Tuy n t p 300 B t Đ ng Th c Hay

T

Các Di n Đàn Toán H c Trên Th Gi i
Nguy n Vi t Anh Ngày 16 tháng 7 năm 2005

1

1. Posted by StRyKeR Cho x, y, z là các s không âm th a mãn x + y + z = 1. Ch ng minh r ng : xn y + y n z + z n x ≤ 2. Posted by manlio Cho x1 , x2 , . . . , xn là các s th c dương nh hơn 1. Ch ng minh r ng : (x1 + x2 + . . . + xn + 1)2 ≥ 4(x2 + x2 + .... + x2 ) n 2 1 3. Posted by manlio Cho x1 , x2 , . . . , xn là các s th c dương. Ch ng minh r ng : 1 2 n 1 1 1 + + ... + ≤ + + ... + x1 x1 + x2 x1 + x2 + . . . + xn x1 x2 xn 4. Posted by hxtung Tìm h ng s k, k t t nh t sao cho k≤ v w x y z + + + + ≤k v+w w+x x+y y+z z+v nn (n + 1)n+1

v i m i s th c v, w, x, y, z 5. Posted by pcalin Ch ng minh v i x, y, z > 0 b t đ ng th c sau đúng: (x + y + z) 6. Posted by Mitzah Ch ng minh b t đ ng th c sau cho m i tam giác ABC bc cos A + ca cos B + ab cos C ≥ 2r a sin A + b sin B + c sin C 7. Posted by georg Ch ng minh r ng 1 2 trong đó n > 1 2
n−1

1 1 1 + + ≥1+ x y z

1+

(x2 + y 2 + z 2 )

1 1 1 + 2+ 2 2 x y z

≤ x2n + (1 − x2 )n ≤ 1

8. Posted by Maverick Tam giác ABC th a mãn sin A sin B sin C = 1 . Ch ng minh khi đó ta có : 3 p3 + Sr + abc > 4R2 p 9. Posted by Lagrangia Cho các s th c dương a, b, c, x, y, z th a mãn a + c = 2b và đ t A= B= C= Ch ng minh r ng max A, B, C ≥ 1 10. Posted by vineet Ch ng minh b t đ ng th c sau cho a, b, c > 0 : (2a + b + c)2 (a + 2b + c)2 (a + b + 2c)2 + 2 + 2 ≤8 2a2 + (b + c)2 2b + (c + a)2 2c + (a + b)2 11. Posted by treegoner Cho ABC là tam giác nh n. Ch ng minh r ng: tan √ √ A B C √ + tan + tan ( coth A coth B + coth B coth C + coth C coth A) ≤ 3 2 2 2 ax + by + cz az + by + cx ay + bz + cx ax + bz + cy az + by + cx ay + bz + cx

12. Posted by DusT Cho tam giác ABC. Ch ng minh r ng 2R E1 ≤ r E2 trong đó E1 = 1 1 1 + + sin A sin B sin C E2 = sin A + sin B + sin C

3

13. Posted by Reyes Cho a, b, c > 0. Ch ng minh r ng a3 + a3 + (b + c)3 14. Posted by Maverick Cho a, b, c, d > 0 ,đ t E = √ 4 b3 + b3 + (c + a)3 c3 ≤1 c3 + (a + b)3

abcd. Ch ng minh r ng

a + d2 c + a2 b + c2 d + b2 + + + ≥ 4(1 + E) b d a c 15. Posted by Alexander Khrabrov Cho 0 ≤ bk ≤ 1 v i m i k và a1 ≥ a2 ≥ . . . an ≥ an+1 = 0 Ch ng minh r ng
n

P
ak b k ≤
k=1

n i=1 bi

+1

ak
k=1

16. Posted by Lagrangia Cho tam giác ABC nh n. Ch ng minh r ng cos A + cos B + cos C < sin A + sin B + sin C 17. Posted by galois Ch ng minh trong m i tam giác ABC ta có b t đ ng th c cos A−B B−C C −A 3A 3B 3C + cos + cos ≥ sin + sin + sin 2 2 2 2 2 2

18. Posted by Valentin Vornicu Cho 3 s a, b, c th a mãn đi u ki n a2 + b2 + c2 = 9. Ch ng minh r ng 2(a + b + c) − abc ≤ 10 19. Posted by Michael Cho 3 s th c dương a, b, c th a mãn a + b + c = 1. Ch ng minh r ng a2 b2 c2 3 + 2 + 2 ≥ b2 + 1 c + 1 a + 1 2 4

20. Posted by hxtung Cho x1 , x2 , . . . , xn là các s th c n m trong [0, 1 ]. Ch ng minh r ng 2 1 −1 x1 21. Posted by hxtung Cho a, b, c là các s th c và n là s t nhiên. Ch ng minh r ng 1 1 1 + + ··· + < a + b a + 2b a + nb 22. Posted by hxtung Ch ng minh r ng v i các s th c dương x1 x2 . . . xn th a mãn x1 x2 . . . xn = 1 b t đ ng th c sau x y ra 1 1 1 + + ··· + ≤1 n − 1 + x1 n − 1 + x2 n − 1 + xn 23. Posted by Mitzah Ch ng minh r ng √ 2n + 1 − √ 2n + √ 2n − 1 − · · · − √ 2+1> 2n + 1 2 n a(a + b) 1 1 n − 1 ... −1 ≥ −1 x1 x1 x1 + x2 + . . . + xn
n

24. Posted by hxtung Cho x, y, z là các s th c n m trong [−1, 1]. Ch ng minh r ng 1 1 + ≥2 (1 − x)(1 − y)(1 − z) (1 + x)(1 + y)(1 + z) 25. Posted by hxtung Cho x, y, z là các s th c dương th a mãn x + y + z = 3. Ch ng minh r ng √ √ √ x + y + z ≥ xy + yz + zx 26. Posted by keira-khtn Ch ng minh r ng 2x2 2y 2 2z 2 + 2 + 2 ≤1 2x2 + (y + z)2 2y + (z + x)2 2z + (x + y)2 5

b. Posted by Lagrangia Cho x1 . Posted by hxtung Cho x. Posted by georg Cho tam giác ABC.27. Posted by billzhao Cho tam giác ABC. x4 . c b c a + + ≤1 a + 2b + c b + 2c + a c + 2a + b 32. x3 . Posted by Maverick Cho a. Ch ng minh r ng (x1 + x2 + x3 + x4 + x5 )2 ≥ 4(x1 x2 + x2 x3 + x3 x4 + x4 x5 + x5 x1 ) 33. b. Ch ng minh r ng sin 2A + sin 2B + sin 2C ≤ sin A + sin B + sin C 30. Ch ng minh r ng √ √ √ 5(x + y + z) + 18 ≥ 8( xy + yz + zx) 31. Ch ng minh r ng m a m b m c ≥ ra rb rc 28. c > 0 th a mãn 3(a + b + c) ≥ ab + bc + ca + 2 Ch ng minh r ng a + bc b + ca c + ab + + ≥ 2 3 5 6 3 3 3 √ √ √ abc( a + b + c) 3 . z là các s th c dương th a mãn x + y + z + 2 = xyz. y ta có b t đ ng th c sau xy + y x > 1 29. x5 > 0. x2 . Posted by Mitzah Ch ng minh b t d ng th c sau cho m i s dương a. Posted by alekk Ch ng minh r ng v i m i s th c dương x. y.

d là các c nh c a m t t giác l i. Ch ng minh r ng √ √ 4 3 S ≤ p + abcd 37. Posted by hxtung Cho các s th c x1 ≥ x2 ≥ . Posted by Maverick Cho a. |xn | Ch ng minh r ng x1 = d và (x − x1 )(x − x2 ) · · · (x − xn ) ≤ xn − dn v i m i s th c x ≥ d T ≥ 6 3 R √ 4 ≥ H 4 7 . Posted by Lagrangia Cho a. c. b. . . Posted by hxtung V i các s th c không âm a. c > 0. . . b. ≥ xn và th a mãn (x1 )k + (x2 )k + · · · + (xn )k ≥ 0 v i m i s nguyên dương k.34. b. c. Ch ng minh r ng √ √ a3 + b 3 b 3 + c 3 c 3 + a3 2 √ + + ≥ ( ab + bc + ca)2 c a b 3 38. . d ta đ t S =a+b+c+d T = ab + ac + ad + bc + bd + cd R = abc + abd + acd + bcd H = abcd Ch ng minh r ng S ≥ 4 35. . Posted by Maverick Ch ng minh trong m i tam giác ta có b t đ ng th c a(hb + hc ) + b(hc + ha ) + c(ha + hb ) ≥ 12S 36. Đ t d = max |x1 |.

b. Ch ng minh r ng √ 1 1 1 3 17 a2 + + b2 + + c2 + ≥ b+c c+a a+b 2 42. Posted by hxtung Cho các s th c dương a. Ch ng minh r ng abc + bcd + cda + dab ≤ 40. y. xn và y1 .Đ t √ √ A = ( a + b)2 √ √ 3 3 a + a2 b + ab2 + b B= 4 √ a + ab + b C= 3 A≤B≤C 3 3 1 + 176abcd 27 min (xi yj . yn là các s th c dương. yi yj ) ≤ 41. y2 . Ch ng minh r ng min (xi xj . Posted by keira-khtn V i x1 . Posted by hxtung Cho các s th c dương a. . c > 0. Ch ng minh b t đ ng th c (a2 b + b2 c + c2 a)(ab2 + bc2 + ca2 ) ≥ abc + 43. . Posted by Myth Cho x. d có t ng b ng 1. x2 . Posted by Maverick Cho a. . b. . Posted by Maverick Cho a. xj yi ) (a3 + abc)(b3 + abc)(c3 + abc) y+ √ 4 z≥ 32 √ xyz Ch ng minh r ng 8 . . . b > 0. . c th a mãn a + b + c ≥ 6. . Ch ng minh r ng x+ 44. b. c.39. z > 0.

Ch ng minh r ng 3(x2 − x + 1)(y 2 − y + 1)(z 2 − z + 1) ≥ (xyz)2 + xyz + 1 46. Posted by alekk Cho a. Ch ng minh r ng √ √ √ √ b+c √ b + c( a + b + a + c) ≥ + ab + ac 2 50. c > 0 và n là s t nhiên l n hơn 2. Posted by Lagrangia Cho tam giác ABC th a mãn A ≤ B ≤ C ≤ π 2 và B ≥ π . c > 0. Posted by Lagrangia v i x = kπ Cho a. c là các s th c nh hơn 1. Posted by Arne Ch ng minh b t đ ng th c cosec π π π π + cosec + · · · + cosec n−1 ≤ cosec n 2 4 2 2 1 sin x luôn đúng v i m i s nguyên dương n. Posted by hxtung Ch ng minh b t đ ng th c sau cho m i s th c a. Posted by hxtung Cho x. Posted by alekk Cho a. Trong đó cosec(x) = 51. y. z là cá s th c dương. c (a + b − c)2 (b + c − a)2 (c + a − b)2 ≥ (a2 + b2 − c2 )(b2 + c2 − a2 )(c2 + a2 − b2 ) 47. b.45. b. Ch ng minh r ng 3 mb ≥ ha 48. Ch ng minh r ng n−1 n (a + bn ) + cn ≥ nabc 2 a+b 2 n−3 9 . b. Ch ng minh r ng a2 + b 2 + c 2 ≤ a2 b + b 2 c + c 2 a + 1 49. b.

x2 . . Posted by alekk Cho x. . Posted by Maverick Cho các s dương a1 . bn . . . an và b1 . Ch ng minh r ng x2 + x2 + · · · + x2 ≥ 1 2 n 55. . . b2 . c th a mãn ab + bc + ca = 1. . y. c > 0 và th a mãn abc = 1. . Ch ng minh r ng a1 + a2 + · · · + an b1 + b2 + · · · + bn 57.52. a2 . . b. x2 . z > 0. Posted by Maverick Cho các s th dương x1 . Posted by Maverick Cho a. Posted by Maverick Cho các s th c dương a. Ch ng minh r ng a b c + + ≥a+b+c c a b 54. . . xn th a mãn x1 + x2 + · · · + xk ≤ √ k x1 + x2 + · · · + xn n x1+x2+···+xn v i m i s k nguyên dương nh b ng n. Ch ng minh r ng x1 x1 x2 x2 · · · xn xn ≥ 53. . . . Posted by hxtung Cho dãy s x1 . xn . b. Ch ng minh r ng y3 z3 x+y+z x3 + 2 + 2 ≥ 2 + y2 2 2 x y +z z +x 2 b1 +b2 +···+bn 1 4 1+ 1 1 + ··· + 2 n a b c 3 +√ +√ ≤ 2 2 2 2 1+a 1+b 1+c ≥ a1 b1 b1 a2 b2 b2 ··· an bn bn 10 . . . Ch ng minh r ng √ 56.

. . . Ch ng minh r ng 1 + ab2 1 + bc2 1 + ca2 18 + + ≥ 3 3 3 3 c a b a + b3 + c 3 11 . 62. a2 . an ta có b t đ ng th c 1+ a2 1 a2 1+ a2 2 a3 ··· 1 + an 1 a1 ≥ (1 + a1 )(1 + a2 ) · · · (1 + an ) b2 b2 2 + · · · + n ≥ 2b1 (b2 + · · · + bn ) a1 an−1 60. . a2 . b2 . Posted by Maverick Cho a. . . x2 . x. bn là các s th c. . . y. c > 0 th a mãn abc = 1. Posted by cezar lupu Cho hàm s f : R → R th a mãn f (x) + f (y) ≤ 2 − |x − y| v i m i s th c x. b. Ch ng minh r ng f (x) ≤ 1 v i m i s th c x. Posted by Cho các s a1 . Posted by manlio Ch ng minh r ng v i các s th c dương a1 . . . xn là các s th c n m trong kho ng 0. π sao cho 2 tan x1 + tan x2 + · · · + tan xn ≤ n Ch ng minh r ng 1 sin x1 sin x2 · · · sin xn ≤ √ 2n 63. Ch ng minh b t đ ng th c b2 + 1 59. . . . .58. Posted by Moubinool Ch ng minh r ng (a + b + c)3 a3 b 3 c 3 + + ≥ x y z 3(x + y + z) v i m i s th c dương a. . b. c. z 61. y. Posted by hxtung Cho x1 . an−1 > 0 th a mãn a1 + a2 + · · · + an = 1 và b1 . .

2 và th a 2 +2yz yy 2 +2zx zz 2 +2xy ≥ (xyz)xy+yz+zx a1 + a2 + · · · + an = 1 Ch ng minh r ng 1 −1 a1 67. y. d th a mãn ab + bc + cd + da = 1. an ta có b t đ ng th c a1 a2 an n + + ··· + > a2 + a3 a3 + a4 a1 + a2 4 68. Ch ng minh r ng a3 b3 c3 d3 1 + + + ≥ b+c+d a+c+d a+b+d a+b+c 3 69. Posted by Maverick 1 Cho các s th c a1 . a2 . Posted by hxtung Ch ng minh r ng v i m i s th c dương a1 .y = R 2R 1 − 1 ··· a2 1 −1 an ≥ (n2 − 1)n √ √ √ x( 6 + 2 − x) 12 . an n m trong kho ng 0.64. Posted by Maverick Cho các s th c dương a. Ch ng minh r ng xx 66. Posted by hxtung Cho tam giác ABC. Đ t x= Ch ng minh r ng y≥ r a+b+c . a2 . c. Ch ng minh r ng a2 − b 2 b 2 − c 2 c 2 − a2 + + ≥ 3a − 4b + c c a b 65. · · · . · · · . Posted by Maverick Cho x. b. Posted by Maverick Cho a ≥ b ≥ c ≥ 0. z ≥ 1.

n là các s nguyên dương th a 1 < k ≤ n và x1 . a3 . . xk là k s nguyên dương có t ng b ng tích 13 . x2 . x2 . z > 0 th a xyz = 1. . b. . c > 0.70. Ch ng minh r ng min (ai − aj ) ≤ 72. . a5 là các s th c có t ng bình phương b ng 1. . Posted by Maverick Cho a. . Posted byorl Cho k. Ch ng minh r ng y3 z3 3 x3 + + ≥ (1 + y)(1 + z) (1 + z)(1 + x) (1 + x)(1 + y) 4 71. Posted by Maverick Cho các s th c dương x1 . Posted by Maverick Cho x. . Ch ng minh r ng 1 1 1 + + ≥2 A B sin 2 sin 2 sin C 2 73. a4 . . Ch ng minh r ng xi xj (x2 + x2 ) ≤ i j 74. xn . Ch ng minh r ng b c 2 2 2 a + + ≥ + − bc ca ab a b c 76. a2 . Posted by Lagrangia Cho tam giác nh n ABC. Posted by hxtung Ch ng minh r ng a2 1 + a1 + a2 2 2 1 10 1 cos A−B 4 + 1 cos B−C 4 + 1 cos C−A 4 ( xi )4 8 + ··· + a1 + a2 + · · · + an n 2 ≤ 4(a2 + a2 + · · · + a2 ) 1 2 n 75. Posted by Arne Cho a1 . y.

c. 2002]. d th a mãn ab + ac + ad + bc + bd + cd = 6. b2 . Gi s r ng a2 + a2 + · · · + a2 = b 2 + b 2 + · · · + b 2 1 2 n 1 2 n Ch ng minh r ng a3 17 a3 a3 1 + 2 + · · · + n ≤ (a2 + a2 + · · · + a2 ) 2 n b1 b2 bn 10 1 78. z > 0. . . b. bn là các s th c dương n m trong kho ng [1001. . . Posted by Charlie Cho các s th c dương a. . Ch ng minh r ng 9(a2 + bc)(b2 + ca)(c2 + ab) ≤ 8(a3 + b3 + c3 )2 81. Ch ng minh r ng (a) sin (b) A B C 4 + sin + sin ≥ sin 2 2 2 3 1 + sin A B C sin sin 2 2 2 A B C sin sin 2 2 2 √ A B C 4 3 cos + cos + cos ≥ cos 2 2 2 3 14 1 + sin . . an và b1 . . n và x1 . c. x2 . y. d. Posted by Maverick Cho x. Ch ng minh r ng a2 + b2 + c2 + d2 + 2abcd ≥ 6 80. . Ch ng minh r ng x x+ (x + y)(x + z) + y y+ y + x)(y + z) + z x+ (z + x)(z + y) ≤1 79. Posted by hxtung Cho tam giác nh n ABC. Posted by hxtung Cho các s a1 . Posted by Charlie Cho các s th c dương a. .(a) Ch ng minh r ng n−1 xn−1 + xn−1 + · · · + xn ≥ kn 1 2 (b) Đi u ki n c n và đ nào c a các s k. xn đ x y ra đ ng th c n−1 n−1 n−1 x1 + x2 + · · · + xn = kn 77. a2 . . b. . .

b. Posted by bugzpodder Cho các s th c dương x. Ch ng minh r ng a+b+c+ 86. Posted by manlio √ 1 3 ≤3+ 9 abc √ a+b+c≥ √ a−1+ √ b−1+ √ c−1 √ Cho các s dương a. c > 0. z th a mãn x + y + z = 1. c th a mãn a3 + b3 + c3 = 1. b. c ≤ 1 và th a mãn 1 1 1 + + =2 a b c Ch ng minh r ng 85. a2 = 1 an+2 + an+1 = 2(an+1 + an ) (a) Ch ng minh r ng t t c các ph n t c a dãy đ u là s chính phương (b) Tìm công th c tư ng minh cho dãy 83. Posted by Maverick Cho a. b. y. Ch ng minh r ng yx2 + zy 2 + xz 2 ≤ 4 27 15 . b.82. Ch ng minh r ng (b + cd)2 (c + ad)2 (a + bd)2 + + ≥ abc a b c 87. Posted by Maverick Cho a. d th a mãn 3 3(d + 1) ≥ a + b + c. c. Ch ng minh r ng 6(b + c) 3(c + a) 2(a + b) + + 3a + 6b + 9c 5a + 2b + 3c 2a + 8b + 6c 84. a1 = 1. Posted by orl Dãy s an đư c đ nh nghĩa như sau a0 = 1. Posted by Bottema Cho các s dương a.

Posted by hxtung Ch ng minh r ng 2 ≤ (1 − x2 )2 + (1 − y 2 )2 + (1 − z 2 )2 ≤ (1 + x)(1 + y)(1 + z) v i các s không âm x. c a2 + bc b2 + ca c2 + ab + + ≥a+b+c b+c c+a a+b 16 . c > 0. Ch ng minh r ng √ 4 3 x(1 − y )(1 − z ) + y(1 − z )(1 − x ) + z(1 − x )(1 − y ) ≤ 9 2 2 2 2 2 2 90. Ch ng minh r ng 2ab 2bc 2ca a b c + + ≥ 2 + 2 + 2 b c a b + ca c + ab a + bc 94. z có t ng b ng 1 89. b. z > 0 thì y+z z+x x+y x y z + + ≥4 + + x y z y+z z+x x+y 92. b. y. Posted by Maverick Cho a. y. Posted by hxtung Ch ng minh b t đ ng th c sau cho các s th c dương a. c 1 1 3 1 + + ≤ a(b + 1) b(c + 1) c(a + 1) 1 + abc) 91. y. Posted by Gil Ch ng minh r ng n u x. Ch ng minh r ng x + y + z ≥ xy + yz + zx 93. Posted by Maverick Cho các s dương x. y. z th a mãn x + y + z + xyz = 4. Posted by Vialli Ch ng minh b t đ ng th c sau cho các s th c dương a. Posted by hxtung Ch ng minh r ng v i các s th c dương x. z th a xy + yz + zx = 1. b.88.

≤ yn . Posted by dreammath Cho a. c là các s th c dương. Posted by Mitzah Ch ng minh r ng v i a. b. c là các s th c dương hãy ch ng minh a2 + 2bc b2 + 2ca c2 + 2ab + 2 + 2 ≥3 b2 + c 2 c + a2 a + b2 100. z2 . . y. c ≥ −1. b. b. ≤ xn và y1 ≤ y2 ≤ . Ch ng minh r ng (x1 − y1 )2 + (x2 − y2 )2 + · · · + (xn − yn )2 ≤ (x1 − z1 )2 + (x2 − z2 )2 + · · · + (xn − zn )2 17 . . . yn . . Ch ng minh r ng 1 + a2 1 + b2 1 + c2 + + ≥2 1 + b + c2 1 + c + a2 1 + a + b2 99. Ch ng minh r ng √ √ √ 2 ab a+b a+b+c 3 3(a + ab + abc) ≤ 8 + a· · a+b 2 3 101. . b. c ≤ 0 ta có 2 a4 + b4 + c4 + abc(a + b + c) ≥ (ab + bc + ca)2 3 97. Posted by Maverick Xác đ nh giá tr c a k đ b t đ ng th c sau đúng v i m i s dương x. . Gi s r ng z1 . Posted by Maverick Cho các s th c x1 ≤ x2 ≤ . c > 0. . zn là m t hoán v c a y1 .95. Posted by manlio Cho a. y2 . Ch ng minh r ng 1 1 1 27 + + ≥ b(a + b) c(b + c) a(c + a) 2(a + b + c)2 98. b. z 2(x3 + y 3 + z 3 ) + 3(3k + 1)xyz ≥ (1 + k)(x + y + z)(xy + yz + zx) 96. Posted by manlio N u a. . . . . . Posted by manlio Cho a.

Posted by manlio Cho các s th c dương a. Posted by manlio Cho ai (i = 1. b. 2. b. Posted by manlio Gi s r ng a. G i p. Posted by manlio 1 Cho các s th c a. Ch ng minh r ng aB + bC + cA ≤ k 2 106. Posted by Myth Cho a. c. s là các s th c dương sao cho pr = qs. . b. Posted by manlio Ch ng minh r ng 1 a 1 + 1 b + 1 c 1 + 1 d ≤ 1 a+c 1 + 1 b+d trong đó a. A. . Ch ng minh r ng 1 1 1 ≥ (3n − 1)3 n n n a b c 104. B. Ch ng minh r ng 1 1 1 3 + + ≤ (1 + a)(1 + b) (1 + b)(1 + c) (1 + c)(1 + a) 2 105. q. Ch ng minh r ng ab + bc + ca ≥ a2 b2 + b2 c2 + c2 a2 + 8abc 103. Posted by bugzpodder Gi s r ng a. . r. Ch ng minh r ng p (a1 + a2 + · · · + as )q ≥ np+q a(1 − 2a) + b(1 − 2b) > c(1 − 2c) 18 . c là các s th c dương có t ng b ng 1 và n là s nguyên dương. c n m trong kho ng 0. b.) là các s th c dương. 2 và th a a + b + c = 1. b. c là các s th c dương và abc = 1. d > 0 107. Ch ng minh r ng 1 1 1 + + ··· + a1 a2 ar 108. c th a mãn a + b + c = 1. C > 0 và a + A = b + B = c + C = k.102. b. c.

2. Ch ng minh r ng k (a1 − a2 )a3 + (a2 − a3 )a4 + · · · + (an − an+1 )an+2 < 113. b. c là các s th c l n hơn 1 và th a abc = 2 2.Ch ng minh r ng 2 a2 − a2 + . Ch ng minh r ng (a + 1)(b + 1)(c + 1) ≥ 8(a − 1)(b − 1)(c − 1) 115. y. Posted by manlio Cho x. y. − an ) ≤ (1 − a1 )(1 − a2 ) · · · (1 − an )(a1 + a2 + · · · + an ) 112.109. . Posted by manlio Cho x. Posted by manlio √ Cho a..) là các s th c th a mãn a1 ≥ b1 ≥ Ch ng minh r ng n(a1 b1 + a2 b2 + · · · + an bn ) ≥ (a1 + a2 + · · · + an )(b1 + b2 + · · · + bn ) 19 a1 + a2 a1 + a2 + · · · + an ≥ ··· ≥ 2 n b1 + b2 b1 + b2 + · · · + bn ≥ ··· ≥ 2 n . Ch ng minh r ng xy + yz + zx ≤ 111. .. Ch ng minh r ng (x2 + y 2 + z 2 )3 ≥ 54x2 y 2 z 2 110.. + a2n−1 ) 1 + 3xyz 4 1 3 114. . .. a2 . .. bi (i = 1. Posted by manlio Cho ai . Posted by manlio Cho a1 ≥ a2 ≥ · · · ≥ a2n−1 ≥ 0 . .. . Posted by Maverick Cho các s th c dương a1 . Posted by manlio Cho 0 < A1 < 1 và ak+1 = a2 v i k = 1. 2. . . Ch ng minh r ng nn+1 a1 a2 · · · an (1 − a1 − a2 − .. + a2 1 2 2n−1 ≥ (a1 − a2 + . z là các s th c dương có t ng b ng 1. z là các s th c dương th a z = x + y. . an có t ng nh b ng 1.

c > 0. Ch ng minh r ng 1 1 1 + + ≤1 1+a+b 1+b+c 1+c+a 120. b. a2 . Ch ng minh b t đ ng th c a b c a+b b+c c+a + + ≤ + + a+c b+a c+a b c a 118. . . c là các s th c dương th a a + b + c = 1. an ta có b t đ ng th c (1 − a1 )(1 − a2 ) · · · (1 − an ) + 1 + a1 + a2 + · · · + an n a1 + a2 + · · · + an n n n ≥ (1 + a1 )(1 + a2 ) · · · (1 + an ) + 1 − 117. . 2. . bi (i = 1. Posted by manlio Cho a. b. . Posted by pcalin Cho a. Posted by manlio V i ai . c. Posted by Arne Cho a1 ≤ a2 ≤ · · · ≤ an . b. . n) là các s th c dương. Ch ng minh r ng a1 a4 + a2 a4 + · · · + an a4 ≥ a2 a4 + a3 a4 + · · · + a1 a4 2 3 1 1 2 n 20 2b + b+c 2c ≤3 c+a . Posted by Maverick Cho các s th c a.116. . . Posted by manlio Ch ng minh r ng v i m i s th c a1 . Ch ng minh r ng (a2 + ab + b2 )(b2 + bc + c2 )(c2 + ca + a2 ) ≥ (ab + bc + ca)3 122. Posted by darij grinberg Cho a. Ch ng minh r ng a2 b 2 an b n (a1 + a2 + · · · + an )(b1 + b2 + · · · + bn ) a1 b 1 + + ··· + ≤ a1 + b 1 a2 + b 2 an + b n a1 + a2 + · · · + an + b1 + b2 + · · · + bn 121. c > 0. Ch ng minh r ng 2a + a+b 119. b.

b. Posted by manlio Cho a. Posted by manlio V i a. Posted by manlio Cho a. c th a mãn a2 + b2 + c2 = 1. Ch ng minh r ng √ a b c + + ≤ 2 1 + bc 1 + ca 1 + ab 127. c là các s th c dương th a mãn a2 + b2 + c2 = 1. c.123. b là các s nguyên dương. c là các s th c dương. Ch ng minh r ng √ ab 5 a4 + b 4 + ≥ 4 (a + b) a+b 8 129. Ch ng minh r ng (a + b)(b + c)(c + a) ≤ 128. b. Posted by manlio Cho a. Posted by manlio Cho các s th c dương a. Ch ng minh r ng a b c + + ≥1 1 + bc 1 + ac 1 + ab 124. b.Ch ng minh r ng x3 a +b +c ≤ + 3abc 2 3 3 3 125. b. c là các s th c và x = a2 + b2 + c2 . Posted by manlio Cho a. Ch ng minh r ng 1 1 1 + + a b c 126. Posted by manlio Cho các s dương a. b. b. c là các s th c dương có tích b ng 1. Ch ng minh b t đ ng th c ab bc ca a b c + + ≥ + + c(c + a) a(a + b) b(b + c) c+a a+b b+c 21 a+b+c 2 6 1 1 9 1 + + ≥ 1+a 1+b 1+c 1 + abc .

130. z là các s th c th a mãn x2 + y 2 + z 2 = 2. . Posted by liyi Cho x. . . . b. Ch ng minh r ng xyz − (x + y + z) ≤ 2 135. b. Ch ng minh r ng √ a bc 1+ 2 1< + ≤ b + c a2 2 133. c llà các s th c dương. Posted by manlio Cho a. x5 . b2n là m t hoán v s p th t b1 ≥ b2 ≥ · · · ≥ b2n Ch ng minh r ng b1 b2 · · · bn + bn+1 bn+2 · · · b2n ≥ a1 a2 · · · an + an+1 an+2 · · · a2n 22 . a2n là t p h p các s dương và b1 . 6 . x6 là các s th c trong đo n 0. y. . x4 . .x2 . b. Posted by liyi Dãy s an th a mãn a1 = 1 an an+1 = n Ch ng minh r ng √ 1 1 1 + + ··· + >2 n−1 a1 a2 an 134. . c là đ dài 3 c nhn c a m t tam giác. a2 . Posted by manlio Gi s a1 . Ch ng minh b t đ ng th c b2 c2 a2 + 2 + 2 ≥1 a2 + 2bc b + 2ca c + 2ab 136.Ch ng minh r ng (x1 − x2 )(x2 − x3 )(x3 − x4 )(x4 − x5 )(x5 − x6 )(x6 − x1 ) 131. Posted by manlio 1 Cho a1 . Posted by manlio Cho a. Ch ng minh b t đ ng th c 5(a2 + b2 + c2 ) ≤ 6(a3 + b3 + c3 ) + 1 132. Posted by manlio Cho a. x3 . . . c là các s th c dương có t ng b ng 1.

b.137. . . Ch ng minh r ng (1 − b)(1 − bc) (1 − c)(1 − ca) (1 − a)(1 − ab) + + ≥0 b(1 + a) c(1 + b) a(1 + c) 140. Posted by Don ‘z[ ]rr[ ]z‘ V i m. c là đ dài c nh c a m t tam giác. Posted by manlio Cho a. . . bn là các s th c dương nh hơn 1.a1 . Posted by Gil Cho a. Posted by manlio Cho n > 1 là s nguyên dưong . y. c > 0. . b. b. Ch ng minh b t đ ng th c 1 a−b b−c c−a + + < a+b b+c c+a 16 142. Ch ng minh r ng a1 b1 1 b y =b+ 1 c z =c+ 1 a + a2 b2 1 + ··· + an bn a1 a2 an + + ··· + 1 − b1 1 − b2 1 − bn ≤ 1 a1 + a2 + · · · + an 139. . an là các s th c dương và b1 . c > 0. . n là các s nguyên dương đ t a= Ch ng minh r ng am + an ≥ m m + n n 141. Ch ng minh r ng (a) x2 + y 2 + z 2 ≥ x5 + y 5 + z 5 + 2(x + y + z)x2 y 2 z 2 mm+1 + nn+1 mm + nn 23 . a2 . Đ t x=a+ Ch ng minh r ng xy + yz + zx ≥ 2(x + y + z) 138. b2 . Posted by manlio V i a. Posted by manlio Cho các s th c dưong x. z th a mãn x3 + y 3 + z 3 = 1. .

Posted by vasc Cho x. a2004 th a mãn 1 1 1 + + ··· + >1 1 + a1 1 + a2 1 + a2004 Ch ng minh r ng a1 a2 · · · a2004 < 1 24 2 3n . c là các c nh c a m t tam giác. Ch ng minh r ng x4 y 4 + y 4 z 4 + z 4 x4 ≤ 3 147. Posted by RNecula Cho a. .(b) 1 1 1 x4 + y 4 + z 4 + 2 + 2 ≥x+y+z+ x2 y z xyz 143. b. . y là các s th c th a mãn 1 ≤ x2 − xy + y 2 ≤ 2. Posted by manlio Ch ng minh r ng n u (ca − ac )2 < 4(ab − ba )(c b − b c) thì ta có b2 − ac > 0 145. c n m trong đo n [0. z là các s th c dương th a mãn x3 + y 3 + z 3 = 3. Ch ng minh r ng (a + b − c)a (b + c − a)b (a + c − b)c ≤ aa bb cc 146. 1]. a2 . . b. Posted by Gil Cho x. Ch ng minh r ng (a) 2 ≤ x4 + y 4 ≤ 8 9 (b) x2n + y 2n ≥ v in≥3 144. Posted by manlio Cho a. y. . Tìm hàng s k nh nh t sao cho b t đ ng th c sau luôn đúng a+b+c (1 − a)(1 − b)(1 − c) ≤ k 1 − 3 148. Posted by manlio Cho a1 .

. n) k n2 (a + b)2 ≤ 4ab C = (a1 − b1 ) + (a2 − b2 ) + · · · + (an − bn ) D = (a1 − bn ) + (a2 − bn−1 ) + · · · + (an − b1 ) Ch ng minh r ng C ≤ D ≤ 2C 154. Posted by manlio 1 1 1 + + ··· + a1 a2 a1980 ≤ 19804 19802 − 1 Cho 0 ≤ a ≤ x1 ≤ x2 ≤ · · · ≤ xn ≤ b. Ch ng minh r ng x2 + y 2 < 1 155. b. Ch ng minh r ng (a1 + a2 + · · · + a1980 ) 151. Posted by manlio Các s th c dương x. . Posted by manlio 1 2 1 1 Cho các s th c a1 . x2 . an là các s th c và đ t bk = a1 + a2 + · · · + ak (k = 1. . Ch ng minh r ng 2(x3 + y 3 + z 3 ) − (x2 y + y 2 z + z 2 x) ≤ 3 25 . Ch ng minh r ng (1 − x1 )(1 − x2 ) · · · (1 − xn ) ≥ 150. · · · . a2 . . y. . Posted by manlio Cho a.149. 2. z < 1. . 1 + 1980 . . . a2 . . x. . a1980 n m trong kho ng 1 − 1980 . y th a mãn x3 + y 3 = x − y. y. Ch ng minh r ng x y z 3 + + ≥ ay + bz az + bx ax + by a+b 153. xn là các s th c dương có t ng nh b ng 2 . Posted by manlio Cho a1 . Posted by manlio 1 Cho x1 . Ch ng minh r ng 1 1 1 (x1 + x2 + · · · + xn ) + + ··· + x1 x2 xn 152. . Posted by malio Cho các s 0 < x. z là các sôd thưvj dương . .

. Posted by Mitzah Tìm s th c dương n ≥ 2 sao cho b t đ ng th c sau đúng v i m i s th c dương a. . Posted by Gil Cho các s dương x. xn th a mãn 1 1 1 + + ··· + =1 x1 + 1 x2 + 1 xn + 1 Ch ng minh r ng √ x1 + √ x2 + · · · + √ 1 1 1 xn ≥ (n − 1) √ + √ + · · · + √ x1 x2 xn 159. z ta có √ √ x y z +√ +√ ≤k· x+y+z x+y y+z z+x 26 3ab + 1 4 4 3 . Posted by hxtung Cho các s th c x1 . b. . y. x2 . Posted by manlio Cho các s th c dương a. Ch ng minh r ng 1≤ (a2 + a2 + · · · + a2 )(b2 + b2 + · · · + b2 ) 1 1 2 n 1 2 n ≤ 2 (a1 b1 + · · · + an bn ) 4 AB + ab ab AB 2 b+ √ c ≥ (abc)1/n 158. b > 0. Ch ng minh r ng a4 + b 4 + 3 ≥ a + b + 3 160. . Posted by Fedor Bakharev Tìm h ng s k nh nh t sao cho v i m i s th c dương x.156. y. z th a mãn x + y + z = 1 Ch ng minh r ng x y z 36xyz + + ≥ xy + 1 yz + 1 zx + 1 13xyz + 1 161. b. Posted by manlio Cho a ≤ a1 ≤ a2 ≤ · · · ≤ an ≤ A và b ≤ b1 ≤ b2 ≤ · · · ≤ bn ≤ B v i a. c a+ 157.

Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c b c d a + + + bcd + 1 cda + 1 dab + 1 abc + 1 166. Ch ng minh r ng √ 3 3 − 8(a2 + b2 + c2 ) 3 √ √ √ √ 3 3abc ≥ 1 − 2a 1 − 2b 1 − 2c ≥ 163. Posted by Gil Cho 0 ≤ a. . c. c. z ta có b t đ ng th c x2 167. Ch ng minh r?ng a+ 1 −1 b b+ 1 1 −1 + b+ −1 c c c+ 1 1 −1 + c+ −1 a a a+ 1 −1 ≥3 b 1 1 1 9 + 2 + 2 ≥ 2 2 2 + xy + y y + yz + z z + zx + x (x + y + z)2 + 1 a2 (a3 + 1) + ··· + 1 an (a1 + 1) ≥ n 2 168. Posted by Gil Cho a. b. . . b. c < 1 2 và a + b + c = 1. y. an th a mãn a1 a2 · · · an = 1. b. Posted by Gil Ch ng minh r ng v i m i s th c dương x. c là các s th c l n hơn − 3 và có t ng l n hơn 1. Ch ng minh r ng abcd (1 − a)4 + (1 − b)4 + (1 − c)4 + (1 − d)4 ≤ (1 − a)(1 − b)(1 − c)(1 − d)(a4 + b4 + c4 + d4 ) 164. Posted by harazi 1 Cho 0 < a. Ch ng minh r ng 1 a1 (a2 + 1) 165. d ≤ 2 . a2 . . Ch ng minh r ng 4 a2 a b c 9 + 2 + 2 ≤ +1 b +1 c +1 10 27 .162. b. d ≤ 1. Posted by Dapet Cho các s th c dương a1 . Posted by manlio Cho các s 0 < a. c là s th c duong. b. Posted by harazi Cho a.

c là các s th c dương. c là s th c duong th a mãn abc = 1. b. y th a mãn 0 ≤ x − y ≤ x + y ≤ 1 76 135 . 1] th a mãn f (0) = 0.169. Ch ng minh r ng ab2 + bc2 + ca2 ≥ ab + b + c + ca 171. b. f > 0 th a mãn a + b + c + d + e + f = 1 và ace + bdf ≥ b t đ ng th c 1 abc + bcd + cde + def + ef a + f ab ≤ 36 170. d. Ch ng minh r ng 3(a + bc+) ≥ (a + b + c + 3abc) 173. Posted by manlio Cho a. Posted by manlio Cho 0 < a < b < c < 1. Ch ng minh r ng a4 + b4 + c4 + (ab + bc + ca)(a2 + b2 + c2 ) ≥ 4(a2 b2 + b2 c2 + c2 a2 ) 172. Posted by Gil 6(a + b + c) Ch ng minh b t đ ng th c sau cho m i s th c duong a. b. Posted by manlio Cho a. b. Posted by Namdung Hàm s f tăng nghiêm ng t trong kho ng [0. c. Ch ng minh r ng √ √ √ a2 + 1 + b 2 + 1 + c 2 + 1 ≥ 175. d a a+b 2 + b b+c 2 + 28 c c+d 2 + d d+a 2 ≥1 . f (1) = 1 f (x+y)−f (x) f (x)−f (x−y) 1 . Posted by harazi Cho a. c là s đo các c nh tam giác. 108 Ch ng minh 1 1 1 + + 1+a 1+b 1+c ≤ 2 v i m i x. e. c. b. Posted by manlio Cho a. 1 Ch ng minh r ng f ( 3 ) ≤ 174.

x. Posted by manlio Cho a. Posted by Tung Lam Cho a. Posted by manlio Ch ng minh r ng v i m i s nguyên dương n ta có 4 5 (n + 1)2n ≥ 2(n 3 + n )n 3 a+b c c 1+ a+c b b 1+ b+c a a 178. z là các s th c ta có b t đ ng th c 2(x2 + y 2 + z 2 )3 ≥ (x + y + z)(x2 + y 2 + z 2 ) − 2xyz 29 . Ch ng minh r ng √ a2 − b2 − c2 ≥ 2 2abc 183. Posted by Namdung Cho x. c. y. Posted by harazi Ch ng minh v i a. Ch ng minh r ng a2 + b2 ≥ 2 180. d. Posted by Arne Cho a. b. Ch ng minh r ng (a + b)(b + c)(c + a)(a + 1)(b + 1)(c + 1) ≥ abc(3 − a)(3 − b)(3 − c) 179. y. e là các s th c cùng d u. c là nh ng s th c dương th a mãn a + b + c = 1. Ch ng minh b t đ ng th c (a − b)(a − c)(a − d)(a − e) + (b − a)(b − c)(b − d)(b − e) + (c − a)(c − b)(c − d)(c − e) +(d − a)(d − b)(d − c)(d − e) + (e − a)(e − b)(e − c)(e − d) ≥ 181. z là nh ng s th c dương ta có a(y + z) b(x + y) c(x + y) xy + yz + zx + + ≥3 b+c c+a a+b x+y+z 182. c là s th c dương. b. Ch ng minh r ng 3a+b+c ≥ 1 + 177.176. Posted by manlio Cho a. c > 0 th a mãn a − b − c ≥ abc. b. Posted by manlio Cho a. b. b > 0 th a mãn a2006 + b2005 = a2004 + b2003 . b. c.

Posted by manlio Ch ng minh r ng trong tam giác ABC ta có b t đ ng th c p4 a b + b c + c a ≥ 12S + 108 2 2 2 2 2 2 2 b2 + 1 + 2 c2 + 1 ≤a+b+c 2 189. 186. b. Ch ng minh r ng (a2 + 1)(b2 + 1)(c2 + 1) ≥ (a + 1)(b + 1)(c + 1)(abc + 1).184. b. b. Ch ng minh r ng √ a2 + b2 + c2 + d2 + ac + bd ≥ 3 185. c. c. Posted by harazi Cho a. Ch ng minh r ng b 2 − a2 a2 − c 2 c 2 − b 2 + + ≥0 c+a b+c a+b 190. Posted by Namdung Cho a. Posted by harazi Ch ng minh r ng n u a. Posted by manlio Cho a. c là các s th c dương có t ng b ng 1 hãy ch ng minh ab 5 4 + bc 5 4 + ca 5 4 ≤ 1 4 30 . c > 0. Posted by Arne Cho a. Ch ng minh r ng (b + c − a)2 (c + a − b)2 (a + b − c)2 3 + + ≥ 2 + a2 2 + b2 2 + c2 (b + c) (c + a) (a + b) 5 187. Posted by StRyKeR N u a. c là các s th c dương. b. d > 0 th a mãn abc + bcd + cda + dab = a + b + c + d thì a2 + 1 + 2 188. b. b. d là nh ng s th c dương th a mãn ad − bc = 1. c > 0.

Ch ng minh r ng 2(xy + yz + zx) ≤ x3 + 1 y 3 + 1 z 3 + 1 + + z3 y3 x3 √ 1 − x2 1 − y2 31 . Ch ng minh r ng 1 1 27 1 + + ≤ 1 + ab 1 + bc 1 + ca 8 194. z > 0 th a mãn x + y + z = 3. y. y.191. z là các s th c dương th a mãn x + y + z = 1. Ch ng minh r ng ax + by + cz + 2 (xy + yz + zx)(ab + bc + ca) ≤ a + b + c 193. Posted by manlio Cho a > b > c và ab + bc + ca = abc. b. Ch ng minh r ng 4 1 4 1 + ≤ + 2 c (a − b)b (b − c)c 3 192. c và x. Posted by manlio Cho a. Posted by Lagrangia N u 0 < y ≤ x < 1 hãy ch ng minh x 1+x− ≤ y 1+y− 195. c là các s th c th a mãn (a) a + b + c > 0 (b) ab + bc + ca > 0 (c) abc > 0 Ch ng minh r ng a > 0 196. Posted by Maverick Cho x. c là các s th c dương th a mãn a + b + c = 1. b. Posted by manlio Cho a. b. Posted by manlio Cho a.

Ch ng minh r ng 1 + b + · · · + bn−1 1 + a + · · · + an−1 < 1 + a + · · · + an 1 + b + · · · + bn 202. z > 0 b t đ ng th c sau x y ra x+y + z 199. Posted by Lagrangia Ch ng minh r ng n u x. Ch ng minh r ng 2a3 b3 + a3 + b3 ≥ a2 b2 (a + b) + ab(a2 + b2 ) 200. Posted by Lagrangia Cho a. y.197. c > 0. c > 0 th a mãn a10 b15 + b10 c15 + c10 a15 = a6 b6 c6 Ch ng minh r ng a35 + b35 + c35 < 198. b. Posted by Lagrangia Cho a > b > 0. Ch ng minh r ng ax + by ≤ (ax2 + by 2 )(a + b) 32 (x − z)(y − z) ≤ √ xy y+z + x z+x ≥2 y x + y+z y + z+x z x+y 108 3125 . Posted by Lagrangia Cho a. Posted by Lagrangia Cho a ≥ b ≥ c ≥ 0. Ch ng minh r ng a3 + b3 + c3 ≥ a2 (2c − b) + b2 (2a − c) + c2 (2b − a) 201. b là các s th c dương. b > 0 và x. b. Posted by Lagrangia Cho a. Posted by harazi Cho a. Ch ng minh r ng (x + z)(y + z) + 203. y là các s th c.

) n+1 2 210. y2 . Ch ng minh r ng x+y + x+z 209. Posted by Lagrangia Cho a. Posted by manlio Cho x1 ≥ x2 ≥ · · · ≥ xn và y1 . . Posted by Lagrangia Ch ng minh r ng v i x ∈ [0. Ch ng minh r ng a3 + b3 + c3 ≥ a(b − c)2 + b(c − a)2 + 3abc 206. b. Posted by Lagrangia N u a1 ≤ a2 ≤ · · · ≤ an v i n ≥ 2 hãy ch ng minh a1 + a2 + · · · + an an ≥ min(a1 . . .204. c là các c nh c a m t tam giác. Ch ng minh r ng (coth B)2 ≥ coth A coth C 207. a2 . z > 0. y. · · · . Ch ng minh b t đ ng th c an − a2 a1 − a3 a2 − a4 + + ··· + ≥0 a2 + a3 a3 + a4 a1 + a2 208. Ch ng minh r ng (a + b + c − d)(b + c + d − a)(c + d + a − b)(d + a + b − c) ≤ 8(a2 d2 + b2 c2 ) 205. d là các s th c. c. Posted by Lagrangia Cho a. Posted by Lagrangia Cho a1 . an > 0 v i n ≥ 3. Posted by Lagrangia Cho a. b. Posted by nickolas Trong tam giác ABC ta có 2b2 = a2 + c2 . 1] ta có 1+ 211. yn là các s th c dương th a 33 x x x2 √ − ≤ 1+x≤1+ 2 8 2 y+z x+z ≤ √ x+y yz .

. Posted by Namdung Cho a. . . n ∈ N = 0 và √ 23 > m n hãy ch ng minh √ √ m 6−1 23 − > n mn 216. y 1 y2 · · · yn ≤ x1 x2 · · · xn Ch ng minh r ng y1 + y2 + · · · + yk ≥ x1 + x2 + · · · + xk (k = 1.. b. Ch ng minh r ng 4(a + b + c)(a2 + b2 + c2 ) < 2(a3 + b3 + c3 ) + (a + b + c)3 + 2(a2 + b2 + c2 ) 2 217. a2 ..... c > 0. Hãy ch ng minh abc + bcd + cda + dab + 173 ≤ 2abcd 214. . Posted by Lagrangia Cho m. Posted by Lagrangia Cho a. . y. an là các s th c dương có t ng b ng 1 34 3 . Posted by harazi Tìm giá tr l n nh t c a a1 (a1 + 4a2 )(a1 + a2 + 9a3 ) · · · (a1 + a2 + · · · + n2 an ) trong đó a1 . Posted by nickolas Ch ng minh trong m i tamm giác ABC ta có 1 1 1 4 + 2+ 2 ≥ 2 a b c 9r(4R + r) 213. n) 212. d là các s nguyên t phân bi t. c. Posted by Lagrangia Ch ng minh r ng v i a. . . b. z > 0 ta có (x + y)3 + (y + z)3 + (z + x)3 ≥ 21xyz + x3 + y 3 + z 3 215. 2.y 1 ≥ x1 y 1 y2 ≥ x1 x2 . .

Posted by Lagrangia N u a ≥ b ≥ |x| ch ng minh r ng √ √ √ √ √ a−b+ a+b≤ a−x+ a+x≤2 a 221. . y) = x2 + y 2 + x2 + (y − 2)2 + (x − 2)2 + y 2 + (x − 2)2 + (y − 2)2 224. . c < 1. . Tìm giá tr l n nh t c a hàm s E(x. Posted by manlio Cho 0 < a. Posted by Lagrangia Cho x. b. Posted by Lagrangia Cho n ∈ N v i n ≥ 2. Posted by nickolas Ch ng minh r ng trong m i tam giác ABC ta có ma + mb + mc + min(a. b. y. Posted by manlio Cho n là s t nhiên l n hơn 3. . Posted by Lagrangia Cho x. c) ≤ la + lb + lc + max(a. Ch ng minh v i m i s th c dương a1 . y ∈ R. Posted by Lagrangia Ch ng minh r ng v i x ∈ 0. z ≥ − 1 và x + y + z = 1. Ch ng minh r ng 4 √ √ 4x + 1 + 4y + 1 + 4z + 1 ≤ 5 219. b. Ch ng minh r ng a2 + b 2 + c 2 ≤ a2 b + b 2 c + c 2 a + 1 35 . an ta có a1 + a2 a2 + a3 an + a1 a1 + a2 + a3 a2 + a3 + a4 an + a1 + a2 √ √ √ · ··· ≤ · ··· 2 2 2 2 2 2 2 2 2 223. π ta có 2 sin x 3 3 cos x ≤ ≤ 1 + 2 cos x x 4 − cos x 220. a2 . Ch ng minh r ng n n+ √ n n+ n n− √ n √ n≤2nn 222.218. c) 225.

b. z ta có ax + by + cz 4S 231. c. Ch ng minh r ng (abc + xyz) 1 1 1 + + ≥3 ay bz cx 36 ma − ha 2 2 1 1 1 +√ ≥1 +√ 1 + 8y 1 + 8x 1 + 8z 5 8 ≥ yz zx xy + + bc ca ab . Ch ng minh v i m i s th c dương x. Posted by harazi Ch ng minh r ng v i a.226. x. Posted by manlio Ch ng minh r ng ≥ 16a2 b2 c2 d2 (a + b + c + d)4 3(a2 + b2 + c2 ) ≥ 4 (ha )2 + (hb )2 + (hc )2 228. c. b. Posted by Valiowk Cho a. c ∈ R th a mãn 1 1 1 + + =2 2 2 1+a 1+b 1 + c2 Ch ng minh r ng abc(a + b + c − abc) ≤ 230. z > 0 th a xyz = 1. z là các s th c th a mãn a + x = b + y = c + z. b. Ch ng minh r ng R − 2r ≥ 232. y. Posted by Lagrangia Cho a. Posted by manlio Cho a. Posted by nickolas Cho tam giác ABC. y. y. Ch ng minh r ng √ 229. Posted by manlio Cho tam giác ABC. d > 0 ta có 3 (a + b)(b + c)(c + d)(d + a) 227.

c ∈ R th a b + c = a > 0. Posted by manlio Cho ngũ giác ABCD n m trong đư ng tròn đơn v v i đư ng kính AE. Ch ng minh r ng 2(a + b + c)(a2 + b2 + c2 ) ≥ 3(a3 + b3 + c3 ) 237. BC = b. y. Đ t AB = a. b. x2 . Ch ng minh b t đ ng th c √ x(y + z) + y(z + x) + z(x + y) · x + y + z > 2 (y + z)(z + x)(x + y) 238. . Posted by darij grinberg Cho x. n − 1. Posted by manlio Cho n ∈ N và các s th c x1 . . . z là các s th c th a mãn 1 1 1 + + = 1 x + y + z = 10 x y z Tìm giá tr l n nh t và nh nh t c a A = x2 + y 2 + z 2 234. . Posted by Namdung Cho x. Ch ng minh √ √ √ √ √ √ a4 + a2 b2 + b4 + b4 + b2 c2 + c4 + c4 + c2 a2 + a4 ≥ a 2a2 + bc+b 2b2 + ca+c 2c2 + ab 239. CD = c. y. Ch ng minh r ng a2 + b2 + c2 + d2 + abc + bcd < 4 236. N u x. Ch ng minh r ng |x1 | + |x2 | + · · · + |xn | − |x1 + x2 + · · · + xn | ≤ 37 n2 − 1 4 a + by + cx = a . Posted by manlio Cho a. . 2. DE = d. c ≥ 0. z là ba s th c dương. xn th a mãn |xk+1 − xk | ≤ 1 v i k = 1. Posted by Lagrangia Cho a. . b. y là các s th c và th a a − bx − cy + Ch ng minh r ng |x + y| ≤ a 235. b. . Posted by Lagrangia Cho a.233. c là 3 c nh c a m tt tam giác. .

Posted by harazi Cho x.240. b. y. z ∈ R ta có x3 + y 3 + z 3 − 3xyz 245. z ≤ 1 thì v i m i c p c nh tam giác a. Posted by Lagrangia Ch ng minh v i m i x. z > 0 th a mãn xyz = x + y + z + 2. Posted by manlio Cho tam giác ABC n m trong đư ng tròn có bán kính √ 3 . z th a x + y + z = 1 và −1 ≤ x. 3 Ch ng minh r ng (a2 + b2 − c2 )(b2 + c2 − a2 )(c2 + a2 − b2 ) ≤ a4 b4 c4 241. c là các s th c dương và không là 3 c nh tam giác thì 1+ y z x + + ≤0 y+z−x z+x−y x+y−z 38 2 1 1 1 + + ··· + ≥ xn + 2n x0 − x1 x1 − x2 xn−1 − xn ≤ x2 + y 2 + z 2 3 . Posted by manlio Cho x0 > x1 > · · · > xn . y. y. c ta có b t đ ng th c (xa + yb + zc)(ya + zb + xc)(za + xb + yc) ≥ (a + b − c)(b + c − a)(c + a − b) 246. Posted by Lagrangia Ch ng minh v i m i x ∈ R ta có 1 x(1 − x2 ) ≤ 2 )2 (1 + x 4 244. Posted by manlio Ch ng minh r ng n u a. y. Ch ng minh r ng x0 + 242. b. Ch ng minh r ng (a) xy + yz + zx ≥ 2(x + y + z) √ √ √ √ (b) x + y + z ≤ 3 abc 2 243. Posted by manlio Ch ng minh r ng v i x.

Posted by manlio Cho a. Ch ng minh r ng (an + n − 1)(an + n − 1) · · · (an + n − 1) ≥ (a1 + a2 + · · · + an )n 1 2 n 250. x2 . . . Posted by manlio Cho n ≥ 3 và x1 ≤ x2 ≤ · · · ≤ xn là các s th c dương. a2 . x2 . xn là các s th c dương th a mãn 1 1 1 1 + + ··· + = x1 + 1988 x2 + 1988 xn + 1988 1998 253. Posted by manlio Cho các s th c x1 . . · · · . . Posted by manlio Cho a ≥ b ≥ c ≥ d ≥ 0 và a + b + c + d = 1. . . c > 0 ta có a(2a + 3b + 3c) b(2b + 3c + 3a) c(2c + 3a + 3b) 3 + 2 + 2 ≤ 2 + 3(b + c)2 2 2 4a 4b + 3(c + a) 4c + 3(a + b) 2 39 a2 b 2 c 2 + + b 2 c 2 a2 ≥ (a2 + b2 + c2 ) 1 1 1 + 2+ 2 a2 b c . an là các s th c dương. Posted by manlio Cho a1 . c là 3 nh tam gaíc. . Posted by harazi Ch ng minh r ng v i a. b. xn . . Ch ng minh b t đ ng th c x1 x2 xn + + ··· + 1 2 n +x2 2 ≤ x1 x1 x2 xn + + + 1 2 n x1 x2 xn x1 x2 xn + + ··· + + · · · + xn + + ··· + 2 3 n+1 n n+1 2n − 1 248. b. Ch ng minh r ng 3 249.247. Ch ng minh r ng a2 + 3b2 + 5c2 + 7d2 ≤ 1 252. Ch ng minh r ng xn x1 x1 x2 x2 x3 + + ··· + ≥ x1 + x2 + · · · + xn x3 x4 x2 251. Posted by liyi Cho x1 .

y. . Posted by Lagrangia Ch ng minh r ng ∀x. . Ch ng minh xy yz zx 7 + + < 2y2 2z2 2 x2 1−x 1−y 1−z 20 260. x2 . a = y + z. z > 0 ta có √ √ √ z + xy + y + zx + z + xy ≥ 1 + 9(xy + yz + zx) 257. Posted by Lagrangia Ch ng minh r ng a3 + b3 + c3 + 3abc ≥ ab(a + b) + bc(b + c) + ca(c + a) 259. Posted by harazi Cho x. . z > 0 và x + y + z = 1. c = x + y. y. Ch ng minh r ng a b c a+b b+c + + ≥ + +1 b c a b+c a+b 258. Posted by harazi Ch ng minh r ng n u x + y + z = 1 và x. Posted by manlio Cho a. c > 0. Ch ng minh r ng √ x2 xn x1 + + ··· + < n 2 2 2 2 2 1 + x1 1 + x1 + x2 1 + x1 + x2 + · · · + x2 n 261. y. b. y. Posted by nickolas Cho a. . Ch ng minh r ng 40 . z ∈ R ta có x(x + y)3 + y(y + z)3 + z(z + x)3 ≥ 0 256. z là các s th c dương. Posted by A1lqdSchool Cho a. c > 0.254. b = z + x. Ch ng minh r ng (a + b)(a + c) ≥ 2 abc(a + b + c) 255. xn là các s th c. Posted by nickolas Cho x1 . Đ t s = x + y + z. b.

c > 0 ch ng minh 2(a + b + c) 265. b. Posted by harazi Cho a. Posted by Lagrangia Ch ng minh r ng ∀a. b. Posted by nickolas Cho tam giác ABC và các s th c x. c > 0 ch ng minh x2 y2 z2 3 + + ≥ 2 + xy + y 2 ) 2 + yz + z 2 ) 2 + zx + c2 ) y(x z(y x(z x+y+z 41 4b +1 c+a 4c + 1 > 25 a+b 9 ab + bc + ca 1 1 1 + + ≥ + 4− 2 a b c 4 a + b2 + c 2 2 . b. Posted by harazi Cho a. b. z th a x + y + z = 0. Posted by Lagrangia Cho a. Ch ng minh r ng a2 xy + b2 yz + c2 zx ≤ 0 267. y. c > 0 ta có 4a +1 b+c 268. z > 0 th a xyz = 1. Posted by nickolas Cho x. Posted by pbornsztein Cho x. Ch ng minh r ng x2 + y 2 + z 2 + x + y + z ≥ 2(xy + yz + zx) 264. y. y. Ch ng minh 1 1 1 + + ≤1 1+a+b 1+b+c 1+c+a 266. c > 0 th a a2 + b2 + c2 = 3. Ch ng minh r ng 12(a4 + b4 + c4 ) ≥ 27 + (2a3 + 2b3 + 2c3 − a − b − c)2 263.(a) ss xx y y z z ≤ aa bb cc (b) sss xxx y yy z zz ≥ aaa bbb ccc 262. z > 0 th a xyz = 1.

. bn th a mãn /bk / > 1 (∀k ≤ j) /bk / ≤ 1 (∀n ≥ k > j) Ch ng minh r ng /b1 //b2 / · · · /bj / ≤ trong đó /x/ là modulo c a s ph c x 42 /a0 /2 + /a1 /2 + · · · + /an /2 . 2. . c > 0 ch ng minh n unl . x. Posted by galois Cho x1 . z > 0. c. Ch ng minh r ng a(y + z) b(z + x) c(x + y) + + ≥ b+c a+c a+b 270. Posted by harazi Cho a1 . Posted by Lagrangia Cho a. . . . an > 0 có tích b ng 1. . . Posted by hxtung Cho p. Ch ng minh r ng (x1 + x2 + · · · + xn ) 1 1 1 + + ··· + x1 x2 xn n2 −1 4 3(xy + yz + zx) a2 1 2 1+ a2 2 ··· 2 1+ a2 n ≤ a1 + a2 + · · · + an 2 ≤ n 2 + Kn p − q q p 2 trong đó Kn = n2 n u n ch n và b ng 272. x2 . y. . Posted by harazi Cho a. . b. n. q là các s th c th a mãn p < q và n là s t nhiên . b2 . . b. q] v i k = 1. a2 . . Gi s các nghi m c a P (x) là b1 . . a3 b3 c3 3(ab + bc + ca) + 2 + 2 ≥ 2 − bc + c2 2 2 b c − ca + a a − ab + b a+b+c 273. xn > 0 th a 1 x1 + 1 x2 + ··· + 1 xn = n. Ch ng minh r ng 1+ 271. . .269. . Tìm gái tr nh nh t c a x1 + 274. xk ∈ [p. . Posted by galois x2 x3 xn 2 + 3 + ··· + n 2 3 n Cho P (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + · · · + an xn v i h s ph c.

Posted by Lagrangia Cho a ≥ b ≥ c > 0 và n ∈ N . x3 ∈ [0. 1] ch ng minh r ng (x1 + x2 + x3 + 1)2 ≥ 4(x2 + x2 + x2 ) 1 2 3 43 π 2 là giá tr t t nh t .275. c là các s th c dương th a 21ab + 2bc + 8ca ≤ 12. z > 0 th a mãn 1 1 3 1 + + = x+1 y+1 z+1 2 Ch ng minh r ng xy yz zx 9 x+y+z +2 + + ≥ 2 x+y y+z z+x 2 280. b. b. Tìm giá tr nh nh t c u bi u th c 1 1 1 + + a b c 276. y. Posted by Viet Math Cho a. z > 0 ta có (a) (b) x y+z x2 +y 2 +z 2 xy+yz+zx 2 + y z+x 2 + z x+y ≤ 2 3 2 · x y+z + y z+x + z x+y ≥ 3 4 · x2 +y 2 +z 2 xy+yz+zx 277. Posted by harazi Cho x. x2 . Posted by nickolas Cho a. Ch ng minh r ng an b(a − b) + bn c(b − c) + cn a(c − a) ≥ 0 278. Posted by Namdung Ch ng minh r ng n u n không là s chính phương ta có √ √ π |( n + 1) sin( nπ)| > 2 Ch ng minh r ng 279. Ch ng minh r ng na + b nb + c nc + a a b c + + ≤ + + na + c nb + a nc + b b c a 281. y. Posted by Lagrangia N u x1 . Posted by harazi Ch ng minh r ng v i x. n là các s th c dương. c.

b. Posted by Lagrangia Cho a. 1). Ch ng minh r ng 10|a3 + b3 + c3 − 1| ≤ 9|a5 + b5 + c5 − 1| 284. c > 0 th a a + b + c = 1. Ch ng minh r ng 4(a2 + b2 + c2 ) ≥ 8 − 9abc 283. yn là các s th c dương th a mãn 2 2 2 x2 + x2 + · · · + x2 = y1 + y2 + · · · + yn n 1 2 3 (2a + b)(2b + a) 1 1 1 + + ≤ a b c ab (a + b + c)(a + c + d) Ch ng minh r ng (x1 y2 − x2 y1 )2 ≤ 2|1 − (x1 y1 + x2 y2 + · + xn yn )| 44 . c. xn và y1 . . Ch ng minh r ng 9 ≤ (a + b + c) 285. b. Posted by Lagrangia Cho a. Posted by Lagrangia Cho 0 < a < b và a. .282. Ch ng minh r ng ab bc ca 1 + + ≤ c+1 a+1 b+1 4 286. . . . y2 . Posted by Fedor Petrov Cho a. Posted by nickolas Cho a. Ch ng minh r ng a2 + b2 + c2 + 1 ≥ 4(ab + bc + ca) 288. b. b]. . Posted by Tung Lam Ch ng minh r ng (a + b − c)2 (b + c − a)2 (c + a − b)2 ≥ (a2 + b2 − c2 )(b2 + c2 − a2 )(c2 + a2 − b2 ) 287. . b. Posted by manlio Cho a. d > 0 ch ng minh √ √ 3 3 ab + cd ≤ 289. Posted by nickolas Cho x1 . b. . x2 . c ∈ [a. c là các s th c dương th a a + b + c = 1. c ∈ R th a a + b + c = 1. c ∈ (0. b.

Posted by Lagrangia Ch ng minh r ng v i x. b. Ch ng minh r ng x x+ (x + y)(x + z) + y y+ (y + z)(y + x) + z z+ (z + x)(z + y) ≤1 ≥ 9 4 x+z y+z ≤ x+y sqrtyz x+y+z x+y y+z z+x )≥2 f +f +f 3 2 2 2 296. Posted by manlio Cho các s th c a. Posted by Lagrangia Cho a ≥ b ≥ c > 0 ch ng minh r ng a3 b b3 c c3 a ab3 bc3 ca3 + 3 + 3 ≥ 3 + 3 + 3 a3 + b 3 b + c 3 c + a3 a + b 3 b + c 3 c + a3 292. c th a mãn 0 ≤ a ≤ b ≤ c ≤ 3. Posted by Sung-yoon Kim Cho f là hàm s l trên I. Posted by Lagrangia Cho a. c. y. Posted by Namdung Ch ng minh r ng trong m i tam giác ta có (a) a4 b 4 + b 4 c 4 + c 4 a4 ≥ 9R2 ≥ a2 + b2 + c2 2 b2 c 2 a (b) rb rc ra + + a b c 294. Posted by nickolas Cho x. y. b. d. Ch ng minh r ng (a − b)(a2 − 9) + (a − c)(b2 − 9) + (b − c)(c2 − 9) ≤ 36 295. e ∈ R th a 45 .290. z > 0. Ch ng minh r ng f (x) + f (y) + f (z) + 3f ( 291. z > 0 ta có x+y + x+z 293.

∞) và x + y + z + t = 2. b. z ∈ [0. c là c nh c a m t tam giác. 1]. . b.a+b+c+d+e=8 a2 + b2 + c2 + d2 + e2 = 16 Tìm giá tr l n nh t c a e 297. Ch ng minh r ng 3≤ 299. y. Ch ng minh r ng x3 + y 3 + z 3 + t3 ≥ 300. . . . . xn ≥ 1. b. xn ) = x2 + x2 + · · · + x2 − x4 − x4 − · · · − x4 1 2 n 1 2 n 298. Posted by nickolas Cho 0 ≤ a. x2 . Ch ng minh r ng a2 + b 2 + c 2 ≤ a2 b + b 2 c + c 2 a + 1 301. Ch ng miinh r ng 1 1 1 n + + ··· + ≥ √ 1 + x1 1 + x2 1 + xn 1 + n x1 x2 · · · xn 303. Posted by Tung Lam Cho x1 . b. y. . c > 0 th a mãn max(a. c) < 2 min(a. Posted by Lagrangia Cho x. t ∈ [−1. . . . Posted by Lagrangia Cho x1 . . x2 . Tìm giá tr l n nh t c a f (x1 . Posted by Lagrangia Cho x. Posted by harazi Cho a. c) ch ng minh r ng 27a2 b2 c2 ≥ (2b − a)(2c − b)(2a − c)(a + b + c)3 46 1 2 a2 + b 2 b2 + c 2 c 2 + a2 + + <4 ab + c2 bc + a2 ca + b2 . xn ∈ [0. Posted by manlio Cho a. z. . c ≤ 1. Ch ng minh r ng x y z + + ≤2 yz + 1 zx + 1 xy + 1 302. b. 1] và x1 + x2 + · · · + xn = 1. x2 . .

5. . 2. c > 0 và abc = 1. Posted by manlio Ch ng minh r ng trong m i tam giác ABC ta có ma (bc − a2 ) + mb (ca − b2 ) + mc (ab − c2 ) ≥ 0 305. Posted by wpolly Cho x ∈ [1. . Ch ng minh r ng √ 2x − 3 + √ 15 − 3x + √ 2 2 ≥ (x + 2)(y + 2)(z + 2) x+1 < 71. Ch ng minh r ng 1 1 1 1 1 1 + + ≤ + + 1+a+b 1+b+c 1+c+a 2+a 2+b 2+c 309.25 308. b. . · · · . Posted by manlio Cho xi . . . b. z > 0 thoar xy + yz + zx + xyz = 4. Ch ng minh r ng 7 a2 + b2 + c2 − ab − bc − ca ≥ (a − b)(b − c) 3 306. . y. Ch ng minh r ng 1 1 1 3 √ +√ +√ y x z 307. 2004 th a mãn x3 + x3 + · · · + x3 = 0. yi v i i = 1.304. Tìm giá tr l n nh t c a 1 2 2004 x1 + x2 + · · · + x2004 310. c ∈ R th a a ≥ b ≥ c. Posted by nickolas Cho a. . Posted by harazi Cho x. x2 . . n là 2n s th c dương th a mãn xi + yi = 1. 2. 5]. Posted by Lagrangia Cho a. Posted by Namdung Cho x1 . x2004 là các s th c th a −1 ≤ xi ≤ 1 v i i = 1. Ch ng minh r ng m m m (1 − x1 x2 · · · xn )m + (1 − y1 )(1 − y2 ) · · · (1 − yn ) ≥ 1 47 .

x. Posted by nickolas Cho a. b. ∞) là hàm tăng nghiêm ng t. Posted by harazi Cho a. Posted by xxxxtt 5 Cho a. Gi s r ng a1 ≤ a2 ≤ · · · ≤ an . c th a mãn a2 + b2 + c2 = 3 . Posted by Namdung Tìm h ng s k l n nh t sao cho v i m i c p s th c dương a. c th a mãn a2 > bc ta có b t đ ng th c (a2 − bc)2 > k(b2 − ca)(c2 − ab) 317. . a2 . c ≥ 0 th a ab + bc + ca = 3. Ch ng minh r ng 1 2 n n + 1 ≥ (a1 + a2 + · · · + an )(a1 + a2 + · · · + an + a3 + a3 + · · · + a3 ) 1 2 n 316. Ch ng minh r ng x4 + 1 + 2 314. Ch ng minh r ng a3 + b3 + c3 + 6abc ≥ (a + b + c)3 4 y4 + 1 + 2 z4 + 1 ≤ x2 + y 2 + z 2 + t2 2 48 . Ch ng minh r ng a2 − a + b2 − b + c2 − c ≥ 1 − abc 312. Posted by khoa Cho a. t > 0 thoar xy + xz + xt + yz + yt + zt = 6. . Posted by Lagrangia Cho hàm s f : R → (0. b. . b. an là các s th c th a a2 + a2 + · · · + a2 = 1. . c ≥ 0. Ch ng minh r ng f (an ) f (a2 ) f (a3 ) f (a1 ) f (a1 ) f (a2 ) + + ··· + ≥ + + ··· + f (a2 ) f (a3 ) f (a1 ) f (a1 ) f (a2 ) f (an ) 315. y. Posted by harazi Cho a1 . Ch ng minh r ng 1 1 1 1 + − < a b c abc 313.311. b.

b2 . y. Ch ng minh r ng 1 1 1 1 + + ··· + ≤ n(a1 + an ) − (a1 + a2 + · · · + an ) a1 a2 an a1 an 322. Posted by Arrne Cho a. Posted by Maverick Cho a. c > 0. Ch ng minh r ng 3125x6 y 4 z 2 ≤ 729(1 + x2 )3 (1 + y 2 )2 (1 + z 2 ) 324. c th a a + b + c = 0. c > 0 th a a 3 + b 3 + c 3 = 3. b. c ≥ 0 sao cho 2 max(a2 . c > 0 và abc = 1. z > 0 th a x + y + z = xyz. b. Ch ng minh r ng a2 + b2 + c2 + 21 ≥ 320.318. Ch ng minh r ng a2 (2a + b) + b2 (2b + 3) + c2 (2c + 3) ≥ 3(9abc − 1) 323. Ch ng minh r ng a3 + b 3 + c 3 > 0 ⇔ a5 + b 5 + c 5 49 (a + b)(a + c) + (b + c)(b + a) + (c + a)(c + b) 4 4 4 . Ch ng minh r ng (a + b + c)(a2 + b2 + c2 )(a3 + b3 + c3 ) ≥ 4(a6 + b6 + c6 ) 321. b. Posted by Namdung Cho x. Posted by khoa Cho a. Posted by Lagrangia Cho 0 < a1 < a2 < · · · < an . b. c2 ) ≤ a2 + b2 + c2 . Posted by nickolas Cho a. Ch ng minh r ng √ √ √ (a) 8a2 + 1 + 8b2 + 1 + 8c2 + 1 ≤ 3(a + b + c) (b) T ng quát v i 0 ≤ k ≤ 8 ta có b t đ ng th c √ √ √ ka2 + 9 − k + kb2 + 9 − k + kc2 + 9 − k ≤ 3(a + b + c) (c) Tìm s k l n nh t đ b t đ ng th c trên đúng 319. Posted by khoa Cho a. b.

325. Posted by harazi Cho a. b. y. z là các s th c dương th a x + y + z = 2. Ch ng minh r ng (a2 + b2 ) 2ab 2bc 2ca − c + (b2 + c2 ) − a + (c2 + a2 ) −b ≥0 a+c b+a c+b 8(a + b + c) 1 1 1 + + −3≥ a b c abc 328. x2 . c > 0 ch ng minh r ng (a2 + b2 + c2 )(−a + b + c)(a − b + c)(a + b − c) ≤ abc(ab + bc + ca) 326. c > 0. Posted by darij grinberg Cho x1 . Ch ng minh b t đ ng th c 9 327. · · · . Tìm giá tr l n nh t và giá tr nh nh t c a x4 + y 4 + z 4 P = x+y+z 330. Posted by arosisi Ch ng minh r ng tan A B C A B C + tan + tan ≥ 2 + 8 sin sin sin ≥ 2 2 2 2 2 2 2 331. z là các s th c th a mãn (x + y + z)3 = 32xyz. x100 là các s nguyên dương th a mãn 1 1 1 + + ··· + = 20 x1 x2 x100 Ch ng minh r ng có ít nh t hai s b ng nhau 50 . Posted by A1lqdSchool Cho x. c > 0 th a mãn a + b + c ≤ 3. y. b. b. Posted by Gil Cho a. Posted by harazi Cho a. Posted by Namdung Cho x. Ch ng minh r ng x4 + y 4 + z 4 x y+y z+z x≤1+ 2 2 2 2 329.

y. Posted by arosisi Cho a. Posted by sigma Cho các s th c dương a. b. z ta có (x2 y + y 2 z + z 2 x)(xy 2 + yz 2 + zx2 ) ≥ xyz(x + y + z)3 336. b. Ch ng minh r ng (2a + b + c)(2b + c + d)(2c + d + a)(2d + a + b)a2 b2 c2 d2 ≤ 339. Posted by manlio Ch ng minh r ng v i m i s th c x. c (a2 + 2)(b2 + 2)(c2 + 2) ≥ 9(ab + bc + ca) 334. d th a mãn (a2 + 1)(b2 + 1)(c2 + 1)(d2 + 1) = 16. c.332. b. Ch ng minh r ng √ √ √ √ a+b+c≥ a−1+ b−1+ c−1 51 1 16 . y. Ch ng minh r ng (a + b + c + d)2 ≥ 8(ac + bd) 333. Posted by georg Cho a. Posted by Arrne Ch ng minh b t đ ng th c sau vơi m i s th c a. Posted by Lagrangia Ch ng minh răng v i ∀x. d th a (a + b)(b + c)(c + d)(d + a) = 1. Posted by manlio Cho a ≥ b ≥ c ≥ d. c ≥ 0 và th a mãn đi u ki n t n t i căn th c. c là các s th c l n hơn 1 th a ab + bc + ca = 2abc. Ch ng minh r ng √ √ 1 − x + 4 − y + x + 9 − z + y + 16 + z ≤ 10 337. Posted by harazi Các s th c a. c. Ch ng minh r ng ab + bc + cd + da + ac + bd ≤ 5 + abcd 338. b. z > 0 ta có b t đ ng th c y z 9 x + + ≤ (x + y)(x + z) (y + z)(y + x) (z + x)(z + y) 4(x + y + z) 335. b.

340. . Ch ng minh r ng (1 + a1 )(2 + a2 ) · · · (1 + an ) ≥ 52 2n (1 + a1 + b1 + · · · + an ) n+1 ab bc ca + 5 + 5 ≤1 5 + ab 5 + bc +b b +c c + a5 + ca ≥2 A+B 2 ) 2 . Posted by treegoner Ch ng minh r ng v i m i tam giác nh n ABC ta có a6 + b 6 + c 6 ≥ R2 (a2 + b2 + c2 )2 342. Posted by hxtung Cho a. Ch ng minh r ng 1 ma − mb mb − m − c mc − ma 9 ≥ sin2 A + sin2 B + sin2 C + + + 4 3 c a b 345. c là các s thui c dưong. Posted by Fierytycoon Cho ai ≥ 1 v i i = 1. Ch ng minh r ng x2 y y 2 z z 2 x + + ≥ 2(x2 + y 2 + z 2 ) − xy − yz − zx z x y 341. . n. Posted by Minh Thang Cho tam giac ABC. Posted by romano Ch ng minh r ng trong m i tam giác nh n ABC ta có (cos A)3 + (cos B)3 ≥ 2(cos 344. b. Ch ng minh r ng a5 346. . 2. b. Posted by fuzzylogic Cho a. Ch ng minh r ng 3 (a + b)(b + c)(c + a) ≥ 8 ab + bc + ca 3 343. Posted by Anh Cuong Cho x ≥ y ≥ z ≥ 0. . c là các s th c dương th a mãn abc = 1.

c > −1. Posted by wpolly Cho các s a1 . Posted by harazi Cho a.Karim Cho 1 > a. y. c). c là 3 c nh ta giác và x. Posted by xtar Cho x. b. b. y.347. Ch ng minh r ng ab + bc + ca + 1 > 0 353. b. b. z > 0 ta có √ √ √ ( x + y + z)2 y2 + 1 z2 + 1 x2 + 1 + + ≥ (x + y)(x + z) (y + z)(y + x) (z + x)(z + y) 2(x2 + y 2 + z 2 ) 348. a3 . a5 th a mãn 1 1 1 1 1 + + + + =1 a1 a2 a3 a4 a5 Ch ng minh r ng a a a a a + + + + ≤1 2 2 2 2 4 + a1 4 + a2 4 + a3 4 + a4 4 + a2 5 349. y. Posted by manlio Cho a. . Posted by MM. c ≥ 0 th a mãn a2 + b2 + c2 = 6 và a + b + c ≥ 2 + max(a. Posted by ThAzN1 Ch ng minh r ng v i x. a2 . a4 . Posted by Heman x+y 2 2 ≥ x+y+z 3 3 ≥z x+y 2 2 53 . z > 0 ch ng minh r ng 1 y2 z3 x+ + 2 3 x y 350. z là các s th c. Tìm giá tr nh nh t c a √ √ √ 4 − a2 + 4 − b2 + 4 − c2 352. Ch ng minh r ng a2 x2 + b2 y 2 + c2 z 2 ≥ xy(a2 + b2 − c2 ) + yz(b2 + c2 − a2 ) + zx(c2 + a2 − b2 ) 351.

Posted by cuong Cho a. y. Ch ng minh r ng (a5 − a2 + 3)(b5 − b2 + 3)(c5 − c2 + 3) ≥ (a + b + c)3 359. Ch ng minh r ng 1 1 2 1 + + ≥ a + bc + 3abc b + ca + 3abc c + ab + 3abc ab + bc + ca + abc 357. Ch ng minh r ng xx + y y ≥ xy + y x 358. b. Posted by keira-khtn Cho x > 0 hãy tìm giá tr nh nh t S = xx 361. π ). Posted by keira-khtn Cho a. c là các s th c. Ch ng minh r ng x+ 360.354. y > 0. Posted by TonyCui Cho x ∈ (0. z > 0 th a a + b + c = 1. Ch ng minh r ng 3S m2 + m2 + m2 a c b ≥ ma + mb + mc 2 54 (y − z)2 + 12 y+ (z − x)2 + 12 z+ (x − y)2 √ ≤ 3 12 . Posted by ThAzN1 Cho a. b. Posted by TonyCui Cho x. c > 0 và a + b + c = 1. Ch ng minh r ng 4 sin ln sin x < cos ln cos x 355. Posted by nickolas Ch ng minh r ng trong m i tam giác ABC ta có ma mb mb mc mc ma 9 + + ≥ ab bc ca 4 356. Posted by RNecula Cho tam giác ABC.

Posted by amir2 Ch ng minh trong m i tam giác ta có 1 − sin A 1 − sin B 1 − sin C + + ≤1 1 + sin A 1 + sin B 1 + sin C 367. . Posted by romano Cho x1 . Posted by manlio Cho x. Ch ng minh r ng (xy + yz + zx) 363. z là các s th c dương.362. Posted by bénabar Ch ng minh r ng v i R > 0 ta có π 2 1 1 1 + + 2 2 (x + y) (y + z) (z + x)2 ≥ 9 4 e−R sin x dx ≤ 0 π (1 − e−R ) 2R 366. b. Posted by phuchung Ch ng minh r ng cos B cos C cos A + + ≥3 1 − cos A 1 − cos B 1 − cos C 364. x2 . . . xn là các s th c. . Posted by Mamat Ch ng minh v i m i a. y. Posted by nickolas Ch ng minh trong m i tam giác ABC ta có R ma 1 b c ≥ ≥ + 2r ha 2 c b 368. Ch ng minh r ng (n − 1)(x2 + x2 + · · · + x2 ) + n n x2 x2 · · · x2 ≥ (x1 + x2 + · · · + xn )2 1 2 1 2 n n 365. c > 0 ta có a b c 1 + + ≤ 3 + c3 3 + c3 3 + b3 7+b 7+a 7+a 3 55 .

. c > 0 ch ng minh r ng b2 c2 bc ac ba a2 + 2 + 2 ≥1≥ 2 + 2 + 2 2 + 2bc a b + 2ca c + 2ab a + 2bc b + 2ac c + 2ba 374. Posted by nthd Cho a1 . b. b. n th a 1 ≤ k ≤ 2n ta có 2n + 1 2n + 1 + k−1 k+1 371. c là các s th c dương th a ab + bc + ca = 3. an là các s t nhiên phân bi t và s th c cho trư c x ≥ 1. Posted by hxtung Cho a. . Tìm giá tr nh nh t c a ax ln a1 + ax ln a2 + · · · + ax ln an 2 n E= 1 x x x a1 + a2 + · · · + an 370. . a2 . . Posted by cezar Dãy s {an } đu c đ nh nghĩa như sau x1 > 0 và x( n + 1) = Ch ng minh r ng xn h i t v 0. Ch ng minh r ng a2 + b2 + c2 + abc ≥ a + b + c + 1 56 x2 xn x1 + + ··· + n+1 n+2 n+n ≥2· n+1 2n + 1 ··· n+2 k .369. Posted by Lagrangia -BĐT Karamata Cho 2 dãy s x1 ≥ x2 ≥ · · · ≥ xn và y1 ≥ y2 ≥ · · · ≥ yn th a mãn x1 ≥ y1 x 1 + x2 ≥ y1 + y2 ······ x1 + x2 + · · · + xn−1 ≥ y1 + y2 + · · · + yn−1 x 1 + x2 + · · · + xn = y1 + y2 + · · · + yn Khi đó v i m i hàm s l i f ta đ u có f (x1 ) + f (x2 ) + · · · + f (xn ) ≥ f (y1 ) + f (y2 ) + · · · + f (yn ) 373. Posted by minhkhoa Cho a. 372. Posted by mahbub Ch ng minh r ng v i m i s t nhiên k.

Posted by levi Cho x. z > 0 th a xy + yz + zx + xyz = 4. Ch ng minh r ng (a) a b c 3 + + ≥ 1+b 1+c 1+a 2 (b) a b c + + ≤1 2+b 2+c 2+a 1 1 1 + + x y z 57 . c. b. Ch ng minh r ng 1+x+y+z ≤x+y+z+ 378. b. Posted by Viet Math Ch ng minh r ng n u a.375. Posted by galois Cho tam giác ABC ch ng minh r ng sin A + sin B + sin C > 2 376. c là các s th c dương ta có √ √ √ √ a4 + b4 + c4 + a2 b2 + b2 c2 + c2 a2 ≥ a3 b + b3 c + c3 a + ab3 + bc3 + ca3 377. Ch ng minh r ng xn yn zn xn−m + y n−m + z n−m + + ≥ (y + z)m (z + x)m (x + y)m 2m 379. y. x. Posted by romano Cho a. z > 0. c > 0 th a mãn a2 + b2 + c2 = 3. b. Posted by silouan Cho a. y.

58 ...S ti p t c đư c c p nh t .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful