Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenŃie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaŃie şi formare profesională” Titlul proiectului: „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităŃi de mentorat” Contract nr: POSDRU/3/1.3/S/1

CE ESTE EVALUAREA? EVALUAREA? .

Argumentați fiecare opțiune. . • Care credeți că sunt scopurile evaluării? Ce ar trebui să facă evaluarea pentru elevi / profesori / părinŃi / comunitate? • Dezvoltați o listă a calităților unui instrument de evaluare.ACTIVITATE: Răspundeți individual la următoarele cerințe (timp de lucru = 5 minute): • Descrieți ce înseamnă pentru dumneavoastră termenul ț EVALUARE.

EVALUAREA “Activitatea de colectare. organiz interpretare a datelor obŃinute prin intermediul instrumentelor de evaluare“ evaluare“ “Procesul de măsurare a probelor realizărilor unui elev în ceea ce priveşte cunoştinŃele. înŃelegerea şi abilităŃile după criterii definite” . organizare şi colectare.

A evalua: • • • • • Când? Cu ce? Pentru cine? Cine? În funcŃie de ce? .

Tipuri de evaluare • Evaluare predictivă • Evaluare formativă • Evaluare sumativă .

FuncŃiile evaluării • • • • • • • Diagnostică Prognostică De selecŃie MotivaŃională De reglare a învăŃării De direcŃionare a predării De certificare .

Caracteristicile evaluării • • • • • Validitate Fidelitate Aplicabilitate practică şi rentabilitate Credibilitate Flexibilitate .

. etc.Instrumente de evaluare • Alternative – interviu – discuŃii – observarea – grile/scări de clasificare – liste/inventare de control – chestionare – referate/eseuri – investigaŃia – activităŃi practice/experimentale – proiectul – portofoliul – tema de casă – tema de lucru în clasă – autoevaluarea.

InfluenŃe asupra instrumentelor de evaluare • • • • • • Timpul de gândire cerut Limbajul/subiectele abstracte Terminologia specifică disciplinelor de studiu Gradul de concentrare a sarcinii Accesibilitatea limbajului întrebării/sarcinii Claritatea şi logica exprimării întrebărilor şi instrucŃiunilor .