%e:if^.

2S,.c?t^--

^^^,

> r:

/^^^

'^&!r

M'.^
^^
ga><'
^..-p.
v:-^--*;

n^.^^:l

:,/:.j

<«ir-

*^--'.^ ^^ ^

1

iO

i^

S^ijtberg S. J.

,i

AMS

ri:i,A II) A M.

V: ^^Wi f««œ.
nP

\4

Digitized by the Internet Archive
in

2010 with funding from
University of

Ottawa

http://www.archive.org/details/theologiaecursus28mign

THEOLOGIJE
CURSUS COMPLETLS,
EX TRACTATIBUS OMNIUM PERFECTISSIMIS UBIQUE HABITIS, ET A MAGNA PARTE EPISCOPORUM NECNON THEOLOGORUM
EUROPiE CAÏHOLICE,

UNIVERSIM AD HOC INTERROGATORUM
UNICÈ CONFLATUS,

,

DESIGNATIS,

Plurimis annotantibus presbyteris

ad docendos

levitas

pascendosve populos altè

posilis,

ANNOTAVIT VERO SIMUL ET EDIDIT
J.-P.

MIGNE.

EDITIO NOYISSiMA.

TOMUS VIGESimUS-OGTA'CrUS ET ULTIMUS.
CONSPECTUS TOTIUS CURSUS THEOLOGIE. — NOMENCLATURE, PAR ORORE DE TOMAISON. DES LISTE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS ET TllRtS AUTEURS CONTENUS DANS CE COURS. DES OUVRAGES CONTENUS DANS CE MÊME COURS.— TABLE COMBINÉE ET STATISTIQUE CURIEUSE DES NOMS, PROFESSION, PAYS ET MOUT DES DEUX CENT TRENTEHUIT AUTEURS QUI COMPOSENT LES DEUX COURS D'ÉCKITURE SALNTE ET DE THEOLOGIE. — INDEX ANALYTICUS UNIYERSALIS.

PARISIIS,

APUD EDITOREM,
ii\

MA

DICTA: D'AMBOISE, PRÈS LA BARRIÈRE D'ENFER,
AU PETIT-MONTROtGE.

1845.

ELENCTTUS
()PI-:iUlM
()[T/I<:

IN

HOC volumine continentur.

Conspcclus tolius Cursus Ihcologiœ.
Nuniriiclalure, par ordre de tomaison, des auteurs contenus dans ce Cours.
Liste alphabétique des auteurs
et
litres

col.

10

24
des ouvrages contenus

dans

le

Cours de théologie.

28

Table combinée et statisticiue curieuse des noms, professions, pays et morts des deux cent trente-huit auteurs qui composent les deux Cours d'Écriture sainte et de théologie. Index analyticus universalis.

32 38

SEP 271961

Succursale, au Petil-Monlrouge, de l'impriiaerje de Vrayet de Surcy, rue de Sèvres, 37, a Faris.

l9lK

MOiMTLM
DE INDICE GENERALI
QUI INCIPIT COLUMiNA TRIGESIMA
seplem et vigiriti tomos oninimode perlecia analysi complecUlur, duplex idenlidcm notabilur pa^rinalio quod lector bénévole non eril cur ance|>s ul>i aiiiinadvprleris aninii h$reas, modo me Lujus vaiielalis causas evolvenlem audire non recusavem. Equjdem edilori lantam hanc colleclionem juris publioi
In hoc Indice generali
,

-

SEPTIMA HUJUS VOLUMIMS.

qui

Th«*olo;iiae

Cursum

l'flDcieiUes

:

quinliis, sexlus, seplimus, ut quisque meminisse poiest, sed primiis, jwnus, deciinus, duodecinius, Iredecvnm, qualuordecimus, secuiidus évaser»^, Uoc exigentehinc maieriaium

,

,

facere primum aggretlieiili in menlem veiieral slereolypandt necessilas ; quomodo eniui auh|iirari fuisset ausus, suorum lalKjrum primitias lanio studio ab omnibus suscepluui iri ut vix aliquil simile in lypograpliiae annalibus reperire essel? Ubi vero. sludiosorum ex (luatuor orbis partibus stbschbenliton numerus in immt nsum crevit, lum, re ipsa clamante, intelligert- fuit obvlum. (juolcuiu'iue libri praîlo dcsliuarenlur , eos lama; mullitudini non salis fuluros , periculumque imminere Cursum iiilejrum de novo maxiniisque impensis componendi necnon et impriw^ndj, nisi slereolvpia adbiberelur. To'a i_;iiur colleclio tvpisso'.iJis efiformata est, ex quibus quasi ex inexhausto fonie mauantes sîbi ediiiones surcedu.il . divers;e quidem ordiue, re aulem iia iuier se similes ut nullus sut.scriptorum sil qui suam caeieris aut aiiie aul j-osipnnere meriio jure queat. Al vero, cum seplem circiler loini anie vTilgati essent quam stereotypia iia se proderel ineluctabilem, ilios, iam pridem ruptis tabulis, ex integro reslituere neccisarium nul: Qui ouidem tomiaon primas, seramdus, leriius, quartus.

nm

quas ordo requirebat dcfeclu illlnc subscrijacrum studio nioram sgre fprenliuui. Aiiunde cum opiaret editor seplem illos tomos ila reciidere ul minoricliurta- quanlitalc kl loium contincrenlur, siugulas lincas majori litterarum, singulas autem paginas majori linearum numéro donavit, iia ui, verbi gratia, tomus piinins, juxla pnorem cdilionem loii coliimnis, juxla josleriorem vero no.i nibi 12:Ji coaluerit. Hincdupbcis paginaiionis uuae dupiici hoium seplem lomorum editioni responderet , tacile aeslimanda est uliiitas .siquidem, illa quasi clave reniota, iiOO primi subscriplores non majorem ex Indice g^^nerali quam ex aenigmale quodam inscrutabili fructum pei'cepissent. Forte f liam non abs re eril noiare 1° Hune Indicem , quemtrecenlas paginas medii characleris compreliensurum pollicitus fueral éditer , ad usque prasenum nunierum ullra s[iem omnium crevisse 2° Conspeclum ncnnullosqup additiiios Iiidicps, quibus hoc inchoaiur volumpu, libi,
,

:

;

aniice lector, d'icumenta valde uliiia (Usesiuuros. His porro donaiivis appeudicibus gralum animu.ji promere luibi congratulor in eos qui tanta lanique benevola longaiiimitaie haiic herculeam Dublicatioaeiu per lolum quadriennium
YOlis

aucupavere

COSPECTUS
TOTIUS CURSUS THEOLOGIiE.
PROLEGOMENA.
à

Editores.

— Proiegomeua in cursum Tlieeiogiae comple

tum.
LA Chambre. tissement,

De

— Introduction
De
la

Première disserlalion.
de
la

Théolo2ie. Seconde disserlalion. Des principes sur lesquels la Théologie fonde les oints de doctrine qu'elle enseigne. 119 Troisième disserlalion. De la méthode qu'il faut suivredans l'élude de la théologie. 1 1 i.^ Du Pk. Méthode pour étudier la Théologie. 1195 Zaccharia. De usu iibrorum liturgicorum in rehus Iheologicis, V, 207. De usu vet^rum chrisiianarum in( 1

I_ 9.9 Théologie. Aver.vxvr, 1060 nature et des propriétés 1QH7

la

scrij.tiouum in rébus Iheologicis. 509 Melchioh Ca>xs.— Loci Iheologici, I, 71 -o7. Prinnis locus est auctorius sacrse Scrii-tura», a5-6b.— Secundus est auctoritas iradilionum aposlolicarum, 25o-185. Terlius,

695-347 Prodromus ad universam morum theoloiiiam, theologiœ moralis. XI 9 MoxTAGNCs. De ceusuris, seu de notis theologicis'el de sensu propositiouiim. I, 1409-tlil Du Pi> Dissertation sur les différentes sortes d'erreurs sur la religion, de l'hérésie et du schisme: des qualifications de téméraire, d'erronée, de scaudaleuse, etc., et des causes des erreurs. XXVI 1293 WiT-iSSE, Dti Pix, Di>-ocART. Liste des meilleurs ouvrages sur <-haque branche de la science religiei^se; indication des questions principales qui peuvent être posées comme matière de conférenres ecclésiastiques. 1307
Patczzi.
locis

mus est historiae humaiiae auclorilas, 583-461. rum usu in scholastica disruutioue.

— De loco-

de

DE DEO.

auciorius Ecclesiae catholica>, 277-215. Quarius, auctoritas coDciliorum, pi esenim genjralium, in quibus Ecclesiae catholirae auclorilas residel, 545-267. Qulutus,

fU""^^' *oo-.563.

sophorum uaiuram

est et vocalur aposlo'ica' auclorilas sanclorum veieruiii, Seplimjs, auclorilas theolojrorum scholaslicorum, et juris ponlificii pentorum, 301-59?). Oclavus ratio uaiurahs est. 553-^21 Nonus est auclorilas philo-

auclorijas Ecclesiae Sexti

romans, quae
est

.

ûure.Q^ "sequenlium, 563-445.

— Deci-

— Traclatus de vera religione. — Pars prima, Theologia naturalis. — Seclio prima. De existeniia Dei, — Seclio secunda. D.; natura et aitribulis Dei, 204. Seclio lerlia.— De provideijtia Dei. 506 Lafosse. — De Deo ar divinis — Quœstio prima. De Dei existeniia, VII, — QiuPstio secunaa. De attributis Dei generalim consideratis, 80. — Quœslio De attributis Dei consideratis, 97. — Quœsquarla, De Dei visione, 138. — Quœstio qniula. De Dei ejus 227. — De Dei voluutate, 403. — Quœstio seplima. De providenlia
Hookj:.
9.
II,

aitribulis.

9.

ter-

tio,

si;4illatim

tio

iiit.'llectu

el

sci'^utia,

Q'jo'.stio se.vtii.

Index

XXVI il.

[Une]

Il
Di'i in oniino nniunli,
(liMiitu
il» (tr.liiii'

TOTIDS ClinsUS
»lf).

TlIKOI.OCJIif:
1

n

De advonUi
(liristi.
i

— Qm'sliu ocltwn.

Di- i>i(>vi

Mipuriialurall, si-u ilc pr.i'ilottlmulioiie

M

rcpriilMiUuae.

»S(>

HK
pr.tvKi'.

SS.

TUIMIATE.
Diss.Tl.iiioiics

KniTOBis.— Traclalus do SS. TriiiiUlc.
WiiAssius.
liis

Cnr In m^vlid inonnn, sive in plcnilndine (cnipnrnin, non nialuriiis, n^i indunil Dius Vitbnni, VIII, Oil. tardins, nalura .se nustra 'l'r.H'lains do uivsiciiis Clnisti el IJoalaî llii.LOAnT. Vii;;Mns Disseiialiu prima Do H 'al.i' Viigino Ma/ia,
^0MAsM^u.s.

M
13

IroClinsii,
i:).


.

Pncfalio, M'.
:'.">.

TriiiilîilisiiivsU'iii iKililiii,
<!iToiilni.s
«iiiilui^

— OMn'«/'o — Qiitvsùo
luit
I).'
,

De S^. scciinda. De v.iprHWJ.
mysiriiuin SS.

,i

'",'?*

Cliiiiili,

\:,'.tH.

— DiasertiUioiinailu
Do
.li.iniio

Tiiiiitiilis,

81

— Q\uef.tioi«<lin.
imiiitTi),
'.»)).

iunini;ii;uiiiii

clisiiiiclioiif

:ic

diviiKiruui |,n V)iiaruiii QuœMio qwirln. l)f .s:iiir,-

val I,,
se.ita.

- lUssrrldlin srntnda. ho (imcopliont; Do nalivilalo ChriMi, Do inanifoslaliiino Chnsli nali, Uisseilalio mùuln. I)i- logahbns irca .losnni serDisserUilio do lilicummio lo, etc. cb-., 1.308.
1.31):;,

13^.—

Diwiltitio lerlia

«

ti.suiiuqiuiitit.

'l'iinilalis

rnii>iilislaiili.ilil:iii'

Dr

iliviiiis

|inici'.s.si<)mt)iis,

^dl.

— Qnu'

141.

Qwrsiio
lio srxta.

— Disserlatio septima.
1)(!

ba; li/.anlo
i)o

i-l

Cliristo

liaplizair»,

1387,

iiukI'»

convorsa ionii

do oius

lonialioiie in di'.siTlo. 1.302.

C.lirisli, et Dinse.rlalio orlaVii.

J)i' iliviti:iriiiii

jjUi.

— Qiuvslio

|icrsi>iiaiiim pnijirii'iaiilMis a: rclalioiilhiis,
st-pliimt. Di' iliviiiariim |it>r.siiiiariiiii

Q.iwslio orliwu. l)i' ils (|u:i' ((.'rsoiiis nilMis, \ll,;>79 Qiia'xtio nom. !)« divinis diviuKroinniiriia smil, !iH>i. (lOS. Qwrsiio d cimn. Do Idqii.iidi persiiiiis sigiHaliiii, cx|upiieiiilo SS. Trinilaiis inysloiio obsiTvaml i. raliuiio in

luHin-

THOM.isMNUs.

— Apiendix prima.

n.')7

Noc

unilali

Divinaniin cunJilas. ni'<- iVcunililali uuil.is o Tu-il, 05:). *>^3 piMSiin iniiii osl oiniiiiini porfi-cUssiina. Appcitdit .sccwida. CompiMidiuiii Iraclaliis KimoniiS. de SS. Trinilalc, ad iisiiiu oonnn (piilius dDcU'iiiain (diiispopulo lradc.ro cL cxpiicaro iiiuuiis inciindjit. liaiiaui

Dci

le-

Cinisli diictrina, niiiaculis ei lians(i;?nr.diun(r, 1400. /Jm<;»7«/ jo noua. Do passiuiio Cinisli, dt'iiiiia. Do (Uinsa cilicienle pashi' ois (^lirisii, cl cjnscaiisaUi^seiliilio undecima. De iitale el ((rooiibiis, 1432. nmit", S(!piillnra ol dosoinsn Cliriili ad iiiteros, 1130. Disserlalin dnodecima De resuriedione Cinisli, 1417. Dituscrlaùu decimi lerlia. De asconsione Cinisli cl nii^aiono Spiiilus .sancii, liOi. De aclis IMali ciica gesla el iniDi.ssrrl itio

H

1

.


ti7i racnla Clnisii, ad TibiTium imporaioreni niissis. Brevissiinuin liaclalns do Incarnalione IJUTOHES. coiiipendinni ad usuni oortirn (piibus d iclnnain chrisiianain 1499 (idc'li populo lrad(!re elexplicare nnnnis incunibil.

M^h

DE GRATIA
MoNTAcNus.

CHRISTI.

Defoiisio Triri lalis Leibmtzios. tfica, coiUra rpi<?lolain Aiiaui, 751.

ma
lo-

— Dua;

|»er

nova rcponai

KpistoUe ad

'llieinaticis Tiiiiiialc fl dclinilionilius ciiT:il)oum,spiritiis, Ole, 7?)7.—R<'marqnessurlelivTe d'un 7f)5 awlilnuilaire anglais louclianl la Tnuité.

LoclkTUin, de

m

DE DEO CREATOUE.

Qnœslio gralia, X, 9-9. prommiitlis. De noinine, noliont! el divlMJone gralix-, 11-11. i':MS hi lorica.Do variis lirca graiiain erroribns —IjisDisserlatio secunda. serlatio prima. De Pola,^iani.s, 87-7 Dissertalio lerlia. Da De seudpolagianis X, 10H-I3I. Dissertalio qnirta. De Mon ciiis Adruinolinis, 192-1.53. K/.s.c Iniio quiala. Pradosiinianis cpiinlj scculi, 195-155. Dissertalio se.vl'nedoslinianis iioni s;L<;nli, -2\0-l66. De

— Traclalus de

.

— —

1

Anf^'olonim nalura el proprieUlihus, ac pnesurliin do L)Oids,Yll, (iOI. Liber secundits. De ordinibus ol ollieiis bonoiuni aiigcLiber lerlius. De diabolo el angelis ejus. loruni, 755.

Petavids.—De Angelis.— Liber

primiin.

De

— — Appendix. De dœinonuin cum homiixibus — coiuiuorcio1201 MoNT.\Mus. — TraclaUis de opère sex dierum. Liber primus. 913 De soxdiei-um 1007. — Liber —Petavius.— De houîinis Liber De libero H, oOy — liberlale humana. 13a7
Perhone.
-

^'•|}

Opilicio.
opilicio,

tiits.

necundiis. arbilrio.
Drt

ler-

108.5

Dcvoi.'ii.N.

Perrone.— De
Collet.

niundo, VII, lâ37.

—Do

— De

proloparenlum lapsu,
Purgalorio, etc.

—De Lonnac. HR.— De fuluraUominis viui,

— De

Purgalorio.

1*"5 XVIII, 267

Allatics.— De ulriusiiue Ecclesi» occidenialis et oricncousensione. talis in dogmale de Purgalorio, perpétua X\ III, 565 de quatuor hominis uovissiniis. Traclalus Dens

Wiclenstis, 2)0-198. Disserlatio seplima. Do Lulheranis, 254-201. Disserlatio ociava. De Calvino, 208-212. Di..erlalio noua. De Michaile Bair), 279-221, -Disserlatio décima. De congregalionibus de anxiliis. 5.59283. Dissertalio undecima. De J.msenio, 389-307. 59.5-468 Disserlatio duodecima. De Quosni llo. Pars dorpnatica. De hominij Clericus a Belliberone; laps) el leparalo, sive de l'^rrestris .\dain cnipa, el de Seclio prima. co'Iestis Adam gralia. Pra-f.dio, 817-643. De Ada; pecoalo. Liber phmns. De peccalo gener.itim inLib. H. De avila macula, 849-608. speclo, 829 652. Seclio secunda. T>ti Chrisli gralia. Qu;vsliones proœiniales, 1019-801. Liber primus. De gralise necessiiale, 10.37810 Liber scundus. De gralia suffirienle, 1181 931. Liber quarlus. Liber tenius. De gralia elfioui, 1254-988. De insigniorihus grali;e Clirisli beniiûciis, 1347-1062. Brève S. P. Benedicti XIV ad magnum Hispania; inqnisittt.

Do


lorem, Habert.
annexis.

— Appendix prima.

1433-1131

De

VII, 1583 Quid senserit De bealitudine, XI, 613. BïLLnART. glorificaliouis sanc01 docuerit Joannes XXII circa tempus "*j5 lornm. de De siatu aniraurum post mortom, EcSTRATins. XVIII, 401 precibus proiisoblalis.

Theologia Naxceiensis.

— Appendix

gratia babituali et et 14.39-1 1.':?

secunda.

De

variis

scholae syslemaiibus circa graliaj eiïicaciam etsufficioiuiam,

1472-1162

H

DE RELIGIONE NATURALI.
De lege naiurali, HooKE. ÏHEOLOGiA R0T0MAGENS1S.
D?

— De rcllgione naiurali.

II,

385 963

DE INCAMATIONE.
LuDOViccs Legrand.

— TraclMtus de Incarnalione Verbi
prvna.

DE RELIGIONE REVELATA.
De veraciiaie libri Gereligione primiliva, 1094. 1100 neseos, Spécimen historiai religiortis, et hoslium Valsecchi.

divini. Praefatio, IX, 9-9.— Disserlulio delinilione et co^nilinne lucarnaliouis,

De nomme,

11-11.— D«ser(«/fo secundo. De exisleiuia mvslHrii Incarnalionis adversus JuDisserlatio lerlia. Adversus Gentilcs addseos, 99-80. Disserlatio slruitur nivsleriuni Incariialionis, 437-365. maria. Adslruilur adveisus luerelicos, i91-392.— Dtssermio qninla. Do couvenienlia el nccessiiate lucarnaiionis, Disserlatio sexla. De nalura Iiicarnaiiouis, 66fi-527.

et bpUoruni adversus eani,

Theologia rotomaqe>sis.
dulilatein,

— Prœjudicia adversus —

868
incre-

— — — 858-662. 849-672. —
738-584.

Difisertutio seplima.

satislactionc Cinisli, Disserlatio noua. De Incarnationis propri(ilaDisserlatio décima. De vards Clinsii iitil)us, 926-732. Disienalio undecima. De nova tulis el otficiis, 1993-785. etc., liliatione divina ab Harduino el Berruyero inventa,

Disserlatio

oclavu.

De De

causis Incaniaiionis,

883 De fontibus irai ietalis, Valsecchi. Censure du livre inFacclté théol. de la SoRnON>E. 1111 titulé Emile ou de rEdncalion, 491 revelala religione, HooKE. De possibililale el necessiiale revelalionis, Valsecchi.

859

—De

Theol. rotomagensis.

HooKE.

— Religionis revelalai
DE RELIGIONE

— De not'S revelalionis,
p» incipia,

978
1055 597

102Ï-811 debeiur.

— Dissertalio —

duodecima. De

cultu qui Cliristo
.

CIIRISTIANA.

De adoranda humamtale CUristARm,\.u-is Gerdilics. 1155-913.— li, svnodi Pislorieusis propositio 61 damnata,
Proposiiio6'jdaranata,decultu sacricordisJosu. 1171-925 De devolione erga SS. Cor Jesu. A. D. Bouvier. VÎI, 1477 Perro-e. —Cullus sacralissimi cordis Jesu, proul ab
uposiolica sede probaïus est, pius est el labe jiuiûunis,

^l^^f^?»

De religionis revelaUe principiis conlinnaiio. De legi.i cbrislianae divina origine et nalura. De anliquilale, et-., ID, 9 libioruni novi Teslameuti,
DuGUET, Jacopes, Bailly, Bullet.- De veraciiaie au505 ctorum novi Testamenti, De religionis clirisiianœ divina origine, ex HooKE.

omui supersliiionis
liî^^i

moiivis qui dicuniur externa, 28. Slitulione et nalura, etc., 264.
slianaruiu

— De legum omnium chnsapienti inslilulione el perfeclione, 519. — Dq

— De regui Cbrisli con-

45
rp|i>,Monis
liui-LKT.
chi'isli.iiirc

co^'s^ÈCTUs.
qnond
sul)stanliaiii
:iiUi<niii;ilK__ct

U


— De
l'e

ppr(ioliiii;Ue.

|)i-iorilnis sa'ciilis.

— De rocla Clirislianorum vivcndi ralioiic 580 — De rcvelationc evangolica. V — Quacstioiios Confutalio HooKE.
in

'"iO

Vincentius lirinensis. Conimoniiorium adversus hœresps, I, 909-717. De prx'scripiionibus adversus lia;rel""s.

Ai-sKccHi.
a

<)0l

Fratres a Wallembcrch. gencralps. Traclalus priiinis.
H)\.i-i\\'.).— Tracl.
Vtl'.\''^P-

971-765

conlroversiis traclalus Examen principiorum lidei

subsicliari;e.

reli^'io-

sccuitilus.
"-'"'«S-

Mclhodus

augusiiuiana
uecessariis'

chrisliana discrepnnliuiu. Cniml priniiini coiilra Cap. Cap. II conlra Paiiauos, 417. Jiuheos, FIf, 107. Couclusio, conlra indiffélll conlra Maluiriiolanos, 4(57. rentes, dubilanles, et de incredulorum vanilale el IcnieHiiiM

Wb\-H.j,. Tract, quarlus. De instiunipnlis firoliaudaé Iiilpi, scu discussio liblioruni vulg.ituruni, 1093-861.— J>'<icl- qninlKs. De perpétua prcibaiioue lidci pcr testes

""

^''"^'-

arljculis

lalio,

— Arguinonlum ox reslMuraiione templi hiero 586 solymllaiii frustra a leniala. Jacques. — Solntio quas increduli adversus mornlein pvangclic;im iiiovero solnit. cnpessenda, consul Lessuis. — Qiue cl rpJigio 7S7. — Appendix de cl rcligione capessenda.
Baillt,
.Iiiliaiio

rilale.

491

11-1-883.—

bus non scnptis, 1135-91)
Scriptionibus catlioHcis, iiussione prolcslaniium,

Tract. sexliis.Di> leslimoniis seu iradiiioiiil Tr«r(. :Cijii,niis. De i.rœ.

1169-923.1191-9.39.

dllliLiiltaluin

Irr/ef.

5')i

(ides

sil

lide

867

DE ECCLESIA
Edîtokes.
Ikc.uand.
autiijuitate
IIkg.vier.

CHfllS'i'I.

— Traclalus

lo Ecc'csia Clirisli. Proœmium, 51. Seclio sejudice coulroversiyrum, 55. cunda. De uoiis Écdesi*, 2i9. Seclio leilia. De int;iilil;iliiiue Ecclcsiie, 455. Sectio quaiiti. De iufallibiliiaie Éci Lsiai in condcninalione proposiliomun in globo, in laclis do^inalcis dijiuliiandis, in l)caliticalione el canonisai ioae servoruin lie!, G13. Seclio quinla. De polcslate ccclesiasUca, 7l.î. De roniauo ponliQce, 84a. ^De auEccicsiac.
\)c

— —

de Ecclesia. Prœfatio generalis. IV, 9 Nolioues praiviœ de nalura, auclorilaie cl

mulate Ecclcsix etschismalc, 1225-963. --De tradilionibus non scn plis, et earutn necessitatc el auclorilaie, ubi et l^iveti traclalus de Patruiu aucloritale, et Dallsei libri duo de vero Palrum usu, rpiclluntur. XXVI 919 HoLDEN. De schisinaip iu génère. Vi \ 159 Lieberman.— Synopsis bisloricade schismate Graicôrum

ocluvus Tract, noim

De De

Seeiio prima

De

cl schisinatici sinl extra Cbristi Ecclesiam. Thomas A Jesu.— De uuione schisniaiicorum sia caiholica procuranda.
_

— 128.— De Prosehtis Naziraeis, 134. — De Rechalntis, 157.- De 137 — Dellerudianis, 141.— De Gaulouitis, 141.— De Mihumelismo, VIII, 1189. —De 1193 Perrone. — De proiestamismo, 1221. — Ulrum
De
l->8

Juda.wutn, XXVI, 119. 0,1 is, 123. De Hessœis,

Moscovitaruiu, novatoruiu sœculi XVI, laa^cursoruin teslantium, VIII 1178.— De .ludaismo, 1185. De

—De Pliarisseis,

122.

— seciis — De SadduScri'bis'

urni

Geiitili.,mo.

lijeretici

1215

cum

cloiiiaie cl inl'illibililale

summoruni poalilicuni. 1141 Zaccaria. Aiiielcbrouius vindicaïus. seu de suprcma pnicsiate romaiii |i<uUifi;is adversus Febroiiium, ejusque

viiidicem Tlieodoruiii a l'alude. XXVII, 461-l.!i00 PiACEviTcu. De Primalu roniauo conlra scUisinalicos orienuiles. Y, 711 A>pNYMus. De conlroversiis inter calbolicos agitatis

— —

Camus.— Appropinqualio protestantiunrï ad Ercle'si'un calliolicam,rouianain,ubidemon.stryturquamfacilliuiecnnciliari possenl adversantium pladta ex sobria et nacilica discussione eorum doginatum, de quibus tara acriler coniroypriiiur.

y

Eccïe'597

g"„

Veromus.— Melliodus

cii^a liucloriialeni sumnii poutificis. lÎALLERiNi. De vi ac ratioue priniatus
IHJulilicuni,

1159

lacdis niodus, quo quilibel catiiojicus uonem erroris couviucere (jolest.

compendiafla, sive brevis et nerprœtensam reforma,

Romanorum
deliiiieudis
infallibililale

ac de

coiitroversiis fidei,

istorum III, 903.

poiitilicia iu defiuilioiiibus dogniaticis, 1231.

— Appenriix de — De poleslate
el concilioruni

infollibililale

in

protestante. Un y.Pj^-f^l'^'^' doii-il honuete liouime changer de religion ? Sur la nature et les effets du schi.sme, et sur l'unité catholique.

~,^.''^}^\^ à

.me dame

|06S

ecciosiaslica

summoruin pouliQcum

lium.

Gauthier. De conciliis. Benedictcs XIV. De synodo diœcesana.

KoUoues

([Uïcsiionesque praeliniinares, XXV, 799. lifter II. De his qui synoduui dlœcesanani cogère possunl, 823. Libe}' III. De vocandis ad syuodum, ordine se-

— Liber —

genera1264 V, 123
I.

Bouvier. De sebismate anni 1791. VI 1197 concordato anni 1801, 1206. secta qus' didliir La 1 etue-Eglise. ign" '
R. D.

De

-De

DE

FIDE.

Natalis Axexander. De symbolo fidei, VI 11 sjmboo apostolorum, utrum illud apostoli condideriut,

—De

dendi, el sacris vestibus juxta proprimn cujusque gradum adhil)endis, 803. Lj/>e)- IV. De olïicialibus scu niinislris syuodi, suam uimiruui operam syiiodo prBeslanlibus, aiiisque qui [iro fuluris eveutibus in synodo eliguntur, 905. Liber V. De gerendis iu synodo, 927. Liber VI. De constiiulionibus in diœcesana synodo edendis, earum (ue coiiscribeudarum nielhodo, 971. —Liber VII. De liis (pi* cavenda sunt in constiiulionibus syuodalibus, ac de pcriinentibus, ad sacranienta Baptisnii, Pœuilentiae et EudiarisLiae, 1015. —Liber VIII. De pertiuenlibus ad sacranienta Extrema* Uncliouis, Ordiuis el Malrimouii, 1083. Lil'er IX. De caveudis iu synodo, qua; auciorilali et juribus apostolicae sedis ret'ragari possunl; il em de non assumeuda

Madrisius.— De svmbolo
Lazerus.

— De

cXcrciiuiio. FR.4.THES A

fidei dissertatio 40Î antiquis formai is fidei, earumque usu,

Wallemburch.

— Professio

i\€\

fidei

calliolicae. I,

Chrismann.

— CoUeolio

dogmatum credeudorum.VJ,

KiLBER.- Tractatus de fi^e. Par& priina. De objeclo fide/ VI, 4oj.— Pars secunda. De aciis lidei 541 Patuzzi.- De prœceptis fidei et de vitiis fidei 0[i{ositis.
'"'*'"'

reSS'e"^'^'"*
CuRisMANN

^"^'y*'''^'

^^" ^« ^^«1 ehristiaïl
eenor.iles
'

delinitioue conlroversiarum jurisdictionaliuin inter lolcsiateni ecdesiasticam et sa;cularein ; de scbrio iu synoJo usu

legum
1137.

civiliuui; et Lifter X.

de non laedeudisprivilegiis regulariuui, De censuiis; de usuris et coulraclibus:

— Reguîae catholicœ — lU\^uUe spéciales. Veiîonics. — De régula
fidei fidei catliolica?
.

87^qA-,

(idei catholicse.

I,

mulclis pecuuiariis, 1209. Lifter XI. De novitaie et severiiaie qu;e in conslïlutionibus syuodaliiius cvitandse suiu; ubi multa de liujusmodi noiis aliiiuando synoaalibuscouslilutiouibusiinnierito inusiis, 1245.— Lifter MI. De consiilulionuiu syuodaiium quie juii couununi el apostolicis sauciionibus adversantur insuosislentia. Item, an et qualenus liceat alitpiid pra:ter jus conunuue in synodo stalnere, 1313. Lîfter XIII. De

necnonde

que sur

BossuET. -Exposition de la doctrine de l'Eglise cathuliles matières de controverse. VI 749 CAnBONE.ANO. De proposiiiouibus moralibiis

m^-Uni
dogma^J^.

licis :ib Ecclesia damn.itls.

el

ViVA.
foi

Le Franc de Pompignan -Controverse

synodum

ci'teris

ad diœcesauani
1.351

pertinenlil)iis.

De

Gauthier. —Index summorum pontificum, V, 182.— Index chronologicusaulipaparuni, 201.— Index SS.Patruih el doclorum. ^^q

la tolérance religieuse. Muz/arelli. Sur la tolérance. Valsecchi. De Spirilu philosophico

^5^1 pacifique surla des enfants et des .-ïdulles ignorants. Perroxe. De loleianiia. j255 DuvoisiN.-Essai sur la tolérance. De la toférance dvile

— Damnaiœ —

f

licses contra (idem.

mm

— —

^ygn.

1304
disserlaiio.

DE MEMBRIS ECCLESIA, DE HJIRESIBUS, ET DE
SCHISMATE.

— De membris Ecclesiee, IV, lOGI Devoti.— De hipiarcbia ecclesiasiica, V^ 1207 l'ERRONE. — An extra calhoiicaui Eccleslam detur
Régnier.
Gauthiier.

saliisj

— De hseresibus.

XI, 65 QUiistio prima. D;' voluîiiario et iuvoluiiiario, 69 Quœslto sccuiuia. De regidis moraliialis, 109. Svnoosis eorum qu;e m hoc Iraclalu Cusius discutiunlur casibus conscientiœ illustrala. Voluntarium, 509— Involùnlarlum.

~

Brocabpcs. — Tradaïusdeconscientia.Prsefaiio,

THEOLOGIA MORALIS.

*^^^

'

\*g]

Billdart— De

volnnlario libero, sive de liberlale

creau

TOllL.S (.IKSIIS llliOKXil.i.
iliss.Tlaiio,

1C

Dluri'siio liislorlco-donmaliLa iilniiii 4S>). Ail iihti'Iiri'\rr.» J.ni'iiiiiusilditHTilli.iiu; i.rniiosilldiii'm
:

iliiMi

n

iliMiiiTciiiliim in slalii ii;iUm:i.' I.Ép.f

iniii

i

i(|iiillliir

c-arenioniiilibus veliris legis observanlias si)ef.lanlibns , De judicialibu.s, seu lorensiiius legis luosaica; 211. 247 pra-cepus.

a coain liiiiiiiin* lihiTl.iN a iii-(fssii;i'r, sril Millji il liluTlas \)i' aiiiltiis liimiaiils s|MMialiiii suiii|»lis, cliniif, iW?. De uliini'» 4!»,"» De arlibiis lllmlalll^ ut cssi; nions, ^27.

Zanoi.ini.

M,

Uni- in l'iinuinini.

^""

1'ati7/i

-

Dr

ralionc Iniinaua i|ualUDUSCSl refila aclio•J*'

liuni nuiralmin.

iliiocAHDLN
I.Kiuimi
liiilc srclari

— Morale syslcnia
iMissnnms

llcKiila- nioralilalis.
\>ïo

•'>l^

De 91. i)e pu-ni."» non capilalibus llibraoruni , 94. De c.inonibus pirnis etr.lcsiaslitis lirbraoriiin, 101. De conslilulionibus apiMolicis , ap^l^loli( i.i, XV, 279. De novein taiionibus «ontilii Anlioeli.'ni aposloZh',), De episloll.s dei-relalibus veUTuni ponliloruin, 321. , 323. ii( uni ninianornui, nsipie ad Su iciuni

—Dp

pœnis

capilalilnis

Ilebra-orum

,

XXVI,

W

(klfctn

u|iiiii(iuinn <|iias
••''

("iitvNSKT.— l.r |>rol)ubilisnieilcS. I.ip,'uori esl-il (li'sliln('! '-'•' de Uintlenienl? De régula inoraliuin opinionum pio nnMuizARELLi

i

fess:iriis.

Mamiaht.
(ioNZALtz.

— cullalis polissima; KuiTOBKS — Aiipendix
KsTuix.
ciliaiiouis [troponilur,

l-*<5 Ij"»» Dt> intjonua inilolc i>rol)abilisnii. probabilimn 1">!l7 De riMtn usa oi'inioiMini dillil.iii^'islica prolialiililaluni, cuni adjiincla ^*7'» exiiLinaiionc.

de probabilisino.

— Modns conet,

pnru ipia cl ollilirisliana; doclruia: rcgulain exacla cl cxpli(Uila. «la, ;id De plulusoplus Cuui noiis Cnaruii Panorniilani , S'.j. De jnris ualura; el genUuni gracia, roiiianis, etc., 377. De olliiii.-) juris Ic-e ni génère, .395. pruii ijiis. De Suninia nioralis doclrinai nalura; el genliuni 432-410. Pra;loquiuni de llionn.^tica; circi Dt( aloguni, XIV, 9-9. Exposilio religione, niaxiineiiui! de oralioue , 11-11. 01-31 priiMi prajcepii Decalogi. De iiossibililale et existcnlia magiaj. EuiTOREs.
.>!

AI1I./IUS.
(

- Juiis

nalur^i-

cl j^enlunn

,

— —

iiilcr

probabibsias el

prol)abilirti i^*'**J

6las.

DE PLCCAIIS.

— De ejus gra\itale el elleclibus, GG7-71-2. — De superliia ol inaniyloriii. — Keguhenioial.'S, 728-7ot;. — De avarilia, 5)jl.— De iuvidia, 1027.— De 819. — De IIW. — De acedia, 1081. — De Hw. BiLLUAHT. — Tiaclalus de pabsinnlbus, et TiiEOLOGu 1'1CTAVIE^S1S. — De
luxiiria,
ira,
1
1

NATALis.VtEXAMJEn.— De peccaliderinilioiie

divislone.

147-117 De sawilegio. Editoiies. Do cullu sanclorum el de veiieNatalis Alexa.ndeii. 1199-!H5 ralione sacraruin reliquiaruni. VIII, 709 Traclaïus do cultu .sanclorum. Periio.në.

1.35-108

giila,

li.

disliiiclione

spçcirica_

numérisa peccaiorum,

XXII, lo49.

Analyse de l'ouvrage du jfape Deuoll XIV, Beauiieau. 853 sur les béalilicalions el canonisations. De bisioria SS. iraaginuin el picJoAN>Es MoLANCs. XXVIl, 5-424 turaruin pro vero earum usu contra abusus. 425-45t Oralio de agnis Dei. Ex|)Osilio secundi praecepli Decalogi , XIV, Mayol. 1.59-127. 155-123. Quœalio prima. De juramenlo

— —

Appendix- De

De De virlulibus in ««'»<?''', XI, 1177. Paiuzzi. De forliludine pnideiilia, viliisque opposilis. 120^-1-208. 15216-1223. cladjunclis viiUilibus, viliisque opposilis, XI, De leiiiperanlia ac virlulUms adjiiucUs, 1235.— De viliis

DE VIfiTLTIBUS MOKALIBUS.

297terlia. De 557-207. 2.30. Exposilio terni praicepli Decalogi Appendix. De sancUlicalione diei Dominic e el leslorum , 1227-905. Brevis dissertalio de profanalione rei sacra 393-512 per simoniae peccalum.

D- voio, 201-100. — Quœsltu

proniis-.ione, 197-1.57.

— Quœstio
, ,

— —

!>ecunda.
,

l)la.s|iheniia

oi)posilis leiiii)eranlix'.

^^46

DE QUARTO DECALOGI PR^ECEPTO.
Quceslio Exposilio quarli pnecepli Decalogi, 473-375. prima, yuaenam pielalis ollicia hoc iirajcepio hlii a islrinQuœsliO seganlur exliibere pareniibussuis, 478-578. cnndu Qua-naiu oiicia partiiles tiliis pruisiare leneanlur, Quœslio lertiu. De el vir ac uxor ad iuvicem , 505-399. 542-429 olliciis su|.erioruni el intcriorum ad invicein. De obligalionibus specialibus ceriorum Antomus. Cap. I. De obligalioslaluu.u el oiticiorum, XVI, 1131. Cap. II. De sialu el obligalionibus clericorum , 1134. XVI, 1205 nibus religiusorum. BiLLUAKT De staiu roligioso. Dissertalio prima. De his in quibus pi iniipidiler cousislil sialus leligiosus 1277. DisnerUUio sccundu. De clausura tain religiosoVibserialio lértia. De iis ruiii, quain monialiuin , 1298. et de religiouuiu disiinclione quai couipelunl religiosis religionis iagressu , noviiù\2. Disserlalio qaarta. De 1321 tialu et prolessioue. Cap. III. De obligalionibus conjugum, Amonius. 1228. Cap. IV. De obligalionibus pareiiluin et liberorum, el aliorum su;jeriorum ac iuferioruiu erga se invicein, 1240. Cap". V. De obligalionibus personaruin juCap. VI. De obligalionidicialiuui el forensiuni, 1251. Cap. VII. De ohligationibus ducuni el niilituui, 1273. bus medicorum, pharmaco[)Uiorum el chirurgoruiu , 1276.

DE VIRTLTIBUS THEOLOGICIS. De viliis De pra>ceplis lidei XIII, 923-729.
posilis

1031-815-

,

De

libroruni nocuaî ieclioiiis, I28)-I01o. clesise Gallicaïue circa pioliibilionein libroruni, De prieceptis virluiis spei , el de viliis illi coiUrariis doyinalicis spein De quihusdaie quaîsliouibus 10.j7-8ôo.

op— jusla prohibitione el aboliiione 12I7-9G1. — De disciplina ecfidei

.

Iheolo-icam speciaulibus, 1297-1023.

—De

pra;ceplischa-

eleemo>-yiui, rilalis, el viriulibus ei annexis, benelicenlia, De viliis cli;nilali opposilis, 1176-_929. -1071-840.

Ùu-Eslicaes doginalioa; de diviua charilaie.

1553-1053

DE LEGIBUS.
et législature Deo. Proœmiuni subjeclum el ralioneni lolius operis conlinens, 95-77. —Liber prinitts. De lege in communi, ejustjue na,

— Préface sur les SuAREZius. — Tractalus de legibus
DoMAT.
lois.

XII,

1

1-9

,

Ltber secimdus. De tura, causis el effeciibus, 99-81. 239-207. lèse œieriia , et ualurali, ac jure geuiiuni , ifùer tertius. De lege positiva buraaua secundum se , et proul in para hominis nalura speciari polest, quai lex Lito- quai lus. De lege etiaincivilisdiiilur, 431-343. positiva canonica, 727-575. —Liber quinlus. De varieiate feguiu bumauarum, et pra;serliui de odiosis , 893-707.

Liber sextns. De inierprelalione , cessalioue el mulatione Liber seplimiis. De lege humanarum leguni, 1191-941. non scripia, qua; cousuetudo appellalur XIII, 9-9. lege humana lavorabili, seu privileLtber oclavus. De Liber nonus. De lege divigium coucedenie 184-145. Liber deciims. De_ nova na positiva veleri, 555-457. 805-635. lege divina

DE QUIMO PR^CEPTO DECALOGI.
Prailoquium de jnslilia et iujuslilia , XIV, Mayol. 553-457.— Exposilio quinli pra;cppli Decalogi, 507-447. Quœslio secunprima. De homicidio, 570-450. Qiueslio quae ad homicidium iiuojJamda. De alleclibus et viliis 657-519 niodo reduci possuul.

,

,

— —

,

DE DECALOGO

DE SEXTO ET NONO PR/ECEPTO DECALOGL
Exposilio VI et IX prœcepti Decalogi, 673-531.— Qi/œsQuœslio tio prima. De luxuriae speciebus , 676-534. secunda. De niolUlie et aliis inipudiciliis , 754-596.

De praeceplis Decalogi generaNatalis Alexamder. XIII, 899-711 lim suniplis. 897-709 Monilum. Editohes. Praeambula ad DecaPraelalio , 915-723. Mayol. loKum de fide, si)e, chariUle. Vid, Virtules théologies. * 925-729 Hermann Goldhagen.— Appendices ad Decalogum, nec-


,

Quaslio terlia. De moiibus sensualilalis bus morosis et delectaiionibus venereis.

,

de cogilationi809-639

:

DE SEPTIMO PR^CEPTO DECALOGI.
Exposilio se, limi praecepli Decalogi Non furlum faciès Quceslio prima. Prologus de rerum doiniiiio, 827-633. Delurloet rapina, 851-673. Qnœs:iu secunda. De re.->tiiuQuœstio leriia. De personis communi , 904-713. tioue in quil)usresliluliofaciendaesi, etquoordine.— XIV,939-742 Quœslio quarla. Quomodo et quaiido restiiuiio sil lacienda Quœstio el quibus de causis differri possit, 964-761. quinla. De restilulione in particulari orta ex delicio, 980'
:

non praeambula ad jus el juslitiaui Hebraeorum sub lege naturali.

XV.

De

religione

Dissertalio de noachidarum praeNatalis Alexander. De prœceplis nioralibus legis niosaicae, 59. ceplis , 31.

9

De caereraonialibus prseceplis legis mosaica; , 45. De legibus legibus cïremouialibus sacrificiorum , 74. De legibus caeremo«eremonialibus sacrorum , 107. De legibus nialibus sacramenlorum veteris legis, 174.

De

— —

il

CO.NSPECTL'S.

18

"i-i.—Quœsdo sexla. De resliuuionc orla excoinmulaiio994-780. iiibus voluiitaiiis, iiempe ex ronlraclibus,

DE JEJl'MO ET ABSTINENTIA.
EiLLUART.— De
lalione,
jijiinio, 12rj7-9M).

DE FACTIS ET CONTIUCTIBLS.
naII. De varietale Inra oi essenlia pactoruin , 11. Cap. lU.De causa ellijiacltnum elconlracluuni, 65. Cap. IV. De macionle paciorumel coniractuum, 140. maienali pactoruin et coDliacluiiin iii ipna .seu ohjcclo Cap. V. De forma pactorum cl coutracyeuere, 24i. Cap. VI. De effeciu pacloruiii el coiilracluniii, 456. Cap. VII. De conlraiiis pactorum el coiiluum, 487.

Bedscb.

— Pra-falio,

XVI

,

9.

— Capul — Cap.

iirinuim.

De

1277-1005. lacliciniis, 1293-lorj. siastica teneaniur.

—De
DE

— De canula seu colet jejunia ecclo-

— Llrum

altstint-niia a carnibiis, ovis

omnes ad

1314-lOôi

FESTIS.
legis.

Nataus Alexakder.
Zanolim.
11

— De solemnitatibus veieris
l'asi liae,

— — — Iracluuin. Lyo»et. — Tractatus

o07 de conlraclibus
in

génère

el in

paniculari. Lodiernis Galliaruiu legibus acconunodatus juxta nienlein sanionini llieolo;,'oruin el juriS|-oriloruni 519. De conlraclibus in ycnere. De condiiinnibus reDe obligaiiune quiMlis ad validiialem conlraclus, ."iSô. coulracluuin, bol. De conlraclibus in spccie. De couDe conlraclibu:^ cnerusis, 656. traclibus graluilit, 387. Appendix de muluo et conlraclibus ;iffiiiibus. De mu738 De censu. De cainbio, 756. luo, 69o.

DE JLSTITIA ET JURE.
Caput primum. De justilia Seclio prima. Lessics. C;ip. II. De ipso jure in génère, generalim, XV, 443. ut sunt donii453. Ca|). III. De speciebus juris realis Cap. IV. Quibus nium, ususliuclus. possessio, XV, 459. Cap. V. De nudo et in qu3i dominium co.npeiat, 476.

— — — De tcsto 27. — De —De Tal)ernaculonim, 68. — — De anno .Indaico, Sabbalico. apud Judaeos, 103. — De oium Encîtniorum, XXVI, 111. — De feslo Purini, 115. — De Hebiaeornm. U5 Bouvier. — De ab Ecclesia De praecipuis D. A. Jesu XV, 547. — De honorem B. Maria' 557 Benedictus XIV. — De D. N. Jesu Chrisli, XXVI, 143. — De B. Virginis. 551 Delorme. — De Immaculata Conceplione B. Mariae. XXVI, Bouvier. — De prjpcipuis sanctorum. XV, 566
De De
novi anni, 25. fcsto Pentecoste;,, 65. De leslo Expialionis, 81. Jnbila-o, et mensiiris lr>ni|
sic
l'esto f<!slo

XV, 139-174 Judseorum. Quomodo dividunlur. sabbato, XXVI, 3-21. De lesloNovilunioium, 2l.

— De

feslis

Jejiiniis
feslis

lestis

inslilutis.

Clirisli,

festis in

insiitniis
iM.

festis

feslis

6.59

feslis

:

DE FESTIS D. N. JESU CHRISTI. De feslo Circumcisionisetdeoctavo Naiivil.'tis, XXVI, 143. II. De lesto Epipliania>, 161 III. De SS. NomiI.

.

acquirendi domiiiii in res quœ vel nuliius, vel communes sunt; ubide mancipiis, venaiione, piscaiione, aucupio, thesauris, rOl. Cap. VI. De modo acquirendi dumiiiii in rem alleriusabsque ejus consensu, qui d lit prœscriplione, 328. Seclio secimdu. De injuriis el dauinis iii omnibus humanorumbonorumgeneribiih, et necesScTia rcsliluiione, 567. Cap. VII. De injuria el reslilulione in geniTP,o69. Cap. Vin. De injnriis et daniiiis in rébus spirilualibus, el necessaria reslilulione, 587. Cap. IX. De injuriisiu corpus proximi per homicidium vel mulilalioiiem, et de necessaria reslilulione, 594 Cap. X. De injui iis in corpus proximi per stuprnni et adullerium, deque congrua reslilulione, 647. Cap. XI. De injuriis laniai el honoris perdelraclionem elcoiiiumeiiain. deque necessaria r slitulione, 662. Cap. Xll. De injuriis lorluuarum per fiirtum, rapinam, daninumve illatum; et de necessaria restilione ob hanc causam, 699. Cap. XIII. De cooperanlibus ad dannium vel lui tum, 744. Cap. XIV. De reslilulione raiidiie rei acceplae, et cui facienda resliiutio, 767. Cap. XV. De ordine in reslilulione servando, deque loco et expensis, XV, 786. Cap. XVI. De causis e\cusanlibus a reslilulione, vel omnino, vel ad lempus. 801 Lyo.n.net. Appendix prima ad Iraclalum de justilia et ^ure, 8'1\. Pars prima. De jure ei iirincipus generalibus jnris, 823. Cajtut primum. De Doniinio (ricno seu perfeclo, 8"27. Cap. II. De pnecipuis speciebus doniinii semiuleui,874. Pars secuiicta. De injuria et reslilulione in génère, 879. Caïul primum. De necessitale rrsiiliitionis, 880. Cap. II. De radicibus reslilulionis, 882. Cap. III. De variis reslilulionis circumsianllis, 929.— Pars

nis Jesu feslo, secunda doniinica i osl E| iph::niani, 199. IV. De dominica Paimarum, 205. V. De Ma.ulinis Te-

— —

nebrarum qete qnarta, quinia, et sexla feria vesperi recitanlur, 219. VI. De tf ria quinia in cœna Doraini, 227. VII. De feria sexia in Parasceve, 275. VIII. De Sabbalosanclo, 579. IX. De Dominica Pascbœ ac dediiolins feslis qna; consequnnlur. 417. X. De lesto Ascensionis, 419. XI. De feslo Pentecostes, 449. XII. De feslo saiiciissimae Trinitaiis, 469. XIII. De feslo Corporis Chrisli, 475. XIV. De feslo InvenlionisS. Crucis, die 3 niaii,477. XV. De festoTransfigurationis Domini, die augusli, 487. XVI. De feslo Exalialionis S. Crucis, die 14 sepiembris, 497. XVII. De fesio die Nauli Domini, die 23 decembris. 501

— — —

— —

DE FESTIS
I.

BEAT;F,

MARI^

VIRGINIS.

feslo DesponsationisB.MariîC cum B Joseph, die 25 januarii, 551.— II. De leslo PurificalionisB. .Mariae, die

De

— — — — —

2 febriiarii, 339 III. De leslo S. Annunciationi.s, die 23 marlii, 549. IV'. De feslo Dok-rum B. Maria?, feria sexla hebdomadae Passionis, XXVI, 561. Y. De feslo VisilalionisB, Mi.rige, die 2 julii, 367.— VI. De fesio B. Mariai de Moitié Carmelo, die 16 julii, ,575. —VII. De festo Dedica-

— Vili. De 389. — IX. De 609. — X. De
Naliviiaiis,

tionis

EcdesiœS.

Mariae ad nives, die quinia augusli, 581. feslo Assuinptionis B. Marise, die 13 augusli, feslo NalivitaïisB. Mariae, die 8 septembris, feslo nominis Mariae, dominica infra oclavani

21

617.— XI. sepiembris, 619.

tertia.

De

injuria et reslilulione in specie.

Jurisconsultor Iheologus circaobligaliones reslilulionis in génère theorico-praciice
inslrucius.

VoGLER.

— Appendix secundo.

9.58

Zech. Rigor moderatus doctrinsepontilicise circa usuras, a SS. D. N. Benediclo XIV per encyciicam epislolam epiSCO; is liali* iradilus, XVI, 763. Vinserlttio prima. De usura, ibid. Dissertaiiosecimda. De lilulis aliquid exigendi ultra sorlem, 807. SS. D. N. Benedicli XIV epistola encyclica ad palriarchas, etc., Iialiae. 1059

1007

prima dominica oclohrh, ibid. XIII. De Patrocinio B. Mariae, tertia dominica novembris, 62o. XIV. De feslo Prai'seniationis B. Virginis, die 21 novembris, 627. XV. Dp feslo Conceplionis B. Mariae, die 8 decembris, 655. XVI. De feslo Translation s sanciae domus Lauretanae, die 10 decembris, 647. XVII. De feslo Exspeclaticnis parlusB. Virginis, die 18 decembris. Ecclesiae Hispaniarum transtnlerunt feslum Annunciationis a die 18 decembris ad 23 ninriii, eique hanc subrogarunt, 653. XVIII. De

— XII. De feslo —

De

feslo B. Mariae

de Mercede,die

Rosarii B. Mariae,

leslo S. Mariae in sabbalo.

— — De Immaculata conceplione B. Mariae. Delorme.
DE OBATIONE.

633 639

Biner.

Barth.
1007.
tuo.

— Lilterse

— Disseilaiio juriJica de — De siaïuio principis

clerum suœ
Bgyer.

monilori:e DD. diœcesis direclae, circa (luoddaui opus de

usuris. 993 (Gallice, titre légal), Bellicensis episcopi ;id

mu-

le prêt a iniérêt, 1089. de l'Eglise.

— Apologie du saint ofBce dans ses décisions1063 sur — Lettre de l'auteur de défense 1J09 .Mastroom. — Discussion sur l'usure. 1125
la

Oralione. XI\', 18-16 SiAREZics. Pars printu. De Oraiione in communi, II, 925. Pars secunda. De Oraiione nieniali ac devolione, 1089. Pars tertia. De Oraiione vocali in communi, et pra;serlim de jrivaia. 1255 Nataus Alexander. De Oraiione Dominica. 1509 SuAREziDS. - De Horis canonicis, etlaude Dei per cantuni et psalmodiam. XVIII, 9-266

HABERT.— QuaesUonesselecla; de

X\

— — —

DE SACRAMENTIS IN GENERE.

DE OCTAVO PR^CEPTO DECALOGI.
M.4T0L. Expositio oclavi praecepti Decalogi Non loqncris contra proximum luum testinionium. Praeloquia. De niendacio, de judicio lemerario, elc, XIV, 1067-845. Quœstio prima. De injnriis verborum extra judicium, 1107-873. Quœstio secunda. De injuriis verborum injutl'C'o1155-894 BiLLv.\RT. Editores. Âppeitdïx. De revclationc se:

— De re sacramenlaria contra jserduelles haerePraefatio, XX, 1133. — Quœstio prima. De essenlia sacramenlorum, 1161 — Qiiwsliu secunda. De sacramentis tum quoad slatum innocenlia", lum ipioad slatum legis natuiae et Mosaicae, 1209 — Quœstio De exisienlia sacramenlorum novae legis, 1221. — Quœstio qnarta. De
Droctn.
ticos.

tertia.

"t-'l'-

124.3-981

sacramenlorum, 12.38. Quœstio quinia. De effeclibus sacramenlorum 1306. Quœstio scxta. De auclore sacramenlorum, 1544. Quœstio septima. De mif

fficacia et virlule

,

10
nlslrii Mcr:»iiiiMiiiirum, l!MJO.
tiiuriiis s:i(Taiiii'til(iruiii.

T().1IL'S

CIJK.SLS

JUVàHAHAM

20

— Qna'slio
't

o^lllvu^

Do Oro-

Itii.LiîoiT. stiliila luit

-

Aptiriuti.r itriiiut. l)v

1M(t Une iTopIcr qnain lii2;S

(liniiim iMu, X\l,

-

Af>i>t'iutix sccuiuhé. I)(^

pontifes Conllrtuationls, In qiia rclerunlur (rstimonia aucionuH , de (piibnii \iri iTiidili inicr se di^sidcnl, JlâK. De diiiiik et IriniibmiSpintussancli.Videainr S|iirilus sanclus in Indice qcncrali.

iiili'iiiiiiiii' iiiliilsiri

«(.K-niiii'iiliiiiiiii.

TiTntKuus, CoixrT,
ji'rtii

Iùutvhes. — Appniilix

(rrliu.

De

suit'[)

sacriiinoiildniui.

Appi-iuli.r quarla. Tr.iilr liisldiiiiiic cl ilo;;>iiaiiiiiir Mir lis iiaroli's ou los lorincs dfs sepl sacrciiMMits
(lo l"K^liM<.

Mkhiim,

(iiAni)ON.
dorii ils oui


l'it'

121
Hisidiri! «les sacrcniciils,
»:t''iri)i'i!.s

ou do

la

maiiièic

cladiuiuislié.sd ans
le li-iui s

ri'!;4li.sc,

H

de

l'usa;;!' iiu'on fii a fait

dipuis

des

Ajftlii'S jus'|u'i»

du sarrcuu-ut d(! Haiilt'iu''. 11. Histoire dii la l'.oiiliiruaiion, i:;;».— Appemtity , -21."i. De IHucliarisiio 217. Appriuluc, ^lô liisioirc du sacrcuicut df l'éuilcucc, XX, 317. J)o l'auloi iiô di" l'i'^'list' pour ruicllre les pé< liùs, (;l punir k's pMirurs(|ui oui violé la sainlclé de leur Uaptôuie, De la coid'cssiou des p(''''ti(''s et du «'(' qui y a lap5i'.).

IirésiiU, \.\, '.).— lUsloiit!

Appiiidice,

\'\{).

,

i

ou de la diacipliue «'MôriL'iu'iMiu»' l'Kglisc a obscrvtie depuis les (iremiers siècles jusqu'à présent a ré;,'ard dos iiécliours, taut «•Icrcs (|uo lainues, pour les ;^uérir des plaies du péché, et les punir des taules eonimisos depuis le Ba[iléine, lU). Première partie, couienaul divt;rses obsorvaiiois sur diiïérenls poiiiis do la discipline do la l'énileuco qui éiail eu usaj,'e dans les premiers siècles de rEi,'liso, et surtout depuis les Ap(^lres juscju'aux hérésies do Monian cl do Noval, des uiaxiiui'S sur la péniteuce reçues on ces tornps-là, et de quelle manière on se conduisait dans ces proiniors siècles envers les pécheurs, 450. Seconde partie. Delà discipline do la Pénilence obsiTvée dans rÉKliso dej/uis l'hérésie de Noval, c'est-ii-dire depuis environ le milieu du troisième siècle ju-sqn'ii la (in du sejilième, et en parliculier do la pénitence dos clercs .Wi). Troisième partie. De la discipline observée dans l'Kgliso depuis la lin du septième siècle jus ju'au dixième, tant h rég..rd de la pénitence secrète que do la pénitence pnl)li(|nt lUîo. De l'absolu lion ou réconciliation du péilicur. Coninionl , en quel temps et avec quelles cérémonies ou Ta accordée, dans Ions les temps, dans l'Eglise. De sa vertu, et des elTels qu'elle rodnii dans lésâmes, X.V, 659 —Appendice, (iOl.— Hisloire du .sacrement d'Extrême-Onclion, 747. De l'Ordre, ou des ordinations sacrées el des divers degrés de la hiérarchie ecclésiastique, 780. Première partie. Decequi précétJaitl'ordiuation desminislrcs sacrés. Des élections canoniques du temps do rordination ; de l'âge desordinands; des bonnes ou mauvaises qualités qui les rendaient dignes ou indignes de recevoir les ordres. Du choix et de l'oidinalion des clercs inférieurs, et des devoirs attachés à leurs ordres, etc.. Ifii.— Seconde pjtnie. Des rites cl des formules des ordinations, tant des évoques que des [trôlres et des diacres. Diversesquesiions(iui outéléagiiéessuicela, 847. —Troisième partie. Delà dislinclion des différents ordres, et de la subordination des ministres de l'Eglise les uns aux autres, 902.— Histoire du sacrement de Mariage. lui 1
|>orl, ,171,
la

— Do railioii de

l'énileiice,

CoiiKT. Ij-aclalusde Pii.-iiileniia. l'ra-falio, XXII, 9. Purs prima. De l'n'nilenli<i ut \irlule. Capul primurn. Dir iialiir.i l'd'iiitenlia', 11. Cap. II De causa cllicienle et linili l'uMilteiilia-, '27. Cap. III. Di; objedo maleriali Pirmteiiii:-, ÎH. Cap. IV. !)(> I'nnilenli;n subji-cto, .",0. Taj). V. De adectinnilius l'oiiileulia!, ô.'j. Dis erlUtio liistoiica i]r pOTiitenda Samson, lleli el Salumunis, Tti], Purs secunda. De l'unilentia iil sairauiei.lo. Capul priCap. II. niiiin. De existentia sncrauienti l'ii-mtenlia', 19. De (îllicacia i-l eHcclibus sacramenti IVrnilentiîP, W). Cap. III. De materia Pir'uitculla;, i;i9. Cap. IV. De conlrilioiK! Arliculus in. De allrilione i.'jrj. \'i^. Cap. V. De Confessione, 380. Cap. VI. De satisfaclione, Cap. VU. De forma îjljV. Canones iKj'nilenliales, 6lf5. Arlisacramenti Poiiitontia-, seu de absolu! ione 709. culus prinius. \[\ soins sacerdos sit minisler P(j'uitentia>, 731. An et (piibus difforenda sil absolulio propler de'918 feclmii |)r()i)0Sili. Monilum. Praxis confessarii ad bene exciLicconi. piendas contcssiancs, ad inslructionein l^onum conle.sso-


DE

im)|;mti:.ntu.


,

,

,

rum.

Monita ad confessores. MôS. Carolus BonnOM.BUS. .Monita circa c/>nfessionem parochis nila geiieralia, 1149. propria, 1167. Uegula; sacramontales de sacramenio 1173 Pieiiitentia;.

9"j9


,

,

,

Canones Pœnitenlise, quorum cognitio paEuiTonES. rochis c(jiifessoribus(|ue nece.ssaria est , dispositi pro raCanones IVpuilione ordineque Decalogi , X.XIi, 1181. Canones lenti* de septem [leccaiis capitalibus, 1191. 1 192 pœnilentiae de vaiiis peccalis. sacerdotis, oua judicis et meF. Du .Iaudin.— De ofiicio dici iii sacramenio Pœnitenlia', insiruclio brevis, 1193. Pars prima. Pœnilenti.'c canonicai brevis px()0sitio, 1 197. Pars secunda. De officio sacerdotis, qua judicis, 1199. 12ii3 De officio sacerdotis, qua medici.

DE INDULGENTIIS.
Collet. De Indulgenliis. Caput primurn. De nomine et Cap. H. De effecliessenlia indnlgenliarum, XVIII, ol.'J. businilulgontiarum y.î.^. Ca(). lll. .\n possit Ecclesia indulgentias dispensare, 511- Cap. IV. De Uiesauro indulgentiarum fonte, .566. Cap. V. De indnlgentiarum validii.ale ei usu, .577. Cap. VI. De indnlgenliarum .subje,

I

cto, .598.
61-5.

—Cap.

VII.

De

altaribus privilegialis

,

606.—

Cap. VIII. Solvnnlur vari;e qn;estiones de indulgenliis, 623 Cap. IX. De indulgentiarnin abu.su. Collet. De Jubilais. Capul primurn. De nomine, esCap. II. Do his (pii .Jnsenlia et divisione Juliilan , 627. Cap. III. De operibus bilaei Iticrandi capaces suiil, 631. 6";8. Cap. IV. De priad Incrandum Jubil.-Eum requisiiis, vilegiis Jubilaei , 631. Cap. V. De suspensione inchd683. gentiarum, _^

— —

"^

DE BAPTISMO.
Pacwels.

DE CASIBUS RESERVATIS.

—De lîaptismo. Pra?fatio auctoris, XXI, — Praelectioncs Iheologicœ de sacramcntn Baplismi 287. — Qnœstio prima. De nomine et natura Bapiisnu, 297. —
TuRNELius.
,

— Tractatus iheologicus de casibus rcservalis.
,

De

aniiquiiate

"Si^.

ccssariis pro
9.").5.

necessitate Baplismi, Qnœstio tertia. De causis, sende auctore, minisiroet subjecto Baplismi, 402. Qnœstio quarto De etreclibus Baplismi aXI, Di9. Qnœstio quinla. De cseremouiis Baptisiui. 539.

Quœatio secunda.

De

^0.—

abusu S. Eucharislise
1009.

DE CONFIRMATIONE.
Tractatus de Confirmaiione. De diversis nominibus Confini.aiionis, 5io. Pars prima. De natura sacramenti Contirmaiionis. Qnœstio prima. Ulruni rilus Confirmalionis sit novae logis sacramenlum, b47. Qnœstio secimda. De materia sacramenti Confirmationis 761. - Qnœstio tertia. De forma sacramenti ConGrniationis, 880. P(u's secunda. De causis Confirmalionis. Qnœstio prima. De insliluiione hujus sacramenti, 907. Qnœstio secnnda. De uiinislro hujus sacramenti , 914. Quœstio tertia. De causa exemplari sacramenti Confirmalionis, l%i.— Qnœstio quarta. De suscipienle sou causa subjocliva Confirmationis, 1067. Pars tertia. De etioctu Contirmaiionis. Quœstio prima. De primo Confirmalionis efTeclu, seu gratia sanclificanle, I07o. Quœstio secunda. De secundo Confirmalionis effeclu, 1083. Quœstio tertia. De tertio ConfirmaViT.\ssirs.


,

lionis effectu

— lUO. — Pars qwnla.De Confirmalionis, 1111. — Purs qninta. De cseremoniis Confirmalionis, 1121. — Appendix. De existentia sacraraenti
,

— Cap. VI. De contumelia in S. Eu— Cap. VII. De circa litieras, circa monelam, 1060. — De 1053. — homicidio, 1077. Cap. IX. De hœresi, 1063. — Cap. X. De — Cap. XI. De incendio, 1086. — XII. De incestu 1093. — Cap. XIII. De labaismo, 1107. — Cap. XIV. De machinatione mortem conjugis, 1116. — Cap. .XV. De magia diabolica, 1119. — Cap. XVI. De malrimonio post voium castilalis, 1130. — Cap. XVII. De peccalo compli1138. — Cap. XVIII. De peccatis cum excommunicatione majori 1148. — Cap. XIX. De peccalis aia:idantium et consulonlium, llol. — Cap. XX. De percus-sione — Cap. parenlnm De peijurio 166. — Cap. XXII. De prolis oppressione 1180. — Cap. XXIII. De raptu, 1186. — Cap. XXIV. De stnpro 1197. — Cap. X.W. De simonia 1201. — Cap XXVI. De sodomla 1206. — 1213. ecclesiaslicœ Cap. XXVIl. De violatione Pauwels. — theologici de casibus. Praefalio —
blasphemia
cliaristiam
,

— —

regulis ne, fine , natura reservationis, ac genuino maleriae prasentis inlellectu, XVIIf, Cap. II De Caput primum. De abortu 987.

IV. 1033. 1030. Cap. VIII.
,

Cap.

Do

Cap. III. 1003. apostasia, 1020.

,

— De adulterio, — Cap. V. De

falsiialc

falsilale

Ca:>.

,

in

cis

,

,

etc.

,

,

1

1.58.

X.VI.
,

,

1

,

,

,

libertalis

,

'l'raclatus

,

proprietatibiis

1219. —Pars prima. De reservalis regularium , 122J. Arliculus primus. De casu primo Clementino, 1253. Art. II. De casu secundo, 1237. —Art. ni. De casu tertio, Art. v. De casu 1242. Art. IV. De casu quarto, 1233. vu. Art. vi. De casu sexlo , 1296. quinto, 1284.

—An.

SI

CUiNSrECTLS.
casu seplimo, 1507.
IX.

â3

Do

— Art.
1340.
Ci'iida.
iiilius
j.ul

— An.

viii.

De

casu octavn, loi

/.

DE UNCTIONE INFIRMORUM.
unctionis De Sainte BEDVTE. Traclatus de sacramento erront)US infirmornm extremae DispiCfl/io pimw.De varus

De

casvi uoiio,

—An.

Cîi'lt'rib

1519. — Fou sepecciiiis qua; reservari possuul fxconmiuuicaliosou Dr resorvali^ CaPoiiiiOd RoMiano rcscrvatis. Pra-falio, 1595. —
,

XI.

De

13ôf».— Arl. x. De casu decimo, Arl. xu. Do casu undeiimo, \'Ao.

ponliliciis,

<tt>

Disp. circa illud sacranienlui'., XXlV, 9. I»!sp. 19. ratione sacrameniali unctionis infirmorum De maleria sacramenli unctionis lufirmoriim, «b,

-

secimda^De

primuni. De exconmiuiiicilionis noiniae, nalura, uivisimie, causa efficienie, maleriali , lornuili, fin:ili, iinpediiniMilis, denuûliilione, effet tibus et ab^ilulione , 1597. —Cap. II. De exiommunicalioriilius PouUiïci reservalis in Cap. IIF. De excounuuniralionibus (leerclojuris, 1187. De Cap. l'onlifici reservalis in decreialibus, 1-599. pxcomiiiunicationibus Pontilici reservalis in iibro scxlo C;ip- V. De i-xcouimunicalionibus dpcrekiiiuni, 1507. Cap. M. De Ponlifici reservalis in Cleuienliuis, loto. excomiiiuuicanonibus Ponlifici reservalis in exlravaganlil)us, lo-29. Cap. VII. Df exconuuuiiicalionibiis PontiCap. Vlil. De exlici reservalis lu Inilla cœiiœ, lo-^a. conimunicaiionibus Ponlifici reservalis posl decreluni Cle-

terlm Disp

qmria De Ibrma sacramenli unclioms inbrmo-

rum

91.

— Disp.

quinta.

De
98.

ctionis infirmornm.

U

.

Disp. sep<»wfl. De si.l'j.ct© unctionis infirmorum, 110. i>'/sp. Unctionis infirmorum et ejus necessitaie, 11b. lib.-- Joau. oclava. De caeremoniis unctionis infirmornm , ob.ervaiio de Lxlrema Mabillonii.oidinis S. Benedicii,

XXIV,

-

- Di^p. sexta.

effeclil)us

sacramenli unDe miiasiro

Halueb.
anii(iuo el

nicnlis VIII

ipsa debent, 184. - Cap. III.>e eleclione DE ELCH.4RISTIA. -Serf^o et popvdo anliquilus fada 249 — Traclaïus de venerabili Eucharistire sacra- doruniaclero examine ordmandurum. — Capul pninum. De Lcgo. secunda De lex exaEiuli menlo. Dispululio prima. An et quiJ De necessiiate examinis ordinandoruro, et ulrum 279. va — Vi<p. secunda. yuoluplex cramemum, XXIIi niiiiison,nesconcludat, etadonnies ordines De necessacramenlum Kncharisiise 56. — Visp. De examinatorilius, 292. — Cap. "I- De in — Disp. quarin. De maleria remola — Cap. examine quaerenda — Cap 1\ Ue 507. Eueharisiise, De ui— Disp. quinta. De pncsenlia corporis et quœ loco et forma examinis, ^iO. — Seclw Euchanstiie pore, sanguinis Euchaiislia, Iô9. — Disp. sexta. De necessariaque ante ordmaiiouem stilutione ordinaudorum,
,

edilum 26 noveuib. 1602.

1^69

ordinationein praevrivm. De sacris electionil)US aliisque Caput pnmum. D« ipso Seclio prvm. cedenlibus. generalim, ibo. deleciu et rrobatione ordinaudorum teslimoniis qnibus speciatim ordinandi

-- Fars novo Ecclesiœ usu prolegomena. 1û9.

— De

ordinaUonibus^ sacris eleclionibus et

ei

Can

II.

De

variis

ordman-

juv^ari

sit

irislis sa-

,

9.

sit

eat,

,

terlia.

II.

sitate

70.

in

suiit,

.

tein-

,

88.

terlia.

Clirisii in

unione corporis et sanguinis Cliristi cum speciebus, 209. Disp. septinui. De conversioue panis et vini in corpus et 228 sauguinem Chrisli. PEnBONE. De 'Iranssubslantiatione et praesentise re. li XXVI, 8o7 Chrisli in Euciiarislia.

adn.onilione.

-Caput primum. Monendos

et inslruendos

De
ia

Li-GO.

Dit,)),

oclava.

Eucb msiia, XXIII, ôll.

agere aut pâli in qus rémanent in décima. De accidemibus panis el vini EudiariMia , 571. Disp. undechnu. De ibrnia Sacramenli
tesl Clirislus

— P/sp. mm. De Lis qua Euclianslia, 539. — D/sp.
,

De modo quo

exislil Clirislus
|.o-

3+9. ordinandos ex veteri et nova Ecclesiœ lege, —J-^i>ecm leciens, 3o7. II. Varia ad ordinandos mcnita comi disposiliene ordniandorum auarla De praeparaiione et qumla. sacrosordinessnsciiiendos, XXIV, 596. -Secîio De consensu ordinandorum, eorumque circa sacrosordnit'S Cap. 111. ue eccle:^iasticas voiuntale,408.

M

Eucharisliae
cbarislia;
,

,

391.

Iredecimt. De usu ei de sulyccto Disp. capaci ad suspicieiidani Eucbarislian), XXIII, 306. qtuiita décima De disposilione spiriluali prarequisila ad Eucbari.'îiiam, 554.— Disp. quinla decimu. De dis; osiiione corporali rcquisita ad percipieudam iiucharistiam, .395. Disp. se.xla décima. Dit iraecopio sninendi Eucbarisiiani 630. —Disp. scptimadcciinu. Llruni eonsulendiis sit omnibus fidt.-lii)us indifferen.er nsus quolidianusEucliarisliie, 662. —Disp. oclava décima. De miiiislro Eucharisiiœ, 681. Disp. nom décima. De Eucli.<ris!ia, ut est sacriKcium, 705.— D/sp. viqe^ima.De lenj] ore, loc>! et aliis circumsianliis Luius sarriliiii, 803. Pi-sp. prima vigesima. De jusio nii.ss3e siipendio, 841. Disp. secunda ligèsiina. De prœce8o7 pto audiendi misMiun. EexedictisXIV.—De sacrosanclo niissœ sacri6ii'>. Liber priniu-i. De relms quae i^eneraliiu adsacrifîcium missae necesaariœsuut, Slô. Liber secmidus. De niis.>œ parlibus, S25. iiber (er/JMS, in quo varii pro|Ouunlur et resolDe vunlur raclici casus cina sacrificium missae, 1095. Sacrosanclo niissa; sacriticio .4ppendices,de relinenda cruetc. De benedicifixi saivaloris inwgiue paiam exposila clione indumenlorura, elc ; de idii^male quo missa célé1
.

464— Disc

— Disp. duodeciina.

De

affectibus

Eu-

sexta. desiderioelfuga sacraeordinalionis. iôl.—Seclw De prufcssioue quae ab ordinandis exigi vel emitti valeat, ad sacros Seclio seplima. De simonia in eleclione Seclio oclava. De onsensu exordines cavenda, 489. Caïut traneanim personaruin ad ordinalionem requisito.— dominorum oriinum De consensu regum, magislratuum, De consensu parentuin ad Cap. II. patronorum, 572. c<iisen.-,u clcricatum sive oMines, ubi obiler de eorumdem Ailera pars. De ipsa moiiacliaium liberorum, 386. ad ejussciUcet divisione, nalura, effeclibus, nu-

vei digiiitates

4Qo—

-

ordinaiione,
nislro,

— De — Secijo loco, lempore eiriiibns. quœ spectant ad divisioneni ordinauonis. — Caput unicuni. seDe numéro ecclesiasiicorum ordinnm, j645. — SlT/io seu ordlnum, cunda. De natura et esseniia Sicrorum — Caput De ratione sacramenli ordinalionis De matena respecui sacr* ordinationis, 689. — Cap. D& Seclio et forma sacramenli ordinationis, 729. — ordiordinal ioms. — Caput primum. De^gratia 784 — Cai ul primum. De aliero effectu ordinaqui estchaiacter, ni.idispniaïur an ordmalio ordi794. — Seclio quarla. De suscipienle sacram De sexu nalionem seu de ejus subjecio, 814. — Cap.
pri/m/.
lis

sacrae.

1.

II.

terlia.

efl^eciibus
tionis.

naLi(.ni>
pfjssit,

iterari

11.

I

,

sacramentis idoneo sacrœ ordinationis, 821.— Cap. III. An iniiiau, qui sacram Bapti.smi el confirmationisdeluanl esse Cap. IV. An intanies suscepturi suut ordinalionem, 834.

bra, ida est

de applicaiione oneribus mi;iuendis; de j<'jmiio naluraii, an a pulvere N.iriM.-co t'raiigilur; sacerdoies non tenentur sacraiii Eucbarisiiani onmibus petentibus iulra i|isam aclioncin iniuistrare de diversis missarum generiijus; de pietaie et rfligio;io qua niis»a celebranda est, etc.; S. D. N. Bcnedicti XiV irel'alio ulriusque operis de festis el de sacrilicio 1255 et seq. missae. BoNA. De sacrificio missae tractalus ascelicus, coniineus raxim attente, dévote el rever<^nler cel.'l)raudi. Prsemonilio, 1.301. Caput primum. (^ua;dam pra.'niittuuCap. II. De ri quisitis lur de i| so missaî sacrificio, 1505.
,

elc.

;

niissae

;

de

niissaruni

suntcaj aces, hferetici, scelerali, indocli, sacra; ordinationis ordinauonis.— Sectio quinta. De ministro sacne SlO. Caput primum. Cnjus gradus esse debeai ordinaliomsmiCap. II. Quoi episco] i ad ordmaliones tanister, 885.

el

amentes ordinationis

suit capaces,

860.—

Cap. V

.

Ltrum

;

episcopum ciendas pr:eseriim ad consecralionemalicujusiu Cap. III. Ouis episcopus minisler orrequiranlur, 950. seude epidinationis siiiguiorum clericornm esse debeat,

I

iafenorum cleriscopo proprio,ad q-iem jus ordinationis Cap. IV. Quis consecraiionis epicorumspeciai,96l. palriarcbarum, scoporum, archiepiscoporum, primalurn, Summi i^ontificis proprius el ordinarius sil m mister, lUb».

Cap. III, sacerdoie ad rite et pie celebranduni , 1309. Cap. ï\ De Varise considerationes ante missara, 1511. bis quae missae cflt'bralionem pioxime antecedunt, 1517, - Cap. V. De miss:e celeliratione, 15-38. Cap. VI. Quid ageiidum i>ostmissam, 1.333 —Cap. VII. Praxis celebrau1561 di , cuiii quis prolixius orare non potest. Jo.KsxEs MoLANcs. De coinmunione minislranda dainin

.

ministri legilimi ordinationis, — Cap. V De legilimo _ Seclio sexta. De loco sacrae De lempore sacras acconsenianeo, 1283. — Secfio septima. rilibus sacrs ordN — S*;crooc(aia. De ordinationis, 131 Derilibus ordinationis seu ina».
qualilalilîus
l^=>[

orilinalionis

8.

nationis.— Caput primum. sive apuo curalionis saceidotum el sacre minislrantium II''/ ?tliincos, sive apnd Judaeos^ 1422.- ^-;.l-"^^^^U8 III. De rflTS ralem conlinens ordinationis, 1447. -C.ap.
ordiualionem pra-cedentibus, 1433.

natis ad

mortem.

XXYIT, 455

DE RITIBUS

SACRIS.

Antomts. De sacris christianorura rilibus. De ritunm De Eeciesiœ oriendefinitione et divisione, XIX, 1057. obligatione talisritibus, eorumque varieiale, 1082. quam (piisque habel in snsccplo rilu permanendi, 1123.

—De

—Cap. IV .De ritibu| usnrpari solitiï,, Uo7. slaliminilio cujnslibel ordinntionis missarum solemnia oeCai) V De ordinalionibus intra Cap. VI. De sacns ord-mbu, lebrandis.'XXIV, 1466. Cap. VII. De rmbui coram altari conferendis, 1476. \i6ô.-corporis ordinaudorum obseryandis,

-

-

circa

babitum

AssE.MAHts.

— De

rlliljus sacris.

X.VVl, 697

Cap. VIII.

De

supra ordu geslo poulificis inler precandum

9S
lulos,
I

jOTiiis cimsiis
IH7.

TiiFor.or.iif:
sic
cjiisqiifi

04
Spcciubus, 003.

(..1p.

IX.

De

iiii|Misiliiinc iiimiiiiii/i

su|ii>ror-

niuiiilalc ccclcslaslira ni
Pisliiiclii)

«linnnitns, |Mtrr»'(-lii)iir iiisiruiiifiiionuii h.M'roniin, ilniii|ii<!
itii|Hiiilii)rii' IiIm'i
iliiN,

sicimdii. l)c jure as\loruni,

J)ll.

(>\;ui^i>Iiui'iiiii sii|ifr
iill

i'|i

s>'ii|ios('(iiis*>(T.iii-

Ir.iiljlioiic

l>;i

(iilstoiMli^
l'illi.

*

nniiiili,

De
|iiil

.s.irr.i

iiiiilioiu-,

(i.iji.

('.,'i|i. lill. \. \1. Jjc cu.'l(Tis liiiltus

DK DISI'KNSAilOMIlCS.
l'raxis (lis(iensalionnm apnsloliraruni prodiiiinm XIX, 11. Ulwi wiiniti. Di; «lispensaiMMie in gciierc, 11. JAber seciinaus. l'iaxis dispensalioiiis super irregularilalc ex delccUi sacr.iineuli, bigal'iiiRiHis ConiiADiis.

unliiuiiiinnii co.i.M'iiiicniilnis. rEiinoNK. Triiciains ihi nnlinn.

— Proirmiiim. —
XXV,
ro cl

l.'i.'Ki

(^a-

|>iiiiiiirii.

I)i^

s;ifiaiiiciiii
I

onliiiis \rnl;ilr,

'.).

('.a|i.

Il

|)i-

iimili|>li>

ordiiuiin

nu

)li;;iiilalf,

nii
I

I

i.

viilcliccl, el

rcilcraliDiiis ILiplisnii,

7,1

.

l.ibcr ler-

•~Ca|i.
•V.).

111.

De
IV.

i|iisi'o|>oruiii |ir.i'sl:iiilia

supra pit'slnlrru.s,
siiii4'.)

('.;ip

De
1)('

sarrx' ordiiialuiiiis iiialeria,funiia,
ili>

jtvlo

il iiiiriislm.

Kkmiiik.
l'Kiinii>K
iieiili.'t

rrarlaliis

onliicilioiiilms an^iicaiiis.
ci'ilrsiasiit'o,

.'<!)

r.rliii.ilii

seu

de.

coiiljti.l

l)-^>- sai'i isiiiiiii.Nlns iiiipn.siia.

SoF.TTLKR
ISfoiiiia

l)i'

ollit ILS

S iciTiloialihiis

pra'via

a'I

rns qui

ail .sl;iluiu

cl pa.sti)ralil)iis. occlrsiasliciiui, cl inuaiiliclaiii,
|l)|.

uiis |>asl(iralc

ali<|iiaiiil(i

sii.M'i| icuiluiii

Miiiiiia 1,'cucralia ilc i'',itlc.sia' uiiiiisirnriMu cl iuj|.riiiiis pasloruui (li^'uilalc coruni(|Uc inimsl'Tii pra^laiilia acdillicullalc, 107. l'.a|»ul iiiinum. Dr lis qua> arocluis oW.scr-van» dclicL cr^'a siipsii i,, 110 Cap. 11. De iisipia- pasior obsci'vai'c ilchcal cir a iIdimuiii sua.u cl l'iuiiiiislralioMcui roiuni iciiipuialiiuii, I2i>. Ca, III. D.- lis |u;e la.-îlnr

|

.

oliscrvaro il.bo il cr;;a panicluaiinssuos, l.'.'j Gip. IV. De ils qiiie pastnr a^ort; icnelur crga parciclios conlcmiiii(»s, saccrdolcin sua.s vices ^^crculciu allosi|ii(;, '221. Cap. V. D' ils qum paruMi;f vacaiilis adulilli^ll•alor scivare li'iiclui, 22i. Cap. VI. De iiscjuac iiupcrus (.aslor .scr-

Praxis dispeuNalioins super irre^ularilaie p ovenicnle ex derecin corpoiis cl anima-, 121. Liber marins, l'raxis dispciis.ilionis super irregidarilate proveniRiilu ex derecui atalis el lcnq»i)ns, 17."). Liber (imnlits. Praxis (lispciisalioiiis su|ier irregulariiaie ex (picicumcpu; honiicidiii provcnienle, 279. Lib^r sctlm. Praxis dispensalioiiis ad liciiclicia sajcnlaria pro regulanbiis; el e. coiilra, •i2'>. Liber si'plimits. Praxis dispensai ionis super mairinioiins coiiirahcndis in gradibns prohibilis, 16.'}. Liber octarns. Praxis dispcnsaliunnni nialrinionuiiiuni cum copnia sciciiier el iguoraiilcr, necnon de sciculcr cl ignoranicr coiiirario, 6U. Liber nonus. Praxis dispeusalionis super ;iiicii;iiiom; bonorum ecciesiasiicorum, in lornia : Si •Il evidcnieni, elc 821. Liber decimiLs. Praxis dispens.ilioiii-> sive li.'enliae icsl mdi de reddiiibus ecciesiaslicis, pro peisonis a jure [)roliihilis, 9'j7. Régula', ordiiialiones el consliluliones eancell.iri;e aposlolicae S. D. N. Aiexandri diviiia providcniia Papa; VII. 1013
liiis.

,

DK MATRIMONIO.
Traclatiis

varc debeal.

22j

de Malriinonio. Proaminin. Caput primum. De

\JoLLET. iDe censuris. Fars prima De censuris in génère. Cap. priniuin. yiiid el qiiolujlex censura, XVII, }). Cip. 11. De causa clfieiculeccnsurarum, 19. Cap. lli. De con'litionil)us al censnram rotpii.siiis, iO. Cap. IV. De causis al) incurrenda censura cvcusanlibus, 09. Cap. V. De altsolulione a ccnsuri^-, 78. Ptus secundu.

DE CENSUKIS.

De
De

censuris
103.

II. De suspensinne, 159. Cap. 111. 176. Appciidtx piima. De dcposiiioue, iiegradaiiDue cl cessalioue a div nis, IS8. Api^eiidix secundu. De violalioiie Eccii sise, 190 Fars prima. De irregularilalibusin geuere, 193. Fnrs secu)ida. De irregulariiaie ex dcfeciu, 216. Pars le; lia. De irregularilalibus ex deliclo, 280. StiARE/.ios. De simonia. Capiil primum. Quid sinionia sil, el cur liac voce significelur, 521. De simonia ficla, 699. De simonia conlidenliali. 703

lione,

— Cap.

in

S|

ecie. Cajinl priuniin.

De

exconiniunica-

iiilerilirlo,

DK

IJENEFICIIS.

Reiftenstuel. 'De beucficiis ecclcsiasticis, jure palronatus el dminiis rnoniumi, XV111,089. Didincliop'ima. De bcnefi' ils ecclesiaslicis, eoruinque collalione, 691. Dislinctio secwidii. De incompalibililatc, renunlialiône et pcrniutalione bcneliciomni, 718. Dislinclio tertia. De jure palronatus, 752. Dislinclio quarla. Dedecimis, 74i. Natalis Alexander. De jusia boîiorum teniporalium ab Ecclesia [lossessionc disserlatio, 7.5.3. Apologetica jiro Joanne XXII ponlifice niuxiino dissertatio, 761. Joannis XXII coiislilnlioiies de pauperlale Chrisli elApostolomm, doininioque vel usu fralrum Minorum, in dogniate fidei non sunl contrariai Nicolai III conslilulioni Exiit qui seiniiiat. 761 Biner. De jure primarum precuni et instiUilionibus, 773. De iuvesliluris episcopaiiuim el abbaiiarum, ei de svnodo œcumenica Laleranensi prima disseitalio, 807. De immunilale ecclesiastica. Dislinclio prima. De im-

Malrimoiiio in se spiîclalo, XXV, 229. Cap. H. De MaIrimonii proprielalibus, -2W. Cap. 111. D" impedunenlis Malnmoiiii eoruinciue slalnendoriim faculiaie , 289. Capni IV. De .Mairimoniis mixiis, 339-626. Do impediineiilis Miliimonii, inipedienlibns, dirimeulibns, 601-602. Impidunenla iiupedierilia Ecclcsiie velilnm, lempus, .sp(ni>alia, volum, 290-601. Impedimenta diiimenlia, I.Err.r605. II. Condilio, 604. 111. Volum, 606. IV. Onin, 606. —V. Cognalio, 610. Cognalios| iriiuaiis, 6irj Cogiiaiio Icgalis. 617 VI. AUinilas, 618. VII. Ho.iesl:is, 621 Vlll. Crimen, 624. IX. Culius disparilas, 62o. X. Vis, 6.î4. XI. Ligamen, 63.^. Xlf. Claudesiinitas, 637. XIII. Impoleniia, 648. XIV. Raplus, 649. De puteslaie Ecclesia;, 600 295. De poieslale civili circa Malriuioninm, 663. Sentenlia lacnllalis tlieologica' IJniversitaiis Lovaniensis , circa poteslalem principum, 674. Colleclio dcclaralionum ac decrelonnn romanoruin pontificum ciri-a varii dubia Matrimoniuin concernenlia, 679. Insiructio c.rdiualis Caprara circa revalidaiiouem Malrimoniorum milliier iniloruin 704. Rescriptiim Pii VII ad épis 'opos et vir-arios ca|)ilulares Galliaruin, circa dispensalioiies matrimoniales. 707 Drouin. De boniiate et licilatc Malrimonii , 7fl. De solcmuitalibus ad cnntractnm Matrimonii requisilis, 741.

:

— —


— —

,

— —

De

riii))iis

.Malrimonii Ci'nf'crendi.

X.XV, 757 Theol. Nanceiensis. De .Monogamia. PiLLCART. De consensu ad Matrimonmifi reqiiisilo, 760. Digressio liislorica utrum iuler B. Virginem el .S. 784 JosL'phuin fueril veruin Malrimonium. De oastilate in usu Matrimonii Thomas ex Charmes. 785 servanda. De minislro, materia, forma et Theol. Nanceiensis. Appeudix varias pfTectibus sacrameiili Mitrimouii, 789. conlinens quiestiones nuibus omnimodo perlicilur tracialus de Mglrimonio... speciatim circa polcslaleni civilem quanDiscours de l'évêque de tum al impedimenta, 1599. Mont) ellier sur les mariages des princes du sang el sur 1619 les puissances civiles en fait d'empêchement.

7.515

NOMENCIATIRE, PAR ORDRE DE TOMAISON,

DES AUTEURS CONTENUSDAWSLE COURS DE THÉOLOGIE.
Tome I. Prolégomènes , par les Editeurs Lieux théoloqiques de Mclcliior Canus , dominicain espagnol; Avertissement de Vincent do Lérins, religieux français et Père de l'E-lise; Piescriplions de Tertullien, prêtre de
;

tion, la Religion primitive, la véracité

delà
;

Canliage, et docteur de l'Eglise; les 6'on/roi'(îrsf.s des frères de Valenburcli, lliéologiens hollandais; La Règle de du Sens des proposifoi, de Véron, missiomiaire français tions, par Montagne, snipicien français. Tome II. Traité pliilosoiihique de Dieu et traité théologique de la 7î('//</io?!,parHooke,théolOi,'ien irlandais ; sur l'încrédulilé, l' Histoire de la Religion naturelle, les Sources de l'impiélé, la Nécessité, el les caractères de la Révéla;

de la Genèse, extraits de Rouen, di' Valsecchi, dominicain italien de la Théologie de Toulouse, etc. ; Censure d'Emile par la Sorbonne. Tome III. Fin du traité de la Religion, par Hooke; sur
Tliéoloqie

la véracité des auteurs du Nouveau Testament, la conduite des premiers Chrétiens, les efforts tentés par Julien l'Apostat pour rebâtir le temple de Jérusalem, la morale de l'Evangile, la révélation évangélique, extraits de Bjillet, professeur de théologie a Besançon Bailly, de Dijon ; Jacques, savant théologien français; Valsecchi, Traité sur la Religion qu'il faut embrasser, par Lessius, jésuite belge ; Pri;

»)?;

r.ONSPECTl
Hu
l.uiiiiic i,u)uii

s.

U
— —

\iiuiue

uc

iK.ij.-,c,

l'iub^uuce

ccclc.,ut.,l,(iiie

(lu

des concilesqénéranx : ItifaillMué du louverain Pape eu malière de dognie, yar les frères Ualleriui, [.rtHres
Poiilife et

Préface générale du traité de V Eglise, par Toiiip IV. les Kiiileurs; Notions préliniinoires sur la nolnre, l'auteur par Legraml, SMlpioleii IVançis; et l'iinliQutlé de l'Eglise^ Irailéde VEqlise, par He^'iiier, siilpicien Iraiiçais; deTAulorité et

• vpiinuns des Frobabilistes et des Probabilioristes, par If Ldi tours. Des Lois, par Domat, jurisconsulte franTome Xir. çais, et Suarez, jésuite espagnol. Des Commandements en général, par Tome XUI. Noël Alexandre; prélin.inaires sur le Véculogue, par Mavol, frèie prêcheur français; Vertus théologales, |iar le niéine; Mauvais livres, par S. Lignoii el le> Koiieurs; Queslions dcgmuliques sur l'Espérance, par Patn/zi Décaloque, par Mavol; Prière, magie, Tome \\\ sacrilège, sanctification du dinumche cl des fêtes, culte des
.

de {'iJifaillibUilédes souverains Punlifes, par Pelil-

(Jiilier, bé.iédirliii

ComiiléiiieiU du traite de VEglise, concerV. nant les Hérésies, K'S ConcjVcs, les souveiaiiis Ponlilcs, les SS Pères, par Gautier, jésuite français; sur /'î/sr/rjc des livres littirgiiiues en théologie, et sur les Inscription}, chréAppel des >clnsmatiennes, par Zaccaria, jésuile ilaiien liques à iEqlise catholique, \^'^\t Thomas de Jésus, earuie Primauté de l'Eglise romaine contre decliaussé espagnol ololes schismatiques d'Orient, par Piascewiirh, j'•^uite nais; Rappel des protestants à l' Eglise calhonque romaine, par Canuis, évêqnede lîelley; Méthode cou te et facile a t'aide de laquelle tout catholique peut imposer silence à tout ministre protestant, par Véron Accord des doctrines ultramonlaines et gallicanes, p^r les V'Anoms; sur la maxime qu'im homiéle homme ne change januiis de religion ; sur la nalure et les effets du schisme, sur l'unité catholique, par le comte J. de Maislre ; Hiërarc/tie de l'Eglise, ['3V Des Q\i, prélat et jurisconsulte italien. Explication théologique du Sgmboh, par Toire VI. Noël Alexandre; l'issertation SHr /e Sy«jto/è, par Madrisius, théologien italien de l'Oratoire ; Ancienne^ formules de croyance, par Lazer, jésuile français; Traité de la Foi, Kiiber, savant jésuile allemand; Commandements delà f)ar ci, el vices opposés à la foi, par Païuzzi, dominicain ilaiien ; Notice critique du sens ortJwdoxe et hétérodoxe de toutes tes propositions morcdes et dogmatiques condamnées par l'Eglise, pir Carhoneano, franciscain italien; Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique, \aT lîossupt, évoque de Meaux Analyse de la foi divine, \>in- Holden, théologien anglais; Règle de la foi catholique, el recueil des dogmes de foi, par Chrismann, franciscain allemand; Controverse pacifique sur la foi des enfants el des udulies ignorants, par Lefranc de Pompignan, evêque du Puy ; Du schisme en général, par Holden; Vu schisme des Grecs, aes Protestants, des Juifs et des Mahométans, par Libermann, grand vicaire de Strasbourg, et |:ar Perrone, jésuite italien ; Du schisme de il{^l, et du Concordai de 1801, par les Editeurs; De la Tolérance, parDuvoisin, évêque Je Nantis, et par Muizarelli, théologien romain; Des Propositions condamnées, sur la foi, par Viva, jésuite italien; De l'esprit phiiosophique, par Valsecchi. Tome Vil. Traité théologi<|ue de Dieu el de ses Âtiribuls, _|)ar Lafosse, sulpicien franc lis; des Anges, par Péiau, jésuite français; Commerce des démons avec les hommes, par Perrone Ouvrage des six jours, par Pétan ; Queslions sur l'Auteur, t'épogue et le but de lu création, par Montagne; mr le Monde et sur T/Zonmi;', par Perrone; des Fins dernières, par Dens, archiprêire belge. Tome VIII. De la Trinité, par Wiiasse, théologien français; Défense de la Trinité par de nouvelles découvertes logiques et mathéniatiqui s par Leibnilz, hiloso|)he allemand; Culte des saints, par Perrone; Analiise de l'ouvrage du pape Benoit XI V sur les Béntificaiions et Canonisations, |.ar Raudeau, ecclésiastique français; AvénemeiU du Christ, i-ar Thomassin, théologien français de l'Oratoire Mgslères du Christ el de la sainte Vierge, par Billuarl, théologien français; Dévotion au Sucré-Cœur de Jésus et de Marie, iSiT GdWiiel; Culte du Sacré-Cœur, par

Tome

fr.mçais.

saints,

;

;

|

vénération due aux reiigues, violation du secret, abstinence et jeune, par llaberl, Patuzzi, Billuart, Noël Alexandre, elles Editeurs. Exe cice biblico-philohgiqve sur la reliTome XV. gion des Hébreux sous la loi natvrelle, par Hermann Goldhagen, philoloj;m', jésuite ulleniand ; S«r les piéceptes moraux, les cérémonies religieuses, les oidonn nces judi* claires de la loi Musuigue. les canons et tés constitutions apo-

;

canons uptsioliqies et les décr étales, par le Des principales fêtes de Notre-Seigneur JesiisClirist el de la suinte Vierqe Marie, pai- les Editeurs. Principes et devoirs du droit naturel et du droit des gens, expliqués conformément aux règles de la doctrine évungélique, par Suarez et Guarini, ihéatiu italien. Traité de la Justice et du Droit, par Lessius et Lyoïmet, supérieur du pratique petit séminaire a Lvon. înslructim théorique et olouchant les obligations de la reslUuiiim en uénémU par >
stoliques, les

m Ame.

;

gler jésnitpj proft sseur à l'université d'Ingolstadl. Traité canonico légal des Pactes et des Tome XVI. Contialsen génércd, par Bei\.li,jésniie allemand. Des Cwiactrats en paiticuiier, \ra\\é appropiié i.u droit français et canotuel, par Lxoimel. De VUsure, par Zech, jésuile jésuite nisle allemand. DJsser/aaon juriiUque, [lar Biner, allemand. Du (;7rc légal, par Baili, canonl^le allemand. Enciicliquedupape Benoit XIV touchant le prêt a intérêt. Ma'.demenl de Mgr. l'évêque de Belleg au sujet d un ouvrage récent sur te prêt à utérêi. Apologie du Saint-OHice dans l s décisions sur le prêt à intérêt, par M. Bo.ver, uireclPur au séminaire de Sainl-Sulpice. Discussion sur Des l'Usure, par M. l'abbé MaslroQni, théologien italien. relxobligations, par Antoine, jésuile français. De l'étal

gie X,

p:ir

Billuart.

Des Censures, par Collet, théologien Irrégularités, par le même. De la Simonie, par Suarez. De la Prière, par le même. De YOraison dominicale, |iar Noël Alexandre. Tome XVIII Des Heures canoniques, du Chanl et de

Tome XVII.
Des

français.

la

Du Purgatoire, ar Collet. De V Accord des deux Eglises d'Occident el a'Orientsur le PurPsalmodie, par Suan-z
\

gaioire, par

Léon Allai lus, bibliothécaire du Vatican, natif de Chio. De l'Etat des âmes el des prières faitca en ileur faveur, par F.nsirate, prêtre de l'église de Constant
de
l'île

;

même. Des
et

nople. Desr»f/)(/fl(?Hffs. par Collet. Des Jubilés, par le Bénéfices ecclésiastigues, du Droit de patronage
franciscain aUemand. Sur par l' Eglise. p3r Noël Alexandre. Du D»e»« rfcs premières prières et dCù institutions, ar Biner. De s Inveslituresdes évêchés el desabboges, des Immuiiilés ecclésiastiques, [lar Reiffenstuel. Des Cas

des Dimes,

|.ar

ReifTenstUfl,

la juste possession des biens tempore.s

I

,

|

réservés, par

Pauweis,

Tome XIX. Tome XX

— Dis

canoiiisie ilaiien.

— Histoire des

Des

rof.'sseur à Louvain. Dispetises, par Pvrrhus Corradus, Rites sucrés, ar Antoine.
i
i

Saccments, ou de

la

manière

;

Perrone

dont ils ont été admiuistrés dans l'Eglise, depuis le temps des apôtres jusqu'à présent. \K>r Ovjvdt'U. béu(n\icû» Irançais. Des Sacrements en (yé^néra/, par Drouin, dominicain
français.

Tome
due à

IX.

— Incarnation de

fa sainte

Legrapd de l'Adoration Eumanité de N.-S. J.-C, par le cardinal
;

Gerdil, barnabite savoyard. Tome X. Partie historique de la Grâce, par Montagne; partie dogmatique, par Leclère deBauberon, théologien de Caeii; sur la G>àce ;hs(/^«h;c, extrait de Haberl,

Tome XXI. Du But de la circoncision, par De l'intention du ministre des Sacrenients, par

Billnarl;
'*'

"lême

;

sujet des Sacrements, ar To' rnclv. docteur de Sorhonne, Collet et les Editeurs, Traité histo.iq'Cet dogmatique sur les paroles et les formes des sept SaciCn.entsde
|

Du

Men tyrolien; Sage application des opinions probables, par oonzalez jésuite espagnol Logique des probabilités, par tslrix. Jésuite belge Cowiliulion théorique et pratique des
; ;

théologien de Chalons-sur-Marne; sur le Conqruisme nar les théolngiens de Nancy. Tome XI. Introduction à In Théologie morale, par Patuzzi de la Co«sn(?nfe, par Biocard, ihéologieii allemand; S.(/sfèfie wo)«/, par S. Liguori; Raison humaine, parPaïuzzi; des liftes hum'iins, par Billnarl; des Péchés par Noël Alexandre ; des Passions, par Billuart des Vertus et des Vices, par Patuzzi; Règle des opinions morales, par .MuHarelh; Lettre sur la théologie morale de S. Liguori, par M. Gousset, archevêque de Reims; Naissance, culactere et progrès du Probabilisme, par Manhari. Ihéolo-

;

;

par Merlin, jésniie irançais. Du Baptême, par Tonrnelv. De la Confirmation, par Vitas-e. Tome XXII. De la Pénitence, par Collet. Pratique du Confesseur, ar S. Li«u(iri. Avis aux Confa-seurs. pïir S Charles Borromée. Canons pénileritiaïur, aispisés d'après l'ordre du Déculogue, parles Editmrs. Devoirs du prêtre en tinil gne juge el médecin, par Du Jardin, dominicain belge. Distinciion spécificfue etnumérique des péchés, extrait de la Théologie de Pdjtiers. Tome XXIII. De V Eucharistie, par De Lugo, cardinal es|)agiiol. Du saint Sacrifice de la .Messe, par Benoît XIV. Traité ascétique de la Messe, par Bona, cardinal italien. Tome XXIV. De YExtrtme-Onction, par De SainteBeuve, docteur de Sorbomie. Des Elections et des Ordinations, parHallier, docteur de Sorbonne.
l'Eqlise.

i

27
'r<mii<

TOTirs CURSIS
XXV.

TlIKOLOGIil':
'l'oiiic

28
/'(V(M
('/


,

Do
|>:tr

\'()rilri\

[i.ir

PiTmiu-, Dis Onlinaiilcl|i|iir'.

WVI.
\\\'


;

Sietex des Jiiifx, par
(

Zaïiolitii

;

lions iiiitilinnii's,

Jht

Ct'iihiil (lis infl'i's.
|i;ir

Kinrirli, cnnIjuiiMir il<' l'Iiil ii;ir l'cimih'. I>is tlriniis
Snllli-r, iindi-ssciii
|i,ir
,'i

l'êtes

de \olie Seiijueur

Ji'\iis

hnsi

el

de

lu sdtiile r/C/v/c,

sai'i'iiln-

liiU.T rt piistiiniii.i

l'iiiiivitslli'' di-

Slrasliiiiii;;

/'((

Mio

»</</<•,

l'crroiii'.

.l/))t'(/('

iilphalu'uqiw
|i:ir

(ht truili^
S();iri
r(«(/('.
/.,

(iii

Miiiiiifie'tli'

S:iiiilii z,

jôsinii-

is|;ii;i)mI,

llii''Hlor;j,.ir|„,inin:ii<i.

Des

l<iiivi''iliriunilH
S<iiiilrt('

de luniln

par lie rfniUKU'idi'e ('iiiiceiili(iii,\iM Ddorinc; des Uiles xiioéH, par Assi-man; \'i\iitahle sens des Céiéniopar J.aiiKuri; Tifnissrlisldnliiilinu dr lu Piéfeuee réelle, par l'crniric; Trudiliuiix iinu âcrtlea, leur uéV lUiluHe usdije îles l'ères. par ce\sili', leitr iiuloiili', el
Itciioli

tiies siieti'es,

|i;ii'

MosiT,
I

rolcsMiir h
[..ir

l.nii\:nii.

mu1

NiM'l

.\lixaii Ire;
;

I

ulioilurliou

il

tu TliénliKiie, lu Théologie,
itii

|

ar Dt!

la

tiii<ie,

Faniiiililés rr(iiii.rs jutitr te nnilriil

de muriwie,
l/oMOf/^i/iic,

1'-

lu'nwtiies
la

du

uuiriiuje,

Iiromn; De la

|i:ir
l(t

'rtM'dlo^ic (Ir

N;iiiiy;

du

('otiseiileiueui leffnis
il,-

pour

par Du l'in; dleurs uiivriiiies sur rhtKiue Iniiurlie de lu science religieuse, par Wilassi;, Du
r.liaiiilirc

Môdimle pour étudier
lliéiil'iijiqiiea el liste

JUsrussw's
l'iii,

des

viilidiii'

du

iiuiiiiiije,

\rM- \\AUi:i\{;

lu
(

Clnisleii} rrijnie.
Ii.miiics,
(•,i|iiirjii

DiiHMiarl.

dniisiusiifie dumttrutije, \>.w
fiaiiç.ijs; </h
l'ffels

'J'Ikimi.isiIi'

Tome

.X.WII

(!t

dernier.

— Histoire des Suintes Iinwics,
; ;

W(//(Vr(','(/c/i/
île

)\,i\ère.de Ut

l'uime
l.i

el

dex

du Suneniriil

Miiiimie, cxirnii de

Tli<''i>lo;;i«!

dt;

Nancy. Traite

coiiiiilcl

du

Siiiiode dioiCsintt, -^
'

par Hc'

lu.ll

XIV.

i)isdhtts, (lar Moliniis Cours sur les \i.yvs Di:i, par lo riif me VAutifehroiiius vengé, ou Tridté du souverain pouroir du Vupe coidrc FelJronius el siS défenseurs, par Zacoarla.
itstige el

de leur vérduhle

de leurs

LISTE ALPHyUîETIQUE DES

AUTEURS

ET TITRi:S DES OUVRAGES
CONTENUS DANS LE COURS DE THEOLOGIE.
(Les
fliiffrcs rora.iins in(li(|ucnl le

volume;

les chiffres

arabes,

la

page.)

ALLATIUS, de
oricrilnlis,
iii

ulriiisque

iloj^nialc i\o pinn;;i(()rlo

110, Wlii, ~>i\'>. niaruiii i)orl uiorleiii
4()j.

Ercinsiœ, occidentalis et perpeiua coiisen.sioTraiislalio Euslralii do slaiii .-mîel precibus pro iis oblalis , aVUI,

CAPRARA (cardinal), inslrucfjo, circa revalidatlonem malrinioniorutn nnlliter inilornm, .X.XV, 70i.
iiialiois

C.\RIJ()NE.\\0, de proposii.ionibus nioralibus cl dogab Ecclesia dainnaiin, VI, 651 CHAMBRE (delà), Introduction à la théologie , XXVI,

ANTONIUS , de obligalioiilbus specialibus cerlornm staliinm ol onicinnini, .\VI, 1131. De sacris rilibus Clirisliaiionim, XIX, lOTi'j.

1067.

CHARDON, Histoire des CHARMES (Thomas de),
scrvanda.

sacrements, XX, 9. de Castitale in usu roalrimonii

ASSKMANUS, de
BAILLY, de
580.
ponlilicuin

rillhns sacris, XXVI. 697. restauralione lempii Hierosolyraitani

XXV,
,

78.>.

,

III,

CHRISMANN

Régula

fidoi catholicae et colleclio

dog-

ac ralione primains Ronianorum iuf.dlitiiliialc pnniificia in deliiiilioMilnis dogmalici,s, III, 1251. De poleslaie ecdesiaslica bummorura Poiililicum el conciliorum generalium,
,

BALI.KRINI
,

do

vi

III,

OO.'i.

— De

matum rredcn lormn, VI, 878. LE CLERl> (de Beacberon) de
,

gratia

X

,

pars dogmatica,

,

641
,

m,

1267.

BAUTH,
1007.

de slalulo

prtnci|;is (galiice litre légal)

,

XVI,

BEAUDEAU,
BENOIT
XIV,

abrégé de l'ouvrage du pape Benotl XIV
et canonisaliun.s,

sur les !:éalificalions

VIII, 8"i5.

traité sur les liéalificalioiis el canoni,sa-

tions abréj^é par Uoaudoau, Vill , 855. De praecipuoruni Eeclisiio fesloruai numéro el inslilulione, XV, 547. Epistola encyclica circa nsiiras ad archiepiscopos, episcopos el ordinarios Iialiie. XVI, 1039. De sricrifioio Missae, cuni deceni appendicihus, XXIII, 873. De Synodo diœcesana opus iiileu;rum , X.VV, 799. Traclatus de feslis D. N. J. C. 01 B. Maria; Virginis, XXVI, 1 U. BEUCH, traclatus canonico-legalis de paclis elcontraclibus iii génère, XVI, 9. BILLUABT, de inysleriis Cliristi el Bealae Virginis De actibus lumianis, XI, 459. VIII, 1500. De ulliuio Do Passiouibus XI, 1169. fine XI, 599. De sanctilicalione ilioi domiuiea." el festorum, XIV, 9(>.o. De revelalioue secreli , XIV, 981. De statu religioso, XVI , 1277. De fine propler quem insl (nia fuit circumcisio , De intentioue niiiiislri Sacramcnlorum , XXI, XXI, 9. 25. De coasensu ad malrimouiuni requisito , XXV ,

— —

— — —

766.

BlIVER, disserlatio juridica de usuris

,

XVI, 995

De

jure priinaruui precuui et inslilutionibus , XVIII, 77.5. (cardiiuil de) de sacrilicio missse Iractatus ascelicns conliuoMs [)raxim allenle , dévote el reverenler cclebrandi, XXIII, 1501. BORROMEE (S. Charles), monita ad coafessores, XXH, 1149. BOYER Apologie du saint-office dans ses décisions sur le prêt a lulérôt ; lettre de l'auteur sur la défense de l'Eglise, XVI, 1089. EOSSL'ET, Exposition de la doctrine de l'église catholique, VI, 749. BROCARD, de conscientia, XI, 65. BLLLET, de recta Chrislianorum vivendl ralione ia prioribns sa;cuiis, III, 580. CAMLS, Appropinquatio proiestantium ad ecclesiam oaiholican" rouianain, V, 923.

BONA

,

,

COLLET de censuris, irregularilatibus, XVII, 19.3. De purgato-io, de indulgentiis, de jubibeo, XVIII, 267. Tractalns de pooiiitentia, XXII 9. De sulijecto sacramentorum , XXI, 79. DELOR.ME. De Immaeulaia, seii de rniionecongruenliae pro imniaculaia conceptione, XXVI, 659. DE LUCiO (cardinal) , Iractatus de Eucharistiae sacranienio, XXIII, 9, et passim in annolationibus. DENS, de quatuor novissimis, VII, lo85. DEVIE. Vid. Vie (de). DI-NOUAR T , Lisie des meilleurs ouvrages sur chaque branche de la scienre religieuse , indication des questions principales qui pouveut être joséos comme matière de coiiféroncos ecclésiastiques, XXVI, 1507. DOMAT, Préface sur les lois, XII, 9. DROLTN , do. sacrameuiis iu génère XX 1162. De De sjiembonitaie et licitale mairimouii, X.XV, 711. nitatibus ad contractum matrimonii requisilis, XXV, 741. De ritibus matrimonii confereudi, XXV, 755. DUJARDIN, de ofiicio sacerdoiis in sacramenlo pœnitentiae, XXII, 1195. DUVOISIN, de la Tolérance, VI, 1270. EDITEURS (les), iu cursum Tlieologiae completum Prafilio goneralis traclatus de Prolegomena, I, 9. Ecclesia IV, 9. De controversis inier Calliolicos agiDe latis circa auctoritaiem suuuiii poniificis , V, 1189. De coiicordalo Pli ^TI conslitutioue cleri dicta civili. cum Napoleone ; De secta dicta Petite Eglise , XI , 1197; Com|,euappendices de sauclissima Trinitale , VllI, 9, De probabilisnio , diuin de incarnalione , VIII, 1499. prohibilioue atque abolilioue librorura XI, li89 De De possibiUlale et exisnocus lectionis, XIII, 961. sacrilegio, XIV, 117. tenlia Magiœ, XIV, 108. De revelatioue secreli De promissioue , XIV, 157. XIV, 981. De subjecto sacramentorum, XXI, 79. Et variae aimoCanones pœnitenliales , XXII, 1181. lationes necnon dissertaliones in loto theologiae cursu, passim. ESTRIX , Logistica probabilitalum , cum adjuncta difdcuHaiis potissimae explanatione, XI, 1476. EUSTRATILS, ab ALLATIO Iranslatus , de statu animarum post mortem, et de precibus pro iis oblalis, XVIïI, 461.

XVII, 9. — De

,

,

,

,

—De

— —

LO

CONSPECTUS.
devolione in sacrum cor Jcsu el Mariae,
niia,

ÔO

GALIFFET, de
VIII, 1491.

— De
/iiis,

GALTIliR, de
1

hsresibiis, V, 9. samiiiis (oulificibus, V. 182.
17.

—De conciliis,

747. bus malrimonii,

XXV,

— De mirdstro
XXV,
789.
,

,

raaleria,

forma et effecli-

— De sanciis
W,

V, 123.
palri-

— D<'
1598.

V, C.EUDII.ILS, de adonnda hiimanilate Chrlsli, IX, 912.

(iOLUHAGEN, Meldenia

iiilm saiii corilis Jcsu, I.\, 9î.). iiilico-iMlolofiicum de reli,

9. gions Hebra;orum sub lege naliirali, GONZALES, de reclo usu opiiiionuiu probabiliuin

XI

,

GOUSSET,
(le

le

probnbilisme de S. Liguori
12(57.

esl-il

dénué

fiiademont? XI.
,

GLARINI

liaii;B doclriiiae n.'giilaui

Juris nalune el principia el officia, ad clirisexaola et explicata, XV, 575.

X, 113o. De ne, de gralia sanctilicante, cessilale oralionis pure mentalisseu niediiatiouis; deobellicacia oralionis, et variai qussliones jecio oralionis, de de oralioiip, XIV, 16. RALLIER , tracUilus de sacris eleciionibus et ordinationibus ex anliquo et novo ecclesise usu, XXIV, 159.

HAUERT

de symbole, VI, 11. De symDe peccaiis, de prseceplis bolo apostolornm, VI, 585. decalogi generalim smnplis, XIII, 711. De cultu sauctorum (!t lie veneralionesacrarum reliqniarum, XIV, 945. Dissertatioues de Noacbidarum pr.f^ceplis, de pra;ceplis mordibus, cœremonialibus et judicialibns seu foiensibus, logis niosaicu;; de canoinbns l't ccnstitulionibus aposlolicis de novem canonilius concilii aniiodieni aposLolorum, de e| islolis decretalibus velerum ponlilicum usDe Oralione domique ad Siricium XV, 51 , et suiv. nica, XVII, 1509. De jusla bonorum tem[x>ralium ab ecclcsia possessioiie Apologelica pro Joanuc XXII; dissertatio de iuvesliiuris episcopaluum et abhatiarum et de De Iraditioidsxnodo Laleranensi prima, XVIII, 733. bus non scriplis earumque necessitale el auclorilale, uLi

NOËL ALE.XANDRE

-

;

,

et Riveli traclatus de patrum ancioritate duo de patrum usu refelluntur, XXVI, 919.

et Dallari libri
his-

PAOUOT
toriui
tis,

(

J. Noël]

,

praetatio in

novam edilionem

SS. imaginum Joaunis Molani, XXVII, 3.
,

HOLDEN,
VI, llo9.

(liviiia;
,

fidei

analtjsis,

tianie resolulioue

VI, 791.


,

seu de Odci

cliris,

FATUZZI de
VI, 599.
,

^"De scliismate in

génère

— Prodromus ad

praeceiitis fidei

et de vitiis fidei opposi, aniversam moriim Iheulo-

giam;

de locis theologia; moralis. XI, 9.
est régula aciiouum

— De

ralione
,

HOOKE

,

de vera Religione

pars prima ,11,9.

— De
,

bnmana quatenus
tatio, XI, 591.
sitis
,

vera Reii-ione, pais sccundn, III, 9. JACQUES , muralis Evaui^fliae propugnatio, III

— De virlutibusmuralibus, vitiisque o|)po-

moralium

disser-

.j94.

XI

,

1177.

— QutESliones
j

dogmaiicae de spe iheolo-

gica, XIII, 1025.

KENRICK,
59.
,

traclatus deordinaiioiiibus Anglicanii,

XXV,

kiLDER de Fidc, VI, i53. LAFOSSE de Deo ac divi.iis
,

atlribulis, VII, 9.

LANGUE'!', di! vero Ecclpsi;« sensu circa siicrarum caereniouiarum usum, XXVI, 723. LAZERUS de antiquis furniulis fidei eornmiue usu
,

de casibus reservalis, XVIII, 1219. utrum haerelici el sihismaiici sint de ulrum extra catholirottstantismo Christi ovibus; de tam Ecclesiam delur salus de toleranlia VI, 1213. Traclatus de cultu De niundo de homiue Vil 1357.
,

PAUWELS, PERRONE
,

;

;

exercilaiio, VI, il8. LEGRAND, Iraclalus

de incarnalione Verbi

divin!,

sanclonim, VIII, 770. — De cultu immaculati coidis VIII 1478. — De dttmonum cum bommibus commercio — De caelibatu ecclesias891. — De ordine XV, lico XV, 65. — De matrimonio, XXV, 229. — Dd iransJe^iU,
,
,

,

,

,

'v

II,

,

9.

,

IX, 9.

LEIBNITZ , defpusio Triniialis per nova roperia livica Diue episloUe ad I.aiioruin , d l riniel luallipuiatica. lale el defiuilionibus niatiiciualicis cir. a Dt-uni, spiriRemarques sur le li\re d'uu antiquaire anlus, etc. glais londianl la Trinité, VIII, 749. LESSIUS, qute fides et reli-iio sit capessenda, III, 787. De juslilia , jure et speciebus juris iu génère, XV,

substauliatione el reali XXVI, 837.

praiscniia Christi
,

m eucharislia,

PETAU, de
lis,

opificio

sex dierum

VII, 915.

— De angesum,

auclorilale et infallibililale moruiii iioiilihciim, IV, 1139.

VU. 597. PETIT DIDIER, de
PIACliVlTCH
,

de primaiu Roraanae
V, 711.
la

ecclesiae

contra

scliisiiialicos orientales,

445.

LIEBERMAN, synopsis hislorica de schismate Graecoruna, .Moscovitanim, nivaloruin sieculi XV], pra'eur>oruni proteslanlium , VI, 1177. De judaismo, do uiabumelis-

mo, de genlilismo, VI, 1183.

LIGUORI, morale sjsiema pro
conessarii, XXII, 940.

licite s -ciari ywssuauis, XI, 3ôo. abolilio.ie lil)roruni nocuae leciionis,

— De

deloctu opinionum qnas
proliibilione atipie
,

XIII

961.

— Praxis

LYON-NET
XV,
821.
particulari
,

Appeiidi.K — 'IVaciaius de ad iractatum de jiistiia et jure. coniraclibus in génère el in
,

théologie , XXVI , 193. Dissertation sur les différentes sortes d'erreur sur la religion; de l'hérésie el du schisme; des qualifications de téméraire, d'erronée, de scandaleuse, etc., etc.; XXVI, 1293. —Liste des meildes causes des erreurs leurs ouxragessur chaque branche de la science religieuse ; indication des questions priuciiiales qui peuvent être posé 'S coinme matière de contérences ecclésiastiques, XXVI , 1507. POITIERS (Iliéologie de) , de dislinclione speciUca el

PIN

[du),

méthode pour étudier

,

bodiernis Galliaium legibus accoramodalus, juxta nientem saiiiorum iheologorum et jurisperiloruni , XVI, 519. MABILLON, de exlrema unctione obscrvalio , XXIV, 151. MADiUSIUS, de symbole fidei dissertatio VI, 401.
,

numeriia peccalorum, XXII, 1349. POMPIGNAN (/e frunc de), controverse pacifique sur_ la foi des cnîanls el des adultes ignorants, VI, 1069.

PYRRHUS CORRADUS

,

praxis dispensationum

apo-

MAISTRE

(de),

un bomiète

bomme

doil-il

changer de

Slolicarum, XIX, 9. REGNIER, iractalus de Ecclesia Christi, IX, 33. REIFFENSTUEL , de beneficiis ecclesiasticis , jure patronal us el decimis; de immunilalibus ecclesiasticis,

religion ? Sur la nature et les effets du schisme et sur l'uniiécalbuliiue, V, 1183. r , de ingciiua indole probabilismi, XI, 1 133.

XVIll,

ti90.

MANHAR

SAlNTii

BEUVE,

de sacraniento unctiouis extreniœ

MASTROFINI,

Discussion sur l'u.^ure, XVI, U23.

MAVOL, pr;eainl)ula ad decalognm de lide, spe , cbarltate , XIII, 724. Suumia moralis dociriuai Tbomisticae circa decem decalo^i |>raicepia, XIV, 9.

ocio dispuialioiies, XXIV, 9. SAjNCHEZ (Sanctius), traclatus de matrimonio, a Soarez ordine alphabeiico dispositus, XXV, 587. compe.idium tolius traclatus de malrimonii ,

SOAREZ

locu llieologicis I, 83. NiERLIN traité historique el dogmaii(iue sur les paroles ou les formes des sept sacrements de l'Eglise , XXI, 121. .MOLANUS, de bisioria SS. imaginimi et picturarum liro veio earum usu contra abusus, XXVII, 17. Oralio
, ,

MELCHIOR CANUS,/>e

sacramenio R. P. Thom;e Sauchei
disposiium,

,

ordine alphabelico

XXV,

587.
la
:

SORRONNE,

censure de

Faculté de lliéolrgie de
de.

Paris contre le livre intitulé

Emile ou

l'Educalion,

II,

un.
SOETLER, de officiis XXV, 101. SUAHEZ, traclatus de legibus
73 et XIII,
9.

sacerdotalibus et pastorabbus

de

XXVII, 423 MONTAGNE, de censuris, seu nolls Iheologicis et de
agr.is Dei.
,

seusu (jroiJOs'tiouum
rica.

I,

llil.

— De

gratia

,

pars hislo-

X,

9.

VII, 1201. MOSER de iuip.'dimentis malruuonii , adjuncla collatioue declaralionum ac decretoruui Romanorum pontiticum circa varia dubia matrimouium s(ie( taiitia, XXV, 679.
,
,

MONTAIGNE,

de opère sexdierum

legislaiore Deo, \11 genlium priiicipia et Iexplicata, fiiia, ad chrisiianœ doclrins regulam exarla i-l XVII, 521.— De oratioue, simouia XV, 373. Horis canonicis, XMll, 9. XVII, 923. ÏEKTULLIEN, de i;ra;scriptionibus adversusbœrelicos,

_

^.„
<

— Juris nalurai
,

fct

,

et

—De

—De

I, 770.

THOM.ASDE JE5LS, de
TOURNELY, de De baplismo, XXI,

unione schisraaiicorum cum

de la tolérance VI, 1270. régula nioralium opinionum pro confossariis XI, 1283. N.\NCV (théologie de), appendix ad iiaricai (loi;malicam de gratia de cougruisuio X, 1102. De mouoga,

MUZARELLI

,

—De

,

ecclcsia calholita procuranda, V, 595. THOMASSIN, de advemu Christi, \ III, 9*2.

:

,

subjecto sacrameutoruin 287.

,

XXl

,

/9.

SI
\ AI.SIU'.C.III, Rpi'iiimiii 01 lnlloiiiii. iiilviTMis (Min,
t:ilis. II,
iiis.
Iti.'.ti.iii»)

TOI lus rURSlIR
II, KI.H

TIIEOIXÏT.I/!':
coiiuiie
iiialicru
(iu

3^
coiili-reucus
crclésiasliqiies,
\?ti\
r<'»

— Dr
.

rflinionis <t

lioNiiurn
iiii|i|<;-

Siisri's

îmilihiis

XVI. r,n7.

iHs;^.

--

Dr

|>i>sMiiilii:iii> :ic

nccrNSiiaïc ri'vcl;iiio-

VIVA,
stiliilnmi)»

ilanitiala- Ilicstîs rotitra fidern,
,

Vl,

Il

.

'tTK

--

Di- r.\rl;ii

\:mnclica, III, (M)l.—
iri(i7.

VOdI.I-.H

jiirisnillor

llicdloj^tis «irca

ohli^ilioiioN
iiislrucliis,

Dr

>>|iiiiiii

|i|iil(>\(ii)lii(o,
,

VI,

VI'.HDN
-•(ikIi.

rr^nfa

liilri r;illioli.:r

I, 107,8.

IU

griicic

lli«'i»rico-|»ralic(i

XV,

McIIicmIiis

lOOK.

niinii(>nili:iii.i

|ii:rU'iisaiii

ri'lorin.iiionciii

ciroris coiiviri-

WAI.KMU HCH
iirT.dfs,
I. 7i)i).

ifrèrcs).

do controvfirsiis
;r.

trarlaiiis g(!I,

V,

l(X;<».
',

-rrofcssioCi.Ici calholif
d(î

«W.
lu
.

^II'.

(ili)

lillorip
((liiiuii,

moniinri.T

(

iri',1

riiin(|(l.im

opns

<lc

ZVdCAlUA,
llicoloffics
,

usu

aiiiluii

rficnliT
T (le

VI.NCKN

XVI, |(i(i:i I.KIUNS. CoiniiK.niinriiim,
,
.

V,

207.

hhroriiiii

liliirt-'icoriuii

Atili(cl)iiiiiin.s
|l()lllilir•l^,

tiiidiidliis

rébus scn de

I.

V' fASSi;, ir.nciiiuis d.- s.iiro-s.tii.l -- De ((iiiliriiKiii.inc XXI .".i:;.


la

>

I

riiiilalc,

177. VIII.
iii>

Kuprcina
ri.T.

|i(il<'s(ali'

rorii.iiii

adviTsus

l'i'liro.iiuui

(•jusi|uc xiudicctii

riicodnruiii a l'aludc,

XXVII,

lHI.

I.isic

des

illnirs
;

ZANOI.IM,
X

disjiuiatioiHîs di; fcslis el .seclis juJa-oiutii
|ionlifi(-i:r;

oiivr:ip'> Mir
iii'licalioii

i!li:i(|in-

liraiichc lU-

scifiici!
((iii

rtligi.iisi'

des

(jiiuhlions

(iriii(;i|.alrs

|it'uvciil

l'aire

\ :;. Zl!ril, ri^'or mipdt'ralus dorlrinm
.

M

circa iisuras

a SS. Ucucilu lo
*

CVst

l'illiistro

*v<^qnc do ndlpy.

It;di;i' ir.idiiiis,

XIV iT XVI, 76S.
I

c|ii8lolaiii

cncjciicam cjiiscojMS

^nii

-

I

III

TABLE COMBINÉE

ET STATISTIQUE CURIEUSE
DES NOMS, PROFESSION, PAYS ET MORT DIS DEUX CENT TRKNTE IICIT AUTEURS QUI COMPOSENT LES DEUX COURS DEiRITLRE SAINTE ET DE THEOLOGIE.
(Oh donne
ici le

premier de

ca

cours à can^e de xa (jrande connexion avec qu'iU ne prclenl Cnn l'autre.)

le

second,

et

de l'appni mutuel

COURS D'EGI^ITURE SAINTE.
TOME L
Bonfrère, jésuite belge.
lien, udot,

Mort en

Ifiliï

académicien français.

Wallon, évèe|ue anglican. Mnriuna, jésuiie espaguol. Jérôme, (S.) prêtre sarniaie. Père de l'Eglise. l'once de Léon, (B:isile), auguilin espagnol.
Marceil, jésuite belge.
'^

1720 1661 I62t
16-2S)

Eslius, prêtre hollandais. Wolfius, honmie de lettres prussien. Jinims, ministre français.

161.3

17.3i

1664

TOME

IL
1624 1721 1600 1711 1817
siècle.

BecoM, jésuite belge. Hu^t, évoque français, de l'Académie.
Acosi'i, jésuite espagnol. Frassen, franciscain français. lalm, onenialisie allemand. Ackerman, théologien allemand du

Drusius, savant belge. Bocliart, ministre français. G'' tiiis, savant hollandais. Piscator, théoloi;ien allemand. Malvenda, dominicain espagnol. Osi'inder, miui.stre bavarois. Boni. art, roinmeulaleiir allemand du XVHI* siècle. Honbi(,u)it, oratorien irançais. Glaire, professeur et docteur de Sorbonne.

1602 1616 1667 I6i3 1346 1628 1604
1783

TOME

XIII.

XIX^

Corder, jésuite belge. Roseumuller, orientaliste allemand du XIX* siècle. Dracti. ralbin français, converti.
Senault, oratorien fiançais.

1650

TOME
Marclmi, prêtre
italien.

III.

Duguel, oraljrien français.

1773

Carpenler, docteur anglais du XIX" siècle. Barbie du Bocngej géograplie français, memt)re de
rinsiilut.
182.']

TOME
Berlliier, jésuite français.

1672 1733

XIV.
1397 1782
italien.

Gcnébrnrd, bénédictin français.
i^(7/«/7Hi«, jébuite, cardinal

archevêque

Le Quien, dominicain

français.

1733
IV.

TOME

Viivoisin, évèqiie français, docteur de;Sorboune. Tuvaclie, lliéologieu français du XIX'' siècle. Slaitler, docteur allemand du dernier siècle. If eilli, jésuite aliemand.

1813

Bellenger, sul|.icien français. Muis, pro.esseurd'!>éi)reu français. Flammius, théologien italien,

1621 17 li)

De

Aijellius,

évêque

italien.

1644 1590 1608

TOME
1796
Genoude, prêtre français.

XV.
1.376

TOME V - YL
Cornélius à Lapide, jésuite belge. Carrières, oratorieu français. Culmel, bénédictin français.

1637 1717 1757

TOME
Masius, orientaliste belge.

YII.
siècle.

Munck, professeur juif du XIX^ Kahen, professeur juif français.

1573
X, XI.

TOMES
Rondet, savant français.

YIII, IX,

Sancnez (Gaspard), jésuite e.spagnol. Sucy (Lemaislre de), prèlre français.
Diiclol, prêtre savoyard.

Mort en

Tirinus, jésuite belge.

178o 1028 1684 1821 1636

Jnnsénius, évêque beige. Cajélan, dominicain, cardinal évêque italien. Mfildonat, jésuite espag.iol. De Lyre, franciscain français. Mercerus, savant français. Caslalio, savant helléniste français. Pjné(/fl, jésuite espagnol. Codurcus, savant hébraisant français. Coccéins, théologien allemand. Mort en Hammond, docteur anglais. Rivet, ministre français. Munàer, cosmographe allemand. Géjer, théologien allemand. Calov, théologien allemand. Cappel (Louis) , ministre français. Cappel (Jacques^, fils du précéd., converti du XVII'
siècle.

1334 1383 1540 1570
1

363

1637 1660 1669 1660 1651 1532
1681

1686 1658

TOME
Séranus, jésuite français. Ménochtus, jésuite italien.

XIL
lo47 1609 1633

Tatable. savant liébraïsant français.

Ainswouli, théologien anglais.

1629

TOME
Batjne,

XVI.

évêque anglais (catholique).

1550

55
Clarius, bénédiclin évoque Mûluiuis, tluDlo^ieii bolj^e. Ciiilurighi (Tlioiius) , pasleur anglais.
italien.

CONSPECTL'S.
to'iCJ

u
1626
1567 lUsO 1670 1564
1661 1694 1706 1536

1585 1605
1638 1771

TOME

XVII.

Jum^éttius, évoque hollaudais. Griffa, jesuile Irançais. Sa (Kinmanuel), jésuiie portugais.

théologien allemand. Foli, recteur anglais au XVII* siècle. Jiadvel, philologue calviniste français. Pearson (Jean), évèçiue anglican. Pearson (Kichard, frère du précédent), converti. Calviii, hérésiarque français.
Sciiltel,

Besuigne, docteur de Sorl>oune, Guéitèe, prêtre français, de l'Académie des Inscrip1803 tions et Belles-Lettres.

1596 1763

TOME XX XXI ÏXII. Haye, franciscain franç.iis. Arnauld, écrivain français, docteur de Sorbonne.
,

,

De

la

Vu

TOME

XVIII.
et pair français.
18:21

Haïuel, oratorien hançais. Erasme, savant hollandais.

La Luzerne (de), cardinal-évéque
Jacquelol, ministre français. Slierlock, évèque anglais. Foreiio, dominicain portugais.
KiiHclii, rabbin espagnol.

TOME
Barœus,
j^rétre hollandais.

XXIII.
siècle.

1708 1740 1581 1240

Woulers, augusiin belge du dernier

1652

TOME

XXIV.
1709 1623
1633 1349

TOME
i6cn-Esr«, rabbin espagnol.

XIX.
1193 16o3 1619 1029
l(Jo8
.

Péguigny, capucin franc is. Jean a Corcum, prêtre hollandais.

TOME XXV
Froniond, professeur belge. Gagnée, commentateur franc., doct. de Sorbonne.

Bool, calviniste hollatidais. Luc (le Bruges, prêtre français.

Buitorf, professeur d'hébreu westphalien. CarluiglU (Christophe), ministre anglican. iouJs Ole Djch, professeur proiesiani hollandais. Vu and, ministre français du XVIF siècle. FuUer. recteur anglais. Gntaker, théologien anglais. Mori en Glassiuji, théologien sa.von. Giggée, oblat italien.
Lighlfooi, orientaliste anglais. Mède, professeur anglais. Jarclii (Salomonj , rabbin français. Delrio, jésuite hollandais.

TOME
Woiders, auguslin belge.

XXVI.
XXVII.
1745 1753 1795

1642
1622 1634 1636 1652 1673 1658 llOo 1608

TOME

VÂs''eld, docteur de Sorbonne. Duguet. oratorien. Contant de la Molette, docteur de Sorbonne. Paulniier, jésmie. F ibricy, dominicain. b.iir islahl. Suédois. Pezmn, bernardin.

1800 1706

COURS DE THEOLOGSE.
TOME
Melcliior Camis,
I.

TOME
Lafosie, sulpicien français. jésuite français.

VII.

évêque dominicain espagnol. 1360 Vincent de Lérins (S ], relig. fra.iç., Père de l'Eglise. 448 Tertullien, prêtre africain, Père de l'Eglise. 216

PmH,

Dens, archiprôlre belge.

1748 1632 1773
VIII, IX, X.

Walenibourg, (frères de), Ihéologinus hollandais. 1669-1673 Véron, missionnaire français. 1649 1821 iiuiUagne, sulpicieu français, doct. de Sorb.

TOME
|

TOME
Valsecchi, dominicain italien.

II.

Hooke, théologien irlandais, doct. de Sorbonne.

1796 1791

TOME m.
Bullet, théologien français. Builly, théologien français. Jacques, théologien français.

belge. Ballerini (ivèms), prêtres italiens.
Lessius,
i-isiiite

1773 1808 1821 1625 1764
1780 17H0 1728

Witasse, théologien français. Leibnitz, hilusophe allemand. Bnudean, ecclésiasiique fiançais. Th niiis^in, oratorien français. Biilmirt, tlié logien français. Gaiijel, jésuite français, ou dernier siècle. Gerdil, barn.Wiite cardinal évêque, Savoyard. Le Clerc de Bauberon, théologien français. Unbert, théologien français, docteur de Sorbonne.

1716 1716 1792 1693 1737
1802 1790 1718

TOME

XI.

TOME
Pe<j<-i>tdier, béuédicii.i,

IV.

Legrand, sulpicien français, doct. de Sorb. F.egnier, sulp;cien français, doct. de Sorbonne.

Brocard, théologien allemand du dernier siècle. Liyuo i (S.), évêque italien, missionnaire du Saint Rédempteur. 1787 Gousset, évêque français.
Manluirt, jésuite tvrolien. Go/)2r//ez, jésuite espagnol. Estrix, jésuite belge.

évêque

français.

TOME

V.

TOME
1786 1382 1632
1821 1820
Bornai, jurisconsulte fr^nç^is, Suarez, jésuite espagnol.

1773 1703 1694
XII.

GaïUier, jésuite français du dernier siècle. Zaccurxu, jésuite iialien. Tiiomas de Jésus, cjrine déchaussé espagnol. Piascewichl, jéauile polunais du dernier siècle. Cumu-s, évêqne fraoç;iis. Miti. Ire (Comte de), pubiiciste français. Déi'Oii, évêque itaUen. VI.

1693 1617 XIV, XV.
1672 1794 1683

TOME

XIII,

Mnijnl, dominicain français. Goi.iliugen, philologue jésuite allemand. Gunriiii. théatin italien.

TOME

ilkxandre (Noël), dominicain français.
iladrisius, oratorien italien. Lazeius, jésuite français du XVIF siècle. Kilber, jésuiie alK-mand du XVIII^ siècle.
J'atuzzi, dominicain italien. Bo>,suel,

1724 1750

Lytmnel, théologien français. Vogler, jésuite bavarois du XVIII' siècle.

TOME XVI. Beùch, jésuite allemand du XVIII' siècle. Zeclt, canoniste allemand du mê;iie siècle
Biner, jésuite allemand. Barlli. canoniste allemand du XVIII' siècle. Boyer, directeur a S. Sulpice. Masirofini, théologien italien. Antoine, jésuite français.

Mort en 1778

1769
1704 1663
1790

Carboneano, franciscain italien du dernier siècle. évêque français, de r.\cadémie. Uoldeit, théologien anglais, doct. de Sorb. Chiisnuinn, franciscain allemand du dernier siècle. Lefrauc de Pompignan, évêque frauçiis. Liebermann, vicaire général de Strasbourg. Perrone, jésuite italien. Duv isin, évê pie .rançiis, doct.de Sorbonne. UuzzarfUi, iésmia italien. Vira, jésuite italien, mort au commencemeiil du dernier siècle.

1743

TOME

XVII, XVIII.

1813 1813

Collet, missionnaire français. Âllatius, savant grec.

1770 1669

Eusimllie, prêtre de Cnn,>tantinople an VIII« siècle.

allemand du XVIII' siècle. Puuwels, théologien belge.
Rciffenstuel, tranciscaiu

1713

33

TOTMIS CUIISIIS
TOMi; XIX, XX.

TIlKOF.ur.l/E CONSI'ECTIJS

TOMK XXV.
XVfl"
siôdi".

Corriulus
Chdiiloii,

(l'yrrliiisj, cnnoiiisU' ll;il.,au
Ijciu'-iliriiii fr;iiiçiis.

Hriirirk,

('\(^(\\\r

irbnd.ils.

Droiiiti, doiiilnicaiii fraiirius, ilocteur

de

SorlHuiiic.

1771 17 i2

Sii'lllir, |iriifi'ss(!ur

Irniçns du dernier

siftclo.

MdsCr,

i.rnfi'.ssi'ur licl;;!'

du

dernii'i- si^cli-.

TOMK
Toiirui'lii, tliônlngioii françuis,

XXI.
docteur de
Soil)oiinL'.

S "irez, lii'olri^^ien (lorlut^ais do XMI'^' HmcUci (l'Ilfiinas) j^siiile es| :iK"ol. Thomas de Cliannes, caini' in français.
,

siècle.
IfilO

17(jj

Mrrliii,

•'-'•

ji'siiili-

français

-•

172')

17 i7

TOMI:: XXVI.
Xiimlini,
Iti'iwil

TOMi: XX FI.
7>()ii()»i('c (*>.

\IV,

|>ape.

17.i8

("harlcs),

licluriiic,
(iv<^i|iii'-cnr(liiial ilalicn.

i:;si

Dujiiiiiiii,

(li)iiiiiii('aiii

My^o du

(Ifiiiifi' siècle.

Anacmni, i'\Aque d'Afinniéc. Lailfluel, arcjnvi^que do Sens.
l'erroné, jûsuilc.

1783
17."i.'

TOMi: XXIII.
/)('

ItKjt), Irsiiilc, (Mnliiial

(espagnol.

1G(30
17.')8

TOMI' XXVII.
!^Hël Alexandre, dominicain. Ve lu CIttimbre, docirio' de Sorlionue. J)h Pin, docleiir de Sorltonne. Vilassp, docienr de Sorb,)nne. Vinouurt, jrsinte.

Jlrimil

\l\

,

siMivciaiii iioiilic.
,

1721
17.V^

Hoita, t'cuillanl

cardinal italien.

Mort en

l()7i

TOMF. XXIV.

De

Siiiiile-neiive, tln'ol. iVançais, docl. do Sorboniio. Ifi77 Miihilhm, hiMK^iliclin lVan(,;ais. 1707 Huilier, évôiiiic fiançais, docteur de Sorhouno. lliîW

1719 1710 1780
178i>

Molcni, elianoino belge. Zûccmitt, jésuite italien.
Ji'ini

178G

IL
1

UÉSULTE DU TABLEAU PRÉCÉDENT, QUE NOUS AVONS DONNÉ DANS NOS COURS
eccli'siaslique français; Boijer, directeur a Saint-Sulpicc;
:

Auleni- dn Ul^ siècle, savoir, Tertullien; S. Jérôme el S. Vin2 Anlenis ilu V' siècle, savoir
cent
-2
lit'

Mastrofini, lln'oln-ien italien; Kenrick, coadjnlour dePlii-

Lérins;
:

Auteurs du XIl' siècle, savoir Aben-EzraelJarclii; 1 Auteur du XllI' siècle, savoir, Kinic!:i ; 1 Auteur du \iV"= siècle, savoir, De Lijre ; Mi'lcliior Cimns 25 .utenrs du XYI"^ siècle, savoir Tlionuis de Jésus, Musins, V(d(ible Ptsculor, Génébntrd, Flannnins, Jaiisénius (év. de Gaau), Caélan, Middomd, Mercerus, CasUdio, Munsier, Baijne, Clnrius, Molniiu-i, Sa (iininian.), Foreiio, Badvel, Culmi, Erasme, Gagnée, lior:
:

eu Amérique. CCS auteurs a|iparliennenl à la France , savoir Renaudot, Iluel, Frassen, Barbie dn Bocage, Le Quien, Dnvoi>.in, Tuvache, Carrières, Calmet, Vincent de Lérins Véron, Montagne, Bnllel, Buillg, Jacques, Legrand,
ladel|,liie

100

(le

:

iS'.),

romée

{

S. Charles);
:

du Wll'^ siècle, savoir Bonfrère, Wallon, Mariaiia, Fonce de Léon, Marceil, Bécim, Acosta, Cornélius à Lapide, les deux frères de Wah'nibourq, Véron, Lessius, Camus, Sancliez (Gaspard), Lem^iislre de Sacij, ririnus, Lazerus, Holden, Pélau, Serarnis, Ménocimis, Grotins, Malvenda, Esliu'i, Junins, Dritsiis, Bocliart Osiander, Corder, Senaidl, Bellarmin, De Mais, ArjelTlwmassin, Eslrix, Damai, Suarez, Mayol, Gunlius, rini, Codunm, Finéda, Ciccéins, llammond. Rivet, Géjer, Calov, les Deux Camel, Ainsworlli, Cailwrïcjlil (Tlio mas ) Ja».sc/H'"S (év. aYin-es), Boot , Luc de Uruçie!;, Bu.rlorf, Cailwiqtit (Ctiristojilie) Loins de Dieu, Durand, Fuller, Gaiaker,' Ghissius, Giclée, Lightjooi, Allalius, Corrodas ( Tyrrlius ) , Mède , Dèlrio, Scultet Foli, les deux Fi>iirson,^De la Unije, Arnanld, Ilarœns, Jean à Gorcum, Fromond, l><^ l-'ifio, Bona, De Sainle-Beuve, Hallicr, Soarez, Sancliez (Tlionins)
81 Anieius
, , ,
;

légnier, Petit-Didier, Gautier, Canms, Mmstre ( le comte de), Mwich, Kahen. Rondet, Lemailre de Sacij, Alex<mdie (Noël), Lazerus, Bossuct, Lcfranc de Fompignan, Liebermann, Duvoisin, Lafosse, Pelau, Valable, Scrarius, Junins, Bocharl, Bonbigant, Glaire, Drach, Senault, Duguet, Génébrurd, Rerthiei, Bellenger, De Mais. Witasse, Bandeau, Thomassin, Billuarl, Galifet, Le Clerc de Bunb<'be on, Uabert, Gousset, Domat, Magol, Lgonnel, Genoude, Ve Lgre, Mercerus, Castalio, Codurcn's, Rivet. Cnppel (Loui^), Cuppel (Jac(iues). Roger. Antoine, Griffel, Besoigne, Guénée, La Luzerne, Jucquetot, Luc de Bruges, ini-

'rand. Collet,

Chardon, Diouin, Ja.chi (Salumonj, Badvel;

Calvin, De la Hage, Arnanld, Du Hamel, Péq'igng, Gagnée, Tonrnelg, Merlin, De Sainte-Beuve, Mabilion, Uallier, Sœtller, Thomas de Cliannes, De la Chambre, Fabricg. Dupin, Witasse, Dinuuat t, D'Asfeld, Contant de la Molette, Faulmier, Fezron, Ddoruie. Après la France, l'Italie en compte le plus grand nom-

bre, c'est-'a-dire 26
secc//î, les

dri>ius, Fatuzzi,

dont voici les noms: Marchini Valdeux frères 7J^//e/i?ii, Zaccaria, Devait, MaCa boneuno. Ferrone, Muzzarelli, Viva,
,

,

90 AuU-urs du X\ III'' siècle, savoir Renaudot Huet , Frassen, Marchini. Lecjuien, S laitier, Weilli, Cirrière.i^Cal: ,

Méiiochius. Bll'irmin, Flaminius, Agellius, Lignori (S.), Guarini, Cajélan , Clarius, Mastrofmi, Giggée, Corrudus B or romée (S. Charles) Benoît X.IV, Bona, ( Pyrrhus),
'

,

niet, Ilooke,

Valsecclu B.dlet, les deux frères Bidlerini, Legrand, Régnier, Pelit-Didier, Gautier, Zaccaria , PiasAlexandre [Noël], Madrisim, Kilber, ccui'-ld, Roiidet Palcù , Carbonean'), Bosniel , Chrisminn, Lefranc de Pompicjmm Viva Lafosse, Dem, Wolfins, Bonnurl, Hoiibiqant, Dugnel, Berliiier, Bellenger, Wilnsse, Leibnilz, Bandeau, Billuarl Gaiiffel Le Clerc de Banberon, HaManharl, Gonzalez, Goldhaberl. Brocard, Liqiiori (S.) gen, Vogler, Beiicli, Zecli, Biner, Barlli. Antoine, Griffet, Be&oigne , Jaquelot Sherlock Collet, Reiffensluel FunDrouin Du Hamel , Wouters , Féqiiigny tvels, Chardon Touniily, Merlin, Duiardin, Benoît XIV, Mabilion, 'Sœt, ,
, .
'

Zanolini, Assemanni.

L'Alli'magne nous en a donné 22, savoir: lalin, Ackerman, Sialler, Wetth, Kilber, Clirismann, Piscator, Bonnart, RosenmuUcr, Leibnilz, Brocard, Goldltag,-n, Munster, Coccéiiis, Calov, Géjer, Zech, Beucli, Bank, Biner,
Scultet
ceil,
,

Rciffeiibluel.
:

,

,

,

,

,

,

'

,

,

ller, jUo'-.er,

Tiwmas de Charmes

,

Delo'me

,

Assemanni

Languet. De la Clumtbre, Du Pm, Witasse, Dinouarl, Jean Molan, D'Asfeld, Contant de la Molette, Faulmier, Fabricif,

a produit 18, savoir Bonfrère, MarBécan, Cornélius à L'tpide, Lessius, Masius, Tirinus, Dens, Drusius, Corder; Estrix, Jansénius (év. de Gand), Molanus, Pauwels, woidevs, Fromond, Dujardin, Moser. L'Angleterre nous en offre 16, savoir Wallon, Carpenter, Holden, Hammond, Ainsworth, Bagne, Carlwigih (Tlionias), SheHock, Carlwigih (Christophe), Fuller, Gataker, Ligliifoot, Mède, Poli, Pearson (Jean), Pearson
:

La Belgique en

(Richard).

Biornstahl, Fezron ; 29 Auteurs du XI\^ siècle , savoir : lahn , Ackerman , Carvenler, Barbie du Bocage, Duroisin, Tuvache, Montagne, Baillq, Jacques, M'istre (le corate de), Devoti, Mimck, Kalien, Dnclot. Liebernvmn, Ferrone, Muzzarelli, Glaire, Ro'icninidler, Drach Gerdil , Gousset , Lyoïmel , Genoude
.

Bo'ier, Mastrojini, Guénée,
l'arnii

La Luzerne, Kenrick.
sont

L'Espagne en compte 15, savoir Mariana, Ponce de Léon, Acosta, Melcliior Canus, Thomas de Jésus, Sancliez (Gaspard), Malvenda, Gon alez. Saurez, Maldonal, Finéda, Kimclii, Aben-Ezra, De Lugo, Sanchez (Thomas). La Hollande nous en a fourni 11, savoir Les deux frères de Walembourg, Eslius, Grolius, Jansénius (évêipje d'Ypres), Bool, Louis de Dieu. Delrio, Erasme, Harœus,
:
:

ces auteurs,
;

13

encore vivants, savoir:
Juifs

Jean a Go'cum.

Drach, rabbin couvert!
;

les

deux

Munck

el

Kahen,

cillais d'inslilutiou Israélite; Rosenmulltr, orientaliste proviGiire général de Lieberm un testant d'Al etnagne Strasbourg ;Perro,'ie, jésuite ilalieu; Glaire, protesseurde Sorboune", GoNSSC/, archevêque de Reims; Lj/OJine/,clianoine et urofesseur à la faculté de Tiiéologie de Lyon; Genoude,
,

Le Portugal en présente 3, savoir: Sa (Emmanuel), Forevo, Soarez. L'Irlande en a 2, s noir: Fiooke et Kenrick.
La Savoie, 2, savoir Gerdil el Duclot. La Ravière, 2, savoir Osiander el Vogler. La Grèce, 2, savoir Allalius et Eustratlie,
:
:

:

r.7

INDEX ANALYTICUS UMVF.RSALFS.
L'Afrifiiie, 2, savoir
1-..I
:

S8

Tcrlutlkn

el

Jérôme

(S.)

1

Iciàilaiit

:

Boua;
:

Prusse

1

:

Ji'ullius.
1
:

1 1

liarnaltile
ol)lat
:

La l'ologiie, Piasccwicfit. La Sa\p, 1 Glassius. W('st|.|ialip, La Buxlorf.
:

Gentil; Giggée ;
:
:

1

:

L(!

Tvrol,
Siièl.'.

1
I

:

Manhart.
:

La

Biornslalil.

L'illuvire et sav:iiiio société des jésuites

compte 43 de

ses iiu'iiibres painii nos
Mtirccil,

sont ; Boufrère, MaBécni, Acoslu. Weitli, Cornéluis a Lariiinit, jriiie, Lessius, Guutier, Zaccarm , Pmccniclii. Sanclicz (Gdsi>ar(l). Tiriiius, Utzerus, Kilber, Penone, Viia, Péaiiti'urs, ciliin,

1 uiissionnairc du Sainl-Rédempleur Liguori (S.). La Sorboune nous a donné 20 auteurs, qui >,oiil DuvoiMontagne, Hooke, Legiamt, R.egnier, Uolden Uabert, Besoigii.', Drouin, Arnaiild, Gagnée, Tomulg, de SainteReuvc. Uidlier, delà Clunnbre, Du Pin, Viluise, D'AsIeld, Continu de ta MoleU'', Glaire. Au nombre de ces auteurs se trouvent

sin.

:

Sfinnus, Meiicc!:ius,

Crder,

Rertliier,

Betlannin,

citli/fet,

Manltarl, coiiz-alfz, Eslii.r, Suarez, VocjLr.

Mal-

donal, Piiieda, Beiicli, Biner, AiUoiue, G 'nfcl. Sa (l£mniniHii-li, Ueliio. Merliii, Ve Lngo, SuHc/je^ (Thutnas), Muzzaïctli, Diiiouari, Paulmier.

de Jésus, l'ordre de S. Dominique nous a fonri'i le plus d'aulf-urs; ils sont a» nomliro de 1^, sav.: Le Qitien, M elchior Cnnm, Kdseeclù, Alexandre .(y<:c\), Pmi:zù, Mfdivnda, .Mmjol, Cujélau, Foreiro, Uiou'vi, Vula so' iété

Après

jardin, Fdbiicy.

souverain ponijle, savoir Benoit XI F ; 3 Pères de l'Hylise, savoir: Teilullien, Jérôme (S.), Vincent de Léiins (S.); 7 cardinaux, savoir Bellarmin, Gerdil, Cajétan, Borroniée (S. Charles). De Lugo. Bona, La Lnzene. "2.0 évè'iues catholiques, savoir Huct, Dwoisin, Meldiior Ccntis, Deioli, Bossuel, Lefianc de Ponipigiuin, Agcllius, Bellarmin, Gerdil, Liguori (S.i, Goiis>et, les 2 Jaihénins, Cajétan, Baijne, C tarins, La Luzerne, Slierlock, Borromée (.S. Charles), Uultier, Kenrick, Camus, Petit-Didier, Assemanni, Languet. 5 acadéni'ciens français, savoir Bossuet, Utiet Renau1
: : :

:

,

L'ordre e S. Benoît <-n compte 6, savoir: Cidmet, Petii- Didier, Génébrurd, Chi ius, Chardon, Mu'illvn. LVirdre des Pères de TOi aloire nous en oITre 7, savoir:
<

dot.

Carrières,
vtassiii,
\.<

}radrims, Houbigant, Senuidl, Duijiid,

Tlio-

Sulpice nous en a donné G, savoir: Monlngne, Legrand, Régnier, Lufosse, Bellenger, B' yer. L'ordre de S. François nous récente le uiênie nombre d'auteurs, savoir: Frassen, Cuiboneano, Clirismann, De Lgrc, Rei/fnsliiel, De lu Haye. Nous comptons encore ^aruli nos auteurs 2 capucins, sav.: Péquigmj et Thomas de Charmes ; 2 Aiigustirs, savoir Ponce de Léon et n'oiders; 2 prêtres de la mission, savoir Vcron el Collel; 1 carme déchaussé Thomas de JéiUS ;
^
|

nu Hatnel. ni/' d<> S.

:

:

:

ô mernlires de l'Institut, savoir Guénée, Barbie du Bocage el Mubillon. l pair de France, La L- zerne. Parmi nos ailleurs, 51 apparliciment à la religion prétendue réformée s:ivoir Wallon Carpenter, LeibnVz , Jnniu^, Drisi s, Bocliml, Groiim ; Osiander , Rosemnidler, Castiitio , Piscnio , Rivet M un ter. Géjer, Culov Cdpfjel (Louis), Amiiorth, homas et Chnsloi he Curtwigh Jacqiielol , Boot Louis de Dieu , Durand , Fuller, Galaker, Glcsdus, Mède , Lightfoot, Badvet, Pearson (Richard) et Calvm, Nous y trouvons aussi o juifs , savoir Munck el Kuhen , les trois rabi)ins Aben-Ezra, Kimchi, Jarchi (Salomou) et Drach, rabbin converti.
: ,
: ,

,

,

'J

,

,

:

1

Ihéatin

:

Ciiarini

;

INDEX
ANALYTICLS UNIYERSALIS.
— Licet prœgnanti
qui habentjurisdictionem episcopalem, Quam jk)erga suhditos dispensare possunt, XXV, 387. XII, 774 - 612. tesialem legislalivain habeant, AbAbbatissje. Monnsterio |.rceliciuutur, VII, 1287. batissarumeli^ciioni inleressr' et prœesso potesl eiiiscojjus, 1288 Ahbulissae ac monialium praelalse, licet cireant jurisJiciioue spiriiuali, possunt vota specialia sine illarum XIV, 272 - 216. assensu emissa irrilare, Abgaris, rex Edess.e in Svria. Ejus epistola ad Jesnni, VIII, 1402— Ad Abgaruni epistola Jesu UOô. Islac duai 1403. epistolae videutur apocryplue et supi ositilis, Abigeatcs est furti species, que pecus abstrahitur e pas- G7o, XV. 991. vel annenlo alieno, cuis XIV, 8oo Ablctioslm plura gênera apud veleres cbristianos, XXVI, 243. 265, Ablulio pedum, Abortcs est prœmatnrn foetus jara concept! ejectio, sive sit auimalus, sive non, XVIII, 987. Directe el indirecte procurari polest, 988. Numquam licet directe procurare aboriuni fœius sive auimati , sive inanimaii , sub pccralo mortali gravissimo, 988. Quidam doclores sentire videntur, licituin esse dare pharmacum ad faciendum aborium , si fœtus noudum sil auiuialus, quando id iiecessarium putatur ad curaiiouem matris |iericlitanljs; secus vero si sil animatus, XV,6I5. Sententia contraria videlur oœnmo vera,\V, 614; XI, 82.— IHicita est procuralio abortus. quanivis ilia rr se non inleudalur, sed sola matris salus, 84. Non licet gravidae graviter periclitanti, etiam indirecie, abigere lœlum auimatum jier otionem quae directe lendai ad prîegnantis saniiaiem et vitam, si spcs sil, fore ut fœtus baplizetur, Uioriente matre. Si spes non sil, pecialura non videlur sibi cousulens per medicinam et iniiocemis mortem permitiens, non intendens, XVIIÏ , 988.

sumere medicinam quse tendat direct©

A BEATES. Quand

et proxinie ad ejus sanitateni aliter non curabilem, quamtumvis limealnr indirecla sequela abortus fœtus inanimaii 989, 1300; XXV, Ô88; XV, 6Io. Si proies jam sit anlmata , non est licilum jiriebere matri medicamintum directe ctimlivum, cum notabili periculo prolis, si cerlum est vel valde probabile iTolem sine illo vivam edendam , 613. Mulier gravidaexcessive sallaussibi non persuadet se per sallum nocituram proli , paucos osl dies paril prolem mortuam. coram Deo est culpabilis de morte prolis su». Qui ex subito irae motu uxorem prspgnantem pede pc^rcu-

i

.

— Quid

lit, (jUcE

exinde aborium
slaluerit Sixtus
rei

!acit,

V

in e: s qui
,

coram Deo reus est, XI, 79. aborium pn-curant

aut sterilitalis poliones propiiianl
criiiiinis

|

|

aut aliqno modo tanli '0. Cousliiulioneni Qui procurant Si.ïii Gregorius XIV temperavit 990. aborium aut ad eumdem cooperaiiiur, excumu.Uiiicaiioncni irregularitatem el alias prenas in bulla Sixti V exQm' incurrant pressas incurrunt, 989 el seq., XI , 86. casum reservatuni , el quandonai:i incurraul , XVlfl, 991 ; 129i>. Consulensabortnm, nondum animalo fœtu incurrit reservatiinem, si ai)orius procuretur fœtu jain animalo, 1298. Ad reservaiionem non sufficil irocuraiio abortus vulnntaria indirecte el in causa remota, per acciReservaiionem lamen dens coujuncta cum effeclu, 1299. incurrilqui procurai aborium ad conservandam pragnauiis famam aut vitam, el (lui gravi el dfliberatS injuria raiNnuqnani licilum gnantem circa uterum perculil, 1299. est procurare aborium, ut occulletur peccatum :;!airis,ne XXV, ô8S. infamelur, An mandans vel cousulens incurral casum, mandaio vci ;;egaliva est verior. XVIll. 1300. consilio inefficaci. Oi>inio Quid si sit dubiuin de iufluxu moi ali mandaniis aut oumiMandans vel consulens reservalione tenelentis, 1302. tur, etsi, secbiso ejus inûuxu. non dei'uisset alius mandans Quid si mandalum aul consilium auL cousulens, 1503.
sunl
,

XVIII, 989, 9
,

V

— — —

,

,

i

(

B9

Ans
rn-liis

AHS
animalio, riUi,
,'.)'•')

iO

tni^fi'lur? no:^.— Oui'l slsil diibia est 3(('; __yii.in(l'iiinm liiliis :iiiiiii:iMir, iiirtTlii.ii
g,.,,'

et

__ ciica

iciii|Mis

i|iii> iiiiiiii.iiiir

liiliis,

rdmimiiiior est

n)nrc|ilii, l'i-Aiislt-ti-lib M'iilfiilia, iii.irc-. .ii,im:iri ilic 10 :• |icrriiiii v.Tii tlh- «0. \l,s:;. -(ti'liiiaiiiiscl(|iiilil)i'l
liiiii.i-.

«lc|iui.iliis iMtlesl

K^S;

W

III,

'.l'.ll,

ilis.ilvfic a (li'luli) cl (•«•usina aliDiliis, \l, lôOi). -Oiiis(i-iisraliir|iicsl)yli'rs|ic(;i.ilih T
-

absolvi, qui iu occasioiie proxiina siraseiili sponli- nernianel , nec qui ab occasiom; iiiul el abicnl. recedere non viill, cliamsi liaiic iiiqiiiral sub prarIcxlii buiii .siintiialis sive sui, sivc; proxinii, 801 el M!(|.~ .Si occasio gr.iviln- pcrciurli proxiiiia sil pra-scns, in-c pliy. sii'c aul iiiiiialiicr ilnuilli pos>il, piniilnis imn absoKalur
iiioraliler
I

loquend'

,

douce,
lani

eaiii (|iiibuseni,iquc
,

tii'îiulaïus, '.Cil.

- l'ai iilias .Él)s..iv«'iiili a

casiliKS
ail

t;l

fi-iisii-

Icceril

H!((5.

poicnl
iiuiii

iiiodis, c proxiiiia rciiio,

l'd'iiitcns

igiioliis

ciiui

grave

<|uid

ris,

cm

150t;.

l'di

solila

m

|iil)ila'is,

fxlcnililiir

'l'fiior pia-sciilis casiis, «iiio cxidiiiiiliir

did'fcsiliii.s iiomi.ialis.

C.troilaria, ViTsilalcm, !l'.)li. cuia il) cnI ca-.iis rcscrvilus

5t'Ji).

— Hcllcxioiics — cl
l)'J7

ahoiUini, iii iiovrm
ili-

coiililcliir, iiilcrrogari
l.il,

dcbel

lilud v.\

li.ibiUi eoniniil-

et iiitcni)-:itus respoiiilcrc Icnclnr,

H'.)H.
li

— UcgulariconsiKtliidi-

iii

Iniiiiis

leralisolvi non dchcl, qui inurlaliliT pccc.iii
s.-q.

.socj.

Altortiis m.i-

nciii liibcl, doiii'i' idiinca eiiitMidalionis iiidicia piicslilcrii

XMI,
ahialio, -MI, l"ii,
t|inlnis caiisis

7S(».

AiiH ic.vTio

li';!is

20),

1

l-2t.-112.').

— U"anil<i fl fx

fsl loliiis

li'Ki^^

:2:]:i.-

Ll qiiis nie ahsolvi 89;) et 1251 ; 1256 cl se(|. possil, suflicil proposiliiin gciiiTali; diMiiccps non peccaiidj,
,

j.dssji.

Ii;\

ahi'tV'iri

l.oU"Cl

nil-lli.").— llmiiaiu li'\ iiiUT.Iiim al)niK:"i Ll l.'X liiifl'valilc cljuMo, U'ii, Uiti.-linii.

^'x JJ'Sia ac li.iU' al)n.;,'fUir, ii(-ces.-,aiium esl U'it» - 1I2(). iiiiii; haiiii n alinigan causa, nioiitiT r.d

liiaiia jiislc

il cri'dciidiis csl <pii corarii Dco |.rolcslaliir se illiid li.iberc. Al lali opus est ciii (•iMilcssaniis prudciitci- ininii (lossil. (^erli; non cum oiiiiiciu lue cl iiiim: absulvcre (lOlesl, (:>< palet (|iil, licel (plein liii; et iiuiu: Dciis aiisolvii, ,,i

m

gravi

ci'iiiilniiiii

dolore saueiiis

sil

,

iiuila

v(>l

,

Abii>Kali()

lcj,'is

liiimaii;n

a suiirciin)

|.riiic,i|ic
.

lai'.a

siuc

causa ich'ili.iia valiila c^l, licel iiijiisl li.il gms mssil Ic-.'iu ab!0-aro.— l'rina rt-iila
illaiii

11. -0-11
:

2'.».

a;quiv<)ia liiijus doloris s|)eciiiiiiia exIi bel, !)07. lloinitii ex giislu o.l jir ipeiisioiic in iileiii scidiis rclapso absolutio
ilic

alini-.uv

i.:.l.sl.

— Sormula

coLniiior 1,-is
sU|i«;noi' lalo-

et

liiini'

commuiiiicr m-gari dchel

,

!)I7.

adnioduin — —
lii ipii

lu
,

r('t,'ula:

pi'ccaïuiii sine alIVeiu et occa.--iiuii quasi

iiuleiis

ccdciido

rioris li«-cui aluD^aro poU-sl, 1151- 1130. polosl abm-an; Ifgctn sui.ciion.., 115-2-

FiifTior
si'i}. -

iioii

icia|)siis l'st, (piaiidoiiuc iinpeudi imlcsl .ibsoliilio, 1)17.

priimiin. Ihid.

gtiilMis

Li'al,

modis liai abrogaiio U'^is, et «iiios ollrcLiis lial.i'X iiitcrior iiilcnJ'im abrog.il [)r;o1115- 115'.).
l'iiaiiisi niillaiii

— Si'cuiuluin —

l

loi.— Duhimn
ll.u.

ilubiiiiu,

li>7 <l

ccilcîiiciii,

abrogaiio ryslrmgemla csl «iiioad tirri |.f)ssil Lex imslenor iiou liabeiis ri'giilariler lo.iiie.Klo. ftùi. rovocal il ani, iiisi clausiilair^ abioganiem i)rio'-em, non Ad abroyaqnaiido illi directe opi.oiiilur, 1448 - 1142. scquilur, proinultm.ieiii (iu;i; ex obligalioiie c.mlraria l'ura rovocalio loyis galio iiecessaria osl, Uo'J - lUo.
1140.
ILi'c

i^us iniîiiliorn'm

t'aciai,

Uii-

pcr se el rsseiUialiter non renniril proinulgalionciii, 14.jo - 1145. Ul abro-alio legis elinn pura delnlo modo liai publiée proiioneuda esl, prudenli arbiirio lej^islaloiis,

1454-1146.
supercsl

— De effeclibus

abrogalioiiis uilid diceiidnni

per se solum consislil in ablalione legis. Confuudi non débet Icgis al)rogalio, aul cess.Mio, /Wf/. XI ,1.504. cum oius execplione , aul reslnclione, b.)6. Absestis cuius negoUa gerunlur obligaliones, XVI, judicialis (pio sacerdos Absolutio sacramenlalis est aclus icramenli pœnilenliye lorma couseuteiiiiani pronunlial. S peccaia, XXII, i 10. sisiil iu verbis quibus diniilluulur An dei.recaliva esse riebeai, an indicaliva seu absoluta, Ob sacrani Tridenlini aui tonlaieui, dicen711 el seq De lornia duui est formani esse absolulani,72D; XX.63'J.— l'onna absolulion.s absolulionis. XXII, 729, 750; 1164. Ego remilto signilicalionf-m in sensu liUerall liane habel vero m sensu sacraineiili tibi offemam divinuin : liane renmsivampecculi, Coufero tibi qraliam quantum de se est, aril 2° amissa 7-27 .Vbsolutio 1° graiiam significanteiii pœiiam el seinper ah'iuid -5° aelernam liierlin resliluil seq.- Absolutemnoralis i-œnse dimillit, 729; XX. 661 el Si complex comlio al)S(!nli dala non valel, XXII, 555. plicem i.i peccalo lurpi absolveret, abs"'"^'"-^^,'^^' ^Î'I, '^; XXV, 1067 el ïliomas. Sed nunc Lie casus est reservaius,

iiani

:

:

_

i

;

;

,

-

*^Al)solulio débet esse verbalis, XXII, aluiuando_laloquend ) absolute coiifereiida est ahsolulio /cl, iô2. mcu ii.iia esl absolutio condilionata, 52.3, 524, excom«luam ab Non licel quenipiam prius a peccatis,
:

7.50.-Regulariier

boni proj.o.si.ti (JerecLuni n.i^anda csl absiiiiilio, I" lis cum riîsluiieri! possiiiil vel Oiiiinijus (pu aliéna retiiienl ill.iliiu in lama, honore aliisve bonis proximo iiijuriaiu pro viiibiis non r<;|iaraui , iilque ipiainvis spondeani , se salisl'acluros, si jaiii se.iiel vel a coufessario , vel a consciimlia admoniti , id omiserint ; 2" el lis ipii (piain corde gitruiit graveiu cnni proximo ininiiciiam depoiiere noluiil, elipie, quaiilum {)enes se esl rec.onciliari ; quive euni alloipii , salularc, cum eo diristiane versari recusa.it, (piaudo liinc vel se(|uitiir scaudaluni , vel niajus inimici odium, ei sjies adulgel eiim aliipio benevolenliai signo placaiidi; 5" el ei qui prior Iratrem graviter laesit, nec lanien euiii prior invisere, el ei salisiacere vult; 4° ei quocjue qui publicum dedil scandaliiin , nec hacleims publiée eniendaïus apparuil ; 5" el ei qui peccandi occasionem prjebel , seu picluris lasciviam exlialanlibus, seu veiidilione libroriini iinjuctaiein, li^resi.n vel ohsciEnitatein s, iraulium, seii oiiscœna vultus co.iiposiliono, nnditale pecloris, etc.; 6° ei t]iii illiciia conimercia vel artes proliibitas exercel , <pii v.'tiias inerces, aul liciias quidem, sed Iraudalo vecligali inlroducil, donee desicril; item comœdi, comœdiariiin aiiclores, larvaruni [iio bacciianalibus arlilices , etc.; 7° el ei qui ofliciuin licitum velsanclum exercel, sed gravi cum negligeniia, ut adolescens qui olio vel iiugis [leue lotus incuiiibil , vix studio ; inagislralus, aliique o.iinos,(pji (pi;e sui sunl oflticii dcsidiose addiscnnt el (Jesidiosius cxscquuuliir; 8" liligaulihus, (pii, cum |jossent, niillam pacis viaiii sequi voluut, pariem adversam dicieiiis fatigant; eaindem , cum fieri potesl sine periculo, ad amiciliam invlsere récusant ; 9° et ei qui ninio veslinm, suppelleclilium, da|.umve ap paratu, débita contraint , quibus deinceps solvendis jiar esse non valel; 10° beneticiariis , qui vel nullatenus vel nialerialiler l;iniuin résident , atii ecclesiasiicos redilus profane dissipant; clericis qui clericalein liabiium non gerunl, elc. ; 11° conlessariis omnibus qui praediclos omnes vel lioruin qucmpiam sacrilège absolvunl ; 12" el iis qui minus tulae siinulque minus probabili pœnilentium suorum Ebriosi opinion! assentiunt , 918 el seq., 1158 ei seq. non sunt abso'.vendi , nisi cum mala ebrielalis coiisueluVide Confessarius qua dine viriliter |)ugneut, XI, 1096.
,

Un

municatione absolvere 735. nova oi.us esl confessione, 753.
,

-

Ad

iiovam absoluUonem
i.lunl.us

Index.
Fotesl et débet absolvi moribundus qui vel quœdam tanlum peccala, vel nulla in spccie valens conlileri, aut in génère solum déclarât se peccasse, aut solum présente vel absente mini.slro, quaidam prœbet pieniienliai signa in ordine ad absolutionem, XXII, olO. —Débet eliam absolvi moribundus qui chrislianam professus esl religionem, elsi
nulla aille vel posl sacerdolis advenlum exliibuerit signa coutrilionis. Ita coiilra graves mullos multi graves, 314. Non videtur redarguendus qui moribundum in catholica regione iuventum conditionale absolvil, elsi nulla per se vel per lestes dederit pœnitenliae signa, modo nec imi œ-

Ab uno

dan

sive episcoinis sit, potesl absolutio, 734. -Soins sacerdns, 73i-7i6.- Non sutbcit sacersive non, absoU'ere polesl, absolvat, sed necessano redoli poleslas ordinis, ul valide Junsdictio seq. quirilur i.otestas jurisliclionis , 747 el loci m quo diœcesis poeuitentem ab episcopo

-

iu alleriiis

conc.;.li dobcl; coufuelur et a proprio pœnitenlis episopo Saceidos in una diœcesi apalt;mi(,M noa seniper, 763. censelur, 76*. probaiu^, inn eo i, so iacœlerisapprobalus —Ad ir.ciiain approbaiioiiem non suflicil inieri relaliva epi-

-

scoiii iniei.tio

,

763

-

non

licet sine gravi causa, 766.

Jurisdiclione lantum prol^abili uti pœua; subjaceal qui

-Cm

7^2. confessioiies audit non approbalus, abso ui,o '''«"da ,1,^^,,,,:^ Quibus conredenda sit. neganda vel «^f vel differenda absolutio is qui Neganda est Xxii 8S-' ^eique el Lcces.œ^ pruciV"a"fidei cUrisliaiiie 'nyste'•'^ q""'-"" patianlur ignorari ab

nitensappareal, necinflagranlidelicio luerildeprehensus, 522. Nec orienlis, nec occidenlis majores Ecclesiae lapsis gravioribusqui pœniteatia funcli esseni, vel fuugi cœj.isSeverior seiit, absolutionem in exilu denegarunl, 52o

lamen quibusdam in

locis viguit disciplina,

528

el seq.

i,ra;c;pl3 igii'^ranl. aut Ouid si iioenitens cura,,, grrûm, 885.

r.idis mT ii.'cessaria

8S6.— c'th'inai s^um
nossii ?

cedere

i.arali sinl,

etiam necessiiaie uiedu discere noa qui uecessana ad lis neganda est absolulio n-fessiouein iguoranl, nisi aut olficio vel iu.ligenlscieniiain quain pri-num
,

-

adeo

'.'f sil

hebes e

autqua

coniparare et inlerim

olticio abslinere, 887.

— i>ou pol^sl^

Nulla cerla raliom; probalur negatam olim generaliler fuisse absolutionem pœnilenlibus qui eam laniura in exlremo morbo sincer-î petiissent. Sicubi vero yigiiilh;ec disciplina, Ce nec diu adiiioduin, nec ubique, 338-546, X.X, 675. 747 qu'il faut observer \i l'égard des malades. De tempore absolulionis publiée vel solemniter poeniteaUbus, coacessae, XXII, 698.— De absolulioue venialiunu

4!

ABS
facilius

ACC

'A

MuUo

impendenda

est absolulio ia vcnialiSfrequen-

Ur

Froqiieiilcr relabenlibiis nuam in morlalia. 1248. eadcm specie veiiialia, uJqnp delihcrale, relabeuliluis nierilo consuliUir, ul dtim lubc coiitileri volunl, rénovent doloreni de aliquo peccaio moilali anle coiifesso, vel veiiiali jam emendato, illudtpie siniul cuni alijs rursus subjicianl Eci-lesiâ; clavibus, ne foi le ob deteciuni sullicieniis doloris circa veiiialia prajsenlia sacrainenlum intrnctuose

m

Solviinlur objecliones, 12f)8 et .scq.-ÎOâl. Priccrptum abstinendia carniiius, o\is et ladiciuiis, secundum se obligaisub mortali, 1506-1028. Admittit levitatem matcriie

Sacerdos videlur posse ex muUis vesiiscipialur, 1250. iiialibus jieccalis audilis, a dnobus deieriiiinalis absolverc?,

1307-1028. Qui comedit cjirnes, loties p(!ecal quoties iû die jejnnii comedit. Qui die jejnnii non liabft alium cibuni nisi carnes, polest cas comcdere, 1507-1029. Dispt-nsatns in absimentia a carnibns, hoc ipso non est dispeusalus in abslinenlia a pluribus refectionilius, et e contra, ibid. In locis in quibus lempore (piadragesima; prohiî)»ntup

non ab

De
SIRA.

XXIil, l5o. confessione diclis, absoluiioae a ceusuris, XVII, 78-103. Vid. Cenaliis in

Formula absolulionis et dispensalionis cum simoniacis, XIX, 371 et svq.
Absolulio in fore conscieulise fit extra coiifessionem ; secus dicendum de poteslate absolvendi in foro pœniteniiie,

XXV, 589. De rabsolnlion ou réconciliaiidn du l'écheur. De la manière dont on a donné l'absolution de])uis le commencement de rEj-'lise, tant eu Occident qu'en Orient.
Jusqu'au treizième siècle, cela s'est fiit l'ar l'imposition des mains. La forme était déprécatoire, XX, 659.— ChangeLes Grecs et les Orienmenl arrivé sur ce point, 641. La formule de taux ont gardé l'ancieniie pratique 643. de l'exconiniunication était autrefois déprécal'absolution La réconciliation des péniieuts publics se toirc. 644. faisait pendant la messe publique en présence du peuple, La réconciliation seVariété sur ce sujet, 647. 643. crète se faisait ordinairement a[)rès la messe privée, 6î8. pénitents n<' se fdisaii pas partout le La réconciliation des même jour- L'Eglise dt- Rome avait choisi pour cela le

,

pisces, ibid.— Prohibitio pcrmiscendi carnes pi.scibus in eademcomestione, ol.ligatsub gravi; obligat eliam diebus dominicis. Puriiii>sio carnes manducand» non extendilur ad veSiHMtiiiam refecliunculam, 1509 ia ( nota)- 1030.— Cui plus permitlitur in hac materia, per mittilnr et minus, i<;irf.— Quibns cibis uti debeat qui tenetur jejiinare sive ex volo, sive ex œnilenlia in;un.ta, sive jubiUei lucrandi causa, ibid. Pueris nondum adeptis usum rationis et amuntilms licet ministrare carnes diebus jejnnii, 1510-1051.— Religiosi excmpii, extra conveulum, non possunl comedere carnes et ova nisi prius olitenta licenlia sui praîlati regularis, quando episcopus pro sua

comedere

ova et laclicinia, suiit eiiam n hibita dicbus dominicis Est communior senlentia, 1508-1029.— Cui licet ex dispensalione comed^-re carnes aut ova, ille [poKst Gliam
|

cum

|

diecopsi dispensavit, ibid.—2\on licet sine jusia et rationabili causa, violaturis jejunium ministrare cibos vetilos aut cœnam; sedlicilum est cum adest rationabilis causa, 1510 et seq.-1051.— Qnaidam sunt volucres da quibus inter

d'autres églises la réconciliation se faisait le vendredi-saint ou le s.imedi-saint, 650, XXII, 698. Ceux qui n'élnient point en pénitence publique étaient réconciliés en tout temps, XX, 632. On n'a.lmetlait à l'absolution, au jour désigné, que ceux qui s'étaient Des cérémonies bien acquittés de leur pénitence, 6-32. que l'on observait dans la réconciliation publique du jeudisaint il en reste encore des vestiges, 6o3. De la réconciliation secrète chez les Grecs et chez les La réconciliation se faisait d'ordinaire par Latins, 636. l'évêque. En Afrique, du temps de S. Cyprien, le clergé im()Osait les mains conjointement avec" l'évêque, 6o9. Dans la suite, les prêtres ont réconcilié publiquement les pécheurs, même hors le cas de nécessité, 660. De la yertu et des effets de l'absolution. Différentes opinions des docteurs. Leur embarras pour concilier les effets de l'absolution avec les dispositions requises pour la recejeudi-saint, 649.

— Dans

:

eruditos conlrovertiiur, an intaclo abstinentiœ praecepto comedi possint, XXII, 854. iis quibus concessum est vesci carniuus, in diebus absUnentiœ et jejnnii, 854-833. Feria sexta et sabbaio cujuslibet hcbdomadîe, et tribus diebus Rogationum, est obiigatio sub mortali abstinendi a carnibns, XIV, 1-68-998.- In Galiia iu Beli^io et pluribus aliis pro\inciis licite oomeduntur carnes sabbaiis inter Nalivitaieiu Christi et Purificaiionem B. M. Virginis, eliam ipsa die Purific.itionis, si sabbato evenerit, ut declaravit coîicil. Carnotense auno 1326, îY;(d.— Si feslum Nativitatis Christi in feria sexta incideril, ea die carnes comedere licet, ex rescripto speciali Honorii III, et secundum cousueludinem Ecclesiae generalis, ibid. Absiinentiam a sanguine lex praecii iebat, quia sanguis animalium erat typus sanguinis Christi, III, 561.— Cur

—De

voir,

De la réconciliation des hérétiques, 664. Douceur de l'Eglise k leur égard, 666. Rigueur dont elle usait quelquefois, 667, 668. Celte réconciliation se faisait surtout en trois manières : par l'onction du saint chrême, par l'imet par l'abjuration de rtositioa des mains. 669 et seq.

661.

absliuenduinasuffocalo, IV, 337. Ablscs sanciœ Encharisliae, aut sanclornm reliquiàrumi aut sacrre Scripiurœad exercitium artium magicarum, est gravissimnm sacrilegium et casus reservatus, XVIII 1003 et seq. Corollaria, 1006, XXII, 825. Abyssinoroi natio, V, 548. Errores qui Alnssinis tribuunlur, 330 et seq. Éorum errores brevius' expositi,

Exception en faveur des hérétiques dans le clergé, 673. De l'absolution donnée aux pénitents malades. Elle était refusée à ceux qui ne l'avaient pas demandée avant de tomber malades, 463, 307 673. Du temps de S. Cyprien,
l'erreur, 672.

ordonnés que

l'on recevait

,

l'absoluiion qu'ils recevaient mettait fin à leur pénitence, 673. On les relégua ensuite dans la classe desconsisiants, et enfiu dans la pénitence oii la maladie les avait .surpris, 677. L'absolution se donnait autrefois à ceux mêmes Sue la maladie avait privés de l'usage des sens, ou qui talent tombés en démence. Conditions que l'on exigeait,

— —

680, XXII, 310, ut supra. Plusieurs scolasliques ont des opinions iroj) dures sur Autrefois on ne communiquait pas ce sujet, X.X, 685. avec les pénitents morts sans avoir reçu l'absoluiion, surtout dans l'Eglise romaine. On a ensuite mitigé cette rigueur, 683. Delà condamnation et de l'absolution des morts, 688.— De quelques al)solutions extraordinaires, 690.

534. De methodô lingna, et de aliis pro Abyssinis ab Ecclesia catholica permilli possit rituscircumcisionis, non tam religiouis quam honoris graiia introductus'r Aon polest, 360; '03. De erroribus .\byssinorum hac nostra aîlale grassantibus, 563 et seq.— Frairis Theclœ Mariœ, presbvteri Abyssini, declaratio anno 1594 Romae fada, "363. Acceptio personarum opi onitur justitiae distributivje. Ex génère suo est peccatnm morlale, maxime quando rudicaïur in obligatione officii, XII, 1338-1073.— Acceptio personarum est vitium contra justitiam, quo nempe quis re sibi débita privatur. X, 1079-830.— Acceptio personarum non reperilur in facilius dispensante in niatrimcnii imjiedimeniis cum divitibus et potentibus, XXV, 389. AccEs^IO^•IS nomine intelligitnr jiisquo dominus ahcujus rei eaacqnirit qu.Ta resuaproduc.untur, vel ipsinecessaiio uniuntur. Unde duplex jus accessiouis, aliud infructns rei aliud in res rei unitas, XV, 860. Omucs fructns Domino rei acquirnntnr jure accessionis, cum onere solvendi impeusas quae ad eos obtinendos ab alio faclae sunt, 860.— Régula generalis accessionis quando res unius conjuuvariis
illos

603.— De

Abyssinorum

juvandi, 533.

— De .Eihiopica
557.— An

rilibus,

unione Abyssinorum,

:

Praescribitur modus a confe.ssario observandns circa dilationem absolulionis, quolies ea opus fuerit, .\XII, 1233. Abstwemu. Juxta vim nominis, est subslractio ciliorum. Ut virtus specialis, abslinenlia est substractio cibi sccundum diclamen reclae raiionis ad spirilualem animi «ililitatem, XI, 1239. Varii gradus absliuenliœ, 1240. Est pars siibjectiva temperantiar, 1239. Circa abslinentiam dwx haereses contrariée versantur prima, quœ qnosdam cilios naturasua immundos et illicilos repnlat, XIV, 1295-1019. Altéra haeresis coniendit nullum cibnni unquam posse aut debere interdici, 1296-1020. Ecclesia jure i>otest interdicere jejunaniibus esnm c.iruinm, ibid. -^^bstinentia a carnihus pars ecclesiasiici jejnnii semper fuit, ibid. Convenienler ab Ecclesia interdicitur jejunanUbus esus carnium, ovorum et lacticiniorum, 1297-1021.

gilur rei allerius, totum compositum ex utroque est iilins cnjns esl principale in composito. Intellige lamen seniel proseni|)er, cum obligatione rcdden^li domino aestimatioprincipalis, etiamsi bona fide fuerit usnriatum, 860 et seq. AccEssoBiCM sequitur principale, est principium générale cujus ope fere onmes solvuntur difficullates, XV, 860. _AcciDE>-TiA sine suljjecto in Eucharislia manent, XXlII,

nem minus

:

371. 372.


Manent omnia accidentia realia panis et viui, Omnia accidentia panis et vini manent aeque per

medialo et imniediato, 572 et seqq. Ha?c accidentia in statu separationis, ut connaturaliler sint per se, e>igunl modnm posiiivum, non snbstanlialem, sed accidenlaleiii et sibi proportionacnm. Usée senlenlia
se, et sine subjecto

probabilis est, 577.

Accidentia in Eucharistia liabent virtutem naluralem ad effeclus aceidenlales producendos,

XHEOL. XXVIII.

{D^eux.)

INDKX ANAI-YTICUS i;MVKIlS\r.lS
V. u. cillor IgUitli K*'J
:iil

4(
iiil<

«nU'I'aiii'iiilimi, ."7S.
11:1111

— Aiiulculi:!
m'iurclur
iii>l:iiili

iioii soliiiii

9^il.

Aot'dt.'i

la.stidiutn esl

nu

boni,

.scit trlMtilia

de

|i:iliiiiiliii',

(liviiluiiliir, t'ic.

3HU.
«lia
:i

(jui'IikmIo
Kl:iiitia, V.

ex
,

siici iclnis ((iiinci r;iUs

siih-

bunii Hpn iinali, in (pnnluiii csi lioiuiii ilivlmiiii cl liiipi'raliiiii. liiUcrt idi odio ctiuMiiia: ndio cniin Dci avcisi.
(Iciii (liilcnnis,

K

tlivlii"»

m'I

mm
i'

iiic>>

:*

lu illu

Di'ii |iro-

dii'iliir iinli'ii.i
(iili

|.riiii;»

(ju

siilpjnitiii' (,'i'iici;ilH)iu »iib<tl;iri-

IM
I

ciMMinunis cl viiissiiiia
(If

st!iili!iili;i.^"t2.
ill.nii

Koriiiii

siitisUimi:tlis (|u.iviilrliir
lii'iii
,-„S:\.

novo
juin

iiili'iHliic.iiur iii

iiial<Tiuiu

iiiilin

I

;ili

:ii{<!iil<'

iIimIii, luiii

:iil

iHitis pruitiiclio-

Dco esl, iiividia de eoliounin divniiiiii rpial nus pinxiiiiu; accdia, qualenti.s qualciius est gciicrc, .\( cilia in n ibis csi vel (isse polcsi, \l, IllH. esl iriHlilia de qualK'iiiiiquc bitiio spiriliiali, .\lll, 117^.Accdia propric siimpla, ul spcci.ib- pcccainm, (;sl 9.")l.

mur

m

m

m

|infsii|i|<(ijiuliir
(',

iiMli'ri:i
(•

luiii :iliis :K'i;iiltMilil)(is,

rliiiii <'S| ilisiiii'i

Clirisliiiii l'ssi- suit

spcrifltus

ciiiii ail ciiiii j4r;i(Uiiii
;i|>l:u

roiiiiplinms iicrvciiimil, ul non sial i'oniii\|Miiis cl viiii, TiSr.. loiiMcialiiiimi cinn allis iclms, v. g, ti Mii'ii» .s|ic(ioriim curn alid viiio non (•«in.M-rralo .sim- spccic, sivo nunu.TO ili(dt'iiliiMi, siv'MlcInliori, iioiidcpcrdilur convcr.v), Nivc Si'cialid cl inusciilia Clirisii, nisi lanla sil vnii adviMiiculis diversilai, ul buUicial ad di slniciidaiu suli^laiiliain viui Tune, saii^nis (;iu•l^^li oiil siib coiisecrali, 5S5 cl sc(|. parle s|iecieruiii conscciaUi. viuMiii aiilcni i^iil sub parle Qiianin Icmi^orc. diirenl rinmcilialc non coiisccraia, Ô:i0
coiilincrc
miIps1.iiiIi;iiii

I

Irislilia vnlunialis de spinliiali bono <li\liio, 1l8()-9.")2. Acciliu usl scpiiiniini vilinm capiiale, llsi 9r>l, \1, 1151. I.x Kcnerc suo csi Iclliab; pcnalum, 1149; .Mil, 1181, llHi-9'.4. l'raci'plo diU'clidnis dislnc adveisalur , Accdi.c scx lilia; snnl, uiaXI, 1 1 19. 1 I7S el se(|.-931 lilia, rancor pusillaiiiinilas, dcspcralio, lorpor, e.vagaliu XIII, 118.'. 951 ; XXII, l.ViO. incnii.s, 1i:;i I.ellialis Rmuil/k niorum circa .'iccdjam et ejus filia

.

;

.

doua plena dcbberalione fasiiilii 'l'rislili.i de sj.irilnali bono, qiKxl in aciibus virtulum singularuni ociurril, non esl accdia pro| rie dicta, sed pcriinciad vilia lUis virlulibuso|ip(>sila
ar.cdiiu

— el aversilur.
reus est
ipii

spirilu.dia

spiicics sairamenlalis in slnniacho anlc (juani coiinmpaiitm- ila ul non possinl jain aniplius conLiiuTO torpus aul sanj^niiicn» (".lirisli. (jux daUir Incise nnnuiiio coirnmiiilnr inscxai^esiina huriu parle, <pi;c siunilur a saccrdole,

inscinitiuadrànlc

Tcniioiis spaliuiu bac icsponsione 300. assit;natuui brcvius iiobis vidi-Uir, An accu)entia ciiKU a loco dcpcndont, debcanl vel posTbcorcplicalo suo Mibicclo, ITiS el seq. binl replicari, lo;^i cominunilcr coiuediinlClnislum Doniiuuni in EiicliaItio. rislia habcre aclus cl sperios (ju as habel lu C(do, AocosATio esl leitius niodus pi ocedeudi in jiidiciis. Acdebel insiaiilia partis scu aclorU, cnsaiioncui pra?cedcre A'Ciisalio juri'li.a isl jus prosequendi XIV, Ilô9-8'J8. iiijudicioad vindiclani pnlilic.un, scu proplcr bonuni comObiiyalio accnsandi criinen quod in mune, 1117 903.
liorie.

— —

An

delriiiienluin rcipublica; vergil, 1U7, Il l'J-*JÛ.>, 90G. accuialioni uridice piueniiuidebealcorreclio tralorna? Accusalio Iriplici Alii negant, alii afliriiunU 11Î9-90G. modo reddilur injusta, calumiiia, i.rsevaricatione el ler^'iJudex conlra aliquem juridice versalione, 1150-907. procedcre non del)Pl ni^i prxcesscrif accusalio lormalis, denuntialio, anl pnblica inl'an\ia, aut evideiilia perpeaul

l'.isliilium spiritualis boni, ipialcniis hibonosuin est aul molcsliiin corpoii, non esl accdia proprie dicla, sed carnaliu:ii viiioniiii cornes esl, el clirisliaii^e tem[)crauii.t et nriorlilicalioiii adversalur, .XI, 1152. .Negligenlia propria; saliitis mcdioruinqne ad eam a Dco, elc, tel haie acediae .\ct;ilix' rei snnl (|ui jngiier non vigilant percUiun est. ne viliorum sentes el mala gramina in conb; suo pnllulenl, el qui orla evcllerc studiis tervenlibus non coiiantur, Accdia; rei sunt, qui in chrisliana sui slalus [ler115.^. Lelbafeclione proficere pro \iiili non conantur, 1154. icnilenlis accdia; rei snnl, qui conversionem suani el liani dillcrunl. 1155. Addia- rri siint (pii ex torjiore et socordia ad sacro-sauclum Lucliarislia" sacranieulum raro adniodum accedunt, maxime veio qui semel laiilum in anno, solo pienarum ecclesiasii(;arum el inlamix timoré coinpulsi, 1157. Acediae rei sunt, qm ad oralioneni, ollicinum di\immi, el spiritualia exercilia, ad qiiu; lencntur


|

ex
sibi

olficio,

segnes sunt
salnlis

et lepidi,

1

157.

— Accdia;

rei .sunt

qui lempus ad

suœ negolium peragendum

a

Dco

concessum,

in olio, ludis,

inanibus collo(iuiis, ambula-

irati sceleris,

1158, 1142

,

1

lo5, 1153-897,

900, 909. \VÎ,

1257. Licile accusare possumus aliquem de injuria nobis facla

modo

absil

odium

el

animas

viudiclse,

XIV, 1U9-906.

lionibiisel visitalionibnsminime neccssariis, ac sa-culi vobqilatibus conlerunl, 1138. Otium iners el dtsidiosum Remédia adproxima eslpeccati lelhalisoccasio, 1167. versus acediam, 1168 ; XIII, 1185-935; XXII, 13i.6. AcoLYTBATUS cst uuus cx seplom ordinibus, et primus Ejus matcria dn[ilcx est : ex luinoribus, XXIV, 644.

089. illa pars (juce pelil i.i criminaiibns; nam ia civilibus nomiue quodam generali vocalur aclor, XIV, 147-905. Accusalor illo esl qui dcforl crimen judici ad viiidiclam ob bonun publiciim, cmi obligalionecrimen probaiidi XVI, 12,7.). -— (Juls accusare Icnelur, 1259, XIV, Il 47, et seq.-905. .\ccusalor ab accusalione desislere tcnelur quando deprcliendil accusauiiu esse imiocenlem, vel ciimen esse dubium; vel cum videl se prob.ire non Peccal r.ccusalor qui sine jusla cauposse, XVI, 1260. Qui maliliose sa desisUl ab accusalione, XIV, 1 152-908. et calumniose alium accusavil obnoxius est pueuse t dionis Ibid. et intainia?, AccuSATUS ut juridice interrogelur, oportet ut deliclum probalum per duos testes, vel saliem seniiplene sit pleue per uiium lesiem om;ii exceptione majoiem, XIV, 1155-

Accusalio aduilerii, Accus.vTOR proprie esl
1

XXV,

candclalirum cum cereo, et urceolus vacims, 765. Acolytlialus esl ordo quo tradilur polesias minislrai.di subdiaAcolycono el diacono iu missae sacrificio, XXV, 57.
otTicium, XX, 790. AcTio jiiridica est effectus mediatus confractus; ex obliconlraclus immediato,oritur,XVI, Dcliiiilur Jus persequendi seu exigendi prsesta487. tioiiem vel omissione.n illius rei vel tacli ad (juam aller in conimo(;um noslrum est oliligntus, ibid. Erevior dcfiniJus prosequendi in judicio (|uod sibi debetur, XIV, lio 1 147-90Ï. Qualis actio consurgat ex pacto vel coniraclu, XVI, 488. Vid. Con r-^ctcs. Actio est aciMs bumanusqui Gt secundum quod homose movet, XI, 606. Actiones qua; ab homine procedunt sunt daplicis generis. (Jua; ab homine quidem prijcedunl, sed non ex deliberata voluulate, sunt aiiiones hominis, et non habeiit rationem meriti vel demerili, 602. Actus bominis dicitur quidquid fil sine ralionis consilio, ut dorr.iire, 69-602. hominis qui eliciuntur a vigilanAclus tibiis mente sana rceditis, si'd sine jnevia dcliboralione dicunlur motus primo priiiii, 69-602, Omnes aclus humain sunt aclus hominis, sed noue conlra, 602. Vid. Actcs Hc.MANCS. Actio eiiam non violenta solum denominat ageus illud a quo esl, non illiid in quo est praecise, 621 Adio solum denominat agens illud respectu cnjus esi actio ul actio, 621. Actio adajquaia dicitur illa ex vi cujus, nulla alia intellecla quam lerminel idem efT^-ctus, ponilur sufficienter effectus a parle rei, XXIII, 2.56. Actio physica est exercifium|-oieutiae ad efficiendnm seu prcducendum, seu est potenlia alicujus etticiendi exerciia et ad effecium produceiidum applicata, IX, 769-608. Dari potesl actio physica que nullam potenliie mulalionem physicam arguai, 769, 770-608, 609 {In nota). Actiones sunl suppositorum, IX, 907-717. Actio forn)aliter hcnesla ea esl quœ est conformis judicio practico de houeslale acliouis, XI, 1479. AcTCS humanus ille est qui fit ab homine ut homo est, Dividitur in elicicum voluntatis consilio, XI, 69; 602. tum et imperatum; et idem actus polesi esse elicilus et imfieratus, 77. Aclus elicilus sive interiar ille esl qui ab irisa, vel potius iu ipsa voluntate peragitur, ni amor, odiiim. Actus imperatus ille est quem imperat quidem vo-

— —

thorum

;

gation».', lamquaui elTcctu

:

:

909.

Reus non tenetur respondere judici, lem aperire, quando ipsi non couslal, aul
eu.n juridice procedere
ac juridice

ei lue veriiaralionabiliter

(lni>ilal

et interrogare, ibid.

Quando judex légitime procedit
(;al,

reum

iuterro-

I

idquo reus certe cognoscit, tune sub peccalo morlall te lelur coufileri veiiiatein, eliani si ob eam conrossionera Plures auclores œna morlis plecle?idus sil, 1156-912. <!ocoal sub peccalo quandoque soluni veniali teneri, 1 138Quoiiiodo se gerere debeat confessarius iu confesPl.". .sione reorum qui juridice mterrogali nogarnut veriiaiem Reus conira ;iul eam faleri nolunl, 1158 el séq.-913. crdinem juris accusalus negaudo criuieu occulluiu non juridicio, non |)eccai, eliamsi ex hoc indirecie ])robaliile in inaaielur accusalor, el lanquam calumnialor habcalur, 1160-915. Peccal conlra cbarilalem, si non simpliciler neget crimen, sed accusatorem mcudaccm calumuialoReo licilutn esl lesliuiu crimina ociLm appellel, Ibid. culta detegere, si prosini ad iufirmanda eoruin l"sliiiiouia; idque sive verum lesieulur, sive lalsum, 1161-915. Reo licitum est, ut a gravibus lormeiilis se liberet lorturœ, seipsum iafaiiiare confiieudo crimen verum si!docoullum, Jdid. Accusaio, qui injuste gravatur a juJice, licilum est appellare. Appellare vero ne justasenteutia proferatur, esl calumniose se detendere, et illicitum, 1162-916. AcEDiA graecum uomeu esl quod signilicai quauidam iiiuriam seu negligeniiam, et tœdium operanui, XITI, 1178I

.

— —

4o
ltiiil:is,

ACT
scd
([ui

ADJ
;

40
dcnominatione cxtrin-

dc;iiiiL.icorporis ininisterio oxorcclnr Aclus lium;miis qui olicilnr :il) iMlio, niciJibroriim lloxiit. arbilrio tiiiidiU iiioralitateni i-l dobcl, iiomiiu' vilenie libero 1" esse Ndiuiitai ius; 2" quibiis^la'U luonsurari ii'gulis, 70. lViaci|iia aclmimhuiiiaïKinini siml volindas el eonscienlims acUis a voliiiitale pliriluin tia. Vid. H.Fc VERBA. alimiiimperarp |>ot(Sl. Imo idem acHis eliciUis esse potcsl el iirn)er3Uis; piiciliis, qualeiuis iiiimediale procodil a voliiiilale, iin|ieralus in qiianliim procodil vi imiierii voliinAclus h-imamis lii scLUiidum taiis. lia amor proxinii, 77. quod homo se movel, ei est actio; el sccundiiin qiiod mo606. velur, el esl assio, Liberi suni actus voliinialis iufrinsece el elieitive; aclus iuleilecliis iniiierativc, el per deiio iiinalionem ab TPro Adus iude!il)eiaii alii sunl actii volunlalis. XVII, ^14. naturales qui objeclnni habeniqiuid naiiirai viiibusallingi polPbl alii sunt siipernalurales qui volmitalem inciiuaiit ad actus liberos su|ieriiaUir;des, v. g., ad acium s| ei, etc. Aclus liberi qui iialurie vires nou exeeduul, possnut esse VII, 2)4. bo:ii veluiali, Sex sunt De aclibiis volunlaiis elicitis, XI, 497-o20 «dus a voluiitaip elicili trescirca unem, scilicel simplex volilio, iuteulio. et fruilio; el 1res rirca niedia, scilicet

m

ralilas in

commuui non

cunsisiii in

|

s''ca pelila.a regulis niDrum, XI, .)28. Libertas rcquirilur ad moralilatem , non tamen l'ormaliler in ea consisllt, 529. Moralilas in commuui consislit formaliter in lendenlia seu relalioee rcali transceudeniali ad objectum subdilum regulis morum, 530 et seq. Spccies nioralitittis sunl bonitas el nialilia Bouitas moralis psi ordo rpalis Iraiiscpudpnlalis aclus ad objectum consonum regulis morum, 5?)2. Bonitas quadniplex considerari potpst in aciiouc hmnana, 5i7. Malilia m<ralis esl ordo realis actus ad objectum dissouum regulis morum, 5'35. Probabilius videtur iodifferentiam esse speciem nioralitaiis,


;

:

conseusus, eleclio, el usas aciivns, i97. laiis corresioudcnt a p:irte inielleclusquinque aclns dirigpiilps duo circa fineni, nempe sini) les api reheusio, (t judiciuni; irps ciiea média, nempe consilium seu consulialio, judicium pracliciim seu discreiivum mediorum, et impeùnm, 4^7-514. Ex parte potenii;irum executivarnin, Primus aelus volunlaiis est usus pas-ivus, 497-319simplex volilio, quîe est nndacomplacenlia, et quae dicitur eiiam volunlas. Si lorlis sit movel intellectum, 497. In:

— Aclil)us volun-

secundus aclus volunlaiis, est dosiderium efïicax per média asspqueu<li 51.^. Fruilio, lerlius actus volunlaiis, esl jucunda qiiiesamanlis in re possessa, 513. Consensus, aclus quarnis voluitalis est approbaiio mediorum propositorum, .ol4. Eleotio actus quiiitus volunlaiis, est accei lalio discreliva unius medii rre alio nd finem consequendum, ."jU. Eleclio non est de fine ut finis est, sed tanlum de mediis, -oli. ULusaciivus, sextns actus voluutaiis, est applicalio alicnjus rei ad aliquam oj e raiiouem, 319. Ususaclivus est aclus dislinctus ab electione, 5i0, .521. Usus assivus esl ipsa execulio metenlio,
finis
,

,

|

— —

|

diormu virlute eujus
Aclus i.ilbiieclus, Api rehensio Judicium Judicium

finis

acquiritur,

497.

ORnO ET .^CONOMIA ACTl LM ELIflTORUM.
Aclus volunlaiis.
produ( it pniducilur producit producilur producit
iiroduciliir

volilionem
volitione

inienliouem
intenllone

S.'îS et seq. Tria stmt principia morallialis: objectum, circnmslaiiliaR finis, ^^1. Prima et essentialis bonitas vel malilia actus humaui desnniitur ab ol)jepto moraliler coiisiderato, 557 et seq. Diversitas specifica aciuum desumitur a diversitate specifica m-tivorum so teueniium ex parle olijecli, 150. Circmnstanlia esl accidens actus luimani, ipsum in esse morali jam consiitulum moraliler afficiens, 541 Actus humanus desumit aliquam bonitalem vel maliiiam a circunstantiis, 543. Actus humanus aliquando desumit a circtnnslautiis speciem boni vel mali aliquando lanliim aggravationem vel diminutionem bonilatis aut maliiige intra eamdem speciem, 344 et seq. Finis operis difFert a fine operautis, 546. Aclus humanus desumit bonitalem vel maliiiam a fine, 546. Homo in omnibus suis aciibus hnmanis agit propter Gnem, 603. Ouinia agentia agunt aliquo sensu proj ter finem, 603. Proprium est natur* ralionali agere propter Hnem formaliler et nioveiido se; brulorum autem agere niaterialiter et ut ab alio mola, 603. Aclus humani specificantur a fine, 606. Actus ex ohjecto l)onus ad bonum finem imperalus, desumit bonitalem suam specificam et essenlialeni ab ol jeclo, accidentalein a fine. 547 l-t actus sit moraliler malus suflBcit quod malilia sit indirecte , virlualiter el implicite volila ; ut autem sit bonus, rpquirilur quod bonitas sit formaliter el directe volila, stitem in aciu exercito, 349. Bona intentio, ut movens ad malam eleclionem, ex ea vitiatur; et eleclio mala ex bona inlentioue non cobonesiatnr, ejns lamen tlitja iniElectio bvna, ut eleclio, nuiiursecundum (juid, 531. sordescit ex mala inlentione, et intentio mala rectificatur Idpm actus otesl simulhabere ex bona electione, 532. duplicem bouilaiem, vel duplicem maliiiam uiiam ex 633. Actus bonus potest duobjecto, alieram ex fine, 1° sic ut malus finis pliciter eligi proptpr finem malum sil ratio lotalis el ad;equata cur eligaïur lioimm ojius; 2° sic ut noii sit ratio lotalis el adsquala, 554. Actio mo-

et

.

,

— —

,

m

]

:

:

Consibum
Coubilium Judicium practicum Judicium practicum

consensum
consensu eleclionem
elecii^ne

Imperium

Im|ierium usum adivnm, seu applicalionem potentiamm executivarum. Huic aji] licaiioni activse respondet ex parte potenliaruni voluniati subditarum usus assivus, cui landem sutct^dit ex aric Toluntatis fruilio , quae est jucunda quies in Bue possesso,
|
|

producit producilur produrit

497.

De aciibus imperaiis. Imperium est artus ordinans aliqnem ad aliqiiidagendnmcum quadam inlimativa moiionp,
XI,
321.

— Datur

in

liomine imperium respeclu sui et

suarum polpntiarum, 521.

est sul'Stantialilpr actus ralionis, prœsupposito actu volunlaiis, in cuins \irtutp raiio niovet per imperium ad exercilinm aclns, .52.3. Solv. objecliones, 324. Aclus volunlaiis, excepta volitione, imperari possuut, 526. Aclus qui suut in potestale nostra et arbilrio noslro, im|ierari possuiit, non vero alii, 526. Actus ralionis (juanlum ad exercilinm imperari possunt PO sensu quod possunt ex ini erio lalionis admiLli vel respui. Quanium ad objectum aclus raiin:iis non seniper subjai-ent imperio ralionis, 526. Quidam aclus

— Imperium —

appeiilus sensitivi cadunt sub imperio ralionis, quidam non caduul^^, quia quidam suut in poiestale nosira, quidam non sunt, 327. Actus anini:e \pgelaiiviE non subdnntur imperio ralionis, 528. Quidam actus membrorum evlPiiorum non subjiciuntur imperio raiioids; quidam suljjiciuntur, quia membra corporis sunt organa quaedam polentiarum aiiimae. 528. Dp actibus hnmanis in esse nioris. In actu humano esse nalurse, seu physicum dislinguiinr ab /'Sse moris, XI, 327. Actus moralis definiiur: aclus p-^ocedens a deliberala folnnlale cum subiectione ad régulas morum, quœ sunt lex aeterna et recta ratio, 527. Actus moralis rrddil hominem laude vel viluperio dignum, 327. Solus aclus liber proprie denoniinalur moralis, quia solus liber actus est laude vel tiluperio digaus, Xlil , 12 - 1 Mo-

ex officio boiia, ex fine mala, verum est peccalum, X, 100 - 866. Actus alias secundum se bonus, cujus malus finis est lotalis et adseqnaia ratio cur eligatnr, ex mnlla parte esl bonus, sed lotus malus, XI, 335.— Solv. obj. 5.58. Actus alias sectmdum se bonus, cejus finis malus non est lolalis et adtequata ratio cur clig'itur. potest esse bonus ex obj 'cio, Pt malus ex fine, oo^'— Solv. obj. 559 Aclus humanus potest dupliciter considerari 1° secundum speciem et ex parte objr'Cli lautuni; 2° in individuo, et ut est a parte rei vcsiilus suis circumsiantiis, 563. Dantur aclus humani in.iifrer''nles ex sua specie ita couiniuniler, 56ô. NnlUis esl nec esse potest actus indifferens i:i individuo. E^l commuuior, 563 et seq. Solv. obj. 571. Actus exterior, ut est pra-cise execulio aclus interioris, illi bonitalem aut maliiiam non addil siinpliciier. sed secundum quid lanlum, 386 et seq. solv. obj. 589. Evenl s sequens prœvisus el aliquo modo inlentus, addil ad bonitalem vel maliiiam a tus exteri' ris, .sive Evenlns per se per se sequalur, sive per accidens, 596. sequpus ad aclum, Ptiam si non sit prœvisus nec in se voliEvenlus setus, addil ad bonitalem vel maliiiam, 597. quens per accidens ex actu, si non sit aliquo modo intPiitns, non addil ad bonitalem vel maliiiam, 398; XXV. 589. Aclus volunlaiis non potest esse coaclus simpliciier quoad aclus velle el uolle, 390. Actus binus inducit consuetu390 dinem. Actus quo Deus creavit mundum duplici modo concipi potest, IX 770 - 609. Aclus conjugalis in gratia exerralis
1

:

:

,

cilus, debitisqne circumslanliis vestilus, est merilorius, et

conferi graiiam ex opère operanlis tanlum,

XXV,

590.

Adamus. {Vide Homo.) Adanms original! justilia fuit exornatus, saltem anie peccalum, X, 1057-810.— A Deo
ipso
fuit

edoctns, II, 984.

— De

Chrisli. gralia, X, 1019 et seq.

— 801.

cœleslis

Adam,

sive

— —
.

Adiapuoristjî exlernam verbi sacrameniorumdispensalionem et usum etc., inter adiadocentes Ikçc pliom, hoc esl, indifferenlia reponunt 37 I\ omuia suppleri Spii ilus sancli operalione. Adjusctio est unio duaruni rerum ad diverses domiuos
divini
,

(Vide GnATU.) prxdicaiionem
,

,

AI
(|i>

INDFA ANAI.YTICIJS UNIVKUSALlS.
tnliuit ci qui ea imlignns esl. lU'media. X\ll, 1519.

i^
Triniiclter
fit

prrliiieiilla; una est priiiciiulls, allcra acccssorla. Qiiaii\imiin oorpiiH cfllciiiiil, |i(T(iiu>iil ad (Inmiiiinii ri-i priiitinalis cum oiiere sulvciuli piciiiiin ni adji-cUt', XV,
'

gravis culpa,
1.520.

Ai.i'i.AMm.

XIV, 953-756; XV, 915; 752.

K(il.

AnjrnARit IndiiciTi! ad
tiiiii

cl

all(|iiani

|HTS(iii;ini
,

vcl

rem

inipcraiidi)

liujus sa'culi, VI, rt()6. Aiiii.iKii die csl, juxia
raiii

— (Vul.
viril

— Adulalorcs
ad allcm-c proproveuil

I'ai,i-o.)

iiomiiiis, ipii arxedit

alii|Uid

Licicndiim

rilKiiir alicnjiis roi stira-,

vrl oniiilfiidiiin ex iiivo\IV, li'.»-l(H. - Non csl liri.">

non

siiain, .\IV,(V.)2-.">t7.-Uuando
iiiarilo

v\

aijiillerio

l.iciluiii adjiirarc d-rmoncs ilc|.ri'(;ili\c, I 1 1 0;;. fsl cos :(iljiir;iri' aiiclorilalivc t'i i(Mii|nil^iv(; , pcr cxititisUfHiila ncii'Talib M'iiipi'i- riifii (hriiKtiuî iiios, i:^2-UI(). |ri,")-l()(>. Al)iioliis a^îciidiiiii osl latupuiii cum liosle, Koliilf ol stHiiiidmii se vaiiiim esl ciealuras irralinn^di's
-

ies,

ni'cnllum dainiimn
.

aut

liliiS l(;;<iliniis

ceituiii est
rlli el

mtc adullcrmi),

leiM'ii, (i97-551

— yuando

tutc

adullcram

ail

restiintionein

sinirius cdnc.ilur in

domo ma-

,

adjiirare,
Ai)ji!i\ATio

convcnit cum juramenio , el jusliliaiu el judioxij^il condilidui's, uompi" veiilalem Diiïerl a juraïuenlo cl a simplici «ium XIV, 17.0101. uua itiiperaliva, c.^l adjuialio I)iii>l''X oiMlioiic, ibiil.
,

131-107. 1res oasdein

,

alia dcpr'ci'aliva, 130,l."l-IO.'i. innic^, aliler ad D.-uiii ulirnur,

— Adjuialiorie

,

aliler ad liol")l-IO;j.

Ai)jiiT()i\iUM qtio, sive eflicax, Jaiiscuii judiclo , illud csl (pidd non peiulcl a voluulalisarbilrio, cpiod ila dal posse

opcrari, ut. simul del iieccssariifipsumopciari ; cui idcirco Vdlunlas sallom rclalivc non polesl rcsislere. In lioinine Adjuioiiuni 10G.>-838,859. lapso sohnn repcrilur , X sine qiio, scu suflicicns , luil quodiil)elauxiiium eflicax vel dissensuin volunlalis. In non elllcax pcr consonsuni vel
,

Adjulosolo innoceutiJC sialu vitjuil , ibid., \io'i-\)9i. 1200-910. riuni quo el sine qno, in meule S. Auguslini, AD.M1NISTRAT0R Cl pnOCURATOll GENEllALlS, SI liuiilCS SUai poleslalis non excédai , omiii conlraeiu dotiiinum el principalcm suuni absoluie obli^^arc iiolesl , cliam ex muluo sine speeiali mandaio acceplo , licel id in ulililalem doExcipi démini versum non probclur, XVI, 189 el seq. hi enim punilli el cin-andi oinncs bet Eccicsia, civilas ex muluo, sine speeiali maudalo ab adminislralore accepin eorum ulililalem versa lo non obliganLur, nisi pecunia 1^^ «l scq. probclur, AD0PT.v^s débet esse sui juris, major 23 annis arrogans .\doplans adoi)lalum vero major iO anuis XXV, 390. Sacerdos pou'ialc 18 aunorum excederc debei, 590. niulier e.\ privilegio principis , 330. el lesl adopiare Qiiuidem requiruntur condiliones ul aliquis possil alium XIV, 732-378. adopiare,
, : ,
,

;

ejus expeiisis, ad illud djmiiii:ii repaiandum juxta vires suas .-idiilier cl aiiiillira Iciienliir, ibid. Di: oiii,I(;atio>e adultkh.i:. Si bona advcnlilia habueril, ani piiigneiiidoieni allulerit, te[ictur damna (nnpensare, ibid. riisi ipse aduller intègre satislaccre vclii, Non ttîiii'liir snimi ciiim n spurio diîclarare, cl ipse spurius liiatri seipsam iiiramaiili (iilem adliibere no[i li'iii-lur, 698531. l'er se el rcgularitcr loqu4;iido, uxor smim rrinicn vel spurium lilium marilo declarare non lein'tiir, (piando moralilc'r certa esl (|uod mariius (!am, vel lilium, vol adulli-rum occiilel, aut quod sequenlur inde sui mfaiiialio, lllam (iu;e propler mctum iiiimii iliip, 698 elsc(|.-5'i2. suuni erimen revelarc non vult conle.ssarius absolvere lenelur, 698-.552. De (iDLiGATiONE ADixTERi. Tenelur ad infamiam marilo reparandam, si mia respersus tuerit ex ejus ailullerio, 3uia esl causa illius injusta. Tenelur ad lesliluiioneHi amnorum simi alimeiilorum (pire mariius j.rabct spurio, et bonorum (judms filii Icgiiimi inju.ste privantur, 700 cl seq. -555. Si aduller dubilel an proies sit ex suo adulterio, teneturne aliquid resliluere, 700-533. Aduller polesl pelere debitum abuxore, eliam exigere, dum aller Ignorai ejus adullerium, vel sus(ticalur levibus indiciis, XXV, 391. Vir innoceusnon lenelur uxorem adullcram ad suam pristiuam amiciliam revocarc, 391, Adultericvi esl toii alieni violalio, X.XV, 391. Vel accessus ad alienum torum, XI, 934. Très sunt gradus in adullerio primus esl conjugal! cum soluta ; secuudus, conjugaue cum solulo , teilius, conjiiH'ali cum conjugala, 9oi. Illorum gnvilas est diversa, XIV, 693-547. XVIII,
(

_

:

,

1009.

— — Complelur adullerium

per solam copulam carna-

Adoptio est extranesu personae in filiuni, vel nepolcm , V'I deiuceps, légitima assumplio, XXV, 390; XIV, 751577.— Esl duplex: perfecla, qu* dicilur arrogaiio, et pcrquam adopialus transit in poleslalem adoplanlis el ilii S'jccedil; imperl'ecta seu simiilex, per quant non transit adopialus in potesiatem adoplanlis, XXV, 590; 617. Qui non est sui juris adoplari polesl, non vero arrogari, 1°, naturali morle Adoptio soh ilur sex modis 390. adoplanlis; 2" morte ejus civili; 3° ob uuplias incosluosas ; 4» ob dignitalem episcopalem ; 5° per senlenliam; 6" per eniancipalionem, 390. Ex adoitione oritur coguatio Icgalis qund est impedimenlum matrimonii 617, adoplionem quae fit a Deo, et eam quse fit 072. Inter IX, 1001-794. ab homine, triplex esl discrimen, Adoratio esl praclica recognilio ac voluntat ia submissio el subjeclio Deo lanquam rerum omnium croatori el suDeo duplex debelur adoprême Domino, XIV, 644-52. Plura sunt exleriora ralio, spiriiualis et corporalis, ibid. 1° genuQexio; 2° ixoslratio; 3" eleadoralionis signa vaiio manuum in cœiuna ; 4» elevatio oculorum in cœlum; 5" deteclio capilis ; 6° osculum sanctum ; 1° lunsio pecloAdoratio in commun! dividitur ris, 61, 65-52, 53. in adoralionem absoluiam et relativam. Absolula est qnaudo res propler seipsam. Respecliva seu relaliva est Adoratio proquando resadoratur propler aliud, 6o-o5. Îrie sumpta, quae esl cultus latriu; soli Deo debelur. alieri exliibere, vocatnr idololalria. ibid.— alemcultum Adoratio late sumpta esl reverenliaalleri exhibila propler ejus excelleutiam aut snperiorilalem : convenit creaturis Hinc Deo debelur adoralio proprie ralionalibus, ibid. sumpta, seu latria. Sanclis debelur adoralio late sumjjta, cullus duliœ, beatissimae vero MariaecuUusqui vocalur seu Hinc adoratio semper significat liyperdulia, 66-54. De adoralioue imaginum cullum lalrise, 66 et seq. -54. Imagines el | Vid. et reliquiarura , 67 et seq. - 54.

:

Aliud adullerium esl tanluin forniale, dum coiijugalus accedit ad suam, aut liber ad liberam, quam pulant esse conjugalam ; aliud maleriale tantum, dum liber ad conjugalam, quam pulei omnino solutam, aut coujugalus ad alieiiam vel liberam quam pulet suam. Aliud formale simul et maleriale. dum vir el mulier scienler et deliberato adullerium commillunt, 1010. Adullerium verum est copula viri cum aliéna conjuge eliam cousentiente marilo, X'.V, 693-348. Adulteriuji Lcxuri-e. Species est distincta ab aliis, novamque de formilalem includeus, 692-5i7; XI, 972. ^Est

lem gencraiioni idoneam, 1009.

:

jieccatum mortale gravissinmm. l'œna capilis in adultères lege veleri sancila esl, 973. XVIII, lOlO. Gravius est erimen adullerium conjugati cum uxore aliéna, quam cum solula muliere, XI, 974. Viri adullerium gravius peccalum esl adullerio mulieris. Hanc regulam slatuil et probul S. Auguslinus, 974. Aduller.um non dirimit Matrimonium, nec peccat conjux aduller ab uxore petendo debilum, XIV, 694-549. Sed conjux innocens debitum denegare polesl et facere divoriium quoad torum, ibid. et Septem casus sunt in quibus non licel viro uxorem seq. adulteram dimittere. 693-349, 330. Coujux innocens non polesl propria auctoritaie ab adidteri habitaiione divertere in foro exteruo, quando adullerium est occultum XXV, 479. Qiiandonam adulterium sit impedimentura matrimonii diriTicns, 624. Adullerium notorium in pluribus dineccsibus est casus rcservatus, XVIII, 1011 et seq. Corollaria, 1016; XXV, Ciimcn illud dispari modo reservalur, XXII, 590 et seq. 788. Adventiticm pecclicm esl illud quod filius nec ex bello aut officio et stipcndio publico, nec a paire aut ejus causa acqiiiril, sed aliunde liubel, ut ex haereditario jure, etc., aui labore suo, etc., XIV, 872-688. Adventls. Traclaïus de advenlu Christ i, VIII, 941. Cur in medio annorum, sive in pleniiudine temporum, non malurius, non tardius, nalura se noslra indueril Dcus

KELiyuiJî.)

Verbum. Primo

adoratione quae d?belur Eucliarisliœ, 1, 1587 et seq.Adrumetini monaslerii nounuUi monadii occasione epistolae S. Aug. ad Sixtum conlurbali suul, conquerenles doclrina S. Aug. extingui liberum arbilrium, X, 192-153. Mouachi Adrumenlini auclores vel praeformatores prœdcstiniause haereseos uon fuere, sed Pelagiana poiius labe

De

infecti,

193-134.

AoutATio, peccalum linguae, qua quis faiso ailribuit cui^iam aliquid laude dignum quod non habet, vel laudem

inquirilur quo Dei consilio el quo homicompeiidio lex anie graiiain prœsliucla sit, 941 et seq Curabatur jam lum genus hoininum ab omni| otenle medico. Advenlabat, jam aderat Verbum Deus, et graditim per Incarnationis sux^ prœludia qutedam liomini medebalur, 943. Suum liomini murbum lex nudavil. Anie legem quid fas, cpiid notas cssel, minus inlernosce» bat, aut iiulla, aut rara et perobscura jieccaii conscienlia pungebatur, 944. Legis mediciua tempesLive adliibilg esl quse ignoraniiae, quae superbiae s?aitalem iniiiartil.

num

49

ADV

AI>V

hO

Hanc Theologiam ex illimibus Scriplurse fonlibus 9-U. liauslam nobis sancli Paires proi)inaruiil. yit. Kral lex let;e mosaica autiquior, el iiitimior, lioniiimm iueiuil)iis naluraliler insiu» alque iu};enila, qua obligahaiiliir cl cujus pra'varicaliolic coiistrini,'ebanliir oumes cliaiii exira Pcr utranique cciius Abiabse pecciiloros lerne. 91G. fegein Verbuni non disparem bumaiio generi coiidiehat Acmedicinani, sed bic evidontius, illic ohscuriiis, 947.

Christum manuducenda, dispuiaia sunt, ex une Augustino, conlirmanlur ex aliis sanciis Pairibus, VII!, 1011-105.5. Amhrosius de lege, 1013, De liuiore, 1021. Hieronymus ab eadem doclrina non dellexil 102.3. Nec lli-

Nec Cvpriaiius, 1030. Tcrtuilianns timoappellai fimdumentwn saliilis ; et saUihri limore percilos, necdum litie inihutos, aul timoré lieri candidtttores Dii, 1032. Nunc audiamur Patres qui |)Obl Anguslarius, 1029.

,

rem

cpssil lex mosaica, paleniiiis factum est. quod aiilea obscurius eral boniiiiis flagiiivim, 9i9.— Peccutor oblilm erat se. nec videbal se. Dota eblUli lex vt videret se. 8. Aug., iSon ciinclabalur qui curare jani luin volebat, 951. 950

tinum, aut codera lempore florueruni. Paulinus Nolanus, 1052.— Pro.sper, 1033. Fulgeiitius, 1056. Gregorius .Magnus, 10.37.— Christus esl Christo praevius. Chrislo non pru'parat animam nisi Christus, 1012. S. IJernardus

abumie per sui umbras cl vacuas Quo sensu lex moimagines exercebai Verbum, 9oô. Dala esl lex non sosaica iœperfecla eral, 935 el seq. lum ul invenireuir, sed eliam ul augerelnr inlirmilas, et I.ex lioniini demonstrat sic medicus qucererelur, 953. suam iufirmitatem, ut qua;ral denionstraia inlirmilas Salva958. torem. Lex igitur adducit ad lidcni, Ex Chri^ti lucrilis lex olim dispensata est Etiam nunc post Girisli adveulnm eadem medidiiœ ralio perdurât, et ante legem ac sub lege prius sumus quam sub gralia, VIII, 960 975. A veritate defluxus homo, non nisi quatuor gradibusad pristiuum statum redit. Prin oante legem in inscitia veri el aequi lem-brosus gemil. Deinde lege iliuslralus, intirmilate conslricLus torpel. Tertio aspinnte gralia inlirmilali suai obluctatur. Ouarto in p.icem recipilur, ut jam caro immortaiilalem indula, nihil reniàtur lilacuraudi lex quatuor gradibus dislincta, spirilu, 960. non ad humanum geuus tantum, sed ad singulos homiues perDominalur in omnia lum lempora, tinet, 9t 0; 962 el seq. tum tenij oralia Verbuni caro tactum.Namnou deilaslanlum Verbi, sed et caro Verbi in omnia relro lerinde, ut in omSingulis vel anle legem nia postsscula primipaïur, 965. vel sub lege versanlibus, vel adfuil, vel adesse poluil gralia Chrisii, nisi eam a se répudiassent intemi)esiivo uoclis (Juicumque singularie el sordidae voluplatis amore, 968. ad ceriaui sanienliam peTveneruni,noniiisi eadem verilale suarum sigillalim aeialum opporUmiiale iiluslraLi sunt. A qua verilale ul populus sapiens fierel, i| sius generis huHnjus mani opportuna a-tate homo suscepuis esl, 969. capilis doclrina ad certa capita reducitur, 969 et seq. Verbum non decuil prius bunianngenerihypostaiice sociari quam inlanliae nugis excussis et adolescenliae inteniperiis sedalis, opporluna ad'sapientiœetjustiliœmaluriialem ju venta affuisset, 971. Hœclemporum in quatuor seiaies divisio eialiainsenarium numeruni nihil dissonant, 971 ets. Timor sub lege prius quam chariias adhibendus fuit. Pueriiia generis bumani prius limore sub lege regenda fuit, quam charilate per ChrisUim ej'js juveula imbueretiir. Nec aliter eliam nun: consulitur singulis post Christi lUi hominum aetati offerenadvenlum, VIII, 975-995. dus eral Cbrislus, quse amore inflammescere polerat, Timor nonquje non polerat nisi nielu rigescere, 977. ergo moras objicit Chrislo, 981. Atlamen initium sajiienlia; limor Domini. Timor ad jusliliam praelusio esl, 981, 982. Prius incarnari non debuil Christus, quam liinor el limori consecrala œlas expungerelur ; Angustini seiilenlia est, 983. Est duplex pneceptorum genus, quoPraeludia curalioiiis noslra;

— —

de timoré, 1042.
nianyr, 1017.

— Basilius,

De

lege, 10i7. 1050.

— Ex — Gregorius

Gr.X'cis

Juslinus

1051.—

Cyrillus,

Nyssenus. 1052.

Praicepiis minorihus anle informanda erat humani generis pueriiia per sapienlise servos, quam majoribus ab ipsa per se sapienlia injbuereiur, juventus, VHI, 1055. \oslris utiliialibus a[)prime consulitur dum majoribus majora, minorihus minora praecipit, 1059. est non nalura insiiiuti, sed pœna damnati hominis , ul non ia maiiis modo, sed et in suo mœrore ac delrimenlo pariatur , edalnrque in lucem sordidus, brulus, insipiens, nec nisi per longa aetalum inlervalla erudiri, et expoliri

—Ea

in usum aliquem sapieniiae et religionis possit, 1067.— Cbrisli magis quamhominiscujuslibetcensendai sunl variae aeiaies; ila enim ab orbis conditu ad ejusdem exilum

nasriinr, crescit per varia augmenlorum curricula et maiurescit Christus, 1068. Cl Moyses Christi qu.'cdani imago el poriio esl, ila lex Mosaica gralia; evangelicae quapdam portio , quaedam erat anliciiiala prolus.io 1070. Insuefacienda erat primum gens humana per figuras et u.mbras, postea per corpus proj rimn conlrectare Deum et conlueri, VIII, 1070. Non quodiibet temperamenium

,

cuMibet

aetati et imbecillilali

hominum opporlunum

est,

1071.— Ne nunc

(juidem nuda palet nobis deilas, nec nisi sub carnis inVolucro, 1074. —In omnium deciirsu seculo-

rum

quam quod homo ad Deum semper il, hominem Deus ad se semper provehat, 1071. Per cmnia succedenlium temporum volundna nihil aliud
nihil adinirahillus
profici

quam imphiitur homo divinis beneficiis, irrigalnrque jugiter et crescit, 1075. Tota velus in lege el in figuris dispeiisatio a Verbo adminislrabatur in hominis augmen-

tum, in hominis salulem. Nec posleriora legis evangelicae et uherioris Christi graliae, et virlulis in carne conspicuae incremenla capere homo poiuissel, nisi i)rioribus illis augmentis confortalus, 1075. Illa Verbi per multiiilicem figurarum varielatem appariiiones, quibus olim carni suae prœludebat, incarnationes lotidem fuere, quibus coa|labat se Verbum illis tum hominibus qualem polerant pro sua vel infantia vel pueriiia ferre, 1075-1076. Non ergo procrastinatam diutius quaeramur Verbi corporationem, qiue ab initio sialin: facla est jugiler, nec lieri umquam desiit desiuelque. Numquam enim cessavil, aut

cessabil Verbum inleliigibilem et intolerabilem nobis in infantiam revolntis lucem suam opacare el ailemperare

rum

Timor iste alleri obeundo paratior est timor, 981. est bonus, ulilis, pueriliae spirituali necessarius, ad charitatem, ad sapienliam el jusliliam uecessario prcestruendus,

per corporea invoiucra, id est per corpus, per carnem Kuam, 1076. Adjumenla eraniadDeum pro caplu mentis inlelligendum, illa omnia legalium sacramentorum s[)eclacula, 1079. Objeclio a Judaeis qui Christum non agnove-

— —

runt ducia facile solviiur,

987 ; 992 et se(i. Temporalia jirius quam slerna dona fuere largieiida. Temporalia aelernoruiii umoris el figuris honestanda fuelu utroque Teslamenlo Christus, runt, VIII, 996-101 1. eadem aelernorum bonorum chariias et l'elicilas, ihi operVelantur et revelant'ir arcana lius, hic apeiiius, 998. sapientiœ pro sua cuique funiigantium cu|iiiJitalum vel obHumano generi lenebralione, vel serenalione, 999. Christum jam lum Deus repraeseniahal, sed illum sibi ob-

1080.- Universitas hominum, tanquam unus ingens et ubique genlium sparsus, et omnes lemporum iractus pervadeos homo, giibernatur a Deo, per ordinaia œtatum profecluumque inlervalla, 1081.—
Atsingnlibreviorigyroetlocietiemporiscoarctanlur, 1081. Ergo secernendâ est singidorum ratio ab universilale, 1081. Propierea Deus eligit uuam gentem et unum locuni, ubi sacramenia non ad unius genlis tantum, sod ad salutem toiius mundi pertinentia iuitiaret, ul unilas ubique commendarelur, ul humanus animus inlus et foris ad nuilalem revocarelur. 1084 Sacramentorum corporalium mullitudine et obscuritaie

nubilabal infantia el adolescenlia hominum. Insaniebant homines lerrenarum libidinum vesania, 999 el seq. Ipsi incarnaio f.liristo carnaliler primum, inde spiriUiaiiter inhaeremus, 1002 el seq. Cousenlaneum erat, ul illi œiaii quae solo Umoris freno |ioierai ad bonum agi. solo etiam

doniandum primo fuit, dum puerascil genus humanum, et ila Chrislo iniiiandum, VIII, 1084. Ul limoris, ila et sacramentorum onerumque serviliurn uiiliias eral permagna jam Chrislo dedicans hanc a.Halem, 1085.— Hœcservitiis ad

tomnoralis fflicilalis gusiu pidt;is rudis prœformarelur, N'on eral e dignitate Cbrisli, ul tune temporisad lOOi. terras devolaret, 1003. Jusiilia eorum qui sub lege divinis obsequebaulur mandaiis, non alio q\iajn lemporalium bonorum delinimeulo illecti, a^quo plus non exlollenda esl, vel dejirimenda, 1007. Cum sub lege, vel anle le-

filiationem gradus eral, ideoque necessario praecurrenda, el divins .idscribpuda erat gratis, 1085. L'iimur nos paucioribus, illi pluribus sacramentis. Si prodest nobis leviori

jugo premi, proderat

gem

degerei genus humanum, non defuil cuiquam inierioauxilium, 1008.

ris graliae Cbrisli valuluni

In veleri

Teslamenlo promissiones sunt rennn lerrenarum, in novo aulem regni cœlorum, 1010. Quae haclenus de humani generis pueriiia, legis, limoris et temporalia mercedis Urociniis imboenda, el iia ad

sed gradus servandi eranl, ul a jugo limoris signorumque pondère graviori ad chariiaiis jugum lenius sarcinamque leviorem progrederemur, 1088. Per corporalia in quie cecidimus, supra corporalia ad inlellijjibilem verilalis charitalem enitimur, 1080 Plura eranl rUm, pauciora nunc sacramenia, nulla penilus erunl in palria; quia olim ernergere incipiebanl ex voragine vitiorum, nunc ex parte emersimus, tune in plenau) rospirabimus veriiaiis libertalem. Hœc compendiio'ia
el illis graviori;

r.\

iNi)i;x
n)i|iiii-jliiiiii iiiniiMiin sij^iKiiiiin, lltS').

a.nai.yucus ijmvkusaijs.
niilliiiii

r>l r.ilHi

— |n

lidiiicii i>liglniii.>

sni vnuiiiM'u

fj|MiiiMii.i;<iil:iii

lniiuiiK-ii

possiiiil, iiisi;t!|i|Uii siniKHiiiii vcl s.i(:i;miciilnriim visjLiiiiuiii riitisnriio iiilliKviiliir. cdiiIimui.i.i vis NicutiiH-iiloi iii/i

nalibns, ima^o nobis, veritas resurrecluris, 1125. Nts slu[iejniiis, si lamdin nnibia; oibi-m in oniiiem se protendiriiil, cmii ne niMic i|uidi-in nisi in ninbiis lameisl paulo
tiiriiliiiiiliiis

Mcd

vi'rsi'innr, I12*i.

l'imium
l'I

iiiibiii'ii
,

vKTili'r,

s r.icil.

Njiu

inijiK;

luiiii'iiiiiiliir,

siin'
(!l

'iiiii

imn

lio liiiiiianita.> Chii-.li,
l.')p-.n

inihes

ipsa est

Il

'.7.

eniiliila(jn.is

a

IHiIcMl |icrllri

|,ii-l:is,

lOS!).

- IMi-rioi
Kiiiis,

li:i:c

s,in;iriii'iiiiiriiiii

inliiiiiiismiio,

ilcInnMlm

l'si

fl iiiiluMiiKi'

siiii,'iilriiuiii

curai
,i

l(«U.

umvrrs.ilis oxtiri'ssii) pin
Soiiiin.iltilm-

rhii,-,tii'«. M'iniiiiii.-iiiir (.'laii.i

Mnys's

a |inipju'ljs; siirgi;-

jami|iic tiialiinu «Taiil iiiiiiiisii Clirislub a|i(iMolos, l()',i2. ~- liMTi'ililiil.Mii (|ii:iiii<laiii paiii'ilalcm perhihciil siiiuù Paires t-xiiiissc (•(inim, (|ui (;iin-,luiii iii mosaicjs sacra.sciiiiii.i,

a lolisi fbiiiil liac si'gi'lus, ciiiii iiicsMii<"
l'I

banl

liomims oi'ido iioslro nrlmlasiiliduxeral .losira u-giiludo, paubitim eniibilaiidu' rneiani, cl eiiubilatu: sunl, el ennbilanlnr udhnc in ilii-s; cniii'ine IngiTiiil omnia niibil.i, lune palria lui is m- apcri.-l, 1 128 el se(|. - Dcdjt su» Kc( Icsia- Vciilas veiii.ilcni, (;hri^lus corpus siimn et sangniiicm 1133. .Sed isia laniis vérités m sacramento ve|ii'imi

bndali.ii,

1134.
,

tii.-rilis

KaliKab.nilur tain (IiiiUinia rxpcri.iiiiiiu! iioinilaics aiiiini, et tliibilalioiiis ac »li'S|icrali(iiiis llmlildis |.li'i uiii(|iiir iiuîr-cliaiitiir, lOiU. Allaincii non |.iM|.lu-t,f lanluin, s.mI ci (|iii |.ir)|,|i,iiis praim-(|.
«iicanlilui.s

mirlIi-rnMi,

|()!I2

n

Caro

i{

et Clirisli

(|ii;c

Novi Te«ilameiili

snmma
,

beatiias

est, vel asj iirlanda hiiic fuii, vcl hic v( l.inda
Uiililcr, scil spiritaliler,
,

ul

non car

cl i|iialiter ciliiii a

iiairiarchis et

aciiiiicscrli.inl,

ii

Clnisimn
|ii(i|ihi'ia',

vi.lchaiil,

Nec

l()'.»3.

prophelis dili^i poteral diligerclnr, Mil, ll3i. Mrns nosira pecc.ili lue iia coiilalmcrat, ut non jam nisi corjjolalia el inia^;inari ci aniplecli |Ossel; ergo Verbnin incar-

onincsdiiiiiia

vid.b.inl

sed

alii alla,

IO!)(i.

ur^i'lS. Jlcnianlns ul sains iimllis, nnii paucissiiins, iiiiillitiKliiii, non snlis palriaicliis cl pro, bdis cl pancis l.ilffililins sanclis an^rla lucrii nnlii CliiisUiin IrgaMninnpi! sai rainonlninin, lODii. Fuies in Clirislo iinplicila laiiluni salnli Innc nccessaiia cral, imn voro lixplicila, lOiH), |(C.)7._l„ oadcîin scnlPiilia slal Hiij,'o Viclonniis
Coiislaiili'i-

natuiii roniplcclainr l'er

mens, non maims, non ocnliis, 113.'5. carncm admetisa s(^ iiolùs est et lani(|n.im parvnlis

late.scere voiuil «biias verilalis, 1IÔ7

In

aposlolis cse-

qui h;i'c liabel « Anic b'goin (JiciL Dcns se esse, snb lege umiin, subgiMlia iiimini, ni panialirn crescerol co^-nilio verilalis, » 101)8 Kt infra « Sic p r lein|)Ora creviL lioes. Antc legem Deus ciealor credebalnr el ab eo salas el redeinpiio oxpeelahalur snb lege persona Kedeniptoris inillenda pnedicabainr el venlnra expoclabalnr sub gralia inanifesto ab omnibus jain >;l pr;edic,aiur, el crcditnr, el nindns redeni|Mionis el ciualitas person.'e Krdeniplons, » 1098. El rursus « Ha'c snnl (piibns niliil uniquain minus recla fides liaberi poiuil, ul nnus Dr'us treda:

:

nos pnescntcm Chrisli carnein vldiiniis.. , iili nobis abseulem crcdunl, visain rccordanlur, 1157. Vidit ergo linmaiium genns el lolum vidlt corporalibusocidis illamcariiem, qnamprius expcctalionc, quam mmc recordalione olil ac vencralur, 1139. Reges et prophelae videre illain cariiem concnpivere. neaium est enim eam credere , et anlequam vidi'ris; beatius videre posKiuam credideris, llil.— Illud omnc qiio po|iuli Dei inlantia laclabalnr, caro Vi rbi qu;edam cral; velata illa qui» dem, sed nec nunc nobis nisi velala olferiur, 1li7.
lidelibiis,

lerisque tum

m

i

Velus ïeslamenlum qnaidam eral adumbrata Verbi fnea qna; pueiili ielali suiri-crel, VIII , 1148. Scriplura velus esl quiedam verbi Incarnalio , 1148. Probalur testimonio SS. l'alrum, 11 19 et seq. LoquebaInr ergo et scribebal seipsum perprophcias Christus i|'Se. la omnibus ipse veniebal , 1134. « Lege libros onnies prophelicos non inlellecto Chri.sto, ait S. Augustimis, quid tam insipidum el faluum invenies? Inieliige ibi Chrislnni, non soluin sa()il, ipiod !eg;s, sed eliam inebriat , ll.'Jo. Qiiid esl quod diciLur TesUimeiitum velus , nisi occullatio novi Kl quid est aliud qnod dicitur novum nisi veteris revelatio,» 1133. yuid Scriplura, nisi manifeslalio Verbi, 1135. l'roul quisque vel timoré vel amore religioncm colii, vel lilierai corlicem, vel spiritus penetralia lambit ; i!a el vel legem adhuc sapil in Evangelio, vel in iegfi Evangelium dégustât, et vel servis est inter liberiaiis, vel liber inter servilulis insignia. Ltrobique aniem Chrislus esl iJem unusque, qucm suus cuicjue timor obv<?lat , vel amor révélai, 1137 et .seq. Non Scriplura tantnin velus, sed ipsa loiius populi dis[)ensalio quaedam eral Chrisli advenlantis promnlgalio. Tolus ille populus lamquani catliolicusquidam prophetageslabal Christum exerebalqiie, 1160 et seq. Malis ojeribus significanlur aliqua Chrisli mysteria malorum omni expurgatoria Nihil est quod 1164. miremur, si sacramenla Chrisli per aliqua hominum flagilia signiliceniur, 1163 el seq. In veteri Testamento nunquani latuit charitas verilalis. Nusquam non adfuit, id porro unum, iJ totuni ChrisUis , ni solusesl, Vlil, 1169 el seq. Nec ipsa Chrisli lex ;diud quidquam compleclilur, nec Chrislus ipse a nobis aliiid esse

:

cariiatio, et

|

Inr faclor
tlain

omnium cl liominnm Salvalor, 10!)H, 1009.— yiiisenliunl (jnod niillus de anli(iiiis poiuil salvari, nisi islaf|naiu ;r ad minimum crederet scilicet Ciiri^^lum veuInruin, moriliirum, resurreeUinini et ad juduimn vimlu;

rnm, 1099.— Alii quibns magis assenlimnr (iicuiil lideia Ghrisli oliin velalam fuisse in niy.slerio, » 1001 el scq.
Fides qiiidem exigebaïur a populo Israël, scilieei ut credereui, qund Deus patrum suorum, Deus AlTaham, elc, unus ei soins verus Denscssel, et (|uod in semine Aitrah:e

'*

,

,

Non l'Olesi ChrisUis a morlalibns nisi adunibratus leneri : qnocirca el Mosaicis s cramenlis, elsi umbraticis, continebaiiir; et iiostris elsi verioribus, adliuc tamenobumbralnr, vllf, 1106. Illnsiriora sunl nobis umbracula, id est,

benedicendse omnes génies essent; sed illud ab iis exigi non poicrat (piod non eis erat annuniiaium, ul crederent qnod hoc modo vel tali ordine benediciiones ille implend;e loreni in Chrislo, 1103.
scilicei

sa-

cramenla quam Judœis, sed sacramenla sunl taraen el umbracula, li06. Ab hominis lapsu unuin eunidciique Cln-istuni hoc est sapienliam Dei incommulabilem , hunianaR iegritudinis reparatricem omnia penilus religiosa personavere sacramenla, et etiamnum personant omnia,

,

,

,

,

1107. Omuis varietasiu signis et sacramenlis\ersatur, quibus Verbuni Dei vel nobis se coaplal , vel nos ad se suslollit; cum religio, cum salus una eademque invariahiliter omnibus seu locorum seu lemporum Iraclatibus domiuelur, 1108 Priseis non tantuin patriarchis et projilielis, sed eorum aucloritili accedenlibus populis , idem inlundebatur, qui nobis spirii us lidei , idem spiriialis cibus potusque Christus esitaiidus poiandnsque porngPbalur, snb coriice sacramentorum legalium ergo ne cunclatorem Christum querelis faligemus, non cessabat enim qui voran-

intjilligilnr,

:

^ Nobis emolumento se
sprriiu ilem

dum hauriendumque

publiée largiebatur,

lUO

et seq.

non qtmi corporalcm, sed quod escam comedimus. Nam etiam dum caro Clirisii
est,

1170 Charilas ipsa nec antiqua esl, nec nova, esl sempcr antiqua, semper nova est, quia incomniutabilis est et a-lerna, 1174. Quidquid salubriler vel même concijjilnr vel ore profertur, vel ulcumque ex sacris LilLeris excul|iilur, ad charilalem jievlinel, quia Chrislus ipse ch;irilas est 1173. Extat in Iota laiiludine Scriplurarum unns Chrislus, moriens et resurgens, et hoc lacle alas nostrae chari-

qnam

charilas verilalis et veritas charilatis,

spiritus esl qui vivilicat spiriiiialis saiietas , expctitur, 1113. Mysteria Clirisli, ul aniiqnis fulura, ila nobis |.r*lerila, neutris adluisse vel adesse putabiintur, si reriim species exlima non remoratur, 1113. Chrisli mysteria ila tempori sunl obligala, ul :elerniialem spirent niic praetereundo oblitteraniur, sed jugi el invicia prsesentia perennanl , 1116. Omnia olim eral Christus, nuiic niuIlomagisChriitus omnia in omnibus adimplelur, elmullo maxime in beala palria eril Christus, cnin )am nihil snpererit adimplendnm, 1118. Quamdiu mortalem vilain et viam lerimus, quia via haec esl et non mêla, necesse esl ut vacui aliquid elliguralisu|)ersit, ([uodimplealur, ulChristus omnia in omnibus adimplealur, 1118. Nonduin toius advi'hit Christus. Tenemus nunc eum in imagine; tenebalnr

manducaïur

,

nutriens , 1 177. Finis legis , finis pra>cepii jure Christus esl , charilas est , qua Chrislo ver'iaii adhierelur. Id Scriplura Iota canit , naiura et conscieniia lanquam gemiiia Scripturœ et geimana soror, ob endem parente el instiUilore Deo iutbrniata , succinil, 1178. Liquel loiam Chrisli dorlrinam , una charilaie conliiieri liquet tolam Chrisli dispensationem morte et resinrectione ejus coustare , et ad hœc caetera revocari, 1179. Qui Christum nescit, nescil el Icgem, il8i. Eex ergo disnlalis, quia naluralis , libcralis , comniunis omnibus nunquam cessavii, ea una a Chrislo rogata esl, sive antelègem clam, sive sub lege palam. sive in carue sub grali.i manifeslius largiusque, i 183 et seq.
latis

uierilo

obni et in umbra

et seq. Umbra erat justitiœ et , 1119 sapientiae Chrisii, limor servilis seu inilialis; imago est Chrisli , amor filialis sed et inilialis ; nondum plena veritas,

ante carnem suam, ad omnes ubique gencongruis veniebal, et pnccoqiiis t'uturae Incarnaiionissutebeneficiisquibus(lamirror;ibat,VlII. 1187
liuni

Verbum Deus
populos

visis

(juiauecduni plena charilas,

1

l!2l.

— Umbra Judieis car-

aCasacardinalis, 1188,— S. Augustini, 1198,

— Adducunlur Patrum et doctorum lestimonia, Nicolai —Hi.eronymi, — 'Origenis, 1215,—Justiui mar1211,—Tertulllani, 1214,
cl seq.

iz
irris,

ADV

.'EOU

(

Gregorii majnrt, I3I>5.— rrrir^ Alc\a drini. lî'P, l'228,— Rirhardi as^mcto Victore,li29,—CaNsi-jni, 1230.— Chrstiis est dosideralus oniiiinm }:tiitiiim ,118^, 1190. l'^iK', ail S. Aligna inus, " .^) ex'" I.o g.'neri> hninani
I


<-'-.

ii'i

qii'.'
,

in

eiim cri-dldertinl
|

,

euiii',ii

nu-imi'jne

iniel-

r.e\^^e;'ia l'ie e! juslf vixcPi"*! nm;, quaôdolibet etuhilibel Tueriiil, pereiim proculdubio IIW In pronip'u est qnid bic stiidpat sal\i facii «ni,

li'\iruni

el se. audiiui
y^

Ai)i:\isiitnis:

niminim

salultMii

^ler

Chri«ium

aiiie Cliri^li

adveiiliim non Hebr-tis lantnii), sed ei rt'li>)uis per orbc-ru Es S. Angusliuo liquet disseiiiinaiis impartiri , 1!H9. Ciinstum eliam aiile carncm suam ad gcnl:;es ve.ii>si^ per ifllproa verilaiis luinina , [ler e\lerna eliam qua?<!3in sui valici.iia. seiectis ex i(sa gentililate paucnlis viiilms ef« Quod ergo in Israël, ait AugBs>tiniis, fiisa. ei seq. per ij-onililulioDem !egis et prophciica < ICK^uia gert batur, h>><: in iinversis nalionibus tolius creaturîe teslimraia et 1> iiiuiiis Dei iniraciila semper egerunt , » 1307. Eadem crg.i ;.TJlia, eadem salus, idem Chri>los nullis se negaas, iMiiiiiis se vel per creaiuram , vel | er legem , vel per t\a.;ii,'liiitn (iraebeas, sed meusura et qnanhlaie non una, liiO. S. Clei- ens Ak-sandrimis rpfert baec vcrba Nume-

, adfuil Adamo ip<n , el ejus proli .\belo etaliis, 1278 cl seq. Nuilus fuit justus, qui non Chrisli per fignram noniins pxiileril, non nuntius autem tanium , sed cl ponio Chrisli eraljuslus qiiisque, lïil. Solvitur ûbjeclio et qusedam in speciem confliclîïlio inter sanctos paires, aientes nwde lege el timoré ante faisse («neparandum, morlo expeciandum snmma tis morliis liim fureret, ul mnc mediciis in orbem a adveniret, 1296 el seq Curabatur morbus, t-l tamen inura-

nus adfnlt Cbristus secundus home

m

gmm

vescebat,

l-'OI.

1^

Advontus. Sic dictus quia pnecedit adventum Domini Iniliumbai)et diedominiia qusefchto S. .Andréa proiima es', ac pr. indf a die 27 uovembns ad 3 decembris, .\V, 547. Quatuor semper com( leclilur doniinicas,

inmundum.

54". 547.

— — .Aiiqnibns quinlns el sex'iis acce^serunt, — Teiiipore advputus prr plura seculi ahsimenlia a carnibuserat ni nunc eliam apud Grâces, 3W. — .Adiiibciar coior violajeus, 54«. — Annus ecclesiasiicus
in

locîs

i

raescri; la,

(

Plato, imi MoifOemens , Christ nm sibi ei gt.ntiUis prophetas delegisse, id eliam sensit Augusiiiias, Greuoriu?, aliique, et Jol-i exeinpîo inveclissime demonsiratur. Quod rero ail hilosxphiam Graecis leriude ut legera Heiineis a Dec n.iserio.niii^r concessan), viï aut ne riï qiiiJem negari oierit, 1225. ncludere licet cnm Richarde a sanclo Vi -lore : Mulr non
nii
!

biloso|>hi

Prthagorei
,

Quid enim

ses

',

qui loqnilur allke

1

Ki.

— Quoi
|

est

ait

347. a prima domiiiica adveutusiiicip t, Advocatts est ille qui iu judicio f artem alterius liiigauadvocali proiter lis défendit. Quidam arceniur al) oflScie impotentiam, quitiam proiter inde< enliam, ÎVI, 1270; XIV, 1177, 1178-928.— Advocains lenelur pra^tare gratis El<!<iidem sub palrociuium causisjaupe um, 1176-928. Admortali in gravi uecessilate pauperuiu, XVI, 1272. TOcatustenelur ex juslitia, {"hibere oompelenlem scien-

\

—G

<!:

tiam; 2° clieuii suo praesiare diligenli.im debilam pro qualilate causa? ; 3° abstinere se a fraudibus ; i" non accipere ultra { rerium jusluin; 3° non lueri causam quam scit esse
ÎDjuslam, vel nibil
fere habere
suscij ial,

solum ex Ju Jaeis, verum et ex genlibus Chrisii advenlnm praenoverant, et cum magno desiderio expecabanl,» 1^29. Cbristus non universistanlum, sed singulis eliam horuinilHis venu singtilis naifitur, cvescil. mor.lor resurgit, ide'tqiie non semel, sed semper renit , et eliam uunc ciim veneril jam, venturus expectaïur, VIII, 12-31. Probaïur Palnim lestimoaiis Ambrc-sii, 1252, Hieronyrni, 12-54, Origeois, 1259. Gregorii Nysseni lii-S, Fulgeniii 1217, Pauliai Nolani episcoi 1246,
: ,

pn

ijabil

uiis,

1270.—
intîicare,

Quare auieq"am causam

tenelur ejus aequitatem
clitnli

:

Gregorij paj» , 1248. Prosperi , 1250, Auguslini làoT, Bernardi 1237. Quatcumque loti geueri hu-. mano s"»pieniia Dei prsesiiiit, ha:'C eadem unicnique sanctcnjni semper ^no orJiue et diçf>ensatioae largiLi est. Verba stint S. Hieronyrai, 1357. Sapieniia Dei Cbristus venit et videiur oomiloco, omni tem| ore ; et carnis ejus dispensatio adesl oiuiubus jixis lemporisque iraclibus, et iastar sapieaiise . 'tmnibus el siniiulis iniegram inliniamquf> sp robal, 125SUbicuiuque el quandocumqne ab orbis iaitio ad cftlc'^-m, ab ortn ai> occasum , jusiiiia vel Bîscilar, vel perficiiur , Cbristus qui juslitia est nascilur el perficiiur , 1259Omni leu.pore et omni loco , sed ali s et aliis per varios graJns profectuiim nascilur , adolescit , mcfrilur , renviscil Cbristus , 1242. lune venit Cbristus, tune nascilur, tune moriiur, tuuc resurtit, quaodo uuusqnisque , lia;c ejcs sacrameuta in seipso exolicat et in came, se meute suo Chrislnm induius dem ôslrat, li45. Eas-jem aeUites induit Ciirisîus , quas qnisque in Chrislo gerii ; cum nasceutibus nnscilur, cum proficieulib«« protii.it, cum perfectis perticiiur, 1246. Cum pueris puerascit , grandescil cum grandibus , 1263. Dalus est Bobi<: Cbristus, et inslamus ut dtinr : venit, et urgemus ut T^niat, 1253. Cbristus incom[irebensibilis est et qnantiMucuuique rideaiur quis staiem plenitudiuis ejus alligisse, semper déficit , nisi jroficil, 1265. Adljaerearous ergo carni ejus , slales et progressus Ciruis eii:s in iK'bis im;>Kamus, 1264. Cbrislns venit et semper yeniet vicier, judex, im| era-is, VIU, 1264 1296. .\dvenlus Chris! ad nos nunc 6t, el semper fieri implerique pergil , 1271. Regnum Chri*:!! :r) di s 3uge>cil et amplifîcaïur , tum ia singulis , \ rsis, 1274. Est enim Cbristus f cclesia , est ul ei menibra, univer^iias illa jusloi um, quse .^ mundi ad senium usque ejus nun luaaiusqueqiiaqiif- inierire aui evaaescere lolnif, 1275. .S:iCTam<»iunm mauiium est, non seorsim Chrisius , non seorsim Ecrlf sia , s-^d Cbristus in Eccleaia , Ecclesia in Cbrisio Chrisius et Ecdesia, 1276 Ea est Ecclesi», ea Chrisli ma^bificealia , qui r.on unus aliquis particularis imaginandus esi justui esse, sed tola juitoram resjublica , loia M! iemum oui asqn^ini el un ;uam eslileriat universilas, 1276. Jnsius quilil.el pt-riio Chrisli est. t Xou ille unus, et n-r.s mulli , sed el nos mulii in illo uoo unum. t'nus ergo home Cbristus, caput et corpus. Touim ergo ChrL>iuî. > Verba sunt .\ug., 1277. Mauifesium est ad AJain periinere o.i.nes qui nas..untur hommes; iu ad Chrisium pertinei ont.ii qui ia giaù>e lari;iuic nascilur. Lîide fit ut totum genus humanum non aisi honines duo? f-rimus et secondus. Ut priraum lapsus est. Adam, proti-

i

,

— —


,

,

,

1

et probabilitaiem perpeudere, eamque 1271. Peccat ii.jiistam Sfi nier caus'im deenciens, et tenelur ad re^litutioafm dunmi- ilL<ti, XIV, 1178-7^. Paraïas cuivis alrocinan, sive juslam, sive injusiam baQuando, beaicaus<im, absolve ndus non videur, XI, 326praemiiso dilig-uii exanàne, invenil c3HS;i!!i esse dubiam. Tel aeque prolKibilem, f>ole>i unam defendere, XIV, 1179929. Peccald;im non vult aut negligi; scrulari meula .Advoc.ius qui suum cliencausae assumendae, 1179-950tem de crimine accusa'um ita juste deft-ndit, ul accusator deficiat in probaiionibus el pœna lalionis {ileclalur, non Tenetur lenelur laie damnum compensare, llSO-9-30. fidelitatera et secrelum servare erga suum dientem, ibid. Potesl pro suo iialrocimo pecuniam sumere, llSO-931. Quandoquid nolabile esiorquet suj ra retium a lege laxatuuijpeccalum mortaîeest cum oi^ligatione rcsliluendi eicessum, 1181-951. Si pretium non sil laxatum, Ulud censelarjustum quod Isle h;ibetur judicio prudeulum leo-

i

— —

|

satis circunislunliis,

XM,

1270.

— Exponuntur —

cvisus

in

m

— —

,

i

q^uibusadvocaïus leccit, et adresliiutionem lenelur, 1271; aV, 1166. Avariliae Ulhalis reus est advocatus couvenieijs de quota parte lilis, aul paclum inieos ul obtenta Ulud padum est incausa tanlum sibi solvatur, XI, 865. XM, 44-5, 446. vaLliun, et tamquam lurj e reproLaium, vEdificatio fil vel ex aliéna maieria in [iropiio fundo, vel ex propria maieria iu fundo alterius. In utroque casu aeJiticium perlinet ad douiiuum fundi , juxia illud juris XV, 860. priiicipium : jEdific'unn semper solo cedit, ^qcautas diij ifS est altéra rei ad rtm, quae diclur essti secundum proporlionem arithmolicam, et est cLjecium jusliliae commutaiivs; allera proj oriionis ad pro, orlionem, qua: dicitur esse secuudum proj^xTiionem geomeXV, 457. tricam, et esl objectum justiiiîp distrilnUivae, -/Egcrr.^ dupliciter accipiiur. uno nsodo pro a;quit:ite nalurjlt, qu;e eadem est cum juslitia ualurali. ilio modo pro Jus est proJeuli moderaiîone legis scri; t*, Xll, 110-90. quod omnia recla el inflexibiiia exigil, sequitas est, quaa de jure multum remillit, ibid. Vid. Epnhia.

:

.EonvALEss formaliler,
14-56,

U.57-1135.

— .Equivalens pruportio

et

virtualiter

seu

illalive,

I,

illalive diciiur,

..

quae non euindem cum altéra expriii.it formaliter objecliVTim cunceplum, âguificatum, sed aliud formaliter diver-

sum, ^QCiniLESTEB seu causaliler

1436-1133.
et virlualiter

unum

in alio

conli leri polest, I, 1455, 1456-1152, 1155. .^OCivALESTu habetur quolies voces quidem sunl diversae, sed idem est siguificalum non quidi-m sola ideulilale reali, sed vera et ligorosa identilaie fcinnali^, eslo non aeque clare exprimatu^ sub una ac sub allj^ra. Cujus generis censenlur definilio et defiuilum, I, 1456-1152, 115-->ib:d. jEqiialitas polest esse totalis et pariialis. .tccTvocATio esi verbum ambi;;uum, aut proposilio coailana plur.bus veriiis ambiguis, lures seus':s efiicienlibus, Circa quam ircs sunl aueloruni seuteiiXIV, 1073-^9. ti;e. Prima nimium quam par sil, dlaruni usum exleudere videiur, et eum tiinquam licilum admittere iu omnibus fere

|

ftS

INIiKX

ANALYTICUS l'MVF.RSAI.IS
primo gradii
hccuiiila
liiil'as
;

S6
niin uxoris sororo; In secundo
ciiiu
illiiis
lili.i.

iiilciroK'.Uus rxiat-tliinilitis viCi* nvili'», in (iiiilms :ilii|ms liaiMMT :ilii|ii.il»!m (Mus.iiii o(TiiU:iuili vcrilahitii
Miiii:il

adiiiitatis

cnm

M-

Siuiimla iciirnbal oiiim-rii ipinuiiiio inii-noK.inli, ilnil. iisiriclioiiiiin •iMMii iiiiaiiini(um(|uc .•i(|iiiv(naiiiiiiuiii fl
iii<Mit:iliiiiii

cjus consiibrina gcrinana; in tertio
In (piaiio ciiiii isliui

coiisobrina

lilein dic<;iidniii

de uxoiiilra

rc ies|peclu (•oiisan^iiiucoiiini in.inii,

MV,

729-.')76.

— AIvas

m

|pr(>i>us illi.-iUiiii fl

iiiiMi.laciilalji- iiili'cliim,

non

oi'iliir iiisi

iiiiinisso

quaciiimme arte
~)'.)7i.

1(i77-SHI.— Ti'ilia n-juii. (|iiiilcni rcslrirliiiiics im.-iil.ilrs toriiiaiiullii «iinrio exl.TiK. s.-iisiliilrs scii ;riiiiivucili<iiit;s
.iiliiiittil

reMiiuciim

viri

seiniiic,

XXV,

— (.ausalur ex

(piavis

riipula eliain

ihiIId in-orsiis cas» li(ila;s.(l iii a'umvocalidiirs iniMilalcs i-xli-iius sciisibilfs, si'ii .•iNliiivoialiiiiu's mali-rialcs lamniaiii li.ilas in Miiibusilam caMlius, cl ciiiii (•(mdilioiiiliiis fxplicanclis, 1(177-h;)0.—

Ifs, U.iujiiaiii mi'nil.icia

\\
do

III, 10')S.

irivubinlaria, ut in soinnis anl vi habita, 393, ViiK uliiiii afliiiilatis oritur ex oiiini cl sola

('.'ii'iiali

Diioluis niDilis

|i(>lrsl

liMnicns
iii'ciuc

iili

;r(|iiivoialionf: priinu loi-

iiialilcr si-ii |iiT ri'siliclioiirm |iuif iiii'iilalcm,

cxU-rius
aliiiiio

lalciius a|.|iai'ciilciii
inalorialitt'i:i|.|iartMili

hi'iiMldlcm,

;/'((/.

— Sccumio
nioilo

niil-

laiiUini cl rcslriclinnc

cl sciisilMli.

lOSO-Siii. — llcqiiinUir
inali-rialibus
irc

mcnlali

jiibla cl

raliu-

tiiiiiabilis

causa, giavisquc ac uiK»"'"* ncccssilas uleiidi
iiilrrroKalus

jiis rnodi aMjiiivocalidiiibiis

Uc(iuiriliir |iia'juhlilia anl ji'litOSl-8."i.").

teriîa

(iiioil

non Icncainrcx

fionc, aliivc obli^jalionc apci

vciilalcm,

'robalnr icrlia scnicnlia ininio cxcniiilo Abrahic, 1082Piob. secundo cxcniplo Jacol), Jose|tli cl alioniin, «;>t.

H)Hi

Cl

sc(i.-8ri5.

801.—

Pi ol>

o ex S. Au;,'iislino. 10 Hl'iob. (lumlo quarto ex S. Thoina. 10y.'î-8G:2
icili

— Prob.
ssecnli

ralione,
lucrtUi.
i

1 0D.'i

cl

scq.-W l.

ei)i>co|)os non Aehiani ossc iircsbvlcrissupcriorcs, oralioncs niliil dclunclis proV, il!. «icssc, jcjiiiiiuni non cssc inpra'cc|iio, ^ {.'^'jAerius h-cr(>sis Acriaiioruiii :.uclor i'iiit. lôO: XIV, Aeromantia est diviiialio pcr acrom, III.

IV contcndcrniil

copula Adeo i:ciiisuiiiiii,il:i, ul sulliiia! per se lo<pie(igciiciMiioneui, ll);)8 ; XIV, 72H-;)73. .Non liabet (.Taillis, scd iiicnsuralnr jiixia gradus consaii^iiinilaiis, Alliiiilas alliniialcm non X\lll, 1099; XXV, .393, (il8. i>;iiJi. Coiilraliilur inler soliiui viriini et coiisaiiKuiiUMisinulicr.s, cl inler iiiulicreiii cl coiis.iiigiiiiicos vin, 394 ()18. Inde paicr cl liiius diicer»! possuni iiiatrern c'i liiiam ; duo flaires duassororcs ; vilrii us vidiiam privigrii, el novcica inaritum privigna; dcfuiictae, G18. Afliiiiiiin noiiiina siint seqncntia.soccr, pater uxoiis vcl iiiarili; nocrm, nialer marili vel uxoris; ]nos<HCr, avns uxons vidinanli; pyo:,()rrns avia marili vel uxoris ; yeiier, mariius (iliic; >/«rus, lixor (ilii; pro(jener, maritns ncpotis; piomnvs, uxor iic|,()|j,-,; [cvic, fiatcr marili ijlos, soror marili; fialria, iixor liatris, ipia; et (ilos diilliir; sororius, mater sororis 7«(;i(rJC(',s, (liioruiii rralrum iixorcs; i'j7; jci/s, iiialris iiiarilus; voveicu, uxor palri>-; ;;rir;f/»Hs, y);ii'k/««, liliiis vel lilia marin vel uxoris; fil'uialer, fUimlrit, liliiis vcl liiia ex alio conjuge genilus vel gcnila, (iiiaiii eo, quem mulier de facto liabel, XVIII, 1100. Aille sa'cnluni XIII; Très cfanl âlllnitatis speeies
a.)

;

;

8!)-7'2.

ylîsccLAPU miracula falsa, II, 519 ; 5'23; 1079, 1080, III, cl scq. /Etas requisila ad jejunandum, rcqiiiriUir oinnino coniX\V,û'.)ô. plcla,

452

Mlàs, seu moralis liominum tum sin^'ulonini, liiin uiiiCnainor veisorum, vila qiuulri|)ailila, Mil, 9110 etseq. sunl diffcrenliaj iii iiiio lioiuinc quibvis gradalim pcraclis, in viia;etcrn:i manrbiUir. Pri.iia csl aclio aille lej;iMn, se cunda sublcgo, icrLia subgralia, qiiai'lu in pac.e,960, 9()l. Sunl aelalcs sex eliam in nno homiuc, int'anlia, i)U('ri-

tia, adolescenlia,

juvenlus, gravitas et senectus. Sex inundi
diiralio rci
pi-inci|iio

aetales,

972 et scq. ^TERNiTAS csl aclnalis cl lola simid
carcns

immula-

bilis; vel duralio lulius sinuil,
eiilis seniper existciUis cl cessionc duralio, VII, 153 teinpore, tnni ab aevo, 133.

tum a Boelio dcfinitur intcr(uisscssio. Hœc dcfiininabilis vitre lola siniui et pcrteria Alii statiiunt nilio maxime probata est, 13.'). II, :2U. aeterriitalom esse duraliouem suscessivam seutempus inlinilum. AUi nullam admitlunt in seternitale succcssiom-m. Pro posteriori opinione stant Plato, viri maximi noniinis apnd anliquiores, pipri(ine Ecclesiai Paires et omnps ferme Jîternitas Del nullam sehoiastici, 213, 21 i VII; loi. .l'.tpruitas est possessio loadmitlit successionom, 135. lius vitte et duraiionis siniul; siuiul dat totum suum effectiim fonnatcni, et simul Deus durât per totam œternitatem , alio(iuin pcrficcrelur successive, XXIII, 164. ./tlernitas prœiniorum et pœnarum est necessaria, I, 900, 902, 903. Aetiani et Eunomeniani ab Aetio etEunoinio nuncupaii, Eohserelici sseculi IV ; Arianae hœresis soboles, V, 47. 47. rum errores, yEvuM est diiratio eiitis immutabilis quoad substanliam, sed ralione modorum vcre nuitabilis; quod inilinm habult, scd linem non est liabiuirum. Talls est omnium spiriiuum duralio, forsan et materice a suis forniis independcnier VII, 135. considérai ai, Affectus prnesentis sseculi, seu inordinatus vil;e prœsenlis amor, est una ex oclo filiabus luxnriaî, XI, 1019. Péril onine judicium, ait Seneca, ciim res transierit in r>2l. afTectum, Aftines, in giadu probibilo légitime dispensati ad im-uiidnin inalrimonium, incesuim piobabilius non coinmitiunt XVIll, 1101. lornicaiido, Affinitas est propinquitas personarum ex carnali copnla illicita proveniens omni carens [larentela, sive licita, sive Brevius definitur proXVIII, i0'18; XXV, 593; 618. pinquitas personarum ex carnali co|iiila proveniens. Vocatur aHinilas, quasi duorum ad unum finem unitas, XIV, Duplex est alïinilas, altéra légitima qure nie728-.57o. tiiante matrimonio contraliitur; altéra illegilima, (piae per coiium illegilimum, XIX, 471. Persona addila per.sonai por carnis copuiam mutât genus, sed non graduni allinentise, V. g-, uxorfralris est affinis eodem gradu quo Irater estcognalus, 473. Tria sunl gênera a^finilalis, 473. AUîuitas légitima quatuor gradus babet. Sicmariius est ia
Iter, delinilio differt
:

— —A

summe

et linc ; vcl ininmiabir.s sine suc-

Affiidias ex copula Icgiiinia, utconsanguiiiitas est im|iedimeiituni iijairimunii usquc ad quarluui gradiim inclusive; ex ropula iiiicita, adsccundurn gradum rcsiringilur, XVIII, 1099, 1100; XXV, 019,020. Alïinilas prœccdens matrimoninm impedit contralienduiii, et dirii.it coniraclnm, XIV, 729-576. Quo jure dii imat, XXV, 620. Airinilas matrimoiiium dirimil curn illcgiliinis sicnt cum legiiimis, XIX, 409. Marilus «pii carnaliter cognovit consaiiguineam uxoris sua;, reddere sed non pclere poiest dcbilum conjugale, XIV, 729-576. Inccslus in gradibns afîinitalis est casus reservatus in pluribus diœcesibns, 1103 et seq.— Impubères non lenenInr lei^c reservationis, nisi cornm inalili? suppléât œlatem, Ad liane pœnam requiiiliir scienlia cogna1100; 1106. tioiiis, 1099. De l'affinité et de riioimêtelé publi.|ue; jusqu'il quel degré s'étendaient auipefûis les enij êcliemcnls qui ré.-,ultenl de l'un el de l'anlre, XX, 1096 et seq. Affuctio in prosperis proximi est Ifîlliale peccalum, cum ex iiividiae vel odii fonte procedit, el hic moins est délibérât us, XI, 1079. Agareni Sabellii sequaces, semi Christiani, Trinitalem oppugnaverunt, VI, 79o. Agareni dicti sunl Christiani apostat;p, qui septiino saeculo a religione Chrisliana defeceriint, ut alcoranum amplexarcntur. Agareni vocaiitur ab Ismacle lilio Agar a quo Arabes originem ducunl, 796.

XX, 1098; XXV, 59t; 619.

— —

In

nola.

Agenda.. Pro missa agendae nomen usurpatum saepius reperitur. V, 524 Agere est se habere active et non mère passive,

XI, 621
Agilitas corporis gloriosi definiri poiest : perfeclio corporis gloriosi. qua illud animai ila snbjicitur, uï sine labore, lassiludine aut quacumque alla difficultale, ad qiianilibet loci disiaiiliam moveri possil brevissimo ac veluii imper-

lempore, VI, 353; VII, 1589. Ag>i i-aschalis manducalio crat veleris legis sacramentum, a Deo iiislitutum, IX, 180. Erat figura sacrainenti Eucliaristise. Rilushuius manducaiionis signa eranl, 180. Incircunicissis, inqu Unis, mercenariis hominibus, Judseis aposlatis esus agni jaschalis non permiilebaïur,
cept.bili

,

181.

Agnus Dei dicuntur

erra; a

summo

pontifice benedictae,

:

agni, formain liabciites, XXVI, 410. Oiatio de agnis Dei, XXVII, 425 et seq. De agnorum Dci aniiquiiale, Quo ritu agni cerei consecraïuiir, 434 451. De eflicacia benedictoruin agnorum 455. De sigiiificatione agnorum Dei, 458. Agnorum Dei secundaria sigiiiBcatio, Forma aliqua pietaiis in usu hujiis amnleti, 440. 459. De miraculis factis per amiilelum agni Dei, 443. Carmina de agnis Dei, 445. Detenditur qui de agno Dci

,

scripsit

:

Feccutum

frangil, ul Clirisli sanguis, 447.

— De

blasphemia quae contra agnos Dci legiiur in Apiario Romanse Ecclesi.e, 448 An sex la synodus agnoru.m figuram proliibuerit, 449. De fragmcnlis agnorum, *452. Gregorii XIII conslitutio ne agni Dei benedicti minio iiificianiur, aut vénales praeponautur. 452. Alba vestis sacra ad missse sacrificium requisita, XXIII, 838. Quando nianicœ assuta; separantur ab alba, perditur lienedictio, 825; 858. Alba camisia, cainisus et ca-

— —

&7

ALT

AME
:

58

Duplex erat alba altéra ad cf.mmisile vocaiur,904. Viri munem usum. alicra ad allare adhibt-lwiUir, 902. ecclesiaâlici alba ad quolidianum el coinmimeiii usum .\llja Alb.i regf-s ulebamur, 904. Tesiifbanuir, 904. qua-^iim peculiaris laicorum niagn3e<lii:iiiians luii ornatus. .\lba iiiferioruni ordinum ve^iis fuii,cui superi>elliceiifu

90o. Alba eai vestis ad pcdes demissa. Aîba linea, non ianca coloris, 901. esse debel, el albi In iege releri sacerdoles non aliis qoani lineis el illiis Alba lerumque indueTeî>libus sacrifican'lo uiebanlur. bantur reste sacerdoles elbnici, cum ad allare accédèrent, 911. AtMM^tnf^ts octave sseculo in Albania nali, surrnlus eranl Negabarit Dt-uai esse riaii, VI, 79o, oi nota. Manichaf' 795. veruni omnium creai')rem, AiAGE^SES Mauicbaeorum secla. haercUci saeculi XII et Xin, docebaiil duo esse rerum i rincii>ia ; ue^abant carnis resurreciionem, iiifernum el purgalonum, Bapiismi et EuContirnjatiouis s^icramencturislia? sacrameula, V, 74. XXI, 348. Uini rejecerunt, Alcoramts, vox composita ex al, gallice le, ei korun Dividiiur in sur os s^^u lectio : est ergo liber lectionis. Sj(r(E dividuntur in ayal seii signa divers» capiLa il4. Coniinet Àlcjrauus judjcia, bislongitudiais, III, 471. De Alcorani lorias et parjenenses seu hortaiiine*, 47i. 472 et seq. origine Mohammedanorum seiit«ulia, XVI 9ii AxEA. C nlractus aleam continentes,
fuit sii4>siilutuni,

|

,

ALECTBTOMA^rru divioaiio est ex gallo galUnaceo,

III,

Quando publiée venerationi fide1259. Kuiu fxponilur djvrna Eucharistia, qnjplibel Ecciesia nK>rem el iri>litutum retinerv fiolesi, li40. Altare in luriuni saucloruni nomen dfdicari polest, el inajori tabula i^ius aui pl:res saucli pingi posMint, 1257. Priv.h'gidta dicunUir aliaria iu quilms sacerdos pro defunrto cflebrans, |)lenariaiii eidem indulgeniiam lucrari Sacerdos celebrans iu alian privir>olest, XVIil b06. legiato , non indugentiam lanlum, sed el missam in def.ui prosit missa functi subîidium applicare debfl, 607. in altari priviU-gialo celebrata pro defunclo si is jam sanMissa In al•tus vel rcprobâius i(isa non indigcai, iiOl. tari privilegiato celebraia, nec débet, nec semper polcsi Qui slipem recipil ut cclebrari de Requiem, 607 et seq. pro defuncti anima celebret in altari privilegialo, on^ri huic non satisût, si in altari coniniuni celel>rel, apiilicando de uncli animae i-.idul^entiaii aliam [to defunclis, 609.-— Cum in conc<ssione altaris privilégiât! ap[>oiii soleat clausula Laec: dummfido in Ecc!e«ia lot, v. g. viginti, et ad minus sepiem miss* quotidie celebrentur, an teufat concessis, si miuor in ea celel^retur missarum numenis, 609 et seq. Per priNilegiorum communicaiioueiu ifisse eiiam JTO derunclis indulgenliae commuuicanlur, non auiem altaCura obtineturrenovalio privilegii rium privilégia, 611. proallari cujus irivilegium nondumexpiravil, valel renova>". in qiia tio haec non obslante cïausula volenies Ecclesiam aliud allare privilegialum non reperilur erectum, elc.,611. —Altari |.ortatUi cui ^aacti alicujus imago apposita est, anDiniu EccKsia, coucidit necli |<jlest privilegium, 612.
•andclabrorum
,

|

m

,

,

,

:

451.

altaris {.rivilegium. .Non et n-idil, si

alt-'.ri

diruio, altare no-

ALKCBOMA^mA divinalio ex farina, A'.EXA^DRLN.i Ecciesia. AimESTA quando vir uxori débet et
:

III, 429.

Tid. Copht^. non debel, XXV,
594. 1384.

ÂixELuu iulerpretalor Laudale Deum, XMI,

Si ejus vocis specletur nsus. exclamalio qua-dam est laeliiis, ut idem fere valeai, quoJ valt^l apud laijMos ptaitXXVI, 414. dite,

Aixcvio est incremenlum qood fluvius alicui pratiJio Ad quem |>erunet hoc incremenlum. Vid. Codais XV, 861. civilis art. >j6 el seq. III, 429. Alphitomaxtu dinnaiio ex farina,
adijicit.

vurn loco prioris coiistiluati;r,612.— In.Julgenliaaltaris priPrivilegmm vilegiati uoj suspenduulur iu Jubilaeo, 612. altaris ad septem annos concessum, incipil a die dal;e brevis, 612 Quid requ.ri soleal ut altari ahcui tnbualur privilegium, 612. Quando ex missis ad altare piivilegiaium celebraudis, lot supersint, ul omnibus salistien Onera perpétua el fuunon |,oi,il, quid ageodum, 610615. dationes ad allaria (.rivilegiau recipere non .icet, Amatobium esl maleticiuuiqu<. provccatur et mcenditur cKliuui perron* determujaia;. aliquis iu amorem vel Amaioria soUiciure possunl, compellare inviium neX\ III, 1121. queunt,

m

Altjjie hrilocausti
aeneis operiri
,

ex

lignis

Deus jussii purissimo vesliri XV, 150.
lapidibiis inipolitis, 1.51.

— — Non
;

selim conslrui et laminis allare vero tlijrniamatis auro Lex de aliâri ex terra et

ascendes per gradus ad
tur|)iiiido

ahare meuui.

tua, 132. Friniis Eccl'^sise temtorib-.is allaria cerle li^Tiea fuere, XXHI,88.5. Lapidea fuerunt altaria vergente in fineni s*cuki quarto, fuere eiiiim ex argenio fada, 8>j4. Allare snper quo missas sacrificium est peragendum lapideom esse oporiet el ab e[>iscopo coosecraium et si non sil exlai'ide. sacra f>etra sallem insirui débet ab episcopo consecrala et lano magna , ut bosiiam et rnajorem calicis parlfin capiat, 82-3; 881 ; 88o. Aharia sive fi^a , firma et stahilia sint, sive ponatilia, mobilia et vijlica debent primo esse lapiJea saheni quoad j ariem super quani reponilur calix el hoslia; secnindo debeni esse CJinsecrata per unciionem chrisrnaiis. Diverse ritaconseerantur aliaria fixa et mobilia. Tertio d«=bent reliquije «anelorum in septilcro , seu cavea aliarium recuuoi, XVI, 2.51. In Ecciesia laima , allare ubi non est toium rite consecraInra super imp^^i um habei conseeratum laj i-ieni, qui tabula aitaris nuncupatur, XIX, 1101. lu Ecciesia Grseca loco lapidé-.e ial«ul:e supfr altaris non consecrail roensâ apl;iri solet linteum quoddam ei isco| ali benedidione cons«^cralun) in cnjus angulis saucioruOi reliqui^e r<^cou.iit*^ sunt, 1102. -In onenlali Ecciesia nullus est petrae sarrae usus, X.\III , 88-5. Altaris mensa umca vel pluriiius iiolijnïellis snslineri cousueveral, 88o. Aiitiquitus unicum fuii iu singulislemplis allare, S*î6. Tum in Orienle, tum in Occideule antiqua consuetudo erat, iil in una ecciesia ubicum allare inesset, in quo semel tanlum in die celebrarelur, XVI Hoi. De aliaris ornaiu sine quo raissam celebrare non licei, XXIII, 881. Cruce ojius est, cujus usus est veluMissin;ius,886 et seq. Cur lumiua adbibiu fuere, 889. Vetuslus est liuteorum usus super altare, 889. Benedicius XlV de reiinenda cru. ifixi Salvatons imagine palam et>ivibiliier exj.^5ila super aliaribus ad quae uiissapmî sacnficia eragaulur, l25o et seq. >on sans esl nudam crucem in alLari statuere, sed addenda est imago Christi quae pendeai e cruce, nisi nécessitas inierveueni , 1258. Cruc.6xus peiidens a cruce deLiCt in altari constiiui, ettamsi Sahator noster crucifixus in lîiajori tabula aliaris depictusaut ç*laius afparcat. 12.38- —Crux parva cum

ail

Deus, ne reveletur

,

;

,

,

est velle alicui bonum,XI, 1137;XI11, 1590 1096 Ambitio est appetilus inordinalus amoris Est peCiituni Et auScr.pturae sacrœ aucloritale daumalum, XI. 799. Ab ambilioue nos deterctoritate P^trum, 801 et s.^q. S^ipsins ambirere debent, l^exemplum Christ!, 806; lionis viliias; 3° cur* et labores cum ea coiijuncli, 807; 5° ejus crudeiitas ùinnmeris 4' honorum vanitas, 808; Ambitio lelhale pecc^tum eieni[.lis cnniprobata, 809. est, si quisin liouort- finom ultimum constituât; si qnis ex peccato mortali h'inorem quarat ; cum api etitur aliqua diguitas ob tincm nefariam , cum quis honorera quaerit Si quis sine vocacura a^terius damno vel !n;uria, 809. tio.ie, s"l us boncris, aul commodorum lemi oraliura inLetbalis ambiluitu ecclesiaslica bénéficia peli:, 810. lionis reus est qui episcopatura, aut aliud benefiriuui curani auimarum habens, pro se postulat, aul sibi i; si in Qui eopraecifue olecione canonica sufTragalur, 811.

Amabe

— —

mouasiicum habiium induit ut ahbatiam obtiCoucionatrres, qui majorum ecclesiarum neat, 812.
coiisilio

,

,

,

— —
,

pnipita obtinere nituntur ut nominis clariiatem c^iusequenlur, et ad episcoi aium aliave ben^Uia roiuoveanQui bent-ficiiira retinet sine legiiimo titulo, lur, 815. aul sine dolibus necessîtriis, nec eas vult aut poiesl comQui beneficium reli.net, cujus cessione larare, 816. parera Ecdesiae procurar*» p<jtest, aut grave malura ab ea depellere, 817 Eiàscr»rus, qui a minori episcopatu ad majorera, sine liecessitaie vel uiilitale Ecciesia", miQui pro se beiieficiuai grai, aut translerri postulat, 818. ecclesiasiicum sine cura animarura petit, ad inopiam suam Reus est sublevandara , non esl reus amlàtus, 812. pu-sillanimitaiis et desidiae, qui a Deo vocatus. et superioris aucloritale sacro regimini admotus. imposilum onus subcipere pertinacit»"r récusai, 813. Obed re siiperi'iri beneticiura im| onenti non tenelur. qui in se impedimentum agnoscii, quod nec ejus studio, nec superioris aiuio-

|

ritate

removeii potesl, 816.

— Non

semper

amliitionis

(

ima^iiup crucifixi quae iai>ernaculo prsefigitur

ne Uubnca noleiup; sed

,

salis
in

non est
aiedio

pc.ni

débet

alia

crus

reus esl, qui ordinem suurn ac locum luetur. Quandoque Amignavus est poeua diguus qui suo jure cejii, 818. 122.o, 1233 bitio est vitium raagnanimiiati opposilum Ame5 bebra^um verbum est, cujus multiplex f^sl interpreta:io. Primo, Amen id est vere, seu verum est. Secundo Quare in oratione douinica a fiai, X^IT, 15N2 et seq. sacerdole missara célébrante Amen res; ondetur, 1.585. Quoties in sacris precibus Amen dicimus, cœlestem patriam cogiiare debemus, in qua Iota aclio nostra Amen et Alléluia erit. 1584

d

89
Ambts
niiii
l.^O.

IM»i:\
ot riiriosiis
,

ANALYTICLS UMVKKSAMS.
hic
,

(,0

alilor

iinii

(lilTiTiiiit

qiinin (|U0(1

— Amnilfs ri
iiiiii

ruioïc

illi-

vcro smc funirc ci

|il.iriili!

diiliid

XVI,

auiore ('liarilail», 1.309-1034. nnin amni respicil m se, proal
cnpisreiiiiie
ti-rniinilur
'iniaiill
,

iiicntf capli valiili'

iiioiiiiini

|M)ssu II,

XVV.

."l'.tG.

— ll'iHJu^i
ex

t'iiiilr.iliiti'c,

iii;ilri-

ail

Amor benovolenli* b'.illi coiiveuiciis. Amor cj ibonum qnaliiins ulde esl et

non

oiiiiiino

iMliiiiif ilrsiilulo

it>ii<'liir

aller

conjux

l'idliM*!

ditliiium.
r»;i

(jiiaiido aller ccMijux vilus csl amt'iis,

iialura

t>,l

liriiii> ('iim'ul)iliis. i'nili.ilxl us r.sl <'iiiijii;;i!iii saiiiiiii imii l'iiiTi |irr si; ex ii;iiiira rci ili tiiiuin ainriili n.'ddci'i' , rj'.ili. - - Aiiii'iiius duiii iMii'iiiii iiilcijiM r.iliuiiis l.udiliir l'aiulias

Jure pusilivu et iiaïuialt a coiilraclibus vcrc Uliliiis reiiioviMilur,

XVI,
(-uni

iTtUrHUi, l(lfi2. Amor suï , pliilunlium laiii.i amorem piopiiani apptllaiil, viilgo mil im parlrin ;i(-npilur, ipiaiiquain bonus Cl sanctiis e.sse possil , 1.390-I09d. Amor sui Iriplicilcr [lole.sl se liabeii! ad (iLiriLilem iino modo oiiiraiiaiur cliariiali alio modo in clianlatc iiicludilur ; icriio modo a eliaiiliii! dislingiiilur. sel cliaiitiili non ((aiiiari ilur ,
romiiiiidum

107i
,


<

(|ii('m (irajri

m

;

;

17,1.

X, 1I07-K7I.

— Amor

sui lioinis cliariiale

inoMjiur. Malus

AMKnicA
siina,
i|iii

dcli-ria

fui',

jam cral

iiicolis rn-oiiiiiiis-

A) Asia viiiiTaiil,

II, 1100.

A.Mu:iTu ex iiiuliia coiiiiiiuuiratiutie iiasciUir. Nuiiunuqiiam auior aiuiciliiC ox rocUi' ralionis abusu iii amure. ii
rdiiciijiiM'i'nliie dulleclil,
,

VI,

Hii'i.


,

|.hdoiO|(lnis l'sl ijuasi iiabiliis, XIII
tiOiiKiii aiiiii'ili:i>

Aiiiicilia , si'uuiiduui ITiôi - I().i3. Ad la-

r(U|iili'ilur
,

ijiiaMam
,

iiiiiUia

amirus osl
leiiii.i',
ti-i'lii),
iiiiriiiii,

aiiiico aniiciis

XXI

'2MJ.

— Ad
,

aiualio,
aniiciiinii

(|iiia

charil iliMu Iria
iiDii

i'Ci|Uit'unt.ii',

|ii'iiiio

(|iiod sll

seu aiuor bcncvu^^il
,

el perversiis esl (|iii rnpidilale evi'itainr, sive qno nosarrianius in viliis ci niiipiiialibus, XIII, I590-10:IU. Amor sui alias n-ci'ssanns IS! , in cupidilale posilus; aiius liber CI dclioiTaiiis, 1.391-IO,ifi. - Amor soi main.'» cl inordiaalas est radix omiiinin pcccaloram , 1.390-10)6. Ksi radix lri|ili(:is ciipi lilaiis , XI, 703. Hic amor exsciudciidus vsl ut radix peccaioruai evellatur , 70t. list discordiie caii.sa el pcsiis universalis, XII, iO-.34. Amor sui pravus est (ilia laxiiiia», Xf, 1019.

('uucii(iisc;cali;u;

sucuiidu, ipiud

luiiiua;
|iiiia

i|Uiii| t'uiid.iliir

lu aliqua «oui huiiIi alioii"

Viit. .V.m()ii. bfiriUdium, tic, iiiti'r ami o^ i'û. A.M1CTI s a vi'rbo amicin; dediicilur, iiiiod operirt^ sijjiiifi'Ml. lisi prima voslis sacra ad inissu; bacriliciuiu nupii-iila, XXill. (S.)8, DOÔ. Ad colluiu Icyeadum cjiis usus iiiduc-

bo-

est ciiiu veluris Sacrrdoialis veslis eral, el tadicu Iej{is oplioij, 903. ea iiïi suiiL L'iiain laici in viHeri l'^^c , 905. lu Ecrlesia ro.naiia iiiiiic el iit lola l'cro l'alliniica l'-cclosia amicuis

lust'sl. \ orisimililcr auiicUis uusicr

idom

lus esl duplex uniis qui exercclur lanjirecise, uec tendit ia euni qui inercedem tanipiam ia fiiiem ila ul si merccs non promit lerelur amor non esscl; amor isie est proprie aiercenarius .XIII, 1087-859. Aller amor qno quis priacipaliUrr dilitçil aliquem a quo spcrat incrredem, ita laiiicn ut diam seclusa nierccde adliuc ipsiini amarel
;

Amor mercenai

tum proptcr meicedem
coiir<;rt
,

:

,

induiuir aille albam, 904. Ainiclu saccrdoles iX arculo caput ubnubrbaai, el cuin luissam i!ici|)iM'eiil , iii liiiiiieros rejiciel)aiil , 91^. lu ordiiiatiouo subdiacoui eUain nuiic cpibcoiius aaiiiiu c ipul ordiuaudo obiiubi;, 91 i. Amor , ui sic, e-'t coiiipixeiUia boni; seu ailler esl fnopeii'iio seu inclbialiu in uoiiuin secimduni se , abstraAmor lundo (in sii fn-w^ens lel a ^cn^ , XI, 117.3. idem esl alii|uaiidu ac proseculiu boni (;l recli, XXII, 25j. Amor respieit bouum lamqu.im raliuuem t'ormaleiu specilicaiilein , abslralieudo a boiiiiale pro[)ria iuiriuseca, l074-8i8. Triplex est auL exiririseca el aliéna , XIII amor : raliDualis seu lulellecliviis, esl ladiiiaiio iu bo]iuiu per iulelleoluni appreheusuni. Amor seusilivus seu animalis est incliiialio ia boauia per sensuni aiiprcheusuui, el hic solus esl pas.sio. Amor naluialis esl iiicli.iaiio cuique aalurai sive cogaosciLivœ sivcnoii, iiidiia in bonu:n -ïibi et» iveuiens , ul lapis ia cenlruui , XI, 117-3. Amor, sive ralioaalis, sivc si^nsilivus dividilur in amoreia aniiciliaî et auioreui concupisceniiœ. Amor anuciiix' esl sinipliciler amor , el teadil ia euni cni vuli boaum. Amor coacnpiscenlia; esl amor secnadum quid , el leudit ia boiiuai quod quis vuIl alieni, sive sibi, sive alleri , 1175 Esl amor coacupiscenlia; quo Deum diliginms laaciuam sammuai boimm , el ullimani aosLri telicilalein. Quem Est amor bequidam aaioreai spei dicuut , \XII, 2ô'J. uevoleatiœ : is aulem vel esl si uplicis benevoleuli;i} , vel amiciliie seu charitalis. Amor benevolealiaj esl siiaplex aclus , qno voluuius alicui boauai sine redanialioae ex [larle ejns. .4mor amiciliae seu cliarilalis est actus, (juo biinum alieui volamus , sod ri-damanli. Non (luilibel amor Iidbel ralionem amiciti* , sed aaior qui est boiievoleniia , 256. Amor cbanlalis est vel Bni-ilur multiplex , 237. Amor cliarilalis nequit habere aliud ob|eclum Ibrmale qaam IJoidlalem iiu realam, alias non esset virlus iLeoIngica, XIII, I07i-84S. Amor est caleaa aurea qate adsiringii auimam cuin Deo. Quilibel aclus amoris est thésaurus per cpiom certi elficimur de Dei amicilia , XXII , 1125. Quilibel aclus amoris raerelur unum graduai aeieriLt gloria;, 1125. Noa aliter fraimur juslilia iiuaia aniaailo ; et amor ipse IVuilio est , VIII, 982. Vide Charitas. Causa praecipua amoris esl bouum, quia bonum est objeciuia amoris. Allera causa est cngniiio. Terlia cau.->a est si.iiiliiado. Simililado aclualis causal amorem auiiciliie. Similiuido poleniialis causal amorem coiicapisceatiai His causis adjuagi possunt sympalhia , socieXI, llTi. tas, i'.imiliarilas. coiumunicalio iu Itoiiis aut secrelis, 1174. Sex suiil ('DFectus amoris: primus est uuio ; secondas, adhœsio ; terlias extasis ; quarius, zelus; qoinlus laeào amaaiis; sextus et universalissiiaus est generalis influxus Amor est ladix omia omiiii quœ agii amans , 1174. nium aliorum affeetuum et passioauiu quae rauveul animal, 1174. Amor pprfectus ille est quo allquis secunduin se amalar, sicul homo amal araicmn, et pertiaet ad ciiarilaiem. Amor uapcrfectus esl qno quis amalulboauin sibi ipsi provenial, sicul liomo amat rem quaia coucupiscil ; esl amor coacupisceuUœ ordmala; ad qaem spes pertiaet, XIII , 1508-10.35. Confundi non débet amor spei cura

,

— —

isie e>>l poiius amor mercedis, 10S8-859. Amor inercenarius ipio ipiis Deum diiigil proiiler rem creaiam a saaclis l'airil)us damaalur , non soluni (|uando esl Unis ultimus si;d eiiam qnando est principalis. Hune amorem esse peccatum morlale nonnulli docent, 1088-8"9,HtJ0. Amor maiidaaus propric dicilar , quo aliqais muado lanitilar lanquani ulli no Uni , el (pio avertitur a Deo isie amor semper est malus ac peccaminosus , 1090,1091-861. Amor illicilus el venereus a pluribus inler demealiie S[.ecies rel'ertur, XVI, 150. AiiPHiBOLOGiA. Vide yEoinvocATio. Aiu'LEXos hoaesli causa ajuii;iiiaî, etc. , absqiid feccAtO fieri possMUl ; d.comai lamen servaiidam est, et cavendum seandaiiirn non dei-el sacerdoles hoc modo teslari amiciliam honesUim erga feaiinas, XIV, 778-014. Deleclaiio naluralis siae libidiae non est omnino illicita, 778-614. Ainplexus liliidiiiosi suai peccala mortalia, ib. Amplexns inler non conjugalos propler deleclalionem Garnis, libidinosi suntet peccala mortalia, 780 elseq. 616. Amplexns iater conjugalos excusalur a peccalo mortali elia n si fiant delectiouis venereae causa, 784-619. Amplexns ialer sp msos absolaie de luluro etiaiii si liant causa deleclioais seasualis , a peccato laorlali inulti doclores excusant Quae o,iiiiio non videlnr lula in [iraxi , Osculari pueros et eorum molles carnes cum 78o-620. aliqua suavitale et deb'Clalione taagere non est ia se peccatum aiorlale , 786-621. Auiaialium et pecoruai geniialia confricare non esl in se peccatum morlale; secas
, ,

;

:

:

,

.

,

verosi illud liai cum inordiaalis affeclibus ibid. Quando laclus partis inhoneslaj sive propriœ sive aliease sit Femina morlale peccatum , quaado uon sil , 787-621. advertens se impudice ab homine deoscalari aut laagi si actus siat exlriasecus licili et corani aliis, non lenelur sa relrahere. Aliter, teaetur .sub moriali peccalo. Si non po788-622. tesl alio modo prohibere teaetur clamare
,

— —

,

,

,

,

Quolics actus suni libidinosi ac proinde morlales , loties in eoafessione explicindae sunt persoaarum circumstauli;e, 789-625. Amplexns qui occasione copul;e fiant non saal in conlessione explicandi , nisi moduai excédant, 790-62-3. X.XV, 348. De osculis, etc., Ampull.b in ordme Romaao Amae appellantur. Sunt \asa qute viuo el âquse in raissa minislrandis adhibeiilur, XXIII, 893. Amclatum esl remedium adversus mala qua; limentur , ffallice préservcUif. Dicluin videtur ab aaiolienlo,

XXV11,451.
Aaab.4ptist^ bœretici qui parvulis usu ratioais carv niiIV, .37. bus haplisma nihil proJesse doceal, Anachorète craat nioaachi qui socielatem homiaun» fugienies privalis ia cellulis vitam agebaal. Y, 1280, iii
nota.

Anathema duobus modisscribi

potesl, pemiilima scilicat

vel producla , vel correpla. Si scribaïur peaultiu.a producia, siguilical doaariuai Deo devoluai, el e colaïaaa vel pariele tempU saspcasum , alqae adeo a proiaais usibus Penullinn corre(iia siimptum s°paralum , XVIII, 1598. signiticat liriino excisioneai , occasioaem , separatioiiem , seu rem or.cisain el separatam ; secundo , uialediciloaen» Anathema Maranatlia, est ex-, et execralionem, 1-598. commuuicalio usque ad adventum Doiuini duiatyra , nisi

nialelactor resipiscai,

1398

ANC
Angelos
iil

ANI

G2

est

l" an^ît'los esse.; 2° cos 5° illos tinsse priiiium ,

aunlius. H;ec (]o angclis docet fides: esse variis ordmiWiis dislinctos;

— Comniunis
et seq.
(litnr;

id liabet antiqnornm clirislianornrn opi jj peculiareni cuiqne aiigelum a Deo esse pra-posilum , 771

salicm

ali(]ii.im

ei)riim

j

arlcm

— Malum

etiani cuiipie

siatu |iroi)atiocuiu t|na nol)is esl quaedaiii comiiniiiio, erseverasse , iiis cmiMiiulos ; i° illonim iiarU'in iit hono aiiaiii |i;nleiii pcccasse et a slalii, in qvio fiieraiit consliani,'clos , lins d;oinoillos liili, in pcrpeiuiim exi'idisse nrs diciiiiiis; 5" Denni ulriscim' uti adininislris , ant^elis
i

m

non pancos, 777.
774.

— Pins custos ad tempos reeedere ore, ,

gcuium

allrd)uluiH juxia

:

bonoiuni distnbulione cl cujns.]ue hominis cu^l()dla ; De an^elotl;uino.iibus itt uiuluiani scolcruni, II, 308. Angeles esse Scriplura rnin crealione, M, Toi et srq. sacra probalnr , 8i8. Onininm eunsensu angeldium cxisienlia ailiniilitnr Sadduciei neVII, 601 el soq. gaules relellunlur, GOl. An^'oli natura spiriius , otticio nunlii sunt, 60?. Au corp\is haheanl angeli. Anliquoruni opiuio , 606 et seq. S. Aug>istini senlenlia Quo sensu 611 el seq. coi-j orei a quibusdam diounlnr augeli el aniniï humante , 606, 624. Receuseniur Patres (lui angelos ineros esse spiritus corporis experles arbiirali snnl, 616-623. Angeli pnri sunl spiritus, VI, 76, 938; 1, 58i-ô00. Qno sensu auimalia vocenlur, Vil. 6^1. Au maleria quadnin conslent angeli 625 ei seq. Non sunl oniniuo sinq lices, nec conipjsiliduis expertes, 633. Quo sensu angeli moriales et immortales dicanlur? 6576W. Morlale et imniorlale tribus modis usurpalur, 6H et seq. Cujus modi sit angelorurn cognilio, 644. Duplex a S. Augustino iribuitur angeiis, alia sensus, alia inlelligentiï", 6i3 Alia a Deo iilis in dita, per quani producliiS res in Verl o iuluentur aliani suinnnt ex robus ipsis qnas in se post^'a roi'tcnplaiitnr 6i6 et seq De rebns augeloruni cognitioni snbjeciis. Occultas tordis cogitaliones non cognuscnut, 6.3l et seq. S. Angnstini de signis qua; cogitaliones impriinnnt opinio, 636. Non n.iturse vi ac facuitale superualuralia cogaoscuiii angeli, sed Deo signifieanle , 638-663. Diemones nudia de Christ') uescierunt, 663 et seq. Nec angeli, nec pneserlim dœmones t'uuira cognoscunl 667 el seq. (Jnihus modis fntura qnsdain prœvidere possunt, 670 el seq , 677 et
iu
,

— —

ilem illms adversarins, ubi lenlando ndiil nrolicit angelis civilatum regnorumciue tnlelaribus 782, 785; 786, 790.— Opinio erronea luin Knsei):! , Ecclesiis et tum Clemeniis Alexaidriui 794 .-t seq. r;tsuul angeli, 790, 791.— Angeli cuslo.hs .sacris loris

_ De

j

dum
1(;02.

deiiiml

— Die secunda oclobris

liic

in

terris

eadem gandenl beainudme,
celebralur oUicium angelo-

,

,

— —

XV, 367. rurn cu.stodum, AnDe cuitu et veneralione angelorum .VU, 791. Cnr geli colcndi simt ab homiuilius et invocandi, 795. invocaiione ab Joanne adorari noiuil angélus, 7J3 elsanc snnl med alores angelorum. 796- 806. —Angeli qui corpnra secundi ordinis, 798, 803- —Angelorum asNunij sfTunt, non esl vera comestio, X.V\ 1 , 427, 428. MaSanclorum angelorum l'Ugna enm malis, VI,78. Angélus poVide D-k.mon lorum lapsus , 849, 939. di\ isibili , XXIII , 192. indivisdjdiler in loco t est esse Angélus (ouiiur lotus in loto spalio, el lotus in qualibet

—De
1 ,

— —

parle spatii

,

194.

— Praesenlia angeli

,

qua

existil in spa-

perteclior j.ra;lio divibibiii indivisibililer, esl naiuralis el
'1 rasenlia corporis Cbrisli in Eucharistia, 192, 195. ^^^ » 601-912. lalus de an^elis Anglic.e ordin'aliones invalida censenlur lum ob defecUnn successionis episcOjorum, lum ob vil-atani essenImo Angliliditer formam , XXV, 53, 06; 39 et seq. can! episcopi omni jure spiriluali carenl, qnippe qm a intrusi sunt , 63. polestale civili in sedes episcopales


;

,

— —

ordiualioiis des évêqnes d'Angleterre, ,.„^^-\> ^jIANGLICU.M schisma ortum duxit ab HenricoVIII, Angiue rege , V, 'J8. Hinc haercsis quse varies in ramos discindilur; equilms très pr*cipuai seciae emersere, 100.— Prima est 4iiglo-Calviuianoruin, qui etiam Protestantes

Des

,

seq.

Volunlas angelorurn non est immobilis, 683 el seq. luquauUir, 690 et seq.— Eoruni locutio videlnr niliilaliud esse qnam directioco^iiationis ad aliurn


a|)pell;mtur el neque ex tolo LulLerani , neque ex toto Secunda est Purilanorum, qui Calviniani sunl, 100. lerlia est rigidam Calvini doclrinam profilentur, 100 Independenlium, qui omnes, sine sexus dislinctioae, ad Addenda est lanaregimeu Ecclesiae admiliunl, 100. 101. tica Quakerornm, seu Trenmlaniium Inrba,

Ouomodo int-rse

"

cogitalioiie facia,

696. Ulruai augeli sinl in loco. V: riœ aniiquornm senlentiae: qui lanien inviceni concilianiur, VII, 6'I7 et seq. Triplex existentia ii. loco: detiiiilive, circuniscripiive, et per habitudlneni, 700.— Movenlur loco a.igeli, idque ia tempore, 705. Plures iu eodeni loco e>se, et >ese penetrare pleri |ue Ihcologi puiant 706 Angeli videniur ouines eju.sdeni sj.eciei esse, 707 el seq. Maxinia est angelorurn mulliludo, 711 el seq. Plures siiil angeli, an homiues inccrtum est, 714. An lasila sil eleclorum

Akim\ hnmana siirilus est si n subslaniia simplex, imnial ria is, inlelleclu el voluntate prsdita, atque a corAninius ea est liomims prorsusdistincta, VI, 9>4.
,

pore

,

,

pars quse intelligenlia et raiione valet, qnœ doluris et l;etiliaesensns ex|)eriiur, q la; snorum autuum arbitra, vim Quilibel bomo unica contiuel movemli sese, II, 433. Cur anima ;,pirilus et lantuni constat anima, VI, 963. amatus voceinr. Vil, 10-37; 1058. -^ Anima liommis est incorporea seu spi'iiualis, 1552; 1384. Ea de re aperla Anima Lumana, quia Ecclasia" detiniiio non est, loS5. uiroque est corpoiisac spiritus nexus viialis, uici potesi ab

mulliiudoquanta aiigoloruni ceeidit, incertum est, 713.— Cornolures vcieruni tum Grieci, lum Lalini, angelos ante
,

nmndum coudiios fuiss'^ exisii.nanl 713 - 723. mundum corj oreum creali, I , 381 - 298. Oni;ies angeli simul a Deo creali sunt, VII, 726.— Omnes in gratia

—Ame
s

eondiu, 727,

VI, 77

.

938.

— Sed

non staiim
,

i

.

mina

relicilale conslilnli,

\II 732 el secp ^arii an-clorum cruines et nomina, VI, 79. De angelorurn ordinibus velcruui Pairnm senu-ntia', VII, 7Ô6 et seq. Nounna in Scripiuris vulgata illonmi ordinuiu sunl pro, ri;i , 758. Alios ordines esse, nobis i^nulos, anli(]ui faleniur, 741 —Angelorurn apud Hebraeos appel-

"^"^^ ^.'. paniciians, 'iV v.'' Anima li -minis eslimmorlalis,de Gde e.st, \ 11, l-o84; > 1, Immorlalisest ao inlriuseco: ab exirmseco vero 9(54. immorlaliiaiem babel ex jnslo Dei nulu el jussu, A II, 1553. Dispulalio de animi nnmortalilale, 1, 889 et seq.8'JO702. Ex a.iliqnis philosopUis alii aflirmani, alii neg;int, Argumenta qnibus numlur, qui auimornm immtir702. 890-S94-702-71IC. lalilateni inSr :;are aggrediunlnr , Hanc iminorlalil:ilem lidis calliolica lirmissime uocel ,

Vm

_ — —

mam

iationes,

De

hierarcbiis angelorurn, 743 et seq.

vulgajis_ angelorurn ordinibus, tur; /47. l°Seraphim,

— De

743.

novem

quorum nomina explican2" Clienibim, ardentes, 74^. plcinludi. scientia?, 749; —S" Throni, 4° Dominaiion 'S, /oO;— 0° \ irtnles, 6° Polesiates,— 7° PrincipaUis, 7.")1 ; '?'1.^_''^"''"{''''''..— 9° Angeli, 732, VI, 79, 80; XV, 566, VIIÎ, lolo. De hierarcliicis l'unclionibus, qiiœ ad tria revoc.intur,purgationem,illufninaiioiiein. perfeclionem,V11.7 ,2 ei bpq. Interioresal» superioribus illuminanlur, 734. varieia< ordnium el funclionum inler angelos videtur ab miMo exiilisse, 7.36. Qua raiione a Deo vel a se miilno perncianlnraug.di, non constat, 760.— Adsumma ferenda numia mniuniur ardian-eli ani,'eli ad communi:., VIII, io_^. De angelorum iu liomines olBciis. Omnes videniur esse adniinistri, 762 el seq. De seplem assisienlibus anle Deum, 770. homini a Deo prï-pouilur, VI, 8n^"îê»"c^"^'"v'^"'^"*' HU hiS, 819; 1)38, Cni delienius reverentiam , devnuonem, (iduciam, 80. De tulela hominum el custodia (piam obeimt angeli Haec privata publiea, ni, 772. que custodia geniilium opinionibus adumbratur, 772, 773.

mortalein, lidei calliolic* mandesle est repiigii.it , ibid. - S-cuiuia prop. Aiiimus_naiuralncr prop. imnior alis, elnon exdonograluiio, 896-707.— lerlia aniniie imerroneum est, ne dicam lia^relicum, astruere niorialilalem iialurali raiione demonstrari non posse, 8J870J. Quarta prop. peiiculo.-um ac lemerar uni esl, ne quid amplius addam, aflîrmare quod uullum arguniei.tnm
liominis esse

el certa natura; ralio, 894-703.

Piima

propo.-,ilio

:

ani-

— —

,

harlenns iiivenium vere demoiislrat aninue immorlaiaiAnimi morlaliias, dogma improlem, 899-908 709-716. Immortatiiale bormn, 900; 905; 906-710; 715; 713. animi rejecla, exislel, ni posuil Hobhins, bellnm omnium adversus oinne.s, ia qno oumia liiebil \ el dolo ienlare, 11, 465.— Animaruiii inimort:dilalem el lulnram vilam pairiarH,i ceailcmdocclue et piophciae credideruni,755 el seq coimiiums mil, irina apud omne Juda-oiu .. vidgussemper el seq. 0.37- Radem doctriiiamtcrior legisseusus erat, toJ uiorieuj Nullo iiiodû co„-ilatione om(,rebende repos>uinus

i

i

esl discessu^ parlinm, el 45/^^>erduplex, nihil qiiod dividi possil, cogitamus, 11,
aiiinii, (plia

mois

m

aiiinio,

iiiliil

,

ba Ciceronis, Seuecœ, l.ucretii, ocu MieFabulosa est animarum rœexislenlia, VI, 9bo. se^ dicere animam inlelleclivam traduci cum reticum esl Anima rationalis non ex iradnce mine V (560 el seq. 906-708; 715, esl, sed 'ex nihilo créai ur, I, 897 ; 905, 714.— Dum crc-aniur a Deo, corporibus infuiiUuuliir, Ml,

i

INOIA ANAIATICUS UNIVr.USALIS.
l'.U.

C4


a

0"i«"ii-'"»

ftil

niiiinm ori>{n

:

rrinnun
-

^yslcin.i aniIriTi-liruiil

AniM,!'. (piae

mas

(]ii:is'l.iiiiiliMn.rstilistaiili.c |iarliriil;ès l'IlVcit, (|u:»' Miiro

olTerunl

,

ni

mniiis se.sw variisqiM raodLt consplciemla» sua qn.-i;(|ue mibsiantia apparent, XVIK,

liKiili*

Di'ii iiis|)iraiciiliii-,

\, '.l()J-7IO

l

!

Sn iiii'liim .sysicma uiiliiias fini ilmimaliiiii, ".)0.">-7l(). nirn aii^ilis a Deo piimiliis t'x iiiliil ciraUis f^sc assciuit, slalii cnmmis-.a ul) troac ilciiidi' oli ilfliila ab ipsis »mi «liiii Dci) m lorpora vi-liiii in caricrcs a<i (iciTala cxpiriiTcilunii (la fni>S'' ili-lrnsas. l'alMs>uiinni rsl. !t{)r)-7H>.

m

syslfuia litiMl ainni.is cinn
cali jinras, in
S|>onii'

an;;ili.>. iiiilio coniliias,

i-l

|m'(:-

riir|iiira iiasccntnnn vi'l ili\initns inilti, vel niiarlnin sysli-nia animas ex Mia ial)i !M»7)-71 1. iradncc (iriri dipcnil, iil iM, ex anima palrls lien aniniarii
,

lllii

|i<'r l'uiissjiini'ni
liiii

coriiorci scininis, siriil

rx

<in\)(i\i' lil

Status animarum posl inortcm, 401314. Sancloruni annn c ci omnnnn liuniiiHnn posl scparalioncni a corporu opcraninr. 4i.7-l80; .'iOl-';()7. - Pro liominibus intrrccdnnt, 472 et sirp 01jl.iliond)US cl connnernoralionil)us ainiiKc niditatem capiuni, .^08 et seq. A.MMAi.iA omni ex parte pcrfecta in sacrificiuni ofTcrri Icx jnbcl, XV, 1)1. Ammalia tripiicis snni Cfneris, 1" nnlnralilcr inansucla et dornesiica, ni ovcs, galluKc; 2° cicurala, cpia' ex fcris inansiieia liucil nl(crvi;3" fera, qna- MIxtc vaganlur,

480-.'i()t.

pcrcinissioncni torporciscunnis, !)^ i'Isimi.-7I I. Iradil oiniifs animas snnul cnni aninia Adii' (M calas, al) »•(> in ni'|inlits suos, non ni parlonii^ si-minis, scd nna uni scinim; l'ssf liaiisinilliNidas, •H)")-71-2. Si'Xtnni sysicnia anima! ()ri^;irii'm, ila, Dco volrnlc, Innnan:u mcnirimpiTviam IViil, \iUie ca aliijuid cerli pioniin-

— Ôunituni sysicnia
(

corpus

510; 810; XIV, 8H:; elseq.-(i')9. Ammalia nalnraiiler nnuisiiela^ <piaiitum\is al)errenl, sempcr rcMiiancni [irioris doniini, XV. .51 1 8i6. Animalia cicnrala ad <loininnni
;

pcTlinenl (piamdui servant consuiiudinem ex libéra vai-.alione rcvcilendi ad dominnm, 511 ; 8i7. Si (la-c amma-

lia amillant,

consnelndincm reclcnndi,

tiare viili- , li-mcrilatis, «piin cl c;rroiis sil non icrcudi. LiliIn liac scnicnlia fnil S. Augiislinns, 900-713.

liunt occupanlis, 511.

— Animalia
capiantur
sint,

licel

eaoccupare et

fera, jure
in loco
si

piimi occupant is,
cluso, 8i7.
fiunt

qnolidianani animaiii ulcris mati-uiii ad aninial.ioncm prjL'paraia sunl, iul'nsioncm, iMclesia orienlali coiuAnimarnn) creatio 90G-7IÔ. Coiiclusio. Animae non mnniUT fnil rrcdila , ;»0:i-7l-2. Sinil ex iradnrc, cliam pcr scmcn spiiilnalc, sed pcr crcalionom sin},'niis a Dco nifniidnninr nia^'iio Mii'.ologorum, qui a (piingcnlis annis llorucrunl, coiiscnsu Cdrrolioralur, 006-713. llla scnlonli;^ vsl amploclciida, 909 l'Iscc].Principia soiu713. Oi)ieilioncs, 912 et se(i.-717.

innm svstcma

adniillil

et

|iropu;,'nal

— Ammalia omnino fera,

nisi

conannni, .sunt se|)eaul inurocon[folcslatem d&u'ùù

rmn

a i)c'i

crcalioncm, cl carnm corporibns, ciim

m

Cnjus ab uno lajdalur cl ab allero comprehendaïur? Hil. Fera vnini'rala est capieniis, non vulnerantis; sed non scmpcr, 519; XIV, 88!»-702. Cnjus sil (cra si unns laciuemn lelenderil, et
sil fera, si

evaseruni, nbnumipic occnpanlis, 512.

iicisi

jirosecpii

clcaperp.et

:

817.

aller illam disprelieiidal in laipieo comprehen.sam? XV, Veiiiis vidciur, cl ralioni naiuraii magis consenlaueum, ut sil ejus qui larpienm posnil, 520; XXII, 1003.

Animcs sulijecius virlnlum, XI, 1184. Vid. Ani-ma, VihTUS.

917-721. lionnm, De nnione animie cl corporis. Pnpposila pncsonlia lomi'o ulriustiue iliiis cali animre cl rornoris, in co cousislil
sul)slanti;c, (piod,'jnxla Icgi^ni m Dco conslilnlim, occasione molniim iii parLibus organicis corpovis, sinl sensa-

cl occasionc illarnm imprcssionuni in anima oxciicnltir mol'js in cor[iorc, anl illornin mulcnlur delcrniinalioMOs, aul eorumqnanlilas angcalur, vcl niinuatur, VIT, 1036 et seq. Nalura ralionaiis ila implexa est corpori, iil corpornm legi leniporunKpiw (piadamluims NaUira raiioualis non sonliciili snbjicia'iur, Mil, 909. taninin, scd et vogclaiili nauir;c csl Cu'dcrata, alcoquc

lioncs in anima,

l'osl suuni maxime vegolaulis iegibns obnoxia, 970 animio ratioualcs cnrporaliimi temporalinmipie lapsnm Aniaia ralionaiis maxiserviluli obslriclae lucmnl, 970. me pcccato allisa in Icmporalia pcr varias œlalnm vices consensn qnodam cum siio corporc pnerascit, adolescit, Vita animi mulUim disjuncia esl a juvcnes'il, 970.
.

Qnaniacinnque sil commiinio incorporis vila, II, 4.j(>. ter corpns ei ariimam, nulla csl inlcr ulramquc snl)SlanAnima Innnana, qu:c sejuncia tiam ronncxio, 4.56.
corporc qnasdam
t'acnllates
sibi

— —

non potest, iiicompleta appcllari

solel,

nainra insiias cxerccre ncc tolalilalis pro-

prie dina' rationeni inclndil, IX, liondis non csl vere cl pro[)ric

745 -."iSQ. Anima raforma corporis liumani.

\ I, 055. H;cc pro! osiijo damnata fnil ni haTclica, Anima hominis varia sorlilur nomina pro variis qnil)us

fungimr
1352.

In anima liumanadnpiex parsdislingnenda, inferior etsnperior.Nomine partis superioris inlclligilnrii)saanima pronl versauir circa res spiriiuales. Pars inferior est cadem anima prout versainr circa res sensibil-'s, IX, 978-

olliciis.

Dicitur mens, \olunlas, appelilus, VII,

snpie'l'resin aninio nostro parlas dislinguunlur Suprema qnœ rebiis alma média, intima, XI, ll8i ten'dil incrcalis, agere dicitur quolies Deum et rationcs

77i. _

:

Virlnles quibus alljcitur suni relernas diligi.nns.'ibzrf. (idos, spcs, charitas, religio, pœnilenlia, elc-, 1183.—

Media
dunt
:

csl qnatconvertitnr ad ea qiice animam non exceagit cum oflicia qnœqne virlnlum amat ob lioncslaHuicinliœrcnl virlutes quaî versanlis niùtivnm, 1184.

Iiilima estimalur erga ollicia aliis praeslanda, 1185. ginalio rcruin sr-nsibilium et earumdem appelitus , qui aclnssenliinusapi etilus omnessive senliens nnncupalur, In appetitu senbonos sive lualos sibi vindical, 1184. Uenie, qui dividilur in concupiscenleni et irascenlem,

sunt viriules alise, forliludo, tcmperanlia, etc., 1185.— Sunl qualuor potenliie animae, quae possnnl e.sse sulijeda virtulum, scilicel ralio in qna esl prudentia; volnnlas, in

qua

est justilia

;

ap|ielilus irascibilis, in

et concupiscibilis. in quo est temperaniia,

Anima duplicem Uabet nitorem

:

quo esl forliludo; X, 964-1223. unum ex lumine naïu;

alterum ralis rationis, per quai.i in suis actil)usdirigilur ex divino lumine sapienlise et grati;e, quibus pe^ficilur bo;no ut bene et convenieiiter agat. Utriusque nitoris i»riMors anim:e est cjns valio e.st macula peccati, XI, 715.

aDeoseparalio, 716, 717.
jnsliluia esl,

— Auimœ

causa vera I> 1127-889.

r^rlig.io

Annat^ sunl fruclus primi anni ex beneficiis sedi Apoab eadem inipelralis, caméra? aposlolicspersolvendi, XVIII, 700.— De annatis, XXVII, 1008, Febronius docueral annatas sapere simoniam, 1008 et seq. Oiio lilulo amialse exignnlur et solvuniur, 1011 et sc(|. Annalœ danlur in vim ahmentorum pontilicis. cardinalinm el aliorum minislrorum; applicanlur in legalos et nunlios ^poslolicos ; ex aimalis subvenilur episcopis .sua scde dejeclis, et principibus a suo regno inique delurbatis, 1019. Annihilatio non videlur actus posilivusdivina; virtulis, sed potins virtulis subtractio, 11,307. Anniliilalio e.st desilio per quani id quod desinil tendit ad pure nihil, XXIII, 306, .307. Sicni creatio esl ex nihiio simplicilcr, ita annihilatio esl ad niliilum simpliciler, 507 In Kucharistia substanlia panis el viiii non annibilaiur, .306 et Non requiritur ad annihilalionem quod res non se(i. desiual ex vi alicujus aclionis positiva;; possel onim aliquid aindhilari, et lamen desincre ex vi aclionis posilivse, 310. Annulus posilusin rnedio digilo csl signum malrimonii, XXV, 397. Amiulus episcopalis, XXVII, 418, in nota. Annnli signiticaiio, 417. A^^•^;^TlATI0 B. Maria? fesiivilas esl, quae prsecipue ad Deiparam (erlinet, XXVI, 549. Vigesima quinla marlii celebralur ad recolcndum Incarnalionis mysterinm, quod angélus Gabriel annuntiavii Mariae Nazareth degenli, XV, 539. Narralur ingressus angeli, et coUoquium cum Maria, XXVI, .549. Num cum angélus locnlus esl cnm Maria, desponsala solum essct, au vero jam contracium essel matrimonium, 319, 550. Desponsalam tantum fuisse, probari posse videlur ex Evangelio, 530. Vérins est, jam in matrimonium a S. Josepbo fuisse duclam, .5.50. Oppositam senlenliam [liura consequuntur absiirda, 551. Saluiaiio angeli non ad usitalani formulam Hi'hr.eorum, sed plane singularisf'uit. 352. Unde oborla Maria? animo jierlurbalio, 532. Responsio Mariae non esl dnhilaiitis, Explicatnr angeli cum Maria coUoquium, 554. 553. Maria post illa verba Fcce ancilb, etc., couce[iit .Icsum. Proprie clicend.t est Mater Dei, 5.53. Incarnalio cujus divin;e personse op\is sil. ex docliin?. S. 'IhonKC, 555. Prodigia, dona, ei privilégia, quibus decoraia fiiu'.lirisli conceptio, 556. De lempore, loco, anno, d die, quo mysterinm illud conligii, 556. Chnstnm incarnai uni esse die 25 marlii esl Kcclesiœ tradilio, 5-58. Huic tradilioni nihil coniradicit concilium Toleiatmm seculo sepliino habitnm, 338. Festivilalem hanc esse ex apostolica tiadilioiie, pulclire conjiciunt Bollandista?, 559. Cerlum est illam ad minus in sepUmo seculo solemnera exlitisse, XV, 559. Befulatur ThomassiiHis, (lui eam referl ad lempus synodi TruUana?, anno 692 habita.*, el alii qui m; tnm vetustam quidem pulaiit, XXVI, 5-59. Miuuiae qn;cstionPS de Chrisii conceplione declinanda; putidae aliqua? opinioues rejiciunlur, 560. A>r(cs jcDAiccs. Quotuplex fuit apud Judaeos aiini inislolica; reservatis, et

— —

:

;

Ev

'

APO

APP
calholicam tenuerunt, 310-145.

ce

tiiim.XXV1103.—Quomodocolehralurfosluinnovi 'iiini.si(juare hoc feslo ohiiigor Luiociiiae est ve mhHniin, 45.
(nsliliiUis? i6.
lieri

— — Quid —

rabbiiii a

Deoiiovi

aiini die in

cœlo

27. (TcdciKiiim docont, Quomodo nulneAnnus a,'iid Judaeos est lunaris, lOi. rare consutverunt annos Hebra-i. Q'iomodo dividitur aiuius QuiiMiam agroruin culUiia aniio seiilimo, 103. judaiciis Quibus vescebanlur sive salibalico, erat prohibila? 106. Ju.lai anno sabbalico. Ouareaiimis sabbaiiciis a Deo instiOuiiiam erat aiiiius jubiheus, 107. L nde \uius? 107. lomoti aniiiis.jubiliEUs soriiUis est. (Jiiare Detisaniiuni jiilOS. Dil*iiin iiisliuiil, Antruopomantu estdivinalio ex aclis puerorum jiij^ula-

,

— Omnia docenda doeeni 992-7«2! De viris aposlolicis per Germaniam, 11,37-897. — Pur 1158-898.— Per Galliani, 1158-898. — Per Hisfianiam, Angiiam, clc, 11.39-899. — yuo sciisu aposloli cunlur Kcclisiue fundainenta, IV, 40. — Non aposieli reiipioiidi snnl pricdicalores, quus Clirislus 1185-953. — Chrisuis revela\ii non ahier probatur, ([uani per Ecclesias ab aposlolis condiUis, ibid. eiseq. — Episcopi sunl proprie aposloltruin sncccssoItaliain,
d'i-

alii

(|ua,ii

iiis.li-

tuil,

I,

(Juotl

soli

res.

111, i2'.). lonim, A>THR0P0.M0RPHiT*, hœrelici seculi IV, doceliaiU Domn

IV, 586. ordine Romano. est Epislolarum liber V, 2.S6. Aposiolus, eadein signilicaiione, 25g! Apustolicitas e.sl quarta veru; Ecclesia; nota. 1° Ad apo-

ArosToucCM

in

e&se corporeum

,

A'

,

îj

I

.

Antichristus orit homo particularis pessinnis, VIF, 159.3. Excilabil perseculioiiem quœ per 1res aiinos et seiiii Calumnia hierelicorum iioslri lein| oris, durabil, 1304. qui ponlilictiiii romaiium non verenuir dicere esse aiiti-

— chi'isnim,l'>94. —

nocesse esl ut ab aposlolis suaiii du—2" Lt polleat mini^lerii pasloiacontinua snccesSiOne 522. Ad c<.iisiilulionciii Eccksix' |ierlinel pastorale oHkium, 522. IN'uilo nnquain leinpore delicore oiest E(clehi;),r)25. Li Eccleslolicilalein Ecclesixlis

cal oiigincm, IV, 521

;

,

j

— —

Ipsi h3erelicisuntAnlichrislosiniiles,lo94.

sia est pasloralis niinislerii perpeluilas, 521 et seq. Ad Ecclesi.X' aposlolicilalein necesse est ul légitima

— ô".

Aî(TiPHON.*LE, Antiphonarium, Anli|)hoiialis, Aiuipboiiarius, liber est in quosimul digeslselegebantriirAnliphonce, V, :2Sielse(i. Antiqcitas noviiati praeferenda est, I, 191-583, 586. Probatur Teneiid.i est, 495; 493: 498-587; 588; 391. ex conliaua possessioiie, adversus protcslaules, ll8o-953. Dociriiia prior apostolica; iiosterior, faisa, 1188 el secj.9.58. Di\il Cicero anliiiuituleni proxime accedere ad que propius aherant homiiies ab orlu el divina Deos. El

4" Oporlel ui doclrinani sione pasioresmunianlur, 526. a docirina aposloloruin non allant, degenereni, Ecclesia proliteatur, 527. Via pra;scriplionis iirobalur Ecclesiœ doclrinam nullius no\iialis posse redargui, 52J. IN'ovœ doctrinae sex nol:e, 351. Publics omiiis revelaiionis

iiiis-

lliesauruni

commiserunl

suis discii ulis el

malnbus

eccle-

siis aposloli,

556 el seq.

:

progeaie, hocmeiius ea qiiœ eranl vera perspexisse, III, Aniiquiias et perpeluiias reiigioiiis cbrisliause Auliquilalis quanla auclorilas, quoad subsiauUam, 340. 340. Apathu, séu passionum omnium vacuilas, homini in h.ic vila degenli nuuquam tribuenda est, XI, 1200. Apocalypsis caiiouiciias, I, 159-107. ApoixiNARiSTiE, baerelici seculi IV, ab ApoUinari nuncupali. Negabant Verhum aniuiam assumpsisse ; corpus Labuisse. Circa SS. Trinilalem delirahanl, V, 48. Apollinaris errores, I, 951 el seq.-754. Il , 1081 ; III, 458. ApoLLrsu Thvanœi miracuia falsa, Apostasia vôcabulum graecuni generalini si^iuifical recessum al) iiicœ, lo vel discessum, sive a bono, sive a inalo, Tbeologice el generalim suuipla esl reXIII, 1041-8ii. Irocessio quaedam a Deo, XVIII, 10:20. Qux relrocessio lit diversimode, XIII, 1041-8:22. In aposiasia duo siiul cousideranda primum, essenliale et formale, nenipe lolalis recessus a fide semel suscepla secuiidum, niaieriale et accidentale, nempe accessus et couversio ad aliain sectam, 1045-825. Àpostasia formalis esl ejusdem speciei cutn liœresi 1045-825. Oualuor sunt species aposlasiae, 1° aposiasia a lide, quae deûuiri polest recessus hcmiuis bapiiz.ili a luta lide. Diifert ail haeresi, XVIU, 1021; VI, 659; XIII, 1041-822. Ksi lamen ejusdem speciei. Comuiuiiior senlentia esl, 1042, 1045-825. Exlerius el interius perfecla, quanium540.

— 391. — 4"
lis,

\ere aposlolica esl Ecclesia roniana, nam, i" oriuinein 2"" suam ad aposlolos relerre merilo polesl, 589. 8uccessiuuem paslorum non inlerrnptani jure sibi vindical 5° Legilimam obiinent niissionem ejus pastores,' 390.

Prolilelur

non alienam, non degenereni, 392

doclrinam a docirina aposlolorunî el seq. Piiniis secn-

talenlibns proieslanlibus, Ecclesia romana luil vera Cbrisli Ecclesia, 39o. '— Romanam Ecclesiam novilaiis faibo accusant prolesiantes, 597. Aposlolicilale carent proieslantes. 1° Au aposlolos suam originera n ferre non 2° Perpétua pastoruni successione despossnnt, 416. 3° Missione fum oïdinaria tuni exlraorliluunlur, 417. dinaria carent, 416. 4° Apud eos doclrinœ uniias non esl, 418. Solvunlur objeciiones, 419 el seq. yuomodo doctrinae apostolicilas prohalur,!, 1185 el seq. -935. Docirina prior aposlolica est, 1188 938.— Poslehor

— —

:

;

:


vis occulia subjacet eisdem pœuis i|uibus ha^resis, XVIK, 2° .A.)>osiasia a Deo, quae commuuis est cuicumqne 1023. peccalo lelhaji. Eadem esl ac iuobedienlia, VI, GIO.

1189-959.— Quai sit vera Ecclesia aposlolica ? an catliolicoruni, an protestantium ? 1260 el seq. AppARmONES Dei probanlur primo ex Scripluris, VIII, 180, Secundo, conseiisione anliquorum Judieoruni^ quorum ea de re conslans fides fuit, 183. Tertio, unanimi consensione priscoruni Ecclesiœ Patrum , 186. Quarto, ralione, 187. Solv. objeciiones, 187 el seq. Kon paier, sed lilius apparebal, 179, 180. Apparitio Saniuelis, XVIII, 536! Etsi daninari non débet opinio quœ dsemonem sub phasmaie Samuelis apparuisse suspicalur, longe lamen probabilior est senlentia quœ Saïuuelem ipsuiu apparuisse conleiidit, 357 et seq. De Clirisli apparitionibus, XXVI, 401 el seq. Vid.
falsa est,

— —

ASCEN.SIO.

5' Aposiasia ab orduie esl recessus lemerarius et iliiiitus a sacro sive majori ordine ad slaium secularem, XVIII,

1023.

— Variis

pœnis subjacet, 1027; VI, 640.

similius apostata non estqui [tropriam religionein sine licenlia deserit, animo ad aliam religioneni iraaseundi, 640.

— Vero—

Appellatio deliniri polest provocatio, seu recursus ad superiorem judicem proiJler gravamen illatum vel inferenduni. Differl a revisione, IV, 914 et seq. -Alla est judicialis.alm extra judicialis, 914. XVII, 76; XVIII, 1418. Jure civili débet gradatim fiei i. Finis appellaiionis est
:

Communier ac verior senlentia esl non incurrere excummunicalioneni lala; senteniiae qui licetsuani religioneni deserat, illius lamen habilum non dimillil. Eam lanien incurril, qui etiam cum volunlate non desereniii reJigionem habilum leuiere dimitlil, 641. Animus in perpeluum dcserendi siaïuni religiosuni, esl essentialis apostasiœ rigo-

iiiiioc. utiuni. 1418. Aj pellalio légitima esse débet ul ei judex déferre tenealur, 1418. Ut légitima sit appellatio, plura requiruniur: 1° Causa suîlicieus 2" appellatio fieri débet a niinori judicio et probabilis

palrocinmm

;

rose sunipi.v, XVIII. 1237 etseq.
nasterii

(Juousque sepia modeseruissedebeat religiosus, ut censealur aposia-

la? 1240 ; 4" Apostasia a religione esl exiius profossi tomerarius etillicitus a religione per Ecclesiam approbala, annue non revertendi ad ean.dem vel aliani, 1022 el se(i. De pœnis quibus subjacet, 1026; VI, 640. In oniiiibus diû'cesibus reservari videtur iriplex aposiasia a lide, ab ordine sacro et religione, XVIII, 1028 el seq. 1237 et seq. Praxis dispensationis ad ordines cum apostaiis. XIX, 5(4 et seq. Aposiasia a religione, sive habiln dimisso sive reienlo, quando extra sepia nionasleni egressio lacta est, esl tasus reservalus, XVIII, 1237; XXII, 789 et Spq.-840. Peccaluni aposlasiae necessaiio ex[ilifandum esl ni coiife,s3ione XXII, 1042-823. ^^'"1"^'"^ passionis non omnes fide defeceruni, '^vi^-'"'' J, 309, 510-141, 142. Pastores constiluli seinper fidem

lempore debito , 1418 legitmiae duplex esl eldevolvit causam ad tribunal siipeiius; 2° suspendit effeclum senlenlite judicis infenoris, 76. Appellatio légitima excusai a censura condilionali, modo aj»pellalio liai leni|)Ore debito, 77 XVIII, 1420 —Appellatio légitima a censura jain lala eam non susjiendit ; idem di1419; XVII, 78.
:

in

majus Iribnnal

— Appellaiionis
; ;

5" fieri débet

,

fectiis

cendnm de censura

1419. XVII, 77. Per appellationem inlerpositam a censura ai) homine, non soluin ea non .suspendilnr, sed nec ejus denuntialio impedilur, 77. Ap|iellalio légitima suspendu sententiam declaratoriam, XVIII, 1419. —Appellatio légitima suspendit excommunirationem condiiionaïaiii, etsi a|)pellans non ()rosequatur appellationem,

condilionali, poslcoiidilioniseveiilum,

1421.
916.
ibid.

non polest, 1419.

— A senlentia jam execntioiii mandata pellari — Ap|.ellalio jnsta XIV, 1162^ A|)pelbre ne jnsia senlentia proferalnr non — Si appelletur senteniia correciionis nioduin
a|

licila est,

licet,

a

prapscripliini

non cxcedoniis, correctio non est dilTerenda, 1162-917. Omnibus oppressis ab injusta senlentia appel-

67
l.iri-

INDF.X ANAI.YTICDS IIMVKIISM.IS.
llrel,

«8

lin:^-017.


,

A|ipi'll;»iis

a snili'iilia

jam

l;ila,

liiciis

sn

lalsis tt'SlIlms

iciu'liir

solvi'ri-

cxpi-nsis

liiis,
r.'.lti.

\\V,
Dk
Ai-i>F.LLATi()NiOU<i

quas

(;alli

nh

iihiisn

iiiiim ii|>aiil

De
t>|

a' hi'll:itinnil)im,

V,

!tO'-'l-Jl.

\\\li,

12:;:> cl sii|.

pntesl in nna licbdomada diiaa rel tri s celi<'bdomail,i scqncuti teh^iranitiu Icbraïc iiiisHaH iinx' Qui t>iiu^ liiliel niiNsam ipioiiillanaiii U|ipliessciil, lir)9. iialali lioniuii sccnnilaiii la caiidi, iiiiii tenelur applicare (iniiiienior.ilionis oiiiiijiini lidelium (l(;l'uii> Ici ham. iiMiic
lii'b |iim.<ilil)ii'>,

m

m

I

Hf

;iii|)i'llali()iiil)iis

cloinm cessai

<lnll^ :ipplic.iii(ini> qiioii iiaiia'.

l'ulcsl eo die

lsi-(i|>alil)iis ail siiiiiiiKiin

|i(iii(illri'iii,

IV, i)ll-'J7'J.
a<l

Viil.

l'i^NniEX.

ANiMVDVKnsio
H.-iM'
.il.-,
(II-

lie

a|i|icllalioi)iliiis

a |ia|<a

ooiiciliiiiii

III,
a|i|)rliali(iiilliiis
l'I

Nova
l'I

ir.«3;.\\VII, làjl fi sr(i. brovis Iraclalio iiislilniiiM'.

(piml es'^el opti- lirmior m lelur euium nimii, >ci pri\al'Mlciuiic|n, 1 10. .scntcnlia qui Hialuuiil paroi iium ad populi dcMiiioiieni Ircg iiiis>a.>t lito nalali homini, m! olesl, celcbraiti Icneri,
iiiis-<am ail, lic.iic \cl ll|llnlbll^ dcliinctis,
1

IhO.

— Non

m

j

iciicUu-

lre& luissas pupulu suu applicaro,

lOTô. Kcliri'ini au ia( ia irlmiclihir, AiM'Ki.UTH, :il> Al |mII iiuiicunaii; liXTi'lici seciili ll,<hi(( V, ôl. Maiin'iiiiil, rermii inn i|,i
i

Ai'i'KTirt '^
ali tenlis U'sl saliaro

iiiliil

iliiiil

i.sl

m

|ui.l,

XI,

i'Mi

— Suluiii

(jiiaiii

t|ii.-i>(l

Mil iiu'Iiiialii) :i|i|>i'-

Do ajtPraxis servanda in applicalioiu' niisHa-, 1.307 plicaiiouc missa' |iarocliialis pro |iO{ailo. convcniiialis vcro pro bcnelai loi ibuii ectbsia; , li!ÎJ-l2G3. l)o missarnm

IH1.

h^ iiiini inriiMiiiiii

|io-

oiicrihii^ iiiiiiuindis,

a|i|i('lilniii linmiiiis,

(il(i.

— A) pflilus
iii

ln|

hx

Ai'i'iiEHKNMO
est (pia;
lil

i;sl

1203 el iiiodus possessionefn ac(|iiircri(|i.
vel
p'-dibiis.

m'(|.

Vora
est vel

osl, ralioiialis s-ii iiiU'Ili'cliMis, ,iiiiii.;ilis simi sciisilivus, cl !" A|.|it'lilus raiiuiiaiis c^linsi xoluiilas. iialiiraliN. 1177).

iii.mibiis

Apt)ri'lie,isio

licta

2"

A|i|it'liiiis naiiiralis csl i|iii'iii iinn im:ij;iiiali(t

^i^"!!, ^"'1

rcs liatiel possessorem a (pio Iradatur , (piaudo luco pu:)Sessuri!> aucluriLate jndicis Iradilur,
quaiiilo

XV,

ipsa (pialilalum

iialuraliiiiii ilisposilio;

ô" AppcliliissfiisiliMisrsl (pii iioiipolcsl.MV, I l*)i-!)U iiiiagiiiiilioiic vol Si'iisii ((insi'imilnr; voiac>x pra'oi'iifiUi

eo

pcccaliiiii cssi!

473. AppropiiKjualio proleslanliuin ad Ecclesiain calliolicaui roinanain, V, 925-1066. Vid. CoNcoiin;*.
Ai'i'iioi'iuATin esl,

tur

iiii)Hi>

snisualiialis, cl

secundo

piiniiis.

l)i\lilinir

coiii-U|.isiibiii'in cl iiasciliilciii,

i/)/(/.,

\l, 1171.

— Appc-

in

cnm nomcn

loli

Trinilaii
caiisis

commune

cnipiam persona; poculiariler ceilis de

lilusn)iiciipis<il)ilis csi iiicliuailD in aniinali

ad proscipicn-

dmn

(puni csl convenions, el ad Inniindum tpind osi disconvcnicns In appcliln concupis(il)ili scx sinil passioiics, anioi- et odinni, desidcrinin el Inga, yandinui el Iri^lilia. Passidiics concupisrihilis lernnlnr circa op, osila objecla. Objeeium cnncupiscilnlis esl bonnm anl niahun scnsibile Appoiilus irascibilis csl inclinalio in anipnccise, 1171. niali ml rcsistendnni conirariis el inipedicnlibns. In ajipe-

Iribuitur ; sic l'atri oinuii olentia, ipiod loliussil fo.isdivinitatis: liliu SMpieiitia, (|uod sil Verbinn Del et ex inlclleciu procédai; b|iiritui .sancio boiiilas, misericordia, etc., quia per ainoroni producilur. Kjusuiodi appro|.rialio in Scripluris IreVIII, 5J88. quiuilissiina esl, .'\<pia bcucdicla. L'usage de l'eau bénilc ii l'entrée dos
clirislianismo, XX, 9i. Abdithium LiBERLM. Arbitrfi libortas niiiil est aliud quam \oluiilas, X, 12!)0-1016. Liliorum arbiliiuni est l'acullas ageiidi ex consilio , V , 104.'<. Esl lornialiier in volunlalc, radicalilor iii imellectu, 1046. Vid. Li'.khtas.

églises,

remonte aux premiers

siècles

du

sunl (iiiinque passiones, spcs cl dcspcralio, ira cnjus non c^,l cunlrariinn. l'assiones irascibilis t'oiinilur in idcin objccUini conirariis niolibns. Objeclnm irascibilis csl bonnni anl nialnni ardnuni, Appelilus iras ibilis dicilnr quasi iicrvus (luiiiU 4171. forliludiiicin, couslanliani ac robiir ad rcs bcno el sno ordine goren 'as snbiuinisUans, el datns csl ni iniperanli In appclilu raiioni lannpiain miles nbodial, X, 91)1-758. irascibili csl lorlitudo, in concupiscibili est lenipcranlia, dividilur in duas, (piia Appelilus irascibilis non i/jjrf. oinnes ejns passioncscoiifirnianlur concnpiscenlia aniinali Boniini duiiliriter csl objcclum sensibilis XIV, 192-910. appelilus, in (ino sunl aniinie passiones, quae sunl causa pL-ccali. Uno motlo alisolnie, secnndnin quod esl objccUim concupiscibilis. Alio modo sub ralione ardui, i)roul 1196-94.". est objecluin irascibilis, Oninis appelilus arlus venerei extra fines legiiimi malrimonii, si sil pi m»^ delibcralus, esl Icllialo percalun;, X!, Pollnlionis appolitnm cliain propler allcvalioncni 937. nalurae, qua; nalurali via, et absque nostra opéra coniinillicilum esse el lelhale peccaluni, probabilius est, eat, 998. Applicatio miss.ï. Triplex est missœ Irurius primus gencralissiuius, cujiis lidcles nnnics (iunl participes; aller specialissinuis, quo fruiUir sacenlos; terliiis qui dicilnr médius, et quem saecrdos iis applical pro quibus sacriliQui cnrani aniinarnni 1507. ciiim offerl, XXIII, llôô liabet, niissain (lopulo applicare dei)et omnibus dicljus dominicis et feslis dicbus ex praicepto, sive sil auiovibiUs Si sil paupcr, jiraesenle populo, niissani sivG non, 1134. ei (jui dederit eleeniusynain applicare poleril die lerialo et alio die per hebdoniadam, pro populo missain celeinare, Missa conveiitu:ilis, qiue quoiidie cclebrauda esl, 1134. api licari débet benefacioribus gcneraliui, llôi el seq. applicanda est missa aniinse iiistiUUoris scu fundaloris beSuperior sarerdoii .sibi subneiicii seu capellaniœ, 1136. jeclo pra;cipere polest ni niissam huic vel illi persona; apFrcquenlior esl obligatio applicandi qu;e plicet, ilô8. oriUir ex accepta eleemo.-^yna. 1° Qui eleemosvnani accepit niinorein l ixa diœc.csana,"debel lamcn niissam ap: licare. 2° Qui pliircs a pluribus exiguas eleemosynas accepit ro missaruni celcbralione, lot missas celebrare teneliir qnut cleemosvn.is jnxta laxam diœcesaiiam sui pedilal cumulus exignannn eleemiisvnaïuin. 3° Qui eleeni synani laxamajoreiii accepit pro u.ia missa, inte^iPam débet ei a qno ceIcbrari curai. 4° Dujilicein eleeinosynaui pro uiia missa non polcsl saecrdos accip»îre, nec frncluni Uiii ni salistactorium
tiUi

irasribili

audacia

cl liinor, el

Anuon vilx
seq.

el arbor scieulia; boni el mail, Vil, 1042 et


1

AncA Noe fuil Ecclesiae typus in eo quod exlra eam nullus scrvalus est, non in eo (|U()d omiics iulra illam tac li sunt salvi, I, 524-153. Arca fœderis oral in sanctis sanclorum, In arca lœdcris reconditœ eranl labulae logis, XV, 119. 120. Arcani disciplina quoad sacrainentoruui formas, V, 281. Vul. SlLENTIUM, SeCRETU.M.

:

;

;

Archujiaconi ex ordinc diaconornni erant; ab episcopo Ordine presbyieris eranl inleriores, jnnsdictione .-ïUperiores. lioruni poleslas amplissima erat. Quam tollendam aul minuendim episcopi curarunt, V, 12.38. De 01 i-iue dos archidiacres, de leur pouvoir et de leurs lonclions, XX, 979. Commoni ils se sont élevés au-dessus des prêtres, 981 et seq. Cliangomenls arrivés à celte occasion dans l'ordre liiérarcliitiue, 982. La dignité d'archidiacre éteinte depuis longtemps dans l'Eglise romaine, 985. Le pouvoir des archidiacres tort borné dans l'Eglise grecque, 987. Encore du pouvoir des archidiacres, qui, d'abord délégués des évoques, exercèrent ensuite une juridiction ordinaire, el s'approiirièrenl même le pouvoir des prélats, 987. Efforts que ceux-ci font pour revendiquer leurs droits, 988. Prérogatives (|ui sont restées aux archidiacres, 99:2. Archidiaconus erat vicarius opL. scopi a jure constilulus, et ejus ocnliis dicebatnr, V, 1238. Archiepiscopus , Scu niolropolilaniis , esl episcopus suœ civitaiis. l'olcst cogère synoduui provincialem cnm suis siiU'raganeis , ut consulat [irovincise , et dicece.sanam cum suis presiiyieris ul prospiciat opiscopatui, XXV, 832 et seq. .Archiiipiscopi possunl valide dispensare sine causa in (onslilulionibns suae syiiodi diœcesanaj , .597. Nihil amplius quam epi.scopi , vel inira vel extra suas diœcoses
eligeliaiiiur.

i

,

|

nisi privilegio speciali ois concessum sil, XII, , Archiepiscopi cuni concilio provincial! provinciales caiiones |>ossunt condere, ibid. De minislro ordinal lois arcliiepiscoporum, XXlV, 1068, 1129 el seq.

possiiiil

774-612.

impelratorinm applicare. 5° Non olesl accipcre eleemosyiiani ut apiilici-l fVuctum ,S(;ecialissiinuni. 6° Qui tenelur cerlis dii-bus applicare uiissam, non potcsi pro Qui baiiet ea'lcm missa eieemosynam acci|)ere, 1I.3S.
el alteri ul
|

S()!uui m\i;ius off.

reudi polest accipere eieemosynam pro

Qui non lialict munus offerendi non ap, li>:atione, 11,58. jioiest n\issam celebrare ad iuleutioneai de fuiuro, 11591
1

40.

— Qui lenelur duas vel Ires

uiissas celebrare singulis

Ahchipresbïter est priiueps i)resbyierorum; si suo funmunere in civilate diciiur urbanus; si in minoriappellalur, V, 12.39. Nunc omnis , ruralis archipresbyieri auctoritas pendet ex mandato episcopi, ex statuto ecclosiarum, ex consueludine, 1259. Des archiprêtres, de leurs prérogatives dans \s différents temps, XX, 971. Comment ils ont été dans la plupart des endroits assujettis aux archidiacres, 976. Retranchomeot de leurs pouvoirs, 978. Archipresbyler ecclesiae cathedralis non polest intéresse matrimonio , nec administrare alia s icramenia in Iota diœcesi, XXV, 397. Argumentum omne ralione vel ab auctoritate ducilur, I, 84-61; 63. Quomodo argumenta theologiae invenienda 81, el e locis ducenda sunt , 793-803-62o-633. Yia. Loq
gatur
,

bus oppidis

69
TiiEOL.

ART

ASC
ariiciilt) niortis

m

Trjplicis

: , exisleiilia et iiiiihlHis,ut4lualilnis, coiistMisione, seii.sibus inlerio:ibus, et hisioi ia p.-lila ; alia phjMra, diicia ex reruii», quibiis con-

ponoris sunt argiimont:i fiiiibus Dri alla nioralia ex Ikt" proviiiciitia probaulur

niuudus, iialiiris, operaiioiiihus , dis|i(.silioiu! cl coriR;a!iii:i; alh iivlapbysica, sumpla ex uoslra? meiilis constat

C'plibii's

l't

ideis,
nuiicii|Kili,

II,

16.

AniANi h;erelici seculi IV,

presbMolO

lalis cl Iiicamationis,

ab ArioEcclesia AlexaiilriiKu errabaul ciica uiysleiia SS. TriiiiV, 45 cl be(|.

simpicx sacerdns non polesl omncs prorsus censuras relaxare, ojiinio lulior est nec minus probabill.s, 8'..— llcncdictio in arliculo nuirlis. scn in lui^zciilia piciiaria a?grotis petenlibus impcrlicnda, XXII, 1144 Quilib(;i saccrd(js pœnilcntcm a quovis pccc;iio' nliMilvere potc-^l m articulo morlis, 845; 87() cl seq.. XVIJ, 79-83. Nulla est rcservatio in articulo morlih, XVIII , 1"-)0 AiiLsi>EX. .Miratur Tullius quod non riderct aruspcx, cniri
'
1

Abiditas siipernaiuralis appcllatur pur£;aiio spiiiiualis, X\U 1089. Aiiilitas sciisibilis pciliiiet ad seiisiiiii; aiiAridilas sciisus cbl (litas siibslaiilialis, ad spiriUini, 1089. Hac inolcsla siilisiraclio de\olionis seiinbilis, lO'JO. ol lux (iua.'d;im supor?ridiias est quidam traclus gru!i;e Ariualuralis qua- afferl pœiiaiii cl obscurilaloui, 1089. dilas sj iritus PSI qua^dam lux diviua , qua Dcus facil ut Quauivis andilas iota anima siiuni nihil aguoscal, lOi'O. vcniel leuivila perJuret, anima iio.i ouiilial oraiioueiu Aridilas seusus piis qiio oniiiia ci persdlvf lUui-, lOlH). perdurât quousijue, punûcalis scusibus , aiiiui;i ap;a ;!d coulcinplationein reddalur. Aridilas s, irilus durai (|uousque rcddaiiu" capax diviuœ unionis quauivis ali(iMando eliani posl iiiiiouem, aiiiuia rcdcal ad baiic iiridilaicui, 109 Aristocr-atia est gubemaiio polilica per paucos cl opiimos, XII, 4>.0-5d7. Aristocralicuni vocaïur illud reijiinea quod ad opliuiatos pcrliael, sive sil mer<^ arisiocraiicum sive sil cuiu alio gul)ernani!i génère conjuuclum, IV, lûoO. III, 429. Arithmomamia diviuaiio per numéros,

;

'i^2 Aiiu^piciANA, vid. Aruspicium. Arispicum est diviualio per viscera animalium iuiinol.itoruni in ans dicmomim, III , 4.51 XIV, 90-72 As. t.NSio DoMiNi. Hoc festum quaiiragi sinio dir a HcMirreciione, feria (juiiita, celebralur, XV, 3.j4; XXVI 420.
;
,

ani.spicci] viiicrct,

jj

luccuscnlur

Clirisli

ap( aiitioncs.

Ap. arci

Apostdlis posl dies oclo, pr;csenle Tlionia,'420. Ka .ipparilio conligil Hierosolynds. Clirisiiis. qui c!au.-,o Vii^ims utero in luceiii prodiii, introivii occlusis loriiius, 121.

(lirislus

:

— Tb.imas

reij sa tcii-ii corpus Christi. Ex Tbomae verliis eviiK-itur Cliristi diviiiiias, 422. Socinianoriini vana ef-

luyia, 425.

— Ap| aritio

Christi ad

mare

Titieri.iiiis.

:

,

1

Arma buniano commercio secuudum quid exempta
ARjrENiAsiam incolunl interTaurum
cl

sunt,

duobiis —Nalio arruena, qu;e — Aruieufiruiu errores, —De quibusdauiArreenorum o87. — De imioue menorunidecreiuuiasaucta synode Florentin subEugenio — Eoruui errores brevius IV oditum, 591
copiosi.ssima est,
riiii)us,

XVI, .Î93. Caucasum, V,.588.
.o84.
.ir-

Nalbanaele, 424.— An idem sil (jui Bartholonia>us?423.— Joaiines primus agiioscit Jcsniu. Pi trus, non omniuo nudus, in mare se dcjicil et ad Jcsum properat, 426.— Apobloli inveiiiunt piscem [.rmiis ini| ositiim et [lanem. Mira piscium vis capta. Miricula hac in re a Clirislo édita Conieslio Cliristi vera, 427. Ter Ctirislus Petrum inîcrrot;at, an se aniarct Ciir Pelrus pcrturiiatus esl. Christi oraculum de S. Pétri martyrio, 428. Kesponsio Christi ad Petrum de Joaiine inlerro^anlem. Variae de illa Christi responsioiic interpretationes, 42».— Joanues mortuus est.

De

Quare hxc

tertia a Joaiine dicalur apparilio. 450.

— Ap-

patriarcliis

priiicipalit)U.ssubjf'Cla est, r>89.

i

ets.

exp(>siii,60.5.

Ahmistiticm est pacium publicum, quo id agiuir, ul manenle ulriuque apparaiu beilico, beilicis cl lioslilibus aclioDiffcri ab induciis, nibus al>siiuealur, XVI, 69. 70.

quae est siguum matrimonii coiilrahendi , XXV, 597. Arrliœ Hisp:uiœ, 598 et seq. Ars estrecta ratio faclibiliuin; [trudeniia agii)iiium.— Ars facil solum facultateni iioui operis, quia nunre.spicil appetilum ; secus prudentia, qu;e eliauires, icit usum. XV, 166. Ars uotoria est superslitio qua (piis affrétai et crédit se consoculurum scieiitiaui sine labore et studio, per quaedain jejunia, orationes, inspectioues ligurarum, i-roiaiioues verhorum ignotorum, aliaque siiuilia vana et inefficacia, XIV, 108-87. Artaxerxes eslnomeu commune omnibus Perbarum regibus, quibusdamrcgibusspecialUeratlribulum, ui iiomen Assueri, IX, 2*4-195. Articclus fidei cl morum uecessaiius dicilur sine quo credito vel facto, el juslitia iu hac vila, et salus aelerna fulura vita, obtiueri nequit. Arliculi uecessarii neCi'ssiialo medii dicunlur, sine quibuscrediiis, vel faciis, nuilus liomiuurn absoluie. sefuudnm logem Dei ordinariani, sahari potesi, I, 1037; 1061-817; 857. Necessarii nccessilate finecepli dicuninr, qui credi debenl; Sv'd sine quiDus aliqui absolule salvari |o.ssunt, v. g., si invincil>iliter i^uorentur, 1057 ; 1062-817 ; 857. Oiunes omniuo arliculi ita sunt onuiibns et siugulis uecessarii , ut cognita proposilione umversalis Ecclesise, nuilus sine prajiidicio salut is coniradicat, » 1062, 1065-837. Protestantes non possunt, nec Spirilu sauclo iuvocaio , detcruiin:ire ariiculos necessarios ex sola S. Scripiura' lOoô; 1067-858; 8 il. Al)surde déterminant quoruii'i respeclu neccssaria in S. Bibliis sini clara , 106i-8ô9. Ad cognoscendos ariiculos necess:irios, nec ssilas iraditionis et lestimonii Ecclesi;c, !0S0-8c)l. KcrlcMa catiiolica proponit omnia neccssaria , ibid. Xolilia caiecliismo coniprebeiisa catholicis suHicii, 1081-832. Caiecbismus catlioliiis proponit oumia necessaria , 1081-83.3.— Ou;e credere debeai i.nplicite et explicite ruslicus, 1081, 1082855 0>':c credere dobeal implifite et cxpiiciie parochu5, 1082 835 —Veritas non in verbis svmiioli sed in sensu, 1082, 1083-834. Rcjkienda est dislinciio occessarioruin a iiun necessariis, 10>!i 8.33. Aniculus fiJei esl roposilio catholica primario ad ûdeni

Arrha (De)

Moule, Olivarumne an ïhabôr disputant eruditi. aderant ei fortasse plures alii, 451. guomodo iulclligenda illa Christi verba: Data est mihi omnis potestas etc.. 452. Clirisliis Apnstolis perpeluam openi et auxilinm pollicetur, 455. Christns apparuit Jacobo, 453. Apparitioin die resurrectionls. An prim.e omnium B Virguii a|.parueril?Negat Eslius, 401 —Affirmât Ruperlus et Barouius ex vttusla tradilione et adstipulanlibus S._rherfsi;frevclatiouibiis,402. A| paritiouesquiiique, An Chrislus ad meiisam in Emmaus pancm conse405. craverit, 4o4. Aiii negaul, alii iiiliil ccrii .slalmiiit, 403 Postrema a| paritio. Pr;ecipit Chrislus aposlolis docere omnes gentcs. Seusus verborum, 455. l'est cani ai paritionem asccndit in cœlum, 454. Chrislus deducit apostohs in Bcih.uiiam in locum apertum, unde ejiis asceiisionem vidèrent. Caslig.ii inanem eoruin curiosilaparilio in

Lndedm

,

tem, 454.

— SuMimis

feriiir in

rant. Rcleliuniurquajliiuc <lepron.uiil haerelii

cœlum. Apostoli eum adoargumenta

m

Triplex paiïitio quaï restai, iraclationis, 436. Dicilur Ciirislus sedere ad dexteram Pairis. Quo sensu, 456. apostoli bai lizati fnerini? cl utrum anie, au posl asocnsiololiiis,

ad versus adoralioncm Eucharisiiae, 4ôo.

i

—An

458.— , beiicdiclio Cliristi super Chrisiim deciiit iu ca^liim asceiidcre Oracula de ascensione Chri.sti , 459. —Inutiles qu:edam qua-slioncs omissie. Egregia Aiiguslini verba, 440
Cujusniofii fuerit

nem

apostolos, 439.

virliiie Chrislus in cœlum .'usceuderit 440. Christi ascensio esl causa uoslrie salulis, el quare? 44i._De circim.slanliis qum ascensioiiem comiiat;c sunt 441 Conciliaiilur Acla Al osioloruin t Evangclia tum Lncœ timi Joaunis, 441, 442. De dislaiitia monlis Oivcli'ab Wicrosolyma, 442. Constat Chrislum ascendisse in cœlum fena quinta. Non subito, sed per successioiiem tempcris vidciiir ascendisse. VcslitUMie ascenderil? 443. An :.l.i pra-ter apostolos Sjeciaveri.it Christum ascend'entem iiicdliim.B. \irgo et alii, qui in cœnaculum
, ,

— —Qua —

(

cnm

apiLstolis inlroieruut

— —

4ii.
cuin

coiiiiiatii

— Vidftur ascendisse 445. — Christns Jusloruin ani adduxit, 443. — Lbi quadra.iuta
Chri.-,(us
,

,

asceiisioni Chrisii

.stipatus
1

praesentcs fuere an^'clorunî as in ca Iiim se-

illcs <iics

excgerint

i

pertineiis et specialem
I4t)o-ll.-J6.

dogniata seu non omnes sed sobe principales et riiuari;e sunt arliculi fidei proprie dicti , U66-1136. —Dislinciio arlicnlorum fidei in fuudamcntales et non fundanif-nlales ex sensu indifrerenlistarum non esl admiiieiida, VI, 484. ' Articclus morlis dicilur, quaiido mors pro.x'ime inst il et (SI moraliler cerla ac fere iiievitabilis, XVII, 84 —In
fidci
,

— ^ou

habcnsadcredeudum

diflBcullalem,

omnia

calliolica Gdei veriiates,

mi^'rasse'vita , 446. '-esiigiis Christi im| rcss s eo loco, iiude ascendil cœlum. De icdiciila ibi cxtrncia, cui l.Tiuni superiiidiioi nunqnam potuii, 447. Objcciio Wii^ii rcfellitnr, 448. Aliud miraculum de venlo flaiile quotai,nis in die asceiisioms, et spl.>ndore quo cœlum flagrai e videi)aMir, ^^7. AsceiLsionis festum .solcmuiialum "omnium dicilur compi mentuiii a S. Bcrnardo.Haic sclemnitas insiiinia ab aposlohs ex S. Au^ustino, 448.-» Idem Aiig. eain vocat

aiiimx' mor;iioruin,qni iu iiiorie i.lirisii surrexeriinl, 443. v erior seir.eutia esl dlos sanctos rursiis

—De

m

— —

i

quadragesimam, 449.— Olim iu die A.sc' nsinnis erat proMosetiam eratbenedicendi pancm et iiovoslnictus *49. Posl evangclium solemnis iiiissae Asceusionis exiinccssio.

guilui ccrcus paschalis, Ascète nomen a gi;eco veait et exercitationem

450.

siguù


liiMl.

IM>i;X ANAlATir.US
0"' «luriorom
vilain
:i),'fl>^l,

UMVDUSALIS.

Vi

alerta

(liri'l);iliir.

V.

I^TH, in
Asi'Kc.Tiis lil)i(liii(),sus,

tiulii.

XIV.7H0.-1 Ht^i. -f.Jl, \\V ; iOI. AspiTliis l'ant'i ri parlium lioiirslarmii |iiililir.i' tciiiina', in viro lien iintiwi vi-l ex cisii siiu- |iri'iiiiclil.ilii)iii', vcl fx VM\\.\ ralioiialiili, cl lu lus ikiii csi fccalum vil iiici (rcamra- |inlclirilii(liii.' cxiiih'il m l'inl'iii (jimIoiis, cl vi-l ex (|iia(laiii curirtsiim|ii rfcclis csl iicnculnsiim i<l
|

;

;

cl coiii|il;i(:ciilia lie illius lorma, (|ii(m1 ikhi csl siae cjiis niMi(i|)iM-culi:mi iicccilo vciiiali; vcl ni lilmliiiusi' -l.ilc. \'/\[\w as|MTiiis |iil(lii;c cl tune csl Inarilcscat
l;ilo

m

.

i

iiiiilnTis

cliaiii
tidii

ili'lcii:iliilis,

ex

siio

K''i"<'re

piacisc
|iarliii.ii

|ici(;»i;i

As(icrUis 7'.M -tiii. csl pc((aiuiii, sccrcla nui allcriiis scxiis siii»! iieccssilalc siiiil Aspiccrc ;ilicnus si.-xus iniirlalia. 7!)"> - ti^ii.

MV,

cl

pcr

si;

Diluuulur qua? poiilw Mari:c assumpiionem. 000. Solv. obj dcprompla' ex Lsuaido snnl c\ P;iiiilius, (>0I. el l..'umnio, Ii02. -- Pausatio idcui al<pii; assumplio, (i02. Dmiiiilio idem valcl ;il(|ne ;issiiinpli<). Vclusiissima (piailam .Miirlvrolo^'i.i (pi;c habcnl Àssumiitio , liOi. In Inccrjure ciiioiiico ci'IcIjiis r'sl lia-c- (cslivit;is (iO'i. Unie Icsio prav tuiii , Dciiiiiri qiio die rcvixciu, (JO.). cudil vi;;iiia cl jcjumum, cnjiisv.ddc vcliis Inslilutio, (iOli. Oelavaiii linjus Ccsti ciir l.co IV iiislilucnl , ti07. (Juidam r<'sii hnjiis iusiiiulioneni i'c!crniit .'(d iiei:iviim scculiini, ()((7. iia'c lcsiivil:is eclebialiaïui aille scxtum seiiigciida, culum, 60S. Assumplio S. Maria- (iiiomodu XXVII. 2.30 <-l seq. Asmoi-ociA judi'iaria, scugciiclliliaca, csl disinaiio pcr
Htis


:

,

|

vcrciiil:i

cli:iin
lit

ex

scia

ciirn siiatc, ()|icila

vcsUlius

lia

coiisiiieraiioiKtm siliis et motus sidcrnm, XIV, 90- 72. Daiimalur hac ilivinatio pcr aslra, 92 - 71 cl scrj III
;


,

Icmiilnis,
l.itiulas

|iarnm

lali!, 7".>t-(i:J7.

— (iiavilcr pcciMiil
,

as|iccliii obslciil

csl

pccraliiin
fcniin;c
,

inorIcid.is
(ju.x'

4,''.l

,

ir,-2.

(Icli^'uul

j7»((/.

qui oculos in
pcrcaiil

(JraviliM'

AsTnoi.O(;oni;M pra-diclioiics siiiit fallaccs, VII , 070 fît scq. Dnplicitcr coiiliiigere potcst ul astrologi vcia

sine ralioiialiili caus.i vcrciula vii is (islciiiluiil 71).i - (i27, i.clli.ililcr iiccial l'ciniiia qua: data (jpcra cl ex 02M. vanilalc (pLidaui se coiispicienilain pialx l jnvcni a (pio crcilil se inrpilcr conspiiicudain; aul (pia; su[)crlhic si; ornai, vul lacicin fncal ad cxtilandain hoiiiirunu concii- ()2«. fisi-cnliaui, ci ul ai) cis tnorlaiilcr aniclnr, 7!)l) MUT persoiias cjus<lcni scxus vacal culpa lelliali, se nii(las aspiceie, ul (piaiido iialant, modo al)sil dclcclalio, Ksi uKiilalc aspieci-c, cUani ex sula cnriosi79,")-(j-J6. talc concubiluui viri cuni leuiuia. Non Iclliale lauicn coiiAspecUis libidiciiliilum hrnionun aspicere, 7i3i - 027. nosus inlcr C()njn},'es, sine (wllulionis periculo , non snnl Quolics aspcclus esi ni(jrlieccala niorialia , 790 -G-2i. lalis, l'alcnda- sunl circnnisiaiilia; persouaruin, XXV, 40i. AssFxuRATio csl aversio pericidi pro cerio prclio, scu coulracius ipio unus pcneidiun alicujus rei iii se suseipii, el aller ad prclium [iro hujusmodi pericuio se oblif^al,

c\ aslrorum considcralionc (iraMiuiilienl, XIV,9(i-77. Asrno.NOMi.K observ alloues historiam Moysis non irilirmaiil, II , llOi. AsTiiTiA csl exrogitalio viarum lalsarum . simulaiarnm et obli(|narum ad liin-.m aliqticm coiisei|ncii(lum , XI 868. Aslnlia esl \iliiim>piiideiitia- opposilum, si'd haln-iis lalsam sinnliliidiiicm cnm piu(leiili:i, 1209. Pcccatum esl cum ordinal mala mcdia ad fiiicm iiialum, vcl (-liaiii cum

,

XVf

UOO 913.— Liciliis esl hujusmodi coulracius, iiosilis 690. qnibusdani condilionibus, Assceuraiio osl vcl lerreslris super rcbus quae terra, mari Iransveliuulur, 914. vei maiiliina super rcbus qua;
, ;

— Juslitia

Iinjus tonlraclus consislit in ai(pialilalc inlcr pcrieuluni damni iucerli, quod unus in se suscipil, (U iuier prclium ccrluui quod aller persolvil. De re (pialibel iuiri polesl lalis coulracius, ubi periculum danuii iunninel ex Sub casu l'orliiilo non inlclligunlur casu forluilo, 91."). Ul danuunn (piod Umclur casus valde insolili, 916. sesliuiari possit, valor rei assecnrandu; laxari dcbel, 917. Merces assecnranii solvenda delerminatur lum ex mapniludinedamni,luni ex probabililale exislenlia; lalis casus, 917. De coniuuclione assecuralionis coui aliis coiilra-

clibus,

918-9-23.

Vendilor emptori non soluni rem tradere, sed assccurare fio6. débet. AssESSOB episcopL polest esse clericus conjugaïus

XXV,

40-2.

Assignats. Ad quid tencanlur qui in Gallia cliarlis débita aolverunl a prima die januarii 1791 ad mensoni jul. XV,997elseq. i796, AssisTENTiA specialis nihil aliud esl quam auxilium peprovidel Spirilus Dei, ne quittas cnliare qno adjuval et illud concedilur, defleclanl a lenenda et (iropouenda veriAd ralioiiem canonicie Scriplurae non suûilale IV, 363. necessario requirilur inspicit specialis lucc assislentia Assistenlia specialis est praesentia, qua raiio , 51». scriplorem ila dirigil, ne in errorem inciSpirilus sanclus det, cum eaquœ aliunde noverat, lilleris mandat, VI, 907. AssuMPTio B. Mariœ in cœlum.die quindecimo augusti, Quorumdam senlentia Deipara nunquam obiil. XV, 5(51. 13g ejus morledubilavilEpiphauius, XXVI, 389.— Communi Gr;i'corum et Lalinorum senlentia B. Maria nioriem obiil. Ralioues 5.J0. Baronii moderatio erga veleres Paires quare dubitari non possit B. Mariam morlem obiisse, 391. Quoto œlalis suie Ea esl Ecclesiae senlentia, 592. Quiauno B. Vir^o mortua sit. Viirioe senlenliae, 592. dam pulanl Deiparain Hierosolymis obiisse. Hisloria tianslali ejus corporls Conslanlinopolim ad Marcianum el PulAlii pulanl mortuam esse Ephesi, 594. clieriam, 393. De anno et loco morlis Deiparae nullius partes sequitiir aucior. Slaluilur obiisse, et statim corpore et anima in Discrimen inier ascensionem co'liim sublatam, 593. Singulares DeiCiuisii, fil Mariae assumpiionem, 396. I)ar;e virlutes cl privilégia persuadent ejus assumpiionem, 596. H;ec est senlentia Palrum graecorum el lalinorum iiiedii aevi. Aiud vetustos Patres eade re silenliuni. Idem Eam sensenlinut S. Thomas et omues theologi . 597. Assumplio tentiam amplexa csl universa Ecclcsia, 598. Deiparae non est fidei articulus. Sed eam qui negaverit Objecliones adver ^merilalis summse nulandus, 599.
,

— —

:

ordinal ad buiium tinem. Non enun .sunl tacienda mala, ut eveiiiant bona. l'eccatum morlale esl vcl veiiiale pro ralione mcdii qno aslnliis ulitur, sel luali finis (jui iiitendilnr, 1210 Viro chrisliano imligna esl Eliamsi ordinctur ad bonuin lincm, est pcccatum ad l'alsain prudenliaiii pcrtinens, 868. AsvLOnu.M jus in eo consislit ut malrraclorcs ad pia loca conlugit-ntes in vila el membris proieg:uilur, ne(|ue inde violenter exlrahantur. XVIII, 914. Privilcgium imniunilalis seu asyli ecelesiastici non est juris nalin alis aul divini, sed huniaiii civilis el ecclcsiaslici 914. Privilégie asjli gaiident ecclcsise ad publicum missae sacrilicii usum deeliam cœmeteria pulal/e. Gaudcnl sacnstia , Inrris , atrium [lorticns atijuc ainliilns modo siiil ad lempli strucluram allinciilia, 913. Iiisuper monasteria, etc., hospilaliu et omiiia alia loca religioni aul pielati desimaia dummodo auctorilaie episcopi siiit lundaia, gaudcut privilegio asyli, 916, 917. Rens coiifugiens ad sacerdotem manibus sanctissimum Eucharistisesacramenlumportantem extra eccicsiam gaudet Oinnes fidèles laicos ad loca sacra conjure asyli , 91G. lugienles gaudcnl jure ecclcsiaslici asyli , modo non admiscrint crimina excepta 918. Fiddcs debitores peccuniarii , qui solveudo non sunl (vulgo lallili) couriigicnles ad ecclesiam gaudcnl immuiiiiaie, 918. Clerici et religio.si in asylis tuti sunl eliam co.ilra proprios judices ecclesiaslicos , nisi sit de specialiier exceptis, 919. —> Probabilius videlnr Judaîos et paganos non gaudere immunilale, iiisi sincero corde parati sint veram lidem amplecli, 920. Certum esl quod ha;relici ob crimen baeresis priveniur immuuitate ecclesiaslica 920. Femina confugieiis ad monasteriunl virorum, vir ad monaslerium monialium , gaudcnl immunitate ecclesiaslica ila ut excludl nequeant , 922. Milites mililiam îleserenles et servi non gaudent immunitate, 921. Omnia crimina gaudent immunitate ecclesiaslica, qua de jure non reperiunlur specialiier excepta, 922. Septem sunl crimina quœ non gaudent immunitate ecclesiaslica. 1" Piihlici I.ilrones, etc., 923; 2° Depojtulatores agrorum, 924 ; 5" Qui homicidia ei mnlilationes menibrorum

,

,

,

,

,

,

,

,

— — 3° Assassinii
minis

inipsisecclesiis, vel earum cœmeteriis commitlere non ve4° Qui prodilorie homincm occiderit, 923; reiiliir, 924;
rei
,

926;

— 6° Criminis liœresis,

el 7° cri,

laesx- niajeslatis in

principis jiersonam rei

926,927.

— —

Privilégia asylorum seu commoda reorum ad ecclesias coulugientium varia sunl. 1" Reus in loco sacro nequit capi aul vinculis consiriugi , multo minus per vim, seu 2° Reus quandiu esl in ecinviliis ex eo cxlrahi, 928. clesia non potesi per seulenliam judicis ad morlem, vel 3" Nequit aliam pœnam cor|oralem condemnari , 928. proliiberi qiiominus ad reum necessarius victus et vestitus 4° Rei ad ecclesias coulugienles rccideferatur, 929. pieiidi sunl, ncque inde repelli jossiint aul excludi, 929. Reus ad ecclesiam fugiens nequit spoliari rcbus bonisque suis, quae secum in eam allulil, 929. Per violalionem immunilalis ecclesiae, sive violeniam reorum ex asylis ecclesiasticis extractionem commillilur gravissimum sacrilegii peccalum, 929. Prseler alias pœnas in jure slajutas violator immunilalis ecclesiaslica- olim excommunicari jjibebalur, 929. Quid observandum circa exiraciiouem reorum privilegio asyli uou gaudentium, 930 et seq.

1Z
in noia.
J

ATH

ATT
rcruç;ii,

— De coiilugifiiiihus a asyla quid aiiimadviTsioiu! difîinim ost 96. — De hi9". — Asyla bus quid nolaiiduiii? — Quodnam 98. inler sex quadraginla Urhes relugii Moyse et Josiic duas urbes Levilariim, 98. — Vid. Immcmtas. Athei ex nonduis iivino quasi sine Dco sou Deiim non jgnoscenlcs. — Athcoruni gtMius esl multiplex direcio posilive indirerle laies; V, — Unde Icx atliporuni Eoriim qui 10, spéculai ivo ot assprunt non dari Douui. Hi snut — 2* Classis coruui qui ore, vel opère sincle Deuni esse ncgant contra couscienii;e sensuiu (luam Elaue exliugiere non possunl ,11. — ô* Est illorum qui leum agnobccnles \ivuni ul euiu non agiicscerent sunl alhei praciice vel otiaiu coide, i[. — Non existunl athei speculaiivi sed lauluuï 12; 17.5,176. — Nec existuni athei negalivi nuIla Dei notione inibuli. — Agitur de houiiue educto 176. — Queni nieluuni, odcnint, quem quis()ue odii, périsse expt'lil, Eiiuius, 440. — Naiurale est odisse queni liineas et quem metueris iutestare possis. qui niagis ea, quœ nut. Félix, 864. — Nec quemquam timenda esse negaret tiuieret, mortem dico et deos Cicero de Epiruro, 866. — Atheus non est sed luus, Aristoteles. 907. — Athei sunt magis corde quam niagis moribus quam uieditaiione et systemaie 926. — L'homme pieux el l'Ubée parlent toujours de re—
As\l;i lidiuicidaruin
,

Asyla apud Hohrrcos diccltanlur urbes
9t>.

XXVI, 96
ui

?

rt'fiij^ii

oiiiiiiliiis

lio-

liikidis paLebiiiil
a

,

discrinu'ii

atheorum nec verilalem, nec utilitatem alheisnu probat Inler aiheismum et calholicam religioneni 42, 43. nihii

37. Contra alhcismum verba disorfa aiicloris aiionymi 38-i2. N'oxius esl atlieimus .verba Voltaire, 42 Ergo rejiciendus est atheismus, 27.— Viia quoiuuTdim

n
~

consliliilas, el

est iiiedii

,

884.

,

,

:

alii

.siiiit

alii

;

alii

talcs.

ATTENTioest aclus intelleclus, seu mentis applicatio et advertenliaad verba, aul materiam el finenioraiionis Differt ab inlentione, XIV, .Ï8-48. Eisi duplex altenlio una externa, alia interna. Externa consistit in negalioue'dis-

II.

lri(

classis
osl

:

allici

laies, il.

,

,

ila

si

lii

,

,

praciici,
,

Il

,

II,

in

socii-iale

,

ait

,

,

si

.Mi-

vidi

orationem, XXIII, 866, 867; XIV, o9 48: XVII, 1231.— Attentio ad linem oiaiionis in tria distinguitur. Lna vocari potest mystica; altéra spirilualis ad Deuin, seu coniemplativa; terlia poslulalionis seu indigenti:e propriœ : vel ima dici potesl spirilualis, altéra divinaseu elevala, terlia niagis humana et proprii commodi, 1251.— Sine atleniione intcriore potesl esseoratio et verus cultiis religjosus De» XXIII, 870. Duplex esl allenlio, una aclualis el lormalis, quae consistit in eo quod quis aciualiier habeat meutem allen»am el applicaiam oralioni; altéra viriualis et impli,

tractiouisextern.'P, id est, alicujus negotii vel occupaiionis externae. Interna consi.slil in applitalio.ie interna mentis; quse tri| lex assignari solel, nempe ad verba, ad sensimi verborum. ad huem orationis. Lna ex illls suflTicit ad

,

cita, quae in vi el

virinle

praecedentis aclus,

lorlis,

fa-

atlcnlioiiis.

remanet, XIV, 59-48.

— Neces-ario requirilur
:

seu prim*

ail
,

nf)etil«

,

l'un parle de ce qu'il aime, et l'autre de ce qu'd Montesquieu. 947 Ad quatuor vnlgo atheorum syslcmata referuntur nempe 1° academicorum; 2° epicnreorum; .5° immaterialistarum; 4°Spinoste seu Panlhi isiarum. Il, 197. l^Academici mu.tduui esse seternum coniendebaut , 198. Eorum variae seuteutiae , 11 et seq. Istud svstema confu" tatur. 66-93 2" Epicurus deos sed in oiio versantes agnovit; et atomes aeternas existere docet. Hujiis systema exponitur, Atomorum admitet confulatur 199 et seq.; YII , 46. ergo Deus est, 47. Inest aiouiis tendus est creator motus; ergo aguoscendusest primus motor, 48. Exislit Cogit.ilio non potesl esse a Deus orbis ordin-.ilor, 49. inateria nec illi competere. Ergo Deus esl, seu alla a matcria substiiutia, 50. Systema absurdum est. 52 3" Immaierialists materiam seu corpora existere negant, systema exponitur et confutaïur, 4-3 et seq.; II, iOi et seq. 4''Spino.sae svstema exfonilur. Uuicam admitlit

ligion ; craint.

60-49 XVIf, 12,51 deGnitur perleciio sinij îiciter absoluie et necessario praedicabilis pei modum Ibrmae adjacenlis, VII, 97. [Aliributa Dei non sont plura realiier, sed virlualiier lanlum, propter suam

et sufBcii atteutio virtnalis.

Attributcm generalim

simplex de

Deo

sinii

liriiatem et uniUlem.]

Attritio est contritio imperferta, XXII, 235.
liliici

— Ex mul-

,

potest contritiouis iinperlectio dinianare XXV, lOtiô. Est contritio supernaturalis et effirax. Omnem excludens \oluntaiem peccandi, qua; nihilominusdicitur imperfecta. Hac contritio esse potest imperfpcia iniperfecticne mère uegativa, 1065. Plerumque nomine. coniriiiouis imperfectœ inlelligilur dclor de peccaiis unie©

capile

;

subslantiam, iudivisibdem, imniutabilem, summe pcrlectam, 177 el seq. VII, 33 et seq. Syslemalis l'undamenta, II, 181. Prima probalio contra illud sysiema, ex eversioneocio delinitiomuu qus a Siiuosa profi^ruutur, 181 et seq.; VII, f)8. Secunda probatio ex eversione seiitem

,

axiomatum SpiiK.s», .')9 et seq.; 11, 184. Terii;i probalio, ex eversione proposiiiouum ex quibus intégra résultat
(juarla proSpinosae demonstratio, 183 et seip; VII, »J0. batia in principiis Spinosae identiticaiilnr cogiiaiio et exQuinta rnhaiio Spitensio; qiiod est absurdum ,61. nosa plures tenetur admittere substaiilias, 61. Sexta probalio in illo systemate Deus perfectionibus sibi esseulialibus fruslralur ,61. Sepiima probalio systema rejiciendum est propter coutradictoria et absurda cpiibus conflatur, 62 et seq. Confutaiiu systematis Spinoss quod revocatur ad très proposiliones; quarum prima cont'ulalnr argiimentis moralibus, etc., quibus probalur Dei existeutia, II, 190. Unica Si inosae substantia cogitans et exlensa composita esl ex parlibus realiier distiiictis, divisibilis est el nmlabilis, etconsequenternon esl eus necessarium, 191 el seq. Substantia Sninosae non esl ens infinité perfectum, 19o et seq. Solv. objectiones , VII , 66-72. Vid.
:


|

:

:

:

Decs. Atheismus

conceptus propter eorumdem turpitudinem, autsolummetum pœnariim ei gehennae, sine ulla Dei dileclione, 1063. Haec contritio simul conjungi potesl cum aliquo Dei amore iniliali, 1063 et seq. Âtlritio est proprii peccati detestatio et dolor ex supernaturali molivo, inferiori tamen molivo quod conlritionem perficit, conceptus cum proposito non peccandi de caetero, et spe ac pelitione venia?, XXII, 2oo. An attritio ex gehennae el pœnarunjî nietu bona sit et liouesta, 2.>t. Aclus linioris sine chari-, taie saltem iniliali proprie dicta elicilus, neque supernaturalis est, neque sine peccalo elicilur, juxla Jansenium, Quesnellum et utriusque discipulos, 257.— Attritio ex solo gehennae metu concepla. idesl attritio qua pceidlens pra?cise dolet de peccaiis commissis ot adinitteiidis absiinera Eroponil, ad viiandamquam timet danmationem atterMm, ona est et utilis. Probalur 1° ex Scriptura, 262. Prob 2° ex palribus, 262 el seq. —Prob. 3° ex S. Thoma, 266." Prob. 4° ex Trideniina synodo, 268 et seq. Prob. 5° ratioiie theologica, 273.— Solv. objectiones, 274 elseq! An attritio sola sufîiciat in sacramenio |)œniienti3e, 295.' Tridentinum nuUibi definiit attritionem sufiicere in sacramenio pœmtentis, 294 el seq. Solv. obj., 297 et seq. Attritio aliquaiido ex solo gehennae metu, aliquando ex superiori motivo conci|/itur, aliquando incomplela est, aliquando compléta; et ideo quandoque sufficit, quandèque non, 306. Nulla Grnia ratione probalur atlrilionem solam sufticere in sacramento pœnitentiae, 308. Solv. obj. 309 et seq. Opinio quae altriliouis purx- sufBciemianî docet vel co rejicienda est quod in praxi tuta non sit. 522. Ad jnsiificationem in sacramenio requirilur aliquid ultra motivumtimoris, 326. Quid tandem ultra motivuin timoris requirat attritio, 527. Opinio eorum qui solo spei

— —

— —

non cognilio existeniiœ Dei Triplex dislinguttur actione corde mente, VII, 39. Dantur athei actione el corde 39. Homo non 39. potest esse bona fide alheus elsi forte dolur homo per Alheismi fontes brève lempus ex cmviio atheus, 59, 40. seu causae, 40 II, 176. Non est optanda alheismi veriAlheismi incommoda, If, 17 et seq. In l:)";, VM, 40. atheorum hypolbesi universa gens humana vanitalis el qund sumniîe est arrosluliiiiae incfedibilis condemnalur. .\lheismiis gant i», et iulolerabilis impudenti.'B, 46,54. loilit mutua linminum erga se ofîicia, el discrimen inler

definiri potest

:

,

,

,

amore contenti sunt, 329. Momenla contraria. 332. 0|iiiio eorum qui iniiialem chariiatem super oinnia exi-

— —

,


;

guut. Probalur 1" ex natura conversionis, 333 Prob. 2° e multis novi Testamenti locis, 554.— Prob. 3° ex Palribus, 556. Prob. 4° ex Tridentino, 557. Dileciio

quam

requlril Tridentinum est dileciio

tiap, 3.'8.

Tlumia, 3.39. theologorum numéro qui eam tuenlur, 539.
S.
tionibiis.

— — Prob. ^

— —

Dei ut

ex

— Prob.

— Prob. 7° ra—

fontis justi6° ex

Tollil omnem obligalionem ad ofel m;flum, 20. .4lh('i (]ui sibi constant non possunl servare ficia , 21. 22. Atheismus polylheisino pesensum justi el injubli, Theisjor verba Rou$.>eau, 24 2o ; VII, 41 el seq. mus esl niuilo luiior ouam athcismu*!. Verba D. Pascal ,

honum

340 Falsum est chariiatem initialem, quantulocumque sit ia gradu, semper justificare, 541 el seq. Opinio mox exposita iniiiugnatur, 544 el seq. Opinio eorum qui solo simplic'sbenevolentiae amore contenti sunt, 360. Mo-

:

Hienta contraria.

II, 33.

— Ergo falius esl omuiuo

absurdus atheismus

561 Opinio eorum qui aliquam Dei cliaritalem, non lameii super omnia, exigunt, 562. Opinio eorum qui influxum, Don lamen actum proprie dictuni chariiatis exigunl, 564

THEOL. XXVIII.

{Trois.)

7R

INDI.X ANAI-YIICIÎS 11MVHIS\!,IS
r.ollJfri'Miliini.

7(î
!i<l

1" ctTliiin

fSM'

roiilrilloiili gi-nii"» niuxl

:i

lerriblle iniinlneiis,

ealliolicis

omiiiiius
.V
i'i'(|iiiri

(jUîilis jiMMiltiili'-iN sclidlis iiiliiijllilnr,
.niliiiilli
;

njlciiiiur; 2' iiMiimti vit.i aliriliom', iilninim l)ci :iiii(irfiii
ui :illril loiii•

XI, (176.
luni

In^'andnni cl snper.in firn Audacia csl Icillinn viiitiin lorliliidini np| jj|.snrn
i

Ijil

:ili>|u:iiii

l)i-i

luii(|iiuin
."6(J

finis nllitni.

son

(.roiilcr >

unnli,

rlili-iiiiniriii.
l)<'i

AuD.T.AH!, vcl .indi.ini, sc'iisrnalici s:c(idi IV, And.i n.n, hivc Andniiti habni-rniii an<-if)ri'ni, naiionc .'^yriim. V,51

De

inMfssit;il«

;ili(jii:ilis

(liIcciinniH
ilc cliii:i'

ini'lH Ki'lK'iin;»'

••iiii('(>|il;i, :iiil

atlrilionf «x m-ccssilaiis rxrltidcln'l
\il

m

AtiimiR vc||(H|tii anialona vcrh.i, sccluso pcriculo ruina', ad levcin debMiaiioncni, non cxc(;dil cnipain vcnialctn.

sioiHi.XXV,
si.liiiiiiiiiMii,

Klfij ri m'i] -•Si)lvimiiiiclil(ifiillili-5 (|n:nluiii

XXV, H)2
ArnnniiJM dii'imr a (jarriln avinm. Ksi diviii.iiiunis spctpcr Karrilnni aviuin, scu voccsi'i moins (piornnicninipie .ininialnmi, sivc pcr' siermilalioiips tiorMimim, qua-rilnr (;ignitio or^Miltnrnm Vi'l incnibrortiMi sallnm. MV, !M) 72. Moins vcl ^'.irruns avinm, etc., non sunt e.insa tnlnrornrn cvcnlnnni, lOl-SI. An^Miiinni ('l anspicium si absqne danmaiis arlibns ii.inl qnanlo.jnc tolci.'iri possiml, modo adsint dcbil;e circunisianiiu-, 102 82:111 431. AunEA Psl rorona ; auréola, |jarva corona siipppr.iddiia Anrca signillrai i.rremium csscntiale bca majiiri coron;f. toriim, auréola |)rx'niiinn accidcntale et dimimilnm, Xf, 662. l)n| liceni vicloriim reportant jnsli in liac vila
cir-s, i|naiido

firaclic;!'. ('.oiilrilioiils .•icliis ail iiiimis

XVII,

^117.

— Ni-ncsse
3(;7.
1

ilii

i

niilt'

ah-

non

csl

afiii:iljs(ln-

lor .•iiiit'.ssiDiicm «oiinlalur,
ociifcssioiit'iii si'niialur

—Salis

osl ni conlrilio

lia (rotriimmili'r, 7,\\H

— Nrcissimi
de,

rsi ni «•iiiilnliKuis .icliis,

sacr.imrnlali conrrssioMj imi.inir
inoraliliT,
/iiii).

non

(|ui(ltMii pliysici', si-

hKioiii'in aliiiiianio praMcdortî prilcst, .1(iî). pi'cialis roiio'ptns sinfi «rdinc ad sarranir-ntuin

— ('(inlnil» aliso— An dolnr
in

An novo o[)ns sil dosurraint'nto inscrviro. |uissil, '(W). lori", nnolirs nova n'cipilnr alisolnlio, 070.— Uolor soniol 370 pccralnni nioridi-. conocpUis Titra laMir pcr
vnnialium in «irranienlo rt'(|niriUir conAn cpii |fi^iiini;i di'slilnins oinlrilio vcl altniio, 571 irilionc dd saiTanienlnni v«'ni;di:isnla conl'i'bsnrns acccdil, aonipci" fiiavis noxx' ii'ulnni irirnriMl. Iiicnrril, qnotios

codcrn

Ad

rcniissioni'ni

.

:

unaiii

commnnem

vi cliariialis.el linic

rcspondd anrca seu

ViMiialia sola

çoiilîlclnr, 371.

pllicaii conirilioni; do alicpio sino roimnii Non peccal ii'ilialiler, (pii l>on fide, s<'(l

d

pr;cniinm css nlial(^,allerani.specialcm vi alicujnsalicrins viitnlis, conlra lriplic(;ni lioleni, mundnin, Parncm cl
victoriaj respond<!t niartyrnm, virgimmi et doctorum, roprie csl in mente, sed jier qnamdarti rednndanliam refulgel eliam in carne. 663 AuuEOLA esl parva lorona corona; majori supcraddila. YM inslornm pnemium acridcntali! diminnlnm. Dcfinilnr ffaudium accideulale de exccllenli vicioiia. XI, 6.j2. Vid.

i

diemoniim. Ri hnic
Iriplcx auréola, 662. .Vnreola

Iriplici pr;er(dlenli

faiso, se

conirimm

cxisliiniins vi-nialia roidîl'lur.

572

An
lida

ooiili'ssid

sinp conlrilionc lacla

o.[

inforniiSj .37^

— Confr^^^io —

po.ssit

poti-sl .'sso

Mintd esse vasimni valida
cl siinul

ncmpe
|

el infiiruiis,

saoranicnluni nnnqniun infor.nc csl

v.iiidnni. l'onnala simul ol valida ost contVssio illins, qni Oblilus porjnrii.do snlo quod awnsavil fnrtosil)i nlruniqui! Non salis csl si pamilPns dolcat vi"!us osi dolnisse, 376. se non dolero;q>i!a roqnirilnr dolor de |'<'cc:dis, non do. (jnibns si^nis dignosccrt; possit Ooioris defcclu, 377. 0"ibns me«nnf«ssarius oonlrilionem pcn.iilonlis, 377. (Jiis agiTo dt'lipai direclor ul in corde preniLmlis contri-

d

At'IllîA.

Arspirimi quasi avispicinm, dicilnr al> avinm volatu. Est (liviiialionis specics. XIV, 90-72, 73. Vide AcctrniirM. AuxiLic.M cinislianorum, die 21 maii. l'iiis VII, hoc feslnrn decrelo die IBseptembris anno 1815, iiisliluil. XV,
3;;9

lioiiern «çencrct

379

AucT0HE8. Qnid de priscis ot de n'contioribns sentionQni auclores sequendi sunl, 0ri7 Juin est, I, 78, 7S)-G0. Qui sinl probalse fidei auclorps, qni iron el se(i.-754. 636 (Hseq.-ol6 Binl. Adctoritatis duplox sreniis pst: aUeraaDeoesr, Pl nnnqii.iin t'allax ; allera ab hominibus, el saepe ac sa'pins lalAuclnrilalis nomiiie bic intelligitur vi.s lax est, VI, 896 896 ad ali«piid persnadendum.

AvARiTiA,

secundum

capitale ppcc:\lnm,

Generaliler snmpia, esl immobendi i)ecnniam. S. Ang. deralum amor habendi stricte sumpla es! immodcraïus Singulare peccalum est, .ssppe anior divitiarnin, XI, 819. Quandonam est peccalum veniale, 832, morlale, 819.
;

— De

Auclorilas et evidenlia sibi
anctorilatis

mulno famulantnr,

I,
,

— Auclorilas est Iheoiosiie fnndiiincnlnrn, iheoingici aucloriiate nitunlur, 82, 84-63. — Deceni Pelro, 4l8et 63. — Auclorilas snmiiia est 1° seq.-527. — 2° In ejus snccessoribns, 42-2-550. — Qiiando varis^ sunt senleniine.anclorilris non numéro, sed pondère et ra509-399. — Auclorilas fidem judicanda tioni préparai honnncm, 799-630; VI, 898. — Aucloritali errori quod opiquod crediraus, ralioniqnod 1132-893. — Neccssario admittenda namur debemus, I148el spq.-906. — Anest docentis auclorilas cloritas est médium inler hominis stulliliam el Dei verita— Sola est auctorilis qufe coniniotem, 1150 eiseq.-908. ut ad sapientiani feslinenl, 1151-908. — Navet
\i--2l.
83-6'2,
loci

el ralionis nsn ad fidi'i el

jndicandnm

17-15. 16-2i-

in Deum, in sciiisum el in proxi2° Avariiia esl peccaet seq. sei[isum, 821 et seq. Iniqnns esl in seipsum avarus; in atlincnlia inops est et mdigus, 825. 5" Avarilia esl peccalum in proxiiuum. 827 Rali'mps exponunlur propter qnas christiani ab avarilia Avarilia est omnium malorum debent, 829. delerreri

833, 819.

— — Peccalum esl
Deum, 819
in

— —

est

libido

lia-

mnm.

1" In

lum hominis

in

est,

tlagilal

inlplliginuis,

,

I,

infallihilis,

XXII, 1325 Rpgulse morum circa avaritiam. 1° Avarilia, quatenus opponitur justili», ex génère sno morlale peccalum esl; sed interdum veniale, propter imperleclioncm aclus, aut 2° Avarilia quaienns opponiaicrire levitalem, XI, 832. nilnr liberalitali, veniale peccalum esl, nisi charilaii adver5° Avarilia setur tnncenim esl lethale peccalnm, 833. peccalum leUiale esl, si ex alio mortali ducat originem, v.
radix.

;

sluilos,

tnrœordo

ita

se habet,ait S. Au»:., ut

cum

aliquid discimus,

rationem priecedat auclorilas. Doctis el indoctis nnlla e.st ÎSecessario admitlenda alia via ad veritalem, 1149-907.

Auclorilas est auclorilas indemonstrabilis, 1150-907. uiirnculis parlim, partim mnltiiudine valet, 1149; 1151, 1152-906; 908, 909.—AuLtoritalis visad docendnm, 11,485. Auclorilas Ecclesi?e est necessaria tidii régula, IV, 42 Anctnrilales sanctoriim, legnm et conciliorum el seq. t>rovincialiuni in decrelo Graliani inserlse vini canonis non

Uabent, sumplae
e;it

aut concilii generalisdecreto deAuclorilas doctorum hominum siut, XXV, 402. maximuscardo a quoregilnr huniani intellectus imbenisi

ex

ponliticis

cillltas, iia ut iguaris et indoctis hujusmodi auclorilas stet Hae auctoritaie fere semper proralione, XI, 1289. In opinionum régula noa ctiam docli indigent, 1289. alternative, sed copulative, cum ratione auclorilas ordinaAuclorilale, non ratione ia rie couvenire débet, 1289.

— —

rébus religionis duci hominis animum necesse est. Sawenium auclorilale régi insipientes oporiet, VI, 15. Primis eliam muodi sseculis adliibebatur auctoritatis via in rehns religionis. IV, 145 Nihil in Ecclesia salnbrius fil quam ut ralionem procédât auclorilas, et.intelligeniiam auseulialio seniorum. S. Aug., XI, 220. Proficiscilur auclorilas ex doctrina simul et aninii probitale. 220, 221 AccTJPiUM. Quandonana aucu[)io fnrlnm commilialnr. XIV, 885 et seq.-699 AsbAcuest motus quo appetitus iusurgiiadversus malum

4" si in divitiis felicitaiem aui spem collocol, 854. Lethalis avariiiae rei snnl, qui plura concn|iiscunt quam hujus viliE nécessitas, el sui status decentia ac décorum exiganl ; et necessaria habenles, novas opes congregare 5" Lelhalis avaritis rens esl qui rapit non cessant, 837. aliéna, aut qui cupide sua serval, si tanta sil cupiditas, lit illa non sii paratus amiltere ne Deum Icthaliler offcndat, 6° Gravis impalionlia in rei familiaris amissione 858. 7° Avariiire animum prodil lelhalis 3variii;e reum, 8i0. lelb.'dis rei sunt parentes qui nnllnm congerendis filiorum gratia opibus inoduni staluunl, el ea ratione ab erogandis elecmosynis se excusant urgente prcecepto, 841. H" Lelhalis avariiiae rei sunl clerici, qui ex ecclesiasticis redilibus ihesauros congregant, aui emunt domos, etc.. 845 9° Lethalis avaritiae i-ei sunt, qui médiocres eleemosynas eroîiant, utamplius accipianl, et ditiores fiant ex deposiiis 10° .Ssepins avarilire venialis rei sunl qni fiieiatis, 849. ites foreuses suscipiunt bonorum temporalium causa, 849. 11° Lethalis avaritiu? rei sunt monachi el moniales, et quicumque paupertalis voto se nbstrinxerunt, si peculium habeant, vel pecunias, aut quidvis aliud prelio aestimandum, sine superiorum licenlia, ad usum relineant, 8.j7 12" Lethalis avarilia; rei sunl parentes qni fibos aut filias ad vitœ religiosse professionem cogunt aul indncunt, ut eorum fratribùs aut sororibus ainpliores opes relinquanl, 862. •^ 13° Lelhalis avarilia; rei sunl judices qni munera a^ci14° Lelhalis pinnt, vel ut jus dicaut, vel, etc., 863. avaritise rei sunl judices qui justuni judicium, el testes qui verum teslimonium vendunt, 864. 1o"> Lethalis avariliaî reus est advocalus conveniens de quota parle litis, anl paclum iuiens ut obtenla causa lantum sibi solvalur, 865.

g.,

77

BAI
Itî"

BAN
siuit

7S
302-2.58

mercaloros qui luprmn J7° Qui alit-iiis tanu|uam Kiumu ulliimim oxpcinnl. Hti'i.
Lelh;ilis a\-3rilis rei

iidiabilaniem; alierius
ritus
.s.incti,

qnœ

(il

ex inspiraiione quadam Spi-

etc.

iiicoiiiinmiis conipeiidiiini

(iiun-unl, el hone^li niiioSoplciu smil avanli.-e in'iiisola iilililale meiiuiiUir, bGt». inqiiioUido, viofili;e : proditin, fraiis, f.illaci.t, pcrjuriiini,

suum

circa nierilnm opmnn, 1" Sicnt qais malnni ex sua natura esl m' rlis leternoe meriloiinm, sic
Systeii.a

Baiannm

lerilia. ei

conira miserioonliam olHiuralto, 8\j~-947.— Vide

Mac

Verba.

S. Aujîiislintisel S. Léo de filiabns avarilias , 8G8, 869. Vitiuin Uemedia conira avaritiam , XXII, \~rlo et seq. avariliaeopposiliim eslprodigalitas, XI, 9i8. Vide I'rudi-

opus bonum ex sua natnra est vitae a>lernx' meritoriuni. 2° Non proi.rie graliae Dei el meiilis l'.hristi, sed ordinalioni nalnrali ab inilio crealionis constilulx* depniaîid:. esl 5° Ad meritum de condigno sidficil vita neterna, 503-259. Iwnitiis operis, ei ol>odienlia legi diviii;e. 4° Opéra anle remissionem peccaiorum facla, snnt vila; îflernœ de con-

CAIIT»S. AvARirs in Doum, in seipsvim et in proximmn peccat. Avaro nibll est scele:^lills, XI, 819 el s&\.—yide Avaritia.

Avoués des
.AzYMi
afialis
I

éj;li-es.

XX.
ex
seciiri vel dolahra.
in

1

007

AxwoMA>TTA
aiics.

conficieiidis

el

— Quadilîytenlia Hehr;ei paiiibus jizymis uluiuur, XXVl, 53. — Oimiics comedere teuciitur, 5i. — Qi'Ot sexiis
ciijiiscuiiK|ue

divinaiio

III, 4:29

azyiiia

suiU rerum species. ex quibus azymi panos confici possunl, Licpliu' cum tarina i-rreler aqiiani res alias ad lianes Si. Oiiid esl azynuis azviiios coiifuiendos coiniiiiscere? ôi. «li"ve,s, 5i. IJbi et quouiodo panes azymos coniiciuiit Hc5i Inei.

B
Baculus pasloralis, sive pediim, signiflcat epi>copi oQîBaciili puciiiMi et onus paslt raie, XXVII. 411 et seq. slor.ilis, seu cainbutse origo, 41 o, in nota. Baiakismtis, liœresis secuh XVI. Baiaiiismi synopsis hiExoidium causse stoiica, V, 10^-10/ X, 279 el seq.

Progres.suscoiiirover^i*' Baianse,281Baianse, 279-221. Baii re225. Exilus Balauae couli-oversiLe, 287-227.

;

Iraciatio.

slainm

De sy.stcmate Baiano, 289-229. n:iiur;e inuocenlis. Prima proposilio : Deus, hal)ita ratione jusiiliie, bonitatis ac provideulise. non poluil anle ulliini peiiatum ani-elura aut homiiiem creare sine ordiSecundu piop. Giauaiione ad iuluilivain soi visioneuo. li» bénéficia nalnrie sana' el innocenli concessa jnstilia, sanciilas, etc., débita ipsi fuere ac naluralia. 290-229. Terlia prop. Uona augeiis el prjuio homini concessa, proprie el stricte gratuit,» non fuere et snpernaturalia. Quarlft prop. Gra'.ia .\damo et angelis collala non pi-oduc«bal mérita supernaturalia ac divina, sed mère huniana Quiula prop. Bonis angelis et primo hoel naluralia. lûini, si in statu innoceulia; permausissenl \isque ad ultittium vitae, telidtas esseï nierces, el non gratia. 29l-2."50 Systema Baianuin cirea pecc;ilum originale. 1° Peccaium originale Ibrmaliler consislit in concupiscent ia carnis, qnae est incliiiatio in bonum sensibile conira rationis pr;cscriptiini, 292, 295-251. 2°r.o:icupiscentia ha?c in nonrenaiis peccaium esl, (luia dominalur illis, nec hi gerunt coniraô" Eadem coiicuf.isceiilia rium volunlalis arbitrium. eiiam in reuaiis peccaium est, ex quo ilernni per relap4° Omne scelus ejus esl condiiioiiis sum ils douiiuatur. ulsuum auclorem et omnes posleros eo modo iiificere possil,quo iufecil (rima liansgressio. 5° Concupiscentia sive lex membrornm, quani invili seuliunl honiines, vera

VI, 67o;X, 285-223 Systema Baianunicirca

,

— —

digno meriloria. —S» Opéra justitia' qnœ Chnstus fecil, ex dignilate personae operantis majorem noniraxeie valo6° Commenlitia esl distinctio qua (pus di( iiur birem. feiiam bonum, 1. ex objeclo el circonsianiiis; 2. eo quod lit a vivo Cbrisli membro. 7° In redenipiis per graiiam CLristi nullum iuveniri potesl bonum meriUim, quod non sit gratis indiguo coUatum. 8° Nec passiones sauctoruni indulgentiis commuuiraije, etc., valent de condigno ex9° Sacrificium piare poenam lemporalem, etc., 304-240 missîc non alla ratione est sacrificium, quam generali illa, qua omne opus quod fil ut saucla socielate Deo houio inhaereat. 503-241 Baii pro| osiliones damnalsp, YI, 670. Très sunl pra;cipue suuimorum poiilifir-uiri bulkc in causa Baii prima esl Pii V, data anno 1567; iiiciiil Ex omnibus ufp.iclioiiibns. Secuuda Gregorii XIII, aniio 1.579; iuripit Provisionis mslrœ. Terlia Lrbani VIII, anno 1641 incipit In emiiienli, X, 506-242. Bulla Urbani VIII, non est subreptitia,ô07-242. Bulla Lrbani lex est saiictae sedis, 510245. An bulla Lrbani sit lex Ecclesise Gallicanae. Observanda, 510-243. Bulla Lrbani, quoaddoctrinam S|ieclala, lex est EccleMse universalis, 51.5-249. Solv. objectiones, 321 -2oi. Bulla Lrbani vera esl lex dognaalica, verum est dogmaiicum ,iudi<:ium. 530-260 Genuinus ac legiliinus pnodicl* bullse sensus. Famosum comma, seu virgula, in bulla Pii Y, collocari débet post verbum posseni, .531-262. Solv. objectiones. 534-264 Proposiliones per b;dlam Pii Y damnatae non eodeui ab omnibus numéro releruntur. Hae proposiliones l'alsae suiil in sensu obvio, proprio ei nalnrali, 540-268, 269. -• Damnalae sunl indepeud'/nter a censurisquibus contrariaa s'enteniias notant; non .solum raiione vwdi, seu propler censuram quam continent, sed eliam raiione dicti, seu propter docirinam, 540-269. Diclae proposiliones falsje sunl el damnalœ iu sensn ab assertoribns intenlo. Ge-. nuinus ac legilimus danmalarum propo-itiouum sensus desumendus esl ex bbris Baii. Kesseiii, cl aliorum asserlonun, 512-270. Praediclis SS. poutiûcum conslitntjonibus a (irisca sua tide non descivit Ecclesia, nec S; Augustini docirinam damnavii, 545-275. Bulla Pii sex omninoconlinei censuras, adversns enumeralas ibidem senteniias Prima est, eas esse //tt-'/e^JCrts secunda, esse erroneas;

— —

:

:

:

— —

,

:


,

:

est lejfis iiiobedii niia.

29.5-251,

252

Systema Baiauurncirca peccatum persrnale. !• Ad ratioBcm eldelinilionem peccali non pertinel volunlarium. 2° Kallum esl peciaUim ex nalura sua reniale, srd omne 5° In (iuinibus suis peccaium meretur poenam seteriiam. acUbus fieccaior servit dominanti cupidiiati, 29.5 2.55. 4° Omnia fidelium opéra suul peccata el philusophornm 5° In peccatis duo suut, acius el Virlules viiia. 296-234.

terlia, suspectas; quaria, scandalosas ; qninla ti'me< arias ; Sexla, in ias anres offensionem imniiltentes. Quid significct \nx respective quiç in eadem bulla legiiur, 546-274. Ad quinfjuecapilareduci possunt proiosiliones in bulla DOlalte, 547-274. Damnal;e proposiliones nec Baio, nec alleri cuipiam assertori exjiresse ac nominatim in bulla adscribunlur. Plerœtpie e damnatis roposiiienibus et quoad verba et quoad sensnm , nonnull?e vero ouond sensuin dumtaxat, in operihus Bail reperiuniur. Non omnes danmatie in bulla proposiliones exlant inlibris Baii.
j

j

548-27S


,

Damnalae proposiliones de graiia primi hominis et angelorum, 549-27.5. De peccaiisoiiginali el aciuali, 530276. De libero arbilrio, et ejus viribus, 332-278. charilate, 534-279. De jusiific alloue, 535-280.

bonorum opernm

nierilis,

536-281.

— De sacramenljs, sa-

— De — De —

C

reatus; Iranseuule aclu, nihil raanel nisi realus, sive ohligaffo ad pœnani. 2^)7-254 Systema Baiannm circa iibertatem. Duo sunl pr»cipui errorcs. 1° Sola violeulia répugnai libertati hominis naïu2° Liberum arbiliium sine graliae Dei adjntorio, rali. ' nonnisi ad peccaadum valet. 297-235 Svbiema BaiaLumi circa chariialem. 1° Nullum dalur médium iiiler chariiaiom proprie et stricte sum(>tam, etvitio2° Quidquid fit sine cliaritale sam cupidiialem, 298-256. peccaium est, el non esl vera legis obedientia quœ fil siue —5" Cbarilas vera, etc., pole:,t esse cbariiaie, 299-257. siue remi&sione pecratorum, et cum realu a^erna; damnationis. 4" Per conlrilionem, eliam perfectam, non reniiltitur peccatum sine actuali sacraraeulorum susceptione. 501 258

crificio, saiistactidue, et indulgentiis.

538-282 B.vLLisMcs est convenliculurn urbicorum. Difterl a Labaismu qui est convenliculurn rusiicuruui, XVTlI, 964.
Vid. Labaismcs. B-iNNORiM noaiine significanUir publicaî denuntialiones sive edii la quibns futuruni malrimoiiium auclorilale Ecclesia^ proclaniainr, XXY, 730. Qnk\ anli(piitalis disciplina ba-c habeat, 730. Celte coutume établie dans l'Eglise laiine, pnratt r^'avoir jamais été en usage dans l'Eglise grecque, X.X, 1 -17. Bannorum sive proclamationum quis scopus sil. Ouibus diebus el locis fieri debeact. XXV, 7.30. Quid si vagi honiines malrinionio jungi pelant, 7.30. Quid erga eos parorbus .igere debeal qui matrimoiiio jungi vcluni, et eam ob rem [letunt fieri proclamationes, 730, 731. Qui impeiimenium aliquod malrinionio subesse cognoveruil ad ejusrevelalionem lenenlur, 731; Impedimonlum (jnod juridice iTobari non potest, nihJlominus esl revelandnm, 731. Si ex occidlj impedimenti revelalione boni nihil sperandum, gravissinia mala timenda sint, revelf lio Ceri non débet, 752.
_

— —

Syst«ma Baianum

circa justificalionem.

1» Jnstiflcalio

jmiiii formaliier consiitit in obedieuiia mandatorum, etc. 2° Justiflcatio vera esse poiesl. Jicel sit séparai a a pec-

«rtorum remissioue. 301.
duplicis jusUtiae,

— 3*Reiicienda esl
qu»

illa distinctio

alierius

àt per spiriluni cLarilalis

70
Ojiiil
si

INDEX ANAI.YTICUS UNIVFJIS.MJS.
por oonfcssionoin s-icranionlrilcm imiu-dimciilum

n


w

fii;;iiiiiim liwril, 7*»2.

l'iDclaiiiiiiiinnmi ilclcciii

iiiM CNt iiiid'iiiioiiiiiiii,
U\7t.

l'.il.

h

ritiiin

inimcrsioncm, sive per irifiisionem, aul asporsioncm trifxcmpla Itapiisnain vcl unicam rollalum, 322 cl seq

'

Di'iiiiiilKiliiMii's iinii NiiiiUlc

iiialriiiioiiii i'iiMMili:i. Siiiil liiiniMi ilc
liiiii'Uilt*.

piac rpio
7.';.^.

ii|ili({;inli

;i<l

\h

lai'lis

|ii'iirl.iiii;itiiiiiilius,

III ili'iiiioiiiiiiii

in iiliir^s iiiiiisi's ililliMTc.

IiIxtuiii

sil

Ad

|M-rliiiiMl sii|icr juin |:iiii:tliii.Mbiis ilis|ii-ii,s.in-, 7r»r5.

osi

III

l'pJM ()|Miniiii
(li>|ii-ils:ilidi
iiiilli)

:irliiti'i<i

a

iii.iiriiiioiiii ilciiiiiiliiilioiiihus
l(>^iiiiii:i

inclillVîmiici-, cl
(jiia-

siiHî

(Miisii

disin'.ii'iare, lii^.
siiil
,

— Non —

i|iii-iii

Du llapl^Mle aspersione coiMcssi, 326. validilc, XX, 81 et seq.Solv. par inlusion et de X.\l, 327 objcciidDcs. Hiiii-. (ilim «bservali iii irina itaplismi mersionc, 3.'>4. 2' Anlei° itapli7.aiiili accedcbant ad liaptisiciia, 7,7t(i. <|u:nii Hicro loiiltr imiiici gcrcnliir, m ipsa porlit'.u versus
nii intusiDiie vcl

causa-

Ic^iliiiia'
iiiiniiiiiiii

110,

T.ii.

()C('id(Mileiii c.onversi, pi'oteiis.i
3.')7.

Lli'diii

iMsii piissil

mail

mii)> |ii'a-viis
c|iis('0|i()

(irocla-

— 3"

— Mulicnnn

manu,

S.iiaiia- riMiuntiabaiit,

piidoi nnillis

modis coiiMilebatnr, 33K.

liialiDiiilius ciHitralii,
liiiiic.

non

otitciita

ali

dispciisal^t^t

Ok IUnnis De

civililius, IGIÎ).

(.'"'J

'"

l'^'"'*

•"'"'l

liroiiunHi'2()

tiaiido: |ir<icLiinalioiu>s.

prx'iuissa dciiuiiUalionc publica

ordiiiaiidorurn.

Bapli'/.anili, mimiiio midi, apiid (ira;(()S lnio corp(<r(; oleo sanclo iiiuiigibanliir, ."138. l" Ad iiii:irii(iuam(|ue Imiticisioneiii non inlegr.uii Biplisini forinam iiionnntlabaiil, scd umus tantiim perv)na; nomcn a|ipcll;ib.int, 338. ;" Ba()ii7.^iiidi slaliani crccti in fonle, .>3!). 6" Post trinini imiiM-rsiDiicm liaplizatns e sacro lunie exibal el

\x<v.

i4:;o

siisi

ipieeaiur,

si

niulicr, a diaconissis

;

si

vir, a diacoiiis,

Haptismcs, 1° jnxla lillcralcm vin» iiominis. idcrii cmI ac 2" LMirpalur in ScripImiiicrsio cl iiiliiicli", X\l, 2!W. aTcniniiiaics, luiis ad si};nili('andas loiioiich Ic^^alcs cl 2;t8. 7)". Sensu iiiclaphurico si^nilicat allliclmncrn (pia lionio instar aipiat iiici'}{iltir cl absiiibclnr ; piriiilcnliain

vei a palnnuelmatrina.Ll veste candida(|uisquc don.djalur.

i

Oiiomodo aqna debeat tangere
tisuMim
siillii'iebat

emcisioue, 335.

alilutio

cori)US, .3.33. An ad Bajiociisixa, scii immcrsio sine

Duin Bafilismus sub

irina

immersione

el (oiiUilionciii
sidiicin
!2S)S
;

;

niarlviiuin

;

copiosam grali;t Dci

ddlii-

diluviuiii iiiiiviMsale ; iran:>ituiii inari.> UuIjii, 4° Usa ccclcsiasii(;o cl sacraiiicnlaii siguicl seq

iicai lutioiiom saciain

qua ruuasciinur

,

et dicilur baplis-

vins lliiininis.
liaplisiniis,
i)i'oiil

500

sacrainonliiin osl nov.elcgis, a malt^ria \ocaiui- /«!'«( )«fH fiqua', tiaouimenluin a(iuœ,und(i gniitaA loniia, sigillnm, siqiHicHlmn, lis, (Jnviits (iq'iœ vitiilis. vbsifjnalio fidei, sucrimu'nluDt Tiimutiis, Mcrumeulum jiAb clleclibus yoc.auv lavncruin reffeiicratiunis el (lei. renovntionis, abliilio pecculurum, vilie uoviias, suer amenlum illuinmilionis, etc., etc., 300, 501. A cteremoniis dicilur vesliinentmn cundiUiiin, unctio. 501 Prictalio de lîapiismo, :287-2'.)5. Baplisiiiiis coiifirniatioiii compaïauir, 2<S8. Canoiies concilii Trideiilini de Itaplisiiio, 293 et scf). Decrclinn concilii floienlini pro jnsiruclione Anneiioruni, de Baptismi natura , inaleria, forma, niiiiistro el cffoctibus. 297


'

— —

Ouid de Haplismalis sacramenlo sit necessario credenduin? VI, 815 Hu.>relicoruni errures, 81i; XX, 12 et Baptismi deliiilioncs ab h;erelicis coufictae, XXI, Orthodoxœ delinitiones. Fhvsice suniptus, 501, 302. Baptismus est ablulio corporis exterior facta sub lornia Melaphysice suniptus, Bapverborum praesciipla, 503. lismus recte. deliiiilur: sacramentum regeneialionis per aqiiam, cum expressa SS. Tnuilalis invocalione, 303. sacramenlum, In Ba|)lisiiio tria distini^unnliir, scilicel res lantuiH sacranieuli, sacranii-nliiin simul et res sacramenti. Sacramentum tanlum dicitur id quod sij^niBcat et non signilicatur ; qiialis est aqua. Rcs sacramoiili tantum
.sc(j.

:

dicitur, id

quod

Sacramentum el res sacramenli simul lio peccaiorum. dicilur id quod sigmlicat et signilicalur et est caracier 303 baplismalis. Àlateria duplex distinguitur in baplismo, una remoia, altéra proxima. Rcmota, esl aqua quae assurai lur ad conficienduin sacramenlum. Proxima, est applicalio materiae Errores hajrelicorum remoue seu abiiuio, XXI, 304.

signilicatur et

non

.signilical

,

et est ablu-

aut ellusione confertur, quandonam babealur essenlia sacramenli. 336 Eorma Baptismi constat verbis quae inter baplizandmn ex diviiio pra,'cci)t() ac Iraditionc a[)iislolica prf)nuiiliari dcbenl, XXI, 339. De vanis circa lormam Baptismi erroribns, 340. Chrislus certam verborum lormam in Baplismo usurpandam pra,'S( ripsii, 343. Ad Baplismum reqiiiriiur exprcssa trium SS. Trinilaiis personaium invocatio, VI, 1013. Mulatio accidenlalis, qua verba mulanlur, iiilegro naanenle sensu, sacramentum non inliiil. Hinc validus fuit Baptismus a saccroole lingux laiiiia- impcrito collalus sub hac forma K^o te haptizo in noinine Pairia, et Kilia, et Spirita sanclo, XX, 1181, 182. l'orma lia-c ba|)iizandi apud Grajcos: Jiaji(iz(Uur servus vcl serva Dei N. in nom ne Pauis, et Filii, et Spiiitus sancli, anii(|ua esl cl valida , XXI, 347. Haec apnd Laiinos bapiizandi forma Ego le baplizo in nomioe Palris et Filii, el Spiriuis sancli, Amen, aiitiqua est et maxime conveniens. Vox Amen necessaria non est ad veriialem sacrainenti, 319. De la lorme du Bapléme. On fait voir (pie ce sacrement s'est donné de tout temps dans l'Eglise sous le nom des trois personnes de la sainte Trinité. Additions faites à celte invocaiion Diversilé dans les formules qui la contiennent, et dans la manière de la faire. Partage des seiiiimenls sur les dilférentes formules. Opinions singulières de quelques-uns sur celte matière, AX, 93-100 Nccesse non est |)ersonam minislri in Bapti.snio exprimere, XXI, 350. An validns sil Baptismus datus sub liac forma In nomme Paliis el Filii el Sphilus sancli. Alii aflirmant , alii negant , 331. Conclusio. Verba ista Ego le baptizo aul aequivalentia quibus aclio baptizantis exprindlur, absolule necessaria sunt ut valeat Baptismus, 332. Bapiizandi jiersona necessario exprinienda e.it , 35a. Si minisler dicat in nominibus , loco in nomine non valet Baptismus , 356. Distinct a Palris , et Filii, et Spiritus sancli invocatio absolule necessaria est nec minquam valnil, aul valere polesl Baplismus m solo nomiiie Christi collalus, 336 et seq. Solv. objectiones,

:

i

:

:

:

,

,

:

,

circa maleriam rcinolam Baptismi. Alii penitus aquam Alii, sallem lu necessiiate, valere in sustulerunl, 30i. Alii aquam alio liquore Baplismum exislimai uni, 506. adulleraruut, adjecla rerum aliarum mixlione, 307. Condusio. Omnis el sola naiuralis aqua est reinota BapAqua betismi maleria, eaque necessaria, 507 et seq. nedicla, quantum flcri polesl, ulendum esl, 310, 311. Plures ob ratioucs Cbrislus aquam pro maleria Baptismi Solvunlur objecliones, 312 et seq. assumpsil, 312. Objeclio ex rcsponso SS. PonliBcis Siricii el alio repon.so Aqua vera el nuturalis est de neeesStepliani II, 316. De la bénédiction des fonls ; sitale Baptismi, VI, 1013.


Horum verborum , baplizati .sunt in nomine triplex sensus e.st. 1° Baplismus in nomine Chrisii , idem est ac secundum pr;eceplum Cbrisli datus. 2* Baplizari in noinine Cliristi idem esl ac baptizari in tide Cbrisli. 3° Nihil aliud est quam baptizari Baplismo Cbrisli, in ejus virtute el auctoritate, 361. Graviter peccat qui vel lantillum fonnam ab Ecclesia receptam immulat, 369. Forma ista : Ego te baplizo in nomine genitoris et gvnili , et procedenlisab ulroque, dubia et incerla videtur, et ideo Baplismus sub conditione esset iterandus. 369 Circa Baptismi necessiiateni errores, XXI, 582. Sin360-.368.

Jesu

avec quelles cérémonies elle se taisait dans les premiers siècles. Solennités qu'on y a depuis ajoutées, XX, 87-92. Prière poui la bénédiction des fonls, telle qu'elle se 90 lit dans l'auteur des Constitutions apostoliques. Maleria (noxima Bajilismi, seuablutioquœ triplici modo immersione , infusioae et aspersione polpst fieri immersionis trinse in soicmni Riliis -XXI , 518. B4|i!is:iii admiiiistratiime ab apostolis usurpatus, ah Ec-

gulares scbolaslicorum aliquorum opiniones , .386. De necessiiate Baplismi juxla calholicos et proiesianies, V,

,

,

— pratiquée, XX, 81 et seq. XXI, 322. — Quas ob causas ritus immersionis fuerit mntalus, 522. — Trina immerslo
a^ substantiam sacramenli non pertinet, nec aliter veleribus visum fuit, qui ratum habuere Baplismum, sive per

clesia tum Grseca, tum Latina, constanter retentus fuit iisque ad decimum tertium Ecclesise secnluin, quo priLa triple immerniiim a Latinis immulari cœpit, 518. sion esl «Cinsiiiulion apostolique; jusqu'à quand elle a été

De communi et ordinaria providentiae via , 976 el seq. Baplismus est medinin necessarium ad salutem aelernam consequendam, I, 1287-1016; VI, 1012. Baplismus in re vel in veto necessarius aduliis necessiiate medii et pr;eccpli, parvulis necessiiate medii ad salutem , XXI 289-293. Probaïur prima pars de necessiiate praicepti, adversus socinianos, 289-293. Prinium argumentum pctitur ex his Ciirisli verbis Eunles ergo , docete omnes

,

:

génies, baplizanles eos in nomine Patris, et Filii, et Spirilussancti, 387. Pneceplum Baplismi ad onincs omniuo omnium aelatum bomincs pertinet, 59). Secundum argumentum petitur ex bis verbis Christi apud Marcum : Qui

crediderit el baplizatus fuerit , salvus erit , 392. —r Probaïur secunda pars de necessiiate medii , adversus .socinianos et alios. Primum argumentum petiiur ex verbis

SI
:

BAP

BAP

8tJ

ol Chrisli ad NicmitMnmn Nisi quis renaïus fuerii oxaciua r( irnum Dim. ôOf). S'.iriui sanclo, non iiotesl introire in

Sêcuiuluin arKunicnluni
a'ienia
iilisino
,

|.(Milur

miieiieratio

h()niiiii>,

ox lis locis m (iiiihus saltis peccaKiruin reniissio, Ba:

Paplizelur 'annexa legitur; nt Aciorum ii, ?)8 tniusquisque veslrum in reiuizsionein prccnlorum, 597. parenlibns Nulla lil excpplio eonim (jui snni a fulelibns Terlinm ar^'ninenlnni peliliir ex iis iimgiMiili , 398. 1" pcr IJaiitiMnuin induere li'slinioniis quibiis conslal nos, i° piT Baplismnm nos ejnsdcni et nnius spiriUis Cliiisl'ini parlicipt'S, ejnsdpmqnc corporis ineinhra fieri , 400; 3° nos ex nniialc Baplisini , cjus lein lidei, spei, el chari400 lalis parlicipes liori el unius L)ei cuUoros.

Probalur Baplismi nocossitas, px conslanli et [lerpetua Primiim argumenluin , ex Kcclt'si;p 401. S. Cyprianus in concilie pro'pslinioniis veternni, 402. slatuil infantes ante oclavuin a nalivilaie dieni -^inciali baplizari posse el debere ut a noxia originali Idterontur Secnndnni argiimentnm ex usn Pt praxiEcclesiaj 403. perpétua ac generalibus quibusdam niomentis , iO-'J. Semper provisnm est ab Ecclesia nt in pericnlo mortis, sive infanlibiis sive adiillis in et urgente nece.ssitate leclo npgrolaiilibus, quolibet tempore Baptismns adminis40^. Veteres eorum negligenlinni sfinper trarelur
tradilione
,

,

,

,

— —

,

,

,

,


;

damnarnnl qni ad
bant
,

fineni vitye Baptisniuni

alia de causa ipsis iaicis , ptiam niulieribus , permisil Kcclesia in mortis pericnlo Igitnr Ecclesia seni|)er Bapiisninin adminisirare, 407. credidit Papii>ninm omnibus et singulis liominibus abso407. Solv. objeclute necpssariuni esse ad salntem Veteres ex stimarnnt vnium Baptisnii liones, 408-421. Non raro aliqnibus in casibus ad salntem sutficere, 413. vetpres in casu necessilatis aut in dnhio de validitale Baplisini ad misericordiam Dei confuginni , ut sine accepto in i-e sacramento, de sainte alicnjns bene sperent , 415. Innocentius III consultu-> respondet Presbyterum, sine BaplisinalP niorluum, qui in fide pcrseveraverat, cœNon una luit lestis (Kiirne gandium adeplum esse, 416. Ecclesiœ di>ci| linacirca preces et sacrificiaquae pro caiechumeins sine Baplisnio del'Ui'tis offerebaniur 416. Pueri fidelium non saivi finnt per solani fidem parentura , Non certuni est fiiios Judseorum incircum417 et spq. cisos salvari potui.^se per sol.ini fiJem parentum, sine ullo Stat Dei antecedens volunlas signo pxteiiori, 4i0. de sainte omnium , cum damnalione in'.antium Mue BapDe isiorum intaulium statu post lismo uiorieniium, 419. morteni, 407 et seq. in nuta. Necessarins est Ba|/tismns, ut alia sacramenta licite et valide recipiantur; el imllum sacramentum valide recipilnr quœquidem niUil a non baptizalo praeter Encharistiam lune Ojieralur ex opère operato, 421 el seq.
.iOil
,

407

SU.

— Non

sunm

diftere-

Perlecta cliarilas speclari poiesl vel in casu necessilatis, vol extra necessilalem, 440. Buplismi volum seu desiderium tluplex disiinguilur uuuni explicilum seu exprès-» sum , quo quis sciens quid sit Ba[ilismus , aclu expresso el elicilo cupit ba|)liz;iri; alium implicitum et générale, quo quis niliil scipns de Baptisno efïicaciler desiderat peo in omnibiis placere, 440. Duplex esl efreclus Baptisnii , nempe reniissio oniiiis culj.a? et pa-iiai , 441. Opiniones ciica desiderinni Baplisini, 4il et seq. Conclusio. Baplismus Ûaminis , seu perlecta charitaiis et cordis contrilio includens volum Baplismi aqua- , illius vices snpiilet in adnllis, 443. Si pra-cei tnm Bapiisiui in\iiicit>ililer ignoraïur, sulficit Baplisini volum iiiiplicilum quod semper includitur in contriiione pertecia. Si crgnosciturBai'li.^mi pra^cepluni ejusque nécessitas, volum illius expressum seu explicilum requirilur 446. An per volum BaptiMni oiniie debiium po'me temporalis exlinguatur, non constat. Deus pra.'sumilur lantuni supjilere, quod simplieiter et ab.solule necessarium esl, 446. Tanins tamen esse potesl cliarilaiis fcrvor, ut omnis pœnae remissionem impelret 417. Solv. objectiones 447 et seq. Varia fuit Ecclesiui disciplina erga catechumpnos qui sine Baplismo, el œnitenles qui sine reconciliatione morlui fueranl. Quibnslam in Ecclesiis, pro illis nec preces, nec sacrilicla offerrbanlur. In aliis , preces [)ublicae pro illis fundebaniur, et oOerebatur sacrificium, 416, 447. Sexto seculo Romana Ecclesia nmlavit rigidam disdplinani a S. Leone et Gelasio 1 prius indue-

:

,

,

.

,

,

|

tam.

4is
,

,

,

,

:

,

— —

Ctiristo instilutum fuisse omnes sive oriLosive ha-reiici agnoscuni , sed de lempore insliiuiionis non una est seutentia, XXI , 4o2. Sunt qni dubiiant an ante vel posl Cbristi niortem liierii inslitiitus, I, 515-404. Sunt qui existimant post resurrectionem dunlaxat inslitutum fuisse, XXI , 452. Sunt qui censent Baptismum ante Christi modem fuisse instilutum, sed non cnnspiiiiunt de tempore instilutionis, 455. coiiclnsio. Chrislus Baptismum anieniortem suani inslituit; quo tempore cerlo non constat probabilias tamen est lune insiiiuisse , cum in Jordane fuit baplizatus. Probalur prima pars , 455. Secunda jiars, 455. Sentent ia 0| posita si<" ] ropngnatur in nota : Chrislus nec ai.tequam bapiizarelur a Joanne, nec duni ab eo bajaizatus fuil nec dnm colIoi|ueretur cum Nicodeino Baptismum instiinit, 455.— Ergo Chrislus B.iptisinuni

Baptismum a

doxi

— Prmw

:

,

inslituit

sub

illud

lempus

(juo mi^-il apo-sldlos sims praedicare

,

An Baplismus aquae suppleri possit. Triplex apud SS. Patres disiinguilur Baplismus nempe fluminisper aquam; sanguinis per passionem; et flaminis seu siirilus,per lacrymale! tordis pert'eclam contritionem, XXI, 4'J2, 415. œnam et Mariyriusi duas requirit cunditiones, et Errores et O] iniones circa martyrium , 425. causam.' Baplismus sanguinis . seu marlyrjum , virtutem Baptis ni aqnœ perlecte suj'plet ex opère operalo , lum in
:

el baptizare, 4.36 —Secunda conclusio. Lex Bai iismi prius obligare gêner:. liter non coepit , quam fuerit si CBcienter promulgata, 457. Tempus autem publicie Evangelli romulgaiionis, vulgo computatur a die Peniecosles, 458. Chrislus a Joanne bajaizari \oluil; 1° ut aqnis vim mundandi conferret; 2° ut Ba|itismuin Joannis comprobarel ; 3° ut exemplo suc osteuderet noo esse uegligendum Bapti-

|

smum,

etc.

457

— —

(

Baplismi. TrîpieX" minister disiinguilur, et ex officio, qu' jure ordinalioiiis polesiateni habel, vel .sine dependentia, ut episcopus , vel cum tulx^rdinalione ad superiorem, ut simplices sacerdotes, XXI, 460. Aller minister est ordiuarius et ex delrgatione, quales sunt diaconi. Tertius ex necessilate,

De

ministre

unus oïdinarins

infanlibus

lum

in adnllis

:

in islis

con<lilioiiPS

Martyrium tamen non rpquiiuiitur , 426. supplet Biptisma (pioad cli:iracteris inî] ressionem , nec quoad sibjectionem eccle^iasiicae jurisdiciioni , nec qnoad capacitatPm proximam alia reci[iiendi sacramenta, 426. Prohatur prima pars , martyrium supi 1ère Baptisnuira Secunda pars, de adnllis, 428. aqu;p in infanlibus, 426. Terliapars. nempe martyrium ex opère ipso operato f ssp, Ultima pars, nempe requiri probalur, i7,0. eflicax in adnllis pranias aliquas dispositiones. ad plénum marIn adultis Christi confessio volunlyrii efiFeoium, 4-'50. Solv. objeclaria el suriernaturalis esse débet, 451. Profernniur rationes quibus seutioups, 4.31 el se(].

tamen

)iraevi:e

quscdam

— —

lenlia docens martyrium non agere ex opère operato quantum ad remissioneu! culpae. propugnari pote^l , 454-440 nota. Baptisma s;iirituale triplex dislinguit auctor annnymus qui scrqisit adversus S. Cvprianum aqu.e, quo quis in lavacro baplizalur; sanguinis, quo martyr abluilur cruore Iiroprio; el Spiritus, quo apostoli sunt bapliz:iii i; sodie

m

:

'eniecosies qnse tria baplismala proestant Spiriiuni sanctum. 62i Baplismus flaminis seu Spiritus ille est qui in perfecta Cliarilas percontriiione seu charitate consistit 440. fecta esse potesl extensive vel intensive. Exlensive perfecta est quando Deus super omnia diligilur el rébus quando nviximo omnibus anteponiiur; intensive vero conatu et affeciu \oluulas iu Dei aiuoreoi rapiiur, 440.
:

,

,

,

qualis est omnis et quiiibet homo, 460. Duplex dislinguenda est Baj lismi ailministraiio , una |iublica et soleninis alia privata , 460. Errores et o| iniones circa ministrum Baplismi , 46! et seq. Prima conclusio. Minister Baplismi ordinarius et ex officio esl episcopus et presbyler : episcopus (luidem primarius, presbylir secundarius ex licenlia episcopi , qui soins rimis Ecclesiae seculis Baplismum soleinniter administrabat. Probalur prima pars , 465. Secunda i»ars , 464. Si'cmda conclusio. Diacoiii sunt ministri extraordin irii Baplismi, seu ex deiegaiione tantum, non ex ollicio, 466. Communis esttheologorum sentenlia, diaconuni lieri irregularem , si absque licenlia baplizel solemniter, 466. UlVum etiam subdiaconi vel inferioresclerici possint delegari saliem a papa ad baptizandum solen niler, vola, 467. Diaconns in extrenia necessitale baplizans sine commissione episco| aut .sacerdotis, probabil us potesl baptizare solemniter, 467. Diaconns non potesl sine necessitale delegari ad baptizandum solemniter, 467. Terliii conclusio. In casuexlremae necessilatis valide el licite adminisirare polesi Ba( lismuni bnmo quiiibet laicus, sive vir, sive mulier, sivefidelis, sive iufiJelis, 467. Solv. objectiones. 470 474 Du ministre ordinaire et extraordinaire du Baplème. Anciennement, le ministère était réservé à l'évêque seul, sans la permission spéciale duquel ni les prêtres ni les diacres ne.pouTaient baptiser. Comment el enquel lein|s Icb prêtres soni devenus les ministres ordinaires de ce sacrement. Ils devaient s'acquitter de celte Jonction étant a jeun, ea habit ecclésiastique , el graluitemeut. Ce qu'où
;

|

— —

m

i

b3
|iOii«utll (In U,i|il^rm'

iNDMX ANALYIICIIS LNIVKi;SAIJ>^.
r(int/TA

U
,

par

îles' l.iï(|ii(s,

vl surlitul

ba|ili/andi

non sunt

nisi in intervallis

Incidis
;

jiar l«'«

iW
li-'ii

— Orilo
li:i|

IVntiMM,

l:iiil

en Oricril qu'en

Ok

,

quibns sul

idciil,

XX

12()-

«l'iviimliis csl IiiIit miiiislros

n.'i|i|isiiii

l'rssiiaic. I.>i(<ninr IhitT pi-.riiiili's li:i|ili^it iiim i(ir orilo iiiiii st-rvciiir, \\l 171. - - l'iilcr pri(| rlaiii jiro,

ncudsii causa
lor.lnis »;ui

m

lizarc poirsl
ni'f;:ir(",

in ni tc^sliiiic

,

I7»i

I'.

iitr.iiiir li.i|i|ir.;nt<lii

prolps px rriinni"

ilixnHiin

nisi

non pntcsl Bamater Kiiiltorcin revelel i7.^).
n.ila,
,

— Nenni

lileui minisier H i| lisini aipnin fninleri! el einlein leniporft VerbaproleiTeilehri: .iliier nullnni es-eisaerariienlinn, 17.1. s<'ipsinn I)apii7.:ne piilehl , I7l). Minisier unns plures siinnl liapir/ ne pulesl. A77 ("irea niinJNlrnni Hipijsini hi snnl pr.TcipuI rilu» olirn

«ihservali

1" Minisiii onliiarii el snleiniiiialis

non

nisi

jii-

jnni l):ipli/ali,inl. 2- Destmalas :i\ jioc ininisleriinn \esles imlnelianl. 3' Intro in aipi:un seu toiileni bapiismalern dc.seendflianl, 177. Iii alii|uibus ecclesiis eplscopusljsnli-

c')in]i<ili-s facli a^rir^sc.inl qnid penipianl si .stml infirmi aniea Bapllsmum iioslulaverinl, i'Iis conferi débet, .Mu.— AI) inrniiia ami-nles vehit ini'anltis haberi debenl et proInde tiapli/andi. .'^lO Ermres irea effeeius Haplismi XXI, î»20.— Baplismus conl'erl ;<rali,im Inleriorem sini'lilirajileni, per qnam liapiizalus rena.seiiur, re;4eiieralin-, imiovalnr, Hl i)(i lilins r.hiisli rnembrnm imins ruu) eo spiiitus vila- :i*lern;B rompos, clc, !i2'l. ^Hapli.-mns pi-rleele lollil o iitiia |iecc.ila, t. lin ralione cnlpa; rpiam pn-n;»', ;)2I 2'M 2't3 ; \i, Ba|ilismiis roidiTl remissjonem pe(c ilonnn I , tOli 127«-10'I9. Tollil ixccalmn ori-inab;, 12^)3-11)21.— i)<'8 etr'Ls snrpreninis du BaplAine, et en conséipnriK c <-0(nIjkmi la eoiidnile (jne I'EkIisc ^'ardait envers ceux (mi le reci'vaieiii en mal.idii; »';iait ddlercnle de celh' ()u'elle lei
«

m

,

,

,

;

,

.

,

zaïoruni pfdes lavalnl. I)e rpquisiiis in nnnistro Bapiismi Vid. SACHAMF.NirM.

478
,

XX, 1102

cl seq.

iiail a ri'ï^ard de» ii<lMes rùconciln'is ^'\i cet état. Diverses 0|iiiiions (l(!S ducienrsde l'école louchant la jçrâce confi;r(':e aux entants dans ce sacrement, XX, 108-114. lirj<a infanles umninu :i-quali.s est l{a|)lihnn elfeeius. Erj^a adull'j?

— Solv. objectiones.
An

n.i|(lisiiii capax l'st soins hoino vialor, vol Circa inlanlinm Bailisnium 1" An infaiiies sini Maplisini capasnnl expendenda ces (U (>\pedial eos baplizarc. 2" An infanlos ox mcso niaierno nonWuin e^ressi ant parlini lanlinn, piissinl b.iplizari. j" An paicniibns inviiis, lilii lnlidt:linm l)a|ili/.ari debeanl. i" (Jnain fideni in infaiitibns BaNlismus supponal cl jirodnral, 47K. Ciri a Baplismnm inf'anliuni erroros cl opiniones, ^78 el seq. Iid'anies suiit Haplismi capaces, ol «•xpedit eos baplizarc, VI, lOl'i. rrol)aUir prima pars ex Soripiuris, nempe a praceplo Bapiismi universali, XXI, 480. A iiecessilale illius, 481. Ab pffcctii Ba|)tismi , 482. Ab cxemplo et a pariiale drcnmcisionis , 482. Proi)atar ex conslanli Iradilione Ecclpsi;e, 48"). Proliatnr secnnda pars, nempo expedire ut infantes baplizenlnr, 48."!.

Snbjeiinni

adnluis, vel inlans, XXI, i7S
ii;i»c
:

,

efl'ecUis quantum ad ctiaracU.T'Mu ; quant um «(jualiler dispositis, , aqiialis conlertnr ina'qnaiis iiia;qualiter disposiiis, XXI , 5i5. lu iiomine jam per ciiaiitateni (lerl'ecl.im jusIilicatoBaptisiims contert sex liona, quorum pi ininm est cliaracter baplismaiis, el ul:i'<|u:dis e.st

vero ad fcraliam

timum
cepli

exteiiia seu
,

sia l^hrisli

."iid.

— Sola recordalio,

vi.^iliilis

incuiporalio liouiinis in Ecclevel lides Bapiismi su.s-

— —

— —

neniiquam dinntlil aut minuit peccata quae posl Haptismum co iimissa sunt. VI, 1016
Ba[)ii.smus iinpnmil anima; ind(debilem cLaraclereni,quo In duoio iKJgativo ut non possil it(;rari , X.XI , ,527. seu cum plane nescituran inlans vel adulius sil baplizalu.s,
fil

48G

valeai Bajjlismus infantis in utero materno adinic inclusi, duplex estsenlenlia, 489; 492. In periculo mortis, si capul egri'diaiur, infans tiaplizeiur, non iioslea rchaplizamlns, 490. Idem faciendum est, qnœcunique alia pars egrediatnr, sod puer posl porfeclnm nativiialein rebaplizetur sub liac forma : Si non es baplizaliis, ego le bnpiiBenediclus XIV de Baplismo coilalo in20, etc., 490. fant! iu mairie utero latilanti , et infauti qui aliqnam sni partem ex utero matris emisil. X.vV, 10i8 De forma condilionata Bapiismi. De Baplismo collaio infanii qui jam indubilanter moriuus, per miraculam ad vitam crediiur revocari. 1032 De Bipiismo nionstrorum, XXI, 490; 492. De Baplismo fœluum abortivorum, 491. Spurii et filii parentum excommiuiicatorum baplizandi sunt. Expositi infantes, si non consiet eos baplizatos fuisse , baplizandi àunt.

Baplismnscourerendus esl.Indnbio posilivosivejuris, pula, ulium materia vel forma adliibiia sit lef^itima ; sive facij, pnla, au de facto sit coliatiis Baplismus, (Jebet (xnlerri Ba plismus siibcoiiditione, dicendo Si non es baplizalus, ego Hinc baplizandi sunt sub condite, etc., in nota, 529. lione infantes exposili, etc., in noUt, 529 et se(|. Bapli-

:

susceplus cum snscipiens graliae baplismali obiceni opponil. JJiciUir reviviscere, cum,recedenie obice. snuiu plénum consequitur elFeclum, 520. \irius Bapiismi in haeresi suscepli suspeudilur, el per fidei |irofessionem aut conlirmatiou in revivis( il, lOOO. Ba|)lismu8 tum in ba'resi , tum in Fkclesia ipsa catholica licte susceplus, recedenle lictione, oiiinia i)eccata quse ipsum pr«cesserunt penitus lollit , peccala vero Bapli.smuiii suliseSolv. obcula delentur per peenilentiani, 530 el seq.

smus

di(;itur

ficte

jectiones.

53i
condition,

Baptême sous
et seq.

quand

il

a commencé, XX, 114
,

Caeremoniae qu?e olira pr*cedebant Baptismum inter qnasquaedam snnl qu;e eiiam nunc praecedunl, XXI, 536,
537. Vid. Catechcmenatus. Caeremoniae quu; Baptismum comitantur. Prima est aquae baplismaiis consicratio , 537 ; XX , 87. Secnnda spé1" du lieu où se donnait cial locum et tempus Bapiismi aulrclbis le Ba[)lème, des baptistères, de leur forme, des Eglises baptismales et de leurs [ii érogatives, 74. Nunc el jam priuem extra eccle»ias bipiizare illicitum est, nisi 2° Du temps auquel in casu necessilatis, XXI, 473, 537. se donnait le baptême. Hors certaines circonstances, il ne se donnait pas en tout tem|is indifféremment. En quel temps on le donnait, el en quelles circonstances on passait par-dessus la règle ordinaire, XX, 66 et seq. Varia fuii disciplina, XXI, 537, 658. De tempère qiio parvuli baptizari debeant, 491. Parochus aliquando propria auclorilate Baptismum infantis dilfcrre potest, 475. Tertia

491
infantibus infidelium plnra-notanda, 493.— Momenla quibus probat S. Thomas |)ueros infidelium baptizandos non essrt inviiis parentibns, VI , 634 , G5o. Filii infidelium non debenl inviiis parcniibns baplizari nisi sint serviliter s'ibjecli, aut in manifeslo vite discrimine constituli, XXI, 49i; 496.— Solv. objeciiones, 497 el seq. In Baplismo duplex (idesdistinguitur : una actualis, qnœ praecedit Baptismum tanquam disposilio neccssaria ; altéra
îndicaiilur.

De

:

essenlialis juslilica, el est pars soiei a|)peliari hat)iliialis lides, oOl. Errores el opiniones, 502 et seq. Prima condusio. Nnlla est in infantibus, cnm baptizantur, fidcs propria actualis , sed hitc per tidem Ecclesite et offêrenlium puermn ad Baptismum,
tionis
:

qiiae

sequilur Baptismum

Secnnda condusio. Fide catholica cerlum est intanlibus per Baptismum infundi sanctificaniem gratiam et fidem, quœ sit aliquid fixum el permanens ab actibus disiinctum; utrnm antem sil vera qualitas anim:e înhsereiis, el verus habitus. lide non constat. S06, 500. Circa B.iplismum adnliorum duo sunt expendenda 1° an
.50 .D.
:

suppletur,

cœremonia

slLquse reqniranlur ia adnltis praevise disr.osUiones ; 2° an qnilibet adulius bapiiziri possil el debeat, XXI, 510. Ad

valorem sacramenli C'>nsensus seu intenlio recipieniis Ba ptismum Oinnino requiritur, iSlO. Re(|uirnntur in adnltis ad percipiendum cuni fruclu Baplismnm , pr;tvi;e dis|)ositiont;s nempe Bdes iu Chrislum dolor de peccatis inchoatus Dei amor, etc., 511. Peccatores accedenles ad Baptismum non debenl prœmiltere confessionem sacramentalem, 512. Peccaloribns baptizalis non sunt imponenda opéra penalia, sed ante Bai lismuni imponenda sunt ut peccatores se praeparent ad Baptismum, 512 Uuilibet adulius, cujuscumque nalionis sit, sexus vel aetalis, est bapUzaudns, 517. Catechumenis in periculo œortis oonslilutis et obmutescentibus, Baplismus nunquam negatus fuit, 517. Energumeni, ameutes, furiosi, si saui sunt, ^

,

,

,

.\ulrelbis les 538. enfants longtemps avant le baptême. Diverses coutumes des peuples sur le temps et la manière d'imposer les noms aux entants. Depuis quand la coutume de les leur imposer au Baplême s'est (établie parmi nous, XX, 105 et seq. De noniinil)us quae ba|)lizaudis imponi debeant nulla lex précise et direQuarta, ul essent ctis verbis slaluil-, XXI, 544, 545. susceptores, quos Tertuilianus apiiellat sponsores, 338. 5."9 Quinia, est Irina immersio, vel infusio aquaî. Des cér(3monies qui suivaient immédiatement le baptême elqui étaient en usage dans différentes églises. On recherche leur antiquité, et les divers changemenls (lui y sont survenus depuis. Explication d'un passage difficile de E caeS. Ambroise sur le lavement des pieds, XX, 135. remoniis quae sequuniur Baptismum, prima videtur fuisse osculum pacis. Secnnda est unctio chrismatis in vertice. ïertia est cereus accensus ((ui datur baptizato. Quarta est vestiscandida, quam ferre solebant a sabbalo sancto usque ad dpiijinicam in Albis. Ullima fuit delUwtio lactis et mel lis, XXI, 539. Quando, cogente uecessitale, Baplis/m

est

nomiuis

imi)Osilio,

noms se donnaient commuuémenl aux

85
ul SU] ploreiilnr.
5'9,

BAP
rUO.

BEG

HG

caeromoni» omissae fuerant, praxis Ecclesiae semper

— Des

fait

doux sacromeiits de

Conliniiaiio»] el d'Eucliarislic que l'on donnait aux néophilc^ aussitôt après le baptênie. De (iiieiques pratiques et

Babbitonsor accedens ad sacrum popnllentiae tribunal interregandus est, XXII, lOiti. Barbitonsores communiter a j».juuio non exeusautur, iOil. Innout.

cérémonies, et des instructions qu'on leur

fais;iil.

De

la

Pàque annotine, ou anniversaire du baptême, XX, 141. Apud Gcecos pueri posl Baplisumui a presliviero l)ap-

XXV, lOÏ'î tizante confirman!ur. Bai tismi iiroonssiones iKin sequivalent voto pro|)rie dicto, sed vote late sumi^o, fitmoqiie Cdusillo recte viveiidl, In bai-tismo quoddam fcedus initur Deuni inXXi, 559. ter et liominem. Deus iiouiini oiiicetnr ffratiam, pnesidium et vitainœlernarii; liomo Dec spondet fidem, cullimi, oliedientiaio. VIII, 477 DePatriiiis, XXI, 541. Vid. Patwwi. Orào ad faciendum chrisliaiium. Preces antiquse

|

XX,

ir,o

De

J'unité

du taptême. Ceux qui ont voulu que
.

l'on re-

hérétiques Tont toujours soutenue. Q\ie\ était leur sentiment Temiérament que Ton y a apporté deptiis. On est enfin convenu de recevoir comme valide le bapiême acbrriinisiré eu sa tbrnie légitime par toute sorte d'jiérétiques eu quel temps on a douté depuis si le baliLènie donné par des infidèles était valide, XX, 118 et suiv. Ad valorem Bapiismi non requiritur fidt-s miiiistri, VJ, Adeoque Baptismus ab hsreticis rite collatus est i014. validus, 1014; I, 1277-1008. Errores reformatorum, V, 981. Rebaptizanliuui liisioria texi;ur, XX, 137.5 et seq. Vid. Rebaptizaks. An ba[)tisma ab haeretieis nostri temfioris coHatuin ilerari ossit sub coudilione, XXI, 5.51. VI, 1016. Ouae siut ].KP*iaerebaptiza(itium, 551 Baptismusjnfantis, omissis sacris cseremouiis, collai us sine episco; i licentia extra casuni necessiialis, estcasus reservatus in quibusdam diœcesibus, XXII, 792. ColLdo )a[)tismo, noniinabaitizati, pareniuoi, et susceptorum in parocliiali voluBiiae iuscritjuntur. XXI, 545 Mensmystica S. Pauli circa 6a|itismaiis caeremonias. Errores D. "de Vert. XXVI, 769. Gmiutatio eorumdem
bafiliz&t les
;

— —

|

;

errorum, 772 Baptismus minime a necessitale, tanquam ab origine sua repeli poti st, 773. Baptismus criginem suam non ab Hebraeorum consuetudine sumfsit, 775. De riiilnis Bapiismi, ac veste neophvlorum caudida

disserilur, 786.

787.
lur.

— De cereo
— —

— De unctionibus

in ba| tismate receptis, accenso qui ueopliylis in Ijaptismate da-

VIII, 1.587. Deo, 1587.

790 Baptismus Joannis. Conveniens '^uii Joannem baptizare, Baptismus Joannis quantum ad ritum fuit a Hic B3|)tis!nus gratiam non conferehat,ideoque non erat sacr^meniiim, 1388. Baplizati Bapijsuio Joannis eliamsi habuissenl fldem et speiu in Christum, eraut postea baptizandi Baptismo Chiisti. 1,588 Circa discrimen Bapiismi Christi a Bat tismo Joannis errores, XXI. 569. Scholasiicorum 0( iniones, 570. Ba-

SA>c'n. BEATmicATio in pluribus a canonisatione differt,IV,701. Est permissio ul alicui defrratur tullus religi'>sus io aliqua provineia, vel diœcesi, vel civitate,vel rehfîiosa f;imilia, 701. Coustitulio culius, quem e[i.scopi in [yropriis diœcesibus dec^rnebant, diiiiur jariii ula is canonisant», vel melius, l)eatificatio, 702. Ipsa servorum Dei l)eatiIn ipsa lieaiificatio sedi apostolicae reservata est, 702. ficationis causa, infallibilis esse non videtur Efclesia, 710. La béatification n'est que le préliminaire d'une canonisation; c'est une permission provisoire, reslremle par sa nature à l'étendue des lieux ou a la qualité d£8 personVlll, 861 nes. Beatiludo sumBeatitudo est fruilio Dei, VI, 560. bonum etiam et ullimus finis dicitur, VU, 1475. Be^iludo definitur aJjoeiio Status omnium boiiorum c.ongregaiione perlectus; a S. Auguslino : Bouorum omnium sunima et cumulus; a S. Thoma Bonum perfecium totaliter quielans et satians appetitum. A scholasti» is definiri solet Summum bonum appetitus ratiotialis ada>quate satiativum, 1476; Xf, 615. Béatitude est vel objectiva vel formaiis. Beatitudo objectiva est res i| sa, in ciqus poss -ssicne appetitus quiescit, cujus possessione efficimur beati. Magna ofiiu iuler philosophos de beatiludine ol>jectiva exBeatitudo formaiis est actus arsil conienlto, VU, 1476. ac fruinmr, seu ipsa hujus i| se, quo beatitate ipsa uiimur Beatitudo formaiis couiirei possessio et fruilio, 1476. neiur tribus actilius visionis, anioris, et gaudii ex his actibus quilihet suli peculiari respectu sil>i primatum vindicat, 1476. Beatitudo naturalis, quamvis in se perfecta, relate ad superuaturalem semper imperlecta est, 1476. Beatitudo naturalis cousistit in cogniiioue Dei abstractiva, quse comparari poiesl per creaturas, atque iu amore et 1476 gaudio quae inde dimanant. De beatiludine su| ernaturali quœsiio est. Beatitudo objectiva hommis consisiit in solo bono increalo, scilicet Beaiiiudo hominis non cousistit in bonis Deo, XI, 615. creatis quae sunl triplicis generis, scilicet bona exlerua, Beatitudo formaiis bona corporis, et bona aniiuae, 617. cousiderari potest quantum adstatum el quaulumad essentiam. Quantum ad slatum, complectitur omnia quae hominem efticiunlplaue beatum, quoad animam el corpus omnesque ejus potentias. Quantum ad essentiam formaiis beatitudo uihil aliud est quam assecutiobealitudinis objeBeatitudo lormalis est essenlialiter cousectivae, 627. Posiio quod beatitudo objectiva culio summi boni, 628. hominis sil Deus, sequilur quod beatitudo ejus formaiis svt Dei, 618. Alii l.ealitudiuem formalem houiinis assecutio

Beati. a

id.

mum

:

:

:

:

ptismu-; Joauuis Bai tisunis Cbristi dici

Cani opinio
buit

est, I,

516-405.

— Baptismus
|

otuit

Melchioris Joannis non hx:

eamdem vim cmn Baptismo (.liristi, VI, 1014. Baptisnms Joannis diversus fuit a Baj tismo Christi nalura et efïîcicia Natura quidem; nam 1" non fuit sacrameiitum; 2" Chrisium auctorem nonhabuit, XXI, 571. 5° Ba| tiSiiii Joaunis non eadem fuit forma, uec nécessitas, quae Baplisnri Christi, 572. Diversus eliam eflicacia, nam 2° Fuit l-'iû aqua solum fuit, non in Spiritu sancto,.572. in pcpuitentiam, non in rogeneratiouem; 5° qui illo Baptismo baptizali fuerani, rursu:5 baptizati suut Baptismo Chri-

574. Solv. objectiones. 378 Jésus r.hristus a Joaniie baptizatus, XXVI, 175. De Baptismo Joai mis qu*siiones ex .S. Thoma. Baptismus ille tantummodo disponehat ad gratiam, 177. CÀir Christus a Jeanne baptizari voliierii, 180. Christo baptizalo decuit cœli ut aperirenlur, Spiritus sanctus super eum descenderel.et vox aeterni Patris audiretur,180. Christus per imuiersionem fuit baptizatus. Prodigia post Baplismum contigeruut. Quouiodo cœli sintaperti. Quo sensu intelligeuda siut illa Sicui columba. 181 Christus sexta januarii die Baptismum suscepit. 186
sti,

:

Baptisteria eraut loca qusdam vei intra basilicam, vel aJ ejus fores constituia ad baplizandum consecrala, XXI, 556.^ A veteribus vocantur coucha, fons, balneum, piscina, 336. Profunda erant et ampla baptisteria. Sub pœua depositiouis sacerdos alihi quam in publicis bapiisteriis baptizare non debebat,337. De la forme des baptistères, des églises baptisoiales et de leurs prérogatives, XX, 7480. Ces baptistères étaient si grands cl si spacieux dans les grandes villes, que Ton pouvait y tenir de grandes as'

in quodam illapsu divinilatis iu essentiam animai habilu deificanle essentiam anima; elperlicienle polenliam ad operalionem ; alii in intellectione Dei increata ; alii in solo actu volunlatis, scilicet vel amore auiiciii.r, vel fruitione; alii in aclibus intelleclus et voluntat s simul; Bealitudo fornialis hoalii in solo actu intellectus, 619. minis non consisiit essenlialiter in quodam illapsu el quasi trmsforniatioiie Dei in ipsam essentiam auimae, nec la habilu deificanle essentiam animse , sed in operatione aliBeatitudo fornialis non consisiit in viqua eliciia,619. sione Dei increata communicata crealurae per aclionein Béatitude forunilivam ab ipsa creaiura elicitam, 620. maiis est viia beatorunijSeu operalio vitalis quain aclu seSolv. objectiones, 622 et seq. cundo vivunt, 620. Beatitudo formaiis non consisiit essenlialiter in pluribus Solv. obscilicet intelleclus et volunlatis, 627. aetilius Bealitudo formaiis non consistit essenjectiones, 652. Solv. objectiones, 655. lialiter in aclu volunlatis, 628. Bealitudo formaiis hominis consisiit esseulialiier lo act|i intellectus, clara scilicet et jutuitiva Dei visione seu coSolv. objectiones. 655-643 gnitione, VII, 1477 ; XI, 629. Millenarium Christi iu terris regnum cum sanclis est firtilium, 644 et seq. Anima' juslorum corporibus soluUe et plene purgatae, staiim consequuutur suam bealiiudi6jl7 nem, clarani scilicet et lacialem visioiiem Dei. Bealiludinis esseuliaiis proprietates sunt praeserligi amor, impeccabililas, et perpetuilas, seu inamissibilitas, Visionem beatil'cam sequilur felix amandi ueces?648. sitas, eliam quoad exerciliimi. Est communier contra sco-

ponunt
alii in

tislas,

649. Solv. obj., 649 et seq. Bealiludines octo donis Si-irilus

sancli

semblées.

75
;

Beatcs si Begcabdi

vis esse, eslo immaculalus. haeretici seculi XIII ; secta fraticeliorum

respondent. ï, 1479 VU, 1473
:

virj

151 et seq. Baplisieriura, liber in quo ritus Bapiismi el orationes describuQiur, vel certe ordo ad baiiiiz,iudum. V, 2îi7
la

De

bénédiction des fonts, 87 et seq.

Beguardi, femiuse Beguinœ vocabanlur. Quietistiset Moliuosistis praeluseruul. Eosdamuavil concilium Viennen.se I, Eorum propositionesdamnatse. VI, Gîijï aune 1511, V,77.

87
Helldm JiiNlnm
«l.Si-ririD.

IM)i;X ANAI.YTICUS

DNIVKUSAUS.

8S
,

— Hfll:»

osl lilulin vcrus
iii>l:i

Tc^ix

(,'t'n'ro
11(111

lirihiui
miiii

polcslalin, XII. i-ssi- cdiislal ; :ic,

iirnimlt' caMlcs iiM'is riicl.f
fill.
|itn

— (jdisa

hnnijci.ljii,

XIV, (U7-

li'gilini.i

vi ii'saicin n('i|uit, HiH-Mi. -- In li.-lln jtislo lin-l oinnia faciTc ((lia' iH'Ci'ss:ina siml ad viiiilicaiiiliuii iiijiiriaiii, cl ad liiiiii coiiimuiiis d rciisKHU'iii, ni \aslarc, cic.tilK îîji — An |iarla jaiii vicioiia, l'I nl>i |>cni'iiliiin ah liosliliiis cissal, ïicoM icUorliciTt' niiiiics (|(ii coiilia hili-runi, vcl ad liilliiin An ubsidus inirifici iiii<|uiiiu c(>u|ierali siiiil, 049-61^.

K'''*^'^

jiiilicio |ini<lniliiiii,

imlicciHli julluiii csl injuria iiccfi|ii.'i' :ili:i via i|Ii:iim aniinnim

Obli^alio bciicllii3rii)riiiii niiillipiex rsse iioirst llHi. pro <pialit;it(; bciielirioriiin et riiiidalioniiin divcPHilate, liia pniKip.dis ol)lij<aii') est rcciUaiio cpiol XVlll 7(l(i. Alia obligatio est tidi.'iiia li'iranim caiioiiic.irnni, 707. Ileucdciaiii curain aiiiinarc-.,idi'nija pcrsonaiis 707. riiiii non liabcnlcs, spectalo jiir<; coniiniini eixlesiaslico. Jnsia de causa teiicriiur rcsidere i[i loco licnclleii, 707. joro benelicii , 708. qiianiloqiic liciliim es! aliessc {Ju'd,

,

.'i

iiier
iii.'iiii

bi'iielicjai io

obli;^alo

iliiiiilli-rc

beneliciiiin

ob

sini'-

possiiil.

<il!l-!il.''»

qiiid

Hki.'mantiv, divinaljn \u'r l)a(iiliis aul saf^illas. 111, !')(( Hknkdu:tiiim:s iiii|ilialcs miiiI anll(Hli^slllla•. Manini a Imi(^iii nisiralio ad |pni(.riiim |iani(limii |ii;iliiii'i, XXV, -idi ini|M>r(iliir IxMicdlciioni'S allcriiis iiamcliia! sponsis, sino vol ordinarii licciilia, inaïu'l i|is() jure siispcnsiis. :>ar(iclM UciK'diiliomini oiiiissio ex iif;;li;,'oiilia , si al)sil coiiscd lanliini vcniaic |)ccraluiii, teinplns, non csl iiiorlaiijtciicilu'tiones non suiil itcnini reci|iiend;u (juandu 40^, nialrinioniiiin luil nulliiin ol> oci-nllnin jiii|i(-diiiK>iiUim, 402, scciiiidi.s nU|iLJis, qiiando 4().'S. .\'oii siml iiii|icrlicn(la! iilerqnc vtd aller conjux in priniis nujpliiscas accepil.lOr). HiMiedictIuNcin sccniulis nn|iliis inipertieiis iu casu non i03 pennisso snspciidcndus csl ab ordinario. Benidiciio Bknedictio iu arlicnlo niorlis, XXII, llit. llciiciiiMari;e d(; imoiiIc Carmcio , II!'). scapnlaris S. Hi'iKîclio scapnlaris S. Maria; Scj.lcin Dolonnn, 1HG. (iiclio scapuiaris Conccplioins iinina(ulai:e Del Malris, 1 iC> Bi-nediclio fonlis in Uenediclio fonlis XXVI , il3 Beiiediclio i^nis in sabliaio saljhaio Peniecosles , it)7. sancio , i06. Benedi''ti<Mi«inqne f,'raiioniin iiicc.nsi, 407. llnjus buui'.diclionis sijîiiiliBonediclio cerei, 408.

712. —Ad 711 -718. — P(rn:c (|nas 711 allenderc deliel cofirsttariiis, 712. — Qniil agcndnin coiifcssiirio? 273. — Oiiidnain iillenns a^cndiiin et ipioiijodo
ipieai
,

m

ejiisdi-iii recc'i

lioncin

l'oiiiiiiissain praf.-lice

succurri

inciirril,

,

;

simoiiiaco succiirreiidiini sil, 7li. — Posl irin.iin ihucf^.tlioneiii sacra' pu-nilciili.r niiila aiii|ilius sp(;s est relinciidi per aliquani dispeiisfiiioncin iiisiiin bencliciiiin simrmiacu antea acquisilum, 713. Quid praciice a^i^iulum conl'e»s.irio (plein ele^il bcncliiialiis simoiiiacus , iit re8<;ri|)liirn «veciilioni iiiaïKJcl, 716. Bencliciarius voliintarie lioinici'la non i| so taclo excidil a bencficii.s suis nisi lioiiiicidinrn ejiis sil (|ualiiicaluin , ut assassiiiium, etc. XVII, 304 Bt.NEi'iciUM gêner. itini simifilnin rst benevola actio iribnens gaudiuin capicntilins, XVIII, 691. Bf ricficiiun ecdesiasticufii est jus pcrpeln'iin pt^rcipiendi friiclus ex bonis ecclesiasiicis pro|)ler aliipiod ollicium spirilnaie, ncr-

— —

soiiîfi

— Alia
ciiiiii

,

— —

1

ecclesiaslica) aiictorilale llcrlcsiie consiilulum, 691. deliiiiiio: Jus perf) liiuni cuidani derico ab Kcclesia coiicessuiii (lercipiendi ali(|naiii partem ex proventilius hoiiorutii Deo dicaloruin, ralione aliciijus oflicii spiritualis,

calio.

benediclionibus sancti Pétri, XXVII, 429. Eummi Pontificis benedirtiones dicanlm- sancli Pelri Oe benediclioriis el malcdiclionis elïicaeia.

De

— Cur
,

408

.XII , 9.')7, in nota. Tria in benclicio dislinguunlur ; oflialiquod spii'iiualc jus ad friiclus temporales, et IVuclus ipsi, .XVIII. 691. Bénéficia ecclesiastica dividniiinr in utajora et niinorii, in regiilariu el seculdria; \n cinata, (plie ciiram ani narum habent aiinexam , el non euraid, qn;e etiani simpticiti dicuntur, 692. Qiioad modum
;

431
4wJj

quo


,

cont'erri sol. Mil beiK^licia dividnnlur iu collativa seu libéra, in puironatn, et in electivu. Aliasnni pulrimonii.lia,
alia non palrimoniulia ; aha mnnualia seu revocal ilia alia non manitidiu 693. Alia sunt benelicia quie reaervuiu,
,

Benediclioiiis liber, erclesiaslicns liber, in quo Bencdictiones quai ab episcopis el sacerdolibus liunt, coiili-

,

nentur.

V, 237

alia

aiil amicitire. Nitiil .dind importât qnam facere l)oni\in alicui, XIII, 1109- 87G. Non est virius specialis, scd cxlernus aclus chariialis, Sicul leneinur ex oliariialo onines diligere, 1110 - 877. ita et omnibus benefacere pro loco el tempore . ibid. Observaiidus est ordo iiitcr eos (piibus benetaciendunï est: 1° propiruiuis noslris, dcinde exlrancis, 1111-878. Cuiii boiium comm'ine muilornin sil divinius quam bonum iiuius , Inde virtuosum est quod aiiqnis oliain propriain vilain exponat periculo , pro bono reipublicae vel spiri1112 - 878 tua!i vel tomporali. Beneficurius, sou beneficiatus quilibet, sivc in sacris consliuilus, sive non , teneinr ex juslilia horas canonicas recilare qiiniidie, sub niortaii peccalo, et si cas culpabiiiter omiserit, ad restitutionem tenelur, XVI, 1168. Qiise fructuuiH resliluiio debetur in coiiscienlia ante omNon liberalur a rostilulioiic , iieni sententiam, 1169. Non sulïicit qui aliis diebiis récitât quoi oniisit, 1169. adpsse lioris quando recitantur iu ciioro, quia rcciiari deEx comniuiiiori sentenbent ab ipso beneticiato, 1169. Ma nulla est obligatio recilandi ante partam possessionem, beneficii non excusai ab liac objiuaTeuuilas 1169. tione, 1170, XIX, 193.— Constilulio Pii V ad beneficiaAn benrliciarius rios non récitantes lioras canonicas. 197 jjfivatur omnibus benelicii fructibiis respoiidenlibus iis diebus quibus non reciiavit, si obierit alia niinisteria Uuid si beneHciuin posbeneficio annexa? X\I 1171. .\d qnid sidens nullos ex eo trnctns percipiat, 1172. iusuper leneiitur Beueficiarii choro addicti? 1 173 et seq. Csecus liabens prsebendaui tenelur choro intéresse, Qui tolum onus psailendi vicariis conductiliis im1176. poiiunl. saltem tenentur privalim boras recilare, 1177. Beneficiarius dominium habet in illam partem i)Oiioruni ecclesiasticorum quae necessaria est ad sni decentein susteniaiionem. De ea portioue sibi deirahere parce vivendo, Qunnlumvis etaliisdonare, licite potesl , XIV, 8.33-6o8. iliius portiouis sit dominus, usiis tamen talis dominii delerminalur, ne in vanos usus et ad parentes dilandos huQiiifJ intelligilur jusiiiodi reditus consumai, 834 - 6.o9. congruam suslentalionem , 835- 639, XVI, 1181. i)er Jeneliciarii non suut doinini , sed duntaxat dispensalores porlionis fructuum ecclesiaslicorum qune est su|)erflua lionestse eornm susteutationi. Sub niortaii lenentur illam impendere in pauperes aut alios pios usus, 1 178 et seq. ;

Beneficentu est aclus ainoris

XVIII 693. — — Vide liœc verbu. An coiuineiida pr;estimonium et dicenda Bénéficia 694. — Vid. hœc lerba. — Bénéficia ecclesiastica tribus polissimum modisoblinerl,
Oiiid
,
,

qu;e affecta ilicuniur, sil dignilas , personalus el oîflcium
,

V,

12.'57.

peiisio

sint

,

et

(;oiit'errj

soient

:

per eleclioiien?, praisenlalionem et libe-

.

et ccmferuntur per posinlaiionein, [)er trauslatioueiu, per permuiaiioniMii et resignaiioueni. V. 12.j0, XVIII, 695 Ul eleclio sit valida necesse est quod ea sil cuonice celebruta , et facla a majori et saniori parle capiiuli, sive eornm quibus jus eligenili competit , 693, V, 1230 - 1235 Per praeseiitationem conferlur lieneficium , quando ad patroni pr;esentatioiieiii , el per instilnlionem a pr#lato factam , conferlur, XVIII , 693. Per liberam collalionem conferlur benelicium, quando illud solo jure praelali libère sine praevia capiluluri eleclione, vel praesentatione conferlur, 698. De eleclione, V, 1230 De poslulatione, 12ofi. De coilalione, 1236. De inslitulione et jure patronatus, 1262. (juinam bénéficia liliere conferre possinl? Papa de jure communi Label p testatein confereufli omiiia bénéficia ecclesiastica totius mundi, XVIII , 697. Trit)us pr»cipuemodisde pleniiudine potestaiis Papa potesl bénéficia conferre: jure praelenlionis, jure devi^luiiouis et jure con-

ram collalionem. Oblinentur eliam

,

cursus, 697. Hanc absolutam potesiaiem non exercet apiid iiiullas naiiones ob varia concordala. 698 Post Papam ordiuarius collator beneficiorum in sua Non potesl niedietaieni 699. diœcesi est episroi us Vicarius generalis, frucluuiii priini aiiiii reservare,700. vi sui oflicii , non habet polestalem conferendi illa bénécollalionem episcopi, qua; alias speclaiil ad liberam ficia 700. Ca|iiulum Cathédrale sede episcopi vacante non polost concedere illa bénéficia qua; sunl liberœ collalionis
,


,

ipsius Cj iscopi. 700 Quibus coiiferenda sint bénéficia? Bénéficia ecclesias-

XIY, 8"7
,

et seq.

-661.— Ad
luni

id

tenentur non soium ex

cliantaie , sed eliam ex reiigione, jure diviiio et naturali Nomine pioruni operum inlellignntur omX\ I llw.

iiia

opéra

niisericcu'dise

corporalia

,

lum

spirilualia

dignis couferenda sunt, 702.Qui ea conin ipsis est, tenentur in conscientia ad prteterendum quem niagis utilein Ecclesise ipsi judicaverinl , 702. L't quis sit idoiieus ad beneficiuin plures requiruntur conditiones : prima est iliorus iinm.icuiaius , 704. Tertia, aeiaa Secunda , status clericalis, 703. Qniiiia, ablégitima , 703. Quarla, cœliiialus 705. seiilia censura et irregulariiaiis , 703. Sexia , probitaa morum. Seplinia, scieiilia débita , 703. Octava , habilitas corporis, 706. Noira , inient.io status ecclesiastici 706. alterius beneficii iuconapatibilis, Décima, carentia Eleclio indigni , seu carenlis ali706, V, 1263 el seq. qu% ex qualitalibus ad miDisterium beneficiale jure tetica
nisi

non
,

frtuiit

quantum

— —

,

— —

8"
quisilis, irrita est
,

Bffi

ac nullius roboris
,

:

valet

tam^n

eleclio

de diguo celebraia

XVIII , 70G omisse di^'iiiori. Qui promovori non |)Ossini ' Qui suut irre^'uiarcs ; eos régula appellarunl , V, 1267. nicsni Palros aiifiios a Hodie ouines iirt -^iilarilales vol ex criniiiie vtl ex vilio

sanctis bibliis, Ili7-li34. Loca bibliorum Genevensium contraria et opposila confessioni fidei religionis reformais, lll.i. In ariiciilo quarto fuudamenlali religio relbrmaia expungil vigiuli niillia locorum verbi scri|,ij, pra-ter

li67. Criuiijie irregulaaui defeciu |>roceduiil Vilio corporis irregulares, 12()S. Vilio res, I2G8. 1269 et se([. aiit defeclu Jiniiiii irregulares. benelicioruui generalim ex duplici caIiicouii alibilii:is ])ile (irilur; aul ipsa beuelidonuii iuslilulio non i)eriiiiuit aul uiiuiii eonini ad ui plura ah eodein admiiiisireiitur XVIII , lioue>iam beneticiarii suhleiiialionom sufficil
aliiiuo
,

,

pluros partes aliquorum librorum, 1089 elseq. irobaiio nulladalur. lOîd et seq. BiGAMiA est conjunctio cum duabus pluribusve uxoribus. Triplex disiinguitur bigamia, alia vera seu realis, cuiii quis plures légitimas successive diixit et cognoMt uxo-

—Et

;

.

res. Alia iuterprelaliva esl cum ipiis liclione juiis ceiLseiur |)lure>; Labuisse uxores, etc. XVII, 237. Alia bigamia simililiidinaria esl, cum quis post omissum solcm-

719.

suslentatiouem

Illud beueficiuui ceiiselur suflicieiis aii rongruam , ex (jug riericus pro status sui coiidiiione,

no

Ciisiitalis

volnm, contraint malrimonium, 2.38,-X.\V,

valet susleuiare , etc. , et se Bénéficia de se incouipalibilia sunl ea quorum 719. quodlibet eoniiiiuaiu résident iani personaleni postulat. Bénéficia unilornua sub eodem teclo , ut duo canonicatus iii eadeiii ecclesia , censenlur incouipalibilia, 720. Bénéficia de se compalihiiia sunt ea qua' vel ex jure conininni , vrl ex consuelU'Jiiie , stalulo aul t'undaiicne siniul ohlineri ac re'.ineri possunl. 720 De pluralilate l)?neûcioruin Quaudo vel allerum beneûcium siiHirit ad honeslain clorici sustentationem , vel illiciluiu est ('l ipsa bénéficia de se sunt incmiipatibilia peccaninosum plura simul obliuere siue dispeosalione Hahere pluia lieneficia non est iiitriupoutilicia , 721. Triplex est jusia sece iiialuiu, ut biasplienKire , 721. luralitaie l)euoficioruiii , iiecessiias causa disppnsaudi in ulililas Ecclesiie, evideus merilorum piaeroj^aEccles:a?, tiva, 721. Qui de facio plura incoinpaiibilia Ijenuficia , sive curata , sive alias incompatihilia recipil et retiuel, par receptiouem secuiidi mox priori henelicio est iiiso Haéc privatio benelicii iutelligeuda }ure privaius, 722. esl quoad jus pobsicieiuli, non cpioad possessioni-m, 723. Qui prius beueficiuui una cum secundo reliuere contendii , etiam sfcuudo privaius exislit, 723. la nouniillis casibus Benefi^:iarius plura bénéficia liabere potest. 725. Auiittuntur bénéficia ecdesiaslica duobus niodis, ueiiipe voluulate heneficiarii per reiiuuiialioiiem, traiislalioneiii, perniuiationeiu iuvito beneficiario, et f)œiiae causa, per deiosilioneni aut dei^radalionem, V, 1272; XVIII, 72iBeneficium amiiliiur per matrimoiiium validuui, 752. XXV, 404. r.lcricus posl inalriinoiiium validuin retinendo Beneficium non beneficium peccaimorialiler, etc., 40iaiiiiitiiur ii so jure per malrimonium iuvaliduui, 404. Beneficiirius , lite pendenti , autequam privelur, bénéficia non vaca.ilia i| so jure resiynare polest, 404. etc., etc., Ut coiijugaïus obtineal beuefii ium , sive sit curatum sive simplex, soins papa dispensai. 404 Benehcium tiiplici modo vacare potest 1° de facto lanlum, quando beueficialus legitimo tiliilo ac jure muni tus possessioue per viui aut meluiii iiiiipie dejeclus fuit. -1° De jure lanlum vacat quando benefii ialus liliilo canoiiico seu jure destilulus, in deieutiouc injusta beneficii persistil. 5° De jure el de facto simul vacat quando benefiLialns moritur aut résignât, XVIII, 803. Si secundo et tertio modo vacat beneficium, locus est pnesentalioui etiusLilu-

el

fainiliam

suam Imnesie

405.— Bigimi,quocumqueex assignalis modis, suul irregulares, XVII, 258. An ex bigamia irrcgularis liabeatur qui duas duxil uxores, unam aute BapiiMiium, aliaia post vel ulramque ante Baplismum? Seutentia aflirm;ins est fundatior, 2.)9. XXV, 406. Ex malrm.onio, nisi con-

simunalum sit, non exurgit bigamia realis; el mairimoniuin non coiisummatur sine seininis emi>sione iiiira vas debilum, 406; XVII, 260. An bigamus sit qui secundum niatri-

niomum

,

invalide coiitraxii defeclu consensus, ad exlorqui-ndam copulam. Tulior el probabilior esl opinio affirmaiis, 260. Qui puellam non ali alio, sed a seipso prius violatam durit, non est bigamus, 261.— Qui ducil uxorem

repudialam, sed non cognitam ab

|

alio, vel eam quaj cum nierelricibus commoraïur , vel tabularum aciricem , irreguiaris non ost ex bigamia , si eae persouai sint virgines; ab ordinibus tamen repellendus est, 261. Ir-

regularitalem conlraliit qui ad uxorem adulteratam accesed invilus, (luta quia ad id coac tus est per censuras ex eo quod adullerium non satis probari potuerit, 261. Il religjosns, sic et qui Deo in ordinis sacri suscepiione consecratus est, fit irreguiaris si malrimonium contraliere
dit,

et

consummare

est, 262.

allenlel. Haec sentenlia in praxi lenenda Laicus irreguiaris non fil, si ducat moijialein

;

professa sit. 262 Baiiocur bigamia irregularitalem invehal, triplex affertiir in jure, 239. Irregularitas ex bigamia est dispeusab lis, 262. Solus papa in bigamia vera el inter[irelativa, saltem quoad ordines sacros dispensare potest, 265. rrol);d)ilius est eosdem bigames ne ad lonsuram quidem et minores ordines, ab epi^copisuispensari posse nisi ex anc;istitaleiii

qu;e

tiquo usii, 26i. Hiec :iss rtio limilatur, 26i, 265.— Ejdscopiis dispensare polest in bigamia siniilitudiuaria, 263. Prïlaii regulares, spoctalo jure comiiiuni et se-

clusis privilegiis, nihil aliud cum snbdiiis suis possunl, quam quod cum diœce.saiiis suis po est e| i-^copus, 265. -^ An in petenda dispensaliene explicare quis debeat se tria

:

.

vel (ui;iluor coniraxisse matrimonia , controvertiiur. Tulior el probabilior est opinio affirmans, 266. Praxis dispPu.saliouis super bigamia, XIX, 57-117. Supi licalionis formula. 40. Formula lillerarum dispensaiionis, 61. Expedilio earumdem lillerarum, 103. Vid. XXV,

— —

405-407

,

804 Bere>garius haerelicus seculi undeciini, primus in Ecclesia palam uegavil prccsentiam realem Cliristi in EuchaV, 72, 75. risiia, auuo 1047. Ejus errores alii, 75.
tioni.

Laiifranco couvictus erroren» ejuravit, 74. Post varias tergiversiliones, veniam denlis^5e pelensoblinuit. Ol)iit anno 108S. aiinnni agens œiaiis circiter 90, an in sana fide, dubitant aliqui, asseruut pluros, 74. Hseresis Berengarii a viris doctissiniis impugnata est, et in pluribus cunciliisdamnala. 73, 74 Bestialit.vs est rarualis conjunctio hominis cum re al|erins specici, V. g. cnm bruio, vel cum dirmone, XI v, l'eciaiorum contra naturam gra748 ; 731-591 ; 393. vissiuium esl bcsliafilas, 7ol-.59ô; XI , 956 ; 1014. Hoc pec^-atum commiiniler iuter easus reservatns nunieratnr, XIV, 7ol-o93. In coufessione non est necesse explirare speciem besti;e, ibid. Hujus criminis rens morte pnniendus decluratiir LevU. 18 et 20, ibid. Besiialilas est causa divorlii. Secus, si concubiius fil cum bestia mortua

A

BiRRETCM VOX 3st 3 birro derivaia. Birrum veslis est qua corpus, birretum pars veslis qua caput tegitur, XXIII, 912. Romse et in plerisuue aliis ecclesiis uono seculo birreii uuUns erat usns. Amiclu caput obnubebant, et cum missam inciperent, in hiimeros rejiciebanl. 912 Blanditije principum et superiorum incutiunt nietum viri constantis, (|uando insunt tacitae mius. Blanditiae non incuiiunl melum levem. XXV, 407. Blaj.phe.mu idem est ac m.ilediclio vel execralio, XIV, 297-256. Generalim significat omne convicinm et malediclum in aliquem priesertim alicujusdignitaiis et excellenlire, XVIII, 1033. Spociatim ex usu communi suini-

in Deum, 1034. Drfiniii potest coiitnmeliosa locnlio in Deum, 1054, Vel, lorulio talsa contra Df-nm per modum convini, XIV, 298, 299-257. Vel, cordis aut oris locutio injurinsa in Deum,

lur slriciius pro contumelia
:

XXV,

40.3

BiBLiA vox graeca est qu» libros significat, XI, \i. Biblia falsificala per minislros pr;eleiis;L' relornialionis , ia iii omnibus pr;ecipuis articulis fidei , V. 1117. Texlus falsificalj de Sancioruminvocaiioiie, 1119. Desacramenlo De coufessione, De Eucharislia, 1121. Ordinis, 11S,0. 1122. De malriiuonio, 1125. De extrema Incîione. 1124 Texlus .corrupli Iractantes de libero arbilrio, 1124. Quantum ad purC'^ncernenles Hdeii' et opéra, 1123. gatorium, 1126. Texlus depravali ad lollend;is li adilioCoQ[ei>!»io miuislrorum de labiûcatia a se Qes, 1127,

Anl fnsius Blaspliemia esl bonoris pop y.rba conlumeliosa, quibus homo ira abropius Dei oajestalem bicessit vel dedecorat, aut ejus sanctos inhonorat, XI, 1151. Blasphemia oppouiiur confessioni, fidei et religioui. XIV, 297-257 1° ex parle aclus, qui esl vel interior vel exDividitur lerior. Unde alia est blaspbemi* oris, alia cordis, XVIII, 2° Ex parte modi et alia blasphemia est enumia1036. liva, alia imprecativa, alia per verl)a fiacia, 1056. Enuntiaiiva est, dum affirmatur de Deo aliquid quod ei répugnât, aut negalur quod ei est necessarium, aut creaiuris tribuitur quod Deo proprium est 1057.
X.XII,
;

795

129.!).

:

divini

violalio

,

quis Deo oj'Uit vel imjjrecatur ma> Inm anl defectum boni. Blasphemia per verba Iracia fil, dum qnis nihil nogans, nihil alfirmans, per des(jccluni etc., [irobrose nominal 1° attributa di\ina ; 2» sacrameuta etc. ; 3° membra Cbriâll, B. Virginia vel saaclorum. UaM

Imprecativa

esl,

cum

91

INDKX ANAI>YT1CCS IINIVIIHSALIS.

92

10'7 bla^ph»*mt:» iliiiinr ililnmosl.iliv:». 'l'orllo rtiviililtir ltl,T«|^hMma i'^ ynrif' nialiTi.T in htiT-lirali'iii

cl

iioii

li*rcUr.'»l('iii,

1017.

-

Exern)ib

l)l:i<i|)hi'-

ini.f liurt'iicalis.
(,»ii;ii i<>

1058 ex psplf
;

riMl;iiii. Diii'cI.T nti.i' (il
;

vnliintnrii in Hin'Clam Pl Indiex otlid, fli- iiulirccln qnri- fll ex jn''». ~ (^luinlu (lividilnr ex |i;trl<' liTiiiiiracniMlm, de. ni si'ii ot)]i'(ni iii ilhiiii (|ii'.i' pruxiinc <M iiiiiiii'ili;it<- Diutii ros|iiiil cl in aiiniii i\v\x. Irtulil proxiim' in :ili(iui(l l)t!0
«lividiliir
;

sarinin,
liis

iii SMnrlos, (|naieiius injuria v<| conliiinflia 1009 rcdinidal in Dciiin. K\fini.la l>l,isi.li.'iniaiiini. 1057, 1058, 107)!); XIV, 7,01, 30*; 7,51-210

v. g.,

illiil.i

Ad ralioiK III vi-rm lilasiiiioinia' non rc(|\iiriinr di; f.icio vdlimlas d'-roj^amii diviii;r innjcsiati \fV, HOO '»0 -'27)0 CiMiluincliis aniccrc sanclos inoiil iialiciil oïdiiicin ad Malcillccrc I) nui Donni, t'Sl l)las|iliciiiia. 502-2ii. vel in si'i|)so vcl in sanrlis suis est cjusiicin six'cici pcccM.

ronjugalls castiLis. 061 Duplex bonorurri gcniiH nlia spirllualia, alia tciii{>(M-alia Pcr spiriliialia l)Oiia iiiteirucunliir suni, XVII , 1015. vila )i'teni:i el omni.-i bon» et média cpiit; ad itlain obtiiictiIntcr lia'C. Itoiia (jUi^daiii dam coiifcrrc poMsurit , 107,0. sine IIMs comparari non Hunl ila ncii'ss.iria .kI saluleni pOssil. Alia dici possiinl bona siirerogalionis «H i-xeellcilliiier «|)iriUialia lii' ciiju.dam in vil.i' saiiciiiaie, 105* boii.1 conipMl.nitnr lenii oralia boii.i ad vitaiidum spiriliiititt liilcr bona Rpinlualia, (piicUaiu inaluni nccessaria, 1055. (alla suiil ul i(i cis (vmsisiai siibslantialis sani'litas cl perfcclio, vel eorum abuiid iiitia sit siio inoflo cssciitialis pcrl'eclio saiK tilatis. Alia sunl bon.i spiriliialia quasi ac<icleBtalia ; sim|ilic,llcr non in eis consislil, imo sine els«8sc p©-

;

m

1

,

lesl sanclilas.

1055 Jure natnrali bona icmioralia sunt communia, w,luinqno

tuin,

(])iia

l)las{ilu>iiiia

o|)|iOiiilur

i'(-lif;inni

(\\\x

iina

ost.

Haltel

laiiH'ii

(ii\crs<is

grailns Itla-iplirmia, cl

(jualil is

ac

jure gciiiniMi, v(]lunlaic liiiinari.i, conmi ili\isio (!l a|ipr<>prialio fada csl, XIII, 115()-8')5. Kl isla divisio lord inordinala et iiijusta, si non esseï lacla cum isla coiidilioiift lacila et virtuali ul snpcilliia divitum erogariMitur in

.

cinMiinslaiitia
cx|iliraiiila
,

l)laspiii'mi;r
r>05
,

501-211.

osl iiccTssarii) in cont'ossionc fDiiiiaiiler Klasiilicniia

sunipia scriipcr csl iicccainni niarlalr in (piacinnipic iiiatorin, 7)0i , 50.'>-"2l2. Non iiolcsl esse vcniali' ex Icvitalc nialci'i;r, scd soinni in iiulividuo ox innivoriciilia, clc, jiroplcr aclus itii|icirfclioMfni, 50i ; 500-212. Sola iraciimlia vcl pa>;sio a inortali non excusât , 50()-"2i5, 2it HJaspli(>niia csl pcccatuni nioilalc f;ravissi(num , lO'il ; XIV, 508 2i5. I<las|)iicniia in corde aiit orc viri cliri.sliani indiriuin est fidi^i jaui niorlurc, aul lanf,'uciHis el lilo ppritui-e, 500-216. Pojor csl fidclis blasplicmaiis, f,Maviusqu(> poccal , i|iiain iiilideiis, quaui 'l'urca , etc., 511217, 218. Muitoiics (luotidic Christiim de. iialustra iUTuin cruciligi iii seniclipso, 515-210. IMasplieinia o[)pouilur spci et charitati, cl ad despcralioneni, odiuiuBlas()lieMiia iii (lue Dci rcilucilur, 31 i-520 -2b0-2.ji. terra habnil iuiiiuni, et in inlerno line carenil , ûI7-2.j2. Klasplu'uiia lioiuiueni usu rationis dénudai, cl brûlis bcslialiorciii cfficii, 520 cl sc(i.-2o4. l'assiin oratio vclicincnsin blasphcinos, 526 clsoq.-260. Exliortalio ad corrigcnduui 'blaspiicuios 555-2Gi. Qui tolérant istud peccaluin cuiu prohiberc ijoss^uI. peccaiil, 555, 55i-2(io. Omnes (iddes debcnl blasphemos corrigcre , 35j-266. Quaui alrox cl inmiane delictuin siL blaspheinia, doccmnr ex nmltiplici S. ScripLura; teslimonio cl ex pœiiis l)er potcstaiera civilem el ecclesiaslicani in blasihcnios dccrclis. 5-.'), 52G-2."J9. Qui scienler et voluntarie frequentalis aclibus conlrahii corisucuidincm blasplieniandi, bis graviter peccat , .XVIII, 1040. Toneiur sub peccàto morlali operain dure ni vincal cousuctndiiiem, 1040. ïoties peccal morlaliler, quolies recordaïur piava; consueludinis, el eam extirpare non curai, 1041. Si non adbibeal média opportuiia ad vincendani consucUulincm sine absoluiione dimittendiis csl, 1041. Adliibens média prsscri|.la, non peccal formaliUT, si ex iiiipetu quasi nalurali l)lasplieinel, 1042. Mouiia ad confessariuni, XXII, 129o et scq. Renicdia conlra cousuclndiuem blasplieniandi. 1297 In quibusdam diœcesibus blasphemia |)ublica est casns reservalus, XVIII, 1045 et .seq. Au blasphemia iu ebrielate couiuiissa sit reservala. Alii n»ganl, alii atlirmant.

cl(îcmf).synam, ibid. Commune boimiii bono parlic\dari VI, 862 anlc|H>neii(ium est. De jiisia lionoinni tcmporalium ab l'icclesia ponsessione (.onsliludissertatio XVIII , 7;J5 el seq. .loanuls XXlI liones de paupcrtaie Clirisli el a(io.stolornm, et de dominio vel usu fralrum niiuoium, in dogmalc (Idci non sunl nniIrari.'c Mcolai III conslilulioiii Exiil qui sem'viHl , 761 et scq. De furtis bonoruni (;cclcsiaslicoriiiii. Deliaudatio
,

,

,

— — —

— —

decim.innn, ubi consuclum cstsolvi.ex gciK'rcsuopeccatiim morlalc est et sacrilrgium, cl ad reslilulioncmobligat, XIV, 8!>8-709. Bencficiarius li;ec bona in pro'anos usu» im(ieiidens aul sibi rcliiieus , t'urliiui conuniltit sacrileguni , cum obligationc resliticndl , ibid. Beiiefi 'iariuR ex sua culpa et sine légitima causa omillcns rccilalionein divini offîcii, lenelur etiam anle senleiiliam judicis rcsli899-709. tiierc fiudus pro rata oniissione liorarum Idcmdiccndum de beueficiario qui ollicium qnidcni récital sed absque allpiilione sallem virliiali et cum dislraclione voluiilaria, 899-710. Re&tilucrc lenelur fiucerdos niissarum stipendia pro quibus non satisfecit, aul «piaruui 900-711 cel( bralionem niuiium distulit. Bona subjecta reslilutioni possunl alicnaripro dote filiie

,

,

,


,

couirahcnlis niatrinioniuni vel ingredientis religioneni 407. An restiluere teueantur qui bona ecclesiastica temporibus gallica; |)erturbationisacquisiverunl, XV, 999 et seq. An restiluere teneautur qui acquisiverunt bona a republica iu privaios usurpata, 1002 et seq. Bona ex quibus coalescere polest, cicricorum peculium aut sunt pairimonialia , aul quasi patrimonialia seu indusXVI , 1186. Irialia , aul ecclesiaslica seu beneliiialia Vid. Peculicm.

XXV>

— —

,

— Vid. Capitclare. Breviarium sive ordo officiorum per lotam anni decurBreviarium fuerit sioncm 257. — Cur divinum
,

III, 451 BoTANoMA>TiA divioalio ex salviaîfoliis. BREviAniCM Evaugeliorum est liber liiurgicus, V, 2.57.

,

ofticiuin

appellalum, non uiia est scriplorum senleiilia.

2.57

Breviarium psallerii contenlarum.

,

compendium precum

in psalmis

257
,

qua; dat

1042 et

se(|.;

XXII, 793

Ouoad blasphcmias conlessarius pœnileutem intcrrogel,
au expc.ralus fucrit in sanclos, in dies sanctos, et quil)us verbisusus fuerli, 979 elseq. An blaspheniaveril coraiu
filiis

anl faniulis, 987. Vid. Maledictio. BoGOMiLi haerctici crant Bulgari, siedicli a misericordia
,

pro collatione beneficiorum dicuntur diplomata Pontifex et qua? a pluri()«s datariie et cancellariie niinislris obsignanlur. Aliae dicuntur in tonna gratiosa,aliae in forma diguura, alise in forma commissoria, V, 1261. De ponlificiis bullis non ante diviilgandis XXVIJ, 1241 qr.am principibus placuerit. Bul]:e cruciatse vel juhilaei ]irivilegia sunt stricte intclVota quae commutari possunl virligcnda, XXV, 407.

BuLL^

summus

,

divina nota.

quaui perpetuo implorasse tradunlur, VI

,

795,

iii

tùle bulla;, 407 et seq.

—BuUœ

cruciatse privilégia
,

Boni iiiEcclesia vera suiit mixti malis, I, 525, 326-254, 2oo. Permixlî bouts corporalilcr, separali si)irilualiler in catholica Ecclesia mal! IV, 575 Alienis jusli non maculaulur peccatis, quibus, nec iuiilalioue , nec couscnsione communicaut. 375 BoNiTAs i3ei est consians voluntas benefaciendi, II, 520. Bonum defliiierunl veteres quod vrirnia appelnnl , XI , 498. Bonuiii summum nec vijUipialem esse, nec iutelligeniiam et scicniiam , sed amorem recli docel Plato , II , 297. 'Deus est liouiinis bonuni commune el linale , VI , 862. Boimm ex totaet intégra causa coutingit, malumaulem exsiugularibusdefeclibus, XI, 550. Bona quadruplicis gencris dislinguuniur , liona animi , bona curporis, boua famai et bona ibrlunae , XV, 958; VI, 864. Bona aiiimi sunt duplicis generis, Supernaluralia ea suut qus ad salutem animarum ordinaulur , ut lides divina , gralia , clc. rs'aturalia suiil taculiales hominis uaturales ul memoria, inlL-lleclus, etc., XV, 958. Intcr bona corporis coiiii)ulaatur viia , niembra , saniias , virgiuilas , ad quam accedil

expirant morte pontilicis. BunsA diciiur eliam pera, in

non 409

quam

corporale conjicitur.

,

.

XX1I,897

C
CABALisTiE nomiuantur qui contendunt se tejiere receplegis explicatiouem , non vulgarcni et couunuuem , sed arcauam, aenigmaticam et symbolicaoi, qui abdita inysVI, 1187 teria ex Scriptura eruere coûautur. C.rxiTAS menlis peccalum est , pœna peccali et causa peccali sua libiâine cœcatus a bono deflectil. Est filia 1014. Quo sensu a Deo venit cœcilas luxuria) .XI Caecitas , obstinalio , error mentis 1 100-105-76-80. Deus est causa poenfe , non animi peccata sunl, 100-76. culpee. 104-77. Ul solis calor alia indurat , alia liquefacit , sic Deus eodem luaiiue niale affectuni cacare diciiur, C;ecare diciiur hene affectum illuminare , 104-79. Deus noa offundendo animis lencbras , sed graliam subta-n
;

— —

,

,

,

,

,

,

95
trahendo.

CiER
IV,
21.3

CAL
Caercmoniaj Pœnitentia;.

n
XX, 659 7S6; aXIV, 12«
; ,

Celibatos episcoporum el sacerdotum est tradiliouià et copsliluUoiiis uiiiversalis in Ecclesia catbolica , VI , 8l!î. Haiic tollerc prorsus cl abolcro [ter uiiiv(M-sani Eccle-

rem sedulo

siam, altsiirduni omniiio cl iucoiivenietilissiinuin apparcbit C.oiilinonjix' Icx saci is consideranti , 8lo. niiiiisiiis imposiia cerlissimuiu habel in aulinuissitna EcSolv. objecclrsi;o iraiiilione fiind;iiiuMiLiim, XX\', 65.

sacris niiiiislris iin| o.sila Soiv. oljjocesl dcricaii slatui coiiveiiioiilissinia , 70. Coiilinenlic Icx noque juii divino , luque 75. tioiios , Solv. objocliouus, 80. juri nauiraii advorsalur , 78. r.onliuenliaî b'X sacris uiinislris imposita qmii sociplalis

liones, 66.

ConliiK'iiiiu'

lex

— —

1424-1615; XX, 847 ; 1016 XXV 730 Cicremonire Malrinionii. De vero Ecclesiœ sensu circa sacrarum ca'remoniarum usuui, XXVI, 755—857. Vid. Ritus. CxMcuionia; veleris legis eonvenienler dividunlur in saCfecrilida, sacramenla sacra el observant ias, XV, 45. remonias Mosaic;e legis ralionc desliluias qui dixerit, Cjeremonialia seipsum ralionc deslilutum probal, 47.

CœreinoniaîExtremae Oercïuoni* Ordinis.

L'nctionis.

8d. dissidet Ecclcsiaquoadca;liliaIuinclcricorum, XIX, lll-i; XXV, 64. In concilio in TruUo conlirmala l'ueriml niairitnouia anle ordiiiationoin coulracta , et ii.sus concessus fuil eliam presbyleris, dununodo c|iiscopi non fuerint. Alio cauoue, sub di'posilionis |>œiia , inlcrdiciliir liypodiacoiio, diacono, el presbyleio malriiiioniuai posl sui ordiualioueni. His Lalini nuiuiuam luaiius dedorunl, amore vero pacisobniuluerunl, liOS, ïn nula. CiEREMONiA est acliis exlcmus et religiosus , vel 9 f.lirislo, vel ab aposlolis, vel ab Ecclesia iuslilulus , tum ad saciiliciuiu decenlius cl solemuius celebraaduui , luui
1)0110
,

adversolur

illud polius iniiifice

Solv. objecliones,

90 cl seq.

— Orieiiialls a

i.roniovoi,
laliiia

— —

ue causam Helira-is Deus Iradidit, a) eumdem eos ab idololalria averteret, 50 cl seq. lincni ritus, quos ex ncntium nioribus transcripios quidam Quidam eruditi falso l'ucrunl inslituli, 55. conlemlunl, et per|ieram asscmnl Deum plerosque rilus etbnicorum 57 cl seq. in cultum suum iranstulisse. 74 et seq. De legibus caeremouialibus sacriBciorum. veleris legis. De legibus caeremouialibus sacramenlorum 174 el seq.
lir.i

m

cei-ta

ob eam

pi œcii

De

legibus caereraonialibus observanlias speclanlibus. 211 et seq,
liber liturgicus.

CœREMOMALE,
Calceamenta.

De

V, 238 priscorum chrislianorum calcesmentis. XXV II, 407

ad sacramenla sancUus , et cuni poiiipa majori adiuiiiislianda, XX, 1555. (jiue cœreiiiouiarmn divisio sil, 1540. Esseuiiales suiit qiiaï maleriaiii et loriiiaiu cujusque Accessoriae intégrantes sacrameiili cousliluunt, lîJô6. suiit quae non ad eftsenliani sacramenti sed ad acliouis saciainenialis complenieiiiuni requinintur, ul aqiia; cum vino coiiimixiio in sacrilicio, 1556, in nota. Acce>soriae mère accideniales suiil quie nec ad essenliam sacramcnli, Aon par,i necad actionis, etc., pertinent, 1557, in nota. loco haberi debent ritiis essentiales , et ritus accessorii.

,

Calcecs, Caliga, Caligula. XXVIT, 406, in nota Calix et pateua suut vasa in quibus mysleria corporis quae proei sanj^uinis Cliristi couliciunlur el conlincntur, j.terea nnctione cbrismalis consecvanda sunl, ritibus ab Calix olim ex ligno, vel Ecclesia praescrii^is, XVI, 252. ex vitro esse potuit. Hoiiie ex auro el argento, vel etiam ex sianno ob Ecclesiae pauperlatem, couQci débet.

2d2
mettait quelquefois sur l'autel trois calices souvent appelés ministériels, minibteriales ; ou calices de l'offer-

On

1556 sacramenlorum, sintne essentiales vel accessorii non ex opiniouil)us, sed ex Ecclcsiœ doctrina ejusqiip disci|)lina perpétua judiciuni suniendnm est, 1556. llitiis Oinnes accessorii non pari antiqiiitate el auctorilale

De

ritibus

,

— Calicem a profano ad saatque crum usum Chrislus traduxit, 891. — Calices ex et mulliplici varietale fuerunt lormali, 891. uspecie — Calices ministeriales commuuicandis sub
,

toire, offerlorii. De calice, XXIII,

^X, 250

833

;

890.

alla

alla rnaieria,

vini

pra^fnlgent, 1556. Uiide habeamus plerasqiie caïrenionias ab ajioi-lolis luisse inslitutas, 1.557. Ecclesia cairenionias sacras iiislituendi auctoritalem liabei, 1558. lideni rilus essentiales ubique in Ecclesia ubservaniur, quia ubi(iue suut eadeni sacraïuenta. Ritus aecessorii ab ai'ostolis, vel proximiseorum tenifioribus insiiuili , summa ubique reverenlia retiuenlur. iS'on suut iidt 111 ubique ritus accessorii seculis posterioribus inslituli , 1559. Varii rilus niliil unilati Kcclesiae ofiîciunl; nani illam unitalem facit unilas non discipliuae, sed fidei. 1540 L'tililaleui magnum habeut c;eremonise XX 1540. 1° Ad majpstaleni et reverenliani mysteriis conciliandam , 2° Ad pielatem excilaiidam et augenioi[, iiniota. 5° Ad exponenda et delendam, 1558; 1541, in nota. 4° Ad couservaliouem denda mysleria , 1542 , in nota. relii^ionis, diviiii cultus majesiatem, et ad distinctioiiem calbolicoruni ab haereticis, 154^, in nota. H;crrticorum objectiones, 1541.' Corifutantur 1 Ritus omnes non suni de novo inveuti. 2. Riinum inventio Romante Ectlesiae lalso tribuitur. 5. Non suut pleni superslitionis 1545. De scliolis gentilium in Ecclesiam non irrei'seruni. 1544. 5" Rilus uosui habent aliqnain cum Juda;orum ritibus comparationeni sed non id( o a synagoga in Ecclesiam traducli suut. Ôeterum quos Ecclesia vel a gentiliiate vel a synagoga, sumpsil riius sauctiticavit. 1543

,

,

.

,

delibus adliibebaulur, 893. —Calix improprie dicilur le1,846-667 slauientuœ. Ferdilur coiisecralio per fraclionem aul niulalionen^ taleni, ut non sil calix ulilis ad usum in sacrificio, XXIII, Quando calix inam-alus perdit paulalini aurum, non 8-,t;. perdit consecrationem. El quando de uo\o inauralur, con856, 857 secraiione nov.^ indigere non videtur. Calomnia est delraclio qu;' lit quando alicui faisum crinien inii)utatur, XIV, 1109-875. Vide Detractio. XV, 576 Caluditas est dolus cpiod fil taccndo. Calvinlvm. Vid. CALVl^•l^T.^. Novioduni anno lo09 Calvinls Joanues , lia.relicus Ejns vita, V, 93; X, 268-212. —Anno 1364, nalus est. Calvnms sodoa'iatis vero 54 miscriime obiit, 2G9-2I5. nna.>convictus luit, el ob eam causant stigmate inustus. Secundus Illud scripsit Hieronymus Colsrcus, III, 889. Inscripsit Julius Rrigerus. El plures alii, 891 et seq. crimine illo conseulanea est aliis Calviui sup( r hisloria de Coufoimi» est vita- cl moribus discipulojuui gestis, 895. Calvini, cjui se onnii génère libidinis inquinarunl, 895. De Calvini mfaConsentanea est Cahiui doctrinre, 894. 852 mia, 851 De Calvini superbia el maledicentia. _

_

,

.

Calvini antilogia?.

850;

1

,

541-267

,

Caerèmonix' lilteralem el hisloricam habent originem , et a primis Ecclesi» exordiis myslicus ac syuibolicus sensus eis aunexns fuit Lex \etus tola 1546, iri nota. symbolica erai 1547, in nota. Multo clarior est el expressiorcaeremoniarum in nova lege s|)iritualis ac mystica significalio lu Eucharislia quoi mys1548, in nota. leria! ibid. Caîremoniœ quie sacramentalia dicuntur prosunt ad cerlos pecutiares effectus, 1550. El illud ex opère operantis, 1535. In sacris Vid. Sacramentalia. ritibus lingua latina servanda est 1555 et seq. raeremouiae sacramenlorum nec mulari, nec negligi necabrogari possunl ad arbilrium ministranlium, XX, 1556. Mortaliler iieccarel qui cousulto , nulla compellenle necessilate vel omnino eos praelermilterel vel praesumeret immutare , 1558. Levis tamen mulalio et sine coutemplu est peccaliun levé, 1558, in nota. Excepte necessilatiscasu, privalusministernihilprseternntlal,lD59. Hiijus modi praeiermissiones, aul quasvis alias in sacris
, ,

Calviuus docnit Deum esse auworem omnium sielerum, Illud clare docuisse, facile ex ipsius scnplis 111, 882. Ex ij sius dictis coUidemonslrari polesl, 882 el .seq. guntur istœ propositiones voluntas Dei, non soUnn permissive, sed etian) proprie et effieienter est causa onmium operum in impiis. —Deus certa destinalioue impellit imDeus inlerius excipies etSalanam ad omnia quœ agunl.

:

,

inilium, médium el finis impellit et dirigit opus, ita Calvmus docet operis ab ipso sil, etc., 883, 886; V, 97. Clirisium esse morluum pro solis praedeslinatis; honiiuem neces-sario lamen peccare, y"?.— lapsum, quamvis spoble Sacramenta solum duo adndttit, bajaismum et cœnam. Et dicit Eucharisiiam esse sdum corporis el sangainis Cbrisli
tai,

m

,

,

,

^' liguram. Haec simt sex primaria capita doctrinae Calvini pnmuni de electione, 894. Spcundum, de providontia, ÏIl, 894. Ouarium, de Tertiuni, de libevo arbttrio, 894, 893. U""nlum, de bonis operibus, 894 ; lide jubiificanie, itirf. 896. Sextum, de praeceptorum diviuorum impossibi.

:

litale.

89*; 897

Docet
electos.

Deum

nolle

homines omnes salves
. .

faefi,sed solos
,.

^.,.,^'".*1^

ritibus

permiltii Ecclesia. 1359 135, XXI, 556. Oremoniae confirmalionis, XX, 160; 1.80, X\I, 1121. Careraoniae eucUarisliae XX, 224, XXIII, 805.
facile

imumlaliones non

Cairemoniae Baplismi, XX, 81

;

CALViMSTiE, seu Calviniani, baT.elici seculi \vl, a CalIn Gallia dicti simt hugonolti, 96. vino dicti, V. 95. In Belgia Geusii, a gallica voce quœ mendicos désignai, 97. Calviniana haircsis in varias sectas scrssa esl, qua

DS

IM)|;\ ANAI.YTICL'S IJNIVI'.USAIJS
lr»»< stinl

d6
conliniiaiionn.
niali; pronifilis.

mm
Miiii

prminio,
i|iii

'.)H

;

\.

il.\-i\i\.

--

l'niiia

('<iriirn

— De
bus

mnombus

el

iiiiiiiiinii
:

f>l

pur;i C.ilvim

siMlnnlur

(Iiikiii:iI:i,

(jikiIcs

iraiisli

rendis.

— De

umoiium

l" t;<•m•Vl•n^(•s; .> l»cl()iiii:ili in (l.illli,
l'i

m

— Deinoneia.— Dm

De

mendicaiiil-

r;il.iliii;ilii,

bemliciis vacaliins
n.'isli'na
,

pi-r proiiioiioneiu

ad ecclesias el nio-

iJi'inio, ll>lvcli:i; Tv
t(li.i

csIinIi'i i:iiii, l'iiriiiiiii, l'ic,

fl Scoiia, nt'c

JTÔ-iK».
,

— Sciuiid.i
stml

m

Aii-

i-sl

Aii^lo-t'iilviiiiiiiio-

rum;

iim'ic

l.ullicriini

lu-c Calviiiiaiii.

r.ilii.Muni
ci-llaiia-

'l'i'iiia

i71-:2l7 C.iica jiislilicalioiiis K'raliam ilol)f eonnn r/ro/i/'iis. cfiil I" Omiics IMcli-s jnssi- ar .Icliric ccrlo-. csm; rciijcsl Arini-iiianiiruiii

m

Katavia.

102";.

— De
per

- De non Judn aiido jiixta lonnam siippli1022. sed litteraruin rvpedilarum. De regidis caiil)e subro^'andis colbliganlibus producendis.
,

veri>,uiiili noiilia.

(-aus.'inim,
nelici.'i

msi

lilleris expcdilis. --raiiiili.ii iuiii

:

oliiiuni

luilimlia, sfcl

liilci

ilivinaî.
di-

non Milmii

ilf |.r;i;>(iili Kr.ilia «-l jiisli-

eadeiii
ler!

t.innli.ii'il.'ili'.

— Non valeaiil <;omniis8ioncs De becarduialimn 1021. — Super
Mnp('tr:inlil>u<^
,

Si^'iialiira

cliam

sua

|ll•^^(•v^•ranlia,

•U'ilioiie ad
iiosM'
iilla

jusliliani -270-211 'i° i''iiierii cl |>io|iriani cs-sc clcclorum, cl scmcl viMf arcîrpi.iiii non
j;liiiiaiii,

|iia'(li'sliiiali(>ii<;

cl

lri('nnali.

Jiislilia est [.misiis i. inaiiiissit)ili> six»- lolalil( r, sivc liiialiter. Jiixla (>ani(is, ad

ralioiu' ainiili,

271-21

ti'm|iiis lolaliliT, iiililcr,
(]ii.iiii

id

est iieniliis iniiilti jioli'Sl

hoc

csl, in iicrpi'tiiiiiit,
jiislilia'

272-215

non li3° Doronl laiii;

si^l

— De non appellaudo seuleniiain livaiM, 1020. — N'onsletur posl — De cxpedieiiilis. — Dir clausula reli;;ioviruui poiienda m permiilatioiiuiii bi-ncdi ioruin. De supplendis dcreciihus. — De derogalione junspatronalus. 1027. — De commendis. — De relorniatiombiis. — De con,

per

(;ouLes?)iiui

,

102'i.

— De

per
aiile

//(W

,

pr.cleiatur al-

aiiuali jxisses.sore.

— De

diflini-

iriniuiissioiii

('iiuclusioin-ni.
-

lilleris

lilteris

maiiiicsniiii

iin|iiilaliva' coiisfîclariuiii,
saliilciii iiccchsariiiiii.

l>a-

|i|iMiia

MOU esse

iiicdiniii

ad

De

colloiniijs, ï.yiiod s,
lial.ilis
,

vl

lidci

IhiU. |irotcssiondMis in causa

oahimaiia expresse

27'i-271)-217--/2l.

— Omcdmin

seiisu in resi^fialKinilius cl (leiisionibus. De ingnssu religionis. Non valcal impcir.ilio ';icia , \h'.t rnoiluir cancellaria exprimendum.— De cxi-culioue l'aiiendM, 1028.

m

Trid.

De

dispeiisationibus in gradibus

iiniiia

calviuiaiioriiin

doumala

anallieinaii/avil
I27i)-221

Super

Tambium fx
8i).ï.

anli(|iiis^ima iioiiiinis iisiir|>atioiio

pciinnia-

lioiicm. et Iradaionciii de ma. m in maiium deiiolal, XVI, Nomoii cambii poslea liaiislatiim esl ad poriniipalliée le clinnge, Psl (',aml)inm laiioMPiii pecuiiia'. permulatio pecuiiiie iiro pecimia alupio modo diversa ciirn

,

liicro

recmiia diversa campsoris gallice le cliutujeur. esse polesl vel quoad quamilalem, vel qnoad (pialilalem,
,

vel

quoad speeiem, vel quoad looim,

7.")6

— Aliler

deli-

coniraclus jiiris geiiliuui nomiiialiis lioiiaj lidei solo consensii perfeclus, de prelio cainpsori daudo, et lillerib ah eodem campsore Iradeiidis ad lantuindem alil)i Qiiaiiriiplex polissiniuni direoipieiidum, 893 el serj. linguiuir cambimn fictum seu bicciiin maimale seii miiiuliim, locale seu per liileras, temporale seu ad lerminiliir:

Su()i'r deiectii nalaliurn. Niilli siilIVagrlur disiiensalio nisi lilleris coiileclis. De clausulis poui-ndis lilleris indulgeniiarum. De induN geniiis concessis ad instar. De ex|iriincndo valore beiieliciorum impfilralioiiilins, 1029. De clausulis ia bencliiiis vacanlibiis ponendis. De expressione qualilaliim b(!rielicioruiii in itnpeiraiionibus. De beuefii lis vacantibiis per conlracium inatrimonii. De clausis ponendis in litteris rcdi^iosoriim, 1030. De Iranslalione religiosorum. De clans la: Si esl ita. l'eU-nii providcTi de vacaliiro , deiilur lillera; d° vacanli. Rcvncatio décima

cousanguinilalis. dispensaliouibiis.

m

m

:

,

fiugitur

1° Fictum illud esl (pio pecuniam de locoin locimi iransferri, (|Uimvis non '2" Manuale esl lucrosa permuiransleralur, XVI 756.

num, XIV, 1019-8^8 elseq.
,

— — — — — — runi aliarum imposilinnum. — Uevocatio laculi.itum percipiendi prctium olliciorum, 1051 — Oiiod fruclus ia augeri possint vigore clausuhe 1052. — De insordesceuiibus. — exijçant ultra debilum, — (Juod lOôô. — Revocatio indullorum cardinales non comprebendaiiliir sub regulis faciendis, 1034. — Qnod régula; cancellarii; non comprehendanlur sub generalibus derogalionibus. — De poteslale D. viel

lerlia p.irte

,

Olliciales nilnl

.su[)erviventi;e.

lalio pecuiiiœ

alla praisenli. teras esl lucrosa pecimi.e prieseiilis

cum

—3°

Locale seu |ier litpermulalio cum ab-

sente in alio loco solveuda, vel abseutis cum présente, 7d6. lu vero camhio quatuor inlerveniuiit personije, 1. qui pecunias transl'erendas solvit, le donneur; t. qui ouus pecuuias Iranslerendi suscipit et lilteras canibii Iradil, le banquier vel changeur; ô ille ad quem litlerx- canii)ii dirigmilur, le correspondant cln banquier; 4. qui lilteras praî-

scntal dicilur le porteur; hic vero eas alleri Iranslerre el vocaïur polesl , iuscribeuilo Paijez à l'or Ire de Formula litlerarum camhialium , CHdossRMr, 7i56 ; 900. illud quo cauipsor vel 897.-4° Caiiibium temporale esl mercaior dal hodie pecuuiam ea lege ul posl aliquod lemAb aliis lugduneiise, ab pus sibi reddatur cum lucro. 7.d7 aliis uauneieuse , ab aliis dicilur francolurtense, Cambium ficlum non polesl esse licilum, nam nihd aliud camliii velalum , 757. Psl (piam muluum sub iiouiiue
:

Cambium temporale
bii

est

quoque muluum sub
licel
,

pallio

cam-

ex eo lucruin percipere non lulus damni emergeutis, etc., 757.
el

— Cunbium

nisi

adsit tisive ma-

sive locale, esl liciuun, pisitis quibusilam couditionibus. Nam ubique est iii usu, valde utile esl socieiati el campsor justos h ibel lilulos aliquid recipieudi supra

nuale

,

requiruulur eoudilioiies. 738; XIV, 1049else(i. 828 approbavii , XVI, 903. Cambium reale S. Plus V cambimn sil pernniCambii liouestas 900 et seq. ecuuise pro pecunia cuui lucro, vel talio uegolialoria causa lucri, eodem modo raliocinaudum esl de arte caiiipsoria, acdenegoiiaùoue mercatoria, XIV, 1049elseq. «28 Campanï lu' heuediclione campauarum super eas de oleo el deiusaiicio uitirmorum septem cruces exlerius liuui lus cum chrismaie quatuor, pari distaniia , XXI, HXQ. Nomeu baplismi a vulgo Ad sacra pertinent campanse. per nieia|ihoram trauslalum fuit ad l)enedicliouem camCur usus campanarum iulerdicatur XVI, 23t). pa n;e XXVI 238 in sabbalo sauclo. Cancellari^ aposiolicae Regula>, Ordinationes et Consiigénérales el spéciales, XIX, 1013 lulioues. Reservationes lilleris in forma, Rationi el seq. Vid. Reservatio. Revalidatio litlerarum praedeconqruil, expediendis. cessoris, graiia» et justitiae , iufra annum coiicessarum. Ri'vocalio unionum , 1019.— Revocatio faculiatum quiRevocatio faculiatum conlerendi busvls concessarum. De diclionibus nuuiera1020. bénéficia reservala De non tollendo De conrurrenlibus in daia. bilibus. idiomale. Regida de vigiuli 1021. jus quafsilum. per obiluui viventium. De uouimpelrando beueficiuru
dalani pecuuiam,
,

757.— Très

—Cum

|

cl cancellariam regeiitis. 10,35 Canon. Hoc nomine rimo de.signatur officium nnde eiiam liorarum canonicarum nomen. Secundo , prfecipua Missie pars qua; eliam vocalur Aclio, Preces, Oraiiou'-s , V, 239 Secretum Misste. Canones Aposiolici, initio pauciores, poslea ad 83 exCerlum esl non omues ab .4poslolis tensi sunl, V, 124 conditos fui.sse ; incerium an quidam ab eisdem condili Cauones aposiolici oclosini, 123; 1.33, XV. 279; 507. ginta quincjue ab orientalibus Ecclesiis recepli .sunl, sexto quinli seculi suitrenia in Oriente noa ineunle seciilo anle Initio sexti seculi quinciuaginla caprobati, 279 et seq. nones Aposlolorum in Ecdesiic Latiiue codicem relali sunt, sed non inter eccle.siasticas régulas ab omnibus Ecclesiis Atlameii oblinuere auctoritasialiin admissi,283elseq. lem 30 illi canones per occidenlaleui Ecclosiam uuiversam, 53 f)Oslerioribus rejectis. 285 Canones Apostolis inscripti nedum 35 posleriores , verum el priores 30 sunl Apostolis su ppositi, et pseudopiProbatur 4» graphi 286-388.— Probalur 1°, 2°, 3°, 286. ex plurdiiis ipsismei canonihus et ex SS. Patribus, 287. Probatur 5" ex uecrelo svuodi Romanae anno 494 liabilœ, !29l. Probatur 0" ex S. Lsodoro Hispalensi, 293. Probatur ullimo ex Hincuiaro archiepisc^po Reiueusi , 295. 293 el seq. Solvunlur objectioues. Novem canones Anliochenae Aposlolorum syuodo adscrij li, sunl apocryphi el plane su[)posilitii, 520. Adiuoduin verisimile est' canones A|io>-tolicns ineunte tertif) seicouensi ei svnnadensi. culo conditos fuisse iu couciliis

cecancellarii

,

|

,

;

;

,

,

,

,

,

—De

XX , 1 403. Prima omnium est collecliones , XV, 340. Secunda cujus canoniim (|ui dicuiitur aposiolici , 540. auclor fuisse conjiciinr Slephauus Epliesi;ms episcopiis , concdio Clialcedonensi 540. Teriia Id approbata esl iu qwinquagiuta lilulos dislrihuia , lalso Theoilorelo aiNcrilKyuarla coll^ciio paulo anle concilium Trullatur, 341. num édita esl, Ô41. Novam adornavil colleclionem Dionjsius Exiguus abbas, quam Romaua probavil, etaniplexa est tuni Gallican I, lum Hispaua Ecclesia. 342, 343 Collectio Isidori Mercaloris. 345 Altéra canonum collectio exstat sub nomine Anseluii Auno 1100, Ivo Lucensis, qiiae illins non esl opus, 344. Carnoleusis colleclionem canonum elaboravit ad usum EcCanonum


,

,

,

,

—De

345 G illicanœ. Première E| lire canonique de S. Basile, évêque de Césarée en Cappadoce, adressée, ainsi que les deux suivantes à S. Aniphiloque, évèqued'Icoue, XX, 692. Seconde Epîire, 697. Troisième EpUre, 70ô. >— Ancien péuileoclesi;e

97
tlel

CAN

CAS

98
les acie.s écrits

Ancien pénilenliel d*Ani,'ors, 721. romain, 712. Êvlrail du sacnunenlaire ào. (iélase, ([ui ri'inésciiie la manière dniii ou faisail la récdiiciiialioii pul)li(iiie ilos |.éiiileuis io jour du Jeudi-S.iiul, 7-27.— JÎMiail d'uu manuscrit Siaïuls i\f l'église de Uoiien sur la môme matière, 7ol. svuodaux de Warv de Dommarlin, évoque de Verdun, jiudans sou synode diocésain, 755. De blié*, en l'an 1508,

la conlession, 754. nileullaux , 738.

— De pénitence, 737. — Canons pé— Ce qu'il faut observer l'égard des
la
ii

— — Doctorum

747 malades. Canohica lex, XII, 727-894.-575-708. —Vid. Lex. Scii|)lur;e sacrac per ipsam Scii|)tiiram dcliCanonicitas Nec a privalis hominibns, niri non pot. si, I , II5-8H. 114; 123, 124; 154, 133-87, 94; 103.— Ad Kcclesiam pertinet deliuire qnis liber sit canonicus , 113 et seq.-88. Illud judicinm pr;ecipue perlinet ad conciliuui universale, 120-92 Ad summum etiam ponliHcem perlinel, 121-93.

N. IV. l'roleslalioiis [ncscriies par N. S. P. le pape Urliaiu \ III, pour èlrcî uij.-,es la lèUt t à la tin des livriiS qu'on fait iinpiimer sur l.i vie, les vertus et les miracles des servileuis de Dieu, (jui ne sont ni béaliliés, ni canonisés, 938. .N. V. Formules du serment qu'on fait prôler aux juges et aux témoins. 959 Cantatorius, liber ïiiurgicus, qui eliam dicilur canlatorium, Aiiliplionariuin, Graduale. V, 259 Canticum pars diviiii ollicii XVIII, 23. Canlicum interdum siguilicat ipsaniaclionem canendi. Hicsumitur pro niateria i|isa seu carminé quod ad canendum laudes dalur.
,
,'i

interprètes qu'on étrangère 936.

commet pour

en langue
<

,

Seplem

auclorilas

circa S.

sacije

canonicitaieui.

in veteri, tria in novo Teslamenlo conlinenlur. 24 Cantilenas obscœnas qui componit et (pii caiilat, graviter peccat. XIV, 79.1-631. XXV, 409 Cantcs profanus qui in Ecciesia per organa exprin;i'.ur, morljle iieccalum esse potesl. XIV, 76-61, 02 Capellaniam liabens, licet non sacerdos , quandoi'iam

120-92
Canonicitas quatuordecim librorumimpugnatur, 109; 140 Adsiruitur, 136 et seq., 148-172-104; et seq.-85; 108. 114. Vid. ScRlPTURA SACRA. Canonici quolibet anno per très ménsesabesse possuut, Sunl e cauouicisqiii dignitate, personalu et XVIII, 708. Cauonici ilicooflQcio a ctfîteris dislinguuulur, V, 1257. Canonicus dispensatus logi et pœniientiarii ollicia, 1237. Quuudo ad ordiues habet vocem incapilulo, XXV, 409. 409 canonicus est capax commissiouis a papa laclae. Canonisatio niliil aliud est quam publicucn Eeclesiœ leslimonium de vera sanctilale hominis jam defuncli, et ejuslu pluribus differl a beaiidem cœlesii gloria, IV, 699. ficatione, 701. In canonisaliouis judicio infallibilis est Ecciesia, 702 et seq. Sed non certo constat liane inf'alL'nde credi libilitalemad fidem dlvinam perlinere, 707. non potest cerlitudine calbolicae tidei hune vel illum canouisatuni œterna perfrui gloria. Salis cerla tamen esi seutenlia affirmans , ul contraria, im|.ia et tenieraria hahenda sit, 709. Et qui canonisuii sanclitalem et iu cœlicolas cooptationem negat, temerarius , iuipudens, et irie-

cil

moriaiiler peccat, XXV, 409. Capellania collaiiva induobligatlonem recilandi oflicium canonicum, non collaiiva

.

ligiosns est,

si

non haereltcus.

710

Benedicli XIV. De bealificatione et canonisalione operis aualysis, VIII, 853-940. Livre premier, qui contient des principes généraux et des notions préliminaires, 8o3. De l'origine des canonisations, ou des honneurs déférés dans l'Eglise rimilive aux saints martyrs, et depuis aux saints confesseurs, 833. De l'autorité du pape dans les canonisalioni», 836. De la soumission qu'on doit aux jugements de béatificaiion et de canonisation, 839. Du culte autorisé par la béatification et la canonisation. 860 De la congrégation des rites, 861. Des anciennes formalités, 865. Des nouvelles formalités, 867. Des solennités d'une canoiiisatio:i et des dépenses qu'elles

Suinmi

poulilicis

|

,

exi;>pnt.
ciaires, 873.

870

Livre second, qui contient le détail des formalités judiDes procédures de rordin;iire en général, Des décrets d'Urbain VIII, dont l'observalion doit être prouvée, 876. Du cas privilégié, 879. Des deux instances sur la renommée publique de vertus et de miracles, 882. De l'examen des ouvrages, et de la commission anostolique 884. Des commissaires apostoliques, et de la reprise d'instance, 888. Des preuves et des lé-

873.

non inducii. XVIII, 176 Capharnait^, haeretici primi seculi. Prave intcllexerunt verba CInisli promissoriadeEucharistiaj insliiuiione. V, 29 Capitula tria, eorumque auctores,' V, 68. Svnodus IV ista cai iiula non appn.baverat. Eadein damnavh V synodus, 68 ; IV, 668. Capitula canonicorum lum calliedraliuin, lum collegiatarum ecdesiarum , V 1234, 1235 -— Poteslas et jurisdiclio capiluli ecclesiai culhedralis , sede vacante, 1235 et seq., XXV, 409. Non iile nios semper obtiuuit, ut vacante sede eiiiscopali, vices episcojù ejusque munia obiret capitulum ecclesiœ calhedralis; vel a metropolilano vel a viciuiori episcopo ut plurimum gerebatur cura vacaiiiis ecclesiaï. IV, 845 Capitulare interdum pro Antiphonario sumitur. V, 260 Capitulum est congregalio vocalium seu cai itularium , vocem activani habenlium ad eligendiiin generalem vel priucipalem respective, XVIII, 1350 Facultas reservandi peceatum grave aliud quam liilerarum a|iertio , medianie consensu ac discussjcuui cjiituli, non est revocata Pauli V declaralione.^ 1349 et seq. Capnomantia, diviualio ex lucéTffn Cl lumo. III, 431 Cardi.nales sic dicli at/ Ecciesia Romaiia, qure est curdo omnium Ecclesiarum V, 1226. Soins poniifex créât cardinales, 1226. Sunt coadjutores et collatérales summi ponliliL-is, 1223. Triplex est ordo cardinalium, nimirum episcopormn sex, presliyterorum quinquaginta, diaconorum quatuordecim. XIX, 460 De cardinalium indumentis , 462 464 ; V, 122ti. De eorum tiiulis, 1226 XIX, 464. Cardinalium ofticium et mnmis, V, 1225 et seq. De cardinalium poleslaie ad condendas leges, XII, 774-612.—Deepisiopis cardinalibus, XX, 984.— De cardi.iali, urhis vicario, XXV, 830 et seq. Uuid reqiiiraïur ulconjiigalusfial cardinalis, 410. Romaiium ponlificem ab antiqnis temporalibns eligunt cardinales, de quo midlw suiil edilfe consliluliones. V, 1250 Carpocrates et Carpocritiani , ha^retici secundi seculi , docehani niuiidum crealuin esse ab angelis. VI, 795 Carpsum est liber ïiiurgicus. V, 260

,

,

;

;

,

moins.

892

Livre troisième, qui traite des fondements de la sainteté, c'est-à-dire des vertus héroïques et du martyre, 8'J3 Du degré d'héroïsme nécessaire aux vertus des saints, 893. Des vertus théologales, et du degré d'héroïsme qu'elles doivent avoir dans les saints, 898. Des vertus morales et du degré d'héroïsme qu'elles doivent avoir dans les sainis, 902. Des vertus d'étal et du degré d'héroïsme qu'elles doivent avoir dans les saints, 907. Du martyre. 909 Livre quatrième, qui traite des preuves de la sainteté , c'est-à-dire des miracles et des grâces extraordinaires, 913. Des miracles en général, 913. Caractères des vrais miracles, 916. Des miracles, par rapport aux causes de béatification et de canonisation, 921. Des grâces extraordinaires, 924. Epilogue. 926 Appendice, n. I. Taxe des avocatsou procureurs qui sont cniployés dans les procédures des béatifications et des canonisations, renouvelée par la congrégation des rites et approuvée par N. S P. le pape Innocent XI, le 15 octobre 1678, 951.— N. II. Taxe du notaire de la congrégation des rites, pour tous les actes qu'il doit dresser dans un procès de béatificaiion et de canonisation; approuvée le même jour que la précédente , 9.33. N. 111. Taxe de l'imprimeur de la chambre apostolique, et des correcteurs pour l'édition des mémoires qu'on distribue dans les procès de béatification et de canonisation, avec la taxe des

,

— —

Castit-^s est pars siibjecliva lemperantiae, quœ nioderatur deleclaiionein coiijunctionis carnalis XI, 1259. Sic eam delinit S. Thomas A'irius quae concupiscentiam casligat, uliiurque moderate licilis deleciationibus, qnse venereae dicunlur, 1242. Dividilur in caslilatcm coiijugrdem; in casiitalem vidualem ; in casiilatem commuuiler dicium, cujus esl aftectum continere a veiiereis deleciationibus extra coiijiigium ; demum in casiitalem vixjimdem in qua quod esl formate el completivum, esl liroposilum perpetuo absiinrndi a deleciatione venerea; maleriale anteui esl integritas carnis absque onnii experimento venerea' delectationis, 1242. Casiitas ro pudicitia et pudicitia pro caslitate ponitur, quia pudicitia ad casiitalem specialiter perlinet et evprimil quamdam caslitatis circunisiantiam , 1244. Castilaiis excellentia et perleclio. 1242 Casiitas evangelica est propositum perpetuae virginiiaiis vel coiitinentiae. *ni, 328
,

:

|

De
seq.

— Vid. Debitum conjugale.

casiilaie

in

usu malrimonii servanda

,

XXV, 785

et

de legibus,

CA'^uisTiE dicunlur tneologi (lUi de vitiis, de virintibus, etc., sermonem habent, XI, 57. Coiiveiiientius theologi morales dicerenlur, 57. Circa usuni casui-

staruin très sunl contrariœ maxima caulione le^endi sunl, 59 et seq.

— sententiae, 58. — Eorum

libri

Casus foninnri et adelissimorumnobis non sit scandalum. I, 977 et seq -769 Casus fortuilOlî est evenlus qui nulla prudenlia huinana
prsvideri aul prtecaveri poiesi, .XVI, 561, Vocaiiir eliaio in jure casus improvisus, 496. Dividilur io solilum et insolitum 496

90
r.nsus Ihoolofflro

INDKX ANMATirUS INIVKUSAI.IS.
loqucmlo
ft

im

i-ndcmlo dlcl'is. est.
ol)li-:mlis
(livi.liiiir
iii

(|iio

nuis
iIim'I

fflilil

.1

r'-cliliKliiii- viiliilis
i-..iiiiil(Miiiiir

-(.;isiis(iiiu.|-

iM-natuni

n

coiiimiini-Mi

"'i

r<'snv:.lim>,

XMII, 'X>^.— IM
K>!l

""

Kn

I.Ma l">'^:^i'V'_'i''»
'il^îi;

fiiswi ri'sfrv:iiHli

ilo^iin.i (MIIkiIiciiiii

WM,
i'|

7/.1,

item ronfidi^ntia, XXII» XXII. H.',2. R-.l S')" So.lmnia. 121 1 XVIII, 1201. -- 51" N'ioliilio ji juiiii. vel 50" ri'scitiiciiii snpin'cssio, 853 32" Viocratu:, 85i. eliain .disiincntia; ali Iv clesia inu lalio fcniina! cuju^lib't, pr:i;cipuc Muprum, H5^i; XVIII,
realis in onliniliiis et bencnrlin.
;

;

771

In oïl)

liitn

S. l'oiitilcx, in su:i (liirccsl

Jscn(n>K,

1I!I9.

— 35" Violalio

lilicrlalis

ecclesiasiicx. 1216.

In Kil.'i tua dilionr pnHalus rc^-'ulavis, XMII, '.»:,<;. f.'S.'rT;iic p.Tcaia, 7'/";
;

|iotrst r|iiui»aiii
I,'iioraiili:i,

sKu

.•tnin

Violalio .statulornui ecclcsiaslicdnnn, XXII, 837. (Jiii cl cccaliUH .-ib codcin rcscr;ib cpiscd|io iniinuncs siuil,
|

!».',«, 0"'.». hivinoiliilis, lion s(ni|.<M- oxnisal a rcsi-rvaiionr, adcii sil)i C.isiis rc^iTvaliis psI pccialiim, cnjus sniicriorfs (•(irutiiimi aliMoliilioniMii riMiiiiK Ti-, iil li:rc a conr ssai iis

taiilnni piii.'slaïc pra-dili^ ooiircdi Dt; ailMiiliim. <)l(t; XXll, 773.

non pdssil ixira iimnis
(•(iiidilioiiilms

ipias lia-

J)iT<-

dcbi'l

pccralnm.
ciijusNis

ul rcscrvi'liir,
),'.'ii»Mis

iiiwtjlc

iM>i

770; XVI

II, !)l(l.

— 2" iMMirmitis,
DM
ol
si'(i.
;

77ti.— I" l)<'lii'i (.s^(<, pcec'ta roscrvari iiossiiiil,
'.HO.

—7,"

liiicrimin sj-

mnleicxt.

rniim,

XXII, 777, 77«.

l"

Oi-

pcrpctrani, non inruirmil rcscrvaiiuui ni, MM'o pei'calnui rc.scrvaliuii rdmuiitlnnl m loro cxcm|ild, probibilius rcscrvatinncm ineuirniil 860 C.isiis uiidi'c lui npiid rc;iiilai("i rcscr\aii cdusiirli^ XXII, - Cdiisliiiilio Clcniriiliii.i, 839-813; XVIII, 1221. ipiaTcgnlai'iiini .supcnoriim potcsl al cm ad undccim casus nslrinIlcgnl iris simirior illos casns rcscrvarc [loiost git, 1223. sini! tonscnsu ac discnssione cai)ituli, 122.J Illos casus potcsl, scd non dcb't rcscrvarc, 1226. 1»it su| cnorcs
viiluni
(,)ui
.

— 31" — 860. —

mm,
77ï)

ca rciliiniliiK^
so(i.
;

(in.T
t)ir>

diibiiim
cl svty

l'I

XMII,

(HKiiifumiiiio cxchnlal, casuiii r.'Si'rvaHiin (,)iii

<hiliiuiii

((iiircssus

csl ciiiiuiuiiii

cdiil'i'ssario,

r;"Di'ln't esse liboralnr a rosrrvalionc, <)i«; XXII, 78t. si'»]. In spi'rif sua (onsiiimnaiiim, 77.S ; XVIII. Hi!) <-t 6" A qno nnitVssaviiis coiiinumisdirorlo alisolvorc imn po7" Dicàlur oxlra iiiortis arliculuni, 9o.l. tfsl, 033. non ytii'in nmrlis ariii'ido al)sohilus est, si coiivalcscal, 8" llocpcrl«iifliir cadtMu |)('Ciata (ioiuio roiiiU(Mi,Or)i.—

prnliahilitis

— Cousiilulid Cbuucnlis VIII non revocal casus auiupios religionibns anlea rcserpcr regulamaul consliiulionos vaios, 1227. — Facullas coinpcîlcus casns
in
|iroviiiciali

intclligcndi sunt gcH'-ralcs, ca iiroviiicialcsordiiiiHii, 1227.

in

:

camni

alisolvi

non
|

|ioiost sirio t'acuiliitc spociali,

O'U.— Ad

reservalidiKMii rc(|iiiri solcl, ul a pubère, id csl, a mai c poslaiiiHiin 11, a nclla pnsl aniiinu ti iiiipletum, pcccaIn liac ni:itcria, odia siiiit tuu> coinininalur, XXII, 78^. restriiigciida cl t'avorcs ainpliandi, 785; XMlI,î)lJO l'iscq. R(.'Sci-\alio non potcsl cxleiidi de iiiio casu ad aliiiin. A pari vol a fortiori raiio nnlla csl, 9fi2 ol scc]. ; XXII, 783.

Clemcntinos sine consiiusu capiiuli, (;l aliml peccalnm gnivo de cdnsi'iisn capiiuli, rcsiringi non potcsl jier gcneralem, 1228. Illos undociui casus pra;laii regulares rcscrvarc ossuiil rcs|ieclu monialinm sioi snbdiiaiiim,1229. Rrsorvalio pneiali rcgul;iiis non scnipei- C(!.ssal (um re.scrvaiilis ollii io, 1229. An iiovitii Icncautur rcscrvalione sn|)erioiiini regularium? Scnicntia alTii-nias probalnr, 1229 el seq. Proliatur seiilcnlia ncgans, 1233. Primus ca-

I

— — Rcscrvatio non

sns veneliiia, incantationcs, sortilcgia. Sub liis tribus s, eciebus continelur omnis aclus superstiiionis, 1255 et seq. Casns secundus Aposlasia a rdigione, sive liabilu dimisso sive retenlo,quando extra septa monaslerii seu con:

atlii'it illos qui crimen luaudarunl, 966 Dalur triplex exceplio. XVIll, %?) et s«'q. Tripliris generis sunt casns roservali, juxla tri|licoin epidistiuclioneni reservanliuni superiorum; opiscopales scopo, regularos prîplalis ordinum, papales snuuno rescrCasuuni opiscopaliuni duo vaniu'r poniilui, XVIII, 1219. sunt gênera. Prioris generis snut quos proj)rio inotu episcopus sibi reservavii ; posterioris, quorum absolulionem Casns pasolis episcopis concedit allior poleslas, 971. pales recidnul in iurisdictiouem cpiscoporum lum tolorala consueludine, 971,— Tum ex privilégie ponlificis seu EcTum ex dis; ositione juris romnuinis, 972. clesia?, 972, De'iJi'ivilegio e| isropis Bdgii concessoaGregorioXIII, Illud privilegium per buliam Cœnœ Donimi, 972 etseq. Lieet casus papales seouiidnm adhuc viget, 979 et soq. se et proxime reserventur i.onlifici, reservatioculpœ,juxla comuuiniorem opinionem, a censurœ reservalionc pendcl. 982 De easibus reservalis in dlœcesi Cuscoducensi, 983. 98o De easibus reservalis in dioTesiColoniensi. Casus papae reservati expouuulur, XXII, 783 et seq. De excomrounicalionibus papge reécrvalis, XVIII, 1593 et seq. Vid. Exco.mmunicatio. Circa epi^cojialeiu casuum reservationem, quredam nounda cum Bénédicte XIV, XXII, 858. —Casus episcopis frequonlius reservati exiionuniur, online alphabelico. 2° Abusus S. i° Aborlus procuratio, 786 ; XVIII, 989. Kucharisli», SS. rcliquiarum et Scriptura' sacrœ, 1003 5» Adullerium, 1009; XXU, 788.-4" Ai ostasia, 789; 5° Baptismus infanti, onnssis sncris XVIII, 1020 et seq. cœremoniis, collatus sine episcoi i licenlia, extra cusnm necessitalis, XXII, 792.— 6"Blas|)liemia, 795; XVIHJOiS 7" Coni'essionum andiiio irregularis, XXI, 791. el seq. 8° Conjugicidiiun, 79.t; XVIII, 1117. —9" Contumelia 10° Crimen falsi circa in S. Eucharistiam, lOoO etseq. Circa monetani, ïkleras princifiis, etc., 1053 et seq. 11° Depraedatio bono1060 et seq.; XXII, 796 et seq. 12° cbrislianos naufragos portinenlium, 799. rum ad Duellum, cujus casus rei sunt certautes, testes, etc., 800; 1> Hœrosis, 1073; XXII, 801. U" HbXVIII, 1085. lo° Inccndium domnrum micidium, 803; XVIII, 1081. leolnceslus, 809; XVIII, profanarum, 1089; XXII, 807. Au impubères» tcneantnr lege reservaliouis, il()0 1105. Inceslns spiritualis, 1105,1158; 1142; XXII, 810. 18° Lenodnium, XXII, IT' Labaismus, XVIII, 1109. 19°Matrimonium illégitime celebratum vel contra815. ctum, 814; XVIII, 1135.-20° Mi.ssa3 celebratio indebita , 21° Oppres-sio tenellœ prolis, 817; XVIII, XX11,816. 1181. 22°Ordimmi stisce|ilio iregilima, XXII, 819 25° Peccatummandanlium, consuleniinm, XVIII, llo6. 34° Percnsiio patris, niatris, avi, aviîB, etc., 1160; XXII, 26° Rîiptus virgi25° Perjurium, XVIII, 1 17o. 821. Bnm, vel mulierum houeste vivenlium, 1189; 1192, XXII,

78'')

ventiis egre-ssio Casus lertius

l'acia csl, 12.37 olseq. Noclurna ac luniva e monaslerio seu convoiau egrossio, eliam non animo apostataudi lacta, 12t2,
:

Ouaeuam censeaiur egressio nocturua, 1213. QuxMiam censcatur egressio furliva, 1245. Quid inlelli1243.

'

galurnouiine monaslerii seu couveiitns, 1247. 'Juonsqne debcat proccssisse religio.'sus ul censeatur egressus e monaslerio seu couvenlu, 1249. An egre.ssus furtiviis et noclurnns possit venialis esse ex parvitaie materis, 1231. Au in casum praesenlem incidal religiosus, qui lilulo iniqui gravaminis l'ugite monaslerio, invito vel inscio su|>eriore? 12.Ï2 Casus quarius :Proprielas contra volum paupertatis quae sil peccatum mortale, 1255. Vitiimi proprielalis consisiit in acceplione, relenlione aut usn aiicnjus rei, sine lirenlia supeiioris, 1254 et seq. Au dalur proprielas venialis ex parvitate materise, 1276. (Juiciiam requiratur quaulilas ad moi lalcm proprietalein ? 1278 et seq, Casus (piinlus Juramenium taisum in judicio regularl seu Icgilimo. 1284-1296 Casus sextus Procuratio, auxilinm, seu consilium ad al)oriuni faciendum, posl animalum fa'tmn, eliam elFoclu

— —

:

:

non secuto, 1296.

— —

— —

currunl, 1296 An consuleus aborlnm, nondunt animalo fa'tii, inrurrat reservationem, si aborlns procurelur fœlu An sufiicial aborlns lasualis? 1299. jam animalo? 1298. Anmandans vel consulens incurrai casum, mandalo vel consilio inefiicaci? Opinio negativa esl verior, 1500. 0"id An mandans vel consi sil (iubiuiii de influxu ? 1502. sultais reservatione teneaiur, si non sil causa sine qua Quid si maudaluni aul consilium revocetur, non, 1302. Quid si sit dubia animalio fo tus? 130 i. 1303. Facullas absolvendi a easibus etccnsuris, concedi solita in jubi1,'ris, exlcnditurad aborl'im, 1506. Quis possit absolvere a delicto et censura aborlus. 1506 Casus septimus Falsificalio manus aul sisilli officialinra monaslerii aut couvenins, 1307. 7— Requirilur pliysiciis et personalis influxus in falsilatem, 1512. An sutlieiat falsiAn ouarumlibet lilt(!rarum faisificalio sine usu? 1315. Au sufliciat quaelibet tas reservationi subjaceal? 1514. minuslissima immulalio? 1315Quid si quis falsaret ma1516 Tium vel sigiflumoflicialis allerius monaslerii. Casus octavus: Furlum de rébus monaslerii seu convenAn tus in eaquantilale ipise peccatum mortale sil, 1317. ël qnomodo casus Clementinus ocLavus dislingualur a Quid inlelligalur per res monaslerii seu quarto, 1317. Quid de rapina rerum monasliearuin convenlus, 1.321. An seu convontualium? Videlnr esse reservata, 1522. rei UGtabilis furliui ablatœ dclenlor peccel toniinuo'pcc1323 cato reservalo, douée restituai?

— Qninam etijuandonam hune casum

iii-

:

— — rps sacras, 825. — In loca sacra, 822. — 27° Sacrilegiuni 823. — Magia, 850; XVIII, 1120, 1123. —28° Simonia
in

Casns nonus matus, 1332.
dislillalio

— Pollutio
:

:

Lapsus carnis voluntarius, opère consumcasu Clemenlino volunlaria 1359 Occisio aut vulneralio seu gravis pei>

vaiiis in patiente, 1339.

— In

alleri procurata est casus re.ser-

non continelur.

Casus decinius

m

CAS

CAT

ft^J
noi( •^t
i)u-ni-

Qiiamlo occisio sit russio culiiscùmqiic personae, lôtO. Quaiido vuliieralin sii rosi-rvabilis? l-i-.si'rval)ilis? 13 iO. An Qiiaiiilu percussio sil rcservabili.s? lôH. 1541. ocoiiloiis, Miliii'rans aiiL iierculions seiiu-uiisum, iiuuiTat Quibns poiissimuiii casibus lôiô. casuin rèsorvaUiiu?

talem ab.-,olvendi a casu reservato pœnilentem, non enm absolvere ab aliis peecalis res.rvalis cpioruni

m

nornissor monachi aul clerici ceusuratn cauouis non
?
:

iiiciir-

1514

MaliliDSUui impcdiiueiituni, aul rciaraul aperlio liltorarum a siipci ionbus ad inferiorcs, (juid sil nialitidad superiores, iùïo. çlab'iiift'iioribus Qnid rclardalLo, 1Ô4G. suni inippdtinentiiin, 154b. Qiiid inlelligatwr pcr superiorcs et Quid apenio? Iô47. Prohabilius non suKicil impedire, relul'eriores, 1547. fardarp, aperire quaslibcL lilleras snperioris ad iut'eriorom Non siilficit fruuduleiiler légère, êl c converso, 1347. Ansufficiai aperlio sine lecliira? 1348. 154S. An casum incurrerel, qui lilleras sni'erioris impediret, etr., qiinndo ex iisdem probabililor sibi limerel injustuin grava-

Casus uiidecimns

il'alîo,

leus record.iius luit, aul (lufle [oslea conmiisil, 8;i8 -- Qui exspeciali snperioris iicentia bihi conlessiirinm ele-it per euni a reservalis absolvi non polesl. 8.19 l'ot/slas a reservalis absolveudi non expirai per cessum vel .lecessum snperioris, 859. An sacularis .sacerdos a reservalis absolvere possil regnbrem , 8(jl et seq Quam incurrat pœuani qui sine Iicentia absolvit a reser-

-

valis.

De polestale regularium qnanlum ad cnsus reservaios giiidpossunt regulares quantum ad lamiliam suani XXII 8G.)-8t>!». Quid possunl qnanlum ad irregularilalès, 869* Utgul.ires prail.ai nujuiales sibi snl.jecias ab iis casi.,iis absolvere l'ossunl, a qnibus possunl religiosossuos 870 Quid possunl regulares unins onlinis erga re"ulan s vel

gj.j

ordinis ejus.lcni, vel altcrius inslilnii, qui exlni riiim suum legiinna de causa \. rsaniiir, 870

nien

1549 De cœleris peecalis, qnx reservari possunl. Facultasreservandi aliud peccaium grave, niedianle coiiseiisn ;ic disciissioue capiluli, non est revoeala deelaratione Paiili V, 15i9. Quid intelligalur per discussioneiii et coiiseusuin P(4eslasreservaiRii casum superuuuieçapiliili? lôoO. rarii.iiii proprie loqiieudo non pertiiiet ad c;ipiLuluin, 15 .)1. Capilulum générale, vel provinciale non |.otesl pmlato regulari faeere poleslalem reservandi casus, posl deereluni Snpernuinerarii easus reservaiio Clenieatinum, 15.ï'^. poiest fieri ex conseusu capiluli generalis iiro una rovincia, aul provincialis pro uiio coinenlu, 15'i2. Aude
?

sunt reiigiosi erga seculares exiraneos , 871. Qno loco et lempoFc regulares exemplilideliuinconfessiones auOiie possunl? ^.
Rosarii confralres, aliive id genus, privileginm non hibeni Hi quibusdam anni solemnit;itihus eligendi sibi contessanum, a quo possinl absolvi a casibus episcopo reservalis.
j^-j

nisle— Quid —
ni(

i>os-

|

çgnsensii ca(iiiuli reservari possiul casus ali^ non soliun a Cleiueulinis omnino disparati, verum eiiitni perlineules ad maleriam casuum decrelo exi)ressoruai ? Scuteuiia atlirrnans verior videiur, 1533; XXII, 84^, 843. Si capilulum conseiilial iii reservaiioueni iieccali cerli,duliiuui |irtfîlalus reservare non polesl, XVIII, 1.3j4. Fr*lali religiosorum non possunl aliquibus conless;u'iis tacultateui absolvenJi a cerùs quibusdam peecalis, pr;etpr recousila ia decrelo Clenientis, VIIl, 1554. Au reservatio pariiculàrium prcelaloruni aflicial peregrinos. 1568 Ouiuaui a reservatis absolvere ossunl? Omnesepiscopi possunl absolvere ab omnibus crnsuris et pœnis sedi Apusioiicaî reservatis; modo non t'iieriiit publiée, neqoe deduct.'B ad forum conleiuiosuin, 1150. In jure concedilur episcopis poteslas absolveudi ab excommunicalioue papali quoslibel, qui corporis imjwlenlia aul quolibet conouico impedimento non possunl adiré Romanum lionlilicem, 1151. Praecipue de conlessariis sscularii)us, XXII, 845. A reservalis absolvere polesl virlule ordiniiria, 1° qui reservavil 2° ejusdein successor; 3" et ejus iu toro pœniienliie superior; poleslale deleg:it:i, iimi qui ad iioc appiubains esl légitime; Imu sacerdos omnis in arliculu morlis, 845. aacerdos qui dubiiat de sua poleslale, pula an liauc obiihuerit, aul ea jam expiraveiii, a ciTio reservalis non potcii légitime absolvere, 7Si. Excommunicaiiouem ab aposuilis coniractam solvere eis competit, quorinu jurisdiClioni subjacent, 792. An qui h;eresim publiée proiessus est in uno loco, possil in alio ubi catholice vixit, a <iuocunique absolvi? 803. Quœ a confessario er.ga pœniieiiicm abhœresi reversum sint obiervauda, 804. Confessai ius pro reservalis non api)robatus non poiest absolvere pœuilenlem a casibus in diœcesi pœuitenlis non reservatis 844. Polesl vero a casil)us in sua dicpcesi non reservalis, etsi in diœcesi pceuiienlissunl reservali, 845, 846. que absolvi possil, (pii liic et nunc absolvi indiget, puia paroctius, cui imniiuet gravis celebraiidi necessilas, et qui nec ad vicinamdiœcesi-m, nec ad superiorem, necad confes-sarium approbaium recurrere poiest, 846 ei se(| Qui apud c(jmmunem confessarium peccata deposuit, et reservati cujiispiam obliins esl, peccaium islud, cum in uiemoriamred'.l, sacerdoti pro reservalis approbalo aperire lenetur, 849. Sed si pœnilens apud superiorem, vel alium al) eo pro reservalis ai)prol)alum confessus Inisset, pmbabilius lune reservatio ablala esset, 830. Et pœnilens non lenetur regredi ad sui>eriorem, seu ad confessarium pro reservalis approbaium, 851. An tollaïur reservalio, cum pceuitens conlessiouem deleclu disposiiionis iuvalidam emisil apud aliqucm pro reservalis appi'ubaium. Variée sunt opiniones, 85:2. Quo paclo gerere se debeai confessarjus comnainis, qui in coufcssione audit reservalnm aliqn()d,854. Ouid agendum confessario, qui jiro reservalis non approbalus, quempiuni a reservalis seu casibus, seu censuris obnoxiimi absolvil' 854. Superior a reservalis absolvere rion débet, et ad iuferiorem pro connnunibus remitlere ; si velita sola reservatione absolvere, nihilominus ad sigillum lenetur, 856. —Si superior concedere r.olit facultatem alleii coulitendi reservata, lenetur pœniUiii ei contiieri, 837. Coufessarius qui obtiuuil faciA-

sedeliamdefuiuris?1560.-Qno

Superior; per se loquendo, non poiest a solis reservalis absolvere remisso pro reliquis subdilo ad alium contessarium,XV IlI,l.-).îo.— Quinam snperiores depulare confessanos possunl ad meniem Clemenlis VIII,l3oy.— Sin.Milis religiosis liberum est eligere quemlibet ex depuialis 153) An superior deputalo confessario poieslatem faciêns pro una vice reservata, intelligalur non solum de

m

i.rœteriiis

paclo inlelligenda sit clausula pio hac vice, 1302. qui pro uno Mii,dilo et una vice, snperioris aucloritalem pelil et acnuiril i,os<it a reservatis absolvi i| se? 15W. Potestas ri. reservaUini coiicessa conlessano deputato extendiuir pariter ad censuram eidein peccalo connexam, 1565. Au reservatio

-An

-

J

]

1.1/ /. An superiores, sicut absque capiluli Iicentia' possunl laxare pœniientias, sic etiam posseut ferre censuras ea,que sibi reservare? Alt neganl. Senlenlia affirmansest çomiminior, lo79. An per se loquendo, superior pelitam icenlian. pro reservalis sen.per valide negare possil?

prlicularium pr*laiorum afficiai peregrinos, 1366 robabihus polesl sui.erior aucloritalem suam in reservaluui_couce.dere sub condiiione liujus vel illins pcemtentiœ

-

i

;

A

cnrdinalium , suS Lrl.ano ^ III Sanctilas sua déclarai, ut si regularium conlessariis casus alicujus réservai! liceniiam peteniibus su perior dare noluerii, possint nihilominus confessarii illa vice pœnueuies regulares, eiiam nonobteiita a snperioro faculiale, absolvere, 1382; 1589?- Quaudonam cowfessarius, repulsam passus a snperiore, possil absolvere a reservalis aucioritaie ponlificia? 1390. -Quid sigmticelur per [larliculam illu me, quain in decreli appendice usurpât |,oiititex, 1.391. -Qualiter se debeai gerere coute.-sarius in poslulanda et exercenda polestale in reservata..
:

Pf'"''' i^. sufficil ad valorem^' '"J"^'^ "^S^-^^^- n^"- se loquendo, rJ::"^ x'"" no. sacramenti, 1583. Qnaudonan et quali UT peccet superior negans subdilo lic<;nliam pro reservato? lo84. -Alinuando superior liceniiam pro reservalis oslulaiam licile n-gare potest, 1583. Ut possil liiferior valide aosolvere a reservalis non sufficit licenUa superioris prcesumpia, seu raiihabiiio de fuluro, 1586 Quuiam regularium confessarii absolvere possunl a reservatis non oblenta superiori faculiale, 1387. sensu inlell.genda esl sequens declaralio

-

I

-

-

-Quo

Quilibet sacerdos quemlibet pœnilentem a quovis t'eccalo absolvere poiest in ariiculo morlis, XXII, 845 • 876 et TviiV loO. Vld. MoNITA '^^.'"''^^"^'^'O'narticulomortis, A\ I 11, 1n-A"^"?f-,T''^'"''^AD CCNFESSARIOS. (.AH5IELCS. Fesium B. Maria.' de monte Carmelo, die 16 Juin. Larmelusubi silus. XV,
hii:e

560; XXVI, 574.-Carmelus miracnio nohilitalus. Traditio de a?dicula Mariœ adbuc yiventi dcdicala.— Ad eam se coniulisse ferlur \espasianus imperalor, 574. la leclionibus oflicii

cfe Illa u^aicula

appouitur

claiisiiln, ut ferlur.

trahebalur impedimentum impediens matrimoiiium,
410.

CATECH1S.MUS a cnlecluzo diclus, est iiislmnio fidei quœ fit anle jaimam Ecclesite super baptizando. Olim ex illo con-

575

XXV
1081-

iNoiiiia catecliismo

comprebensa

caiholicis sufficil!
I,

Catecbismut catholicis omnia necessaria proponit.

Catechdmewatus. Vid. Catechcmenus. Catechuîiemjs juxia vim neiuinis grjeci,is est cui mysteria liciei viva voce civdnnlur XXI, 312. Calecliumeni proprie et actu non siiut in Ecclesia, IV, 1061. Auliquà est caiechumenalus iuslitulio, XXI. 512. Anliquiius Ireij
:

— — —

10!^
(jriwfii» siMi
ri';il

INDFX ANALYTICUS UNIVFRSALIS.
nnlliios cattvhiimcn.iliis Srcuiiiliis l'oniin iiiiiliciiliuni.
il
\(ii-;il).iiiiiir

i(t\

ini
i|iii

r.ilmnlnr.
iri

l'i

imiis

dentia

.t

summo

|j rlcsi:)

^'ciiiia

gislralni jun-

ponliflce niliil oflloit obsoqulo civili diNino et natmali deldlo, VI, 117.'».

ma(la-

flccii'li.iiil

Mth.'^tidli iji-iin llr(lriitr\.

IrriiiiH

crni cli'itorwn, cnmiwli'iKiinii, M.'.;
iiiliilfli's

W,

17, IH

QiionUi

BI.T
liiis,

iii:iii^iir;il):iiitiir

imIiM'IiiiiiiiiiI

aïKlii-nli's

Ml. —

l>('

IMi- flilf iiidrihiis

iiil>iriii.iip;iiiliir, l>\7t.

,

XXI, A (|iiiiil l.

Viri

siMirMiii

liiilli>l>:iiiliir,

DU.

:i

iiiiiliiTil)iis

:i(l

c.'itt^clii'siiM :i(l(l:il).iiil
',i\

(',:iti'i'lniiiii-iii

nit'iicii siinrii

iiiscriliiTiMiliir eoruiii ;illi(i(|ui ti.i|i(iMiiiiin (\>i|it:ili:iiil,
Ou:i'ii:ini rdiniicUMilitiUs iiiysltTUi cxiidnclMnliii-,
ios.i
:ili

);ili(ii

i|isis
iil

cxiurli mlin

((|).'i;i,

."il

1.

i-l (|ii;(!

Kirliaiil

si rii-

tiina si'i'lnn
fSI.'S.

— Non

vil:i ri

iiiort's ('<>iii|ii'ifiitiiiiii

|>rr)liiii')'iiliir,

(iii.i

fuit (lis(i|)liiia
iit

circa coh
:iIii)uihI

(|iii

ail

calccliii-

DKMialniii

ailiiiissi

criiiicii

lal»'lianliir, .M'i.

dli'cliiiiin-ni ]>r:v m(irli> pcnciilo
liuMialiis l('m|)iis Itipli/.aii,

anUî cxplcluiii calccliuîil.T.

iKisiciuam cotiviliiisscnl

locliuiiu'iialum non

ii'unlli'l» inlm-,

quo
.Md.

tluraltal

(Mtoclmmi'naliis varia

liiil

a<l caIcinnon; Kcclcsiic; (lis(!i| Lna,

Iholhi pr.ei ipiiu leiieiiini' a;;ii(]s(cre n lif^ionis principia esse iminul.ilidia, 1177. Non est defecluscharitalisciuod juiliianl catholici de protestanlibns. 1177 l'.ATiioi.ict's, vide (;aihr>licnni. Chrisliarms mihi n<mn'.i\ est, au S. l'.iciatms , calholiitis vero cognonn'u. IV, ."S?l (.AToi'Tiio.MANTiA, di\iMatio per sfpecul.i. III, 429 (^ACi'ONEs tainpiaiii deposit.irii necirssarii consitlei anlur iro retins (|nas liospiles et vialores apud (;os deponunt i\l, 633. ('.au|.o expertus esl pliines ipiod dno jioSI' nniies se ineliriare sol 'Jiil , dnm liilitnil rpialnor l.'ig(;na!t vini non pntist sine gravi penaio, ut Incro .soliio poiialiir, ad i;orum instanllam promere ipiarlam la;{enam , XI, 86. Non raro pcccanl lelhaliier et ud restiliitionem teiieniur caupones qui viiio modicam aquaui immiscent.

;

l'to

CiTcmoniaî

Isilala piiniis Kccicsi.i; scciilis inslrui'u(loiuiii calcclininiMiDniin lorina nnnt; non esl nec. esse (ieDes caîrcliutnèncs cl des divcrsos usn, ÎSIH. Itcl classi-s dans li'Si|ni'll('s ils (''lait-nl dislril)ni''s. I)rs avanlagcs
lii'liani, 'JSit.

(nia'

i'r},'a

cali-cImnicniKS

anii(iiiiliis

m

dont ils jnnissaiiMil l't, dn soni <|U(> l'on avait (li* leur cacher Icsnivslcrcs de la rcli-ioii, XX. 17--22; XXI, 12l-l(il). ViiL Modèlcs (l(! prières TouMA ET Verhv SAcnA.MENTORii.M. (liif, l'on l'aidait |inl»liiiiuMncnl sur les caléclniinèncs du .seDe i'oricond ranL; avant de les congédier, XX, 22, 23. Que K; nonilire des catécluiniènos },'ine du catéilniiiiénal. ?lait tros-r;raiid dans les cinq premiers siècl(>s. I'oun|uoi, ivole des calôchuinèiies; a qni on conliait 2t (M seq. leur iiislrnclion. Catéchèses; ipielle élail la doctrine que De qnelle nianifere, et .ivec quelles l'on y ensei{,'naii,21). cérémonies on atlniellail au calécliuniénai ceux qni de-

XV, 997 Causa goueratim id omne est undc senuilnr nnomodo cumipie eirecliis, XX, 12S2. Causa duplex distingiiiiur, ulia [iroprii; dicta ali.i im| lOjirii' du ta, qna; iternin dnpli x est, aliu inipetiatona aiia insirim talis. Kur^nrn causa alla est soi jmis et libéra, alia iiiiniileiialis. Tandem dislingni débet virtus naliiralis a virlnte expedita seii liceniia snas vires exercendi Il , 1014. Esl quadruplex

:

,

,

,

geims cansarnm
lis, .XI, f)79.

— Dividitnr
,

eilicieniis, formalis, inaterialis et liiiain caiisam (ler accidens ei cansam

perse. Causa
nitni', licel in

pei'

accidens est

sirn; (pia

effeclus non po:

eneclnm non
i

iiilliial.

.\iiler definitur

qua

non ex se, ved x foitiiito eveiitn di'termiiialur ad produceiidum eUVclum XX 12S2 Causa jicr se est (pi;e m efi'ecliim quodammodo intliiil (pia; ex se delermmalur
, ,


;

Modèles de prièmandaient d'y être reçus, 31 et seq. De la durée du catécluiniénal et de ce qu'on res, 31. qni mouraieiil en cet état. Partage de pensait de ceux

seul iments sur ce sujet et sur les devoirs qu'on devait Sentiment de leur rendre après la mort, 37 et seq. S. Andtroise à l'ét^ard de l'empereur Valenlinien le Jeune, Des préparations prochaines au baptême, on des il. exercices que l'on faisait pratiquer aux catéchumènes Comiiélenls pour les disposer à recevoir ce sacrement, 42. Instructions qu'on leur don.iait alors; h qni il apparte-

Exposition de l'oiaisou dominidonner, i6. cale telle qu'elle se trouve dans l'ancieu missel Gallican. 48 Des scrutins. Ce que c'était. Des exorcismesqui s'y faiCombien il y avait de scrutins, ."îi, 53.— saient. 49. Quand ils ont cessé dans l'Eglise. Traces qui en sont restées, ^H.— Des solemnilés avec lesquelles se faisaient les 57 scrutins. Messe des scrutins. ^ Des préparations plus ;.rochaines au baptême ou des rits qui le précédaient immédiatement, et surtout de la renonciation au diahle, de l'onction et de la confession de la foi, (50. De quelle manière tout cela se pratiquait dans les 63 différentes églises. Cathari, Catharista?, hseretici lerlii seculi, negant CathaDeum esse creatorem cœli et terra; , VI , 793.
nait

de

les

ad [iroducenduin efli;cluin qi!(;m rêvera nroducil, 1282 Causa per se duplex est physica et moralis et utratpie dividitnr in principalem et mslrumentalem 12S2. Can.sa physii a elTectum propria et reali actione atlingil jtrincipalis vi jiropria allingil ut ignis incendii causa esl , 1282. Instrumenlalis virlule non propria sed jliumle accepta allingil, ni calamus esl causa scriotura;, 1283. Causa moralis, nec vere, nec proprie; sed objective et intenlionalii(;r causal effeclum, causam physicain liberam niovel, l'rincipalisinlentione sibi propria cau12^2; I, 105-80. sam eflicienlem movel ; instrumenlalis non projtria sed aliéna inlentione movet , ut servus qn: jussa domiiil defert, XX Causa efliciens prfncipalis esl princi1283. pium sui motus sed modo causa; prima: qu;e Deus est subordinaia , VII , 1517. Causa elficiens instrumenlalis molum habel ab alia causa impressum 1317. Vid. EpPECTUS. Causa linalis seu linis alicujus rei id ipsum esl ad (]uod illa res referlnr, IX, 845-667. Causa finalis, circa conlractus , ea esl qua; ita iiiovi;t conlrahenlem, ut sine ea actu et de facto contraliere nolit. Causa inij ulsiva ea esl quae tantum movet ad aliquid promptius agendum.
; ,


;

,

,

,

XVI

,

578

Causa generalis seu uni versalis variis modis sumi potest, i° pro causa qua; generali solum et mediala ratione confert .id aliquos effeclus; 2° ro causa qu;E influx u generali et immediato, sed a causis occasionaliiius deiiendenli , se extendit ad singula qmcvis effecla ; 3" pro causa quae sin|

Suntcauss

finales qua;

Deum esse probant, II,

107 elseq.

IV, !2,j.5 Catholicitas est tertia verae Ecclesiœ nota quse vox orisoiiat ac générale et universale. Ecgine grseca, idem clesia vera est catholica latione loci, ratione teniporis, Ad nniratione doctrinse IV , 312: YI, 316 et seq. tatem et inlaHihilitatem revocatur universalitas doclrina^; universalitas tem(ioris, IV , ad apostolicitateni perlinet Catholicitas cotnpetit Lcclesiae romande , 386. 512. Nulli pr.-eter romanam Ecclesia n societali congruil cathoCalholicilale caret societas prolicitas, 399; 426, 427. Ecclesia romana ma^'iia orbis parle testanlium, 414.

rorum nomine designanl\ir Novatiani.

,

diffunditur et raulto dilTusior est unaquaque MahumelaIX, 413, 414-329 norum secta, et idololalria snperstite. Cathoucom nomen, quod idem sonal ac universale, fuit

— Triplex exlengenusadEcclesiamaltinet, 269, 270. — Catholicum 542 268. — Quod ab signuni cognomen
semper uula
sionis

Ecclesiie vera;,

IV,

13.

esl

omnibus

in

omni

veritatis , 1 , et loco et tempore certe aique constan-

ter creditur et docelur, id dogma catholicum nuncupatur ; et quaj hujusmodi dogmala et disciplinam habel , ea vere IHe esl verus catholicus Ecclesia catholica, S'iS 265. qui catholic* hdei nihil praeponii; qui in fide fixns quidquid universaliter antiqnilus Ecclesiain calholicam le-

nuisse cogp.overit , id solum sibi lenendum credendumCatholici frustra culpanque d"cernit, ibid. 94o-7i->. tur quod lidant Ecclesia; testimonio; accedere ad proics,

taiiies

tardi

Calholici non possuul nisi credendo, 1144-903. ingenio in Ecclesia- auctoritaie conqniescunt , uniCalholicorum depenUitin lù.ei retinenles , IV , 286.

, direcla posiiiva et immediata voluntale ad sin, gula sese exlendit, ita ut nihil ilat quod immédiate, directe et positive non efliciat. Hoc sensu Deus esl causa rerum omnium , VII 1246 et se(|. Causa naturalis omiiiinn moiionum Dens esl , sed causa moralis non esl nec erroris, nec peccali , I, 105-80. Causa occasionalis juxta Malebranchmm, ea est quse cerlo siatim el semper producil etiectum; sine qua nullns est effeclus; qu:e a Deo non delerminatur , sed ipsa Deum determin.it , VU , 12i7. Malebranchii syslema confulalur I24H , 1290. Ciica causirum secnndarum efficaciam prima sentenlia dociît nullum omnino ens vere et proprie activura esse , 1291. Secunda sententia docet ita Deum operari omnia Tertia in omnibus, ut ipse agat omnia, 1292 et seq. sententia est Malebranchii cujns doctrina ad sex capita reQuarta sentenlia quae negalcreavocatur, 1302 et seq. turas corporeas posse quidquam efflcere, sed spiritualibus Qninla sentenlia, cui subscribendum id concedit, 1316 Quaelibet substautia creata est est , eximnitur , 1517. activa, seu est causa efBcax el efficiens , vi;l principalis, Angeli et homines sunt causae vel inslrunientalis, ibid. etc., 1517. eOicieules et prmcipales perceptionum Substamiae non liberae sunt causse in Irumentales , 1317 Causam gratiae physicam sacranpuia esse docet el seq. Thomisticaschola; causam moralem scotistici A-X, 1283 et Vid. Sacramenta. se(|. Causae dispensandi iii denunliatiouibus , XXV , 410. Causae dispensandi in impedimentis dirimenlibus , 4H. Lausae dispensandi in voto, 412 el seq.

gulari

,

— —

,

,

105
Causalitas sQcramentoruin

CEN

CKN

i06
,

et scq. rid. lu ipsiscroaliiris corporels causaliias adSachamenta. Causalitas nialerialis aliigat niiltenda est, Vil, 1318. sul)jecliim accidenlibus, XXIII, 216. —Causalitas sola no» CaualTcrl socum alligalionem ulriiisque extrerni, 219. 263 salitas corporis Chrisii in si)ecies est aclio Clirisli. Causaliter seu virlualiler et œquivaleiiter uuum in alio conlineri polest , sic conclusiones in priucipiis , proprietates iii essenlia , effecius in causis conlinenlur.

,

XX, 1283

propria causa, 28.

lala valet 28. Causa maproxima censurai est peccatum projler quod censuram [ir.Tretpiiriiur ncccatum, grave Ad quideni ad gravem, veniale ad leviorem, t.). Qui vineam colleciis ex ea racemis dévastassent iia ut lîoruin neino loi abslulisset, quot ad peccatum moriale sudicerent, sub-

ram, 28.
l'erlur,

— Censura ex meiu

— 4" Uequirilur inlcntio ferendi censu-

terialis et

29.

:

I,

1155, 1436-1132, 1133
,

juraloria, piCaulio danda est adullerie, quœ giioralilia, XXV, 414. \ult recoiiciliari , nec audel, 414. —Caulio pars integrans prudenliae , est nialorum et impediuicnloruin qua» Unis consecutione objiciunlur , accurata consideratio , nt XI, 1207; 397 ca viteniur. Censura sumilur , 1° pro quovis jiidicio quo uotaïur quid in aliqua re dignuni sit laude vel vituperio; 2" pro

Cautio simplex

cum bonoruni hypotheca

jicere possunt jfraviori censurx' lalai coulra eus qui non restituèrent, 31. Qui acum sarlori aufert polest gravem censuram incurrere, ut gravis damni causa, 31. Probabilius est peccatum iiilernum ellah; non esse ceiisune maleriam, 32. Ad incurreudam censuram recmiriiur effecius compleliis quiu legislator iutendil proliibere , 34.

dignitalo niayislrastus qui apud Romanos moribus praeePrimo rat; 5" pro ipsa magistratus scnlcnlia, XVII, 10. et ultime sensu nunc usurpatur iu Ecdcsia. Primo sensu suuipla dicitur eliam nota Tlieoloqica. Definitur : Nota prava et nialigna doctrinani immédiate aflieiens , 1 , 1527Ultimo sensu 1203. Vid. Nota theol. et Proposîtio.

Pœna spirilualis qiia homini bapsum|)ta deliniri potest li/:Uo, delinquenti et contumace, quornmdam spiriiiialiuin bonoruni usus aulerlur ab Ecciesia donec a contumacia 10 , 11. Ditrecédât. Unde dicilur medicinabs, XVII fert a cessalione a diviuis, deposilione , degradatione , et Très tantum sunt irri'gularilate ex delicio , 12 et seq. censurai species, excommuuicalio, suspensio et interdic13 tum. Dividilin- 1° iu censuram qune est ab liomine et eani qui; est u jure. Censura a jure ea est qu?e t'erlur a jiidice ipso sententiam aut prseceplum Iransitorium. Duplex est: atViageueralh, quœgeneratnn feriurin omnesalicujus pr»:cepli trangressores; alla spccialis quae leriur ex causa Censura ab liomine pariiculari in cerlam personam, 14. et a jure dilferunt. 13 Dividilur 2° in censuram qua:; est lalœ et non qua; est ferendœ senteuliœ. Prior coniraliilur ipso l'aclo, seu sola Posterior, quse dicriminisadmissione; ejus signa, 16. citur cliani comminaloria non incurritur nisi nova judicis 17 scntentia, 16. Kjus signa. Dividilur S' censura in juslam et injustam; validam et invalidam , seu nullani. Justa est quac undequaque légitime lata est. Injusta quae non est ex omiii parte légitime lala. Injusta valida, eui deest aliquid accidenlale. lujusla
: , ,

Censura simet nulla cui deest aliquid essentiale, 17. liriter injusta habet suum efleclum et vere ligat, 17.

ividenter nulla, nec coram Deo ligat nec coram homiiiiI' quem lata est lenebus. Si non est évident er nulla , is lursub peccatoappcUare aul adsuperioremrecurrere, 18.

m

probatur nocens humiliter suslineal censuabslineat ab omnibus (piaî vere Casuisl;e [ilurcs excommunicalis prohibila sunt, 18. negaut homineni in nuem censura materialiier injusta lata est, privalim et secluso scaudalo , suas f'uncliones obire 19 posse. Verior et communior est opiuio contraria. Dividilur i" censura in reservalam et non reservalam gravcm et minus graveni. 19 De causa fUiciouteceusurarum, 19.— Clirislus nullani per EG censuram iusliluii,unde nulla est censura de jure diviuo, 20. Est iuEcclesia poleslas inslituendi et t'erendi censuras. De tide est, 21. Poleslas inslituendi censuras residet insummo ponlifi(;eetincouciliogenerali,22. Potestasordinaria l'ereudi censuras, de jure conmmui residet, 1° in summo i-onlilicej 2" in legalis in sua provincia; 3° in episcopis vel soluin eleclisseda papa coufirmatis, 23; 4" in vicariis episcopi ; 5° in vicariis aut ollicialibus capiluli sede vacante 6" in prx'latis religionum 7° in coiiciliis generaliSi juridice
,

ram

et

m foro exteriori

;

(teccatum si censura sil a jure; vel , jani commissum est persevcraus, si censura sil ab homiue.35 De subjeclo censura.-. Ut tiiiis siibjiiiatur censuris débet esse vialor, baplizalus et doli capax XVII , 35. Verius videlnr impubères valide allici osse censuris ab homine, sed de facto non subjici 30. lile solum censuras incurrere polest qui est subjeclus ei a quo illae feranlur, 38. Subdilusqui in proprio episcopi su territoriodeliquit censuris ejusdeni ligalur, ctiamsi in alienum territonum l'ugeril, 58. Qui extra terrilorium sui episcopi delinquunt, censuris per ejus slalula latis non subiacent, 59 elseq. Exlraneus qui in alieno terrilorio deliquil, ibidem polest censuras incurrere, 41. Sacriscanonibus est inlerdiclum, ne quis episcopusjurisdiclioncm in diœcesi exerceai aliéna, 42. Qui mandant aut consuluut crimen , non subjiciuntur censurae latae coulra ejusdeni criminis execulores, nisi explicite vel implicite iu lege coniineanlur, 43. Idem liomo pluribus censuris, sive ejusdein sive diversae Multiplicanlur censurae, speciei subjacere polest, 44. prout moraliter niulliplicanlur numerice aut spécifiée transgressiones, 44. Persona in quam censura ferlur, débet esse determinaïa. 46 De forma censurae, XVII, 46. Certum est in censuris quae ipso facto a jure vel siatuio decernuntur pro peccatis futuris seniper reperiri idonoam nionilionem. In bis easibus nulla moniiio ab ipsa lege dislincla requiritur, 46. Ad censuras quae pro deliclis pra'teritis f'eruntur, essenlialiter requiritur moniiio, non tamen canonica, 47 et seq. Posset esse invalida censura delectu nionilionis canonicie, si ila jure conslitulum essel , 48. Probabilius videlnr monilionem non esse necessariam , ul de facto feralur censura contra euni qui Iransgressurus est legem censurai Quaedani aiiimadvertenda sunl, 85, comminaloriam, 54. 56. Moniiio ut sit canonica , tribus vicibus vel una vice pro tribus fieri débet, 57. Moniiio pprsonalis esse débet, Moniiio fieri dési sonlis persona judicis cognila sit, 58. bet nomine judicis , et exprimere saltem in génère censuram. Qui monenlur exprimi debout, 58. Scriplura ad nioniliones non est necessaria , 59. Moniiio flérl débet, personis praesenlibus idoneis, per quas, si necesse fuerit, po.ssit probari moniiio. -^ Mouitio partibus monendis inlimatur per ecclesiaslicos, qui eisdem monitionis exemplar tradunl, 59. De iis quaj censuram comilanlur, 59. Jus requirit verba delerminata quibus ferautur censurae , 60. lu censuris lalœ sententiae, pro praisenti aut pro l'uluro requiruntur verba quae delermiuate explicent inlenlioneni superioris, 60.— Quisquis excommunicat excomie(iuirilur

Ad excomnmiiicalionem majorem
proprium; vel connnitlendum

,

,

|

i

,

,

municalionem
caiioiiis

in scriplis proférai, et

causam excommuni-

:

;

bus et provincialibus; 8"

babent episcopalia, Ut quis de lege ut cardinjles iu propriis suis lilulis, 24. communi potestatem lerenda; censurae ordinariam auldelegalam habeal, sufticil et requiritur ut sit rationis compos,
in iis qui jura

vialor et clericus ,21. Facullas l'erendae censura; laico a papa concedi polest, 23. Non decens est ul ea facultas ieniinis commiltatur , 23. Facullas fercndi censuras acquiri potest irœscriplione , consuetudine et privilegio, 23. Ab eo lata cujus delegaiio finila est, non volet censura. Et delegaiio ex|)iral morte nalurali aut civili

deleganlis. 26 De coudilionibus ad censuram requisitis primo, ex parle ferentis, XVII, 26. Ul quis licite et convenienler censuram ferai , quatuor requirunlur, 26. Ut quis censuram valide ferai, quatuor pra;npue desiilerantur 1" Ut juris2" llequidicliouem habeat, et eam non impediiam, 26. 3° Ut non feralur iu rilur porsonarum disliiictio , 27.

:

:

THEOL.

— XXVm.

expresse conscribat, etc., ail Innoc. I\, 61. Qui haslurmaliiatesnonservai, peccalmortaliler, eipœnis, etc., nisi sil episcopus, 62. Censura sine praediciis scriplurae vel expressic causai formalitalibus lala, non esset invalida, 63. Censurae denuulialionem seu publicationem prascedere débet declaratoria criminis , 63. Ut hac declaraloria senlentia feralur , necesse est ut reus cilelur et audialur,'63. Judex aliquando teneturad denuntiaiionem censurae, 64. Judex non tenetur semper ad denuntiatiônem faciendam ; imo tenetur aliquando ad non faciendana, 63. Si censura sit ab liomine senlentia periinet adjudicem Sui sententiam tulil; nisi ipse commiltat alteri curam ejusem denuntialionis faciendae , 67. Varii olini fuere solemnlsdenuiitiationis modi , qui nunc oniilti possunl unde denunliatio ex ordinariuni praescriplo , aut locorum consuetudine esi facienda, 68. Duo notanda. 69 Decausis ab iucurreuda sentenUa excusanlibus, XVII, 69. Ignorantia invincilùlis, sive facli, sive juris paris commuIgnoranlia vincibilis nis aul privaii excusât a censura , 69. quae a peccatomortali non excusai, non excu.->al eliam a censura, 70. Ignorantia concumiians, si vere invincibilis sit, excusai a censura, 7 1 Qui agit in dubio incurrit censuram, 72. Qui ex niolu gravi facil rem prohibitam solum jure ecclesiaslico, non incurrit censuram, nisi melus iiiculialu» Si resquae fil in conlemptum poleslalis ecclesiaslica', 72. ex metu , non ecclesiaslico tantum sed divine et uaiurali

:

.

(Quatre.)

iOl

INDRX ANALYTICUS LMVEUSAMS.

<o«

Iinpo(iiro viMila sil. prob.ibilius csl iiiciini criisinani.Ti. siiim, al» eaiîxcuIciitia rai'<iiiili i'Iqiioil |ti;i'i'i|>llur siiLn fciiiM'iis\isillius iiiciijiis f.ivoii'm laiu ('slccnHiira hal, 7->
1''>.— V|ipi!llali(i IckIcoiùlill'Hialis, iiolosl «Min siis|iimiI«tc, tiina fX('iis;il a ciiisiira riiiiilili<iii:ili , iniidd ii.it aille l.i|>s<iiii A|>|n;lli'iii|ioiis :iil iiii|>l(>iiilaiii i-iiikIuioiumii C(ini i-ssi, 77
l.ilio Ic^iliiiia

dala aminaiii pensionem, sive in rrnclibus, sive in penmit jiereipil, 7.')'t; 949. Census roiisiguaiivtiK( mile cousitliiée} esl juscpioquispro peniui.i allen d il.i acclpilpeiisio-

iIu'cikIiiiii (le

1iim,77.
liiiiiiiiie,

a ciiisiira jain l.ila, ruiii iioii sus|ii>ii(Jil; iduiii censura (-iiiiililiuiiiiii pusl ciiiiviuliDiiis even-

l'osl a|i|iell;iliiiii»Mii iiiliT(i(isilaiit

lion .soliiin ei
l"

nuiili;ilio

inipedilnr, 77. — Ul
:

non

sus|iiii(lelur,

si

a censura ab d née ejus ile|.liira

lej^ilinia sil :i|.(i.llalio

neiii amiiiïin, mm: jn rructilms, sive in peciiiiia, 7.59; 919. -- 2' R.ilKiiie fiiuUuinnili i\\\it niiilin , ceushs csl realis, vel piTMHialis vel niixiiis RiMiis luiid.idir super re frugilera, nioliili aul iiiimobili, 759; 9i9. l'eisoualis lun >aiiir super i|)sa censu.irii persona (iblipaia ad solvemlum amiiiuin reililuni ex iudu.slria, etc., tbu/. MixtuR liiiKlalnr iinliieliale Mipirr re et sufuT peiMiiia siiiiul reiisiiarii . ihid. 3" R.iliiiiie teiniiois quo (lurar(; débit ciiisiis esi leiii-

— —
,

.

re(|niriniliir

rausa sulliciiiis
niaiiis

ul probaltilis;
;

-i'oporlol a

por.Tiiis yel \iialiliiis
sai
{rt'iilc

,

vel perpelinis
7fî9
;

Teiii|
9.50.

oiarins ces-

niiiKiri jiiiiirin in

iribnnal asoenilere

3"appcllalio

posl lenipus deterniinalnin
viaflèie)
cvs>:<l
[lost

Viialilius

78 lien «leliel lenipore deliilo. De ab'-obilioiie a ceiisinis, (piis polesl a censuris alisolOiiMira lolii (inlesl pei' nlisoliiiiinieni, \ere, XVII, 78. 78. —Censura jH'oprie dieia non ni>i per alisolulioncm In arlirul" niorlis onuies s;iccrdoles quostollilur, 7S. lihel pd'iiil entes a (juibusvis peeealis, vel censuris absolvere possnnl, ne qnis pere:a, 79, XXII, H13; 87(5 el seq.

biiarii

aul ceiiaul persoii:e CeuMis lerpeliiiis ilid. {lenle jicrvélwlli') sola redeiii()li(iiie legiiima exlmgoi po 4" Ualioiie utodi quo crealur, ceiiRus esl relest , ihid.
ceiis-ialisla;

vilam

alleiiiis

,

diniibilis vel irredimibilis. Rediiiiibilis reilimi poiesl juxia coiiiiitiones sliiulalas, ibid. Irriidiimbilis rcdiini ikhi

— An tlbus — Opinio

absolvcmli in arlicido moi lis i|)sis .saeordoseu exconiuiuniiMlis tiriiuiiliulis tonijielal. 7!).— Opinio allirnians lonj,'e coninej-'aiis, XVII ninnior, 81 ,\n Siicerdosnon approbalus (xissil in arliculo mollis absolvere. cuin pra'sens esl proprius saccrdos, aul aller approbalus, vel cum absoinlio a censuris per lillcras oblineri a snperiorepolesl. .Vllirmaulaliqui, sed opiiiio neOrdo survandus, 8.).— Quogans est Inlior iii i)raxi,82. moilo agere debeal fonfessarius cum eo quem in arliculo An slmplex sacerdos possil in arliculo niorlis absolvil, 8.'5. nioriis omnes prorsns censuras relaxare. Oi'iuio nojjans 0"'J inleiiigalur per probabilis, Hi. csl inlior ncc minus ariiculum niorlis, 84.— 0>'is exlra casiiin necessilalis a cenfarulla:>

pra'cisis

.

,

reditoris. lu jure nmo expresse [irobibelur, 7(10; 950. '.i' Ralione rd solvdid;u, sensus est pecuniarius vel fructuariiis. l'eciinlanus est{|uando pensio sulvenda esl in pecunia ; rriiclnariiis quando pensio in Iruclibus solvenda est, 760; 919. Kt hic esl vel cerlus , solvendus in (luanlilale cerla; vel iiicerliis, solvendus in quant ilale iiidelerminala, 760; 950.

poiesl, nisi conscnsu

di-ltiloiis el

<

Census

dividiliir, clc.

,

XIV, 1052, 1055-850,831.
:

Vid.

CONSTITUTIO CENSUUM.

Census ul coiilraclus d( fiiiiliis Conlractus qno , mediaute juslo prelio, ^icqnirilur jus ad pensionem .'iniinain ex re vel persouna, XVI, 758; 965. Qui solvere deliel quoiai.nis pecuniain dicilur censuarius, debitor, veiidilor

In loro coiiscienliae solus suris al)solvere possil, 8o. In loro exie.sacerdos a censuris absolvere poiesl , 8.j. riori seu conlenlioso a censuris eliam non reservalis absolomnis qui censuram lulil; 2" sucvere polesi: I" solus el cessor ejus; .3" ojus deiegalus; 4" ejus superior, 85 ; 1)2, i)>. Excommuuicalio a jure aul slalulo quain lej^islali^r sibi non reservavil, ab onini sacerdole ad audiendas confessiones approbalo relaxari poiesl, exceplis iribuscasibus, 86. Possunl ejMScopi censuras aposlolicîe sedi reservaias reniillero : 1" cum occuUœ suul. 87; 2" cum Romam adiré non possunl qui in eas iucideruiil , elsi non su ni

census
lista,

habet jus illam percipieiidi, dicilur censiia; (|ui credilor, eniptor census, 758; 949. Quilibel census est licilus, posilis (luibusdam condilioMibus, 760. Licita est negoliatio ceiisuum qui vel a gubernio vel a privaiis alicui vendunlur, 762. Licita est negoliatio actionuin (juae constituunlur in poiilibiis, in \iislerreis,

occullœ, 90. Tempore jubilaji possunl sacerdoies omnes ab ordinariis approbali jibsolvere in fore conscieuli;e a censuris Papœ reservalis, 91.— A censuris superiori resercum ad vaiis per ejus slatula is soiiim absolvere poiesl qui slalulum l'ecil, lorum conlenliosum deducl* sunl ejus superior aul successor, aul ab eo deiegalus, 92. A censuris ab bomine qu;e per sentent iam personalem t'erunlur, nemo absolvere poiesl, nisi adeospecialiler approbalus sil ab episcopo qui easdem censuras lulil. Quia eœ semper eidem reservaUe sunl, eliamsi reservalionis menlio non liât, 95. Qui in casum Parisiis reservalum sine censura Qnis absoivi possil a cenincidil, a quo absoivi possil, 95. suris, 99. Absolulio a censuris abseuli data sine condi.4n absoivi postioue 0|>eratur stalim ac concessa esi, 99.
,

,

etc., 765. I-icita; sunl venia pecuniarum collocalioiies, qu;e liuiit in arcis gallice diclis CV/isses d'épaxjne , baU' ues di' prévoyance, agences de placemenls. 765 .Superest diriicullas circa prelium quo emi possnnt census, 762 ; 959 el seq. Census emi possunl minori prelio quïm fuerunlcoiistiluli. 762, 765 Res super quibus constituitur census sunl fruclus qui ex re percipi possunl. Hi fruclus suiit naturales, civiles et industriales, 956 el seq. De maieria censuuiii, (|u;e est vel pecunia, vel fruclus, vel frumen:

,

tum, oleum.

Substanlia conpaclis censui adjeclis , 961. lractus censualis non exigil , ut sil redimibilis ; nec resiiuil , quominns sil redimibilis. 962 , 965. Niliil

De

9.!)8

— —

sil

invilus, 99.

99.

— Quibus in casibus, absolulio a

— Censura

subslanliam conlractus lit si venditor pereunte re, super (]ua census luit consiilutus, pensionem nihilominus solvere teneaiur. 964 De naliira conlractus censualis , 96o. Ad hujus conlractus subslanliam requirunlur : 1° merx ; 2° preô° partium consensus, 963. lium Alla sunl huic
coiitra

;

aulerri poiesl alla

rémanente,

non dala absolutione a peccalis, 100. permissum est ul cuufessarium approbalum

censuris dan possit Iscui ex privilégie

alla accidenialia , 96.5 coniraclui naturalia 966. De conlractu censuali, XIV, 1032-1038.-850 el seq. Vid. C0>ST1TUT10 CEHStU-M.
; ,

eligat, non poiesl ejigere conlessarimn ab alterius diœcesis ordinario approbalum, 101. Absolulio dala per vim aul metiiin gravem

injuriorem, a quocumque incussum ad oblinendam absolu-

lionem, invalida est eliamsi de minore excommunicaiione agatur, 101. Absolulio dari poiesl: 1° absolule; 2" sub condilione; 3° ad caulelam; 4° ad reincidenliam, 102. De l'orma et rilu absolutionis a censuris. 10 CensurîE episco| is reservaise 96. Censurse Romane ronlifici réservai* exponunlur, 97. De censuris in spe1° de excommunicaiione, 10o-l.S9. 2" De suspeiitie 3° De intcrdiclo, 176-188. sione, 1.^9-17.5. Censure du livre inlilulé Emile ou de l'Education. II, 1111-1248.— Vid. K.MII.E. Censu.vlista est qui habet jus ad annuam pensionem, Censuarius dicilur qui annuam pensionem XVI, 7o8. Emohimenlum ex tVuctibus aliénai solvere débet, 7.')8. rei pro prelio percipiendum Ibrmalissime esicensus. 937 Cltjsus quoad nomen derivanlur a voce censeo seu aestinio; quoad rem census sumilur: 1° pro ipsamet pensioiie annua ; 2° pro jure ad illam ; 3° i)ro conlractu quo jus illuJ acqiiirilur, XVI, 7o8.— Census proul est annua pensio deliniri |)otest: jus ad annuam pensionem ex re vel persona frugifera alleriusabaUe.ro exigendam,9l9; 7.58.— Quinlupiici respeclu considerari polesi. l^Ratione prelii quo emitur, est vel reservalus vel cons'^gnalivus. Reservativus { ente foncière) est jus quo quis pro re sua frugilera alleri

quo exigunlur (juinfiue annua pro cenconlractu sum partim in Germania, et nominatim per Bavariam usitato, 967 elseq. Vid. Mutuu.m. CEnDONiAM, hœrelici secundi saecuU a Cerdone quodain dicti, Manicba^is prieluseruiU, dua rerum principia slatuenV, .>i tes.
,

Lsus

et leiics

censuum

in

Germania, XVI, 930-9.56.

De

,

— —

>

:

Cerei Mulli e veleribuscereorumusum in sacris olliciis Spiritualem ac symbolicum commemor.i.ii, XX, 1349. cereorum liuem agnovil S. Hieronymus, nenipe tum ad solalium et necessiiatem. tum in signum lœtitiae el lidei, Cereiis, qui in ofliciis majoris bebdomadis .soins 1549. non extinguitur, juxta quosdamsignilicat quod eo tempore in sola beata Virgine fides permauserii, I, 308.-141. Ruperlus vero asserit exslinctos cereos significàre jiropbelas a Judaeis inleremplos, et cereum illum qui ad brève tempus absconditur significàre Chrislum , 310.-142. De usucereorumin Ecclesîa Cbiisti, XXVI, 791 el seq

,

489; 796 prima cereorum in Ecclesia origine. qui neophytos in baptismale da408. De Benediclio cerei pascbalis , tur, 790. tabula quae ad pascbalem cereum olim appendebatur, in qua exhibebatur quolus ab Inr.irnatione amuis deCe.reus usquc ad Ascensianein curieret, 409, 410. accenditur cerlis quibusdam diebus. Ad Evangeliuin De cereo pasmissae Ascensionis extingnilur, 450. 794 cbali, et ejus instilutione vure mystica dissentur,

De

De cereo accenso

tm

CER
anliqnisMiiii.

CHA
semper
,

Mi)

ri

XXY. 52 CaoFFRARii vox osl iiiinci:;.aii a CoCeuimiiiam iKUrclici sociili i,r;iin CiTintliMS, ox jiulico Inclus clirisV, 31 lio

l.n ius,'( rr'ivil

d

vi'hiaii

iiieiilis adliasio r.ERTiTCDO vulgo dofiiiiliir : Firma co^nilie sine periciilo eriaudi, I, lol3. Ceililudo e^i jiidiciuin lirinuni de rei \eritale Alilor : Ceriiiudo oxciiuléns foniiidiiiem errandi, XI. I i92. difiiur eliain : tvidf nlia cretiibiliiaiis , VI , 5i5. linniirs aiiluisioiiis viitulis C( rliiudo proprio dicilur Cerlitudo co^nosi ilivap ad siuini cofriiosciliilo, 1340. excludeiido iomiidiiiifallibililaie i-rcticiscilur qiiae ab" Ceililudo iiihu.'siva iipm rcddil mU-llecUim ccrlimi.

m

(lis.

ipiilos

circa Cliristi diviiiilaleiii, cl coiilra ojiis5J-51 varias excilavil conloriiioues,

idcntira est ; non dalur cerlior , sed perfecliori modo CCI ta, 29-24, 25. De la cerlitude de la théologie, XXXVI, 1091. Il uy a proprement de cerlilude que dans nr.ire esprit; car la cerlitude est proprement une Connaissance cerlaine. On attribue aussi le nom de cerlitude à ce qui esl, dans les choses, le londemem el l'objet de la certitude de notre connaissance, 1092. On dislingue trois sortes de certitudes: une cerlilude d'obj'-i, une certiiiide de sujet el une cerlilude de motif. La certitude d'objet esl rimmutabililé el l'iiivarialàliié d'une clio.se considérée en elle-même, la certitude de sujet est

le

conseniemenl terme
la

el

inébranlable que l'esprit donne

à

vérité et à

la

La cerlilude de motilesl

réalité d'une chose qu'on lui projiose. la force invincible des preuves et

scii

inliaesionis

,

adhaisiva si-u adlutoioiiis Cerfirniilalis cliani ac iudubiiililaiis vocaïur , 570. objecliva est inl'.dhbili.s sic se ii;ibeiilis objecti liludo
a

vero

dicilur.

et

iiit'allibiliiaiis

seu

iiidiMcclibiliiaiis

Certiludo

des raisons qui porteoi à croire quelque chose, 1092. La cerlilude d'objet ou objective se subdivise en cerlilude Il orale, physique et métaphysique La cerlilude , 1092.

de

cornproheiisio
p< ssil

;

iii

idilor

se

slaL qiiod ol)|ec(uin in seijiso vel quod ratio objectiva h:ibire
,

co

non
as-

sujet ou subjective se subdivise en certitude légiiinie et illégitime , en certitude absolue et non absolue, 1093.

Sinliendi lalis sil ut ei no;i possit subesse lalsuui, sicul opinio. Cerlitudo Varios habel yradus 570. Alia esl cerliiudo quae onniein fonuidinem excludil ul quiu fundalur esseuUis rerum , alia non ex» ludii 1492. Certiiiido diipiiciier jossibilitaiei» erroris prim) modo ex causa cerliiudinis, considerari polesl el SIC dieilur certius quod cerliorem Label causaui secundo modo ex parle subjccli , el sic cerlius c'icilur quod plenius consequilur inlelleelus lioiniids. VI , Cerliiudo esl in mente potius quam in pro57i josilione, XI, 1510; XXVi, 1092. —Cerliiudo considerala in ijsis rébus seu ejus objecio , dicilur objcctim ; in lioinine seu ejus subjeclo, dicilur siibjeelivu ; \a ralio:iibus adassensum moveniibus, dicilur: cerlitudo moCerlitudo subjecliva dividiim iii almotivi, \, l.j-15, M. lnl(im el rclalhain. Absolula el inlrinseca esl quat sufficU ad lirmuni cnjuslibet inlellectus judicium. KeJaliva Seu resj cet va esl qiiie quibusdain sed non oinnibus satib esl ad lonnandum firmum judicium, VI, Si5;XI, eiidel a cer(Cerliiudo subjectiva 1519 ; IV, 156. Triplex disiiuguilur cerlitudo m<jliliidine niolivi. ipsis rerum essentiis fundala ; in Metai)lnjsica livi pfitjsica ex consuelis naturœ i.bysic* legibus repelenmoralis in conslilutioue inurali liominum suuni da 1440-14; 1156; II,5d4; habens fuudamentum, I, io Oniiiis cerliiudo dici polesl melaphyXXVI , 1092. Cerlitudo moralis e.st as563. sica, I, 15-14 ; II eensus Grmus inielleclus ad unam p.irleni conlradiclionis sine ulla prudenli opposilae ptrlis forniidiue, XI, Ceriitiidinis morjdis auctoritas snmma est 1297. Moralis aul eviII 487, 488, 506, 564 et seq. dens cerlitudo sive legis, slve liberiatis, esl lutissima coiiscientiie régula, de qua a uemine disceptatur, XI, Cerlitudo summa in unaquaque re exista ubi 1285. motiva, quibus inducimur ad assenliendum , vel supj.onunl rei veiilalem, vel delusionem in auctorem naCerlitudo est ratioiiis II, 565. luiœ refundendam humanœ constitulivum et socieialis fuudainenluni , i Quilibet honio certiludinem liabel non eo 15 , 16-14sensu quod nunquam errel , sed eo sensu quod veriiaii Cerlitudo 16 - 14. cognilae infallibililer adhaereat constat auclorilate el ralione , seu lestimomo el evimodo iuler se et in praxi rite componaiiiur, denlia In veriialibus exteruis hoc scilian iS el seq. - 16. cerlo verum est quod a Deo procedit ; hoc aiilem a Deo cerle [irocedit , quod populi omnes summa semquodve homines doceiit per coiisensione lenuerunt

,

,

,

:

;

La certitude de motilou ronnelle se subdivise en certitude théologique et eu certitude philo.sophique. La cerlitude Ihéologique de motif esl londée sur la révélation sur la tradition et sur les définitions de l'Eglise. La cfrtiiiide philosophique de motif se tire ou de la sûreié du témoignage unilorme des hommes, ou du cours oïdinaire de la nature, ou du fond des lumières naturelles, 1093. De la cerlilude de la théologie mise en parallèle avec
,

celle de la loi De la certitude de la théologie 1095. mise en parallèle avec celle des sciences purement na,

— Vid. Consensus.

turelles. 1 108 rsovie scholae circa cerlitudinem, II, 171 et seq., in nota.

De certiludiue justitiaî et pradesiinationis inter cathoV, 1065, 1064 Cessatio a divinis definiri polest Desislenlia légitima a diyiins otUciis el saciamenlis cerlo in loco peragendis,
licos et protestâmes:

X\

II,
,

189.

— Ejusdem

effeclus.

— Non

nisi in loca

decer-

— —
,

i

:

189. Cessaiio a divinis non est censura , nec proprie pœna, sed simplex proliibitio divinorum , 189. Knlla cessalionis violaiio irregularitalem inducit, 189. Religiosi tamen qui ce.ssatiouem violant , excommunicatioiiis senlenti* hoc ijiso subjacent, 190. Cessatio a di-

nitur

vinis in

desueludinem

abiit.

:

,

,

,

,

,


,

,

,

legis, XII , 1244-1280-983-1012. Vid. Lex. Cessio bonorum in foro conscieutife non inagis excusât a restilutione quam nécessitas siue cessione excusaret, XV, 810 Debilor polest retinere ea qua; spectata conditione,' judicio prndentis censenlur neces-saria , 810,9.52,9.33. In loro exlcriori cessio ad hoc juval ne debitor in carcerem coujici possit, 810, 1263. Alterum cessiouis privilegium est ut , si post cessionem aliqua bona tbrte comparai , retinere plus non debeai quam commode [lossil 1265. Qui sine culpa cogilur cedere bonis, polest abscondere quanium necessariuin est, ul tenuiler vivat setundiim suum stalum, 811. Si ille qui bonis cessit, poslea, ad lauliorem foriunain pervenerit, tenetur ititegre satisCacere. Cessio bonorum suspendit , non tollit obligaliouem restiiuendi , 932. Per cessionem debilum non fuit exCes.salio

190

;

,

summa

i

otcstale

lulgeiites,

20-18,

in

nota.

pbilosophos de communibus conceptiouibus nemo juoicat , sed omnes per eas judicautur, 117-90Cerlitudo hislorica hsberi potesi faclorum praeierilorum in nota,ex uno hislorico, posiiis conditionibus, 605, 474. Regulae cerliiudinis hisloricae , 602, in noia,473. Vi, 899 Thpologica cerlitudo auctorilaie fundalur, I, 21-18. la scieutia religiouis duplex est cerlitudo naturalis et supernaluralis, humana ei diviua. Humana in solis nalurre humause conditionibus sisiere videtur. Naiuralis ipsa diceoda est diviua, siquidem iraditio , evidentia , ratio et naliira humana , cerle a Deo sunt, 22-19. Cerlitudo naturalis el supernaluralis, quaienus dubioopponilur, ioquaesl el ideulica ,ibid. lis Su, ernaluralistamen cerlitudo naturaiem superat 1° ratione objecti materiali<; 2° ratione objecii fornialis tum interui, lum exierni; 5° raiione finis, Cerliiudo theologica longe perfeclior est 22, 2-3-19, 20. caelerarumdisciplinarum cerlitudine, 29-2.5.— In cerliludine vera ab ordine nalurali ad supernaluraleni datur l'rogressio, 25-20. Cerlitudo molivi quaienus dubium excUidii,

— Apud —

tinctum sed consopilum, 811. Notanda. 811, 812 Cessio bonorum est actus quo quis debitis suis solvendis impar cedit omuii boaa sua creditoribus qui illa inter .--e dividant , 931. Duj lex in jure nostro disiinguitur cessij, voluularia, seu proprie derelictio quae lil)ere acceptalur a creditoribus, el judicaria quae est beneiicium a lege concessuin infehci el boiiae fidei debitori ut hbertaiem sui corporis conservet, cedeudo omuia bona sua creditoribus, nonobstante quavis alia stipulaiione , 952, 1262, 1265. Cessionem bonorum non salis dislinguunt iheologi ab illa debitoris inopia qiiœ defeclus vel dccoclio seris vocatur, gallice faillite, haiiauerotile, cuni de commercium agente

seruio esl; et dissolulio bonorum vocaliir, gallice découfilure, cum de alio quovis. Codicis civilis" inslituta cum Codicis commercii disposilionibus conferunlur, 1260 et seq. Cessio bonorum est derelictio a deliilore facta bonorum

,

:

omnium suorum in graiiam creditorum cum aes alienum solvendo est impar, 1261. Libéral debiiorem pro ralo tanlum forlunarum quas derolinquii , 1262. Differl cessio etiam voluularia a compositioue seu concordatu per lempus, per effeclus, per foi mas. 1262 Characler est signum quoddam spiritale et indélébile. Ratio cur characler in causa sil cur saci ameuta Baplismi, Coufiiiiialionis el Ordinis itcrari nequeant, XXIV, 795. De characlere Baptisini. XXI, 726 Characler episcopalis sive sil alius a presbyterali sivc etiam estensior et major, esl polestas absolùta, perfecia el independens sacramenia conferendi contirmationis et ordinis. IV, oiH Charit-vs amicitia qusedam est hominis ad Deum, XIII,

,

IM
l?l(10-107S; XXII, a/J.
l:ilinii

INDKX AiNALVTICtJS IIMVI.KSAI.IS.


;

Cliariias ilcrivytur

vi-l

:i

vnl>o
«loiiiim
(

8i)l.

-

1

imor

st'r\ili->

scu lirnnr ptcnai cxcludcns voluiiLi-

«nnis,

vi-l
.

ex
1"

f;r;r(() clidris
|ii()

quoil

;,'r;iH.'iiii ;iiil

icni pcccaihli csl bonus. 10!I2-8Im.— Kl

sofial.

Suinitiir

iHKililu-l iiiiioïc
Ti"

ii;iliir;ili :iul

ivili

;

S' pro (Iniiia
ail

ips.i !i;iliir:i

iini jiinoir licii«'Vol<'iili;c (|uo

Diiiiii iPi-oiilcr

MS. Au;;ii^lmus,

ilili^;iiiuis,
:ilia
illii

Xlll, I.Vi.J-KtMT).
alla

— Chaiilus,
;

Timor lilialis s.u limor esl pcr se bonus, 1l)9.3-8()3. culpa', esl donnni .Spirilus saiicli et cornes indlvuluns clia1093-864 AmorrharllaliH cxplicatur, 1340 clsc(|.-1002. Chaulas geiicraliiii coiiSidiîrala (!St amor Dei propter se. Amor toiicupisccntia- respicit Deum, quia boniini iinsiriim Amor aulcin harilalis sislit m ipsa bonilale 'Jivina, D' nnupie amal, (plia in scipso aniabdis csl, l'KJ cl sr(i,-1062.
rilalis.

amor

a (pio oi-itur,

i'>l

(li\iiia,

li^l iiicdiiis aiiior \, llO.i-SdH iiilcr viliiisain rnindilalciii t'I cliarilalcin pcr S|iiriluiii saiicliiiii iii niniilMis .lill.isam, IKKi, 11(17; 1 1 10, Hll-871,H7i;

Iniiiiaiia licila, alla

ila,

liiiiiiaiia

alia csl

<

K7i,
Ins

HlVt.

Discriiiii'ii inii-r aiiKircin, (lili'ctioficm,

lah'iii, amiciliain, Xlll,
i|iiulaii)

in.VilOr^'S.
iiil'iisiis
,

rhariliabi-

C.iiarilas

csl

sii|iiM'i)aluralis

(|ii() ilili;;iiniis
;

Deum

aiiKiii;

cl Dons nos Amor cliarilalis liabcrc iioviiissim tlili;;it , 1071-810. iioiiilaleiii iiicrtMlam , «|iiit aliiiil oltjccUiin t'oniialc (|iiain (liiaiiias est allas luiii cssci viiliiN lhc()li)(îi( a, I()7i-KIH. (liiiil ('rcamm ol (litliisiim iii conlibus iioslris [lor SpiriUitn lia volunlas no.slra a Miicliiiii , 1071; ir)')7-Si)t); 103'). Spiiiiii saucU) ail diliKeiiduin movcliir, ni i|»sa .sil cflicicns cliarilalis, vol mcdianle liiiiic iiiulum \cl iiiccJianle liahilu 15.17-10.j5 inolioiie tliviiKc gralia-. i;iiai-ilas csl virlus llieologica, cuin dircrlo ol iinmediale
bciicvoioiiiia'

scu

inoiiU'i-

scipsiim

Dcuin

liabcai pio objeolo loriiiali,
,

taiiicn virliis specialis

onmiiiiii

1072 8 tO, 817. Est viitulum <f.\ccllcnlissima,

Adiiiillcndus est cli.'irilalrs amor a pislilicalionc scjuiiclus, (lianl.is habitiialis 1318-13.32, 1.364-1063-1007 , 1076. liaiid |ialitur seniper simul est ciiiii gralia juslllicanli^ liiorialis pecrati coiisorlium. Aclualis ni>n cxpi llii pecca Inm, iiisi sil in gradu iiileiiso, 1332-1067^ A<lmilteiida est cliarilas justilicaiis, seu cbarilas qua.- vi .sua et ellicacia cliain aille sacaanKîiiloruin siisccplionem, cl i-xlra casuiii - Cliarilas jiisliliiiiarlyrii, juslilicai impiiim, 1333-10117. caiis ea esl (jua Deum diiigimus pioptc;- se; cl super omnia (|ua; obtincii aul relmcri nccpieiml siiic gravi illius olfensa, 1336-1070. iVciiio rcnpiiril ad impli'lioncm pr;cccpti ni hdiiiii cliarilalis molivo ils ahrcniinliel (|na; Deo leviter displicerenl, aut lanlnm ei lorenl minus grala, 1357-1070. Cbarilas perlecta a Deo delinila est i>j7i-

:

^

:

1072; 1^138; 1Ô41, r.harilas uiia csl iroplerimilaleiiidiviiia'boiiiiaiis, 1073-8 17. Ksi oiiiiiiuin virluluin loniia, finis, radix cl l'uiidaiiifiiluiii, C.liarilalo omiila p.'rdciuiiliir, XI, i072; ld+-2-8i7; lO'iO 39.— .Mias virlulcs informai cl i)crlicil, Xlll, lôiO-KCT.Ic-is , 1342, 13i3-IO.'>V), lOtiO. Esl liiiis el pleniliido Cliarilas ("iiarilaiis diaraclercs volvnnlur, III, 323, 324.

154-2; \:,<ol-U~; tOriO; 10"J8, lOoi);

1078.—


,

oculus osl qiio Dons, quo tcsl. Nain vorilalciit el

Clirisliig

vidcUir,

quo

vidci'i

poet

sapiciiliaiii

amasse vidissc est, VIH,

12.57.

— Qiiid

qui amal

videt
,

cliarlias

quaiii

1204 yuslus el suavilas, sapor el delcclalio sapienliae. De cliarilalis obicclo primario. Quatuor a nobis aiuari Iiossuul , amore vt'l ordiiiato vel inordinalo ; nempe Deus, iiosmelipsi , proximus noster, et res omnes sive spiriluales, sive corporales, XIII, 1344; 1588, 1389-1060 ; 109o. Ordinalus esl amor nosler quaiido amamiis Deum super omnia , ac propter seipsum , ac cœlera in ipso et propter ipsutn liaec esl cliarilas aul sanclus amor. Iiiordinalus est si rem aliquam amaiiuis plus quam Deurii : ha;c vocalur Piimacupidilas, sive amor viliosus, 1344-lOCO, 1001.

:

rium el adœquaUim charllaii objoclum esl summum boObjecium luim , quod csl Deus, 1072; 13U-847; 1061. formalc quo cbarilas iu Deum lendit, nibil aliud osi quam bouiias ipsa divina, prout quidquid est iu Deo perlccliouis 1343-1061 coniploclitur. Fi'seceplum spéciale exlal eliciendi acius cliarilalis diligendo Deum super omnia, obligaiis onincs fidèles directe, Spéciale hoc prœceptum per se el ralione sui, 1073-849. obligat non soluiii quoad subslauliam dileclionis Dei sed nempe quod vere el realiler etiain quantum ad moduin Modus diligendi diligalur Deus super omnia, 1078-831. Deum, est eum sine modo diligere, nec polesi in acliiais An charitatis interioribus reperiri excessus , 1082-853. sut'ficiat diligere Deum summe appretialive, aul requiralur quod diligalur eliam intensive plusquam caetera omnia , In bac viia plene et perfecte islud sublite est, 1080-833. pneceptum impleri nequit bene lamen suflicienler ac débile, dum homo facil totum quod potest ad illud implenduin, 1082, 1085-833. Sub peccaio pluriesienemuriuvitoe nostrœ decursu elicere aclus cbaritaiis seu dileclionis Dei Cbaritaiis prœceptum ut super omnia, 1083 el seq.-837. primum, maximum ac finis alioruni magis ac frequenlius obligat per se quam caetera praecepta, 1083 837. De hoc prsecepto idem diceudum est. ac de praeceplo fidei et spei, 1075; 943; 930 849; 745; 731 An amor mercenarius el timor servilis charilali Dei Amor mercenarius est duplex conlrarieiitur, 1087-859. unus qui exercetur lantnni propler mercedem prœciso ,

,

,

:

,

ges Uoniimun Deum lunm ex corde lun, ex toiii mente lua, extota aniiua, ex omnilms viribus tiiis, 1334,1.3331068,1069. IMurcs suiil cliarilalis jusiilicaiilis gradus, inlimus, médius et suprenius. Supremus soliim ( rii in pa tria, 1333,1.336-1069,1070. llabeiur charit;is ininoi justilicanlc, 15.36; 1364-1070; 1076. Inlens.tas per se non est de esseiilia amoris, sed sohim illius modilicalio, perfcciio, 1337-1070. Diligere Deum amore absolute summo intensive non leiiemur cbarilas magis magisque augeri potest, 1357-1071. Amore summo et intenso Deum diiigimus, cum eum majori dih clic ne prosequiiiiur quamcreaturas, 1337-1071. Amoris intensio non ex sensu el sensiliva parte pensanda est. 1537, 135S-1074 Cliarilalis jnsiiticaulis intima? dotes, seu elfeclus .sunt Dei jusiitia quai est intima cordis reclitudo, 1538; 13651071; 1077. Peccati remissio filialio Dei adoptiva; amicitia cnni Deo, 1339-1072. Ad ralionem amicitia? r(n|uirilur quœdam mutua amaiio, 1339-1072. Coiisectaria, 1560 el seq.-1075. Qui manel in charilate diffusa, rnanet in charilale increata, qute Deus est, 1361-1075. Aliui virtules consistere valent sine chanlalc sed sine charilale nulla virlus potest esse vera, compléta et [icrl'ecta, 1361-1075. Quo sensu Odes per dilectionem operatur, 1361-1074. —Consideratio beneficiorum qua; a Deo rece()imus, el poenarum quare per ipsum vitainus,sunt nieraedisposiiiones ad charilatem, sed non ip.sa cbarilas, 1361-1074. Amor cbariiaiis differi ab amore beatitudinis, sive boni generalim sunipli; cbarilas iiosita esl in dilectione beatiludinis, guae Deus est, 1362-1074. —Cbarilas differi ab amore Dei erga nos bencvoli el benelici, quo regilur spes, et qui amor concupiscenlia; appellalur. Cliarilas non est quicumque amor, sed amor perfeclns, qno Deus in seip.so diligiiur, 1362, 1.363-1071, 1073. Aniare Deum non possumus vero cliarilalis amore sub aliquo respectu, quin aniemus sub omnibus aliis, quibus infinité pertectus est, 1363-1073. —Diligere Deum ni summum boiium nosirum, non esl ip,siim aniare amore imperfeclo. Rejicienda esl eorum opinio, qui puritaiem dileclionis seclndunl ab omni ad nos respectu, 1363, 1564-1073. -Diligiiur Deus uliimus finis relate ad alios tînes pariiculares, 1364-1076. - Inclioala cbarilas, inchoala jusiitia esl; provecta cbarilas, proveclajustilia est ; charitas magna, magna jusiitia est; perlecla cbarilas, perfecia jusiitia est (S. Aug.) X, 302-259; XIII, 136.3-1076. Ferfecti eliam in charilale proliciunl, 1566-1077.— Cbarilas csl excellen-

Mo

— —

:


;

,

m

:

ad 1567-1078.
tior via

— —

Deum;

esl .Salulare

bonum omnium
monilum

— Illicitmn est diligere Deum amore simpliciter raercenasecus vero amore mercedis, 1088-839. — Deus polest propter se, etiamsi diligalur propter mercedem apternie 1088, 1089-860. — Timor proprie et formaliter
rio,
diiigi
vitae
,

nec tendit in oum qui confert mercedem lanquam in liueni; 1087-859. Aller Iste amor proprie est mercenarius amor quo quis principaliter diligit aliquem a quo sperat niercodem ita lamen ut etiam seclusu mercede adhuc ipsnm amaret; ipse esl potius amor mercedis, 1088-839.
,

,

De cliarilalis incremento. Cbarilas per donum gralia" infusa augeri polest, XIII, 1569-1080 Non aùgelur quolibet actu cbaritaiis, 1370-1081.— rrirnuni augendœ cbaritaiis médium pcrteclior cognilio divia;e boniiaiis, lôTIolOSl. Allerum médium major punlas amoris, 1572-1082. Teriium medinm frequens cbaritaiis ipsius exercitium, 1372-1082. Quarlum médium virlulura parlicularium sludium, 1575-1085. Quinlum médium diminulio cupidiiatis. 1374-1083

|r;fislanlissimum, S. Augusliui, 1568-1079.

:

:

:

:

:

servilis, v. g., timor hominis qui Dei offensas admittere non recusaret si non extarent inferni supplicia si Deus culpas non punirel isle limor contrariatur charilali, 1091Aclus hominis dicenlis Volo evadere pœnas in8S2. ferni, ideo setvare Dei mandata, eumque non olFendere , non contrariatur charilali, licet possit esse in homine non liabeute cbaritatem, nec sit donum Spirilus sancti , 1095,
.

:

:

cbaritaiis babitnalis decremento el iaterilu. Nullo modo cbarilas diminui [lolest directe loquendo; sed potest indirecte dici diminulio cbaritaiis disposiiio ad ipsius corrupiionem, quae fil per peccata venialia, vel eliam perces.salionern ab exercilio operum cbaritaiis, 1373-1084.— Cliarilalis corruplio sive intérims Bt per peccatum morlale, 1376-1083. El unicum peccatum niortale snfiicit ad tolalem cbaritaiis destruclionem, 1377-1083, 1(386. Le-

De

Ji:

CIIA
5"

CHO

114

tî^ali culpa admissa, tenuis aliqua manel chantas, qnaî non, est charilas liabilualis et juslilicans , sed niiuor juslilii-anlp, el aclus dileclionis virlualiler permanens vocari polesi,

1379-1087
r.onsortaria. Nullus terminus argumenlo rliaiit;'.lis i)r;cligi iii liac vita polesl. Est IniiiPii aliqiiis gradus, ad queni Charilas patria3 miinqiiani provoiiiot, 1579.-1087, 1088. Charilas pairi;e perfi'Clior est charii;ile vi;e, 1580.-1088. coniparaia cum charilale viœ etiani perfocta, absoluie dicenda est piciiior, imo plenissinia, 1Ô83.-1090 , 1091.

Non omnes seipsum quoad bona temporalia, 1106.-874. proximi suul ;e(iualiler diligendi ex charitate, sert u-nas est magis alio diligeudus lam (ijioad aff<'ctum quam qi.oaft, effectum 1107. 874. —Hinc debemus magis diligere meliores

apparentes

noslros,

quam

alios

extraueos,

1

107,

— —

1108.-873.— In primisdiligendus eal paier, deinde mater, tertio uxor, persona publica magis dihgi débet, quam qui1109.-876 'ibet privatus. De exterioribus actibus vel cffectibus charilalis erga 109 et seq.-876.— Eleeproximum, qui sunt beneficenlia, 1
Correctio Iraterna, 1131 et rno.svna, 1113 el seq.-879. seq.-910. Vid. h:ec verba. Charilas primorum christianorum erga quoscumquc , Charitatis esl omnia bona et omnia 659 et seq. mala communia facere; ut aller alterius ouera_ portet, I, 323.-153 et sic impleal legem Christi.

Charilas via? ita crescpre v.ilet ut aliquo sensu pcrfecta Charilalis aiigmentum quod a dici qucal, 1580 -1088. Deo auciore et causa eftecliice peiidet, pemlet cii;!.-!! ab aclibus iiosiris taniquain a di.spositiouibus physice concurynainvis cupidilas sit capirenlihus, 1581 et scq.-l089. lalis inimira charilalis, non omnis cupidilas expellit chariQuisfervor charilalis diminuitur pervenialc, peocalatem. Nulia charilas in hac vila adoo pertiim, 1584.-1091. fecla, qux aniitli non possit, 158i.-1091. Reflexio. Oninem operani impcndamus, ut charilas scinper in nobis crescat, ac tola cura et studio enitamur, ne umquam inlerent. 1585 et seq. 1092 De objeclis secundariis cliaritatis. Sunt piurima bona 1° bonitas suninia Dei, qua bonus qu3B charilas diligil ipse ac bealus ; "2" eadem boniias, qua beanlur creatse ralionalos mentes; 5" bona creaia gratis et gloria;; 4° morales virtulos; 5" bona quxque creaia, vila, sauitas, opes, honores, quibus uli j ossuni jusli ad vitam œternani, 1387, OuaUior sunt subjecla, quibus chari1588.-1093, 1094. las appétit hœc bona recensiia Deus, nos ipsi, proximus, corpus nostrum, 1588, 1389.-1095. Una eadenique specie charitas est quœ Deum amat et reliqua omuia iu ordine 13X9; 1597-109.5; 1101 adDeum. De amore sui liono et pravo, XIII, 1590 et seq. -1096.

m

,

debemus prosequi corpus corpus suum uon dilii^it, qui illud pluris facil quam animam, 1402.-1103.— Recii ordinatique amatores corporis sui habendi sunt tum

De amore quo possumus

nostrum, XIII, 1593.-1100.

— Ordinale

et

pœnitenies, tum innocentes, qui illud jejumis, ûagellalionibus, aliisque afflictionibus '

macérant et

.subigunl. 1402.-

1106

:

opposilis quae sunt odium Dei et proximi, XIII, 1176.-929,- acedia, 1180 -932;— discordia scandalum, invidia, 1187.-958; et schisma, 1183.-953; 1200.-948. Uhi deest unio, depst charilas ; charilas enini christiana nisi in unitaie Ecclesiaenon oteslcustodiri, I,

De

viliis

charilali

|

:

1259, 1242-978, 981.— Noneslparticeis divinae charitatis, qui hostis esl uiiitalis. Circa charilalem error Baii el Lulheri, M, 1565 et seq. Baiani unam tantum virtulem moralem agnoscunt.nempe charilatem, eamque infusam, non acquisiiam in sutu na-


-

Nosmeiipsos charilalis amore prosequi possumus et debemus, 1590--1096. Sicut nenio bene seijsum amat, quoties amat se ex princii io cupiditaiis; iia bene semper se amat, quando se amat in ordine ad Deum, sive ex principio charilalis, 1597.-1101. Toties homo vere amat seipsuui, quoties sei|sum et alia sua ad Dei gloriam ordinal, 1598.-1102. Qui se el omnia alia non referunt in Deum, sed ad seipsos, dicunlur per vituperium anuilores sui iu sncra Scripiura, et aj ud veteres philosof'hos, 1590;

turrelapsae. Utrum sine charitate

^'^'^°

bonum opus morale

,

produci queat.

,

.

Errores, X, 1102.-868.— Homo sine charilale

swe ha-

biluali, sive acluali proprie dicta, etiam debili et infirma,

1598.-1096; 1102. Amor sui innrdinaïus est radix viliorum, 1590; 1598, 1.399.-1096; 1102.— Peccatconlra ch.iritatemsuiiisius, qui iulelhalipeccato persévérât, 1599-1105 De auiore charilalis erga proximum, 1591.-1097. Hic sermo non est do dilectioue culpabiii nec de amore met e huinaiio, 1592-1097. N'orma charilalis erga proximum duplex est eliariiaiis amor, quo nosmeiipsos diligimus et dilectio qua DeusdiliqU )ws, 1392.-1097. Raiiodiiigeudi proximuni Deus est, 1397.-1101. Praceptum cliaritatis erga proximum coniinelur iu dileclione Dei, 1094.-864. Charilas mulu-i est juris naturœ officium, XV, 440 et seq. Houio proximum dilisere débet non ut Deum, sed ut seipsum, XIII, 1093, 1096.-1100, 1101. Omnes homines mortalem vilam agentcs proximi sunt, adeoque charitate diligendi, 1592.-1Ô9S. Peccatores el iuimiei, sispectenlur pnecise ut homines, sunl proximi nostri; alque adeo charitate diligendi si auiem ut peccatores, eos potins odi.sse debemus, 1097; 1395; 1400,1401-866; 1098; 1104.— Licitum est etiam temporale aliquod malum peccatoribus exoptare, hac ralioaeut resij iscail. 1401.-1104 De siguis dilectionis qurc in conimuni et |)articnlariter proximis exhibenuir, 1098, Î099.-867, 868. Sancti angeli et beati homines régnantes cum Chrisio in gloria tamquam proximi charilalis affectu sunt diligendi., 1,594.1099. Charilas se extendit ad animas in ( urgatorio degentes, 1393.-1099. Charilatem violant qui detunctorum parenlum penitus obliviscunlur, 1402.-1103. Dseninnes et damnati spirilus charitate diligendi non sunt, 1393.-1100. Ordo charitatis cadit sub praecepto scilicet magis diligere debemus quod est majore dileclione dignum, 1099, 1I00.-868 el seq. Islud praeceptum rolligilur non solum ex scripiura, 1 100.-869; sed etiam ex natiira jpsa cttaiiialis, el conditione objectorum illius, 1I0I.-870. Homo post Deum débet se magis diligere quoad naiuraui S| iriiualem et animae salutemquam quemcumque alium. 1 101.-870. Hinc non est licitum patide-

potest bonum opus etiam supernaturale per actualem gratiam perficere, 1104.-869. Fid. Infidèles. Charilas non sine fide el spe, sed fides et spes sine charitate esse possunt, 1106-870.- Charilas nos veritatem Al, 4o« divinaj legis edocet el ad eam perducit. Cheptel, societas animalium. Definiiur contractus quo quis Iradit alieri certum uumerum animalium ad ea custodienda, etc. Tradens dicilur 6nî//tW, el accipiens dicitur preneur. Quadruplex potissimum distinguilur, XM, 685.

:

Cherublm. De cherubinis arcœ superposais, et de eorum forma et origine nuilia disputant vin eruditi , X\ , l-^127 Chenibinorum lormae symbolicae erant ac lypicae. Chirographa gallice les billets , duplicis sunt generis : alia simpliciler ad privâtes pertinent, seu negotiaton non tradunlur ; alia iu commercio venduntur apud eos qui vocantnr ageuls de change. An liceat eniere chirographa ii^a

Vid.

Codex

civilis, art.

1801.

,

CHIR0.MAMI.Y dicitur divinatio superslitiosa quando ex lineamentis manus inquiritur fuluroram cogmlio, Chiroraantia naluralis est licita ; lil, 428 ; XIV, 90-73. aslrologica vero est superslitiosa et omni jure damna^, -86 1
fiiruris et

valorem numericum.

h

1

:

CmROTEc^
XXVII, 418

in ponlificalibus

ornamentis nunc censenlur,
.
. ,
.

in nola.

Chircrgia. Clericus, etiam in sacris, non fil irregularis exercendo chirurgiam secundum arlis régulas , sine iiicisione aui adusiione.

CmRURGCs non

esl irregularis

,

A> 11,-84 morte eliam secula, licet
,

membrum
dum
artis

abscindal aul abscindi prsecipiat

modo secunA.\ 11,

su» régulas op'retur.

-Vo

Choralis esl liber liturgicus, qui canenlibus
Hsui est.

»" ^''^ro

:

Inmontuni spirituale peccando etiam solum venialiter ad Iiberaudum proximum a peccalo, noc propter bonuni spirituale toiius mnmii, 1 101. -870. Proximum quantum ad spirilualem anini;e silutem magis diligere tenemur, quam proprium nostrum corpus, 1102el seq.-871. Homo privalus per se loqucndo magis lenelur diligere et servare propriam vitnm et bona temporalia, quain vilam et bona

CH0RE.E in praxi eo modo quo fieri :ll3e riculosœ, el multis prœbenl occasionejn peccandi quae de nocie fiunl, XIV, 807-658. -- Quidam lamen excusant choreas quae de die publiée in plateis a simSed tolleudi sunt abusus plicibus exercenlur, 808-658. quoad fieri potest , olJS-bo». et modestia procuranda Contra choreas loquunlur sancli Patres , 808, 809-bo9. Mulli prœlali in suis diœcesibus merito choreas l'^oljibent 80y-boy ob periculum pro\ocaiionisad libidinem Chorepiscopi a voce grœca rf,; ^ifo,-, quasi runs epi.scopi meros presbytèProliabilior esl seiitentia ilioruiu qui eos res fuisse arbitranlur, V, 1252,—Non unam ut parochi, sed plures singuli curabanl ecilesias, ea.sque lustrabant, lio-. paj^s, Chorepiscopi dicunlur vicarii episroporum super monasleria cl paqornm sacer dotes : villani episcopi XA'..
;

' » -"^ nunc soient sunt pe-

maxime

,

— —

.

,

ariL-rius l'omiiiis

privaU

etiatn

amici,

1106.-875,

874.—

au.-VocabaiiUw episcoi.i XXV, 55. Insiiluli sunt

villanî,

seu vicani autoppidam,

Mjgiâ tenetur unusquisque diligere communitalem, quam

pisse videutur

:

quo anno,

in Oriente, el satculo terlio cœet a quibus conciliis, iaocrtuni

UN
csl,

fNm:\ ANALYTirrs iiNivrnsAUs.
XXI,
i)lU.

iifi

In Ocfidento clioroiilsioiionim
II'.'.").

mili"

k"(!ih
rari

Si'|iiriii

pi'Kiiis s.ciiilis
liiii-in

lialmcnini, '.MHi ul Ht(|. lllis in DriciiU' rxinrln, Oecidtînlu nn-liiiirivsliylt'ri cl .ircliiili.iroiii Nni'n'SNrrnnt, 'JU)».— C;iu»a

*(lininlmii fiKTO, »'.)().-

Noiiii

nn

iicr siiriiln

De la bénédiction du sa iil clirAin*;; de son anti(iuité ; <-onnnent cllf se l.iis.nt tant l'iiOccidcnlqu'enOriciil. Mi'ss(5 clui.smale. (lettc bénédidion se lait avec un grand apoareil

m

169
vit

iiisijliilionis, flcpiio, (inlMi.'Kiocl (Ji;<inl:i>. rli(iic|iisrO|H)rnni,
!);>!l

en Oru'ul.Elle est ré.scrvée partout aux és6(|uos, X.X Verlu il saint chrême. 170 De vai iis nsibns rhrisinaij-. ab episcojio lienedicti. Inserel seij.

i

l'I

st«(|.

-

ChorriHMoin
>tl2.

h.ihinlur,

XXIV,
nnniiii.

— Adanim non d
1"

.il)

nnii Innlnru («iiiscoiin orilinncvs.

:

I" (ionlirmatioui

;

2" nni.'tioni

\erlicali

i|Ua baptiziiins
;

Konnii
noni
«•l

(',li(iri'|pisi;(i|ii

iiiu-ras

m/, ilnbanl canonuas
,

el pricillras; 2" olliTfhinil
(lisiiiliiit'Ii.Mii
;

luirstnitt' «'pisco|.o

ul ohl.ilio-

rc^^rlianl onnics cfcli'.sias |i:i(Ç(irnni 10(12.— ^"Onnics pafçonnnsantTiloifs l' s, inonat lins Si'iiicj, (|ni)l;nniis c()H;;r<';?alianl ad siilulantlnni <|ii.sc.i|iniii V>" nHOjiliylds m a;;ii.s ni villis consisLcnK'S r<iriliniial>:inl; ({" occli'sms cl vir^incs ("diisccrabaiil ; 7" leclorcs ot snlxliac (>ii(is,»'l cxon isl;is rousliliiehanl; 8" niinis!^"

(•iinctiiniofinslciia,

;

Iros in saccr.lolalcni
«jui luii.nil

numiiinn
,

fxn|i(al)anl. U" iNon dcMiiil

rhorepiscopos inOni'iiKMlnicoiiosol prtishjicro.s, atnuifnli,' cn\il;i|is episnipo onllnasso 1003. Halioncs «ili ijn:i,s cliorcpiMopi oninie i-piscopali solcn-nt alK|iiandi)
,

irisi^'nui

,

951).

— Qnainor

si-nlcnliiE circa cpiscoi aluin oi-

dinalioncs cl conlirniJlionos cliorcpiscopornin , lUOî. L'irnni chorepiscupi t-ssenl ven upiscopi 1001. .Mlii,

nianli.s opiiii

ni>

arguniiMila.

lOO.'i.

—Ad

li;uc

argunimli

rcsponsioncs, lOOd-lOI-i.— Opinio nogans e.\ponilur, 1012 el S('(|. Uirum chorcpisiO|.i licel vt'.ii non e^senl c'iiscopi diaconos et pnsliyteros valide oïlinarenl pro|iii.) consent ionU> ei)iscoi)o. yu;u aUeiri possiinl pio atlirmanle opinione, XXI, lOlo el. scq. yuae pro senlenlia upganic .•iddiicunlnr, lo.îi) cl scq. Liqnidc con.slal chorcj iscopos oxiraordiiianos ^alicin ordiualioin.snnnislros luisse, XXIV, 898, i)07. Cerlinn vidclnr, luin ii> Oricnic, lum in Oc(idcnlc, scpicm primisKccicsia; sa'culis diorepiscopos valide conliiinasse. XXI, 1022 Des cliorévèques cl do leurs prérogalivos. On examine s'ils éiaicni véiiiabtenienl évA(|ucs, XX, 917.— D'après le iioizlènie canon du concile d'Ancyrc cl le dixième du conle d'.\niioclio,ou reconnnl en Oricnl le caraclère épiscopal dans les cliorévêqnes qnoiipi'il.i ne l'ubsenl ordonnés , 1110 par révêque diocésain, sans le concours d'aucun autre, 920. Du temps aufjuel les choré\êiiues onl couiniencé a paraître dans rKjjlist!. Quand cl coinnienl ils onl été abrogés, 925.— Des évoques des monaslèrcs, 929. Chbisma idem grajce, quod latine nnquenlunt, usu ccclesiaslicocstunguenium ex oleo elbalsumo eoidectum, X.VI,

,

,

ungilur, et aqna; baptismalis binedii tioni ,î» ordinationi episcoporuni ; 1° Icmploruni consecrationi; ."J" allariuin consecralioni 6"consecrationi pateii.e; 7' cal'icig coriM'crationi ; 8"canqianaruin benediclioin, XXI, 879,880. Varia nonnn sacri Conlli niationis In isnialis, 76'> et sei). Chhistallomantu, divinalio per s|)C( nia. III, 129 Cmhismam pinres noliiles ab imlio, III, 22S cl seq. lu priihis nijimgiiur clinsliana perpétua oraiio. Eju» tola vita sauclum dcsiderium e.st , 3')7. Vila clnistiani fdrpetna IKenitcnlia e.sso debel , 337. Mililia clnistiani non est soluunnodo separatio a conlagione sx-iadi est (pix-dam divulsio a seipso et abnegatio sui, anl exlirpalio anioi is proprii , 338. Kecla clnislianorum vivcndi ralio in prioribiis s;eculis. l'iinius Trajano. 380. Trajaims l'Iinio, lyH] Alia Icslimonia, .)83 et seq. Inlcgritas moruin iniioducla per Evangelii prx'dicalioneni in liomincs, (J33 et seq. Les chrétiens des premiers siècles ne connaissaient point d'autres maux (jue le vice cl le péché. On punissait plus sévèrement ceux qui étaient convaincus de péchés , s'ds ne s'en étaient pas accusés enx-mémcs. On regardait connue un devoir de déférer à l'évoque ou an prêtre celui qui était tombé dans quelque faute considérable, X,\, 38 / seq. C.hrisliani inler se, unum esse debenl unitale alfeclus el concordia aninioruin, quod lit fier charilatem , ut ))aior et filins sunt uuiim unitate substanliie , VI, 13L iS'on possunl esse unum inler se, nisi sinl unumcum Deo 13"). (juomodo christiaui suiit fralrcs CInisti et Deo similes, 1 41,142. Chiistianir50innilius„urgente |)ra!cc()t(),gralia sufiicions daiut vel ollertur, 231. Chrislianns mihi nomen est, ail S. l'arianus, catliolicus vero cognomeu, IV, 586.
in vertice
;

i

i

:

— —

»

crantante Christum, etiaiu inler gente.s. Jusiinusdicil eos (pii ab initie rationem ducem secuti .sunt chnslianosfuisse,X,1076et seq. 1082,847-8.1)2.— Clirischrist iani

Quo sensu

Oiiiinis rébus conliciiur ciirisma , X.XVI , Chrisniaiis consecralio ex Iradiiione a; oslolica, 2dti. ampnllani chrismalis, 20',). Coidici débet ex oleo olivarum et balsamo Judaico vel Iiidico, XXI, 8)1, 832. In Oriente oliin com|)OSitum luit ehiisma, non solum ex oleo et b:ds imo, sed otiam ex aliis quibusdain mateiiis suaviter olenlibus, 8oi. Llrum balsanmnï ad ConlirniaH-Jl.

insnill .iione in

2b6. — —De

essenliam perlincal. Ea do re triplex est senlenlia. Prima, qnuj omnium proiial)ilissima videlur, docel oleuin soluui ad essenlialem materiam Conlirmaliotiis pertinere, balsamum vero necessarium esse solum necessilate pnecepli divini vel ecclcsiastici, 8ao et seq. Secunda ojfinio doc'etutrumque etoleum etbaisamnmad esseulialem Confirmationis materiam pertinere, 8.}9.— Terlia opinio docct matériau Coulirmatioais esse vel oleum , vel balsamum
lionis

204 Cjuhstus graeco idiomate , hebraico Messias , laiino non unclus, est uomen officii et honoris,VI 12 J. Inclus est non ab hominibus, sed cœlestispalrisvirlute; non oleo, sed Spirilus saucli |)lenitudiiie, 121. Lngebantur olim prophetae , sacerdotes et reges. Jésus Clirislus unclus est : 1° ut prophela et magister, 121 ; 2° ut sacerdos secun3° ut rex justitia; et dum ordinem Melchisedech , 123; pacis ; cujus reguum in terris ini-hoatur, in cœlo perficitur, 124 et seq. Clirislus ab inilio mundi pcri'unclus est inunero prophetico, III, 267 ; regio , sacerdoiali , 268 269. Divina sapientia elucel, 1° in condiiione Chrisli 2° in minière sacerhinnili el munere prophetico, 311; 5° in munere regio, 518 doiali Kegnum Mes314; siae anernum 108. Univer-sale , 109. Félicitas regni Messiie spiritnalis et cœleslis. 112
,

tiani humanse virtuli^ afiicem alligcrunt, III, 201. Clirislns et ejusdiscipuli persecutioiiem passi sunt.

— Quare

— —,

;


,

— —

,

vel utrumque.

8ti0

Christus (iromiMSus t'uiurum Incarnalionis mysterium anle et post ejus lapsum, inuoluil , IX 93-73. Hoc mysterium non latuil patriarchas et prophelas, 95-76. Legisperiiiores apnd Judaeos Incarnalionis mysterium
Adaiiio
, ,

Benediclio seu consecratio ab anliquis Patribus appiobata, piimis Ecclesiaî saeculis usurpata , ablp^s Aposlolis tradita fuit, 860. Hicc chrismatis consecratio ita est ej i-

non ignoraruut; de Judaidinn vulgo

scopo propria, ut commilti non possil presUylero, 801. Hanc benedicendi chrismalis poleslaiem episcopis proj riani et specialem esse jure ecclesiaslico el divino ac ulroque jure presliyltîris inlerdiciam certnm videlur, 86i. Uirum sacerdotes, Ecclesia non répugnante, potestalem liabcaut consecrandi cbrisma, et eam potestatem valide quibusdam in locis olim exercuerinl, eadeni Ecclesia suis cauonibus non contradicente nounulli aRirmant , 86o. Argumenta quibns utuntur coufutaulur, 866 et seq. IJtrumbcec poteslas presbyteris, tamquam miuislris exiraordiuariis ab Ecclesia commilii possil. Affirmans opinio a|)ud theologos
,

;

,

communis

est, 869.

tuetur , 869, 870. Ad argumenta opinionis altirmaulis respoudetur, 870. Ad argumenta 0|ànionis negantis respondelur, 871. Aucioriias cujusiibet epis^opi iu sua diœcesi probabilius sufBcere videlur ad hanc facullatem benedicendi chrismalis presbyteris tamquam ministris ext-raordinariisex dispensalione conmiitlendam, 873. Uirum chrismatis consecratio e|)iseopalis necessaria sil necessilate prificepti, et ad Coulirmalionis essenliam perlineat ita ut ea prsetermissa nullnm sil sacramentum neque sumnms pontifex aut Ecclesia in eodispensare possil. Ea de re opiQÏones variae ad quinque revocari possunl, 874 et seq. <— Prima affirmans opinio communior est. 873, 879

— —

— L'traque opinio sua

se probabililaie

,

93-77. Ab electione popidi judaici nulla alia gens dici potesl Incarnalionis mysterium cognovisse, 96-78. .Nonuuilis apud genliles luturum incarnalionis uiysterium nolum fuit, 97-78. Clirislus primo homini , Àbrahse promissus, VI, 113. Prophela a Moyse promissus Christus est, II, 831 et seq. Christus praefiguralus. Varii lypi el figurae Chrisli , quibus mors ejus adumbraia est 1° oblalio Isaaci et immolatio arietis in ejus locum suffecti ; 2" agui pascalis mactaiio; 5° mois ponliûcis quam expectare lenebaniur liomicidae involuntarii , ut iu terram suain redireui; 4" occisio vaccae ruite; 3" hircus emissarius; 6° omnia veieris legis sacrilicia, qure totidcm eranl figura; saciilicii cruenli a Messia in cruce olferendi, IX, 374-298; III, 581 et seq Humanum gouus a diluvio arca lignea liberavil; Moyses virga lignea mare divisit, etc. ; Moyses, ligne in aquam misso , aquain ainaram in dulcem commutavil; lex Dei arcœ ligneae creditur, ut his omnibus ad lignuin crmif, per quosdam gradus veniatur , VIII , 1411. Abel, (pu fratris iuvidia occisus est, Isaac sacriUciu;ii; agnus qm^m Juda;i,cume terra jEgyi li egrederentur , immolarunt; serpens aeneus quem Moyses in deserto exaliavil; hiicus emissaiius, qui Israelilarum poc'alis velul onusius, in deserium abigebatur; vacca rufa ex cujus cmeribus aqua expiatiouis fiebat, Chrisli Doniini passiouis ac morlis figuram praemonstrabant , Y, 883 el seq. Vacca rufa

aliter

statuendum

— —

:

117

CUR

CHR
: ,

liS

figura Chrfsii, XV, 188, 192. Melchisedech fuit figura niaxiioe idone» Chrisii stipremi sacerdoiis IX 997, 9987H8, 789. Figiirs Mi-ssia- sunl, Isaac, Joseph, Moyses,

Da\id, Salomoii, Joremias, Açnus pasdialis, eic.,45^-54i. Salonion Irpus Chrisli D.ivid III, 383 in nota. Clirisii tvpiis,389 in nota. Vilulus et arielps qui in roiisecralione sacerdulum immolabanUir , erant Chrisli «iijur.Tf. XV, 178 Jesns Chrislus Mcssias Judtporiim ab omnilnis l'i^j'helis pruiuniiatus est, III, 64. Jacobi vaticiuium Non au' f.TfiHr fteptnmi de Juda , el dux de femore ejns , donec reniai qtti niiltendus esl et ipse eril expectutio genliim IX , 100 fl so.i-sl. Vaiiciniiim Dauielis 189 ; 509-1.51 2i6. Vaûpinia Aggaei et Maincbis 30I-:2ô9. Pltirinta exlant vaiicinia de gemilius ad veri Di-i cultum Ipmjwrp Messiae vocaiidis, 511-348. Prîenuiiliatur advenlus Missine , 111,63. Venire debebat M^ssias

,

Jacobi Non miferetnr virqa seji sreptnm trions Judr , nec déficient judices ex ea donec reuiul Renias. lUa exposilio potiir est. Primo roaxnua naturalis est et ob<ia , Secundo, jiixla illarn propheiia evidentero el pb'159; nam habuii completionem, 140 ;— Tertio, paucioribus dif,

fic.ltiiibus ha;c senlenlia ol)noxia est , 146 aequaliter valet ad revincendos Jud*os, 148.

;

— Quarto
,

,

:

,

,

,

.

.

staiitf S'

cundo nitii lo, 66, .Anle i;ileriiuni Romani im67. Naiivilaiis Chrisli circumstaiiliseprtdicuiilur. Oriturns eral ex seniine I>avid. Ex virgine nasci ilebebat, 70. Constabat api:d Jiuteos tnm ex veleri tradilione, inm ex proi helia Michîeae , Messiam in Belhlebfin nascilurum. 70. -i- Praedicunlur pro| het ici muneris officia , Mu leris saeerloialis, 72, Kegii muneris, 7!^. 71, Messiae re^ni non erit finis, 74. Vilat et passionis Mespprii
,

Qui in valicinio Jacobi pra^iiicitur Falsa; Judaeorum inlerpretatiu;ies , venii, IX, 105-83. Qui in eodem prophelia pr^dicitur ven105 el seq. 8.5. tuTus esl Messias. Primuiu argumentum petilur ex prjSecunJum argumentura pria vi nominis schilo, 121-89. ducUur ex cliaraclcril.us, quibus Jacob désignai , quem Terlium argumenluin suvenlurum praedicil, 114-91. mitur ex consensu Judseorum, prresertimvelerum, 114-91.

veulurus jamdudum

— Solvuniur objet tiones, 115-92. -— Solv. objei lifi-s — Vox schïloh non désignât Moysen non Saulem 118-93, — Non 117-94, _ Non Davideni, non urbem
,

H}ici,

,

Silo,

siae

MessiiE prsevii 74 et 98 et seq. Solvnnlur objeciioues recenliorum Judseorum qui negant ilia ferme omnia vaticinia d Messiaui pertiiiere 76. Eorum aucloritas DuHa esl. 77. Jtidai veleres , quorum maxima aucloritas, nostri ia hae parle onmino sunl el receniiores non omnes dissenlinnt ,77. Objicilur 2° auiorilas velerum Judaeorum qui in Chrislo Meî-sia n non agnoveruiH 80. Ohjectio lertia adversus inti rpreialiunem chrisiianam veteris Testainenli 85. Grolii methoJus in exponendis Scripiuris refellilnr , 83. Propbplae ust sunl meiafiburica oraiione el hoc oralionis genus non lanlum apud eos famiîiare fuit sed etiam ad snnm insliiutum aplissinium 87. Prophelae non soluui roetai lioris uiebaiiiur. sed eliam parai lolis ad res adumbrandas baec coucedunl Judaei ferme omnes, 89. Auctores l!l)rorum sacrorum ulunlur medilala coniusione, 91. Vaniialis argui non potest ex| osilio cbvisliaiia veteris
i

casus

rae licti

,

— — — Dolores seq.
:

l'jus l'xallationi,

Salomonem, non Jéroboam, non Nabuchodonosoreai, 119Sceptrum vere deticil Non Cyrum , 120-96. 93 96, Schebel nomine tribus inin tribu Juda, 121 elseq.-97. Vere con'uudunlur Juda;otelligi non potest, 126-101. rum genealogi;ï el tribus 127-102.— Oraculum Jacobi Cur Cb; islus condilionate non esl accipieiidum 128-103. ei Aposioii hoc oraculo non utanlur ad revincendos JuSceptrum Judae tempore caplivilaiis daeos, 129-104. Babvlonicse interruplum esl ; sed a Juda non ablatum Non nulla de Jacobaei oraculi anië Cbristum. 150-104.
,

— —

,

,

:

exilu inler iheologos controversa discutiunlur. Quastio esl qua raiione cum multiplici regiminis forma quam populus hebra;us successive induit, et cum variis , quibus obnoxius luit viciisitudinibus Jacobi oraculum coh'*reat,

,

,

,

,

.

:

quorum alii 151-103. Variae theologorum opiniones verba Jacobi Non anferelur sceptrum de Juda , de loia natioiie bebraea inlerj.retantur, alii ad solam Juda; tribum re;erunl, 155-106. Qui osleriorem lenenl sentenliam Nomine in sex classes distribuendi 153 et seq.-l07 Judœ in valicinio Jacobaeo sola iulelligenda est huuisce In valicinio Jacobi vox schebet nominis Iribus, 157-110. Voce schebet non signiiribum non signiticat, 140-112. Voce schebel non sigmbcalur ficalur baculus, 142-114.
,
:

,

i

,


— —

Test.im-nti in ea parle ubi ivpica est, 92. Proj helœ ad significandas res evangelicas nsurparunt proj helias dupl ceni h:il)entessensum,"94. Olj'Clio quarta JudaeoruMi adversus chrislianam exfosiiioneui , 96 el seq. Jtixîa litteralem prophetarum seasum oporluit pâli Messiam el iia intrare ia gloriam suam, 98. Vanissiniae .suai J'idieorum iuterpreiali n' s. Prima senlenlia verba Isai*, capite LUI, npuio judaico in praesenli lucUic-sa coudilioue coiisiiuito accommodai , 98. Ahera senlenlia verba prOi heiae accomuiodal Josiae régi sagilla confixo in praeHocoolra regem yE.irypti Terlia senlenlia noQ 102. minus vana . quae doêel propheliam prsemonslrarc Jeremiam el ii sius adversos casus, lOTi. Quarta opinio duos adiiiiiiii Messias, uuum filiun>I)a\iJ. allerum filium Joseph, 104. Totum caput quinquago^imura terlium Isaiae pertinei ad Messiam, spem gentis judaic« , et Davidis filium, atqne in Chrislo adimplelum accuraiissime , 105 et seq., 149 et seq. Mf ssiam jamdudum advenisse contra Judaeos ex Jacobi vaiicinio cerlo evindlur, IX, 101 et seq. -81. De prophpiia J;icobi , III Duplex Judseorum senlenlia 114. de hnjus proplielife sensu, 11.5. In Jacobi valicinio praediclio Messiie continetur Solv. objeclio, 119 et 116. seq in nota. Ha^c pnedictio jampridem completionem soriita est , 1 18 ; solv. objeclio, 1 19 el seq. , 122 et seq. in noia Inier cbrisiianoriun inlerprelum varias hujus vaiiciiiii expositiones qusenam poliorsii, 126. Prima senieiitia ad Jnds iribum non separaiim, s d cum reliquis conjunctam refert, 127. Secunda senlenlia asseril in eadera ItUu seniper exiiiisse princiies us<)ue ad advenl»iui Chrisli, 1^. Terlia senlenlia est nomme schebet si^nificari \irgani judicis el syned ii auclorilalem, 129. 'Juaria senlenlia est cardinalis Cajelaai qui docei in valinnio res duas pnedici primum tore ul protieal aliquai.do Messias e tribu Judje ; deinde ut slernum eadem tribus ohlineat regnnm , a Messia proiagandnm, 150. O'Jinla S'-nleniia est Huetii qui observalres qualuor esse not ndas in propLetia ; et tria docel , 151 132. Sexla senlenlia est clarissimi viri De ïouruemine, qui sic legil Non au,

Nomine aucloritas uuicuique propria, 146 el seq. -117. sceptii non desiguaiur praeslantia tribus supra ca-leras • tribus, 1.51-121, Nec synedrii aucloritas. 132-121,

]

Nec proprielas scepiri ab usu separaia 134-125, Nec reaelerna [lolesias a Messia possidenla, 156-123, poteslas qua;cumSed suprema gia dij^nitas , 156-123, Tune scepque lijiura esset regmiiuis forma , 157-125. trum vœpil esse in tribu Juda, cum regno pntilus est Caplivitas babylonica non fuit cessatio David, 157-126. et abolilio sceplii Judae sed tautiim ejus iniermissio , et
Nec
.


,


,

,

Post captivilalem babyinterregnum, 158-127. lonicam judaic^ ualio in unam veri nominis rempublicam Populi judaici cognomen a Juda tune coaluit, 160-128. Ab illa republica auctorimeriio sortiia est, 162-129. talem suam habuere quolquot in ea usque ad Herodem
veluti

,


,

Ex modo exi osilis redinpriucipaiu usi sunl , 165-150. tegralio sceptri Judae post captivilalem et ejus permanenAme Herodis regm 164-151. tia explicandse suui Solv. tern[)ora sCiplrum in Juda non defecit, 168-155. Hero.io legnanie , scep/rum a Juda objvclio, 178-142. ablatum est, 169-154. —Solv. ol>jectio, 179-145 el seq.
,

Leges rei| ubli':ae Judaeorum lundamcntales a regno alienigenam excludebant. Polestas suprema ad Herodem Sua Romanis, invita nalione, Irauslata est, 169-l"o. prema aucloritas deinceps Judœis non fuit restilula, 1/0Solv. Herodesfuit alienigena, 172 et seq.-157. 1.56. Proselyti et ex proselylis objeclioncs, 179 et seq.-145. juribustruenaii non eisdem, quibus Judaei, quoad civilia, Solv objecta, 182 et seq.-145. banlur, 177-142. Altéra vaticinii pars el dux de femore eius, signibcare Tidetur non defuturos duces e sanguine Judae orlos, 183-

— —

:

148. Vox dux seu legislalor in valicinio Jacobi idem Genuiuus Jacobaei sonat ac scepLrum, 185 el seq.-148.

:

sensns exponitur. ^?a" Insigne Danielis vaticiuium , IX, 189-131 ; III , 1^2. Hoc valicinium certissime coniinet praedictionem advenus
valicinii


:

Hujus vaticinii brève couimenlanum, JX, Messije, 155. Ex Danielis valicinio deroonslratnr 190 el seq.-152.

,

feretur sceptrum de Juda , et venial qui niiltendus est , \ù5.

Seplima senlenlia vult per sceptrum intelligendam esse poleslatem regiara veî regise ïqualem, 133 Octara senlenlia sialuii vocem scliebet significare faculiatem suis legibus el magistratibus uiendi , ioQ Noiu el ulliuia senlenlia sic vertil verba

dux de femore

ejus

,

donec

Sepluaginta Messiam jamdudum advenisse 194-153. hebdomades Danielis a pluribus quam se.^decmi seculis (anno circiler 1750 hoc scriptum est prœterilae sunt et Chrislus dux de solo Messiae intelligi possunt 195-136. venu ; qui ai ud Danielem venturus praedicltur jamdudum 158.— Inler SS. et iUe Chrislus dux esl Messias, 197-157 christianos de valicimi Patres et pleros<iue interi reles nec opinionum varietas, subslanlia nulla esl aiscordia Pauci:5siinx)ruoi iuli-rprctUDi cbtJ^iaBorum in, 168.
,
) ,

,

,

,

119
ad
nlln

INDEX ANALÏTICUS UNlVFftSAIJS.
qiinm
inlVrl
Mc)isi:r l(>m|ioru
vnticiniiiin ilft()r<|ut>iitiiim,
cl i'fi'c|it:i>
t>x|i()liat
1^,

«20

eclipHissoli.s prodigio.sa.

Bontotiti;)
tiilioni

inilliiiii pr.'i'jiuliriuiii ((iiniiiiiiii

ob

iln|
(

lii

rm

i

:iu-..iiii,

\(]'.K

Sulv. Jinlir-oniin
|>i;i'iti(:it

olijcclioix's.

IN-r

lirisliiiii

i|iii-iii

(icnilciicluin


«•t

|):iiiicl n<«i i-st inli'lli^'fiiiliis

rcv AKri|i|>a junior, 101,
/.onili.ilicl
,

Iti3,

iiiT C.jTiis,
tiliiis

t(i.").

-

iii'c Ni'liciiii;is, nci;
Mi,-;.

Jésus
<lil)us,

Jciscdoo,
|l>'.t-l."ii);

— Ohji'clio

ticc

:

1"

<lc

hi'txldiiin2()lt-l.';i)
,

IX,

oxpnsiiio Orohii Jud.i'i lus|i;iiii III, Duo in valicinlo |);inii'lis si'n-ltU. sulisi:iiiii:i, il nuNlus (juo circiiiiitlisiiii>;Mi'ii(l.i suiil , l'jus ii)!)-l(i7 slnniiif ijusdrni cxionniitur. Do sysioni:ii(> Mar.-shanii, ('(luilis An},'li III, I(i(j,l71, 171. Joanni'S Maishaiinis iir^ruliini Daniclis, de iis cxplicat (|"ia' p:u'iini siih (",vro l'crsaruni ri'K»', pai-iini sub Anlioolio Kjiipliano JuduMS conliiti-runl 1\. "JI2.-1G!). Marslianii inlcrprolalio pluriinis j,'raiuilo posilis nililiir , "210.-172. !211.-171. Ipsi vaiicinio répugnai HcpuglU'[)ngnal eliam (llirisli nat olironologla', ibid.-l'^. vorbis. 2I8.-174 C.onjiHlura Harduini cxponilur , IIF, 167 ; 172. I.X, 22017.*5. lI.Tc liypmlifsis iota in Icvibns et lalss conjecluCnm vcrljjs valicinii non conris posila ost ,2^.-176. soiiai, 222-177. -- Non consonal chronologie' , 224. -178. Posila liac intcrprelalione nulla vis in Judieos oraculo Daspi).
l'nis.i
-lO'.i

— .V

—-2"

(If iiiilio

hclid

mluiu,

ll)2,

Iti.');

I\,

fl

l'rdbatnr pra^scrliin qi;o(| anno dirs (luart.Édfciiiia in<-n:iis Nisam In fiiLini ijuinlain inndere di-bueril , 296.-236. Sccunda die a|iriiis, 29S.-2.37. IJnde Chrislus passus est anno ar.r vulgaris irigesinio tertio, die tertia aprilis, velcri slylo, prima verodie .inrilis, (in-goriano siylo. 299-2.38. Vaiiciina Agga-i el Malaehi.e. Ex proplieiia Aggaci probatur Messiaiii rpii slanle seiniido leinplo v(;nire d(d)uit, jamihiilnni venisse. IX, 301. -2i0. Idem ex Maladiia; prophetia jirobaïur, 301.-242.— Solv. ohjecliones. .305.,

2)5

2*17.

-235,

i.'WJ.

Probant anniminislerii CLriHF-

I)i)MiiniiM'

jp.i.ssionis,

,

,

343 aliis valiciniis quibus Messiam venisse oslenditur. Somniiun Nabucliodoiidsoris 309.-216. 2" Pluriina <!Xlant valicinia de (ienlilins ,id veri Dei cnltiun lempore

Do

1"

,

,

Messiaî vocaiidis, qua- jarndiii inipleta snnt, 311. -248. 3" Valicinia quiliiisprobalur JesumClirislnm esse Messi.im a prophetis pr:edictnni. 312.-248
In Christo Jesu diaracteres Mcssiae reiieriuntur adunati, VI, 972. Ex prophetarum oraculis rouira Judaeos evincitur Christum Jesum esse Me.ssiam, IX, 312 el seq. -249. In (Ihrislo adiuipletum est valiriniuin Jacoid, 315-231. III, 1 18 el seq. Omiiia pra,'nunliala a Daniele in Jesu filio MariiB el in cvcnlibnstpii ejiis morlem proxime siibsecuti sunt, evidenlissiinain coni()lelionem habuerunl, 1.59 Et quidem lempore praTniiln a Daniele, 100; IX, 316. 2.52. Valicinia Aggaii el Malachia; in Chri.slo evcnere, Alia valicinia in Christo Domino adimpleta, 318.-2.V4. 320.-2.55. Valicinia qua; spccianl conversionem Genlium ad veri Dei cullum lempore Messise, in Christo ad evenium perducta .sunt. .321.-256 De niuliis aliis oraculis in Christo ad evenium perductis, 321.-256. Vaticinia Messise nalivitaiem el infantiani speclantia. 322 elseq.-236 De génère Messise. Messias ex patriarchis et ex Davidis familia originem ducere debuit secundum multa valicinia quaî in Ciirislo implela sunt, ibid. Solv. obj. 324.-258. Clirisli genealogiae non pugnant inler se, 325 et s.- 259 De Messiae nativilate ex Virp;ine. Messiam ex maire Virgine nasciturum prophetae expresserunt 329.-262. Nomine Emmanuelis Messias designatur 331.-264. Hœc in Christo Jesu complota, 332.-265. Sol. object., 333.-203 De loco nalivilatis Messiae, 356.-268. Prophetia Michaeae de Messia Belhlehemi nascituro in Christo est adimpleta, 557.-268.— Solv. object. De censu scudescriplione a Cyrino l'acta. .539 et seq., 313.-270, 273 De lempore nativitatis Messi;e. Chrislus Jésus in iis natus est teniporuni circumslaniiis in quibus Messiam nasciturum praedixeranl propheta?, 2i6 el seq. -275. Valicinia de nomine Jesu Messi;e iinponendo , de Magorum adoraiione, de fnga in JEgy\)luva, de Inlanlium csede in 3.50. -278. 279 Christo Jesu implota. yuae de Messiae viia, minislerio , nomiuibus, miraculis, et aliis ejus ministerii circumslaniiis prophetae priedixerunt, in Chris'.o Jesu implela fuere, 551 et seq. -279. Ou* de Chrisli passione et morte ah evangelistis narranlur, valiciniis prophelaruin Me.ssiam contingenlibus plene respondent, 555.-285. Probatur 1° ex valicinio Isais , 556-283. -Falsae Rabbinoruminterpretationes, 3-58 el seq. -289. Probatur 2° ex psaimo vigesimo primo , qui Hsbra?isest, 22. Nam eo psalino praedicta sunt quaede Chrisli passione et morte evangtlisiae narrant, 363.-289. Idem psalmus non de Davide, sed de solo Christo intelligi polesl. 568-293. Probatur 3" ex aliis complurimis valiciniis , 571. -293 et seq. 1° Reges Gentium adversus Christum conciliinn inire debebanl. 2° .Messia praediclus eslab amico et faniiliari inimicis suis Iradendus. 5° Vendendus et quidem iriginta argent eis, 571.-296. 4° Ab inimicis comproheiidendus. 5° A discipulisdeserendus.6" A talsis leslibus accusandus. 7° Conlunieliis afiiciendus. 8° Conspuendus, caedendns, opprobiis saiurandus. 9° Inler conlcmplus el lorinenla lacilurus. 10" Ca|.iiis damnaniius, 572-296, 11° Pro perseculoribus et trangressoribusoralu297. rus. 12°Cruci inler iniquos afiigendus. 13" Felle et ace14" Necandus. Varii typi et filo potandus 573.-297.

uielis sn|)erosl.

Hafc hypoCalnieli hypoihesis exponilnr , 226-180. thesis Marsliaini syslemalc , qnanlum ad subslanliain , non diversa , gravioribus adhnc vil iis laborai, ac ipsi Calmeto

224-178

— —

.

adversalur

227.-181

inilio sepluagiula lu'bdomadnm Danielis. Quaslio iota reducilur, quis sil Seimo, dcquo ioquitur angoins, et a cujus exiln lielHlouiadcs conipulal, I!I, 175 ; I.\, 228.-

De

eo

182.

Qu:cnam

potier

sil

vaticinii Danielis
III,

quoad calculos chronologicos,
.salein ileruin sedificanda

173

,

213.

— De Jeru-

explic.iLio

libris extant, el

valicinia in prophetarum reguni quatuor edicla, I.\, 229.-182; III, 17.3, 176, 178

novem

Index chronologicus, variis circa Danielis septiman;is exponendis sypteniatilMis acconiinodalus, IX, 250.-184. Sepluaginla hebdomadum initiuni ab aliqua prophetia reAb ediclo Cyri sepluaginla f)eli non potest, 255.-186. jcbdoinades non snnt computandae, 255.-187. Darius illeqni, I Esdras, iv, templnm perfici edixit, non est Da-

,

rius Nothus, 238.-189.
titur
,

fnndamenlis 239.-190; III , 174 el seq. Valicinii lextum ohscural el pcrlurbal, l.X, 241-192. Solvuninr objectiones. 1" Ex libro Esdrse, 241-195. Ordo regum 2" Ex Zacharia proplieta Persarum, 242 et scq.-193. 5° ExlibrosocundoEsdrae, 247.-197. 21y.-195. Duo 249.-198. fuernnt Neheniise Duo eliani Sanabolate.s admiitendi suiit. 250.-199 Iniliuin septimanarum Danielis sunii non potest ab anno

,

— Scaligeri intcrprotatio — — — — — —

— —
,

— —

falsis ni-

"

fecundo Darii Hystapidis, 25I.-200. Decretum quod ArtaxerxesLonginianus, anno imperii sui seplinio , Esdrse sauerdoli concessit, non est sermo a cujus exitu seplua,

ginla hebdomades computandœ snnt , 2-52.-201. Hooke senlenlia. Hebdomades sepluaginla Danielis nuraerandse videnlur ab ediclo, quod .\rtaxerxes Lougimanus anno regni sui septimo, in Jud;eorum graliam lulit. 1° In liac senlentia melius et accuratius insliiuuntur calculi chronologici, III, 186. Omnes prophetiae paries inveni5° untur habuisse perfeclissimam complectionem, 187. Haec opinio verbis prophetiae abunde satisfacit, 188. ïrolvunlur obj. IX, 255.-203 Inilium hebdomadum sumilur a lilteris regiis quas Ar-

—2»

taxerxes Longimanus anno sui regni vigesimo Nehemiœ concessit, 260, 265.-207, 211; III, 180 et seq.— HelidoDanielis videnlur annis solaribus conflatae, ac proiude illaruin iniiium anno Artaxerxis Longimani vigesimo a niorle Xerxis computnlo afiigi nequit, IX, 267 , 269 et seq. -215 el seq. Nec quiiito nec septimo regni sui anno Xerxes socium sceptri Arlaxerxem fecit, 273.-218. Xerxes, niorluo paire, non nisi anno ante cerain vidgarem 275. -219 8b regnare cœpit. Xerxes a Graecis ad Salaminam victus fuit, anno anle 276.-220 Cbrislum 480, die 25 Septembris. Ruuut Tirini , Abranii Turneminiique bypoiheses de 280.-223 sepluaginla hebdomadum inilio. Artaxerxes LongiSolvuntur objectiones, 282.-224. manus anno regni patris sui duodecimo consors regiae Inde annus Artaxerxis digniiaiis faclus est, 289.-230. vigesimus, a quo septuaiiluta hebdomades arcessendse, computandus est, 298.-231. Annus septiuius Artaxerxis, de quo Esdras Ioquitur, a morte Xerxis ducendus. 291-252. Chrislus die sexta Januarii anno serae vulgaris IngesiAnno trigesimo mo a Joanne baplizaïus fuit. 295.-233. tertio ejusdem œrae Christu») passus est 293.-2,"t3. l'ro-

mades

,

,

,

gurée Chrisli qnibus mors ejus adiinibrala est, .374.-298. 15° Prcenuntiala? sunt circumstantiae necem Messiae juxla Evangelium subsecutae : crura non frangenda. lalus perlorandum , sepulcrum gloriosum, descensus ad iiit'eros. 574, 375.-298 Qu3s de Chrisli resurreclione et ascensione, ac Spiritus sancii diffusione in Evangelio el in Aclibus aposlolorum narraiiiur, ea a prophetis |>rîedicla fueranl, 577.-500. Messias ex ulroque leslamenio e.^l 1° sacordos , 578-301 ; 2° oi)latio, vicliina, Redeniptor hominum, mediator, salvator, 379-302; 5"justus el justitia.sanclusel efectusDei,380nampluraetma302; 4° prophetaMoy.se major, 580-303 :

V21

rnn
;

CIIR
polest
filius

(!S
aliiiL...

jora mirnrnln pntravil, "82-,"0l;
dit

prophotias, ô82-50o

didil docirinarn ; ei eam imillo jiluribiis persuasit, 5836° Dei servus, 5° Mcssias est honio, 38ô-ô0'j, 30o.

581-306.

7° Messias est probaiiir. rrinnim pelilur
iis

—subliniiorem et perl'ecliorem tra—

— pliirosol insitmioresedi-

Deus, quod Iripliri argumenlo ex iioiniiip cl atlribuiis Dei qiiae

Mosst» a prophetis adsrribuntnr, 584-306.

— Secuiulnin

pelilur locis in quibns Messias dicitur veriis ri [iroi Tins Dei filins ab selerno genilus , 586-308. Tertiuni argnmenUun de>-uniitnr ex eo quod periliores veleribus Jnd;eis Messiani esse Deum significaverinl, Juxia propheia*?, Chrisms Judieornin salvnlor 388-309. a pluribus eorum reciinemlus fnll, a nalione veroalijicien-

argumonium ex

a.odo cxcii.>an, est tamen in se sumpta icmeraria et errouea, 1015-803.— Chbi natnra humaiia Christi in se sumpla non sil persona, Chrislus ralione humaiiilalis reduplicalive consideralus, neqne ado|,iivus, nec naturalis Dei filius diccndus est, 1016-803. Que sensu inlelligendum sil Christnuiul liomiiieni esse filinm Dei naluralein, 1017-80i. Chrislus ni Hic homo

adoilivus; polest

est naturalis filius

Dei

dns

et

occiden lus

,

iu

hujns crimiiiis pcenam lemplum et

civitas dissipari, Judaei calamilalihusaflioi, e lorra naaii ejici el caplivi per geHles dispersai debuerunt.

ChaQn;e

589 el se(i.-510. omriia in Christn sunl impleta Soiv. Prsdixerunl proplieise fuimurn objecliones, 59i-312. ut lex Moysis quanlnm ad rilnalinm usum al)rognretnr, cl novuin Idédns ejus locn a Mes,sia saneirelur qna; (Jno Solv. ohjeoUc;Chrislus execulus esl, 395 el seq.-5l4. Mullis Veleris Teslainenli oracunes, 400 el st'q.-518. veruni Dei cullum vocatio et conver^io lis, genlium ad tanquam truetus adventus Messine pr*nunliala fuit, 408324. El h;e propliotis Evangelii prsedicalione implelre 412 et seq.-528 Objeclio Orohii. surit, 4IO-3i6. De Messiie regno spiriiali, el de cjus donis el ofliciis Valicinia regni Mesjnxla propliolas, 415 et seq.-330. siœ praenuntia de regno spiriuiali intelligenda snnl ac jiroinde in Cbristo Jesu jam adimpleia, 417-532. De iiujus regni dotihus el otficiis, 418 et seq.-535. Solv. Cbristus régnai, 421-33.').— objecliones, 420-534. Ejns regnum non Davidis solium pessidel 423-336.

,

Solv. objeclio1023-80'). Rjlicne hnmunilalis snœ Chrislus est h minis, filius B. Mariit Virginis , 1021-807. Chrislus ratione humaniialis suae iu se praecise sum|itae , aut eliam liuniauitalis su.t ut unitre Verbo , si humanitas iit reclo spectetur et Verbum solum iu obliquo, non esl filius Dei. 1021-807

nus; nec alio .sensu, dici polest filius Dei naturalis, 1020-806.

qnatenws est filius Dei l'airis * terqua*curnque adhibeatur redupiicaiio
,

nes

,

filins

De variis Filii Dei nominibus, VIII, 613. Ex quarum rernm coguitione Verbum procédai, 61-'). Verbum diviprocedil ex cognitioue divinae essentia et altribuioriim ipsius ahsniulorum. Verbum praelerea procedil ex cognitioue Patri.s, seu ex ea notitia quamde se ipso habet Pater, 616. Verbum procedil eliam ex cognitiona sui ipsius ac S| iriius sancli 617. Verbum procedil ex cognitioue rerum possibiliuui , 619. Verbum procedil eliam ex cognitioue fninrorum. 620 De nova filiatione divina ab Harduino et Bermyero in-

num

:

,


,

,

terrenum

esl,

sed spirituale.

424-432-537-544

De
nisse

variis aliis
,

momenlis

— Primuin inomentum ex — Secundum momenlnm, ralus est pelilnm,
ibid.
:

el

cum

esse

Jesum

el indiciis, qnibus Messiam veCbrislnm conrirnialur, 452-31 f. lypis quibns oliniMessias fign-

Terlilieliarum Messiae pr;enunliarum cessalione, iftjrf. Cbrislustum venit, cum Messias a.Jndreis liuin niomcn.um Quod evineilnr 1° ex lesiimoiiio expectabalur, ibid. evangelislaruni ; 2° leslimonio rabbinornm ipsornm 4543° sulFragio hisloricorum profanorum ; 4° ex pseudo5iS;

ex pro-

:

,

messiis qui tune solum prodire cœpevunl, 4.33-546. Quarlum niomentum, ex niuliitudine psendo-messiarum,
,

a

quibns, juxla Clirisli vaiicinium, decepli sunl Judaid 456546. yuinlum niomentum, ex slatu dispersionis el captiviiafis iu quo Judsei delinentur, 457 el seq.-347. Sexluni momenlnm Judsei sibi conscii sunl tempora adventus Messiae a prophetis iir;efixa, pntieriisse, 441-3.51. Septimum momenlum, ex unraculis Cbrisli el Aposlolorum, 445-5.o2. Ocl:-.vum momenlnm, ex leslimonio Josepbi , 44o-5.j3. lilud lesiiuionium adullerinuui esse Judaei affirmant , Conciusio. Testinioniuni Josephi de Christoge4'.6-5o4 nuiniis esl hujnsce hislorici fœtus, 447-5-J.5. Nam 1° extat iu omnibus Joseplii exeinplaribns seu editis,seu raanuscriplis. 2° Ab iniiio quarii seculi illud tesiimonium laudaruiii muiti scripiores ecclesiastici. 5° A neniine expresse rejeclns esl lexlns ille Joseplii anle seculum decinnim sexlum. 4" De illo olim dnl)itaium aul dispulalum fuisse nulla manelmenioria, 448-556. o" Stylus lesiimonii simillimus est slylo Josephi , 449-556. Solv. objectioues. 450 el seq.-3o7

:

— —

De, adventu Chrisli.

Cur

in

medio annorum,
,

sive in ple-

Bitndine lempornm, non maturius non tardius , natnra se Hostra induerit Deus Verbum, VIII, 941-1304. Christns venit et semper véniel Victor, Judex, Imperans, 1264-1296. Vid. Advemis. Christns Dei filiiis. Deus erat Verbum. Deus fecundns esl, III, 6'Vj et seq. Fide constat Deo Palri esse liliuni natnraiem ejnsdeni secum nalur* el substantia; nempe

venta el sanctissimae Christi liumanitali Verbo filio Dei jelerno liyposiaiice unitaeab iis atlributa , IX 1027-811. Error Harduini et Berruyeri in se speetalus exponilur, 1028-812. Berruyerus mullis in locis secunda el icriia parte historiée popnli Dei , asserere non dubitat Jesum Christnm esse filinm Dei ])ro))ter nuioneni humanllalis suœ hyi os'.aiicam cum persona una divina , 1035-818. Error Harduini el Berruyeri circa filiationem divinam humanitali Chrisli ab eis attribntaiu, relative ad Scripturarum iuterpretaiionem spectatus, exponilur, 1036-819.— Idem error relative ad iraditionem consideralns explicatur. 1045-826 Novum Harduini et Berruyerii dogma de Chrisli humanitale per unionem fa<na in lempore filio Dei confulatur, 1059-837. Conclusiu prima. Neqne Jésus Chrislus dici olest in recto sanctissima ejus humanitas fiersonie uni divin* liypostatice unita in persouae unitatem neque juxta hanc spuriam Jesu Christi uolionem intelligenda sunl qiia;cumque eniintianinr de Jesu Cbristo in Scripluris, 1060858. Conciusio secunda. Sanctissima Christi humanitas person» uni divinne substantialiter el hyposlalice conjuncia iu personie unilntem, dici nequit in rèclo naturalis filius Dei unius et veri in tribus j)ersonis subsistenlis, ageniisad extra, el per aclioiiem Iranseunlem el liberara unienlem humanilatem Christi primo ronce|)lionis su* instanli cum çersonauna divina, 1068-844. Conciusio leilia. Jésus Chrislus ex eo ifnod ejus humanitas sanctissima persoiifle uni divin;e in porson;e unitatem hyi oslalice conjnncta sil, non i 'circo dicendus esl naturalis filius Dei in tribus personis, subsistenlis, seu non idcircodici polest Deo in tribus personis snbsislenti filius naluralis ex semine David. 1077-852 Idem dogma novum de Chrisli humanilate, propier unionem, filio Dei quantum ad appendices praecipuas consideratur el refelliiur, 1085-8.57. De pravo sensu, quo juxta Harduimim el Berruyerum Jésus Chrislus est et in Scripluris dicitur Deus, squabs Deo, Creator, etc., 10848.o7. Conciusio. Vi unionis iiyposlatica Christns aul ejus liumanitasnon sunl nec dici possunt Deus, aut Deus verus Deus super oinuia, requalJsDeo. 1086-859 De pravo sensu, quo , secundum Berruyerum el magistrnm Chrislus rêvera est el in Scripluris dicitur Doniinus, salvalor, mediator, etc., etc. 1091->?63 Expenditur el refellitur appeiidix tertia novi dogmalis,
,

1

;

,


,

,

nempe naluram
citis,

Chrisli
a

humanam,

in aclibus [ler illam eli]

,

Verbum divinum, secundamSS. Trinilalis personam. Conslat pariltT Deo esse liiios adoptivos IX, 1004-794.—
,

Dei el verns Deus, VI, 127. Nihil tnrretium aulmortale dcî Cliristi generaiione cogitandum, 129. Coreleruns esi Patri Iilius, 150. Qux de hlio Dei docenl ciinslianai inscnjuiones exponunlur, V, 52o-.352. Chrislus ut homo non Iilius Dei adoplivus sed naturalis Filius at!0|itionis dici non polest JX, VI, 13-yelseq.
Chrislus esl
iilius

100-870 Chrifilio Dei sermonem habuerunt, eos iutelligendosesse in recto de bumanilale Chri.sti sanctissima personse uni divinse unita in unitatem persouai^ et per hauc unionem uaturaii filio Dei fada ia lempore, Dei , inquam,

minime régi

Verbo.

De appendice

quarla novi dogmatis

,

nempe cum

tus et Apostoli de

,


,

1003-794. De genuma Felicis el Elipandi circa Christi filietaiem sentenlia, el de errore in eis proscriplo, 1006796. Cerlnm esl haeresim Felicianam unilali pcrsona? in C-hristo immédiate et formaliter, velsaliem médiate el indirecte fuisse oppositaiii, 1008-707.- Chrislus ut homo esl liliiis Dei naturalis, 1012-800. El nullo sensu vero et fHTobando filins Dei adoptivnsdici polest, 1015-802.- Haec

,

in tribus personis subsistenlis. Appendix quinta : Eadem est juxta calio vocis Filii iu forma Baptismi.

110-3-872

Berruyerum

signifi-

1105-873
,

,

Appendix sexta

:

In

clansulis oralionum Ecclcsiae

iu

vcrbis signiim crucis comitanlibus; une verbo, iu omni cullus chrisliaui exercilio, vox Filius significat in recto huniaiiitaiem Chrisli persona} uni divinie unitam in persorne

unitatem.
fide

1104-875
,

Appendix ullima : Juxt.i Berruyerum dqgmg çju.s novum certum est, et ejns fidei nécessitas tanta est quanta

nécessitas fidei in Triniiaiem

proposilio Chrislus secundum huinaniialem seu ralione fraiiae sauctihcaBUs in ejus humaniiatera receplae dici
: ,

ejusœternam generationem.
Oslendilur

quam

Incarnalionem Verbi et 1104-871 inania sint quse Berruyerus ad stabi*
,

in

iï5
liriiiliiin

INDKX ANALYTICUS IIMVK IlSALIS.
iiovufn
(lopni.'i
,

iU
(|u;n

|insl lliirdniiiiiin

prnliTt.

— Kx—
IlOU-

ArguuKMila ex divims pcupricl.iiibns,

l'cniliiiiliir |>ri)liaii()(ii's i)ii.'is, luiiiin
l'I (|ii:is

Ihcd

ixiiiit
,

lliMriivcriis
IlOliHt."».

fX

r;ili(iiic lli(cil(i«ii;i

iit'lila-»

mji at

Kx(ii'ti(li|iir |ir(il):ill(t |K'lil.ic vcrsii scpliiiio l's;ilmi II,

877, jiixta

Kx|iciiiliiiilur .so|iU'iii rcKiil;t' *

lliTiuyoro

lr.i(lil;L',

qiiiis slaliiit voiciii Patris rchilivi' .ni ('.linsitiiii :il) acciiralo Sn'i|)turariiiii iiiliT|iri'io csscai riiiiciid.im de Di-o iiiio (•! vcii) in IrllMis ,)iis()iiis ^ul)^isl^Illt•, cl ipioiiiilc no-

ct's

,

Jcsii (.liiisli

lilii

Dri, de

Imiiiaiiiiiilc C.lirisli saiiciis-

slnia [u-rsdiiuï uni diuii.'i' nnita.

--

01 falsa dcnioiisliMiur, 1112-878. Hrjicilnr ri'^uja sccunila, 1 1.1-881. llcunlam icrliain esse ('.ilsani (ifclara-


i

l'tinia

rcKuia exjiuniiur

1. Ab exiMcuiii nci is^uale, 272. 11. Ex imnmlabililat". IV. Ex a liinllali;. III. Ex unmciiMlale. V. Ex boni picniludme.. VI. lix rcrum omnimn scicntia,cl si'crcidrnm rnnIK nolilia. Vil. Ex onmipolcnlia, 275. VIII. Ex snprcma maji slali-. 274 c dlvuiis opcrationibus, nux Chrislo triArgnmcnla bmuuur. crcalionc rcrnm, 27 l. II. E rui'um con- III. !•; cdiicursu siTsaliorie. :id a^^cndum ncressario IV. E pecealornm rcmissione, 27.». - V. 1'^ graiiu; subminisiralione. glonu; conccssioiic. 276 VI. Argumenta c cullu divino, i\\\'\ in Srripbiris Chrislo iri-

bmmim'.

Christo Iri-

— LE

I'.)

liii-,

885.

— In

lll,';-88:î.

-

l'alsiias r.-^^nla' «iiiaiia! osU'udiliir,
l'uiil.nii luiiuirilur,

1117iiila

bmiur.

(|niiilani

srvia (XpiMiililur, 1119-885.
ruviMi.

1

1

18

8Sl.— Kr

De rogula

sopliuia llci-

spe. V. \.\ iuMxaiione, 282. 01 jerlioms ex Siiipturis sacris. l'atiT .s-dus diniur e.sse

Ex ador.iiidiic, 27(i. IV. Ex cliaidaïc, 281.
I.

II.

Ex

lide.

III.

Ex

I|-i0-y8o

Deus per c\elnsio:icm l'alsomm mnninum, non vero per
cxelu.sioncm
vita iclcrua
niisisli

l)i' |>r(ibalionc qirain Berruyerus on eo dediicil, ((uoil au'titoribiis Clirisii ossei ignoUiiii inysliMluiii Iriiiin in Dco

porson.iniin, 11:21. -8S(i.

— De —

priibiilinue (|iiani

IJcriiiyc-

Jcsum

Fiiii cl Spiiitus sancti, 2H2 i'lsc(|. Ha;c est vernm el qneiii ul eogiidsianl le sdliim Clirislmn ; lus verbislrcs crrore,.-, conl'ddmn-

Dcmn

rus ex

De;, dr Clll|.^l() usuipalis ab aliquiimlal, andii'iaiil di^ t;iMiciatiom' ulciiia Vt'ihi, ll_r).-8H8. Di'viThis An^îcliad iManaui Viryinorii apiid Liir iMi, De liibus piimis veiliculis lipi12G -SUI. stdho S. l'auii ad Konianos. 1152. -805 (llirisltisvcre Dciis. Chrisii divinilas ox veibi.sS. Tlu/iiiLe eviniiliir, \XV1, 422. Vaiia socianoruiii ellu-ia, .i25. ChrisUis Dii (ilius cl lioniu faelus csl \crc Dciis, Vjli,
Vdciiiiis
iilii

lur,

liiis (|iii iiiliil,

Ml

l'alsa

1

primus geulilinm (pii Deum vcrum non adorabanl,se.il nu'nina; secmidusOirinllilanornm qui Jcsimi nec pro Deo. nec pro Chnslo agnosccbant Ici tins Socimanorum, qui l'Iurcs dcns admitlnnl, Patrem, el Chrislum lola naiura siuj a Paire diversum, 284 287.' l'ati^r duilur uims Deus per (piamdaui apprdi)iiatidm'm, ulP'ilius dicilur sarjieniia,
; ,

.\dvorsus .sociuianos ex Scriiluris probalnrChrisluni anlf Maiiaui Virgiueiii oxlilisse, CliiislUb; p( nés i7. aliiiuani .siii parlein el naluram [loli^reni exlilil anleciiiaui Arj,Hinieiila (\[\x indeex .Maria Viijj;iiio orirelur, 147. liiiite probanl aiile Bealani Maiiani Virgiiieni exiilisse
11(5.
I

l'riniurn ar;;uiiieiituni, ex Clinsli descensu iii terrain, incariMlionis causa, 147. Sociniauurunicoiumeula,

(lirisluni.
11!).

.lil

— — Solv. objeciioues, et seq. — Secunduin argunienlum, ex incariiaiionis desrriplione. Ex primo JoanKvaugclii capile, IGl. — Socinlanorum expobiiiu, 162. e.xposilio expugnalur, 165elseq. — Solv.ol)jeciiones. 107. — 2° tx Epislola prima 170. — ô°ExEpislola 171. — Arguiueula quai lemporis
liiô

Chrislus et Spiiiius sanelus iniM'rieordia el bonilas, 288. Deo personaliicr, non csscntialiter sum()lo, Medialor Dei el liominum a Deo dlslingui 292eise(i. debel secundum quid, non ouinino el sirn| lieiler. (Jirislus esl medialor Dei et hdiniiinm qualenus liouio Deus, non Chrislus ut hoino crealus (jualemishomo laiitum, 290. diciter, ul Deus crealus csl, id esl gciiitus, sed non e nihilo ednclus, 297. Chrislus homo ci Deus simul est, a.H|nalis Palri simul el Paire inl'erior, 299. Ciirislo Irilmilur ignoranlia ul liomiui el ex naiuraî limnana; conditione, non ni Deo, 301 Dignus esl Agnus accipere diviuitatem, id est
disiingiiiiur a

.

nis

ll;ec

Jo;iniiis,

Pliiiipiicnscs,

cerliiin

arliculum designanl, quo Ciiri.->!us anle asàumi lam ex Bcala Yirgine carnem exlileril. Primum argumenlum, e Joannis Bapiisla; leniiiore pelilum, 171. Seeundumarguluenlum, e lempore Proidiclarum, 172. lerlium arguinenlum, e lempore Moysis, 174 et seq. QuarUim ar-unienUmi, e lempore Abraham, 177. Uuiutiiiu argumentiim, c lempore velerum palriarcliai um, el e.x app^ritionibus Del, quse in Srripluris narraiiUir, 171). lune 2° apparids.se Deum, probalur 1" ex Scripluris, 180. Consen.sione antiquorum Jiidaîorura, (piorum h;cc consians fides fiiiij is.i. ?" Uuauimi ^.onsi^nsioac priscorum Ecclesiœ Pairum, 186. 4° Kalione, 187. Solv. objeciioues, 187 cl seq. Sexlum argumenlum, e lempore creaiionis niu.idi, 191. Seplimum arguSolv. oiij.,' 192 el seq. lu 'nium, e lempore aule mimdum, 203. —Solv. objec., 204;. ClirisLus ab omni a;termlale Cuit. Adversus Arianos

— — —

:

— —

— —

et Sociniaiios, 207. sapiciiliœ. Provorb,,
obj.,

— Primum argumculumedescriptione
c.

— Si'ciindum argiimeiilum, ex 210. — Solv. 214. — Terlium
paraiione
7, 215.

viii,vs.22,

208.— Solv.

Mieliaeie

de aigumeulum, ex comad Hrbr., cap. 6 et
iii-

objeel., 210. Me.ssia valiciuio,

— Solv.

Clirisli

cum

Melchisedecli.

obj., 218.

— Quarlum arguuienlum, ex
— —

carnaiionis descripiione, apud Joannem, Episl. I,c. i, v. 1, 219. (Jniiilum argumeutum, ex Cbrisli de se el Joannis de Chrisio lesiimonio Socini opinio Apocalypsi, 220. refelliiur, 221. Chrislus esl verus Solv. objec., 223.

m

Deusîblerno PalriconsubsianUalis.Adversusseoii- Arianos, Arianos el Socinlauos, 225. Argumenta ex nomimbus Deo propriis. Prinmm arguraeulum, ex nomine .leliova,

.soli

Deo

proprio, 226.

— Hoc Jeliova; nomen Chrislo absoLocus
lsaia.',c.TUi, v.15,

liile inscri)

lurisiribuilur.

228.—

Loous Jcremite, c. xxui, v. 5, 229.— Locus Oseae, e. i, v. 7, 234. Locus ex Joele, c. n, v. 52,253. Locus Zacliaria?, c. XI, v. 12, 23o. Loeus ex Malacliia, c. m, v. 1, 256.— Secundum argumenlum, ex numiue EL, 239. Terlium argimienlum lu Novo ex nomine Bsoj seu l)ei, 242. Testameulu nomen Dei absoUUe Cbrisio Iribuilur. Primus locus, ex Joannis Evangelio, c. I, V. 1, 2U. Secundus locus ex Joannis capite xx, v. 28, 247. Terlius locus ex capile Actorum xx, v. 28, 248. Quarlus locus ex Epi-

,

,

— — —

slola

ad Komanos, c. ix, v. 5, 251 el seq. Argumenia ex naiura Dei propria, quae Cbrislo tribuitur. Primum argumenlum, ex cai ile vi, Isaije, 235. Secundum argumentum, ex cajite xxv Isaiœ, 259. —Terlium argumenlum, ex epislola ad GalaUs, c. iv, v. 8, 262. -— Quartum argumentum, ex epislola ad Philippenses, c. u, v. 6, 265. Solv. objeciioues, 264. Quiulum argumeo-

.506 enioniia divinilatis De Ecclesiaelraditione circaChrisli diviuitatem, et ipsius cum Paire alerno consubslanlialilatem, VHI, 306. Ecclesia catholica ab Apdstolorum ;evo ad synodum Nicicnam perjieluo, non modo Chrislum anleMariam virgincm exlitisse, sed eliam selernum ac veriim Deum a;ieruo Palri Argumenlum pricoiisubslantialem esse, eredidit, 510. nium, ex Pairum leslimoniis aliisque historiie ecclesiaslic* moidmenlis per singnla sa^'cula digeslis ad synodnin usque Mcienam, 510. E sa^culo primo. Barnabas, 310. E s;eculo Hermos, 512. Clemens Romanns, 314. secundo. Ignalius martyr, 517. Plinius Junior. Symphorosa mai lyr, 519. Sancla Félicitas elejusFilii. Lucianus, 520. .Melito Sardeiibis e| iscopus. Polycarpus, 521. Olijecliones. Chrislus aliud Jnstinus niarlyr, 522. quiddam esta Paire, id esl persoua r.lia esl, sed naluram aham non habet, 527. Filius esl visibilisralione humana-, non divinie naiurie, 551. Chrislus est Palris minisler Pater Filio improimprojjrie, non proprie dictus, 557. Taliaiins, 545.— Milpne, non propric pra^cepil, 540. Ejipodius martyr, 548. tiades. Alhenagoras,543. Clemens Ireuaens, 555. Theophilus Aniiocheuus, 549. Alexandrinus, 559. Victor, Bomanus ponlit'ex, 565. E saeculo tertio. Caius Eeciesise Bomanœ presbyler, .364.— Terluilianus, 56o. Docet Chrislum anleMariam exiilisDocet Chrisli cum Paire se; Christi œ.eruitalem, 563. consubstanlialitalem, 570. Solv. objecliones, 374. Doctrinam de secundaria et lemporali Verbi a Paire progressione ad muudi opititium adsc^scere non dubilarunt Constantiuus Magiins, Athanasius, Zeno Veronensis, Marins Yictoriiius, Ruperius qui post concilmm Nicaenum vixeriml, 579.— Terluilianus Filium Dei porlionem appellat, eo sensu qund una sitdunlaxat divinilaiis persona,388. Origenes, 590.— Docel Chrislum anle Mariam exiilisse; aeternumesse,592.— Chrisli diviuitatem elcum Paire consubslantialitalem agiiovit, 595.— Solv. objecliones, 596.— Auctor conslilutionum aposloHippolytus Poruie!isis,401 lic.irum, 403.— Cvpriauus, 404.— Novalianus, 405.— Gregorius Thaumaturgus, 407.— Dionysius .\lexandrinus 409.— Patres synodi AulioDionysius Bomanus pontifex, 451. chenlc, 414.— Theognosius, 418.— Pienus.— Melhodicus Arnobius, 421.— martyr, 419. E sœculo quarto, 420. PamLuciamis Auliochenus 424. Lactanlius, 422. Quai Eusebius Caesarieiisis, 426. philus martyr, 425. eum recle de Triniiate sensisse persuadere possunt, aiïeruntur, 428 et seq.— Solv. objecliones. Mulia opponil Petavius, 456 et seq. —Eusebius factione Arianus fuit, sed Arguquieslio esl an tidem arianam probaveril, 446. menlum ex synodo Nicieua, 447.— Ex lesiimonio Pairum

— —

— —

.

,

— —

Kicaiua synodo fessione, 449.

lum, ex epistola ad Colossenses,

«.

ii.

271

— Alexander Alexaudriae episcopus. Athanasius. — Hilarius, 450. — Basilius. — Gregorius Nysse-

posteriorum, ipsoruraque

Ananorum

coii-

123
BOT.

CHR

CHR

1:0

— Ananorum

confessio, 451.

Objeclioiies pra-ScripliOllis dicilur, uino/«, 452 el soq. ex Libierio, Osio Cordubensi, Ariniint-nsi concili" ''l ralioiie.

— Argiimenlum —

quod

Ex

Liberio siimino

|ioiiiilic(',456.

Seni.enses. Frima aiiiio ôal Gnect' coiis(ii|a:i, 437. Toi lia aiiiio 550 lacuiida aiiiio 557 laline condila, 4^)8. Iriiiin t'onuulanim Syrniientine prodiil, 4o8, in nota. Libirius iiec lerli;e, siiim verba releiuiilur, 4o8 cl seq. l'rinoc secuiidae formulï' Syriiiicnsi subx rijisil, i60. in se s; éclata csl cailiolica siiliscripsil Liberiiis, m.v, quœ 461. Ex 0>io Cordiibensi, qui secuiidîe forinuiie Symiieasi Ex coii.\nlP inorleni re>i(iiiil, 4l)o. siihscripsil, 464. Hiijus coiicilii brcvis liisloria, cilio Ariiiiiiu'iisi, 465. Faui-s Ariininenses lormiilae Svrmieiisi UTlia?, quaj 466. (Jbin se .«ipeclaia Ariaiia n"ii est, .sllll^c^il sriuni, 4G8. jecliones a raiione, 470 el seq. CUiisii divinilas adversus Aiianos et Sociiiiaiios ex Lilurgiis demouilralur, V, :2S6 Christum ve: uni esse Deum et veruiu bomiiicin ex Lilurgiis ostendilur. ±61

—Tri-ssuni fonnulie Syr—
— —

ErrorisNo biisdam hîerelicis slructa;, diluuntur, 5")0. iloriaiiismo apposili seu negaUe duplicis nalura; Chrisli concilium Ephesiiuini. Eadem acousalio sldlide accusalur Swlv. in S. Cvrilluui maie eliani contexiiur, 351-421.

ol.j.

540-428

Nestoriuin canonice damnavit Epbcsma synodus, 54.)S. Cynlli ageiidi ratio ni 43l._Solv. obj., 548-453. causa Noï^iorii maie redarguilur, qu;e polius maxime lau-

362-445 dandae-st. Jo3niiis.\ntioiheni etfjuscouciiiabuii in synodum Ephesiiiani ageiidi ratioalegibus ablioircns cl scliismaiica ;ncc ipse laineii, nec orientales episcopi, paucis taiitum exceptis, liœresi

368-130 Neslorianœ adlia;seruiil Adversus Ncslorimii dogma calholicum. In Chnsto non
,

Chrislus couceiiUisesl de S| iritu saucto; nalus ex Maria Virgine. Horum verboruni sensus, YI, 148. His verbis : Qui conceptus est, significaïur Filiujn Dei hominem es.se faeium assumeudo corpus iu utero Vii giiiis uialris, ox |.uChrislus non rissimo illius sanguine conipaclum, loO. fuit conceptus sub inilium salulaliouis angelicx' ; sed iu fine, quando B. Virgo praebens consensuni, ail Fiauniia Chrislus accepit secuuduui verbum luum, VIII, 1.332. carnem de Adam de fœmina, et id conveuienlissinium fuit, 155.3. B. Virgo more aliai uni fœaiinaruin subniinislravit maieriam, purissimuni scilicel sanguinem conceplui aplum. Spirilusauleni sanclus corpus forinavil, et ei aniiiiam crealam infudil, 1554. Non solus Sj irilus sancius, sed tn[:i 'frinilas active operaia estconceptioneni CLristi, 1554; VI, l.\;4. Multiplex tameu ratio est cur Chnsii conceplio Spiiitui sanclo iribuauir, VIII, 1554. Prima est, quod miracula et opéra supernaluraiia Spiritui sanclo quasi Dei digito assi^nenlur, VI, 154. .\llera ratio, quod Incarnaiio sil divini anioris opus, \'6i3. Terlia ratio est, quia Incarnaiio est maxime opusgralia-; et graiia tribniiur Spiiilui sanclo, 157. Quarto, ul significelur discrinien conceplionis Chrisli a ca.-lerorum omnium liomiaum conceptione, 157. Quinlo, quia singulariter sanciilicala

Chridua?, sed unica laiilum est persona, V, 6")t et seq. De lide est umcaiu slus uiia persona est. VI, 158 977. in Chrislo esse personam, neinpe personam Verbi , IX, Prol)atur 1» ex Scriptiuis, 37.3-436; V, 657 lOOi-794. â" Ex symiiolis fidci, et ex couciliis anieexor oisoq. lam Nestoriauam hx'resiin babilis, IX, 578-4.38; V, 641.

:

;

est hiimamlas Cliri^li ; et sanciiflcaiio trlb'.iilur Spiritui saiicio, I08. Luxii eum Deus Spiritu sancto et virlute. Haec unctic divinitas ipsa luit, et persona verbi nalurae humana; ciimmunicata, 159. Unde in Cbristo peccandi imIMjssibiliias, 139. S|>irilus sauclus seu toia Truiil;<s non débet dici Paler C.brisii seciinJuin carnein, quia corpus Chrisli non est poriio suhstuniiae Spiritus sancti, sed Mariae Virginis, VIII, 1534; VI, 160. Nascitur de Spiiitu sanclo pvr graiiam, nascitur de Maria geucrante per naluram, 161. Licet Ins persouae SS. Triuilalis incarnaiioiiem operatae sinl, solus lameu Filius iiicarnaïus est, lljl. Chrisli conceplio quantum ad formalioiiein corporis, in qua pi'inci|ialilei' coiisisiit couceptio, facia est iu iuslauli, VIII, lôio. Cor[ius Cliristi auimalumfuil in primo iustaiili su^e couceptiouis, 1545. Corpus Clin^ti in primo, inslanli su^ concepiiu^.is fuit a Verbo assumptuiu, 154t). Chrislus in primo inslanli suae conceplionis habuit pleuiludincin gratine sanclificauiis; habuii usuui lib. ri arbitrii, 1546. In priiuo inslanli suœ conceplionis Chrislus meruit; luit coniprehL-nsor. 1546

SS. Putribus qui auie naium iNe.siorii enorein nam de subsequentibus res est nianik-sla, IX, 4° Ex iis quae in causa Neslorii conti380-400; V, 641. gtruul;'nani ubi ejus erior cai ul exlulil, lidcs contraria 3° Ex rationibus theoloto orbe obtiuuit, ÏX, 381-461 logicis, quas SS. Paires adhilmeruiit, 382-461. —Solv. 584 et seq. -463 objectioues. De quibusdam loculionibus quœ duplici scu^u inlelligi Aigumeula omnia Nesloriapossunt, 383 et seq.-464. norum sopliislica sunt, ac facile dissolvunlur ouobus sequeiilibus fuiidaiiiemis. Primum est, non idem proprie esse Clinstum hominem, et Chrisli humanilaiem, seu carnem, seu corpus, homo siguilital personam, hiimauilas naluram. Non débet inlelligi de ipso Chrislo iioi.dne, quidquid de Secundum ejusliumanilate seu corpore ditilur, V, 645. fiindameiitum est Chrislum non e^,se homiiieni purum, sed hominem et Deum; et de illo secundum dupliceiii naluram, divinam et humanam alErmari posse, quKcumquc conveniunt vero Deo et vero homini, 644.— De celelui S. Chrysoslomi ipslimonio ex homilia ejus5 in Kpisl. ad Hebra.os, IX, 593-471. Ouamcunupie leMus ieclionem et versioneni sequaris, dogma Nesloiii non polesl S. Clirysoslomo 397 eiseq.-473 adscribi. Expouitur haeresisEulychiana,IX, 602-477.— Ejus ongo 603 et 8eq.-4;9 et historia. Duplex in Chrislo datur natura pert'ecla, divuia et huscripseruul,

— 3" Ex

.

mana,

salvis utriiisque proprieialibus, id e^t in

conliisa

et

Errores hœreticorum de myslerio Incarnationis ad tria revocanturcapiia, l^circa Clifisli diviuiiaiem; ^''circa ejus uaiuram; 5° ci;ca uliiusque naiurne nexuni, IX, 494-392. Erronés Manicbaeoruiu ei Marciouitarum, VI, 150.

impermixla, V, 613 el seip; VI, 151; 1.36; 976. --ProbaV, 621.-2" Ex QJet tur 1° ex Scri turis, IX, 609-485 5" Ex sanciis symbolis et conciliis, IX, 61 1-484; V, 622. Patribus qui aule floruerunt quam Euiyches liseresis posiu4° Katione iheologica, laretur, IX, 612-483; V, 622. 625; IX, 615-486. Solv. obje.cliones Eutychetis et alio613 et seq. -487 ; V, 627 rum. Contra Monolhelitas osleuditur duas esse in Chrislo voErroris VI, 977. lunlales el operatinnes, V, 629, 651 historia, IX, 621-492. Qiuesil ista hiercsis, 624-494. adniillenDuplex in Chrislo vohiutas eloperalio disliucla 2° Testin.oda est. Probalur 1» ex Scriptura, 626-496. 5° Ralionibiis iheologicis, nio SS. Palrum, 627-497. 628-497. Solvunlur objecliones, et dogma expiitalur. 629 et seq. -498 De mente Honorii, et judicio quod de eo lulil synodus
;

;

Errori'S A[>olliuarislarum,

131. Errores Valenliui, 131. -^ Apollinjriserror allor, 152. Munoihelilarumhseresis, 133. (juie .sunt crcdenda de dogniale Iiicamaiionis a

— —

sexia, ()5 4-502— Lillene Honorii yd Sergiuin eraciaesyiiodi sexiae iu susp.cionem coitu. tionis inale voLantU'-, 636 et seq.-305. Litlerae Honorii bseresim Mouothelitarum ia se speciaise non spirant; non tanica ub uuini uaevo immunes. In iis exaral;e sunt .'iicumslanliis, quas si lerspecias

Viuceulio Liriuensi expouuniur. I, 955, 957-753, 7')8. Advcrsuj pluriiuos vcleres hLerelkos asserilur Chrisli nalura humana, IX, 493-593. Chr..slus habuit veruni et .solidum rori us, non fuiura, unibnuile et phaniaslicuin, 496 et seq. -593; VI, 974. Cbristo luit corpus lerreueuin ex .Maria Viigiiie coucc] lum, non sidereum vel e cœlo delapsuiu, IX, 300-597; VI, 974. Cbrisluui veruin cor|.us liabuisse ex Lilur iis os endilur, V, 288. Chrislus vere Habuit animain et mei.tem bumauaiu, IX, 304-400 Vi, ; ^'*An sit unica in Chrislo persoiia; iieuiiie persunâ »eil)i, IX. 507-402. baeresi INestoriaiia, 308-405.— ^cswrius diiplicem in Chrislo person lui admisit. Prouaiur 1° quatuor argumenlis, ex pluribus ejus srri| lis, qua- supeisunt, de()rompiis, 311 ei seq.-4()6. rrobaliir 2° ex a^endi ratione Nestorii, 323-416. l'iobalur ô" e>- umfornii velerum Palruio elbistori<:orumtestimouio,eiEccie!>iie ipsius judicio, 526-417. Solv. obj. 527-418 De aequilaie condemnationis Nesiorii; ubi lalsae criiuiua-

habuisset Honorius, a t'avore liaercsi de i.iduslria pra-slilo non josset excusari. Ejusniodi adjuncloniiii ignoralio a Epislol* seq. -313. gravi culpa eum non libeVai, 6-50 Honorii iiec dogmalieie, nec e synodo aliqua Kuiiiana datœ, nec ad ouiiies Ècclesias directas", nec laudem ab episioi-is ociideiitajiiius, aut eliam ab orieiilalil)US plerisque ullo Hononiodu aj probalae et acreplaïae, 638 el seq. -321. rius videtur a syuodo sexta daninatus fuisse, ut bjereseos

d

ex

i^ravi impriid'enlia et negligentia lautor.

6G5-325

—De

Cnio hvpl)^latlea seu secundum hyposlasim aut suIjsislentiam deliniri poiesl Uniu cpia natma humana el uaiura divini 111 iiiiiiai<>m pinsonaeVcrl)! divini m Chiisloa njunc:

Uones

m

sacrani

synodum Lphesiuam

Uesunl , IX, 759-583. In (luo formaliter consistât unio Quatuor modi sunt quibus unioms hyposlalica, 739-600. hvposiaii( ;e ralio quoad licet , declarari poiesl , 7o9 , <68, uiiuaie 7ii-,-600, 603.— Maxime explicalur compmationeab Diiae animae et corporis in homine ducta , 762-603. uuionis bvposlaiicœ explicand» vulgo adliibeutur rationes qiiasrepûgnare haeretici et increduli non demonsiraDimt,

— —

et S.

Cynlium

a qui-

773-613.

— Varise

opiniones

ad duo systema sunt

refo'.

m
ruuda;.
l'riiia

INI)i:X

ANAI-YTICLS LNIVEIIS.VLIS.

128
}i>;'i/.

systcma, 703-005. Socmuluni, Hili-CW. Tncfiniini vldctiir uirum imiu hyposiuliiM foniialiln' in«-liiil;il

htmx adsersus Neslorijno.4,
:

— Coi.itnumcalio

idio-

lire

ne

:ili(|ii;iin foiiii.iiii si'ii

iikmIuiii (|Uriii(l.iiii

lui-

niuiiililis |n'rt'ffiiviiiii, qui
fiijiis

(M naliira sil , cjusiiinili iniclioiiis rclalioiMMii rss.-nlialitrr dical natiiraiii liMiiiainiiii inicr cl vorhuiii diviiiuin , 7l'0-GO(;. Illa (iiia-,ii() ex aurlorilalc , iicc «'V lalKiric llif()l();;jca viiU'lur posso dirimi TOti cl sc(|.()0(i.

m

m

ipsa

a

Dcd

sil (inidiiclu!.

cl

— — Sdlv. objtctio.
,

uw

,

772 cl

stv]. tJll

liyposlatlrrr, q»* siinl (x-rsoua asVcrhiiin, cl iiauira asMiiii|)ta si-ii naliiia liuinaiia l\, 77() (11,1. Naliira diviiia dl(!eiida csl in Chiisio niiiia iiatina; iMiiiuria- , cl m<c versa hiitnaiiilas uiiiia diviiiilaii limo hy^)(l^lalu•a fada csl in 770-(Ul. pcisoiia , ii(»n iii miura , 77(;-Gl l". (liiin liumaniiaic, r.linsli adsunl speciali liudo l'alcr et S|iinUis sancliis ralionc uiiiouisart Vcrlumi . XXIII, 7).")8. IJlnim l'alcr ot SpiiiLus saiulus iiu'arnarl iiolucrinl. Absolulo rcpuj^iiarc
«>xlri'iTiis iiiiiims
siiiiicris, iifin|)C
.

Do

— —

,

— —

MHi
I

viilcliir,

1\,

77l)-t)l().

— Vcrlmin

(liviniitn

absolule

oliiisscl iiaidiMMi aiinclicain assimicrtï, 7S()-l)17.

Na-

Innnana Clirisii pronriain liabol oxislciiliam, aKino (;st siii^'ularis, 7S1-GI7. Vcilmiii assumpsil nalnraiii liiiinanam vcrain ol csscnlialilci' iicrlcctam ac proiiulc assuin|isil voraiii aniinain ralinnalom verum soliduinque
liiia

,

,

malmn dcliniri solct pra-dicatio seu allributio mutua et rciiproea, in concrt;!", nouninnii, altnbutornm cl pr(i|iri(!taluni natura; divina- cl naiina' liuiriana; , rallone unms Chrisli pcrMina", KI3-613; M. 978, in nota. Itcgula- iradenda- sunl juxla (pias illa communicaJio idiomalum alliibcnda c;,i, l\ 811 OU. Jlefiula prima. Nomma cimcrcla siibslanh\a, id est, «pia; naluram ip-'am sivi; Dci, sivi" liommis, lanqu.ini toriiiam cum snljccUj <;xpnimini , ut Dens et liomo de (Chrislo cl de, se invicem l)cti$ esl liomo , possuiit ira-dicari. llacpie dicciKliim est - Hcfiidn II Nomina cniirreta et lumio esl Drus, 80:>-tilt. ailjecliva qua' al)M)lnia sont seu (piai propiutlatcs aclioncs, passioncs sigiiilicaiil, de Cliiislo dici poisunl el de, se invicem. Sic diceiidum esl Cliristusesl morialisel immorllelalis, iuiniorialis lacliis est inorlalls, IX , 8I6-04.). (jidu \ll. Nomiiia c^oncrr'ta ailjectiva, ((ua; dciivata appellaulnr, seu (pia- aiticipaiionem aliiiuam nalurarum sonaiil, ut dirinus, linniiinu^, minus accurate de Cliristo et de.se invicem dicuritur, 810-04.*). Régula l\ Noitdna abslracta nalurai diviurr-. possunl de persona Chri>li in sensu reaii piîcdicari , non vero nomina abslracta naiurai liumaiia;. Su; dicl [loiest (XTSona Clinsti, Clinstus esl di,

,

:

,

,

:

j

.

:

,

C()r[»us cjiisdcin nialcriic
cuiii

nostro , alciuc illaiii se uiiila ad hiiniaiiiialeiu uiiain porteclam coiiif) jiicndain; do litic csl, 783-{)lf). (!or|iiis luimauuiii qiiod
inItM-

cl ralionis , quoail Mibslaiiliam, (nii(i(!ni aiiitnam, illudciiic corpus

Vcrbinn
conslans

assiiinpsit,

pnHci|)Uas corixiiis , assiimpii parles proxiine et hyposlaiice sd)i miivit , 783021. Saii^'uis Chrisli fuil proxinio el hypostalicc Verbo uniliis, 786-021. Probabilius videturlrcs alios tmmor<'S
78i-():20.

— VerbuiM sallem

t'uil i.ilc;,'ruiii

cl oiniiibus suis parlibiis

eliani a Verbo assiinipios, Uim cliam spirilus vitales, dénies , un.mics , capillos. Scd subslaiilias médias inter alimenla el sanguiiiem, lacrymas parilcr, saiivain , sudores, et siniilia excrcmcnia iiullo paclo Veibuin as-

proxime

vinilas; non vero, (Clirislus csl humanitas, 817-046. Régula V. yu;p compeliinl iiaturae divinse et nalurai humanœ, de.se invicem non possunl in abstracto praidicari. Sic dici non pot esl naliira divina csl natura hmnaua, 818-640. Régula VI. Nomina concrela seu .subslanliva seu adjcctiva unius natura; non possunl de alia natura praidicari aut de ejus parlibus. Sic dici neqnit Divinilas esl liomo , humanilas est Deus, 818-646. Régula Vil. Nomina adjcctiva quibus unio hyposlatica seu assumplio nalurse huuiaiiai asseritur, de Chrislo Deo et homine non pessunt promiscue dici. Sic dici non poiesl homo incarnalus , 818-6i7.
:

,

,


:

:

sumpsil, 788-025. Numquuin a l'eibo

— Axioma
est

iii

si liolis

pervui,^'atuln

:

diinissum quod

seniel

assniiipsil.

Unus de Tiinitatc passus eslj et allai .similes. Probalur i" ex conciliis,_8182° Aucloritate sumniornm l'oulilicum, 819-647, 047, 5" Ex sanciis l'auibus, 820-048, 4" Ualione Iheologica, 822-049. Quodnam fuit conlroversiai de uiio ex 'l'riiiiVera
et calholica est haec propositio
:


,

taie passo olim excilaia? initium

stalus

,

progressus ot

Corpus Domiiii uuiic ia cœlo esistens, constat ossibiis, carne el sanguine, cariiis pio habel lineamenla. Vcruni lircc oinnia jani qualilalii)us longe diversis ab iis qnas aule Cliiisli resurreclionem indueranl, alliciunlur el ornaniur.
7'il-e20.

finis.

Ea de re quatuor notanda. Primum eslduplicem olim

fuisse calholicis de senieniia S. Procii admilleuda aul rcSecundnm esl Scyjuienda concertationem, 823-6.i0.

tlias

monachos

,

qui

magno

studio pro senieniia S. l'rocli

De modo unioiiis liyposlalieœ. Unio hyposlaiica veto S'jnsu dicenda csl naluraiis , non tamen si vox nalnruli contra siipcrnati'.rale accipialur, IX, 794-628. Uni'j liyposlatica dicenda e.si subsianlialis , ibid. Esl omnium
unionum maxinia
r)arie
,

iiid.

Conslantiiioi oli primum, ac deinde Romse, deceriarunt, ab Eutychiana pravilale tuisse prorsus iniumnes, 82i-0jl. ïerlium esl nec legatos HormisdiC romani Poulificis , ne-

Humaiiilas

Clirisli

nulla

sui

prius exliiit,
est,

De

fide

quam Verbo liyposlaiice copularelur. An impossibile fueril naluram 79i-629.

liumauam prius seorsimexistenlem, poslea assumi a Verbo
in unilalcm per.souie.

Variai sunl senleniiae

,

798-651. —

ElTaium Iheoiogicum : Verbum assumpsil corpus mediante anima raiio:iali 800; 1168-053, 923. Verl)um medianle anima carnem assumpsil non ex co:igruilaie lanium juxla SS. Uoctores, sed ex nece.ssilaie, 801-654. Corpus medianle anima assumplum non est eo sensu , quod sola Clirisli anima proxime uniatur Veri)o divino, corpus vero, nonnisi remole el qualenus aiiinise uniUe conjunclnm est ; sed ilhid, mi'dianle anima, sallem significat corpus non fuisse as-.umptnm nec poluisse assumi nisi propler liabitudinem quam ad animam dicit. 802-634 Circa unionem hyposlaticam perpelnam et indissolubilem errores, 804-636. Unio hyposlatica esl iia conslans cl indissolubilis, ut Verbum hinnânilalem assuniplam nunqnam deserueril nec deserlurum sil. Est dogma lldei 80r)-657. Verbum divinum, iriduomorlis, corpori Chrisli uniium mausil, ibid. Cerlo definiri non poiesl Clirisli
,

que Horuiisdam ipsum moiiacliorum Scylharum proposi Quartuni est lionem ut liaerelicam damnasse 8i.j 6.52.' controversiam de uno ex Triuitale pas.so meram fuisse inler calliolicos logomachiam, seu quaisîionem de uomlne 827-6.54. An Trisa^io id esl iuvocalioni qua Deus 1er dieilur sancius ia hune moduin Sanclus Deus sanclus forlis, sanclus immortuUs addi possit, qui cmcifixus aul crticifixus es pro nabis. Dislinguendnm est.
, ,

,

,

:

,

829-O.jo

De communicalione Idiomatum

personam sanguini qnem

in passiont; effudil, liyposlaiice

imiiain permansisse. Id laraen proiiabile videtur. 809-659 Clirislus non csl composiius ea composilionis specie quîe ex parlibus proprie dictis , el incompletis , el quai in scliolis appellari solct ex liis ; bene vero ea (juai fit per modnm numcri el appellatur ciim liis, 811-641. Chri.slus est ex duabus nalinis et in duabus naluris, 812-0i2. C.lu-is!us dici poiesl ex tribus subslanliis , nempe ex divinilate, anima ralionali et carne, ibid. De communicalione idiomalum, seu nominum el jirofit

Lulheranos, 852-0.>S. Communicatio idiomatum in abstracto , seu rcspectu nalurarum, imlla in Christo admiitenda est, 855-058. Unio hyposlatica non postulai ut Chrisli corpus sil ubique prœsens. 834 et seq.-6 )9 Chrislus nalus ex Maria virgine. B. Virgo esl vera et realis mater Clirisli , quia lotum prasiilil in conceplione Chrisli ([uod soient praislare aiiae maires , VIII, 1550. B. Virgo vere el proprie poiesl et débet dici mater Dti 1350; VI , 162. Virgo Maria non divinilaiis mater , sed Beala virgo vere est Dei et Verbi incarnati, 163. etoTMo; Deipara, 975. Probalur 1" ex Scripluris , IX , 5" Ex SS. Patrinus, 2° Ex fidei symbolis, 588-460, eliam qui ante Nestorii teuipora lloriierunl 589-167, 4" Ex ralionibus Ihelogicis, 591-468. Solvunlur olijertiones, 592-i09.— Bealam Mariam Virginem Dei mal rem, in parlu et virginem misse perpelnam, anle pariom post parlum, dogma fidei esl, V!, iBo, 976: IX, 987 et seq.-780. Aille partum virginem tuisse prolianl proplietias, et Evangelium VI 165. B. Mariam in artu virginem fuisse, hoc est, intemerata virgiuitale, integro vir-

— —

in

abstracto

ad'. ersiis

,

,

.

,

,

|

ginitatis sigdio

,

uleri septis illa-sis et irrnptis Clirislum
,

815-642. Duplex circa communicationein idiomatum esl crror extrême opposiuis aller Nestorianorum qui commnnicatioMem illam eliam ratione persome rejecernnl; aller Lnllieranorum qui communionem illam cUam respcclu naliu'a^ , saliem quantum ad aliqua divinilaiis allributa com813-643 Biunicata humanilali, admlserunt. De communicalione idiomalum in Christo ratione per, :

prietatum nlriusque natin-se in Chrislo, IX

peperisse ex tradilione Patrum constanli conB. Ormala , Ecclesia calholica profiletur , 166. Mariam Dei Malrem, virginem i)OSl parlum perpeluo mansisse , eadem tradilio docel, 168; VIII , 1310 el seq. De iis qui in Evangelio fralres Chrisli dicunlur, 1 607 et set|. -478. Clirislus secundum carnem orlus esl ex slirpe David, VIII , 15.33. —Cerlo cerlius est Josephum esse de Maria maler Cln isli tribu Juda et familia David , 1553. secundum caniein erat vere ex slirpe et "familia David , Quomodo Maria erat cognata Elisabeth de filiabus 1557.

Dominum
sensn

,

129
Aaron
,

CIIR
1.^38.

BAP
,

\7,Q

— De

Cliristi gene.nloîïia

lô.'^S.

iianUir iiiler se biiisClirisli gonealogiiK. 1559.

— ConciViil.

Ge-

'«F.ALOGIA. De uaiivitale Clirisii seciindimi se considerala , VIII , Trilmeiid^L" sunl Clirislo 6nx nalivilales, quia l.ïW. nalivilas elomiiis gciierali.) coinparatiir ad nalurain siciil iiiuuis ad lenniiiuni, el niolus diversiticaliir sccundum di-


,

viTsiMleni lermiiioruni, 1549.
lioiies
siciit

— Suul
.
,

in Clirislo duae filia,

suiit

duaî

nalivilales

lem|.oralis. ciini

hoc discrimine

una anerna allera quod relalio tilialioiiis
:

lemporalis in Clirislo non sit realis sed ralionis tanlum, \ô'j{). De De loco Chrisli nascenlis, 1355 el seq. Vid. Nativitas. tempore Chrisli nascenlis, 1057 elseq. De nianifcslalione Chrisli nali. Non delmil nalivitas Chrisli commuiiiler el [iromiscue omnibus iiianifosl;iri , quia si ftiisseï omnilui? manit'csiaia, Chrisius non h;il)uisset perseculores el crucifixores Vlll, \7,oH. Debuil lamen aliquiliusuianifistari nalivilas Chrisli 1559. Convenienter fuerniiL elecii illi quibus Chrisli nalivilas est

,

,

inanifoslaUi , 13')9. Chrisli nalivilas l'asloribus ab angelis nunliaia fuii juxia S. Hieron, ad lurrim Eder , seu
,

nerelur , el vox Palris audirelur, 1591. Cohmiba non fuit veriim animal , sed columbaî simililudo, visibiiiler osleiisa in aiiquâ n'aieria ad hoc praparata, 1.391. Ciiristo baptizalo convenienter vox Paliis lilinm fiiole>lanlis audita est , 1.391. Vox uon fuil vera el naiuralis ; fuil tamen souus sensibilis el arlicuialus a Joaniie el ab astantibusawditus, 1592. Ha.'C vox Palri altiibiiiiur, 1592. De tentalione Chrisli in deserlo, 1399. Conveniens fuit Christnm teniari l" propler nosiram caulelam, ut nullns, quautumvis sanctus se a.'Slimet securum et immunein a lenlaiione; 2° propler exemplum, ut scilicel nos in.slruerel qualiler tenlaiioues diaboli viucamus 3° ut liiiuciam prx»berel recurrendi in lentaiionibus ad i|»suin , qui sicui nos fuit lentaïus, 1399 Très tenlaiioues visibiles noniii.si Rosi jcjunium qnadragiiiia dierum facUc sunl, 1599. iliil obslai quominus Chrislum diabolus, licet non vi.sibilis, aliis niddis teiilaveril durante jejunio, UOO. l'iruin diabolus porlavcril (^hriblum super [)innacnlum templi, an lanlum duxeril, pioblema est, 1400. Diabolus Clir.sio


:


,

,

;

,

in

grecjis, inlcr lipihlelioin el Jérusalem, a Belhlehem Non docebal quod Chrisius per mille passibus, \ô.")9. seipsutn manifesiarel suain nalivilaleui , quia id derogaret lidei huinanilalis , et vohiit nasci nobis similis , omnibus inlanliaj in!irmila;ibus obnoxius , 15o9. Convenienlissima fuernnl média quie divina sapienlia assumpsil, ut Chrisli nativitalem manireslaret, 13G0. Convenienli ordine manifesiala esl Chrisli nalivilas, 1360. Friictus ex Chrisli incarnaiione etnalivilale colligendi. Mysleriorum islorum commemoralione ad gratiarum aclioiiem excilaii imprimis debemus , siquidcni ea pi ojiler nos lilius Dei operalns esl, Vf , 172. His niysleriis ad amorem Dei vehemenler accendi debemus, 171. Imilari debemus virlui es quarunniobisexempiumdedilfilius Dei in naii vitale sua, hamauilaleui imprimis, paupertalera, carnis niorlili-

— —

— pradicationem Chrisli lam per i|jsum (juam per apostolos a [Tincipio Judaeis exhiberi, 1401. — Chrisius omnia publiée docuit, 1401. — Chrisius doctrinam suam scriplo non iradidil 1402. — Epislola Abgari ad Jesum 1402. — Epislola Jesuad Abtrarum,1403. — duaiei videntur apocryphse, 1405 el seq. — De miraculis Christi, 1405. — Conveniens ut Chrisius faceret miracula 1406. —
,

monle lonsiitulo omnia régna mundi oslendil digilo expouens eoruni magniticenliam. 1400 De doctrina Chrisli VIII, 1400. Conveniens fuil
,

solis

,

,

Istae

islolae

fuit

,

Non

erat conveniens ut Chrisius per se vi&ibililer agens operarelur miracula ante perfectain aetalem : consequenler

eaiionem.

175
,

De Magis De Chrisli

Chrisli nascenlis adoraloribus VIII, 1360. circumcisione. Christuiii fuisse circumcisuin liJes esl Ecdesiae, 13b8. De fuga in /Egyi Inm, 1378. S. Joseph cuin Maria el divina prtle prôfeclus esl de Nazareth paulo post purilicaiionem B. Virginis et oblaiioiiem Josn in lemplo, 1379. Quid fuga 0| us? 1579. Cur in yEgy|)luui potins quam in aliam regionem , 1580. Sacra familia commoraia esl in ^g;yplo non novem, aut seplem , aul quinque , aut tribus anuis sed anno necdum inlegro, 1381. Baronius ad annnm Chrisli priinum duo iniracula narrai palrala, ingrediente Jesu in ^Egyplnm, videlicet incurvalioneui arboris quœ dicebalur persis vel persea et commotiouem ac concussionem simulacroruni, 1581. Hsc duo miracula non ut cerlo vera , sed nt probabilia fada suslinemus, 1382, et seq. De Ciede intantium et viue Chrisli insiiluto ad suuiii baptisma, 1383. Herodes ciedeni infaniium edixil non biennio jiosl nativitalem Chrisli, sed statim post purificalionem el fugam in .(Egypuim, 138.5. Nunierus inlantium occisorum esliucerlus Chrisius usque ad suum baplisma exercuil 1586. cum S. Josepho artem fabrilem qna possel suse el parenlum inopiae succurrere alqiie hiiniilitatis ac modcstiie exemplum pneberel, 1386. Quam ailem fabrilem exercuil au lerrariain. an lignariaai ? I.ibanio ethnico peienli quid agit uunc fubri filius ludimagisler Chrislianus respontlit Juliano luo (erelrwn fabricatnr. ' 1587 De modo conversalionis Chrisli. Humana faciei etcorporis Chrisli forma non fuil insigniier venusla, iieque insigi^iter oeformis, sed niediocriier pulchra,VlII,1392et .seq.— Chrisius non debuit vilam solilariam agere, sed debuil cou versari cum hoiiiinibus, 159.o. Nou debuit ausieram vilam eligere, 1395. Chrisius in sua conversatione exemplum dédit in omnibus qu;e per se (lerlinent ad safierfeclionis ulem , 1396. Christnm decuil in hoc rnundo pauperem vitam ducere , 1396. Ouamvis Chrisius non essiH legi subjpciiis, tonvenienier tamen illain st-rvavit 1° ut lege'm approbaret 2° ut eam observando in seipso consuinmaret et leniiinaret , oslendens quod ad ipsiim erai oi dinala ; 3' ul Judaeis occasionem calumniaiidi sublraherel 4" ut Lomiues a ser\ilute iegis liberarel , 1598. Clirislo

primuni miraculum quod visibiliier agens operalns est, fuit conver.sio aqure in vinum in Cana Galila^a;, 1406.— Chrisli miracula sutlicienier probant ejus divinilalem, si coiisiderenlur 1° Secunduni speciem; 2° quantum ad modum ; 5° quantum ad (inem , 1406, 1407.— Chrisius convenienter fecil miracula l°circa substanliasspiriiuales, ejiciendo daemones p corporibus ; ut osienderel diemonum poteslalem
:

al)

hominibus

in

eum credilurisexcludendam;

2° circa coe-

,

tempore passionis, ul osienderel se esse Deum qui solus potesi immulare coelestia corpora; 3° circa homines, ut osienderel se esse omnium universalem et spirilualem salvatorem 4° circa creaturas irraiionales, ut osienderel omnia esse sibi subjecla. 1407 Chrisius transQguralur 1407. Transfîguratio non idem in scripluris sacris ac in scripiis profanis signilical,
leslia corpiTa, utcontigil
; ,

1408.

glori;e

— Charilas corporis Chrisli transligurali 1408. — In eo posila
,

fuit


,

,

1407. — Convenienter Chrisius — Convenienter inducli sunt lesU's Iransfiguralus, — tum ex hominibus qui prœcesserunt Chrislum, lum ex his qui emn seculi sunt, 1408. — Ex necedeulibus convenienter inducli sunl lestes Moyses Petrus. Joaunes et Jacobus, 140J. — nuuliare quod videraut
serit,

quod nianeule omiiino immulata lia et hgura, splendorem clarissimum ad
1408.

fuit clarilas iranistiguratio Chrisli, corporis el faciei subslan-

instar solis enii-

fuit

Iransfiguralionis,

(

Illis

el Elias, proliibuil

,

,

:

anle suaui resurreclionem, ne vel audieniibus incredibile viderelur, vel a populo impediretur passio Christi, 1409. Comiiiuiiis o|niio esl Chrislum fuisse lran,^tiguraium in monle Thabor, qui esl nions excelsus m Galilaea, 1409. De passioiie Chrisli. Non fuil simpliciler et absolule ne,

,

:

— —

:

;

apud quem non est impossibile omne verbum aiio modo salvare Iioniinem. Erat lameii necessarium secundum quid, scilicel ex sn[)posilione finis el ordiiiationisdi\ina>. AlII, 1410. Convenienlissimum luit Chrislum pâli ad liberaiioneni generis humaiii, 1410.— Certum esl Chrislum non sustinnisse omnes passionum species quai ab hominibus interri ossunl non enim fuit igné combuslus, nec gladio percussus. Suslinuil tamen omues passiones quantum ad genus id est abomni hdmiiium génère in omni bono humano, in omnibus mernbris, et in omnibus sensibus corporis 141 1. Chrisius [)assus est nou corpore solum sed etiam .-mima, quam quoad inferiorem parlera, humanorum afreciuum
,
,

cessarium Chrislum pâli, jtoterai enim Deus

|

;

,

,

,

,

;

—De

ba( lizalo.

perpfssioiiibus iradidit, VI, 178. Si con.siderenlur Mmiil omnes caus;e doloris Chrisli , ejus dolor fuit intensive major on^nibus doloribus praesentis vitae, VIII, 1412. Acer-

1389. Christus bapliz;iius est anno setaiis su* circiler liigesimo, 1589. Bapiizalis fuit in Jordane prope BeIhauiam '.590. Prodigia, scilicel aperlio cœlorum,descensus columbae et vox Pairis audita, nou couligerunt dnm aclualiler baplizareiur Chri.sius, sed ipso bai-iizaio et <-ianle, 1591. Aperli sunt cœli , non siderei et proprie dicli, sod suprema aeris regio cœlis pro| inqua , qu£c in scripturis sœpe cœlum appelialur, qualcnus dum ejus parles aliquse hinc inde condensanlur, iiîedio aère mauenle variore , hiatus apparet, ex quo columba desceudere cer,

Conveniens

biil

Chrislum baptizari a Joanne,

bissimain fuisse Chrisli passionem mulla probant. Et jirinio quidein inleriorem animi dolorem fuisse gravissimum, colligitiirex illius causa, VI, 179. Corporis eliam dolores aceibissimi fuere nulla enim fuit corporis Christi pars, quœgravissiiiias pœnas non senserit, 180.— Chrisli dolores acerbissimi vaticiniis, prophetarum, praedicli sunt, 181. Varite passionis Christ circumslantiae breviter expendonlur, yilf, 1413.' Vide Passio.— De causa efiBcienle passionis Chrisli. Persecutorts Chrisli fuerunl causa directa mortis. Chrisius aulem fuil causa indirecla suae morlis, qualenus vim illatain suo corpori non impedivit , sed acceplavit

:

i

\'\
j i:^î.

INDKX ANAFATICLS r.MVi:UR\l,IS.

r.-2

_ Pa«sii( ol
,
.

mors

Clirisli

v<.liiiii«riT

fu'Tiiiitj nini

-^

ritiic. iM'ri'ss:irl;i', VI, IKK cl s.-q. ni:iclT ; lll>i'r:r liiKilmis csl , ciim ipsc iimii ilccri'vil. l'I iiKirli-m iimi t:'iii iiiiim viilmiiininm ohiii. Nmi vfio moraliiMi;» vi illU:im tcm solum, st'<l cliimi loruiii cl icininis iiHjiH) rmn-crcliir, Cliii^ns iiinrlims csl c\ <p|icIK!». i|ivc Mlii roiisliUiil
,

mm

I)i'[iU|n«>

Uil dni.'i

Chri.slus in vita , in passiono, in niorlcsua nos qno(|nc. <'iinslaiil<'r peir>rciida, cl oiniiia vulupla!20l
si-f^cs
20.").

lum

Nain

lenocinia l'ii^icnda cxcmplu snii inslriixil. PaMsio crnxqne Chrisli iinmcusa esl ip.si gloriffi in passion») cl cnict! vcrc Dciis apparnit, Vî,

cl <'X cli:int:ili', VIII. MT,^. -- ilcii> |):ilcr ir.iiiilil (.liiiMiim |>:issioiii, jiiM!! illml: l'roprio film S'^o non vfpcr1 iTtli. cit /'('lis , Si'd ]»'> nohis nmnihns Iroilidit ilhnn cl iii(i|icrcl :ili (|iiivciiifiis fini ni riiri^Kis a Jnil:cis |ior iiinmis (Icnliliimi cj.is li;iilc.inliiis ,liiil;cis pns|c;i
(liciHi;i
,

{

.

et crnccm Clirislns vicier diaboii cl niorlis cMsiil, (inod inaxiimiiii ilivinil.ilis ejns argnincntuin est, 20ti. qno (^luistus Crnx (ilinsli allare est sacrificii siimmus Sacerdos, cl viclima, scipsiini agiiiiiii iiiiiiiacnl:iIniii Deo iiiniiolavil pro iKisiiM II (|i'ni|:iion>' cl sainte, :20S.

per passioncm

m

,

IVmnlcs ,lii<l;i'oruin coKiiovi'iiiiil iV* IMi-r.hrisliim cssc Mcssi;im in lf't,'i' )ir(>inissiiin, WS^. bcii (jni niyslcii;» S. Siripliirc non iiuvcr.inl non (ilcii« Ncniri 1 irii. COfî.iovcrniil cssi! C.lirisliiin scu M"'ssi;nn co;j;.iovcrniil esse Dcinu cl lilinni l)ci ii;»inr;ilcni, ll")l.
passii) lliiircliir,
I
.

— Ciiix
fi.rii
Ci'iili.'i,

(^iirisii, trihiiiKil jiiiliniiili\.

HO. —

l.iiiiiuni

,

m
,

,

— —

fuciKiil

Pca-iUmn

crncili;;cntinin (liiislnni
,

Inil

Ki;i\is!>iiniHn. (Iim,

viorn snnl lanicii odinm Dci sniit fonnalilcr coniri Dcnni

(juin ;i cl sunili.i Df inorlc Clinsii. r>l. |iro no1" ul salisfaccrcl Convcnii'ns luil ChnsUini imui 5" ni bis ; 2" ni ONlctiilcrcI vcril:ilcin naliira* a>sninpla';
lilns|iluMii
1
,

:

209. qno l,(( leCrnx Chrisli, Uialiintus sjwnsi spoiisam snain Ibrniavil, s.ni^ninc siio iinindavii sibi in jnslilia (;| in scni|>iteriiniii copnla\ii. 210. Crnx (Inisii rc/iiantis ilironns est, ilO. llcgn Chrisli, di;;niias in passione maxime [iroinicnil, 1" cum spinra coroiia redimiius est 2" cinn cruccm snam pot lavil; 5" in liliil crucis tribus lin;,'nis scrijilo ; 4" ex eo (|niid crnx exempta poiiis snpplicioruni, iranslaia csl ad fronli s ci
i
i

tuembra morinilis. culliedïd

fuit

iti(uii>,lri

qno do-

.siani

in fille,

;

>

coionas iniperaloinin.

iiioiictiiio

nnsalimorc libcrarcl; i»nlrosiir^'oml()a morlnis,
,

el virlnli'in snain nstcmlcrcl (pia niorlcm sniicravii, cl noIn morlo llô9. bis spiMii rcMn-{;oiiili a inorinis ilarci Chiisii (li\inilas ii'in fnil scparaia al> cinscor|ioro, scd ipsi non. csscl alia hyposlasis nian>ii liviostaliciMniila, ila ni vcrl)i Dci cl cn-nis posl niorlcni, tlô').— Fn nioric (".liri.-iii

iJc Cliiisti scpnliura, 180. Cur Pilalus ccriior volnelit a cenlnrione de niorle Chrisli. XWl.TJiti

21

noi fuil scparala ab ejns anima, 14iO, VI, 187.— Knoncnin esl diccM'c Christnni in liidtio niorlis css lion.incin, ncqnc eliani in triilno inoriis proprio Inil Ciirislns,
divMiilas

cl nioi'tnnni Inii idcni I jirpns Christi vivnin YIII, luiincro ab.-.oiulc, 111)11 laincn onmiiio cl loialilcr, 1 HO. l'robabdins corpus Clirisli niorlnum non niaisil sinolorina snhslinliali : assnmpsil foiniain cadavoris luimani, liU). Mois Clirisii in faclo esse niiiil 0| étala csl ad no.str.mi s:ihiUv.n per niodum inorili , nisi lainen iiUciliganuis earncin niortnam poluisse opor:ni cflicicnlPi ad nostram sainlcm, quia r(;;iinnoiial inslinmenliini divinitatis sibi nnilse, liil. Cnm mors nihil abnd sil quani aniinae sc| aralin a corioro , .Icsnin Cbrislnm vcrc morlnuni esse cerlnin est, ^ f,

mo.

niorinns osl Clirislns Dcus bomo, qnamvis l'assMS 18(3. Qnoiuodo divinit ispassioiiiri morii non sil obnoxia, 179.

n

passio Chrisli operala sil noslrani sainlcm. Passio Ciiiisti operaia est nosiram salulem i)er niodiim nieriti , VIIF, Siiiguhc Cbrisli ariiones al) initie oonccplionis 1433. quainvis infimli valons essenl , independenter a passione non confcrebaiil jns ;ibsoUilum et porf.'ctnm ad Passio Chrisli opcrala esl s:dulcm nossainlcm , 1455.

,

tram pcr moduni
ficii
,

1436.

homini

l'er proprium rsl esse

salisfaclionis,

1 lôfî.

mndnm

rccicmpti' nis, 14515.

— Per modum sacri—
Clirisio

redcmpiorcm
,

siricle suniiitnin;

qnia redi.iierc stricte el proprie esl de sno solvere proPassio Cliristi, hoc est bnma1457. linai lil'ciMlionis assioni , salnlern nosnilas Chrisli ul aliqnando subjecta tram opcratur pfficienler qnia esl instrnniPiiinm diviniiaPer lassioncm Chrisli iibcrali snmns a pcctis, 14ô8. calo; qnaienns Cbrislns nt capul nostrum, per passioiiem per prelium rcdemit nos ni membra sua a peccalanquam Passio Chrisli est causa universalis sudicieris tis, I4ô8. ad nos lihcrandum a servilute diaboli , a pœna ;elcrna ad apead nos Deo reconciliandos peccaio débita modo iKibis apiilicelnr per riendain nobis ca-li j.uinam Immensa ex passioiie sacrameiita cl hona opéra 1438. et morte Chrisli bencticia in nos rcdnnd-mt. Primuni est Effccins aller pa.<.sionis liberatio a peccalo , VI, 194. Dnpiici Chrisli csl HheratiJ a di:!l)n!i tyramiidc, PJ4 di:il>oli in liominnm genns fnndamcnto bik-ii videbaUir doniinalio, diviiuï srilicel permis>ionis cl hnmanœ conseiisioiiis. Qnamo\)reni subverleiidnm nlrnmqne fuit, 19!. Terlium bcnelicinm ex Christi passioiic ad nos proinanans, p<l, pœna; no:^l^is peccalis ilebil.T" s'dntio. înlcgram el omnil)ns nnmeris perfeclanri s,ilista''lione.n ro pcccatis qnani homo j^irns cxhibere iioslris Deo palri persolvil Prelinm quod pro nobis persolvit non oleral 196.
,

i

,

,

,

;

,

|

,

I

,

Cbrislns, debilis noslris non solnm ar cl ffiiiuidc fuit, vcQiuuUim benelicinm Icrrum ea longe snpcravit, 197. tio connexum : Clirislns morte sua , vclut sacrificio, qno gratins el r.cceplius offerri poluit, Patris iram nullnm Deo et indii^nalionem prorsus mitigavil, et cnni nol)is placatum Quinlum benelicinm est et propilium reddidit , 198.

i

Clirislns in Passione sua omnium 200 Charitalem exivirlulum excmpla dédit, 200 et seq.

cœb

reseralio

,

miam oslendii Matrem dilecto
262. pra-bnil

,

'201.

— Pidalis crga parentes dédit

Qui fuerinl Joseph ab Arimaiiia'a et Nicxidenins. Joseph! laiis esl, ipiod Clirislns a Pilalo qua-sieril, iMcodciiii quod cadaver aïonialibus pcruncluin fucril, .")66. Rlos apud Jud;cos ungcndi cadavcia , el longis inslilis coiislnngendi, 567. /Kipinm fuit Chrisiuin coiidi in sépulcre no\o. Uelutalur Sclimidii opiniodenna lanlnni insliia (jua iuvoluium dicit corpus Chrisli, niilla adliibila sindone,367. Corpus sejultuin non putredinis corniptioncm iiassum est, VI, 188. Chrislus scpuilus csl in moniiinenlo alieno el novo, ne aliiis susciiatus a perlidis diceretur, 188. Convcnienter Chrislus fuil scpulius, lum ad coniprobandum verilalcni morlis , lum qnia per hoc quod Chrislus de sepulcro resnrrexil datur spes rcsnrgcndi per ipsinn bis qui sunl in sépulcre Vlll, 14il Conveuienii mode Chrisli fuil sepullns. 1411 De aroniaiibus, sindone inunda, de nionumento alieiio et novo, in horlo posilo, excise in ;.elra, de magne saxo advointo ad osliuin mennmenti. 14 il 1442 Corpus Chrisli niansii incorruptum in sépulcre, ad oslensiouem divinae virlutis, corruplie enim corporis provenit ex iulirmiialp naturae illius corporis, 1442. Chrislus fuil couvenienlcr una die el diiabus noclibns in sépulcre, 1442. l)edcsceiisuChri>li ad inferos. Conveniensfuit ul Chrislus descenderet in inlernnm, l'44ô. Chrislus, hoc esl, anima Christi, non virluie tanium el operalioiie, sod realitcr et substanlialiter descendit in inferos I, 126G-999; VIII, 1443 VI, 210 , 98.u. Niliil de summa Chrisli dignitale el potestale deiracium est, cum ad inferos descendit, eral enim inter mortuos liber, 241. Ad inieros descendens nnilos crnciaius perlulit, nec privaiionem gloriae el beatiludiiiis passiis est, quia jus anima donata csl stalini al(]ue veibo uuita fuit, 2U. —Chrislus non descendit in infer niim damnalorum secunduni prsesentiain realem , sed secundum elfecluin, eos argiiende et convincendo de .sua infidelitale el malitia, Vlll, 1444. Chrislus descendens ad inferos nullum damnalorum liberavit, 1416; VI, 215; IX, 92J.-73.'). Chrislus suo descensii ad inferos non lioeraviiomnes animasa purgalorie. VI, 245 VIII, 1416, 1447 Chrislus liberavit SS. Paires, exhibendo eis , slaliin a niorie sua, claram divinitalis visionem, qna huciisque privali fiieranl, nondum soluté redemiitionis noslra; prelio et eese loco interni educendo, VI, 242; VIII, 1445 De praedicatione Christi in infens XVIII, 542. Chrislus ad inferos descendit, ibique fauslum liberationis suaî nuntiuin iis pra-dicavit, qui non semper, sed aliquando incrednli fuerant in diebus Noe et qui irrueutibus nndi(]uc aqnis peccata sua deleslali eraiU , e<«que quoad cnlpam saltem aqu.-edilnvio elneranl, 3i5. Sicutcorpus Chrisli fuit una die et duabus noclibns in sépulcre, laiilumdeni ejns anima niansit in inferno , ita ul simul anima exiret de inferne el corpus educeretur de sepulcro. VIII, 144-5 De tridiio sepulturae Domiiiicne et de tenipore resurrectionis, VII, 967. De resurrectione Christi, VIII, 1144. Vid. Resdbrectio. De manifeslalioue resurrectionis. Chrislus p'St resurrectionem non debuit se omnibus proniiscue niaiiilestum exbibere, sed aliquibus lantiim per quos deinde aliis manifesiaretur. Non debuit eiiam resurgere discipuUs videnlibus , 1458 Ipsi custodes non viderunt Jesum resurgenlem, 1458. Pia et prebabilis est
,

,

;

,

i

;

,

;

;

— —

,

cum

virginem virgini commendavit, Humiliiaiis et obedienli.'e clarissimum exemplar se
iliscipulo,
in

mo

seiiienlia auae dicit Christum a niorluis resurgenlem pria|)paruisse B. Virgini mairi suœ , VIII, 14.59. /Eque

Mansnetndinem sua passione Cbrislns , 202. .sua Chrislus exhil)uil , 203. Chrisli quis prae dignitale loqui possil? 203. J)e patienlia
incemparabilem in passione

ad minus probabile est Christum resurgenlem primo apparuisse Mariae Magdalense, 1459. -- Chrislus posi suam resurrecaoïiem non dcLmil continue couversari cum discipulis.

1453

133

CIIR
:

CHR
cii.

i31

Circa resurreclionem duoeranl discipulis deilaranda 1-^ Ipsa verilMsrosurreclionis; 2° i:loria rostirgiMilis, 1459. Docom Christi api-aiiliones quinqui; ips:tdit; rcsurreotlGO lii);iis, aliaî poslt»a ab evaiiRolisiis rofoninlur.
iixlra

tom| us linruiii decein app:irili()uuni verisiniililer Chrislus fuil aliquando cuin maire sua, aliquaiido cuui p.!irilius <juos aelerna beatiludine donaverat ; cerioaulem Nain plures ali* fjciae Mlupiando cuni discipulis, UtiO. 1461 suiU apparilioues. Thomas non lanlum vilii sed eiiam teli^it vulnora

,

Clirisli

:

de
;

cci-UTis aposlolis iiicerlum est, 1438.
i

sousus horum verhoruni Chris!

ad

me

langcre

uoudum

eiiim

asceiidi ail

— Quis Mat.'daleuam me Pair cm, 1401. —
tioli

nec de Filio quod sedeat ad dexleram Spirilus sancli. Sedere ad dexleram Palris, esl proprium Christo qua homini , 1469.— Ascensioins Christi caiisa^ 4(5.3.— Primo, cori ori Christi immortaliiaiis gloria donaio, non terren* h:iliitalionis locus, sed ca-li domicilium convcniebai, VI , 260. Secundo, Chrisius in cœlos a>condit ni regunm sumn non esse ex hoc nmndo demonsiraret, 261. Tertio, ui nos illuc reveherel , ac Deo Palri nutur;e nostr* pnmitias olFerret ,261. Quarto ut omnia qua' de ipso in lege el prophelis scripla erant, adimplerei, 262. Quiirlo ut iier nobis pararel, :263. Sexto, ut ea quae a salutem' nosiram pertinent, curaret, 263 et seq. Se| Umo , Chri1

,


1

,

stus in

cœlum

ascendit, ut

noseum ascendenlem mente

el

Magdaleua cl aliœ uiuUeres ad scpuicrum bis acctssoruiit.

1461

De veriiale resnrrcclionis Christi, VI, 243,24.3.— Chiislum leriia die a morte sua resurrexiss.' iudubilala
est sœpe in S. Scripliiris asserta, VIII, 1449. Chr.slus vnrlis testimoniis v\ argumeniis, seu signis seiisirobuvit verilaleni sua; resiirreclioVeritas resurreclionis inviclissime pronis, 1461. baïur teslimonîo aposlolorum, 146i et soq. lîvangclisiarum narraliones variœ. S. Joanues , 111, 44.-S. Marcus, 48. S. Mallhntus, 46. S. Liic:is, 49. Actus aposioloiiun, .51. Prima ej islola ad CoruUiiios. Hisioria resurséries eveiiluum die resurreclionis, 52. reclionis Cbrisli est exorn;ii paneceriissima. Primo, omnes liabet noias internas vera; hisiorise , 54. Secundo, exhibel aposl<ilos el reliquos discipilos in eo menlis slaiu, naluraiiter esse debebani, 53 et seq. in quo Fabula a Jud;eis inventa ad refellendam resurreclionis Christi historiam omnes ha')et notas vauitaiis. Testes adilucil dorResurrectio in eventuum cerlissimorum niienles 57, 38. coucalenaiione annulus plane necessirius est, 59. Historia resurreclionis Christi vana suppuni nou poiesl sine incredibili stultilia, id est, sine supposilione arbitraria pinrimarum rerum absurdarum el impossibilium, 59. H:ec omnia mulio magis vera sunl de apparilionilius SoUilur objeclio Deislarum. Christi, 60. 61 Historia resurreclionis Christi non est Tabula commun! consilio a Christi discipuli conQita. 63 Resurrectio Christi plurimorum testium auctoritale comprobatur, IX, 478-5^<0. MU testes non fueruiu d-'cepli Noluerunl decipere 480-581 479-580. .\iieriim argumeutum Apostoli Christi corpus non susluleruni , 48048:2-.~><3. 381. Objeclio solvitur, Circa fjctum resurreclionis Christi prîtseriim consuleuda sunl duo opéra Les témoins delà résurrection de Jésus-Cliri^t. examinés el jugés selœi les rèqles nu burreau, par Siierloch ; Ob-ervalious sur riiisloire el stir /.s ^-euves de la résurrection de JésusChrist, par le clievalier West. III, 62 nota.
fides
bllilius suflicieuler

|

— —

desiilerioprosequeremur,263.—Ascensiouis Christi fruclus et uulitaies sunl augmeuium liJci, spei et chariialis; missio Spirilus sancli ; aperiio regni cœlorum, ollicium advocali quod Christus |iro nobis erga Patrem exercet; manifesiaiio suae snpremre lolestatis, ut adimplelionis pro| heliarum, el muiiillcenliie in omnes homines , VIII, 1467. îpse Clirisli in cœlos ascensii longe majores ulililâles nobis peperit diiam ejus sensibilis prssenlia peperi.sset VI 1° Chri>ti ascensione iiloriosa, tidei nostr* 266. m'eriiô maximus cumulus accessit, 267.-2-' Christi in cœlo ascen-

,

,

sio

in

spem in cordibus nostris confirmai 269. ô» Chrisius cœlum asceudens amorem nosirum ad cœlum rapuii, et
,

— —

corda nosira divino Spiritu iiiflanmiavii, Hœc doua suiil,qa:e Christus asceudt-ns in allum dedil homind.ns les, sjies. charitas per Spirilutn sauctum in eoruin cordibus diffusa. ^7^ Acia esl Epistola quae nunc apud nos circuniferunliir sub Houiine Pilati ad Tib.'rium de g^stis et miraculis Christi afK)ciy|.lia sunl et falsa, VIII, 1474. Piobabilissmium est Pdaium uuniiasse TiberioCsesari gesla el miiacida Christi, ejus morteiii el resurreclionem, atque inde Tiberium tentasse a; olheosim Christi apud senaium Romannm, 1474 et seq., 111, .ï8. Christus venturus est jndicare vivos et niortios, VI, 275.— Judicabil Christus, non solum ulDeus. sed ut homo. Véniel cum pi lesiaie ma.giia judicalunis, quia cum humilitate magna judicatus 280 et seq. Circumsiamias hujus advenius et judiciigraphicedepin-unt sacrœ
:

270—

fi

.


\

,

.

,

JJe divm.T Cnnsti missione. 1° Christi missionem certam faciunt ejus miracula, (juœ sine Deo esse nou otuerunt
III, 29.

Cliristus

omneni suam aucïorilatem

po.>uit iu

:

:

miraculis, quibus fidem dedernnt a| ostoli et christiani, 30 Inde certo constat illa pro ligia a Christo pairata fuisse, 52 et seq. Alla argumenta ad eamdem conciusionem du cuni, 54 et seq. Objeclio solvitur. Autiquitas non lollil

m

Resurreclionis Clirisli fruclus. Primus fruolus, Chrisii resurrectio corporis resurreclionem nobis peperil. VI, 234
Christus nou liberavit nos a necessiiate luoriendi, sed a necessiialppîTmanendi inmorle.obhocdicilurhabere morlis iniperium, et niortem morienJo vicisse, VIII, 1444.

omnemfacloruuicertiludinem,5;).— Hisiorici |Tofaniel.Iiida;i. eva.igelislarum narratiouem continuant in iis omnibus pariibus quae ad eorum pro; ositnm periinebant, 59. Vanissima est ratio ducta ex crudelilaie Judaeorum et paaa-

noriim in Christianos, 59. Suspiciones fraudis et fanatismi carent omui lundamento, 41. Uliima iu objectione allat.i ratio ex comparalione iniraculormu Chrisii cum prodigiis eihnicorum est omnium inepii^sima, 45; I.\, 461 el

Secundus Iruclus resurrcctionisCbristiesl resurrectio animarum noslranuu, VI. 234 et seq. Vid Resurrectio spiRiTCALis.

— Resurrectio

Chrisii

est causa resuireciionis
,

noslrorum corporum elnoslrarum animarum, efQciens
strumeulalis, et exemplaris.
VIII,

in-

De

.4scensione Christi
in

slerii fides explicatur, VI,

secundum se, VIII, 1465. My2oS.—Couvenieus iuiiChristnm

1465

ascendere

cœlum, VIII, 1463.

— Christus convenienler

ascendit in cœlum post quadiaginta dies a resurreclione, 1466. Christus ascendit propria virtute. 1» Diviiia, qnia est verus Deus; 2" virtute animse movenlis proni vult , corpus glorilicatum et dote agiliiatis praeditum , 1466. Probahile est Christum sic ascendisse super omnes cœlos ut pedibus contingat convexuui snpremi cneli ei lotus sit extra cœlos , 1466. Ad minus aeque probabile e.st Cinislum ascendisse lanium ai su| reinam partem cœli empyrei et totura in eoesse, 1467. Clirisius ascenJii in cœ'"lyiuiuta maii , qua» hoc auno inridit in feriam quiniain , 1468. Probibile est Christum ascendisse iu cœlum circa meridiem seu paulo post 1468. Christus ascendit in cœlum ex monte Oliveii. Christum iu monte impressisse terrai \esligia pedum consianler permanentia, el tempium ibi ab Helena Constanliui matre extrucUim nvmquam potmsse conlegi leslanlur gravissiuii auclores, 1468. l'robabihus est asceudenti Christo pr-jeler Aposiolos adfuisse B V irginem Mariam, et ejus coijnal. s cum alis niulierit)Us, 1468.—Crediinus Christum sedere ad dexleram Patns, que noniine gloria; et |>otesl.Uis a^qualilas significaïur, VI, 259. Stfdere addexteram Pairis convenil Christe qua Deo et qua homini, diverse tameu modo, VIII. 1469 Paire

,

missionem divinam pioba! ejusdem 43 el seq.; IX , 478 et seq. -379. 3° esse missum plurima vaticiuia evincunt, 491. Christum divino Spiritu plénum vaticiuia plura oslendiinf, III, 189. —Christus pîura praedixil quae ad seipsuni periinebant, 189. Miilia quse ad suos discipulos ailinebaut , 190. Fala judaicœ genlis accuralissime descripsd, 190.— TemjJi excidium praedixit Chrisius, 192 Signa excidium prîecedeniia pra'dixii 195. .Motium et cii'cuiiislauii;is exciiJii graphice depiugit 193. Quœ cladem sequi debebani nou minus arcurate prasiuintiavit 194. Reipulilic* cliristianae fala Christus praedixit, 195'. Vaticiuia anie evenlum scripia fuemm , nec otuerunt sagaciiate linmana prsvideri , 1!16. 4° Christus in ea fuit vitx- condilione tautis(|ue enltiiit virtuiibus ut vanilatis in euui nulta .suspicio cadere possil, dignusque fnii ciii pro|.ter ipsam sanolilaiem Bdes haberelur, 198. Fallere non poliiil , 198. Fallere non volnit , 199. Christus niliil eîiit a sua dignitate alienum ejiciendo veudeutes et emenies in temi lo, 211 ; nec in ficus maledictione qure
seq.-.ïtii).

— 2°
,

Clirisli
,

resurrectio

III

Christum

a

Deo

,

,

1

.

,

— —

,

erat actio ty[iica. 5" Divmàm Christi
stolis

212

missionem probant miracula ab apoet eorum discipulis palrata, IX, 485-384; III, 220 et

l

:

seq. 6° Chrislum esse a Deo missum ex ejus relisrionis propagaiione ostendiiur, IX, 48o-58o. Rdigio Christi laio per orbem et velocissime ropagaia es% 48-3-583. Ope

|

i

qiiorumdam hominum simplicium omni auxilio hu.mano destiiiitorum chrisliana sic propag-ata est religio, 486-586.—
Religio Christi

—De

eorum quibus aBHuntiabalur

dicinonpoiesiquodsedeat addexieraniFilil etSpiritussan-

Omni génère hoslium f ouiraria . 486-386. Xur, 487-387. Ergo erat opus divinum.

affectibus eral

impugnaba488-587

iSS
sa'iula

IN'DKX
Kvangelium,
roli;,'i()iiis

ANAFATICUS
|i(>-

lINIVrrtSAIJ?.
,

lu iiiorodlbili opIoritnK* oiim (nia |iro|i;iKMiiim csl |<it nia
|)iii»ra

Suh.
fiiil

rlai<; eiiilil (li\iiia (.liiisli
III,

U'Hl;is.

iJl clM^j.
iruliiiaiidis

olijcclionis 903-716. Salisfactio Chiisii (iiiita pliysicr et (|iiaiiiuiu ad su.iiii cntilalcni .sed iiioraliier iiiiimla , seu iiilimii valoris, !)06 <-l sr(|.-716.
laiituiii
,

7* ('lirisliairr
liDiiiiiiiliiis

siii^ularis clllcaiia

iii

ad

lidiiatii

vilain ri ad uiiiiic

Milulis u<'iius divi-21)
l't S('(|.

Valor sali.sfarllonis Clirisli iiec cri-alus esl nec iiicreaiiis, 912-721. Saiislacllo ex propriis ei saiislaclio ex aliu»

naiii C.liriNti viiIiiUmii ar^tiil.

intlcbilis.
'J'crlia coiidilio
:

91.',-721
Clirisli

8*
[)'

Iii

niiisiantia

inail)iuiii

chrisliaiiorum diviiia

virliis

salisfaciio (lu.intum

ad li^orcni

(;iii isii

valdf consiiiciia csl. 23S «'l sc'|. OiMciiliiiuni apud paganos defeclio Ciirisli viilulcm

juslitia- reimiriiiir

liiaiiitVsli: di'inoiisirat.

213
iiulli

t'l.s('(|.
iiisi

Kl" Mi'ïL'ijltilis Jiidanriini coiulilio
viiia' (".iiiisli v.rinli trd)iii iiolcsl.

causa-

di-

-M«
euiluil
iii

cl si'(i.

11"
kuiil.

Diviua

(lliri.sli

virlus claiisMuu;

toriuiia

iui|)('rii

Uumuni

et

Cacsarum qui ujus Kcclesiam

|>t>rse('uli

"2^0 (M sc(|.

\i' Siiigularis r.lirisli lu tueiida Kcclcsia sua proviileulia, '2\^. Diviua C.luisli virlus (MiiUiil in cllnsioiic douoruui Similussaucli v.i foruuideiu iiiKcclcsia couliuualiouc, el s-q. liccleslaB slabililas virluli diviu;u Clirisli

au

Iriluii d.;l>et.

2(i3

13" Doiiiquc uolae uripiuisdivinai iu (loririua olirisliana ohuiMiios, suul arf^unicula divirur luissioui.s Ohrisli , :J7i, Si;);). Nulluui ahuui Di;uin mius ilucuil (.liiislus, [naHcr ouui qui Juda'is Icj^oiu diîdural. Nuliuui liluluni .sil)i aircigavil, i\\n Mi'ssiii! a |iroplu'lis uon fucril ailrilmlus, 501. Chrislus uiiraculis el leslibus lidoui lucruil , I, 1122Chiislus Moysou suporavil uiiraculonnu niullilu8Sj.

liiii ex pioptiis vl vx allas iiidcbitis ; , valor prrsonalis .saiisriclionum Cluisii (loluil exici a Deo . et hoc ipso (pio exiilil, sub doiiiiiiio loliiis .S.S. J'niiitalis pi>r si; fuit onsUiulus cl .id Dimiiii sallcni ut ad liiicni ulliiiuiiii a Cluislo de iniil rrlcii j, Dl.'j cl seq. -723. Valor sîilislaclioiiis Clii isli a propiia cjiis pcisoiia prov(!nil, el ipse in cuiiidem valorem aliijuod spéciale domiiiiiiiu habel, 916; 922-72i, 729. Diviua Clirisli pcrsoiia in se siiiiipla non esl pars prclii ipiod pro nobis obiatiim est , 9IS-72(>. Valor salisfaclionuni (Chrisli orlus est a Clirislo ut Deo, id est ut a persona diviua terminante iialuraiii liiiiiianam el pcr eaiii agciile, 923-730 Sa!isl;iriio Christi, quantum salis esl (JHiilu loiidilio , fuil.iii allcrnni 920-727. Ctiiislus loti SS. Tiiiiilali .salis-. lcciss(! dicciiiliis (!sl, et (piidciii (|iiaiiluiii salis tsi ad allerum, eliam (jua |«arle sibiaul Deo satisfecit, 920 el fccq -

eUi

ij'Si;

i


,

:

728
Quinla conditio : Salisfaciio Chrisli fuit ad strictes jusiiapices , 92.3-7.30. In bis qux'stioiiibus de satisfactione Chri.sii, qu.edam lidei cliristiaiw sunl , qua^daiii ad dognialis .subslanliaiu non allinent. 898-710 De mcrilo Clirisli. Clirisliis nullomodo meruil incamalioncm, IX 810-664. Chrislus vere et propiie ineruii. De
lix-

diiic, III,

no.

— Miraculoiuui —

pra'cc'llfulia,

11!.— Diviua

Clirisli Ic^aiio uiajori vi etiicilur
<iua' edidil

ox

valiciniis pn)|iliclaruin

el SUIS, quaui Moysis el valiciniis palri.ircliaruui , aul iis Major csl Clirisli quain illc lt"'j,'isiator, 413.

,

Moysis aucloriias, 413.

ISaui ClirisUis alit'uil luagis a vo-

414 luulale el l'acullatc lallendi. Cum Dous slaDe salisfaclioiie Chrisii, IX, 8l;)-G72. luorii peccaluni sine coudigna salislaciioue non reiuilicre, idcirco saivandis hoiniiiibus nece.ssarix' fuerunl Clirisli .saDe veriiale salislaclionis lisUirnones, 831 et seq.-673. Clirisli errores sociuianorum ; vcriiascalbolica . 853, 856C7{i. Chrislus vere et proprie |)ro iiobis salisiecit. l'roChristus juxla bnlur ex Scri[)tura , 837-870. -G77-G93. Scripluras vas et sponsor homiiium laclus, debiluin quod peccalo c<intraxerant, passionc; cl luorie sua exliuxit, 837 839 et et seij., G77. Solv. objeclioiies soeiuianoruni 8eq.-679. Ciiristus dato sanguinis sui prelio boniines redeinii et siTvavit, iisque salutis média pronieruil et acquisivit, 866-084. Cbrislus Dei el homiuum eo sensu juita Scripturas niedialor est, quod seipsuni offcreudo

lide est, 926.-732. Docet saiictus Thomas saiiclilicaluni fuisse Cliristum per proprium actum. Aclioiies Chrisli fuerunl causa; unclionis non merilori:e, sed quasi materiales et dis()0sitivai, I, 884.-698. primocoiiceptioiiis sua; in-

—A

,

el .sanguinis sui cfl'usioue iraui divinam piacaverii, cosque Ciirisius sacerdos sniuil D(:0 recouciliaverit , 868-686. et victinia se in liostiam piacuiarem pro iiobis seu loco Duo nosîro, iieci cruent;e objecil, 869 et seq.-687. probanda veniunt. l'rimum est , Cbiistuin eo sensu in Scripluris dici niortuuni pro nobis, quod ad saiisfacienduiu

Posteloco iioslro morleni appetieril , 870-687. rius est, 1° Christuiu sponle pro nobis inorlem sustinuisse; i" Sacerdotem et viclimaui raoriendo egisse, 872-689 , 3" Dec in hosliani piacuiarem sese oblulisse, 876(J90 ; GOa w- 4" Rursum conficitur eum loco nostro esse niorluuni, ut Deo salisfaceret, 876-693.— Cbristuui pro nobis vere et proprie sali.sfecisse, probatur ex sanctis Pairibus 877-693. Probatur eliam raiionibus iheologicis , 879

Dec,

et seq.-693. 697. Mulliplici sensu

Solv. objectiouessociniaiiorum, 881-8J7-

Deus dicendus

est gratis nos jus-

Magis condonare peccalum, 882.-698. elucent Dei attributa in Clirisli morte , quam in coudoiiaPeccaioribus tione sine satisfactione , 883 , 886-700. Deus sub ouini respeetu niinquam irascilur aut ininiicus Salisfactio est , sed lantum ut peccaioribus, 887-701. nosira necessaria est ul Chrisli salisfaciio nobis applicelur , 890-898-704 el seq. lunocenlis in sonlis locum subslilulio jusla est, si legiliiue et lubens iiinoceus nocenDeus non lis sponsor conslituius esl, 891 et seq. -704. Non solum bonus, sed eliam juslus esl 893-707 , 708. omnes Chiisti niorlis caus;e nobis sniil uotae in bac vita. 896-708. Toli Triniiaii mors Cbrisli saiistecil , 897lificare et gratis

,

709
Calvinislse eo sensu volunl Chrisli saiisfaclionem fuisse perfectam quod singulis honiinibus jam necesse non sit liis operibus propter propria delicia Deo salisfacere , sed

Salisfactio Chrisli fuit ex se condierranl, 898-710. et perfecta ; nam conditioues ad perfectam saiisfac899.-710 lionem requisitas habuit. Pri»ut cendilio : Fuit voluntaria , 899-710. —Secunda cendilio: Saiisfuctio Oiristi non lantum fuit squivalens, sed eliaui superabundans ; !• fuit a;quivalens : salislaclionis valor ex dignilate persona; sumilur, 902 907.-712, 717. i* Fuit superabundans: una sanguinis Chrisli gutta pro redcmplione nosira suffecisset , 902, 905-714, 713.

gna

Chrislus mereri coepit, IX, 927.-733. Chris'us omnibus el solis aclionibus humaiiilali pro|)i'iis el liberis meruil, non meruil aclibus ni'cessariis aiiii ris. 927-733.-^ Chrislus iiunc orans jiro noliis in cœlis hoh mcreiur, qnia non est in slalu via; , 1000-799, 800. Chiistus ea omnia sibi de coiidigno meruil doua, quai ex unione hypostatica non necessano nexa eraul, cl quac idcirco a primo ortu non est conscculus, ut gloriam corjioris, nominis exallaliouem, sacramentorum eflicaciam, tic. , 880-928-664-733. Chrislus non mei uit conseciaria Incamatioiiis, <|ua^ sunt liujiis mysterii necessariae proprielales, ut Christi inipeccaulia , 811-663. Christus jter passionern suam meruil exaliari, VIII, 1438. Per passionem suam acquisivit gloriam , I, 126(i-999. Christus rêvera sibi el nobis pronieruil, VI, 901. —Sibi meruil gloriam corporis, 982. Meruil eliam nomen el pnerogativaiii Medialoris. 982. Nobis vita, passione el morte sua abunde promeritus est jusiilicalionem, vilam a:lernam, el omnia co'lestis gratifie doua, qiue ad salutem nostram ordinantur, 982. Christus omnibus honiinibus salutem îeternani el média ad eam consequendam vece sufficientia promeruit. IX, 928.-7.33. De lide esl Christum esse causam moralem ef meriloriam omnium gratiarum et donorum quae in ordine ad finem Incarnationis consequendum hominibus largiuntur, vel eliam anie Christum nalum concessse sunt, lOOi-792. An sancla Christi humanilas eliamnum iu ccelis irhysico et vere activo jnfluxu graliasdislribual et conférai, quistio est relicta scholarum disputaiioni. Sententia atîirmans probabilis videlur, 1002-792. Triplici modo inlelligi poIcst quod Christus pro hommibus niortuus sit. 1° Quidem suUicienter sufficieniia pretii oblati, quia scilicel oblulit pretium omnibus honiinibus redimendis perse sufBcieutissimuni ;2°suflicienter suûicienlia volunlalis, eosensu quod mortem subierit ex sincera volunlale, ut omnes homines salvarentur, et ea inlenlione ut illis promereretur média vere ad salutem suBicientia, 3° Chrislus dici potest efficaciter niortuus pro hominibus, quando ipsis applicantur pra;cipui redemplionisfruclus, regeneralio a peccatis, incorporalio Ecclesia; in hac vita, et liberalio a pœnis in altéra, VII, 539. Chrislus nobis meruil bona honesta etiamsi naluralis ordinis videaiiiur, XVII, 1026. Christus pro omnibus el singulis hominibus mortuus est, non pro solis prœdestiuatis, VI, 212 el seq. 984. Kx morte Christi graliae sufficieuter ad salutem oniiiium derivantur, 218; 231, 232.— Vid. Gratia. Mens et doclnna Jansenii lu circa mortem Chrisli pro omnibus, VII, 427 el seq. quo stat error Jansenii circa mortem Chrisli, 429, 450. obserCirca mortem Christi pro salute omnium quaedam vandasunl, 433 et seq. Multiplex in Chrislo volunlas sedulodistinguenda est, si nalvrœ consideretilur, duœ sunl in Chrislo volimlales, divina scilicel el Immana. Très atttein si puleuliœ coiisiderenliir , scilicel divina, ralionalis creida, el sensiliva ; si aulem considerenlur modi volendi, qucdner VQlunUUes enumerari soient, divina, rationis, naturee seu
slanii

— —

— — —

——

157
vielatis,

CMR
carnis seu sciisualitaùs, iôi. placila circa iiiorleiii Clirisli.

CHR

158

— Varia
Prima

suiil

theo-

logowin

senleiilia

eoruin esl cjui exislimanl Chrislum clici posso inorluiiiii pro omnibus, ac omnium rcdeinplorem, variis de causis. Non Sccunda senlenlia asseexcludii omnem errorem, 436. ril l'.lnislum dici posse morluum pro omnibus, non soium pronier sutliciontiam prelii, sed eliam quia volunlale sensuainalis omnium salutem desideravil, sicut sibi ipsi vilain Tertia senlenlia eorum esl qui contencoiicu(.ivil, 457. duiii Clirisium voluisse omnium bomiuum salutem, non ioiuui volunulese/iS!/û/j7()(is, sed eliam voluutale naturx", 437. Qiiarla senlenlia eorum est qui censenl Chrislum

Chrisius ultimi jiidicii dieiiï ipnoravit ul Dei legatus et internuniius, non ut hoino Deus,
Ul jndt'x vivorum et niortuorum, 939-7i2. Trjplici sensu Chrisius dici potest profcchse sapieiitia, etœUik. cl gratia, 9iO-743. A seihsa ualura humana ignorans est, el iâ Chrislo ignorare dici potuil, 94.3-746. De objecto'scientise Christi, 946-748. Auima Christi a primo ortu suo Di'uni vidit intuitive, el (piidem clarius quacumquo alia creatura; sed non com[)rt'hensive, 948 et seq. -749. Damnai;) fuit iu cfinciliolJasilicnsi V hu-c liropusilio: Ani-

doruniMopsueslemim, 054 cliones. 939 et .seq.-742.

et seq. -739.

— Solvunlur obje—

singulorum salulem vere voluisse, non sulum volunlale seusualilalis el naturae, sed eliam volunlale raQuinta senlenlia eorum esl qui lionis, ut ratio est, 457.

omnium

et

vui Clirisli videl Deum tam dure el intenle quam Deus videt seijjsum, 95U-75I. —Anima Clirisli liniia est, 950-751. Delidc non est Ctirisium leiupoie sua: vilae mortalis visions

458. disliuguunt inler mortem el oratiouera Christi Se|ilima docet CliriSexta senlenlia est Yasquesii, 459. slum pro omnibus ac siugulis morluum esse, non solum «ufficientia pretii, sed eliam vere et proprie sudÎLieulia voluntalis, iia ut eo auimo eaque inleulione mortem suam Palri aelerno oblulerit, ul omnibus ac singulis prodessel, ipsisuue niereretur gralias quibus salutem relative ad suam De aclualem coucupiscentiani consequi possenl, 4-39. fille esl Chrislum pro aliquorum alioruni quam praedeslinat«rum 3Blerna sainte morluum fuisse, non solum sufficieutia prelii oblaii, sed eliam volunlale offerentis, ita ul ipsis niereretur gralias ad salutem vere ac relative suflicientes, 445.— Probalur, 1° ex Scripturis; :2° ex conciliis, 445. Proliatur, 5° ex summis poutilicibus, Innoc. X, et Alex. Probalur, VII, 447. Probalur, 4° ex SS. palribus, 447. Prob., 6° ex .tiomentis theotS" ex clero gallicano, 449. logicis. Primum pelilur ex certiludine fidei divioae, 4oU. — Secundum momenUim ducitur ei lirmit aie spei chrislianae, auae stare non poiest si Chrisius pro sainte eleclorum Tertium mounUaxat sanguinem suum effudil, 451. nientum desumltur ex necessilale diviua? charitalis, quae laîditur si mors Cbrisli pro salute eleclorum dumtaxat Quartum moni«ntum eruitur ex iiiiris eblala sii, 458. doiibu» el prjerogativis quibus baplizati exornanlur, 453. Quiutum luomentum coUigitur ex prombsionibus quse nomiue Cbrisli in baptismatis admiuislralione a sacris EcclesiiC rainistris solemniter fiunt ils qui ad baplisnium Probalur, 7' ex mox dicendis, 455. accedunl, 454. De fide esl Cbri.slum uro fidelium salute sanguinem fudisse, Cbriadeo ut ipsorum culpa sit, si non salvenlur, 455. «lus pro omniutii ac singulorum hominum aterna sainte morluus est, non solum sufficieutia prelii. oblaii, sed eliam ac proiude eo animo ea«ufficientia volunlatis ofiFerentis que iatentione sanguinis sui pretium Deo Patri oblulit ut mereretur quibus omnes possent vere ac relative gralias a^ternam salulem consequi, 471. ^Probalur, 1° ex Scripi" ex conciliis 5° ex SS. Palribus maxime turis, 471. lalinis; Grœcos enim liberaliler nobis dimittit Jansenius, Probalur, 4° ex constantl omnium scholarum 473 et seq. Probalur, 5° ex momeniis theoconsensu, 478 et seq. logicis. Primum momentum pelilur ex nècessitate fidei auam in symbolo profitemur, 483. Secundum momeiilum Tertium esumituf ex certiludine spei chrislianae, 484. momentum petitur ex necessitate charitalis quœ omnium quippe teneniur amare Chrislum virtulum esl priuceps Chrisius tamquam salutis nostrae causa crucifiium, 483. ex volunlale absolula, conséquente et eflkati inortuus est )ro aeterna salute suorum eleclorum praedesliuaiorum,

,

Dei

inluili\a

secundum animam esse
concessa est
ai)

potitiini,

960-751. -^

Aniiiice Christi
sentiuiii,

ortu cogniiio

omnium pr*-

;

— —

;

Qua conclusio, licet sola theologorum auctorilate probarelur, salis firma habenda esset, 869-686.— loEnii» anima Christi erat undecumque perfecta, omnibus omniuo numeris absoluta; proinde ab utero Deum facie ad faciem videbat, 869-686. —2° Major erat unio animae Christi cun» verbo, quam uiiiobeaiorum ; plenins ergo et perfectius cognoscebai Deum, 870-686. 3° In Chrislo erat pienitudo scientiae et veritatis; ergo non fides, sed visio, 873689. —4° A principio Christi voluntas perfecieDeum'amabat ex gratia perfecta, et pert'ecle cognoscebat ex perfecta veriiate, 874-690. 5° Ex sanctis Palribus probalur Verbum carnem factura ab imtio perfeclum fuisse, et ideo ab iniiio beata Dei visione don<ttuin. 879-693 De perlectione humanilaiis Christi quantum ad voluntatem considérais. 1° De graliis Chrislo homini concessis IX, 952-753. Chrisius habuit gratiam habilualem et aclualem, sine imperfeciionibus quas in nobis gratia habitualis supponit, 953-73Ô. Omnibus gratiis gratis datis potitus est Chrisius ul homo, 953-754. Gratia in Chrislo ut homini non fuit inhnita. 955-754. Chrisius ut homo fuit saltera causa moralis miraculorum quae patravit, 954764. Chrisius ut homo dicendus causa physica mi'raculî in eorum systema qui causas physicas volunt èssedurataxat causas occasionales a Dpo insiiuiias, 9.54-754. Chrisius in miracuia magis influxil quam causs occasionales in effectus suos influèrent, 964-754. An in syslemate eorunt qui vim aliquam jiropriara physicam, a Deo depeudenlem causis physicis secuudis assignanl, Chrisius ut homo dicenl dus sii causa physica miraculorum quaestio certo solvi Bon potest, 954-753. Sed pars affirmaiis probabilior est.
vidisse.

et por tola.nr. «elerniiatein futuroWon vero omnium nossibilium, 951speciebus scientise Christi. Tri| lex est in ChnslO' scientia, beala, quae est visio Dei beaiifica; infusa quam ai Deo infusione accepit; acquisita, seu experimentalis, qua Chrisius novo modo cognoscit multa quae jam per scientiain infusam cognoscebal. 952-752 Ouïslio de visioue animae Christi, I, 867-684. Argumenta eorum qui negani animam Christi slatiin ab iniiio crealioiiissiK-e Deiini clare vidisse, 867-684. Eadem argunienta confutantur, 880 el seq. -696. Omnes theolo»! âeflniunl Chrislum abinstauti conceptionis Dei essentii^

Firieteritorum

runi, 950-751, 752.

752— De

— —

:

— —


.

;

;

2° In Christo fuere dona Spirilus sancti iis non mixta imperfeciionibus quibuscum in nobis deprehenduntnr.

-

T-.

huere

<-.!-•

955-755

in

Christo

omnes

virtutes

lum

mpertieudo illis r;

auiilia

non lanlum
possint,

sufficieniia,

quibus

gteruam salutem consequi
tur. 486.

sed

et

efficacia

cum

quibus aeternam salutem certo et

— Solvuiilur objecliones, 532-544. — Sanguis meus qui pro muUis effundetur, muUii ubi punilur pro omnibus, 532. — Chrisius eliam pro impiis morluus 1266-999. — Chrisius saltem aliquem gradum Anesl, I,

infaliibiliter

consequan-

gelis bonis meruit, IX,

928-734. —

gratia.»

rum
I.

capul, sed non constat au

324-2.53.
tido

eorum

Chrisius est angelosit proprie salvator,

De

est,

Pro daemonibus olim non affixus est cruci. IX 928-754. Pro daiuionibus aliquando
,

cruci non est affigendus. De fide est, 929-734. non est morluus pro hominibus damnalis ut

adversus Origenislas. De fide non passus est pro astris, adversus

Chrisiusdamnatis, est, 929-735. Chrisius

iheologicœ et morales, cum ejus perfectione non pugnantes. 9.5.J-756 4° Quœ et quanta fuerit Christi sanctitas, 956-756 Chrisius nec peccavit, nec peccare poiuii,956 el seq. -756 In Christo nullus fuit defectus moralis, 958-758. Expers fuit peccali el omnium quae divin* personae, infiniiae digniiati et sanctilali non congruunt, Vl, 145. Anima Christi ex hyposUtica sui cum verbo unione, id habuit ut peccare non posset, IX, 959-758. In Christo ad peccandum libertas aut polenlia non fuit, 959; 962-759, 760. Non fuit in Christo iieccaii fomes, 960-769. In Christo nuUa fuit tenlatio intrinseca, 960-759. Chrisius eâ semper egit quœ perfectissima et Patri magis placita erant.
quisilae,

infusre, luni ac-

De perfectiona Christi descienlia Christoconcessa, IX, 952-737. Controversia est de scientia excludenle praeserlim ignorauiiam posili\am, 953-737. Circa quaesliQnem crrarNnt gnoslici, ValenlifliaBi, Nestorius, quidam Eutychiani, Lulherus, Calvinus, 935, 934-758. In Chrislo fuit a primo ortu perfecta omnium scientia, adeo ut ei uec error, uec incertitudo aul dubilatio, nec ulla vera et positiva iguorantia, nec pro-

Origenem. 931736 hominis ralione intelleclus, seu

feclus sapieuliiteisciiiniia? allribui possii. Adversus Theo-

5" De Iibertate Christi, 962-761. —Vans sententis exponuntur, 963 et seq.-761. Vera et coramunis theologorum doclrina est Chrislum circa roulia fuisse vere liberum seu injmunem a quacumque rera necessitate; ita tamen utnuUa peccandi polenlia, nulla contrarietatis libertas ipsi possit iribui, 964-762.-—Chrisius in muliis ac prs'sertim in subeunda morte fuit liber, seu iiumunisnon tan~ lum a coactione, sed eliam a .similici neces>iiale, 965765. Chrisius liber non fuit eirca substanliam praecepU ualuralis, .nec circa sul)swuliam praecei ti divini a qua dispcnsalienem posiulare non poluissct, 967-765. Liber

962-760

TUEOL. XXVIIf.

iCinçi.]

iô'i
luit rircu liiijiis

l.NDI.X

ANALYTICUS TNINKIISALIS.
OfiT-'/dM.
qiiiliiis

140
ciquc juriwlictlonis pri\V\i

modi priTniilonimrlnunisiiiriliîK,

et lapni toi lus l'xcluslse coDittiluil,
llialiilii l'oiilulil.

•—

l.ibi-r liiil i-ii'Ci .suli<4tuiili:iin iirliiuni ixisiliviiniiii

eii|ir;i

|il;iiifi|li'VJI,!HiN-7(i'>.— I.il)''ii.is(',liiisli rirc.t aclii.H
i

De
lit

(|iiiliii:s li'nis ii.iliir:ilis |ii;ri-c|il;i iiii|ili'Ml.

inn fins inipi'.-

limiKi,

niliuqiii Christo dehelur, IX, 113ri-898. Chri-,iii« si'ii liuiiiaiiiias ( linsii ut ninjuiiria vcrbo, iina

«•:inli:t

CDiicHialiir,

()(.!(-"(ji>.

Il.«'<'

lil)i'il:is

ClnisKi sili^
t)litl-7IKJ

et cadi'fii ailiiralioiir'
el sci|..iK)0.
I (
I

fini

iiil

MM

rfiiiliwii.

Î)7l)-7ti7.

— — linullas !I70-7K7. —
î)7l)-7i>7.
fiiil,

(.hiisiiisa l'atir" vcriiiii
(|iio{|

iiioiicnili

(>r;rrf'|iUiiii

atMcini,

-"i'.)

90

1

.

— Adoraliir
Kiiiii
i

iiiiii

e|ii>,

diviiiilalc

<

si

mlcnda,

\\7)1

iialiiia

a Vcilio

liiimana ul Verlio uiiila, hcparalaiii coiisiili'iare, diiin
1
,

illiiii |ir;('ic|iiuiii
:i

ikhi

co

si'usii

CDMililiiMiiiiiiin
|iriiili'i(
I

('jus vis

IiI>im:i

Cliiisii

ii((f|ili(iiii'
li

,

(',in;i Milisi:iiiii;tiii

Inijus |ir;r(i'|

Cliiisins lini

iiiiiT, .siMi

iioii suLi'iiihI.l' iiiorlis
II

Clirislo larla Inil,

lliijns pra-ci'i

iiii|ilcmii tlisix-iisalioiu-iiia

Deo

y7l-7(;« j)r|(Tc Chiisiii lii'ilmii vvM. De iiirlfclionilms cl «1 rucliliiis a f.liiislo a^snmplis rasriiliciilis cl ap|icliliis scnsilivi, !(7."-7()i). lionc laciiltalis (lliiiVaria' opiiiiDiuîs ; vani ciioi es, Î)7Ï, '.t7i-77().

sliis 'iolori

t'I

(•oiiiiiiiiiiilms liai lira-

ohiinxiiisl'iiil.

Ksi

(le

carnis

sua'

('(iiiililiniii',

Chrisliis c\ iialiirali lidc,!)?! 771. non ex vnliinialc laiilnm, duloics
l'iiiliil

liiiiinrian

iiiliniiilaliliiis

Sanctissima iO !»0I 902. 1 liyposLilici- niiila, non chI lu su ccin adoiaiid riillii l.iliia' pruscipienda, II il II seii.-902. Adoraiida qiiideiii cMl hiipretiiu <Miliu ialria' in st', sed non pro\)lir sn, id est, ea esl objeeliiin, sed non iiioli\uiii snprcini illnis rnliiih, 1 i2, l(iS , 1 17(1-903, 9;'l, Îl2i. llaT (idée ria siini ^eripliirisqiie el liadiliojie pcisi iiuc t'iinlhii-iiiur, IUJ-9II3. lliiiiiiriilasCluisd Verbo hv| osialice uiiila, ila loliiiir dcbiia et divina adoralioiie, ul adoraliu Verbo afl". -rat ur, cnju.'i est liax sauilissima liMiiianilas. i'i-Utli 1 De jiiIdi anila humai il aie Clirisli, Aviiodi PisloriiMisisj lUJirisluin colirmis, iicfas est,
liiimaiiilas Vciiii)
ClirJNli

diri lie II in

i

i

I

1

I

,

1

j

cx;.eilus(!Sl. Scii.iicci ssc
Boiilirel; 3i'd

Cliiisms doioïc

allici coii-

poMiii)

(jj

damnala,

ll,'i3

et se(|.-'.)l3.

l'ixtiiiniiiir
(

}>>

posilo Imc cous-iisii, iialiiralilcr passiis est Dolorcs cl imirmilalcs quiet. sint^ iniracnio, Olli-lll. tus Cliiislus siilijaiujl, iicc ex pciialdoricbantur ricc, i| so iiivilo, iii cdcxiilaliaiilur, aiil pcrscvcraliaiil; iicc dc:iMiiii

cicsiu: catholii;»; sensiis,

de adoranda hiimanilale

Inisli,

cuiii cDiitiirbahaiil aul ca-co impclu commovcliani, 970771. l„ Chrislo lupro passioics ordiiiatîf, douiplis impcrfcclidiiibus (pia? eas iii noliis l'OîiiilaiiUir, et exc.-pia Sulv. ol.jcclioncs, 978dc'speralionc, 97(3 et scq -772. 77,'^ |„ ;iniiiia r.lirisli, ul in ca'lcns ani.naliiis liiiiiiaiiis, pars, seu rosjieclus, iiiierior et duplex disliii;;nciida esl

_

_

1155 ci lte|preh(Misioncs relieilana' diluunlur, 1 l(j3Eccicsianim iisii ronscciaia, sfirropio siiiiclœ el indiriditw Tiiinlalis, cructjixi 1). J C linmuvil li, vindicaïur, 1166 el .'»iq.-922. Hesiimilur qua-stio sub lii(ilici forma, .\nibi' naliine in Chrislo sunladoraiidaî, divina in se et propler se, lininana non ro| Ur se, sed propier nnilaiu cai ni divinilalem, 1170-9-5. Per adoraP.ilriim doiloniMiipii! senleniiis deproiiii tus,
sc(|.-!)13.
i)2().

ex

— Precatio

N

|

siiperior, 978-77
Clirisli potuil

esse lirala,

duin parleiii

— Secunduni partem supcriorem auiina heala essel sccimiuferiorein, 978-77i. — Imo eadciu
i. qiiiri iilcirco

lioni

m

ulriu.s(|ue

naliira' in (Jhrislo

Clirisli

Deus et homo in suis ambabus ratioiie adoralur, 1170-925 Si huina.dlas eom|ireheiidilur iu arloralione lalri:e quic debrliir Chi isto Deo el ho-

lotus idem Chiisius naluris una eaderiKiiie ado-

anima secuiidum

()arlPin

superiorpin beala poliiil simiil

iiiini,

soiisalionesiiigratasexp.'riri cl voluntarie Unliari ac Irislis Solvilur objeclio ex siuclo llilario, 980 esse, 979-774. elseq.-773. De irisUtia Clirisli, I, 885 el seq 699.— Do pert'citioiiibiis et deieciibus a Chrislo assumplis ralioClirisli corpus iuil passibiie el no corporis, IX, 98;)-779.

esse,
uiiila

venim esldicen humanilalem 1172-926. L'iio eodemque

,

in (^linslo
Ialria-

adorandani

cullu (Chrislus

homo, seu

(

hiisti

huinaniias

cum

diviiiitaie iiyposlalice

niorlale,

uuo veibo coinimiiies

iialura^
|

liurnause defcclus

utrodineiii iriduo si excipias c rruplioiiem, seu Non auleiiii|isi fuere defectus speei.des, ul niorbi, Chrisli corpus ex Maria Virgiiie carnem, 0|ie98()-780. raiile Spir.lu sanclo, assumpsil, illa;sa lUius Virginilale, 8ive aille parlum, sive iu parlu, sive ost parluui. l'ropoSolv. objectiones. Bilio est de fide, 987 et seq.-780.

habuil, inonis.


|

990-783
specie fuerii necne Probaliilius esl euin cerlo deBuiri non olest, 992-781. coiiiimini el medioori forma doiiatuoi fuisse, quae nec ocu9!'3, 78i-78o necolfeuderel. ios allicerel, ChriDe variis Christi litulis el officiis, IX, 995-785. Christus ut Blus fuit vere et pioprie saccrdos, 99i-786. Simul Lomo, non vero ul Dmis fuit saccrdos, 993-786. Christus eaienus fuit fuit sacerdos et viciima, 99o-7S7. diviiia voluntale ad sacriflcium pro Bacerdos, qualeuus Sacriflhomillibus offereudum depulalus esl, 'i9tJ-7K7. cium Clirisli fuit lalreulicum, eueharisticuni, el ini[ieiratorium respeclu tum Christi, lum hominum; fuit etiam propilialorium, sed respeclu hominum duulaxal, 996-788. Clirislus non fuit sacerdos secuudum ordiuem Aaron, sed Chrisli sasecuntium ordinem Melchisedech, 997-788 Sacerdolio suo eliamcordolium «ternum est, 998-789. luim ad Patris dexlomm Chrislus fungilur, semetipsum VI, 263 Palri perenuiler pro nnbis inimoians. De regiii Christi consiitulioue, et ofHciis mediatoris, III, Christus Ddi et hominum perfectus media2Go et seq. tor esl, IX, 999-790. Dogma fidei est, VI, 981 et seq.— Chrislus est hominum mcdiator quatenus homo Deus, ila tameu ul oinuia mediatoris niunia qualeuus homo impleverit, IX, 999-790. Oraiio Chrisii quse fuit secuudum volunlatem ralionis seniper fuit exjudita, non aulem quœ fuit secundum volunialeiu nalurœ aul sensualilatis, VII, In Chrislo duplex oraiio, una efficax ei absoluta, 435. Chrislus aliquaudo altéra iuelûcax etcondiiionala, 5ô4. SirosoUs electis oravil; oravit lamen etiam pro omnibus, Christus etianmum pro nobis erat in cœlis, JX, i36. Chrislus etiam nunc in cœlo exercet mediato1000-790. ris niunus proprie, vere pro nobis orando ac iulercedendo.

An

Clirislus

eiegaiiti
i

et venusla

— —

adorari débet. VI, 979 devoiioiie erga cor Jesu sacralisslmum. Ha'c devolio est anli(pnssima in Kedesia : orluni liabnii versus fiiiem deeinii septiini sa;culi , Vlll , 1*77. Objecluiii linjus devoliouis esl ipsum cor Christi , qiiod duplici modo considerari polest, maleriaiiler et meiaphorice , 1 i78. Cor maleriale , non mortiium , a corfinre Christi ra-eisum et a jicrsona Verbi divmi separalum sed ul j^ars hunianilalis Chrisli a divinilate insepaiabilis , el [noindt cum ilia semperadorabilis, est olijectum Inijus devoliouis, 1478. Ejusdem devolionis simul objectum est cor Chrisli mela).horice sumptum pro inimensa chariiale qua dilexil nos, Finis devolionis erga sacral issimum cor Jesu 1479, 1186. eil, 1° corda noslra divinis flammis accendere ; 2" nos gratitudinis sensibus erga Christum perfundere et ad coiendum sacralissimum cor ejus irnpellere ; 3° débitas salisl'acliones jiH) iiijuriis illi , pi a;serlim in Eucharistiae sacramenlo, illalis , a cunctis aniniabus devolis offerri promovere, 1480, 1485. Devolio erga sacratissimum cor Jesu pia est ac légitima, 1481. Pura el saucta esl lum in objccto, tum iu fine, tum iu aclibus quos prœscribil, tum iu efTectibusciuos prodiicit, 1482. Cullussaoraiissimi cordis Jesu, proutab aposiolica sede probalnsesl alque in licclesia calholicafrequentari coiisuevil , pins est et omni superslitionis labe immunis, 1484 et secj. Solvunlur objcciiones , 1489, Sancla sedes approbavil cullum vcri et physici 1498. cordis Jesu seu proprie sumpti, 1489. Adoralur cor jcsu tum ralione sui tanquam objectum maleriale, tum raliane tanquam olijei lum torniaie , seu moiivum , 1490. sipiiboU Éadem ralione colitur cor Jesu qua Sfieciali rullu douaniur sacra vulnera, 1494. Una eadeiiique indivisibiM adoratione adoralur verbi persoiia incariiala in corde suo, quin vel caetera membra corporis Chiisli excludaiilur, 1494. Pro fiedibus, manibus , etc. , illud non inililat peculiare niotivum mystica; siguiflcalionisaui chaiilalissymboli quod Non ilicimus absolnle cor esse militai pro corde , 1494. alTcciiouum sedeni s:d quod tanquam atfeclionum sedes exliibeatur a Chrislo, 1495 cl seq. Proposilw LXIII. Damnala de cullu sacri cordis Jesu ,

De

non

)

,

— —

,

IX 1171-925. -- Reprehensio Fellen ex eo duels, quod verbum nullum determinaie el formaliler corporis partem UninVeibi fuit cum sinassuni] seril, diluilur, 1173-927.
,

XVII, 978
Christus est caput Ecclesioe seu fidelium cœtus, 1000^91. ]\am Ecolesiae conjunctus esl, fidèles digiiiiate et ijolenlia inhuite superat: bona neccssaria el viiam fideliDuscommunicat, 1001-791.— Christus Dominus nosier e^t, Chrislo Domino lideliter serviamus, 144, VI, 143 et seq. 147.— Christus est legislator noster, el novi lœderisinstiEcclesiae a se fuiidalse coutulil potesialein ilutor, 991. Petruui suum iu terris vicarium, lesislativam, 992, 993.

De mystica significagulis corporis parlilius, 1174-928. lione quae in speciali cullu cordis Jesu, aliis(|ue similihus Felleinslitutionibus recolenda iro|Ouilur, 1176-929. rus refellitur argumenlo dutto ex rcvereulia quam falelur

De materiali quoque cordi Chrisli deberi, 1178-931. indivisa hypostalica unione Verbi cnm cori ore ab anima 1180 et seq. -933 seperalo in Iriduo morlis. Fides iu Christum ad salutem semper fuit necessaria. Siciil nos credimus in Christum qui venil, sic credcbaiit antiqui hi Christum veiituruni. Teniiora variata suul, ait

in

cim

CIR
snl\iti

li-2
,

Si qui S. Aug. non UJos, IV , 44. 45. quibis rovL'Lill) cxpres-a ilc Clirislu lupti
fiu-ruiil sjl\ali

lucruni
,

9.

Vuil tacia

non

55,

îjli;

VI,

m

siiie fide

Moilialoris

el st-q.

sjllcm imiilicila, 4j, D-'giiia de Chnsii divinilaie
,

de uecesbiiaie praecepti non autcm de necessilate sjcraineuii poUrai t-nim differri 9 An circumrisio iiisliiuia fut-ni m remedium pticaliuri;

— Dies oclavus eral

inur

»c saluU iieccssarios lit! i ariiculos est 1" ex nmura'vi-r.e religioiiis et receii>eiiduiu. ravej'lo VHI , 475, 47j. Probalur Ïriiiiarin iiecalo;{i ^ ex iialiiia Uinsiiaii» religi'ni? cl baj lisna coiidiuone , Protwlur ô" specialiiu e^ necessilate fidei 477 et seq. in Cbri^iuiH. dod niolo ut iu Dei legaium. sed etiam ut in Dlmi 11. Co lira Cerinihim et Elri'jiiem , 481 et seq. Pr<Ji>aiiir 4* P.iirun ar.cioriUle, qui reclam de Chri^ii diTuiiUie (idL'in saluii (irurMis necvs>arii)in essC ueGuiuut Probalar 5» Per|ieiuo Ecclesis usu quse c ^eniio iiSti. siio scniper es* iilii los omuf s qui calUolicam de SS. Trifldeiii *iolare, Tf-i \mi\is e tribus personis diviniianiuie
|>ra?Li|.uos
Pi-ol>at'ir
j

,

giuaiis; Affirm:.ut alii, aiii uegaul , 10. ScuUuUa atliriiia..s esl S. Augusliui. l'robaïur : 1" Hx Sciiplma, lo 2° Ex lis qui S. Aug. prartesseruiil, 12. ô» Ex Pairibus S. Aug. poslerioiibus, 15. 4" K.iiionibus ihuoloyicis Solv. ubjttiiûucs, 13. Augustiiii autluriias esl pra;fereuJj aucioruaii Palium qui siaut pro opposiu seuientia, 16. Upinio ueg-.us sic expouilur Lerlum non eM

— —
:

—S.

circumcisionem i.iSlilulam fuisse
or:gi.ialis, 17 el seq.

Iciii

491.

— Solv. ODJeclioîies, 491 et

ini|

u^nare alieola^int

,

490.

Pronulurb" r^iKme,

peccaii S. AugUsimi Stuieuiia, circumcisio graliam parvulis coniercbai i x Ojere opi-ralo, non aclive, .-^ed passive el moraliler, 14, 22 Ciicumcisio fini ali juo mmlo iiislilila iu remedium or:ginalis peccaii, Xlll, 654-301. Circumcisio luil sacrameuium anii-

— Admissa

iu reiui»sioneiu

mm

seq.

— Vid. Jests et Ix—

iiuîe legis,

tes

sed legis nalunt, XXI, 24. A aie Peuiecoscessavit satraiiieulum circumusionis quojd :iuctum
XIII, b0l-t^3

CUI5ÀTI0.

graiia; qui in eo dabaiur.

XXVII, 299 et seq. Vid. Imago. Chronologu Teierum [vjjulorum auliquioreui S. Scriplur.e cliruuulogiam couUrujai Sysiema chro11 , 1104.
Liirisil pieturae,

De circumcisione. yuaiuor ropoiiuniur exaiiiiu.iuda XX\ I, 14b. Deus luil cireumcisionis aucioi , Uo.

|

noloyicuiu

AlJ rerusn priiici; io ad diluTiuni u.iiren>alp fluxerutil auni 1656. 1,'sque ad annum (|uo
, ,

ÏV

9. 10, II.

,

Deus

:id prolectioneiu legt!(U mo-aicam iolô. dedicàiioueui a Saionione eeleuralam, -ïUoO. L's-nieadsoluLam Ba))yluuicam capliviUleiu , ôitW. Ls'jue ad communem Cbrisli nalalem 4000. y. P.)lnarcii« anle diluvium uua viveules, 18. Pjlriarclwe post diluvluiu uua Tiveiiles, 21. Tabula tradilioiiii lj;treJii iriie et dotnesiice al» Adamo usque ad Muiscm ,51. Chronol(^ia Mosaîa ab bomiuis creaiioue iuiliuiu ca, it, VU. 1.538."— Fruslra iiicreduii ex hislor.as d icuineuiis affirniaol Luuianum geims anliquius esse

evocavji Ahraljamufn,:20S3. Lsque
leiiipii iiierus>Mlvniilani

Israelilaruui ex .tgvpio, sive ad

.

Usjue ad

epocba quaoj Moisis consliluil Oim Mosaîca 1.3.d9. hisioria iniruui iu luoduin pro aua hiïioria ojnsonai, 1.561.
.

C'jusonaiii ipsae observaiiones geologiae BcullalfS. 136-5 et seq.

,

15t5i.

dit-

CiBORiCM diti'.ur vas ia que servatur corpus Chrisli, XXII 1, 857. Vid. Puis. CiBcs. D'j cib ruui discriiuine apud Judaeos, Varis sunt hnjus legis ralioiies , XV , 216 et seq. Discriaiiuis ciburuiu a l>eo insiiluli raljones tj; iae syuibnlicse , alle-

147. Circumcisio da;a m s guum quô Hebr.ii a catieris genlibus dlsceruereulur , 148. (Jnijani clleclus lueriut cireumcisionis , 149. Vaùae de effedibus cireumcisionis Ibeologorum seulenlis, 1.^1. Circumcisiouem et remedium fuisse peccaii origioalis, el gi atiam commisse puiai Juveainus. Cui seuieuiii; lavere videtar S. Augusiinus 131. alii impuguani, 152. —Ai.* aliorum senleniia;. S. ïhomae senieuiia siaïuiLur. Circumcisiu iuit sacrameuium veteris legis quse graiiam conterebat ex opère operauiis. 153 De Curisii circumcisione Chrisium fuisse circumcisum BJes est Kcclesiae , VllI , I568. yuam\is Chrisius non esset lege cireumcisionis summo jure adsiriclus , convenienler tameu se i;li legi subjecii lo69. ChrisLus uun luil circumcisus in lemplo aul sv ago^a, sed iu speluuca Belbl-bem , vel iu viciua dom'o ad quain fofie SS. parentes cuai diviua pr^ie commigr.ti unt post [.eraclam descripiionem el evacualadiversoria, 1569.

Circumcisionem Deus praxepil .\brabaiiio. Lex deiude promulgaia per Moysem , 146. Urtumcisio uou ab ./Egjrpliis ad Hebra^os sed ab bis ad i£gvj lios profecia est,

,

—Eam

goricae

,

219 et Sf q.

,

CilHjruui ûiscrimeii aptid

.Ej^pUos

eihuicas iuvexiisupersiilio, 223 et seq. CjîfGTLCM est lertia sacra ?eslis; b^lletim eliam el zoua appellalum est. Non cire» pectoris inaîiimas sed circa renés circumduci débet. Velus est cinguli usus, X\IiI, 903. Cniguiuin ila ruplum, ul ueuira pars sutiiciai, auiilali3S<:)ue g.-n'es
,

tit

benediciiouem. 858 Cmciiiasio primum Teleris legis sacramentum a Deo

Insliluia est, XV. 17-3. Djplii-iier consilerari |olesi 1» ai erat sijuuin carui imp'r*-s<um , quo JuJsi » g'?ntiljus disUnguebaniur ; 2° ul erat sacraineulura tiJei etregeneraiioiiis.

Cbrisius uon fuil cucumcisus a summo i-ouiilice, uequè ab alio sacerJole, sed ab al.erulro pareuie, quia mimsterium cireumcisionis uou erat saceidoule, uec ie\uicum, se.1 laicum, quod a parmiibus exerceri solebal, 1570. -1 A quo pareute fuerii circumcisus ? Juxia quosdam a Maria: venus vid-lur circumcisum fuisse a S. Joseph, 1570 Corrij^endi suul piclores qui nobis exhibent summum pontifi.eiii circumcideuiem iu templo puerumJesum, 1571. SecunJum comiuuuem theolugorum opinionem , Christus reliquii in teira suum praepuijum ad veueraiionem fidelium. luiegrum Umenfuii corpus Cbris.i resur-euiis uam prspui.um quod est ars vix laiiludinem uiigùla^ liumauae aequjus, Cou perlinel moraliier loquendo ad inlegriiaieiu
;
|

ÏXI, 1%. Priui m'ido coîisiilerata uiiiil couferebal seeuodo modo couerebal graliaui, 14. Lilleralis circumcisionis raiio triplex fuii juxta S. Thooiam. Primo i.iSlilaia fuit ad proiesiatiouem tilei uuius Dei, XV, 173. Secunda raiio circumcisioais esse polail debililaiio concupisceuliae, 17.3. Ténia raiio ul essci sugillaiio sacroruiu Veneris et Priapi in quibus ilia corporis pars hono-

seu Ul erat professio bJti iu Cbrisluin Teyluruui,

;

nam

corporis Oirisii, maxime si considereiur ut filins Ibr^ha; cui ex lege raej uiium déesse debebat. Diviniias uon mausil hNposUtice uuiu praepulio quia non debebai re, sumi ia resuri eciioue, 1571. .Non polesl certo deliuiri ubi|

,

exslel sacrum prapuiium, propler pugnautes ea de re narraiioues, 1571. Nomen Jesu luil comenb-nier Chrislo im|>osilum, 1471. Vid. Jésus. De Cbrisii circumcisione disserilur, XXVJ, 134. Ubi

rabiiur. 176 Raiio tT[iica cireumcisionis eral figura bat tismi , 176. Circumcisio itisiiluia fuil 1° ut esset fi^iira Jjaplismi et dPcamcLsionis sfiriiuali":; 2° ul esseï sigaum couimemoraiîTum Bdei Abraha? el fjederis D^i cuiii illo, ei simul prote.Niâtio fijei in Chrisiuiu ex seinine .\brahae nasciiurorn 3° ul per iilam popiilus Dei cons'gnarelur , et ejus CQliui d'-puiarelur ; 4* ul esset signuio visibile disiinctiTum JuJseorum a caeleris nalionibus ri quasi frenuui eos colnbens a com uisiione cuiu ilbs, XXI, 9, 10. Raiioues circuuif isionis qua iiUerales, qua ivpicâs explicai Pbolius, X\ , 176. Circumcisio erai signum dislin'-iirum; signum memoraiivum , signum figuraiivum , siynum iniiiaiivum , JI , 821. Origenes vult cii cumcisionem iusiitatam eliam fuisse ad p^ pulsaudas daemonis in;uri3s , XV , 177. Lei gineralis laia , quod qui n ^n circumcidetetur deleri debebat de populo Dei , XXI , 10 , 13. Nemo unquam ob circumcisioiiem omissmi fuil capiie dam-

et a
l-5o.

quo Cbrisius, quove iuslrumeulo

fuerii circumcisus,

Piclores Chrisli circumcisiouem non rec'.e reprs-

;

senlanl in lemplo. Lex cireumcisionis eliam lum, cum nains esl Jésus, ^igebat. Pr«cepla 1 gaba quando ri sua caruerinl, 156. Cliristus cireumcisionis lege non fuil adsiriclus (Juibus raiiombiis circumcidi volueril, 1-57. Circumcisio D. N. J. C. el ociava .Nalivitaiis ejusdem die prima jauuani celebraniur. XV. 549 ; XXVil, 186 Varia ejus feslivilalis nomma, XXVI, 138. Fesli hiijus anliquiias , 139. Jejuuiuni olim in die cireumcisionis

Datus, 11. Haec Tprba de/ebimr auinm itla de poptdo sao iiilelligeikla sunl vel de morte aelerua , vel de separatioue ab Ecrlesia visil>ili. 12 Lex cireumcisionis fœuiinas non obligal-at, uec masculos aute octavam dieu. Rdtio ulriusque , 17. Professio

tidei r<eminis in

remedium

eral,

19

fiilos cultri iaoidei

nou erai de necessilate sacrameuii.

celebrabalur , sed non uisi ad 1res post meridieia horas producebalur, 160. Ame finem quarli sacuh videlur hoc feslum celebrar; consuevisse. 161. Olim duae ia bac die misss celebrabaniur, aliera de B. Virgiue, aliera de Chrisli circumcisione. Uade nios exiiteril celebrandi mis^am de B. Maria. 161 Cauon concibi Turoaensis 17 illuslralur. De superslilionibus quas geules kal. jauuarii celebrabant 139. XX\ II, 18<), 187. Eodem die, quo celebraïur circumcisio Chrisli, oUm Genie> Jaui et Slreuise fesium agitasse probatur ex martyrio S. Almacbii , qui maie confundiiur cum S. Telemache. XXVI, 160 CiaccMiscEssioest substantialisuniorerumMbi in\ici'inin exislemaMi. Duj lex est periecu et impeifecla. VIU, 602 CiKcujispECTio , pars iulegrans prudentue^ esl aUeJife;^

,

«i3
r«iiiNiil<Tnli<i t-irciinisl.tniianiin
(|iiii-

INDRX AN\LYHr,ll8

IJNIVKftSAt.IS.
C.i.AiMLA gcncralis posita
posl casus rcquircnlcs

]M
s|>c-

m

lniiiuiiis acliiuiilius

iMTUiTuiil, cl laciuiil
lus.

uil

huiiestalciii

vd

tiHiJiHnliintii ar-

XI,
at'ciilt'IlS
j.iiii

:i'.(7

;

i:iot;

(jmCUMSTAMTIA CXl
liiorali
('.imiiiistaiilia'

acllIS llllin.Mli, i|iSUIII
.'Jlli'iriis,

llUihSU

roiiHlilutiiin
sniil

iiiiiralihi'

XI,

Ml.

Cialc Miauilaluiii (iinliiict alins siiiiilrs , non aulcrii loiign (llansula posila ad cxcm.ijorcs cxprcs^is. .XXV, 417. culKinciii coniraclns non innlat lier aiigct cjus iiaturam , 41S - - Clausiila ilispiMisaiionis, 418 cl sc<|.
(.laiisuradiriitir a clauslrn
caïKiiiislas,
(liiiiiiir

(|ua-(laiii

Binr ({uibiis acius conripi sfi'uiulum

iiuiiiaiiiis, il(;

accidniliilrs cdiiiIiIidiics, quo aK'il<i>' |iiili'sl cssn vel

siiaiii cssciiliain , XXII , \X>'i. (!ir<uu)slaiiiia fsl scciiiiiiarin laiiliiiii volila, XI. Ni!^. (arruriisluniia- arlioiinin liuiiiaii iniiii si'|ilt'iii ('oiiiiiiiiiiilor iiii-

— —

XVI,

12*)'.).

idciiilcst

Claiisiira est lociis

ac monastcrium apud iii (|iio clauvacaiidiiiii

121:).

— Suiiiilur

rcligidsi cl

moniales ad (|uictius Dco

lia'.lcrio, cl

iiinanlur hoc vcisii
uu.riliis,

((iiiiiircliciisa': (Juis,

CUV, (jHO'tioihK qnando, .^14.
.'jii.

raliiims,

quid, iihi, iiuibus Haiio liujiis iiuiiii;-

ISÎt).

pro obligalionc ni>ii cgredicmii c inoiiigrediendi inonasterium sine lictuitia, ClaiiMira est iiiducta pro mclius servaiidis volis ,

non

prasiTlim
nioiiialiniii

coiiliiiciiliaî.

12')8

Siii;,'ula
,

vtMl)a nuiiicralioiiis cxiilicaiiUir,

î)42,

."Jl.T.

XXIi

13.')"2.

—Ex

circuuislanliis alia- iiiulaiil

l'olesl spcctari vel quoad egressum rcligiosornm et e inoii.'isicrio , v(;l (pioad ingrcssiim muliermn
iiiiiiiasleriiiiii \iroi'iiiii
,

vcro inira «'aiiKlciii siiccii'tn at^K^yvaiU Vf! iinniKinl pcocalum , ll^.'l^. ('.irciimslaiilia' ptu;S|>ec:t'in pi-ciali, ali;c

in

t-atoriiin

spocictn

iiiiitaiitt>s

siiiil

ill:r t\\\:c acttii
,

alliMiiiil

vcl aufiTUiil pcciiliarcin

I5?m. XI, "Ai. honitalis vcl inalilia; allcri |»riiiia' el esscnliaii alia; coiilViuiil priniain cl csseniiaeiii speciciii bonilalis vcl inalilia;, 54."). Cinuinslaiilia at;f,'ravans vcl iiiimicns pcrcauiin ca csl quae pra'siippositain l>onilatcin vcl iiialiiiain au^cl taiitum cl luoilifical iii L'aiiKK'rii spcciem , 'Siïy. XXII, i.ï53. -- iVliu' noiahililcr , alia; Icvilcr aj;gravaiit, 1353. XI, 34."). Grcuiiistanlia qui'xseucoïKlilioiicsacridciilalc.s f)crsoiia'opcraiilisiiiulaiil spccicmpcccali in Iriplicicasu, X.VII, tSKl.-Circuiiislaiilia persoïKii aliquando eliam noiabililcr peccaluiii at,'j,'raval prxsertiin (piaiido iicrsona pcccans csl specialilcr Deo consecrala, lô3t. Circmnslaiilia qualiuuis olijccli saipiiis specicm iiiulat, v. ^'., si rcs vcl pcrsona sil sacra, 1354. Circiimslanlia quantilatis magna; vcl parvje objecii nuiiquain nuilal si)C(icni, 15.'i5. Circiunstaiilia nocumenli sive proprii , sive alit.'iii, su'pe addil nialitiaî specicm , 1353. Circunisianlia loci raro inlra eanidcm »|tecicm peccalnni noiabililcr aggravai, nisi forte in nialeria injusliliae, 1555. Hic circuinslaïuia locisaepe novana atrert speciem maliliœ scilicel vei injusliliae , vel sacrileiiialilia- spciii'iii

Alia' su|>ora(klimt
;

spi'cifin

tr-rriiinos designare conimiinilcr pcrliiicl, ad pr.i lalos religiosoiuin , salvis lumi-n legibiis canoiiiris clausur.e , 15(Hi , 1507. Scpcs possiint cssc lermini cl limites clausura; , rcspeclive ad egressum religiosorum c clausura. Respective vero ad iiigressuin mulitMum in monasleria religiosorum, el virornm acmulierum in monasleria monialiuni, viilctnr non sulticcrc sepes,
ïiialiuiii

120S.

— Clausura,

cl viroriim in moiiaslcriiim nio-

Hortuscontiguus rc(piiri miirosadclausuram, 1507. ni conlinclur intra ambitum mûri continui cl descrvlt a eambulalioni religiosorum non esl intra claiisiiram rcspcclu mulicrum ingrcdientium, si ad illum iiigrediantur Non idem dinon transeundo pcr nionasierium , 1303. ceiidum esl de horto monialium, 1.505. Non lied la-minis Inj^ressus ingrcdi domos reli;4iosorum 1225 et seq. in monasleria monialium omnibus tum viris lum t'a-minis
sed
, ,

,

,

sub cxcommunicatione ipso facto contracta

[irohibitus est,

gii, velscaudali.

1536

circumstantia auxilii. Media seu instrumenta , sive prohibila .{give habeant specialem repuf;iiauli«m cum aliqua virlulc, affcrunt peccalo novam mailiae speciem, 1556. Qui aliorum auxilio utitur ad pec«andam, superaddil pcccato suc maliliani scandali, 1336 De circumstantia cur seu finis sulus aclus polcst esse mortaliter malus, non vero aclio quae projiter illum fit 1356. Finis ex se polest non esse mortaliter malus, sed actio quae propler illum fit mortaliter mala, 1556. Denique contingere potesl ut lam actio quam finis propler quem fit babeanl mortalem malitiaiii vel ejusdem vel disint specialiler

De

;

1226 sine licenlia episcopi vel superioris. De clausura religiosorum quoad egressum 1299. Kon est eadem ratio clausura,' respcctn egressus religiosorum c monaslerio el rcspeclu ingressus mulierum in niouasteriuin , 1299. Est eliam alia ratio clansurae reliExiiiis e mogiosorum et clausurae monialium , 1299. naslerio sine licenlia superioris non videtur prohibilus prohibilus ex usu rciigiosis jure communi, 1500. Est et consuetudine , 1500. Supposila inslitulione el profcssione vitae cœiiobiticae ejiis modi egressus sine liceiitia, non solum usu et consucuidinc sed eliam jure naluralis videtur prohibilus, lôOO. Egressus sine licenlia eliam abstrahendo a pravis circumstantiis esl secundum se peccatum mortale. Fit veniale ex levitate niateriœ 1500. Nullum erit peccatum si sit gravis et manifesta nécessitas exeundi, quae moram non palilur , 1500 1301.
,

,


,

.

,

— Egressio
tale
,

,

furtiva et nocturna

juxta multos; el

esisemper peccatum morex Clémente VIII esl casus reser1301

vabilis.

vers»

speciei.

1.556

Circumstantia qaoniodo, seu modi, saepius intra eamdcm peccatuiii aggravai, vel minuit, 1357.— Grcumstaniia modi potcst interdum addere specialem malitiam aclui ar proiiide mulare speciem. 1337 Circumstantia qiuindo seu temporis nunquam mutai •peciem , nisi lempus ad aciionem praescriplum sit , vel Erohibitum pr«eceplis formaliter diversis, 1357. Proabilior videtur sentenlia quae docet peccatum generaliter loquendo novam non habere malitiae speciem ex circumstantia diei dominiez vcl feslivae, 1357. Circumslantia temporis, si suraatur pro temporis mora qua actio durai, non mutât speciem, sed solum aggravât peccatum , 1358. Ex concil. Trid. circumstantia muiantcs speciem certo sunt accusandaein confessione, XI, 546; XXII, 1358. Conmiunior et lulior sentenlia tenet circumslantiâs noiabililcr aggravantes eliam esse accusandas , 1558. Casus exponunlur, 1.338 XXV, 415 ctseq. CtAMoa, iraefilia, est inordinata et confusa loculio, qua quis in alterum debaccliatur XI, 1131. Lelhale peccatum est , si appetitum deliberatum mortis , aut gravis alicujus damni proximo inlerendi exprimat; alias veniale duntaxat peccatum est. 1152

speciem

,

^

;

,

Clandbstwitas est impedimentum matrimonia irritans a lem^ore couc. Trid. XXV 417 ; 637. Variae qu*sliones circa decretum conc. Trid. ad hocrelativum resolvuntur 1° quis censendus sit parochus proprius 659.
, ,

,

2" Qualis praesenlia parochi requiratur el sufïiciat, 642. 5° Quid si parochi proprii praesenlia haberi non possit 4° Quid si parochus sit intrusus , 645. 643. 5° De . minislro calholico , 645. 6° De formalitatibus coram magistratu laico, juxta leges civiles, praeslandis , 646.

— —

— De l'empêchement de

De

matrimoniis conscientiffi; item &A morganalicam
la clandestinité.

Par qui

quoi et eu quel temps il a été établi, XX, Vid. iMPBDIMB.fTOM. Claritatis dos est perfeclio corporis gloriosi qua illud redditur luminosum et pelUicidum. Vil, 1589; VI, 352
,

647. pour, 1129-1133.
,

clausura religiosorum quoad ingressum , 1301. -^ Prohibitum est mulieribus quil)uscumque usnm rationis adeptiï, sub pœna excommnnicalionis lalae senlenliae Papae reservatae, ne accédant ani prœsiimainl ingredi monasleria religiosorum, nisi in cerlis casibus; ipsis vero rebgiosis, ne illas introducere admillereve praesumant, sub pœna privaiionisofficiorum qu:e in pr.Tsentia obtirient, et inhabililalis in posterum ad illa et alia omnia, et suspensionis incurrenda , a divinis ipso facto , sine alia declaratione 1301 et seq. Nomine monasterii intelligenda sunt tantum clauslrum, dormitorium, seu domus el officinae interiores 1302. Nomine monasterii non intelliguniur nec ideo legibus clausurae adstringuntur hospitia prioratus, vicariatus et similia alia, in quibiis divinum officium non celebratur communiter, 1504. Excommunicatio et suspensio quae incurrunlur pro violatione clausurae , incurruntur aule senlentiam judicis , quia sunt censurae ; aliae pœuae non incurrunlur ante senlentiam judicis, 1308. 1306 Quis possit absolvere ab istis censuris. NeDe clausura monialium quoad egressum , 1507. mini sauclimonialium licel post professionem ex ire e monaslerio, eliam ad brève lempus quocumque praelextu , nisi ex aliqua causa légitima ab episcopo approbanda , indultis quibuscumque et privilegiis non obsiantibus, 1507. Aliter egredienles , seu licentiam exeundi quomodocumque concedentes nec non comilantes , ac illârum réceptrices personae sive laicae aut saeculares vel ecclesiasticae , consanguineae vel non , excommunicationis majoris latae senlenliae vinculo , eo ipso absqiie alia declaratione suhjacenl a quo, |)raeterquam a Romano pontifice, nisi in mortis articule, absolvi nequeant , 1307 et seq. InDe clausura monialium quoad ingressum, 1300. gredi intra septa monasterii monialium nemini licet cugeneris aut conditionis, sexus yel aetatis fiiejuscumque rint, sine episcopi vel superioris licenlia in scriplis o\>tenta , sub excommunicationis pœna ipso fado incurrenda. Dare autem tantum episcopus vel superior licen,

De

— —

,

,

,

,

,


,

tiam débet in casibus neccssariis

;

neque

alius ullo

modo

i«5

CLE

COA

146

posset, eliam vigore cujuscumquc faciiltaiis vcl indulli Claiihaclenus concessi vol conccdendi , 1310 ot seq. ciim sit juris posilivi humani , per. usuiii coriirargiira [irovincia el non in alla. 1312 riutii abrogan polest in uiia III , 429 CLEiDOMA>TiA:diviiiatio ex clavibus. Clementia pars temporanlia;, est virtusqua aninius ad

,

exercere|)Ossuntofliciuniexecutoristeslameniarii, 1164.8" Chirurgiai exercilium ileni sauguinis sentenliam proferre, sanguinis vindiclam exercere, aut ubi exercelur, intér;

cula dari, nisi in propria causa, anl Ecclesi», aut panperum, C'frici oflitium eliam procuratoris, notarii, 1162, 1163. iitium . p
.
.

,

esse, 1163.

— Ex

commun!
arlis

sentenlia, licet clericis medi-

XI, 1245 Icnilaioin in cxigenda pœna propoiirtet. CtERCS, a verbo graeco xX^poç, signifient fcirlem seu iiereClerici dicli dliaiem Domlni, V, 1207; XXIV, 139; 142. sunt, quwi ad sacroruin adrniiiislraiionem eligaiitur a DoClerici sunt, qui aliquo ordine , vel saltem 139mino',

cinam secuiidum

tonsura, sunt insignili. De nominibus clericorum,
ecclesiasiici clericis datur,

XVI, 1134

XXIV, 139 et seq. Nomen 144 et seq. Invaluii usus ,

ut reiigionis nostrae ministri, qiios clericos dii inius bealissimomni et sanclissimoruin nomine Apud Grœcos, teste IMuiarcho, sasalutarentur, 146. cerdoles ollinici saucii nominari consueverant. 146 De dislinclione et discreiione clericorum a laicis , 147 Ab ipsa mundi creaiione vel ij'So naturae ductu, el st'q. aliqui seniper a reliqua plèbe selecli fueranlqui sacerdotii legem Mosaicam primofuncliones obirent, 133. Inter clhnicos genili hoc munere fungebanliir , 153. aliqui semper delecli fuerunt qui sacerdotii funciionibus Praxis Ecclevacarent, a reliqua plèbe secreli, 153. sise catliolicae clericos semper distinxit a laicis, 156. Oiiibus modis secrelio illa clericorum a laicis peragatur , Clericorum privilégia. Principiosoli clerici eccle157. siasticam jurisdielionem liabere possunt, V, 1208. Deinde cerlis fruuntur privilegiis, quorum quaedam personas il sas , et qusedam res eorum atlingunt , 1208. Jura exemptionis in eo sunt posita , ut neque publicis fungi muneribus, neque ad laicos judices venire compellantur , sed solum ecdesiastico magistratui snbesse deAd res clericorum pertinent realis exempbeant, 1208. tionis jura , 1208. Tenent'ir praeterea clerici parlicularibus quibusdam legibus , cujus modi sunt , ut morum inlegritale, sanclilate vilse, doctrina cœteris exemplo sint, etc., 1209. Tonsi clerici esse debent , veslemque ferre clericalem , quse duo in il lis Ecclesiae primordiis minime servabantur , 1209. Per idem forte lem|;us { sseculo sexto) clericalis tonsura cœpit adhiberi , 1209. Clerlaiiliiiuos),

saltem apud

régulas exercere ei charitale sine 9" Po|,iuarum ingressus, ullo periculo et scandale, 1 163. Clericorum nisi necesbilalis causa in ilinere, 1163. gravius peccalum est, quam laicorum, XI, 1097. ebrielas Clerici qui cogunt alios ad bibenduin, nisi a superiorc commoniti salisfecerint, suspensione ab ofiîcio el beneficio 10° ômnis luxus, saeculi volu] taie* plcctendi sunt, 1 105 Comse supposiiitiae, seu parruelspeclacula, XVI, 1163. chae usum interdixerunt pluressynoai diœcesanae, adjecla 1164 coniumacibus pœna.

— Ame

— —


De iis quœspecialitpr clé-Ticis pràeripiuntur. 1» TenenluP prœserlim sacro ordine iniiiali vel beneficiaii habere coronam vel lonsuram congruentem, elgestare habilum clericalem, id est, vestem lalarem, V, 1209. XVI, 1165 Qui notabili tem(>ore non gestat lonsuram vel habilum clericalem, saltem quo discernalur a laicis, peccat moruliler, 2° Tenenlur clerici sacro ordine insignili servarc 1165. caslitalem perpetuam ex lege ecclesiaslica et ex volo soItem lenenlur quolidie reciiare breviarium, lemni, 1 165. praesertim ex universali ecclesiae consuetudine vim legis hal)ente,1167.— 3° Raiione sui status et juramenti, obedienliam specialiler debent episcopo in iis, quae spectant ad honeslatem vitae, et reformalionem morum, ad correctionem et pœnas pro peccalis impositas, ad divinum cultum, ofBcium et sacramenta, ad jura episcopalia, et ad ju4<'Teneutur servare risdielionem ecclesiaslicam, 1167. honeslatem et modestiam in omni compositione et geslu corporis, temperantiam etmoderaiionem iu cibo el potu, 5° Ratione sui status debent morum sanctitate et 1167. viriulibus omnibus laicis praelucere , quorum forma el 1167 exemplum esse debent. An cleDe clericorum Dominio, XV, 488; 498; 836. rici tenenlur eliam sub mortali impendere in pios usus partem superfluam bonorum quae accipiunl ex minislerio spirituali, ut administratione sacramenlorum, sacrificiis,

nullam tonso tribuit potestatem ad sacrificium spectanlem neque ullum conferl ministerii genus, 1210. Si quis, suadente diabolo, in clericum violentas manus injecerit, etc. XVII I35 et seq. XVIII 487 et seq. De clerico ecclesiaslica veste induendo, XXIV,
calis lons'ira

— — 1587. — De —

,

,

,

;

,

allonsione clerici faciendi,

1.592.

dendi clerici ritus vetuslissimus est 1593. Raliones et mysteria |r:edicli riius, 1600. De professione clerici seu renuiitiatione publica sfecularibus desideriis, 1605. De im|ositione superpellicei clerico faciendo, 1609 et seq. De obligalionibus clericorum sunt qusedam ipsis

,

Ton-

specialiler proliibita, et qu-ïdam prsecepla, XVI, 1154. Clericis, i-raesertim sacro ordine iniliatis, vel beneficialis, specialiler prohibita sunt. 1° Armorum gestalio, nisi nécessitas urgeal ad defensionem vils , 1135. 2' Venatio


,

quop

fit clamore et armis, prœsertim cane vel accipilre velfalcone; ita ut mortaliter peccent.si fréquenter sic venenlur, 1135. Juxta quosdam tamen, licita est interdum clericis venaiio quieta quae fit laqueo , vel relibus , causa necessiiaiis vel recreationis moderatse 1135. 3" Miliiia , quia mullnm impedit aninium ab ils qus ad ofBcium pertinent clericorum , et quia non decet clericos 4" Negoliatio quae est eraplio rei pffundere sanguinem. cum inlenlione eam inlegram et non mutatam vendendi , vel permntandi cum lucro, 1136. Dissertatio de negotialione clericorum, 1156 et seq. -1160. Negoliatio in,

,

,

fiJngendo vicaria spiriluali, etc. non pauci asserunl, XVI, Lis maxima est inter doctores cirea tiiulum, 1185; 1193. seu causam hujus gravis obligatiouis; et alii eam dérivant exstricia juslilia,alii ex lege charilatis, alii ex virtute reiigionis, alii ex posiiivo praeceplo Ecclesiae, 1193. clericus qui habet bona pairimonialia sufificienlia potest sibi sumere ex bonis ecclesiaslicis partem suae susleniationi necessariam, et disponere de palrimonialihus, perinde ac si careret benelicio? Longe jjlures affirmant, quia qui servit allari, potest vivere de altari; qui occupatus esi in commodum aliorum habet jus percipiendi ab iis necessaria ad suam sustentationem, quamvis dives sit, 1185, 1186. 1186 et seq. Disserlalio de Peculio clericorum. Ad quid tenenlur episcopi, parochi et ii, quibus animarum cura incumbil? li tenenlur generalim jure divino residere, et per se ofScium suum recle praeslare, oves sibi créditas verbo, exemple, et sacramenlis pascendo, eorum salutemaculiliiatem spiritualem procurando, et peccaia ac Episcopi scandala quantum possunt impediendo, 1198. et parochi peccant mortaliter contra jus divinum nalurale, causa absint. Quod si notabili lempore sine gravi et.jusia idoneuni si jusla absentiae causa subsit, tenenlur per aiium Justae causae gregi suo sufficienter providere, 1200.
:

—An

christiana charitas, urgens nécessitas, débita obedienlia, et evidens Ecclesiae vel reipublicae ulililas, Quantum temporis absentiae sine causa jusla mor1200. tale sufTicil? Cabassutius docet absent iam quindecim die-

absenliœ sunt

:

dustrialis

et

late .sumpta clericis et
illa

modo ea de causa non omiltanl
nentur
,

monachis licita est ad quae ex ofDcio te-

rum

intra annum non idoneus subslilutus.

esse mortalem,

modo relinqualur
''-"•'

que

el negoliatio non sit turpis ac sordida, dignitati ac statui indecens, 1142 et seq.

— Quamvis

ipsorum-

negoliatio sit per se licita , lamen clericis et religiosis graviter prohibita est, 1151. Possunt tamen proprios agros colère ut fructns vendant, et grèges in suis praediis alere , 1152. At lis non licet negotiari per alios , qui tôtam praeslent induslriam, 1153. Benedictus XIV pœnas anlea stabihtas confirmât, et ad illos extendit qui illicite sub alieno nomine negotiantur, 1133. Clementis XIII Epistola encydica super observantia canonicarum sanclionum adversus clericos negotialores, el ssecularibus negoliis se immiscentes editarum,. 11.53 et seq. 5° Clericis prohibita est cohabitalio cum fœmina de qua suspicio esse polest, 1 160. 6° Ludusalearum, ut cliartarum, taxillorum, 1161. Mortaliter peccant qui saepe lali ludo luduntcuni jaclura notabili temporis, vel eliam spiiiel cum sCandalo, vel magna pecuniaj summa, 1162. 7° Saecularia negotia, ut officium advocaii coram judice soe-

,

quid specialim parochi tenentur? 1200 et seq. Ad quid teneantur Vid. Parochi.— Vid. XXV, 422, 423. juvenes qui ope aliéna graluilam acceperunt educalionem deserant in seminario, si postea stalum clericalem 106 aut illo sese indignos culpa sua reddant.

Ad

XJ

,

IIIj ^^^,Cleromantia, divinalio, pro sortes. CoACTio tripUciter sumi potest 1° stricte, pro vioieniia 2° late, pro deterillata ab extriuseco, passo renitenle; ad minatione naturali et necessaria ad uimm sine potentia
:

— —

Vid. ViOLENTIA. VII, 1131. vil, Coadamit.ï; plures hominum species admittant, 1.38.?. Genus humanum non habet, nisi unicam speciem, hommem et 1384. NuUa est consan-uinitalis species mter Ratio sive intelhgenlia vesperlilionem, 1.38.^, 1584.
.

-

proprietas est hominis solius.

Homo

inlellectualis

non

U7

INDFX ANALYTICIIS DNIVKRSAIJS.
ni:iniin;ilis,

U8
,

consonnrnlla ni^rrssnria homiiiis
7.(><ilr>t;i

1'.K3,

ir.KM.

(|uul:iiii l'iiiifs lii>niiiiiiiii
iriS,"}.

niilttiiil.
i;iiiil;ilis,

t'K.^,

s|iriics
i|ii;i-

|icr|ii'r;iin :iil-

Ficiili.i

smil
etc.,
:i|)

di- iiiiiiiinilius
ITiStl.

j^'ixiiiililiiis,

|ii;;iii;i'JH,

n.ii r;iiiliir,
('i)ilriii

()iiiii(>s hi)iiiiiu>S(|iii iiliii)iii-

Mviiiil

iimui'iiMuJiiiiit'm
li|i'Hl.i.s oliiii

(liKiinl,

lôSS

cl

sim).

— Oim
vi-l

iKirimir ciiniki'Iimi

ari-

lu'KiiviTc'

(iiii.liiiii

cjuliiilui

s(ii|)l(ircs.

I.7.U

(i(UDJi.'TOn t'sl cipiscopiis
iii'iis,

liiiiii.

— 12^2. — ÇadjiUorcs —
\2y2.
CiiaiIjuUir

V,

\27)[.

;iiitislili.s iiii|irilili

vircin siisli-

V;ilcii() All^'ll^lillus coailiiitor il.iliis est,
iliiliir

vcl
:i

:iil

Iriiipiis,

pn |icliio
non

:

lll(>i'(|iu> i'|iisrii|iis (Kiiiiiisi

siiiriiiio

|iiiii|i|ii'(>

ihiiidiis

est,

iiisi;{uili

smil lilulo in piirtibu.s inftdfiil

('.(iiuliiiloii's uil li-iiipiis,

l'si, (|iii

su(Ci(li-n<li
roailjuliiri's
C.();idjiit()r

duuhlur
(|iii

sun'r;in;iiiii,
;i(l

\'27rl.

jus

li:iiicnL

(/ili'ris

hi'iicli-

cioniin rv-cturituis ciiiscdiuis

Iciiipns consliliuTc pnlcsl

Fxpondnntur Clirisll 218. Chrislus conserravil Aiy» EccliHia Occideiitali» riluiit Oricniali-. coiisi-craruli lermenlalmn Cira-rfimm injuria ajvirsns Occldenlalcm Erclesiam. Pauis tnliccus nialeria iie(cssaria sa'Tamenli. lu Ecclesia I.aliiia pra-scriplns azyinus li'iiiporeiiiier l'holii et Cerularii Mliismala inlerjoclo, 2'i(). Om<ino((piill(iluK, (Mcpiid hcirrodoxi ha(! (h; re S(;nlianl, 2.i2. Non iulerior(! el occulta benedictione sed verbi» adhibilis Chrislus Encharisliaiu ronfecil; (|ii;e videtur fuisso S. Trid svnodi senieniia, non lainen de (Ide, 2"i5. Chris» lus in iillinia vn'W.t sunm ipsius cori uh el sanguineii) snmpsil. Nmn Jnd.-npra'bneril. Vari!*^ de re liac s(!nlenli;i', 2'ii. Paire» Jésus Eucharistiam Judje Irarhdil, 2.").'i et Theologi qui doceni lincharisiiam ab .Inda fuisse susplures acliDiic»
iu

cum calircm rornmomorant
nrna
ini|
,

iiî).

mmn

;

non tamcn

robal

,

onlim.

ci.iscui

;ili

nmi dccdr.intnr,

12">:i.

vi'lfsi

^i(;|'i siius, vi'l

qn isi \ic;irius(ni cuniniiilil (iir)i)ii(i;)i ins a sninTiorc illi coniiniUnnlur, vid i-sl daliis

ceplam. 2'i(i. \)t' liytmio (|iicm dixit .Iisus. Hvinmis illa fuit gratiarnm aciio qudjns constaret verbis incoinperlmn.
:

riiin

jure siiccedcndi,
esi

WII,

"itj.'i.

— CoadjuUir luuclnr ad

r

2:iB;

m

olliiniiii ('aniini( (lin iicrMilviiidiiin.

:i(i()

CuiLLM
clarc fl
{x'ifi'i
i.i

Idcms

\dii

Dcus nloriam suam

cl stMiicIipsimi

in (pio hcali t ('.(rlniii csi Mipia KIOJ. liTiani cli'valuni Tlicolo^i conHDUiiilcr dicunl rd'liiin esse illud spaiiiiin, (l'uid a plnlosupliis (luihusdatn vocaliir (miipyreiiiii, id csl i^^iiilnin non ab ardori', Srd a S| londorc, et l'si su()rt'niuin ninniurn Cij'loriini, lt)0:2. Ang- h cnslodes, duiu l'xira arlnm di'^'unl ia lerri», l'ruiuilur eadcni gloiia, t-adcni bualimdine cœlcsli. 1W)2
iiiliiilivc coiispiiii'iiiliirn rxliihi'l,

Iriimiliir loliiilali', VII,

Ritus et cseremonisB , quas hac die adhibet Ewlesia , XV, 3.-)l. Missa Iota est de Enrharisli.e insliluiione , XW'I, 2.')7. Ijsus campanarum cur inlerdiciiur V (air non delur oscuhim pacis 258. D(î nudaudis allaribus. Peculiaris Valicana; basilicaj ritus abliiendi allare conl'essionis Aposiolornm , 2.")9. Vérins i^a de re pugnanlia scribil, 2()0. De abinlione |.edum qua; fil egenis hac die in

,

socielalom hominum fugienlcs, Vilani m cœnoliio ducebani, V, I2K0. in uola. CoENOBiuM osl uniini doiiiiciliiun (|ni)d plnrcs comprehoii("cKNOBiT.t: dicii snut (|ni

memoriam humilitalis Chrisli , 261 Errores ha'relicoruin de hac pediim ablutione. 262. Helellilur error hsrelicornm , qui pntani abinlionem eduin esse sacramontum, 262. Plura apud veleres Chrislianns ablnlionnnn gi'nera. Mos abluf-ndi pedi-s leri a quinta in cœna Domiai. Inscriptio sin^nlaris Bononi* in Erclesia S. Slephani, 263.


i

.

dil

in

s{)(

ji'iale

A

viventes, el oninia liahenles
,

communia
V, 1279
coi'i

lama

dilleit.

C(iEME ERiA consecrala, seu dormitoria
Ccii'iiiim

in

quibus

ma

— Ea consueludo Romana Ecdesia non semper unnis modi, 26i. — Cur ircdecim pauperibus pedes ablu-ninr? Variœ raliones eJMs explicamli. 964, De oleis sanclis. 265. Fjrf Olecm Chrisma. — Velus
in

fuit

riliis

26">

,

deluiiclonim requicscunl, sunl inier

ns
,

sacras.

dicipliiia

Dicumlur ai(M', luinb.t!, calicnmbie, cryplaj areiiariw. X\ I, 25o. Cœmetei'ium Kcclesise contigunm pollujtiir polliito cœmeterio cum polluilur Ecclesia ; sed Kccli'sia non polluitiir. XVII, 192 Cœna Domiui. Missa fori^e qninta; in cœna Domini re-

P;iscliale Chrislo

sauclissimx' Eudiarisliae a Clirislo insliHisloria ex Evangelio de laraiulo Domino. Inqua civilalo, el ciijiis indoino (iiscipuli paraverint Pasclia , 227. guis Patetlamilias illo luerit , cujus domi paralnm est ï'asclia pi, me non 11,
liila;,

oolilur

memoria

XXVI, 227

reco cdiandi hac die pn^nilcnles. Terme olinn missîc celebiabanliir 270. Varia pœnitenlium gênera. Quarumdam in Galliis Eccl*'siarmn disciplina, qu;e eliam nmn vigei de repra^senlandis in hac die iiœnitentibus 270. Olim per se ipsi Romani pnnlifices bas omnes creremouias exeqnebantur. In Vaticana basilica cunservant'ir olea a cardinali arciiipreshytero, 272. Bulla in cœna Domini publicaliir a Romano ponlilice. Yetns haec disri|,lina,
,

quel.

— An

"l'IH.

CliiisUis cum discipnlis comedil Pascha, 229. Chii:»lus posLremo vila; su;e anui) légale Pascha cc-

lebraveril.

parasse cœiiam , in qua Pasciia novum insiiluit, scnlcntia luit Marcioais el quorumdam gra.'coruiii lueiitium consecralionem in fermenlalo, 229. Eam seiilenliam quidam receutiores rursns exlulere ; reliqui o:nnes vehemenler impidbaiit, 230, 251. Ecclesia! seiisus esi Chrislum JuJaicum célébrasse Pasclia, -251. Argumenta ex Eva^igelistis |)etila ad Ecclesiœ senieiitiam conlirmandam, 232. PropouiLnr objectif! quaedam et solviiur, 253. Patres Ecclesiifi iu hanc rem, 234. Quo lempore Chrislus ullimum ealebraveril Pascha Sentenlia Graecorum refellilur, 234. Grtecorum impielas adversus Evangelislas, 254. Triplex ea de re senleniia Mauduibii , Pezronii, Harduiui , 25.'). Dies Paschie ajtnd Hebraos décima quarta primi mensis, 255. Die décima quiiila soleniniias Azymorum quae per sepLem dies pera, gebaïur, amoto omni jiane fermenlalo, 256. Plura dierum gênera apud Hebneos , 236. Anno Chrisli emorluali Hebrœis eeiebrandum fuit Pascha décima quaria prinii mensis, altéra ejusdemdiei vespera, 257.— Ohslare videtur evangelium S. Joanuis. Coniponiliir evangelinm S. Joannis cum aliis Evangellslis. Primus utitur meiisura diei naturalis, cœteri mensura diei legalis. Eliam nuuc ipsi Utimur duplici illa computandi ratione, 258, 259. Solviiur argumenlum ex eo sumplum quod Hebraei iniroîie noiuerini, ne contaminarcntur, 259. Mauduisii, Pezro-

Vulgarem

1293, zli (!œnula, seu eollalio. Vid. Jejunicm. CoGiTATio non p^rlinel ad esseniiam materi.ne, TT. I3i. Cogilalio morosa _e cogitaiione morosa, XIV, RI2-6H venereoium cum consens» in opiis exierunm, anl desiderio delibernio illud obtinendi est mortale peccatum. 11969i3. Cogiiaiiouis percata qninque modis inveniunlup, 812, 815-641 , 6i2. Cogilatio de re mala secimdum se 81.')-645 polesl esse sine peccaio. CoGNATio, quaem ilrimoninmdirimil, triplex est carnaCognaiio carnalis lis, spirilualis el le-alis, XXV, 610. seu naturalis, qu:e consanguinitns dicitur, est vinculnm
cujiis iiiiiium

slatuendnm

est ante

annum.

.

:

personarum ab eodem

slipile

— —

— —

Lalior definilio, 610, propagaiione cniuractum , 425. XÎX, 469. Disliocuilur per lineas, el lineic comi uianSiipes est per.sona a tur per gradus. XXV, 423; 610. qua omnes pcrsouae de (pianim cognatione tractatur , desceiidnnl, 425. Linea est colleclio personamm ab eodem slipile descendentium, gradus conlinens, et cogna-

— —

desceudenlinm carnalis

lioiies distingnens,

XIX, 469.

— Linea

est triplex, altéra

ascendenlium

ut paier, avns, altéra descendentium, ut filins, nepos, ulraque dicitur recta; altéra transversa, sive collaleraiis, ni fratres, quse dividitur in œqualem et insequalem, XXV, 423. Gradus est mensura dislautia> con,

sauguineorum seu habitudo distantimn personarum qua 425 cognoscitur quantum ipsœ distant a se iuvicem. ReguUe ad cognnscendos gradus 1" In linea recta tôt
,
:

nii el

Harduini senleniise confuiatae. Quoi cœnas Chrislus celebravit, 54.

pasclialem celebravit, Christus in ultima cœna fecerii, 241.— Historia depromitur ex Evanj,'eliis, 242. Hel>r$i ad mensam accumhebant iu lecto jacentes cui)ito innixi. Ad eumdem modum Ciiristus el Aposioli in ultima cœna accuhuere, 245. Hebr.fi nonuisi loti ad mensam accumbebanl, 245. Balneo egres.si pedes lavabant, 2ib. De insigni bac in re Cliristi nuraihtate, 246. illa iripliciler consideranda est, legalis, vulgaris, eucharistica. Christus lavit pedes discipulorum expleta raagna ex parle vulgari cœna , 246. Trina Christi de Judoe proditione praidiclio 246. Qun cœnae lempore Christus Eucharistiam insiituerit, 247. Cur Lucas et Paulus mentionem facinnt exjiletae cœuie.

coeuam

— 24C — Quo die ullimam 58. — Quid potis>innun

sunl gradus, quot generationes, seu qnot personne, demp10 capile. Films dislal a pâtre uno gradu; 2° In linea coU laterali, si person;e sequaliler a commnni slipite distcnl, tune lot gradibus inter se distant , quoi generatiouibus distant a'communi iilo slipite. Fraler el soror sunl in

— —

—Cœna

,

,

primo gradu 5° Si inpe(iualiter dislent a commnni slipile in eo gradu sese continguni, quoremotior dislal a sliiile. Joannes contingil filiam consobrini sui in tertio gr du. Uterque gradus exprimitur, cum dis| ensaiio pelilur, 610. Jure civili, alius est modus coni|.utandi gradus in linea 610, XIV, 72S-572 collalerali. Cognatio est impedimenuim dirimens malrimonium , hujus impediraenli pelilur Prima ratio ÏXV', 602, 605. ex verecunda reverenlia el subieclione quam ipsa natura
;

inspiral erga parentes, et qua» farailiariiati conjngali valde répugnai, 611. Secuuda ratio pelilur ex necessitate cohibendi concnpiscentiam inter consanguineos. Ténia ratio est ut amicitise viucula ad jilures exlendantnr, diim

iî9

cor.
distinguendum
est,

COL

tm
,

exlranoi por malrimoniiim iii familiam assnmiintur, 61 1. >— lu liiiea recta co.nnalio canialis diiimil iiiatriiiioniiiin jure nalura; iiilcr i.arciiiPS oUilios, S--2i, (H!, XIV, l'2lNon iliiiniil in inliniluin. L'iiilc luliilt-les , excep572. te primo jïradii, possiuit conlralierc valide iu oiiiiiihus aliis, et liiieles iillra (piarlum si non proliibealiir legibus suis

;

— Sedlex 615. — Conlrariuni non est reticum, 424.— In nova loge nullns gradus a Deo pra-ceplo posUivodelerminatus fml, 615. — Quod jus
dirimebani
(Ici).

vel duscciuieiiliiiin, In liiiea cnilaleraii , cogiialio X\V\ 424. XIV, 7ii5-573. c.iriiaiis (lirimil jure iialura; nialiiiiioiiiiiin soliim in primo gradn, ul iiilcr Iralresel sorores. Uiuie iiiliileles conimicli in islo grailn, si convertanlur, se|>aran(li sunt, ([uaniln seNon omne.s laparalioneni non X'grc IVrunl, XXV, 4:24. Utraque sentenlia concinii*n eacle re conveninnl, 61:2. Rcliiiui collalcralis line;e jjradus mairiliari poiesl, 612. In veteii loge ipiiinonium nun iriiianl jure naUirse, 615. dani consangiiiiiitalis i^ralu^ niatrimonimn jure posiiivo
(îradiiiii in liiiea

rccla asceiulcnliiim

,

734-580. Per pœnilcnliara non conIrahiiur proprie loqueudo s|)iriliKilis cognitio, sed qiKxhlam Id'dus cognationi spirilnali simile ciijus ratioim sacerdos lautum peccal œnilentem carnalilL-r cognoscens, ac si eï.spi liliii sua .spiriiualis 7.36-.'i81. S^coidos non polest audire conlossionem uiulieris cnni qua luxuriae peccaiiirn commisit. 737-581 Cognatio legalis est propjnqnitas personarum ex adoplione provenieus, 731 -577. XXV, 425 617. Cogiialio legalis est triplex. Prima inter adoptantem et adoplaluin ac adoptati descendentes, el est linea re( la. Alla est linea Iransversa inler adoplalum el lilios carnales adoplanlis. Alla est quasi linea recta per modum altiniiatis inler adop|

,

;

tantem et uxorem adoptati
et

uxorem

ac vicissim iiiler adoplatum , adoplanlis, 425. XIV, 733-579. Prima cog-

XMIl).

Mo.s.iica(,hrisliaiiornrn
aflirniare

iiiatrinioiiia

alîîcil,

b;e-

ecclesi^isiicnni

ailinel

613,614. —
,

in Ecclesia luil disciplina, concilium ynariuni laieranense , snb Iniiocenie ITI, cognaiio carnalis nialrimonium diriniebat Consanguinitas liodie ad seiuimum nsque gradnm 615. malrimoniuin diriniil uscpie ad qnarlum gr;idum inclusive, in linea collalerali 611 615 El in linoa recta ascenNon diriniit inairimodenlimn et. descendenliuni, 424. nium quando contrahenles distant inajqualiler a connnuni stipile , si remolior distet ultra quaruim gradum. Gradus reniolior propinqniorem trahit , 424. Jusqu'à quel degré la parenté naturelle a-t-elle été nn em|iêcbement de mariage, X.V, 1089. Diversité d'us:ige sur ce point, lOSIO et seiiSur quel droit est londé cet empêcbement

non eadem semper
.4nte

,

,

,

XIV, 728 et seq. - 573 r.ognalio spiritnalis est propinqniias personarum , jure ecclesiastico inlrodncta, raiione Baptisnn vel Confirmationis, XXV, 615. Hœc propinqujias l'undatur in eo quod utrum()ue sacramenium sil S] iriiualis (piaedam generaiio seu naii\iias minus perfecta in Bapiismo, pertecia vero in Conflrmaiione, 615. Solus baplizmset »usceptores ab una parte , singuli inipedimentum coiitraliuiit cum proie bapiizata ejusque |iarentibus ab alla parte. Simiiiter in Confirmatione 616; 426. Cognatio Sj'iritualis contrabitur ex Baptisiiio donn in necessilale collato, omissis eiiani cairemoniis, 616. Susceptores uullum contrahunt impedimentnm inier se, |nec cnni bajtizanle, 616. Qui nomine alterius susci|iil infant em non contraint cognatiunein, sed illc cujus noniine suscipitur iiifans. Hinc putel ad

1094.— ride Affimtas.

perpetuo matrimonium impediunt , 733-. in prima el tertia linea impedimentum eral perpetuum, et solula adoplione per.severabal. In secur.da linea impedimentum laiilum durabat, quamdiu durabat adofitio, seu (piamdiu lilii pcrmanebant suit pairia lolestale, XXV, 425; 617boc impedinienlum ex sola erl'ecla adoplione orirelur, an eliam ex in)perfecu non conveninnl auclores 618. Hanc cognatiouem legalem, cum impedimeuto juxla leges civiles inde provenienie, reeepil et approbavit Eci'Iesia 618. Ratiocnrinterillas personas conjugia probibeantur,tjl8.— Cognatio legalis dirimit matrimonium subsequens jure huniano Ilem dirimit sponsalia pra cedentia. Sed su|)erveniensmalrimoniojam contriclo, non impedit peliliuuein debiti, 425. Cognatio legalis non oriiur inter adoptantem et adopiivi parentes etc., 425. Si dubiuni occurral an in hoc vel illo casn ailsit impedimentum cognalionis legalis, ad legum civiliuin norriiam controversia est decidenda, 618.— De la parenté légale. XX, I09o
iialio et

579.

— Juxla leges romanas,

tertia

,

—An

|

,

,

,

CoGMTio tr.plex di>liiiguitur obslracliva, quse comparatur non ex rei i| sius conteniplatione, sed ex ejus operatiiinibus et elTeclibus; ad banc relerlur coguilio ex ideis et revelatione. ïutniliva qua; remspeculatur ut in se est
: ,

el

immédiate

:

Hanc speramus

siva,

mis omnes

,

liiur, II, 205. Cognitio Dei comprehensiva linitismealibns non compelii, 205. Sola cogniiio absiracliva propria est praesentis status, 205, Cognitio absiracliva divinae naturae , quam babeuius in hac mortali conditione, vera est el sincera : seu, ex effeclibus naturalibus, ex ideis menti nostr;econgenitis, excreaiurarum perfectioni-

in altéra viia. Comprehenrei alicujus partes et raliones complec-i

bus peifeclionis Dei apprehendimus

,

si

quoad

modum

infiiiitum

contraliendum impedimentiini non recpiiri physicnm rolis attactnm, ut (piidani falso contendunt, 616; 426. O'gualio conir.ihitur quando plures duobus patrinis designaalur, 426. Couirabitur ab bœretico baptizante, conlirnianle et leuenle 427. Non contraliilur ab infideli etiaui catechnn;eno qui no.i est baptizatus , coguationis spirituaiis est incap;>x, 427; 617. Cognatio spiriiualis non oriiur ex Bapiisiiio, vel Confirmatione irrita, nec ex il<raliuMe solenmi Baptismi in Ecdesia, nec ex Baplismo iteraio snb

|

,

:

conditione , 425. Oritur lamen quando quis noudum intègre nains valide baptizaiur. 426. Pner cujuscumque aiatis usum rationis ad inorlaliter peccandum babeiis, pot est esse legitimus susceplor in Baplismo, vel Confiiinatione et co^nalionem spiritualem contrahere 427. Cogii:iiio spiriiualis nialrimonium subseqnens dirimit, 616. Ouœ inatrimoiiio valide contraclo supervenil illud matrimouium non dirimit ; sed (jui baittizavit vel leiiuit communem prolem non polesldcbitum conjugale exigere. Teneliir la.ncn reddere, 616; 428. Extipilur casiis necessiiaiis, qno nenio alius esset qui prolem riic baplizare posset item casus ignoranliae inculpabilis, 616,617.

Cognitio analogica illa est quam rerum contemplalione et cogitatione assequi possumus. Cogiiitio analogica est rêvera coguilio. 206 207 Cognoscitivum principium juris natnrœ optimmii'erit illud, ad quod consequendum omnia dirigantur naluialia pnecepta, et a quo certo quodam modo dependeant, X\', Principium cognoscitivum est proposilio sub qua 412. et ex qua relicpia praecepla comprehendantur et inl'eranlur, 412. Yid. Principium. CoHABiTAHF. coujuges cx jucB ualurali et divino tenentur, X.XV, 428. Coujuges possuiit mulno consensu esse separati quoad tborum, 428.— Uxor non tenetur cohabitare cum viro Iiabenti concubinam eliam extra propriam
specieni, 206.

,

salleni ul in

nvn periecle et se sunt et quoad

,

,

domum.
ficia adi|

4.8

,

;

tamen cogijatio spiriiualis ([iiando ipiis in necessiiaie (jrolem suam ex fnrnicaiione natani baplizal, ila ut malrem ducere non possit, 426; 617. Cognatio spiriiualis est dillicilis dispensationis, 428. De la par.nté spirituelle, XX. 1094, 10y5. —Triplex olim admittebal.ur
Coiilraliilur

— —

Goguaiio spiriiualis paternitas, compaternitas et fraternilas. Fraierniias sublata est per tridentinuiu conc. Mansit .solum paiernitas et com| alornitas, sed restricla , XXV, ^-6Paternitas contraliilur inler baptizantem et baptiKitnin, et inter susceptores cum ipsobaptizato; compaiernitis inler baitizaulem cum paire elmatrebaptizati, etinler

patrinis ejusdem. Fr.iterniiasconlralu'Dalurinter prob'm baplizantis el .susceplorum et rolem baptizatiac eliam fralres ejusdem, 426, XX, 1095. —Cognatio spiriiualis jure ecclesiastico oriiur a duobus saI

pareilles carnalc?s baplizali

cum

cramentis, nempe ex adminislraiione vel susceptione lîapM.MnielConlirmalioiiis, XIV, 734.— Si priecessit malrimoiimin, impedit contrahendum, et dirimit contrarinm. Si
seiiuitur.

non dirimit vinculum;

et

quoad aclum malrinionii

CoLLATio niodus quo ecclesiaslicos niagislratus et bénéiscimur, V, 1256. Alio noniine vocatur provi-i sio, XVIll, 697 Aliter est benelicii a snperiore gratuit» fada coucessio, 696. DeBnitnr: Concessio benelicii vacauiisab liabenle poieslatem libère lacta, V, 1256. Per liberam coUationem couferiur beneficium ecclesiasticum, quando illud solo jure pr^lati libère , sine pra;via capitulari electione, vel praesenlaiioue conlertur, XAIII, 6%.— Dupliciter differt ab eleciione V , 1257. Collatio cer lorum beneficiorumperlinel ad summum pontifuem, 1257. -Collatio, sive ab episcopo liai, sive a summo poiiiilice, sive ab ejus legalo aut cardinali, non viva voce, sed scripto fieri débet , 1261. Pouiifex dal bullas quarum aliœ dicuntiir iii forma graliosa, aliœ in forma diqiium aliae in forma commis^oria , 1261. —Collatio benelicii nulla est, et ipso jure irrita si fiai excommuuicato excommunicalione majori, vel suspenso, aut interdiclo, XVIII, 705. De collai ione per concursus. 701 Collatio gallice Rapport, est aclus quo unus ex haeredir bus ad summam successionis referi ea qua? a doualore accepil ut illa inler omnes ex aequo dividantur. Oninis havres veniens ad successionem débet referre cohaercdibus quaecumque accepil a defuncto per disposilionem gratuitam inter vives dirccle vel indirecte, uisi adsài dis(ienisatio expressa donaiGi is aut les aliter statua» XVI 5Ù6, 597. Alla voluntale donatoris, alia voluntale legisJate-

,

,

,

,

,

,

VA

INDKX ANAI.YTICUS IINIVKRSAUS.

li.i
,

('-<ill:iiio (Il (iupliri< a oMIaiiono etimiinliir, X07, SOrt. .'>'.)'). Uui«i intido vfl III iialiira, \v\ minus an i|iii*iiil<), rcl»ii« collaiioui lacla' biis |irosini impi-iisn- « (limalono «ihiioxhs, r/.tl).— ytiil)ii5 iin|iiil:ii'i ilclicaiil (lolfrioralioiii-a

tione el oniiiibus cpia; liuie annexa sunt
dicio, lesLiri, etc.
(.(jMMiJîiio rst

nt agore

in

jul-,5
<

XVjj,

m

Tiria;

m

n-hns
siiil

(l(iii:iiis (iiin'

cdllatiDiii

siilijareiil? (jdO.

<.himain

rfrcrliii cotlalioiiis ?

COO

Ollalio sPucdMiula, XIV, 1277 el soq. -1005.
•If-jumum.
C.oUatio est inslniclio qiix (luirsijoncs, ac rt's|poiisioiit!S.
fil

— Vid.

pcr inodum dialoRi. ncr XXv, 171
(lid-OCSCOS t'pi, ,

('OU-ATOn OSl

IMIIIlllllll

Ix'iinlicioiiiiii SIl.T

siimplio Eueliaristi.e, seii maiiducalio orporis Cliristi. Codiiiiuiiiler di\idilur ^uiii|Ui« lùicliarifiiia' iu spiritualem tanluin, sacraiiH-ntalf'rn lanluiii, el kpiiiiualciii siiiinl ac .sairaiiieiitali-iii, \XIII, .^06. Suiiiptio spiriiualii (aiiluiii esl (pia- fil per S'iliiiii affrctuiii el d(;sidiTium su mi'iidi, ïAW). Ejus cirictus, i;07. Sacraii.eiiialislaiituiu esl (|ua sacrameiitum reips.i siirnilur , sed sine Iructu pro[iliT obicein, .')()() ; 171. S.icramentalis simul cl spiri-liialis esl (ina reipsa accipilur .sacramt-nluin cum fruclii,

V 1257. polcslas IciUir in (>nini'siii(v'i'(>si's, oniuia Ix'iiclicia ciniliirri! poUîSl; i-l ideo sibi lucnlo (piorunidam tullalioiies reservavit. 097. V, 12;j7 cl suq. CoitECTAWEUM cst collcrtariuiti, libor qui colloclas ad V, 200 quievis olliiia dicenda coiilincl.
sromis XVIII,
,

rxi'C|ilis

(191).

— Sun

aiuislolii is
is

it'scrvalionibiis
,

iKMilifrx

iiiius

Non baplizatuscpii sumcret Eucliarisliam, et bapli/aïus ipii igiiorans eliain comederel ut panem couimuneiii, non nianducarcMt eam sacianieiitalilcr, sed (jcr acciden», seu inaicrialiter.
.'i06.

— Adili

p(jssel (piarto suiiiplio nialerialis.

CoMES,

lil)cr coniilis,

Leclionum

liber.

V,260

el .seq.

r.oMMEATiis, sou salvus couducliis , csl pacluni pul)li(-nrn «luoconvenilur de jusio el perfoclo ininuiiiilalis pr.X'sidio, iid hoslis icrrilorium eunlibus el redcunlibus prjpslaiido.

506, :>07-.'51G capaci ad suscipiendain sacramenialiler EiiComiiiuniter docciil th(Hjlogi ealechuiiienurii non esse Eucharisiiae caiacem, ÎJOS. Hequiriiur IJaptismus ad rcicipiendain valide Eucharisliam, .'iOS - .MO. llt'in diceiidum est de ainenlibus ab infaiilin ac de infanli

De

siibji'cto

cliaiistiam.

l)us, rilO.

CoMMïMOHATio fidclium defunclorum
venibrls.

,

XVI, 77 die secunda noXV, 570
est,

— Varia;

— i'arvulis iiecessaria non

e.->l

—CoMMF.NDA Conuneiidso — Commenda
a

verbo commendaiidi dicla

XVII, S63.

tlieologomm seiileiitiu', .»JlO. Seiitentia communis allirmal pnrvulos esse capaces Eucliaristi;e, el reciporc posse gratis; auguif-nluni per Eucharisliam, ."IIO, Hx'C ficiitentia probaliir ex usu auliqiio EciWîsijc 511.
dandi parvulis Eucharisliam, .'511 et se<i. On donnait la communion aux nér)|;lijles, tant enfants qu'adultes, aussitôt après le baptême. Cet usage s'est conservé jusqu'au treizième siècle. De Ih la coiilunie de mettre sur l'autel l'enfant nouveau baplisi', XX, 142. Ad effecium .sacra

Eiicharislia, ;ilO.

comuiissa, collatum.

a\\x sunl temporales, alise perpétua», .^(i4. nihil aliud esl qiiam cuslodia EcclesitC alicui esl proprie diciuni bencflcium in nerpetuiim

XVIII, (i9i CoMMENDATonii pefpetui obliç;antur ad horas. Hai)entur iiunc prn veris lilularibus, el commenda perpétua aequiXVI, 1169 paialur benelieio. (loMMEuciUM définir! polest jus invicem paciscendi, ac XVI, 332. res per pacla iransforendi aut acquirendi Res in commercio esse dicuntur, in quibus jus aliquod per Extra irnnsferre possumus, 332. pacta acquirere aul commercium dicuntur res, in quibus hoc fieri non potesl, Eximunlur aliquœ res Inimano commercio jure na333. Ues naiurœ jure tura?, alise jure gentium el civili, 535. exemplse, sunl: liber homo, res sacrae, res spirilnales, malae, vel indifférentes quidem, per pactiim ileni res de se 353 tamen ad usus malos expelitœ. CoMMissiOMS peccatum esl conlrarium legi negalivie.
,

parvulis snllicit voiiintas Christi insliluentis lali sacramenlum, XXIII, rjlo.— Auicnies qui prius ralionis habuerunt, non solum .sunl capaces Eiicharistia», sed de lacto danda est illis in arliculo morlis, si prius volunlatem habueruul eam accipiendi.Communisest Dubilalur qualis voiuntasdibeat prsecesententia, 516. dere ante amentiam, 517 et seq. Dubiiari polest an sit vere obligatio non dandi Eucharisliam parvulis el perpoin

menti

modo usum

illud

nunquam habuerunt usum ralionis. Ejus modi praceplum Ecclesia; non invenilur, 520. Dubilalur qua aitate danda sit adultis Eucbaiislia, 520. Régula certa praescribi non polest, ,521. Dul)itatur an pueris,
tuo ameutibus qui

XII,2UM72
CoMMiXTio est conjunclio duarum rerum teque principaLa conjunclio liiKii ad diversos dominos pertinentium. dicitur couimixlio vel confusio, proul res conjunclœ facile, XV, 862 vel non iiisi diiTicillimc suiit separabiles.

Iradendum alteri rem XIV, 1061-838. XVI, 629 C0M.MODATABIUS, se obiigat in primis ad rem bene cuslodieudam, ac illaesam reddendani, ila ut tenealur de levisEjus obligaliones, XVI, 650. sima culpa, XIV, lOtU -858. Si plures eanidem rem iu commodalo acceperinl, omnes 630 leneiilur in solidum prseslare diversas obligaliones. CoAiMODATUM quasi ulenlis commodo daium sine pretio, Esl conlraclus quo res primo usu non XIV, 1061-838. consumplibilis alicui gratis conceditur ad solumusum, cum eamdem in natura resliluendi post cerium temporis onere Solum differt a localione, in hoc spalium, XVI, 629. Ïuodrei usus gratis alteri datur, 629; XIV, 1061-858. lifTert a muluo, a deposito, aprecario. XVI, 629 CoMMONiTOnicM S. Viucenlii Lirinensis, I, 911 et s. -7 17 Commune. Quod commune est cl publicum, ait Plato, id conjungit el consociat: quod privaium, dividil eldissolvit.

CoMMODA>s se obiigat

in primis ad
lali

suam, iro lali tempore ac pro Ejus obligaliones.

usu,

qui peccare possunl, el aliunde Eucharisliam numpiam acceperunt, danda sit oro viaiico, si sini in mcrtis periculo," 521. Verior viaelur sententia affirmans, .522. An dandum sit vialicum, in mortis arliculo, quaudo dubilalur an puer sit doli capax, el discernât sufticienler Eucharisliam ab aliis cibis, 523. Obligatio non est nec prohibilio, 525. Adultis qui debilem usum ralionis habent non est neganda Eucharislia, 527. Facile potuit Indis rudibus annua communio differri per aliquod lenmus, 529. In arliculo mortis licite non datur Eucharislia Indis qui non sciunt eam discernere ab aliis cibis, 529, 5.30. indis vero eliam pœnilenlibus qui sufficienlem sacramentj hahenl notiliam, lege ecclesiastica protuieri potuil Flucharistia in mortis arliculo justis de causi*, 330 el seq.-.o34 Energumenis, de quil)us olim varii fi^.'uiit usus, propler deceniiam negabaïur communio. Postea data fuii quaî consuetudo a Iheologis apjirobatur, si cœiera requisita adsinL 534

,

:

InEucharistiœdispensationeattendendumestnon solum
ad suscipientium utilitalem, sed eliam ad ipsius sacramenli reverenliam, propler quam multa videntur omitti quse aliquam suscipienlium ulililalem iinpediunt, XXIIl, 493. Des dis|.oailions des fidèles pour communier, XX, 292. Sévérité, avec laquelle ou punissait dans l'Eglise, et on punit encore à présent chez les Orientaux, les irrévérences qui se commettent coulre le sacrement d'Euchar.stie, 293. Triplex est dispositio spiritualis, scilicet status gra-

CoMMUMCATio hominum ad invicem
fit

est

duplex

:

11,430 una qu;e

aucioritate priucipum

;

alla

fil

propria voluntate privata-

rum personarum.

XV, 255

Communicatio idiomatum est mutua. Naturac divinae et humanae ac proprietatum utriusque naiurx- de porsona Datur in Clirislo Chrisli prœdicatio, VI, 978, ni nota. vera communicatio idiomatum ratione personae,sed non datur ralione naturarum, sive in ahslracto iuler naluram divinam el humanam ideoque natura Chrisli humana nequit La communication d'idiomes dici ubique prsesens, 978. III, 294 est une doctrine lumineuse. De communicalione idiomatum, LX, 813 et seq.-642.

— el cont'essio sacramentalis, .XXIII, — Status gratia; necessario prserequirilur ad dignain — Hx'c obligatio non lanla Eucharistiae sumplionem,
tis, devolio
acttialis,

534.

5.35.

:

Vid. Christcs.

Communicatio fidelium. Vid. CoMMtwio sanctorcm. Communicatio poliiica duplex est alla privuta qnae conçistit in commercio civili quod homines inler se privatim exercent simul vivendo, niaudurando, etc.; A'itipublica et ferensis, eaque sitaest in teraporalisptiblica rei guberua:

est nec tam stricia, ut in nulle iinquam casu licear alicui hoc sacramenlum sumere cum conscieutia peccati niortalis, 535. Communis el vera sententia affirmai aggravari culpam communiouis indignœ ex pluribus el gravioribn? ueccatis pra;cedentil)us, 536 et seq. Majus esl periculum communicanlis indigne cum peccaiis luxuriîe, quaic cum aliis peccaiis morlalibus, 537 - 539. Explicanda non est in confessione qualiias vel numerus peccatorum prœcedenlium, cum quorum conscienlia aliquis indigne communicai, 540. Oui accipit Eucharisliam contra praece[>iura aliquod iiumanum in peccato moriali, unum lanlum comniiiiii peccatum, et illam circumstanliam in confessione ex» plicare non lenelur, 5il. Communicare cum une vel plu-

ribus peccaiis venialibus'non esl peccatum mortale. 54.3-547 Per peccatum veaiale actuale non semper redditur com-

153
niiinu) ipsa
iiiiii

COM
|.uU'St

Communio lamsia nui peccaininosa, îiW. rcddi iiKiln ox coiicoiniliinii.i poccali vcnijilis

COM

151

Accedeiis cuiii peccalis veuialiltus 544,545. habilualihus noti semper peccai per ipsain susceptionem Aliiiuaiido suscepiio ipsa sacraineiili Euchansliie, 546. poiest esse peccatuiu veniale propter deteclum dcbiiae re545, 516 veieiiliae. In communicante aciualisdevolio non requirilur ad effeciuiu Kucliarisliœ. Haecsentenlia communis est et onuiino Per actualom quidam devotioveia, XXIII, 5i8 et seq. nem meliusdis|ionitur hoiiio, et uberiorem effeclum sacrameiili accipii; sine ea tamen devolione acmali, dum homo sil in statu gratiae, datur aiigmeniuin ejusdem gratite ex Libus Eiiopère operato, viilule sacranieiiti, 548, 552. charisiicus non reqiiirit in rigore operationem sumeniis. aduitis exigit aiicpiam cooperationem, voluntaiein scila quae voluutas est cooperalio niulto iicet sumendi illum niagis quam devolio prœsens. 55i U)ufes5ionem esse necessariam iis qui conscientiam liabenl peccali morlalis, ut digne accédant ad Eiicharisiiam, hodleajud omnes cailioiicos certum est, XXIII, o54. llla obligaiio non inducia fnit a concilie Tridenlino,sed est lilud pra;ceplum praemilteiidae anliquior, 555 et seq. confessionis non est mère ecclesiasticuni, sed diviuum. Sententia communis est, 559 et seq. Eucharislia per se non ordinalur ad conferendam primam gratiam per accidens solum et in aliquo casri eam confert, XV, 1022. Cum deest copia confessarii, et urget nécessitas, liciiuni est accipere Euchjrisiiam cura peccalo morlaii, praemissa An qui habel peccalum conlriiione, XXIII, 365 et seq. reservatum debeat confîteri sacerdoti potenli absolvere a non reserï:itis, an vero possit communicare sine confessione, quasi non habens copiam confessarii, 564 et seq. In prsdicto casu necessitalis, juxta car diualem de Lugo, pœnilens potest et débet adiré confessanum iuferiorem, a quo possit ahsolvi directe a non reservatis, 569. Si pœnitens ille non haberct alia mortalia non reservata, non leneretur ex praecepto ad confiteuda venialia sacerdoti inferiori, ut ab iis directe absoiveretur,et indirecte a reservatis, 570. An urgente necessiiate communicandi, habens excomniunicationem rcservaiani possit aut debeat contileri inl'eriori qui eum a praedicla excomcnunicaiione solvere non potest, 570 et seq. De necessitate communicandi requisila utjiossit sine coufessione prœvia id lieri. Ad duo capita reducilur primum est instaniis morlis, si quis, V. g., in morlis arliculo non possit couGieri, et possit communicare; in quo casu concedunl omnes posse id tieri, 573 et seq. Secundum caput est inlamise, aut detrimenli quod incurriiur si homo non commuuicet, 373. Quod ut vilelur detrimenlum, licila est communio absque cont'essione, sicntin eodem casu sacerdoscelebrare polest, 373.
aciualis,

— —

praevia ad quam [rcTmittend.im jure «livino le,'ieli;tnlur • qu;e est couiessio intégra omiiiirn n.( rtaiium ((uorum me^ nioriam habent ante communionem, 594. Quid inteiri-

gatur per illud ^Hampri/HîUH, in verbis concilii, 595t et seq Coniingere pole^lquod aliquando obliget illud pra-ceptum sub morlaii ad coulilendum eadeni die. 59.4 De disposiiione corporali ad percipiendam Eucharistiam rc(iuisila, qu;e reduci solet ad munditiam externam el inlernam q/sius cor| oris, el ad jejunium, XXIII, .595 _. Otiaemunditics exigaturin corpore, prjcsertima pollutione

et copula,
lesl,

595 el seq.

— Régula

universalis dari non

ik)-

malnro iudicio ponderare débet prudens confessarius, 5!)8 Régula quai in hoc puucto constiiui potest, toià dcsunii deliet ex gradu reverentia; huic sacrameuio debitae qui gradus colligendus est ex aliis materiis, in

quia totum hoc pendet ex variis circumstantiis quas

;

reverentia eadein

exercetur,
est

600.

idem
601.

—De

quibus

;

Regulariler melius erit abstinere f)ost copulain ea die, nisi subsit causa aliqua specialis. 601 De aliis sordibus corporis. In universum sordes corporece secundum se non imjiediunt a comnjunione, saltem ia occulio, 601. De jejunio requisito ad communionem Du temps des apôtres on ne recevait lEucharistie qu'après un repas nommé Agape. De l'ordre qui s'observait dans ce repas, XX, 288 el seq. En quel temps on a fait une règle de communier à jeun. L'époque est incertaine 290 Certum esl praerequiri jejunium m iis qui Eucharisiiaiii accipiunt, quod quidem pra>ceplum ab ipsis apostolorum temporibus luiiium habuit, XXIII, 602. Praeceplum exigit jejunium naiurale. Parvitas materiae non excusât a peccalo gravi, 604. Ut violetur jejunium naiurale re-

fere

dicendum

copula illiciu
n;oriali

quod de polluiione

quirilur quod aliquid abstrinseco sumalur per aut polus. Non violât qui abluendo os déglutit

modum

cibi

:

— Quid dicendum
nis

sil

quaudo urgel praecentumconimuniodoceni Iheologi posse lune

primam missam

Secundum quod sumatur aliquid peractionem quae sit comesiio aul polalio, 607. Yiolatur jejunium quando quis nociu miliii in os quidquam ex i.accbaro, si totum ante riiediam nociem non mit liquefactum,609. Diesinlra quam débet observari jejunium naturale compulalur a nuncto mediae noclis, 610. Quid dicendum de eo qui dubitet an siljejuiius, 610. Quid quando sunl plura horologia 612 et seq. Dubium incidens de nocle Natalis, quomodo in ea observetur jejunium naturale a cardinale célébrante

polest. Duo requirunlur ut naturale jejunium violetur I riiiium est quod cibus rel polus aliquis sumalur,

negantimpedire, quiaillaereliquiœ perlinere videniuradcibum diei praecedeniis, 604, 607, 608. Régula aliqua œoralis dari

cui admixta est; nec qui gustendo cibum aut jus aliquid per modum saliva trajicii 604 reliquiae cibi manenles inter dentés, si trajiciantur die s»quenti, impediant communionem. Omnes fera
salivae

per

modum

gustam anuae

-Au

605

post

malntinum

coram

pnschalis? Communiter
accipi

communionem
I

dicendum esl de ex TTcepto mère humano, 5T6. Quomodo inlelligi debeat id quod in priesenli doclores dicere soient, posse ac-

sola contrilione, 576. Aliter communione débita ex votu, aul eliam

cum

hce; quae missa solet tota absoivi ante mediam noctem.
malades. Ils communiaient quelquefois sous la seule espèce du pain, et dautres fois sous les deux espèces, suivant les différentes circonstances ^^.-^',,^'1 *^' ^^^^"' '" periculo morlis constitutusaccipil Eucharistiam pro viaiico, si sit periculum in mora nolest accipere non jejunus. XXIII 617 Coniniuniier Iheologi concedunt posse post sémel acceplum viaiicum ileruni intra eanidem aegritudniem dari abbque j, junio, 620.— Aucloreshujussenlentiae non omnes conveniuiit in deienninauda distantia quae débet iniercedere ul possit iterum dari communio absque jejunio intra eamdem infirmiiatem, 621. In hac doclorum varietate uuica régula firma et secura videtur nobis esse consuetudo hdelium, 621.— An sucerdos non jejunus possit celebrare ad dandum viaiicum moribundo, alioquin sine Eucharislia morituro. Probabilior et communier est iententia negans 622. An sicul polest proi.ler scandalum vel infamianî vitandam aliquis communicare vel celebrare sine confessione, sic pohsit eliam sine jejunio. Aliqui volunl ut in neutro casu liceat communicare. Oppositum tamen videtur dicendum, 623. Facultas communicandi sine jejunio in morlis periculo non limitatur ad sgrotos, sed locum habet in lis elKim qui juste vel injuste iulerficieudi sunt, vel certe sunl in mortis periculo, nec possunl exppclar'e ut spquenti die jejuni viaiicum accipiant, 623. Jndex non

summo

ponli-

De

la

communion des

616

cipi

Qnando non prœmiilitur confessio anle conimuniouem, omnino necessaria est contritio perfecia saltem exisiimaia; quam senleuliam doceni onmes iheologi, 577. Quando

communionem

sine confessione ralioue scandali, 577.

qui prius confessas luerat, et postea recordatur petcali quod in confe.ssione oblilu» oniiseral, nec polest jamconfileri, cum sil in aliari, non esl in obligaiione novae contritK)nis eliciendae, 579 et seq. In contrarium lamen esl praxis et consensus onmium fidelium, qui eliam posllegiiiniam contessionera non audenl communicare, nisi prius confiieaninr illa peccata quorum de novorecordanlur, 580. An qui in missa recordatur quod sitin peccalo, debeat habere conirilionem slatim; an vero possit prosequi missam et hal)ere contritionem anle consecraiionem vel aille communionem, 583. Communis el vera sentenlia negat esse praeceplum divinum conliiendi slatim post communionem qnando aliquis absque confessione communicavit, 584. Eo praeceplo conliiendi quamprimum non obligunlur laici communicantes al)sque coufessione in casu necessitalis, 58t. Verius est comprehendi sucerdotem in die Qui ex mera maf)arasceves celebranlem, 585 et seq.

illa et cul; abiliter célébrai sine confessione, non obligalur illo pra-ceplo Tridenlini ad postea quamprimum confi-

tendum, 588.

videntur et qui prius quidem confessus fuerat et absolutus, sed postea recordatur peccali non explicati in confessione; el qui habens casum reservatum conlitelur inl'eriori, etab eo absolvilur directe a non reservatis, 589. Falendum esl ergo concilium Trid. obligare voluisse ad quamprimum contitendumomnrssacerdolesqui carêmes confessario propter urgeulem Decessitaicm celebrandi id lacinnt sine iiUa coufessione

— Comprehendi —

jejunus

obhgatur ad difTerendam moriem delinquentis, ut cran communicet, 624. Infirmus débet, quando commode potest, servare jejunium anle viatici sumpiionem. ^g^^ Alii casus in quibus licet sine jejunio Eucharistiam accipere. Primus casus est quando id necessarium est ad per-

nciendum vel consummanduni sacriJicium, 624.— Secundns casus esl nuando post calicis abhitionem sumptam in\eiiiuniur reliquiœ, 625 et seq. Terlius casus est quoiics

M^!^

INOKX ANALYTir.US UNIVKRSALIS.
,
,

i:iC)

Ditortcl Kucliarisllam consnmerc ad vllandam Irreveron<W0 llmi.

Alla
Sl'll

i|ii 1'

iii

H:i(-r:t

Fin'hiiivij.i
|ii-,rsc

ailrnini^lranda
ribil
iil

ol)S(>rv:iri

(IcIiiMil.

- Hiiliricii Mi>>iilis

iimi

m

llrif nii^sfi-,

l'riiviillf liosl nillllililllicilli-lll

a>i:iiilimii,

XXIII,

1

1'.».');

XX, 27 'i.
df

s.lCiTdnllS li:il ('(MIIIIIIKIIO 1)<' la ciHiiiimnioii licirs

IfS ;issi'inlili*rs (luliliciiifs
iiiali-iit aiilrcriiis (l:iiis

rK;illstï.

I.rs lidèli'S roiiiiiiii-

27'. Cniiibii'ii ccl 1)<;"277. Kii Oaidi'iil lisant; a dur^" l'ii OiiiMiJ, -27». nclo satTu; Hiliiuiii ioii;{r(K:ili()iiis, aiiiio 1701, vHiliim
li-iirs

iriaismis,

tint

iiL>

(Miii|iiaiM ast.inli

m

iiiissis

did'iiiicuiriiiii

Kiirlia'
luil,

rjsiia ()ri»*b('rftiir. Si-d illiid

XXlll,
«•adi'ni,

I

!!)().

— In
in

dccrcimii non vuIk'I'iih
roiiscciMla,
dislntiiii

inissis ilcfiiiKliiniiii Kiicliari^iia, siv<! in
;iiia iiiiss:i

si\('

polrsi,

diiinriiodo id

anir vid |iiisl inissain, snl mira caiii1!(7. di'Mi uiissain piisl i|isius saccrdnlis conniiuniDiicin, S.'crj- Hilinim foii;,Mc{î;ilionis di'crcla vêlant iiiï posl me-

non

li.il

1

duiii noclrni Nalivilalis iisianiihns Eiic!i;irisiia liibiuiiur, Fc|.n)|il('r 1,'i'avia (jua.' iiiidc oii(diaiiliir ahsiirda, 1i!»8.

lia si'Xla lu l'aïa. covc

no cuiiiiiani, ('xc,(î|ilis inliriiiis, Eutiibiiauir, vflilnm csi di'.crclo sacra- Uiiuuin cli.iii.slia Sabbalo sanclo non 1 198. con^trt'jç.iiionis aiuio 1(522, dii'ilnr ca aiili|iii()iia (ina- a|i|>cllalur (•(iMiinnnio, (|iiia non

(ifhal |M)|iidi ((hmiiiliimo,
essi>t, irt!).

— IJc

(|ua'

ik;

nniic.

(|nidi'in

tiificnda
la

la

couiiiiuiiion i|ni

si' faisiiii

|itMi(laiil

des saints myslèrcs, XX, 2^2. —Avant la ('onidiacre disait à haute voix saiicla saii(ti«, 4")5. ninnion, Uc lordrcquc l'on observait pu donnant la cniiiiimiiioii, Dans plnsifiirs emlroils, après que, les lidélrs 2,jt. avaiont communié , on donnait li>> rcsli'sde la comiiiunioii Uu lien où se faisait à dft jeunes enl.uils imioci-nts, ^Xi-'>. la coninmnion. I.a pralique sur ce point irélail point uidcéléliralioii

li-

:

France, tout le monde, tant liommes que temnies, allaient à l'aulel pour y recevoir la couiinuAncienueuienl les fidèles comuniniaieut denioii, 2.')7. iiout, T6ii. Un donnait anciennenieni aux lilèles le cor| s La main des liomde Notre-Seigueurdausla main, 259. Celle des femmes était couverte mes était nue, 260. La ureinière épo.juti d'un linge appelé dominicale, 261. (lue l'ou'connaisse du cli3ni,'emenl est un concilf! (h; Rouen tenu siuis Louis le Débonn;iirp ; voici les paroles JV?<//t laico mil femiiiœ Euiliarislianiin manibm poiuu, sed lanDe la manière dont les fidèles relitm in os cjus, 261. cevaient la communion du sang de Jésus-Christ pendant la céléoraliou des saints mystères. On leur présentait le caOn se servit lice dans lequel était le vin consacré, 26.5 ensuite d'uu chalumeau pour prendre l'espèce du vin, et em|.êclier que le sang précieux ne se répandît. Pour y obvier plus sùremeut. on établit l'iisagi; de mettre dans la bouche des (idèles un n orceau de pain consacré trempé Au douzième siècle, on se dans le sang précieux, 261. désaccoutnmaiiiseiisiblemeut de donner la communion sous les deux espèces. Deux raisons contribuèrent à ce changement de discipline d'abord, la crainte de répandre le ensuite la rareté du vin d nis les saiig précieux, 26d, Le pays (lu Nord, qui se converlirenl ass z tard, 267. coiiciie de Constance en fit une loi, 267.- L'usage de couimunier sous les deux espèces pendant la célébra! ion 267 et des saints mystères souffrait ses exceptions Du cliaul des psaumes pendant la communion. Scïï. '
fonne,
2,"i(i.

lui

— —

:

,

:

,

270

De usu ministrandi Fucharistiam extra missam; qui usus cœpit Hi.TusolynKB a S. Cyrilli lemporibus, XXlll, 11!>9. S. Pins V veinit ne ad moribundos qui non possunt Fucharistiam degiulire sacra particula adoranda deferalur, 1201. Non licet prsebere sub specie vini Enchari«tiain moril)undo (|ni eam sub specie panis degiulire non osset, 1 2)2. —Non licet ad falsam confovendain devolionem, uni vel plures particulas vel majoris moduli hostiam pra'bere, 1203. N(m licel, ad aliquod delictum detegendum, Eucharistiain offerre ei qui suspicione ejnsniodi premeretur, Niin licet hostiam non cems'cralam pro consecrata 1203. ppccalori olFerrc qm paratns silsacramentum in peccato Cerlœ ac Ormse praesliluiae sunt regnlœ suscipere, \20o. qnas adhiberi oporlet ubi puldici peccalores Eucbarisiiaui In quil)usdam olim regnis, sontibus postulant, 120.3. reis morli deditis propter aliquod perpelratum .sceliis, Eucharistia eliam eam postula iiibus negabalur. Qui nsns 120(î cgregiis [iluribus viris non probalur. De commimionesul) una specie, V, 105o; VI, 7S2, 102.5, dici pot,st Qui sumit uiiicam speciem, 1024; XX, 26!^. non sumereintegrum convivinm Eucharistice, XXIIL60. Au ulrnque species Eucharistiie coaferal majorem gr.itiain Ftrfe ErcnAnisriAM. qiiam singulifi seorsim, 488 et seq. Communio sub una vel sub duplici specie. non ad liperlinet ^I, 1024. dem sed ad disciplinam duniaxat Dalur praecei tnin divinnm snscipiendi Eucharisliam. Corauiuuis Coiumunis est seutentia„ XXIII, 6.30 et seq.


|

senlentia doeel pr:rcr|ilum EurharlMlrn dlvinum onmcH lia ni iiecceni s|ieciuliii-r iilili|.;.ire cliiiiii non hqiM/ilos Coiiira liane doclrinam difcontra illii'l priL-ceptum, 1*36. (icnlias, 637. (^alecliuinenns bona vd m;ila lide di-bito (eni|iort! iiccipii-ns Fnch iri.^iiaiii non \idelnr SA'isf:i('(M'u pra-ccplo divino, (pii ill Fiiihai islii- sninplio non est vere sacr.'iiiK'iiliilis hiiniplio, (iHH. Si hiiiiialnr Fiicharibtia sino inlenlione, vel ab i^'iior.'iiite illam cshc liosliaiii consecralaiii, nonsiiislil praM ci.io, (pij;t ill:i snmplio non est snrra^ Snl li'li'lis toiiiniuni' ans .xiimier in stata meiit'd s, <>.'!) peccali salisl'af il piatci^plo, 638. l''iiiis ciiini ira.'ce|ii non pra-cipilur, sed sula 8ubsiiini|:i rei. Kolv. objcclio, (i3!>.— Onando o! Iig>'t hoc piace; tiiin div num l'er .«tcideiis obli'.^:iri [(uli'si lioKKi :iii coniiiiuniiiiiem ev n:"iiir;i rei, ipiaiido ci nec.ess:iria est Fiicli nisiia l.orpicnilo de obli610. gatioiie persi'ct lorniali, inter eos (pii pr.i'ce|aiini(li\ innrn admiltniit, alii diciml obligarc soinrn s(;uiel m vita. Alii dicnnt pro Umhi ore. mortis esse si>eci.ilem obligiitionem ex hoc (ir.'i'CepUj divino, alii seclnso se nrldo et (onicnii lu , non Comnnmis scnlcnesse oliligalionem sub moriali 610. lia, pra'se.itim hoc lempore, et vcrior dno di'Mt : prminin, dari ex divino piieceplo oljligalioiieui accipiendi pinriesin secnndmii, dari specialem (jblig.ivila, hoc s:ic'aiiieriinm tioneni accipiendi in artii^nlo mo; Us l'rima p;irs prob:ilnr, llinc ni itur dubiiim (pioties débet ac(i()i ex 610 et s( (|. praîceptoClirisli. Melior senlciitia est Clinstnm non det(!rniinasse tenifnis sed r(di'|nisse détermina, idinn ab Ecch^Nésia, (piando (ididimu neglig' nlia id exigeret, 641. alia per arcidtMis vA exiraordicessitas hnjus cii)i diqilex naria, ac peciiliaris aliqnoium ; alia communis et ordiuiiria, Encharislia- IriMpientiam non sernptr eodeiii modo 641. Secundo, praicepinm divideterminavil Ecclesia 642. num onligil specialiier in arliculo mortis 643, 631. Siaute illo pru'ceplo, raiionahililer potest aliiinibns ueg:iri Euchiristi.i in mortis arliculo |iro| ter peculiares (irriiu;Ecclesia arniuando aliqnos in arii( nio slaiilias, ^ôi et seq. moriis rivavil vialico in pffiuam deliciorum, îiZQ. Cnjns exenii la in solo concilio Eliberino repeiiunlur fere viginll, 530 , (>43. Homo non oblig.ilur ad novam commumonem, quaiido paiilo anle moriis periculum cominuiiicaverjl. Haec sententia communior, 644 Praecei.lum enim est de comSolv. munione panio ante mortem piaemiilenda , 646. Qui accipit coinmuobjecliones I*. Vasques, 646,647. nionein in statu peccati salisfacit praecepto vialici. Prreceptum 110:1 obligat ad fineni praecepli, sed ad opus, 648. Constat Transicto periculo mortis, cessât o. ligatio, 649. esse obligalionem dandi Encharistiani in articnlo mortis, ameiitibiis (pii ante anienliam habuerum explicitam vel iiu] liciiam voliintatem hujns sacramenli, qiiaudo non est periculnm iirpverr-nti;c. et probabililer creditnr inod sint Utruni debeat vel possit (Jari viain statu gratine, 636. ticum illi qui eadem die ex devoiione communicaverat Vel in cominnnl vel etiam variae sunt sent enliae, 649. in particulari ueg;intem .sententia. n docent dociores oiiines qui, dum dicnnt eliam ilium qui paulo anle commuiiicavit, posse posiea, advenienle periculo, ileriim communicare, addunt exceptionem Nisi eadem die comnmnicassel 6o0 et seq. Sacerdos jejunus |o;esi bis celebrare eadem Ub reverenti;im die acJdandum viaticum moribundo, 633. sacramenli, pirohilietur communio inlirmo habeuli periculum vomiius, 671. Nec misericordire Dei, uec sacris canonibus, nec principuni piorum consiiluiionibiis illi satisfaciunl qui dainnatis ad ni'iriem negant .sacrai Eucharisti« commumonem, X.XVIl, 45o et seq. Duplex est liodie altéra gallicalholicarnm ecclesiarum li;ic in re praxis cana; qus reis ca|)ite damuaiis beneficium absoliitiouis impen(1it, Stîd sacram Eucharisliam negat; altéra c;pterarum, sallem a: iid Latinos, ecclesiarum qua; ulriimque conceduul, 459 eiseq., ni uola.

-

i

i

,

-

,

:

,

,

,

i

:

,

:

:

— —

'

'

,

Des temps nffectés à la communion des fidèles. Variété Décret du concile de disciiline sur ce roinl, XX, 282. De i.rac^pto ecclesiastito comde Lairan, 283 et seq. Pracepium munionis paschalis et annua', XXIII, 6'.^. Faliiani pap;e quod olim obligahal ad ter in nnno conimuail semcl, saltem in Paschate, nicandum, jam mine obligat Noniine Paschatis non inteili;4itur soins dies Ui\sur653 rectionis, sed quindecim diis a Domiuica Pahuarum, 654. Imo in aliquibns locisexien-iitur lemnus ad tolain quaDubitalur au pr.-ecpptnni hoc sit dragesimam, 6.54. affixum Paschati, ila nt qui tune non comieunicavil, non amplius ad comninnicandum illo aune. Très sunt obligetur In hac lege suni duo praece; la, alierum senienti;e, 631. conimunicandi semel saltem in auno, alterii.n ('OiiimuniElapso termine Paschatis, non candi in Paschate, 654. exiinguilnrobligatio commuiiicandi saltem semel in aiino, 655. —Sed ulu'^rior dilalio non se;ii|ier affert novam culpam, 63.5. —Non manet obligatio communicandi siatim post Pascha, sed solura communicandi ante fmem anni, id

157

COM

COM

15R
Clirisli

Oui l>'"nevi(lel sibi fiilnest, nnte Gncm dpcembris, 656. riim impedimi'ntiim iii Paschato. nnn leiietur prsevonire el onmmunirari' aille tonipiis ab Eorlesia ;issigii:ilmn, G?)7. Qui jiropler fuiunim inippiliim iilniii in Pysilialc aiiiici-

tota est

dediacono, qui oljm sanguinem

dispen-

sabai , an laceret px polP-Maip sua , au ut merum lusiruiiienlum , 683. Videlur diaconus con.secrari j.eculia-

pavii boiia fide coinmiinioneni , iiblig;tliir ad coriiinunicandiim in Paschaie, si cessaveril iiniiediinpiitum. Ratio est
(piia

salisferit

quidoin

pra^cppto

commiimoiiis annuoe,
(iof).

non vtTO prsecpplo

coniniiuiioiiis Paschalis,

— An qui
i

scu'ntpr, vpI ignoraiiler cnniniunic avii in P;iscliale in slalu |>ei'cali, sadsfpopril Ecclisi;i' iir;pi pplo. N( g:int pluies.

Coiilnria seiilPtilia PoninniniN esl. Ralio jiifpcipiia esl quia prîece; la non obliganl ad finem, sed ad substauliain raeCPpli, 600 PI seq. L'irum consnlendiis sit omnibus fididibus indiflTprpulPP Spiilfiitia usus qiioiiili;inus Eiicharislic, XXHI, 6tii. afiirinaiis omnibus cxpedire coniiiiu.iinnein qnoiidianani, 662. Li^fl ajiqnandii niini.i trpqiicnlia ossil pssp ciil|ia yenialis. usus quolidi:inus Eiicliarisiiae non inchidil labem peccjli Ipiiiali^j (j6i. Lsns quoiidiaiUiS Eik liari>li;c de se laii l:d)ilis PSl Pi lerfpclior, qu;mi usus rarior, ()t)2 et SPq. Piior pars vpra; pl comiiiiinisspiilenliie pxplicauir. Kon pxppdit oinnibns jusiis indifferenler, cujiiscjup stalus et viiaesint. 0"f^lidiana cnmmunio, inque eis esl utilior, licpl aliorjui sit illicila, f6i fl seq. Hsc seitlPnliacomBJlinis scbolastiroruui rund;itnr 1" aucloriiate Palrnin, fi-iS. Fundamr :2° fiin4s<inia ralione, cujus vis ad duorupiia spécial Nimia frpprimo, ad suiiienliî; ulililalein, 6ti9. quenlia S| iritualem esuricm pI dili^eiiliain r^paralioiiis adimit panlaiim, 669,67^. Secundo ad sacranienii revereniiani. 669 pI seq. Secunda pars comuiutiis el verse sentpniiae probaiiir. Qui in re lanti onderis errare iioa vull se siio ar))itri(i ducere non d^bel, sed siet iuuicio priideniis contessarii vel patriss, irilualis, 664; 673 et seq. Solv. objpçtiones et ex|Ouuntur fundaniPuta adversae opinionis. 676 el seq. De iniiiisiro Eucharistis, XXIIT, 681. ChrislusDominiis noluii laicos habere hune riliuni, idsi er manns sacerdolis. Npc sufflicit quicuinque sacerdos, sed reqniritur propriiis pasior, parochus scilieet vpl abus, qui al) eo habi-ai juri>diriione'n delegatam quod indnbitatnm esl apud omiies tlieologos. Ad |iastnreiii enim spfctal pascere oves suas, 674; 61)6. Hc consensus pasioris requiritur iioa solum ad dandam cominiinioni m laicis, sed eiiani cleriris el sacerdolibusquando exira missain communicant, 6P6. Cerium est ad niinisirandum hoc sacramenluiu sufticere faciillalem aul consensum pasioris expressum vel inlerpretaiivuin, vel eliaui prsesnmplu n. Minisir;ilio Eucharisiiae valida erit, licet Gai inviio paslore, 696. Cerium est

|

:

:

|

|

minisirum immedialum saccnlolnm , boc est ad miiiislrandum sac< rdoli in rébus snperioribi's, quarmiî pr;ecipna est disiribulio Euciiarisiia', 6^o. Hincdiscrimen inler diaronum el sacerdolem qui ex alUrius coinniissioiip niinisiral Euibansliam alicnis o\ibus, 686. llinc secundo, diaconus dans Eucbarisiiam in slalu pecali non prccat morlalil.r, (;87 Hiiic lerlio, s;icerdos non babel niaj irem poleslalem dispensandi bosnasa seconsecralas, quim consecralas ab alio , 688. Hiuc qnario , atl' nia biijus sacramenti inslilulione, et Sf clusa omni [irohihilione bumana, siiflicil diacono ad minislrandam Kucbansliam voluntas pra-sumpla sacerd()li> el pasioris, licet non habeal exj re.ssa el formnlis jnssio 688. De t,clo el allento usu et lege ecrlesiaslica , dubilalur primo an» subdiaconus vel clericus in'erior aul laicus possinl de liceniia sacerdolis minislrare, vel accipere sibi Eucbarisiiam 689. Extra casum necessilntis neganl cimimuniler Ibcoirgi 689. Vel in casn n< Ci'Ssitalis negat commuuis tb''o|(.gorum senlenlia; quia in arliculo morlis sacramenlum boc non esl necessarium ad sabilem , 690, 691. Dubilalur secundo, an de facio possil sacerdos nunc commiltere diiicono ulministret Eucbarisiiam. Potesl in neces ,ilale (|i;ap non restringilur ad solum casum dandi viaiicum moribnndo, sed latins pElPl , ut si sacerdos impedilus sit ei non ossit populo Eucbarisiiam disirihuere , 692. Dubilalur tertio an sacerdos de facto possit licite sibimet accipere Eucbarisiiam exlra niissam , 692. AlIpiiia pra>cisa inslilulione sacramenti , el seclusa probibiiione bumana non apparet cur sacerdos non possit exira mi^sam sibi accipere Eurharistiam , sicut dal abis, 689. De facto aulem , sacerdos exlra nlis^am débet sicni csteri omnes Eucbarisiiam accipere a pastore , vel de
riltr

m

,

,


(

.

|

;

possp conipelere facultaU-ni daiidi Encbaiisiiam eX co;iimissione et delPj:3lione iis eliam qui paroclii vpI pasiores non sunt, prout de facio eam Inbenl cnniuiuniter reiiLriosi

ex privile^iis ponliliciim eoruiii ordi.iihusconcessis, 696. Conveniunt terp omnes in boc quod ad miinslraiidaiii Eiicbarisiiam nrn requiralurappmbaiioordinarii. 697 Dubiiaïur primo an ppr bullam C'uciatœ possil qui eam habet :icci[»ere Eucbarisiiam a qnoiihet sacerdoie
,

iiiiiis. Nam communio sacerdolis exlra n.i.ssom vocalur semper in conciliis communio laica, 693. Idem dicendum de sacerdoie pastore , 694. Probabile esl sacerdolem habenlem licenliam sui pasioris , urgente necpssilale , non S' lins viaiici , sed eliam devoiionis ropler f frsinm solemne aul quid simile de tacio posse sibi Eucbarisiiam sumere exira missam , 69.5. In canone concilii Nicaeni concediiur diacono ut, absente s.cerdole , det aliis, et sumalsibi Eucliarisliam ex sacrario; quae facilitas non iuvenilur revocala, et a fortiori competil omniiiussacerdoiibus. 693 Communio saiictorum in bonomm spiritualium niulua communicalione consislit, VI , 997. Trij lex esl Gdelium communicaiio pwe interna, quae consislit in fide et cbaritale , jier qnam fidèles inler se et cnm Cbrislo mystice cûpuLiiilur; pure cjclei na, qn;v cous\s{\l in lidelium couviciu, colloquio,commeriio; média sive pariim interna et partim exierna, quae consislit in oraii( nibus, sacrificiis el sacra leniis ; res enim ipsae exlernae sunt, sed frucius earnm esl iuiernns. XVIII, UOI

licenlia

,

U

:

Plures negaot 697. Alii «oneedunl bulla dari illam facullatem 697 et seq. Dubilalur secundo, an Mendicantes per sua |irivilegia possinl miiiislrare Euciiari>riain lolo rmui tompore. Commiinis spulPiitia upgal eorum facullatpm pxlpiidi ad diein Paschaiis 700. Snpiosita seulPiiiia commu.ii duhitaïur iprl'.o quid iuieliigalur per diem Pascb;ilis in illis privilpgiis excpi tum. Tbeologi communiler illa veriia non iDlelligunt materialiler , sed lormaliier df. conimunione
al)S|iie iiilo conseiisii «ni P.iro-'hi.
,

m

,

,

Communio sanclorum esl socieias omnium Ecciesiae meiiibi'orum, si\e in terris adhucmililanlium, sive in purgalorio palientium sive in cœlo rrgnanlium lum inler se,iumcuin Cbrislo capite Ecciesiae, VI 535. Se» cuiido, sigiiifical communionem sacramenlorum , 533. Tertio, signiticat communionem omnium donorum, v.
.

,

,

g.

,

ropbetiie, etc., quae malis eiiam blics; uiilitaiis causa concedunlur 333.
j

scienli;e,

,

regriiiis

intentio ponlilicuin parocliis, 700. Pevagis possunl eliam rpgulares dare commua nioupiii paschalpin, quia niillam hatu-ni pïirocLiam in qiia Duhilatiir qnario, an alii|uando saiisfacpre dehent 701. Mendicanlps possinl dare vialicum sine îiceniia parochi, 701. Communiur el verior s; ntenla concedil posse rebgiosos imoel sacerdotes spcul.ires miuistrare viaiicum, delicienle |)3racbo 702. Llrum solus sacerdos possit Eucbarisiiam minislrare. Co iveniunl fere omiies polpstalpui dispeiisaiidi Eurharisli .m px officio competere soli sacerdoli ex cominiesione vero compplere aliquando diaconis, qui olim smijuineni populo ministrahanl , el alipa.^cliali
t'uii

,

quocu;!:que die

fiât

,

nain

illam

communionein reservare

ejusdem fid^i rcligionis ac idelatis conslaiilem professionem Quinto, com5ôo munio sanclorum signiliçal sacrum commercinm snffragiorum binorum operum, merilorum inler omnia EcsigniGc-at
,

lorum communis

,

— bominibus puQuarto, sanc—

,

,

Pl

ciesiae

,

ligala, 55o. ticipes sunl

membra per unum spirilum vinculo chariiaiis colOmnes fidèles conimnnionis sanclorum par-

qnemensura, 337.
Ih-erelici,

, non aeqnaliler, sed jto fidei siiae, cbarilalisA conimunione sanclorum illi omnes excbidunlur, qui ab Kcclesia pxcludunlur, Pagani, Judaei,

,

,

;

quando etiam cor|ius,68l.
:
|

niinisirare Eucbarisiiam jure quod babel ad dispensa dum secundo ut merum minislrum et insirnmenlum allerius 682 Laicus qui jussu sacerdolis deferrel Eucbarisiiam inlirmo ni legilur EJiciiarislia a Se''apione missa per laicum ad infirmuiii esset merum insuumeiitum. Idem dicendum de subdi;icono el aliis iuferioribus clericis, 681 , 682. Sacerdos qnoties Kurharisiiam mini.slral, ut sacerdos est, distrihuit illûui expotestatea Cbrislo accejita , 683. Ditiicuiias
;

Diipliciler, aliquis jiolest rinio, ulendo aucloritale et
,

el juste excommunicati .^.ôS. Esse sanclorum communionem semper agnovit Écclesia catholica. 805 Communie bonorum non alium diligentiam exquirit pro alieno qua pro suo XV, 1038 CoMMUMTAs est cœtus bominum XII 132 1^. Duplex est, imperfecla seu familiaris, el perfpcla seu poli,
11

srbismalici

,

,

lica

,

45o-5i6.

— Prior — Sed
124.

esl

maxime

fiindam»ntalis, 43d, 436-346
in

— Esl

naluralis

,

et

quasi

in se familia peripcia
45.'î

ordine ad domeslicam
,

,

seu œtonomicam gubernatinesl sibi suflQciins
, ,

,

nem

4.33-346.

perficla dici polPSt communilas polilica vel mvsiica per spe'ialem conjunctionem congregalione morali modo una, 132-122. ÎPer-

1.04-45.3,123,

— Ccmmunilas
quœ

non

lî)3,

fecla in

génère

dicilur

liouis, 152,

133-125.

— Communilas

est capax pol|lic;e guberna coalescit , niedio cou-

1L9
sensu, cl volunlalf sitiRnUtnim
niiti.iiiili
.

INDEX ANALYTICUS UNIVERS \LIS.
s(Mi

lÛO

4Jfi-:W4. rc^piuti politiro hoininis
,

Polr-sl.is

doiii

iiiilll

hnmiiii

|inrlii-uljri
liir;»'

(l;il:i

t'sl

Itiiiiiidi.iii'

;i

|)i-o.
,

Vi

snliiis jiirjs
{."il-ri.'ii, 7>',iH.

na-

l•^l

in hoiniiiiiiri ('(iiiiiiiiinilaii-

il.T,

l'iili>st:is

Ic^isl.Uiva

iinii

(iiriiimiiiil.ilcm,

i,">()-;^;iH.

— Vid.

t-xt'i-ffliir

iiiiinodiiiU; piir Idlaiii

I.r.x.

Siil» iioniiiic cdrii-

niiiiiil.'itiiin r(>liKi()s:iniin ('()in|>i'flii>tiiliinlMr (|u:t'lil)('t

socicrcriirii
,

CoMi'iNsvTH) in génère est d^biii et credili coiiiribuljrt. Jure iioslro est rerlprora cl (icliva solutio, ([ua; inler duax piTsiinas (h'bilo inuluo sdii iiiviccni obligalas , inlcrvenil XV, 9.''i4, liliO. Duplex dislinguilur : alia legalis seu le^e ajiprobata alia l'Xiralcgalis , s(;n a lege ne()u<' approbala ncipie proliibila 9"il. Cerlnm est iilranKjue co«ipcnsalionem, posilis (pnbusdaui fuiditionihus. omnino

,

;

,

(

lalcs

et

rflij<ios;r ri iiirrc l'ccli-^iaslica'. loiiiieixlo

('.oiiimiiiiilaics

^(Mii<r.i(iiii

liahcro

pnssnnl

(luininiiiin

l('rii|i(iiMliiiiii.

XV

839

C.oMMtTAnK. »>x nsii (•oininiini idem csl ac in «Rqualo iniilare, XIV , 2').^-i33. C.ominiilare vnlnni niliil ;iliiid est qiiani inatcriaiii voli in aliain mularc , ni jrjuniuiii in oim-

lil)iTar(! a nsliliilioiic la< ii!iii|;i 9.")i cl sc(i. ('.ompi-iisalio excusai a rcslitiilionc jia ul (pu iisiis est non cogalur reslilncre id ipiod compeiisalionis causa allcri siibIraxil; el is conira (picm iisus csl non r.og«tur nirsus .solvcre , 820. De rcqiiisila ciil[>a ni debcatiir ronipcn, ,

ti(Mi(>m.

;2!)i-2,3:2

— minor — Conimuialio
licpt
,

CoMMiiTATio voti (Jonniliir : Snbstiliilio opcris iioncsli loco alti'riiis por voliini promissi , codcin voli vinculo rcConimuialio nianonlr", XVIil, iM.i; XVII , 978, intiola. voli dicinir ri'di'inplio voli , (piando volnni transinulalnr in pcniniani nul aliipiid prclio a!^liinal)ilp , XIV, "l'M-^J,-!. Ad coinniiilalioniMn voli in ;i'(|uale rcmiiriiur causa ,

daninornm ex inuxeculioiie coniraclus, XVI, 560 el Vide CoNTnACTiJs. De inora r(;ipiisiia ex parle debiloris ut debcatur compensatio dainnonim r)64. De; quanlilalf! compensai ionis (lol)ila; ob eonlrarius inexiiculionem Îi6."). Oediior regulariier .slare debei laxalioiii legis pro compen.saiionc
.saiio

se(i.

,

~

,

d^mnomm,

qiiani ad dispensai ioneni, XXII. 978, in tiuln. n'^-nlaiiler loipiondo rrquiril anclorilalciu Superior sine niia jiisia (ansa Kcclesia.», XIV, 'i^)-2-'17,^2.

sive laxalio ciccNJat damnum , sive damnum excédai laxaiioneni , 56G Compensalio est llcla reci[)roca solulio (jua; locum habel, quando personxî liunt erga se invicem débitrices. Duplex est una profirie dicta seu legalis, alia iniproprie dicta seu occulta, 585.— Cer-

M

volum comnnitans in a.'(|nalii pcccal venialilcr; si in rem longo niinorem conimulel sino causa vidcinr morlaiilcr peccare sallem si non obligol vovenlcin ad sn[»j)lcnduni aliunde qnod deesl voli maloricp, 292-233. Onanlnm flcri polest conolur comniulans servarr* œiinalilatem et proportionein ita ut commiitatio (lai in bonum :fqnale , 2flr.-23.3. Oporlcl considerare qnid deccat, ne scandaInm conseqiialur. Oi'id expédiât el quoad vovenlein, et qnoad proxiiniiin 29i-2ôi. Consideranda est voventis
,

tum

lis condilioiiibus,
,

niramque coinpensationem concurreniibiis dcbiesse legiiimam causam qua exslinguuntur ohligationes 585, XV, 9.^4. Ex prspdiclis condilioest
,

,

,

nibus aliae ad justitiam, ali»; ad licilalem tanlum.pler^'que tanien ad jusliliam compensaiionis peluntur, 955 Caule adinodum in praxi admiltenda est compensalio occulta.

956 Compensalio in génère est debili etcrediti inler se contribulio. Alia e.st legalis, seu lege approbata alia exlralegalis, seu a lege neque approbata neque prohibita.
;

,

, a'ias, infirmilas, roi)ur corporis , olficiuni, status, iiiopia, 291-234. Quando comnnilalio non fit in aliquid evidenier meiius, auclorilalcm comnuilnndi habenl ii qui dispensandi liabenl facullalem sive ordiiia-

qualitas el coudilio

954, 1259, 1260

Volum jam commula294-234. , sive delegalam , polesl ilernm al» habenle facullalem commulari ex Aliquis sine faculJuxia el ralionabili oausa, 2;)o-253. tate episco|)i , vel confessarii auclorilate propria volum sunm in meiius commniare polesl. In minus bonum aut in aliquid qnod est evidenier œquale bonum , non polesl 296-235 , 256. Cominnlalio securior , in omni votorum XXII, 978 génère, cril frequenlia sacranienlorum.
riam

tum

Mutua conjugum adulleria compensantur quoad pœnas non vero (pioad pœiiam el accusaiionem criminalem, XXV, 429. Compensalio non daiur in adulierium carnale uiiius conjiigis et spiriluale alierius quoad divorliuni, nec inler spiriluale utrinsque conjugis. 429
civiles
,

,

De commuiaiione votorum tempore Jnbilrei , XVIII, 673 el seq. Vola quie commulari possunt virlule liullae Commutatio votorum Crnciatœ vel jnbilnei X.XV, 407. virlule bullre, vel jnbilaei , ut fiai necessario non requirilur confessio. 409 Commulationes in maCommuiallo legis XII 257. teria juslili.T, sunt volunlariee, vel involuniariae. Volimtarise sunt, quando uterque aclus scilicet dare et accipere fiunl animo commuiandi el aliquis volunlarie transfert Commulationes rem suam in allerum XIV, 563-443. involuniariae sunt, quando aclus, nempe damnificatio, tam ex parle recipienlis ipiam ex parle illam inferenlis, non sed fit aninïo commuiandi ut scilicet reddalur aequale 561-446 alifiuis ulilur re alierius ex invilo. CoMOEDUs valde lurpes elad libidinem excitantes componere el repr.Esenlare peccatum est moriale XXV Talibus comœdiis intéresse est de 429; XIV, 801-6.33. se peccatum moriale, ob pericnlum immiuens libidinis et Coniœdias componere, deleclalionis venereœ, 801-633. in quibus niliil lurpe et repra'sealare , vel speclare obscoenum, el eas eliam qnse vulgo overa nuiicupaiilur, non videtur peccatum moriale. Sed illœ couiœdiaj sunt valde peri('ulosa> et ideo ab omnibus et maxime ab utrinsque sexus juvenibus omnino fugiendœ, 802 el seq.-

,


,

,

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

635.

Inspeclio s|iectaculorum viliosa redditur
in

,

ail

S.

sit pronus ad vitia vel Donare res 893 et seq.-634. 807-637 suashistrionibus, vitiumeslimmane, ait S. Aug. CoMPASSio seu feslum dolorum B. Mariae, feria sexla Hujus lesli olîic.ium posl dominicam Passionis, XV, 2^)9.

Thomas,

quantum per hoc homo

lasciviae, vel crudelitalis,

,

recitatur in lola dilione ecclesiasiica ; el decreio BeneB. Maria dicti XIII in universa Ecclesia , XXVI, 561. udfuit crucifixioni JesuChrisli. Falsoa quibusdam creditnr morlua œgriiudine aniuii in Calvario. Nunquam dubitavit Vera interprelaiio verbornm de Filii divinilate 561. B. Virginis consipsiits , elç. , Simeonis, Et

,

tmm

%% —

— —

Innocenlius III auclor hymni Slabal Mater, 563. De Ecclesia S. Mariae de S|)asmo in Palaestina, 564. De Spasmo B. Mariae cardinalis Cajetani senlentia fiGli. Improbantur pictores et concionalores qui Mariam prope examinatam ac muliercularum similem exhibent 565. Quando el car cœperil recitari hoc officium 567,
lantia.
,

,

,

XV, 359.— Unde
gunt seplem

orla imago, qua piciorcs B. gladiis transuxam.

Mariam pinXXVI, 567

Co.MPETENTES eraiil illi qui urgente Baplismi desiderio, instanier pelebant ad illum adniilti unde dicli sunt compétentes, a petendo, XX, 18. yuaenam coinpeteiilibus niysteria exponerentur , et quse laboriosa ab ipsis exigerentur opéra. 42 el seq .; XXI, 513 et seq. CoMPKEHEssio proppie dicta seu noliiia perfecia ea est quae adaequat omnem rei cognoscibililatem , sive qua cognoscitur res eo omni modo quo cognosci polesl et exigit. VII, 223 CoMPROMisscM. Episcopus eligilur per compromissum , quando acapilulo, nemine disseutieute , uni, vel pïuribus extra gremium capiluli exisleniibus clericis, eleclio committitur. V, 12J5 CoMPLicis confessarii denunliatio , XVIII, 1138; 1142. Vid. Denuntiatio. CoMPOsiTio est dislinctorum unio ac consequenler ad composilionem requiruntur sinuil el disliuciio el iinio, VII 121. Duplex est compositio pliysica una altéra metaphysica. Physica est aggregatio plurium physice seu realiter dislinctorum. Compositio physica triplex distinguiiur prima cssentialis dicitur ; secunda inlegrans ; lerlia accidenlalis , 118. Metaphysica compositio est adunatio plurium per menlem cum lundamenlo in se dislinctorum. Est eliam multiplex. 118 Compositio cum pontilice excusât a reslitulione, quaiiio incerium est quiiiam sinl creditores. Ratio est, quia quando iguoratur proprius bouorum Dominus, liaec reslilueiida sunt in piosusiis, XV, 819. Si creditores sint no.i, non polesl poniifex debitorem liberarea reslitulione, nisi légitima causa subsii; ea vero supi osita, polesl. Raiio est, quia pouiitex habet supremam polestatem in bonis lemporalilius omnium chrislianorum, licet indirectam, nempe qualeiius opus est ad regimen spiriluale, 819. Sumniiis poniifex polest facere composilionem in debitis incerlis, ilaul debilor vel minus, vel niliil reslilnere tenealur, Eliam circa débita certa polest subinde poniifex 1233. ex gravissimis causis facere composilionem, quamvis hac polestate nunquam utatur, 1254. Episcopi non possunt facere composilionem in bonis certis, aut eliam in incerlis, Gallicis Iheologis non approbanlur oinnes hae as1254. serliones. 1253, in nota. Compositio locum babet in remissione gratuiia , et in jure certo ac indubiiato , et extra omnem lilein. Omnia compositio non est iransactio; sed omnis iransaclio composiiio quœdam est. XVII, 781 CoMPCNCTio est quando ex consideralione niorum malorum cor interno dolore langitur. XVII, 1098 CoMPUTLM , sive liber de computo. Compotus, seu computus, noliiia erat cursus lunae et calendarum, sive scieu-

;

,

,

,

,

:

161
lia

CON
ccrtificandi

CON
solis et lurire

161

sum.
r.o?(CRPTio?ris

progresV, 263 fesium die oclava decembris ccB. Mari*

tempos secuodum

lebraUir, XV, 5G4.— De icistilulione ft-stiviialis. HujusveHoc fesium cœplum celusias iii Oriente. XX>/, 6iô. Anglia transiil in lebrari primum in Anglia , 644. Galliam aeiale S Bernardi, 643. Adversus hanc feslivitacelebrari viderel Aposioteiii exarsil S. Beroardus, ouod lica sede inconsulia. Episiola S. Bernardi non est suppoIn Romana Ec^lesia videtur celelirari sitilia , 654. cœpisse lempore S. Bonavenlurae. Cerie seculo XIV ceFesliviias celebrari cœpla , lel>rabaiar Romae , 644. quin prias exaiuinareuir quaesLio de Imniaculaia f/incepeam propugnavii. Ofîiciurn ajprobalum a Scotas lione HuU: ofBcio aliud Pius V subsliluit. Sixto quarto , eô-"?. Clemens IX rxiavam addidit. Clemeiis XI Lune dieui posuit inler fesliviutes de praecepto. 613 Co^cïPTlo alia activa, alla lassiva activa est opus niapas.Mva est animse inrilâle ad corporis fonnalionera ; fusio et uuio cum corpore. De conceplione passiva Lie agitur. Varise Ibeoiogoruui firoposiliones quibus expricui favei Aposiolica sedes. raitur Immaculala Conoeptio Non est salis dicere B. Mariarn in utero sanclificalam fuisse, Josnnis de Moniesono propositio adversus Imma653. culatam G>iiceptionem ab L'niversitali Parisiensi cuntixa. Appellal ad ponli6cem. Causa sua difiQsus furlim elabiiur Traclatus de B. Mariae Conceplione scripsii Tur656recremaia jussu concilii Basileensis. Cumdecretuin edidit, quostaluitur Imm. Conceplio jam non erat amplius illud

— —Ex —

:

,

,

concilium legiiimum. Conjectura quamobrem Sixlus duas
TriiLeii.ius propuguaior constiluliones ediderit , 637. Inimacubtae Conceptionis frustra exagitalus. Ad euni defendendum plures uniTersilates p\arsere. Decretuni uniTersilalis Parisiensis. 658. Turrecrematae iractalus a magistro S. Palalii consentiente sumrao ponlifice edilus est. 659. Con'.roversia prorC'Sila in concilio Tridenliuo de Immaculala Conceplione. Decretuni de peccalo orij:inali Soave et Launoius decretuni illud impetere 659. «int ausi. Launoii niendaciura 640. S. Pii quinli sanclio adversus eos qui in concionibus ad fopulum alteruiram sentenliam atiingerent. Doctis Tiris ea conslitutio concedil de bac conlroversia disfutare , modo neuiri sententiae erroris Eoiam inurant , 640. Coufirmalœ Bullae Sexti quarii. Decrelum Tridentinum.Ea omnia nova constiluiione Paulus Y confirmai 641. Conslitutio Gregorii tria corapleclilur. Consiiluiio Alexandri VII. Frustra Hispaniarum reges petunl a pontifice ut dirimatur controversii, 641. Ecclesia InimaculaLae conceplioni favet; nihil tamen defiuiil. Favendi argumenta 642. Falso quidam pulanl a sede Aposiolica defînitum bunc arliculum 646. Suares puut ab Ecelesia Conceplionem celebrari ut sanctarn et inimaculaLaui. Declaraiio aucioris in hac conlroversia. 647 Conceplio immaculala Virginis fide divina credi posse videtur ab eo cui moraliter constat eam esse implicite in Scripturis revelalam, VI. 1555. Tesiimooia In gratiam Immaculalae Conceptionis XXVI t>49^7ô. De ralione congruenliae pro Imm. Conceplione. De conceplione filioruui Adae, 673. Convenit Deo iialri B. Mariam a labe peccati in carne fuisse inimunem, 6i83. Convenit Chrislo, convenii Spiriiui sanclo , 686. Conclusiones de praerogativa sanclilaiis Deiparae, 6S8. Spéciales dot es Immaculalae, 690. Scholium. 695. CoNcium seu sjnoilus in génère definiri solel congregalio pridaiorum Ecclesiae in unum locum ad causas quce vel ad 6"iem, vel ad mores, vel eliam ad disciLilinam pertinent,

,

.

qui dicnnlur in partibus, 08. Episcopi vero bxrclici vel schismalici pertinaces , a jure sedcndi iuler judices lidei eiriderunl. bo9 Presbyieri , quibus vocem dclib^rativam concessil Ecelesia, vere judicanl i| sis in cau>is fidei, non eadem tameii auctoriiale qua episcopi, 601. —Ouibusnam presbylerisjure eccK'Siaslico vel coubuetudiiie submiriisirelur feK iidi poteslasdeGiiiiivi suffragii , 609. Eadeui poUslas diaconis eliam conferri |Otesl, 610. A presbyterorum eliam ul consullorum sentenlia et assensu , iiequc vim siiam obligandi hauriunt, neque necessario pendent dogmaiica, episcojorum decrela. 010 et seq. De jure Romanorum ponlificum et generalis concilii. Kmn alterum alieri prastet in maleria fidei, III, 1288. Vide PoNTiFEX. Concilium (luadruplex dislingui solel générale, nationale, iirovinciale , et diœcesanum, I, 532-273; XI, 41. Si pralaii ex universis chrisûjui orbis parlilius convocanlur, |/iïside Romaiio ponlifice, générale <:on(\Vniu\ csl si ex aliqua naiioue vel re^'iio, inquo primas, aut p.ili iari;lia pr.^sideat , nationale. Provinciale diciiur quod coalescit ex episcopis, sive praelatis aliiujus provinciae. quibus i/ra-sidet archiepibcopus seu melropoliianus. Concilium ex prcsbyleris et parochis alicujus diœcesis , cui praeest ejusdem episcojus, diciiur diœcesanum. 41 Concilium générale, seu œcumenicum, recie definilur : Congregatio ad quam ex convocaiis lotius Ecclesiae episcopis lot âc Uiles conveniuni ul Ecclesiam univcrsaleui représentent, VI, 945. Quinam convenire debeanl ut concilium sil vere œcumenicum III, 1541. Concilium œcumenicum compleclilur i.apam , Lanquam capul , 1542. De jure et qualilate suffragii episco[K;.rum et papae in srnodis generalibus, 1545. OEcumenica concilia a summo pontifice convocanda sunt 1559. Non salis est ad générale concilium generalis convccalio , nisi sil eliam generalis congregatio, I, .5.53-276. Sed ad generalem con-

— —

:

;

,

,

,

,

gregalionem non requiriiur oninium episcoporum congreIbid. requiranlur ad coustiluendum générale concilium, et quae ad illius infullibilitatem proprius speclent, IV, 330, 550; VI. 808; 944; III, 1339. Ut clarius innolescat quœcam concilia pro generalibus accipienda sinl danlur quaedam regulae YI, 944. I. Praecipuum, quod ad universale et legiiimum concilium requiriiur, in eo silum est, ut extra casum schismatis regnet mulua comiuuuio poleslatis ecciesiasticœ inler summos Ecclesiae pasiores l>oniifices et ef iscopos scilicel ut nec corpus sil sine capile, nec caputsine corpore quidquam decernere molialur sed intégra débet esse repraesenlatio, 944. II. Ul concilium générale legiiimum dici possit, requiriiur ut ad illud convocentur lotius orbis calholici episcopi , 943. III. Requiriiur ut convenianl lot ac laies episcopi quoi ad reprsesentandam Ecclesiam suflBciunt , 945. IV. Requiriiur ul libère ab e( iscûjiis causs Ecelesia; examinentur, ac decidanlur 945. V. In dubiu, an concilium générale sil vel ex omni rel ex aliijua dunlaxal parte legitimom, criteriimi veritaiis suQiciens fundalur unanimi Ecclesiie accei.talione et consensu 945. VI. Omne igitur et solum islud concilium est générale quod ab , universa Ecelesia ul laie fuii recognitum el acceptatum. Cum primum autem de hoc consensu constat , ab oninilius sine ulieriore examine reciniendum est, 945. VII. Non est de fide caibolica, quod defiuitum fuerii in ullo concilio provinciaM , eisi papa eidern per se, vel per legalos praesideat illudjue approbel, quia taie conciii^im (articulare non esl Ecelesia universalis 946. —VIII. Si vero concilia particularia ab universa Ecelesia recepta sunl fidei regulam constituunt, 946 \. B. Hae quatuor posleriores regnlae minus reclae videntnr, nec omnibus probantur. Concilium générale infallibile est iu bis quae ad fiJem moresve pertinent. Argumentum primum : Concilium générale repra,sental universalem Ecclesiam IV, 351 Sectmduni : ex verbis Chrisli, ^oi.—Tertlm : ex aclibus Aposic.lorum, 354. Quarlwn : ex conslanli tradilione , Sicul sancti Evangelii quatuor libros , ait S. Gre553. gorius Magnus, sic quatuor concilia suscipere el venerari me talefir, elc, V, 153.— Non omnia quae decernuntur in conciliis generalibus, de fide sunt, I, 581 et seq., 1523 et seq. -298, 1043. Nos in dogmale fidei , ait Melcbior Canus et decrelis ad salutem fidelium neces^ariis couciliorum aucloritatem asserimus, in rerum gesiarum judicio el ordine non asserimus In conI, 406-518 IV, 578. ciliis eliam generalibus tria sedulo sunt dislinguenda 1° res qus aguniur 2° modus quo aguiilur 3" ténor dcgalio.

,

Qax

W

.

— —

,

,

:

,

,

;

.

,

:


,

,


,

,

,

,

,

:

,

génère I, 547-271; VI, 945 >on omnium Bdeiiura, sedsolura episcoporum et sacerdolum est de fîdei controversiis decernere. Non fœminae, non laici ut voluct Lutherani, sed soli episcopi et sacerdotes in concUium vocandi sunt, I, 547 etseq.-27i. Paires concilii in fidei causa non modo consiliarii sunt sed eliam judices 369 et seq. - 289. In causis Odei solis
et definiendas, XI, 41. aliae defiuiiiones.
in
,

examinandas

— Coucilii

,

,


,

,

.

,

episcopis, imprimis summo pontifici jure divino competit auftoriias judicanJi. Argumenluni primum. Ex Scripturis, IV, 5*4. Ârq. II. Ex monumeniis iudubiiatœ Iradilionis, Àrg. lïl. Ex consectariis aJversanlis doctrinae, et 586. rationibus iheologicis , 390. Sohuniur objecliones. Objeciio prima. A divina paro:horum inslilulione , 595. Objectio secwida. In synodo apostolorum judicum partes egerunt presbyieri , 394. Objectio lerlia. Sederunt in conciliis tanquam fidei judicps cum episcopis presbyieri, 600. objectio quarto. Olim communi presbyieronim concilio Ecclesije gubernabanlur. H*c sunt \ eriia S. Hieronvttii, 6IJ4^ Abae ex^onuntur quae facilius aiUiuiitur objecliones. 607
,

,

,

;

:

Vocem

creti , 379. Quoad res objecium débet esse définie 2^ De modo quo res in bile de fide, ?79 ; I, 1327-1047. conciliis generalibus gpri deb^ant cum aliis thcologis

:

;

;

,

deliberatitam nabcnl

omnes

episcopi

,

illi

eliam

roquiril Bellarminus ut fiant cmdliariler,

id est,

tuore

m
nllnruiii rnnriliorurii
,

INOFA ANAI.YTICUS IINIVKnSMJS,
IV,
.'iHO.

iCi
,

—>

Il

,'iIm|iiiiI

:i

mni

ilid

anclmilas nnllo Iniidamenlo nililnr
:

5iK; .7)8-270,

511.—

Kl

iiiT;ili (li-lliiiliini

liiiliiMliir l.'ini|ii:iin

(le

Mr
rnn

,

sciliilu iil-

h'iuJi'iiiliis .'Si intiir iliurfti; luui

Millnii

rssc in arnnicilKiiiler,
luti l'.ccU:-

Kiniifiiiii

IMri

(

fliiiibilt'iii, il

tr:irl:il:iiii InisHi,

M'i) ilii-iiiiiiii itibci cxM' /lllit'(•r^"/l'

f)lll|ltl!^illlln

auv.
:iil

."iSI

cl M'i).; 1,

(li.iuii

iwutificein esse
,

lôJT-lOlH.— nnpia oiuniii
an
i

('.

m ilmui

l..ilii;iiicii!.i!

V
,

cmiciliit. Ciiin aiiicin

lli-ll.ii'iiii.iiis

iliiliimii sil

lii»'

ciinrilinin
liili'

rrni

isl;iiii
,

<li linii'i'il

|n-<'|iiii-

m

di-i-rclUMi

r:ilhiilir:i

liiii'nilnin

idi'o
si'il
;i

mm

snnl

|ir(>|Tii' li:i'ri-li<

|i;iiu!iil lie rn.i^'iia

('oniianuin siniinnl cxiiisarl non |iossinil, IV,,'JH.").
i|ni

,

Hi';4ul;«'

olisi-ivaiila(II!

ul

innoli-scal

,

qiia'nain ciinnliDium

(Iccii'la sini

lidi". I.

Ul

»iiiuili(irinn f^rniTalinni jndicia

Cfrlissiinnni, ar
(Iniiia
I

int'alliiiilf

(•\rlali(ini!

vcnlaii^ ari;nnii'nlnni irasli'iil, Si Il scnijnT iiinili d'iu'iil, VI, !tKi.

raiioiii'S aliuiidc (|nain t'x Srrijilnra aiil tiadilinnfMlivina Suit rcnclila-, lier ad lldi'ni .s|HHlanl, un; inlallibili judicio ail Krili .sia inoiionniilur, '.UCi. III. Ncnio inii-r ralliollcos ni'gal i|uin ad diicoriiiMidas (idt'i niiasIiDiu"; i| sis qno-

(juiniiun coucilinni Ariuiiniiisi! si-xcenlornni e| is<;ii|ioKixiuni : runi erravil cuni Ari«,51.'j; .5'ii)-270 , 5li. srxla synoilns apud Triiilnm ii r.ivil, 51."); .599-270, 512. ('.iiinnes Iriill.ini eci le'tiasiicani .incloiilalem non liaPint. Ilac o|iiiiiii jiMiliabilior el giavior vider! solel, 400 et ^e(|., 40ti-5l.), 5IK. Se| tiniiim argumenlum : l'igliius (isicndil acia Kexlx- el ki plinia! synodi varin.s enoresconliiii-re, 3l(i; 106-270, 518. Oiiavum arginninluin concilinni <-iinslanlii-n.M' defimil roncihnin esse sn| ra papam, T/'t'f/.— Ndiiiiiii ai'unin. luni ilinni ILi-ilcense decievil e.ssu hicrellciim qui nigaveril roiicilium esse supra pa|iain 3i0; 407-271 519 Augnslinns eonira doDecimniii iiilisl.is assiTil riora a |osii-rii)hji ii.iria r 'ili.i s;epe rilins emcndari , 5iG; 409 271 l nde» imum argu520. inenlnni : aul coiicilini uni ddgni.ila inceria sunl, aul vane


:

:

,

:

:

,


,

|

(juc con^ iliis ncci'svc gtMilcr riinsal('iH-,OlG.
sit

IV. Ucuniiilnr ul dfli.iiiio fada conciliai is , id csl ni coiuilinni vi-iitalcin di-linicril projTii' lani|iiani dccicluni lide catholica li'iifiidniii, Oi?. V. Ona' in cuncilinruin dccrrlis vcl i'X|>lu::indi iMUsa , vcl |>cr niiKJuin |irii(rniii , anl (lausnlx* aditnni canonilnis
paranlis, a l'aliiiins |irot'i'runlnr, ca non sunl (idci callioli-

sil

Siii|iiuias il

liMdiiioiii'ni

ilili-

ca^ jndicia, ',)17. VI. Kx iis t\i\x conlincnlnr incapiiilms coiicilioruni , id solnni el lolnni csl de lidc, ipiod di-finiUir VII. Quo.id ijiel de liijc cn'dcndum inoi (niilur, 1)47.

ciingreganiur (oiinlia 546; 410-271 5;!l. Postn mo .^]i'olaiii| adius ar;.'nnient.iiur ex <roni'ilio lloinaiiu snb i\icolao 547, 410-271 521. Alla- solvnntnr objecliunes IV , rj.'37 et se(). Objeciio ex liDiiiiiiuni viliis, 506. Cerlo lldelibns innolesiere polesl conciliornm (j^cninenicil-'s , 507 el seq. Objeciio ex decreto a concilio conSl.iiitiensi prolaU) de saho conduclu. K70 el seq. .577 Tria concilia aposlolica nufiieraiitnr V, 125 Concilia a'cumenii a liabila snnt, ex communinri il veiiuri calcnlo, numéro decem cl oclo, neni|ie ocio in orient»;, decem in occidenle, qux nomen ferc&orlila sunl a loco in quo fuere
, ,

,

,

sos concilioruin cannni's illi onincs lidi'in calliolicani annnnlianl, (inurnni (ibjcclnm est nialcria lidi'i di\ni;fc, <J47. IV. 'iSj. VIII. CanoiR's laii in coin ihis non nisi eo sensu lidoi (iogmala cicdnnlnr , que eosdoni nniversa EccleBia recipil , VI, 918. I.\ C.iimncs , quinuin ohjeclinn esl lex , |ioU'slas, Iradilio el ordiniiUo ectlcsiaslica fidcin A. Proi osilio soliun ecclcsiislicani exit^unl , 948. concilii generalis al) iniiversa el pro nniversa Kccl"sia fada in ciaro el cerlo sensu dcbel e.sse delcninnaïa. 948 Coiicllinni générale , quod auclorilale romani pnniiliiis nec con;,'i'egainni, nec confirmaUim esl , enare in lide po,

lesl

,

1,554-277.

— Concilium

générale,

eliam

romani

auclorilale con^Tegalnm, sed non confirinalum , Vérins dicerelur lalia in lide polesl , 5.'35-278. concilia generalia non esse , dilicienle capile, 545-269, in
poiililicis

enare
tiola.

prasidel Uoinanns oiilifi'x, saltem per legalos suos , et ab ipso approl)antnr , supremani babent in Ecclesia anclorilalom in dellniendis adeo, ul qui abeorum lis (jua! ad lidem el mores speclanl deliniiionibus dissenseril tanquani lia'relicns sil iiabeudus. XI, 41; I, 5.% ei seq.-278 De synndis provincialibus , ad comi onendas de fuie ac moribus conlroversias. Nece.ssarise non sunl IV, 519. Concilia qate (lene) alla non sunl, nec sumnii ponlilicis, aul universalis Ecclesia; consensione probala , anl confirinala errori absolule subjecta sunl , el eoriiin décréta alioleri aliquando possunl , XI 41 1 5o9-28l. Magna taineii pollenl auclorilale, et canones abiisdem edilos parvi[)eiidere lemerilas esl. Qiiœ lemeritas eo gravior censcnda esl, quo major esl episco; oruni congregaiio , XI , 561 41. Concilium provinciale summi ponlificis auclorilale tirmatum in fide nequil errare I, 559-281. Ad COiicilinm provinciale lanquam ad .superius a meiropolila sede ponilur recnrsus, XII lôôl-lO-il. Ipsa episcopalia , seu diœcesana concilia rarissime in aliiiuem errorem lapsa sunl, XI 42. Per se syno;lus episcopalis ia judicio keresis non certain sed prol)aliilem lidem facere potest I, 561 56'2-285. Si a ro^iano ponlillce in decrelis tidei confirmelnr, cerlnm argumenlum veriiatis exLibit 561-285. Non legatorum |)raesenlia , sed sumnii ponlificis auclorilale concilium valel, 564 563 285 286.
| ; , ,

— Concilia generalia qnibus

,

,

;

,

125 Niiapnnm primum anno Clirisli, 52r>-125. Secundnm, anno .581 luil fuisiantinopolit muni primum 126. Tcrlinm anno 451, fuit Epliesinum, 126. Ouarlnm anno .451 luil (.lialcidonen.se , 126. (Jiimium, anno 5.55, luil Conslantino| olilanum secunluin 127. Sexium, luil ConslaïUinopolilannin III , anno 080 inclioalnm scquenli ab.Milulnm luil 127. Seplimnm, anno 787, luil Nii :cnum II 127. Oclavum anno 86',), fuit Conslaniiiiopolilanum. IV, 128 Co^clLlA Ociidentis. Nonnm anno 1122, fuit Laleranense I, l'ioma.' m basilica S. .loannis a Laierano 128. Dccimiim anno 1159, luil Laleranense II 129. Undecimuin, anno 1179 luil Laleraneiise III 129 Duodecimum anno 1215, fnil Laleranense IV, 129. Decininm lerlium anno 1245 luil I.ugdunense primum 150. Decimum quarluni anno 1294, fuil Lugdunense II , 150. De ciinum (|uinlum anno 1511, luit Vienneuse, 150 Decimum sexium anno 14.38 luil Florenlinum , 151 Decimum seplimum, anno 1512 , luil Lateranen.se V, \ô\. Decimum oclavum, anno 1545 inchoaiuni, anno 1565 absolutum el confirmalum. 131 Index Conciliornm qua* non ab omnibus omnino approbala sunl. Primum, anno 547, fuit Sardicense, 152. Secundnm, anno 688, fnil Conslantinopolilanum Trull;num, seu quinisiîxtum 155. Terlium, anno 1409 fnil Pisanum, 155. Quarlum Conslauliense anno H14 inchoatum, anno 1418 linem habuil 134. Ouinlum anno

celebrala. Cuniilia orienlis. ?i

imum

fnil

,

,


,

,

(

,

,

,

,

,

,


,

,

,

,

,

.

,

,

— —


,

~

,

,

— — —

,

,

,

,


,

.

,

,

,

1451, lîasileense. 154 Index alphabelicus conciliorum panicularium, 155-146,

H6.
Beza affirmai synodis omnibus, eliam optimorum lenipornm,quai ex loto orbe chrisliano convenernni,Salanam
.semper prs'fuisse. M, 809 Comi araiio Tridenlini concilii el synodorum f.rolestanlium , 1 , 1141-900. ^Concilio in aliquo casn dispensaiionem neganle, si poniifex dispensel sine causa nova nrgeniissima peccat morlaliler , XXV, 429. Concilio polesl derogari sine specifica menlione, quando in casu speciali conlra concilii decreium dispensalur. 429 CO>C10>ATOR Vid. Pabochus. cerla quaeCoNcio, inslruclionis genus , esl sermo, quo
,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

— Concilii nondum a summo poulifice lirmaii validitas exislere polesl sed innolescere non polesl, 566 et seq.286. — Sunimus ponlitex majoris senieniiam non lenelur amplecti, 572-291. — qu;e sunl de el de mo, ,

,

XXV, 171 veiiias norina oraioria evolviiur. CoNCLLSioNES il) so cousideratae possunl se habere ut materinic ad diversas scienlias. Per unum solum médium

dam

[jariis

flde

non Patruni numéro judicanlur, sed pondère. Pondus aulem conciliis dal sumnii pontificis et gravitas et auctoritas, 57,Ti-291. Discrimen inter Scripluram sacram IV , 564 el seq.; l , 575 el se(|.-292. et concilium Quo sensu concilium dici polesl Scriplura sacra, 579-296, 297. De Scripturae sensu el de iradilionibus aposlolicis juConcilioruin auclorilas impndical concilium , 580. Reteliunlnr objecliones , gnalnr I .'45 et seq. -267. l'nninni arguinenlnm non svnodus 593 el seq. -508. Ecclesi;t sed Ecclesia synodo esl régula credendi 545 595-268, 508. Secnndum pnniilices adversus Clirislnm im; iain senlenliam lulefunl, 545; 594-269, 5(i9. Tertinm non esl fi nr! " eiiiscopornni jmliciis, 545, 395 et "0! concilioruui seq. ; 269 Quarluni argumenlum
rilius

,

,

,

:

,

,

;

:

nainrale cogniue periinenl ad unam solam scientiam naturalem. Per unum solnm médium supernalurale cognilœ, pertinent ad unam solam scienliam supernaturalem. Cognitae medio naiurali el sn| ernalurali periinenl ad scienliam nainralem el supernaturalem. Quia ratio el principiiim cogiiosceiidi conclnsionem habel se ut objeclura Confonnale, sen ratio formalis objectiva, 1, 1020-804. clnsiodicilur theologica si pra^missse sim cerla,'; sut docquod Iriiia aliiiua problematica , si aliqua sil inceria ssepius videre esl; /(//sa , si aliqna proposilio vel argumenli forma falsa sit quod non raro contingil , respecta 1519-1041 toi placilorum in quibns Iheologi digladiantnr Fer coixlmioiies ibeologicas inlelligunlur in génère
,


,

,

,

,

I

,

:

deduclioiits ex principiis fidei sive revelalis, 24-21. Conclusio Ibeologica exacte definitur : Conseclarium , seu proposiiio quae nou esl iu se immédiate revelala , sed ex
.

163

CON
regnia
fi

CON
Ici,

iCG

mm

aut pliiribiisfidei placilis, hoc est , voriiatibus a l)ro Jn st'i|isi<) proxinio rcvclalis, cerlo i-t cvidcnlcr friiitiir , 10-21 no. Triplex conditio rcqiiirimr ad coniliisioncm 1

llu'cloirir.iin |n(>|

ri(î

dici:im. I'riin;i

i'<l

,

iit

non

sit

pcr se
pla-

ol iiniiicdialc
oiiiin, ibid.

— Sccuiida, ul ex imo

revpla:a;

jam rnim vorum

rssoi fldoi pla-

aiit pliirilins fidt'i

per mcrani ac simi liccni exposilinnem , sed lier veram ac propric iliclarn ilLiliom-m rei, sa dediicatur, Terlia est, ni ox liilei princii iis r.erlo acevidenlcr fft/rf.
rilis,iioii

eni.ilnr; si pnibabililcr tnnlMindi'diitiTelur, esseï opiuio, Concltisio llioolonon coiicliisio iheologica UÔ5-I l."0. pica , iif vnigo inlelligilur , n)ulti|.lex est. 1° Ali;e siint
,

noiis Leclesi;e, 9i.^. De pnmaui S. l'elii ejusque successoris. 950. De tninislris Keclesia-, 9.33.— De purgatorio, 9 )4. De suffi agiis pro defunciis, 9.37. De venerationesancloruni, 939.— De inlercessi-.ne samtorum, 9G1. D'- iiivocalione sanctorum, 963. De scienija sanCPiium, 961. De rehipiiis sanctorum, P66. imagi-

De

926. De Scriptura sacra, 928. D<' bbiis canonicis et apocryi his, 951.— De Iradillonibus, 954. De perfeclioiiesacne Scripliinr-, 9.'7. D,- jndice conlrfvversiarum, 910. perpelua LcdeSKc visibililale,942. De promissa lilcclesix- ab errenbus imniunil.iie, 915.

—De

et distincte in s<'i| sis immédiate reveliiiae tamen iinniedinte revol.iue snnl obsi ure et coiistini propric diclœ condusionos ilieul gicœ. Aiire Inse non nec clare nec obscure l'evelaue sunl imniedi:ilp, sed nie2" Ali;e ex 1453-1150. ra-niissi.s duabus Jiaie in alia
(\\\x licet cl.ire

no.i sint,
;

De sacramentorum eflicacia, 973. De numéro sa ranienloriim, 975. — De necessiiaie Baptismi, 976. De miiiislro Bajaismi, 981.— De Conhrmatione, 9-<4. — De l'teuiienlia 9&î. — De indulgeiiins,

nibns sanctorum,

9(17

—De

.

|

ah;p ox uiia rieniis'^a revclata et reveliilis di'diicnninr 5° Aiije sunl qnae altéra naiiir di , S'i; Uô3-2'2, 1151. h:ibent coiineximieni iiitriuserniii cuni fiJei prinri| io; aliœ Coiiclnsio polest qiin' tanHim extriiisecatn, 1455-1131. prseniissis vel ratione coiinexioiiis virtuaiiler conlineri liatiM-alis, ni proj rielas in essenlia , effeclus in causa ; vel ratione laiitiim si^-nificationis, ul [lars in loto , si.;guiare 23-22. in u dver.^ li , inipliciliiin in explieilo Li priori génère conclusidnis datur vera deduclio, vera proinde concinsio : in posteriori , non stricla lonclusio , sed niera lerrninoru n prœmissariim explicaiio et exjiositio, 23-22. Ilia improprie st-u laie dicta conclusio, exposiliva potins quani illaliva , erit iniuiediate revelata sicut et ra.'Conclusioiies theologicae iininediate non missse, 2o-22. revelatae , sive ex nna sive ex duabus Cdei praemissis eruantiir, dupliciter possunt spentari : 1° foruiaiiier , ut .sunl co:ic!iisio;ies lbeolo-;icœ; 2'^ materialiter ul sunl siniplices proposiiiones, 1433-1151. Ginclusionrs Iheo.
|

— —
.

m

commuiiiouesubunaspeiie, 1053.—Deexirema Liiclione,
1050.

989. neg:iioril)us realis [iraesemiie cor|yoris i sauguinisClirislisiibspeeiebns paiiiset vmi. 990ptseq. -Apiropiiuiualio refor.i atoriim, 990. Pro| onitur doctriiia calholica, 1000. Expendjinr ratio mv,steiii in S. Sacranieiito, 1006 Veiilas calholica e.x verbiS insliluiioiiis , 1009. SS. Patres de reali praeseniia 1012. De Iranssubslaniiaiione, 1014.— Doctrina Ecclesiie Gricc* de S. Enchaiisiia , 1015. De sacrilicio missse, 1019. De aiili(|uil;iie missae, per anctorilaleni receptam lO'^l. Propoiiitur senirnlia ciliolica de missa, 1022. Pro niissa (irobationos SS. Palruni per Scriptiiram, 1026. Deordine et ciTemoniis missie, lOôl. De adoratioiie Chrisli in Eneharistia, 1051. De
"(

—De

,

— —

,

— — —

|

Liis

sen proprie et stricte dictse , 1457; 1443-1154, 1140. Quanlumvis legiiimœ seni] er rémanent opus raiionis tuniiauje 20-22. Concbisiones theologicae materialiter suinpi;e q'uae ^5uut in se inimediaie revelatse , licet ex aliis fidei capitibus légitime deducantur, sunt de fide 1438-1134. ConcluBiones theologicae materialiter sumptae quœ immédiate revelatae sunl obscure et confuse, vere sunt de fide, 1458, l'IIS, 1444-1154, 1159. An mera conclusio ibeologicà accedente Ecclesiae définition-, evaiai de fide divina? Alii affirmant, aiii uegani 1435, 1434-1146, 1147.-^ Conclusio, quam vel cclesia , vel concilium, vel S' des aposiolica, vel sancli una mente pra^scripserunt, calholica Veritas censenda est 741-386. Ctinclusio quam firmam uno ore OMines ibeol'igi slaiiierunt, veritas catholica bubenda est, 312 in nolii, 7i6-401, 388. Aulla consequenlia cerlo licet, et evi lenler deducta ex prop^sitinne aliqua fidei et ali rvidenli lumine naliir.e, esl docirina fidei c-itliolicae 1519-1041 -Nulla C( nehi.-,io quat^nns conclusio est , siifficii fundendo catholicre fidei"yrliciilo 8'J.5. Tnquiliiis consentiunt Iheoloi;!, 1436, 1437-ll49' 11.30. De la nature des conclusions théologi(|nes, XXVl' UI3 La conséqueme d'un raisonnement tliéi'logi(|iié n'est de foi (ju'autanl qu'elle est elle-meuie ré\élée. Il 16. Le conséquent d'un rai.sonnenieut lhéologi(|ue qui est lire de deux prémisses de foi est lui-même de loi, 17. Le conséquent d'un raismuiemeut lliéol(igi(]ue qui émane de deux prémisses dont l'une est plus générale et de îni , et l'autre moins générale et naturelle mais reconnue comme esseciliellemeiit et nécessairemenî liée avec la proposition générale de foi est incontestablement de foi, 1117. Le consé(iuenl d'un raisonnement théologique qui émane de deux prémisses, dont la plus générale est naturelle et dont la moins générale est oe foi fait lui-même partie des vérités chrétiennes lorsque la plus générale, qui est naturelle, affirme de son sujet un attribut que tout le monde reconnaît lui êlre absolument esseniiel et si absolument esseniicl qu'on ne , peut le nier d'aucun des individus qui sont d'une même espèce avec lui sans en détruire la notion , et l'idée, 1118
logics forniaiiier sunifitue
fide,
,

non sunl de

tione,

1057. De s;;cramonlô Malrimojii, — ven 1040. — Deiis non 1058.causaDe peccalo morlaliDe peccalo primi peccaii, 1041 — Lomiuis. — De — An concupisceutia renatissit vere eccalum. 1041. — De malis coiisequeniipeccatum originale, 1045. —De gratia ejus 1045. — De coninmnicaiione 1014. — De
sad-aineiilo Ordiiiis,
est

— De

--

et

ali,

|.eccaio originali.

in

|

et

|

arti-

graiia-,

,

,

prœdestiiialiniie et reprobaiiune, 104o. De iiberoarbiIrio spcuiidum se, 1043. De libero arbiliio in nalur»libus et civilibus. De concordia cooperatiouisdiv ii;e cura libero arbiliio, 1046.— De viriiius liberi arbitiii in moralibus, 1047. De viribus liberi arbilrii in sii| ernalnrali-

,

I

.

i

.

.

M

— —

— —

conseulil giaiiae Dei, 1031. 1032 —.De objecto subjecto fidei jusiifi.antis, 1033. Fides quatenus est in intellectu, proprie est asstn.NUS, et supponil aliquam noli:iam, 1036. An fides sola juslificet, 10-37. Au fides possit esse sola, 1038. De perl'ectione juslili» iuharentis. De jusiiiia lum inh:erenle, lum donata, lum ini|ulala, 1039. De justiBcaiionis causa lormali, 1061. lu quo sit collocanda fiducia, 1002. De certitudiiie ju.sliliae, 1065. ceriitndine prœdestinaliunis, 1064 bonis operibus, 1064. Con< lusio. 1066 Co^cl•B^NA Des concubines et de leur difTérente condition dans les divers temps. XX, 1 10 et seq. CoîrcrBi>ARius in confessione non est absolveiulus, nisi priiiscoiiculiiiiam ex domo expellai. Imo priusquam absolvatur, ipsi injungendum est ut eam non videat, et de propositi veriiaie videuda et experientia, XIV, 680-557; XI, 9G4. Idem prorsus faciendum est circa concubiiiam!
jusiificatioiiis fidei jusiificantis,

bus, 1049.

De

—Homo libère
nomiue
1035.

et causis,

—De

—De

—De

1

.

1

1

XIV, 680-558
CoNcUBiNATus est grave fornicaiionis peccaium est fornicatio (|u;edam coniiuuata cum fœmina sola determinata,
:

,

XI\ 680-337. Vid. Fobnicati iiunquam permisit. Concuil^iPe
,

>.

inij ro|

Concuiiiiiatum Ecclesia rie dicebaiilur uxo-

,

rei, (|Uffinecdotalibus inslrumeutis,
fi":i'aut.

nec solemniirr duclœ
XI, 961 et seq.

(.ONciBiTcs.

Ad conceptionem

et

generationem naliira

,

quiiique condiiioues requirit. Prima est coujunclio diiorum, Se( niida ideiiiiiassi ecifica uaiurie. Ténia, diversiias sexus.
(juarta,

orgaiiorum

|iro|/ortio.

Qiiinta,

silus ordinarius.

.

— vid QuvFSTio.

Rêvera sacri canones magna ex parte nihil aliud continent quam conclusiones ex Iheologise priucipiis deducias,

-Win, t2<J3 . j r Loncordalum imtum anno 1801 inter Pium VII et Bnonai arte consulem in Gallia, VI, 1206-1116. Comordaia )oc e.>l, rachi ronveiiia iiiter sedem aposiolicani et po cin lissiiMQs Luropap principes. y |.}gg CoNcoRDu inter catholicorum dogmata et plariia n'roleslautium. Demoii^tiaïur quam facillime coi,cili;,ii i.ns.

ennim In""'"!'"'" deqiiibus (oiumdosrnialum, tam airiier A,92oeiseq.-I066. funJamento

fî'''^^^^" «"l^ria

^'^

P-'cifica

discussioue

-De

couirovf..rtiiiir

fidei.

923.-- De

lit ut qiiinies peccari possii <oiiira naluram in hac maieria pro ilefedu quiuariae coaditionis. XVllI, 1028, 1209. Coiicubitus viri chiisli ni cnui muliere infideli, Turca, vel Judaa, est circumstaniia in conlessione ai erienda, XIV, 681-538. Miillo niagis concnbitns fœminae christianae cum viro inlideli, ant Judaeo, 682-339. Concubilus inordinalus est indebitus modus copuhe carnalis, quo semen extra v.is effundiiur, aut eiriiidendi periculum est, et generatioimppditur Est ^;eccatiim contra n;ituram, XI, 936. Est lethale peccatum, simplici pelliuione gravais, quuties semen exira vas debitum effundiiur, ant ejus effiisiinis periculum imminel; qiioties denique generalio, eiiam in usu matrimouii inipediiur, 1003. Coucubitus coiijugalis verecundia non caret. 1244 r.o^copi^cENTiA definiiur prava hominis lapsi ad omne peccati g;-n..s ro| ensio; vere inordinala coiiversio ad bonum conmiutabile, quae ordiuatio commuui uon.iue conçu-

Hinc

i

M\1
iiisciMilia
(lii-i

INDF.X ANAïA'TICUS UNIVKRSALIS.
uolcst. —
r.onciipisconti;!,
ciiiniliUilis,

1.18

ail

S.

Ail}?., )

est

goin-ialc \(mmI>iiUiiii timms
i-upisci'iili.i

\\\, 727
Alia

validilalem vel resoinlionis vel obligationis, XVI, rjflT.— Slricliuri si;nsii .Miinplai oiidiliodrsignal i-sc-nluni fiiluruni
lidii;iit'm,

fsl acliis vcl
.ilinuid

|)as>,i()

.iiipcliins M'iisilivi (iiio iii-

tliii.imur

ad

|inisciiiiciiiluin,

est anlfCt'tli'iis, alia euiisc(Hii'iis, 1)8. dirorlc cl iiiilin-ilc pcr fiiiiidriii aiUiiii inovcl n)iicii|pis(fii(',(iiicu|)is<;fiilia ii-s|p(ilu (.l)itHU mi qwnï dirccli! <)s
li;,

— Sa-|»ï

XI, US; .M."i.

voliiiilalciii

_

el iiiceriuiii, rui parle."! aliiganl roMsiïrisnni vri (pjnud v.i vel (|uuad rcsolnlicHiem obligaiionis, 5U8. propriu diclu rei H; di-liiiilnr : qualilas ni'^çoiiu adjr( la, qiia iihus vi^ in iuliiiuni el nici'rlnin evi-nlntii .susCondiiii) pnipne diria, pi'inlilui-, 4.')7. del)ci esse pos-

Ciiuiiilio


.

nii'vil volunlaUMii,

ordiiiaiu! lixniiMidn iii\(.liiii5)8.— laritim, iH'tiuidt'in sicunduiiKiuid, scil poim^ aiigcl, CoiHMtiiisceiilia rcspcclu oliji-cli ad (piod iiulircclc mn^-X

non lausai

sibili.s,

- ('.oiiciivolmilaioin.iiuaiidcxpitî mimiil VDliiriUuiuin, 'J'.). raiioiiiMU |iisci-nlia in acUi iim lil t'x coik upisiciilia, iniiiiiil .si voluiilarii pcrfrcli stîii libt-ri, '.)!).— Oiiicuiiiscciilia
t

causa

iiivoluiilaiii,

in

(pianluiii

imp.'dit.

guod

lrii.ln:il«!i- H'-ri

oiisidcralioiu'in ralioiiis r.oiinipi.M^eupolcsl, ôIj.

tia iriplci

csl.TOi.—

1" ('.om'iipiML'iilia cariiiscpia^ c.^l pcr-

2" conciiVorsiis ai)i>('.liliis rorum ipiie ciiiitMii delcciaiil; coiicupiMipiscciilia oculoriiin quasesl luin cuiiosiias.qna siricle lurcpiidtiiiid aspcclu dideiUabde osl, luni cupidilas
iiiordi•uiiipla.sivc avarilia.qua opes el ali;c res cxlonix' catnale appelunlur, ita ul in cisiiuaTalur non djdoclalio 5" Sud^'leilalio, 702. iiLs, .secl posses-sio aul ouuinrnni inoii)erbia vilai tpuu csl lionoris el proprix' oxiollcnlia;

Concupiscenlia rariiis, volu|iialis dinalusappclilus, 703. Inlim» amaloros signiûcal ; concupisci-nlia ocuioiurn, cu—Loncuriosos; ambilio si'culi , superbes, XVII, l.WJ. pisceuliauxorisalicnae ad carnis coiicupisci'nliam, concupisccnlia aliaruin r»Tum ad concupisceniiain oculoruni |)erl'rseler concupiscpaliain carnis, tinet, XIV, Iisa-'J37. qua; suut esl alia concupiscenlia aiiinialis, eoruni scilicel deleciabiliasecundumappreliensioneininiat,'iiiaUouis, 1196943. Très illaî lanccae sunl quibus diabolus honiinum Tri|)licis huins concupiscenlia; racorda pelil, XI, 703. Eradix esl perversus amor sui, 703; XIV, 1196-943. dicenius e noslris cordibus iiias peslilenles concupisceiiseu naluraiis ad maluni Concupiscenlia, lias 1198-945. propensio, ia renalis esl pœna et effeclus peccali, non lamenvere ac proprie peccalum; ncc ipsum originale pecConcupiscenlia, ealum dici polesl, VI, 971 ;V, 1041.

l)cbel (-.-.se coiilmgeii.'), non vero 3" U»'l)et esse ftilui a, non V(mo praîsens nec('.>>sarla, 441 Cundiiio iieces.>,aria condiiio impioanl praacriia, 441. piic diria t'Sl (pia; est triplex, nictjpliysice, pliysict;, ul niorjliler luicrïsaiia, 441. (iondilio piopne dicta, l'alia esl Mi^iMii.sixa alia re.soliili\a , \el resoluloria. 442; 568. 2" .\ha pobiliva , qu f coiisi.ilil in lacieiido, v. {^. , dncas; alia negali\a qux* eousi.^lil in nuii si uxoreni faciciido , veib. gral., si uxorem n(jn ducas. 568. 3" Alii ca^ualis, alia poleslaliva, alia mixla, 442; 368. Posiliva unice pciidel a poU'slule eius cui adjecla esl, hoc est, (pia" ab ipso sine animai p(;ii<;ulo impleri |<olesl, 4 42. Condilio casiialis dicitur, cnjus iiiii)lelioa luturoquodam eveiilu, vel a lorlnna; (luoiJanimoilo i .sidiispendel, 444. Mixla condilio esUpiu; pailiiii esl in (loleslaie ejus cui adscribilnr, [cirlim ex arbilrioallerins aul casu peiidel. 444 4° .\lia possibilis esl cpia; non répugnai naiurai, neque legibus, neque bonis moribus; alia inipossibilis vel phy.sice qua! répugnai naiurai, vel moraliler qn:e répugnai legibn.-,, aul bonis moribns , et tuiic dicilur eliam lurpis aul itiliDnesla. 369. 3". Alia esl contraria subslantiai contraclus,alia, non contraria. 'J69 De elTeclibuscondilionis suspensivae, 569. De cffeclibus conditionis resolulori;c, 370. De effeclibuscondiiioDe efTeclibus condiiionis impas^iDis oleslalivaî, 570. bilis, 571. De etteclibus conditionis lurpis, 371. De effeclibus conditionis subslantiae conlractus contrarire.
fl
•,(!{!.

438

— 2"

{

:

,

I

573
Condilio impossibilis affirmative, vel necessaria négative viliat rcgulariler omno pacluni et contractum cui adjicitur, 444. Hiuc de jure nullum et in ilum esl paclum iu quinque casibus sequenlibus, 445 el seq. Excipi debent triplicis generis dispositiones seu conlractus i" diuposilio ullimœ voluntalis in liac adjecla condilio impossibilis pro non scripta habelur, 447 et seq. Excipimr, 2° conlractus matrimonialis in hac condilio impossibilis, modonoa repugnet substanlia;malriaionii, pro non adjecla Labetur, 430. Excipi débet, 3° conlractus sponsalium de

conccpla

quaieuus importai ignoranliain et propeusioneminmalum, venim non esl |)eccalum, et peccatuin originale formahler nonconsliluit. Est de fide, X, 884 el st-q.-696.— Pnucipia solulionum, 892-702.— Concupiscenlia in renalis non est vere peccalum. Contra protestantes, V, 1041, 1042.— Concupiscentia non tanlum residet in carne, hoc est, iu parla liominis inferiore, quse sensualiias dicitur ; sed eliam in parte superiore, sive in anima, simile viiium repentur, Î042. Conçu piscentiam malara coerceiit duo ullima prxUirum lex mosaica cocepla Decalogi, XIV, 1184-953. hibeat non solum manuin, sad eliam animum. Senlenlia

:

future.

432

affirmativa,

— — Seatenlia negaliva, 1188-934.1184-933.

dirimil, 1186 et seq.935. De concupiscenlia velila boni delectabiliscarnalis, De concupiscenlia vetila boni ulihs 1192 et seq.-940. alieui injuste rapiendi, vel delinendi, 1196 et seq.-943.

S.

Thomas egregie controversiam

In concupiscenlia quodamraodo omnes aiiœ passiones con9-40. cupiscibilis et irascibilis iticludunlur, 1192-939, Concupiscenlia in aclu primo, est homini innaia vis, sive polenlia sese ferendi versus bonum sensibile ; in aclu secundo fsiaclnaiishnjuspoienliœ motus versus bonuro seuBibile, X, 1055-831.— Concupiscenlia materialiier et enlilative sumpta, sive quatenus estinclinalio in bonum sensibile, est verum bonum tormalitcr sumpia ; sive quatenus avocat a spirituali bono, malum esl naturale, seu carentia malum vero morale fit per solura perfectionis naluraiis Vox conçu piscenfiberum voluntalis consensum, 1063. Concupiscenlia accipitnr, XXV, 725. liae diverse modo carnis, quae contra spiritum pugnatus^ue admorlem, non ex Dec esl, sed ex peccalo et ad pecoatum inclinai. Conlra
;

724etseq. Pelagianos. CoNcupiscERK quaeciimque alterius esl cupidilas netapeccalis gravis^imis numeralur, XIV, 197-944. ria et in Concupiscendi vi Verlnim Dei opprimilur, 1198-944. Ab ea vi concupiscendi omnia peccata émanant, 1198-945. Concu|>isceresapienliam,id sapere esl. Concupiscere justitiam, id praedarum esl juslilitedocumenlum, VIII, 1231. Una ratio ea esiasseqnendi Verbum Deum, lumen bonumquo noslrum, insianlissiiiie concupisceudo, et ila iu 1232 illum a nobis peuilus deficiendo. CoNCCPisciBiLis. Vid. ÀpPETrros. Condemnalo juste ad morlem non licetse CoNDEîOîATOS. Injuste condemnalus |iotest defeiidere, XIV, 1164-918. sedefendere, 1163-918, 919.— Post senteutiam e carcere
1

— — —

futuro necessaria affirmative, vel impos.sibilis négative concepta, si partes sciant illam necessario futuram, nuUalenus suspendit pacluni aul contractum, sed negolium iUico absolule validum relinquit, ac si condilio de praesenli Ibrel implela, 433. Condilio de praeterito vel jinesenli, sive necessaria sive coniingens fuerit, non suspendit pactum el contractum; sed si n-s ila se habeat, stalim pure valet, si vero non, slalim nullns est; nec obslat eliam si parles contrahenies lempore paclionis ignoraverinl an res ila vel aliter se habeat, modo ejusimplelio vel defeclus humano modo sit cognoscibilis, 434. Quamvis pacla el conlractus sub condilione [iroprie dicta et suspensiva tain polestativa quam mixla iniri valeaal, sive deinde condilio hsec affirmative, sive négative cencipiaiur, aliam lamen obligationem anle evenlum conditionis regulariter non producunt, 453. Promissor ordinarie expectare tenetur exislenliam conditionis, nec ullus altère invite a paclo vel conlraclu recedere polesl, 433. Omnis condilio sub qua serve liberlas promissa fuit, fingitur implela, et pro impleta habelur, mode perservum non slelerit quominus condilio im|iieta lueril, 436. Generaliter pro impleta habelur condilio, si illam impediat is qui ea implela in obligationem incideret, cujusque interesl eam Impleta a jure fingitur condilio, si non impleri, 456. per eum cujus interesl eam impleri, non slal quominus Condilio casualis affirmative concepta implealur, 456. valide apponitur paclo et conlraclui, et euni donec casiis verbis expressus evenerit, suspendit : ea ex quacumque causa déficiente, pactum et conlractus penilus corruil, 437. Condilio casualis débet esse humano modo coguoscibilis, Conlractus sub condilione proprie dicta celebralus 439. impleta ceudilione evadil purus et absolulus sine novo promitlentis consensu, 459. Excepte conlraclu reali.

Condilio de

— —

fugere potesi.

1166,1167-920

461 Conditiones ordinarie impleri debent in forma specifija, id est secundum rigorem verbdrum. Possunt lamen adimpleri per aequipollens, 573. Adimplelio conditionis aliAliquaudo dividi polesl. quando indivisibilis est, 573.

CoNDiTiosES quœdam apponi possunt coniraclibus quorum defeclu fiuni invalidi. Condilio latiori sensu sumpla
désignai illud, quodcumque sil, sive iirx'ieritiiiii, sivv. pr;e»ens, sive futurum, cui partes «lligaut. couseusum quoad

574
conditio impleri possit ab hsredibus illius cui imposila fuit, 374. Ulrum C'Jii'iitio iin|)!eri posùl erga li;<.redes illius in cujus gratiam apposila fuil, 374. —Quo-

Ulrum

169

CON
impleri debcai comlilio, et qu.indonam defc-

CON

171)

nam empore

^oH cisse ccirsealur. CoiiUiliones ad validitaiem coniraciuum requisilae petiailur vel ex parle consensus, vel ei parle leguni, vel ex parte conlr.ilienlium, vel ex parle objecli seu matcriaî

De conditiouihusex parte consensus, conlraclualis, 023. De conditioniUus ex parle legum, 540 et seq. 525 el seq. De conditiouibus ex parle pcrsonarum, 548. De conFrima condiiio : ut dilionibus ex parte maleriae, 553. res sil possibilis tuni physice, tuni moraliler. Secunda conut res existai, vel saltem probabililer fulura sil. diiio 'l'erlia condiiio : ul res sil delerniiuala (pioad specieni, Quarla condiiio ui res sil pretio V. {,'., bos, equus, 533. aesiiuiabUis, id est, ulilis aul ralionahiliter jucunda. Ouinta res sit in coinniercio , id est, acquisiiioni vel condiiio ut ul res sit propria alienalioui obnoxia. Seila condiiio daniis. Seplima condiiio ut res sit iudebila ex jusliiia accipienli , 53(J. Octava condiiio ut res inlersii contra-

:

sacerdos sub mortali confossiones excipere lenealur extra casum gravis necessilalis, non l^imcn \acat a culpa vir [lerilus el prudens, qui ab iis absliuel cum aliud magna proximi militas exigil. Imo pericnlose agit gni eas nusqiiam audire velit, nisi a'(pie, aul magis utilil.us incumbat, Sacerdos jucundius alicpiod ollicium puta praecci.937. toris, eligens pr* confessons oKicio, non videlur a gravi excusari posse , nisi ex circumslantlis excusetur, 937 Si sacerdos ad sacrum tribunal vooalus sese tanlo muneri im[)arem cognoscal, memor sil vix qiiemquam sua in causa, sive in bonum, sive in maluin, tuto judicem esse.
,
,

:

:

958 Praxis confessarii ad bene excipiendas confessiones, XXII, 939. Quatuor sunt ofTîcia, quae bonus confessarius exercere débet, patris nempe, medici, docloris el judicis,

:

:

:

heutium.

557

conditiouibus in contractibus circa materiam sponsamatrimonii, XXV, 429-439. —Condiiio quae est impedimenlum matrimonii est status servilulis slricle dicta;, 604. Impedimenlum non orilur ex ipsa coiiditione Quid censeudimi servili, sed ex ejus ignoranlia, 604. est de malrimoniis servorum sine consensu dorainoruin, et fiiiorumfamilias sine consensu parentum, 604 et seq. Diverses parlicularilés touchant les mariages des serfs et gens de mainmorte, XX , 1069 et seq. Co>DOKATio crediioris valida el libère facta aequivalet solulioni, et debitorem excusât a reslitutione. XV,
Iiuni et

De

Circa patris officium confessarius, ut boni patris 94t. paries adimpleat, débet chariiate esse |ilenus, 941. Charitatem longe majorem ostcndere débet in confessionenj excipiendo, 942. In Une confessionis, maxima cum chariiate incumbere débet confessarius, ut pœnitenli suorum

peccatorum graviialem et rauUitudinem percipere

faciat

942
Circa medici ofBcium. Confessario, ut pœnilenlis inBrmitatibus remediis opporlunis occnrrat, cognoscenda est orig^o, et causa omnium spiritualium ejus morboruni, 943. Cognila morbi origine etgravitale, confessarius procédai ad débitas animaJversiones faciendas , 943. Melius est paucorum coufessiones rite lactas audire, quam nmllorum iiiordinatas, et sine iructu , 944. Confessarius le» nelur admonere pœnileulem de aliqua illius ignoranlia

vendilioni, XIV, 1038-833. Couductio et locatio sunt duo contracius correlalivi. Vid. LoCATIO. Co^^)ucTOws obligationes erg» locatorem. XIV, 1060-

CoNDUcTio est

aflinis

l-2oo

837
CoNFESSARius scu ministcr pœnitenlise. Solis sacerdotibus, sive episcopi sint, sive non, cnmpetit absolvendi facullas, non autem laicis vel diaconis, XXII, 754. Objeclio prima ex verbis S. Jacobi : Confitemini alierutrum Objeclio secunda ex S. Cypriani peccata vestra, 733. Refellilur, 740 et seq. epislola, 737 et seq. Non sufficit sacerdoli potestas ordinis ut valide absolvat, sed necessario requirilur poiesias jurisdicliouis, 747 et seq. An confessarius licite et valide uti possil jurisdictione, non quidem iudubia, sed quam vel probabiliter se Labere putat, seu la persouam, seu in cerlum pcenilenlis peccalum, vel saltem probabilius se habere conudit, 776. Videatur JUBISOICTIO.

— —

defectibus a confessario commissis. Confessarius, quantum ad praesens allinel, quiuluplici modo peccare po1° cum ex inmeriiia, vel humaiio timoré, cerio vel test dubie indignos absolvil ; 2° cum absolvil sine jurisdictione; 3° cum positive, vel silenlio suo inducil in errorem. unde sequitur praecepti alicujus violatio; 4° cura reslituliouem inaebiiam praecipit, vel a debila deobligal; 5°cum maie inlerrogat circa numerum et circumslatilias, etc., 920. Confessarius qui ex gravi culpa, vel ignoranlia vincibili, aut gravi negligenlia advertendi, dixit pœnitenli eum non teneri ad restilutionem ad quam reipsa tenelur, tenetur Ipse dedocere errorem, et aliquando eliam loco pœnilenlis ad restilutionem tenetur,. 922. Confessarius qui ex gravi culpa pœnitentem obligavit ad restilutionem, cui non erat obnoxius, tenetur errorem relraclare, et ei, si jam restiluerit, damnum illud resarcire, 922. Qui ex omissioue graviter culpabili causa fuit cur pœnilens id reslituerel ad quod non tenebatur, eidem pœnitenli teaelur de damno.
:

De

culitabili, sive haecsit juris naluralis, sive posilivi. Secus dicendum de ignoranlia inculpabili circa ea de quibus dari polest ignoranlia invincibilis , 944 et seq. Magis caveudum est a periculo peccati formalis quam maierialis quia Deus tantuni formale punit, 944. Pariter omittenda csset correctio de reslitutione facieuda, si certe praevidealur futurum fure ut pœnilens, qui nuncesset in bona Monendus esset tamen hde, non pareat monilioni, 931. pœnilens si ex ipsa ignoranlia redundandum esset damnum contra bonum publicum ; aul si pœnilens ipse interrogasl'ost débitas moniiiones, dispouendus est pœset, 951. nilens ad absoluiionem per act«s veri doloris, et rroj ositi, Si pœnilens, oblenta absolutione, immédiate jiost 932. confitetatur aliud peccalum, ut denuo absolvatur, ei novus aclus doloris eliciendus est, cum tune novum flat jndicium Deinum incumbendum est confessario ut applicet 932. ea remédia, qua; opportuuiora judicabit pro salute pœniJuslis de causis confessarius poiest minuetenlis, 954. Juvabit aliquando imponere alire pœnitenlias , 934. quamsatisfactionem gravem, sed non sub gravi culpa, 9-36.— Kotanda circa pœnitenlias impoaendas, 937 et seq. Remédia qiiae insinuari debenl pœnitentibus, alla sunt geAlla particularia. ueralia, 960. 96i Circa onicium docioris. Ul docloris officio rite fungatur confessarius, ei opus est ut bene sciai legem, 961. Excusandus non est confessarius, qui , cursim lecla aliqua

brevisumnia moraU, lemere ad excipiendas confessiones
se intromittit, 963. 0()Ortet saltem ut confessarius sciât, 2° Distin1» Ad quae sua jurisdiclio se exlendat, 963. guere peccalum veniale a mortali. 3° Sciai interrogaiiones In statu damnaiionis est quas facere débet , etc., 965. confessarius qui sine sufficienli scienlia ad confessiones excipiendas se exponit. 963 Circa judicis officium , 963. Multa animavertenda sunt, 966. De inlerrogalionibus faciendis pœnitenlihus rudil)us. Circa primum praeceptum, 968 el seq. Eos interrogare débet confessarius an sciant arliculos âdei, XIII, Pœnilens qui quatuor mysteriorum 983 el seq.-778. principalium ignoranlia tenetur, nempe Deum esse , remuneratorem esse boni et mali, mysleria sanctissimae Trinilatis et Incarnalionis ac morlis Jesu Chrisli, est absolutionis incapax, XXil, 968. -- Absolvi non pos.sunt 1» Qui ignorant Deum esse, et remuneralorem esse boni et mali 2" Qui ignorant mysteria sanctissimae Trinitatis, Incarnalionis el Redemptionis 3° Qui ignorant ea qute necessitate praecepli quilibct Chrislianus nosse débet circa materiam tidei et morum, 1202 elseq. Si pœnilens tam debilis est mémorise, ut non possil praecipuos fidei arliculos memoriae mandare ac retinere, lune saltem subslanlia eorura ei a confessario ante absoluiionem proponenda est, simul cum formali molivo fidei , ut pœnilens fidem expli4° Absulutionis iscacitamde iis aclu roncipiat, 1204. pax est qui quidem no\ il hominis christiani communes obligationes, sed non firmiler siaïuit eas omnes sub mor5° Abtali slriiigenles in ijerpeluum observare, 1205, solutionis incapax est qui sine praevia sufficienti conscienliae discussione peccata sua coufessurus se sistil in sacro Pœuitenlix Iribunali, Quod si non poSbit peccata sua ia

922
Lis praecipua est an qui ex ignoranlia, vel negligenlia culpabili solum omittit p<Enitenti restilutionem injungere, leneatur restiiuere in ejus locura, nisi hune postea admoneat, ut saltem ex chariiate débet, si poiesl, 923. Opinio affirmans tenenda est muliiplicem ob ralionem, 924 et

:

seq. Peccat graviter confessarius qui circa numerum et circumstanlias peccatorum, circa obligationes status, circa fraudes in cerlis professionibus exerceri solitas maie inlerrogat, 926. 926-927 Ad quid tenelur. Parochus ad audiendas suorum confessiones tenelur non solum paschali tempore vel in articulo morlis, sed eliam quolies parochiani juste et ralionabiliter ronfiteri volunt 935. Quilibetsacerdos eliam mère delegalus, imo nec approbaïus tenetur ex chariiate, eliam cum vitae periculo excipere confessionem hominis in exlrema necessitate constituii , 9.36 Tenetur eliam sacerdos cujuscumque in gravis necessitate posiii confessionem , eliam cum gravi aliquo damno temporali proprio , excipere. 936; 1013, Etsi assiguari facile non potestquando delegalus i016.

;

;

THEOL. XXVllI.

{Six.)

«71
iii<ini>ri:ini

INDRX ANALYTICUS INIVERSAI.IS.
rovncarfi
-c'nt|)fr
,

m

cl

cnnfps«»riiis
liO.i.
-

(l«'l>i-l

(Icfi-riiiin l'xaniit'iiiiiii oriliii.iri»^

nis

iiii. rriiK;iiiili>

Mi|i|iltTi-,
,

-

•'.•

IHi

non

:«iil<'in

ci'iisi'iiili

siinl :it(siiliiiii)iiis
:i

iiictpiici'H

Quid dicendum iis qui rgrn fpmnl niori tani immalnre, 113(), 6 Ailviisns Icnlailonein adliasm7° Adversus (cnlalioniui iiis bonis el propinnnis, IHl,
lia-,

1150,

.S"

(lui niillis |iri'(

ilms

roii:ili sniil

D.o

oliliinrr

ilmiiiiii coii-

(idii el

viiidicla',

— 1131, —

tnliiiiiis

,

Vfl

:nl rlicii'iiilim

nniuin non ailInlm.Tiinl. \H)ii
(II'

iniiiriiM'ni'm siillliiciilciii co7" llli< H»' .ilisolviiiir i|ni

sni;uerenda. Mi.liva

Vaiia inoiiva il alfeclns a^grolis affcdus IMui ia', 1132, Motiva el

|»(t:iIis(Io1cI

ex puni niolivo
\),-\,

liinoris >çi'lii'nn;p :il)S(|nn
lllicilc :ihs.il\ lUir

nli.ino ;ulii ililtMlionis a ciiiiffssario inomlns i

uni \nll ni ir.ixi rfccilcif :i srntcn|.(iMnlcns irii|>ni|).il.ilil)ns, 1207. liis hixis cl |.rac-licc seiinaUir in |>raxi o|iiniorii-m f.ivi'iilcin libfil.ili, quie i| si ctsi non iirobiilnlior an o|iinio a|)|i:irt'l a-iinc |irol):il)iiis ««)nlr;»ria fjvtiis Ic^'i, non polcril onni conri-ssarins alisolSi po»von-, nisi ;il) illios j.raxi velu n-cciiiMo , iiilcn's liiril i.iHnioncni favcnlcni lilxTlali a^i'arcr*' silti I)r()b:iliiUori'ni, in)o ahsojiilf vrram, c.nni lainfii conffssario hxc a|'i arcal ininns proliabili-., non polcsl iinni al).soivorc.salIcMi per se lonneiulo, si ab ojus Oj inionis secpida
1217.

—Si

,

Mm. —

allctlus ronirilionis , 1132 M<>liva cl aflcrlus ainoris , Mollva 01 affeclus coiiforniilalis 11.33, 1133, Motiva cl alfcrius dcsidcrii crt;» paradisuiu, 1131. AfTccins (pii iiilirmo su(,'Kcri pnssnni dntn iTurifixuin dco^i ulaliir, 1134. Allcclns qui su>{(5cri possuni sacrdolibns cl r(di^iosi.s in(irniis. I13fi. Monila circa uliima sarr.nucnla, el moduni 3 un ulililcr rccipi pi.ssniil 1" circa ronfc,s^ioncm, 113.") " ('.in a ronimnnjoncin .3" Circa \\7)V>, Kxtrcniam LnClioncin, 11.38. Monila ciica agoiicin r-l luorlciu, 11.39. Atlccius lui .snggcri possunl afjonis cl cx[)iralioiiis tcmjOie, 11 il. Innuiiicnlis rnortis sign.i, 1112. l'rcccs et aclus cliristiani , 1 143. Uencdiclio in arliculo morlis.

,

:

,

1114

noiii (It'sisliTc.
Cii-ca

I^'*»

971
niiis.

_

SH-nntliiui pracoplnni inli-rrogot 2» De volis Iraiisgressis, 975,

:

1"«1(>

porinnis,
blas| h.--


li

Monila

|)ro coiilessariis inonialinni ordinariis,

l'ro confcs.sariis inoiiialinin cxlraordiiiariis. 1((8.3.
,

5"

Op

y"7 et seq.-S)87 0S7 Circa torliumpra'oeiilum. 989 Cin'a (piartuni pr.n r|iiiiin. pia-ccpiinn. Interroptet pdMiilenKMn si Ciroa qninluin illnis alicinoil j^ravc liaunnim proximo appcliveril anl de Si in proximurn iulnli-ril ilannio se oiili-ilavcril, 9i)0. Si odin ali(pionj iiijnnas;;raves, élan corani aliis, 991. 995 iiabncril, cl i-i signa conniiunia amiciliui ni'i,'nvt'iit. prxcopuun, 9)4 cl seq. XIV, 825 cl stH].Circa s'exUim

Carnli monila ad conlcssorcs X\1I gencralia. ConlV'Ssarius sil a|)probalus 1119. Sludium conicssariis necessarium, ll'id. Vila- sanciiias confessariis necpssaria , 1131. Confessarii prompli .sinl el [larall ad andiendum pfcnitentcs, ll.Sl. Qnid agal colllcs^arius ad inlirinos audiemios vocalus, 11.')2. Lbiaudicnd»! conIcssioncs , 1132. l'ia-paralio proxima ad cxcipiendum confi'.ssiones, 11.32. Qui pœnilentcs admillendi. 11. "S Monilnm spéciale circa confcssioncin piierorum, 1135.
,

— Sanc1149. — Monila

XXV,

1082.

,

6.^2

— Quomodo confessarius pœnitenlem seipsum accusantcm
juvare débet. 1137 De cautione adhibenda circa votorum commutationem absolulionem a censnris, etc., ll.'iS. Quilius concedenda veldenegnda absolulio, 1138 et seij. Quid anie absolulionem concedi'ndam agere débet confessarius 1163. Forma absolulionis, 1164. —Circa |>œuiteuliam injunj^endam 1161. Omnis suspirio avariliae fiigienda 1103. De testificaiione pœniieiilibns danda. 1166 Monila utilissima ad si irilualeui profectum pœnilenlium, 116'i. Alia monila ad coufessarios, 1171. Monita circa confcs-sionem parochis propria, 1167. Vid. Pabochcs. Qu;e in ministralione sacramenii Pœiiilentiaj paroclius el confessarius observe^ , XXII 1176. De cohortalionu el monilione confessarii ad pœnitenlem, 1178. De modo Pœnilentiae gênera, 1181. imi oneudse pœnilenli:e, 1 179. Canones pœnilentiales «pioruin cognilio parochis et confessariis necessaria est , 1181 et seq., 1196. Canonum pœnilentialium scientia confessariis admodura necessaria

— Inlerrogaiionesquaconicssioni

pra-milli i.o.ssunl, 11.5.5.

Circa

sepiùmim prseceptum.
et Sfcj.

XXII, 999 et seq.-lOll
1011

Noianda lOOS

Circa oclavuui pnrcepUim. inlciToyaiionibus adliibendis cum personis diversi slalus aul condiiiouisqiue sunl conscieniiie parum meticuSePrimo, cum sacerdole , 1015. losae, 1012 el seqcundo , cnni confessario , 1017. -Tertio , cum paroclio , Quinlo, cum nioQuarto, cum cpiscopo, 1019. ^017. Septimo, cum Sexto, cum jndice, 1021. iiiaii , 1020. Oclavo, cum pliarmacopoia, 1023. Nono, 1021. medico, Dccinio , cum sartore , 1024. cum mèrcatore , 102i. Duodecimo, cum barL'ndecimo, cum proxenela, 1023.

De

,

,

,

— —

^^^ bitonsore. Ubi agitur de pcriculo peccati formalis , et prsesertim peccati turpis , confessarius , qnanto magis rigorcm cum pœnitente adhibobil , tanlo magis ejus saluti prodorit Qui benigniores sunl, S. Thomas de VillaXXII, 1029. 1029 nova vocal impie pios. gercre dcbeat confessarius cum lis qui sunl Quomodo se Cum habiiualiset In proxima occasionc poccandi, 1027.

,

— —

— —

Quomodo se gerere dcbeat recidivis, 1032 teutilnis qui contraxorunt aliqnam censuram
impedimenlum

est.

1181-1198

cum pœni-

reservalum, 1013, — Cum pœnitente qui contraxit obligationem denùntiandi, lOoO, — Cum pœnitente qui contraxit

,

aul casum

malriraonii, 1034 et scq.,— Quomodo cum Quomodo cum pueris adolescenlibus el pucllis , 1039, Quomodo cum personis dcvotis, 1069. scrupulosis, 1064, Quomodo cum surdis, 1070, Quomodo cum mulis et Quid agere debeal confessarius vocamoribuudis, 1072. latus ad pœniteulem niorti proximurn, ignoranlia eorum Quomodo cum borautem, quae scire tenetur, VI , 616. cum infestatis_a Quomodo capile damnalis, XXII, 1074.

— —

— —

daemone.

prudentia confessarii. Summam adhibere débet prudentiam 1» In seligendis opinionibus, XXII, 1079,-2'' Iq corrigeudis erroribus a se comuiissis circa valorem sacra5° In custodiendo sigillo sacramentali , menii, 1079, 1081. 4" Summe cautus esse débet confessarius in exciQuomodo se piendis coniessionibus nnilierum , 1085. gerere debeat in dirigendis animabus spiritualibus. Ante omnia illas disponere débet ad laciendam orationem menOporlel ut coufessarius oplime sciât motalem , 1083. dum quo auimam, quae a Deo contemplationis gralia donatur, dirigcre debeat , el ab omnibus illusionibus liberet Oportet ut sit parcissimus in mortificatio1087 el seq. Quomodo dirigere debeat aninibus cuncedendis, 1099. circa frequentiam sacramentorum scilicet mas spiriluales Metliodus vitae pro confessionis et conmiunionis 1101. aliqua moniali quse exposceret dirigi per viam perfcctioMonila in génère pro perteclione , 1109. nis, 1108. De monitis quibusdam magis nolalu diguis ad confessarios. 1 16 parochos. Ad Il 12. Monita ad sacerdotem assistentem inhrmis , XXII, 1126. Remédia adverâus lenlationes quibus agilantur infirmi. 1» Adversus fidei tenUtiones, 1128,-2° Adversus lenla3° Adversus tenialionem tiones dpsperalionis, 1128, vanae gloriae, 1129, —4° Adversus tenialionem impatiea-

De

„.,...

^^'^

:

,

confessarii sacerdotis, qua judicis. SufiBcit, et regnlariter requirilur in confessario judicium prudensde legiiiina dispositioiie pœniieniis , ut eum licite absolvat XXII, 1199. In casibus necessiialis non requirilur illud prudens judicium, 1201. Ex bac régula varia pro praxi monienlosacoroUariadeducunlur, 1202. Resolvilur variis assertionihus, qualiter se gerere debeat confessarius circa absolulionem daudam vel uegaiiJam versanlibus iii occaSione proxima peccati morlalis, 1212 el seq. Variis quaes tionibus respondclur, 1217 el seq. Qualiier se gerere debeat confessarius erga consueludinarios, 1224 et seq. Erga recidivos, 1229. Casus praclici circa absolulionem consuetndinariorum el reridivorum resolvuntur. 1231 Satisfit quibusdam dubilalionilnis iucidcnlibus circa pecQuamlo leneauir confessarius adcala omissionis, 1233. monerc pœnitenlem, qui ex ignoranlia facil aliquid illiMoneri débet pœuilens quolies error ejus vel cili, 888. ignoranlia vincibilis est, eliam^i nuilus hinc sperctur successns, sed poliiis scandalum pa-nilenlis 888; XXV', 439. Pœnilens quacumque juris vel facLi laboret ignoranlia etiam iuvincibili, duobiis in casil)us erudiendus est, X.XII, 889. Cum ex invincibili pœniieniis errore requirilur malum aliquod etiam materiale, moneri debel pneniteus, quolies monilio videlnr citra scandalum et grave proximi damnum profutura ; alias non, 890. Confessarius tenetur admonere pœnilenlem qui ex couscieiilia ermnea crédit aliquid esse peccatum raortale , etc , etc., XXV, 439 et Praescribilur modusa confessario observandus circa seq. dilaiionem absolulionis, quolies ea opusfueril, 123.^. De exceplionibus quibusdam a communibus regulis dilTereiidi absolulionem , 1236 et seq. Solvunlur argumenta adversus doclrinam supra iraditam de absolulione consuetudinariis regulariter differenda, objici soliia , 1242. De absolulione venialinm, 1249-914 et seq. lastruiiur cou~ fessarius qua judex circa imposilionem oierura pœn.ilium in vindiclam et satisfaclionem prœleritorum peçcaloruin, 1230. Qusedam dujjia circa imposilionem salisfaciionnm, earumdera adiraiiletiooem et niulaiionem expediunlur

De officio

,

!•
i-loo.

CON

CON
elucidantur du,

174

— Circa sigillnm confessionis varia
,

bia, ii'il et seq.

1265 et seq. J)e oflkio contVssarii qi>a niodici , X.VII ~- Remédia alla siiul fjeiieralia alia s[)ecialia , 1266. Do primo remedio gênerai! (juod est nie.dilaiio, seu contxpouiuir circa qus ohjecia sideraiio iutenia, 1267. «àtidiUilio versari debcat ad im|ielraiid;iiii veraui converûrciaratur qu'fnam objecia praecipiie 1273. aionetn Cdiisiderare debeai peccalor ad J)curn conversus et jiisliExhibeiiroborelur 1276. fic.iLiis, ut coiilra reLipsum tur motiva , prscipue expendenda cupienti iajuslitiaet 1277 cbaritaie proficere. De secundo remedio général! qiiod e.st oralio, sive peiitio diviui aiixilii , qu<e fit vei solo corde, vel eliam ore. 1278

,

,

nuntiandiim, vel modo commun! ohviandum , posset obligare pu;nilenlem, ut sibi exira confessionem revelet terliam illam |)ersonam, modo nullum sequi po.ssit scandaInm , nulla irreverenlia sacramenti , aut fraclio bigilli , 1264 et seq. Pro coulessariis régula moralium opinionum, XI, 12831552. lp.sa niorali.^ , aut evidens cerlitudo , sive legis

,

,

De tertio remedio generali, quod est siiiptularis devoiio erga sacialissiiuam Doiiiiiii iiustri Jesu (lliristi Lumauitatem, ejusque sanctibsiiuain malrem, ei crga angelos tutclares. 1281 De remedio quarto generali, quod est jejuuium, et aliae
cariiis casligationes

1284,

quod sunl opéra mistricordia; eor|iOralia et sj/iritualia erga prdxiuium. 128o De sexlo geni'raii remedio, quod est frequens ac ley;ilinius sacrameulorum Pœuitentiae et £ucharisliae usus , 1286 De seplimo remedio generali , qnod est fuga occa.sionum 128". De remediis quibus curari débet viiiura superi)i{e et ei annexa anibiiio, praesumplio et vaiia yloria 1288 et seq. De remediis contra superfluum vanum et lascivum oruatum uiulierum 1291. De remediis quibus curare 0[)orlet consueludinem blasphemandi
quiiilo
,

De

remedio generali

,

,

,

et iu'-iiscrele juraiidi , 1295. De remediis praescribondis adver.-5us peccala luxurite, 1299. De remediis quibus curaiuli suut guiosi el el)riosi , 1504. remediis ad-

versus j.eccaia odii et invidiae, l.'iOT. De remediis contra dubil:itioues, suspiciones, opiniones, el judicia temeraria iujurio.sa proximo, lôll. De remediis adversus peccala iiiiguie, detracUouem, conlumeiiam, susurrationem, etc., lôlo. De reuiediis adversus peccaluui ira, 1522. Do remediis contra avariliam , 152o. De remediis quibus curaiidum usurae viiium, 1528. De remediis adversus durilicm sive immisencordiam erija pauperes ac niistros , Quse est una ex avaritiae filiabus 1551. De remediis quibus curari débet ppccatum acediae et ejus lilia torpor, 1556. De remediis adversus peccalum desperationis , acediae fili» , 1558. De remediis qua; praîscribenda sunt coutra peccatum prîesumpiioni.s, 1541. De remediis coulrd scrupules, 154S. Qualiier confessarias se gerere del>eal cum eo qui laboret couscienlia erronea , XI 122 et seq. 150. Ex quibus co^noscere possit confessarius quod pœuitens suus sit scrupulosus , l^SDe remediis contra couscientiam scruiulosam, 158. ^ id. CONSCIENTIA. Confessarius ad veuerem sollicilans XVIII , 1158. Vid. Dekumiatio. Confessarius per sacramenlum pœnitenlise cognationem spiriiuulem non proprie coulrahil, sed quoddam fœdus simile cog.iulioui s|iiriluali, XIV Sacerdos 736-S81. non polcsl audire confessiouem mulieris cum qua luxurise peccatum coumasit. 757-382 Qualiter se debeat gerere confessarius in postulauda et exercenda potestale in reservata. Inprimiscertum est, quod ouiui uiodo cavere debeat ne directe vel indirecte mauifestel personam pro qua petit, XVIII, 1392 et seq.— Quando coiifeiisarius petit facullatem a reservato absolvendi , del)et expriinere speciem casus, si snperior jieiat, et salvo sigillé exprimi po.->sil 1594. Nunquam licet coiKessario directe inquirere in personam complicis, obligando pœnitentem, aut etiam invil;indo, ut illi manifestet coraplicem in ipsa confessione tanquam confessario, XXII, 1262. Quando, pœuitens non potesl exprimere speciem

— De

,

,

,

,

— —

,

,

sive libertalis, est lutissima conscienliie régula, de qua â nemiue disceptalur , 128.j. Régula , qua- maxime confe.ssariosdirigat in obst uris et dillicilioribuscasibus, débet es.-,e in praxi tuta, 1285. Opus est ut sit ccrta, 1286. Ouantum lier! potesl univetsalis esse débet, 1286. Débet esse ad praxini reducibilis, 1287. Fier! nequit ut ea régula inveuiatur in j.rivalis aucloribus, qui in ea assiguauda inier si-se dissident, 1287. In\ enilur expressis verbis desiguata in doclore , qui supor caleros eminenii poUet aucloritaie , in summo poniifice Beuedicto, XIV , 1287. In re dubia , inquil , propriai opinion! non innitantur confessari! , sed îibros consulant quamplurinios, ac deinde in eam descendant sentenliam, quain ratio su.idet ac lirniat aucioriias , 1288. Ha-c igitur régula ordinarie ampleclenda est quam ratio suadel el firmat aucioriias, 1288. opinionum régula non alternative, lu sed copulalive , cum raiiouo auclontas ordinarie convenire débet , 1289. Haec régula est et lula , et certa, et fere universalis , et ad piaxim reduciljilis. 1° Tuta est, 2" Est cerla el universalis, 1290.-3° Est ad 1289. praxini reducibilis, 1291. Per adduclam regulam non excludilur , ul confessarius in rébus obscuris el diQicilioribus, consilium etiam sapiemioris el prudenlioris ex(iuirat , 1292. golvunlur objectiones , 1292 et seq. Contra regulau) Benedicti XIV locum non habet commune effatum In dubiis tulior pars est eligeuda , 1297. Nec illud aliud effatum : Lex dubia nonobligai, 1299 et seq. Opinio, quae in concursu alterius babet pro se graviora nioliva r.iiionis et auctoriiatis, est ea qnam unice hic et nunc ratio suadel el auclontas firmat , 1509. lunumeris difficultatibus palet probabiiismi et probabiliorismi usus , 1507-1551. Dissidiiim iiiter probabilistam et probabilioristam facillime diriuieretur , si uterque suum vocabulum dimitterel, et amplecleretur regulam quam in praxi uterque sequi sub diversis vocabulis fatetur , 1513. Opiandum e.ssel , ut , omissis speculalivis et nocivis controversiis, omues confessarii eanid.im regulam amplecterentur a Benedicto XIV proposilam, el in praxi, raiionibus bine iude exfiensis, tandem in eam sentenliam descenderent quam ratio suadel et aucioriias firmat. 1351 Des confesseurs des [rinces, XX, 421. Règles que suivaient les confesseurs dans Pimposilion de la pénitence. 440 et seq. Ad confitendum accedens confessarius, de cujus idoneitate prndenter dubilalur, interrogetur an suidio sufïicienler operam dederit , el an studere pergat. XXII , 1017 CoxPESSio in Scri|riura triplex distinguitiir alia laudis,

— —

— —

— —

:

— —

:

,

,

peccati uisi exprimeudo personam cum quapeccavit, puta si cum sorore concubuit uec polest adiré alium confessarium, cui jiersona complicis .sit ignota, non pecoat confessarius indirecte inquirendo in personam complicis , imo

qua Dei magnitudinem priedicamus; alia fidei qua fidem nostrum exlerius profitenuir, alia peccatorum, quo vel Deo fit, vel hoininisive qua tali sive ut minislro Dei, el haec nec Judieis iguola fuit, nec ipsis ethnicis, XXII, 380 Confessio Lominis ad hominem alia est civiiis, qua reus crimen suum coram judice confiletur, ul pluria)um exinde condemnandus, alia sacrameiilalis, qua peccalor delictum suum accusai coram Ecclesia; minislro, ul ab eo absolvaQuadruplicem agnoscunt protestantes confestur, 381, siouem primam quae fit Deo, secundam quae fit proximo quartam quae fit offenso teriiam quae fit Ecclesiœ pastori ut ejus admonitione IranquiUa reddalur conscientia, el de obtenta recouciliatione fiai secura. V, 983 Confessio sacramentalis definilur accusalio peccatorum pro|.riorum post Baptisma commissorum a pœnilente légitime facta coram minislro compétente ad illorum absoliiDivinam tionem virtule clavium obtinendam, XXII. 581. Peirus confessionis inslitulionem negaverunt Wiclefus de Osma el praecipue Lulheranl, Calvinislae, et Anglicani,

:

,

;

,

:

,

ad id teneiur 1262. Regulariter non licet confessario iiiqunere in personam complicis, obligaudo, vel eliam invilando pœnitentem ut revolet silii personam complicis extra coutessionem in ordine ad correpticmem vel de, ,

auniiationem
daiii,

com|.licis per ipsum confessarium lacien1265. In casu tamen quo pœnilens teneiur procedere ad denuniialionem complicis, el jtersona cui débet ueri denunlialio est ipse confessarius, tune per accidens J>otesl el teneiur inquirere in personam complicis, obligando pcenilentem ut sibi extra coutessionem -omplicem revelet, 1263. Si poneretur casus in quo nullus praeter

Nécessitas confessionis sacramentalis efficaci582,385. Confessionis usus ter probalur ex Scriptura, .584 et seq. el nécessitas aniiqua elconstanli Ecclesia! tradiiione nitiTraditionis testes e primo saetur, 589. I, 1289-1017. E secundo s;eculo, 590_, culo adducunlur, XXII, 589, Terlii saeculi fidem aperiunt Origenes el Cypr^anus, 592, E saesa'cnlo quinlo, 597, E quarto sœculo, 593, Ex octavo culo sexto, 599, E seplimo saeculo, 401, E decimo saeculo, saeculo, 405, E saeculo nono, 406, Ali,—£ sa?culo undecimo, 412.—E duodecimo saeculo. 414 Confessionis divina iiislltulio probalur arguuaeato i)raeSolvuntnr objectiones. 1° Objiscriptionis, 418 et seq.

—E

confessarium idoueusreperiretur ad corripiendum

,

de-

cilur célèbre Nectarii patriarcba; Constantinopolilani tactum, 420 el seq. - Quid de eo facto seulianl calbolici, 422. Obj. 2» : S. Chrysostomus confessionis privatae le-

iV
pliirilius

INDEX ANALYTICUS UNIVERSAMS.
doS.

179

01 In loris siil)Vorlil.^42S cl sr(|. ««•m S. (ircKiiiid Nyssctio, i:\l. -- Olij. i-. l';tlrrs plrri.iiif

lent iirtcala soUi

()l(j. Auttiislino, l.'^t;. Mltiilio velcrum r:ilrimi,

fdiiliilioiif ilclcii,
()'
i

iTt't.

Ohj.

ex

(;r:ili:iiio,
.

iôti.
v;ii

fi"

<'x

H

Solvniitur

i:»-

ex mncslioncs
01»j. 7°

1)1lirca iioct'Rsitaifin coiililfiiili ex jiiic diviiio, 444. vinn (onfi'ssionis Icgc Inicnliir omiics i-t soli (jui posl Daptibimim liMli;i!ilcr tliHicjmMiiiil. 444; VI, 7(i?5. Hiviiiiiin t;iavi.i conlilciKll |iraTi'(itum ol)litîat pcr acci1" cum ri!(i|)i(n(l.i rsl Kmliari^lia ; 2" niiii sacra iltMis
:

Qui in confc; Innc non olicsl vaioii s.n r.iincnli, 471. Bionc gcncrali, nicniianlcr \v\ dolosc peccala nonduin Confessa ciini jam contcssis iiiiscercl, ita ul oninia jam confessa fuisse inleiligerenliir, gravil'-r pcccal, 474. Qui inala lide peccaluni ali(|UO(l reliniiil m confes.siorie, coiifessioncs omnes exindc iterare lenelur, 474. Quod deince|is incnlpalc oblilos tii et peecaliiin cl .sacnleginm hil, ((.nfi'-ï.sioiies ex lune bona lide peraclas rcpelcrc non lenelur, (pila foniialiler inle^'ia- liieninl, 474. Quid

«iu;cilaii\

fiiiictio

iininiritl,

(pia'

slalnm t^rsù.v

i<'(|iiiril

;

ageniliiin

pcenilenli,

(pii

tluni

3' (iiioUos coiilt'ssio iiH'diiiiii iu!((s.saiiiiiii csl vcl ad vilan^ravc pici aluni, vcl ad Kiavcin U'iitalioucin siifn-raii01>lij,'al

contessionis doimirc, confessio, gtîiieraliler lo(|ueiido,

adveriil saeeid(jleni aul dorniiisne, 474.

tempore Fréquent
,

dam.

iht

se, l"iii(]iiovisiirol).d)ili iiiorlis()('ririilo;

i" sa'|)0 pi;r vilain i-xlra nioilis pciiculniii, XXli, 445. Ail iii'pcal pra'ct'pluiii conlessioiiis .slaliin nioralikT post
praclica csl cl gravis difliciilias, 44(i. paiiciorcs doccnl cmn qui Icllialiler peccavcril, slaliin, id est, data prima loci, icniporis cl conlt'ssarii oppoilunilalc, ad coulitciidum lencii, 4415, Ouic noslerior scnlcnlia, caulc quideni cl prudenicr, seAn (juis co pra-cise Icnealur quamquciida videlur, 446.
adniissuiii Irlliale,

^-NeKanlpiurcs;

alii

pcccala sua confiteri, quod difl'ercndo incunal peAllirnians senlenlia longe riculuni ea oliiivisceudi, 448. Vi divinic Icgis ad conlessioncni non lulior esi, 448. lenelur moribundus, qui vonialiunidunilaxal reus est.Telicri lamon )iolesl quis pcr accidcns ad eoruni confessioJiriniuni

nem, 448.— Dalur pra>ccplum
448.

ecclesiaslicuin confessionis,

l'erieulo.sa esse potest, 476. redar^^iicnda, 47.'). conlcssio iis iiiililer snadetur , inio l'"re(iiiens prsesiiHicienter a [teccalo cipiuir , qui necdum se vident aversos, ei a pcceaiidi occasione sejunctos. 476 l)i- confessionis intcgrilale , 478. Pra-vium confessioni examen ca cura cl solhciludine insliluendiiiii, quani liitcgrilas duplex est : exigii res magni inomciiti. 478. Muteiiitlis, quae est ada-quata omnium plane qua; quis commisil pcecalorum accuialio ; et foimalts quae est accusatio vel eoruin dunlaxai , qua; posl diligcns conscieniiac examen redeunt in nienioriam, vel eorum qu* hic et nunc Ecclcsi;c clavil)iis suljjicere lenelur poîiiitens. 479. Ad Icgitimain confessionem rcqnirilur integriias formaiis non aulem malerialis hoc csl, ulomnia dieanlur, qnanlunî fleri polest. 480; XXIII, 566

lauilaniJa

est

necdum

proprius l.alerancnsis concilii saccrdos. Proprius, de quo conciliuni Laleranense, saccrdos est ffal-ochus, salvo lanien Romani Solvunlur ponliiicis et episcoporum jure, 450 et seq. objeclioncs. Ohj. 1" saccrdos proprius opponilur in Latecommuni, 433.— Obj.2°: paroclii ranensi synodo sacerdoli 458 sunt juris divini. In quibusdam diœcesibus, ubi stricte urgelur exeanmia confessio culio canonis, Omnis utriusque sexus lacia, sine petilo et obtenlo paroclu conscnsu facta, irdeclaralur. In aliis diœcesibus valet conrita et iteranda îessio sine parochi cousensu extra parochiain facta sacerdoli cuilibet gencraliter lanluni approbalo, modo adsit tacilus episcopi consensus. Parochi suis licenliam extra
sil

—Quis

Variœ opiniones, 449.

:

,

f)arochi8e fines confitendi facile indulgere debenl. Quum icentiam, ineunte quadragesimali tempore, suis e sug-

Quinam annuae congeslu parochi dare soient, 461, fessionis Icge teneanlur. In texlu Lateranensi vox, omnis
pdelis, videtur omnes omnino baplizatns comprehendere, Pueri pleno >el ipsum Ronianum poniificem, 462, 465. rationis usugaudenles eadem lege lenentur, sed exinuinlurapœnis qua comminalur decrelum Lateranense, 463.

Qui interna tantum Label peccala , eadem quoAn qui tannis clavibus subjicere tenetur, 463. sola habel venialia leneaiur eadem confiteri. Negant plnres. Opinio contraria longe tutior est et a^que ad Qui a mortali prorsus absliminus probabilis, 464. nuisset, tencrelur sallem proprium suum sacerdolem Diceuti in foro pœniadiré, propter Eucharistiam, 464. tenliae se ab oinni peccato gravi lilteruui esse-, fides habenda foret, nisi contrarium evidenter constarel, vel juslas Qua; ab Laberet parochus rationes aliter judicandi, 464. iniplendo annuae confe.ssionis prsecepto excusant, 464.

formaliler intégra, debent exprimi nupeecalorum, nec non et cireiimsiantiae speciem moralitcr et morlaliler mutantes , XXII, 481. Qui parlicula plus nmmsve post idoneum et maturum examen usi sunt, non leiienlur facta semel confessione, major(!ni, quem posiea detcgunt, numcriim exprimere , si is nimicrum, quem expresserunt, notabililer non excédât 483 ; 496. Atl integrilatem confessionis necessum etiani est ul cxprimanlur circumstantiae peccatum intra eamdem speciem notabililer aggravantes, lia passim hodie theologi, 884 cl seq. Aclus exlerior et eflecius ex ipsosecutusex|irimi debenl, 492. Ad confessionis integritatem necessarium est ut peccala dubia ul dubia aperiantur ; seu dubilet pœnitens de actus subslantia, videlicct an fuerit nec ne, seu dubilet de gravitaie peccati, num morlale sit, an veniale ; seu dubilet jam ne hoc .sit confessus, an non! lia vulgo theologi, 492 et seq. An dubium quodcmique sufficial ad inducendum |)eccata dubia confitendi obligationem 494. Qui confessus est morlale ut dubium, illud sub inde ut cerlum confiteri débet, si certum vel multo probabilius deprehenderil, 495. Si pœnitens confessus sit peccatum, cujus vel ipse, vel confessarius vel uterque tempore confessionis nesciebat gravitatem , sed quod posiea morlale esse cognoveril non tenetur illud deuuo confiteri quia plene quoad subslantiam et circumslantias
sit

Ul confessio

merus

et species

,

,

,

confessus est , 496. Scrupulosis non eadem qu* cœieris, incumbit nécessitas peccala dubia confitendi, 497. De causis a confessionis integritate certo excusantibus, 498. Oblivio inculpaia a confessionis integritate excusât. Idem est de ignoranlia invincibili, 498. Si quis vero defeclu examinis idonei morlale quid omiserit, nulla erit confessio ; nisi forte oblivio vel negligenillud

tia venialis fuerit,

Ecclesiœ prx'cepto non salisGl per confessionem sacrilegam qualis ea est quœ fil vel sine dolore idoneo, vel sine Qui hoc anno confiteri praevio examine sufficienli, 466. omisit, unius reus est peccati, sed pluribus aequivalentis, si pernianeat idem non confitendi propositum, 467. Prœceplum iraplevit, cui rite confesso absolutionem inQui post confessionem morjuste negavil sacerdos, 467. talium eo usque commissorum, eodem anno in novum leIbale incidil, ad novani confessionem probabilius non tenetur, 468. Quibus subjaceanl pœnis qui annuîB confessioni 468 désuni. Materia necessaria confessionis est peccatum morlale, quod non nisi per claves, vel in ordine ad ipsas, remittilur. Materia aulem libéra est veniale peccatum quod pie et «tililer clavibus subjicitur, sed aliis mediis deleri polest, Probabilius Ecclesia venialium confessionem XXII, 468. praecipere potest, 468. Reiterata niortalium jam remissorum, aul etiam venialium emendatorura confessio, utilis li^ est et multum suadenda. De condilionibus confessionis. Sexdecim numerantur. Sit simples, humilis, pura, fidelis, XXII, 469, Nuda, frequens, discrela, libens, verecunda, intégra, sécréta, lacrymabilis, accelerala, forlis, 470, Accusans, parère parala, 471. Has omnes conditiones complecluntur quatuor sequentes intégra sit, simples, humilis, parère paTata, 471. Mendacium in materia confessionis commis'«um, quandoque lelhale est, et tune conlessionem, velpo-

An

quod non facile praesumendum, 500. vincibilis fuerit hujus vel iilius pœnilentis ignoranlia
facile dijudicalur,

non adeo
lapsi

500.

— An

qui in mollitiem

grave hoc peccatum relinuere, quia causantur ignotain fuisse sibi nequiliam ejiis, arepelendis confessionibus immunes sint, ambigltur. Pars negans tutior, et moraliier loquendo probabilior videtur, 500 Excusai ab integri-

tate confessionis inipolentia vel actualis , vel imminens , seu ex parte pœnilentis, seu ex parte confessarii, 501.— Qui urgente periculo generalem a sacerdote, nihil confessi,

absolutionem receperuul, debenl posiea,

si

tempus

ferai, dislincti aliquid confiteri, 501. —Excusât etiam ab integritate confessionis aequa et probabilis formido damni

gravis, seuspiritualis, seu temporalis, inde provenluri vel confessario, vel pœnitenli, vel tertio, 502. Circa haec quaedara observanda , 504. Pœnitens qui unius tantum quod celare débet, peccati morlalis sibi conscius est, ve-

:

cum iilo nabet vel mortalia qua; alias deponit peccala confiteri tenebilur , ul ab illis directe absolutus, indirecte autera a peccato quod retinuit,securius ad communionera accédai, 504. Non excusai a confessionis integritate frequens populi concursus iu die solemni, licet ex intégra priorum pœnitentium confessione futurum sit ut multi sacramentis et induigentia festo annexa privandi sint , 605. Communior o|>inio negat sacerdotem , si copia dent confessarii, elicito tantum conlritionisaclu posse celebrare, co tantum ut audiendse missae legeni adimpleat, 506. Necessaria complicis apud solum confessanialia quse
,

177

CON

TON
l'Eglise,

17»

riiim infamia non excusât ab inlegritate confessionis. lia An ul appriendum est crimute viilgo ihoologi, 506. iiieu ciim complicis iiiùmia, sic ol aperieiulum sil cuin Exspeciandus confessariiis infamia non complicis, 508. cni prorsus ignol.-E sint personai quse crimiiiis non compli-

on punissait plus sév6rement ceux qui élaicnlr convaincus de péchés, s'ils ne s'en étaient pas accusés euxmêmes, 384. On regardait comme un devoir de délérer h l'évêque ou au prèlre celui qui était tombé dans quckiue

faute considérable, 387.

ces, si'd
iiiri

untum

olijecla fucnint. Si ignoius director

invc,

non potesl, luiiiis et probabilius videlur detegendam esse allerius spu innocentis, seu nocentis infainiani cum alioqui loium pœniienlis crinipn non salis aperirl polest Secluso integritalis confessionis casu, licet reuin 509. detegere ad suam propriani utililateui , 509. Licet etiani

dont on 588.

peccalum detegere ad rei emendalionem. Verum iiic duo cavenda sunt, 310; XX, 590. Potesl et débet absolvi moribundus, qui vel quaedam tantuni peccala, vel nulla in specie confileri valens, aul in génère solum déclarât se peccasse, aul solum, praesenle, vel absente niinislro, quaedam praebet pœuileniiae signa in ordine ad absolulionem XXII, 510 et seq. Sufficil unus teslis qui per se viderit, aut ab alio didicerit, moribunduin sacerdoiis ojiem voce

aut signis implorasse, 513. Sulficiunt eliam signa dubia, ut si visus sit caiholicus aeger pectus tundere, eic, 514. Débet eliam absolvi moribundus qui chrislianani religionem professus est eisi nulla anle vel post sacerdolis advenlum exhibueril contritionis signa. Ita contra graves muUos muiti graves, 514 et seq. Solvunturobjeciiones, 517 et seq. Non redarguendus est, qui moribundum in caiholica religione inventum condilionate absolvit , qui nulla per se vel per lestes dédit pœnitëntiae signa, uec in flagranli deliclo luit deprehensus, 522. De forma condiiionata in sacramenlo pœnitëntiae, XXV, 1069 et seq. De reprobatione doctrinae quae iu nonnullis synodis legitur, confessionis videlicet faciae in moriis articulolaico, aut eliam mulieri, déficiente sacerdoie, aut diacono, vel subdiacono. 1076 et seq. Nec Orieniis, nec majores Occidentis Ecclesiae, ul Romana , Cartbaginensis Hispanica , lapsis gravioribus qui pœniteniia lundi essent, vel fungi incœpissent absolutionem iu exilu denegarunt, XXII, o2o. Solvunlur objectiones, 529-537. Severior tamen quibusdam in locls viguit disciplina, 528. Nulla cerla ralione probalur negaiam olira generaliler fuisse absolulionem pœnilentibus qui eam lanium in exlremo morbo sincère peliisseni, 538. Sicubi viguit auslera haec disciplina nec diu admodum nec ubique, 539. 540 et seq. Solvuniur objecliones. Non est absolute necessarium ut confessio ûal voce, XXII, 546. Graviter peccat, et ideo invalide confitetur, qni extra casum pbysiCJe vel moralis impoientice scriplo aut nuiibus, non aulem voce confitetur, 546. Speciata rei natura, ad minimum dubia est validilas confessionis perlilteras factœ absenli, et in absenlia absolventi, 384. Solv. objecliones, 349 et seq. Elsi supponerelur valuisse aliquando datam in scriptis absolulionem , constat eam jam non valere post decretum démentis VIII, ubiSolv. objecliones. cumque illud receptum fuerit, 553. 554 et seq. Requiritur et sufficit sacerdotis ad pœnitentem prsesentia moralis, scilicet cum sacerdos et pœnitens non longius, ab invicem distant, quani ut possint se audire ea loquentes voce qua homines in communi sermone uli consueverunl, imo et aliquanto alliori 537.— Jnxta plures, absolvi potesl pœnitens jam a confessionali egressus , aliisque vicinis immixtus, et si non amplius videatur. 638 De subjecto confessionis. Subjectum confessionis est omnis et solus homo baptizalus, annum habens discretionis, sibique peccati post baplismus admissi conscius , 338. De peccatis olim publicai confessionis obnoxii , 338. Pœniteniiae publicae non pauca subjacuerunt, quae nnsquani vi ecclesiasiicae legis subjacuerunt confessioni publica; ; unde non semper pœniteniiae publicae cornes fuit confessio publica, 559. Aliquando, non quidem , ad nutum pœnitentis, sed ex praecedentis ministri eonsilio peccala inler occulta quaedam seligebantur, quae pœnitens publiée aperiret. Islud lamen confessionis genus nulla Ecclesiae lege

,

,

,

Que faisait le pasteur si celui déféré le crime n'en voulaii (i.is convenir, Que la coutume de déférer 1rs pécheurs aux évoques et aux prêtres s'est conservée ires-louglemps dans l'Eglise 389. Qu'il en reste encore quelques vestiges aujourd'hui. Obligation de faire connaître les prêtres qui sollicileni au mal les personnes qui s'adressent à eux en confession , 593. Du sceau de la confession sacramentelle, 594. De la manière de se confesser chez les anciens, tant en Occident qu'eu Orient. De la posture du péDe ce qui se pratique nitent eu celle occ.ision 396. encore aujourd'hui chez les Grecs et les autres Orientaux, 399. La confession abolie parmi les Cophtes d'Egj'pte et autres peuples d'Orient ; en quel temps s'est fait ce changement, 402. Du temps et des circonsiances particulières dans lesquels se faisait la conlession des péchés chez les anciens et encore à présent chez les chrétiens orientaux , 405 el seq. Ordre ou manière de donner la péniEn quel endroit de l'Eglise se faisait la tence , 411. Confession à la mort; comment elle se confession, 415. La conlession se faisait a l'évêque et faisait, 413 et seq. Dans le cas de nécessité on se aux prêtres, 413, 420. confessait non-seulement au diacre du consentement des mais encere aux aulres clercs inférieurs, 413 et évoques, seq. Les moines ont été autrefois employés à entendre les confessions, 418. Les abbesses se sont Quelquefois attribué le droit d'entendre les confessions de leurs reliDes gieuses, 419. Des confesseurs des princes, 421. Le absolutions réservées au pape et aux évéques, 422. droit d'entendre les confessions des fidèles n appartenait pas autrefois k tous les prêtres indifféremment. Quels sont ceux à qui il appartient principalement , 423 et seq. Contestations survenues à ce sujet entre le clergé sécu426-432 lier et les religieux mendiants. Des confessrous par Des confessions générales, 435. Les confessions par écrit ont été écrit, 433 el seq. Règles que suivaient les confesseurs condamnées, 459. 440 et seq. dans l'imposition de la pénitence. Confessio non est necessaria ad commutanda vola vel

lui avait

,

,

— — —

,

— —

— —

,

absolvendum a reservalis virlute bullae, vel jubilaei. Idem dicendum si fiai commuialio virtute privilegiorum religiosorum XXV, 442. Confessio non est necessario praemitleiida matrimonio, 442.— Confessio delicti cum circumstanlia excusante valida est quando nulla alia via polest 441 consiare. 441 Confessio dolis reeeplae, etc. est casus episcopo Confessionum audiiio irregularis Ad iterandam gcneralem conreservalus XXII 794. suut scrupulosi XI 148. fessionem non facile admittendi
,

,

,

,

,

,

,

Vid. COXSCIENTIA. Confessionis exemConfessio apud Judaeos, XXVI, AucHuic confessioni vis nulla est, 86. l)lar, 83, 86. toritale non solum recenliorum, sed priscorum eliam rabpeccatorum singillatim binorum oslenditur confessionem 86, 87 eijuxla speciem edendam esse. Qua Judaei ralione ulereutur confitendi peccala sua ,

83—

178.— Judaeis per eam confessionem non 179 remiitebantur peccala. ConQdenlia beneficialis est ea qua quis confidit quod aller acceptans beneticium, sibi postea vel alteri conférât, confessione quam nuiiXIX, 337.— Vid. Simonu. nulL-esynodi excipiendam prohibent confessarioqui esi in opère carnali comples criminis cum pœniienle peracti si complex complicem absolveret , absoluta esset , XXA', 1067. Sed nunc hic casus est reservalus. 1068; XIV, 757-582, 38.5 CoNTiDENTiA beueficialis est ea qua quis contidii quod aller acceptans beneticium, sibi postea vel alteri conférât,
variae sententiae,

—De

prseceptum

est.

560
,

confession des péchés et de ce qui y a rapport. Hérétiques qui ont nié la nécessité de la confession XX, La confession des péchés selon S. Césaire d'Arles, ?'J; viiiium sanilalis est, 372. Il arrivait quelquefois dans les premiers siècles de l'Eglise que ceux qui étaient touchés du regret de leurs fautes confessaient même publiquement leurs péchés secrets , 372 el seq. La confession publique se faisait devant les prêtres, qui avec l'évêque, composaient le sénat de l'Eglise , 375. Quel temperameat on apportait dan» la confession publique des péchés secrets, 377. Un fait qui se passa sous Nect.iire, archevêque de Constantinople , donna lieu à la suppression de la confession publique , 380. En quel temps elle a été abolie en Occident , 382. Dans les premiers siècles de
la

De


,

— —
,

XIX, 537. Vid Simonu. CoNFiR.MARE cst actus ordiuis.et is ordo est etiam in presIV, 347 byleris sallem inchoatus et imperfeclus. CoNPiRMATio varia nomina sorlita est ralione formae, ralione maleriae et ralione effeclus, XXI , 543 et seq., 763 Definiri polest ConGrmatio est sacramenlum el seq. legis, quo tideles ad Christi lidem palam et intrépide De profitendam, Spiritus sancti plenitudine roboranlur. haerelicis qui negaverunt rilum confirmaiionis esse novae Coufirmaiiolegis sacramenlum, 547 et seq.; VI , 815.

:

m\x

nem verum ac proprium esse novœ legis sacramenluni divina el calhulica iides nos docet', 763; I, 1288- 1016, V, 652. Probatur 1° ex sacris litteris;2° ex Palribus ; 3° ex praxi el usu Ecclesiae numquam inlerrupto; 4° exconconfirmatiouis ciliis, VI, 1016 et seq.— Quid de sacramenlo Probalur eflisit necessario credendum, 814; XXI, 535.

i-ra

INDEX ANALYTICUS UNIVKUSAMS.
sncris Conliimalioiioin esse, sacriinicn,").';() i-l iiovn' If^is. Prima iirohalio si'i|, Scciiiida
!>('ri|iliiris
.'i(!l
.

m

esseiilialis est

cncitcp ex
tiiiii

[irolialio,

,

Snlviiiiliir
,

olijcclioiirs

SipIv. (itiji-riidiifs l);illa'i

:i{\'2

cl

si'n.

('.:ilvini

,

:i(ll.

l'rulialiir

l'Illc.i-

«iliT
ii()v;«
i-iinili

l'X

tradliioiit'

('.niiliiiiKiiioiiciii
,

li'},'is,

conir.i n-illa-iiiii
;

niiH.


,

esse
l'alri's
"iTO.

sarraiiM'iiliiin

777. Apostoli SIpirItnm sanclum pi-r mamiiim imposilioiicm iiciipliyl is ('(iiifi-rcndo, non m^flo retn saci .imridi, scd et ipsum cnnlirmalionis sacrameiitmti l'oiilidirniil, 779. Auctores siM'mida' sentcnli;i! negant, 779. Manmim imposilio, injns vleres el rcceiiliores
liniiaiidmn adliibila
fiiil,

sa-ciili
,

1. r.lctiifiis

Ui)iiiamis

S72, —5. Alhi-na^oins , .'.T.i. l. i'In'oi.liiliis, a7(i. 5. Taliamis, ri77. li. Inn;nis , rjTH.— 7. T.tliilliaiuis, riHi OhJ.cilc.iics Dalhei, TiKH ('lsi-(i. 8. C.l.-nifiis Alcxaiidririiis, ÎS!)7. Aucltircs UTlii saciili : 1. OriKiMics , .WH. Ohjcclioii.'S Cnrticliiis Papa , '.W. 2. Anliiiiii (le Dominis, (iOO. 3. ("ypriantis iM alii cinscopi Alricadi cum ipso C.aillia^riim conj^n-^^ali , tiOi*. Olijcitio
inailyp

inimi
i.

l'I

sc-

mentiiincm
.iilveisus

t'aciuiil,

Jtisiiniis

aui'loi'essirrunij.'e opitiionis,

781.

1res proposiiioni-s

(jr.fceilcrUes, 7H1.

— Solvunlur objectiones — L'trutn

.isserlio

ronfiriiiaiioni.

Negant

— —

anliipii, pra>l(;r

manuum

nnpositiniK'm a chrismatione diin ipsa chrismaliiiui; iiiclu-

Versam, aliam agnoverint qua-

daiur. Aflirmanl gr.ivissimi Ihi-olo^ii, el eorum verbis ipsis aiiliquornm probari poti'.st, 788.
imj)o.>~ilm, (|u:i!chrismalioiii'rii [)i;e(eilil,

Mamiuin

Aiilonii
U(I8.

(!.•

Dominis,
alii

Plures

Objcciio l)aiia-i WXi, 607. u-xtus ex Cvpiiano, Kirmiliaiio el Alri6tll,
,

caiiis

t'piscopis
<»(

Pi'lri .Viirclii,
iiiiliamis,

6-3.
,

objccliorios , ilit'oio{:(>rmn ParisiPiisiiim, 618. 4. Fircxct'rpti
.').

(510.

— —

non

desiil (.'sscii-

Solviinliir


,

C.ypri.imiin
rclliiiiiur

6'2.3.

Auclor aiioiiymus
6.

(pii sciip.sil

advcrsus
627.
re-

CoMciliiiin

Llibcritaiiuin
qiiarli
1.

Ki'liîriMitiir l)aila>i rcspoiisioiirs el objcclioiies, eajipit'
,

6.11.

Aiiciorc's

saecuii

:

Conciliurii

Artilalcnsiî
5.

'2. 610. Coiiciliuin LaodictMiiun , 613. , toiiiilium Nicieiium prinmtn , 615. 1. SanctiLs Optalus , 648. 3. Coiicilium .seObiicil Dailmis , 6;">t. cundiiin OEcuincniriim , 6->). 6. S. Paciamis, 637. Soiv. olijiictioiios Dailx'i, 6ri!». 7. Cyrilhis Hierosolymilauus, 662. Expeiiduiuui- Keinnilii el DaHœi re^poiisiones cl objpcliouis, 6')i. 8. Basdiiis Magniis, Grej^oriusNaziauzcnus, el Priideiiliiis, 668. 9. Siricius , 669. 10. S. Ariihrosiiis, 669. ILS. Ciirysoslomus, 671. Auctores sajculi qiiinli. 1. S. Hieronyinus , 672. Hefellunliir Calviiii res|ioiisioiu'S, 67 t. Diluuniur objeclioiics Antonii de Dominis el Dall;ei , 673. 2. Inuocmilius primvi^s , 680. OI)jecLioiies Dallx-i , 680. 3. Augusiiiius , 687. Teslimouia qu* maiiuiim imposilionis iiieiilionem t'aciiinl , 687 el seq. •Tesiiaioiiia quae Chrismalis iiieiiUolU'in f.iciunt , 695 et seq. Pauliiius Nolanus , 701.— S.Cyrilius Alex3iidriiius,701. 6.Cnnc,ilinm ArelatenselII,

— —

— —

701—7. Léo
703.
niasiiis,

Ma^'iins,

701.— S.Tiieodoreius, 702.-9. Geu-

iiadius Coiiblanliuopoiitaniis, 702.

70J.. nioiiai lius,

— AvitusVieiiuensisjOÔ. — Aucloressaculisexli:l.Pri703. — 2. Grcgonus Turoneiisis, 70i. — Grp!,forius — Eulogius Alexandrinus, 703. — 5. Job Magiius, 703. — Auclores sœculi seplimi
5. 4.

— 10

Ri'migiusUemeiisis,

Hispalerise, 703. 3. Isi2. Concilium Tolelanum, 706. iloriis Hispaieiisis, 706 martyr, 709. t. .Maximus S. Coaoilium Toletaiium, 710. Auctores sieculi oclavi: t. Beda, 710. 2. Gre^orius II, poutitex, 713. 3. Gre-

:

1. Coiiciliiiin

gorius 715.

III,

poiUifex.

— 713. —
,

i.

Concilium Germarticuin,

o. Zaclianas ponlilex

Koniamim concilium


1.

8.

Alcuinus, 71o. 9. Tlieodulplius Aureliauensis, 713. 10. Magiius Senoiiensis, 716. Auctores s^culi tioiii Capitula Caroli Magni , 717. 2. Concilimu Cabilo,

,

714.

—7
,

714.-

6. Stefihaiius lll et

Ordo Homauus, 714.

nense
3.

717.

— —

:

3. Aponiiis

718. 6. Pascliasius Ratbertus, , 7. Rabanns Maurus, 718. 8. Jonas Aureliauen721. 10. Anialarius 9. Concilium Parisieuse, 722. Fortunalus, 723.— 11. Walafridus Strabo, 726.— 12. Liber de Ollicii Divinis, 727. 15. Hiucmarus Rbemeusis, 727. 14. Herardus Turonensis 727. lo. Isaac Lingonen-

Jesse Ambianensis

718.
sis,

717.

—4.

Lucas,

717.—

sis,728.

— 16.

,

Pholius,

728.-17.

tense, 728. 19. Refuianlur Dallœi 18. Joaunes, 728. respoiisiones, 728 el seq. Auctores seculi decimi, 734. OEcumenius, 75o. Auctores saeculi undecimi 1. Petrus Damiauus 733. 2. Lanfrancus Cantuariensis, 756. 3. Concilium Roihomagense, 756. 4. Ttieo|.bilaclus, 736. 3. Yvo Carnnlensis , 7.37. 6. Goffridus ViudocineiiCis, 738. Auctores 7. Simeon Thessalonicensis, 739. saeculi duodecimi 1. Malchus «i Beriiardus, 740.— 2. RuÇertus, 740. —3. Stephanus Edueusis, 741. 4. Aigerus, 42. 3. H.inorius Augustoduuensis , 742. 6. Hugo Viciorinus, 743. Ex|>eii7. Pelrus Lombardus , 744. duntur générales Calvini responsiones, 745. Expenduntiir Kemnitii sointiones 748. Solvunlur générales Dall.'Ei obJBCtiones, 730 el seq. Errores circa maieriam conQrmalionis, XXI, 761. Maleria confirmati'inis consistil in nianuum impositione, Tel in unctione chrismalis, vel in utroque simul, 765. Varia» sunt theologorum et canonistarum opiniones, quae omnes ad 1res praici|)uas revocarl possunt, quarum una materiamconfirmationis sacramenlo essentialem constiluit in sola manuum impositione, 768 et seq. Secunda constitua in sola unclione chrisrnatis, 771 et seq. Tertia in utraque simul, 774. Sentenlia D. Thomœ. 777 De mannum impositione. Manuum imposilio abaposlolis aJ nos usque inEcclesia, praesertim occidentali, inlercon-

.

— —

Concilium

Worma-

i

:

:

,

— — — — —

— —

ti.iiis esses;pculis VI, Vif, VIII, an l'clro sequenlibiis IIerc scnlentia allirmans longe |)robabilior videiur, 790. llodiii in Occidenle ulra pie manuum imposilio in contirmatiouo adhibeiur, 793. Llrnm vero lix'c manuum imposilio <iii;i; clirismalioiiem pnccedil, et ei correspondensformula, riiam nnm in ecclesia orcidentali ad Coniirm.itioins esseniiam AfIIrmanii opinioni perlineat, major est dilllciilias, 79i. favent concilium Coloiiiense, roncilium Mogunlimim, concilium Rhenouso, 793. veleres manuum imposiGra-ci lionem m sacramenlo Coidirnialionis admiserunt, 796 et SiHj. Manuum imiiosilio (|uam Gra;ci veleres adrniserunt, erat chrismaiiom pra;via, 801. Utruin vero Gra'ci inanuum imposilionem unclioni praîviam eliamnum adhibeaiit, incertum est, 801. Solvunlur leviorcs quaidarn dillicullates. Salis est si una manus imponatiir, 802. ^- Alt"rnira sullicil, 802. Manuum imposilio adliibetur in ConGrmatione, quia manuum impositione sigoificatur descensus Spiritussancti. 802 De unclione, seu proxima confirmalionis maleria. l'nciio de. qua nunc agitur lit ex clirismate, clirisma vero ex oleo et balsamo permixlis, etab episcopo benediclis, XXI, 803. Mulli Iheologi affirmant clirisma esse maieriam (Confirmalionis, 766. Sed canonista; et nonnulli Iheologi uegant, 767. Ulrurn iinclio ad Conllrniationis esseniiam perlineat. Negant auctores qui primam airirmant contra qui secundam et tertiam opinionem sequnnlur, 803. Unctio pertiuet ad Confirmalionis esseniiam, 803 et seq. Unctio Conlirmationis pra;cessit Solv. objectiones, 806. Terlulliani tempera, iradila fuit ab apostolis, et a Chrisio Ulrum vero eam apostoli loties insiituta, 810 et seq. adhibuerint, quolies manus imposuerunt qua.siio difficilior Manc unclionem est, 813. Affirmai Bellarminus, 814. primis et sequentibus Ecclesia; sajculis in front e factam Cnr ha'C unctio fidt in froiile, fuisse, cerlum videiur, 816. Utraque Ecclesia , occidenlalis ratioues aff'erunlur, 818. et orienlaiis, hinc unctionem ad modum crucis adminiLtrnm hac figura crucis ad confirmationis strai, 819. Unctio chrismaesseniiam |)erlineal, dubium est, 819. lis, qua neophyti jam baptizati ungebantur, dn|)lex oUia in fronte. Priera presbytère, erat, altéra in veriice, altéra Qu* fueril origo uncposleiior a ponlifice fiebai, 820. Insiituta fuit verticalis, quis progressus, 821. tiouis selate Sylvestri,qui eum presliyteris permisit el praecepit, Referlur opinio Sirmondi circa duas unctione» qua822. rum una fit in veriice, altéra in fronle; el circa unionem unclionis froutalis et imposilionis manuum, 824; XX, 193. Exiienditur relata Sirmondi opinio, XXI, 826 et seq. De canone secundo concilii primi Arausicani, ubi de oriDe textu gine disceptalionis Aurelii et Sirmondi, 830. caiionis secundi Arausicani, 830. —Argumenta Sirmondi Aurelii argumenta conlra SiradversusAurelium, 832. mo.idum, 853. Aurelii responsiones Sirmondo, 854. Argumenta BlonSirmondi responsiones Aurelio, 856. delliet Dalliei calvinislarum adversusAurelium et.Sirmonsecundi Ai'ausicani, 842.— De sensu canonis dum, 858. Aurelii Sirmondi opiuio, 842. Bellarmini opinio, 842. Opiuio CaOpinio Pétri de Marca, 847. opinio, 846. 849 Verior canonis explicaiio. bassulii, 849. De chrisinate, seu materia remota confirmalionis, XXI, Utrum chrismalis consecralio 831. Vid. Chrisma. episcopalis necessaria sit necessitate praecepti, et ad Confirmalionis esseniiam perlineat. Ea de re opiniones variae adquinqne revocari possimt, 874 et seq. Prima atlirmans De forma sacramenti Confirconimunior est, 873; 879. mationis. De erroribus circa formam hujus .sacramenti, 880. Quid fides catholica doceat de forma hujus sacrameuti,

— — —

— De conlroversiis theologorum circa formam Laii— Quae et qualis apud Latines esset forma 883, — De Confirmalionis novem primis Ecclesiae signo crucis, et antiquilate hujusce formulai, Sicjno Iheologi alBrmant 888. — quomodo invecta
880.

norum, 883.

saeculis,

te

etc.,

fuerit,

Alii

hanc formam signo

te, etc., non solum ad confirmalionis esseniiam pertinere, sed et formam ejus ad;equalatn essei 891.— Alii exisiimant hanc formulam Sigm le signo, etc., Confirmationiaunc accidentalem esse 892.— Opiuio Esli,

Î81

CON

CON

18i

modnm conciliât diversa Patnim et concilionim mirum De conlnivcrsiis rina lormain tesiiiui'nia, 895 cl scq. Ex|'oniiiir et expcnditur prima opinio, Or^conim, 894. S94. ExponiluT cl expcmlilnr secund.i oi.iiiio, 8U7. Kxponilur Exponiliir et expeiidiiur icrtia oiiiiio, 900. Ex| (tnitiir ei ex(t;iiot oxpeiidiuir quanta opiiiio, 900. rrtet'aianim 0|imionum probaliiO|iinio,90o. dii'H- quinta iissima >idptiif esse qiiarta quse formam in his verhis ( on906; 193 stitiiil : Siqnacvliim domUonis Spirilus sancli. Causa Confirmaliouis quadruilex e-^t, efiicieiis, exemCausa effin'ens sul'jcctiva, XXI, 907. yJaris, fiaalis et confirmalionis, altéra ejiis instilulionem, altéra ejus admiDe variis tlieologorum i-laTiislralioiiem respicil, 907. Dnae ciliscircainslitulionein conljrniaiiouis, 907 etseq. Eosiremae opiniones falsaesunl et erroné», et.jnxia inultos fei-elics, quia sepiem sacramenta a Chrisio Ininiediale insliluta tueruul. 910. De lem|iore que sacramcntum illud a Cbristo fueril iiislituium, varise sunt Oj iMioues,9l3. Sexta qua^ docel Conliimalionein iusliiutam fuisse a Christo post resurrectiiineni snam, esl oriiuiuin probubilissima, 914. Errores De ministro confirmalionis, 914.

m

Onidani anctores affirmant diaconos, swbdiaconos el aiios inferiores clericos, imo etl.-ncos confirmaios, posse a sumnio pontilice coiimiilli ;id s:icianienlnm ('.onlirmati(jnis ad'Sed ea opinio niillo veierum lesliniinislrandum, 985. nioiiio aul exenqilo slabiliri poiesi, 1024. De variis circa minislrum Confirmalionis tlieologorum lacitis Confinnaliones ab ha.'reiicis ei in ordinanum, 1023. hseresi faclas valere, llicologorum o[»iuio. communis est 1023. Mulli lamen negant , 1025. Vid. Ejb^ RETici , quomodo in Ecclesiam olim admilifl)aniur 1025-1047. Liruin manuum iniposilio, sim chi ismatis unctio per quam lia.'relici in ipsa LaiTr.si valide baptjzali imo el confiimali, in Ecclesiam adiiiiliebanlur, contirma-

|

tionis esseï

sacramenium, 1047.

hasrelicis qui

Diflicultas esl de illjs oris viilide baptizati, quitiue confirmaii, |)er

nianus impositionem velperclinsmationem admiiiebantur; ulrum b*cmanus inqiosilio seu clirismaiio essel confirma-

— Riferlui opinio Arina— Fides calholica docet confirmalionis ordinariuin uiinislrum esse solum episco922 — 2° ex Irapum, 921. — Quod prolialur ex dittc«e, 924; — ô» ex perpétua Ecclesiae consuetudine 4° ex variis ratiouibus, 92b; XXV, 1059. — Objeciiones Pboiii Calvini, XXI, 926. —Objeciiones Dalkei, de Ecclesia occidentali, 927-949. — Objeciiones ejusdemDjllgei, de Ecclesia oriental!, 949 938. — Objeciiones geneTis ratiocinia sunt quibiis utitur, 938. — Inter

hserelicorum,9l4. Graeconiin scUismaticovum, 917. chaiii, Simioiidi et Rigaiiii, 918.

Ref'erlur o()inio Plioiii, et

quorumdam

aclis,

;

;

el

tertii

Dallseiis

theologos alii docent confirma. :di poiebiaiem episcopis coqTenire noque ratione ordiiiis,iieque ralione jurlsdicliouis, sed ratione institutionis, nempe quia Chrisiuj ila instiluit iHsolus episcopus ex ofBcio, et solussacerdos, ex conimissione conurmarei, 999. X\ï\ docf ni oleslalem conBuiendi clirisma esse potes'atem ordinis, sed pniestaiem conferendi confirrnationem esse potcstalem )uri<diclionis, 979. Alii doceut coiifirmaiii nis administvationem esse aclurti ordinis, non autem jurisdictionis, 979. Alii asserunt conârmationis aclum episcopo convenire non ratione ordinis, nec ralione jurisdictionis divisim, sed ralione utriusque
|

siniul,981. Quapriiur utruin presbyler, lauquam n.inister estraottlinarius. Hoc sacramenium valide conferre possit, Mulli uegai't, 961. Mulli affirmnni. Ea O] inio inschi.'lis liodie communier est, 961. Alfirmaniium multiplex est differentia, 962. Llrum sil de fide presbylerum ab apo-

— sance, 178. —
cile

Rufernnlur momeuia quil)us ailirm;ins opinio stalui polesl, 1049 etseq. Rcferuntur nuanenla quibus opinio ueijans stalui potesl, 1034 et seq. Exp( uditur ulraque sentenlia. Momenia quibus affirmans opinio stabilitur, graviora sunt. Ltraque lamen sua se probabiliUlrum confirmaiiones faciae ab taie tueri polesl, 1062. episcopis schisniaticis, depositis, el excommunicaiis exconmiunicatione majoii, valeant. Facla in utramque parlera refeiri possunt. 1062 De causa exemplari sacramenli confirmalionis; quo noraine, Veieris Teslamenti figuras iniellij; ère debemu.s, XXI , 1063. Juxla Tertulliauum, in VeUri Testamento figurala fuerunl 1° co.ifirniali mis unctio, 1063; 2° ma3° confirmalionis effectus. 1065 nuum impositio, 1064; De causa snbjeciiva confirmalionis, seu de .suscipiente 1063. Ulrumque Baptisnji et Confirmalionis sacramenium priuiis Ecclesix' sa^culis seniper Cduuexum luit, 1063. Omnis igitiir a-las, sive infantilis, sive adulla, eral idonea confirmationi-, quia omnis aetas idonea erat Eaptismo 1066. Usus coidirmaudi pueros in Ecclesia diu mnllumque permansit , 1066. lu Germania, Galliis et Ilalia synodi sialueiuul pueros minores se|.tennio ad coiiUrmatioiiis sacramentum non admitlendos esse, 1067, XX, 178. Plusieurs synodes d'Angleterre veulent que les enfants soient ccaitirniés dans l'année de leur naistoria, 1048.

— —

,

II

est

étonnant que

le

catéchisme du coa-

sede coinmilti posse, ul baplizatos confirinel, 962. Affirmant alii, alii negant, 962 et seq. Ulrum presbyter ad neopliytos coiifirmandos commiiti possit. Momenia quibus afBrniaiis opinio nitilur, 967 el seq. Monu-nla quibus negaiiva opinio imiilitur. 973, 988 Par qui le sa^^renient de Confirmation a été de tout temps administré lanl en Orient qu'en Occident. i)iversilé sur ce poini. L'évêque est le minisire ordinaire, XX, 192 et seq. Le prêtre n'est que le minislre extraordinaire,
slolica

192. Minisier contirmaliunis exlraordi;'ariiissiniple\ est sacerdos, IV, 541 648. Sclv. olgectiones, 344 Omnibus in confesso est, ait Beuedicius XIV, in iiam nunc fore confirmaiionem a simpHci presbyiero Lalino, ex sula e()iscopi deletjatioue collaiam, quia sedes Apo.stolica id juris sibi unice reservavit, 549; X.VV, 1043. De adliibendo chiismate ab episco| benedicto, si presbyter uli minisier extiaordlnarins confirmalionis sacrameulum administret, et au ad solum pontificera, excluso episcopo, pertineai jus delegandi simplici sacerdoli dicli sacramenli adniini-lrallonem, 10*2 et seq. L'trum f:icl8e a Gra;cis presbyteris confit inatioues valida siul, XXI, 988. Hodierni Graecoruin episcopi ra'o prcsbyleri freciuenter neophytos confirmant. Illas Contirmationes alii ratas, irritas alii habent, 988 et seq. Quando usus ille apud Grsecos incœperil, 995. Ce que l'on doit penser de la Contirniaiion donnée par les prêtres grecs, XX, 199. Illa locis in quibus
;

esi a sede Afiostolica expresse improbala, habenda est pro valida, IV, 746. Certains évoques ont troublé mal à propos les Orientaux dans leur pratique, XX, 199. De sacrameiito confirmationis relative ad presbyleros Gracos, qui diud pueris |/ost Baiiisnium administrant, el primo dé ministro hnjns sacramenli, XXV, 1059 et seq. Finis imponitur quseslionide pueris, qui post Baplismum a presbyiero baptizante continnantur, 1045 et seq. Utrum con-

non

de Trente exhorte à attendre l'âge de douze ans pout se présenter a la confirmation, 1079. In quadam consiiluiione synodali caulum esl ul pueris mox decessuris administrarelur sacramenium conlirmalionis. De aelate requisita ad Confiiinaiionem suscipie.idam, X.XV, lOoO et seq. Velerem lamen usnm relinendum innuil pontificale Roiuanum jnssu Clemenlis YIII editum. Non quia damnaïur, uisi forte propicr conlemptum, sed quia deirinienium perteclionis |ialitur qui ab hac vita sine confirniatione migrai, 1068; XX, 179. ELcdem olim erant disposiiioncs ad Confirmaiionem quae ad Baplismum quippe qnod utrumque simnl conferebatur, XXI, 1069. A synodis posterioriiius 1res aul quatuor dispositiones requirunlur, doctrina, sanclificalio, oralio eljejuniuin, 1069; XX, 191. Sanctificaiionem nectssariam esse concedunt omnes tlieologi; confinnatio cnim vivorum diciUir , uoù nioriiiorum sacramenium , XXI , 1070. Confessionem couGrmationi pnerequiri alii affirmant, 1071. Alii negaui , 1072. Negauiis senleniise momenia levia videatur. Prœterea hic agiiur de calliolicis, quorum peccata virlule solins pœniieniiae remiili possunt. 1072 De primo confirmalionis efleciu, seusratia sanclificante, XXI 1073. De erroribus circa prininm confirmationis effeclum, 1073. Doctrina calholica haec est: confirmaiionem producere gn.iiam sancliGi anlem , quae dalur ad perfeclionem, robur, viriutem, augmentuni et firmitaiem justitiae per baplismum acquisitae sen per poenitenliani reparalae , 1075. Contirmatio baplismo comparatur. 288, 1077, 1778 Alitis e.stefiFeclus confirmalionis, aliusbaplismi eflfecius. Baptismigratiaesl perfectio esseniialis, confirmationis vero esl pertectio inlegrans. Prior est infanlia christianis-mi; poslerior quasi vu'ilis aetas. 1077 el seq. Alius Confirmationis. Alius Eucharislise f fFecius. 1078;

,


,

De

variis

Iheologorum

placitis circa

XXII 1, 11 etseq. primum confirma-

tionis effeclum.

Secundus Confirmationis effectus

lum perfeclum chrislianum

firmatioues a chorei iscopis factîe validae sint. Communior sententia docet contirmandi (iOleslatem jure solum extraordinario chorepiscopis competivisse, XXI, 993. Certum videtur chorepiscopos valide confirmasse in Oriente, 1022. Certum quoque videtur septem primis Ecclesiîe sœculis, cliorepiscQpos in Occideuie valide confiroMisse , 1022

,

1085.

haereiicis negantibus chrislianum fieri perfecium virluta De controverConfirmalionis, 1083 el seq. 295 et seq. sia ad annum 1630 inter catbolicos exhorta circa duos priores effectus Confirmationis, 1088. Regulariura quO' rumdani Anglorum doctrina cuin suis fuudamenlis propo-

—De controversia cuni — —
effecttis

XXI, 1080 et seq. est efficere bapliza-

nitur, 1091.

— Primus conBrmatiouis

per baptis*

«83
mali'in vinrlinnom non hotfst, lO'.tS.
(:«iiilliiii:ili<Miis

INDKX ANALYTICUS UNlVFUSAI.IS.

184
diem
lli*.).

iH<rfoclc oniiiinn cl adii-niiali; sii()|iU!ri Scciiiiilus Sniv. olijccliinics. lO'Jv.

1128.

-

-

qno
plus

flic

Villa linea de|)onil)alnr olim poil .scnllninm Iroin siicro clirisinilc illata abslergcbalur,

ftTi'i'Ius,
iii

ij4ii

«-si

piTliTlK» ctirisliainsmi

.\X, 180.

iiilcrna cxtriMiia i-oriioris, scil l'I iiiiii soluiii ^l)^>. Ila-o nilciior mictio pur i|iiani jiiniii;»' uii(li')iH' iici)|iliitM> lil {icriccii! tlinsli.imis, ikim l'sL gralia haiilis-

ciinsmil

m

— Appendice; ipii cnnlienl (iniïhjnes exlrails dos anciens pontilleaux ; prières cl cérémonies de la
il3
et seq.

Cunlirinalion.

inilis,

(•lirisiii.ac uui'liis

Fuiclis, licel ('.(nillrmaiioiiis , llOti. stîil Kralia in baplisnio , iioinlm» tamcn ah c|iiscoiM.ilirmaïus, pcrfi-i-uis clirisliamis (lui non polcsl in |io sensu l'aliiini, lHUî - Ici lins lonlinnalionist'iriictus csl
charii-icr. ('.alli<)lii:i liil.'stlocft Conliinialionc ('liarai'.lorcni Cliaracler l'st lu.lc^las spnilnaiis, snpcrimjioni, 1110. iialnralis, inslrnnifnlalis l'I iiulflrliilis, jut qnain clnislianns, quasi niik-s Clnisli , deimlainr ad fid^'in |ir(>(iugnaiidain advcrsns lioslos ijpsHis visibilci^. Inler llioolodoci-nl iilriinHine l)a|ilisini cl coutirnialionis }{os alii

Histoire du sacrement de Confirmation: Des rils eiseiiliels de ce sacrement , el des dillérenles formules de narnles qui les accompagnent, tant ehe/, les Latins que chez les Grecs et les antres Orientaux, XX, 11)9. L'imposition des mains n'est pins en usage maintenant chez les Grecs, ICI. La formule Siqno te siquo crucis et con/irmo te clirhuiule salmis, vt noniine l'airii, etc., n'a pas été

rjiaraciorcin, inlensivc, spccialilor cl spccilice dislingiii, alii sccundinn maiçis cl minus, non lamcn spécifiée, alii non inlonsive, sed dnnlaxal oxtensive, qualenus ehaiacler

comiiiunénienl en usage dans nos l-]glises avant le douzièniu .siède, 16o. Partage des théologiens sur les rits es.sentiels de ce sacrement. A (juoi nous devons nous en tenir, 166 el seq. De ce qu'on pensait a Home dans le dernier siècle louchant les rils d(; la conlirmalion chez les Ori(întaux, 168. Cérémonie qui lient lieudr conlirmalion chez les Anglicans, 169, V, 984, 985. De la béné-

baplisnii per eonlirmalioncm cxlcndilur. Triina senlenlia 1112 liodiornis seliolaslicis cerla osl,

Des clVels du sacrement de Conlirmalion. De la grâce Des miracles el des viinlorieiue, XX, 199 et seq. sions snrnalurelles. Combien ce don élail commun dans les premiers siècles de rE},dise, "201. —Combien de lenips Au CCS grftces onl été communes dans l'Kglise , 206. troisième siècle le don des miracles el des visions élail Si les dons IKglise 208. encore assez commun dans miraculeux onl cessé sur la fin du troisième siècle d'être coinniunsdans l'Kglise, ils n'y onl point élé abolis, 213. De sejilenario donornm Spiriius Sancli munero, X,

,

Du temps auquel on avait du chrême, XX, 169. coutume de donner ancicmiemenl la confirmation. On la le baptême donnait immédialcmenl après quand il était possilile de joindre ces deux sacrements, il^ et seq. Cette coulume s'est conservée jusqu'au douzième et treiIl ne |)aiaîl pas qu'il y eût aucun lieu zième siècle, 178. d'affecté pour la confirmation, 179. De quelques riLs et cérémonies moins nécessaires de la confirmation qui étaient en usage, surtout quand on la donnait séparément du baptême. 180. Le petit coup sur la joue que l'évêque donne est d un usage très-réceiil, 181. Des dispositioits
diction
,

Vid. SpiRiTiis Sanctus. Très sunt Conlirmalionis proprietates. De dignilale Conllrmatio non eslnecessaconfirmationis, XXI, 1111. Necessaria vi1113. tia necessitale medii ad salulem delur Conlirmatio necessitale medii ulaliquissit perfeclus Susceptio conlirmalionis ia chrisUanus, 11 U; 1068. re vel in volo adullis necessaria est necessitale praecepli Praecepluin illiid ecclesiaslicum ecclesiastici , 1114. obligat, cum episcopus adesl paralus dare conlirinaiionem, nec baplizalus legilimam ralionem habel ad differendum, 1115. Susceptio confirmationis iu re vel in volo adullis l»r;enecessaria est necessitale [iraecepti diviui , 1115. ceplum illud divinum obligat lempore persecutionis lidei, în gravioribus contra Hdem lenlalionibus el in periculis Vi prœcepli ecclesiastici parentes ad epismorlis, 1115. copuni dare confirmalionem paralum inlantes , qui suftiConcienlem aelatem habent, adducere tenenlur, 1115. lirmatio |irsemiili débet advelamen virgimim, ad tonsuram Olim non iiisi conunnatus admitlebael ordines, Il 16. 1116 tur ad Eucharisliam. Que Ton n'a jaDe ileralione Confirmationis, 1116. la confirmation reçue dans mais cru ilevoir réitérer On examine par les faits si l'on a l'Eglise, XX, 183. pensé de même de celle qui avait élé donnée par les hérétiques. Conduite difTérenle sur ce point, 184 et seq. On lâche de concilier ces diDFérences. Ditlicullé d'y réusConlirmalionis sacramenlum nuUo modo sir, 191, 192. Confirmatoria manuum imposiilerari potest, XXI, 1117. Conlirniatoria chrismalis unctio iterarinon polest. 1117. Ileratio Confirmationes adtio repeti non potest, 1118. miiiislrantem el suscipienlem irregulares non efficil. 1122 chrisma respicieniibus , XXI 1121. De csremoniis Vid. CnniSMA. De cœremoniis ad unctionem pertinenlibus. De caerePatrini ut in nioniis unclionem praecedentibus , 1123. Baptisnio, ita et in Conlirmatione adhibentur, 1125. .'Vrcendi suul ex hoc numéro nondum confirmati , el ex confirmatis qui non sunl bene insliluli de fide ac vila chrisliana, aulqui alios erudire minime paralisunl, 1126.-Incoafirmaiione noraen confirmandi , si turpe sit aut ridiculum, auihoinini chrisiiano minime convenicns mulari débet, confirmandi raandare sen abluere froulem teneatur anlequam désistant episcopo, 1126. Quando conlirmatio immédiate post baplismum conferebatur, 1126.— Conlirmandi veslibus albis induebanlur, anlequam episcopo offerrenlur. 1127 De cœreinoniis unclionem seu contirmalionein concomitanlibus. Tempus confirmationis olim idem eratquod baplismi ,1127. Post quam hsec duo sacranienla separatim adaiiuislrala sunt, concessa est confirmatio pro opportuniOlim locus idem eratqui baptate episcoporum, 1128. lisnii, nunc in ecclesiis pagorum el villarum adminislralur, in casu necessitalis in ipso aegroli cubiculo confirmatio adminisirari polest, 1128. Ordo et siius primum mares, deinde fœminae confirmabantur, genuibusflexis, 1128, ÏX, 180. Contirmalus manu in maxilla leviter cseditur ab episcopo. Ab eodem pax datur confirmato , XX , 181 , ÏXI, 1128. FroQs confirmati vitta lioea circumligabatur.
14GG-ll.'i7.

,

181 par rapport au sacrement de d(î mettre par écrit les formes sacramentelles, XXI, 143 el seq. Décadence el abolition de la loi par rapport k la lorine du sacrement de confirmation , 148 et seq. Observalion de la môme loi chez les Grecs, par rapport à la forme du sacrement de Confirmation , 195 el seq. La loi sert à discerner, dans les écrits des Pères les sacrements de pénitence et de confirmation 201 el seq. Pouruuoi le sacrement de confirmation est appelé imposition des mains , 221. Le sacrement du saini chrême est substitué k l'imposition des mains, qui tut employé par les Apôires, 225. Les Pères de tous les siècles n'ont appelé la confirmation imposition des mains (ju'au sens qui convient à l'onction en vertu des paroles. Premier siècle, 229. Second siècle, 232. Troisième siècle, 235Ouatrième siècle, 237. Cinquième siècle 239. Sixième siècle. Septiènfie siècle, 241. Neuvième siècle. Huitième siècle , 242.

que

les adultes devaient apporter à la confirmation.
,

Observation en Occident

la confirmation,

de

la loi

qui défendait

,

,

— —

— —

,

Dixième
siècle.

'

siècle. Treizième siècle. Quinzième siècle, 244. Seizième siècle, 243. Confirmatio electionis ab episcopo eleclo petenda est. Per eam episcopus consequilur jurisdictionis poleslatem , V, 12.^3. Olim Confirmatio a metropolila fiebal. Confir-

siècle.

Onzième

— siècle 243. — Douzième — — Quatorzième

,

— —

:

matio et consecraiio duo semper dislincta fuerunt , ac semper firmum fuit, par illam jurisdictionis, per hanc ordinis conferri poleslatem, 1253. iS'unc primum episcopi ab aliis elecli aut nominati, a summo pontifice connrmaiitur, poslea eorum consecraiio perficitur. 1255 CoNFDsio dicitur cum obligalio debitoris et jus creditoris in eadem persona coadunanlur, v. g., si créditer fiai haeres debitoris. Confnsione extinguitur obligalio contractum , XVI, 583. Alind dicenduni est si haeres adeat hseredilatem sub beneficio inveniarii. 585 Co.vGREGATio. De congregationibus de auxiliis. Occasio congregationum. Conlroversi* in Belgio habilae, X , 364359-283. Conlroversiae in Hispania habilae, Prima 287. Congregaliones de auxiliis 369-291. epocha extenditur a 2 februarii anni 1598 , ad 13 martii ejusdem anni , 370-292. Secunda epocha conlinet octo congregaliones seu verius arnicas collaliones a die 22 februarii anni 1599 , ad diem 20 aprilis anni 1600, 371-293. Tertia epocha complectilur sepluaginta scptem congregrationes celebraïas a die 27 aprilis anni 1600 ad 20 mariii anni 1602 , 573-294. Epocha quarla ab anno 1602 ad 22 januarii anni 1605, sexaginta octo congj-egationes coraiii Clémente VIII habitas complectilur , 374293. Epocha quinia et ultima Includil congregaliones sub Paulo V, a die 14 seplembris anni 1605 , ad diem 28 augusti anni 1606 celebraïas 378-298. Exitus congregationum , 580-299. An finitis disputalionibus de auxiliis sancitum fueritaposlolicumjudicium, etlaia in Molinae doclrinam censura, 381-301. In quam partem consultores, ordines religiosi academiae. Cardinales et SS Pontiflces inclinarent: Dominicisan Jesuitis lavèrent, 584-303. Qna; sint acta congregationum de auxiliis , quidve do illis judicandum. 587-305

,

,

,

,

,

,

185
CoscRCiST.E gralia cougrua, X,
ili(Minlur
154:2,

CON
apuil

CON
fjraiia

186

quos
,

Concisa con1472-1037, 116i. yuisuain sil ia Suaresiano systeiiiale cœlesiium decrelotjuid seniienduiii de rum nexus et ordo 1542-1038. Coiigruiscongruistarum sysleiuate, 1543 el seq.-1039. syslemala exaiuiuanlur. In eorum sensu loluin laruin ellicaciae el sufBcienlis gratiai discrimea ia eo consislit nuod uni accédai volualaii.-> conseusus, non accédai alleri. Fro cerio ponendum est ah liuiraiia voiunlaie non |iendere totuni discriaieu quod gratiam etlicacem inter el suUicienMomeala quibussuaai tcm esl agnoscenduai, VII, 358. Asserlio prima opiuionera siabilire coaaaiur, 538. Congruislaruin Nulla daiur gralia ex ualura siia eo sensu efljcax quod infallilnlein ex se el nalura sua liabeai cum Asserlio secunda Dicenuuni conseusu connexionem. tamen graliam etlicacem differre a suQicienli seu habere Infallibileai cum conseusu connexionem anlecedenler ad consensum absolulum, el iudependenier ab ilio. AsserInfallibilis illa connexio orilur ex praescientia lio lerlia condilionalorum , qualenus Deus ea cognovil hominem gratiae consensurum esse si darelur in his circumstamiis , 559. Ex bis asserlionibus quatuor corollaria deducunl.
lltiô.

1473-1058,

effîcax

diciiiir

gruisurum syslemjlis

delinealio

134:2,

,

pensatione matrimonium contrahit, 539-426. —Ex commuai senlenlia sub mortali non polest debilum pelere : 1° qui vovil caslilalem sive ante oiive [jost matrimonium' fenelur tamen reddere pelenli, XVI, 1232;— 2" qui lempore malrimonii culpabililer cognovil personam consaaguineam comparlis ia primo vel secundo gradu 3° qui exira casum necessiiatis prolem suam bap•

S_enes malriinoniiini possuni :djs^nj pf o.alo conlrahcre 558-425. Lethaliter peccaat qui sacramealuai mairimo^ an mortali peccato rccipiuni , 5j8-426. -^ Leihaliier peccal qui habens votum casUlalis. non habita pnus dis-

m

:

:

,

vel conGraialioae Icnet, 1252 cum dubio de valore malrimonii donec prudeater deposuerii. Tenelur lamen reddere comparu, qua; boaa fide coalraxit, 1253. Moraliler certus de nullitate malrimonii, nec pelere debilum potcst nec reddere eliam ignoraali, 1235.;— Secundum muilos saliem veniale est pelere debilum, 1° lempore fluxus

tizal

aul in baptismo

4° qui coiilraxii

diibium

:

nieustrui; 2° tempore gravidiuiis, sine periculo aborlus* 5" tempore puerperii, 1233; 4» diebus dominicis ac lesLis, nisi raiionabilis causa id exigat, 1234. mortale reddere debilum, quelles est uiorule pelere,

—Est

342 et seq. Argumenta quibus congruismus impugnatur el primo quidem ea quse desumunlur ex Scripluris 543 el seq. Secundo, argumenta ex S. Auguslino petila , 549. Tertio, argumenta ex tradiiione el Ecc lesise precibus , Quarto, argumenta petila ex ejus cum semi561. ex ejusdem novilate pelagianisrao contormilate et ex Quinlo, ex raiione congregalionibus de auxiliis 362. theologica, 364-574.— In Auguslinianos pugnaai congruisArgumenta pro Tbouiislis ad versus tae, 573 et seq. Molinam et congruistas, X, 1473 el seq. -1164. Argumenta pro Molina et congruisiis adversus Thomistas, Vid. Thomist.e. 1480 el seq. -1168. Co>gbcitas inlerraerilum de cougruo seu ex congruitale el merilum de condigno discrimea X, U14, 1415-1113,
,

sed lenentur per accidens, 1255.

1254. — Per se luquendo conjuges non lenenlur pelere debilum

—Matrimonium secun-

,

— —

,

,

,

dario insiiiulum est in remedium concupiscenti*. L'nde juxla mullos licilum exigere usum conjugii praecise ad vitandam in se inconiinentiam, aul pollutionem, adulterium quamvis nulla sil ,spes prolis gignenda;, 1253. Secundunl alios est culpa venialis, 1256. Probabiiius conjuges non leaeaiur sub mortali abstmere ab usu coajugii duai mulier haclenus aioriuos edidil lilios, 1237. Certum e^t usum coajugii esse liciuim, si fiai cum debilis circumstamiis ad procreandam prolem, vel eliam ad reddendum debilum, 1^37. Secliiso quuvis peciculo et alia inordinaiione est semper venialis culpa, si exercealur ob solam volupta'tem.


,

,

1116.

ex communi omnium sententia lenenlur, simul cohabitare et convivere, XVI, 1229. Licet viro ob justam causam sine facultale uxoris ad brève lempus discedere, non vice versa ; iaimo diu abesse licet viro, si res familiaris, velobsequium principis id exigat, 1229. Habilalionis electio ad virumperlinet uade uxor tenelur sub moriali marilum sequi , aisi obsiet grave periculum corporis vel animae vei spéciale pactum aalecedens, 1229; Si marilus posl nuplias effeclus XIV, .342-428, 429. fuerit vagabuudus non tenelur uxor ilhini sequi. 342-429 2° Conjuges debent sibi muluum amorem chariialis specialem, ila ut siui unus spiriius unum cor, el amoris conjugalis vinculo conglutinenlur, XVI, 1229; XIV, 334, 553Ad tovendiim islum amorem debent l» con422, 423. juges sibi invicem compati suaeque partis ferre corporis et 2° Juvet ad concordiam el dianimi defectus, 356-425. 5° Amor leclionem fovendam, mutuus honor, 556-425. conjugis ulriusque ad suam comparlem liuiilari débet. 4° Amor conjugum débet esse in Domino, 336-424. 5« Amor isle castilalem conjugalem excludere non débet. Intemperans in conjugio, ailS. Auguslinus, quid aliud nisi Vir uxori débet quidam aduller uxoris est, 357-423. regimen, curani, tulelam, sustenlalionem et correciionem rationabileni. lixoris verberalio moderata licila est; sed Vir in praxi raro moderale et uliliter lit, XVI, 1229. uxorem non ut ancillam traciare débet, sed ut sociam, 426.— Pecaitmarilusquihsecofiicianon XIV, 556, 359-424,
CoNjDGES

Est commuuis sentenlia, 1257. Quandooam peccant morlaliier conjuges in usu conjugii, 1257, 12,38. (jualia sunt peccaia laclus el aspectus obscœni inter conjuges 1258Peccat mortaliler conjux, si in al)senlia comparlis' secluso periculo pollulionis, exoplet deleclaiionem veneream, vel se libidinose langai, 1239. —Qui posl voium caslitatis conlrahii, peccat moruliter, et semper tenelur

:

abstiaere a peliiione debiLi, el posl mortem conjugis a secundisnupiiis, 12.59. Juxta mulios ante consummationem tenelur slalum religionis amplecli si apius sil, 1240. Qui posl volum ingreJiendi religionem contraxii, teneluraiile consummalionem ingredi. Î240

Co>jcGicM.

Posl animae

cum corpore unionem nuihim

aliud invenilur arclius vinculum quam conjugium, in quo vir et uxor efficiunlur una caro, XIV, 67.5-3ù3. Conjugicidium el sola maoLinatio in mortem conjugis, licet forte mors noa sequaiur, esl casus episcopo reservaius XXII 793 XVIII, 1116 et seq. Vid. MAcmNATio.

;

— —

CoMiUBicM. Vid. Matrimomum. Conlraclus connubialis perjjeluam vilae socielalem ad procreandam et educandam sobolem inter conjuges intendil. XVI, 852
CoxsA>GCiNEi etiam illegitimi et spurii dicunlur quia pro-

implet,o59elseq.-426.— Uxorprudens
dalur,

Marilo débet boaoreai, obsequium, 353-425. obediènliam. Tenelur domus curam habere, XVI, 1229; Graviter peccal si notabiliter se inobeXIV, 356-424. dienteni praebeat; si mariiuni ad iram, ad b'asphemias
excitet; si absque gravi fundameulo niale judicet de mariti continenlia; si nolil sequi marilum douiicilium mulanGraviter peccal ulerque lem, 541, 342-428; XVI, 1250. 1250 conjux si rixas, odium, dissenliones excitet. 5° Conjuges debent, sibi mutuo ûdem conjugalem in ordine ad copulam conjugalem. liierque conjux solus habet dominium integrum corporis allerius, quoad co12.50 pulam et ad omnes aclus ad illam ordinalos. 4° Sub gravi tenelur uterque reddere debilum conjugale,

— —

a

Domino

jiroprie

cedunl ex eodem sanguine, XIX, 469. Secundum jus canonicum consanguineus inlelligilur qui quoquo modo sanguine junclus est, vel ex [.aire, vel ex maire quocumque gradu et sexu se altingat, 469. Consanguinei dicii suni quasi de uno, seu commuai sanguine nati ei propagali, Probabiiius consanguinei in gradu prohibito légi469. time dispensai! ad ineundum matrimonium incestum non commillunt tornicando, XVI[I|, 1 101. Consanguinitas diciiur a cum et sanguine, XIX, 469. Definilur Vinculum personarum ab éodem stipite descendentium carn.ili propagaiione coniractum, 469; XIV, 722-371.— Aliter definilur Auineniia unius personae ad aliam proveniens ex eo quod una illarum descendit ab altéra, vel ambas ex eadem, 722-371. Quare convenientius diciiur consangui-

;

:

nilas
ista

quam

carnalitas.

— Juxta
;

S.

Thomam,

triplex est

saaguinis communicatio, 7i3-571. (Una qua? est consanguinitas patris ad filium iude linea descendentium. Alia est lilii ad patrem ; inde linea uscendentium. Teriia est inter traires; inde linea transversalium.) In commixiione

personarum conjunclarum

esl aliquid

quod

esl

secundum

hoc

est,

corpus suum ad copulam conjugalem dare alieri

Non licet debituai denegare rationabililerpelenli, 1251. ad devolionem vel communionem inieaiam, si absolule Conjux noa tenelur debituro redexigatur, etc., 1231. dere si compars adulterium commiserit, 1251. Vid. XXV,

Conjux coniraheiiscum dubia fide noa polest 442, 443. Peccanl conjuges si débita inpclere, etc., 489, 490. tenlione non conlrahant matrimonium, XIV 557-423.

se indecens etrepugnans naiurali ralioni, 724-.572. Inter collatérales variatur decenlia vel indecentia secundum consueludinem et legem humanam vel divinam, 723-573. Si quis consanguineam duceret nulla per matrimonium nova amicitia accresceret : et ideo secundum leges humanas et Ecclesiae statula plures consanguinHaiisgradussunt a malrimonio separati, 726-375.' Consanguinitas in linea Iransversa, jure canonico antique nialrimonium diriaiebat gradum; jure novo dirimil nsrjiie ad usque ad septimum Salis conveuienle» quarlum inclusive, XVIII, 1098.

187
iisqiie niJqniirttim

INDEX ANALYTICIJS UMVERSALIS.
7;2i!!S7i.

18S

XIV,
iii

— Oiiis.inmiiniias
nim
lii^'iiimi^,

Rnrfnm

prnliibitio
XI\',

nnnc
KV.t.

rpsirirlîi

est,

elipfoinlo

m.itritiKiiiiiiin diriinil

ciim
ll(,
l'J».

mo

qnuuicumqiio rnnlradirtionis partom, 121. onim ptrcal in coqu'ul vilaro. non |)otost, i>iL
(|«Ih
ftibi

— NeIJiida

illi'n'itiinis

siiul

Consnti^'iiinllas

<filli>,'cl

liios^f (oitsneiiliaiii

erromam?

liiK a

recta

|>r()batiiliiis<liniiiil iisqin- in indniliitii,

\V

i()9S._Ali|

nlitff

Vict. r.Of.NATio.

s.'iiiititil,

\\\

;

1>^:>1^,
I

XXV,

(',fius.ui;rnjiiil,is

li;ilii'l

lini'.is,

j^iadiis,

OuoiModo di'fiotnricla sil consriciui.i erroma, 122. (Jiialilorso gororo ddio.ii confi-snanus nuii oo (pii laliorat coitscjonlia orronca, \ti et scq. (>)nKririiiia orraro polett

121.

slii'itt'in, n';^iil:is,

PiW.

ciillcrtio.

Gradiis sniil mcnsina dislarilia': m illis do uiio Stijics csi iicrjoiia nd nlliTum drscfndiliir cl asc ndiliir

— I.inoa

XV

Fil,

\{YM.

Vid.

i?if.a,

(InAoïis, Sti-

ex
lia

lalsa

assumplioue,
t»x

et

ex

lalsa

applicalwme, 321.

rsl |ifrMiiiariim

san;,'iiiiii'

jiiiK-iaruni nniinala

ror coiisi-joulia!

scpiom cansisonlur, 521.

— — Coiuicieii-

Jiir-

il)

rincipiiini (iiiatn vcluti ninl. Hcpidu» suiii iirrccpla jiiris et ralioiiis, (juilnis
|

orifjinis cotisan^tiiiiri

coiictirliri-

.sus

giliir siibdiiclin t;ra(1niim.

CoNsciEKTiA

dicitiir

nim

aliosncnlia,

roiiscirtitia cit sciciilia (jiiasi coiu liidcns sciciilia, 113. actus, non vcro polentia vcl halmiis, 11!^; 51!). —Est artus

XL

31î>.

— Con-

1(H)7

flubia osl ha'sitatio si-u suspeii^io iutollocius luler ulraihoiio rontradiiiiiinis parlem, ita iil noutii d:-.lur assoit* vol dissiiisus, Il.')-5|!). (!on.-.cio[ilia diiliia dici polesl v(d inlrinsiM-r, (piaiido non liabotnr judicium (X)sllivuiu de lionostato vol obligalM.no objcrti vel oxlririso<e quau-

;

dictanicn rascu arlns inti-llcrlns (ino jndicannis alicpiod hic et nnnc agciidiiiii, vcl oiiiillciidiitii esse tanqiiarn boiiiim vcl DKlcrt a syndcrcsi qn;e maluiii, 128'.); 510; 113, 1 i. est habiliis versaiis circa prinriiiia i)raclira, sel iinivcrsalia Pt imletcrmiiiata, iit quod virliis sil ampiccteiida, 115. Diclamen roiisricntix' discursivum est, iiilciis, nonfpiidom scilippr tbniiali, sed sa>i)c virliiali ol iinplicito lariium discursu sou sytlo},'ismo ciijiis inajon'in ponit svndcrcsis, minoroin subsuinil ratio, coiiclusionciii uiiivcrsalctii itilcrt scionlia nioralis; iiarticul.ircm vero seu do hic ol iiniic,
iiitcllcctus
lionis,

non voinnialis,

115.

— Ddinilur

1

linidciUia 01 consricnlia, 113. tcr staïuilur inlenia moralium

couscioulia cornniuuiaclioiium régula, 1285. Coiiscionliacumsil vora ol imuiediala aclioumn uosirarum roj;uIa, dobot esse infallibilis sou corla sallcm nioraliior, 287. Conscionlia ex arle objocti dividilur in rectaui et erroiioain. Erronea dividilur in vinciliileni et iuvincibilein; Vid. Ignorawvincibilis in crassam et affectalaui, 111. TiA. Ex parte actus seu modi dirigoudi couscioulia dividitur iu certam, probabilem dubiam et scrupulosaui, 115; 319. Hic scienlia l'Sl judiciuiu nioraliier cerlurn de re aliqua oxcludousomnom formidinem. Dubium est fluctualio inlellecius intor utramquo ronlradiclionis partom. Si

— lu

|

intolleclus magis fleclatur in uuaiu quani in aUoram erit suspicio. Errer csljudiciuni fal.sum pulans bonum aut nialum, prohibitum aut non prohibilum, quod rêvera non est tai