c  c m Ȫ ȥɠȾɍɑ ɒɍɓ Rubik m m  .

m m mmm m.

m.

m mmmm mmm m m m m .

ȉȑȜȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıIJĮșȫ ıIJȠ ȩIJȚ ȑȞĮ IJȩıȠ ıȘȝĮȞIJȚțȩ ȝĮșȘȝĮIJȚțȩ ȗȒIJȘȝĮ įȘȝȚȠȣȡȖȒșȘțİ ȝȑıĮ Įʌȩ ȑȞĮ ʌĮȚȤȞȓįȚ!  . ǼʌȓıȘȢ ȑȤȦ ȑȞĮ ĮțȩȝȘ țȓȞȘIJȡȠ ȝİ ĮȣIJȒ IJȘȞ İȡȖĮıȓĮ ȞĮ ĮȞĮȡȦIJȘșȫ ĮțȩȝȘ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ țĮȚ ȞĮ ȜȪıȦ ĮȝȑIJȡȘIJİȢ ĮʌȩȡȓİȢ ȝȠȣ ȖȚĮ IJȠȞ țȪȕȠ ĮȣIJȩ. ǼʌȚıIJȒȝȠȞİȢ Įʌȩ įȚȐijȠȡȠȣȢ țȜȐįȠȣȢ įȓȞȠȣȞ «ȝȐȤİȢ» ȫıIJİ ȞĮ ȜȪıȠȣȞ ȠȡȚıȝȑȞĮ ĮȞĮʌȐȞIJȘIJĮ İȡȦIJȒȝĮIJĮ ʌȠȣ İȟĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ.000 įȚĮIJȐȟİȚȢ. ȅ țȪȕȠȢ ĮȣIJȩȢ ȑȤİȚ 43.003.274.856. ǼȓȞĮȚ ȑȞĮȢ țȪȕȠȢ IJȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș ȜȪıȘ İȓȞĮȚ ĮȡțİIJȐ įȪıțȠȜȘ țĮȚ ȤȡȠȞȠȕȩȡĮ.489.252. ǼʌȓıȘȢ ȝİ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȞ ʌȠȜȪ ȗȘIJȒȝĮIJĮ ʌȠȣ ıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚ ȝİ IJĮ ȝĮșȘȝĮIJȚțȐ.‰ Ǿ İȡȖĮıȓĮ ȝİ IJȓIJȜȠ «ȀȪȕȠȢ IJȠȣ Rubik» ĮıȤȠȜİȓIJĮȚ țȣȡȓȦȢ ȝİ ȑȞĮ ʌȡȩȕȜȘȝĮ ȝĮșȘȝĮIJȚțȒȢ ijȪıİȦȢ. ȆȡȠıȦʌȚțȐ İȖȫ İʌȑȜİȟĮ ĮȣIJȩ IJȠ șȑȝĮ įȚȩIJȚ IJȠ ȕȡȒțĮ ĮȡțİIJȐ İȜțȣıIJȚțȩ țĮȚ İȞįȚĮijȑȡȠȞ.

ȈIJȠ Nichols ȤȠȡȘȖȒșȘțĮȞ ȠȚ ǾȆǹ. ȠȚ Larry Nichols İijİȪȡĮȞ ȑȞĮ 2×2×2 «ȖȡȓijȠȢ ȝİ IJĮ țȠȝȝȐIJȚĮ ʌİȡȚıIJȡİijȩȝİȞĮ țĮIJȐ ȠȝȐįİȢ» țĮȚ țĮIJȑșİıĮȞ ȝȚĮ țĮȞĮįȚțȒ ĮȓIJȘıȘ įȚʌȜȫȝĮIJȠȢ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ ȖȚĮ ĮȣIJȩ. .201 ıIJȚȢ 11 ǹʌȡȚȜȓȠȣ 1972. ȅ țȪȕȠȢ IJȠȣ Nichols įȚĮIJȘȡȒșȘțİ IJȘ ıȣȞȠȤȒ ȝİ IJȠȣȢ ȝĮȖȞȒIJİȢ. IJȠȣ ȆĮȡȚıȚȠȪ.   ȈIJĮ ȝȑıĮ IJȘȢ įİțĮİIJȓĮȢ IJȠȣ '70. Ƞ Frank Fox ȣʌİȡȓıȤȣıİ țĮȚ țĮIJȠȤȪȡȦıİ «ıijĮȚȡȚțȩ 3×3×3 IJȠȣ ȝİ įȓʌȜȦȝĮ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ». ĮȞIJȓșİIJĮ Įʌȩ IJȠȣȢ ȝĮȖȞȒIJİȢ ıIJȠ ıȤȑįȚȠ Nichols. Ernő Rubik ȜİȚIJȠȪȡȖȘıİ ıIJȠ IJȝȒȝĮ İıȦIJİȡȚțȠȪ ıȤİįȓȠȣ ıIJȘȞ ĮțĮįȘȝȓĮ IJȦȞ İijĮȡ ȝȠıȝȑȞȦȞ IJİȤȞȫȞ țĮȚ IJȦȞ IJİȤȞȫȞ ıIJȘ ǺȠȣįĮʌȑıIJȘ. ȉȠ įȓʌȜȦȝĮ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ 3. țĮȚ Ƞ ȖȡȓijȠȢ ȑțĮȞİ IJȠ įȚİșȞȑȢ ȞIJİȝʌȠȪIJȠ IJȠȣ ıIJȚȢ İțșȑıİȚȢ ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ IJȠȣ ȁȠȞįȓȞȠȣ. ȅȚ ʌȡȫIJİȢ batch įȠțȚȝȒȢ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ʌĮȡȒȤșȘıĮȞ ıIJĮ IJȑȜȘ IJȠȣ 1977 țĮȚ ĮʌİȜİȣșİȡȫșȘțĮȞ ıIJĮ țĮIJĮıIJȒȝĮIJĮ ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ IJȘȢ ǺȠȣįĮʌȑıIJȘȢ. ȉȠ Rubik İijİȪȡİ IJȠ «ȝĮȖȚțȩ țȪȕȠ IJȠȣ» IJȠ 1974 țĮȚ ȑȜĮȕİ IJȠ ȠȣȖȖȡȚțȩ įȓʌȜȦȝĮ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ HU170062 ȖȚĮ IJȠ ȝĮȖȚțȩ țȪȕȠ IJȠ 1975 ĮȜȜȐ įİȞ ʌȒȡİ ȑȟȦ IJĮ įȚİșȞȒ įȚʌȜȫȝĮIJĮ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ. ȝȚĮ įȚĮʌȡĮȖȝȐIJİȣıȘ ȣʌȠȖȡȐijȘțİ ȝİ IJĮ ȚįĮȞȚțȐ ʌĮȚȤȞȓįȚĮ ȖȚĮ ȞĮ ijȑȡİȚ IJȠ ȝĮȖȚțȩ țȪȕȠ ıIJȠ įȣIJȚțȩ țȩıȝȠ. ȈİʌIJİȝȕȡȓȠȣ 1979. ȈIJȚȢ 9 ǹʌȡȚȜȓȠȣ 1970. ȅ ȝĮȖȚțȩȢ țȪȕȠȢ įȚĮIJȘȡȒșȘțİ IJȘ ıȣȞȠȤ Ȓ ȝİ IJĮ ʌȜĮıIJȚțȐ țȠȝȝȐIJȚĮ ĮȞIJĮıijȐȜȚıȘȢ ʌȠȣ ĮʌȑIJȡİȥĮȞ IJȠ ȖȡȓijȠ İȪțȠȜĮ IJȡȐȕȘȖȝĮ ȤȫȡȚĮ. įȪȠ ȑIJȘ ʌȡȚȞ Įʌȩ ȩIJĮȞ Ƞ Rubik İijİȪȡİ IJȠȞ țȪȕȠ IJȠȣ. ǼʌȚįȓȦȟİ ȞĮ ȕȡİȚ ȑȞĮ ȞĮ įȚįȐȟİȚ İȡȖĮȜİȓȠ ȖȚĮ ȞĮ ȕȠȘșȒıİȚ IJȠȣȢ ıʌȠȣįĮıIJȑȢ IJȠȣ ȞĮ țĮIJĮȜȐȕȠȣȞ IJĮ IJȡȚıįȚȐıIJĮIJĮ ĮȞIJȚțİȓȝİȞĮ. IJȘȢ ȃȣȡİȝȕȑȡȖȘȢ țĮȚ IJȘȢ ȃȑĮȢ ȊȩȡțȘȢ IJȠȞ ǿĮȞȠȣȐȡȚȠ țĮȚ ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 1980.655.     ȂȐȡIJȚȠȢ 1970. DzȜĮȕİ IJȠ ȕȡİIJĮȞȚțȩ įȓʌȜȦȝĮ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ IJȠȣ (1344259) ıIJȚȢ 16 ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 1974.

. IJȠ įȓʌȜȦȝĮ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ Ishigi ȖȓȞİIJĮȚ ĮʌȠįİțIJȩ ȖİȞȚțȐ ȦȢ ĮȞİȟȐȡIJȘIJȘ İʌĮȞİijİȪȡİıȘ İțİȓȞȘ IJȘ ıIJȚȖȝȒ. DzȞĮȢ İȜĮijȡȪIJİȡȠȢ țȪȕȠȢ ʌĮȡȒȤșȘ. ʌĮȚȤȞȓįȚ IJȠȣ ȑIJȠȣȢ 1980 . ʌȠȜȜȑȢ ȝȚȝȒıİȚȢ İȝijĮȞȓıIJȘțĮȞ. Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȤȠȡȘȖȒșȘțİ IJȠ 1976 (ȚĮʌȦȞȚțȒ įȘȝȠıȓİȣıȘ JP55 -008192 įȚʌȜȦȝȐIJȦȞ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ). IJȠ İijİ IJİȓȠ ȕİȕĮȓȦıİ IJȘȞ țȡȓıȘ ȩIJȚ Ƞ țȪȕȠȢ IJıİʌȫȞ 2×2×2 Rubik ʌĮȡĮȕȓĮıİ IJȠ įȓʌȜȦȝĮ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ Nichols. ȝȑȤȡȚ 11×11×11. IJĮ ʌȡȩIJȣʌĮ 5×5×5. IJȠ ȖȡĮijİȓȠ įȚʌȜȦȝȐIJȦȞ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ IJȘȢ ǿĮʌȦȞȓĮȢ ȤȠȡȒȖȘıİ IJĮ ȚĮʌȦȞȚțȐ įȚʌȜȫȝĮIJĮ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȝȘ-ĮʌȠțĮȜȣʌIJȩȝİȞȘ IJİȤȞȠȜȠȖȓĮ ȝȑıĮ ıIJȘȞ ǿĮʌȦȞȓĮ ȤȦȡȓȢ ĮʌĮȓIJȘıȘ IJȘȢ ʌĮȖțȩıȝȚĮȢ țĮȚȞȠIJȠȝȓĮȢ. IJȠ ȚįĮȞȚțȩ ȑȤĮıİ IJȠ țȠıIJȠȪȝȚ ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ įȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ țĮȚ ĮʌİȣșȪȞșȘțİ. ȑȞĮȢ Į ȣIJȠįȓįĮțIJȠȚ ȝȘȤĮȞȚțȩȢ țĮȚ ȑȞĮȢ ȚįȚȠțIJȒIJȘȢ ıȚįȘȡȠȣȡȖİȓȦȞ țȠȞIJȐ ıIJȠ ȉȩțȚȠ. ȑțĮȞİ ıIJȘȞ ȅȣȖȖĮȡȓĮ. ıİ Rubik ȤȠȡȘȖȒșȘțİ ǹȂǼȇǿȀǹȃǿȀȅ įȓʌȜȦȝĮ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ 4.m ȈȣıțİȣĮıȓĮ IJȠȣ țȪȕȠȣ Rubik. țĮȚ ȣʌȑȕĮȜİ ĮȓIJȘıȘ ȖȚĮ ȐȜȜĮ įȚʌ ȜȫȝĮIJĮ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ.IJȠ ȚįĮȞȚțȩ ʌĮȚȤȞȓįȚ Corp IJȠ 1980. țĮȚ IJĮ ȚįĮȞȚțȐ ʌĮȚȤȞȓįȚĮ ĮʌȠijȐıȚıĮȞ ȞĮ IJȠȞ ȝİIJȠȞȠȝȐıȠȣȞ.116 ıIJȚȢ 29 ȂĮȡIJȓȠȣ 1983. ǼțȝİIJĮȜȜİȣȝȑȞȠȢ ȝ ȚĮ ĮȡȤȚțȒ ȑȜȜİȚȥȘ IJȦȞ țȪȕȦȞ. ȅ İȜȜȘȞȚțȩȢ İijİȣȡȑIJȘȢ ȆĮȞĮȖȚȫIJȘȢ Verdes țĮIJȠȤȪȡȦıİ ȝȚĮ ȝȑșȠįȠ IJȠȣȢ țȪȕȠȣȢ ʌȑȡĮ Įʌȩ IJȠ 5×5×5. țĮȚ 7×7×7 İȓȞĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ıIJȘ ȖȡĮȝȝȒ «ȕ -țȪȕȦȞ IJȠȣ». ȍȢ İț IJȠȪIJȠȣ. «ȅ ȖȩȡįȚȠȢ țȩȝȕȠȢ» țĮȚ «Ƞ ȤȡȣıȩȢ Inca» İȟİIJȐıIJȘțĮȞ. ȉȠ 1984. ȉȠ Rubik ȣʌȑȕĮȜİ ĮȓIJȘıȘ ȖȚĮ ȑȞĮ ȐȜȜȠ ȠȣȖȖȡȚțȩ įȓʌȜȦȝĮ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ ıIJȚȢ 28 ȅțIJȦȕȡȓȠȣ 1980. ȖȚĮ IJȠȞ țȪȕȠ. ȈIJȚȢ ǾȞȦȝȑȞİȢ ȆȠȜȚIJİȓİȢ.  ! "#$%&' ȉȠ Nichols ȩȡȚıİ IJȠ įȓʌȜȦȝĮ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ IJȠȣ ıIJȠȞ İȡȖȠįȩIJȘ IJȠȣ Moleculon Research Corp. țĮȚ Ș ʌȡȫIJȘ batch İȟȒȤșȘ Įʌȩ IJȘȞ ȅȣȖȖĮȡȓĮ ȂĮǸȠȣ 1980. Ș ʌȡȩȠįȠȢ IJȠȣ țȪȕȠȣ ʌȡȠȢ IJĮ ȡȐijȚĮ țĮIJĮıIJȘȝȐIJȦȞ ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ IJȘȢ įȪıȘȢ ıIJĮȝĮIJȒșȘțİ İȞ ıȣȞIJȠȝȓĮ ȑIJıȚ ȫıIJİ ȞĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țĮIJĮıțİȣĮıIJİȓ ıIJȚȢ įȣIJȚțȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮijȑȢ ĮıijȐȜİȚĮȢ țĮȚ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ. Terutoshi Ishigi. ǹțȩȝȘ țĮȚ İȞȫ Ș ĮȓIJȘıȘ įȚʌȜȫȝĮIJȠȢ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ Rubik ȣʌȠȕĮȜȜȩIJĮȞ ıİ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ. ĮȜȜȐ Ș İʌȚȤİȓȡȘıȘ ĮʌȠijȐıȚıİ IJİȜȚțȐ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠ «țȪȕȠ Rubik». IJȠ 2003 ȝİ įȓʌȜȦȝĮ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ ĮȞ țĮȚ ĮʌĮȚIJİȓ ȩIJȚ ıțȑijIJȘțİ ĮȡȤȚțȐ IJȘȞ ȚįȑĮ ʌİȡȓʌȠȣ 1985. 6×6×6. 19 ǿȠȣȞȓȠȣ 2008.. ĮȜȜȐ ĮȞȑIJȡİȥİ IJȘȞ țȡȓıȘ ȖȚĮ IJȠȞ țȪȕȠ 3×3×3 Rubik.378. ĮȡȤİȚȠșȑIJȘıĮȞ ȖȚĮ ȑȞĮ ȚĮʌȦȞȚțȩ įȓʌȜȦȝĮ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ ȖȚĮ ȑȞĮȞ ıȤİįȩȞ ȓįȚȠ ȝȘȤĮȞȚıȝȩ. DzȦȢ IJȠ 199 9. ȂİIJȐ Įʌȩ IJȠ įȚİșȞȑȢ ȞIJİȝʌȠȪIJȠ IJȘȢ. ȉȠ 1986. ȩIJĮȞ İʌȚȕȜȒșȘțİ ȑȞĮȢ IJȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȢ ȚĮʌȦȞȚțȩȢ ȞȩȝȠȢ įȚʌȜȦȝȐIJȦȞ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ. IJȠ ȠʌȠȓȠ ȝȒȞȣıİ IJȘȞ ȚįĮȞȚțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ IJȠ 1982.

 ( .

İȐȞ IJȠ țȩțțȚȞȠ țĮȚ IJȠ ʌȠȡIJȠțȐȜȚ İȓȞĮȚ ıIJȚȢ ĮȞIJȓșİIJİȢ ʌȜİȣȡȑȢ IJȠȣ ȜȣȝȑȞȠȣ țȪȕȠȣ. ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ʌİȡȚıIJȡȠijȒ IJȠȣ țȠȡȣijĮȓȠȣ ıIJȡȫȝĮIJȠȢ Įʌȩ 45° țĮȚ ȑʌİȚIJĮ ȞĮ ĮȞȠȓȟİȚ İȞȩȢ Įʌȩ IJȠȣȢ țȪȕȠȣȢ ĮțȡȫȞ IJȠȣ ȝĮțȡȚȐ Įʌȩ IJĮ ȐȜȜĮ įȪȠ ıIJȡȫȝĮIJĮ. ȉȘ șȑıȘ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ țȪȕȦȞ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠ ȑȞĮ ȐȜȜȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȜȜȐȟȠȣȞ ȝİ IJȠ ıIJȡȓȥȚȝȠ İȞȩȢ İȟȦIJİȡȚțȠȪ IJȡȓIJȠȣ IJȠȣ țȪȕȠȣ 90°. ȅ ȖȡȓijȠȢ ĮʌȠIJİȜİȓIJĮȚ Įʌȩ İȓțȠıȚ ȑȟȚ ȝȠȞĮįȚțȐ ȝȚțȡȠıțȠʌȚțȐ țȪȕȠȣȢ. ʌĮȡȐ IJĮ ʌȡȩıȦʌĮ ȩʌȦȢ Ƞ IJȣ ʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȢ ȤȡȦȝĮIJȚıȝȩȢ ĮȜȜȐ țĮȞȑȞĮȢ Įʌȩ ĮȣIJȠȪȢ IJȠȣȢ İȞĮȜȜĮțIJȚțȠȪȢ ȤȡȦȝĮIJȚıȝȠȪȢ įİȞ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ʌȐȞIJĮ įȘȝȠijȚȜȒȢ. ȅ țȪȕȠȢ İȞȩȢ IJȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ Rubik ȝİIJȡȐ 5. Ƞ țİȞIJȡȚțȩȢ țȪȕȠȢ țȐșİ ȑȞĮ Įʌȩ IJĮ ȑȟȚ ʌȡȩıȦʌĮ İȓȞĮȚ ȝȩȞȠ ȝȚĮ İȞȚ ĮȓĮ IJİIJȡĮȖȦȞȚțȒ ʌȡȩıȠȥȘ țĮȚ IJĮ ȑȟȚ İʌȚıȣȞȐʌIJȠȞIJĮȚ ıIJȠȣȢ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ ʌȣȡȒȞȦȞ. țĮȚ ȝʌȜİ ʌȡȩıȦʌȠ ĮʌȑȞĮȞIJȚ Įʌȩ IJȠ Ȝİȣțȩ (ȝİ țȩțțȚȞȠ țĮȚ IJȠ ʌȠȡIJȠțȐȜȚ ĮʌȑȞĮȞ IJȚ Įʌȩ IJĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ĮȝİIJȐȕȜȘIJĮ). DzIJıȚ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȓțȠıȚ ȑȞĮ țȠȝȝȐIJȚĮ: ȑȞĮ İȞȚĮȓȠ țȠȝȝȐIJȚ ʌȣȡȒȞȦȞ ʌȠȣ ĮʌȠIJİȜİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȡİȚȢ IJİȝȞȩȝİȞȠȣȢ ȐȟȠȞİȢ ʌȠȣ țȡĮIJȠȪȞ IJȠ țȑȞIJȡȠ ȑȟȚ IJĮțIJȠʌȠȚİȓ ıİ șȑıȘ ĮȜȜȐ ȞĮ ĮijȒıİȚ IJȠȣȢ ȞĮ ʌİȡȚıIJȡĮijȠȪȞ. țĮȚ ȠțIJȫ țȠȝȝȐIJȚĮ ȖȦȞȚȫȞ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ IJȡȓĮ ȤȡȫȝĮIJĮ. ȠȚ țȪȕȠȚ ȝİ IJȚȢ İȞĮȜȜĮțIJȚțȑȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ ȤȡȫȝĮIJȠȢ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İʌȓıȘȢ ʌĮȡĮįİȓȖȝĮIJȠȢ ȤȐȡȚȞ. 180° Ȓ 270°. ǼȞIJȠȪIJȠȚȢ. ǹȣIJȠȓ ʌĮȡȑȤȠȣȞ IJȘ įȠȝȒ ȖȚĮ IJĮ ȐȜȜĮ țȠȝȝȐIJȚĮ ȖȚĮ ȞĮ İȖțĮIJĮıIJȒıȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ʌİȡȚıIJȡĮijȠȪȞ ȖȪȡȦ. ĮʌȠțĮȜȠȪȝİȞȠȣȢ İʌȓıȘȢ «cubies» Ȓ «cubelets». ȃIJȐȖțȜĮȢ Hofstadter. ǼȞIJȠȪIJȠȚȢ. İʌȚıȒȝĮȞİ ȩIJȚ ȠȚ țȪȕȠȚ șĮ ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ ȤȡȦȝĮIJȚıIJȠȪȞ ȝİ IJȑIJȠȚȠ IJȡȩʌȠ ȫıIJİ ȞĮ ȣʌȠȖȡĮȝȝȓıȠȣȞ IJȚȢ ȖȦȞȓİȢ Ȓ IJȚȢ ȐțȡİȢ. ĮȜȜȐ IJȘ șȑıȘ IJȦȞ ȤȡȦȝĮIJȚıȝȑȞȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠ ȑȞĮ ȐȜȜȘ ıIJȘȞ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘ țĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ ȖȡȓijȠȣ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȜȜȐȟȠȣȞ: țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȚȢ ıȤİIJȚțȑȢ șȑıİȚȢ IJȦȞ țİȞIJȡȚțȫȞ IJİIJȡĮȖȫȞȦȞ țĮȚ IJȘ įȚĮȞȠȝȒ IJȠȣ ȤȡȫȝĮIJȠȢ. ȈȣȞİʌȫȢ İȓȞĮȚ ȝȚĮ ĮʌȜȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ «ȞĮ ȜȪıİȚ» ȑȞĮȞ țȪȕȠ ȝİ ȞĮ ʌȐȡİȚ IJȠ ȤȫȡȚĮ țĮȚ IJȘȞ İț ȞȑȠȣ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘ IJȠȣ ıİ ȑȞĮ ȜȣȝȑȞȠ țȡȐIJȠȢ.! ȀȪȕȠȢ Rubik ʌȠȣ ĮʌȠıȣȞIJȓșİIJĮȚ ȝİȡȚțȫȢ. (ʌİȡȓʌȠȣ 2 ȓȞIJıİȢ ¼) ıİ țȐșİ ʌȜİȣȡȐ. ĮȜȜȐ įİȞ İȓȞĮȚ ȩȜȠȚ ȠȚ ıȣȞįȣĮıȝȠȓ ʌĮȡȩȞIJİȢ (ʌĮȡĮįİȓȖȝĮIJȠȢ ȤȐȡȚȞ. ȞĮ ȑȤȠȣȞ IJȠ țȓIJȡȚȞȠ ʌȡȩıȦʌȠ ĮʌȑȞĮȞIJȚ Įʌȩ IJȠ ʌȡȐıȚȞȠ. ıIJȠ ȗȒIJȘȝĮ ǿȠȣȜȓȠȣ 1982 İʌȚıIJȘȝȠȞȚțȠȪ ǹȝİȡȚțĮȞȠȪ. ) . ȊʌȐȡȤȠȣȞ įȫįİțĮ țȠȝȝȐIJȚĮ ĮțȡȫȞ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ıİ įȪȠ ȤȡȦȝĮIJȚıȝȑȞİȢ ʌȜİȣȡȑȢ țȐșİ ȝȚĮȢ. țĮȚ İȓțȠıȚ ȝȚțȡȩIJİȡĮ ʌȜĮıIJȚțȐ țȠȝȝȐIJȚĮ ʌȠȣ ĮȡȝȩȗȠȣȞ ıİ IJȠ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮȝȠȡijȫıȠȣȞ IJȠ ıȣȖțİȞIJȡȦȝȑȞȠ ȖȡȓijȠ. ȀȐșİ țȠȝȝȐIJȚ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȝȠȞĮįȚțȩ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȤȡȫȝĮIJȠȢ.7 İțĮIJ. ȅ țȪȕȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȜȘijșİȓ ȤȫȡȚĮ ȤȦȡȓȢ ʌȠȜȜȒ įȣıțȠȜȓĮ. įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȞȑȞĮ țȠȝȝȐIJȚ ĮțȡȫȞ țĮȚ ȝİ IJȚȢ țȩțțȚȞİȢ țĮȚ ʌȠȡIJȠțĮȜȚȑȢ ʌȜİȣȡȑȢ).

320) IJȡȩʌȠȚ ȞĮ IJĮțIJȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȚ țȪȕȠȚ ȖȦȞȚȫȞ. ǼʌIJȐ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĮȞĮIJȠȜȚıIJȠȪȞ ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ. țĮȚ Ƞ ʌȡȠıĮȞĮIJȠȜȚıȝȩȢ IJȠȣ ȩȖįȠȠȣ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ . O ȅ țȪȕȠȢ IJȠȣ ĮȡȤȚțȠȪ Rubik (3×3×3) ȑȤİȚ ȠțIJȫ ȖȦȞȓİȢ țĮȚ įȫįİțĮ ȐțȡİȢ. ȊʌȐȡȤȠȣȞ 8! (40.

ǹȣIJȩ İȓȞĮȚ İʌİȚįȒ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȝȓĮ ĮțȠȜȠȣșȓĮ țȚȞȒıİȦȞ ʌȠȣ șĮ ĮȞIJĮȜȜȐȟİȚ ȑȞĮ İȞȚĮȓȠ ȗİȣȖȐȡȚ IJȦȞ țȠȝȝĮIJȚȫȞ Ȓ șĮ ʌİȡȚıIJȡĮijİȓ ȑȞĮȞ İȞȚĮȓȠ țȪȕȠ ȖȦȞȚȫȞ Ȓ ĮțȡȫȞ.800) IJȡȩʌȠȚ ȞĮ IJĮțIJȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȚ ȐțȡİȢ. ȀĮIJȐ ıȣȞȑʌİȚĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ įȫįİțĮ ʌȚșĮȞȐ ıȪȞȠȜĮ İijȚțIJȫȞ įȚĮȝȠȡijȫıİȦȞ.039.252.003. İȐȞ țȐșİ ȝİIJĮȜȜĮȖȒ IJȠȣ țȪȕȠȣ İȞȩȢ 57 ȤȚȜȚȠıIJȩȝİIJȡȠȣ Rubik ʌĮȡĮIJȐȤșȘțİ ȐțȡȘ ȝİ ȐțȡȘ. DzȞįİțĮ ȐțȡİȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țIJȣʌȘșȠȪȞ ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ.856. ǼȐȞ IJȠ ȑȞĮ İȟİIJȐȗİȚ IJȚȢ ȝİIJĮȜȜĮȖȑȢ ʌȠȣ İʌȚIJȣȖȤȐȞȠȞIJĮȚ ȝȑıȦ IJȘȢ ĮʌȠıȪȞșİıȘȢ IJȠȣ țȪȕȠȣ. İȐȞ ıȤİįȚȐȗİIJĮ Ț ıIJȠ ȑįĮijȠȢ. ĮʌȠțĮȜȠȪȝİȞĮ ȝİȡȚțȑȢ ijȠȡȑȢ «IJȠȣȢ țȩıȝȠȣȢ» Ȓ «IJȡȠȤȚȑȢ».ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮ IJĮ İʌIJȐ. IJȠ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ quintillion ʌİȡȓʌȠȣ ıĮȡȐȞIJĮ IJȡȓĮ.878.274.489. ȝİ IJȠ țIJȪʌȘȝĮ IJȠȣ įȦįȑțĮIJȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJĮ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮ. șĮ IJȑȞIJȦȞİ ȑȟȦ ʌİȡȓʌȠȣ 261 İȜĮijȡȚȐ ȑIJȘ. įİįȠȝȑȞȠȣ ȩIJȚ ȝȚĮ ʌİȡȓİȡȖȘ ȝİIJĮȜȜĮȖȒ IJȦȞ ȖȦȞȚȫȞ ȣʌȠȞȠİȓ ȝȚĮ ʌİȡȓİȡȖȘ ȝİIJĮȜȜĮȖȒ IJȦȞ ĮțȡȫȞ İʌȓıȘȢ. Ë . ǼȞĮȜȜĮțIJȚțȐ. ĮȣIJȩ İȓȞĮȚ ĮȡțİIJȩ ȞĮ țĮȜȪȥİȚ IJȘ ȖȘ ȝİ 273 ıIJȡȫȝĮIJĮ IJȦȞ țȪȕȦȞ. Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ȖȓȞİIJĮȚ įȫįİțĮ ijȠȡȑȢ IJȩıȠ ȝİȖȐȜİȢ: ȅ ʌȜȒȡȘȢ ĮȡȚșȝȩȢ İȓȞĮȚ 519. ĮȜȜȐ ȝȩȞȠ Ƞ ȑȞĮȢ ıİ įȫįİțĮ Įʌȩ ĮȣIJȑȢ İȓȞĮȚ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȐ įȚĮȜȣIJȩȢ. ȝİ țȐșİ ıIJȡȫȝĮ IJȦȞ țȪȕȦȞ. įȓȞȠȞIJĮȢ 37 (2.500. īȚĮ ȞĮ ȕȐȜİȚ ĮȣIJȩ ıIJȘȞ ʌȡȠȠʌIJȚțȒ.293. ȊʌȐȡȤȠȣȞ ĮțȡȚȕȫȢ 43. ȊʌȐȡȤȠȣȞ 12! /2 (239.000 ȝİIJĮȜȜĮȖȑȢ.048) įȣȞĮIJȩIJȘIJİȢ. ʌȠȣ įȓȞȠȣȞ 211 (2.024. ȩʌȦȢ ȠȚ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠȚ ĮȡȚșȝȠȓ ȝʌȩȡİıĮȞ ȞĮ șİȦȡȘșȠȪȞ ȩʌȦȢ ĮțĮIJĮȞȩȘIJȠȚ ıİ ʌȠȜȜȠȓ. ȅ ȖȡȓijȠȢ įȚĮijȘȝȓȗİIJĮȚ ıȣȤȞȐ ȩʌȦȢ ȑȤȠȞIJĮȢ ȝȩȞȠ «IJĮ įȚıİțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ» IJȦȞ șȑıİȦȞ.000 Ȓ 519 quintillion ʌȚșĮȞȑ Ȣ ȡȣșȝȓıİȚȢ IJȦȞ țȠȝȝĮIJȚȫȞ ʌȠȣ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ IJȠȞ țȪȕȠ. ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞIJĮȢ IJȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩIJȚ Ș ĮțIJȓȞĮ IJȘȢ ȖȒȚȞȘȢ ıijĮȓȡĮȢ ĮȣȟȐȞİIJĮȚ țĮIJȐ 57 ȤȚȜ.187) įȣȞĮIJȩIJȘIJİȢ. ıIJȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ Ƞ țȪȕȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ IJȠʌȠșİIJȘșİȓ ȝİ IJȘȞ ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ IJȘȞ İț ȞȑȠȣ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘ IJȠȣ. ȅ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ ʌİȡȚȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȚȢ ȝİIJĮȜȜĮȖȑȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȚIJİȣ ȤșȠȪȞ ĮʌȜȫȢ ȝİ IJȘ ıIJȡȠijȒ IJȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ IJȠȣ țȪȕȠȣ.272.

ȂİȡȚțȠȓ țȪȕȠȚ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡĮȤșİȓ İʌȓıȘȢ İȝʌȠȡȚțȐ ȝİ IJĮ ıȘȝȐįȚĮ ıİ ȩȜĮ IJĮ IJİIJȡȐȖȦȞĮ.489. ʌȠȣ ĮȣȟȐȞİȚ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ĮȡȚșȝȩ IJȦȞ ʌȚșĮȞȫȞ ȝİIJĮȜȜĮȖȫȞ ț ȪȕȦȞ Įʌȩ 43.9×1022).003. ʌĮȡĮįİȓȖȝĮIJȠȢ ȤȐȡȚȞ.706. ȅ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıȝȩȢ IJȠȣ țȪȕȠȣ IJȠȣ Rubik ĮȣȟȐȞİȚ IJȘ įȣıțȠȜȓĮ IJȠȣ İʌİȚįȒ ĮȣIJȩ İʌİțIJİȓȞİȚ IJȠ ıȪȞȠȜȠ įȚĮțȡȚIJȫȞ ʌȚșĮȞȫȞ įȚĮȝȠȡijȫıİȫȞ IJȠȣ.856. ȞĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȓıİȚ IJĮ țİȞIJȡȚțȐ IJİIJȡȐȖȦȞĮ Ƞ țȪȕȠȢ ȝİ IJȑııİȡĮ ȤȡȦȝĮIJȚıȝȑȞĮ ıȘȝȐįȚĮ ıİ țȐșİ ȐțȡȘ. ĮȞ țĮȚ ȝİȡȚțȠȓ ȑijİȡĮȞ IJȚȢ ȜȑȟİȚȢ «țȪȕȠȢ Rubik» ıIJȠ țİȞIJȡȚțȩ IJİIJȡȐȖȦȞȠ IJȠȣ ȐıʌȡȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ. ȀĮIJȐ ıȣȞȑʌİȚĮ ȣʌȐȡȤİȚ 46/2 = 2. ȀĮIJȐ ıȣȞȑʌİȚĮ țȐʌȠȚȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȠȞȠȝĮıIJȚțȐ ȞĮ ȜȪıİȚ ȑȞĮȞ țȪȕȠ ȑȤİȚ ĮțȩȝĮ IJĮ ıȘȝȐįȚĮ ıIJĮ țȑȞIJȡĮ ʌȠȣ ʌİȡȚıIJȡȑijȠȞ IJĮȚ ȖȓȞİIJĮȚ ȑʌİȚIJĮ ȝȚĮ ʌȡȩıșİIJȘ įȠțȚȝȒ ȖȚĮ ȞĮ ȜȪıİȚ IJĮ țȑȞIJȡĮ İʌȓıȘȢ. țĮȚ İʌȠȝȑȞȦȢ ȜȪȞȠȞIJĮȢ įİȞ ĮʌĮȚIJİȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ʌȡȠıȠȤȒ ȞĮ ʌȡȠıĮȞĮIJȠȜȓıİȚ İțİȓȞĮ IJĮ ʌȡȩıȦʌĮ ıȦıIJȐ.225.  ȅ țȪȕȠȢ IJȠȣ ĮȡȤȚțȠȪ Rubik įİȞ İȓȤİ țĮȞȑȞĮ ıȘȝȐįȚ ʌȡȠıĮȞĮIJȠȜȚıȝȠȪ ıIJĮ țİȞIJȡȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ.155. țȐʌȠȚĮ șĮ ȝʌȠȡȠȪıİ.274.3×1019) ıİ 88.252.580.102. ȩʌȦȢ IJĮ ȝĮȖȚțȐ țȠıIJȠȪȝȚĮ IJİIJȡĮȖȦȞȚțȫȞ Ȓ țĮȡIJȫȞ ʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ Lo Shu.000 (4. țȐșİ ȑȞĮ ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȠ ȤȡȫȝĮ IJȠȣ ʌĮȡĮțİȓȝİȞȠȣ ʌȡȠıȫʌȠ ȣ.000 (8.048 ʌȚșĮȞȑȢ įȚĮȝȠȡijȫıİȚȢ IJȦȞ țİȞIJȡȚțȫȞ IJİIJȡĮȖȫȞȦȞ İȚįȐȜȜȦȢ Ș șȑıȘ. İȐȞ țȐʌȠȚȠȢ ȑȤİȚ ȝȚĮ ȝȐȞįȡĮ įİȚțIJȫȞ. ǼȞIJȠȪIJȠȚȢ. .088. șĮ ȣʌȐȡȟİȚ ʌȐȞIJĮ ȑȞĮȢ ȠȝĮȜȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ IJİIJȡĮȖȫȞȦȞ ʌȠȣ ĮʌĮȚIJȠȪȞ ȝȚĮ ıIJȡȠijȒ IJİIJȐȡIJȦȞ. ǵIJĮȞ Ƞ țȪȕȠȢ İȓȞĮȚ İțIJȩȢ Įʌȩ IJȠȣȢ ʌȡȠıĮȞĮIJȠȜȚıȝȠȪȢ IJȦȞ țİȞIJȡȚțȫȞ IJİIJȡĮȖȫȞȦȞ.

ȂİȡȚțȠȓ ĮȜȖȩȡȚșȝȠȚ ȑȤȠȣȞ ȝȚĮ ȠȡȚıȝȑȞȘ İʌȚșȣȝȘIJȒ İʌȓįȡĮıȘ ıIJȠȞ țȪȕȠ (ʌĮȡĮįİȓȖȝĮIJȠȢ ȤȐȡȚȞ. ıİ İʌȚșȣȝȘIJȩ IJĮ IJȑȜȘ IJȠȣ țȡȐIJȠȣȢ. ǹȣIJȒ Ș ȠȡȠȜȠȖȓĮ ʌȡȠțȪʌIJİȚ Įʌȩ IJȘ ȝĮșȘȝĮIJȚțȒ ȤȡȒıȘ IJȠȣ ĮȜȖȠȡȓșȝȠȣ. ȠȚ ʌȚȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȚ (țĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ʌȚȠ ʌİȡȓʌȜȠțȠȢ) ĮȜȖȩȡȚșȝȠȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ĮȞIJ' ĮȣIJȠȪ. ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠIJȡȑȥȠȣȞ IJĮ ĮȞĮțĮIJȫȞȠȞIJĮȢ ȝȑȡȘ IJȠȣ ȖȡȓijȠȣ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ Ȝȣșİȓ ȒįȘ . țĮȚ ȩIJĮȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ȞĮ ijȑȡİȚ IJȠȞ țȪȕȠ ʌȚȠ țȠȞIJȐ ıIJȘȞ İʌȓȜȣıȘ. ȅȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȚ ĮȜȖȩȡȚșȝȠȚ ȑȤȠȣȞ ȦȢ ıțȠʌȩ ȞĮ ȝİIJĮıȤȘȝĮIJȓıȠȣȞ ȝȩȞȠ ȑȞĮ ȝȚțȡȩ ȝȑȡȠȢ IJȠȣ țȪȕȠȣ ȤȦȡȓȢ ĮȞĮțȐIJȦȝĮ ȐȜȜȦȞ ȝİȡȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ Ȝȣșİȓ ȒįȘ. țȐIJȦ Įʌȩ IJȠȞ țȪȕȠ (ȆȠȣ ĮijȒȞİIJĮȚ ȁ): Ș ʌȜİȣȡȐ ȐȝİıĮ ĮȡȚıIJİȡȐ IJȠȣ ȝİIJȫʌȠȣ ȇ (įİȟȚȐ): Ș ʌȜİȣȡȐ ȐȝİıĮ įİȟȚȐ IJȠȣ ȝİIJȫʌȠȣ ƒ (ȝʌȡȠıIJȚȞȐ įȪȠ ıIJȡȫȝĮIJĮ) : Ș ʌȜİȣȡȐ ʌȠȣ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗİȚ ıĮȢ țĮȚ IJȠ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ ȝȑıȠ ıIJȡȫȝĮ . ĭ (ȝʌȡȠıIJȚȞȩ): Ș ʌȜİȣȡȐ ʌȠȣ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗİȚ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ıĮȢ Ǻ (ʌȓıȦ): Ș ʌȜİȣȡȐ ĮʌȑȞĮȞIJȚ Įʌȩ IJȠ ȝȑIJȦ ʌȠ U (İʌȐȞȦ): Ș ʌȜİȣȡȐ İʌȐȞȦ Įʌȩ Ȓ ʌȐȞȦ Įʌȩ IJȘȞ ȝʌȡȠıIJȚȞȒ ʌȜİȣȡȐ ǻ (țȐIJȦ): Ș ʌȜİȣȡȐ ĮʌȑȞĮȞIJȚ Įʌȩ IJȘȞ țȠȡȣijȒ. ȑIJıȚ ȫıIJİ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İijĮȡȝȠıIJȠȪȞ İʌĮȞİȚȜȘȝȝȑȞĮ ıIJĮ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ ȝȑȡȘ IJȠȣ țȪȕȠȣ ȑȦȢ ȩIJȠȣ ȜȪȞİIJĮȚ IJȠ ıȪȞȠȜȠ. ê ȈȘȝİȓȦıȘ țȓȞȘıȘȢ ȆȠȜȜȠȓ țȪȕȦȞ 3×3×3 Rubik ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȝȚĮ ıȘȝİȓȦıȘ ʌȠȣ ĮȞĮʌIJȪııİIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ǻĮȕȓį Singmaster ȖȚĮ ȞĮ įİȓȟİȚ ȝȚĮ ĮțȠȜȠȣșȓĮ țȚȞȒıİȦȞ. ȝȑıȦ IJȦȞ țĮșȠȡȚıȝȑȞȦȞ ȝİ ıĮijȒȞİȚĮ įȚĮįȠȤȚțȫȞ țȡĮIJȫȞ. ʌȠȣ ıȘȝĮȓȞİȚ ȑȞĮȞ țĮIJȐȜȠȖȠ țĮșȠȡȚıȝȑȞȦȞ ȝİ ıĮijȒȞİȚĮ ȠįȘȖȚȫȞ ȖȚĮ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ İȞȩȢ ıIJȩȤȠȣ Įʌȩ ȑȞĮ įİįȠȝȑȞȠ ĮȡȤȚțȩ țȡȐIJȠȢ. ȉȑIJȠȚȠȚ ĮȜȖȩȡȚșȝȠȚ İȓȞĮȚ ıȣȤȞȐ ĮʌȜȠȪıIJİȡȠȚ Įʌȩ ĮȣIJȠȓ ȤȦȡȓȢ ʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ. ȝĮȗȓ ȝİ IJȚȢ ʌİȡȚȖȡĮijȑȢ ĮȣIJȩ ʌȠȣ Ș İʌȓįȡĮıȘ IJȠȣ ĮȜȖȠȡȓșȝȠȣ İȓȞĮȚ. ȆĮȡĮįİȓȖȝĮIJȠȢ ȤȐȡȚȞ. țĮȚ ȣȚȠșİIJȠȪȞIJĮȚ ĮȡȤȚțȐ ıIJȘ ȜȪıȘ ȩIJĮȞ įİȞ Ȝȣșİȓ Ƞ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠȢ ȝȑȡȠȢ IJȠȣ ȖȡȓijȠȣ ĮțȩȝĮ țĮȚ ȠȚ ʌĮȡİȞȑȡȖİȚİȢ įİȞ İȓȞĮȚ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ. ȆȡȠȢ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ ȜȪıȘȢ. ȝȚĮ ĮʌȠȝȞȘȝȠȞİȣȝȑȞȘ ĮțȠȜȠȣșȓĮ țȚȞȒıİȦȞ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȝȚĮ İʌȚșȣȝȘIJȒ İʌȓįȡĮıȘ ıIJȠȞ țȪȕȠ țĮȜİȓIJĮȚ ĮȜȖȩȡȚșȝȠ. țĮȜȠȪȝİȞȘ «Ș ıȘȝİȓȦıȘ Singmaster».‘  ȈIJȠ ȚįȓȦȝĮ IJȦȞ țȣȕȚıIJȫȞ Rubik. H ıȤİIJȚțȒ ijȪıȘ IJȘȢ İʌȚIJȡȑʌİȚ ıIJȠȣȢ ĮȜȖȠȡȓșȝȠȣȢ ȖȚĮ ȞĮ ȖȡĮijIJİȓ țĮIJȐ IJȑIJȠȚȠ IJȡȩʌȠ ȫıIJİ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İijĮȡȝȠıIJȠȪȞ ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ Įʌȩ IJȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ Ș ʌȜİȣȡȐ ȣʌȠįİȚțȞȪİIJĮȚ IJȘȞ țȠȡȣijȒ Ȓ ʌȫȢ IJĮ ȤȡȫȝĮIJĮ ȠȡȖĮȞȫȞȠȞIJĮȚ ıİ ȑȞĮȞ ȚįȚĮȓIJİȡȠ țȪȕȠ. ȀȐșİ ȝȑșȠįȠȢ IJȠȞ țȪȕȠ IJȠȣ Rubik ȣȚȠșİIJİȓ IJȠ ıȪȞȠȜȠ ĮȜȖȠȡȓșȝȦȞ IJȘȢ. ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȖȞȦıIJȠȓ ĮȜȖȩȡȚșȝȠȚ Ȗ ȚĮ IJȡİȚȢ ȖȦȞȓİȢ ȤȦȡȓȢ IJȘȞ ĮȜȜĮȖȒ IJȠȣ ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ IJȠȣ ȖȡȓijȠȣ. ʌȠȣ ĮȞIJĮȜȜȐııİȚ įȪȠ ȖȦȞȓİȢ ) ĮȜȜȐ ȝʌȠȡȠȪȞ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȑȤȠȣȞ IJȘȞ ʌĮȡİȞȑȡȖİȚĮ IJȘȢ ĮȜȜĮȖȒȢ ȐȜȜȦȞ ȝİȡȫȞ IJȠȣ țȪȕȠȣ (ȩʌȦȢ Ș ȝİIJĮȜȜĮȖȒ ȝİȡȚțȫȞ ĮțȡȫȞ). Ȓ țIJȪʌȘȝĮ IJȠȣ ʌȡȠıĮȞĮIJȠȜȚıȝȠȪ İȞȩȢ ȗİȣȖĮȡȚȠȪ IJȦȞ ĮțȡȫȞ įȚĮIJȘȡȫȞIJĮȢ ȐȜȜȦȞ ȐșȚțIJȦȞ.

DzȞĮȢ ĮıIJİȡȓıțȠȢ (L*). ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțİ ʌ. ȠȚ țİijĮȜĮȓİȢ İʌȚıIJȠȜȑȢ (U ǻ ȁ ȇ ĭ Ǻ) ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȚȢ ʌȚȠ ĮțȡĮȓİȢ ȝİȡȓįİȢ IJȠȣ țȪȕȠȣ (ĮʌȠțĮȜȠȪȝİȞȠȣ ʌȡȩıȦʌĮ). ȉĮ ȖȡȐȝȝĮIJĮ ȋ. ıIJȠȞ ĮȜȖȩȡȚșȝȠ IJȠȣ ȞİȡȠȣȜȐ țĮIJĮțĮșȚȠȪ. ȉȠ ȇ İȓȞĮȚ įİȟȚȐ ʌȜİȣȡȐ įİȟȚȩıIJȡȠijĮ. țĮIJİȪșȣȞıȘ ıIJȡȠijȒȢ ȦȢ ǻ (Įʌȩ IJĮ ĮȡȚıIJİȡȐ ʌȡȠȢ IJĮ įİȟȚȐ) S (ıIJȐıȘ): IJȠ ıIJȡȫȝĮ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ĭ țĮȚ IJȠȣ Ǻ.Ȥ. ȀĮIJȐ ȖİȞȚțȒ ȠȝȠȜȠȖȓĮ. Ȃ (ȝȑıȘ): IJȠ ıIJȡȫȝĮ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ȁ țĮȚ IJȠȣ ȇ. ĮȜȜȐ R İȓȞĮȚ įİȟȚȐ ʌȜİȣȡȐ ĮȞIJȓșİIJĮ ʌȡȠȢ IJȘ ijȠȡȐ IJȦȞ įİȚțIJȫȞ IJȠȣ ȡȠȜȠȖȚȠȪ. Ƞ țȪȕȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚıIJȡĮijİȓ įȪȠ ijȠȡȑȢ. Ȓ ȝȚĮ ıIJȡȠijȒ 180 ȕĮșȝȠȪ. ǵIJĮȞ IJĮțIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ. ĮȡȚșȝȩȢ ȝʌȡȠıIJȐ Įʌȩ IJȠȞ (2L). īȚĮ IJȚȢ ȝİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ IJȚȢ ıIJȡȠijȑȢ ȝȑıȠȢ -ıIJȡȫȝĮIJȠȢ (ȚįȚĮȓIJİȡĮ ȖȦȞȓĮ ʌȡȫIJİȢ ȝȑșȠįȠȚ) ȣʌȐȡȤİȚ ȝȚĮ ȖİȞȚțȐ ĮʌȠįİțIJȒ İʌȑțIJĮıȘ «MES» ıIJȘ ıȘȝİȓȦıȘ ȩʌȠȣ IJĮ ȖȡȐȝȝĮIJĮ Ȃ. IJȠ Ȋ Ȓ IJȠ Z ȝʌİȡįİȪȠȞIJ ĮȚ. ȅȚ ʌİȗȑȢ İʌȚıIJȠȜȑȢ (u į Ɛ ȡ ƒ ȕ) ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȚȢ İıȦIJİȡȚțȑȢ ȝİȡȓįİȢ IJȠȣ țȪȕȠȣ (ĮʌȠțĮȜȠȪȝİȞȠȣ ijȑIJİȢ). țĮIJİȪșȣȞıȘ ıIJȡȠijȒȢ ȦȢ ȁ (Įʌȩ İʌȐȞȦ ʌȡȠȢ IJĮ țȐIJȦ) Ǽ (ȚıȘȝİȡȚȞȩȢ): IJȠ ıIJȡȫȝĮ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ U țĮȚ IJȠȣ ǻ. țĮIJİȪșȣȞıȘ ıIJȡȠijȒȢ ȦȢ ĭ ȉĮ 4×4×4 țĮȚ ȠȚ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠȚ țȪȕȠȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȝȚĮ İțIJİIJĮȝȑȞȘ ıȘȝİȓ ȦıȘ ȖȚĮ ȞĮ ĮȞĮijİȡșȠȪȞ ıIJĮ ʌȡȩıșİIJĮ ȝȑıĮ ıIJȡȫȝĮIJĮ. İȓȞĮȚ ȝȚĮ ȑȞįİȚȟȘ ȩIJȚ Ƞ țȪȕȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚıIJȡĮijİȓ ıIJȘȞ ĮȞIJȓșİIJȘ țĮIJİȪșȣȞıȘ. įİȓȤȞİȚ IJȠ ʌȡȩıȦ ʌȠ ĮȞIJȓșİIJĮ ʌȡȠȢ IJȘ ijȠȡȐ IJȦȞ įİȚțIJȫȞ IJȠȣ ȡȠȜȠȖȚȠȪ. Ǽ. țĮȚ S įİȓȤȞȠȣȞ IJȚȢ ȝȑıİȢ ıIJȡȠijȑȢ ıIJȡȫȝĮIJȠȢ.ȕ (ʌȓıȦ įȪȠ ıIJȡȫȝĮIJĮ): Ș ʌȜİȣȡȐ ĮʌȑȞĮȞIJȚ Įʌȩ IJȠ ȝȑIJȦʌȠ țĮȚ IJȠ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ ȝȑıȠ ıIJȡȫȝĮ u (İʌȐȞȦ įȪȠ ıIJȡȫȝĮIJĮ): Ș țȠȡȣijĮȓĮ ʌȜİȣȡȐ țĮȚ IJȠ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ ȝȑıȠ ıIJȡȫȝĮ į (țȐIJȦ Įʌȩ įȪȠ ıIJȡȫȝĮIJĮ): IJȠ țĮIJȫIJĮIJȠ ıIJȡȫȝĮ țĮȚ IJȠ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ ȝȑıȠ ıIJȡȫȝĮ IJȠ Ȝ (ʌȠȣ ĮijȒȞİIJĮȚ įȪȠ ıIJȡȫȝĮIJĮ): Ș ʌȜİȣȡȐ ĮȡȚıIJİȡȐ IJȠȣ ȝİIJȫʌȠȣ țĮȚ IJȠȣ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠȣ ȝȑıȠȣ ıIJȡȫȝĮIJȠȢ ȡ (ıȦıIJȐ įȪȠ ıIJȡȫȝĮIJĮ): Ș ʌȜİȣȡȐ įİȟȚȐ IJȠȣ ȝİIJȫʌȠȣ țĮȚ IJȠȣ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠȣ ȝȑıȠȣ ıIJȡȫȝĮIJȠȢ ȋ (ʌİȡȚıIJȡĮijİȓIJİ): ʌİȡȚıIJȡĮijİȓIJİ IJȠȞ ȠȜȩțȜȘȡȠ țȪȕȠ ıIJȠ ȇ Ȋ (ʌİȡȚıIJȡĮijİȓIJİ): ʌİȡȚıIJȡĮijİȓIJİ IJȠȞ ȠȜȩțȜȘȡȠ țȪȕȠ ıIJȠ U ȗ (ʌİȡȚıIJȡĮijİȓIJİ): ʌİȡȚıIJȡĮijİȓIJİ IJȠȞ ȠȜȩțȜȘȡȠ țȪȕȠ ıIJȠ ĭ ǵIJĮȞ ȑȞĮ ʌȡȦIJĮȡȤȚțȩ ıȪȝȕȠȜȠ (ƍ) ĮțȠȜȠȣșİȓ ȝȚĮ İʌȚıIJȠȜȒ. ıȘȝĮȓȞȠȣȞ ȞĮ ȖȣȡȓıȠȣȞ IJĮ įȪȠ ıIJȡȫȝĮIJĮ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ (țĮȚ IJĮ İıȦIJİȡȚțȐ țĮȚ İȟȦIJİȡȚțȐ ĮȡȚıIJİȡȐ ʌȡȩıȦʌĮ) ȆĮȡĮįİȓȖȝĮIJȠȢ ȤȐȡȚȞ: (RR) «Ɛ2 ƒ» ıȘȝĮȓȞİȚ Ȟ Į ȖȣȡȓıİȚ IJĮ įȪȠ įİȟȚȐ ıIJȡȫȝĮIJĮ ĮȞIJȓșİIJĮ . Ȓ įȪȠ ıIJȡȫȝĮIJĮ ıIJȘȞ ʌĮȡȑȞșİıȘ (LƐ). Ȋ. ǵIJĮȞ IJȠ ȋ. țĮȚ ȗ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȖȚĮ ȞĮ įİȓȟȠȣȞ ȩIJȚ IJȠȞ ȠȜȩțȜȘȡȠ țȪȕȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȣȡȓıȠȣȞ ȖȚĮ ȑȞĮȞ Įʌȩ IJȠȣȢ ȐȟȠȞȑȢ IJȠȣ. ȂȚĮ İʌȚıIJȠȜȒ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓIJĮȚ Įʌȩ 2 (ʌİȡȚıIJĮıȚĮțȐ ȑȞĮ țİijĮȜȐȡȚ 2) įİȓȤȞİȚ įȪȠ ıIJȡȠijȑȢ. İȞȫ ȝȚĮ İʌȚıIJȠȜȒ ȤȦȡȓȢ ȑȞĮ ʌȡȦIJĮȡȤȚțȩ ıȪȝȕȠȜȠ įİȓȤȞİȚ ȝȚĮ įİȟȚȩıIJȡȠijȘ ıIJȡȠijȒ.

ʌȠȣ ȜȪȞİȚ IJȠ ıIJȡȫȝĮ țȪȕȦȞ Įʌȩ IJȠ ıIJȡȫȝĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ȝȑıĮ țȐIJȦ İȞȩȢ ȜİʌIJȠȪ. ȁȪıȘ IJȠȣ Philip Marshall's Ș IJİȜİȣIJĮȓĮ ıIJȠȞ țȪȕȠ Rubik İȓȞĮȚ ȝȚĮ IJȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ȑțįȠıȘ IJȘȢ ȝİșȩįȠȣ Fridrich. ȉȠ 1982. Ž* * ȀȪȡȚȠ ȐȡșȡȠ: ǺȑȜIJȚıIJİȢ ȜȪıİȚȢ ȖȚĮ IJȠȞ țȪȕȠ Rubik ǹȞ țĮȚ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞĮȢ ıȘȝĮȞIJȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ʌȚșĮȞȫȞ ȝİIJĮȜȜĮȖȫȞ ȖȚĮ IJȠȞ țȪȕȠ IJȠȣ Rubik.ʌȡȠȢ IJȘ ijȠȡȐ IJȦȞ įİȚțIJȦȞ IJȠȣ ȡȠȜȠȖȚȠȪ. İȚįȚțȐ ȖȚĮ IJȠȞ ʌȡȠıĮȞĮIJȠȜȚıȝȩ țĮȚ IJȘ ȝİIJĮȜȜĮȖȒ IJȠȣ IJİȜİȣIJĮȓȠȣ ıIJȡȫȝĮIJȠȢ. ȑʌİȚIJĮ IJȠ ĮȡȚıIJİȡȩ İıȦIJİȡȚțȩ ıIJȡȫȝĮ įȪȠ ijȠȡȑȢ. ȂİIJȐ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡĮțIJȚțȒ. țĮȚ ȑʌİȚIJĮ ȠȚ ĮȞĮțȡȚȕİȓȢ ȐțȡİȢ ȜȪȞȠȞIJĮȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢ ȑȞĮȞ ĮȜȖȩȡȚșȝȠ IJȡİȚȢ -țȓȞȘıȘȢ. ȉȠ 2007. ȂȚĮ ȜȪıȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțİ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ IJĮ cubers IJĮȤȪIJȘIJĮȢ ĮȞĮʌIJȪȤșȘțİ Įʌȩ Jessica Fridrich. Tomas Rokicki ʌȠȣ ȤĮȝȘȜȫȞȠ ȣȞ ʌȠȣ ĮȡȚșȝİȓ ıİ 22 țȚȞȒıİȚȢ. Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȟĮȜİȓijİȚ IJȘȞ . ȞĮ İȓȞĮȚ «ıIJȚȢ ȤĮȝȘȜȑȢ įİțĮİIJȓİȢ IJȠȣ '20». ʌȠȣ ȣʌȠȜȠȖȓȗİȚ țĮIJȐ ȝȑıȠ ȩȡȠ ȝȩȞȠ 65 ıȣıIJȡȠijȑȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚIJȠȪȞ ĮțȩȝĮ IJȘȞ ĮʌȠı IJȒșȚıȘ ȝȩȞȠ įȪȠ ĮȜȖȠȡȓșȝȦȞ . ȉȠ 2008. ǹȣIJȩ ĮțȠȜȠȣșİȓIJĮȚ ȑʌİȚIJĮ ȝİ IJȠȞ ʌȡȠıĮȞĮIJȠȜȚıȝȩ IJȠȣ IJİȜİȣIJĮȓȠȣ ıIJȡȫȝĮIJȠȢ ȝİIJĮȜȜȐııȠȞIJĮȢ ȑʌİȚIJĮ IJȠ IJİȜİȣIJĮȓȠ ıIJȡȫȝĮ (OLL țĮȚ PLL ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ). ıIJȠ Ƞʌ ȠȓȠ ȑȞĮ ıIJȡȫȝĮ (ȠȡȚȗȩȝİȞȠ IJȘȞ țȠȡȣijȒ) ȜȪȞİIJĮȚ ʌȡȫIJĮ. ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȘ ȑȞĮȞ ȚįĮȞȚțȩ ĮȜȖȩȡȚșȝȠ. ĮțȠȜȠȣșȠȪȝİȞȠȢ Įʌȩ ȑȞĮ 2×2×3. ȂȚĮ IJȫȡĮ ȖȞȦıIJȒ ȝȑșȠįȠȢ ĮȞĮʌIJȪȤșȘțİ Įʌȩ Lars Petrus. ǹȣIJȒ Ș ȜȪıȘ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ IJȘȞ İʌȓȜȣıȘ IJȠȣ ıIJȡȫȝĮIJȠȢ țȪȕȦȞ Įʌȩ IJȠ ıIJȡȫȝĮ. ȑȞĮ IJȝȒȝĮ 2×2×2 ȜȪȞİIJĮȚ ʌȡȫIJĮ. țĮȚ ȑʌİȚIJĮ IJȠ ıIJȡȫȝĮ IJİȜȚțȠȪ țĮȚ țĮIJȫIJĮIJȦȞ ıȘȝİȓȦȞ. Ǿ ȜȪıȘ IJȠȣ Fridrich ĮʌĮȚIJİȓ țĮIJȐ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ 120 ĮȜȖȠȡȓșȝȠȣȢ ĮȜȜȐ İʌȚIJȡȑʌİȚ ıIJȠȞ țȪȕȠ ȖȚ Į ȞĮ Ȝȣșİȓ ıİ ȝȩȞȠ 55 țȚȞȒıİȚȢ țĮIJȐ ȝȑıȠȞ ȩȡȠ. DZȜȜİȢ ȖİȞȚțȑȢ ȜȪıİȚȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȚȢ ȝİșȩįȠȣȢ «ȖȦȞȚȫȞ ʌȡȫIJĮ» Ȓ IJȠȣȢ ıȣȞįȣĮıȝȠȪȢ įȚȐijȠȡȦȞ ȐȜȜȦȞ ȝİșȩįȦȞ. ȑȤȠȣȞ ȣʌȐȡȟİȚ įȚȐijȠȡİȢ ȜȪıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮʌIJȪııȠȞIJĮȚ ʌȠȣ İʌȚIJȡȑʌȠȣȞ IJȠȞ țȪȕȠ ʌȠȣ ȜȪȞİIJĮȚ țĮȜȐ țȐIJȦ Įʌȩ 100 țȚȞȒıİȚȢ. Ƞ ȃIJȐȞȚİȜ Kunkle țĮȚ IJȠ ȖȠȞȓįȚȠ Cooperman ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıĮȞ IJȚȢ ȝİșȩįȠȣȢ ĮȞĮȗȒIJȘıȘȢ ȣʌȠȜȠȖȚıIJȫȞ ȖȚĮ ȞĮ țĮIJĮįİȓȟȠȣȞ ȩIJȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ įȚĮȝȩȡijȦıȘ țȪȕȦȞ 3×3×3 Rubik ȝʌȠȡİȓ ȞĮ Ȝȣșİȓ ıİ 26 țȚȞȒıİȚȢ Ȓ ȜȚȖȩIJİȡȠ. ĮțȠȜȠȣșȠȪȝİȞȠȢ Įʌȩ IJȠ ȝȑıȠ ıIJȡȫȝĮ. ȅ ıIJĮȣȡȩȢ ȖȓȞİIJĮȚ ʌȡȫIJĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȝİȞȠȢ Įʌȩ IJȚȢ ȖȦȞȓİȢ ʌȡȫIJȠȢ-ıIJȡȫȝĮIJȠȢ țĮȚ IJȚȢ įİȪIJİȡİȢ ȐțȡİȢ ıIJȡȫȝĮIJȠȢ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ. Ȉİ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ ȝȑșȠįȠ. Ǿ įȘȝȠijȚȜȑıIJİȡȘ ȝȑșȠįȠȢ ĮȞĮʌIJȪȤșȘțİ Įʌȩ IJȠ ǻĮȕȓį Singmaster țĮȚ įȘȝȠıȚİȪșȘțİ ıIJȚȢ ıȘȝİȚȫıİȚȢ ȕȚȕȜȓȦȞ ȖȚĮ IJȠ «ȝĮȖȚțȩ țȪȕȠ» Rubik IJȠ 1981. ȝİ țȐșİ ȖȦȞȓĮ ʌȠȣ ȗİȣȖĮȡȫȞİIJĮȚ İʌȐȞȦ ȝİ ȑȞĮ țȠȝȝȐIJȚ ĮțȡȫȞ įİȪIJİȡȠȢ-ıIJȡȫȝĮIJȠȢ. țĮȚ ȑʌİȚIJĮ IJȠ İıȦIJİȡȚțȩ ȝʌȡȠıIJȚȞȩ ıIJȡȫȝĮ ĮȞIJȓșİIJĮ ʌȡȠȢ IJȘ ijȠȡȐ IJȦȞ įİȚțIJȦȞ IJȠȣ ȡȠȜȠȖȚȠȪ. Ƞ ǻĮȕȓį Singmaster țĮȚ Ƞ ǹȜȑȟĮȞįȡȠȢ Frey ȣʌȑșİıĮȞ ȩIJȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ țȚȞȒıİȦȞ ʌȠȣ ĮʌĮȚIJȒșȘțĮȞ ȖȚĮ ȞĮ ȜȪıȠȣȞ IJȠȞ țȪȕȠ IJȠȣ Rubik. ǼȓȞĮȚ ʌĮȡȩȝȠȚȠ ȝİ IJȘ ȝȑșȠįȠ ıIJȡȫȝĮ -Įʌȩ-ıIJȡȫȝĮIJȠȢ ĮȜȜȐ ȣȚȠșİIJİȓ IJȘ ȤȡȒıȘ İȞȩȢ ȝİȖȐȜȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ ĮȜȖȠȡȓșȝȦȞ. ȆȠȜȜȑȢ ȖİȞȚțȑȢ ȜȪıİȚȢ ȖȚĮ IJȠȞ țȪȕȠ IJȠȣ Rubik ȑȤȠȣȞ ĮȞĮțĮȜȣijșİȓ ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ.

ǹʌȩ IJȠ 2003. ȝİ ȑȞĮ ĮȡȤİȓȠ 38 įİȣIJİȡȠȜȑʌIJȦȞ. Ƞ İȞȚĮȓȠȢ țĮȜȪIJİȡȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ȩȜȠȚ įȠțȚȝȑȢ țĮIJĮȖȡȐijİIJĮȚ İʌȓıȘȢ. ȉȠ ʌȡȫIJȠ ʌĮȖțȩıȝȚȠ ʌȡȦIJȐșȜȘȝĮ ʌȠȣ ȠȡȖĮȞȫșȘțİ Įʌȩ IJȠ ȕȚȕȜȓȠ Guinness IJȦȞ ʌĮȖțȩıȝȚȠ ȡİțȩȡ įȚȠȡȖĮȞȫșȘțİ ıIJȠ ȂȩȞĮȤȠ ıIJȚȢ 13 ȂĮȡIJȓȠȣ 1981. țĮȚ țİȡįȒșȘțİ Įʌȩ Minh Thai. ĮȞIJȓ IJȘȢ ıȣȞȘșȚıȝȑȞȘȢ ıȘȝİȓȦıȘȢ. ȂİȡȚțȑȢ IJȑIJȠȚİȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ: ǼʌȓȜȣıȘ Blindfolded Ǿ İʌȓȜȣıȘ IJȠȣ țȪȕȠȣ ȝİ ȑȞĮ ȐIJȠȝȠ țĮȚ IJȠ ȐȜȜȠ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ ȜȑİȚ ʌȠȚİȢ țȚȞȒıİȚȢ ȞĮ țȐȞȠȣȞ. Ǿ ĮȡȤȒ ʌȓıȦ Įʌȩ ĮȣIJȩ İȓȞĮȚ ȩIJȚ ıIJȠ ıIJȡȫȝĮ Įʌȩ IJȠ ıIJȡȫȝĮ ʌȡȑʌİȚ ıȣȞİȤȫȢ ȞĮ ıʌȐıİIJİ țĮȚ ȞĮ țĮșȠȡȓıİIJİ IJȠ ʌȡȫIJȠ ıIJȡȫȝĮ IJĮ IJȝȒȝĮIJĮ 2×2×2 țĮȚ 2×2×3 İʌȚIJȡȑʌȠȣȞ ıİ IJȡȓĮ Ȓ įȪȠ ıIJȡȫȝĮIJĮ ȖȚĮ ȞĮ ȖȣȡȚıIJȠȪȞ ȤȦȡȓȢ țĮIJĮıIJȡȠijȒ IJȘȢ ʌȡȠȩįȠȣ. ȑȞĮȢ ȕȚİIJȞĮȝȑȗȚțȠȢ ıʌȠȣįĮıIJȒȢ Įʌȩ IJȠ Los Angeles.ĮȞȐȖțȘ ȖȚĮ ȑȞĮȞ ʌȚșĮȞȩ ĮȜȖȩȡȚșȝȠ 32 țȓȞȘıȘȢ ĮȡȖȩIJİȡĮ. ǼȞIJȠȪIJȠȚȢ.ĮȞĮʌȞȠȒ . DzȞĮ Įʌȩ IJĮ ʌȜİȠȞİțIJȒȝĮIJĮ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ȝİșȩįȠȣ İȓȞĮȚ ȩIJȚ IJİȓȞİȚ ȞĮ įȫıİȚ IJȚȢ ȜȪıİȚȢ ıİ ȜȚȖȩIJİȡİȢ țȚȞȒıİȚȢ. Ǿ ȑȞȦıȘ ʌĮȖțȩıȝȚȦȞ țȪȕȦȞ įȚĮIJȘȡİȓ ȝȚĮ Ț ıIJȠȡȓĮ IJȦȞ ʌĮȖțȩıȝȚȠ ȡİțȩȡ. ǹȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȓ țĮȚ ĮȡȤİȓĮ ǹȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȓ Speedcubing ȉȠ Speedcubing (Ȓ) İȓȞĮ Ț Ș ʌȡĮțIJȚțȒ IJȘȢ ʌȡȠıʌȐșİȚĮȢ ȞĮ Ȝȣșİȓ Ƞ țȪȕȠȢ İȞȩȢ Rubik ıİ ʌȚȠ ıȪȞIJȠȝȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ ʌȚșĮȞȩ. IJȠ WCA IJȠ țĮIJȑıIJȘıİ ȣʌȠȤȡİȦIJȚțȩ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİȚ ȝȚĮ ʌȡȩıșİIJȘ ıȣıțİȣȒ ıȣȖȤȡȠȞȚıȝȠȪ ĮʌȠțĮȜȠȪȝİȞȘ ȤȡȠȞȩȝİIJȡȠ Stackmat. ȉȠ ʌȡȫIJȠ įȚİșȞ ȑȢ ʌĮȖțȩıȝȚȠ ʌȡȦIJȐșȜȘȝĮ įȚȠȡȖĮȞȫșȘțİ ıIJȘ ǺȠȣįĮʌȑıIJȘ ıIJȚȢ 5 ǿȠȣȞȓȠȣ 1982.95 įİȣIJİȡȠȜȑʌIJȦȞ. ȖȞȦıIJȩȢ ȦȢ «ȠȝȐįĮ Blindfold» ȁȪȞȠȞIJĮȢ IJȠȞ țȪȕȠ ȣʌȠȕȡȪȤȚ Ƞ ıİ ȑȞĮȞ İȞȚĮȓȠ . ȖİȞȞȘȝȑȞȠ ıIJȠ ȂȩȞĮȤȠ. Ƞ ȞȚțȘIJȒȢ İȞȩȢ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ ȝİ IJȘ ȜȒȥȘ IJȠȣ ȝȑıȠȣ ȤȡȩȞȠȣ IJȘȢ ȝȑıȘȢ IJȡİȚȢ ʌȑȞIJİ ʌȡȠıʌĮșİȚȫȞ. ǵȜȠȚ ȠȚ țȪȕȠȚ țȚȞȒșȘțĮȞ 40 ijȠȡȑȢ țĮȚ ȜĮįȫșȘțĮȞ ȝİ IJȘ ȗİȜĮIJȓȞĮ ʌİIJȡİȜĮȓȠȣ. ȊʌȐȡȤȠȣȞ įȚȐijȠȡȠȚ speedcubing ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȓ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıİ ȩȜȠ IJȠȞ țȩıȝȠ. ȒIJĮȞ țȡȚIJȚțȒ İʌȚIJȡȠʌȒ Froeschl. ǼțIJȩȢ Įʌȩ IJȠȣȢ İʌȓıȘȝȠȣȢ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪȢ. ȉȠ 1997. ȅ İʌȓıȘȝȠȢ ȞȚțȘIJȒȢ. ȠȚ ȐIJȣʌȠȚ İȞĮȜȜĮțIJȚțȠȓ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȓ ȑȤȠȣȞ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȘșİȓ ʌȠȣ ʌȡȠıțĮȜȠȪȞ IJȠȣȢ ıȣȝȝİIJȑȤȠȞIJİȢ ȖȚĮ ȞĮ ȜȪıȠȣȞ IJȠȞ țȪȕȠ ıIJȚȢ ĮıȣȞȒșȚıIJİȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ. ȝİ ȑȞĮȞ ȤȡȩȞȠ 22. Denny Dedmore įȘȝȩıȚİȣıİ ȝȚĮ ȜȪıȘ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐijȘțİ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢ IJĮ įȚĮȖȡĮȝȝĮIJȚțȐ İȚțȠȞȓįȚĮ ʌȠȣ ĮȞIJȚʌȡȠıȦʌİȪȠȣȞ IJȚȢ țȚȞȒıİȚȢ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞIJĮȚ. ȉȠ 2004.

ȠȚ ʌȡȫIJİȢ ȝİȜȑIJİȢ ĮȖȦȞȚȗȠȝȑȞȦȞ Ƞ ĮȞĮțĮIJȦȝȑȞȠȢ țȪȕȠȢ (įȘȜ. ȠȚ țȣȡȫıİȚȢ ȑȞȦıȘȢ ʌĮȖțȩıȝȚȦȞ țȪȕȦȞ ȝȩȞȠ. q..ǼʌȓȜȣıȘ IJȠȣ țȪȕȠȣ ʌȠȣ Ȥ ȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ȑȞĮ İȞȚĮȓȠ ȤȑȡȚ ǼʌȓȜȣıȘ IJȠȣ țȪȕȠȣ ȝİ IJĮ ʌȩįȚĮ țȐʌȠȚȠȣ ǹʌȩ ĮȣIJȠȪȢ IJȠȣȢ ȐIJȣʌȠȣȢ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪȢ. ʌȠȣ İȟİIJȐȗİȚ IJȠ țĮȞȠȞȚțȐ ȤȦȡȓȢ IJȠ blindfold). ȑȞĮȢ-. țĮȚ ʌȩįȚĮ ʌȠȣ ȜȪȞȠȣȞ ȦȢ İʌȓ ıȘȝĮ ȖİȖȠȞȩIJĮ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ. țĮȚ İȓȞĮȚ ȑʌİȚIJĮ ʌȡȓȞ ĮȡȤȓȗİȚ ȞĮ ȖȣȡȓȗȠȞIJĮȚ IJĮ ʌȡȩıȦʌĮ IJȠȣ țȪȕȠȣ. ȉȠ IJȠȣȢ ȤȡȩȞȠ ȡİțȩȡ ȖȚĮ ĮȣIJȩ IJȠ ȖİȖȠȞȩȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ țĮȚ IJȠ ȤȡȩȞȠ ʌȠȣ ȟȠįİȪȠȞIJĮȚ İȟȑIJĮıȘ IJȠȣ țȪȕȠȣ țĮȚ IJȠ ȤȡȩȞȠ ʌȠȣ ȟȠįİȪİIJĮ Ț ȤİȚȡȚıȝȩȢ IJȠȣ. Ǿ İʌȓȜȣıȘ.

IJȠ 4×4×4 (țȪȡȚȠȢ țȪȕȠȢ Rubik İțįȓțȘıȘ/). Revenge. įİȟȚȩıIJȡȠijĮ Įʌȩ IJȠ ĮȞȫIJİȡȠ ĮȡȚıIJİȡȩ: ȅ ȕ -țȪȕȠȢ 7.There Rubik İȓȞĮȚ įȚĮijȠȡİIJȚțȑȢ ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ IJȦȞ țȪȕȦȞ Rubik ȝİ ȝȑȤȡȚ İʌIJȐ ıIJȡȫȝĮIJĮ: IJȠ 2×2×2 (IJıȑʌȘȢ/ȝȓȞȚ țȪȕȠȢ). Ș ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȖțȐȗİȚ IJȘȞ İʌȓįİȚȟȘ IJȦȞ ȠįȘȖȒıİȦȞ ȖȚĮ ȞĮ ĮȜȜȐȟİȚ IJĮ ȤȡȫȝĮIJĮ. Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȓȤİ ȑȞĮȞ țĮȜȪIJİȡȠ ȤȡȩȞȠ 7. GA. ȕ -țȪȕȠȢ țȪȕȠȢ 6.07 įİȣIJİȡȩȜİʌIJĮ ıİ ʌȠȜȦȞȚțȩ ĮȞȠȚțIJȩ IJȠ 2009. ȅ İ-țȪȕȠȢ IJȘȢ IJİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ CESailor İȓȞĮȚ ȝȚĮ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȒ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ IJȠȣ țȪȕȠȣ 3x3x3. ĮıȕȑıIJȚȠ ȑıʌĮıĮȞ IJȠ ʌĮȖțȩıȝȚȠ ȡİțȩȡ Guiness ȖȚĮ IJȠȣȢ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȣȢ ĮȞșȡȫʌȠȣȢ ʌȠȣ ȜȪȞȠȣȞ IJȠȞ țȪȕȠ İȞȩȢ Rubik ĮȝȑıȦȢ. țĮȚ IJȠ 5×5×5 (țȪȕȠȢ IJȠȣ țĮșȘȖȘIJȒ). 96 ȐȞșȡȦʌȠȚ ıIJȠ ǹ. ȅ ȝȑıȠȢ ȩȡȠȢ ʌĮȖțȩıȝȚȠ ȡİțȩȡ ȜȪȞİȚ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ Ƞ Tomasz Zolnowski ȩʌȠȚĮ İȓȞĮȚ 10. ȉȠ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ ĮȡȤİȓȠ ȒIJĮȞ 75 ȐȞșȡȦʌȠȚ Įʌȩ ȝȚĮ ȠȝȐįĮ ıIJȘȞ ǹIJȜȐȞIJĮ. ĮȡȤȚțȠȪ Rubik. Ƞ IJȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȢ țȪȕȠȢ 3×3×3. Ǿ ȠȜȓıșȘıȘ İȞȩȢ įȐȤIJȣȜȠȣ ıIJĮ ʌȡȩıȦʌȐ IJȘȢ ĮȞĮȖț ȐȗİȚ IJĮ ıȤȑįȚĮ ȤȡȦȝĮIJȚıȝȑȞȦȞ ijȫIJȦȞ IJȘȢ ȖȚĮ ȞĮ ʌİȡȚıIJȡĮijİȓ IJȠȞ ȓįȚȠ IJȡȩʌȠ ʌȠȣ ıİ ȑȞĮȞ ȝȘȤĮȞȚțȩ țȪȕȠ. ȈIJȚȢ 20 ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2008. țȪȕȠȢ IJıİʌȫȞ. ȉȠ IJȡȑȤȠȞ ʌĮȖțȩıȝȚȠ ȡİțȩȡ ȖȚĮ IJȠȞ İȞȚĮȓȠ ȤȡȩȞȠ ıİ ȑȞĮȞ țȪȕȠ 3×3×3 Rubik IJȑșȘțİ Įʌȩ IJȠ Erik Akkersdijk IJȠ 2008.08 įİȣIJİȡȠȜȑʌIJȦȞ ıİ IJıİȤȚțȩ ĮȞȠȚțIJȩ IJȠ 2008. țȪȕȠȢ IJȠȣ țĮșȘȖȘIJȒ. Ǿ ıȣȝʌȓİıȘ IJȦȞ įȚĮțȠʌIJȫȞ įİȓȤȞİȚ IJȘȞ țĮIJİȪșȣȞıȘ IJȘȢ ʌİȡȚıIJȡȠijȒȢ. ȂȚĮ ȐȜȜȘ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȒ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ IJȠȣ țȪȕȠȣ 3×3×3 İȓȞĮȚ IJȠ TouchCube IJ Ƞȣ Rubik. IJȠ 6×6×6 (ȕ -țȪȕȠȢ 6). țĮȚ 7×7×7 (ȕ-țȪȕȠȢ 7). ȝȚȝ ȠȪȝİȞȠȢ IJȚȢ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȑȢ ʌİȡȚıIJȡȠijȑȢ. ȉȠ . ȊʌȐȡȤȠȣȞ įȪȠ ĮȞȐȕȠȣȞ țȐșİ ıİȚȡȐ țĮȚ ıIJȒȜȘ. + ** ȆĮȡĮȜȜĮȖȑȢ IJȦȞ țȪȕȦȞ Rubik. ʌȠȣ ȖȓȞİIJĮȚ ȝİ RGB LEDs țĮȚ IJȠȣȢ įȚĮțȩʌIJİȢ. ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ țĮIJĮįİȓȤșȘțİ ıIJȘȞ țȣȕȑȡȞȘıȘ IJȘȢ ȉĮȧȕȐȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ IJȦȞ ıȤİįȓȦȞ țȠȜȜİȖȓȠȣ ıIJȚȢ 30 ȅțIJȦȕȡȓȠȣ 2008.

Ȧ ȝİ Ț ȝʌ ʌ Ț Ț ȓ Ț. ȕ ȑ İȚ İȝʌ İ İȚ ȝȚ ȓ ʌ ȝ ȚȦ ȓ Ȧ .þ İȚ İȕ ȓ ȝİ Ț Ț Țİ ȑ İ ʌ Ț Ț Țȫ ȑ Ȋ Ț . İ Ț ȑ ȑ Țİ ȝ ȑ ʌİ Ț ȝȕ tt P i . ʌ ȓ ʌİ Ț ȝȕ İȚ ȕ Ȧ Ț İ Ț ȫ İ İȚ ȫ ȝİ ȑ Ȧ ȑ Ȧ ȫ İʌȓ Ț Ț Ȧ Ȧ İȦȝİ Ț ȫ ȝ ȫ .

  i . t Ț ȝ Ț S . .

i  i . . ȝİ Ț Ț. Ț ȓ Ț ȑ Ț İȓ ȝȚ  ȝİ ȕ i ȑ ȕȚ İȓ  İȦ İ Ț ȑ . !  -   ! z ʌ İ . Ȋʌ İʌȓ ȓ Ț ʌ ȝİ ȝ ȫ Ț ʌȦ ȓ Ț i Ț İ Ȧ Ț . İȓ ȝ Ț. m m m . ȑ ȕİȚ İȓȚ ȑ ȓ ʌ ȕȓ İ Ț  ȕ i .

. ȝȑȦ Ț ȝ Ȧ ʌ Ț ȫ İʌİ İȦ ȝİ ȝİ ʌʌȚ  ȓȚ ȝȚȝ. . İȚ ȓ ȓ.İ Ț ȑ İȚ Ț ȑ Ț İȚ.  i ȕȓ Ț  ȝ Țȝ . . ʌȦ.

Ț İȚ İ ʌȑ Ț ʌ ʌȚ ʌ İ ʌ  ȝȚȝ. ʌȦ i i .

Ț . ǹ ȓ Ț ȓ. . . þ . S. ȕ ȝ İȦ. .

Ț ȑ Ȧ ȑ  ȚȚ  ʌȦȝȑ ȓȦ. Ț ʌȓȚ ȑʌİȚ  Ț .

 Ț ȚȝʌȚȫ  ȝ ʌȓ Ț ʌİ ȫ Ț İȚ ȑ Ț ȝȚ İȓ İ Ț ȓ.

Ț ʌʌȚ İȚ ȕȦ i ʌİȚ ȝȕ  ȕ ʌ ȑ İʌİ İȓ ȑ ʌİȚ ..

İȓ Ț Țȝ.

ȫ ȝȚ ȑ ȝ.

 ʌ İȚ ȝ  İȓȚ t  þ j. . Ț ʌİȚ İȚ İȓ Ț Ț ȑ ȝ. ʌȓ ȝʌİȓ  Ț İȓ ȝİ ʌİȚ ʌ Ț İʌȑ Ȧ ȝİȓȦ Ț .

Ț İİȚ ȓ. z ʌİȓʌ Ȧ ȝȕȚ  ȥ þ . ʌ İȚ . . ȝʌ ʌȝ  ȕ ȥ Ț . .

. ȑ İȚȚ ȓ. ê  .   Ț ȕ .

 Ț ȕ . ȑ İȚȚ ȓ. .

 .

.

.

.

Ț ȓ..

Ț ʌȦ ȕ i ȝʌ ȝȚȝ ʌ  ȚȝȚ ʌ Ț ȫ. Ț ʌȓȚ ʌȑ Ț .

țĮȚ Ș ȝİIJĮIJȡȠʌȒ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ įȚĮijȠȡİIJȚțȫȞ ıȘȝİȚȫıİȦȞ țȓȞȘıȘȢ. ȉȠ ȜȠȖȚıȝȚțȩ ȝʌȠȡİȓ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȝȚȝȘșİȓ IJȠȣȢ ʌȠȜȪ ȝİȖȐȜȠȣȢ ȖȡȓijȠȣȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȝȘ ʌȡĮțIJȚțȠȓ ȞĮ ȤIJȓıȠȣȞ. Ș ĮʌȠșȒțİȣıȘ IJȦȞ ĮȞĮțĮIJȦȝȑȞȦȞ șȑıİȦȞ țȪȕȦȞ. Ș ĮȞȐȜȣıȘ IJȦȞ ĮțȠȜȠȣșȚȫȞ țȓȞȘıȘȢ. + ) .țĮȚ 5 įȚĮıIJĮȜIJȚțȐ ĮȞȐȜȠȖĮ IJȠȣ țȪȕȠȣ .000. Ș įȚİȪșȣȞıȘ IJȦȞ ıİ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıȪȞįİıȘ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȫȞ. țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȠȚ İȚțȠȞȚțȠȓ ȖȡȓijȠȚ ʌȠȣ įİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤIJȚıIJȠȪȞ ijȣıȚțȐ.000×1. ȩʌȦȢ țȪȕȠȚ 100×100×100 țĮȚ 1.ȜİȚIJȠȣȡȖȓİȢ ȩʌȦȢ Ș țĮIJĮȖȡĮijȒ IJȦȞ ȝİIJȡȚțȫȞ ʌĮȚțIJȫȞ. ȩʌȦȢ 4 .000×1.

ȅ țȪȕȠȢ ʌȠȣ ȟĮȞĮțȐȞİȚ IJĮ ȝĮșȘȝĮIJȚțȐ ıȑȟȚ!.wikipedia.org/wiki/Rubik%27s_Cube  + ( ) =ȈȪȜȜȘȥȘ țĮȚ ĮȞȐʌIJȣȟȘ . ȉĮ ȃǼǹ. 22/1/2009 http://en. ) Ž * !/+ ( )   Marcus du Sautoy.

ȅ ȆȡȠȖİȞȑıIJİȡİȢ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ Ƞ ǼijİȪȡİıȘ Rubik Ƞ ǻȚĮijȦȞȓİȢ įȚʌȜȦȝȐIJȦȞ İȣȡİıȚIJİȤȞȓĮȢ = ȂȘȤĮȞȚțȠȓ = ȂĮșȘȝĮIJȚțȐ ȅ ȂİIJĮȜȜĮȖȑȢ ȅ ȀİȞIJȡȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ ȅ ǹȜȖȩȡȚșȝȠȚ =ȁȪıİȚȢ Ƞ ȈȘȝİȓȦıȘ țȓȞȘıȘȢ Ƞ ǺȑȜIJȚıIJİȢ ȜȪıİȚȢ = ǹȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȓ țĮȚ ĮȡȤİȓĮ ȅ ǹȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȓ Speedcubing Ƞ ǹȡȤİȓĮ =ȆĮȡĮȜȜĮȖȑȢ Ƞ īȡȓijȠȚ țĮIJĮıțİȣĮȗȩȝİȞȠȚ Įʌȩ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ Ƞ ȁȠȖȚıȝȚțȩ țȪȕȦȞ Rubik m .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful