P. 1
משנים כיוון - התוכנית לתיקון החברה בישראל

משנים כיוון - התוכנית לתיקון החברה בישראל

|Views: 388|Likes:
Published by Dror_Israel
מסמך הדרישות של הארגונים החברתים למען צדק חברתי
מסמך הדרישות של הארגונים החברתים למען צדק חברתי

More info:

Published by: Dror_Israel on Aug 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2015

pdf

text

original

כ " בא ד , עשת " א

24 טסוגוא , 2011

יחרזא קבאמ לש תועובש העבש רחאל בחרנ , ונא , היליבומו האחמה ימזוי , הז ךמסמ םישיגמ ללוכה תונורקע
תרגסמ ידיתע ןויד לארשי תלשממ םע . הענמנ הכ דע הלשממה ונתיא הרישי תורבדהמ . תיטרקומד הנידמב
ףקיה תבחר תיחרזא הקעז תנקותמ , הדמתה תלעב הנעמ לבקל תבייח תושיחנו ירחבנמ םייניצר תונורתפו
רוביצה .
תויתרבחה תויגוסב חותפו יתימא ןויד לש תועמשמה תא לוקשו ריהב ןפואב תוגיצמ ןלהלש תודוקנה - תוילכלכ
םויה רדס לעש ) תרגסמה תונורקע ( .
תועמשמ הלא תונורקע ם : יתרבח קדצ . ולא תונורקע לש םתלבקמ רוידל ףסכה אובי , ור החו , תואירב , ךוניח ,
דועו הירפירפה לש יתועמשמ חותיפ .
תילכלכה תוינידמה תונורקע - תיתרבח :
• םוצמצ ידממ יא - ןויוושה ינועהו לארשי תנידמב תוצראבש תומדקתמבש ןויוושה תמרל עיגהל הריתח ךות
הפוריא ברעמ .
• ימלוגה ימואלה רצותב הלשממה לש הקלח תלדגהו ירוביצה רזגמה םוקיש : תלדגה םתוא םיתורישה לס
אל הנידמה תקפסמ ךוניחה םוחתב םתוכיא רופישו היחרז , ה תואירב , החוורה , רוידה , הרובחתהו , תאז לכ
ןיבש תומרל דע רצותל תיסחי הלשממה לש הקלח תלדגה תועצמאב 50%-55% ךות 7 דע 10 םינש .
• היחמה רקויב תיתועמשמ הדרוה . הרטמב רתוי תנווגמו הלודג תיתלשממ תוברועמ תקפסה תא חיטבהל
םייסיסבה דוסיה יכרצ ) ןוזמ , שובלמ , ןועמ , הרומו אפרמ ( שפנ לכל הווש ריחמב הנידמה יחרזא ללכל .
• ות הטרפהה יכילהת לש תשדוחמ הניחב ך הנידמה תויתשתו םייתרבחה םיתורישה תוטרפה לש הריצע .
• רתוי ינויווש יוסימ תתשהו יוסימה תוינידמ יוניש , ידי לע ה יוסימה תלדג יוסימ ןוגכ רישיה לעו ןוהה לע
תוהובגה תוסנכהה ילעב , דצל תדרוה ףיקעה יוסימה , ןוגכ רועיש י עמה " מ דועו .
• ירוביצה רזגמב הרישי אלה הקסעהה לש תיתגרדה הקספה .
• כב תופתתשהה רועיש תלדגה כו תולוכי חותיפ תועצמאב הדובעה ח לארשיב רוביצה ללכ ברקב םירושי . לכ
תאז , אב תויסולכואה ללכל ןתשגנהו ךוניחה תויתשת רופיש תועצמ .
• לע הרימש תיביצקת תוירחא : ןועריגה תלדגה יא ו ךשמה תדירי ה סחי ה ןיב בוח ל רצות ךות תטאה בצק
הדיריה , ידי לע בתכומה הוותמה םייקה . תרימש תשרדנה תיביצקתה תושימגה ןותימו הטאה תונשב .

נל שי הלא תונורקעב דומעל תנמ לע תעיבק לש יטרקומדה ךילהב םיעגופה םימסח וריסיש םידעצ רפסמ טוק
תילכלכה תוינידמה - תיתרבח :
• ודה ביצקתה יוניש - ביצקתב רבכ םייתועמשמ םייוניש תעיבקו יתנש 2012 .
• האצוהה ללכ לוטיב .
• םירדסהה קוח לוטיב .
• ת לע ףסונב ו נמז תוחול לולכלו םימלוה םיביצקתב תובוגמ תויהל הלשממה תוינכ תויוברעו םירורב םי
עוציבל .
לארשיב הרבחה ןוקיתל תינכותה – ןוויכ םינשמ
ה ילכלכ יתרבח ןוקיתל תרגסמ םכס

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->