Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ
СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ
ОБРАЗОВАЊА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Београд, 2011

1

5.0. ГОВОРНА КУЛТУРА У области ГОВОРНА КУЛТУРА ученик/ученица: 1СЈ. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља 1СЈ.1.6. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју 1СЈ.1. У оквиру сваке области описани су захтеви на три нивоа.0.3.1.0. добро распоређујући основну информацију и додатне информације 1СЈ. 1. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање 1СЈ.0. уме да одбрани своју тврдњу или став 2 .Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања за Српски језик садржe стандарде постигнућа за области: Говорна култура.2. користи форме учтивог обраћања 1СЈ.0.0. средишњи и завршни део казивања).8.1.4. казује текст природно.1.0.0. Граматика и лексикологија и Књижевност. без тзв.7. осим у области Говорна култура.1. учествује у њему и оконча га. Писано изражавање.1. пажљиво слуша своје саговорнике 1СЈ.1. поштујући интонацију реченице/стиха. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме. јасно структурира казивање (уводни. Вештина читања и разумевање прочитаног.1. „певушења“ или „скандирања“ 1СЈ. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор.

4. разликује књижевноуметнички од информативног текста 1СЈ.Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. или у једноставној табели (ко.2.3. позивницу (за рођенданску прославу.4.3. забаву). зашто касни.1. издваја речи које су му непознате 3.3. да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате. користи скроман фонд речи (у односу на узраст). правилно их употребљава 1СЈ.10. пише честитку (за Нову годину.1.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста 1СЈ. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 1СЈ.1. речник) 1СЈ.1.1. проналазећи информације експлицитно исказане у једној реченици. издваја наслов. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре 1СЈ.6.3.) 1СЈ. колико и сл. екскурзије) 3 .2.5. где. рођендан).5.8. парафраза).1.3. препознаје да ли је тражена информација. име аутора.2. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи) 1СЈ. садржана у тексту 1СЈ.2.2.6. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов.7.1.3. употребљава велико слово приликом писања личних имена. да ли му је занимљив. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 1СЈ.3.3. пише писаним словима ћирилице 1СЈ.1. када. назива школе 1СЈ.) 1СЈ.1.7.2.1.1. одговара на једноставна питања у вези са текстом. уме да се потпише 1СЈ.2.1. садржај. и сл. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада.2.1.1. пише кратку поруку (о томе куда иде.1. углавном се држи теме 1СЈ. која може да буде исказана на различите начине (синонимија. разуме дословно значење текста 1СЈ.1.9.3.3. шта.1. почиње реченицу великим словом. завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 1СЈ. пасусу.2. зимовања.2. назива места (једночланих).8. одређује основну тему текста 1СЈ.3.3.1. разгледницу (са летовања. 2. пасус.1.

5.5.4.2.1. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) и глаголско време (презент.5. упитне.1.1.2.4.1. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту 4 . КЊИЖЕВНОСТ У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 1СЈ.) 5.5. ученик/ученица: 1СЈ. прозе и драме 1СЈ. у типичним школским примерима. придеве.1.3.4.4.1. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије. бројеве и глаголе) 1СЈ.1. заменице.4. перфекат и футур) 1СЈ.1.5.1. школи и сл.1. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА У подобласти ГРАМАТИКА. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (у кући.4. узвичне. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту 1СЈ. препознаје врсте речи (именице.4.3. заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне) У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 1СЈ.1. препознаје антонимију 1СЈ.4. препознаје књижевне врсте (бајку и басну) 1СЈ.

2.10. издваја делове текста који су му нејасни 1СЈ. одређује основни смисао текста и његову намену 1СЈ. да ли се слаже/не слаже са поступцима ликова 1СЈ. у табели. проналази део/детаљ који је приказан на илустрацији.2.5. чита текст природно.7. наводи разлоге за избор одређене илустрације 5 . уме да одреди на ком месту у тексту је пауза.2.2. осећањима. анализирајући и обједињујући информације исказане у различитим деловима текста (у различитим реченицама. 2.2.2.2. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње.2.2. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада.Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. одређује след догађаја у тексту 1СЈ. уочава међусобну повезаност догађаја.2.) 1СЈ. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 1СЈ.2. који део текста треба прочитати брже.2. препознаје фигуративно значење у тексту 1СЈ. или на дијаграму) 1СЈ.2.2.2.6. због чега му је занимљив/незанимљив.8.3.2. место логичког акцента.2. раздваја битне од небитних информација. изводи једноставне закључке у вези са текстом. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном тексту (нпр. поштујући интонацију реченице/стиха. вреднује примереност илустрација које прате текст.1.2.2. намерама и сл.2. објашњава расплет. пасусима.4.2. на основу поступака јунака/актера закључује о њиховим особинама.9. а који спорије 1СЈ. пољима табеле) 1СЈ.

4. излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима 1СЈ.3. користи фонд речи примерен узрасту. телефон.3.3. пише писмо (приватно) и уме да га адресира 6 . џ. типове реченица.7.2.2. правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-ин. име родитеља. дужину реченице. да избегне понављање) 1СЈ. пише јасним и потпуним реченицама.2. ч. разред.2.9. -ски/-чки/-шки)..) 1СЈ. исправља свој текст (критички чита написано.2. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 1СЈ.3.6.2.10. саставља кратак дескриптивни текст 1СЈ. правилно пише гласове ћ.2.1. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији (формалној/неформалној) 1СЈ. школа.2.3.3. употребљава запету при набрајању 1СЈ. употребљава синониме (нпр.2.2.8.3.3.3.2..2. презиме. адреса. варира језички израз (ред речи у реченици. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 1СЈ. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име. држи се теме. правилно пише речцу ли и речцу не.11. поправља текст и исправља грешке) 1СЈ. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника.3. година рођења.3.5. ђ. правилно пише сугласник ј у интервокалској позицији.3. користи наводнике при навођењу туђих речи.3. одељење) 1СЈ. саставља кратак наративни текст 1СЈ.

личне заменице.3.2. број и род) и уме да пребаци глаголе из једног глаголског времена у друго 1СЈ. разликује лирску од епске песме 1СЈ. у типичним школским примерима. род и број личних заменица у номинативу 1СЈ.2. одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту) 1СЈ.5.1.4.2.8.6. препознаје синонимију 1СЈ. књигама из лектире и сл.1. одређује карактеристичне особине.4. заменице.4.2.2. одређује врсте речи (именице. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне. ученик/ученица: 1СЈ. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту 7 .5. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине .2.2.2. описне.4. узвичне.2.7.5. упитне. осећања.6. изглед и поступке ликова.4.5.5.5. брзалице) 1СЈ.) и правилно их употребљава 5.5.2. КЊИЖЕВНОСТ У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 1СЈ.4. присвојне и градивне придеве. разликује приповедање од описивања и дијалога 1СЈ. препознаје лице. препознаје субјекат и глаголски предикат 1СЈ.4.7.2. загонетке.3. бројеве и глаголе) 1СЈ. стих и строфу у лирској песми 1СЈ. препознаје риму. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима.4. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 1СЈ.5.4. основне и редне бројеве) 1СЈ.2.2. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА У подобласти ГРАМАТИКА. препознаје граматичке категорије глагола (лице. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице.4. заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне) 1СЈ.2.4.9.2. придеве.2. уочава везе међу догађајима (нпр.4.пословице.5.2. и односе међу ликовима у књижевноуметничком тексту 1СЈ.2.

3.3. средишњи и завршни део текста).2. издваја пасусе 8 .4. јасно структурира текст (уводни. изводи сложеније закључке на основу текста. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из текста у дату табелу или дијаграм) 1СЈ.2.5. користи разноврсне синтаксичке конструкције.2. пише јасним. прилагођава језичко-стилски израз типу текста 1СЈ. или вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 1СЈ. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр.3.6.3. 2. разликује различитa гледишта заступљена у информативном тексту (нпр.1. процењује сврху информативног текста у односу на предвиђену намену (нпр.1. графички приказ) 1СЈ. саставља кратак експозиторни текст 1СЈ.5.3. користи богат фонд речи (у односу на узраст) 1СЈ.2.3.3. потпуним. објашњава зашто је лик поступио на одређен начин. обједињујући информације из различитих делова дужег текста 1СЈ.4. или износи свој став о догађајима из текста) 3. мишљење аутора текста vs.3.6.7.2. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују. који од два текста боље описује дату слику.3. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр.2.3.3.3. табела. текст.3.3. добро распоређује основну информацију и додатне информације унутар текста и пасуса 1СЈ. да ли је упутство за (познату) игру потпуно и сл. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 1СЈ.3.3.) 1СЈ.3. мишљења учесника у догађају) 1СЈ.3.3.2.2.2. добро обликованим реченицама.3.3.Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. резимира наративни текст 1СЈ. укључујући и сложене 1СЈ.

5.3. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/контекста у којем су употребљени 1СЈ. личне заменице.4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА У подобласти ГРАМАТИКА.3.5. ученик/учпеница: 1СЈ.2.3.5.4. глаголе) 1СЈ. тумачи особине.4.5.3. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: заједничких именица према броју. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време. а глагола.1.4.3. понашање и поступке ликова позивајући се на текст 1СЈ.2. КЊИЖЕВНОСТ У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 1СЈ.4.3.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту. у типичним школским примерима. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу 5. место и начин У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 1СЈ. основне и редне бројеве. описне.3. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту 1СЈ.4. аргументује их позивајући се на текст 9 . присвојне и градивне придеве.3.4.3. придева и заменица према роду и броју 1СЈ.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful