Khái niệm.

Trong công nghiệp, nhiều quá trình công nghệ đòi hỏi kiểm tra và khống chế nhiệt độ mo6r5 cách chặt chẽ để đảm bảo hiệu suất của quá trình, đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng nhu6 đảm bảo bảo an toàn cho thiết bị khi làm việc. Do vậy vấn đề đo nhiệt độ đóng một vai trò quan trọng trong hệ thong công nghiệp, nhất là trong điều khiển tự động.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful