แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการที่ 1

รหัสวิชา 2101-2102 วิชา งานเครื่ องยนต์ดเี ซล

หน่ วยที่ สอนครัง้ ที่ 1

ชื่ อหน่ วย/เรื่อง ปฐมนิ เทศ

จานวน 3 ชัว่ โมง

สาระสาคัญ
การศึกษาวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซลนัน้ ประกอบด้วยการศึกษาและปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักการทางาน การ
ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิน้ ส่วน ระบบฉีดเชือ้ เพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบ
ไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การปรับแต่ง การบารุงรักษาเครื่องยนต์ดเี ซลได้อย่างถูกต้อง ผูใ้ ห้บริการจะต้องมี
กิจนิ สยั ที่ดีในการทางานและต้องมัน่ ศึกษาหาความรู้อ ย่ างต่ อ เนื่อ งเพื่อ ให้ท ันกับเทคโนโลยีท่เี ปลี่ย นแปลง
สามารถนาความรูน้ นั ้ ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวติ ประจาวัน
สมรรถนะวิ ชาชีพช่างยนต์
1. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล
2. บริการและซ่อมเครื่องยนต์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3. บริการและซ่อมระบบส่งกาลัง และระบบเกียร์รถยนต์
4. บริการและซ่อมระบบรองรับ และระบบเบรกรถยนต์
5. ซ่อมเครื่องยนต์ดเี ซลตามคูม่ อื
6. ซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และดีเซลตามคู่มอื
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. มีความเข้าใจขอบเขตของ วิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล
2. ทราบถึงมาตรฐานจุดเน้นและแนวทางปฏิบตั ใิ นการเรียน วิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล
3. มีความเข้าใจวิธกี ารวัดผลและประเมินผลการเรียนรูใ้ น วิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ผี ู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษย์ สัมพันธ์ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความเชื่อมันในตนเอง

ความสนใจใฝร่ ู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที
เนื้ อหาสาระ
1. ขอบข่ายของเนื้อหาวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล
2. มาตรฐานจุดเน้นและแนวทางปฏิบตั ใิ นการเรียน วิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล
3. แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูใ้ นวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล
กิ จกรรมการเรียนรู้
1. ครูผสู้ อนนาการอภิปรายถึงขอบข่ายของสาระการเรียนรู้ ในวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล
2. ครูผสู้ อนให้ความรูแ้ ก่นักศึกษาเกีย่ วกับมาตรฐานการเรียนรู้ จุดเน้น และแนวปฏิบตั ใิ นการเรียน
วิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล
3. ครูผสู้ อนอธิบายถึงวิธกี ารวัดผลและแนวทาง การประเมินผลการเรียนรู้ ในวิชา งานเครื่องยนต์
ดีเซล
4. ครูผสู้ อนให้นกั ศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรียนจานวน 50 ข้อ

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล (2101-2102) ของสานักพิมพ์เอมพันธ์
2. แผ่นใสแสดงมาตรฐานการเรียนรูใ้ นรายวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล
3. แผ่นใสแสดงวิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล
หลักฐาน
1. การตรวจใบมอบงาน กิจกรรมคาถาม
2. แผ่นใสประกอบการเรียนการสอน
การวัดและการประเมิ นผล
วิ ธีวดั ผล
 ทาแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 50 ข้อ
 สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครือ่ งมือวัดผล
1. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 50 ข้อ
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ดูตวั อย่างในภาคผนวก จ)
โดยครูผสู้ อนและนักศึกษาร่วมกันประเมิน
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. แบบทดสอบก่อนเรียนไม่มเี กณฑ์ผ่าน ครูผสู้ อนจะเก็บคะแนนไว้เปรีย บเทียบกับคะแนนทีไ่ ด้จาก
การทดสอบหลังจากเรียนจบในปลายภาค
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้ อยู่กบั การ
ประเมินตามสภาพจริง
กิ จกรรมเสนอแนะ
ศึกษาข้อมูลวิวฒ
ั นาการของเครือ่ งยนต์ดเี ซล

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
จงเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ดุ เพียงข้อเดียว
1. ยนต์ดเี ซลพัฒนามาจากเครื่องยนต์ประเภทใด
ก. เครื่องยนต์แกโซลีน 2 จังหวะ
ข. เครื่องยนต์แกโซลีน 4 จังหวะ
ค. เครื่องยนต์แบบโรตารี
ง. เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
2. ชาติใดในแถบเอเซียทีม่ กี ารพัฒนาเครื่องยนต์ดเี ซลอย่างต่อเนื่อง
ก. ญีป่ นุ่
ข. จีน
ค. เกาหลีใต้
ง. มาเลเซีย
3. รอบการทางานเครื่องยนต์ 2 จังหวะ คือ
ก. ลูกสูบเคลื่อนทีข่ น้ึ 1 ครัง้
ข. ลูกสูบเคลื่อนทีล่ ง 1 ครัง้
ค. เพลาข้อเหวีย่ งหมุน 1 รอบ
ง. ถูกทุกข้อ
4. กลวัตรของเครื่องยนต์ 4 จังหวะข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ลูกสูบเคลื่อนทีข่ น้ึ 4 ครัง้
ข. เพลาข้อเหวีย่ งหมุน 2 รอบ
ค. ลูกสูบเคลื่อนทีข่ น้ึ 2 ครัง้
ง. ได้งาน 2 ครัง้
5. ข้อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องยนต์ดเี ซลกับแกโซลีนข้อใดถูกต้อง
ก. เครื่องยนต์ดเี ซลราคาแพงกว่า
ข. ระบบฉีดน้ามันเครื่องยนต์ดเี ซลควบคุมปริมาณได้
ค. เครื่องยนต์ดเี ซลไอเสียจะมีอุณหภูมติ ่ากว่า
ง. ถูกทุกข้อ
6. ชิน้ ส่วนทีใ่ ช้ป้องกันแก๊สรัวของเครื

่องยนต์ คือ
ก. แหวนอัด
ข. ปะเก็นฝาสูบ
ค. เสือ้ สูบ
ง. เพลาลูกเบีย้ ว
7. เพลาลูกเบีย้ วทาหน้าที่
ก. ปิ ด – เปิ ดน้ามัน
ข. ปิ ดเปิ ดวาล์วไอดีและวาล์วไอเสีย
ค. ป้อนน้ามันหล่อลื่น
ง. ปรับส่วนผสมน้ามัน
8. ชิน้ ส่วนทีเ่ ปลีย่ นแปลงการเคลื่อนทีข่ องเพลาลูกเบีย้ ว คือ
ก. ลูกกระทุง้ วาล์ว
ข. ปลอกก้านวาล์ว
ค. ประกับตีนวาล์ว
ง. สปริงวาล์ว
9. ความสมดุลของล้อช่วยแรง ทาหน้าที8่ nv
ั๊
ก. ขับปมระบายความร้
อนกับไดนาโม
ข. ลดอาการสันของเพลาข้

อเหวีย่ ง
ค. ลดเสียงดังของเครื่องยนต์
ง. ลดอาการสันของเครื

่องยนต์
10. เพลาลูกเบีย้ วหมุนสัมพันธ์อย่างไรกับเพลาข้อเหวีย่ ง
ก. ¼ เท่าของเพลาข้อเหวีย่ ง
ข. ½ เท่าของเพลาข้อเหวีย่ ง
ค. เท่าของเพลาข้อเหวีย่ ง
ง. มากกว่าเพลาข้อเหวีย่ ง ½ เท่า

11. วิธกี ารป้องกันการน็อกของเครื่องยนต์ดเี ซล คือ
ก. ใช้น้ามันทีม่ คี ่าออกเทนต่า
ข.
ค. ลดปริมาณเชือ้ เพลิงช่วงการจุดระเบิด
ง.
12. หม้อดักน้าของกรองเชือ้ เพลิงทาหน้าทีค่ อื
ก. แยกน้าจากน้ามันโดยอาศัยความแตกต่าง
ข.
ค. แยกน้าจากสารเพิม่ คุณสมบัตนิ ้ามัน
ง.
ั๊
13. ปมแรงดั
นต่าระบบเชือ้ เพลิงเครือ่ งยนต์ดเี ซลทาหน้าที่ คือ
ั ๊ ดเชือ้ เพลิง
ก. ดูดน้ามันผ่านกรองไปปมฉี
ข.

ค. ปองกันน้ามันเชือ้ เพลิงไหลกลับ
ง.
14. ลิน้ ระบายอากาศมักจะติดตัง้ อยูท่ ส่ี ว่ นใด
ก. หม้อกรอง
ข.
ค. ฝากระบอกสูบ
ง.
15. ท่อทางน้ามันความดันโดยทัวไปจะมี

ขนาด
ก. 0.5 – 1.5 มม.
ข.
ค. 2.5 – 3.5 มม.
ง.
16. ลูกกระทุง้ ทาหน้าที่ คือ
ก. เปลีย่ นการหมุนเป็ นเคลื่อนทีข่ น้ึ ลง
ข.
ค. เปลีย่ นการหมุนเป็ นเคลื่อนทีแ่ นวขวาง
ง.
ั ๊ ดเชือ้ เพลิงแบบจานจ่าย ลิน้ ควบคุมแรงดันทาหน้าที่ คือ
17. ปมฉี
ก. เพิม่ แรงดันน้ามันเชือ้ เพลิง
ข.
ค. ปรับแรงดันน้ามันเชือ้ เพลิง
ง.
18. Unit injector มีลกั ษณะ คือ
ั ๊ ากับจานวนสูบของเครือ่ งยนต์
ก. ลูกปมเท่
ข.
ั ๊ ดเดียวฉีดจ่ายออไปแต่ละสูบ
ค. มีปมชุ
ง.
19. หน้าทีข่ องลิน้ กันกลับของหัวฉีดแบบอินเจ็กชัน่ คือ
ก. กัน้ น้ามันไหลกลับถัง
ข.
ค. ป้องกันก๊าซร้อนย้อนเข้าห้องเผาไหม้
ง.


20. ไทเมอร์อตั โนมัตมิ ใี ช้กบั ปมฉีดเชือ้ เพลิงประเภทใด
ก. แบบแถวเรียง
ข.
ค. แบบอินเจ๊กชัน่
ง.
21. หัวฉีดแบบพิเศษมีรฉู ีดน้ามันช่วยถูกออกแบบมาเพื่อ
ก. เพื่อให้ตดิ เครื่องยนต์ได้ง่าย
ข.
ค. ฉีดน้ามันขณะทีเ่ ครื่องยนต์ทางานหนัก
ง.

ลดความล่าช้าการจุดระเบิด
ถูกทัง้ ข้อ ข.และ ค.
แยกกรองฝุน่ ละอองจากน้ามัน
แยกน้าและอากาศออกจากระบบ
ไล่อากาศออกจากระบบ
แยกน้ามันเชือ้ เพลิงจากน้า
ฝาหม้อกรอง
ปมั ๊
1.5 – 2.5 มม.
มากกว่า 3.5 มม.
เปลีย่ นการเคลื่อนทีข่ น้ึ ลงเป็ นหมุน
ั ๊ ่อนขึน้ ลง
ดันให้ลกู ปมเลื
ลดแรงดันน้ามันเชือ้ เพลิง
ป้องกันน้ามันกลับห้องเผาไหม้
ั๊
มีเรือนปมและหั
วฉีดอยู่ชุดเดียวกัน
ั ๊ ใ่ ช้กบั เครื่องยนต์รอบสูง
ปมที
ั๊
กันน้ามันจากปมตอนบนไหลลงมา
ถูกทัง้ ข้อ ข.และ ค.
แบบจานจ่าย
ถูกทุกข้อ
ฉีดน้ามันขณะความเร็วรอบเครือ่ งสูง
ฉีดน้ามันเมื่อหัวฉีดปกติชารุด

22. ข้อใดถูกต้องของการฉีดน้ามันในจังหวะฉีด
ก. แรงดันของน้ามันเชือ้ เพลิงน้อยกว่าแรงกดของสปริง
ข. นมหนูกดตัวลงบนบ่าเอียง
ค. แรงดันของน้ามันลดลงน้อยกว่าแรงกดของสปริง
ง. แรงดันของน้ามันเชือ้ เพลิงจะสูงกว่าแรงกดสปริง
23. ห้องเผาไหม้แบบล่วงหน้านิยมใช้หวั ฉีดแบบใด
ก. แบบเดือย
ข.
ค. แบบเดือยมีรชู ว่ ย
ง.
24. ข้อดีของหัวฉีดแบบเดือยคือ
ก. น้ามันแตกตัวเป็ นละอองฝอยได้ดี
ข.
ค. ปิ ดได้สนิทป้องกันดีเซลน็อก
ง.
25. หัวฉีดแบบปิ ดลิน้ จะอยูใ่ นตาแหน่งใด
ก. สปริงดันให้ลน้ิ ปิ ดอยูต่ ลอดเวลา
ข.
ค. สปริงถูกแรงดันน้ามันดันให้ลน้ิ ถูกปิ ด
ง.
26. การเปลีย่ นแปลงของความเร็วคิดจาก
ก. จากไม่มภี าระงานจนถึงภาระงานเต็มที่
ข.
ค. ความเร็วปกติหรือความเร็วเฉลีย่
ง.

27. แปนหมุนของเครื่องควบคุมความเร็วแบบกลไกจะขับด้วย
ก. สายพาน
ข.
ค. เพลาข้อเหวีย่ ง
ง.
28. สปริงแต่งความเร็วหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
ก. สปริงพิกดั ความเร็ว
ข.
ค. สปริงเปลีย่ นแปลงความเร็ว
ง.
29. รถยนต์นงส่
ั ่ วนมากจะใช้เครื่องควบคุมความเร็วแบบใด
ก. แบบกลไก
ข.
ค. แบบไฮดรอลิก
ง.
30. Stability หมายถึง
ก. ความสามารถรักษาน้ามันให้คงที่
ข.
ค. ความสามารถรักษาความเร็วให้คงที่
ง.
31. วิธกี ารจัดวางท่อไอเสียทีดที ส่ี ดุ คือ
ก. แนวตรง
ข.
ค. แนวเฉียง
ง.
32. หม้อลดเสียงไอเสียมีจุดมุ่งหมาย คือ
ก. ให้คลื่นแรงดันไอเสียออกสม่าเสมอ
ข.
ค. ระบายไอเสียออกจากระบบ
ง.

แบบดีเลย์
แบบรูเดียว
หัวฉีดอุดตันยาก
ปรับองศาการทางานได้ดี
สปริงถูกแรงดันน้ามันทาให้ลน้ิ เปิ ดตลอดเวลา
สปริงอยู่ในลักษณะลอยตัว
คิดเป็ นรอบต่อนาที
ถูกทุกข้อ
เฟืองเกียร์ให้หมุนไปกับเครื่องยนต์
สายพานราววาล์ว
สปริงเครื่องควบคุมความเร็ว
ถูกทุกข้อ
แบบนิวแมติก
แบบผสม
ความสามารถรักษาอากาศให้คงที่
ความสามารถรักษาอัตราเร่งให้คงที่
แนวตัง้
มีขอ้ ต่อน้อย
ลดเสียงดังจากแรงอัดไอเสีย
ถูกทุกข้อ

33. ซุปเปอร์ชาร์จ คือ
ก. ระบบการกวาดไล่ไอเสีย
ข. ปริมาณการกาจัดไอเสีย
ค. การอัดอากาศเข้ากระบอกสูบ
ง. ปริมาณการฉีดนามันเข้ากระบอกสูบ
34. สาเหตุของการใช้เครื่องซุปเปอร์ชาร์จ คือ
ก. เพื่อเอาชนะความกดอากาศ
ข. เพิม่ กาลังของเครื่องยนต์
ค. ลดสัดส่วนของเครื่องยนต์ให้เล็กลง
ง. ถูกทุกข้อ
35. เทอร์โบชาร์จกังหันหมุนด้วยความเร็วประมาณคือ
ก. 10,000-12,500 r.p.m
ข. 10,000-15,00 r.p.m
ค. 15,000-20,000 r.p.m
ง. 20,000-30,000 r.p.m
36. หน้าทีข่ องน้ามันหล่อลื่นคือ
ก. ลดความเสียดทาน
ข. ระบายความร้อน
ค. ผิวหน้าส่วนเคลื่อนไหวสะอาด
ง. ถูกทุกข้อ
37. เครื่องยนต์ทใ่ี ช้งานระยะสัน้ มักเกิดสิง่ ใดได้ง่าย
ก. ฟองอากาศในน้ามันหล่อลื่น
ข. เกิดออกซิเดชัน่
ค. เกิดสารกัดกร่อน
ง. ความหนืดของน้ามันลดลง
38. ลูกปื นล้อควรใช้จาระบีประเภทใด
ก. แบบลิเธียม
ข. แบบแคลเซียม
ค. สบู่ลเิ ธียม
ง. จาระบีอเนกประสงค์
39. หน้าทีข่ องเทอร์โมสตัต คือ
ก. ควบคุมอุณหภูมิ
ข. ปิ ดเปิ ดน้า
ค. ดูดอากาศ
ง. ระบายอากาศ
40. พัดลม ทาหน้าทีค่ อื
ก. เปา่ ลมให้รงั ผึง้
ข. ระบายน้าออกจากระบบ
ค. ดูดอากาศให้ผ่านรังผึง้
ง. อัดไอดีให้เครื่องยนต์
41. สวิตช์ของระบบสตาร์ตมีหน้าที่ คือ
ก. ตัดต่อกระแสไฟฟ้า
ข. รับแรงหมุน
ค. ปรับแรงดันไฟฟ้า
ง. สร้างสนามแม่เหล็ก
42. หน้าทีข่ องระบบสตาร์ตเครื่องยนต์ คือ
ก. ทาให้ไฟฟ้าครบวงจร
ข. ทาให้เครื่องยนต์เกิดการเผาไหม้
ค. ช่วยฉีดพ่นไอดีในกระบอกสูบ
ง. หมุนเครื่องยนต์ให้เริม่ ทางาน
43. ขนาดของแบตเตอรีโ่ ดยทัวไปที
่ ใ่ ช้กบั มอเตอร์สตาร์ต เครื่องยนต์ดเี ซล คือ
ก. 6 โวลต์
ข. 12 โวลต์
ค. 18 โวลต์
ง. 24 โวลต์

44. การต่อวงจรสวิตช์ใช้วธิ กี ารต่อแบบใด
ก. แบบซีร่ี
ข. แบบอนุกรม
ค. แบบขนาน
ง. แบบผสม
45. อุปกรณ์รบั แรงจากอาร์เมเจอร์ขบั ล้อช่วยแรงให้เครื่องสตาร์ตติด คือ
ก. อาร์เมเจอร์
ข. ชุดเฟืองขับ
ค. คอมมิวเตเตอร์
ง. แปลงถ่าน
46. เครื่องยนต์ไม่หมุนหรือหมุนช้ามาก อาจเป็ นเพราะสาเหตุใด
ก. มอเตอร์สตาร์ตชารุด
ข. ขัว้ ต่อไฟฟ้า ต่อกันไม่สนิท
ค. แบตเตอรีม่ ไี ฟอ่อน
ง. ถูกทุกข้อ
47. เครื่องยนต์เร่งไม่ขน้ึ อาจเป็ นเพราะสาเหตุใด
ก. กาลังอัดต่า
ข. รัวที
่ ท่ ่อร่วมไอดี
ค. เครื่องเร่งการฉีดน้ามันชารุด
ง. ถูกทุกข้อ
48. เมื่อปิ ดสวิทช์กญ
ุ แจแล้วแต่เครื่องยังไม่ดบั เป็ นเพราะ
ก. น้ามันยังฉีดอยู่
ข. ห้องเผาไหม้มเี ขม่าร้อนจุดระเบิดได้เอง
ั ๊ ้ามันเชือ้ เพลิงยังทางานอยู่
ค. ปมน
ง. ไอดีรวเข้
ั ่ ากระบอกสูบ
49. เครื่องยนต์ตดิ แล้วดับอาจเกิดจากสาเหตุใด
ก. ปรับความเร็วเดินเบาไม่ถูกต้อง
ข. โซลีนนอยด์ตดั น้ามันชารุด
ค. ลิน้ ระบายไอน้ามันหล่อลื่นผิดปกติ
ง. ถูกทุกข้อ
50. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการสิน้ เปลืองน้ามันหล่อลื่น
ก. แหวนลูกสูบสึก
ข. ก้านลิน้ สึกหรอ
ั ๊ ้ามันเครื่องชารุด
ค. จ่ายตัดน้ามันขณะลดความเร็วบกพร่อง
ง. ซีลปมน
**********************************************************************
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน
1.
ข.
11.
ง.
21.
ก.
31.
ก.
41.
ง.
2.
ก.
12.
ก.
22.
ง.
32.
ง.
42.
ง.
3.
ง.
13.
ก.
23.
ก.
33.
ค.
43.
ง.
4.
ง.
14.
ข.
24.
ข.
34.
ง.
44.
ข.
5.
ง.
15.
ข.
25.
ก.
35.
ง.
45.
ข.
6.
ข.
16.
ก.
26.
ง.
36.
ง.
46.
ง.
7.
ก.
17.
ค.
27.
ข.
37.
ก.
47.
ง.
8.
ก.
8.
ข.
28.
ข.
38.
ก.
48.
ข.
9.
ง.
19.
ง.
29.
ข.
39.
ก.
49.
ง.
10.
ข.
20.
ก.
30.
ค.
40.
ค.
50.
ค.

แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการที่ 1(ต่อ)
รหัสวิชา 2101-2102 วิชา งานเครื่ องยนต์ดเี ซล

หน่ วยที่ 1
สอนครัง้ ที่ 4-6

ชื่ อหน่ วย/เรื่อง วิวฒั นาการและประเภทของเครื่ องยนต์

จานวน 3 ชัว่ โมง

สาระสาคัญ
เครื่องยนต์ เป็ นเครื่องจักรต้นกาลังทีเ่ ปลีย่ นพลังงานความร้อน ทีเ่ กิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็ น
พลังงานกล การเผาไหม้มที งั ้ ภายนอก และการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ จัดส่งกาลังงานให้กบั อุปกรณ์เครื่อง
ทุ่นแรงต่างๆ ทาให้เกิดการขับเคลื่อนหรือทางานได้ เครื่องยนต์มหี ลายชนิด เช่น เครื่องยนต์แกโซลีน
เครื่องยนต์ดเี ซล เครื่องจักรไอน้า ฯลฯ การแบ่งชนิดเครื่องยนต์แบ่งออกได้หลายประเภท เช่น แบ่งตามลักษณะ
การเผาไหม้ การระบายความร้อน จังหวะการทางาน การใช้เชือ้ เพลิงและการจัดวางกระบอกสูบ เป็ นต้น
สมรรถนะวิ ชาชีพช่างยนต์
1. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล
.
2. บริการและซ่อมเครื่องยนต์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3. บริการและซ่อมระบบส่งกาลัง และระบบเกียร์รถยนต์
4. บริการและซ่อมระบบรองรับ และระบบเบรกรถยนต์
5. ซ่อมเครื่องยนต์ดเี ซลตามคูม่ อื
6. ซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และดีเซลตามคู่มอื

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อธิบายวิวฒ
ั นาการของเครื่องยนต์ได้
อธิบายหน้าทีข่ องเครื่องยนต์ได้
อธิบายประเภทของเครื่องยนต์ได้
อธิบายการจัดวางลิน้ ของเครื่องยนต์ได้
อธิบายการเปรียบเทียบเครื่องยนต์แกโซลีนกับเครื่องยนต์ดเี ซลได้
ปฏิบตั กิ ารถอด ตรวจสอบประกอบสายพานไทมิง่ เครื่องยนต์ดเี ซลได้
ปฏิบตั กิ ารถอดประกอบและตรวจสอบฝาสูบเครื่องยนต์ดเี ซลได้
มีการพัฒนาคุณธรรม จริย ธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ผี ู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษย์ สัมพันธ์ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความเชื่อมันในตนเอง

ความสนใจใฝร่ ู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที

เนื้ อหาสาระ
1.
2.
3.
4.
5.

วิวฒ
ั นาการของเครื่องยนต์
หน้าทีข่ องเครื่องยนต์
ประเภทของเครื่องยนต์
การจัดวางลิน้ ของเครื่องยนต์
การเปรียบเทียบเครื่องยนต์แกโซลีนกับเครื่องยนต์ดเี ซล

6. การถอด ตรวจสอบประกอบสายพานไทมิง่ เครื่องยนต์ดเี ซล
7. การถอดประกอบและตรวจสอบฝาสูบเครื่องยนต์ดเี ซล

กิ จกรรมการเรียนรู้
1. ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นปญั หาเร้าความสนใจ เช่น เครื่องยนต์ดเี ซลทีใ่ ช้บา้ นเรามีความเป็ นมาอย่างไร
หรือรถยนต์เอนกประสงค์ใช้เครือ่ งยนต์ประเภทใด เพราะเหตุใด
2. ให้นกั เรียนนาประสบการณ์มาตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นประกอบ
3. แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ครูมอบงานตามสาระการเรียนรู้
4. ครูผสู้ อนให้เนื้อหาตามสาระการเรียนรูเ้ รื่อง หน้าทีข่ องเครื่องยนต์ และประเภทของเครื่องยนต์
5. ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นชวนคุยให้นกั เรียนคิดเกีย่ วกับสาระการเรียนรูใ้ นหน่วยที่ 1 ด้วยการตัง้ คาถาม
ปลายเปิ ดเป็ นคาถามนาไปสูว่ ตั ถุประสงค์การเรียนรูเ้ รื่อง วิวฒ
ั นาการและประเภทของเครื่องยนต์
6. ครูผสู้ อนให้ความหมาย วิวฒ
ั นาการและประเภทของเครื่องยนต์ ชีแ้ นะประเด็นชวนให้นักเรียนได้
อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึง่ ความคิดเห็นของนักเรียนนัน้ มีความเหมือน/แตกต่างหรือไม่อย่างไร
จดเป็ นประเด็นไว้
7. ครูผสู้ อนสรุปข้อคิดเห็นของนักเรียนทัง้ หมดแนะนาให้นกั เรียนได้รจู้ กั วิวฒ
ั นาการและประเภทของ
เครื่องยนต์
8. ส่งเสริมให้นกั เรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาวิเคราะห์ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามกลุ่มงานของนักเรียน
ทีร่ บั ผิดชอบ
9. ให้นกั เรียนนาเสนอผลงานกลุ่มตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม
10. ครูผสู้ อนและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้

11. ประเมินผลการนาความรู้ ความเข้าใจ หลักความปลอดภัยมาปรับใช้ในการไขแก้ปญหา
12. ประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน กลุ่มนักเรียนและการนาเสนอผลงานกลุ่ม
13. ตรวจแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล (2101-2102) ของสานักพิมพ์เอมพันธ์
2 วีดที ศั น์เรื่อง วิวฒ
ั นาการประเภทของเครื่องยนต์และ การจัดวางลิน้ ของเครื่องยนต์

แหล่งการเรียนรู้เพิ่ มเติ ม
1. ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ทน่ี กั ศึกษาสามารถศึกษาดูงานได้
หลักฐาน
1. การตรวจใบมอบงาน กิจกรรมคาถาม
2. แผ่นใสประกอบการเรียนการสอน

การวัดและการประเมิ นผล
วิ ธีวดั ผล
1. ประเมินผลจากการสนทนาตอบข้อซักถาม การอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
2. ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 2

3. ตรวจความถูกต้องของใบมอบงาน
4. ตรวจความถูกต้องของแบบประเมินผลการเรียนรู้
5. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ ง่ึ ประสงค์
เครือ่ งมือวัดผล
1. แบบฝึกหัดส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 2
2. ใบมอบงาน
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. นักเรียนปฏิบตั ติ ามแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 2 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 60 %
2. นักเรียนปฏิบตั ติ ามใบมอบงานถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
3. นักเรียนทาแบบประเมินผลการเรียนรูท้ า้ ยหน่วยที่ 1 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
4. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้พจิ ารณาจากเกณฑ์
ทีร่ ะบุไว้ในแบบประเมิน
กิ จกรรมเสนอแนะ
ทากิจกรรมในใบมอบงาน

แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการที่ 2-3
รหัสวิชา 2101-2102 วิชา งานเครื่ องยนต์ดเี ซล

หน่ วยที่ 2
สอนครัง้ ที่ 7-8

ชื่ อหน่ วย / เรื่อง หลักการทางานของเครื่ องยนต์ดเี ซล

จานวน 12 ชัว่ โมง

สาระสาคัญ
เครื่องยนต์จะทาหน้าทีเ่ ปลีย่ นพลังงานความร้อน จากการเผาไหม้น้ ามันเชือ้ เพลิงภายในเครื่องยนต์ให้
เป็ นพลังงานกล ซึง่ โดยทัวไปแบ่

งออกได้เป็ น เครื่องยนต์ 4 จังหวะและเครื่องยนต์ 2 จังหวะ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
จะมีจงั หวะการทางาน คือ ลูกสูบเลื่อนขึน้ ลง 4 ครัง้ คือ ขึน้ 2 ครัง้ ลง 2 ครัง้ เพลาข้อเหวีย่ งหมุน 2 รอบให้
กาลังงาน 1 ครัง้ ส่วนเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ลูกสูบเลื่อนขึน้ ลง 2 ครัง้ เพลาข้อเหวีย่ งหมุน 1 รอบได้กาลังงาน 1
ครัง้ เครื่องยนต์จะมีลกั ษณะการทางานที่คล้ายคลึงกันจะแตกต่างกันอยู่บ้างขึน้ อยู่กบั ระบบการทางานของ
เครื่องยนต์แต่ละชนิด
สมรรถนะวิ ชาชีพช่างยนต์
1. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล
2. บริการและซ่อมเครื่องยนต์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3. บริการและซ่อมระบบส่งกาลัง และระบบเกียร์รถยนต์
4. บริการและซ่อมระบบรองรับ และระบบเบรกรถยนต์
5. ซ่อมเครื่องยนต์ดเี ซลตามคูม่ อื
6. ซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และดีเซลตามคู่มอื
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการทางานของเครื่องยนต์ดเี ซลได้
2. อธิบายการทางานของเครื่องยนต์ดเี ซล 4 จังหวะได้
3. อธิบายการทางานของเครื่องยนต์ดเี ซล 2 จังหวะได้
4. อธิบายการเปรียบเทียบเครื่องยนต์ 2 จังหวะและ 4 จังหวะได้
5. อธิบายสมรรถนะของเครื่องยนต์ได้
6. ปฏิบตั กิ ารวัดสมรรถนะของเครื่องยนต์ดเี ซลได้
7. ปฏิบตั กิ ารการถอดและตรวจสอบเสือ้ สูบได้
8. การปรับตัง้ ระยะห่างของลิน้ ของเครื่องยนต์ดเี ซลได้
9. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ผี ู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษย์ สัมพันธ์ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความเชื่อมันในตนเอง

ความสนใจใฝร่ ู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที

เนื้ อหาสาระ
1. เครื่องยนต์ดเี ซล
2. หลักการทางานของเครื่องยนต์ดเี ซล
3. เครื่องยนต์ดเี ซล 4 จังหวะ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

เครื่องยนต์ดเี ซล 2 จังหวะ
การเปรียบเทียบเครื่องยนต์ 2 จังหวะและ 4 จังหวะ
สมรรถนะของเครื่องยนต์
การวัดสมรรถนะของเครื่องยนต์
การถอดและตรวจสอบเสือ้ สูบ
การปรับตัง้ ระยะห่างของลิน้ ของเครื่องยนต์ดเี ซล

กิ จกรรมการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นปญั หาเร้าความสนใจ เช่น เครื่องยนต์ดเี ซลมีวธิ กี ารทางานอย่างไร
ให้นกั เรียนนาประสบการณ์มาตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นประกอบ
แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ครูมอบงานตามสาระการเรียนรู้
ครูผสู้ อนให้เนื้อหาตามสาระการเรียนรูเ้ รื่อง หลักการทางานของเครื่องยนต์ดเี ซล
ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นชวนคุยให้นกั เรียนคิดเกีย่ วกับสาระการเรียนรูใ้ นหน่วยที่ 2 ด้วยการตัง้ คาถาม
ปลายเปิ ดเป็ นคาถามนาไปสูว่ ตั ถุประสงค์การเรียนรูเ้ รื่อง ลักษณะการทางานของเครื่องยนต์ดเี ซล
ประเภทต่างๆ
ครูผสู้ อนให้คานิยามการทางานของเครื่องยนต์ดเี ซลประเภทต่างๆ ชีแ้ นะประเด็นชวนให้นักเรียน
ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งความคิดเห็นของนักเรียนนัน้ มีความเหมือน/แตกต่างหรือไม่
อย่างไร จดประเด็น
ครูผู้สอนสรุปข้อคิดเห็นของนักเรียนทัง้ หมดแนะนาให้นักเรียนได้รู้จกั ลักษณะการทางานของ
เครื่องยนต์ดเี ซลประเภทต่างๆ
ส่งเสริมให้นกั เรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาวิเคราะห์ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามกลุ่มงานของนักเรียน
ทีร่ บั ผิดชอบ
ให้นกั เรียนนาเสนอผลงานกลุ่มตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกลุม่
ครูผสู้ อนและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้
ประเมินผลการนาความรู้ ความเข้าใจหลักการทางานของเครื่องยนต์มาปรับใช้ในการไขแก้ปญั หา
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน กลุ่มนักเรียนและการนาเสนอผลงานกลุ่ม
ตรวจแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล (2101-2102) ของสานักพิมพ์เอมพันธ์
2. เครือ่ งยนต์ดเี ซลประเภทต่างๆ

แหล่งการเรียนรู้เพิ่ มเติ ม
1. ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ทน่ี กั ศึกษาสามารถศึกษาดูงานได้

การวัดและการประเมิ นผล
วิ ธีวดั ผล
1. ประเมินผลจากการสนทนาตอบข้อซักถาม การอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
2. ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 3
3. ตรวจความถูกต้องของใบมอบงาน
4. ตรวจความถูกต้องของแบบประเมินผลการเรียนรู้
5. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ ง่ึ ประสงค์
เครือ่ งมือวัดผล
1. แบบฝึกหัดส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 3
2. ใบมอบงาน
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. นักเรียนปฏิบตั ติ ามแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 3 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 60 %
2. นักเรียนปฏิบตั ติ ามใบมอบงานถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
3. นักเรียนทาแบบประเมินผลการเรียนรูท้ า้ ยหน่วยที่ 2 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
4. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้พจิ ารณาจากเกณฑ์
ทีร่ ะบุไว้ในแบบประเมิน
กิ จกรรมเสนอแนะ
ทากิจกรรมในใบมอบงาน

แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการที่ 4-5
รหัสวิชา 2101-2102 วิชา งานเครื่ องยนต์ดเี ซล

หน่ วยที่ 3
สอนครัง้ ที่ 19-30

ชื่ อหน่ วย/เรื่อง โครงสร้างของเครื่ องยนต์ดเี ซล

จานวน 12 ชัว่ โมง

สาระสาคัญ
เครื่องยนต์ประกอบด้วยอุปกรณ์ชน้ิ ส่วนทัง้ ทีอ่ ยู่กบั ทีแ่ ละเคลื่อนที่ ชิน้ ส่วนแต่ละชิน้ มีหน้าทีล่ กั ษณะการ
ทางานแตกต่างกันออกไป มีทงั ้ ทีท่ าหน้าทีป่ ิ ดเปิ ดให้อากาศเข้าและไอเสียออกจากกระบอกสูบตามกาหนดเวลา
ชิน้ ส่วนทีร่ บั แรงจากการเผาไหม้แล้วเปลีย่ นการเคลื่อนทีข่ น้ึ ลงให้เป็ นการหมุนชิน้ ส่วนแต่ละชิน้ จะทางานสัมพันธ์
กัน จึงจะทาให้เครื่องยนต์ทางานได้ เครื่องยนต์ดเี ซลจะประกอบด้วยอุปกรณ์ของระบบ ทีจ่ าเป็ นมาประกอบกับ
ตัวเครื่องยนต์ระบบดังกล่าวได้แก่ ระบบน้ ามันเชือ้ เพลิง ระบบไอดีและไอเสีย ระบบหล่อลื่น ระบบหล่อเย็นและ
ระบบอื่นๆ เป็ นต้น
สมรรถนะวิ ชาชีพช่างยนต์
1. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล
2. บริการและซ่อมเครื่องยนต์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3. บริการและซ่อมระบบส่งกาลัง และระบบเกียร์รถยนต์
4. บริการและซ่อมระบบรองรับ และระบบเบรกรถยนต์
5. ซ่อมเครื่องยนต์ดเี ซลตามคูม่ อื
6. ซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และดีเซลตามคู่มอื

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อธิบายโครงสร้างของเครื่องยนต์ได้
อธิบายหน้าทีก่ ารทางานของชิน้ ส่วนต่าง ๆ ได้
อธิบายชิน้ ส่วนของเครื่องยนต์ประเภทเคลื่อนทีไ่ ด้
อธิบายอุปกรณ์เก็บอาการสันได้

ปฏิบตั กิ ารถอดลูกสูบ ก้านสูบและการติดตัง้ ได้
ปฏิบตั กิ ารทาความสะอาดลูกสูบได้
ปฏิบตั กิ ารเลือกแหวนลูกสูบใหม่และติดตัง้ ได้
มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ผี ู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษย์ สัมพันธ์ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความเชื่อมันในตนเอง


ความสนใจใฝรู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที

เนื้ อหาสาระ
1.
2.
3.
4.

โครงสร้างของเครื่องยนต์
หน้าทีก่ ารทางานของชิน้ ส่วนต่าง ๆ
ชิน้ ส่วนของเครื่องยนต์ประเภทเคลื่อนที่
อุปกรณ์เก็บอาการสัน่

5. การถอดลูกสูบ ก้านสูบและการติดตัง้
6. การทาความสะอาดลูกสูบ
7. การเลือกแหวนลูกสูบใหม่และการติดตัง้

กิ จกรรมการเรียนรู้
1. ครูผู้สอนตัง้ ประเด็นปญั หาเร้าความสนใจ เช่น เพลาข้อเหวี่ยงกับเพลาลูกเบี้ยวเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร
2. ให้นกั เรียนนาประสบการณ์มาตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นประกอบ
3. แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ครูมอบงานตามสาระการเรียนรู้
4. ครูผสู้ อนให้เนื้อหาตามสาระการเรียนรูเ้ รื่อง โครงสร้างของเครือ่ งยนต์ดเี ซล
5. ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นชวนคุยให้นกั เรียนคิดเกีย่ วกับสาระการเรียนรูใ้ นหน่วยที่ 3 ด้วยการตัง้ คาถาม
ปลายเปิ ดเป็ นคาถามนาไปสูว่ ตั ถุประสงค์การเรียนรูเ้ รื่อง โครงสร้างของเครือ่ งยนต์ดเี ซล
6. ครูผสู้ อนให้คานิยาม โครงสร้างของเครือ่ งยนต์ดเี ซล ชีแ้ นะประเด็นชวนให้นกั เรียนได้อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น ลักษณะการทางานของชิน้ ส่วนเครื่องยนต์ดเี ซล ซึง่ ความคิดเห็นของนักเรียนนัน้ มี
ความเหมือน/แตกต่างหรือไม่อย่างไรจดประเด็น
7. ครูผู้สอนสรุปข้อคิดเห็นของนักเรียนทัง้ หมดแนะนาให้นักเรียนได้รจู้ กั ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดเี ซล
และหน้าทีก่ ารทางานของชิน้ ส่วนนัน้
8. ส่งเสริมให้นกั เรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาวิเคราะห์ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามกลุ่มงานของนักเรียน
ทีร่ บั ผิดชอบ
9. ให้นกั เรียนนาเสนอผลงานกลุ่มตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกลุม่
10. ครูผสู้ อนและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้

11. ประเมินผลการนาความรู้ ความเข้าใจวิธกี ารใช้เครื่องมือมาปรับใช้ในการไขแก้ปญหา
12. ประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน กลุ่มนักเรียนและการนาเสนอผลงานกลุ่ม
13. ตรวจแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.
2.
หลักฐาน
1.
2.

หนังสือเรียนวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล (2101-2102) ของสานักพิมพ์เอมพันธ์
ประเภทอุปกรณ์ชน้ิ ส่วนของเครือ่ งยนต์ดเี ซล
การตรวจใบมอบงาน กิจกรรมคาถาม
แผ่นใสประกอบการเรียนการสอน

แหล่งการเรียนรู้เพิ่ มเติ ม
1. ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ทน่ี กั ศึกษาสามารถศึกษาดูงานได้

การวัดและการประเมิ นผล

วิ ธีวดั ผล
1. ประเมินผลจากการสนทนาตอบข้อซักถาม การอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
2. ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 4
3. ตรวจความถูกต้องของใบมอบงาน
4. ตรวจความถูกต้องของแบบประเมินผลการเรียนรู้
5. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ ง่ึ ประสงค์
เครือ่ งมือวัดผล
1. แบบฝึกหัดส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 4
2. ใบมอบงาน
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. นักเรียนปฏิบตั ติ ามแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 4 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 60 %
2. นักเรียนปฏิบตั ติ ามใบมอบงานถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
3. นักเรียนทาแบบประเมินผลการเรียนรูท้ า้ ยหน่วยที่ 3 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
4. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้พจิ ารณาจากเกณฑ์
ทีร่ ะบุไว้ในแบบประเมิน
กิ จกรรมเสนอแนะ
ทากิจกรรมในใบมอบงาน

แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการที่ 6-7
รหัสวิชา 2101-2102 วิชา งานเครื่ องยนต์ดเี ซล

หน่ วยที่ 4
สอนครัง้ ที่ 31-42

ชื่ อหน่ วย /เรื่อง ระบบน้ามันเชื่อเพลิงเครื่ องยนต์ดเี ซล

จานวน 12 ชัว่ โมง

สาระสาคัญ
ระบบน้ามันเชือ้ เพลิงดีเซล คือ ระบบการป้อนน้ ามันเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้กบั เครื่องยนต์ดเี ซลอุปกรณ์ทส่ี าคัญ
ั ๊ งน้ ามันเชือ้ เพลิง และหัวฉีด เครื่องยนต์ดเี ซลจะใช้การ
ประกอบด้วย ถังน้ ามัน กรองน้ ามันเชื้อเพลิง ปมส่
จุดระเบิด โดยการอัดอากาศจนมีอุณหภูมแิ ละความดันสูง เป็ นจังหวะเดียวกันกับน้ ามันเชือ้ เพลิงจะถูกฉีดเป็ น
ละอองฝอยคลุกเคล้ากับอากาศภายในกระบอกสูบทาให้เกิดการเผาไหม้ทส่ี มบูรณ์ การจัดส่งน้ ามันเชือ้ เพลิงใน
ปริมาณทีเ่ หมาะสมกับสภาพความเร็วและภาระงานของเครื่องยนต์จงึ มีความสาคัญต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของเครื่องยนต์
สมรรถนะวิ ชาชีพช่างยนต์
1. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล
2. บริการและซ่อมเครื่องยนต์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3. บริการและซ่อมระบบส่งกาลัง และระบบเกียร์รถยนต์
4. บริการและซ่อมระบบรองรับ และระบบเบรกรถยนต์
5. ซ่อมเครื่องยนต์ดเี ซลตามคูม่ อื
6. ซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และดีเซลตามคู่มอื

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อธิบายระบบเชือ้ เพลิงเครื่องยนต์ดเี ซลได้
อธิบายคุณสมบัตขิ องน้ามันเชือ้ เพลิงได้
อธิบายหน้าทีข่ องระบบน้ามันเชือ้ เพลิงได้
อธิบายส่วนประกอบของระบบน้ามันเชือ้ เพลิงได้
อธิบายชนิดของระบบฉีดน้ามันเชือ้ เพลิงได้
ปฏิบตั กิ ารถอดเปลีย่ นกรองน้ามันดีเซลได้
ปฏิบตั กิ ารถอดประกอบและตรวจสอบกรองแยกน้าได้
ั๊
ปฏิบตั กิ ารถอดประกอบและตรวจสอบปมความดั
นต่าได้
มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ผี ู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษย์ สัมพันธ์ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความเชื่อมันในตนเอง

ความสนใจใฝร่ ู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที

เนื้ อหาสาระ
1. ระบบเชือ้ เพลิงเครื่องยนต์ดเี ซล
2. คุณสมบัตขิ องน้ามันเชือ้ เพลิง
3. หน้าทีข่ องระบบน้ามันเชือ้ เพลิง

4.
5.
6.
7.
8.

ส่วนประกอบของระบบน้ามันเชือ้ เพลิง
ชนิดของระบบฉีดน้ามันเชือ้ เพลิง
การถอดเปลีย่ นกรองน้ามันดีเซล
การถอดประกอบและตรวจสอบกรองแยกน้า
ั๊
การถอดประกอบและตรวจสอบปมความดั
นต่า

กิ จกรรมการเรียนรู้
1. ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นปญั หาเร้าความสนใจ เช่น เครื่องยนต์เปรียบเสมือนร่างกายมนุ ษย์น้ ามัน
เชือ้ เพลิงเปรียบได้กบั อะไร
2. ให้นกั เรียนนาประสบการณ์มาตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นประกอบ
3. แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ครูมอบงานตามสาระการเรียนรู้
4. ครูผสู้ อนให้เนื้อหาตามสาระการเรียนรูเ้ รื่อง ระบบน้ามันเชือ้ เพลิงเครื่องยนต์ดเี ซล
5. ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นชวนคุยให้นกั เรียนคิดเกีย่ วกับสาระการเรียนรูใ้ นหน่วยที่ 4 ด้วยการตัง้ คาถาม
ปลายเปิ ดเป็ นคาถามนาไปสูว่ ตั ถุประสงค์การเรียนรูเ้ รื่อง ระบบน้ามันเชือ้ เพลิงเครื่องยนต์ดเี ซล
6. ครูผสู้ อนให้คานิยาม ระบบน้ ามันเชือ้ เพลิงเครื่องยนต์ดเี ซลชีแ้ นะประเด็นขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ชวนให้นกั เรียนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึง่ ความคิดเห็นของนักเรียนนัน้ มีความเหมือน/แตกต่าง
หรือไม่อย่างไร จดประเด็น
7. ครูผสู้ อนสรุปข้อคิดเห็นของนักเรียนทัง้ หมดแนะนาให้นกั เรียนได้รจู้ กั ระบบน้ ามันเชือ้ เพลิงเครื่องยนต์
ดีเซล
8. ส่งเสริมให้นกั เรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาวิเคราะห์ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามกลุม่ งานของนักเรียน
ทีร่ บั ผิดชอบ
9. ให้นกั เรียนนาเสนอผลงานกลุ่มตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกลุม่
10. ครูผสู้ อนและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้

11. ประเมินผลการนาความรู้ ความเข้าใจวิธกี ารใช้เครื่องมือมาปรับใช้ในการไขแก้ปญหา
12. ประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน กลุ่มนักเรียนและการนาเสนอผลงานกลุ่ม
13. ตรวจแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.
2.
หลักฐาน
1.
2.

หนังสือเรียนวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล (2101-2102) ของสานักพิมพ์เอมพันธ์
ชุดการสอน ระบบน้ามันเชือ้ เพลิงเครื่องยนต์ดเี ซล
การตรวจใบมอบงาน กิจกรรมคาถาม
แผ่นใสประกอบการเรียนการสอน

แหล่งการเรียนรู้เพิ่ มเติ ม
1. ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ทน่ี กั ศึกษาสามารถศึกษาดูงานได้

การวัดและการประเมิ นผล
วิ ธีวดั ผล
1. ประเมินผลจากการสนทนาตอบข้อซักถาม การอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
2. ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 5
3. ตรวจความถูกต้องของใบมอบงาน
4. ตรวจความถูกต้องของแบบประเมินผลการเรียนรู้
5. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ ง่ึ ประสงค์
เครือ่ งมือวัดผล
1. แบบฝึกหัดส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 5
2. ใบมอบงาน
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. นักเรียนปฏิบตั ติ ามแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 5 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 60%
2. นักเรียนปฏิบตั ติ ามใบมอบงานถูกต้องไม่น้อยกว่า 50%
3. นักเรียนทาแบบประเมินผลการเรียนรูท้ า้ ยหน่วยที่ 4 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 50%
4. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้พจิ ารณาจากเกณฑ์
ทีร่ ะบุไว้ในแบบประเมิน

กิ จกรรมเสนอแนะ
ทากิจกรรมในใบมอบงาน

แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการที่ 8-9
รหัสวิชา 2101-2102 วิชา งานเครื่ องยนต์ดเี ซล

หน่ วยที่ 5
สอนครัง้ ที่ 43-54

ชื่ อหน่ วย / เรื่อง ปั๊มฉีดน้ามันเชื้อเพลิง

จานวน 12 ชัว่ โมง

สาระสาคัญ
ั ๊ ดน้ ามันเชือ้ เพลิงหรือปมแรงดั
ั๊
ั ๊ ส่ ามารถสร้างแรงดันน้ ามันเชือ้ เพลิง ส่งผ่านไปยัง
ปมฉี
นสูง เป็ นปมที
หัวฉีดด้วยแรงดันสูง ทาให้น้ ามันทีถ่ ูกฉีดผ่านรูเล็กๆ ของหัวฉีดออกไปได้ในระยะเวลาอันสัน้ กระจายเป็ นฝอย
ั ๊ ดเชือ้ เพลิงมีทงั ้ ชนิดแยกเป็ นชุดประจาแต่ละสูบกับชนิดปมของทุ
ั๊
ละเอียดในห้องเผาไหม้ ปมฉี
กสูบรวมอยู่เป็ นชุด
เดียวกัน ซึง่ แต่ละชนิดมีสว่ นประกอบทีค่ ล้ายคลึงกัน
สมรรถนะวิ ชาชีพช่างยนต์
1. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล
2. บริการและซ่อมเครื่องยนต์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3. บริการและซ่อมระบบส่งกาลัง และระบบเกียร์รถยนต์
4. .บริการและซ่อมระบบรองรับ และระบบเบรกรถยนต์
5. ซ่อมเครื่องยนต์ดเี ซลตามคูม่ อื
6. ซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และดีเซลตามคู่มอื

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ั ๊ ดน้ามันเชือ้ เพลิงได้
อธิบายหน้าทีข่ องปมฉี
ั ๊ ดเชือ้ เพลิงแบบแถวเรียงได้
อธิบายปมฉี
ั ๊ ดเชือ้ เพลิงแบบจานจ่ายได้
อธิบายปมฉี
อธิบายยูนติ อินเจ๊กชันได้

อธิบายไทเมอร์อตั โนมัตไิ ด้
ั ๊ ดเชือ้ เพลิงได้
วิเคราะห์การทางาน ข้อขัดข้องของปมฉี
ั ๊ ดเชือ้ เพลิงแบบแถวเรียงได้
การถอดตรวจสอบและประกอบปมฉี
ั ๊ ดเชือ้ เพลิงแบบจานจ่ายได้
การถอดตรวจสอบและประกอบปมฉี
มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ผี ู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษย์ สัมพันธ์ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความเชื่อมันในตนเอง

ความสนใจใฝร่ ู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที

เนื้ อหาสาระ
1.
2.
3.
4.
5.

ั ๊ ดน้ามันเชือ้ เพลิง
หน้าทีข่ องปมฉี
ั ๊ ดเชือ้ เพลิงแบบแถวเรียง
ปมฉี
ั ๊ ดเชือ้ เพลิงแบบจานจ่าย
ปมฉี
ยูนิตอินเจ็กชัน
ไทเมอร์อตั โนมัติ

ั ๊ ดเชือ้ เพลิงแบบแถวเรียง
6. การถอดตรวจสอบและประกอบปมฉี
ั ๊ ดเชือ้ เพลิงแบบจานจ่าย
7. การถอดตรวจสอบและประกอบปมฉี

กิ จกรรมการเรียนรู้
1. ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นปญั หาเร้าความสนใจ เช่น อุปกรณ์ทช่ี ่วยให้ระบบฉีดเชือ้ เพลิงเครื่องยต์ดเี ซล
ทางานได้ดคี อื
2. ให้นกั เรียนนาประสบการณ์มาตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นประกอบ
3. แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ครูมอบงานตามสาระการเรียนรู้
ั ๊ ดน้ามันเชือ้ เพลิง
4. ครูผสู้ อนให้เนื้อหาตามสาระการเรียนรูเ้ รื่อง ปมฉี
5. ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นชวนคุยให้นกั เรียนคิดเกีย่ วกับสาระการเรียนรูใ้ นหน่วยที่ 5 ด้ว ยการตัง้
ั ๊ ดน้ามันเชือ้ เพลิง
คาถามปลายเปิ ดเป็ นคาถามนาไปสูว่ ตั ถุประสงค์การเรียนรูเ้ รื่อง ปมฉี
ั ๊ ดน้ ามันเชื้อเพลิงชี้แนะประเด็นการทางานของเครื่องยนต์ ชวนให้
6. ครูผู้สอนให้คานิยาม ปมฉี
นักเรียนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึง่ ความคิดเห็นของนักเรียนนัน้ มีความเหมือน/แตกต่าง
หรือไม่อย่างไร
ั ๊ ดน้ามันเชือ้ เพลิง
7. ครูผสู้ อนสรุปข้อคิดเห็นของนักเรียนทัง้ หมดแนะนาให้นกั เรียนได้รจู้ กั ชิน้ ส่วนปมฉี
8. ส่งเสริมให้นกั เรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาวิเคราะห์ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามกลุม่ งานของนักเรียน
ทีร่ บั ผิดชอบ
9. ให้นกั เรียนนาเสนอผลงานกลุ่มตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกลุม่
10. ครูผสู้ อนและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้

11. ประเมินผลการนาความรู้ ความเข้าใจวิธกี ารใช้เครื่องมือมาปรับใช้ในการไขแก้ปญหา
12. ประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน กลุ่มนักเรียนและการนาเสนอผลงานกลุ่ม
13. ตรวจแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.
2.
หลักฐาน
1.
2.

หนังสือเรียนวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล (2101-2102) ของสานักพิมพ์เอมพันธ์
ั ๊ ดน้ามันเชือ้ เพลิง
วีดที ศั น์เรื่อง การทางานของปมฉี
การตรวจใบมอบงาน กิจกรรมคาถาม
แผ่นใสประกอบการเรียนการสอน

แหล่งการเรียนรู้เพิ่ มเติ ม
1. ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ทน่ี กั ศึกษาสามารถศึกษาดูงานได้

การวัดและการประเมิ นผล
วิ ธีวดั ผล
1. ประเมินผลจากการสนทนาตอบข้อซักถาม การอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
2. ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 6
3. ตรวจความถูกต้องของใบมอบงาน

4. ตรวจความถูกต้องของแบบประเมินผลการเรียนรู้
5. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
เครือ่ งมือวัดผล
1. แบบฝึกหัดส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 6
2. ใบมอบงาน
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. นักเรียนปฏิบตั ติ ามแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 6 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 60 %
2. นักเรียนปฏิบตั ติ ามใบมอบงานถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
3. นักเรียนทาแบบประเมินผลการเรียนรูท้ า้ ยหน่วยที่ 5 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
4. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้พจิ ารณาจากเกณฑ์
ทีร่ ะบุไว้ในแบบประเมิน

กิ จกรรมเสนอแนะ
ทากิจกรรมในใบงาน

แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการที่ 10
รหัสวิชา 2101-2102 วิชา งานเครื่ องยนต์ดเี ซล

หน่ วยที่ สอนครัง้ ที่ 10

ชื่ อหน่ วย /เรื่อง สอบกลางภาค

จานวน 6 ชัว่ โมง

สอบกลางภาค

แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการที่ 11
รหัสวิชา 2101-2102 วิชา งานเครื่ องยนต์ดเี ซล

หน่ วยที่ 6
สอนครัง้ ที่ 51-66

ชื่ อหน่ วย /เรื่อง หัวฉีดน้ามันเชื้อเพลิง

จานวน 6 ชัว่ โมง

สาระสาคัญ
หัวฉีดเป็ นอุปกรณ์ในระบบน้ ามันเชือ้ เพลิงของเครื่องยนต์ดเี ซล จะถูกติดตัง้ บนฝาสูบของเครื่องยนต์
หัวฉีดจะทาหน้าทีก่ ระจายน้ามันเชือ้ เพลิงให้แตกตัวออกเป็ นฝอยละอองเล็กๆ ซึง่ จะถูกฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้
ภายในกาหนดเวลาและปริมาณอันถูกต้อง แต่ตอ้ งพอเพียงทีจ่ ะทาให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ การทางาน
ของหัวฉีดมีทงั ้ ชนิดกลไกทางกล และชนิดใช้แรงดันจากของเหลว หัวฉีดทีใ่ ช้กบั เครื่องยนต์ดเี ซลโดยทัวไปมี
่ ทงั ้
แบบเปิ ดและหรือแบบปิ ด
สมรรถนะวิ ชาชีพช่างยนต์
1. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล
2. บริการและซ่อมเครื่องยนต์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3. บริการและซ่อมระบบส่งกาลัง และระบบเกียร์รถยนต์
4. บริการและซ่อมระบบรองรับ และระบบเบรกรถยนต์
5. ซ่อมเครื่องยนต์ดเี ซลตามคูม่ อื
6. ซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และดีเซลตามคู่มอื

เนื้ อหาสาระ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน้าทีข่ องหัวฉีด
การทางานของหัวฉีด
ชนิดของหัวฉีด
ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์
การทดสอบหัวฉีด
การถอดตรวจสอบประกอบหัวฉีด

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อธิบายหน้าทีข่ องหัวฉีดได้
อธิบายการทางานของหัวฉีดได้
อธิบายชนิดของหัวฉีดได้
อธิบายการทางานของห้องเผาไหม้ประเภทต่างๆ ได้
วิเคราะห์ และทดสอบการทางานของหัวฉีดได้
ปฏิบตั กิ ารถอดตรวจสอบประกอบหัวฉีดได้
มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ผี ู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษย์ สัมพันธ์ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความเชื่อมันในตนเอง


ความสนใจใฝรู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที

กิ จกรรมการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นปญั หาเร้าความสนใจ เช่น หัวฉีดมีลกั ษณะการทางานอย่างไร
ให้นกั เรียนนาประสบการณ์มาตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นประกอบ
แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ครูมอบงานตามสาระการเรียนรู้
ครูผสู้ อนให้เนื้อหาตามสาระการเรียนรูเ้ รื่อง หัวฉีดน้ามันเชือ้ เพลิง
ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นชวนคุยให้นกั เรียนคิดเกีย่ วกับสาระการเรียนรูใ้ นหน่วยที่ 5 ด้วยการตัง้ คาถาม
ปลายเปิ ดเป็ นคาถามนาไปสูว่ ตั ถุประสงค์การเรียนรูเ้ รื่อง หัวฉีดน้ามันเชือ้ เพลิง
ครูผสู้ อนให้คานิยามเรื่อง หัวฉีดน้ ามันเชือ้ เพลิง ชวนให้นักเรียนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น
ซึง่ ความคิดเห็นของนักเรียนนัน้ มีความเหมือน/แตกต่างหรือไม่อย่างไร จดประเด็น
ครูผสู้ อนสรุปข้อคิดเห็นของนักเรียนทัง้ หมดแนะนาให้นักเรียนได้รู้ จกั หัวฉีดน้ ามันเชือ้ เพลิงและ
วิธกี ารทางาน
ส่งเสริมให้นกั เรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาวิเคราะห์ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามกลุ่มงานของนักเรียน
ทีร่ บั ผิดชอบ
ให้นกั เรียนนาเสนอผลงานกลุ่มตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกลุม่
ครูผสู้ อนและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้

ประเมินผลการนาความรู้ ความเข้าใจวิธกี ารใช้เครื่องมือมาปรับใช้ในการไขแก้ปญหา
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน กลุ่มนักเรียนและการนาเสนอผลงานกลุ่ม
ตรวจแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1.
2.
หลักฐาน
1.
2.

หนังสือเรียนวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล (2101-2102) ของสานักพิมพ์เอมพันธ์
ชุดการเรียนรู้ การทางานและชนิดของหัวฉีดชนิดต่างๆ
การตรวจใบมอบงาน กิจกรรมคาถาม
แผ่นใสประกอบการเรียนการสอน

แหล่งการเรียนรู้เพิ่ มเติ ม
1. ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมสีรถยนต์ทน่ี กั ศึกษาสามารถศึกษาดูงานได้
การวัดและการประเมิ นผล
วิ ธีวดั ผล
1. ประเมินผลจากการสนทนาตอบข้อซักถาม การอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
2. ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 7
3. ตรวจความถูกต้องของใบมอบงาน
4. ตรวจความถูกต้องของแบบประเมินผลการเรียนรู้
5. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ ง่ึ ประสงค์

เครือ่ งมือวัดผล
1. แบบฝึกหัดส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 7
2. ใบมอบงาน
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. นักเรียนปฏิบตั ติ ามแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 7 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 60 %
2. นักเรียนปฏิบตั ติ ามใบมอบงานถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
3. นักเรียนทาแบบประเมินผลการเรียนรูท้ า้ ยหน่วยที่ 6 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
4. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้พจิ ารณาจากเกณฑ์
ทีร่ ะบุไว้ในแบบประเมิน

กิ จกรรมเสนอแนะ
ทากิจกรรมในใบมอบงาน

แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการที่ 12
รหัสวิชา 2101-2102 วิชา งานเครื่ องยนต์ดเี ซล

หน่ วยที่ 7
สอนครัง้ ที่ 67-72

ชื่ อหน่ วย / เรื่อง เครื่ องควบคุมความเร็วของเครื่ องยนต์

จานวน 6 ชัว่ โมง

สาระสาคัญ
เครื่องควบคุมความเร็ว เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้บงั คับควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ ตามสภาพภาระงาน
ั ๊ อ้ เพลิง ทัง้ นี้เพื่อจากัดความเร็วให้อยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่ง โดยการใช้วธิ เี ปิ ดปิ ด
และความเร็วรอบสัมพันธ์กบั ปมเชื
น้ ามันเชือ้ เพลิงทีจ่ ่ายเข้าไปยังห้องเผา ถ้าความเร็วเปลีย่ นแปลงกลไกของเครื่อ งควบคุมความเร็วซึง่ ต่อไปยัง
วาล์วบังคับน้ามันเชือ้ เพลิง จะควบคุมให้การทางานในสูบมากขึน้ หรือน้อยลงได้
สมรรถนะวิ ชาชีพช่างยนต์
1. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล
2. บริการและซ่อมเครื่องยนต์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3. บริการและซ่อมระบบส่งกาลัง และระบบเกียร์รถยนต์
4. บริการและซ่อมระบบรองรับ และระบบเบรกรถยนต์
5. ซ่อมเครื่องยนต์ดเี ซลตามคูม่ อื
6. ซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และดีเซลตามคู่มอื

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อธิบายหน้าทีก่ ารทางานของเครือ่ งควบคุมความเร็วได้
อธิบายประเภทของเครื่องควบคุมความเร็วได้
อธิบายคุณลักษณะของเครื่องควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ได้
อธิบายชนิดของเครื่องควบคุมความเร็วได้
ปฏิบตั กิ ารถอดประกอบและตรวจสอบชุดเครื่องควบคุมความเร็วได้
ั๊
ปฏิบตั กิ ารประกอบชิน้ ส่วนชุดควบคุมความเร็วของปมได้
วิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้องเครื่องควบคุมความเร็วได้
มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ผี ู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษย์ สัมพันธ์ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความเชื่อมันในตนเอง

ความสนใจใฝร่ ู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที

เนื้ อหาสาระ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน้าทีข่ องเครื่องควบคุมความเร็ว
ประเภทของเครื่องควบคุมความเร็ว
คุณลักษณะของเครื่องควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์
ชนิดของเครื่องควบคุมความเร็ว
การถอดประกอบและตรวจสอบชุดเครื่องควบคุมความเร็ว
การประกอบชิน้ ส่วนชุดควบคุมความเร็วของปมั ๊

กิ จกรรมการเรียนรู้
1. ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นปญั หาเร้าความสนใจ เช่น ถ้าเครื่องยนต์ไม่มกี ารควบคุมความเร็วจะมีผล
อย่างไรบ้าง
2. ให้นกั เรียนนาประสบการณ์มาตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นประกอบ
3. แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ครูมอบงานตามสาระการเรียนรู้
4. ครูผสู้ อนให้เนื้อหาตามสาระการเรียนรูเ้ รื่อง เครื่องควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์
5. ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นชวนคุยให้นกั เรียนคิดเกีย่ วกับสาระการเรียนรูใ้ นหน่ วยที่ 7 ด้วยการตัง้ คาถาม
ปลายเปิ ดเป็ นคาถามนาไปสูว่ ตั ถุประสงค์การเรียนรูเ้ รื่อง เครื่องควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์
6. ครูผสู้ อนให้คานิยาม เครื่องควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ ชีแ้ นะประเด็น ขัน้ ตอนการทางาน
ของเครื่องควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ ชวนให้นกั เรียนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึง่ ความ
คิดเห็นของนักเรียนนัน้ มีความเหมือน/แตกต่างหรือไม่อย่างไร จดประเด็น
7. ครูผสู้ อนสรุปข้อคิดเห็นของนักเรียนทัง้ หมดแนะนาให้นกั เรียนได้รจู้ กั เครื่องควบคุมความเร็วของ
เครื่องยนต์ดเี ซล
8. ส่งเสริมให้นกั เรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาวิเคราะห์ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามกลุม่ งานของนักเรียน
ทีร่ บั ผิดชอบ
9. ให้นกั เรียนนาเสนอผลงานกลุ่มตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกลุม่
10. ครูผสู้ อนและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้
11. ประเมินผลการนาความรู้ ความเข้าใจวิธกี ารใช้เครื่องมือมาปรับใช้ในการไขแก้ปญั หา
12. ประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน กลุ่มนักเรียนและการนาเสนอผลงานกลุ่ม
13. ตรวจแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.
2.
หลักฐาน
1.
2.

หนังสือเรียนวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล (2101-2102) ของสานักพิมพ์เอมพันธ์
อุปกรณ์ชน้ิ ส่วน เครื่องควบคุมความเร็ว
การตรวจใบมอบงาน กิจกรรมคาถาม
แผ่นใสประกอบการเรียนการสอน

แหล่งการเรียนรู้เพิ่ มเติ ม
1. ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ทน่ี กั ศึกษาสามารถศึกษาดูงานได้

การวัดและการประเมิ นผล
วิ ธีวดั ผล
1. ประเมินผลจากการสนทนาตอบข้อซักถาม การอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
2. ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 8
3. ตรวจความถูกต้องของใบมอบงาน

4. ตรวจความถูกต้องของแบบประเมินผลการเรียนรู้
5. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ ง่ึ ประสงค์
เครือ่ งมือวัดผล
1. แบบฝึกหัดส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 8
2. ใบมอบงาน
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. นักเรียนปฏิบตั ติ ามแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 8 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 60 %
2. นักเรียนปฏิบตั ติ ามใบมอบงานถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
3. นักเรียนทาแบบประเมินผลการเรียนรูท้ า้ ยหน่วยที่ 7 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
4. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้พจิ ารณาจากเกณฑ์
ทีร่ ะบุไว้ในแบบประเมิน

กิ จกรรมเสนอแนะ
ทากิจกรรมในใบงาน

แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการที่ 13
รหัสวิชา 2101-2102 วิชา งานเครื่ องยนต์ดเี ซล

หน่ วยที่ 8
สอนครัง้ ที่ 73-78

ชื่ อหน่ วย / เรื่อง ระบบไอดีและไอเสียของเครื่ องยนต์

จานวน 6 ชัว่ โมง

สาระสาคัญ
เครื่องยนต์ดเี ซลจะมีระบบไอดีและไอเสียมีลกั ษณะการทางานทีส่ มั พันธ์กนั หน้าทีข่ องระบบไอดี คือ
การนาเอาอากาศทีส่ ะอาดเข้ากระบอกสูบตามปริมาตรและทีอ่ ุณหภูมทิ ต่ี ้องการ ส่วนระบบไอเสียจะทาหน้าที่
นาเอาไอเสียออกจากกระบอกสูบ รวมทัง้ พาความร้อนออกจากเครื่องยนต์และลดเสียงดังของเครื่องยนต์อกี ด้วย
ซึง่ ถ้าไอเสียตกค้างอยู่ภายในกระบอกสูบจะทาให้กระบอกสูบสกปรก ประสิทธิภาพการเผาไหม้ลดลง
สมรรถนะวิ ชาชีพช่างยนต์
1. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล
2. บริการและซ่อมเครื่องยนต์นวิ เมติกส์และไฮดรอลิกส์
3. บริการและซ่อมระบบส่งกาลัง และระบบเกียร์รถยนต์
4. บริการและซ่อมระบบรองรับ และระบบเบรกรถยนต์
5. ซ่อมเครื่องยนต์ดเี ซลตามคู่มอื
6 ซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และดีเซลตามคูม่ อื

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อธิบายระบบไอดีและระบบไอเสียของเครื่องยนต์ดเี ซลได้
อธิบายส่วนประกอบระบบไอดี และไอเสียของเครื่องยนต์ดเี ซลได้
อธิบายซูเปอร์ชาร์จเจอร์ได้
อธิบายการเปรียบเทียบเครื่องยนต์ดเี ซลทีใ่ ช้เทอร์โบชาร์จเจอร์ได้
วิเคราะห์ ปญั หาข้อขัดข้องระบบไอดีและไอเสียได้
ปฏิบตั กิ ารตรวจสภาพการทางานของระบบไอดีและไอเสียได้
ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบเครื่องเทอร์โบชาร์จเจอร์ได้
มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ผี ู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษย์ สัมพันธ์ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความเชื่อมันในตนเอง

ความสนใจใฝร่ ู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที

เนื้ อหาสาระ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ระบบไอดีของเครื่องยนต์ดเี ซล
ส่วนประกอบระบบไอดีของเครื่องยนต์ดเี ซล
ระบบไอเสียของเครื่องยนต์ดเี ซล
ส่วนประกอบของระบบไอเสียของเครื่องยนต์ดเี ซล
ซูเปอร์ชาร์จเจอร์
การเปรียบเทียบเครื่องยนต์ดเี ซลทีใ่ ช้เทอร์โบชาร์จเจอร์

7. การตรวจสภาพการทางานของระบบไอดีไอเสีย
8. การตรวจสอบเครื่องเทอร์โบชาร์จเจอร์

กิ จกรรมการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นปญั หาเร้าความสนใจ เช่น ระบบไอดีและไอเสียมีความสาคัญอย่างไร
ให้นกั เรียนนาประสบการณ์มาตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นประกอบ
แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ครูมอบงานตามสาระการเรียนรู้
ครูผสู้ อนให้เนื้อหาตามสาระการเรียนรูเ้ รื่อง ระบบไอดีและไอเสียของเครื่องยนต์
ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นชวนคุยให้นกั เรียนคิดเกีย่ วกับสาระการเรียนรูใ้ นหน่วยที่ 8 ด้วยการตัง้ คาถาม
ปลายเปิ ดเป็ นคาถามนาไปสูว่ ตั ถุประสงค์การเรียนรูเ้ รื่อง ระบบไอดีและไอเสียของเครื่องยนต์
ครูผสู้ อนให้คานิยามเรื่อง ระบบไอดีและไอเสีย ชีแ้ นะประเด็นขัน้ ตอนการทางาน ระบบไอดีและไอเสีย
ชวนให้นักเรียนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึง่ ความคิดเห็นของนักเรียนนัน้ มีความเหมือน/
แตกต่างหรือไม่อย่างไร
ครูผสู้ อนสรุปข้อคิดเห็นของนักเรียนทัง้ หมดแนะนาให้นัก เรียนได้รู้จกั ระบบไอดีและไอเสียของ
เครื่องยนต์
ส่งเสริมให้นกั เรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาวิเคราะห์ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามกลุม่ งานของนักเรียน
ทีร่ บั ผิดชอบ
ให้นกั เรียนนาเสนอผลงานกลุ่มตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกลุม่
ครูผสู้ อนและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้

ประเมินผลการนาความรู้ ความเข้าใจวิธกี ารใช้เครื่องมือมาปรับใช้ในการไขแก้ปญหา
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน กลุ่มนักเรียนและการนาเสนอผลงานกลุ่ม
ตรวจแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.
2.
หลักฐาน
1.
2.

หนังสือเรียนวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล (2101-2102) ของสานักพิมพ์เอมพันธ์
วีดที ศั น์เรื่อง ระบบไอดีและไอเสียของเครื่องยนต์
การตรวจใบมอบงาน กิจกรรมคาถาม
แผ่นใสประกอบการเรียนการสอน

แหล่งการเรียนรู้เพิ่ มเติ ม
1. ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ทน่ี กั ศึกษาสามารถศึกษาดูงานได้

การวัดและการประเมิ นผล
วิ ธีวดั ผล
1. ประเมินผลจากการสนทนาตอบข้อซักถาม การอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
2. ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 9
3. ตรวจความถูกต้องของใบมอบงาน

4. ตรวจความถูกต้องของแบบประเมินผลการเรียนรู้
5. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ ง่ึ ประสงค์
เครือ่ งมือวัดผล
1. แบบฝึกหัดส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 9
2. ใบมอบงาน
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. นักเรียนปฏิบตั ติ ามแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 9 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 60 %
2. นักเรียนปฏิบตั ติ ามใบมอบงานถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
3. นักเรียนทาแบบประเมินผลการเรียนรูท้ า้ ยหน่วยที่ 8 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
4. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้พจิ ารณาจากเกณฑ์
ทีร่ ะบุไว้ในแบบประเมิน

กิ จกรรมเสนอแนะ
ทากิจกรรมในใบงาน

แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการที่ 14
รหัสวิชา 2101-2102 วิชา งานเครื่ องยนต์ดเี ซล

หน่ วยที่ 9
สอนครัง้ ที่ 79-84

ชื่ อหน่ วย / เรื่อง ระบบหล่อลื่นเครื่ องยนต์ดเี ซล

จานวน 6 ชัว่ โมง

สาระสาคัญ
ระบบหล่อลื่น คือ ระบบการจัดส่งสารทีใ่ ช้ในการหล่อลื่นให้กบั ชิน้ ส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ สารหล่อ
ลื่นโดยทัวไปได้

แก่ นามันหล่อลื่นและจาระบี สารหล่อลื่นช่วยลดความฝื ดระหว่างชิน้ ส่วนทีเ่ คลื่อนที่ ช่วยระบาย
ความร้อนและทาความสะอาดชิน้ ส่วนเหล่านัน้ การลดความต้านทานระหว่างชิน้ สวนทีเ่ คลื่อนทีท่ าให้เครื่องยนต์
ทางานเต็มกาลัง API ได้จดั ชัน้ พิกดั บริการของน้ามันหล่อลื่น เพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์แต่ละประเภท ผูใ้ ช้
สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ
สมรรถนะวิ ชาชีพช่างยนต์
1. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล
2. บริการและซ่อมเครื่องยนต์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3. บริการและซ่อมระบบส่งกาลัง และระบบเกียร์รถยนต์
4. บริการและซ่อมระบบรองรับ และระบบเบรกรถยนต์
5. ซ่อมเครื่องยนต์ดเี ซลตามคูม่ อื
6. ซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และดีเซลตามคู่มอื

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อธิบายระบบการหล่อลื่นได้
อธิบายหน้าทีแ่ ละคุณสมบัตนิ ้ามันหล่อลื่นได้
อธิบายระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้
อธิบายชนิดของระบบหล่อลื่นได้
อธิบายส่วนประกอบของระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้
ปฏิบตั กิ ารถอดประกอบระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ดเี ซลได้
ปฏิบตั กิ ารถอดและการติดตัง้ อ่างน้ามันหล่อลื่นได้
มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ผี ู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษย์ สัมพันธ์ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความเชื่อมันในตนเอง

ความสนใจใฝร่ ู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที

เนื้ อหาสาระ
1.
2.
3.
4.

ระบบการหล่อลื่น
หน้าทีแ่ ละคุณสมบัตนิ ้ามันหล่อลื่น
ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์
ชนิดของระบบการหล่อลื่น

5. ส่วนประกอบของระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์
6. การถอดประกอบระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ดเี ซล
7. การถอดและการติดตัง้ อ่างน้ามันหล่อลื่น

กิ จกรรมการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นปญั หาเร้าความสนใจ เช่น ระบบการหล่อลื่นสาคัญอย่างไร
ให้นกั เรียนนาประสบการณ์มาตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นประกอบ
แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ครูมอบงานตามสาระการเรียนรู้
ครูผสู้ อนให้เนื้อหาตามสาระการเรียนรูเ้ รื่อง ระบบหล่อลื่น
ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นชวนคุยให้นกั เรียนคิดเกีย่ วกับสาระการเรียนรูใ้ นหน่วยที่ 9 ด้วยการตัง้ คาถาม
ปลายเปิ ดเป็ นคาถามนาไปสูว่ ตั ถุประสงค์การเรียนรูเ้ รื่อง ระบบหล่อลื่นมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ
เครื่องยนต์
ครูผสู้ อนให้คานิยามเรื่อง ระบบหล่อลื่น ชีแ้ นะประเด็นความสัมพันธ์ของระบบหล่อลื่น ชวนให้
นักเรียนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึง่ ความคิดเห็นของนักเรียนนัน้ มีความเหมือน/แตกต่าง
หรือไม่อย่างไร
ครูผสู้ อนสรุปข้อคิดเห็นของนักเรียนทัง้ หมดแนะนาให้นกั เรียนได้รจู้ กั ระบบการหล่อลื่น
ส่งเสริมให้นกั เรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาวิเคราะห์ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามกลุ่มงานของนักเรียน
ทีร่ บั ผิดชอบ
ให้นกั เรียนนาเสนอผลงานกลุ่มตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกลุม่
ครูผสู้ อนและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้

ประเมินผลการนาความรู้ ความเข้าใจวิธกี ารใช้เครื่องมือมาปรับใช้ในการไขแก้ปญหา
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน กลุ่มนักเรียนและการนาเสนอผลงานกลุ่ม
ตรวจแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.
2.
หลักฐาน
1.
2.

หนังสือเรียนวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล (2101-2102) ของสานักพิมพ์เอมพันธ์
วีดที ศั น์เรื่อง น้ามันหล่อลื่นชนิดต่างๆ
การตรวจใบมอบงาน กิจกรรมคาถาม
แผ่นใสประกอบการเรียนการสอน

แหล่งการเรียนรู้เพิ่ มเติ ม
1. ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมสีรถยนต์ทน่ี กั ศึกษาสามารถศึกษาดูงานได้

การวัดและการประเมิ นผล
วิ ธีวดั ผล
1. ประเมินผลจากการสนทนาตอบข้อซักถาม การอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
2. ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 10

3. ตรวจความถูกตรวจความถูกต้องของใบมอบงาน
4. ต้องของแบบประเมินผลการเรียนรู้
5. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ ง่ึ ประสงค์
เครือ่ งมือวัดผล
1. แบบฝึกหัดส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 10
2. ใบมอบงาน
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. นักเรียนปฏิบตั ติ ามแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 10 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 60 %
2. นักเรียนปฏิบตั ติ ามใบมอบงานถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
3. นักเรียนทาแบบประเมินผลการเรียนรูท้ า้ ยหน่วยที่ 9 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
4. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้พจิ ารณาจากเกณฑ์
ทีร่ ะบุไว้ในแบบประเมิน

กิ จกรรมเสนอแนะ
ทากิจกรรมในใบงาน

แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการที่ 15

หน่วยที่ 10

รหัสวิชา 2101-2102 วิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล

สอนครั้งที่ 85-90

ชื่อหน่วย /เรื่อง ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ดีเซล

จานวน 6 ชั ่วโมง

สาระสาคัญ
ระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ดเี ซล ทาหน้าทีก่ ารรักษาอุณหภูมทิ างานของเครื่องยนต์ภายใต้สภาพการ
ทางานทุกภาระงานของเครื่องยนต์ การระบายความร้อนได้ไม่ดจี ะทาให้ความร้อนเพิม่ สูงขึน้ อย่า งรวดเร็วทาให้
เครื่องยนต์ร้อนจัด กาลังเครื่องยนต์ตกลงเกิดการสึกหรอสูงจนอาจเป็ นสาเหตุให้ลูกสูบติด ถ้าเครื่องยนต์มี
อุณหภูมติ ่ากว่าอุณหภูมทิ างาน ประสิทธิภาพทางความร้อนจะทาให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ระบบหล่อเย็นของ
เครื่องยนต์มที งั ้ หล่อเย็นด้วยอากาศและหล่อเย็นด้วยของเหลวซึง่ นิยมใช้กบั เครื่องยนต์ของรถยนต์
สมรรถนะวิ ชาชีพช่างยนต์
1. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล
2. บริการและซ่อมเครื่องยนต์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3. บริการและซ่อมระบบส่งกาลัง และระบบเกียร์รถยนต์
4 บริการและซ่อมระบบรองรับ และระบบเบรกรถยนต์
5. ซ่อมเครื่องยนต์ดเี ซลตามคูม่ อื
6. ซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และดีเซลตามคู่มอื

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อธิบายระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ได้
อธิบายวิธกี ารหล่อเย็นได้
อธิบายส่วนประกอบของระบบหล่อเย็นได้
อธิบายการตรวจสอบน้าหล่อเย็นได้
ั ๊ ้าได้
ปฏิบตั กิ ารถอดและการติดตัง้ ปมน
ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบสายพานขับและพูลเลย์ได้
มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ผี ู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษย์ สัมพันธ์ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความเชื่อมันในตนเอง

ความสนใจใฝร่ ู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที

เนื้ อหาสาระ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์
วิธกี ารหล่อเย็น
ส่วนประกอบของระบบหล่อเย็น
การตรวจสอบน้าหล่อเย็น
ั ๊ ้า
การถอดและการติดตัง้ ปมน
การตรวจสายพานขับและพูลเลย์

กิ จกรรมการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นปญั หาเร้าความสนใจ เช่น ระบบหล่อเย็นอยู่สว่ นไหนของเครื่องยนต์ดเี ซล
ให้นกั เรียนนาประสบการณ์มาตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นประกอบ
แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ครูมอบงานตามสาระการเรียนรู้
ครูผสู้ อนให้เนื้อหาตามสาระการเรียนรูเ้ รื่อง ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์
ครูผู้สอนตัง้ ประเด็น ชวนคุยให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ในหน่ วยที่ 10 ด้วยการตัง้
คาถามปลายเปิ ดเป็ นคาถามนาไปสูว่ ตั ถุประสงค์การเรียนรูเ้ รื่อง ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์
ครูผสู้ อนให้คานิยาม ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ ชีแ้ นะประเด็น ขัน้ ตอนการทางานของระบบหล่อ
เย็นเครื่องยนต์ ชวนให้นกั เรียนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึง่ ความคิดเห็นของนักเรียนนัน้ มี
ความเหมือน/แตกต่างหรือไม่อย่างไร
ครูผสู้ อนสรุปข้อคิดเห็นของนักเรียนทัง้ หมดแนะนาให้นกั เรียนได้รจู้ กั ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์
ส่งเสริมให้นกั เรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาวิเคราะห์ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามกลุม่ งานของนักเรียน
ทีร่ บั ผิดชอบ
ให้นกั เรียนนาเสนอผลงานกลุ่มตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกลุม่
ครูผสู้ อนและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้

ประเมินผลการนาความรู้ ความเข้าใจวิธกี ารใช้เครื่องมือมาปรับใช้ในการไขแก้ปญหา
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน กลุ่มนักเรียนและการนาเสนอผลงานกลุ่ม
ตรวจแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.
2.
หลักฐาน
1.
2.

หนังสือเรียนวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล (2101-2102) ของสานักพิมพ์เอมพันธ์
วีดที ศั น์เรื่อง การทางานของระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์
การตรวจใบมอบงาน กิจกรรมคาถาม
แผ่นใสประกอบการเรียนการสอน

แหล่งการเรียนรู้เพิ่ มเติ ม
1. ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมสีรถยนต์ทน่ี กั ศึกษาสามารถศึกษาดูงานได้

การวัดและการประเมิ นผล
วิ ธีวดั ผล
1. ประเมินผลจากการสนทนาตอบข้อซักถาม การอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
2. ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 11
3. ตรวจความถูกต้องของใบมอบงาน
4. ตรวจความถูกต้องของแบบประเมินผลการเรียนรู้
5. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ ง่ึ ประสงค์

เครือ่ งมือวัดผล
1. แบบฝึกหัดส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 11
2. ใบมอบงาน
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. นักเรียนปฏิบตั ติ ามแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 2 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 60 %
2. นักเรียนปฏิบตั ติ ามใบมอบงานถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
3. นักเรียนทาแบบประเมินผลการเรียนรูท้ า้ ยหน่วยที่ 10 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
4. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้พจิ ารณาจากเกณฑ์
ทีร่ ะบุไว้ในแบบประเมิน

กิ จกรรมเสนอแนะ
ทากิจกรรมในใบงาน

แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการที่ 16
รหัสวิชา 2101-2102 วิชา งานเครื่ องยนต์ดเี ซล

หน่ วยที่ 11
สอนครัง้ ที่ 91-96

ชื่ อหน่ วย / เรื่อง ระบบสตาร์ตเครื่ องยนต์ดเี ซล

จานวน 6 ชัว่ โมง

สาระสาคัญ
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในไม่สามารถสตาร์ตได้เอง ต้องมีระบบการหมุนเครื่องยนต์ในช่วงเริม่ ต้นของ
การทางานเมื่อเครื่องยนต์ตดิ แล้ว จะหมุนได้ดว้ ยกาลังของการจุดระเบิด เครื่องยนต์ดเี ซลจะติดเครื่องเริม่ ทางาน
ได้โดยการหมุนด้วยความเร็วรอบทีเ่ หมาะสมประมาณ 80-100 รอบ/นาที รถยนต์เมื่อเริม่ ติดเครื่องจะใช้มอเตอร์
สตาร์ต ซึง่ ระบบสตาร์ตประกอบด้วย แบตเตอรี่ มอเตอร์สตาร์ตและกลไกขับเคลื่อน สวิตช์กุญแจ โซลีนนอยด์
มอเตอร์สตาร์ต และสายไฟทีเ่ ชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบ
สมรรถนะวิ ชาชีพช่างยนต์
1. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล
2. บริการและซ่อมเครื่องยนต์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3. บริการและซ่อมระบบส่งกาลัง และระบบเกียร์รถยนต์
4. บริการและซ่อมระบบรองรับ และระบบเบรกรถยนต์
5. ซ่อมเครื่องยนต์ดเี ซลตามคูม่ อื
6. ซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และดีเซลตามคู่มอื

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

อธิบายระบบสตาร์ตได้
อธิบายโครงสร้างมอเตอร์สตาร์ตได้
อธิบายชุดขับเคลื่อนมอเตอร์สตาร์ตได้
อธิบายการควบคุมมอเตอร์สตาร์ตได้
อธิบายระบบช่วยสตาร์ตเครื่องยนต์ดเี ซลได้
อธิบายวิธสี ตาร์ตเครื่องยนต์ดเี ซลได้
วิเคราะห์ ปญั หาข้อขัดข้องระบบมอเตอร์สตาร์ตได้
ปฏิบตั กิ ารสตาร์ตเครื่องยนต์ดว้ ยสายพ่วงได้
ปฏิบตั กิ าร ถอดและการติดตัง้ มอเตอร์สตาร์ตได้
ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบระบบช่วยสตาร์ตได้
มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ผี ู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษย์ สัมพันธ์ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความเชื่อมันในตนเอง

ความสนใจใฝร่ ู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที

เนื้ อหาสาระ
1.
2.
3.
4.

ระบบสตาร์ต
โครงสร้างมอเตอร์สตาร์ต
ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์สตาร์ต
การควบคุมมอเตอร์สตาร์ตดีเซล

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ระบบช่วยสตาร์ตเครื่องยนต์ดเี ซล
วิธกี ารสตาร์ตเครื่องยนต์
ปญั หาข้อขัดข้องระบบมอเตอร์สตาร์ต
การสตาร์ตเครื่องยนต์ดว้ ยสายพ่วง
การถอดและการติดตัง้ มอเตอร์สตาร์ต
การตรวจสอบระบบช่วยสตาร์ต

กิ จกรรมการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นปญั หาเร้าความสนใจ เช่น มอเตอร์สตาร์ตมีแหล่งกาเนิดไฟฟ้าจากทีใ่ ด
ให้นกั เรียนนาประสบการณ์มาตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นประกอบ
แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ครูมอบงานตามสาระการเรียนรู้
ครูผสู้ อนให้เนื้อหาตามสาระการเรียนรูเ้ รื่อง ระบบสตาร์ตเครื่องยนต์
ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นชวนคุยให้นักเรียนคิดเกีย่ วกับสาระการเรียนรูใ้ นหน่ วยที่ 11 ด้วยการตัง้ คาถาม
ปลายเปิ ดเป็ นคาถามนาไปสูว่ ตั ถุประสงค์การเรียนรูเ้ รื่อง ระบบสตาร์ตเครื่องยนต์
ครูผสู้ อนให้คานิยาม ระบบสตาร์ตเครื่องยนต์ ชีแ้ นะประเด็นการทางานของระบบสตาร์ตเครื่องยนต์
ชวนให้นกั เรียนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึง่ ความคิดเห็นของนักเรียนนัน้ มีความเหมือน/แตกต่าง
หรือไม่อย่างไร จดประเด็น
ครูผสู้ อนสรุปข้อคิดเห็นของนักเรียนทัง้ หมดแนะนาให้นกั เรียนได้รจู้ กั ระบบสตาร์ตเครื่องยนต์
ส่งเสริมให้นกั เรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาวิเคราะห์ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามกลุ่มงานของนักเรียน
ทีร่ บั ผิดชอบ
ให้นกั เรียนนาเสนอผลงานกลุ่มตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกลุม่
ครูผสู้ อนและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้

ประเมินผลการนาความรู้ ความเข้าใจวิธกี ารใช้เครื่องมือมาปรับใช้ในการไขแก้ปญหา
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน กลุ่มนักเรียนและการนาเสนอผลงานกลุ่ม
ตรวจแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล (2101-2102) ของสานักพิมพ์เอมพันธ์
2. ชุดการสอน ระบบสตาร์ตเครื่องยนต์
หลักฐาน
1. การตรวจใบมอบงาน กิจกรรมคาถาม
2. แผ่นใสประกอบการเรียนการสอน
แหล่งการเรียนรูเ้ พิ่ มเติ ม
1. ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมสีรถยนต์ทน่ี กั ศึกษาสามารถศึกษาดูงานได้

การวัดและการประเมิ นผล
วิ ธีวดั ผล
1. ประเมินผลจากการสนทนาตอบข้อซักถาม การอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
2. ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 12
3. ตรวจความถูกต้องของใบมอบงาน
4. ตรวจความถูกต้องของแบบประเมินผลการเรียนรู้
5. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ ง่ึ ประสงค์
เครือ่ งมือวัดผล
1. แบบฝึกหัดส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 12
2. ใบมอบงาน
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. นักเรียนปฏิบตั ติ ามแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 12 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 60 %
2. นักเรียนปฏิบตั ติ ามใบมอบงานถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
3. นักเรียนทาแบบประเมินผลการเรียนรูท้ า้ ยหน่วยที่ 11 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
4. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้พจิ ารณาจากเกณฑ์
ทีร่ ะบุไว้ในแบบประเมิน

กิ จกรรมเสนอแนะ
ทากิจกรรมในใบงาน

แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการที่ 17
รหัสวิชา 2101-2102 วิชา งานเครื่ องยนต์ดเี ซล

หน่ วยที่ 12
สอนครัง้ ที่ 91-102

ชื่ อหน่ วย / เรื่อง การบารุ งรักษาแลแก้ไขข้อข้องเครื่ องยนต์

จานวน 12 ชัว่ โมง

สาระสาคัญ
การบารุงรักษาเครื่องยนต์ คือ การตรวจสอบ การปรับแต่ง การประกอบ การเปลีย่ นชิน้ ส่วนและวัสดุ
และทดสอบเครื่องยนต์ ที่เป็ นส่วนประกอบในการทางานของเครื่องยนต์ท่เี สื่อมชารุดตามสภาพการใช้งานการ
บารุงรักษาเครื่องยนต์แบ่งเป็ น การบารุงรักษาเครื่องยนต์เพื่อการป้องกัน การบารุงรักษาเครื่องยนต์ประจาวัน
การบารุงรักษาเครื่องยนต์ตาม การแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์จาเป็ นทีผ่ ใู้ ช้จะต้องทาความเข้าใจข้อกาหนด
เพื่อการใช้งานเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมรรถนะวิ ชาชีพช่างยนต์
1. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล
2. บริการและซ่อมเครื่องยนต์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3. บริการและซ่อมระบบส่งกาลัง และระบบเกียร์รถยนต์
4. บริการและซ่อมระบบรองรับ และระบบเบรกรถยนต์
5. ซ่อมเครื่องยนต์ดเี ซลตามคูม่ อื
6. ซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และดีเซลตามคู่มอื

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อธิบายการบารุงรักษาเครื่องยนต์ได้
อธิบายประเภทการบารุงรักษาเครื่องยนต์ได้
อธิบายการบารุงรักษาตามกาหนดของเครื่องยนต์ดเี ซลได้

อธิบายปญหาสาเหตุ
ขอ้ ขัดข้องของเครื่องยนต์ดเี ซลได้
วิเคราะห์สาเหตุขอ้ ขัดข้องของเครื่องยนต์ดเี ซลได้
ปฏิบตั กิ ารแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดเี ซลได้
มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ผี ู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษย์ สัมพันธ์ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความเชื่อมันในตนเอง

ความสนใจใฝร่ ู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที

เนื้ อหาสาระ
1.
2.
3.
4.

การบารุงรักษาเครื่องยนต์
ประเภทการบารุงรักษาเครื่องยนต์
การบารุงรักษาตามกาหนดของเครื่องยนต์ดเี ซล

การวิเคราะห์ปญหาและแก้
ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดเี ซล

กิ จกรรมการเรียนรู้
1. ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นปญั หาเร้าความสนใจ เช่น ถ้าต้องดูแลรักษาเครื่องยนต์มวี ธิ กี ารอย่างไรบ้าง

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ให้นกั เรียนนาประสบการณ์มาตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นประกอบ
แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ครูมอบงานตามสาระการเรียนรู้
ครูผสู้ อนให้เนื้อหาตามสาระการเรียนรูเ้ รื่อง การบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องยนต์
ครูผสู้ อนตัง้ ประเด็นชวนคุยให้นักเรียนคิดเกีย่ วกับสาระการเรียนรู้ในหน่ วยที่ 11 ด้วยการตัง้ คาถาม
ปลายเปิ ดเป็ นค าถามนาไปสู่ว ัตถุ ประสงค์การเรียนรู้เรื่อง การบ ารุ งรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง
เครื่องยนต์
ครูผสู้ อนให้คานิยาม การบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง ชีแ้ นะประเด็นการบารุงรักษาและแก้ไข
ข้อขัดข้องเครื่องยนต์ ชวนให้นกั เรียนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึง่ ความคิดเห็นของนักเรียน
นัน้ มีความเหมือน/แตกต่างหรือไม่อย่างไร
ครูผสู้ อนสรุปข้อคิดเห็นของนักเรียนทัง้ หมดแนะนาให้นักเรียนได้รจู้ กั การบารุงรักษาและแก้ไข
ข้อขัดข้องของเครื่องยนต์
ส่งเสริมให้นกั เรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาวิเคราะห์ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตามกลุ่มงานของนักเรียน
ทีร่ บั ผิดชอบ
ให้นกั เรียนนาเสนอผลงานกลุ่มตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกลุม่
ครูผสู้ อนและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้

ประเมินผลการนาความรู้ ความเข้าใจวิธกี ารใช้เครื่องมือมาปรับใช้ในการไขแก้ปญหา
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน กลุ่มนักเรียนและการนาเสนอผลงานกลุ่ม
ตรวจแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1.
2.
หลักฐาน
1.
2.

หนังสือเรียนวิชา งานเครื่องยนต์ดเี ซล (2101-2102) ของสานักพิมพ์เอมพันธ์
ชุดการสอน การบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์
การตรวจใบมอบงาน กิจกรรมคาถาม
แผ่นใสประกอบการเรียนการสอน

แหล่งการเรียนรู้เพิ่ มเติ ม
1. ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมสีรถยนต์ทน่ี กั ศึกษาสามารถศึกษาดูงานได้

การวัดและการประเมิ นผล
วิ ธีวดั ผล
1. ประเมินผลจากการสนทนาตอบข้อซักถาม การอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
2. ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 12
3. ตรวจความถูกต้องของใบมอบงาน
4. ตรวจความถูกต้องของแบบประเมินผลการเรียนรู้
5. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะทีพ่ ง่ึ ประสงค์
เครือ่ งมือวัดผล

1. แบบฝึกหัดส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 12
2. ใบมอบงาน
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. นักเรียนปฏิบตั ติ ามแบบฝึกหัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ ่ี 12 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 60 %
2. นักเรียนปฏิบตั ติ ามใบมอบงานถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
3. นักเรียนทาแบบประเมินผลการเรียนรูท้ า้ ยหน่วยที่ 11 ถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 %
4. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้พจิ ารณาจากเกณฑ์
ทีร่ ะบุไว้ในแบบประเมิน

กิ จกรรมเสนอแนะ
ทากิจกรรมในใบงาน

แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการที่ 18
รหัสวิชา 2101-2102 วิชา งานเครื่ องยนต์ดเี ซล

หน่ วยที่ สอนครัง้ ที่ 103-108

ชื่ อหน่ วย /เรื่อง สอบปลายภาค

จานวน 6 ชัว่ โมง

สอบปลายภาค

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful