¶ ËÎ £ ¬ Ö• ø
ËÎ Ö÷ £ ¬ ÖTÆä » ü Áô º ½› µ ÈÖ®¹ Ê¡ £
Èý Ô¹ ï î£ ¬ ³ õ ½¨ Ì « • R¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ ¸ ß û • Í õ µ • Dz ʹ Èë Ø• £ ¬ • KÉÏ ± í
Öx¶ ÷ ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÎ ì Òú £ ¬ ÕÙ¸ ]Ĭ ¡ ¢ ÔSº â ¸ ° é _ƽ£ ¬ ¸ Äœæ¡ ¢ Çå ¡ ¢ Éî Èý ÖÝû }
Ì á î IËù   ‘ Þ Dß \˾¡ £
Î å ÔÂÒÒÓÏ £ ¬ ³ õ Á¢ ˜ ÐÃÜÔº £ ¬ ÒÔ» Ê× ÓÑà Í õ ¼æÅИ ÐÃÜÔº Ê¡ £ Î ì × Ó£ ¬
¸ Äé _ƽ¸ ®  ‘ ÉÏ ¶ ¼£ ¬ ß _ô ” » ¨ ³ à Ø£ Á¼¼ª   ‘ ÉÏ ¶ ¼Â· ß _ô ” » ¨ ³ à £ ¬ ¿ ‚ ¹ ܶ -
ã Œ  ‘ ÉÏ ¶ ¼Â· ¿ ‚ ¹ ܼæé _ƽ¸ ®Òü ¡ £
Áù Ô¹ ï ÓÏ £ ¬ ¾€Õæ  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à £ ¬ Ëþ ² ì ƒ º   ‘ × ó Ø©Ï à ¡ £
Çï Æß ÔÂÒÒÎ ´ £ ¬ ÒÔ¹ Ê– |ƽ™à Èf‘ ô …Î ÁxËÀÊ£ ¬ ÙnÕž ÖÒ¹ • ¡ £
° ËÔÂÐÁº ¥ £ ¬ Öô ó Àí ½ð ý Xµ È· ¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®£ ¬ ÒÔ× Í ¡ ¢ ÈR¡ ¢ µ ÇÈý ÖÝ
  ‘ ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ° ¢ Ó ¡ ¢ ÉÌ Í ¦ ÐИ ÐÃÜÔº ÓÚ³ ɶ ¼¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ
× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ¾ÅÔ£ ¬ á ŒËÎ Õ™Í õ Á¢ ¡ ¢ • ˆ ß _µ ÈÊ®° ËÈË£ ¬ ½oÒ· þ Dz ß €¡ £
¶ ¬ ʮһ Ô± û Ðç £ ¬ Ï í ì ¶ Ì « • R£ ¬ º Ï µ ¤ ¡ ¢ Ëþ ² ì ƒ º ¡ ¢ Í õ ± P¡ ¢ • ˆ Î ÄÖt
  ‘ ´ ó ¶ Yʹ ” zì ë Ê¡ £ ¸ ß û • Í õ µ • Dz ʹ Ø• · ½Î ï £ ¬ Ãü µ • Èë ³ ¯ ¡ £ Ê®¶ þ Ô¶ ¡
Î ´ £ ¬ ËÄ´ ¨ ¶ ¼Ôª Ž› š J² ì Ðç » ¢ ‡ [ɽ¡ £
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 71¡ ¤
¾í ° ˱ ¾¼oµ Ú° Ë

ÊÀ× æ¶ þ

ÖÁÔª Ôª Äê ´ º Õý Ô¶ ¡ á hË· £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÕý µ ©¡ £ Î ì Ðç £ ¬ —î ´ ó
œYß MÁ_½• Èý ° Ù¶ Ë£ ¬ ƒ ž ÔtÖIÖ®¡ £ ¹ ï î£ ¬ ÁTËÎ ÈË» ¥ ÊС £
¶ þ ÔÂÐÁº ¥ £ ¬ ß xÈå Ê¿ × gŒ‘ ½› • ø £ ¬ • K× ë ÐÞ ‡ ø Ê· ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ÁTê „ Î ÷
ÐБ ô ² ¿ ¡ £ ¹ ï ÓÏ ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ Ôt¿ ‚ ¹ ÜÊ· ™à µ ȶ þ Ê®Èý ÈËÈë ÓP¡ £
Èý ÔÂÒѺ ¥ £ ¬ Ãü ÉЕ ø ËÎ × ÓØ‘ ê • • r„ Õ£ ¬ × ÓØ‘ —lÊ®Èý ² ß £ ¬ ë · ÖЕ ø
Ê¡ × hÐÐÖ®¡ £ ÐÁá h£ ¬ Á¢ ä î ß \˾¡ £
Ï ÄËÄÔÂÒÑî£ ¬ Ôt¸ ß û • ‡ ø ‡ ø Í õ Ö² Èë ³ ¯ ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ × · ÖÎ Àî - fÄæü h
• ˆ ° î Ö± ¡ ¢ ½ª ô dµ ȶ þ Ê®Æß ÈËÈËÖ®× ï ¡ £
Î å ÔÂÒÒº ¥ £ ¬ Ëô Ó î † ¡ ¢ ¹ ù Êؾ´ ÐÐÒ• Î ÷ Ï Äº ÓÇþ ¡ £ ÒѺ ¥ £ ¬ ÖЕ ø ÓÒ
Ø©Õ³ º Ï ÄÏ º Ï   ‘ ƽÕÂÕþ Ê¡ £
Áù ÔÂÒÒËÈ , ÕÙÍ õ ù ˜ ¡ ¢ Ò¦ ˜ и ° ÉÏ ¶ ¼¡ £ Î ì Éê , ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £
Çï Æß ÔÂ¼× Ðç £ ¬ å ç Ðdz ö Ý› ¹ í ¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ÒÔÎ ÷ · ¬ Ê®° Ë× å ² ¿ Á¢ ° ² Î ÷
ÖÝ£ ¬ Ðа ² “ á ˾Ê¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ ° ¢ ÑY² » ¸ ç ÅcÓñ ý ˆ ´ ð ʧ ¡ ¢ ° ¢ ËÙŽ§ ¡ ¢ Î ô ÑY
½o• í ½µ£ ¬Ôt ½ÔÓÐÖ®£ ¬ÕDÆä² ¿Œ¢² »ô ”» ¨ µ ÈÎ åÈË¡ £ª ¥° ËÔÂÒÒËÈ£ ¬Á¢
ɽ– |ÐÐÖЕ ø Ê¡ £ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à Ò®ÂÉè T¡ ¢ …¢ Öª Õþ Ê• ˆ » ݵ ÈÐÐÊ¡ Ê¡ £
î CÐÂÁ¢ —l¸ ñ £ º Ê¡ • KÖÝ¿ h£ ¬ ¶ ¨ ¹ ÙÀô † T” µ £ ¬ · ÖÆ· • Ä£ ¬ ½oÙº µ “ £ ¬ ÊÚ¹ «
Ì ï £ ¬ ¿ ¼µ î × î £ » ¾ù ÙxÒÛ£ ¬ ÕÐÁ÷ Í ö £ ¬ ½û ÉÃÓù ÙÎ ï ¼° ÒÔ¹ ÙÎ ï ß M« I¡ ¢ ½è
ÙJ¹ Ùå X¡ ¢ Éÿ Ʋ î ÒÛ£ » · ² ÜŠ ñ R² » µ ÃÍ £ × ¡ ´ å · » £ ¬ Ô~ÔA² » µ ÃÔ½ÔV£ » Ðô
ö Š ¹ Ñ£ ¬ „ ñ Þ rÉ£ £ ¬ Ę Óê • É£ ¬ Î ï ƒ rÒÔâ n  ‘ × ¼£ » ¾ß Ù\± IÇô Í ½Æð ” µ £ ¬ ÉêÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 72¡ ¤

Ê¡ ² ¿ ¡ £ ÓÖî Cê „ Î ÷ ËÄ´ ¨ ¡ ¢ Î ÷ Ï ÄÖÐÅd¡ ¢ ± ± ¾©ÐЕ ø ÖЕ ø Ê¡ —l¸ ñ ¡ £ ¶ ¨ ÖT
Í õ ʹ ³ ¼ó A‚ ÷ ¡ ¢ ¶ • Ùx¡ ¢ ² î ° l¡ ¢ ² » µ ÃÉÃÕÐÃñ ‘ ô £ ¬ ¼° ÒÔã yÅc· ÇÍ ¶ Ï ÂÈË
³ à Î Ó³ à ¡ £ ½û ¿ Ú‚ ÷ ë · Ö¼£ ¬ ¼° × · º ô ÐÐÊ¡ ¹ ٌ١ £ ¹ ï á h£ ¬ É®× Ó” Í ¬ × h˜ Ð
ÃÜÔº Ê¡ £ Ôt× Ó” Ñ}ÐÕ„ ¢ ÊÏ £ ¬ ÙnÃû ± ü ÖÒ£ ¬ ° ÝÌ « ± £ £ ¬ …¢ î IÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £
ÒÒî£ ¬ ¸ ÄÑà ¾©  ‘ Öж ¼¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ÒÔ¸ ÄÔª £ ¬ Éâ Ì ì Ï Â£ ¬ ÔtÔ» £ º
‘ ª Ì ì Õß Î ©ÒÔÖÁÕ\£ ¬ Õü Ãñ Õß Äª Èç Œ• » Ý¡ £ ÄzÒÔ· Ƶ £ ¬ « @³ Б c» ù £ ¬
ƒ Èë yÎ ´ ¿ ± £ ¬ Í â ± ø ¸ ¥ ê « £ ¬ · ò ØMÒ» ÈÕ£ ¬ ì ¶ ½ñ Î å Äê ¡ £ ë · Ì ì µ ØÖ®î ¯ ñ æ£ ¬
ô ß × æ× ÚÖ®´ ¹ Ô£ £ ¬ · ² Î ÒÍ ¬ š â £ ¬ • þ ì ¶ ÉÏ ¶ ¼¡ £ ë m´ ËÈÕ֮С ¿ µ £ ¬ ¸ Ò“ ÐÄ
Ö®ÉÙËÁ¡ £
± ÈÕß ÐÇâ ʾ¾¯ £ ¬ Óê • Éí ©ÆÚ£ ¬ ½Ôê IÕþ Ö®Ëù ÓÉ£ ¬ î ™Ë¹ Ãñ Æä º Î × ï ¡ £
Ò˲ ¼¾SÐÂÖ®Áî £ ¬ ä ß Ê©ÔÚå ¶ Ö®ÈÊ¡ £ “ þ ô ” ² » » ¨ ¡ ¢ º ö ² ì ¡ ¢ Ó • M¡ ¢ ° ¢ ÑY
² ì ¡ ¢ Ó » ð ˼µ È£ ¬ ˜ ‹ µ œÎ Ò¼Ò£ ¬ ÒÀ³ ɼª ˼» ʵ Û„ ž Èö ¿ ËÕý µ ä ÐÌ Ó™¡ £ ¿ É
´ ó Éâ Ì ì Ï Â£ ¬ ¸ ÄÖнyÎ å Äê   ‘ ÖÁÔª Ôª Äê ¡ £ × ÔÖÁÔª Ôª Äê ° ËÔÂÊ®Áù ÈÕÃÁ
ˬ ÒÔÇ° £ ¬ ³ ý š ¢ × æ¸ ¸ ĸ ¡ ¢ ¸ ¸ ĸ ² » Éâ Í â £ ¬ Æä ƒ ž ð N× ï ŸoÝpÖØ£ ¬ û yÉâ ³ ý
Ö®¡ £ ¸ ÒÒÔÉâ Ç° ÊÂÏ à ¸ æÕß £ ¬ ÒÔÆä × ï × ï Ö®¡ £
¾ÅÔÂÈÉÉê Ë· £ ¬ Á¢ º ² ÁÖ‡ ø Ê· Ôº ¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ¸ ý Òú ¡ £
Ê®ÔÂÈÉÒú Ë· , ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ µ • • í ³ ¯ ¡ £ ¸ ý Ðç , ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¶ ¡ î£ ¬
ËÎ Àí × Úé ã ¡ £ Æä Ì « × Ó¶ QËÃÎ » ¡ £ Òæ¶ ¼Ç§ ‘ ô ë è ° ¡ ¢ „ ¢ ³ ɵ ÈÖ\· ´ £ ¬ · ü ÕD¡ £
¶ ¬ ʮһ ÔÂÐÁËÈ£ ¬ Ó‘ ¹ Çá Í ÐU¡ £ Èɳ ½£ ¬ ÁTî IÖЕ ø × ó ÓÒ² ¿ ° ¢ º Ï ñ R
  ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ° ¢ ÑY  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ Ê®¶ þ Ô¸ ý Î ç £ ¬ ʼÁTÖTÈf‘ ô ÊÀÊØ£ ¬
Á¢ ß wÞ D· ¨ ¡ £
¶ þ Äê ´ º Õý ÔÂÐÁÎ ´ Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¼º î£ ¬ à ‡ Öݱ O‘ ð ¼{‘ Ñ¡ ¢ ÐÂ
ÅfÜŠ Èf‘ ô ¶ - Πı þ • K  ‘ º ÓÄÏ ¸ ± ½yÜŠ ¡ £ ¼× Éê £ ¬ Éê ‡ ÀÔ½½ç Øœñ RÖ®½û ¡ £
¹ ï ËÈ£ ¬ ° Ë– |Æò ƒ º ² ¿ ÑÀÎ ÷ • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ µ • Dz Æä µ Ü
« ‘ • í Ø• · ½Î ï ¡ £
¶ þ ÔÂÐÁá hË· £ ¬ ¶ ¼Ôª Ž› ° ´ ê • ” ¡ ËÎ ± ø ì ¶ á ž ô ~ɽ¡ £ Î ì Éê £ ¬ · â ÖTÍ õ
Ø£ ô ” Ž§   ‘ º Óé gÍ õ ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ • KÁù ² ¿   ‘ ËÄ¡ £ û œÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 73¡ ¤

Ðg¶ ¡   ‘ Àô ¶ Y² ¿ ÉЕ ø £ ¬ ñ Rº à   ‘ ‘ ô ² ¿ ÉЕ ø £ ¬ ‡ ÀÖÒ· ¶   ‘ ± ø ÐÌ ² ¿ ÉЕ ø £ ¬
„ eô ” ¶ ¡   ‘ ¹ ¤ ² ¿ ÉЕ ø ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ÒÔÃɹ ÅÈ˳ ä ¸ ÷ · ß _ô ” » ¨ ³ à £ ¬ • hÈ˳ ä
¿ ‚ ¹ Ü£ ¬ » Ø» ØÈ˳ ä Í ¬ Öª £ ¬ Öø   ‘ Áî ¡ £ Í ¬ Öª – |ƽ· Ðû Î ¿ ʹ Œš º Ï ¶ ¡   ‘ ÖÐ
• ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ Á®ÔLʹ Í õ • x  ‘ …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ Á®Ï £ ‘ —¡ ¢ ÉÌ Í ¦ ÁT¡ £
Èý Ô¶ ¡ º ¥ £ ¬ ë · ß …ÜŠ Á• Ë®‘ ð ¡ ¢ Í Í Ì ï ¡ £
Ï ÄËÄÔ¸ ý Òú £ ¬ ë · ÜŠ Öз ¸ · ¨ Õß Î ð Éþ£ ¬ Ýp× ï ” à £ ¬ ÖØ× ï ÉÏ Â„ ¡ £
ÔtËÄ´ ¨ ¡ ¢ ɽ– |µ È· ß …ÜŠ Í Í Ì ï ¡ £
é cÎ å Ô¹ ï º ¥ £ ¬ ÒÆÇØÊñ ÐÐÊ¡ ÓÚÅdÔª · ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ · Öº ÓÄÏ ŒÙÖÝ  ‘
Ì « × Ú× ÓŒOˆ Ƶ Ø£ º à • ÖÝë `º Ï µ ¤ £ ¬ â xÖÝë `Ã÷ ÑY£ ¬ î ¡ ÖÝë `ØÃÁ_³ à £ ¬ ² Ì
ÖÝë `º £ ¶ ¼¡ £ ƽÕÂÕþ ÊÂÚwè µ ÐÐÊ¡ ÊÂÓÚÄÏ ¾©¡ ¢ º ÓÄÏ ¸ ®¡ ¢ ´ ó Ãû ¡ ¢ í ˜ µ ¡ ¢
› ³ ´ Å£ ¬ Õõ ¡ ¢ ‘ ÑÃÏ µ È· £ ¬ ƽÕÂÕþ ÊÂÁ®Ï £ ‘ —ÐÐÊ¡ ÊÂÓÚ– |ƽ¡ ¢ • ú ÄÏ ¡ ¢
Òæ¶ ¼¡ ¢ × Í ÈRµ È· £ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©Ò¦ ˜ ÐÐÐÊ¡ ÊÂì ¶ Î ÷ ¾©¡ ¢ Æ½ê – ¡ ¢ Ì « Ô- µ È
· ¡ £ ÔtÖT· ¸ ®Öݲ » • Mǧ ‘ ô Õß £ ¬ ¿ É• K„ t• KÖ®¡ £ ¸ ÷ Í ¶ Ï Â• Kì ¶ Ëù ë `¸ ®
ÖÝ¡ £ É¢ ¸ ®ÖÝ‘ ô ÉÙÕß £ ¬ ² » ¸ ü ÔOë `ÊÂ˾¼° ˾º î ˾¡ £ ¸ ½¹ ù ¿ hÒÔ¸ ®Öݼæ
î I¡ £ À¨ ÖT· Î ´ Õ¼‘ ô ¼®ÈÎ ² î š Õß ÒÔ„ ¡ £
Áù ÔÂÎ ì Òú £ ¬ ÒÆɽ– |½yÜŠ Ë¾ì ¶ ÒÊÖÝ¡ £ Èf‘ ô ÖØÏ ² ³ ÇÊ®× Ö· ¼° Õý
ê – £ ¬ Ãü ¶ dØÝÊù Ö®¡ £ ¼º î£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÒ®ÕQ¹ • ¡ £ …¢ Öª Õþ ÊÂÍ õ • x
ÁT¡ £
Çï Æß Ô¹ ï º ¥ £ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø Í õ Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ Î ì Òú £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ Ø•
· ½Î ï ¡ £ ¼º î£ ¬ ÖЕ ø Ê¡ ³ ¼½ÔÁT¡ £ ° ² Í ¯   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à £ ¬ ² ®î †   ‘ ÖЕ ø
× ó Ø©Ï à ¡ £
° ËÔÂÎ ì× Ó£ ¬ ÕÙÔSº â ÓÚ‘ ÑÃÏ £ ¬ —î Õ\ì ¶ Òæ¶ ¼¡ £ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¾ÅÔ¸ ý × Ó£ ¬ » ÊŒOè Fľƒ º Éú ¡ £
¶ ¬ ʮԼº î£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R£ ¬ ¹ ï Î ´ £ ¬ ë · í ˜ Ì ì • ˆ Èá ¡ ¢ – |ƽ‡ ÀÖÒ
• ú ¡ ¢ º Óé gñ R¿ ‚ ¹ Ü¡ ¢ • ú ÄÏ • ˆ ÁÖ¡ ¢ Ì « Ô- ʯ Ĩ ¿ ‚ ¹ ܵ È‘ ô ¸ Äë `Ãñ ¼®¡ £
ʮһ Ô± û Éê £ ¬ ÕÙÀî ê ÆÓÚ– |ƽ¡ £
Ê®¶ þ Ô¹ ï ÓÏ £ ¬ ÕÙ• ˆ µ ÂÝxì ¶ Õæ¶ ¨ £ ¬ Í ½† Î ¹ « ÂÄÓÚÐlÖÝ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 74¡ ¤

ß xÖTÒí ÜŠ ÈfÈ˳ ä ´ ý ÐlÓHÜŠ ¡ £
Èý Äê ´ º Õý ÔÂÒÒÎ ´ £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÕý µ ©¡ £ ± û Î ç £ ¬ Dz ¶ ä ¶ Ë¡ ¢ Úw
è µ · ö ÖIËÄ´ ¨ ÜŠ Ãñ ¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ Á¢ ÖƇ ø ÓÃʹ ˾£ ¬ ÒÔ° ¢ º Ï ñ R  ‘ ʹ ¡ £
¶ þ Ô± û Òú £ ¬ Á®Ï £ ‘ —¡ ¢ ËÎ × ÓØ‘   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ • ˆ Î ÄÖt  ‘ ÖÐ
• ø × ó Ø©£ ¬ Ê· Ì ì • É  ‘ ˜ ÐÃܸ ± ʹ ¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ Á¢ ° ² “ á ¸ ß û • ÜŠ Ãñ ¿ ‚ ¹ ܸ ®£ ¬
ÖÎ Éò ÖÝ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©• ˆ Ò×   ‘ Í ¬ Öª ÖƇ ø ÓÃʹ ˾Ê£ ¬ …¢ Öª Õþ ÊÂ
• ˆ » Ý  ‘ ¸ ± ʹ ¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ¼× Éê £ ¬ ÁTÏ ÄÐÐÊ¡ £ ¬ Á¢ Î ¿ ˾¡ £
Á¢ – |¾©¡ ¢ • VŒŽ¡ ¢ ܲ ÖÝ¡ ¢ é _Ôª ¡ ¢ Ðô Æ· ¡ ¢ º Ï ‘ С ¢ ÆÅÆŵ È· Ðû “ á ˾¡ £
Èý Ô¼º Î ´ £ ¬ Ç° …¢ Öª Õþ ÊÂÍ õ • x¼° ½ü ÊÌ º Í ÕÜ˹ ¡ ¢ Þ Dß \ʹ Í õ Ã÷ × ø
ë [Ää û }Õn£ ¬ • KÕ“ ËÀ¡ £
Ï ÄËÄÔ¼º î£ ¬ Éê ‡ Àž lº £ ˽û }Ö®½û ¡ £
Î å ÔÂÒÒÎ ´ £ ¬ Dz ʹ Õß ‘ ]Çô ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ÁTÒæ¶ ¼ÐÐÖЕ ø Ê¡ ¡ £
Áù Ô¶ ¡ î£ ¬ · â » Ê× ÓÄÏ Ä¾º Ï   ‘ ± ± Æ½Í õ ¡ £ Î ì Òú £ ¬ Éê ‡ Àê „ Î ÷ ¡ ¢ º Ó
ÄÏ Öñ ½û ¡ £
Çï Æß Ô± û Éê £ ¬ ÁTÏ ¢ ÖÝ° ² “ á ˾¡ £ ÈÉÒú £ ¬ ÔtÉÏ ¶ ¼Â· ¿ ‚ ¹ ܸ ®Óö ܇
ñ {Ѳ ÐÒ£ ¬ ÐÐÁô ÊØ˾Ê¡ £
° ËÔ¶ ¡ î£ ¬ ± ø ² ¿ ÊÌ Àɺ Úµ Ä¡ ¢ ¶ Y² ¿ ÊÌ ÀÉÒó º ê ʹ ÈÕ± ¾¡ ¢ Ùn- t• ø
Ô» £ º
» ʵ Û· î • ø ÈÕ± ¾‡ ø Í õ £ º ë Þ Î ©× Ô¹ ÅС ‡ ø Ö®¾ý £ ¬ ¾³ Í ÁÏ à ½Ó£ ¬ ÉЄ Õ
ÖvÐÅÐÞ ÄÀ£ » › rÎ Ò× æ× ÚÊÜÌ ì Ã÷ Ãü £ ¬ ÑÙÓÐ…^Ï Ä£ ¬ å Ú· ½®• Óò Î · Í þ ‘ ѵ Â
Õß £ ¬ ² » ¿ ÉÏ ¤ ” µ ¡ £ ë Þ ¼´ Î » Ö®³ õ £ ¬ ÒÔ¸ ß û • Ÿo¹ ¼Ö®Ãñ £ ¬ ¾Ãî ¾ä hç C£ ¬ ¼´
Áî ÁT± ø £ ¬ ß €Æä ½®ˆ ö £ ¬ · ´ Æä ì ¸ Äß ¡ £ ¸ ß û • ¾ý ³ ¼¸ д ÷ • í ³ ¯ ¡ £ Ó‹ Í õ ¾ý ³ ¼£ ¬
Òà ÒÑÖª Ö®¡ £ ¸ ß û • £ ¬ ë Þ Ö®– |· ª Ò² ¡ £ ÈÕ± ¾ÃÜß ƒ ¸ ß û • £ ¬ é _‡ ø ÒÔ• í £ ¬ • r
Í ¨ ÖЇ ø ¡ £ ÖÁì ¶ ë Þ ¹ ª £ ¬ ¶ ø ŸoÒ» ³ Ë֮ʹ £ ¬ ÒÔÍ ¨ º Í º á £ Éп Ö‡ ø Í õ Öª Ö®
Î ´ Œ• £ ¬ ¹ ÊÌ ØDz ʹ ³ Ö• ø ² ¼¸ æ ë Þ ÐÄ¡ £ ¼½× Ô½ñ ÒÔÍ ù £ ¬ Í ¨ † – ½Yº ã ¬ ÒÔÏ à
ÓHÄÀ¡ £ ÇÒÂ}ÈËÒÔËĺ £   ‘ ¼Ò£ ¬ ² » Ï à Í ¨ º ã ¬ ØMÒ» ¼ÒÖ®Àí ÔÕ£ ¿ ÒÔÖÁÓÃ
± ø £ ¬ · ò ÕlËù º ã ¿ Í õ Æä ˆ DÖ®¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 75¡ ¤

ÓÖÙn¸ ß û • Í õ µ • - t• ø Ô» £ º
½ñ   – ‡ ø ÈËÚw• ¤ • í ¸ æ£ ¬ ÈÕ± ¾Åc  – ‡ ø   ‘ ½ü à • £ ¬ µ ä ÕÂÎ ÄÎ ï ÓÐ× ã ¼Î
Õß ¡ £ • h¡ ¢ Ì Æ¶ ø Ï Â£ ¬ Òà » ò Í ¨ ʹ ÖЇ ø ¡ £ ¹ ʽñ Dz º Úµ ĵ ÈÍ ù ÈÕ± ¾£ ¬ Óû Åc
Í ¨ º Í ¡ £ Çä Æä Œ§ È¥ ʹ £ ¬ ÒÔ• ر ˽®£ ¬ é _Î ò – |· ½Ï ò ï LĽÁx¡ £ Æ• ÊÂ֮؟£ ¬
Çä ÒËÈÎ Ö®¡ £
Î ì × Ó£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÂ}ÕQ¡ £
¾ÅÔÂÎ ì Î ç £ ¬ ܇ ñ {ÖÁÉÏ ¶ ¼¡ £
¶ ¬ ʮԶ ¡ á h£ ¬ á ã Æ½ê – ½› ¼®Ëù ì ¶ ´ ó ¶ ¼¡ £ Ì « • R³ Ç£ ¬ ƽÕÂÕþ ÊÂÚw
è µ µ ȼ¯ Ⱥ ³ ¼Í ¢ × h£ ¬ ¶ ¨ Ì « • R  ‘ ° ËÊÒ¡ £
ʮһ ÔÂÐÁî£ ¬ ³ õ ½o¸ ®¡ ¢ ÖÝ¡ ¢ ¿ h¡ ¢ ˾¹ ÙÀô Ùº ¼° š Ì ï ¡ £ ƽÕÂÕþ
ÊÂËÎ × ÓØ‘ ÖÂÊË¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ º ö ¶ ¼´ ð ƒ º   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à ¡ £ ½û Ì ì ΠĈ D× • µ È
• ø ¡ £
Ê®¶ þ Ô£ ¬ ¸ ÄËÄ´ ¨ ÐИ ÐÃÜÔº   ‘ ÐÐÖЕ ø Ê¡ £ ¬ Ù• µ ä ³ à ¡ ¢ Ò² ËÙŽ§ ƒ º
µ ȃ LÐÐÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ • ˆ Èá ÅÐÐй ¤ ² ¿ Ê£ ¬ ÅcÐй ¤ ² ¿ ÉЕ ø ¶ Î Ì ì
µ ȳ Ç´ ó ¶ ¼¡ £
ËÄÄê ´ º Õý Ô¹ ï î£ ¬ ÐÞ Çú ¸ · Ðû Â}• R¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ ° Ù• ú ‡ ø Dz ʹ • í ³ ¯ ¡ £
ÐÁº ¥ £ ¬ Úwè µ   ‘ ˜ ÐÃܸ ± ʹ ¡ £ Á¢ ÖT· ¶ ´ ÖÎ ¶ ¼¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ ¹ ï á h£ ¬ · â Î ô ľ
Í Áɽ  ‘ Î ä ¶ ¨ ɽ£ ¬ Æä Éñ ¡ õ Î ä ¶ ¨ ¹ « ¡ £ Ȫ   ‘ ì `œY¡ £ Æä Éñ Ô» ì `œYº î ¡ £ ÒÒ
î£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ • í ³ ¯ ¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ³ Ç´ ó ¶ ¼¡ £ Î ö ÉÏ ¶ ¼Â¡ Åd¸ ®× Ô  ‘ Ò» · ¡ £
Á¢ é _Ôª µ È· ß \˾¡ £
¶ þ Ô¸ ý Éê £ ¬ Õ³ º Ï ÄÏ º Ï Ñ}  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ° ¢ ÑYÑ}  ‘ ÖЕ ø ÓÒ
Ø©¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ¸ Ľ› ¼®Ëù   ‘ º ê Î ÄÔº £ ¬ ÒÔñ RÌ ì ÕÑÖª Ôº Ê¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ܇ ñ {
ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Èý Ô¼º á h£ ¬ Ò®ÂÉè TÑ}  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ¡ £ ÈÉÒú £ ¬ ÓÒØ©Ï à º ö ¶ ¼² ì
ƒ º ¡ ¢ Ê· Ì ì • É¡ ¢ Ò®ÂÉè T¡ ¢ ² ®î † ¾ã ÁT¡ £
Î å Ô¶ ¡ º ¥ Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ë · ÉÏ ¶ ¼Öؽ¨ Ðû Â}• R¡ £ ± û ³ ½£ ¬ Î ö – |
ƽ· ² ©ÖÝ„ e  ‘ Ò» · ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 76¡ ¤

Áù ÔÂÒÒ³ ó £ ¬ Ê· Ì ì • ÉÑ}  ‘ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à £ ¬ º ö ¶ ¼´ ð ƒ º ¡ ¢ Ò®ÂÉè T ‘
ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ² ®î †   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬ Á®Ï £ ‘ — ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ ¬ ° ¢ ÑY¡ ¢ • ˆ Î Ä
Öt• K…¢ Öª Õþ Ê¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ÁTÐû » ÕÔº ¡ £ º Úµ Ä¡ ¢ Òó º ê × à £ ¬ ¸ ß û • ʹ Õß ² »
ÄÜŒ§ ÖÁÈÕ± ¾¡ £ Ãü ÈÔÖÁ¸ ß û • £ ¬ ý V- t• ø £ ¬ ÇÐØŸ¸ ß û • ‡ ø Í õ £ ¬ ʹ Í ¨ ÖIÈÕ
± ¾£ ¬ ÆÚì ¶ ± ص ÃÒª î I¡ £
Çï Æß ÔÂÎ ì Êù £ ¬ ´ ó Ãû · ß _ô ” ¡ ¢ ¿ ‚ ¹ Ü• ˆ º ê · ¶ £ ¬ × ø ± IÓù Ùå X£ ¬ Ãâ
¹ Ù¡ £
° ËÔ± û Òú £ ¬ Ñ}Á¢ Ðû » ÕÔº £ ¬ ÒÔå XÕæ  ‘ Ôº ʹ ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ · â » Ê× Óº ö
¸ ç ³ à   ‘ ë …ÄÏ Í õ ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ Ãü ÇÓ¾dÓ‘ ½¨ ¶ ¼ÐU¡ £ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÂ}ÕQ¡ £
° ¢ ÐgÂÔµ ØÏ å ê – £ ¬ ” ¡ ËÎ ± ø ÓÚÅ£ ŽX¡ £ ¾ÅÔÂÎ ì Éê £ ¬ ÔSº â   ‘ ‡ ø × Ó¼À¾Æ¡ £
° ² ÄÏ ‡ ø Í õ Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ Dz ë …ÄÏ Í õ º ö ¸ ç ³ à æ‚ ´ ó Àí ¡ ¢ Û· ê U¡ ¢
² ì º ± Õ¡ ¢ ³ à ¶ d¸ ç ƒ º £ ¬ ½ð ý Xµ ÈÌ Ž£ ¬ Á¢ ´ ó Àí µ ÈÌ ŽÐÐÁù ² ¿ £ ¬ é Ÿé ŸŽ§ ÒÔ
ÉЕ ø ¼æë …ÄÏ Í õ ¸ µ £ ¬ ² ñ µ • ÒÔÉЕ ø ¼æ¸ ®Î ¾£ ¬ å ¸ Ô´ ÒÔÊÌ Àɼæ˾ñ R¡ £ Ôt
° ² ÄÏ ‡ ø Í õ ê • ¹ â • mÈë ³ ¯ ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¶ ¬ ʮԸ ý Éê £ ¬ ËÎ Ñ}Ï Ýé _ÖÝ¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ÖƇ ø ÓÃ˾ÑÔ £ º ¡ ° „ eÇÓ³ à
ɽʯ ½q£ ¬ » ð ² » ÄÜÈ» ¡ £¡ ± Ôt² ÉÖ®¡ £ Î ÷ · ¬ Çõ ° ¢ Å« ° æµ Ä¸ ç µ ÈÂÊÐ\• í ½µ £ ¬
ÊÚº ÈÎ á µ ÈÌ Ž¿ ‚ ¹ Ü¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ¶ ¨ Æ· ¹ Ù× ÓŒOÊa” ¢ ÂÔ¡ £
ʮһ ÔÂÒÒÓÏ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¼× Êù £ ¬ Á¢ Ùç ¸ ®Â· ¿ ‚ Ôª Ž› ¸ ®¡ £
Ê®¶ þ Ô¸ ý Ðç £ ¬ Á¢ ÖTÎ » Î ÓÓ ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £
Î å Äê ´ º Õý Ô¸ ý × Ó£ ¬ ½¨ ÉÏ ¶ ¼³ ÇÚò • R¡ £ ÐÁá h£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ µ • Dz
Æä µ Üã ß ² ý• í ÙRÕý µ ©£ ¬ • K× à Í ¨ ʹ ÈÕ± ¾¡ £ Dz ± ± ¾©Â· ¿ ‚ ¹ ÜÓÚÒ² ŒOÓ ¡ ¢ ¶ Y
² ¿ ÀÉÖÐÃÏ ¼× Í ù ÖI¸ ß û • ¡ £
¶ þ ÔÂÐÁá h£ ¬ Î ö ¸ ÊÖÝ· Ö®ÃCÖÝ„ e  ‘ Ò» · ¡ £
Èý ÔÂ¼× Òú £ ¬ ½û Ãñ é g± ø Æ÷ £ ¬ · ¸ Õß ò ž ¶ à ¹ Ѷ ¨ × ï ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ë · ÇÓ¾d
ÕÐÖI½¨ ¶ ¼¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ÁTÖT· Ůֱ ¡ ¢ Æõ µ ¤ ¡ ¢ • hÈË  ‘ ß _ô ” » ¨ ³ à Õß £ ¬ » Ø
» Ø¡ ¢ Î · Ø£ ƒ º ¡ ¢ ÄËÐU¡ ¢ Ì ÆØ£ Ì ØÈËÈÔÅf¡ £
Ï ÄÎ å Ô¹ ï º ¥ £ ¬ ¶ ¼Ôª Ž› ° Ù¼ÒÅ« ° Î ËÎ ¼Î ¶ ¨ ¸ ®Î å » ¨ ¡ ¢ ʯ ³ Ç¡ ¢ ° × ñ RÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 77¡ ¤

Èý Õ¯ ¡ £
Áù ÔÂÐÁÒÑË· £ ¬ • ú ÄÏ ÈËÍ õ ± £ º Í µ ÈÑý ÑÔ» ó Ð\£ ¬ ë · ÕDÊ× • º Èý ÈË£ ¬
ð NÎ ð Õ“ ¡ £
¼º ÓÏ £ ¬ ² Ì ‡ ø ¹ « • ˆ Èá × ä £ ¬ · â ÖTÍ õ Î ô ÑY¼ª   ‘ º ÓÆ½Í õ ¡ £
Çï Æß ÔÂÐÁº ¥ £ ¬ ÕÙ¸ ß ø Q¡ ¢ „ ¢ è ¤ ¡ ¢ º ÂÖt¡ ¢ Àî Ì ì Ýo¡ ¢ í n• ©Î Ä¡ ¢ Àî
¸ ° ÉÏ ¶ ¼¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ ÁT¸ ÷ · Š Wô ” ¹ Ù£ ¬ Áî ¹ ÜÃñ ¹ Ù¼æî IÖ®¡ £ ¹ ï á h£ ¬ Á¢ ¶ R
Ê· Ì ¨ £ ¬ ÓÒØ©Ï à Ëþ ² ì ƒ º   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ÔtÔ» £ º ¡ ° ÕÙ¹ Ùš ÔÚÖ± ÑÔ£ ¬
ò v» ò ÓÐÎ ´ ®” £ ¬ Æä ˜ OÑÔŸoë [£ ¬ Î ã ‘ „ Ëû ÈË£ ¬ “   ‘   – Ö÷ ¡ £¡ ± ÈÔÖIÌ ì Ï Â
Öª Ö®¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ÁTÎ ÷ Ï ÄÐû “ á ˾¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ Dz ¶ ¼½yî IÓ ¶ ä ƒ º ¡ ¢ ½yî IÍ õ
‡ ø ² ý µ Èü cé † ¸ ß û • ± ø ´ ¬ ¡ £ Á¢ – |Î ÷ ¶ þ ´ ¨ ½yÜŠ ˾£ ¬ ÒÔ„ ¢ Õû   ‘ ¶ ¼Ôª Ž› £ ¬
Åc° ¢ ÐgÍ ¬ × hÜŠ Ê¡ £
° ËÔ¸ ý × Ó£ ¬ æ ¹ ÅŽ§ Ó‘ Î ÷ · ¬ ¼° ½¨ ¶ ¼ÐU¡ £
¾ÅÔ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ° ¢ Ðg‡ ú · ®³ Ç¡ £ ¼º á h£ ¬ Ãü º Úµ Ä£ ¬ Òó º ê Ñ}ý V‡ ø • ø ʹ
ÈÕ± ¾£ ¬ ÈÔë · ¸ ß û • ÈËŒ§ ËÍ ¡ £ ܇ ñ {ÖÁí ý ÉÏ ¶ ¼¡ £ Ê· Ì ì • ÉÑ}  ‘ ˜ ÐÃܸ ± ʹ ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÎ ì Òú Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¼º î£ ¬ ë · ÖÐ • ø Ê¡ ¡ ¢ ˜ ÐÃÜÔº £ º ÓÐ
ÊÂÅc¶ RÊ· Ì ¨ Í ¬ × à ¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©° ¢ ÑY  ‘ …¢ Öª Õþ Ê¡ £ Á¢ º ÓÄÏ µ È
· ÐÐÖЕ ø Ê¡ £ ¬ …¢ Öª Õþ Ê° ¢ ÑYÐÐÊ¡ Ê¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ë · ¶ dº ö ˼µ È× g¡ ¶ ë
ÔŠ ¡·¡¢¡ ¶ ÃÏ × Ó¡·¡¢¡ ¶ Õ“ ÕZ¡·¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÒÔº Í ¶ Y» ô ŒO ¡ ¢ ª š
º ú Øݳ ä º ² ÁÖ´ ý ÖÆ£ ¬ ¼æÆð ¾Ó× ¢ ¹ Ù¡ £
ʮһ Ô¸ ý Éê £ ¬ ËÎ ± ø × ÔÏ å ê – ¹ ¥ ÑØɽ³ ÇÕ¯ £ ¬ ° ¢ Ðg· Öß zÖTÜŠ ” ¡ Ö®¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÎ ì Òú £ ¬ ÖIÑØß …Í Í Êù ÜŠ Ê¿ £ ¬ Ì ÓÒÛÕß Ì ŽËÀ¡ £
Áù Äê ´ º Õý Ô¹ ï á h£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ µ • Dz ʹ • í ¸ æÕD™à ³ ¼½ð ¿ ¡ ¡ £ Á¢
Ëĵ ÀÌ á ÐÌ ° ´ ² ì ˾¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ° ¢ ÐgÂÔËÎ Ñ}ÖÝ¡ ¢ µ ° ² ¸ ®£ ¬ · ý ÈfÈ˶ ø ß €¡ £
¸ ý Éê £ ¬ …¢ Öª Õþ ÊÂ—î ¹ û ÁT  ‘ ‘ ÑÃÏ Â· ¿ ‚ ¹ Ü¡ £ Ôt˜ ÐÃܸ ± ʹ Ê· Ì ì • É¡ ¢ ñ €
ñ Rº ö Øݳ ö ÖÁÏ å ê – Ò• ŽŸ¡ £
¶ þ Ô¼º á h£ ¬ î CÐÂÖÆÃɹ Å× Öì ¶ Ì ì Ï Â£ ¬ ÔtÔ» £ º
ë Þ Î ©× ÖÒÔ• ø ÑÔ£ ¬ ÑÔÒÔ¼oÊ£ ¬ ´ ˹ Žñ Ö®Í ¨ ÖÆÒ² ¡ £ Î Ò‡ ø ¼Ò„ “ ˜ IÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 78¡ ¤

Ë· · ½£ ¬ Ë× Éк † ¹ Å£ ¬ Î ´ å ØÑu× ÷ £ ¬ · ² Î Ä• ø ½ÔÓÕ h× Ö¼° Î · Ø£ × Ö£ ¬ ÒÔß _
± ¾³ ¯ Ö®ÑÔ¡ £ ½ñ Î ÄÖÎ Œ‹ Åd£ ¬ ¶ ø × Ö• ø · ½ê I£ ¬ Æä ì ¶ Ò» ´ ú Öƶ È£ ¬ ÒÔß _± ¾
³ ¯ Ö®ÑÔ¡ £ ½ñ Î ÄÖÎ Œ‹ Åd£ ¬ ¶ ø × Ö• ø · ½ê I£ ¬ Æä ì ¶ Ò» ´ ú Öƶ È£ ¬ Œ•   ‘ Î ´ ‚ ä ¡ £
Ì ØÃü ‡ ø ŽŸ° Ë˼° Í „ “   ‘ Ãɹ ÅÐÂ× Ö£ ¬ × gŒ‘ Ò» ÇÐÎ Ä× Ö£ ¬ ÆÚì ¶ í ˜ ÊÂß _ÑÔ
¶ ø ÒÑ¡ £ × Ô½ñ ÒÔá á £ ¬ · ² - t• ø î C° l£ ¬ • KÓÃÃɹ ÅÐÂ× Ö£ ¬ ÈÔÒÔ• h× Ö¸ ± Ö®¡ £
Æä ð N¹ « ʽΠĕ ø £ ¬ Ï Ì ÈÔÆä Åf¡ £
Èý ÔÂÈÉ× Ó£ ¬ º Úµ Ä¡ ¢ Òó º ê ÖÁì ¶ ñ R• u£ ¬   ‘ ÈÕ± ¾ÈËËù ¾Ü¶ ø ß €¡ £ Î ì
Î ç £ ¬ ° ¢ Ðg‡ ú · ®³ Ç£ ¬ º B± ¤ ÓÚ¹ é Tɽ¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ” ¡ ËÎ Œ¢ • ˆ ÊÀ‚ ܳ ö ³ à ž ©
ÆÖ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÐÁÒÑ£ ¬ ÖÆÓñ - t´ ó С Ê®¼~¡ £
Áù ÔÂÐÁÒÑ£ ¬ ÇÓ¾dÓ‘ ½¨ ¶ ¼£ ¬ ʧ Àû £ ¬ ÓÖÉÃ× · Ëô » ð ƒ º - t• ø ¡ ¢ ½ð · û £ ¬
Õ“ ËÀ¡ £ ± û Éê £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ µ • Dz Æä ÊÀ× Ó• × • í ³ ¯ ¡ £ ¹ ï î£ ¬ Ôt¶ - Πı þ
Âʱ ø ¸ ° Ï å ê – ¡ £ Çï Æß Ô¼º ËÈ£ ¬ Á¢ ÖT· Ãɹ Å× ÖŒW¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ Á¢ ‡ ø × ÓŒW£ ¬
Dz ʹ Õß Œ• Àí ÖT· Ô©œþ £ ¬ ÔtÖIËÎ ‡ ø ÜŠ Ãñ £ ¬ ʾÒÔ² » Óû Óñ ø Ö®Òâ £ ¬ Ñ}
Dz Ó ¶ ä ƒ º ¡ ¢ Í õ ² ý ‡ ø µ ÈÖÁ¸ ß û • £ ¬ Ï à Ò• µ ¢ Á_µ ÈÌ Ž¡ £ º £ µ ÀÈf‘ ô ½â Èê é ®¡ ¢
Àî Í ¥ µ È” ¡ ËÎ Œ¢ Ï ÄÙFì ¶ » ¢ Î ² ÖÞ £ ¬ ÓÖ” ¡ ËÎ Œ¢ ¹   Î Ä» ¢ ì ¶ ¹ Þ × Óž ©¡ £
° ËÔ¼º î£ ¬ ΠĽð ÖÞ ÕÐÓ‘ ʹ ˾¡ £ ± û Éê £ ¬ ÔtÖT· „ ñ ÕnÞ rÉ£ £ ¬ Ãü
ÖЕ ø Ê¡ ² ÉÞ rÉ£ Ê£ ¬ ÁР ‘ —lÄ¿ £ ¬ Ï à Í Áµ ØËù ÒËÕß £ ¬ î CÐÐÖ®¡ £ ¸ ß û • ™à
³ ¼ÁÖÑÜ• UÆä Í õ µ • £ ¬ Á¢ µ • µ Ü ã ß ² ý  ‘ Í õ ¡ £ ¸ ß û • ÊÀ× Óµ • × à Æä Ê¡ £ Dz Î Ó¶ ä
˼² » » ¨ ¡ ¢ Àî Ö@µ ÈÖÁ¸ ß û • ° ´ Ö®¡ £
¾ÅÔ¼º Î ´ £ ¬ · â ¸ ß û • ÊÀ× Ó• ×   ‘ – |° ² ¹ « ¡ £ • × Þ o£ ¬ ÊÚ• × Ì Øß MÉÏ Öù
‡ ø ¡ £ ë · Âʱ ø Èý ǧ £ ¬ ¸ ° Æä ‡ ø ë y¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ë · Èf‘ ô ËÎ ÖÙÁxÕ÷ ¸ ß û • ¡ £ º ö
Øݳ ö ¡ ¢ Ê· Ì ì • É• K  ‘ ÕÂÕþ Ê£ ¬ ° ¢ ÑY  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬ Ðк ÓÄÏ ÖЕ ø Ê¡ ÊÂ
Ù• µ ä ³ à ÐÐê „ Î ÷ ËÄ´ ¨ ÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ Î Ó¶ ä ˼² » » ¨ ¡ ¢ Àî
Ö@ÒÔ¸ ß û • ˜ ÐÃܸ ± ʹ ½ð · ½‘ cÖÁ£ ¬ · î Í õ ã ß ² ý± í £ ¬ · Qµ • ¼² ² ¡ £ ¬ Áî ã ß ² ý™à ‡ ø
Ê¡ £
¶ ¬ ʮԼº î£ ¬ ¶ ¨ ³ ¯ ƒ x· þ É« ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ Dz ± ø ² ¿ ÊÌ Àɺ Úµ Ä¡ ¢ Åй ÙÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 79¡ ¤

Ðì ÊÀÐÛ£ ¬ ÕÙÍ õ µ • ¡ ¢ Í õ ã ß ² ý¼° ÁÖÑܾã Ô„ ê I¡ £ Ãü ‡ ø Í õ î ^Ý‚ ¸ ç ÂÊ´ ó ÜŠ ¸ °
¸ ß û • £ ¬ Úwè µ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÓÚ– |¾©£ ¬ ÈÔÔtÖI¸ ß û • ÜŠ Ãñ ¡ £
ʮһ Ô¹ ï î£ ¬ ¸ ß û • ý ” Öݶ ¼î I´ Þ Ì ¹ µ ÈÒÔÎ ÷ ¾©ƒ ȸ ½¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ ° ²
ÄÏ ‡ ø Í õ Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ µ • Dz ʹ • ĺ Úµ ÄÈë ³ ¯ £ ¬ × à µ • ¼º Ñ}
Î » ¡ £
Ê®¶ þ Ô¼º á h£ ¬ Î ö Õõ ¡ ¢ ‘ ÑÃÏ ¡ ¢ ÐlÝx  ‘ Èý · ¡ £
Æß Äê ´ º Õý ÔÂÐÁá hË· £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÕý µ ©¡ £ ± û Î ç £ ¬ Ò®ÂÉè T¡ ¢
Á®Ï £ ‘ —ÁT¡ £ Á¢ ÉЕ ø Ê¡ £ ¬ ÁTÖƇ ø ÓÃʹ ˾¡ £ ƽÕÂÕþ ʺ ö ¶ ¼´ ð ƒ º   ‘ ÖÐ
• ø × ó Ø©Ï à £ ¬ ‡ ø × Ó¼À¾ÆÔSº â   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ ¬ ÖƇ ø ÓÃʹ ˾° ¢ º Ï ñ RƽÕÂ
ÉЕ ø Ê¡ Ê£ ¬ Í ¬ Öª ÖƇ ø ÓÃʹ ˾Ê• ˆ Ò× Í ¬ ƽÕÂÉЕ ø Ê¡ Ê£ ¬ ÖƇ ø ÓÃʹ
˾¸ ± ʹ • ˆ » Ý¡ ¢ ƒ LÖƇ ø ÓÃʹ ˾Àî ˆ ò × É¡ ¢ û œÐg¶ ¡ • K…¢ Öª ÉЕ ø Ê¡ Ê¡ £
¼º ÓÏ £ ¬ ë · ÖTÍ ¶ Ï Â¹ Ùë `ÖЕ ø Ê¡ ¡ £ ¼× Òú £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ µ • × à Õˆ • ÄÆß ° Ù
ÈË· ÅÓP£ ¬ ÔtÔS• ÄËÄ° ÙÈË¡ £ Ôt¸ ß û • Î ÷ ¾©ƒ ȸ ½£ ¬ ¸ Ä  ‘ – |ŒŽ¸ ®£ ¬ ®‹ ´ È
± ¯ ŽX  ‘ ½ç ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ Ãɸ ç   ‘ ¸ ß û • ° ² “ á ʹ £ ¬ Åå » ¢ · û ¡ £ ÔtÖI¸ ß û • ³ ¼Ãñ
Ô» £ º
ë Þ ¼´ Î » ÒÔ• í £ ¬ é h  – ‡ ø ¾Ãî ¾± ø • y£ ¬ ƒ Ô¶ ¨   – Í õ £ ¬ ³ · ß €± ø Êù ¡ £ Ê®
Äê Ö®é g£ ¬ Æä Ëù ÒÔ± £ × o° ² È« Õß £ ¬ ŸoËù ² » ÖÁ¡ £ ² » ˆ DÄæ³ ¼ÁÖÑÜ× Ô× ÷ ² »
¾¸ £ ¬ ÉÃÒ× ‡ ø Í õ µ • ¡ £ Á¢ ° ² ‘ c¹ « ã ß ² ý¡ £ ÔtÑܸ ° ê I¡ £ Ñ}» ü ÑÓ² » ÖÁ£ ¬ ØM¿ É
á Œ¶ ø ² » ÕD¡ £ ÒÑDz ÐÐÊ¡ Âʱ ø – |Ï Â£ ¬ Î ©ÑÜÒ» Éí ÊÇÓ‘ £ ¬ ã ß ² ý± ¾· ǵ ÃÒÑ£ ¬
ÔÚËù Œ’ å ¶ ¡ £ × Ôð NÃ{• ÄÔŸÕ`£ ¬ Ò» ŸoËù † – ¡ £
¶ þ ÔÂÐÁÎ ´ Ë· £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©² ®î †   ‘ ˜ ÐÃܸ ± ʹ ¡ £ ± û × Ó£ ¬ µ Û¶ RÐÐŒm£ ¬
Ó^„ ¢ ± ü ÖÒ¡ ¢ ÔSº â ¼° Ì « ³ £ Çä Ðì ÊÀ¡ Ëù Æð ³ ¯ ƒ x£ ¬ ´ ó • ‚ £ ¬ Åe¾ÆÙnÖ®¡ £
¶ ¡ á h£ ¬ ÒÔš qð ‡ £ ¬ ÁTº BŒm³ Ç¡ £ Èɳ ½£ ¬ Á¢ Ë¾Þ r˾£ ¬ …¢ Öª Õþ Ê• ˆ Î ÄÖt
  ‘ Ë¾Þ rÇä ¡ £ ÔOËĵ ÀѲ ÐЄ ñ Þ r˾£ ¬ „ ñ ÕnÞ rÉ£ £ ¬ ÅdÐÞ Ë®Àû ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬
Èf‘ ô • ˆ º ê · ¶ ” ¡ ËÎ ± ø ÓÚÈfɽ± ¤ ¡ £ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ µ • • í ³ ¯ £ ¬ Çó ÒŠ » Ê× ÓÑà
Í õ ¡ £ ÔtÔ»£ º ¡ ° Èê Ò» ‡ ø Ö÷ Ò² £ ¬ ÒŠ ë Þ × ã ÒÓ ¡ £¡ ± µ • Õˆ ÊÀ× Ó• × ÒŠ £ ¬ • ÄÖ®¡ £
ÔtÖIµ • Ô» £ º ¡ ° Çä ƒ ȸ ½ÔÚá á £ ¬ ¹ Ê° à ÖTÍ õ Ï Â¡ £ Î ÒÌ « × æ• rÒà ¶ ¼× oÏ È¸ ½£ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 80¡ ¤

¼´ Áî ° à ÖTÍ õ ÉÏ £ ¬ ° ¢ Ë¼Ì má á ¸ ½£ ¬ „ t° à Æä Ï Â¡ £ Çä ÒËÖª Ö® ¡ £¡ ± Î ´ Ž× £ ¬
Ãü Ãɸ ç ¡ ¢ ÚwÁ¼å ö ËÍ µ • ß €¡ £ Ôt‡ ø Í õ î ^Ý‚ ¸ ç Âʱ ø Êù ¸ ß û • Í õ ¾©£ ¬ Ó Ó
¶ ä ƒ º ¡ ¢ ½¹ Ì ì Òí   ‘ ¸ ß û • ‡ ø ß _ô ” » ¨ ³ à ¡ £ ÓÖÔtÖI¸ ß û • ³ ¼Ãñ Ô» £ º
ë Þ Î ©³ ¼Ö®Ê¾ý £ ¬ ÓÐËÀŸo¶ þ ¡ £ ² » Òâ   – ‡ ø ™à ³ ¼£ ¬ Ým¸ ÒÉÃÒ× ‡ ø Ö÷ ¡ £
± ˼Èò ŒÂʱ ø Ð\£ ¬ Œ¢ Ö  – µ ÈÎ £ ” _² » ° ² £ ¬ ÒÔ  – Àè Êü Ö®¹ Ê£ ¬ Ì ØDz ± ø × o
ËÍ ‡ ø Í õ • × ß €‡ ø £ ¬ µ ì ¾ÓÅf¾©£ ¬ Ãü ß _ô ” » ¨ ³ à Í ¬ Í ù æ‚ “ á £ ¬ ÒÔ¾¸   – ° î ¡ £
  – – |Í ÁÈË£ ¬ Ï Ì ®” ŸoÎ · £ ¬ ° ² ¶ ÂÈç ¹ Ê¡ £ ÒÑ„ eë · Œ¢ Ž› £ ¬ ‡ Àê « ± ø Ê¿ £ ¬ Î ð
Áî ÇÖ· ¸ ¡ £   – » ò Í ý „ Ó£ ¬ ± ØÖ· ý ÂÔ£ ¬ ÒËŒ• ˼֮¡ £
Èý Ô¸ ý × ÓË· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¸ ÄÖT· ÐÐÖЕ ø Ê¡   ‘ ÐÐÉЕ ø Ê¡ ¡ £ ¼×
Òú £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Ï ÄËÄÔÂÈÉÎ ç £ ¬ ÔOÖT· Ãɹ Å× ÖŒW½Ì ÊÚ£ ¬ ¶ ¨ ß _ô ” » ¨ ³ à × Óµ ÜÊa” ¢
¸ ñ ¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ¶ ¨ ÜŠ ¹ Ùµ ȼ‰£ ¬ ÒÔÜŠ ¶ à ÉÙ  ‘ ² î ¡ £ ¼º á h£ ¬ ÁÖÑÜËÀ£ ¬ ÑÜü h
Åá ÖÙŒOµ ÈÑ}Á¢ Í õ • × Êè ŒÙ³ л ¯ º î œØ  ‘ Í õ £ ¬ ¸ Zì ¶ Õä • u¡ £
Î å Ô¹ ï î£ ¬ Ò² ËÙŽ§ ƒ º ¡ ¢ ‡ ÀÖÒ· ¶ µ ȼ° ËÎ ± ø ‘ ð ÓڼΠ¶ ¨ ¡ ¢ ÖØ‘ c£ ¬
½Ô” ¡ Ö®£ ¬ « @Æä ¶ ¼½yÅ£ Ðû ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ Í þ ÖÝ· ¬ Çõ ½µ ¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜ
Ôº ʺ Ï ´ ð   ‘ ÕÂÕþ Ê¡ £ ± û ³ ½£ ¬ À¨ Ì ì Ï Â‘ ô ¿ Ú¡ £ œpÖT· Õn³ Ì Ê®· ÖÖ®Ò» £ ¬
Ãâ ÉÏ ¶ ¼¼Z¶ • ¡ £ ¹ ÜÃñ ¹ Ùß wÞ D£ ¬ ÒÔÁù ʮԠ ‘ Ò» ¿ ¼¡ £ ¸ ÄÐû » Õ  ‘ ¹ â µ “ ˾£ ¬
Ðû » Õʹ ¾€Õæ  ‘ ¹ â µ “ ˾ʹ ¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ Ãü ˜ ÐÃÜÔº é † Œ• ÜŠ ” µ ¡ £
Áù Ô¸ ý Ðç £ ¬ ë · Êù ÜŠ ß €£ ¬ Ëù ß ^ÖÝ¿ h´ å · » Ö÷ Õß ½oï ‹ ʳ ¡ ¢ á tËŽ¡ £
¶ ¡ º ¥ £ ¬ ÁT¸ ÷ · ¶ ´ ÖÎ ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ ± û Éê £ ¬ Á¢ ¼®Ì ï ì ¶ Öж ¼– |ÄÏ ½¼¡ £ ½û ß …
Ãñ ÉÃÈë ËÎ ¾³ Øâ ÂÓ¡ £
Çï Æß Ô¸ ý Éê £ ¬ ³ õ ½oÜŠ ¹ ÙÙº ¡ £ ÈÉÐç £ ¬ ƒ LÖTµ À» Ø» ØÜŠ ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬
é † Œ• ÖT· ÅÚÊÖ‘ ô ¡ £ Ò² ËÙŽ§ ƒ º ” ¡ ËÎ ± ø ÓÚ½ð „ ‚ Ì ¨ ¡ £ ° ËÔÂÎ ì ³ ½Ë· £ ¬ º B
- h³ ÇÒÔ± ÆÄÒê – ¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ¶ RÊ· ´ ó · ò Ëþ ² ì ƒ º Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ ¶ RÊ· ÖÐ
Ø©Ì û Ö»   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ¸ ß û • ÊÀ× Ó• × • í ÙRÂ}ÕQ¡ £ ñ €ñ RÎ ÓÁ_ê • ½¨ ³ Çì ¶
´ ð ƒ º º £ × Ó£ ¬ ÙnÃû ‘ ª ² ý ¸ ®¡ £
¾ÅÔ± û Òú £ ¬ À¨ º ÓÎ ÷ ‘ ô ¿ Ú¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 81¡ ¤

¶ ¬ Ê®ÔÂÒÒº ¥ £ ¬ ËÎ ÈË¿ ÜÜì ÖÝ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¼º á h£ ¬ ܇
ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
ʮһ Ô¶ ¡ ËÈ£ ¬ Ðö ¼¡ ¢ Ê· ˜ Е K  ‘ ¸ ß û • ½ð Öݵ ÈÌ Ž½› ÂÔʹ £ ¬ Åå » ¢
· û £ ¬ Í Í Ì ï ¸ ß û • ¡ £ ° ² ÄÏ ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £
é cÔ¶ ¡ î˷ £ ¬ ¸ ß û • ÊÀ× Ó• × ß €¡ £ Èɳ ½£ ¬ Éê Ã÷ „ ñ ÕnÞ rÉ£ ÙpÁPÖ®
· ¨ ¡ £ ÔOÖT· Ó Ó º Ì ŒO¡ £
Ê®¶ þ Ô± û Éê Ë· £ ¬ ¸ ÄË¾Þ r˾  ‘ ´ ó Ë¾Þ r˾£ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©² ©Á_¼æ´ ó
Ë¾Þ rÇä ¡ £ ° ² Í ¯ × à £ º ¡ ° ² ©Á_ÒÔÌ ¨ ³ ¼¼æî I £ ¬ Ç° Ÿo´ ËÀý ¡ £¡ ± µ ÛÔ»£ º
¡ ° Ë¾Þ r· Ǽš Ê , ë Þ Éî ÖI´ Ë£ ¬ Æä Áî ² ©Á_¿ ‚ Ö®¡ £ ¡ ± ÃØ• ø ± OÚwÁ¼å ö ³ ä ‡ ø
ÐÅʹ £ ¬ ʹ ÈÕ± ¾£ ¬ ÙnÈÕ± ¾- t• ø Ô» £ º
Éw„ Í õ Õß ŸoÍ â £ ¬ ¸ ß û • Åc ë Þ ¼È  ‘ Ò» ¼Ò£ ¬ Í õ ‡ ø Œ•   ‘ à • ¾³ ¡ £ ¹ ʇ L
Dz ÐÅʹ ÐÞ º ã ¬   ‘ ½®ˆ ö Ö®Àô ÒÖ¶ ø ¸ ¥ Í ¨ ¡ £ Ëù « @¶ þ ÈË£ ¬ ë · ÓÐ˾Π¿ “ á £ ¬
ý Vë º ÒÔß €¡ £ À^Óû Í ¨ † – £ ¬ Öµ ¸ ß û • ™à ³ ¼ÁÖÑܘ ‹ • y£ ¬ × ø ÊǸ ¥ ¹ û ¡ £ ØMÍ õ
Òà Òò ´ ËÝz² » Dz ʹ £ ¬ » ò ÒÑDz ¶ ø Öе À¹ £ Èû Ò®£ ¿ ² » È» £ ¬ ÈÕ± ¾ËØÌ – ± ü ¶ Y
Ö®‡ ø £ ¬ Í õ Ö®¾ý ³ ¼ŒŽ¿ Ï Âþ   ‘ ² » ˼֮ʺ õ £ ¿ ½ü ¼º ƽÁÖÑÜ£ ¬ ¸ ß û • ° ² Ý‹ £ ¬
Ì ØÁî ÃØ• ø ± OÚwÁ¼å ö ³ ä ‡ ø ÐÅʹ £ ¬ ³ Ö• ø ÒÔÍ ù ¡ £ Èç ¼´ ° lʹ £ ¬ ÅcÖ®ÙÉ• í £ ¬
ÓHÈÊÉÆà • £ ¬ ‡ ø Ö®ÉÆÊ¡ £ Æä » ò ª qÔ¥ £ ¬ ÒÔÖÁÓñ ø £ ¬ · ò ÕlËù ˜ ·   ‘ Ò² £ ¿
Í õ Æä ˆ DÖ®¡ £ ë · š qì ë ´ ó Éç ð ¢ ¡ ¢ ï LŽŸ¡ ¢ Óê ŽŸ¡ ¢ À× ŽŸ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ½ð ý X¡ ¢
ò Š ² ¿ Çõ ° ¢ Ää ¸ £ ¡ ¢ ÇÚ¶ ¡ ¡ ¢ ° ¢ Ää × ¦ • í ½µ « Iñ ZÏ ó Èý ¡ ¢ ñ RÊ®¾Å¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬
ÖTÍ õ ² ®º ö ƒ º   ‘ Ò² ¿ É„ ž ô ” º ö ³ à ¡ £
° ËÄê ´ º Õý ÔÂÒÒ³ ó Ë· £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÕý µ ©£ ¬ ¼æØ• · ½Î ï ¡ £ ¼º î£ ¬
Í ¬ ƒ Lº ÓÄÏ µ È· ÐÐÖЕ ø Ê¡ Ê° ¢ ÑYº £ ÑÀ…¢ Öª ÉЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ÔO˜ ÐÃÜÔº ” à
ʹ Ù¡ £ ± û Ðç £ ¬ ¸ ß û • ° ² “ á ʹ ° ¢ º £ ¹ ¥ Õä • uʧ Àû ¡ £ Èɳ ½£ ¬ ë · ÖT· ö Š ¹ Ñ
¹ ª š ¡ ¢ ¼² ² ¡ ² » ÄÜ× Ô´ æÕß £ ¬ ¹ Ù½o• ]Éá ¡ ¢ нÃ× ¡ £
¶ þ ÔÂÒÒÎ ´ Ë· £ ¬ ¶ ¨ Ãñ é g» é È¢ ¶ YŽÅ£ ¬ ÙFÙvÓв î ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ° lÖж ¼¡ ¢
Õæ¶ ¨ ¡ ¢ í ˜ Ì ì ¡ ¢ º Óé g¡ ¢ ƽž ´ Î å · Ãñ º BŒm³ Ç¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ÁTÖT· Þ Dß \˾¡ £
ÒÔÉЕ ø Ê¡ × à ¶ ¨ —l®‹ î CÌ ì Ï Â¡ £ ÒÆê „ Î ÷ ËÄ´ ¨ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ì ¶ ÅdÔª ¡ £ ¹ ï î£ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 82¡ ¤

– |¾©µ È· ÐÐÉЕ ø Ê¡ ÊÂÚwè µ   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ Ãü º ö ¶ ¼´ ð ƒ º ÕÐÕ“
Åá ÖÙŒO¡ £ ‘ › ËÈ£ ¬ ´ ó Àí µ ÈÌ Ž¶ ¼Ôª Ž› Ôª Œš º Ï ¶ ¡ ¡ ¢ ë …ÄÏ Í õ ¸ µ é Ÿé ŸŽ§ ¶ ¾
š ¢ ë …ÄÏ Í õ ÊÂÓX£ ¬ · ü ÕD¡ £ Î ì Éê £ ¬ ÒÔÖÎ ÊÂÈÕ³ Ì ÖIÖÐÍ â ¹ ÙÊ¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬
Éê ‡ À– |´ ¨ û }¾®Ö®½û ¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ · î ¶ R¾Å× ¡ ÒÔÊá ™± ÊÌ Ì « × æ£ ¬ · î Ëù Âä í š
° lÖ®ÉÏ £ ¬ Ôt² Øì ¶ Ì « • RŠ AÊÒ¡ £
Èý ÔÂÒÒ³ ó £ ¬ Öú Ó– |ɽΠ÷ µ À° ´ ² ì ˾£ ¬ ¸ ĺ Ó– |ê „ Î ÷ µ À  ‘ ê „ Î ÷ ËÄ
´ ¨ µ À£ ¬ ɽ± ± – |Î ÷ µ À  ‘ ɽ± ± ß |– |µ À¡ £ ± û × Ó£ ¬ ¸ Äû }Õn¶ ¼Þ Dß \˾  ‘ ¶ ¼
Þ Dß \û }ʹ ˾¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ š ¢ ž Ié ¦ · Èf‘ ô í nÊÀ° ² £ ¬ ¼®Æä ¼Ò¡ £ ¼× Éê £ ¬ ܇
ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ÖЕ ø Ø©ÔSº â ÁT  ‘ ¼¯ Ùt´ ó ŒWÊ¿ ¡ ¢ ‡ ø × Ó¼À¾Æ¡ £ Á¢
‡ ø × ÓŒW£ ¬ ÖÃ˾˜ I¡ ¢ ² ©Ê¿ ¡ ¢ Öú ½Ì µ ȹ Ù¡ £ ¼º á h£ ¬ Á¢ Î ÷ Ï ÄÖÐ Ådµ È· ÐÐ
ÉЕ ø Ê¡ £ ¬ ³ ú £ …¢ Öª ÐÐÉЕ ø Ê¡ Ê¡ £ Ãü ÉЕ ø Ê¡ é † Œ• Ì ì Ï Â‘ ô ¿ Ú£ ¬ î C—l
®‹ ÖIÌ ì Ï Â¡ £ ë · ÓÐ˾Áô œþ ª zÔA£ ¬ ÒÔÖÂÔ½ÔVÕß £ ¬ ¹ ÙÃñ ½Ô× ï Ö®¡ £ Ðö ¼¡ ¢
Ê· ˜ ÐÐн› ÂÔË¾ì ¶ ø PÖݵ ÈÌ Ž¡ £
Ï ÄËÄÔÂÈÉÒú £ ¬ Ðö ¼¡ ¢ º ö ÁÖ³ à ¡ ¢ Í õ ‡ ø ² ý · Öµ ÀÓ‘ Åá ÖÙŒO¡ £ ƽž ´
· ² ý Àè ¿ hÃñ Éú × Ó£ ¬ ÖÐÒ¹ Óй â £ ¬ Ôt¾Ï ð BÖ®¡ £ » ò ÖG£ ¬ µ ÛÔ» £ º ¡ ° º Î ÐÒ
Éú Ò» º ÃÈË£ ¬ Î ã ¼µ Ò² ¡ £¡ ± ÿ ÔÂÃü ½oÃ× ËÄô Y¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ° ¢ Ðgµ ÈÅcËÎ Œ¢
¹   Î Ä» ¢ ‘ ð ì ¶ Í Äž ©£ ¬ ´ ó ” ¡ Ö®£ ¬ « @½yÖÆÖì „ Ùµ È· Çð NÈË¡ £
Î å ÔÂÒÒ³ ó £ ¬ ÒÔ´ ó ± ø ‡ ú Ï å ê – ¡ £ ë · Ù• µ ä ³ à ¡ ¢ à • ¶ ¦ ÂÊËù ² ¿ Ë®ê ‘ • K
ß M£ ¬ Ú…¼Î ¶ ¨ £ ¬ Í ô Á¼³ ¼¡ ¢ Åí Ì ì Ï é Ú…ÖØ‘ c£ ¬ ¼™Øݲ » » ¨ Ú…ž oÖÝ£ ¬ Çú Á¢
¼ª ˼څÈê ÖÝ£ ¬   ¿ ÖÆËÎ Ö®Ô®± ø ¡ £ ƒ LÊ¡ Ò² ËÙ Ž§ ƒ º ¡ ¢ à • ¶ ¦   ‘ ÜŠ Ç° ÐÐÉÐ
• ø Ê¡ Ê£ ¬ Ù• µ ä ³ à ÐÐÊ¡ ÊÂì ¶ ÅdÔª £ ¬ Þ D½oÜŠ ¼Z¡ £ ± û Òú £ ¬ ë …ÄÏ Âä Óð ÐU
Ø• · ½Î ï ¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ · Ö½ð ý X¡ ¢ ° × ÒÄ  ‘ – |Î ÷ ƒ É· ° ² “ á ʹ ¡ £ ¼º î£ ¬ Ê· Ì ì
• ÉƽÕÂÜŠ ÊÂÖØÊ¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ Áî Ãɹ Å× Óµ ܺ ÃŒWÕß £ ¬ ¼æÁ• Ëã Ðg¡ £ ¹ ï Î ´
¡ ¤ Ê· ˜ С ¢ Òʶ ¼µ ÈÓ‘ Õä • uÙ\£ ¬ ´ ó ÆÆÖ®£ ¬ ” ØÍ õ œØ£ ¬ Æä µ ³ ½ð Í ¨ ¾« × ß ËÀ£ ¬
Õä • uƽ¡ £ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £
Áù ÔÂ¼× Î ç £ ¬ ë · ˜ ÐÃÜÔº £ º · ² ÜŠ Ê• ½× à £ ¬ ² » ± ØÓÉÉЕ ø Ê¡ ¡ £ ¹ ï î£ ¬
ËÎ Œ¢ ¹   Î Ä» ¢ Ô®Ï å ê – £ ¬ ° ¢ Ðgµ È´ ó ” ¡ Ö®£ ¬ ¼º Î ´ £ ¬ ɽ– |½yÜŠ ˾Ëþ ɽ¡ ¢ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 83¡ ¤

¶ - Πı þ × ø ³ ÇÎ å º Ó¿ Úß t£ ¬   ‘ ËÎ ± ø Ëù “ þ £ ¬ › QÁPÓв î ¡ £
Çï Æß ÔÂÈÉÐç Ë· £ ¬ ƒ LŮֱ ¡ ¢ 訧 _ß _ÜŠ ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ‡ ø Í õ î ^Ý‚ ¸ ç ÐÐ
ÉЕ ø Ê¡ ÓÚ± ± ¾©¡ ¢ ß |– |µ È· ¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ Á¢ × ó ¡ ¢ ÓÒÊ®Èý ÐlÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]
˾¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ° ¢ Ðg” ¡ ËÎ Œ¢ • í Åd‡ ø ì ¶ Í Äž ©¡ £ ¸ ß û • ÊÀ× Ó• × ÈËÙ|¡ £
° ËÔÂÈɳ ½Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ÔtÕÐÖIËÎ Ï å ê – Êس ¼…Î Î ÄŸ¨ ¡ £
ÈÉ× Ó£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ß w³ ɶ ¼½yÜŠ ÓÃì ¶ üÖÝ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ Ò®ÕQ¹ • £ ¬
³ õ Á¢ ƒ ÈÍ â ÕÌ ¼° ë …º Í Êð ˜ · Î » ¡ £
¾ÅÔÂÈÉÐç Ë· £ ¬ ë · ° ¢ ÐgÂÔµ Ø• hÄÏ ¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ ¸ ß û • ÊÀ× Ó• × š w¡ £ ± û
Òú £ ¬ ÁTê „ Î ÷ ËÄ´ ¨ ÐÐÉЕ ø Ê¡ £ ¬ Ò² ËÙŽ§ ƒ º ÐÐËÄ´ ¨ ÉЕ ø Ê¡ ÊÂì ¶ ÅdÔª ¡ ¢
¾©Õ× µ È· ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ½ð Î ÷ Ï Ä¡ ¢ » Ø» ØÜŠ ¡ £ Ì « • Rµ î Öù ‰Ä¡ £ ± û × Ó£ ¬ ¶ ØÏ í
Ì « • RÎ ã Óà Þ Å£ ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ËÎ ± ø ¿ ÜÄzÖÝ£ ¬ ǧ ‘ ô ÊYµ µ È” ¡ Ö®£ ¬ « @ËÎ ½y
Öƹ   • V¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ÔtËÄ´ ¨ Ãñ Á¦ À§ ± × £ ¬ Ãâ ² è û }µ ÈÕn¶ • £ ¬ ÈÔë · ÓÐ˾ÓÐ
ä ² è û }Ö®Àû Õß ÒÔß `ÖÆÕ“ ¡ £
¶ ¬ ʮԶ ¡ ÓÏ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £
ʮһ ÔÂÐÁÓÏ Ë· £ ¬ Dz ° ¢ ô ” ß ¯ ƒ º µ È“ á ÖÎ ´ ó Àí ¡ £ ÈÉÐç £ ¬ ÁTÖT· ½»
â n¶ ¼Ì á Åe˾¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ ½¨ ‡ ø Ì – Ô» ´ ó Ôª £ ¬ ÔtÔ» : ÕQâ ß ¾° Ãü £ ¬ ÑÙËĺ £
ÒÔÕ¬ × ð; ± ØÓÐÃÀÃû £ ¬ ½B° ÙÎ å ¶ ø ¼o½y¡ £ ÕØ• Ä¡ ¹ Å£ ¬ · ˪ š Î Ò¼Ò¡ £ Ì Æ
Ö®  ‘ ÑÔÊŽÒ² £ ¬ ˆ ò ÒÔÖ®¶ ø Öø · Q ; ÓÝÖ®  ‘ ÑÔ˜ · Ò² £ ¬ Ë´ Òò Ö®¶ ø × ÷ Ì – ¡ £
ñ ZÖÁÓí Åd¶ ø œ« Ôì £ ¬ » ¥ Ãû Ï Ä´ ó ÒÔÒó ÖС £ ÊÀ½µ ÒÔß €£ ¬ ÊÂÊâ · ǹ Å¡ £ ë m
³ Ë• r¶ ø ÓЇ ø £ ¬ ² » ÒÔÁx¶ ø ÖÆ· Q¡ £   ‘ ÇØ  ‘ • hÕß £ ¬ Éw• ij õ Æð Ö®µ ØÃû ¡ £
ÈÕë SÔ» Ì ÆÕß £ ¬ ÓÖ¼´ Ëù · â Ö®¾ô ÒØ¡ £ ÊǽÔá ß ° ÙÐÕÒŠ „ Ö®á ð Á• £ ¬ ÄËÒ»
• r½› ÖÆÖ®™à ÒË£ ¬ ¸ ÅÒÔÖÁ¹ « £ ¬ ² » ŸoÉÙÙH¡ £
Î ÒÌ « × æÂ}Î ä » ʵ ÛÎ ÕǬ · û ¶ ø Æð Ë· Í Á£ ¬ ÒÔÉñ Î ä ¶ ø â ß µ Ûˆ D¡ £ ËÄÕð
Ì ì • £ ¬ ´ ó » ÖÍ ÁÓî £ ¬ Ý› ˆ DÖ®• V£ ¬ • ѹ ÅËù Ÿo¡ £ í • Õß £ ¬ ê ÈËÞ Ô„ Í ¥ £ ¬ × à
ÕÂÉê Õˆ £ ¬ Ö^¼È³ ÉÓÚ´ ó ˜ I£ ¬ ÒËÔç ¶ ¨ ì ¶ ø ™Ãû ¡ £ ÔÚ¹ ÅÖÆÒÔ®” È» £ ¬ ì ¶ ë Þ
Ðĺ õ º Î ÓС £ ¿ ɽ¨ ‡ ø Ì – Ô» ´ ó Ôª £ ¬ ÉwÈ¡ ¡ ¶ Ò× ½› ¡ · Ǭ Ôª Ö®Áx¡ £ Æ• ´ ó ÖÎ
Á÷ ÐÎ ì ¶ Êü Æ· £ ¬ Êë Ãû ÙYʼ֮¹ ¦ £ ¬ Óè Ò» È˵ × ¶ ¨ ÓÚÈf° î £ ¬ ÓÈÇÐó wÈÊÖ®ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 84¡ ¤

Òª ¡ £ ¼Î Åc· ó Ì ì £ ¬ ¹ ² ¡ ´ ó Ì – ¡ £ × É  – ÓÐÐ\£ ¬ ó wÓè ÖÁ‘ Ñ¡ £
± û Ðç £ ¬ Á¢ ËÄ´ ¨ ÐÐÉЕ ø Ê¡ ÓÚ³ ɶ ¼¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÐÁî£ ¬ Ðû » ÕÔº Õˆ ÒÔê @ß z ¡ ¢ ©¼®µ È‘ ô Ì Ô½ð £ ¬ µ ÛÈÕ £ º
¡ ° ¹ ÃÖ¹ £ ¬ Î ã ÖØ„ ÚÎ á Ãñ Ò² ¡ £ ¡ ± ÒÒËÈ , œp° Ù¹ ÙÙº ¡ £ ÕÙËþ ³ ö ¡ ¢ ¶ - Πı þ Èë
ÓP¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ Ê¡ Ì « ³ £ Œ£ Èë º ² ÁÖÔº ¡ £
¾ÅÄê ´ º Õý Ô¸ ý Éê Ë· £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø × · ʹ ÙRÕý µ ©£ ¬ ¼æØ• · ½Î ï ¡ £ ¼× × Ó£ ¬
• KÉЕ ø Ê¡ Èë ÖЕ ø Ê¡ ¡ £ ƽÕÂÉЕ ø Ê¡ Ê° ¢ º Ï ñ R¡ ¢ Í ¬ ƽÕÂÉЕ ø Ê¡ Ê• ˆ
Ò×   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ …¢ Öª ÉЕ ø Ê¡ Ê• ˆ » Ý  ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ ¬ …¢ Öª ÉЕ ø
Ê¡ ÊÂÀî ˆ ò × É¡ ¢ û œÐg¶ ¡   ‘ …¢ Öª ÖЕ ø Õþ Ê¡ £ Ê¡ Áù ² ¿   ‘ ËÄ : Ô» Àô ¶ Y² ¿ ¡ ¢
‘ ô ² ¿ ¡ ¢ ± ø ÐÌ ² ¿ ¡ ¢ ¹ ¤ ² ¿ ¡ £ ± û Òú £ ¬ Dz ² » » ¨ ¡ ¢ ñ RÁ× ÖI¸ ß û • ¾ß Õ÷ µ ¢ Á_ÖÛ
¼Z¡ £ ë · ÖT· ƒ LÜŠ Èý ÈfÈ˸ ° º ÓÄÏ ¡ £ ¶ ¡ á h £ ¬ » Ê× ÓÎ ÷ Æ½Í õ Š Wô ” ³ à ¼° ÖT
Í õ Ò² ËÙ¡ õ ƒ º ¡ ¢ ¶ dô ” ÂÊËù ² ¿ Ó‘ ½¨ ¶ ¼ÐU¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ¸ ı ± ¾©¡ ¢ ÖÐÅd¡ ¢ ËÄ
´ ¨ ¡ ¢ º ÓÄÏ ËÄ· ÐÐÉЕ ø Ê¡ £ ¬ Ñ}Á¢ ¾©Õ× ÖЕ ø ÐÐÊ¡ ¡ £ ÐÁÒÑ£ ¬ ë · ÜŠ Ãñ ÔA
Ì ï Õß £ ¬ Ãñ Ì ï ÓÐð N· Ö֮܊ £ ¬ ÜŠ Ì ï ÓÐð NÒà · ÖÖ®Ãñ ¡ £ Æä ÜŠ ò ŒÈë Ãñ ¼®Õß £ ¬
ß €Õý Ö®¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ¸ Äɽ– |– |· ² ¿ Ôª Ž› ¸ ®½yÜŠ ˾  ‘ ÐГ ¸ ÃÜÔº £ ¬ Ò² ËÙ
Ž§ ƒ º ¡ ¢ Ëþ ³ ö • KÐИ ÐÃÜÔº ¸ ± ʹ ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ÔtÔª Ž› ¸ ®½yÜŠ ˾¡ ¢ ¿ ‚ ¹ ÜÈf
‘ ô ¸ ®é † Œ• ÜŠ ¼®¡ £
¶ þ Ô¸ ý Òú Ë· £ ¬ ‡ ø ÐÅʹ ÚwÁ¼å ö × · • ø   î ¹ Ù• ˆ è IÍ ¬ ÈÕ± ¾Ê®¶ þ ÈËÖÁ
¾©ŽŸÕˆ ÓP£ ¬ µ Û² » ÔS¡ £ ÐÁî£ ¬ Ôt¼™ô ” º ö ³ à ÄËÌ « × æé _ÅÙ£ ¬ Ëù ÖÃÎ » ° Ù
˾ÓÒ£ ¬ • KÁ¢ × ó ÓÒ˾¡ £ Èɳ ½£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø ß Mʹ ÙR½¨ ‡ ø Ì – ¡ £ ¸ ÄÖж ¼  ‘ ´ ó
¶ ¼¡ £ ¼× Î ç £ ¬ Ãü ° ¢ Ðg½yÃɹ Å ÜŠ £ ¬ „ ¢ Õû ¡ ¢ ° ¢ ³ Ǻ £ ÑÀ½y• hÜŠ ¡ £ Î ì Éê £ ¬
ʼ¼ÀÏ ÈÞ rì ¶ – |½¼¡ £ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Èý ÔÂ¼× Ðç £ ¬ À¨ Ãñ é gËÄ½Ì ½› £ ¬ · ÙÖ®¡ £ ° ¢ Ðgµ È¿ Ë· ®³ ÇÍ â ³ Ç£ ¬ º B
Ö؇ ú ÊØÖ®¡ £
Î å ÔÂÎ ì Î ç Ë· £ ¬ Á¢ º Í ÁÖÞ Dß \˾£ ¬ С ë …Ê§ „ e  ‘ ʹ £ ¬ ¼æÌ á Åe½» â n
ʹ ¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ÁTƒ L» Ø» ØÜŠ ¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ ë · ° Î ¶ ¼ÜŠ Í Í Ì ï ÓÚÇÓ¹ ë yÖ®µ Ø¡ £
± û Òú £ ¬ ƒ LÐì ¡ ¢ Úü ¶ þ ÖÝÜŠ £ ¬ Êù Úü ÖÝ¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ ÁTÎ ÷ · ¬ ¶ dô ” ǧ µ ÈÌ Ž½ðÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 85¡ ¤

ã yµ V‘ ô   ‘ Ãñ ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ Ôt° ² ¼¯ ´ ð ÑY² ®Ëù ² ¿ Á÷ Ãñ ¡ £
Áù ÔÂÈɳ ½£ ¬ ¾©ŽŸ´ ó Óê £ ¬ ‰Ä  • Πݣ ¬ ‰º ËÀÕß Ð\¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ Ëþ ³ ö ÂÔ
µ Ø• iÖÝ£ ¬ ° Î ° × î ^º ÓÖT± ¤ ¡ £
Çï Æß Ô¶ ¡ ËÈË· £ ¬ ½û ˽å ÷ » Ø» Ø• Ñ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ Ôt¹ Ù¸ ®Î ÄÒÆ• KÓÃÃÉ
¹ Å× Ö£ ¬ ÈÔDz ° Ù¹ Ù× Óµ ÜÈë Ãɹ ÅŒW¡ £
° ËÔ± û Ðç Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¹ ï î£ ¬ ° ¢ Ðgµ È´ ó ” ¡ ËÎ Ï å ê – Ô®± ø £ ¬
« @Æä ¶ ¼½y• ˆ í ˜ ¡ £ ÒÒËÈ¡ £ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¾ÅÔÂ¼× × Ó£ ¬ ° ¢ Ðgµ È” ¡ ËÎ ± ø ÓÚ™™é Tê P£ ¬ « @Æä ¶ ¼½y• ˆ ÙF¼° Œ¢ Ê¿
¶ þ ǧ ð NÈË¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ º ÓÄÏ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ° ¢ ÑY× ø × à ÜŠ ” µ ² » Œ• £ ¬ Ãâ ¹ Ù£ ¬ • K
ÕÈÖ®¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ÁTˮ܊ ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £
¶ ¬ ʮԱ û Ðç Ë· £ ¬ · â » Ê× Óæ ¸ ç ´ Ì   ‘ ° ² Î ÷ Í õ ¡ £ Dz ʹ ÕÐÖI° ç ÊN¡ ¢
Ðö ¼ÐU¡ £ Èɳ ½£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ Úw± Ú  ‘ ƽÕÂÕþ Ê¡ £ • ˆ Ò×   ‘
˜ ÐÃܸ ± ʹ ¡ £ ¹ ï î¡ £ ³ õ Á¢ • þ Í ¬ ð ^¡ £
ʮһ ÔÂÈÉÐç £ ¬ ÖTÍ õ Ö» ± ØÌ û ľƒ º ¡ ¢ ² ®´ ý Ä  – º Bг dz É£ ¬ ÙnÃû
ÓÀ² ý ¸ ®¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ Õ÷ ¸ ß û • ± ø Ó‘ µ ¢ Á_¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ÕÙ¸ ß Æ½Èå Õß —î ¹ § ÕÚܲ £ ¬
² » ÖÁ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÒÒÓÏ Ë· £ ¬ ÔtÖT· ß _ô ” » ¨ ³ à ¡ ¢ ¹ ÜÃñ é L¹ Ù£ ¬ ¼æ¹ ÜÖTÜŠ Š W
ô ” ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ÖTÍ õ º ö ´ Ì ³ ö À¨ Ì ÓÃñ ¸ ß û • ½ç ¡ £ ¸ ß û • ß _ô ” » ¨ ³ à ÉÏ Æä Ê£ ¬
Ôt £ º ¡ ° ¸ ß û • Ö®Ãñ ª qÎ ´ ° ² ¼¯ £ ¬ ½û Ö® ¡ £¡ ± ÐÁº ¥ £ ¬ ËÎ Œ¢ ê ÃÈf‰Û¿ ܳ ɶ ¼£ ¬
‡ ÀÖÒ¹   ʧ Àû £ ¬ Dz ʹ ´ þ ÖÒ· ¶ ÖÁ¾©ŽŸ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ¸ Ĺ ° Ðl˾  ‘ ¹ ° ÐlÖ± ¶ ¼
Ö¸ “ ]ʹ ˾¡ £

ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 86¡ ¤¾í ¾Å± ¾¼oµ Ú¾Å

ÊÀ× æÈý

Ê®Äê ´ º Õý Ô ÒÒî˷ £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ µ • Dz Æä ÊÀ× Ó• × µ • • í ³ ¯ ¡ £ Î ì Î ç £ ¬
Ðö ¼¡ ¢ à • œØ¡ ¢ º é ² è Çñ Ó‘ µ ¢ Á_¡ £ ËÞ ÖÝÈf‘ ô Ò² Ï È² » » ¨ Õˆ º B± ¤ Å£ î ^ɽ£ ¬
ÒÔ¶ ó ƒ É» ´ ¼Zß \£ ¬ ² » ÔÊ¡ £ Ò² Ï È² » » ¨ Òò ÑÔ £ º ¡ ° Ç° ËÎ È˳ ÇÎ å º Ó£ ¬ ½yÜŠ
˾½Ôµ Ã× ï ¡ £ ½ñ ² » º B£ ¬ ¿ ÖËÎ ÈËÏ ÈÖ® ¡ £¡ ± µ ÛÔ»£ º ¡ ° Èê ÑÔë mÊÇ£ ¬ Èô × ø
Ò• ËÎ ÈËÊù Ö®£ ¬ × ï Òà ² » Ãâ Ò² ¡ £¡ ± ¼º Î ´ £ ¬ ½û ê Žê – ˆ D× • µ È• ø ¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬
° ¢ ÑYº £ ÑÀµ È¿ Ë· ®³ Ç¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ Á¢ ÃØ• ø ± O¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ ƒ Lê „ Î ÷ Ì ½ñ R³ à ÜŠ ¡ £
¼º î£ ¬ ËÎ Œ¢ ê ÃÈf‰Û¿ ܳ ɶ ¼£ ¬ ƒ L¾©Õ× µ È· ÐÂÜŠ Ô®Ö®¡ £ Ãü ÖTÍ õ ° ¢ ² »
º Ï ÊÐËŽÓÚŽŸ× Ó‡ ø ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ – |´ ¨ ½yÜŠ ˾º Ï ØÝÆò Òæ± ø Êù ë …é Tɽ¼° » ¢
î ^ɽ£ ¬ ÒÔ¾©Õ× Ðƒ LÜŠ ÒæÖ®¡ £
¶ þ Ô± û Ðç £ ¬ » ʺ ó ¡ ¢ » ÊÌ « × ÓÊ܃ Ô¡ ¢ Œš £ ¬ Dz Ì « ³ £ Çä º Ï µ ¤ ¸ æÌ « • R¡ £
± û Éê £ ¬ ë …ÄÏ Âä Óð ÐUÇõ ° ¢ Ðñ ÅÑ¡ £ Dz ” à ʹ Ùû œÐ¤ ¹ ´ У ËÄ´ ¨ ê „ Î ÷ ÐÐÊ¡
å X¹ È¡ £ Dz ¿ ± ñ R´ Ì Ê§ ÑY¡ ¢ Æò Ž§ Ó Òò ¡ ¢ ÊNë …Ê§ µ Èʹ ¾’ ‡ ø £ ¬ Ùn¾’ Í õ - t
• ø Ô»: é gÕß ´ ó Àí Û· ê Uµ È· Ðû Î ¿ ˾¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®² î Æò Ž§ Ó Òò Œ§ Í õ ‡ ø ʹ
Ô„ ¾©ŽŸ£ ¬ ÇÒÑÔÏ ò ÖÁÍ õ ‡ ø £ ¬ µ « ÒŠ ³ ¼Ï £ ¬ Î ´ ‡ LÒŠ Í õ £ ¬ ÓÖÓû Ó^Î á ´ ó ‡ ø
Éá Àû ¡ £ ë Þ ñ æé hß h• í £ ¬ Ãü Æä ÓPÒŠ ¡ £ ÓÖʹ ¿ vÓ^Éá Àû £ ¬ Ôƒ Æä Ëù • í £ ¬ ÄË
Öª Í õ ÓЃ ȸ ½Ö®Òâ ¡ £ ë Þ Ò» Ò• Í ¬ ÈÊ£ ¬ ½ñ ÔÙDz ¿ ± ñ R´ Ì Ê§ ÑY¼° ¶ Y² ¿ ÀÉÖС ¢
‡ ø ÐÅʹ Æò Ž§ Ó Òò £ ¬ ¹ ¤ ² ¿ ÀÉÖС ¢ ‡ ø П ± ʹ ÊNë …Ê§ Í ù ÖIÍ õ ‡ ø ¡ £ Õ\ÄÜ
Ö” Ê´ ó Ö®¶ Y£ ¬ Dz Æä × Óµ ÜÈô ÙF³ ¼Ò» • í £ ¬ ÒÔÕÃÎ Ò‡ ø ¼ÒŸoÍ â Ö®Áx£ ¬ ÓÃ
¶ ØÓÀº ã ¬ • rÄËÖ®ÐÝ¡ £ ÖÁì ¶ Óñ ø £ ¬ · ò ÕlËù º ã ¿ Í õ Æä ˼ Ö®¡ £
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 87¡ ¤

Èý ÔÂ¼× Òú Ë· £ ¬ ë · ´ ó Ë¾Þ r˾Dz ʹ Ѳ ÐЄ ñ Õn£ ¬ Áî Þ rÊÂÓг É¡ £ Æä
Ì ½ñ R³ à µ È‘ ô £ ¬ • KÐÐÈë Éç £ ¬ Ò» ó wé _ÅdË®Àû ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ ÁTËÎ ¾©º þ ° ² “ á
˾£ ¬ Á¢ º ÓÄÏ µ È· ÐÐÖЕ ø Ê¡ ¡ £ ± û Òú £ ¬ ” zÌ « Î ¾¡ ¢ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ° ² Í ¯ ÊÚ
» ʺ ó º ê ¼ª ´ Ì ÊÏ ƒ ÔŒš ¡ ¢ ” zÌ « Î ¾¡ ¢ Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ʲ ®î † ÊÚ» ÊÌ « × ÓÕæ½ð
ƒ ÔŒš ¡ £ ÈÉÉê £ ¬ Ç° ÖЕ ø × ó Ø©Ï à Ò®ÂÉè TƽÕÂÜŠ ‡ ø ¶ - Ê£ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©• ˆ
» Ý  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ÁTÖÐÅdµ ÈÌ ŽÐÐÖЕ ø Ê¡ ¡ £
Ï ÄËÄÔ¹ ï Î ´ Ë· £ ¬ …Î Î ÄŸ¨ Èë ÓP£ ¬ ÊÚÎ ÄŸ¨ ÊÌ ÐlÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ ¡ ¢
Ï å • h´ ó ¶ ¼¶ ½¡ £ ÁTº ÓÄÏ µ È· ÐÐÖЕ ø Ê¡ £ ¬ ÒÔƽÕÂÜŠ ‡ ø ÖØÊÂÊ· Ì ì • É¡ ¢
º þ • VÐÐÖЕ ø Ê¡ ƽÕÂÕþ Ê° ¢ Ðg¡ ¢ …¢ Öª ÐÐÖЕ ø Ê¡ Ê° ¢ Àï º £ ÑÀÐÐÇGº þ
µ È· ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ æ‚ Ï å ê – ¡ £ » ´ Î ÷ ÐÐÖЕ ø Ê¡ × ó Ø©Ï à º Ï µ ¤ £ ¬ …¢ Öª ÐÐÖÐ
• ø Ê¡ Ê„ ¢ Õû £ ¬ ɽ– |¶ ¼Ôª Ž› Ëþ ³ ö ¡ ¢ ¶ - Πı þ Ðл ´ Î ÷ µ È· ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬
ÊØÕý ê – ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ÚH½- ÄÏ Èå Ê¿   ‘ ÈËÂÓÙuÕß ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ÁTËÄ´ ¨ ÐÐÖЕ ø
Ê¡ ¡ £ ÒÔì – ² ý ¶ þ Ê®ËÄÌ Ž± ã ÒË¿ ‚ ŽŸ½- Á¼³ ¼ÐÐÎ ÷ ´ ¨ ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ – |´ ¨ é • ¡ ¢
Åî ¡ ¢ • V° ² ¡ ¢ í ˜ ‘ c¡ ¢ Ùç ¸ ®¡ ¢ Àû Öݵ È· ½yÜŠ ʹ º Ï ´ Ì ÐЖ |´ ¨ ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬
– |´ ¨ ¸ ± ½yÜŠ Í õ ÖÙÈÊÍ ¬ ½ð ÐИ ÐÃÜÔº Ê¡ £
Î å ÔÂÈÉ× ÓË· £ ¬ Ôtª zÇô ³ ý š ¢ ÈËÕß ´ ý ˆ ó £ ¬ ð NÒ» ¸ ÅÊè · Å£ ¬ Ï Þ ° ËÔÂ
ƒ È× ÔÖÁ´ ó ¶ ¼¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ Ãâ ´ ú Ý” ƒ L ÜŠ ‘ ô ½zã y¼° · ¥ ľ· ò ‘ ô ¶ • ¡ £ Ø“ Ç° ³ ¯
¹ Ùå X² » Ä܃ ” Õß Î ã Õ÷ ¡ £ Ö÷ ÊØʧ Ï Ý¹ Ùå XÕß £ ¬ ÕÈá ŒÖ®¡ £ ê ‡ Í ö ÜŠ ¼° ¹ ¤ ½³
Ÿo² » ®bÕß £ ¬ Á¿ ¼Ó• [½o¡ £
Áù Ô¶ ¡ º ¥ £ ¬ Ãâ ´ ó ¶ ¼¡ ¢ ÄÏ ¾©ƒ É· ÙxÒÛ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ Á¢ ¹ â Öݵ ÈÌ ŽÕÐ
Ó‘ ˾¡ £ Î ì Éê £ ¬ µ ¢ Á_ƽ£ ¬ ʧ ÑY² ®  ‘ µ ¢ Á_‡ ø ÕÐÓ‘ ʹ £ ¬ Òü ° î Œš ¸ ± Ö®¡ £
ÚwÁ¼å ö × ÔÈÕ± ¾· µ ¡ £
é cÔ¼º ËÈ£ ¬ ÁT– |Î ÷ ƒ É´ ¨ ½yÜŠ ˾¡ £ ± û × Ó£ ¬ ƽÕÂÕþ ÊÂÙ• µ ä ³ à ÐÐ
Ê¡ ë …ÄÏ £ ¬ ½yº Ï ´ Ì Õ¡ ¢ ø † ³ à ¡ ¢ ³ à ¿ Æ¡ ¢ ½ð ý X¡ ¢ ² è º ± ÕÂÖTÐU¡ £
Çï Æß ÔÂÎ ì Éê £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙR» ʺ ó ¡ ¢ » ÊÌ « × ÓÊ܃ Ô¡ £ ‡ ø × Ó¼À¾Æ
ÔSº â Öx² ¡ š w¡ £
° ËÔ¸ ý Ðç Ë· £ ¬ Ç° Ëù á Œª zÇô × ÔÖÁ´ ó ¶ ¼Õß ¶ þ Ê®¶ þ ÈË£ ¬ • KÉâ Ö®¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 88¡ ¤

¶ ¡ á h£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÒ®ÕQ¹ • ¡ £
¾ÅÔÂÐÁËÈ£ ¬ º Ï ² ®  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ Á¢ º ÓÄÏ Ðû Î ¿ ˾¡ £
± û Ðç £ ¬ Á¢ – |ŒmŒmŽŸ¸ ®¡ £ ¼º á h£ ¬ ë · Çï « C¹ ¼Ò£ ¬ Ï ÈË]Ì « • R¡ £ ± û Î ç £ ¬
܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÒÒî£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ÓÐ˾” à ËÀ× ï Î å Ê®ÈË£ ¬ Ôt
Œ• ¸ ² å ¶ Ê®Èý ÈË£ ¬ ð NÁî ÓÐ˾ÔÙ¼ÓŒ• ¸ ² ÒÔ„ ¡ £ º Ï ´ 𠎧   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £
Ò² ËÙ´ ð ƒ º Åc» Ê× ÓÎ ÷ Æ½Í õ º Ï ± ø ¹ ¥ ½¨ ¶ ¼£ ¬ « @Æä Çõ ÊN• ú £ ¬ ½¨ ² ¿ ÐU½µ ¡ £
ʮһ Ô¹ ï Î ´ £ ¬ Ãü ² ¼Ö» ƒ º ÐÞ Æð ¾Ó× ¢ ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂ¼× Òú £ ¬ ËÎ Ï ÄØž ¿ ÜÕý ê – £ ¬ º Ï µ ¤ µ È“ ô ” ¡ Ö®¡ £ ÈÉÐç £ ¬ ÕÙ° ¢
ÐgÍ ¬ …Î Î ÄŸ¨ Èë ÓP¡ £ ° ² ÄÏ ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £
ʮһ Äê Çà Õý Ô¼º î˷ £ ¬ Œmê I¸ æ³ É£ ¬ µ Ûʼ¶ RÕý µ î ÊÜ» ÊÌ « × Ó¡ ¢
ÖTÍ õ ¡ ¢ ° Ù¹ Ù³ ¯ ÙR¡ £ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÕý µ ©£ ¬ ¼æØ• · ½Î ï ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ³ õ Á¢
ÜŠ ¹ ÙÒÔ¹ ¦ Éý É¢ ¹ Ù¸ ñ ¡ £ æ ¹ ÅŽ§ µ ÈÒÔ± ø Êù ½¨ ¶ ¼£ ¬ Á¢ ½¨ ¶ ¼ŒŽß h¶ ¼× o¸ ®£ ¬
¼æ» ¥ Êб O , Èɳ ½, Á¢ ËÄ´ ¨ Í Í Ì ï ½› ÂÔ˾¡ £ ± û Î ç £ ¬ Õõ ÂÈËÚw®” µ Àµ ÈÖ\
ÅÑ, ÊÂÓX, · ü ÕD¡ £ Ãâ ÓÚê D² ÉÓñ ¹ ¤ ² î ÒÛ¡ £ ÔtÖЕ ø Ê¡ ½ð ÜŠ Ê®ÈfÈË· ¥ ËÎ ¡ £
¶ þ ÔÂÈÉÉê £ ¬ Á®Ï £ ‘ — ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬ ± ± ¾©µ ÈÌ ŽÐÐÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ܇
ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Èý Ô¸ ý Òú £ ¬ ø PÖݽ› ¿ ©Ê¹ Ðö ¼¡ ¢ ¸ ß û • ÜŠ Ãñ ¿ ‚ ¹ ܺ é ² è Çñ µ ÈÕ÷ ÈÕ
± ¾¡ £ ÐÁî£ ¬ ¸ ÄÇGº þ ¡ ¢ » ´ Î ÷ ÐИ ÐÃÜÔº   ‘ ÐÐÖЕ ø Ê¡ £ ¬ ² ®î † ¡ ¢ Ê· Ì ì • É
• K  ‘ × ó Ø©Ï à £ ¬ ° ¢ Ðg  ‘ ƽÕÂÕþ Ê £ ¬ ° ¢ ÑYº £ ÑÀ  ‘ ÓÒØ©£ ¬ …Î Î ÄŸ¨   ‘ …¢
Öª Õþ Ê£ ¬ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÓÚÇGº þ £ » º Ï ´ ð   ‘ × ó Ø©Ï à £ ¬ „ ¢ Õû   ‘ × ó Ø©£ ¬ Ëþ ³ ö ¡ ¢
¶ - Πı þ   ‘ …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ì ¶ » ´ Î ÷ ¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ « @¼Î ¿ hÒü ³ £ ‘ Í Õn
× î ÖT¿ h£ ¬ ƒ ž ÔtÙpÖ®¡ £ Dz Òª ËÙľ¡ ¢ ÔÛÅdº ©Ê§ ÕÐÖI° Ëô ” Çõ ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÐÁº ¥ £ ¬ · Öê „ Î ÷ ¡ ¢ ë ]ÓÒÖTÖÝÖÃÌ á ÐÌ ° ´ ² ì ˾£ ¬ ÖÎ ì – ² ý ¡ £
¹ ï á h£ ¬ ³ õ ½¨ – |Œm¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ Ò² ËÙŽ§ ƒ º Í ¬ Èö ¼ª ˼Ëù ² ¿ Êù Òæ¶ ¼¡ £
Î å Ô± û Éê £ ¬ » ÊÅ®º ö ¶ ¼ô ” ½ÒÑYÃÔʧ ¹ « Ö÷ Ï Â¼Þ ¸ ß û • ÊÀ× ÓÍ õ ë ¼¡ £
ÐÁá h£ ¬ ë · Ѓ LÜŠ ‘ ô ã y½z¾ù Åä ì ¶ Ãñ Õß £ ¬ • K³ ý Ö®¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 8 9¡ ¤

Áù Ô¹ ï á h£ ¬ ë · º Ï ´ ð ß xÃɹ ÅÜŠ Åc• hÜŠ · ÖÊù Ñؽ- ± ¤ ° ¯ £ ¬ ¹ Ų » • í
° Î ¶ ¼¡ ¢ µ ÔΠı ò µ È¿ ©µ ØÇGÄÏ £ ¬ ÒÔ¾YËΠ֮Π÷ ± ø ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ Ãâ ÉÏ ¶ ¼¡ ¢ ¡
Ådƒ É· ƒ LÜŠ ¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ´ ó Åe· ¥ ËÎ £ ¬ ÔtÔ» : × ÔÌ « × æ» Êµ ÛÒÔ• í £ ¬ ËÎ Åc
ʹ ½é ½» Í ¨ £ ¬ ´ ù · ÇÒ» ´ Î ¡ £ ± Ë´ ËÇú Ö± ֮ʣ ¬ Òà Ëù ¹ ² Öª £ ¬ ² » ± Ø• ÑÅe¡ £
´ þ Î Ò‘ —× ÚÖ®ÊÀ£ ¬ ë Þ · î Ãü ÄÏ · ¥ £ ¬ ŽŸ´ Î ¶ õ ä ¾£ ¬ ÙZËƵ ÀÑ}Dz ËÎ ¾©Ô„ Î Ò
½ü ³ ¼² ©² ¿ š g¡ ¢ Ç° º ÓÄÏ Â· ½› ÂÔʹ Úwè µ Õˆ ÁT± ø Ï ¢ Ãñ £ ¬ î Š · î š qŽÅì ¶ Î Ò¡ £
ë Þ ÒÔ‡ ø Ö®´ ó Ê£ ¬ ± Øí š Èë Ó‹ £ ¬ ÓÈ ó ¶ ø ß €¡ £ ¼´ Î » ֮ʼ£ ¬ × · ‘ › ÊÇÑÔ£ ¬
ÄËÃü º ² ÁÖÊÌ ÖvŒWÍ Áº ½› µ È· î • ø Í ù Ƹ £ ¬ Éw  ‘ Éú ì `Ó‹ Ò² ¡ £ ¹ ÅÕß ± ø ½» £ ¬
ʹ ÔÚÆä é g£ ¬ Î ©º Í Åc‘ ð £ ¬ ÒËÙ¹ ˆ ó Òô £ ¬ Æä º Î Åcì ¶ ʹ ÔÕ£ ¿ ¶ ø Äˈ Ì Ö® £ ¬
× ä ² » • Í Ãü ¡ £ ÖÁÈç Áô ´ ËÒ» ½é ÐÐÀî £ ¬ ÓÚ´ ˺ Î “ p£ ¬ ÔÚ± ˺ Î Òæ£ ¿ ÒÔÖÂŽŸ
³ ö ß BÄê £ ¬ ß …¾³ Ö®é g£ ¬ ËÀ‚ û Ï à ¼®£ ¬ Ï µ ÀÛÏ à ŒÙ£ ¬ ½Ô± ËËÎ × Ôµ œÆä Ãñ Ò² ¡ £
Ï å ê – ± » ‡ ú Î å Äê £ ¬ ŒÒ¾ÜÍ õ ŽŸ£ ¬ Áx®” ² » ÙJ¡ £ ë Þ Ï ÈÓг ÉÃü £ ¬ ¹ û Äܳ ö ½µ £ ¬
ÔSÒÔ² » ËÀ£ ¬ ¼È½µ Ö®á á £ ¬ ë Þ ² » ʳ ÑÔ£ ¬ Ï ¤ È« Æä Ãü £ ¬ ¼½ËÎ » Úß ^£ ¬ » ò † ™
Áî ˆ D¡ £ ¶ ø Äˈ Ì ÃÔ£ ¬ Øè ÓÐã ª ÐÄ£ ¬ Ëù ÒÔ† – × ï Ö®ŽŸ£ ¬ Óв » ÄÜÒÑÕß ¡ £
½ñ Dz   – µ ÈË®ê ‘ • Kß M£ ¬ ² ¼¸ æå Úß ƒ £ ¬ ʹ ³ ÉÖª Ö®¡ £ · ò ÒÔÌ ì Ï Â  ‘ Ê£ ¬
ë ¼¼° ¸ ɸ ê £ ¬ × Ô¹ ÅÓÐÖ®¡ £ ŸoÊÂÖ®Ãñ £ ¬ ³ õ ŸoÅcÑÉ¡ £ Èô ± ˽ç ÜŠ Ãñ ¹ ÙÀô
È˵ È£ ¬ È¥ ÄæЧ í ˜ £ ¬ ÅcÐ\• í ¸ ½£ ¬ » ò „ eÁ¢ Ææ¹ ¦ Õß £ ¬ ò ž µ ȵ Ú¹ ÙÙYß wß ª ¡ £
Æä Ëù ¸ ½ÜŠ Ãñ £ ¬ Òˇ Àë · Œ¢ Ê¿ Î ã µ ÃÍ ý ÐК ¢ ÂÓ£ ¬ š ¢ ĸ ÆÞ æÛÎ ã Ö· ÖÉ¢ £ ¬
ÈÔ¼ÓÕñ ½o£ ¬ Áî µ ô æ• ú ¡ £ Æä » ò ¹ Ì ¾Ü² » • Ä£ ¬ ¼° Ó- ” ³ Õß £ ¬ · ý ¾º Î ÒÉ£ ¡
¼× × Ó£ ¬ æ ¹ ÅŽ§ ¡ ¢ ° ˶ ¼¡ ¢ ° Ù¼ÒÅ« · ÖÂÊÎ ä ÐlÜŠ ÄÏ Õ÷ ¡ £ ± û Òú £ ¬ º Ï Øݺ Ï
ŒO  ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ ¬ ´ Þ ± ó …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ ÈÔÐк ÓÄÏ µ ÀÐû Î ¿ ˾¡ £
Çï Æß ÔÂÒÒº ¥ Ë· £ ¬ ɽ± ± ß |– |µ ÀÌ á ÐÌ ° ´ ² ì ʹ Ø£ ô ” ʧ ² » » ¨ Í ¬ Á®Ï £
‘ —ÐÐÊ¡ ± ± ¾©£ ¬ ‡ ø Í õ î ^Ý‚ ¸ ç Î ã Êð Ê¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ËÎ ¶ È× Úé ã £ ¬ Æä Ì « × Óï @
ËÃÎ » ¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ µ • × ä ¡ £ Í ¬ Öª ÉÏ ¶ ¼Áô ÊØ˾Ê• ˆ Ÿ¨ ƒ ÔÊÀ× Ó
• ×   ‘ ¸ ß û • ‡ ø Í õ ¡ £
° ËÔÂ¼× ³ ½Ë· £ ¬ ÖT· Á¢ Éç ð ¢ ‰¯ ¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ Ñ}¸ Ä» ´ Î ÷ ÐÐÖЕ ø Ê¡   ‘
ÐИ ÐÃÜÔº ¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ • × Ç² ʹ ÙRÒ®ÕQ¹ • ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ¶ ¼Ôª Ž›ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 90¡ ¤

º ö ¶ Ø¡ ¢ ÓÒ¸ ± Ôª Ž› º é ² è Çñ ¡ ¢ × ó ¸ ± Ôª Ž› „ ¢ Ñ}º à Åc¸ ß û • Œ¢ ½ð · ½‘ cµ ÈÕ÷
ÈÕ± ¾¡ £ Ì « ± £ „ ¢ ± ü ÖÒ× ä ¡ £
¾ÅÔÂ¼× Ðç Ë· £ ¬ ² ®î † ¡ ¢ Ê· Ì ì • ÉÒ• ŽŸì ¶ Ï å ê – £ ¬ · ÖÈý µ À· ¥ ËÎ ¡ £ ² ®
î † × ÔÂÊ´ ó ÜŠ Ú…¶ õ ÖÝ¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¶ ¬ ʮԶ ¡ Î ´ £ ¬ º ö ¶ ص È¿ ËÈÕľŒ¦ ñ R• u¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £
¸ ý Éê £ ¬ é Lº ÓÓÏ Ç§ ‘ ô ± Ø´ Ì › _· ´ £ ¬ ¸ ± ŸoŽ› ñ û ³ Î ÂÊËù ² ¿ Ó‘ Ö®¡ £ µ ÛÔ» £ º
¡ ° ³ Î Î ð ª š Í ù £ ¬ Ȥ Òæ± ø Èý ǧ £ ¬ ¸ ¶ » ð Äã ³ à Öú ³ Î ¡ £¡ ± ÈÉÐç £ ¬ º ö ¶ ص È” ¡
ÈÕ± ¾± ø ì ¶ ² ©¶ à ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ Òý ± ø ß €¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ ² ®î † ¿ Ëɳ Ñó ± ¤ ¡ £ ËΠг Ç
¿ ‚ ÖÆü Sí ˜ • í ½µ ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ ¿ Ëг Ç¡ £ ʮһ ÔÂÈÉÎ ç £ ¬ ËÄ´ ¨ ÐÐ ˜ ÐÃÜÔº Ò²
ËÙŽ§ ƒ º ¹ ¥ ¼Î ¶ ¨ ¸ ®¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ËÎ Ñ}ÖÝ° ² “ á ʹ µ ÔÙFÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ Ôt
ËÎ ° ² “ á ʹ ê ÃÈf‰Û£ ¬ ¼° · ² Êس ÇŒ¢ У ¼{¿ î • í ½µ £ ¬ Åc± Ü× ï ¼° ÅÑÍ ö Õß £ ¬
Ï ¤ • ÄÔ- Ãâ ¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ – |´ ¨ Ôª Ž› ˆ ö Î Ä° ² µ È” ¡ ËÎ ± ø ÓÚñ Rº þ ½- ¡ £ ÕÙÕ÷ ÈÕ
± ¾ÖTŒ¢ º ö ¶ Ø¡ ¢ „ ¢ Ñ}º à µ ÈÈËÓP¡ £
Ê®¶ þ Ô± û ³ ½£ ¬ ² ®î † ¿ Ëê – ß ‰± ¤ £ ¬ ËÎ ÖÆÁTʹ Ï ÄÙF” ¡ ¶ Ý¡ £ ¼º Î ´ £ ¬
ËÎ Öª ¶ õ ÖÝ• ˆ ê Ì È» ¡ ¢ ™à Öª • hê – ÜŠ Í õ ƒ x• KÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¶ ¼½y³ Ì ù iï wÒÔ± ¾
ÜŠ ½µ ¡ £ ° ¢ ÑYº £ ÑÀæ‚ ¶ õ ÖÝ£ ¬ ² ®î † ¡ ¢ ° ¢ ľŒ¢ ´ ó ÜŠ Ë®ê ‘ – |Ï Â¡ £ ÄÒê – ·
¿ ‚ ¹ ÙÙZ¾ÓØ‘   ‘ Ðû “ á ʹ ¡ ¢ ÉÌ × hÐÐÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £
Ê®¶ þ Äê Çà Õý Ô¹ ï ÓÏ Ë· £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÕý µ ©£ ¬ ¼æØ• · ½Î ï ¡ £ ¼×
Ðç £ ¬ ËÎ Öª ü SÖÝê • Þ ÈÒÔ³ ǽµ ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ – |´ ¨ ¸ ± ¶ ¼Ôª Ž› • ˆ µ • ™° Î Çþ ÖÝ
¶ YÁx³ Ç£ ¬ « @ËÎ ° ² “ á ʹ • ˆ ÙY¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ËÎ Ì IÖÝ° ² “ á ʹ ¹ ܾ° Ä£ Dz ʹ Õˆ
½µ ¡ £ ± û Ðç £ ¬ ËÎ Öª ½- ÖÝå XÕæŒO¼° Öª Áù ° ² ÜŠ ² ÜÃ÷ ¾ã ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬
ËÎ Öª ÄÏ ¿ µ ÜŠ È~é ‹ ÒÔ³ ǽµ ¡ £ Î ì × Ó£ ¬ Öª µ ° ² ¸ ®• í Åd‡ ø ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¼º á h£ ¬
² ®Ðg¡ ¢ Ì ÆÓÀˆ Ôý V- t• ø ÕÐÖIÛ« ÖÝ¡ £ ß xÃɹ Å¡ ¢ Î · Ø£ ¡ ¢ • hÈËÊ®ËÄÈ˸ °
ÐÐÖЕ ø Ê¡ £ ¬   ‘ и ½ÖÝ¿ ¤ Ãñ ¹ Ù¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ × ó ÐlÖ¸ “ ]¸ ± ʹ à • œØ¡ ¢ Ì Æ¹ Å¡ ¢
Ì û ľƒ º ÂÊÐlÜŠ Í ¬ „ ž ʧ µ Ä¡ ¢ ÄÒÁ¦ Ž§ Êù ü SÖÝ¡ £ ÔtÖIËÎ ÖØ‘ c¸ ®¹ ÙÀô ÜŠ
Ãñ š w¸ ½¡ £ Èɳ ½£ ¬ Ðû “ á ʹ ÙZ¾ÓØ‘ ƒ L• ø ÐÐÖЕ ø Ê¡ Ê£ ¬ Êù ¶ õ ÖÝ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬
± ø ² ¿ ÉЕ ø Á®Ï £ Ùt¡ ¢ ¹ ¤ ² ¿ ÊÌ Àɇ ÀÖÒ· ¶ ¡ ¢ ÃØ• ø ± OÎ × ² ñ × Ï Ö¥ · î ‡ ø • ø ʹÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 91¡ ¤

ÓÚËÎ ¡ £ º Ï ´ Ì ÕÂÉá ÑYÍ þ ÅÑ¡ £ ¼º º ¥ , ´ ó Àí ¿ ‚ ¹ ÜÐÅÜÚÈÕ´ Ì š ¢ Æä Çõ , º Ï ´ Ì
ÕÂƽ, Öú Ï ´ Ì ÕÂÃñ ¹ Ù£ ¬ ß xÁ®ÄÜÕß ÈÎ Ö® . Dz ÖTÍ õ º £ ¶ ¼¡ ¢ ° Ë´ Ì ½ð ã y· û ¡ £
¶ þ Ô¹ ï î£ ¬ ËÎ Öª ° ² ‘ c¸ ®¹   Î Ä» ¢ ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©² ©
ô ” š g  ‘ × ¼ÄÏ ¶ ¼Ôª Ž› £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©° ¢ ÑY  ‘ × ó ¸ ± ¶ ¼Ôª Ž› £ ¬ ÈÔÃü ° ¢ ÑY¡ ¢
³ · ¼ª ˼µ ȸ ÷ ² ¿ Ãɹ Å¡ ¢ • hÜŠ • þ Úü ÖÝ¡ £ ± û Î ç £ ¬ ËÎ ¶ ¼½yÖÆ• ˆ ÁÖÒÔ³ ØÖÝ
½µ ¡ £ ÁTÎ ÷ Ï ÄÖÐÅd¶ ¼Þ Dß \˾¡ £ Î ì Éê £ ¬ ÔtÖI½- ¡ ¢ ü S¡ ¢ ¶ õ ¡ ¢ Ž[¡ ¢ • hê – ¡ ¢
° ² ‘ cµ ÈÌ Žé T¸ ½¹ ÙÀô ÜŠ Ãñ £ ¬ Áî Þ rÕß ¾Í ñ ç £ ¬ ÉÌ Õß ¾Í ‰T£ ¬ Ê¿ Êü ¾lü S¸ ÷
° ² ± ¾˜ I£ ¬ Èç ¹ ÙÀô Í ý ÓÐò }” _£ ¬ Ô„ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ê • ¸ æ ¡ £ ƽÕÂÜŠ ‡ ø Öغ à Ê·
Ì ì • É× ä ¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ ¶ Y² ¿ ÊÌ Àɶ ÅÊÀÖÒ¡ ¢ ± ø ² ¿ ÀÉÖк Î Î ÄÖø ¡ ¢ Ó‹ × h¹ Ù³ ·
ô ” ¶ ¼² » µ Èʹ ÈÕ± ¾‡ ø ¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ Í ¬ Öª • ú ÄÏ ¸ ®Ê• ˆ • hÓ¢ ý V- t• ø £ ¬ ÕÐÖI
ËÎ » ´ – |ÖÆÖÃʹ Àî Í ¥ Ö¥ ¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ÕÙ½µ ³ ¼• ˆ ê Ì È» µ ȸ ° ê I£ ¬ ÈÔÖIÖ®Ô» £ º
¡ ° ë Þ Ê¡ Çä Ëù × à ë …£ ¬ ËÎ Ö®™à ³ ¼² » Û`Åf¼s £ ¬ ¾ÐÁô ʹ Õߣ ¬ Œ• · ÇËÎ Ö÷
Ö®× ï £ ¬ Ì ÈÃÉÂ}´ È£ ¬ Ö¹ × ï ÉÃÃü Ö®³ ¼£ ¬ ² » Áî ÚwÊÏ · ¦ ì ë Õß ¡ £ Çä ÑÔÁ¼ÊÇ¡ £
Çä ¼È² » Í ü ÅfÖ÷ £ ¬ ± ØÄÜÝoÒí Î Ò¼Ò¡ £ ± ÈÇä × à ÉÏ £ ¬ ÒÑDz ² ®î † ° ´ ± ø ² » ß M£ ¬
ÈÔDz ± ø ² ¿ ÉЕ ø Á®Ï £ Ùtµ ÈÌ Ø• ø Í ù ʹ £ ¬ ¹ û ÄÜ» Úß ^• í ¸ ½£ ¬ ¼ÈÍ ù Ö®í ©£ ¬
ë Þ Ñ}° ¢ ¾¿ ¡ £ ÖÁì ¶ ™à ³ ¼ÙZËƵ À£ ¬ ÉПo× ï Ö®Ö®ÐÄ£ ¬ › r¿ Ï Áî ÚwÊÏ · ¦ ì ë
º õ £ ¿ Èô Æä ˆ Ì ÃÔØè ã ª £ ¬ Î ´ È» ֮ʣ ¬ ë Þ Œ¢ º Î ÑÔ£ ¬ Ì ì Æä è bÖ®£ ¡ ¡ ± ÐÁÓÏ £ ¬
Ãü é Ÿé Ÿ³ ö ° ² Ý‹ º þ ÄÏ ½µ ¸ ½ÖÝ¿ h¡ £ ° ¢ ʧ º ± ¡ ¢ Ì ÆÓÀˆ Ô¡ ¢ ô ë ¹ « Ö± µ Èý V- t
• ø ÕÐÖIÛ« ÖÝ¡ £ ² ®î † µ ÈÅcËÎ ¶ ¼ÈÔÙZËƵ À¡ ¢ » ´ Î ÷ ÖÆÖÃʹ Ï ÄÙF‘ ð ÓÚ¹ Å
¸ Û£ ¬ ´ ó ” ¡ Ö®¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ËÎ Öª Ì « ƽÖÝÃÏ Ö®¿ N¡ ¢ Ÿo  ‘ ÜŠ „ ¢ ™à ¾ã ÒÔ³ ǽµ ¡ £
ÒÒ³ ó £ ¬ Dz ʹ ý V- t• ø ÕÐÖIËÎ ½- Áê ¸ ®¹ ÙÀô ÜŠ Ãñ ¡ £ ËÎ ¸ £ Ö݈ F¾š ʹ ¡ ¢ Öª
Ì ØĦ Dz ÊÂÞ rÊ¿ ÙFÂÊÖÝ¿ hÈý Ê®ÓÐÆß ¡ ¢ ‘ ô Ê®Èf£ ¬ Ô„ ë …ÄÏ ÐÐÖЕ ø Ê¡ Õˆ
½µ ¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ËÎ Öª º Í ÖÝÍ õ ÉÆ¡ ¢ Öª ° ² – |ÖÝŒOËÃÎ ä ¾ã ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¼º ÒÑ£ ¬
Ñ}Dz ° ÝÐg¡ ¢ Ì ÆÓÀˆ Ôµ ÈÐû ÖIÛ« Öݹ ÙÃñ ¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ ËÎ ¶ ¼½y™à ± ø ñ R˾ÊÂ
Ðì Óñ ˜ sµ ÈÒÔ½¨ ¿ µ ¸ ®½µ ¡ £ ËÎ ÙZËƵ ÀËÍ ‡ ø ÐÅʹ º ½› ¡ ¢ „ ¢ ÈË‚ ܵ È• í š w¡ £
Ôt° ² ÄÏ ‡ ø Í õ ê • ¹ â ± þ ÒÔÅfÖÆÁù ÊÂÖIÖ®£ ¬ Ȥ Æä • í ³ ¯ ¡ £ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Èý ÔÂÈÉÉê Ë· £ ¬ ËÎ æ‚ ½- ¸ ®¿ ‚ ¹ Üʯ × æÖÒÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ËÎ ½- ê ŽÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 92¡ ¤

ÜŠ ƒ LÅÑÀî ÊÀÐÞ ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ ° ² Î ÷ Í õ æ Ø£ ´ Ì ¡ ¢ ÖTÍ õ Ö» ± ØÌ û ² » ƒ º ¡ ¢
¸ ½ñ R² ý ¼ª µ È• ÄÓÏ Æ½Í õ Š Wô ” ³ à Õ÷ Í ÂÞ ¬ ¡ £ ± û × Ó£ ¬ ‡ ø ÐÅʹ Á®Ï £ Ùtµ ÈÖÁ
½¨ ¿ µ ¡ £ ÖIÖTŒ¢ Î ã Í ý ÓÐÇÖÂÓ¡ £ ËÎ Öª ³ ü ÖÝÍ õ Î Ä» ¢ ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ËÎ
Öª å ¸ ‡ ø ¸ ®î † ½BÇä ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¼× Éê £ ¬ ËÎ Öª Î ÷ º £ Öݶ ¡ í ˜ ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬
Öª – |º £ ÖÝÊ©¾ÓÎ Ä¡ ¢ Öª ƽ½- ¸ ®• “ ÕfÓÑ• KÒÔ³ ǽµ ¡ £ ½- – |· µ ø ®¶ þ ¡ ¢
ÖÝÎ å ¡ ¢ ÜŠ ¶ þ ¡ ¢ ¿ hËÄÊ®Èý £ ¬ ‘ ô ° ËÊ®Èý ÈfÒ» ǧ ° Ë° ÙÎ å Ê®¶ þ £ ¬ ¿ ÚÒ» ° Ù
¾Åʮһ Èf¾ÅŽÖÒ» ° ÙÁù ¡ £ ± û Ðç £ ¬ ËÎ ³ £ ÖÝ° ² “ á ʹ ´ ÷ Ö®Ì ©ÒÔ³ ǽµ ¡ £ Á®
Ï £ Ùt¡ ¢ ‡ ÀÖÒ¹   µ ÈÖÁª š ËÉê P£ ¬ ËÎ Œ¢ • ˆ å ¦ š ¢ ÖÒ¹   £ ¬ ˆ Ì Ï £ ÙtËÍ ÅR° ² £ ¬
„ “ Éõ × ä ¡ £ ÐÁî£ ¬ ËÎ Œ¢ ¸ ß ÊÀ‚ Ü“ þ Ž[ÖÝ£ ¬ Î ´ Ž× Ñ}½µ £ ¬ ÕDÖ®¡ £ ± û Éê £ ¬
‚ Ȳ ¼· ¬ × ð Çõ ¶ • Î ô ¡ ¢ ´ _ÖÝ· ¬ Çõ Çfå ¼ÄÐ܇ ¼× µ ÈÂÊËÄÊ®Èý × å £ ¬ Ô„ ËÄ´ ¨
ÐИ ÐÃÜÔº ½µ ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ° ¢ Ðg· Ö± ø ¹ ¥ “ PÖÝ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÒÒËÈ£ ¬ ¸ ÄÎ ÷ Ï ÄÖÐÅdµ À° ´ ² ì ˾  ‘ ë ]ÓÒº ÓÎ ÷ µ À¡ £ ± û Î ç £ ¬
ËÎ Öª ÇGé TÜŠ „ ¢ í ®ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ° ¢ ÑYº £ ÑÀDz ÀÉÖЕ ˆ ¶ ¦ ý V- t• ø Èë
½- Áê £ ¬ ËÎ ÇGº þ ÖÆÖÃʹ Öì ì ë ŒO¡ ¢ ¸ ± ʹ ¸ ß ß _µ ȳ ö ½µ ¡ £ Öª ê „ ÖÝÚwÕæÖª ¡ ¢
š wÖÝÚw× Ð™à ¡ ¢ ³ Î ÖÝë ¿ £ ¡ ¢ ³ £ µ ¸ ®Ð³ Ç¿ ‚ ÖÆô ” Ï £ Î Ä¡ ¢ ™à Öª ¸ ®ÊÂÖÜ
Ã÷ µ ÈÏ Èá á Ï ¤ ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ Dz ʹ ÕÐÖIËÎ æ‚ “ á ʹ …ΠΠĸ £ ¡ £ ¼× Òú £ ¬
Á¢ µ Ç„ ¹ Ä¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ËÎ Û« ÖÝ° ² “ á ʹ ÚwÃÏ Öù ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ´ ó Ë¾Þ r¡ ¢
¶ RÊ· ÖÐØ©ØÃÁ_  ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ÁTë S· Ѳ ÐЄ ñ Þ r¹ Ù£ ¬ ÒÔÆä ÊÂë `Ì á ÐÌ
° ´ ² ì ˾¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ ¸ ß ß _  ‘ ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ Ê¡ £
Î å ÔÂÐÁÎ ´ Ë· £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Á®Ï £ ‘ —¡ ¢ …¢ Öª Õþ ÊÂÓ ² ©º ö ô ” ¶ d» ¨ ÐÐ
ÖЕ ø Ê¡ ÓÚ½- Áê ¸ ®¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ° ¢ ľÁ¢ ľ– ÅÓÚ—î × Ó˜ ò £ ¬ ” à » ´ – |¼Zµ À¡ £
¸ ý ³ ½£ ¬ ÖI…¢ Öª Õþ ʸ ß ß _Ô» £ º ¡ ° Î ô Î Ò‡ ø ¼Ò³ ö Õ÷ £ ¬ Ëù « @³ ÇÒؼ´ Î ¯ ¶ ø
È¥ Ö®£ ¬ Î ´ ‡ LÖñ ø Êù ÊØ£ ¬ ÒÔ´ Ëß BÄê Õ÷ · ¥ ² » Ï ¢ ¡ £ · ò   Ž‡ ø ¼ÒÕß £ ¬ ÊÕÆä
Í Áµ Ø¡ ¢ ÈËÃñ ¶ ø ÒÑ¡ £ µ ÃÍ Áµ ض ø ŸoÈËÃñ £ ¬ Æä ÕlÅc¾Ó¡ £ ½ñ Óû ± £ ÊØи ½
³ ÇÒØ£ ¬ ʹ ° ÙÐÕ° ² ˜ I£ ¬ Ãɹ ÅÈËÎ ´ Ö®Öª Ò² ¡ £   – Êì Öª Æä Ê£ ¬ Ò˼ÓÃã ì ¹ ¡ £
¡ ° ÐÁËÈ£ ¬ ËÎ Öª ³ ½ÖÝ…Î Î ÄÅd¡ ¢ Öª ã ä ÖÝÎ ÄÓù ç ¡ ¢ Öª ¾¸ ÖÝ¿ µ Óñ ¡ ¢ Öª · ¿
ÖÝÀî è bµ ȽÔÒÔ³ ǽµ ¡ £ ÇGÄÏ º þ ± ± · µ ø ®Èý ¡ ¢ ÖÝʮһ ¡ ¢ ÜŠ ËÄ¡ ¢ ¿ hÎ åÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 93¡ ¤

Ê®Æß £ ¬ ‘ ô ° ËÊ®ÈfÈý ǧ ËÄ° ÙÒ» Ê®Î å £ ¬ ¿ ÚÒ» ° ÙÒ» Ê®ËÄÈfÈý ǧ ° Ë° ÙÁù
Ê®¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ÕÙ² ®î † ¸ ° ê I£ ¬ Ãɹ ÅÈf‘ ô ° ¢ ´ Ì º ± ™à ÐÐÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ¸ ý Òú £ ¬
ËÎ æ‚ “ á ʹ …ΠΠĸ £ ½µ ¡ £ Èɳ ½£ ¬ ËÎ ¶ ¼½yÖÆ„ ¢ ŽŸÓÂÑ}Ï Ý³ £ ÖÝ¡ £
Áù Ô¸ ý × ÓË· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ËÎ ¼Î ¶ ¨ ° ² “ á ʹ ê ÃÈf‰ÛÒÔ³ ǽµ £ ¬ Ùn
Ãû í ˜ ¡ £ ¹ ï î£ ¬ ¹   Î Ä» ¢ ÕÐÖI° ² ØS¡ ¢ ‰ÛÖÝ µ ÈÌ Ž¹ ÙÃñ ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ Èf‘ ô ° ¢
´ Ì º ±   ‘ ÐÐÖЕ ø Ê¡ …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ë · ʸ ÑY² ®¡ ¢ Ê· ˜ ÐÍ ¬ ¹   Î Ä» ¢ ÕÐÖI° ² ØS
ÜŠ ¡ £ ÒÒî£ ¬ ËÎ Öª ” ¢ Öݹ ù • h‚ ÜÒÔ³ ǽµ ¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ËÎ ä ü ´ ¨ ° ² “ á ʹ ¡ ¢ Öª
½- ° ² ÖÝ÷ ‘ ª ´ º ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ± û Òú £ ¬ ËÎ “ PÖݶ ¼½y½ª ² Ź ¥ —î × Ó˜ ò ľ– Å£ ¬
° ¢ Ðg´ ó ” ¡ Ö®¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ÁTɽ– |½› ÂÔ˾¡ £
Çï Æß ÔÂÐÁÎ ´ £ ¬ ° ¢ ÐgÂÊ° ¢ Ëþ º £ ¡ ¢ ¶ - Πı þ µ È´ ó ” ¡ ËÎ ÖÛŽŸÓÚ½¹ ɽ£ ¬
ËÎ Œ¢ • ˆ ÊÀ‚ Ü¡ ¢ ŒO» ¢ ³ ¼µ ȽԶ Ý£ ¬ ËÎ ÈË× ÔÊDz » • Í ÄÜÜŠ ¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ° ¢ Ëþ
º £ ” ¡ ËÎ Œ¢ „ ¢ ŽŸÓ¡ ¢ • ˆ • ©ÓÚ…Î ³ Ç¡ £ ¼º î£ ¬ Á¢ Ñà ÄÏ º Ó± ± µ ÀÌ á ÐÌ ° ´ ² ì
˾¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ë · × ó Ø©Ï à ² ®î † ÂÊÖTŒ¢ Ö± Ȥ ÅRÜŠ £ ¬ ÓÒØ©° ¢ ÑYº ÓÑÀÈ¡ º þ
ÄÏ £ ¬ Ãɹ ÅÈf‘ ô ËÎ ¶ ¼Ž§ £ ¬ • hÜŠ Èf‘ ô Î ä Ðã ¡ ¢ • ˆ ˜ sŒ• ¡ ¢ Àî º ã £ ¬ ± ø ² ¿ ÉÐ
• ø …ÎŽŸÙç Ðж ¼Ôª Ž› ¸ ®£ ¬ È¡ ½- Î ÷ ¡ £ ÁT» ´ Î ÷ ÐИ ÐÃÜÔº £ ¬ ÓÒØ©° ¢ Ëþ º £ ¡ ¢
…¢ Öª Õþ ʶ - Πı þ Í ¬ Êð ÐÐÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ¼× Î ç £ ¬ Dz ʹ ÕÐÖIËÎ Àî Í ¥ Ö¥ ¼°
Ï ÄÙF¡ £ ² ®î †   ‘ º ÓÄÏ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÓÒØ©Ï à £ ¬ ° ¢ Ðg  ‘ × ó Ø©Ï à ¡ £
° ËÔÂÐÁÓÏ £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ± û Òú £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ñ {Ò®ÕQ¹ • ¡ £
¾ÅÔÂ¼× Ðç £ ¬ ¶ ÅÊÀÖÒµ È  ‘ ÈÕ± ¾ÈËËù š ¢ ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ° ¢ Ðgº Bž ³ î ^± ¤ £ ¬
ÒÒÓÏ £ ¬ ÁTÏ å ê – ½yÜŠ ˾¡ £ ¼× Î ç £ ¬ ËÎ “ PÖݶ ¼½yËK² Ź ¥ ž ³ î ^± ¤ £ ¬ ° ¢ Ðg¡ ¢
° ¢ Ëþ º £ µ È” ¡ Ö®¡ £ ± û Éê £ ¬ Óñ Î ô Ì û ľƒ º   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ À¨ ½- ÄÏ ÖT¿ ¤ • ø
° æ¼° ÅR° ² ÃØ• ø Ê¡ ¡ ¶ Ǭ À¤ Œš µ ä ¡ · µ È• ø ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÎ ì Ðç Ë· £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £
ʮһ Ô¶ ¡ î£ ¬ ° ¢ ÑYº £ ÑÀ‡ ú Ì ¶ ÖÝ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ ² ®î † µ È· ÖÜŠ Ȥ ÅR° ² ¡ £
± û× Ó£ ¬ ËÎ ™à ÈÚ¡ ¢ ÒËš JÈý ÖÝ¿ ‚ ± Ûá ¯ • ÄÒã £ ¬ ÑØß …Ѳ ™zʹ Àî ¾SÆÁµ ÈÔ„
ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ ½µ ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ Á¢ ÖT· ¶ ¼Þ Dß \˾¡ £ ¼º î£ ¬ ËÎ ½- Î ÷ Þ Dß \ʹ ÅÐ
¹ Ù„ ¢˜ „ÒÔ¡ Åd¸ ®½µ ¡ £ ½- Î ÷ · µ ø ®ÖÝÁù ¡ ¢ ÜŠ ËÄ¡ ¢ ¿ hÎ å Ê®Áù £ ¬ ‘ ô Ò»ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 94¡ ¤

° ÙÎ å ÈfÒ» ǧ ° Ë° Ù¶ þ Ê®¾Å£ ¬ ¿ Ú¶ þ ° ÙÆß ÈfÁù ǧ ËÄ° Ù¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ² ®î † ¿ Ë
³ £ ÖÝ¡ £ ¸ Äí ˜ Ì ì ·   ‘ ± £ × ß Â· ¡ £
Ê®¶ þ Ô¼º º ¥ £ ¬ ËÎ Ö÷ ï @Dz Áø Ž[· î • ø Ô„ ÜŠ ÖУ ¬ Õˆ ° à ŽŸÐÞ º ã ¬ ÐÁ
á h£ ¬ ËÎ ¶ ¼½yÖÆÆî ° ² ÒÔÔSÆÖ½µ ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ ² ®î † ´ Πƽ½- ¸ ®£ ¬ ¶ ¼½yÍ õ ÊÀ
‚ ÜÒÔ³ ǽµ ¡ £ Î ì Éê £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à º ö ¶ ¼Ž§ ƒ º Âʃ ÈÍ â Î ÄÎ ä ¹ Ù¼° ¾lü Sê È
Êü £ ¬ Õˆ ÉÏ µ Û× ð Ì – Ô» ‘ —Ì ì Êö µ ÂÈÊÎ ÄÁxÎ ä ´ ó ¹ â Т » ʵ Û£ ¬ » ʺ ó Ô» Ø‘ ܲ
í ˜ Â}ÕÑÌ ì î £ ΠĹ â ‘ ª » ʺ ó £ ¬ µ Û² » ÔÊ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ËÎ Ö÷ ÔÙʹ ê ‘ Ðã · ò ¡ ¢ Ï Ä
Ê¿ ² Ä¡ ¢ …Î ŽŸÃÏ Ô„ ÜŠ Ç° Õˆ º Í ¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ËÎ Öª ë SÖÝÖì ¶ ËÂÄÒÔ³ ǽµ ¡ £ ± û
Òú £ ¬ ËÎ ° ² “ á ʹ ÚwÅd¿ ÉÒÔ¼ª ° ² Öݽµ ¡ £
Ê®Èý Äê ´ º Õý Ô¶ ¡ î˷ £ ¬ ° ¢ ÑYº £ ÑÀ¿ ËÌ ¶ ÖÝ¡ £ º þ ÄÏ Æ½¡ £ µ ø ®Ò» ¡ ¢
ÖÝÁù ¡ ¢ ÜŠ ¶ þ ¡ ¢ ¿ hËÄÊ®£ ¬ ‘ ô Î å Ê®Áù ÈfÒ» ǧ Ò» ° ÙÒ» Ê®¶ þ £ ¬ ¿ Ú° ÙÎ å Ê®
Èý ÈfÆß Ç§ Æß ° ÙËÄÊ®¡ £ ËÎ Ö÷ ï @Dz Æä × ÚÕý ÉÙÇä ê ‘ Ðã · ò µ ÈÖÁÜŠ Ç° Çó · Q
Ö¶ ¼{ŽÅ£ ¬ » ò · QÖ¶ ŒO£ ¬ ² ®î † …sÖ®¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ ËÎ ° ² “ á ʹ „ ¢ • h‚ ÜÒԼΠÅd
¸ ®½µ ¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ËÎ Õ§ ÆÖæ‚ ½yÖÆ„ ¢ Ó¢ ÒÔ± ¾ÜŠ ½µ ¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ËÎ ä ÷ ÆÖæ‚ ½y
Öƺ ú È«¡ ¢ ¸ £ ½¨ · ñ R² ½ÜŠ ¿ ‚ ¹ ÜÉò ÊÀ¡ • í ½µ ¡ £ ËÎ Ö÷ ï @Dz Æä ± O² ì ¶ RÊ·
„ ¢ Œî · î ± í · Q³ ¼£ ¬ Æò ´ æ¾³ Í ÁÒÔ· î Õô ‡ L¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ËÎ ¶ ¼Ž§ ¿ ËÈð ÖÝ¡ £ ÒÒ
º ¥ £ ¬ ë · ËÄ´ ¨ ÖÆÖÃʹ Úw¶ ¨ ‘ ª Èë ÓP¡ £ ¼× Éê £ ¬ ËÎ Ö÷ ï @Dz Æä Öª ÅR° ² ¸ ®ÊÂ
ÙZÓà ‘ cµ ÈÙZ‚ ÷ ‡ ø - t¼° ½µ ± í ÖÁ² ®î † ÜŠ Ç° ¡ £
ÒÒÓÏ £ ¬ ËÎ ê • ÒËÖС ¢ • ˆ ÊÀ‚ ܵ ÈÒÔÒæ¡ ¢ • V¶ þ Í õ ¶ Ý¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ë …ÄÏ
ÐÐÊ¡ Ù• µ ä ³ à ÒÔ¸ Ä× ß ë …ÄÏ ÖT· Ãû • í ÉÏ ¡ £ Î ì × Ó£ ¬ ´ ó Ãû · ß _ô ” » ¨ ³ à С
â j² ¿ × ø ¼é ÚEÕ“ ËÀ£ ¬ › ]Æä ¼Ò¡ £ ¼º á h£ ¬ ² ®î † Dz Ï å ¼Î Ì Øý V‚ ÷ ‡ ø - t¸ ° ê I¡ £
¼× Î ç £ ¬ Õæ¶ ¨ ¿ ‚ ¹ ÜÎ ô ° à   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £
¶ þ ÔÂÎ ì × Ó£ ¬ ËÎ Öª ½¨ µ ÂÜŠ · ½» Ø¡ ¢ Öª Òª ÖÝ„ ¢ â ù ¡ ¢ Öª ± RÖÝÁ» ÒÎ ¡ ¢
Öª Ì ¨ ÖÝ—î ± Ø´ ó ½ÔÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ Ôt„ ¢ î R¡ ¢ ³ Ì µ ÂÝxÖI» ´ Î ÷ ÖÆÖÃʹ
Ï ÄÙF½µ ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ¿ ËÅR½- ÜŠ ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ ËÎ Ö÷ ï @ÂÊÎ ÄÎ ä ° ÙÁÅÔ„ Ï é ê ص î
Í û ê IÉÏ ± í £ ¬ ÖI¸ ÷ · ¿ ¤ ¿ hš w¸ ½£ ¬ Dz Æä ÓÒØ©Ï à ¼æ˜ ÐÃÜʹ ÙZÓà ‘ c¡ ¢ ˜ Ð
ÃÜʹ ÖxÌ Ã¡ ¢ ¶ ËÃ÷ µ î ŒWÊ¿ º ž ˜ ÐÃÜÔº ʼÒã CÎ Ì ¡ ¢ ¶ ËÃ÷ µ î ŒWÊ¿ Í ¬ º ž ˜ ÐÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 95¡ ¤

ÃÜÔº ÊÂÔç „ ¢ Œî µ ȳ ä Æí Õˆ ʹ ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ² ®î † Èë ÅR° ² £ ¬ µ à ÉÕã · ¸ ®° Ë¡ ¢
ÖÝÁù ¡ ¢ ÜŠ Ò» ¡ ¢ ¿ h° Ëʮһ £ ¬ ‘ ô ¶ þ ° Ù¾ÅÊ®° ËÈfÈý ǧ Áù ° ÙÆß Ê®¶ þ £ ¬ ¿ Ú
Î å ° ÙÁù Ê®¾ÅÈf¶ þ ǧ Áù ° ÙÎ å Ê®¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ÔtÔ» : é gÕß £ ¬ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÓÒ
Ø©Ï à ² ®î † Dz ʹ • í × à £ ¬ ËΠĸ º ó ¡ ¢ Ó× Ö÷ ô ß ÖT´ ó ³ ¼° Ù¹ Ù£ ¬ ÒÑì ¶ Õý Ô ʮ
° ËÈÕý V- t¾• · î ± í ½µ ¸ ½¡ £ ë Þ Î ©× Ô¹ Žµ Í õ ± ØÓг ¯ ÓPÖ®¶ Y£ ¬ ¼º Dz ʹ Í ù
Ó- ¡ £   – µ ȸ ÷ ÊØš ˜ I£ ¬ Æä Î ð Í ý Éú ÒÉÎ · ¡ £ · ² Åf¸ ½Ç° · ¸ × ï £ ¬ Ï ¤ • ÄÔ- Ãâ ¡ £
¹ « ˽å Í Ç· £ ¬ ² » µ ÃÕ÷ Àí ¡ £ š w¸ ½Öݳ ǹ ÙÀô £ ¬ · Ç· î ³ ¯ Í ¢ ÖIë · ² » µ ÃÉÃ× Ô
¿ ÆÈ¡ ² î ° l£ ¬ ò }” _° ÙÐÕ¡ £ ‘ ª ¿ ¹ ¾ÜÍ õ ŽŸ¼° Ì ÓÍ ö ‡ [¾ÛÕß £ ¬ • KÉâ Æä × ï ¡ £
° Ù¹ ÙÓÐ˾¡ ¢ ÖTÍ õ Û¡ µ Ú¡ ¢ Èý ŒW¡ ¢ Ë¡ ¢ ± O¡ ¢ ÃØÊ¡ ¡ ¢ Ê· ð ^¼° ½û ÐlÖT˾£ ¬
¸ ÷ ÒË° ² ¾Ó¡ £ Ëù ÔÚɽÁÖº Ó² ´ ³ ö ®a£ ¬ ™à Ãâ á ç ¶ • £ ¬ ÔSØš Ãñ ÈÎ ± ã ’ ñ È¡ Ø›
Ùu¡ £ ÃØ• ø Ê¡ ˆ D• ø £ ¬ Ì « ³ £ ˾¼ÀÆ÷ ¡ ¢ ˜ · Æ÷ ¡ ¢ · ¨ · þ ¡ ¢ ˜ · ¹ ¤ ¡ ¢ û u² ¾¡ ¢ ƒ x
Ðl£ ¬ × ÚÕý × Vë º £ ¬ Ì ì Πĵ ØÀí ˆ Dƒ Ô£ ¬ · ² µ ä ¹ ÊÎ Ä× Ö£ ¬ • K‘ ô ¿ Ú° æ¼®£ ¬ ± M
Ñö ÊÕÊ° ¡ £ Ç° ´ ú Â}ÙtÖ®á á ¡ £ ¸ ß ÉÐų ¡ ¢ á t¡ ¢ É®¡ ¢ µ À¡ ¢ ² · ó ß £ ¬ Í ¨ • ÔÌ ì
Î Ä• ÑËã £ ¬ • KɽÁÖë [ÒÝÃû Ê¿ £ ¬ Ñö Ëù ÔÚ¹ Ù˾£ ¬ ¾ß ÒÔÃû „ ¡ £ ö Š ¹ ѹ ª š £ ¬
² » ÄÜ× Ô´ æÕß £ ¬ Á¿ ¼ÓÕ° ½o¡ £ Î ì Éê £ ¬ Á¢ Õã – |Î ÷ Ðû Î ¿ ˾ÓÚÅR° ² £ ¬ ‘ ô ² ¿
ÉЕ ø û œš w¡ ¢ ÃØ• ø ± O½¹ ÓÑÖ±   ‘ Ðû Î ¿ ʹ £ ¬ Àô ² ¿ ÊÌ ÀÉ—î ¾ÓŒ’ Í ¬ Öª Ðû Î ¿
˾Ê£ ¬ • K¼æÖª ÅR° ² ¸ ®Ê¡ £ ÒÒî£ ¬ ÖIËÎ » ´ – |ÖÆÖÃʹ Àî Í ¥ Ö¥ ¡ ¢ » ´ Î ÷
ÖÆÖÃʹ Ï ÄÙFš w¸ ½¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ Ãü ½¹ ÓÑÖ± À¨ ËÎ ÃØ• ø Ê¡ ½û • ø ˆ D¼®¡ £ Î ì Î ç £ ¬
ì ë Ï ÈÞ r– |½¼¡ £ ËÎ » ´ Î ÷ ÖÆÖÃÏ ÄÙF½µ £ ¬ » ´ Î ÷ · µ ø ®¶ þ ¡ ¢ ÖÝÁù ¡ ¢ ÜŠ ËÄ¡ ¢
¿ hÈý Ê®ËÄ£ ¬ ‘ ô Î å ʮһ ÈfÈý ǧ ° Ë° Ù¶ þ Ê®Æß £ ¬ ¿ ÚÒ» ° Ù¶ þ ÈfÒ» ǧ Èý ° Ù
ËÄÊ®¾Å¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ÕÙ² ®î † ÒÔËÎ Ö÷ ï @Èë ÓP¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ¼×
× Ó£ ¬ ¶ - Πı þ ¡ ¢ Ëô ¶ ¼° lÈý ŒWÖTÉú ¸ ° ¾©ŽŸ£ ¬ Ì « ŒWÉú Ðì ‘ ª è sÅc× Óç ù ¡ ¢
á £ ¬ ŮԪ Äï Í ¬ ¸ ° ¾®ËÀ¡ £
Èý Ô¶ ¡ î£ ¬ ² ®î † ¼®ËÎ Ì « • R¾° ì `Œm¶ Y˜ · Æ÷ ¡ ¢ ƒ ÔŒš ¡ ¢ ½¼Ì ì ƒ xÕÌ £ ¬
ÃØ• ø Ê¡ ¡ ¢ ‡ ø × Ó± O¡ ¢ ‡ ø Ê· Ôº ¡ ¢ ŒWÊ¿ Ôº ¡ ¢ Ì « ³ £ ˈ D• ø ¡ ¢ ¼ÀÆ÷ ¡ ¢ ˜ · Æ÷
ËÍ ¾©ŽŸ¡ £ Î ì Òú £ ¬ Ãâ ÖT· Èå ‘ ô á æÒÛ¡ £ Öò ¿ ¹ ÙÈf‘ ô ¸ ®ÓÚÁ®ÖÝ£ ¬ ÖЕ ø
ÓÒØ©¡ ¢ º ÓÄÏ µ È· Ðû ʹ º Ï ´ Ì º Ï ŒO£ ¬ Ï å ê – ¹ ÜÜŠ Èf‘ ô Û¡ › Ñ• KÐи ®Ê¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 96¡ ¤

¸ ý ³ ½£ ¬ Ï å ¼ÒÌ ØÒÔËÎ Óñ - t• í ÉÏ ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ËÎ ÚM¡ ¢ ¼ª ¡ ¢ Ô¬ Èý Öݼ° ÄÏ ° ²
ÜŠ ¾ã • í ½µ ¡ £ ÖЕ ø ÓÒØ©Òô ° à ÁT  ‘ ‘ ô ² ¿ ÉЕ ø ¡ £
é cÔ± û Éê £ ¬ ÖÃÐû Î ¿ ˾ÓÚ• ú å ¸ · ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ Ôt° ¢ ÑYº £ ÑÀ¡ ¢ º ö ¶ ¼
Ì û ľƒ º Èë ÓP£ ¬ Ó ° Î º ö ô ” ¶ dƒ º ¡ ¢ ´ Þ ± ó • KÁô á á ¶ õ ÖÝ¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ ˜ ÐÃÜÔº
¸ ± ʹ • ˆ Ò× ÒÔËÎ ½µ ³ ¼…Lj Ô¡ ¢ Ï ÄÖÒµ ȸ ° ÉÏ ¶ ¼¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ÖЕ ø Ê¡ × ó ÓÒ˾
ÀÉÖк µ •   ‘ …¢ Öª Õþ Ê¡ £
Ï ÄËÄÔ± û × Ó£ ¬ Ê¡ – |´ ¨ ÐИ ÐÃÜÔº ¼° ³ ɶ ¼½› ÂÔ˾¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ÐÞ Ì «
• R¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ÕÙÕÑÎ Äð ^´ ó ŒWÊ¿ Ò¦ ˜ С ¢ º ² ÁÖŒWÊ¿ Í õ ÅÍ ¡ ¢ º ² ÁÖÊÌ ÖvŒW
Í ÁÍ ½† Î ¹ « Âĸ ° ÉÏ ¶ ¼¡ £
Î å ÔÂÒÒÎ ´ Ë· £ ¬ ² ®î † ÒÔËÎ Ö÷ ï @ÖÁÉÏ ¶ ¼¡ £ ± û Éê £ ¬ ÕÙÒŠ ï @ÓÚ´ ó ° ²
µ î £ ¬ ÊÚé _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ ¢ ™zУ ´ ó Ë¾Í ½£ ¬ · â å - ‡ ø ¹ « ¡ £ ÒÔËΠƽ£ ¬ ¸ æÌ ì
µ Ø¡ ¢ × æ× Úì ¶ ÉÏ ¶ ¼Ö®½ü ½¼¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ÒÔ² ®î † Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¹ ï î£ ¬
· ÅÒÊ¡ ¢ Üì ¡ ¢ Äz¡ ¢ ÃÜ¡ ¢ å ¸ º £ Í õ ÖÝ· ÀÜŠ   ‘ Ãñ ¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ËÎ ¶ ¼½yËK² Ź ¥
ž ³ î ^± ¤ £ ¬ ǧ ‘ ô ¶ - ʮԪ ËÀÖ®¡ £ Êù Éê £ ¬ Î ô ÑYº ± ¡ ¢ ° ¢ Ëþ ³ à ” ¡ ËÎ ± ø ì ¶ ¹ Ï
ÖÝ¡ £ ¸ IJ ©ÖÝ  ‘ – |² ý · ¡ £ ÒÒî£ ¬ ËÎ ½- Î ÷ ÖÆÖÃʹ ü SÈf° ÙÒÔËù ² ¿ • í ½µ ¡ £
ÊÇÔ£ ¬ ËÎ ê • ÒËÖС ¢ • ˆ ÊÀ‚ ܵ ÈÁ¢ ÒæÍ õ ¡ õ ÓÚ¸ £ ÖÝ£ ¬ ¸ ÄÔª ¾° Ñ× ¡ £
Áù Ô¼º ËÈ£ ¬ ÖÃÐБ ô ² ¿ ì ¶ ´ ó Ãû ¸ ®¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ¸ ă ÉÕã ´ ó ² ¿ ¶ ½¸ ®  ‘
° ² “ á ˾¡ £ ÔOÖT· Ðû Î ¿ ˾£ ¬ • KŽ§ Ï à ã • ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ÒÔ¡ ¶ ´ ó Ã÷ • Ñ¡ · ½þ ² î £ ¬
Ãü Ì « × ÓÙ• ÉÆÍ õ â þ ÅcÍ ö ËÎ ÈÕ¹ Ù¸ ü Ôì Е Ñ£ ¬ ˜ ÐÃܸ ± ʹ • ˆ Ò× î IÖ®¡ £ Ê·
å ö µ È” ¡ ½ª ² ÅÓÚ¶ ¡ ´ å ± ¤ ¡ £ Èɳ ½£ ¬ ÖIê • ÒËÖС ¢ • ˆ ÊÀ‚ Ü ; „ ¢ ŽŸÓµ Èš w
¸ ½¡ £ ‘ ô ² ¿ ÉЕ ø • ˆ ä ø   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÊÂì ¶ ± ± ¾©¡ £
Æß ÔÂÒÒËÈ£ ¬ ËÎ ÖÆÖÃʹ Öì Ÿ¨ ÒÔ“ PÖݽµ ¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ÖI• VÎ ÷ · ¹ ÙÃñ
š w¸ ½£ ¬ ÒÒî£ ¬ ËÎ Ì ©ÖÝÊØŒ¢ ŒOÁ¼³ ¼ÒÔ ³ ǽµ £ ¬ « @Àî Í ¥ Ö¥ ¡ ¢ ËK² Å¡ £ Í ¨ ¡ ¢
³ ü ¡ ¢ ¸ ß à ]µ ÈÖÝÏ à À^• í ½µ ¡ £ µ ÃÖÝÊ®Áù ¡ ¢ ¿ hÈý Ê®Èý £ ¬ ‘ ô Î å Ê®ËÄÈf¶ þ
ǧ Áù ° Ù¶ þ Ê®ËÄ£ ¬ ¿ ÚÒ» ° ÙÈËÈfÈý ǧ ¶ þ ° ÙÊ®Æß ¡ £ » ´ – |ÐÐÊ¡ ÓÒØ©° ¢ ÑY
º £ ÑÀ  ‘ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ½ð • ø ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ ¢ » ´ – |ÐИ ÐÃÜÔº „ eÆò ÑYÃÔ
ʧ   ‘ ÐÐÊ¡ ÓÒØ©£ ¬ …¢ Öª Õþ ʶ - Πı þ   ‘ × ó Ø©£ ¬ » ´ – |× ó ¸ ± Ôª Ž› Ëþ ʧ ¡ ¢ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 97¡ ¤

ƒ ÉÕã ´ ó ¶ ¼¶ ½Î Ä» ¢ ¡ ¢ ½- – |½- Î ÷ ´ ó ¶ ¼¶ ½…Î ŽŸÙç ¡ ¢ » ´ – |» ´ ÓÏ × ó ¸ ± ¶ ¼Ôª
Ž› ê • ÑÒ• K…¢ Öª Õþ Ê¡ £
° ËÔ¼º ËÈ£ ¬ • hÜŠ ¶ ¼Ôª Ž› é Ÿé ŸŽ§ ¡ ¢ Àî Í ¥ Ó‘ º £ ¶ ¼¡ ¢ º VÍ Û£ ¬ ÕÐÖI
Í ¥ Ô»£ º ¡ ° Èê • Äƽ½- ÄÏ £ ¬ ¶ à ³ ö ËÀÁ¦ ¡ £ ÄÐ× ÓÁ¢ ¹ ¦ £ ¬ Òª ÔÚÎ ÷ ± ± ¡ £ ½ñ ÓÐ
ß `Î ÒÌ « × æ³ É‘ —Õß £ ¬ Èê Í ù Õ÷ Ö® ¡ £¡ ± ÒÒº ¥ £ ¬ š ¢ ËÎ » ´ – |ÖÆÖÃʹ Àî Í ¥ Ö¥ ¡ ¢
¶ ¼½yËK² Å¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ÁTÏ å ê – ½yÜŠ ˾¡ £ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ Š Wô ” ³ à   ‘ ÇG
º þ ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ Ê¡ £
¾ÅÔ¼º º ¥ £ ¬ Óк à ì ¶ Ì « • R¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ Ãü Ò¦ ˜ С ¢ Í õ ÅÍ ß xËÎ Èý ŒWÉú
ÓÐŒ• ŒWÕß Áô ¾©ŽŸ£ ¬ ð N  ß €¼Ò¡ £ ¹ ï î£ ¬ ÒÔËΠƽ£ ¬ ´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ ± û Î ç £ ¬
ë · ³ £ µ ¸ ®š qØ• ° ü é¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ÖIÎ ÷ ´ ¨ ÐИ ÐÃÜÔº Ï - ÖØ‘ c¹ Ùƒ ȸ ½¡ £ ÒÒ
î£ ¬ ÒÔÍ Â· ¬ º Ï ´ ð ³ Ç  ‘ ŒŽß h¸ ®¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ° ¢ ÐgÈë ÓP¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÎ ì × Ó£ ¬ » ´ – |× ó ¸ ± ¶ ¼Ôª Ž› ° ¢ ÑY  ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ º ÓÄÏ µ È·
Ðû Î ¿ ʹ º Ï ´ Ì º Ï ŒO  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬ ± ø ² ¿ ÉЕ ø Í õ ƒ x¡ ¢ Àô ² ¿ ÉЕ ø ¼æÅR° ²
¸ ®° ²· ö ʹ —î æ‚ ¡ ¢ º ÓÄÏ º Ó± ± Ì á ÐÌ ° ´ ² ì ʹ ÃÔÑYº ö ÐÁ• K…¢ Öª Õþ Ê£ ¬ Åc
…¢ Öª Õþ ÊÂê • ÑÒÐÐÖЕ ø Ê¡ ÊÂì ¶ » ´ – |¡ £
ʮһ Ô£ ¬ ËÎ Öª Ì ŽÖÝÀî â • ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ ° ¢ ´ Ì º ± ” ¡ ËÎ Ðã Õý Åc
² GÓÚÈð ° ² £ ¬ « @Ö®¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ËÎ Öª ¸ £ ÖÝÍ õ „ ‚ ÖÐÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ë · ¹ Ü
Ãñ ¼° Àí Ø” ¹ ÙÓÉÖЕ ø Ê¡ Õ{£ ¬ ÜŠ ¹ ÙÓɘ ÐÃÜÔº ¶ ¨ × h¡ £ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ • × Ç²
ʹ • í ¸ æ¸ ü Ãû • « ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂ¼× × Ó£ ¬ ËÎ ÒæÍ õ ¡ õ ± ¼» ÝÖÝ£ ¬ Dz ʹ · î ± í Õˆ ½µ ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ÖÃ
Ôª ½- ¸ ®£ ¬ ÒÔÁb÷ ã Âé ° ¢ ƒ kÖTÐU¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ËΠȪ ÖÝÌ á ÅeÊв ° ˾Æщ۸ ý
¼° Öª Ȫ ÖÝÌ ï Õæ× ÓÒÔ³ ǽµ ¡ £ ÈÉÉê £ ¬ Óи æÞ Dß \ʹ ËKÒã Ëù ÑÔã £ Í ý £ ¬ Ö¸
Òã ÆÞ ¡ ¢ × Ó  ‘ × C£ ¬ µ ÛÔ» £ º ¡ ° ÆÞ ¡ ¢ × ÓØM  ‘ × CÕß Ò® £ ¡ ¡ ± ÔtÎ ð † – ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬
Ôt £ º ¡ ° ¹ ÜÜŠ Œ¢ У ¼° Í ö ËÎ ¹ ÙÀô ÓЊ ZÃñ Ì ï ± R®b˜ IÕß £ ¬ Ù¸ ÷ š wÆä Ö÷ £ »
ŸoÖ÷ „ t· Ö½o¸ ½½ü Øš Ãñ ¡ £ · ² Í ö ËÎ · ± Èß ¿ Ʋ î ¡ ¢ Â}¹ • ÉÏ ¹ ©¡ ¢ ½› ¿ ‚ Ñuå X
µ È° ÙÓÐð N¼þ £ ¬ · - î ÃÃâ Ö® ¡ £¡ ±
Ê®ËÄÄê ´ º Õý Ô£ ¬ ° ¢ º ± Èë Í ¡ ê P¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ ËÎ Öª Ñ- ÖÝ„ ¢ ÅdÒÔ³ ǽµ ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 98¡ ¤

ÈÉÒú £ ¬ ËÎ Öª Í ¡ ÖÝü SÈ¥ ¼² ¡ ¢ ± OÜŠ …Ç¿ £ ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¹ ï î£ ¬ Ñ}Á¢ ÖTµ ÀÌ á
ÐÌ ° ´ ² ì ˾¡ £ Î ì Éê £ ¬ ËÎ Öª ³ ± ÖÝñ RÓÑÒÔ³ ǽµ £ ¬ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ËÎ ™à Öª ÷ ÖÝå X
„ ÚÖ®ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¼× Òú £ ¬ ë · ËÎ ¸ £ Í õ ÚwÅcÆu¼ÒÙDÔÚº ¼ÖÝÕß £ ¬ ÓÐ˾݂ ÖÁ
¾©ŽŸ¸ ¶ Æä ¼Ò¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ Öý- » ´ µ È· ¶ ¼Þ Dß \û }ʹ ˾¼° ½- » ´ ȶ ² è ¶ ¼Þ D
ß \ʹ ˾¡ £
¶ þ ÔÂÈÉÐç £ ¬ ËÎ Èð ÖÝ° ² “ á ʹ Ò¦ Î Äý ˆ ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ å ç Ðdz ö – |
± ± ¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ì ë Ï ÈÞ rì ¶ – |½¼¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ± û Ðç £ ¬ ËÎ Öª ß B
ÖÝß ^Ôª ý ˆ Òѽµ Ñ}ÅÑ£ ¬ Åà º £ Œ¢ ± ø Ó‘ Ö®£ ¬ Ôª ý ˆ —‰³ Ƕ Ý¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ËÎ Öª
ÄÏ ¶ ÷ ÖÝê • ˆ ò µ À¡ ¢ ƒ LÅÐÁÖÊå » ¢ ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ¶ RÊ· ´ ó · ò ØÃÁ_  ‘ ˜ ÐÃܸ ± ʹ
¼æÐû Î ¢ ʹ ¡ £
Èý Ô¸ ý Òú Ë· £ ¬ ÒÔ¶ ¬ ŸoÓê Ñ©£ ¬ Dz ʹ ² ¿ ± ã Ãñ Ö®Õþ ì ¶ Ò®ÂÉè T¡ ¢ Ò¦
˜ С ¢ Í õ ÅÍ ¡ ¢ ¸ ]Ĭ µ È£ ¬ Œ¦ Ô» £ º ¡ ° × ã Ãñ Ö®µ À£ ¬ Î ¨ ¹ • ¸ ¡ ÙM¡ £ ÃÒ· YÖ®¶ à £ ¬
ŸoÓ÷ õ ² õ · Çú Þ Á¡ £ Æí Ù• Éñ Éç £ ¬ ÙMÒà ² » ÙD¡ £ ÒËÒ» ÇÐÖ¹ ¡ £¡ ± • ÄÖ®¡ £ ÐÁ
î£ ¬ Ñ}Á¢ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ì ¶ Ì ¶ ÖÝ£ ¬ Á¢ • VÄÏ ÓÏ Â· Ðû “ á ˾ÓÚì o½- ¡ £ ÈÉÒú £ ¬
ËÎ ÕØ‘ c¸ ®Ð· â µ ÈÖÝ• í ½µ ¡ £ ¹ ï î£ ¬ Öª ‰Û² ý ¸ ®• ˆ Ö®¾V× ø ¸ ½ÅÑÄæ· ü ÕD¡ £
¸ ý Ðç £ ¬ ËÎ ½¨ ŒŽ¸ ®Í ¨ Åй ù ÀyÒÔ³ ǽµ ¡ £ ËÄ´ ¨ ¶ ¼ÕÆÐU¡ ¢ Á_Ó“ ÐU¼° ø P» Ë¡ ¢
ÖЉš ¢ Á_í f¡ ¢ ¸ ß Ñµ ÈËÄí Î £ ¬ ² ¥ ÖÝÐUÇõ ˆ ö ° î ‘ —¡ ¢ ˼ÖÝÐUÇõ Ì ï ¾° Ùt
½Ô½µ ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ • VÄÏ Î ÷ · ‘ cß h¡ ¢ Óô ÁÖ¡ ¢ ÕÑ¡ ¢ ÙR¡ ¢ Ì Ù¡ ¢ Î à ¡ ¢ ÈÚ¡ ¢ Ùe¡ ¢
Áø ¡ ¢ Ï ó ¡ ¢ ç ß ¡ ¢ Á®¡ ¢ ÈÝ¡ ¢ ÙF¡ ¢ • ¡ µ ȸ ®ÖݽԽµ ¡ £ Õã Î ÷ Ðû Î ¿ ʹ ° ¢ Ëþ º £
  ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÊÂÓÚ½- » ´ ¡ £ ¿ ¤ Õý º Ï ´ ð   ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ÐÐÖÐ
• ø Ê¡ ì ¶ ± ± ¾©¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ËÎ Î ÄÌ ì Ï é Ï Ý÷ ÖÝ¡ £
Ï ÄËÄÔ¹ ï ÓÏ £ ¬ ÁT¸ ÷ · Þ Dß \˾¡ £ ± û Ðç £ ¬ ½û ½- ÄÏ ÓÃã ~å X¡ £ ËÎ • ˆ
ÊÀ‚ ÜÏ Ý³ ± ÖÝ¡ £
Î å Ô¹ ï ËÈ£ ¬ » ´ Î ÷ Ãñ • ˆ µ ÂÅdÆð ± ø Ï Ýü SÖݼ° ‰Û² ý ÜŠ ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ Ðû
Î ¿ ʹ à • ¶ ¦ Åc‘ Í Åd‘ ð ÓÚ· ®¿ Ú£ ¬ ± ø ” ¡ £ ¬ ËÀ Ö®¡ £ ¹ ï î£ ¬ ¸ Ä• VÄÏ Â· Ðû “ á
˾  ‘ Ðû Î ¿ ˾¡ £ Á¢ ° ² “ á Ë¾ì ¶ š JÖÝ¡ £ Î ÷ · ¬ Çõ ° ¢ Á¢ ¶ ¡ ŒŽÕ¼µ È• í ½µ ¡ £ ± û
× Ó£ ¬ ÈÚÖÝ° ² · ö ʹ × T² ý Ö\· ´ £ ¬ · ü ÕD¡ £ ÖIž oÖÝ° ¢ ÓÀÐU¼° ó Þ ß BÖÝÐUš wÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 99¡ ¤

¸ ½¡ £
Áù ÔÂÐÁÓÏ £ ¬ ËÎ Î ÄÌ ì Ï é Ï Ýö § ² ¿ ¡ ¢ Åd‡ ø µ È¿ h¡ £ ± û Òú £ ¬ ËÎ ¸ ¢ ÖÝ° ²
“ á ʹ —î Á¢ ½µ ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ Ê¡ ¢ Ðн- – |µ ÀÐû Î ¿ ʹ Š Wô ” ³ à   ‘
…¢ Öª Õþ Ê¡ ¢ Ðк þ ± ± Ðû Î ¿ ʹ ¡ £
Çï Æß Ô¹ ï î£ ¬ ÖTÍ õ Î ô ÑY¼ª ˆ Ì ± ± Æ½Í õ ÄÇľº ± ¡ ¢ ÓÒØ©Ï à ° ² Í ¯ ÒÔ
ÅÑ£ ¬ Ôt² ®î † Ó‘ Ö®¡ £ ÖTÍ õ º ö ô ” Ž§ Ëù ² ¿ • í š w¡ £ ± û Î ç £ ¬ Á¢ Ðж RÊ· Ì ¨ ì ¶
“ PÖÝ£ ¬ ¶ ¼Ôª Ž› Ï à Í þ   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ÁT° ˵ ÀÌ á ÐÌ ° ´ ² ì ˾¡ £ Î ì Éê £ ¬ Á¢
ÐÐÖЕ ø Ê¡ ì ¶ ½- Î ÷ £ ¬ …¢ Öª Õþ Ê¡ ¢ Ðн- ƒ ÉÐû Î ¿ ʹ Ëþ ³ ö   ‘ ÓÒØ©£ ¬ …¢ Öª
Õþ Ê¡ ¢ Ðн- Î ÷ Ðû Î ¿ ʹ û œÐg¶ ¡   ‘ × ó Ø©£ ¬ » ´ – |Ðû Î ¿ ʹ ³ · ÑYÌ û ľƒ º ¡ ¢
½- – |Ðû Î ¿ ʹ • ˆ ˜ sŒ• ¡ ¢ ½- Î ÷ Ðû Î ¿ ʹ Àî º ã ¡ ¢ ÕÐÓ‘ ʹ Ò² µ ÄÃÔʧ ¡ ¢ Èf‘ ô
Î ô ÑYé T¡ ¢ ÇGº þ · Ðû “ á ʹ ³ Ì ù iï w¡ ¢ ± ø ñ RÕÐÓ‘ ʹ Æщ۸ ý • K…¢ Öª Õþ Ê¡ ¢
Ðн- Î ÷ Ê¡ Ê¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ ËÎ Î ÄÌ ì Ï é ‡ ú ÚMÖÝ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ º þ • VÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ
Ê¡ ¢ Ðн- – |µ ÀÐû Î ¿ ʹ …Î Î ÄŸ¨   ‘ ÐÐÊ¡ × ó Ø©¡ £
° ËÔÂÎ ì Î ç Ë· £ ¬ ½¨ Ì « • Rì ¶ ´ ó ¶ ¼¡ £ ² » » ¨ ÐÐÎ ÷ ´ ¨ ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬
³ £ µ ¸ ®¿ ‚ ¹ ܹ ÅÏ £ Î ÄÖ\· ´ £ ¬ · ü ÕD¡ £ ܇ ñ {« Cì ¶ ÉÏ ¶ ¼Ö®± ± ¡ £ ¼º î£ ¬ ° º
¼ª ƒ º ¡ ¢ Ðö ¼µ È« @• ˆ µ ÂÅd¡ £ ¼× Éê £ ¬ Àî º ã ” ¡ Î ÄÌ ì ˜ ÓÓÚÅd‡ ø £ ¬ Ì ì Ï é × ß
Ñ- ÖÝ¡ £
¾ÅÔ± û Éê £ ¬ • VÄÏ – |· • V¡ ¢ ß B¡ ¢ ÉØ¡ ¢ µ ‘ c¡ ¢ » Ý¡ ¢ ³ ± ¡ ¢ ÄÏ ÐÛ¡ ¢
Ó¢ µ µ ÈÖݸ ®½Ô½µ ¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ ¸ £ ½¨ · Ðû Î ¿ ʹ Ëô ¶ ¼¿ ˽¨ å ¸ ¸ ®¼° ÄÏ „ ¦ ÖÝ¡ £
¶ ¬ ʮԱ û ³ ½Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ Ëþ ³ ö ‡ ú
• VÖÝ£ ¬ ËÎ ÖÆÖÃʹ • ˆ æ‚ ŒOÒÔ³ ǽµ ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ Á¢ Ðû Î ¿ ˾ÓÚü SÖÝ¡ £ ¼× Éê £ ¬
º þ • VÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ʺ ö ² ¿ Ì û ľƒ º ¡ ¢ Ó ² « º ö ô ” ¶ d» ¨ ¡ ¢ ´ Þ ± ó • K  ‘ ÖЕ ø
× ó Ø©£ ¬ ¶ õ ÖÝ¿ ‚ ¹ Ù¸ ®ß _ô ” » ¨ ³ à • ˆ ¶ ¦ ¡ ¢ º þ ± ± µ ÀÐû Î ¿ ʹ ÙZ¾ÓØ‘ • K…¢ Öª
Õþ Ê¡ £
ʮһ Ô¸ ý × Ó£ ¬ Àô ² ¿ ÉЕ ø „ e¶ ¼ô ” ¶ ¡   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £
Ê®¶ þ ¾Ö¸ ý Î ç £ ¬ ËÎ Áº ɽ· À¶ Rʹ Åí ÊÀ° ² ÒÔ³ ǽµ ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ ¶ ¼Ôª Ž›
—î Î Ä° ² ¿ Ëû y´ ¾¸ ®¡ £ …¢ × hÖЕ ø Ê¡ ʹ ¢ ÈÊ  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 100¡ ¤
¾í Ê®± ¾¼oµ ÚÊ®

ÊÀ× æËÄ

ʮΠå Äê ´ º Õý ÔÂÐÁî£ ¬ ° ¢ ÀÏ Í ß ¶ ¡ ÂÊËù ² ¿ Êù Î Ó¶ ˳ Ç¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ÒÔ
ÖT· ÖÝ¿ h¹ ÜÃñ ¹ Ù¼æî IÊÕÀ¨ ê @ß z£ ¬ Èô ¹ ÙÀô ë [Ää ¼° ÉÃÒ× ñ RÆ¥ ¡ ¢ ˽Åä
‹ DÈËÕß £ ¬ › ]Æä ¼Ò¡ £ ½û ÙIÙu½- ÄÏ Á¼¼Ò× ÓÅ®¡ £ ± û Î ç £ ¬ Èf‘ ô ¶ d• M´ ð ƒ º ¡ ¢
º „ ž ´ Ì ² » » ¨ µ È¿ Ëž oÖÝ¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ – |´ ¨ ¸ ± ¶ ¼Ôª Ž› • ˆ µ • ™¿ ˸ ¢ ÖÝ¡ £
¶ þ ÔÂÎ ì Î ç £ ¬ ì ë Ï ÈÞ r£ ¬ Ãɹ Åë Ð× Ó´ ú ¸ û ½å Ì ï ¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ Ãü » ´ ÄÏ ÐÐ
Ê¡ ƽÕÂÕþ Ê° ¢ Ëþ º £ ¡ ¢ ° ¢ ÑYß x“ ñ ½- ÄÏ Á®Äܹ ÙÀô £ ¬ Ì - Èß † T Åc² » „ ÙÈÎ
Õß ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ¸ £ ½¨ · Ðû Î ¿ ʹ Ëô ¶ ¼¿ ˳ ± ÖÝ¡ £ Á¢ Ì « Ê· Ôº ¡ £ » ´ ÄÏ ÐÐÊ¡ …¢
Öª Õþ ÊÂÏ ÄÙF¡ ¢ ¹   Î Ä» ¢ ¡ ¢ ê • ÑÒ• K  ‘ ÐÐÊ¡ × ó Ø©£ ¬ ü SÖÝ· Ðû Î ¿ ʹ Ì ÆØ£
Ž§ ¡ ¢ Ê· å ö • KÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ Ê¡ £
Èý ÔÂÒÒÓÏ £ ¬ æ ¹ ÅŽ§ ¡ ¢ Ëô ¶ ¼¡ ¢ Æщ۸ ý ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÊÂÓÚ¸ £ ÖÝ¡ £ º Ï
´ Ì Ž§ ÒÔÖÛŽŸÓ‘ • VÄÏ ¡ £ ¼× Î ç £ ¬ ËÄ´ ¨ ÐИ ÐÃÜÔº Õнµ ÖØ‘ c· ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬
¶ ¼Ôª Ž› Àî Í ¥ × ÔÕˆ Ó‘ • ˆ ÊÀ‚ Ü£ ¬ • ÄÖ®¡ £ ÈÉÒú £ ¬ ÒÔÖT· š q± Ȳ » µ Ç£ ¬ Ãâ
½ñ š qÌ ï × â ¡ ¢ ½zã y¡ £ ¹ ï î£ ¬ ¶ ¼Ôª Ž› —î Î Ä° ² ¿ ˽B‘ c¸ ®¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ • VÄÏ
Î ÷ µ ÀÐû Î ¿ ˾Õнµ À× ¡ ¢ » ¯ ¡ ¢ ¸ ß Èý ÖÝ¡ £ ËÎ • ˆ ÊÀ‚ ÜÒÔËÎ Ö÷ î ¸ ± ¼´ LÖÞ ¡ £
…¢ Öª Õþ ÊÂÃÜÁ¢ º ö ÐÁ¡ ¢ • ˆ ÊØÖÇ• KÐд ó Ë¾Þ r˾Ê¡ £
Ï ÄËÄÔÂÒÒî£ ¬ ¶ ¼Ôª Ž› „ ¢ ‡ ø ‚ ÜÒÔ± ø Êù ± ± ß …¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ½ð ÜŠ Ó‘ ë …
ÄÏ ÐU¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ½- ÄÏ ÐÐÊ¡ × ó Ë®Ï ÄÙFµ È· Öµ À™zº Ëå X¹ È£ ¬ ² ì ¿ ¤ ¿ h± » º µ
Éõ Õß £ ¬ Àô Á®ÄÜÕß ÅeÒÔ„ £ ¬ Æä Øš š ˆ ² » š Õß ÁTÖ®¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ËÎ Ö÷ î ¸ é ã
ì ¶ ´ LÖÞ ¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ • ˆ ÊÀ‚ ܵ ÈÁ¢ Æä µ ÜÐlÍ õ • m¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ë …ÄÏ ÅR° ² ¡ ¢ ° ×ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 101¡ ¤

Ò¡ ¢ º Í Äà ³ ÇÕ¯ Ò» ° پţ ¬ Í þ ³ þ ¡ ¢ ½ð ý X¡ ¢ Âä Âä ÜŠ Ãñ Èý Èf¶ þ ǧ ¶ þ ° Ù£ ¬
¶ dÀÏ ÐU¡ ¢ ¸ ß ÖÝ¡ ¢ ó Þ ß BÖݳ ÇÕ¯ Ê®¾Å¾ã • í ½µ ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ Á¢ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ì ¶
½¨ ¿ µ ¸ ®¡ £ ¸ ı ± ¾©ÐÐÖЕ ø Ê¡   ‘ Ðû Î ¿ ˾¡ £
Î å Ô¹ ï Î ´ Ë· £ ¬ Ôtº ² ÁÖŒWÊ¿ º Í ¶ Y» ô ŒO½ñ á á ÓÃÔ× ˆ Ì ¼° Œ¢ ± ø ÖØ
³ ¼£ ¬ ÅcÈå ³ ¼ Äê ÀÏ Õß Í ¬ × h¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ¸ £ ½¨ Ðû Î ¿ ʹ Ê· ¸ ñ ÒÔ± ø Ó‘ • ˆ ÊÀ‚ Ü¡ £
¼º º ¥ £ ¬ ½- – |µ À° ´ ² ì ʹ ° ¢ ° ˳ à Õ_× à Ðû Î ¿ ʹ …Î Î ÄŸ¨ ˽Ää ± ø ÕÌ £ ¬ ÔtÐÐ
Ì ¨ ¶ RÊ· ´ ó · ò Ï à ³ É° ´ Ö®¡ £ Ê° × £ ¬ Ãâ ° ¢ ° ˳ à ¹ Ù¡ £
Áù ÔÂÐÁÓÏ £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ • « • í ³ ¯ ¡ £ ± û Òú £ ¬ ß MÜŠ ¡ ¢ Ãñ ¹ ÙÁ®ÄÜÕß
¸ ÷ Ò» ÈË£ ¬ · Öî I½- ÄÏ · ÀÍ Øê P° ¯ ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ Ì - ½- ÄÏ Èß ¹ Ù£ ¬ Æä Ðû Î ¿ ˾³ ý
î ~ÔO¹ Ù† TÍ â Óà • KÁTÈ¥ £ ¬ ÈÔÏ ÷ ¸ ÷ ¹ ÙÅfŽ§ Ï à ã • ¡ £ ÁT² è ß \˾¼°   IÌ ï ˾£ ¬
ÒÔÆä ÊÂë `Ðû Î ¿ ˾¡ £ ÁTä î ß \˾¡ £ ÒÔÆä ÊÂë `ÐÐÖЕ ø Ê¡ ¡ £ ¸ ÷ · ¿ ‚ ¹ ܸ ®
ÒÀò ž ‘ ô ” µ ¶ à ¹ Ñ£ ¬ ÒÔÉÏ ÖÐÏ ÂÈý µ ÈÔO¹ Ù¡ £ Í ö ËÎ ¹ ÙÀô ÈËÊËÕß £ ¬ ¸ ¶ Àô ² ¿
ä › Óá £ ÁT½- » ´ ÐÐÖЕ ø Ê¡ …¢ Öª Õþ ÊÂÊ· å ö ¡ ¢ Ì ÆØ£ Ž§ £ ¬ º þ • VÐÐÖЕ ø Ê¡
…¢ Öª Õþ Ê• ˆ ¶ ¦ £ ¬ Ÿo  ‘ ÜŠ ß _¸ æ» ¨ ³ à æ ¹ ÅŽ§ ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ËÎ • ˆ ÊÀ‚ ܵ ÈÒÔ
ËÎ Ö÷ • mÍ ½ì ¶ …ƒ ɽ¡ £ Î ì Òú £ ¬ È« Öݶ ´ á æ½µ ¡ £ ¼º î£ ¬ • ˆ º ê ¹     ‘ Ãɹ Å¡ ¢
• hÜŠ ¶ ¼Ôª Ž› £ ¬ • ĺ £ µ À¹ ¥ …ƒ ɽ¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ Ì ŽÖÝÙ\• ˆ Èý ° Ë¡ ¢ ÕÂì Í × ÷ • y£ ¬
Ðû Î ¿ ʹ Ö]Ö» ÑYÓ‘ ƽ֮¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £
Çï Æß ÓÃÈÉÎ ç Ë· £ ¬ ËÎ º þ ÄÏ ÖÆÖÃʹ • ˆ ÁÒÁ¼¡ ¢ Ì á ÐÌ „ ¢ ‘ ª ý ˆ µ ÈÆð ± ø £ ¬
° ¢ × ¦ º £ ÑÀÓ‘ « @Ö®¡ £ ¼× Éê £ ¬ ÖTÍ õ • ÛÑÀ³ à ÂÊËù ² ¿ Êù ½¨ ¶ ¼£ ¬ Á¢ ½- ÄÏ º þ
± ± µ À¡ ¢ ŽXÄÏ • VÎ ÷ µ À¡ ¢ ¸ £ ½¨ • V– |µ ÀÌ á ÐÌ ° ´ ² ì ˾¡ £ ± û Ðç £ ¬ º þ • VÐÐÊ¡
× ó Ø©´ Þ ± ó   ‘ ½- » ´ ÐÐÊ¡ × ó Ø©£ ¬ …¢ Öª Õþ Ê• ˆ ÊØÖÇ  ‘ º þ • VÐÐÊ¡ × ó Ø©¡ £
¶ ¡ º ¥ £ ¬ ˮ܊ Èf‘ ô • ˆ ˜ sŒ• ÂÊËù ² ¿ · À½- ¿ Ú¡ £ ± û Éê £ ¬ ÓÒØ©Ëþ ³ ö ¡ ¢ …Î ŽŸ
Ùç £ ¬ …¢ Öª Õþ ÊÂÙZ¾ÓØ‘ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÊÂì ¶ ÚMÖÝ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ …¢ Öª
Õþ ÊÂÀî º ã   ‘ ¶ ¼Ôª Ž› £ ¬ ÒÔÃɹ Å¡ ¢ • hÜŠ ¹ ¥ …ƒ ɽ¡ £ ± û Î ç £ ¬ ¸ Äé _Ôª Ðû “ á
˾  ‘ Ðû Î ¿ ˾ . ¶ ¨ ½- ÄÏ ¹ Ùµ “ š Ì ï . ½û ½- ÄÏ ¡ ¢ Õã Î ÷ µ ÈÌ Ž· ÇÀí Õ÷ ¿ Æ” _Ãñ ¡ £
° ËÔÂÈÉ× ÓË· £ ¬ ¶ Y² ¿ ÉЕ ø ² ñ ´ » µ Èʹ ° ² ÄÏ ‡ ø £ ¬ Õ÷ ê • ¹ â • PÈë ³ ¯ ¡ £
ÈÉÐç £ ¬ ÕÄÖÝ° ² “ á ʹ Éò ÊÀ¡ ” ØÊÜ• ˆ ÊÀ‚ ܃ ^Ï - Õß £ ¬ × ø ÉÚ ¢ £ ¬ ¼®¼ÒÙD¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 102¡ ¤

µ ÛÔ»£ º ¡ ° ÊÀ¡ º Î × ï £ ¬ Æä ß €Ö® ¡ £¡ ± ß ª ± ¾Â· ¹ ÜÃñ ¿ ‚ ¹ Ü¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ • ú ÄÏ
¿ ‚ ¹ Ü• ˆ º ê ´ ú Ý” Ãñ Ùx£ ¬ ÙJ° ¢ ÑY¡ ¢ ° ¢ Ëþ ³ à µ Èã y² » Ä܃ ” £ ¬ ÔtÒÀÀý Í £ Õ÷ ¡ £
· â Ȫ ÖÝÉñ Å®  ‘ × o‡ ø Ã÷ Öø ì `» Ý…fÕý ÉÆ‘ cï @ • ú Ì ì å ú ¡ £ ¼º î£ ¬ ³ õ Á¢ Ì á
ÐÌ ° ´ ² ì ˾ÓÚÎ · Ø£ ƒ º ¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ ÕÐÐÐÊ¡ Ëô ¶ ¼¡ ¢ Æщ۸ ý µ ÈÔ» £ º ¡ ° ÖT· ¬
¾Ó– |ÄÏ º £ • uÕß £ ¬ ½ÔÓÐĽÁxÖ®ÐÄ£ ¬ ¿ ÉÒò · ¬ ² ° ÉÌ ÈË£ ¬ Ðû • Ñ“ Òâ ¡ £ Õ\
ÄÜ• í ³ ¯ £ ¬ ë Þ Œ¢ Œ™¶ YÖ®¡ £ Æä Í ù • í » ¥ ÊУ ¬ ¸ ÷ • ÄËù Óû ¡ £¡ ± ¸ £ ÖÝÐÐÊ¡ × ó
Ø©¶ - Πı þ £ ¬ ƒ L˜ ÐÃÜÔº Ê¡ ¢ …¢ Öª Õþ ÊÂËô ¶ ¼¡ ¢ Æщ۸ ý • K  ‘ × ó Ø©¡ £
¾ÅÔ¹ ï Î ´ £ ¬ Ê¡ – |Î ÷ ´ ¨ ÐИ ÐÃÜÔº £ ¬ · ÖÔOÐû Î ¿ ˾¡ £
¶ ¬ ʮԼº Î ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ² ¿ ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬
³ Úɽˆ ö é Ô² ÉÖ®½û ¡ £
ʮһ Ô¶ ¡ º ¥ £ ¬ Á¢ ÇGº þ ± ± µ ÀÐû Î ¿ ˾¡ £ Èɳ ½£ ¬ Õ÷ ËÎ Ø©Ï à ñ RÍ ¢ û [¡ ¢
ÕÂè b¸ ° ê I£ ¬ ² » ÖÁ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ÕÙÄÏ × ¼ÐÐÊ¡ × ó Ø©ê • ÑÒÈë ÓP¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ÒÆ
½- ÄÏ Ðж RÊ· Ì ¨ ÖÎ º ¼ÖÝ¡ £ Á¢ » ´ – |µ ÀÐû Î ¿ Ë¾ì ¶ “ PÖÝ¡ £ ÔtÑغ £ Í ¨ ÈÕ± ¾
‡ ø Êв ° ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ » Ê× ÓÎ ÷ ° ² Í õ æ ¸ ç ´ Ì × ä ¡ £
é cÔ¸ ý Ðç Ë· £ ¬ Á_ÊÏ ÐUÇõ ° ¢ Õ¥ ¡ ¢ Î ÷ ÄÏ · ¬ Çõ í f² ý Ê¢ • K• í ½µ ¡ £ ¼×
Òú £ ¬ ܇ ñ {ÐÒ¹ â µ “ Ë¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ¶ ¼Ôª Ž› • ˆ º ê · ¶ ¿ ËÕÄÖÝ¡ £ ÈÉÒú £ ¬ • ˆ º ê
· ¶ « @ËÎ Ø©Ï à Î ÄÌ ì Ï é ì ¶ ³ ± ÖÝÎ å ÆÂŽX¡ £
Ê®¶ þ Ô¼º î˷ £ ¬ ´ ó ° Ô¶ ¼ÕÆÐU½µ ¡ £ Î ì Éê £ ¬ ” ¢ Öݶ dÀÏ ÐUš ¢ ʹ ³ ¼
³ · ÑYÐU£ ¬ ËÄ´ ¨ ÐÐÊ¡ ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ · â ² ®ÒÄ  ‘ Õу xÇå » ݹ « £ ¬ Êå ý R  ‘ ³ ç
× ŒÈÊ» ݹ « ¡ £ ÁTé _³ É· Í Í Ì ï ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £
Ê®Áù Äê Çà Õý Ô¼º ÓÏ Ë· £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÕý µ ©£ ¬ ¼æØ• · ½Î ï ¡ £ ¹ ï
á h£ ¬ ÒÔ- ‚ Ñ¡ ¢ ÙÙ¡ ¢ ÈfÖTÖݾã ƽ£ ¬ Ôt° ¢ ÑYº £ ÑÀÈë ÓP¡ £ ¼× Òú £ ¬ ÒÆÚM
ÖÝÐÐÖЕ ø Ê¡ ì ¶ ¡ Åd¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ËÎ º Ï ÖÝ° ² “ á ʹ Í õ Á¢ ÒÔ³ ǽµ £ ¬ ÔtÕD Á¢ £ ¬
¼®Æä ¼Ò£ ¬ ¼È¶ ø Éâ Ö®£ ¬ ÒÔ  ‘ ä ü ´ ¨ · ° ² “ á ʹ ¡ ¢ Öª º Ï ÖÝÊ¡ £ ÈÉÐç £ ¬ Á¢
³ ɶ ¼µ È· Ëĵ ÀÐû Î ¿ ˾¡ £ ± û × Ó£ ¬ ² æ° Í ¡ ¢ É¢ ë µ ÈËĶ ´ ÐU½µ ¡ £ ÖЕ ø × ó
Ø©„ eÆò ÑYÃÔʧ Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¼× Éê £ ¬ • ˆ º ê · ¶ ´ ó ” ¡ ËÎ • ˆ ÊÀ‚ Üì ¶ ÑÂ
ɽ£ ¬ ËÎ Ø©Ï à ê ‘ Ðã · ò Ø“ ËÎ Ö÷ • mµ ¸ º £ ËÀ£ ¬ ÊÀ‚ ÜŠ Z¸ Û¶ ÝÈ¥ £ ¬ Óö ï Zï LÄçÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 103¡ ¤

ËÀ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ • « • í ³ ¯ ¡ £
¶ þ ÔÂÎ ì Òú Ë· , ¼ÀÏ ÈÞ rÓÚ¼®Ì ï ¡ £ ÈÉÎ ç , ÔLÇó Í ¨ » ʘ O” µ · ¬ ê – × £ ÃÚ
× ÓŒO, Æä Éû ¸ µ Á¢ ÒÔÃÚ• ø • í ÉÏ ¡ £ ¹ ï Î ´ , ÖÃÎ å ÐlÖ¸ “ ]˾¡ £ ¼× Éê £ ¬ · Ž-
» ´ ¡ ¢ º þ ÄÏ ¡ ¢ ½- Î ÷ ¡ ¢ ¸ £ ½¨ Ôì ‘ ð ´ ¬ Áù ° ÙËÒÒÔÕ÷ ÈÕ± ¾¡ £ ½û ÖTŠ W¸ ÷ ¼° • h
Èˈ Ì ¹ - ʸ , ³ ö Õ÷ ß €, ¼× ÕÌ ¼´ Ý” Ö®¹ ÙŽì ¡ £ ¹ ï î£ ¬ Dz ¼Î ¶ ¨ и ½ÜŠ Í Í Ì ï
Ó ÑY² ®Ö®µ Ø¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ Á¢ ËÄ´ ¨ µ ÀÌ á ÐÌ ° ´ ² ì ˾¡ £
Èý ÔÂÎ ì Éê Ë· £ ¬ Ôt £ º ¡ ° ´ ó ± ø ¶ ɽ- ÒÔ• í £ ¬ Þ rÃñ ʧ ˜ I¡ £ ½ñ ÒÑ° ² ¼¯ £ ¬
„ ÕÒ˶ ر ¾Á¦ Ì ï £ ¬ ¸ ÷ ¹ ÜÃñ ¹ ÙÒÔ• r„ ñ Õn£ ¬ Èç Ÿo³ ÉЧ Õß × ï Ö® ¡ £¡ ± ÈÉ× Ó£ ¬
ÄҼΠŽ§ À¨ ƒ É» ´ Ôì » Ø» ØÅÚÜŠ ½³ Áù ° ÙÈ˼° ¸ ÷ · ÜŠ ½³ ÄÜÔì ÅÚÕß ¾ã ÖÁ¾©
ŽŸ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ í ˜ Ôª ¡ ¢ ° Ë· ¬ ÐU½µ £ ¬ ÒÔÆä Çõ ý ˆ · ½Áã µ È  ‘ ° ² “ á ʹ ¡ £ Ì « ³ £
ËÂ× ë ¡ ¶ ÖÁÔª ÖÝ¿ hÉç ð ¢ Í ¨ ¶ Y¡·£ ¬ ÉÏ Ö®¡ £
Ï ÄËÄÔ¼º î£ ¬ Á¢ ½- Î ÷ ȶ ² è ß \˾¼° ÖT· Þ Dß \û }˾¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ ÒÔ
½oÊÂÖмæÆð ¾Ó× ¢ ÕÆÖT˾„ × à Ê¡ £ “ PÖÝÐÐÊ¡ ß MÄÏ ÜŠ ¶ þ ÈfÈ˳ ä ÊÌ Ðl
ÜŠ ¡ £
Î å ÔÂÐÁº ¥ £ ¬ ÔtÕÄ¡ ¢ Ȫ ¡ ¢ Í ¡ ¡ ¢ ÉÛÎ ä µ ÈÌ Žô ß ° ËÊ®ËÄÙܹ ÙÃñ £ ¬ Èô
ÅeÐ\• í ½µ £ ¬ ¹ Ùß wß ª £ ¬ ÜŠ Ãñ ° ² ¶ ÂÈç ¹ Ê¡ £ ¹ ï ÓÏ ¡ £ Ø£ ÑYð Bº Ï Ž§ ÑÔ £ º ¡ °
Ùx± ± ¾©¡ ¢ Î ÷ ¾©Ü‡ Å£ ¾ã ÖÁ£ ¬ ¿ Éß \ÜŠ ¼Z ¡ £¡ ± µ ÛÔ»£ º ¡ ° Ãñ Ö®ÆD¿ à £ ¬ Èê
µ Ȳ » † – £ ¬ µ « Öª ÒÛÃñ ¡ £ Èô ½ñ Äê ± MÈ¡ Ö®£ ¬ • í š qº Ì ¼Úº Î Óɵ ÷ N¡ £ Æä Ö¹
Ö®¡ £¡ ± ¼× Éê £ ¬ ËÎ • ˆ ÊÀ‚ ÜËù ² ¿ Œ¢ У ° ÙÎ å Ê®° ËÈËÔ„ À× ¡ ¢ - ‚ µ ÈÖݽµ ¡ £
Ãü ¸ ß û • ‡ ø Ôì ‘ ð ´ ¬ ÒÔÕ÷ ÈÕ± ¾£ ¬ Èɳ ½£ ¬ …¢ Öª Õþ Ê¡ ¢ Ðк ÓÄÏ µ È· ÒËÎ ¿
ʹ º ö ÐÁ  ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ ¢ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ¡ £ ¹ ï ËÈ £ ¬ ² » » ¨ ÐÐËÄ´ ¨ ˜ ÐÃÜÔº Ê ;
ÒÔ± ø Ó‘ Ä©½µ ³ ÇÕ¯ ¡ £ ë …ÄÏ ¶ ¼Ôª Ž› • Ûô ” ¡ ¢ ¼{ËÙ´ Ì ¶ ¡ · Ö¶ ¨ Òà Æò ² » Ѧ ¼°
æ ľ¡ ¢ ¾Þ ľ¶ dµ ÈÈý ° ÙÕ¯ £ ¬ ÜŠ ß €£ ¬ « Iñ Z Ï ó Ê®¶ þ ¡ £
Áù ÔÂ¼× ³ ½£ ¬ Ãâ ËÄ´ ¨ ½ñ Äê ² î ¶ • ¡ £ …¢ Öª Õþ Ê¡ ¢ ÐÐÖЕ ø Ê¡ Ê„ e¶ ¼
ô ” ¶ ¡   ‘ º ÓÄÏ µ È· Ðû Î ¿ ʹ £ ¬ º ö ÐÁ  ‘ º þ ÄÏ ÐÐÊ¡ × ó Ø©¡ £ Õ¼³ Ç¡ ¢ ñ R° ˃ º
ÖT‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¼° Ï ¬ ¡ ¢ Ï ó ¸ ÷ Ò» ¡ £
Çï Æß ÔÂÎ ì Éê ; å ¸ ‡ ø · ÐÂÜŠ ° Ù‘ ô Õ² ¸ £ Ö\· ´ £ ¬ · ü ÕD ¡ £ÁTÎ ÷ ´ ¨ ÐÐÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 104¡ ¤

˜ ÐÃÜÔº ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø Dz ʹ Ø• ñ ZÏ ó ¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ ° Ë· ¬ ¡ ¢ Á_ÊÏ ÖTÐU½µ ¡ £
° ËÔ¶ ¡ á h£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ã ä ÖÝ· Ãɹ ÅÜŠ ¿ ‚ ¹ ÜÆò ´ ð
º Ï ÒÔ± ø Ó‘ Í ©Ä¾» \¡ ¢   ç ª J¡ ¢ ² ®ÖTÐU¡ £
¾ÅÔÂÒÒËÈË· £ ¬ ¹   Î Ä» ¢ Ë]¿ É  ‘ ÊØÁî Õß Èý Ê®ÈË¡ £ ÔtÔ»£ º ¡ ° ½ñ á á
Ëù Ë]£ ¬ ë Þ × Ô“ ñ Ö®¡ £ Óв » ÇÚì ¶ ¹ ÙÊØÕß £ ¬ Î ð † – • hÈË¡ ¢ » Ø» ؽÔÕ“ ËÀ£ ¬
ÇÒ› ]Æä ¼Ò¡ £¡ ± Ůֱ ¡ ¢ 訧 _ß _ÜŠ ² » ³ ö Õ÷ Õß £ ¬ ë `Ãñ ¼®Ý” Ùx¡ £ Î ì Î ç £ ¬
Dz ʹ ÖIÎ ÷ ÄÏ ÐUÇõ £ ¬ ÄÜÂÊËù ² ¿ š w¸ ½Õß £ ¬ ¹ Ù² » ʧ š £ ¬ Ãñ ² » ʧ ˜ I¡ £ ÒÒ
á h£ ¬ º ö ± Ø• í ¡ ¢ „ eËÙº Ï   ‘ ¶ ¼Ôª Ž› £ ¬ ÂÊËù ² ¿ Êù Î Ó¶ ˳ Ç¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ Âé ê –
¿ hß _ô ” » ¨ ³ à Î ä ² ®² » » ¨ Œ§ ÜŠ ¹ ÙÌ ÆØ£ Ž§ ½ÙÂÓ³ ½Ï ª ¡ ¢ ã ä µ ÈÖÝ£ ¬ • K· ü ÕD¡ £
¶ ¬ ʮԼº î£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ Ôt» ÊÇð Ì « × Ó…¢ î A³ ¯ Õþ ¡ £
ʮһ ÔÂÈÉ× Ó£ ¬ ¶ Y² ¿ ÔŠ • ø ² ñ ´ » ÙÉ° ² ÄÏ ‡ ø ʹ ¶ ÅÖÐÙ• ý V- t• ø ÖI° ²
ÄÏ ÊÀ× Óê • ÈÕî ± • í ³ ¯ ¡ £ ÒÒî£ ¬ Î ÷ ° ² Õý Ï à Úw± þ ÛÀß \ʹ ¹ ù ç ý ¡ ¢ ÀÉÖÐÁî
¹ ù Êå ë …± IÓù Ùå X£ ¬ Ãü ÉЕ ø ¶ dËÙº ö ¡ ¢ ÊÌ ¶ RÊ· ¹ ù ÓÓ ° ´ Ö®¡ £
Ê®¶ þ Ô¸ ý ³ ½£ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø Dz ʹ Ø• ËŽ² Ä¡ £ ¼× Éê £ ¬ ÔtÖIÕ¼³ LJ ø Í õ • í
³ ¯ ¡ £
Ê®Æß Äê Çà Õý Ô¹ ï î˷ £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÕý µ ©¼æØ• · ½Î ï ¡ £ ± û Î ç £ ¬
Èf‘ ô × ë ¹ « Ö± ÂÊËù ² ¿ Êù „ eʧ ° ËÑY¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ¶ ¨ ß wÞ D¹ Ù† T· ¨ ¼° ÖT· ² î
¶ • Õn³ Ì ¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ Á®Öݺ £ Ù\» ô ¹ « Ã÷ µ È· ü ÕD¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ î ± ì ¶ ½ü Ч ¡ £ Î ì
³ ½£ ¬ á ŒËÎ · ý Èý ÈfÓà ÈË  ‘ Ãñ ¡ £ Á¢ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÓÚ¸ £ ÖÝ¡ £ ¶ ¼Ôª Ž› • ˆ º ê · ¶
× ä ¡ £
¶ þ ÔÂÒÒº ¥ £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©• ˆ Ò× ÑÔ¸ ß ³ õ ÉÐÓÐÃØÐg£ ¬ ÄÜÒÛ¹ í   ‘ ± ø £ »
Ãü º Í ¶ Yº Í ŒOÅc¸ ß º Í ÉÐÍ ¬ ¸ ° ± ± ß …¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ´ ð ÑY² » º ± ƽÁ_Á_˹ £ ¬ « @
ÐUÇõ · Y¼{¡ £ Ôt´ ð ÑY² » º ± ß €£ ¬ ÒÔ° ¢ ´ ð ´ ú Ö®¡ £ ¼{ËÙ´ Ì ² » ÒÔ± ø Õ÷ ¾’ ‡ ø ¡ £
¼º á h£ ¬ š ¢ ËÎ ÖÆÖÃʹ • ˆ â • ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ÒÔ• V– |Ãñ ² » ÁÄ Éú £ ¬ ÕÙÐÐÊ¡ ÓÒØ©
Ëþ ³ ö ¡ ¢ × ó Ø©…Î ŽŸÙç Í ¢ Ô‘ Ö®£ ¬ Ò² µ ÄÃÔʧ ¡ ¢ ÙZ¾ÓØ‘ ÐÐÐû ˾£ ¬ Í ù “ á Æä
Ãñ ¡ £
Èý ÔÂ¼× ³ ½£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ° ¢ ÑYº £ ÑÀµ ÈÒÔ± ø Ó‘ Á_ÊÏ ¹ íÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 105¡ ¤

‡ ø ¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ê „ Î ÷ ß \ʹ ¹ ù ç ý µ Èš ¢ Î ÷ ° ² Õý Ï à Úw± þ £ ¬ Ôtе ç ý µ ÈÖÁ¾©ŽŸ
Í ¢ ¾Ï Ö®£ ¬ • K· ü ÕD¡ £
Ï ÄËÄÔ¹ ï ÓÏ £ ¬ ÄÏ ¿ µ Ù\¶ Å¿ ÉÓÃ ^· QÈf³ ËÔª Äê £ ¬ · ü ÕD¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬
™à Í £ ° Ù¹ ÙÙº ¡ £
Î å ÔÂ¼× ³ ½£ ¬ × ÷ ÐÐŒmì ¶ ² ì º ± ÖZ  – ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ËŽ´ Ì º £ ÒÔËÄ´ ¨ ± ø Åc
¼{ËÙ´ Ì ² » Í ¬ Õ÷ ¾’ ‡ ø ¡ £ ÒƸ £ ÖÝÐÐÊ¡ ì ¶ Ȫ ÖÝ¡ £ ¼× Òú £ ¬ Í ¡ ÖÝÙ\ÁÎ µ Ä Ù
µ È× ÷ • y· ü ÕD¡ £
Áù ÔÂÐÁÎ ´ Ë· £ ¬ º ö ¶ ¼Ž§ ƒ º À¨ Ì mß z‘ ô ‰¨ ½- ± ± Ì ï ¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ÕÐÖI¹ Å
³ LJ ø ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ÕÐÖIÁ_ÊÏ ¹ í ‡ ø ¡ £ Î ì Ðç £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ë · ½-
» ´ µ ÈÌ ŽÐÐâ n· ¨ £ ¬ • UËÎ ï • å X¡£¡ ¶ ÊÚ• r• Ñ¡ · ³ É£ ¬ ÔtÔ» :
× Ô¹ ÅÓЇ ø ÄÁÃñ Ö®¾ý £ ¬ ± ØÒÔš JÌ ì ÊÚ• r  ‘ Á¢ ÖÎ Ö®± ¾¡ £ ü Sµ Û¡ ¢ ˆ ò ¡ ¢
Ë´ ÒÔÖÁÈý ´ ú £ ¬ Âû ² » ½ÔÈ» ¡ £   ‘ ÈÕ¹ ÙÕß £ ¬ ½ÔÊÀÊØÆä ˜ I£ ¬ ë S• r¿ ¼ò ž £ ¬
ÒÔÅcÌ ì º Ï ¡ £ ¹ Ê• Ñ· ¨ Ÿo” µ ¸ ü Ö®± × ¡ ¢ ¼° ÇØœç Ï ÈÂ}Ö®± ¾£ ¬ ÿ ÖÃé cì ¶ š q
½K£ ¬ ¹ Å· ¨ Éwš —• UÒÓ¡ £ ÓɃ É• hƒ ÉÏ Â£ ¬ Á¢ · eÄê ÈÕ· ¨ ÒÔ  ‘ Í Æ² ½Ö®× ¼£ ¬
Òò ÈÔÑØÒuÒÔÆù ì ¶ ½ñ ¡ £ · ò Ì ì ß \Á÷ Ðв » Ï ¢ £ ¬ ¶ ø Óû ÒÔÒ» ¶ ¨ Ö®· ¨ ¾ÐÖ®£ ¬
Î ´ Óоö ø ² » ² î Ö®Àí ¡ £ ² î ¶ ø ± ظ Ä£ ¬ Æä „ ÝÓв » µ ò » È» Õß ¡ £ Ì « Ê· Ôº × ÷
ì `Ì ¨ £ ¬ Öƃ xÏ ó £ ¬ ÈÕœyÔÂò ž £ ¬ ÒÔ¿ ¼Æä ¶ È” µ Ö®Õæ¡ £ · eÄê ÈÕ· ¨ ½ÔËù ² »
È¡ £ ¬ Êü Ž× ΠǺ Ï Ì ì ß \£ ¬ ¶ ø ÓÀ½KŸo± × ¡ £ ÄËÕß Ð• Ѹ æ³ É£ ¬ ÙnÃû ¡ ¶ ÊÚ• r
• Ñ¡·£ ¬ × ÔÖÁÔª Ê®° ËÄê Õý ÔÂÒ» ÈÕî CÐС £ ² ¼¸ æå Úß ƒ £ ¬ Ï Ì Ê¹ „ Öª ¡ £
Çï Æß Ô¼º ÓÏ £ ¬ Á¢ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÓÚ° ² Î ÷ ¸ ®£ ¬ Àî µ ÂÝx  ‘ ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ
Ê£ ¬ ¼æî Iå X¹ ÈÊ¡ £ Í ½Èª ÖÝÐÐÊ¡ ì ¶ ¡ Åd¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ ʺ Â
µ • ¡ ¢ ¹ ¢ ÈÊ• K  ‘ × ó Ø©¡ £ é _ÄzÈRº Ó¡ £ ¼× × Ó£ ¬ Dz ° ² ÄÏ ‡ ø Í õ × Óê • Äß ß €¡ £
ÒÒ³ ó £ ¬ ÁT½- ÄÏ Ø” Ùx¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ ÖÐʹ Ò§ ë yÖÁ½- ÄÏ ÔLÇó ¸ ß Ê¿ ¡ £
° ËÔÂÒÒî£ ¬ ¸ ÄÃɹ ÅÊÌ Ðl¿ ‚ ¹ Ü  ‘ ÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ ˾£ ¬ Î ì Òú £ ¬ Õ¼
³ Ç¡ ¢ ñ R° ˃ º ‡ ø ½ÔDz ʹ · î ± í Ø• · ½Î ï ¡ £ Ëô ¶ ¼Õˆ ÕÐÖIÈý · ð ý Rµ È° ˇ ø £ ¬
² » • Ä¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ¼¯ Ùt´ ó ŒWÊ¿ ¼æ‡ ø × Ó¼À¾ÆÔSº â ÖÂÊË¡ £ Î ì Ðç £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø
Í õ Í õ • « • í ³ ¯ ¡ £ ¹   Î Ä» ¢ ¡ ¢ Ðö ¼¡ ¢ º é ² è Çñ   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬ Àî Í ¥ ¡ ¢ • ˆ ° ÎÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 106¡ ¤

Í »   ‘ …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ • KÐÐÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £
¾ÅÔÂÈÉ× Ó£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ÈÉÐç £ ¬ Ò² º ± µ Ľï ÂÊËù ² ¿ Êù Î Ó¶ Ë¡ £
¶ ¡ î£ ¬ Á_ÊÏ Çõ ° ¢ ² ì µ Ƚµ ¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ • « ¼Óé _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ ¢
ÖЕ ø × ó Ø©Ï à ¡ ¢ ÐÐÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ Ãü º þ ÄÏ ÐÐÊ¡ Ó‘ Òà Þ É² » Ѧ ¡ £ ÈÉ
Î ç £ ¬ Á¢ ê „ Î ÷ ËÄ´ ¨ µ ÈÌ ŽÐÐÖЕ ø Ê¡ £ ¬ ² » » ¨   ‘ ÓÒØ©£ ¬ Àî µ ÂÝx¡ ¢ Í ô Î ©Õý
• K  ‘ × ó Ø©¡ £ ¼º á h£ ¬ Ãü ÕÐÓ‘ ʹ ¶ ¼Œ• ¸ Fº ÓÔ´ ¡ £ Èɳ ½£ ¬ Òà Þ É² » Ѧ Çõ Dz
• Ä× ÓÈë ³ ¯ £ ¬ µ ÛÔ» £ º ¡ ° Òà Þ É² » Ѧ ² » · AÃü £ ¬ ÝmÒÔ¹ ÙÊÚÆä • Ä× Ó£ ¬ ŸoÈË
³ ¼¶ Y¡ £ Ù¹ Æä Çõ ³ ö £ ¬ ÄËÁT± ø ¡ £¡ ± ± û Éê £ ¬ ÕÐÖI× ¦ Í Û‡ ø ¡ £
ʮһ Ô¼º º ¥ Ë· £ ¬ ¾ã Ë{¡ ¢ ñ RÈ˃ º £ ¬ ê AÆŵ ȇ ø ¾ã Dz ʹ • í ³ ¯ ¡ £ ¶ ¡
î£ ¬ Ñ}Dz ½Ì » ¯ ¡ ¢ ÃÏ ‘ cÔª µ Èý V• ø ÖIÕ¼³ LJ ø ¡ £
Ê®¶ þ Ô¸ ý Î ç £ ¬ š ¢ ½- » ´ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê° ¢ ÑY² ®¡ ¢ ÓÒØ©´ Þ ± ó ¡ £ ÐÁ
Î ´ £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ • « ÂÊËù ² ¿ ˮ܊ Õ÷ ÈÕ± ¾¡ £ ÖIÖTŒ¢ Õ÷ ÈÕ± ¾È¡ µ À¸ ß û • £ ¬
Î ã ” _Æä Ãñ ¡ £ ÒÔ¸ ß û • · ª ³ ¼½ð · ½‘ c  ‘ Õ÷ ÈÕ± ¾¶ ¼Ôª Ž› £ ¬ ÆÓÇò ¡ ¢ ½ð Öܶ ¦
  ‘ ¹ ܸ ß û • ‡ ø Õ÷ ÈÕ± ¾ÜŠ Èf‘ ô £ ¬ • KÙn» ¢ · û ¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ • «   ‘
ÐÐÊ¡ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ Ñ}Ôt¹ ÜÃñ ¹ Ù¼æ¹ ÜÖTÜŠ Š Wô ” ¡ £ Î ì × Ó£ ¬ Õ÷
Òà Þ É² » Ѧ ÜŠ Êù Á_ÆÏ µ é ¡ £ Èɳ ½£ ¬ ê • ¹ ð ý ˆ “ þ ÕÄÖÝÅÑ¡ £ ¼× Î ç £ ¬ н¨ Ì «
• R³ É£ ¬ × ÔÅf• R· î ß wÉñ Ö÷ ì ¶ µ uÊÒ£ ¬ Ðд ó Ï í ¶ Y¡ £ ¸ ÄÎ · Ø£ ƒ º ” à ʹ Ù  ‘
± ± Í ¥ ² ¿ × o¸ ®¡ £ ± û Éê £ ¬ ß |– |· ÐÂÜŠ ÒÔÆÞ × ÓÒ× ñ R£ ¬ ” ³ ÒÔ½ñ Äê Ëù Ý” Ùx
¶ • ÚHÖ®¡ £ ° ² ÄÏ ‡ ø • í Ø• ñ ZÏ ó ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ × ó Ø©Ï à ° ¢ Ðg× ä ì ¶ „ eʧ ° ËÑYÜŠ
ÖС £
Ê®° ËÄê ´ º Õý ÔÂÎ ì Ðç Ë· £ ¬ î C¡ ¶ ÊÚ• r• Ñ¡·¡ £ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÕý µ ©
¼æØ• · ½Î ï ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ÕÙ° ¢ ´ Ì º ± ¡ ¢ ¹   Î Ä» ¢ ¡ ¢ ÄÒ¼ÒŽ§ Èë ÓP¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ¹ ¥
ì ¶ ½ü ½¼¡ £ ë · ½- ÄÏ ÖÝ¿ h¹ Ù¼æÓÃÃɹ Å¡ ¢ » Ø» ØÈË¡ £ Ãü Ðö ¼¡ ¢ º é ² è Çñ ÂÊ
Ëù ² ¿ Óɸ ß û • · º º £ ÖÁÈÕ± ¾£ ¬ ¹   Î Ä» ¢ ÂÊËù ² ¿ ÓÉ‘ cÔª · · º º £ ÖÁÈÕ± ¾£ ¬
ÒÔ• ˆ « • ¡ ¢ Àî Í ¥ Áô á á ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ܇ ñ {ÐÒ ã ß ¹ ùÖÝ¡ £
¶ þ ÔÂÐÁÎ ´ £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÁø ÁÖ¡ £ ÒÒ º ¥ £ ¬ Á¢ ÉÏ ¶ ¼Áô ÊØ˾¡ £ ÒÆÇGº þ ÐÐ
Ê¡ ÓÚ¶ õ ÖÝ£ ¬ º þ ÄÏ Ðû Î ¿ ˾ÓÚ½- ÖÝ¡ £ ¼º á h£ ¬ ÔtÖIž õ ¬ • ¼{µ ÈÎ ã ÇÖÁ_ÊÏÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 107¡ ¤

ÐU£ ¬ ß `Õß ÔSÁ_ÊÏ Çõ ° ¢ Àû × à „ ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ » ʺ ó º ê ¼ª ´ Ì ÊÏ ± À¡ £ ± û Éê £ ¬
܇ ñ {ÖÁ× ÔÁø ÁÖ¡ £ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ ¢ Ðн- – |µ ÀÐû Î ¿ ʹ ° ¢ ´ Ì º ±   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©
Ï à ¡ ¢ ÐÐÖЕ ø Ê¡ Ê£ ¬ ½- Î ÷ µ ÀÐû Î ¿ ʹ ¼æÕÐÓ‘ ʹ Ò² µ ÄÃÔʧ   ‘ …¢ Öª Õþ Ê¡ ¢
ÐÐÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £
Èý ÔÂÎ ì Ðç £ ¬ ‡ ø × Ó¼À¾ÆÖÂÊËÔSº â × ä ¡ £ ± û Î ç £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ÐÁ
ÓÏ £ ¬ Á¢ ¹ ï „ ¹ ÄÔº ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÐÁÎ ´ £ ¬ Ãü ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ Ó‘ ¹ þ À®Õ¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ Ñ}ÖÐÍ â ¹ Ù Àô Ùº ¡ £
Î å ÔÂÎ ì Éê £ ¬ ÁTÎ · Ø£ ƒ º Ì á ÐÌ ° ´ ² ì ʹ ˾¡ £
Áù Ô± û Òú £ ¬ ÖtÖÝ¿ —¹ ¤ Øš ¡ ¢ å ÷ ÆÞ ¡ ¢ × Ó£ ¬ ë · ¹ ÙÅcÚHß €£ ¬ ÙnËÚÙc
Ö®¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ Ðö ¼¡ ¢ º é ² è Çñ µ ÈÅcÈÕ± ¾± ø ‘ ð ÓÚ¹ • u£ ¬ ʧ Àû ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬
° ¢ ´ Ì º ± Óм² £ ¬ ÒÔ° ¢ Ëþ º £ ´ ú Ö®¡ £ ÖЕ ø × ó Ø©º ö ¶ ¼Ì û ľƒ º   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ ¢
ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÊÐÊ£ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©¡ ¢ Ðж RÊ· Ì ¨ ʺ ö Øݳ ö   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ ¢ ÐÐ
ÉЕ ø Ê¡ Ê¡ £
Çï Æß Ô¶ ¡ ÓÏ £ ¬ · ÖÖð ² Î ÷ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ì ¶ º ÓÎ ÷ ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ° ¢ ´ Ì º ± × ä ¡ £
ÐÁÓÏ £ ¬ ÙnËô ² ¿ ñ „ Åî ÒÔ± ÙÕÎ ¶ ¾¡ £ Õ¼³ LJ ø • í Ø• Ï ó ¡ ¢ Ï ¬ ¡ £
° ËÔ¸ ý Î ç £ ¬ æ ¹ ÅŽ§   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ ¢ ÐÐÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ Éê ‡ À´ ó ¶ ¼¿ ‚
¹ ܸ ®± ø ñ R˾¡ ¢ × ó ÓÒ¾¯ Ѳ Ôº ” ¿ Ãñ Ö®½û ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÂ}ÕQ¡ £
Èɳ ½£ ¬ ¹   Î Ä » ¢ µ ÈÓö ï Zï L” ¡ ÖÛ£ ¬ —‰Æä È« ÜŠ ¶ ø · µ £ ¬ × ó ¸ ± ¶ ¼Ôª Ž› ° ¢ ´ Ì
Ì û ľƒ º µ ȽÔÄç ËÀ¡ £
é cÔ± û Î ç £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ¸ Ä˼ÖÝÐû “ á ˾  ‘ Ðû Î ¿ ˾£ ¬
¼æ¹ ܃ È° ² “ á ʹ ¡ £ Ì - ÖЕ ø Ê¡ ¼° ÖT˾Èß † T¡ £ À¨ ½- ÄÏ ‘ ô ¿ Ú¶ • Õn¡ £ ¸ ý Éê £ ¬
° ² ÄÏ ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £
¾ÅÔ¹ ï º ¥ Ë· £ ¬ î ± ì ¶ ½ü ½¼¡ £ Èɳ ½£ ¬ Õ¼³ LJ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÒÒÎ ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R£ ¬ Е Ø‘ ܲ ÕÑÂ}í ˜ Ì ì î £ ΠĹ â ‘ ª » ʺ ó ¡ £
¼º º ¥ £ ¬ Á¢ ê • ÈÕì ÓÊå ¸ ¸ ß z• Û  ‘ ° ² ÄÏ ‡ ø Í õ ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ æ‚ ° ² ÖÝÐUÇõ á ¯ • Ä
Òã š ¢ Öª ÖÝÀî ï @£ ¬ ÕÙ• Äî † Èë ³ ¯ ¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ Öð ² ÄÏ ‡ ø Ðû Î ¿ ˾£ ¬ ÒÔØÃî †
Ì û ľƒ º   ‘ …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ Ðа ² ÄÏ ‡ ø Ðû Î ¿ ʹ £ ¬ ¶ ¼Ôª Ž› ² ñ ´ » ¡ ¢ º ö ¸ ç ƒ º ¸ ±ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 108¡ ¤

Ö®¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ ¼¯ ° Ù¹ Ùì ¶ ‘ ‘ ÖÒË£ ¬ · Ù¡ ¶ µ À² Ø¡ · ƒ ^½› £ ¬ ÓÐë [Ää Õß × ï Ö®¡ £
· â ʧ ÑYÔÛÑÀÐź Ï ° Ë´ Ì Âé º Ï µ þ Í ß   ‘ Õ¼³ LJ ø Í õ £ ¬ Á¢ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ì ¶ Õ¼³ Ç£ ¬
Ëô ¶ ¼  ‘ ÓÒØ©£ ¬ „ ¢ Éî   ‘ × ó Ø©£ ¬ Ò² ÑYÃÔʧ   ‘ …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ ¼{ê •
ß z• ÛÓÚ° ² ÄÏ ¡ £ ÕÐÖIŽÖ² » Î ô ‡ ø ¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ ¸ Ä´ ó ô d¡ ¢ ÄÏ ê – µ ÈÌ ŽÍ Í Ì ï ØÃ
Ì mÞ É¿ ‚ ¹ ܸ ®  ‘ Þ rÕþ Ôº ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ » ÊÌ « × ÓÖÁ× Ô± ± ß …¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ÉÛÎ ä Ù\
¸ ß ÈÕнµ ¡ £
ʮһ Ô¹ ï º ¥ Ë· £ ¬ ÕÐÖIÌ ½ñ R¶ YÐUÇõ ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ÕÄÖÝÕ\ê • µ õ ÑÛ· ü
ÕD¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ÕÙ¹ Ï Í Û‡ ø Í õ Èë ÓP¡ £
Ê®¶ þ ÔÂ¼× Î ç £ ¬ ®Y¼ª Àû á ·   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ÁT ÈÕ± ¾ÐÐÖÐ
• ø Ê¡ ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ Ãâ Òæ¶ ¼¡ ¢ × Í ² ˵ È· é _º Ó· ò ½ñ Äê × â ± ó £ ¬ ÈÔ½o‚ ò Ö± ¡ £
± û ³ ½£ ¬ ¸ £ ÖÝÙ\ÁÖÌ ì ³ É· ü ÕD¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 109¡ ¤
¾í ʮһ ± ¾¼oµ Úʮһ

ÊÀ× æÎ å

Ê®¾ÅÄê ´ º Õý ÔÂÈÉÐç Ë· £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÕý µ ©¡ £ ± û Òú £ ¬ ÁTÕ÷ – |
ÐÐÖЕ ø Ê¡ ¡ £ Èö ÑYÐUˆ Ì ÅÑÍ õ Î ô ÑY¹ ÅËÂÒÔ« I£ ¬ » Ê× Ó± ± Æ½Í õ Dz ÖTÍ õ „ ž
´ Ì º ö × à „ ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ „ ž ´ Ì º ö Èë ÓP¡ £ Á¢ Ì « ÆÍ Ôº ¡ £ ± û × Ó£ ¬ î ± ì ¶ ½ü ½¼¡ £
¶ ¡ á h£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Ø• ¼š ² ¼¡ £
¶ þ ÔÂÐÁî˷ £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÁø ÁÖ¡ £ ÐÞ Ì « • R¼° Ë¾Ì ì Å_ ¡ £ ¼× Î ç £ ¬ ÖTÍ õ
Ï à Î á ´ ð ƒ º ¡ ¢ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÓÒØ©Ì « ÊN¡ ¢ …¢ Öª Õþ ÊÂÒ² º ± µ Ľï Õ÷ ¾’ ‡ ø ¡ £ ÈÉ
Òú £ ¬ Ãü ÜŠ ¹ Ùê • Í ö Õß Æä × ÓÒuš £ ¬ ÒÔ¼² × ä ½µ Ò» µ ÈÊÚ¹ Ù£ ¬ Öø   ‘ Áî ¡ £ ÒÒ
ËÈ£ ¬ Á¢ • V– |µ ÀÌ á ÐÌ ° ´ ² ì ˾¡ £ Î ì Éê £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÁø ÁÖ¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ Ì - Ê¡
² ¿ Èß ¹ Ù¡ £ á ã Õã – |Ðû Î ¿ Ë¾ì ¶ œØÖÝ¡ £ ½ð ¶ ¼ÕÆ¡ ¢ ° ¢ ľµ Ȳ ¿ ÜŠ £ ¬ Õ÷ ´ ð ñ R
´ Ì ¡ £ ¶ ¼ÕÆÇõ Æò Ãâ ƒ LÜŠ £ ¬ ÒÔÅ£ ñ Rß \ð A£ ¬ ÔÊÖ®¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ ÒÔ…¢ Öª Õþ ÊÂ
Ì ÆØ£ Ž§ µ È· ÖÍ Í ½¨ ¿ µ ¡ ¢ ½- Áê ¡ ¢ ³ ØÖݵ È· ¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ ƒ LÒà Þ É² » Ѧ ¼° ² ¥
˼¡ ¢ ” ¢ Èý ÖÝÜŠ Õ÷ ¾’ ‡ ø £ ¬ Òà Þ É² » Ѧ Çõ ° ¢ ¾þ ² » • ÄÃü ¡ £
Èý ÔÂÐÁÓÏ £ ¬ Ë· ž õ ÃÉÐUÅÑ£ ¬ ÄǺ £ ¡ ¢ » ð ô ” ˼ÃÔÍ ¬ Ó‘ Ö®¡ £ Î ì Òú £ ¬
Òæ¶ ¼Ç§ ‘ ô Í õ Öø ÅcÑý É®¸ ß º Í ÉК ¢ ° ¢ º Ï ñ R¡ ¢ º µ • ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ Í õ Öø ¡ ¢ ¸ ß
º Í Éз üÕD¡ £ š ¢ ˜ ÐÃܸ ± ʹ • ˆ Ò× ¡ £ Î ì × Ó£ ¬ î I± ± Í ¥ ¶ ¼× o¸ ®° ¢ ± Øʧ ¹ þ   ‘
¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ ¢ Ðж RÊ· Ì ¨ Ê¡ £
Ï ÄËÄÔÂÐÁî£ ¬ ë · º Í ¶ Y» ô ŒO¼¯ ÖЕ ø Ê¡ ¡ ¢ ¶ RÊ· Ì ¨ ¡ ¢ ˜ ÐÃÜÔº ¡ ¢ º ²
ÁÖÔº µ ȹ Ù£ ¬ × h° ¢ º Ï ñ RËù ¹ ÜØ” Ùx¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ º Í ¶ Y» ô ŒO  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ¡ £
½µ ÓÒØ©Ï à ®Y¼ª ´ Ì Ž§   ‘ ´ ó ¶ ¼Áô ÊØ£ ¬ ÈÔÍ ¬ ƒ L˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ÈÉÒú £ ¬ ë · ž ´ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 110¡ ¤

ÖÝÔì ¹ Ù܇ , Î ð Ùxì ¶ Ãñ ¡ £ ÒÒËÈ , Ì - ‚ }Žì ¹ Ù£ ¬ ¿ ¼º ËÖT· ƽ» ´ Žì ¡ £ ± û Î ç £ ¬
ÊÕÖTÍ õ „ eÌ û ľƒ º ¿ ‚ ÜŠ ã yÓ¡ ¡ £ ¸ ý Ðç , ÒÔÓñ ø º £ Í â , ¹ ©ƒ |· ± ÖØ£ ¬ ÔtÎ ¿
ÖIÜŠ Ãñ, ‘ ª ÓÐÍ ¨ Ç· å X¼Z¼° ¹ ÙÀô ÇÖ± I , • K™à Í £ ÁT¡ £ À¨ ½- ÄÏ ë [Ää ß MÜŠ ¡ £
ÈÉ× Ó£ ¬ ¶ ¨ Ãñ é gÙJå XÈ¡ Ï ¢ · ¨ £ ¬ ÒÔÈý · Ö  ‘ × ¼¡ £ ¶ ¨ ƒ ÈÍ â ¹ ÙÈý Äê ¿ ¼• M· ¨ ¡ £
Î å Ô¼º Î ´ Ë· £ ¬ ÷ í Ê¡ ¡ ¢ ² ¿ ¹ Ùµ ³ ¸ ½° ¢ º Ï ñ RÕß Æß ° ÙÊ®ËÄÈË¡ £ ž oÖÝ
¹ ÜÜŠ ¿ ‚ ¹ ÜÀî • ÄÊÜÙV£ ¬ ¿ vÜŠ Ê¿ Ë½ß € ; ÖÂÙ\š ¢ Èf‘ ô × ¦ ë yµ È£ ¬ · ü ÕD¡ £
Dz ÖÎ ° ¢ º Ï ñ R× ï ¡ £ ¾Æä ŒÆì ¶ Í ¨ Ôª é TÍ â ¡ £ ÁTÄÏ ¾©Ðû Î ¿ ˾¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ • K
½- Î ÷ ¡ ¢ ¸ £ ½¨ ÐÐÖЕ ø Ê¡   ‘ Ò» ¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ´ þ …¢ Öª Õþ ʹ ¢ ÈÊÖÁ´ ó ¶ ¼£ ¬ Ãü
ÖЕ ø ÷ ¶ Ö®¡ £ ÖЕ ø ÓÒØ©• ˆ » ÝÁT¡ £ ¸ ÊÃCÐÐÊ¡ × ó Ø©û œÐg² »   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬
Ðж RÊ· Ì ¨ ¶ RÊ· ÖÐØ©• ˆ ÐÛï w  ‘ …¢ Öª Õþ Ê¡ £
Áù ÔÂ¼× Î ç £ ¬ Ôt° ¢ º Ï ñ Rž EÔO¹ Ù¸ ®¶ þ ° ÙËÄ£ ¬ Áô Èý Ê®Èý £ ¬ ð NÏ ¤ ÁT
Ö®£ ¬ Î ì Ðç £ ¬ Õ¼³ ÇÑ}ÅÑ£ ¬ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂËô ¶ ¼ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ¹ Ü
ÜŠ Èf‘ ô ° ¢ × Ó־ʹ å ß ‡ ø ¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ ë · ÖÐÍ â ¹ ÙÁ¢ Ï Þ › QÊ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ÁT´ ó
Ë¾Í ½¼° Þ rÕþ Ôº ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ Òà Þ É² » Ѧ ½µ ¡ £
Çï Æß ÔÂÎ ì Î ç Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ · ÖÁ¢ ÐИ ÐÃÜÔº ÓÚ“ PÖÝ¡ ¢ Ž[´ ¨ ¡ £
ÐÁÓÏ £ ¬ Dz ÖÎ º µ • × ï ¡ £ ¾Æä ŒÆ¡ £ ÈÉÉê £ ¬ õ ° Ù¹ Ù× à ÊÂÍ ¬ ¶ RÊ· Ì ¨ × à „ ¡ £
¹ ï ÓÏ £ ¬ Ùn¸ ß û • Í õ Í õ • « ½ð Ó¡ ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ì – ² ý ¿ ‚ Ž› Í ô „ ž ´ Ì ƒ º Ž§ ÁT£ ¬ ÒÔ
„ eËÙÌ û ľƒ º ´ ú Ö®¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ê AÆŇ ø « I½ð · ð Ëþ ¡ £
° ËÔ¹ ï ËÈ£ ¬ ƒ LÁ_Á_˹ µ ÈÜŠ Õ÷ ¾’ ‡ ø ¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ ܇ ñ {ñ vý ˆ » ¢ Ì ¨ ¡ £
¼× Òú £ ¬ Ò®ÕQ¹ • £ ¬ ÊÇÈÕß €Œm¡ £ ÒÒî£ ¬ ¶ RÕý µ î ÊÜÙR¡ £
¾ÅÔ¶ ¡ ËÈË· £ ¬ ë · ÖЕ ø Ê¡ ¸ FÖÎ ° ¢ º Ï ñ Rü hÅc¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ° ¢ º Ï ñ R× Ó
° ¢ É¢ · ü ÕD¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ÁT• i¡ ¢ º £ ÖÝÍ Í Ì ï ¡ £ ß [ï @  ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ÐÐ Ê¡ “ P
ÖÝ¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ¹ ¢ ÈÊ¡ ¢ Èö ² ¿ ô ” ¶ ¡ ¼° ° ¢ º Ï ñ R× ÓÐö ¼¾ã · ü ÕD¡ £ ¾ã Ë{‡ ø ¡ ¢
Ì Kľ¶ ¼ËÙ‡ ø ¼° Ò² ÑY¿ ÉœØ½Ì Ö÷ • KDz ʹ · î ± í Ø• · ½Î ï ¡ £ÈÉÐç £ ¬ ë · £ º
¡ ° ¹ ÙÀô ÊÜÙV¼° ‚ }Žì ¹ ÙÇÖ± I£ ¬ ¶ RÊ· Öª ¶ ø ² » ¼mÕß , × ï Ö®¡ £ ¡ ± ÒÒ³ ó £ ¬ ƒ L
Òà Ï å ² » Ѧ ÜŠ ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø ÊÀ× Óê • ÈÕŸ@Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ ÁT
ë …ÄÏ Ðû Î ¿ ˾¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ÐU¶ ´ Ï ò ÊÀÐÛÐÖµ ܼ° É¢ ë ÖT¶ ´ ÅÑ£ ¬ ë · ËÄ´ ¨ ÐÐÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 111¡ ¤

Ê¡ ÕГ á Ö®¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ Àå Õý ß x· ¨ £ ¬ ¶ ¨ ÖT· š qØ• Èå Àô î ~¡ £
¶ ¬ ʮԶ ¡ º ¥ Ë· £ ¬ Õû ÖÎ â n· ¨ ¡ £ ÐÁî£ ¬ ƽÕÂÜŠ ‡ ø ÖØÊÂÒ®ÂÉè T  ‘
ÖЕ ø × ó Ø©Ï à ¡ £ Èɳ ½£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÁTÓÏ ¾©Ðû Î ¿ ˾¡ £ ± û Éê £ ¬ Á¢ Õ²
ÊÂÔº ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ Õ¼³ LJ ø ½µ ¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ ÕÐÖI· ¨ ÑYÀÉ¡ ¢ ° ¢ ô ” ¡ ¢ Ǭ ² ®µ ȇ ø ¡ £
ÁTÍ Í Ì ï ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ Ůֱ ÈËÁù Ê®£ ¬ × ÔÇå Ôì ´ ¬ ß \¼Z£ ¬ ¸ ° ¹ í ‡ ø Ù 
ÜŠ £ ¬ • ÄÖ®¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ ÒƳ ɶ ¼Ðû Î ¿ Ë¾ì ¶ µ ï é T¡ £ ÁT• VŸo· ¼° í ˜ ‘ c¸ ®Ðû
Î ¿ ˾¡ £ Ôtƒ É• V¡ ¢ ¸ £ ½¨ Î å Æ· ÒÔÏ Â¹ Ù£ ¬ • ÄÐÐÊ¡ ã Œ× ¢ ¡ £ ÒÒî£ ¬ ° ¢ º Ï ñ R
× Óº ö ÐÁ£ ¬ ï ÷ ËÙº ö ¾ã · ü ÕDì ¶ “ PÖÝ¡ £
ʮһ ÔÂÎ ì Î ç £ ¬ ËÎ ÑÜÂ}¹ « ¿ × ä ¨   ‘ ‡ ø × Ó¼À¾Æ¼æÌ á ÅeÕã – |µ ÀŒWУ
Ê¡ £ î Cʾ° ¢ º Ï ñ R× ï   î ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ · ÅÌ ì Ï ÂÖØÇô £ ¬ ³ ý Ö\· ´ ´ ó Äæ£ ¬ š ¢ × æ
¸ ¸ ĸ ¡ ¢ ¸ ¸ ĸ £ ¬ ÆÞ š ¢ · ò ¡ ¢ Å« š ¢ Ö÷ Í â £ ¬ Æä ð N· ¸ ËÀ× ï Õß Éâ Ö®£ ¬ ³ ä ÜŠ Õ÷
ÈÕ± ¾¡ ¢ Õ¼³ Ç¡ ¢ ¾’ ‡ ø ¡ £ ± û × Ó£ ¬ ´ ó ± P¶ ´ Çõ Ï ò ³ ô Óѵ È• í ³ ¯ ¡ £ Î ì Òú £ ¬ ñ R
È˃ º ‡ ø Dz ʹ Ø• ½ð È~• ø ¼° · ½Î ï ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÈɳ ½£ ¬ ÕÑÎ Äð ^´ ó ŒWÊ¿ • ˆ Î ÄÖt  ‘ ˜ ÐÃܸ ± ʹ ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ á ã
å - ‡ ø ¹ « Úwï @ì ¶ ÉÏ ¶ ¼¡ £ š ¢ ËÎ Ø©Ï à Î ÄÌ ì Ï é ¡ £ ¹ ï î£ ¬ ¶ ¨ ¶ RÊ· Ì ¨ ß x“ ñ Ì ¨
³ ¼¸ ñ ¡ £ Õ÷ Ì ŽÊ¿ „ ¢ Òò   ‘ ÓÒÙ• ÉÆ´ ó · ò £ ¬ Òò ÒÔĸ ÀÏ Þ oš w¡ £ ÖЕ ø ÓÒØ©¼™
Ë_¿ Ë  ‘ ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÁTÄÏ ¾©Í Í Ì ï ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £
¶ þ Ê®Äê ´ º Õý Ô± û ³ ½Ë· £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÕý µ ©¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ Á¢ » ʺ ó
º ê ¼ª ´ Ì ÊÏ ¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ ËŽ´ Ì º £ ÒÔ± ø Ó‘ Òà Þ É² » Ѧ ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø ÆÈʹ
Ø• · ½Î ï ¡ £ ° ¢ Ëþ º £ Ñ}  ‘ Õ÷ – |ÐÐÖЕ ø Ê¡ × ó Ø©ÇС £ ± û Òú £ ¬ ° lÎ å ÐlÜŠ Õ÷
ÈÕ± ¾£ ¬ ÒÔÈ¥ š qº Ó± ± ¡ ¢ ɽ– |ÖT· º µ £ ¬ ™à Í £ × â ¶ • Î ð Õ÷ ¡ £ ÈÔÖI¹ ÜÃñ ¹ Ù£ ¬
Ë®º µ Óâ • r² » ˆ ó £ ¬ ¼° ° ´ ² ì ˾ë S• r™z² ì £ ¬ ½Ô× ï Ö®¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ÒÆì – ² ý ° ´
² ì ˾ÖÎ ¸ ÊÖÝ¡ £ ÐÐÊ¡ ¹ ÅØ©ê AÑYÌ û ľƒ º ÂÊÈý ʮΠå Èf‘ ô Õ÷ ÈÕ± ¾¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬
ˆ ö Í ¢ è µ   ‘ Ðû Î ¿ ʹ £ ¬ ÕÐÖI¾ã Ë{µ ȇ ø ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ î ± ì ¶ ½ü ½¼¡ £ ¸ Ä• V– |Ì á
ÐÌ ° ´ ² ì ˾  ‘ º £ ± ± • V– |µ À£ ¬ • VÎ ÷ ° ´ ² ì ˾  ‘ º £ ± ± • VÎ ÷ µ À£ ¬ ¸ £ ½¨ ° ´ ² ì
˾  ‘ ¸ £ ½¨ é }º £ µ À£ ¬ ì – ² ý ° ´ ² ì ˾  ‘ º ÓÎ ÷ ë ]± ± µ À¡ £
¶ þ ÔÂÎ ì × Ó£ ¬ Ùn¾ã Ë{‡ ø Í õ Í ß Äã ½ð · û ¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ ë · Î ÓÓ å XÈÔÆä Åf¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 112¡ ¤

Òà Þ É² » Ѧ ½µ . ¸ ý × Ó, Ê¡ Î ÷ ÖÝ– |Î ÷ ± ± Èý µ ÀÐû Î ¿ ˾¼° ä ü ´ ¨ µ È· æ‚ ÊØÈf
‘ ô ¸ ®, ÐÂÜŠ ¿ ‚ ¹ ܸ ® , Í þ ¡ ¢ ¹ à ¡ ¢ ï µ ÈÖÝ° ² “ á ˾¡ £ ÐÁá h£ ¬ ¶ ¨ ÜŠ ¹ Ùß x¸ ñ
¼° ¹ ÙÀô ÚE× ï · ¨ . ¹ ï á h, ÖIÖЕ ø Ê¡ ´ ó ÊÂ× à „ , С Ê± ã ÒËÐÐÖ® , Î ã » ü ¾• ¡ £
Èý Ô¶ ¡ ËÈ£ ¬ ÁTº ÓÎ ÷ Ðж RÊ· Ì ¨ ¡ £ Á¢ ì – ² ý µ ÈÌ ŽÐй ¤ ² ¿ ¡ £ ÁTȪ ÖÝ
ÐÐÖЕ ø Ê¡ ¼° ¸ £ ½¨ Êв ° ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ÁT° ² Î ÷ ÐÐÖЕ ø Ê¡ £ ¬ Á¢ Ðй ¤
² ¿ ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ Ø£ Å« º ö ô ” Ž§ ô ” “ PÖÝ× ï Çô ¡ £ Á¢ ë …ÄÏ µ ÀÌ á ÐÌ ° ´ ² ì ˾¡ £ ± û
Òú £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ Е þ ¿ hÃñ ÁÖ¹ ð · ¼µ È× ÷ • y£ ¬ ƒ ^Ì – Á_ƽ‡ ø £ ¬
· ü ÕD¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ ° ¢ Ëþ º £ Êù Çú Ï È£ ¬ • h¶ ¼ô ” ÃÔʧ Êù Î Ó¶ Ë¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ÁT¸ £
½¨ µ ÀÐû Î ¿ ˾£ ¬ Ñ}Á¢ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ì ¶ ÕÄÖÝ¡ £ ÖЕ ø ÓÒØ©• ˆ » Ý  ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬
¶ RÊ· ÖÐØ©Ò² Ï ÈÌ û ľƒ º   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ ¬ • KÐÐÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £
Ï ÄËÄÔ± û Ðç £ ¬ Á¢ „ eʧ ° ËÑY¡ ¢ º Í ÁÖµ ÈÌ ŽÐû Î ¿ ˾¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ËŽ´ Ì
º £ Êù Òà Þ É² » Ѧ ¡ £ ÕÙÒ² ËÙ´ ð ƒ º ß €³ ɶ ¼¡ £ Èɳ ½£ ¬ ¶ ¼Ôª Ž› • ˆ ÁÖ¡ ¢ ÕÐÓ‘
ʹ • ˆ « • ¡ ¢ ¿ ‚ ¹ ÜÖì Çå µ È• ÄÕ÷ ÈÕ± ¾¡ £ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ • « î IÕ÷ – |ÐÐÊ¡ £ ¬ ÒŽ
®‹ ÈÕ± ¾ÊÂÒË¡ £ ¹ ï î£ ¬ Í õ • «   ‘ Õ÷ – |ÐÐÖЕ ø Ê¡ × ó Ø©Ï à ¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ Ò² ËÙ
Ž§ Ó‘ ɽ¶ ¼ÕÆÐU£ ¬ ƽ֮£ ¬ « @Æä Çõ µ ÃÌ m¼~£ ¬ ÐÁº ¥ £ ¬ û œÐg² » µ È™zº ËÈf
ƒ |Žì £ ¬ Õˆ ± ã Ãɹ ÅÈË¾Ï Æä « @× ï Õß ¡ £ ÔtÔ» £ º ¡ ° Ãɹ ÅÈË  ‘ Àû Ëù ã è £ ¬ Òà
®• Í ù ÈÕÒÓ¡ £ Æä “ ñ ¿ ÉÈÎ Õß Ê¹ Ö® ¡ £¡ ±
Î å Ô¼º Î ´ £ ¬ ÁTÎ å ÐlÜŠ Õ÷ ÈÕ± ¾¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ¶ ¨ ½- ÄÏ Ãñ ¹ Ù¼° Þ Dß \˾
¹ « Ì ï ¡ £ ± û Òú £ ¬ Ãâ ½- ÄÏ × â ¶ • Èý Ö®¶ þ ¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ Ëô ¶ ¼µ ÈÈËÕ¼³ Ç£ ¬ Æä Í õ
ØÃÓÉÑa´ Ì Õß Î á ¶ Ý£ ¬ ½µ - t• ø ÕÐÖIÖ®¡ £ ¼× Ðç £ ¬ • K½- » ´ ¡ ¢ ë …ÄÏ ÖÝ¿ h¡ £
Ò®ÂÉÀÏ ¸ ç   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê ¡ £ î CÐÐËÎ Î Ä˼Ժ С ¿ Úõ ú ¡ £ Á¢ º £ Î ÷ ß |– |
µ ÀÌ á ÐÌ ° ´ ² ì ˾¡ £ ¼º î£ ¬ Ðû Î ¿ ʹ Öì ‡ ø Œš ÂÊ° ¢ ÑYº £ ÑÀÅf² ¿ Ó‘ Õ¼³ Ç¡ £
Áù Ô± û Ðç £ ¬ ¸ ÊÖÝÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ÊÂÍ õ ÒÎ   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¼º á h£ ¬
Ôö ¹ ÙÀô ° ô ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ¶ ¨ Êв ° ³ é · Ö· ¨ ¡ £ ± û Éê £ ¬ ÐÞ ´ ó ¶ ¼³ Ç¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ ËÄ
´ ¨ ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ÊÂÇú Á¢ ¹ ÅËÂÓ‘ ƽý ˆ Ï ª Ê®° ˶ ´ £ ¬ ÒÔÆä Çõ é LÈë ³ ¯ ¡ £
Çï Æß Ô± û ³ ½£ ¬ Ãâ ¹ Çá Í ÜŠ ÙxÒÛ¡ £ ± û Òú £ ¬ Á¢ Òà Þ É² » Ѧ Ðû Î ¿ ˾¡ £
ÈÉÉê £ ¬ Òà Þ É² » Ѧ ÜŠ Ãñ ǧ ‘ ô ËÎ Ì í ¸ » ¼° í ˜ Ôª · ÜŠ Ãñ ¿ ‚ ¹ Ü° ¢ ÑYµ Ƚµ £ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 113¡ ¤

Á¢ Òà Þ É² » Ѧ ¿ ‚ ¹ ܸ ®£ ¬ ÒÔ° ¢ ÑY  ‘ ¿ ‚ ¹ Ü¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ Á¢ ä • ÜŠ £ ¬ ² ¶ » ´ Î ÷ ± I
Ù\¡ £
° ËÔ¹ ï Î ´ £ ¬ ÒÔÃ÷ ÑY² ì ƽÕÂÜŠ ‡ ø ÖØÊ¡ £ ¼× Î ç £ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø Dz ʹ Ø•
· ½Î ï ¡ £ • ú ÖÝÐÂé _º Ó³ É¡ £ Á¢ ¶ ¼ä î ß \˾¡ £ Î ì Î ç £ ¬ Ï ó ɽ¿ hº £ Ù\ÓÈ× Ú× æ
½µ ¡ £ ± û Òú £ ¬ ¹ Å´ ð Å« ‡ ø Òò ÉÌ ÈË° ¢ ´ Ì Î · µ ȃ ȸ ½¡ £ ÁTÕ¼³ ÇÐÐÖЕ ø Ê¡ ¡ £
ÐÁÎ ´ £ ¬ • V– |± IÆð ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÈɳ ½£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ¼× Î ç £ ¬ ƽÕÂÕþ ʼ™É¢   ‘ ˜ ÐÃÜ
¸ ± ʹ ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ ½¨ å ¸ · ¿ ‚ ¹ Üü SÈAÅÑ£ ¬ ƒ ^· QËÎ
Ï é ÅdÎ å Äê £ ¬ ² · à • ¼ª Ž§ ¡ ¢ Ê· å ö µ Ⱥ Ï Ó‘ Ö®¡ £ Ò®ÂÉè TÁT¡ £ ¹ ï î£ ¬ Ôì ´ ¬
ÓÚÐÂé _º Ó£ ¬ ÒÔ· Öº £ ß \¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ ½ð º ÓÎ ÷ Ù|× Ó³ ä ÜŠ ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ¿ ‚ ¹ Üê •
Áx× Ô‚ ä º £ ´ ¬ Èý Ê®ËÒÕ÷ ÈÕ± ¾£ ¬ ÊÚÁxÈf‘ ô £ ¬ Åå » ¢ · û ¡ £ ÈÉÐç £ ¬ Ñ}Á¢ ÄÏ
¾©Ðû Î ¿Ë¾¡ £ Î ì Òú £ ¬ ½û ë …ÄÏ ÜŠ ¹ Ù› ]Á¼Ãñ   ‘ Å« ¼° ÷ ô Æä Ãæ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÈɳ ½£ ¬ ÒÔÖЕ ø …¢ Öª Õþ Êœص Ï º ± ¡ ¢ ÖЕ ø …¢ × h¶ dô ” » ¨ Á®
Øš £ ¬ Ùnâ nì º Ö®¡ £ ± û Î ç £ ¬ ÁT¶ ¼ë …ÄÏ ¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®¡ £ ë · ´ ó ¹ ÙÙ|× Ó¸ ° ¾©ŽŸ£ ¬
Öø   ‘ Áî ¡ £ ± ± „ ÙÖݶ ´ ÐUÅÑ£ ¬ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ ° ¢ º Ï ° Ëʧ Ó‘ ƽ֮¡ £
¶ þ ʮһ Äê ´ º Õý ÔÂÒÒî£ ¬ ÓÒØ©Ï à º Í ¶ Y» ô ŒOÂÊ° Ù¹ ÙÉÏ × ð Ì – Ô» ‘ —
Ì ì Êö µ ÀÈÊÎ ÄÁxÎ ä ´ ó ¹ â Т » ʵ Û£ ¬ ÖTÍ õ ° Ù¹ Ù³ ¯ ÙRÈç Ë· µ ©ƒ x¡ £ ÕÑÔ» :
Î ©Î Ò× æ× Ú„ “ ˜ I´ ¹ ½y£ ¬ …^Óî Ö®• V£ ¬ Ð\Ëù Ï ¤ Öª ¡ £ Æä ¶ RÏ ÂÒ²   ‘ ÉÆ£ ¬
¶ ø Óù ¦ Õß ± ØÙp£ ¬   ‘ • º ¶ ø × ï Õß ± ØÁP£ ¬ ´ ËÎ Ò× æ× ÚÖ®¶ ¨ ÖÆÒ² ¡ £ ± ÈÕß ¡ £
¹ « Çä ê ÈÅfÔ„ ê I° ÝÕ£ ¬ Ö^ë Þ ‰Ûì í · ½Â¡ £ ¬ Õˆ ÉÏ × ð Ì – ¡ £ŒÙÆ• ´ ó ‘ c ; ÒË
² ¼Œ’ —l¡ £ Æ• Óò ¥ ¸ æÖÐÍ â £ ¬ · ² – ÓÐÐ\£ ¬ × Ô½ñ ÒÔʼ£ ¬ ¸ ÷ „ Õ¾SУ ¬ Ÿo
Ì æë Þ Ãü ¡ £
¼º Î ´ £ ¬ ÁTë …ÄÏ ¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ÁT“ PÖݵ ÈÌ ŽÀí Ëã ¹ Ù¡ £ ¶ ¡ î£ ¬
½¨ ¶ ¼ÐU¼° ½ð ý XÖTÐU¾ã ½µ ¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ Á¢ ½- » ´ ¡ ¢ ÇGº þ ¡ ¢ ½- Î ÷ ¡ ¢ ËÄ´ ¨ ÐÐ
˜ ÐÃÜÔº ¼° µ ¢ Á_‡ ø ° ² “ á ˾¡ £ ¼× Ðç £ ¬ Í õ · eÎ Ì ý V- t• ø ʹ ÈÕ± ¾£ ¬ Î ´ ÖÁ£ ¬
  ‘ ÖÛÈËËù š ¢ ¡ £ ¼º î£ ¬ ñ R° ˃ º ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £
¶ þ ÔÂÐÁÒÑ£ ¬ ¹ ÜÈç µ   ‘ ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ Õ÷ ¾’ ‡ ø ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ º ² ÁÖÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 114¡ ¤

ŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼Èö ÑYÐU° ÑÏ ÈÞ rÓÚ½å Ì ï ¡ £ Èɳ ½£ ¬ ç ß ¡ ¢ Ùe¡ ¢ Î à ¡ ¢ ÉØ¡ ¢ º â µ È
Öݱ I• KÆð £ ¬ º þ ÄÏ Ðû Î ¿ ʹ Èö ÑYÐUÓ‘ ƽ֮¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ° ¢ Ëþ º £ ÒÔˮ܊ Õ÷
Õ¼³ Ç¡ £ Î ì Éê £ ¬ á ã ½- » ´ ÐÐÊ¡ ì ¶ º ¼ÖÝ£ ¬ Õã Î ÷ Ðû Î ¿ Ë¾ì ¶ ƽ½- £ ¬ Ê¡ ü SÖÝ
Ðû Î ¿ ˾¡ £ ÕÄÖݱ IÆð £ ¬ ½- Õã ÐÐÊ¡ Ó‘ ƽ֮¡ £ ÇØÖÝ¿ ‚ ¹ Ü„ ¢ ° lÖ\· ´ £ ¬ ÊÂ
ÓX· ü ÕD¡ £
Èý Ô¶ ¡ ËÈ£ ¬ » Ê× Ó± ± Æ½Í õ ÖZľº ± ¼° ° ² Í ¯ ÖÁ× Ô± ± ß …¡ £ Ëô ¶ ¼¹ ¥ • ×
³ Dz » ¿ Ë£ ¬ Òý ± ø ß €¡ £ ± û Òú £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ Ì « • RÕý µ î ³ É¡ £ ÒÒ
º ¥ £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ • « Dz ʹ ÙRÉÏ × ð Ì – ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÒÒÓÏ £ ¬ Öô ó ¶ ¼Áô ÊØÔ~¼° ´ ó ¶ ¼Â· ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ Î ì Éê £ ¬ ¸ ß û •
‡ ø Í õ Í õ • « ¼° Ì « ¹ « Ö÷ ÒÔÆä ÊÀ× Ó Ó…Ô-• í ³ ¯ ¡ £ ° l˼¡ ¢ ² ¥ ¶ þ ÖÝÐUÜŠ Õ÷ ¾’ ‡ ø ¡ £
Î å Ô¹ ï á h£ ¬ ë · ÊÕ¼¯ Ëô ¶ ¼¼° ½- » ´ ¡ ¢ ½- Î ÷ ƒ ÉÊ¡ • ¢ ÜŠ £ ¬ · ² ÖÁÕß ½o
¼Z¡ ¢ ÖÛÒ¾“ pÕß ÐÞ Ö®¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ë · ÖЕ ø Ê¡ × à Ä¿ ¼° Î Ä• ø ½Ô² » ÓÃÎ · Ø£ ƒ º
× Ö£ ¬ ¼º Î ´ £ ¬ Õ¼³ LJ ø Í õ Õˆ ½µ £ ¬ Dz Æä ŒO· ˾Àí ÀÕÏ Uµ È· î ± í • í ³ ¯ ¡ £ ¸ ý
Î ç £ ¬ ¶ õ ÖÝß _ô ” » ¨ ³ à Úwô ã µ Èý V- t• ø ÖI° ² ÄÏ ‡ ø ¡ £ À¨ Ì ì Ï Â˽² ØÌ ì ΠĈ D
× • ¡ ¶ Ì « ÒÒÀ× ¹ « ʽ¡·¡¢¡ ¶ Æß ê × • Ñ¡·¡¢¡ ¶ Í Æ± ³ ˆ D¡·¡¢¡ ¶ Ãç Ì « ± O• Ñ¡·£ ¬ ÓÐ˽
Á• ¼° ÊÕÄä Õß × ï Ö®¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ÒÔÕ÷ Õ¼³ DZ ø • ¢ £ ¬ Dz º ö ¶ ¼» ¢ ¡ ¢ ž õ ñ Rƒ º ¡ ¢
„ ¢ ¾ý ‘ cµ Èë · Ãü ¡ ¢ » ¢ · û £ ¬ ÒÔØÃô ” º Ï ´ ð ƒ º µ È´ ú Ö®£ ¬ ÈÔ  ° ¢ ÑYº £ ÑÀ¹ •
ÖÆ¡ £
é cÔ¼º î£ ¬ · â ÇÓÑY´ Ì Í õ   ‘ ¿ ¤ Í õ £ ¬ ÁTÎ ÷ ÄÏ · ¬ ° ² “ á ˾ËÄ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £
± û Ðç £ ¬ ß w“ PÖÝÐж RÊ· Ì ¨ ì ¶ º ¼ÖÝ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ Ùnš w¸ ½ÐUÇõ Ê®° ËÈ˹ ÚŽ§ ¡ £
Àí Ëã ½- ÄÏ Ôì ´ ¬ ë [± × £ ¬ Ôt° ´ ² ì ˾Π㠵 þړ Ï ¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ ¸ Ä· â » Ê× Ó± ± ƽ
Í õ ÄÇľº ±   ‘ ± ± ° ² Í õ ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø ÊÀ× Óê • ÈÕŸ@ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £
Áù ÔÂÈÉ× Ó£ ¬ Ôö ¹ ÙÀô ° ô ¡ £ ¼× Òú £ ¬ · â » Ê× ÓÍ Ðš g  ‘ æ‚ ÄÏ Í õ £ ¬ æ‚ “ P
ÖÝ¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ¸ ÄÃɹ Ŷ ¼Ôª Ž› ¸ ®  ‘ ¶ ¼Èf‘ ô ¸ ®£ ¬ ÅÚÊÖÔª Ž› ¸ ®  ‘ Èf‘ ô ¸ ®£ ¬
ÅÚÊÖ¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®  ‘ » Ø» ØÅÚÊÖÜŠ ½³ Èf‘ ô ¸ ®¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ÒÆ° ¢ ´ Ì Ž§ º Í ÁÖÍ Í
Ì ï ÜŠ Åcº ©´ ð ŒOËù ² ¿ º Ï Í Í Î å º Ó¡ £
Çï Æß Ô¶ ¡ á hË· £ ¬ ÇGº þ ¡ ¢ ËÄ´ ¨ º Ï ± ø Ó‘ Áx° Í ¡ ¢ É¢ ë ¶ ´ ÐU¡ £ ÔtÜŠÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 115¡ ¤

¹ ÙΠ𠎧 Ï à ã • ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ½- » ´ ÐÐÊ¡ ÒÔÕ¼³ Çʹ Õß ´ ó ° ë ß _ß B¼™È˳ ¯ £ ¬ ¼°
Æä µ ؈ D• í ÉÏ ¡ £ Î ì × Ó£ ¬ æ‚ ÄÏ Í õ Í Ðš gÒÔ± ø Õ÷ Õ¼³ Ç£ ¬ ¼Ùµ À° ² ÄÏ ¡ £ ° ² ÄÏ
‡ ø ÊÀ× Óê • ÈÕ Ÿ@Dz ± ã Ø• · ½Î ï ¡ £ á Œ° ² ÄÏ ‡ ø Ç° ʹ Àè Ó¢ µ Èß €¡ £
° ËÔ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ÈAÌ û ¡ ¢ ° × Ë®½- ¡ ¢ û }¾®Èý ² ¿ ÐUÅÑ£ ¬ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ Ó‘ ƽ
Ö®¡ £ Õ¼³ LJ ø Í õ Æò š qÐÞ Âš Ø• £ ¬ Dz ʹ « IÈý Ï ó ¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¼× Ðç ¡ £ ½¨ ¶ ¼Å®× Óɳ ÖÇÓй ¦ £ ¬ ÊÚ½¨ ² ý · ¿ ‚ ¹ Ü£ ¬ Åå » ¢ · û ¡ £
¾ÅÔÂ¼× Éê £ ¬ ¾©ŽŸµ ØÕð ¡ £ Öø £ ½¨ û }ÕnÊв ° ¶ ¼Þ Dß \˾¡ £ • K¸ £ ½¨ ¡ ¢
½- » ´ ƒ ÉÐÐÊ¡   ‘ Ò» £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ ¢ ÐÐÊ¡ ÊÂæ Ø£ Ž§   ‘ ½- » ´ µ ÈÌ ŽÐÐÖЕ ø
Ê¡ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ × ó Ø©º ô Øݳ ö ¡ ¢ Æщ۸ ý …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ ¹ ÜÈç µ · ÖÊ¡ Ȫ ÖÝ¡ £
¶ ¬ ʮԶ ¡ Î ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ Î ì Éê £ ¬ ËŽ´ Ì º £ ÂÊÌ ½ñ R³ à Ó† ½ð ý X
ÐU¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ ë · ¹ ÜÜŠ Èf‘ ô   ‘ ÐÐÊ¡ Ðû ʹ Õß £ ¬ Î ã ¼æ¹ ÜÜŠ Ê£ » ÈÔ  ‘ Èf‘ ô
Õß £ ¬ Î ã ¼æ¹ ÜÃñ Õþ ¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ Õ÷ – |ÕÐ Ó‘ ˾Õ÷ ¹ Çá Í ÒÄ¡ £ ¶ ¨ Ì Ž” à ÜŠ ÈËÌ Ó
Í ö Àý £ ¬   ‘ Ê× Æð Òâ Õß Ì ŽËÀ¡ £ • ˆ Èf  ‘ Õ÷ ¾’ ÕÐÓ‘ ʹ £ ¬ Åå Èý Öé » ¢ · û ¡ £ Î ì
³ ½£ ¬ Á¢ ³ £ ƽ‚ }¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ÔtÐÐÖЕ ø Ê¡ £ ¬ · ² Õ÷ ÈÕ± ¾´ ¬ • KÔö ƒ rļ֮¡ £
ʮһ ÔÂ¼× Éê £ ¬ · â ÄÏ Ä¾ÑY¡ ¢ æ ¸ ç ³ à   ‘ ¿ ¤ Í õ ¡ £ ¼º á h¡ £ º £ ± IÀè µ Â
· ü ÕD¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ Õ¼³ LJ ø Í õ ß ^ʹ ÙRÂ}ÕQ£ ¬ « I„ ž ŽÅ¼° ¶ þ Ï ó ¡ £ Õ¼³ ÇÅfÖÝ
Çõ Œš ¼Î Š ä Òà · î ± í ƒ ȸ ½¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ ¹   Î Ä» ¢   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ ¬ ÉÌ ÇÒ˜ ÐÃÜÔº
Ê¡ £ ÐÁá h£ ¬ º Í ¶ Y» ô ŒO¡ ¢ û œÐg¶ ¡ ¡ ¢ • ˆ ÐÛï w¡ ¢ œØµ Ï º ± ½ÔÁT¡ £ Ç° ÓÒØ©
Ï à ° ² Í ¯ Ñ}  ‘ ÓÒØ©Ï à £ ¬ ± RÊÀ˜ s  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬ Ê· ˜ Р ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ ¬ ² »
ô ” ÃÔʧ º £ ÑÀ¡ ¢ Èö µ ÄÃÔʧ • K…¢ Öª Õþ Ê£ ¬ ° ݽµ …¢ × hÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ÈÉÒú £ ¬
ë · ÖЕ ø Ê¡ Õû â n· ¨ ¡ £ ÄÏ Î × ÑY¡ ¢ „ eÑYØÝ¡ ¢ Àí ‚ • ¡ ¢ ´ ó Á¦ µ ȇ ø ¸ ÷ Dz ʹ · î
± í Ø• · ½Î ï ¡ £
Ê®¶ þÔ¼׳ ½£ ¬Öó £Æ½û }¾Ö¡ £ÒÒËÈ£ ¬¶ RÊ· ÖÐØ©´ Þø £ÁT¡ £± ûÕÉ£ ¬
° Ë· ¬ Çõ ý ˆ ² ý å ¸ ¡ ¢ ý ˆ ÕQÈfµ ÈÈë ³ ¯ ¡ £ Öð Ë· ¬ ÒËÎ ¿ ˾£ ¬ ÕГ á Î ÷ ÄÏ ÖT· ¬ ¡ £
ÒÒÓÏ £ ¬ æ‚ ÄÏ Í õ ÖÁ° ² ÄÏ ¾³ £ ¬ ê • ÈÕŸ@¾ÜÃü £ ¬ · ÖÁù µ À¹ ¥ Ö®¡ £
¶ þ Ê®¶ þ Äê ´ º Õý ÔÂÎ ì Òú £ ¬ ß Mʹ ‘ ]ÖT· ª zÇô ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ÖÃÉÏ ¶ ¼µ È
· Ⱥ ÄÁ¶ ¼Þ Dß \˾¡ ¢ ÖT³ £ ƽû }è F¿ ÓÖÎ ¶ ¼Þ Dß \˾¡ £ Î ì × Ó£ ¬ · â ñ €ñ RËôÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 116¡ ¤

¶ ¼¸ ç   ‘ å ¸ ² ý ¿ ¤ Í õ ¡ £ Êñ ÈËÚwº Í ÉÐð · QËÎ • VÍ õ £ ¬ · ü ÕD¡ £ ÒÆÎ å —lº ÓÍ Í
Ì ï ÜŠ ì ¶ Ø£ ʧ ÐU¡ ¢ ¼™Ê§ ÐUÖ®µ Ø¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ÁT½- ÄÏ Ðж RÊ· Ì ¨ ¡ £ ¸ ÄÌ á ÐÌ
° ´ ² ì ˾  ‘ Ì á ÐÌ Þ Dß \˾¡ £ Á¢ ½- Î ÷ ÐИ ÐÃÜÔº ¡ £ ÁT¸ £ ½¨ ÐÐÖЕ ø Ê¡ £ ¬ ÖÃ
Ðû Î ¿ ˾¡ £ ± û Éê £ ¬ î ± ì ¶ ½ü ½¼¡ £ ° ¢ ± س à º Ï   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÇGº þ Õ¼
³ ÇÐÐÊ¡ ƽÅÑÐU° ÙÁù Ê®Áù ¶ ´ ¡ £ ÐÁá h£ ¬ “ PØ£ ô ” Ž§   ‘ Õ÷ ¹ Çá Í ÕÐÓ‘ ʹ ¡ £
± û Ðç £ ¬ ž õ ñ Rƒ º ” ¡ ê • ÈÕŸ@ÓÚ¸ » Á¼½- £ ¬ ÈÕŸ@¶ Ý£ ¬ æ‚ ÄÏ Í õ Èë ° ² ÄÏ ¶ ¼³ Ç¡ £
¶ þ ÔÂÒÒËÈ£ ¬ µ Ûñ vÛ‹ Áø ÁÖ¡ £ ¸ Ľ- » ´ ¡ ¢ ½- Î ÷ Ôª Ž› ÕÐÓ‘ ˾  ‘ ÉÏ ¡ ¢ ÖС ¢
Ï ÂÈý Èf‘ ô ¸ ®¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ • V– |Ðû Î ¿ ʹ Ôµ ÄÃÔʧ Ó‘ ³ ± ¡ ¢ » ݶ þ Öݱ I¹ ù · ê
ÙFµ È£ ¬ ƽ֮¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ÁTé _Äz¡ ¢ ÈRк Ó¡ £ ÈÉÐç £ ¬ Ôt´ ó ¶ ¼Åf³ ǾÓÃñ
ß wÐÂÆÂÕß £ ¬ ÒÔÙD¸ ß ¼° ¾Ó¹ ÙÕß   ‘ Ï È£ ¬ ¶ ¨ ÖÆÒÔ° Ë®€  ‘ Ò» · Ö£ ¬ Æä µ Øß ^
° Ë®€¼° Øš Ï Â² » ÄÜ× ÷ ÊÒÕß £ ¬ ½Ô² » µ Ãð “ þ ¡ £ ÊÕÌ ì Ï Âã ~å X¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ܇
ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ Ñ}Á¢ ½- ÄÏ Ðж RÊ· Ì ¨ £ ¬ á ã ÖÎ ½- ÖÝ¡ £ ÖÃÕæ¶ ¨ ¡ ¢ • ú ÄÏ ¡ ¢ Ì «
Ô- ¡ ¢ ¸ ÊÃC¡ ¢ ½- Î ÷ ¡ ¢ ½- » ´ ¡ ¢ º þ • Vµ ÈÌ ŽÐû Î ¿ ˾¼æ¶ ¼Þ Dß \ʹ ˾¡ £ ®Y¼ª
ØÝŽ§   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ Ñ}Á¢ Ì á ÐÌ ° ´ ² ì ʹ ˾¡ £ º ö ¶ ¼ô ”   ‘ ÖЕ ø
ƽÕÂÕþ Ê¡ £ Ôt¸ ÷ µ ÀÌ á ÐÌ ° ´ ² ì ˾£ ¬ ÄÜ× ñ · î —l®‹ ¡ ¢ ÉWÊÂÓг ÉÕß £ ¬ ÈÎ
• MÉý š £ » ÚE› @² » · QÈÎ Õß £ ¬ ³ ý Ãû ¡ £ ÁTÈÚÖÝ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £
Èý Ô± û × Ó£ ¬ • ˆ ¹ « ¶ Y¡ ¢ Åí Ù|µ ÈÍ ù Õ¼³ Çœyº î ÈÕê С £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ÁT¸ Ê
ÖÝÐÐÖЕ ø Ê¡ £ ¬ Á¢ ÒËÎ ¿ ˾¡ £
Ï ÄËÄÔ¹ ï î£ ¬ Á¢ ÐИ ÐÃÜÔº ¶ ¼æ‚ “ á ˾¡ £ ¸ ý Ðç ¡ £ ± O² ì ¶ RÊ· ê • Ì ì
˜ ÓÛÀÖЕ ø ÓÒØ©± RÊÀ˜ s£ ¬ ÔtÊÀ˜ s¡ ¢ Ì ì ì ñ ¾ã ¸ ° ÉÏ ¶ ¼¡ £ ¹ ï á h£ ¬ Ôt× · ² ¶
ËÎ • VÍ õ ¼° ê • ÒËÖС £ ÖЕ ø Ê¡ ¡ ¢ ˜ ÐÃÜ Ôº ¡ ¢ ¶ RÊ· Ì ¨ ¹ Ù‘ ]´ ó ¶ ¼¼° ÖT· × ï
Çô ¡ £ ÈÉÐç £ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©° ¢ ´ Ì Ì û ľƒ º ¡ ¢ ¹ ù ÓÓ£ ¬ ÊÌ ¶ RÊ· ° × ¶ dÌ û ľƒ º µ È
ËƱ RÊÀ˜ sµ È× ï   î × à £ ¬ ° ¢ ØÝÌ û ľƒ º µ ÈÅcÊÀ˜ sÙ|ì ¶ µ ÛÇ° £ ¬ ÊÀ˜ s¿ î · þ
Ï Âª z¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ ë · û œÐg¶ ¡ Åc° ² Í ¯ ÖÎ ÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £
Î å ÔÂ¼× Ðç £ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©¹ ù ÓÓ  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ Ðö ¼  ‘
Ì ß ÑYÓñ ÔtÓ‘ ʹ ¡ £ Ôt½ü µ ز » · þ Õß Ó‘ Ö®£ ¬ Î ã Åd± ø ß h¹ ¥ ¡ £ ÓÒ° Í µ ȶ ´ ÐU
ƽ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ Ì - Áù ² ¿ Èß ¹ Ù£ ¬ “ ñ Á®• • ÓÐŽÖ¾ÖÕß ´ æÖ®¡ £ Î ì × Ó£ ¬ Ñ}á ã ÐÐÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 117¡ ¤

¶ RÊ· Ì ¨ ì ¶ º ¼ÖÝ¡ £ Î ì Ðç £ ¬ æ‚ ÄÏ Í õ Òý ´ ó ÜŠ ± ± ß €£ ¬ ´ ó Œ¢ Ëô ¶ ¼¡ ¢ Àî º ã ¾ã
‘ ð š {¡ £ ¸ ý Êù £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ í “ · ½Î ï ¡ £
Çï Æß ÔÂÎ ì Òú £ ¬ · Ö¸ ÊÖÝÍ Í Ì ï ÐÂÜŠ Í Í ì ¶ Òà ¼¯ ÄË· ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ê „ Î ÷
ËÄ´ ¨ ÐÐÊ¡ × ó Ø©Í ô Î ©Õý Èë ÓP¡ £ ÒÔ½µ Çõ ¹ ù · ê Øž µ ÈÖÁ¾©ŽŸ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ Ì Æ
Ø£ Ž§ Ñ}  ‘ ÇGº þ Õ¼³ ÇÐÐÊ¡ × ó Ø©¡ £
° ËÔ± û ³ ½£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¾ÅÔÂÎ ì ³ ½£ ¬ • K¹ þ À®Õ¡ ¢ ½ð ý X¶ þ Ðû “ á ˾  ‘ Ò» £ ¬ ÖÃÅR° ² • VÎ ÷ µ À
Ðû “ á ˾¡ £ ÁTȶ ô þ £ ¬   Ãñ × ÔÔì ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬   Ãñ × ÔŒ• ƒ É× ¼» ĵ Ø£ ¬ Ãâ ¶ •
Èý Äê ¡ £ ë · í “ Î ï Î ©µ ØËù ®b£ ¬ · ÇËù ®bÕß £ ¬ Î ã ÝmÉÏ ¡ £ ± û × Ó£ ¬ ÕæÅD¡ ¢ Õ¼
³ Ƕ þ ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¼° ˜ · ¹ ¤ Ê®ÈË¡ £ ± û Ðç £ ¬ ËÙľ¶ ¼´ Ì ¡ ¢ ñ R´ ð ¶ þ ‡ ø Dz
ʹ Ø• ³ ¯ ¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ ž õ ÃÉÐUÅÑ£ ¬ Ò² ËÙŽ§ ƒ º ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £
¶ ¬ ʮԼº º ¥ £ ¬ º Ï ³ · ƒ º º £ ÑÀʹ ° ² ÄÏ ‡ ø ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £
ÒÒËÈ£ ¬ Õ÷ – |ÕÐÓ‘ ʹ ¶ ä ƒ º Ì ¨ ¡ ¢ • ³ Ø£ ô ” ¿ ËÌ ¨ Õ÷ ¹ Çá Í ¡ ¢ Ùn—î Ø£ ô ” ¿ ËÌ ¨
Èý Öé » ¢ · û £ ¬   ‘ Õ÷ – |Ðû ü cʹ ¶ ¼Ôª Ž› ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ¹ þ Ëþ º £   ‘ Õ÷ – |ÐÐÊ¡ × ó
Ø©Ï à £ ¬ „ ¢ ‡ ø ‚ Ü¡ ¢ ê • ÑÒ• K  ‘ × ó Ø©£ ¬ º é ² è Çñ   ‘ ÓÒØ©£ ¬ Í ¬ Õ÷ ÈÕ± ¾¡ £ Ùn
Ó ÑY° ² ¡ ¢ ´ ð ¼´ ¹ Å° ¢ É¢ µ ÈÓ¡ £ ¬ ¿ ¼¸ ² ÖЕ ø Ê¡ £ ¬ Æä ÖÆÈç Èý ¾§ ¡ £ ± û ³ ½£ ¬
ÖЕ ø …¢ × hÌ û ľƒ º   ‘ …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ Î » ¹ ù ÓÓÉÏ £ ¬ ÇÒÃü Ö®ÈÕ £ º ¡ ° × Ô½ñ Ö®
Ê£ ¬ ½ÔØŸì ¶ Èê ¡ £¡ ± ñ R· ¨ ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï £ ¬ Î ì Î ç £ ¬ ½- » ´ ÐÐÊ¡ ƽÕÂæ
¹ Åá ·   ‘ ½- Õã ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à ¡ £ Ñ}ÖÔ ¢ ÖÝÐû “ á ˾¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ ´ ð ¼´ ¹ Å° ¢ É¢
Àí Ëã ½- ÄÏ å X¹ È¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ž õ ÃÉÐû “ á ˾ʹ ÃÉÅÑ£ ¬ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ ÒÔÕ÷ Á_± Ø
µ ¤ ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ÒÔÓ‘ ÈÕ± ¾£ ¬ Dz ° ¢ ° ËØݶ ½ ½- » ´ ÜŠ Ðè £ ¬ ² ì º ö ¶ ½ß |
– |ÜŠ Ðè ¡ £ Î ì Òú £ ¬ Õ÷ ¸ ß û • ± ø ÈfÈË¡ ¢ ´ ¬ Áù ° ÙÎ å Ê®ËÒÕ÷ ÈÕ± ¾¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬
ä î ½- » ´ Ã× ° ÙÈfʯ £ ¬ ÙAì ¶ ¸ ß û • º Ï ÆÖ¡ £ Õ÷ – |ÐÐÊ¡ ¼° ÉÌ û • ¸ ÷ ÙAÃ× Ê®Èf
ʯ £ ¬ ÒÔ‚ ä ÜŠ Ðè ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ¶ dô ” š g  ‘ …¢ Öª Õþ ´ ç ¡ £ ± RÊÀ˜ s· ü ÕD¡ £
Ê®¶ þ Ô¼º º ¥ £ ¬ œpÌ ì Ï Â× ï Çô ¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ » Ê´ ó × Ó× ä ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ µ ¤ Ì «
• Ré º ¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ Á¢ ¼¯ ÙtÔº ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ÁT¹ þ À®Õ¶ ¼Ôª Ž› £ ¬ Ãü ¹ þ À®Çõ é L
× ÓÈë Ù|¾©ŽŸ£ ¬ ǧ ‘ ô ¡ ¢ ° Ù‘ ô × ÓÁô Ù|ë …ÄÏ ¡ £ ± û Òú £ ¬ Í £ ß wÞ D¹ ¤ ½³ ¹ Ù¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 118¡ ¤

ÊÇš q£ ¬ Õ¼³ ÇÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ÊÂÒà ÑYÃÔʧ µ ÈÒý ÜŠ ß €¡ £
¶ þ Ê®Èý Äê ô ©Õý ÔÂÎ ì ³ ½Ë· £ ¬ ÒÔ» ÊÌ « × Ó° § £ ¬ ÁTº ú ÙR¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ñ R
° ˃ º ‡ ø • í « Iã ~¶ Ü¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ½û ê Žê – ƒ ^• ø ¡ ¶ ï @Ã÷ • Ñ¡·¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ î ± ì ¶
½ü ½¼¡ £
¶ þ ÔÂ¼× ³ ½£ ¬ Ñ©Ñ©µ Ä½ï   ‘ ¾’ ÖÐÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à £ ¬ ° ¢ Ì ¨ ¶ - ° ¢ …¢ Öª Õþ
Ê£ ¬ Ø£ ¶ ¼ÃÔʧ ƒ LÐÐÖЕ ø Ê¡ Ê£ » ° ¢ º £ ÑÀ  ‘ ° ² ÄÏ ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à £ ¬ Š Wô ”
³ à ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ž õ ñ Rƒ º ¡ ¢ Òà ÑYÃÔʧ ¡ ¢ ° ¢ ÑY¡ ¢ ê Ãí ˜ ¡ ¢ · ®Ý‹ • K…¢ Öª Õþ
Ê¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ ÁTɽ± ± ß |– |µ ÀÐû Î ¿ ˾£ ¬ Á¢ – |¾©µ ÈÌ ŽÐÐÖЕ ø Ê¡ £ ¬ é Ÿé Ÿ
Äã ¶ Ø  ‘ × ó Ø©Ï à £ ¬ Ëþ ³ ö ÐÐÊ¡ ÓÒØ©£ ¬ “ PÈÊï L¡ ¢ Òà ¶ ø Èö º Ï • ã …¢ Öª Õþ Ê¡ £
Î ì Î ç ¡ £ ÁT½- ÄÏ ÐИ ÐÃÜÔº ¡ £ ÇGº þ Õ¼³ ÇÐÐÊ¡ ÒÔ± ø Õ÷ ° ² ÄÏ ¡ £ · â ê • Òæð ¢
  ‘ ° ² ÄÏ ‡ ø Í õ £ ¬ ê • Ðã ë ¼  ‘ ÝoÁx¹ « ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ Á¢ ¸ ÊÖÝÐÐÖЕ ø Ê¡ ¡ £
Èý ÔÂÒÒº ¥ £ ¬ û œÐg¶ ¡ Ñ}  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ Á¢ š J² ì ÐlÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ ¡ £
± û × Ó£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ á ã – |¾©ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÓÚÏ Ì Æ½¸ ®¡ £
Ï ÄËÄÔ¸ ý × Ó£ ¬ Á¢ Ñà ÄÏ ¡ ¢ º Ó– |¡ ¢ ɽ– |µ È· Ðû Î ¿ ˾¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ á ã
½- ÄÏ Ðж RÊ· Ì ¨ ÓÚ½¨ ¿ µ · ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ Dz Òª Êø ľâ h¿ ¼ÇGº þ ÐÐÊ¡ å X¹ È¡ £
Î å Ô¼º ÒÑ£ ¬ ÒÔ° ¢ ÑYº £ ÑÀÑÔ£ ¬ Dz …¢ Öª Õþ ʶ dô ” š gµ È° ´ ÖÎ Òª Êø
ľÚE× ï ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ á ã ½- – |× · ° ´ ² ì ˾ÓÚÐû ÖÝ¡ £ ÐÁî£ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø Dz ʹ Ø•
· ½Î ï ¡ £ º þ • VÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à ° ¢ Àï º £ ÑÄ× Ôš ¢ ÓÚ¾©ŽŸ¡ £
Áù ÔÂÒÒËÈ£ ¬ Á¢ ´ ó Ë¾Þ r˾¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ Òà ñ R´ Ì µ ¤ ß ¯ º ö ÑYʹ ° ² ÄÏ ¡ £
¶ ¡ ËÈ£ ¬ Ѧ ê AŽÖ  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £
Çï Æß Ô± û Òú Ë· £ ¬ ± ØËÙ ÐUµ Èʹ × ¦ Í Û‡ ø ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ ÁTß |ê – ÐÐÖЕ ø
Ê¡ £ ¬ Ñ}Öä Èý µ ÀÐû Î ¿ ˾¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ° Ý´ ð ƒ º ÒÔ± ø Ó‘ ° ¢ ÃÉ£ ¬ ” ØÖ®¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬
è Fľƒ º   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ ã Œ¶ ¨ ÖЕ ø Ê¡ ¡ ¢ ÐÐÊ¡ ¡ ¢ ˜ ÐÃÜÔº ¡ ¢ ¶ RÊ·
Ì ¨ ¡ ¢ ÐÐÌ ¨ ¡ ¢ Áù ² ¿ ¹ Ù¡ £ ÔtÖIÖÐÍ â ¡ £
° ËÔ± û Éê £ ¬ ë · ˜ ÐÃÜÔº ß MÊÌ ÐlÜŠ ǧ ÈËì è • ı ± Õ÷ ¡ £ ÁT» ´ – |¡ ¢ Ì I
ü SÐû Î ¿ ˾¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ÓÀ¿ µ ¿ hÃñ ê • Ùã Ëĵ ÈÖ\· ´ £ ¬ · ü ÕD¡ £
¾ÅÔÂÒÒ³ ó Ë· £ ¬ ñ R° ˃ º ¡ ¢ í š é TÄÇ¡ ¢ É®¼± ÑY¡ ¢ ÄÏ Î × Á¦ ¡ ¢ ñ RÌ mµ ¤ ¡ ¢ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 119¡ ¤

ÄÇÍ ú ¡ ¢ ¶ ¡ º ǃ º ¡ ¢ • í • í ¡ ¢ ¼± ê @Òà Ž§ ¡ ¢ Ì Kľ¶ ¼´ Ì Ê®‡ ø £ ¬ ¸ ÷ ß M× Óµ ÜÉÏ
± í Ø• · ½Î ï ¡ £ Èɳ ½£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø • í « IÈÕ± ¾· ý ¡ £
¶ ¬ ʮԶ ¡ ÓÏ ¡ £ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬
Ëþ Ëþ ƒ º ¡ ¢ —î Ø£ ô ” Ž§ ÒÔ± ø Õ÷ ¹ Çá Í ¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ º Ó› Qé _· â · Ï é · û ¡ ¢ ê • Áô
µ ÈÖÝ¿ hʮΠå Ì Ž¡ £ ÈÉÐç £ ¬ ñ R° ˃ º ‡ ø • í « I° ° ÀÕ¡ ¢ š Ö¼× ¡ £
ʮһ ÔÂÒÒ³ ó £ ¬ • ˆ « • ¡ ¢ • í ° ¢ ° ˳ à   ‘ º £ µ Àß \¼ZÈf‘ ô £ ¬ µ Í » ¢ · û ¡ £
¶ ¡ á h£ ¬ Ëþ ² ì ƒ º ¡ ¢ º ö ë yʹ ÓÚÖTÍ õ ° ¢ ƒ º œ† ¡ £
Ê®¶ þ Ô¹ ï î£ ¬ ¼®° ¢ ÑYº £ ÑÀÙD®b¡ £
ÊÇš q£ ¬ ´ ó ¶ ¼ð ‡ ¡ £
¶ þ Ê®ËÄÄê ´ º Õý Ô¹ ï ÓÏ £ ¬ ¾ã Ë{‡ ø Dz ʹ • í ³ ¯ ¡ £ ± û Ðç £ ¬ ³ Ì ù iï w  ‘
ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ° ¢ ÑY  ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £ ¶ ¡ º ¥ ¡ £ ² » î † È¡ º £ ÑÀ  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ
Ê¡ £ Ñ}¸ Ľ- Õã ÐÐÊ¡   ‘ ½- » ´ ÐÐÊ¡ ¡ £ ÐÁî£ ¬ ° l½- » ´ ¡ ¢ ½- Î ÷ ¡ ¢ º þ • VÈý
ÐÐÊ¡ Ãɹ ż° • hȯ ÜŠ ¡ ¢ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ Ï Â¼° º £ Í â Àè ± ø £ ¬ · Öß ^Ó‘ ° ² ÄÏ ¡ £ Á¢
Õ÷ ½» Öº ÐÐÉЕ ø Ê¡ ¡ £
¶ þ ÔÂ¼× Î ç £ ¬ î ± ì ¶ ½ü ½¼¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ û œÐg¶ ¡   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ¸ ý
× Ó£ ¬ ¹   Î Ä» ¢   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ ¢ ÉÌ × h˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ · â ñ €ñ R² ý ¼ª   ‘
å ¸ å § ¿ ¤ Í õ ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ñ R° ˃ º ‡ ø • í Ø• · ½Î ï ¡ £
é cÔÂÒÒ³ ó £ ¬ î ± ì ¶ ½ü Ч ¡ £ Á¢ ÉЕ ø Ê¡ £ ¬ É£ ¿ É¡ ¢ è Fľƒ º   ‘ ÉЕ ø Ê¡
ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ° ¢ ô ” œ† Èö ÑY  ‘ ÉЕ ø ÓÒØ©¡ £ È~Àî   ‘ × ó Ø©£ ¬ ñ R½B  ‘ …¢ Öª
Õþ Ê¡ £ ¼× Éê £ ¬ æ‚ ÄÏ Í õ Ó š gá ã æ‚ ÄÏ ¾©¡ £ ¹   Î Ä» ¢ ¸ ÄÉЕ ø ÓÒØ©¡ ¢ ÉÌ × h
˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¸ ÄÐÐÖЕ ø Ê¡   ‘ ÐÐÉЕ ø Ê¡ ¡ £ Àô ² ¿ ÉЕ ø Ðö ¼  ‘ ÉЕ ø Ê¡ …¢
Öª Õþ Ê¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Èý ÔÂ¼× Î ç £ ¬ Ôì ÖÁÔª Œš â n¡ £ ÒÒî£ ¬ ܇ ñ {ñ v› ö ê €¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ñ R° Ë
ƒ º ‡ ø • í « I®• « F¡ £ º Ó› Qã ê Áº ¡ £
Ï ÄËÄÔ£ ¬ ÖTÍ õ ÄËî † · ´ ¡ £
Î å Ô¸ ý × Ó£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ • « ÊÚÐÐÉЕ ø Ê¡ ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ܇
ñ {ÓHÕ÷ ÄËî † ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 120¡ ¤

Áù Ô£ ¬ ܇ ñ {´ Î Èö ƒ º ¶ ¼ô ” Ö®µ Ø¡ £ Ç° ÜŠ « @ÄËî † £ ¬ ÕDÖ®¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬
܇ ñ {ñ vÓÚ´ ó Àû Î Óô ” Ó Ö®µ Ø¡ £ ± Mµ ÃÄËî † ÝwÖØ¡ £
Çï Æß Ô¹ ï ËÈ¡ £ » Ê× Ó• ÛÑÀ³ à µ ÈÅÑÍ õ ʧ ¶ ¼ƒ º ÓÚÏ Ì Æ½¡ £
° ËÔÂÒÒ³ ó £ ¬ ܇ ñ {ß €¾©ŽŸ¡ £ ʺ £ ØÝŒO  ‘ Õ÷ – |ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ Ê¡ £
Ó • M´ ð ƒ º   ‘ ¶ ¼Ôª Ž› £ ¬ · Öµ ÀÓ‘ ¾’ ‡ ø ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ Ö† • ÄÄæÖTÍ õ • ÄÜŠ × ÔЧ ¡ £
¹ ï ÓÏ £ ¬ ¶ ä ƒ º ¶ ä º £ « @ÅÑÍ õ ° ¢ ³ à ˼£ ¬ Éâ Ö®¡ £ ¼× Éê ¡ £ Å®‡ ø • í Ø• · ½Î ï ¡ £
¾ÅÔÂÐÁî£ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ • « • í ³ ¯ ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂË· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ± û × Ó£ ¬ š ¢ ÖЕ ø
…¢ Öª Õþ ʹ ù ÓÓ¡ ¢ —î ¾ÓŒ’ ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ Á_ÆÏ µ é ÐUÇõ » ð Õß ° ¢ º Ì µ È• í ½µ ¡ £
± û Ðç ¡ £ Á¢ ß |ê – ÐÐÉЕ ø Ê¡ £ ¬ Ѧ ê AŽÖ¡ ¢ ê AÑYÌ û ľƒ º • K  ‘ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ
Ê£ ¬ º é ² è Çñ   ‘ ÓÒØ©£ ¬ Òà ƒ º Èö º Ï   ‘ × ó Ø©£ ¬ —î ÈÊï L¡ ¢ ° ¢ ÀÏ Í ß ¶ ¡ • K  ‘
…¢ Öª Õþ Ê¡ £
ʮһ ÔÂÈɳ ½£ ¬ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ ÓÒØ©• Ûô ” ” ¡ ° ² ÄÏ ± ø ì ¶ ľأ é T¡ £ É£ ¸ ç
  ‘ ÉЕ ø Ê¡ ÓÒØ©Ï à £ ¬ Ì û ľƒ º   ‘ × ó Ø©Ï à £ ¬ ° ¢ ÑYœ† Èö ÑY  ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬
È~Àî   ‘ ÓÒØ©£ ¬ ñ R½B  ‘ × ó Ø©¡ £ ± û Î ç £ ¬ æ‚ ÄÏ Í õ Ó š g” ¡ ° ² ÄÏ ± ø ì ¶ ½ç º Ó¡ £
¼º ÓÏ £ ¬ · â ñ €ñ RÌ û ľƒ º   ‘ • ú å ¸ ¿ ¤ Í õ ¡ £
Ê®¶ þ Ô¹ ï º ¥ £ ¬ ½ð Öñ Õ¯ ÐUÇõ ɦ ó Hµ È• í ½µ ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ æ‚ ÄÏ Í õ Ó š g
ÒÔÖTÜŠ Èë ° ² ÄÏ ¡ £ ê • ÈÕŸ@± ¼¸ Òà « ± ¤ ¡ £
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 121¡ ¤
¾í Ê®¶ þ ± ¾¼oµ ÚÊ®¶ þ

ÊÀ× æÁù

¶ þ ʮΠå Äê ÜÕÕý ÔÂÐÁî£ ¬ æ ¹ ÅŽ§   ‘ ½- » ´ ÐÐÉЕ ø Ê¡ ÓÒØ©Ï à ¡ £ Î ì
Ðç £ ¬ ´ ó Éâ ¡ £ ÈÉÒú £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø ß Mʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ¹ ï î£ ¬ º £ ¶ ¼¿ ܱ ± ß …£ ¬ ÖT
Í õ Ðg² ®¡ ¢ ñ €ñ R² ý ¼ª µ ÈÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ± û Î ç £ ¬ î ± ì ¶ ½ü ½¼¡ £ ¹ ï á h£ ¬ Á¢ ½-
ÄÏ Ðд ó Ë¾Þ r˾¼° » ´ – |¡ ¢ Î ÷ ƒ ɵ À„ ñ Þ r  IÌ ï ˾ ¡ £
¶ þ Ô¶ ¡ ËÈ£ ¬ ¸ Ä• ú ÖÝä î ß \˾  ‘ ¶ ¼ä î ß \˾£ ¬ ÄÏ ± ± ä î ß \¡ £ Î ì Î ç £ ¬
ÖTÍ õ ¹ þ µ ¤ ¶ dô ” ŽÖÅÑ£ ¬ Àî Í ¥ µ ÈÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ´ ó Ë¾Í ½Èö ÑYÐUµ È
ß M× x× æ× Ú¡ ¶ Œ• ä › ¡·£ ¬ µ ÛÔ» £ º ¡ ° Ì « × ÚÊ„ tÈ»£ ¬ î £ × ÚÉÙÓп ÉÒ× Õß £ ¬
¶ ¨ × Ú¹ Ì ÈÕ² » Ï ¾½o¡ £ ‘ —× ÚÊÂÈê ² » ÄÜ‘ › Ö®£ ¬ ª q®” Ôƒ Öª Õß ¡ £¡ ± ÈÉÐç £ ¬
ÁTß |– |º £ Î ÷ µ ÀÌ á ÐÌ ° ´ ² ì ˾¡ £ ¸ ÄÄÏ ¾©Â·   ‘ ã ê Á» · £ ¬ ± ± ¾©Â·   ‘ Î ä ƽ
· £ ¬ ÓÏ ¾©Â·   ‘ ´ ó Í ¬ · £ ¬ – |¾©Â·   ‘ ß |ê – · £ ¬ ÖÐÅd¸ ®  ‘ ŒŽÏ ĸ ®Â· ¡ £
¼º î£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ • «   ‘ Õ÷ – |ÐÐÉЕ ø Ê¡ × ó Ø©Ï à ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ » ÊŒOë …ÄÏ
Í õ Ò² Ï Èè Fľƒ º ³ ö æ‚ ´ ó Àí ¡ £
Èý Ô¶ ¡ º ¥ £ ¬ Ëɽ- Ãñ ² ܉ô Ñ× š qÒÔÃ× Èfʯ Ý” ¹ Ù£ ¬ ß bÊÚ‰ô Ñ× Õã – |
µ ÀÐû Î ¿ ¸ ± ʹ ¡ £ ¸ ÄÇú ¾¸ · ¿ ‚ í ó ¸ ®  ‘ Ðû “ á ˾¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Àî Í ¥   ‘ Õ÷ – |ÐÐÊ¡ × ó Ø©¡ ¢ ÉÌ × h˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ÐÁî£ ¬ æ‚ ÄÏ Í õ × Ô° ² ÄÏ ° à
ŽŸ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ܇ ñ {ñ vÒ° º ü ò È¡ £ ° ¢ Êø ¡ ¢ Ëþ ² » Ž§ ¿ ‚ ¾©ŽŸ½û ÐlÖTÜŠ ¡ £ ¼º
º ¥ £ ¬ ê • ÈÕŸ@ß Mʹ ß M½ð ÈË´ ú × ï ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÒÒ³ ó £ ¬ Ñ- ÖÝÙ\æRÃ÷ ÁÁ× ÷ • y£ ¬ ½- » ´ ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à æ ¹ ÅŽ§ ¡ ¢
ÐИ ÐÃÜÔº ¸ ± ʹ Ò² µ ÄÃÔʧ ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 122¡ ¤

¼× Éê £ ¬ » ÊŒOè Fľƒ º ÂÊÖTÜŠ Ó‘ ÅÑÍ õ » ð ô ” » ð ŒO¡ ¢ ¹ þ µ ¤ ¶ dô ” ŽÖ¡ £
Î å ÔÂÎ ì × Ó£ ¬ ÖTÍ õ ² ì º Ï × Óé Ÿé ŸŽ§ ÅÑ‘ ª ¹ þ µ ¤ £ ¬ ´ ² Ø£ ƒ º Ó‘ « @Ö®¡ £
¼º á h, º Ó› QÏ å ÒØ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ ¡ £ ¸ ÄÌ ì ÄÏ ž õ ³ · Ðû “ á ˾  ‘ Ðû Î ¿ ˾ , ¼æ¹ ÜÜŠ Èf
‘ ô ¸ ®¡ £ Î ì Ðç , Í ô ¼ÒÅ« ¡ ¢ » ð ô ” º ö Ž§ ¡ ¢ ² ì º ± µ ÈÑ}ÅÑ¡ £ ÈÉÒú , œ† Ì ì ƒ x³ É¡ £
¹ ï á h£ ¬ ÒÆËÄ´ ¨ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÓÚÖØ‘ c¡ £ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ º Ó› Qé _· â ¡ £
Áù ÔÂÐÁÓÏ £ ¬ ¶ ¨ ¶ RÊ· ÈÎ • M£ ¬ ò ž Ëù ÑÔÊ´ ó С ¡ ¢ ¶ à ¹ Ñ  ‘ Éý ½µ ¡ £ ÒÒ
á h, ÔtÃɹ ÅÈË¿ ‚ • hÜŠ , Á• Ë®‘ ð ¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ¹ ÜÜŠ Ôª Ž› ° ¢ ÑYŽ§ ” ¡ º £ ¶ ¼± ø
ÓÚ˜ IÑYŽÖÄXƒ º . ¹ ï Î ´, Ì ŽÖÝÙ\Áø ÊÀÓ¢ × ÷ • y£ ¬ Ðû Î ¿ ¸ ± ʹ Ê· Ò« Ó‘ ƽ֮¡ £
Çï Æß ÔÂÎ ì Ðç £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÔSÄà ° ÙÑÀÖ®µ Ø¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ ± £ ¶ ¨ · Ì Æ¿ hÒ°
ÐQ³ ÉÀO£ ¬ ¿ É  ‘ ² ¯ ¡ £
° ËÔ± û ³ ½£ ¬ ° ² Í ¯ Âʱ ¾² ¿ ÇÓѦ Ãɹ ÅÜŠ Ѳ ± ± ß …¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ܇ ñ {´ Î
ØÃÁ_º ¢ ÄXƒ º ¡ £
¾ÅÔ± û ³ ½£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ´ ó ¶ ¼ ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ º VÍ ÛÈë ¿ Ü¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ ¹ í ‡ ø ¼°
½¨ ¶ ¼ÐUØ• · ½Î ï ¡ £ ¹ ï î£ ¬ ÖÃÕ÷ Àí ˾£ ¬ Œ£ ÖÎ º Ï × · å X¹ È£ ¬ ¶ dÁÒÑò ° ¢ ¡ ¢
…ÇÕ\• K  ‘ Õ÷ Àí ʹ ¡ £ ½- ÄÏ ÐÐÌ ¨ ¶ RÊ· ÖÐØ©„ ¢ Ðû × Ôš ¢ ¡ £
¶ ¬ ʮԼº Î ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ …¢ Öª Õþ ÊÂÐö ¼µ ÈÊ®¶ þ ÈË
Àí Ëã ½- » ´ ¡ ¢ ½- Î ÷ ¡ ¢ ¸ £ ½¨ ¡ ¢ ËÄ´ ¨ ¡ ¢ ¸ ÊÃC¡ ¢ ê „ Î ÷ Áù ÐÐÊ¡ å X¹ È¡ £ ± û Òú £ ¬
´ ó Í ¬ Ãñ Àî ² ®˜ Ó¡ ¢ Ì KÓÀ¸ £ Ö\· ´ £ ¬ · ü ÕD¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ º £ ¶ ¼Èë ¿ Ü¡ £ ± û × Ó£ ¬
å - ‡ ø ¹ « Úwï @ŒW· ð · ¨ ì ¶ Í ÁÞ ¬ ¡ £ ¼º î£ ¬ Ò² ² » ŽÖÈë ¿ Ü£ ¬ ² » ¶ ¼ñ Rʧ µ È” ¡
Ö®¡ £ Ãâ Èå ‘ ô ë sá æ¡ £ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ÊÇÈÕ£ ¬ ÓÉە ˆ ¿ hÒü í nÖÙ
• Ÿ× h¡ £ × Ô° ² ɽé _º ÓÖÁÅRÇå ÒÔ• ú ß \¡ £
ʮһ Ô¶ ¡ º ¥ £ ¬ ½ð ý XÐU• í Ø• · ½Î ï ¡ £ ɽ– |– |Î ÷ µ ÀÌ á ÐÌ ° ´ ² ì ʹ º Î
˜ s× æ  ‘ ÖЕ ø…¢ Öª Õþ Ê¡ £ Áø ÖÝÙ\ü Sµ ÂÇå ¡ ¢ ³ ± ÖÝÙ\² Ì ÃÍ µ È× ÷ • y£ ¬ ¾ã
· ü ÕD¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ´ ² ¸ ç ÑYº Ï ¿ ܽ¨ ÖÝ¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ Ò² ËÙŽ§ ƒ º ¡ ¢ ÑÀÁÖº £ ´ Ì ŒO
ˆ Ì ÅÑÍ õ Äó À¤ ¡ ¢ º ö ¶ ¼´ ð ƒ º • í ½µ ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ¶ Y² ¿ ÊÌ ÀÉÀî ˼Ðbµ Èʹ ° ² ÄÏ
‡ ø £ ¬ ÖIê • ÈÕŸ@Èë ³ ¯ ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ñ R° ˃ º ‡ ø Dz ʹ • í Ã÷ ¡ £ ÅÑÍ õ Ì û ÁÐÄù Èë
¿ Ü¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 123¡ ¤

Ê®¶ þ Ô¶ ¡ ËÈ£ ¬ º £ ¶ ¼Èë ¿ Ü£ ¬ ÖTÍ õ é Ÿé Ÿ³ ö µ ÈЧ Ö®¡ £ ± û × Ó£ ¬ Ò² ËÙ
² » » ¨ ÒÔÎ ô ÁÒé TÅÑ£ ¬ ÖTÍ õ ° Ë° Ë¡ ¢ ° Ý´ ð º ± £ ¬ ñ €ñ R² ý ¼ª µ ÈÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £
Ò² ËÙ² » » ¨ ½µ £ ¬ Î ô ÁÒé T¶ ÝÖÁ¶ ä Àɲ » Ž§ Ö®µ Ø£ ¬ « @Ö®¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø
Dz ʹؕ · ½Î ï ¡ £
¶ þ Ê®Áù Äê ô ©Õý Ô± û Ðç £ ¬ ¾©ŽŸµ ØÕð ¡ £ ÐÁî£ ¬ ¹ þ µ ¤ Èë ¿ Ü¡ £ Î ì Êù £ ¬
Ãɹ Ų ¿ Èf‘ ô ° ´ µ ĺ ö ² ¿ º Ï ¡ ¢ ÇGº þ ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ì ÆØ£ Ž§ ÅcÔµ ÄÃÔʧ µ ÈÓ‘
½- Î ÷ Ⱥ ± I¡ £ Á¢ Î ä ÐlÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]˾¡ £ ¹ ï î£ ¬ ÁTÄzÈRº £ × · ß \¼ZÈf‘ ô
¸ ®¡ £ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ æRÃ÷ ÁÁ¿ ÜÚMÖÝ¡ £ ÙÜÃñ î´ ó ÀÏ µ È× ÷ • y£ ¬
· ü ÕD¡ £ Î ì Éê £ ¬ º þ • VÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ Ê• ˆ ÊØÖÇ¡ ¢ º ² ÁÖÖ± Ê¿ Àî Ì ì Ó¢ Õ÷ ¼Z
ß \ì ¶ ¸ ß û • ¡ £ ÒÆ• VÖÝ° ´ ² ì Ë¾ì ¶ ÉØÖÝ¡ £
¶ þ ÔÂÐÁº ¥ Ë· £ ¬ ¼®½- ÄÏ ‘ ô ¿ Ú¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ Òƽ- » ´ ÐÐÉЕ ø Ê¡ ì ¶ º ¼ÖÝ¡ £
¸ ÄÕã Î ÷ µ ÀÐû Î ¿ ˾  ‘ × ¼– |µ À£ ¬ ÖÎ “ PÖÝ¡ £ ± û Òú £ ¬ ¸ £ ½¨ ÐÐÊ¡ ° ݽµ ¡ ¢ ½-
Î ÷ ÐÐÔº Ôµ ÄÃÔʧ ¡ ¢ ½- » ´ ÐÐÊ¡ æ ¹ ÅŽ§ º Ï ± ø Ó‘ ½- Î ÷ Ⱥ ± I¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ܇
ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ² ®î † Öª ˜ Ð ÃÜÔº Ê£ ¬ ¿ ‚ ± ± ß …ÖTÜŠ ¡ £ ² ®´ ð ƒ º ÖЕ ø ƽÕÂÕþ
Ê¡ £ ¹ þ µ ¤ Èë ¿ Üé _Ôª · £ ¬ ÖÎ ÖÐØ£ î † ÑÀØ£ ¸ ñ ” ¡ Ö®£ ¬ ¼º ËÈ£ ¬ Á¢ × ó ÓÒÒí
Í Í Ì ï Èf‘ ô ¸ ®¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ì – ² ý ¿ ‚ Ž› Í ô Î ©º Í ÂÊËù ² ¿ ± ± Õ÷ £ ¬ ë · Èë ¶ ¼ÊÜÃü ¡ £
Èý Ô¸ ý ³ ½Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ Ì ¨ ÖÝÙ\—î æ‚ ý ˆ ÙÔ· Q´ ó Åd‡ ø £ ¬ Ðû Î ¿
ʹ Ê· å ö Ó‘ ” ØÖ®¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ ½ð ý XÐUÇõ Ù• Í ê ½µ ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÒÒÓÏ Ë· £ ¬ ¸ £ ½¨ ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ÊÂÎ º Ì ì ÓÓˆ Ì ËÎ ½- ÓÏ × ½ÐÌ Öx
è ʵ ÃËÍ ¾©ŽŸ£ ¬ è ʵ ò » ʳ × ä ¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ° ² ¸ ¦ ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ¼× Ðç £ ¬
¶ RÊ· ´ ó · ò Óñ ô ” …Î   ‘ Ì « ¸ µ £ ¬ ¼Óé _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ £ ÕÙ½- » ´ ÐÐÊ¡ Öª Õþ ÊÂ
Ðö ¼ÖÁ¾©ŽŸ£ ¬ ‘ ô ² ¿ ÉЕ ø Í õ ¾Þ • ú Àí Ëã ½- » ´ å X¹ È£ ¬ × ó Ø©Ï à æ ¹ ÅŽ§ ¿ ‚
Ö®¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ á ã ÄËî † ½µ Ð\ÓÚ½- ÄÏ ³ ä ˮ܊ ¡ £
Î åÔ± û Éê £ ¬ æRÃ÷ ÁÁ½µ ¡ £ Ñ}á ã Ðж RÊ· Ì ¨ ì ¶ º ¼ÖÝ£ ¬ Õã Î ÷ ° ´ ² ì ˾
ì ¶ ƽ½- ¡ £ …¢ Öª Õþ ÊÂÐò ¿   ‘ ÉЕ ø × ó Ø©£ ¬ Éê • ø …¢ Öª Õþ ʺ Î ˜ s× æ  ‘ ÉÐ
• ø …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ …¢ × hÉЕ ø Ê¡ Ê• ˆ Ì ì ÓÓ  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ ´ ç ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ÖÃ
» Ø» ؇ ø × ÓŒW¡ £ ÐÁá h£ ¬ Çà ɽá æ½µ ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 124¡ ¤

Áù ÔÂÐÁº ¥ £ ¬ ° ² ɽÇþ ³ É£ ¬ ÙnÃû • þ Í ¨ º Ó¡ £ ¸ ý Éê ÖTÍ õ ÄËÐUÌ ¨ ” ¡ ¹ þ
µ ¤ ÓÚÍ ÐÎ á ƒ º º Ó¡ £ ± û Òú £ ¬ Òª º ö ƒ º Èë ¿ Ü¡ £ ÐÁÒÑ£ ¬ ÉЕ ø Ê¡ ” à ʹ Ù¶ dÁÒ
Ñò ° ¢ Àí Ëã ë …ÄÏ å X¹ È¡ £ Ñ}Á¢ ë …ÄÏ Ì á ÐÌ ° ´ ² ì ˾¡ £ º £ ¶ ¼¿ ܺ Í ÁÖ£ ¬ Ðû Î ¿
ʹ ÇÓ² ®¡ ¢ Í ¬ Öª ÄËÐUÌ ¨ ¡ ¢ ¸ ± ʹ ° ˺ Úè Fƒ º • KÅѽµ º £ ¶ ¼¡ £ Ðû Î ¿ ʹ „ ¢ ¹ þ
´ Ì ° Î ¶ ¼Ã“ š w£ ¬ ÙnÃû ² ì Î ÓÓ ³ à ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ë …ÄÏ ÖÐÏ Â  €Í Á¶ ´ ÐUÇõ º ö Ž§
µ Ƚµ ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ ÄËî † Óà ³ £ ½ð „ ‚ Å« ¿ ÜÕÛß BÇÓƒ º ¡ £
Çï Æß ÔÂÎ ì Òú Ë· £ ¬ º £ ¶ ¼Èë ¿ Ü£ ¬ µ ÛÏ ÂÔtÓHÕ÷ ¡ £ ÐÁî£ ¬ ë · º Í ÁÖÍ Í
Ì ï Æò ƒ º ¼ª ˼µ ÈÜŠ Ó‘ º £ ¶ ¼¡ £ Î ì Ðç £ ¬ ÐÅÖÝÙ\õ U» ÝÈÕµ È× ÷ • y£ ¬ · ü ÕD¡ £
Àî Í ¥ µ ÈÂÊËù ² ¿ ± ± Õ÷ ¡ £ ÈÉÒú £ ¬ Ô‡ ° Ù¹ Ù¼Ò£ ¬ ÖÆÜŠ ÈËÒÂì ì ¡ £
¾ÅÔ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ÁTÎ Ó¶ ËÐû Î ¿ ʹ Ôª Ž› ¸ ®¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂ¼× × Ó£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £
é cÔÂÎ ì Òú £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ‘ c³ ½£ ¬ Ôµ ÄÃÔʧ « @Ù\Ê× Çñ ‘ ª Ï é ¡ ¢
¶ - ÙtÅeËÍ ¾©ŽŸ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ Ãü × Ô½ñ Ëù ÊÚÐû ë · • K¸ ¶ ÉЕ ø Ê¡ ¡ £ ± û Ðç £ ¬ ËÄ
´ ¨ Éú · ¬ ÐÄ¡ õ µ È• í ½µ ¡ £ æRÃ÷ ÁÁÑ}ÅÑ£ ¬ ¿ Ü÷ ÖÝ£ ¬ Ôµ ÄÃÔʧ Åc¸ £ ½¨ ¡ ¢
½- Î ÷ ÐÐÊ¡ º Ï ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ¼º á h£ ¬ ¼®½- ÄÏ ¡ ¢
ËÄ´ ¨ ‘ ô ¿ Ú¡ £ æÄÖÝÙ\È~ÈfÎ Ä× ÷ • y£ ¬ ½- » ´ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ʲ » ‘ z¼ª ´ õ Ó‘
ƽ֮¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ È¡ ã ô ž Iʯ   ‘ í à £ ¬ ÒÔÑa¹ Ù‘ ÒÖ®˜ · ¡ £ ÐÁá h£ ¬ Á_õ ú ‡ ø ¡ ¢
Å®‡ ø ¾ã • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ ¾’ ‡ ø • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ ÕÄÖÝÕ\ê • ™CÈÝ¡ ¢
Çñ ´ ó ÀÏ ¡ ¢ • ˆ í ˜ µ Ƚµ ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ½¨ å ¸ Ù\ü S¸ £ µ ÈÖƒ · ´ ¡ £ · ü ÕD¡ £
Ê®¶ þ Ô¶ ¡ á h£ ¬ ÖTÍ õ С Ѧ Åc¹ þ µ ¤ ¶ dô ” ŽÖÍ ¨ Ö\£ ¬ · ü ÕD¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬
· â » Ê× Óé Ÿé Ÿ³ ö   ‘ å ¸ ß hÍ õ ¡ £ ¼× Î ç £ ¬ ¹ ÜÜŠ Èf‘ ô Í ô Î ©ÄÜ  ‘ Õ÷ Î ÷ ¶ ¼Ôª Ž› £ ¬
Í Í Ä®± ± ¡ £
ÊÇš q£ ¬ ñ R° ˃ º ‡ ø • í « I» ¨ ó H¡ £
¶ þ Ê®Æß Äê ´ º Õý ÔÂÎ ì Éê £ ¬ ¸ Ä´ ó ¶ ¼Â· ¿ ‚ ¹ ܸ ®  ‘ ¶ ¼¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬
º Ó– |ɽΠ÷ Ðû Î ¿ ʹ ° ¢ ÑY » ð Õß   ‘ ÉЕ ø ÓÒØ©£ ¬ Ðû Î ¿ ʹ Èç ¹ Ê¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ° ²
ÄÏ ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ÒÒî£ ¬ Öƶ YÌ ì á ¢ µ î ¡ £ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ¼º
Î ´ £ ¬ ÕƼª ¿ ܸ ÊľÑY£ ¬ ÖTÍ õ Ðg² ®£ ¬ ° Ý´ ð º ± ¡ ¢ Òà ‘ zÕæµ È” ¡ Ö®¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 125¡ ¤

Éì ˼¡ ¢ ° ˃ º µ ÈÖ\× ÷ • y£ ¬ ÊÂÓX· ü ÕD¡ £ ± û Òú £ ¬ ë · ¸ ß û • ‡ ø ° lµ ¢ Á_Êù ± ø £ ¬
Ó‘ ¹ þ µ ¤ ¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ • « • í ³ ¯ ¡ £
¶ þ ÔÂÒÒº ¥ Ë· £ ¬ Á¢ È« Á_µ ÀÈf‘ ô ¸ ®¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ Ȫ Öݵ ØÕð £ ¬ ¼º á h£ ¬
æRÃ÷ ÁÁ½µ ¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ ½- Î ÷ Ù\ÈA´ ó ÀÏ µ È× ÷ • y£ ¬ · ü ÕD¡ £
Èý Ô¼º Î ´ £ ¬ Á¢ ë …ÄÏ ÃÉ‘ z¡ ¢ ÃÉÈR¶ þ · ÜŠ Ãñ ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ · Å ¸ £ ½¨ « C
‘ ô £ ¬ ɳ ô ~Ƥ ‘ ô   ‘ Ãñ ¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ÁTÐд ó Ë¾Þ r˾¼° ¸ ÷ µ À„ ñ Þ r  IÌ ï ˾¡ £
Ñ}ÒÆËÄ´ ¨ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÓÚ³ ɶ ¼¡ £ Ôtï L‘ —Ö®Ï Èš w¶ RÊ· Ì ¨ £ ¬ Èç ÅfÖÆ¡ £ ¹ ï
º ¥ £ ¬ ½¨ ² ý ¿ hÙ\Çñ ´ ó ÀÏ µ È× ÷ • y£ ¬ · ü ÕD¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ´ ó ƽ¿ hÙ\È~´ ó Î å µ È
× ÷ • y£ ¬ · ü ÕD¡ £
Ï ÄËÄÔ¹ ï ÓÏ Ë· £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ÁTº £ µ Àß \¼ZÈf‘ ô ¸ ®£ ¬
ÖÃÅRÇå ä î º Óß \¼ZÉÏ Èf‘ ô ¸ ®¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ ¹ þ µ ¤ ¿ ܺ £ Ì ï ¡ £
Î å ÔÂÒÒËÈ¡ £ ¹ þ µ ¤ ¿ Üé _Ôª ¡ £ Î ì Éê £ ¬ æRÃ÷ ÁÁÅÑ£ ¬ ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ × ó Ø©
¹ ÜÈç µ ¡ ¢ ÐИ ÐÃܹ Πʹ Ò² µ ÄÃÔʧ º Ï ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ÁT½- Î ÷ ÐИ ÐÃÜÔº ¡ £ Î ì
Î ç £ ¬ Òƽ- Î ÷ ÐÐÖЕ ø Ê¡ ÓÚ¼ª ÖÝ¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ ¿ ƒ Ï ª ¿ hÙ\º ú ° lµ È× ÷ • y£ ¬ · ü
ÕD¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ Á¢ ë …ÄÏ Ðж RÊ· Ì ¨ ¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ æÄÖ݉A…Î Öض þ ¡ ¢ Ȫ ÖÝÙ\ê •
Æß ŽŸ× ÷ • y£ ¬ • K· ü ÕD¡ £
Áù ÔÂÈÉÉê Ë· £ ¬ º Ó› QÌ « ¿ µ ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ É£ ÖÝÐUÇõ ü SÅî µ È• í ½µ ¡ £ ¸ ý
³ ½£ ¬ º ¼Ö݉A¶ ÜÕä µ È× ÷ • y£ ¬ · ü ÕD¡ £ ¶ ¡ ÓÏ ¡ £ ´ ó Ë¾Í ½Èö ÑYÐUµ Èß M¡ ¶ ¶ ¨
× ÚŒ• ä › ¡·¡£
Çï Æß Ô¹ ï á h£ ¬ ÁT¾’ ÖÐÐÐÉЕ ø Ê¡ ¡ £ ½- » ´ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂɳ ² » ¶ ¡
ÒÔ‚ }Žì Àô ÆÛ± I£ ¬ Õˆ ÒÀËÎ · ¨ ÷ ô Ãæ¡ ¢ ” à Í ë £ ¬ µ ÛÔ» £ º ¡ ° ´ Ë» Ø» Ø· ¨ Ò² ¡ £
¡ ° ² » ÔÊ¡ £ ÉÌ û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÂ}ÕQ¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ½¨ ƽÙ\Í õ ì oÕÕ× ÷ • y£ ¬ · ü ÕD¡ £
ÈÉÎ ç £ ¬ ܇ ñ {ñ vÀÏ Êó ɽΠ÷ ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ Ê• º þ ‰AÐì Èê ° ² µ È× ÷ • y£ ¬ · ü ÕD¡ £
± û Òú £ ¬ ë …ÄÏ ê AÁ¦ ° × Òµ é µ ÈÐUÇõ • í ½µ ¡ £
° ËÔÂÐÁÎ ´ Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ Ñ}ÒÆËÄ´ ¨ ÄÏ µ ÀÐû Î ¿ Ë¾ì ¶ ÖØ
‘ c¡ £ ¹ ï ÒÑ£ ¬ Î ä ƽ· µ Ø´ ó Õð £ ¬ ‰º ËÀ¹ ÙÃñ Æß Ç§ ¶ þ ° Ù¶ þ Ê®ÈË¡ £ ¼º º ¥ £ ¬
ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂÌ û ľƒ º µ ÈÒÔ± ø ¸ ° Î ä ƽ· ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 126¡ ¤

¾ÅÔÂÒÒÒÑ£ ¬ ß |– |ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂê AÑYÌ û ľƒ º —– ¹ þ µ ¤ ì ¶ Í ß · ¨ ¡ £
Î ì Éê £ ¬ Î ä ƽµ ØÑ}Õð ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ´ ó Éâ ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÈÉÉê £ ¬ · â » ÊŒO¸ ÊØÝÂé   ‘ Áº Í õ £ ¬ ³ ö æ‚ ë …ÄÏ ¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ ÓÐ
ÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¼º î£ ¬ ƒ L¸ ÊÃCÃñ ± ø ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ Áº ¶ ´ …Çœ« • á µ ȶ þ Ê®ËĶ ´
ÐU• í ½µ ¡ £ ¼º á h£ ¬ ÐÂ× ÷ Ì « • Rµ Ǹ è ¡ ¢ ¹ Ù‘ Ò˜ · ¡ £ ÁT³ ɶ ¼Â· š qØ• û Rú ]¡ £
ʮһ ÔÂÎ ì Éê £ ¬ Á¢ “ PÖÝ¡ ¢ ½¨ ¿ µ ¡ ¢ æ‚ ½- Æß Èf‘ ô ¸ ®£ ¬ º ¼ÖÝËÄÈf‘ ô
¸ ®¡ £ ÈÉÐç £ ¬ ´ ó Ë¾Í ½³ · ÑYÐUµ Èß M¡ ¶ Ì « × ÚŒ• ä › ¡ · ¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ º Ó› QÏ é · û
ÁxÌ Æž ³ ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ Òƺ Ó± ± º ÓÄÏ µ ÀÌ á ÐÌ ° ´ ² ì ˾ÓÚÔSÖÝ¡ £
Ê®¶ þ Ô± û Ðç £ ¬ Åd» ¯ ¿ hÙ\Öì Èý ʮΠå × ÷ • y£ ¬ · ü ÕD¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ÖTÍ õ
ÄËÐUÌ ¨ ¡ ¢ ß |ê – ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÞ µ ê AŽÖ¡ ¢ ÓÒØ©º é ² ì º ö · ÖÍ Í ë p³ Ǽ° ÆÅ
æ¶ ¸ ®ÖT³ Ç£ ¬ ÒÔ¶ R¹ þ µ ¤ ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ Çà Ì ï Ù\„ ¢ ¼× ÒÒµ È¿ ÜœØÖÝ¡ £
¶ þ Ê®° ËÄê ´ º Õý Ô¹ ï á h£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ¼× Òú £ ¬ Óл ¢ Èë
ì ¶ ÄÏ ³ Ç¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ Ñ}Ðк £ ß \£ ¬ Öö ¼¼Zß \Èf‘ ô ¸ ®£ ¬ ÒÔ¶ ½š qß \¡ £ ÈÉÐç £ ¬
ÉЕ ø ÓÒØ©Ï à É£ ¸ ç ÓÐ× ï Ãâ ¡ £
¶ þ Ô¹ ï ÓÏ £ ¬ ÁT¸ £ ½¨ ÐÐÖЕ ø Ê¡ £ ¬ Á¢ Ðû Î ¿ ˾¡ £ ± û × Ó£ ¬ ÁTÕ÷ Àí ˾¡ £
¶ ¡ á h£ ¬ Ì « × ÓÓÒÕ² ÊÂÍ ê • É  ‘ ÉЕ ø ÓÒØ©Ï à £ ¬ º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼² » º ö ľ  ‘
ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ¼º î£ ¬ Á¢ ½ð ý Xµ ÈÌ ŽÐû Î ¿ ˾ ¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®¡ ¢ Çú ¾¸ µ ÈÌ ŽÐû Î ¿
˾¹ ÜÜŠ Èf‘ ô ¸ ®¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ÒÔÉ£ ¸ ç ´ ð ± O² ì ¶ RÊ· £ ¬ Ãü ¶ RÊ· ´ ó · ò Ôƒ º ô ”
ÅcÉ£ ¸ ç Í ¢ Þ q¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼£ ¬ ñ v´ ó ¿ Ú¡ £ ÕÙ¶ RÊ· Ì ¨ ¼° ÖЕ ø ¡ ¢
ÉЕ ø ƒ ÉÊ¡ ¹ Ù× hÉ£ ¸ ç × ï ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ Á¢ ½- » ´ £ ¬ º þ • V£ ¬ ½- Î ÷ ¡ ¢ ËÄ´ ¨ µ ÈÌ Ž
ÐИ ÐÃÜÔº ¡ £ ± û Ðç £ ¬ ¸ ÄÌ á ÐÌ ° ´ ² ì ˾  ‘ ÃCÕþ Á®ÔL˾¡ £ ¼¯ Ùt´ ó ŒWÊ¿ º Î
˜ s× æ  ‘ ÉЕ ø ÓÒØ©£ ¬ ¼¯ ÙtŒWÊ¿ ñ {„ Ù  ‘ ÉЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ » ÊÎ å æ‚ ÄÏ Í õ
Ó š g³ ö æ‚ “ PÖÝ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ´ þ º þ • VÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÒª Êø ľ£ ¬ ¼®Æä ¼Ò¡ £
ÐÁî£ ¬ · â ÖTÍ õ Ì û ľƒ º ² » » ¨   ‘ ÃCß hÍ õ ¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ ¼®É£ ¸ ç ¼Ò¡ £
Èý ÔÂÒÒî£ ¬ ÄËî † ð Nü hÑÀƒ º ñ R³ à µ È× ÷ • y£ ¬ Ëþ º £ Ó‘ ƽ֮¡ £ ÈÉÐç £ ¬
ÖЕ øÓÒØ©´ Þø £ÁT  ‘ ¶ RÊ· ÖÐØ©¡ £ÄÏ µ ¤ÖÝÐUÇõµ ì ‡ ø÷ ëÈëÓP£ ¬ ÊÚ° ² “ á
ʹ £ ¬ ÙnÈý Öé » ¢ · û ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 127¡ ¤

Ï ÄËÄÔÂÒÒÎ ´ £ ¬ á ã º þ • VÐИ ÐÃÜÔº ÓÚ¶ õ ÖÝ¡ £
Î åÔ¶ ¡ ÓÏ Ë· £ ¬Ñ¦ ø £Ç§µ ȼ° ¸ ßû • ± øÅc¹ þµ ¤‘ 𣠬´ ó” ¡ Ö®¡ £Î ì Ðç£ ¬
Ó Ó ¡ ¢ Ëþ ´ Ì º £ µ ÈÖÁº ¼ÖÝ£ ¬ ¾Ï É®¹ Ù—î - IÕæÙ¤ ÚE× ï ¡ £ …¢ Öª Õþ ÊÂÁ®Ï £
Ë¡   ‘ º þ • VÐÐÊ¡ ÓÒØ©£ ¬ Åcº £ ± ± º £ ÄÏ Ðû Î ¿ ʹ ¶ ¼Ôª Ž› ê • ÖÙß _º Ï Ó‘ - ‚ ÖÝ
Àè ÐU¡ £ Á¢ × ó ÓÒƒ ɽ- Ðû Î ¿ ˾¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®¡ £ Òƽ- » ´ ÐИ ÐÃÜÔº ÓÚ½¨ ¿ µ ¡ £
¼× ³ ½£ ¬ Òª Êø ľ· ü ÕD¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ Õ÷ Ç° Ì « × ÓÙ• ÉÆ„ ¢ Òò   ‘ ¼¯ ÙtŒWÊ¿ £ ¬ ² »
ÖÁ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ÁTÉЕ ø Ê¡ £ ¬ ÉЕ ø ÓÒØ©Ï à Í ê • É  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à £ ¬ ƽÕÂÕþ
ÊÂû œÐg¶ ¡ ¡ ¢ ² » º ö ľ• KÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ÉЕ ø ÓÒØ©º Î ˜ s× æ  ‘ ÖЕ ø ÓÒ
Ø©£ ¬ × ó Ø©ñ R½B  ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ ¬ …¢ Öª Õþ ÊÂÙR„ Ù¡ ¢ ÉÌ ô ã • K…¢ Öª ÖЕ ø Õþ
Ê¡ £ Õ÷ – |ÐÐÉЕ ø Ê¡ × ó Ø©Ï à £ ¬ ñ €ñ R¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ • «   ‘ ÐÐÖЕ ø Ê¡ × ó Ø©
Ï à ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ î C¡ ¶ ÖÁÔª и ñ ¡·¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ é T´ ð Õ¼  ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò £ ¬ Ðж R
Ê· Ì ¨ Ê¡ £
Áù ÔÂÒÒÓÏ £ ¬ ± ò ÖÝ¡ ¢ ¹ ð ê – ¡ ¢ Œš ‘ c¡ ¢ Î ä Œù ± IÆð £ ¬ ½- » ´ ÐИ ÐÃÜÔº
ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £
Æß Ô± û Éê Ë· £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ñ {Â}ÕQ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ÉÐÖÝÐU½µ ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬
Òƽ- Î ÷ ÐИ ÐÃÜÔº ì ¶ ÚMÖÝ¡ £ Î ì Éê £ ¬ “ PÖÝŒWÕý Àî ä ÆÛÀÉЕ ø ÓÒØ©È~Àî
Í ý ÅeÉ£ ¸ ç £ ¬ Õˆ ” ØÀî ÒÔÖxÌ ì Ï Â£ ¬ ó AÕÙ½ð ä ÆÖÁ¾©ŽŸ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ É£ Ó‘ · ü
ÕD¡ £
° ËÔÂÒÒ³ ó Ë· £ ¬ Æ½ê – µ ØÕð ¡ £ ± û Òú £ ¬ ñ R° ˃ º ‡ ø • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ¼º î£ ¬
ÖI˼ÖÝÏ ª ¶ ´ ¹ Ù—î ¶ ¼Òª ÕГ á ÅÑÐU¡ £ Î ì × Ó£ ¬ ¾× à « · ¬ Dz ʹ ß M½ð • ø Œš Ëþ
¼° º Úª {× Ó¡ £
¾ÅÔÂÐÁá h£ ¬ ƽÕÂÕþ ÊÂû œÐg¶ ¡ ÉÌ × hÖЕ ø Ê¡ Ê£ ¬ ÔÛÏ ² ô ” ¶ ¡   ‘ ÖÐ
• ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ± û Î ç £ ¬ Á¢ ÐÐÐû Õþ Ôº ì ¶ º ¼ÖÝ¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø ÊÀ× Óê •
ÈÕŸ@Dz ʹ Ø• · ½Î ï £ ¬ ÇÒÖx² » ³ ¯ Ö®× ï ¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ Ðû “ á ʹ “ P˜ Óµ Èý V- t• ø
ÖIÁ÷ Çó ‡ ø ¡ £ ÒÒî£ ¬ Ñ}ÖÃËÄ´ ¨ ÐИ ÐÃÜÔº £ ¬ ÖÎ ³ ɶ ¼¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ¶ Y² ¿ ÉÐ
• ø è FÑY£ ¬ ¶ Y² ¿ ÊÌ ÀÉ° ¢ ÀÏ Í ß ¶ ¡ ¡ ¢ ² » ´ Ì Í ¬ ʹ ¾ã Ë{£ ¬ ¶ Y² ¿ ÊÌ ÀÉ„ eÌ û ľ
ƒ º ¡ ¢ Òà ÁÐʧ ½ð Í ¬ ʹ ñ R° ˃ º £ ¬ „ ž ² ¿ ÊÌ ÀÉÓ Î ÷ ʹ ÓÚñ R¶ ¼¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 128¡ ¤

¶ ¬ ʮԼº ËÈ£ ¬ ÐÞ Õæ¶ ¨ · Óñ ÈAŒmТ ˼µ î ¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £
ÐÁËÈ£ ¬ Ëþ ´ Ì º £ ¡ ¢ • ˆ º ö ÐÁµ È× ø Àí Ëã å X¹ ÈÊÜÚE£ ¬ • K· ü ÕD¡ £ ÕÙ¸ ß û • Í õ
Í õ • « ¼° º ö ¶ ¼ô ” ½ÒÑYÃÔʧ ¹ « Ö÷ Èë ³ ¯ ¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ Á_õ ú ‡ ø • í ß M½ð × Ö± í ¼°
· ½Î ï ¡ £ ÁTÐИ ÐÃÜÔº ¡ £ ¼º á h£ ¬ ÕÙÖT· Þ Dß \˾ÖÁ¾©ŽŸ× h¶ • · ¨ ¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬
¶ Y² ¿ ÉЕ ø • ˆ Á¢ × · ʹ ° ² ÄÏ ¡ £ Ãâ ÐlÝx· · NÏ Éé‘ ô á æÒÛ¡ £
ʮһ ÔÂÈÉÒú £ ¬ × ó ¼ª ʹ к Ï Øݵ ÄÒô ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ µ ¢ Á_‡ ø • í Ø• · ½Î ï ¡ £
ÒÒî£ ¬ ÐÂÌ í ¸ ð ÐUÇõ • í Ø• · ½Î ï ¡ £ Ôö ÖÐÍ â ¹ ÙÀô Ùº ¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ½ð ý XÐUÊ×
° ¢ Èù Èë ÓP¡ £
Ê®¶ þ Ô¼º ËÈ£ ¬ Á¢ ÐÂÌ í ¸ ð ÐU° ² “ á ˾¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ± ø ² ¿ ÉЕ ø Ì û œç ¡ ¢
± ø ² ¿ ÊÌ ÀÉÃ÷ ˼Πô ´ ð ˼± ã ì ¶ Á_Øò · ƒ º ¡ £ ÈÉÉê £ ¬ Á¢ º ÓÄÏ ½- ± ± ÐÐÖЕ ø
Ê¡ ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ Á_â h¿ ¼å X¹ È¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ¸ Ľ- » ´ ÐÐÖЕ ø Ê¡   ‘ ½- Õã ÐÐÖЕ ø
Ê¡ ¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ „ e¶ ¼ƒ º ¶ ¡   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £ ± û Ðç £ ¬ ° Ë· ¬ ¶ ´ ÐU• í Ø• · ½Î ï ¡ £
Î ì × Ó£ ¬ ë · × ï Çô · Çš ¢ È˵ ÖËÀÕß £ ¬ Ï ¤ á ŒÖ®¡ £
¶ þ Ê®¾ÅÄê ô ©Õý ÔÂ¼× Î ç Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ Ãâ ³ ¯ ñ {¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ Ì « Ê·
Áî ¹ ù Êؾ´ ¼æî I¶ ¼Ë®± OÊ¡ £ ± û Î ç £ ¬ ë · ÓÃÃɹ ÅÕZÖIº ÓÄÏ ¹ ÙÀô £ ¬ ÓÕ h
ÕZÖI½- Õã ¹ ÙÀô £ ¬ Öø   ‘ Áî ¡ £ ÁTº ÓÄÏ µ ÀÐû Î ¿ ˾¡ £ ÖIƽ· ¥ ¡ ¢ ľ®YÑÛµ È
ÐUÇõ š w¸ ½¡ £ ¹ ï á h£ ¬ Á¢ ê • ÃÉ¡ ¢   €Í ÁÜŠ Ãñ ° ² “ á ˾¡ £
¶ þ ÔÂ¼× × ÓË· £ ¬ ½ð Öñ ÐU• í Ø• · ½Î ï £ ¬ œpËù ² ¿ Ø• ñ R£ ¬ ÙnÒÂì ì Dz ß €¡ £
¶ ¡ î£ ¬ î ± ì ¶ ½ü ½¼¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ × Î × ï ÈËÎ ð ± Þ ± ³ ¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ ÖI° ÙÑÛ¡ ¢ × ó ° ¢ ¡ ¢
¼ª · Y¡ ¢ ¸ ÷ ®” ¡ ¢ ¸ ÷ µ Ï µ ÈÐUÇõ š w¸ ½¡ £ ÈÉÉê £ ¬ Dz ʹ · ÖÐÐÖT· £ ¬ á ŒËÀ× ï
ÒÔÏ ÂÇô ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ Ñ}Á¢ ¸ £ ½¨ ÐÐÖЕ ø Ê¡ £ ¬ Òà º ÚÖiʧ £ ¬ Ê· å ö ¡ ¢ ¸ ß Åd• K
  ‘ ¸ £ ½¨ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ Õ÷ × ¦ Í Û¡ £ Î ì Òú £ ¬ Á¢ Õ÷ ÐÐ× ó ÓÒÜŠ ¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®¡ £
¼Ó¸ ß û • Í õ • « Ì « ± £ ¡ £ ÙnÌ – Í ÆÖÒÐû Á¦ ¶ ¨ ß h¹ ¦ ³ ¼¡ £ ÔtÖTÍ õ ÅѸ ½º Ï µ ¤ Õß
¼{´ ð ƒ º • Äæ‚ ÄÏ Í õ £ ¬ ™ÇÓ• í • ĺ Ï Øݺ Ï ŒO£ ¬ ° ¢ ¶ d• Äë …ÄÏ Í õ £ ¬ ¶ ä Áж d
• Ä° ¢ ÑY£ ¬ ° ËÑYŽ§ • ÄÔµ ÄÃÔʧ × ÔЧ ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ Æò Ì ¨ ² » » ¨ µ Èʹ ¾’ ‡ ø ¡ £
Èý ÔÂ¼× Î ç £ ¬ Ó º ö ˼µ ÈÖÁº Ï ¶ ØÅ« ŒOÖ®µ Ø£ ¬ Åcñ €ñ Ré ŸÑY¼ª Ë¼× h
Í Í Ì ï ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ÒÔÓ‘ Ůֱ ¼{ÑY¸ ç £ ¬ Á¢ Õ÷ – |ÕÐÓ‘ ˾¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ É£ ¸ ç µ ³ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 129¡ ¤

¼{ËÙ´ Ì ¶ ¡ œç ÑY¡ ¢ Ðö ¼¡ ¢ Í õ ¾Þ • ú • K· ü ÕD¡ £ ¶ ¨ ÚE× ï Ê®Èý µ È£ ¬ Í ÷ · ¨ Õß
Î å ¡ ¢ ² » Í ÷ Õß Æß ¡ ¢ × ï ÈËËÀÕß ÒÔ„ ¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ Í ¬ Öª Ðû » ÕÔº ÊÂÌ û ¸ ç ¡ ¢ Í ¨
Õþ Ôº ʹ ØÝÕæ• K  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ¼æî IÅfš ¡ £ ° ¢ ÑY  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬
Áº ÖO¶ ¼ØÝ  ‘ …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ û œÐg¶ ¡ ¡ ¢ º Î ˜ s× æ• K…¢ × hÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ÁT° Ë
· ¬ ¡ ¢ Á_µ é Ðû Î ¿ ˾£ ¬ ¸ Äí ˜ Ôª µ ÈÌ ŽÐû Î ¿ ˾  ‘ ° ËÞ ¬ ¡ ¢ í ˜ Ôª µ ÈÐû Î ¿ ˾£ ¬
¼æ¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®¡ £ ß bÊÚ° ² ÄÏ ‡ ø Í õ ê • Òæð ¢ º þ • VÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ¾Ó¶ õ ÖÝ¡ £
¸ ý Ðç £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ÙnÐUÇõ Î å Ê®Áù È˾c½• ¼° ° ° Þ \¹ - ʸ ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÐÁî£ ¬ Á¢ ë …ÄÏ ÖT· • RŒW¡ £
Î å Ô¶ ¡ Î ´ ¡ £ Ñ©—î ¾ÓŒ’ ¡ ¢ ¹ ù ÓÓÔ©£ ¬ ½oß €¼ÒÙD¡ £
Áù Ô¼º ËÈ£ ¬ ² ì Î ô ÕÛÒÒÁÒ· ¬ Çõ ÂÊÆä ² ¿ Ð\• í ½µ ¡ £
é cÔÂÈÉÒú £ ¬ ÁT¸ £ ½¨ š qÔì Ï ó ý X¿ TŽ§ ¡ £ » Ø» ØÈË« I´ ó Öé £ ¬ …sÖ®¡ £
ÐÁº ¥ £ ¬ ÉÏ Ë¼ÖÝÐUÇõ ü S„ ÙÔS× ÷ • y£ ¬ ÐИ ÐÃܸ ± ʹ „ ¢ Ì ï ‚ ÜÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £
¸ ß û • ð ‡ £ ¬ • í Õˆ ËÚ£ ¬ ÙnÃ× Ê®Èfʯ ÒÔÙcÖ®¡ £ Î ì Òú £ ¬ á ¯ • ÄÒã ½µ ¡ £ ÒÒî£ ¬
• ˆ Á¢ µ ÀÒÔ° ² ÄÏ Ê¹ Õß Èë ÓP£ ¬ · î ê • ÈÕŸ@± í Ø• · ½Î ï ¡ £
Çï Æß Ô¸ ý Éê Ë· £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ ß MÆä ÊÀ× Ó Ó…Ô-• í ÙRÂ}ÕQ¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ÒÆ
º Ó± ± º ÓÄÏ × · Á®ÔLË¾ì ¶ ã ê Á» ¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ½¨ ¶ Åð ¢ ‰¯ ¡ £ Î ì Òú £ ¬ Àè ± ø ° Ù‘ ô
à ‡ Ö¾î Š Ö\· ´ £ ¬ · ü ÕD¡ £
° ËÔÂÈÉÒú £ ¬ À¨ Ì ÆØ£ ¶ dô ” » ¨ Ëù ² ¿ é Ÿå è ³ à ¼° º ÓÎ ÷ Ì Ó‘ ô ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬
܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ± û Î ç £ ¬ é _к Ó£ ¬ × ÔÍ ¨ ÖÝÖÁ´ ó ¶ ¼£ ¬ ÒÔ¹ ù ÊØ ¾´ ¶ - Æä ÒÛ¡ £
ÔtØ©Ï à ÒÔÏ Â½Ô² ÙÛÎ é l“ Ö£ ¬   Êؾ´ Ö¸ “ Ö¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ ¶ ¼Ôª Ž› Ëþ Øݳ à ¡ ¢ ÐÐ
˜ ÐÃÜÁÐʹ ³ Ì ù iï wÒÔ± ø Ó‘ ü S„ ÙÔS£ ¬ „ ÙÔS¶ ÝÈË° ² ÄÏ ¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ÒÆÑà ÄÏ
º Ó± ± Á®ÔLË¾ì ¶ Õæ¶ ¨ ¡ £ ² » ¶ Ø¡ ¢ æ Ø£ ô ” ÃÔʧ ÒÔ± ø Õ÷ ° Ë° ÙÏ ± ‹ DÐU¡ £
¾ÅÔÂÐÁÓÏ £ ¬ Ê· ² ¿ ÉЕ ø Á» Ôø ¡ ¢ ¶ Y² ¿ ÀÉÖÐê • æÚʹ ° ² ÄÏ £ ¬ ÖIê • ÈÕ
Ÿ@Èë ³ ¯ ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ÁTë …ÄÏ Ðж RÊ· Ì ¨ ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ Á¢ ž õ ˹ ² ؼ{ÑYËÙ¹ Ń º
ŒOÈý · Ðû Î ¿ ʹ ˾¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÎ ì × ÓË· £ ¬ ÈÕ± ¾ÈËÖÁËÄÃ÷ ¡ ¢ Çó » ¥ ÊС £ ± û Éê £ ¬ ËÄ´ ¨ ÐÐÊ¡
ÒÔÐUÇõ Ï ò ˼” µ ÈÈë ÓP¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ Ðź Ï ¼{Ì û Òô ‡ ø Dz ʹ • í ³ ¯ ¡ £ • V– |µ ÀÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 130¡ ¤

Ðû ʹ ß Må ß ‡ ø Ëù ÉÏ ½ð × Ö± í ¡ £ ÒÒî£ ¬ ÖTÍ õ Ã÷ ÑYÌ û ľƒ º ÅѸ ½º £ ¶ ¼¡ £
ʮһ Ô± û × Ó£ ¬ ˼ÖÝÐUÇõ —î Ðã ³ ¯ µ È• í Ø• · ½Î ï ¡ £
Ê®¶ þ Ô¸ ý Òú ¡ £ ¸ Ä· â » ÊŒOÁº Í õ ¸ Ê´ Ì Âé   ‘ • xÍ õ £ ¬ æ‚ ± ± ß …¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬
½ð ý XÐUÇõ º ö ô ” ñ Rʹ Æä × Ó° ¢ ô ” • í Ø• · ½Î ï ¡ £
Èý Ê®Äê ´ º Õý ÔÂÈÉÐç £ ¬ ÖIÆá î ^¡ ¢ ½ð ý XÐUš w¸ ½¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ Ê¡ ƒ ÈÍ â
¹ Ù˾¶ þ ° ÙÎ å Ê®Î å £ ¬ Ì - Èß ¹ ÙÁù ° ÙÁù Ê®¾Å† T¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ ò ž ¶ ´ ÐUÊ× —î ¿ ‚
‡ ø µ È• í ³ ¯ ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ Õž » ÊÌ « × ÓÕæ½ð Ô» Ã÷ Т Ì « × Ó¡ £ ± û × Ó£ ¬ ÓÏ Ï ã Ò» µ é
ÓÏ • í ³ ¯ ¡ £ ÊÇá á £ ¬ Ç° ÓÒØ©Ï à ° ² Í ¯ × ä ¡ £
¶ þ Ô¼º á h£ ¬ ¸ ß û • Í õ Í õ • « × à Ò× Ãû Ô» ÈÕ³ ¼¡ £ ± û Éê £ ¬ ½- » ´ ÐИ ÐÃÜÔº
² » ‘ z¼ª ´ õ ß Mú —£ ¬ …sÖ®¡ £ ë · ÜŠ ¹ ÙÎ ð • ÄÇÝ ” _Ãñ ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ » Øú XÈË« I´ ð
¼{Öé £ ¬ Ö± â n” µ Èfå V£ ¬ µ ÛÔ» £ º ¡ ° Öé º Î ÓУ ¬ ÒËÁô Î á â nÒÔÖÜØš Õß ¡ £¡ ±
…sÖ®¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ ë · ì – ² ý ± ã ÒË¿ ‚ Ž› Í ô Î ©º Í ÒÔ± ø
Ó‘ Í Á· ¬ £ ¬ ÐИ ÐÃÜÔº Ã÷ ° ² ´ ð ƒ º ÒÔ± ø Ó‘ Î ÷ · ¬ ¡ £ Ñ}Á¢ ë …ÄÏ Ðж RÊ· Ì ¨ ¡ £
Èý Ô¸ ý Éê £ ¬ Í ¬ Öª Š YÃÜÔº Ê„ ž É¢ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ Ñ}Á¢ ÐÐ
´ ó Ë¾Þ r˾¡ £
Ï ÄËÄÔ¼º º ¥ £ ¬ Òƽ- ÉÌ Ðд ó Ë¾Þ rË¾ì ¶ “ PÖÝ¡ £ ¼× Òú ¡ £ ÊÚ¹ â ÖÝ£ ¬
° î …ƒ ¡ ¢ ½ð Öñ ¸ ®£ ¬ ´ ó ý ˆ · ¬ ¡ ¢ ŽŸè µ É¢ ë ¶ ´ ÖTÇõ ÜŠ Ãñ é L¹ Ù¡ £ ÙnÒÔ- t• ø ¡ £
Î å ÔÂÈÉÐç £ ¬ ¶ ¨ ë …¶ ´ ÐUÇõ • í ½µ ¡ £ ÒÔ½- ÄÏ Ãñ Ô¹ —î - IÕæç ì £ ¬ ÁTÆä
× Ó½- Õã ÐÐÊ¡ × ó Ø©° µ ÆÕ¡ £
Áù Ô± û Ðç ¡ £ ß xº ÓÎ ÷ Ù|× ÓÜŠ • Ä» ÊŒO° ¢ ÄÏ ß _Ó‘ Î ÷ · ¬ ¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ ÊÚ
» ÊŒOÌ û ľƒ º » ÊÌ « × ÓŒš £ ¬ “ á ÜŠ ± ± ß …¡ £
Çï Æß Ô£ ¬ Ãâ ¸ £ ½¨ Ø• ɳ ô ~Ƥ ¼° Ȫ ÖÝ¿ —× ÷ ¼Ÿ½z¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ÔÂʧ ² ì
ƒ º Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ к Ó³ É£ ¬ ÙnÃû Í ¨ » ݺ Ó¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ Áº Ôø ¡ ¢ ê •
æÚÒÔ° ² ÄÏ Ê¹ Õß Ì Õ× ÓÆæ¡ ¢ Áº Î ÄÔå Èë ÓP¡ £
¾ÅÔ¹ ï á hË· £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¶ ¬ ʮԹ ï Î ´ Ë· £ ¬ Е Ã÷ Т Ì « × Ó× ÓÌ « • R¡ £ ° ² ÖÃÌ Õ× ÓÆæµ È½- Áê £ ¬
ÙnÒÔ¶ ¬ Ò¡ £ ¼º á h£ ¬ ± ø ² ¿ ÊÌ Àɶ dô ” ¶ d» ¨ µ Èʹ ê AË{¡ ¢ ¿ Ƀ º ¼{´ ð ¡ ¢ ÐÅÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 131¡ ¤

º Ï ¼{Ì û Òô Èý ‡ ø ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ » ÛÐÇÒŠ ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ ´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £
ʮһ Ô¶ ¡ ËÈ £ ¬ Á¢ º £ ± ± º £ ÄÏ µ ÀÃCÕþ Á®ÔL˾¡ £ ¼º î£ ¬ º ÓÄÏ ÐÐÊ¡
ƽÕÂÕþ ʲ ®î †   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ Î » Ì û ¸ ç ¡ ¢ ´ Ì Õæ¡ ¢ ² » º ö ľÉÏ ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÈɳ ½¡ £ ÖЕ ø × ó Ø©ñ R½BÒÔ² ¡ Ãâ £ ¬ Õ² ÊÂØ©• ˆ ¾Å˼  ‘ ÖЕ ø
× ó Ø©¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ Òà ÑYÃÔʧ ¡ ¢ Ê· å ö × ø ¿ v× ¦ Í ÛÇõ £ ¬ ŽŸß €£ ¬ ¸ ÷ ÕÈÆß Ê®¡ £
› ]¼ÒÙYÈý Ö®Ò» ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ ÈÕ³ ¼¼° ÐŇ ø ¹ « Ö÷ • í ³ ¯ ¡ £
Èý ʮһ Äê ´ º Õý ÔÂÈÉ× ÓË· £ ¬ µ Û² » Ô¥ £ ¬ Ãâ ³ ¯ ÙR¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ Öª ˜ ÐÃÜ
Ôº ʲ ®î † ÖÁ× Ô± ± ß …¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ µ Û´ ó • u¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ ± Àì ¶ × Ï Ì ´ µ î ¡ £ ÔÚÎ »
Èý ʮΠå Äê ¡ £ Äê ° ËÊ®¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ Ôá Æð Ý‚ · Y¡ £
Ï ÄÎ å ÔÂÎ ì Î ç £ ¬ ÉÏ × ð Õž Ô» Â}µ ÂÉñ ¹ ¦ Î ÄÎ ä » ʵ Û£ ¬ • RÌ – ÊÀ× æ£ ¬ ‡ ø
ÕZÔ» Ѧ ¶ U» ʵ Û¡ £
Ê· ³ ¼Ô»£ º ¡ ° • RÌ « × Ú³ ÐËå ¼¾Ö®• y£ ¬ Î º á ç „ ñ ÒÔÐÐÍ õ µ À¡ ¢ ¶ Ø½Ì » ¯ ¡ £
· â µ • ¤ ñ gÖ®Ô» £ º ¡ ®• ø Éú ² » Öª • r„ Õ£ ¬   Æä Ì “ Õ“ £ ¬ ± ØÕ`‡ ø ¼Ò¡ £ ¡ ¯ ´ ó
× Ú÷ í µ • ¤ ¶ ø ÓÃá ç £ ¬ × ä ÖÂØ‘ Ó^Ö®ÖÎ ¡ £ Ãɹ ÅÖ®Åd£ ¬ Ÿo®• ì ¶ ÐÙÅ« ¡ ¢ Í »
ØÊ¡ £ ÖÁÊÀ× æª š ³ ç Èå Ï ò ŒW£ ¬ ÕÙÒ¦ ˜ С ¢ ÔSº â ¡ ¢ ¸ ]Ĭ µ È· ó ê • ÈÊÁxµ Àµ Â
Ö®Õf£ ¬ ØM· ÇËù Ö^• ø Éú Ö®Ì “ Õ“ Õß ÔÕ£ ¿ È» Û`Úè Ö®á á £ ¬ » ì Ò¼ÄÏ ± ± £ ¬ ¼o
¾V· ¨ ¶ È  NÈ» Ã÷ ‚ ä £ ¬ ÖÂÖΠ֮¡ £ ¬ Êü Ž× Ø‘ Ó^¡ £ ÓÉ´ ËÑÔÖ®£ ¬ • rƒ º ½ñ ¹ Å£ ¬
ÖÎ ŸoÒÄÏ Ä£ ¬ Î ´ ÓÐÉá Ï ÈÍ õ Ö®µ À£ ¬ ¶ ø Äܱ £ ÊÀé LÃñ Õß Ò² ¡ £ ÖÁì ¶ ÈÕ± ¾Ö®
ÒÛ£ ¬ —‰ŽŸÊ®Èfª qˆ DÔÙÅe£ » ° ¢ º Ï ñ RÒÑ” ¡ £ ¬ Ñ}ÓÃÉ£ ¸ ç £ » ÒÔÊÀ× æÖ®ÈÊ
Ã÷ £ ¬ ¶ ø Áß ì ¶ ¸ Äß ^¡ £ Èç ´ Ë£ ¬ ² » Äܲ »   ‘ Ö®š UÏ ¢ ÑÉ ¡ £¡ ±


ÐÂԪʷ ¡ ¤ 132¡ ¤
¾í Ê®Èý ± ¾¼oµ ÚÊ®Èý

³ É× ÚÉÏ

³ É× Úš JÃ÷ • VТ » ʵ Û£ ¬ ÖMè Fľ¶ ú £ ¬ ÊÇТ Ì « × ÓÕæ½ð µ ÚÈý × ÓÒ² ¡ £
ĸ   ‘ Ì « × ÓÔª å ú º ê ¼ª ØÝÊÏ ¡ £ ÖÁÔª ¶ þ Äê ¾ÅÔ¸ ý × ÓÉú ¡ £ ¶ þ ʮΠå Äê ¡ £ ÖT
Í õ ¹ þ µ ¤ µ ÈÅÑ£ ¬ ÊÀ× æDz µ ÛÂÊÖTŒ¢ Ó‘ ƽ֮¡ £ Ãü µ Û“ á ÜŠ ± ± ß …¡ £ Èý Ê®Äê
Áù ÔÂÒÒËÈ£ ¬ ÊÜ» ÊÌ « × ÓŒš ¡ £
Èý ʮһ Äê ´ º Õý Ô¹ ï ÓÏ £ ¬ ÊÀ× æ± À£ ¬ ÖTÍ õ ´ ó ³ ¼Ç² ʹ ¸ ° ì ¶ ± ± ß …¡ £
Ï ÄËÄÔÂÈÉÎ ç£ ¬µ ÛÖÁÉÏ ¶ ¼¡ £Ï ÈÊÇ£ ¬¶ RÊ· ÖÐØ©´ Þø £µ  ÷‡ øÓñ- t
ÉÏ Ö®¡ £ Ôª å ú Dz ÖЕ ø ÓÒØ©• ˆ ¾Å˼ý VÖÁÉÏ ¶ ¼ÊÚì ¶ µ Û¡ £ • xÍ õ ¸ ÊØÝÂé ÂÊ
ÖTÍ õ „ ñ ß M¡ £ ¼× Î ç ¡ £ ¼´ » ʵ ÛÎ » ì ¶ ÉÏ ¶ ¼Ö®´ ó ° ² é w¡ £ Öª ˜ ÐÃÜÔº ʲ ®î †
ÒË“ Pî ™Ãü ÔtÔ» £ º ë Þ Î ©Ì « × æÂ}Î ä » ʵ ÛÊÜÌ ì Ã÷ Ãü £ ¬ ÕØÔì …^Ï Ä£ ¬ Â}Â}
Ï à ³ У ¬ ¹ â ÕÑÆ• ¾w¡ £ å ÊÎ ÒÏ È» ʵ Ûó wÔª ¾ÓÕý ÒÔ• í £ ¬ È» á á µ ä ÕÂÎ ÄÎ ï ´ ó
‚ ä ¡ £ ÅR¶ RÈý ʮΠå Äê £ ¬ ± ¡ º £ ƒ ÈÍ â £ ¬ Øè ² » ³ ¼ŒÙ¡ £ º ê ÒŽß hÂÔ£ ¬ º ñ • ÉÉî
ÈÊ£ ¬ ÓÐÒÔÑÜ» ÊÔª ÈfÊÀŸoº ë Ö®ì ñ ¡ £
Î ÒÕÑ¿ ¼Ôç Õý ƒ ¦ Î » £ ¬ µ ÂÊ¢ ¹ ¦ ¡ ¡ £ Ì ì ² » ¼ÙÄê £ ¬ Ëĺ £ õ û Í û ¡ £ î ™Î ¨
í ð Ù|£ ¬ Ñö º ÉÏ È» ʵ ÛÊâ ¾ì ¡ £ ÓHÊÚ» ÊÌ « × ÓŒš £ ¬ ¸ ± ÒÔ“ á ÜŠ Ö®ÈÎ ¡ £ ½ñ ´ º
Œm܇ ß hñ S£ ¬ ÑÙ—‰³ ¼Ãñ £ ¬ ÄËÓÐ× Ú· ª À¥ µ ÜÖ®Ùt£ ¬ ÆÝî µ ¹ ÙÁÅÖ®Åf£ ¬ Ö^
× æÓ– ² » ¿ ÉÒÔß `£ ¬ Éñ Æ÷ ² » ¿ ÉÒÔ• ç £ ¬ º Ï Ô~Í Æ´ ÷ £ ¬ Õ\ÇÐÒâ ˆ Ô¡ £ ë Þ Ãã á ß
Ëù Õˆ £ ¬ ì ¶ ËÄÔÂÊ®ËÄÈÕ¼´ » ʵ ÛÎ » ¡ £
¿ É´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ ³ ý š ¢ × æ¸ ¸ ĸ ¡ ¢ ¸ ¸ ĸ £ ¬ ÆÞ æª š ¢ · ò £ ¬ Å« š ¢ Ö÷ £ ¬ ² »
Éâ Í â £ ¬ Æä ð NÒ» ÇÐ× ï · ¸ £ ¬ Ï Ì Éâ ³ ý Ö®¡ £ × hÐÐØ• Åe· ¨ £ ¬ ŸoŒWÌ ï Ì ŽÁ¿ ° ÎÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 133¡ ¤

é eÌ ï ÒÔÙ  Éú Í ½¡ £ „ ñ ÕnÞ rÉ£ £ ¬ ¼þ ÁTÒ» Çв » ¼± Ö®ÒÛ¡ £ ÜŠ ¹ ÙŠ Wô ” ¹ Ù“ á
ð BÜŠ ÈË£ ¬ ² » µ ÃÍ ý Ðп ÆÅä £ ¬ ê ‡ Í ö ¼° ² ¡ ËÀÕß ÒÀÀý ƒ ž Ðô ¡ £ ½- » ´ ÒÔÄÏ Ï Ä
¶ • Ì ØÊ· Ò» Äê £ ¬ ÒѼ{Õß × ¼³ ä • í Äê ” µ Ä¿ ¡ £ ¸ ÷ Ì Ž¾Æ¶ • µ ÈÕn£ ¬ ¶ ¨ î ~Èý Ê®
· ÖÈ¡ Ò» £ ¬ Èô î ~Í â Þ k³ ö Ôö ð N£ ¬ î ~× Ô× ÷ î h£ ¬ Ôö × Ô× ÷ Ôö ¡ £ ½û ÖTÈË“ ä ÙI¡ £
Ãû ɽ´ ó ´ ¨ ¡ ¢ Â}µ ÛÃ÷ Í õ ¡ ¢ Ùt³ ¼ÁÒÊ¿ ÝdÓÚì ë µ ä Õß £ ¬ ³ ý ³ £ ¶ YÍ â £ ¬ “ ñ ÈÕ
Dz ¹ ÙÖ½ӡ £ Æä ² » ± Mʼþ £ ¬ Ñö ÖЕ ø Ê¡ Àm× h× à „ ¡ £
ÊÇÈÕ£ ¬ × · × ð » Ê¿ ¼Ã÷ Т Ì « × ÓÔ» » ʵ Û£ ¬ × ð Ì « × ÓÔª å ú Ô» » ÊÌ « º ó ¡ £
¸ ý × Ó£ ¬ º ö º Vº £ ¡ ¢ Ã÷ ¸ ç î C¼´ Î » ÔtÓÚ¸ ß û • £ ¬ Àî ÑÜ¡ ¢ Ê’ Ì ©µ Çî C¼´ Î » Ôt
³ Ê° ² ÄÏ ¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ º þ • V± IÆð £ ¬ „ ¢ ‡ ø ‚ ܵ ÈÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ ½ð ý XÐU
ÓÏ ° ¢ ô ”   ‘ ÃÏ ¶ ¨ · ¿ ‚ ¹ Ü£ ¬ Ùn» ¢ · û ¡ £
Î å ÔÂÎ ì Î ç £ ¬ ÉÏ ´ ó Ðл ʵ Û× ð Õž Ô» Â}µ ÂÉñ ¹ ¦ Î ÄÎ ä á á » ʵ Û£ ¬ • RÌ –
ÊÀ× æ£ ¬ » ʺ ó × ð Õž Ô» î £ í ˜ Â}» ʺ ó £ ¬ » Ê¿ ¼× ð Õž Ô» Î Ä» ÝÃ÷ Т » ʵ Û£ ¬ • R
Ì – Ô£ × Ú¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ë …ÄÏ ÐUÇõ ß mÁ• ¡ ¢ ËÄ´ ¨ É¢ ë œuÐUÇõ ñ û í ˜ µ È• í « I· ½
Î ï ¡ £ ÈÉÉê £ ¬ × hÔö ¹ ÙÀô Ùº ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ „ ž ɺ Öª ‘ YÃÜÔº Ê¡ £ Î ì Òú £ ¬ · â » Ê
¹ ø ß û • Í õ å ú   ‘ ° ² ƽ¹ « Ö÷ ¡ £ ¼Ó¶ RÊ· ´ ó · ò ÔÂô ” …Î Ì « ŽŸ£ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂ
² ®î † Ì « ¸ µ £ ¬ Ô³ à ² ì ƒ º Ì « ± £ ¡ £ ÙnÔÂô ” …Î ÉÏ · ½Óñ Ž§ Œš · þ £ ¬ ß €æ‚ ± ± ß …¡ £
Áù Ô¸ ý ³ ½Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ Èɳ ½£ ¬ Ì û ľƒ º Ñ}  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £
ÒÒÎ ´ £ ¬ ÒÔÉÏ ÊÀ× æ¡ ¢ Ô£ × Ú× ð Õž £ ¬ ÔtÌ ì Ï Â£ ¬ Ãâ ± ¾Äê ° ü ã y¡ ¢ Ùº â n¼° ÖÐ
Ô- µ ض • ¡ ¢ ½- » ´ ÒÔÄÏ Ï Ä¶ • Ö®° ë ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ÙnËΠʹ º ž • ø ˜ ÐÃÜÔº ʼÒã C
Î Ì Ì – Ì ŽÊ¿ £ ¬ · Åß €Ì ï ÑY¡ £ ¹ ï î£ ¬ · â ñ €ñ Ré ŸÑY¼ª ˼  ‘ ¸ ß Ì ÆÍ õ ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬
ÐÞ ¡ ¶ ÊÀ× æŒ• ä › ¡·¡£
Çï Æß ÔÂÈÉ× Ó£ ¬ Ôt¶ RÊ· ´ ó · ò ÔÂô ” …Î Õñ Ì ¨ ¾V ¡ £ÈÉÐç £ ¬ ÔtÔ» £ º
¿ × × ÓÖ®µ À£ ¬ ´ ¹ ‘ —ÈfÊÀ¡ £ ÓЇ ø ¼ÒÕß £ ¬ Ëù ®” ³ ç · î ¡ £ ÖT· ‘ ª ÔO• R
ŒW¡ ¢ • ø Ôº £ ¬ ½û ¹ ÙÃñ ÒCž ^¡ £ ŒWÌ ï Î ð µ ÃÇÖŠ Z¡ £ × ÷ ð Bá á ß M£ ¬ ‡ À¼ÓÓ– Õd¡ £
Èô Î ÄÐп ÉÓ^Õß £ ¬ ÓÐ˾± £ Åe£ ¬ ÃCÕþ Á®ÔL˾ó w¸ ² £ ¬ ÒÔ‚ ä ß ª Óá £
¹ ï º ¥ £ ¬ Ê¡ ÕØÖÝÐû Î ¿ ˾Èë ß |– |µ À¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ ê „ Î ÷ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂ
² » º ö ľ  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ÔtÖIå ß ‡ ø Í õ ¸ Òľ¶ ¡ • í ³ ¯ ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 134¡ ¤

° ËÔÂÎ ì × Ó£ ¬ ³ õ ì ë Éç ð ¢ £ ¬ ÓÃÌ ÃÉÏ ˜ · ¡ £ ¼º á h£ ¬ ´ ó ¶ ¼Áô Êض Î Ø‘ ¡ ¢
ƽÕÂÕþ ʹ   Î Ä» ¢ ± O¿ £ Í ¨ » ݺ Ó¡ £
¾ÅÔÂÈÉ× Ó£ ¬ ñ vÛ‹ Èý ² ¿ Âä £ ¬ ÊÜÖTÍ õ ° Ù¹ ÙÙRÂ}ÕQ¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ¶ d¹ Å
Ì û ľ¶ ú ʹ ê AË{‡ ø ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÎ ì Òú £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ½ð ý XÃÏ • Ûµ é ÐUÇõ Dz Æä
× Ó• í ³ ¯ £ ¬ Á¢ ÃÏ • Ûµ é ÜŠ Ãñ ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ ÈÉÒú £ ¬ ¾’ ‡ ø • í Ø• ñ ZÏ ó ¡ £ ÒÒËÈ£ ¬
Dz ÄÏ Î × ÑY¡ ¢ ËÙľ´ ð ´ Ì µ ȇ ø ʹ Õß ß €£ ¬ ÙnÈý Öé » ¢ · û ¼° ½ð ŽÅÓв î ¡ £
ʮһ Ô¶ ¡ Î ´ Ë· £ ¬ ³ ¯ » ÊÌ « º ó ÓÚ¡ ¸ £ Œm¡ £ ÉÏ Óñ ƒ Ô¡ ¢ Óñ Œš ¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬
ÁTº þ • V¡ ¢ ½- Î ÷ ÐИ ÐÃÜÔº ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ² ®î † ² ì ƒ º …¢ × hÖЕ ø Ê¡ • ø £ ¬ Æä ÐÖ
ƽÕÂÕþ ʲ ®î † × à Ô» £ º ¡ ° ÐÖµ ÜÒËÏ à Ï Ó± Ü ¡ £¡ ± Þ oš ¡ £ µ ÛÔ» £ º ¡ ° ÐÖƽ
ÕÂÓÚÉÏ £ ¬ µ Ü…¢ × hÓÚÏ Â£ ¬ º Î Ëù Ï ÓÒ®£ ¿ ¡ ± ² » ÔÊ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ º þ ÄÏ µ ÀÐû Î ¿
ʹ º Î ¬ |  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¹ ï ÓÏ Ôt¸ ÄÃ÷ Äê   ‘ Ôª Ø‘ Ôª Äê ¡ £
Ê®¶ þ Ô¸ ý × Ó£ ¬ ØÃÁ_ê ´ ð ƒ º ÒÎ ½û Ðl± ø Êù º Í ÁÖ¡ £ • ĵ ÛŽŸÕˆ £ ¬ á Œ
¾©ŽŸËÀÇô Èý Ê®ÈË¡ ¢ ÕÈÒÔÏ Â° ÙÈË¡ £ Çú ¾¸ ¡ ¢ ³ Î ½- µ È· ÐUÇõ • í « I· ½Î ï ¡ £
Ì « ¸ µ ¡ ¢ Öª ˜ ÐÃÜÔº ʲ ®î † × ä ¡ £
Ôª Ø‘ Ôª Äê ´ º Õý ÔÂÎ ì Éê £ ¬ ÖTÍ õ ° ¢ ʧ º ± • í ³ ¯ ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ Ì « ÆÍ Çä Ö»
¶ ø º ÏÀÊ  ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ × ó Ø©—î Ñ× ý ˆ   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £
¸ ý Î ç £ ¬ ½- Õã ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê° ¢ ÀÏ Í ß ¶ ¡   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ÈÉÉê £ ¬ Á¢
± ± Í ¥ ¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®¡ £ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ʺ Ï ² ®  ‘ ¶ ¼Ôª Ž› £ ¬ ½- Õã ÐÐÊ¡ ÓÒØ©Èö
ÑYÐU¸ ± Ö®£ ¬ ½ÔÅå » ¢ · û ¡ £ Á¢ Çú Ï ÈËþ ÁÖ¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®£ ¬ á …¶ ¼² ì   ‘ ¶ ¼Ôª ŽŸ£ ¬
Åå » ¢ · û ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ÓÐï w• ø ¸ æÖì Çå ¡ ¢ • ˆ « • Ö\· ´ £ ¬ ÔtÎ ¿ Ãã Ö®¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬
· â » ʹ ÃÄÒ¼ÒÕæ¹ « Ö÷   ‘ ô ” ‡ ø ´ ó é L¹ « Ö÷ £ ¬ ñ €ñ RÐU× ÓÌ ¨   ‘ • ú å ¸ Í õ ¡ £
¶ þ Ô¶ ¡ á h£ ¬ º Ï ² ®¡ ¢ Èö ÑYÐU¡ ¢ ØÕ í Œ¢ Ì ½ñ R³ à ÜŠ ÈfÈËÊù ± ± ß …¡ £
ÈÉÎ ç £ ¬ ÁT½- ÄÏ ² è ¶ • ¡ £ Î ì × Ó£ ¬ ˼ÖÝÐUÇõ Ì ï ¹ þ Øݲ » » ¨ µ È• í ³ ¯ ¡ £ ¾’ ‡ ø
° ¢ ØÝ„ ž ¸ ß Î ¢ ° à µ Ä• í « IÉá Àû ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ¹ ï î£ ¬ ¹ ¤ ² ¿ ÉÐ
• ø …Î Ì ì ÷ ë   ‘ ÖÐ • ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ÁTº ÓÎ ÷ ÜŠ £ ¬   ¸ ÷ ß €Ëù ¾Ó¡ £
Èý Ô¼º ËÈË· £ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø ÊÀ× Óê • ÈÕŸ@Dz ʹ • í Î ¿ ‡ ø ° § £ ¬ • KÖx× ï ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 135¡ ¤

± û ³ ½£ ¬ ½ð ý XÐUÇõ • í ³ ¯ ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÐÁËÈ£ ¬ Ñý ÈËÃÉÏ xÙÔËƳ ËÝ› £ ¬ · ü ÕD¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ ÑÀÄÇľ¼Ù
± ø ² ¿ ÉЕ ø £ ¬ Åå » ¢ · û £ ¬ ʹ ñ R´ ð ƒ º µ ÄÒô ‡ ø ¡ £ ë · ¹ ÙÀô ² » µ ÃÀ- ë xš ÈÎ ¡ £
é cÔÂ¼× Òú £ ¬ Á¢ Ëó Àå ÕÐÓ‘ ʹ ˾£ ¬ Ëþ ƒ º º ö Ž§   ‘ ÕÐÓ‘ ʹ £ ¬ Åå » ¢ · û ¡ £
ÈÉÐç £ ¬ Ëþ ¼´ ¹ Å° ¢ É¢ × ø ² » · ¨ · ü ÕD¡ £ Î ì ³ ½¡ £ Dz • ÛÑÀ³ à º ËŒ• ¸ ß û • ƒ ¦ ï ü £ ¬
ÊÇÔ£ ¬ Ì mÖÝÉÏ Ï ÂÈý ° Ùð NÑYº ÓÇå Èý ÈÕ¡ £
Î å ÔÂÎ ì Òú , Ãüû œÐg¶ ¡ ¡ ¢ º Î ˜ s× æÀå Õý ß x· ¨ ¡ £ ¼º î , Á÷ „ eê AÓÚ½-
Î ÷, • ÄÔµ ÄÃÔʧ Ó‘ Ù\× ÔЧ £ ¬ ÐÁËÈ , ÁTÐд ó Ë¾Þ r˾¡ £ ƽÕÂÕþ ÊÂû œÐg
¶ ¡ ¼ÓƽÕÂÜŠ ‡ ø ÖØÊ¡ £ ÖЕ ø Ø©¡ ¢ ÉÌ × hÖЕ ø Ê¡ ʺ Î ˜ s× æÁT  ‘ ÕÑÎ Äð ^
´ ó ŒWÊ¿ . ÅcÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ± û Éê , Ç° Ì « ¸ µ ² ®î † × ÓÙIµ Ä  ‘ ½ð • ø ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £
Áù ÔÂ¼× Òú £ ¬ º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼¶ - Î ÄÓõ Èß M¡ ¶ ÊÀ× æŒ• ä › ¡·¡ £ ÒÒî£ ¬
Ê¡ × ó ÓÒƒ ɽ- Ðû ˾¶ ¼Ôª ŽŸ¸ ®¡ ¢ Ðû “ á ˾  ‘ • VÎ ÷ ƒ ɽ- µ ÀÐû Î ¿ ˾¶ ¼Ôª Ž›
¸ ®¡ £ ë · ÉÏ · â ÊÂÕß £ ¬ Ãü ÖЕ ø Ê¡ ™zÒ• ÔÙ„ × à ¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ Á¢ Ãɹ Ŷ ¼Ôª Ž›
¸ ®ì ¶ Î ÷ ´ ¨ ¡ £ ° ¢ À- Ì û ľƒ º ¡ ¢ ÔÀ˜ · º ± • K  ‘ ¶ ¼Ôª Ž› £ ¬ Åå » ¢ · û ¡ £
Çï Æß Ô¼º î£ ¬ ÔtÖT· ÓÐÈå Öª Àô Ê¡ ¢ Àô Í ¨ ½› ÐgÕß £ ¬ Á®ÔLʹ š q
Ø• ¶ þ ÈË£ ¬ Î ¯ Ê¡ Ì ¨ ¹ Ù¿ ¼Ô‡ £ ¬ Öг Ì Õß ÓÃÖ®£ ¬ Ëù Åe· ÇÈË£ ¬ × ï × ø ß xÅe¹ Ù¡ £
ÈÉÎ ç £ ¬ Á¢ ÕØÖÝÍ Í Ì ï Èf‘ ô ¸ ®£ ¬ ÒÔß |ê – ÐÐÊ¡ × ó Ø©° ¢ É¢ î IÖ®¡ £ Î ì Ðç £ ¬
¹ ÜÜŠ Èf‘ ô Öì ÓÀ¸ £ ¡ ¢ ß …Õä Ô£ × ø Ñý ÑÔ» ó • Ä· ü ÕD¡ £
° ËÔÂÐÁÓÏ £ ¬ ¾’ ‡ ø ß Mñ ZÏ ó ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ ñ €ñ R° ¢ º £ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £
¾ÅÔÂ¼× Ðç £ ¬ µ ÛÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ • ĵ ÛŽŸÕˆ £ ¬ á ŒËÀ× ï Èý ÈË¡ ¢
ÕÈÒÔÏ ÂËÄÊ®Æß ÈË¡ £ ¼º î£ ¬ ÁTËÄ´ ¨ Ì Ô½ð ‘ ô ¡ £ ß €Æä Ô- ½å £ ¬ × · Õ“ ½¨ ÑÔ
Õß Ö®× ï ¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ÁTŒŽÏ Ä· ÐÐÖЕ ø Ê¡ ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ × ¦ Í Û‡ ø • í Ø• · ½Î ï ¡ £
¶ ¬ ʮԹ ï î£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ ´ ó • R¡ £ µ ÛÔ» £ º ¡ ° ÓHÏ í Ö®¶ Y£ ¬ × æ× ÚÎ ´ ÐУ ¬
½ñ Óñ ƒ Ô¡ ¢ Óñ Œš ³ É£ ¬ ë Þ Æä ¹ ª ÉWÖ® ¡ £¡ ± ¹ ï á h£ ¬ ƽÕÂÜŠ ‡ ø ÖØÊ´ ð ʧ ÐU
ÒÔ± ø Ó‘ Î ÷ ± ± ÅÑÍ õ ¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ Dz ° ² ÄÏ Ø• ʹ ß €£ ¬ ÈÔÔt ÖIê • Ô» Ÿ@• í ³ ¯ ¡ £
ʮһ Ô± û Ðç £ ¬ Ì º ê – × ô ¡ ¢ · ¨ ƒ º ´ Ì ¡ ¢ ° ¢ ô ” µ ȇ ø £ ¬ ¸ ÷ Dz ʹ · î ½ð × Ö
± í • í ³ ¯ ¡ £ Î ì Ðç £ ¬ Ôt½- Õã ÐÐÊ¡ À¨ ë [©¹ ÙÌ ï ¼° ™zÛÀ± ÜÒÛ‘ ô ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 136¡ ¤

½ä ï † ¶ RÊ· Ì ¨ ¡ ¢ Á®ÔL˾£ ¬ · ² ¼m² ì ¹ ÙÀô ² » ¹ « £ ¬ ¼° ² » Öª ° ÙÐÕ¼² ¿ à Õß £ ¬
× ï Ö®¡ £ ë · ¸ ÷ Í ¶ Ï Â¼° Ó° Õ¼‘ ô Ó‹ Õß £ ¬ ¾ù ®” ë s· º ² î á æ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂ¼× × Ó£ ¬ á ã ¿ NɽÆò ÑYÆò ˼µ Ȳ ¿ Ð\ÓÚɽ– |¡ £
¶ þ Äê ´ º Õý Ô± û × Ó£ ¬ î à ɶ ¼Õ¾‘ ô º Í ¹ Í ¡ ¢ º Í ÊС £ ¼º á h£ ¬ ¶ RÊ· ÖÐ
Ø©¶ d³ à   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ½û ÖTÍ õ ¡ ¢ ¹ « Ö÷ ¡ ¢ ñ €ñ RÉÃ× ï ¹ ÙÀô ¡ £
¶ þ Ô± û Î ç £ ¬ ½û ÜŠ ¹ ÙÉÃÒÔ¼ÒÅ« ´ ú ÒÛ¡ £ À¨ Ãɹ Å• u¶ ¡ ³ ä ÐÐÎ é ¡ £ ¸ ý
Ðç £ ¬ ÔtÜŠ ÈËÉø ü ´ ú £ ¬ ¼° Ì Óš wÕß ËÀ¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ × ÔÁù ± PɽÖÁü Sº ÓÖÃÍ Í
Ì ï ¡ £ ± û Òú £ ¬ ´ ó ¶ ¼Áô ÊØË¾ß _ô ” » ¨ ³ à ¶ Î Ø‘   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £
Èý ÔÂÈÉÉê £ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ʲ » º ö ľÁT  ‘ ÕÑÎ Äð ^´ ó ŒWÊ¿ ¡ ¢ ƽÕÂ
ÜŠ ‡ ø Ê¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ Ðö ¼ÛÀ• xÍ õ ¸ Ê´ Ì Âé £ ¬ ¶ ä Á_Ì ¨ ÛÀÌ « ŽŸÔÂô ” …Î £ ¬ ½Ô
ÓЮ• Ö¾¡ £ Ôt˜ ÐÃÜÔº ¾Ï Ö®£ ¬ ʲ » Œ• ¡ £ Ðö ¼Õ“ ËÀ£ ¬ ¶ ä Á_Ì ¨ Ö† • ÄÜŠ × Ô
Ч ¡ £ ± û × Ó£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Ï ÄËÄÔ¼º º ¥ Ë· £ ¬ Ãü Èö µ ÄÃÔʧ Õм¯ æ ¹ Å´ õ ² ¿ Á÷ Ãñ ¡ £
Î å ÔÂÎ ì ³ ½Ë· £ ¬ Ãâ ƒ ɶ ¼á æÒÛ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ÔtÃɹ Åñ RÅ£ Ñò ° ÙÈ¡ Ò» £ ¬
Ñò ² » • M° ÙÕß Òà ³ ÐÖ®£ ¬ É« Ä¿ ÈËÑò • M° Ù£ ¬ ÄËÈ¡ Æä Ò» £ ¬ Öø   ‘ Áî ¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬
Í Á· ¬¿ Üë AÖÝ£ ¬ ÖTÍ õ Ì û ľƒ º ² » » ¨ ¡ ¢ Ö» Áе ÈÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ÁTËÄ
´ ¨ ñ Rº þ ß Mª š ± ¾Ê[¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Ò° ÐQ³ ÉÀO¡ £
Áù Ô± û Î ç £ ¬ ÉÏ Ë¼ÖÝÅÑÐUü S„ ÙÔS¶ ÝÈë ° ² ÄÏ ¡ £
Çï Æß Ô¸ ý Î ç £ ¬ ÕØÖÝÈf‘ ô ¸ ®ÖÃÍ Í Ì ï ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ À¨ ² ®î † ¡ ¢ ° ¢ Ðg¡ ¢
° ¢ ÑYº £ ÑÀµ ÈÕ¼½- ÄÏ Ãñ Ì ï £ ¬ ¼° ™à ÊÐë [Ää Õß £ ¬ Áî Ý” × â Ôö ½- Î ÷ ¡ ¢ º ÓÄÏ
ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ʸ ÷ Ò» † T£ ¬ Öì Çå   ‘ º ÓÄÏ ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ • ˆ « •   ‘ ½- Î ÷
ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ÊÚ¸ ß û • ÊÀ× ÓÍ õ Ó…Ô-  ‘ ƒ xÍ ¬ Èý ˾£ ¬ î I¶ ¼ƒ L× h˾Ê¡ £
± û Ðç £ ¬ ÔÀ˜ · Ò² Å« µ Èʹ ñ R° ˃ º ‡ ø ¡ £ ¼º á h£ ¬ • VÎ ÷ Ù\ê • ï wµ È¿ ÜÕÑ¡ ¢ Î à ¡ ¢
Ì Ù¡ ¢ Èݵ ÈÖÝ£ ¬ º þ • VÐÐÊ¡ × ó Ø©° ˶ ¼ñ RÐÁÓ‘ ƽ֮¡ £
° ËÔ¶ ¡ ÓÏ Ë· £ ¬ ½û ² ° ÉÌ ÒÔ½ð ã y¶ ɺ £ ¡ £
¾ÅÔÂÐÁÎ ´ £ ¬ ܇ ñ {ÐÒ° ² Í ¬ ² ´ £ ¬ ÊÜÖTÍ õ ¡ ¢ ° Ù¹ ÙÙRÂ}ÕQ¡ £ Î ì Òú £ ¬
ÅR° ² · Éá ÙYÐUÅÑ¡ £ Áº Í õ ËÉɽӑ ½µ Ö®¡ £ ¼× Éê £ ¬ Ò² Ï È² » » ¨ Ó‘ Æò Ë{ÐU£ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 137¡ ¤

Æä „ e² ¿ Çõ · û ´ Ì ÂÊÖTÐU½µ £ ¬ ÒÔÆä µ Ø  ‘ ë …ß h· ÜŠ Ãñ ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ ÊÇÔ£ ¬
º Ó› Qè ½¡ ¢ · â Çñ ¡ ¢ Ï é · û ¡ ¢ ŒŽÁê ¡ ¢ Ï å ÒØÎ å ¿ h¡ £
¶ ¬ ʮԶ ¡ ÓÏ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ â kÖݺ °
„ ¢ Áù Ê®× ÷ • y£ ¬ ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ × ó Ø©ÖØÊ¿ ß xÓ‘ ƽ֮¡ £
ʮһ Ô¶ ¡ î£ ¬ ´ ð ñ R´ Ì ‡ ø • í ß Mñ ZÏ ó ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ Ø£ ¶ ¼Ž§ µ ÈËù × gÌ «
× Ú¡ ¢ ‘ —× Ú¡ ¢ ÊÀ× æ¡ ¶ Œ• ä › ¡·£ ¬ µ ÛÔ» £ º ¡ ° º ö ¶ ¼ô ” ÃÔʧ · ÇÕÑî £ í ˜ Â} » Ê
á á Ëù Éú £ ¬ º Î   ‘ · Q¹ « Ö÷ £ ¿ í ˜ Â}Ì « º ó ± À• r£ ¬ Ô£ × ÚÒÑß €× ÔÜŠ ÖУ ¬ Ëù ¼o
ÈÕÔÂÏ Èá á ² î å e¡ £ ÓÖ„ eñ RÀï ˼µ ¤ ÅÚÊÖÒà ˼ñ RÒô ¼° Ȫ ¸ ®Ë¾½ÔС Ê£ ¬
² » × ã • ø Ò² ¡ £¡ ± ÐÁÎ ´ £ ¬ Dz ˜ ÐÃÜÔº ¹ ÙÕû ï † ½- ÄÏ æ‚ Î ì ÖTÜŠ £ ¬ ÁÐŒ¢ У ÇÚ
¶ è ÒÔ„ ¡ £ Èɳ ½£ ¬ ¾’ Í õ Dz Æä × Óɮ٤ ° Í Êå Èö ° î ° Í • í Ø• · ½Î ï ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÎ ì Ðç £ ¬ Á¢ • ØÑYÜŠ Ãñ ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ á Œ´ ó ¶ ¼ª zÇô ° ÙÈË¡ £
½ð ý X¡ ¢ Á_õ ú ÐUÇõ • í ³ ¯ ¡ £
´ ó µ ÂÔª Äê ´ º Õý ÔÂÐÁÎ ´ £ ¬ ÖTÍ õ Òà ‘ zÕæ• í ³ ¯ £ ¬ × ä ì ¶ µ À£ ¬ ÙnŽÅ¡ ¢
² ¯ Î å ° ÙÆ¥ ¡ £ ¼º á h£ ¬ · Öº Í ÁÖ• hÜŠ Í Í Ì ï ì ¶ Î å —lº Ó¡ £ ÐÁî£ ¬ • ˆ ˹ Á¢   ‘
ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £
¶ þ Ô± û Éê £ ¬ ÃÉê – µ é ÐUÇõ ¾’ ¼ª Dz Æä µ Ü° ¢ ² » ´ Ì µ È• í « I· ½Î ï £ ¬ ÒÔ
Æä µ ØÁ¢ Í ¨ Î ÷ ÜŠ Ãñ ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ Î ì Î ç £ ¬ Á_Á_˹ ÐUÇõ • í ³ ¯ ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ¸ ĸ £
½¨ ÐÐÊ¡   ‘ ¸ £ ½¨ ƽº £ µ ÈÌ ŽÐÐÖЕ ø Ê¡ £ ¬ á ã ÖΠȪ ÖÝ¡ £ · â µ ÄÁ¢ ÆÕÍ ÛÄð ¢
µ Ï Ì á ÑÀ  ‘ ¾’ ‡ ø Í õ ¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ÐÐá ç Õþ Ôº ¸ ± ʹ Í õ ‘ c¶ Ë  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ¸ Ä
Ôª Ø‘ Èý Äê   ‘ ´ ó µ ÂÔª Äê £ ¬ Éâ Ì ì Ï Â£ ¬ Ãâ ÉÏ ¶ ¼¡ ¢ ¡ Åd² î ¶ • Èý Äê £ ¬ ÔtÔ» :
ë Þ º ÉÌ ì µ ØÖ®º é ì û £ ¬ ³ Ð× æ× Ú֮ا ì ñ £ ¬ Ñö ß M³ É‘ —£ ¬ Êü „ Õº Í Æ½¡ £ ± ÈÕß £ ¬
ˎľº ö ƒ º ¡ ¢ Ø£ ô ” ËÙ² » » ¨ ¡ ¢ ¶ ä ƒ º ¶ ä ‘ ѵ ÈÈ¥ ÄæЧ í ˜ £ ¬ ÂÊÐ\• í ¸ ½¡ £ ®…
• þ × ÚÓH£ ¬ á ŒÆä × ï ì å ¡ £ ß mÐÇâ Ö®´ ¹ Ï ó £ ¬ ØMÌ ì Òâ Ö®ÙÓÓè ¡ £ ÒËÍ ÆÒ» Ò•
Ö®ÈÊ£ ¬ ÕQ² ¼¸ ü ÐÂÖ®» ¯ ¡ £ ¿ ɸ ÄÔª Ø‘ Èý Äê   ‘ ´ ó µ ÂÔª Äê ¡ £
ì ¶ ‘ ò £ ¡ ‚ ÈÉí ÐÞ ÐУ ¬ û y” d· î Èô Ö®Õ\£ ¬ ¸ ï ¹ ʶ ¦ У ¬ ÐÒµ × Óº Î õ Ö®
ÖÎ ¡ £ × É  – ³ ¼Êü £ ¬ ó wÓè ÖÁ‘ Ñ¡ £
ÊÇÔ£ ¬ ë · × ÔÕý ÔÂÒ» ÈÕÖÁÆß Ô¶ þ Ê®ÈÕ£ ¬ ½û ² ¶ ´ ò ÇÝ« F£ ¬ Öø   ‘ Áî ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 138¡ ¤

Èý Ô¸ ý Î ç £ ¬ ê „ Î ÷ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÒ² Ï ÈÌ û ľƒ º   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬
ÖЕ ø × ó Ø©Áº µ  ã ß ¹ ù  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ© ¡ £¹ ï ÓÏ £ ¬ î ± ÓÚÁø ÁÖ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ÓÏ · ¬
¿ Üë AÖÝ£ ¬ ê „ Î ÷ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÓ Áв ®Ó‘ ƽ֮ ¡ £± û × Ó £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ
¶ ¼¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ · â ÖTÍ õ Ì û ľƒ º ² » » ¨   ‘ æ‚ Î ÷ Î ä ¾¸ Í õ £ ¬ ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ × ó Ø©° Ë
¶ ¼ñ RÐÁ  ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ „ ž º ö ô ” ³ à Ó ¶ ø ËÙ× ø ÊÜÙT£ ¬   ‘ Å« Ëù ¸ æ£ ¬
¶ ¾š ¢ Æä Å« £ ¬ Õ“ ËÀ¡ £ ¸ ý ½» £ ¬ Á¢ ½- » ´ µ ÈÌ ŽØ” ± ó ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £
Ï ÄËÄÔ° ² ËÈË· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ÈÉÒú £ ¬ Ùnå ß ‡ ø ¼° Á_õ ú ÐU• í ³ ¯ Õß £ ¬
ÒÂŽÅÓв î ¡ £ Ôt× ô Ðô ½- ÄÏ ² è ‘ ô ¡ £
Î å Ô± û ¸ ¦ , º Ó› Qé _· â ¡ £ Î ì ³ ½ , ° ² ÄÏ ‡ ø Dz ʹ • í ³ ¯ . ¸ ý Òú, ƽ· ¥ ÐU
Çõ • í ½µ, Æò ë `ÓÚÒà Þ É² » Ѧ , • ÄÖ®¡ £ ÉÏ Ë¼ÖÝÅÑÐUü S„ ÙÔSß MÆä × Ó• í ½µ ¡ £
Áù ÔÂ¼× Î ç ¡ £ º þ • VÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ Ê´ Þ Á¼Öª Á®Øš £ ¬ Ùnû }Õnâ nǧ å V
ì º Ö®¡ £ Î ì Ðç £ ¬ ƽ· ¥ ¾ÅÕ¯ ÐU• í ½µ ¡ £ ¼× Òú £ ¬ ÁTÒà Þ É² » Ѧ š qØ• ñ R¼° š Ö
Ò¡ £ ÊÇÔ£ ¬ º Í ÖÝ• Ñê – ¿ h½- • q£ ¬ Ư › ]Ãñ ¾ÓÒ» Èf° Ëǧ ð N¼Ò¡ £ Ôt½- Õã ¡ ¢
º þ • V¡ ¢ ½- ÓÏ Çï ¼ZÕÛÝpÙpâ n¡ £
Çï Æß ÔÂÐÁÎ ´ £ ¬ Ê¡ Ãɹ ÅÜŠ Èf‘ ô ¸ ®Èë Çú Ï ÈËþ ÁÖ¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬
º Ó› Qè ½¿ hÆÑ¿ Ú¡ £ º â ÖÝ· Û¹ ¿ h´ ó ˮɽ± À¡ £
° ËÔ¶ ¡ ËÈ£ ¬ Ñý Ðdz ö ì ¶ ¿ ü ¡ £
¾ÅÔÂ¼× × Ó£ ¬ ° Ë° ÙÏ ± ‹ DÐU¿ Ü• ØÑY£ ¬ Ò² Ï È² » » ¨ ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ± û Òú £ ¬
ÁTÀ¨ ƒ É» ´ Ãñ Ì ï ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ¼º á h£ ¬ ÁTÄÏ µ ¤ ÖÝ° ² “ á ˾£ ¬
Á¢ ‘ cß hÄÏ µ ¤ Ï ª ¶ ´ µ ÈÌ ŽÜŠ Ãñ ° ² “ á ˾¡ £ ƽÖé Áù ¶ ´ ÐU¼° Ê®² ¿ ÐU½Ô• í ½µ ¡ £
¶ ¬ ʮԶ ¡ ÓÏ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÐÁá h£ ¬ œØÖÝÑý ÈËê • ¿ Õу ^· QÁ_
ƽ‡ ø Õý ÖÎ Ôª Äê £ ¬ · ü ÕD¡ £ ÒÒî£ ¬ × ¦ Í Û‡ ø Dz ʹ · î ± í • í ½µ ¡ £
ʮһ Ô¹ ï º ¥ £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ ÈÕ³ ¼¸ æÀÏ £ ¬ Æò ÒÔ¾ô ‚ ÷ Æä × Ó Ó…Ô-¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬
ÒÔÓ…Ô-  ‘ Õ÷ – |ÐÐÖЕ ø Ê¡ × ó Ø©Ï à ¡ ¢ ¸ ß û • ‡ ø Í õ £ ¬ ÈÔ· â ÈÕ³ ¼Ò݉ÛÍ õ £ ¬ ÙnÌ –
Í ÆÖÒÒËÁ¦ ¶ ¨ ß h± £ ¹ • ¹ ¦ ³ ¼¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÎ ì Ðç £ ¬ ½û ÖTÍ õ ¡ ¢ ñ €ñ RŠ ZÃñ Ì ï £ ¬ Æä « IÌ ï Õß × ï Ö®¡ £ ÈÉØž £ ¬
³ ¯ ¶ ´ ÐU• í ½µ ¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ì º ± í ÁÒ‹ DÕÄ ÖÝÈf‘ ô ¸ ®Öª ÊÂê RÎ ÄÅdÆÞ Í õ ÊÏ ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 139¡ ¤

é cÔÂ¼× × Ó£ ¬ ¸ £ ½¨ ÐÐÊ¡ ƽÈ× Õþ ʸ ß Åd× à £ ¬ ÕÄÆÖ¿ h®bË®¾§ £ ¬ Æò
² ÉÖ®¡ £ µ ÛÔ» £ º ¡ ° ² » „ ÚÃñ £ ¬ „ t¿ É ; „ ÚÃñ Î ð È¡ ¡ £¡ ± ¼º î£ ¬ ² ¥ ÖÝÐû “ á
ʹ —î • hÓ¢ Õˆ Ó‘ ƽ· ¥ ÅÑÐU£ ¬ Ãü º þ • VÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ʹ þ Øݹ þ ŒO• ÄÒËÊÕ
“ á ¡ £
¶ þ Äê Ñ• Õý ÔÂÈɳ ½£ ¬ ÒÔË®Ôç ¡ £ Ãâ ¿ ¤ ¿ hÌ ï ¼Zʮ֮Èý £ ¬ ž ÄÉõ Õß ± M
Ãâ Ö®¡ £ ÀÏ ² ¡ † Î Èõ Ãâ ² î ¶ • Èý Äê ¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ á ŒÁ÷ Çó · ý š w¡ £ ÖIÆä ‡ ø Í õ Ч
í ˜ ¡ £ Ê¡ Í Á· ¬ µ ï é T° ² “ á ˾¡ ¢ ß \˾¡ ¢ Á¢ µ ï é T¡ ¢ ô ~Í ¨ ¡ ¢ Àè ¡ ¢ ÑÅ¡ ¢ é Lº Ó
Î ÷ ¡ ¢ å ¸ ß h° ² “ á ˾¡ £
¶ þ ÔÂÈÉÐç £ ¬ á ã ÖØ‘ cÐû Î ¿ ˾¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®ÓÚ³ ɶ ¼¡ £ Á¢ ¸ £ ½¨ ÜŠ Ãñ Ðû
Î ¿ ˾¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©• ˆ ¾Å˼  ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ÅcÖЕ ø Ê¡
Ê£ ¬ ¼º ËÈ£ ¬ î ± ÓÚ ã ß ¹ ùÖÝ¡ £ ± û × Ó£ ¬ ÁTÖÐÍ â Í Áľ֮ÒÛ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ܇ ñ {ÐÒ
ÉÏ ¶ ¼¡ £ ÔtÃñ ² ¥ · N¡ £ µ ¡ Çé ¼° ÓÐ˾„ ñ Õn² » ÖÁÕß £ ¬ ¸ ÷ ß ^Á®ÔL˾ÖÎ Ö®¡ £
± û Ðç £ ¬ Áº µ « •   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £
Èý ÔÂÎ ì × Ó£ ¬ ÔtÉ®ÈË· ¸ × ï £ ¬   ÓÐ˾Œ£ › Q£ ¬ ÝpÕß ÅcÉ®¹ Ù¼s” à £ ¬
² » ÖÁÕß × ï Ö®¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ · â – |æ‚ ÒÊɽ  ‘ Ôª µ – |° ² Í õ £ ¬ ÄÏ æ‚ • þ » ü ɽ  ‘
Õѵ Âí ˜ ‘ ª Í õ £ ¬ Î ÷ æ‚ …Çɽ  ‘ ³ ɵ ÂÓÀ¾¸ Í õ £ ¬ ± ± æ‚ á tÎ × é ‚ ɽ  ‘ Ø‘ µ • V
å ¸ Í õ £ ¬ ÅcŽ[ž ^Í ¬ ì ë £ ¬ Öø   ‘ Áî ¡ £
Ï ÄËÄÔ¸ ý Éê ¡ £ Ò² ËÙŽ§ ƒ º ÉÃÕ{¸ ÊÖÝÊù ÜŠ ¡ £ Dz ² ®î † µ ÈÌ ¦ Ö®¡ £
Î åÔÂÐÁî¡ £ ÁTº £ ÄÏ Àè ± ø Èf®b¸ ®¼° Í Í Ì ï Èf‘ ô ¸ ®¡ £ Èɳ ½£ ¬ ÕÑÎ Ä
ð ^´ ó ŒWÊ¿ º Î ˜ s× æ¼ÓƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ÅcÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ÖЕ ø × ó Ø©° ˶ ¼ñ RÐÁ
  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ µ ¢ Á_‡ ø • í Ø• · ½Î ï ¡ £
Áù Ô¸ ý Éê £ ¬ ÁT½- ÄÏ é T” ‚ £ ¬ Ñ}ÐЃ ɶ • · ¨ ¡ £
Çï Æß Ô¹ ï ËÈ£ ¬ º ÓÑ}› QÆÑ¿ Ú£ ¬ Dz ÉЕ ø ° ¢ º £ ¡ ¢ ¶ RÊ· „ ¢ Ùsµ ÈÈû Ö®¡ £
ÈÉÒú £ ¬ Ôt¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ Ó…Ô-Èë ÊÌ £ ¬ Ñ}ÒÔÆä ¸ ¸ ÈÕ³ ¼ ‘ ‡ ø Í õ ¡ £
¾ÅÔ¼º á h£ ¬ ܇ ñ {ÐÒ× è ‹ ¾Ö®µ Ø£ ¬ ÊÜÖTÍ õ ¡ ¢ ° Ù¹ ÙÙRÂ}ÕQ¡ £ ° ² ÄÏ ¡ ¢
× ¦ Í Û¼° ½ð ý XÐU¸ ÷ • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ± û Éê £ ¬ µ ÛÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ¹ ï î£ ¬ Ãü ¶ RÊ·
Ì ¨ ¾Ï ˜ ÐÃܸ ± ʹ Ëþ Øݺ ö Ž§ ÚE× ï ¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ Ì - ÖÐÍ â Èß † T¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 140¡ ¤

¶ ¬ Ê®ÔÂÈÉÐç £ ¬ Á¢ Ãɹ ÅÈf‘ ô ¸ ®ÓÚø PÏ è · ¡ £
ʮһ Ô¸ ý Òú £ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ± û Éê £ ¬ ÁTë …ÄÏ Ðж RÊ· Ì ¨ £ ¬
ÖÃÃCÕþ Á®ÔL˾¡ £ ÈÉÒú £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Í õ ‘ cÈð   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £
Ê®¶ þ Ô¸ ý Î ç £ ¬ º þ • VÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ʹ þ Øݺ Ï ŒO  ‘ ½- Õã ÐÐÊ¡ × ó Ø©
Ï à ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ å ç ÐÇÒŠ ¡ £

ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 141¡ ¤
¾í Ê®Ëı ¾¼oµ ÚÊ®ËÄ

³ É× ÚÏ Â

Èý Äê ´ º Õý Ô¹ ï Î ´ Ë· £ ¬ å ß ‡ ø ¡ ¢ Á_ õ ú ‡ ø ¼° › ]ØÝÓÉÖT· ¬ • í Ø• · ½Î ï ¡ £
Ùnå ß ÊÀ× Ó» ¢ · û ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ Dz ʹ † – Ãñ ¼² ¿ à ¡ £ ³ ý ± ¾Äê ƒ È¿ ¤ ° ü ã y¡ ¢ Ùº â n¡ £
Ãâ ½- ÄÏ Ï Ä¶ • ʮ֮Èý ¡ £ Ôö С Àô Ùº ¡ £ Öø ÷ · » ÝÃñ ¾Ö¡ £ · â ˎľº ö ƒ º   ‘
¶ ¨ ß hÍ õ ¡ £ ÐÁî£ ¬ Ãü ¶ RÊ· Ì ¨ ¾Ï Õã Î ÷ Á®ÔLʹ Í õ Óö ÚE× ï ¡ £ Èɳ ½£ ¬ ÕÈÁ÷
ÉÌ û • · ª ³ ¼ÚwÈÊÒŽÓÚ° ² Î ÷ £ ¬ ´ Þ › _½BÓÚì – ² ý ¡ £ ¹ ¤ ² ¿ ÉЕ ø Ò² Ï ÈÌ û ľƒ º ¡ ¢
º ² ÁÖ´ ý ÖÆØ› Èê ÖÛý VÔtÖIÉÌ û • Í õ Í õ ÈÕ³ ¼£ ¬ × Ô½ñ Ãü ¹ ÙÓÐ× ï £ ¬ Î ã ÝmÐК ¢
¾¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ ¹ þ Øݹ þ ŒO  ‘ ÖÐÑë × ó Ø©Ï à ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÔtÖÐÍ â ÜŠ ¹ ÙŠ Wô ” ¹ Ù
“ á ð BÜŠ ÈË£ ¬ ² » µ ÃÍ ý Óп ÆÅä ¡ £ Öø ÷ · ¹ ÜÃñ ¹ Ù¡ £ ÕÐÕTи ½ÜŠ ÈËÌ Ó¸ Z
Õß £ ¬ Ï Þ ° ÙÈÕƒ ȳ ö Ê× Ãâ × ï ¡ £
¶ þ Ô¹ ï á hË· £ ¬ ܇ ñ {ÐÁÁø ÁÖ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ÁTËÄ´ ¨ ¡ ¢ ¸ £ ½¨ µ ÈÌ ŽÐÐÖÐ
• ø Ê¡ £ ¬ê „ Î ÷ Ðж RÊ· Ì ¨ £ ¬ ½- – |¡ ¢ ÇGÄÏ ¡ ¢ » ´ Î ÷ Èý µ ÀÐû Î ¿ ˾£ ¬ Á¢ ËÄ´ ¨ ¡ ¢
¸ £ ½¨ Ðû Î ¿ ˾¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®£ ¬ ê „ Î ÷ • hÖÐ× · ÃCÕþ Á®ÔL˾¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ¼ÓÌ – ½â
ÖÝû }³ ØÉñ » Ý¿ µ Í õ Ô» • V• ú £ ¬ ÙYŒš Í õ Ô» ÓÀ• É£ ¬ Ȫ Öݺ £ Éñ Ô» × o‡ ø Ãñ Ã÷
Öø Ì ì å ú £ ¬ û }¹ ÙÖݺ £ Éñ Ô» ì `¸ к ê ì ï ¹ « £ ¬ …Ç´ ó · ò Î é † TÔ» ÖÒТ Í þ » Ýï @
Â}Í õ ¡ £ ½ð ý XÐU• í Ø• · ½Î ï ¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Èý Ô¹ ï ËÈ£ ¬ ¾’ ‡ ø ÊÀ× ÓÐź Ï ° ˵ Ä· î ± í • í Öx£ ¬ ÙnÒÂDz Ö®¡ £ ÑaÍ Ó
ɮһ ɽý VÔtʹ Ô» ± ¾£ ¬ ÖIÒÔÍ ¨ º ÃÏ ¢ Ãñ Ö®ô î ¡ £ ÈÕ± ¾È˲ » ˆ ó ¡ £ ¼× Î ç £ ¬
Ãü º Î ˜ s× æµ È¸ ü ¶ ¨ ÂÉÁî ¡ £
Ï ÄËÄÔ¸ ý Î ç £ ¬ Éê ‡ À½- Õã ¡ ¢ ƒ É» ´ ˽û }Ö®½û ¡ £ ¼º î£ ¬ ¶ Y² ¿ ÉЕ øÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 142¡ ¤

Ô¹ Ų » » ¨   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £
Î å Ô± û Éê £ ¬ º £ ÄÏ ËÙ¹ ÅÌ ¨ ÖT· ¬ • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ Ñ}Á¢ Õ÷ – |ÐÐ
ÖЕ ø Ê¡ £ ¬ é ŸÑY¼ª ˼  ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ Ò®ÂÉÏ £ ÒÝ  ‘ × ó Ø©¡ £
Áù Ô¹ ï á h£ ¬ ÁT´ ó Ãû · ü Sº Ó¹ Ê× · Ì ï × â ¡ £
Çï Æß Ô± û Éê £ ¬ » ´ ° ² µ È¿ h» È£ ¬ ÔÚµ ØÕß   ‘ ù ”× Äʳ £ ¬ ï wÕß ù ”“ ô š ¢
Ö®¡ £ Ôt½û Ýoù ”£ ¬ Öø   ‘ Áî ¡ £
° ËÔ¼º ÓÏ Ë· £ ¬ Ô» ‘ ª ʳ £ ¬ ² » ʳ ¡ £
¾ÅÔ¹ ï Î ´ £ ¬ ܇ ñ {ÐÒ¹ Å– Å£ ¬ ÊÜÖTÍ õ ¡ ¢ ° Ù¹ ÙÙRÂ}ÕQ¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ ÁT
À¨ ½- ÄÏ ÊÖÌ – ÜŠ ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÎ ì Éê Ë· £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ ƒ ÔÁ¢ ² ®ÑÀÎ á ÊÏ   ‘ » ʺ ó ¡ £
¼× Òú £ ¬ Ñ}Á¢ º £ ± ± º £ ÄÏ µ ÀÃCÕþ Á®ÔL ˾¡ £
ʮһ ÔÂÎ ì × Ó£ ¬ á Œ× ï Çô ¶ þ Ê®ÈË¡ £
Ê®¶ þ Ô¹ ï ÓÏ £ ¬ ½û ÝvÌ ì ù Z¡ ¢ ´ Ëø BÀÏ ø B ¡ £
ËÄÄê ´ º Õý ÔÂÐÁá h£ ¬ ÔtÃɹ Ŷ ¼Ôª Ž› Ò² ËÙŽ§ ƒ º Î ð ÉÛ QÖØÐÌ ¡ £ ¹ ï
î£ ¬ Ñ}» ´ – |ä î Çþ ¡ £
¶ þ Ô¶ ¡ Î ´ Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ± û ³ ½£ ¬ » ÊÌ « º ó ± À¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ÁT· Qº £
Í Í Ì ï £ ¬ ¸ ÄÖÃì ¶ ° ¢ „ ž Ö®µ Ø¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ÖÃÎ ÷ ¾©Ì « º Í ŽXÍ Í
Ì ï ¡ £ ± û × Ó£ ¬ Ãü Àî Í ¥ Ì á Õ{ÖTÐlÍ Í Ì ï ¡ £
Ï ÄËÄÔ± û ³ ½£ ¬ ÖÃÎ å —lº ÓÍ Í ê – ¡ £ ¶ ¡ ËÈ¡ £ ¾’ ‡ ø Dz ʹ ß M° × Ï ó ¡ £ Î ì
Î ç £ ¬ ÖЕ ø Ê¡ ” à ʹ Ù² » Ì mÞ É  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £
Î å Ô¹ ï Î ´ £ ¬ ÖI¼¯ Ùt´ ó ŒWÊ¿ ° ¢ ô ” œ† Èö ÑYµ ÈÔ» £ º ¡ ° ¼¯ Ùt¡ ¢ º ² ÁÖ
ÄËð BÀÏ Ö®µ Ø£ ¬ × Ô½ñ • MÖÈÕß ß w¹ Ù£ ¬ Î ð Áî ÝmÈ¥ ¡ £¡ ±
Áù Ô¼º ÓÏ £ ¬ Á¢ ¾’ ‡ ø Í õ × Ó¿ ß Âé Øݸ ç Èö ° Ë  ‘ ¾’ ‡ ø Í õ ¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ ¸ ß
û • ‡ ø Í õ Í õ ÈÕ³ ¼• í ³ ¯ ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ Ì « ¸ µ Ô³ à ² ì ƒ º   ‘ Ì « ŽŸ£ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à Í ê
• É  ‘ Ì « ¸ µ ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©² » º ö Ä¾× ä £ ¬ Øš ŸoÒÔÔá ¡ £ Ùnã yÎ å ° Ùå V¡ £
¼× × Ó£ ¬ Á¢ µ ¢ Á_¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ å ß ¡ ¢ × ¦ Í Û¡ ¢ µ õ ¼ª ¶ ø ¡ ¢ Õº ° ˵ ȇ ø Dz ʹ • í ³ ¯ ¡ £
Çï Æß ÔÂ¼× Ðç Ë· £ ¬ ÉÏ » ÊÌ « º ó × ð Õž Ô» » ÕÈÊÔ£ Â}» ʺ ó ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ¾’ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 143¡ ¤

‡ ø ° ¢ É¢ ¿ ÉÒ² Dz Æä µ ÜÕß Ì Kµ ȾÅʮһ ÈË• í Ø• · ½Î ï ¡ £ ÔtÕß Ì K¸ ° ÉÏ ¶ ¼£ ¬
ð NÁô ° ² ‘ c¡ £
° ËÔ¹ ï î˷ £ ¬ ° ¢ ô ” œ† Ë_ÑY  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £
é cÔ¸ ý × Ó£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼£ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©ñ {ÈÊ‚ Ü  ‘ ƽÕÂÕþ Ê¡ £
¾ÅÔÂ¼× × Ó£ ¬ ¸ ÄÖж R¸ ®  ‘ ÖÐÕþ Ôº ¡ £
¶ ¬ ʮԹ ï ÓÏ Ë· ¡ £ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £
ʮһ ÔÂÈÉÒú Ë· £ ¬ ÔtÃâ ƒ ɶ ¼¡ ¢ ¡ Åd· ´ ó µ ÂÎ å Äê ½zã y¡ ¢ ¶ • ¼Z£ ¬
¸ ½½ü ð Bñ „ ñ RÖT¿ ¤ Ãâ ¶ • ¼Zʮ֮Èý £ ¬ Æä ð NÃâ ʮ֮¶ þ £ ¬ Í ½× ï œp° ë £ ¬ ÕÈ
ÒÔÏ Âá ŒÖ®¡ £ ½- ± ± » ÄÓã ¬ ¸ û · NÕß ÊÕ¶ • Õ¹ Ï Þ Ò» Äê £ ¬ Öø   ‘ Áî ¡ £ ë · ÖЕ ø
Ê¡ ¶ ¨ û }· ¨ —l®‹ ¡ £
Ê®¶ þ Ô¹ ï ËÈ£ ¬ „ ¢ Éî ¡ ¢ º Ï ØÝŽ§ µ ÈŒ¢ ± ø Èý ÈfÓ‘ ° Ë° ÙÏ ± ‹ DÐU¡ £
Î å Äê ´ º Õý ÔÂÈÉ× Ó£ ¬ ÁTÌ ´ ¡ ¢ ¾° ƒ É´ ¨ Ì ½½ð è FÖÎ × ½Åe˾¡ £
¶ þÔ¼º î£ ¬„ ¢Éî ¡ ¢º Ï ØÝŽ§• K ‘ º þ• VÐÐÊ¡ ÖЕ øÓÒØ©£ ¬ü Ì à •   ‘
…¢ Öª Õþ Ê£ ¬ ½ÔÅå » ¢ · û ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ Á¢ Õ÷ ° Ë° ÙÏ ± ‹ D¶ þ Èf‘ ô · û ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬
܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ë · ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ Ì - Èß ¹ Ùǧ Î å ° ÙÒ» Ê®ËĆ T¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ÓÀŒŽ
· ° ¢ ÓÀÐUÇõ ÐÛ´ ì • í ³ ¯ ¡ £ ÙnŽÅ² ¯ Óв î ¡ £
Èý ÔÂÎ ì ß MÎ ç £ ¬ ñ R• í º ö µ ȇ ø ß ^ʹ • í ³ ¯ ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ ½ä ï † ÖÐÍ â ¹ ÙÀô ¡ £
¼º Î ´ ¡ £ Ò² ËÙº ö ¶ ¼  ‘ º þ • VÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ Åc„ ¢ ‡ ø ‚ ܵ ÈÓ‘ ËÄ´ ¨ ÅÑÐU¡ £
ÊÇÔ£ ¬ Õ÷ – |ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂé ŸÑY¼ª ˼ÒÔ² » Äܺ Í Ý‹ ¸ ß û • £ ¬ ÕÙß €¡ £ Ѧ
³ ¬ Ø£ ƒ º ¡ ¢ æ Ø£ ¶ ¼ô ” ÃÔʧ µ È× Ô¾’ ‡ ø ° ¢ Õ¼³ Ç° à ŽŸ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÈÉÎ ç , Õ{ë …ÄÏ ÜŠ Ó‘ ° Ë° ÙÏ ± ‹ D¡ £ ¹ ï ËÈ , Ðû Î ¿ ʹ Ëþ ² ì ƒ º ¡ ¢
ÐÌ ² ¿ ÉЕ ø Í õ   ‘ º à ʹ ¸ ß û • , ÔtÖI¸ ß û • Í õ Ô»: Ï ò ÒÔ  – ‡ ø × Ô× ÷ ² » ¾¸ £ ¬ Dz
ƽÕÂÕþ ÊÂé ŸÑY¼ª ˼µ ÈÅcÍ õ æ‚ “ á Ö® , · ÇÓû ¾ÃÈÎ ì ¶ ± Ë . ½ñ ÒÑÕÙß h¡ £ È»
„   – ‡ ø Ô½¶ Yž EÁP¡ ¢ ¹ ÙÈß Ãñ ± × ¡ £ Í õ Æä Ãã ˼ÀÛ³ ¯ ¸ ² Óý Ö®¶ ÷ £ ¬ ÒÔ± ¾
‡ ø Éú ì `  ‘ Äî ¡ £ Í þ ¸ £ Óè Š Z£ ¬ ®” × Ô¼º ³ ö ¡ £ ÊÂó wÓÐÎ ´ ± ã £ ¬ Ãñ Çé ÓÐÎ ´ ° ²
Õß £ ¬ Æä Œ• ˆ DÖ®¡ £
Î å ÔÂÐÁº ¥ £ ¬ ÇÓÁÒÒà Ž§ Ó Ó ÒÔ± ø Ó‘ Í Á· ¬ ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ Çú ¾¸ µ È· ÐûÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 144¡ ¤

Î ¿ ʹ º ö ÁÖʧ Èë ÓP¡ £ ÈÉÐç £ ¬ Óº Õæ¸ ð ÐUËΠ¡ • ú ÅÑ¡ £
Áù Ô± û Ðç £ ¬ Öì ¡ • ú Ï Ý—î ü SÕ¯ £ ¬ Óº Õæ¿ ‚ ¹ ܸ ®ß Bô ” » ¨ ³ à Ò² ÑYŽÖ
¶ Ý¡ £ ¼º á h£ ¬ ¾’ ‡ ø Dz ʹ Ø• ñ ZÏ ó ¾Å¡ £ Èɳ ½£ ¬ ËΠ¡ • ú ¿ ÜÙFÖÝ£ ¬ Öª ÖÝ• ˆ
‘ ѵ ‘ ð ” ¡ £ ¬ ËÀÖ®¡ £
Çï Æß Ô¶ ¡ Î ´ £ ¬ Ãü ¶ RÊ· ´ ó · ò ¶ dº ö ³ à Õû ï † Ì ¨ ¾V¡ £ ÜŠ ¹ ÙÊÜÚEÕß £ ¬
ÅcÃñ ¹ ÙÍ ¬ Àý £ ¬ Á¿ × ï µ î ÷ í ¡ £ Î ì Éê £ ¬ Á¢ µ ¢ ÁTÜŠ Ãñ Èf‘ ô ¸ ®£ ¬ ¹ ï º ¥ £ ¬ ÅÑ
Í õ ¹ þ µ ¤ ŒOÓ š g• í ½µ £ ¬ ° µ ² ®¡ ¢ ° ¢ º ö Ì ¨ • KÖª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ º ÓÄÏ Ñý È˶ Î
á h• Pµ ÈÔp· QÉñ ®• ÕNÐ\£ ¬ · ü ÕD¡ £
° ËÔÂ¼× Ðç £ ¬ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂѦ ³ ¬ Ø£ ƒ º µ ÈÒÔ± ø Ó‘ ½ð ý XÐU¡ £
ˮΠ÷ Í Á¹ ÙÆÞ Éß ¹ • ÅÑ‘ ª ËΠ¡ • ú ¡ £
¾ÅÔ¸ ý ³ ½£ ¬ å ç Ðdz ö – |¾®¡ £ Õ÷ ¾’ Èf‘ ô Ò· ´ Ì ¸ £ ɽµ Èß Mñ ZÏ ó Áù ¡ £
º ÓÄÏ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ʶ þ ¸ ç µ ȸ ° ë …ÄÏ Ó• ÖTÍ õ é Ÿé Ÿ£ ¬ ƽÕÂÕþ ÊÂѦ ³ ¬ Ø£
ƒ º ¡ ¢ æ Ø£ ¶ ¼¸ ÷ ÃÔʧ , × ó Ø©„ ¢ µ õ “ , …¢ Öª Õþ ʸ ß ° ¢ ¿ µ ÊÜÙTÐý ŽŸÖ®× ï ¡ £
¶ ¬ ʮԱ û Òú Ë· £ ¬ ÒÔç ܃ Èð ‡ ¡ £ Ôö Ã÷ Äê º £ ß \¼Z  ‘ ° Ù¶ þ Ê®Èfʯ ¡ £
¼º ËÈ£ ¬ ¾’ ‡ ø Dz ʹ • í Ø• · ½Î ï £ ¬ Î ì Òú £ ¬ ë …ÄÏ Î ä ¶ ¨ · ÐUÇõ Ⱥ „ t• í Ø• · ½
Î ï ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ± û Ðç £ ¬ ÒÔš qð ‡ ½û á „ ¾Æ¡ £ ³ Úɽ• ÉÖ®½û ¡ £
ʮһ Ô¶ ¡ Î ´ £ ¬ „ ¢ ‡ ø ‚ Ü¡ ¢ Ò² Ï Èº ö ¶ ¼Œ¢ ÈfÈË£ ¬ ° Ë´ Ì ¡ ¢ ° ¢ Ëþ ³ à Œ¢
Î å ǧ ÈË£ ¬ Ó‘ ËÎ ‡ ø • ú ¡ ¢ Éß ¹ • ¡ ¢ Á_ƒ º Çõ ° ¢ Å®µ È¡ £ Î ì Éê £ ¬ á æÈËË{Ù‡ ÂÊ
µ ¤ ê – Èý Ê®Áù ¶ ´ • í ½µ ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂ¼× Ðç £ ¬ ¶ ¨ • Š ¸ `± I—l¸ ñ ¡ £
Áù Äê ´ º Õý ÔÂÒÒËÈ£ ¬ • xÍ õ ¸ Ê´ Ì Âé × ä ¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ Ãü ½- Õã ÐÐÊ¡ ƽÕÂ
Õþ Ê° ¢ ÑYŒ£ î I½- Õã Ø” Ùx¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ ½- ÄÏ É®Ê¯ × æß M¸ æÖì Çå ¡ ¢ • ˆ « • ² »
· ¨ Ê®ÊÂ, Ãü ¶ RÊ· Ì ¨ ¾Ï Ö®¡ £ µ Û† – Ì ¨ ³ ¼Ô» £ º ¡ ° ë Þ Â„ ½- ÄÏ ¸ » Ãñ ÇÖ• × Ãñ Ì ï £ ¬
ÖÂØš Õß Á÷ ¸ ß Þ Dá ã , Çä µ È„ Ö®· ñ £ ¿ ¡ ± Œ¦ Ô» £ º ¡ ° ¸ » Ãñ Æò × o³ Ö- t• ø £ ¬ ÒÀ
ÒÐÒÔÆÛØš Ãñ £ ¬ ¹ Ù¸ ®² » ÄÜÔ‘ ÖÎ £ ¬ ÒËÏ ¤ × · Ö®¡ £ ¡ ± µ Û¼´ Ãü ÐÐÖ® , Î ã Ô½Èý
Ô» ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ÖTÍ õ ÕæÍ ¯ × ø Õ_¸ æ• ú ÄÏ Í õ Ò² ÑYÖ» £ ¬ Ö† „ ¢ ‡ ø ‚ ÜÜŠ ÖÐ× ÔЧ ¡ £
¶ þ Ô¸ ý Î ç £ ¬ Ö† ÖTÍ õ ØÃÁ_ÓÚËÄ´ ¨ • ÄÜŠ × ÔЧ ¡ £ ± û Ðç £ ¬ ê „ Î ÷ ÐÐÊ¡ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 145¡ ¤

ƽÕÂÕþ ÊÂÒ² ËÙŽ§ ¶ ø ¡ ¢ …¢ Öª Õþ ÊÂÍ ô ¾SÇÚ£ ¬ º þ • VÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê„ ¢ ‡ ø
‚ ÜÍ ¬ Ó‘ Òà Þ É² » Ѧ £ ¬ Ò» ÇР Ò² ËÙŽ§ ¶ ø ¡ ¢ „ ¢ ‡ ø ‚ ܹ • ÖÆ¡ £ ÁTÓ‘ ° Ë° ÙÏ ±
‹ D£ ¬ Ãâ ÓÒØ©„ ¢ Éî µ ȹ Ù¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ µ Û² » Ô¥ £ ¬ á Œ¾©ŽŸÖØÇô Èý Ê®° ËÈË¡ £
ÊÇÔ£ ¬ Dz Ǭ Ó‘ Ì ” ÜŠ Õ÷ Òà Þ É² » Ѧ £ ¬ ÒÀÀý ½oÜŠ е ¼Zð A¡ £
Èý Ô¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ÒÔË®º µ ž Ä£ ¬ ´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ ¼× Òú £ ¬ º Ï ¼Àê » Ì ì ÉÏ µ Û¡ ¢
» ʵ Øì ó ì ¶ ÄÏ ½¼£ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à ¹ þ ´ Ì ¹ þ ŒO” z¼À ÊÂÊ¡ £
Ï ÄËÄÔ¶ ¡ î£ ¬ Çú Éâ ë …ÄÏ ÖT² ¿ ÐUÀô ¡ £ á Œ´ ó ¶ ¼ÝpÖØÇô Èý Ê®° ËÈË¡ £
¸ ý ³ ½£ ¬ ÉÏ ¶ ¼´ ó Ë®¡ £ Î ì × Ó£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Î å ÔÂÎ ì Éê £ ¬ Ì « • RŒ‹ µ î ž Ä¡ £
Áù Ô¹ ï º ¥ Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®£ ¬ Ì « Ê· Ôº ʧ ì ¶ Í Æò ž £ ¬ ÔtÖЕ ø Ê¡ × h× ï
ÒÔ„ ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ½¨ ¿ × × Ó• RÓÚ¾©ŽŸ¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ ° ²
ÄÏ ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¼° ñ ZÏ ó ¶ þ ¡ £
Çï Æß ÔÂÐÁÓÏ £ ¬ ½- Õã ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ʺ ö ¶ ¼² » ¶ ¡   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £
¾ÅÔ¼º ÓÏ £ ¬ ý ˆ Åd· Óž ÑÔÀ¨ Ãñ é gÍ ¯ ÄÐÅ®£ ¬ ÖÁÓК ¢ Æä × ÓÕß £ ¬ Ãü
ÕD  ‘ Ê× Õß Èý ÈË¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂ¼× × Ó£ ¬ ¸ ÄÕã – |Ðû Î ¿ ˾  ‘ Ðû Î ¿ ˾¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®£ ¬ á ã ÖÎ ‘ cÔª ¡ £
ÁTÜŠ ƒ ¦ Ëù £ ¬ Á¢ Í Í ƒ ¦ ÜŠ Ãñ ¿ ‚ ¹ ÜÈf‘ ô ¸ ®¡ £ Õã Î ÷ ÈËÁÖ¶ ¼à • ¸ æÁ®ÔLʹ • ˆ
« • ² ؽû • ø ¼° Í ÆËã µ ÛÎ å ÐУ ¬ ß \ʹ º Ï Ö» Òà ÛÀ« • ¾Ú“ Ï û }· ¨ £ ¬ ë · Ì ¨ Ê¡ ¹ Ù
Í ¬ ¾Ï Ö®¡ £ ± û × Ó£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
ʮһ ÔÂ¼× Î ç £ ¬ „ ¢ ‡ ø ‚ Üñ ÔŒ¢ ËÎ ¹ â ÅcÉß ¹ • µ È‘ ð £ ¬ ´ ó ” ¡ Ö®¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬
Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ʺ Ï ´ ð Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £
Ê®¶ þ Ô¸ ý Éê Ë· £ ¬ ë …ÄÏ µ ØÕð ¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ÓÖÕð ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ º â ÖÝÙ\Ô¬
Ë´ Ò» µ È· ü ÕD¡ £ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ ÈÕ³ ¼• í ³ ¯ ¡ £
Æß Äê ´ º Õý ÔÂÒÒî£ ¬ ¼®Öì Çå £ ¬ • ˆ « • ¼ÒÙY¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ¶ ¨ Ãñ ¹ Ùê ‡ Í ö
× ÓŒO£ ¬ ½µ × æ¸ ¸ Öȶ þ µ ÈÊa” ¢ ¸ ñ ¡ £
¶ þ ÔÂÈÉÐç £ ¬ ÔtÖЕ ø Ê¡ Ì - ÖT˾Èß † T¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ƽÕÂÕþ Ê¡ ¢ ÐÐÉÏ
¶ ¼Áô ÊØľ° Ë´ Ì É³ £ ¬ ê „ Î ÷ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê° ¢ ÀÏ Í ß ¶ ¡ • K  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 146¡ ¤

ÊÂ; ½- ÄÏ ÐÐÌ ¨ ¶ RÊ· ÖÐØ©ÉÐÎ Ä  ‘ ÖЕ ø × ó Ø© £ » ½- Õã ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ʶ -
Ê¿ Õä   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ¶ ¨ ÖЕ ø Ê¡ × Ô× ó ¡ ¢ ÓÒØ©Ï à ÒÔÏ Â£ ¬ ƽ
ÕÂÕþ ʶ þ † T£ ¬ × ó ¡ ¢ ÓÒØ©¸ ÷ Ò» † T£ ¬ …¢ Öª Õþ ʶ þ † T£ ¬   ‘ ° ˸ ®¡ £ ¼º î£ ¬
ÊÌ ¶ RÊ· ¶ ä Ì ¨   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ± O² ì ¶ RÊ· ¶ Å¿ Ï ˜ ‹ µ ÈÛÀÌ « ¸ µ
Í ê • ÉÊÜÖì Çå ¡ ¢ • ˆ « • ÙV£ ¬ ² » ˆ ó ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ÖIÖЕ ø Ê¡ Ô» £ º ¡ ° ± ÈÓÐÒÔš q
ÕnÔö ÁwÏ £ Çó ¾ô ÙpÕß £ ¬ ´ Ë· ÇÞ å ¿ ËÓÚÃñ £ ¬ º Î • Ķ ø ³ ö £ ¿ × Ô½ñ ³ ý Ôª î ~Í â £ ¬
Î ð ÒÔÔö Áw  ‘ Õý ” µ ¡ £¡ ± ½- ÄÏ Ø” Ùx¿ ‚ ó ä ¸ ®¼° ¶ ¼Ë®Ó¹ Ì ï ˾¡ ¢ ÐÐÍ ¨ Õþ Ôº ¡ £
Èý Ô¸ ý Òú £ ¬ Dz º ÂÌ ì Í ¦ ¡ ¢ Ëþ ³ ö µ ÈÊ®ËÄÈËÐû “ á Ñ- ÐÐÖT µ À£ ¬ ÈÔÏ Â
Ôt½ä ï † Ö®¡ £ ¶ ¼³ Ç» ð ¡ £ á ã ¸ ÊÃCÃCÕþ Á®ÔL˾ÖÎ ¸ ÊÖÝ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ÖЕ ø ƽ
ÕÂÕþ ʲ ®î † ¡ ¢ Áº µ « • ¡ ¢ ¶ Î Ø‘ ¡ ¢ ° ¢ ÑYœ† Ë_ÑY£ ¬ ÓÒØ©° ˶ ¼ñ RÐÁ£ ¬ × ó
Ø©Ô¹ Ų » » ¨ £ ¬ …¢ Öª Õþ ÊÂÃÔ¶ ø » ð Õß ¡ ¢ • ˆ ˹ Á¢ • K× ø ÊÜÖì Çå ¡ ¢ • ˆ « • ÙV
Ãâ ¹ Ù£ ¬ º é ¾ý Ï é   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ ÔtÔ» :
‘ cÙpÐÌ ÁP£ ¬ ‡ ø Ö®´ ó ± ú £ ¬ ¶ þ Õß ² » ¿ ÉÆ« • U¡ £ ë Þ × Ô¼´ Î » ÒÔ• í £ ¬ ã ¡
× ð Â}× æ³ É‘ —£ ¬ ƒ ž Óö ³ ¼Ï ¡ £ Æ· ¾ô ÒÔ˜ sÆä Éí £ ¬ µ “ ÙnÒÔº ñ Æä ¼Ò¡ £ ÆÚì ¶
ÂÄÕý · î ¹ « £ ¬ ÓÐñ Ô‡ ø Õþ £ ¬ ° ÙÐÕÓÖ° ² £ ¬ ÒÔ· Që Þ ‘ Ñ£ ¬ ² » „ Õ³ ö ´ Ë¡ £ Èô ƽ
Õ² ®î † ¡ ¢ ° µ ¶ ¼´ Ì £ ¬ ÓÒØ©° ˶ ¼ñ RÐÁµ È£ ¬   Iº ë ¾WÙV£ ¬ Ãɱ Î ÉÏ Ï Â£ ¬ ÒÔ
ÖÂÕþ ʧ Æä ƽ£ ¬ Ãñ ÊÜÆä ± × ¡ £ ½ñ ÒѼ®› ]¼ÒÙY£ ¬ Í ¶ Êù ß …ß h£ ¬ Ã÷ Õý Æä × ï ¡ £
ÓÃÊǸ ü • ˆ £ ¬ ÒÔÇå Êü „ Õ¡ £ Dz ʹ Ѳ Ðп ¤ ÒØ£ ¬ † – Ãñ ¼² ¿ à £ ¬ · Ö„ eÊç í « ¡ £
ÒÔ½ü Äê Ëù ¶ ¨ ÚE× ï —lÀý £ ¬ » ¥ ÓÐÝpÖØ£ ¬ Ì Øë · ÖЕ ø ¼¯ × h£ ¬ × Ã¹ Å× ¼½ñ   ‘
Ê®¶ þ Õ¡ £ ÓÖÒÔ¹ ÙÀô Ùº ± ¡ £ ¬ ² » ÄÜð BÁ®£ ¬ ¾©³ ¯ ° Ù˾£ ¬ ÔÂÙº Ö®Í â £ ¬ Ôö
½oµ “ Ã×; Í â ÈÎ ¹ ÙŸo¹ « Ì ï £ ¬ ¹ Ù˜ Ë“ ܹ « Ì ï £ ¬ ŸoÌ ï „ tÁ¿ Ö§ µ “ Ã× ¡ £× Ô½ñ
¼º ʼ£ ¬ · ² ÔÚƒ ÈÍ â Óй ÙÊØÕß £ ¬ Ï ´ ÐÄœì ‘ ]£ ¬ ¹ « ÇÚ· î š £ ¬ ÖÎ Ãñ ¾ù ƽ£ ¬
ŸoÙÂÎ á Ãñ ÖØÀ§ £ ¬ ʽ· û Î ¯ ÈÎ ØŸ³ ÉÖ®Òâ ¡ £
ÒÒËÈ£ ¬ š ¢ Ç° ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ ÓÒØ©„ ¢ Éî ¡ £ ÁTë …ÄÏ Õ÷ ¾’ · ÖÊ¡ ¡ £ Î ì Éê £ ¬
² · Ì mÞ É¡ ¢ Ž[ã Cµ Èß M¡ ¶ ´ ó Ò» ½yÖ¾¡·£ ¬ Ùný VÓв î ¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ ÖTÍ õ Ó š g
× ø Õ_¸ æÖTÍ õ Ó Ó £ ¬ Ö† º þ • VÜŠ Ç° × ÔЧ ¡ £ ¼× Òú £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Ï ÄËÄÔ¹ ï º ¥ £ ¬ Õ÷ ê • Ì ì Ï é ¡ ¢ • ˆ ¿ × ŒO¡ ¢ ¹ ù ó Þ ÖÁ¾©ŽŸ £ ¬ Ì ì Ï é ¡ ¢ ¿ ×ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 147¡ ¤

ŒO  ‘ ¼¯ Ùt´ ó ŒWÊ¿ £ ¬ ó Þ   ‘ ÕÑÎ Äð ^´ ó ŒWÊ®£ ¬ ½ÔÉÌ × hÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬
Éß ¹ • ½µ ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ Éß ¹ • · ü ÕD¡ £ ½û ¹ ÜÃñ ¹ Ù´ ò Á¿ ÜŠ È˵ Ø®€¡ £
Î å Ô¶ ¡ Î ´ £ ¬ ÖTÍ õ ´ ² Ø£ ƒ º Èë ÓP¡ £ ÒÒî£ ¬ Á¢ º Í ÁÖÐû ˾¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®£ ¬
º ö ´ Ì ³ ö ß bÊÚÖЕ ø × ó Ø©£ ¬   ‘ Ðû Î ¿ ʹ ¶ ¼Ôª Ž› ¡ £
é cÔÂÎ ì Î ç Ë· ¡ £ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ÈÉÐç £ ¬ ½û ÜŠ Ãñ · ¸ Çú ¸ · ÁÖ• R¡ £ ¼º ËÈ¡ £
Õ÷ ÖTÍ õ ØÃÁ_¡ ¢ ÕæÍ ¯ Èë ÓP¡ £ ÓÒØ©Ï à Í ê • É× ä ¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ ƽÕÂ
Ò² ËÙŽ§ ¶ ø Èë ÓP£ ¬ « I½ð Î å ° Ùƒ É¡ £ µ ÛÔ» £ º ¡ ° ´ ËÇä µ ÈЧ ËÀËù « @Õß ¡ £¡ ±
Ùnâ nƒ ” Ö®¡ £
Áù Ô¹ ï ËÈ£ ¬ ÅÑÐUÐÛ´ ì ½µ ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ Ãü ¿ ɲ ®¡ ¢ ° ¢ º ö Ì ¨ µ ÈÕû ï † º Ó
Î ÷ ÜŠ Ê¡ £
Çï Æß Ô± û Òú £ ¬ ¹ þ ´ Ì ¹ þ ŒO  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ¡ ¢ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ± û × Ó£ ¬
ë · ¼¯ Ùt¡ ¢ º ² ÁÖÔº ÀÏ ³ ¼î A× h³ ¯ Õþ £ ¬ Æä ð NÈý Æ· ÒÔÏ ÂÄê Æß Ê®Õß £ ¬ ½ÔÉý
É¢ ¹ ÙÒ» µ ÈÖÂÊË¡ £ ÁTß |– |Ðû Î ¿ ˾¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ÅÑÍ õ º VÍ Û¡ ¢ ² ì ° ˶ ø ¡ ¢ • í
ÑYÌ û ľƒ º µ ȽÔÕˆ ½µ £ ¬ Ôt° ² Î ÷ Í õ ÖÃñ _‚ ÷ ÒÔÙ¹ Æä • í ¡ £ Î ì Òú £ ¬ ÅÑÐUÂé
´ Ì ½µ £ ¬ « IÍ ¯ ÄÐÅ®¶ þ ° ÙÈË£ ¬ ½ð Î å ° Ùƒ É£ ¬ ¼° ñ RÅ£ Ñò £ ¬ …sÖ®¡ £ ÊÇÔ¡ £
” à ʹ ÙÌ û ľƒ º ² » » ¨ µ Èʹ ¸ ß û • £ ¬ ˆ Ì Æä Þ ¬ ³ ¼Ê¯ ë м° ë Ð× ÓÌ ì Ña¸ ° ¾©ŽŸ¡ £
° ËÔÂÐÁî£ ¬ µ ØÕð £ ¬ Æ½ê – ¡ ¢ Ì « Ô- ÓÈÉõ ¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ ¾’ ‡ ø « Iñ ZÏ ó ËÄ¡ £
¾ÅÔÂÎ ì Î ç £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ± ø ² ¿ ÉЕ ø Ó Ó Ì û ľƒ º ʹ ¸ ß û • £ ¬
ˆ Ì Æä ‡ ø Ï à …ÇÆí ¸ ° ¾©ŽŸ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ ÈÕ³ ¼Èë ³ ¯ £ ¬ ÔtÖ¹ Ö®¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÐÁî£ ¬ Ñ}Á¢ ê „ Î ÷ Ðж RÊ· Ì ¨ ¡ £ ÐÌ ² ¿ ÉЕ ø Ëþ ² ì ƒ º ¡ ¢ º ² ÁÖ
Ö± ŒWÊ¿ Í õ ¼sʹ ¸ ß û • ¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ Ö» ¶ ø º Ï º ö Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ ¸ ÄÆÕ
¶ ¨ ¸ ®  ‘ ÆÕ¶ ¨ · £ ¬ ÒÔÐUÇõ ÈÝÜÚÆÞ ß m¹ à ‘ ¿ ‚ ¹ Ü£ ¬ Åå » ¢ · û ¡ £ ¸ Ä” ¢ ÖÝ·
  ‘ ” ¢ ÄÏ µ ÈÌ ŽÖT² ¿ ÐUÒÄÐû “ á ˾¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ º ² ÁÖ‡ ø Ê· Ôº ß MÌ « × æ¡ ¢ Ì « × Ú¡ ¢
¶ ¨ × Ú¡ ¢ î £ × Ú¡ ¢ ‘ —× ÚÎ å ³ ¯ ¡ ¶ Œ• ä › ¡·¡£
ʮһ ÔÂ¼× Òú £ ¬ • Kº £ µ Àß \¼ZÈf‘ ô ¸ ®  ‘ º £ µ À¶ ¼ä î ß \Èf‘ ô ¸ ®¡ £ Òà
Æò ² » Ѧ Ù\µ ³ Î º ‚ ܵ Ƚµ Ê®¶ þ ÔÂ¼× Éê Ë· £ ¬ Ôtƒ È¿ ¤ š q± Ȳ » µ Ç£ ¬ Æä Ãñ ÒÑ
Ãâ ² î á æÕß £ ¬ • KÃâ Æä Ì ï × â ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ³ Ú¾©ŽŸ¾ÆÕn¡ £ ÐÁá h£ ¬ Ãâ í ˜ Ôª µ ÈÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 148¡ ¤

· ± ¾Äê å Í ¶ • ¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ÒÔÞ Dß \„ Ú£ ¬ Ãâ ˼¡ ¢ ² ¥ ¶ þ ÖÝ£ ¬ ³ ½¡ ¢ ã ä µ È· ¶ •
¼ZÒ» Äê £ ¬ ³ £ ¡ ¢ å ¢ Èý · ÖÖ®Ò» £ ¬ Ì Ô½ð Õ¾‘ ô Ÿo· Nµ è Õß Ãâ Æä ë sÒÛ¡ £
ÊÇÄê £ ¬ ÖTµ À· î ʹ Ðû “ á £ ¬ ÁTÚEÀô Ò» Èf° Ëǧ ËÄ° ÙÆß Ê®Èý ÈË£ ¬ Õ÷
ÚEËÄÈfÎ å ǧ ÈË° ÙÁù ʮΠå å V£ ¬ Œ• Ô©ª zÎ å ǧ Ò» ° ÙÆß Ê®Áù Ê¡ £
° ËÄê ´ º Õý ÔÂ¼× Òú £ ¬ å ç Ðdz ö ì ¶ ¿ ü ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ÒÔž Ä®• µ þ ÒŠ £ ¬ ÔtÐô
Ãñ ë [£ ¬ Ê¡ ÐÌ ÁP¡ £ ³ ý É« Ä¿ ÈËÍ â £ ¬ Ô-   ‘ É®µ ÀÕß £ ¬ Èô ƽ‘ ô ¶ ¡ ¶ à ² î ÒÛ² »
ȱ £ ¬ ¼° ÓÐÀ¥ ÖÙÊÌ ð B¸ ¸ ĸ Õß £ ¬ · ½ÔSô ¢ Ì ê ¡ £ · ² Í ý « IÌ ï Í Á¡ ¢ ɽˆ ö ¡ ¢ ¸ G
ÖÎ ¡ ¢ Ï £ ˆ Dá è Ãû Ø• Àû Õß £ ¬ Ï ¤ ½û Ö® ¡ £ Æ½ê – ¡ ¢ Ì « Ô- ƒ É· Ãâ ² î ¶ • Èý Äê £ ¬
ÉÏ ¶ ¼¡ ¢ ¡ Åd¡ ¢ ÑÓ° ² ¡ ¢ ´ ó Í ¬ ¡ ¢ ± - ÃÏ ¡ ¢ ÐlÝx¡ ¢ Õõ ¡ ¢ Õæ¶ ¨ ¡ ¢ º ÓÄÏ ¡ ¢
° ² Î ÷ µ È· Ãâ ¶ þ Äê £ ¬ ± £ ¶ ¨ ¡ ¢ º Óé gƒ É· Ãâ Ò» Äê ¡ £ ½- ÄÏ µ è ‘ ô Ë½× â Ì « ÖØ£ ¬
ÒÔÊ®· Ö  ‘ ÂÊ£ ¬ œp¶ þ · Ö£ ¬ Öø   ‘ Áî ¡ £ ÈÔ³ Úɽˆ ö ¡ ¢ º Ó² ´ Ö®½û ¡ £ Æä Ì ï Õ¬
Ö®ÔA£ ¬ ³ ý Æõ ¼s· ÖÃ÷ £ ¬ ÒÀÀý Ùn½oÍ â £ ¬ Æä ð N± MÐи ï “ ÜÖT· ¡ £ × ï Çô Á®
ÔL˾· Ö„ eŒ• ä › £ ¬ ÝpÕß › QÖ®£ ¬ ÓÐÒÉÕß · Ö¾ß Ê¼Ê£ ¬ Éê Ì ¨ Ô” × —¡ £ ¸ ý Éê £ ¬
ë …ÄÏ í ˜ Ôª Í ¬ Öª ÒË“ á ÊÂËÎ ° ¢ Ö؈ Ì Æä Êå ¸ ¸ ¡ • ú • í « I¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ ½û å dÖì
Çå ¡ ¢ • ˆ « • × å ŒÙ¡ £ ± û Òú £ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©¡ ¢ Ì « ÆÍ Çä Ëþ ˼² » » ¨   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬
½- ÄÏ ÐÐÌ ¨ ¶ RÊ· ÖÐØ©ÚwÈʘ s  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Æ½ê – µ ØÕð ¡ £
¶ þ ÔÂ¼× Î ç £ ¬ á ã ½¨ ¿ µ × · Á®ÔL˾ ÖÎ å ¸ ‡ ø ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼
Èö ÑYÐUß M½ð • ø ¡ ¶ ÊÀ× æŒ• ä › ¹ • Î Ä¡ · Ò» ƒ Ô£ ¬ • hÎ Ä¡ ¶ Œš ä › ¡ · ° ËÊ®ƒ Ô¡ £
± û Î ç £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Èý ÔÂÎ ì ³ ½£ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©ÉÐÎ ÄÆò ÖÂÊË£ ¬ ² » ÔÊ¡ £ ÔtÊÜÐû ë · ² » ¸ ° ÈÎ
Õß £ ¬ ÓÀ² » ” ¢ Óá £
Ï ÄËÄÔ¶ ¡ Î ´ £ ¬ · Ö½Ì ‡ ø × ÓÉú ì ¶ ÉÏ ¶ ¼¡ £ ± û Òú £ ¬ ½û ¼{ú —ú _ÈËž E½o
ä • ñ R¡ £
Î å Ô¹ ï Î ´ Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ÁT¸ £ ½¨ ¶ ¼Þ Dß \û }ʹ ˾¡ £ ÊÇ
Ô£ ¬ ÁØÓê £ ¬ º Ó› QÏ é · û ¡ ¢ Ì « ¿ µ ¡ ¢ « @¼Î ¡ ¢ ê – Î ä µ È¿ h¡ £
Áù Ô¶ ¡ ÓÏ £ ¬ Èê ŒŽ¿ hÑý ÈËÀî ² Üó Hµ ÈÍ ý ÑÔµ ÃÌ ì • ø » ó Ð\£ ¬ · ü ÕD¡ £
Çï Æß ÔÂÐÁÓÏ £ ¬ ÁT½- » ´ µ ÈÌ ŽØ” Ùx¿ ‚ ¹ Ü¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ ÖTÍ õ º Ï Ù• Dz ʹÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 149¡ ¤

Èë Ø• ¡ £
° ËÔ£ ¬ ¿ ¹ ÖÝ» ð ¡ £
¾ÅÔ¹ ï á h£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ² ®î † ¡ ¢ Áº µ « • Ñ}  ‘ ÖЕ ø
ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ° ˶ ¼ñ RÐÁ  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬ ÃÔ¶ ø » ð Õß   ‘ ÖЕ ø …¢ ¸ ÷ Õþ Ê£ ¬
½- ÕãÐÐÊ¡ ƽÕ° ¢ÑY ‘ ÖЕ øƽÕÂÕþÊ¡ £¸ ýÎ ç£ ¬‘ ô² ¿ÉЕ ø• ˆ ü Ì   ‘ ÖÐ
• ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ ÅÑÍ õ ² ì ° ˶ ø ¡ ¢ ¶ ä Í ß µ È• í ½µ ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÐÁî£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ Ðû » Õʹ ¡ ¢ ´ ó ¶ ¼× oé L‰Û  ‘
ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬ ê „ Î ÷ ÐÐÊ¡ ÓÒةÓ š g  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø
Dz ʹ Èë Ø• ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ · â » ÊÖ¶ º £ ɽ  ‘ ‘ Ñå ¸ Í õ ¡ £ Î ì Ðç £ ¬ ÕÈÁ÷ …ÇÆí ¡ ¢ ʯ
Ì ì Ñaµ Èì ¶ ° ² Î ÷ ¡ £
ʮһ ÔÂÈÉ× Ó£ ¬ ÖÆÓÃÔº ʹ º ö à • ¡ ¢ º ² ÁÖÖ± ŒWÊ¿ ÁÖÔª “ á Î ¿ ¸ ß û • ¡ £
Î ì ³ ½£ ¬ Î ä ‚ ä Çä è F¹ ŵ þ ¶ ø   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÐÁá h£ ¬ · â ÖTÍ õ ³ ö ² ®  ‘ Í þ Î ä Î ÷ ŒŽÍ õ ¡ £
¾ÅÄê ´ º Õý ÔÂÈÉÉê £ ¬ ³ Ú¾©ŽŸ¾Æ½û ¡ £
¶ þ Ô¶ ¡ ÓÏ £ ¬ · â ÖTÍ õ Í ê • É  ‘ Ðl° ² Í õ £ ¬ ¶ ¨ ß hÍ õ Ž[ľº ö ¶ ø   ‘ Í þ ¶ ¨
Í õ ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ Ôt¶ RÊ· Ì ¨ ¡ ¢ º ² ÁÖÔº ¡ ¢ ‡ ø Ê· Ôº ¡ ¢ ¼¯ ÙtÔº ¡ ¢
Áù ² ¿ ÅeÎ å Æ· ÒÔÉÏ Á®ÄÜ× RÖÎ ó wÕß Èý ÈË£ ¬ ÐÐÊ¡ ¡ ¢ ÐÐÌ ¨ ¡ ¢ ¸ ÷ · Ðû Î ¿ ˾
ÅeÎ å ÈË¡ £ ´ ó ¶ ¼¡ ¢ ÉÏ ¶ ¼¡ ¢ ¡ ÅdÈý · Ãâ ± ¾Äê ² î ° l¡ ¢ ¶ • ¼Z£ ¬ ¸ ¹ ÑY¸ ÷ ·
Ãâ ° ü ã yÙº â n£ ¬ ½- ÄÏ µ è · N¹ ÙÌ ï Ãâ × â ¶ • Èý · Ö£ ¬ Ç° Äê Í Ï Ç· ² î ¶ • Õn³ Ì • K
ÐÐî ÃÃâ ¡ £ ë · ÓÐ˾· Ǽ± Ö®„ Õ£ ¬ Î ã Éú ÊŸ©” _£ ¬ С × ï ¼´ ÅcÊè › Q£ ¬ Î ð ½û
Ï µ ¡ £ ö Š ¹ ѹ ª š ³ £ Äê ð B• ú Í â £ ¬ ÿ ÈËÙnÖÐâ nÊ®ƒ É £ ¬ ¹ Ù˾³ £ ¼Ó´ æ† – £ ¬
Äê ° ËÊ®ÒÔÉÏ ´ æÊÌ ¶ ¡ Ò» Ãû £ ¬ ¾ÅÊ®ÒÔÉÏ ´ æÒ» Ãû £ ¬ Ãâ Æä ² î ÒÛ¡ £ Á÷ Ãñ ² »
ÄÜÑ}˜ IÕß £ ¬ ¹ Ù˾³ £ ¼Óƒ ž Ðô £ ¬ î Š · N¹ ÙÌ ï Õß £ ¬ Ãâ ² î ¶ • Î å Äê ¡ £ ÊÇÔ£ ¬
º ö à • × ä ì ¶ ¸ ß û • ¡ £
Èý Ô¶ ¡ Î ´ Ë· £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ˜ ÐÃܸ ± ʹ ¸ ß Åd  ‘ ÖЕ ø ƽ
Í ö Õþ Ê£ ¬ ÈÔ˜ ÐÃÜÔº ¸ ± ʹ ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÒÒÓÏ £ ¬ ´ ó Í ¬ · µ ØÕð £ ¬ ÈÀ• ]Éá ŸoËã £ ¬ ‰º ËÀ¶ þ ǧ ð NÈË¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 150¡ ¤

‘ ÑÈÊ¿ hµ ØÁÑ£ ¬ œ¥ º ÚË®¡ £ ¼º á h£ ¬ – |´ ¨ · ÐUÇõ ° ¢ ¿ û • í « I· ½Î ï ¡ £
Î å ÔÂÎ ì Éê £ ¬ Õ÷ ê „ Î ÷ Èå Ì á ÅeÊ’ Û¸ ¡ ¢ ¸ ° ê I£ ¬ Ãü ÓÐ˾½oÒÔ° ² ܇ ¡ £
Î ì Î ç £ ¬ ¸ ĸ ÷ µ ÀÃCÕþ Á®ÔL˾  ‘ Ô” ÐÌ Ó^² ì ˾¡ £ ÒÔµ ØÕð £ ¬ ¸ ÄÆ½ê –   ‘ • x
å ¸ · £ ¬ Ì « Ô-   ‘ ¼½å ¸ · ¡ £
Áù Ô± û × ÓË· £ ¬ ÒÔÁ¢ » ÊÌ « × Ó¡ £ Dz ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ¹ þ Øݹ þ ŒO¸ æê » Ì ì
ÉÏ µ Û£ ¬ ¶ RÊ· è F¹ ŵ þ ¶ ø ¸ æÌ « • R¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ Á¢ » Ê× Óµ ‰۠ ‘ Ì « × Ó¡ £ Ùn¸ ß
Äê ² ¯ Óв î ¡ £ Т × Ó¡ ¢ í ˜ ŒOÁ¿ ² ÄÈÎ Óá £ ÓHÄê Æß Ê®„ eŸoÊÌ ¶ ¡ Õß £ ¬ • Ľü
ß w³ ý ¡ £ Í â ÈÎ Î å Æ· ¹ ÙÒÔÏ Â£ ¬ • KœpÒ» ÙYÖÂÊË¡ £ ¹ ÙÖ¹ Ò» × Ó³ ÐÊaÕß £ ¬ Ãâ
ƒ ˜ ʹ ¡ £ ¼ÒØš ½H½KÉí ° ë Ùº £ ¬ Æä ¾« Á¦ Î ´ Ë¥ Õß ä › ÓÃÖ®¡ £ × ï Çô Î å Äê ÒÔÉÏ £ ¬
³ ý • º ÄæÍ â £ ¬ Òɲ » ÄÜ› QÕß á ŒÖ®¡ £ Á÷ ÈËÁ¿ Òƃ ȵ Ø¡ £
Çï Æß ÔÂÐÁº ¥ £ ¬ ʼÁ¢ ½¼‰¯ ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ´ ó Ë¾Í ½¶ Î Ø‘ ¡ ¢ ÖЕ ø ÓÒØ©° Ë
¶ ¼ñ RÐÁ• K  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ …¢ Öª Õþ ʺ Ï ´ Ì ÐU× Ó  ‘ ÓÒØ©£ ¬ …¢ Öª Õþ
ÊÂÃÔ¶ ø » ð Õß   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ ¬ …¢ × hÖЕ ø Ê¡ ÊÂÒ² Ï È² ®º ö   ‘ …¢ Öª Õþ Ê¡ £
° ËÔ¶ ¡ á h£ ¬ ½oÇú ¸ · • Rž ¢ ’ ß ‘ ô ¡ £ ÒÔÉÐÕä Êð ³ ö Î å ǧ í • ¹ ©¼Àì ë ¡ £
ÊÇÔ£ ¬ š wÀ• ¡ ¢ ê • Öݺ Ó› Q¡ £
¾ÅÔÂÎ ì Éê £ ¬ µ Û¶ R‰Ûå ¸ Œm£ ¬ ÊÜÖTÍ õ ¡ ¢ ° Ù¹ ÙÙRÂ}ÕQ¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ܇
ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÐÁËÈ£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ñ €ñ R° ´ Ì æ² » » ¨ × Ôº VÍ Û• í
š w¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ÖIÖЕ ø Ê¡ ¡ ¢ ˜ ÐÃÜÔº ¡ ¢ ¶ RÊ· Ì ¨ Ô» £ º ¡ ° Ê¡ ÖÐÊ  ÓÒØ©Ï à
¹ þ Øݹ þ ŒO¿ ‚ ² ã ¬ × Ôá á ÓÃÈË£ ¬ · ÇÅc¹ þ ´ Ì ¹ þ ŒO¹ ² × hÕß £ ¬ Ï ¤ ÁTÖ® ¡ £¡ ±
ÐÁá h£ ¬ Ñ}ÒÔÔ” ÐÌ Ó^² ì ˾  ‘ Á®ÔL˾¡ £
ʮһ Ô¶ ¡ Î ´ £ ¬ ÁTÄÏ ³ Ǿ¯ Ѳ Ôº ¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ ì ë ê » Ì ì ÉÏ µ Ûì ¶ ÄÏ ½¼£ ¬
” zÌ « Î ¾ÓÒØ©Ï à ¹ þ Øݹ þ ŒO£ ¬ × ó Ø©Ï à º Ǻ ö Ì ¨ £ ¬ ¶ RÊ· ´ ó · ò è F¹ Å µ þ ¶ ø   ‘
Èý « I¹ Ù¡ £
Ê®¶ þ Ô± û × Ó£ ¬ ¾©ŽŸµ ØÕð ¡ £ ‘ cÒú £ ¬ » ÊÌ « × Ó× ä ¡ £
Ê®Äê ´ º Õý ÔÂÈÉÒú Ë· £ ¬ ÉÌ û • ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ ÔtÔLÇfÂ}
» ʺ ó ¡ ¢ ÕÑî £ í ˜ Â}» ʺ ó ¡ ¢ á ç ÈÊÔ£ Â}» ʺ ó ƒ x· ¶ ÖÐÍ â Ö®Õþ £ ¬ ÒÔ‚ ä ¼oä › ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 151¡ ¤

¶ ¡ î£ ¬ · â ñ €ñ Rº Ï ² ®  ‘ ÕÑÎ ä ¿ ¤ Í õ ¡ £   I‡ ø × ÓŒW¡ £
é cÔÂ¼× Î ç £ ¬ Ç° ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂè F¸ ç ¡ ¢ ½- Õã ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂê AÑY¡ ¢
º ÓÄÏ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê° ¢ É¢ • K  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ÐÐÒËÕþ Ôº ʹ • ˆ é ‚ ¡ ¢
ËÄ´ ¨ ÐÐÊ¡ × ó Ø©¶ Å˼¾´ • K  ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ ¬ …¢ × hÖЕ ø Ê¡ Ê„ ¢ Ô´   ‘ ÖЕ ø
…¢ Öª ÕþÊ¡ £
¶ þ Ô± û ³ ½£ ¬ · â ØÃÁ_  ‘ æ‚ å ¸ Í õ ¡ £ ÊÇÔ• xå ¸ ¡ ¢ ¼½å ¸ ¶ þ · µ ØÕð ¡ £
º VÍ ÛDz ʹ • í ÆÚ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ Ô¹ Ų » » ¨   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ
¶ ¼¡ £ Èý Ô¼º î£ ¬ á ǹ Ň ø Dz ʹ • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ‘ ]´ ó ¶ ¼Çô á ŒÉÏ ¶ ¼
ËÀ× ï Èý ÈË¡ £
Ï ÄËÄÔ¸ ý × ÓË· £ ¬ ÔtÄä ú —È®Õß ÔO¼ÒÙDÖ®° ë ¡ £ ÈÉÐç £ ¬ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡
ƽÕÂÕþ ÊÂÒ² ËÙŽ§ ¶ ø Ó‘ Á_ÐÛÖÝâ kÐU£ ¬ « @Æä Ê× ° ¢ ° î ý ˆ £ ¬ ” ØÖ®¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬
Á¢ À¥ ɽ¡ ¢ ¼Î ¶ ¨ µ ÈÌ ŽË®ÜŠ ÉÏ Èf‘ ô · û ¡ £
Î å ÔÂÐÁÎ ´ £ ¬ ¾©ŽŸº µ ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂËþ ¸ ç º ö Ì ¨ ¡ ¢ Ëþ ØÝ
º £ • KÖª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ · â ñ €ñ Rè Fľ¶ ø   ‘ å § ê – Í õ £ ¬ ¹ « Ö÷ æ ¸ ç Ì ¨   ‘ Û² ‡ ø
´ ó é L¹ « Ö÷ ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ÔtÓÒ³ ÐÏ à ¹ þ Øݹ þ ŒO¡ ¢ × ó Ø©Ï à ° ¢ º ö Ì ¨ µ ÈÕû ï † Êü
Õþ ° Ù˾ÇÚ¶ è £ ¬ Ï ¤ ÒÔÃû „ ¡ £
Áù ÔÂÈÉÐç £ ¬ • í ° ² · ¿ ‚ ¹ Üá ¯ ÐÛÅÑ£ ¬ Î ´ Ž× Dz Æä × Ó• í ½µ ¡ £ Ñ}Á¢ » ´
Î ÷ µ ÀÃCÕþ Á®ÔL˾¡ £
Çï Æß ÔÂÐÁËÈ£ ¬ á ŒÖT· × ï Çô £ ¬ · ² ³ £ Éâ Ëù ² » Ô- Õß ½ÔÉâ Ö®¡ £
° ËÔÂÈÉÒú £ ¬ é _³ É· µ ØÕð £ ¬ ‰Ä¹ ÙÃñ • ]Éá ŸoËã £ ¬ ‰º ËÀ¹ ÊÇØÍ õ å ú
Ò² ÑYÍ ê µ ÈÎ å ǧ ð NÈË¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ÖØÐÞ Î ÄÐû Í õ • R³ É£ ¬ ÐÐá Œµ ì ¶ Y¡ £
¾ÅÔÂÈÉÉê £ ¬ ÖTÍ õ º VÍ ÛDz ʹ ÙRÂ}ÕQ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ ÈÕ³ ¼Èë
³ ¯ ¡ £
¶ ¬ ʮԶ ¡ Î ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £
ʮһ Ô¼º ËÈ£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ Î ä ² ý · » ð ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÒÒî£ ¬ µ Û² » Ô¥ ¡ £ ± û Òú £ ¬ Ðû Õþ ʹ ɳ µ ĵ ȶ \Ï ÂÌ « • R¡ £ ¹ ï
º ¥ £ ¬ - ‚ ÖÝÄÇÅî ¶ ´ ÐUÇõ Í õ Πĺ Î µ È× ÷ • y£ ¬ · ü ÕD¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 152¡ ¤

ʮһ Äê ´ º Õý Ô± û Òú Ë· £ ¬ µ Û´ ó • u¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ ± Àì ¶ Óñ µ ÂĬ ¡ £ ÔÚÎ »
Ê®ÓÐÈý Äê £ ¬ Äê ËÄÊ®Óж þ ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ Ôá Æð Ý‚ · Y¡ £ ¾ÅÔÂÈÉÉê £ ¬ ÉÏ × ð Õž
Ô» š JÃ÷ • VТ » ʵ Û£ ¬ • RÌ – ³ É× Ú£ ¬ ‡ ø ÕZÔ» Í ê • ɺ V» ʵ Û¡ £
Ê· ³ ¼Ô»£ º ¡ ° ³ É× ÚÏ ¯ Ç° ÈËÖ®˜ I£ ¬ Òò Æä ³ É· ¨ ¶ ø “ pÒæÖ®£ ¬ Î ö н¿ Ë
º É£ ¬ µ ÛŸoʹ ÑÉ¡ £ Í í Äê Œ‹ ¼² £ ¬ ² » Ôç › QÓ‹ Ó‹ ‚ ÷ Î » Î ä × Ú£ ¬ ʹ Ò× ÊÀÖ®á á £ ¬
ÓHÙFÏ à ÒÄ£ ¬ µ œÑÓĸ º ó ¡ £ ± ¯ · ò £ ¡ ÒÔÌ ì × ÓÖ®× ð £ ¬ ¶ ø ² » Äܱ £ Æä å ú Æ¥ £ ¬
ØM· Çá á ÊÀÖ®Òó è bÔÕ ¡ £¡ ±ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 153¡ ¤
¾í Ê®Î å ± ¾¼oµ ÚʮΠå

Î ä × Ú

Î ä × ÚÈÊ» ÝÐû Т » ʵ Û , ÖMº £ ɽ , í ˜ × Ú´ ð ØÝÂé ° ËÀ- µ Ú¶ þ × ÓÒ² ¡ £ í ˜
× ÚÈý × Ó: é LÔ» Î º Í õ ° ¢ ľ¸ ç £ ¬ Æä ĸ Î ¢ ; µ ÛÅcÈÊ× Ú½ÔÕÑ« IÔª Â}» ʺ ó º ê
¼ª ØÝÊÏ Ëù ³ ö , Ëù Ö^ÅdÂ}» ÊÌ « º ó Ò² . µ ÛÒÔÖÁÔª Ê®° ËÄê Æß ÔÂÊ®¾ÅÈÕÉú ¡ £
³ É× Ú´ ó µ ÂÈý Äê £ ¬ Ãü µ Û´ ú å ¸ ß hÍ õ é Ÿé Ÿ³ ö æ‚ ± ± ß …£ ¬ ¶ RÅÑÍ õ º £ ¶ ¼¡ £
ËÄÄê ° ËÔ£ ¬ Ч º £ ¶ ¼ì ¶ é Ÿ„ eÁÐÖ®µ Ø¡ £ Î å Äê £ ¬ º £ ¶ ¼Âʺ VÍ Ûµ È´ ó ÅeÈë
¿ Ü¡ £ ° ËÔÂË· £ ¬ Åcº £ ¶ ¼‘ ð ÓÚè Fˆ Ô¹ Åɽ£ ¬ ” ¡ Ö®¡ £ Ô½¶ þ ÈÕ£ ¬ º £ ¶ ¼Ï ¤ Ð\
• í ¹ ¥ £ ¬ ´ ó ‘ ð ì ¶ º Ï ´ Ì º Ï Ëþ ¡ £ Í õ ŽŸÊ§ Àû £ ¬ µ ÛÓH² ý ʸ ʯ £ ¬ Í ¶ ÖTÍ õ ¡ ¢ ñ €
ñ RÒÔ³ ö ¡ £ Ã÷ ÈÕÑ}‘ ð £ ¬ Í õ ŽŸ· ÖÎ å ê   £ ¬   ‘ º £ ¶ ¼Ëù ³ Ë£ ¬ µ ÛÍ » ³ ö ” ³ ê ‡ Ö®
á á £ ¬ È« ŽŸ¶ ø · µ ¡ £ º £ ¶ ¼¶ ÝÈ¥ £ ¬ Ðý ² ¡ ËÀ¡ £
° ËÄê ʮԣ ¬ · â ‘ Ñå ¸ Í õ £ ¬ Ùn½ð Ó¡ £ ¬ ʳ Èð ÖÝÁù ÈfÎ å ǧ ‘ ô £ ¬ š q½H
Î å ‘ ô ½z¼° ŽÅ² ¯ ǧ Æ¥ ¡ £ ¾ÅÄê Æß Ô£ ¬ ÖÃÍ õ ¸ ®¹ Ù¡ £ • rº £ ¶ ¼× Ó² ì ° ˃ º “ í
Æä ¸ ¸ Ð\£ ¬ ë m¼{¿ î £ ¬ ² » ¸ ÊÈë ³ ¯ ¡ £ Ê®Äê Æß Ô£ ¬ µ Û× ÔÓ º ö ˼Ȧ Ö®µ Ø× ·
² ì ° ˃ º µ ÜÎ ÓÁ_˼£ ¬ « @Æä ÆÞ æÛÝwÖØ¡ £ ° ËÔ£ ¬ Òu² ì ° ˃ º ÓÚÒ² ƒ º µ Ä° Ù
º Ó£ ¬ ± M· ý Æä Ð\¡ £ ² ì ° ˃ º ± ¼ÓÚº VÍ Û¡ £ ÖTÍ õ Ã÷ ÑYè Fľƒ º ¡ ¢ ° ¢ ô ” » Òµ È
Ï ¤ ½µ ¡ £ ¶ ¬ £ ¬ ñ vì ¶ ° ´ Å_ɽ£ ¬ “ ô ² ì ° ˃ º µ ܶ dÇú œç £ ¬ × ß Ö®£ ¬ ± ± ß …Ï ¤ ƽ¡ £
ʮһ Äê ´ º Õý Ô£ ¬ ³ É× Ú± À£ ¬ × ó Ø©Ï à ° ¢ º ö Ì ¨ µ È• “ Ö\Í Æ³ É× Ú» ʺ ó
² ®ÑÀÎ á ÊÏ · QÖÆ£ ¬ ÒÔ° ² Î ÷ Í õ ° ¢ ë y´ ð ÝoÖ®¡ £ » ʵ Ü• ÛÓý Àè ° Î Á¦ ° Ëß _· î
ÅdÂ}Ì « º ó Èë ¶ ¨ ƒ Èë y£ ¬ ˆ Ì ° ¢ º ö Ì ¨ µ Èš ¢ Ö®£ ¬ Dz ʹ Ó- µ Ûì ¶ ± ± ß …¡ £ ¼È¶ ø
Ì « º ó Òâ ª qÔ¥ £ ¬ ʹ ÈÕÕß Í Æµ Û¼° » ʵ ÜÖ®ÐÇÃü £ ¬ † – Ëù ÒËÁ¢ ¡ £ Ô» £ º ¡ ° ÖØÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 154¡ ¤

¹ â ´ ó » ÄÂä ÓО Ä£ ¬ ì ¹ ÃÉ× ÷ ج ì ñ ¾Ã ¡ £¡ ± Öع â £ ¬ µ ÛÄê ŽÖ ; ì ¹ ÃÉ £ ¬ » ʵ Ü
Äê ŽÖÒ² ¡ £ Ì « º ó » ó Æä ÑÔ£ ¬ Dz ½ü ÊÌ Í Ð  – ÖIµ Û : ÈÕÕß Ëù ÑÔß \ì ñ ÐÞ ¶ Ì £ ¬
² » ¿ ɲ » ˼¡ £ ÊÇ• r£ ¬ µ ÛÒÑÖÁº Í ÁÖ£ ¬ Ö^¿ µ ÑYÓ Ó Ô» £ º ¡ ° Î Òº ´ ¶ Rß …Úï £ ¬
ÇÚ„ ÚÊ®Äê £ ¬ ÓÖÎ » ¾Óµ Õé L£ ¬ Éñ Æ÷ ‘ ª š wì ¶ Î Ò¡ £ ½ñ ´ ó á á ÒÔÐÇÃü ÐÝ¾Ì   ‘
ÑÔ£ ¬ Ì ì µ Àã ÃÁ£ ¬ ° ² ÄÜÔ¥ Öª ´ Ë¡ £ ´ ù ÈÎ ÊÂÖ®³ ¼£ ¬ Ôì ¼é Ö\ÒÔ» ó Â}  ¶ ú ¡ £
Èê   ‘ Î ÒÍ ù ² ì Ö® ¡ £¡ ± ÷ ã ÑYÓ Ó ¼ÈÐУ ¬ µ ÛÂÊ´ ó ÜŠ ÓÉÎ ÷ µ À£ ¬ ʹ ÖTÍ õ ° º
¹ þ ÓÉÖе À£ ¬ ´ ² Ø£ ƒ º ÓÉ– |µ À£ ¬ · ÖÚ…ÉÏ ¶ ¼¡ £ ¿ µ ÑYÓ Ó Èë ÒŠ Ì « º ó £ ¬ Êö
µ ÛÒâ ¡ £ Ì « º ó ã µ È» Ô» £ º ¡ ° ´ ËÎ Ò  ‘ Ì « × Óß h‘ ]¶ ú ¡ £ ½ñ ÖTÍ õ ¡ ¢ ´ ó ³ ¼× hÒÑ
¶ ¨ Ì « × Ó£ ¬ ² » ËÙ• í º Î   ‘ £ ¿ ¡ ±
Î å Ô£ ¬ µ ÛÖÁÉÏ ¶ ¼¡ £ » ʵ Ü· î Ì « º ó • í • þ £ ¬ × ó ÓÒ² ¿ ÖTÍ õ ®…ÖÁ¡ £ ÄË
• U³ É× Ú» ʺ ó ² ®ÑÀÎ á ÊÏ ³ ö ¾Ó– |° ² ÖÝ£ ¬ ˆ Ì ° ² Î ÷ Í õ ° ¢ ë y´ ð ÖÁÉÏ ¶ ¼£ ¬ ¾ã
ÙnËÀ¡ £ ¼× Éê £ ¬ µ Û¼´ Î » £ ¬ ÊÜÖTÍ õ ° Ù¹ Ù³ ¯ ÙRÓÚ´ ó ° ² é w¡ £ ÔtÔ» :
Î ô Î ÒÌ « × æ» Êµ ÛÒÔÎ ä ¹ ¦ ¶ ¨ Ì ì Ï Â£ ¬ ÊÀ× æ» Êµ ÛÒÔΠĵ ÂÇ¢ º £ ƒ È£ ¬ ÁÐ
Â}Ï à ³ У ¬ ا ÑÜŸo½®Ö®ì ñ ¡ £ ë Þ × ÔÏ Èº ú £ ¬ “ á ÜŠ Ë· · ½£ ¬ ´ ù Œ¢ Ê®Äê £ ¬ ÓH
¶ R¼× ë У ¬ Á¦ ‘ ð …s” ³ Õß ŒÒÒÓ¡ £ · ½ÖT· ª ƒ ȸ ½£ ¬ ß …ÊÂÒÔå ¸ £ ¬ å á „ Œm܇
Ñç ñ {£ ¬ ÄËÓÐ× ÚÊÒÖTÍ õ ¡ ¢ Øž ÆÝÔª „ ì £ ¬ Ï à Åc¶ ¨ ² ß ì ¶ º Í â ð £ ¬ û yÒÔë Þ   ‘
ÊÀ× æ² ÜŒOÖ®µ Õ£ ¬ ÒÔ¹ ¦ ÒÔÙt£ ¬ Ò˵ ÇÌ « Œš ¡ £ ë Þ Á®× ŒÎ ´ å Ø£ ¬ ÖÁì ¶ ÔÙÈý ¡ £
ß €ÖÁÉÏ ¶ ¼£ ¬ × ÚÍ õ ¡ ¢ ´ ó ³ ¼Ñ}Õˆ ÓÚë Þ ¡ £ é gÕß £ ¬ ¼é ³ ¼³ ËÏ ¶ £ ¬ Ö\  ‘ ² » ܉£ ¬
Ù‡ × æ× ÚÖ®ì `£ ¬ ĸ µ Ü• ÛÓý Àè ° Î Á¦ ° Ëß _· AÃü Ì « º ó £ ¬ ¹ § ÐÐÌ ì ÁP¡ £ ƒ Èë y
¼Èƽ£ ¬ Éñ Æ÷ ² » ¿ ɾÃÌ “ £ ¬ º Ï Ô~„ ñ ß M£ ¬ Ô‡ Òâ Òæˆ Ô¡ £ ë Þ Ãã á ß Ý› Çé £ ¬ ì ¶
Î å Ô¶ þ ʮһ ÈÕ¼´ » ʵ ÛÎ » ¡ £ ÈÎ ´ ó ÊØÖØ£ ¬ Èô ÉæœY± ù ¡ £ ŒÙË÷ þ Ö®ë …³ õ £ ¬
Æä ÅcÃñ ¶ ø ¸ ü ʼ£ ¬ ¿ É´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £
½Ì Óý ŒWУ È˲ Å£ ¬ ÒÔ‚ ä ß ª Óã ¬ Ï µ ¼®Èå ‘ ô î ÃÃâ ë sá æ² î ÒÛ¡ £ ‘ nÐô
± ± Í ¥ ‘ ð Ê¿ £ ¬ ÈÔ½û ¹ ÜÜŠ ¹ Ù¡ ¢ Š Wô ” ¹ Ù· ÇÀí ¿ Æ” _¡ £ ½› ß ^ÜŠ ñ R£ ¬ ÄÁð Bñ „
ñ RÈ˵ È£ ¬ Î ã µ Ô _Ãñ ¡ £ ÖTÉ« È˵ ÈÎ ð µ Ã„ eÍ ¶ ‘ ô Ãû £ ¬ Ó° ± ܲ î á æ£ ¬ Òà ² »
µ ÃŒ¢ Í Áµ ØÍ ý Ô~³ Ê« I¡ £ ƒ ž Ðô Ãɹ ÅÕ¾³ à £ ¬ ÈÔ½û ¸ ÷ Í ¶ Ï Âž E½oä • ñ R¡ £ Áx
· ò ¹ • ‹ D¡ ¢ Т × Óí ˜ ŒO£ ¬ ¾ß Œ• ÒÔ„ £ ¬ „ e¼Ó¶ ÷ Ùn¡ £ ÉÏ ¶ ¼¡ ¢ ´ ó ¶ ¼¡ ¢ ¡ ÅdÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 155¡ ¤

Èý · Ãâ ² î ¶ • Èý Äê ¡ £ Æä ð N· · Ö£ ¬ Á¿ ÝpÖØî ÃÃâ £ ¬ ë …ÄÏ ° Ë· ¬ Ì ï ˆ ö µ ض ø £ ¬
Ãâ ² î ° lÒ» Äê £ ¬ • KÃâ · eÄê å Í Ç· ¡ £ ö Š ¹ ѹ ª š ² » ÄÜ× Ô´ æÕß £ ¬ ³ £ ¼Ó´ æ† – ¡ £
ß M‘ ô Ñ}˜ IÕß £ ¬ Ãâ ² î ¶ • Èý Äê ¡ £ ± » ž ÄÖ®Ì Ž£ ¬ ɽˆ ö º þ ² ´ Õn¶ • ™à ÐÐÍ £ ÁT£ ¬
  Øš Ãñ ’ ñ È¡ ¡ £ ¸ ÷ Ì Žè FÖÎ ¡ £   ÈËÉ¿ Þ k¡ £ Ãû ɽ´ ó ´ ¨ ¡ ¢ Â}µ ÛÃ÷ Í õ ¡ ¢ ÖÒ
¾Þ ÁÒÊ¿ ÝdÔÚì ë µ ä Õß £ ¬ ¹ ÙÀô “ ñ ÈÕÖ¼À¡ £ Æä ð NÃñ é gÀû º ¦ £ ¬ Óк Ï ÅdÐÞ
Õß £ ¬ ÖЕ ø Ê¡ º Ë× h× à „ ¡ £ ÊÇÈÕ£ ¬ × · × ð » Ê¿ ¼´ ð ´ Ì Âé ° ËÀ-   ‘ » ʵ Û£ ¬ × ð
» Ê¿ ¼Ôª å ú º ê ¼ª ØÝÊÏ   ‘ » ÊÌ « º ó . ÔtÔ» : Éw„ Т ÖÎ Ì ì Ï ÂÕß £ ¬ Í õ Õþ Ëù ß x£ ¬
ð BÒÔÌ ì Ï ÂÕß . × ð · Q  ‘ ´ ó . Ž§ ³ ÐÏ Èµ £ ¬ Òú ½Bا » ù £ » • í ÕÑ¿ ¼Ö®é Lß `£ ¬
Ù‡ ´ Èé • Ö®º Vì ï £ » · ½ÑÜŸo½®Ö®‘ c£ ¬ ê „ Ùˆ ó ± ¾Ö®Çé ¡ £ Ö” ÒÀÏ È³ ¯ ³ É‘ —£ ¬
× · × ð » Ê¿ ¼Ô» » ʵ Û£ ¬ × ð Ì « ĸ Ôª å ú Ô» » ÊÌ « º ó , Æä ‘ ª Ðе ä „ ž , ÒÔ´ Î ÅeÐС £
Èɳ ½£ ¬ ¼ÓÖª ˜ ÐÃÜÔº ʶ ä ƒ º ¶ ä º £ Ì « ¸ µ £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ¹ þ Øݹ þ ŒO
´ ð Øݺ ± Ì « ± £ £ ¬ • Kä › ÜŠ ‡ ø ÖØÊ¡ £ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂËþ ØÝ º £   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à £ ¬
î A˜ ÐÃÜÔº ¡ ¢ ÒË» ÕÔº º à ¡ £ Í ¬ Öª » ÕÕþ Ôº Ê´ ² Ø£ ƒ º ¡ ¢ Ò² ¿ É„ ž ô ” º ö ³ à ° ¢
ɳ ² » » ¨ ¡ ¢ ½- Õã ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÃ÷ ÑY² » » ¨ • K  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ½- Õã
ÐÐÊ¡ × ó Ø©„ ¢ Õý   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ ¬ ß bÊÚÖЕ ø × ó Ø©š J² ì ¡ ¢ ¸ £ ½¨ µ ÀÐû Î ¿ ʹ
Ò² Ï ÈÌ û ľƒ º • K  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ ¢ Ðж RÊ· ÖÐØ©Ëþ ˼² »
» ¨   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ƽÕÂÕþ Ê´ ² Ø£ ƒ º Ðý ¸ ÄÖª ˜ ÐÃÜÔº Ôº Ê¡ £ Ì ØÊÚÆò Ì ¨
ÆÕ• ú ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÑÓ• Uʹ ³ - ƒ º ³ à ¡ ¢ Í ¬ Öª º Í ÁÖµ ÈÌ ŽÐû Î ¿ ˾ÊÂËþ
º £ • K  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ° ¢ ÑY  ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £ Ó Ó   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ÊÇÔ£ ¬
ë · ¸ ß û • Í õ Í õ ÈÕ³ ¼š w‡ ø ¡ £ ƽÕÂÕþ ÊÂÈö ÇÚÌ û ľƒ º £ ¬ º ² ÁÖŒWÊ¿ ¹ ù Øž æ‚ “ á
¸ ß û • ¡ £ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ʺ Ï É¢ ³ ö   ‘ ß |ê – ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê¡ £
Áù Ô¹ ï ÒÑË· £ ¬ Á¢ » ʵ Ü• ÛÓý Àè ° Î Á¦ ° Ëß _  ‘ » ÊÌ « × Ó£ ¬ Êܽ𠌚 £ ¬
ÔtÔ» : ë Þ ³ ÐÁÐÂ}Ö®ÙOÖ\£ ¬ …f× ÚÍ õ Ö®Òî ´ ÷ £ ¬ ± ØÖ” ÓHÙtÖ®Í Ð £ ¬ ¹ ² ³ É
À^Êö Ö®¹ ¦ ¡ £ ĸ µ Ü• ÛÓý Àè ” _Á¦ ° Ëß _ÐÔ· AœØΠģ ¬ ÐÐÈ« Т ¾´ £ ¬ Ùí Öø ÖÒ
ÇÚÖ®¹ • £ ¬ ËØÃ÷ ÖÎ Àí Ö®· ½£ ¬ ÝdÎ ©¾¸ • yÖ®Êâ „ ì £ ¬ ʽ· û Ôª Á¼Ö®ä × Ãü £ ¬
ÄË× ñ Ô£ » ʾӖ |ŒmÅfÖÆ£ ¬ ÓÚÁù ÔÂË· µ ©ÊÚÒÔ» ÊÌ « × ÓŒš £ ¬ ÙÂî IÖЕ ø Ö®
„ Õ£ ¬ ÈÔ¼æå ¶ ÃÜ֮˾£ ¬ · ËÌ Øº VÐÖµ ÜÓÑ• ÛÖ®Çé ¡ £ Œ• ÒÔÑÜ× Ú¶ Å¡ ² ý Ö®ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 156¡ ¤

¸ £ ¡ £
¼× Î ç £ ¬ ½¨ ÐÐŒmì ¶ Í ú Ø£ ² ì ¶ ¼Ö®µ Ø£ ¬ Á¢   ‘ Öж ¼¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ÉÏ » Ê¿ ¼
× ð Õž Ô» ÕÑÂ}ÑÜТ » ʵ Û£ ¬ • RÌ – í ˜ × Ú£ ¬ ´ ó Ðл ʵ Û× ð Õž Ô» š JÃ÷ • VТ » Ê
µ Û£ ¬ • RÌ – ³ É× Ú£ ¬ Ôª å ú º ê ¼ª ØÝÊÏ Ê§ ‘ z´ ð ÑY× ð Õž Ô» Ø‘ ´ Èì oܲ » ʺ ó ¡ £
Е Óh• RÜQí ˜ × ÚÓÚ³ É× ÚÖ®ÉÏ ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ Á_Á_˹ Ðû Î ¿ ʹ Î ÓÁ_˼  ‘ ÖЕ ø × ó
Ø©¡ £ ÖT˾  » ÊÌ « × Ó¸ ÷ ÖÃÒ» ÈË¡ £ ¹ ° ÐlÖ± ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ ñ RÖ\ɳ ½ÇÓhŒÒ„ Ù£ ¬
ß bÊÚƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÈÉÒú £ ¬ × ó Ø©Ï à Ëþ ´ Ì º £ ¼ÓÌ « ± £ ¡ ¢ ä › ÜŠ ‡ ø ÖØÊ£ ¬ ¼æ
Ì « × ÓÌ « ŽŸ¡ £ ¹ ï î£ ¬ Á¢ Õ² ÊÂÔº ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ ƽÕÂÕþ Ê¡ ¢ Ðк Í ÁÖÐû Î ¿ ʹ
¶ ¼Ôª Ž› º ©Øݺ Ï ƒ º £ ¬ Í ¨ Õþ ʹ ¡ ¢ Î ä ‚ ä Ôº Çä Ì û ľƒ º ² » » ¨ £ ¬ • KÖª ˜ ÐÃÜÔº
Ê¡ £ Î ì Éê £ ¬ Ì ØÊÚÉг ËÇä Ë÷ Ì mÞ É¡ ¢ ´ ² Ø£ ƒ º • K  ‘ ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ´ ó Í ¬ Í Í
ƒ ¦ ÜŠ Ãñ ¿ ‚ ¹ ܸ ®ß _ô ” » ¨ ³ à ÇÓÑYÐg¶ ¡   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ÐÁî£ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂ
Õþ ÊÂÓ » ¢ Ó ³ ö   ‘ ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ · â » ÊÃÃÏ é Øݼª   ‘ ô ”
‡ ø ´ ó é L¹ « Ö÷ £ ¬ ñ €ñ Rä ü ° ¢ ² » ØÝ  ‘ ô ” Í õ ¡ £ ë · ˜ ÐÃÜÔº ã ŒÕ{ÜŠ ¹ Ù× ñ ÊÀ× æ
¶ ¨ ÖÆ¡ £ ½ü ÊÌ Î ð ÝmÓÐÕˆ ¡ £ ÜŠ ¹ ÙÔS¸ ¸ × ÓÐÖµ ÜÒuš £ ¬ ½ü ÊÌ ² » µ ÃÔ®ÒÔ  ‘
Àý ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ¶ RÊ· ´ ó · ò Ëþ ˼² » » ¨ ¡ ¢ Ó Ó • Kß bÊÚ× ó Ø©Ï à ¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ¸ ß
û • Ç° Í õ Í õ ÈÕ³ ¼ß M· â ž cê – Í õ £ ¬ ¼Óé _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ ¢ Ì « × ÓÌ « ¸ µ ¡ ¢ ÉÏ Öù ‡ ø ¡ ¢
ñ €ñ R¶ ¼Î ¾£ ¬ Èë ÖЕ ø Ê¡ …¢ × hÕþ Ê¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ å ¸ ß hÍ õ é Ÿé Ÿ³ ö ß M· â å ¸ Í õ ¡ £
¸ ý Éê £ ¬ ß bÊÚ× ó Ø©Ï à Ëþ ˼² » » ¨   ‘ ÓÒØ©Ï à ¡ £
Æß Ô¹ ï º ¥ Ë· £ ¬ · â ÖTÍ õ ¶ dØÝ  ‘ ô ô Í õ ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ¶ RÊ· ´ ó · ò è F¹ ŵ þ
ƒ º µ ÈÒÔ¼´ Î » ¸ æÌ ì µ Øì ¶ ÄÏ ½¼¡ £ ± û Òú £ ¬ Ç° ÖЕ ø …¢ Öª Õþ ÊÂÚwÈʘ s  ‘ Ì «
× ÓÕ² Ê¡ £ Ì « ¸ µ ÓÒØ© Ï à ¹ þ ´ Ì ¹ þ ŒO¡ ¢ × ó Ø©Ï à Ëþ ´ Ì º £ ¾CÀí ÖЕ ø Êü „ Õ¡ £
¼º ËÈ£ ¬ Á¢ ŒmŽŸ¸ ®¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ¶ RÊ· ´ ó · ò è F¹ ŵ þ ƒ º µ ÈÒÔ¼´ Î » ¸ æÌ « • R¡ £
¹ ï ÓÏ £ ¬ Á¢ º Í ÁÖÐÐÖЕ ø Ê¡ ¡ £ Ì « ŽŸÔ³ à ² ì ƒ º   ‘ ÐÐÊ¡ ÓÒØ©Ï à £ ¬ ÖЕ ø ÓÒ
Ø©Ï à ¹ þ Øݹ þ ŒO  ‘ × ó Ø©Ï à £ ¬ ÒÀÇ° Ì « ± £ ¡ ¢ ä › ÜŠ ‡ ø ÖØÊ¡ £ ± û × Ó£ ¬ ½- Õã
ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂËþ ʧ º £ ÑÀ¡ ¢ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê´ ² Ø£ ƒ º   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £
¶ ¡ á h£ ¬ · â ÖTÍ õ ° ˲ » ɳ   ‘ ý RÍ õ £ ¬ ¶ ä Áм{  ‘ • ú Í õ £ ¬ µ þ ÑY¸ ç ƒ º ² » » ¨   ‘
± ± å ¸ Í õ £ ¬ Ì « ŽŸÔ³ à ² ì   ‘ ä ¿ ê – Í õ ¡ £ ¼ÓƽÕÂÕþ ÊÂÓ » ¢ Ó Ì « Î ¾¡ £ ÖЕ øÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 157¡ ¤

× ó Ø©Ï à Ëþ Øݺ £   ‘ ÖÐ • ø ÓÒØ©Ï à £ ¬ ¶ RÊ· ´ ó · ò Ëþ ˼² » » ¨   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à £ ¬
Õã ½- ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂ½Ì » ¯ ¡ ¢ º ÓÄÏ ½- ± ± ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê· ¨ º ö ô ” ¶ ¡ • K  ‘
ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ƽÕÂÕþ ÊÂè Fľµ þ ƒ º ³ ö   ‘ ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ¼º
î£ ¬ ¼¯ ÙtÔº ʹ „ e² » » ¨   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©Ö» ƒ º º Ï
ÀÉ  ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ ¼ÓÖÁÂ}Î ÄÐû Í õ × ð Ì –   ‘ ´ ó ³ ÉÖÁÂ}Î ÄÐû Í õ ¡ £
ÖÃÐй ¤ ² ¿ ì ¶ Öж ¼¡ £ Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÒ² ƒ º ¼ª Äá Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¶ RÊ· ÖÐ
Ø©Í õ ‰Û¡ ¢ Õã ½- ÐÐÊ¡ × ó Ø©º ÂÌ ì Í ¦ • K  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ¶ RÊ· ´ ó · ò
è F¹ ŵ þ ƒ º µ È£ ¬ ÒÔ¼´ Î » ¸ æÉç ð ¢ ¡ £ ¼× Éê £ ¬ Õ° ˼¶ ¡ ʹ Î ÷ Óò ¡ £ ± û Ðç £ ¬ Í ¬
Öª Ðû » ÕÔº ʲ ª Á_´ ð ʧ   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Êš J² ì ³ ö   ‘ ËÄ´ ¨
ÐÐÊ¡ × ó Ø©¡ £ ÐÁî£ ¬ ë · Ì ÆØ£ ¶ d¸ ÷ » ¨ ‘ ô ¼®ÒѶ ¨ £ ¬ Æä Èë ÖTÍ õ ¡ ¢ ñ €ñ R² ¿
Ï Â± ÜÒÛ¼° ð Ää Õß £ ¬ ½Ô× ï Ö®¡ £
° ËÔÂ¼× Î ç £ ¬ ë · ² » ÓÉÖЕ ø × à Õß £ ¬ Î ð Åc¹ Ù¡ £ Í â ÈÎ ¹ ÙΠ𠎧 Ï à ã • ¡ £
ÒÒÎ ´ £ ¬ ÖÎ • ø ÊÌ ¶ RÊ· Ø£ ² ®¶ ¼ØÝ  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ Î ì Ðç £ ¬ · â ¶ RÊ· ´ ó
· ò Ó Ó Ç؇ ø ¹ « ¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©ØÃÁ_Ì û ľƒ º ÒÔ‡ ø Î Ä× g¡ ¶ Т ½› ¡ ·
ß M£ ¬ ÔtÔ»£ º ¡ ° ´ ËÄË¿ × × Ó֮Π¢ ÑÔ£ ¬ × ÔÍ õ ¹ « ÖÁì ¶ Êü È˽Ԯ” ÓÉÊǶ ø ÐС £
Æä Ãü ÖЕ ø Ê× ¿ ¯ Ó¡ £ ¬ ÖTÍ õ ÒÔÏ Â½ÔÙnÖ® ¡ £¡ ± ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©Í õ ‰ÛÁT
  ‘ ¶ RÊ· ÖÐØ©¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂÆò Ì ¨ ÆÕ• ú ¡ ¢ ´ ² Ø£ ƒ º ¡ ¢ „ e² » » ¨
µ È• K¼ÓÌ « Î ¾¡ £ ÖЕ ø ÓÒØ©Ëþ º £ ¼ÓÌ « Î ¾¡ ¢ ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÖЕ ø × ó Ø©ØÃÁ_
Ì û ľƒ º   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ½û ÖTÉ« ÈËŽ§ ½ð ³ á µ ñ ñ í ” ¡ £
¾ÅÔÂ¼× × Ó£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ • rѲ á ÷ Èý ² » ØÝ£ ¬ º ² ÁÖŒWÊ¿ Í õ Î Ä
ÓÃÖGÔ»£ º ¡ ° Ï Èµ ÛЗ‰Ì ì Ï Â£ ¬ ± ÝÏ ÂѲ á ÷ ² » ÄÜ• r£ ¬ ŸoÒÔÎ ¿ ³ ¼Ãñ Í û £ ¬
ÒËÔç ß €¡ £¡ ± µ Û¼´ ÈÕß €´ ó ¶ ¼¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à Ëþ ´ Ì º £ ” zÌ « Î ¾£ ¬
Õˆ » Ê¿ ¼» ʵ Û¡ ¢ ´ ó Ðл ʵ Û× ð Õž ÓÚÄÏ ½¼¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ¼ÓËþ ´ Ì º £ ¡ ¢ Ëþ ˼² »
» ¨ Ì « Î ¾¡ £ ÈÉÉê £ ¬ Ëþ ´ Ì º £ · î ƒ ÔŒš £ ¬ ÉÏ » Ê¿ ¼˜ O´ ó Ðл ʵ Û× ð Õž ¡ ¢ • RÌ – £ ¬
ÓÖÉÏ ´ ó Ðл ʵ ÛÔª å ú º ê ¼ª ´ Ì ÊÏ × ð Õž £ ¬ Е ì ¶ Ì « • R¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ¸ ÄÌ « ³ £ ËÂ
  ‘ Ì « ³ £ ¶ Yƒ xÔº ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ¶ ¨ ÖЕ ø Ê¡ ¹ Ù  ‘ Ê®¶ þ † T : ÓÒØ©Ï à Ëþ Øݺ £ £ ¬
× ó Ø©Ï à Ëþ ˼² » » ¨ £ ¬ ƽÕÂÕþ Ê´ ² Ø£ ƒ º ¡ ¢ Æò Ì ¨ ÆÕ• ú Èç ¹ Ê£ ¬ ° ¢ ɳ ² » » ¨ ¡ ¢ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 158¡ ¤

Ëþ ʧ º £ ÑÀ  ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ² ª Á_´ ð ʧ ¡ ¢ „ ¢ Õý   ‘ ¹ ÅØ©£ ¬ º ÂÌ ì Í ¦ ¡ ¢ Ò² Ï È
Ì û ľƒ º   ‘ × ó Ø©£ ¬ ì ¶ è ° ¡ ¢ Ø£ ² ®¶ ¼´ Ì   ‘ …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¼× Éê £ ¬ Á¢ ÉЕ ø Ê× ¡ £
Ëþ Øݺ £ ¡ ¢ Ëþ ˼² » » ¨ ÈÔî IÖЕ ø Ê¡ £ ¬ Ó » ¢ Ó ¡ ¢ ½Ì » ¯ ¡ ¢ · ¨ ô ” º ö ¶ ¡ ÈÎ ÉÐ
• ø Ê¡ ¡ £ Ãü × ÔÅe¹ ٌ١ £ ± û Ðç £ ¬ ÖЕ ø ƽÈ× Õþ Ê„ e² » » ¨ ³ ö   ‘ ½- Õã ÐÐÊ¡
ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÐÁî£ ¬ ¶ RÊ· Ì ¨ ³ ¼ÖGÁ¢ ÉЕ ø Ê¡ £ ¬ µ ÛÔ» £ º ¡ ° Çä ÑÔÁ¼ÊÇ£ ¬
Ó » ¢ Ó ¡ ¢ ½Ì » ¯ ¡ ¢ · ¨ ô ” º ö ¶ ¡ ´ ËÈý ³ ¼Ô- ÈÎ Æä Ê£ ¬ ¹ à Ö® ¡ £¡ ±
¶ ¬ Ê®ÔÂÈÉÒú £ ¬ · â Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê´ ² Ø£ ƒ º   ‘ È݇ ø ¹ « ¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ ë · ê Ž
ê – · ¨ ŽŸÎ ð Ö]ÖTÍ õ ¡ ¢ ñ €ñ RÖ®é T¡ £ ± û Î ç £ ¬ ÔtÕû ï † Ì ¨ ¾V¡ £ · â ¶ RÊ· ´ ó · ò
è F¹ ŵ þ ƒ º   ‘ à i‡ ø ¹ « ¡ £ ÖÐÐlÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ ÙIÅ«   ‘ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £
ʮһ Ô¹ ï º ¥ £ ¬ æ‚ ß hÍ õ ÑÀº ö ¶ ¼ß M· â ³ þ Í õ ¡ £ ± û Òú £ ¬ ³ ¯ » ÊÌ « º ó ÓÚ
¡ ¸ £ Œm£ ¬ ÉÏ ƒ ÔŒš ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ ÔtÖЕ ø Ê¡ ¹ ÙÊ®¶ þ † T¡ £ Ó » ¢ Ó ÈÔ  ‘ Ðû Õþ
Ôº £ ¬ ½Ì » ¯ Áô ¾©ŽŸ£ ¬ Æä ð N¸ ÷ ÊÚš ÈÎ ¡ £ Î ì Òú £ ¬ ÊÚ» ÊÌ « × ÓÓñ ƒ Ô¡ £ ¼º î£ ¬
µ Û¶ R´ ó Ã÷ µ î £ ¬ ÊÜÖTÍ õ ¡ ¢ ° Ù¹ Ùñ {¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÐÁá h£ ¬ ÐÒ´ ó Â}‰ÛÈf° ² Ë¡ £ Ê· ² ¿ ÉЕ ø ² ì ÄËÊÚƽÕÂÕþ Ê£ ¬
î I¹ ¤ ² ¿ Ê¡ £ ½û • hÈË’ ¶ ¹ - ¼ý ¡ ¢ • —¹ - ¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ÔtÔ» : Ñö Î ©× æ× Ú‘ ª Ì ì
í ˜ ÈË£ ¬ Õ؆ ™½®Óî £ ¬ ÈAÏ ÄÒ» ½y£ ¬ Øè ² » ÂÊ• Ä¡ £ ´ þ “ Ë÷ þ ا ˆ D£ ¬ Àyâ ß
¾° Ãü £ ¬ × ñ ³ ÐDz Ó– £ ¬ ã ¡ Ľº é ÒŽ£ ¬ ì ó Ì è Î · ¾´ £ ¬ Î ´ Öª Øü • ú ¡ £ ÓÀ˼„ “ ˜ I
ÆDë y£ ¬ Ÿ¦ È» ÝFÄî ¡ £ ÈfÊÂÖ®½y£ ¬ ÔÚÓè Ò» ÈË¡ £ é gÕß £ ¬ š q± Ȳ » µ Ç£ ¬ Á÷
Ãñ Î ´ ß €¡ £ ÊÇÒÔØŸÈÎ ¹ Éë Ŷ ú Ä¿ ´ ó ³ ¼£ ¬ Ù• Ï å ¼Î é à £ ¬ º ú Ï ¦ Èë ¸ æ£ ¬ ˜ · Åc
ÂÊÍ ÁÖ®Ãñ £ ¬ ¹ ² ÓÃÖÎ ° ² Ö®» ¯ £ ¬ ß ƒ ŒŽß hÃC£ ¬ î ™² » í tš e¡ £ ¿ ɸ Ä´ ó µ ÂÊ®
¶ þ Äê   ‘ ÖÁ´ ó Ôª Äê ¡ £ ÕQ² ¼¾SÐÂÖ®Áî £ ¬ ʽ· û ÓÀ¹ Ì Ö®ÐÝ¡ £
· ² ¹ « Ê• K½› ÓÉÖЕ ø ¹ Å¿ É· ñ Ê©ÐУ ¬ ƒ ÈÍ â ´ ó С ÑÃé TÎ ã µ ø ô Խ„
× à ¡ £ ± O² ì ¶ RÊ· ¡ ¢ Á®ÔL˾‡ À¼mƒ ÈÍ â ¹ ÙÀô £ ¬ Äê ½K¿ ¼Æä µ î × î Õß Ò» ÈË£ ¬
ÒÔ‘ {÷ í Úì ¡ £ Õþ Áî µ Ãʧ ¡ ¢ ÜŠ Ãñ Àû ² ¡ £ ¬ ÔSÈËÉÏ • ø ê • ÑÔ¡ £ Èô ÑÔÔª ¿ ɲ É£ ¬
• KŸo× ï ØŸ£ » Èç Æä ¿ ÉÈ¡ £ ¬ ÖؼÓß wß ª ¡ £ Åà ð BŒWУ È˲ Å£ ¬ ÒÔ½è ß ª Óá £
Æä Ø• Åe· ¨ £ ¬ ÖЕ ø Ê¡ Àm× hÅeÐС £ „ ñ ÕnÞ rÉ£ £ ¬ Т µ ÜÁ¦ Ì ï Ö®ÈË£ ¬ Á¿ ¼Ó
ì º Ùp¡ £ ´ æÐô Ãɹ ÅÞ û ñ R³ à ¸ ÷ Òí ÜŠ È˼° ¸ ÷ Òí • hÜŠ ¡ £ ¹ ÜÜŠ ¹ ÙÅe· ÅÜŠ ÈËÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 159¡ ¤

å XÎ ï £ ¬ Ôt• ø µ ½ÈÕ£ ¬ ± MÐг ý Ãâ ¡ £ µ ä ÙuÓH¶ ¡ £ ¬ Ï ¤   ˆ A¾Û£ ¬ ƒ r² » × · ß €¡ £
‡ ú « Cï w· Å£ ¬ Î ã µ Ãñ v” _° ÙÐÕ¡ £ ò Œ‘ ô Î ã µ ÃÍ ¶ ³ ä ÇÓ´ õ ¡ ¢ ú —· ¿ × ÓÃû É« £ ¬
Ó° ß M² î á æ¡ £ Õ¾³ à Ï û · ¦ £ ¬ Ñö ÖЕ ø Ê¡ ¡ ¢ Í ¨ Õþ Ôº Ï ÈŒ¢ ‘ ô ¿ Úº Ï • ã ½ØÑa£ ¬
± ÛÔOî ^Ä¿ £ ¬ Æä Õû ÖÎ ÊÂÀí ´ Î µ ÚÅeÐС £ ½û ² ¶ Ò° Î ï µ ØÃæ£ ¬ ³ ý ÉÏ ¶ ¼¡ ¢ ´ ó
Í ¬ ¡ ¢ ¡ ÅdÈý · Í â ¡ £ ´ ó ¶ ¼Ö܇ ú ¸ ÷ ½û Î å ° ÙÀï ¡ £ Æä ð N½û ” à Ì ŽËù ¼° ɽˆ ö ¡ ¢
º Ó² ´ ¡ ¢ Ì JÊŽ£ ¬ • Ké _½û Ò» Äê £ ¬   Ãñ ² ɲ ¶ ¡ £ Ãñ ‘ ô Á÷ ÒÆ£ ¬ Ëù ÔÚ¹ Ù˾Πð
Åc± ¾¹ Ü‘ ô Ò» ó w¿ ÆÕ÷ ¡ £ Æä Ô- ¼®¹ Ù˾£ ¬ ÓÃÐÄÕÐÕT£ ¬ Î ã ÇÖ• × Ëù Å× Ì ï ®b¡ £
ƒ ÈÍ ¥ × ÷ · ð Ê£ ¬ Î ã á ŒÖØÇô £ ¬ ÒÔÝpÇô ´ ú Ö®¡ £ Ž[æ‚ ¡ ¢ º £ ž ^£ ¬ ï LŽŸ¡ ¢ Óê
ŽŸ¡ ¢ À× ŽŸ£ ¬ ÓÐ˾• • ý SÖ¼À¡ £
ÖÁ´ ó Ôª Äê ´ º Õý ÔÂÐÁÓÏ £ ¬ Çú Éâ ¶ RÊ· Ì ¨ ÒŠ Ï µ ÚEÀô ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ÖЕ ø
ƽÕÂÕþ Ê° ¢ ɳ ² » » ¨ ÊÚÓÒØ©Ï à £ ¬ Ðж RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ± û Òú £ ¬ ÁT½- ÄÏ Ðж ¼
Ë®± O¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Ò² º ± µ Ä½ï   ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ × hê „ Î ÷ ÐÐÊ¡ Ê¡ £
¼º ËÈ£ ¬ ¾’ ‡ ø ß Mñ ZÏ ó Áù ¡ £ ¼º á h£ ¬ ë …ÄÏ Í õ Ò² Ï ÈÌ û ľƒ º ß M· â   IÍ õ ¡ £ ÊÇ
Ô£ ¬ ÕÙÇ° ÖЕ ø ÓÒØ©ÉÐÎ ÄÖÁ¾©ŽŸ£ ¬ ÒÔ¼² Þ o¡ £
¶ þ ÔÂ¼× ³ ½£ ¬ Á¢ Í õ Ì « × ÓÐlÂʸ ®¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ² » ß _ß _˼µ ÈËÍ × ¦ Í Ûʹ
š wÆä ‡ ø ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂÆò Ì ¨ ÆÕ• ú   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à ¡ £
Èý ÔÂÎ ì Òú £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ · â ° ¢ ɳ ² » » ¨   ‘ ¿ µ ‡ ø ¹ « ¡ £ ¸ ÊÃCÐÐÊ¡
ÓÒةÓ Ó ľƒ º   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ¼Ó´ ó Ë¾Í ½¡ £ ¼º î£ ¬ ÐÞ í ˜ × Ú¡ ¢ ³ É
× Ú¡ ¶ Œ• ä › ¡·¡ £ ë · ÇÓѦ ´ õ ¡ ¢ Î ô Œš ³ à ¡ ¢ ÖTÍ õ ¸ ½ñ R² ¿ Ï ÂÎ ð Û`° ÙÐÕÌ ï º Ì £ ¬
· ¸ Õß × ï Ö®¡ £
Ï ÄËÄÔÂÎ ì Ðç £ ¬ ÒÔÓÀƽ· û }ÕnÙnÉ£ ¸ ç ØÝʧ ¹ « Ö÷ £ ¬ ÖЕ ø Ê¡ ³ ¼ˆ Ì
² » ¿ É£ ¬ • ÄÖ®¡ £ · â Èý Œš Å«   ‘ ² ³ ‡ ø ¹ « £ ¬ Ï ã ɽ  ‘ Ùe‡ ø ¹ « ¡ £ ¼Óè F¹ ŵ þ ƒ º
ÓÒØ©Ï à £ ¬ ¶ ¼× oÙI× ¡ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ¹ ï î£ ¬ ¼ÓƽÕÂÕþ ÊÂ½Ì » ¯ Ì « × Ó´ ó ± £ ¡ ¢
Ì « Î ¾¡ ¢ ƽÕÂÜŠ ‡ ø ÖØÊ£ ¬ · â Î º ‡ ø ¹ « ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÒ² ƒ º ¼ª Äá
Í ¨ ÊÚÓÒØ©Ï à ¡ £ ÒÒî£ ¬ Ã× é ®µ Èʹ Ì Kô ” ‡ ø ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ÁTÕ÷ – |ÐÐÖЕ ø Ê¡ ¡ £
Î å Ô± û Òú £ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂËþ ô ” º ö Ì ¨ ß bÊÚÓÒØ©Ï à ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ ¾’ ‡ ø
ß Mñ ZÏ ó Áù ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ʺ ©Øݺ Ï ƒ º Ö{ÊÚ× ó Ø©Ï à ¡ £ ± û × Ó£ ¬ ½ûÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 160¡ ¤

° × É• Éç £ ¬ · ÅÆä ÈËë `Ãñ ¼®£ ¬ ¼ÓÓÒØ©Ï à Ëþ ˼² » » ¨ ÉÏ Öù ‡ ø £ ¬ × ó Ø©Ï à Æò
Ì ¨ ÆÕ• ú ´ ó × ÓÌ « ¸ µ ¡ £ ¼× Éê £ ¬ Á¢ ´ ó Í ¬ ÊÌ ÐlÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ ˾¡ £
Áù Ô¼º á h£ ¬ ¼ÓÈý Œš Å« ä › ÜŠ ‡ ø Î ÄÊ£ ¬ Çú ³ ö Ì « × ÓÌ « ± £ £ ¬ Ó » ¢ Ó
ÉÏ Öù ‡ ø ¡ ¢ Ì « Î ¾¡ ¢ Ì ì » Û¶ ¼Æ½ÕÂÜŠ ‡ ø ÖØÊ¡ £ Î ì Ðç £ ¬ Í þ ¶ ¨ Í õ ˎľº ö ƒ º
ß M· â ¶ ¨ Í õ ¡ £ · â ñ €ñ R° ¢ ʧ   ‘ ² ý Í õ ¡ £ » ÂÕß Àî ° î å ¸ ß bÊÚ× ó Ø©Ï à ¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬
Æò Ì ¨ ÆÕ• ú ä › ÜŠ ‡ ø ÖØÊ¡ £ ë · ŸoÕÕ• þ ¹ Ù² » µ ø ° ÈÎ ¡ £
Æß Ô‘ cÉê £ ¬ Á¢ • VÎ ä ¿ µ ÑYÊÌ ÐlÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ ˾¡ £ ÈÉÐç £ ¬ Á¢ ÖÐ
¶ ¼Áô ÊØ˾¼æé _å ¸ · ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ ÈÉÉê £ ¬ Ëþ ² ì ƒ º µ ȾÅÈËʹ ÖTÍ õ Œ’ ê A£ ¬
ÔÂô ” µ ÈÊ®¶ þ ÈËʹ ÖTÍ õ Ó Õf¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ ¶ Y² ¿ ÉЕ ø ° ¢ ÑY» Òµ Èý V- t• ø ÖI
° ² ÄÏ ‡ ø £ ¬ „ ž ² ¿ ÊÌ Àɹ Ü× £ ˼± Oµ Èʹ ¾’ ‡ ø £ ¬ Ó ÑY² » » ¨ µ ÈÊ®¶ þ ÈËʹ ÖT
Í õ º Ï ƒ º ° à ´ ð ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ · â ÄËÐUŽ§   ‘ ‰ÛÍ õ ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÔtÖЕ ø ÓÒØ©Ï à Ëþ
˼² » » ¨ ¡ ¢ × ó Ø©Ï à Æò Ì ¨ ÆÕ• ú Ô» : ÖЕ ø Õþ ± ¾Ò² £ ¬ ÜŠ ‡ ø Ö®„ Õ £ ¬ С ´ ó ÓÉ
Ö®¡ £ ë Þ × Ô¼´ Î » ÒÔ• í £ ¬ „ î ¾« Çó ÖÎ £ ¬ ë ¼Á¢ ÝoÏ à £ ¬ ÒÔ¿ ‚ ÖЕ ø ¡ £ ÆÚÄê ì ¶
Æ• £ ¬ ´ ó Ч Î ´ Öø £ ¬ ØMß xÓÃ֮Π´ ®” š e£ ¿ º Î Èf™CÖ®ª q· ± £ ¬ ¶ ø Ⱥ Éú Ö®¹ Ñ
Ëì Ò² ¡ £ ½ñ Ì ØÃü Ëþ ˼² » » ¨   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©è ê £ ¬ Æò Ì ¨ ÆÕ• ú   ‘ × ó Ø©Ï à £ ¬ ½y
° Ù¹ Ù¡ ¢ ƽÊü Õþ £ ¬ ± ã Õß ÅeÐУ ¬ ± × Õß ¸ ï È¥ £ ¬ Ò» ЗlÀí ¡ £ ÖTƒ ÈÍ â ´ ó С
Ê„ Õ£ ¬ • K  ÖЕ ø Ê¡ …^Ì Ž× à „ ¡ £ ß `Õß × ï Ö®¡ £
° ËÔÂÎ ì Éê £ ¬ Ì ØÊÚ Øé ¹ Ïî ^Ì « ŽŸ¡ £
¾ÅÔ± û ³ ½£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ ÈÕ³ ¼× ä ¡ £ À× Äá Ì ¨ µ Èʹ Þ µ ˼ÃÔŽÖ¶ ¼¡ £ ÐÁ
ÓÏ £ ¬ ÖIÖTÍ õ ² ì ° ˃ º ¡ ¢ Œ’ ê AÈë ³ ¯ ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬
ƒ ÔÍ õÓ…Ô-  ‘ Õ÷ – |ÐÐÊ¡ ÓÒØ©Ï à ¡ ¢ Ëø ß û • ‡ ø Í õ £ ¬ ÒÀÇ° ñ €ñ R¶ ¼Î ¾¡ ¢ ž cê –
Í õ ¡ £ · â ÖTÍ õ ¶ d• M  ‘ ê – µ ÔÍ õ ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂ¼× Î ç £ ¬ ° ¢ ɳ ² » » ¨ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ë · ³ Öƒ Ƚµ Î Ä• ø ÙIº Óé g
· û }¼° ÒÔÖTÍ õ ¡ ¢ ñ €ñ RÃü ÖÁß \˾Õß £ ¬ Ò» Çнû Ö®¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ ¼Ó× ó Ø©Ï à ¡ ¢
Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÌ û ľƒ º ² » » ¨ ä › ÜŠ ‡ ø ÖØ´ ç ¡ £ ÖЕ ø ÓÒØ©¶ dº ö ô ” ¡ ¢ º ÓÄÏ ÐÐ
Ê¡ ÓÒØ©Ò² ËÙ¡ ¢ ƒ ÈÊ· Ó ² ª » ¨ • Kº Î “ ¸ ÃÜÔº Ê¡ £
ʮһ Ô¶ ¡ î£ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÒ² ƒ º ¼ª Äá   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ ËþÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 161¡ ¤

˼² » » ¨ ¡ ¢ Æò Ì ¨ ÆÕ• ú • K  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à £ ¬ Ó » ¢ Ó   ‘ × ó Ø©Ï à ¡ £ ÈÉÉê £ ¬
¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ Ó…Ô-• í ³ ¯ ¡ £ ÊÇá á £ ¬ º ËÌ ì Ï ÂÍ Í ê – ¡ £
é cÔÂ¼× Òú £ ¬ Ì « ¸ µ ß _Øݺ ± ¹ þ Øݹ þ ŒO× ä ¡ £
Ê®¶ þ Ô¸ ý Éê £ ¬ · â º Í ÀÉÈö   ‘ ë ]Í õ ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ƽÕÂÕþ Ê¡ ¢ Ì « × ÓÙe
¿ Í Í õ ´ ó º à ÐÐÌ « × ÓÎ £ Ê£ ¬ ƽÈ× ÜŠ ‡ ø ÖØÊ¡ ¢ Ì « × ÓÉÙÕ² Ê´ ó ² Ø¶ ¼  ‘ Ì «
× ÓÕ² Ê¡ £
¶ þ Äê ´ º Õý Ô¼º á h£ ¬ • Ä» ÊÌ « × ÓÕˆ £ ¬ ÁT¹ ÙŽŸ¸ ®¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ š ¢ Ô½Í õ
¶ dØÝ¡ £ ÐÁî£ ¬ » ÊÌ « × ÓÂÊÖTÍ õ ¡ ¢ ° Ù¹ ÙÉÏ × ð Ì – Ô» ½yÌ ì À^Â}š JÎ ÄÓ¢ Î ä
´ ó ÕÂТ » ʵ Û¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ÒÔÉÏ × ð Ì – ÖxÌ « • R¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ È݇ ø ¹ « ´ ² Ø£ ƒ º ß M
· â ¾ä ÈÝ¿ ¤ Í õ ¡ £ ± û Éê £ ¬ ÔtÔ» :
ë Þ º ÉÈý ì `֮¡ ¾ì £ ¬ ³ ÐÁÐÂ}֮ا » ù £ ¬ ÓÀÑÔÖÃÆ÷ Ö®ÆD£ ¬ º ã ÇÐÂÄ
˪ Ö®‘ Ö¡ £ ÄËÕß » ÊÌ « × ÓÂÊÖÐÍ â ³ ¼Êü ƒ LÖ^£ ¬ “ á ÜŠ ʮΠң ¬ å Úß ƒ Ï ¤ ƽ£ ¬
®” ŒŽ¾ÅÖس ÉÒŽ¾ß Åe£ ¬ ¿ à » ü Åfµ ä £ ¬ î Áß M» Õ· Q¡ £ ØMë Þ ¹ ª Ö®¿ Ë®” ¡ £ Î ©
× æÎ ä Ö®ï @ʽ£ ¬ ¼º ì ¶ Õý ÔÂÊ®Æß ÈÕ¶ R´ ó Ã÷ µ î ÊܽyÌ ì À^Â}š JÎ ÄÓ¢ Î ä ´ ó
ÕÂТ » ʵ Û´ ó Ì – £ ¬ ԽΠå ÈÕ¹ ª Ô„ Ì « ÊÒÖxÓ™¡ £
• ÛÄî ¼´ Î » Ö®³ õ £ ¬ º ã ÒÔÙcž ÄÐô Ãñ   ‘ „ Õ£ ¬ ¶ ø ¶ ÷ • ɪ qÄ©ä ß ² ©£ ¬ Á÷
ë xª qÎ ´ ° ² ¼¯ ¡ £ ØMÓÐ˾· î ÐÐÖ®² » ÖÁš e£ ¿ ½ñ Ì ØÃü ÖЕ ø Ê¡ å à ß xƒ ÈÍ â ¹ Ù
ÁÅ£ ¬ Œ£ ÒÔ“ á ÖÎ   ‘ Ê¡ £ º † Ì - Èß † T£ ¬ ³ Ö¹ • ¸ ¡ ÙM£ ¬ ¹ ÙÀô ¸ ÷ ÐÞ ÄËš ¡ £ „ ñ
Þ rÉ£ £ ¬ ÅdŒWУ £ ¬ “ á × Ö° ÙÐÕ£ ¬ ‡ À³ Ç Àô ñ ã ¡ £ ¶ RÊ· ¡ ¢ Á®ÔL˾Äê ½Kÿ µ À
¿ ¼Æä µ î × î Õß Ò» ÈË£ ¬ ÒÔ‘ {÷ í Úì ¡ £ ‡ ú « Cï w· ż° ß ^Í ù Í Í Êù ¡ ¢ ³ ö ʹ ÈË· û
” _º ¦ ° ÙÐÕ£ ¬ ÓÐ˾ÔÙÐнû ê « ¡ £ ž Ä…^½› Ùc• ú ° ÙÐÕ£ ¬ ± ¾Äê ¸ ¹ · ² î ¶ • ¡ ¢
½- » ´ Ï Ä¶ • • KÐÐî ÃÃâ ¡ £ ± ¾Äê Õý ÔÂÒÔÇ° £ ¬ Ãñ é gå Í Ç· ¡ ¢ ² î ¶ • Õn³ Ì £ ¬ • K
ÐÐî ÃÃâ ¡ £ ö Š ¹ ѹ ª š ² » ÄÜ× Ô´ æÕß £ ¬ ³ ý ³ £ Àý Í â £ ¬ ÿ Ãû ½oÖнyâ nʮΠå
ƒ É¡ £ ½û ² ¶ Ò° « Fµ ØÃæ£ ¬ ³ ý ÉÏ ¶ ¼¡ ¢ Öж ¼¡ ¢ ´ ó Í ¬ Èý · ¼° ´ ó ¶ ¼Ö܇ ú Î å ° Ù
ÑYÍ â £ ¬ Æä ð NÔÙ³ Ú½û Ò» Äê ¡ £ ÖTÎ » Ï Â• × “ þ ɽˆ ö ¡ ¢ º Ó² ´ ¡ ¢ ê P½ò ¡ ¢ ˜ ò Áº
• K³ é · Öµ Èå X£ ¬ ± MÐи ï ÁT¡ £ ™z—gÇå Ãñ £ ¬ Ó‹ ¿ ÚÙ  • ú ¡ £ Æä ß €à lÕß £ ¬ Á¿
½oÐмZ¡ £ Á÷ Ãñ º Ï ¼{² î ¶ • £ ¬ Î ð à • ÒŠ ‘ ô ° ü ¼{¡ £ ÔÀž ^¡ ¢ µ ÛÍ õ ¼° ÖÒ³ ¼¡ ¢ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 162¡ ¤

ÁÒÊ¿ ÝdÓÚì ë µ ä Õß £ ¬ ÓÐ˾î Õ • Ö¼À¡ £ ´ ó С š ¹ ÙËÄÆ· ÒÔÏ ÂÆÕñ û É¢ ¹ Ù
Ò» µ È¡ £
¶ þ Ô¹ ï º ¥ £ ¬ ÁTÐÐȪ ¸ ®Ôº £ ¬ š wÊв ° ì ¶ ÐÐÊ¡ ¡ £
Èý Ô¼º á h£ ¬ ß |ê – ÐÐÊ¡ ÓÒØ©º é ÖØÏ ² ¸ æ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ Ó…Ô-² » · ¨ £ ¬ ë ·
Í õÓ…Ô-• Ä» ÊÌ « º ó ÐÒÎ å Å_ɽ£ ¬ Î ð Áî ± 挦 ¡ £ ÖTÍ õ ÀÏ Õ´ ú Á» Í õ ËÉÉ½æ‚ ë …
ÄÏ ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ · â ÖTÍ õ Ò² ËÙ² » ŽÖ  ‘ Ï å å ¸ Í õ ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ · â
° ¢ ´ Ì µ ļ{° ËØݹ « Ö÷   ‘ Úw‡ ø ¹ « Ö÷ ¡ £ ñ €ñ R× ¢ ° ²   ‘ ÚwÍ õ ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÐÁÓÏ ¡ £ Á¢ ÅdÂ}Œm½- » ´ Ø” Ùx¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ Á¢ æ‚ Êغ £
¿ ÚÍ Í ƒ ¦ ÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ ˾¡ £
Î å Ô¶ ¡ º ¥ £ ¬ Í ¨ Õþ Ôº ʹ º © ´ Ì º Ï ƒ º   ‘ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ ¶ ½½¨ ÅdÂ}¹ Ù¡ £
´ ó ¶ ¼Áô ÊØð B° ² µ ȶ - Æä ÒÛ¡ £
Áù ÔÂ¼× Ðç £ ¬ ¸ ï š ª Î ÷ · ¬ É®Õß ” à ÊÖ¡ ¢ î º Õß ” à Éà Ö®Áî ¡ £
Çï Æß Ô¹ ï Î ´ ¡ £ º Ó› Qš wµ ¸ ®¡ £ Èɳ ½£ ¬ ¸ ÄËÄ´ ¨ ËÉ¡ ¢ ÅË¡ ¢ Í þ ¡ ¢ ï
µ ÈÖÝ° ² “ á ˾  ‘ Ðû “ á ˾£ ¬ ÒÆÖΠï ÖÝã ë ÖÝ¿ h¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ º Ó› Q· â Çñ ¿ h¡ £
° ËÔ¹ ï ÓÏ £ ¬ Á¢ ÉЕ ø Ê¡ ¡ £ Æò Ì ¨ ÆÕ• ú   ‘ ÉЕ ø Ê¡ ÓÒØ©Ï à £ ¬ Ó » ¢ Ó
  ‘ × ó Ø©Ï à £ ¬ Èý Œš Å« ¡ ¢ ² ®î † £ ¬ Ò² ËÙ  ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ± £ ° Ë  ‘ ÓÒØ©£ ¬ æ
¸ ç Ì û ľƒ º   ‘ × ó Ø©£ ¬ Í õ Á`  ‘ …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©„ ¢ é ®ÊÚÉЕ ø × ó Ø©¡ ¢
ÉÌ × hÉЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ¼× Òú £ ¬ º £ ØÝŒOÊÚƽÕÂÕþ Ê¡ ¢ ÉÌ × h˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¼º
Î ´ £ ¬ Á¢ » ÊÌ « × Ó× ó ÐlÂʸ ®¡ £ ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ʺ ± ò   ‘ ÉЕ ø Ê¡ …¢ Öª
Õþ Ê¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ÙnÌ « ŽŸØé ¹ Ïî ^Ãû Ó   – ³ à î † ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ÔtÌ ì Ï Â¸ ÒÓоړ Ï
ÉЕ ø Ê¡ ÊÂÕß × ï Ö®¡ £
¾ÅÔ¸ ý ³ ½Ë· £ ¬ î CÉЕ ø Ê¡ —l®‹ ì ¶ Ì ì Ï Â£ ¬ ¸ ĸ ÷ ÐÐÖЕ ø Ê¡   ‘ ÐÐÉÐ
• ø Ê¡ ¡ £ Ôt : º ú Í ¢ µ Ãʧ ÜŠ Ãñ ÓÐÉÏ ÑÔÕß £ ¬ µ ÃŒ• · â ÉÏ Â„ £ » ð ‡ Ãñ Ñ}˜ IÕß
Ò» ÇÐÍ ¨ Ç· £ ¬ • KÐÐî ÃÃâ £ ¬ ÈÔ³ ý ² î ¶ • Èý Äê ; ÖÐÍ â Àô † TÒÀÊÀ× æ» Êµ Û¶ ¨
Àý £ ¬ ÒÔ¾ÅÊ®ÈÕ  ‘ • M£ » Èç ÓÐ× Ó× C¸ ¸ £ ¬ Å« Ó“ Ö÷ £ ¬ ¼° ÆÞ æª ¡ ¢ µ ÜÖ¶ ¸ É· ¸
Ãû ÁxÕß £ ¬ Ò» Çнû Ö®¡ £ î CÐÐÖÁ´ ó ã yâ n¡ £ ÈÉÒú £ ¬ ÆÈŠ ZÇ° ƽÕÂÕþ ʽÌ
» ¯ Î º ‡ ø ¹ « ¾ô ¡ £ ± û Ðç £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ± û Éê £ ¬ Õ¼° ˇ ø Dz ʹ Ø• ° × ü IÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 163¡ ¤

Ï ó ¡ ¢ Ù¤ Ë{ľ¡ £ ¶ dˆ Ô¡ ¢ • ˆ Ò² Ï È¡ ¢ ² ®î † ʹ ² » ‘ z° ËŒO‡ ø £ ¬ Ѧ • ØØ£ ¡ ¢ Àî
Ì Æ¡ ¢ Ðì ² ®î † ʹ ° ËÎ ô ‡ ø ¡ ¢ ² ì º ± ¡ ¢ Òà ² » ØÝ½ð ¡ ¢ ˆ ö º ô ´ ð ƒ º ¡ ¢ ° ¢ ÑYʹ Õ¼
° ˇ ø ¡ £ ê „ Î ÷ ÐÐÌ ¨ ¶ RÊ· ´ ó · ò ɳ µ ÄÊÚ× ó Ø©Ï à ¡ ¢ ÐÐÍ Á· ¬ µ ÈÌ ŽÐû Î ¿ ʹ ¶ ¼
Ôª Ž› ¡ £
¶ ¬ ʮԸ ý Ðç Ë· £ ¬ » ÊÌ « × Ó  ‘ ÉЕ ø Áî ¡ £ î CÐÐã ~å X· ¨ ¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ º ²
ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼² » ÑYÑÀ¶ Ø  ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ ÒÔ» ÊÌ « º ó ² » Ô¥ £ ¬ á ŒÌ ì
Ï Â´ ó ± ÙÇô ° ÙÈË¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ¶ RÊ· ´ ó · ò Ö» ƒ º º Ï ÀÉ¡ ¢ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à Ó » ¢ Í ‘ ¡ ¢
Éз þ Ôº ʹ ´ ó ± ¯ ¶ ¼• K  ‘ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ Öª “ ¸ ÃÜÔº ʶ dº ö ô ” ¼Ó
× ó Ø©Ï à ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ß |ê – ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ʺ Ï É¢   ‘ × ó Ø©Ï à ¡ ¢ ÐÐÖЕ ø ƽÕÂ
Õþ Ê£ ¬ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ ʲ ®¶ ¼  ‘ ƽÕÂÕþ Ê¡ ¢ ÐÐÖЕ ø ÓÒ Ø©£ ¬ ÉÌ × hÖЕ ø
Ê¡ ʺ ö ¶ ¼² » ¶ ¡   ‘ ÓÒØ©¡ ¢ ÐÐÖЕ ø × ó Ø©£ ¬ …¢ × hÖЕ ø Ê¡ ÊÂÌ û ÑYÓ š g¡ ¢
ÙZâ x• KÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÕÈÁ÷ º é ÖØÏ ² ì ¶ ³ ± ÖÝ¡ £
ʮһ Ô¸ ý ³ ½£ ¬ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ ÓÒØ©Ëã Ö» ƒ º Í þ ÕÐÖIÐUÇõ · Y± £ µ È£ ¬ ÊÜ
· Y± £ ÙT£ ¬ Ñ}ß M± ø ´ ó Àû ¡ £ Ôt‡ À¾Ï Æä × ï ¡ £ ÒѶ ø á ŒÖ®¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ Ôt¶ ¬ ÖÁ
ì ë ÄÏ ½¼¡ £ ÒÔÌ « × æ» Êµ ÛÅä ; Ã÷ Äê Ï ÄÖÁ£ ¬ ì ë ± ± ½¼ £ ¬ ÒÔÊÀ× æÊ· µ ÛÅä ¡ £
¶ ¡ º ¥ £ ¬ º þ • VÐÐÊ× × ó Ø©É¢ ÐgŽ§   ‘ ƽÕÂÕþ Ê¡ ¢ ÉÌ × h˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ± û Î ç £ ¬
ÖTÍ õ ² ª Ì mÞ É× ø ˽Թ š ¢ ÈË£ ¬ ÕÈÁ÷ ± ± ß …¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ ÊÂÙZâ x
ƒ LÖª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÒÒî£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÉÏ Ì « × æÂ}Î ä » ʵ Û× ð Õž Ô» · ¨ Ì ì † ™
ß \Â}Î ä » ʵ Û£ ¬ ¹ â « I» ʺ ó × ð Õž Ô» ¹ â « IÒí Â}» ʺ ó £ ¬ Œ• × ÚÇfÂ}» ʺ ó × ð
Õž Ô» ï @ܲ ÇfÂ}» ʺ ó ¡ £ º Í ÁÖÐÐÊ¡ ÓÒØ©ÄÒÐõ Ž§ ÉÃÖÁ¾©ŽŸ£ ¬ ÔtæiÄÒ¼Ò
Ž§ ÖÁº Í ÁÖ¾Ï Ö®¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ Ôö ° Ù¹ Ù° ô £ ¬ ¶ ¨ Á÷ ¹ Ù· â Ù› ¸ ñ £ ¬ ƒ ÈÍ â ¹ ÙÈý Æ·
ÒÔÉÏ Õß £ ¬ ÔSÕˆ Õž £ ¬ Ù› Õž Ï ÂÔÚ´ ËÀý ¡ £ ÊÇÄê ³ £ ØS¶ ´ ÐUÅÑ£ ¬ ÂÊÏ ´ Í Á¡ ¢
² » ƒ º ¡ ¢ É¢ ë ÖT¶ ´ ÐU¿ ÜÓÀå ¸ · ¡ £
Èý Äê Í Ì Õý Ô¹ ï Î ´ £ ¬ Ì - ÖЕ ø Ê¡ ¹ ÙÀô Ò» ° Ù° Ëʮһ † T£ ¬   ÉЕ ø Ê¡
ß w” ¢ ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ Ì ØÊÚÀî ÃÏ Æ½ÕÂÕþ Ê¡ ¢ ¼¯ Ùt´ ó ŒWÊ¿ ¡ ¢ Í ¬ Öª » ÕÕþ Ôº Ê¡ £
ÐÁî£ ¬ Á¢ º ê ¼ª ØÝÊÏ   ‘ » ʺ ó £ ¬ Ó » ¢ Ó ” zÌ « Î ¾£ ¬ ÊÚ» ʺ ó Œš ƒ Ô¡ £ Î ì Ðç £ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 164¡ ¤

ë · º þ • VÐÐ Ê¡ ÕÐÖIÅÑÐUü S„ ÙÔS¡ £ ÐÁá h£ ¬ Èf‘ ô ÒÆØÝËÄÅ« Ó‘ º þ • V¹ ÔÎ ÷
Ž§ ÅÑÐU¡ £   Æä ± ã ÒËÕ{Dz ¡ £ ÈÉÒú £ ¬ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ ÓÒØ©Ëã Ö» ƒ º Í þ ÕÐÖI° Ë
° ÙÏ ± ‹ D¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ ¶ ¨ ˜ ÐÃÜÔº Öª Ôº Æß † T¡ ¢ Í ¬ Öª Ôº ʶ þ † T¡ ¢ ¸ ± ʹ ¶ þ † T¡ ¢
ƒ LÔº ʶ þ † T¡ ¢ Í ¬ ƒ LÔº ÊÂÒ» † T¡ £ ¶ RÊ· Ì ¨ Ôö ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ ¢ ÖÐØ©£ ¬ ÊÌ ¶ R
Ê· ¡ ¢ ÖÎ • ø ÊÌ ¶ RÊ· ¸ ÷ ¶ þ † T¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ Á¢ ÓÒÐl° ¢ ËÙÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ ˾¡ £
¶ þ Ô¸ ý Ðç £ ¬ ÒÔ» ʺ ó Ê܃ ÔŒš £ ¬ ¸ æÖxÌ « • R¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ÉÌ × hÉЕ ø Ê¡
º à „ ¢ é ®Õû î Dâ n· ¨ ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ÒÔÉÏ » ÊÌ « º ó × ð Ì – £ ¬ ¸ æì ë ÄÏ ½¼¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬
ƒ L˜ ÐÃÜÔº ÊÂÙZâ xÑ}  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ å ¸ Í õ é Ÿé Ÿ³ ö ÅcÔ½Í õ
¶ dØÝ× Ó° ¢ Øݼ{ʧ ÑYµ ÈÖ\· ´ ¡ £ ÊÂÓX£ ¬ é Ÿé Ÿ³ ö Ï Âª z£ ¬ ÙnÆä ÆÞ Í ê Õß ËÀ£ ¬
¸ Z° ¢ ØÝʧ ÑYÓÚ ² ®è Fľƒ º · Öµ Ø£ ¬ í ÝÎ · Ø£ É®è FÑYµ Èì ¶ ÊС £ Èý Œš Å« Ùn
Ì – ´ ð Øݺ ± £ ¬ Óà • K• xÖȶ þ µ È¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ¼ÓÓ ¿ ˳ à î † ä › ÜŠ ‡ ø ÖØÊ¡ £ ÈÉ
Éê £ ¬ ÉЕ ø ƽÕÂÕþ ʘ · Œ• ß bÊÚ× ó Ø©Ï à £ ¬ · â ý R‡ ø ¹ « ¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ × ó Ø©Ï à ¡ ¢
ÐÐÖЕ ø Ê¡ ƽÕÂÕþ ʺ Ï É¢ ÉÌ × hß |ê – ÐÐÊ¡ Ê¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ÒÔÉÏ » ÊÌ « º ó » Õ
Ì – £ ¬ ¸ æì ë Ì « • R¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Ôt´ ó Ë¾Þ r˾¿ ‚ Ì ì Ï ÂÞ rÕþ ¡ £ ¶ ¨ Š Z÷ í Úì ¡ £
Èý ÔÂÒÒÓÏ £ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÖ» ƒ º º Ï ÀÉ  ‘ ê „ Î ÷ ÐÐÉЕ ø Ê¡ ƽÕÂÕþ Ê¡ £
Èɳ ½£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ » Ø» ØÈËľ° ËØݵ È× ø Ñý ÑÔ· ü ÕD¡ £
Ï ÄËÄÔ¼º ÓÏ £ ¬ ÈÝÃÀ¶ ´ ÐUÅÑ¡ £ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ Ó…Ô-¼ÓÌ – ¼ƒ Õ\ÊØÕý Í Æ
ÖÒÐû Á¦ ¶ ¨ ß h± £ ¹ • ¹ ¦ ³ ¼¡ £
Î å ÔÂ¼× Éê £ ¬ · â ÖTÍ õ Í ê Õß   ‘ ÐlÍ õ ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ÉЕ ø …¢ Öª Õþ ÊÂÍ õ Á`
¼Ó´ óË¾Í ½¡ £
Áù Ô¶ ¡ Î ´ Ë· £ ¬ ÔtÌ « Î ¾ÉЕ ø ÓÒØ©Ï à Ó » ¢ Ó ¡ ¢ · â Ì « ± £ ÉЕ ø ÓÒØ©
Ï à Èý Œš Å« ¿ ‚ ÖÎ ° Ù˾£ ¬ Êü „ Õ• K• ÄÉЕ ø Ê¡ × à ÐС £ ± ÈÉê £ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©º ö
¶ ¼² » ¶ ¡   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ¼× × Ó£ ¬ Ì « × ÓÕ² ÊÂÎ Ó³ à   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £ ÈÉÉê £ ¬
ÒÔÎ ÷ ± ± ÅÑÍ õ ² ì ° ˃ º µ È• í ³ ¯ £ ¬ ¸ æì ë Ì « • R¡ £ ÙnÓ » ¢ Ó ¡ ¢ Èý Œš Å« Öé Ò£ ¬
· â Èý Œš Å«   ‘ ³ þ ‡ ø ¹ « ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÇGé TÖÝ´ ó Ë®£ ¬ ɽ± À£ ¬ ËÀÕß Èý ǧ ËÄ° Ù
ð NÈË¡ £
Çï Æß Ô£ ¬ · â • xÍ õ é LÅ®Œš Ëþ ʧ ‘ z  ‘ í n‡ ø é L¹ « Ö÷ ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 165¡ ¤

° ËÔ¶ ¡ Î ´ £ ¬ Õã ½- ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à º ô Øݳ ö ¡ ¢ ß bÊÚÖЕ ø ÓÒØ© Ï à Àå ÈÕ
• K  ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ î ± ì ¶ ° º Ø£ ÄXƒ º ¡ £
¾ÅÔ¼º î£ ¬ ƽ· ¥ ÐUÇõ ² » ÀÏ ¶ ¡ • í ½µ ¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ Á¢ Ðû Î ¿ ˾¶ ¼Ôª Ž›
¸ ®ÓÚ² ì º ± • Àƒ º ¡ £ ± û Ðç £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ÉЕ ø ÓÒØ©± £ ° Ëß bÊÚƽÕÂ
Õþ Ê¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Á÷ å ¸ Í õ é Ÿé Ÿ³ ö ì ¶ ¸ ß û • ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÎ ì Éê £ ¬ µ ÛÂÊ» ÊÌ « × Ó¡ ¢ ÖTÍ õ ¡ ¢ Ⱥ ³ ¼º ú ÅdÂ}Œm£ ¬ ÉÏ » ÊÌ «
á á × ð Ì – Ô» ƒ xÌ ì ÅdÂ}´ ÈÈÊÕÑܲ ‰ÛÔª » ÊÌ « º ó ¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ ¸ æÖxÌ « • R¡ £ ÐÁ
ÓÏ £ ¬ ´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ ´ ó ¶ ¼¡ ¢ ÉÏ ¶ ¼¡ ¢ Öж ¼Ãâ ÖÁ´ ó Èý Äê Çï ¶ • £ ¬ Æä ð NÖT·
½ñ š q± » ž ÄÈË¿ ÚÔø ½› ó w¸ ² Õß £ ¬ ÒÀÉÏ î ÃÃâ ¡ £ ƒ ÈÍ â ² » ¼± Ö®ÒÛ£ ¬ ½ØÔ» Í £
ÁT¡ £ ÖÁ´ ó ¶ þ Äê ÒÔÇ° Ø“ Ç· ² î ¶ • ¡ ¢ Õn³ Ì £ ¬ • KÐÐî ÃÃâ £ ¬ é Ÿé Ÿ³ ö ð Nü hÎ ´
° lÓXÕß £ ¬ • KÔ- Æä × ï ¡ £ ¹ ÙÃñ Ì ï Í Á£ ¬ ÖTÈËÎ ð µ Ãê • « I¡ £ ÖTÊÕÈ¡ å XÎ ï Õß £ ¬
ÔSŒ• ÔV¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ · â ñ €ñ RÙZ× ¡ í n  ‘ Ж Í õ ¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ñ Rº Ï Ö\µ « µ Äß bÊÚ
ÉЕ ø ÓÒØ©£ ¬   ‘ º £ Í â ÖT· ¬ Ö± Î ¿ ʹ ¶ ¼Ôª Ž› ¡ ¢ î Iº £ µ Àß \¼Zä î ß \Èf‘ ô ¸ ®
Ê¡ £ Ø©Ï à è F¹ ŵ þ ƒ º   ‘ ê „ Î ÷ ÐÐÌ ¨ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ʮһ ÔÂÐÁËÈ£ ¬ Ó » ¢ Ó
ß MÌ « ŽŸ¡ ¢ ä › ÜŠ ‡ ø ÖØÊ£ ¬ · â Áx‡ ø ¹ « ¡ £ Î ì × Ó£ ¬ ÈÝÃÀÐUÌ ï Ä« ʩʲ Óõ È
• í ¡ ¡ £ ± û Éê £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ ÄÏ ½¼£ ¬ × ð Ì « × æ» Êµ ÛÅä Ï í ê » Ì ì ÉÏ µ Û¡ £ ¼º º ¥ £ ¬
š ¢ Î ä ÐlÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]à • ° ¢ Ë¼Ì m£ ¬ ¼®Æä ¼Ò¡ £ Ê®¶ þ ÔÂ¼× ³ ½Ë· £ ¬ ÒÔ½¨ ´ ó
³ ç ¶ ÷ ¸ £ Ôª Ë£ ¬ Æò Æä ØÝß bÊÚ× ó Ø©£ ¬ Çú ÁС ¢ „ ¢ Á¼ß bÊÚÖª Õþ Ê£ ¬ • Kî I
Ðй ¤ ² ¿ Ê¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ æ‚ ÄÏ Í õ ÀÏ ÕÂ× ø ÙÔ” M³ ËÝ› £ ¬ ÕÙ¸ ° ¾©ŽŸ¡ £ ËÄÄê ´ º
Õý Ô¹ ï ÓÏ Ë· £ ¬ µ Û² » Ô¥ £ ¬ ´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ µ Û± Àì ¶ Óñ µ µ î £ ¬ ÔÚÎ »
ËÄÄê £ ¬ Äê Èý Ê®ÓÐÒ» ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ Ôá Æð Ý‚ · Y¡ £ Ï ÄÁù ÔÂ¼× × Ó£ ¬ ÉÏ × ð Õž Ô»
ÈÊ» ÝÐû Т » ʵ Û£ ¬ • RÌ – Î ä × Ú£ ¬ ‡ ø ÕZÔ» Çú ÂÉ» ʵ Û¡ £ Ê· ¾Þ Ô» £ º ¡ ° Î ä × Ú
Éá Æä × Ó¶ ø Á¢ ÈÊ× Ú¡ £ ÅcÖ± ¹ « Éá ÅcÒĶ ø Á¢ Ĺ « ŸoÒÔ®• ¡ £¹ « Ñò × ÓÔ» :
Öì Ö®• y£ ¬ Ðû ¹ «   ‘ Ö®¡ £ È» „ tÓ¢ × ÚÖ®ß ± £ ¬ Î Ä× ÚÖ®´ ÛŠ Z£ ¬ Òà µ Û  ‘ Ö®š e£ ¡
¡ ¶ ´ º Çï ¡ · ÙF× Œ¶ ø ² » ÙF  Ž£ ¬ ¹ « Ñò × ÓÖ®ÑÔß ^ÒÓ ¡ £µ ÛÏ í ‡ ø ÈÕœ\£ ¬ ž E
¶ ÷ ÐÒÙpŸoÒ» ÉÆÖ®¿ É• ø ¡ £ ª š ‚ ÷ Î » ÈÊ× Ú£ ¬ ² » À¢ Т ÓÑ¡ £ Æä Á÷ ì ñ ì ¶ × ÓŒO
ÒËÔÕ¡ £¡ ±ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 166¡ ¤
¾í Ê®Áù ± ¾¼oµ ÚÊ®Áù

ÈÊ× ÚÉÏ

ÈÊ× ÚÂ}Î Äš JТ » ʵ Û£ ¬ ÖM• ÛÓý Àè ° Î Á¦ ° Ëß _£ ¬ í ˜ × Úµ ÚÈý × Ó£ ¬ Î ä
× ÚÍ ¬ ĸ µ ÜÒ² ¡ £ ÒÔÖÁÔª ¶ þ Ê®¶ þ Äê Èý Ô± û × ÓÉú ¡ £
´ ó µ Â¾ÅÄê ¶ ¬ ʮԣ ¬ ³ É× Ú² » Ô¥ £ ¬ » ʺ ó ² ®ÑÀÎ á ÊÏ ³ ö µ ÛÅcÅdÂ}» Ê
Ì « º ó ¾Ó‘ ÑÖÝ¡ £ Ê®Äê ¶ ¬ Ê®¶ þ Ô£ ¬ µ ÛÖÁ‘ ÑÖÝ¡ £ Ëù ß ^ÆÁ¹ ©• ˆ £ ¬ ½ä ï † ì è
• Ä֮ʿ Î ã ” _ÀÛ¿ ¤ ¿ h£ ¬ Ãñ ½Ô¸ Е ‚ ¡ £
ʮһ Äê ´ º Õý Ô¹ ï ÓÏ £ ¬ ³ É× Ú± À¡ £ Î ì × Ó£ ¬ µ ÛÅc» ÊÌ « º ó ¸ ° † Ê¡ £ ¶ þ
ÔÂÐÁº ¥ £ ¬ ÖÁ´ ó ¶ ¼£ ¬ Èë ÅR³ ö ¾ÓÅfÛ¡ ¡ £ • r° ² Î ÷ Í õ ° ¢ ¾S´ ð ¡ ¢ ÖTÍ õ Ã÷ ÑY
¿ Ýľƒ º ÒÑÏ ÈÖÁ¡ £ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à ° ¢ º ö Ì ¨ ¡ ¢ ƽÕÂÕþ Ê° ˶ ¼ñ RÐÁ¡ ¢ Ç° ÖÐ
• ø ƽÕÂÕþ ʲ ®î † ¡ ¢ ÖÐÕþ Ôº ʹ ÇÓÁÒµ ÀÅdµ È£ ¬ • “ Ö\Í Æ» ʺ ó · QÖÆ£ ¬ ÒÔ
° ¢ ë y´ ð ÝoÖ®¡ £ Èý ÔÂÒÒî˷ £ ¬ ° ¢ º ö Ì ¨ µ ÈÕˆ » ʺ ó ÒÔ¶ ¡ ËÈÈÕ ´ ¹ º Ÿ£ ¬ × Ô
ÓÒØ©Ï à ¹ þ Øݺ Ï ŒOÒÔÏ Â½ÔÁР ©Êð Ãû ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ µ ÛÊÂÐlÊ¿ Èë Œm£ ¬ ÕÙ° ¢
º ö Ì ¨ µ È£ ¬ ØŸÒÔ• y× æ× ÚÅfÖÆ£ ¬ ˆ Ì Ö®¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ š ¢ × ó Ø©Ï à ° ¢ º ö Ì ¨ ¡ ¢ ƽ
ÕÂÕþ Ê° ˶ ¼ñ RÐÁ¡ ¢ ÖÐÕþ Ôº ʹ ÇÓÁÒµ ÀÅdµ È¡ £ å ¸ Í õ é Ÿé Ÿ³ ö ¡ ¢ ³ þ Í õ ÑÀ
º ö ¶ ¼ß MÔ» £ º ¡ ° ½ñ ƒ Èë y¼º ƽ£ ¬ Ì « × ÓÊÀ× æÖ®ŒO£ ¬ Ðû Ôç Õý ´ ó Î » ¡ £¡ ± µ Û
Ô»£ º ¡ ° Í õ º Î   ‘ ³ ö ´ ËÑÔ£ ¿ ¼é ³ ¼˜ ‹ • y£ ¬ ¹ ÊÕDÖ®¡ £ Î á ØMÓû ÓJÓDÉñ Æ÷ Ò®£ ¡
± - å ¸ Í õ Î á ÐÖ£ ¬ Ðû Èë ³ д ó ½y ¡ £¡ ± ÄËDz ʹ Ó- Î ä × Úì ¶ ± ± ß … £ ¬ µ ÛÒÒÌ «
× Ó± O‡ ø ¡ £ Î ä × Úß t» ز » ÖÁ¡ £ Ï ÄÎ å ÔÂÒÒ³ ó £ ¬ µ Û· î » ÊÌ « º ó ÐÒÉÏ ¶ ¼£ ¬ ÂÊ
× ó ¹ Å² ¿ ÖTÍ õ „ ñ ß M¡ £ Î ä × Ú¼´ Î » £ ¬ Áù Ô¹ ï ËÈ£ ¬ Á¢ µ Û  ‘ » ÊÌ « × Ó£ ¬ Êܽð
Œš ¡ £ µ ÛDz ʹ Çó ½› ¼®£ ¬ ÓÐß M¡ ¶ ´ ó ŒWÑÜÁx¡ · Õß £ ¬ Ãü Õ² ÊÂØ©Í õ ¼s µ ȹ •ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 167¡ ¤

¶ ø × gÖ®. µ ÛÔ» £ º ¡ ° ÖÎ Ì ì Ï Â , ´ ËÒ» • ø × ã ÒÓ¡ £ ¡ ± Ãü Åc¡ ¶ ˆ DÏ ñ Т ½› ¡·¡¢¡ ¶ ÁÐ
Å®‚ ÷ ¡ · • K¿ ¯ • ÑÌ ì Ï Â¡ £ ʮһ ÔÂÎ ì Òú , ÊÜÓñ ƒ Ô£ ¬ î IÖЕ ø Ê¡ ¡ ¢ ˜ ÐÃÜÔº ¡ £
ÖÁ´ ó ¶ þ Äê ° ËÔ£ ¬ Á¢ ÉЕ ø Ê¡ £ ¬ Ôtµ Û¼æÉЕ ø Áî ¡ £ Õ² ÊÂÔº † ™½ð ÖÝ
« Iɪ ɪ ¶ ´ £ ¬ Õˆ ² ÉÖ®¡ £ µ ÛÔ» £ º ¡ ° Î á ÒÔÙt  ‘ Œš £ ¬ ɪ ɪ º Î Óã ¿ Èô ´ ËÕß £ ¬
á á Î ð Ñ}ÑÔ¡ £¡ ± » ´ – |Ðû Î ¿ ʹ Èö ¶ ¼« IÓñ Ó^Òô ¡ ¢ Æß Œš ñ í ” ¡ ¢ Œš Ž§ ¡ ¢ Œš
° ° £ ¬ ¾ã …sÖ®¡ £
ËÄÄê ´ º Õý Ô¸ ý ³ ½£ ¬ Î ä × Ú± À¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ÁTÉЕ ø ¹ Å¡ £ Ãü ÖЕ ø ÓÒØ©
Ï à Ëþ ˼² » » ¨ ¡ ¢ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂè Fľ ƒ º ² » » ¨ µ È…¢ ÷ ¶ ÉЕ ø ÓÒØ©Ï à Ó » ¢ Ó ¡ ¢
× ó Ø©Ï à Èý Œš Å«¡ ¢ ƽÕÂÕþ ʘ · Œ• £ ¬ ÓÒØ©± £ ° Ë¡ ¢ × ó ةæ ¸ ç Ì û ľƒ º ¡ ¢
…¢ Öª Õþ ÊÂÍ õ Á`× ï   î ¡ £± û Ðç £ ¬ Ó » ¢ Ó ¡ ¢ Èý Œš Å« ¡ ¢ ˜ · Œ• ¡ ¢ ± £ ° Ë¡ ¢
Í õ Á`¾ã · ü ÕD¡ £ ÕÈÁ÷ æ ¸ ç Ì û ľƒ º ÓÚº £ ÄÏ £ ¬ Á÷ ƽÕÂÕþ ÊÂËÙ˼² » » ¨ ì ¶
¸ ß û • ¡ £ Èɳ ½£ ¬ ÔtÊÀ× æÅf³ ¼Ç° ƽÕÂÕþ ± ¾³ Ì ù iï w¡ ¢ ¶ - ÊÀß x¡ £ Ì « × ÓÉÙ
¸ µ Àî Öt£ ¬ ÉÙ± £ • ˆ ó H£ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©ê • Ì ì ˜ Ó¡ ¢ ÉÐÎ Ä¡ ¢ „ ¢ Õý £ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©
º ÂÌ ì Í ¦ £ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©¶ - Ê¿ Õä £ ¬ Ì « × ÓÙe¿ Í Ê’ Û¸ £ ¬ …¢ Öª Õþ Ê„ ¢ Ãô ÖС ¢
Í õ ˼Á®¡ ¢ í n• ÄÒæ£ ¬ ÊÌ ¶ RÊ· Úw¾ý ÐÅ£ ¬ Á®ÔLʹ ³ Ì â   · ò £ ¬ º ¼ÖÝß _ô ” » ¨
³ à ° ¢ º Ï ñ R³ Ë‚ ÷ ÖÁ¾©ŽŸ£ ¬ × ÉÒÔÊü Õþ ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à è Fľ
µ þ ƒ º   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à £ ¬ Ì « × ÓÕ² ÊÂÍ ê Õß ¡ ¢ ¼¯ Ùt´ ó ŒWÊ¿ Àî ÃÏ • K  ‘ ÖЕ ø
ƽÕÂÕþ Ê¡ £ Î ì Êù £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à Ëþ ˼² » » ¨ ¡ ¢ » ÕÕþ Ôº ʹ ɳ ɳ • K  ‘ ¶ R
Ê· ´ ó ´ ó ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ¸ ÄÉЕ ø ÐÐÊ¡ ÈÔ  ‘ ÖЕ ø ÐÐÊ¡ ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ Í £ ¸ ÷ Ì Ž  IÔì ¡ £
ÁT• VÎ ä ¿ ¦ ØÝÐl¡ ¢ Èf‘ ô µ ȸ ®¡ £ ÐÁá h£ ¬ Ëþ ʧ è Fľƒ º Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £
¶ þ ÔÂÒÒËÈ£ ¬ Ãü º Í ÁÖ¡ ¢ Õã ½- ¶ þ ÐÐÊ¡ ÒÀÇ° ÔO× ó Ø©Ï à £ ¬ Óà Ê¡ µ « ÖÃ
ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ ½û ÖTÍ õ ¡ ¢ ñ €ñ RÉÓ þ ɽˆ ö £ ¬   Ãñ é Ô² É¡ £ ÁT° ¢ ÀÏ
Í ß ¶ ¡ ÙIÙuÕã û }£ ¬ ¹ ©ÖÐÕþ Ôº ʳ Ñò ¡ £ ½û Ðû Õþ Ôº ß `Öƶ ÈÉ®ÈË¡ £ ¼× Òú £ ¬
ÁT½- ÄÏ ÐÐÍ ¨ Õþ Ôº ¡ ¢ ÐÐÐû Õþ Ôº ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ Ãü ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂÀî ÃÏ î I‡ ø
× Ó± O¡ £ ± û Òú £ ¬ ê „ Î ÷ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂØÃÁ_Ì û ľƒ º ¡ ¢ ½- Õã ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ
Êž õ ñ Rƒ º ¡ ¢ ¸ ÊÃCÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂé ŸÑY¼ª ˼¡ ¢ º Ó ÄÏ ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ÊÂËþ
ʧ Ì û ľƒ º ¡ ¢ ½- Õã ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ÊÂÈfÉ®£ ¬ × ø Ç° ÈÎ ÚE× ï ¼° ’ ¶ „ ݺ ¦ Ãñ £ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 168¡ ¤

¾ã Ãâ ¹ Ù¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ ˼ÖÝÐUÇõ —î Õý ˼µ È• í ³ ¯ £ ¬ Ùn½ð ² ¯ Óв î ¡ £ ÊÇÔ£ ¬
ÖЕ ø × ó Ø©Ï à ¿ µ ÑYÓ Ó ÁT  ‘ ½- Õã ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à ¡ £
Èý Ô‘ c³ ½£ ¬ ÔtÇ° ˜ ÐÃܸ ± ʹ …ÇÔª « • ¡ ¢ Ç° ÖЕ ø × ó Ø©° ݽµ ¡ ¢ Ç° ê „
Î ÷ ÐÐÊ¡ ÓÒةأ ² ®¶ ¼ØÝÖÁ¾©ŽŸ£ ¬ Í ¬ ÖTÀÏ ³ ¼× hÊ¡ £ ± û Ðç £ ¬ ÁTÎ å Å_ɽ
Ðй ¤ ² ¿ ¡ £ ¼º á h£ ¬ Ãü Î ã Éâ Ö\· ´ ´ ó Äæ¡ ¢ š ¢ × æ¸ ¸ ĸ ¸ ¸ ĸ £ ¬ ÆÞ æª š ¢ · ò ¡ ¢
Å« 澚 ¢ Ö÷ µ È× ï ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ¼´ » ʵ ÛÎ » Ì ì ´ ó Ã÷ µ î £ ¬ ÊÜÖTÍ õ ¡ ¢ ° Ù¹ Ùº ú ÙR ¡ £
ÔtÔ» £ º Î ©Î ô Ï Èµ ÛÊ» ÊÌ « º ó “ á ë Þ í ð ¹ ª £ ¬ Т ÓÑÌ ì ÖÁ¡ £ Û`ì ñ Ôø Ä©Óâ Ô£ ¬
ÊÚ“ » ÊÌ « × ÓŒš £ ¬ î IÖÐÊÕÁî ¡ ¢ ˜ ÐÃÜʹ ¡ ¢ ° ÙÞ ñ ™C„ Õ£ ¬ Ï ¤   ¿ ‚ ² ã ¬ ÓÚ
½ñ Î å Äê £ ¬ Ï Èµ ÛÑÙ—‰Ì ì Ï Â£ ¬ „ ì ÆÝ¡ ¢ Ôª ÀÏ Ï Ì Ö^£ ¬ ´ ó Œš Ö®³ мÈÓг ÉÃü £ ¬
· ÇÅcÇ° Â}ÙeÌ ì ¶ ø ʼÕ÷ â Ó× ÚÓH× hËù ÒËÁ¢ Õß ± È£ ¬ ®” » ü Ç° ´ ú ¹ Êʼ´ Õý
å · ˜ O¡ £ ë Þ ÒÔÐô · ½Ð£ ¬ Õ\ÓÐÎ ´ ÈÌ £ ¬ ÊÇÓý› • r¡ £ ½ñ „ tÉÏ · î » ÊÌ « º ó Ö®
Ãü £ ¬ Ï Âá ß ÖTÍ õ „ ñ ß MÖ®Õ\£ ¬ Èý ÔÂÊ®° ËÈÕì ¶ ´ ó ¶ ¼´ ó Ã÷ µ î ¼´ » ʵ ÛÎ » ¡ £
· ² ÉЕ ø Ê¡ Õ`‡ ø Ö®³ ¼£ ¬ Ï ÈÒÑ· ü ÕD¡ £ Í ¬ • º Ö®Í ½£ ¬ Òà ÒÑ· Åé ê ¡ £ ° Ù˾Êü
Õþ £ ¬ Ï ¤ š wÖЕ ø ¡ £ Ãü Ø©Ï à è Fľµ þ ƒ º £ ¬ ƽÕÂÕþ ÊÂÍ ê Õß ¡ ¢ Àî µ ÀÑ}µ È• Ä
а ´ ÖÎ ¡ £ ¿ É´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ ¸ ÒÒÔÇ° Éâ ÊÂÏ à ¸ æÕß £ ¬ ÒÔÆä × ï × ï Ö®¡ £
Æä ¿ É  ‘ · ¨ ³ Ì Õü Ãñ Õß £ ¬ ¾ß Èç × ó · ½ : Ò» £ ¬ · ² ÖÆÔt¡ ¢ Ì – Áî ¡ ¢ å X¼Z¡ ¢
ß x· ¨ ¡ ¢ ÐÌ Ãû £ ¬ Ò» ÇÐÕþ „ Õ£ ¬ • K• ÄÖЕ ø Ê¡ „ × à ¡ ¢ …^Ì Ž£ ¬ ¸ ÒÓÐÉÃ× Ô× à
Õˆ Õß £ ¬ ÒÔß `ÖÆÕ“ £ » Ò» £ ¬ ƒ ÈÍ â ° Ù˾£ ¬ Æä Çå É÷ ¹ « ÇÚÎ å Ê‚ ä ¾ß Õß £ ¬ ƒ ž
¼Óß wß ª £ ¬ ÓÐØ• Î Û” ¡ ÊÂÕß £ ¬ ê • ¸ æµ ÃŒ• £ ¬ ÒÀ—l” à × ï £ » Ò» £ ¬ Êü ʸ ü • ˆ £ ¬
ˆ DÖÎ ÒÁʼ£ ¬ Ê½× ñ ÊÀ× æ» Êµ Û³ É‘ —£ ¬ Ñö ÖЕ ø Ê¡ …¢ × ÃÅeÐУ » Ò» £ ¬ · ² ÑÔ
ÜŠ Ãñ Àû ² ¡ Õþ ʵ Ãʧ £ ¬ Óп ɲ ÉÕß £ ¬ Á¿ ¼Óì º ß ª £ ¬ Èç ² » ¿ ɲ É£ ¬ Òà Ÿo× ï
× l£ » Ò» £ ¬ Ñö Ì á Õ{¹ ÙÉê Ã÷ ÀÛ½µ —l®‹ £ ¬ „ ñ ÕnÞ rÉ£ £ ¬ ½› ß ^ÜŠ ñ R¼° Î ô Œš
³ à ¡ ¢ Ì ½ñ R³ à µ È£ ¬ Î ã µ ÃË÷ È¡ ï ‹ ʳ Æcé  £ ¬ ¿ v· Åî ^Æ¥; Ò» £ ¬ ¿ µ ÑYÜŠ Ðl
ÒÑÁT£ ¬ ÉÏ í —Í Í ÜŠ Ï ¤   · Åß €£ ¬ Æä ¸ ÷ Ì ŽÜŠ ñ Rê ‡ Í ö ² ¡ ËÀÕß ³ £ Àý ´ æÐô Í â £ ¬
¸ ÷ ¼ÓÒ» ° ë £ ¬ ë …ÄÏ µ ÈÌ ŽÐ¸ ½• hÜŠ ÿ Ãû ½o² ¼Ò» Æ¥ £ » Ò» £ ¬ ¸ ÷ Í ¶ Ï Â¡ ¢ ÖT
É« È˵ Ȳ » µ ÃÉÃÕБ ô Ó‹ £ ¬ ÕTռū æ¾£ ¬ ß `Õß ÖÎ × ï £ » Ò» £ ¬ Õ¾³ à Ï û · ¦ £ ¬
³ ý º £ Çà Í â £ ¬ ‘ ª ß M« Iú —È®£ ¬ • KÁî Ö¹ ÁT£ ¬ Î ã ½oÖTÍ õ ñ €ñ RÍ ¶ Ï Â¼° ¸ ÷ ÑÃÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 169¡ ¤

é Tä • ñ R£ » Ò» £ ¬ ê • « Iµ ØÍ Á¼° ɽˆ ö ¸ GÖÎ Ö®ÈË£ ¬ • KÐÐÖÎ × ï £ » Ò» £ ¬ ± ÈÕß
Œš º Ï ¶ ¡ ¡ ¢ Æò ƒ º ° Ë´ ð ˽ÙIËù ± Iƒ ȸ ®Œš Ž§ £ ¬ ¼ÈÒÑ· ü ÕD£ ¬ ½ñ á á µ ÃËÆÇ°
Éê « I£ » Ò» £ ¬ Ãñ é gº Í ¹ Í º Í ÙI¡ ¢ Ò» ÇÐë y· º ² î ÒÛ£ ¬ ³ ý ÜŠ ÈË• K´ ó ¶ ¼ÖÁÉÏ
¶ ¼× Ô‚ ä Õ¾‘ ô Í â £ ¬ Æä ð N² » Õ“ ÊǺ Î ‘ ô Ó‹ £ ¬ Ò» ó w¾ù ®” £ » Ò» £ ¬ » ÖÞ kÉÌ ¶ • ¡ ¢
Õn× â £ ¬ ÓH× ñ ÅfÖÆ£ ¬ · ¨ Í â ¶ à È¡ ¼° ÆÚ± IÈë ¼º Õß £ ¬ ÒÀÀý ¾¿ ÖÎ £ » Ò» £ ¬   I
º BÖж ¼£ ¬ ÒÑÁî Í £ ÁT£ ¬ Æä ð N² » ¼± Ö®ÒÛ£ ¬ ½ØÈÕÍ £ Ö¹ £ » Ò» £ ¬ ö Š ¹ ѹ ª š ¡ ¢
• U¼² ŸoÐô Õß £ ¬ ³ ý ³ £ Àý Í â £ ¬ ÿ È˽oÖÁÔª â nÒ» Øž £ » Ò» £ ¬ Ãû ɽ´ ó ´ ¨ ¡ ¢
Â}µ ÛÃ÷ Í õ ¡ ¢ ÖÒ³ ¼ÁÒÊ¿ £ ¬ · ² ÔÚì ë µ ä Õß ´ Î µ Ú¼Ó· â ¡ £ ³ ý ³ £ ì ë Í â £ ¬ Ö÷ Õß
Ê©ÐУ » Ò» ¡ ¢ í nÓ Òò ² » » ¨ ¡ ¢ Ì ÆÈA¡ ¢ à • ° ¢ Ë¼Ì mµ ÈÒѽ› ÕÑÑ©£ ¬ Ôª › ]ÙY
®bÏ ¤ ß €± ¾¼Ò£ ¬ ½ñ á á ƒ ÈÍ â ÖØÇô £ ¬ Ê¡ ² ¿ ÔÙÈý Ô” × —¡ £ · ½ÔS× à × ¼£ » Ò» £ ¬
± ÈÄê ÔtÉâ î l” µ £ ¬ Àô Ø• Ãñ ± I£ ¬ ² » Öª ÙÓÎ · £ ¬ × Ô½ñ ÒÔʼ£ ¬ Æä ¸ ÷ Ï ´ ÐĹ •
‘ ]£ ¬ ÒÔ± £ ØÊÉí £ ¬ · dz £ Ö®¶ ÷ £ ¬ ² » ¿ ÉÔÙÓJ¡ £ ì ¶ ‘ ò £ ¡ · ² Î ÒÓй Ù¾ý × Ó£ ¬
½Ô¹ ÅËù Ö^ÖÎ Ì ì š ¡ ¢ ʳ Ì ì µ “ Õß £ ¬ ÒËÒ» ÐÄÁ¦ £ ¬ š JÄËÓÐ˾¡ £ ŸoÌ æë Þ Ãü ¡ £
Dz ƒ LÖª ˜ ÐÃÜÔº ʲ » Ì mÞ Éî C¼´ Î » Ôtì ¶ ¸ ß û • ¡ £ ÐÁî£ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©
Àî Ê¿ Ó¢   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ Ãü Ô³ à ² ì ƒ º ÒÀÇ°   ‘ Ì « ŽŸ£ ¬ Ðû » Õʹ è F
¿ É  ‘ Ì « ¸ µ £ ¬ ¼¯ Ùt´ ó ŒWÊ¿ µ ä ³ ö   ‘ Ì « ± £ ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Ç° ê „ Î ÷ ÐÐÊ¡ × ó ةأ
² ®¶ ¼ØÝ  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬ ÕÑÎ Äð ^´ ó ŒWÊ¿ ² ì º ±   ‘ …¢ Öª Õþ Ê£ » ƽÕÂÕþ Ê¡ ¢
Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê´ ² Ø£ ƒ º £ ¬ š J² ì ÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ Ó » ð ³ à ° Î ¶ ¼ƒ º £ ¬ × ó Ø©Ï à ¡ ¢
Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂè Fľƒ º ² » » ¨ £ ¬ • Kä › ÜŠ ‡ ø ÖØÊ£ » Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÒ² ËÙ¡ ¢ ¼æ
ɽ– |º Ó± ± Ãɹ ÅÜŠ ¶ ¼Èf‘ ô Ò² Ï ÈÌ û ľƒ º ¡ ¢ ÈÊÓÝÔº ÊÂÒ² ƒ º ¼ª Äá ¡ ¢ Ì « × Ó
Õ² ÊÂÔÂô ” Ì û ľƒ º • KÖª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £
Ï ÄËÄÔÂÎ ì Éê £ ¬ ÒÔ¼´ Î » ¸ æÌ ì µ Øì ¶ ÄÏ ½¼¡ £ ¶ ¡ ÒÑ£ ¬ ÁTÖÐÕþ Ôº ¡ £ Î ì
Î ç £ ¬ ÒÔ¼´ Î » ¸ æì ¶ ´ ó • R¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ë · ‡ ø × ÓŽŸÈå ֮š £ ¬ Óв ŵ ÂÕß £ ¬ ² »
¾ÐÆ· ¼‰ß xÓá £ ÒÒ³ ó £ ¬ · â Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂè Fľƒ º ľ» ¨   ‘ Ðû å ¸ ¿ ¤ Í õ ¡ £ ¶ ¡
î£ ¬ ÔtÔ» £ º ë Þ Î ©Ê³ Ø› £ ¬ Éú Ãñ Ö®± ¾£ ¬ ™à ÒԎŲ ¯ £ ¬ Ï ÈÔÚß m• r¡ £ Î ÒÊÀ
× æ» Êµ Û…¢ × Ã¹ Žñ £ ¬ Á¢ Öнy¡ ¢ ÖÁÔª â n· ¨ £ ¬ Ì ì Ï ÂÁ÷ ÐУ ¬ ¹ « ˽ÃÉÀû £ ¬
Î å Ê®Äê ì ¶ Æ• ÒÓ¡ £ ± ÈÕß ÉЕ ø Ê¡ ² » ¾¿ Àû ² ¡ £ ¬ ÝmÒâ × ƒ ¸ ü £ ¬ ¼È„ “ ÖÁ´ ó ã yÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 170¡ ¤

â n£ ¬ ÓÖè TÖÁ´ ó ã ~å X¡ £ â nÒÔ± ¶ ” µ Ì « ¶ à £ ¬ ÝpÖØʧ ÒË£ » å XÒÔÏ ² è T¸ ¥ ½o£ ¬
ÐÂÅfœþ Óã » Ôø Î ´ ÓÃÆÚ£ ¬ Æä ± × × Ì Éõ £ ¬ ë ¼× ÉÍ ¢ × h£ ¬ ÔÊ…fÝ› ÑÔ£ ¬ ½Ôî Š
× ƒ Í ¨ £ ¬ ÒÔ• Í ÅfÖÆ¡ £ Æä ÁTÙY‡ ø Ôº ¼° ¸ ÷ Ì ŽÈª Ø› ± OÌ á Åe˾£ ¬ ÙIÙuã ~Æ÷
  Ãñ × Ô± ã ¡ £ ‘ ª ÉЕ ø Ê¡ ÒÑ° l¸ ÷ Ì ŽÖÁ´ ó â n± ¾¼° ÖÁ´ ó å • å X£ ¬ ½ØÈÕ· â ÙA£ ¬
Ãñ é gÐÐʹ Õß £ ¬ ¸ ° ÐÐÓÃŽì µ ¹ “ Q¡ £ ÓÐ˾ÒÀÅfÓ¡ Ôì Öнyâ n£ ¬ × Óĸ • KÐУ ¬
ÒÔ± ã Ãñ Óá £
¸ Ä· â ± ± å ¸ Í õ Ì û ÑY¸ ç ƒ º ² » » ¨   ‘   ‘ Ï æå ¸ Í õ ¡ £ ¸ ï É®¡ ¢ µ À¡ ¢ Ò² ÑY¿ É
œØ¡ ¢ ´ ð ʧ ÐU¡ ¢ ° × ë …× Ú¡ ¢ î ^Í Ó½Ì µ ȸ ÷ ÑÃé TÃâ ² î ° l¡ £
Î å Ô¹ ï ÓÏ £ ¬ ° Ë° ÙÏ ± ‹ D¼° ´ ó ¡ ¢ С ܇ ÑYÐU¾ã ÅÑ£ ¬ Ãü ë …ÄÏ Í õ ¼° ÐÐ
Ê¡ ÓÒØ©° ¢ º ö Ì ¨ Ó‘ Ö®¡ £ ± û × Ó£ ¬ Ãü º ² ÁÖ‡ ø Ê· Ôº ÐÞ ´ ó Ðл ʵ Û¡ ¶ Œ• ä › ¡ ·
¼° ÀÛ³ ¯ » ʺ ó ¡ ¢ ¹ ¦ ³ ¼ÁЂ ÷ ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ½ð ý XÐU• í « Iñ ZÏ ó ¡ £ Î ì × Ó£ ¬ Á_¹ í
ÐU• í « I· ½Î ï ¡ £
Áù ÔÂÒÒËÈ£ ¬ Ãü ÊÌ ³ ¼× ÉÔLƒ ÈÍ â ² Å¿ ° ÐÅÓÃÕß £ ¬ Ï ¤ ÒÔÃû „ ¡ £ ÈÔ½ä
ï † ÖTÍ õ ã ¡ ¹ § ÄËš ¡ £ ¼× Òú £ ¬ · â Òà ˼µ ¤   ‘ ‘ ÑÈÊ¿ ¤ Í õ ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ Ãü º Í ÁÖ
ÐÐÊ¡ ÓÒØ©ØÃÑY¡ ¢ ñ RËÙ˼½› Àí Çà º £ Í Í Ì ï ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ · â Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂØÃ
Á_  ‘ • ɇ ø ¹ « ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ Õˆ ´ ó Ðл ʵ ÛÕž ÓÚÄÏ ½¼£ ¬ ÉÏ × ð Õž Ô» ÈÊ» ÝÐû Т
» ʵ Û£ ¬ • RÌ – Î ä × Ú¡ £ ¼º ÒÑ£ ¬ Î º Í õ ° ¢ ľ¸ ç Èë ³ ¯ ¡ £ Ãü º ² ÁÖÊÌ Öv° ¢ ÁÖè F
ľƒ º ÒÔ‡ ø ÕZ× g¡ ¶ Ø‘ Ó^Õþ Òª ¡·£ ¬ ʹ Ãɹ Å¡ ¢ É« Ä¿ ÈËÕbÁ• Ö®¡ £
Çï Æß Ô¹ ï Î ´ £ ¬ ¸ ÊÖݵ ØÕð £ ¬ ´ ó ï LÓЕ Èç À× ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ÔtÖIÖЕ ø
Ê¡ Ô»£ º ¡ ° ë Þ Ç° ½ä ½ü ÊÌ £ ¬ Î ã ÝmÒÔÎ ÄÓ› ‚ ÷ Ö¼ÖЕ ø £ ¬ × Ô½ñ ¸ ÒÓз ¸ Õß £ ¬
² » í š × à „ £ ¬ Ö± ² ¶ Æä ÈË£ ¬ ¸ ¶ ÐÌ ² ¿ ¾¿ ÖÎ ¡ £¡ ± ë · ¶ RÊ· Ì ¨ ß MÀÏ ³ ɸ ü ÊÂÕß
  ‘ ± O² ì ¶ RÊ· ¡ £
é cÆß ÔÂÐÁá h£ ¬ Dz ‡ ø × Ó¼À¾Æ„ ¢ ÙsÖÁÇú ¸ · £ ¬ ÒÒÌ « ÀÎ ì ë ¿ × × Ó¡ £ ± û
Î ç £ ¬ Е Î ä × Ú» ʵ ÛÓÚÌ « • R¡ £ Î ì Éê £ ¬ · â Àî ÃÏ Ç؇ ø ¹ « £ ¬ Òà ‘ zÆä Æò ØÝ˼
  ‘ Ë¾Í ½¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ Í ÂÞ ¬ ¿ ܶ Yµ ê ¡ ¢ Î ÄÖÝ£ ¬ Ãü Òà ‘ zÕæµ ÈÓ‘ Ö®¡ £ ÈÉÐç £ ¬
Á¢ ÉÏ ¶ ¼Í ¨ Õþ Ôº £ ¬ à • Ãɹ ÅÖTó A¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ ô ” ‡ ø ´ ó é L¹ « Ö÷ Ï é ¿ É´ Ì ¼ª ß M
Ì – » ʽ㠴 ó é L¹ « Ö÷ ¡ £ Dz ʹ ÕÐÖIº ÚË®¡ ¢ ° × Ë®µ ÈÐU¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 171¡ ¤

° ËÔ¼º ËÈË· £ ¬ ² þ©¹ ÙÖT˾† Tî ~£ ¬ • KÒÀÖÁÔª Èý Ê®Äê ÅfÖÆ¡ £ ± û
Ðç £ ¬ ° ² ÄÏ ÊÀ× Óê • Ô» ¡ õ • í Ø• · ½Î ï ¡ £
¾ÅÔ¼º º ¥ Ë· £ ¬ ß bÊÚ× ó Ø©Ï à ² » » ¨ ß MÌ « Î ¾¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ ¸ ÄÔª » Ê‘ c£ ¬
ÔtÔ» : ë Þ Ù‡ Ì ì µ Ø× æ× ÚÖ®ì `£ ¬ × ë ³ ÐÂ}¾w£ ¬ ÓÀÎ ©ÖÎ ¹ Å֮¡ £ ¬ Ⱥ Éú û y
Ëì £ ¬ ‡ øÒÔÓÖŒŽ¡ £ ë Þ Ùí ÅdÒ¹ ã ¬ ² » ¸ Òµ ¡ å Ø£ ¬ ÈÎ Ùtʹ ÄÜ£ ¬ Ådœþ Ña± × £ ¬
Êü Æä Õé Æ• ” ¿ • rÎ å ¸ £ £ ¬ Ó÷ ó å aØÊÊü Ãñ £ ¬ ë Þ Ö®Ö¾Ò² £ ¬ Óâ Äê ¸ ÄÔª £ ¬ ØÊ
ÓЕ ¤ µ ä £ ¬ Æä ÒÔÖÁ´ ó Î å Äê   ‘ » Ê‘ cÔª Äê ¡ £
ÊÇÔ£ ¬ Dz ¶ ¼Ë®± Oľ° ËØÝɳ Í ù È¡ º ¼ÖÝËù Ôì ý ˆ ÖÛ£ ¬ ÖЕ ø Ê¡ ³ ¼ÖG
Ô»£ º ¡ ° ± ÝÏ ÂÛ`Úè £ ¬ ÕQ¸ æÌ ì Ï Â£ ¬ · ² · ÇÒËÈ¡ Ë÷ £ ¬ Î ð µ ÃÉÃß M¡ £ Èô È¡ ´ Ë
ÖÛ£ ¬ Óй ÔÓÐÖ¼ ¡ £¡ ± ÔtÖ¹ Ö®¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÎ ì ³ ½ÆÚ£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ½û É®ËÂÎ ð ð Õ¼Ãñ Ì ï ¡ £
Î ì × Ó£ ¬ ÒÔ¹ ÊÌ « ŽŸÔƒ º ô ” ÄÇÑÝ× ÓľØݺ ö Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ Èɳ ½£ ¬ × hÊÕ
ÖÁ´ ó ã yâ n¡ £
ʮһ ÔÂÎ ì Ðç £ ¬ · â Ë¾Í ½ÙIÉ®  ‘ Úw‡ ø ¹ « ¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ ÖTÍ õ ² » ÑYÑÀ¶ Ø
µ ÈÕ_¸ æ° Ë² » ɳ ² » · ¨ £ ¬ Ôt¸ Z² » ÑYÑÀ¶ ØÓÚº ÓÄÏ ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ß |ê – ÐÐÊ¡ ƽ
ÕÂÕþ Ê° ¢ É¢   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ± û Òú £ ¬ ¼Ó» ÕÕþ ʹ Á_Ô´ ´ ó Ë¾Í ½¡ £
Ê®¶ þ Ô¹ ï ÓÏ £ ¬ · â Ðû Õþ ʹ • ÛѦ × à ‡ ø ¹ « ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ÔtÔ» £ º ¡ ° ½ñ š q
² » µ Ç£ ¬ Ãñ º Î ÒÔ¿ ° ¡ £ ´ º ËÑÆä Î ð Áî ¹ ©ƒ | ¡ £¡ ± ¼× Éê £ ¬ Õ¼³ LJ ø Dz ʹ Ø• · ½
ÇС £ ¸ ý Òú £ ¬ Çú Éâ ¾©ŽŸ´ ó ± ÙÇô Ò» ÈË£ ¬ • KÁ÷ × ï ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ë · ƒ Ƚµ Ö¼£ ¬
Ò» ÇÐÎ ð ÐУ ¬ Dz ¶ Y² ¿ ÉЕ ø ÄËñ RÌ ¨ µ Èî C» Ê‘ cÔª Äê • ÑÓÚ° ² ÄÏ ‡ ø ¡ £
» Ê‘ cÔª Äê ´ º Õý ÔÂÎ ì Ðç Ë· ¡ £ ÕÙº ÓÄÏ ÐÐÊ¡ ÓÒØ©Í õ ¼sÖÁ¾©ŽŸ¡ £ ¸ ý
× Ó£ ¬ µ ÛÖI¶ RÊ· ´ ó · ò Ëþ ˼² » » ¨ Ô» £ º ¡ ° · ² ´ ó ³ ¼² » · ¨ £ ¬ Çä µ ÈÛÀ× à Î ð ± Ü£ ¬
ë Þ × Ô² ÃÖ® ¡ £¡ ± ¼ÓÌ « ŽŸ¡ ¢ ä › ÜŠ ‡ ø ÖØÊ¡ ¢ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ó ƒ º ³ à î † é _¸ ®ƒ x
Í ¬ Èý ˾£ ¬ · â ä ¿ ê – Í õ ¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ · â Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ ¢ ñ €ñ Rá h• h  ‘ ° ² ß hÍ õ £ ¬
³ ö ¿ ‚ ± ±ÜŠ ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ì º ± í • VÖÝ· · ¬ Ø®¿ hТ × Óê • ÉØŒO¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ¸ Ä· â
• ú Í õ ¶ ä Áм{  ‘ …ÇÍ õ ¡ £ ³ ç ¸ £ ʹ Ò² ÑYÑÀÒu· â Ç؇ ø ¹ « ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÒÔÖЕ ø
ƽÕÂÕþ ÊÂÀî ÃÏ   ‘ º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼¡ ¢ Öª ÖÆÕa£ ¬ ÈÔ¼æƽÕÂÕþ Ê¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 172¡ ¤

¶ þ ÔÂ¼× Ðç £ ¬ ¸ ĺ Í ÁÖÐÐÊ¡   ‘ ŽX± ± ÐÐÊ¡ ¡ £ ¼º î£ ¬ ° Ë° ÙÏ ± ‹ DÐU• í
« Iñ ZÏ ó ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ · â ØÃÁ_  ‘ ÓÀØS¿ ¤ Í õ ¡ £
Èý Ô¼º º ¥ £ ¬ ÒÔµ ÛÉú ÈÕ  ‘ Ì ì ‰Û¹ • £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ • í ÙRÂ}ÕQ¡ £ Î ì
Éê £ ¬ Ç° º ÓÄÏ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂËþ ʧ º £ ÑÀ  ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ¼× Òú £ ¬ ÖTÍ õ Ò²
Ï È² » » ¨ µ ÈDz ʹ • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ · â Í ¬ Öª » ÕÕþ Ôº ʲ » Ì mÞ É  ‘ Úw‡ ø
¹ « ¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ Dz ‘ ô ² ¿ ÉЕ ø ñ Rƒ º ½› Àí º ÓÄÏ Í Í Ì ï ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ · â ÖTÍ õ Ëþ ˼
² » » ¨   ‘ ¶ ÷ Æ½Í õ ¡ £
Ï ÄËÄÔ¹ ï ÓÏ £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ · â à i‡ ø ´ ó é L¹ « Ö÷ æ ¸ ç Ì ¨   ‘ ´ ó é L
¹ « Ö÷ ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ · â Öª ˜ ÐÃÜÊÂľØݺ ö   ‘ • VÆ½Í õ ¡ £
Î å Ô± û Éê Ë· £ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê° ¢ É¢   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à £ ¬ ½- Õã ÐÐÊ¡
ƽÕÂÕþ Ê• ˆ ó H  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ¼Ó˜ ÐÃÜÔº ÊÂÒ² Ï ÈÌ û ľƒ º é _¸ ®ƒ x
Í ¬ Èý ˾¡ £
Áù ÔÂÒÒ³ ó Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ Ì ì Óê ë ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ¾©ŽŸµ ØÕð ¡ £
¶ ¡ º ¥ £ ¬ ë · ÁT· â Ù› £ ¬ ½ä × ó ÓÒÎ ð ƒ e‚ † ¼Ó¹ Ù¡ £
Çï Æß Ô± û Î ç £ ¬ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ ÊÂÙZâ hÆò ² ¡ š w£ ¬ Ùnâ nÈý ° Ùå V£ ¬ ½o
° ² ܇ ß €¼®¡ £
° ËÔ¼º î£ ¬ Àô ¿ ‚ ÉЕ ø ÔSŽŸ¾´   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ܇ ñ {
ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ÐÁî£ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø Í õ ê • Òæð ¢ • í ³ ¯ ¡ £
¾ÅÔÂÎ ì Ðç , ÁTÓ‘ ° Ë° ÙÏ ± ‹ D¼° ´ ó ¡ ¢ С ܇ ÑY , ÒÔ- t• ø ÕÐÖIÖ®¡ £ ÐÁ
á h, Dz Ë¾Í ½Ì ï ÖÒÁ¼µ ÈÖÁÕæÕý ¸ ®Óñ ÈAŒmì ë î £ × Ú¶ RÈÝ , ° Ë° ÙÏ ± ‹ D¼° ´ ó ¡ ¢
С ܇ ÑYÐU• í « I· ½Î ï ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ …¢ × hÖЕ ø Ê¡ Ê° ¢ Àï º £ ÑÄ  ‘ Èý Öª Õþ Ê¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂ¼× × Ó£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ ʲ ì º ± ¼Óƽ
ÕÂÕþ Ê¡ ¢ ÉÌ × hÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ Î ì × Ó£ ¬ º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼Óñ ß B³ à ² » » ¨ µ Èß M
í ˜ × Ú¡ ¢ ³ É× Ú¡ ¢ Î ä × Ú¡ ¶ Œ• ä › ¡·¡ £ ÐÁî£ ¬ ÒÔÖTÍ õ Èë ÓP£ ¬ Éâ Ì ì Ï Â £ ¬ ¸ Ò
ÒÔÉâ Ç° ÊÂÏ à ¸ æÕß £ ¬ ÒÔÆä × ï × ï Ö®¡ £
ʮһ Ô± û Î ç £ ¬ ÖIÁù ² ¿ ¹ ÙÎ ã Óâ Ô½× à Ê¡ £ ± û ³ ½£ ¬ • x· â å § ê – Í õ ¡ ¢
ñ €ñ RÓ Ó ľƒ º   ‘ Æç Í õ ¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ Õ¼³ LJ ø • í « IÏ ¬ Ï ó ¡ £ ¾’ ‡ ø Dz ʹ • í ³ ¯ ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 173¡ ¤

ë …ÄÏ ² » Þ rÐUá ¯ ¸ £ • í ³ ¯ ¡ £
Ê®¶ þ Ô¹ ï º ¥ £ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂÀî ÃÏ ÖÂÊË¡ £ ˜ ÐÃܸ ± ʹ • ˆ « •   ‘ ÖÐ
• ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê´ ð ʧ ÐUÁT¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ Dz ʹ Æí Ñ©ì ¶
Éç ð ¢ ¼° Ž[æ‚ º £ ž ^¡ £ ¶ ¨ Ê¡ ² ¿ œpÏ ÷ · ± Èß ¸ ñ Àý ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÖTÍ õ ´ º µ ¤ ÅÑ¡ £
Àè Ù\Í õ Å« š Wµ È× ÷ • y£ ¬ ƒ ^· QƽÕ¡ ¢ Ôª Ž› ¡ £
¶ þ Äê ´ º Õý ÔÂ¼× Î ç £ ¬ ² ì º ± ÄXƒ º µ ÈÌ ŽÐû Î ¿ ʹ ² ®º ö   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £
ÐÁá h£ ¬ · â Æò Ì ¨ ÆÕ• ú   ‘ ° ² ¼ª Í õ £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à è Fľµ þ ƒ º ÒÔ² ¡ Ãâ ¡ £ ¶ ¡
Î ´ £ ¬ Ì « ¸ ®Çä ¶ dº ö ô ”   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Àè Ù\Í õ Å« š W½µ ¡ £
¶ þ ÔÂ¼× × Ó£ ¬ Á¢ º ê ¼ª ØÝÊÏ   ‘ » ʺ ó £ ¬ Dz ʹ ¼À¸ æÌ ì µ Ø¡ ¢ Ì « • R¡ £ ¶ ¡
á h£ ¬ Ãü • ˆ « • î I‡ ø × ÓŒW¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ µ ÛÖI× ó ÓÒÔ» £ º ¡ ° » Ø» ØÈËÒÔŒš Óñ å ÷
ì ¶ ¹ Ù£ ¬ ë Þ Ë¼´ ËÎ ï º Î × ã   ‘ Œš £ ¿ Î ©¾ì ÈËÄË¿ É  ‘ Œš ¡ £ ÉÆÈËÓã ¬ „ t‡ ø ¼Ò
° ² £ ¬ ´ Ëë Þ Ëù ÒËŒš Ò² ¡ £¡ ±
Èý Ô± û Éê £ ¬ ¶ RÊ· ÖÐةÓ š g´ ð Øݺ ±   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ÕÈÁ÷ ¸ ß û • Åã
³ ¼ÊÂ˼œØ¡ ¢ ½ð Éî ì ¶ ÅRä ¬ ¡ £ ± û Î ç £ ¬ ÔtÔ» : ¡ ¶ Ò× ¡ · Êö ¼ÒÈË£¬¡ ¶ ÔŠ ¡ · ÃÀ
ê Pî ¡ £ ¬ ¹ ʵ ÛÍ õ ÊÜÃü £ ¬ ± ؽ¨ ÖÃá á å ú £ ¬ Ëù ÒÔí ˜ Ì ì µ ØÖ®Áx£ ¬ ÖØÈË‚ • Ö®
± ¾Ò² ¡ £ º ê ¼ª ØÝÊÏ Ùí ÓÉÊÀÆÝ£ ¬ • í ¼Þ Î Ò¼Ò£ ¬ Ê» ÊÌ « º ó ÓÐТ ¹ § ֮ܲ £ ¬
Ýo“ ¹ ª Öø Êç É÷ Ö®ÉÆ¡ £ ì ¶ ¶ þ ÔÂÊ®Áù ¿ ÚÊÚÒÔƒ ÔŒš £ ¬ Á¢   ‘ » ʺ ó ¡ £ ì ¶ ‘ ò £ ¡
Î » º õƒ È£ ¬ Î » º õ Í â£ ¬ µ ÃÕþ µ ÀÖ®Ï à ³ É ; ÓÃÖ®‡ ø £ ¬ ÓÃÖ®à l£ ¬ Êü Ãñ ï LÖ®
² » × ƒ ¡ £ × É  – ÓÐÐ\£ ¬ Ï Ì Ê¹ „ Öª ¡ £
ÈÉ× Ó£ ¬ ÓÒØ©Ï à ¶ dº ö ô ” µ ÈÒÔÌ ì • r¿ º º µ £ ¬ ÓÖ˪ Óê ɳ £ ¬ Æò ÷ í Ãâ £ ¬
ÒÔ®” Ì ì Òâ ¡ £ µ Û² » ÔÊ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ ¸ ß û • Í õ Í õ Õ• ÒÔé L× Ó  cÈë ÓP£ ¬ Õˆ ‚ ÷ Î »
ì ¶   c¡ £ ÔtÊÚ  cÕ÷ – |ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à ¡ ¢ ÉÏ Öù ‡ ø £ ¬ Òu· â ¸ ß û • ‡ ø Í õ ¡ £
Ï ÄËÄÔ± û Ðç £ ¬ ß M¼{Øݺ ö µ È× oËÍ ¸ ß û • Í õ « • š w‡ ø ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ ܇ ñ {
ÐÁÉÏ ¶ ¼¡ £ ÐÁËÈ¡ £ ¼Ó¶ RÊ· ´ ó · ò ² ®º ö é _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ £
Î å ÔÂÐÁá h£ ¬ ÖЕ ø ÓÒةأ ² ®¶ ¼Àý   ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ × ó Ø©° ËØÝÓ Òò
  ‘ ÓÒØ©£ ¬ …¢ Öª Õþ Ê° ¢ ÑYº £ ÑÀ  ‘ × ó Ø©£ ¬ …¢ × hÖЕ ø ¹ Åʶ dô ” » ¨ Ì û ľ
ƒ º   ‘ …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê• ˆ « • ÁT  ‘ ´ ó Ë¾Í ½¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 174¡ ¤

Áù Ô¼º Î ´ £ ¬ ¾©ŽŸµ ØÕð ¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ ¶ dº ö ô ” µ ÈÒÔž Ä®• £ ¬ Æò Ùn· Å÷ í £ ¬
² » ÔÊ¡ £ ± û Òú £ ¬ ¾©ŽŸµ ØÕð ¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ÒÔ…¢ Öª Õþ ÊÂÔSŽŸ¾´ ¾Vî I‡ ø × ÓŒW¡ £
¼× Éê £ ¬ ÒÔÖì Èå Öܶ Øî U¡ ¢ ³ Ì î —¡ ¢ ³ Ì î U¡ ¢ • ˆ Ýd¡ ¢ ÉÛÓº ¡ ¢ ˾ñ R¹ â ¡ ¢ Öì
ì ä ¡ ¢ • ˆ « • ¡ ¢ …Î × æÁ®¼° Ç° ÖЕ ø × ó Ø©ÔSº â • Äì ë ¿ × × Ó• RÍ ¢ ¡ £ º Ó› Qê • ¡ ¢
Ùñ ¡ ¢ î ¡ µ ÈÖݼ° é _· â ¡ ¢ ê • Áô ¿ h¡ £
Çï Æß ÓÃÈÉÒú £ ¬ ¾©ŽŸµ ØÕð ¡ £
° ËÔ¶ ¡ î£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ ¶ RÊ· Ѧ ¾Ó¾´   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª
Õþ Ê¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ³ ç Ã÷ ¡ ¢ ¼Î ¶ ¨ ¶ þ Öݺ £ Òç ¡ £
¾ÅÔ¹ ï ËÈ£ ¬ Ðû » ÕÔº ʹ Í ê Õß Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ Î ì Éê £ ¬ · â Ó š g  ‘ ° ²
¶ ¨ Í õ ¡ £
¶ ¬ ʮԼº î£ ¬ ë · ÖЕ ø Ê¡ × h¿ ÆÅe· ¨ ¡ £ · â ² » ´ ð ÑY  ‘ ° ² µ ÂÍ õ ¡ £ ÒÒ
ÓÏ £ ¬ ì º ± í ¸ ß ÖÝÃñ Ê’ ÓÖÆÞ Ã« ÊÏ Ø‘ ¹ • ¡ £
ʮһ ÔÂ¼× ³ ½£ ¬ ÕÑÔ» £ º Î ©Î Ò× æ× ÚÒÔÉñ Î ä ¶ ¨ Ì ì Ï Â£ ¬ ÊÀ× æ» Êµ ÛÔO
¹ Ù· Öš ¡ ¢ á ç ÓÃÈå ë y£ ¬ ³ ç ŒWУ   ‘ Óý ² ÅÖ®µ Ø£ ¬ ÔO¿ ÆÅe  ‘ È¥ È¡ Ö®· ½£ ¬
ÒŽÄ£ ¾Þ ¼¯ ß hÒÓ¡ £ ë Þ ÒÔí ð ¹ ª £ ¬ « @³ Ðا ì ñ £ ¬ À^Ö¾Êö Ê£ ¬ × æÓ– ÊÇʽ¡ £ Èô
» ü Èý ´ ú ÒÔ• í £ ¬ È¡ Ê¿ ¸ ÷ Óп ÆÄ¿ £ ¬ Òª Æä ± ¾Ä©£ ¬ ÅeÈËÒËÒÔµ ÂÐР ‘ Ê× £ ¬
Ô‡ ˇ „ tÒÔ½› ľ  ‘ Ï È£ ¬ Ô~Õ´ Î Ö®¡ £ ¸ ¡ ÈAß ^Œ• £ ¬ ë Þ Ëù ² » È¡ ¡ £ ë ¼Ãü ÖÐ
• ø …¢ × Ã¹ Žñ £ ¬ ¶ ¨ Æä —lÖÆ¡ £ Æä ÒÔ» Ê‘ cÈý Äê ° ËÔ£ ¬ Ì ì Ï Â¿ ¤ ¿ hÅeÆä Ùt
Õß ¡ ¢ ÄÜÕß £ ¬ ³ ä ÙxÓÐ˾¡ £ ´ Î Äê Èý Ô• þ Ô‡ ¾©ŽŸ£ ¬ ÖÐß xÕß ë Þ Œ¢ ÓH² ß ÑÉ¡ £
ÊÇÔ£ ¬ ³ ½ÖÝÐUÇõ …Çǧ µ À× ÷ • y¡ £
Ê®¶ þ Ô± û × Ó£ ¬ ¶ ¨ ° Ù¹ ÙÖÂÊËÙY¸ ñ ¡ £

ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 175¡ ¤
¾í Ê®Æß ± ¾¼oµ ÚÊ®Æß

ÈÊ× ÚÏ Â

ÑÓµ vÔª Äê ´ º Õý Ô¶ ¡ º ¥ £ ¬ ÊÚÇ° ÖЕ ø ÓÒØ©„ ¢ Õý ƽÕÂÕþ Ê¡ ¢ ÉÌ × h
ÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ ½- Õã ÐÐÊ¡ × ó Ø©¸ ß « •   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬
ÔtÔ» £ º Î ©Ì ì Î ©× æ× Ú¾ì ÓÓÓЇ ø £ ¬ ë Þ × Ô¼´ Î » ì ¶ ½ñ ËÄÄê ¡ £ ± ÈÕß £ ¬ ê Žê –
ʧ º Í £ ¬ ž Ä®• ŒÒÒŠ £ ¬ ØMë Þ ÐÞ …f֮Π´ ÖÁš e£ ¿ ÒÖ¹ ÙÀô Î ´ ß x£ ¬ ¶ ø Õþ Áî Ö®
» ò ¹ Ôš e£ ¿ ˼ÒÔ» ØÌ ì ÐÄ¡ ¢ ÕÙº Í š â £ ¬ ‚ ÈÉí ÐÞ ÐС £ Œ• ÇÐë Þ ÖÔ¡ £ Ó¹ ë · ÓÐ
˾£ ¬ „ Õ¹ ² ÄËš £ ¬ ë ¼² ¼¾SÐÂÖ®Áî ¡ £ ÕQ· ó • ú Ð\Ö®ÈÊ¡ £ ¿ ɸ Ä» Ê‘ cÈý Äê
  ‘ ÑÓü Ì Ôª Äê¡ £ËùÓк Ï ÐÐÊÂÀí £ ¬—l ÁÐì ¶á ᣠº Ò»£ ¬ÉÏ ¶ ¼¡ ¢´ ó¶ ¼² î ¶ • £ ¬
× ÔÑÓü Ì Ôª Äêî ÃÃⶠþÄê £ » Ò» £ ¬ Ôø ½› Ùc• ú ž Ä‘ ô£ ¬ Ãâ ÑÓÔª Äê ² î ¶ • ;
Ò» £ ¬ ƒ ÈÍ â Ò» Çв » ¼± Ö®ÒÛ£ ¬ ½ØÈÕÍ £ ÁT£ » Ò» £ ¬ ÆÕÃâ ° ÙÐÕÇ· Ø“ å X¼Z£ »
Ò» £ ¬ Á÷ Ãñ Ëù ÖÁ£ ¬ ÓÐ˾ÇÚ¼Ó´ æÐô £ ¬ Ñ}Ãâ ² î ÒÛÈý Äê £ ¬ Ô- Å× Ì ï ®b£ ¬ ± M
ÐнoÑ}£ » Ò» £ ¬ ³ ý Ö\· ´ ´ ó Äæ¡ ¢ Ö\š ¢ × æ¸ ¸ ĸ ¸ ¸ ĸ ¡ ¢ ÆÞ æª š ¢ · ò ¡ ¢ Å« ƒ W
š ¢ Ö÷ ¼° • Š ± I¡ ¢ ƒ ^Ôì Œš â n¡ ¢ ¹ ÙÀô ÇÖ± Iå X¼Z£ ¬ ² » ÔÚÔ- å ¶ Í â £ ¬ Æä ð NÒ»
ÇÐ× ï · ¸ £ ¬ • KÐÐá Œ· Å£ ¬ Ò» £ ¬ º þ • V¡ ¢ ë …ÄÏ ÅÑÐUÈç ÄÜÎ ê ß ^£ ¬ ¼´ ÅcÃâ × ï ¡ £
ì ¶ ‘ ò £ ¡ ÒÔŒ• ‘ ª Ì ì £ ¬ ë ¼í ² ÐÂì ¶ Êü Õþ £ ¬ ÓÃæÚÓÐ Ð\£ ¬ Í ¬ ± £ º Ï ì ¶ Ì «
º Í ¡ £ × É  – ¶ à · ½¡ £ ó wÓè ÖÁÒâ ¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ ÓÒØ©Ï à ¶ dº ö ÔÙµ ÈÒÔž Ä× ƒ £ ¬ Æò
ÁT÷ í £ ¬ ² » ÔÊ¡ £
¶ þ ÔÂ¼× Ðç £ ¬ ÊÌ ¶ RÊ· ÚwÊÀÑÓ  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ÓÒØ©Ï à
¶ dº ö ô ” ÁT£ ¬ ° ¢ É¢   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ¡ ¢ ± OÐÞ ‡ ø Ê· ¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ
ʸ ß « • ÁT  ‘ ¼¯ Ùt´ ó ŒWÊ¿ ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 176¡ ¤

Èý Ô¹ ï î£ ¬ å ß ‡ ø • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ± û Î ç £ ¬ · â ñ €ñ R° ¢ ô ” ¶ d  ‘ ÚwÍ õ ¡ £
Î ì Éê ¡ £ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ ʲ ì º ± ÖÂÊË¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ã ä
ÖÝá æÙ\Æѹ · ¡ ¢ Ï ò ½ð ³ ¯ µ È• í ½µ ¡ £
é cÈý Ô¶ ¡ á h£ ¬ ñ R° ˃ º ‡ ø • í Ø• · ½ Î ï ¡ £
Ï ÄËÄÔ¼º ÓÏ £ ¬ ë · ¿ ¤ ¿ h¹ ÙÇÚš Õß £ ¬ ÙnŽÅ² ¯ ¡ £ ÒÔè Fľµ þ ƒ º ä › ÜŠ
‡ ø ÖØÊ¡ ¢ ± OÐÞ ‡ ø Ê· ¡ £ Á¢ » Ø» ؇ ø × Ó± O¡ £ ÊÇÔ£ ¬ » ʺ ó º ê ¼ª ØÝÊÏ ± À¡ £
Î å ÔÂÎ ì Òú £ ¬ ¾©Õ× ¸ ®  ‘ ÔSº â ½¨ ô ” ý S• ø Ôº £ ¬ ½µ - t• ø ì º Ö®¡ £
Áù ÔÂÎ ì × Ó , ÕÙº ÓÄÏ ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à ² · Á漪 ´ õ ÖÁ¾©ŽŸ , · â   ‘ º ÓÄÏ Í õ ¡ £
Çï Æß Ô¸ ý Î ç £ ¬ é _Ï Â· ¬ Êв ° ½û ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Dz ʹ Ùn¸ ß û • ‡ ø ËÎ ÃØé w
• ø ¼®Ò» ÈfÆß Ç§ ¾í ¡ £
° ËÔÂÎ ì × Ó£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¾ÅÔ¼º ËÈ£ ¬ Ñ}ÒÔè Fľµ þ ƒ º   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à £ ¬ ° ¢ É¢   ‘ × ó Ø©Ï à ¡ £
ÁTê „ Î ÷ Ðж RÊ· Ì ¨ ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÎ ì Éê £ ¬ Ñ}¸ ÊÃCÍ Í Ì ï £ ¬ Á¢ ɳ ¡ ¢ ¹ Ï µ ÈÌ ŽÍ Í ƒ ¦ ¿ ‚ ¹ ÜÈf‘ ô ¸ ®¡ £
¸ ý Ðç £ ¬ Dz • ˆ ó H½› Àí ½- ÄÏ Ì ï Ùx¡ £
ʮһ ÔÂÎ ì ³ ½ , Í ¨ Õþ ʹʒ ° Ý× ¡   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ÐÁÎ ´ , º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ Ð
Ö¼´ ð ʧ ÐUÖª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ Ç° ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ¶ dº ö ô ” Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £
Ê®¶ þ Ô¼º º ¥ £ ¬ ë · ÖЕ ø Ê¡ £ ¬ ¿ × × ÓÎ å Ê®Èý ´ ú ŒO®” ÒuÑÜÂ}¹ « Õß £ ¬
ÒÔÃû „ ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ Ñ}ÒÔº ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼Àî ÃÏ   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £
¶ þ Äê Õý ÔÂÒÒº ¥ £ ¬ Dz Ðû “ á ʹ · ÖÊ®¶ þ µ À£ ¬ † – Ãñ ¼² ¿ à £ ¬ ÷ í Úì ¹ ÙÀô ¡ £
Ãü ÖЕ ø ³ ¼· Öî IÊü „ Õ¡ £ ½û ÄÏ ÈËØœÙIÆÞ × Ó  ‘ ò Œ¡ £ ÊÇÔ¡ £ ü SÂ}ÔSÑ}ÅÑ£ ¬
Ï ÝÖÒÖÝ¡ £
¶ þ Ô¼º î˷ £ ¬ • þ Ô‡ ß MÊ¿ ÓÚ¶ Y² ¿ ¡ £ ÈÉÕÉ£ ¬ ë …ÄÏ Í õ ÀÏ µ Ä• í ³ ¯ ¡ £
Èý Ô¼º î£ ¬ Í ¢ Ô‡ ß MÊ¿ £ ¬ Ùnº ö ¶ ¼´ ð ƒ º ¡ ¢ • ˆ Æð ÑÒµ ÈÎ å Ê®Áù È˼°
µ Ú¡ ¢ ³ ö Éí Óв î ¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ ÉÏ » ÊÌ « º ó × ð Ì – Ô» ƒ xÌ ì ÅdÂ}´ ÈÈÊÃ÷ ܲ ‰ÛÔª
º Ï µ ÂÌ ©å ¸ ¸ £ ‘ cá á » Ê Ì «º ó¡ £ÃâÑÓü Ì ¶ þÄêËÄÔ³ õÒ»ÈÕÒÔÇ° ° ÙÐÕÍ Ï Ç·
Õn¶ • £ ¬ ¹ ÙÀô ʧ Ï Ý¶ Ì ÉÙå X¼Z£ ¬ Òà ÅcÃâ Õ÷ ¡ £ ¶ ¡ á h¡ £ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê• ˆÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 177¡ ¤

ó H³ ö   ‘ ½- Õã ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê¡ £
Ï ÄËÄÔÂÎ ì Òú Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ÐÁËÈ¡ £ Ùnß MÊ®¶ ÷ ˜ sÑç ÓÚº ² ÁÖÔº ¡ £
ÐÁá h£ ¬ Ùn• þ Ô‡ Ï Âµ ÚÅeÈË• ÄÆß Æ· ¹ ÙÖÂÊË£ ¬ ¼° ½Ì ÊÚ¡ ¢ ŒWÕý ¡ ¢ ɽé Lµ È
Óв î £ ¬ á á ² »   ‘ Àý ¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ± û Î ç £ ¬ · â ÖTÍ õ ² ì ° ˃ º   ‘
Èê å ¸ Í õ ¡ £ Î å ÔÂÎ ì Éê Ë· £ ¬ Ñ}Á¢ ê „ Î ÷ Ðж RÊ· Ì ¨ ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ ÇØÖݳ ɼo¿ h
ɽÒÆ£ ¬ Ï Ý› ]Ãñ ¾Ó¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ÊÚ» ÂÕß ÀmÔª • ŸÕÑÎ Äð ^´ ó ŒW Ê¿ ¡ £
Áù ÔÂÎ ì Ðç £ ¬ º Ó› Qà • ÖÝ¡ £ ± û Î ç £ ¬ ¾’ ‡ ø Í õ ß MÆä × ÓÓ Øݺ Ï • í Ø• · ½
Î ï ¡ £
Çï Æß ÔÂÒÒî£ ¬ ÚMÖÝÙ\² Ì Î å ¾Åµ È× ÷ • y£ ¬ × Ô· Q¶ ´ Í õ ¡ £ ¼º á h£ ¬ Ãü
è Fľµ þ ƒ º ¿ ‚ Ðû Õþ Ôº Ê£ ¬ ÔtÖIÖÐÍ â ¡ £
° ËÔ± û Ðç £ ¬ ² Ì Î å ¾ÅÏ ÝÍ ¡ ÖÝŒŽ» ¯ ¿ h£ ¬ ÙÔÌ – ² Ì Í õ £ ¬ Dz ½- Õã Ðй Å
ƽÕÂÕþ Ê• ˆ ó Hµ ÈÓ‘ Ö®¡ £ ¼º á h£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ÒÔ² Ì Î å ¾Å
Ö®• y¡ £ ÁT½- Õã ½› Àí Ì ï Ùx¼° ð À¨ Ì ï × â ¡ £ ÈÉÒú £ ¬ Ôt½- Õã ÐÐÊ¡ Ó¡ ¡ ¶ Þ r
É£ Ý‹ Òª ¡ · Èf² ¿ £ ¬ î CÐи ÷ · ¡ £ ì º ± í ÙFÖÝß _ô ” » ¨ ³ à Ï à Ø£ ŒOÆÞ Ã“ Ó Õæ
ËÀ¹ • ¡ £
¾ÅÔ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ë · Àô ² ¿ ÉЕ ø Í õ ¾ÓÈÊ¾Ï • ˆ ó HÀ¨ ½- Õã Ì ï × â £ ¬ Í ¨ ËÀ¾Å
ÈËÖ®× ï ¡ £ ÈÉÐç £ ¬ ² Ì Î å ¾Å· ü ÕD¡ £
¶ ¬ ʮԶ ¡ á h£ ¬ · â Í Ðº ö ³ à   ‘ Í þ å ¸ ¿ ¤ Í õ £ ¬ º ö ƒ º ³ à Ì û ľƒ º ² » » ¨   ‘
Úw‡ ø ¹ « ¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ » ´ Î ÷ Á®ÔLʹ ¹ ù Øž   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ÓÐÊÂ
ì ¶ Ì « • R¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ÒÔÍ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÌ û ľƒ º Ó Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ÊÚ° × ë …
× Úµ ÀÈËÉò Ã÷ Èʘ sµ “ ´ ó · ò ¡ ¢ ˾¿ Õ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ¼Óè Fľµ þ ƒ º Ì « ŽŸ¡ £ ¹ ï î£ ¬
° Ë° ÙÏ ± ‹ DÐU• í Ø• ñ ZÏ ó ¡ £
ʮһ Ô± û Î ç £ ¬ å ç ÐÇÒŠ ¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ÒÔÐÇ× ƒ ¡ £ Éâ Ì ì Ï Â£ ¬ Ãâ Ãñ é gÍ Ï
Ç· ² î ¶ • £ ¬ ´ ó ¶ ¼¡ ¢ ÉÏ ¶ ¼¡ ¢ Ådº Í Èý · Ãâ ² î ¶ • Èý Äê £ ¬ Æä ð N· · ÖÝpÖØœp
Ãâ Óв î ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ · â Î ä × Úé L× Óº Í ÊÀ Í õ Êø  ‘ ÖÜÍ õ ¡ £ × ó Ø©Ï à ° ¢ É¢ µ ÈÒÔÐÇ
× ƒ £ ¬ Æò ÁT÷ í ¡ £ µ ÛÔ» £ º ¡ ° ´ Ëë Þ Ö®ß ^£ ¬ ØMÇä µ ÈËù Ö£ ¬ Æä Ñ}ÄËš ¡ £ ¹ ¶
Õþ Óв î ÁÎ £ ¬ Î ð ‘ „ ¸ ü ¸ Ä£ ¬ ÒÔ° ² ° ÙÐÕ ¡ £¡ ±ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 178¡ ¤

Ê®¶ þ Ô¸ ý Òú £ ¬ ì º ± í Í ¡ ÖÝŒŽ» ¯ ¾ß Ãñ Ù‡ µ “ ŒOТ ÐС £ ÈÕÔ£ ¬ • V– |
Àè Ù\Ï Ý™MÖÝÓÀ´ ¾¿ h£ ¬ š ¢ ß _ô ” » ¨ ³ à ¡ £
Èý Äê ´ º Õý ÔÂÒÒËÈ£ ¬ Ì ØÊÚÎ ô Œš ³ à º Ï Øݺ Ï ŒO¡ ¢ ß _ô ” » ¨ ³ à Ó š gÈ«
× Ï ¹ â µ “ ´ ó · ò ¡ ¢ Ì « Î ¾¡ £ ± û Î ç £ ¬ · â Ç° × ó Ø©Ï à º ö ô ” ´ ð ƒ º ‰Û‡ ø ¹ « ¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬
ÒÔÍ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÙIé ‚ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ   c• í ³ ¯ ¡ £
¶ þ ÔÂÎ ì Òú £ ¬ Ãü º þ • VÐÐÊ¡ ÖI° ² ÄÏ £ ¬ š wÕ¼³ LJ ø Í õ ¡ £
Èý ÔÂÐÁº ¥ £ ¬ ÊÚ¸ ß û • ÊÀ× ÓÍ õ • Pé _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾£ ¬ · â Éò Í õ ¡ £ ¼ÓŒ¢
× ÷ Ôº ʹ …Î Ì ì ÷ ë ´ ó Ë¾Í ½¡ £ ¼× Òú £ ¬ Ãü ÖЕ ø ÓÒØ©Ê’ ° Ý× ¡ µ È× oËÍ ÖÜÍ õ º Í
ÊÀÍ õ ÊøÖ®ë …ÄÏ ¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ÊÇÔ£ ¬ µ ‘ c· á æÅÑ¡ £
£ ¬ Ï ÄËÄÔÂÈÉÎ ç £ ¬ ë · ÐlÝx¡ ¢ ² ý ƽ¹ ÙÀô ÐÞ Òó ± ÈŽÖ¡ ¢ Ì Æµ ÒÈÊ‚ Üì ô ¡ £
¸ ý × Ó£ ¬ ÉÏ ¶ ¼Áô Êغ ©Øݺ Ï ƒ º Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £
Î å ÔÂÐÁº ¥ £ ¬ ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ ÓÒØ©Î Ó³ à   ‘ µ ä Èð Ôº ʹ ¡ ¢ ´ ó Ë¾Í ½¡ £ ¸ ý Éê £ ¬
´ ó ¶ ¼Áô Êز ®è Fľƒ º ¡ ¢ ÖЕ ø ÓÒØ©Ê’ ° Ý× ¡ • K  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ × ó Ø©
° ¢ ÑYº £ ÑÀ  ‘ ÓÒØ©£ ¬ …¢ Öª Õþ ʹ ù Øž   ‘ × ó Ø©£ ¬ ¶ à × h² » » ¨   ‘ …¢ Öª Õþ Ê¡ £
Áù ÔÂÒÒº ¥ £ ¬ · â ÃÏ × Ó¸ ¸   ‘ Û¥ ‡ ø ¹ « £ ¬ ĸ   ‘ Û¥ ‡ ø Ðû « I· ò ÈË¡ £ ± û × Ó£ ¬
™M¡ ¢ ÈÚ¡ ¢ Ùe¡ ¢ Áø µ ÈÖÝá æÅÑ¡ £ ¼º î£ ¬ ÔtÖI° Ù¹ Ù¸ ÷ ÇÚÆä š £ ¬ Î ã ã Ä• U
Êü Õþ ¡ £
Çï Æß ÔÂÈÉ× Ó£ ¬ Ãü ¶ RÊ· ´ ó · ò ² ®º ö ¡ ¢ Ó š g´ ð Øݺ ± Õû ÖÎ Ì ¨ ¾V£ ¬ ÈÔ
ÔtÖIÖÐÍ â ¡ £ ÒÒî£ ¬ · â ÔÂô ” Ì û ľƒ º   ‘ ± £ ¶ ÷ Í õ ¡ £ ± û Òú £ ¬ Ñà Ì û ľƒ º Öª
˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £
° ËÔ¹ ï ÓÏ £ ¬ ± ø ² ¿ ÉЕ ø Æò Ëþ   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¼º î£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ
× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¾ÅÔÂÐÁá h£ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©¹ ù Øž ÁT  ‘ ¼¯ Ùt´ ó ŒWÊ¿ £ ¬ ¼¯ Ùt´ ó ŒWÊ¿ Í õ
Òã   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÐÁÎ ´ £ ¬ ½- ÄÏ ÐÐÌ ¨ ÊÌ ¶ RÊ· ¸ ß • P  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ÈÉÉê £ ¬
ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÖÜÍ õ º Í ÊÀ Í õ ÊøÖÁÑÓ° ² £ ¬ ê „ Î ÷ ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à ° ¢ ˼
º ± ¡ ¢ ƽÕÂÕþ ÊÂËþ ² ì ƒ º ¡ ¢ ÐÐÌ ¨ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¶ dô ” ² · ¡ ¢ ¶ RÊ· ÖÐةÓ š gÅcÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 179¡ ¤

ÖÜÍ õ ³ £ ÊÌ ½Ì » ¯ µ È· î º Í ÊÀ Í õ ÊøÅe± ø · ´ ¡ £
ʮһ ÔÂÈÉÒú £ ¬ Ãü ± O² ì ¶ RÊ· ± OÖÎ ŽX± ± ÐÐÊ¡ ¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ ¸ Äå ¢ ÖÝ·
° ² “ á ˾  ‘ ° ² ¶ ¨ ÜŠ Ãñ ¸ ®¡ £
Ê®¶ þ Ô¸ ý Î ç £ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ʶ dº ö ô ”   ‘ ê „ Î ÷ ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬
Á¢ » Ê× Ó´ Tµ ° ËØÝ  ‘ » ÊÌ « × Ó£ ¬ ¼æÖЕ ø Áî ¡ ¢ ˜ ÐÃÜʹ ¡ £ ÒÔÍ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº
Ê´ ² Ø£ ƒ º Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £
ËÄÄê ´ º Õý ÔÂÎ ì Éê £ ¬ ÔtÔ» £ º ë Þ Ñö Î ©Ì « × æ» Êµ ÛÂ}Ó– ¡ £ Èô Ô» ‘ ª Ì ì
í ˜ ÈË£ ¬ Î ©ÒÔÖÁÕ\£ ¬ ± £ ° ² Ì ì Ï Â£ ¬ Ðû × ñ Õý µ À£ ¬ ÖØÄî ÁÐÂ}À^³ Ðا ì ñ £ ¬
Î ÒÊÀ× æ» Êµ Û» ì Ò» Ö®³ õ £ ¬ î ™Óè · Ƶ £ ¬ ‘ ÖÎ ð ¿ Ëº É£ ¬ ² » å ØŒŽÌ Ž¡ £ ± ÈÕß
º Í ÊÀÍ õ ÊøÄê Ó× £ ¬   ÐŃ LÈË° ¢ ˼º ± µ ÈÖ\  ‘ ² » ܉£ ¬ ˜ ‹ • yÎ Ò¼Ò£ ¬ ÒÑ  ‘ ê „
Î ÷ ÐÐÊ¡ ÐÐÌ ¨ ¹ ÜÜŠ ¹ Ùµ ÈŒ¢ ÅÑÙ\° ¢ ˼º ± ¡ ¢ ½Ì » ¯ ¡ ¢ • ØÑY¸ ç ˼µ È” ØÊ× ÒÔ
á ß ¡ £ Æä Í ¬ Ö\¼° …f• ÄÕß £ ¬ Óû Ò» ¸ żÓÕD£ ¬ ÓÐËù ² » ÈÌ ¡ £ ÒËÍ Æ• ç ÊŽÖ®¶ ÷ £ ¬
é _ÒÔ× ÔÐÂ֮· ¡ £ ¿ É´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ · ² ³ £ Éâ Ëù ² » Ô- Õß £ ¬ × ï ŸoÝpÖØ£ ¬ û y
Éâ ³ ý Ö®¡ £ Èô Óб Ü× ï ß M• ÄÄæü h¸ ZÄä Õß £ ¬ Éâ • ø µ ½ÈÕ£ ¬ Ï Þ ° ÙÈÕƒ ȳ ö Ê× £ ¬
ÅcÃâ ± ¾× ï ¡ £ Ï Þ Í â ² » Ê× ¡ £ Ñ}× ï Èç Åf¡ £ ¸ ÒÒÔÉâ Ç° ʸ æÓ“ Õß £ ¬ ÒÔÆä × ï
× ï Ö®¡ £
ÒÒî£ ¬ ½ÐÄÒå ¸ Í õ ° ´ » Ò´ ú ß |Í õ Ó ä Jæ‚ ë …ÄÏ ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº
ÊÂÍ ê Õß   ‘ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ º à ¡ £
é cÔÂÈÉÉê £ ¬ Á÷ Î º Í õ ° ¢ ľ¸ ç ÓÚµ ¢ Á_£ ¬ Œ¤ ÒÆ´ ó Çà • u¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ • x
· â æ‚ ß hÍ õ ØÃÁ_  ‘ ¼½Í õ ¡ £ ± û Ðç £ ¬ ÔtÔ» : ë Þ º ÉÉÏ Ì ì Ö®ø ™ì û £ ¬ × ë ÁÐÂ}
֮ا ¾w¡ £ ± ȳ л ÊÌ « º ó ´ ÈÓ– £ ¬ Èô » ü ÊÀ× æ» Êµ Û³ É‘ —£ ¬ Éî Î ©‡ ø ± ¾£ ¬ ÒË
½¨ ƒ ¦ Ëá £ ÓHÍ õ ¡ ¢ ´ ó Ì ï Ôƒ Ö\ƒ LÍ ¬ £ ¬ » Ê× Ó´ Tµ ° ËØݵ ؾӵ Õé L£ ¬ Ì ì å a
ÈÊТ£ ¬¿ ÉÒÔÖ÷ÖØÆ÷£ ¬· î × Úì ö¡ £ÒÑì ¶ÑÓü Ì ÈýÄêÊ®¶ þÔÂÊ®¾ÅÔ»£ ¬ÊÚ
ÒԽ𠌚 £ ¬ Á¢   ‘ » ÊÌ « × Ó£ ¬ ÖЕ ø Áî ¡ ¢ “ ¸ ÃÜʹ Ò» Èç ÅfÖÆ¡ £ Òò Ç° Ê¢ µ ä £ ¬
Ó¹ ² ¼Ð—l : Ò» £ ¬ Ãã „ î ŒWÖ¦ £ ¬ ÒÔ× ÷ È˲ Å£ ¬ Ò» £ ¬ „ ñ ÕnÞ rÉ£ £ ¬ ¸ û × ÷ ÒÔ
• r£ » Ò» £ ¬ Ãâ Ì ½ñ R³ à ÜŠ È˺ Ï ¼{¼Z¶ • £ » Ò» £ ¬ ½› ÐÐÍ Í Êù ÜŠ ñ RÎ ð ò }” _° Ù
ÐÕ£ » Ò» £ ¬ Ãâ ¸ ÷ · ² î ¶ • Óв î £ » Ò» £ ¬ Í £ ÁTƒ ÈÍ â ² » ¼± Ö®ÒÛ ; Ò» £ ¬ Ãâ Õ÷ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 180¡ ¤

‘ ª º Ï × · ÙrÏ µ ¹ Ùå X¼Z£ » Ò» £ ¬ ´ æÐô ö Š ¹ ѹ ª š £ ¬ Ò» £ ¬ Ž[ž ^¡ ¢ µ ÛÍ õ ¡ ¢ ÖÒ
³ ¼ÁÒÊ¿ £ ¬ ³ ý ³ £ ì ë Í â £ ¬ é LÀô “ ñ ÈÕÖ¼À¡ £ ì ¶ ‘ ò £ ¡ Èf‡ ø ÒÔØ‘ £ ¬ Ôʌ٠Ԫ
Á¼Ö®ÖØ£ » ËÄ· ½Æä Ó– £ ¬ ÓÀ½¨ Ì « ƽ֮» ù ¡ £ × É  – ÊÐÃñ £ ¬ ó wÓè ÖÁÒâ ¡ £ ÐÁ
î£ ¬ · â „ eÌ û ľƒ º   ‘ · Úê – Í õ ¡ £
¶ þ ÔÂ¼× ³ ½£ ¬ ë · ÖÝ¿ hÑ}Öö Å‚ }¡ £
Èý ÔÂÐÁî£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ¼× Î ç £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ • í « I· ½Î ï ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÈÉÒú £ ¬ ¼ÓÌ « ³ £ ¶ Yƒ xÔº ʹ ° Ý× ¡ ´ ó Ë¾Í ½¡ £ Î ì Éê £ ¬ ´ ð º Ï ŒO
¿ Üß …£ ¬ …ÇÍ õ ¶ dÁÒ¼{µ È” ¡ Æä Ð\ì ¶ º Í ‘ Ñ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼º ö ¶ ¼
ô ” ƒ º ÃÔʧ ¡ ¢ „ ¢ Ùsµ È× g¡ ¶ ´ ó ŒWÑÜÁx¡ · ÒÔß M£ ¬ ë · º ² ÁÖŒWÍ Á° ¢ è ÚÌ û ľ
ƒ º £ ¬ ÒÔ‡ ø ÕZ× gÖ®¡ £
Î å ÔÂÐÁÎ ´ £ ¬ ÊÚÉÏ ¶ ¼Áô ÊØé Ÿé Ÿ³ ö é _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ ¢ ´ ó Ë¾Í ½¡ £ ÒÒ
º ¥ £ ¬ · â à i‡ ø ´ ó é L¹ « Ö÷ æ ¸ ç Ì ¨   ‘ » ʹ ô ó é L¹ « Ö÷ ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ º ² ÁÖŒWÊ¿
³ ÐÖ¼³ à Òò Ì û ľƒ º   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ƽÕÂÕþ ÊÂØ£ ² ® ¶ ¼ØÝÁT  ‘ ¼¯ Ùt
´ ó ŒWÊ¿ ¡ £ ¼º á h£ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©° ¢ Àï º £ ÑÄ  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ …¢ Öª Õþ ÊÂ
Æò Ëþ   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬ ¸ ß • P  ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ ¬ …¢ × h“ Q× ¡ ¡ ¢ • ˆ ˼Ã÷ • K  ‘ …¢
Öª Õþ Ê¡ £
Áù ÔÂÎ ì Éê £ ¬ è Fľµ þ ƒ º ÁT£ ¬ × ó Ø©Ï à ° ¢ É¢   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬
Ø£ ² ®¶ ¼ØÝÑ}  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê• ˆ ˼Ã÷ ÁT  ‘
¹ ¤ ² ¿ ÉЕ ø £ ¬ ¹ ¤ ² ¿ ÉЕ ø Í õ ¹ ð   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¶ ¡ ËÈ¡ £ ° ² ÄÏ ‡ ø • í Ø•
· ½Î ï ¡ £
Çï Æß ÔÂÒÒº ¥ £ ¬ ÖЕ ø Æ½Þ ¦ Õþ ÊÂÊÂÃÏ ÁT  ‘ º ² ÁÖŒWÉÏ ³ ÐÖ¼£ ¬ ½- Õã
ÐÐÊ¡ × ó Ø©Í õ Òã   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ Ì ØÊÚÖÐÐlÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ
² ª Ì mÞ É  ‘ Ì « Î ¾¡ £ ¼º á h£ ¬ ³ ɼoɽ± À£ ¬ ‰º ËÀ¾ÓÃñ ¡ £
° ËÔ± û Éê ¡ £ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¾ÅÔ± û Òú £ ¬ Ðû » Õʹ ² ®´ ð ɳ   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à £ ¬ ° ¢ É¢ ¸ Ä× ó Ø©Ï à ¡ £
¹ ÊÊÂÓÒØ©Ï à ± ØÓÃÃɹ Å„ ì ³ ¼£ ¬ ° ¢ É¢ » Ø» ØÈË£ ¬ Ëì ¹ Ì Þ o£ ¬ µ ÛÔÊÖ®¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂ¼× Î ç Ë· £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÈÉÒú £ ¬ Dz ¶ RÊ· ´ ó · ò ² ®º ö ¡ ¢ …¢ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 181¡ ¤

Öª Õþ º à Í õ ¹ ð ê „ Î ÷ Ž[æ‚ £ ¬ • KÙc³ ɼo¿ hž ÄÃñ ¡ £
ʮһ Ô¼º î£ ¬ ¿ £ “ PÖÝß \º Ó¡ £ ÐÁî£ ¬ ÒÔ¸ ß û • ‡ ø Í õ Í õ   c  ‘ é _¸ ®
ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ ¢ ñ €ñ R¡ ¢ ¸ ß û • ‡ ø Í õ ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÒÒËÈ£ ¬ ÖÃÕ² ÊÂÔº ¡ £ ÒÔ¹ ù Øž   ‘ Ì « × ÓÕ² Ê¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ¶ d• M
µ þ ƒ º Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ Ì ØÊÚ• xÍ õ ¸ ®é LÀô ° ´ ” ‚ ³ ö ½ð × Ï ¹ â µ “ ´ ó · ò £ ¬ · â ô ”
‡ ø ¹ « ¡ £
Î å Äê ´ º Õý Ô± û × Ó£ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ • þ Ô‡ ß MÊ¿ ÓÚ¶ Y
² ¿ ¡ £ ¼Óº þ • VÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÙI× ¡ ´ ó Ë¾Þ r¡ ¢ ô ” ‡ ø ¹ « ¡ £
¶ þ Ô¹ ï ËÈË· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ · â ÖTÍ õ » Î » ð Ì û ľƒ º   ‘ Ï ² Í õ £ ¬
¶ d• MÌ û ľƒ º   ‘ Î ä Æ½Í õ ¡ £
Èý ÔÂÎ ì ³ ½¡ £ Í ¢ Ô‡ ß MÊ¿ £ ¬ Ùnº ö ¶ ¼ß _ƒ º ¡ ¢ » ô Ï £ Ùtµ ÈÎ å Ê®È˼° µ Ú¡ ¢
³ ö Éí Óв î ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ Ì ØÊÚ° ² ß hÍ õ ¡ ¢ ñ €ñ Rá h• hé _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ ¢ ä › ÜŠ
‡ ø ÖØÊ¡ ¢ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¼Ó• xÍ õ ¸ ®ƒ ÈÊ· Ê° µ Ãé ‚ ˜ sµ “ ´ ó · ò £ ¬ · â » ¸ ‡ ø
¹ « ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÈɳ ½£ ¬ ° ² ¼ª Í õ Æò Ì ¨ ÆÕ• ú × ä ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ µ ¢ Á_« C‘ ô ³ É½ð µ È
× ÷ • y£ ¬ ë · ¸ ß û • ‡ ø Í õ Ó‘ Ö®¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ ÊÌ ¶ RÊ· ¾´ ƒ °   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £
Î ì Î ç £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Î å ÔÂÐÁÓÏ Ë· £ ¬ ° Ë· ¬ í ˜ Ôª ÐUÇõ • í « I· ½Î ï ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©³ à
Áг à   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ¼º î£ ¬ ë ]Î ÷ ¿ hɽ± À£ ¬ ‰º ËÀ¾ÓÃñ ¡ £
Áù ÔÂÒÒËÈ£ ¬ Ñý ÈËÚw× ÓÓñ µ ÈÖ\Í ù ¸ ß û • Ó- Î º Í õ ° ¢ ľ¸ ç   ‘ • y£ ¬ ÊÂ
ÓX· ü ÕD¡ £
Çï Æß Ô¼º Î ´ Ë· £ ¬ ¼Ó» ÂÕß Àî ° î ŒŽé _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ Dz Àô
² ¿ ÉЕ ø ² · î † ¡ ¢ ± Øê A³ à ÙIé ‚ ʹ ¸ ß û • £ ¬ Ø• † – Î º Í õ ° ¢ Í õ ¸ ç ¼° µ ¢ Á_ÅÑ  î ¡ £
ÈÉÉê £ ¬ ÖTÍ õ Ò² Éá ¡ ¢ ʧ ´ Ì ¼ª µ È£ ¬ × ø ¸ ½ÅÑÍ õ ² » ÑYÑÀ¶ Ø£ ¬ ³ Öƒ ɶ Ë£ ¬ Á÷
Ò² Éá ì ¶ ½- Î ÷ £ ¬ ʧ ´ Ì ¼ª ì ¶ º þ • V¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ÁTº ÓÄÏ ÐÐÊ¡ × ó Ø©ê • Ó¢ µ ÈËù
À¨ Ãñ Ì ï ¡ £
° ËÔ¸ ý × Ó£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 182¡ ¤

¾ÅÔ¹ ï º ¥ £ ¬ ´ ó Ë¾Þ rÙI× ¡ ß MË¾Þ rØ©Ãç º ÃÖtËù × « ¡ ¶ ÝdÉ£ ˆ DÕf¡ ·
ʹ Ó¡ ǧ ± ¾É¢ Ö®Ãñ é g¡ £ ± û Òú £ ¬ • VÓÏ ÐUÇõ ü S· ¨ · ö ¡ ¢ º Î „ Pµ È• í « I· ½Î ï ¡ £
¶ ¡ î£ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Òà Áг à   ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ × ó Ø©¸ ß • P  ‘ ÓÒØ©£ ¬ …¢ Öª Õþ
Ê“ Q× ¡   ‘ × ó Ø©£ ¬ Àô ² ¿ ÉЕ ø Ñà Ö» ŽÖ  ‘ …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ± û Ðç £ ¬ ƒ LÌ « ³ £ ¶ Y
ƒ xÔº ʹ · ƒ º   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ Á¢ ÐÐÐû Õþ Ôº ì ¶ º ¼ÖÝ¡ £
¶ ¬ ʮԼº á h£ ¬ ² ¥ ÖÝÄÏ ŒŽÐUÇõ Âå ÷ á ÅÑ£ ¬ ë · ¶ ÷ ÖÝÊس ¼“ Q× ¡ ¸ ç ÕÐ
ÖIÖ®£ ¬ Âå ÷ á • í « I· ½Î ï ¡ £ ¼× Î ç £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £
ʮһ Ô¼º ËÈ£ ¬ ÒÔÍ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÖҼΠ֪ ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÈɳ ½£ ¬ Ì ØÊÚ¼¯ Ùt´ ó ŒWÊ¿ Ó Áд ó Ë¾Í ½¡ £
Áù Äê ´ º Õý Ô¶ ¡ ÒÑË· £ ¬ å ß ‡ ø • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ Ì ØÊÚÍ ¬ Öª » ÕÕþ
Ôº ÊÂá hó H´ ð Øݺ ± ½ð × Ï ¹ â µ “ ´ ó · ò ¡ ¢ Ì « Î ¾¡ £ ¼º î£ ¬ • V– |á æÙ\ÚwÀɸ ý
µ È× ÷ • y£ ¬ ë · ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ Ó‘ Ö®¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Ç° ÖЕ ø ÓÒØ©ÉÐÎ Ä  ‘ Ì « × ÓÕ² Ê¡ £
¶ þ Ô¶ ¡ º ¥ Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ë …ÄÏ ê AÑY• Û¶ í ¡ ¢ ÓÀ² ý ÆÑÐU
° ¢ ° ËØݵ È• KÅÑ£ ¬ ë · ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ Ó‘ Ö®¡ £
Èý Ô¶ ¡ ËÈ£ ¬ ÒÔÌ ì ‰Û¹ • á ŒÖØÇô Ò» ÈË¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ÕÙÒŠ Ì « × ÓÕ² ÊÂÉÐ
Î Äì ¶ ¼Î ì û µ î Ö®á á é w ¡ £µ ÛÖ^Ì « ± £ Çú ³ ö Ô» £ º ¡ ° ÊÇÊÀ× æ» Êµ ÛЧ Á¦ ÈË
Ò² ¡ £¡ ± ÓÖÔtÎ ÄÔ»£ º ¡ ° Í ÐÈê ÉÆÝoÌ « × Ó£ ¬ ÓÐÑÔÎ ð Áß £ ¬ ´ Ëë Þ Òâ Ò² ¡ £¡ ±
± û Òú £ ¬ ´ ý ÊÚº ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼° ˃ º ˼² » » ¨ é _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ ¢ ´ ó Ë¾Í ½¡ £
¼º ËÈ£ ¬ • x· â ± £ ¶ ÷ Í õ ÔÂô ” Ì û ľƒ º   ‘ ¶ ÷ Í õ ¡ £
¼° ËÄÔ¸ ý × Ó£ ¬ ܇ ñ { ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ è Fľµ þ ƒ º   ‘ Ì « × ÓÌ « ŽŸ¡ £
Î å Ô± û × Ó£ ¬ ¼Ó° ² ÄÏ ‡ ø Í õ ê • Òæð ¢ é _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ë …ÄÏ
ÐÐÊ¡ × ó Ø©¶ ä ƒ º Ö» Ó‘ ÓÀ² ý ÄÏ ¸ CÇå ÐU£ ¬ ´ ó ” ¡ Ö®£ ¬ Æä Çõ ° ¢ Á¼µ Ƚµ ¡ £
Áù Ô¹ ï á h£ ¬ ÒÔÓð ÁÖÜŠ ÈfÈËë `– |Œm¡ £
Çï Æß Ô± û ³ ½£ ¬ ¾’ ‡ ø • í Ø• · ½Î ï ¡ £ • í ° ² · ² ¿ ¹ Ùá ¯ ÊÀÅdÅÑ£ ¬ Ùn- t
• ø ÕÐÖIÖ®¡ £ ÈÉÐç £ ¬ ÒÔÕß ß BÇÓÒ®ƒ º Èf‘ ô ¸ ®ë `– |Œm£ ¬ ÖÃÓÒÂÊÐl¸ ®¡ £
¼× Ðç £ ¬ » Êæ¢ ¸ ÷ ‡ ø ´ ó é L¹ « Ö÷ × ÷ · ð Ê£ ¬ ÉÃá ŒÈ« å ¸ · ÖØÇô ¶ þ Ê®Æß ÈË¡ £
ë · ° ´ † – È« å ¸ ¹ ÙÀô ° ¢ ¿ v² » · ¨ £ ¬ ÈÔ× · Çô ß €ª z¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 183¡ ¤

° ËÔ¼×Éê £ ¬ º Ó– |ɽΠ÷ µ ÀÐû Î ¿ ʹ • ˆ ˼Ã÷   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¸ ý
× Ó£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
é c° ËÔÂÈÉÉê £ ¬ Ì « ² ©¡ ¢ ¶ RÊ· ´ ó · ò ² ®º ö   ‘ ´ ó ŽŸ¡ £
¾ÅÔÂ¼× Éê £ ¬ » ÕÕþ ʹ ¶ ä Ž§   ‘ Ì « ¸ µ £ ¬ ÖЕ ø …¢ × hš J² ì   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª
Õþ Ê¡ £ ¹ ï î£ ¬ ÔtËÄËÞ ÐlÒÔØ• Î ÛÊÜÐÌ Š Zš ² » ” ¢ Õß £ ¬ Î ð Áî Èë ½û Í ¥ ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÒÒî£ ¬ Ôt‡ À¾Ï ° × ë …× Úµ ÀÊ¿ Éò Ã÷ ÈÊ¼é • º ¡ £ Î ì Î ç £ ¬ Dz ÖÐ
• ø ÓÒØ©Ï à ² ®´ ð ɳ ÊÚ» ÊÌ « × ÓÓñ ƒ Ô¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ „ ž ô ” º ö ³ à è Fľƒ º ² » » ¨   ‘
¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £
ʮһ Ô± û × Ó£ ¬ ÔtÔ» £ º ë Þ Î ©ÊÀ× æÑYµ Û‘ —Õ£ ¬ ¡ ¹ Å´ ¹ Ô£ £ ¬ ÈfÊÀ
× ÆÈ» £ ¬ ´ ¹ Ó– Ô¥ ½¨ µ ÕËá £ ÊÇÒÔ…fÖ\ƒ LÍ ¬ £ ¬ Á¢ » Ê× Ó´ Tµ ° ËØÝ  ‘ » ÊÌ «
× Ó¡ £ Èô » ü ƒ ÔÃü £ ¬ ŒÙ®” ÅeÐУ ¬ ì ¶ ½ñ Ê®ÔÂÆß ÈÕÊÚÒÔÓñ ƒ Ô£ ¬ ´ ó ‘ c¶ Y³ É ¡ £
ì ¶ ‘ ò £ ¡ Ì ì µ ØÖ®µ £ ¬ × ÚÉç Ö®ì `£ ¬ ‡ ø ± ¾¼È³ ç £ ¬ ÈËÐÄØü Ï µ ¡ £ × É  – ÓÐÐ\£ ¬
ó wÓè ÖÁ‘ Ñ¡ £
ʮһ ÔÂÐÁî£ ¬ ľ° î · ÐUÇõ Ž§ ° î × ÷ • y£ ¬ ë · ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ ÕГ á Ö®¡ £
ÒÒËÈ£ ¬ ÃØ• ø Çä É» ˼¶ ¡   ‘ ´ ó Ë¾Í ½¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÈÉÐç £ ¬ Ãü » Ê´ ó × Ó…¢ › Q‡ ø Ê¡ £ · â ËÎ Èå ÖÜî U  ‘ µ À‡ ø ¹ « ¡ £
ÈÉÉê £ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂÍ õ Òã ÒÔÓHÀÏ ÖÂÊË£ ¬ ÔSÖ®£ ¬ ÈÔÙnÆä ¸ ¸ ŽÅ² ¯ ¡ £
Æß Äê ´ º Õý ÔÂÐÁËÈË· £ ¬ Ë¾Ì ì ± O× à £ ¬ ÊÇÈÕÈÕʳ ¡ £ µ Ûý S¾Ó“ pÉÅ£ ¬
Ýz³ ¯ ÙR¡ £ ¼È¶ ø ² » ʳ ¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ µ Û¶ R´ ó Ã÷ £ ¬ ÊÜÖTÍ õ ° Ù¹ ÙÙR¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬
µ Û² » Ô¥ ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ± Àì ¶ ¹ â Ì ì ¹ Ù£ ¬ Äê Èý Ê®ÓÐÎ å £ ¬ ÔÚÎ » ¾ÅÄê ¡ £ ¹ ï î£ ¬
Ôá Æð Ý‚ · Y¡ £
Èý ÔÂÒÒÎ ´ £ ¬ ÉÏ × ð Õž Ô» Â}Î Äš JТ » ʵ Û£ ¬ • RÌ – ÈÊ× Ú£ ¬ ‡ ø ÕZÔ» ÆÕ
î † º V» ʵ Û¡ £
Ê· ³ ¼Ô»£ º ¡ ° ÈÊ× ÚТ ´ ȹ § ƒ €£ ¬ ² » ß ƒ • É« £ ¬ ² » Ö³ Ø› Àû ¡ £ ÊÌ × ÚÆÝ
„ ì Åf£ ¬ ʼ½KÒÔ¶ Y£ ¬ ´ ó ³ ¼ÓHÀÏ £ ¬ • r¼Ó¶ ÷ ý V¡ £ ÓÐË¾× à ´ ó ± Ù£ ¬ Ým• Åâ ò
ÒÆ• r£ ¬ • xå ¸ º î ¼× ÐÖµ ÜÎ å ÈË£ ¬ ¾ã × ø · ¨ ËÀ£ ¬ µ Û‘ ‘ Ö®£ ¬ å ¶ Ò» ÈËÒÔð BÆä
¸ ¸ ĸ ¡ £ ³ ç ÉÐÈå ŒW£ ¬ Åd¿ ÆÅeÖ®· ¨ £ ¬ µ ÃÊ¿   ‘ ¶ à £ ¬ ¿ ÉÖ^Ôª Ö®Áî Ö÷ ÒÓ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 184¡ ¤

È» ÊÜÖÆĸ º ó £ ¬ æÔÐÒÖ®³ ¼ ÂZÒŠ™à ÓÃÊ£ ¬ ë mï þ Öª Æä • º £ ¬ ª qÇú ÙJÖ®¡ £ ³ £
† – ÓÒØ©Ï à ° ¢ É¢ Ô» : ¡ ® Çä ÈÕÐк Î Ê ¡ £¡ ¯ Œ¦ Ô»: ¡ ® ³ ¼µ È· î ÐÐÔtÖ¼¶ ø
ÒÑ¡ £ ¡ ¯ µ ÛÔ» : ¡ ®× æ× ÚDz Ó– £ ¬ ³ ¯ Í ¢ ´ ó · ¨ £ ¬ Çä Ý…á ñ ² » × ñ ÊØ£ ¬ › rë Þ Ö®
ÔtÖ¼º õ ¡ £ ¡ ¯ Æä ÇÐØŸÔ× Ï à Èç ´ Ë¡ £ Óоý ¶ ø Ÿo³ ¼£ ¬ Ï § ÔÕ £ ¡ ¡ ±


ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 185¡ ¤
¾í Ê®° ˱ ¾¼oµ ÚÊ®° Ë

Ó¢ × Ú

Ó¢ × Úî £ Â}Î ÄТ » ʵ Û£ ¬ ÖM´ Tµ ° ËØÝ£ ¬ ÈÊ× Úé L× ÓÒ² ¡ £ ĸ ÈÕÇfܲ
´ ÈÂ}» ʺ ó º ê ¼ª ´ Ì ÊÏ ¡ £ ÒÔ´ ó µ ÂÆß Äê ¶ þ ÔÂ¼× × ÓÉú ¡ £
ÈÊ× ÚÑÓü Ì ÈýÄê£ ¬× hÁ¢» ÊÌ «× Ó£ ¬ÅdÂ}Ì «º óŒÙÒâÓÚµ Û¡ £µ ÛÈëÒŠ
Ì « º ó ¹ Ì Þ oÈÕ £ º ¡ ° ³ ¼Ó× £ ¬ ÒËÁ¢ ³ ¼ÐÖº Í ÊÀ Í õ Êø¡ £ ¡ ± Ì « º ó ² » • Ä¡ £ ¶ ¬ Ê®¶ þ
Ô¶ ¡ º ¥ £ ¬ Á¢   ‘ » ÊÌ « × Ó£ ¬ Êڽ𠌚 ¡ £ Áù Äê ¶ ¬ Ê®ÔÂÎ ì Î ç £ ¬ ÊÜÓñ ƒ Ô¡ £ Ôt
° Ù˾Êü „ Õ£ ¬ Ï È† ™» ÊÌ « × ÓÈ» á á × à „ ¡ £
Æß Äê ´ º Õý Ô£ ¬ ÈÊ× Ú² » Ô¥ £ ¬ µ Û‘ nÐÎ ì ¶ É« £ ¬ · ÙÏ ã ¸ æÌ ì £ ¬ Æò ÒÔÉí
´ ú ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ÈÊ× Ú± À¡ £ ° § š § Óâ ¶ Y£ ¬ ÈÕš fÒ» Öà ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ » ÊÌ « º ó Ñ}ÒÔ
è Fľƒ º   ‘ ÖЕ ø ÖÐÓÒÔª Ï à ¡ £ ± û Î ç £ ¬ Dz ʹ × —ƒ ÈÍ â ÔAª z¡ £
¶ þ ÔÂÈÉ× Ó£ ¬ Õã ½- ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à º Úó H  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ Î ì Î ç £ ¬
¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ʳ à ½ï Ì û ľƒ º ¡ ¢ ¶ RÊ· ´ ó · ò Ó š g• KÁT
  ‘ ¼¯ Ùt´ ó ŒWÊ¿ ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ´ þ ËÄ´ ¨ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÚwÊÀÑÓÖÁ¾©ŽŸ¡ £ ± û
Òú £ ¬ ê „ Î ÷ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÚwÊÀ˜ s  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ ÓÒØ©
ľ° ËØÝ  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬ …¢ Öª Õþ Ê• ˆ ˼Ã÷   ‘ × ó Ø©£ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©“ Q× ¡ ³ ö
  ‘ ŽX± ± ÐÐÊ¡ ÓÒØ©¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ ÁTÉÏ ¶ ¼Ç¬ Ôª ËÂÒŽß \¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ À¨
ÖT· Ï µ ¹ Ùɽˆ ö ¡ ¢ º Ó² ´ ¡ ¢ ¸ GÖÎ ¡ ¢ • ]Éá ¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ÕÙê „ Î ÷ ÐÐÌ ¨ ¶ RÊ· ´ ó
· ò ´ ð ʧ è Fľƒ º ÖÁ¾©ŽŸ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ Š Zº ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼Àî ÃÏ í n‡ ø ¹ « ë · Ãü ¡ £
Î ì Òú £ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂØ£ ² ®¶ ¼´ Ì ³ ö   ‘ ¸ ÊÃCÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ° ¢ ¶ Yº £ ÑÄ
³ ö   ‘ º þ • VÐÐÊ¡ Æ½ì ¶ Õþ Ê¡ £ è Fľµ þ ƒ º ÒÔ» ÊÌ « º ó Ãü £ ¬ š ¢ ¼¯ Ùt´ ó ŒWÍ ÁÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 186¡ ¤

—î ¶ ä ƒ º Ö» ¡ ¢ ³ ç µ š Ôº ʹ Ê’ ° Ý× ¡ £ ¬ • K¼®Æä ¼Ò¡ £
Èý ÔÂÈÉÎ ç £ ¬ × ¦ Í Û‡ ø • í Ø• · ½Î ï ¡ £ Î ì × Ó£ ¬ ÔtÖTÍ õ ¡ ¢ ñ €ñ RÁ÷ ¸ ZÕß £ ¬
ß €¾Í · ÖÒØ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ µ Û¼´ Î » ì ¶ ´ ó Ã÷ µ î £ ¬ ÔtÈÕ:
º é Î ©Ì « × æ‘ ª ÆÚ“ á ß \£ ¬ ÕØé _µ Û˜ I£ ¬ ÊÀ× æ» Êµ ÛÉñ ™Cî £ ÂÔ£ ¬ ½yÒ»
º £ ƒ È£ ¬ ÒÔÂ}À^Â}£ ¬ å ÊÎ ÒÏ È» ʵ Û£ ¬ ÖÁÈʺ ñ µ £ ¬ º - å ¦ Ⱥ Éú £ ¬ ¾ý ÅRÈf
‡ ø £ ¬ Ê®Äê ì ¶ Æ• ¡ £ ÒÔÉç ð ¢ Ö®ß hˆ D£ ¬ ¶ ¨ Ì ì Ï ÂÖ®´ ó ± ¾£ ¬ …fÖ\× ÚÓH£ ¬ ÊÚ
Óè ƒ ÔŒš ¡ £ · ½´ º ŒmÖ®ÅcÕþ £ ¬ å á ÕÑ¿ ¼Ö®ÙeÌ ì ¡ £ ÖTÍ õ ½ü ÆÝ£ ¬ Ÿo„ ì ´ TÝo£ ¬
Ï Ì Ö^“ ÒËó wÏ È» ʵ Û¸ ¶ Óš Ö®ÖØ£ ¬ ¼ÈÉî Ï µ º õ ÈËÐÄ£ ¬ Ôn¿ ÉÌ “ ì ¶ Éñ Æ÷ £ ¬
º Ï Þ o„ ñ ß M£ ¬ Õ\Òâ ½» æÚ¡ £ ÄËì ¶ Èý ÔÂʮһ ÈÕ£ ¬ ¼´ » ʵ ÛÎ » ì ¶ ´ ó Ã÷ µ î ¡ £
¿ É´ óÉâÌ ì Ï Â¡ £¸ ¹ ÑY± »ž Ä· · Ö£ ¬“ þÑÓü Ì ÆßÄêº Ï Ô“½z¾€£ ¬Ê®· Ö
  ‘ ÂÊ£ ¬ ” MÃâ Î å · Ö£ » Æä ð NÖT· ½z¾€• K½- » ´ Ï Ä¶ • ¾ù Ãâ Èý · ÖÖ®Ò» ¡ £ ÑÓ
Æß Äê ÒÔÇ° å Í Ç· ² î “ u¶ • ã y£ ¬ • KÐÐî ÃÃâ ¡ £ ÒÑÕ÷ Èë Ö÷ µ ä Ö®ÊÖ£ ¬ ² » ÔÚî Ã
Ãâ Ö®Ï Þ ¡ £ ¸ ÷ Ì ŽÕ¾³ à Ï û · ¦ £ ¬ Î ã · º ž E½o× ï ¡ £ ² î ÒÛ² » ¾ù £ ¬ ± O² ì ¶ RÊ· ¡ ¢
Á®ÔL˾‡ ÀÐмmÖÎ ¡ £ ß h½ü ÖTÜŠ £ ¬ Æä ê ‡ Í ö Õß £ ¬ ³ £ Àý ´ æÐô Í â £ ¬ ¸ ü Õ¹ Ï Þ
Ò» Äê ¡ £ ± ¾¹ ܹ Ù¼° Š Wô ” Î ã · ÇÀí ¿ ÆÕ÷ ¡ £ ƒ É• V¡ ¢ ¸ £ ½¨ µ ÈÌ Ž‡ [¾ÛÙ\Í ½£ ¬
Ôt• ø µ ½ÈÕ£ ¬ Ï Þ Áù ÈÕƒ ȳ ö ¹ Ù× ÔÊ× £ ¬ ÔSÃâ ± ¾× ï £ ¬ Ï Þ Í â ² » ã ª £ ¬ ÒÀ³ £ ÊÕ
² ¶ ¡ £ „ ÕÞ rËù ÒÔº ñ Ãñ £ ¬ „ ñ ŒWËù ÒÔÅdÈA£ ¬ ¸ ÷ Ì ŽÌ á Õ{¹ Ù¼ÓÒâ Ãã Çó Œ• Ч ¡ £
ÔÀž ^¡ ¢ µ ÛÍ õ £ ¬ ÖTÔÚì ë µ ä Õß £ ¬ é LÀô “ ñ ÈÕÖ¼À¡ £
ÊÇÈÕ× ð » ÊÌ « º ó   ‘ Ì « » ÊÌ « º ó £ ¬ ÔtÔ» :
ë Þ Î ©  ‘ ÖÎ Ö®¶ Ë£ ¬ Ÿo¼Óì ¶ Á¢ Т £ ¬ ¸ ù ± ¾Ö®ƒ È£ ¬ Ī ´ ó ì ¶ × ð ÓH¡ £ Äw
ÕØÀyÍ á ˆ D£ ¬ ã ¡ × ñ • ¤ µ ä ¡ £ š JÎ ©ƒ xÌ ì ÅdÂ}´ ÈÈÊÕÑܲ ‰ÛÔª È« µ ÂÌ ©ŒŽ¸ £
‘ c» ÊÌ « º ó ÈÊÃ÷ œYì o£ ¬ Êç î £ ܲ ¹ § ; ¶ ¨ ´ ó ² ß ì ¶ ƒ ɳ ¯ £ ¬ ¹ ¦ Ê©Éç ð ¢ £ » Öø
» ÕÒô ÓÚËĺ £ £ ¬ ‘ cÑܱ ¾Î Ä¡ £ Ùí º ɶ ÷ ´ È£ ¬ “ á Óè í ð Ù|£ ¬ ¶ ÷ Ñö ³ ê ì ¶ º ñ µ £ ¬
ÒËÊ× ß Mì ¶ ¡ Ãû ¡ £ Ö” ÉÏ × ð · QÔ» Ì « » ÊÌ « º ó £ ¬ Æä ‘ ª Ðе ä ¶ Y£ ¬ Áî ÓÐ˾ӑ
Õ“ ÒÔ„ ¡ £ Èɳ ½£ ¬ Ì « » ÊÌ « º ó ÊÜ° Ù¹ Ù³ ¯ ñ {ÓÚÅdÂ}Œm¡ £ è Fľµ þ ƒ º ß Mé _
¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ ¢ ÉÏ Öù ‡ ø ¡ ¢ Ì « ŽŸ¡ £ ± û Éê £ ¬ Î ÓÁ_˼µ È• í ½µ £ ¬ Ùnâ nÈfËÄ
ǧ Øž £ ¬ ß €Æä ² ¿ ¡ £ Î ì Ðç £ ¬ ë · ê Žê – ¡ ¢ á t¹ Ù¡ ¢ ½³ ÈËÎ ð ³ ÐÊa¡ £ ÐÁá h£ ¬ ½ûÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 187¡ ¤

ÉÃ× à - t• ø ¡ £ ÒÔ˜ ÐÃÜÔº ¼æî I× ó ÓÒÐlÂʸ ®¡ £ ÈÉÒú £ ¬ º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼Àî
ÃÏ ½µ   ‘ ¼¯ ÙtÊÌ ÖvŒWÊ¿ ¡ £ ¶ RÊ· Ì ¨ Õˆ ÔtÖI° Ù˾£ ¬ ÒÔÃCÌ ¨ ¾V¡ £ µ ÛÈÕ£ º
¡ ° Çä µ ȵ « ÊØš ± MÑÔ£ ¬ ÉÆ„ të Þ • ÄÖ®£ ¬ · ñ Òà ² » Èê × ï Ò² ¡ £¡ ± ¼× ³ ½£ ¬ Ôt
ÖÐÍ â ĸ ¾Ú× hè Fľµ þ ƒ º ¡ £ ± û Î ç £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ ÄÏ ½¼£ ¬ ¸ æ¼´ Î » ¡ £
Ï ÄËÄÔ¸ ý Ðç £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R£ ¬ ¸ æ¼´ Î » ¡ £ ÔtȺ ³ ¼Ô» £ º ¡ ° Ò» š qÎ ©
ËÄì ë £ ¬ ʹ ÈË´ ú Ö®£ ¬ ² » ÄÜÖÂÈç ÔÚÖ®Õ\¡ £ ë Þ ± ؽKÉí ÉWì ë Ê£ ¬ ÖIÇä µ È
Öª Ö®¡ £¡ ± Í ¢ ³ ¼ÑÔ £ º ¡ ° ì ë Ê®…£ ¬ ÒËÉâ Ì ì Ï Â ¡ £¡ ± µ ÛÔ»£ º ¡ ° Éâ ² » ¿ ÉŒÒ
Ï Â£ ¬ ʹ š ¢ ÈËÕß « @Ãâ £ ¬ „ tËÀÕß º Î ¹ ¼£ ¿ ¡ ± Ãü ÖЕ ø Ê¡ ê • ± ã ÒËÊÂÐÐÖ®¡ £
º ÓÄÏ ¡ ¢ º þ • V¡ ¢ ß |ê – Èý ÐÐÊ¡ Ø©Ï à • K½µ   ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ Î ©Õ÷ – |ÐÐÊ¡ ÒÔ
¸ ß û • Õý ² » ½µ ¡ £ ÒÒî£ ¬ · â ÖTÍ õ • Ø• ض d  ‘ å ¸ ß hÍ õ ¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ì ë Éç ð ¢ £ ¬
¸ æ¼´ Î » ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ½B‘ c· ¶ ´ ÐUÅÑ¡ £ ƽÕÂÕþ ÊÂÍ õ Òã ¡ ¢ ÖЕ ø ÓÒØ©¸ ß • P
Õ÷ Àí ¾©ŽŸÖT‚ }Žì ¼Z² ¯ Ì • î ~¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ Ì « ³ £ ¶ Yƒ xÔº ʹ ° Ý× ¡   ‘ ÖЕ ø ƽ
ÕÂÕþ Ê¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ · â ¸ ß û • Í õ • Ä× ÓÍ õ ì ã   ‘ ë uÁÖ¾ý ¹ « ¡ £
ÓÐÒò ½ü ÊÌ « IÆß Œš Ž§ Õß £ ¬ µ ÛÔ» £ º ¡ ° ë Þ ¼´ Î » ² » „ Çä µ ÈË]Ùt£ ¬ ¶ ø   ‘ ÈË
ß MŒš £ ¬ ÊÇÒÔÀû ÕTë Þ Ò² £ ¬ Æä ß €Ö® ¡ £¡ ± ÕÕË¢ Ðû » ÕÔº Î Ä¾í ¡ £
Î å Ô¸ ý ³ ½£ ¬ š ¢ ÉÏ ¶ ¼Áô ÊØÙR² ®î † £ ¬ ¼®Æä ¼Ò¡ £ ¼º á h£ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©
Ï à ° ¢ É¢ ³ ö   ‘ ŽX± ± ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê° Ý× ¡   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©
Ï à ¡ £ ÄËØݺ ö ¡ ¢ Ëþ ʧ º £ ÑÀ• K  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ Ö» ƒ º ¹ þ ÀÉ  ‘ ÖЕ ø …¢
Öª Õþ Ê¡ £ ÐÁî£ ¬ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Êš J² ì ÁT· ½¼¯ Ùt´ ó ŒWÊ¿ ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ Õˆ
´ ó Ðл ʵ ÛÕž ÓÚÄÏ ½¼¡ £ Î ì Ðç £ ¬ ŽX± ± ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê° ¢ É¢ ¡ ¢ ÖЕ ø ƽÕÂ
Õþ ʺ Úó H¡ ¢ ¶ RÊ· ´ ó · ò Ó ß ¯ ¹ þ ¡ ¢ » ÕÕþ Ôº ʹ ʧ ÁÐé Tµ ÈÅcº Úó Hĸ Òà ÁÐ
ʧ ° ËÖ\• UÁ¢ £ ¬ ÊÂÓX£ ¬ ¾ã · ü ÕD¡ £ ÐÁá h£ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂè Fľƒ º Ó   ‘ ÖÐ
• ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ ÔtÈÕ :
ë Þ Õص Ç´ ó Œš £ ¬ ì ó ß yÏ Èé à £ ¬ ÈÔˆ DÈÎ ì ¶ ÅfÈË£ ¬ Êü ¹ ² ÐÂì ¶ ÖΠЧ ¡ £
ØMÆÚа ü hÝmÌ N˽ÐÄ¡ £ ß ƒ Õß ° ¢ É¢ ¡ ¢ º Úó H¡ ¢ Ó ß ¯ ¹ þ ¡ ¢ ʧ ÁÐé T¡ ¢ Òà ÁÐ
ʧ ° ˵ È• “ ½YÔŽÖ\£ ¬ “ Ï • y‡ ø Õþ £ ¬ ¼È× Ô× ÷ ì ¶ ² » ¾¸ £ ¬ ¹ Ì ë yå ÕÓÚ‡ ÀÕD¡ £
ÙR² ®î † ÝpÎ ê Ôt• ø £ ¬ Êâ ¹ Ô³ ¼¶ Y£ ¬ ² » ¼Ó‘ Í „ “ £ ¬ ê Âʾµ ÈÍ þ ¡ £ ½ñ ÒѸ ÷ ÕýÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 188¡ ¤

µ ä ÐÌ £ ¬ ¼®› ]Æä ¼Ò¡ £ ì ¶ ‘ ò £ ¡ Î ©ŽÍ ‡ ø Ö®ÓÃÐÌ £ ¬ ÒÔ¾¸ Ⱥ í « £ ¡ ÙÂÈ˳ ¼Ö®
Öª ½ä £ ¬ Î ð µ ¸ · Ç• ¤ ¡ £ × É  – ÓÐÐ\£ ¬ ó wñ YÖÁ‘ Ñ¡ £
¶ ¡ Î ´ £ ¬ · â ÖTÍ õ Í õ ¶ U  ‘ ë …ÄÏ Í õ ¡ £
Áù Ô¼º ÓÏ £ ¬ Á÷ » ÕÕþ Ôº ʹ Ã× Ñ¦ ÃÔŽÖÓÚ½ð „ ‚ ɽ¡ £ ¼× Òú £ ¬ Ç° Ì « × Ó
Õ² Ê´ ² Ø£ ƒ º × ø µ ³ ¸ ½° ¢ É¢ µ È£ ¬ · ü ÕD¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ÕÙº ÓÄÏ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂ
Ò° Ï ÉÌ û ľƒ º ÖÁ¾©ŽŸ¡ £ ÊÕÓ ß ¯ ¹ þ • VÆ½Í õ Ó¡ ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ × ó Ø©
Ï à Ó Ó   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò £ ¬ × ÚÕý „ ž ô ” » ð ³ à è Fľƒ º ² » » ¨   ‘ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £
Î ì Î ç £ ¬ ÁTÕ² ÊÂÔº ¡ £ · â Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂËþ ʧ Ì û ľƒ º   ‘ ËE‡ ø ¹ « ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬
Î ÷ · ¬ Çõ ± IÂå ¸ ÷ Ä¿ ½µ ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙR¼´ Î » ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ · î Ôª ± T
Î Ý¿ hÑý É®ˆ AÃ÷ × ÷ • y£ ¬ ƒ ^· Q» ʵ Û¡ £
Çï Æß ÔÂ¼× Éê £ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÙIó H¡ ¢ ¹ þ µ ¤ • K³ ö   ‘ ß |ê – ÐÐÊ¡ ƽÕÂ
Õþ Ê¡ £ ÒÒ Î ´ £ ¬ ¸ ÊÃCÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Êš J² ì Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ± û Éê £ ¬ ÖЕ ø
ƽÕÂÕþ ÊÂÄË´ Ì º ö ÁT¡ £ ° ² Í õ Ø£ ¶ ¼Ë¼² » » ¨ ½µ · â î ™ê – Í õ £ ¬ Œ¤ ÙnËÀ¡ £ ʼ
ÖÆЖ Ãá ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ ½- ÄÏ ÐÐÌ ¨ ¶ RÊ· ÖÐØ©Á®â þ   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÒÒËÈ¡ £
Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÒ² Ï È¼ª Äá ³ ö   ‘ ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ë …ÄÏ » ¨ ½Ç
ÐUÇõ í fÀÉß _ÅÑ¡ £
° ËÔÂÎ ì Éê £ ¬ ¼ÀÉç ¸ ² ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ Е ÈÊ× ÚÂ}Î Äš JТ » ʵ Û¡ ¢ Çfܲ ´ È
Â}» ʺ ó ÓÚÌ « • R¡ £
¾ÅÔÂÈɳ ½£ ¬ Í Á· ¬ Çõ Àû × å ¡ ¢ ° ¢ ¶ í µ È¿ ܳ É· Y¡ £ Ñ- ÖÝÐUÇõ Ì ©Ôª ¼ª
ÅÑ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ ´ ÈÀû ÖÝɽÃñ Ø‘ ¹ « ¼mº Ï ÖT¶ ´ ÐUÇõ • KÅÑ£ ¬ × · º þ • VÐÐÊ¡ Ó‘
Ö®¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ ë …ÄÏ Ä¾° î · ÐUÇõ ½o° î Dz Æä × Ó• í « I· ½Î ï £ ¬ ÙnŽÅÓв î ¡ £
ñ R„ ž ÐUµ Èʹ Õ¼³ Ç¡ ¢ Õ¼ÅD¡ ¢ ý ˆ ÑÀé TÖT‡ ø £ ¬ Ë÷ ñ Z Ï ó ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ · î Ôª ·
ß _ô ” » ¨ ³ à ² ®î † « @É®ˆ AÃ÷ £ ¬ ÕDÖ®¡ £ ÓÀå ¸ · ÐUÇõ º Í ¶ í µ ÈÅÑ£ ¬ Çþ ÖÝÀô
Ä¿ Àî ˜ sÙFËÀÖ®¡ £
¶ ¬ ʮԶ ¡ Î ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ÓÏ ê – ÖÝ– ƒ z¶ ´ ÐUÅÑ£ ¬ Dz
ËÄ´ ¨ ÐÐÊ¡ Ó‘ Ö®¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ÔtÌ « ³ £ Ôº Ô» £ º ¡ ° ë Þ Œ¢ ÒÔ
ËÄ• r¹ ª ¶ YÌ « ÊÒ£ ¬ ÒËÅcȺ ³ ¼¼¯ × hÆä ¶ Y¡ £ ´ Ë× · ß hˆ ó ± ¾Ö®µ À¡ £ Î ã ÒÔë ÞÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 189¡ ¤

„ Úì ¶ Œ¦ Ô½¶ ø ÓÐËù “ p ¡ £¡ ± ° ² ÄÏ ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ÓÏ ê – ÖÝÐUÇõ ȽÊÀ² ý
ß ^Æä × ÓÂÊ´ ó ¡ ¢ С ʯ µ Ì ¶ ´ ÐUÈë Ø• . ¹ ï ÓÏ, Á÷ ÖTÍ õ ° ¢ ´ Ì è Fľƒ º ÓÚë …ÄÏ ¡ £
ʮһ Ô± û × ÓË· £ ¬ µ Û¶ Rý S¹ Ù¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R£ ¬ ÖÁÈÊ× Ú» Ê
µ ÛÊÒ£ ¬ ø QÑÊÁ÷ Ì é £ ¬ × ó ÓÒ¸ Є Ó¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ ÒÔÏ í Ì « • R¶ Y³ É£ ¬ ¶ R´ ó Ã÷ µ î
ÊÜÙR¡ £ ¼× Éê £ ¬ ÐÞ ¡ ¶ ÈÊ× ÚŒ• ä › ¡·¡ £ Î ì Ðç £ ¬ ½» Öº ÐUƒ zÖ¾µ ÂÂÓÓ Áã ¡ ¢
ÄÇÆò µ ÈÁù ¶ ´ ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÒÒËÈË· £ ¬ ÔtÔ» £ º ë Þ µ Öß ^ÔrÖ\£ ¬ « @³ Ðا ¾w£ ¬ Äî ¸ ¶ Óš Ö®
Î ©ÖØ£ ¬î ™À^ÊöÖ®¸ ÒÍ ü¡ £ë ¼ÒÔÑÓü Ì ÆßÄêʮһÔ± û× Ó± »ÑÛЖÃᣠ¬¹ §
ÖxÌ « • R¡ £ ¼È´ ó ¶ YÖ®¸ æ³ É£ ¬ ÒËÆÕÌ ì Ö®¾ù ‘ c¡ £ ŒÙÆ• Óâ š q£ ¬ ÓÃÒ× ¼oÔª £ ¬
ì ¶ ÒÔŒ§ Ì ì µ ØÖ®ÖÁº Í £ ¬ · ¨ ´ º Çï Ö®Ö” ʼ£ ¬ ¿ ÉÒÔÃ÷ Äê   ‘ ÖÁÖÎ Ôª Äê ¡ £ ÆÕ
Ãâ Ì ì Ï ÂÖÁÖÎ Ôª Äê µ ØÏ Â¼ZÊ®· ÖÖ®¶ þ ¡ £ º Ï Ô“ ° ü ã y£ ¬ ³ ý ƒ É• V¡ ¢ º £ ± ± ¡ ¢
º £ ÄÏ ™à ÇÒÍ £ ” R£ ¬ Æä ð NœpÃâ Èý · ÖÖ®Ò» ¡ £ ´ ó ¶ ¼¡ ¢ ÉÏ ¶ ¼¡ ¢ Ådº Í Èý · Ãâ
² î ¶ • Èý Äê ¡ £ ¸ ¹ ÑY± » ž ÄÈËÃñ £ ¬ ÅcÃâ ½z¿ ÆÈý · Ö¡ £ Ñà ÄÏ ¡ ¢ ɽ– |¡ ¢ ã ê Áº ¡ ¢
Åfµ ¡ ¢ Èê ŒŽž Ä‚ û µ ØÃæ£ ¬ ‘ ª ÓÐɽˆ ö ¡ ¢ º Ó² ´ £ ¬ • K  Ãñ é _’ ñ ¡ £ ÖTÈËÇÖ
± I¡ ¢ ʧ Ï Þ ¡ ¢ ¶ Ì ÉÙ¡ ¢ œpñ g£ ¬ º Ï × · Ï µ ¹ Ùå X¼Z£ ¬ Èç ÔÚÔt• ø ÒÔÇ° £ ¬ ÒÑÓÐ
× · Àí Î Ä° ¸ Õß £ ¬ Ï ÈŒ¢ Å« æ¾Ø” ®b× ¼ÕÛÈë ¹ Ù£ ¬ ² » · ó Ö®” µ £ ¬ • KÐÐá ŒÃâ ¡ £
ÒÑÕ÷ Èë Ö÷ µ ä Ö®ÊÖ£ ¬ ² » ÔÚ´ ËÀý ¡ £ » Ø» ØÈ˵ ȵ ä ÙuÃɹ Å× ÓÅ®  ‘ ò ŒÕß £ ¬
· Ö¸ ¶ Ëù ÔÚ¹ Ù˾‘ ª ¸ ¶ ¿ Ú¼ZÊÕð B£ ¬   º î ÖЕ ø Ê¡ ¶ ¨ Š Z¡ £ Á÷ ÒÆ‘ ô ¿ ÚÈç Óû
Ñ}˜ IÕß £ ¬ ¹ Ù˾½o¸ ¶ ÐмZ£ ¬ Í Ï Ç· ² î á æÕn³ Ì £ ¬ • KÐÐÒÐé Ž£ ¬ Ô- Å× Ì ï ®b£ ¬
È« Ðнo¸ ¶ £ ¬ ÐÐÃâ ² î ¶ • Èý Äê ¡ £ ÖTÒí ÜŠ ÈËÏ û · ¦ £ ¬ Ð\˜ ÐÃÜÔº · Ö—• º Ï • ã
´ æÐô ¡ £ ¹ ÜÜŠ ¹ Ù· Åå XÀû Ï ¢ ¼° · - µ ¹ Î ÄÆõ Õß £ ¬ Ôt• ø µ ½ÈÕ£ ¬ ± MÐÐÍ £ ” R¡ £
º Í ÁÖ¡ ¢ ¸ ÊÃC¡ ¢ ë … ÄÏ ¡ ¢ ËÄ´ ¨ ¡ ¢ ¸ £ ½¨ ¡ ¢ • Vº £ и ½• hÜŠ £ ¬ ³ ý ³ £ Àý Í â £ ¬
ÿ Ãû ½o² ¼Ò» Æ¥ £ ¬ ËÀÕß ½oŸý Âñ ã y¡ £ Õ¾³ à Ï û · ¦ £ ¬ ÖTÑÃé T¼° ÖTÍ õ ¡ ¢ ¹ «
Ö÷ ¡ ¢ ¸ ½ñ R² î ʹ £ ¬ ³ £ ¼Óß ¤ ¹ • £ ¬ Ò» ÇÐê P· À¼sÊø ÊÂÀí £ ¬ Ï ¤ • ÄÅfÖÆ¡ £ Èô
Óв » ‘ ª ² î È˼° ¶ à ð Nä • ñ RÕß £ ¬ ‡ ÀÐД à × ï ¡ £ ¼å û }¡ ¢ Ò± è F¡ ¢ ß \¼Z´ ¬ ‘ ô £ ¬
º Ï Ô“ ë s· º ² î ÒÛ£ ¬ ƒ ž Ãâ Èý Äê ¡ £ ¸ ¹ ÑY™à × ¡ É¿ Þ k£ ¬ ÒÔ¼‚ Ãñ Á¦ ¡ £ ½› ß ^ÜŠ
ñ R¡ ¢ Î ô Œš ³ à ¡ ¢ ° ˃ º ³ à µ È£ ¬ ² » µ ÃÓ† Ë÷ ° ÙÐÕ£ ¬ ¿ vñ „ ñ R“ p‰ÄÌ ï Ë®´ å ľ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 190¡ ¤

ë …ÄÏ ¡ ¢ ËÄ´ ¨ ¡ ¢ ¸ £ ½¨ ¡ ¢ • Vº £ Ö®ÈÎ ¹ Ù† T£ ¬ ² » ÐÒ² ¡ ¹ Ê£ ¬ Ëù ÔÚ¹ Ù˾ȡ ¿ ±
‘ ª ¸ ¶ ܇ ´ ¬ ä • ñ R£ ¬ ÈÔ½oÐмZ£ ¬ Èç Óе ä ÙuÈË¿ Ú£ ¬ • K  Í ê ¾Û£ ¬ ƒ r² » × ·
ß €¡ £ ÉÌ ¶ • Èý Ê®· ÖÈ¡ Ò» £ ¬ ¼º Óж ¨ ÖÆ¡ £ ½ñ Õý î ~Ö®Í â £ ¬ ÓÖË÷ Áwð N£ ¬ · Ç
¶ àÈ¡ ÈËÃñ£ ¬± ËŒ¢Ñɳ ö£ ¿ÑöŒ¢ÑÓü Ì ÆßÄꌕ Þ kµ ½¹ Ù” µÄ¿  ‘ ¶ ¨ î ~£ ¬¼º
á á ÓÀ² » ¶ à È¡ £ ¬ º Í ¹ Í º Í ÙI£ ¬ Ò» ÇÐë s¶ • ² î ÒÛ£ ¬ ³ ý ß …ß hÜŠ È˼° × Ô‚ ä Ê×
˼վ³ à Í â £ ¬ ² » Õ“ º Î ‘ ô £ ¬ ÅcÃñ Ò» ó w¾ù ®” £ ¬ ÖTƒ ÈÍ â Æß Æ· ¹ ÙÒÔÉÏ £ ¬ ÓÐ
‚ ¥ ®‹ é L² ß ¡ ¢ ¿ ÉÒÔ• ú ÊÀ° ² Ãñ Õß £ ¬ Œ• · â ³ ÊÓ[¡ £ ± O² ì ¶ RÊ· ¡ ¢ ÊÐÕþ Á®ÔL
˾£ ¬ š qÅe¿ ÉÈÎ ÊØÁî Õß ¶ þ ÈË¡ £ ë [¾ÓÐÐÁx¡ ¢ ² » Çó „ ß _Õß £ ¬ ÓÐ˾¾ß   î
ÒÔ„ ¡ £ Ñ}· â Ù› Ö®ÖÆ£ ¬ ÖЕ ø Ê¡ ¼¯ × hÅeÐС £
Î ì Éê £ ¬ Á÷ Ç° ¸ ß û • Í õ Ó…Ô-ì ¶ Í Â· ¬ Èö ˼½YÖ®µ Ø¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ² ¥ Öݵ ° ÐU
µ ÄÑò ý ˆ · û • í ½µ ¡ £ ÒÒî£ ¬ ÉÏ Ì « » ÊÌ « º ó » ÕÌ – Ô» ƒ xÌ ì ÅdÂ}´ ÈÈÊÕÑܲ ‰Û
Ôª È« µ ÂÌ ©å ¸ ¸ £ ‘ c» ÕΠij ç Ô£ Ì « » ÊÌ « º ó ¡ £ º ² ÁÖŒWÊ¿ º ö ¶ ¼ô ” ¶ ¼ƒ º × gß M
ËÎ Èå Õæµ ÂÐã ¡ ¶ ´ ó ŒWÑÜÁx¡·£ ¬ µ ÛÔ» £ º ¡ ° ÐÞ Éí ÖÎ ‡ ø £ ¬ ŸoÓâ ´ Ë• ø ¡ £¡ ±
Ùnâ nÎ å ʮ؞ ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ÒÒÌ « » ÊÌ « º ó ¼ÓÌ – £ ¬ ¶ R´ ó Ã÷ µ î ÊÜñ {¡ £ ± û Òú £ ¬
µ ä Èð Ôº ʹ é Ÿ• ز ®Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ¸ æì ë Ì « • R¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ ÖЕ ø ÓÒ
ةľ° Ë´ Ì ³ ö   ‘ ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ ÓÒØ©£ ¬ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ ÊÂÖ» ƒ º ÀÉ  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬
½- ÄÏ Õã Î ÷ µ ÀÁ®ÔLʹ Ѧ Ì Ž¾´   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ÉÏ Ë¼ÖÝá æ¿ ÜÖÒÖÝ¡ £
½- Õã ÐÐÊ¡ ƽÓÚÕþ ʲ ®î † Ë÷ ƒ º ¡ ¢ ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ ƽÓÚÕþ Ê° × Èö ¶ ¼• K× ø Ø•
Ä« Ãâ ¹ Ù¡ £
ÖÁÖÎ Ôª Äê ´ º Õý ÔÂÒÒÓÏ £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø ß ^ʹ « IÍ ¯ Å®¡ £ ± û Ðç £ ¬ ÓÐÊÂì ¶
Ì « • R£ ¬ Ø©Ï à ° Ý× ¡   ‘ • † « I£ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê º ÓÁв ®  ‘ ½K« I¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÕÑ
¸ ß û • Í õ   cÈë ³ ¯ ¡ £
¶ þ ÔÂÎ ì Éê £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ ¸ ÄÖж ¼Î ä Ðl  ‘ ÖÒñ ´ ÐlÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ ˾¡ £
¼º ÓÏ, ½¨ ÈÊ× ÚÉñ ¶ Rµ î ÓÚÆÕ‘ cË¡ £ ¶ ¡ ËÈ , î ± ÓÚÁø ÁÖ¡ £ š ¢ ± O² ì ¶ RÊ· Ó^
Òô ± £ ¡ ¢ æiÒ§ ƒ º ¹ þ µ ÄÃÔʧ £ ¬ ÕÈÁ÷ ± O² ì ¶ RÊ· ³ ɹ ç ¡ ¢ Àî Á®º à ÓÚÅ« ƒ º ŽÖ¡ £
Èý Ô¶ ¡ á h£ ¬ ¾’ ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ Í ¢ Ô‡ ß MÊ¿ Ì ©ÆÕ» ¯ ¡ ¢ ËÎ
± ¾µ ÈÁù Ê®ËÄÈË£ ¬ Ùn¼° µ Ú¡ ¢ ³ ö Éí Óв î ¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ÐÁá h£ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 191¡ ¤

è Fʧ   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £
Ï ÄËÄÔ¸ ý Ðç £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ¼ª ê – Àè ¿ ÜŒŽß h ¿ h¡ £ Î ì ³ ½£ ¬
» ÂÕß ØÃÁ_º Ï   ‘ Ì « ³ £ Êð Áî ¡ £ Ì « ³ £ Çä ÑÔ£ ¬ ÐÌ È˲ » ‘ ª Åc¼À£ ¬ ÁTÖ®¡ £
Î å ÔÂÈÉÎ ç £ ¬ ß wÎ ä × Ú» Ê× Óˆ DÌ û ľƒ º ÓÚ- ‚ ÖÝ¡ £ ÐÁá h£ ¬ Ì « ³ £ ¶ YÔº
ß MÌ « • RÑuˆ D¡ £
Áù Ô¹ ï î˷ £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ Ç° ÖЕ ø …¢ Öª Õþ ʾ´ ƒ °   ‘ ê „
Î ÷ ÐÐÌ ¨ ¶ RÊ· ÖÐØ©¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ Úwº ê ì ñ µ ÈÑÔÊ£ ¬ ë · ÀÕš wÌ ï ÑY£ ¬ ÈÔ½û Í ý
ÑÔ• rÕþ ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ Dz ʹ ã Œ½- Õã ¡ ¢ ½- Î ÷ ¡ ¢ º þ • V¡ ¢ ËÄ´ ¨ ¡ ¢ ë …¸ ¦ Î å Ê¡ ¹ Ù
ß x¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ ÉÏ ¶ ¼Áô ÊØÖ» ƒ º ¹ þ ÀÉ  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £
Çï Æß Ô¶ ¡ á h£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ · â Ì « Î ¾ØÃÌ mÞ É  ‘ º Í ‡ ø ¹ « ¡ £
ÒÒÓÏ £ ¬ œ† º Ó› Q£ ¬ ± » ž ÄÕß ¶ þ ÈfÈý ǧ Èý ° Ù‘ ô ¡ £ Àô ² ¿ ÉЕ ø ½Ì » ¯ ¡ ¢ ¶ Y² ¿
ÀÉÖÐΠľØî C¼´ Î » ÔtÓÚ° ² ÄÏ ‡ ø ¡ £
° ËÔÂÎ ì Éê £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂè Fľƒ º ² » » ¨ Õû ÖÎ ÜŠ
ÈËØš · ¦ £ ¬ ë · Óи Ò” _º ¦ Õß × ï Ö®¡ £ ÒÒî£ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂè Fľƒ º Ó ÁT
  ‘ ÉÏ ¶ ¼Áô ÊØ¡ £ ÈÉÐç £ ¬ µ Ûñ vÛ‹ Ådº Í £ ¬ × ó ÓÒÒÔº ®Éõ £ ¬ Õˆ ß €´ ó ¶ ¼¡ £ µ Û
Ô»£ º ¡ ° ± ø ÒÔÅ£ ñ R  ‘ ÖØ£ ¬ Ãñ ÒÔ¼Ú· w  ‘ ± ¾¡ £ ë Þ ß tÁô £ ¬ ÉwÓû ñ Rµ ÃÆcï ÷ £ ¬
Ãñ « @Ø× « @¶ ú ¡ £ ØMÎ · º ®º õ £ ¿ ¡ ± À× ÖÝ£ ®Â· º £ ¿ µ ¡ ¢ Ëì Ï ª ¶ þ ¿ hº £ Òç ¡ £ ÇØ
Öݳ ɼoɽ± À¡ £
¾ÅÔ± û × Ó£ ¬ ܇ ñ {ñ v° º Ø£ ŽX¡ £ Èɳ ½£ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂËþ ʧ º £ ÑÀ
× ø ÊÜÇò ÕÈÃâ ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ µ ÛÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¶ ¬ ʮԸ ý Ðç £ ¬ ÓÐÊÂÓÚÌ « • R£ ¬ × ó Ø©Ï à ° Ý× ¡   ‘ • † « I£ ¬ ¶ RÊ· ´ ó · ò
è Fʧ   ‘ ½K« I¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ë · º ² ÁÖ¼¯ Ùt¹ ÙÄê Æß Ê®Î ã ÖÂÊË¡ £ ± û Òú £ ¬ º ÓÄÏ
ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ÊÂÄã ÔÛñ R² » × ø š ˆ Ù\Ãâ ¹ Ù¡ £
ʮһ ÔÂÎ ì Òú £ ¬ ¾ý ³ ¼ÉÏ × ð Ì – Ô» À^Ì ì ó w× · ¾´ Î ÄÈÊÎ ä ´ ó ÕÑТ » ʵ Û¡ £
¼º î£ ¬ ÒÔÊÜ× ð Ì – ÔtÌ ì Ï Â¡ £ × ó Ø©Ï à ° Ý× ¡ Õˆ á Œ× ï Çô £ ¬ ² » ÔÊ¡ £ ÐÁËÈ£ ¬
è F· ò î I× ó ÓÒ° ¢ ËÙÐl¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÐÁËÈ£ ¬ Á¢ Òà † ™ÁÒÊÏ   ‘ » ʺ ó ¡ £ ¹ ï î£ ¬ ÒÔÁ¢ » ʺ ó ÔtÌ ì Ï Â¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 192¡ ¤

Î ì Éê £ ¬ ¸ æÖxÌ « • R¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ · â Ëô ÄÏ ê ° ² ·   ‘ ° × Ì mÍ õ ¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ ½¨ Ì « • R
Õý µ î ¡ £
¶ þ Äê ´ º Õý ÔÂÐÁº ¥ Ë· £ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø ¡ ¢ Õ¼³ LJ ø ¸ ÷ × · ʹ • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ¶ ¡
ËÈ£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R£ ¬ ÙnŒ§ ñ {ê ÈÀÏ ŽÅ² ¯ ¡ £ Î ì Òú £ ¬ ë · ÓÐ˾´ æÐô ¿ × ÊÏ × Ó
ŒOØš · ¦ Õß ¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ Á÷ » ÕÕþ ʹ Á_Ô´ ÓÚµ ¢ Á_¡ £ · â Ëþ ý Rƒ º   ‘ Ì m‡ ø ¹ « ¡ £
¶ þ Ô¸ ý × Ó£ ¬ Á¢ × ó ÓÒš J² ì ÐlÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]˾£ ¬ ° Ý× ¡ ¼æ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ ¡ £
¹ ï î£ ¬ ½- ÊÐÐÐÌ ¨ ¶ RÊ· ´ ó · ò š J² ì   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ½- Õã ÐÐÊ¡ …¢ Öª
Õþ ÊÂÍ õ ¾ÓÈÊ  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ Ѧ Ì Ž¾´ ³ ö   ‘ º ÓÄÏ ÐÐÊ¡ × ó Ø©¡ £ Î ì Éê £ ¬
¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ß |ê – ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÙIó H  ‘ ÖЕ ø Æ½ì ¶ Õþ Ê¡ £
Èý Ô¼º ËÈË· £ ¬ ¶ RÊ· Ì ¨ ¡ ¢ º ² ÁÖÔº ¡ ¢ ‡ ø × Ó± OÍ ¬ × hÅdÅeŒWУ ¡ £ ÈÉ
Éê £ ¬ • ˆ « • Ñ}´ ó Ë¾Í ½¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ ÁT¾©ŽŸ  IÒÛ× ä ËÄÈfð NÈË¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ ÔL
ÁÖÌ ØÑuɳ µ Äʹ ¸ ß û • Ó• ¸ ß û • Í õ   c² » · î ë · • ø Ê¡ £ ± û Ðç £ ¬ ÒÔÏ í Ì « • R¶ Y
³ É£ ¬ ÆÕœpƒ ÈÍ â ¹ ÙÒ» ÙY¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ø PÏ è µ ÀÊ¿ Í õ µ ÀÃ÷ × ø Ñý ÑÔ· ü ÕD¡ £ ¶ ¡
ÓÏ £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÁø ÁÖ¡ £ ñ €ñ RÔSÔG× ÓËÙÇÓ× ø ÔuÆä ¸ ¸ ĸ · ü ÕD¡ £
Ï ÄËÄÔÂÎ ì Ðç Ë· £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Î å Ô¼º ËÈ£ ¬ · â ÔAÖ÷ ËÙ¿ Ë° ËÀ-   ‘ Úw‡ ø ´ ó é L¹ « Ö÷ ¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ · î · û
¿ hÃñ Í õ ó Hƒ º µ ÈÖ\· ´ £ ¬ · ü ÕD¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ¶ RÊ· ´ ó · ò Ó Ó   ‘ ½- ÄÏ ÐÐÌ ¨ ¶ R
Ê· ´ ó · ò ¡ £ Á¢ × ÚÈÊÃɹ ÅÊÌ ÐlÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ ˾¡ £ ܇ ñ {ÐÒÎ å Å_ɽ¡ £ ¼×
Éê £ ¬ Ö» ƒ º ¹ þ ÀÊ  ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê´ ð ʧ è Fľƒ º ¡ ¢ ¶ ä
ƒ º Ö» µ È× ø ÊÜÙgÕÈÃâ ¡ £
é cÔ¹ ï î£ ¬ ÖTÍ õ ° ¢ ñ R¡ ¢ ³ ÐÍ ¯ ÉÃÒÛÖTÍ õ Ó ÁÐÄó ÐlÊ¿ £ ¬ • KÕÈÁ÷
º £ ÄÏ ¡ £ Î ì Éê £ ¬ è Fľµ þ ƒ º × Ó° à µ ¤   ‘ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ± û Òú £ ¬ ã ä Öݶ ´ ÐU
ÅÑ¡ £ ½û ÖT˾¸ ô Ô½ÖЕ ø Ê¡ × à Ê¡ £
Áù Ô¶ ¡ î£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÎ å Å_ɽ£ ¬ ½û ì è • ÄÕß Î ã Û`Ãñ º Ì ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ³ ½
Öݽ- Ë®Òç ¡ £
Çï Æß ÔÂÈÉ× Ó£ ¬ ÖTÍ õ ê Aê A¶ d¿ ‚ ± ø ± ± ß …¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ܇ ñ {´ Î ‘ ª ÖÝ¡ £
Çú Éâ ½ð ³ Ç¿ hÇô ¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ܇ ñ {´ Î œ† Ô´ ÖÝ¡ £ ÖЕ ø ÓÒØ©• ˆ ˼Ã÷ ÓÐ× ï £ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 193¡ ¤

ÕÈÃâ £ ¬ ¼®Æä ¼Ò¡ £
° ËÔÂÎ ì ³ ½£ ¬ ¼À¶ Åð ¢ ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ µ ÀÖÝŒŽß h¿ hÃñ · û Òí ÝFÖ\· ´ £ ¬ · ü
ÕD¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ܇ ñ {´ Î · î Â}ÖÝ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ è Fľµ þ ƒ º × ä ¡ £
¾ÅÔÂÐÁº ¥ £ ¬ ܇ ñ {ÐÒ‰Û° ² ɽË¡ £ ± û ³ ½£ ¬ Ì « » ÊÌ « º ó ± À¡ £ ¸ ý Éê £ ¬
Í £ ½ñ Äê ¶ ¬ ì ë ÄÏ ½¼¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÎ ì ³ ½£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R£ ¬ ÒÔ‡ ø ° § Ó- Ï ã È¥ ˜ · ¡ £ ± û × Ó£ ¬ Ѻ • ú
˼‡ ø • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ÕÈÖ† ½- ÄÏ Ðк Ï ¶ RÊ· ´ ó · ò Ó Ó ÓÚë …ÄÏ ¡ £ ¼× Éê £ ¬ ½¨
Ì « × æÉñ ¶ Rµ î ì ¶ Åd½Ì Ë¡ £ ¼º á h£ ¬ ° Ý× ¡   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ¡ £
ʮһ ÔÂ¼× Î ç Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ÒÔÊÚÓÒØ©Ï à ÔtÌ ì Ï Â¡ £ Á÷
Ãñ Ñ}˜ IÕß £ ¬ Ãâ ² î ¶ • Èý Äê ¡ £ Õ¾‘ ô å ÷ ÆÞ × ÓÕß £ ¬ ¹ ÙÚHß €Ö®¡ £ · ² ² î ÒÛ£ ¬
Ï È¿ ÆÉÌ ÙZ¼° ¸ » Œ• Ö®¼Ò£ ¬ ÒÔƒ ž Ãñ Á¦ ¡ £ ² î Ãâ ê „ Î ÷ ¶ • ʮ֮Èý £ ¬ ¸ ÷ · ¹ Ù
Ì ï × â ʮ֮¶ þ £ ¬ ½- » ´ „ “ ¿ Æ° ü ã yÈ« Ãâ Ö®¡ £ ° ² ÄÏ ‡ ø • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ¹ ï î£ ¬
¾©ŽŸµ ØÕð ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂ¼× × ÓË· £ ¬ ½¨ ² ý ÖÝɽ± À¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂÙIó HÁT
  ‘ ´ ó Ë¾Þ r£ ¬ Á®â þ ÁT  ‘ ¼¯ Ùt´ ó ŒWÊ¿ £ ¬ ¼¯ Ùt´ ó ŒWÊ¿ • ˆ « •   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂ
Õþ Ê¡ £ ¼× Ðç £ ¬ • í ° ² · ¿ ‚ ¹ Ù• VÎ ÷ á æá ¯ ÊÀÅdÅÑ¡ £ Ðû Õþ Ôº ʹ ° Ë˼¼ª ˼
× ø ÊÜ„ ¢ Ùç ð « IÌ ï µ ØÏ Âª z ¡ £µ ÛÖ^× ó ÓÒÔ» £ º ¡ ° × æ× ÚÖÆ· ¨ · Çë Þ Ëù µ Ã
˽£ ¬ ° Ë˼¼ª ˼ë mÊÂë Þ Èվã ¬ ½ñ ÓÐ× ï £ ¬ ë Þ ² » ¸ ÒÍ ÷ ¿ vÒ² ¡ £¡ ± Õ“ Èç ÂÉ¡ £
¸ ý ³ ½£ ¬ ¸ ð ÐU° ² “ á ˾¸ ± ʹ ý ˆ ÈÊÙFÅÑ¡ £ Öª ˜ ÐÃÜÔº Êš J² ì Ì ¨ ÁT  ‘ Ðû Õþ
Ôº ʹ ¡ £ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ ÊÂËÙËÙ  ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ ¬ × ÚÈÊÐlÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ ñ R
ØÝ  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ½BÅd· ¶ ´ ÐU° ÑÕß ÅÑ¡ £ ¶ RÊ· ´ ó · ò Ö» ƒ º
¹ þ ÀÉ  ‘ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ · â ÖTÍ õ • Ø• ض d  ‘ Î ä å ¸ Í õ ¡ £ ÒÔµ ØÕð ¡ ¢ ÈÕʳ £ ¬
Ãü ÖЕ ø Ê¡ ¡ ¢ ˜ ÐÃÜÔº ¡ ¢ ¶ RÊ· Ì ¨ ¡ ¢ º ² ÁÖ¡ ¢ ¼¯ ÙtÔº • þ × h‡ ø ¼ÒÀû º ¦ Ö®ÊÂ
ÒÔ„ ¡ £
Èý Äê ´ º Õý Ô¹ ï ËÈ£ ¬ å ß ‡ ø Dz ʹ • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ° Ë· ¬ ÐUÇõ í f˼Õý µ È
½µ £ ¬ Õˆ ¼{š q× â ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ˼Ã÷ Öݱ IÆð ¡ £ ÈÉÒú £ ¬
ÐÐÖЕ ø Ê¡ Ñ}¼æ¿ ‚ ÜŠ Õþ £ ¬ Ç° ˜ ÐÃÜÔº ʹ …ÇÔª ¹ ç ¡ ¢ Í õ ¼s  ‘ ¼¯ Ùt´ ó ŒW Ê¿ £ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 194¡ ¤

º ² ÁÖÊÌ ÖvŒWÊ¿ í n• ÄÒæ  ‘ ÕÑÎ Äð ^´ ó ŒWÊ¿ £ ¬ • KÉÌ × hÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬
Ãü è Fʧ Õñ ÅeÌ ¨ ¾V¡ £ ì o½- · ç ß ¡ ¢ Áø ä ¾ÖÝâ ² ÅÑ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ Ȫ ÖÝÃñ Áô ‘ ª
¿ ‚ × ÷ • y¡ £
¶ þ Ô± û Òú£ ¬ º ² ÁÖ‡ ø Ê· ð ^ß M¡ ¶ ÈÊ× ÚŒ• ä › ¡·¡ £ Dz ½Ì » ¯ “ á Î ÷ · ¬ ½µ
× å ¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ Ùeµ ¤ ¡ ¢ × ¦ Í Ûµ ȇ ø • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ î ± ÓÚÁø
ÁÖ¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ Ë¾Í ½„ ¢ Ùç¡ ¢ Í ¬ ƒ L…^ÃÜÔº ÊÂÄÒ¼Ò´ õ ÓÐ× ï · ü ÕD¡ £ î CÐÐ
¡ ¶ ´ ó Ôª Í ¨ ÖÆ¡·¡ £ Î ì × Ó£ ¬ · â ú —ŽŸ² » » ¨   ‘ Úw‡ ø ¹ « ¡ £ ÐÁî £ ¬ ÖTÎ å ÔÂ˼
„ eDz ʹ • í ³ ¯ ¡ £
Èý ÔÂÈɳ ½Ë· £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ Î ÷ · ¬ …¢ ² · ÀÉÅÑ£ ¬ æ‚ Î ÷ Î ä
¾¸ Í õ Þ ÷ ˼° à ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ Î ì Éê £ ¬ Е Ì « » ÊÌ « º ó ÓÚí ˜ × Ú• RÊÒ£ ¬ ÓÒØ©Ï à
° Ý× ¡ ” zÌ « Î ¾£ ¬ · î ƒ Ô¶ ¨ £ ¬ ÉÏ × ð Õž Ô» ÕÑ« IÔª Â}» ʺ ó ¡ £
¶ þ ËÄÔ¼º ËÈ£ ¬ á Œ´ ó ± ÙÇô Èý ʮһ ÈË¡ ¢ ÕÈÎ å Ê®Æß ÒÔÉÏ ° ËÊ®¾ÅÈË¡ £
¼º î£ ¬ ÐÐÖú ÒÛ· ¨ ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ Ç° Á_Á_˹ Ðû Î ¿ ʹ Êö ¹ ÅÆÞ Æ¯ ĩDz Æä × Ó• í
« I· ½Î ï ¡ £
Î å Ô¸ ý × Ó£ ¬ ´ ó ï LÓê ± ¢ ¡ £ è Fľª š Êð ¶ RÊ· ´ ó · ò Ê¡ £ ÈÉÒú £ ¬ ë …ÄÏ
ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ʺ ö ÐÁ× ø ÊÜÙgÕÈÃâ ¡ £ Î ì Éê £ ¬ × · Š Zè Fľµ þ ƒ º ¹ Ù¾ô ¡ £ µ Û
¶ R´ ó ° ² é w£ ¬ ÒŠ Ì « × æ¡ ¢ ÊÀ× æß zÒ£ ¬ ½ÔÒÔ¿ VËØľÃÞ   ‘ Ö®£ ¬ ÖؼÓÑa¾Y¡ £
´ è š UÁ¼¾Ã£ ¬ Ö^× ó ÓÒÔ» £ º ¡ ° × æ× Ú„ “ ˜ IÆDë y£ ¬ · þ Óù • ƒ €Èç ´ Ë£ ¬ ë Þ ° ²
¸ Òí • ¿ Ì Í ü Ö® ¡ £¡ ± Î ì Î ç £ ¬ · î Ì ì ÐÐŒmÕý µ î ž Ä¡ £
Áù Ô¶ ¡ î£ ¬ » ÕÕþ ʹ á hó HÓ‘ …¢ ² · ÀÉ¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ Ù› Èé ĸ º ö Ì ¨ ¶ ¨ Ï å
¿ ¤ · ò ÈË£ ¬ Æä · ò ° ¢ • í × · · â ¶ ¨ Ï å Í õ ¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ Ôö Ì « • RŠ AÊÒ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ÅÑ
Í õ ÇÓ² ®• í ½µ ¡ £
Çï Æß ÔÂÈɳ ½£ ¬ Õ¼³ LJ ø Í õ Dz Æä µ ܱ £ ÓÓ° Ë´ Ì ÕÚ• í Ø• Î ï ¡ £ ¹ ï î£ ¬
Ì « • R³ É¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ ÕÐÖI× ó ÓÒƒ ɽ- ÅÑÇõ ü SÂ}ÔS¡ ¢ á ¯ ÊÀÅd¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ · â
ÖTÍ õ ° Î ¶ ¼Ì û ľƒ º   ‘ Í þ ß hÍ õ ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ¼®è Fľµ þ ƒ º ¼Ò¡ £ ¶ RÊ· Ì ¨ Õˆ Ï Â
Ôté _ÑÔ· £ ¬ µ ÛÔ» £ º ¡ ° ÑÔ· º Î ‡ L² » é _£ ¬ Çä µ Èß xÈËÎ ´ ®”   – ¡ £¡ ± ° ËÔÂ
¹ ï º ¥ £ ¬ ܇ ñ {ÄÏ ß €¡ £ ÊÇÏ ¦ £ ¬ ñ vÛ‹ ÄÏ Æ¡ £ ¶ RÊ· ´ ó · ò è Fʧ ¡ ¢ Öª ˜ ÐÃÜÔºÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 195¡ ¤

ÊÂÒ² Ï ÈÌ û ľƒ º ¡ ¢ ´ ó Ë¾Þ r· ò ¶ dƒ º ¡ ¢ Ç° ƽÕÂÕþ ʳ à ½ï Ì û ľƒ º ¡ ¢ Ç° ë …
ÄÏ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÍ ê Õß ¡ ¢ è Fľµ þ ƒ º × ÓÇ° ÖÎ • ø ÊÌ ¶ RÊ· æiÄÏ ¡ ¢ è F· ò µ Ü
Ðû » Õʹ æiÄÏ ¡ ¢ µ ä Èð Ôº ʹ Ó » ð ³ à ¡ ¢ ˜ ÐÃÜÔº ¿ ¯ ʹ ° ¢ É¢ ¡ ¢ ƒ L• ø ˜ ÐÃÜÔº
ÊÂÕÂÌ ¨ ¡ ¢ ÐlÊ¿ ¶ dÇå ¼° ÖTÍ õ ° ´ Ì Ý² » » ¨ ¡ ¢ ØÃÁ_¡ ¢ ÔÂô ” è Fľƒ º ¡ ¢ Çú ÂÉ
² » » ¨ ¡ ¢ Ø£ ô ” ˼² » » ¨ µ ÈÍ ¬ Ö\ß ± Äæ£ ¬ ÒÔè Fʧ Ëù î I° ¢ ËÙÐl± ø   ‘ Í â ‘ ª £ ¬
è F· ò ¡ ¢ ³ à ½ï Ì û ľƒ º Ï Èš ¢ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ° Ý× ¡ £ ¬ Ëì ß ± µ Ûì ¶ Ðж R¡ £ ÔÚÎ »
Èý Äê £ ¬ ¶ þ Ê®ÓÐÒ» ¡ £
Ì ©¶ ¨ Ôª Äê ¶ þ ÔÂÉÏ × ð Õž Ô» î £ Â}Î ÄТ » ʵ Û£ ¬ • RÌ – Ó¢ × Ú¡ £ ËÄÔ£ ¬
ÉÏ ‡ ø ÕZ• RÌ – Ô» ¸ ñ ˆ Ô» ʵ Û¡ £
Ê· ³ ¼Ô»£ º ¡ ° Ó¢ × ÚÕDÅdÂ}Ì « º ó ÐÒ³ ¼Ê§ ÁÐé Tµ È£ ¬ Ì « º ó × ø Ò• ¶ ø ² »
Äܾȣ ¬ Æä ‡ ÀÃ÷ ß ^ÈÊ× Úß hÉõ ¡ £ È» ± Î ÓÚè Fľµ þ ƒ º £ ¬ ¼ÈËÀʼΠò Æä ¼é £ ¬
ÓÖÖÃÆä Äæµ ³ ì ¶ Öâ Ò¸ Ö®µ Ø¡ £ ¹ ÊÄÏ ÆÂÖ®µ œ¡ £ ÓÉì ¶ µ Û֮ʧ ÐÌ £ ¬ · ÇÓÉì ¶
š ¢ ¾Ҳ ¡ £ ÅfÊ· Ëù × I´ ù ² » È» ÒÓ ¡ £¡ ±

ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 196¡ ¤
¾í Ê®¾Å± ¾¼oµ ÚÊ®¾Å

Ì ©¶ ¨ µ Û

Ì ©¶ ¨ » ʵ Û£ ¬ ÖMÒ² ŒO· ö ľƒ º £ ¬ Ô£ × ÚÖ®ŒO£ ¬ ï @× Ú¸ ÊÂé ØÝé L× ÓÒ² ¡ £
ĸ Ô» Ðû ܲ Êç Â}» ʺ ó º ê ¼ª ´ Ì ÊÏ ¡ £ ÊÀ× æ· â ï @× Ú  ‘ • xÍ õ £ ¬ ³ ö æ‚ ± ± ß …¡ £
½yî IÌ « × æËÄ´ ó Î Ó¶ ú ¶ ä ¡ £ ÖÁÔª Ê®Èý Äê ʮԶ þ Ê®¾ÅÈÕ£ ¬ Éú µ Ûì ¶ ± ± ß …¡ £
³ É× Ú´ ó µ ÂÁù Äê £ ¬ ï @× Ú× ä £ ¬ µ ÛÒu· â • xÍ õ £ ¬ ÈÔæ‚ ± ± ß …¡ £ Î ä × ÚÖÁ
´ ó Èý Äê ¾ÅÔ£ ¬ × à £ º ¡ ° ÊÀ× æÒÔ• ˆ è Fľƒ º Ëù « I» ÝÖݽð ã yã ~Ò± Ùn³ ¼£ ¬
á á Ý” ì ¶ ÓÐ˾£ ¬ Æò » ØÙn ¡ £¡ ± Î ä × ÚÔSÖ®¡ £ ÈÊ× Ú» Ê‘ cÔª Äê ¶ þ Ô£ ¬ ÙnÄÏ
¿ µ · Áù ÈfÎ å ǧ ‘ ô   ‘ ʳ ÒØ¡ £ ÑÓÓÓÔª Äê ËÄÔ£ ¬ Ñ}ÖIµ ÛÒÔ» ÝÖݽð ã yã ~
Ò± š wÓÐ˾¡ £ Æß Ô£ ¬ ÈÔ» ØÙnì ¶ µ Û¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ Ãü µ ÛÙcß |– |ð ‡ Ãñ ¡ £ Ó¢ × Ú
¼´ Î » £ ¬ ² ¿ Ð\ð ‡ £ ¬ Ùnâ nÎ å ǧ ÓÈ¡ £ µ ÛÒÔÌ ï Æß Ç§ í —Èë ¹ Ù£ ¬ Õˆ Õ÷ Æä Äê × â
ÒÔƒ ” Ùnâ n£ ¬ Æä Ö” ʳ ¯ Í ¢ Èç ´ Ë¡ £
ÖÁÖÎ Èý Äê ° ËÔÂÐÁÓÏ £ ¬ « Cì ¶ ¶ dØݺ Ó¡ £ ¶ RÊ· ´ ó · ò è Fʧ Dz Æä ü hÎ Ó
Á_˼ÒÔÄæÖ\• í ¸ æÔ» £ º ¡ ° Î ÒÅc¹ þ É¢ ¡ ¢ Ò² Ï Èè Fľƒ º ¡ ¢ ʧ ¶ dƒ º Ö\ÒѶ ¨ £ ¬
ʳ ÉÁ¢ Í õ   ‘ » ʵ Û ¡ £¡ ± ÓÖÃü Î ÓÁ_˼ÒÔÆä ʸ æƒ ÈÊ· µ ¹ ØÝɳ £ ¬ ÇÒÑÔÎ ð
Áî Ðñ ß ~‚ ÜÖª Ö®¡ £ ì ¶ Êǵ ÛÃü Çô Î ÓÁ_˼£ ¬ Dz „ eÁÐÃÔʧ µ ȸ ° ÉÏ ¶ ¼¸ æ× ƒ ¡ £
Ä©ÖÁ£ ¬ Ó¢ × Úñ vÛ‹ ÄÏ Æ£ ¬ è F· ò µ Èß ± Ó¢ × Úì ¶ Ðе î ¡ £ ÖTÍ õ ° ´ Ì Ý² » » ¨ ¼°
Ò² Ï Èè Fľƒ º µ È· î - t¾R• í Ó- ¡ £ • rÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê• ˆ « • ÔÚ¾©ŽŸÂ„ × ƒ £ ¬
¸ æÁô ÊØÎ º Í õ • Ø• ض d£ ¬ ´ ó ½yÒËÔÚ• xÍ õ ¡ £ • Ø• ض dDz ʹ ÖÁÐÐÔÚ„ ñ ß M¡ £
¾ÅÔ¹ ï ËÈ£ ¬ µ Û¼´ Î » ÓÚý ˆ ¾Óº Ó¡ £ ´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂä ¿ ê –
Í õ Ò² Ï Èè Fľƒ º   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à £ ¬ ÖTÎ å ÔÂô ” è Fľƒ º Òu· â ° ² Î ÷ Î å ¡ £ ÕÙÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 197¡ ¤

Ç° ¸ ß û • Í õ è ° ß €¾©ŽŸ¡ £ ¼× Î ç £ ¬ µ ¹ ´ Ì É³   ‘ ÖЕ ø ƽÕ Õþ Ê£ ¬ ÄËñ Rº Ï   ‘
ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬ è Fʧ ¡ ¢ ñ R˼º ö é T• KÖª ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ ØÃÁ_  ‘ Ðû » ÕÔº ʹ £ ¬
Ðñ ß ~‚ Ü  ‘ Ðû Õþ Ôº ʹ ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ˜ ÐÃÜÔº ʹ ¹ þ É¢   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò £ ¬ ƒ ÈÊ· ÉÆ
É®  ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ Í ê • ÉÖª ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ ¶ d• MÍ ¬ ƒ L˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £
Î ì Ðç £ ¬ Èö µ ÄÃÔʧ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ ÕÂÌ ¨ Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ÐÁá h£ ¬ ñ RÖ\
ɳ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ ʧ ¶ dƒ º   ‘ ´ ó Ë¾Þ r¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂ¼× × Ó£ ¬ Dz ʹ ÖÁ´ ó ¶ ¼£ ¬ ÒÔ¼´ Î » ¸ æÌ ì µ Ø¡ ¢ × Ú• R¡ ¢ Éç ð ¢ ¡ £
ÖTÍ õ ÙIÅ« ß MÔ» £ º ¡ ° ² » ß ^ÄæÙ\£ ¬ „ t± ÝÏ ÂÉÆÃû ² » Öø ¡ £ Ì ì Ï Âá á ÊÀº Î • Ä
¶ ø Öª · ÇÅc„ Æä ¹ ʺ õ £ ¿ ¡ ± µ ÛÈ» Ö®¡ £ Ò² Ï Èè Fľƒ º ¡ ¢ Í ê • É¡ ¢ æiÄÏ ¡ ¢ ¶ d
• Mµ È• K· ü ÕDì ¶ ÐÐÔÚ¡ £ Ðñ ß ~‚ Ü  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à £ ¬ ê „ Î ÷ ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à ¶ d
º ö ô ” ¡ ¢ Í ¨ Õþ Ôº ʹ ¼~ • É• K  ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò £ ¬ ÖЕ ø × ó ³ ÐËÙËÙ  ‘ ¶ RÊ· ÖÐØ©¡ £
Ðñ ß ~‚ Ü¡ ¢ ¼~• ÉÖÁÉÏ ¶ ¼£ ¬ è Fʧ ¡ ¢ ʧ ¶ dƒ º ¡ ¢ ³ à ½ï è Fľƒ º ¡ ¢ Ó » ð ³ à ¡ ¢
ÕÂÌ ¨ µ È• K· ü ÕD¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ÕÙ¸ ß ² ý Í õ è Fľƒ º Ña» ¨ ÖÁÐÐÔÚ¡ £ ÒÆÎ º Í õ ° ¢
ľ¸ ç ÓÚ´ ó Í ¬ . ÈÉÉê, ƒ ÈÊ· ° ´ ´ ð ³ ö   ‘ Ì « ŽŸ¡ ¢ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ½-
Õã ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂØ£ ² ®¶ ¼ØÝ  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ° Ë· ¬ í ˜ Ôª ¶ ´ ÐU¼° ì o
½- ¡ ¢ ´ ó Àí ÖT· á æ• KÅÑ . ¼× Ðç, Ö± Ê¡ Éá ÈË° ¢ ô ” ɳ µ Èî C¼´ Î » Ôtì ¶ ¸ ß û • ¡ £
ʮһ Ô¼º á hË· , ܇ ñ {´ Î ì ¶ Öв ¿ ¡ £ ÐÁá h , ܇ ñ {ÖÁ¾©ŽŸ , ¶ ¡ Î ´, ¶ R
´ ó Ã÷ µ î £ ¬ ÊÜÖTÍ õ ° Ù¹ Ù³ ¯ ÙR¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©¶ - ÊØÓ¹ ÓÐ× ï £ ¬ Ãâ ¹ Ù¡ £
¹ ï á h, Dz ʹ ÖÁÇú ¸ · , ÒÒÌ « ÀÎ ì ë ¿ × × Ó¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©ËÙËÙÓÐ× ï £ ¬
Ãâ ¹ Ù¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ • V– |Е þ ¿ hÃñ ã á é Lµ Ü× ÷ • y£ ¬ ¸ ± Ôª Ž› ž õ ñ Rƒ º Ó‘ ƽ֮¡ £
Ê®¶ þ Ô¼º Î ´ £ ¬ Ñ©—î ¶ ä ƒ º Ö» ¡ ¢ Ê’ ° Ý× ¡ ¡ ¢ ÙR² ®î † ¡ ¢ Ó^Òô ± £ ¡ ¢ æi
Ö¨ ƒ º ¹ þ µ ÄÃÔʧ ¼° Àî Ötº à ¡ ¢ ³ ɹ ç ¡ ¢ Í õ Òã ¡ ¢ ¸ ß • P¡ ¢ • ˆ Ö¾å ö ¡ ¢ ÆÕî † º V¡ ¢
² · î † º ö ÑYµ ÈÔ©£ ¬ ´ æÕß ÕÙÓã ¬ ËÀÕß Ù› Ðô Óв î ¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ Õˆ » Ê¿ ¼å þ × ð
Õž ì ¶ ÄÏ ½¼¡ £ ÉÏ » Ê¿ ¼Â}Í õ × ð Õž Ô» ¹ â Â}ÈÊТ » ʵ Û£ ¬ • RÌ – ï @× Ú£ ¬ » Êå þ
º ê ¼ª ´ Ì ÊÏ × ð Õž Ô» Ðû ܲ Êç Â}» ʺ ó ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ ± I¸ `Ì « • RÈÊ× Ú½ð Ö÷ ¡ ¢ Çf
ܲ ´ ÈÂ}» ʺ ó ½ð Ö÷ ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ è Fľµ þ ƒ º × ÓæiÄÏ ¼° Æä µ ³ ÔÂô ” ¡ ¢ ¶ d¶ d¹ þ ¡ ¢
ËÙ¶ Ø• K· ü ÕD¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ • VÎ ÷ • í ° ² · ¿ ‚ ¹ Ùá ¯ ÊÀÅd• í « I· ½Î ï ¡ £ Á÷ ÔÂô ”ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 198¡ ¤

Ì û ľŽ× ¼° ë …ÄÏ £ ¬ ° ´ Ì Ý² » » ¨ ÓÚº £ ÄÏ £ ¬ Çú …Î ² » » ¨ ÓÚÅ« ƒ º ŽÖ£ ¬ ØÃÁ_¼°
Ø£ ô ” ˼² » » ¨ ì ¶ ¸ ß û • ´ ó Çà • u¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ë …ÄÏ Ü‡ ÑYÐUÈë ¿ Ü¡ £ ± û Ðç £ ¬ · â
ÖTÍ õ ÙIÅ«   ‘ Ì ©å ¸ Í õ ¡ £ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂé Ÿ• ز ®ÊÚé _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾£ ¬ Ç° Ì «
ŽŸ° ݺ ö ÉÌ × hÜŠ ‡ ø ÖØÊ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ¸ ÄÔª Ì ©¶ ¨ £ ¬ ÔtÔ» £ º
Äwº ÉÌ ì ø ™ì û £ ¬ Ëô ó • Ñ· þ £ ¬ ‚ ȹ ª ˆ DÖÎ £ ¬ Ùí Ò¹ ì ó Î · £ ¬ Î ©× æÓ– ÊÇ
× ñ ¡ £ ÄËÃ÷ š q¼× × Ó¾° ß \ÒÁʼ£ ¬ ˼ÅcÌ ì Ï Â¸ ü ʼ¡ £ » ü ÖTµ ä ¶ Y£ ¬ Óâ Äê ¸ Ä
Ôª £ ¬ ¿ ɸ ÄÃ÷ Äê   ‘ Ì ©¶ ¨ Ôª Äê ¡ £
Ãâ ´ ó ¶ ¼¡ ¢ Ådº Í ² î ¶ • Èý Äê £ ¬ ° Ë· ¬ ¡ ¢ ˼¡ ¢ ² ¥ ¡ ¢ ƒ É• V¶ ´ ² î ¶ • Ò» Äê £ ¬
½- » ´ „ “ ¿ Æ° ü ã yÈý Äê £ ¬ ËÄ´ ¨ ¡ ¢ ë …ÄÏ ¡ ¢ ¸ ÊÃCÇï ¼ZÈý · Ö£ ¬ º ÓÄÏ ¡ ¢ ê „ Î ÷ ¡ ¢
ß |ê – ½zâ nÈý · Ö¡ £ ³ ý Ì “ Ôö Ì ï ¶ • £ ¬ Ãâ Î ÓÓ Í ¨ å X¡ £ ÙcÐô ë …ÄÏ ¡ ¢ • Vº £ ¡ ¢
° Ë· ¬ µ ÈÌ ŽÊù ÜŠ ¡ £ Çó Ö± ÑÔ¡ £ Ùn¸ ß Äê ² ¯ ¡ £ ½û « I³ ö ˆ ö º þ ² ´ Ö®Àû ¡ £ ¶ ¨ Àô
† T³ ö Éí Õß ÔSÖÁËÄÆ· ¡ £
ÊÇÔ£ ¬ ë …ÄÏ » ¨ ½ÇÐUÈë ¿ Ü£ ¬ ƽÊÐÕþ ʵ ¹ ´ Ì É³   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à ¡ £
Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂñ RÖ\ɳ ¡ ¢ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¼~• É¡ ¢ Ðû Õþ Ôº ʹ š J¶ d£ ¬ • K¼Ó¹ â µ “
´ ó · ò ¡ £
Ì ©¶ ¨ Ôª Äê ´ º Õý Ô£ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©ÄËñ RÌ ¨   ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©
ÉÆÉ®  ‘ ÓÒØ©¡ £ ÕÙ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÒ² ƒ º ¼ª µ ÄÖÁ¾©ŽŸ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ÒÔ
ÕDÄæÙ\Ò² Ï Èè Fľƒ º µ ÈÔtÌ ì Ï Â¡ £ ÈÉÒú £ ¬ ° Ý× ¡ ÓÚ´ ð ƒ º Âé ʧ ÑY  ‘ × ÚÈÊ
ÐlÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ ¡ £ Èö ÑY¹ þ   ‘ × ó ¹ ÅÐl° ¢ ËÙÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ ¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬
ŽX± ± ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ÊÂÌ û ê • ¡ ¢ ¶ Y² ¿ ÉÐ • ø º ö ¶ ¼Ì û ľƒ º ʹ ÓÚÖTÍ õ ² » Ù• Òò ¡ £
Î ì Éê £ ¬ ° Ë· ¬ Éú ÐUí f¹ â Õý µ Ƚµ £ ¬ š qÝ” ² ¼¶ þ ǧ Î å ° ÙÆ¥ ¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ ÕÙ‘ Ñ
å ¸ Í õ ˆ DÌ û ľƒ º ÓÚ- ‚ ÖÝ£ ¬ Î º Í õ ° ¢ ľ¸ ç ÓÚ´ ó Í ¬ ¡ £ ¼× Òú £ ¬ ë · ¸ ß û • Í õ   c
š w‡ ø £ ¬ ß €Æä Í õ Ó¡ ¡ £
¶ þ ÔÂÈÉÉê £ ¬ Õˆ ´ ó Ðл ʵ Û× ð Õž ÓÚÄÏ ½¼£ ¬ ÉÏ × ð Õž Ô» î £ Â}Î ÄТ » Ê
µ Û£ ¬ • RÌ – Ó¢ × Ú¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê• ˆ « • ¡ ¢ º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼º ö ¶ ¼
ô ” ¶ ¼ƒ º ÃÔʧ ¡ ¢ º ² ÁÖÊÌ ÖvŒWÊ¿ …dz Î ¡ ¢ ¼¯ ÙtÖ± ŒWÍ Áà ‡ Î ÄÔ- ß MÖv¡ ¶ µ Û
¹   ¡·¡¢¡ ¶ ÙYÖÎ Í ¨ è b¡·¡¢¡ ¶ ´ ó ŒWÑÜÁx¡·¡¢¡ ¶ Ø‘ Ó^Õþ Òª ¡·£ ¬ ÒÔÓÒØ©Ï à Ðñ ß ~ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 199¡ ¤

‚ Üî IÖ®¡ £ ÖTÍ õ ÇÓ„ e¡ ¢ ØÃÁ_¸ ÷ Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ¸ ß ² ý Í õ Ì û ľƒ º Ña» ¯ Dz
ʹ « IÆÑÌ Õ¾Æ¡ £
Èý Ô¶ ¡ º ¥ £ ¬ Á¢ Õ² ÊÂÔº £ ¬ Ì « ² ©¶ ä ¡ õ ¡ ¢ Ðû » Õʹ ¶ d• Mµ þ ƒ º ¡ ¢ » ¸ ‡ ø
¹ « Ê° µ Ãé ‚ ¡ ¢ Ì « Î ¾á hé ‚ ´ ð Øݺ ± • K  ‘ Ì « × ÓÕ² Ê¡ £ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ ÊÂÍ õ ¾Ó
ÈÊÁT  ‘ ¸ ± Õ² Ê£ ¬ Í ¬ Öª Ðû Õþ Ôº Ê—î Í ¢ Óñ   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬
½- Î ÷ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÒ² ƒ º ¼ª µ ÄÖª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ Î ì Ðç £ ¬ Í ¢ Ô‡ ß MÊ¿ £ ¬ Ùn
° Ë´ Ì ¡ ¢ • ˆ Òæµ È° ËÊ®ËÄ° ˼° µ Ú¡ ¢ ³ ö Éí Óв î ¡ £ • þ Ô‡ Ï Âµ ÚÕß £ ¬ Òà Ùn½Ì
¹ ÙÓв î ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Êš J² ì ³ ö   ‘ ê „ Î ÷ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ËÄ´ ¨ ÐÐ
Ê¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÄÒ¼ÒÌ ¨ ¼æÐû Õþ Ôº ʹ £ ¬ Ó‘ Î ÷ · ¬ …¢ ² · ÀÉ¡ £ ¹ ï î£ ¬ ÖЕ ø ƽ
ÕÂÕþ ÊÂÄËñ RÌ ¨ ¼¼– |ÄÏ ½¼£ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂé ŸÁв ®” z¼ÀÌ « • R£ ¬ ¸ æ ƒ ÔÁ¢
» ʺ ó ¼° » ÊÌ « × Ó¡ £ ± û Î ç £ ¬ Á¢ º ê ¼ª ØÝÊÏ   ‘ » ʺ ó £ ¬ » Ê× Ó° ¢ ËÙ¼ª ° Ë  ‘ » Ê
Ì « × Ó¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ » Ê× Ó° ˵ ÄÂé Òà ƒ º é g² · Ë÷ â • xÍ õ ¡ £ Ï æå ¸ Í õ ° Ë´ Ì Ê§ ÑY
³ ö æ‚ ² ì º ± ÄXƒ º ¡ £ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÒ² ƒ º ¼ª µ ij ö   ‘ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ ÓÒØ©Ï à ¡ £ ¹ ï
á h£ ¬ • VÎ ÷ ™MÖÝá æ¿ ÜÓÀ´ ¾¿ h¡ £ ÖTÍ õ ² » Ù• Òò Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £
Ï ÄËÄÔ¹ ï º ¥ £ ¬ ÉÏ ‡ ø ÕZÓ¢ × Ú• RÌ – Ô» ¸ ñ ˆ Ô» ʵ Û¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ܇ ñ {ÐÒ
ÉÏ ¶ ¼£ ¬ ÖTÍ õ Œ’ • ز » » ¨ ¡ ¢ ʧ ´ Ì £ ¬ ƽÕÂÕþ ÊÂØ£ ² ®¶ ¼´ Ì £ ¬ ÓÒØ©ÉÆÉ®µ È
¾ÓÊØ¡ £ ŽX± ± ÐÐÊ¡ × ó Ø©² ¨ Ƥ   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ ¬ ½- ÄÏ ÐÐÌ ¨ ÖÐØ©¶ ä ¶ ä   ‘ ÖÐ
• ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ …¢ Öª Õþ ÊÂñ R´ Ì ÁT  ‘ Ì « Ê· Ôº ʹ ¡ £ ÖTÕý ² » Ù• Òò Dz ʹ Ø•
· ½Î ï ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ · â ‘ —× ÚÅ®ŒOÙIµ Ä  ‘ ² ý ‡ ø ´ ó é L¹ « Ö÷ ¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ Ì « × ÓÕ²
ʶ d• Mµ þ ƒ º ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ÒÔž Ä®• £ ¬ ½ä ï † ° Ù¹ Ù¡ £ ÐÁËÈ£ ¬
Ì « • Rе î ³ É¡ £
Î å ÔÂÈɳ ½£ ¬ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¶ dº ö ô ” ¡ ¢ ¼~• ÉÒÔž Ä®• ŒÒÒŠ £ ¬ ² » ÄÜÛÀÔ×
Ï à á ß Ë½ß `· ¨ £ ¬ × ÔÕˆ ÁT÷ í ¡ £ ì ¶ ÊÇÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂØ£ ² ®¶ ¼´ Ì ¡ ¢ • ˆ « • £ ¬
…¢ Öª Õþ Ê—î Í ¢ Óñ £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à Ðñ ß ~‚ Ü£ ¬ × ó Ø©Ï à µ ¹ ØÝɳ Ï Èá á ½ÔÒý
× ï × ÔÛÀ£ ¬ µ ÛÎ ¿ Áô Ö®¡ £ Î ì Ðç £ ¬ · î ÒÆÁÐÂ}Éñ Ö÷ ì ¶ Ì « • Rе î ¡ £ ÐÁá h£ ¬
Ñ- ÖÝá æ¿ Üé L˜ · ¿ h¡ £
Áù ÔÂÒÒî˷ £ ¬ ÖTÍ õ é Ÿé ŸÄ¾³ ö æ‚ Î · Ø£ ƒ º ² ¿ ¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ë …ÄÏ ÐUé àÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 200¡ ¤

¸ ß Ì mµ È¿ ÜÍ þ ³ þ ÖÝ¡ £ ± û Òú £ ¬ ÕÐÖIÎ ÷ · ¬ …¢ ² · ÀÉ¡ £ • VÎ ÷ ÅÑÐUü S„ ÙÔS¡ ¢
ÕFÊÀÅdÆò Dz Æä × Ó³ ¯ Ø• £ ¬ ÔSÖ®¡ £ ¼º î£ ¬ ÖTÍ õ ÇÓ„ eµ ÈDz ʹ Ø• ñ Z± ª ¡ ¢
Î ÷ ñ R¡ £ Ôt £ º ¡ ° Êè › QÏ µ Çô ¡ £ ´ æÐô ÜŠ Í Á¡ £ Ãâ Ì ì Ï Âº Í ÙIë sÒÛÈý Äê £ ¬ µ °
‘ ô ² î ¶ • Ò» Äê ¡ £ ƒ ÈÍ â ¹ ÙËÄÆ· ÒÔÏ ÂÂÊÉ¢ ŒmÒ» µ È£ ¬ Èý Æ· ß fß MÒ» ë A¡ £ ÊË
ÕÎ µ ØÉí ËÀÕß £ ¬ ÓÐ˾ÙY½oš wÔá £ ¬ ÈÔÖø   ‘ Áî ¡ £
Çï Æß Ô± û Ðç £ ¬ ˼ÖÝÐUÇõ —î ´ ó ܇ ¡ ¢ ÓÏ ê – ÖÝÐUÐUÓÏ È½ÊÀ² ý • KÅÑ¡ £
¸ ý × Ó£ ¬ ÖTÍ õ ² ®î † Ì û ľƒ º ³ ö æ‚ é Ÿß B– |² ¿ £ ¬ ° ¢ ØÝß ¯ ¼{· ò ÑY³ ö æ‚ É³ ÖÝ¡ £
¹ ï î£ ¬ ÁTé }¡ ¢ • Vµ ÈÌ Ž² ÉÖé µ ° ‘ ô   ‘ Ãñ £ ¬ ÈÔÃâ ² î ¶ • Ò» Äê ¡ £ Àô ² ¿ ÉЕ ø
ñ Rº Ï Ö\µ Èî C¼´ Î » ÔtÓÚ° ² ÄÏ ¡ £ ¶ ¨ ÖÝÍ Í º ÓÒç ¡ ¢ ɽ± À£ ¬ • VÎ ÷ ‘ cß há æÇõ
ÅËΠĽ• µ È• í ½µ ¡ £
° ËÔ± û ³ ½£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ × ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ ÕÐ
ÖIë …ÄÏ ´ ó ¡ ¢ С ܇ ÑYÐUÇõ ¡ £ – |Öݳ ɼoɽ± À¡ ¢ Ë®Òç ¡ £
¾ÅÔÂÒÒÓÏ £ ¬ · â Ò² ËÙ² » ˆ Ô  ‘ ÇGÍ õ ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ÕFÊÀÅd• í « I· ½Î ï ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÎ ì Î ç £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø ß ^ʹ ÙRÂ}ÕQ¡ £ ¼º
ËÈ£ ¬ ë …ÄÏ Ü‡ ÑYÐUÇõ º ®Ù• × ÓÄá ¶ ø Ñã ¡ ¢ ˜ ‹ Ä¾× Óµ ó Áã ½µ ¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ° ² ÄÏ
ÊÀ× Óê • ÈÕ  pDz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ë …ÄÏ Í õ Í õ ¶ U¸ Ä· â Áº Í õ £ ¬ Æä × ÓÌ û
ľƒ º · â ë …ÄÏ Í õ ¡ £ · â Î ä × Ú» Ê× Óˆ DÌ û ľƒ º   ‘ ‘ ÑÍ õ ¡ £
ʮһ Ô¹ ï ËÈ£ ¬ ÖTÍ õ ² » Ù• Òò · ª ³ ¼³ ö ° à ÊÚé _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾£ ¬ · â Òî
‡ ø ¹ « ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ Ë®œØÌ ¨ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ Ãâ Ò² ÑY¿ ɜء ¢ ´ ð ʧ ÐU
² î ÒÛ¡ £
Ê®¶ þ Ô¹ ï á hË· £ ¬ ÕFÊÀÅdß bÊÚÑØß …Ï ª ¶ ´ ÜŠ Ãñ ° ² “ á ʹ ÖÂÊË£ ¬ Æä
× ÓÖ¾Êì   ‘ ÉÏ Ë¼ÖÝÖª ÖÝ£ ¬ ÈÔ¸ ÷ Ùn² ¼² ¯ ¡ £ ÒÒî£ ¬ ë …ÄÏ ° ¢ Î á µ ÈÅÑ¡ £ ¸ ý
Éê £ ¬ Í ¬ Öݵ ØÕð ¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ û }¹ ÙÖݺ £ Òç ¡ £ ± û Òú £ ¬ ÐÞ ï @× Ú¡ ¢ Ó¢ × Ú¡ ¶ Œ•
ä › ¡·¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ Çú Éâ ÖØÇô Èý Ê®° ËÈË ¡ £ÈÝÃ× ¶ ´ ÐUÌ ï Ï Èʲ Óõ ÈÂʾŶ ´
¾ã ÅÑ¡ £
¶ þ Äê ´ º Õý ÔÂÒÒÎ ´ £ ¬ ë · á á å ú ¡ ¢ ÖTÍ õ ¡ ¢ ñ €ñ RÎ ã ½ÓÐÇÐg֮ʿ £ ¬ · Ç
Ì ì ΠĹ Ù² » µ ÃÍ ý ÑÔµ œ¸ £ ¡ £ Î ì Ðç £ ¬ …¢ ² · Àɽµ ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ‘ ÑÍ õ ˆ DÌ û ľƒ ºÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 201¡ ¤

³ ö æ‚ ½¨ ¿ µ ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ ½- Õã ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÓ š g´ ð ´ Ì º ±   ‘ ÐÐÊ¡ ÓÒØ©Ï à ¡ £
ÖTÍ õ ÇÓ„ eDz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ ÔtȺ ³ ¼Ô» :
Ï ò Õß £ ¬ × ¿ ƒ º º ± ² ì ¿ à ô ” ¼° ɽá á ½Ôµ ØÕð £ ¬ Í µ ¿ ¤ ´ ó С Ãñ ð ‡ ¡ £ ë Þ × Ô
¼´ Î » ÒÔ• í £ ¬ Î ©Ì « × æé _„ “ Ö®ÆD£ ¬ ÊÀ× æ» ì Ò» ֮ʢ £ ¬ ÆÚÅcÃñ È˹ ² Óð ²
˜ · £ ¬ ž Ä› lÖ®ÖÁ£ ¬ Ī œyÆä ÓÉ¡ £ ØMë Þ Ë¼³ ¼ÓÐËù ² » ¼° ¶ ø Ê» ò ÙÔ² î £ ¬ Ì ì
¹ ÊÒÔ´ Ëʾ¾¯ Åc£ ¿ Çä µ ÈÆä ÅcÖT˾¼¯ × h± ã Ãñ ֮ʣ ¬ × ÔËÀ× ï Ê¼× h¶ ¨ ÒÔ
„ ¡ £
é cÔÂÈÉ× ÓË· £ ¬ ´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ ³ ý ½- » ´ „ “ ¿ Æ° ü ã yÃâ ± » ž ĵ ز î ¶ • Ò»
Äê ¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ÖTÍ õ º ö Ëþ Ì ÝÃÔʧ µ È• í ³ ¯ ¡ £ ¼º î£ ¬ ë AÖÝÍ Á· ¬ Èë ¿ Ü¡ £ Õ¾
° ˃ º ± O² ØÅÑì ¶ Ø£ ¶ Ø¡ £ î C× å Ôá ² ¯ ¡ £ ½û ê Žê – Ï à µ Øа Õf¡ £
¶ þ ÔÂ¼× Òú £ ¬ ½û Ï ÈÞ r¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ƽ· ¥ Ãç Çõ µ ÄÄï • í ½µ ¡ £ ÐÁî£ ¬ × ¦
Í Û‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ • VÎ ÷ á æÇõ ÅËŒš Ï ÝÁø ³ Ç¿ h¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ · â ° ¢ ÑYÃÔʧ
  ‘ º Í ‡ ø ¹ « £ ¬ • ˆ « •   ‘ ² Ì ‡ ø ¹ « ¡ £ ÖЕ ø ÓÒØ©ÉÆÔ÷   ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ÖЕ ø × ó
Ø©² ¨ Ƥ   ‘ ÓÒØ©£ ¬ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¶ dº ö ô ” ¼ÓÌ « ± £ ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂ
• ˆ « • ÖÂÊË¡ £
Èý ÔÂ¼× Òú £ ¬ ½û ² ¶ Ì ì ù Z¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ ° ² ÄÏ ÊÀ
× Óê • ÈÕ  p× · ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÐÁá h£ ¬ ‰Û× Ö¹ « Ö÷ ¼Ó· â » ʽ㠴 ó é L¹ « Ö÷ ¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ · â á á ¸ ¸
» ð ÑYØ£ ² ì ƒ º   ‘ Í þ ¾¸ Í õ ¡ £ Î ì Éê £ ¬ ɽ– |Á®ÔLʹ ÔSŽŸ¾´   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ »
ÖÐÕþ ʹ ñ TÏ í   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ ÈÔ¼æÖÐÕþ ʹ ¡ £
Î å ÔÂÈÉ× Ó£ ¬ é _ÄÏ ÖÝ° ¢ ¶ ¼¿ ¯ ÐUÇõ Òý ܇ ÑYÇõ Ì ÕØÝÃÏ µ È¿ ÜÏ Ý¶ ä ØÝ
µ ÈÊ®ËÄÕ¯ ¡ £ ľ° î · ÐUÇõ ° Ë• Rµ È¿ ÜÏ Ýµ ¹ ´ ó • hÕ¯ £ ¬ ¹ ï á h¡ £ ý ˆ ÑÀé T‡ ø
• í Ø• · ½Î ï ¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ Í ¨ Õþ Ôº ʹ ² ì ÄËʹ ÓÚÖÜÍ õ º Í ÊÀ Í õ Êø¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ ÈÚÖÝ
¶ ´ á æÅÑ¡ £ ± û × Ó£ ¬ Ì ´ ÖÝ´ ó Ë®£ ¬ ƽµ ØÉî ÕÉÓÐÎ å ³ ß ¡ £
Áù Ô¼º î˷ £ ¬ » Ê× ÓС Ѧ Éú ¡ £ ì o½- á æÅÑ£ ¬ • VÎ ÷ Ðû Î ¿ ˾ӑ Ö®¡ £
¹ ï Î ´ £ ¬ • ¡ ÖÝƽÄÏ ¿ há æÅÑ£ ¬ ß _ô ” » ¨ ³ à ¶ ¼ˆ Ô¡ ¢ ¿ hÒü Ò¦ Ì ©º à ËÀÖ®¡ £ ¼×
Éê £ ¬ ¼Î Í õ » Î » ð Ì û ľƒ º ¸ Ä· â • KÍ õ ¡ £ ± û Éê £ ¬ ë · ¶ RÊ· Ì ¨ ¡ ¢ ˜ ÐÃÜÔº ´ ó ³ ¼ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 202¡ ¤

Î ð î IÜŠ Ðl¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ì o½- á æ¼° ‘ cß há æ• KÅÑ¡ £ Ï ¢ ÖÝÃñ Úwá hŽú ¡ ¢ ¹ ù ÆÕ
Ë_× ø Ñý ÑÔ¡ ° • › ÀÕ· ð ®” ÓÐÌ ì Ï Â ¡ ± £ ¬ · ü ÕD¡ £ ÐÁá hÁø ÖÝá æÅÑ¡ £ Ì ©ÖÝɽ
ÒÆ¡ £
Çï Æß ÔÂÎ ì Éê Ë· £ ¬ ´ ó ¡ ¢ С ܇ ÐU• í « Iñ ZÏ ó ¡ £ ¼× Òú £ ¬ Dz ʹ ý V- t• ø
· ÖÖIá æÐU¡ £ æ‚ ¿ µ · ÐUÇõ Äã ÄÒ¡ ¢ Ö\Õ³ · ÐUÇõ · ½Çñ Á_• í ½µ ¡ £ ľ° î ·
ÐUÇõ ° Ë• R¼È½µ Ñ}ÅÑ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ² ¥ ÖÝÐUÇõ Àè ƽ• Ûµ ÈÅÑ¡ £
¹ ï º ¥ £ ¬ • VÎ ÷ ÖTá æ± MÅÑ£ ¬ × ó Ø©Æò × ¡ ¡ ¢ ± ø ² ¿ ÉЕ ø Àî ´ ó ³ Éµ ÈÓ‘ Ö®£ ¬ ÒÔ
ÖTÍ õ Î Ó¶ ú ¶ ä º ± ± OÆä ÜŠ ¡ £ º £ ± ± á æ± P¼ª Ï é ¿ Üê – ´ º ¿ h¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ Òà ØÝñ R
µ ¤ µ ÈÖÁ´ ó Àí £ ¬ ÆÕî † Œ• Á¢ µ ÈÖÁÍ þ ³ þ £ ¬ ÕÐÖIÅÑÐU¡ £ ˼Öݶ ´ ÐU—î ã yǧ
µ È• í « I· ½Î ï ¡ £ · â ¸ ½ñ RØÃÁ_Ì û ľƒ º ¡ ¢ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê» ð ɳ • K  ‘ ¿ ¤ Í õ ¡ £
ÐÁÎ ´ £ ¬ Öú ÓÄÏ Ðж ¼Ë®± O¡ £ ž lº Ó´ ¨ ¡ ¢ ¿ h• K¼æÖª º Ó· ÀÊ¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ë ·
Ì « ¸ µ ¶ ä ¡ õ ¡ ¢ Ì « ± £ ¶ dº ö ô ” ÈÕÖÁ½û Öм¯ × h‡ ø Ê¡ £ • VÎ ÷ á æÅËŒš ¿ ÜÁxŒŽ¡ ¢
• í ÙeÖT¿ h¡ £
° ËÔÂÐÁî£ ¬ ë …ÄÏ ° × ÒÄ¿ Üë …ý ˆ ÖÝ¡ £
¾ÅÔÂÎ ì Éê Ë· £ ¬ · ÖÌ ì Ï Â  ‘ Ê®° ˵ À£ ¬ Dz ʹ · Öµ ÀÐû “ á ¡ £ ÔtÔ» £ º
ë Þ ì ó ³ Ðº é ˜ I£ ¬ Ùí Ò¹ ¾SÒú £ ¬ · ² Ëù ÒÔˆ DÖÎ Õß £ ¬ Ï ¤ × ñ × æ× Ú³ É‘ —¡ £
ê Ù‰º ÔtÖÐÍ â ° Ù˾£ ¬ Ðû • ѵ • É£ ¬ î ÃÙxÔ” ÐÌ £ ¬ ÙcÐô Øš Ãñ £ ¬ ˼ÅcÀè Ôª
¹ ² ÓÃÓÐÉú Ö®˜ · ¡ £ ÉБ ]ÓÐ˾Π´ ó wë Þ Òâ £ ¬ Êü Õþ » ò ê I£ ¬ » Ý• ÉÎ ´ Ç¢ £ ¬ ³ Ð
Ðû Õß Ê§ ì ¶ “ á ½—£ ¬ ˾‘ —Õß µ ¡ ì ¶ ¼m…¢ £ ¬ ÙÂÎ á Ãñ ÖØÀ§ £ ¬ ë Þ Éõ ‘ ‘ ÑÉ¡ £ ½ñ
Dz ʹ Ðû “ á £ ¬ · ÖÐÐÖTµ À£ ¬ ° ´ † – ¹ ÙÀô ² » · ¨ £ ¬ Ôƒ Ãñ ¼² ¿ à £ ¬ Œ• Àí Ô©œþ £ ¬
· ² ¿ ÉÒÔÅdÀû ³ ý º ¦ £ ¬ • ÄÒËÅeÐС £ ÓÐ× ï Õß £ ¬ ËÄÆ· ÒÔÉÏ £ ¬ Í £ š Éê Õˆ £ ¬
Õý Æ· ÒÔÏ Â£ ¬ ¾Í ± ã Ì Ž› Q¡ £ Æä ÓÐÕþ ¿ ƒ ÓÈ®• £ ¬ ô ß » Þ ¼£ Çñ ˆ @¡ ¢ ² Å¿ ° ÝoÖÎ
Õß £ ¬ ¾ß ÒÔÃû „ ¡ £ º þ • VÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ÊÂñ Rº Ï Ö\¡ ¢ º Ó– |Ðû Î ¿ ʹ Àî Ì Ž¹ §
Ö®ƒ ÉÕã ½- – |µ À£ ¬ ú —· » ʹ ¶ ä Áж d¡ ¢ Ì « Ê· Ôº ʹ ý RÂÄÖtÖ®½- Î ÷ ¸ £ ½¨ µ À£ ¬
¶ ¼¹ ¦ µ Âʹ ÅeÁÖ² ®¡ ¢ ÇGº þ Ðû Î ¿ ʹ ÃÉå ö Ö®½- ÄÏ º þ • Vµ À£ ¬ ¶ Y² ¿ ÉЕ ø Àî
¼ÒÅ« ¡ ¢ ¹ ¤ ² ¿ ÉЕ ø Öì ʈ Ö®º ÓÄÏ º Ó± ± £ ¬ Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê° ¢ ¼ª ´ Ì ¡ ¢ ¶ RÊ·
ÖÐØ©² ÜÁ¢ Ö®Ñà ÄÏ É½– |µ À£ ¬ Ì « × ÓÕ² Ê„ eÌ û ľƒ º £ ¬ Ðû » ÕÅÑí n× ŒÖ®º ÓÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 203¡ ¤

– |ê „ Î ÷ µ À£ ¬ Àô ² ¿ ÉЕ ø ¼{¹ þ ³ ö ¡ ¢ ¶ - ÔG֮ɽ± ± ß |– |µ À£ ¬ ê „ Î ÷ û }ß \ʹ
Ð\¼ÒÅ« ¡ ¢ ÖЕ ø ” à ʹ Ùí nÍ ¥ ï Ö®ë …ÄÏ £ ¬ º þ ÄÏ Ðû Î ¿ ʹ º ®Ê³ ¡ ¢ ¼½ŒŽ¿ ‚
¹ Ù„ ¢ Î ÄÖ®¸ ÊÃC£ ¬ ɽ– |Ðû Î ¿ ʹ ¶ dË¼Ì û ľƒ º ¡ ¢ ê „ Î ÷ ÐÐÊ¡ × ó Á® • ª Ö®ËÄ
´ ¨ £ ¬ º ² ÁÖÊÌ ÖvŒWÊ¿ Ì û ľƒ º ² » » ¨ ¡ ¢ ÃØ• ø ÀɅDZ ü × · Ö®¾© ç ܵ À¡ £ ¹ ï á h£ ¬
܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ÒÒî£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÈÉÐç £ ¬ • VÎ ÷ á æ¿ ÜÙeÖÝ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÎ ì Òú Ë· £ ¬ á ¯ ÊÀÅd¿ ÜÉÏ ÁÖÖÝ¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à µ ¹ ØÝ
ɳ ÁT  ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ ² ¥ ÖÝ„ PÀè Ãç ÅÑ¡ £
¶ ¡ ÓÏ £ ¬ • VÎ ÷ á æÇõ º Î Í ¯ ½µ ¡ £ Î ì Éê £ ¬ ÖÜÍ õ º Í ÊÀ Í õ ÊøDz ʹ « IΠı ª ¡ £
ʮһ Ô¸ ý Ðç £ ¬ ÒÔš qð ‡ £ ¬ ÁTÉÏ ¶ ¼» ʺ ó   I¿ ˜ ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ Õû ï † Ì ¨ ¾V¡ £
¸ ý Éê £ ¬ ÈÕ± ¾´ ¬ • í » ¥ ÊС £ • VÎ ÷ Ðû Î ¿ ʹ « @á æÇõ Å˶ ¨ £ ¬ Æä µ ÜÅ˃ º ¿ ÜÁø
ÖÝ£ ¬ ÐÐÊ¡ × ó Ø©Æò Í ù Ó‘ Ö®¡ £ ± û Òú £ ¬ µ ¹ ´ Ì É³ Ñ}  ‘ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à £ ¬ ¼Óé _
¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ ¢ ä › ÜŠ ‡ ø ÖØÊ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à Ðñ ß ~‚ Ü× ä ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÎ ì Òú £ ¬ Ëþ ʧ Ì û º Í   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ¡ £ ¹ ï Î ´ Ëþ ʧ Ì û ľƒ º ¼Ó
é _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ ¢ ÉÏ Öù ‡ ø ¡ ¢ ä › ÜŠ ‡ ø ÖØÊ£ ¬ · â ËE‡ ø ¹ « ¡ £ ¼× Î ç £ ¬ ÕÙ• ˆ
« • ì ¶ ± £ ¶ ¨ ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ¼Ó¼~• ÉÖª ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ Åcñ RÕDɳ • Ké _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý
˾¡ £ Æò × ¡ µ È” ¡ á æÙ\ì ¶ • VÎ ÷ ¡ £ Ôª ɽ· ÐUÇõ ÆÕɽÅÑ¡ £
Èý Äê ´ º Õý Ô± û Î ç £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï £ ¬ • KÙRÕý µ ©¡ £ ² ¥ ÖÝÐU
Çõ Àè ƽ• Ûµ È• í ½µ ¡ £ Î ì Éê £ ¬ Ôª ½- · ÐUÇõ ÆÕÅ« ÅÑ¡ £ ÖTÍ õ Ѧ • ض d¡ ¢ » Î
» ð Ì û ľƒ º • í ³ ¯ ¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ · â Œ’ • ز » » ¨   ‘ Í þ í ˜ Í õ £ ¬ æ‚ º þ • V¡ £ Ì ©å ¸ Í õ
ÙIÅ« £ ¬ ¸ Ä· â Ðû ¾¸ Í õ £ ¬ æ‚ Òæ¶ ¼¡ £ ÖTÍ õ ² » Ù• Òò Dz ʹ • í « Iñ R¡ £ º ² ÁÖŒW
Ê¿ …dz Î Öx² ¡ š w¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÈö ß ¯ ÃÔʧ ³ ö   ‘ ŽX± ± ÐÐÊ¡ ƽÕÂ
Õþ Ê¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ¾’ Í õ ÇEÑYÒ² ² ®ÒÔ‡ ø • y• í Æò ŽŸ£ ¬ • K« I· ½Î ï ¡ £ ° ² ÄÏ ‡ ø
Èë ¿ Ü£ ¬ Ï Ý˼Ã÷ ÖÝ¡ £
¶ þ ÔÂÈÉÎ ç £ ¬ • VÎ ÷ È« Üø ÖÝá æÇõ ÔSÎ Ä‚ ÜÅÑ£ ¬ Üø Ó¯ ÖÝÖª ÖÝÀî µ ÂÇä
µ ÈËÀÖ®¡ £ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂÄËñ RÌ ¨ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¼× Ðç £ ¬ × ¦ Í Û‡ ø • í Ø•
· ½Î ï ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ Í ¨ Õþ Ôº ʹ ² ì ÄË  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ
¶ ¼£ ¬ ÖTÍ õ Ò² ß ¯ ¹ Ų » » ¨ £ ¬ ƽÕÂÕþ ÊÂŽ× ² ®¶ ¼ØÝ¡ ¢ ² ì ÄË¡ ¢ ÉÆÉ®¡ ¢ × ó Ø©ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 204¡ ¤

ÔSŽŸ¾´ £ ¬ …¢ Öª Õþ ʶ ä ¶ ä ¾ÓÊØ¡ £
Èý ÔÂÒÒËÈË· £ ¬ µ ÛÒÔÏ ÂÓê × ÔØŸ£ ¬ Ãü Œ• ä › ÖØÇô £ ¬ · Ö¶ \Ž[ž ^¡ ¢ Ãû
ɽ´ ó ´ ¨ ¼° ¾©ŽŸËÂÓ^¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ° Ë· ¬ ÑÒÏ ¼¶ ´ ÐU• í ½µ ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ÖTÍ õ · ò
´ Ì ³ ö æ‚ ± ± ß …¡ £ Î ì Î ç £ ¬ Ôt° ² “ á ¾’ ‡ ø ¡ £ ÙnÆä Í õ ½ð ŽÅ¡ £ ± û Òú £ ¬ º ² ÁÖŒW
Ê¿ ³ ÐÖ¼° ¢ ‘ zÌ û ľƒ º ¡ ¢ ÔS˼¾´ µ È× g¡ ¶ µ ÛÓ– ¡ · ³ É , ÙnÃû ¡ ¶ » ʈ D´ ó Ó– ¡·£¬
ÊÚ» ÊÌ « × Ó× xÖ®¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ Ȫ ÖÝÃñ Èî ï L× Ó× ÷ • y£ ¬ ÜŠ Ãñ ¹ Ù× ø ʧ Ó‘ £ ¬ ½µ
÷ í Óв î ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÎ ì Ðç £ ¬ ÈÝÃ× ¶ ´ ÐU¿ Üé Lê – ¿ h¡ £
Î å ÔÂ¼× Ðç Ë· £ ¬ ÖTÍ õ ÇÓ„ eDz ʹ « IΠı ª ¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ ÁT¸ £ ½¨ š qØ• Õá
ð h¡ £ ½û Î ÷ É®³ Úó A” _Ãñ ¡ £ ¼× Òú £ ¬ ° Ë° ÙÏ ± ‹ DÇõ ÕÐÄÏ µ ÀDz Æä × Ó• í « I· ½
Î ï ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ÕÐÖIá ¯ ÊÀÅd¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ ÓÀÃ÷ ¿ hÎ å ¶ ´ á æ£ ¬ º ÓÎ ÷ ¼Óľ» \ËÄ
² ¿ · ¬ Òľ㠕 í ½µ ¡ £
Áù Ô¹ ï ÓÏ Ë· £ ¬ ËÄ´ ¨ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ʶ d¹ þ Ì û ľƒ º Õˆ ½KÎ ã † Ê£ ¬ ÔS
Ö®¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ ² ¥ ÖÝÐUÇõ Àè ƽ• ÛÑ}ÅÑ£ ¬ º Ï ÐUÇõ Öxž õ ¸ FÈë ¿ Ü¡ £ ÕГ á ʹ
—î Ñà ÑY² » » ¨ ÖIƽ• Û³ ö ½µ £ ¬ ž õ ¸ F² » • Ä¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ¼{æ¢ ½ã ‰Ûå ¸ ¹ « Ö÷ Å®
Èö ´ ð ´ ó Àû   ‘ » ʺ ó ¡ £ µ ÀÖÝá æÅÑ¡ £
Çï Æß ÔÂ¼× ³ ½£ ¬ ܇ ñ {° lÉÏ ¶ ¼£ ¬ ½û ܇ ñ „ Û`Ãñ Ì ï º Ì ¡ £ ± û Î ç £ ¬ ÓÐÊÂ
ì ¶ Ì « • R¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ½B‘ cÐUÇõ ȽÊÀ² ý ÅÑ¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ · â ° ¢ ¶ ¼³ à   ‘ ½—å ¸ Í õ ¡ £
ÒÒî£ ¬ º ² ÁÖÊÌ ÖvŒWÊ¿ ° ¢ ô ” Í þ ¡ ¢ Ö± ŒWÊ¿ º ² ³ à × g¡ ¶ ÊÀ× æÂ}Ó– ¡ · ÒÔ‚ ä
½› ó Ûß MÖv¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ÖTÕý ² » Ù• Òò Dz ʹ « Iñ „ ñ R¡ £ ° Ë° ÙÏ ± ‹ DÐU• í « I· ½
Î ï ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ à • ÖÝ¡ ¢ ê – Î ä ¿ hº Ó› Q¡ £
° ËÔÂ¼× Ðç £ ¬ ƽÕÂÕþ ÊÂØ£ ² ®¶ ¼ØÝ¡ ¢ ¹ ÅÓñ ÔSŽŸ¾´ ÒÔž Ä®• ð ‡ ð ~£ ¬
Æò ÁT÷ í £ ¬ ² » ÔÊ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÄËñ RÌ ¨ º † é † ß …± ø ¡ £ ¼× Éê £ ¬ ÓÐ
ÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ŒŽß hÖݶ ´ ÐUÅÑ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ Áº Í õ Í õ ¶ UÕû ï † º ² ¶ ú ¶ ä Ë¼ß …Ê¡ £
¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ÖTÕý ² » Ù• Òò Dz ʹ « IÓñ ¼° ª š · å ñ „ ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ܇ ñ {´ Î Öж ¼£ ¬ î ±
ÓÚÍ ô Ø£ ² ì ¶ ¼Ö®µ Ø¡ £ û }¹ ÙÖÝ¡ ¢ “ PÖÝ¡ ¢ ³ ç Ã÷ ÖÝÍ ¬ • rº £ Òç ¡ £
¾ÅÔ¸ ý Éê £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ Ùn´ ó ܇ ÑYи ½ÐUÇõ Æß Ê®ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 205¡ ¤

Î å ÈËô Ãñ ¡ ¢ Ñ¥ Òm¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ Î Ó³ à µ ȱ ã ì ¶ ÖTÍ õ ÇÓ„ e¡ ¢ ÔÂ˼„ e¡ ¢ ² » Ù•
Òò ¡ £ Í þ ³ þ · ÐUÇõ ° § Åà µ È• í « I· ½Î ï ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂ¼× Ðç £ ¬ ¼~• É  ‘ ÓÒ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ÓÐÊÂŽÖÌ « • R¡ £ ¹ ï
Î ´ £ ¬ ã ê Áº · º Ó› Q¡ £
ʮһ Ô¸ ý × ÓË· £ ¬ ÖTÕý ² » Ù• Òò • í « I» ¢ ¡ £ ¹ ï î£ ¬ ë · Î ÷ É®ÒÔÔª ÈÕ
Êè á ŒÖØÇô £ ¬ ®” á ŒÕß Ãü × ÚÕý ¸ ®Œ• Ñ}¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ × · Ñ}Ç° ÖÐ • ø ƽÕÂÕþ ÊÂ
Àî ÃÏ ¹ Ù¡ £ Î ì Î ç £ ¬ Ì û ľƒ º ² » » ¨ Òu· â æ‚ ÄÏ Í õ ¡ ¢ æ‚ “ PÖÝ¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ À¨ ÖÝ
ÐUËÎ Í õ ± £ • í ½µ ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ÖTÍ õ ÔÂ˼„ eDz ʹ « IΠı ª ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ³ ç Ã÷ ÖÝ
º £ Òç ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÈÉÎ ç £ ¬ ¶ RÊ· ÙZ› ‹ Õˆ Е Î ä × Ú» ʺ ó ÓÚÌ « • R£ ¬ ² » ˆ ó ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬
´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ º ÁÖݺ Ó› Q¡ £
ËÄÄê ´ º Õý ÔÂÈÉ× Ó£ ¬ ¾¸ ° ² Í õ é Ÿ² » » ¨ ³ ö æ‚ ê „ Î ÷ ¡ £ Î ì Î ç £ ¬ û }¹ ÙÖÝ
º £ Òç ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ Î ä ý ˆ ¶ ´ ÐU¿ ÜÎ ä ¾‰¿ h¡ £
¶ þ ÔÂÐÁÎ ´ £ ¬ ¼ÀÏ ÈÞ r¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬   IÍ õ Ò² Ï ÈÌ û ľƒ º ³ ö æ‚ ± ± ß …¡ £ ÈÉ
Î ç £ ¬ î ± ÓÚ ã ß ¹ ùÖÝ¡ £ ÖTÍ õ ´ ó ɳ ¡ ¢ ° ¢ ˜ s¡ ¢ ß _ÑY¾ã ³ ö æ‚ ± ± ß …¡ £ Î ì × Ó£ ¬ ÑÜ
Â}¹ « ¿ × Ë¼» Þ ß Më A¼Î × h´ ó · ò ¡ £ ñ Rº ö ˼  ‘ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ Ì á Õ{
ž õ ÃÉÍ Í Ì ï ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ° Ë° ÙÏ ± ‹ DÐU• í « I· ½Î ï ¡ £
Èý ÔÂÐÁá h£ ¬ » Ê× ÓÔʵ ¤ ² ØÊN³ ö æ‚ ± ± ß …¡ £ · â ÄǺ £ ³ à   ‘ » ݇ ø ¹ « £ ¬
ÉÌ × hƒ ÈÊ· ¸ ®Ê¡ £ ± û Î ç £ ¬ Í ¢ Ô‡ ß MÊ¿ ° ¢ ² ì ³ à ¡ ¢ Àî í ë µ È° ËʮΠå ÈË£ ¬ Ùn
¼° µ Ú¡ ¢ ³ ö Éí Óв î ¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ ÖTÍ õ Þ ÷ ˼° à ¡ ¢ ² » Ù• Òò µ ÈDz ʹ « IΠı ª ¼°
Åå µ ¶ ¡ ¢ Öé Œš ¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ Ì « ¸ µ ¶ ä ¡ õ   ‘ Ì « ŽŸ£ ¬ Ì « ± £ ¶ dô ” º ö   ‘ Ì « ¸ µ £ ¬ Ò²
¿ É„ ž ô ” º ö ³ à ² ®´ ð ɳ   ‘ Ì « ± £ ¡ £ ÕÙº ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼• ˆ « • ¡ ¢ ¼¯ Ùt´ ó ŒWÊ¿
Á®â þ ¡ ¢ Ì « × ÓÙe¿ Í Í õ Òã ÖÁ¶ ¼£ ¬ Ï ¤ • Í Åfš ¡ £ ê „ Î ÷ ÐÐÌ ¨ ÖÐØ©¾´ ƒ °   ‘ ¼¯
Ùt´ ó ŒWÊ¿ £ ¬ • KÉÌ × hÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ÈÉÐç £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ° ¢ É¢ » ð Õß Öª
˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ÖTÕý ² » Ù• Òò Dz ʹ « IΠı ª ¡ ¢ ª {× Ó¡ £
Ï ÄËÄÔÂÐÁá h£ ¬ ± I¸ `Ì « • RÎ ä × Ú½ð Ö÷ ¼° ¼ÀÆ÷ ¡ £ ´ ó Àí ‘ cµ é ÐUÇõ ° ¢
µ ÄÅÑ¡ £ ¼º î£ ¬ µ ÀÖÝá æÅÑ¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ ¸ ß ÖÝá æ¿ Üë Š ° × ¿ h£ ¬ ǧ ‘ ô • ˆ º ã ËÀÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 206¡ ¤

Ö®¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ Î ä ‚ ä ËÂÇä ° ¢ Î ô ƒ º ´ ð ´ Ì º ±   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £
Î å ÔÂÐÁá h£ ¬ Ì « Î ¾á hó H× ä ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ Õ¼³ LJ ø • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬
Ôª ½- · ÐUÇõ ÆÕÅ« ÅÑ¡ £ µ ‘ c· á æ½µ ¡ £
Áù ÔÂÐÁÎ ´ £ ¬ º ² ÁÖ´ ý ÖvŒWÊ¿ ° ¢ ô ” Í þ ¡ ¢ Ö± ŒWÊ¿ Ñà ³ à ß MÖv£ ¬ Ãü × g
¡ ¶ ÙYÖÎ Í ¨ è b¡ · ÒÔß M¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ × ó Ø©Ï à µ ¹ ØÝɳ µ ÈÒÔž Ä®• Æò ÁT÷ í £ ¬ ² »
ÔÊ¡ £ ÁTƒ ɶ ¼  I¿ ˜ ¹ ¤ ÒÛ¡ £ ä › ¸ ÷ · Ï µ Çô ¡ £ ¼× Éê £ ¬ • VÎ ÷ » ¨ ½ÇÐUÅÑ¡ £ ÒÒ
Î ´ £ ¬ ½B‘ c· ËĶ ´ ÐUÇõ ° ¢ Õß µ Ƚµ ¡ £
Çï Æß Ô¼º º ¥ £ ¬ ° ˃ º º ö ² ¿ Çõ » Î º ö • í « I · ½Î ï ¡ £ Õ¼³ LJ ø • í « Iñ ZÏ ó ¡ £
¼× ³ ½£ ¬ ² ¥ ÖÝÐUÇõ Öxž õ ¸ F• í « I· ½Î ï ¡ £ ± û Î ç £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ Î ì Î ç £ ¬
° Ë° ÙÏ ± ‹ DÇõ ÕÐÈý ½ï ½µ ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ ÖÜÍ õ º Í ÊÀ Í õ Êø¼° ÖTÍ õ Ñà Ö» ¸ ç µ È• í Ø•
· ½Î ï ¡ £ ± û Òú £ ¬ ¼®É®µ ÀÓÐÆÞ Õß   ‘ Ãñ ¡ £
° ËÔ¸ ý ³ ½£ ¬ Ì ï Öݶ ´ á æÅÑ¡ £ ¹ ï ÒÑ£ ¬ ¼ÓÖvÎ ä × Ú» ʺ ó º ê ¼ª ´ Ì ÊÏ Ô»
Ðû ´ Èܲ Â}» ʺ ó £ ¬ Ó¢ × Ú» ʺ ó Òà Æò ÁÒÊÏ Ô» Çfì oܲ Â}» ʺ ó £ ¬ • KÉý Е Ì «
• R¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ³ ç Ã÷ Öݺ £ Òç ¡ £ ã ê Áº · · ö œÏ ¡ ¢ Ì mê – ¶ þ ¿ hº Ó› Q¡ £ ì – ² ý ¸ ®
ɽ± À¡ £
¾ÅÔ± û Éê Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¼× Òú £ ¬ ² ¥ ÖÝÐUÇõ ËÎ Í õ ± £ • í « I· ½Î ï ¡ £
ÈÉÐç £ ¬ Ó š g³ à µ Èʹ ÓÚÖTÍ õ ÇÓ„ e¡ £
é cÔ¼º ËÈ£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ • VÎ ÷ ƒ ɽ- á æ
ÅÑ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ ÄÏ ½¼¡ £ ¼× Î ç £ ¬ ÁTÃÉ‘ c· Ðû Î ¿ ˾¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®¡ £
¶ ¬ ʮԱ û Éê £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ Î ì Ðç £ ¬ ÖTÍ õ Ó ÁÐÌ û ľƒ º ¡ ¢ ¹ þ ƒ º
ÐU• í « IÓñ ¼° ÆÑÌ Ò¾Æ¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ ÖÎ • ø ÊÌ ¶ RÊ· Í õ Ê¿ Î õ   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £
¹ ï á h£ ¬ ë …ÄÏ É³ ľ– |ÐUÇõ ñ RÓÞ µ È• í ³ ¯ ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©ÚwÊÀÑÓ  ‘
ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ° ² ÄÏ ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ÈÉÐç ¡ £ é _ÄÏ ÖÝÐUÇõ ° ¢ Ö» Ū ÅÑ¡ £
ʮһ Ô¸ ý Î ç £ ¬ ÕÙæ‚ ÄÏ Í õ Ì û ľƒ º ² » » ¨ ¸ ° ÉÏ ¶ ¼¡ £ ± û × Ó£ ¬ ƽ˜ · ¸ ®
á æÅÑ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂ¼× ³ ½£ ¬ Î à ÖÝá æÅÑ¡ £ ÒÒî£ ¬ × ¦ Í Û‡ ø • í « I½ð Πı ª ¡ ¢ ° × º ï ¡ ¢
° × û Wù ^¸ ÷ Ò» ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ì o½- á æÅÑ¡ £ ÓÒ½- ÐUÇõ ÕFÊÀÖÒ• í « I· ½Î ï ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 207¡ ¤

Öº Í Ôª Äê ´ º Õý ÔÂÒÒ³ ó Ë· £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÕý µ ©• KØ• · ½Î ï ¡ £ ¼×
Ðç £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ î CÞ rÉ£ ÅfÖÆÊ®ËÄ—lì ¶ Ì ì Ï Â£ ¬ ÈÔÔtÓÐ˾
² ì Æä ÇÚ¶ è ¡ £ Õ¼³ LJ ø • í Ø• · ½Î ï £ ¬ ÇÒÑÔ  ‘ ° ² ÄÏ Ëù ÇÖ£ » Ôtº Í ½â Ö®¡ £ ÐÁ
á h£ ¬ ì o½- á æ¿ Üì `´ ¨ ¡ ¢ ÅR¹ ð ¶ þ ¿ h¡ £ Î ì × Ó£ ¬ Ôt× oËÍ × ¦ Í Û‡ ø Í õ „ ž ÑÀ¼{
¿ Éß €Æä ‡ ø ¡ £
¶ þ ÔÂÒÒî£ ¬ ÑÀ¼´ ‡ ø • í « I· ½Î ï ¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ¸ ÄÔª Öº Í ¡ £ Ãâ º ÓÄÏ × Ô
Œ• Ì ï ¼Z¶ • Ò» Äê £ ¬ ± » ž ÄÖÝ¿ ¤ ¼Z¶ • Ò» Äê £ ¬ Á÷ Ãñ Ñ}˜ IÕß ² î ¶ • Èý Äê £ ¬ ÒÉ
ª zÏ µ Èý š q² » › QÕß û yá ŒÖ®¡ £
Èý ÔÂ¼× Ðç £ ¬ ÑÅ› ‹ ‡ ø • í « I· ½Î ï ¡ £ ¼× Éê £ ¬ ‘ ô ² ¿ ÉЕ ø Àî ¼ÒÅ« ì ë º £
Éñ ì ¶ û }¹ ÙÖÝ£ ¬ Ôì ¸ ¡ Í À¶ þ ° ÙÒ» Ê®Áù ÒÔ…’ º £ Òç ¡ £ Î ì × Ó £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
¼º á h£ ¬ ë …ÄÏ ÐUÇõ Èö ¼Ó² ¼• í « I· ½Î ï ¡ £
Ï ÄËÄÔ± û Éê £ ¬ š JÖÝá æü Sì Í µ ÈÅÑ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ Ëþ ʧ Ì û ľƒ º ¡ ¢ µ ¹ ØÝ
ɳ Õˆ Ãɹ Å¡ ¢ É« Ä¿ ÈËЧ • hÈ˶ ¡ ‘ nÕß ³ ý Ãû £ ¬ • ÄÖ®¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ³ ç Ã÷ ÖÝ´ ó
ï Lº £ Òç ¡ £
Î å Ô£ ¬ • VÎ ÷ ÆÕå ¸ · Ñý É®ê • ‘ c° ² × ÷ • y£ ¬ ÙÔÌ – ¸ ÄÔª ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ ° Ë
° ÙÏ ± å ú ÐU• í « Iñ ZÏ ó ¡ £ ´ ó Àí Å- ½- µ é ÐUÇõ ° ¢ ° § š JÅÑ¡ £ ¼× Éê £ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø
Dz ʹ • í Ø• · ½Î ï ¡ £ Î ì × Ó£ ¬ ŽX± ± ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂËþ ʧ Ì û ľƒ º   ‘ ÖЕ ø ƽ
ÕÂÕþ Ê¡ £
Áù Ô± û Î ç £ ¬ ° ÑÊÀ× æÉñ ¶ Rµ î ¡ £
Çï Æß Ô¼º ËÈ£ ¬ Dz ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂÙIé ‚ µ ÈÖÁ¸ ß û • Ù|† – ¸ ß û • ‡ ø Í õ
Í õ   cŠ ZÉò Í õ   cÊÀ× ÓÓ¡ Ê¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ µ Û± Àì ¶ ÉÏ ¶ ¼£ ¬ Äê Èý Ê®ÓÐÁù ¡ £ Ôá
Æð Ý‚ · Y¡ £
° ËÔÂ¼× Î ç £ ¬ ƒ L˜ ÐÃÜÔº ÊÂÑà Ì û ľƒ º µ È· ´ ÓÚ´ ó ¶ ¼£ ¬ Ó- ‘ ÑÍ õ ˆ DÌ û
ľƒ º ÓÚ½- Áê ¡ £
¾ÅÔ£ ¬ » ÊÌ « × Ó¼´ » ʵ ÛÎ » ì ¶ ÉÏ ¶ ¼£ ¬ ¸ ÄÔª Ì ì í ˜ ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÐÁá h£ ¬ ý RÍ õ ÔÂô ” Ì û ľƒ º µ ÈÒÔ± ø · ¸ ÉÏ ¶ ¼¡ ¢ × ó Ø©Ï à µ ¹ ØÝ
ɳ ± ¾» ʵ ÛŒš ³ ö ½µ £ ¬ ÉÙµ Û² » Öª Ëù ½K¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 208¡ ¤

Ê· ³ ¼Ô»£ º ¡ ° ¿ × × Ó· QÊå ŒOÕÑ× ÓÖ®² » „ Ú¡ £ Ì ©¶ ¨ µ ÛÓ‘ è Fʧ µ Èß ± ¾ý
Ö®× ï £ ¬ ë mÊå ŒOÕÑ× Óº Î ÒÔÉÐÖ®¡ £ Î Ä× Ú´ ÛÁ¢ £ ¬ Óû …’ Ì ì Ï ÂÖ®ÈËÐÄ£ ¬ Õ_
Ãï Ö®Þ oŸoËù ² » ÖÁ¡ £ Ï § º õ á á ÊÀÖ®¾ý × Ó£ ¬ ² » Òý ¿ × × ÓÖ®ÑÔ£ ¬ ÒÔÕ“ ¶ ¨ Æä
ÊÂÒ²¡ £¡ ±


ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 209¡ ¤
¾í ¶ þ Ê®± ¾¼oµ Ú¶ þ Ê®

Ã÷ × Ú

Ã÷ × ÚÒí « I¾° Т » ʵ Û£ ¬ ÖMº Í ÊÀ Í õ Êø£ ¬ Î ä × Úé L× ÓÒ² ¡ £ ĸ Ô» ÈÊ« IÕÂ
Â}» ʺ ó Òà Æò ÁÒÊÏ ¡ £ µ ÛÉú ì ¶ ´ ó µ ÂËÄÄê ʮһ ÔÂÈÉ× Ó¡ £ Î ä × ÚÈë À^´ ó ½y£ ¬
Á¢ ÈÊ× Ú  ‘ » ÊÌ « × Ó£ ¬ Ãü ÒÔ´ Î ‚ ÷ Î » ì ¶ µ Û¡ £
Î ä× Ú± À£ ¬ÈÊ× Ú¼´ Î »¡ £ÑÓü Ì ¶ þÄê¶ ¬Ê®Ò»Ô£ ¬· âµ Û ‘ ÖÜÍ õ¡ £Èý
Äê ´ º £ ¬ × h½¨ – |Œm£ ¬ ÓÒØ©Ï à è Fľµ þ ƒ º Óû ¹ Ì Œ™£ ¬ ½¨ × hÁ¢ Ó¢ × Ú  ‘ » ÊÌ «
× Ó¡ £ µ ÛÉÙÓÐÓ¢ š â £ ¬ ÅdÂ}» ÊÌ « º ó ‘ „ Ö®£ ¬ Æä ÐÒ³ ¼Ê§ ÁÒé Tµ ÈÒà ¿ Öµ ÛÁ¢
Œ¢ ² » Àû ì ¶ ¼º £ ¬ Ëì ¸ ½º Í è Fľµ þ ƒ º £ ¬ × Pµ ÛÓÚÈÊ× Ú¼° » ÊÌ « º ó ¡ £ Èý Ô£ ¬
Ãü µ Û³ ö æ‚ ë …ÄÏ £ ¬ Öó £ ÊÌ ¸ ®£ ¬ ß bÊÚÖЕ ø × ó Ø©Ï à ¶ dº ö ô ” ¡ ¢ ´ ó Ë¾Í ½Î Ó
ƒ º ¶ ä ¡ ¢ ÖÐÕþ ʹ ÉмÒÅ« ¡ ¢ ɽ± ± ß |ê – µ È· Ãɹ ÅÜŠ Èf‘ ô ØÃÁ_¡ ¢ º ² ÁÖÊÌ
× xŒWÊ¿ ½Ì » ¯ µ È• K  ‘ ³ £ ÊÌ £ ¬ ÖÐÐlÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ Ì ÆØ£ ¡ ¢ ± ø ² ¿ ÉЕ ø Ù•
º ± ° ˶ ¼ô ”   ‘ ÖÐÎ ¾¡ £ ë · ê „ Î ÷ ¡ ¢ ËÄ´ ¨ Ê¡ ³ ¼¸ ÷ Ò» † T× oËÍ µ ÛÖÁë …ÄÏ ¡ £
¶ ¬ ʮһ Ô£ ¬ µ Û´ Î ÑÓ° ² £ ¬ ¶ dº ö ô ” ¡ ¢ ÉмÒÅ« ¡ ¢ ØÃÁ_¼° Î ä × ÚÅf³ ¼
Àå ÈÕ ¡ ¢ ɳ ² » ¶ ¡ ¡ ¢ ¹ þ ° ˃ º ¶ dµ Ƚԕ í • þ ¡ £ ½Ì » ¯ Åc¶ dº ö ô ” µ ÈÖ\Ô» £ º
¡ ° Ì ì Ï ÂÕß £ ¬ Î ä × ÚÖ®Ì ì Ï ÂÒ² ¡ £ Ì « × Ó³ ö æ‚ ë …ÄÏ , ± ¾· ÇÉÏ Òâ , ÓÉ× ó ÓÒÖ®
ë xé g¡ £ Õˆ ° × Æä ÊÂÓÚÐÐÊ¡ ÖT³ ¼£ ¬ ʹ „ Ö®³ ¯ Í ¢ £ ¬ Êü ¿ ɶ Å× ‹ ÈËÖ®¿ Ú¡ £
² » È» ÊÂÇÒ² » œy ¡ £¡ ± Ëì Åc” µ ò Tñ Y ÖÁê „ Î ÷ ÐÐÊ¡ ¡ £ ³ õ £ ¬ ° ¢ ˼º ±   ‘ Ì « ŽŸ£ ¬
è Fľµ þ ƒ º Š ZÆä Î » £ ¬ ³ ö   ‘ ê „ Î ÷ ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à ¡ £ ÖÁÊÇ£ ¬ ½Ì » ¯ ÖÁ£ ¬ ¼´ Åc
ƽÕÂÕþ ÊÂËþ ² ì ƒ º ¡ ¢ ÐÐÌ ¨ ¶ RÊ· ´ ó · ò Ó ˼² ®¡ ¢ ÖÐÕý Ó š g£ ¬ Ï ¤ ° lê PÖÐ
± ø £ ¬ · Ö× · × Ôä ü ê P¡ ¢ º ÓÖи ®Ú…¾©ŽŸ¡ £ ÒѶ ø £ ¬ Ëþ ² ì ƒ º ¡ ¢ Ó š gÖл Ú£ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 210¡ ¤

Òuš ¢ ° ¢ ˼º ± ¡ ¢ ½Ì » ¯ ì ¶ º ÓÖС £ ÖT³ ¼ÂÊ” µ ° Ùò T“ í µ ÛÎ ÷ ÐУ ¬ ÖÁº Í ÁÖ£ ¬
Óâ ½ð ɽ¶ ø ± ± ¡ £ ÖTÍ õ ² ì ° ¢ Ì ¨ µ È„ µ ÛÖÁ£ ¬ ³ ÉÂÊÐ\š w¸ ½¡ £ µ ÛÅc¶ ¨ ¼sÊø £ ¬
ÿ š q¶ ¬ ¾Ó„ ž î † £ ¬ Ï Ä¾ÓÎ ÓÁ_² ì ɽ£ ¬ ´ º „ tÃü • ÄÕß ¸ û ì ¶ Ò° Äà Ö®µ Ø¡ £
ÑÓü Ì ÆßÄêÏ ÄËÄÔ± ûÒú£ ¬» Ê× ÓÍ × š gÌ û ľƒ º Éú £ ¬ Æä ĸ   ‘ ° ¢ ƒ º • P
Ì m¿ ¤ Í õ Òá ŒO£ ¬ º ± µ “ ô ” ÊÏ ¡ £ Ì ©¶ ¨ µ ÛÔª Äê Ï ÄÎ å Ô£ ¬ » ʺ ó ° Ë² » ɳ ÖÁ× Ô
¾©ŽŸ¡ £ ¶ þ Äê £ ¬ µ ÛDz ʹ Ø• Πı ª ¡ £ Î å Ô£ ¬ Ì ©¶ ¨ µ ÛDz ² ì ÄË• í ¡ £
Öº Í Ôª Äê Çï Æß Ô£ ¬ Ì ©¶ ¨ µ Û± Àì ¶ ÉÏ ¶ ¼¡ £ ° ËÔÂ¼× Î ç £ ¬ ½ð Öª ˜ ÐÃÜ
Ôº ÊÂÑà è Fľƒ º Æð ± ø ÓÚ´ ó ¶ ¼£ ¬ ÒÔµ Ûß hÔÚɳ • h£ ¬ ÄËÓ- » ʵ Ü‘ ÑÍ õ ˆ DÌ û
ľƒ º ÓÚ½- Áê £ ¬ ÇÒÐû ÑÔÒÑDz ʹ Ó- µ Û£ ¬ ÒÔ° ² Ð\ÐÄ¡ £ Ñ}Ôp· Qʹ Õß × Ô± ±
· ½• í £ ¬ ë …ÖÜÍ õ ÂÊÖTÍ õ ± ø µ ©Ï ¦ ÖÁ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ‘ ÑÍ õ Èë ¾©ŽŸ£ ¬ Ⱥ ³ ¼Õˆ ¼´
´ ó Î » £ ¬ ‘ ÑÍ õ ¹ Ì × Œì ¶ µ ÛÔ» £ º ¡ ° Î á ÐÖÔÚ± ± £ ¬ ÒÔé LÒÔÙt£ ¬ ®” ÓÐÌ ì Ï Â£ ¬
± ز » µ üº £ ¬ ÒËÃ÷ ÒÔÓè Ö¾² ¥ ¸ æÖÐÍ â ¡ £¡ ± ¾ÅÔÂÈÉÉê £ ¬ ‘ ÑÍ õ ¼´ » ʵ ÛÎ » £ ¬
¸ ÄÔª Ì ì • Ñ£ ¬ î CÔtì ¶ Ì ì Ï ÂÔ» £ º ¡ ° Ö” Ù¹ ´ ó ÐÖÖ® ÖÁ£ ¬ ÒÔËì ¹ Ì × ŒÖ®ÐÄ¡ £ ¡ ±
¶ ¬ ʮԣ ¬ ý RÍ õ ÔÂô ” Ì û ľƒ º µ È¿ ËÉÏ ¶ ¼£ ¬ ƒ ɾ©µ À· Ê¼Í ¨ ¡ £ ì ¶ ÊÇ
‘ ÑÍ õ Dz ¹ þ š g¼° Èö µ Ï µ ÈÏ à À^• í Ó- ¡ £ Î ÷ ± ± ÖTÍ õ ½ÔÍ ¬ • r„ ñ ß M£ ¬ µ ÛËì ° l
± ± Í ¥ Åf³ ¼ØÃÁ_¡ ¢ ÉмÒÅ« ¡ ¢ ¹ þ ° ˃ º ¶ d• ÄÐУ ¬ ÖTÍ õ ² ì ° ¢ Ì ¨ ¡ ¢ Ôª Ž› ¶ ä
ÁÒÄó ¡ ¢ Èf‘ ô ÙIó Hµ ȽÔë Sì è ¡ £ Óâ ½ð ɽ£ ¬ ŽX± ± ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê• Š Ƥ ¡ ¢
Î ä å ¸ Í õ • Ø• ض d¡ ¢ ƒ L˜ ÐÃÜÔº ÊÂÌ û ľƒ º ² » » ¨ Ï à À^ÖÁ¡ £ µ ÛÃü ØÃÁ_Èç ¾©
ŽŸ£ ¬ ° ÙÐÕ„ ʹ Õß ÖÁ£ ¬ š gº ô Ô» £ º ¡ ° Î á Ì ì × ÓŒ• × Ô± ± • í ÒÓ £ ¡ ¡ ±
Ì ì • Ѷ þ Äê ´ º Õý ÔÂÒÒ³ ó £ ¬ ‘ ÑÍ õ Ñ}Dz ÖЕ ø × ó Ø©ÜSÑYÌ û ľƒ º • í Ó- ¡ £
ÒÒÓÏ £ ¬ ³ · µ Ï µ ÈÓPµ Ûì ¶ ÐÐÔÚ£ ¬ · î ‘ ÑÍ õ Ãü „ ñ ß M¡ £ ± û Ðç £ ¬ µ Û¼´ Î » ì ¶ º Í
ÁÖÖ®± ± ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Ç° º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼² » ´ ð ʧ ÑYÒÒÌ « ¸ ®Ì « ± Oɳ ØÝ° à Ý‚
½ð ã yŽÅ² ¯ ÖÁ¡ £ µ ÛDz Èö µ Ï µ Èß €¾©ŽŸ£ ¬ Ãü Ö®Ô» £ º ¡ ° ê Ùë Þ µ Ü° ÙÓ[½› Ê· £ ¬
ß ƒ Õß µ ÃÎ ð • Uº õ £ ¿   Õþ Ö®Ï ¾£ ¬ ÒËÓHÙtÊ¿ ´ ó · ò £ ¬ ÖvÕ“ ¹ Žñ £ ¬ ÒÔÖª ÖÎ
• yµ Ãʧ ¡ £ Çä µ ÈÖÁ¾©ŽŸ£ ¬ ®” ÒÔë Þ Òâ ÖIÖ® ¡ £¡ ±
¶ þ ÔÂÈɳ ½£ ¬ Ðû ¾¸ Í õ ÙIÅ« × Ô¾©ŽŸ• í ÓP¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ‘ ÑÍ õ Dz ʹ ÒÔ³ ý
Ä¿ × à µ Û£ ¬ • K• ÄÖ®¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 211¡ ¤

Èý ÔÂÎ ì Î ç Ë· , ܇ ñ {´ Î • • ˆ Ô² ì º ± ¡ £ ÐÁÓÏ , ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à Ñà è Fľƒ º
· î » ʵ ÛŒš • í ÉÏ £ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©° ˼´ ØÝ¡ ¢ Öª ˜ ÐÃÜÔº ʶ dƒ º ¹ þ Ì û ľƒ º µ È
¸ ÷ ÂÊÆä ŒÙÒÔ• Ä . ÈÉÐç, Ôì ³ ËÝ› · þ ¶ R . ± û Òú, µ ÛÖ^ÖЕ ø × ó Ø©ÜSÑYÌ û ľ
ƒ º Ô» £ º ¡ ° ë Þ ÖÁÉÏ ¶ ¼£ ¬ × ÚÊÒÖTÍ õ ± ؽÔÈë ÓP , · ÇŒ¤ ³ £ ÈÔ• þ ± ÈÒ² £ ¬ ÖTÍ õ
² ì ° ¢ Ì ¨ Òà • Äë Þ ß h• í , ÓÐ˾¹ ©Ž¤ ½ÔÒËÔ¥ ‚ ä ¡ £ Çä Æä ÅcÖЕ ø Ê¡ × hÖ®¡ £ ¡ ±
Ï ÄËÄÔ¹ ï ËÈ£ ¬ Ñà è Fľƒ º Èë ÓPÓÚÐÐÔÚ£ ¬ ÂÊ° Ù¹ Ù· î ÉÏ » ʵ ÛŒš ¡ £
ÒÔÑà è Fľƒ º   ‘ Ì « ŽŸ£ ¬ ÈÔ¼æÖЕ ø ÓÒØ©Ï à £ ¬ é _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ ¢ ÉÏ Öù ‡ ø ¡ ¢
ä › ÜŠ ‡ ø ÖØÊ¡ ¢ ´ ð Øݺ ± Èç ¹ Ê¡ £ Ñ}ÖIÑà è Fľƒ º µ ÈÔ» £ º ¡ ° · ² ¾©ŽŸ° Ù¹ Ù£ ¬
ë Þ µ ÜËù ÓÃÕß £ ¬ • KÈÔÆä Åf¡ £ Çä µ ÈÆä ÒÔë Þ Òâ ÖIÖ® ¡ £¡ ± ÊÇÈÕ£ ¬ ¹ þ ° ˃ º
¶ d  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ Ç° ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ʲ ®è Fľƒ º Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ ³ £
ÊÌ ØÃÁ_  ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ¼× Î ç £ ¬ Á¢ ÐИ ÐÃÜÔº £ ¬ ÕÑÎ ä Í õ ¡ ¢ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂ
» ð ɳ î IÐИ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ Ù• Ì û ľƒ º ¡ ¢ ÙIÅ« • KÍ ¬ Öª ÐИ ÐÃÜÔº Ê¡ £ µ ÛÑà
ÖTÍ õ ´ ó ³ ¼ÓÚÐе î £ ¬ Ñà è Fľƒ º ¡ ¢ ¹ þ ° ˃ º ¶ d¡ ¢ ² ®è Fľƒ º ¡ ¢ ØÃÁ_µ ÈÊÌ ¡ £
µ ÛÖIÌ ¨ ³ ¼Ô»£ º ¡ ° Ì « × æ» Êµ Û‡ LÓ– ë · ³ ¼Ï Âë …£ ¬ ÃÀÉ« ¡ ¢ Ãû ñ R£ ¬ È˽ԕ ‚
Ö®£ ¬ È» · ½´ ç Ò» ÓÐÏ µ ÀÛ£ ¬ ¼´ Ä܉ÄÃû ” ¡ µ ¡ £ Çä µ ȾÓï L¼o֮˾£ ¬ Òà ‡ L
Äî ¼° ´ ˺ õ £ ¿ Ì ì Ï Â‡ ø ¼Ò£ ¬ Æ©ª qÒ» ÈË£ ¬ ÖЕ ø „ tÓÒÊÖÒ² £ ¬ ˜ ÐÃÜ„ t× ó ÊÖ
Ò² ¡ £ × ó ÓÒÊÖÓв ¡ £ ¬ ÖÎ Ö®ÒÔÁ¼á t£ ¬ Ê¡ ¡ ¢ Ôº ê Iʧ £ ¬ ² » ÒÔ¶ RÊ· Ì ¨ ¼mÖ®
¿ ɺ õ £ ¿ · ² ÖTÍ õ ¡ ¢ ° Ù¹ Ù£ ¬ ß `· ¨ Ô½¶ Y£ ¬ Ò»   ÅeÛÀ¡ £ ï L¼oÖØ„ tØ• Ä« ¾ã £ ¬
ª q¸ « ½ï ÖØ„ tÈë ľÉî £ ¬ Æä „ ÝÈ» Ò² ¡ £ ë Þ ÓÐê Iʧ £ ¬ Çä Òà × à „ £ ¬ ë Þ ² » Èê
ØŸÒ²¡ £¡ ± ÒÒÎ ´ £ ¬ Ãü ØÃÁ_µ È‚ ÷ ÖIÑà è Fľƒ º ¡ ¢ ² ®´ ð ɳ ¡ ¢ » ð ɳ ¡ ¢ ¹ þ ° Ë
ƒ º ¶ d¡ ¢ ° ˼´ Øݵ ÈÔ» £ º ¡ ° ÊÀ× æ» Êµ ÛÁ¢ ÖЕ ø Ê¡ ¡ ¢ ˜ Ð ÃÜÔº ¡ ¢ ¶ RÊ· Ì ¨ ¼°
° Ù˾£ ¬ ¹ ² ÖÎ Ì ì Ï Â£ ¬ ´ ó С š ÕÆÒÑÓж ¨ ÖÆ¡ £ ÊÀ× æÃü Í ¢ ³ ¼× « ÂÉÁî Õ³ Ì £ ¬
ÒÔ  ‘ ÈfÊÀ· ¨ ¡ £ ÁÐÂ}Ï à ³ У ¬ Øè ² » ã ¡ × ñ ¡ £ ë Þ ½ñ ¾ÓÊÀ× æËù ¾Ó֮Π» £ ¬ · ²
° Ù˾Êü Õþ £ ¬ Ôƒ Ö\ƒ LÍ ¬ £ ¬ ˜ Ë× gËù × à £ ¬ ÒÔ¸ æì ¶ ë Þ ¡ £ ÜŠ „ Õ™CÒª ¡ ¢ ˜ ÐÃÜ
Ôº ¼´ × à „ £ ¬ Î ã ÒÔÙí Ò¹   ‘ é g¶ ø » ü Áô Ö®¡ £ Æä Ëû ± ØÏ È° × ÖЕ ø Ê¡ ¡ ¢ ˜ ÐÃÜ
Ôº ¡ ¢ ¶ RÊ· Ì ¨ £ ¬ Î ã µ ø ô Ô½ê • Õˆ ¡ £ Ì Èß `ë Þ Ãü £ ¬ ± ØÁPŸoÉâ ¡ £¡ ± ¶ ¡ ÓÏ £ ¬
ê „ Î ÷ ÐÐÌ ¨ ¶ RÊ· ´ ó · ò è Fľƒ º Ó   ‘ ÉÏ ¶ ¼Áô ÊØ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ‘ ÑÍ õ Dz ʹ ÒÔ¶ RÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 212¡ ¤

Ê· Ì ¨ ³ ý Ä¿ ÉÏ ¡ £ ¹ ï î£ ¬ Dz ʹ Èç ¾©ŽŸ£ ¬ ÊNÈÕ£ ¬ ÖÐ • ø × ó Ø©Ï à è Fľƒ º Ña
» ¯ ” z¸ æ¼´ Î » ì ¶ ½¼• R¡ ¢ Éç ð ¢ ¡ £ Á¢ » ʵ ܈ DÌ û ľƒ º   ‘ » ÊÌ « × Ó£ ¬ ÄËÖÃÕ²
ÊÂÔº £ ¬ ÁTƒ ¦ ‘ c˾¡ £ • ØÑYÙNľƒ º   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ é Ÿƒ º ¼ª ˼  ‘ ÖÐ
• ø ÓÒØ©£ ¬ ÇÓ• í ¡ ¢ Ö» ƒ º ¹ þ ÀÉ• K  ‘ ¸ ÊÃCÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ º ö ØÝÌ ¨   ‘ ½-
Õã ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ÄǺ £   ‘ ŽX± ± ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ ë · ÖЕ ø Ê¡
¹ ÙÀô ËÍ Œš Õß £ ¬ • xÖÈÒ» µ È£ ¬ • ÄÕß ÙlÒԎŲ ¯ ¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ ŽX± ± ÐÐÊ¡ ƽÕÂ
Õþ ÊÂËþ ¼´ ¼ª ¡ ¢ × ó Ø©ñ RÖ\• K× ø ü h¸ ½µ ¹ ØÝɳ Ãâ ¹ Ù¡ £
Î å Ô¶ ¡ ËÈË· £ ¬ ܇ ñ {´ Î ¶ ä ÑY² ®Õæ¡ £ Î ì Î ç £ ¬ Dz Î ÷ ° ² Í õ ° ¢ ØÝß ¯ ¼{
ʧ ÑYß €¾©ŽŸ¡ £ · â Ì û ľƒ º   ‘ ± £ µ ¿ ¤ Í õ ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ » ÊÌ « × ÓDz º ² ÁÖŒWÊ¿
³ ÐÖ¼° ¢ à • Ì û ľƒ º • í ÓP¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ܇ ñ {´ Î Î Ó¶ ú º ± Ë®– |¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ¶ RÊ·
´ ó · òØÃÁ_¡ ¢ ÖÐÕþ ʹ ÉмÒÅ« • K¼Óé _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾£ ¬ µ ä ËÄ· ¬ ËÞ Ðl¡ £ ¹ ï
º ¥ £ ¬ ܇ ñ {´ Î ± Øß ¯ ÇÓ¶ d£ ¬ º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐּΠӃ º ¶ ä × Ô¾©ŽŸ• í ÓP¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬
Ãü Ñà è Fľƒ º ß ª ÓÃŽX± ± ÐÐÊ¡ ¹ ÙÀô £ ¬ · ² • “ Û¡ Åf³ ¼¼° ì è • Ä֮ʿ ÊÜÖÆÃü
Õß ° ËÊ®ÓÐÎ å ÈË£ ¬ Áù Æ· ÒÔÏ Â¶ þ Ê®ÓÐÁù ÈË¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ܇ ñ {´ Î Ì ½¶ dƒ º º £ ¡ £
· â Òà ‘ zÕæ° Ë  ‘ Áø ³ ÇÍ õ £ ¬ ° ˼´ ØÝ  ‘ ê „ Î ÷ ÐÐÌ ¨ ¶ RÊ· ´ ó · ò £ ¬ Ð\¼ÒÅ«   ‘
¶ RÊ· ÖÐØ©¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ ܇ ñ {´ Î ¶ dº ö ØÝ¡ £ ë · ÖЕ ø Ê¡ ³ ¼è T» ÊÌ « × ÓŒš ¡ £ ¼º
î£ ¬ º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼Ì ÆØ£ ¼ÓÌ « Î ¾¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ ܇ ñ {´ Î Î ÓÁ_Î Ó¶ d¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬
´ Î ² » ô ” Í ¨ ¡ £ ÊÇÈÕ£ ¬ × ó Ø©Ï à è Fľƒ º Ña» ¯ µ ÈÒÔµ Û¼´ Î » £ ¬ ” z¸ æÄÏ ½¼¡ £
¼× Î ç £ ¬ ܇ ñ {´ Î º ö ØÝ» ð ʧ œØ¡ £
Áù Ô¶ ¡ º ¥ Ë· £ ¬ ܇ ñ {´ Î À¤ ¶ ¼Ò² ² » ØÝ¡ £ ÊÇ ÈÕ£ ¬ è Fľƒ º Ña» ¯ µ È” z
¸ æ× Ú• R¡ ¢ Éç ð ¢ ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ܇ ñ {´ Î Èö ÑY¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ´ Πأ ¼{° Ë¡ £ ¸ Ķ ¼¶ ½
¸ ®  ‘ Ì « ¶ ¼¶ ½¸ ®¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ´ Î é Ÿ¶ ä ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ´ Î Èö ÑYÇÓƒ º ¡ £ ÈÉÒú £ ¬ ½ä
½ü ÊÌ Î ã ÝmÓÐ× à Õˆ ¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ܇ ñ {´ Î ¹ þ ƒ º œØ¡ £ Î ì Éê £ ¬ ´ Î é Ÿ¶ ä ‚ Ü° ¢ ØÝ
‚ • ¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ ´ Î ¹ þ ƒ º ¹ þ ¼{Í Á¡ £ ÖIÖЕ ø Ê¡ £ º · ² ‡ ø ¼Òå X¹ Èã Œß xÖTÕþ £ ¬
Ï È† ™» ÊÌ « × ÓÈ» á á × à „ ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ܇ ñ {´ Î º ö ¶ d¡ £
Æß Ô± û ³ ½Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ܇ ñ {´ Î ØÃÁ_» ð Äã ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬
´ Î ² » Á_² ì º ± ¡ £ Î ì Òú £ ¬ ´ ΠС Ö» ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ʹ þ ƒ º ° ˶ dÍ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 213¡ ¤

º ² ÁÖ¹ Ù¼ÀÌ « × æ¡ ¢ Ì « × Ú¡ ¢ î £ × Ú¶ RÈÝ¡ £
° ËÔÂÒÒÓÏ Ë· £ ¬ ܇ ñ {´ Î Í õ º ö ² ì ¶ ¼¡ £ ± û Ðç £ ¬ » ÊÌ « × ÓÈë ÓP¡ £ ÊÇÈÕ£ ¬
Ñà » ÊÌ « × Ó¼° Ⱥ ³ ¼ì ¶ Ðе î ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ µ Û± ©± À£ ¬ Äê Èý Ê®¡ £ Ôá Æð Ý‚ · Y¡ £
¶ ¬ ʮԱ û Éê £ ¬ ÉÏ × ð Õž Ô» Òí « I¾° Т » ʵ Û£ ¬ • RÌ – Ã÷ × Ú£ ¬ ‡ ø ÕZÔ»
× o¶ ¼º V» ʵ Û¡ £ ÖÁÔª Áù Äê ¶ ¬ ʮԼº ËÈ£ ¬ ÉÏ × ð Ì – Ô» í ˜ Ì ì Á¢ µ Àî £ Î ÄÖÇ
Î ä ´ ó Â}Т » ʵ Û¡ £
Ê· ³ ¼Ô»£ º ¡ ° Ñà è Fľƒ º Á¢ Î Ä× Ú£ ¬ Î Ä× Ú¹ Ì × ŒÓÚÐÖ£ ¬ ª qÈÊ× ÚÖ®· î
Î ä × ÚÒ² ¡ £ Ã÷ × ÚÖ®ß ± £ ¬ Éw³ ö ì ¶ Ñà è Fľƒ º £ ¬ · ÇÎ Ä× ÚÖ®± ¾Òâ ¡ £ È» Åc„
º õ ß ± £ ¬ ÊÇÒà Î Ä× Úß ± Ö®¶ ø ÒÑ ¡ £¡ ±

ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 214¡ ¤
¾í ¶ þ ʮһ ± ¾¼oµ Ú¶ þ ʮһ

Î Ä× ÚÉÏ

Î Ä× ÚÂ}Ã÷ Ôª Т » ʵ Û£ ¬ ÖMˆ DÌ û ÄÀ  – £ ¬ Î ä × Ú´ Î × ÓÒ² ¡ £ ĸ Ô» Î Ä« I
ÕÑÂ}» ʺ ó Ì ÆØ£ ÊÏ ¡ £ µ ÛÒÔ´ ó µ Â° ËÄê Õý Ô¹ ï º ¥ Éú ¡ £
Ó¢ × ÚÖÁÖÎ Ôª Äê Î å Ô£ ¬ š J² ì Ì ¨ ¡ ¢ Ò§ × ¡ ¸ æÓ Ôʲ ì ƒ º µ Ƚ» ½YÓHÂä £ ¬
ÓЮ• Ö¾£ ¬ Ô~ß Bì ¶ µ Û£ ¬ Ä˳ ö µ Û¾Ó- ‚ ÖÝ¡ £ Ì ©¶ ¨ Ôª Äê Õý Ô£ ¬ ÕÙß €ÖÁÌ ¶
ÖÝ£ ¬ Ñ}Ãü Ö¹ Ö®¡ £ ËÄÔ£ ¬ × ÔÌ ¶ ÖÝÖÁ¾©ŽŸ¡ £ ° ËÔ£ ¬ Ùnâ nÈý ǧ å V¡ £ Ê®
Ô£ ¬ · â ‘ ÑÍ õ ʳ Òض ËÖÝÁù ÈfÎ å ǧ ‘ ô £ ¬ Ùn½ð Ó¡ £ ¬ • KÔö š qŽÅǧ Æ¥ ¡ £ ¶ þ
Äê Õý Ô£ ¬ ÓÖ³ ö µ Û¾Ó½¨ ¿ µ £ ¬ ÒÔÊâ Ï é Ôº ʹ Ò² Ï ÈÄó î IËÞ Ðl¡ £
Öº Í Ôª Äê Èý Ô£ ¬ Dz × ÚÕý „ ž ô ” º ö ³ à Óº ¹ ÅÌ ¨ ß wµ ÛÓÚ½- Áê ¡ £ Æß ÔÂ
¸ ý Î ç £ ¬ Ì ©¶ ¨ µ Û± Àì ¶ ÉÏ ¶ ¼¡ £ Ï ÈÊÇ£ ¬ Ì ©¶ ¨ µ ÛŒ¢ ÐÒÉÏ ¶ ¼£ ¬ Ãü Î ÷ ° ² Í õ ° ¢
ØÝß ¯ ¼{ʧ ÑYÁô ÊØ£ ¬ Í ¬ ƒ L˜ ÐÃÜÔº ÊÂÑà è Fľƒ º Áô ÕƘ ÐÃÜ· û Ó¡ ¡ £ ÖÁÊÇ£ ¬
Ñà è Fľƒ º „ Ì ©¶ ¨ µ Û± À£ ¬ ÃÜÅc° ¢ ´ Ì ß ¯ ¼{ʧ ÑYÖ\£ ¬ · î µ ÛÈë ³ д ó ½y¡ £
° ËÔÂ¼× Î ç Àè Ã÷ £ ¬ ° Ù¹ Ù¼¯ ÅdÂ}Œm£ ¬ Ñà è Fľƒ º ÂÊ° ¢ ØÝè Fľƒ º ¡ ¢
Ø • ³ à µ ÈÊ®Æß ÈË£ ¬ ¶ ÈÐÐû ÑÔì ¶ Ð\Ô» £ º ¡ ° Î ä × Ú» ʵ ÛÓÐÂ}× Ó¶ þ ÈË£ ¬
Ì ì Ï Âš wÐÄ£ ¬ ÒËÛ`´ ó Î » £ ¬ Óв » · î Ãü Õß ” ØÖ® ¡ £¡ ± ÄË¿ `ƽÕÂÕþ ÊÂØ£ ² ®
¶ ¼ØÝ¡ ¢ ² ®î † ² ì ƒ º £ ¬ · ÖÃü ˆ Ì ÖЕ ø × ó Ø©¶ ä ¶ ä £ ¬ …¢ Öª Õþ ÊÂÍ õ Ê¿ Î õ £ ¬ …¢
× hÖЕ ø Ê¡ ÊÂÓ Ó ¡ ¢ …DZ ü µ À£ ¬ ÊÌ ¶ RÊ· è Fľ¸ ç ¡ ¢ Çñ ÊÀ‚ Ü£ ¬ ÖÎ • ø ÊÌ ¶ R
Ê· Ó š g£ ¬ Õ² ÊÂØ©Í õ » ¸ µ ÈÏ Âª z¡ £ Åc° ¢ ØÝß ¯ ¼{ʧ ÑY¼®¸ ® Žì ¡ ¢ ¾Ð· û Ó¡ £ ¬
ÕÙ° Ù¹ ÙÈë ƒ ÈÍ ¢   Ãü ¡ £ Dz ´ ó Ë¾Þ rÇä Ã÷ ÑY¶ - ° ¢ ¡ ¢ Ç° Ðû Õþ ʹ ´ ð ÑYÂé ʧ
ÑYñ Yñ _Ó- µ ÛÓÚ½- Áê ¡ £ ÃÜÖIº ÓÄÏ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ʲ ®î † º † Ê¿ ñ RÒÔ‚ ä ì èÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 215¡ ¤

• Ä¡ £ ÊÇÈÕ£ ¬ Í ÆÇ° º þ • VÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à „ e² » » ¨   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à £ ¬ Ì « × ÓÕ²
ÊÂËþ ʧ º £ ÑÀ  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ Ç° º þ • VÐÐÊ¡ ÓÒØ©ËÙËÙ  ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ ¬
Ç° ê „ Î ÷ ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ÊÂÍ õ ² » ‘ z¼ª ´ õ   ‘ ˜ ÐÃܸ ± ʹ £ ¬ Ê’ Ãɹ Å´ õ ÈÔ  ‘ Í ¨
Õþ Ôº ʹ ¡ £ Í ¬ ƒ L˜ ÐÃÜÔº ÊÂÑà è Fľƒ º ¡ ¢ º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼Òà Áг à ¡ ¢ Í ¨ Õþ
Ôº ʹ º ®Ê³ · Öµ ä Êü „ Õ¡ £ ÖTÈ˼ÈÊÜÃü £ ¬ Î ´ Öª Ëù Öx£ ¬ × ¢ Ä¿ ¶ ø Á¢ ¡ £ Ñà è F
ľƒ º ÷ â Ð\ʹ ÄÏ Ï ò ° Ý£ ¬ ÒÔµ ÛÔÚ½- Áê Ò² £ ¬ Ð\ʼÓ÷ Ö¼¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ Ñà è F
ľƒ º Ñ}Dz Èö ÑY² » » ¨ µ È• í Ó- £ ¬ ÇÒʹ Ëþ ʧ è Fľƒ º ³ C  ‘ µ Ûʹ Õß × ÔÄÏ • í £ ¬
ÑÔ܇ ñ {ÒÑ´ Î ½ü ½¼ ¡ £¹ ï î £ ¬ Ã÷ ÑY¶ - ° ¢ µ ÈÖÁ½- Áê ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ µ Û° l½-
Áê £ ¬ ÕÙæ‚ ÄÏ Í õ è Fľƒ º ² » » ¨ ¡ ¢ Í þ í ˜ Õý Œ’ • ز » » ¨ ¡ ¢ º þ • VÐÐÊ¡ ƽÕÂ
Õþ ʸ ß ² ý Í õ è Fľƒ º Ña» ¯ • í • þ ¡ £ ˆ Ì º þ • VÐÐÊ¡ × ó Ø©ñ Rº Ï Ä³ ËÍ ¾©ŽŸ£ ¬
ÒÔ„ eѦ ´ ú Ö®¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ ÕÙê „ Î ÷ ÐÐÌ ¨ ÊÌ ¶ RÊ· ñ R„ ž ƒ º Ì ¨ ¡ ¢ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ
ÊÂÌ ½ñ R³ à £ ¬ ² » ÖÁ¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ º ÓÄÏ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ʲ ®î †   ‘ ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à ¡ £
¸ ý Ðç £ ¬ ܇ ñ {ÖÁã ê Áº £ ¬ ² ®î † µ Èì è • ı ± ÐС £ è Fľƒ º Ña» ¯   ‘ º þ • VÐÐÊ¡
× ó Ø©Ï à £ ¬ Ç° º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼° ¢ ÑYº ÓÑÄ  ‘ º ÓÄÏ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬
Ñà è Fľƒ º Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ Òà Áг à   ‘ ¶ RÊ· Öг С £ ÈÉ× Ó£ ¬ ° ¢ ËÙÐlÖ¸ “ ]
ʹ Ó Ó ľƒ º ÂÊËù ² ¿ × ÔÉÏ ¶ ¼• í ½µ £ ¬ Ãü Êع ű ± ¿ Ú¡ £ ÒÒî£ ¬ Ó Ó ľƒ º
ÅcÉÏ ¶ ¼ÖTÍ õ · ò ´ Ì ¡ ¢ ƽÕÂÕþ ÊÂÄËñ RÌ ¨ ¡ ¢ Õ² Êš J² ì µ È‘ ð ì ¶ ÒËÅd£ ¬ ” ¡
Ö®£ ¬ « @ÄËñ RÌ ¨ ¡ ¢ š J² ì ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ Ñà è Fľƒ º · î · ¨ ñ {½¼Ó- ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ µ Û
ÖÁ¾©ŽŸ¡ £ ÙF³ à ÐlÖ¸ “ ]ʹ Ó µ þ ³ ö Ž› Ëù ² ¿ × ÔÉÏ ¶ ¼• í ½µ £ ¬ Ãü ÅcÓ Ó ľ
ƒ º Í ¬ Êع ű ± ¿ Ú¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ËÙËÙ  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ Ç° ¶ RÊ· ÖÐØ©² ÜÁ¢
  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬ ½- Õã ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ Ê• ˆ ° lÕ•   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ º ÓÄÏ
ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à ² ®î †   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©ÚwÊÀÑÓÁT  ‘ ¶ RÊ· ÖÐØ©¡ £
¼º Î ´ £ ¬ Èf‘ ô Ò² ËÙÌ ¨ ƒ º Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ š ¢ ¡ æ‚ ÐlÖ¸ “ ]ʹ º Ú• h£ ¬ ¼®
Æä ¼Ò¡ £ Áº Í õ Í õ ¶ U¡ ¢ ÓÒØ©Ï à Ëþ ʧ Ì û ľƒ º ¡ ¢ Ì « Î ¾² » » ¨ ¡ ¢ ƽÕÂÕþ ÊÂÙI
ó H¡ ¢ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¼~• ɵ ÈŒ¢ ÉÏ ¶ ¼± ø ´ Î ì ¶ ÓÜÁÖ¡ £
¾ÅÔ¸ ý Éê Ë· £ ¬ Ñà è Fľƒ º ¶ ½ŽŸÖÁ¾ÓÓ¹ ê P£ ¬ Èö ¶ Ø” ¡ ÉÏ ¶ ¼± ø ì ¶ ÓÜ
ÁÖ¡ £ ÈÉÐç £ ¬ ÔtÔ» :ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 216¡ ¤

Î ô ÔÚÊÀ× æÒÔ¼° ÁÐÂ}ÅR¶ R£ ¬ û yÁî ÖЕ ø Ê¡ ¾V¾S° Ù˾£ ¬ ¿ ‚ ² ÃÊü Õþ £ ¬
· ² å X¹ È¡ ¢ ã Œß x¡ ¢ ÐÌ ÁP¡ ¢ ÅdÔì Øè ² » ˾֮¡ £ × Ô½ñ ³ ý ˜ ÐÃÜÔº ¡ ¢ ¶ RÊ· Ì ¨ £ ¬
Æä ð NÖT˾¼° × ó ÓÒ½ü ÊÌ ¸ ÒÓи ô Ô½ÖЕ ø × à Õˆ Õþ „ ÕÕß £ ¬ ÒÔß `ÖÆÕ“ £ ¬ ± O
² ì ¶ RÊ· Æä ¼mÖ®¡ £
è Fľƒ º Ña» ¯ ä › ÜŠ ‡ ø ÖØÊ£ ¬ Õ÷ Î å ÐlÍ Í Ì ï ± ø ¸ ° ¾©ŽŸ¡ £ ° ² ÄÏ ‡ ø • í
Ø• · ½Î ï ¡ £ ÕÙÑà è Fľƒ º ß €¾©ŽŸ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ Ñà è Fľƒ º ÂÊÖTÍ õ ´ ó ³ ¼· ü é y£ ¬
Õˆ Ôç Õý ´ ó Î » £ ¬ ÒÔ° ² Ì ì Ï Â¡ £ µ Û¹ Ì Þ oÔ» £ º ¡ ° ´ ó ÐÖÔÚË· · ½£ ¬ ë Þ ° ² ¸ ÒÎ É
Ì ì Ðò £ ¿ ¡ ± Ñà Ì û ľƒ º ß MÔ» £ º ¡ ° ÈËÐÄÏ ò ± ³ Ö®™C£ ¬ é g² » ÈÝó Œ£ ¬ Ò» » ò ʧ
Ö®£ ¬ ÊÉÄš Ÿo¼° ¡ £¡ ± µ ÛÔ»£ º ¡ ° ± ز » µ ÃÒÑ£ ¬ ÒËÐû Ã÷ ë Þ Òâ ÒÔÊ¾Ì ì Ï Â¡ £
¡ ° Î ì ³ ½£ ¬ ´ ó Ë¾Þ rÃ÷ ÑY¶ - ° ¢ ¡ ¢ ´ ó ¶ ¼Áô ÊØé Ÿé ŸÌ ¨ • K  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £
¼º ËÈ£ ¬ è T¶ RŒš ³ É¡ £ Á¢ ÐИ ÐÃÜÔº ì ¶ ã ê Áº £ ¬ Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ʱ ÈËÙÌ ¨ ƒ º
Öª ÐИ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ Ѳ ÒŽÌ « ÐÐÖT° ¯ ¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ µ Û³ £ · þ Ö]Ì « • R¡ £ ë …ÄÏ ÃÏ
¶ ¨ · ÐUÇõ • í « I· ½Î ï ¡ £ š ¢ Ø£ ² ®¶ ¼ØÝ¡ ¢ è Fľ¸ ç £ ¬ Á÷ ¶ ä ¶ ä ¡ ¢ Í õ Ê¿ Î õ ¡ ¢
² ®î † ² ì ƒ º ¡ ¢ Ó š gµ Èì ¶ ß hÖÝ£ ¬ • K¼®Æä ¼Ò¡ £ ÈÉÉê £ ¬ µ Û¼´ Î » ì ¶ ´ ó Ã÷ µ î £ ¬
ÊÜÖTÍ õ ° Ù¹ Ù³ ¯ ÙR¡ £ ÔtÔ» :
º é ¾SÎ ÒÌ « × æ» Êµ Û» ì Ò» º £ Óî £ ¬ ë ¼Á¢ ¶ ¨ ÖÆ£ ¬ ÒÔÒ» ½y¾w£ ¬ × ÚÓH¸ ÷
ÊÜ· Öµ Ø£ ¬ Î ð ¸ ÒÍ ý Éú „ PÓD£ ¬ ´ ˲ » Ò× Ö®³ ÉÒŽ£ ¬ ÈfÊÀËù ÊØÕß Ò² ¡ £ ÊÀ× æ
Ö®á á £ ¬ ³ É× Ú¡ ¢ Î ä × Ú¡ ¢ ÈÊ× Ú¡ ¢ Ó¢ × ÚÒÔ¹ « Ì ì Ï ÂÖ®ÐÄ£ ¬ ´ Î µ ÚÏ à ‚ ÷ £ ¬ × Ú
Í õ ¡ ¢ ÙFÆÝÏ Ì × ñ × æÓ– ¡ £ ÖÁì ¶ • xÍ õ ¾ß ÓÐÃË• ø £ ¬ Ô- ÊØ· ª · þ £ ¬ ¶ ø ÅcÙ\³ ¼
è Fʧ ¡ ¢ Ò² Ï ÈÌ û ľƒ º µ È• “ Í ¨ ê ŽÖ\£ ¬ ð ŽÖÌ ì Î » £ ¬ ʹ Ó¢ × Ú² » ÐÒî ¾ì ¶ ´ ó
¹ Ê¡ £ ë Þ ÐÖµ ܲ ¥ ß wÄÏ ± ± £ ¬ ‚ ä • ÑÆDë y¡ £
ë Þ ÒÔÊå ¸ ¸ Ö®¹ Ê£ ¬ í ˜ ³ ÐÎ ©Ö” £ ¬ ì ¶ ½ñ Áù Äê £ ¬ ž Ä®• µ þ ÒŠ ¡ £ ™à ³ ¼µ ¹
´ Ì É³ ¡ ¢ Ø£ ² ®¶ ¼Øݵ ÈŒ£ ™à × ÔÓã ¬ Êè ß h„ ì Åf£ ¬ • U—‰ÖÒÁ¼£ ¬ × ƒ • y× æ× Ú
· ¨ ÖÆ£ ¬ ¿ Õ¸ ®Žì ÒÔ˽Æä ü hÅc¡ £ ´ ó ÐÐÉÏ Ùe£ ¬ Àû ì ¶ Á¢ Ó× £ ¬ ï @Î Õ‡ ø ± ú £ ¬
ÓÕ ú Æä ¼é ¡ £ × ÚÍ õ ¡ ¢ ´ ó ³ ¼ÒÔ× ÚÉç Ö®ÖØ£ ¬ ½y¾wÖ®Í õ £ ¬ …fÕ\Í Æ´ ÷ £ ¬ ŒÙ
ì ¶ í ð ¹ ª ¡ £ ë Þ ÒÔ· Ƶ £ ¬ ÒËÙ¹ ´ ó ÐÖ£ ¬ ¹ Ì × ŒÔÙÈý ¡ £ û yÒÔÉñ Æ÷ ² » ¿ ɾÃÌ “ £ ¬
Ì ì Ï Â² » ¿ ÉŸoÖ÷ £ ¬ Ãñ Êü å Øå ؼº ¼° Èý Ô£ ¬ Õ\‘ ©ÆÈÇС £ ë Þ Ê¼Çú • ÄÆä Õˆ £ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 217¡ ¤

ÈÔÙ¹ ´ ó ÐÖÖ®ÖÁ£ ¬ ÒÔËì ë Þ ¹ Ì × ŒÖ®ÐÄ¡ £ ÒÑÓÚÖº Í Ôª Äê ¾ÅÔÂÊ®Èý ÈÕ£ ¬
¼´ » ʵ ÛÎ » ì ¶ ´ ó Ã÷ µ î ¡ £ Æä ÒÔÖº Í Ôª Äê   ‘ Ì ì • ÑÔª Äê ¡ £
¿ É´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ × Ô¾ÅÔÂÊ®Èý ÈÕÃÁˬ ÒÔÇ° £ ¬ ³ ý Ö\š ¢ × æ¸ ¸ ĸ ¸ ¸ ĸ
( ÆÞ æª š ¢ · ò ¡ ¢ Å« ‹ ð š ¢ Ö÷ ¡ ¢ Ö\š ¢ ¹ Êš ¢ ¼° • Š ± I ¡ ¢ Ó¡ Ôìƒ ^â n² » Éâ Í â £ ¬
Æä ð N× ï ŸoÝpÖØ£ ¬ û yÉâ ³ ý Ö®¡ £ ì ¶ ‘ ò £ ¡ ë Þ ØMÓÐÒâ ì ¶ Ì ì Ï ÂÔÕ£ ¡ ÖØÄî × æ
× Úé _„ “ Ö®ÆD£ ¬ ¿ Ö‰™´ ó ˜ I£ ¬ ÊÇÒÔÃã á ß Ý› Çé ¡ £ ÉÐÙ‡   – ÖÐÍ â Î ÄÎ ä ³ ¼ÁÅ£ ¬
…fÐÄÏ à Óè £ ¬ Ý‹ ŒŽƒ |Õ× £ ¬ ÒÔ³ ÉÖÎ ¹ ¦ ¡ £ × É  – ¶ à · ½£ ¬ ó wÓè ÖÁÒâ £ ¡
Dz ʹ î C¼´ Î » Ôtì ¶ ¸ ß û • ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ Ñà è Fľƒ º ¼Óé _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ ¢
ÉÏ Öù ‡ ø ¡ ¢ Í ¬ ä › ÜŠ ‡ ø ÖØÊ£ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ¡ ¢ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÈç ¹ Ê¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬
ÖЕ ø ÓÒØ©² ÜÁ¢ ÁT  ‘ ½- Õã ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ¸ £ ½¨ Á®ÔLʹ Ò× á Œ¶ - ° ¢   ‘
ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬ Ç° ÖЕ ø × ó Ø©• ˆ ˼Ã÷   ‘ × ó Ø©¡ £ ÖTÍ õ Ëþ Ðg¡ ¢ Ö» ƒ º ¹ þ ÀÉ¡ ¢
· 𠌚 µ È× Ô¶ ÷ ÖÝÈë ³ ¯ ¡ £ Ñà è Fľƒ º ¶ ½ŽŸÓÚËEÖÝ¡ £ ² ®î † ¼ÓÌ « Î ¾¡ £ ½- ÄÏ
Ðк Ï ¶ RÊ· ´ ó · ò ¶ ä ƒ º Ö»   ‘ ½- Õã ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à £ ¬ » ´ Î ÷ µ ÀÁ®ÔLʹ ° ¢ ƒ º ˼
Ì mº £ ÑÀ  ‘ ½- ÄÏ ÐÐÊ¡ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ÖTÍ õ ØÃÁ_¡ ¢ º ö ¶ ¼» ð Õß Èë ³ ¯ ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬
Á¢ Ì « ì û Ôº ¡ £ Áº Í õ Í õ ¶ UÏ Ý¾ÓÓ¹ ê P¡ £ ± û × Ó£ ¬ Ñà è Fľƒ º ß €´ Î Óܺ Ó¡ £ ܇
ñ {³ ö ý R» ¯ é TÒ• ŽŸ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ܇ ñ {ß €Œm¡ £ š ¢ Ö¸ “ ]ʹ º ö ¶ ¼² » » ¨ ¡ ¢ Ëþ ʧ
Ì û ľƒ º ¡ ¢ Í ¬ Öª Ö¸ “ ]ʹ Ì « ² » » ¨ ¡ £ Î ì Òú £ ¬ ÔtÔ» :
½ü ÒÔ¼é ³ ¼µ ¹ ´ Ì É³ ¡ ¢ Ø£ ² ®¶ ¼´ Ì • “ Í ¨ ê ŽÖ\£ ¬ × ƒ Ò× × æ× Ú³ É· ¨ £ ¬ ¼È
ÒÑÃ÷ Õý Æä × ï ; · ² » Ø» Ø· NÈ˲ » î AÆä ÊÂÕß £ ¬ ¸ ÷ ° ² ˜ IÎ ð ¾ã £ ¬ Òò ¶ ø É¿ » ó
Æä ÈËÕß × ï Ö®¡ £
ÖTÍ õ ° ¢ ƒ º ° ˺ ö ¡ ¢ ° ´ » Ò¡ ¢ Ó Ó Èë ³ ¯ ¡ £ ¼º î£ ¬ Ñà è Fľƒ º ” ¡ Í õ ¶ U
ÓÚÓܺ Ó£ ¬ ÓÖ” ¡ Í õ ¶ U¼° ° ¢ ´ Ì Ì û ľƒ º µ Èì ¶ ¼t˜ ò ¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ Dz ʹ ÙnÑà è F
ľƒ º ¶ RÒÂÒ» Òu¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ „ e² » » ¨ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ ÒÀÇ° ÖЕ ø × ó Ø©Ï à ¡ £
Ñà è Fľƒ º ” ¡ Í õ ¶ UÓÚ° × ¸ ¡ £ ¬ ÓÖ” ¡ • † ʧ Ì û ľƒ º ÓÚʯ ² Û£ ¬ Ó Ì û ľƒ º ” ¡
ß |– |± ø ÓÚÌ ´ ÖÝ¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ¶ dƒ º ¹ þ Ì û ľƒ º Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ
ÊÂÃ÷ ÑY¶ - ° ¢ ³ ö   ‘ ½- Õã ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ¼× Éê £ ¬ Èö ¶ Ø¡ ¢ Ó Ó ľƒ º ” ¡
Í õ ¶ Uì ¶ ² ý ƽ± ± ¡ £ ÙnÑà è Fľƒ º ÉÏ é × ¡ £ ÊÇÈÕ£ ¬ Öñ œØÌ ¨ ¡ ¢ é Ÿé Ÿ³ ö µ ÈÏ ÝÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 218¡ ¤

¹ ű ± ¿ Ú¡ £ Ã÷ ÑY¶ - ° ¢ Ñ}  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ŽX± ± ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ñà ² » à • Öª
˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ± û Ðç £ ¬ Ñà è Fľƒ º ” ¡ Öñ œØÌ ¨ µ Èì ¶ Å£ î ^ɽ£ ¬ « @¸ ½ñ RØÃÁ_
Ì û ľƒ º, ƽÕÂÕþ ÊÂÃɹ ÅËþ ʧ ¡ ¢ ÑÀʧ Ì û ľƒ º ¡ £ ¶ ¡ º ¥ , ¶ d• Mµ þ ƒ º ¼° ÖT
Í õ Ò² Ï ÈÌ û ľƒ º µ ÈÏ ÝÍ ¨ ÖÝ . Î ì × Ó, ÖTÍ õ º ö ØÝÌ ¨ Ï Ý× Ï ÇGê P¡ £ ê „ Î ÷ ÐÐÌ ¨
¶ RÊ· ´ ó · ò Ò² Ï ÈÌ û ľƒ º Ï Ýº ÓÖи ®¡ £ ÕÙë …ÄÏ × ó Ø©Ï à Ò² ƒ º ¼ª Äá £ ¬ ² » ÖÁ¡ £
¶ ¬ ʮԼº á hË· £ ¬ Ñà è Fľƒ º ” ¡ ÖTÍ õ Ò² Ï ÈÌ û ľƒ º ÓÚÍ ¨ ÖÝ¡ £ Èɳ ½£ ¬
Ðû » Õʹ Ò² Ï ÈÄó š ¢ ± £ × ß Â· Í ¬ Öª ° ¢ ÑYɳ ¼° Èf‘ ô • ˆ ¾° Î ä ÐÖµ ÜÎ å ÈË¡ £ ¹ ï
ËÈ£ ¬ Ñà è Fľƒ º ” ¡ ê – µ ÔÍ õ Ì « ƽ¡ ¢ ‡ ø Í õ ¶ ä Á_Ì ¨ µ Èì ¶ Ì ´ × Óɽ֮——ÁÖ£ ¬
« @Ì « ƽ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ÖTÍ õ º ö ´ Ì Ì ¨ µ È¿ ÜÁ¼à l¡ £ ± û Éê £ ¬ Ñà è Fľƒ º ÖÁÌ JœÏ
˜ ò £ ¬ º ö ´ Ì Ì ¨ ¶ Ý× ß ¡ £ ÊÇÈÕ£ ¬ Ñà è Fľƒ º Èë ³ ¯ £ ¬ ÙnÑç ÅdÂ}µ î ¡ £ Î ì Ðç £ ¬
« @º ö ´ Ì Ì ¨ ¡ ¢ ° ¢ ´ Ì Ì û ľƒ º ¡ ¢ ¶ ä Á_Ì ¨ ¡ ¢ ° ² Í ¯ ¡ ¢ Ëþ º £ µ Èì ¶ × Ï ÇGê P¡ £ ¼º
º ¥ £ ¬ · â Ñà è Fľƒ º Ì « Æ½Í õ £ ¬ ¼ÓÌ – ´ ð ´ Ì º ± ¡ £ Ñà è Fľƒ º ” ¡ ¶ d• Mµ þ ƒ º µ È
ÓÚÌ ´ ÖÝÄÏ Ö®É£ ¿ Ú¡ £ ÐÁá h£ ¬ Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÓ Ó ľƒ º ¡ ¢ Í ¨ Õþ ʹ Ò² ² »
‚ • • KÖª ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©Òà Áг à   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ý RÎ å ÔÂô ” Ì û ľ
ƒ º ¡ ¢ – |· Ãɹ ÅÔª Ž› ² » » ¨ Ì û ľƒ º ‡ ú ÉÏ ¶ ¼£ ¬ µ ¹ ´ Ì É³ · î » ʵ ÛŒš ³ ö ½µ ¡ £
ÔÂô ” Ì û ľƒ º š ¢ ß |Í õ Ó Ó ¡ £ ÈÉÒú £ ¬ Ðû » Õʹ ± ÈÏ ÈÄó Öª ÐИ ÐÃÜÔº Ê£ ¬
Ðû » Õ¸ ± ʹ Õ¼ª   ‘ ÐИ ÐÃÜÔº ¸ ± ʹ £ ¬ ÅcÖª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÒ² ËÙÌ ¨ ƒ º µ ȶ Rä ü
ê P± ø ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ Ôt• xÍ õ ¡ ¢ ß |Í õ ¹ ܃ È· ¸ ®ÖÝ¿ hß _ô ” » ð ³ à • KÃâ ¹ Ù½û å d£ ¬
ß xÁ÷ ¹ Ù´ ú Ö®¡ £ ± û Î ç £ ¬ ë · ÓÐ× ï Õß Ö» ¼®Æä ¼Ò£ ¬ Î ð › ]ÆÞ × Ó¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ¸ æ
¼ÀÄÏ ½¼¡ £ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂËþ ʧ º £ ÑÀÁT  ‘ ´ ó Ë¾Þ r£ ¬ š J² ì Ì ¨ Ñ}  ‘ ÖЕ ø
ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ë …ÄÏ ã yɳ Á_µ é ÐUÇõ • í « I· ½Î ï ¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©ê – „ e
² » » ¨ ¼ÓÌ « ± £ £ ¬ Âä Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ µ Û¶ RÅdÂ}µ î £ ¬ ý RÎ å ÔÂô ” Ì û
ľƒ º ¡ ¢ ÖTÍ õ „ eË¼Ì û ľƒ º ° ¢ ƒ º ¹ þ ʧ ÑY¡ ¢ ÄǺ £ º ± ¼° Ôª Ž› ² » » ¨ Ì û ľƒ º
· î ÉÏ » ʵ ÛŒš ¡ £ Ï Âµ ¹ ØÝɳ µ Èì ¶ ª z¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ ë …ÄÏ • ØÑY· ÐUÇõ • í « I· ½
Î ï ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ² » » ¨ Ì û ľƒ º Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¼× Òú £ ¬ ÁT» ÕÕþ Ôº £ ¬ ¸ ÄÁ¢ ƒ ¦
‘ cʹ ˾¡ £ ÊÀËÙ´ ð ƒ º ˆ Ì Ï æå ¸ Í õ ° Ë´ Ì Ê§ ÑYËÍ ¾©ŽŸ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ š § ï @× Ú• R
ÊÒ¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ± Iš ¢ Ì « Î ¾² » » ¨ ¡ £ ʮһ Ô¼º Î ´ £ ¬ ÕÓÔ» £ ºÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 219¡ ¤

ÖTÍ õ Í õ ¶ U¼° ¶ d• Mµ þ ƒ º ¡ ¢ ° ¢ ´ Ì ² » » ¨ ¡ ¢ ¶ dˆ Ôµ ȱ ø ” ¡ ¶ ø Ì Ó£ ¬ ÓÐÄÜ
ÇÝ« @Õß £ ¬ ÊÚÎ å Æ· ¹ Ù¡ £ Í ¬ ü hÖ®ÈË£ ¬ ÄÜÈ¥ ÄæЧ í ˜ £ ¬ ÇÜÍ õ ¶ Uµ È£ ¬ Ãâ ± ¾
× ï £ ¬ ÒÀÉÏ ÊÚ¹ Ù¡ £ ¸ ÒÓÐë [Ää Õß £ ¬ ʵ ³ Åc· ¸ ÈËÍ ¬ × ï ¡ £
Ì « ± £ ² ®´ ð ɳ   ‘ Ì « ¸ µ ¼æ× ÚÕý „ ž ô ” º ö ³ à £ ¬ ¿ ‚ ± ø ± ± ß …¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ÖT
Í õ Ò² Ï ÈÌ û ľƒ º • í ½µ ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ è Fľ¿ ÉÏ ÝÏ å ê – £ ¬
¿ hÒü · YÍ ¥ ¹ ç ¡ ¢ Ö÷ ² ¾• ˆ µ ÂËÀÖ®¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ¼À¸ æ× Œð ¢ ¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ ° Ë° ÙÏ ±
‹ DÐUÇõ ¼° ë …ÄÏ Í þ ³ þ · ¾ÅÊ®¾ÅÕ¯ ÐU£ ¬ ¸ ÷ ÒÔ· ½Î ï • í « I¡ £ ÕÈÁ÷ ÖTÍ õ · ò
Øݵ Èì ¶ ß hÖÝ£ ¬ • K¼®Æä ¼Ò¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ß wÌ ©¶ ¨ µ Û¸ · á á º ê ¼ª ØÝÊÏ ÓÚ– |° ²
ÖÝ¡ £ ± û × Ó£ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂËÙËÙ× ø ÊÜÙg£ ¬ ÕÈá ã Ï å ê – £ ¬ ÒÔĸ ÀÏ Áô Ö®
¾©ŽŸ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ÒÔì ë Ì « • R¶ Y³ É£ ¬ ÊÜÖTÍ õ ° Ù¹ Ù³ ¯ ÙR¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ Dz ʹ Ó-
» ÊÐÖÖÜÍ õ ÓÚÄ®± ± ¡ £ ÖÐÕþ Ôº ʹ ¾´ ƒ °   ‘ ÖЕ ø ƽ ÕÂÕþ Ê£ ¬ Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº
Ê• ØÑYÌ û ľƒ º   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©« hè ´ ² » » ¨   ‘ ÖЕ ø ÓÐ
Ø©¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ š ¢ µ ¹ ´ Ì É³ ¡ ¢ ñ Rij ɳ ¡ ¢ ¼~• É¡ ¢ Èö µ ÄÃÔʧ ¡ ¢ Ò² Ï ÈÌ û ľƒ º £ ¬
í ݵ ¹ ´ Ì É³ Ö®ŒÆì ¶ ÊС £ Áº Í õ Í õ ¶ UÙnËÀ¡ £ ¶ RÊ· ÖÐØ©ÚwÊÀÑÓ¼ÓƽÕÂÕþ
Ê¡ £ ÁTÐÐÐû Õþ Ôº ¡ ¢ Ðж ¼Ë®± O¡ £ ËÄ´ ¨ ÐÐÊ¡ ƽÊÂÕþ ÊÂÄÒ¼Ò´ õ × Ô· Qæ‚
Î ÷ Í õ £ ¬ š ¢ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂŒ’ • Ø¡ £ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à „ e² » » ¨ ÁT¡ £
Ê®¶ þ Ô± û Î ç £ ¬ ÐÒ´ ó ³ ç ¸ £ Ôª Ë£ ¬ Ö]Î ä × ÚÉñ ¶ Rµ î ¡ £ ë …ÄÏ ÐUÇõ ÆÕ
ë pµ È• í « I· ½Î ï ¡ £ Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÒ² Ï ÈÄó × ø ÉÚ ¢ ¹ ÙÀô £ ¬ Õȸ ZÄÏ ŒŽ£ ¬
• K¼®Æä ¼Ò¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ ´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ × · · â Í õ • M¶ d  ‘ ¹ û Í õ £ ¬ ° ¢ ñ R´ Ì Ì ¨   ‘
Òã Í õ ¡ £ × ÚÕý „ ž ô ” º ö ³ à é Ÿé Ÿ³ ö µ ÈÊ®Æß ÈË£ ¬ • K× · Ùn¹ ¦ ³ ¼Ì – ¼° ¹ Ù ë A¾ô
Õž ¡ £ ÐÁá h£ ¬ Á¢ ý ˆ ñ ´ ÊÌ ÐlÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ ˾¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ ² ®î † ¼Óé _¸ ®ƒ x
Í ¬ Èý ˾£ ¬ ÅcÒà Áг à • K  ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ë …ÄÏ Ò¦ ÖÝÐUÇõ • í « I· ½Î ï ¡ £ Î ì
Éê £ ¬ ¼Ó² ®î † Ì « ± £ £ ¬ ² » » ¨ Ì û ľƒ º Ì « Î ¾£ ¬ Ï ã É½Ë¾Í ½¡ £ ¼× Òú £ ¬ Ñ}Dz ÖÎ
• ø ÊÌ ¶ RÊ· Èö µ Ï ¡ ¢ ƒ ÈÊÌ ² » î † ¶ d¼ª ˼Ó- » ÊÐÖÓÚÄ®± ± ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ÖЕ ø × ó
Ø©« hè ´ ² » » ¨ ÁT  ‘ Ì « ì û Ôº ʹ ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ · â Î ÷ ° ² Í õ ° ¢ ´ Ì ß ¯ ¼{ʧ ÑY  ‘ Ô¥
Í õ £ ¬ • ØÑYÌ û ľƒ º   ‘ ÖЕ ø ¹ ÅØ©£ ¬ ÜSÑYÌ û ľƒ º   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©£ ¬ ÚwÊÀ° ²
  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÕÙë …ÄÏ ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à Ò² ƒ º ¼ª Äá £ ¬ Ñ}² » ÖÁ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 22 0¡ ¤

¸ ß û • ‡ ø Í õ Dz ʹ ÙR¼´ Î » ¼° Õý µ ©£ ¬ ÓÖDz ʹ ÙRÒ®ÕQ¹ • ¡ £ Ì ì • Ѷ þ Äê ´ º Õý
Ô¼º Î ´ Ë· £ ¬ Á¢ ¶ ¼¶ ½¸ ®£ ¬ î I× ó ÓÒš J² ì ¼° ý ˆ ñ ´ Ðl¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ · â Öª ˜ ÐÃÜ
Ôº Ê» ð ɳ   ‘ ÕÑÎ ä ¿ ¤ Í õ ¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ · â ¶ ä ÁÐÌ û ľƒ º   ‘ ³ þ Í õ ¡ £ ¸ ß ² ý Í õ è F
ľƒ º Ña» ¯   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à £ ¬ ´ ó Ë¾Þ rÍ õ Òã   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ š J² ì Öª
˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ Ñà è Fľƒ º   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £
ý RÎ å ÔÂô ” Ì û ľƒ º × ä ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ Dz ÖЕ ø × ó Ø©ÜSÑYÌ û ľƒ º Ó- » ÊÐÖÓÚ± ±
ß …¡ £ ± û Òú £ ¬ ÐÒ´ ó ³ ç ¶ ÷ ¸ £ Ôª Ë¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ Dz ʹ « Iº £ Çà ú XÓÚ» ÊÐÖ¡ £ ÐÁ
Î ´ £ ¬ ÒÔƒ ÔÁ¢ » ʺ ó ¸ æÓÚÄÏ ½¼¡ £ ¼× Ðç £ ¬ Ñ}Ãü Ì « ÆÍ Çä ½Ì » ¯ « IÇà ú Xì ¶ » Ê
ÐÖ¡ £ ¼º î£ ¬ ÒÔƒ ÔÁ¢ » ʺ ó ¸ æÓÚÌ « • R¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ê „ Î ÷ Ðк Ï ¶ RÊ· ´ ó · ò ° ¢
ÑYº £ ÑÀ  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ Dz ƒ ÈÊÌ ¶ d½Ì ± ÈÓP» ÊÐÖÓÚÐÐÔÚ¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬
Dz Ðû ¾¸ Í õ ÙIÅ« ÓP» ÊÐÖÓÚÐÐÔÚ¡ £ ± û Ðç £ ¬ » ÊÐÖÖÜÎ å ¼´ » ʵ ÛÎ » ì ¶ º Í ÁÖ
± ± £ ¬ ÊÇ  ‘ Ã÷ × Ú¡ £
¶ þ Ô¼º á h£ ¬ Çú Éâ ËÄ´ ¨ ÄÒ¼ÒÌ ¨ ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ Ñà Ì û ľƒ º Ñ}  ‘ ÖЕ ø ÓÒ
Ø©Ï à ¡ £ ÐÁî£ ¬ µ Û¶ R´ ó Ã÷ µ î £ ¬ ƒ ÔÁ¢ » ʺ ó º ê ¼ª Àû ÊÏ ¡ £ • VÎ ÷ Ë¼å ¸ · ÐU
Çõ ü S¿ Ëí ˜ • í « I· ½Î ï ¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ º ² ÁÖÊÌ × xŒWÊ¿ ² ÜÔª ÓÃì ë ¿ × × ÓÓÚê IÑY¡ £
Î ì Ðç £ ¬ ² ì º ± ÄXƒ º Ðû Î ¿ ʹ Èö ß ¯ ÃÔʧ • þ æ‚ Î ÷ Î ä ¾¸ Í õ Þ ÷ ˼° à Ó‘ ÄÒ¼ÒÌ ¨ ¡ £
î CÐС ¶ Þ rÉ£ Ý‹ Òª ¡ · ¼° ¡ ¶ ÔÔÉ£ ˆ D¡·¡ £ ÐÁá h £ ¬ × · × ð » Êå þ Òà Æò ÁÒÊÏ
  ‘ ÈÊ« IÕÂÂ}» ʺ ó£ ¬ Ì ÆØ£ ÊÏ   ‘ Î Ä« IÕÑÂ}» ʺ ó ¡ £° Ë° ÙÏ ± ‹ D¼° ½ð ý X
¾ÅÊ®¾Å¶ ´ ¡ ¢ ÃÉÍ ¨ ¡ ¢ ÃÉÈR¡ ¢ ã yɳ Á_µ é ÖTÐU• K• í « I · ½Î ï ¡ £ ± û Î ç £ ¬ ÄÒ
¼ÒÌ ¨ · Ö± ø ¿ ÜÏ å ê – ¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ µ ÛÖIȺ ³ ¼ÈÕ £ º ¡ ° ³ · µ Ï ß €£ ¬ ÑÔ´ ó ÐÖÒѼ´
» ʵ ÛÎ » ¡ £ · ² ¶ þ Ô¶ þ ʮһ ÈÕÒÔÇ° ³ ý ¹ ÙÕß £ ¬ ËÙÅcÖÆë · £ ¬ ÒÔá á ã Œß x£ ¬
Æä „ ì ¶ ÐÐÔÚ ¡ £¡ ± ¹ ï á h£ ¬ ÖTÎ å ÔÂô ” Ì û ľƒ º ÖÁ² ¥ ÖÝ£ ¬ ÔtÖI—î ÑÓÑY² »
» ¨ µ È£ ¬ ½Ô½µ ¡ £ ¼× Òú £ ¬ Á¢ ¿ ü ÕÂé wŒWÊ¿ Ôº £ ¬ º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼º ö ² ¿ ô ” ÃÔ
ʧ ¡ ¢ ¼¯ Ùt´ ó ŒWÍ ÁÚwÊÀÑÓ• K  ‘ ¿ ü ÕÂé w´ ó ŒWÍ Á¡ £ ÒÒî£ ¬ ÖÃã yɳ Á_µ é
µ ÈÌ ŽÐû Î ¿ ʹ ¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®¡ £
Èý ÔÂÐÁÓÏ £ ¬ Dz Ñà è Fľƒ º · î » ʵ ÛŒš £ ¬ ÓPÃ÷ × Úì ¶ ÐÐÔÚ£ ¬ Öª ˜ ÐÃÜ
Ôº ʶ dƒ º ¹ þ Ì û ľƒ º ¡ ¢ ¶ RÊ· ÖÐØ©° ˼´ ØÝ¡ ¢ º ² ÁÖÖ± ŒWÊ¿ ñ R¹ þ Ö\¡ ¢ µ äÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 221¡ ¤

Èð ʹ ½Ì » ¯ µ Ä¡ ¢ Ðû » Õ¸ ± ʹ Õ¼ª ¡ ¢ ƒ LÖÐÕþ Ôº ÊÂÓ Òò ¡ ¢ Í ¨ Õþ ʹ ÄǺ £ ¡ ¢
Ì « á tʹ …Î Í ¢ Óñ ¡ ¢ ½oÊÂÖÐÒ§ ó H¡ ¢ ÖЕ ø ” à ʹ Ùº ö ƒ º º ö ´ ð ¡ ¢ ÓÒ˾ÀÉÖÐ
ØÄ e³ ö ¡ ¢ × ó ˾† TÍ â ÀÉÍ õ µ ÂÃ÷ ¡ ¢ ¶ Y² ¿ ÉЕ ø ° Ë´ Ì ¹ þ ³ à µ È• ÄÐС £ µ ÛÖI
Ⱥ ³ ¼Ô»£ º ¡ ° Œš ¹ P¼È± ± ÉÏ £ ¬ × Ô½ñ ‡ ø ¼ÒÕþ ÊÂÆä „ ì ¶ ÐÐÔÚ ¡ £¡ ± ÒÒº ¥ £ ¬
Á¢ ÐИ ÐÃÜÔº £ ¬ ɽ– |¶ ¼Èf‘ ô Ò² ËÙÌ ¨ ƒ º Öª ÐИ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ Åcº þ • V¡ ¢ º Ó
ÄÏ ƒ ÉÐÐÊ¡ ¹ Ù• þ Ó‘ ËÄ´ ¨ ¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ÕÙÖTÍ õ ¶ d´ Ì ì ¶ ¸ ß û • ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÒÒ³ ó £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÐÁî£ ¬ Ò² ËÙÌ ¨ ƒ º ÒÔ² ¡ × ä £ ¬ Ãü ÜS
ÑYÌ û ľƒ º ¡ ¢ Í õ ² » ‘ z¼ª Ì ¨ ´ ú Ö®¡ £ Í õ ² » ‘ z¼ª Ì ¨ ÓÖÒÔĸ ÀÏ Þ o£ ¬ ¸ ÄÃü Í ¬
ƒ L˜ ÐÃÜÔº ʸ µ ÑÒÆð ´ ú Ö®¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ÄÒ¼ÒÌ ¨ ½µ ¡ £ ¹ ï î£ ¬ Ã÷ × ÚDz Î ä ŒŽ
Í õ • Ø• ض d¡ ¢ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ʹ þ ° ˃ º ¶ d• í å aÃü £ ¬ Á¢ µ Û  ‘ » ÊÌ « × Ó¡ £
Î å Ô¼º Î ´ £ ¬ Dz º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼° ¢ ‘ zÌ û ľƒ º · î Ó- ´ ó ñ {¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬
Ñ}Dz º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐּΠӃ º ¶ ä · î Ó- ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ Ãü ÖЕ ø Ê¡ ” M× ¢ ÖЕ ø Áù ² ¿
¹ Ù£ ¬ × à ì ¶ ÐÐÔÚËù ¡ £ ± û × Ó£ ¬ ¸ ă ¦ Õþ Ôº   ‘ Õ² ʸ ®£ ¬ ² ®î † ¡ ¢ è Fľƒ º Ña
» ¯ £ ¬ ½- ÄÏ Ðк Ï ¶ RÊ· ´ ó · ò ° ¢ ƒ º Ë¼Ì mº £ ÑÀ¡ ¢ ½- Õã ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ʲ ÜÁ¢ £ ¬
• K  ‘ Ì « × ÓÕ² Ê£ ¬ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ ÊÂÚwÊÀ° ²   ‘ Õ² ÊÂØ©¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ » ÊÌ « × Ó
° l¾©ŽŸ, ± ± Ó- ´ ó ñ {¡ £ æ‚ ÄÏ Í õ Ì û ľƒ º ² » » ¨ , ÖTÍ õ Ò² ËÙ¡ ¢ Î Ó¼´ ¡ ¢ ´ ð • í
² » » ¨ ¡ ¢ ¶ ä • í ë b° à ¡ ¢ ² ®î † ¡ ¢ Ò² ² » ŽÖ£ ¬ ñ €ñ R„ eê A¼° ì è Ðl° Ù¹ ÙÏ ¤ • ÄÐС £
Áù Ô¶ ¡ ÓÏ £ ¬ è Fľƒ º Ña» ¯ ÒÔÌ ì º µ Æò ± ÜÏ à Î » £ ¬ » ÊÌ « × ÓÖIÖ®Ô» £ º
¡ ° » ʵ Ûß hÔÚɳ Ä®£ ¬ Î ´ ÄÜÔç ÖÁ¾©ŽŸ£ ¬ ¹ ÊÃã ” z´ ó Î » ¡ £ ½ñ ¿ º º µ £ ¬ ½ÔÓè
ê Iʧ Ëù Ö¡ £ Èê Æä ì ó ÐÞ Œ• Õþ £ ¬ Êü Ž× ÉÏ ´ ð Ì ì × ƒ ¡ £¡ ± ÈÔÃü è Fľƒ º ² » » ¨
× à ì ¶ ÐÐÔÚ¡ £
Çï Æß Ô± û ³ ½Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ± û × Ó£ ¬ ÊÜ» ÊÌ « × ÓŒš ¡ £
° ËÔ± û Ðç £ ¬ » ÊÌ « × ÓÓPÃ÷ × Úì ¶ Í ú º ö ² ì ¶ ¼¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ Ã÷ × Ú± À¡ £ Ñà
è Fľƒ º ÒÔ» ʺ ó Ö®Ãü · î » ʵ ÛŒš ÊÚÓÚ» ÊÌ « × Ó£ ¬ » ÊÌ « × Ó± ± ß €¡ £ Èɳ ½£ ¬
» ÊÌ « × Ó´ Î ØÃÁ_² ì º ± ¡ £ ² ®î † Ñ}  ‘ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à £ ¬ ÒÀÇ° Ì « ± £ ¡ £ š J² ì Ì ¨ ¡ ¢
° ¢ ƒ º Ë¼Ì mº £ ÑÀ¡ ¢ ÚwÊÀÑÓ• KÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ¸ ÊÃCÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ʶ ä
ƒ º Ö»   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬ …¢ × hÖЕ ø Ê¡ Ê° ¢ ˜ s¡ ¢ Õ² ÊÂØ©ÚwÊÀ° ² • KÖЕ ø …¢ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 222¡ ¤

Öª Õþ Ê¡ £ Ç° ÓÒØ©Ï à Ëþ ʧ è Fľƒ º £ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ ¢ Ì « × ÓÕ² ÊÂè Fľƒ º
Ña» ¯ £ ¬ ÉÏ ¶ ¼Áô ÊØè Fľƒ º Ó • K  ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ » ÊÌ « × ÓÖÁÉÏ ¶ ¼¡ £
± û ¼× £ ¬ Á÷ ÖTÍ õ º ö Øݳ ö ì ¶ º £ ÄÏ ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ Ãü ° ¢ ˜ s¡ ¢ ÚwÊÀ° ² Ì á Õ{Í ¨ Õþ
Ôº Ê¡ £ Î ì Ðç £ ¬ š ¢ ÄÒ¼ÒÌ ¨ ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ » ÊÌ « × ÓÑ}¼´ Î » ÓÚÉÏ ¶ ¼´ ó ° ² é w£ ¬
´ ó Éâ Ì ì Ï Â£ ¬ ÔtÔ» :
ë Þ Î ©Î ô ÉÏ Ì ì † ™Î ÒÌ « × æ» Êµ ÛÕØÔì µ Û˜ I£ ¬ ÁÐÂ}Ï à ³ С £ ÊÀ× æ» Êµ Û
¼È´ ó Ò» ½y£ ¬ ¼´ ½¨ ƒ ¦ ÙE£ ¬ ¶ ø Ô£ » ÊÌ ì ² » ¼ÙÄê £ ¬ ³ É× ÚÈËÀ^£ ¬ ² ÅÊ®ð NÝd¡ £
Î Ò» Ê¿ ¼Î ä × Úš wâ ß ´ ó Œš £ ¬ ¿ ËТ Ì ì ÐÄ£ ¬ Ö¾´ æŸo˽£ ¬ ÒÔÈÊ× Ú¾Ó– |Œm£ ¬
Ëì ËÃå · ˜ O¡ £ ¸ ¦ ¼° Ó¢ × Ú£ ¬ ½µ ¸ î Î Ò¼Ò¡ £ • xÍ õ ß `Ã˘ ‹ Äæ£ ¬ “ þ ÓÐÉñ Æ÷ £ ¬
Ì ì Ê¾× l¸ æ£ ¬ ¾¹ ë EØÊÉí ¡ £
ì ¶ ÊÇ× ÚÆÝÅf³ ¼…fÖ\ÒÔÅeÁx£ ¬ Õý Ãû ÒÔÓ‘ × ï £ ¬ Þ ñ ÖT½y¾w£ ¬ ŒÙÔÚ
í ð ¹ ª ¡ £ ë Þ Äî ´ ó ÐÖ² ¥ ß wË· Ä®£ ¬ ÒÔÙtÒÔé L£ ¬ š v” µ ÒËš w£ ¬ Á¦ ¾ÜȺ ÑÔ£ ¬
ÖÁì ¶ ÔÙÈý ¡ £ ÄËÈÕÆDë yÖ®ë H£ ¬ Ì ì Î » ¾ÃÌ “ £ ¬ „ tÃñ ÐIJ » ¹ Ì £ ¬ ¿ Ö‰™´ ó ˜ I¡ £
“ ë má ß Ð\Õˆ ÒÔÅR¶ R£ ¬ ± ü ³ õ Ö¾¶ ø ² » ÒÆ£ ¬ ÊÇÒÔ¹ Ì × ŒÖ®Ôtʼî C£ ¬ · î Ó-
֮ʹ ¼º Dz £ ¬ Ãü ° ¢ ´ Ì ß ¯ ¼{ʧ ÑY¡ ¢ Ñà è Fľƒ º · î » ʵ ÛŒš - t£ ¬ ß hå Âì ¶ Í ¾¡ £
¶ ø Ï È» ʵ Û° Ï Éæɽ´ ¨ £ ¬ ÃÉ· ¸ ˪ ¶ £ ¬ µ ÀÑYß |ß h£ ¬ × Ô´ º á Þ Çï £ ¬ ‘ ÑÆD× è
ÓÚš vÄê £ ¬ Í û ¶ ¼Òض ø × Ì ¸ Å£ ¬ Í ½¶ R¸ ¥ É÷ £ ¬ ¹ • Ðû ʧ ÒË¡ £ ÐÅʹ Í ù • í £ ¬ Ï à
Í û ì ¶ µ À£ ¬ ± Ë´ Ë˼Ҋ £ ¬ ½» ÇÐì ¶ ‘ Ñ¡ £ ° ËÔÂÒ» ÈÕ£ ¬ ´ ó ñ {´ Î Í ú º ö ² ì ¶ ¼£ ¬
ë Þ· ½ÐÀÕ° Œ¦ Ö®ÓÐÆÚ£ ¬ ª š ¼æ³ Ì ¶ ø Ï Èß M£ ¬ Ï à ÒŠ Ö®í • £ ¬ ± ¯ Ï ² ½» ¼¯ ¡ £ º Î
ÆÚ” µ ÈÕÖ®é g£ ¬ Œm܇ ¸ ¥ ñ {£ ¬ ‡ ø ¼Ò¶ à ë y£ ¬ µ þ ÖÁì ¶ ˹ £ ¡ Äî Ö®Í ´ ÐÄ£ ¬ ÒÔ
Ò¹ À^µ ©¡ £
ÖTÍ õ ¡ ¢ ´ ó ³ ¼ÒÔ  ‘ × æ× Ú» ù ˜ I֮¡ £ ¬ Ï Èµ Û¸ ¶ Óš Ö®ÖØ£ ¬ Ì ì Ãü Ëù ÔÚ¡ £
Õ\² » ¿ Éß `£ ¬ Õˆ ¼´ Õý Î » £ ¬ ÒÔ° ² ¾ÅÓУ ¬ ë Þ ÒÔÏ È» ʵ ÛÑÙ—‰Ì ì Ï Â£ ¬ ´ Ýâ ò
· ½Ð£ ¬ ± £ ÈÌ ã • ° § ÒÔÛ`´ ó Œš ¡ £ ÄËȺ ³ ¼¹ Ì Õˆ · ü ê I£ ¬ ÖÁÈý ÈÕÖ®¾Ã¡ £ ë Þ
¾S× ÚÉç ´ ó Ó‹ £ ¬ ÄËì ¶ ° ËÔÂʮΠå ÈÕ¼´ » ʵ ÛÎ » ì ¶ ÉÏ ¶ ¼¡ £ ¿ É´ ó Éâ Ì ì Ï Â£ ¬
× ÔÌ ì • Ѷ þ Äê ° ËÔÂʮΠå ÈÕÃÁˬ £ ®ÒÔÇ° £ ¬ × ï ŸoÝpÖØ£ ¬ Í ¬ Éâ ³ ý Ö®¡ £
ì ¶ ‘ ò £ ¡ ê ¬ ¶ ¨ Ö®Óà £ ¬ Ī ¼± ì ¶ ÅcÃñ ÐÝÏ ¢ ¡ £ ا × ƒ Ö®µ À£ ¬ Ī ´ ó º õ ʹÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 223¡ ¤

Ãñ Öª Áx¡ £ Òà Î ©  – ÖÐÍ â ´ ó С Ö®³ ¼£ ¬ ¸ ÷ ¾¿ ÄËÐÄ£ ¬ ÒÔ· Q“ Òâ ¡ £
¼× ³ ½£ ¬ š J² ì Ì ¨ ß €¾©ŽŸ£ ¬ ½› Àí Êü Õþ ¡ £ Ñà è Fľƒ º ¡ ¢ ° ¢ ˜ sÁô ÉÏ ¶ ¼£ ¬
± O½o¶ ÷ Ùl½ð ŽÅ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ · â ÑÀ¼{· ò ÑY  ‘ ß |Í õ ¡ £ Î ì Éê £ ¬ · â ÖTÍ õ Œ’ • Ø
  ‘ ° ² ÃCÍ õ ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ܇ ñ {° lÉÏ ¶ ¼¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ ¸ ÄÕ² ÊÂÔº   ‘ ƒ ¦ Õþ Ôº ¡ £ ¹ ï
Œ§ £ ¬ ÕÙ…ÇÍ õ • Š Ƥ ¼° Æä ÖT¸ ¸ Ä¾é ª × ÓÖÁ¾©ŽŸ¡ £ Ç° × ó Ø©Ï à „ e² » » ¨ × ø Åc
ƽÕÂÕþ ÊÂËÙËÙÕÙÈÕÕß Í Æœyµ ÛËã £ ¬ ° ² ÖÄ e² » » ¨ ÓÚ¼¯ ‘ c· ¡ £
¾ÅÔÂÐÁÓÏ £ ¬ ë · Í ù ´ ó Ðл ʵ ÛÐÐÔÚËÍ Œš ¹ ÙÀô Ô½´ Î ³ ¬ ß ª Õß £ ¬ ½Ô• Ä
½µ ÷ í ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ÕÙÍ þ í ˜ Õý Œ’ • ز » » ¨ ÖÁ¾©ŽŸ¡ £
ÐÁÎ ´ £ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂËþ ʧ Ì û ľƒ º × ø ¸ ½µ ¹ ´ Ì É³ Ãâ ¹ Ù¡ £ ÈÉÉê £ ¬ Ì ØÊÚÇÓ
Ѧ ¹ Ù¶ ¨ × ¡ é _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ ¶ R´ ó Ã÷ µ î £ ¬ ÊÜÖTÍ õ ¡ ¢ ° Ù¹ Ù³ ¯ ÙR¡ £
¼× Ðç £ ¬ • VÎ ÷ ˼Ã÷ ÖÝÐUÇõ • í « I· ½Î ï ¡ £ ± û × Ó£ ¬ è Fľƒ º Ña» ¯ ä › ÜŠ ‡ ø ÖØ
Ê¡ £ º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼Ò² ƒ º ¼ª Äá ¡ ¢ Ôª Ž› Áº ‡ ø ¹ « ¶ ¼ÁÐÄó • KÖª ÐИ ÐÃÜÔº
Ê¡ £ Ò² Ï ÈÄó · ü ÕD¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ · â Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÑà ² » à •   ‘ Åd‡ ø ¹ « £ ¬ ´ ó ˾
Þ rÇä Ñà ³ à   ‘ Ë¾Í ½¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Ö± Ê¡ Éá ÈËÍ ê Õß µ Èî C¼´ Î » ÕÐì ¶ ¸ ß û • ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂ¼× Éê £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ Ôtæ‚ ÄÏ Í õ ØÃÁ_² » » ¨ æ‚ “ PÖÝ¡ £ Î ì
× Ó£ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê» ð ɳ ¼æÖª ÐИ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ÐÁî£ ¬ Ñà è Fľƒ º ÂÊȺ ³ ¼
Õˆ ÉÏ × ð Ì – £ ¬ ² » ÔS¡ £ · â Ì « ì û × Úµ š ʹ ˆ ÔÌ û ľƒ º   ‘ Áº ‡ ø ¹ « ¡ £ ¼× Î ç £ ¬ ÒÔ
¼´ Î » ¸ æì ë ÄÏ ½¼¡ ¢ Éç ð ¢ ¡ £ ± û Éê £ ¬ ÉÏ ´ ó Ðл ʵ Û× ð Õž Ô» Òí « I¾° Т » ʵ Û£ ¬
• RÌ – Ã÷ × Ú£ ¬ ‡ ø ÕZÔ» × o¶ ¼º V» ʵ Û¡ £ ¹ ï î£ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©• ˆ ˼Ã÷ ÁT¡ £ ¸ ý
Ðç £ ¬ ÒÔÓHì ë Ì « • R¶ Y³ É£ ¬ ÔtÌ ì Ï Â¡ £ ë …ÄÏ Í þ ³ þ · ÐUÇõ ê Ç· ÅDz Æä × Ó• í
« I· ½Î ï ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ ÊÂÚwÊÀŒ•   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £
ʮһ ÔÂÒÒî£ ¬ ÒÔÁ¢ » ʺ ó º ê ¼ª ´ Ì ÊÏ ÔtÌ ì Ï Â¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ´ ð à • ´ ð ÑY
Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ ¶ ä ƒ º Ö» Òà ¶ ¼× o  ‘ º ÓÄÏ ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à ¡ £ÖЕ ø Ê¡ × à £ º
¡ ° ½ü ÖÆ£ ¬ ÐÐÊ¡ ² » ÔOØ©Ï à ¡ £ ¡ ± µ ÛÔ» £ º ¡ ° ¶ ä ƒ º Ö» Ï È³ ¯ Åf³ ¼£ ¬ ² » ®” ÒÔÀý
¾ÐÖ®¡ £¡ ± ¹ ï º ¥ £ ¬ º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼é Ÿ• ز ®Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ± û Òú £ ¬ ë …ÄÏ
Í þ ³ þ · ÐUÇõ ê Ç· Å• í ³ ¯ ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ Èö µ Ï   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ÈÉÉê £ ¬ š § ľØÝ
º ö • VÆ½Í õ Ó¡ £ ¬ Ãü ¹ þ ° à Òu• VÆ½Í õ £ ¬ ¸ ü è TÓ¡ ÙnÖ®¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ Ñ}Á¢ ÃÏ ¶ ¨ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 224¡ ¤

· ÜŠ Ãñ ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ º þ • Vá æÙ\× ÷ • y¡ £ ÒÒî£ ¬ ¸ ß û • Í õ Í õ   cDz ʹ ÙR¼´ Î » £ ¬
• KÕˆ ‚ ÷ Î » ì ¶ ÊÀ× ÓŽ¬ ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ÔtÔ¥ Í õ ° ¢ ´ Ì ß ¯ ¼{· ò ÑYæ‚ ë …ÄÏ ¡ £
Ê®¶ þ Ô¸ ý Òú £ ¬ Ä©¼ª   ‘ ´ ó Ë¾Í ½¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ¸ Ä· â Ç° æ‚ ÄÏ Í õ è Fľƒ º
² » » ¨   ‘ Ðû × ŒÍ õ £ ¬ ÔtÔ» :
» ʹ ô ó é L¹ « Ö÷ £ ¬ Ôé ¹ ÑÊع • £ ¬ ² » • ÄÖTÊå À^ÉУ ¬ ¾Ï Óý ß z¹ £ ¬ Æä
× ÓÒuÍ õ ¾ô £ ¬ Å®Åä Óè Ò» ÈË¡ £ ë Þ Ë¼Êü Ãñ Èô ÊÇÕß ª q®” ì º ± í £ ¬ › rÔÚܲ ÓH
º õ £ ¡ Æä Áî ÚwÊÀÑÓ¡ ¢ Óݼ¯ µ È× h· â Ì – ÒÔ„ ¡ £
Î ì Éê £ ¬ Ã÷ ´ _² » » ¨   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ Ȥ ƒ ÈÍ â ¼º ÊÚ¹ ÙÕß ËÙ¸ °
ÈÎ ¡ £
ÊÇÄê £ ¬ ° ² ÄÏ ‡ ø Í õ ê • Òæð ¢ × ä ¡ £
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 225¡ ¤
¾í ¶ þ Ê®¶ þ ± ¾¼oµ Ú¶ þ Ê®¶ þ

Î Ä× ÚÏ Âå ¸ × Ú

ÖÁí ˜ Ôª Äê ´ º Õý Ô¶ ¡ ËÈ£ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ʲ ®Ì û ľƒ º ³ ö   ‘ ß |ê – ÐÐÊ¡
× ó Ø©Ï à ¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¼× Î ç £ ¬ Ñà è Fľƒ º ¡ ¢ ² ®î † • KÆò ÁTÍ Ë£ ¬
² » ÔÊ£ ¬ ÈÔÃü ° ¢ ˜ s¡ ¢ ÚwÊÀ° ² Î ¿ ÖIÖ®¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ÖTÍ õ ¶ dˆ Ô¼° Èf‘ ô ² ®º ö ¡ ¢
° ¢ ľ¡ ¢ ÇÓ³ ¯ µ ÈÆð ± ø ÓÚë …ÄÏ £ ¬ Ï ÝÖБ c· ¡ £ ÈÉÉê £ ¬ º â ê – á æ¿ ÜÏ æà lÖÝ¡ £
¹ ï ÓÏ £ ¬ Ðû » Õʹ Èö ¶ ØÖª ˜ ÐÃÜ Ôº Ê¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ÕÙÇGÍ õ Ò² ËÙÒ² ² » ŽÖ× ÓÓ
Ó ľƒ º ÖÁ¾©ŽŸ¡ £ ÚwÊÀÑÓÆò ÖÂÊË£ ¬ ² » ÔÊ¡ £ º â ê – á æ¿ Üʯ ¿ µ ¿ h¡ £ ¼º î£ ¬
· â Ì « á tÔº ʹ Ò° ÑYÑÀ  ‘ Ç؇ ø ¹ « ¡ £
¶ þ ÔÂÈÉÎ ç Ë· £ ¬ ÚwÊÀ° ²   ‘ ¶ RÊ· ÖÐØ©£ ¬ Ê· Î ©Á¼  ‘ ÖЕ ø × ó Ë®¡ £ ¹ ï
Î ´ £ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÑà ² » ‘ z¼Óé _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ £ ¼®¹ ÊÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê• ˆ
« • Î å × ÓÙY®b¡ £ ¼º á h£ ¬ ¶ dˆ Ôµ ÈÏ ÝÈʵ ¸ ®¡ £ ÊÇÔ£ ¬ µ ä Èð Ôº ʹ ° ¢ ô ” µ È
ʹ ¸ ß û • ¡ £ ¼× Î ç £ ¬ ¶ dˆ Ô× ÔÁ¢   ‘ ë …ÄÏ Í õ ¡ £ ± û Éê £ ¬ ë …ÄÏ ÆÑÐUÇõ Èë ÓP¡ £
¼º º ¥ £ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ʶ ä ƒ º ʧ ÓÐ× ï Ãâ ¡ £ á æÙ\Ï Ý¹ à ê – ¿ h¡ £ ÈÉÒú £ ¬ ¶ R
Ê· ´ ó · ò « hè ´ ² » » ¨ Æò ÖÂÊË£ ¬ ² » ÔÊ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ Á÷ Í õ ¶ U× ÓÌ û ľƒ º ² » » ¨ ÓÚ
¼ª ê – ÜŠ ¡ £ ÒÒËÈ· â Ã÷ × Ú» Ê× ÓÒà - UÕæ° à   ‘ à ~Í õ ¡ £ ± û Î ç £ ¬ ÖÐÉÐÇä С ë …
ʧ º £ ÑÄÒÔ± ø Ó‘ ë …ÄÏ ¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ² ®î † Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ ÒÀÇ° Ì « ± £ ¡ ¢ ä › ÜŠ
‡ ø ÖØÊ¡ £ ÔtÔ» :
Î ô ÔÚÊÀ× æ£ ¬ ‡ LÒÔÔ× Ï à Ò» ÈË¿ ‚ î IÊü „ Õ£ ¬ ¹ ÊÖÎ ³ ö ì ¶ Ò» £ ¬ Õþ ÓÐËù
½y¡ £ ½ñ Ñà è Fľƒ º   ‘ ÓÒØ©Ï à , ² ®î † ¼ÈÖª ˜ ÐÃÜÔº Ê , × ó Ø©Ï à Æä Î ð Ñ}Öá £
Î ì Éê £ ¬ Ì « ì û × Úµ š ʹ ° ¢ ÑYº £ ÑÀ  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ Ãü ÖЕ ø × ó Ø©ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 226¡ ¤

Ê· Î ©Á¼¡ ¢ …¢ Öª Õþ ʺ Í Éп ‚ ¶ ½½¨ ÑÔ֮ʡ £ ÊÇÔ£ ¬ µ ä Èð Ôº ʹ ° ¢ ô ” µ È
ʹ ¸ ß û • £ ¬ ƒ Ô¸ ß û • ÊÀ× Ó˜ E  ‘ é _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ ¢ Õ÷ – |ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à ¡ ¢ ¸ ß
û • ‡ ø Í õ ¡ £
Èý ÔÂ¼× Òú £ ¬ ¹ ÔÓÏ ÐUÈë ¿ Ü¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ á ã · â • ú ê – Í õ Ä¾é ª × Ó  ‘ Ñà Í õ £ ¬
…ÇÍ õ • Š Ƥ   ‘ • ú ê – Í õ ¡ £ Î ì Î ç £ ¬ · â » Ê× Ó° ¢ ØÝß ¯ ¼{ÇE´ Ì   ‘ Ñà Í õ ¡ £ ÑÓÔ‡
ß MÊ¿ £ ¬ Ùnº VÁЈ D¡ ¢ Í õ Î ÄŸî µ ȾÅÊ®Æß È˼° µ Ú¡ ¢ ³ ö Éí Óв î ¡ £ º ÓÄÏ ÐÐ
Ê¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÆò × ¡   ‘ ë …ë xÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ° Ë· ¬ í ˜ Ôª Ðû Î ¿ ʹ Ì û ľƒ º
² » » ¨   ‘ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ × ó Ø©£ ¬ • ÄÔ¥ Í õ Ó‘ ë …ÄÏ ¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ ÖTÍ õ É£ ¸ ç ° à ¡ ¢ ³ ·
ß ¯ ÃÔʧ ¡ ¢ ÙI¸ ç · Öʹ Ñà Ö» ¼ª Ì ¨ ¡ ¢ ² » Ù• Òò ¡ ¢ Ô¼´ „ eÈý · ª ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ Ãü
¶ RÊ· ´ ó · ò è Fľƒ º Ña» ¯ µ ÈÕñ ÅeÌ ¨ ¾V¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ · â Öª ˜ ÐÃÜÔº ʲ » » ¨ Ì û
ľƒ º   ‘ Î ä ƽ¿ ¤ Í õ ¡ £ ä › Ó‘ ¶ dˆ Ô¹ ¦ £ ¬ ë …ÄÏ Ðû Î ¿ ʹ Åe× Ú¡ ¢ µ “ ð N• Kß bÊÚ
ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ÈÉÉê £ ¬ Е Ã÷ × Ú» ʵ ÛÓÚÌ « • R¡ £ ¼× Ðç £ ¬ · â ÖTÍ õ
ËÙ• í ÐU  ‘ Î ÷ ŒŽÍ õ ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ Î ÷ · ¬ ¡ ¢ ¹ þ ´ Ì » ð ÖÝ• í « IÆÑÌ Ò¾Æ¡ £ ± û × Ó£ ¬
¸ Äɽ– |¶ ¼Èf‘ ô ¸ ®  ‘ ¶ ¼¶ ½¸ ®¡ £ ë …ÄÏ Ä¾° î Çõ œ† ¶ ¼• í « I· ½Î ï ¡ £ ÙnÑà è F
ľƒ º ¶ ¨ ² ß Ôª „ ì ± ®¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ ÖTÍ õ ¹ þ ƒ º ÐUDz ʹ Ø• ÆÑÌ Ñ¾Æ¡ £
Ï ÄËÄÔÂ¼× Éê £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ± û Ðç £ ¬ · â Ò² ÕæÒ² ² » ŽÖ  ‘ » ¸ ‡ ø ¹ « ¡ £
¶ ¡ ÓÏ £ ¬ Dz ÖTÍ õ É£ Ø£ ŒOß €ë …ÄÏ ¡ £ Ã÷ × Ú» ʺ ó ° Ë² » ɳ ± À¡ £ ë …ÄÏ Ðû Î ¿ ʹ
µ “ Óà š ¢ ž õ Èö Ðû Î ¿ ˾¹ ÙÀô £ ¬ ÅѸ ½² ®º ö £ ¬ Á_Á_ÖTÐU¾ã ÅÑ£ ¬ ƽÕÂÕþ ÊÂ
Ì û ľƒ º ² » » ¨ ËÀÖ®¡ £ Î ì Éê £ ¬ ÖTÍ õ ë …¶ ¼Ì û ľƒ º Œ¢ ½- Õã ¡ ¢ ½- Î ÷ ¡ ¢ º ÓÄÏ
Èý ÐÐÊ¡ ± ø £ ¬ Åcº þ • VÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÓ š gÓ‘ ë …ÄÏ ¡ £
Î å ÔÂÒÒî£ ¬ ÒÔÊÜ× ð Ì – £ ¬ ¸ æ¼ÀÄÏ ½¼¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ¶ R´ ó Ã÷ µ î £ ¬ Ñà è F
ľƒ º ÂÊ° Ù¹ Ù¼° É®µ Àê ÈÃñ £ ¬ ÉÏ × ð Ì – Ô» š JÌ ì ½yÂ}ÖÁµ ÂÕ\¹ ¦ ´ ó Î ÄТ » Ê
µ Û¡ £ÊÇÈÕ£ ¬ ¸ ÄÔª ÖÁí ˜ ¡ £ Ôtº ÓÄÏ ¡ ¢ ‘ Ñ‘ c¡ ¢ ÐlÝx¡ ¢ ÆÕå ¸ ËÄ· Ôø ½› Ùc
• ú ÈË‘ ô £ ¬ ½ñ š q² î ° lÈ« ÐÐî ÃÃâ ¡ £ Æä ð N± » ž Ä· · Ö£ ¬ Òѽ› Ùc• ú Õß £ ¬ ¸ ¹
ÑY² î ° l¡ ¢ ½- » ´ Ï Ä¶ • £ ¬ ¾ã Ãâ Èý · Ö¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ÒÔÊÜ× ð Ì – £ ¬ ÖxÌ « • R¡ £ ¼×
× Ó£ ¬ Éê Ãü Ñà è Fľƒ º   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à £ ¬ ÔtÌ ì Ï Â¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ º ² ÁÖ‡ ø Ê· Ôº
ß M¡ ¶ Ó¢ × ÚŒ• ä › ¡·¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼£ ¬ ´ Î ´ ó ¿ Ú ¡ £° ¢ ‘ zÌ û ľƒ º   ‘ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 227¡ ¤

´ ó Ë¾Í ½¡ £ Dz Ô¥ Í õ ° ¢ ØÝß ¯ ¼{ʧ ÑYæ‚ Î ÷ · ¬ ¡ £ ÚwÊÀÑÓ¼Óº ² ÁÖŒWÍ Á³ ÐÖ¼£ ¬
· â ô ” ‡ ø ¹ « ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ ܇ ñ {´ Î ý ˆ » ¢ Ì ¨ ¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ÖÃÐû ÖÒì è ÐlÓHÜŠ ¶ ¼Èf
‘ ô¸ ®¡ £ Ì « ì û × Úµ š ʹ Òà Áг à   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ Dz ʹ „ Úë …ÄÏ
ÜŠ ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ° Ë· ¬ ¹ ÔÎ ÷ ÐU× ÷ • y¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ ÖÃí ˜ Ôª Ðû “ á ʹ ˾£ ¬ ½y´ ð ØÝ
º ±ÜŠÓ‘ ë …ÄÏ ¡ £ÊÇÔ£ ¬ÒÔÕã– | ÐûÎ ¿Ê¹ ê • Ì ì ü Ì ¡ ¢º þ• VÐÐÊ¡ …¢Öª ÕþÊÂ
· ®é ®ËÀÊ£ ¬Ù› Ì ì ü Ì Í ÆÖÒ± üÁxÈ«Êй ¦ ³ ¼£ ¬½- ÕãÐÐÊ¡ × óØ©£ ¬¶ Ý· ⺠Ó
ÄÏ ¿ ¤ ¹ « £ ¬ é ®Í ÆÖÒÐû Á¦ Ч ¹ • ¹ ¦ ³ ¼¡ ¢ ½- Õã ÐÐÊ¡ ÓÒØ©¡ ¢ ÉÏ ü h¿ ¤ ¹ « ¡ £
Áù Ô± û Ðç £ ¬ ܇ ñ {ÖÁÉÏ ¶ ¼¡ £ ± û Éê £ ¬ Á¢ ÐИ ÐÃÜÔº £ ¬ • ØÑYè Fľƒ º
Öª ÐИ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ Ì ½ñ R³ à Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ ½Ì » ¯   ‘ ˜ ÐÃܸ ± ʹ £ ¬ Âʶ ä
¸ Ê˼¡ ¢ ¶ ä ˼Âé ¼° ì – ² ý ± ø ÈfÈý ǧ ÈË£ ¬ • Äæ‚ ƒ ÉÎ ä ¾¸ Í õ Þ ÷ ˼° à ¡ ¢ Ô¥ Í õ
° ¢ ´ Ì ß ¯ ¼{· ò ÑY· Öµ ÀÓ‘ ë …ÄÏ ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ ƒ ÈÊÌ Èö ÑY  ‘ ´ ó Ë¾Í ½¡ £ š ¢ Öª ˜ Ð
ÃÜÔº ÊÂé Ÿ• ز ® ¡ ¢ Ó Ó ľƒ º £ ¬ Í ¨ Õþ ʹ Ö» ƒ º ¹ þ ÀÉ£ ¬ º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼½Ì
» ¯ µ Ä¡ ¢ ² ®î † Ò² ² » ŽÖ£ ¬ Ñà Í õ ŒmÏ à ½Ì » ¯ µ Ä¡ ¢ Î ÓÁ_˼£ ¬ ÖÐÕþ ʹ ÉмÒÅ« ¡ ¢
¶ dž õ º Ï £ ¬ ° ¢ ËÙÐlÖ¸ “ ]ʹ ÄǺ £ ² ì ¡ ¢ ° Ý× ¡ £ ¬ • K¼®Æä ¼Ò¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ Á_Á_
˹ ÐUÇõ Èö ¼Ó² ®º Ï ž õ ÃÉÐU¿ ܽ¨ ² ý ¿ h£ ¬ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ ÓÒØ©ÜSÑYÌ û ľƒ º ” ¡
Ö®£ ¬ ËÄ´ ¨ ± ø ÓÖ” ¡ Èö ¼Ó² ®ÓÚ• ]¹ Åó A¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ¸ Ä– |· Ãɹ ÅÜŠ Ôª Ž› ¸ ®
  ‘ – |· š J² ì ÜŠ Èf‘ ô ¸ ®¡ £
Çï Æß ÔÂÐÁº ¥ £ ¬ · â ÖTÍ õ ° ´ œ† ² ì   ‘ • Vå ¸ Í õ ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ÖTÕý ² » Ù• Òò
Dz ʹ • í ³ ¯ ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ º ² ÁÖŒWÍ Á³ ÐÖ¼Ò² ƒ º ¼ª Äá Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬
¹ ÊØ©Ï à è Fľµ þ ƒ º × Ó½³ × ÷ ʹ æi× ¡ ÅcÆä Ñò Ó^Òô Å« ¼° ´ ó á tÔº ʹ Ò° ÑYÑÀ
µ ȼÀ± ± ¶ · ¾× Öä ÊÂÓX£ ¬ ¾ã · ü ÕD£ ¬ ¾®š ¢ Ç° ÐÌ ² ¿ ÉЕ ø ž õ ñ Rƒ º ¡ ¢ Ç° ¶ R Ê·
´ ó · ò Àî Á_¡ ¢ ÉÏ ¶ ¼Áô ÊØñ Rƒ º ¡ £
é cÔ¸ ý ³ ½Ë· £ ¬ · â ÖTÍ õ î• É  ‘ ÓÀå ¸ Í õ ¡ £ ÐÁî£ ¬ ê „ Î ÷ Ðк Ï ¶ RÊ·
ÖÐةÓ Òà ¼{  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê£ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂÚwÊÀÑÓÁT  ‘ º ² ÁÖŒW
Ê¿ ³ ÐÖ¼¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ ÔÂô ” Ì û ľƒ º   ‘ ´ ó Ë¾Í ½¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ܇ ñ {° lÉÏ ¶ ¼¡ £ Î ì
Ðç £ ¬ · â ¸ ÊÃCÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÄËñ RÌ ¨   ‘ Ðû å ¸ ¿ ¤ Í õ £ ¬ ñ €ñ RÖ” Ö» Ž× Ê®à i
‡ ø ¹ « ¡ ¢ • KÖª ÐИ ÐÃÜÔº Ê¡ £ Î ì Éê £ ¬ ¼Ó· â Ðû Â}¸ ¸ Êå Áº ¼v  ‘ † ™Â}Í õ £ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 228¡ ¤

ĸ î † ÊÏ   ‘ † ™Â}Í õ · ò ÈË£ ¬ î † × Ó  ‘ ƒ ¼‡ ø Ñ}Â}¹ « £ ¬ Ôø × Óà J‡ ø × ÚÂ}¹ « £ ¬
× Ó˼Òʇ ø Êö Â}¹ « £ ¬ ÃÏ × Óà u‡ ø • † Â}¹ « £ ¬ ³ Ì î — ‘ Ô¥ ‡ ø ¹ « £ ¬ ³ Ì î U  ‘ Âå
‡ ø ¹ « ¡ £ Á_Á_˹ Çõ Èö ¼Ó² ®µ È¿ ܽ¨ ² ý £ ¬ ËÄ´ ¨ ÐÐÊ¡ ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ • VÎ ÷ á æ
Ù\¿ ÜÐÞ ÈÊ£ ¬ Àó ÆÖÖT¿ h£ ¬ • VÎ ÷ Ôª Ž› ¸ ®ÒÔ± ø Ó‘ Ö®£ ¬ « @Æä Çõ ÓÚ‡ ø ° ² ¡ £
° ËÔ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ÖTÎ å Ô¼´ „ eDz ʹ • í ³ ¯ ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¼× × Ó£ ¬ ÖÒÖÝÐUÇõ ü S× æï @Dz Æä × Ó• í « I· ½Î Ç¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ Dz ʹ ÖÁÕæ¶ ¨ Óñ
ÈAŒm£ ¬ ¶ Yî £ × Ú¼° ÇfÂ}» ʺ ó ¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ÅdÅeÃɹ Å× ÖŒW¡ £
¾ÅÔ¸ ý ³ ½£ ¬ ´ ó ŒŽÂ· µ ØÕð ¡ £ ÁTÈë ËÚÑa¹ ÙÀý ¡ £ ¼× Éê £ ¬ ² » Ì mÞ É¡ ¢
ÔÂô ” Ì û ľƒ º • KÊÚ´ ó Ë¾Í ½Ó¡ ¡ £ ß |ê – ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ʹ þ ´ Ì è Fƒ º   ‘ ¶ RÊ·
¸ ð Ã÷ Õ\Ëù ÛÀ£ ¬ Ãâ ¹ Ù¡ £ ¼º á h£ ¬ ŽX± ± ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ʹ þ ° ˃ º ¶ d  ‘ ¶ RÊ·
¶ ä Á_Ì ¨ ¡ ¢ Í õ Î ÄÈô Ëù ÛÀ£ ¬ Ãâ ¹ Ù¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ · â Î º Í õ ° ¢ ľ¸ ç × Ó° ¢ ô ”   ‘ Î ÷
¾¸ Í õ ¡ £ ¼× Î ç £ ¬ ¸ Zº þ ÄÏ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂËÙËÙÓÚÀ× ÖÝ¡ £ ± û × Ó£ ¬ ÖЕ ø × ó
Ø©Ê· Î ©Á¼ÖÂÊË¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê• ˆ ° lÕ•   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £ Öª ˜ Ð
ÃÜÔº ÊÂÓ „ eÌ ¨ ³ ö   ‘ ê „ Î ÷ ÐÐÌ ¨ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £
¶ ¬ ʮԼº Î ´ £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à Ñà è Fľƒ º µ ȸ æÓÚÌ « • R£ ¬ Õˆ ÒÔÌ « × æ
» ʵ ÛÅä Ï í ÄÏ ½¼¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ µ Û· þ ´ ó ÒuЖ Ãá £ ¬ ì ë ê » Ì ì ÉÏ µ ÛÌ ì ÄÏ ½¼£ ¬ ÒÔ
Ì « × æ» Êµ ÛÅä Ï í £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à Ñà è Fľƒ º   ‘ • † « I£ ¬ ¶ RÊ· ´ ó · ò Ì û ľƒ º
Ña» ¯   ‘ ½K« I¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ • VÎ ÷ á æÙ\¿ Ü™MÖݼ° ÓÀ´ ¾¿ h¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ž õ ÃÉ·
ÐUÇõ ° ¢ ³ ¯ ½µ ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ Èö ¶ Ø¡ ¢ Ì ÆÆä „ Ý• KÙnÌ – ´ ð ´ Ì º ± ¡ £
ʮһ ÔÂÎ ì Òú £ ¬ ² ®º ö ¼° Æä µ ܲ ®² ì ƒ º µ Ⱦ㠷 ü ÕD¡ £ ± û Ðç £ ¬ ÜSÑYÌ û
ľƒ º ” ¡ Á_Á_˹ ÖTÐUì ¶ ½¨ ² ý Ä¾Í Ð É½¡ £ ÐÁî£ ¬ é Ÿé ŸÌ ¨ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £
¹ ï ËÈ£ ¬ ° ¢ ¶ d· ü ÕD¡ £ ¼× Î ç £ ¬ ÖTÍ õ ° ´ » Ò× ø š ª ‚ û Ѳ ™z£ ¬ ÕÈÖ† • VŒŽ¡ £ ÒÒ
Î ´ £ ¬ ÜSÑYÌ û ľƒ º µ ÈÆ½ë …ÄÏ ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÎ ì Éê £ ¬ ÒÔÁ¢ » ÊÌ « × Ó£ ¬ Dz Öª ˜ ÐÃÜÔº ʲ ®î † ¸ æÓÚ½¼• R¡ £
¼º ÓÏ £ ¬ ÒÔ• hÈå ¶ - ÖÙÊæ• Äì ë ¿ × × Ó• R¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ Á¢ » Ê× ÓÑà Í õ ° ¢ ´ Ì ß ¯ ¼{
´ ð ´ Ì   ‘ » ÊÌ « × Ó¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ÒÔ½¼ì ë ¶ Y³ É£ ¬ µ Û¶ R´ ó Ã÷ µ î ÊÜ° Ù¹ ÙÙR£ ¬ ´ ó
Éâ Ì ì Ï Â£ ¬ ¼× Ðç £ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©Ï à ÉÐ× ø Ø• ¿ v£ ¬ Ãâ ¹ Ù½û å d¡ £ ¶ þ Äê ´ º Õý ÔÂÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 229¡ ¤

Î ì Òú £ ¬ ž õ Èö ¡ ¢ ž õ ÃÉÖTÐU¼° – |´ ¨ ÒÄâ ² ¾ã • í ½µ ¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ Á¢ ÊÌ Í õ ¸ ®£ ¬
² ®î † ¡ ¢ ÔÂô ” Ì û ľƒ º µ ÈÊ®ËÄÈË• KÒÔ± ¾¹ Ù¼æÊÌ Õý ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì «
• R¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ¸ Ä– |· Ãɹ ÅÜŠ Èf‘ ô ¸ ®  ‘ – |· Ãɹ ÅÓHÜŠ ¶ ¼Ö¸ “ ]ʹ ˾¡ £
ÖTÍ õ ¹ þ ƒ º ÐUDz ʹ Ø• ÆÏ Ì Ñ¾Æ¡ £ ÐÁî£ ¬ » ÊÌ « × Ó° ¢ ´ Ì ¼{´ ð ´ Ì × ä ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬
Àô ² ¿ ÉЕ ø Èö ÑYÍ ß ¡ ¢ ¶ Y² ¿ ÀÉÖÐÚwÆÚî Uî C¼´ Î » ÔtÓÚ° ² ÄÏ • KÙnÒÔЕ Ñ¡ £
¼× ³ ½£ ¬ ½¨ ¿ × × Ó• RÓÚá á Ðl¡ £
¶ þ Ô± û Ðç £ ¬ ÉÏ ¶ ¼Áô ÊØÄËñ RÌ ¨ Öª ŽX± ± ÐИ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ Ì « ì û × Úµ š
ʹ Ö” Ö» ƒ º ¡ ¢ ´ ð à • ´ ð ÑY¡ ¢ ñ RÁÐÄó • KÖª ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ ß bÊÚƽÕÂÕþ Ê¡ £
ËÄ´ ¨ ‘ ѵ ¸ ®ó H· Yʲ Óõ ÈËĶ ´ ¼° Éú ÐUÊ®¶ þ ¶ ´ £ ¬ ¾ã • í ½µ £ ¬ ¸ Ä‘ ѵ ¸ ®
  ‘ Ðû “ á ˾¡ £ º þ • VÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ Ê• ØÑYÌ û ľƒ º ¼° ËÙËÙ¡ ¢ ° à µ ¤ ¾ã × ø ³ ö
ÑÔÔ¹ Í û £ ¬ Á÷ • ØÑYÌ û ľƒ º ÓÚ• V– |£ ¬ ° à µ ¤ ì ¶ • V Î ÷ £ ¬ ËÙËÙÓÚº £ ÄÏ £ ¬ • K
¼®Æä ¼Ò¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂÒà Áг à ¼æž cê – µ È· ° ² “ á ʹ £ ¬ ² ®Èö
ÑY  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ¶ ä ƒ º Ö» ° à   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ÒÒî£ ¬ ë …ÄÏ ÅÑ
ÐUÏ ¤ ½µ ¡ £ ÈÉÐç £ ¬ ¸ Ä· â å ¸ Í õ • Ø• ض d  ‘ ½¼Í õ ¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ Õ¼³ LJ ø Dz ʹ • í
Ø• · ½Î ï ¡ £ Û° ¹ ¤ • Ø• ض d¼° ÖTÍ õ ɳ ¸ ç × ø Í ý ÑÔ² » µ À£ ¬ ° ² ÖÕ Ø• ض dì ¶ • V
ÖÝ£ ¬ ɳ ¸ ç ÓÚÀ× ÖÝ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ÇGÍ õ Ò² ² » ŽÖDz ʹ Ø• Àç Å£ ¡ £ ë …ÄÏ ¾° – |ÐU
Çõ ° ¢ Ö» Ū Dz Æä × Ó• í « Iñ ZÏ ó ¡ £
Èý ÔÂÎ ì × Ó£ ¬ ÖTÍ õ ° ¢ ô ” ³ ö æ‚ ê „ Î ÷ ¡ £ ¼º á h£ ¬ ½- Õã ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂ
Í ¯ Í ¯   ‘ ¶ RÊ· Ëù ÛÀ£ ¬ Ãâ ¹ Ù¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ Ãü Í þ í ˜ Õý Œ’ • ز » » ¨ ÈÔæ‚ º þ • S¡ £
¹ ï ËÈ£ ¬ ë …ÄÏ Ù\Ò² ² » ŽÖ¡ ¢ Á_Á_¡ ¢ Ó Ó ľƒ º µ Ⱦ㠷 ü ÕD¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ Á¢ Œm
Ï à ¶ ¼¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £
Ï ÄËÄÔÂÎ ì Éê £ ¬ ÒÔŒmÖи ß û • Å®× Ó² » î † Ì û Äã ÙnÑà è Fľƒ º ¡ £ ¸ ß û •
‡ ø Í õ Õˆ « I‡ ø ÖÐÌ ï   ‘ ÙYËÍ £ ¬ Dz ʹ Í ù ÊÜÖ®¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ ½¨ Ñà è Fľƒ º Éú ì ô
ÓÚ¼t˜ ò £ ¬ • KÙn¹ ¦ µ ± ®¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ Ñà è Fľƒ º ¿ ‚ ÖÆŒmê – ¸ ®Ê£ ¬ Ò² ² » ‚ • ¡ ¢
² ®Èö ÑY• KÒÔ± ¾¹ Ù¼æ¶ ¼ß _ô ” » ¯ ³ à ¡ £ ¼× Òú £ ¬ ¸ ÄÐû ÖÒì è ÐlÓHÜŠ ¶ ¼Èf‘ ô
¸ ®  ‘ Ðû ÖÒÎ ÓÁ_˹ ì è ÐlÓHÜŠ ² ¿ Ö¸ “ ]ʹ ˾¡ £ ÒÒî£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ æ‚
Î ÷ Î ä ¾¸ Í õ Þ ÷ ˼° à µ ÈÒÔë …ÄÏ Æ½£ ¬ ¸ ÷ Dz ʹ • í « I½Ý¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ Õ÷ º ÓÄÏ ÈåÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 230¡ ¤

Ê¿ …DZ þ   ‘ ˇ Πı Oµ ä ² ¾£ ¬ ± þ ² » ÖÁ¡ £ ÈÉÐç £ ¬ Ì ½ñ R³ à   ‘ ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ ƽÕÂ
ÕþÊ£ ¬ ¿ ‚ Öƾ³ ƒ ÈÜŠ Ê¡ £
Î å Ô¼º î£ ¬ ° ² ÄÏ ÊÀ× Óê • ÈÕ  pDz ʹ • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ¼º á h£ ¬ Öð Ë° Ù
µ ÈÌ ŽÐû Î ¿ ˾¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®£ ¬ ÅR½- ¡ ¢ Ôª ½- µ ÈÌ ŽÐû Î ¿ ˾¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ ë …ÄÏ Í þ
³ þ · ÆÑÐUÃÍ Î á • í « I· ½Î ï £ ¬ î Š Èë ã y  ‘ š qÙx£ ¬ ÔtÖÃÉ¢ ¸ ®Ò» ¡ ¢ Í Á¹ ÙÈý
Ê®Èý £ ¬ ½ÔÙn½ð ã y· û ¡ £ ¼× Î ç £ ¬ · â Ðû Õþ ʹ Ó Á¦   ‘ ËE‡ ø ¹ « ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ê „
Î ÷ ÐÐÌ ¨ ¶ RÊ· ´ ó · ò Ó „ eÌ ¨ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¶ RÊ· ´ ó · ò « hè ´ ² » » ¨ ÁT¡ £ ¿ ü
ÕÂé w´ ó ŒWÊ¿ ÚwÊÀÑÓµ Èß M¡ ¶ » ʳ ¯ ½› ÊÀ´ ó µ ä ¡·¡ £ ± û Éê £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Î ì Ðç £ ¬ ´ Î ¼t˜ ò £ ¬ ì ë Ñà è Fľƒ º Éú ì ô ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ Ò² ƒ º ¼ª Äá Öª ÐИ ÐÃÜÔº
Ê¡ £ ° Ë° Ùµ ÈÌ ŽÐUÇõ • í « I· ½Î ï ¡ £ ¹ ï î£ ¬ Ò² ƒ º ¼ª Äá ¼ÓÌ « Î ¾¡ £
Áù Ô± û Òú £ ¬ ë …ÄÏ ž õ Èö ¡ ¢ Á_Á_˹ ÖTÐUÑ}ÅÑ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ¼Ó · â à i‡ ø
· ò ÈË• K¹ ÙÊÏ   ‘ ´ ó ³ ÉÖÁÂ}Î ÄÐû Í õ · ò ÈË¡ £
Çï Æß Ô¼º î£ ¬ Çú Éâ ë …ÄÏ ÅÑÐUµ “ ð Nµ È¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ± O² ì ¶ RÊ· • ˆ Òæ
µ ÈÛÀËÄ´ ¨ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Êš J² ì Ì ¨ · ´ • Í ² » ¿ ÉÐÅÈÎ £ ¬ Á÷ š J² ì Ì ¨ ì ¶ • V– |£ ¬
Í ¬ ÆÞ æÛ½û å d£ ¬ ÈÔÔt¶ RÊ· Ì ¨ · ² ‘ œÈËÈç š J² ì Ì ¨ Õß £ ¬ Æä ˜ OÑÔÖ®¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬
- ‚ ÖÝÀè Ù\× ÷ • y¡ £ Èɳ ½£ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÓ „ eº Ï   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ Î ì Êù £ ¬
· â ² ®î †   ‘ ¿ £ å ¸ Í õ ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ • VÎ ÷ á æÙ\ƽ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ‘ ѵ ¸ ®¶ þ ʮһ ¶ ´
ÐU• í « I· ½Î ï ¡ £
° ËÔÂ¼× ³ ½Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ · â Ó ‘ zº ö ¶ dô ”   ‘ ¾¸ ¹ § Í õ £ ¬ ° ¢ Ë{¶ ä
ƒ º Ö»   ‘ ܲ µ ÂÍ õ ¡ £ ÖTÕý ² » Ù• Òò Dz ʹ • í ³ ¯ ¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
ÈÉ× Ó£ ¬ ÖTÍ õ ´ ð ƒ º Âé ʧ Àí Dz Øà º Ö» ¼ª ´ õ µ È• í Ø• · ½Î ï ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ · â ÇÓ
ÁÐÔ“  ‘ ØS‡ ø ¹ « ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ÖTÕý ² » Ù• Òò Dz ʹ • í ÑÔÆä ³ ¼ÇÓÁÐľ¶ ¡ ³ CÕý
Ãü Èë ³ ¯ £ ¬ Õˆ ˆ Ì ÒÔš w ; ë · ÇÓÁÐľ¶ ¡ ³ Ëñ _ß €¡ £
¾ÅÔ± û × Ó£ ¬ ë …ÄÏ – |´ ¨ · ¿ ‚ ¹ ÜÆÕÒÊÏ ÈÄÇ¾ß š ¢ Ðû Î ¿ ʹ ÔÂô ” ÒÔÅÑ£ ¬
Î ÷ Óò Ö¸ “ ]ʹ æi× ¡ ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ º £ ÄÏ Ù\Í õ ÖÜÂÊÊ®¾Å¶ ´ Àè ÐU× ÷ • y£ ¬ º þ
• VÐÐÊ¡ × ó Ø©ÒÆ´ Ì ËÄÅ« ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ÐÒ´ ó ³ ÐÌ ì × oÂ}Ë¡ £ µ “ ð N
¿ Üí ˜ Ôª · ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 231¡ ¤

¶ ¬ ʮԼº ÓÏ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ ÕÙ½- ÄÏ ÐÐÌ ¨ ¶ RÊ· ´ ó · ò ° ¢
ƒ º Ë¼Ì mº £ ÑÄÖÁ¾©ŽŸ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ ÐÁ´ ó ³ ÐÌ ì × oÂ}Ë¡ £ Ãɹ Ŷ ¼Ôª Ž› ÇÓÁÒ
” ¡ ° ¢ º Ì µ ³ ÓÚ¾¸ ½- · ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ Á¢ Õѹ ¦ Èf‘ ô ¶ ¼¿ ‚ ʹ ¸ ®¡ £
ʮһ ÔÂÈÉÉê Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ Àî • ©Í ¨ ¡ ¢ Ê’ ² » Ì mÞ Éµ ÈÖ\
· ´ £ ¬ · ü ÕD¡ £ ± û × Ó£ ¬ · â ÖTÍ õ Î Ó¼´   ‘ ± £ å ¸ Í õ ¡ £ ¼º î£ ¬ · â Õº ° à   ‘ á Ù‡ ø
¹ « ¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ ‘ ô ² ¿ ÉЕ ø ¹ ¢ Ÿ¨   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ ð BÑà è Fľƒ º
Ö®× ÓËþ ´ Ì º £   ‘ » Ê× Ó¡ £ ÇGÍ õ Ò² ËÙÒ² ² » ŽÖØ• Àç Å£ ËÄ° Ù¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÈÉ× Ó£ ¬ Ãü ÖTÍ õ º ö Ì ê ³ ö Ñ}æ‚ ë …ÄÏ ¡ £ Î ì Î ç £ ¬ ÖTÍ õ ¶ dÁÐÌ û
ľƒ º • í « Iñ R¼° ÆÑÌ Ñ¾Æ¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ Dz ¼¯ ÙtÖ± ŒWÊ¿ ´ ð ʧ ÐUÖÁÕæ¶ ¨ Óñ ÈA
Œmì ë î £ × Ú¼° ÇfÂ}» ʺ ó ¡ £
Èý Äê ´ º Õý ÔÂÐÁÎ ´ Ë· £ ¬ ¸ ß û • ‡ ø Dz ʹ ÙRÕý µ ©¼æØ• · ½Î ï ¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬
Ç° ¸ ß û • Í õ   cÈÔ  ‘ ¸ ß û • ‡ ø Í õ ¡ £ ¼º î£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ • VÎ ÷ Á_‚ ¥ ÑYÐU
º Ï ý ˆ ÖÝÂä Óð ÐU× ÷ • y¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ÐÒ´ ó ³ ÐÌ ì × oÂ}Ë¡ £ Î ì × Ó£ ¬ Èf° ² ÜŠ Àè
Ù\¿ ÜÁê Ë®¿ h¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ · â ¹ « Ö÷ É£ ¸ ç ² » ´ Ì   ‘ à i‡ ø ´ ó é L¹ « Ö÷ ¡ £ Ùç ÖÝ·
¶ ´ ÐU¿ ÜÊ©ÖÝ¡ £
¶ þ ÔÂÐÁá hË· £ ¬ ° Ë· ¬ ÐUÇõ ñ ˜ ¶ È• í « I· ½Î ï ¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ ÖTÍ õ ´ ð ƒ º ÐU
ʧ ÑY¡ ¢ ¹ þ ƒ º ÐU¸ ÷ Dz ʹ Ø• ñ R¼° ½ð ø fú X¡ ¢ ÆÑÌ Ñ¾Æ¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ º þ • VÐÐÊ¡
ƽÕÂÕþ Ê« hè ´ ² » » ¨   ‘ ê „ Î ÷ Ðк Ï ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ Î ì Éê £ ¬ µ “ ð Nº Ï Ã¢ ² ¿ ÐU
¿ ÜÁ_Á_˹ ¼° – |´ ¨ ¡ ¢ • þ Í ¨ µ ÈÖÝ£ ¬ ¼º ÓÏ £ ¬ µ “ ð NÆò ½µ ¡ £ ¼º ËÈ£ ¬ ÔtÐÞ Çú
¸ · Ðû Â}• R¡ £
Èý Ô¸ ý Î ç Ë· £ ¬ Dz ʹ ÙnÖTÕý ² » Ù• Òò ÀC² ʎŲ ¯ ¡ £ × ¦ Í Û‡ ø Dz ʹ · î
± í Ø• · ½Î ï ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ÖTÍ õ ² ®ÔÀØ£ ¡ ¢ Í ê Õß Ì û ľƒ º • í ³ ¯ ¡ £ Î ì × Ó£ ¬ Õ¼³ Ç
‡ ø Dz ʹ · î ½ð × Ö± í £ ¬ Ø• · ½Î ï ¡ £ ¹ ï ËÈ£ ¬ » Ê× Ó¹ ÅØÝÇE¼{¸ ü Ãû Ñà Ì û ¹ Š˼¡ £
¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ¾’ ‡ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÈÉÒú £ ¬ ËÄ´ ¨ ŽŸè µ ¡ ¢ É¢ ë ¡ ¢ ± PËÙ³ ö Èý ¶ ´ ÐUÇõ • í « I· ½Î ï ¡ £
Î ì Éê £ ¬ ´ ó ŒŽÂ· µ ØÕð ¡ £ ËÄ´ ¨ ´ ó ± P¶ ´ ÐU• í « I· ½Î ï ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ÖTÕý ² » „ e
¾Ó· ¨ ÀÉ£ ¬ ¼° ² » Ù• Òò ¸ ÷ Dz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ ° ² ÄÏ ÊÀ× Óê • ÈÕ  pDz ʹÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 232¡ ¤

Ø• · ½Î ï ¡ £ ° ² Î ÷ Í õ ÔÂô ” Ì û ľƒ º Åc‡ ø ŽŸ± Ø´ Ì ß ¯ ¼{ʧ ÑYɳ ½ò ¡ ¢ Î · Ø£ É®
Óñ Äã ß _° ˵ ÄØÝ° å µ ÄÖ\  ‘ ² » ܉£ ¬ ÊÂÓX½Ô· ü ÕD¡ £
Î å ÔÂÎ ì Òú £ ¬ ÐÒ´ ó ³ ÐÌ ì × oÂ}Ë¡ £ ¾©ŽŸµ ØÕð £ ¬ ÓЕ ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ ܇
ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Áù Ô¼º º ¥ Ë· £ ¬ Éâ Ì ì Ï Â¡ £ ÒÔÔ ô ” Ì û ľƒ º µ È× ï   î £ ¬ ÔtÖIÖÐÍ â ¡ £
¼º ÓÏ £ ¬ ¶ RÊ· ÖÐØ©ÚwÊÀ° ²   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÒ² ÊN‚ •
¼Óé _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ £
Çï Æß ÔÂÎ ì ³ ½Ë· £ ¬ ÖTÍ õ ´ ð ÑYÂé ʧ ÑYµ ÈDz ʹ « I» ¢ ± ª ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ÒÆ
´ Ì ËÄÅ« ÒÔ± ø Ó‘ • V– |Àè Ù\¡ £ Èɳ ½£ ¬ ² » Ù• Òò Dz ʹ Ø• Æß Œš Ë®¾§ ¡ £ ¼× Î ç £ ¬
ÖTÍ õ Ô¼´ „ eDz ʹ Ø• · ½Î ï ¡ £ å ¶ ÖTÍ õ • Ø• ض d¡ ¢ ɳ ¸ ç ß €± ¾² ¿ ¡ £
° ËÔ¹ ï î£ ¬ …ÇÍ õ Ä¾é ª × Ó¼° ÖTÍ õ ´ ð ¶ ¼° ¢ º £ ¡ ¢ æiÄÏ ¹ ÜÊN¡ ¢ Ì û ľ
ƒ º ³ à ¡ ¢ Ì û ľµ þ ƒ º µ È• í ³ ¯ ¡ £ ÒÒËÈÌ ì ¹ Äø Qì ¶ Î ÷ ± ± ¡ £ ± û Î ç £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £
¶ ¡ Î ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ µ Û± Àì ¶ ÉÏ ¶ ¼£ ¬ ÔÚÎ » Î å Äê £ ¬ Äê ¶ þ Ê®ÓÐ
¾Å¡ £ ¹ ï á h£ ¬ Ôá Æð Ý‚ · Y¡ £
Ôª ½yÔª Äê ʮһ ÔÂÐÁº ¥ £ ¬ ÉÏ × ð Õž Ô» Â}Ã÷ Ôª Т » ʵ Û£ ¬ • RÌ – ÓÖ× Ú£ ¬
‡ ø ÕZÔ» „ ž ÑÀº V» ʵ Û¡ £
å ¸ × Ú› _Â}ËÃТ » ʵ Û£ ¬ ÖMܲ - UÙ|° à £ ¬ Ã÷ × Úµ Ú¶ þ × ÓÒ² ¡ £ ĸ Ô» » Ê
á á ÄËÐUÕæÊÏ ¡ £
Ì ì • Ѷ þ Äê ¶ þ Ô£ ¬ · â à ~Í õ ¡ £
ÖÁí ˜ Èý Äê ° ËÔ£ ¬ Î Ä× Úñ vÛ‹ ÉÏ ¶ ¼£ ¬ ¼² ´ ó • u£ ¬ ÕÙ» ʺ ó ¼° Ø©Ï à Ñà
è Fľƒ º ÖÁÖ¦ Ç° Ô» £ º ¡ ° Í ú º ö ² ì ¶ ¼Ö®Ê£ ¬   ‘ ë Þ Æ½Éú ´ ó å e£ ¬ » ÚÖ®Ÿo¼° ¡ £
Ñà Ì û ¼ª ˼ë më Þ × Ó£ ¬ È» Ì ì Ï ÂÄËÃ÷ × ÚÖ®Ì ì Ï ÂÒ² ¡ £ Èê µ ÈÈç • Ûë Þ £ ¬ Æä ÕÙ
Í × š gÌ û ľƒ º Á¢ Ö®¡ £ ë Þ ÒŠ Ã÷ × Úì ¶ µ ØÏ Â£ ¬ Òà ¿ ÉÒÔ× Ô½â ÒÓ ¡ £¡ ± ÑÔÓ™¶ ø
± À¡ £ Ñà è Fľƒ º ² » Óû Á¢ Í × š gÌ û ľƒ º £ ¬ ÃØß zÔt² » ° l£ ¬ “ PÑÔ´ ó Ðл ʵ Û
Éê ¹ Ì × ŒÙí Ö¾£ ¬ ‚ ÷ Î » ì ¶ Ã÷ × ÚÖ®× Ó£ ¬ Õˆ ÒÔµ ÛÈë ³ д ó ½y£ ¬ Dz ʹ Õ÷ ÖTÍ õ
• þ ¾©ŽŸ£ ¬ ÖЕ ø Êü „ Õ† ™» ʺ ó È¡ ß MÖ¹ ¡ £
¾ÅÔÂÐÁËÈ£ ¬ ¾©ŽŸµ ØÕð ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 233¡ ¤

¶ ¬ ʮԸ ý × Ó£ ¬ µ Û¼´ Î » ì ¶ ´ ó Ã÷ µ î ¡ £ ÔtÔ» : º é Î ©Ì « × æ» Êµ Û† ™± Ù
½®Óî £ ¬ ÊÀ× æ» Êµ Û½yÒ» Èf· ½£ ¬ ÁÐÂ}Ï à ³ У ¬ · ¨ ¶ ÈÃ÷ Öø ¡ £ Î ÒÇú ÂÉ» ʵ Û
Èë × ë ´ ó ½y£ ¬ ÐÞ ÅeÊü Õþ £ ¬ „ Óº Ï ³ É· ¨ £ ¬ ÊÚ´ ó Œš Î » ì ¶ ÆÕî † º V» ʵ ÛÒÔ¼°
¸ ñ ˆ Ô» ʵ Û¡ £ š v” µ Ö®š w£ ¬ Œ• ®” ÔÚÎ Òº ö ¶ ¼º V» ʵ Û¡ ¢ ¼™ÑÀº V» ʵ Û£ ¬ ¶ ø
¸ ÷ ² ¥ Ô½ß |ß h¡ £ • r„ tÓÐÈô Ñà è Fľƒ º £ ¬ ½¨ ÁxЧ ÖÒ£ ¬ ê ¬ ƽƒ Èë y£ ¬ ÒÔ¶ ¨
° î ‡ ø £ ¬ …f¹ § Í Æ´ ÷ ¼™ÑÀº V» ʵ Û¡ £ µ ǘ O֮ʼ£ ¬ ¼´ ÒÔ× ŒÐÖÖ®ÔtÃ÷ ¸ æÌ ì
Ï Â¡ £ · î - t¼› ß hå º ö ¶ ¼º V» ʵ Û¡ £ ¼° º ö ¶ ¼º V» ʵ ÛÑÙ—‰³ ¼Êü £ ¬ ¼™ ÑÀº V
» ʵ ÛÑ}Õý å · ˜ O£ ¬ ÈÊÁxÖ®ÖÁ£ ¬ Ò• Ãñ Èç ‚ û £ ¬ ¶ ÷ • ÉÅÔ± » £ ¬ Ÿoé gß hß ƒ ¡ £
î ™Óý í ð ¹ ª £ ¬ ÓȺ V´ È• Û¡ £ ÙeÌ ì Ö®ÈÕ£ ¬ » ʺ ó ‚ ÷ î ™Ãü ÓÚÌ « ŽŸÌ « Æ½Í õ ÓÒ
Ø©Ï à ´ ð Øݺ ± Ñà è Fľƒ º ¡ ¢ Ì « ± £ ¿ £ å ¸ Í õ Öª ˜ ÐÃÜÔº ʲ ®î † µ È£ ¬ Ö^Â}ó w
• › Áô £ ¬ ÒæÍ Æ¹ Ì × ŒÖ®³ õ Ö¾£ ¬ ÒÔ× ÚÉç Ö®ÖØ£ ¬ ŒÙÖTº ö ¶ ¼º V» ʵ ÛÖ®ÊÀµ Õ¡ £
ÄËDz ʹ ÕÙÖTÕý × ÚÓH£ ¬ ÒÔÊ®ÔÂÒ» ÈÕ• í • þ ì ¶ ´ ó ¶ ¼£ ¬ Åc× ÚÍ õ ¡ ¢ ´ ó ³ ¼Í ¬
· î ß zÔr„ ñ ß M¡ £ ë Þ ÒÔÖÁí ˜ Èý Äê ʮԳ õ ËÄÈÕ£ ¬ ¼´ » ʵ ÛÎ » ì ¶ ´ ó Ã÷ µ î ¡ £
¿ É´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £
´ ó ¶ ¼¡ ¢ ÉÏ ² ¿ ¡ ¢ Ådº Í Èý · ² î ¶ • Ãâ Èý Äê ¡ £ ¸ ¹ ÑY² î ° l• KÖT¿ ¤ ² » ¼{
² î ° lÈ¥ Ì Ž¶ • ¼Z£ ¬ Ê®· Ö  ‘ ÂÊ£ ¬ Ãâ ¶ þ · Ö¡ £ ½- » ´ ÒÔÄÏ £ ¬ Ï Ä¶ • Òà Ãâ ¶ þ · Ö¡ £
Í Áľ¹ ¤ ÒÛ£ ¬ ³ ý ‚ }Žì ± غ Ï ÐÞ Àí Í â £ ¬ Î ã „ “ Ôì ÒÔ¼‚ Ãñ Á¦ ¡ £ Ãñ é g‘ ª ÓÐå Í
Ç· ² î ¶ • Õn³ Ì £ ¬ ± MÐÐî ÃÃâ ¡ £ ± O² ì ¶ RÊ· ¡ ¢ ÃCÕþ Á®ÔL˾¹ Ù• Kƒ ÈÍ â Èý Æ·
ÒÔÉÏ Õý ¹ Ù£ ¬ š qÅe² Å¿ ° ÊØÁî Õß Ò» ÈË£ ¬ Éê Ê¡ ² ¿ Ï ÈÐÐä › Óã ¬ Èç · Qš £ ¬
Åe¹ Ùƒ ž ¼Óì º ß ª ¡ £ ÖØÇô ÑÍ ½û Èý Äê ÒÔÉÏ £ ¬ Òɲ » ÄÜ› QÕß £ ¬ Éê Ê¡ ² ¿ Ô” × —
á Œ· Å¡ £ ŒWУ Þ rÉ£ ¡ ¢ Т ÁxØ‘ ¹ • ¡ ¢ ¿ ÆÅeÈ¡ Ê¿ ¡ ¢ ‡ ø ŒWØ• Ô‡ £ ¬ • KÒÀÅfÖÆ¡ £
• Vº £ ¡ ¢ ë …ÄÏ ¹ £ » ¯ Ö®Ãñ £ ¬ Ôt• ø µ ½ÈÕ£ ¬ Ï Þ Áù Ê®ÈÕƒ ȳ ö ¹ Ù£ ¬ ÅcÃâ ± ¾× ï ¡ £
ÐÁá h£ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ʳ · ¶ Ø  ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Èö µ Ï   ‘ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬
Ðû Õþ ʹ é ŸÑY¼ª ˼  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ʶ dƒ º ¹ þ è Fľƒ º Öª ˜ Ð
ÃÜÔº Ê¡ £ ¼× Òú £ ¬ ² » Ù• Òò Dz ʹ Ø• Ëþ ÑYÑÀ¡ ¢ Åå µ ¶ ¡ £ ÒÒî£ ¬ ÒÔ¼´ Î » ¸ æ
ì ë ÄÏ ½¼¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ¸ æì ë Ì « • R¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ¸ æì ë Éç ð ¢ ¡ £ ÊÇ Ô£ ¬ Á¢ » ʺ ó º ê
¼ª ØÝÊÏ ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 234¡ ¤

ʮһ ÔÂÈÉÉê £ ¬ Ãü Û° Í õ • Ø• ض dæ‚ ß |ê – ¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ÒÔÉÏ » ÊÌ « º ó Óñ
ƒ Ô£ ¬ ¸ æ¼ÀÄÏ ½¼¼° Ì « • R¡ £ Î ì Òú £ ¬ × ð » Êº ó Ô» » ÊÌ « º ó ¡ £ ¼º î£ ¬ ¶ R´ ó Ã÷
µ î Êܳ ¯ ÙR¡ £ Èɳ ½µ Û± À£ ¬ Äê Æß š q¡ £ ¼× Î ç £ ¬ Ôá Æð Ý‚ · Y¡ £
ÖÁÔª Èý Äê Õý ÔÂÐÁº ¥ £ ¬ ÉÏ × ð Õž Ô» › _Â}ËÃТ » ʵ Û£ ¬ • RÌ – å ¸ × Ú¡ £
Ê· ³ ¼Ô»£ º ¡ ° Ñà è Fľƒ º ’ ¶ Õð Ö÷ Ö®Í þ £ ¬ Œ£ ™à ÓÃÊ¡ £ Î Ä× Ú´ ¹ ¹ ° ì ¶
ÉÏ £ ¬ ŸoËù ¿ É· ñ £ ¬ ÈÕÅcÎ Ä× Ö֮ʿ • ÄÈݺ ² Ä« ¶ ø ÒÑ¡ £ Î ô • hì `µ Ûº ÃÔ~Ùx£ ¬
ÕÙ˜ · Ëɵ È´ ý Ôtø ™¶ ¼é T£ ¬ ² Ì ç ß Â¶ Õ˜ OÖG£ ¬ ³ â   ‘ Ù½ ƒ ž ¡ £ › r…^…^• ø ®‹
Ö®Í æº õ £ ¿ ¾ý × ÓÒÔÊÇÖª Ôª ì ñ Ö®° § Ò² ¡£¡ ¶ ´ º Çï ¡ · Ö®Áx £ ¬ Î ´ Óâ Äê Ö®¾ý
· Q× Ó¡ £ å ¸ × Ú¼´ Î » ÔÑÔ¶ ø š ‘ £ ¬ ÄËÈë • R· Q× Ú£ » Æä Í ¢ ³ ¼² » ŒWÈç ´ Ë£ ¬ ØM
· Çʧ ¶ YÖ®´ ó Õß ÔÕ ¡ £¡ ±
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 235¡ ¤
¾í ¶ þ Ê®Èý ± ¾¼oµ Ú¶ þ Ê®Èý

» Ý× ÚÒ»

» Ý× Ú» ʵ Û£ ¬ ÖMÍ × š gÌ û ľ¶ ú £ ¬ Ã÷ × Úé L× ÓÒ² ¡ £ ĸ Ô» Ø‘ Ô£ » ÕÂ}» Ê
á Ạ±µ “ô ”ÊÏ ¡ £ÑÓü Ì ÆßÄêÏ ÄËÄÔ± ûÒúÉúµ Ûì ¶± ±ß …¡ £
ÖÁí ˜ Ôª Äê Ï ÄËÄÔ£ ¬ Î Ä× ÚŒ¢ Á¢ Æä × Ó° ¢ ØÝß ¯ ¼{´ ð ´ Ì   ‘ » ÊÌ « × Ó£ ¬
ÄËÒÔ° ˲ » ɳ » Ê á á ÑÔÃ÷ × ÚƽÈÕÖ^Ì « × Ó· ÇÆä × Ó£ ¬ ʹ º ² ÁÖŒWÊ¿ ° ¢ ‘ zÌ û
ľ¶ ú µ È• ø Æä ÊÂÓÚ¡ ¶ Ó ² · ³ à î † ¡·£ ¬ Ëì á ã µ Ûì ¶ ¸ ß û • Ö®´ ó Çà • u¡ £ Î ´ Ž× £ ¬
ÓÐï wÕZÖ^£ ¬ ¸ ß û • Åcß |ê – ÐÐÊ¡ Œ¢ · î µ ÛÆð Ê¡ £
¶ þ Äê Ê®¶ þ Ô£ ¬ Î Ä× ÚÑ}ÕÙµ Ûß €£ ¬ ʹ ŒWÊ¿ Óݼ¯ ² ÝÔt² ¼¸ æÌ ì Ï Â£ ¬
Ö^µ Û· ÇÎ Ä× ÚÖ®× Ó£ ¬ á ã µ Ûì ¶ • VÎ ÷ Ö®ì o½- ¡ £
Î Ä× Ú± À£ ¬ ß zÃü ‚ ÷ Î » ì ¶ µ Û¡ £ Ñà è Fľƒ º ³ CÔtÁ¢ ÓÚ× Ú¡ £ å ¸ × Ú± À£ ¬
Ñ}ÑÔÓÚ» ÊÌ « º ó £ ¬ Õˆ Á¢ Î Ä× Ú× ÓÑà è F¼ª ˼¡ £ » ÊÌ « º ó Ô» £ º ¡ ° Î á ƒ º ÉÐÓ× £ ¬
Í × š gÌ û ľƒ º ÔÚ• VÎ ÷ £ ¬ ½ñ Äê Ê®Èý ÒÓ£ ¬ ÇÒÃ÷ × Úé L× Ó£ ¬ ÒËÁ¢ Ö® ¡ £¡ ± ÄË
Ãü ÖЕ ø ÓÒØ©é ŸÑY¼ª ˼Ó- µ ÛÓÚì o½- ¡ £
Ôª ½yÔª Äê ´ º ¶ þ Ô£ ¬ µ ÛÖÁÁ¼à l£ ¬ ¾ß û u² ¾Œ§ Èë ¡ £ Ñà è Fľƒ º Åcµ Û
• Kñ RÐì ÐУ ¬ ê • Ó- Á¢ Ö®Òâ ¡ £ µ ÛÎ · Ö®£ ¬ ² » ÄÜ´ ð ¡ £ Ñà è Fľƒ º Òɵ ÛÒâ ² »
¿ Éœy, ¹ ʵ ÛÖÁ, ¾Ã² » µ ÃÁ¢ ¡ £ ‡ ø ʽԛ QÓÚÑà è Fľƒ º £ ¬ × à » ÊÌ « º ó ÐÐÖ®¡ £
Î å Ô£ ¬ Ñà è Fľƒ º × ä £ ¬ » ÊÌ « º ó ʼÅcȺ ³ ¼¶ ¨ × hÒÔµ ÛØ©´ ó ½y£ ¬ ÇÒ
Ô»: Èfš qÖ®á á £ ¬ Æä ‚ ÷ Î » ì ¶ Ñà Ì û ¼ª ˼£ ¬ Èô Î ä × Ú¡ ¢ ÈÊ× Ú¹ ÊÊ¡ £
Ï ÄÁù Ô¼º ËÈ£ ¬ µ Û¼´ Î » ì ¶ ´ ó ¶ ¼£ ¬ ´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ ÔtÔ» :
º é Î ©Î ÒÌ « × æ» Êµ ÛÊÜÃü ÓÚÌ ì £ ¬ ÕØÔì …^Ï Ä¡ £ ÊÀ× æ» Êµ ÛÑÙÓÐËĺ £ £ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 236¡ ¤

ÖÎ ¹ ¦ ´ ó ‚ ä . ÁÐÂ}Ï à ‚ ÷, ² » Ø©Ç° ÁÒ¡ £ Î Ò» Ê× æÎ ä × Ú» ʵ ÛÈë × ë ´ ó ½y¡ £ ¼°
Öº Í Ö®¼¾£ ¬ » Ê¿ ¼Ã÷ × Ú» ʵ Ûß h¾Ó ɳ Ä®, „ ž ÑÀº V» ʵ ÛÓò ¶ ¨ ƒ Èë y , ÒÔÌ ì
Ï Â× Œ¡ £ Î Ò» Ê¿ ¼ÙeÌ ì , „ ž ÑÀº V» ʵ ÛÑ}Õý å · ˜ O¡ £ ÖÎ » ¯ · ½Â¡ , ÑÙ—‰³ ¼Êü ¡ £
½ñ » ÊÌ « º ó ÕÙ´ ó ³ ¼Ñà è Fľƒ º ¡ ¢ ² ®î † µ ÈÔ» £ º ¡ ° Î ô Õß é Ÿ• Ø¡ ¢ Ó Ó
ľƒ º ¡ ¢ Ö» ƒ º ¹ þ Àɵ ÈÖ\Äæ£ ¬ ÒÔÃ÷ × ÚÌ « × Ó  ‘ Ãû £ ¬ ÓÖÏ È  ‘ ° ˲ » ɳ » Êá á
Í ý ˜ ‹ Õ_ÑÔ£ ¬ Êè ë x¹ ÇÈâ ¡ £¡ ± Äæ³ ¼µ ȼÈÕý Æä × ï £ ¬ ë Þ Ëì ß wì ¶ Í â ¡ £ „ ž ÑÀ
º V» ʵ Ûá á Öª Æä Í ý £ ¬ Œ¤ ÖÁ´ ó • u£ ¬ î ™Ãü ÓÐÔ» £ º ¡ ° ë Þ Ö®´ ó Î » £ ¬ Æä ÒÔÐÖ
× ÓÀ^Ö®¡ £¡ ± • rë Þ ß hÔÚÄÏ · þ £ ¬ Ëì ÒÔë Þ µ Üܲ - UÙ|° à µ Ç´ ó Î » £ ¬ ÒÔ° ² ° Ù
ÐÕ£ ¬ ÄËÓÖå á ÖÁ´ ó ¹ Ê¡ £ » ÊÌ « º ó ó w„ ž ÑÀº V» ʵ Ûß zÒâ £ ¬ ÒÔÎ ä × Ú» ʵ ÛÖ®
Ôª ŒO£ ¬ Ã÷ × Ú» ʵ ÛÖ®ÊÀµ Õ£ ¬ ÒÔÙtÒÔé L£ ¬ ÔÚÓè Ò» ÈË£ ¬ Dz ʹ Ó- ß €¡ £ Õ÷
× ÚÊÒÖTÍ õ • í • þ ¡ £ ½ñ · î » ÊÌ « º ó Ãã ß M Ö®º V£ ¬ × ÚÊÒÖTÍ õ ‘ ©Õˆ Ö®ÖÁ£ ¬ ÒÔ
ÖÁí ˜ ËÄÄê Áù Ô³ õ ° ËÈÕ¼´ » ʵ ÛÎ » ì ¶ ´ ó ¶ ¼¡ £
ì ¶ ‘ ò £ ¡ Î ©Ì ì ¡ ¢ × µ × æ× ÚÈ« ¸ ¶ Óè Óмң ¬ Àõ Àõ Î £ ‘ Ö£ ¬ Èô ÉæœY± ù £ ¬
Øè Öª Øü • ú ¡ £ ÉÐÙ‡ × ÚÓH³ ¼à • £ ¬ ½» ÐÞ ² » ´ þ £ ¬ ÒÔµ × Â¡ ƽ¡ £ × É  – ¶ à · ½£ ¬
ó wÓè ÖÁÒâ ¡ £
ÐÁÎ ´ £ ¬ ² ®î †   ‘ Ì « ŽŸ¡ ¢ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à £ ¬ Èö ¶ Ø  ‘ Ì « ¸ µ ¡ ¢ × ó Ø©Ï à ¡ £
ÊÇá á £ ¬ ¾©ŽŸ´ ó Ë®¡ £
Çï ° ËÔÂÈÉÉê £ ¬ ì – ² ý » ÕÖÝɽ± À¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Á¢ Ñà è Fľƒ º Å®² ®ÑÀÎ á
ÊÏ   ‘ » ʺ ó ¡ £
¾ÅÔ¸ ý Éê £ ¬ ÔtÌ « ŽŸ² ®î † ¡ ¢ Ì « ¸ µ Èö ¶ ØÍ â £ ¬ ð N¹ Ù² » µ üæî IÈý š ¡ £
¶ ¬ ʮԱ û Òú £ ¬ ø PÖÝɽ± À¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ¸ ÄÔª Ôª ½y£ ¬ ÔtÔ» :
ÔÚÎ ô ÊÀ× æ» Êµ Û½Bé _ا ˆ D£ ¬ » ü ¹ Ž¨ Ôª £ ¬ Á¢ ½› ê • ¼o£ ¬ ÁÐÂ}Ï à ³ У ¬
ã ¡ × ñ ³ É‘ —¡ £ ËÁÓè › _ ÈË£ ¬ Ëô ó • Ñ· þ £ ¬ Æ• ˆ DÖÎ Ö®ë …³ õ £ ¬ ¼Î ÅcÃñ ¶ ø ¸ ü
ʼ¡ £ ÄËмoÌ – £ ¬ ÕQ¸ æ¶ à · ½£ ¬ Æä ÒÔÖÁí ˜ ËÄÄê   ‘ Ôª ½yÔª Äê ¡ £
¹ ï ÓÏ £ ¬Øé á ÌÁ_ÐUÇõ œ† à ‡ ñ RŪ • í Ø• · ½Î ï ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ÒÀ» ÊÌ « º ó ÐÐÄê £ ¬
á ŒÖØÇô ¶ þ Ê®Æß ÈË¡ £ Î ì × Ó£ ¬ · â Èö ¶ Ø  ‘ ˜ sÍ õ £ ¬ Ì ÆÆä „ ÝÒuÌ « Æ½Í õ ¡ £
ʮһ Ô± û Éê £ ¬ ³ ɼo¿ hɽ± Àµ ØÁÑ£ ¬ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 237¡ ¤

ÉÏ „ ž ÑÀº V» ʵ Û× ð Õž   ‘ Â}Ã÷ Ôª Т » ʵ Û£ ¬ • RÌ – Î Ä× Ú¡ £ · â ² ®î †   ‘ ÇØÍ õ ¡ £
ÊÇÈÕ£ ¬ ÇØÖÝɽ± Àµ ØÁÑ¡ £ ÒÒî£ ¬ ² ®î † ¡ ¢ Èö ¶ ؽy° Ù¹ Ù£ ¬ ¿ ‚ Êü Õþ ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÒÒ³ ó £ ¬ • V Î ÷ á æÏ Ýµ ÀÖÝ£ ¬ ǧ ‘ ô ¹ ù Õð ËÀÖ®¡ £ ¼× Ðç £ ¬ ¶ dˆ Ô
Ì û ľƒ º ¼ÓÌ « Î ¾ÖÂÊË¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ Á¢ » ÕÕþ Ôº ¡ £ ÊÇÄê £ ¬ Í ¢ Ô‡ ß MÊ¿ ° ÙÈË£ ¬
× ó ÓÒ° ñ ¸ ÷ Èý ÈË£ ¬ Í ¬ Í ¬ ¡ ¢ Àî ý Rµ ÈÙn¼° µ Ú¡ ¢ ³ ö Éí Óв î ¡ £
Ôª ½y¶ þ Äê ´ º Õý Ô¸ ý Òú Ë· £ ¬ ã ê Áº · Óê Ѫ ¡ £ ÐÁî£ ¬ ¶ RÊ· ´ ó · ò Ó
ÁÐÌ ¨   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ° ¢ Àï º £ Ñij ö   ‘ º ÓÄÏ ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬
ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ Î ì Ðç £ ¬ ËÄ´ ¨ ´ ó ± P¶ ´ ÐUÇõ Ö\· Yʲ ÓÕ í « I· ½Î ï ¡ £ Àô ² ¿
ÉЕ ø Ì û × ¡ µ Èʹ ° ² ÄÏ ¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ ÒÔÉÏ Î Ä× Ú× ð Õž £ ¬ ¸ æì ë ÄÏ ½¼¡ £ ¼× Òú £ ¬
Á¢ ÐÐÐû Õþ Ôº ì ¶ º ¼ÖÝ¡ £ ÒÒî£ ¬ ë …ÄÏ Ò¦ ° ² · ¿ ‚ ¹ ܸ ß Ã÷ • í « I· ½Î ï ¡ £
¶ þ Ô¼º Î ´ Ë· £ ¬ Ôtƒ ÈÍ â ÅdŒWУ ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ Ñà ² » à •   ‘ Ì « ± £ ¡ £ Î ì ³ ½£ ¬
· â Ò² ÕæÒ² ² » ŽÖ  ‘ ² ý å ¸ Í õ ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ · â » ʹ ÃÍ × Í × Ýx  ‘ Ó¢ ‰Û´ ó é L¹ « Ö÷ ¡ £
Èý Ô¹ ï ËÈ£ ¬ • VÎ ÷ Ù\á æÑ}ÅÑ£ ¬ Í ¬ Öª Ôª Ž› ¼ª ÁÐ˼ËÀÖ®¡ £ Ñ}Á¢ Î ÷ · ¬ Ѳ
² ¶ ¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ º ÓÄÏ ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à ° ¢ Àï º £ ÑÄ  ‘ ½- Õã ÐÐÊ¡ × ó Ø©
Ï à ¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ • VÎ ÷ á æÙ\¿ ÜÈ« ÖÝ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÎ ì Î ç Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ · â ÖTÍ õ ÐU× Ó  ‘ Î Ä• ú Í õ ¡ £
ÈÉÉê Ì ÆÆä „ Ý¡ ¢ ñ R„ ž ƒ º º Ï • ã   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ¼º î£ ¬ Е Î Ä× Ú» ʵ ÛÓÚÌ «
• R£ ¬ µ ÛÓHÐи æ¼À¶ Y¡ £ × ó Ø©Ï à Èö ¶ ؼÓé _¸ ®ƒ xÍ ¬ Èý ˾¡ ¢ ÉÏ Öù ‡ ø ¡ ¢ ä ›
ÜŠ ‡ ø ÖØÊ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ Ì Øä › ÔSº â ŒO• Ä× Ú  ‘ ÕÂÅå ± OÌ á ü c¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ܇ ñ {
ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Î å ÔÂÐÁî£ ¬ Ì ÆÆä „ Ý  ‘ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à £ ¬ Èö ¶ ØÈÔÉÌ Á¿ ÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £
Î ì Éê £ ¬ ÔtÎ Ä• ú Í õ ÐU× Óæ‚ ´ ó Ãû £ ¬ ƒ ɾ¸ Í õ ° ¢ ô ” æ‚ ë …ÄÏ ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Ùn¸ ¢
ÖÝÈf‘ ô ¸ ®Öª ÊÂê RÎ ÄÅdÕž Ó¢ Òã º î £ ¬ ÆÞ Í õ ÊÏ Ø‘ ÁÒ· ò ÈË£ ¬ • RÌ – ë p¹ • ¡ £
Áù ÔÂÒÒº ¥ £ ¬ Ì ÆÆä „ ÝÞ o× ó Ø©Ï à ² » ° Ý£ ¬ Èö ¶ ØÑ}  ‘ × ó Ø©Ï à ¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬
Dz · â Ñà è Fľƒ º   ‘ µ ÂÍ õ £ ¬ Õž ÖÒÎ ä ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Õõ · Óê ° × Ã« ¡ £
Çï Æß ÔÂÐÁî£ ¬ ¼ÀÌ « × æ¡ ¢ Ì « × Ú¡ ¢ î £ × Ú¶ RÈÝ¡ £
° ËÔÂÐÁÎ ´ £ ¬ Éâ Ì ì Ï Â¡ £ ¾©ŽŸµ ØÕð ¡ £ ë uø Qɽ± ÀÏ Ý  ‘ ³ Ø¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 238¡ ¤

¾ÅÔÂÐÁî£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ¼× Î ç £ ¬ • VÎ ÷ á æÙ\ÙRÖÝ£ ¬ ¶ ¼Ôª Ž›
Õ² ®î † ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÎ ì Î ç £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÐÁÓÏ ÊÌ ¶ RÊ· ÔSÓÐÈÉ  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª
Õþ Ê¡ £ ¶ ¡ î £ ¬ Á¢ º þ • VÀè ± ø Í Í Ì ï Èf‘ ô ¸ ®¡ £
ʮһ Ô¼º î£ ¬ ÉÏ » ÊÌ « º ó × ð Ì – Ô» Ù• Ì ì é _Â}Èʉۻ Õܲ ÕÑÐû » ÊÌ «
á á £ ¬ Éâ Ì ì Ï Â£ ¬ Ãâ ½ñ Äê Ãñ × â Ö®Äê £ ¬ ƒ ÈÍ â ¹ ÙËÄÆ· ÒÔÏ ÂœpÒ» ÙY¡ £ ÊÇÔ£ ¬
æ‚ ÄÏ Í õ ØÃÁ_² » » ¨ • í ³ ¯ ¡ £ ʼÒÔÐû ´ È» ÝÂ}» ʺ ó Åä Ï í Î ä × Ú¡ £
Ê®¶ þ ÔÂ¼× Ðç £ ¬ ÔtÕû ÖÎ ŒWУ ¡ £ ÖÁÔª Ôª Äê ´ º Õý Ô¹ ï ËÈ£ ¬ Ãü Á®ÔL
˾² ì „ ñ Þ r¹ ÙÇÚ¶ è £ ¬ ÉÏ ÓÚ´ ó Ë¾Þ r˾£ ¬ ÒÔí ¥ Ç- ÷ í Úì ¡ £
¶ þ ÔÂÎ ì Î ç £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ ¼º î£ ¬ ÒÔÉÏ » ÊÌ « º ó × ð Ì – £ ¬ ¸ æì ë ÄÏ ½¼¡ £
Èý Ô¹ ï Î ´ Ë· £ ¬ Dz Î å ¸ ®¹ Ù› QÌ ì Ï ÂÇô ¡ £ ƽ· ¥ ¡ ¢ ¶ ¼ë …¡ ¢ ¶ ¨ ë …µ ÈÐU
• í ½µ ¡ £ ÐÁî£ ¬ ÒÔÉÏ » ÊÌ « º ó × ð Ì – £ ¬ ¸ æì ë Ì « • R¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ ½û ß x¸ ß û • Å®
× Ó¡ £ × hº ± µ “ ô ” Ì « º ó Е • R¶ Y¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ · â ° ² ÄÏ ÊÀ× Óê • Èð Î ç   ‘ ° ² ÄÏ Í õ ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÐÁÓÏ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ½- ÄÏ ÐÐÌ ¨ ÖÐÕý ² » » ¨   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª
Õþ Ê¡ £
Î å Ô± û Ðç £ ¬ Õ¼³ LJ ø Dz ʹ Ø• · ½Î ï £ ¬ ÇÒÑÔ° ² ÄÏ × è Æä Ø• µ À£ ¬ Dz ʹ
ÖI° ² ÄÏ ‡ ø ¡ £ Î ì × Ó£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ Dz ʹ ¼ÀÇú ¸ · ¿ × × Ó• R¡ £ ¼× ³ ½£ ¬ ² ®
î † Õˆ ÒÔÓÒØ©Ï à × ŒÌ ÆÆä „ Ý£ ¬ ² » ÔÊ£ ¬ Ãü Ì ÆÆä „ Ý  ‘ × ó Ø©Ï à ¡ £
Áù Ô¸ ý ³ ½£ ¬ Ì ÆÆä „ ݼ° Æä µ ÜËþ Àû º £ × ÷ • y£ ¬ · ü ÕD¡ £ • U» ʺ ó ² ®ÑÀ
Î á ÊÏ ¡ £
Çï Æß ÔÂÐÁËÈË· £ ¬ ñ R„ ž ƒ º Ì ¨ ¡ ¢ ° ¢ ² ì ³ à • K  ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò £ ¬ ¶ RÊ· ÖÐ
Ø©Èö µ Ï   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ² ®î † ß ± • Uá á ² ®ÑÀÎ á ÊÏ ¡ £ ¼× Éê £ ¬
ØÃÁ_  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÈÉÒú £ ¬ ² ®î †   ‘ ÖЕ ø
ÓÒØ©Ï à £ ¬ ÁT× ó Ø©Ï à ² » Öá £ ¹ ï î£ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê° ¢ ¼ª ØÝ  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂ
Õþ Ê¡ £ Î ì Éê £ ¬ Ñà è Fľƒ º µ Ü´ ð ÑYµ È´ ú ÕD¡ £ ² ®î † ÙnÌ – ´ ð ´ Ì º ± £ ¬ Éâ Ì ì
Ï Â¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ½- ÄÏ ÐÐÌ ¨ ÖÐØ©¼{÷ ë   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £
° ËÔÂÎ ì Î ç £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ ä ¿ ê – Í õ Í ê Õß Ì û ľƒ º ¡ ¢ Öª ˜ ÐÃÜÔºÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 239¡ ¤

ÊÂÌ û ľƒ º ² » » ¨ • K  ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ Í ê Õß Ì û ľƒ º ¼ÓÌ « ¸ µ ¡ £ ¼º î£ ¬
× ð » ÊÌ « º ó   ‘ Ì « » ÊÌ « º ó ¡ £
¾ÅÔ± û Ðç £ ¬ Éâ Ì ì Ï Â¡ £ Öª ˜ ÐÃÜÔº ʶ ¨ × ¡   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ¶ ¡
º ¥ £ ¬ · â ¶ ¨ × ¡   ‘ Ðû µ ÂÍ õ £ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂé ŸÑY¼ª ˼  ‘ Òˇ ø ¹ « ¡ £ ± û Î ç £ ¬
܇ º VÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¶ ¬ ʮԱ û ³ ½£ ¬ ´ ó Ë¾Þ rËþ ʧ º £ ÑÀ  ‘ Ì « Î ¾¡ ¢ ÉÌ × hÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ ¶ ¡
ËÈ£ ¬ Ëþ ʧ Ì û ľƒ º   ‘ Ì « ì û Ôº ʹ ¡ ¢ × hÜŠ ‡ ø ÖØÊ¡ £ Á÷ ÖTÍ õ » Î » ð Ì û ľƒ º
¼° ´ ð ÑY¡ ¢ Ì ÆÆä „ Ý× ÓŒOì ¶ ± ± ß …¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ Á÷ ¶ RÊ· ´ ó · ò Í ê Õß Ì û ľƒ º ÓÚ
ŽXÄÏ ¡ £ ƽÕÂÕþ ÊÂÈö µ Ï   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò £ ¬ ÐÁÎ ´ £ ¬ Ì « » ÊÌ « º ó ƒ ÔŒš ³ É£ ¬ ¸ æ
ì ë Ì « • R¡ £
ʮһ Ô¸ ý ³ ½£ ¬ ÁT¿ ÆÅe¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ‘ ô ÀÉÉЕ ø Ðì Š ]¡ ¢ Àô ² ¿ ÉЕ ø ¶ ¨
× ¡ …¢ × hÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £ Î ì Ðç £ ¬ ÔtÇ° Öª ˜ ÐÃÜÔº ʸ £ ¶ ¡ ¡ ¢ ʧ ´ Ì ² » » ¨ ¡ ¢ Èö
ƒ º µ Ä¿ Éß €¾©ŽŸ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ¸ ÄÔª ÖÁÔª £ ¬ ÔtÔ» :
ë Þ ì ó ½BÌ ì Ã÷ £ ¬ Èë × ë ا ¾w£ ¬ ì ¶ ½ñ Èý Äê £ ¬ Ùí Ò¹ Òú Î · £ ¬ Øè ¸ Òµ ¡ » Ä¡ £
Æ• Õß Äê ¹ Èí ˜ ³ É£ ¬ º £ Óî Çå Ök£ ¬ ë Þ · ½Ôö ÐÞ Øʵ £ ¬ ÈÕÒÔ¾´ Ì ì Ðô Ãñ   ‘ Ê£ ¬
¾ÓÌ « Ê· ÉÏ ÑÔ£ ¬ ÐÇÎ ÄʾÙÓ¡ £ Œ¢ ë Þ ± ¡ µ £ ¬ ÓÐËù Î ´ ´ þ š e£ ¿ ÒÖÌ ì ÐÄÈÊ• Û£ ¬
¸ µ Óè ÒÔÖÎ £ ¬ ÓÐËù ¸ æ½ä Ü› £ ¿ å ô ž ÄÓе À£ ¬ ÉÆÕþ   ‘ Ï È¡ £ ¸ ü Ì – ¼oÄê £ ¬ Œ•
Î ©Åfµ ä ¡ £ Î ©ÊÀ× æ» Êµ ÛÔÚÎ » é L¾Ã£ ¬ Ì ì ÈË…fº Í £ ¬ ÖT¸ £ ³ ÉÖÁ£ ¬ × æÊö Ö®
Ö¾£ ¬ Á¼ÇÐë Þ ‘ Ñ¡ £ ½ñ Ì Ø¸ ÄÔª ½yÈý Äê ÈÔ  ‘ ÖÁÔª Ôª Äê ¡ £ ß y× ñ ³ É‘ —£ ¬ ÕQ
² ¼Œ’ —l£ ¬ Êü ¸ ñ µ • Ï é £ ¬ ÓÀ½—¾° ì ñ ¡ £ ÊÇÈÕ£ ¬ Éâ Ì ì Ï Â¡ £
Ê®¶ þ Ô± û ³ ½£ ¬ Õ÷ ¸ ß û • Ç° Í õ ° ¢ ØÝß ¯ ¼{ʧ ÑYÈë ³ ¯ ¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ ÉÏ Ì «
» ÊÌ « º ó × ð Ì – Ô» Ù• Ì ì é _Â}» Õܲ Ðû ÕÑØ‘ Î Ä´ ÈÓÓƒ ¦ ÉÆÑÜ‘ c¸ £ Ôª Ì « » ÊÌ «
á á ¡ £
é cÔÂÎ ì ÓÚ£ ¬ × ÚÍ õ ¸ ®Ñ}  ‘ ´ ó × ÚÍ õ ¸ ®¡ £ Î ì Ðç £ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê• Ø
ÑYÌ û ľƒ º ÓÐ× ï Ãâ ¡ £ ÈÉÒú £ ¬ Á÷ • ØÑYÌ û ľƒ º ÓÚ° ² ÄÏ ¡ £
ÊÇÄê £ ¬ Ì « • RÎ ©Åe¶ ¬ ¡ ¢ Ï Ä¶ þ Ï í ¡ £ ¶ þ Äê ´ º Õý Ô£ ¬ Öö ¼Ë®Ó¹ Ì ï ʹ
Ë¾ì ¶ ƽ½- ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 240¡ ¤

¶ þ ÔÂÎ ì Òú Ë· £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ × · × ð µ ÛÉú ĸ º ± µ “ ô ” ÊÏ   ‘ Ø‘ Ô£
» ÕÂ}» ʺ ó ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ Ðû ¾¸ Í õ ÙIÅ« ß M· â ÒæÍ õ ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÎ ì Òú £ ¬ · â ñ €ñ RØÃÁ_Ì û ľƒ º   ‘ ع µ ÂÕý ¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ Öª ˜ ÐÃÜ
Ôº ÊÂÌ û ľƒ º ² » » ¨   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÈÉÒú £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ÖЕ ø ÓÒ
Ø©¹ ¢ Ÿ¨ ÁT  ‘ ÊÌ ¶ RÊ· £ ¬ Í õ í ®µ   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £
Î å Ô± û Î ç Ë· £ ¬ º ÓÑ}¹ ʵ À¡ £ ÈÉÉê £ ¬ ÇØÖÝɽ± À¡ £
Áù Ô¶ ¡ á h£ ¬ Ù› ÖTÍ õ º ö ² ¿ ´ ð ƒ º   ‘ ë …° ² Í õ £ ¬ × · Õž ÖÒÎ ä £ ¬ Á_Á_´ õ
  ‘ ± £ å ¸ Í õ £ ¬ × · Õž ÕÑÓ¡ £ Î ì × Ó£ ¬ Ì û ľƒ º Ña» ¯ ³ ö   ‘ ½- Õã ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à ¡ £
Çï Æß Ô¸ ý Ðç £ ¬ ¶ ¨ × ¡ ¡ ¢ æiÄÏ …¢ × hÖЕ ø Ê¡ Ê¡ £
° ËÔÂ¼× Ðç Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ Î ì Òú £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ Èɳ ½£ ¬ Á¢ Í Í Ðlì ¶
ñ R„ ž º ± Ö®µ Ø¡ £
¾ÅÔÂÎ ì ³ ½£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¶ ¬ ʮԼº î£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ Ôtÿ ÈÕØ©Ï à ² ®î † £ ¬ Ì « ± £
¶ ¨ × ¡ £ ¬ ƽÕÂÕþ ÊÂØÃÁ_¡ ¢ ° ¢ ¼ª ØÝ× hÊÂÓÚƒ ÈÍ ¢ £ ¬ ƽÕÂÕþ ÊÂËþ ʧ º £ ÑÀ£ ¬
ÓÒØ©ì – ² · ° à £ ¬ …¢ Öª Õþ ʼ{÷ ë ¡ ¢ ÔSÓÐÈÉ× hÊÂì ¶ ÖЕ ø Ê¡ ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ¸ ß
û • Í õ ÆÕËþ ʧ ÑY• í ³ ¯ ¡ £
ʮһ ÔÂÈÉ× Ó£ ¬ ÄǺ £   ‘ º þ • VÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ Ó‘ • VÎ ÷ ÅÑá æ¡ £ Е
Î ä × ÚÐû ´ È» ÝÂ}» ʺ ó ¡ ¢ Ó¢ × ÚÇfì oܲ Â}» ʺ ó ¡ ¢ Ã÷ × ÚØ‘ Ô£ » ÕÂ}» ʺ ó ÓÚ
Ì « • R¡ £ ¹ ï º ¥ £ ¬ ° ² ÖÃÖTÍ õ ² » Ì mÞ Éì ¶ Î à ÖÝ¡ £
Ê®¶ þ Ô± û × Ó£ ¬ ÔtȺ ³ ¼× hܲ - UÙ|° à » ʵ Û• RÕž ¡ £ ÖTÍ õ Ò² ŒOÌ û ľ
ƒ º • í « Iñ R¡ £
ÊÇÄê £ ¬ Ì « • RÎ ©Åe¶ ¬ Ï í ¡ £ ½- Õã ´ ó º µ £ ¬ × Ô´ º ÖÁì ¶ ° ËÔ² » Óê ¡ £
Èý Äê ´ º Õý Ô¹ ï î£ ¬ • VÖÝÔö ³ Ç¿ hÙ\Öì ¹ â Çä ƒ ^· Q´ ó ½ð ‡ ø £ ¬ ¸ ÄÔª
³ à · û £ ¬ Ö¸ “ ]ʹ ¹ · „ ž ÑY¡ ¢ ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ × ó ةɳ µ ÄÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ ÉÏ
ܲ - UÙ|° à » ʵ Û× ð Õž › _Â}ËÃТ » ʵ Û£ ¬ • RÌ – å ¸ × Ú¡ £ ¹ ï á h£ ¬ Á¢ ÓÚÏ ÄÍ Í
Ì ï Èf‘ ô ¸ ®¡ £ Î ì Î ç £ ¬ î ± ÓÚÁø ÁÖ£ ¬ · ² Èý ʮΠå ÈÕ¡ £ ± O² ì ¶ RÊ· á hµ Ä¡ ¢ ËÎ
½BÃ÷ ß MÖG£ ¬ µ ÛÙnÒÔ½ð ŽÅ¡ £ á hµ ĵ ȹ Ì Þ o£ ¬ µ ÛÔ» £ º ¡ ° Î ô Î º Õ÷ ß MÖG£ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 241¡ ¤

Ì ÆÌ « × ÚÙpÖ®¡ £ Î ´ ‡ L² » ÊÜ¡ £ Èê Æä ÊÜÖ® ¡ £¡ ±
¶ þ ÔÂÈÉÉê Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ê • ÖÝÙ\º ú é cƒ º × ÷ • y£ ¬ º ÓÄÏ ÐÐÊ¡ × ó
Ø©‘ cÍ ¯ ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ÒÔÉÏ Ì « » ÊÌ « º ó ƒ ÔŒš £ ¬ ¹ § ÖxÌ « • R¡ £ ¼× Éê £ ¬
¶ ¨ · þ É« ¡ ¢ Æ÷ Ãó ¡ ¢ Ý› ñ RÖ®ÖÆ¡ £ ÐÁî£ ¬ • VÎ ÷ á æÙ\Ñ}ÅÑ£ ¬ º þ • VÐÐÊ¡ ƽ
ÕÂÕþ ÊÂÄǺ £ ¡ ¢ ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ ƽÕþ ʶ dƒ º ÃÔʧ º £ ÑÀÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ± û Éê £ ¬
Ì « ± £ ¶ ¨ × ¡ × ä ¡ £
Èý ÔÂÎ ì Î ç £ ¬ Á¢ º ê ¼ª ØÝÊÏ   ‘ » ʺ ó ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Ì ì Óê ¾€¡ £
Ï ÄËÄÔÂ¼× Ðç £ ¬ ÓÐÐÇØÃÓÚÍ õ Á¼£ ¬ ÖÁÆß ÔÂÈÉÒú › ]ÓÚØž Ë÷ ¡ £ ÒÔÁ¢
» ʺ ó £ ¬ ¸ æÖxÌ « • R¡ £ ¼º î£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ÐÁî£ ¬ º Ï ÖÝ´ ó × ã ¿ hÙ\í n
· ¨ ŽŸƒ ^· QÚwÍ õ £ ¬ ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ÊÂÅeÑYµ ÈÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ » ÝÖÝš w
ÉÆ¿ hÙ\™Ðã Çä ¡ ¢ ñ û ¾° ɽµ È× ÷ • y £ ¬ ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ × ó ةɳ µ ÄÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £
ÊÇÔ£ ¬ ½û • hÈË¡ ¢ ÄÏ ÈËÁ• Ãɹ Å¡ ¢ É« Ä¿ Î Ä× Ö¡ £
Î å ÔÂÐÁá h£ ¬ Ãñ é gÓž ÑÔ¾ÐË¢ Í ¯ ÄС ¢ Í ¯ Å®£ ¬ Ò» • r¼Þ È¢ ´ ù ± M¡ £ ¼×
Òú £ ¬ ¹ þ ´ ó ƒ º ¶ d¡ ¢ ¶ dˆ ÔÌ û ľƒ º • K  ‘ Ì « Î ¾¡ £ Î ÷ · ¬ ÅÑ£ ¬ æ‚ Î ÷ Í õ ÊÀ× Óü h
Ø£ ° à ËÀÖ®¡ £ Ðû Õþ Ôº ʹ Ò² Ï ÈÌ û ľƒ º ÒÔ± ø Ó‘ Î ÷ · ¬ ¡ £
Áù ÔÂÎ ì Òú £ ¬ × · Ù› Ø©Ï à ° ² Í ¯ Í ÆÖÒ× ô ß \é _‡ ø Ôª „ ì ¡ ¢ – |ƽÖÒ‘ —Í õ ¡ £
ÊÇÔ£ ¬ ´ ó ÁØÓê ¾©ŽŸ£ ¬ º ÓÄÏ ± ± ¾ã ´ ó Ë®¡ £
Çï Æß Ô¼º º ¥ £ ¬ · â ƽÕÂÕþ ÊÂì – ² · ° à   ‘ Î ÷ Æ½Í õ ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ å ç ÐÇÒŠ
Ì ì ÊÐÔ« ¡ £ ± û Î ç £ ¬ ܇ ñ {ÐÒʧ ´ Ì Î Ó¶ ú ¶ ä ¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼Ö®ý ˆ Œù £ ¬
ž ¢ ñ Rä ü ¼ÀÌ ì ¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ ܇ ñ {ÐÒǬ Ôª Ë¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ¹ · „ ž ÑY¡ ¢ ɳ µ Ä« @Öì
¹ â Çä £ ¬ • VÖÝƽ¡ £
° ËÔÂÎ ì ³ ½ £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ¾©ŽŸµ ØÕð £ ¬ Ì « • RÁº Öù ÁÑ£ ¬ Î Ä× Ú
Éñ Ö÷ ¼° ¶ R´ ² ½ÔËé ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¾ÅÔ¼º ÓÏ £ ¬ Á¢ ËÄ´ ¨ ¡ ¢ º þ • V¡ ¢ ½- Î ÷ ¡ ¢ ½- Õã ÐИ ÐÃÜÔº ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÒÒº ¥ £ ¬ ½- Õã ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ÊÂÞ ÷ ˼ÅRÌ á Õ{º £ ß \¡ £
ʮһ Ô¶ ¡ ËÈ£ ¬ ÔtÓ Ó ľƒ º ÒuÓ » ð ³ à ÇGÍ õ · â £ ¬ ÈÔÃü Æä å ú º ö ´ Ì
» ÒÍ ¬ ÖΠأ ô ” Ì ØÊ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 242¡ ¤

Ê®¶ þ Ô¼º ËÈ£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ñ R„ ž ƒ º Ì ¨   ‘ Ì « ± £ ¡ £ ËÄÄê
´ º Õý Ô± û Éê £ ¬ ÒÔµ ØÕð ´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ‰ÛÍ õ ÄËñ R´ õ Öª ÐИ ÐÃÜÔº
Ê¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÐÞ Çú ¸ · ¿ × × Ó• R¡ £
¶ þ Ô¶ ¡ î£ ¬ ÁTº ÓÄÏ ¡ ¢ ½- Î ÷ ¡ ¢ ½- Õã ¡ ¢ º þ • V¡ ¢ ËÄ´ ¨ µ ÈÌ ŽÐИ ÐÃÜ
Ôº ¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ î ± ÓÚÁø ÁÖ¡ £
Èý ÔÂÐÁÓÏ £ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê° ¢ ¼ª ´ Ì ± OÐÞ ¡ ¶ ÖÁÔª —l¸ ñ ¡·¡ £ ¸ æ¼À
ÄÏ ½¼¡ £ ÖTÍ õ Óñ ÑY² » » ¨   ‘ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ‡ ø Í õ ¶ ä ƒ º Ö»   ‘ ß |ê – ÐÐÊ¡ × ó
Ø©Ï à £ ¬ ÒÔÄËÐUÌ ¨ Òu‡ ø Í õ ¡ £
Ï ÄËÄÔ£ ¬ ¾©ŽŸÓê ¼tɳ £ ¬ • ƒ » Þ ¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ Ì ½ñ R³ à ¡ ¢ Ö» ƒ º Í ß ´ õ   ‘
ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ¹ ï ÓÏ £ ¬ Ó Ó   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ ° ¢ ¼ª Àû ÁT  ‘ ¿ ü
ÕÂé w´ ó ŒWÊ¿ ¡ £ ¼º î£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ º ú é cƒ º · ü ÕD¡ £
Î å Ô£ ¬ ° ¢ ¼ª ØÝÑ}  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £
Áù ÔÂÐÁËÈ£ ¬ Ô¬ ÖÝÙ\ÖÜ× ÓÍ ú ÙÔ· QÖÜÍ õ £ ¬ Œ¤ · ü ÕD¡ £ ÄÏ „ Ù¿ hÙ\Àî
Ö¾¸ ¦ ‡ ú ÕÄÖÝ£ ¬ Õã ½- ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê„ e² » » ¨ ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £
Çï Æß Ô± û ³ ½£ ¬ ì – ² ý ɽ± À¡ £
° ËÔ¹ ï º ¥ Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ Î ì ³ ½£ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ ± û × Ó£ ¬ ¾©ŽŸµ ØÕð ¡ £
¼× Éê £ ¬ ë …ÄÏ ÀÏ ¸ æÐUÇõ ° ËÄÇ• í « IÏ ó ñ R£ ¬ Á¢ ÀÏ ¸ æÜŠ Ãñ ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £ ÊÇÔ¡ £
܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÐÁî£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £
ʮһ Ô¶ ¡ î£ ¬ Á¢ ½BÎ õ ¸ ®ÜŠ Ãñ Ðû “ á ² ¿ ¿ ‚ ʹ ˾¡ £ ÈÉÎ ç £ ¬ ËÄ´ ¨ É¢
ë ¶ ´ ÐUÅÑ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÎ ì Ðç £ ¬ Á¢ ° î ÑÀµ ÈÌ ŽÐû Î ¿ ˾² ¿ Ôª Ž› ¸ ®¡ £ ÈÉÒú £ ¬ Í ô ¼ÒÅ«
Öª ˜ ÐÃÜÊ£ ¬ Ðû » Õʹ „ eƒ º ÇÓ² » » ¨   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ ¼ÓÇGÍ õ Ó Ó
ľƒ º Ôª µ ÂÉÏ Ýo• VÖÐÐû ÁxÕý ¹ • Õñ Î ä × ô ß \¹ ¦ ³ ¼¡ £ Î å Äê Çà Õý Ô¹ ï º ¥ £ ¬
½û ž EÓè É®ÈËÃû ¾ô ¡ £
¶ þ ÔÂÎ ì Ðç £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £
Èý Ô£ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê° ¢ ¼ª Øݳ ö ‘ ß |ê – ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 243¡ ¤

Ï ÄËÄÔ£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Çï Æß Ô¶ ¡ á h£ ¬ · â » Êæ¢ ÔÂô ” ¹ « Ö÷   ‘ ² ý ‡ ø ´ ó é L¹ « Ö÷ ¡ £ Î ì Òú £ ¬ Ôt
ÖTÍ õ Î » Ï Â¹ ÙÎ ã Èë ³ £ ß x¡ £
° ËÔ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ Î ì × Ó£ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÐÁî£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¼× Î ç £ ¬ ² ®î †   ‘ ´ ó Ø©Ï à £ ¬ ¼ÓÔª µ Â
ÉÏ Ýo¹ ¦ ³ ¼£ ¬ ÙnÆß Œš Óñ • ø ¡ ¢ ý ˆ ø P½ð · û ¡ £
ʮһ ÔÂÎ ì ³ ½£ ¬ º ÓÄÏ ÐÐÊ¡ Þ ò · ¶ ÃÏ ¶ ËÔp  ‘ Ôt• ø £ ¬ š ¢ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ
ÊÂÔÂô ” Ì û ľƒ º ¡ ¢ ÓÒØ©½ÙÁÒ¡ ¢ Á®ÔLʹ Í ê Õß ² » » ¨ µ È£ ¬ ˆ Ì ´ ó Óô · Èå ŒW
Ì á Åeš w• ª £ ¬ • ª ² » Çü ¡ £ Î ´ Ž× £ ¬ ÃÏ ¶ Ë· ü ÕD£ ¬ ß ª • ª   ‘ ± O² ì ¶ RÊ· ¡ £ ʮһ
Ô£ ¬ ÖЕ ø Ê¡ ” à ʹ Ùî ^÷ ë µ Èʹ ¸ ß û • £ ¬ ˆ Ì ¸ ß û • ¹ ¤ ÆÕËþ ʧ ÑYÒÔš w¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÐÁî£ ¬ Ñ}Á¢ ¶ ¼Ë®Ó¹ Ì ï ʹ Ë¾ì ¶ ƽ½- ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ² ®î † š ¢ Û°
Í õ • Ø• ض d£ ¬ ÙHÐû × ŒÍ õ Ì û ľƒ º Ña» ¯ £ ¬ Š ZÆä Ó¡ ¡ £ Áù Äê ´ º Õý ÔÂ¼× Ðç £ ¬
Á¢ ˾µ š ± O£ ¬ · î Ì « ê – ¡ ¢ Ì « × Ú¡ ¢ î £ × Ú¶ RÈÝ¡ £
¶ þ ÔÂ¼× Éê Ë· £ ¬ ™à Ö¹ ½ñ Äê Ó¡ â n¡ £ Î ì × Ó£ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ÖЕ ø
´ ó Ø©Ï à ² ®î † ÁT  ‘ º ÓÄÏ ÐÐÊ¡ × ó Ê¾ê – £ ¬ ÔtÔ» :
ë Þ Û`Î » ÒÔ• í £ ¬ Ãü ² ®î †   ‘ Ì « ŽŸ¡ ¢ ÇØÍ õ ¡ ¢ ÖЕ ø ´ ó Ø©Ï à £ ¬ ¶ ø ² ®î †
² » ÄÜ° ² · Ö£ ¬ Œ£ ™à × Ôí § ¡ £ ÆÛë Þ Äê Ó× £ ¬ ÝpÒ• Ì « » ÊÌ « º ó ¼° ë Þ µ ÜÑà ÙN¹ Å
˼¡ £ × ƒ • y× æ× Ú³ É‘ —£ ¬ Å° º ¦ Ì ì Ï Â¡ £ ¼ÓÒÔ˜ OÐÌ £ ¬ Ôʺ Ï Ý› œS¡ £ ë Þ Äî Ï È
³ ¯ Ö®¹ Ê£ ¬ Éд æ ‘ ‘ Ðô ¡ £ ½ñ Ãü ² ®î † ³ ö   ‘ º ÓÄÏ ÐÐÊ¡ × ó Ø©ê – ¡ £ Ëù ÓÐÔª î I
ÖTÐlÐÂÜŠ • KÇÓµ ¤ È˵ È£ ¬ Ôt• ø µ ½• r£ ¬ ¼´ ÔSÉ¢ ß €¡ £
ÊÇÈÕ£ ¬ Ì « ± £ ñ R„ ž ƒ º º Ï   ‘ Ì « ŽŸ¡ ¢ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à £ ¬ Ì « Î ¾Ëþ ʧ º £ ÑÀ
  ‘ Ì « ² ©£ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂËþ ñ R³ à   ‘ Ì « ± £ £ ¬ ¶ RÊ· ´ ó · ò Ó Ó   ‘ Öª ˜ ÐÃÜÔº
Ê£ ¬ Í ô ¼ÒÅ«   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ŽX± ± ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÒ² Ï ÈÌ û ľƒ º   ‘
¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ÈÉÒú £ ¬ Ôt³ ý Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÓ Ó Í â £ ¬ ÖTÍ õ ¡ ¢ ´ ó ³ ¼² » µ ÃŽ§
¹ - µ ¶ ¡ ¢ ÝmÈë Œm½û ¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ å ç ÐÇÒŠ £ ¬   î Èç ¼Š Ðõ ¡ £
Èý ÔÂ¼× Òú £ ¬ ÕÄÖÝÈËê • ¾ý ÓÚ ¢ Àî Ö¾¸ ¦ £ ¬ ÒÔ¾ý ÓÃÍ ¬ Öª ÕÄÖÝ· ¿ ‚
¹ ܸ ®Ê¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ß w² ®î † ÓÚÄÏ ¶ ÷ ÖÝê – ´ º ¿ h¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ÖÎ • ø ÊÌ ¶ RÊ· ß _ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 244¡ ¤

× RÌ û ÄÀß ƒ   ‘ ¿ ü ÕÂé w´ ó ŒWÊ¿ ¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ å ç ÐÇÒŠ ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ á Œ¸ ß û • Í õ ÆÕ
Ëþ ʧ ÑY£ ¬ Ñ}Æä Î » ¡ £
Ï ÄËÄÔ¼º á h£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂè Fľƒ º ß _
× R  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ± û Î ç £ ¬ · â ñ R„ ž ƒ º Ì ¨   ‘ ÖÒÍ õ £ ¬ ÙnÌ – ´ ð ´ Ì º ± £ ¬ ñ R„ ž
ƒ º Ì ¨ ¹ Ì Þ o¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Á¢ ¸ ß û • Å®ÆæÊÏ   ‘ µ Ú¶ þ » ʺ ó ¡ £
Î å Ô¼º Î ´ £ ¬ × · · â æ‚ Î ÷ Í õ ÊÀ× Óµ ³ Ø£ ° à   ‘ › ö Í õ £ ¬ Õž ÖÒÁÒ¡ £ ± û × Ó£ ¬
܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Áù Ô± û Éê £ ¬ ³ · Î Ä× Ú• RÖ÷ £ ¬ á ã Ì « » ÊÌ « º ó ÓÚ– |° ² ÖÝ° ² Öã ¬ · ÅÑà
Ì û ¼ª Ë¼ì ¶ ¸ ß û • ¡ £ ÔtÔ» :
Î ô Î Ò» Ê× æÎ ä × Ú» ʵ ÛÉý å ÚÖ®á á £ ¬ × æĸ Ì « » ÊÌ « º ó » ó ÓÚ™zí « £ ¬ ÙÂ
» Ê¿ ¼Ã÷× Ú» ʵ Û³ ö · â ë …ÄÏ ¡ £ Ó¢ × ÚÓö º ¦ £ ¬ Î Ò» Ê¿ ¼ÒÔÎ ä × ÚÖ®µ Õ£ ¬ Ì Ó¾Ó
Ë· Ä®£ ¬ × ÚÍ õ ´ ó ³ ¼Í ¬ ÐÄñ ´ ´ ÷ £ ¬ Õ؆ ™´ ó Ê£ ¬ ÓÚ• rÒÔµ ؽü £ ¬ Ï ÈÓ- Î Ä× Ú
• º ¿ ‚ ™C„ Õ¡ £ À^Öª Ì ì Àí ÈË‚ • Ö®Øü ®” ¡ £ ¼Ù× ŒÎ » Ö®Ãû £ ¬ ÒÔŒš - t• í ÉÏ £ ¬
» Ê¿ ¼Í ÆÕ\² » ÒÉ£ ¬ ¼´ ÊÚÒÔ» ÊÌ « × ÓŒš ¡ £ Î Ä× Úï þ • º ² » ã ª £ ¬ ®” ¹ ª Ó- Ö®ë H£ ¬
ÅcÆä ³ ¼ÔÂô ” ² » » ¨ ¡ ¢ Ò² ÑYÑÀ¡ ¢ Ã÷ ÑY¶ - ° ¢ µ ÈÖ\  ‘ ² » ܉£ ¬ ʹ Î Ò» Ê¿ ¼ï ‹
º Þ ÉÏ Ùe¡ £ š w¶ ø ÔÙ¶ Rå · ˜ O£ ¬ º £ ƒ È„ Ö®£ ¬ ÃÒ² » ÇÐý X¡ £
ÓÖ˽ˆ D‚ ÷ × Ó£ ¬ Ģ ‹ а ÑÔ£ ¬ ¼Þ µ œÓÚ° ˲ » ɳ » Êá á £ ¬ Ö^ë Þ · ÇÃ÷ × Ú
Ö®× Ó£ ¬ ÙÂë Þ ³ ö ¾Ó¸ ß û • ¡ £ × æ× Ú´ ó ˜ I£ ¬ Ž× ì ¶ ² » À^¡ £ ÉÏ Ì ì ² » ÓÓ£ ¬ ë S½µ
ë EÁP¡ £ Êå ‹ ð ² » ´ ð ʧ ÑYâ ï Æä „ ÝÑæ£ ¬ ² » Á¢ ë Þ £ ¬ ¶ ø Á¢ ë Þ Ö®Ó× µ Üܲ - UÙ|
° à £ ¬ ÑÙÑ}² » Äê £ ¬ ÖTÍ õ ¡ ¢ ´ ó ³ ¼ ÒÔÙtÒÔé L¡ £ · ö ë Þ Û`Úè ¡ £
ÿ Äî ÖÎ ± ر ¾ì ¶ ± MТ £ ¬ ÊÂĪ Ï ÈÓÚÕý Ãû £ ¬ Ù‡ Ì ì Ö®ì `£ ¬ ™à ¼é ÆÁ÷ í £ ¬
ÓÀÎ ©¾Ï Óý Øè ˜ OÖ®¶ ÷ £ ¬ ÈÌ Í ü ² » ¹ ² ´ ÷ Ì ì Ö®Áx¡ £ ¼ÈÍ ù Ö®× ï £ ¬ ² » ¿ É„ ÙÕD£ ¬
Æä Ãü Ì « ³ £ ³ · È¥ ˆ DÌ û ľƒ º • RÖ÷ ¡ £ ² » ´ ð ʧ ÑY± ¾ë Þ ‹ ð ĸ £ ¬ ÙÔâ ß Ì « » ÊÌ «
á á Ö®Ì – £ ¬ ¼£ Æä é |é TÖ®µ œ£ ¬ ë xé g¹ ÇÈâ £ ¬ × ï • º ÓÈÖØ£ ¬ Þ ñ Ö®´ ó Áx£ ¬ ÒË
Ï ÷ ø ™Ãû £ ¬ á ã – |° ² ÖÝ° ² Öá £ Ñà Ì û ¹ Å˼Πô ë mÓ× › _£ ¬ Àí ë yÍ ¬ Ì Ž£ ¬ ë Þ ½K
² » Ï Ýì ¶ ¸ ² ³ · £ ¬ Œ£ ÐК ˆ ¿ á £ ¬ Æä · ÅÖT¸ ß û • ¡ £ ®” • rÙ\³ ¼ÔÂô ” ² » » ¨ ¡ ¢ Ò²
ÑYÑÀÒÑËÀ£ ¬ Æä ÒÔÃ÷ ÑY¶ - ° ¢ µ ÈÃ÷ Õý µ ä ÐÌ ¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 245 ¡ ¤

± O² ì ¶ RÊ· ´ Þ ¾´ ÑÔÑà Ì û ¹ Å˼² » ÒË· ÅÖð £ ¬ ² » ˆ ó ¡ £ ¼º º ¥ £ ¬ ³ ɼo¿ h
ɽ± Àµ ØÛå ¡ £ ¸ ý Ðç £ ¬ Ì ÒÔ´ ¿ hɽ± À¡ £
Çï Æß ÔÂÎ ì Î ç £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÒÔ» Ⱥ µ Ï à ÈÔ£ ¬ î C× ï ÒÑÔtì ¶ Ì ì Ï Â¡ £
¼º Î ´ £ ¬ Òà - UÕæ° à   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ š ¢ Ñà Ì û ¹ Å˼¡ £ ² » ´ ð ʧ ÑYÑY
á á Œ¤ Òà ÙnËÀ¡ £ Î ì Òú £ ¬ º ² ÁÖŒWÊ¿ Ø©Ö¼Ì ó ¹ þ µ È„ hÐÞ ¡ ¶ ´ ó Ôª Í ¨ ÖÆ¡ · ÊÇ
Ô£ ¬ ½û É« Ä¿ ÈËÆÞ Êå ĸ ¡ £
° ËÔÂÈÉÎ ç £ ¬ Ò² Ï ÈÌ û ľƒ º   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ Î ì × Ó£ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ µ ÛÖÁ
× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¾ÅÔÂÐÁº ¥ £ ¬ Ã÷ ÑY¶ - ° ¢ · ü ÕD¡ £ ± û Òú £ ¬ Ôt½ñ á á Î ð ¼®× ï ÈËÆÞ Å®¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂ¼× Éê £ ¬ × ð » Ê¿ ¼Ã÷ × Ú  ‘ í ˜ Ì ì Á¢ µ Àî £ Î ÄÖÇÎ ä ´ ó Â}Т » ʵ Û¡ £
µ ÛÓHÂã Ì « ÊÒ£ ¬ ÓÒØ©Ï à ñ R„ ž ƒ º Ì ¨   ‘ • † « I£ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê° ¢ ô ” ˆ D  ‘ ½K
« I¡ £ ÈÉÒú £ ¬ ÓÒØ©Ï à ñ R„ ž ƒ º Ì ¨   ‘ Ì « ŽŸ£ ¬ Ó Ó   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à £ ¬ × ÚÕý
„ ž ô ” º ö ³ à è Fľƒ º ² » » ¨   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂÍ ô ¼Ò
Å« Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £
ʮһ ÔÂÒÒî£ ¬ ÒÔÓHÂã ¶ Y³ É£ ¬ ¶ R´ ó Ã÷ µ î ÊÜȺ ³ ¼³ ¯ ¡ £
Ê®¶ þ Ô£ ¬ Ñ}¿ ÆÅeÈ¡ Ê¿ · ¨ ¡ £ Î ì × Ó£ ¬ ÁTÌ « ì û × Úµ š µ ÈÔº £ ¬ ¸ Ä¿ ü ÕÂ
é w  ‘ Ðû Î Äé w¡ £

ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 246¡ ¤
¾í ¶ þ Ê®Ëı ¾¼oµ Ú¶ þ Ê®ËÄ

» Ý× Ú¶ þ

ÖÁÕý Ôª Äê ´ º Õý Ô¼º ÓÏ Ë· £ ¬ ¸ ÄÔª £ ¬ ÔtÔ» :
ë Þ Î ©µ ÛÍ õ Ö®µ À£ ¬ µ ÂĪ ´ ó ì ¶ ¿ ËТ ¡ ¢ ÖΠĪ ´ ó ì ¶ ¿ ËÙt¡ £ ë Þ Ôç • Ѷ à
ÆD£ ¬ Èë ³ д ó ½y£ ¬ Ñö Ë¼× æ× Ú¸ ¶ Óš Ö®ÖØ£ ¬ ‘ 𠾤 Ì è …– £ ¬ ì ¶ Æ• ° ËÄê ¡ £ ¿ ®
Äî » Ê¿ ¼£ ¬ ¾Ã„ Úì ¶ Í â £ ¬ ¸ ¦ ¼´ ´ ó Î » £ ¬ Ëĺ £ õ û Í û £ ¬ ø PÒ¹ × · Ľ£ ¬ ² » Í ü ì ¶
‘ Ñ¡ £ ÄËÒÔÖÁÔª Áù Äê ʮԳ õ ËÄÈÕ· î ƒ ÔŒš £ ¬ × · ÉÏ » Ê¿ ¼Ô» í ˜ Ì ì Á¢ µ Àî £
Î ÄÖÇÎ ä ´ ó Â}Т » ʵ Û£ ¬ ± » · þ ƒ ¼Ãá £ ¬ Âã ì ¶ ÈËÊÒ£ ¬ ʽչ Т Õ\¡ £ Ê®ÓÐÒ»
ÔÂÁù Ô» £ ¬ Ãã á ß ´ ó ¶ Y‘ c³ ÉÖ®Õˆ £ ¬ ¶ R´ ó Ã÷ µ î ÊÜȺ ³ ¼³ ¯ ¡ £
× ÔÈ¥ ´ º ®  × Éì ¶ Ð\£ ¬ ÒÔÖª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂñ R„ ž ƒ º Ì ¨   ‘ Ì « ŽŸ¡ ¢ ÓÒØ©Ï à £ ¬
Œ¤ ¼´ ¿ ØÞ o£ ¬ ð Bå í ˽µ Ú¡ £ ë Þ ‘ ‘ Æä „ ÚÈվã ¬ ² » ÈÌ Ÿ©Ö®ÒÔÕþ £ ¬ Ù½⠙C
„ Õ£ ¬ ÈÔ  ‘ Ì « ŽŸ¡ £ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÓ Ó £ ¬ Ôç š qÝoë Þ £ ¬ ¿ ËÖø ÖÒØ‘ £ ¬ ÄËÃü
  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à £ » × ÚÕý „ ž ô ” º ö ³ à Ì û ľƒ º ² » » ¨ ‡ L• ÑÕþ ¸ ®£ ¬ ¼Î ¿ ƒ Öø „ £ ¬
Ãü   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à £ » • Kä › ÜŠ ‡ ø ÖØÊ¡ £ · ò Èý ¹ « Õ“ µ À£ ¬ ÒÔÝoÓè µ £ ¬ ¶ þ
Ï à ± ü Õþ £ ¬ ÒÔå ö Óè ÖÎ ¡ £ Æä ÒÔÖÁÔª Æß Äê   ‘ ÖÁÕý Ôª Äê £ ¬ ÅcÌ ì Ï Â¸ ü ʼÑÉ¡ £
¶ ¡ ËÈ£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ Ãâ Ì ì Ï Â¶ • ¼ZÎ å · Ö¡ £
¶ þ ÔÂÎ ì Òú £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ ¼Ó· â » Êæ¢ ² » ´ ð Î ô Äã   ‘ Ã÷ å ç Ø‘ ܲ
´ ó é L¹ « Ö÷ ¡ £
Èý ÔÂ¼× Òú £ ¬ Ñ}½oÌ û ľƒ º Ña» ¯ Ðû × ŒÍ õ Ó¡ £ ¬ æ‚ » ´ Î ÷ ¡ £ ÕÙÍ þ í ˜ Õý
Œ’ • ز » » ¨ ß €¡ £
Ï ÄËÄÔ¶ ¡ á h£ ¬ µ ÀÖÝÙ\Ì Æ´ ó ¶ þ ¡ ¢ ÊYÈÊÎ å µ È× ÷ • y£ ¬ Ï Ý½- ÈA¿ h¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 247¡ ¤

¼× Éê, ÓÐÊÂì ¶ ´ ó • R¡ £ ¸ ý Òú , ܇ ñ {ÐÒ× oÂ}Ë¡ £ ÖÐ • ø ÓÒØ©è Fľƒ º ß _× R
  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê , ÖЕ ø × ó Ø©° ¢ ô ” » Ò  ‘ ÓÒØ© , …¢ Öª Õþ ÊÂÔSÓÐÈÉ  ‘ × ó
Ø©¡ £ ¸ ý × Ó , º ¼ÖÝ´ ó » ð ¡ £ Ñ}· â ñ R„ ž ƒ º Ì ¨   ‘ ÖÒÍ õ ¡ £ ÊÇÔ , ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Áù Ô£ ¬ ³ ç Ã÷ ¡ ¢ Í ¨ ¡ ¢ Ì ©µ ÈÖݺ £ Òç ¡ £
Çï Æß Ô¼º î£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £
° ËÔÂÎ ì Éê £ ¬ ì ë Éç ð ¢ ¡ £ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¾ÅÔÂÈÉÒú £ ¬ ÔSÓÐÈÉß MÖvÈÊÃ÷ µ î £ ¬ µ Û• ‚ £ ¬ ÙnÑç Ðû Î Äé w£ ¬ ÈÔÙn
º Ñô ÃÎ ÄŽÅ¡ £
¶ ¬ ʮԶ ¡ Î ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £
ʮһ Ô± û × Ó£ ¬ µ ÀÖÝÙ\º Î Èʸ ¦ µ È× ÷ • y¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÒÒî£ ¬ ÔtÄê ° ËÊ®ÒÔÉÏ Ãɹ ÅÈËÙn¿ • ² ¯ ¶ þ ¶ Ë£ ¬ Æä ð NÒÔ¸ ß
Äê ê ȵ Âì º Ö®£ ¬ Ãâ Æä ë sÒÛ¡ £ ÈÉÐç £ ¬ ë …ÄÏ Ü‡ ÑYÐUÅÑ£ ¬ ƽÕÂÕþ ÊÂÓ Ó
ľƒ º ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ¶ þ Äê ´ º Õý Ô± û Ðç £ ¬ é _¾©ŽŸ½ð ¿ Úº Ó£ ¬ ÒÛ· ò Ê®Èf£ ¬
¹ ¦ × ä ² » ¾Í ¡ £
¶ þ ÔÂÈÉÒú £ ¬ î C¡ ¶ Þ rÉ£ Ý‹ Òª ¡·¡ £ Î ì Éê £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £
Èý ÔÂÎ ì Òú £ ¬ Í ¢ Ô‡ ß MÊ¿ Æß Ê®° ËÈË£ ¬ Ùn° Ý× ¡ ¡ ¢ ê • ÓÑÈʵ ȼ° µ Ú¡ ¢
³ ö Éí Óв î ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÐÁá h£ ¬ ¼½å ¸ · ƽ• x¿ hµ ØÕð £ ¬ • Èç À× ø Q£ ¬ Áѵ س ß ð N¡ £
ÒÒËÈ£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Î å Ô¶ ¡ º ¥ £ ¬ ½- Õã ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂÖ» ¶ ø Í ß Ì ¨   ‘ º ÓÄÏ ÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ
Ê¡ £
Áù ÔÂÈÉ× Ó£ ¬ • ú ÄÏ É½± ÀË®œ¥ ¡ £
Çï Æß Ô¸ ý Î ç Ë· £ ¬ » ÝÖÝÁ_¸ ¡ ɽ± À¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¼º º ¥ £ ¬
‘ cß h· Ö{Ù\Ī ° Ë× ÷ • y£ ¬ Ï ÝÄÏ µ ¤ ¡ ¢ × ó ÓÒƒ ɽ- µ È· £ ¬ Ó Ó ³ à î † ÒÔ± ø
Ó‘ Ö®¡ £ ÊÇÔ£ ¬ · ð Àɇ ø • í « I®• ñ R¡ £
° ËÔ¸ ý × ÓË· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ Î ì Éê £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £
¾ÅÔ¼º ËÈ£ ¬ º þ • VÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ÊÂì – ² · ° à Ó‘ µ ÀÖÝÙ\ƽ֮¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 248¡ ¤

܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ² ¿ ¡ £
¶ ¬ ʮԼº º ¥ Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÈÉÐç £ ¬ Dz
ʹ ¼ÀÇú ¸ · ¿ × × Ó• R¡ £
ʮһ ÔÂ¼× Éê £ ¬ Ãâ ë …ÄÏ Ã÷ Äê ² î ¶ • ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÈÉÒú £ ¬ Éê · þ É« Ö®½û ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ë …ÄÏ ÐUÇõ ËÀ¿ É· ¥ ÅÑ¡ £ ¹ ï
º ¥ £ ¬ ° ¢ ô ” ¡ ¢ ¶ d• M´ ð ƒ º µ È£ ¬ × ø Ö\š ¢ ÓÒØ©Ï à Ó Ó £ ¬ · ü ÕD¡ £ Èý Äê ´ º Õý
Ô± û × Ó£ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©ÔSÓÐÈÉÆò ² ¡ š w¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬
ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ʼ{÷ ë ÁT¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ Ì - ÇÓѦ µ ¤ ¡ £
¶ þ ÔÂÎ ì Ðç £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ß |ê – Î á Õß Ò° ÈËÅÑ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ì – ² ý
¸ ®ŒŽß h¡ ¢ · ü Ǽ¶ þ ¿ hɽ± À¡ ¢ Ë®Òç ¡ £
Èý ÔÂÎ ì Òú £ ¬ Ôt× ÷ ÐÂï L‘ —£ ¬ ƒ ȹ Ù² » · ¨ Õß £ ¬ ± O² ì ¶ RÊ· ÛÀÖ®£ ¬ Í â
¹ Ù² » · ¨ Õß £ ¬ Ðк Ï ± O² ì ¶ RÊ· ÛÀÖ®¡ £ ÊÇá á £ ¬ ÔtÐÞ ß |¡ ¢ ½ð ¡ ¢ ËÎ Èý Ê· ¡ £
Ï ÄËÄÔ± û Éê Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ܇
ñ {ÐÒÉÏ ² ¿ ¡ £ Î å Ô£ ¬ º Ó› Q° × Ã©µ Ì ¡ £
Áù ÔÂÈÉ× Ó£ ¬ Ãü ½› ó Û¹ ÙÒ» ÔÂÈý ß MÖv¡ £ µ Ûƒ ž ¶ YÖv¹ Ù£ ¬ Ùn¾Æð ‚ £ ¬
ÓÖÒÔ¸ ß Äê Æ£ ì ¶ ± ¼× ß £ ¬ Ãü ³ ËÖÛÌ « Òº ³ Ø¡ £
Çï Æß ¶ ¡ î£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ³ ÉÒú £ ¬ Á¢ ÓÀ² ý µ ÈÌ ŽÐû Î ¿ ˾¡ £ º ÓÄÏ
× ÔËÄÔÂÖÁÆß Ô£ ¬ ÁØÓê ² » Ö¹ ¡ £
° ËÔÂ¼× Î ç Ë· £ ¬ ¶ ä ˼Âé Ðû Î ¿ Ë¾Í ¬ Öª æiƒ º ¹ þ µ ÈÒÔ± ø Ó‘ ËÄ´ ¨ ÉÏ Åî
æi³ ÔÙ\¡ £ Î ì Ðç £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ ÊÇá á £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¾ÅÔÂ¼× × Ó£ ¬ µ ÀÖÝÙ\Ì Æ´ ó ¶ þ ¡ ¢ ÊYÈÊÎ å · ü ÕD£ ¬ Æä µ ³ ÊY± û ƒ ^Ì – í ˜
Ì ì Í õ £ ¬ Ï Ýß B¡ ¢ ¹ ð ¶ þ ÖÝ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÎ ì Ðç £ ¬ ÒÔÓHì ë ÄÏ ½¼£ ¬ ¸ æ¼Àì ¶ Ì « • R¡ £ ÖÁŒŽ× ÚÊÒ£ ¬ µ Û† –
Ô»£ º ¡ ° ë Þ å ¸ × ÚÐÖÒ² £ ¬ ®” ° Ý· ñ £ ¿ ¡ ± Ì « ³ £ ² ©Ê¿ „ ¢ „ Œ¦ Ô» £ º ¡ ° å ¸ × Úë m
µ Ü£ ¬ Æä   ‘ µ Û• r± ÝÏ Â³ ¼Ö®¡ £ ´ º Çï • rô ” é h¹ « µ Ü£ ¬ ÙÒ¹ « ÐÖ£ ¬ Í ê • RÖ®¼À£ ¬
Î ´ „ ÙÒ¹ « ² » ° Ý ¡ £¡ ± µ ÛÄËÏ Â° Ý¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ ÄÏ ½¼¡ £ ¹ ï á h£ ¬ º ž ˜ Ð
ÃÜÔº ÊÂí nÔª ÉÆ  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ÒÔ½¼ì ë ¶ Y³ É¡ £ ´ ó Éâ Ì ì Ï Â£ ¬ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 249¡ ¤

ΠĹ ÙÆÕœpÒ» ÙY£ ¬ Î ä ¹ ÙÉý É¢ ¹ ÙÒ» µ È£ ¬ î ÃÃñ é gÌ ï × â Î å · Ö£ ¬ Ùn¸ ß Äê ² ¯ ¡ £
ʮһ ÔÂÐÁÎ ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £
Ê®¶ þ Ô¶ ¡ Î ´ £ ¬ ½- Õã ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à „ eƒ º ÇÓ² » » ¨   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©ê – ¡ £
ËÄÄê ´ º Õý ÔÂÐÁÎ ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ ¶ ¨ ÊØÁî ÷ í Úì · ¨ : Áù
Ê‚ ä Õß £ ¬ Éý Ò» µ È ; ËÄÊ‚ ä £ ¬ œpÒ» ÙY ; Èý Ê‚ ä £ ¬ ß w; Áù ʾ㠲 » ‚ ä £ ¬
½µ Ò» µ È¡ £ Áù ÊÂÕß £ ¬ Þ rÉ£ ¡ ¢ ŒWУ ¡ ¢ Ô~ÔA¡ ¢ ± IÙ\¡ ¢ ÙxÒÛ¼° ƽ³ £ · ¨ Ò² ¡ £
¸ ý Òú £ ¬ º Ó› Q² ÜÖÝ£ ¬ Î ´ Ž× £ ¬ ÓÖ› Qì ¶ ã ê Áº ¡ £
¶ þ ÔÂÎ ì Ðç £ ¬ —lÉç ð ¢ ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÙRÎ ©Ò»   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £
Èý ÔÂÈÉÒú £ ¬ Ì ØÊÚ° ˶ dÂé ¶ ä ƒ º Ö»   ‘ Õ÷ – |ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à £ ¬ Ëø ß û •
‡ ø Í õ ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ º ÓÄÏ ÐÐÊ¡ ƽ ÕÂÕþ ʼ{Á×   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ¼¯ Ùt´ ó
ŒWÊ¿ Ò¦ Ó¹   ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à Ó Ó µ ȱ í ß M¡ ¶ ß |Ê· ¡ ·
Ò» ° ÙÒ» Ê®Áù ¾í ¡ £
Ï ÄËÄÔ£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ² ¿ ¡ £
Î å ÔÂ¼× ³ ½£ ¬ ÓÒØ©Ï à Ó Ó ÁT£ ¬ ° ¢ ô ” ˆ D  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ¡ £ ÒÒËÈ£ ¬
· â Ó Ó   ‘ à • Í õ ¡ £ ÊÇá á £ ¬ º Ó› Q° × Ã©µ Ì ¡ ¢ ½ð µ Ì £ ¬ ƽµ ØË®Éî ¶ þ ÕÉ£ ¬ ± ±
Èë • þ Í ¨ º Ó ; ² Ü¡ ¢ å § ¡ ¢ • ú ¡ ¢ ƒ ¼½Ôî ¾Ë®» ¼¡ £
Çï Æß ÔÂÎ ì × ÓË· , œØÖÝï Zï L£ ¬ º £ Òç , µ ØÕð ¡ £ ¼º á h£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £
° ËÔÂÎ ì Î ç £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ Òæ¶ ¼Â· û }á ã ¹ ù Äã ³ à × ÷ • y¡ £
¾ÅÔ¶ ¡ º ¥ Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ ÇØ• ĵ   ‘ ½- Õã ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ
Ê£ ¬ Ì á Õ{º £ ß \¡ £
¶ ¬ ʮһ Ô¶ ¡ º ¥ Ë· £ ¬ ÒÔÃñ ð ‡ £ ¬ ½û ÒÖÅä ʳ û }£ ¬ Ñ}Áî Ãñ Èë ËÚÑa¹ Ù ¡ £
ÊÇÔ£ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ° ¢ ô ” ˆ D± í ß M¡ ¶ ½ð Ê· ¡ · Ò» ° ÙÈý Ê®Æß ¾í ¡ £
Ê®¶ þ ÔÂÎ ì Òú £ ¬ á æÙ\¿ ܾ¸ ÖÝ¡ £ Î å Äê ´ º Õý ÔÂÐÁî£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £
¶ þ ÔÂÎ ì Î ç £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £
Èý ÔÂÐÁî£ ¬ Í ¢ Ô‡ ß MÊ¿ Æß Ê®Óа ËÈË£ ¬ ÙnÆÕî † ² » » ¨ ¡ ¢ • ˆ Ê¿ ˆ Ôµ È
¼° µ Ú¡ ¢ ³ ö Éí Óв î ¡ £ ÊÇá á £ ¬ ÒÔÌ ì ž Ä¡ ¢ º Ó» ¼£ ¬ Ï ÂÔt× ï ¼º ¡ £ ÖT· ± IÙ\£ ¬
È¥ Ï Þ ¶ þ Ê®ÈÕÕß £ ¬ Éâ Ö®¡ £ Ç° Ëù Ãâ × â Í â £ ¬ ± » ž ÄÕß È« Ãâ Ö®¡ £ ÒѼ{Õß × ¼ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 250¡ ¤

Ã÷ Äê ÑaÃâ ¡ £
Ï ÄËÄÔ£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Î å Ô¼º á h£ ¬ ë · ë …ÄÏ ò Œ¿ Ú½oÐмZ· Åß €£ ¬ Æä ² » î Š ß €Õß Â  ¡ £ ÐÁî£ ¬
º ² ÁÖŒWÊ¿ Ø©Ö¼ ŽuŽu× ä ¡ £
Áù Ô£ ¬ ± RÖÝ´ ó • ˆ í ˜ ³ ö Ã× Ùcð ‡ £ ¬ ì º Æä é T¡ £
Çï Æß Ô¶ ¡ º ¥ £ ¬ º Ó› Q• ú ê Ž¡ £ ¼º á h£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ± û Î ç £ ¬ ÖЕ ø
ƽÕÂÕþ ÊÂè Fľƒ º ß _× R  ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò £ ¬ ì – ² · ° à   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £
° ËÔÂÎ ì Î ç £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¾ÅÔÂÈÉÎ ç Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ÐÁá h£ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©ß _× RÌ û ÄÀß _ÁT  ‘
º ² ÁÖŒWÊ¿ Ø©Ö¼£ ¬ …¢ Öª Õþ ÊÂÞ ÷ ˼± O  ‘ ÓÒØ©£ ¬ ÙYÕþ Ôº ʹ ¶ ä ƒ º Ö» ° à   ‘
ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÈÉ× Ó£ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂÙRÎ ©Ò»   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò £ ¬ ÙnÐÕÃɹ Å
ÊÏ £ ¬ Ãû Ì « ƽ¡ £ ÒÒî£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ Dz ʹ Ѳ ÐÐÌ ì Ï Â£ ¬ ÔtÔ» :
ë Þ × ÔÛ`Úè ÒÔ• í £ ¬ ÖÁ½ñ Ê®ÓÐð NÄê £ ¬ Í ÐÉí ƒ |Õ× Ö®ÉÏ £ ¬ ¶ ú Ä¿ Ëù ¼° £ ¬
ØMÄÜÖÜÖª ¡ £ ë mÙí Ò¹ ƒ ž ÇÚ£ ¬ ÓJ° ² Àè Êü £ ¬ ¶ ø º Í š â Î ´ Õé £ ¬ ž Äí ò • r× ÷ £ ¬
ØM³ ÐÐû Ö®¼Ä£ ¬ ¼mÛÀ֮˾· î ÐÐÓÐÎ ´ ÖÁš e£ ¿ Èô » ü Ï È³ ¯ ³ É‘ —£ ¬ Dz ¹ Ù· Ö
µ À· î ʹ £ ¬ Ðû • Ñë Þ Òâ £ ¬ Ôƒ Ãñ ¼² ¿ à £ ¬ Êè œì Ô©œþ £ ¬ î ó ý Ÿ©¿ Á¡ £ ó w² ì ¹ Ù
Àô Ùt· ñ £ ¬ Ã÷ ¼Ó÷ í Úì £ ¬ ËÄÆ· ÒÔÉÏ Í £ š Éê Õˆ £ ¬ Î å Æ· ÒÔÏ Â¾Í ± ã Ì Ž› Q¡ £
Ò» ÇÐÅdÀû ³ ý ± × Ö®Ê£ ¬ Ï ¤   ÅeÐС £
½- Î ÷ ÐÐÊ¡ × ó Ø©º ö ¶ ¼² » Ï Â¡ ¢ Àô ² ¿ ÉЕ ø º Î ˆ Ì ¶ YѲ ƒ ÉÕã ½- – |µ À£ ¬
Ç° ë …ÄÏ ÐÐÊ¡ ÓÒØ©É¢ É¢ ¡ ¢ Œ¢ × ÷ Ôº ʹ Í õ Ê¿ º ê Ѳ ½- Î ÷ ¸ £ ½¨ µ À£ ¬ ´ ó ¶ ¼Â·
ß _ô ” » ¨ ³ à ° Î Œ• ¡ ¢ ½- Õã ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ÊÂÇØ• ĵ ÂѲ ½- ÄÏ º þ • Vµ À£ ¬ Àô ² ¿
ÉЕ ø ¶ ¨ É®¡ ¢ Ðû Õþ Ôº º ž ÊÂÎ º ¾° µ ÀѲ º ÓÄÏ ½- ± ± µ À£ ¬ ÙYÕþ Ôº ʹ ÐU× Ó¡ ¢
± ø ² ¿ ÉЕ ø Àî ‘ —Ѳ Ñà ÄÏ É½ – |µ À£ ¬ ± ø ² ¿ ÉЕ ø ² » » ¨ ¡ ¢ ˜ ÐÃÜÔº Åй Ù½ù Áx
Ѳ º Ó– |ɽΠ÷ µ À£ ¬ ÒËÕþ Ôº Í ¬ Öª ² ®¼ÒÅ« ¡ ¢ Ðû » ÕÔº ƒ LÊÂÍ õ Ò² ËÙµ þ ƒ º Ѳ
ɽ± ± ß |– |µ À£ ¬ Åк þ ± ± µ ÀÐû Î ¿ ʹ ° ¢ Æò ´ Ì ¡ ¢ ƒ É» ´ ß \ʹ ¶ ŵ Âß \Ѳ ë …ÄÏ
ÐÐÊ¡ £ ¬ ÉÏ ² ¿ Áô ÊØ° ¢ ÑÀ³ à ¡ ¢ ê „ Î ÷ ÐÐÊ¡ × ó Ø©Í õ › _Ѳ ¸ ÊÃCÓÀ² ý µ À£ ¬ ´ óÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 251¡ ¤

¶ ¼Áô ÊØ´ ð ƒ º Âé ʧ Àí ¡ ¢ º ÓÄÏ ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ÊÂÍ õ ÊØÕ\Ѳ ËÄ´ ¨ ÐÐÊ¡ £ ¬ Ç°
Î ÷ Ì ¨ ¶ RÊ· ÖÐØ©¶ ¨ ¶ ¨ ¡ ¢ ¼¯ ÙtÊÌ ÖvŒWÊ®Ì KÌ ì ¾ô Ѳ ¾©ç ܵ À£ ¬ ƽ½- · ß _
ô ” » ¨ ³ à × ó ´ ð ¼{· ò ÑY¡ ¢ ¶ ¼Ë®± OÙZÎ ©Ø‘ Ѳ º £ ± ± º £ ÄÏ • V– |µ À¡ £ ÐÁÎ ´ £ ¬
° ¢ ô ” ˆ Dµ ȱ í ß M¡ ¶ ËÎ Ê· ¡ · ËÄ° Ù¾ÅÊ®Áù ¾í ¡ £ ÖÁÊÇ£ ¬ Èý Ê· ¸ æ³ É¡ £ µ ÛÖI
° ¢ ô ” ˆ Dµ ÈÔ» £ º ¡ ° Ê· ¼È³ É• ø £ ¬ Ç° ÈËÉÆÕß £ ¬ ë Þ ®” È¡ ÒÔ  ‘ · ¨ £ ¬ • º Õß È¡
ÒÔ  ‘ ½ä ¡ £ È»   ‘ ³ ¼Õß £ ¬ Òà ®” Öª Ö®¡ £ Çä µ ÈÆä ÒÔÇ° ´ ú ÉÆ• º Ö®ÊÂ× ÔÃã ¡ £
¡ ° ÊÇá á £ ¬ …Π˼Õ\  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £
ʮһ ÔÂ¼× Î ç £¬¡ ¶ ÖÁÕý —l¸ ñ ¡ · ³ É ¡ £· î Ôª ÈËê • Í û ÁÖƒ ^· QÑà ¼ª ˼
Ì « × Ó£ ¬ · ü ÕD¡ £
Ê®¶ þ Ô¶ ¡ ËÈ£ ¬ ¶ ¨ Ë]ÅeÊØÁî · ¨ ¡ £
Áù Äê ´ º ¶ þ Ô¸ ý Ðç Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ɽ– |µ ØÕð Æß ÈÕ¡ £
Èý Ô£ ¬ ɽ– |± IÆð ¡ £ Î ì Éê £ ¬ Dz ÖЕ ø …¢ Öª Õþ ÊÂæiÄÏ ° à · À± Iì ¶ – |
ƽ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÈÉ× Ó£ ¬ ß |ê – · Î á Õß Ò° È˼° 訧 _ß _• KÅÑ¡ £ ¹ ï á h£ ¬ î CÐÐ
¡ ¶ ÖÁÕý —l¸ ñ ¡·¡ £ ¼× Òú £ ¬ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê…Π˼Õ\  ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £ ÒÒî£ ¬
ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¶ ¡ î£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ Èf‘ ô ÙI× ¡ µ ÈÓ‘ Î á Õß ÅÑÙ\£ ¬ ËÀ
Ö®£ ¬ ÔtÐô Æä ¼Ò¡ £
Î å ÔÂÈÉÎ ç £ ¬ • VÎ ÷ Ï ó Öݱ IÆð ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ ± I¸ `Ì « • RÉñ Ö÷ ¡ £ » ð ƒ º º ö
´ ð ÒÔ± ø Ó‘ Î á Õß ÅÑÙ\¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ Á¢ º ÓÄÏ É½– |Ðж ¼Ë®± O¡ £
Áù Ô¼º ÓÏ £ ¬ Í ¡ ÖÝÙ\Á_Ì ì ÷ ë µ ÈÏ Ýé LÍ ¡ ¿ h£ ¬ Ôª Ž› ¸ ®½› š vÕæ± £ ¡ ¢
Èf‘ ô Á®º Í Éе ÈÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ Òà Çï Æß Ô£ ¬ ¼º î£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £
± û Ðç £ ¬ Ì « ± £ ² ®Èö ÑY  ‘ ß |ê – ÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à ¡ £ ¶ ¡ º ¥ £ ¬ É¢ ë ¶ ´ ÅÑÇõ ñ û È«
ÔÚ½µ £ ¬ ÊÚÉ¢ ë ÊÄѵ ÈÌ ŽÜŠ Ãñ ° ² “ á ʹ ¡ £ ± û Éê £ ¬ ¶ ä ƒ º Ö» ° à   ‘ ÖЕ ø ÓÒ
Ø©£ ¬ ´ ð ƒ º Âé   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £
° ËÔ± û Î ç £ ¬ ½- Õã ÐÐÊ¡ × ó Ø©º ö ¶ ¼² » » ¨ ¡ ¢ ½- Î ÷ ÐÐÊ¡ ÓÒØ©¶ dô ” Ó‘
Í ¡ ÖÝÙ\£ ¬ ƽ֮¡ £ Î ì Éê £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¾ÅÔÂÎ ì × Ó£ ¬ ÉÛÎ ä ¸ ®µ ØÇf¡ £ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 252¡ ¤

¶ ¬ ʮԣ ¬ ¾¸ ÖÝá æÙ\¿ ÜÎ ä Œù £ ¬ º þ ÄÏ Ðû Î ¿ Ôª Ž› Í ê Õß Ì û ľƒ º µ ÈÒÔ
± ø Ó‘ Ö®¡ £
é cÔ¹ ï ÓÏ £ ¬ Á_Ì ì ÷ ë · ü ÕD¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ Éâ Ì ì Ï Â£ ¬ Ãâ ² î ¶ • Óв î ¡ £ ¾¸
á æÙ\Ï ÝÇ- ê – ¿ h¡ £
Ê®¶ þ Ô¶ ¡ á h£ ¬ ¸ ÄÕž Ã÷ × ÚÉú ĸ ÈÊ« IÕÂÂ}» ʺ ó Ô» Çf« IËÃÂ}» ʺ ó ¡ £
¼º î£ ¬ Á¢ ɽ– |– |Î ÷ µ ÀÐû Î ¿ ˾¶ ¼Ôª Ž› ¸ ®¡ £ ¼× Î ç £ ¬ Öú £ Øݶ dÍ Í Ì ï ¡ £
Ñ}Á¢ ° Ë° Ùµ ÈÌ ŽÐû Î ¿ ˾¡ £ ÐÁá h £ ¬ ¼ª ØÝ° à   ‘ Ì « Î ¾ ¡ £ÈÉÒú £ ¬ ɽ– |¡ ¢
º ÓÄÏ ± IÆð £ ¬ × ó ÓÒ° ¢ ËÙÐlÖ¸ “ ]ʹ ² » ƒ º ˆ Dµ È ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÓÒØ©
Ï à ° ¢ ô ” ˆ DÁT¡ £ Æß Äê ´ º Õý ÔÂ¼× ³ ½Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¼º ÓÏ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì «
• R¡ £ ÈÉ× Ó£ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à „ eƒ º ÇÓ² » » ¨   ‘ ÓÒØ©Ï à £ ¬ Œ¤ ÁT¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ Ñ}
Á¢ – |· ¶ ¼Ãɹ ÅÜŠ Ôª Ž› ¸ ®¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ë …ÄÏ ÀÏ ÁËÐU½µ £ ¬ Á¢ ÀÏ Á˹ ¢ ƒ ö ·
ÜŠ Ãñ ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £
¶ þ Ô¼º î£ ¬ ɽ– |µ ØÕð ¡ £ ¸ ý ³ ½£ ¬ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ ÊÂæiÄÏ ° à   ‘ ÖЕ ø
ÓÒØ©£ ¬ µ ÀÍ ¯   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ± û Ðç £ ¬ » ÂÕß ² ®î † Ì û ľƒ º   ‘ ´ ó Ë¾Í ½¡ £
ÊÇÔ£ ¬ ° ¢ ¼ª ØÝÖª ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ Õû ÖÎ ÜŠ „ Õ¡ £
Èý ÔÂÎ ì Î ç£ ¬ ë · ÖЕ ø Ê¡ ¾Ž¡ ¶ Áù —lÕþ î • ¡·¡ £ ÒÒ³ ó £ ¬ ë …ÄÏ Í õ ØÃÁ_
• í « IËÀ¿ É· ¥ Ö®½Ý¡ £
Ï ÄËÄÔ¼º î£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ÐÁËÈ£ ¬ ß _± ¾¡ ¢ ÙR· ½Ê¹ Õ¼³ LJ ø ¡ £
Í ¨ Õþ Ôº ʹ ¶ ä Àɼª ƒ º   ‘ ß |ê – ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ¼º á h£ ¬ º ² ÁÖŒWÊ¿ Ø©Ö¼
¶ ¨ × ¡   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ¸ ý Òú £ ¬ „ eƒ º ÇÓ² » » ¨ Ñ}  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à £ ¬ ÖЕ ø ƽ
ÕÂÕþ ÊÂè Fľƒ º Ëþ × R  ‘ × ó Ø©Ï à ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ º Ó– |´ ó º µ £ ¬
Ãñ ¶ à ð IËÀ¡ £
Î å ÔÂÒÒ³ ó £ ¬ ÓÒØ©Ï à „ eƒ º ÇÓ² » » ¨ ÁT¡ £
Áù Ô£ ¬ Ì « ŽŸñ R„ ž ƒ º Ì ¨ Ãâ ¹ Ù£ ¬ ° ² ‡ ÀÎ ÷ ŒŽÖÝ¡ £ ¶ RÊ· ´ ó · ò Ì « ƽ• Í
  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ ¸ £ ‰Û  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ Õõ · ´ ó ð ‡ £ ¬ Ãñ Ï à ʳ ¡ £
Çï Æß Ô¶ ¡ ËÈ£ ¬ ½- ÄÏ ÐÐÌ ¨ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¼{÷ ë   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ÊÇÔ£ ¬
…ÇÌ ì ± £ Ï Ý• sÆÖ¡ ¢ ³ ½Ï ª µ È¿ h¡ £ á ã ñ R„ ž ƒ º Ì ¨ ÓÚ¸ ÊÃC¡ £ Ó š g  ‘ ÖЕ ø ÓÒÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 253¡ ¤

Ø©£ ¬ ¿ × Ë¼Á¢   ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £
¾ÅÔÂÎ ì Éê £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ ¼× Òú £ ¬ ÔtÅe² ÅŒW֮ʿ ÒÔ‚ ä ÊÌ • Ä¡ £
¶ ¡ ËÈ£ ¬ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à è Fľƒ º Ëþ × R× ä ¡ £ ÐÁÓÏ £ ¬ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¶ ä ƒ º Ö»   ‘ ÖÐ
• ø × ó Ø©Ï à ¡ £ ¼× × Ó£ ¬ ¼¯ ‘ c· ± IÆð £ ¬ æ‚ ÄÏ Í õ Àî Á_² » » ¨ ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ¶ ¡
î£ ¬ …ÇÌ ì ± £ ¿ ÜŒš ‘ c£ ¬ º þ • VÐÐÊ¡ ÓÒØ©Ï à ɳ ° à ÜŠ ” ¡ ËÀÖ®¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÐÁÎ ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ± û Ðç £ ¬ Òà ÁæÖ» ´ ð ƒ º ÅÑ¡ £ Î ì Ðç £ ¬
Î ÷ · ¬ ÅÑ£ ¬ Ï Ý¹ þ ØÝ» ð ÖÞ ¡ £ º ö ¶ ¼² » » ¨   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £
ʮһ Ô¸ ý Ðç £ ¬ º þ • VÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ ʹ ¶   – £ ¬ ÒÔ± ø Ó‘ á æÙ\…ÇÌ ì ± £ ¡ £
ÒÔº Ó› Q£ ¬ Dz ¹ ¤ ² ¿ ÉЕ ø ÃÔƒ º ñ R¹ þ Öƒ ÐÐÒ• ½ð µ Ì ¡ £ ¼× Òú £ ¬ …ÇÌ ì ± £ Ï Ý¾¸
ÖÝ¡ £ ¶ ¡ ËÈ£ ¬ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂÌ « ƽ ‘ ÖЕ ø × ó Ø©Ï à ¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ ÖЕ ø …¢ Öª
Õþ ÊÂí n¼Î ÔG  ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £
Ê®¶ þ Ô± û × Ó£ ¬ ÒÔß BÄê Ë®º µ £ ¬ ß xÌ ¨ é wÃû ³ ¼¶ þ Ê®Áù ÈË  ‘ Öª ÖÝ¿ h
Áî £ ¬ ÈÔÔSÃñ é gÀû º ¦ Œ• · â ÉÏ Â„ ¡ £ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ ÊÂí n¼Î ÔG  ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £
ÊÇÄê ÖÃÖЕ ø × hÊÂƽÕÂËÄÈË¡ £ • xÑÜÂ}¹ « ÖÈÈý Æ· ¡ £ ° ËÄê ´ º Õý ÔÂ
Î ì Ðç £ ¬ Ò² Ï È¹ Àľƒ º Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê¡ £ ¶ ¡ Î ´ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¼º Î ´ £ ¬ º Ó
› Q¡ £ ÊÇÔ£ ¬ º þ • VÐÐÊ¡ ÓÒØ©¶ d³ à µ ÈÓ‘ ƽĪ ÅÍ ¶ ´ ÖTÐU£ ¬ « @Æä Çõ —î ¹
Î å ¡ £
¶ þ Ô¹ ï ÓÏ £ ¬ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¼{÷ ë ¼ÓÌ « Î ¾£ ¬ ÖÂÊË¡ £ ÒÒº ¥ £ ¬ ÁTº £ ´ Ì ¶ d
Í Í Ì ï ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Á¢ Ðж ¼Ë®± Oì ¶ à i³ Ç¡ £
Èý Ô¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ß |– |Ù\æi» ð Å« × ÷ • y£ ¬ Í ý · Q½ð á á £ ¬ 訧 _ß _· Ó Ó
Ë®ŒO» ð ô ” » ð ³ à Ó‘ ” ØÖ®¡ £ ÈÉ Òú £ ¬ ÒÔ¸ £ ½¨ ± IÆð £ ¬ Á¢ · ÖÔª Ž› ¸ ®ÓÚÍ ¡ ¡ ¢
ÕĶ þ ÖÝ¡ £ ¹ ï î£ ¬ Í ¢ Ô‡ ß MÊ¿ Æß Ê®Óа ËÈË£ ¬ Ùn° ¢ ô ” ÝxÌ û ľƒ º ¡ ¢ Í õ × Ú
Õܵ ȼ° µ Ú¡ ¢ ³ ö Éí Óв î ¡ £ ÈÉÐç £ ¬ » ÕÖÝ· ß _ô ” » ¨ ³ à ¹ þ Øݲ » » ¨ ÓÐÕþ ¿ ƒ £ ¬
Ùn½ð ² ¯ ì º Ö®¡ £
Ï ÄËÄÔÂÒÒº ¥ £ ¬ µ ÛÐÒ‡ ø × ÓŒW¡ £ • xÑÜÂ}¹ « Öȶ þ Æ· ¡ £ ¶ ¡ á h£ ¬ ÓÐÊÂ
ì ¶ Ì « • R¡ £ ß |ê – Ù\¶ - ¹ þ ØÝ× ÷ • y£ ¬ æ‚ “ á ʹ š J² ì Ó‘ ” ØÖ®¡ £ ¼º î£ ¬ º £ ŒŽ
Öݱ IÆð £ ¬ º ² ÁÖŒWÊ¿ ¶ dˆ Ô² » » ¨ ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £ ÓÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 254¡ ¤

Ó   ‘ Ì « ¸ µ ¡ £
Î å Ô¸ ý × Ó£ ¬ • VÎ ÷ ɽ± À¡ ¢ Ë®œ¥ ¡ £
Áù Ô± û Ðç £ ¬ Á¢ ˾ Ì ì Å_ì ¶ ÉÏ ¶ ¼¡ £
Çï Æß Ô± û Éê Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ÒÒËÈ£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ì º ´ ó ¶ ¼¹ •
‹ Dì – ÊÏ é T¡ £ ÒÒî£ ¬ Dz ʹ ¼ÀÇú ¸ · ¿ × × Ó• R¡ £ ± û ³ ½£ ¬ ° ¢ Øݲ » » ¨   ‘ ´ ó ˾
Í ½¡ £
° ËÔ£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¶ ¬ ʮԶ ¡ º ¥ £ ¬ • VÎ ÷ ÅÑÐU¿ ܵ ÀÖÝ¡ £
ʮһ Ô£ ¬ Ì ¨ ÖÝÈË· ½‡ ø Õä × ÷ • y£ ¬ ½- Õã ÐÐÊ¡ …¢ Öª Õþ ʶ ä ƒ º Ö» ° à
ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £ Ì « ² » » ¨   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê£ ¬ º ö ¶ ¼² » » ¨   ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ¾Å
Äê ´ º Õý Ô¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £
¶ þ ÔÂÎ ì Òú £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £
Èý Ô¼º ËÈ£ ¬ ´ ó Ë¾Þ rß _× RÌ û ÄÀß ƒ   ‘ º þ • VÐÐÊ¡ ƽÕÂÕþ Ê¡ £ …ÇÌ ì
± £ Ñ}Ï Ýã ä ÖÝ¡ £
Ï ÄËÄÔ¶ ¡ á h£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ Öª ˜ ÐÃÜÔº Êš J² ì Ì ¨   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂ
Õþ Ê¡ £ ¼º î£ ¬ Ñà ÄÏ µ ÀÁ®ÔLʹ í nÔª ÉÆ ‘ ÖЕ ø × ó Ø©¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ܇ ñ {ÐÒ
ÉÏ ¶ ¼¡ £
Î å ÔÂÎ ì Ðç £ ¬ Ãü Ì « ¸ µ Ó Ó Ì á Õ{´ ó Î Ó¶ ú ¶ ä ¡ £ ¸ ý × Ó£ ¬ º Bü Sº Ó½ð µ Ì ¡ £
ÊÇÔ£ ¬ º Ó– |× ¢ Åæ¿ h£ ¬ Ëì ³ É¾Þ ½þ ¡ £
Çï Æß Ô¸ ý Òú £ ¬ ± O² ì ¶ RÊ· Î ÓÀÕº £ ‰ÛÛÀÊÌ ¶ RÊ· ¹ þ Âé ¼° Æä µ ÜÑ©Ñ©
½» ½YÓ º ö ˼» ʺ ó ½ü ÊÌ ¡ £ ¶ RÊ· ´ ó · ò í n¼Î ÔGÒÔ„ £ ¬ ÕÂÈý ÉÏ ¡ £ Ãâ ¹ þ Âé ¡ ¢
Ñ©Ñ©¹ Ù£ ¬ ³ ö º £ ‰Û  ‘ ê „ Î ÷ Á®ÔL¸ ± ʹ £ ¬ í nÏ ² ÔGÁT  ‘ Ðû Õþ Ôº ʹ ¡ £ ¼× Î ç £ ¬
Ò² Ï ÈÌ û ľƒ º   ‘ ¶ RÊ· ´ ó · ò ¡ £ ÒÒÎ ´ £ ¬ º þ • VÐÐÊ¡ × ó Ø©Ï à Òà ‘ zÕæ° à Öª ˜ Ð
ÃÜÔº Ê¡ £ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ¶ ä ƒ º Ö» ÁT£ ¬ ÒÀÇ°   ‘ ‡ ø Í õ ¡ £ × ó Ø©Ï à Ì « ƽ° ²   ‘
º ² ÁÖŒWÊ¿ ³ ÐÖ¼¡ £
é cÔÂÐÁÓÏ £ ¬ Ì « ¸ µ Ó Ó Ñ}  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©Ï à ¡ £ ¸ ý Î ç £ ¬ Ò² ¿ É„ ž ô ” º ö
³ à Þ ÷ ˼± O  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©£ ¬ Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÓñ ˜ л ¢ ƒ º Í ÂÈA  ‘ ÖЕ ø …¢ ÖªÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 255¡ ¤

Õþ Ê¡ £ Î ì × Ó£ ¬ Ãü Æç Í õ ° ¢ ´ Ì Æò æ‚ Î ÷ · ¬ ¡ £
° ËÔÂ¼× ³ ½£ ¬ ¼¯ Ùt´ ó ŒWÊ¿ ² ®î †   ‘ ÖЕ ø ƽÕÂÕþ Ê¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ܇ ñ {
ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¾ÅÔÂ¼× × Ó£ ¬ ÔtÖÐÍ â ½¨ ÑÔÕß £ ¬ Î ¯ ¹ Ùß xÆä ¿ ÉÐÐÖ®ÊÂÒÔ„ ¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÐÁî£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ¸ ÄÐû Î Äé w  ‘ ¶ ˱ ¾Ì ã ¬ Ãü
» Ê× ÓÈë ¶ ˱ ¾Ì Ã× x• ø ¡ £
ʮһ ÔÂÎ ì Î ç Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £
Ê®¶ þ Ô¶ ¡ Î ´ £ ¬ …ÇÌ ì ± £ Ï Ý³ ½ÖÝ¡ £ Ó º ö ˼» ʺ ó ÔVÎ ÓÀÕº £ ‰Ûì ¶ µ Û£ ¬
Ãâ º £ ‰Û¹ Ù£ ¬ • KÕÈÁ÷ í n¼Î ÔGÓÚÅ« ƒ º ŽÖ¡ £
Ê®Äê ´ º Õý Ô± û ³ ½ Ë· £ ¬ ÖЕ ø ÓÒØ©Þ ÷ ˼± O  ‘ ƽÕÂÕþ Ê¡ £ Óñ ˜ л ¢
ƒ º Í ÂÈA  ‘ ÖЕ ø ÓÒØ©¡ £ ÈÉÐç £ ¬ Á¢ ËÄ´ ¨ ÈÝÃÀ¶ ´ ¿ ‚ ¹ ܸ ®¡ £
Ï ÄËÄÔ¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ´ ó Éâ Ì ì Ï Â¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Çï ° ËÔÂÈÉÒú £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¾ÅÔÂÐÁÓÏ £ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £
¶ ¬ Ê®ÔÂÒÒÎ ´ £ ¬ ë · ÖЕ ø Ê¡ £ ¬ ¶ RÊ· Ì ¨ £ ¬ ¼¯ Ùt£ ¬ º ² ÁÖƒ ÉÔº £ ¬ ¼¯ × h
â n· ¨ ¡ £
ʮһ ÔÂÈÉ× ÓË· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ¼º ¼º £ ¬ ÔtÌ ì Ï ÂÒÔÖнyâ nÒ» Øž ™à
ã ~å XÒ» ǧ Πģ ¬ × ¼ÖÁÔª Œš â n¶ þ Øž £ ¬ ÈÔè TÖÁÔª Í ¨ Œš å X• KÓá £
Ê®¶ þ ÔÂÐÁî£ ¬ ´ ó Ë¾Þ r¶ dô ” µ ȼæî I¶ ¼Ë®± O£ ¬ ¼¯ º Ó· À¹ Ù× hÖÎ º Ó¡ £
¼º ÓÏ £ ¬ · ½‡ ø Õä ¿ ÜœØÖÝ£ ¬ ½- Õã × ó Ø©ØÃÁ_Ì û ľƒ º ÒÔ± ø Ó‘ Ö®¡ £
ÊÇš q£ ¬ ¾©ŽŸû • Õý é T˜ ÇÓÐÈËÑÔµ œ¸ £ ¡ £ ÷ ¶ Ö®£ ¬ × Ô · Q¼½ÖÝÈË£ ¬ ¶ í
² » Öª Ëù × ¡ ¡ £
ÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 256¡ ¤
¾í ¶ þ Ê®Î å ± ¾¼oµ Ú¶ þ ʮΠå

» Ý× ÚÈý

ʮһ Äê ´ º Õý ÔÂÒÒî£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¸ ý Éê £ ¬ ½- Õã ÐÐÊ¡ × ó Ø©ØÃ
Á_Ì û ľƒ º ÒÔ± ø Ó‘ · ½‡ ø Õä ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Çå ŒŽµ î ž Ä¡ £
¶ þ Ô£ ¬ Á¢ º þ ÄÏ · ÖÔª Ž› ¸ ®ÓÚŒš ‘ c· ¡ £
Èý Ô¸ ý Ðç £ ¬ Á¢ ɽ– |· ÖÔª Ž› ¸ ®ÓÚµ ÇÖÝ¡ £ ± û ³ ½£ ¬ Í ¢ Ô‡ ß MÊ¿ ° ËÊ®
Èý ÈË£ ¬ Ùn¶ ä ÁЈ D¡ ¢ Î ÄÔÊÖе ȼ° µ Ú¡ ¢ ³ ö Éí Óв î ¡ £ ÈÉÐç £ ¬ Õ÷ ½¨ ŒŽÌ Ž
Í ÁÅí ± ó   ‘ ¶ ˱ ¾Ì ÃÕf• ø £ ¬ ² » ÖÁ¡ £
Ï ÄËÄÔÂÈÉÎ ç £ ¬ ÙZô ”   ‘ ¹ ¤ ² ¿ ÉЕ ø ¡ ¢ ¿ ‚ ÖÎ º Ó· Àʹ £ ¬ ° lÃñ · ò ʮΠå
Èf¡ ¢ ± ø ¶ þ Èf£ ¬ é _º Óº Ï ì ¶ ¹ ʵ À£ ¬ · ² ¶ þ ° Ù° ËÊ®ð NÑY¡ £ ÒÒÓÏ £ ¬ ÓÐÊÂì ¶
Ì «• R¡ £· ⺠Ӟ ^Éñ  ‘ ì ` Ô´ Éñü Ì º ê• úÍ õ¡ £¸ ÄÓÀí ˜ ° ² “ á˾ ‘ Ðû“ á˾¡ £
¶ ¡ ÓÏ £ ¬ ÃÏ Öݵ ØÕð ¡ £ ÐÁá h£ ¬ ŽŸ± Ú° ² “ á ˾ÐUÇõ Ì ï ó Hʲ Óá ¢ ± Pí ˜ ¸ ®ÐU
Çõ Ä« Å« ʲ Óýµ ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ÁTÒÊÖÝ· ÖÔª Ž› ¸ ®¡ £ ܇ ñ {ÐÒÉÏ ¶ ¼¡ £
Î å Ô¼º ÓÏ Ë· £ ¬ ÈÕÓÐʳ Ö®¡ £ ÐÁº ¥ £ ¬ · fÖÝÑý Ù\„ ¢ ¸ £ Í ¨ × ÷ • y£ ¬ Ï Ý
· fÖÝ¡ £ ÈÉÉê £ ¬ Í ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ʶ d³ à ÒÔ± ø Ó‘ „ ¢ ¸ £ Í ¨ ¡ £
Áù Ô£ ¬ „ ¢ ¸ £ Í ¨ Ï ÝÖì ÅV¼° Á_ɽ¡ ¢ ÉÏ ² Ì µ È¿ h¡ £ × ÖÁ_Ì û ľƒ º Ó‘ · ½
‡ ø Õä £ ¬ ± ø ” ¡ £ ¬   ‘ ‡ ø Õä Ëù ˆ Ì ¡ £
Çï Æß Ô± û ³ ½£ ¬ • VÎ ÷ ´ ó Ë®¡ £ Ãü ´ ó Ë¾Þ rÇä ß _× RÌ û ÄÀß ƒ ¡ ¢ ½- Õã ÐÐ
Ê¡ …¢ Öª Õþ Ê· ®ˆ Ì ¾´ ÕÐÖI· ½‡ ø Õä ¡ £
° ËÔ¶ ¡ á hË· £ ¬ ÖÐÅdµ ØÕð ¡ £ Î ì Òú £ ¬ ¼ÀÉç ð ¢ ¡ £ ± û Ðç £ ¬ Ê’ ¿ hÑý Ù\
Ö¥ Âé Àî µ È× ÷ • y£ ¬ Ï ÝÐì ÖÝ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ ܇ ñ {ÖÁ× ÔÉÏ ¶ ¼¡ £ Á_Ì ï Ñý Ù\Ðì ‰ÛÐÂÔª Ê· ¡ ¤ 257¡ ¤

Ýxµ È× ÷ • y¡ £
¾ÅÔÂÈÉ× Ó£ ¬ ¶ RÊ· ´ ó · ò Ò² Ï ÈÌ û ľƒ º Öª ˜ ÐÃÜÔº Ê£ ¬ ÅcÐlÍ õ Œ’ • Ø
º Ï ± ø Ó‘ º ÓÄÏ Ñý Ù\¡ £ ÈÉÐç £ ¬ • U¸ ß û • Í õ ÃÔ˼± O¶ ä ƒ º Ö» £ ¬ ÒÔÇ° Í õ µ ܲ ®
î † Ì û ľƒ º Òu¸ ß û • ‡ ø Í õ ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ „ ¢ ¸ £ Í ¨ Ï ÝÈê ŒŽ¸ ®¼° ¹ â ¡ ¢ Ï ¢ ¶ þ ÖÝ¡ £
Ðì ‰ÛÝxÏ Ýü SÖÝ· ¡ £
¶ ¬ ʮԼº î£ ¬ ÓÐÊÂì ¶ Ì « • R¡ £ ¹ ï Î ´ £ ¬ Öª ˜ ÐÃÜÔº ÊÂÀÏ ÕÂÒÔ± ø Ó‘
º ÓÄÏ Ñý Ù\¡ £ ÐÁî£ ¬ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ ÊÂËɉ۷ ÖÊ¡ • ú ŒŽ ¡ £
ʮһ Ô¶ ¡ ËÈ£ ¬ º Ó¹ ¦ ¸ æ³ É£ ¬ ÕÙÙZô ” Èë ³ ¯ £ ¬ ÊÚ¼¯ Ùt´ ó ŒWÍ Á£ ¬ Ó
Ó ÊÀÒu´ ð Øݺ ± ¡ £ ÊÇÔ£ ¬ Ðì ‰ÛÝxÙÔÌ – Ì ì Í ê ‡ ø » ʵ Û£ ¬ ½¨ Ôª ÖΠƽ¡ £
Ê®¶ þ Ô± û Ðç £ ¬ ÖÎ • ø ÊÌ ¶ RÊ· ž õ ¹ ÅŒOÁ¼˜ E  ‘ ÖЕ ø …¢ Öª Õþ Ê¡ £ ÐÁ
á h£ ¬ Ò² Ï ÈÌ û ľƒ º Ñ}ÉÏ ² Ì ¿ h£ ¬ « @Ù\Œ¢ í nÒ§ ƒ º £ ¬ ÕDÖ®¡ £ Ê®¶ þ Äê ´ º Õý
ÔÂÎ ì Éê £ ¬ Öñ ɽÙ\ÃÏ º £ ñ RÏ ÝÏ å ê – · ¿ ‚ ¹ ܲ ñ ÃCËÀÖ®¡